Page 1

BERNARD SCHULTE BV CENTRALE VERWARMING EN AIRCONDITIONING

Nu 12

Dinsdag 20 december 2011 • Jaargang 30 - nr. 51 • Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag

JAAR GARANTIE op

Nefit tOpline HR-KETEL *Vraag naar de voorwaarden.

Ook voor al uw service & onderhoud! Voorhout - Tel. 0252-21 57 62

advertentie@uitgeverijverhagen.nl • Redactie: (0252) 374218 • redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Vorstelijk voordelig bouwen

In voorbereiding op kerstfeest

Meer weten? kijk op www.conceptwonen.nl

BEHA

15%

voor vakkundi! g advies

NG

KO UIT A RTING LLE BO EKE

NOORDWIJKERHOUT

WWW.BADERBV.NL

TH.M.

N

GLAS- EN SCHILDERWERKEN VERF ⋅ BEHANG ⋅ WONEN

DEZE WEEK

Politie zoekt getuigen Zie pagina 9

Met de kampvuren van de Scouting was het aangenaam warm op de Steeg

Thea ter Heide - Vrolijk Aan de vooravond van het kerstfeest, stond het centrum het afgelopen weekend sfeervol in het licht van het naderende kerstfeest. Nadat het vrijdag de gehele dag geregend en gestormd had; het kwam daadwerkelijk met bakken uit de hemel; was het bij de start van de vrijdagavondse lichtjeskoopavond droog en konden toch de kampvuren van de scouting worden opgezet. Het publiek was blij om er even uit te kunnen,

en was de lichtjeskoopavond daar een uitstekende aanleiding voor. Dat zorgde op die avond voor veel gaande en komende man/vrouw, die hetzij smakelijk proefden van de aangeboden erwtensoep, koffie en glühwein op diverse plekken in het dorp. Ook de kerstman liet zich zien. Op zaterdagmiddag kon gebruik gemaakt worden van het Kersthuis aan de Havenstraat en volgde zondag de inmiddels traditionele koopzondag voor de kerst. Zie verder foto-impressie elders in de krant.

Jaaroverzicht in laatste krant 2011 De laatste editie van dit jaar van het Noordwijkerhouts Weekblad komt volgende week, dinsdag 27 december uit. Deze special staat geheel in het teken van het jaaroverzicht 2011. Dat betekent, dat er in die krant geen ruimte is voor regulier nieuws. Wel weer in de eerste editie van 3 januari 2012; copy hiervoor dient vóór 30 december aangeleverd te worden op het redactieadres: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl . (THV)

KERST IN DE WITTE KERK In de Witte Kerk wordt ook dit jaar weer zowel in de Kerstnachtdienst als in de ochtenddienst op Eerste kerstdag het evangelie van de geboorte van Jezus Christus verkondigd: het Woord van God werd vlees, mens van hoofd tot voeten! De diensten van Kerst beloven zowel stemmig als feestelijk te worden. Natuurlijk wordt er veel gezongen: gemeentezang is een protestantse specialiteit. In de Kerstnacht komen we om 23.00 u bij elkaar in een met kaarsen verlichte Witte Kerk. Muzikale medewerking wordt verleend door een blazersgroep, samengesteld vanuit de Harp, de “Jeanne” en een paar gastspelers; het orgel wordt bespeeld door Steven van Heteren. Na afloop van de dienst schenken we op De Steeg warme chocolademelk en glühwein - ook voor wie niet in de kerk was, overigens. Op Kerstochtend begint de dienst om 10.00u. Hieraan wordt muzikale medewerking verleend door Pauline van Eeden, zang, en haar begeleider Michiel Barendse, piano. Organist is Kees Moolenaar, en bij het begeleiden van de samenzang krijgt hij versterking in de persoon Thomas Geerts, trompet. Er is een muzikale verrassing - en verrassingen moet je in petto houden. In beide diensten gaat voor ds. E.H. van der Weide. Weet u welkom!

WOONBEURS RIJSSEN 2011

28 december

Noordwijkerhout geeft gul Zie pagina 5

Wie wordt de eerste baby van 2012 Ook nu weer besteedt het Noordwijkerhouts Weekblad extra aandacht aan de eerste Noordwijkerhoutse baby van het nieuwe jaar. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, laat het de redactie weten. (tel. 0252-374218 / redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl)

www.allurebouw.nl

Vishandel

Alex Ruizendaal Voor de cocktail:

Garnalen!

3 ons BETALEN! Zonder vis géén KERSTMIS!

4 ons HALEN ............................

n natuurlijk

Bestellen ka

ook

- 3951466 Bel: 06-5

23 december op de Brink tussen 9.00 - 18.00 uur in i Noordwijkerhout. N d ijk h t Vishandel Alex Ruizendaal met

’De liefde der zee!!! En de romantiek uit het water’


TOT 1 J A N UA R I 2 0 1 2

G R AT I S S P O RT E N GEEN INSCHRIJFGELD

S L U I T N U E E N J A A R L I D M A AT S C H A P A F E N B E S PA A R TOT € 1 4 0 , - *

W E C A R E F O R YO U R L I F E S T Y L E VEERPOLDER 6 r WARMOND W W W. H E A LT H C L U B P R O L I F E . N L * K I J K O P W W W. H E A LT H C L U B P R O L I F E . N L VO O R D E S P E C I A L E AC T I E VO O R WA A R D E N


pagina 3

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

Lezers Schrijven

Fusie of autonomie met vermogen van € 31.258.000? Najaar 2005 heb ik als onafhankelijk raadslid in de gemeente Noordwijkerhout bij de besprekingen van de ‘Begroting 2006’ de volgende vragen gesteld: A: Wat kan de gemeenteraad doen aan het risico van verlies van de (toenmalige) algemene reserves van circa € 6.000.000 bij opgelegde fusie? B: Kunnen de algemene reserves voortijdig en zinvol benut worden? Ik herinner mij, dat ik met mijn vragen niet serieus werd genomen en zeker niet toen ik aangaf, dat de algemene reserves in feite een spaarpot zijn van de burgers van Noordwijkerhout. Later in de koffiekamer werd mij door velen gezegd dat ik een demonstratie van ‘’softe aard’’ had gegeven. Tegen de lachers kon ik niet op en ik ben huiswaarts gegaan met het vaste voornemen er later op terug te komen. Thans, december 2011, is dat moment aangebroken. Het Noordwijkerhouts Weekblad van 18-10-2011 geeft een goed inzicht in de begroting 2012, maar er is geen informatie over de algemene reserves, c.q. het vermogen van de gemeente. Dat is mijns inziens een grote omissie. Dat mag je de burger niet onthouden, dat had ook door B&W vermeld moeten worden. Digitaal is gelukkig op blz. 103 te zien dat er een vermogen is van 31.258.000 en dat bedrag blijkt bij een meerjarenbegroting tot 2016 behouden te worden. Een leuk voornemen, maar een beleidsvisie ontbreekt Vanaf de publieke tribune heb ik tijdens bestuurlijke vergaderingen in het najaar en de raadsvergadering van 10 november 2011 geen woord of gedachte gehoord over het bezit van de grote algemene reserves. De vergaderingen zijn demonstraties van een ‘’fat and happy’’gedrag, c.q. zelfgenoegzaamheid. Niets werd gezegd over een eventuele benutting van de algemene reserves. Veel tijd werd besteed aan een kleine daling van de gemeentelijke belasting en een kleine linkse coalitiepartij wenste zelfs bij de bespreking van het jaarlijkse hoofdthema ‘de begroting’ andere - niet geagendeerde - thema’s naar voren te schuiven. Een noodzakelijke dialoog over de totale begroting bleef uit, terwijl de burger daar recht op heeft. 1. De gemeenteraad heeft haar kiezers van rechts, links

of midden weer in de kou laten staan, terwijl het gezien de berichten in de media de hoogste tijd is om een beleidsvisie over de directe toekomst uit te brengen, inzake regionale fusie of autonomie. Misschien is het goed als Noordwijkerhout een kleine dorpsgemeente blijft tussen de gefuseerde grote gemeenten Groot Katwijk (Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg), Teylingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) en Gemeente Bollenstreek (Noordwijk, Lisse en Hillegom). Of dat verstandig is om na te streven kan ik niet aangeven, maar dat is juist de taak van de gemeenteraad om dat te onderzoeken en te publiceren. Als lokaal zwevend kiezer wil ik de volgende voorzetten geven: A: Draag in 2012 aan B&W de taak op om een onderzoek onder de bevolking te starten met de vraag: ‘’Fusie of Autonomie?’’ Zinvol is het om bij dat onderzoek voordelen en nadelen aan te geven en vraag expliciet de bevolking van De Zilk of integratie met Noordwijkerhout gecontinueerd moet blijven. B: Breng op geleide van A, een definitief besluit uit aan overheid, provincie en regio. (P.M. In geval gekozen is voor autonomie is het wenselijk aan te geven bereid te zijn tot latere fusie binnen Gemeente Bollenstreek als macro-economische omstandigheden dat vergen.) C: Indien de bevolking gekozen heeft voor autonomie, bepaal de start dan op 01-01-2013 en deel in de regio mede, de bestaande samenwerkingsorganen, minus Holland Rijnland en Greenport Ontwikkkelings Maatschappij (GOM), te willen continueren. D: Benut het riante vermogen in gezamenlijke financiering met de provincie voor infrastructurele noodzakelijkheden. Bij voorbeeld een tunnel onder de Leidsevaart en gelijktijdige sanering van de armtierige woningen aan de ‘s-Gravendamseweg. (P.M. De plannen van de grootste coalitiepartij inzake ondertunneling van de N206 kunnen dan naar het archief.). E: In het geval de begrotingen na 2013 het toelaten, gemeentelijke belastingen te verlagen. A.Phernambucq, Salvatorhof 8; 2211 SR Noordwijkerhout; (tel. 0252-861454); aphernambucq@ziggo.nl

CDA bezorgd om groot aantal geplande wegwerkzaamheden Den Haag - De CDA Statenfractie heeft in schriftelijke vragen haar bezorgdheid geuit over het grote aantal wegwerkzaamheden dat de komende tijd rondom Noordwijkerhout wordt uitgevoerd. Het CDA wil van de gedeputeerde weten wat de provincie gaat doen om de verschillende wegwerkzaamheden op elkaar af te stemmen en om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Aanleiding voor de schriftelijke vragen zijn de plannen van de provincie Zuid-Holland om de N443 bij Noordwijkerhout aan te pakken. Vanwege de werkzaamheden gaat deze weg ongeveer negen maanden dicht. Tegelijkertijd gaat de provincie van start met werkzaamheden aan het viaduct op de N206 bij de Herenweg ten noorden van Noordwijkerhout. Daarnaast zal de A44 tijdens de weekenden worden afgesloten vanwege wegwerkzaamheden door Rijkswaterstaat.

CDA Statenlid Marco Heemskerk vindt dat er sprake is van wel erg veel werkzaamheden tegelijkertijd rondom en in Noordwijkerhout. Hij wil dat de gedeputeerde daarom op korte termijn met Rijkswaterstaat rond de tafel te gaan zitten om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Ook wil de CDA woordvoerder dat er een gezamenlijk plan van aanpak komt om de overlast voor het verkeer rondom Noordwijkerhout zoveel mogelijk te beperken. De redactie ziet uw brieven met interesse tegemoet, maar behoudt zich het recht voor brieven taalkundig aan te passen, in te korten of niet te plaatsen. Brieven mogen niet meer dan 250 woorden bevatten. Ingezonden brieven worden alleen geplaatst met naam en adres. Plaatsing van een brief houdt geen instemming van de redactie met inhoud of strekking in.

Bommetje onschadelijk gemaakt in duinen Duindamseslag Vorige week woensdagmorgen werd door een trimmer in de duinen van de Duindamseslag een explosief gevonden. De sporter ontdekte het projectiel, toen hij aan het hardlopen was in de duinen. De wandel- en fietspaden in de directe omgeving werden onmiddellijk door de politie afgezet. Zowel de strandafgang als de duinpaden in de omgeving werden afgegrendeld. De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) heeft het explosief gecontroleerd laten ontploffen. Het gaat om een oud exemplaar uit de Tweede Wereldoorlog. Brandweer en ambulance waren aanwezig, maar hoefden niet in actie te komen. (foto BON)

Uit de Raadzaal Deze week alweer de laatste raadsvergadering van 2011. Een jaar waarin nu niet direct schokkende zaken aan de orde gekomen zijn. Een jaar wel, dat projecten, waarover jaren in diverse commissie- en raadsvergaderingen is gediscussieerd, in uitvoering zijn gekomen en zelfs, zoals De Bouwmeester tot een afronding. Wie overigens van plan is om naar de komende raadsvergadering van donderdagavond te komen, moet wel zorgen dat hij op tijd is. De agenda bevat incl. opening en sluiting slechts 8 agendapunten. Een lijst van hamerstukken en maar liefst 19 ingekomen stukken. Nu het ministerie van Binnenlandse Zaken van een man naar een vrouw is overgegaan, zou ingekomen stuk 19; ‘huisvestigingsvoorzieningen burgemeesters en wethouders’ wel eens aanleiding kunnen zijn, dat er in de huisvestiging aan aankleding van hun huisvestiging het een en ander gaat veranderen. Het was waarnemend burgemeester Irma Günther, die, na haar aanstelling, de bezem door de raadzaal haalde en direct frisse gordijnen liet ophangen. Bij de aanvang van zijn tweede periode voor burgemeester Goedhart geen moeilijke raadsvergadering, hoewel je weet het maar nooit. Misschien is er toch nog een raadslid of politieke partij, die even de aandacht op zich wil vestigen. In de aanloop naar kerstmis blijken er, buiten de week van de kunst, heel wat culturele uitingen mogelijk te zijn in Noordwijkerhout. De diverse kerstconcerten getuigden van grote kwaliteit van onze zangkoren. Koren, die straks in onze kerken de kerstvieringen extra

luister zullen bijzetten. Kerstsfeer, die afgelopen weekeinde volop aanwezig was in het centrum van ons dorp. Op initiatief van de N.O.V. was er de lichtjesavond. Het weer werkte niet mee. Maar de erwtensoep, opgediend door wethouder de Haas en Vissers, de glühwein, de Hema-worst en natuurlijk de zangkoren, met hun buiten- en binnen optreden in de Witte kerk, brachten heel wat mensen op de been. Lichtjesavond, de laatste activiteit van de N.O.V. voor 2011. Inmiddels staan voor 2012 alweer heel wat activiteiten op de rol. Gelukkig zijn er nog heel wat ondernemers, die zich actief inzetten voor de realisatie van deze activiteiten. Niet alleen ondernemers, maar heel wat vrijwilligers maken, dat het, het hele jaar door bruist van de activiteiten in Noordwijkerhout. Vrijwilligers, die, zo bleek, mochten rekenen op de waardering van onze gemeente en gemeentebestuur. Vrijwilligers, die veel tijd stoppen in hun activiteit. Tijd, die zij, steeds meer moeten gaan stoppen in het kunnen voldoen aan allerhande regeltjes. Tijdens elke activiteit staat veiligheid voorop, maar als verkeersregelaar voor elke activiteit voor een cursus op moeten draven, is misschien wel wat erg overdreven. Een wandelaar of een hardloper veilig te laten oversteken vraagt kennelijk een aparte aanpak. Nog even en kunnen we weer genieten van het af te steken vuurwerk. Nu maar te hopen dat onze overheid ook een cursus heeft gevolgd, hoe bevorder ik de veiligheid van onze burgers. JL.

Terloops, nr. 51 In Nederland rijden op dit moment zo’n 8000 bakfietsen. Dan heb ik ‘t over een bakfiets waar doorgaans de kleinere schooljeugd mee wordt vervoerd en/ of door (meestal) vrouwen boodschappen in de super wordt gedaan. 70% van dit aantal maakt (zegt men) Amsterdam onveilig. Het is al met al een vervoermiddel dat sinds 10 jaar flink in opmars is. Het wordt door de gebruikers geprezen, maar door anderen weggehoond. Het ding draagt namen als: “De Bakfiets.nl” en “Babboe” en kost ongeveer 2000 euro. In ons dorp tel ik er hooguit een stuk of 3, waarschijnlijk heeft Noordwijkerhout (nog) geen vertrouwen in dit eigentijdse en eigenwijze vervoermiddel. In mijn (jonge) loodgietersjaren, was ik een prima bakfietsrijder. Ooit, wanneer het werk dat eiste, huurden we er een bij Willem Steekers voor een kwartje per dag. Later, toen we zo’n ding soms dagen achtereen huurden, hebben we het transportmiddel bij Steekers gekocht. Steekers verhuurde ook autopeds (steppen) en verschafte in de bezettingsjaren werkgelegenheid in zijn zelf opgerichte speelgoedfabriek aan de Dorpsstraat. Ik heb daar ook een dik jaar gewerkt en er eerder over geschreven, waarbij ik nu herhaal, nooit méér gelachen te hebben, dan in die periode. Terug naar die grijze bakfiets. Vanaf 1942 waren de fietsbanden door de bezetter gedistribueerd. Per fiets kreeg je aanvankelijk 1 band per jaar. Die hielden wij dan voor achter, want daar zat je ook op. De beide zijwielen lieten we bij Piet Reuvekamp, de wagenmaker in de Havenstraat, voorzien van houten wielen met ijzerbeslag. Tijdens het rijden maakte het ding een ratelende rotherrie, maar je reed er harder mee dan met de rubberen voorziening. Wel moest je bij het nemen van bochten en voorkomende hellingen heel goed oppassen en tijdig afremmen, anders lag je zomaar op z’n kant. In mijn jeugdige onbezonnenheid ben ik legio keren met bakfiets en al uit een bocht gevlogen. Bij voorkeur gebeurde dat wanneer ik vanuit de Kerkstraat, de Havenstraat indraaide. Door te hoge snelheid, ging de bakfiets op z’n kant en zeilde ondergetekende met fiets, handel en gereedschap bij Reuvekamp de tuin in. Eerder beschreef ik, hoe twee, daar patrouillerende Duitse militairen, de schrik van hun leven ondergingen, omdat ik luid schreeuwde; kijk uit, explosiegevaar! Dit omdat het op carbid werkende soldeerapparaat hevig begon te sissen. Ja, mooie tijd, hoewel mooi? Oprecht wens ik iedereen prettige en goede kerstdagen, alsmede een rustige en sfeervolle jaarwisseling. Nic. Sluis, Sr.


