Page 1

VBO

MAKELAAR

Tel. 071 36 193 65 • www.bonnike.nl

Lokaal betrokken en betrouwbaar

UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.DENOORDWIJKER.NL 

sport

Het is een sportieve stap hogerop’

P11

Timo Ruigrok verruilt SJC voor VVSB Panelrubriek n Spraakmakend

Dinsdag 13 februari 2018 JAARGANG 11 NR 7

politiek

foto’s

P5

Schot in plannen Maarten Kruytstraat? opinie

n Zo warm en zo dankbaar om dit te mogen doen

Bespreking Griet Op de Beeck tijdens leeskring IBLIOTHEEK n Op maandag 5 maart

wordt in de bibliotheek in Noordwijk in het kader van de Boekenweek een pop up-leeskring georganiseerd, waarin de roman Vele hemels boven de zevende van Griet Op de Beeck zal worden besproken. De roman verhaalt over vijf mensen, die allemaal hun eigen geluk en ongeluk beschrijven, en zo de kunst van het leven laten zien. Griet Op de Beeck is de auteur van het Boekenweekgeschenk van dit jaar. Met meer dan 700.000 verkochte boeken is zij een van de bestverkopende Nederlandstalige auteurs van dit moment. In 2018 is Griet Op de Beeck niet alleen de auteur van het Boekenweekgeschenk, ook ging de verfilming van haar debuut Vele hemels boven de zevende dit jaar in première. Daarom wordt tijdens de editie van Koffie+ in Noordwijk op maandag 5 maart deze roman uitgebreid besproken. Leden en nietleden kunnen het boek lenen bij de bibliotheek. De ochtend duurt van 10.30 tot 11.30 uur. Toegang vrij.

Jeugdnatuurclub ontleedt uilenballen NATUUR n Op zaterdag 17 februari is er in het Jan Verwey Natuurcentrum de activiteit Uilenballen uitpluizen.

Ieder jaar vindt tijdens het carnaval op ludieke wijze de sleuteloverdracht plaats van het gemeentebestuur aan Prins Carnaval. Plaats van handeling was de nieuwe raadszaal van het gemeentehuis op woensdag 7 februari. De sleutel moest wel weer verdiend worden. Een link wordt gelegd met het werk en/of de hobby van Prins Carnaval. n

Prins Cauponi is een enthousiast tafeltennisser. In de raadszaal stond een wedstrijdtafeltennistafel opgesteld waarop een partijtje moest worden gespeeld. Zijn tegenstander was Dylan Kret, de clubkampioen van TOV. Wethouder van carnavalszaken Gerben van Duin legde kort de spelregels uit. “Scoort Dylan een punt, dan krijgt de Hoogheid een moeilijke vraag; scoort Prins Cauponi een punt, dan volgt een makkelijke vraag”. Er dienden elf goede antwoorden te worden gegeven om de sleutel van het dorp te bemachtigen. Vooraf nog een stichtelijk woordje van de wethouder. “Hartelijk welkom in het huis van de democratie. Hier wordt bepaald welke beslissingen worden genomen. Dus haal alles uit de kast! Gemeentebode Herman Compier - in 2003 Prins Crevasse - fungeerde als assistent bij de wedstrijd. De vragen waren divers. Een greep: Noem de vijf carnavalsverenigingen van Noordwijk en Noordwijkerhout; hoeveel m2

Foto-impressie carnaval

P11

Sleutel voor Prins Cauponi CARNAVAL

P13

Een hongerige uil schrokt zijn prooi met huid en haar naar binnen. Alles wat hij niet kan verteren, zoals haren en botjes, braakt hij vervolgens als een bal weer uit. Aan zo’n braakbal kan je dus precies zien wat er op het menu van de uil heeft gestaan. Heb je zin om mee te pluizen en ben je tussen de 6 en 12 jaar oud, meld je dan aan via jeugdnatuurclub@strandloper.nl Tussen 14.00 en 15.15 uur zijn alle kinderen welkom in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20.

Bingo bij V.v. Noordwijk Wethouder Van Duin overhandigt de sleutel aan het prinselijk paar. | Foto: Ina Verblaauw

horeca heeft Noordwijk; hoeveel kilometer strand heeft Noordwijk en welke bedrijven doen mee aan de kroegentocht. Zoals verwacht kwam Prins Cauponi glansrijk door de test, waarna Van Duin hem de sleutel overhandigde. Tot slot werd er een toast uitgebracht op het prinsenpaar en het carnaval 2018. Prins Cauponi en Prinses Juna had-

den al wat festiviteiten achter de rug. Net voor de overdracht waren ze met hun gevolg te gast bij ‘s-Heeren Loo en direct erna stond de bus van Beuk weer klaar voor een volgend evenement. “Het is een onbezorgd feest. Het plezier dat de mensen beleven, straalt van hun gezichten. Zo warm en zo dankbaar om dit te mogen doen”, aldus het prinsenpaar.

De agenda is overvol. De verlichte carnavalsoptocht met aansluitend de feestavond op vrijdag, zaterdag het jeugdfeest en de Flügel Aprés Ski Party, de gezinsmiddag op zondag en de bezoeken maandag en dinsdag aan de woonzorgcentra en enkele basisscholen, de Kroegentocht, met als afsluiting het doorzettersbal op dinsdag de 13e.

Op vrijdag 23 februari vindt de aftrap plaats van Jutters Noorwijk. Dit initiatief heeft als doelstelling om één keer per week op vrijdagochtend het strand van Noordwijk schoon te maken van afval en op een positieve manier aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van met name het plastic afval in ons milieu. n

De bedoeling is om op deze aftrapochtend contact te maken met Jutters Katwijk. Een jutproject dat sinds september 2017 al twee maal in de week actief is op het strand van Katwijk. Beide jutters initiatieven beginnen aan het eind van het strand van hun gemeente om op symbolische wijze op het midden van de grens tussen Noordwijk en Katwijk elkaar de hand te schudden. Ons milieu stopt immers niet bij de gemeente grenzen. Er worden juttassen van Gronstofjutters gebruikt om het vuil in te verzamelen. Handschoenen worden verstrekt aan wie zich inschrijft, zodat de hoeveelheid benodigd materiaal goed kan worden

ingeschat. Wie zonder aanmelding mee wil doen doet er verstandig aan om zelf handschoenen mee te nemen. De start is om 9.00 uur en om 11.00 á 11.30 uur zullen beide groepen elkaar in het midden treffen. Jutters Noordwijk start bij de strandafgang van Take2 aan het einde van de Koningin Astridboulevard in Noordwijk. Jutters Katwijk start bij de Uitwatering aan de Buitensluis aan de kant van Willy Noord in Katwijk.

organiseert Supportersclub V.v. Noordwijk weer de maandelijkse bingo-avond. Vanaf 20.00 uur wordt er gespeeld om mooie prijzen en is er een uitgebreide loterij! Iedereen is welkom op sportpark Duinwetering!

De Beweegschool Kom kennismaken

Aftrap Jutters Noordwijk AFVALJUTTERS

BINGO n Op vrijdag 16 februari

OPEN DAG Iedereen is welkom om op deze dag mee te jutten. Aanmelden kan bij juttersnoordwijk@gmail.com of jutterskatwijk@gmail.com Na de aftrapdag wordt er in Noordwijk wekelijks op vrijdagmorgen van 9.00 tot 10 uur gejut. De jutlocatie verschilt per week en zal steeds in loop van de week bekend worden gemaakt via https://www.facebook. com/juttersnoordwijk. Wekelijks meedoen mag, maar af en toe na-

Zaterdag 17 februari 11.00u tot 16.00u

Heilige Geestweg 26 Noordwijk * tel: 06-13314276 www.debeweegschool.nl

De krant niet ontvangen?

Bel De Schakel 0252-241420


Week 7 | 2018

Dit is de wekelijkse verschijnende informatiepagina van de gemeente Noordwijk.

Gemeenteberichten BESTEMMINGSPLAN MIDDENGEBIED GEWIJZIGD VASTGESTELD Het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk maakt bekend dat de gemeenteraad op 25 januari 2018 het bestemmingsplan ‘Middengebied’ op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening(Wro) gewijzigd heeft vastgesteld.

Plangebied De grenzen van het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan kunnen als volgt worden omschreven. Het fietspad tussen Duinkant en Duinweg, de grens tussen Grashoek en het agrarische gebied en de Northgodreef begrenzen de noordzijde van het plangebied. In het oosten vormen de Duinwetering, de Weteringkade, Lijnbaanweg en de Gladiolusstraat de plangrens. De zuidelijke begrenzing wordt gevormd door de Beeklaan en de Oude Zeeweg en de entreeweg van de begraafplaats. Het Dompad, de Prins Hendrikweg en de Duinweg begrenzen het plangebied in het westen. De nieuwbouwwijk Duineveld en het beoogde landschapspark zijn geen onderdeel van dit bestemmingsplan.

Doel van het bestemmingsplan Het doel van dit bestemmingsplan is het opstellen van een conserverende regeling. Dit betekent dat de bestaande situatie (bebouwing en gebruik) en de bestaande planologische regelingen uitgangspunt zijn geweest voor het toekennen van de bestemmingsregelingen. Het was de bedoeling om dit bestemmingsplan vast te stellen, nadat het ontwerp voor de inwoners ter inzage had gelegen, al in 2013 te doen. Door allerlei omstandigheden waaronder het al dan niet bouwen van de wijk Bloemenzee is dat toen niet gebeurd.

Wijzigingen Gezien het tijdsverloop, is het bestemmingsplan afgelopen jaar voor de zekerheid gecontroleerd en geactualiseerd. Er zijn ca. 70 wijzigingen, in de vorm van correcties of verbeteringen, in het bestemmingsplan aangebracht. Het betreft geen nieuw beleid of nieuwe ontwikkelingen. De toelichting is geactualiseerd. In de regels en verbeelding zijn allerlei correcties doorgevoerd. • Veranderde grenzen van eigendommen hebben geleid tot aanpassingen van bestemmingsgrenzen; • Verleende vergunningen zijn in het bestemmingsplan verwerkt; • Plangrenzen zijn gewijzigd om aansluiting te realiseren bij omliggende bestemmingsplannenplannen. Ook het drinkwaterstation is in bestemmingsplan opgenomen; • Feitelijke situaties hebben ook tot correcties geleid. Denk daarbij aan achterpaadjes, bruggen en het parkeren in de voortuin die niet goed in het bestemmingsplan waren opgenomen; • Ook het niet correct overnemen van delen van het geldende bestemmingsplan heeft tot aanpassingen geleid. Voorbeelden zijn de goot/ bouwhoogte in de Dahliastraat en bouwblokken in de Van Panhuysstraat. De wijzigingen zijn allemaal beschreven in de Nota van Beantwoording (bijlage 3 van het bestemmingsplan).

Ter inzage Het bestemmingsplan Middengebied ligt vanaf 21 februari tot en met 4 april 2018 ter inzage. Het is in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 4 en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0575.BPmiddengebied-VA01

Beroep instellen Vanaf donderdag 22 februari tot en met 4 april 2018 kan beroep worden ingesteld door belang-

hebbenden. Voor ongewijzigde delen kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingediend of die aantonen redelijkerwijs niet in staat geweest zijn om een zienswijze in te dienen. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in elk geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de beroepsgronden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Ook kan door belanghebbenden een verzoek voor een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan bovenstaande procedures zijn griffiekosten verbonden.

ONTVANGEN AANVRAGEN GEMEENTE De volgende (niet op de Wabo-gebaseerde) aanvragen zijn ontvangen: Z/18/044823 aanvraag drank- en horecavergunning Beach Noordwijk, Zeereep 102 31 januari 2018 Z/18/044825 ontheffing sluitingstijd Beach Noordwijk, Zeereep 102 31 januari 2018 Z/18/044827 exploitatie strandterras 2018, Zeereep 102 Beach Noordwijk 31 januari 2018 Z/18/044830 aanvraag terrasvergunning, Zeereep 102 Beach Noordwijk 31 jan 2018 Z/18/044951 wijziging standplaatsvergunning kerstbomen en oliebollen, Jeroensplein 30 januari 2018 Z/18/044959 objectvergunning, 26 februari t/m 1 maart 2018, hoogwerker Palaceplein 4 02 februari 2018 Z/18/044965 Zomerfeest, 7 juli 2018 Hoogwakersbosstraat Wijkvereniging de Grashoek Wijkvereniging Duinpark 02 februari 2018

VERZONDEN BESLUITEN Z/17/041690 uitstallingsvergunning, Hoofdstraat 41, HEMA 01 februari 2018 Z/17/042256 uitstallingsvergunning, Hoofdstraat 66, Firma J.G. de Witt en Co. 01 februari 2018 Z/17/042867 ontheffing strandgebruik 18 augustus t/m 21 oktober 2018 Hoek tot Helder 01 februari 2018 Z/17/043308 ontheffing strandgebruik sportactiviteiten 2018 Dutchsport 01 februari 2018 Z/17/043314 ontheffing begin maart t/m medio april CycloMedia Technology B.V. 01 februari 2018 Z/18/044590 collectevergunning 8 t/m 14 juli 2018 Noordwijkse Reddings Brigade 01 februari 2018

Nog geen bezwaar mogelijk Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén bezwaar indienen. Wel kunt u een zienswijze indienen, waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een bepaalde aanvraag.

Meer weten? Voor meer informatie over een aanvraag en/of melding kunt u contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid via het e-mailadres handhaving@noordwijk.nl of telefonisch via (071) 36 60 000.

