Page 1

CHIOUE

Simpel &

0252 229266 - www.chiqueensimpel.nl UITGEVERIJ VERHAGEN BV WWW.LISSERNIEUWS.NL 

cultuur p9

Lokaal betrokken en betrouwbaar

Remco kan cast op 110% laten spelen’

JTS Flores krijgt prijs Beste Regie

Dinsdag 12 juni 2018 JAARGANG 05 NR 24

sport

p23

Iris-roeiers bij Ringvaart Regatta

column n dierenarts Lodewijk Kamps

n Extra geld voor ondersteuning van diverse maatschappelijke projecten LISSE n Fonds 1818, dat 100 jaar bestaat, heeft de gemeente Lisse een cheque ter waarde van 18.000,18 euro aangeboden. Dit is vrij te besteden aan maatschappelijke projecten.

Toegang is GRATIS maar aanmelden gewenst via stichting.jan@outlook.com

EXAMENS n Zoals ieder jaar rond deze tijd gebruikelijk is, heeft LisserNieuws een speciale felicitatiepagina voor de geslaagde eindexamenkandidaten van het voortgezet onderwijs.

OPRUIMING 2e METER/ARTIKEL 50% KORTING Vraag naar de voorwaarden.

Wethouder Jeanet van der Laan (links) ontvangt de cheque uit handen van Fonds 1818-directeur Sanne ten Bokkel Huinink. | Foto: Valerie Kuypers

A.S. WOENSDAG ZIJN ZE ER WEER...

De Hollan HollanDse nieuwe!! we zien u graag in onze winkel

Op maandag 6 augustus van 19.00 tot 23.00 uur

Op maandag 6 augustus van 19.00 tot 23.00 uur in de grote tent op het strandplein in Katwijk, ter hoogte van afrit Voorstraat centrum.

Geslaagd!

Woensdag 13 juni maken alle scholen bekend welke leerlingen zijn geslaagd voor hun eindexamen. In de loop van de middag zullen ook in Lisse en omstreken weer vele rugtassen en vlaggen buiten hangen. Iedereen die de geslaagden op een originele wijze wil feliciteren, mag op deze pagina gratis een felicitatie-advertentie plaatsen. Wat heeft de redactie hiervoor nodig? Mail een foto, liefst staand (portrait) en in een hoge resolutie (minimaal 1 MB) met een kort felicitatietekstje van maximaal 30 woorden naar: redactie@lissernieuws. nl. Doe dit vóór zondag 17 juni, dan kan het nog mee.

‘G’ meets Noordzee Zomerfestival én Tino Martin In samenwerking met het Noordzee Zomerfestival organiseert Stichting Jan Exploitatie Maatschappelijke Doelen haar 2e editie van een zomercarnaval voor mensen met een verstandelijke, cognitieve en/of fysieke beperking en verwanten woonachtig in de Duin- & Bollenstreek en Leiden.

Jaarrekening 2017 positief voor gemeente

poespas p25

Jarig fonds trakteert gemeente

De cheque werd overhandigd tijdens het Fonds 1818 Festival op 9 juni in en om de Grote Kerk in Den Haag. Sanne ten Bokkel Huinink, directeur van het fonds: “Tijdens het festival hebben we kunnen zien dat er al veel geweldig inspirerende, maatschappelijke initiatieven plaatsvinden in onze regio. Dat smaakt naar meer. Daarom hebben we alle gemeenten een cheque aangeboden. Zodat we samen de maatschappij een beetje beter maken.” De gemeente Lisse heeft besloten het bedrag van 18.000,18 euro te verdelen tussen aan: • Praatbankjes (bedacht door drie basisschoolleerlingen en bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan) • Lokaal Fonds Lisse (dat lokale initiatieven ondersteunt) • Vereniging Oud Lisse (voor behoud beeldmateriaal en omzetten naar digitale bestanden) • Open Monumentendag Lisse was niet de enige gemeente die een cheque ontving. Fonds 1818 steunde namelijk alle 19 gemeentes in de regio van het fonds met een geldbedrag. Ook Madurodam viel die eer te beurt.

politiek p11

t als he erder k k iets leg zijn! ma

Kanaalstraat 57

Stichting

Harddraverij Sassenheim

Zaterdag 16 juni 2018

harddraverij in Sassenheim vanaf 13.00 uur aan de Teijlingerlaan! www.harddraverijsassenheim.nl

HILLEGOM Hoofdstraat 47 0252 - 51 52 57 / hillegom@bergenberg.nl

Extra Bijlage Editie: juni 2018 Oplage: 100.000 exem

plaren

Ondernem

ers in beel

d

Feest der (h)erkenning

Ondernem

ers aan he

t woord

Wij presente ren u graa g in beeld’. Wij richten onze speciale bijla specialiste ge ‘Ondern n’. In veel hiermee de focus emers op onze gevalle vakmans Deze ondernemer n een feest van (h)e‘regionale chap en spe s tonen u hun passie, rkenning. cialisme. Zij exp hun ondernelaten u met plezier ertise, delen in mingszin Naast inzich t in de collec en zijn er tie, stellen zij zich voo r u. advise voor of laten ren. Zij geven metee

u n kennismake n met de mensen die er werken en/of u

een duide en helder beeld lijk kunnen biede van wat zij u n. En dat is veel. Zij brengen u vast op ideeën

Wij wense n u veel leespl ezier en hopen dat u geniet van de diverse specialismen

. . Dit is een bijlage van het Lisser de Noord Nieuws, de wijker, de Katwijk Speci Hilleg aal, de Rijnsb ommer, het Noord wijkerhouts urger en de Oegst geester Coura Weekblad, de Teylin ger, nt.

De krant niet ontvangen?

Bel De Schakel 0252-241420


Van uw gemeenteraad De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die spelen in onze gemeente, gaan we in gesprek met inwoners, met ondernemers en met elkaar en nemen besluiten. Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en lichten we zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Werkgroep gemeenteraad buigt zich over burgerparticipatie

Inwoners betrekken bij beleid

Lies Spruit

Waarom een werkgroep burgerparticipatie? Lies Spruit: “De afgelopen jaren hebben we in Lisse al veel geëxperimenteerd met burgerparticipatie. Alle partijen in de gemeenteraad vinden het belangrijk om de Lissers te betrekken bij de totstandkoming van het beleid. De werkgroep is opgezet om besluiten te nemen over het proces, dus over de manieren waarop inwoners mee kunnen praten, en over de inhoud: welke onderwerpen zijn geschikt voor welke manier van burgerparticipatie.”

Alle partijen zijn betrokken bij deze werkgroep, is dat een voordeel? Cobi van der Wiel: “Bij burgerparticipatie gaat het niet om politieke kleur. Alle partijen vinden het superbelangrijk. Door samen een werkgroep te vormen, kunnen we op een constructieve manier met een product komen dat echt van de hele gemeenteraad is.” Tim Ravesteijn: “De wil om samen tot mooie voorstellen te komen, is groot. Burgerparticipatie is bedoeld om het

Estafettevraag Vraag van Frank Mélotte (CDA): De bestrijding van laaggeletterdheid is een taak van de gemeente. Laaggeletterden zijn vaak lastig te bereiken; zij kunnen doorgaans niet meekomen in de digitale wereld. Hoe wilt u laaggeletterden helpen?

• Commissie Maatschappij en Financiën woensdag 13 juni • Commissie Ruimte en Infrastructuur donderdag 14 juni • Fractieberaad maandag 18 juni • Gezamenlijke Commissie Maatschappij en Financiën en Ruimte en Infrastructuur dinsdag 19 juni • Raadsvergadering donderdag 21 juni • Fractieberaad maandag 25 juni • Raadsvergadering Kadernota donderdag 28 juni

Gemeenteraad Lisse

De gemeenteraad heeft een werkgroep gevormd die voorstellen voorbereidt om de inwoners van Lisse meer bij het beleid te betrekken. Eind mei kwam deze werkgroep, waarin alle partijen van de gemeenteraad zitting hebben, voor het eerst bijeen. Op deze raadspagina vertellen burgemeester Lies Spruit en gemeenteraadsleden Tim Ravesteijn (D66) en Cobi van der Wiel (VVD) over de plannen.

Kunt u al een tipje van de sluier oplichten? Spruit: “Er zijn verschillende vormen van participatie: meepraten, meebeslissen of mee uitvoeren. Bij ieder onderwerp moet van te voren duidelijk zijn wat precies de bedoeling is. Zo kunnen er geen verkeerde verwachtingen ontstaan. De werkgroep komt voor de zomer nog een keer bij elkaar. Uit de toekomstvisie Lisse@2030 worden enkele onderwerpen geselecteerd en daarbij wordt per onderwerp aangeven welke vorm van burgerparticipatie het beste past.”

Agenda

Tim Ravesteijn

Jongeren in debat met raadsleden draagvlak voor beslissingen onder de bevolking te vergroten. Deze aanpak is bedoeld om voor maximaal draagvlak in de gemeenteraad te zorgen.” Wat maakt burgerparticipatie eigenlijk zo belangrijk? Ravesteijn: “De tijd van blauwdrukken is voorbij. Dat is oude politiek. Waar mogelijk willen we de Lissers vroegtijdig betrekken bij de besluitvorming. Zo kunnen we de kloof tussen burgers en politiek verkleinen en het vertrouwen in de politiek vergroten.” Van der Wiel: “Ik vind participatie belangrijk, maar geen doel op zich. Het is gewoon een heel goed hulpmiddel om mensen te betrekken bij de politiek. Maar er zitten meer voordelen aan. Ik denk bijvoorbeeld dat we zo het tempo van besluitvorming kunnen versnellen. Door mensen vooraf te betrekken bij plannen, voorkom je immers dat mensen zich niet gehoord voelen en achteraf tijdrovende bezwaarprocedures starten.”

Antwoord van Bas van Riel (D66): Laaggeletterdheid is een serieus probleem. Wie niet goed Nederlands kan lezen, schrijven of spreken heeft immers meer moeite om mee te komen in de maatschappij. Daarom hebben we in het coalitieakkoord afgesproken laaggeletterdheid bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Samen met andere instellingen, ik denk bijvoorbeeld aan onderwijsinstellingen

Cobi van der Wiel

Wat voor soort onderwerpen zijn geschikt voor burgerparticipatie? Van der Wiel: “Daar zijn dus nog geen definitieve beslissingen over genomen. Wat mij betreft kan dat heel breed zijn. Zeker onderwerpen die heel dicht bij de burgers staan, komen ervoor in aanmerking. Dat kan de herinrichting van een park zijn of de herbestemming van een leegstaand pand.” Over welke manieren van burgerparticipatie wordt gedacht? Ravesteijn: “Als we jongeren willen bereiken, kunnen we dat doen door het houden van online-peilingen. Als het bijvoorbeeld gaat om infrastructurele projecten, kun je denken aan informatiebijeenkomsten of een-opeen gesprekken met betroffen burgers. En dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot een participatiegroep van burgers die steeds betrokken is bij het hele proces van besluitvorming. Het doel is steeds om een bij het onderwerp passende manier te vinden om de gemeente en de inwoners dichter bij elkaar te brengen.”

en woningbouwverenigingen, moeten we achterhalen wie nu eigenlijk laaggeletterd zijn. Als gemeente kunnen we dat niet alleen. Op het moment dat we de mensen in kaart hebben, kunnen we ze gaan motiveren om iets aan het probleem te doen. Om mensen te helpen beter te lezen en te schrijven of beter Nederlands te leren spreken, zijn er in Lisse al verschillende instellingen – bijvoorbeeld Humanitas en de bibliotheek – en vrijwilligers actief. Van die bestaande structuren moeten we zeker gebruik maken om deze mensen te helpen.

De gemeenteraad bestaat uit 19 leden verdeeld over 6 fracties. Het raadspresidium bestaat uit de 6 fractievoorzitters, voorzitters van de commissies en de burgemeester. Elke maand vergadert het presidium over de concept-agenda’s voor de raad en de commissies. Het raadspresidium houdt zich ook bezig met procedures en het functioneren van de raad in algemene zin. Voordat de raad besluit, worden de onderwerpen eerst in de commissie Maatschappij en Financiën en de commissie Ruimte en Infrastructuur besproken. De raadscommissie neemt geen besluiten, maar adviseert de raad. Zo kunt u raadsleden bereikenw De raad hoort graag wat er leeft in de gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets onder de aandacht van een raadslid brengen? Dat kan. Op de website van de gemeente Lisse (www.lisse. nl/bestuur/gemeenteraad) staan de contactgegevens van de raadsleden. In de openbare fractievergaderingen, die meestal op de maandag voor de commissie- en raadsvergadering plaatsvinden, bent u van harte welkom en heeft u de mogelijkheid om in te spreken. Inspreken in de raad of commissie Wilt u iets kwijt over een onderwerp in de commissie dan kunt u bij het agendapunt ‘Burger aan het woord’ inspreken. In de raad kunt u alleen inspreken over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Elke spreker krijgt maximaal 5 minuten, waarna de raads-/commissieleden de mogelijkheid krijgen om u vragen te stellen. Wilt u inspreken in de commissie of de raad, meldt u zich tenminste 2,5 uur voor het begin van de commissievergadering of de raadsvergadering aan bij de griffie via 14 0252 of griffie@lisse.nl. Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. Bent u onze Gast van de raad? De gemeenteraad wil graag haar inwoners leren kennen en nodigt u daarom graag uit als ‘Gast van de raad’. Voorafgaand aan de raadsvergadering ontvangt u de agenda en de bijbehorende stukken. U wordt op de avond van de raadsvergadering om 19.15 uur ontvangen door burgemeester, de griffier en een raadslid. Zij geven uitleg over wat het gemeentebestuur doet en de raadsagenda van die avond. Na afloop kunt u met raadsleden napraten. Aanmelden via 14 0252 of griffie@lisse.nl.

Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief? U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen. Stuurt u dan een e-mail naar griffie@lisse.nl.


Gemeenteberichten Dinsdag 12 juni 2018

CHECK AFVALZOEKER.NL De meeste mensen doen goed hun best om afval te scheiden. Maar soms is het lastig, doe ik het in de goede bak? Mag een teddybeer bij het textiel of niet? En kattenbakkorrels, mogen die bij het GFT? Op www.afvalzoeker.nl vindt u direct in welke bak het afval hoort. Handig, en beter voor het milieu! Zo is uw afval grondstof voor nieuwe producten.

ISD-RUBRIEK BIJSTANDSUITKERING EN VERBLIJF IN BUITENLAND Vraag Ik ontvang een bijstandsuitkering en wil op vakantie naar het buitenland. Moet ik dit melden bij de ISD en heeft mijn vakantie/verblijf in het buitenland consequenties voor mijn uitkering? Antwoord Als u naar het buitenland gaat, moet u dit minimaal vier weken van tevoren schriftelijk aan de ISD doorgeven. Voor een vakantie in Nederland is dat niet nodig. De ISD verwacht wel dat u uw post opent en leest tijdens uw vakantie, zodat u op tijd kunt reageren op een oproep van de ISD. Hoe lang naar het buitenland met uw uitkering U mag maximaal vier weken per jaar naar het buitenland met behoud van uw uitkering.

GEDICHT DORPSDICHTER Onverbloemd Onverbloemd geeft zij haar kleuren weer Puur is zij in al haar vormen Eerlijkheid is haar wijsheid Daarom legt zij zonder gêne onomwonden haar ziel bloot Vrijmoedig wordt zij soms genoemd Rechtuit is haar koers Zij is niet langer verbloemd Maar haar indruk is blijvend Haar openheid is groot

© Alida van Leeuwen Dorpsdichter Lisse

LOKAAL LOKET LISSE LOKAAL LOKET: ÉÉN LOKET VOOR AL UW VRAGEN! Hebt u vragen op het gebied van Wonen, Zorg, Welzijn of Inkomensondersteuning? De consulenten van het Lokaal Loket wijzen u de weg. Wij geven u gratis informatie en advies. U kunt op alle werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur bij ons terecht. Ook het maken van een afspraak is mogelijk. Adres: Telefoon: E-mail: Website:

Heerenweg 254, Lisse 14 0252 lokaalloket@lisse.nl www.lisse.nl

Pensioengerechtigde leeftijd? Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ontvangt u een aanvullende uitkering op grond van de Participatiewet? Dan mag u maximaal 13 weken per jaar in het buitenland verblijven. U kunt uw vakantieverzoek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) indienen. Niet op tijd terug? Bent u niet op tijd terug van uw verblijf in het buitenland, dan kan uw uitkering worden beëindigd. Dit geldt ook als u door bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, niet op tijd terug kunt komen. Over de periode dat u langer wegblijft dan de maximale

Meer informatie Voor meer informatie over verblijf in het buitenland kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan kunt u terecht bij de SVB. Bereikbaarheid ISD Telefoon: 0800 95 67 000 (gratis) Website: www.isdbollenstreek.nl Per mail: info@isdbollenstreek.nl Persoonlijk: bezoek aan het Lokaal Loket/het zorgloket/Wmo Adviescentrum

Openbare vergadering commissie Maatschappij en Financiën Datum en tijdstip: woensdag 13 juni om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, raadzaal Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Burger aan het woord 4. Presentatie Even Buurten van Welzijnskompas 5. Presentatie politie, brandweer, strategisch veiligheidsbeleid en ondermijning 6. Bespreking raadsvoorstellen 21 juni 9. Ingekomen stukken en mededelingen 7. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van 16 mei 8. Vragenronde commissieleden 9. Ingekomen stukken en mededelingen/informatie college van burgemeester en wethouders 10. Lijst van toezeggingen en moties 11. Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen/ Samenwerkingsverbanden 12. Sluiting

Datum en tijdstip: donderdag 14 juni om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, raadzaal

 @GemLisse  /gemeentelisse

Hoe melden? U kunt uw verblijf in het buitenland melden via het mutatieformulier of het aanvraagformulier vakantie. De formulieren staan op onze website onder formulieren. Of via het digitale aanvraagformulier vakantie. Dat staat op onze website onder het digitaal loket. Wij adviseren u uw verblijf in het buitenland op tijd te melden.

