Page 1

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

91ste JAARGANG NR. 40

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012

Strenge alcoholcontroles in horeca

WOORDEN SPREKEN:

‘Geef jongeren geen ruimte thuis te drinken’ veel meer de aandacht richten op de controle in de horeca. Ik heb daar vorige week met de horecaondernemers over gesproken.’

Losse nummers: € 1,50

DEZE WEEK

HALT De strengere handhaving heeft alles te maken met de nieuwe Dranken Horecawet die 1 januari 2013 in werking treedt. Een van de belangrijkste punten in die nieuwe wet, is dat jongeren onder de zestien die betrapt worden op het drinken van alcohol dan ook een boete krijgen. Als die jongere nu betrapt wordt met een biertje in een kroeg, dan levert dat de kroegbaas een prent op van 900 euro. Bij herhaling loopt dat bedrag op en kan zelfs leiden tot sluiting van het horecabedrijf. De betrapte 16-minner krijgt vanaf 1 januari een HALT-straf opgelegd. De extra controles worden bekostigd door te schuiven met de taken van onder meer de GOA’s, de geVervolg op pagina 3

Ouders mogen zich er mee bemoeien Afgelopen maandag nam de gemeente Teylingen het onderzoeksrapport van twee masterstudenten van de Leidse universiteit over alcoholgebruik onder Teylingse jongeren in ontvangst. Opmerkelijke uitkomst van het onderzoek is, dat ouders weinig en niet nadrukkelijk met hun kinderen praten over drinkgedrag. Een andere uitkomst is dat zowel de jongeren (drinkers en niet-drinkers), als de moeders het vrij normaal vinden dat je op je 15e of 16e begint met drinken, en dat je moet leren omgaan met alcohol. De geïnterviewde moeders geven aan niet over alcoholgebruik te beginnen, omdat ze al over zoveel (belangrijkere) dingen ruzie maken met hun kinderen. De jongeren vinden het echter volstrekt normaal dat hun ouders zich er WEL mee bemoeien, en houden ook rekening met wat hun ouders vinden, al laten ze dit niet expliciet merken aan hun ouders.

De leden van Pictura zoeken dringend een nieuw onderkomen.

Kunstschilders Pictura op straat Pictura, de 44-jarige amateurschildervereniging in Katwijk, moet na 25 jaar het schoolgebouw De Kameleon aan de Randweg verlaten. De school wordt ontruimd en verbouwd tot gezondheidscentrum. Dat betekent dat Pictura geen onderdak meer heeft.

Vanaf december, toen dit bericht bekend werd bij het bestuur, zijn het bestuur en de leden van Pictura, in samenspraak met de gemeente, bezig geweest om een andere onderdak te vinden. Maar die is nog steeds niets voorhanden. En dat is best verbazingwekkend, vindt het bestuur, omdat leerlingenaantallen teruglopen en scholen kleiner wor-

Katwijkse zorgcentra moeten inkrimpen

DSV heeft steun gemeenteraad nodig voor nieuwbouwprojecten

De ouderenzorg is continue in ontwikkeling en met de vergrijzing in aantocht moeten zorginstellingen mee-ontwikkelen. Zorgorganisatie DSV, vernoemd naar de woonzorgcentra Duinrand-Salem-Vlietstede, is daar tien jaar geleden al mee begonnen, omdat toen de contouren van de dubbele vergrijzing en de veranderingen in de ouderenzorg al zichtbaar werden. Inmiddels is duidelijk welke kant het opgaat en welke maatregelen de overheid gaat nemen.

Een van die maatregelen is dat de ouderen met lichte zorgvraag, het zogenoemde ZorgZwaartePakket (ZZP) 1 tot en met 3, niet langer meer worden opgenomen in een woonzorgcentrum. Het beleid van de landelijke overheid is er op gericht, dat ouderen met die lichte zorgvraag thuis blijven wonen met hulp van thuiszorg én mantelzorg door eigen familie, vrienden, buren of anderen. Deze wijziging heeft voor Duinrand en Salem in het Katwijkse zeedorp grote gevolgen. ‘Die moeten samen

Pictura zoekt een (klas)lokaal, waar ruimte is om 10-12 tafels neer te zetten en waar de 20 leden van de vereniging het liefst enkele dagdelen, zeker één avond in de week, kunnen schilderen. ‘Het is prettig om de tafels en schildersspullen te kunnen laten staan. Pictura beschikt zelf over een koelkast en enkele kastjes voor bijvoorbeeld koffie en servies.’ De vereniging garandeert dat niemand last heeft van de schilders. ‘Zoals er tot nu toe ook nooit klachten zijn

geweest. Pictura beheert de locatie als een goed huisvader’, laat het bestuur weten. Voor referenties kan de huidige school worden benaderd. De amateurschildervereniging is financieel niet draagkrachtig, kan geen hoge huur betalen en is dus aangewezen op goodwill van diverse instanties. ‘Kunt u ons helpen? Weet u een leeg klaslokaal of andere ruimte, die in principe geschikt is voor de amateurschilders, waar ze terecht kunnen om te schilderen?’ vraagt het bestuur de lezers van deze krant. Bel dan met voorzitter Truus van Duijvenbode, 071 4032168 of mail naar bestuurslid Thea Deckers, thea.deckers@casema.nl.

Geen geld meer voor buitenland

Ondanks bezuinigingen meer uitgave in welzijnsprogramma

De Katwijkse zorgorganisatie DSV is organisatorisch klaar voor de toekomst. Het enige dat nog ontbreekt zijn de vernieuwde zorgcentra. De gemeenteraad van Katwijk kan ervoor zorgen dat daar verandering in komt. DSV heeft geen geld nodig, wel de borgstelling voor de investeringen voor nieuwbouw van haar woonzorgcentra in Katwijk en Rijnsburg en de woonzorgappartementen in het Katwijkse havengebied.

Zorgzwaarte

den. Voorzitter Truus van Duijvenvoorde: ‘Je zou verwachten, dat er dan ruimte vrijkomt in die schoolgebouwen’.

Nieuwbouwschets voor de zorgappartementen aan de Prins Hendrikkade-Hans van der Hoevenstraat. Het gebouw vormt het scharnierpunt tussen de nieuwbouw van Princehaven en de toekomstige bebouwing in de tweede fase. Naast de nieuwbouw het voormalige rederpand van M. Parlevliet, dat door DSV gebruikt gaat worden als kantoorpand.

honderd plekken inkrimpen’, licht directeur Gerard Herbrink toe. Vandaar dat er nu al 13 kamers leeg staan in De Duinrand aan de Nolenstraat. Herbrink: ‘De komende twee jaar gaat het aantal plekken in de Duinrand verder terug van 108 naar 60, en in Salem van 125 naar 70. We nemen daar de tijd voor, want we gaan die mensen natuurlijk niet zomaar op straat zetten.’ Tegelijkertijd neemt de wachtlijst voor een plek in de zorgcentra van DSV toe. ‘In mei vorig jaar stonden

er 50 mensen op die wachtlijst, dat zijn er inmiddels 120.’ Om toekomstige ouderen met een lichte zorgvraag - ZZP 1-3, die dus niet meer in de zorgcomplexen terecht kunnen - toch van goede huisvesting te voorzien, gaat DSV appartementen bouwen mét zorgaanbod. Een voorbeeld daarvan is het woonzorgcomplex met 61 appartementen aan de Prins Hendrikkade en Hans van der Hoevenstraat.

Maar eerst moet zorgcentrum Vlietstede in Rijnsburg worden gerealiseerd met 40 verpleegplekken, 23 zorgappartementen en 2 hospice-appartementen. Daarna moeten de appartementen aan de haven worden gerealiseerd, om vervolgens door te gaan met de plannen voor Duinrand en daarna Salem. Al die plannen staan nauw met elkaar in verband. Voor Vlietstede staat alles al in de startblokken. Zo heeft DSV een overeenkomst getekend met de gemeente en heeft het voorlopige bouwplan de goedkeuring van de direct omwonenden. Voor het havengebied ligt er een ontwerpschets bij de gemeente op tafel.

Vicieuze cirkel ‘DSV heeft organisatorisch alles op orde en is klaar voor de toekomst, ook financieel’, zegt Leon Guijt, die namens DSV de vastgoedontwikkeling doet. Het enige dat ontbreekt is geld voor die nieuwbouwplannen en daar zit ‘m de moeilijkheid. Ook al is het toekomstig financieel beleid van DSV doorgerekend, getoetst en in orde bevonden door een landelijk gerenommeerd accountantskantoor, Vervolg op pagina 3

De gemeente Katwijk is, ondanks de bezuinigingen, voor 2013 meer geld kwijt aan het welzijnsprogramma dan dit jaar. Ruim 140 instellingen ontvangen in totaal 7.132.745 euro tegenover 7.058.893 euro dit jaar. Dat blijkt uit het concept welzijnsprogramma, waar het college van burgemeester en wethouders vorige week mee in heeft gestemd.

verschillende subsidies voor verschillende taken. Door geschuif met budgetten en taken krijgt Factor W bijna een ton meer dan dit jaar. De bibliotheek is met ruim 1,5 miljoen euro een goede tweede. De andere ‘grootgebruikers’ zijn het Algemeen Maatschappelijk Werk, de Belbus, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, Steunpunt Medelanders en Stichting Peuterkring Katwijk.

De gevolgen van het ‘ombuigingsprogramma Scherp aan de Wind’ zijn merkbaar in dat concept. Zo krijgen verschillende instellingen helemaal geen subsidie meer. Dat zijn bijna alle organisaties die zich bezig houden met buitenlandse doelen en ontwikkelingssamenwerking, zoals ZOA Werkgroep, Chr. Stichting HOE Katwijk, St. Oekroe, Stichting Kind in Oost-Europa en nog negen andere organisaties. Alleen de Wereldwinkel krijgt nog subsidie, hoewel die flink gekort is: van 4.800 euro dit jaar naar 2.090 volgend jaar. Dat er volgend jaar toch ruim 73.000 euro wordt uitgegeven, is volgens het college als volgt te verklaren: aanpassingen cao’s, hogere huisvestingskosten, aanpassing loonkosten en compensatie huuren servicekosten. Zo krijgt de Belbus volgend jaar 60.600 euro meer en komt uit op een subsidiebedrag van 231.000 euro. Als verklaring voor die fikse toename wordt de toename van de ritten genoemd, de cao taxivervoer en de jaarlijkse indexering.

Het concept welzijnsprogramma gaat zes weken de inspraak in. Daarna volgt de definitieve vaststelling, eventueel met wijzigingen.

In het welzijnsprogramma ontvangen 102 instellingen ‘relatief kleine bedragen, veelal onder de 20.000 euro’. Dat zijn de zogenaamde waarderingssubsidies met een totaal van ruim 670.000 euro. 33 Instellingen ontvangen bedragen tussen de 20.000 en 200.000 euro. Acht instellingen krijgen meer dan twee ton. Factor W ontvangt het hoogste subsidiebedrag: ruim 1,6 miljoen euro. Dat is dan het totaalbedrag, want deze welzijnsorganisatie krijgt

5 7 15

Interesse voor huizen Havenkwartier

Kattenvanger van Havengebied

Kinderboekenweek 2012

Leerlingen praten met Epke Zonderland

5

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

www.bibliotheekkatwijk.nl

DE KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

‘Extra controle werkt’, weet burgemeester Jos Wienen. ‘We hebben die controles al bij supermarkten en slijterijen gehouden en daar zijn ze nu veel oplettender als het gaat om verkoop van alcohol aan minderjarigen. De verkoop aan die doelgroep is duidelijk afgenomen.’ Uit onderzoek is gebleken, dat die aandacht bij de sportclubs en horeca nog achter blijft. Begin dit jaar is de BOB-campagne bij sportclubs gehouden. ’Daarom gaan we nu

Willem Elsschot

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Horecaondernemers, jongeren onder de zestien jaar en ouders van die jongeren: opgelet! De gemeente gaat de komende maanden extra alcoholcontroles houden in cafés en kroegen in heel Katwijk. En vanaf 1 januari volgend jaar zijn het niet alleen de horecaexploitanten, die een boete kunnen verwachten als zij alcohol schenken aan 16-minners. De jongere zelf hangt een HALTstraf boven het hoofd.

Schud de mensen als rupsen van je af, dan pas kruipen ze naar je toe.

g n i t r ko

Abonnee Deze week extra voordeel bij:

Badstraat 11 - Katwijk aan Zee Tel. 071 401 32 84 www.juwelierparlevliet.nl Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl

Katwijkers voelen zich veilig in hun wijk Katwijkers voelen zich veilig en zijn tevreden over de leefbaarheid van hun wijk. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor, een bevolkingsonderzoek naar het veiligheidsgevoel in de wijken Katwijk aan Zee, Hoornes/ Rijnsoever, Rijnburg en Katwijk aan den Rijn/Valkenburg. De bewoners in de wijk Hoornes hebben wel meer last van verloedering, dreiging en sociale overlast dan de andere wijken.

bestrating en het groen laat in hun ogen te wensen over. Ook is in 2011 de sociale overlast, zoals dronken mensen en drugsgebruik op straat, gedaald ten opzichte van het voorgaande onderzoek in 2008. In Rijnsburg is sprake van de minste overlast, in tegenstelling tot in Hoornes/Rijnsoever. In die wijk is door drugsgebruik juist vaker overlast.

Voor het onderzoek over 2011, uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), werden 2.500 inwoners benaderd met een vragenlijst. Van hen heeft 42 procent antwoord gegeven op de vragen over het gevoel van veiligheid in de wijk.

Gevraagd naar andere buurtproblemen, is dat in de meeste wijken parkeeroverlast. In Katwijk aan den Rijn en Valkenburg staat te hard rijden op één. Ook hondenpoep wordt als grote ergernis aangegeven.

Overlast In het algemeen zijn Katwijkers tevreden over het onderhoud van de buurt, zoals speelplekken, straten en verlichting. Vooral inwoners van Hoornes/Rijnsoever en Katwijk aan Zee zijn positiever dan gemiddeld en geven er het cijfer 6,4 voor. In Rijnsburg en Katwijk aan den Rijn/Valkenburg is men minder positief. Vooral het onderhoud van de

Gezellige buren De bewoners is ook gevraagd naar de sociale omgang in de wijk. Ze zijn tevreden over de gezelligheid in de buurt, met veel saamhorigheid en over het feit dat mensen in de buurt elkaar vrij goed kennen. Inwoners uit Katwijk aan den Rijn/Valkenburg merken op dat ze minder tevredenheid zijn over de gezelligheid in de buurt en zich er minder thuis voelen.


2 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012

Alles onder één dak Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zónder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiënten!

We hebben plaats voor nieuwe tandartspatiënten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. Prothesepatiënten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op www.tridentalmouthware.nl

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk

Nu oo woensdagavond geopend!!!

T 071 407 10 00 info@tridental.nl

ZONWERING

Uw boot de winter door ✔ Bij ons kunt u uw sloep, vlet en sportboot zowel binnen als buiten stallen ✔ Beter voor uw boot – lakwerk – motor, en veilig ✔ Zelf aan uw boot werken in overleg mogelijk ✔ Haal- en brengservice mogelijk ✔ Ook voor totaal onderhoud van uw boot

STOFZUIGER DEFECT?

Informeer naar de voordelige all-in prijzen. rsport, e io t a W t n de reg i t s i l Rijnzich a i c e rsport sp e t a w E D • Behangwerk • Glasvliesbehang (100 cm br.) • Sauswerk, plafonds etc.

Wij halen, repareren en bezorgen hem weer keurig thuis!

Marineweg 2, Wassenaar

De Waal Malefijtstraat 118 2225 ND Katwijk Telefoon (071) 407 45 35

Tel. (070) 511 92 62 www.lagerberg.nl Valkenburgseweg 70 - Katwijk a/d Rijn - (071)4027000 email: info@maritiemcentrumrijnzicht.nl

DE HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN ZEE

Hair By Jess Haring/Zeevishandel Hoek Haringhandel PPO BV Hartevelt Vishandel Heemskerk Export BV Hema Katwijk aan Zee House of Harrison J. Buis & Zn. Jambelle Jongeneel Transport Kaas en Zo Keurslager Vooys Krijgsman Dranken KW 88 KW145 Livera en Lindessa Maxi Mode Meesterbakker Van Maanen Mooi Parfumerie Nico’s Fietsplus Oranjevereniging Katwijk aan Zee P. van Klaveren en Zn.

Pluimgraaf Schoenen Profile Paul Fietsspecialist Pronk Assurantiën Reisburo Noordeinde Rode Kruis afd. Katwijk Running Center Katwijk Saton Optiek Schuitemaker Vishandel BV Silk & Design Slagerij Van Der Plas en zn Strandpaviljoen Zee en Zon Sunset Boulevard Tech. Buro J. Houwaard Technivo Oudshoorn B.V. Transportbedrijf Schaddé van Doorn Uitgeverij Verhagen VakantieXpers reisbureau Katwijk Van Duyn Tweewielers Van Zuilen Knipboetiek Versteegh Jeans Vis en garnalengroothandel W. van der Plas Bloemenexport


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 3

Vrijdag 5 oktober

POLITIE

berichten

Stichting Welzijn Ouderen KRV organiseert op vrijdag 5 oktober een ouderendag in Katwijk. De bibliotheek, PCOB-afdeling Rijnsburg-Valkenburg, ANBOafdeling Katwijk, Kat-Rijn en de DSV-locaties Vlietstede, Salem en De Duinrand ondersteunen dit initiatief en geven hun medewerking aan deze dag.

Geen Tiroler-dagen in De Roskam Er zijn in Katwijk uitnodigingen verspreid voor Kufsteinglück-Delikatessen Tiroler-dagen in De Roskam op maandag 8 en dinsdag 9 oktober. Het bestuur van De Roskam laat weten dat dat onjuist is en dat het etablissement aan de Turfmarkt in Katwijk aan den Rijn op die dagen niet geopend zal zijn voor deze activiteiten.

HET WEER VR 9 15

ZA 10 14

ZO 8 14

MA 7 13

10%

30%

40%

30%

80%

60%

20%

40%

ZW 5

W 4

NW 3

Z 3

GETIJDEN vr. za. zo. ma. di. wo. do.

5 6 7 8 9 10 11

okt. okt. okt. okt. okt. okt. okt.

HOOG WATER

LAAG WATER

06.59 + 19.08 07.24 + 19.38 07.59 + 20.07 08.32 + 20.58 09.38 + 22.59 11.17 + -------00.07 + 12.59

02.56 + 15.05 03.37 + 15.41 04.07 + 16.21 04.46 + 17.17 05.47 + 18.07 06.46 + 19.17 08.11 + 20.36

ZON OP / ONDER vr. za. zo. ma.

5 6 7 8

okt. okt. okt. okt.

7.47/19.07 di. 9 okt. 7.54/18.58 7.49/19.04 wo. 10 okt. 7.56/18.55 7.51/19.02 do. 11 okt. 7.56/18.54 7.52/19.00

Leerlingen De Horizon in gesprek met Epke over gezondheid

‘Wordt u niet duizelig van dat draaien?’ Alsof er vrijdagmiddag niets aan de hand is in de Kerkstraat. Auto’s rijden langs en de hond wordt uitgelaten. In de huiskamer van nummer 39 is het muisstil. Twaalf kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool De Horizon zitten op de bank en drinken met een rietje uit een flesje appelsap. Ze luisteren aandachtig naar de antwoorden op hun vragen. Dat die komen van Olympisch turnkampioen Epke Zonderland, maakt veel indruk. ’Zijn handtekening hang ik boven mijn bed’. Vannacht hebben ze wel geslapen, maar niet echt lang. ‘Ik werd vanmorgen al om zeven uur wakker’, vertelt Kim. ‘Ze moest ook gillen toen ze hoorde dat ze mee mocht’, zegt Hannah, die naast haar zit. De kinderen van De Horizon zijn blij dat ze Zonderland vragen mogen stellen. Na het opschrijven van hun motivatie en een vraag, zijn ze door de leerkrachten uit 86 leerlingen uitgekozen om met de Olympisch

kampioen een ‘huiskamergesprek’ te voeren. Het gesprek is onderdeel van de ‘huiskamergesprekken’ die zorgverzekeraar Achmea organiseert. Als eerste gemeente in een serie van vijf, wordt in verschillende huizen in de Katwijkse Kerkstraat gesproken met prominente Nederlanders. Dit keer is het onderwerp gezondheid en zorg.