INGEKOMEN AANVRAGEN De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken binnengekomen:

Omgevingsvergunningen 2018018895 Gladiolusstraat 45 te Noordwijk, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, 03-02-2018 2018021920 Albert Verweystraat 29 te Noordwijk, het plaatsen van een nokverhogende dakkapel, 07-02-2018 2018021891 Langevelderslag 32 te Noordwijk, het plaatsen van een luifel, 07-02-2018 2018021765 Jozef Beugelsdijkstraat 9 te Noordwijk, het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde, 06-02-2018 2018021385 Rembert Dodoensstraat 1 te Noordwijk, het verlengen van het achterhuis met 2,5m, 06-02-2018

Meer weten over ingekomen aanvraag De publicatie van ingekomen aanvragen is een kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen worden geweigerd.

Nog geen bezwaar indienen Zolang de aanvragen in behandeling zijn, kunt u nog géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden in deze rubriek bekend gemaakt. In sommige gevallen wordt als voorbereiding van een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze periode kunt u zienswijzen indienen, waarmee de gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De ter visie legging wordt hieronder vermeld.

Meer weten? Indien u informatie wenst over de behandeling van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 071-4083200, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

INGEKOMEN MELDINGEN De afgelopen week is/zijn de volgende meldingen binnengekomen: Geen De publicatie van meldingen is een kennisgeving. Tegen een melding kan géén beroep worden ingesteld of bezwaar worden gemaakt.

VERLENGINGSBESLUITEN Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde aanvraag is verlengd. 2017154630 De Boender 7 te Noordwijk, het uitbreiden van een bedrijfsgebouw, (verlengd tot 29-03-2018) 2017149105 Zeereep 104 te Noordwijk, het uitbreiden van strandpaviljoen Bonitas, (verlengd tot 19-3-2018)


2017148807 Duinweg 13B te Noordwijk, het bouwen van een woning, (verlengd tot 16-03-2018 ) Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen bezwaar worden gemaakt.

diend, en voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

VERZONDEN BESLUITEN

Meer weten?

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten verzonden:

Omgevingsvergunningen

(mogelijkheid tot bezwaar en beroep) 2017142811 Duinweg 102 te Noordwijk, het vervangen van vakantiewoning nr. 67, 06-02-2018 2017118105 Duinweg 102 te Noordwijk, het (her-) bouwen van de recreatiewoningen 25 en 48, 05-02-2018

Bezwaar en/of beroep Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.

Indien u informatie wenst over een verleende vergunning, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer (071) 4083200, op werkdagen tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

WELSTANDSVERGADERING De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt iedere twee (in de even) weken op donderdag een openbare welstandsvergadering. De vergadering is op de locatie Schipholweg 128 te Leiden en begint om 9:00 uur. De agenda van die vergadering is ter plaatse in te zien.

Zorgt u intensief voor iemand? Samen vinden we oplossingen om het vol te houden! Zorgt u voor iemand anders? Bijvoorbeeld uw zieke partner, vriend(in) of buren? Of voor iemand met een beperking? Dan verleent u mantelzorg. Omdat mantelzorgers belangrijk zijn, willen we u goed ondersteunen. Zo heeft iedere gemeente in de Bollenstreek deskundige adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek. Ze kennen de regelingen. En ze kijken of de zorg voor u goed vol te houden is. Als u dat wilt, schakelen zij samen met u extra hulp in. Dit gesprek met een mantelzorgadviseur kost u niets. U kunt met al uw vragen over mantelzorg terecht bij Welzijn Noordwijk via: • telefoon (071) 711 43 34 • e-mail info@welzijnnoordwijk.nl • website www.welzijnnoordwijk.nl of www.bollenstreekmetelkaar.nl

Volg ons op Facebook en Twitter

Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd.

Altijd up-to-date

Alleen voor instellen beroep Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is, staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben inge-

AGENDA OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE DINSDAG 13 FEBRUARI 2018 Is vervallen

AGENDA OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD DONDERDAG 15 FEBRUARI 2018 Aanvang: 20:00 uur | Locatie: Gemeentehuis, Nieuwe Raadzaal

Debatstukken

2. Voorontwerp bestemmingsplan Maarten Kruytstraat: vrijgeven voor inspraak en overleg met overheidsinstanties. 3. VERVALLEN: Ontwerp bestemmingsplan Hotels van Oranje: vrijgeven voor inspraak. 4. Cultuurbeleid gemeente Noordwijk ‘Sterren voor Cultuur; bouwstenen voor cultuurbeleid 2018-2021’: vaststellen en instemmen met extra budgetten. 5. Bestratingsmaterialen voor wegen in Boerenburg en de Jeroensweg e.o: beschikbaar stellen krediet. 6. Strandreinigingsdiensten 2018-2020: beschikbaar stellen extra structureel budget. 7. Subsidie achterstallig onderhoud ‘Het Troephuis’: krediet beschikbaar stellen.

1. Uitbreidingsplannen Museum Noordwijk: nader onderzoek doen naar 2 scenario’s en beschikbaar stellen krediet.

Meer informatie De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. De raads- en commissieavonden beginnen om 20:00 uur. De agenda’s worden dan definitief vastgesteld. De actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op via www.noordwijk.nl/gemeenteraad.

Voor meer informatie over de producten en diensten en de openingstijden van de gemeente raadpleeg de website: www.noordwijk.nl

Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om mee te praten.

Raadsavond beluisteren Via de website www.bollenstreekomroep.nl/politiek wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

Ter inzage De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en de bibliotheek.

Gemeenteraad op Twitter Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk

Contact met de gemeente Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30 - 17:00 uur) of e-mail: gemeente@noordwijk.nl

facebook.com/gemeentenoordwijk @noordwijkzh

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van de Noordwijker.

Gemeenteberichten Week 7 | 2018


55 jaar

VAN NES

EEN GOED BEGIN

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

OnzeGlossy Glossyisis een een HIT HIT bent Met Onze bent u benieuwd u benieuwd, Scoor hem bij van Scoor hem bij Nes Installatiebedrijf en bezoek van Nes Installatiebedrijf onze website en bezoek onze website www.vannesinspiratiehuis.nl www.vannesinspiratiehuis.nl VAN NES

GIETERIJ 90 | 2211 ZD NOORDWIJKERHOUT | 0252 344 744

JOUSTRATEGELS.NL

INSPIRATIEhuis Uitnodiging A6 p3.indd 1

HET HELE

JAAR

GENIETEN

10% KORTING

€ 5240,-

€ 2450,-

€ 4290,-

BIJ AANKOOP VAN EEN PALLAZZO TERRASOVERKAPPING MET GLAZEN SCHUIFDEUR

Pletterij 35M 2211 JT Noordwijkerhout Tel. 0252 344285 www.gemro.nl

Terrasoverkappingen - Schuifwanden - Tuinkamers

€ 4250,-

WWW.VANNESENZOON.NL

14-09-17 11:55

Passie voor motoren Gebruikte motoren en onderhoud Noordwijkerhout 0252 372 703 hhmotoren.nl

€ 3990,-

Smelterij 37 – 2211 SH Noordwijkerhout

Kleine krasjes, grote crash, deukje, ruit kapot, paaltje geraakt? Camper of caravan beschadigd? Iedere schade, dus ook W.A. schade wordt door onze vakmensen hersteld.

✔ ✔ ✔

Naast de schadeafdeling hebben we een spuiterij waar we o.a. keuken deurtjes, radiatoren, deuren, tuinmeubelen en kasten opnieuw in de lak zetten. Ook hebben wij een straalcabine welke we gebruiken voor oppervlaktebehandeling van diverse materialen waardoor er een goede hechting ontstaat met de lak en roest tegen gaat . Gratis haal- en brengservice in de Bollenstreek.

€ 4990,-

Tevens gebruikte motoren gezocht

Welkom thuis! Iedereen heeft ze wel eens gezien, de groen-geel-blauwe busjes, net als de groen-geel-blauwe fietsen. Het vervoer waarmee de arbeidsmigranten van Flexible Human Services zich hier in de omgeving verplaatsen. En die staan voor de wereld erachter. Van hardwerkende mensen bij veel bedrijven hier in de buurt, met elk hun eigen verhaal. Ze leven in een ritme van werken-eten-slapen, elke dag weer. Op weg naar werk, op weg

naar huis, op weg naar… Ze hebben hun thuis elders verlaten om hier te kunnen werken en geld te kunnen verdienen. Zoals ieder mens willen ook zij graag erkend en gewaardeerd worden. Als zij hun tijdelijke plek als thuis gaan voelen, maakt ze dat gelukkiger. En zeer waarschijnlijk dan ook prettiger gezelschap en productiever. Daarom doen wij, Flexible Human Services, er alles aan om onze uitzendkrachten zich hier thuis te laten voelen.

Door ze naast werk ook goede begeleiding, huisvesting, opleiding en vervoer te bieden. T: 0252-344533 W: www.fhs.jobs

Autoschade Bollenstreek Gieterij 27 2211 WC Noordwijkerhout www.bollenstreekautoschade.nl


politiek

DE NOORDWIJKER

Binder Ik weet het zo net niet Terwijl in het land de verkiezingskoorts de gemeentelijk politiek opwarmt is het in het Noordwijkse nog akelig stil. De naar aanleiding van de op handen zijnde fusie, en de daardoor uitgestelde lokale populariteitswedstrijd, groeit langzaam maar zeker mijn nieuwsgierigheid. De vraag is ook: wat zullen er deze keer voor marketingtools in de strijd worden geworpen? Want dat is in Noordwijk de laatste keren heel nadrukkelijk duidelijk geworden. Het draait in de strijd om de macht bepaald niet meer om idealistische doelstellingen. Het gaat niet meer om het vertegenwoordigen van lokale principiële kiezers, zeker niet om herkenbare partijpolitiek en al helemaal niet om een strijd met open vizier met als inzet verkiezingsprogramma’s. Sterker, eigenlijk gaat het helemaal nergens meer over. Maar ‘marketing’, dat is het sleutelwoord van deze tijd. Ik voorspel, in navolging van de landelijke trend zal populisme hoogtij vieren. En zowel in Noordwijk als Noordwijkerhout en in de Zilk zal het gaan om de partijen die ‘marketing’ inzetten in hun campagne. Ik kijk om mij heen en zie het overal. De lokalen, niet gedwarsboomd door streng bewaakte politieke normen en waarden, zijn zo herkenbaar. Ten zuiden van mij hoor ik de indringende leuzen van ‘Kies Katwijk’ die zich beconcurreerd weten door ‘Hart voor Katwijk’. Zij beloven net als iedereen: ‘We luisteren naar de burger, we doen wat we beloven en we zeggen waar het op staat’. De Lokalen, de partij van Meester Bol, bepleiten nadrukkelijk de sluiting van hun geldverslindende bibliotheek. We zien ook daar weer een nieuwkomer: DURF, een lokale partij, zoals ze het zelf noemen: ‘nieuw rechts’. Het werkt op mijn zenuwen. Want wat zal ons in Noordwijk dan wel niet te wachten staan. Als in Katwijk de ‘ongelovigen’ toeslaan dan zullen we daar in ‘Groot Noordwijk’ zeker niet aan ontkomen. Vorige verkiezingen maakte we kennis met de quick start van Noordwijk Zelfstandig. In no time veroverde men 2 zetels. De verkiezingswinst ging naar PUUR. Maar de vraag rijst of daar de gelederen gesloten blijven nadat de fractie, geheel tegen de visie van de partijvoorzitter in, de verkiezingsbelofte van zelfstandig blijven verloochende, en koos voor burgemeester Goedhart en zijn fusie. Zal dat effect hebben op Noordwijkerhouters die PUUR de macht in de nieuwe gemeenteraad wel gunnen? Ik weet het zo net niet! En dan natuurlijk Lijst Salman Noordwijk. Zal het langdurige gevecht tegen de fusie van Raymond Don Quichotte met op de achtergrond Dennis Sancho Panza indruk hebben gemaakt bij veel Noordwijkerhouters? Ik weet het zo net niet! En dan, zou er de kans zijn dat NZ Lokaal het lokale Noordwijk adopteert zodat NNZ Lokaal ontstaat. Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk Lokaal, een grote groep. Het kan nog gekker: Puur NNZ Lokaal, de variatie waarbij er ruimte komt voor nog een periode Gerben in de lokale sportpolitiek. Tja, het zou zo maar kunnen…

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

5

Herontwikkeling Maarten Kruytstraat lijkt aanstaande n College wil nu echt een besluit van de gemeenteraad RECONSTRUCTIE n In de komende raadsvergadering lijkt er niet meer gedebatteerd te gaan worden over de herontwikkeling van het parkeerterrein aan de Maarten Kruytstraat. Al lange tijd geleden waren er de eerste initiatieven. De allereerste 14 jaar geleden met als gevolg veel debatten, protesterende Noordwijkers en het afhaken van potentiële ontwikkelaars. De theoretische boekwaarde werd een lodenlast voor de wethouder financiën en dus ontstond de noodzaak om snel te ontwikkelen. Maar het hele gebied rondom Hoofdstraat kwam hierbij ter discussie. En met name de parkeerdruk in de omgeving, de noodzakelijke bereikbaarheid van het winkelgebied, de infrastructuur van het wegennet en vooral ook de ontwikkeling van het Jan Kroonsplein, werden er nadrukkelijk bij betrokken. Uiteindelijk werd in 2014 een partij gevonden die aan de verschillende voorwaarden zou willen voldoen. Dat was Hoorne BV die aan het college kenbaar maakte de Vomar aan de Bomstraat te willen verplaatsen naar de Maarten Kruytstraat. Het gevolg was een langdurige politieke maar ook publieke discussie omdat de gevolgen groot zijn. Vorig jaar kwam er een principe overeenkomst op tafel. Nu wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het vrijgeven van het voorontwerp bestemmingsplan Maarten Kruytstraat voor inspraak en overleg met overheidsinstanties. COÖRDINATIEREGELING

Voor de verder ontwikkeling volgt men de planologische procedure, een zogenaamde coördinatieregeling. Hierbij loopt de aanvraag omgevingsvergunning gelijk op met het ontwerp bestemmingsplan. Wat pas kan worden opgesteld na de presentatie van het voorontwerp