VERGADERINGEN

Openbare vergadering commissie Ruimte en Infrastructuur

Volg ons op Twitter en Facebook:

periode van vier weken, ontvangt u geen uitkering. Als de uitkering beëindigd is moet u opnieuw een aanvraag indienen. De uitkering gaat niet eerder in dan de dag van de nieuwe aanvraag.

Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Burger aan het woord 4. Bespreking raadsvoorstellen 21 juni 5. Projectenboek en paragraaf Grondbeleid Jaarstukken 2017

5. 6. 7. 8. 9. 10.

6. Begroting 2019 HLTsamen 7. Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland 8. Beleidsregel ‘Wonen en Vliegen 20 Ke-contour Schiphol’ 9. Ingekomen stukken en mededelingen 10. Jaarplan raadsgriffie 2018 ‘Naar een griffie op maat, in dienst van de raad’ 11. Toepassen Coördinatieregeling Lisse 2013 voor de ontwikkeling Achterweg Zuid 66 te Lisse Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van 17 mei Vragenronde commissieleden Ingekomen stukken en mededelingen/informatie college van burgemeester en wethouders Lijst van toezeggingen en moties Terugkoppeling Gemeenschappelijke Regelingen/ Samenwerkingsverbanden Sluiting

Openbare gezamenlijke vergadering commissie Maatschappij en Financiën en de commissie Ruimte en Infrastructuur Datum en tijdstip: donderdag 19 juni om 20.00 uur Plaats: gemeentehuis, raadzaal Agenda 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Burger aan het woord 4. Bespreking raadsvoorstellen 28 juni 2. Vaststelling Jaarstukken 2017 3. Vaststelling 1e Tussentijdse Rapportage 2018 4. Vaststelling Kadernota 2019 5. Sluiting De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom!


Gemeenteberichten Vergadering Seniorenraad Lisse Maandag 18 juni om 9.15 uur Raadzaal gemeentehuis Lisse Agenda 1. Opening 2. Mededelingen: • Stand van zaken ASD • Plaatsing van berichten vanuit S.L. in Tussentijds e.a. 3. Notulen van de vergadering van 23 april 4. Ingekomen en uitgaande stukken • Ingekomen: - Knipselkrant - Berichten uit de knipselkrant, nieuwsbrieven e.d. worden zo nodig toegelicht - Antwoordbrief over beheer van de website • Uitgegaan: 5. WMO Informatie vanuit WMO-adviesraad ( vergadering 23 mei) door S.L.- vertegenwoordigster 6. Mondeling verslag commissies • Commissie Zorg & Welzijn • Commissie Wonen & Woonomgeving • Werkgroep Belangenbehartiging KBO-PCOB 7. Rondvraag 8. Sluiting om +/- 11.00 uur

De Wilhelminastraat/Wagenstraat is bereikbaar via de Nassaustraat vanaf de kant van de Heereweg. Het Blokhuis/Meer en Houtplein is bereikbaar via de Nassaustraat vanaf de kant van de Oranjelaan. De Van der Veldstraat is ter hoogte van de Nassaustraat afgesloten. U kunt de Van der Veldstraat, Wagenstraat en Wagendwarsstraat verlaten via de Heereweg/ Westerdreef. Fase 3: 20 augustus 2018 t/m 9 september Nassaustraat tussen het Blokhuis (Meer en Houtplein) en de Koninginneweg/Prins Hendrikstraat Meer informatie volgt in de publicatie van augustus. Fase 4: 10 september t/m 12 oktober 2018 Nassaustraat tussen de Koninginneweg/Prins Hendrikstraat en de Oranjelaan Meer informatie volgt in de publicatie van september. Fietsers en voetgangers Binnen elke fase wordt het fiets- en voetpad telkens aan één zijde van de Nassaustraat om en om afgesloten. Het fiets- en voetgangersverkeer wordt ter plaatse omgeleid. Informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Zegers via telefoonnummer 14 0252.

Dit heeft tot gevolg dat de betrokkene is geregistreerd als ‘vertrokken naar land onbekend’ en ‘als nietingezetene’ is geregistreerd in de BRP. Deze persoon is hierdoor formeel niet meer in Nederland woonachtig. Een brief met het voornemen voor dit besluit is eerder gestuurd naar het laatst bekende adres van de betrokkene. Het voornemen is via deze weg eerder gepubliceerd. De datum van het voornemen is de datum waarop de adresgegevens van de betrokkene als onbekend zijn geregistreerd. Datum besluit: 05-06-2018 Naam en voorletters Geboortedatum Datum voornemen

Lageveen, C 28-08-1955 07-05-2018

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van het besluit een bezwaarschrift indienen. Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval: uw naam en adres, datum van uw bezwaarschrift en handtekening en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vermeld ook de datum van deze publicatie. U kunt dit bezwaarschrift opsturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse.

De volgende vergadering is op maandag 3 september. De volgende vergadering is op maandag 3 september.

APV

VERKEER EN VERVOER Wegafsluiting kruispunt Haven/ Hobahostraat Het kruispunt Haven/Hobahostraat wordt afgesloten van maandag 18 juni tot (naar verwachting) vrijdag 13 juli. Verkeer wordt omgeleid via de Gladiolenstraat, Grachtweg en Schoolstraat. De Hobahostraat blijft dicht tot ongeveer eind juli. De woningen en kantoren van Stek en de ISD blijven te voet bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden is een tijdelijke parkeerplaats beschikbaar aan de Korte Havenstraat. Werkzaamheden Het kruispunt wordt afgesloten vanwege de aanleg van de riolering door de Haven richting de Achter Sint Aagten. Aansluitend wordt de riolering en (tijdelijke) verharding in de Hobahostraat aangelegd. Wij verwachten dat deze werkzaamheden rond eind juli afgerond zijn. Daaropvolgend vinden de werkzaamheden in de 1e en 2e Havendwarsstraat plaats. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk voor het bouwplan Havenkwartier.

Wegafsluiting Nassaustraat Vanwege wegonderhoud wordt de Nassaustraat tussen de Heereweg en de Oranjelaan van 25 juni tot en met 12 oktober afgesloten. Het bestemmingsverkeer en het doorgaande verkeer worden omgeleid. De omleidingsroutes zijn aangegeven met borden. Werk in fases Om het centrum en de omgeving van de Nassaustraat zo goed mogelijk bereikbaar te houden vindt de afsluiting van de Nassaustraat in vier fases plaats. Fase 1: 25 juni t/m 15 juli Nassaustraat tussen de Heereweg en de Wagenstraat/ Wilhelminastraat De Wilhelminastraat en de Wagenstraat blijven bereikbaar via de Nassaustraat vanaf de kant van de Oranjelaan. Het Clausplein is alleen bereikbaar via de Wagenstraat. Hiervoor worden voorzieningen getroffen. Fase 2: 16 juli t/m 19 augustus Nassaustraat tussen de Wagenstraat/ Wilhelminastraat en het Blokhuis (Meer en Houtplein)

Ontheffing/vergunning/toestemming is verleend voor: •

het organiseren van een Korenfestival (Shantyfestival) op ’t Vierkant op één zaterdag in september in de jaren 2018 tot en met 2020 tussen 11.00 en 17.00 uur (voor 2018 op 1 september) (Z-18-041472) (04-06-18) het plaatsen van een afvalcontainer aan de Nieuwstraat /Wilhelminastraat van 1 tot 8 juni 2018 (Z-18-046516) (04-06-18) het plaatsen van een afvalcontainer aan de Kievitstraat van 1 tot 8 juni 2018 (Z-18-046879) (04-06-18)

Het indienen van een bezwaarschrift staat de werking van het besluit niet in de weg. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek indienen om de werking uit te stellen, een zogeheten voorlopige voorziening. Dit dient u in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen met uw DigiD. Wij verwijzen u hiervoor naar www.loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Voor het in behandeling nemen van dit verzoek betaalt u griffierecht.

BOUWEN EN WONEN •

Grachtweg 69

Op grond van artikel 15, lid 4 is vergunning verleend voor: • Van Speykstraat 72 (Z-18-045054) (05-06-18)

Achterweg-Zuid 59

Niet eens met een van deze besluiten?

Vennestraat 10 (nabij)

Hoe u bezwaar kunt maken staat genoemd onder het kopje Bezwaar.

Heereweg 346

Leegstandwet

OVERIGE WETGEVING Uitschrijving Buitenschoolse opvang Kanjers Bekendmaking als bedoeld in artikel 8 lid 4 Besluit landelijk register kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en persoonsregister kinderopvang. Burgemeester en wethouders hebben op 5 juni 2018 Buitenschoolse opvang Kanjers uitgeschreven. De verwijdering van onderstaande voorziening uit het Landelijk Register is wegens sluiting van de betreffende locatie. De Buitenschoolse Opvang Kanjers, Spekkelaan 2 met uniek registratienummer 723728835 is verwijderd met ingang van 5 juni 2018.

Besluit tot wijziging adresgegevens in onbekend Volgens art. 2.21, 2.22 en 2.60 Wet BRP Het college van burgemeesters en wethouders van Lisse heeft besloten de adresgegevens van onderstaande persoon als onbekend op te nemen in de Basisregistratie Personen. Uit onderzoek is gebleken dat betrokkene niet meer woont op het adres waarop deze persoon in de gemeentelijke BRP is ingeschreven.

het herinrichten van het bestaande pand voor vestiging gezondheidscentrum, 01-06-2018 het aanleggen van een paardenbak (legaliseren), 31-05-2018 het bouwen van 3 bedrijfsunits, 05-06-2018 het tijdelijk wijzigen van het gebruik van tuincentrum naar detailhandel, 07-06-2018

Inzien binnengekomen aanvragen Binnengekomen aanvragen kunt u op afspraak inzien in het gemeentehuis Lisse. Wilt u zonder afspraak een aanvraag inzien, dan kan dit in het gemeentekantoor Sassenheim bij balie 0 (bouwen en wonen). Als u een reactie wilt geven op een binnengekomen aanvraag, neemt u dan contact op met een medewerker van het team vergunningen.

Verleende omgevingsvergunning (mogelijkheid tot bezwaar) • Kanaalstraat 62

het plaatsen van lichtreclame, 04-06-2018

Niet eens met het besluit? Hoe u bezwaar kunt maken staat genoemd onder het kopje Bezwaar.

BEZWAAR Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar


Gemeenteberichten maken. Voordat u dit doet, kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen. We nemen dan het besluit met u door. Belt u hiervoor met ons algemene nummer 14 0252. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken – vanaf de dag na de genoemde verzenddatum van betreffend besluit – een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lisse. Het bezwaarschrift moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar bestaat • Reden(en) van het bezwaar • Handtekening

Kopie van het bezwaarschrift dat bij de gemeente Lisse is ingediend. Het adres is: Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag Sector Bestuursrecht Postbus 20302 2500 EH Den Haag U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

WELSTAND – COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

Verzoek voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Hiervoor moet u wel griffiekosten betalen. Het verzoek moet bevatten: • Naam en adres • Datum • Besluit waartegen bezwaar bestaat

Colofon

Collectes Van 10 tot en met 16 juni collecteert Natuurmonumenten. Van 17 tot en met 23 juni collecteert de Maag Lever Darm Stichting. Lisse, 12 juni 2018 Het college van burgemeester en wethouders

Iedere donderdag houdt de Centrale Commissie

De openingstijden voor de receptie en telefonische vragen zijn:

Openingstijden Onze Gemeentewinkel werkt volledig op afspraak zodat u niet lang hoeft te wachten. Een afspraak maakt u op www.lisse.nl, telefonisch via 14 0252 en bij de receptie. Let op: voor het afhalen van uw reisdocumenten of uw rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken!

Voor alle informatie over bouwen, bouwplannen, afwijking van bestemmingsplannen en vergunningen (omgevingsvergunning) kunt u een afspraak maken met Publiekservice/ Vergunningen via telefoonnummer 14 0252.

DIVERSEN

Iedere maandag houdt de plaatselijke vertegenwoordiger van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) voor de gemeente Lisse vanaf 9.30 uur een openbare vergadering in het gemeentehuis van Sassenheim. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, ligt vanaf woensdag ter inzage. U kunt deze inzien bij het gemeentehuis. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

U kunt daarvoor zo binnenlopen.

Contactgegevens Bezoekadres: Heereweg 254, 2161 BS Lisse Postadres: Postbus 200, 2161 AE Lisse Telefoon: 14 0252 E-mail: gemeente@lisse.nl Website: www.lisse.nl

Ruimtelijke Kwaliteit (regio welstandscommissie) voor de Duin- en Bollenstreek vanaf 14.00 uur een openbare vergadering in het Groothandelsgebouw, Stationsplein 45 te Rotterdam. De agenda met de bouwplannen die tijdens de vergadering worden beoordeeld, kunt u vanaf donderdag telefonisch opvragen. Wilt u meer informatie? Belt u dan naar 14 0252.

• Maandag, dinsdag en woensdag van 08.30 tot 17.00 uur • Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

Griffie Heeft u vragen over de gemeenteraad of over raadsvergaderingen? Neem dan contact op met griffier mw. drs. M. (Margriet) G.J. Veeger, telefoonnummer 0252 433120 of mveeger@lisse.nl U vindt deze informatierubriek ook op www.lisse.nl onder het kopje bestuur/bekendmakingen en regelgeving.

Milieustraat De milieustraat is gevestigd aan de Vennestraat 3. U kunt er terecht op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Volg ons op Twitter en Facebook:

 @GemLisse  /gemeentelisse

e s a e L x e l F e t a v i r P : r e k k a B N u b i j A u to * r a a b g e z p o s k j i l e Maand nden *Na 12 maa

CELERIO P. M . vanaf

* € 209,-

SWIF T P. M . vanaf

IGNIS

€ 269,-

*

P. M . vanaf

* € 269,-

De meest flexibele vorm van Private Lease. Zorgelozer kan het niet!

Staat uw droomhuis ineens te koop? Of besluit u dat het nú tijd is om die langgekoesterde wereldreis te maken? Suzuki Private FlexLease biedt u na 12 maanden de mogelijkheid tot opzeggen, zonder afkoopkosten én zonder opgave van redenen. Daarnaast biedt het u alle voordelen van Suzuki Private Lease. Al uw onderhoud, reparaties en schades worden bij de Suzuki-dealer voor u opgelost. Zorgelozer kan het niet! Voor een nadere toelichting bent u van harte welkom in onze showroom. Wij begroeten u graag!

Auto Bakker

Industriekade 16A, Sassenheim, Tel. 0252 – 224 224, www.autobakker.nl Gemiddeld brandstofverbruik volgens Euro 6 norm: 3,6 - 4,3 l/100 km; 23,0 - 27,8 km/l; CO2-uitstoot: 84 - 114 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarieven per maand o.b.v. Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, 12 schadevrije jaren, provincie Utrecht, incl. btw, excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting en bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht. Meerkilometerprijs varieert van € 0,03 tot € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte. Aan de berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Onder voorbehoud van acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR. Dit aanbod is twee weken geldig. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. directsales@suzukifs.nl. © 03-18


Aanleveren familieberichten U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij onze receptie.

Per e-mail

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, nemen wij met veel verdriet afscheid van onze broer, zwager en oom Hoofdstraat 26, 2181 Hillegom Hoofdstraat 26, 2181 ED ED Hillegom Tel 0252 520557 06 22795993 Tel 0252 520557 - 06- 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl mail: info@rinusvanstein.nl

Johan Klitz UITGEBREIDE COLLECTIE - COLLECTIE JoopUITGEBREIDE TAPIJT - PARKET - LAMINAAT - PVC

Mail de tekst naar advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws of de Hillegommer. TAPIJT *GORDIJNEN 26 april 1947-- RAAMDECORATIE 5 juni 2018 - PARKET LAMINAAT †- PVC U krijgt van ons een geheel vrijblijvende GORDIJNEN - RAAMDECORATIE Openingstijden: Chris en Thea prijsopgave en een voorbeeld (PDF). maandag gesloten Openingstijden: Greet en Ard † dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur maandag gesloten Per post of afgeven zaterdag 10.00 tot 16.00 uurKarel en Wil dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur Ton † U kunt uw advertentie per post zaterdag 10.00 tot 16.00 uur Lenie † sturen of afgeven aan onze receptie Peter en Iris van Uitgeverij Verhagen, Neven en nichten Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-vr: 8.30-17.00 uur). (zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze krant)

Hillegommerdijk 342 2144 KS Beinsdorp De afscheidsplechtigheid heeft plaats gevonden op maandag 11 juni in crematorium Haarlemmermeer.