Gezond eten Het zou dan ook eigenlijk moeten gaan over gezond eten en leven, het thema dat de sponsor aan deze huiskamergesprekken heeft gehangen. Maar dat laten de jongens en meisjes zich niet opleggen. ‘Hoe bent u zo lenig geworden?’, vraagt Christa. ‘Ik bedoel, u bent vast zo geboren en kunt de spagaat, nou ja, misschien nog wel verder dan een spagaat…’. De kinderen willen ook weten of de turner niet duizelig wordt aan de rekstok. ‘Eigenlijk niet, omdat ik elke dag train. Maar als ik het na een paar weken vakan-

Verlenging Regionaal Jongerenloket

‘Met startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt’ De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland gaan nog een jaar, tot 1 januari 2014, door met het Jongerenloket. Het Katwijkse college van burgemeester en wethouders heeft daar vorige week mee ingestemd, vanwege het belang van het Jongerenloket. Doel is het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en bevorderen dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Het Jongerenloket is er voor jongeren van 16 tot 27 jaar en helpt ze bij het halen van een startkwalificatie en/of het vinden van een baan. Een andere doelstelling is, aanvragen voor een Wet Werk en Bijstand (WWB)uitkering zoveel mogelijk te voorkomen, door jongeren te wijzen op alternatieven ‘Ik vind het zeer positief dat we dit project een jaar verlengen’, laat de Katwijkse wethouder Gerard Mostert weten. ‘Zeker in deze tijd. Het jongerenloket richt zich op jongeren die voortijdig de school verlaten en dus geen diploma hebben. We willen die jongeren er van overtuigen, dat ze met een startkwalificatie betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. En voorkomen dat ze tussen wal en schip raken. Met het Jongerenloket werkt dat heel goed.’ Vorig jaar deden 993 jongeren een beroep op het loket. Voor dit jaar

en volgend jaar gaat de organisatie uit van 1.400 aanvragen. In de eerste zes maanden van dit jaar wisten al 680 jongeren het loket te vinden, waarvan 58 uit Katwijk. Het merendeel (331) is afkomstig uit Leiden, de grootste gemeente in regio Holland Rijnland. In de rapportage over het eerste halfjaar 2012, constateert het Jongerenloket, dat steeds meer jongeren niet terug kunnen of mogen naar onderwijs door een te laag niveau of omdat ze in het verleden bij een of meerdere opleidingen zijn uitgevallen. Bij deze groep ontbreekt de motivatie. Vaak hebben deze jongeren al een (tijdelijke) baan. ‘In dat geval is de begeleiding gericht op passend werk met doorgroei- of scholingsmogelijkheden op korte of lange termijn. Door een goede plaatsing waar een jongere met plezier aan het werk is, is er een grotere kans dat hij/zij op termijn weer een opleiding gaat volgen’, staat in de rapportage. De organisatiekosten voor het Jongerenloket worden gedeeld door de deelnemende gemeenten, op basis van het aantal inwoners. Voor Katwijk komt dat volgend jaar neer op ruim 30.000 euro, zo’n 3.000 euro meer dan in 2011. Daarnaast draagt Katwijk 21.000 euro bij aan de personeelskosten.

tie weer ga doen, dan word ik toch wel een beetje draaierig’ is zijn eerlijke antwoord. De turner is geduldig, lacht veel en geeft uitleg waar nodig is. Bijvoorbeeld over de dopingcontrole waar hij heen moest na zijn gouden medaille winst. De leerlingen vragen hem wat hij het liefst wilde doen, nadat hij had gewonnen. ‘Naar mijn ouders en vrienden’ is het antwoord, ‘maar ik moest eerst naar de dopingcontrole’. Na de uitleg over doping vervolgt Zonderland zijn verhaal. ‘Het duurde twee uur voordat ik kon plassen, dus dan win je goud moet je eerst in een potje plassen, voordat je je vrienden kan zien. Dat is niet zo mooi als je zou denken hè?’. De leerlingen moeten er stiekem een beetje om lachen. Na drie kwartier heeft Zonderland de meest uiteenlopende vragen beantwoord. Over het gezond eten gaat het sporadisch. Zijn lievelingseten is pasta, maar zonder vette saus. En ook eet hij graag groente en fruit, want dat is gezond. Veel liever stellen de leerlingen vragen over haar hij zijn

medailles bewaard, zijn lievelingsvak en hoe zijn vakantie in Thailand was. De leerlingen komen alles te weten. Dat hij pas in februari van dit jaar is begonnen met het oefenen van zijn gouden turnoefening, dat zijn Olympische medaille thuis op de bar ligt, zodat hij ‘m lekker vaak kan zien en dat hij tijdens zijn vakantie in de Thaise jungle is geweest en zijn duikbrevet heeft gehaald.

meentelijke opsporingsambtenaren. Daar heeft de gemeenteraad afgelopen zomer mee ingestemd. Met het oog op de nieuwe wet, drongen de politieke partijen aan op meer handhaving. ‘Anders is het handhavingsbeleid een lachertje’, waren de woorden van raadslid Gert Varkevisser van de ChristenUnie. Daarnaast worden de controles in samenwerking met de politie en andere gemeenten uitgevoerd, om te voorkomen dat de controleurs al te bekende gezichten worden. ‘Want als je met twee handhavers binnenkomt die iedereen kent, dan is het effect minder’, stelt Wienen. Daar is nu al sprake van, omdat Katwijk twee toezichthouders heeft die de horeca en andere ‘alcoholverstrekkende inrichtingen’ controleren. Een daarvan is ‘algemeen bekend’.

Ouders Strengere handhaving in de uitgaansgelegenheden kan een ongewenst effect hebben: schuurtjesdrinken. En om dat effect te voorkomen, hopen gemeente, GGD en Platform Kocon op de hulp van de ouders. ‘Bij meer controle in de horeca, kunnen jongeren een andere plek gaan zoeken. Wij krijgen steeds meer signalen over indrinken in schuurtjes. Een zorgelijke ontwikkeling. Om daar iets tegen te doen, hebben we de ouders nodig’, stelt Hans Moolenburgh, voorzitter van Verslavingsplatform Kocon. Het is nu

Ouderen de gemeente Katwijk zijn morgen van 10.00-15.30 uur welkom op een van de volgende locaties: het kerkelijk centrum De Voorhof of verzorgingshuis De Vlietstede in Rijnsburg, dienstencentrum De Zwanenburg en de verzorgingshuizen Salem en De Duinrand in Katwijk aan Zee. Op elk van deze locaties wordt hetzelfde programma gepresenteerd. Er is een welkom door burgemeester Jos Wienen of een van de wethouders, er is een film te zien over De Blauwe Tram, er is een lunch aangeboden en in de middag muziek. Het belooft een gezellige dag te worden. Locatie bibliotheek Katwijk aan Zee is komen te vervallen. Verder valt te vermelden dat er ook twee scholen bij betrokken zijn; De Opleidingsschool en de Mauritsschool. Zij bieden de bewoners van de woonzorgcentra een bloemetje aan die niet aan de activiteiten van die dag kunnen meedoen.

Maandag 8 oktober

CDA-lijstrekker Sybrand Buma te gast in Katwijk

De klok staat op twee uur als het tijd is voor Zonderland om op te stappen. Hij moet nog naar Amsterdam voor een andere bijeenkomst. De kinderen mogen om de beurt naar voren komen voor een handtekening en een foto met de Olympische turner. Als laatste wordt er een groepsfoto gemaakt. ‘Oh, ik stond op zijn voet’, giechelt Christa. De anderen zijn ook onder de indruk. En de handtekening? ‘Die gaat boven mijn bed’ roepen ze in koor. Behalve Tim: ‘ik verkoop ‘m op Marktplaats’.

eenmaal bij wet verboden alcohol te schenken aan 16-minners. Moolenburgh en Pel van Hattum (GGD) pleiten voor duidelijke regels van ouders richting hun kinderen. Moolenburgh: ‘Regels lijken een beetje uit de mode te zijn, maar wij merken dat regels stellen zin heeft, en dat jongeren daar naar luisteren’. Van Hattum beaamt dat. ‘De GGD merkt dat bij ouderavonden op het voortgezet onderwijs, waar wij voorlichting geven. Ouders willen ook niet dat alcoholgebruik uit de hand loopt. Geef de jongeren dan ook niet de ruimte om thuis te drinken. Dat moet de boodschap zijn’, voegt Van Hattum daaraan toe. Net als Moolenburgh en Van Hattum wijst ook burgemeester Wienen op het belang van hulp van ouders. Deze week stuurt hij daarom een brief aan ouders van 14 en 15-jarigen, waarin hij vraagt ‘het drinkgedrag van uw kind bespreekbaar te maken en hen regels te stellen’. Ook stelt hij de schadelijke effecten van alcohol op jonge leeftijd aan de orde. Zoals slechter kunnen concentreren, slechter kunnen plannen en minder nadenken over hun beslissingen. Kort gezegd betekent dit dat drinkende jongeren ‘dommer’ worden. Of de strengere handhaving werkt, zal volgend jaar blijken. Dan staat er weer een groot onderzoek van de GGD naar alcoholgebruik onder jongeren op het programma. Wienen: ‘En we hebben natuurlijk de resultaten van de controles. Want we willen uiteraard wel de effecten meten’.

CDA Zuid-Holland organiseert op maandag 8 oktober voor leden en belangstellenden een CDA Plein in Katwijk. Tijdens deze bijeenkomst lijsttrekker en fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma van de CDA-Tweede Kamerfractie terugblikken op de verkiezingscampagne en de teleurstellende uitslag van 12 september. Hij doet dit samen met het nieuwe Zuid-Hollandse Tweede Kamerlid Peter Oskom en de provinciale campagneleider Adger van Helden. Daarnaast zal provinciaal voorzitter Johan Burger aanwezig zijn om de procedure rondom de verkiezing van de nieuwe provinciaal voorzitter uit te leggen. Belangstellenden zijn van harte welkom in de Open Hof, Rijnstraat 18 in Katwijk aan den Rijn. De zaal is vanaf 19.15 uur; er wordt begonnen om 19.30 uur en de bijeenkomst duurt tot 22.00 uur. U dient zich voor de bijeenkomst aan te melden; per email bij het secretariaat van CDA Katwijk: secretaris@ cdakatwijk.nl.

Kandidaten gezocht voor Meerburgprijs De D.F.E. Meerburgprijs is een jaarlijkse geldprijs die wordt toegekend aan personen of instellingen die zich voor culturele-, industriële- of handelsactiviteiten bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Personen en instellingen uit de hele gemeente kunnen in aanmerking komen voor de prijs. Kent u een persoon of vereniging die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen? Dan kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag, indien mogelijk voorzien van een financiële onderbouwing, indienen bij de Stichting Herinneringsfonds, t.a.v. de burgemeester van Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk. De aanvragen moeten uiterlijk 1 december 2012 binnen zijn. Info: gemeente Katwijk, tel. 4065001. De Stichting Herinneringsfonds werd opgericht bij het overlijden van oud-reder D.F.E. Meerburg in 1989.

Nieuwe zorgcentra hart van woonzorgzones Vervolg van voorpagina

de bank ook akkoord, net als het Waarborgfonds voor de Zorg. Herbrink: ‘We krijgen van alle kanten complimenten voor onze visie en plannen. Het zit allemaal prima in elkaar’. Maar toch vertraagt het. Een van de belangrijkste oorzaken is de financiële crisis. In tegenstelling tot enkele jaren terug zijn waarborg-

fondsen en banken terughoudender geworden. Waarborgfondsen in het borgen en banken in het verstrekken van leningen. Zo wil het Waarborgfonds voor de Zorg niet meer garant staan voor de hele financiering en verstrekt de bank geen geld meer zonder waarborg. Het is een vicieuze cirkel die alleen de gemeenteraad kan doorbreken.

de trein eindelijk het station verlaten’, schetst Guijt. Herbrink bevestigt: ‘Als de gemeenteraad ja zegt, kan het opeens heel snel gaan. Dan verwacht ik binnen een week de telefoontjes van het waarborgfonds, de bank en de aannemers, die staan te trappelen om te beginnen’.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het verzoek van DSV om ook voor een deel garant te staan ‘kan

Dat de nieuwbouw van DSV er snel komt, is trouwens niet alleen van belang voor de zorgorganisatie

Woonzorgzones

Een van de meest opvallende tekenen vind ik de toenemende chaotisering. Was vroeger alles op orde, bijvoorbeeld in de stedelijke bebouwing, ordelijke steden en dorpen en straten, nu is alles verschillend. Wanordelijk. In woonwijken worden allerlei bouwstijlen en kleuren door elkaar gebruikt. Dat noemt men speels en zo maar het levert vaak een vreselijk lelijk effect op. Als je vanuit Katwijk richting Leiden fietst via dat gebouw Corpus (met een afschuwelijk brok roest ertegenaan) kom je bij een afzichtelijke nieuwe wijk. Eén huis met ik dacht gele pannen en een torenspits springt er foeilelijk uit. (De meest gunstige uitzondering is in Katwijk wat mij betreft de Blekerij).

Foto’s

Praten over drinkgedrag jongeren Vervolg van voorpagina

Vroeger hoorde je een dominee in een preek nogal eens zeggen: God is een God van orde. Of de Heilige Geest is een Geest van orde. Tegenwoordig hoor je dat zelden of nooit meer. Dat heeft te maken met het morele en ethische verval van de laatste decennia in onze steeds mondainer, materialistischer en egoïstischer wordende westerse samenleving. De revolutionaire veranderingen van na de jaren zestig hebben geleid tot een verloedering en verwildering op allerlei terreinen onder het mom van bevrijding.

FOTO: PR.

Groter risico op woninginbraak in winter De dagen worden korter. Als ’s avonds uw huis in het donker is gehuld, is het voor een inbreker duidelijk dat de bewoners niet thuis zijn. Inbrekers voelen zich veilig in het donker, want zo kunnen ze ongezien een woning in de gaten houden en benaderen. Uit de politiegegevens blijkt dat de afgelopen jaren in de wintermaanden het aantal woninginbraken hoger is dan in de rest van het jaar. Zijn er in de zomerperiode in de regio gemiddeld rond 250 inbraken per maand gepleegd, in de winterperiode ligt dit zo rond de 350 met als uitschieter 500 inbraken in december 2011. Dit beeld is in alle gemeenten in de hele regio Hollands Midden te zien. Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te breken. Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging af. Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken: • Plaats inbraakwerend hangen sluitwerk, voorzien van het SKG-sterkeurmerk. • Sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar even weg. • Maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting. Vaak verlaten mensen in de loop van de dag hun huis om pas in de avond terug te keren in een geheel donkere woning. Dit terwijl verlichting in en om de woning juist kan helpen om inbraken te voorkomen. • Maak afspraken met uw buren om een oogje in het zeil te houden. • Zorg ook voor zicht en licht bij uw huis. Gebruik in donkere uren de verlichting bij uw toegangsdeuren en zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen achter struiken in met name voor- en zijtuinen. Snoei tijdig!

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. De wijkagenten houden spreekuur op de volgende tijden en plaatsen. Spreekuur Katwijk aan Zee: dinsdag 13.30-14.30 uur, Gemeentehuis Katwijk. Spreekuur Katwijk aan den Rijn / Valkenburg: dinsdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Boonrak 21, Valkenburg. Spreekuur Rijnsburg: woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg. Spreekuur Hoornes-Rijnsoever: maandag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant), Katwijk. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

Regio

STAM ZAAGT DOOR!

Ouderendag in Katwijk

zelf, maar ook voor de gemeente en haar inwoners. Herbrink: ‘Die nieuwe centra vormen het hart van de woonzorgzones, waar oudere mensen terecht kunnen voor bijvoorbeeld dagbestedingsactiviteiten of een maaltijd, en van waaruit thuiszorg wordt geboden’. Hij verwacht, dat in de appartementen van de eerste fase van Princehaven de komende jaren nog veel meer ouderen komen te wonen. Die kunnen dan heel makkelijk van zorg worden voorzien vanuit de nieuw-

bouw op de hoek Prins Hendrikkade-Hans van der Hoevenstraat. Herbrink en Guijt houden vanavond een presentatie voor de gemeenteraadscommissie Welzijn over de toekomstplannen van DSV. Ze nemen ook een accountant mee van Deloitte. Ze hopen op steun van de Katwijkse gemeenteraad. Guijt: ‘Het is van cruciaal belang dat de gemeenteraad positief besluit. Niet alleen voor DSV, maar voor heel Katwijk en de ouderenzorg in de toekomst’.

Maar het is niet alleen qua bebouwing wanordelijk aan het worden. Ook is dat politiek weer eens duidelijk geworden bij de laatste verkiezingen. Er is haast geen peil meer op te trekken en de mensen zappen zich suf van partij naar partij. En dan ook nog eens die belachelijke hoeveelheid partijen en partijtjes. Wanorde. Nog veel sterker valt het mij op bij veel mensen in het huishouden. Bij steeds meer mensen, vooral bij jongeren en bij vele wat minder bedeelden is het in het huis vaak een volstrekte rommel. Soms zelfs een rechtstreekse puinhoop. Kleren liggen dikwijls ongewassen of gewassen op een hoop. In huis is het steeds vaker rommelig en dauwelig. Stoffen doet men eens per jaar. Van schoonmaken en opruimen en ordenen heeft men geen kaas gegeten. En er zijn keukens waar alles opgestapeld ligt tot het iemand behaagt eens een keer iets af te wassen. De tuinen zien er dan vaak idem dito uit. We zien dat wanordelijke ook terug in kleding en kunst. Een ander, laatste voorbeeld wat ik wil noemen is de administratie. Het is echt onrustbarend hoeveel mensen geen geordende administratie hebben met mappen enz. De papieren van allerlei verschillende instanties, bank, verzekeringen, rekeningen, overheid, belasting enz. liggen vaak ongeordend in een bak of een la of in een kastje. En heel veel met name jongeren hebben totaal geen overzicht of benul van hun situatie op allerlei terrein. Dat is echt dom en nogmaals onrustbarend. Want het levert straks een nageslacht op waar je dat weer en vaak sterker terug ziet. Dat kan tot grote sociale en maatschappelijke problemen leiden. Maar anderzijds blijf ik hopen op een soort reveil, een soort opwekking of ommekeer. Dat mensen al die verwildering (ook seksueels) zat worden en weer gaan vragen naar vastigheid en ordening. Ook weer naar zingeving en vaste morele en ethische waarden. Waar kunnen ze dan beter terecht dan bij het christelijk geloof? Dan denk ik aan de gereformeerde gezindte. Ook ik heb daar mijn kritische noties, maar doorgaans is de leefstijl in die kringen een voorbeeld voor de verloederde en verwilderde samenleving. Ik prefereer de samenleving in Staphorst en Rouveen en de zogenoemde Bible Belt dan ook verre boven bepaalde bewierookte facetten van die in Amsterdam. En ik verwacht vanuit die gereformeerde gezindte, met name vanuit de niet wettische jongeren aldaar heel veel goeds voor ons volk en vaderland. Reacties naar: dspjstam@gmail.com


4 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012

U bent 7 dagen per week van harte welkom van 10.00-22.00 uur!

e i t c e l l o c e w u e i n De ! n e n n i is b

K\m\ejlncfZXk`\ mffii\Z\gk`\#Yil`cf]k# ]\\jk\egXik`a\e

Het vis- en vleesspecialiteiten restaurant van Katwijk aan Zee 9flc\mXi[(((›BXkn`abXXeQ\\›K\c%'.($+'()'-+ nnn%i\jkXliXek[\qnXXe%ec

NIEUWE MERKEN: AANBIEDINGEN SPECIAAL IN OKTOBER * 2 personen patat met 2 snacks 50

€ 5.

(keuze uit vleeskroket, frikandel, bamiblok)

* Saté speciaal

€ 4.50 € 5.00 € 7.50

A. Saté kip of haas (3 stokjes) B. 2 stokjes saté (kip of haas) met patat en mayo C. 2 stokjes saté met gebakken bami

* Baconburger menu + fles frisdrank Rijkbelegde hamburger met extra gebakken spek en kaas, kleine huzarensalade, patat en mayo

* Elke zaterdag raspatat * Snack van de maand

€ 7. 25 van € 1.65 voor € 1. 50

KOSTUUMS

€ 1.00

Kaassoufflé

FIRST MAN

SCHUITEMAKER

(Aanbiedingen alleen geldig voor de snackbar) Andreasplein 11 - Katwijk aan Zee - (071) 4077159 Openingstijden: ma. t/m zo. van 12.00-22.00 uur

Princestraat 22 - 2225 GB KATWIJK AAN ZEE Tel. 071 - 407 77 97

Openingstijden: ma. di. wo. do. vr. za.

13.30 - 18.00 uur 09.30 - 18.00 uur 09.30 - 18.00 uur 09.30 - 18.00 uur 19.00 - 21.00 uur 09.30 - 18.00 uur 09.00 - 17.00 uur

(van oktober t/m maart op woensdag gesloten)

w u o j s Wat i us? u c x e t u o k r wo ! r o o v r e a g eer,

m s e s u c x e n e Nu gehrijven is geld verdienen: Want insc

d l e g f j i r h c s * 9 Geen in n e t r o p s s i t a r g n e d n a nnement a o b ra m a ja k 2 e e w 9 keer per nd gratis bij 1

aa nnement, 1 m ten t/m 15 jaar o b ra a ja t rk e p n * Bij onbe ugdabonneme je r o o v t ie n t Aktie geld oktober 2012 Aktie loopt tot

14

: t r o p s i t l u Nieuw bij M 0 0 , 5 2 1 € r o o v n e n i a r t r e e k 5 k 1 e i m s a p i n r y t d s t n r e o t p h S c a r k l o v s e l n e r Power Yoga - e idsprogramma 7 t/m 12 jaa k s d i K 4 t Fi

071 - 402 09 65 | info@multisportbv.nl | www.multisportbv.nl | facebook.com/multisportbv

GRATIS ADVERTENTIE

for sports & fitness

952/,-.-,- 675$.60,-1 9$.$17,( 23"

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken voor kinderen met een beperking in diverse steden. De begeleiding is in handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen kunnen zich per dag aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 5

Tweets en blogs

De stroom valt uit. Wat dan?