Dorpsstraat 27 2211 GA Noordwijkerhout Tel. 0252867770 Fax 0252867771 Mob. 0657338313 e-mail: renesvishandel@ziggo.nl 4VQFSLXBMJUFJU3VOEWMFFTIBBMUVOBUVVSMJKLCJK

4-"(&3*+

Aanbiedingen vrijdag: Bij gourmetschaal vanaf 4 personen

per stuk van â‚Ź 2,00 voor

een ijs-schnit kado (op=op) Eendenborstfilet 100 gram VLEESWARENKOOPJE

235

Bij 100 gram Parmaham

GRATIS 100 gram eiersalade VOOR DE KERSTDIS

Kalkoen per kilo KOOKIDEE

695

Malse rollades lekker gekruid

van rund, varken,kip of kalkoen

3 voor Aanbiedingen zijn geldig van 19-12-2011 t/m 24-12-2011.

TIP VAN UW KEURSLAGER

(,-&*/

Kibbeling 100 gram van â‚Ź 1,90 voor â‚Ź 1,70 Maatjesharing, schoongemaakt

TIP VAN UW KEURSLAGER

Fa. Koot, keurslager

Havenstraat 4, 2211 EH NOORDWIJKERHOUT Tel. 0252-372230, Fax 0252-340064 www.kootnoordwijkerhout.keurslager.nl info@kootnoordwijkerhout.keurslager.nl

EMORIE Natuursteen Het adres voor een passend gedenkteken

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK Van 24 dec. t/mmaandag 7 jan. toonzaal opvan afspraak Toonzaal geopend t/m zaterdag 10.00 totgeopend. 17.00 uur

Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout Telefoon: 0252 - 418912 Fax: 0252 - 419471 E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

Voor o.a. superverzorgde

â‚Ź 1,75 â‚Ź 5,00

t(PVSNFUTDIPUFM t'POEVFTDIPUFM t4UFFOHSJMMTDIPUFM

Aanbiedingen zaterdag:

Salades 100 gram van â‚Ź 2,40 voor â‚Ź 1,99 Maatjesharing, schoongemaakt per stuk van â‚Ź 2,00 voor

3 voor

â‚Ź 1,75 â‚Ź 5,00

t$BSQBDDJP t,BMGTSBHPVU t.JOJCFFOIBN t)FSUFOTUPPGTDIPUFM t)FMFLBMLPFO LH t,BMLPFOEJK t)FSUFOCJFGTUVL t8JMELPOJKO ÂœLH t5BNLPOJKO WFST

t5BNLPOJKOFOCPVU t&FOEFOCPSTUGJMFU t,FNQFSTDIBSSFMIPFO

Kaptein

- DIAMANTAIR

Oegstgeesterweg 40, Rijnsburg Tel. 071-4022143

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

XXXLQUFJOOM • Dak herstellen? Bouma/ • BC SIERBESTRATING Grundeken bellen! 5114674- tegelwerk, met afvoer, gra-

Gehele of gedeeltelijke • EERHART Sierbestra•inboedels, tevens 2e hands ting. Voor al uw bestratin- • Vuil tapijt? Laat vakkundig reinigen

het 5118394. Uw dak-specialist! of kleding en grammofoonpla- gen en tuinwensen. Bel voor Speciaal voor uw KLEIten, gashaarden, ijskasten, vrijblijvende prijsopgave huur Mr. Steam. Gratis NE KLUS belt u de Van thuisbezorgd. Tol Steam tel. 070-3805670. 070-3211006. Beelenbus, C. van Beelen, Interieurverzorging, tel. Elektrotechniek, tel. 06070-5116612. 54620333.

•

tis prijsopgave. Tel. 0655321682.

•

Zit u nog in de schaduw? Wij zagen bomen om en takken af. Tel. 070-5111923, b.g.g. 06-53794870. WE8FJKEFOMBBOr5FMr/PPSEXJKLFSIPVU ,JKLPPLPQJOUFSOFUXXXTMBHFSJKLMFJOOM

bent van harte welkom •bijU GROEN Panelen-lijs-

Kerstmanburgers ................................... 5 halen-4 betalen 15 Rundergehakt 500 gram............................................................................... 79 H.o.h. gehakt 500 gram ...................................................................................

3. 2.

Bij 100 gram Gegr.

boterhamworst ...50 gram GRATIS

Donderdag: Havenstraat 58

Tel: 0252-373369

ten-opplakservice. BinckGARAGEBOXEN in horstlaan 293k in Den Haag. Oegstgeest. Huurprijs v.a. Voor info. kijk op www. â‚Ź 110,-. Inl. 06-20773480. groenframing.nl of bel 0705115656. T.H.: Spanje Costa Blanca BUNGALOW + zwembad. Lekker toerfietsen vanuit Tel. 071-4073193 / 06-5140 Wassenaar en Voorschoten? 7403. E-mail: guardamar@ www.tcdekampioen.nl. live.nl. STEUNZOLEN. Erkend www.zalenverhuurkruyt leverancier, lid Stichting schipvanleiden.nl. Mooi LOOP, vergoeding via zorg- bruin cafĂŠ in oude centrum verzekeraar. Een afspraak van Leiden. Voor afstudeerkunt u maken in Oegstgeest, borrels, recepties, verjaardaLeiden en Leiderdorp met gen, etc... Geen huur! Wel Wim van Zijp, tel. 071- wat servicekosten en nor5238468 of 06-12028319. male gangbare drankprijReserveringen Vwo-, havo, mavo, zen! vmbo-leerlingen: huis- 06-25047376. werkbegeleiding/bijles aan- 50-plusser SCHILDERT, geboden door ervaren A/B SAUST en behangt uw huis student. Tel. 071-5616768. weer als nieuw. Tel. VAN DER KROFT & 06-13067762. VAN DER LANS OFFICE Wilt u een eerlijk en MANAGEMENT verzorgt GOED DOEL STEUNEN? op flexibele basis het secre- wwwdierenmissies.nl. tariaat voor bestuurders, commissarissen, toezichtT.H.: ruim 3-KAMERhouders, adviseurs. Huis met APP. (vh. 4), woonopp. 90 het Blauwe Dak. Wassenaar, m2, rustige buurt Katwijk a/ 070-5119001. www.office- zee, modern afgewerkt, zie managers.nl / info@office- Funda pc2221RK, nr. 28, â‚Ź managers.nl. 855,- p.m. excl. g.w.l., evt. gemeubileerd. Tel. 06-146 KASTEN OP MAAT. 87265. Meubelmakerij www.VormVoud.nl. Tel. 06-24406277. T.H.: KAMER. Per 1 januari voor alleenstaande IK WIL UW GOUD. Te op de Hofdijck, Oegstgeest: koop gevraagd: sloopgoud zonnige zolderruimte, en -zilver, gouden of zilve- gestoffeerd, met gebruik ren munten. U belt, ik kom van eigen wc, bijruimte met langs op afspraak. 06- keukenblok en douche. 20754889 of 070-4043060. Huur â‚Ź 350,- p.m. (incl.). Bel naar 071-5177446.

•

Woensdag:

Kerstmanburgers ................................... 5 halen-4 betalen Nasi of bami met babi-pangang 100 gram.............................

6.65

•

• •

•

•

Vrijdag en zaterdag: Ook dit jaar weer de fijnste kerstspecialiteiten zoals: tLFSTUQBUĂ? tXJMEQBUĂ? tKBNCPOEFQSPWFOĂŽF tIBNUBBSU tLFSTUTBMBEF tDBSQBDDJP 8JKNBLFOXFFSEFNPPJTUFHPVSNFU TUFFOHSJMMFOGPOEVFTDIBMFO XFIFCCFO EFNBMTUFCJFGTUVL WBSLFOTIBBTFOMFLLFS HFLSVJEFSPMMBEFT 8JKNBLFO[FMGEFMFLLFSTUFTBMBEFTFOPPL WPPSBMMFTPPSUFOXJMEFOHFWPHFMUF PBLBMLPFOFO LVOUVCJKPOTUFSFDIU

t7BSLFOTGJMFUSPMMBEF t)BMTSPMMBEF t4QFLSPMMBEF t'SBOTCSBBETUVL t7BSLFOTIBBTOBUVSFM t%VJOIBBTKFT t,BUFOIBBTKFT t5SJDPMPSF

t,BMGTPFTUFST t4DIOJU[FMT t,BMGTHFIBLU t,BMGTMFWFS t,BMGT[XF[FSJL

Juwelier

t*OLPPQTMPPQHPVE[JMWFS t(PVEt;JMWFSt)PSMPHFT t,MPLLFOSFQBSBUJFT t(SBWFSFO t3JKHFOLOPQFO WBOQBSFMTLSBMFOTJFSBEFO

-BNTSBDLT -BNTGJMFUT -BNTIFVQKFT

Extra kwaliteit

Tevens kunt u uw bestelling EERSTE en TWEEDE KERSTDAG tussen 10.30 uur en 11.30 uur ophalen!!

HORLOGER

Nieuw Zeelands lam o.a.

.BMTFCJFGTUVL 0TTFOIBBT &OUSFDPUF 3JCFZF *FST

•

•

• •

•

•

•

•

Gezocht: DIERENVRIEND. Scholier(-e) die 4 maal per week met mijn kleine hondje wil wandelen; omgeving de Paauw; redelijke vergoeding in overleg; contact tel. 020-6279472. Oostingh Staalbouw BV •heeft voor 2012 nog VACATURES in de techniek! Interesse? Stuur je brief en CV naar m.ketting@oostingh.nl.


pagina 5

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

Noordwijkerhout geeft gul Thea ter Heide - Vrolijk

Scrooge brengt publiek in sfeervolle kerstsfeer Steeds een volle H.Hart kerk in De Zilk, bij de uitvoeringen van de groots opgezette musical Scrooge van theatergroep Hakuna Matata, de afgelopen week. Per uitvoering genoten zo’n 400 bezoekers van de welbekende musical, die door de cast (31 volwassenen en 15 kinderen) uitstekend op de planken gebracht werd. Het ovationele applaus wat de spelersgroep steeds na afloop ten deel viel, was de bekroning van vele maanden voorbereiding. Het welbekende verhaal van ‘Scrooge’ stond onder regie van

Marijke Kots, was Kees Huges de muzikaal leider, verzorgde Judith Smit de choreografie en was de algehele productie in handen van Otto van Haaster. Achter de schermen vele vrijwilligers, die ervoor zorgden, dat alles op rolletjes liep. Complimenten ook voor de kleding van de spelersgroep; wekenlang is er gewerkt door een enthousiaste groep dames, onder leiding van Jasja Bühler om het stuk de juiste ‘Charles Dickens’ uitstraling te geven en daarmee het hele totaalplaatje compleet te maken.

Het afgelopen weekend organiseerde de Voedselbank weer - in de week vóór kerst - , haar traditionele inzameling. En er werd gul gegeven door het kooppubliek. Bij de grote drie supers kregen de mensen een briefje in handen gedrukt, aan welke artikelen de meeste behoefte was voor de mensen, die op de Voedselbank zijn aangewezen. Wel, die spullen werden in grote mate aangeboden, maar ook speciale kerstartikelen werden ingezameld. Bij de A.H. stonden maar liefst drie goede doelen, te weten de Voedselbank, de Unicef en Serious Request. “Ze werken elkaar niet tegen, integendeel zelfs, de mensen geven voor alle drie, en ze geven gul”, aldus Unicef standhoudster Jacqueline van Hoogstraeten. Ook Henk de

Bij de drie grote supers werd het kooppubliek geattendeerd op de inzamelingsactie. Er er werd gul gegeven Leeuw van de Voedselbank kon het alleen maar verheugend beamen, dat er veel meer dan voorheen is

gegeven. “We hebben zelfs kratten tekort, en zijn verder op grote kartonnen dozen aangewezen”.

In de aanbouw van het Witte Kerkje werden alle goederen verzameld, voor transport naar elders, opdat kerstpakketten samengesteld kunnen worden en die bij de noodlijdende gezinnen dan vóór de kerst kunnen worden afgeleverd.

Verloskundigen in actie voor Glazen Huis Het Glazen Huis staat van 18 t/m 24 december 2011 op de Beestenmarkt in Leiden. Het thema is dit jaar ‘moeders met oorlogstrauma’s’. Verloskundigenkring Leiden e.o. voert actie voor deze moeders. Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen met (aanstaande) moeders en collega’s, o.a. door middel van

een speciaal voor de actie ontworpen buikband, de mamaband. Toen de verloskundigen uit de Leidse regio hoorden wat het thema van het Glazen Huis dit jaar is, waren zij direct enthousiast. Verloskundigen zetten zich dagelijks volop in voor (aanstaande) moeders. Deze zorg is helaas niet vanzelfsprekend voor

(foto’s PR)

Gratis oliebollen?

WWW.VUURWERKVANNES.NL Leeuwenhorst kerstconcert en Kerstmarkt Op donderdag 22 december om 20.00 uur zullen het 350 leerlingen tellende koor en orkest van het Teylingen College, sector leeuwenhorst, het jaarlijkse brugklas Kerstconcert verzorgen. Dit keer in de St. Jeroenskerk, Van Limburg Stirumstraat 24 in Noordwijk. Het enorme koor bestaat uit 287 brugklassers, aangevuld met leerlingen uit de Muziekklassen; bovenbouwleerlingen die Muziek in hun pakket hebben en een 20 man sterk leerlingenorkest. Het repertoire bestaat uit bekende

en minder bekende kerstliederen. De intermezzi worden verzorgd door de bovenbouwleerlingen. Voorafgaande aan het concert is er op het binnenplein van de school de jaarlijkse Kerstmarkt. In de 35 rijk versierde kramen brengen leerlingen van klas 2 t/m 5 zelfgemaakte en tweedehands spullen aan de man. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. De opbrengst van al deze kerstactiviteiten zal verdeeld worden over drie goede doelen: Serious Request, KIKA en Unicef.