De nieuwe supermarkt inclusief versmarkt komt in een opvallend gebouw met de entree op de hoek van Maarten

bestemmingsplan. Beide documenten worden in deze procedure tegelijkertijd ter inzage gelegd. Indien het bestemmingsplan daarna door de gemeenteraad zou worden vastgesteld wordt de omgevingsvergunning verleend. Voor bezwaarmakers allereerst de gelegenheid om zienswijzen in te dienen en na vaststelling nog de kans om naar de Raad van State te gaan. Waarschijnlijk naar aanleiding van de grote problemen rondom het Palaceplein is door het college de grootste zorgvuldigheid betracht. Veel overleg, veel inbreng van belanghebbenden en deskundigen en bovendien een extra controle van het hele voorontwerpbestemmingsplan. Heel erg belangrijk zijn natuurlijk de milieuaspecten zoals bodem, geluid, lucht, externe veiligheid, be-

drijven en milieuzonering, natuur en ecologie en archeologie. De effectrapportages zijn voorgelegd aan de ODWH die er zijn goedkeuring aan gaf. Zoals bij deze ontwikkelingen vaak noodzakelijk is werd ook hier een anterieure overeenkomst opgesteld. Die is echter alleen vertrouwelijk toegezonden aan de raad en deze wordt voor de Noordwijkers verborgen gehouden. PARKEEROPLOSSINGEN

De oplossing van het parkeerprobleem blijkt nog wel een puntje te zijn. Omdat ter plekke niet aan de parkeereis kan worden voldaan. Met kunst en vliegwerk zijn oplossingen bedacht. Zoals het betrekken van parkeermogelijkheden bij het Jan Kroonsplein, de Haakgarage en daarnaast nog de mogelijkheid tot afkopen van parkeerplaatsen met

een bedrag van € 25.000,- per parkeerplaats. Wat dit allemaal kan betekenen wanneer er andere projecten gaan worden ontwikkelt blijft nog even onduidelijk. Vanuit de NOV werd positief gereageerd op de plannen. De Hoofdstraatwinkeliers zien kansen en kijken verlangend uit naar de komst van de nieuwe super en versmarkt. Wel pleit men voor bovengrondse parkeervoorzieningen dat voor ‘even snel een boodschap doen’ volgens deskundigen van groot belang zal zijn. Het college verlangt van de gemeenteraad dat zij nu eindelijk een besluit neemt. Hoewel het niet als hamerstuk is geagendeerd en er dus mogelijk nog wel kanttekeningen zullen worden gemaakt, lijkt dit ook noodzakelijk voor het imago van een betrouwbare overheid.

Sociale huurappartementen laten nog op zich wachten WONINGBOUW n Naar aanleiding van vragen van het CDA over de realisatie van sociale woningbouw in Offem Zuid kwam de mededeling vanuit het college dat de bouw van de 40 sociale huurappartementen pas in de laatste fase van de bouwontwikkeling is opgenomen. Dat betekent dat de ontwikkeling hiervan niet voor 2021 en mogelijk zelfs pas in 2022

kan worden aangevangen. Inmiddels zijn er wel activiteiten zichtbaar in Offem Zuid. En de eerste woningen zijn al via loting toebedeeld. Helaas lang niet altijd aan Noordwijkse woningzoekenden. Maar een betrouwbare bron meldt dat belangstellenden uit buurgemeenten zoals Katwijk en Leiden en zelfs uit het verre Almere de gelegenheid krijgen om de zeer gewilde huizen tot hun eigendom te maken. Veel belangstelling blijkt er ook al voor de tijdelijke of zo men wilt

semipermanente woningen die het college wil realiseren in Bronsgeest. Maar dat lijkt nog erg voorbarig want wen weet nog niet eens op welke locatie deze zullen vereisen en bovendien ook nog niet bekend ook niet in welke vorm dit precies gaat worden uitgevoerd. De politiek lijkt nu wel haast te moeten maken wil men nog iets van de verkiezingsbeloften waar maken. Veel Noordwijkse jongeren hunkeren naar betaalbare woonruimte die hen werd beloofd. De landelijke partijen waren daar

in hun verkiezingsprogramma’s vrijblijvend over. Hoewel PvdA/GL sprak over een woningprogramma van 600 voor het jaar 2018. Wel beloofde Puur toen dat er 200 starterswoningen voor Noordwijkers zouden komen. LSN presenteerde zich als voorvechter voor meer en betaalbare woningen alleen voor Noordwijkse jongeren. Inmiddels is duidelijk dat de goede wil er wel is maar dat de politieke daadkracht op dit gebied niet voldoende kon worden waar gemaakt.

Reconstructie Parallelboulevard vergt geluidsisolatie HINDER n Geluidshinder is actueel en wordt door verschillende mensen soms verschillend ervaren. Omdat werd besloten de Parallel Boulevard te reconstrueren werd ter plekke in het kader van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een zogenaamde ‘reconstruc-

tie’ volgens de Wet geluidhinder. Conform deze Wet zijn er nu voor 36 woningen geluidmaatregelen noodzakelijk. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om aanpassingen aan het wegdek maar in veel gevallen ook om geluidsisolatie van de gevels. De gemeente krijgt hierbij financiële steun van de landelijke overheid. Een deel van de kosten is voor eigen rekening van de gemeente. Veront-

ruste bewoners meldden zich op het gemeentehuis. Ze wilden meer weten over de geluidsoverlast maar ook over andere milieueffecten zoals fijnstof en leefbaarheid in de breedste zin. De wethouder heeft de raad laten weten dat er volgens de ODWH na de uitvoering van de reconstructie beslist geen sprake zal zijn van overschrijding van wettelijke normen. De wethouder zegt wel dat het uitvoeren van de ge-

velmaatregels een lang proces zal zijn. Maar hij wil snel beginnen en heeft daarvoor geld nodig. Na een toezegging van de raad kan het proces direct door de ODWH worden opgestart. Voor de politiek en de inwoners is er de belofte dat men via een juiste communicatie de vorderingen of mogelijke stagnaties in het proces, op de hoogte wordt gehouden.


FAMILIEBERICHTEN U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie. Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. De Noordwijker. U krijgt van ons een geheel vrijblijvende prijsopgave en een voorbeeld (PDF). U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen, Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur).

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend laten wij weten dat, geheel onverwachts, van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Cornelia Maria Theresia Alkemade - Roeleveld echtgenote van Kees Alkemade † * Noordwijk, 26 februari 1933 † Leiden, 8 februari 2018 Hans en Manon Kees en Elle Kim Pleun Noud Peter en Thea Jeroen & Marsha Joost Ruud

Het Uitvaarthuys Els Görtemöller

dag en nacht bereikbaar

06 - 10 99 53 60

hetuit vaa r t huys.net

Omdat een uitvaart meer is dan afscheid alleen...

Areen van der Plas

Lijnbaanweg 33 2201 LC Noordwijk De uitvaartdienst zal plaatsvinden op donderdag 15 februari om 11.00 uur in de St. Jeroenskerk, van Limburg Stirumstraat 24 in Noordwijk. Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste rustplaats op de R.K. begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en ontmoeten in Hotel Royal, Voorstraat 76 in Noordwijk.

071 - 36 46 006

dag en nacht bereikbaar

barbaranoordwijk.nl

Memorie Natuursteen Delfweg 34a 2211 VM Noordwijkerhout

Telefoon: 0252 418912 www.memorienatuursteen.nl

Uw uitvaart goed geregeld Met Stichting Dunweg Depositofonds neemt u uw nabestaanden zorg over uw uitvaart uit handen.

Voor een persoonlijke, blijvende herinnering • • • • •

Gedenktekens Urnen Grafaccessoires Restauratie/renovatie Volginscripties

Sale

Lindessa Noordwijk Badkleding 2017 50% korting

Prima Donna • Marie Jo Chantelle • Passionata 2de BH 50% korting Sloggi 4de slip gratis dames en heren

Nachtkleding/ badjassen tot 30% korting

Stichting Dunweg Depositofonds 023 - 563 35 44 Achterweg 40 info@dunwegdepositofonds.nl 2132 BX Hoofddorp

www.stichtingdunwegdepositofonds.nl

Te huur: Garage Lijsterstraat in Leiderdorp, tel. 071-5411324.

Te huur: Garage Lijsterstraat in Leiderdorp, tel. 071-5411324.

Te koop gevraagd: lp’s en singels. Ben een liefhebber geen handelaar. Goede prijzen voor uw verzameling grammofoonplaten, elpee, singels. Telefoonnummer 06 - 139 74 136

Grote collectie bh’s div. merken 50% korting

Grote collectie luxe slips en strings div. 50% korting

gespecialiseerd in rugklachten Annie M.G. Schmidtlaan 48 Oegstgeest 06-39795404 www.wernerdamen.nl

AUTOBEDRIJF

Van Zelst

Voorschoterweg 23a - Valkenburg - Tel 071-4014299

KUNSTGEBIT is op zoek naar een:

Tandenwinkel

Reparaties klaar terwijl u wacht.

Kerkstraat 44 - Noordwijk-Binnen

Tel:

071 - 361 11 45

www.tandenwinkel.com

parttime schoonmaak medewerker/ster voor 2 uur per dag voor een object in Noordwijk

Tel: 015-3612612 of www.fsobv.nl/vacatures

NIEUWE SIERBESTRATING?

De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen! Tegels, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie

ALL-IN nu al vanaf € 69,- per m2 Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

Hoofdstraat 61 Noordwijk aan Zee Lingerie speciaalzaak van de Bollenstreek

Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00

- 17.00 uur

Modeltuinen Zwanenburg

IJweg 411 • 1161 EZ Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561

Kijk voor aanleg en levering van sierbestrating en tuinhout op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

7

VERS Keurslager koopje:

Duitse biefstuk

4 stuks €

7.50

Keurslager koopje: Vleeswaren koopje: Runder Gehakt (prijs per kilo € 8,25!) 100 gram gegrilde runderrollade + iedere 2e 500 gram voor de halve pr 50 Sellerie salade samen € 100 gram Vleeswarenkoopje:

In Huis ter Duin vond het vijftigste Wiener Ball plaats. | Foto: Wim Siemerink

Huis ter Duin podium voor 50e Wiener Ball n

Ruisende rokken en glimmende uniformen

BAL n De stichting Oostenrijkse cultuur in Nederland als de organisatie van het Wiener Ball in Huis ter Duin sprak lovende woorden: ‘Dit is het mooiste dansfeest van het jaar in een klassiek Weense sfeer en echt uniek in Nederland. Dat was de boodschap in het welkomstwoord van de ambassadeur van Oostenrijk in Nederland Dr. phil. Heidemaria Gürer, die speciaal burgemeester Jan Rijpstra en zijn vrouw Caro van Dijk welkom heette. Door Wim Siemerink

De grote zaal van het statige Noordwijkse hotel was vrijdagavond volledig gevuld. De dansvloer was aanvankelijk gereserveerd voor de in ruisende sneeuwwitte en enkellange baljurken gehulde dames die zich geleid wisten door heren in rokkostuum of soms in galauniform. Alles in een ambiance die volgens de organisatie gelijkenis heeft met het beroemde Opernball in Wenen of een koninklijk bal in een prachtig paleis.

TRADITIE

De traditie staat hoog in het vaandel bij dit evenement wat stamt uit de historische Oostenrijkse society. De dames-debutanten ontvangen van de jongemannen het traditionele biedermeierboeketje in de rood-witte kleur van Oostenrijk. Na de openingsdans van de debutanten, waarvoor overigens maandenlang werd getraind, veroverden de eregasten en ouders de dansvloer.

TYPISCH WEENS

Overal in de wereld worden deze typische Weense avonden georganiseerd. In Noordwijk was het alweer de vijftigste editie waarbij de ambassadeur van Oostenrijk lovende woorden sprak richting de organisatie en directie van Huis ter Duin. Zij vergeleek deze Noordwijkse traditie met die van New York en noemde dit de twee toonaangevende in de wereld van het Wiener Ball. Zij sprak van een echt stukje Oostenrijk in Nederland. Ze herinnerde daarbij aan 350 jaar diplomatieke betrekkingen. De avond verliep in een typische Oostenrijkse sfeer. Op het einde werd,zoals overal ter wereld de gewoonte is, afgesloten met de samenzang “Brüderlein Fein”, het traditionele slotlied van ieder Wiener Ball.

Prijs Nationaal Ouderenfonds voor Noordwijkse School SCHILDEREN n In oktober van het afgelopen jaar deden leerlingen van groep 7-8 van De Noordwijkse School mee aan een landelijke actie van het Nationaal Ouderenfonds. Het portretschilderen van een oudere. Een aantal bewoners van WZC Jeroen bleek heel bereidwillig om mee te doen. Zo ontstond een mooie ochtend met schilderende kinderen, de poserende ouderen en hun onderlinge gesprekken.

jarige Rijk Kool, bleek als beste te zijn gewaardeerd door de landelijke jury. BLIJDORP

De prijs is een cheque van € 1.500,-. Dit prachtige bedrag komt ten goede aan alle deelnemende kinderen en senioren. Heel snel werd duidelijk wat ze met het geld zouden gaan doen. “Een dagje met elkaar naar Blijdorp!”.

Meneer Meeuwenoord bekende dat hij nog nooit in een dierentuin was geweest. Zodra de temperaturen weer een beetje aangenamer worden, zullen de twee generaties gezamenlijk op pad gaan. Een mooi dagje om naar uit te kijken.

Special:Gebraden gehakt diverse soorten 2x 100 gram Special: 65 Valentino burger 100 gram € Cool kool 100 gram

1.