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen. t/ = twitter.com .b = blogspot.com w. = www. t/@jonathanweegink: Valt nog niet mee, ‘n snackbar vinden die op dinsdagavond open is. Uiteindelijk gelukt: snackbar Het Verschil op het marktplein.

U kent vast de voorbeelden wel. De koelkast en de vriezer liggen vol. Een belangrijk document op de computer dat u net wilt opslaan. Een spannende sportwedstrijd op tv. De mobiele telefoon die in de oplader ligt. Het leuke bloesje dat u net wilt pinnen. Een heerlijke maaltijd in de oven. En dan valt de stroom uit. Vaak duurt dit een paar minuten. Maar wat als de stroom langer uitvalt. Bent u dan voorbereid?

t/@Burgernet_HM: Tot nu toe is er over de verloren zakjes methadon, Dahliastraat 2223HK Katwijk, geen info binnengekomen. Heeft u alsnog info? Bel 0900-8844

De stroomvoorziening in Nederland is zeer betrouwbaar in vergelijking met andere landen. Toch valt ook in onze gemeente de stroom wel eens uit. Stroomuitval kan worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij een kabel wordt geraakt. Een transportleiding die beschadigd raakt of breekt door ijzel, sneeuw, storm, overstroming of blikseminslag. Of slijtage aan het net. Er zijn voorbeelden van plaatsen in Nederland waar burgers dagen zonder stroom hebben gezeten.

t/@FCTTweets: TwenteSport: Langeveld maakt seizoen af bij Katwijk, maar blijft ook bij FC Twente

t/@sgpkatwijk: Ik ben voor een kleine overheid, die zich niet met alles bemoeit. Maar overheid moet ook schild der zwakken zijn, ook voor de verre naaste! t/@JeroenWR: Opmerkelijkste feit deze week. VVD stemt tegen detailhandelsvisie. Terwijl dit toch visie is met veel vrijheid en versterking detailhandel. t/@SATUDARAH_MC: De inwoners v Katwijk willen we bedanken voor het begrip...zo’n stoet vergt wat organisatie! #Kattuk #gastvrij t/@ChristenUnieKW: Nieuw: Visie op bouwen en wonen t/@shdeduinstreek: @ ChristenUnieKW komt er nog een visie over huren in kattuk? t/@EchteKattukker: @Keetje_ Kattuk O, ik doch dat Arie un zinloos marketingrupporretje ging skreive voor de gemiente. Of gaet dat rupport metien in de kringloop t/@Keetje_Kattuk: @ EchteKattukker Arie is gien Bobo. Die heb iet deur eleerd veur marreketing dinge. Allemael duurdoenerij om niks. t/@ArnoldMeijer: Schreeuwende hersenloze Kattuker laat hond in het park schijten waar ook kinderen spelen. Opruimen ho maar. #schijtziek #asociaal t/@HuugvanDuijn: Die wortelen zouden morgen nog wel gaan, maar die uien..... #drieoktober t/@all21: @HuugvanDuijn Bijelkaar is het een heerlijk gerecht. Gisteren nog gegeten, ik voel me weer helemaal ontzet! #Vandaagweer?

Dinsdag werd een ouder/kind toernooi gehouden op sportpark De Kooltuin. Dat is slechts een van de vele activiteiten, die het CJG deze week organiseert.

Luister ’s naar me …

Centrum Jeugd en Gezin pakt flink uit in Week van de Opvoeding ‘Luister ’s naar me …’ Dat is het thema van de Week van de Opvoeding die nog tot en met zondag 7 oktober duurt. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Katwijk pakt deze week flink uit met allerlei activiteiten voor ouders en kinderen in alle leeftijden. Zij kunnen bij het CJG terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Naast persoonlijk advies worden er ook opvoedcursussen en lezingen gegeven.

‘Het ziet er niet ongunstig uit’, zegt Ton Diepenhorst. Enkele maanden geleden deden hij en Ton van der Waal een oproep in deze krant aan mensen die graag willen jeu de boulen. Diepenhorst en Van der Waal willen graag een vereniging oprichten in Katwijk met eigen jeu de boulebanen.

Er is nog van die lekkere

‘We zijn in gesprek met de gemeente over de locatie bij sporthal Cleijn Duin. We kunnen daar op het grasveld makkelijk een paar banen aan-

van 7,95 voor

5.

95

Gratis boter, kaas en eieren! Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam .............................................................

Adres ............................................................. ..........................................................................

Winnaars vorige week:

B. Imthorn, Hartweg 69 P. van Beelen, Dwarsstraat 60 W. Guijt, Pr. Irenelaan 5 A. v.d. Burg, J.W. Frisodreef 59 D. Douwes, Adm. de Ruijterlaan 11 H. v.d. Eijkel, Achtweg 32 M.J. v.d. Plas, Schouthof 12 G. den Heyer, Looyerslaan 49 van Dijk, Noordwijkerweg 6 Groen, van Galenstraat 13, Rijnsburg

Het CJG is gevestigd aan de Schimmelpenninckstraat 10 in Katwijk, Graaf Florislaan 18 in Rijnsburg en Broekweg 23 in Valkenburg. Meer informatie op www.cjgkatwijk.nl

Katwijkse Jeu de Boules-club heeft toekomst

t/@WAGRijnsburg: Vanmiddag met de bikers van de GOA’s van de gemeente #Katwijk de wijk ingegaan. Samen gekeken naar de aandachtspunten van de wijk #Rijnsburg

Kilo

merang, ’t Hok en De Donk open. Bij de eerste twee staat een robotroker, die laat zien hoeveel schadelijke stoffen er in een sigaret zitten. Bij De Donk is er de introductie van de cursus ‘Luister eens naar mij’. Met die cursus kunnen jongeren leren voor zichzelf op te komen en grenzen aan te geven.

wordt gehouden in zalencentrum Tripodia. Morgenavond (vrijdag 5 oktober) kunnen ouders van kinderen van 8-14 jaar meer leren over ‘de verleidingen van de vrijheid’, oftewel over buitenspelen. Deze bijeenkomst is in het kantoor van CJG in Katwijk. Zaterdag 6 oktober is het tijd voor schminken en knutselen in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam. Jongeren kunnen ’s middags terecht bij de Factory, zoals vanmiddag in De Poolster, De Schuit en Stappers. Morgenmiddag zijn Factory Boe-

Hoe meer leden, des te overtuigender

Het Franse ballenspel, dat vooral bekendheid geniet als camping- en strandspel, kan de beide Tonnen zodanig bekoren, dat zij eerder dit jaar het initiatief hebben genomen om een jeu de boulevereniging op te richten. Onder andere de oproep in deze krant leidde tot inmiddels meer dan 75 belangstellenden. Diepenhorst en Van der Waal zien hun initiatief daarmee al voor een flink deel beloond, maar ze willen over de 100 leden-grens heen.

JONGE GRASKAAS

De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling, en zorgt voor positieve aandacht voor opvoeden. Naar elkaar luisteren is daarbij erg belangrijk. De afgelopen dagen zijn er rond het thema bijeenkomsten, workshops, toernooi en filmvoorstelling gehouden. Vanavond staat er een bijeenkomst over sociale media, multitasking en andere afleidingen op het programma. Ouders van tieners vanaf 10 jaar krijgen tips en trucs om het gesprek met hun kind over dergelijke zaken aan te gaan. De bijeenkomst

Wie van dinsdag 25 september t/m zaterdag 6 oktober spullen bij Kringloop De Brug aanbiedt, ontvangt een lot. Dat lot mag direct worden ingevuld en daarmee maakt u kans op mooie prijzen tijdens de trekking op 6 oktober.

Wat doet de overheid? De hulpdiensten: politie, brandweer en GHOR, bereiden zich voor door te beschrijven wat de mogelijke gevolgen van stroomuitval kunnen zijn en welke maatregelen zij hierop kunnen nemen. Ook oefenen zij met de aanbieders van stroom verschillende calamiteiten. Met deze aanbieders van stroom zijn afspraken gemaakt om storingen zo snel mogelijk te verhelpen. Valt de stroom voor een langere tijd uit, dan informeert de gemeente [naam gemeente invullen] u hierover. Dit kan door geluidswagens die bij u door de wijk rijden. Flyers die huis-aan-huis worden verspreid. Hulpverleners die met hun dienstauto’s stapvoets rondrijden, zodat u hen vragen kunt stellen. Het openen van informatiepunten bij u in de buurt.

Wat te doen als de stroom uitvalt? • Controleer eerst of u de enige in de straat bent zonder stroom. Zo ja, dan zit het probleem in uw huisaansluiting en kunt u dit oplossen door een apparaat en/of een zekering te vervangen. In andere gevallen belt het nationale storingsnummer: 0800 – 9009 (gratis). • Doet uw laptop of mobiele (smart)telefoon het nog, volg dan het twitteraccount van de gemeente (twitteraccount gemeente invullen) en/of de website [url website invullen]. Ook de stroomleveranciers houden u via twitter @Stedin of @Liander en website: www.stedin.net of www.liander.nl op de hoogte. • Haal tijdens de stroomuitval stekkers van apparaten uit het stopcontact. • Volg het actuele verloop van de storing via de regionale omroep RTV West (89.3 FM).

Het lidmaatschap is niet hoog, omdat de investeringen dat ook niet zijn. Voor de aanleg van een Jeu de Boulesbaan zijn namelijk geen ingrijpende maatregelen nodig.

vander.waal@tele2.nl of T. 071 4013323 of bij Ton Diepenhorst, tdiepenhorst@casema.nl of T. 071 4015840.

Het gras maakt plaats voor een aantal grindbanen van 15 meter lang, naast elkaar, met daarnaast een trottoirtje voor degenen die slecht ter been zijn. ‘Er is maar een klein deel van het grasveld naast de sporthal nodig, en de kosten zijn te overzien’, licht Diepenhorst toe.‘Voor een paar tientjes per jaar ben je al lid’.

Blij met interesse woningen Katwijks Havenkwartier

Met de toenemende vergrijzing verwacht Diepenhorst ook toenemende belangstelling voor deze ontspannende bezigheid, maar hij benadrukt dat ook jongeren natuurlijk van harte welkom zijn. ‘Het is een gezellig sociaal gebeuren, waarbij je ook aan beweging en ontspanning doet.’ Hij verwacht dat als de vereniging er eenmaal is, die vanzelf groeit. ‘De een vertelt het aan de ander en die wil dan ook een keertje mee.’

Diepenhorst roept mensen op die geïnteresseerd zijn om zich aan te melden. ‘Hoe meer aanmeldingen, hoe makkelijker we de gemeente kunnen overtuigen van het belang van deze vereniging. De gemeente is niet onwelwillend, maar met wat extra steun van nieuwe aanmeldingen hopen we het een en ander te kunnen versnellen.’

Mocht u een dergelijk lot al thuis hebben ontvangen, dan kunt u deze alleen inleveren wanneer u spullen komt brengen. Bewustwording van hergebruik begint bij de jonge generatie. Daarom is er speciaal voor de kinderen t/m 12 jaar in het kader van de Kinderboekenweek, een boekenruilactie. Van dinsdag 25 september t/m 6 oktober mogen kinderen, bij Kringloop De Brug, één van hun eigen boeken (mag oud en versleten zijn) ruilen voor een ander leuk boek. Ook dan ontvangen zij een lot dat direct mag worden ingevuld en maken zij kans op het winnen van een leuke prijs. De trekking is op zaterdag 6 oktober.

het filmpje worden herkend, zodat ze opgespoord en gestraft kunnen worden. Op de website www.taskforceovb. nl/waarschuwingskaart staan 130 filmpjes van makers van vuurwerkbommen die gezocht worden. Vorig

Meer weten wat u kunt doen in noodsituaties? Kijk dan op www. nederlandveilig.nl. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Ton de Waal, ton.

Tevens ontvangen de (jongere) kinderen een knipdooskaart.

Kringloopdag

Belangstellenden laten zich, met uitzicht op de toekomstige woonlocatie, op de hoogte stellen over de nieuwbouw van het Havenkwartier Katwijk.

Op zaterdag 6 oktober de echte Nationale Kringloopdag en ontvangt elke klant een leuke attentie. Een grote collectie schilderijen, aquarellen en pentekeningen worden te koop aangeboden. Ook een tiental modelboten zijn op die dag te bezichtigen en natuurlijk te koop. Kringloop De Brug is gevestigd aan de Heerenweg 5 in Katwijk en is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.30 tot 16.00 uur, tel. 4085646.

De tijden dat er honderden belangstellenden afkwamen op de presentatie van enkele tientallen nieuwe woningen en daarvoor complete partytenten werden opgebouwd, zijn voorbij. Tegenwoordig mogen projectontwikkelaars zich al in de handen knijpen als er voor nieuwe woningen het dubbele aantal belangstellenden is.

Vuurwerkbommakers Katwijk gezocht via filmpje Een YouTube-filmpje van een vuurwerkbom die afgaat in het De Ridderpark in Katwijk staat sinds vrijdag op een waarschuwingskaart van de Task Force Opsporing Vuurwerk. De Task Force hoopt dat de vuurwerkbommakers op

De gemeente, de aanbieders van stroom en de hulpdiensten doen er alles aan om incidenten te voorkomen. Toch kan er iets misgaan. Om u zich hierop goed voor te bereiden is het handig een noodvoorraad in huis te hebben. Daarmee voorkomt u dat u bijvoorbeeld langdurig in het donker zit. Ook kunt u via uw radio op batterijen luisteren naar de regionale omroep RTV West (89.3 FM) voor actuele informatie. Zorg dat u weet waar de dichtstbijzijnde politie of brandweerpost is, zodat u daar naar toe kan als u hulp nodig heeft. Een noodvoorraad bestaat in ieder geval uit: radio op batterijen, zaklamp, extra batterijen voor radio of zaklamp, kaarsen of waxinelichtjes, doosje lucifers in waterdichte verpakking, dekens, EHBO-trommel, houdbaar eten (blik) zodat u niet hoeft te koken, water voor drie dagen.

leggen.’ Die locatie heeft nog meer voordelen, vertelt Diepenhorst, die zelf al meer dan tien jaar naar Voorschoten gaat om daar te jeu de boulen. ‘Er is voldoende parkeergelegenheid en we kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de sporthal.’ Een andere voordeel is dat de toekomstige vereniging er het hele jaar door kan blijven spelen. Ook ’s winters. De Katwijker verwijst daarmee naar de jeu de boulebanen die in het verleden op De Goerie lagen. ‘Maar die werden door de ijsclub ’s winters onder water gezet in afwachting op ijs.’

Kringloop De Brug doet mee aan Nationale Kringloopdag Het is op zaterdag 6 oktober de vierde editie van de Nationale Kringloopdag (NKD) bij alle kringloopbedrijven die zijn aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Dus ook bij Kringloop De Brug in ‘t Heen. Het thema voor dit jaar is: ‘De vlag uit voor hergebruik’.

Wat kunt u zelf doen?

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

t/@gertvar: Hoog bakstenengehalte in Welzijn 9/10. Huisvesting tafeltennis, overname kleedkamers, restauratie bollenschuur + nog meer accommodatiegedoe

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

t/@marcdehond: Aangekomen in Katwijk waar ik ga spreken over vernieuwing in de zorg in een huiskamer voor #volgensNL

jaar werden er ruim 500 filmpjes opgespoord en 60 procent daarvan werd verwijderd. Dat heeft volgens de Task Force effect gehad. Er vielen rond oud en nieuw geen doden en het aantal vuurwerkslachtoffers daalde.

Vorige week woensdag hield Bouwfonds Ontwikkeling haar verkooppresentatie voor het Havenkwartier Katwijk in de Rabobank aan de Rogstraat, vlak naast de toekomstige woonlocatie. Die locatie ligt ingeklemd tussen de Industrieweg en de jachthaven van Katwijk. De eerste 28 woningen zijn te koop. Dat zijn gezinswoningen in een prijsklasse van 302.500 tot 350.000 euro. ‘Er zijn die avond 45 brochures uitgedeeld’, zegt verkoopma-

nager Ewoud Houwink van het Bouwfonds. De woningen worden gebouwd langs de Industrieweg, en aan de Bomschuitstraat en Kotterstraat. Die laatste twee zijn nieuwe straten tussen de Haringkade en Industrieweg, waar voorheen de Rederijstraat was. Houwink is blij met de getoonde belangstelling, die volgens hem vooral bestond uit echt geïnteresseerden. Eerder dit jaar heeft het Bouwfonds in die bank al een presentatie gegeven over hetzelfde bouwplan en toen waren er meer dan tweehonderd mensen. Geïnteresseerden die er vorige week niet bij konden zijn, hebben nog tot maandag 8 oktober de gelegenheid om zich in te schrijven via de website (www.havenkwartierkatwijk. nl). Daarna worden de woningen verloot en de inschrijvers op de hoogte gesteld dat zij tot de gelukkigen behoren met een toewijzing

of tot de reservekandidaten behoren. De bouw gaat niet eerder van start dan dat 70 procent is verkocht, dat zijn 20 woningen. ‘We willen het liefst eind van dit jaar beginnen, dus we hebben nog even de tijd om die woningen aan de man te brengen’. Eind deze maand gaan de volgende woningen in het Havenkwartier in de verkoop. Dat zijn de kadewoningen aan de Haringkade (vanaf €450.000). De appartementen (vanaf €235.000) tegenover de Rabobank aan de Rogstraat volgent als laatste, eind van dit jaar. Komende zaterdag is Houwink ook aanwezig op de Woningmarkt in Tripodia, van 10.00 tot 15.00 uur, waar projectontwikkelaars de nieuwbouwprojecten in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg zich presenteren. Makelaars en hypotheekadviseurs zijn daar dan ook aanwezig.


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012

Platform Kocon Alcohol & Drugs Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071 4015216. E: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon.nl

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Stichting Welzijn Ouderen KRV

Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, perTandartsdienst sonenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, teledoor tandarts: E.F.J. Koops, Dahliastraat 15, Katwijk, foon 4016347. telefoon 4013377. Spreekuur van 11.30 tot 12.00 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Tafeltje Dekje

ZONDAG 7 OKTOBER

Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur: ds. K.F.W. Borsje. 18.00 uur: ds. E.K. Foppen, preekbespreking jongeren 12-15 jaar. Oude Kerk: 10.00 uur: ds. J.B. ten Hove. 18.00 uur: ds. M.J. Schuurman, Oldebroek (wijk Sion). Ichthuskerk: 10.00 uur: ds. A.J. Kunz. 18.00 uur: ds. F. van den Bosch. Pniëlkerk: 10.00 uur: ds. J.B. Alblas. 18.00 uur: ds. ds. J. Geene. Maranathacentrum: 10.00 uur: ds. D.J. van Eckeveld. 18.00 uur: ds. B.H. Weegink, laagdrempelige dienst. Het Anker: 10.00 uur: dhr. E.J. Bergman, dienst voor doven (met tolk) (wijk Maranatha). Kinderkerkdienst: Het Anker: 10.00 uur. Pniëlkerk: 10.00 uur. Kapel Overduin: 14.30 uur: ds. A. Christ. Kapel De Wilbert: donderdag 11 oktober: 18.30 uur: mw. M. van der Woude.

Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijzigin- Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, gen van ma. t/m vr. van 09.00-11.00 uur. Telefoon locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen 4013061. uur ds. I.A. Padmos, Kaag. Hersteld Hervormde Kerk: (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. P. den Ouden, HD; uur. 18.00 uur ds. A. Vlietstra. UNI-zaal: 10.00 uur kand. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 Voedselbank Katwijk M. Diepenveen, Stellendam; 18.00 uur ds. C.M. Visser, uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandag- Voor inwoners van Katwijk die een beroep wil- Hardinxveld-Giesendam. morgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, len doen op een voedselpakket. Bezoekadres: Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. C.G. Kant, Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Telefoon welkomstdienst/Israëlzondag. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, 0613232541, E: info@voedselbankkatwijk.nl, W: www.voedselbankkatwijk.nl. Aanmeldingen telefo- Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. M.A. Kempeneers; Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. 17.00 uur ds. M.A. Kempeneers. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince- nisch. Afgeven van voedsel en kleding is mogelijk op donderdagmiddag. straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits ApoGeref. Gemeente: 16.00 uur ds. G.W.S. Mulder. theek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 Giften zijn welkom op bankrekeningnummer Woensdag 10 oktober: 19.45 uur ds. J. van Rijswijk. 120265702 t.n.v. Voedselbank Katwijk. (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. H. Hoksbergen; 17.00 uur Ongevallendienst Telefooncirkel ds. H. Hoksbergen. Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrij- De Telefooncirkel is een groep mensen die per tedag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Aca- lefoon iedere dag even contact met elkaar heeft, Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; demisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. begeleid door een vrijwilliger. Het doel van de Te- 10.00 uur ds. Wilfred van Rijn, HA. lefooncirkel is om te voorkomen dat er niet wordt Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot opgemerkt dat er bij deze mensen iets niet in orde is. Rob Coorn. 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwij- De cirkel heeft een controlerende functie en geeft een Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van kende bezoektijden. Voor meer informatie: 071- prettig gevoel van veiligheid. Deelname is geheel kos- de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan teloos. Informatie bij A. Goeree (dagelijks leidster), 5269111. tel. 071 4024039, of M. Mugge-de Kreek (algemeen de Zuidduinseweg. Bezoekuren Diaconessenhuis leidster), tel. 071 8888584. Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur kerkdienst; Iedere Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoekwoensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld tijden. Voor meer informatie: 071-5178178. en bidstond. Het steunpunt (ook voor ouderenmishandeling) is bereikbaar op tel. 0900 1102030 (lokaal tarief). KATWIJK AAN DEN RIJN De Brug Midden-Nederland Spreekuren zijn op maandag 13.30-17.00 uur; dins- Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. R.H.M. de dag 13.30-17.00 uur; donderdag: 09.00-12.30 uur. Jonge; 18.30 uur ds. J.W. Korpelshoek, tienerdienst. GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, Buiten deze spreekuren hoort men het antwoordap- Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. F. van den Bosch, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www. paraat. Ouderenmishandeling kan ook gemeld wor- Katwijk aan Zee; 18.30 uur ds. R.H.M. de Jonge. debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht den bij de ouderenombudsman op tel. 0900-6080100. Bij vermoedens van kindermishandeling, bel het Ad- Geref. Kerk: Open Hofkerk: 9.30 uur ds. C.K. bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, vies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), tel. Koekkoek, werelddiaconaat. 0900 1231230. Katwijk, Tel: 071 408 56 46. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30– Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur Taizéviering. 17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave voorNa de viering koffiedrinken in de kerk. Zondag Seniorenadviesraad af). 9.30 uur Gezinsviering m.m.v. De Vrolijke Noot. De seniorenadviesraad tracht haar doel te bereiken Voorganger: pastoor M. Hagen. De Wilbert: 10.15 uur door het verkrijgen van inzicht over de kwaliteit van Eucharistieviering. Thuiszorgcentrale Katwijk de leefsituatie en de omvang van activiteiten voor seHet verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, nioren. Het signaleren van problemen waarmee de VALKENBURG aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, senioren te maken hebben en/of krijgen. Secretariaat Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. R.Th. Pos; buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw SARK: Rijnweide 12, Valkenburg. T: 071 4013562, 18.30 uur ds. C. Bijl, Rijnsburg. hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de E: wjvdvelde@hotmail.com Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt, voorber. HA; juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schim18.30 uur ds. J. Quist, Scheveningen. melpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347. Haspadie KGKatwijk Geref. Kerk De Goede Herder: 9.30 uur ds. E. Schuddebeurs, Israëlzondag. (Johanniterhulpgroep) Voor thuiszorg, bezoekjes en klusjes: 06 51068515. Voor terminale thuiszorg: 06 RIJNSBURG 53239992. Voor een bakje en gezelligheid: in de Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. A. Christ, nieuws- en advertentieblad Ankerplaats (Voorstraat 74) op dinsdag- en Katwijk aan Zee. 17.00 uur ds. J. Verlinde, studiedienst. voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. donderdagmorgen en in de Ontmoeting (J. De Voorhof: 9.30 uur ds. J. Verlinde, ontmoetingsVerschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex. Bergmanstraat 1) op dinsdag- en vrijdagmorgen. dienst. Uitgeverij Verhagen de KATWIJKSCHE POST

Apotheek

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

DE KATWIJKSCHE POST

Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 16.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Praise-avond Pniëlkerk

Nefit houdt Nederland war m

KATWIJK AAN ZEE

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure. Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

HEEMSKERK

INSTALLATIEBUREAU 03-10-1997

03-10-2012

Karin Wolthaus 15 jaar zonder jou de tijd vervaagt zo gauw. Elke dag zien wij je weer in de mensen, vrienden, keer op keer. De tijd gaat steeds verder van ons af, maar jij blijft bij ons, in alles wat jij ons gaf.

De hervormde wijkgemeente Ichthus houdt donderdagmiddag 3 november haar eerste wijkmiddag voor de ouderen in dit winterseizoen. U bent van harte welkom in de grote zaal van de Ichthuskerk. De aanvang is 14.30 uur. November 2011 bracht de kerkenraad een bezoek aan het Patrouille- en Visserij inspectievaartuig Barend Biesheuvel, dat deel uitmaakt van de Nederlandse Kustwacht. Die wijkmiddag wordt een korte promotiefilm gepresenteerd waarin de taken en bevoegdheden van de Nederlandse Kustwacht in beeld zijn gebracht. Na de pauze wordt een film vertoond over de Katwijkse visserij. Naast de koffie en thee die bij aanvang en in de pauze wordt geserveerd, wordt u deze middag ook verrast met een heerlijk stukje gebakken vis. De zaal is open om 14.00 uur, de wijkmiddag duurt tot ongeveer 16.45 uur. Voor de gemaakte kosten wordt bij de uitgang een collecte gehouden.

Zangdienst in Nieuwe Kerk Op zondagavond 14 oktober is er in de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee een zangdienst. Aan deze dienst, die om 18.00 uur begint, wordt medewerking verleend door de mannenzanggroep Sion. In deze dienst zullen ze prachtige liederen laten horen en zingen de aanwezigen met hen samen. Het thema voor deze dienst is: ‘Jeruzalem, stad van God?!’. De eeuwen door zijn er prachtige liederen geschreven over deze stad. De stad waar koning David regeerde. Ook de stad waar Jezus Christus werd verworpen. En tenslotte de stad die symbool staat voor Gods machtige toekomst. De dienst staat onder leiding van ds. F. van den Bosch. Naar aanleiding van verschillende Bijbelgedeelten over Jeruzalem zal hij enkele gedachten over het thema naar voren brengen.

Zondagavondzang Pniëlkerk Zondag 7 oktober is er de maandelijkse zondagavondzang in de grote zaal van de Pniëlkerk. Vanaf 20.30 uur zullen er verschillende liederen worden gezongen. Wijkgemeente Bethel verwelkomt u graag in de grote zaal van de Pniëlkerk aan de Biltlaan, en neem gerust iemand mee.

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

J.H. TEN HOVE, arts AFWEZIG van 8 t/m 12 oktober a.s. Waarneming, in spoedeisende gevallen: A t/m G: J. A. J. Lodder, arts Hogeweg 8, telefoon 401 46 00 H t/m O: S.K. Kingma, arts Hogeweg 21, telefoon 401 20 23 P t/m Z: H.C. Brameijer, arts Drieplassenweg 17c, telefoon 401 21 82

Persoonlijk en betrokken

JAAP REEDIJK Echtgenoot van Tinie van der Gugten Eerder weduwnaar van Ada van Duijn Fam. van Duijn Neven en nichten Maassluis, 29 september 2012

Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven tijdens ons 50-jarig huwelijksjubileum, willen wij u danken voor alle blijk van medeleven in de vorm van kaarten, bloemen en telefoontjes. Onze hartelijke dank. IJs en Maartje Verdoes-Van Duijn Oranjedam 36 - Katwijk

Mies Schoneveld

uitvaartbegeleiding

Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. G. Treurniet; 17.00 uur ds. R.Th. Pos.

J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

’Met aandacht voor details’

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar tel. 071 4074440

mobiel. 06 12507285

uitvaart@dcvis.nl

www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

Betrokken – Meelevend – Zorgvuldig

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

Donderdagmiddag 11oktober

Wijkmiddag Ichthus over kustwacht en visserij

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden op 86 jarige leeftijd van onze zwager en oom.

Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 uur ds. C. Westerink.

Op zaterdagavond 6 oktober is er een praise-avond in de Pniëlkerk in Katwijk onder leiding van de Beth- Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, El band.Om 19.30 uur is er koffie en om 20.00 uur Middelmors: 10.00 uur Cees van Leeuwen. wordt gestart met zingen. Familie, vrienden en buren zijn ook van harte welkom.

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Opbaren mogelijk in familiekamer met een eigen sleutel toegang wanneer U dat wenst

071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl Monuta ‘ t Leidse Huys is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 573 08 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Gitstraat 1 te Leiden of op www.monuta.nl

Koffieochtend in Ontmoetingskerk In de Ontmoetingskerk (Nieuwe Duinweg 64) wordt op dinsdag 9 oktober de eerste koffie-ochtend van dit seizoen gehouden. Marjolein Post-Bergman is dan spreekster. Zij is gedragspsycholoog. Marjolein zal spreken over het thema ‘Je kunt meer dan je denkt’. Het programma begint om 9.30 uur en is uiterlijk 11.30 uur afgelopen. Voor kinderen is een crèche aanwezig.

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid. Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

www.nandemooij.nl

EMORIE Natuursteen Geen wachtlijst Voor de behandeling van lage rugklachten, bekkeninstabiliteit, nek-/schouderklachten, knieklachten, sportblessures, spanningsklachten etc. Specialist in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Bel voor een afspraak: 071 3411692 Commandeurslaan 21, 2223 AW Katwijk Biedt ook manueel therapie & FysioSport. Voor meer info: www.fysiotherapiekatwijkaanderijn.nl

Toonzaal geopend maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur Gedenktekens in natuursteen, glas, rvs en hout Levering direct aan particulieren Zeer snelle levering (2 weken) Deskundig advies

‚‚ ‚‚

Delfweg 34a - 2211 VM Noordwijkerhout 8GNGHQQP‚*CZ E-mail: info@Memorienatuursteen.nl www.memorienatuursteen.nl

SHOWTUIN VRIJ TOEGANKELIJK

Welkomstdienst Triumfatorkerk over Loofhuttenfeest

KaartenKeus.nl

In de Triumfatorkerk in Katwijk wordt zondagmorgen 7 oktober een welkomstdienst gehouden. Het is die dag de laatste dag dat Joden overal ter wereld het Bijbelse Loofhuttenfeest vieren. Ze maken dan zelf een loofhut in de tuin of op het balkon van hun huis, zoals dat is beschreven in de Bijbel. God gaf hen de opdracht om dat elk jaar te doen om daarmee de bevrijding uit Egypte te gedenken. En ook hun afhankelijkheid van God. Maar hoe ziet zo’n loofhut er nou uit? En wat betekent dat voor ons als christenen? Ds. Kant gaat in deze dienst het loofhuttenfeest uitleggen voor de kinderen en volwassenen. En om het een beetje praktisch te maken gaan enkele kinderen in deze dienst iets heel bijzonders doen. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst is er koffie, thee en fris en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Bestel snel en eenvoudig online uw geboorte-, huwelijksof gelegenheidskaart op www.KaartenKeus.nl

De collecties zijn ook in te zien bij Drukkerij All-in aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk, tel. 071 408 14 97 KaartenKeus.nl is een onderdeel van

Het adres voor een passend gedenkteken


DE KATWIJKSCHE POST

VVD-avond: Valkenburg praat mee Na de avonden van ’Katwijk praat mee’, gaan we dit najaar de verschillende kernen in. Op 8 oktober zijn we aanwezig in Valkenburg. Hoe houden we de Valkenburgse dorpskern leefbaar? Welke voorzieningen zijn daarvoor minimaal nodig? Op deze speciale ’Valkenburg praat mee’ kunt u uw stem laten horen. Tijdens de avond komen diverse onderwerpen en thema’s aan bod. Denk bijvoorbeeld aan de detailhandelsvisie, woonvisie en openbaar vervoer. Daarnaast zal er aandacht zijn voor publieke voorzieningen en zorg en welzijn. Aanwezig zijn diverse raadsleden, een afvaardiging van de Wijkraad Valkenburg en Hart voor Valkenburg. U bent op maandag 8 oktober vanaf 20.00 uur welkom in De Terp. Praat mee en geef aan wat uw wensen zijn, jong en oud zijn van harte welkom. ’Valkenburg praat mee’ is een initiatief van de VVD Katwijk. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gebeurt en nog moet gebeuren. Meer informatie is ook te vinden op www.facebook.com/ Katwijkpraatmee en op www. vvdkatwijk.nl. Tot maandag 8 oktober.

Nieuw in gemeenschapshuis De Burgt

Centrum voor Jeugd en Gezin In het nieuwe gemeenschapshuis De Burgt in Rijnsburg wordt een nieuw Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gebouwd. Het consultatiebureau van de GGD Hollands Midden aan de Broekweg in Valkenburg wordt samengevoegd met het consultatiebureau in Rijnsburg. Dat nieuwe, grotere consultatiebureau wordt gehuisvest in het nieuwe CJG. Het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin gaat onderdak bieden aan medewerkers van meerdere instellingen en organisaties, die zich bezig houden met zorg voor de jeugd. Zo ontstaat een centrum dat goed herkenbaar is voor de inwoners en met name de ouders en kinderen in Rijnsburg en Valkenburg. En door het werken onder ĂŠĂŠn dak, zijn de lijnen korter: medewerkers kunnen daardoor sneller en beter reageren op vragen van ouders en kinderen.

Veranderingen Ouders die vroeger met hun kinderen naar het consultatiebureau in Valkenburg gingen, zijn vanaf 1 oktober 2013 welkom in het nieuwe CJG. Het consultatiebureau in Valkenburg sluit dan haar deuren. Het consultatiebureau in het nieuwe CJG is op meer dagen geopend dan de oude bureaus. Ook de leerlingen van groep twee van de basisschool gaan voor onderzoek door de jeugdarts voortaan naar het nieuwe CJG. Ouders kunnen op dezelfde manier een afspraak met het consultatiebureau maken als voorheen. De telefonische bereikbaarheid blijft ook hetzelfde. Dat geldt zowel voor het nummer als voor de tijden waarop mensen dat kunnen bellen. Ouders kunnen ook nog steeds een afspraak bij hen thuis maken met ĂŠĂŠn van de GGD-medewerkers. En afspraken met CJG-medewerkers op school blijven op school plaatsvinden. Ouders die vragen hebben over de veranderingen, kunnen die stellen aan de hen bekende medewerkers van het consultatiebureau.

Veertig jaar trouw aan elkaar en aan de kerk

Dubbel jubileum voor echtpaar Schuddebeurs Er is alle reden voor dankbaarheid en een moment stil te staan bij het 40-jarige ambtsjubileum van dominee Erik Schuddebeurs (63). Tevens wordt deze maand in familiekring het feit herdacht dat het hij veertig jaar geleden in het huwelijk trad met Wilma Olthuis. Het echtpaar kreeg twee zonen en twee schoondochters en heeft inmiddels vijf kleinkinderen.

Jubilea Veertig jaar is een Bijbelse maat, waarbij het beeld van de woestijn nog al eens terugkeert. Dat kan overigens een hele vruchtbare periode zijn. Hoe dan ook, een tocht door de woestijn houdt je alleen vol door af en toe bij een oase op adem te komen. Dit kan in gezinsverband zijn, maar ook met de kerkelijke activiteiten die weer op stapel staan, zoals de interessante avonden van het leerhuis in Valkenburg en de Bijbelleesgroep waar zijn vrouw Wilma ook deel van uit maakt. Enthousiast noemt ds Schuddebeurs verder nog de seniorenbijbelkring. ’Want niet alleen jongeren, ook ouderen zijn mensen met toekomst’, aldus Schuddebeurs die bij het afscheid de woorden (n.a.v. Psalm 92) zo treffend weergeeft: ’De vrucht van bomen bij de Bron is niet aan leeftijd gebonden. Maar ouderen dragen met hun jaren van ervaring bij aan de groei. Daar mogen jongeren de vruchten van plukken’. Op zondag 7 oktober gaat ds. E. Schuddebeurs voor in de eredienst met als thema ’Trouw’. Na de dienst is er gelegenheid de dominee en zijn vrouw te feliciteren met dit dubbele jubileum.

Door Aty de Vries ’Ja, ik was nog erg jong’, zo begint ds. Schuddebeurs het gesprek in zijn gezellig ingerichte studeerkamer met uitzicht op de tuin waar het najaarszonnetje heerlijk schijnt. Zijn echtgenote is deze dag voor haar werk naar een instituut in Zeist waarvoor ze o.a. cursussen Engels geeft, toegespitst op mensen uit het bedrijfsleven. Op 1 oktober 1972 werd hij als predikant bevestigd in de Wilhelminakerk in Dordrecht en kreeg een part-time aanstelling voor twee jaar t.b.v. contact met de jeugd in de binnenstad en de evangelisatie op het eiland. Door wijziging van beleid werkte hij in het tweede jaar in de Zeehavenbuurt, die destijds de charme had van de populaire tv-serie ’Coronationstreet’. Vervolgens kwam Ureterp in beeld. Het was toen een dorp (vlak bij Drachten) met ongeveer 4.500 inwoners. Om de Friese taal te kunnen begrijpen werden Friese boeken gelezen en werd aan de groenteman gevraagd om bij het afrekenen te tellen in het Fries. Destijds konden veel Friese mensen hun eigen taal noch lezen noch schrijven (alleen maar Nederlands). Tegenwoordig leren kinderen in Friesland hun moedertaal op school. Soms helpen uitdrukkingen in de Friese Bijbel om de oorspronkelijke bedoeling beter te begrijpen.. “Maar dat neemt niet weg dat ik bij het lezen in het Fries wel menigmaal hoofdpijn heb gekregen. Als troost kreeg ik dan mee, wanneer je vijf jaar Friesland hebt overleefd dan kun je alles aan�, glimlacht ds. Schuddebeurs bij de herinnering hieraan.

Actuele prediking We komen op het onderwerp actuele prediking. Ds. Schuddebeurs

Westelijke rijbaan Rijnsburgerweg afgesloten ATY DE VRIES

Over leefbaarheid Valkenburg

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 7

Dominee Erik Schuddebeurs voor ’zijn’ kerk aan de Hoofdstraat in Valkenburg.

hierover: ’Waar moet het dan over gaan? We hebben de discussie over de kruisraketten gehad in de jaren tachtig. Zoiets hoeft voor mij niet op de preekstoel. Dat is meer iets voor een kleine kring. Ik denk aan de commotie die in Valkenburg ontstond naar aanleiding van de vestiging van een tehuis voor bijna-ex-verslaafden; terwijl er al een asielzoekerscentrum in de buurt was. Toen heb ik mensen uitgenodigd om een eredienst voor te bereiden over het Bijbelse begrip ’gastvrijheid’. We hebben hier vrijheid van meningsuiting, maar daarbij moet aangetekend worden dat

angst een slechte raadgever is. Het is de kunst om een maatschappelijk probleem niet te behandelen als een politiek onderwerp, maar ik probeer het wÊl neer te zetten in het licht van de Bijbel en in dienst van het evangelie. De kerk moet niet wankelen wat betreft haar eigen identiteit. Als het gaat om gastvrijheid in de ruimste zin van het Woord, dan denk ik ook aan het zegenen van andere levensverbintenissen. Zoals de relatie van twee homo’s of lesbiennes. Zo kunnen kinderen deelnemen aan het Avondmaal en zo mogen vrouwelijke dominees op de kansel staan. Daarin verschilt onze

Teveel woningen en te weinig parkeerplaatsen

Omwonenden Bloemenlaan vrezen nog meer parkeerchaos ’Dit plan voldoet aan hoge parkeernorm. We moeten het niet gaan gebruiken om parkeerproblemen elders op te gaan lossen’. Heldere woorden van wethouder Daan Binnendijk maandagavond tijdens de informatieavond over project Bloemenlaan 18 in Valkenburg, in de volksmond ook wel bekend als het actieterrein. Alleen waren de omwonenden van de Korenbloemlaan, Gerberalaan en het Botenpad het hier volstrekt niet mee eens. Ze vrezen voor meer parkeerchaos in hun straten. ’Moeten er eerst ongelukken gebeuren voordat u onze klachten over de parkeerproblematiek serieus neemt’, zo liet een van de vijfentwintig aanwezigen de wethouder weten. In de Burgerzaal van het gemeentehuis in Katwijk was er afgelopen maandagavond een informatieavond over het nieuwbouwproject Bloemenlaan 18 in Valkenburg. Dit bouwplan ligt in het bestemmingsplan Valkenburg Dorp, welke de gemeente voor 1 juli 2013 moet actualiseren. Bloemenlaan 18 krijgt dan een andere bestemming. In plaats van bestemming bedrijventerrein, wordt het bestemming wonen. ’We hebben haast om het bestemmingsplan te actualiseren, maar geen haast met het nieuwbouwplan Bloemenlaan’, probeerde wethouder Binnendijk de aanwezigen uit te leggen. Het doel van deze avond is om met u van gedachten te wisselen over de inhoud van het plan en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte, liet hij weten.

ting. De welstandscommissie heeft inmiddels het plan weten te waarderen. De omwonenden maakten zich vooral zorgen over de verkeerssituatie en het parkeren. ’Ik vraag me af of u ter plekke bent geweest en of de parkeerproblematiek bij de gemeente bekend is’, vroeg een van de aanwezigen zich af. ’Nu wordt er al op stoepen geparkeerd. Vooral ’s avonds en in het weekend. Als we bellen worden de klachten genoteerd. Komt er iemand kijken, maar op een tijdstip dat de auto’s weg zijn’, vulde een andere bewoner aan. Parkeren op eigen terrein, naast de woning, gebeurt in de praktijk niet. Als voorbeeld noemden de aanwezigen de woningen aan de Waterlelie. Ook hier wordt de parkeerruimte naast de woningen niet als zodanig gebruikt. En worden de parkeerplaatsen elders in gebruik genomen. Er is nu al een parkeerprobleem. De omwonenden begrijpen niet dat de gemeente niet inziet dat met dit nieuwe bouwplan het parkeerprobleem alleen maar zal toenemen.