Sfeervolle Kerstsamenzang St. Jozefkerk Na een muzikaal voorproefje op Lichtjesavond in De Witte Kerk was afgelopen zaterdag de kerstsamenzang in de St. Jozefkerk.De Chr. Muziekvereniging De Harpe Davids bracht samen met het koor Ladies Melody, Shantykoor ‘t Bollenhart, kinderkoor St. Victor en de vele aanwezigen in de kerk, weer bekende en minder bekende kerstliederen ten gehore. Muziek en zang werden afgewisseld door een lezing van dominee Van der Weide en een overdenking van pastor Van den Berg-Buis, Na afloop van deze kerstsamenzang kon iedereen met een kerstgevoel weer richting huis om bij de kerstboom nog even na te genieten. De Chr. Muziekvereniging “De Harpe Davids” wil hierbij iedereen prettige Kerstdagen en veel geluk voor 2012 toewensen. (foto PR)

moeders in oorlogsgebieden. De actie van Serious Request spreekt hen daarom erg aan. Verloskundige Marieke van der Plaat: “Goede zorg is in oorlogsgebieden vaak niet aanwezig, terwijl dit wel heel belangrijk is. Voor álle vrouwen!”. Op www.kominactie.nl/this_ones_ from_midwifes_and_mamas staat informatie over de actie en kan er direct geld worden gedoneerd. Het is ook mogelijk om geld te doneren in collectebussen in de verschillende verloskundigenpraktijken en op de poliklinieken en kraamafdelingen van het LUMC, het Diaconessenhuis Leiden en het Rijnland Ziekenhuis Leiderdorp. Tevens is er speciaal voor deze actie een prachtige mamaband ontworpen met het opschrift ‘This one’s for mama’. Deze is te koop via de website www. buikbanden.com of in de verloskundigenpraktijken. De opbrengst van deze verkoop komt volledig ten goede aan het Glazen Huis. Op woensdag 21 december van 14:00 uur tot 16:00 uur staan de verloskundigen met een stand op de Serious Request Fair op Centraal Station Leiden. Ook dan verkopen zij mamabanden en ze delen gratis goodiebags uit. Op donderdagmiddag 22 december overhandigen zij het opgehaalde geld officieel aan Serious Request in het bijzijn van zoveel mogelijk zwangeren met de speciale mamaband om. “Help een moeder, red een gezin!” Doneer, volg alles op Twitter (www. twitter.com/kringleiden), en via Facebook (verloskundigen in actie voor Glazen Huis).


pagina 6

l i i e m a F

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

KERKDIENSTEN ZONDAG 25 DECEMBER KERST Witte Kerk Zaterdag 24 december 23.00 uur: ds. E.H. van der Weide, kerstnacht Zondag 25 december 10.00 uur: ds. E.H. van der Weide, kerstmorgen Zaterdag 31 december 19.00 uur: ds. E.H. van der Weide, oudejaarsvesper Evangelie Gemeente “BerĂŠa Bollenstreek gebouw “De Schelftâ€? Noordwijkerhout 10.00 uur: gezinsdienst Parochie St. Victor Zaterdag 24 december 19.00 uur: Gezinskerstviering met kinderkoor Voorganger: pastoor M. v.d. Berg Lector: kinderkoor 23.00 uur: Kerstviering met Mannakoor Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: Mannakoor Zondag 25 december eerste kerstdag 11.00 uur: Eucharistieviering met Revoice Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: Revoice 15.00 uur: Kindje wiegen Maandag 26 december tweede kerstdag 10.00 uur: Woord- en Communiedienst met herenkoor St. Caecilia Voorganger: L. v.d. Lans Zaterdag 31 december Alleen viering in de St. Jozefkerk Zondag 1 januari 11.00 uur: Woord- en Communiedienst met herenkoor St. Caecilia Voorganger: pastor N. Hogervorstv. Kampen Lector: L. v.d. Lans Parochie St. Jozefparochie Zaterdag 24 december 19.00 uur: Gezinskerstviering met de Schalmei

Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: Gezinsmiswerkgroep 21.00 uur: Kerstviering met Cadans Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: Cadans Zondag 25 december eerste kerstdag 10.00 uur: Kerstviering met gemengd koor Sancta Maria Voorganger: pastoor J. Kerklaan Lector: P. van Hage Maandag 26 december tweede kerstdag 10.00 uur: Eucharistieviering met Shantykoor Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: L. v.d. Berg 15.00 uur: Kindje wiegen Zaterdag 31 december 19.00 uur: Danklof met zang van het HB-koor Voorganger: pastoor A. Goumans Lector: D. van Holstein Zondag 1 januari Alleen viering in de St. Victorkerk De Zilk Heilig Hart Parochie Zaterdag 24 december kerstavond 18.00 uur: Herdertjesviering Voorganger: pastoraal medewerker Iwan Osseweijer m.m.v. De Zangertjes 20.30 uur: Nachtmis Voorganger: pastor T. van Eijk m.m.v. Heart Beat Zondag 25 december eerste kerstdag 10.00 uur: Hoogmis Voorganger: pastor B. Lansbergen m.m.v. dames- en herenkoor 14.00 uur: Kindje wiegen o.l.v. dhr. H. Turnhout Maandag 26 december tweede kerstdag 09.30 uur: Samenzang Voorganger: pastor B. Lansbergen Zaterdag 31 december 19.00 uur: Oecumenische viering in St. Maartenskerk te Hillegom Zondag 1 januari nieuwjaarsdag 09.30 uur: Samenzang Voorganger: pastor B. Lansbergen St. Bavo-gemeenschap Zaterdag 24 december kerstnachtviering 19.00 uur: voorganger: pastor F. Janssen Zondag 25 december Viering van Kerstmis 10.00 uur: voorganger: ds. H. Mondeel Zondag 1 januari 10.00 uur: pastor F. Janssen

“Ik zal de liefde van de Heer gedenken� (Jesaja 63:7) Op zaterdag 17 december is onze ouderling

HENNY BELT toch nog onverwachts overleden. Henny was sinds 3 jaar lid van onze gemeente en sinds september als ambtsdrager lid van onze kerkenraad. In deze korte tijd hebben wij Henny leren kennen als een inspirerend kerkenraadslid maar vooral als een bewogen en fijn mens. Henny heeft bij velen een plek in het hart veroverd en laat dan ook een lege plaats achter in onze gemeente. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Ineke, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen Gods kracht en troost toe. Kerkenraad Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk ds. E.H. van der Weide, predikant R.T. Bouwmeester, voorzitter

AANLEVEREN

BERICHTEN

FAMILIEBERICHTEN

U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

PER E-MAIL Mail de tekst naar: advertentie@noordwijkerhoutweekblad.nl. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld(PDF).

PER

POST OF AFGEVEN

U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do: 8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

9RRUGHYHOHEHZLM]HQYDQPHGHOHYHQGLHZLMKHEEHQ RQWYDQJHQ QD KHW RYHUOLMGHQ YDQ RQ]H OLHYH PRHGHU VFKRRQPRHGHURPDHQRYHUJURRWPRHGHU

laat jeniet aeiden.nl

:LOKHOPLQD0DULD 9HUGHJDDO*HHUOLQJV ]HJJHQZLMXKDUWHOLMNGDQN 8Z EHODQJVWHOOLQJ SHUVRRQOLMN VFKULIWHOLMN RI LQ GH YRUPYDQEORHPHQWRWXLWGUXNNLQJJHEUDFKWZDVHHQ JURWHWURRVWHQ]DORQVVWHHGVHHQGDQNEDUHKHULQQHULQJ EOLMYHQ .LQGHUHQ NOHLQNLQGHUHQHQ DFKWHUNOHLQNLQGHUHQ 1RRUGZLMNHUKRXWGHFHPEHU

3PL]L9PH4HTH6THA\Z

EEN BEETJE CHAUFFEUR LAAT ZICH NIET AFLEIDEN Bellen? Hou ’t kort

1LOLI[QLILZ[NLKHHU VW[PTPZ[PZJO[V[OL[SHH[Z[L /L[UPL[TVLPSPQRTHRLU]VVYQLUHHZ[LU .LZSVVW[]HUHSQLRYHJO[LU ISLLMQLVWIL[LYLKHNLU^HJO[LU >PQ^HYLU]VVYQV\QLS\Z[LUQLSL]LU THHYOLSHHZPZVUZNLLU[PQKTLLYNLNL]LU 4HHYUPL[HSSLZPZ]VVYIPQ QLISPQM[IPQVUZKVVY^PLQL^HZ LU^H[QLaLPLU^H[QL]VVYVUZIL[LRLUKL 1PQZ[YLLK]VSNVLKLTVLKLURYHJO[ 3PL]LZJOH[Y\Z[U\THHYaHJO[

Uitvaartzorg Noordwijkerhout

9PH:TP[5PLZZLU 5VVYK^PQRLYOV\[ HWYPS 

&

Persoonlijk Puur

  

Anneke Beunder Fazantlaan 46 Noordwijkerhout dag en nacht bereikbaar 0252-376942 06-19279821

www.uitvaartzorgnoordwijkerhout.nl

Wij wensen u een schitterend 2012

†5VVYK^PQRLYOV\[ KLJLTILY 1VVW:TP[ -PSPa 9VU/LUKYPRZ 2L]PU*VVWZ 6ZTHU5PLZZLU

7VSKLYTVSLU 7=5VVYK^PQRLYOV\[ 9PHVUaLTHTHPZ[O\PZ <R\U[HMZJOLPKULTLUVW^VLUZKHNKLJLTILY ]HU[V[\\Y +LHMZJOLPKZKPLUZ[aHS^VYKLUNLOV\KLUVW ]YPQKHNKLJLTILYVT\\YPUKLH\SH]HU OL[JYLTH[VYP\T/HHYSLTHHUKL=LYNPLYKL^LN [L/HHYSLT

Begrafenisvereniging 5HKLWSLJO[PNOLPKPZLYNLSLNLUOLPKLSRHHY[L VU[TVL[LUPUYLZ[H\YHU[ALNLYZ/LYLU^LN *+5VVYK^PQRLYOV\[

St. Barbara Noordwijkerhout

9PHOPLSK]LLS]HUISVLTLUPUaHJO[LRSL\YLU =VVYHSYVaLU

Voor een goed verzorgde begrafenis of crematie (ook voor niet-leden)

Uitvaartverzorgers: Uitvaartverzorgers: C.B. van van der der Lans, Lans en C.B. M. M. Balkenende-Goudkade Balkenende - Goudkade en D.C.P. van der Lans kunt ons bereiken op tel. UUkunt onsdag dagenennacht nacht bereiken op nr: tel.0252-411366 nr. 0252-411366

Johan Chrispijn Tandprothese specialisten

www.johanchrispijn.nl

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008 Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

van ontwerp tot glimlach, ook voor uw prothese op implantaten


pagina 7

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

Victorschool naar noodlocatie Bavoterrein / Hoogstraat

Bestel je vuurwerk online bij:

WWW.VUURWERKVANNES.NL

VVV NIEUWS Het Melklokaal: museum Het Melklokaal aan de Kerkstraat, is op 2e kerstdag geopend van 11.00 uur tot 17.00 uur. Melkboer Johan ontvangt u graag en serveert warme chocolademelk, of een glaasje glühwein. Wandelen: er even tussen uit, tijdens de kerstdagen, ons advies: doe een frisse wandeltocht door de uitgestrekte Amsterdamse Waterleidingduinen. De jaarkaarten 2012 zijn nu verkrijgbaar in de VVV winkel. Kerstconcert St. Jeanne d’Arc: het jaarlijkse kerstconcert van muziekvereniging St. Jeanne d’Arc vindt plaats op vrijdag 23 december, in de prachtig versierde aula van NH Leeuwenhorst. De avond begint om 20.00 uur en de kaarten zijn - zo lang de voorraad strekt - af te halen in de VVV winkel. Dinercheques: kadotip: bij aankoop van de Nationale Dinercheque t.w.v. € 50.00 ontvangt u, exclusief bij VVV, een wijncheque van het restaurant Het Oude Dykhuys. De dinercheques worden in Noordwijkerhout geaccepteerd door “t Wapen van Noordwijkerhout”, Zegers, “Bij de Buren” en Casa di Mama.

de koopavond een prachtig kerstconcert van 19.00 uur tot 21.00 uur, de toegang is gratis. Zwembad de Schelft: in de kerstvakantie organiseert de Schelft diverse activiteiten voor de jeugd. Op woensdag 28 december is er een boomstammenrace en kan je bingoduiken, van 13.15 uur tot 16.00 uur. Kerstcadeaus: bij VVV Noordwijkerhout, de andere cadeauwinkel, vindt u een bijzondere collectie kerstgeschenken, zoals speciale raamstickers, aan beide kanten zichtbaar, tot en met aanstaande zaterdag van € 9.50 voor €7.95 VVV website: voor een kompleet overzicht van de evenementen in Noordwijkerhout, kijk dan op www. vvvnoordwijkerhout.nl. Heeft u voor 2012 een activiteit te melden, mail dan naar info@vvvnoordwijkerhout.nl voor een gratis vermelding.

Terwijl in de Kerstvakantie leerkrachten van de Prinsenhofschool druk doende zijn om te gaan verhuizen naar hun nieuwe school aan de Langevelderweg, zijn ze in de St. Victorschool net zo druk bezig, om de plek van de noodlocatie op het Bavoterrein met ingang van januari in te gaan nemen. Vanavond gaat een grote groep ouders en leerkrachten daadwerkelijk aan de slag. De onderbouw verhuist naar een tijdelijke locatie aan de Hoogstraat (waar eerder De Zeestroom gevestigd was).

Nieuwbouw Victorschool De Victorschool voldoet al lang niet meer aan de huidige eisen des tijds.

De school werd 35 jaar geleden gebouwd in de nieuwe Victorwijk en gingen op 28 oktober 1976 feestelijk de deuren open. Bij de nieuwbouw bleek de school meteen al te klein en werd een aantal klassen ondergebracht bij de toenmalige huishoudschool aan de Duindoornstraat. Vóór die tijd was de school gevestigd in het oude gebouw aan de Kerkstraat. Een fusie werd in 2001 aangegaan met ‘t Mossenest met directeur Gerard Gerrits aan het roer. In 2003 moesten vier noodlokalen geplaatst worden op het befaamde voetbalveldje. Vanaf de fusie zijn nieuwbouwplannen voor de school steeds in beeld geweest en gaat het er nu dan toch van komen.

www.noordwijkerhoutsweekblad.nl Oplage 7.000 Uitgave van

Ambachtsweg 7a, Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk tel (071) 402 29 01 fax (071) 403 23 25 Redactie Thea ter Heide-Vrolijk. Verlengde Hoogstraat 5, 2211 GV Noordwijkerhout. tel: (0252) 37 42 18 e-mail: redactie@noordwijkerhoutsweekblad.nl Inleveren kopij uiterlijk vrijdag 08.00 uur Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties

Contactgegevens Binnendienst Vincent Roos, tel. 071-4091638/Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637/fax (071) 403 23 25 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos bij ons opvragen. Het Noordwijkerhouts Weekblad wordt gratis huis-aan-huis bezorgd en is daarnaast verkrijgbaar bij: Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Victorschool wacht nieuwbouw (foto PR)

Het Groene Kerkje? Gelukkig blijft ze wit, maar je zou het bij de voorgenomen plannen haast gaan denken. Want op vrijdag 6 januari houdt de Protestantse Gemeente open huis met een feestelijke én smakelijke Nieuwjaarsvisite voor het hele dorp, waarbij we niet alleen iets te drinken maar ook een kop snert aanbieden!

Bollenpakketten: het kan nog, nu de bollen planten voor een kleurrijk voorjaar: nu in de VVV winkel: 2 pakketten halen en slechts een betalen!

COLOFON Noordwijkerhouts Weekblad

Gemeentehuis * Openbare Bibliotheek * Boekhandel Wagenaar & van Halem * Drogisterij Bemelman * Proefmarkt (De Zilk) Bezorgklachten: Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901 of www.uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging

Hoe dat er verder uitziet, en of u daar ook bij mag zijn? Volg de publicatie in de volgende editie van het Noordwijkerhouts Weekblad.

Kerstconcert Witte Kerk: het zangkoor Elan geeft in de sfeervolle Witte Kerk, aanstaande vrijdag tijdens

Fijne feestdagen en gratis knutselballen!

Voor uw dagverse boodschappen hoeft u uw dorp of buurt niet uit. Bij Spar kunt u dagelijks terecht voor kwaliteit, gemak en service. En we hebben een aantal mooie aanbiedingen voor het weekend. Deze zijn geldig van donderdag t/m zondag:

Spar biefstuk

Bij aankoop van een blik Unox ragout

per 250 gram

alle smaken blik 400 gram

Perssinaasappelen net à 2 kilo

2

99

99

Spar pasteibakjes pak 4 stuks

t.w.v. 0,85

Gratis

2,99

1

4,75

prijs per kilo 1,00

prijs per kilo 11,96

Jean Rosen pinot blanc Elzas, Frankrijk fles 750 ml

5,49

2

49

4

69 prijs per liter 6,25

Roomboter amandelstaaf Aanbiedingen zijn geldig van donderdag t/m zondag (22 t/m 24 december 2011), zolang de voorraad strek t. Wijzigingen en prijs-, afbeelding-, druk- en zetfouten voorbehouden. Niet alle aanbiedingen in elke Spar verkrijgbaar. Vind de Spar in uw buurt op www.spar.nl *exclusief betaald en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, slijterijartikelen, zuigelingenvoeding 0-6 maanden, geneesmiddelen, services en diensten).


EINDEJAARSKNALLERS

BIJ KLEVERLAAN â&#x201A;Ź 2.000,BROOKLYN VOORDEEL

+

â&#x201A;Ź 1.250,- EXTRA INRUILVOORDEEL*

+

GRATIS WINTERPAKKET T.W.V. â&#x201A;Ź 950,(Dwarsdragers + set van 4 stalen 15â&#x20AC;? velgen met winterbanden)

KIA CEEâ&#x20AC;&#x2122;D SW BROOKLYN VANAF â&#x201A;Ź 19.995,-

KIA CEEâ&#x20AC;&#x2122;D BROOKLYN VANAF â&#x201A;Ź 18.995,-

KIA PRO_CEEâ&#x20AC;&#x2122;D BROOKLYN VANAF â&#x201A;Ź 18.995,-

Voorzien van de volgende luxe extraâ&#x20AC;&#x2122;s: + Full map navigatiesysteem + Bluetooth connectiviteit + Cruise control + 16â&#x20AC;? Lichtmetalen velgen + Mistlampen vóór + Achteruitrij-camera + Lederen stuurwiel en pookknop

Voorzien van de volgende luxe extraâ&#x20AC;&#x2122;s: + Full map navigatie + Achteruitrij-camera + Bluetooth connectiviteit + 16â&#x20AC;? lichtmetalen velgen + Cruise control + Mistlampen vóór + Lederen stuurwiel s en pookknop

Voorzien van de volgende luxe extraâ&#x20AC;&#x2122;s: + Full map navigatie + Achteruitrij-camera + Bluetooth connectiviteit + 16â&#x20AC;? lichtmetalen velgen + Cruise control + Mistlampen vóór + Lederen stuurwiel en pookknop

DE E NIEUWE KIA RIO STANDAARD TANDAARD OPMERKELIJK LEVERBAAR VANAF â&#x201A;Ź 11.695,-

KIA VENGA VENGA DE MPV DIE ALLES HEEFT ET NU M XTRA E 0,E! â&#x201A;Ź 50 LPREMI I INRU

*

Standaard voorzien van onder andere: tBJSCBHT WPPS [JKFOHPSEJKOBJSCBHT

t$FOUSBMFQPSUJFSWFSHFOEFMJOHNFUBGTUBOETCFEJFOJOH t&MFLUSJTDIWFSTUFMCBSFCVJUFOTQJFHFMT t(FĂ&#x2019;OUFHSFFSEFSBEJP$%.1TQFMFSNFU64# FO"69BBOTMVJUJOHJODMVTJFGTUVVSXJFMCFEJFOJOH

A

14% bijtelling

BPM & wegenbelastingvrij

KIA VENGA BROOKLYN VANAF â&#x201A;Ź 17.995,Voorzien van de volgende luxe extraâ&#x20AC;&#x2122;s: + Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels + Buitenspiegels en portiergrepen in carrosseriekleur + Full map navigatie met touchscreen + Bluetooth connectiviteit + Cruise control incl. speed limiter + Achteruitrij-camera + Mistlampen vóór + Armsteun vóór

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 3,2 - 8,8 l/100 km tot 31,3 - 11,4 km/l. Gemiddelde CO2-uitstoot van 85 g/km tot 209 g/km.