Extra koopje van de keurslager: Extra koopje:

5

ballen GehaktBoutique cordon-bleus

5.00

MaaltijdMeal van deal de week: van de week: Penne all’arrabiata Bami met kipsaté 500 gram €

95 4.500 gram 4

4 stuks 4 stuks € Onze eigen gehaktballen maar dan met een extra kruiden twist.

Pasta in Zondag tomaten-pestosaus met wij gehaktballetjes 20 september vieren ons 10-jarig keurslagerschap eenVraag feestelijke open dag, u bent van naar onze klantenpas!harte welkom!

van der Bent keurslage Krijn van derKrijn Bent Keurslager Noordwijk Gourmet, barbecue en catering Gourmet,

barbecue en caterin

Kerkstraat 50, Noordwijk, T. 071-3612720. Kerkstraat 50, Noordwijk T 071-3612720

Bekijk de nieuwe foto’s internetsite: Bekijkopdeonze nieuwe foto’s op onze internetsite: www.vanderbent.keurslager.nl www.vanderbent.keurslager.nl Maandag t/m vrijdag geopend tot 19:00 uur Zaterdag tot 16:00 uur.

Banketbakkerij

Alex van der Holst Kerkstraat 45 2201 KL Noordwijk T 071-3612067 www.alexvanderholst.nl

Reclame 7 t/m 12 september

Reclame t/m 17 februari

Slagroomsoesjes

CARNAVALS RECLAME per 100 gram

€ 2,00 VOOR €1,

WAT EEN LOL, 80

EEN BOSSCHE BOL

Kerkstraat 57, Noordwijk. Tel: 071-3612857

€ 1,Gesneden koolraap 500 gram € 1,-

Gesneden rode kool 500 gram

Nieuw in het assortiment:

€ 1,49 per 100 gram

Elke woensdag saladedag Alle rauwkostsalades

€ 1,19 per 100 gram

Trots wordt het winnende schilderij getoond. | Foto: Ina Verblaauw

2 1

Speciale runder burger met Italiaanse twist. Varkensdeeg met gehakte noten omwikkeld met een blad groene kool.

Verse paella

Door Ina Verblaauw

Donderdag 8 februari werden de kinderen nietsvermoedend gelokt naar WZC Jeroen. Na een glas limonade en een roomsoesje werd pas duidelijk waarom. Willem Schortinghuis, evenementenmanager van het Nationale Ouderenfonds, maakte bekend dat de eerste prijs voor leerlingen in de bovenbouw was gevallen in Noordwijk. Het portret van de heer Meeuwenoord, geschilderd door de bijna twaalf-

Geldig van 12/02 t/m 17/02

Geldig van 07-09 t/m 12-09

3.


! ? n e r e i v e Iets t WIJ VERZORGEN: BARBECUES | BUFFETTEN WALKING BEACH DINNERS BRUILOFTEN | BABYSHOWERS V E R J A A R D A G S F E E S TJ E S E N Z . H I E R B I J K A N H E T PAV I L J O E N G E D E E LT E L I J K OF EXCLUSIEF GERESERVEERD WORDEN!

EEN ALL-INCLUSIVE TROUWARRANGEMENT BIJ ZILT. VANAF € 3.999

ALMONDEHOEVE Wegens tyling grote res de nu alles in ms showroo

n met 10% tot e ing! 60% kort

Lifestyle & Antiek Ook voor uw vakkundige meubelrestauraties

m 2m . 000 0 30 3.0

SALE

van an tieke m eubele en repli ca show n roomm odellen

Momenteel veel speciale aanbiedingen

DE BESTE DEALS MAAK JE BIJ

STRANDAFGANG VOOR DE VUURTOREN

RUIME PARKEERGELEGENHEID

B O U L E VA R D Z E E Z I J D E 3 7 | K AT W I J K | T ( 07 1 ) 4 07 4 1 9 8 V O L G O N S @ Z I LT K AT W I J K I N F O @ Z I LT S T R A N D . N L | W W W. Z I LT S T R A N D . N L V O L G O N S @ Z I LT K AT W I J K

2

Van Almondeweg 2, 2343 AA Oegstgeest T 071-517 27 57 almondehoeve.nl


Met de Noordwijker naar

Frans Bauer Een goede voorbereiding is het halve werk. V.r.n.l. Dirk Bouman, directeur Uitgeverij Verhagen, Teuntje van Delft, hoofdredacteur Uitgeverij Verhagen en zanger Frans Bauer. | Foto: Dick Teske

Zorgeloos ‘uit en thuis’ met de bus naar Jubileumconcert

Frans Bauer treedt dit jaar voor de 20e keer op in de serie Sterren aan Zee. Een concertserie mede in het leven geroepen voor KWF Kankerbestrijding. Vele bekende artiesten dragen de KWF, die de strijd aangaat tegen kanker, een warm hart toe zoals de sympathieke zanger Frans Bauer. KWF KANKERBESTRIJDING

Frans Bauer kijkt er naar uit weer in het Circustheater te staan. ‘Het is één van de mooiste theaters van Nederland met een prachtige intieme sfeer’, licht de zanger enthousiast toe. ‘Ik werk graag mee aan deze concertserie en hoop dat we op deze manier veel geld voor onderzoek naar kanker voor de KWF bij elkaar kunnen brengen. Het doel van deze avond heeft eigenlijk geen uitleg nodig. Je wenst dat niemand met deze ziekte te maken krijgt, maar helaas is de werkelijkheid anders. Vooral mijn fans weten dat het zeker ook mijn deur niet voorbij is gegaan.’ REPERTOIRE

Frans Bauer verzorgt op deze avond een fonkelnieuw, avondvullend live concert, compleet met vele van zijn bekende nummers. Hij wordt be-

geleid door zijn toporkest, de Holland Showband en de beeldschone dames van The Dance Company. De populaire troubadour vermaakt het publiek zoals alleen hij dat kan. Een avond met een aaneenschakeling van zijn bekende nummers aangevuld met de nieuwste hits. ‘Ik blijf met dit repertoire dicht bij mezelf. Mijn fans waarderen dat en ik voel mijzelf daar ook het beste bij. Ik zou tegen iedereen willen zeggen; strijk neer op het rode pluche en laten we er een geweldige avond van maken.’

KONINKLIJK ONTHAAL

Tijdens het pauzemoment treedt de bekende pianist Dennis de Bruijn op met de mooiste liedjes van Frans gespeeld op de grote concertvleugel! Maar daarmee zijn we er nog niet. Alle bezoekers die via de Lezersactie van Uitgeverij Verhagen komen, worden getrakteerd op een kop koffie of thee. En verder krijgt iedereen die op deze manier met de Koninklijke Beuk reist na het concert in de bus een verrassend kado mee naar huis als herinnering aan de avond! CONCERT

In totaal komt het concert (gouden rang ) inclusief vervoer per luxe touringcar op € 49,50 per persoon. Dit is inclusief vervoer per luxe

touringcar, entree concert, een kop koffie of thee en verrassend en uniek kado. Tijdsindicatie uit en thuis: 17.30 - 24.00 uur.

LEIDEN

OPSTAPPLAATSEN

RESERVEREN

Elke plaats in het verspreidingsgebied heeft in het centrum of in de nabijheid van een parkeerterrein één of meerder opstapplaatsen. BOLLENSTREEK

Hillegom - parkeerterrein Fioretti College, Van de Endelaan 5a, Lisse - Bondstraat parkeerplaats, Sassenheim - Parklaan bushalte Brandweer, Noordwijk - Koninklijke Beuk, Van Berckelweg 32, Katwijk - Piet Heinlaan bij Marktplein en Rijnsburg - Burgemeester Koomansplein.

SPECIALE PRIJS De Gouden rangplaatsen zijn de mooiste plaatsen in de zaal. Normaal kost de gouden rang: € 55,50 en vervoer

€ 68,00

€ 12,50 dus Uitgeverij Verhagen biedt u dit bijzondere concert voor

€ 49,50

Nu met een kopje koffie of thee en u ontvangt na het concert in de bus nog een verrassende herinnering aan de avond.

Leiden, Transferium A44 en Leiden en CS Stationsplein ter hoogte van Aldi. Reserveren is supereenvoudig. Dat kan via onderstaande weblink en dan de button concert Frans Bauer. Na de online IDEAL betaling ontvangt u een bevestiging, waarna u per e-mail uw instapbewijs voor uw reis krijgt. U wordt 10 dagen voor vertrek geïnformeerd over de definitieve vertrektijd. Uw ticket voor het concert ontvangt u bij het betreden van de touringcar. Wilt u meer weten, bel dan Beuk touringcars 071 3656517 of het impresariaat 070 3509999. www.beuk.eu/arrangementen/ concerten-en-evenementen

EXTRA VERRASSING

Wie het Jubileumconcert van zanger Frans Bauer wil bijwonen op maandag 12 maart in het Scheveningse Circustheater heeft nu een gouden kans. Uitgeverij Verhagen zorgt er in samenwerking met impresario Pieter van der Ploeg van Music of Life en de Koninklijke Beuk voor, dat liefhebbers optimaal kunnen genieten. U kunt dichtbij huis instappen, wordt voor de deur van het Circustheater gebracht en weer opgehaald. Daarnaast mag u plaatsnemen op één van de mooiste plaatsen van de zaal, de Gouden Rang. Bij elkaar voor het voor de lezers van Uitgeverij Verhagen sterk gereduceerde tarief van € 49,50.

Als extra verrassing worden uit alle deelnemers van Uitgeverij Verhagen twee personen gekozen. Zij mogen als speciale gasten op de eerste rij van het Circustheater plaatsnemen.

KWF STERREN AAN ZEE AGENDA Maandag 23 april - Groot jubileumconcert Marianne Weber (25 jaar samen met John de Bever), Maandag 7 mei - Alle grote hits van BZN - Jan Keizer & Anny Schilder, Maandag 4 juni - Alle hits van The Cats door Tribute to The Cats, Maandag 18 juni - Allerlaatste concert Rob de Nijs 75 jaar, na afloop groot feest!


DE BOUW IS

GESTART www.PARQRESIDENCE.nl

WEES ER SNEL BIJ

NOG EEN AANTAL APPARTEMENTEN BESCHIKBAAR Elke vrijdag van 11:00 - 13:00 zonder afspraak te bezichtigen. Overige bezichtigingen op afspraak. Comfortable Living in wassenaar •

35 moderne appartementen

Hoogwaardig afgewerkt

• • • • •

147 m2 tot 236 m2

Royale buitenruimtes

Vlakbij het centrum van Den Haag

Beveiligde ondergronds parkeergarage Riante stelpost voor keuken en sanitair

Verkoopkantoor op locatie Volg de ontwikkelingen op

Pa r q R e s i d e n c e

Buise van Soest Makelaars

Frisia Makelaars

070 511 73 00

070 342 01 12

info@buisevansoest.nl

nieuwbouw@frisiamakelaars.nl


nieuws

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

11

SPRAAKMAKEND Je leven ligt op straat...

E

r is een verschil tussen ‘boodschappen doen’ en ‘shoppen’. Je dagelijkse boodschappen door elke dag (of 1x per week) even naar de bakker, de slager en de groenteboer te gaan om te kunnen eten en drinken. Shoppen als je (met de creditkaart van je partner) winkel-inwinkel-uit gaat om net dat ene kledingstuk te vinden dat je al zolang zoekt. Nou is het misschien interessant voor de gemeente (en winkeliers/ondernemers) om te weten wanneer en hoeveel potentiële klanten zich in een winkelstraat bevinden en soms zelfs hoe ze zich bewegen in een bepaald gebied. De gemeenteraad van Noordwijk heeft nu besloten om € 30.000,- uit het Innovatie Fonds ter beschikking te stellen voor ‘City Traffic’. Als je op hun site gaat kijken zijn er heel veel mogelijkheden om de data te vangen (in een straat of wijk of gemeente) wat persoonbewegingen betreft. Maar hoe? Dat staat nergens. En daar maken veel mensen op Face Book zich ernstig zorgen over. Er wordt uiteraard heel veel geroepen en er wordt boos gereageerd. Ook zijn er mensen die zeggen dat we toch al overal gemonitord worden doordat we alle opties van onze mobiele telefoon aan hebben staan: wifi, locatie, bluetooth… dus waar maken we ons druk over? Beste kooplustige panelleden: wat vinden jullie van deze ontwikkelingen in de winkelcentra van Noordwijk? Timo Ruigrok was vaak van grote waarde door zijn onvoorspelbare voortzetting richting vijandelijk doel. | Foto: Jo-

Cees van Wijk Het vraagstuk City Traffic is wat mij betreft een afweging tussen het voordeel van ‘meten is weten’ en het nadeel van het Big Brothergevoel. Eigenlijk zoals zo vaak een keuze tussen ratio en emotie, hoofd en hart, verstand en vertrouwen. Als accountant ben ik een liefhebber van meten is weten. Waar hebben we het nu precies over? Hoeveel bezoekers trekken evenementen nu daadwerkelijk? Hoeveel gaan er na een evenement naar de Hoofdstraat? Het levert veel gegevens op. Big data waarop je analyses op kunt loslaten. Deze analyses kun je gebruiken voor beleid en acties. Als we weten te bereiken dat iedere bezoeker nèt een keer vaker terugkomt en nèt iets langer in de winkelstraat verblijft is dat goed voor de economie van Noordwijk. En een goede economie is goed voor ons allemaal. Daartegenover staat het Big Brother gevoel. Noordwijk Marketing bewaart de gegevens naar verluidt in een veilige omgeving. Daar vertrouw ik op. Het IP-adres dat wordt gevolgd is naar verluidt niet te herleiden naar een persoon. Daar vertrouw ik op. Ik vertrouw daarop zolang we in Nederland geen president hebben die zijn tegenstanders in de cel stopt maar een premier die op zijn fiets naar zijn werk gaat.