Manifest Bewoners van het Botenpad, zij hebben zich verzameld in Belangenvereniging Botenpad, uitten ook hun ongenoegen over de gang van zaken: ’Na de eerste presentatie van de plannen op 5 januari j.l. kregen wij het gevoel dat er wel heel weinig ruimte was voor inbreng voor om-

wonenden. Om die reden hebben wij een omvangrijke zienswijze ingediend. Toen de plannen besproken zouden worden in de commissie ruimte, hebben we verschillende raadsleden uitgenodigd bij ons op het Botenpad om met eigen ogen te zien wat er zou gaan gebeuren. Op de laatste vergadering van de commissie ruimte, 17 september jl., vroegen de raadsleden de wethouder om aanpassing van het plan en in overleg te gaan met de omwonenden’. Om deze informatieavond voor te bereiden hadden de bewoners slechts zes dagen de tijd. Reden voor hen om de wethouder een manifest te overhandigen. Hierin staat een duidelijk standpunt voor de ontwikkeling van de Bloemenlaan, zoals de bewoners van het Botenpad graag zien. Ontwikkeling van het gebied moet aan een aantal voorwaarden voldoen namelijk: het huidige plan moet van tafel, er moet voldoende privacy zijn voor de woonbootbewoners. Dit kan middels voldoende groene buffer tussen de woonarken en de bebouwing. Geen weg langs de woonarken, voldoende parkeerplaatsen en geen verlies van zonuren. Omwonenden vroegen zich tevens af waarom er geen plan voor 16 woningen is ingediend? Heb je meer ruimte voor parkeren. Wethouder Binnendijk liet maandagavond weten dat hij wel openstaat voor aanpassingen. ’Als er geen vraag is wordt er niet gebouw’, wist Binnendijk te vertellen.

Loopbaan Na vijf jaar Ureterp kreeg ds Schuddebeurs Papendrecht als standplaats. Een pluriforme gemeente waar hij met veel plezier in ondermeer de mooie achthoekige gereformeerde kerk De Morgenster werkte. Toen kwam in 1986 in Dordrecht het Diaconessenhuis

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

#BETUSBBUt,BUXJKLt5FM 5BBUFEBNt,BUXJKLt5FM *OGP!QMVJNHSBBGGPOMJOFOM

XXXQMVJNHSBBGGNPEFFOTQPSUOM

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Refaja in beeld. ’Ik gun iedere collega de mogelijkheid om een tijdje als pastor in een ziekenhuis te werken. Daar leerde ik nog beter omgaan met zieken en stervenden. Ik heb veel van deze mensen geleerd. Ook werd ik daar op de werkvloer soms neer gezet als werknemer die geld kost. Dus kreeg je in de wandelgangen te horen: ’wanneer er bezuinigingen op til zijn wordt er ook aan jullie gedacht’. ’Wat zo’n situatie met mensen doet, herken je nu in de praktijk eerder dan wanneer je zoiets nooit hebt mee gemaakt’, zegt dominee Schuddebeurs op ernstige toon. Na 9,5 jaar werken als geestelijk verzorger verlangde hij toch weer naar een gemeente. Het werd de veelkleurige en bijzonder actieve Samen op Weg gemeente in Houten. Toch ging, na tien jaar, zijn belangstelling uit naar een kleine dorpsgemeenschap zoals Valkenburg is tot nu toe. ’Je bent meer in de gelegenheid om intens mee te leven met de dorpsbewoners in vreugde en verdriet’, geeft ds. Schuddebeurs aan.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen de oplossing van deze puzzel. 4 letters: BUIS JACK KIEL KILT ROBE TOGA 5 Letters HABYT JAPON JEANS JUPON LUIER SHORT SLOOF STOLA

6 Letters BADJAS BOERKA BRETEL CORSET DUSTER HANSOP JUMPER KIMONO SCHOOT SKIPAK SLIPJE

7 Letters BLOUSON BONTJAS EVAATJE GALAPAK GALAROK KOLBERT PELSJAS ZWEMPAK

8 Letters BORSTROK CAMISOLE CORSELET FIETSROK HAREMROK HUISJURK KNIEKOUS MONOKINI MOTORPAK PLOOIROK SLOBKOES STROPDAS WERKHEMD WERKTRUI WINDJACK ZEILJACK ZOMERPAK

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

$QWNGXCTFĹ“Ĺ“YYYGGVGTKLFGDWTGPPN

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

Parkeerchaos Aannemer De Lange & Van der Plas heeft bij de gemeente een bouwplan ingediend om op het bewuste perceel aan de Bloemenlaan 19 woningen te bouwen. ’Het is dan aan ons om deze plannen te toetsen of ze voldoen aan alle regels qua inrichting’, legde Binnendijk uit. In het plan is rekening gehouden met een hoge parkeernorm van 1,8. In totaal komen er 34 parkeerplaatsen bij, waarvan 10 op eigen terrein en 24 in de openbare ruimte. Tevens komen er nog 11 parkeerplaatsen in bestaand gebied, na herinrich-

kerk met die van de Hervormde Gemeente in Valkenburg. Wij hebben daarom wel goed contact met de Hervormde Gemeente. Dat uit zich, naast vele persoonlijke contacten, bijvoorbeeld in een gezamenlijke evangelisatiecommissie, een gezamenlijk jeugdwerk, een gezamenlijk kerkblad en samen dauwtrappen op Hemelvaartsdag. Tevens vindt er ieder jaar een gezamenlijke kerstdienst van de drie kerken in De Terp plaats’. ’En wat het dauwtrappen betreft: mijn wens is dat het ooit mogelijk is om de daarop volgende kerkdienst gezamenlijk in een kerk af te ronden’, aldus ds. Schuddebeurs.

Vanwege het verbeteren van de toegankelijkheid van bushaltes is op zaterdag 6 oktober van 7.00-17.00 uur de Rijnsburgerweg in de richting van de A4 afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Sandtlaan, Molentuinweg en dan de N206 richting de A44. Busverkeer blijft wel gewoon doorgaan. Werkzaamheden aan de bushalte Frederiksoord vinden die dag plaats. De afgelopen periode heeft de gemeente Katwijk de toegankelijkheid van een flink aantal bushaltes verbeterd. In het restant van dit jaar worden ook nog eens negen bushaltes aangepakt. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van verhoogde banden waardoor een gelijkvloerse instap naar de bus ontstaat. Verder komen er geleidelijnen voor blinden en slechtzienden, fietsparkeerplaatsen worden vernieuwd en bushaltehavens worden aangepast zodat bussen evenwijdig kunnen parkeren.

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Schets van nieuwe woningbouw Bloemenlaan 18 Valkenburg.

Stuur uw oplossing voor dinsdag 9 oktober naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van â‚Ź 20,deze week beschikbaar gesteld door: Restaurant Grand Cafe Sunset BLVD, Boulevard 69, Katwijk. De winnaar van de puzzel van de vorige week is: J. Oudshoorn, Katwijk. De waardebon van â‚Ź 20,- werd beschikbaar gesteld door: Huys op de Dam, Taatedam 8-12, Katwijk.


SO YOU

THINK YOU CAN’T

BUY

IN ZOMEREIK WONEN? WIJ MAKEN DAT MOGELIJK!

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.zomereik.nl

Wij weten wat er speelt. En lossen het op. U ervaart de verkoop van uw huidige woning als een gok. De Verhuisbeveiliging ‘Je koopt pas als je verkĂłcht bent!’ van VORM biedt 100% zekerheid. U krijgt een marktconforme garantieprijs voor uw huidige woning. Geen enkel verhuisrisico, nóóit dubbele maandlasten. Ook het verkrijgen van een hypotheek is een dure en frustrerende zoektocht geworden. In Zomereik wordt u gratis en vrijblijvend begeleid door de Hypotheekspecialisten van VORM Finance. U geniet van bijzondere voorwaarden en speciale opties van gerenommeerde hypotheekbanken. U betaalt nooit teveel, altijd minder. Natúúrlijk wilt u verhuizen. Contact? Gerrit Jan Otterman: 06 - 20 60 87 79.

Appartementen nu vanaf ₏164.500* met 12,5% Koopgarant-korting! Ŕ.PPJFMPDBUJFDFOUSBBMJO3JKOTCVSH Ŕ,PPQOPHWPPSEBUEFţOBODJFSJOHTSFHFMTWFSBOEFSFO Ŕ/PHBQQBSUFNFOUFOUFLPPQWPPSEBUEFCPVXTUBSU Ŕ0OIFSSPFQFMJKLFCPVXWFSHVOOJOHJTBGHFHFWFO Ŕ1SJKTJODMVTJFGFJHFOQMBBUTJOEFHBSBHF Ŕ0QQFSWMBLUFUPUN

,PNPQPLUPCFSUVTTFOFO OBBSEF8POJOHNBSLU/JFVXCPVXJO5SJQPEJB

8FTUFSIBHIF 62 comfortabele appartementen, 52 ruime eengezinswoningen. Scherp geprijsd, goed bereikbaar, alle voorzieningen dichtbij. Meer weten? Kijk snel op XFTUFSIBHIFOM of bel De Leeuw makelaardij (071) 405 16 16. * Prijs is vrij op naam en inclusief 12,5% Koopgarant-korting.

Het nieuwbouwproject in Rijnsburg van


DE KATWIJKSCHE POST

Deze woonvorm zoekt vrijwilligers die stevig in zijn/haar schoenen staat en het leuk vindt om met hun doelgroep te werken. U verzorgt dan namelijk het ontbijt bij cliënten van Vlietstede op de huiskamer van de afdeling Meerzorg.

Assistentie geestelijke verzorging Er wordt een vrijwilliger gezocht bij De Wilbert, onderdeel Marente, die de pastor helpt tijdens de huiskamerdienst. Deze dienst is op de afdeling voor dementerende bewoners en is een wekelijkse activiteit.

Vrijwilliger met PIT Topaz Overduin is op zoek naar een vrijwilliger die de planning van de dagritten/vervoer op zich wil nemen. Een uitdagende klus die er wel voor zorgt dat mensen op (dokters) afspraken kunnen komen en eens een dagje eruit kunnen! Maar de vervoersregelingen moeten natuurlijk wel geregeld worden… wie o wie?!

Bezoekvrijwilliger Rivierduinen zoekt een bezoekvrijwilliger die zorgt voor gezelligheid samen met de bewoners van een beschermd wonen huis in Katwijk. Bijvoorbeeld: een gesprek, kopje koffie/thee, spelletje spelen of activiteit buitenshuis met één of enkele bewoners. Gezelligheid en het sociale aspect staan voorop. Dit is slechts een impressie van het totale aanbod aan vacatures op onze vacaturebank. Staat datgene wat u zoekt er niet bij? Maak dan een afspraak met ons voor een persoonlijk gesprek. Wie weet kunnen we samen toch een leuke vacature vinden. Dit kan telefonisch: (071-) 7600310 of per email: info@vipkatwijk. nl van maandag t/m woensdag van 10.00 tot 16.00 uur. Gebruik maken van onze vacaturebank is gratis, zowel voor aspirant vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties.

Nieuw Valkenburg wordt ‘innovatief experiment’ Het is twijfelachtig dat er binnen de komende tien jaar 5.000 woningen worden gebouwd op Nieuw Valkenburg, het voormalige vliegkamp. Daarom kan dat niet in één bestemmingsplan worden geregeld, omdat een bestemmingsplan volgens de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) een geldigheidsduur kent van maximaal 10 jaar. De gemeente wil Nieuw Valkenburg toch het liefst wel in één bestemmingsplan regelen, onder meer vanwege het ‘kostenverhaal’. Er is een mogelijkheid om de geldigheidsduur van het bestemmingsplan te verlengen naar 20 jaar, door het bouwproject als ‘innovatief experiment’ aan te melden bij de Crisis- en Herstelwet. Door het project in één bestemmingsplan te regelen, voorkomt de gemeente onder andere het financiële risico dat kosten die gemaakt moeten worden, zoals verwijderen van de oude landingsbanen, niet gedekt worden uit de totale inkomsten van het project. Het college van burgemeester en wethouders heeft medio september projectplan Valkenburg aangemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de Crisis- en Herstelwet. Dat moest vóór 1 oktober van dit jaar.

Naar schatting zijn jaarlijks 200.000 Nederlanders van 65 jaar en ouder slachtoffer van ouderenmishandeling. Een tik, een scheldpartij, verwaarlozing, maar ook gedwongen testamentverandering. Ouderenmishandeling kent vele vormen. Als slachtoffer praat je er liever niet over. Je schaamt je er voor, weet niet wat te doen of je bent bang dat het enige bezoekje in de week wegvalt door het probleem aan te kaarten. En als betrokkene is het ook lastig om hulp te zoeken. Want wat doe je, wanneer het duidelijk wordt dat je vader het niet meer aan kan om je moeder thuis te verzorgen?

Uitbuiting Bijna iedereen denkt bij ouderenmishandeling meteen aan lichamelijke- en psychische mishandeling, terwijl ook verwaarlozing, financiele uitbuiting en seksueel misbruik regelmatig voorkomen. Toos (88) woont nog thuis en is afhankelijk van een vrijwilliger voor de dagelijkse boodschappen. Ze weet dat hij schulden heeft en moeilijk kan rondkomen. ‘Er verdwijnt geld van mijn rekening, als ik hem boodschappen laat doen. Toen ik de boodschappen zelf deed was het allemaal veel goedkoper. Maar ja, als ik er iets van zeg, heb ik straks geen eten meer. Wie komt mij dan helpen?’.

Niet alleen Toos is niet de enige die te maken heeft met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling komt veel vaker voor dan je denkt. Voor veel mensen is het echter een taboe om over dit onderwerp te praten. Zij willen niet toegeven dat het hen overkomt of zij schamen zich ervoor. Maar het is belangrijk er wél over te praten, want ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf. Ook is het belangrijk dat vrijwilligers, huisartsen en mantelzorgers de signalen van ouderenmishandeling

kennen. Hulp van buiten is vaak nodig om ouderenmishandeling te stoppen. Praat erover, je bent niet alleen.

Veilig bellen Als je slachtoffer bent van ouderenmishandeling of vermoedt dat een oudere om je heen wordt mishandeld, is de eerste stap erover te praten met bijvoorbeeld een familielid, vriend of huisarts. Ook kun je altijd veilig en anoniem bellen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld op telefoonnummer: 0900-1262626 (vijf cent per minuut). Het telefoonnummer is afgeschermd en komt later niet herkenbaar op je telefoonrekening. En natuurlijk blijven de gesprekken geheim. Je krijgt dan iemand aan de lijn die je verder kan helpen en je in contact kan brengen met hulpverleners in je eigen regio. Ook kan je hier terecht voor vragen en advies. Onderneem actie als je slachtoffer bent of ouderenmishandeling vermoedt. Want ouderenmishandeling stopt niet vanzelf. Nooit. Jaarlijks worden naar schatting 200.000 Nederlanders van 65 jaar en oudere slachtoffer van ouderenmishandeling. Betrokkenen willen vaak niet toegeven dat het hen overkomt, zij schamen zich ervoor of zij weten niet hoe ze hulp moeten zoeken. Maar het is heel belangrijk om er juist wél over te praten, want ouderenmishandeling stopt nooit vanzelf. Als je er niet over durft te praten met een bekende, kun je anoniem en veilig bellen naar het centrale telefoonnummer van het Steunpunt Huiselijk Geweld, tel. 0900-1262626 (vijf cent p/m). Het Steunpunt is er voor iedereen die ouderenmishandeling wil laten stoppen.

Sommige bruiloften trekken veel belangstelling. Soms komt er zelfs politiebegeleiding aan te pas om dat in goede banen te begeleiden.

Contactmiddagen voor Thema avond De Brug vrijwilligers zorg en welzijn over Verslavingsgedrag Stichting Welzijn Ouderen Katwijk (SWOK) en Marente-locatie Wilbert organiseren op donderdag 15 en 29 november speciale contactmiddagen voor hun gezamenlijke vrijwilligers werkzaam in zorg en welzijn. Aanvang 14.30 uur in De Wilbert, Overrijn 7 te Katwijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.vooreenveiligthuis.nl/ouderenmishandeling.

of welzijn soms best moeilijk is om daar op goede wijze mee om te gaan. Het confronteert je ook met het zelf ouder worden. Een goede reden voor SWOK en Marente-Wilbert om gezamenlijk ‘contactmiddagen’ voor vrijwilligers op te gaan zetten. Daarmee worden middelen, mogelijkheden en ervaringen gebundeld. Er is gelegenheid om collega-vrijwilligers te ontmoeten en ervaringen over en weer uit te wisselen. Tijdens het theoretische gedeelte zal een deskundige gastspreker de aanwezigen meenemen in de wereld van het ouder worden. Ouder worden, het leven met een ziekte, het missen van dierbaren kan van grote invloed kan zijn op iemands leven en daarmee samenhangend gedrag. Na het theoretische gedeelte is er gelegenheid om met elkaar over dit thema in gesprek te gaan. Meer informatie? Margreet Gillebaart Stichting Welzijn Ouderen, tel. 4016347 of met Monica Blokker Marente-De Wilbert, tel. 4061500.

Als iemand vrijwilligerswerk doet, geeft dat aan dat je als mens graag iets wilt betekenen voor een ander. Zoals bijvoorbeeld iets willen doen voor ouderen. Bij De Wilbert en Stichting Welzijn Ouderen Katwijk staan vrijwilligers ieder op hun eigen wijze in contact met ouderen. Ongetwijfeld horen vrijwilligers verhalen over het leven van de ouderen en kunnen daardoor ook geconfronteerd worden met verdrietige ervaringen. Ouder worden betekent namelijk nogal wat. Sommige ouderen kunnen zelfs daardoor wat moeilijker gedrag vertonen, wat afstotend kan werken. Het is voor te stellen dat het voor een vrijwilliger werkzaam in zorg

‘Kunst in Leegstand’

Expositie in voormalige praktijkschool ‘De Rijn’ Na een jaar leegstand heeft de voormalige praktijkschool ‘De Rijn’ aan de Commandeurslaan in Katwijk aan den Rijn weer een nieuwe bestemming. Ouwehand Bouw verhuurt deze ruimte tijdelijk aan een aantal kunstenaars. In ruil daarvoor passen zij op het gebouw. Zij organiseren in de school op 13, 14, 20 en 21 oktober een expositie genaamd: ‘Kunst in Leegstand’. Om mensen de gelegenheid te geven nog éénmaal de school van binnen te zien en om te tonen wat er zoal gemaakt wordt achter de deuren, organiseren Jacomien le Maître, Ans van Brussel en Ineke Ouwehand een expositie. Er zijn ook andere kunstenaars uitgenodigd om hun werk te presenteren: Nelleke van Rijn, Annelien Montsma, Marie José Holtgrefe en Frank Durand. De expositie is heel gevarieerd. Te zien zijn: beelden van steen en hout, objecten van staal, glas en andere materialen. Collages, schilderijen, krachtschilden en ruimtelijke installaties. Kortom, genoeg te zien voor de kunstliefhebber. In de expositie tonen de kunstenaars hun eigen stijl en visie. Hun werk gaat een eigen relatie aan met de ruimte in het pand, die ontdaan is van het normale interieur. Dat maakt de expositie extra interessant. De expositie is gratis en u wordt op deze dagen van harte uitgenodigd tussen 12.00 en 17.00 uur. De kunstenaars willen het maatschappelijke belang van leegstandbeheer onder de aandacht brengen. Het is een kweekvijver voor startende bedrijven, kunstenaars en ideële groeperingen. Bovendien is het een succesvol instrument om vandalisme en verval tot een minimum te beperken. Een leuke manier om een leegstaande pand te gebruiken. Als er meer eigenaars zijn van leegstaande panden, die graag

‘Kunstoppassers’ willen plaatsen, dan kunnen zij zich melden bij kunstinleegstand@hotmail.com Nieuwsgierig naar de toekomstplannen voor nieuwbouw op de plek van deze school? Kijk dan op de website van Ouwehand Bouw: www.de-commandeur.nl.