AUTOBEDRIJF KLEVERLAAN Gieterij 2, 2211 XK Noordwijkerhout 5FMotwww.kia-noordwijkerhout.nl *Om aanspraak te kunnen maken op de inruilpremie bij aanschaf van een nieuwe Rio of ceeâ&#x20AC;&#x2122;d dient de inruilauto minimaal 3 maanden op naam te staan van de koper (privĂŠ persoon of klein zakelijke markt, uitgezonderd verhuurmaatschappijen). Actie geldig zolang de voorraad strekt. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief metalliclak, kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Kijk voor meer informatie en garantievoorwaarden op www.kia.nl.

HTS SLEC 4 KS! T S U


pagina 9

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

Politie zoekt getuigen aanrijding tussen persoon en trein De Politie Hollands Midden is op zoek naar getuigen van een ongeval, dat plaatsvond op zaterdagochtend 17 december waarbij een 19-jarige man uit Voorburg werd aangereden door een trein. De man raakte hierbij zwaar gewond. Het ongeval vond plaats langs het spoor tussen station Voorhout en de Piet Gijzenbrug, nabij het VAB gebouw. Vermoedelijk is het ongeval rond 08.00 uur gebeurd. De politie ontving rond 08.40 uur een melding dat er langs het spoor een man in de berm lag. Vanuit de trein was de man door personeel gezien en de trein maakte toen een noodstop. De man was gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het treinverkeer op de lijn Leiden - Haarlem was tussen Leiden en Hillegom bijna twee uur lang gestremd. Ook de ‘s ‘Gravendamseweg vanaf de roton-

de Gieterij is geruime tijd in beide richtingen vanaf Voorhout rotonde Soldaatje afgesloten geweest. Passagiers uit twee treinen, een sprinter en een intercity, zijn met bussen afgevoerd naar hun bestemming. Om 10:45 uur werd het spoor weer vrijgegeven en kon ook het overige verkeer zijn weg weer vervolgen. Het treinverkeer is volgens twitterfeed @ns online vanaf 11:30uur echt weer volledig herva. De politie startte een onderzoek om de toedracht van het ongeval te achterhalen. Zij weet inmiddels dat de man

Gratis vuurwerk?

WWW.VUURWERKVANNES.NL

Politie gaat openstaande boetes innen Politie Hollands Midden gaat in de week van 19 tot en met 23 december in alle gemeenten van de Duin- en Bollenstreek, langs bij

tussen 06.00 uur en 06.30 uur vanaf de Breestraat in Leiden op de fiets is vertrokken om naar station Leiden Centraal te gaan. Vanaf daar zou hij de trein naar Voorburg nemen. Het is nog onduidelijk hoe de man uiteindelijk is terechtgekomen langs het spoor in Voorhout. De politie vraagt getuigen die de man die ochtend tussen 06.00 uur en 08.00 uur mogelijk gezien hebben in de buurt van het spoor of getuige zijn geweest van de aanrijding met de trein, contact op te nemen via 0900-8844. De politie zet haar onderzoek voort.

bewoners die nog openstaande boetes hebben. De boetes kunnen zijn opgelegd bijvoorbeeld in verband met verkeers-

overtredingen, te veel drank op of geweldszaken. Degene die nog een boete heeft openstaan, kan deze contant betalen aan de agenten aan de deur of mee naar het districtsbureau waar een pinautomaat is. Indien u nog een boete hebt openstaan en u

Foto’s Guido Strik/112 Bollenstreek/Tino Stulen

wilt het bezoek van de politie niet afwachten, dan kunt u terecht op het districtbureau aan de Duinwetering 101 in Noordwijk. Sommige bewoners hebben al zo lang een boete openstaan dat zij voor de keuze worden gesteld: betalen of zitten. Als zij de openstaande

boete niet kunnen betalen, worden zij in hechtenis genomen. Staat een boete minder lang open, maar zijn er wel verschillende aanmaningen verstuurd, dan kan de auto van de bewoner ingenomen worden. De wegsleepkosten en stallingkosten zijn voor rekening van de eigenaar.

Voor een maatje minder... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

de vet- en vochthuishouding. Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. og slechts Een behandeling kost € 35,-

N n 12 plaatse ar a b ik h sc e b

U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027 Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

Swingen met Inside Out in Kerk aan Zee Noordwijk: De bekende gospelgroep ‘Inside Out’, treedt vrijdag 23 december op in ‘Klooster | podium, kunst & interieur’ aan de Hoofdstraat in Noordwijk. Ruim twintig jonge vocalisten en hun vaste band zingen en spelen swingende zwarte gospelmuziek . Het concert begint om 20.30 (zaal open om 20.00 uur). De zangers en muzikanten van Inside Out vertegenwoordigen een breed scala aan culturele en kerkelijke achtergronden. Kaarten kosten 25 euro en kunnen gereserveerd worden via contact@kloosterinfo.com / www.kloosterinfo.com. (foto PR)


Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

Adresgegevens gemeentehuis Herenweg 4, 2211 CC Postbus 13, 2210 AA Tel. (0252) 343 737 E-mail: gemeente@noordwijkerhout.nl Website: www.noordwijkerhout.nl

Openingstijden Loketten op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur Woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Avondopenstelling Burgerzaken op woensdag tot 19.00 uur

Belangrijke nummers Storingsdienst gas/stroom, 0800 - 9009 Dunea, 088 - 347 4747 Straatverlichting Ziut, 0800 - 396 0800 Klachtenlijn, 0800 - 023 1774 Wmo Adviescentrum, (0252) 343 800 ISD Bollenstreek, 0800 - 956 7000

Gemeenteberichten 20 december 2011

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst Het gemeentebestuur van Noordwijkerhout nodigt zijn inwoners van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 9 januari 2012 van 20.00-22.00 uur in de hal van het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Tijdens de bijeenkomst worden de Noordwijkerhoutse kampioenen in het zonnetje gezet. De bijeenkomst heeft een informeel karakter. U krijgt gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje nieuwjaarswensen uit te wisselen.

Online cursus voor slachtoffers: laagdrempelig en effectief

Schaamt u zich als slachtoffer van huiselijk geweld? Het komt voor dat slachtoffers van huiselijk geweld zich schamen. Bijvoorbeeld omdat het slachtoffer een man is die is geslagen door zijn vrouw, of een moeder wordt geterroriseerd door haar kind. In dit soort gevallen werkt online hulpverlening erg goed. Op een laagdrempelige manier, krijgen de slachtoffers goede adviezen en tips hoe hiermee om te gaan. Herkent u zich in dit verhaal? U kunt terecht bij Hulp Online van Kwadraad, zie www.kwadraad.nl.

oplossingen en verwijzen naar hulpverleners. Bel 0900 1 26 26 26 of mail naar huiselijk_geweld_hm@ggdhm.nl U kunt dit soort onderwerpen ook bespreken in ons Wmo Adviescentrum aan de Via Antiqua. Het Wmo Adviescentrum is geopend van 9 tot 12 uur en tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via (0252) 343 800. U kunt ook mailen naar wmo@noordwijkerhout.nl Twijfel niet, onderneem actie.

Zoek contact met Steunpunt Huiselijk Geweld Voor andere vragen over huiselijk geweld bieden de medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld een luisterend oor, geven advies en informatie. Ze denken mee over

Meld zwaar vuurwerk!

De politie stuit steeds vaker op zwaar (illegaal) vuurwerk. Dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren, zowel voor diegene die het vuurwerk afsteekt als voor de omgeving. Daarom roept de politie uw hulp in bij het opsporen van illegaal vuurwerk. Belt u met de politie (telefoon 0900-8844) als u het vermoeden heeft dat er vuurwerk wordt opgeslagen bij u in de buurt of als u weet dat iemand zelf een vuurwerkbom maakt. U kunt natuurlijk ook uw wijkagent aanspreken. Vindt u het moeilijk om te melden, omdat het bijvoorbeeld om uw buren gaat, bel dan anoniem via stichting M. 0800-7000. Stichting M. is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 24.00 uur en in het weekeinde van 10.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie en resultaten: www.meldmisdaadanoniem. nl.

Als de sirene gaat, in geval van een (dreigende) calamiteit of noodsituatie, krijgt de regio  

zender. TV West en Radio West (89.3 FM ofders van de regio Hollands Midden. Tijdens een (dreigende) calamiteit kan de overheid u via deze zenders informeren over de ontstane situatie en eventuele instructies over wat u het best kunt doen. Nadere informatie: www.noordwijkerhout.nl

Vuurwerkbommen Het Openbaar Ministerie, de politie en Consument en Veiligheid hebben de Task Force Opsporing Vuurwerk Bommenmakers opgericht. Het doel van deze Task Force is het aantal delicten met vuurwerkbommen terug te dringen. Dit doet de Task Force door bommenmakers op te sporen en persoonlijk te waarschuwen voor de gevaren en voor de hogere straffen die het Openbaar Ministerie eist. Voor meer informatie, zie de speciale website: http://www.taskforceovb.nl/.

Aanvraag rijbewijzen Naar verwachting zullen er op woensdag 28 en donderdag 29 december geen rijbewijzen kunnen worden aangevraagd in verband met de vervanging van het

Omroep West als calamiteitenzender

Kopen via internet De politie is al in meerdere gevallen gestuit op bestellingen van illegaal vuurwerk in het buitenland via internet. Commissaris MarlĂŠ van Tol: â&#x20AC;&#x153;Het internet is door de consument ontdekt als plaats om vuurwerk te bestellen dat â&#x20AC;&#x2DC;lekker knaltâ&#x20AC;&#x2122;. In het buitenland kun je goedkoop een pakket illegaal vuurwerk bestellen en dat wordt vervolgens in een onopvallende doos bij je thuisbezorgd. Gewoon per post. Het is verboden om dit vuurwerk te bezitten want als je het in het buitenland bestelt, gaat het in alle gevallen om illegaal vuurwerk.â&#x20AC;?

computersysteem door de Rijksdienst van het wegverkeer(RDW). Hou hier rekening mee met de aanvraag en verlenging van uw rijbewijs.

Sluiting rondom de feestdagen Op maandag 26 december 2011 (Tweede Kerstdag) zijn het gemeentehuis en het Wmo Adviescentrum gesloten. Op maandag 2 januari 2012 luidt het gemeentepersoneel het nieuwe jaar in met een gezamenlijk nieuwjaarsontbijt. De loketten en het Wmo Adviescentrum gaan daarom om 10.00 uur open in plaats van 09.00 uur. Bereikbaarheid ISD Bollenstreek en afwijkende telefonische bereikbaarheid De ISD Bollenstreek is gesloten op maandag 26 december 2011 (Tweede Kerstdag). Maandag 2 januari 2012 is de ISD Bollenstreek van 10.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.


pagina 11

Werk in uitvoering

Nieuws van de raad Gemeenteraadsvergadering

Op donderdag 22 december 2011 vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur (di

 Naast de gebruikelijke punten staan de volgende onderwerpen op de agenda: Hamerstukken - Ingekomen stukken - Voorstel om in te stemmen met de Keuzenota WMO-beleidsplan 2012-2015 - Voorstel tot het vaststellen van de notitie â&#x20AC;&#x2DC;Tijdelijke regels Wet werk en bijstandâ&#x20AC;&#x2122; - Voorstel over de bezuinigingsvoorstellen Wmo ISD Bollenstreek (notities: Dure woningaanpassingen en eigen bijdrage/eigen aandeel) - Voorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2011-II - Voorstel over de vaststelling van de Legesverordening 2012 - Voorstel over de vaststelling van diverse belastingverordeningen

- Voorstel over het wijzigen van de Verordening Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout en het aangaan van een nieuwe samenwerkings-overeenkomst - Voorstel over het vaststellen van het Beeldkwaliteitplan winkels centrum Noordwijkerhout incl. de Nota van beantwoording. Bespreekstukken zijn er ditmaal niet geagendeerd. Alle vergaderingen van de raad en de commissies zijn live en achteraf te volgen via onze gemeentelijke website www.noordwijkerhout.nl (rechts onderaan klikken op videoverslaglegging). Voor nadere informatie kunt u contact op !" tel. (0252) 343831 of e-mail: ejellema@noordwijkerhout.nl.

week 51

Plaatselijk werkzaamheden door Nutsbedrijven in verband met aansluitingen en storingen aan diverse ondergrondse netwerken. Plan Centrum Coremolen en Zeestraat Beperkte verkeershinder, ook in de Zeestraat en op de Victoriberg. Informatie: mevrouw R. Bader van de gemeente, tel. (0252) 343732 (ma t/m do), e-mail: bouwtoezicht@noordwijkerhout.nl Patrick van Oudenallen, tel. (071) 3320050, e-mail: p.van.oudenallen@heembouw.nl Dorpsstraat noord en â&#x20AC;&#x2DC;t Schoollaantje Afwerken project centrum. Enige verkeershinder is mogelijk. Informatie: dhr. R. de Haan van de gemeente, tel. (0252) 343884 (ma,di,do vr) e-mail: infra@noordwijkerhout.nl Hoogstraat Nieuwbouwwoningen. Verkeershinder is mogelijk in Hoogstraat en op Landbouwplein. Reconstructie rijweg en trottoir. Informatie: dhr. C. van Leeuwen,

tel. (0252) 343100 e-mail: c.vanleeuwen@ws-padua.nl Nieuwe Duinstraat Nieuwe Duinstraat is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Voorbereidende activiteiten voor nieuwbouw woningen. Informatie: dhr. C. van Leeuwen, tel. (0252) 343100 e-mail: c.vanleeuwen@ws-padua.nl Mossenest II Diverse bouwactiviteiten. Mogelijk enige verkeershinder. # $%&"' tel. 06-27062227 * $&"'+  Schulpweg â&#x20AC;&#x201C; De Duinsloot Voorbereidende werkzaamheden aan o.a.   <  % Duinsloot nabij de rotonde Schulpweg. Enige verkeershinder is mogelijk. Informatie: dhr. H. Beukenholdt, projectleider riool berging-bezink-bassin 2011-2012, tel. (079) 3471575 e-mail: h.beukenholdt@dunea.nl

Bekendmakingen RUIMTE EN BOUWEN Verleende omgevingsvergunningen

Bouwadres en werk Verzenddatum - Herenweg 26, 2211 CD, 15-12-2011 plaatsen dakkapel zijdakvlak woning - Hoekgat, ophogen 14-12-2011 toekomstig bouwterrein - Viaductweg 52, 2211 GT, 08-12-2011 uitbouw achterzijde woning Tegen bovenvermelde besluiten bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid binnen zes weken na de bovengenoemde datum van verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college. Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. U kunt ook digitaal beroep instellen bij bovengenoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Locatie, werk, datum ontvangst - Hoekgat 1 t/m 7, 07-12-2011 verbreden watergang (Duinpoortsloot) Deze publicatie vloeit voort uit artikel 3.8 Wabo. Deze plannen liggen momenteel niet ter inzage. Mocht tijdens de behandeling blijken dat een inspraakprocedure vereist is, dan wordt dat op deze gemeentepagina aangekondigd.

Welstandscommissie

Op dinsdag 10 januari 2012 houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Noordwijkerhout vanaf 11.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. De voorlopige agenda met de te behandelen bouwplannen ligt de vrijdag voorafgaande aan bovengenoemde vergadering ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Voor informatie kunt u bellen met (0252) 343874.