Louky Crama Iedereen doet regelmatig boodschappen, maar “shoppen” is vaak seizoen gebonden. Het betreft dan kleding, luxe artikelen en cadeautjes. De dagelijkse boodschappen doe je in het hele dorp, maar de specifieke dingen concentreren zich vaak in de winkelkernen. Is City Traffic nu alleen bedoeld om de Hoofdstraat en de Kerkstraat te onderzoeken? Of wordt het hele dorp meegenomen? Onze gegevens zijn al via onze mobieltjes bekend, maar vallen nog steeds onder de privacywet. Bij een misdrijf kan de politie die gegevens via providers opvragen en kan op die manier een digitaal spoor van een vermoedelijke dader of slachtoffer volgen. Heel zinnig! Maar om nu te gaan meten of en hoe vaak ik in een bepaald winkelgebied kom en waarom ik daar ben gaat me toch een beetje te ver. Bij een mondelinge enquête kan ik zelf bepalen of ik antwoord wil geven. Ook wandel ik vaak een rondje Noordwijk zonder ook maar iets te kopen of ergens een consumptie te gebruiken. Op welke manier word ik dan wel of niet geregistreerd? Om nu 30.000 euro uit te geven om te meten of gebied A beter bezocht wordt dan gebied B gaat me te ver! Genoeg kleine culturele verenigingen kunnen dat geld heel goed gebruiken!

Martha Baalbergen Grappig dat mensen op facebook zich zorgen maken over data. Facebook is één grote data-multionational waar alle gebruikersgegevens op straat liggen. Winkelen is niet meer zoals vroeger, vlees bij de slager kopen, groente bij de groenteboer, boeken bij de boekhandel in je dorp. In het winkelboek van Ton Meijer zie je hoeveel winkels er verdwenen zijn in Noordwijk. Klanten hebben wisselende

contacten. Dit betekent ook dat de detailhandel tegenwoordig goed moet weten wie er in je winkel komt, hoeveel mensen er komen en wat er in je winkelstraat gebeurt. Dit kun je doen met je ondernemersgevoel, maar cijfers zeggen soms meer. Eén van de redenen waarom wij met de boekhandel naar Noordwijk Binnen zijn verhuisd. Nu komen ook de mensen uit het Vinkenveld en Boechorst in de winkel. En wil je niet gemonitord worden? Skip facebook, twitter, instagram. Zet je mobiele telefoon uit, bestel niet via internet en doe niet mee met de postcodeloterij. Soms is het heel eenvoudig.

Timo Ruigrok: ‘Het is een sportieve stap hogerop’ n Flamboyante technicus verruilt SJC voor VVSB VOETBAL n Begin deze maand werd bekend dat Timo Ruigrok komend seizoen de overstap maakt van SJC naar VVSB. Met de overgang van hoofdklasse naar tweede divisie, beklimt hij met 2 treden tegelijk de sportieve ladder. Dat lijkt een mooie uitdaging en een kans om te laten zien wat hij werkelijk waard is. Timo Ruigrok doorliep bij SJC een deel van de jeugdopleiding waarbij hij opviel en toen bij ADO Den Haag zijn voetballoopbaan voortzette. Een ernstige blessure zorgde voor een pas op de plaats. Hij zocht na te zijn hersteld even zijn heil in een vriendenteam bij de vv Noordwijk. Maar al snel was er de prestatiedrang en kriebelde het weer. Toen vervolgde hij zijn sportieve carrière bij de zijn aloude SJC. Waarmee er een nieuw en succesvol hoofdstuk aan het voetbalverhaal kon worden toegevoegd. Timo Ruigrok werd tussen de SJC talenten een belangrijke steunpilaar in het team dat promotie afdwong van de eerste klasse naar de hoofdklasse. Waarbij bleek dat SJC het niveau best aan kon en het elftal presteert zo goed dat op dit moment promotie naar de derde divisie zelfs mogelijk lijkt.

HOGEROP

We maken een praatje met deze flamboyante technicus en vragen hem direct wat de reden is van zijn vertrek bij SJC. Heel helder geeft hij zijn antwoord: ‘Het is een sportieve stap hogerop. VVSB speelt tweede divisie, heeft een aantrekkelijke selectie en is steeds succesvol in de beker. En bovendien is een hele mooie club met een grote schare supporters. Hij geeft wel toe dat het hem niet gemakkelijk valt om bij SJC weg te gaan. ‘SJC is en blijft een warme club waar we bovendien een leuke groep hebben die ook nog eens kans ziet om boven verwachting heel goed te presteren’, legt hij uit. KEUS VOOR VVSB

Voor dat VVSB aanklopte kreeg hij Noordwijk-trainer Kees Zethof aan de lijn die hem graag de overgang naar de Duinwetering zou hebben zien maken. Ondanks de klik die

hij met Zethof heeft werd het voor hem, op basis van sportieve argumenten dus, VVSB. Timo Ruigrok hoopt daar snel te kunnen aanhaken bij de huidige selectie van trainer Honsbeek en van vaste waarde te worden als basisspeler. Hij denkt er ook weer te kunnen bijleren. En dan vooral om in wedstrijden steeds vaker de juiste keuze te kunnen maken tussen de voor de hand liggende simpele voortzetting en de vaak veel mooiere maar risicovolle oplossingen. Bij SJC speelt hij als middenvelder met de punt naar achter en moet hij vooral ook onverwachte tegenaanvallen voorkomen . Maar met regelmaat waren juist zijn gedurfde steekballen aanleiding voor fraaie doelpunten. Die speelwijze hoopt hij ook bij VVSB te mogen demonstreren. Voor dat hij in Noordwijkerhout aan de bak gaat richt Ruigrok zich nog nadrukkelijk op SJC want de sportieve prestatie hoort helemaal bij hem en hij wil toch heel graag met dit team het kampioenschap afdwingen.

Vastenactie voor project in Kenia BUSJE n Na Carnavalsdinsdag, als het gedaan is met het feestgedruis, beginnen de 40 dagen voorbereiding op Pasen. Naast de bezinning op eigen gedrag wordt er in die tijd traditiegetrouw ook gekeken of er wat voor een ander kan worden gedaan. Even minderen voor een ander.

leveren aan dit project. Van eenvoudige en bruikbare levensbehoeften tot bijdragen in studiefondsen. In 2016 heeft de parochie het mogelijk gemaakt om een waterput te slaan en een slaapzaal en bibliotheek op te knappen. Doordat het geld via de fraters van Tilburg veilig naar Kenia gaat, zijn we ervan verzekerd dat de gehele opbrengst ten goede komt aan het project.

In de parochie Sint Maarten wordt in de vastentijd al enige jaren actie gevoerd voor een project in Oyugis, Kenia. De Fraters van Tilburg zijn daar in 1996 een project gestart het Oyugis Integrated Project (O.I.P.) om AIDS te bestrijden en de meer dan 2000 wezen van de AIDS-slachtoffers te helpen een bestaan op te bouwen.

BUSJE

Vanaf 2014 slaagt de parochie er elk jaar in een belangrijke bijdrage te

Dit jaar gaat de parochie opnieuw aan de slag voor Oyugis. En wel voor een (tweedehandse) bus met een capaciteit van 30 personen, die het vervoer van de scholieren en de diverse andere groepen kan verzorgen naar verschillende bestemmingen. Nu gaat dat vaak te voet, dat kost veel tijd en is niet erg veilig. Ook voor bezoek aan bijvoorbeeld het ziekenhuis gaat de bus dienstdoen. We hopen op een op-

brengst van €17.000,-, met de aanvulling van de Vastenactie kan dan €25.500,- besteed worden. In alle parochiekernen zijn er activiteiten gedurende de vastentijd om geld in te zamelen: er zijn verkopen van planten en bloemen, paasbroden, wijn, bewaarengeltjes, paraplu’s etc. Er zijn solidariteitsmaaltijden en er is een fancy-fair. Iedere parochiekern heeft een eigen programma maar er is ook een aantal gezamenlijke acties. Die acties betreffen: de zo langzamerhand traditionele wandeling op zaterdag 3 maart in de Amsterdamse Waterleidingduinen o.l.v. diaken Bertijn Prins en een spannende golfwedstrijd op zaterdag 24 maart op Tespelduyn. Wie gaat er met de eerste Sint Maarten bokaal aan de haal? Bijzonderheden staan op www.parochiesintmaarten.nl


Wie wordt Coördinator van Inloophuis Scarabee Iets voor jou? Inloophuis Scarabee is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor inwoners uit Leiden en omliggende gemeenten die zijn geraakt door kanker. Het inloophuis biedt hen de ruimte om contact te maken en steun, informatie en warmte te vinden. In de gesprekken en activiteiten gaat het vaak over ervaringen, vragen, angsten en emoties rond kanker. Er is ook ruimte voor ontspanning en creativiteit. Voor kinderen van 4-12 jaar is er een speciale kidsclub.

Onze kandidaat is een extraverte, warme persoonlijkheid en heeft ervaring met het begeleiden van teams en het werken met vrijwilligers. Zij/hij waardeert en stimuleert de inbreng van vrijwilligers, is ondernemend, ondersteunend, gericht op samenwerken, woont in de regio en heeft affiniteit met de doelgroep van het inloophuis. Hbo-werkniveau is vereist, salarisindicatie FWG 50. Meer weten? Reageren? Neem contact op met Piet de Vries, secretaris inloophuis Scarabee. Email: secretaris@inloophuisscarabee.nl of 06 57992586.

Ons doel is om onze gasten, na de harde confrontatie met kanker, te steunen in het hervinden van het evenwicht in hun leven. Het team bestaat uit 15 gastvrouwen en activiteitenbegeleiders plus een bestuur. Scarabee deelt haar huisvesting aan de Oude Vest in Leiden met de Vruchtenburg, dat professionele psycho-oncologische zorg biedt. Scarabee is lid van IPSO, het landelijk netwerk van inloophuizen en psycho-oncologische centra.

INLOOPHUIS SCARABEE OUDE VEST 17 LEIDEN WWW.INLOOPHUISSCARABEE.NL

Vanwege de gewenste groei en profilering van de organisatie zoekt het bestuur contact met kandidaten voor de vacature van coördinator. Het betreft een deeltijdfunctie (20-24 uur), vooralsnog voor de duur van 12 maanden.

Contactgegevens en activiteiten Tel: 06 5541 3824 info@inloophuisscarabee.nl www.inloophuisscarabee.nl Bezoekadres: Oude Vest 17, 2312 XP Leiden. Het inloophuis is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 15.00 uur en woensdag van 10.00 - 13.00 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen; er is op die uren altijd een gastvrouw aanwezig. Voor het meedoen aan activiteiten zoals yoga, wandelen of Scarabee Kids verzoeken wij u vooraf te bellen of te mailen. Zie voor data en aanvangstijden de kalender op onze website.

Enthousiaste netwerker met hart voor mensen De coördinator heeft de dagelijkse leiding van het inloophuis én vertegenwoordigt Scarabee in relevante netwerken in de regio. Daarnaast doet zij/hij voorstellen voor nieuwe activiteiten en is inventief in het vinden en binden van gasten, vrijwilligers, verwijzers, relaties en sponsors. Bij de activiteiten binnenshuis wordt de coördinator ondersteund door een team van getrainde gastvrouwen. De bestuursleden zijn in overleg met de coördinator actief op het gebied van externe communicatie en sponsorwerving.

EEN GLIMLACH VOOR IEDERE DAG

KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS DUIZENDEN KLANTEN GINGEN U VOOR!

www.johanchrispijn.nl

Bekijk de vele referenties op onze website. GEEN AANBETALING!

Katwijk

Sassenheim

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk 071 - 40 76 008

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim 0252 - 22 29 77

Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL Elke maand verrassende aanbiedingen!

Knipboetiek van Zuilen is een heren en dames kapsalon gevestigd in Katwijk aan Zee en per direct opzoek naar een

parttime/fulltime haarstyliste!

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk www.tcmoerkerk.nl - info@tcmoerkerk.nl

Je werkt met een leuk team en daarbij profiteer je van persoonlijke en vaktechnische trainingen! Ben jij creatief, enthousiast en een aanwinst voor ons team? Neem dan nu contact met ons op! Bel met 071-4012500 voor meer informatie of stuur jouw CV en motivatie naar info@knipboetiekvanzuilen.nl

Z

van Z uilen

knipboetiek

Koninginneweg 14 • 2225 HK Katwijk aan Zee T: (071) 401 25 00

Klein heiwerk

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel


DE NOORDWIJKER

Alaaaaf!

carnaval

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

13

Met de verlichte optocht is er een trekker gecreëerd waardoor men weer trots durft te zijn Het Noortuks Carnaval kon zich mede daardoor verheugen op een bijzonder grote belangstelling. Alle georganiseerde evenementen bleken goed voor volle zalen. | Foto’s: Wim Siemerink


VANAF 15 DECEMBER GEOPEND IN NOORDWIJKERHOUT KEUKENSTUDIO TER LAAK

ONTDEK EXCLUSIEF BIJ KEUKENSTUDIO TER LAAK DE RTL WOONMAGAZINE KEUKEN

U kent ons al! Ter Laak is al meer dan 55 jaar een begrip in de bollenstreek. Bekend van prachtige badkamers en betrouwbaar installatiewerk. Dus nieuw zijn we zeer zeker niet… wat wel nieuw is, is dat u naast prachtige badkamers nu ook bij ons terecht kunt voor schitterende keukens. Vanaf 15 december is onze keukenshowroom geopend, op hetzelfde vertrouwde adres. Keukens goed, degelijk en betrouwbaar: dat zijn wij aan onszelf verplicht! In onze showroom hebben we keukens in diverse stijlen voor u samengesteld en helpen wij u graag verder. Stap gerust eens bij ons binnen.