De Leidse Bakker geeft als reclame: Roomboter appelmeisjes 5 stuks € 3,95 + 1 GRATIS ERBIJ

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10

Zo van de bakplaat Roomboter gevulde speculaas met amandelspijs 500 gram Nu € 3,95

Waldkornbeschuit per pak € 1,25 3 pakken € 2,95

Alle soorten schnittentaartjes Zoek uit € 3,95

4 soorten roomboterkoeken 500 gram € 2,95 Nu de 2e zak € 1,00

OP = OP Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.

Gratis hoortest bij Z&Z-winkel Bij de Zorg en Zekerheid-winkel in Katwijk is op 12 oktober een gratis hoortestdag. Goed kunnen horen is belangrijk voor een prettige en veilige leefomgeving. Toch blijken veel mensen hoorproblemen te negeren, terwijl moderne technieken het mogelijk maken een beschadigd gehoor sterk te verbeteren. Daarom organiseert Zorg en Zekerheid in samenwerking met de regionale hoorspecialist Schoonenberg Hoorcomfort gratis hoortesten, op afspraak, in Katwijk op vrijdag 12 oktober. Op afspraak Een hoortest duurt ongeveer vijftien minuten. Hiervoor verzoeken we u vooraf een afspraak te maken. Dit kan in de verzekeringswinkel van Zorg en Zekerheid of online via de website www.zorgenzekerheid.nl/hoortest. Uw hoortoestellen laten checken is zonder afspraak mogelijk. De hoortestdag is op vrijdag 12 oktober in winkel in Katwijk, Dwarsstraat 19.

De Brug Midden-Nederland organiseert op maandag 8 oktober een thema avond over ‘Verslavingsgedrag’ voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-)verslaafden. De toegang is gratis. De avond zal worden gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. Er zal worden gesproken over het thema verslavingsgedrag door Daniël Borgman, ambulant behande-

laar van De Brug Midden-Nederland. Hoe is verslavingsgedrag bij een kind of partner te herkennen en wat is de volgende stap? Om 19.30 uur staan de koffie en thee klaar, het programma duurt van 19.45 tot 21.45 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. Geintresseerden wordt verzocht zich van te voren op te geven bij De Brug: tel.071 4033733 of via info@ debrughelpt.nl . Meer informatie over De Brug Midden-Nederland is te vinden op www.debrughelpt.nl.

Met Stichting Welzijn Ouderen

Haal meer uit uw computer Enthousiaste vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen verzorgen al vanaf mei 2010 ochtenden om u te helpen bij uw computerproblemen. Velen hebben de weg naar deze ochtenden, die het computerplein genoemd worden, al gevonden. Omdat veel mensen met dezelfde problemen kampen of dezelfde vragen hebben, worden er verschillende workshops gehouden, waarin de meest voorkomende onderwerpen worden behandeld.

30 november: Hoe zet ik Windows 7 naar mijn hand, van 9.30-12.30 uur. 7 december: Wat zijn de mogelijkheden van MS Word, van 13.3016.30 uur. Kosten: € 10,-. Locatie: Rabobank Rijnsburg, Hoftuinplein 1. Voor vragen en info over de workshops kunt u terecht bij het computerpleinen: buurtcentrum Rijndal, Vinkeweg 70, op dinsdag van 10.00-12.00 uur; dienstencentrum De Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62, van 10.00-12.00 uur.

De workshops zijn in de maanden november en december: 19 oktober en 16 november: Foto’s beheren op uw laptop, 9.30-12.30 uur. 23 november: Wat is een iPad. Heeft u er een in uw bezit, maar weet er geen raad mee. Kom langs en neem de iPad mee, van 9.30-12.30 uur.

U kunt telefonisch info vragen bij Stichting Welzijn Ouderen KRV tijdens kantooruren op het nummer 4016347. U kunt zich daar ook opgeven. De kosten worden per automatische incasso verrekend, hiertoe kunt u een machtiging invullen die tijdens de workshop wordt verstrekt.

Huldiging ‘Koor van het Jaar’ Ruach Het Katwijkse jeugdkoor Ruach is vorige week vrijdagavond in het gemeentehuis in Katwijk gehuldigd. Het koor werd in juni ‘Koor van het Jaar 2012’ op het Nederlands Korenfestival in Haarlem. Burgemeester Jos Wienen sprak van een fantastische prestatie. ‘Het is de eerste keer dat we op deze manier een koor op het gemeentehuis ontvangen’, zei hij. ‘En wat voor een koor’. De burgemeester gaf te kennen er versteld van te staan hoe de koorleden van Ruach tot deze prestatie waren gekomen. ‘Het is te danken aan ieders inzet dat Ruach zo ver is gekomen en een dergelijke naam in Nederland heeft opgebouwd. Dit is écht de top’. Wienen bood Ruach namens de gemeente een cadeau aan: een gezamenlijke foto. Koordirigente Elisabeth van Duijn kreeg bloemen. ‘Het is volgens Wienen vooral aan haar te danken dat Ruach zo goed is geworden’.

Thema ‘love’ Elisabeth van Duijn zelf zei ‘zeer trots’ te zijn met de prestatie. ‘We begonnen aan het festival met de gedachte dat we zeker geen eerste zouden worden. Maar we hebben op die dag alles gegeven en waren

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Ontbijtvrijwilliger

Trouwen

Doorbreek het taboe op ouderenmishandeling

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Wilt u vrijwilligerswerk gaan doen maar weet u niet goed wat er mogelijk is? VIP Katwijk kan u daar bij helpen. Kijk eens op onze website www.vipkatwijk.nl en in het bijzonder op onze vacaturebank. U zult zien dat er veel mogelijkheden zijn in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Hier volgen er een aantal.

Praat erover en zoek hulp

FOTO: PR.

VIP-vacatures vrijwilligerswerk

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 9

daar heel tevreden over. Ik koos voor het thema ‘love’, zowel geestelijke als wereldlijke muziek. Slechts enkele repetities hadden we om dit hele programma in te studeren. Dat was een schier onmogelijke klus! Daarom had ik niet durven dromen dat we uiteindelijk de winnaar zouden worden. Niet alleen winnen van de jeugdkoren,

maar ook van zeer goede kamerkoren, vocal groups in lichte muziek, etcetera. Kunst die beoefend wordt door volwassenen wordt doorgaans bestempeld als ‘beter’. Kinderen zijn alleen maar schattig en aandoenlijk. Maar Jeugdkoor Ruach heeft hiermee bewezen dat kinderen soms een nog betere pres-

tatie neer kunnen zetten als volwassen’. Het koor zong voor de toehoorders in het gemeentehuis twee nummers die het ook in juni op het Korenfestival ten gehore had gebracht. Daarna overhandigde Elisabeth van Duijn de eerste promotie-cd die Ruach heeft gemaakt aan burgemeester Wienen.


W T B u o Wa t n ? g n i g o h ver l a a m e l e h Betaal

W T B n gee uken* e k w u r e v o

zondag 7 oktober alle filialen geopend Zoeterwoude & Den Haag: 10.00 – 17.00 uur | Cruquius 12.00 - 17.00 uur

Bosch

GE

EN

biaa13xdr koel/vriescombi, energieklasse A+, rvs uitvoering

BTW

*

NU e 4.995

e 499

Hoogglans witte keuken met kastenwand 180 cm + kook-spoel eiland 245 cm. Incl. combimagnetron, kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast.

* vraag naar de voorwaarden

Indesit

21%

smv50m60 inbouwvaatwasser, 46 dba, timer

e 333

LG

Bosch

Alan Paine - Alan Red - Burlington - Canada Goose - Cavallaro - Hackett - Hiltl Gant - Lab4style - La Martina - McGregor - Moment by Moment Rosner - Scapa Sports - Van Santen van Santen - Parajumpers

wtw84360 condensdroger, warmtepomp droger, a klasse, beste koop

e 599

F1481QDP Isometric wasautomaat, 1400 toeren, 7 kg inhoud, direct drive motor 10 jaar garantie

GE

EN

NU e 5.350 Moderne ruime hoekkeuken 270 cm x 330 cm. Incl. oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser.

21% BTW

e 444

*

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl

Van Hogendorpstraat 71, 2242 KX Wassenaar, Tel 070 5116024 email: info@bridgeport-universitystyle.eu, www.bridgeport-universitystyle.eu

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquius | Cruquiusplein 50 | 2142 EV Cruquius | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904

Tramstraat 112b 2225 CM Katwijk T 071-4071815 katwijk@goudwisselkantoor.nl www.goudwisselkantoor.nl Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag van 9.30 - 17.00 uur

Verzilver uw goud! De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.

Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de

Groningen

Emmen Alkmaar

goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is

Zwolle

geen winkel, maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar

Haarlem

het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.

Katwijk

Amersfoort Apeldoorn

Den Haag

Goudwisselkantoor

Utrecht Rotterdam Nijmegen

ud, zilver en munten • 25 jaar ervaring in go ijblijvende taxatie • een deskundige en vr nk indien gewenst per ba • contante betaling of de taxatie • discrete ruimte voor en van goud en zilver • advies in het belegg

Klaaswaal

Breda Goes

Den Bosch Eindhoven

Heerlen

Enschede


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 11

WERELDDIERENDAG Werelddierendag: niet voor alle dieren een extraatje Het is vandaag weer de dag voor de dieren. Elke jaar op 4 oktober krijgen veel van hen een extraatje: een nog groter rondje wandelen, een nieuwe kluif of een hamsterradje om in te rennen. Dit jaar vraagt de Dierenbescherming tijdens Werelddierendag extra aandacht voor de dieren die dit allemaal niet krijgen. De ‘vergeten dieren’ worden mishandeld, opgehokt, doorgefokt of gesmokkeld en verdienen een beter thuis. De wilde katten in het havengebied van Katwijk zijn ook een beetje vergeten dieren. Katwijker Jan Kraayenoord van de Dierenbescherming Rijnland gaat ze de komende weken proberen te vangen. Hij vertelt waarom dat nodig is. Dan hebben de andere dieren op deze pagina het een stuk beter getroffen met hun Katwijkse baasjes, die niet alleen op Dierendag maar élke dag liefdevol worden geknuffeld.

Mara m

et haa

r dwer

ghams

ter Pum

ie.

n paar

elen ee

p sch eus Joe amse r n! la e v v n le e t e oor he enbod v v n y e u d D an vrien ‘Jaap v en zijn weken

Patricia Watson en Jan Kraayenoord gaan binnenkort met hun vangkooien aan de slag in het havengebied.

De Kattenvanger van het havengebied Aan het begin van deze maandag zijn er geen logees in het Kattenpaleis. In de opvang voor wilde katten aan de Huetingstraat zijn alle hokken leeg. Dat is wel eens anders. ‘Soms zitten hier meer dan twintig katten’, zegt Jan Kraayenoord, coordinator bij de Dierenbescherming afdeling Rijnland. Binnen enkele weken wordt het weer druk, want dan gaat Kraayenoord aan de slag met een project in het havengebied aan de Prins Hendrikkade. ‘In de gebouwen die gesloopt worden, zitten veel wilde katten, hebben bezorgde buurtbewoners me laten weten’. De Dierenbescherming gaat ze volgens de TNR-methode (Trap, Neuter en Return) te werk: de katten worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en daarna teruggezet.

Hoe worden de katten gevangen? Kraayenoord: ‘Na een melding gaan we eerst kijken hoeveel katten er zijn. Dan gaan we ze voeren. Na een paar dagen zetten we vangkooien neer, waarin dat-

zelfde voer ligt. Zodra de kat naar binnen loopt en op de verhoging stapt, valt achter hem de deur dicht. We komen elke dag kijken en zodra er een in zit, nemen we die mee naar het Kattenpaleis.’

Wat gebeurt er dan? ‘We gaan met de katten naar de dierenarts en die steriliseert de vrouwtjes en castreert de mannetjes. Ook wordt bij elke kat een klein stukje van het linkeroor afgeknipt. Dat voelen ze niet, omdat ze onder narcose zijn. Als we die wilde kat dan nog een keer in een vangkooi vinden, dan zien we meteen dat die al gesteriliseerd is. De mannetjes zijn trouwens na de ingreep al meteen weer de oude, de vrouwtjes moeten rond de drie dagen bijkomen. Dat doen ze in de opvang. Als een kat echt te erg verzwakt is, dan laat de dierenarts die inslapen. Na het herstel zetten we de katten trouwens weer terug waar ze gevangen zijn.’

Waarom worden ze eigenlijk weer teruggezet? ‘Wilde katten zijn niet meer tam te krijgen. Tot 10 weken na hun geboorte kunnen kittens nog

socialiseren. Zij worden naar een asiel gebracht en vinden hopelijk een gezin. Maar bij wilde katten heeft dat geen zin. Als je ze zou opvangen, dan moeten ze de rest van hun leven in een hokje doorbrengen. Dan zetten we ze liever weer terug op dezelfde plek. ’

niet werkt. De plek van die kat wordt automatisch weer ingenomen door een andere kat en dan wordt het probleem niet kleiner. Trouwens, ook een voordeel van de ingreep: de beestjes worden minder krols en dat vermindert de nachtelijke concerten behoorlijk.’

Is diezelfde plek belangrijk?

Hoe financieren jullie dit?

‘Ja, katten zijn daar aan gehecht en gaan vaak vanzelf terug. Ze weten daar waar er eten en drinken is. Bovendien is het behoorlijk traumatisch voor ze, als we ze hebben gevangen. Ze zitten in een kooi, gaan in de auto, daarna in een hok en worden gesteriliseerd. Als we ze dan ook nog ergens anders terugplaatsen, dan is dat teveel van het goede.’

‘Wij ontvangen geen subsidie en zijn dus afhankelijk van giften. Deze week kunnen mensen ook weer een bijdrage geven voor het werk dat wij doen. We werken met allemaal vrijwilligers die een of meerdere uren per week, maand of jaar tijd steken in dierenbelangen. We werken niet alleen aan dierennoodhulp, maar ook aan toezicht op dierenwelzijn. Op dit moment heeft Rijnland zeven inspecteurs, ook vrijwilligers, die gaan kijken naar aanleiding van een melding. We kunnen overigens nog wel extra inspecteurs gebruiken, dus als mensen dat op zich willen nemen, zijn ze van harte welkom.’

Wat is uiteindelijk het doel van het project? ‘Een kattenpaar kan in tien jaar wel voor een half miljoen nazaten zorgen. Door de katten te steriliseren of castreren komen er geen nestjes meer en dus minder wilde katten. Dat heet natuurlijke uitsterving. Mensen vragen wel eens of afschieten niet helpt, maar dat doen we niet, omdat het

En de sterilisatie, betalen jullie die ook? ‘Door giften kunnen wij die in-

grepen inderdaad betalen. We vragen dierenartsen in de regio of ze ons willen helpen. Gelukkig zijn er dierenartsen die ons tegen een gereduceerd tarief willen helpen. Normaal gesproken kost een castratie van een kater 50 euro en de sterilisatie van een poes 70 tot 80 euro. Ik denk ‘Dit zij dat we tot nu toe in 2012 al n Lotte (8 maa vinger meer dan 100 katten in de nden) s, broo en Tara dkorst er een regio hebben gevangen en jes en hapje pyjama (8 jaar). Ze d o f snapje e kruime papjes laten helpen. op d . Tara w len alles me ltje t elkaa acht alt Handig te bekennen e grond valt In de toekomst willen we r; lang ijd hee . o , zo’n k Er is da e l gedu n ook ruimeld p de vloer in dan ook graag gebruik ldig af geen (l huize V ief.’ of ekker) an Bee maken van een eigen operatielen. ruimte, zodat de katten niet nog extra stress hebben door het heen en weer rijden naar de dierenarts. We hebben de ruimte en de benodigde spullen, maar zijn nog op zoek naar een dierenarts die dat zou willen doen. Gratis? Die mogen zich natuurlijk altijd melden.’

Meer informatie over de Dierenbescherming afdeling Rijnland is te vinden op: www.rijnland.dierenbescherming.nl. Voor interesse in vrijwilligerswerk, kunt u contact opnemen via kantoor@dbrijnland. nl of 071-3316192

n aande ier 6 m h , is r is r lo van Flo oot zitten. F met h hobby d c e s e o t p g ie o r e leren spect e favo t vaak t d l m a is o k u n n ter re uffele tam en . Door hem t hij la ‘Kip-kn is heel kusjes ders da ze kip u n e o e D n ls . ij e d nz uff ou , hope aar kn geeft h n om te gaan r krijgt.’ e ie r d die ens en voor m

Open dag dierenasiel Streek-dierenasiel Stevenshage in Leiden ontfermt zich jaarlijks over meer dan duizend honden, katten en andere dieren. Ook gevonden dieren uit Katwijk worden hierheen gebracht. Op zaterdag 6 oktober is de jaarlijkse open dag. Tussen 11.00 en 16.00 uur is het mogelijk om bij het asiel aan de Kenauweg 1 achter de schermen te kijken. Meer informatie is te vinden op www.dierenasielleiden.nl.

Arie en ‘Wij zijn Stef en Casper Polet en staan op de foto met Minoes, onze Britse Korthaar van bijna 3 jaar. Wij vinden Minoes erg lief en willen haar daarom in het zonnetje zetten.’

Het is altijd gezellig in huis bij Lise-marie en haar hondje Boy.

beagle

Dusty

luieren

samen

op de

bank.


Niet wat kan

maar wat je wil De nieuwe Mazda6 Sportbreak, de eerste auto die alles wat u kan rijden, combineert met alles wat u wilt rijden. Zoals het energielabel A, de krachtige benzinemotor, de 20% bijtelling en de rijke uitrusting. Met onder meer Bi-xenon koplampen, dodehoek-detectie, navigatiesysteem met TomTom-software, parkeersensoren en 17-inch lichtmetalen velgen. Lease de nieuwe Mazda6 Sportbreak vanaf € 575,- per maand. Bestel nu en rijd eind oktober 2012.

RESE RVEE R

NU EE PROE N FRIT!

²*&(DKCQ9;LAN%?Z]fraf]eglgj ²),-hc )(.cO! ²N]jZjmac-$.Dh]j)((ce

AUTOBEDRIJF ALBERT SEBEL

@]]j]o]_*.²Dakk]²L]d&(*-*%,+)()(²af^g8YdZ]jlk]Z]d&fd²ooo&YdZ]jlk]Z]d&fd Gem. verbruik Mazda6 Sportbreak 2.0 (145 pk): 100 km/km’s per liter/CO2-uitstoot g/km: 5,6/17,9/131. Mazda6 Sportbreak 2.0L SKYACTIV-G TS+ met Lease Pack voor € 31.990,-. Prijs excl. kosten rijklaar maken, leges en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs excl. BTW, tarief o.b.v. full operational lease, looptijd 60 maanden, 15.000 km per jaar via Mazda Leasing. Vraag naar GHYRRUZDDUGHQ3ULMVZLM]LJLQJHQYRRUEHKRXGHQ$IJHEHHOGPRGHONDQDIZLMNHQYDQGHGDDGZHUNHOLMNHVSHFL¿FDWLHVMDDUDOJHPHQHJDUDQWLHWRWPD[LPDDONPMDDUODNJDUDQWLHMDDUJDUDQWLHWHJHQGRRUURHVWHQYDQELQQHQXLWMDDU0D]GD(XUR6HUYLFH

SO YOU THINK

YOU CAN’T

BUY In Dunesse wilt u oud worden. En wij maken dat mogelijk.

Wij weten wat er speelt. En lossen het op.

9CMMGTYQTFGPOGVFGJGTVGP    )CCPUNCRGPOGVFG\GG Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.dunesse.nl

G U U

U ervaart de verkoop van uw huidige woning als een gok. De Verhuisbeveiliging ‘Je koopt pas als je verkócht bent!’ van VORM biedt 100% zekerheid. U krijgt een marktconforme garantieprijs voor uw huidige woning. Geen enkel verhuisrisico, nóóit dubbele maandlasten. Ook

het verkrijgen van een hypotheek is een dure en frustrerende zoektocht geworden. In Dunesse wordt u gratis en vrijblijvend begeleid

door de Hypotheekspecialisten van VORM Finance. U geniet van bijzondere voorwaarden en speciale opties van gerenommeerde hypotheekbanken. U betaalt nooit teveel, altijd minder. Natúúrlijk wilt u verhuizen. Contact? Ad van de Graaf: 06 12 59 86 96.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 13 Advertorial

Gerie van Vliet bij Vrouwenkring Naomi

ZOA-kruidnoten … nou al? Ja, de kruidnoten zijn er al en weer net zo lekker als andere jaren. En zeg nou zelf: de eerst kruidnootjes zijn toch het lekkerst. Dit jaar heeft ZOA de opbrengst bestemd voor 560 gezinnen in Burundi. Van elke zak van € 2,50 gaat € 1,- naar dit project. Vorig jaar verkocht ZOA Katwijk 2.880 zakken. Wie weet komen ze nu wel over 3.000 heen. Bestel een doos en verkoop zelf de zakken op uw werk of op een verjaardag, zo gaat het lekker snel. Elke zak of doos die u bestelt, kan bij u thuisbezorgd worden. Ook in de beide wereldwinkels èn bij de kraampjes van ‘t Stoepje liggen de kruidnootjes. Meer informatie op www. zoa.nl of te bestellen bij Marianne van Duijn, tel. 06-11533150,e-mail mcvduijn@planet.nl of Marian Hoek, tel. 4022359.