Aanwijzing tot gemeentelijk monument

Op grond van artikel 3 lid 1 van de Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010 heeft het college op 18 oktober 2011 besloten de pastorie aan de Herenweg 15, kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, nr. E 04071, aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Een kopie van het besluit van het college en de redengevende omschrijving met betrekking tot de aanwijzing van de pastorie tot beschermd gemeentelijk monument liggen vanaf 21 december 2011 tot en met 31 januari 2012 voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis. Tegen dit besluit bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk een gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag van verzending van dit besluit. Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om schorsing van het besluit of het treffen van een andere voorlopige voorziening verzoeken.

Besluit Herenweg 9-11 niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument

Op grond van artikel 3 lid 1 van de Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010 heeft het college op 18 oktober 2011 besloten het Dekenaatsgebouw aan de Herenweg 9-11, kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, nr. E 04071, niet aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Een kopie van het besluit van het college en de redengevende omschrijving met betrekking tot het besluit het Dekenaatsgebouw niet aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument liggen vanaf 21 december 2011 tot en met 31 januari 2012 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het gemeentehuis. Tegen dit besluit bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor iedere belanghebbende de mogelijkheid om bin-

nen zes weken schriftelijk een gemotiveerd bezwaar aan te tekenen bij ons college. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag van verzending van dit besluit. Tevens kan iedere belanghebbende, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om schorsing van het besluit of het treffen van een andere voorlopige voorziening verzoeken.

VERKEER Verkeersbesluiten Clemenshof

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken hun besluit bekend tot: - het opheffen van het gebruik van een gehandicaptenparkeerplaats in de Kerkstraat nabij de ingang Clemenshof; - het opnieuw in gebruik nemen van een gehandicaptenparkeerplaats in de Kerkstraat nabij de ingang Clemenshof. De volledige tekst van dit besluit ligt vanaf dinsdag 20 december 2011 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij ons college. Ook kunnen zij, in samenhang met de indiening van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. De president kan een voorlopige voorziening treffen als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

VERORDENINGEN Algemene Subsidieverordening Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft in haar vergadering van 14 december 2011 de Algemene subsidieverordening 2012 vastgesteld. Met de vaststelling van deze verordening is het subsidieproces vereenvoudigd. De indienings- en verantwoordingseisen zijn in de nieuwe verordening afhankelijk gesteld van de hoogte van de subsidie; hoe lager de subsidie, hoe minder regels. De Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 treedt in werking op 1 januari 2012 en ligt vanaf heden gedurende zes weken gedurende kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. U vindt de Algemene subsidieverordening 2012 ook op www.hollandrijnland.net/publicaties en ter inzage op het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.

MEDEDELINGEN Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2012

MILIEU Vervangende inzameldagen rolcontainers

Op maandag 26 december 2011 (Tweede Kerstdag), worden de bruine rolcontainers (GFT) niet geleegd. Voor deze week gelden de volgende afwijkende dagen. - Wijk 1: van 29 naar 30 december - Wijk 2: van 26 naar 27 december - Wijk 3: van 28 naar 29 december - Wijk 4: van 27 naar 28 december

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollen    maatschappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Het besluit met bijbehorende toelichting staan op de website van de ISD Bollenstreek (www.isdbollenstreek.nl).


AUTOBEDRIJF

ONZE PLOEG

SAMEN STERKER DAN OOIT Ploeg Kozijnen en Ruiter Dakkapellen kiezen voor samenwerking

50/50 DEAL financiering mogelijk WWW.GDOL.NL

U bent van harte welkom

Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Bel ons gerust of kom naar onze showroom. Ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur

  Tel. 0252 500 900 

Betaal een jaar later

0% RENTE

Lancia Ypsilon 1.2 Argento 60 PK

Renault Laguna grand tour 2.0

Opel Z

Opel Astra coupe 2.2

DV N D avi - s ga ys tie te em

B Bouwjaar 2006 K Km-Stand 130.348

â&#x201A;Ź 6.750,-

NU â&#x201A;Ź 5.940,-

B Bouwjaar 2003 K Km-Stand 144.470

Volvo XC70 Cross Country 2.4T

â&#x201A;Ź 10.900,-

NU â&#x201A;Ź 9.450,-

â&#x201A;Ź 13.900,-

NU â&#x201A;Ź 12.900,-

B Bouwjaar 2007 K Km-Stand 110.008

Mercedes-Benz C-klasse 200 CDI st an d

st an d

B Bouwjaar 2006 K Km-Stand 42.567

B Bouwjaar 2001 K Km-Stand 159.062

Een set winterbanden

Le de ri nt er ie ur

Renault Espace 2.0 T Privilege

â&#x201A;Ź 9.950,-

NU â&#x201A;Ź 8.950,-

â&#x201A;Ź 5.950,-

NU â&#x201A;Ź 5.450,Au N to av m ig aa a t+ tie Le de r

Ford Focus 1.6 futura 74kW La ge KM

Sc Le hu de ifd r ak

B Bouwjaar 2007 K Km-Stand 46.903

7 p 14 erso 0P o K n

AI

B Bouwjaar 2009 K Km-Stand 31.376

KERSTKADO VAN

La ge KM

NU â&#x201A;Ź 8.950,-

RC O

AI RC O

14 4W 0P D K

â&#x201A;Ź 9.950,-

B Bouwjaar 2008 K Km-Stand 91.598

Volvo C30 2.0 Momentum R-Design

â&#x201A;Ź 12.950,-

Keuze uit vele houtsoorten!

ITALIA KEUKEN!

s

Opel Antara 2.4 16V Temptation

NU â&#x201A;Ź 11.950,-

Voor al uw meubelen en projecten volledig op maat gemaakt naar uw wensen

Havenstraat 50b - 2211 EJ Noordwijkerhout Tel./Fax 0252-370803 - Mobiel 06-24577712 Email www.jarcon.nl

Zekerheid en veiligheid:

â&#x201A;Ź 15.950,-

JARCON meubelmakerij

r lijk v o o cht e e r k ba w am v a k

VERNIEUWDE GEZAMENLIJKE SHOWROOM MET KOZIJNEN, RAMEN, DEUREN, SCHUIFPUIEN, TERRASDELEN EN 6 COMPLETE DAKKAPELLEN OP WARE GROOTTE.

NU â&#x201A;Ź 14.950,-

AUTOMATEN Toyota Auris, automaat, 30.000 km, â&#x20AC;&#x2122;08 ....................................... â&#x201A;Ź13.950,CitroĂŤn C3 automaat 2005 ............................................................ â&#x201A;Ź 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km......................................v.a. â&#x201A;Ź 3.950,CitroĂŤn Saxo, automaat ................................................................. â&#x201A;Ź 1.950,-

BESTELWAGENS Renault Master hoog/laag, â&#x20AC;&#x2122;04....................................................... â&#x201A;Ź 7.500,VW Transporter 2.5 TDi, lang, â&#x20AC;&#x2122;04. (ex. btw)................................. â&#x201A;Ź10.950,4x Opel Vivaro, â&#x20AC;&#x2122;02, ex. dubb. cab................................â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 7.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, â&#x20AC;&#x2122;98/â&#x20AC;&#x2122;99, â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05...................â&#x201A;Ź 2.950,- / â&#x201A;Ź 5.900,2x Renault Trafic, automaat, â&#x20AC;&#x2122;03/â&#x20AC;&#x2122;06........................................v.a. â&#x201A;Ź 5.250,3x Renault Kangoo diesel, â&#x20AC;&#x2122;05/â&#x20AC;&#x2122;06................................â&#x201A;Ź 2.450,- / â&#x201A;Ź 3.950,-

Ontvang een leuk ! presentje

â&#x201A;Ź 17.750,-

9.250,7.950,7.950,7.950,6.950,6.950,6.950,6.950,6.950,6.950,5.950,5.950,5.950,4.950,3.950,3.950,3.950,500,-

CABRIOLET BMW 328CI, â&#x20AC;&#x2122;00 automaat ............................................................ â&#x201A;Ź11.950,3x VW Golf Cabriolet automaat ...........................â&#x201A;Ź 3.950,- / ........ â&#x201A;Ź 4.950,Opel Astra Cabriolet....................................................................... â&#x201A;Ź 1.950,-

Kom naar onze vernieuwde showroom!

NU â&#x201A;Ź 16.900,-

G. DOL

Suzuki SX4, â&#x20AC;&#x2122;06 .............................................................................. â&#x201A;Ź Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;08 ................................... â&#x201A;Ź Toyota Yaris, 28.000 km, â&#x20AC;&#x2DC;06......................................................... â&#x201A;Ź 2x VW Polo 1.2, 58.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04 ..................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź Renault Scenic, airco, â&#x20AC;&#x2122;04. ............................................................. â&#x201A;Ź 2x Toyota Aygo, â&#x20AC;&#x2122;06.v.a. ..............................................â&#x201A;Ź 5.950,- / â&#x201A;Ź 3x CitroĂŤn C3, 50.000 km, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ....................v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź 3x CitroĂŤn C2, 77.000 km, â&#x20AC;&#x2122;06...............................v.a. â&#x201A;Ź 4.950,- / â&#x201A;Ź Mini One, Airco, 118.000 km ......................................................... â&#x201A;Ź Peugeot 307 SW, 72.000 km, â&#x20AC;&#x2122;05 ................................................. â&#x201A;Ź 2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, â&#x20AC;&#x2122;01, â&#x20AC;&#x2122;05. .............................. â&#x201A;Ź Landrover Discovery Diesel, â&#x20AC;&#x2DC;00, â&#x20AC;&#x2122;08. ............................................ â&#x201A;Ź Nissan Micra 1.2S, airco, â&#x20AC;&#x2122;05 ......................................................... â&#x201A;Ź Fiat Punto ELX, 50.000 km, â&#x20AC;&#x2122;04..................................................... â&#x201A;Ź Ford Fusion 1.3, â&#x20AC;&#x2122;03 ....................................................................... â&#x201A;Ź Hyundai Accent, 60.000 km, â&#x20AC;&#x2122;03.................................................... â&#x201A;Ź 2x Renault Twingo, bj. â&#x20AC;&#x2122;04/â&#x20AC;&#x2122;05 ....................................................... â&#x201A;Ź 30x div. inruilers......................................................................v.a. â&#x201A;Ź

â&#x201A;Ź 10.750,-

NU â&#x201A;Ź 9.950,-

B Bouwjaar 2004 K Km-Stand 159.691

250 liter brandstof

iPad

#JKBBOTDIBGWBOFFOLFVLFO POUWBOHUVFFOgratisTFUWBOJOCPVXBQQBSBUFO

B Bouwjaar 2003 K Km-Stand 120.204

Rij nu en betaal in 2013! Geen 50/50 maar een 100% uitgestelde betaling. Maak gebruik van deze aanbieding g of Gratis of - Een set winterbanden Rekenvoorbeeld â&#x201A;Ź Uw â&#x20AC;&#x2DC;Nieuweâ&#x20AC;&#x2122; occasion of - 250 liter brandstof â&#x201A;Ź Inruil huidige auto -/of - een iPad â&#x201A;Ź s cht U betaalt nu sle Totale kredietbedrag i.g.v. geldkrediet â&#x201A;Ź 5.000,â&#x201A;Ź 7.500,-

Termijnbedrag â&#x201A;Ź 0,â&#x201A;Ź 0,-

Duur van de krediet overeenkomst 12 12

Jaarlijks kostenpercentage 1,80% 1,20%

Totale prijs van het krediet

Betaal na 1 jaar rente vrij

â&#x201A;Ź

9.950,3.000,-

0,-

6.950,-

et merk h lf e z lt a a p U be aratuur!* inbouwapp

â&#x201A;Ź 5.089,95 â&#x201A;Ź 7.589,95

â&#x201A;Ź 10.000,-

â&#x201A;Ź 0,-

12

0,90%

â&#x201A;Ź 10.089,95

â&#x201A;Ź 15.000,-

â&#x201A;Ź 0,-

12

0,60%

â&#x201A;Ź 15.089,95

December voordeel maand regels: 1 jaar uitgestelde betaling 0% rente of een set winterbanden of 250 liter brandstof of een iPad. Winterbanden zijn exclusief velgen. Deze actie geldt voor autoâ&#x20AC;&#x2122;s vanaf verkoopprijs â&#x201A;Ź 4.500,-. Alleen geldig in december 2011.

TAGE!* N O M IS T A GR

KEUZE UIT 60 OCCASIONS! Bedrijvenpark Klei-Oost De Scheysloot 57 T 071 36 400 40 www.bootnoordwijk.nl Genoemde voorbeelden zijn op basis van een Uitgestelde Betaling. De eenmalige kosten â&#x201A;Ź 89,95 dienen bij aanvang te worden voldaan. Het kredietbedrag van het krediet tot uitdrukking. In samenwerking met kredietbemiddelaar DTC te IJsselstein bekend onder WFT vergunningnummer 12003200. Toetsing en registratie BKR te Tiel. Een prospectus van dit product is op aanvraag te downloaden via www.dealertotaalconcept.nl. Andere maandbedragen en kredietbedragen zijn in overleg met DTC mogelijk. t Autobedrijf Boot gebruikt uw gegevens om u op de hoogte te houden van diverse aanbiedingen. Indien u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie, dan kunt u uw persoonsgegevens hiertegen laten blokkeren door dit aan te geven op www. en dealeronderhouden auto, maximaal 20.000 kilometer per jaar. Onder voorbehoud van goedkeuring directie. Verkoopprijs is inclusief BTW / BPM, exclusief kosten rijklaar maken, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage. Š 11/12

Aktie geldig van 22 tot 31 december * zie de voorwaarden in de winkel

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKLr5FMr 888*5"-*",&6,&//-


pagina 13

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

Voorbereid op het kerstfeest

Afscheid Tineke van Cittert

(vervolg voorpagina)

Op de steeg werd weer snert geserveerd door de wethouders Visser en De Haas. Die ‘schepten op’ met gemak onder goedkeurend oog van wethouder Knapp.

Lichtjeskoopavond omlijst met diverse activiteiten, zoals hier in de Witte Kerk kerstklanken verzorgd door een delegatie van de Harpe Davids

En het publiek liet zich de erwtensoep uitstekend smaken

Aanstaande donderdag neemt Tineke van Cittert afscheid van de Regenboogschool. Toch wel met een beetje pijn in haar hart, is Tineke deze week aan haar laatste schoolweek begonnen. Ze heeft jarenlang op de Regenboogschool gewerkt. Toen ze begin jaren ‘80 naar Noordwijkerhout verhuisde en zij haar kinderen naar de Regenboogschool bracht, kwam al snel de vraag of ze één dagje zou kunnen invallen. Zo werd ze van invaljuf, kleuterjuf, van remedial teacher tot groepsleerkracht. Na zo veel jaar op de school actief geweest te zijn, gaat ze nu genieten van een welverdiende rust. Alhoewel, Tineke houdt veel van reizen en heeft daar nu veel meer tijd voor. “Ook al ga ik met de VUT, ik heb nog fut voor 10”, grapt ze. Donderdag nemen de leerlingen, collega´s en oud-collega’s op een passende manier afscheid van haar. Ouders en oud-leerlingen zijn tussen 17.30 uur en 19.00 uur welkom op de Regenboogschool om Tineke gedag te zeggen .

Rijksmuseum van Oudheden ook in bloemencorso

Het werd droog en konden de kampvuren van de scouting toch gaan branden

De kerstman in gezelschap van twee kerstmeisjes, ze deelden lekkers uit aan de kinderen.

Met aan het eind van de stok een heerlijke warme ‘marshmallow’

Bijzonder kunstwerk in X-Out Op vrijdagavond 16 december werd in jongerencentrum X-Out een bijzonder kunstwerk gepresenteerd. Een groep jonge vrijwilligers heeft, onder begeleiding van de Sassenheimse kunstenaar Lennart Scholte, aan de muur van de soosruimte een kunstwerk gemaakt dat de gemeente Noordwijkerhout symboliseert. Het bestaat uit 37 gekleurde metalen buizen die respectievelijk de zee, het strand, de bloembollen, het bos, het dorp en de weilanden voorstellen. Ter inspiratie hebben de jongeren een bezoek gebracht aan het museum de Verbeke Foundation, vlakbij Gent. Ook de rest van de soos is door de jongeren helemaal opgeknapt.Het kunstwerk is

gemaakt in het kader van het project Art Factor van Kunstgebouw, de provinciale organisatie van kunst en cultuur in Zuid-Holland. Dit project initieert en stimuleert kunstprojecten in jongerencentra. Op de avond was er ook een presentatie van de workshops toneel, dans, rap, koken en breakdance die in de X-Out in het najaar zijn georganiseerd.(foto PR)

BOLLENSTREEK - Stichting Bloemencorso Bollenstreek verwelkomt het Rijksmuseum van Oudheden als nieuwe praalwagendeelnemer. Het museum ziet in het corso een geweldige manier om hun nieuwste tentoonstelling ‘Tuinen van farao’s’ die op 26 april 2012 van start gaat op unieke wijze aan te kondigen. Namens het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden laat communicatiemedewerkster Selkit Verberk weten, verheugd te zijn over hun deelname aan het Bloemencorso van de Bollenstreek en ziet in het corso een uitstekende gelegenheid om de aandacht op de nieuwe tentoonstelling te vestigen, die enkele dagen na het corso van start gaat. De tentoonstelling ‘Tuinen van farao’s’ gaat over de flora van het oude Egypte. Hierin komt naar voren welke planten, bomen, bloemen en landbouwgewassen er in de tijd van de farao’s groeiden. Dit is tevens de link naar het Bloemencorso van de Bollenstreek. Corsovoorzitter Leo van der Zon zegt blij te zijn met de nieuwe aanwinst en dat het museum met hun voorkeur voor deelname aan het Bloemencorso van de Bollenstreek geen betere keuze had kunnen maken. “ De exposure waarde van het corso is ongekend. Als grootste voorjaarsevenement komen hier jaarlijks enorme hoeveelheden bezoekers op af, die de bloemenpracht graag op alle mogelijke manieren fotograferen. Het Bloemencorso van de Bollenstreek rijdt zaterdag 21 april 2012 zoals vanouds haar 40 km lange tocht van Noordwijk naar Haarlem. Op vrijdagavond 20 april rijdt het feestelijk verlicht door Noordwijkerhout. Het thema is Communicatie. Belangstellenden die geïnteresseerd zijn om ook met een praalwagen aan het corso deel te nemen kunnen hierover contact opnemen door een email te sturen naar info@bloemencorso.info. Zie ook www.bloemencorso.info


2e matras halve prijs! experts in autorecycling

Verkoop V k van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

vraag naar de voorwaarden

T (0252) 37 09 49 INTERIEUR t SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 SLAPEN 2211 SM NOORDWIJKERHOUT t WWW.TURK-ROOF.NL t INFO@TURK-ROOF.NL

SMEDERIJ 2

Bekendmaking Vaststelling Nota Naleving Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 11 oktober 2011 de Nota Naleving 2012-2016 vastgesteld. Deze nota vervangt het handhavingsbeleid uit de Nota Handhaving Wvo en de Nota Handhaving Keur. De Nota Naleving treedt per 1 januari 2012 in werking en is te raadplegen via: www.rijnland.net. Meer informatie? Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij Wouter van der Gaag, (071) 3063587 of via e-mail w.gaag@rijnland.net.