GRATIS INSPIRATIE BOEK Begin uw zoektocht naar de perfecte keuken door eens lekker te bladeren in ons ‘Boek Vooraf’. Een groot boek vol met schitterende keukenideeën, uitgebreide mogelijkheden en de nieuwste trends. Vraag het gratis aan op keukenstudioterlaak.nl.

Keukenstudio ter Laak Gieterij 8, Noordwijkerhout 0252 - 37 09 10 www.keukenstudioterlaak.nl Kijk voor openingstijden op onze website.

Keukenstudio Ter Laak is Uw KeukenSpeciaalzaak


nieuws

DE NOORDWIJKER

Eerste winst voor TOV Tafeltennis TAFELTENNIS n De uitwedstrijd van TOV tegen Smash in Monster heeft de eerste winst opgeleverd in de voorjaarscompetitie. Met de 4-6 overwinning verlaat TOV de laatste plaats en is de weg naar boven gevonden, zo geloven de Noordwijkse tafeltennissers.

TOV, dat aantrad met Michiel van der Klugt, Jelle Passchier en Jos de Kremer kregen te maken met nogal wisselende tegenstand van Smash. Smash had Thomas Kouwenhoven in de gelederen die in de enkelpartijen alle TOV-ers de baas bleef en Smash dus 3 punten bezorgde. Alleen Passchier wist het hem nog wel moeilijk te maken maar ging toch ten onder al viel de beslissing pas in de vijfde game. De twee andere spelers van de thuisploeg vormden echter weinig beletsel en leverde TOV zes punten op. Het dubbelspel werd in 5 games gewonnen door Smash en betekende een eindstand van 4-6 in het voordeel va TOV. Aanstaande vrijdag speelt TOV thuis tegen Docos uit Leiden. Docos staat nu onderaan en heeft slechts 3 punten. Deze wedstrijd biedt dus mogelijkheden voor TOV om verder te stijgen op de standenlijst.

DUURZAAM n Bij Schietvereniging Blijf voor ‘t Land aan de Johanna van Hoornstraat 8 draait het op 17 februari weer allemaal om repareren. Tussen 14.00 en 17.00 uur staan diverse vaklieden klaar: elektriciens, een naaister en een IT-er helpen gratis bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en diverse materialen zijn aanwezig. Neem je kapotte spullen mee van thuis zoals broodroosters, lampjes, föhns, kleding, koffiezetapparaten, speelgoed, computers... alles wat het niet meer doet, is welkom. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad. We gooien met zijn allen zo ontzettend veel weg en dat is vaak helemaal niet nodig. Door repareren te promoten, wil het Repair Café Northgo bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. En ook voor de eigenaren van de spullen scheelt het geld als er geen nieuw apparaat aangeschaft hoeft te worden. Goed voor uw portemonnee en het milieu.

Het Repair Café brengt ook buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact. “Als je samen met een tot dan toe onbekende buurtgenoot een magnetron, een dvd-speler of een broek hebt gerepareerd, bekijk je die persoon toch anders als je hem of haar de volgende keer op straat tegenkomt. Samen repareren kan leiden tot heel leuke contacten in de buurt.” We zijn nog opzoek naar vrijwilligers die willen komen helpen. Bent u een dame of heer die ‘handig’ is en het leuk vind om buurtbewoners een handje te helpen, dan bent u van harte welkom of buurtbewoners die wel een gezellig uitje kunnen waarderen. Indien u dat wenst kom ik graag een keertje bij u langs om wat meer informatie te verstrekken. Het Repair Café Northgo houdt iedere derde zaterdag van de maand een gezellige repareerbijeenkomst. Kijk ook eens op www.repaircafenorthgo of volg ons op Facebook. Meer informatie bij Susan Quaars via susan@repaircafenorthgo.nl of tel. 06-52585310.

Tim Coronel en Ruby van Urk op Sportverkiezing Noordwijk VERKIEZING

n Tim Coronel en Ruby van Urk zijn met de genomineerden de speciale gasten tijdens de Sportverkiezing 2017 op vrijdag 16 februari in de Hotels van Oranje in Noordwijk. De avond waarop de sporters de Awards krijgen uitgereikt, begint om 19.30 uur.

De uitreiking de prijzen loopt als een rode draad door de avond. Er is uiteraard veel aandacht voor de genomineerden want om hen gaat het. Daarnaast heeft de Sportraad kosten noch moeite gespaard om er een feestelijke avond van te maken. Wie wordt de Sportman, Sportvrouw, Sporttalent, Sportploeg en wie leverde de meest opvallende Sportprestatie 65+. Categoerieen

TOERNOOI n Tennishal Vinkenveld organiseert in de Voorjaarsvakantie alweer voor de vijfde maal haar open tennistoernooi. Van 24 februari tot en met 4 maart zijn tennissers van alle niveaus, categorie 3 tot en met 8, welkom om mee te doen.

die er zijn mogen. De Noordwijkse sporters werken een heel jaar hard om hun doel te bereiken. Wie dan ook. De Sportraad biedt hen een podium met deze prachtige verkiezing, gesteund door hun sponsoren. Speicale gasten die avond zijn Tim Coronel, bekend van de racesport, radio en televisie, zangeres Ruby van Urk, Wheel Sensation, Dansschool Jorien Boot en DOS Noordwijk. De presentatie is in de vakkundige handen van Robert Bannink. De Noordwijkse Sportraad onder aanvoering van Rob de Jong is er klaar voor en verwachten veel fans en bezoekers van de sporters. Nu op weg naar de winnaars van de Award.

Voorlezen LEZEN n Vrijdag 9 februari gaf bur-

gemeester Rijpstra het startschot voor een landelijke voorleesmarathon. Het luisteraars waren de leerlingen van groep 6 van de Bronckhorstschool. Voorgelezen werd uit “Ronja de Roversdochter” van Astrid Lindgren. Dit boek verscheen in 1980 en is nu in een nieuw jasje gestoken. Martha Baalbergen van Boekhandel van der Meer had nog een verrassing. “Alle kinderen in de midden- en bovenbouw in Noordwijk krijgen het boek gratis ter beschikking gesteld door de gemeente Noordwijk”. Daarna begon Rijpstra met het voorlezen van het eerste hoofdstuk uit het boek. Daarna gaf hij het stokje over aan Gijs, Alicia, Kris en Sharon, die ook een stuk voorlazen uit het boek. Het boek is ook te koop voor € 2,--. Onder het motto “Geef een boek cadeau” kan het boekje worden aangekocht en eventueel beschikbaar gesteld voor een leesplank. Dit geeft kinderen waarvan de ouders geen geld hebben voor boeken, of waar in gezinnen niet veel of helemaal niet wordt gelezen, de mogelijkheid het boek te ontvangen.

Er wordt gespeeld in de categorieën herendubbel, damesdubbel en gemengd dubbel. Men hoeft niet per sé lid te zijn van een vereniging en iedereen speelt minimaal twee wedstrijden. Op dinsdag 27 februari is er een jeugdtoernooi voor kinderen van 5 t/m 14 jaar. Tegelijk met het tennistoernooi, is er tevens een padeltoernooi van 1 tot en met 4 maart. Sinds deze winter beschikt de hal ook over twee padelbanen. Padel geldt als de snelst groeiende sport van Nederland. In december werd er voor het eerst een padeltoernooi georganiseerd en dat was een groot succes. Zowel ervaren als beginnende padellers kunnen meedoen. Inschrijven voor de toernooien kan via toernooi.nl of kijk voor meer informatie op vinkenveld.nl

Kennismakingsdag bij De Beweegschool

De Beweegschool is een sport/beweegruimte die toegankelijk is voor iedereen in de leeftijd van 10

15

Repair Café Northgo

Tennis en padeltoernooi in Vinkenveld

INLOOP n Op zaterdag 17 februari tussen 11.00 tot 16.00 uur kan men kennismaken met de Beweegschool. Voor wie al langer benieuwd is wat De Beweegschool kan bieden is dit het moment om eens binnen te lopen.

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

tot 100 jaar. Hier kan men sporten zonder zich om te kleden. Er is geen harde muziek en geen spiegels in de ruimte. Alles draait om bewegen met beleving door middel van grote projectie op de wand. Men kan wandelen of fietsen door een zelfgekozen route of door prachtige (natuur)foto’s uit Noordwijk. Ook is er krachttraining, balans, een professionele schaatssimulator en een sportieve

fiets. Bowlen, tennissen en skispringen behoort ook tot de mogelijkheden. Uiteraard zijn alle leden op deze dag ook van harte welkom om te komen sporten. Hans en Linda Vink geven zaterdag graag een rondleiding, waarna men aan de grote tafel nog even een kopje koffie of thee kan drinken.


Tegen inlevering van deze bon

Uw huisdieren speciaalzaak

Een hele eigengemaakte rookworst

Kerkstraat 20 • 2201 KM Noordwijk tel/fax: 0713618222 e-mail: noordwijk@discus.nl www.discus.nl

voor € 4,95

Geldig van 13 feb t/m 6 maart

Woensdag 14 februari Valentijnsdag! Wij hebben de leukste rozen en andere bloemen. Wij bezorgen graag voor jou!

Slagerij Knijnenburg Sint Jeroensweg 6 071-3612464

Bomstraat 23, Noordwijk 071-362 15 62 info@juffiesbloemen.nl

Wij hebben de allermooiste, rechtstreeks uit de kwekerij!

AAD&WIJN

Het adres voor onafhankelijk advies in • Verzekeringen • Hypotheken • Bankzaken

T. 071 – 362 13 10

 aadenwijn.nl 071-3615416 @aadenwijn fb.com/aad.enwijn

info@nouddeken.nl VRAGEN OF RESERVEREN? WWW.VILLADEDUINEN.NL – WWW.COUVERTS.NL 071 364 8932 – INFO@VILLADEDUINEN.NL

De betere stoffeerders maken het!

Harry’s special:

een 4-gangen shared dinner! Elke gang is een rijke proeverij van gerechten. Dus geen keuzestress en van alles wat.

Tarief €

Luxaflex Duette 4e kado

39,50 pp.

Wist je dat je Luxaflex® Duette® tapijt • laminaat • PVC vloeren Shades weerkaatsend geluid vinyl • marmoleum tegengaat? Dankzij de unieke binnenzonwering shutters honingraatstructuur wordt•geluid goed opgevangen. horren Kom langs in onze winkel • vloerkleden voor het beste advies voor jouw gordijnen • behang • verf woning!

EMMA | dinner & drinks Emmaweg 25 071 3617301

NOORDWIJK Lindenplein 7, tel: (071) 361 67 31, e-mail: noordwijk@bergenberg.nl W W W. B E R G E N B E R G . N L Actievoorwaarden Kijk

Joop Faase b.v. TELEVISIE- EN RADIO SPECIAALZAAK KOELKASTEN EN WASAUTOMATEN PRINS BERNHARDSTRAAT 90, NOORDWIJK TELEFOON 071-3613558 WWW. JOOPFAASE.NL

op onze site voor actuele acties en aanbiedingen

* Voordeligste Duette® kado.

* Actie geldt op producten met standaard bediening. Voor LiteRise® of Smartcord® of Top Down / Bottom Up geldt een kleine meerprijs. Je betaalt bij het vierde product dan alleen deze extra optie.


MAGAZIJNOPRUIMING 17-18 FEBRUARI 12.00 - 17.00 UUR

| SALE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SA LE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SALE SALE | SALE

Kortingen tot

70% op toonzaalmodellen en overtollige voorraden

| SALE SALE | SAL LE SA LE SA | LE SA | SALE SALE | SALE LE SA LE SA | LE SA LE | SALE SALE | SA

kan aalp as n oor oegstg d eeste r we g

Hoge Rijndijk 281, Zoeterwoude Ingang aan de rechterkant van Rijneke Logistics

rd- zu id

kanaal pas no o

rd- oo st

vin ken we

g

VOORBEREID OP DE TOEKOMST

eg

zijd e

rd no o

vlie t

sterw tgee

centrum

rap enb urg

tulpenstraat

ijboo mstraa t

Oegs

N449

spinozalaan

ijker weg tw

De Vliet

ge nla an

sie

WWW.WONENINCALLA.NL bos laan

n saxenst raat

burg eme ester me

Rijnsburg

Va

uijt ers traa t

oranjelaan

langevaar t

ka

de r

F

r

nlaan siege

MODELWONING DE KLOK

Verkoopcentrum

bu

ever ts enstraa t

B

lk e n

rt om pst raa t

rd

A

C

eg

petr onella va

dahliastraat

est

noordeinde

winge

E D

w

vo o

r ho u ter we g ho on

ER : IErwD eg OPENINGSTIJDEN u r g e.00 UUR b s 12 n 0 jZATERDAG 10.3 Ri

ge r

te

rh

w eg

ord- w

ko r

vo o

ou te r

kanaal pad n o

rstraat

Brouwe

NU TE HUUR! LUXE FULL-SERVICE APPARTEMENTEN IN RIJNSBURG Sandtlaan 38 2223 GG Katwijk Tel 071 - 405 15 00 welkom@deraadmakelaars.nl

BEZOEK ONZE MODELWONING E Flo ra laa n

Jachthaven

at enstra giant

e tge oegs

r ste

kanaal pas no o

w

eg lle co

osla aterb

an


eid W* ! h r e T v De o alt uw B beta

Verdien met elke zonnestraal uw eigen kapitaal!