“We hebben straks alles op loopafstand”. Arie van der Burg heeft er zin in. Samen met zijn vrouw Jannie was hij een van de eersten die een appartement gekocht heeft in De Bloem te Rijnsburg. Het in Plandeel Amarant gelegen driekamerappartement ligt op de 2e verdieping, inclusief een fraai balkon op het zonnige zuiden. “Hier ga ik straks een prachtig balkon van maken, vol met bloemen”, vertelt de enthousiaste Arie van der Burg.

Foto: pr.

Vrouwenkring Naomi hoopt op woensdag 10 oktober weer een kringavond te organiseren. Voor de pauze bestaat de invulling van het programma uit schriftlezing, meditatie en zang. Na de pauze is er ontspanning met Gerie van Vliet. Zij geeft een cabaretvoorstelling getiteld ‘Er zit een luchtje aan’. Zij zet in dit stuk een typetje neer dat op zoek is naar liefde en acceptatie. Dat leidt tot misverstanden en opmerkelijke denkbeelden. Herkenbaar voor jong en oud. Uiteindelijk doet ze een grote ontdekking en gaat ze een bijzondere geur verspreiden. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. Neem gerust uw zus of vriendin mee. De activiteiten van Vrouwenkring Naomi worden gehouden in de grote zaal van de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64, Katwijk. Vanaf 19.30 uur is de koffie klaar. Het programma begint om 20.00 uur en is om ca. 22.00 uur afgelopen. Meer informatie over Naomi: tel. 401 25 88, www. ontmoetingskerkkatwijk.nl.

Echtpaar Van der Burg naar De Bloem:

CJV-YMCA Katwijk volop in beweging De clubs zijn inmiddels een aantal weken bezig. De meeste kinderen hebben hun club wel weer gevonden, maar op alle clubs is nog ruimte voor nieuwe kinderen. De clubavond begint om 19.00 uur en is om 20.30 uur afgelopen. Op een toegankelijke manier wordt het Woord van God aan de kinderen doorgegeven in een Bijbelverhaal, wordt er gezongen en gebeden. Vervolgens wordt de avond voortgezet met een Bijbelquiz, een leuk spel, knutselen, een duinwandeling, te veel om op te noemen! Iedereen is van harte welkom op de club en neem je vriendjes en vriendinnetjes ook gezellig mee. Voor leeftijden, tijden en locaties: www. ymcakatwijk.nl.

Open jeugdwerk Het Jeugdhuis is elke zaterdagavond open voor jongens en meiden tussen de 11 en 15 jaar. Gewoon een gezellig inloophuis waar je in een ongedwongen sfeer lekker wat kunt kletsen, computeren, film kijken, darten, poolen, tafeltennissen etc. En wil je een keer wat anders doen, stel het voor… misschien kunnen we dit heel mak-

kelijk regelen. Op zaterdagavond kun je van 19.30-22.00 uur terecht. Vanaf oktober gaan ook op donderdagavond de deuren van het Jeugdhuis open. Ben jij tussen de 11 en 15 jaar? Dan ben je van harte welkom. Neem je vrienden/vriendinnen mee en maak er samen een leuke avond van. Niet de hele avond achter de pc of op straat. Het CJV heeft het jeugdhuis voor jou paraat! Op donderdagavond kun je van 19.30-21.30 uur terecht.

Hobbyclub De vermaarde hobbyclub vindt je op de zolder van het Jeugdhuis. Deze prachtige ruimte volgestouwd met computers en ander elektronica is hun domein. Een ongedwongen sfeer en ontzettend veel knutselmogelijkheden kenmerken de hobbyclub. Een enthousiaste groep leiding maakt er na het eerste gedeelte (jazeker, ook op de hobbyclub) een leuke avond van. Wil je meer leren over modelbouw, solderen, airbrush, elektronica… Dan ben je van harte welkom op de hobbyclub. Elke vrijdagavond van 19.15-22.00 uur. Alle leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun

schoolperiode vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun lesprogramma, de maatschappelijke stage. Binnen CJV-YMCA Katwijk is het ook mogelijk om deze stage te vervullen. Stage lopen kan op de clubavonden, maar ook bij het open jeugdwerk. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op info@ymcakatwijk.nl.

Vrijwilligerswerk CJV-YMCA Katwijk is een vereniging met enthousiaste vrijwilligers. Helaas merken wij wel dat de groep vrijwilligers steeds kleiner wordt. We kunnen daarom ook bepaalde activiteiten of clubs niet door laten gaan, “gewoon” omdat we geen vrijwilligers beschikbaar hebben.

75 jaar is Arie van der Burg. Zijn vrouw Jannie is 71 jaar jong. Al 33 jaar wonen ze op de Christinalaan 1 in Rijnsburg. “We wonen hier erg naar ons zin”, laat hij weten. “Een rustige buurt, en prima buren. Dat gaan we straks waarschijnlijk wel missen. Maar we worden ook een jaartje ouder. En dan moet je keuzes maken”. Echtgenote Jannie van der Burg-Van Egmond is een Katwijkse van origine en beaamt wat haar man zegt. “Gelukkig heeft onze jongst dochter Jolanda het meeste voor ons geregeld”, vertelt zij. ”Onze oudste dochter woont in Nieuw-Weerdingen bij Ter Apel, in Drenthe. En Jolanda, de jongste, woont in Overveen. Dat is een handige tante en die regelt de meeste zaken voor ons. En dat is wel zo prettig”, vertelt zij. De twee dochters zijn allang het huis uit en het trappen lopen gaat ook steeds moeilijker, horen we van Arie van der Burg. Vandaar ook de keuze om naar De Bloem te verhuizen. “We hebben hier alles bij de hand. De supermarkt, maar ook de bakker. En natuurlijk de fitness en het zwembad.

Arie & Jannie van der Burg kijken uit naar hun appartement in Amarant, De Bloem. Binnenkort start de bouw.

Terwijl er ook plannen zijn voor een apotheek en huisarts. En alles natuurlijk gelijkvloers. Dat lijkt me toch wel makkelijk”.

De eerste kijkers komen al.

“Ik heb ook een parkeerplek in garage gekocht”, laat hij weten. Dan kan ik straks in de garage parkeren en zo met de lift naar ons appartement toe”. Hij kent de plek nog van vroeger. “Ik kwam geregeld in de oude Flora, samen met mijn broers bloemen brengen om hier te veilen. Dan ging ik altijd ook even bij de klok kijken en het veilen. Ook een toeval dat we hier nu gaan wonen. Wel lekker dichtbij.”. Hij meldt blij dat de eerste kijkers voor hun huidige woning vorige week al geweest zijn. “Het is een paar weken terug te koop gezet op Funda, en nu hebben de we eerste kijkers al gehad. Dat valt me mee”. Uiteraard is

hij blij dat De Raad makelaars het verkopen van de woning gratis doet. Tevens hebben ze een wooncheque van € 3.500,- gekregen van De Raad. “Mooi meegenomen”, vindt hij. De starterwoningen in de Amarant zijn allemaal verkocht. De bouw gaat binnenkort beginnen. “Eind volgend jaar kunnen we er waarschijnlijk al in”, aldus Arie van der Burg. Er zijn alleen nog luxe appartementen in dit plandeel te koop. Daarbij biedt De Raad Makelaars ook “Kopen zonder risico”. Men kan een optie nemen op een appartement en vervolgens heeft men nog acht maanden om de eigen woning te verkopen. Lukt dat niet, dan kan men altijd nog nee zeggen. Wat dat betreft biedt De Raad Makelaars optimale service als het om het kopen van een nieuwe woning gaat. Daarom is het nu het juiste moment om in te stappen. Zie ook www.de-bloem.nl.

Vindt u of jij het leuk om actief bezig te zijn binnen het christelijke jeugdwerk, laat het ons weten en werk met ons mee. Natuurlijk hoeft u/jij het niet alleen te doen en wordt iedereen begeleid door ervaren vrijwilligers. We geven voldoende handvaten mee aan de slag te gaan. Enthousiast geworden? Informeer bij ons naar de mogelijkheden www.ymcakatwijk.nl / info@ymcakatwijk.nl.

VIP-bijeenkomst Unlimited@work

Voor als uw organisatie nog helpende handen kan gebruiken

Asieldier

Konijn Nijntje Nijntje is een lief meisje die in haar eentje op pad was. Ze is naar het asiel gebracht maar er is geen eigenaar op komen dagen. Dus zoeken wij een plekje waar ze van harte welkom is. Op haar verlanglijstje staat een gezellig buitenhok met de mogelijkheid om lekker rond te rennen. Wie weet is ze een prima gezelschapsmeisje voor een gecastreerd soortgenootje. Nijntje was in het begin erg verlegen naar ons toe. Maar nu ontpopt ze zich echt als een nieuwsgierig Aagje en zoekt voorzichtig toenadering. Wie heeft er voor dit meisje een leuk gezellig huis waar ze lekker kan rond hupsen en waar haar vertrouwen in de mens mag groeien. Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, 0900-2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

Eetcafe Bonte Kraai wordt Bluescafé De huiselijke en gezellige koffiebar, lunchroom, eetcafé Bonte Kraai verandert zaterdag 6 oktober in een snoeihard, zwetend, weerbarstig, tegendraads, stampend en rauw Blues Café. Erik VandenBerghe, het brein achter Crappydog, is back in town en geeft act of performance. Erik weet als geen ander een geheel eigen sound te toveren uit zijn muziekinstrumenten. Aanvang is 20.00 uur. De Bonte Kraai, Andreasplein Katwijk aan zee.

Regelmatig wordt er bij het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) Katwijk aangeklopt door mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen, maar die niet zo gemakkelijk iets kunnen vinden. In deze tijd is het best moeilijk om nieuwe vrijwilligers te vinden. Waarom kunnen deze vrijwilligers dan niet aan de slag? Op woensdagavond 10 oktober, tijdens de bijeenkomst Unlimited@ work, wordt ingegaan op de inzet van mensen met psychische problematiek in het vrijwilligerswerk. In Katwijk zijn er al verschillende mensen met een psychische beperking actief in het vrijwilligerswerk

zonder dat anderen dat weten. Door het werk dat zij verrichten, worden anderen (zowel vrijwilligers als professionals) minder belast en kunnen zij hun werk langer volhouden. Komende tijd besteedt VIP Katwijk meer aandacht aan deze doelgroep in het vrijwilligerswerk. Wat zouden deze mensen kunnen doen en waar moet rekening mee gehouden worden? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat het voor beide partijen, de vrijwilliger en de organisatie een succes wordt? De bijeenkomst wordt geleid door Marline Brink. Zij kan uit eigen ervaring vertellen wat zij aan vrijwilligers-

Koop of verkoop uw woning met de specialist Door onze grote regionale kennis, persoonlijke aanpak en onze succesvolle verkoopmethode, slaagt u altijd bij De Leeuw. Onze makelaars staan u bij in het hele koop- of verkooptraject. Met vestigingen in Leiden, Rijnsburg, Katwijk, Alphen aan den Rijn en Sassenheim heeft u een uitgebreide keuze en een groot verkoopkanaal. Onze makelaars hebben jarenlange ervaring en zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zij zorgen ervoor dat u snel en succesvol tot het juiste resultaat komt voor uw situatie. Dat is de waarde van ervaring.

werk heeft gedaan en wat het haar én de vrijwilligersorganisatie heeft opgeleverd. Inzet van mensen met een psychische beperking vraagt wel het een en ander aan begeleiding. Maar geldt dit niet voor iedere nieuwe vrijwilliger? Aanmelden voor deze avond kan vanaf nu. Dit kan telefonisch of per email. De entree is gratis. In Kerkzaal Huize Callao, Callaoweg 1, Katwijk, op woensdag 11 oktober, aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.15 uur. Aanmelden: info@vipkatwijk.nl of tel. (071-) 7600310 (van maandag t/m woensdag).

In bibliotheek Katwijk

Leiden Molenwerf 4, T 071 - 514 20 45 Rijnsburg Rijnsburgerweg 100, T 071 - 405 16 16 Katwijk Andreasplein 14, T 071 - 407 61 44

Alphen aan den Rijn Europaplein 2, T 0172 - 477 476 Sassenheim Hoofdstraat 220, T 0252 - 229 646

Katwijk

Valkenburg

Hoorneslaan 267

Prairievalk 26

vraagprijs € 189.000,- k.k.

vraagprijs € 189.900,- k.k.

Op de 2e woon-, en 3e slaaplaag gel., 4-kmr. maisionnette-woning (220 m3 / 85 m2 woonopp.) voor een zeer interessante vraagprijs. Gunstig gel. t.o.v. strand, duinen, scholen, bushalte en winkelcentrum Hoornesplein. Beg. gr.: afgesl. entree, ruime hal naar trappenhuis en bergingen. 2e Woonlaag: tochtportaal met meterkast, hal met toilet en trapkast, gesloten keuken, bijkeuken met opst. CV en wma., lichte woonkmr. (ca 21m2) v.v. houten vloerdelen. 3e Slaaplaag: overl., royale ouderslaapkmr., badkmr. met douche, 2e toilet en wt., 2 slaapkamers beide met toegang naar balkon.

Op de 2e (TOP) verdieping gelegen, modern 3-kamer app. ( 190 m3 / 68 m2 woonopp.) met lift, eigen parkeerplaats en berging in ondergelegen garage. Dit zeer goed onderhouden appartement is in 2006 opgeleverd! Ind.: Beg. gr.: afgesl. entree met intercom, hal naar lift en trappenhuis. 2e Verd.: Via de galerij naar de entree van de woning, hal, toilet, CV ruimte en warmte terugwininstallatie, 2 slaapkamers beiden met toegang naar badkamer met douche, wastafel en wma., woonkmr. (ca. 25 m2) met opensl. deuren naar balkon (o), luxe open keuken met inbouwapp.

Cursus sociale media Bibliotheek Katwijk biedt in het najaar de succesvolle cursus sociale media aan. Je kunt er tegenwoordig haast niet meer omheen. Overal kom je diezelfde begrippen tegen: Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, chatten en Skype. Vaak weet je maar half wat het is en soms ook helemaal niet. Voor mensen die belangstelling hebben om meer te weten te komen over deze sociale media, wordt nu door de bibliotheek een cursus over dit onderwerp aangeboden. In drie ochtenden komt u te weten wat sociale media zijn en hoe het een en ander werkt. In een veilige leeromgeving gaat u aan de hand van twee ervaren en geduldige cursusleiders een profiel aanmaken en leert u allerlei vaardigheden die u nodig hebt om zelf iets met deze media te gaan doen als u dat wilt. De cursus sociale media bestaat uit drie dagdelen en wordt aangeboden in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam. Er kunnen maximaal acht deelnemers geplaatst worden, dus wacht niet te lang met aanmelden. De data zijn woensdagochtend 14, 21 en 28 november, van 9.30-12.00 uur. De kosten voor de cursus (drie dagdelen) bedragen € 25,- voor leden van bibliotheek Katwijk en € 30,- voor niet-leden. Voor meer informatie over deze cursus en/of aanmelding kunt u mailen met: mkromhout@bibliotheekkatwijk.nl. Of u kunt bellen met mevr. Monique Kromhout, 4014819. Aanmelden kan aan de balie van alle bibliotheekvestigingen of rechtstreeks via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel – activiteiten).


Abonneeorti n g

k

AS:

DE P N A V N

TOO

g n i t r o k % 0 1 es

R OP VE

op

g

o l r o h s dame

Deze week

e aan Ze k j i w t Ka 4 at 11 a r t s d 01 32 8 t.nl Ba 4 1 7 0 lie Tel. parlev r e i l e uw www.j

De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

10% KORTING OP UW BRAADPAN

AFLEVERKOSTEN Lijnbaanstraat 4 06-53678972

t.w.v. â‚Ź 295,- bij aankoop van een occasion

(geldt niet op de lopende acties)

Haven 5 (071) 4014654

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â‚Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU!

10% KORTING

TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238

A. Schoonenberg

20% korting op waskaart 1

10% korting op de nieuwe HistorONE kleuren

Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

De Jong’s

Autobedrijven

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires

5% extra KORTING op tegels en sanitair

www.meijvogelsanitair.nl Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING Pronk & Van Leeuwen Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

GRATIS DAGPAS t.w.v. â‚Ź 15,Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

2e pakje smaakjesthee voor de halve prijs

GRATIS 1 paar sokken

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

KRALEN

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

op Linox basic rvs deurkrukken

10% korting Dames- en herenkapsalon Duinstraat 9 (071) 4016148

GRATIS

Zuidstraat 65, (071) 4071668

Gratis onderhoudsset bij aankoop van een nieuwe fiets

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels

5% KORTING

op vertoon van uw kortingspas.

GRATIS

info: www.trendhopperkatwijk.nl Rijnstraat 68 071-4080226

â‚Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

15,4� Notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

op alle watersportartikelen

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!! Princestraat 9 (071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

Cor van Rijn 06-44162455 ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

20% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

Princestraat 31 (071) 4071491

10% korting op alle jeans

DIGITALE NIEUWSBRIEF? Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) • Katwijk • T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen ůƾdžĞÇ Ĺ?ĆŠÄžĆ?Ä‚Ć&#x;ŊŜĞŜĆ?ůŽŽƉhÍŠ

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

10% korting

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â‚Ź 10,-

Nu: â‚Ź 25,- (normaal â‚Ź 37,50)

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers 5 halen 4 betalen

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN

Alle dameshorloges

Kennismakingsaanbieding!!

(t.w.v. â‚Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Industrieterrein ‘t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

ultieme herstelkuurbehandeling van L’ anza

Strandset v.a. â‚Ź 59,90

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

Uw specialist in Design Keukens!

aan keukenaccessoires

Haven 7 - (071) 4013882

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910

WAARDECHEQUE VAN â‚Ź 250,-

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Santina Art

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Waardebon van 5% korting

mail

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl WĂŠl ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu bij

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

op alle laminaatparket

Shell De Jong Koningin Julianalaan Tel. (071) 4028554

Bij aankoop van een kostuum

voor â‚Ź 1,50

VAN DUYN Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

op exclusieve sieraden

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Kinderbeker met ijs en smarties van â‚Ź 2,95

Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting

20% korting

Emmaplein 25 (071) 4076240

Den Hollander op vitaminen en mineralen

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

de KA TWIJK e KAT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

GEEN

Sunshine

Schoonheidssalon Voorstraat 66 (071) 4016537


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 15

Kinderboekenweek in Bibliotheek Katwijk

HALLO WERELD!

Over verschillende culturen

Het is van 3 tot en met 14 oktober weer Kinderboekenweek in Nederland en natuurlijk ook in de vestigingen van Bibliotheek Katwijk. Het thema van de 58ste Kinderboekenweek is: Hallo wereld! - Over verschillende culturen. In de straat, op school of tijdens een vakantie: overal ontmoeten we mensen uit verschillende culturen. Door het lezen van verhalen hierover, maken we kennis met de hele wereld. Gezellig op de bank met een boek, zie je zomaar hoe leeftijdsgenootjes in een ander land leven. Ze eten andere dingen, doen andere spelletjes en wonen soms in huizen die wij hier niet kennen. Kinderen uit een ander land lijken soms anders, maar verschillen van binnen niet veel van kinderen hier. Ze zien er misschien wel anders uit, maar hebben ook tien vingers en tien tenen, zijn vaak blij, maar ook wel eens verdrietig. Omdat in verhalen alles mogelijk is, laten we ons in deze Kinderboekenweek graag meenemen in een boot, met de wind, in een luchtballon of zelfs op een vliegend tapijt, om iets te ontdekken over de mensen, de dieren, de natuur en tradities in andere landen. Dit jaar draait het om al die verschillende culturen, ver weg of dichtbij. Elf dagen lang worden in het hele land activiteiten georganiseerd rondom het thema: Hallo Wereld! Die ontmoetingen tussen kinderen uit verschillende werelden leveren prachtige verhalen op.