Golfen op Liemeer? Te koop wegens verhuizing,

2 certificaten. I.p.v. â&#x201A;Ź 12.000,(â&#x201A;Ź 6.000,- p.p.)

â&#x201A;Ź 7.500,Bel naar: 06-55381539

Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen. Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net. Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op www.rijnland.net/waterschapsblad. Leiden, 21 december 2011

Droge voeten, schoon water

Bekendmaking

 SNUFFELMARKT

   ROELOFARENDSVEEN

 GROTE MARKT

IN 3 HALLEN! ""/%"( %&$&.#&2 ELKE ZATERDAG  ! 552 EN ZONDAG VAN 9-16 UUR

&"330 ! DE LASSO 24, 2371 GX " kom ook of huur een kraam!   

info: 071 - 33 12 067 www.snuffelmarkt.nu

Adenta tandprothese Specialist n

keringe

rze Alle ve

Openbare bijeenkomst van Rijnlands Verenigde Vergadering De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland komt op woensdag 18 januari 2012 om 13.00 uur bijeen in de VV-zaal van het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden. De volgende zaken komen onder meer aan de orde: C C C C C C C C C C C C C C C C C C

Vaststellen 12 peilbesluiten Vaststellen peilbesluit Broek- en Simontjespolder Krediet vervangen persleiding afvalwatertransportleiding Noorden Kadeverbetering polder Oudendijk; vaststellen projectplan en uitvoeringskrediet Beleid diepe plassen Awzi Haarlem-Waarderpolder PFOS-sanering Schiphol Rekenkamercommissie rapport Verbonden partijen Rijnland Nota Reserves en voorzieningen 2012 Nota vaste activabeleid 2012 Bestuurskrachtonderzoek Effectmonitor WBP4 Beleidskader Normering Wateroverlast (NBW) Piekberging Nieuwe Driemanspolder Dijkleger Afvalwatertransportleiding Stompwijk-Zoeterwoude P&C-kalender 2012 Aanwijzing waarnemend dijkgraaf 2012

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst komen onderstaande commissies uit de Verenigde Vergadering op de aangegeven tijdstippen bijeen in het kantoorgebouw, Archimedesweg 1 in Leiden: Commissie Voldoende Water dinsdag 3 januari 2012 om 09.30 uur Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening woensdag 4 januari 2012 om 09.30 uur Commissie Veiligheid en Gezond Water woensdag 4 januari 2012 om 14.00 uur

t/BUVVSHFUSPVXF LVOTUHFCJUUFO t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT

Klaar terwijl u wacht! Kerkstraat 44 Noordwijk-Binnen Tel. (071) 3611145

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. De stukken liggen vanaf 21 december 2011 tot aanvang van de vergadering tijdens kantooruren ter inzage in het kantoorgebouw aan de Archimedesweg 1 in Leiden en op www.rijnland.net. Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Zij kunnen dit kenbaar maken tot een half uur vóór aanvang van de vergadering aan de heer H.M. de Groot, tel. (071) 3063584 (of per e-mail: bestuursondersteuning@rijnland.net). Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.

www.tandenwinkel.com Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.

.2560$1 /LMVWHQPDNHULM 5HVWDXUDWLHDWHOLHU .XQVWKDQGHO +DQGJHPDDNWHOLMVWHQ 3DSLHUHQROLHYHUIUHVWDXUDWLH *ODVNXQVWÂąVSLHJHOV ZZZNXQVWLQOLMVWHQQO

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE

7

Wij maken u erop attent dat per 1 januari 2012 bekendmakingen niet meer gepubliceerd worden in weekbladen maar via een digitaal waterschapsblad. U kunt het waterschapsblad vinden op www.rijnland.net/waterschapsblad. Leiden, 21 december 2011

Droge voeten, schoon water


pagina 15

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

Veranderingen in een stroomversnelling

Meer boeren en tuinders in problemen De toekomst van veel bedrijven in de land- en tuinbouw is zorgelijk. De veranderingen en ontwikkelingen in de land- en tuinbouw zitten in een stroomversnelling. Lage prijzen voor de producten, schaalvergroting en groei van bedrijven ten koste van kleinere bedrijven maar ook nieuwe wet- en regelgeving zijn vaak aanleiding om te stoppen met het bedrijf. Er zit dan te weinig perspectief meer in het agrarisch bedrijf. Op dit moment stoppen 6 bedrijven per dag, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs. Aan het daadwerkelijk nemen van het besluit om te stoppen gaat vaak een heel proces vooraf van piekeren, overleg binnen het gezin en advies vragen of er toch nog mogelijkheden zijn. Soms is de schuldenlast al zo hoog dat de bank geen krediet meer verstrekt. Van de ene op de andere dag moet het bedrijf dan stoppen.

giften van sponsoren”, verklaart Aad van den Boogaard ZOB coördinator voor Zuid en Noord Holland. De ZOB medewerkers hebben kennis van de diverse sectoren zoals glastuinbouw, openteelten zoals boom - bollenteelt etc. -melkveehouderij - akkerbouw en fruitteelt. Voor informatie of afspraken: het regionale coördinatienummer 0172-603015 / e-mail zobwestnederland@gmail.com / www.stichtingzob.nl

Waterleiding winterklaar? Tips van Dunea

ZOB: hulp en ondersteuning Veel vragen en emoties zijn onderdeel van het proces om te stoppen. “ Het bedrijf dat al jaren in de familie is verkopen als dat nog gaat. Wat te doen met de schulden. Hoe zit de fiscaal en juridisch. Moeten verhuizen naar het dorp. Een mogelijke opvolger krijgt die nog wel kans opeen bedrijf. Hoe kunnen we er beter over praten in het gezin. Heb ik het als boer of tuinder wel goed gedaan. Hoe moet het nu verder. Een baan zoeken, omscholen? Deze en vele andere vragen kunnen aan de orde komen in onze gesprekken met boeren en tuinders”, zegt voorzitter van stichting ZOB Theo van der Heijden. Als het nodig is kunnen deskundigen op diverse terreinen (juridisch, fiscaal, maatschappelijk werk etc.) worden ingeschakeld

Vrijwilligers De medewerkers van de ZOB (Zorg om Boer en Tuinder) zijn vrijwilligers die veelal zelf ook een (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging aan den lijve hebben ondervonden. Zij hebben een coachende functie. Praten met ervaringsdeskundigen als het gaat om de toekomst van bedrijf en ondernemers geeft vertrouwen want zij weten en voelen aan wat er speelt. Vanuit de ZOB krijgen de medewerkers een speciale opleiding en training om de gesprekken te kunnen voeren. De vrijwillige medewerkers bieden een luisterend oor, helpen bij het maken van keuzes en ondersteunen mensen in het proces van heroriëntatie. “Ons motto is duidelijk: Erover praten, helpt je verder. Ga je door of kan je maar beter tijdig stoppen, zijn er alternatieven, misschien een neventak, omschakeling, omscholing. De ZOB werkt samen met gespecialiseerde adviseurs zoals financieel, juridisch, maatschappelijk werk deskundigen. Dat doen we via het project Boerenkans. Onze dienstverlening is gratis omdat we wat subsidie krijgen en

15” Notebook MSI CR650-227NL 15"/e450/4gb/500gb/shvga 17” Notebook MSI CX720-0W3NL 17"/p6200/4gb/500gb/g310m-1gb Brother DCP-J315W All-in-one printer inkjet, draadloos Brother MFC-5890CN All-in-one printer inkjet, netwerk, fax, high-cap cartridges Brother HL-3040CN Kleuren printer laser, netwerk PC Midi Tower M132-001 X2-250/4gb/500GB/shvga/5jr garantie PC Midi Tower M144-002 X4-965/8gb/1TB/shvga/5jr garantie Corsair Force GT 120GB SSD super snelle solid state drive Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest Ommevoort 4 Herenstraat 60 2341 VV Oegstgeest 2215 KJ Voorhout 071-5190760 0252-222111 Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00

FUSIE? NOOIT! Een nogal opzichtige foto in de zaterdageditie van het Leidsch Dagblad gaf voor mij de doorslag. Ik geloofde toch al niet zo in schaalvergroting en fusieplannen: ze leiden bijna altijd tot verlies aan herkenbaarheid en afname van betrokkenheid. Goedkoper maken ze het leven al evenmin. Ook van een voorgenomen fusie van de Bollenstreekgemeenten weten we inmiddels dat die de eerste jaren meer kost dan dat ze ons oplevert. Wellicht voordeliger voor ‘s lands schatkist en voor de provinciale overheid, maar voor de burger niet. Lastenverlichting door de één wordt automatisch gecompenseerd door lastenverzwaring van de ander: om dat te begrijpen is lagere school voldoende. Aanvankelijk dacht ik: wanneer we dan toch moeten fuseren, dan maar met Noordwijk. We hebben per slot van rekening ooit een eenheid gevormd, nietwaar. Moeder en dochter, zoiets. Maar na die foto hoeft het voor mij niet meer. Daarop was te zien hoe de kerstman, na een barre tocht vanuit het hoge noorden, in Noordwijk aan wal komt en werd begroet door een Noordwijkse hotemetoot. Weten ze daar dan niet dat de kerstman een vreemde indringer is? Hij is een halfslachtige en mislukte vermenging van twee culturen. Een bedachte schertsfiguur , die de sporen draagt van de Engelse Father Christmas en onze eigen Sinterklaas. Vlees noch vis. In de Verenigde Staten noemen ze hem Santa Claus. O nee, dat schrijf je natuurlijk: $$$anta Clau$$$. Hij heeft daar met zijn arrenslee die voortgetrokken wordt door een stelletje beschonken roodneuzige rendieren heel wat schade aangericht. dat die slee door de lucht suist is natuurlijk je reinste kolder. Dat kan helemaal niet. Zijn ware aard is tevoorschijn gekomen toen hij zijn merkwaardig bolle gestalte in dat eveneens gestolen pakje leende aan uitbundige reclames voor een colamerk. Hij heeft met de boodschap van kerst en met onze tradities niets te maken. Ik herhaal: niets niemendal. Ik vind het al erg genoeg dat mijn spellingscontrole aangeeft dat je kerstman met een hoofdletter schrijft. Ik vertik het, ik schrijf gewoon kerstman… Dat we op Lichtjesavond in ons dorp ook iemand verkleed als kerstman zagen rondlopen en met wat zielig klokgelui de aandacht op zich hoorden vestigden, was al een beetje sneu. We vergeven het hem, want hij liep er eerlijk gezegd bij alsof hij het zelf ook niet kon helpen. Maar meer voet dan dat moeten we hem beslist niet geven. Zag u wat er gebeurde, bij die officiële aankomst aan de Noordwijkse boulevard? De wethouder in hoogsteigen persoon gaf de sleutel van het dorp aan die vreemde snoeshaan. Wat is dat voor onzin? De enige die werkelijk gerechtigd is voor een korte tijd de sleutel van ons dorp over te nemen en zijn scepter te laten zwaaien, is Prins Carnaval! ehvanderweide

Volgens de voorspellingen gaan we een strenge winter tegemoet. Bent u er al klaar voor? Als het enkele dagen achter elkaar onder nul is, bestaat het risico dat uw waterleiding, -meter en verwarmingsbuizen bevriezen. Daardoor kan er een breuk ontstaan, met lekkages tot gevolg. Staat u liever niet ineens in de kou? Met de onderstaande voorzorgsmaatregelen beperkt u het risico op bevriezing van waterleidingen. Denk hier ook aan als u in de winter met vakantie gaat. Zet bij vorst de thermostaat op minimaal 10 °C en draai in het hele huis de radiatoren open, ook in de hal nabij de watermeter, hoofdkraan en leidingen. Zorg dat de cv-ketel blijft draaien en stel de ketelwatertemperatuur in op minimaal 50°C en uw warmwatertoestel (boiler) op minimaal 60°C. Controleer ook of de hoofdkraan goed sluit. Mocht er een defect aan de waterleiding ontstaan, dan kunt u door het sluiten van de hoofdkraan eventuele

waterschade voorkomen. Tocht is een grote vijand. Isoleer de meterruimte goed, zorg ervoor dat buitendeuren en toegangsdeuren goed sluiten en plaats eventueel tochtstrips. Is in dezelfde ruimte een gasmeter aanwezig, ventileer de ruimte dan regelmatig om vochtvorming te voorkomen. Is de ruimte niet tochtdicht te krijgen en bent u bang voor bevriezing? Pak dan de watermeter, hoofdkraan en toevoerleiding tijdelijk in met isolerend materiaal. Bij vorst kunt u (buiten)kranen en leidingen in onverwarmde ruimten zoals de garage het best apart afsluiten en aftappen, zodat er geen water meer in zit dat kan bevriezen. Het aftappen gaat als volgt: draai de stopkraan van de leidingen in een onverwarmde ruimte dicht. Open nu het aftapkraantje en vang het water op in een emmer. Zet ook alle andere kranen in de koude ruimte open en laat alle leidingen leeglopen. Sluit tenslotte het aftapkraantje en de waterkranen. Vergeet niet om na de vorstperiode de leidingen door te spoelen. Dit doorspoelen is ook een goed gebruik als u langer dan een week van huis bent geweest.


BEDS 2 BASIC DÉ NR. 1 BEDDENSPECIALIST IN UW REGIO!

S ZONDA14G :00 t/m 18:00 uur ! ! N E P O

TOP BOXSPRINGS IN DIVERSE KLEUREN, MATEN EN STOFFEN!!

ZIE ONDEROP ONZE OPENINGSTIJDEN, U BENT VAN HARTE WELKOM.

! S G N I R P S X O B TOP rstdag ndag 1e ke behalve zo

BEDS 2 J I B N É É L L A

AMPAGNE

AG! #####G 2e K E R S T D 00 UUR : 8 1 0 M A A N DA 0 : 12

H DAG ! TISVANFEELN BEOXSSPRCING! ALLÉÉN OP 2e KERST GRAAA N KO O P

BA S I C ! !

BIJ

VA N D N E P O E G

COMPLETE 2-PERSOONS ELECTRISCHE BOXSPRING NORWICH ACTIE!!

MATRAS KNALLERS!

TE LAAGSS PRIJ IE T N A GAR

MATRASSEN SPECIALIST

e

SUPER ! STUNT!

2

Kom langs en test onze boxsprings en matrassen. De koffie staat klaar! We zijn maandag 2e kerstdag geopend!!

PRIJS VOOR NG TVOERI ELECTR. UI STE NÜ LAAT MODELLEN!

M

MATRAS GRATIS!

#####

Beds 2 Basic

EXELLENT SLAAPCOMFORT!!

WINNAAR!!

€1099,-

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

#####

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

MATRAS GRATIS!

#####

€ 899,-

Tijdelijk

SUPER STUNT!

Luxe Design hoofdbord + 2x electr. verstelbare boxsprings met pocketvering + 2x supersterke volva motoren + 2x topkwaliteit pocketveermatrassen + 2x poten set + 2x metalen matrasrem keuze uit diverse maten!

Beds 2 Basic

WINNAAR!!

-58%

Leverbaar in alle maten!

Eigenschappen:

Diverse toplagen mogelijk latex, koudschuim of traagschuim √ Handgemaakt matras met 7 slags micro pocketveer √ 500 veren /m2 √ 7 comfortzones √ Zomer en Winterzijde

Normaal 2399.-

COMPLEET EN AFZONDERLIJK ELECTRISCH VERSTELBAAR!!