• Begraven Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993

UITGEBREIDE COLLECTIE UITGEBREIDE COLLECTIE GORDIJNEN - RAAMDECORATIE GORDIJNEN - RAAMDECORATIE TAPIJT - LAMINAAT - PVC

TAPIJT - LAMINAAT - PVC

Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl • Cremeren mail: info@rinusvanstein.nl

• Rouwtransporten door binnen en buitenland Openingstijden: • Opbaring in eigen rouwkamers maandag gesloten

Openingstijden:

t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur • Eigen dinsdag parkeerterrein maandag gesloten zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur

• Dag en nacht bereikbaar zaterdag 10.00 tot 16.00 uur Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom Tel 0252 520557 - 06 22795993 mail: info@rinusvanstein.nl Hoofdstraat 26, 2181 ED Hillegom

Tel 0252 520557 - 06 22795993 Openingstijden: maandag gesloten mail: info@rinusvanstein.nl

dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00Openingstijden: tot 16.00 uur

Jacoba van Beierenlaan 4 2171 CM Sassenheim

Tel: 0252-211843

E-mail: uitvaartverzorging@vliem.nl www.uitvaartverzorgingvliem.nl

maandag gesloten dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.30 uur zaterdag 10.00 tot 16.00 uur

Iedereen verdient een waardig laatste afscheid. Ik ondersteun u graag om dit te realiseren. Of de uitvaart nu groot of juist klein en intiem moet zijn.

r 20 jaa a

l

e

i t

i d

U v

Heereweg 21 2161 AC Lisse 0252 - 413 213 info@vanderputtenendunweg.nl

G & BOKS

i n g

BRO

IN

AG

K

L

K

Toos Hermans Uitvaartverzorger

e a r t b e g

www.vanderputtenendunweg.nl

FAMILIEBERICHTEN

Te huur: Multifunctionele bedrijfsunit van ca 65 m. gelegen aan de Ruijterstraat 2C te Rijnsburg. Objectkenmerken: courante maatvoering, goede bereikbaarheid en uitermate geschikt voor de zelfstandige ondernemer en opslagdoeleinden. Info: www.basis.nl

Babyconcert 0 - 2 jaar bij De Mirtetak, Centrum Sunterra op vrijdagmorgen 15 juni. Met gitaar, lier, zang, kleine instrumentjes, ocean drum. Veel sfeer, lekker luisteren en meebewegen. Info en aanmelden: lieneke.schotanus@mirtetak.nl https://www.mirtetak.nl/cursussen/voorkids/babymuziek.

Klein heiwerk

Nieuwstraat 38, 2312 KC Leiden, tel: 071-5145832 Gevraagd: kunst, antiek, goud, zilver en kleingoed. Geopend op afspraak: ma-vrij van 10-17 uur. Taxatie aan huis? Bel of mail voor informatie en afspraak www.onderdeboompjes.nl / info@onderdeboompjes.nl

Ook op moeilijk bereikbare plaatsen voor uw: aanbouw, tuinmuren, serrebouw of funderingsherstel

Bekendmaking maaien van watergangen / onderhoudswerkzaamheden Bollenstreek KUNSTSTOF KOZIJNEN // DAKKAPELLEN // AANBOUWEN VERBOUWINGEN // ZONWERING // VELUX-DAKVENSTERS DUIZENDEN KLANTEN GINGEN U VOOR! Bekijk de vele referenties op onze website. GEEN AANBETALING! Openingstijden: ma. gesloten // di. t/m vr. 09.00-17.00 uur za. 09.00-13.00 uur (tevens op afspraak geopend) Luzernestraat 106A (industrieterrein Spoorzicht) 2153 GN Nieuw-Vennep 0252 - 67 50 80 // info@multigevel.nl

WWW.MULTIGEVEL.NL

Evenals voorgaande jaren worden, vanaf 1 juni tot en met 31 oktober, op diverse locaties in de Bollenstreek schouwwerkzaamheden verricht door aannemers- en hoveniersbedrijf J. Jonker en Zn. Deze schouwwerkzaamheden worden verricht ten behoeve van de primaire watergangen en uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De primaire watergangen zijn de belangrijkste afvoerende watergangen die onder de onderhoudsplicht van het Hoogheemraadschap van Rijnland vallen. Uiteraard zullen deze werkzaamheden met de grootste zorgvuldigheid worden uitgevoerd,

waarbij de overlast tot een minimum zal worden beperkt. Middels deze advertentie willen wij u op de hoogte stellen omtrent de uitvoering van deze werkzaamheden. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen middels het contactformulier op onze website (www.jonkerenzn.nl) of per mail (info@jonkerenzn.nl). De betreffende grondeigenaren en andere belanghebbenden zullen nog nader worden geïnformeerd door ons als aannemer.


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Belastingdienst in de fout bij huurders

Bewezen de goedkoopste!

REGIO n Via de Woonbond heeft

de HuurdersBelangenVereniging Bollenstreek (HBVB) kennisgenomen van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag inzake onrechtmatig verstrekte inkomensgegevens, waardoor inkomensafhankelijke huur kon worden toegepast.

20 Ke-contour Schiphol LISSE De gemeenteraad gaat een stuk behandelen waarin wordt gesproken om bouwen binnen de Ke-contour mogelijk te maken. n

In de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) vergadering zijn provincies en gemeenten overeengekomen dat zij de gemaakte afspraken zullen vastleggen in de Provinciale Ruimtelijke Verordeningen en in nog op te stellen gemeentelijke beleidsregels. Met het vaststellen van de beleidsregel ‘Wonen en Vliegen 20 Ke-contour Schiphol’ komt de gemeente de gemaakte bestuurlijke afspraken na en houdt zij zelf de regie op het al dan niet toestaan van woningbouw binnen de 20 Ke-contour van Schiphol. Wethouder Jeanet van der Laan zei hierover tegen de pers dat de druk op de woningmarkt er mede toe bijdraagt dat er iets soepeler met de regels wordt omgegaan. “Er wordt inderdaad een conditie geschapen voor het plegen van woningbouw en het houden de regie. Dat is ook wat we willen. Deze afspraken houden onder andere in dat woningbouw binnen de 20 Ke-contour weer mogelijk wordt, mits gemeenten middels informatievoorziening rekenschap geven van de geluidsbelasting ter plaatse. Hiermee wordt op voorhand duidelijkheid gecreëerd voor alle partijen.”

ng per klant

er de aanbiedi

Maximaal 4 ke

3 PAAR

Happy socks Diverse kleuren en dessins Maat 36 t/m 46 3 paar naar keuze Van 23.97

SUPER

STUNT

2+2 GRATIS*

7UP, Pepsi of SiSi 4 flessen van 1.25 of 1.5 liter Van 5.72 - 7.00 Voor 2.86 - 3.50

7

Nieuwe kadernota gaat naar de raad LISSE n Binnenkort krijgt de gemeenteraad de Kadernota 2019 te behandelen. De Kadernota bevat een eerste aanzet voor de vertaling van het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen duurzaam denken, samen vernieuwend doen’ en speelt in op de daarin opgenomen duurzaamheidsgedachte. Door Arie in ‘t Veld

Per combinatie kan de prijs verschillen. *Je krijgt 50% korting op de totaalprijs

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond. Voormalig minister Blok voerde in april 2016 een wetswijziging door, die het verstrekken van gegevens vanaf april 2016 wel mogelijk maakte. De HBVB wil haar leden en andere huurders die in de periode 20132016 inkomensafhankelijke huurverhoging hebben betaald wijzen op de mogelijkheid om via een modelbrief van de Woonbond een schadevergoeding te eisen bij de Belastingdienst. Er is via de site van de Woonbond ook een Excelbestand beschikbaar waarop kan worden berekend hoe groot de geleden schade is. Voor huurders die in 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging hebben gehad, is het van belang de brief voor 1 juli te versturen, omdat hiermee ook de verjaring wordt gestuit. De verjaring van een dergelijke vordering is vijf jaar.

DINSDAG 12 JUNI 2018

Het college doet hierin voorstellen op het gebied van wonen, verkeer, veiligheid, omgevingswet en duurzaamheid. Het nieuwe beleid dat ontstaat uit het coalitieakkoord wordt deze zomer verder uitgewerkt en doorgerekend en opgenomen in de programmabegroting 2019. Volgens wethouder Kees van der Zwet is een van de belangrijke aspecten daarin het vervallen van de precariobelasting per 2022. “Het vervallen van de mogelijkheid om precariobelasting te heffen bij nutsbedrijven op kabels en leidingen in gemeentegrond is opgenomen in de begroting en het meerjarenperspectief. Deels compenseren wij de vervallen opbrengst door die over te hevelen via de OZB, het andere deel dekken we uit de begrotingsresultaten over 2022 en verder. Tot op heden bedragen de inkomsten voor de gemeente op jaarbasis en van alle nutsbedrijven 2.148.000 euro. Wij stellen in de kadernota voor om een ingroeimodel met tijdelijke compensatie te hanteren ter voorkoming van een te grote OZBverhoging ineens in 2022. In 2022 vervalt deze compensatie, omdat de tarieven van Dunea en Alliander met deze bedragen verlaagd zullen worden, doordat zij de precariobe-

lasting niet langer doorbelasten aan onze inwoners. Een en ander houdt wel in dat Lisse door het wegvallen en daarnaast compenseren van deze post aan de burger, op een structureel tekort van 888.000 euro komt te staan. Dat tekort komt ten laste van het positieve saldo van het meerjarenperspectief.” Wethouder Jeanet van der Laan zegt het belangrijk is dat in de nota de mens centraal wordt gesteld. Met name op het gebied van het sociaal domein. Verder geeft ze aan dat het college geld zal inzetten op datagedreven werken. “We vragen de raad in dat kader geld (44.000 euro) om een programma in te zetten voor een mobiliteitsonderzoek. Dat is een ander onderzoek dan het eerder aangekondigde mobiliteitsplan dat mede is geënt op de zuidelijke ontsluiting met Haarlemmermeer. Het mobiliteitsonderzoek behelst zaken zoals het gebruik van wegen en bijvoorbeeld fietspaden, om knelpunten boven tafel te halen.” Van der Laan streeft ernaar dit onderzoek in eigen huis te organiseren, hetgeen mogelijk zou moeten zijn gezien de samenwerking tussen de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. Dan hoeft men geen extern bureau in te huren. In het nieuwe coalitieakkoord staat een gezond, solide en toekomstbestendig financieel beleid centraal. Daarbij is het uitgangspunt dat Lisse geen stijging van de lokale lasten wil doorvoeren, tenzij dit door inflatie noodzakelijk is of dat er sprake is van duidelijk aanwijsbare redenen. Op basis van de uitkomsten van de behandeling van de kadernota zullen de Begroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 worden uitgewerkt.

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 13 t/m dinsdag 19 juni 2018

WE E KE N DD EAL VR

ZA

ZO

15, 16 & 17 juni

SUPER

STUNT

50% KORTING

Pampers New Baby, Premium Protection of Pants Alle pakken met 19 - 41 stuks Van 4.69 - 9.39 Voor 2.34 - 4.69

Kijk voor actuele openingstijden op hoogvliet.com/openingstijden Zet- en drukfouten voorbehouden

In de heemtuin zijn gratis recepten met daslook (foto) en andere kruiden verkrijgbaar.

Kruidenallerlei in de heemtuin Lisse LISSE n In de heemtuin staan zondag 17 juni de wilde planten centraal die een functie hebben als kruid. Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn er diverse activiteiten zoals het maken van kruidenzakjes en het proeven van verschillende soorten kruidenthee. Wilde planten worden al van oudsher gebruikt voor allerlei toepassingen. Als geneeskruid, bij de bereiding van voedsel en als schoonmaakmiddel. Voor deze laatste toepassing werd bijvoorbeeld het roze bloeiende Zeepkruid gebruikt, waarvan de bladeren in water een zeepachtige substantie afgeven. Ook de planten groot en klein glaskruid werden gebruikt als schoon-

maakmiddel. Het schuurde nieuw geblazen glas tot grotere helderheid. Meer bekend is het gebruik van kruiden bij de voedselbereiding. Van gerechten met daslook, vlier, teunisbloem, wilde marjolein en diverse andere planten zijn gratis recepten verkrijgbaar. Tijdens de middagopenstelling vertellen de imkers over hun werk en over de honingbijen. Door de unieke samenwerking met de molenaars van de Zemelpoldermolen zal de molen tijdens de openstellingen van de heemtuin meestal in bedrijf zijn. De heemtuin ligt aan het eind van de Don Boscostraat, langs het Heempad naar de Zemelpoldermolen en is vrijdags altijd open van 09.00 tot 13.00 uur tijdens de onderhoudswerkzaamheden. www. heemtuinlisse.tk


UI

E T R SS EC A A R E DI R R B CA S VE LE I NG LE VE PR AD XS RRA BO OO TV

LENTEVOORDEEL! 2850,-

N

1995,-

Elektrisch verstelbaar 140 x 200 cm

• CARES S

CAR

S

ES

BOXSPRI

G

S

E

S

CE OI H C

!

bij Caresse Boxsprings & More

E R

I

XSPRI BO N

G

CA

GS

• CAR E

C H O I C E

S

NU INCLUSIEF HOOGWAARDIGE

S

N

G

GEL FOAM TOPPER T.W.V. € 499,-

E BOXSP

N

R

SS

E

E T SS AR RE KA C A AU DE

CA

JAARAB ON OP WE NEMENT CAD NDY M AGAZIN EAU E! S

E

BOXSP R

I

Bij aank oo Caresse p van Wendy ’s boxspr ing 3800 Choice: -3850

Caresse 3800: complete boxspring bestaande uit: • een luxe, robuust gestoffeerd hoofdbord; • 2 elektrische verstelbare boxsprings voorzien van pocketveren; • boxsprings voorzien van anti-slip; • 2 pocketveer matrassen met 7 comfort zones; Inclusief hoogwaardige Gel Foam topmatras t.w.v. 499,-;; • 2 elektrische motoren met kabelbediening; • diverse kleuren leverbaar.

ER IS AL EEN CARESSE BOXSPRING VANAF E 995,VLAKKE

UITVOERING

140x200 cm

EXTRA NEKVERSTELLING

PULL-BACK

995,-

PULL-BACK

VLAKKE

UITVOERING

140x200 cm

1295,CARESSE 4500 ANDERE MATEN LEVERBAAR

140x200 cm

2270,-

1495,-

140x200 cm

1995,-

ANDERE MATEN LEVERBAAR

ANDERE MATEN LEVERBAAR

160x200 cm

3420,-

2395,-

CARESSE 9700 ANDERE MATEN LEVERBAAR

160x200 cm

5705,-

3995,-

KELTO Slaapkamercentrum

ELEKTRISCHE UITVOERING

CARESSE 4650

CARESSE 4700

140x200 cm

1850,-

1295,-

Gieterij 30 Dealerblok 2211 XK NOORDWIJKERHOUT 0252 341 111 info@kelto.nl www.kelto.nl

PULL-BACK

CARESSE 4600 ANDERE MATEN LEVERBAAR

120x200 cm

2135,-

1495,Caresse matras-toppers, touched by nature

Voor uitgebreide informatie www.caresseboxsprings.nl Adv. WK13. Aanbiedingen geldig t/m 3 juni 2018. Zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 JUNI 2018

9

College presenteert eerste tussentijdse rapportage LISSE n Het is een beetje ondankbaar werk, maar hoort nu eenmaal bij een wisseling van het college: het presenteren van de eerste tussentijdse rapportage, waarvan vrijwel alle aspecten nog voor rekening van de vorige gemeenteraad komen. Niet letterlijk uiteraard. Door Arie in ‘t Veld

Wethouder Kees van der Zwet zegt dat op velerlei gebied blijkt dat Lisse het goed doet. “Daarbij staan veiligheid en veiligheidsgevoel hoog in het vaandel, maar ook bijvoorbeeld het feit dat Lisse is uitgeroepen tot groenste dorp in het kader van Entente Florale.” Van der Zwet zegt van de gemeenteraad weinig tot geen negatieve opmerkingen over de eerste tussentijdse rapportage te verwachten. “Het is trouwens niet alleen een financieel, maar ook een beleidsstuk. Het begrotingsresultaat van deze rapportage voor 2018 komt op dit moment uit op 11.148 euro voordelig. Bij de oorspronkelijke begroting gingen wij nog uit van een voordelig resultaat van 204.000 euro. Het resultaat van 202.500 euro vormt het startpunt voor deze rapportage. Tussentijdse begrotingswijzigingen tot en met april 2018 zijn in de rapportage verwerkt. De mutaties van lasten en baten in deze rapportage bedragen per saldo 191.352 euro nadelig. Voor het Sociaal Domein hanteren wij niet langer het principe van Rijksbudget = werkbudget. Dit heeft tot gevolg dat de verrekening van het verschil tussen baten en lasten daarbinnen nu loopt via het begrotingsresultaat.”

Enkele aspecten uit de rapportage zijn het feit dat de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg begin 2017 Veilig Thuis Hollands Midden hebben beoordeeld met een onvoldoende. Veilig Thuis HM is met een plan van aanpak gekomen om bij de volgende inspectie aan het toetsingskader te voldoen en om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. De extra kosten voor Lisse voor 2018 zijn 66.600 euro en werken structureel door. Verder onder meer het feit dat in februari de raad de beleids- en beheerplannen en de daarin gestelde kwaliteitseisen vastgesteld heeft, waaronder het baggerplan. De financiële consequentie daarvan is dat er eenmalig in 2018 een bedrag van 81.000 euro in de voorziening moet worden gestort. Nieuw is de door het Rijk opgelegde taak Ondermijning. Die opdracht vraagt om een investering voor de komende vier jaar (2018- 2021). Door de druk in de grote steden op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit wordt in alle gemeenten het risico gelopen dat de criminele activiteiten zich verplaatsen naar onze regio. Van der Zwet zegt dat het zo op het eerste oog in Lisse niet ter sprake is, maar toch aan de orde kan komen. “Bijvoorbeeld bij het kopen van onroerend goed met crimineel geld.” Daarnaast omvat de presentatie het verslag over wat er heeft plaatsgevonden op de taakvelden dienstverlening en participatie, zorg, jeugd en welzijn, ruimte en wonen, economie en toerisme, cultuur sport en onderwijs en onder andere ook leefbaarheid en veiligheid.

Cheque voor gemeente Lisse LISSE n Tijdens het Fonds 1818 Festival in Den Haag kregen de negentien burgemeesters in de regio van het fonds, plus die van Madurodam, ieder een cheque ter waarde van € 18.000,18. Die kunnen ze vrij besteden aan maatschappelijke projecten in hun gemeente.

Ook Lisse behoorde tot de gelukkigen. Navraag bij de gemeente

o-

leerde dat het bedrag van Fonds 1818 gebruikt wordt voor Praatbankjes (bankjes waarop je kunt plaatsnemen als je behoefte hebt aan een gesprek), een donatie aan het Lokaal Fonds Lisse dat lokale initiatieven ondersteunt, een bedrag voor Vereniging Oud Lisse waarmee zij haar beeldmateriaal kan behouden en omzetten naar digitaal materiaal en voor de Open Monumentendag.