S tronic-automaat: nu standaard op veel Audi modellen Schakelt in 15 honderdste van een seconde

Pakketprijzen Aantal Totaal Wp 6 panelen 1800Wp 8 panelen 2400Wp 10 panelen 3000Wp

Omvormer Growatt Growatt Growatt

Tarief € 3289,€ 3992,€ 5203,-

Netto investering € 2718,€ 3299,€ 5085,-

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief: - Omvormer - Bevestigingsmateriaal voor op pannedak (platdak tegen meerprijs) - Bekabeling tot aan de omvormer - 25 jaar garantie op de panelen (80% van het max. vermogen van het paneel) - en 5 jaar op omvormer - Inclusief BTW *vraag naar de voorwaarden

VOORHOUT

olympic

Nijverheidsweg 10 - Tel. 0252-21 57 62

WWW.BERNARDSCHULTE.NL

Winter ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

xperience ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Dankzij zijn innovatieve dubbele koppeling kan een Audi S tronic-automaat in slechts 15 honderdste van een seconde schakelen. Dit gebeurt zo snel en vloeiend, dat het amper merkbaar is. Tijdelijk wordt de S tronic-automaat standaard geleverd op veel Audi modellen. Zo geniet u van nog meer rijcomfort en sportiviteit voor een zeer aantrekkelijke prijs en lage brandstofkosten.

ERKEND SPECIALIST KLIMAAT BEHEERSING

Ontdek het aanbod in onze showroom of kijk op wittebrug.nl/stronic Nijverheidsweg 10 ● 2215 MH Voorhout ● T 0252 211306 ● info@bernardschulte.nl ● www.bernardschulte.nl RABO NL73RABO0366004573 ● bic RABONL2U ● KvK nr. 28090742 ● BTW nr. 8098.93.216.B.01

ERKEND SPECIALIST KLI KLIMAAT BEHEERSING

Op alle door ons uitgebrachte offerte, gedane leveringen en verrichte diensten zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, toepasselijk de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) en de Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden voor Installatiewerk voor consumenten (AVIC).

Wittebrug Den Haag, Donau 120, telefoon: 070 - 342 93 33 Voorschoten, Hofweg 39, telefoon: 071 - 579 47 94 De Lier, Leehove 49, telefoon: 0174 - 525 650 www.wittebrug.nl

Zaterdag 17 feb. 12.00 - 16.00 uur Wintersport Fun Games rollersleebaan, springkussen, gratis ‘Hollandpet’voor eerste 200 kids

Gemiddeld brandstofverbruik: 3,8 - 8,0 l/100 km, gemiddelde CO2-emissie: 95 - 182 g/km. Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Beleef de méér dan 50 (woon)winkels aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede • 7 dagen open • gratis parkeren

Daniël Smits - directeur Wittebrug Audi “Bekijk alle modellen op wittebrug.nl/stronic”

www.boulevardcruquius.nl

Op de hoogte blijven van nieuwtjes en alle evenementen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!


cultuur & uitgaan

DE NOORDWIJKER

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

19

Het Plekje van de Week KUNSTQUIZ n Dit plekje van de

week, gemaakt door Wil van der Niet, is te zien in de etalage van Galerie Atelier Kloosterplein. Kloosterplein 22. Wie deze locatie herkent, kan zich melden bij Galerie Atelier Kloosterplein en krijgt het werk gratis drie maanden in bruikleen. Tipje van de sluier: Welke lekkernij wordt hier gevangen? De oplossing van vorige week was: Judith de Haas.

Iedere woensdag - De Breischool Breien met De Breischool. Iedereen kan aanschuiven, jong en oud, dames en heren, Nederlands- en anderstalig. Elke woensdag 14.00 - 16.00 uur. Deelname is gratis.

Johannette Zomer en Bart Schneemann. | Foto: PR

Bach in twee richtingen Zingend Verhalen bij Muziek in Jeroen CONCERT n Op 23 februari geeft het Maria ter Zeekoor een feestelijk voorjaarsconcert in de Maria ter Zee kerk met nummers over Sterke Verhalen door de eeuwen heen.

Deze liederen zijn niet alleen religieus. Juist met de breedte van haar repertoire wil het Maria ter Zee koor - in een ongedwongen sfeer - mensen bij elkaar brengen. Tussen de zingende verhalen door zullen pakkende gedichten of verhalen worden voorgedragen, afgewisseld met stilte en rustmomenten. Ontmoeten, beleven en elkaar inspireren staan centraal. Het concert begint om 19.30 uur. De toegang is gratis, maar we hopen dat u een vrijwillige bijdrage wil geven. Het Maria ter Zee koor ondersteunt vieringen in de Maria ter Zee kerk, en ook daarbuiten. Haar brede repertoire omvat van éénen meerstemmige liederen in het Nederlands, Latijn of andere talen tot vierstemmige missen van (minder) bekende componisten.

KLASSIEK n Op zondag 4 maart concerteren Johannette Zomer, de beste ‘Bach-sopraan van Nederland, en Bart Schneemann, hoboïst en artistiek leider bij het Nederlands Blazersensemble, in de Oude Jeroenskerk. Zij worden in hun programma Bach2Ways begeleid door het Tulipa Consort. Met Bach2Ways brengen Johannette Zomer en Bart Schneemann de connectie in beeld die luisteraars en componisten met Bach hebben. In het concert voeren ze samen met het ensemble Tulipa Consort werken van Bach uit. Naast een selectie uit de mooiste aria’s van Bach voor sopraan en hobo klinkt er nieuw op Bach geïnspireerd werk van Componiste des Vaderlands Mayke Nas en 2 andere talenten, Mathilde Wantenaar en Reza Namavar. Twee wegen om de muziek van Bach te ervaren: vanuit de historische uitvoeringspraktijk en de interpretatie van een nieuwe

generatie componisten. Met gebruik van hetzelfde instrumentarium, historische instrumenten schreven zij werken die er zonder Bach niet zouden zijn geweest. Bart Schneemann is hoboïst, dirigent, docent en artistiek leider bij het Nederlands Blazersensemble. Hij studeerde af aan het conservatorium van Amsterdam en was daarna geruime tijd eerste hoboïst bij het Radio Filharmonisch Orkest en het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Hoewel Johannette Zomer een speciale liefde voor barokrepertoire

koestert, beslaat haar repertoire alles tussen middeleeuwse en contemporaine muziek, inclusief opera, ‘Lieder’ en 17e-eeuwse Engelse Songs. Ze werkte regelmatig met Barokspecialisten als Ton Koopman, Philippe Herreweghe, Frans Brüggen, Gustav Leonhardt en Paul McCreesh, maar ook met dirigenten als Kent Nagano, Ivan Fisher en Valerie Gergiev. Het concert op zondag 4 maart begint om 15.00 uur. Kaarten voor dit concert kosten € 20,-. Vrienden van Muziek in Jeroen krijgen op alle kaarten die ze kopen € 5,- korting. Kaarten voor het concert zijn te reserveren via www.muziekinjeroen. nl Na afloop wordt er gratis wijn en fris geschonken in het koor van de kerk.

De Prinses op de Erwt in De Muze KINDERTHEATER n Vrolijke bewerking van het beroemde sprookje van Hans Christian Andersen.

Bent u o ok bang om te vallen?!

In de Cursus

zekerbewegen

werken we aan : houding - kracht - balans veilig vallen - opstaan ….en weer doorgaan, maar zeker ook aan zelfvertrouwen

De volgende Cursus start begin maart op dinsdagmiddag en/of donderdagmorgen Kosten: 6 lessen van ruim 1 uur € 60,(Barends Sporters – 25% korting)

Wilt u meer weten of alvast inschrijven? mail barendssport@planet.nl bel 071-5174800, Herenstraat 126B Voorhout

RUIM 60 SENIOREN GINGEN U VOOR EN WAREN ENTHOUSIAST!

Prins Koen moet trouwen, omdat zijn vader de koning met pensioen wil. Dus worden alle prinsessen uit de buurt uitgenodigd. Want anders zal de boosaardige zus van de koning, Gruwelina de troon opeisen. Maar Koen wil alleen maar trouwen met een meisje dat hij zelf leuk vindt… Als Koen besluit de wijde wereld in te trekken om zelf te kunnen bepalen wat hij met zijn leven wil, komt hij in het bos een meisje tegen: Annabel. Maar is dit wel een geschikt meisje voor een prins? Met behulp van de konijntjes in het bos en natuurlijk de erwt, loopt het verhaal

gelukkig goed af. Ook deze voorstelling bevat weer leuke liedjes, mooie kostuums en veel humor voor jong en oud! Zondag 18 februari, aanvang 14.00 uur. De plaatsbewijzen kosten € 16,00 (inclusief garderobe en een consumptie). De balie van De Muze is geopend en telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 071-3646226. Via de website kunt u met IDEAL online kaarten kopen. Voor online of telefonisch reserveren wordt € 1,00 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. De Muze, Wantveld 2.

Woensdag 14 februari - Boekenplankje schilderen Wie wil er nou niet een boekenplankje, helemaal voor zichzelf? Voor ál je lievelingsboeken, boeken die je steeds maar weer opnieuw wilt lezen. Beschilder vanmiddag je eigen boekenplankje (voor circa 15 boeken), gemaakt van Hollands hout afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer (twv. €12,50). Maak met je beschilderde boekenplank kans op een gratis boek! Voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Aanvang 14.00 uur, koop een boekenplankje voor €12,50 en beschilder ‘m onder begeleiding van Séline Schaft van Afrit 24 in Het Cultuurcafé, graag even reserveren. Vrijdag 16 februari - Thee, taart en leesvoer De Thee, taart & leesvoer jongerenleesclub leest en bespreekt het boek ‘The hate u give’, de actuele debuutroman van de Amerikaanse Angie Thomas. Thee en taart staat klaar, over leesvoer gaan we het hebben! Je kunt ook aanschuiven als je het boek (nog) niet gelezen hebt. Gezamenlijk bepalen de deelnemers het boek en de datum voor de volgende leesclub. Aanvang 19.00 uur, toegang vrij, laat wel even weten of je komt. Zaterdag 17 februari - Klassiek met Hopper & Kaiser Hopper en Kaiser zijn terug in Het Cultuurcafé en verzorgen een toegankelijk, klassiek concert op zaterdagmiddag. Kaiser begon op zijn achtste met klarinet spelen en studeerde later aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en aan het Amsterdams Conservatorium. Hopper begon op negenjarige leeftijd aan zijn pianostudie. Hij studeerde eveneens aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Aanvang 15.00 uur, toegang vrij, graag reserveren. Zondag 18 januari - Floris Kappeyne Trio Het Floris Kappeyne Trio stond in juni vorig jaar in Het Cultuurcafé op het podium. De drie jonge talenten verzorgen opnieuw een spectaculair jazzconcertje om nieuwe muziek te laten horen. Op veertienjarige leeftijd won Floris Kappeyne van de Coppello (1995) een tweede prijs op het Prinses Christina Jazz Concours 2010, gevolgd door een eerste prijs in 2012. Op dit moment studeert Floris aan de jazzafdeling van het Conservatorium van Amsterdam, waar hij in zijn vierde jaar zit. Aanvang 14.00 uur, toegang vrij, graag even reserveren.


v

BEDDENOUTLET Katwijk

ME oorhee RE n NS

50 TOT 75% KORTING

ALLES GAAT WEG VOOR FABRIEKSPRIJZEN 15 16 17 NU 4 DAGEN 14 FEBRUARI WOENSDAG 10.00 - 17.30 uur

FEBRUARI DONDERDAG 10.00 - 20.00 uur

FEBRUARI VRIJDAG 10.00 - 17.30 uur

FEBRUARI ZATERDAG 10.00 - 17.00 uur

GEHELE SHOWROOM MOET LEEG & ALLES WORDT MET VOLLEDIGE GARANTIE VERKOCHT!!! Boxspring Borgen

Boxspring elektro Halmstad

Seniorenledikant Comforta

Complete boxset met stevig onderstel, hoofdbord en een soepel binnenveringsmatras. In combinatie met het gratis oplegmatras van comfortschuim een heerlijke set!

Een complete en volledig elektrisch verstelbare Scandinavische boxspringbed, met de beste prijs/kwaliteitsverhouding van Nederland! De boxspring Halmstad elektrisch is uitgerust met stevige pocketveer matrassen en een gratis comfortabel split-oplegmatras.

Massief eiken ledikant op comforthoogte. Het ledikant is inclusief een 28-lats lattenbodem en gezondheidsmatras naar keuze. Keuze uit een koudschuimmatras of pocketveermatras met koudschuim. Leverbaar in de eiken kleuren blank. Andere kleuren tegen meerprijs o.a. donker, grijs, kersen en wit. Ook in koppelbed verkrijgbaar.

90x200 van 599,- nu voor

299,-

HOCKER OPTIE 59,-

90x200 van 1797,- nu voor

599,-

5KO0RT%ING

120x200 140x200 160x200 180x200

van 699,van 799,van 899,van 999,-

349,399,449,499,-

nu voor nu voor nu voor nu voor

90x200 van 799,- nu voor

EEL GEH PLEET COM

EEL GEH PLEET M O C

HOCKER OPTIE 59,-

Geheel compleet en uit voorraad leverbaar

399,-

Nachtkastje Optie 149,-

140x200 van 2299,- nu voor 160x200 van 2399,- nu voor 180x200 van 2499,- nu voor

899,949,999,-

Verkrijgbaar in diverse maten

Ook leverbaar met volledig elektrisch verstelbare bodem. MEERPRIJS 149,-

Topdekmatras oplegmatras

Koppelbed Impala

Heb je last van hinderlijke drukpunten of ben je op zoek naar extra comfort? Onze topdekmatrassen zijn circa 5 cm. dik, vormen zich naar de contouren van het lichaam en werken drukverlagend. Het topdekmatras wordt vaak gebruikt om de naad tussen 2 matrassen weg te werken. Ideaal voor in het hotel, het huis, de boot, de caravan en de camper. or de

Sterk koppelbed op comforthoogte, verkrijgbaar in de kleuren walnoot en naturel eiken. Inclusief 2x een 28-lats lattenbodem en 2 gezondheidsmatrassen naar keuze. Keuze uit een koudschuim- of pocketveermatras. Het koppelbed is met wieltjes en makkelijk uit elkaar te schuiven. Ook met nachtkastjes verkrijgbaar.