M

LU atras XE !

CONTOUR COMFORT

999.-

Ook verkrijgbaar in de maten 1.60 én 180 breed

M

####

#####

Maat 1.40

Kom langs en test deze fantastische boxspring!

LU atras XE !

DREAM LATEX

Beds 2 Basic

€ 799,-

WINNAAR!!

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

MATRAS GRATIS!

√ 15cm Koudschuim! √ 7 cm NASA Traagschuimlaag √ Afritsbare en wasbare tijk √ Anti-slip onderlaag √ Anti-allergisch

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING VICTORIA MEGA ACTIE!!!

tra

s

€179,-

OR PRIJS IS VO OOFLIJK DIT ONGEL COMPLETE G! RIN BOXSP

SUPER DE LUXE! 1 x Luxe gestoffeerde Hoofdbord (14cm diep) 2 x Luxe Gestoffeerde verende boxen (25cm dik) 2 x Luxe Gestoffeerde pocketmatras 7-zone (20cm dik) 1 x Luxe Koudschuim topper meegestoffeerd (ca. 5cm) 2 x Luxe Set triangel poten (7cm) in diverse kleuren leverbaar!

ook leverbaar 1.40 / 1.60 en 1.80 en ook leverbaar in pocketveer uitvoeringen!

MATRAS GRATIS!

MEGA! ACTIE!! OR PRIJS IS VO OOFLIJK DIT ONGEL COMPLETE G! BOXSPRIN

Eigenschappen:

√ 18cm Latex Kern √ 1,5 cm doorgestikte traagschuim afdeklaag √ 7 comfortzones √ Anti-allergisch Ma

tra

SUPER KING

s

EIT! TOP KWALIT IS 1 GRAT D én DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

-44%

ANTI-ALLERGISCH

€599,-

Leverbaar in alle maten!

Normaal 1099.-

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

MEGA! ACTIE!!

Designhoofdbord! + 2 Beklede boxen + 2 geveerde matrassen gestoffeerd!! + hoogwaardig dekbed + 1 comfort matras topper! + 2 luxe kussens

E LAAGST PRIJS IE GARANT

COMPLETE 2-PERSOONS KWALITEITS BOXSPRING QUEBEC ACTIE!!

E LAAGST PRIJS IE GARANT

ONGELOOFLIJK COMPLEET!

Ma

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A 2 GR NS!! KUSSE

2e

2e

Eigenschappen:

POLYSENSUAL

LU atras XE !

MARKIES (CLASSIC HANDMADE!)

Normaal 1899.-

DEZE WEEK VOOR

399.-

Eigenschappen:

√ 19cm SG25 Polyether kern √ Elastisch dubbeldoek tijk √ Handgrepen

2e

TOP-AANBIEDING!

999.-

VAST

-64%

Maat 1.20

MATRAS GRATIS!

Maat 1.40

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer √ 360 veren m2 met 3cm HR50 koudschuim afdeklaag √ 7 ergonomische comfortzones √ Afritsbare en wasbare tijk

Met als optie: de electrische versie

Ma

LA Matra s A PR GST IJS E !

BASIC

LAAGSTE PRIJS!

tra

s

SPA SPRING

BODY FIT

s

WINNAAR!!

€ 349,Leverbaar in alle maten!

2e

Eigenschappen:

√ Goede matras voor de laagste prijs √ Geschikt voor vaste en verstelbare bedbodems

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 7-Slags pocketveer matras √ 360 veren/m2 met koudschuim afdeklaag √ 5 ergonomische comfortzones √ Elastisch dubbeldoek tijk

Wasbare en afritsbare tijk In harde en medium uitvoering

2e

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

ANTI-ALLERGISCH

s

2

MATRAS GRATIS!

s

at

ra s

BALANCE SENSE

IS 1 GRAT D én DEKBE IS 2 GRAT NS!! KUSSE

€ 199,-

ANTI-ALLERGISCH

€ 999,-

Leverbaar in alle maten!

Leverbaar in alle maten!

2e

Eigenschappen:

√ Dikke koudschuim vulling √ Hoge veerkracht √ Blijft koel tijdens de nachtrust √ Vormt perfect naar uw lichaam

tra

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T A R 2G NS!! KUSSE

Leverbaar in alle maten!

e

M

Ma

ROYAL WELLNESS

€ 269,-

Leverbaar in alle maten!

√ 7-Slags pocketveer √ 300 veren met hoogwaardig koudschuim ombouwlaag √ met NASA traagschuim afdeklaag √ Harde en zachte uitvoering

tra

IS 1 GRAT D én DEKBE IS T 2 GRA NS!! KUSSE

€749,-

Eigenschappen:

Ma

SLEEP KING

#####

Leverbaar in alle maten!

MATRAS GRATIS!

LU XE !

tra

Beds 2 Basic

€ 49,-

2e

Ma

MATRAS GRATIS! Tijdelijk

Eigenschappen:

√ Top HR60 Koudschuim! √ 4cm traagschuim in tijk √ Koel in de zomer √ 3D profiel / hard en zacht √ Beter ligcomfort en ventilatie

2e

MATRAS GRATIS!

Eigenschappen:

√ 15cm Koudschuim kern √ Ergonomische comfortzones √ Elastisch dubeldoek tijk √ Afritsbare en wasbare

NIEUW IN HET ASSORTIMENT > MOLTONS VOOR MATRASSEN EN TOPPERS IN ALLE MATEN!!

Openingstijden

Koopavonden

Ma. Di. / Wo. Do. / Vr. Za. Zo.

Do. / Vr.

13:30 - 18:00 9:30 - 18:00 9:30 - 21:00 9:30 - 17:00 14:00 - 18:00

 071

18:30 - 21:00

asic

Bij Beds 2 B

2000168

Adres: Kerkstraat 58 - Noordwijk (binnen) INGANG Passage PRIJZEN ONDER VOORBEHOUD

De getoonde aanbiedingen zijn slechts een klein gedeelte van ons assortiment | Kom ook langs voor onze kwaliteits kussens en accessoires!

prijzen √ Laagste liteit a w k √ Beste mfort o c te s e √B dvies √ TOP-a ervice √ TOP-s

November 2011 Zet- en drukfouten voorbehouden


pagina 17

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

ODI brengt kindertheaterstuk ‘Ikke Krakkemikke en het Witte Wief’ Odi brengt op 21, 22, en 28 januari in De Schelft in Noordwijkerhout en op 12 februari in De Duinpan in De Zilk haar jaarlijkse kindertheaterstuk. ‘Ikke Krakkemikke en het Witte Wief’, is een sprookje van Aris Bremer en geschikt voor kinderen tussen de vier en elf jaar. Bij een mislukte toverkunst zijn de vader en moeder van Ikke weggevlogen. Sindsdien woont ze bij een tante. Van dat nare mens moet ze wel tien keer per dag in bad. Bovendien loert die tante op de toverpapieren van haar ouders. En Ikke wil niets meer van toveren weten. Zij wil alles door eigen kracht doen. Dus loopt ze op een dag gewoon weg! Op een bruggetje over een beek wordt ze tegengehouden door de dorpsjongens Knierp en Knobbel. Maar Ikke is niet bang voor deze opscheppers. Ze vertelt dat ze achterna gezeten wordt door Mannetje Mottebal, de vreemde kamenier van haar tante. De jongens besluiten om Ikke te helpen en zoeken een goede verstopplek. In de oude molen bijvoorbeeld, maarr de molen is behekst. Als de molenaar zich laat zien vluchten de jongens. Het dorp leeft in angst voor het Witte Wief. Zij komt er niet vaak maar als ze er is en ze is kwaad dan vertoont ze de vreselijkste toverkunsten. Ikke maakt kennis met molenaar Krakkemikke, een vreemd uitziend heerschap met twee hoofden en vier armen en benen. Ooit waren Krakke en Mikke twee loslopende heren. Het Wief heeft ze kwaad aan elkaar getoverd en nu malen ze als één man kool tot stof voor haar zwarte kunsten.

Het kunstenaarsduo Süsann Lutolf en Theo Kortkaas biedt burgemeester Goedhart het Noordwijkerhoutse ‘bijnamen’ kunstwerk aan

Cast van ODI, die het kindertheaterstuk ‘Ikke Krakkemikke en het Witte Wief’ op de planken brengt (foto PR) Dan is er ook nog de deftige Mottebal, en als die arriveert zit Ikke veilig in de molen. Maar het heerschap luistert een gesprek af. Moeders hangen de was op en praten druk over het vreemde meisje waar hun zoons zo vol van zijn. Hij dreigt met het Wief en bijna verraden de vrouwen waar Ikke is. Door slim optreden van Krakkemikke en de jongens, ontspringt Ikke de dans en raakt Mottebal in de molen opgesloten.

Toegangskaarten en kleurplatenwedstrijd De kindervoorstelling is te zien op 21, 22, en 28 januari in De Schelft en op 12 februari in De Duinpan in De Zilk. De zaal is steeds om

13:30 open en de voorstelling begint steeds om 14:00. Kaartjes zijn vanaf 3 januari voor slechts 4 euro verkrijgbaar bij Juwelier Schilder, boekhandel Wagenaar&van Halem en Suzanne’s Feestshop in Noordwijkerhout of bij kapper Willemse in De Zilk. Ook zijn er kaartjes vanaf nu al te reserveren via www.toneelverenigingodi.nl

Burgemeester Goedhart neemt kunstwerk met bijnamen in ontvangst Burgemeester Gerrit Goedhart heeft een kunstwerk in ontvangst genomen, waarop een aantal bijnamen van Noordwijkerhouters en Zilkers staat vermeld. Het kunstwerk is vervaardigd door Süsann Lutolf en Theo Kortekaas. Tijdens de kunstweek, die van 6 tot en met 12 november 2011 werd gehouden in de gemeente Noordwijkerhout,

kwamen zij in hun tijdelijke atelier aan het Marktplein in gesprek met inwoners over de bijnamen in de gemeente. Dit maakte vele verhalen los. De tijdens deze kunstweek gehoorde namen hebben zij verwerkt in het kunstwerk. Alle bijnamen staan er dus nog niet op vermeld, maar kunnen er wel aan worden toegevoegd.

Aan deze voorstelling is ook een kleurplatenwedstrijd verbonden. Voor de mooiste kleurplaten zijn er in diverse leeftijdscategorieën mooie prijzen te winnen. De kleurplaat is af te halen bij de voorverkoopadressen, bij bibliotheek Noordwijkerhout of te downloaden via de website van toneelvereniging ODI.

Tentoonstelling Ruimteschip Aarde Op 21 december stijgt vanaf lanceerbasis Baikonour een Soyuz-raket op. Bestemming: ISS. Aan boord: de Nederlandse ESA-astronaut André Kuipers. En met hem: duizenden meisjes en jongens en hun docenten, ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes. Zij kijken mee over de schouder van André, want ze volgen het programma Ruimteschip Aarde. André rapporteert aan hen over zijn bevindingen in space en laat als ruimtereporter iedereen meegenieten van de adembenemende uitzichten op onze planeet. Bovendien legt hij uit wat er allemaal komt kijken bij een ruimtereis, wat de aarde tot een unieke maar kwetsbare planeet

maakt en hoe we die planeet vanuit de ruimte kunnen beschermen. Dit doet André ook in de tentoonstelling in Space Expo in Noordwijk. Met André Kuipers als gids kunt u alles te weten komen over het leven aan boord van het ISS, maar ook van het bijzondere perspectief vanuit de ruimte op ons eigen ruimteschip: Ruimteschip Aarde. Daarnaast kijken we natuurlijk mee met de aankomst van André Kuipers op het International Space Station (ISS). De ‘docking’ vindt al om 16:20 uur plaats, de opening van de ‘hatch’ (en dus de aankomst van de astronauten) in ISS bijna 3 uur later.

Eva van der Boog voorleeskampioen Vijftien kinderen uit de groepen 8 namen deel aan de voorleeswedstrijd van de Sint Victorschool. Het was moeilijk voor de jury om een keuze te maken, want alle leerlingen deden hun uiterste best en lazen prima voor. Maar uiteindelijk werd men het er over eens dat Eva van der Boog de beste was en zij mag zich nu de voorleeskampioene van de Sint Victorschool noemen. Foto: PR

De tentoonstelling wordt vrijdag 23 december 2011 geopend en is vanaf 17:30 uur de aankomst van de Nederlandse ESA-astronaut André Kuipers in het International Space Station (ISS) live te volgen. Aanmelden via: info@spaceoffice.nl. Ruimteschip Aarde is een project van Netherlands Space Office, Space Expo en NEMO, in samenwerking met ESA en het Wereld Natuur Fonds.

Informatieavond Windpark Eneco heeft vorige week dinsdag inwoners van Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en Zandvoort tijdens een informatieavond geïnformeerd over het nieuwe windpark dat 23 kilometer voor de kust tussen Noordwijk en Zandvoort wordt gerealiseerd. Begin november werd de bouw aangekondigd. Eneco vindt het belangrijk om meningen van inwoners te horen. Er werd specifiek aandacht besteed aan de impact op het uitzicht vanaf de kust. Dhr. Dijkstra, projectdirecteur van Eneco, gaf bovendien een toelichting op de plannen. Overigens wil Eneco minder windmolens plaatsen dan in eerste instantie werd aangegeven. Daarvoor moet de vergunningaanvraag gewijzigd worden.

Burgemeester Goedhart plaatste zelf de bijnaam ‘Punt’ op het kunstwerk. Ook zegde hij toe er een goede plek voor te zoeken, zodat het kunstwerk weer leidt tot verhalen vertellen

100 Taalkoppels gerealiseerd Eind 2009 kreeg Bibliotheek Bollenstreek de opdracht van de gemeentes Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Warmond en Voorhout, om een vrijwillige taalcoach en een inburgeraar met elkaar in contact te brengen. Doelstelling was om tenminste 100 taalkoppels te realiseren voor 2012. Dankzij de vele reacties van de vrijwilligers in de Bollenstreek is dit aantal ruim voor de einddatum gehaald. Een taalkoppel maakt wekelijks een afspraak met elkaar. Zij oefenen dan samen op een ontspannen manier de Nederlandse spreektaal. Bijvoorbeeld door samen koffie te drinken, te wandelen of door de Bollenstreek te fietsen. De inburgerars zijn bijzonder blij met hun taalcoach. Ze leren naast de Nederlandse spreektaal hun woonomgeving beter kennen. Ook de taalcoaches zijn enthousiast doordat ze veel van de achtergrond en cultuur van de inburgeraars leren kennen. Bijvoorbeeld dat de inburgeringscursus moeilijk is voor iemand die

onze taal en cultuur niet kent. Het 100ste koppel waren de heer Thijssen en de heer Bassam uit Noordwijk. De heer Thijssen gaf aan: “ik heb na mijn pensioneerring nu veel tijd beschikbaar en wil mij graag verdienstelijk maken voor de gemeenschap. Ik was onder de indruk toen ik van Bassam hoorde hoe hij als Christen in Irak moest overleven. Graag wil ik hem helpen met het opbouwen van een toekomst in Nederland”.

Klankschalen Heling Concert in de Maasgaarde Dinsdag 10 januari 2012 organiseert Het Signaal Noordwijkerhout in de Maasgaarde, Herenweg 15, naast de St. jozefkerk te Noordwijkerhout, een klankschalen Healing Concert. René Vandeville zal deze avond klankschalenmuziek en zang ten gehore brengen. De zaal gaat om 19.30 uur open en de avond begint om 20.00 uur. De entreekosten zijn 6 euro en zullen na aftrek van de vaste kosten bestemd zijn voor goede doelen.


Kelto slaapkamercentrum NTMBBQLBNFSQMF[JFSWPPSKPOHFOPVE Velda

by Veldeman Bedding Goede nachtrust is een must! Op een goed bed kunt u dan ook beter niet bezuinigen. De kwaliteit van uw nachtrust hangt in grote mate af van uw matras, uw bedbodem, ĂŠn de combinatie daarvan. Het Belgische topmerk Velda levert al 55 jaar bedden met oog voor gezondheid, comfort, en vormgeving, zoals de Classic, de Phases en de Carlton bedden. Het assortiment van Velda bevat matrassen, lattenbodems en boxsprings die voldoen aan de laatste technische eisen en tegemoetkomen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van slapen. Ergonomische matrassen van diverse materialen zoals latex, veren of HR-schuim. Ze zijn comfortabel, gemakkelijk te reinigen en daardoor hygiĂŤnisch, ademend en anti-allergisch. Perfect ventilerende (latten) bodems, elektrisch of met de hand verstelbaar, en internationaal gewaardeerd om hun degelijkheid. En natuurlijk mooie en duurzame boxsprings. Uiteraard kan het team van Kelto u vakkundig adviseren over alles wat met slapen, maar ook met slaapkamerinterieur te maken heeft. In de showroom vindt u elke denkbare stijl: van klassiek en romantisch tot strak en modern. Met een aanbod van maar liefst 23 jeugdkamers is Kelto een landelijke specialist op dit gebied.

Nu 2e matras

!