Programma Do 7 juni t/m Wo 13 juni

Cinema Floralis

Scene uit 'Uw beurt om te huilen'. | Foto: Peet Romijn

Jurassic World: JTS Flores wint Fallen Kingdom regieprijs

Programma Do 14 juni t/m Wo 20 juni

128 min 3ag PREMIÈRE Do/Vr 21:15, Zo 20:15, Wo 21:15 uur.

REGIO

n Jeugdtheaterschool Solo: A Star Wars Story Flores uit 135 Lisse won afgelopen min 3ag Do/Vr/Wo 18:30 uur. in de caweekend de eerste prijs tegorie Beste Regie op het 5RoeFestival in Noordwijkerhout. Pieter Konijn (NL)

Jurassic World: Fallen Kingdom 128 min PREMIÈRE Do 20:00, Vr 21:15, Za 15:45 en 21:15, Zo 15:45 en 20:00, Wo 20:00 uur.

95 min 2ga Ticket 7,50

Wo 15:00speelde uur. De Productieklas er zondag 10 juni de voorstelling ‘Uw beurt om te huilen’. De voorstelling gaat over de vele manieren van vieren. Cinema Plus Worden we Entree wel echt blij van feest€ 6,50 inclusief koffie en cake! jes of is zelfs een feest routine geworden? Een nietszeggende feliciDonderdag 7 en 13 juni: tatie op Facebook, een verplichte Blue kringverjaardag. De professionele Aanvang 15:00 uur. vakjury bestaande uit Rosa Mee (actrice), Jessica Zeylmaker (actrice) en Korneel Evers (acteur en cabaretier) was zeer te spreken over de regie van artistiek leider Remco Went: “Mooie beeldende keuzes. En bijzonder hoe een regisseur een Bioscoop & restauran groep op 110% kan laten spelen.” t Alle winnaars van het 5RoeFestival mogen een bezoek brengen aan het Nationale Theater in Den Haag. Op 30 september is de voorstelling een laatste keer te zien tijdens het Florestival, naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van de jeugdtheaterschool.

www.cinemafloralis.nl Cinema Plus Entree € 6,50 incl. koffie en cake

Film&Eten

DONDERDAG 14 JUNI: ISLE OF DOGS AANVANG 15:00 UUR.

Floralisplein 69 Lisse Tel.0252 830393 LISSE

Solo: A Star Wars Story 135 min Vr/Za 18:30 uur. Pieter Konijn (NL) 95 min Ticket 7,50 Za/Zo 13:45, Wo 15:00 uur. Buurman & Buurman hebben een nieuw huis! 75 min Ticket 7,50 Za/Zo 12:30 uur.

...VOOR EEN BOURGONDISCH DINER EN DE BESTE FILMS

Floralisplein 69 • Lisse • Tel. 0252 830393 • www.cinemafloralis.nl

COLUMN Theorie en praktijk, een wereld van verschil

Mr. Johan van Steijn FFP RB Kromhout, accountants en belastingadviseurs Kanaalstraat 270e Lisse www.kromhoutlisse.nl 0252 41 74 50 js@kromhoutlisse.nl

Een relatie van ons kantoor verwachtte vorig jaar een flinke uitkering uit zijn levenslooptegoed van € 60.000. Verder zat er nog een inkomensmeevaller uit zijn bedrijf van € 50.000 aan te komen. Al dit extra inkomsten dreigden belast te gaan worden tegen het hoogste tarief van 52%. Geen leuk vooruitzicht. Tegelijkertijd had onze relatie een zelfstandig wonende dochter met een WAJONG-uitkering. Deze uitkering is bedoelt voor jongeren met een arbeidsbeperking. De WAJONG is echter geen vetpot. Ze zat ’s winters in haar eigen woning letterlijk in de kou. Dat doet je als ouder natuurlijk pijn. Een aanvullend inkomen bovenop de WAJONG zou voor deze dochter een mooie oplossing zijn. Het plan in theorie Als adviseur gaan bij mij dan alle registers open en onderzoek ik

alle mogelijkheden. Die dacht ik te hebben gevonden in de aftrekmogelijkheid van een lijfrente voor kinderen met een arbeidsbeperking. Normaal is de aftrek van lijfrenten aan grenzen gebonden. Maar laat er nu voor ouders een, in beginsel, onbeperkte aftrekmogelijkheid bestaan voor lijfrentepremies ten behoeve van dergelijke kinderen. Om zeker te zijn van de aftrekmogelijkheid heb ik eerst intensief overleg gehad met de belastingdienst. Allereerst om te bepalen of de arbeidsbeperking in dit specifieke geval voldoende was om de regeling toe te passen. Vervolgens ook om zekerheid te krijgen dat de aftrek tot een bedrag van € 110.000 zou worden toegestaan. Het duurde even maar er kwam uiteindelijk een akkoord met de belastingdienst.

En nu de praktijk

hebben samen gezorgd dat de verzekeraar zijn voorwaarden ging Vervolgens heb ik contact gezocht aanpassen. We wilden namelijk niet met de verzekeringsadviseur bij de achteraf een tik op de vingers krijgen bank van onze relatie. Die wist er geen van de fiscus. Daarnaast is een aparte raad mee. Nee, dit soort “complexe” overlijdensrisicoverzekering gesloten producten boden ze niet aan. Vreemd van een paar tientjes per jaar. Zo zou zou je zeggen: De wet staat het toe het lijfrentekapitaal bij een eventueel maar in de praktijk kon het niet onverwacht (voortijdig) overlijden worden uitgevoerd. van de dochter niet verloren gaan. Ik moest mijn zoektocht dus verleggen en heb bij een andere zeer Mijn relatie vond het geweldig en zijn deskundige verzekeringsadviseur dochter is er vervolgens van in kennis verzocht om de verzekeringsmarkt gesteld. Er viel ook een grote zorg nogmaals te verkennen. Ook dat van haar schouders. Zij kan sindsdien viel niet mee. Er waren uiteindelijk (nu vermoedelijk levenslang) haar slechts twee verzekeraars die een verwarming ’s winters op een dergelijke lijfrente aanboden. normale kamertemperatuur zetten. Eén van de twee viel vanwege de Vanwege haar fiscale situatie hoefde voorwaarden al snel af. Er bleef dus ze over dit aanvullende inkomen maar één verzekeraar over. Samen vrijwel geen belasting te betalen. Het met de verzekeringsadviseur heb ik kan raar lopen met de levensloop de voorwaarden goed doorgenomen. maar daar doe ik het allemaal voor. Die voorwaarden bleken niet aan Je moet het maar even bedenken en de wettelijke eisen te voldoen. We vervolgens uitgevoerd krijgen!


vaderdag

BBQ

16 + 17 juni

Weekend Voor de bewuste slaper “Goed slapen begint met goed advies. Wij helpen u graag!”

Grill demo’s Grill market Grill wedstrijd

Terry Wassenaar uw Slaapkenner adviseur in Lisse

SLAAPKENNER LISSE

7

Kanaalstraat 94-98 2161 JP Lisse Telefoon: 0252 433 084 info@slaapkennerlisse.nl

dagen

OPEN

P

GRATIS

Beleef de méér dan 50 (woon)winkels tussen Hoofddorp en Heemstede

www.boulevardcruquius.nl

gratis parkeren

slaapkennerlisse.nl

Op de hoogte blijven van nieuwtjes en alle evenementen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

VAN MOLENKAP TOT DAKKAPEL

Wij zijn op zoek naar SOCIALE & BETROUWBARE ZORGHULPEN. Ben je op zoek naar een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende baan? Wil je werken voor cliënten en in een organisatie die jouw inzet waarderen? Mail dan je CV, motivatie en beschikbaarheid. ☎ 071 - 515 05 05 ✉ werken@groenoordzorgt.nl www.groenoordzorgt.nl

NIEUWE SIERBESTRATING?

De grootste keus, meer dan 100 voorbeeldtuinen! Tegels, zand, uitgraven, afvoer, aanleggen, trillen en 1 jaar garantie

OP = OP

ALL-IN nu al vanaf € 69,- per m2 Neem uw tuinmaten mee voor een gratis ontwerp en vrijblijvende prijsopgave. Ook bij u thuis!

EXTREEM BESCHERMENDE LAKKEN VOOR BUITEN

TEL UIT JE VOORDEEL

vervaldatum 30 09 2018

Bij aankoop van

ken 2x 1 liter Rubbol buitenlak

Openingstijden: ma. t/m za. van 08.00

- 17.00 uur

Modeltuinen Zwanenburg

* Kijk op sikkens.nl/buitenlak voor de actievoorwaarden. Actieperiode is van 9 april t/m 30 september 2018.

IJweg 411 • 1161 EZ Zwanenburg • 023 - 5552475 • 06 - 58931561 Hoofdstraat 154, 2181 EH Hillegom

Kijk voor aanleg en levering van sierbestrating en tuinhout op:

www.modeltuinenzwanenburg.nl


nieuws/column

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 JUNI 2018

11

Lisse sluit jaarrekening 2017 positief af LISSE n Het college van burgemeester en wethouders legt met de jaarstukken 2017 verantwoording af aan de raad over wat zij in 2017 gedaan en bereikt heeft. De collegeleden constateren dat er op diverse werkterreinen prima resultaten zijn behaald. Het resultaat van de jaarrekening over 2017 is bijna € 1,3 miljoen positief. Door Arie in ‘t Veld

De Jaarstukken 2017 zijn in belangrijke mate voorbereid door het voorgaande college dat onlangs afscheid heeft genomen. Het nieuwe college spreekt zijn waardering uit over wat er door het voorgaande college allemaal is bereikt. Wethouder Kees van der Zwet van Financiën: “Er zijn goede resultaten behaald in 2017. Daarom gaan wij een aantal beleidslijnen zeker voortzetten. Zo wil Lisse door intensieve samenwerking met inwoners (participatie) het vertrouwen in de overheid vergroten. Ook wil het college hiermee breed draagvlak creëren voor initiatieven, beleid en besluiten.” Op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling zijn in het afgelopen jaar de laatste taken van de overheid overgeheveld naar gemeenten. In 2017 zijn diverse activiteiten verricht op het gebied van jeugd, Participatiewet en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Eind 2016 zijn nieuwe contracten gesloten met jeugdhulpaanbieders die in 2017 zijn uitgevoerd. In 2017 is voor de Participatiewet vooral gewerkt aan de interne organisatie van het Servicepunt Werk, het

verwerven van bekendheid en het opbouwen van netwerken met onder meer werkgevers. Ook de ondersteuning van cliënten naar werk is op gang gekomen. Met de gemeenten Hillegom, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen is voor de vernieuwing van de Wmo een onderzoek naar de toegang tot hulp en ondersteuning uitgevoerd. De conclusies en aanbevelingen uit dit onderzoek zijn besproken met partners uit het maatschappelijk middenveld en krijgen het komend jaar vorm. Op het gebied van onderwijs is ingezet op de aansluiting met het arbeidsmarktbeleid, onderwijs aan nieuwkomers/statushouders en preventie om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Bij KTS in Voorhout kunnen leerlingen met autisme uit Lisse in een prikkelarme omgeving met kleine groepen toch hun diploma halen. In 2017 is een derde taalklas geopend in Noordwijkerhout. Het project Samen Zorgen van het Fioretti College Hillegom is eind december van start gegaan. Verder is in 2017 bekend geworden wat de effecten zijn van het omgekeerd inzamelen van het huishoudelijk afval. Het doet het college goed te zien dat inwoners van Lisse hoog scoren op zorgvuldige afvalscheiding. Ook de scholen zijn actief aan de slag gegaan met afvalscheiding. Naast dit alles was 2017 het eerste jaar van de ambtelijke samenvoeging met de gemeenten Hillegom en Teylingen. De ambtelijke organisatie HLTsamen heeft afgelopen jaar haar vorm gekregen en de meerwaarde - ondanks onvermijdelijke kinderziekten - van samenwerken is stevig merkbaar.

Schrijf je in voor kinderrommelmarkt LISSE

De inschrijving voor de kinderrommelmarkt in het centrum van Lisse is geopend. n

Op zaterdag 14 juli is er in Dorpshart Lisse tussen 10 en 14 uur een gezellige kinderrommelmarkt in de Kanaalstraat en de Kapelstraat, gratis toegang. Kinderen kunnen dan hun oude speelgoed verkopen

en zo een zakcentje verdienen voor de vakantie. Belangrijk: bij inschrijving dient het kind aanwezig te zijn of men dient het legitimatiebewijs van het kind te tonen. Dit in verband met handelaren; commerciële verkoop is namelijk niet toegestaan. Inschrijven kan bij Museum de Zwarte Tulp en VVV Lisse vanaf 12 juni, 10.00 uur.

Bezige bijen bij de raat. | Foto: pr

Kijkje nemen bij de bijenkoningin REGIO n Het duurt nog even, maar het is goed om het alvast in de agenda te zetten: in het weekend van 14 en 15 juli houden imkers op meer dan 200 locaties open huis. Benieuwd naar het werk van een imker? Wil je weten hoe honing ontstaat? Of hoe bijen hun raten bouwen?

Voor het negende jaar op rij organiseert de Nederlandse Bijenhoudersvereniging de Landelijke Open Imkerijdag, het grootste imkerevenement in ons land. Tijdens het open

huis van de bijenhoudersvereniging ontdekken bezoekers van alles over bijen: uitleg over werksters, darren en de (bijen)koningin en praktische tips over het bij-vriendelijke maken van eigen tuin en balkon. Uiteraard is het mogelijk om te zien hoe honing wordt gemaakt en gaat bezoekers in de bijenkast om de koningin te zien. Insecten en in het bijzonder bijen staan volop in de belangstelling. Hun voortbestaan is in gevaar. Bijen zijn onmisbaar voor ons dagelijks voedsel. Het is daarom van groot

belang om onze leefomgeving zo bij-vriendelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het planten van allerlei bloeiende gewassen waar nectar en stuifmeel kan worden verzameld. Nederland telt ongeveer 10.000 imkers waarvan 80 procent is aangesloten bij de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV). De vereniging leidt jaarlijks nieuwe imkers op. Dit jaar zijn dat er meer dan 1.000. Kijk voor een open huis locatie in de buurt op www.bijenhouders.nl/landelijke-open-imkerijdag.

Smakelijk Winkelen Heereweg LISSE n Een aantal enthousiaste ondernemers heeft begin 2018 de handen ineen geslagen om van Heereweg - ‘t Vierkant dé plek te maken waar iedereen wil wonen, werken, ontspannen, wandelen, eten en winkelen: Smakelijk Winkelen Heereweg. Het is een initiatief van Mirjam de

Best van de Slaapkamer van Lisse. Aan de Heereweg zijn de winkels en horecagelegenheden gevestigd in mooie, authentieke panden en onderscheiden zich door gastvrijheid, kwaliteit, originaliteit, klasse & stijl, service, een veelzijdig aanbod en gezelligheid. Deelnemers: de Slaapkamer van Lisse - Woonbasis - Restaurant De Heerekamer - Van der Hulst Catering en Kookstudio

- Lemon Hill - Kapsalon Time-out Wereldwijnen - All Perfect Beauty & Wellness - Harlequin Antiek - Ristorante Il Mulino Pizzeria Piccolo - Pizzeria San Marino - Galerie het Heerenhuis - Het Café - Op Reis winkel - Kapsalon de Heere van Thijssen - Kleermaker Shadi - IJssalon Min 12 - Chiwago Thai Wellness - Topday - Wol en Zo - Grimbergen Boeken Woof & Barker.

NOTENKRAKER

Kerken leger, moskeeën voller. En nu?

D

e Jozefkerk in Hillegom staat leeg terwijl in de moskee nog geen 50 meter verder op volop activiteit is. Het illustreert hoe het kerkbezoek is afgenomen en het moskeebezoek is toegenomen. Niet alleen in Hillegom of Lisse maar in heel Nederland: kerken raken steeds leger, moskeeën steeds voller. Religiositeit is in Nederland beweegt. Dat geldt zowel voor de moslimgemeenschap als de christelijke gemeenschap. Maar ook voor de verbreiding en impact van niet kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit en de levensbeschouwing van buitenkerkelijken en niet gelovigen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat trends en ontwikkelingen in de samenleving onderzoekt, doet hier onderzoek naar. Als eerste in een reeks van drie onderzoeken bracht het SCP vorige week het onderzoek over

de religiositeit in de moslimgemeenschap naar buiten. De belangrijkste conclusies daarvan is dat bij zowel Turkse als Marokkaanse moslims de religiositeit toeneemt. Voor veel moslims, ook jongeren, is het geloof een belangrijk deel van hun leven. Dat uit zich niet alleen in het moskeebezoek maar vooral ook in een toename van de intensiteit van hen geloofsbeleving. Moslims worden vromer. Ze bidden vaker, passen hun leefregels strikter toe zoals halal eten, vasten tijdens de ramadan, hoofddoek dragen en meer bidden (78% van de Marokkaanse moslims bidden 5 keer per dag; bij Turkse moslims is dit 33 procent). Bij 96 procent Marokkaans moslims en bij 89% van de Turkse moslims is hun geloof een zeer belangrijk deel van hun zelf, van hun identiteit. Er zijn ook grote verschillen tussen moslimgroepen wat betreft hun religieus gedrag, opvattingen

en identificatie met islam. Het SCP onderzoek onderscheidt vijf groepen moslims. De twee meest gelovige groepen, de vrome en strikt praktiserende moslims vormen samen 84% van de Marokkaanse moslims. Bij de Turkse moslims is dit 45%. De andere groepen zijn seculiere (niet gelovige) moslims (10% in de Turkse en 5% in de Marokkaanse gemeenschap), culturele moslims (niet praktiserend) en selectieve moslims (weinig en selectief praktiserend). Dit onderscheid is ook bepalend voor hoe moslims aankijken tegen de Nederlandse samenleving en voor welk beeld zij hebben van de overheid, de politie. Zorgelijk daarbij is dat het SCP rapport stelt dat, met uitzondering van de seculiere moslims, onder alle moslimgroepen het beeld van de Nederlandse samenleving weinig positief is. Het vertrouwen in overheid en politie is niet groot, terwijl de

perceptie van niet al te positief en soms vijandig maatschappelijk klimaat breed wordt gedeeld. De sociaal-culturele afstand ten aanzien van de (autochtone) Nederlanders is mede daardoor groot. Gebruik van geweld voor het geloof wordt echter niet sterk onderschreven. Het SCP onderzoek laat een ontwikkeling zien die niet verontrustend is maar wel zorgelijk is. De neiging van moslims zich terug te trekken in de eigen geloofsgemeenschap vanwege het weinig positieve beeld van de Nederlandse samenleving kan leiden tot het ontstaan van parallelle samenlevingen, vooral in grote steden. Het doet me denken aan de verzuilde samenleving langs scheidslijnen van het geloof in de vorige eeuw. Willen we daar naar terug? Ik niet, ook al gaat het maar om 6 procent van de Nederlandse bevolking.