5 cm SPLITUITVOERING MEERPRIJS 49,-

70x200 80x200 90x200 120x190 130x190 140x190 140x200 160x200 180x200

Comfortschuim:

Nasa:

van 89,van 149,van 179,van 195,van 209,van 225,van 239,van 269,van 299,-

van 179,van 209,van 239,van 345,van 359,van 375,van 389,van 419,van 449,-

voor 29,voor 49,voor 59,voor 65,voor 70,voor 75,voor 79,voor 89,voor 99,-

voor 59,voor 69,voor 79,voor 115,voor 119,voor 125,voor 129,voor 139,voor 149,-

Duo (11 cm):

ideaal vo zomer & winter

van 259,- voor 129,van 279,- voor 139,van 299,- voor 149,UITVERKOCHT UITVERKOCHT UITVERKOCHT van 559,- voor 279,van 579,- voor 289,van 599,- voor 299,-

SLAAPKLAAR

160x200 van 1599,- nu voor

799,-

180x200 van 1799,- nu voor 899,-

VAN 249,NU VOOR 99,-

Ook leverbaar met volledig elek. verstelbare bodem Meerprijs 149,-

Koudschuimmatras Bas

Wollen of donzen dekbed

Lattenbodem Ergo

Goed ventilerend koudschuimmatras met een dichtheid van SG40 en een dikte van ca. 17 cm. Dit koudschuimmatras is geschikt voor alle type bedbodems. NU EXTREEM VOORDELIG!

De wollen dekbedden zijn gevuld met TEXELS ROEM WOL en is geschikt voor alle seizoenen. De donzen dekbedden zijn gevuld met OOSTENRIJKS DONS, heerlijk warm tijdens de koude nachten.

Met deze comfortabele 28-lats lattenbodem geef je ieder type matras een aangename ondersteuning. De gebogen latten worden in soepele rubberen kappen op zijn plek gehouden en veren licht mee. Deze lattenbodem is verkrijgbaar in vaste en elektrische uitvoering.

ALLE MATEN DIRECT LEVERBAAR 70x190 van 199,- nu voor

99,-

70x200 van 259,70x210 van 270,80x190 van 270,80x200 van 279,80x210 van 290,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,99,99,119,-

90x190 van 290,90x200 van 299,90x210 van 319,90x220 van 330,100x200 van 330,120x190 van 379,120x200 van 389,130x190 van 390,130x200 van 399,140x190 van 410,140x200 van 439,160x200 van 450,180x200 van 459,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

99,99,119,129,119,159,159,159,159,159,159,179,179,-

BEDDENOUTLET Katwijk

geschikt voor alle soorten matrassen

140x200 van 99,- nu voor

49,-

NU GELIJK IN PRIJS 140x220 van 119,200x200 van 150,200x220 van 159,240x200 van 179,240x220 van 199,-

nu voor nu voor nu voor nu voor nu voor

59,75,79,89,99,-

Profiteer nu van deze geweldige acties!

Vaste uitvoering:

Elek. uitvoering:

170x200 van 119,- nu voor 180x200 van 130,- nu voor 190x200 van 139,- nu voor

170x200 van 399,- nu voor 180x200 van 419,- nu voor 190x200 van 439,- nu voor

Ambachtsweg 7w, 2222 AH Katwijk (Bedrijventerrein ’t Heen) Wij zitten tussen Roobol en Just Fitness | T 071 - 820 03 81

59,65,69,-

Gratis parkeren achter de winkel!

199,209,219,-


service

DE NOORDWIJKER

PROTESTANTSE GEMEENTE NOORDWIJK

Vrijdag 16 februari WZC Groot Hoogwaak 16.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, HA Zondag 18 februari Oude Jeroenskerk 10.00 uur: ds. S.J. Dingemanse, doopdienst Buurtkerk 10.00 uur: ds. J. Nijboer Ichthuskerk 10.00 uur: ds. H. Russcher 17.00 uur: ds. J.A.J. Pater ‘t Kruispunt (W.v.d.Bergh) 11.00 uur: dhr. R. van Dijk GEREFORMEERDE KERK NOORDWIJK (VOORTGEZET) TREFPUNT, SCHOOLSTRAAT 2

Zondag 18 februari 10.00 uur: ds. A. ten Napel

ROOMS-KATHOLIEKE KERK

Kerkhofkapel Dinsdag 13 februari 9.00 uur: geen opgave

Maria ter Zeekerk Woensdag 21 februari 9.00 uur: Aswoensdagviering, Th. Blokland Zaterdag 17 februari 19.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland Sint Jeroenskerk Zondag 18 februari 10.00 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland WZC Jeroen Woensdag 14 februari 18.30 uur: Aswoensdagviering, Th. Blokland Vrijdag 16 februari 18.30 uur: Eucharistieviering, Th. Blokland CENTRUM DE ARK

Zondag 18 februari 10.00 uur: Br. E. van der Plas

Apotheken Duinrand Apotheek, Nieuwe Zeeweg 1. Geopend op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Zondags gesloten.

van 8.30 tot 12.30 uur. Voor informatie over of aanmeldingen voor alarmering thuis, woonzaken, klussen aan huis, thuiszorg en sociaal vervoer en ouderenwerk.

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende gevallen: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b te Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór bezoek altijd eerst bellen!). Dienstapotheek Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4c te Voorhout, tel: 0252-240216. Van vrijdag 17.00 uur tot maandag 8.00 uur.

Dierenarts Bel voor de waarnemend dierenarts met de eigen arts, dan verneemt men welke dierenarts in het weekenddienst heeft.

Tandtechnicus Van Leeuwen, Kerkstraat 44. Voor dringende kunstgebitreparaties, tel. 3611145. Maatschappelijk werk Kwadraad Maatschappelijk werk, tel. 088-9004000, www.kwadraad.nl Opvoedadviespunt, tel. 088-9004000, www.kwadraad. nl Jongeren Preventie Plan, tel. 0889004000, www.kwadraad.nl Diversen Lokaal Loket Noordwijk Gemeentehuis Noordwijk, tel. 3617600. Geopend van ma. t/m vrij.

Spreekuren Dierenkliniek Noordwijk v/h Verschueren Ma. t/m vr. 8.30-9.00 uur Ma. t/m vr. 14.30-14.30 uur Ma. di. wo. vr. 18.30-19.30 uur Verder alles volgens afspraak via tel. 3615305. Kliniek voor gezelschapsdieren, Oranje Nassaustraat 36 Ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur Ma. wo. 18.30 tot 20.00 uur Behandeling na afspraak op tel. 3613972. Dierenbescherming afd. Rijnland Meldnummer dierennoodhulp en toezicht op dierenwelzijn: tel. 5216662. Voor overige vragen en opmerkingen kan men mailen naar kantoor@dbrijnland.nl

Agenda Reuring REURING n Wekelijks zijn er bij Reuring diverse laagdrempelige activiteiten voor Noordwijkers. Reuring zit in het Sportcafé van sportpark Duinwetering 105. Openingstijden: dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur, donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie via reuringnoordwijk. nl of tel. 06-50610135.

Donderdag 15 februari: Creatief met letters. Meedoen kost € 1,50. Vrijdag 16 februari: 12.00-13.00 uur: Sport & spel en creatief café, Om 13.00 uur is er soep te koop voor € 2,00.

Dinsdag 20 februari 09.45 uur: Naar Merel bij Mentaal Fit; inloop 09.30 uur. Locatie De Vonk, Westeinde 94. 12.30 uur: Mari kookt nasi met saté. Graag aanmelden via tel. 0650610135. Aanschuiven kost € 3,00. Elke dinsdag: budgetchoach Regina voor vragen en gratis ondersteuning op financieel gebied. Elke dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur: Wandelen met Reuring. Elke dinsdag en donderdag is er creatief café. Elke laatste vrijdag van de maand gratis stoelmassage van Massagepraktijk Heliodoor of Stoelyoga van Yoga-Puur.

konijntje.

GEVONDEN

Dier kwijt? Kijk dan op www. dierenasielnoordwijk.org en onze facebookpagina en www.amivedi. nl. Tel. Dierenopvangcentrum Noordwijk: 071-3616698. De openingstijden zijn: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur en vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur.

COLOFON Oplage 12.500 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Cor de Mooij M 06 13017660 redactie@denoordwijker.nl

Verslaggevers Joke van der Zanden Wim Siemerink Esther Luijk Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 11.00 uur. Insturen kan naar redactie@denoordwijker.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Michelle Visch M 06 811 002 70 michelle.visch@uitgeverijverhagen.nl

Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos 071 4091637 advertentie@uitgeverij­ verhagen.nl o.v.v. De Noordwijker Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur. Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl

Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. De Noordwijker wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen en is gratis af te halen bij: Bruna Hoofdstraat, het gemeentehuis, Dirk en Boekhandel Van

Iedere maandag • Open Tafel; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 12.15 uur - 13.00 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl • Stilte als golflengte van de ziel - Ellen Spaargaren; Palliam, Kerkhofkapel, Gooweg 37. Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur. Entree gratis (vrijwillige bijdrage welkom). www.palliam.nl Iedere derde maandag van de maand • Arthouse Select; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.00 uur. Informatie over prijzen en films op www.demuzenoordwijk.nl Dinsdag t/m zondag • Bewonder de Soyuz-capsule André Kuipers bij Space Expo; Space Expo, Keplerlaan 3. Tijd: dagelijks 10.00 - 17.00 uur (tijdens vakantieperiodes ook op maandag geopend). Entree prijzen zie www.space-expo.nl Iedere dinsdag • Digitaal spreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl • ‘Bij Wilma’ van BO; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 16.30 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl Iedere woensdag • Breek in de Week; Palliam, Nieuwe Zeeweg 75. Tijd: 10.15 uur - 11.30 uur. Entree gratis. www.palliam.nl • De Breischool; Het Cultuurcafé, De Keuvel 1. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.hetcultuurcafe.nl • Voorleesmiddag kinderen 4 - 7 jaar; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 14.00 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere donderdag • Taalspreekuur; Bibliotheek Bollenstreek, Akkerwinde 1a. Tijd: 11.00 -12.30 uur. Entree gratis. www.bibliotheekbollenstreek.nl Iedere zaterdag en zondag • Solextouren vanuit Noordwijk; Have Fun Events/vertrek vanaf verschillende adressen. Tijd: zaterdag 15.00 -18.00 uur, zondag 10.00 - 13.00 uur. Deelname € 39,95. Opgeven verplicht. Kijk voor vertrekdata en -adressen op www.havefunevents.nl 14 februari • Opvliegers 3 - New York New York; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 25,50. 15 februari • DYLANS Comedy Dinnershow; DYLANS, Oude Zeeweg 63. Tijd: 18.30 uur. Entree € 49,50 (diner & cabaret). • Jandino Asporaat; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 20.15 uur. Entree € 25,00. 17 februari • Valentijnswedstrijd; Golfbaan Tespelduyn, Tespellaan 53. Tijd: 13.30 - 17.30 uur. Deelname € 5,00 (jaarkaarthouder) € 35,00 (niet jaarkaarthouder incl greenfee) 18 februari • Prinses op de Erwt - Langhout Theaterproducties; Theater De Muze, Wantveld 2. Tijd: 14.00 - 15.30 uur. Entree € 16,00. • Nederstrandloop; Strandplaats Nederzandt, Langevelderslag 36-56. Tijd: 11.00 - 15.00 uur. Deelname € 7,00 (voorinschrijving € 10,00 (op de dag zelf). • Valentijnswedstrijd; Golfbaan Tespelduyn, Tespellaan 53.Tijd: 13.30 - 17.30 uur. Deelname € 5,00 (jaarkaarthouder) € 35,00 (niet jaarkaarthouder incl greenfee)

20 februari • Bridgedrive Tespelduyn; Landgoed Tespelduyn, Tespellaan 53.Tijd: 13.30 - 16.30 uur. Deelname € 3,00.

VERMIST

14 januari: Van Speijkstraat: wit

Een greep uit de activiteiten en evenementen in Noordwijk en omgeving

19 februari • Exhibition on the Screen - Vermeer and Music The Art of Love and Leisure; Theater De Muze, Wantveld 4.Tijd: 11.00 -12.30 uur. Entree € 6,00.

Dierenbescherming 31 januari: ontsnapt Lijnbaanweg op weg naar de Jacob Juchstraat, cypers witte gecastreerde kater. 8 februari: De Ruiterstraat: Witrode kruising Maine Coon-poes. Niet gechipt.

21

Weekagenda

Weekenddiensten

Kerkdiensten

DINSDAG 13 FEBRUARI 2018

der Meer. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.denoordwijker.nl

21 februari • Joris Linssen & Caramba - Serenade; Theater De Muze, Wantveld 4.Tijd: 20.15. Entree € 21,00. 22 februari • Niet schieten - Tijd voor een trio; Theater De Muze, Wantveld 4.Tijd: 20.15. Entree € 19,50. 23 februari • Oud Hollandse spelletjesavond; Recreatiepark De Noordwijkse Duinen, Kapelleboslaan 41.Tijd: 20.00 uur. Deelname gratis. 24 februari • Saturdaynight music met Britt; Heeren van Noortwyck, Quarles van Uffordstraat 103.Tijd: 20.30 - 23.30 uur. Entree gratis EXPOSITIES

• t/m 27 maart Expositie Hoed je voor de vrouw; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50. • t/m 13 mei Escher in Glas - Joost Wijnberg; Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4. Tijd: maandag t/m zaterdag 11.00 - 17.00 uur, zondag van 11.00 - 16.00 uur. Entree: volwassenen € 5,00, Kinderen van 5 tot 12 jaar € 2,50.


Nw week 07 18  

de Noordwijker, dinsdag 13 februari 2018

Nw week 07 18  

de Noordwijker, dinsdag 13 februari 2018

Advertisement