ACTIE GRATIS Luxe 7 zone Pocketmatras

Met meerzone latexafdekking aan beide zijden. Afneembare dubbeljerseyhoes met rijkelijke woldoorstikking

â&#x201A;Ź 695,ipv â&#x201A;Ź 1.390,-

1250$$/ ),50

 

 

 

 

 

 

 

Bij aankoop van een standaardafmeting 80 of 90 op 200 cm

ontvangt u de 2e matras GRATIS!

P

Voor de deur

Gratis bezorgd en gemonteerd!

Boxsprings compleet met topper al vanaf

â&#x201A;Ź 575,-

Op- en uitklapbedden by Kelto Slaapkamercentrum Ruimtegebrek? Een kamer waarin zowel gestudeerd als geslapen wordt? Of een bed op kantoor voor noodgevallen? Kelto Slaapkamercentrum biedt een ruim assortiment aan op- en uitklapbedden van uitstekende merken als Cubed, Flat, Base en Loft. Ideaal voor appartementen, studioâ&#x20AC;&#x2122;s of een studentenkamer. Moderne opklapbedden zijn vrijwel net zo ergonomisch als gewone bedden en de keuze is in de laatste jaren alleen maar groter geworden. Zo zijn ze zowel verticaal als horizontaal uitklapbaar en in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Opklapbedden zijn er niet alleen in de klassieke kleuren wit en zwart, maar ook in modieuze kleuren zoals pistache, mokka, vanille, mauve of blauw. Het grote voordeel van een opklapbed is natuurlijk dat u uw kamer ďŹ&#x201A;exibel kunt inrichten en gebruiken. Neem nu het uitklapbed Flat. Overdag een mooi bureau om aan te werken, en â&#x20AC;&#x2DC;s avonds tover je het in een handomdraai om tot een comfortabel bed. En het mooie is: je computer en werkspullen kunnen gewoon blijven staan! Ideaal voor bijvoorbeeld studenten of thuiswerkers. Net als de meeste opklapbedden is Flat zowel als ĂŠĂŠnpersoons als tweepersoonsbed leverbaar.

KELTO

23 jeugdslaapkamers

SLAAPKAMERCENTRUM

(JFUFSJKt9,/PPSEXJKLFSIPVUt5FMwww.kelto.nl (


pagina 19

Noordwijkerhouts Weekblad 20 december 2011

BOWLING VERENIGING NOORDWIJKERHOUT Uitslagen competitieronde 13 Maandag vroeg Teamstanden 1. The Invaders 2. R.B.W. 3. Veni Vidi Vici 4. Star Balm 5. Koetshuis de Burcht 6. The Grand 7. De Lelie 8. De Sneuzen

Punten 149 141.5 135.5 135 134 125 120.5 99.5

Dinsdag laat Teamstanden 1. Warmerdam Installatie 2. The .Snoopy`s 3. BAM 4. Heemskerk v.d.Berg 5. Net Niet 6. Nederzandt 7. Tmf 8. Flamingo`s

Pinfall 17797 19697 18712 17381 17588 17705 16415 17307

Jeugdafdeling BVN Superlijst: 1. Rogier Blokland 2. Chelsea Willemse 3. Bart Meeuwissen Dinsdag laat 1. Randy Baerts 2. Bart Meeuwissen 3. Rogier Blokland Kanjerlijst: 1. Bart Meeuwissen 2. Chelsea Willemse 3. Denise v.d. Slot

Hoogste game dames Hotty Kuiper 194 Abswoude autopromenade league Teamstanden Punten 1. Vastibo 177 2. Excellent Lasergravure 161 3. Shell Kok 159 4. Gâut Fasante 150.5 5. Abswoude Autopromenade 146 6. Houwaard 143 7. DWA Computers 134.5 8. Automorfose 125

Pinfall 23466 24431 24848 22586 24421 22204 22096 20645

Bridgeclub HJB Zoals vorige week ook al aangegeven; de strijd is weer helemaal open. Het is mooi om te zien hoe men in elke lijn zich inzet om de hoogste score te halen. De zaaltop werd behaald door Ciel Bakker en Lisa Kerkhout in de D lijn. Hieronder een beknopte score Lijn A: 1 Henk Heemskerk & Sjaak Hiep 2 Jeanne Haket & Paul Haket 3 Fien Duivenvoorden & Karin Meeuwenoord 4 Aad Broekhof & Jopie den Elzen 5 Marcel Felix & Piet Heemskerk

gem. 60,24 55,38 54,86 54,51 54,34

13-dec 60,07 52,78 56,94 56,25 57,64

Lijn B: 1 Nico v.d. Berg & Maurice v.d. Berg 2 Gerda v. Mondfrans & Ineke Sieuwerts 3 Corrie Hogervorst & Thea Kortekaas 4 Lenie Aanhane & Ton v.d. Berg 5 Marijke van der Spek & Jos Willemse

61,11 53,82 53,13 52,71 52,43

63,19 59,03 59,72 50,21 52,08

57,64 54,86 54,86 54,51 53,19

59,72 59,72 59,38 51,04 55,69

Lijn D: 1 Ciel Bakker & Lisa Kerkvliet 2 Cas Duivenvoorden & Herman v.d. Eerden 3 Miep Geerlings & Tiny de Winter 4 Jan-Willem Bod & Inge de Jong 5 Henny van den Burg & Fetje v.d. Steen

59,38 55,73 55,21 55,21 50,69

64,58 52,43 53,13 60,07 47,57

Lijn E: 1 To Duivenvoorde & Truus v. Nobelen 2 Greet Geerlings & Lydia v.d. Niet 3 Ans Warmerdam & Lia v. Grieken 4 Leo de Klerk & Leo Voorham 5 Nel Geers & Beerta v.d. Linden

55,63 55,00 52,29 51,88 51,67

62,92 57,50 51,67 48,33 52,08

V

Pinfall 18565 16508 17358 16969 16545 18329 16238 19575

484 462 440 115 89 88 149 132 122

Wij zoeken nog jeugdleden. Info: G.van Kints 0640698434

Hoogste game heren Pieter v.d.Eijkel 228 Hoogste game dames Coby van der Burg 209

Lijn C: 1 Tieneke v. Noort & Niek v. Noort 2 Gerhard Vink & Frans v.d. Meij 3 Willem v.d. Linden & Cor Nulkes 4 Riet Beljaars & Guusta Timmers 5 Rob Schelvis & Eric van Waarden

Punten 158.5 154.5 143.5 137.5 129.5 114 106.5 96

oor V gelegenheid perfecte

elke

de

kaart

Man aangehouden na vernieling autoruit Een 27-jarige man uit Noordwijkerhout werd vorige week maandag aangehouden, nadat hij op zaterdag 10 december rond 23.00 uur een autoruit had vernield aan de Absveen. Bij de vernieling raakte de verdachte gewond aan zijn arm en hiervoor werd hij behandeld door ambulancepersoneel. De man is vervolgens meegenomen naar het politiebureau. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.

Twee aanhoudingen na aantreffen gestolen auto De Politie Hollands Midden heeft op zaterdag 10 december rond 00.15 uur een 32-jarige vrouw uit Leiden en een 38-jarige man uit Den Haag aangehouden omdat zij in een gestolen auto reden en inbrekerswerktuigen bij zich hadden. De politie zag die nacht in Lisse op de Stationsweg de auto rijden. Zij reed achter de auto aan en controleerde via de meldkamer het kenteken. De auto bleek van diefstal afkomstig te zijn en de politie hield vervolgens de auto staande op de Delfweg in Noordwijkerhout. De inzittenden reageerden verbaasd toen de politie vertelde dat zij staande werden gehouden omdat de auto als gestolen stond geregistreerd. Vervolgens werd wel gevraagd of de politie even kon bijschijnen met een zaklamp, omdat de motor met een schroevendraaier moest worden afgezet. In de auto bleken inbrekerswerktuigen te liggen en de twee zijn vervolgens aangehouden. Zij werden op het politiebureau ingesloten. De politie maakt proces-verbaal op.

Jolien van der Geest nog steeds in de race KNVB-coach Marleen Wissink heeft vorige week 19 speelsters geselecteerd voor het Nederlands elftal voor speelsters onder 15 jaar. De 14 jarige Noordwijkerhoutse Jolien van der Geest is een van hen. Op woensdag 25 januari en woensdag 8 februari 2012 zijn er opnieuw selectieactiviteiten, waarna de uiteindelijke selectie tot 18 speelsters wordt teruggebracht. Het oog is gericht op twee interlands tegen Engeland, die op 14 en 16 februari op het programma staan. Het Noordwijkerhoutse voetbaltalent, dat bij VVSB tussen de jongens van de C1 uitstekend haar ‘mannetje’ weet te staan, verheugt zich erop en hoopt, dat ze bij de definitieve selectie gaat behoren. (arch.foto)

Bridgeclub De Schelft Gisterenavond vond de jaarlijkse Kerstdrive plaats. Met evenwel een ronde van de topintegraalcompetitie, werd de speelavond omlijst met sfeervolle planten, flessen wijn, mandarijnen, kaas en worst, aangeboden door sponsors en anderen, die de bridgeclub een warm hart toedragen. Volgende week, Tweede Kerstdag natuurlijk geen bridge, maar komen de leden weer bij een op maandag 3 januari. Het bestuur wenst u vanaf deze plaats goede Kerstdagen toe en een voorspoedig nieuw jaar. Onderstaand beknopt de uitslag van de speelavond van 12 december A Lijn: 1 Ria v.d. Burg-Koster & Ans Verdegaal 2 Piet Broekhof & Piet van den Berg 3 Her Geerlings & Wally v. Schooten 4 Nico van der Berg & Marcel Felix 5 Fien Duivenvoorden & Elly van der Voort 6 Thea ter Heide-Vrolijk & Ivonne v. Rheenen

Gem. 60,76 58,68 56,60 53,47 51,22 50,35

12-dec 60,42i 49,31 57,99 64,24 51,39 59,72

B Lijn: 1 Riet v. Diest-Bon & Nel Geers 2 Ineke Belt & Annelies Hoffmans 3 Jan v. Paridon & Nel v. Paridon 4 Lies Gesink & Linda Straver 5 René Ruigrok & Luc Schalks

60,42 58,33 56,77 51,91 50,87

59,72 58,33 48,26 48,96 48,61i

C Lijn: 1 Lisa Kerkvliet & Dicky van der Kuil 2 Toos v.d. Burg & Greet Duivenvoorde 3 Cees Alders & Gerard Stroeve 4 Henk Duivenvoorden & Wim Warmerdam 5 Ria de Haas & Ineke v. Parera 6 Cok Duineveld & Femmy Stroombergen 7 Agnes v. Eeden & Amy Straathoff 8 Fiet Mooijekind & Corry ter Veen

60,03 55,85 55,78 54,90 53,61 52,40 51,34 50,75

60,00 47,47i 66,77 57,01 48,19 54,44 49,20 44,20

D Lijn: 1 Elly Hoogenboom & Marjan v. Ruiten 2 Ans de Rooy & Nel de Winter 3 Nico Hulsebosch & Thea Hulsebosch 4 Diny Heemskerk & Ria Warmerdam 5 Piet v.d. Burg & Krijn van der Slot 6 Willie van der Niet & José Peters 7 Riek van den Berg & Lidwien Heemskerk 8 Christien de Groof & Maria Postma

61,01 58,93 57,29 55,80 55,51 52,38 52,23 50,89

63,10 60,12 62,20 56,55 45,83 54,17 55,95 47,62

KaartenKeus.nl Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97

Gratis fotoposter * (voor de eerste 100 klanten)

Ter ere van onze nieuwe site ontvangt u een A3-poster van uw mooiste moment. *Geldt alleen bij bestellingen via KaartenKeus.nl

KaartenKeus.nl is een onderdeel van


OP G = = OP PEC H

WE

P O H = C E P OP = G E W

EC HTE OPRUIMING !

20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% [

Leren relaxfauteuil

Q

Q

Q

Q

2 zits bank

2 fauteuils rood of zwart

Luxe boxspringset â&#x20AC;&#x2DC;Linnenâ&#x20AC;&#x2122;

PQTUBIVMQ Van â&#x201A;Ź 1895,-

â&#x201A;Ź1495,DEMOSET

Warm Oak

[

rCVGGFULBTUrTBMPOUBGFMr[JUT r[JUTrTJFSLVTTFOT Van â&#x201A;Ź 5695,-

2,5 zits bank van â&#x201A;Ź 595,-

â&#x201A;Ź2995,-

[

Van â&#x201A;Ź 5965,-

â&#x201A;Ź3595,-

Africa leer

â&#x201A;Ź1295,-

 Van â&#x201A;Ź 2695,-

â&#x201A;Ź3995,-

â&#x201A;Ź1995,-

â&#x20AC;&#x2DC;Lifestyleâ&#x20AC;&#x2122;

rFFUUBGFM rYFFULBNFSTUPFMrTBMPOUBGFM r [JUTrTJFSLVTTFOTr GBVUFVJMTrQPFG Van â&#x201A;Ź 6695,-

Boxspringset 180/200 DPNQMFFUr antraciet 

â&#x201A;Ź3395,-

2,5 zits / 2 zits Van â&#x201A;Ź 2198,-

â&#x201A;Ź998,-

Q

Van â&#x201A;Ź 2195,-

â&#x201A;Ź495,-

4 zits 240cm Van â&#x201A;Ź 798,-

â&#x201A;Ź445,-

Q

â&#x201A;Ź595,-

Q

diverse 2,5 zits banken

Q

Seniorenbankstel 2,5 / 1 / 1

Q

Van â&#x201A;Ź 3495,-

Q

â&#x201A;Ź1895,-

Van â&#x201A;Ź 1195,-

â&#x201A;Ź795,-

Q

Q Boxspringset 180/200

2,5 zits zandkleur + fauteuil bruin samen: van â&#x201A;Ź 2195,-

bed rIPPGECPSEDN rYCPYTQSJOHrYOBDIULBTUKF rYNBUSBT Van â&#x201A;Ź 3198,-

Boxspringset Horssens

2,5 - 2 zits loom/stof DEMOSET

â&#x201A;Ź698,-

electrisch verstelbaar topkwaliteit Van â&#x201A;Ź 6195,-

Q

Q

â&#x201A;Ź3495,-

JODMJO[FUCPYTQSJOH en matrassen Van â&#x201A;Ź 2398,-

3 zits Eldorado

Q

[JUTrfauteuil hoog rGBVUFVJMMBBH

Ledikant blank patinĂŠ

â&#x201A;Ź495,-

Q

Van â&#x201A;Ź 1998,-

[

Qâ&#x20AC;&#x2DC;Blank Antiekâ&#x20AC;&#x2122;

WBLLFOLBTUrESFTTPJSr WJUSJOFLBTUrUWBVEJPNFVCFMr TBMPOUBGFMrFFUUBGFM

Van â&#x201A;Ź 5639,-

â&#x201A;Ź395,-

nu samen:

Q DEMOSET

Bankstel

â&#x201A;Ź295,-

van â&#x201A;Ź 695,-

â&#x201A;Ź695,-

DPNQMFFUr[XBSUrFMFLUSJTDI verstelbaar

â&#x201A;Ź1895,-[

[

Buffetkast eiken QBUJOĂ&#x160;

â&#x201A;Ź1998,-

van â&#x201A;Ź 1895,-

â&#x201A;Ź1195,-Q

Vintage boxspringset DPNQMFFU JODMOBDIULBTUKFTFO matrassen van â&#x201A;Ź 3998,-

â&#x201A;Ź2295,-

Q Diverse relaxfauteuils

Nederlands fabricaat, elektr. verstelbaar

Fedde hoekbank

Van â&#x201A;Ź 2195,-â&#x201A;Ź998,-

Openingstijden winkel: normale winkeltijden Buis meubelen Sluisweg 25, Katwijk aan zee

â&#x201A;Ź795,Openingstijden magazijn: 27 t/m 30 december 10.00 31 december 10.00 2 t/m 6 januari 10.00 7 januari 10.00

-

MATRASSENACTIE

Nu 2e matras GRATIS!! 7 Zone pocketveer afgedekt met comfortschuim 80/90/200 â&#x201A;Ź 398,7 Zone pocketveer afgedekt met latex 80/90/200 â&#x201A;Ź 695,-

19.00 14.00 19.00 14.00

uur uur uur uur

3 zits leer + 2x fauteuil stof bloem

2,5 zits Alcina

Van â&#x201A;Ź 3495,-

van â&#x201A;Ź 1398,-

â&#x201A;Ź1895,-

Q = goederen in magazijn

â&#x201A;Ź698,-

[ = goederen in de winkel

Let op!! Let op!! Let op!! Let op!!

Dit is maar een KLEIN gedeelte van ons totale opruimingsassortiment * * EVT. TEGEN VERGOEDING TE BEZORGEN * * Hier vindt u ons.

BUIS MEUBELEN MAESSLOOT 1 INDUSTRIETERREIN KLEI-OOST RIJNSBURG

NWHW_week_51  

SCHULTE BVBERNARD op DEZE WEEK BEHANG Nieuws- en Advertentieblad voor Noordwijkerhout, De Zilk en Langevelderslag Dinsdag 20 december 2011 •...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you