Notenkraker is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? Mail: redactie@dehillegommer.nl


Hillegoms Muziekfeest

Het Hillegoms Muziekfeest is weer achter de rug en de organisatie mag trots zijn: het middagprogramma kon rekenen op zo’n 1000 bezoekers en ’s avonds stonden er voor ’t Hof een slordige mensen 4000 muziekliefhebbers. Het mooie weer, de line up met The Night Flight, Michel van Rijswijk, Rob van Dam, Jan Keizer & Anny Schilder, Back to Waterloo, Erik Hulzebosch, de 3JS, Martijn Stam en Tino Martin zorgde voor een prachtige muziekavond. Voor de Hillegomse Judith van Drunen was het Hillegoms Muziekfeest dit jaar extra spannend. De zangeres trad dit jaar voor het eerst in haar eigen dorp voor zo’n groot publiek op, samen met haar band The Night Flight: “Dat is echt heel spannend, optreden voor je eigen mensen, dat gebeurt bijna nooit. Maar het voelt vertrouwd en lekker en weet je wat zo bijzonder was? Ik kon gewoon lopend naar mijn optreden toe!” Van Drunen ver-

zorgde met Koningsdag ook al een optreden in Hillegom, maar dat was met een andere band. “Dat was een gelegenheidsband, vanavond is het echte werk”. De jonge Hillegomse zangeres heeft gemiddeld veertig optredens per jaar met The Night Flight en merendeels op grote festivals. De band heeft dus een grote podiumervaring en maakte er een fantastische show van. De negenkops formatie won de harten van het Hillegomse publiek. Al na de eerste set stroomden de positieve reacties binnen. Leuke bijkomstigheid was dat Van Drunen eerder die week op de maandagavond op televisie schitterde tijdens RTL Late Night, bij het afscheid van Humberto Tan als backing zangeres van zanger Dwight. Het publiek reageerde ook heel enthousiast op zanger Tino Martin, en dat bleek geheel wederzijds: de zanger genoot van zijn Hillegomse optreden. “Ik had er geen notie van wat ik kon verwachten en hoeveel mensen er zouden zijn. En dan kom je op het podium en zie je 4000 mensen staan. Ik had geen idee dat

e s a e L x e l F e t a v i r P : r e k k a B o Nu bij Aut * r a a b g e z p o s k j i l e Maand nden *Na 12 maa

CELERIO P. M . vanaf

* € 209,-

SWIF T P. M . vanaf

het een feest zou zijn van die omvang. Heerlijk! Het publiek was uitzinnig en ik heb die kick gevoeld. Iedere keer als ik een podium op ga, zoek ik naar die kick. Hier in Hillegom was die er 100 procent. Ik hou van Hillegom en hoop oprecht dat ik nog een keer terug mag komen.” De 3JS hadden al eerder in Hillegom op het podium gestaan en hadden er van te voren alweer heel veel zin in. “Vorige keer was het een topfeest, dat herinneren we nog heel goed. Het is wel alweer een poosje terug. Net in de auto hadden we het er nog over. We weten niet meer precies wanneer het was, maar volgens ons was het in 2009.” Voor de 3JS was het dubbel feest. “Normaal zitten we uren in de auto voor een optreden. We zijn net aan het toeren geweest. Nu gingen we de A5 op, hebben we 40 minuten gereden, zonder in de file te staan en rijden we naar zo’n feest als dit toe. En dat op zo’n prachtige zomeravond. Wat kan je als artiest nog meer wensen?”

IGNIS

€ 269,-

*

P. M . vanaf

* € 269,-

ele vorm van Private Lease. Zorgelozer kan het niet!

Auto Bakker

ens te koop? Of besluit u dat het nú tijd is om die langgekoesterde wereldreis te maken? Suzuki Private FlexLease biedt u na 12 maanden eggen, zonder afkoopkosten én zonder opgave van redenen. Daarnaast biedt het u alle voordelen van Suzuki Private Lease. Al uw n schades worden bij de Suzuki-dealer voor u opgelost. Zorgelozer kan het niet! Voor een nadere toelichtingIndustriekade bent u van harte16A, welkom in roeten u graag! Sassenheim

Hillegom

Sassenheim, Tel. 0252 – 224 224, www.autobakker.nl Meerstraat 12b

orm: 3,6 - 4,3 l/100 km; 23,0 - 27,8 km/l; CO2-uitstoot: 84 - 114 g/km. Hillegom nd o.b.v. Private (Flex)Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, 12 schadevrije jaren, provincie Utrecht, incl. btw, excl. brandstof. Tarieven kunnen afwijken per provincie i.v.m. wegenbelasting Tel:0252-527305 optijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht. Meerkilometerprijs varieert van € 0,03 tot € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte. Aan de berekeningen kunnen ud van acceptatie. Toetsing en registratie bij BKR. Dit aanbod is twee weken geldig. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. directsales@suzukifs.nl. © 03-18

Tel.0252-224 224

www.autobakker.nl

JONKHEER MOCKKADE 23 - 2181 AL HILLEGOM

JONKHEER MOCKKADE 23 2181 AL HILLEGOM


www.squash-hillegom.nl

Vosselaan 156A Hillegom Tel.nr. 0252-348819

H ya c i n t e n l a a n 2 K 2182 DE Hillegom O u d e Va r k e n m a r k t 4 2311 VP Leiden

TAXATIE, WAARDEBEPALING tbv AANGIFTE ERFBELASTING, VERZEKERING, Al 50 jaar de drogistBOEDELSCHEIDING met de meeste kennis WWW.NOORDERMEER-KUNST.NL

Uw adres voor het juiste vitamine advies

Lucovitaal NOW Essential Organics Axium Arkocaps Salus Jacob Hooy Vitas Bonusan Reckeweg E.a.

Homeopathie Vele soorten thee Super foods Natuur sappen Sportvoeding Optimax AOV

HOOFDSTRAAT 37, 2181 HILLEGOM Grote sortering kruiden in EA capsules enz. 160.000 producten, andere dag leverbaar Tel: 0252-515550

Beleef het in Hillegom! Like onze facebookpagina ‘Winkelen in Hillegom’

Jonkheer Mockkade 33, 2181 AL Hillegom. Tel. 0252-529841


Het Hillegoms muziekfeest 2018 was wederom een fantastische happening!

Foto door: Tony Whelan

Wij bedanken alle bedrijven, instellingen, verenigingen en personen die door hun financiële of materiële steun een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van dit jaarlijks terugkerende evenement. GOUDEN SPONSORS Gemeente Hillegom van Braam Beheer B.V. Café Bar Puntje Puntje Ruigrok Productie B.V. Initiatiefrijk Hillegom Interrn. Air Assiciates Squash Hillegom Het Plantenhuis Koopcentrum Hillegom Plus Tolenaar Ambachtelijke Smederij v.d. Geijn

Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Schiphol Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Leiden-Hilleg.

Hillegom Marketing Flexteam Security B.V. KB Kennemerland Beheer Mewi-for Solutions Kapsalon Hairtrend Trend & Garden van Schie Transport Expert Hillegom Yvonne Fotografie Huybens B.V. ProGym

ZILVEREN SPONSORS Metselbedrijf Gebr. Slobbe Warmerdam Straal & Coating van Dooren Transport B.V. Erik v.d.Peet Tuinverzorging Delta Apotheek Starlight - Multilight Timmerbedrijf Verschoor Lexpoint

Hillegom Hillegom Hillegom Zwaanshoek Hillegom Heino Hillegom Hoofddorp

Eichholtz B.V. Noordwijkerhout Merijn Productions Hillegom Timelezz Yoga Hillegom Meerbusiness D&B Hillegom Auto Bakker Sassenheim NEX XL Magazine Noordwijk Kapsalon Puik Hillegom Johan van Leeuwen Wand & Plafondafwerking Hillegom

BRONZEN SPONSORS De Poelier Bike Totaal v.d. Brink Van der Put Tuin & Landgoed Kapper Eric Chocolaterie Pierre Ad van Lierop Villa Flora Green Garden Jumbo van Beest Next Door Kids Fashion Noordermeer Kunst Dave Hogervorst Kampeercentrum de Jong Foto de Geus Autobedrijf G.J. v.d. Put Spierings Herenmode

Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom De Zilk Hillegom Hillegom Hillegom

Drogisterij Letschert Hillegom Zeefdruk Studio Sloos Hillegom dit is ABC Hillegom Voges Verpakking BV Hillegom CROP Accountants Hoofddorp Tibi Media Hillegom Gebr.v.d.Geest Grondwerk b.v. Hillegom Bouwbedrijf Veenman & Vink Hillegom Formido van Leeuwen Hillegom Entertain-it Hillegom IP One Lisse Jansen Onroerend Goed Hillegom Wellington Winery Hoofddorp Nicolaas Kors Beheer Hillegom Revon B.V. Hillegom Fysiopraktijk van Veenendaal Hillegom

Hillegom Hillegom Haarlem Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Haarlem Hillegom

Myriam Mode Brasserie de Houttuin Bloembinderij v.d. Post Murphy’s Law Langeler Installatiebedrijf Weveko Brandbeveiliging BV RET B.V. Jef Trucks Harry Buikx Installatiebedrijf Hijkoop Rabobank Bollenstreek Hillegom ME Technische Installaties Heemborgh Makelaars Barry v.d. Stel Grond- en Straatwerk Hofzicht Makelaars Wim & Atie Mink Hurtak & Roodhorst Notarissen Thuisin Carlo Loos Jeffrey’s Burger Bar

Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Sassenheim Hillegom

Gromax Verhuur Hoveniersbedrijf Th.Denayere Vivant Frank Evers Fiets Trend Motoport van Haaften Adviesburo Aarts Sport Meijer Totaal Hema Koppers Makelaardij Autobedrijf B. Joren

Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom

Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Noordwijkerh.

Out Design Schulte Herenmode Roeland Juweliers Boterbloem Transport Banketbakkerij van Dam Slagerij van der Reep C.S. Weyers & Zn Tuberbulb B.V. Brouwer Installatiebedrijf Bevolkings Belangen Hillegom (BBH) Accountantskantoor de Lange The Read Shop Woningstoffeerbedr. Rinus van Stein Sanica Schoonmaak VVD Boter Kaas & Olijven Jetmail Switch Safety Care Schildersbedrijf van Noort & Verkerk

Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Sassenheim Hillegom Hillegom Beinsdorp Hillegom Hillegom Hillegom Hillegom Lisse-Hillegom

Romke’s Techniek Hillegom Ecuador’s Fine Taste BV Hillegom Bouwbedrijf Schuit B.V. Hillegom Rest. Het Alternatief Hillegom Scheers Hairstyling Hillegom R.H. Janssen Beheer B.V. Hillegom Eetcafé Zomerzorg Hillegom Kitty’s Haircorner & Spray Tanning Studio Lisse Schoonderbeek Electroworld Hillegom Auto Romviel Hillegom Jeanieke Office Assistance Hillegom Advocatenkantoor Ester Hillegom Smultaria ‘t Pleintje Hillegom De Stoffeerder Hillegom BOB Promotions Hillegom TMG (uitgave VRIJ) A’dam Uitgeverij Verhagen Katwijk Buijze Pers Noordwijk RODI Broek op Langedijk BDU Media Barneveld Meerlanden Hillegom Brandweer Hillegom Politie Hillegom alle medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Hillegoms Muziekfeest


LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

HILLEGOM n Biljartvereniging De Klipper organiseert jaarlijks het Tom van Heusden Biljarttoernooi. Dit toernooi vond zoals gebruikelijk plaats in café Thuys, het thuishonk van de vereniging. Dit jaar waren er dertig deelnemers uit de hele regio. Na een spannende strijd van zes weken was zondag 10 juni de finale, gevolgd door de prijsuitreiking. De winnaar was Toon Rekmans, die er met de felbegeerde wisseltrofee vandoor ging. De kreeg ze uitgereikt door de oudste zus van Tom van Heusden, Jolanda. Het betrof een driebandentoernooi, geleid door Leo van Ekkendonk. Marco van Ekkendonk en Piet Warmerdam. (lees het hele artikel op: www.dehillegommer.nl)

week in beeld

DINSDAG 12 JUNI 2018

15

HOCKEY n Super Sunday bij Hisalis. Heren 1 en Dames 1 wonnen beide hun thuiswedstrijd. Dames 1 versloeg Pijnacker met 5-0 en Heren 1 won met 4-2 van Spijkenisse. Een mooie dag om de nieuwe kledinglijn te presenteren. De ruim 700 leden van de club lopen in het komende seizoen in een nieuw tenue van merk Reece. De bruine rok en broek zijn vervangen door een zwarte. Het rode shirt is in een nieuw jasje gestoken. Zelfs de sokken en het clublogo zijn niet aan een restyling ontkomen. Voor het eerst heeft Hisalis ook clubtrainingspakken en een tenue voor uitwedstrijden. Dit alles met een nieuwe hoofdsponsor: LJ Sport.

n 46ste schaakvierkamptoernooi prooi voor Vincent Oudewaal HILLEGOM n Het 46ste schaakvierkamptoernooi

van Schaakclub De Uil vond vrijdag 8 en zaterdag 9 juni plaats in de Bestemming. Toernooidirecteur Cok Ippel, die ook voor de 46ste keer leiding gaf aan het toernooi, verwelkomde tachtig deelnemers. De hoofdgroep van het toernooi werd gewonnen door Vincent Oudewaal. Hoewel hij in de laatste partij verloor van de kersverse clubkampioen van De Uil, Jan Havenaar, bleef hij een half punt voor op nummer twee, Ad Reijneveld. De eer van de plaatselijke schaakclub werd verdedigd door 14 Uilen, waar Willem Hensbergen met een score van 3 uit 3 (als enige in het toernooi ) het beste in slaagde. Ook Richard Copier won zijn groep met 2,5 uit 3 en een eervolle vermelding is er voor voorzitter Jan Plomp, die tweede werd in zijn groep.

Verder raakte de organisatie de ABN-beker kwijt. Lang voordat de ABN-bank fuseerde met de AMRO-bank, had eerstgenoemde deze wisselbeker gesponsord. Dit museumstuk werd nu voor de vijfde keer in totaal door Frank van de Pavoordt gewonnen, waardoor hij nu definitief eigenaar werd van deze beker. Een mooie beloning voor deze sympathieke speler, die al sinds 2007 verwoede pogingen deed om dit kleinood te bemachtigen. Al met al een leuk en memorabel toernooi, dat ongetwijfeld in 2019 zijn 47ste editie zal beleven

HILLEGOM n Leerlingen van groep 5 van de Jozefschool bezochten vorige week galerie en kunstuitleen Bollenstreek. De leerlingen bekeken de expositie van Hans Innemée en haalden hier hun inspiratie uit voor hun eigen schilderij. Zij gingen aan de slag op het atelier van de kunstuitleen met acrylverf op paneel. Dieren behoren onmiskenbaar tot de wereld van Innemée. De kip heeft een hoofdrol gekregen in zijn werk, verbaasd, verwonderd en zonder oordeel kijkend naar een andere kip, een worm, een kikker of een bloem. Meer informatie over de expositie ‘De wereld van Innemée’ staat op: www.kunstuitleenbollenstreek.nl.

HILLEGOM n De populaire kofferbakmarkt komt er weer aan: zaterdag 17 juni staat het terrein van het voormalig Ford Museum aan de Haarlemmerstraat weer vol met uitgeladen kofferbakken met een diversiteit aan gebruikte goederen. Aan deze markt kan iedereen, ongeacht het wel of niet in het bezit zijn van een kofferbak, deelnemen. Een ideale mogelijkheid om overbodig huisraad, te krappe kleding of uitgelezen boeken van de hand te doen. De markt duurt van 9.30 tot 16.00 uur en zowel de toegang als het parkeren is gratis voor bezoekers. Meer info via organisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39/24 46 49.


Ze zijn er weer…

De Hollandse nieuwe ! Woensdag 14 juni zijn ze weer te koop in onze visspeciaalzaak. Liefhebbers kijken er nu al reikhalzend naar uit.

van Lisse. En u bent altijd van harte welkom in onze zaak. Proef en geniet van het nieuwe haringseizoen!

Zaterdag 16 juni vieren we dat het haringseizoen weer geopend is. We zijn uiteraard van de partij tijdens de Hollandse Dag in het Dorpshart

Baaij Fresh Kanaalstraat 57 Lisse

RESTAURANT

GRAND-CAFÉ

GRILL-RESTAURANT

Shared Dining Samen genieten Laat u verrassen €27 50

bestaande uit een proeverij van onze voor-, hoofd- en nagerechten

Samen eten

,

T. 071-36 14 880 of E. eten@open-doors.nl onder vermelding van Open Doors Special. Open Doors | The Grent 34 | 2202 EL Noordwijk | www.open-doors.nl eten@open-doors.nl | 7 DAGEN IN DE WEEK OPEN

p.p.

*Zie onze voorwaarden

High lunch Vanaf 10 personen

Diverse minibroodjes met zalm, carpaccio, salades, gezond etc.

22,50 p.p. 2 Minikroketjes

Weekmenu 25 euro Salade met kip, ananas en kerrie dressing Ossenhaas spies met stroganoff saus Rood fruit met vanille ijs en slagroom

Abraham van Royenstraat 108 - Noordwijk - 071-3619172 woensdag gesloten - www.dekluchtnoordwijk.nl

Vier de zomer bij Villa Flora 2 Drankjes naar keuze Salade & Soepje

Geniet deze zomer van een speciaal driegangen keuzemenu nu voor maar 20,00 p.p. (ipv 35,-) Het menu is ook te boeken voor groepen tot 25 personen geldig van 21 mei t/m 20 september - reserveren gewenst

Koudenhoorn 3 Warmond Paviljoenwarmond.nl 071 5426569

HOOFDSTRAAT 55, HILLEGOM • WWW.HOTELVILLAFLORA.NL • INFO@HOTELVILLAFLORA.NL • TEL: 0252 515100


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

Mooie opbrengst rommelmarkt BEINSDORP n Na een jaar van

verzamelen en ophalen van goede nog bruikbare spullen en veel hulp van de vrijwilligers, kan de organisatie gelukkig terugkijken om een zeer geslaagde rommelmarkt in buurthuis het Eiland. Er werd goed verkocht door de enthousiaste verkopers. Het laatste uur van de markt konden de mensen een Big Shopper kopen voor 5 euro en deze vullen met alles wat er nog stond. Dit dankzij de Jumbo die de tassen heeft geschonken. Dit alles resulteerde dan ook in een mooie opbrengst van 1850 euro. Dit geld is bestemd voor de activiteiten in en rond Het Eiland voor alle doelgroepen. Hiervoor is de organisatie nog op zoek naar leuke initiatieven. Inwoners kunnen hun ideeën aanleveren via de mail eiland@maatvast.nl of bellen met de beheerder Sandy Goezinne 0252-515142.

SWG Lisse houdt boeken- en hobbybeurs LISSE n De Samenwerkingsgemeente (SWG) Lisse houdt zaterdag 23 juni een boekenen hobbybeurs in het Witte Kerkje aan de Prinsessestraat 1 te Lisse.

Naast een keur aan boeken, zowel romans als boeken over religie, geschiedenis, aardrijkskunde, kunst en natuur, hobby en kinderboeken, zijn er ook langspeelplaten, cd’s, dvd’s en legpuzzels verkrijgbaar. Ook zijn er verschillende hobbystands en is koffie, thee en zelfgebakken taart verkrijgbaar. Deze beurs vindt plaats tussen 10 en 15 uur. Vrij parkeren tegenover de kerk in de Irenestraat en bij de Brede School aan de Oranjelaan.

DINSDAG 12 JUNI 2018

Carrousel rijden bij de manege met 160 deelnemers n Ter ere van Marny Baks Stichting Opkikker Memorial HILLEGOM

n Bij de manege Hillegom werd zondag 10 juni het evenement “De Marny Baks Stichting Opkikker Memorial 2018” gehouden. Ter nagedachtenis aan het meisje Marny Baks, die is overleden aan de gevolgen van kanker. Haar vader Willem Baks wil de herinnering aan zijn meisje levend houden en zo werd besloten van dit evenement een jaarlijks terugkerende activiteit te maken. De invulling is steeds anders, maar een wedstrijd gaat er steevast als een rode draad doorheen. De opbrengst wordt geschonken aan Stichting De Opkikker.

Door Annemiek Cornelissen

Volgens Bob Koopman, eigenaar van Manege Hillegom worden er jaarlijks wisselend dressuur, pas de deux of carrouselwedstrijden georganiseerd. Dit jaar was het de beurt aan een carrouselwedstrijd. Er hadden zich 160 deelnemers opgegeven. “Het leuke van deze wedstrijd is dat men in groepsverband deelneemt en iedere groep had weer een ander thema. Zo waren er onder andere de thema schaapskunde en elitekorps Kesseling. De deelnemers waren als groep verkleed en reden op muziek en dat is altijd heel mooi om te zien.” Veel publiek was er op de wedstrijd

Paardjes kijken tijdens de jaarlijkse happening. | Foto: Annemiek Cornelissen

afgekomen, met als gevolg een overvolle kantine en een overvol terras. Ieder jaar wordt er een extra activiteit aan het gebeuren toegevoegd. Dit keer was dat een markt met kraampjes met artikelen op paardengebied, schoonheid, sieraden, het Zuid Hollands Landschap en de imker van de weerlanerpolder. Ook stond er een luchtkussen

en waren er optredens van Lindsey Keuris van The Voice Kids en zanger Dave Giacomini. Het doel van de dag is volgens Bob Koopman iedereen een leuke dag aanbieden met veel plezier, maar ook naamsbekendheid te maken voor Stichting De Opkikker. “Deze Stichting doet prachtig werk. We hebben meegemaakt hoe Marny

LISSE n De Harmonie van Da Capo heeft - in haar zoektocht naar nieuwe plekken in Lisse om zichzelf te laten zien - weer een prachtige locatie gevonden.

LISSE n De Paraplu houdt zondag 24 juni van 14.00 tot ongeveer 16.30 uur een high tea in de grote zaal van De Beukenhof.

De Harmonie van Da Capo geeft een picknickconcert in het Mondriaanpark. | Foto: pr

Heren 1 Hisalis rekent in tweede helft af met Spijkenisse: 4-2 winst LISSE

n Spijkenisse had afgelopen november thuis nog met 5-2 van Hisalis gewonnen, maar dat was voordat het team uit Lisse bedacht had dat ze na de winterstop geen wedstrijd meer wilden verliezen. Dat werd gisteren op de eigen thuisbasis opnieuw waargemaakt.

De eerste fase hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Toen maakte Deniz de Jong de openingstreffer met een subtiele tip in. Na

op 11-jarige leeftijd overleed en dat heeft er flink ingehakt. Het meisje kwam iedere dag naar stal. Er viel een groot gat. Op deze manier houden we de herinnering aan haar levend.” De opbrengst van het evenement komt geheel ten goede aan Stichting De Opkikker en deze zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Picknickconcert van Da Capo

High tea met de Bollenband

Gezellig kletsen en genieten van hapjes en verschillende soorten thee. En tussendoor muziek van de Bollenband die bestaat uit trommelaars, mensen met tamboerijnen, stokjes en sambaballen. Aanmelden tot uiterlijk 22 juni bij Lia van der Westen, tel. 414927 of e-mail: liavdw@gmail. com of bij Lida Zoet tel. 410331 (na 17.00 uur) of e-mail: lidazoet@ hotmail.nl. Kosten: 3 euro p.p.

17

een snelle uitbraak van Spijkenisse werd het echter korte tijd later 1-1. En na een verdedigingsfout van Hisalis kwam de spits van de bezoekers helemaal alleen voor het doel van Pim Vreeken en kon eenvoudig intikken: 1-2. Daarop besloot Hisalis meer druk te gaan zetten. Dit resulteerde in een scrimmage voor het doel van Pijnacker waarbij Dirk Jan Remmerswaal eerst twee verdedigers omspeelde en vervolgens met een harde backhandslag kon scoren,

zodat de teams met 2-2 de rust in gingen. Na rust kreeg Hisalis het spel nog meer in haar greep. Eerst was er een prachtige sleeppush van Koen Wubbe hoog in het net bij de strafcorner: 3-2. Sam van Tol maakte 10 minuten later met een subtiel haakje de 4-2, maar de scheidsrechter had zijn voorafgaande shoot gezien en zijn doelpunt werd afgekeurd. Tegen het eind van de wedstrijd maakt Wubbe het af met een doelpunt. Dames 1 Hisalis won met 5-0 van Pijnacker D1.

Op zondag 24 juni geven de muzikanten een picknickconcert in het Mondriaanpark in de Poelpolder in Lisse. Het is een programma met lichte muziek in een informele entourage, ook leuk voor kinderen dus. Neem lekker een kleedje of stoel mee, een goed gevulde picknickmand en kom kijken, luisteren en genieten van de harmonie in het park. Het concert duurt van 12.30 tot 13.30 uur en de entree is gratis. Bij erg slecht weer wordt het concert verplaatst naar het Speelkwartier aan de Hannie Schaftlaan 1a. Houd voor de berichtgeving hierover op zondagochtend 24 juni de Facebookpagina van Da Capo Lisse in de gaten.

Phantom Thread bij Filmhuis Lisse LISSE

n Bij Filmhuis Lisse draait dinsdag 19 juni om 20.00 uur de Amerikaanse speelfilm Phantom Thread. Met zijn nieuwste film schept Paul Thomas Anderson een fraai aangekleed portret van een artiest die een creatieve ontdekkingsreis doormaakt, en van de vrouwen die zijn wereld draaiende houden. Vertoningsadres: Floralis, Floralisplein 69. Entree niet-leden 7 euro, leden 6 euro. Kassa open 19.30 uur.


Uw kostbaarheden zijn goud waard!

Goudwisselk antoor is eigendom van familie De R uiter en heeft ruim 2 5 jaar expertise!

Ook u heeft kostbaarheden in huis. Misschien wel veel meer dan u denkt. Een paar oude munten, bankbiljetten of een diamant bijvoorbeeld. Of een doosje met sieraden zoals een ketting, een ring of een horloge. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Dan ontdekt u of uw kostbaarheden goud waard zijn. Als u deze zou willen verkopen betalen wij u ook nog eens een reële prijs. Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen:

Inkoop

Verkoop

Veiling

Verpanden

Beleggen

Taxatie

Goud

Zilver

Munten

Sieraden, diamanten en horloges

Oude bankbiljetten

Postzegels

Antiek speelgoed

Kantoor Hillegom Winkelcentrum Brakershof achter Lunchroom Dunant Henri Dunantplein 24 2181 EM Hillegom hillegom@goudwisselkantoor.nl

Meer dan 70 locaties ë! in Nederland en Belgi

Openingstijden Elke donderdag van 10.00 - 16.30 uur Kantoren bij u in de buurt: Haarlem (ma. t/m za.) en Katwijk (ma. t/m za.)

www.goudwisselkantoor.nl


r e m ! o S Z DEAL ls e r Dea m o Z h t .n l k a l le Bekij w.goodnig op w w

Velda Special Fly Stream

800,- setvoordeel

•Incl. hoofdbord •Velda Wellness pocketveermatrassen (met comfortschuim comfortlaag) medium of firm 160/180/200 x 200/210 cm

2.799,-/- 800,-

Compleet Setvoordeel

1.999,VANAF

861,

* 75

VELDA BOXSPRING SCANDIC 160/180 x 200/210 cm

2.198,-

1.498,*

•Incl. hoofdbord Edge of Twist •Gestoffeerde pocketveermatrassen medium of firm •Comfortschuim topdekmatras

2 e MATR A

S

HALVE PR I J S *

De Slow Motion 3 beschikt over een soft visco-elastische toplaag terwijl de Slow Motion 4 beschikt over een firm toplaag.

•Incl. hoofdbord & Comfort lattenbodem •Velda Wellness pocketveermatrassen (met comfortschuim comfortlaag) medium of firm

Tempur collectie!

Gratis upgrade* van je Perzona matras!

COMPLEET TEMPUR RELAX BED 160/180 x 200 cm

PERZONA STANDARD 80 x 200 cm

1.098,-

898,-

*

*

Pullman verstelbare boxsprings

Nu met 500,- zomervoordeel

Maak kennis met Micro-Tech™ *

Micro-TechTM is de nieuwe, trendy boxspringcombinatie van TEMPUR®. In 5 stappen stel je je eigen boxspring samen voorzien van een matras met unieke combinatie van pocketvering en TEMPUR ® -materiaal. Met een jong en fris Scandinavisch design.

Upgrade verstelbaarheid cadeau!

COMPLEET VANAF 160/180 x 200 cm

2.996,-

2.247,*

4.648,-

SILVERLINE 160/180 x 200/210 cm

*

Ledikant exclusief matrassen, 140/160/180 x 200 cm: 995,-

25% korting op de nieuwe

3.892,50

1.739,-

STEEL & STOCKINGS HOYT 160/180 x 200/210 cm

Elektrisch verstelbare uitvoering: 3.108,- 2.498,-

5.190,-

2.337,-

SLOWMOTION 3 OF 4 70 x 200 cm

Tijdelijke aanbieding bij Auping. Schaf nu een compleet Auping bed aan en ontvang een 2-motorig elektrisch verstelbare versie voor de prijs van een 1-motorige variant.

4.148,*

Kies uit de volgende mogelijkheden:

•Pullman Silverline elektrisch verstelbare boxsprings •Incl. hoofdbord Clarington 180 cm •Pullman Silverline Premier pocketveermatrassen standaard of firm

• Verstelbare rug • Verstelbare rug en benen • Verstelbare rug, benen en nek

Vlakke uitvoering: 3.148,-

Altijd Goedemorgen! Spaarneweg 18 | Woonboulevard Cruquius T 023 - 529 39 84 E info@goodnight.nl GN Slaapkamers

GNslaapkamers

*Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel

Met 5000 m2 de grootste slaapkamer van Nederland!

7

DAGEN PER WEEK

OPEN!


e z n o j i j d Wor ? L E K K I B g r o z e b * * * * *

Lekker buiten Vaste wijk Extra zakgeld Flexibele werktijd Vanaf 13 jaar

Neem contact op met onze bezorgdienst: Reklamediensten De Schakel. Tel: 0252 241420 E-mail: info@de-schakel.nl www.de-schakel.nl


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 JUNI 2018

21

Bijeenkomst over autisme HILLEGOM n In gebouw Het

Raam aan de Prinses Irenelaan 16 is donderdag 21 juni een autismebijeenkomst. Het onderwerp van deze avond is Autisme door het jaar heen. Hoe ga je met autisme om tijdens feestdagen, verjaardagen en vakanties, waardoor het voor iedereen leuk is. Met een forum bestaande uit ouders, mensen met autisme, professionals en een gespreksleider willen we graag ervaringen, tips en adviezen uitwisselen. Deze bijeenkomst is voor mensen met autisme, of in zijn of haar directe omgeving. De bijeenkomst is ook interessant voor professionals, scholen, gemeente en andere belangstellende. De avond wordt georganiseerd door de welzijnsorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek, een groep ervaringsdeskundige, MEE ZHN, Centrum Jeugd en Gezin, en de Nederlandse Vereniging voor Autisme Zuid Holland. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom. Het officiële gedeelte begint om 20.00 uur en eindigt rond 21.30 uur. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via WelzijnsKompas: 0252-757100 of via info@welzijnskompas.nl.

MMM met stille inloop HILLEGOM n De laatste Meditatie

bijeenkomst voor de zomerstop in de Maartenskerk aan het Kerkplein vindt plaats op de dinsdag 19 juni. De stille inloop is om 19.45 uur en de bijeenkomst duurt van 20.00 tot 21.00 uur. Meer informatie via pastor Wilna Wierenga 06-15 25 39 09 of wilnakw@gmail.com en Jannie Kamerman 06-15500830. Op zaterdag 25 augustus staat er een zomeractiviteit op het programma: om 14.00 uur is er een Klankschaalconcert door Louis van der Linden. Met deze zomeractitiveit wordt ook ascheid genomen van Jannie Kamerman die aan de start van dit initiatief heeft gestaan.

Met z'n allen op de foto. Het is wel even zoeken wie waar staat. | Foto: Remco Out

Hillegomse Kampioenen krijgen medailles HILLEGOM

n Het voetbalseizoen zit er weer op en dat betekent dat er bij SV Hillegom weer vele teams kampioen zijn geworden. Die achttien kampioenteams werden zaterdag 9 juni in het

zonnetje gezet. Een voor een werden de teams het hoofdveld opgeroepen. Hier kregen ze voor een volle tribune een medaille uitgereikt.

Ook werd er van elke team nog een kampioensfoto gemaakt. Het ene team werd pas de laatste wedstrijd kampioen en het andere team zag het al aankomen, want zij werden ongeslagen kampioen.

Zoals elk jaar wordt er nog een grote kampioensfoto gemaakt. Deze krijgt ongetwijfeld weer een mooi plekje in het clubgebouw. (Tekst: Remco Out)

INGEZONDEN

‘Vacant... Het besturen van de provincie Zuid Holland’ REGIO n Van Robert Lijbers ontving de redactie de volgende ingezonden mail: “De provincie Zuid Holland wordt niet bestuurd. De volksvertegenwoordigers durven geen besluit te nemen over de Duinpolderweg. Zij gebruiken lobby clubjes om de variant te kiezen voor deze onnodige weg. Is dat democratisch?”

“Dorpsraden van Zwaanshoek, Beinsdorp en Bennebroek, aangevuld met bedrijven lobbyisten ko-

zen het “voorkeursalternatief”. Die naam duidt er al op dat onze statenleden niet durven te besturen. Het is natuurlijk geen wonder dat gehuchten die last hebben van sluipverkeer en bedrijven kiezen voor meer asfalt. Om de Bollenstreek te ontsluiten is het doortrekken van N207 naar de N 206 de eenvoudigste oplossing en dan bij Langevelderslag een nieuwe badplaats: Hillegom aan Zee. Een droom, geen realiteitszin? Wellicht, maar wel een voorstel waar je kunt wonen in iets anders dan die

saaie dorpsuitbreidingen die nu worden opgediend. Door de vele varianten van die Duinpolderweg worden de laatste 10-15 jaar telkens weer gewone burgers de dupe: nu ik weer! Ik woon en werk in een Rijksmonument waar ik een plan voor heb. Ik ben 68 jaar, werk nog als architect en ben bijna klaar met mijn plan voor de toekomst van dit Rijksmonument. Eind 2017 leken alle seinen op groen te staan. Toen werd op 20 december 2017 het besluit van de provincies Noord en Zuid Holland bekend: Het nieuwe

tracé van de Duinpolderweg ging over mijn huis. Het slopen van mijn huis is nodig om dit tracé mogelijk te maken. De nationale ombudsman heeft in 2013 een vergelijkbare casus onderzocht: de A15 en de Betuwelijn. Dat leidde tot het rapport: Gevangenen van een Tracé. De ombudsman concludeerde: Het overheidshandelen is in strijd met de redelijkheid en daarmee niet behoorlijk. De overheid luisterde daar toen niet naar. Waarom doek je die ombudsman dan niet op, samen met het referendum?”

SPOREN VAN VROEGER

Zomer in Hillegom: gaat u met ons mee erop uit?

S

tichting Vrienden van Oud Hillegom heeft vorige week de sleutel ontvangen van een van de twee ruimtes van Kwekerij Veelzorg, het nieuwe onderkomen van de Vrienden. Na verschillende maanden vertraging kan nu worden gestart met de voorbereidende werkzaamheden om te kunnen verhuizen. In het historische kantoorgebouwtje aan Stationsweg 131 is namens firma BOEi door de aannemer veel verbouw-, stuc- en schilderwerk verzet en binnenkort start het behangen en het leggen van de vloerbedekking. De Vrienden zullen ook de helft van de achtergelegen Holkamer gaan huren en dat deel zal begin juli worden opgeleverd. Na maanden in de startblokken te hebben gestaan, zullen onze vrijwilligers zich nu storten op het inpakken van de collecties en het archief. Zijn dat dan de enige zomerse werkzaamheden van de Vrienden? Welnee!

De stichting organiseert al vele jaren zomeravondwandelingen en -fietstochten en ook deze zomer hebben we weer een leuk programma samengesteld om een zestal woensdagavonden in juli en augustus op pad te gaan. Te voet en te fiets gaan onze vrijwilligers op pad in (en soms vlak rond) Hillegom waarbij leuke historische verhalen verteld worden over plekken op de route. Op 4 juli starten we met een kunstfietsroute. Deze is helemaal nieuw samengesteld en ook voor regelmatige deelnemers weer erg interessant. Ook rijden we deze zomer een tuinenroute en een oorkonderoute waarin we langs panden fietsen die eens de Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom ontvingen. Met 23 onderscheiden panden om uit te kiezen, is ook dit jaar weer een leuke route samengesteld. Daarnaast gaan we driemaal in

de benen op de woensdagavond: zo zullen we de bevrijdingswandeling gaan lopen - na de overweldigende belangstelling op Bevrijdingsdag met 120 deelnemers wilden we deze wandeling beslist opnemen in het zomerprogramma. Daarnaast brengen we ook een Six-wandeling en ook de zeer geliefde Feit- of fictiewandeling staat weer op het programma. Alle activiteiten starten bij de Grote Pomp in het dorpscentrum. De activiteiten in juli eindigen met een versnapering in het Maartenshuis. De activiteiten in augustus vinden plaats na onze verhuizing en eindigen met een versnapering in ons nieuwe onderkomen, Kwekerij Veelzorg. De kosten van deelname zijn 3 euro per persoon. Daarnaast verheugen de Vrienden zich in de groeiende belangstelling voor onze wandelingen “op bestelling”, waarbij groepen familie, vrienden of collega’s de

Vrienden vragen om speciaal voor hen een wandeling te organiseren. Graag voldoen we aan die verzoeken, mits we gidsen voorhanden hebben. Wilt u ook eens op een andere manier een feestje vormgeven? Wellicht is zo’n Vrienden-wandeling dan ook voor uw groep een leuke activiteit! Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden met ons door te nemen, via emailadres info@ vriendenvanoudhillegom.nl. De digitale versie van deze column is terug te vinden op www. vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger, en op www.dehillegommer.nl.

Ook in 2017 waren mooie plekjes te zien. Foto: Corine Zijerveld / SVvOH

Jacolien van der Valk / Stichting Vrienden van Oud Hillegom Email: SVvOH.pr@gmail.com


Aanb. geldig van 13-06 t/m 19-06 2018 | Afgehaald, zolang de voorraad strekt.

2O0RT% ZONDAG ING K

LLE OP À GESETS LOUN

BALLONPLANT

BIJVOORBEELD

LOUNGESET PATROS

van 999,- voor Openingstijden: zie website

17 JUNI OPEN!

VAN 12.00 - 17.00 UUR

799.

van 2,50 voor

-

50% SA

KAS KORTING

1.

25

KOFFIE TERRAS

VULLEN DIE POTTEN!

Platycodon Vaste plant Bloeit tot september Diverse kleuren

Hoekloungeset 240x240 cm

VADERDAG KINDER KADOTIPS! BOERDERIJ SPEELWEIDE

Alle keramieken buitenpotten

2e pot

2e POT HALVE PRIJS!

halve prijs Kom gezellig met de kinderen!

www.deoosteinde.nl Donderdag én vrijdag

koopavond!

Vijfhuizen Schipholweg 1088 (grens Haarlem) Tel. 023 558 15 28 | Hillegom Zandlaan 22 (grens Bennebroek) Tel. 023 584 63 38 WIJ ZOEKEN MET SPOED ENTHOUSIASTE

WASSTRAATMEDEWERKERS.

Straatmaker Leiderdorp voor al uw straatwerk, terras op hogen oprit, vrijb. pr. opgaaf. Tel. 06- 47208666

(M/V)

F U L LT I M E É N PA R T T I M E

Wat vragen wij

In deze baan doe je er alles aan om klanten een prettige carwashbeleving te bezorgen. Je vindt het leuk om klanten te adviseren over het wassen van hun auto. Je bent bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B.

OOK BIJ HELDER CARWASH KUN JEGarage, PRIMA SCOREN!LeiderTe huur: Coornhertdreef dorp. Tel. 071-5411324.

Wat ga je doen

• Advies geven aan klanten over onze wasprogramma’s • Kassahandelingen en afrekenen • Schoonmaakwerkzaamheden aan de auto’s van klanten, de werkplek, het stofzuigerplein en het buitenterrein • Bedienen, onderhouden en schoonmaken van de wasstraat.

Fietsen Te koop vanaf € 35,-. Tel. 06-53292367.

Wat bieden wij

Een afwisselende baan voor langere tijd. Fulltime of parttime.

Geïnteresseerd?

Stuur dan je CV met motivatie per mail aan info@heldercarwash.nl ter attentie van dhr. E.R. Mijnhardt. Wij nemen snel contact met je op.

Openingstijden:

ma t/m za 08.00 - 18.00 z o n d a g 10.00 - 17.00

HEEREWEG 15A LISSE

HELDER CARWASH

Bestrating all in pakket €39,95 pvm ruime keuze uit abbeystones 20/30/6cm, diverse kleuren, leveren leggen inc zand 0615535128. Vanlehnbestratingen@hotmail.com / www.wvl-bestratingen.nl

Tuinman, stratenmaker voor al uw tuinwerkzaamheden, gratis prijsopgave. Tel. 06- 57200505.

WWW.HELDERCARWASH.NL

Steengoed. Profiteer van extra voordeel bij uw nieuwe keuken of badkamer!

er Profite nú!

Wand- en vloertegels cadeau!*

E 10.736,-

Stenen werkblad cadeau!*

“Wij helpen u graag met een advies op maat.” Marco Mol Ondernemer Grando Hoofddorp

E 6.900,-

Grando. Koken. Baden. Genieten.

Grando Hoofddorp Kruisweg 771-773, tel.: 020 - 4460112, grando.nl

*Vraag naar de voorwaarden


nieuws

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 JUNI 2018

23

MuBo na uitverkocht Guys & Dolls verder met jubileumproductie Cyrano REGIO n De afgelopen weekenden

den, weer in de Muze, Noordwijk.

Terwijl alle betrokkenen nog nagenieten, staat MuBo zeker niet stil. Er wordt alweer een paar maanden hard gerepeteerd voor de familievoorstelling Rapunzel, die in oktober te zien zal zijn. Daarnaast starten 15 en 22 juni de repetities voor de eerste jubileumproductie, Cyrano. Deze zijn in Hillegom en het is mogelijk om hier kennis te maken met MuBo. In 2019 bestaat MuBo namelijk alweer tien jaar en dat zal met deze oer-musical groots gevierd worden. MuBo speelt dan onder begeleiding van een live orkest in maart, net als tien jaar gele-

Cyrano speelde twee jaar in Nederland en vertelt het verhaal van de groot neuzige en poëtische aanvoerder van de Franse cadetten, Cyrano, die verliefd is op zijn nicht Roxane. Hij denkt echter dat zij hem nooit zal zien staan en zij wordt op haar beurt verliefd op de minder welbespraakte, maar knappe Christian. Cyrano is hevig teleuregesteld maar belooft haar om Christian tijdens de oorlog te beschermen. Tegelijkertijd belooft hij Christian te helpen Roxane voor zich te winnen en schrijft haar liefdesbrieven in zijn naam... Zal Roxane ooit weten wie er echt achter de liefdesverklaring schuil gaat? Ad van Dijk componeerde de muziek van Cyrano en werd genomineerd voor een Tony Award. Ga voor meer informatie naar www. stichtingmubo.nl.

stond de Nachtegaal, Lisse op z’n kop met het succesvolle Guys & Dolls. MuBo straalde tijdens de uitverkochte avonden op de verschillende podia in de speciaal voor deze voorstelling ingerichte nachtclub.

Op slag in oranje Kor van Hateren, op boeg in groen Ton Schlief. | Foto: M. Hoogkamer.

Adamas Benefiettoernooi LISSE n Liefhebbers kunnen 8 juli weer tennissen tijdens het Adamas Benefiet Tennistoernooi bij LTC Lisse. De gehele opbrengst van dit toernooi komt ten goede aan het Adamas Inloophuis. Iedereen vanaf 16 jaar kan zich aanmelden. Er wordt ingeschreven als koppel voor de damesdubbel, herendubbel of gemengd dubbel. Kies daarbij zelf het niveau: beginners,

niveau 8 of 7, niveau 5/6 en niveau 3/4. Het toernooi duur van 12.00 tot 17.00 uur, gevolgd door een loterij en een barbecue. Inschrijven voor het toernooi en de barbecue kan t/m 1 juli. Deelname zonder barbecue kost 17,50 euro p.p. inclusief een kopje koffie of thee bij binnenkomst. Deelname incl. bbq kost 25 euro p.p. Alleen bbq kost t/m 1 juli 10 euro p.p., daarna 12,50 euro p.p. Inschrijven: www.adamas-inloophuis.nl/tennis.

Lisse in de race voor cultuurprijs LISSE n In Nederland zijn 6,4 mil-

joen mensen in hun vrije tijd actief met kunst bezig. Het BNG Cultuurfonds wil met de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs gemeenten die zich hier actief voor inzetten stimuleren. Lisse is een van de genomineerden. Andere genomineerden zijn Assen, Meierijstad, Steenbergen en Zwolle. Op 28 juni wordt door de jury een winnaar gekozen. Deze ontvangt 15.000 euro die ten goede moet komen aan de cultuurparticipatie in de gemeente. De jury over Lisse: “De

aangedragen projecten laten zien dat je in een kleine gemeente veel tot stand kunt brengen met weinig middelen. Burgers initiëren hier zelf culturele projecten als ‘Gluren bij de Buren’, een cultureel festival dat plaatsvindt bij de mensen thuis. Er zijn in Lisse veel plekken waar opgroeiende jongeren kennis kunnen maken met amateurkunst, zoals Jeugdtheaterschool Flores, buurthuis Salvatori en schoolproject De Zwarte Tulp. De gemeente heeft een buurtregisseur, die samenwerkingen initieert tussen instellingen en verbinding met de inwoners.”

Goede tijd roeiers Iris bij Ringvaart Regatta LISSE n De 43e Ringvaart Regatta vond woensdag 6 juni plaats, georganiseerd door studentenvereniging LAGA uit Delft. Roeivereniging Iris werd vertegenwoordigd met een dubbeltwee met ploegnaam Korenton. De roeiers Kor van Hateren uit Lisse en Ton Schlief uit Voorhout hadden een vroege start geloot en mochten als 26e van meer dan 170 deelnemende boten om 06:20 uur Leiden verlaten en de Kaag opsturen. Er stond een zwakke tot matige noordelijke wind zodat de eerste 30 km van de tocht tegenwinds was.

Vanaf Halfweg was er geen tegenwind meer te verwachten, maar bleek het inmiddels behoorlijk warm. Door rustig technisch te roeien en strak door de bochtige vaarten van de Kaagrand en de

doorgangen van de Ringvaartbruggen te sturen, waren de mannen in Halfweg al wat verder voor in het deelnemersveld geraakt. Het mooie weer trok echter veel recreatievaart en er werd behoorlijk hinder ondervonden van de golfslag van sloepen en kruisertjes. Bij het rustpunt op 60 km in Lisse werd de boot door clubgenoten dan ook al voor de 3e keer weer drooggehoosd en gesponst, terwijl Kor en Ton op de wal respectievelijk aan vermoeide schouderspieren en rugspieren werden gemasseerd. Met nog 40 km te gaan werd opnieuw de Kaag opgestuurd om via Warmond en Koudenhoorn wederom op de Zijl in Leiden aan te komen. Met name op de Zijl en de Vliet kreeg de ploeg te kampen met hek- en kruisgolven van pleziervaart, zodat nog twee keer de boot geleegd moest worden. Bij de

verplichte drie kwartier rust bij de sluis in Leidschendam voor de laatste keer. De mannen waren inmiddels behoorlijk vooraan in het veld beland en roeiden de laatste etappe van 12 km naar Delft zonder zicht op andere deelnemers met nog voldoende reserveduurvermogen uit en finishten kort na vijf uur. Naderhand bleek dat ze een kwartier sneller hadden geroeid dan in 2016, resulterend in 28e in het deelnemersveld, 4e in de bootcategorie en een roeitijd net onder de 10 uur. Roeiers die interesse hebben om langere afstanden (30 à 40 km) te roeien kunnen bij Roeivereniging Iris aan de Ruishornlaan 23 in Lisse terecht voor marathontraining. Daarnaast kan er bij Iris recreatief geroeid worden op de Ringvaart en Kaag. Meer informatie te vinden op www.rv-iris.nl.

Fit4Lady gekozen tot beste fitnessclub n Fit4lady Hillegom is dit jaar als Beste Fitnessclub van Hillegom gekozen. Ten overstaan van een enthousiast publiek met jury en presentatrices Katja Schuurman en Kim Kötter ontving eigenaar Wendy van den Berg van Fit4lady Hillegom de felbegeerde Award. “Onze leden vinden dat wij deze award verdiend hebben. En dat is echt de mooiste prijs die een ondernemer kan krijgen”, aldus Van den Berg

HILLEGOM

TE WEINIG DAGLICHT EN RUIMTE OP ZOLDER? BINNEN ÉÉN DAG PLAATSEN WE UW NIEUWE DAKKAPEL

KOM VOOR EEN PERSOONLIJK ADVIES NAAR ONZE SHOWROOM Select Windows Bijster | Satellietbaan 12d | Hillegom | 0252 - 534 772 SELECTWINDOWS VOOR BETER WONEN

SELECTWINDOWSBIJSTER.NL

In een volle zaal van de Evenementenhal in Gorinchem werden de Awards uitgereikt. De Dutch Fitness Awards is een publieks- èn vakjury prijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan de beste personal trainers en fitnessclubs door heel Nederland. Het gaat niet alleen om het aantal stemmen, maar ook om waardering en een cijferrapport van zogenaamde ‘mystery sporters’: zij gaan anoniem de clubs in en geven de club punten op het gebied van ontvangst, begeleiding, advies, sfeer, bereikbaarheid en deskundigheid. De club van Van den Berg scoorde dit jaar als Winnaar. Fit4lady viel drie jaar achtereen al als keten met

een geweldig fitness concept voor vrouwen, door vrouwen in de prijzen. Bij Fit4lady train je in een circuit van 30 minuten. In dit circuit staan steps en apparaten. De steps zijn voor het conditionele gedeelte, de apparaten voor de krachttraining. Je wisselt iedere 45 seconden tussen deze twee. Daarmee is bewezen dat vrouwen hun grenzen opzoeken en dan heel kort net even wat meer weerstand op zoeken.

Zo wordt de conditie versterkt en bereik je meer kracht. De apparaten werken op weerstand. Hoe meer kracht men zet, hoe zwaarder de training wordt. Daarom kan iedereen op haar eigen niveau trainen. “Een proefles bij Fit4lady aanvragen is heel eenvoudig. Stap bij ons binnen en maak een afspraak of ga naar de website en klik op ‘Gratis Proefles aanvragen’”. vertelt Wendy van den Berg tenslotte.


Relaxfauteuils actie! Dit model

tijdelijk

Bij Baalbergen vindt u meubels, met de voor u vertrouwde kwaliteit en onze royale garantie, voor een hele scherpe prijs.

extra

voordelig!

TYRON Relaxfauteuil leverbaar in 3 afmetingen: S/M/L, handmatig (2-motorig tegen meerprijs € 350,-) In leer Punch van € 1.460,- voor € 1.099,-

10% Korting op alle

SONJA relaxfauteuil met sta-op functie. Altijd uit voorraad leverbaar in 2 kleuren, gratis thuis bezorgd. van € 1.198,- onze prijs € 975,-

relax- en sta-op fauteuils!

openingstijden dinsdag t/m zaterdag .-. uur • Ambachtsweg  •  ah Katwijk telefoon  -  • info@baalbergenkatwijk.nl • www.baalbergenkatwijk.nl Like ons op facebook.com/Baalbergen-Katwijk en blijf op de hoogte van alle aanbiedingen.


service

LISSERNIEUWS - DE HILLEGOMMER

DINSDAG 12 JUNI 2018

25

TenenKees

Column Poespas Tips? Mail de redactie NIEUWTJES? n Ons tippen kan

via redactie@dehillegommer.nl of tel. 071-4022901. Daarnaast zijn wij ook erg nieuwsgierig naar uw mening over deze krant.

COLOFON Oplage 21.000 Verschijnt iedere dinsdag Uitgave van: Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a Postbus 3066 2220 CB Katwijk T (071) 402 29 01 Hoofdredactie: Teuntje van Delft M 06 12746478 t.v.delft@uitgeverijverhagen.nl Redactie: Ruth Eppink - M 06 16961400 redactie@lissernieuws.nl Caroline Spaans - M 06 30791260 redactie@dehillegommer.nl

n

erom gaan spannen of vóór vertrek de breuk geheeld zou zijn. Een dag later brak een assistente haar teen. In het ziekenhuis kreeg ze een steunspalkje en een speciale schoen. Ze moest drie weken thuis blijven met haar voet omhoog. Voor onze personele bezetting was dat best lastig. Na twee weken bekeken we het verband van Kees en het moest verwisseld worden. Hij had er zoveel mee gelopen dat het totaal versleten was. Bij het verwijderen van het verband bleek dat de tenen aan het smetten waren en dat het er lichtjes stonk. Dat betekende dat het voor de tenen eigenlijk beter was om de spalk verder af te laten. Dit ondanks de (te) korte periode van ondersteuning. Kees was echter een modelpatiënt en bleek het met slechts twee weken spalken prima te doen. Hij belastte zijn poot alweer voorzichtig en precies voor de vakantie was hij klinisch 100 procent genezen! Dat gold niet voor onze assistente. Ondanks de genoten rust was er totaal geen botnieuw-

vorming in haar teen. Dus besloten de artsen dat ze dan ook wel weer voorzichtig mocht gaan werken. Weer vier weken later was er nog steeds geen sprake van fractuurgenezing. Nou adviseerden ze een operatie. En daarna een periode van acht weken rust. Wij hadden ondertussen ook röntgenfoto’s van haar teen gemaakt (..) en zagen dat er wel het begin van kalkvorming zichtbaar was. Ons advies was dan ook: wacht nog maar even af. Toen ze dat in het ziekenhuis vertelde raakte de orthopeed zichtbaar geïrriteerd. “En wie is jouw baas dan wel?” werd haar gevraagd. Ze eiste dat er voor de operatie nog een röntgenfoto gemaakt zou worden. Terwijl ze al in OK-kledij op weg naar de operatieruimte was, kwam een coassistent haar vertellen dat de operatie niet doorging na het beoordelen van de laatste foto! Als je iets breekt kun je misschien maar beter een hond zijn, lijkt het wel. (In verband met afwezigheid van Lodewijk een ‘gouw ouwe’ dit keer)

| Foto: Corine Zijerveld

W

e zaten een prachtige taart te eten die we van een dolgelukkige eigenares hadden gekregen. Haar hond had een binnenbal en die hadden we laparoscopisch uit de buik gehaald. Hierdoor was er sprake van slechts twee kleine wondjes en had de hond praktisch geen last gehad van de operatie. Tijdens het taart eten kwam er een dame binnen met haar Labrador Kees. Die liep nog maar op drie poten nadat hij fanatiek gespeeld had. Dat kan natuurlijk van alles zijn. Ik liet de taart voor wat-ie was en haastte me naar de spreekkamer. Kees bleek vooral gevoelig op een teen. We besloten een foto te maken. Hierop was goed te zien dat er een schuine fractuur in het middelste teenkootje zat. Kees moest worden verdoofd om de spalk goed en passend te kunnen aanbrengen. Na anderhalf uur ging hij met een vrolijk smileyverbandje licht hinkend de deur uit. De mensen moesten vier weken later op vakantie, dus het zou

Lodewijk Kamps is dierenarts in Hillegom en vertelt wekelijks over zijn praktijk

Kerkdiensten in Lisse en Hillegom PG Hillegom Maartenskerk Zondag 17 juni, 10.00 uur Voorganger: ds. W. Zaagsma Open Hof Hillegom Open Hof, Raadhuisstraat 3 Zondag 17 juni, 10.30 uur Spreker: Eric Wegman Evangelie Gemeente Hillegom Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16 Zondag 17 juni, 10.00 uur Spreker: Joop Gottmers, voormalig kickbokser Parochie Heilige Willibrordus St. Jozef en St. Martinuskerk Zaterdag 16 juni,19.00 uur Celebrant: pastor T. van Eijk Zondag 17 juni, 11.00 uur Gehandicaptenviering Celebrant: mevr. M. Lommerse

Koor: het dameskoor St. Agathakerk Zondag 17 juni, 10.00 uur Gezinsviering Celebrant: kapelaan S. Kuik Koor: De Bollennootjes Extra: koffie/thee Paus Franciscus Huis Ma 19.30 uur: Eucharistieviering Di, do & vr 09.00 uur: Eucharistieviering H.H. Engelbewaarderskerk Woensdag 13 mei, 09.00 uur Celebrant: kapelaan S. Kuik Zaterdag 16 juni, 19.00 uur Kinderwoorddienst Celebrant: kapelaan S. Kuik Koor: In Conspectu Angelorum SWG Lisse

Zondag 17 juni Kerk Veldhorststraat, 10.00 uur Voorganger: ds. Nico Geertsema Witte kerkje, 19.00 uur Voorganger: S. Greving Evangelie Gemeente Lisse De Poort, Jozef Israëlsstraat 11 Zondag 17 juni, 10.00 uur Spreker: Daniël Renger

zondag 17 juni, 10.00 uur Voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet Grote Kerk zondag 17 juni, 10.00 uur Voorganger: ds. J.G. Berbée-Bakhuis, Abbenes

Gereformeerde Gemeente Lisse Salemkerk Zondag 17 juni, 09.30 en 16.00 uur Voorganger: ds. G.J.N. Moens Gereformeerde Kerk Klisterkerk zondag 17 juni, 10.00 uur Voorganger: ds. A.J.G. Dronkert, Den Haag Hervormde Gemeente Lisse Pauluskerk

Verslaggevers: Annemiek Cornelisse Jos Draijer Remco Out Arie in ’t Veld Inleveren kopij: De deadline voor het insturen van kopij is iedere vrijdag voor 10.00 uur. Insturen kan naar: redactie@lissernieuws.nl redactie@dehillegommer.nl Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie Advertenties: Meriam Mesman - M 06 460 942 09 meriam.mesman@uitgeverijverhagen.nl Wanda de Mooij - M 06 196 974 83 wanda.de.mooij@uitgeverijverhagen.nl Contactgegevens Binnendienst Rosita Eikelboom-Haasnoot Jeannette Mink- van Beelen Vincent Roos - 071 4091637 advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. LisserNieuws/de Hillegommer Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur Bezorgklachten: Reklamediensten De Schakel b.v. Madame Curiestraat 20 2171 TW Sassenheim 0252 241420 info@de-schakel.nl Leveringsvoorwaarden: Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kosteloos opvragen. Het LisserNieuws/de Hillegommer wordt gratis huis-aan-huis bezorgd in Lisse, Hillegom en Beinsdorp en is gratis af te halen. In Lisse bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en de Primera. In Hillegom bij: het Gemeentehuis, de bibliotheek en Tabakshop Evers. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. www.lissernieuws.nl www.dehillegommer.nl

PUZZEL Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde nummer. Horizontaal: 1 ervaren leidsman 6 wijnglas 12 stuurinrichting 13 brandstof 15 gravin van Holland 17 boom 19 woonschip 20 mannetjesbij 22 domina 23 rang 25 per adres 26 bijbelse figuur 27 buikloop 28 papegaai 29 Romanum Imperium 31 achter 32 lidwoord 34 voorzetsel 35 brandstof 38 sportploeg 41 pl. in Gelderland 42 bloeiwijze 43 haardracht 46 visgerei 49 voorzetsel 50 en omstreken 51 en volgende 52 en andere 54 domoor 55 biljartspel 57 takje 58 de oudste 59 kleur 60 tegenover 61 seconde 63 naaldboom 64 stuk stof 66 vogel 67 schildergerei 69 vervoermiddel 71 toestemming 72 vertrokken gezicht. Verticaal: 2 jaartelling 3 numero 4 afslagplaats bij golf 5 herkomst 7 mening 8 ieder 9 mijns inziens 10 plechtige gelofte 11 dichterbij 14 oogvocht 16 bijbelse figuur 18 Afrikaans dorp 19 planeet 21 maand 24 slee 30 nu 33 verdieping 36 mager 37 droog 39 aanhanger 40 vlaktemaat 43 pl. in Zeeland 44 pl. in Overijssel 45 woede 46 afkeer 47 linie 48 jaargetijde 49 snack 53 kleinste deel 56 onderofficier 62 watering 63 duinvallei 65 voorgevel 66 halsbont 68 zuster 70 tot en met.

Ook kans maken op een Cinema Floralis Arrangement? Zorg dat uw oplossing uiterlijk zondag 17 juni bij de redactie binnen is, samen met naam en adres. Dat kan per post: Uitgeverij Verhagen, Postbus 3066, 2220 CB Katwijk. Of stuur een mailtje naar oplossing@uitgeverijverhagen.nl. De winnaar van week 23 is Mireille Hogenes uit Lisse. De oplossing was: klimplanten.


Volkswagen T-Roc Direct uit voorraad leverbaar!

Alleen bij Wittebrug! Tijdelijk met € 2.000 extra inruilpremie

0 2.00e € k j i e ijdeli prem Nu tra inruilellen Uit eolnezn ext -Roc modtra voorde

Direct uit voorraad leverbaar!

s ex ! lle T Op a raad. Du ct rijden e r dir voo

Maak snel een afspraak voor een proefrit

T-Roc Style 1.0 85 kW/115 pk benzinemotor met 6-versnellingen

T-Roc Style 1.5 110 kW/150 pk benzinemotor met 6-versnellingen

T-Roc Style 1.5 110 kW/150 pk benzinemotor met 7-traps DSG AUTOMAAT

Voor

Voor

Voor

Rijklaar en direct leverbaar!

Rijklaar en direct leverbaar!

Rijklaar en direct leverbaar!

€ 27.995

€ 29.995

€ 31.995

T-Roc

De Volkswagen T-Roc modellen zijn uitgerust met o.a.: • Radio- en multimediasysteem • 16,5 cm kleuren touchscreen • Airconditioning • Rijstrook behoud assistent • Boordcomputer plus • City Emergency Braking • 16 inch lichtmetalen velgen • Adaptive Cruise control • Parkeersensoren vóór en achter • En nog heel veel meer!

Den Haag

Donau 120 (Forepark) 2491 BC Den Haag Tel: (070) 342 92 22

Den Haag

Kerketuinenweg 36 2544 CW Den Haag Tel: (070) 308 20 00

De Lier

Leehove 49 2678 MA De Lier Tel: (0174) 52 56 50

Noordwijk

De Hooge Krocht 109 2201 TS Noordwijk Tel: (071) 406 36 00

Voorschoten

Wij zijn altijd bereikbaar via

Hofweg 39 2251 LP Voorschoten Tel: (071) 579 47 94

088 - 738 44 70

of kijk op www.wittebrug.nl

Wittebrug. Wij regelen het!

www.wittebrug.nl | info@wittebrug.nl

Nu speciaal voor u ingekocht en snel leverbaar!

Audi A1 Sportback 1.0 TFSI handgeschakeld Color Edition

Audi A3 Sportback 1.0 TFSI Lease Edition

Audi A3 Sportback 1.5 TFSI Black & White Edition S tronic

Nu uit voorraad leverbaar van €25.950,voor €23.900,- rijklaar incl. 4 jaar garantie. 12x beschikbaar in diverse kleuren.

Diverse kleuren en uitvoeringen snel beschikbaar (vraag naar de voorwaarden). 8x handgeschakeld en 8x automaat beschikbaar.

Van €42.090,- voor €39.500,- rijklaar incl. 4 jaar garantie. 7x zwart en 7x wit beschikbaar.

Met o.a. S-line interieur, 17 inch velgen, navigatie, airconditioning, cruise control, metallic lak color pakket.

Met o.a. navigatie en bluetooth, parkeerhulp achter, cruise control, LED-koplampen, 17 inch velgen.

Met o.a. S-Line Edition, zwart optiek pakket, privacy glass, Audi Smartphone interface, inleg aluminium verlicht.

w.wittebrug.nl/audi

Kijk voor meer informatie over onze acties op ww

Forepark Den Haag Donau 120 (Forepark) | 2491 BC Den Haag | (070) 342 93 33 Voorschoten Hofweg 39 | 2251 LP Voorschoten | (071) 579 47 94 De Lier Leehove 49 | 2678 MA De Lier | 0174) 525 650 * Audi Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Audi Financial Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20073305. Vanaf tarieven zijn o.b.v. private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 500 eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende leasetermijnen. Aanbod geldig zolang de voorraad strekt. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Gemiddeld brandstofverbruik: 3,6 - 5,1 l/100km. Gemiddelde Co₂ emissie: 94-120 g/km


ADVERTORIAL

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 21 juni een heldere lezing in ‘t Poelhuys

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen LISSE - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrechtplan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen veel familieleed én geld besparen. ‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk. “Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

www.erfrechtplan.nl 085 - 8000 100

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende ouder. Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?” Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.” Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.” Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal.

Geslaagd of niet?

Je volgende stap zet je bij mboRijnland. Kies voor een van onze mbo-opleidingen of haal alsnog je diploma met vavo. Laat je informeren tijdens een Info-uur: 20 juni (alle opleidingen) 25 juni en 2 juli (vavo) Kijk op mborijnland.nl voor locaties en tijdstippen.

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ” Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “ “Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.” Donderdag 21 juni om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100. Locatie: Datum: Aanvang:

‘t Poelhuys Vivaldistraat 4 2162 AA LISSE donderdag 21 juni 2018 19:30 uur

70 Inschrijven kan via:

www.erfrechtplan.nl 085 - 8000 100

% SALE % TOT 70% 70 % KORTING 70 BIJ CASBA

70

*

%

*Krijg nu tot 70% korting op veel geselecteerde toonzaalmodellen en overtollige voorraden. Vraag in de winkel naar de modellen en de voorwaarden.

DE MOOISTE MERKEN ONDER ÉÉN DAK

CASBA Wonen & Slapen Rijneke Boulevard Hoge Rijndijk 315, Zoeterwoude 071 - 589 93 46 www.casba.nl

Openingstijden: ma. 13.00 tot 17.30 uur di. t/m vrij. 10.00 tot 17.30 uur do. koopavond tot 21.00 uur zaterdag 10.00 tot 17.00 uur zondag 12.00 tot 17.00 uur


m

1oge0lij0kh1eden

s vie & d a dig ijk n u l 3 sk oon e d rs pe

ZELF SA M EN TE STELLEN!

4

STEL MET DE VELE ELEMENTEN JE EIGEN HOEKBANK SAMEN!

2

KEUZE UIT 3 ARMEN & VELE SOORTEN POTEN & HOOGTES!

3

1

,9 9 16

3

BA N

K

IN 2 KLEUREN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

HO

EK

5

1. Hoekbank Kenzano in stof Cross. H81xB313/370xD170cm 1699,-. 2. Hoofdsteun Devano 75,-. 3. Woonprogramma Bassano in Acaciahout kleur Rough Warm Grey: Dressoir H86xB200xD45cm 799,-, Salontafel B88xL88cm 349,-, Spiegel B80xL180cm 199,-. 4. Vloerlamp Sole H172cm 299,-. 5. Karpet Caprice in diverse maten & kleuren. B200xL290cm 599,-, B170xL240cm 429,-.

BASSA NO IS EE N C WOON O M PL PR EET IN DE OGRAM M A IN ACA KLEUR CIA ROUGH WARM HOUT GREY.

Dressoir Carpino H90xB180xD40cm 599,-.

599 ,-

TV-/audiodressoir Bassano in Acaciahout kleur Rough Warm Grey: groot H58xB200xD45cm 499,-, middel H52xB176xD45cm 449,-, klein H58xB144xD45cm 399,-.

INCL. HR KOUDSCHUIM IN ZITKUSSENS & IN VELE KLEUREN LEVERBAAR!

ETE N COMPL VIG E E IS O TE CARPIN T EEN S SERIE ME ORZIEN VAN N E T S A K VO ET FRAME, STALEN AL I.C.M. GLAS. H ET A T S T RK M PLAAT AFGEWE IS L A A . T PLAATS ANTIQUE FINISH N E E

sa m

en

, 9 89 3+2-ZITS

UIT VOORRAAD LEVERBAAR! 3+2-Zitsbank Napoli in stof Unit. H87xB200/170xD83cm samen 899,-. Salontafel Bassano in Acaciahout kleur Rough Warm Grey. B80xL140cm 449,-. Karpet Verdellino in diverse maten & kleuren. B200xL 290cm 399,-, B160xL 230cm 249,-. Kast Carpino H90xB90xD40cm 349,-.

PRONTO WONEN WOONBOULEVARD CRUQUIUS Spaarneweg 22 www.prontowonen.nl/winkel/cruquius

WOONBOULEVARD CRUQUIUS

Openingstijden: Ma.: 12:00 - 17:30 uur - Di. t/m Vr.: 09:30 - 17:30 uur Za.: 09:30 - 17:00 uur - Zo.: 12:00 - 17:00 uur

VOLG ONS OP:

P

VRIJ PARKEREN!

ELKE ZONDAG OPEN!

Ln week 24 18  

LisserNieuws, dinsdag 12 juni 2018

Ln week 24 18  

LisserNieuws, dinsdag 12 juni 2018

Advertisement