Boeken Door eropuit te trekken, ontstaan mooie verhalen over andere culturen zoals in ‘De scheepsjongens van Bontekoe’. Of in het prentenboek ‘De gele ballon’ van Charlotte Dematons waarin je hele werelden vanuit de lucht kunt ontdekken. Ze betreden de tent van meesterdrummer Dudu Addi uit ‘De dans van de drummers’. En ze ontdekken het Korfoe van Mikis de ezeljongen. Of ze blijven dichter bij huis en maken kennis met de andere culturen in eigen land. Zo leren ze de Marokkaanse Mimoen kennen uit ‘Polleke’ van Guus Kuijer. En Rosie en Moussa. Misschien komen ze zelfs wel terecht in werelden die niemand kent, omdat ze alleen in de fantasie voorkomen. Werelden zoals Nagijala uit ‘De gebroeders Leeuwenhart’, het land Narnia of het Schotse Zweinsveld waar dreuzels zoals wij normaal nooit komen. Zo wordt de Kinderboekenweek 2012 een onvergetelijk feest vol nieuwe avonturen, nieuwe boekenhelden en - vrienden en nieuwe ontdekkingen. Hallo wereld!

KINDERBOEKENWEEKFEEST IN HOOFDBIBLIOTHEEK Het jaarlijkse Kinderboekenweekfeest in Katwijk wordt gevierd in de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam op zaterdag 6 oktober van 10.00 tot 13.00 uur. Er kan om 11.00 uur door kinderen vanaf 5 t/m 12 jaar genoten worden van de speciale Kinderboekenweekvoorstelling ‘Daan en het geheim van professor Silvertand’. Activiteiten: Knutselen (poppetjesslinger maken) • Schminken • Speurtocht ‘Paspoort stempelen’ • Om 11.00 uur de gratis voorstelling ‘Daan en het geheim van professor Silvertand’ voor kinderen van 5 t/m 12 jaar • Voorleesbingo (vanaf 12.15 uur)

DOE MEE MET BIBLIOTHEEK-KRASACTIE Gedurende de Kinderboekenweek is er in alle bibliotheekvestigingen een speciale kraskaartenactie. Als je boeken en andere materialen leent, ontvang je op vertoon van je leenbon een hippe en leerzame ‘Hallo wereld!’-kraskaart. Kras de vakjes open en heb je twee keer een Hallo Wereld-bol, dan heb je een prijsje gewonnen die je bij de balie kunt ophalen. Kras er maar lekker op los, maar op = op! Naast kraskaarten is ook de Kinderboekenkrant verkrijgbaar, boordevol

boekennieuws. Deze krant geeft het leukste boekenoverzicht voor kinderen van groep 3 t/m 8. Welke boeken mag je niet gemist hebben? Jouw bibliotheek en/of boekwinkel heeft ze allemaal. Maar waar begin je? In de Kinderboekenkrant staan interviews met schrijvers en lezers, nieuwsberichten, columns, achtergrondartikelen en héél véél actuele boekentips. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. De Kinderboekenkrant is gratis verkrijgbaar bij de bibliotheek en de boekwinkel.

Zaterdag 6 oktober om 11.00 uur

VOORSTELLING ‘DAAN EN HET GEHEIM VAN PROFESSOR SILVERTAND’ In de bibliotheek In alle bibliotheekvestigingen liggen tal van prachtig geïllustreerde themaboeken klaar. De bekroonde boeken zijn in de Hoofdbibliotheek te bekijken en te reserveren. De Kinderboekenweek is een uitstekende gelegenheid om weer eens met de kinderen langs te komen in de vestigingen van Bibliotheek Katwijk (Hoofdbibliotheek, Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, Bibliotheek Katwijk a/d Rijn, Bibliotheek Rijnsburg en Bibliotheek Valkenburg). De jeugdcollectie van de bieb is enorm uitgebreid. Bovendien helpen de medewerkers kinderen en ouders graag in de zoektocht naar een goed boek voor hun kinderen en geven zij leuke tips of een gratis advies om het plezier in lezen te ontdekken.

Tijdens het Kinderboekenweekfeest op zaterdag 6 oktober in de Hoofdbibliotheek in Katwijk kunnen kinderen van 5 t/m 12 jaar om 11.00 uur gratis aanschuiven bij de voorstelling ‘Daan en het geheim van professor Silvertand’ van HollandActs.

Je nieuwe boek wacht op je...

Voor het achtste jaar op rij presenteert HollandActs de themavoorstelling rond de Kinderboekenweek. Dit jaar is gekozen voor de magie en de betovering rondom interculturele vriendschappen. Prachtige muziek neemt het jonge publiek mee op een spannende wereldreis. De voorstelling wordt dit jaar gespeeld door Stefan Kniest en Ron Roumen.

Voor een eenmalig inschrijfbedrag van € 2,50 zijn kinderen tot 18 jaar gratis lid van Bibliotheek Katwijk. Want bij een groots leesfeest als de Kinderboekenweek hoort een bibliotheekpasje voor elk kind. : HALLO WERELD

kinderboekenweek 2012

Naar wie gaat het Zilver en voor wie is het Goud?

DE BEKROONDE BOEKEN VAN 2012 Wie schreef het mooiste kinderboek van het jaar en wie maakte de mooiste prenten? De Gouden en Zilveren Griffels en Penselen zijn de belangrijkste prijzen die je als kinderboekenmaker kunt winnen. Een vakkundige, onafhankelijke jury selecteerde de volgende boeken. Zilveren Griffels in de verschillende leeftijdscategorieën zijn gegaan naar: • O rode papaver, boem pats knal! Sjoerd Kuyper • Keepvogel en Kijkvogel in het spoor van Mondriaan - Wouter van Reek • Toen kwam Sam - Edward van de Vendel • Ik en de rovers – Siri Kolu • Vuurbom - Harm de Jonge • Mister Orange - Truus Matti • Je beste vriendin Anne - Jacqueline van Maarsen • Winterdieren - Bibi Dumon Tak • Driedelig paard - Ted van Lieshout Tijdens het landelijke Kinderboekenbal op 2 oktober wordt bekend ge-

maakt welke van de Zilveren Griffels wordt omgezet in goud. Volgende week lees je in de Katwijksche Post wie heeft gewonnen. Illustratoren hebben ook hun eigen prijzen, de Penselen, waaronder het felbegeerde Gouden Penseel. De winnaar wordt gekozen uit de twee boeken die dit jaar een Zilveren Penseel wonnen en dat zijn: • Een vijver vol inkt van Annie M.G. Schmidt, met illustraties van Sieb Posthuma • Het Muizenhuis - Sam & Julia van Karina Schaapman, (fotografie Ton Bouwer)

Het leven van een loser

bij Van den Berg Meester Jaap is een held

95 , 4 1 €

€ 4,

Charlotte Dematons Nederland

Hallo boek, met je verhalen zo mooi: verre landen, nieuwe mensen komen wonen in mijn hoofd. Als je leest, snap je de mensen om je heen. Als je leest, dan weet je: ik ben niet alleen. Want een boek, meteen al bij de eerste zin, dat opent alle alle grenzen en draagt jou de wereld in. Hallo wereld wereld, de wereld is van mij. Er is ruimte zat, dus kom er lekker bij. Hallo wereld wereld, de wereld is van jou. Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan rood-wit-blauw.

opvolger De grijze jager

€ 13,

95

NIEUW!!

Paul van Loon Weerwolfnachtbaan

Sluit Daan vriendschap met de mensen in die landen of gaat hij met de professor verder op reis? Is het een droom of een nachtmerrie? Een wonderlijke voorstelling speciaal gemaakt voor basisscholen, bibliotheken en boekhandels. Geschikt voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Heb je zin om mee te gaan op reis met Daan? Kom dan naar deze leuke voorstelling op zaterdag 6 oktober om 11.00 uur in de bibliotheek.

Kinderboekenweekgeschenk

GRATIS BULDEREN BIJ 10 EURO AAN KINDERBOEKEN! Voor de Kinderboekenweek 2012 maakte Tosca Menten, samen met illustrator Elly Hees, het geschenk ‘Het Akropolis Genootschap en De slag om bladzijde 37’. De boekwinkel geeft het Kinderboekenweekgeschenk cadeau aan elke klant die tijdens de Kinderboekenweek voor ten minste €10 aan kinderboeken koopt. Dankzij een erfenis kan de familie Nootje lid worden van het Akropolis Genootschap. Ze mogen dan zelfs op bladzijde 37 van hun Rode Boekje staan en krijgen een kwart miljoen euro. De voorwaarde is dat ze zich gaan houden aan de Regels van Het Genootschap en slagen voor de Test. Maar dat valt niet mee.’ Gratis toegang tot wereldse musea! Het Kinderboekenweekgeschenk ‘Het Akropolis Genootschap en De slag om

bladzijde 37’ is van woensdag 3 t/m zondag 14 oktober meteen een gratis toegangskaart voor een ‘werelds’ museum. Wil je in de Kinderboekenweek naar het Museum Volkenkunde in Leiden, het Afrika Museum in Berg en Dal of het Tropenmuseum in Amsterdam, dan hoef je alleen maar jouw Kinderboekenweekgeschenk mee te nemen!

Bij aankoop van € 10,- aan kinderboeken

Kantoorboekhandel Achterweg 12 2223 BE Katwijk aan den Rijn Telefoon 071- 403 09 11 Fax 071- 403 18 84 www.bergkat.nl

€ 15,95

€ 24, 95

Er is zelfs een dans bijgemaakt die je met vrienden en/of de klas kunt instuderen. Op www.kinderenvoorkinderen.nl kun je het lied beluisteren + downloaden en vind je aanwijzingen voor het dansje. Hier een fragment van het lied Hallo wereld!

Broederband 1

50

Onze keus

Kinderen voor Kinderen heeft speciaal voor de Kinderboekenweek het lied Hallo Wereld! opgenomen. De tekst is van schrijver Sjoerd Kuyper, componist Tjeerd Oosterhuis bedacht de muziek.

Op de boekenplank hieronder zie je de winnaars van de griffels en penselen

NIEUW!!

EXCLUSIEF

HALLO WERELD!

Daan en het geheim van professor Silvertand Daan is een wonderlijke jongen. Op zijn kamer droomt hij van verre landen en onbewoonde eilanden. Dan ontmoet hij professor Silvertand, een oude ontdekkingsreiziger. Samen beleven ze prachtige avonturen en komen terecht in landen waar nog nooit iemand van gehoord heeft.

GRATIS

Grote keuze in bekroonde boeken en vele aanbiedingen.


16 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u één van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: André Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00 uur, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 10 (gemeentewerf Valkenburg ) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, Graaf Florislaan 20 (voormalige politiepost Rijnsburg)

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Algemene informatie bekendmakingen Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Bezwaar Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd: Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Het Cappelrijeland 4, Rijnsburg Valkenburgerweg 64, Rijnsburg Het Cappelrijeland 1A, Rijnsburg

het plaatsen van een blokhut aan de zijkant van de woning het verbouwen van de woning het verbouwen en uitbreiden van de basisschool

Bekendmaking besluit 26-09-12 26-09-12 01-10-12

Evenementen Locatie

Omschrijving

Schaakplein, Katwijk

Organiseren van het Haring rockfestival op 29 juni 2013 van 17.00 uur tot 23.00 uur incl. verkoop zwak alcoholische drank

Bekendmaking besluit 27-09-12

Standplaats Locatie

Omschrijving

Princestraat ter hoogte van Voorstraat Katwijk

Standplaatsvergunning voor de verkoop van Vietnamese loempia’s op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00-17.00 uur van 1 mei 2013 tot en met 30 september 2013

Bekendmaking besluit 21-09-12

Snuffelmarkt Locatie

Omschrijving

Hoornesplein, Katwijk

Het organiseren van een snuffelmarkt op 19-10-2012

Bekendmaking besluit 27-09-12

Verkeersbesluiten (het college) Locatie Melkweg bij Sterrenpad Melkweg, nabij Rijwielpad Rijnsoever Zuid Boulevard, ter hoogte van huisnummer 50 Koningin Wilhelminastraat, te hoogte van huisnummer 1

Omschrijving Aanleg voetgangersoversteekplaats. Omstreeks november/december 2012 wordt dit gerealiseerd Aanleg bushaltes in beide rijrichtingen. Omstreeks november/december 2012 wordt dit gerealiseerd Aanleg bushalte in één rijrichting. Omstreeks november/december 2012 wordt dit gerealiseerd Aanleg bushaltes in één rijrichting en inhaalverbod. Omstreeks november/ december 2012 wordt dit gerealiseerd

Bekendmaking besluit 04-10-12

04-10-12

04-10-12

Bestemmingsplannen Inloopavond voorontwerpbestemmingsplan Katwijk aan Zee - Centrum Op maandag 5 november 2012 organiseert de gemeente Katwijk een inloopavond over het voorontwerp-bestemmingsplan Katwijk aan Zee - Centrum. Veel bestemmingsplannen in Katwijk zijn verouderd en worden met dit plan geactualiseerd. Het plan omvat het Centrum (Katwijk aan Zee) en het Prins Hendrikkanaal e.o. met uitzondering van het ontwikkelingsproject Haven, fase 2 Zuid en Prins Hendrikkanaal e.o. herziening fase 2. Het gebied wordt aan de oostzijde begrensd door de de Rijnmond, de Industrieweg en de Karel Doormanlaan, aan de westzijde door een gedeelte van de Boulevard, aan de noordzijde door de Koningin Wilhelminastraat, de Tramstraat en de Wethouder F.E. Meerburg sr Kade en aan zuidzijde door de J. van de Vegtstraat, de Tramstraat, via de Noordeinde naar de Zuidstraat en het Andreasplein. Vervangen oude bestemmingsplannen Een bestemmingsplan geeft de bestemming van de grond van een gebied aan. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Het is niet de bedoeling om met het nieuwe bestemmingsplan grote wijzigingen door te voeren, maar om zoveel mogelijk de bestaande situatie vast te leggen volgens de werkelijkheid en waar mogelijk meer planologische ruimte (uitbreidingsruimte) te geven. Uitbreidingsmogelijkheden zijn gebaseerd op wat er stedenbouwkundig aanvaardbaar is voor de periode van 10 jaar. Het bestemmingsplan bevat geen nieuwbouwplannen. Wijzigingen zijn al zoveel mogelijk in het plan verwerkt, maar niemand kent de bestaande situatie rond uw woning, bedrijf e.d. beter dan uzelf. Wij vragen u daarom om goed op te letten en eventuele fouten of andere opmerkingen aan ons door te geven tijdens de inloopavond. Het voorontwerpbestemmingsplan Katwijk aan Zee - Centrum en bijbehorende stukken kunt terugvinden op onze website www.katwijk.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl . De inzagetermijn loopt van 5 oktober tot en met 15 november 2012.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Korte Voorhouterweg 2, Rijnsburg Voorschoterweg 2, Valkenburg Meanderlaan 20 Valkenburg (zh) Het Cappelrijeland 4 Rijnsburg Wassenaarseweg 71 A Katwijk Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg

Het kappen van 3 bomen

Datum indiening 25-09-12

Het kappen van de bestaande bomen i.v.m. het bouwrijp maken het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van de woning het plaatsen van een blokhut aan de zijkant van de woning Plaatsen van 2 gebouwtjes: een dierenstal/ schuur en een keet als bijeenkomstruimte het maken van een terras aan de voorzijde van het pand ten behoeve van de horeca in het multifunctionele centrum “de Burgt”

25-09-12 25-09-12 18-09-12 27-09-12 24-09-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Ter inzage De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder ‘inzage termijn’) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor:

Locatie

Omschrijving

Strandvak 23, Katwijk

het vergroten van de opslagruimte voor kitespullen op strandvak 23 (kitesurfvereniging airtime) Het Cappelrijeland aanvraag brandveilig gebruik 1A, Rijnsburg

Ter inzage termijn 5 oktober 2012 t/m 15 november 2012 5 oktober 2012 t/m 15 november 2012

Ingekomen evenementen Evenementen

Monumentenverordening Het college maakt bekend dat de raad op 27 september 2012 heeft vastgesteld: de Monumentenverordening Gemeente Katwijk. Deze verordening treedt op 5 oktober 2012 in werking. De Monumentenverordening kunt u vanaf 5 oktober 2012 tot en met 16 november 2012 inzien op het gemeentehuis.

Locatie

Omschrijving

21-09-12

26-09-12

Werk in uitvoering Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Katwijk Plaatsen objectbewegwijzering De bewegwijzering van diverse locaties in de gemeente wordt vervangen door een nieuw systeem. Het zijn de constructies die met een kraan geplaatst worden. Er kan hierdoor licht verkeersoponthoud ontstaan tijdens werkzaamheden. Voornamelijk op de rijbaan, fietsen voetpaden. Als het nodig is zal het verkeer begeleid worden door een verkeersregelaar. De werkzaamheden vinden plaats op vrijdag 28 september 2012.

FOTO: PR.

Het Burgemeester Koopmansplein stroomde rond half twee vol met finalisten en supporters. Naast de finalewedstrijden, was een promo-

tieteam van de tennisbond KNLTB aanwezig met leuke spellen en korte trainingen. Na een middag tennissen, bleven uiteindelijk vijf finalisten over, die op het ‘Come4Sports-Centre court’ nog vier onderlinge wedstrijden speelden voor de prijzen. Christiaan van Starkenburg uit groep 8 van de Wilhelminaschool ging er met de hoofdprijs van door. Hij werd gefeliciteerd door nummer 2 Coen Heemskerk van de Wegwijzer en 3e prijswinnaar ging naar Samuel Polak uit groep 6 van de Marnixschool. Speciale vermelding ook voor de nummer 4 en 5 Stijn Driebergen van de Emmaschool en Isa Vink van de Marnixschool, die toch 75 andere deelnemers achter zich lieten door in de finalepoule terecht te komen.

Ingekomen

Louise de Het organiseren van een bazaar op 8-122012 van 8.30-14.30 uur Colignylaan, Katwijk Voorstraat, Katwijk Het organiseren van de Sint en Piet Lampionoptocht op 30-11-2012 van 18.3019.00 uur

Eerste Katwijkse kampioen Streettennis bekend Christaan van Starkenburg is de eerste Katwijkse streettenniskampioen geworden. Tijdens de finale op woensdag 26 september streden 80 kinderen om de titel ‘Streettennis Champion 2012’.

Van 19.30 tot 20.15 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 31 juli 2012 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het organiseren het ‘Najaarsfeest’ in Katwijk aan den Rijn en het besluit van de burgemeester en burgemeester en wethouders van 1 augustus 2012 tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden ten behoeve van evenementen op het perceel tegenover Parnassia, ter hoogte van het Walstropad te Katwijk. Van 20.15 tot 20.45 uur: Besloten zitting. Van 20.45 tot 21.15 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van10 april 2012 tot instellen van parkeerregulering in de J. van der Vegtstraat, Remisestraat, Mr. C. Fockstraat, Baron Sweerts de Landas Wyborghstraat en Zeeweg (tussen Voorstraat en Karel Doormanlaan).

Aanmelden evenementen 2013 Samen met de andere gemeentes in de regio stelt de gemeente Katwijk ieder jaar een evenementenkalender op. Aan de hand van deze kalender hebben de hulpdiensten (politie, brandweer, Geneeskundige hulpverlening ongevallen en rampen) een beter overzicht over de te organiseren evenementen in de regio en de capaciteitsplanning. Wij verzoeken u vóór 1 november 2012 melding te doen van het evenement/ de evenementen die u van plan bent in 2013 te organiseren, via www.katwijk.nl, onder wonen, verkeer en leefomgeving staat onder het kopje openbare orde en veiligheid, “evenement organiseren”. De evenementenkalender voor 2013 zal dit jaar worden vastgesteld door de burgemeester en ter inzage worden gelegd. Bij een melding die na de vaststelling van de evenementenkalender binnenkomt, wordt aan de hand van de evenementenkalender bekeken of er nog ruimte is voor het evenement. Het aanmelden van een evenement en de vaststelling van deze evenementenkalender zegt niets over de doorgang van een evenement. Het betreft slechts een eerste toets. U moet alsnog, met inachtneming van de indieningstermijn, een evenementenvergunning aanvragen met het daartoe vastgestelde formulier. Binnenkort is het tevens mogelijk om uw aanvraag digitaal in te dienen. Deze aanvraag nemen wij in behandeling om vervolgens te bekijken of we een vergunning kunnen verlenen.

Spreekuur burgemeester Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 16 en 30 oktober 2012. De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

Milieu Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Locatie Zuidstraat 135a, Katwijk Voorhouterweg 46, Rijnsburg Hoofdstraat 102,Valkenburg (Zh)

Omschrijving het doen van een milieumelding (stc-group) het veranderen van een inrichting het veranderen van een inrichting

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.

Ontwerpbeschikking (verlenen)

04-10-12

Verordeningen

AGENDA van de vergadering van de kamer Overige Zaken d.d. woensdag 10 oktober 2012 vanaf 19.30 uur op het gemeentehuis van Katwijk, Koningin Julianalaan 3.

Clinics en spelletjes door de KNLTB tijdens de finale van het Streettennis Championship

Herstelwerkzaamheden Op enkele locaties waar de nieuwe bewegwijzering op verkeersbordpalen of lichtmasten is aangebracht, worden kleine aanpassingen gedaan, voordat het project wordt afgerond. Er kan lichte verkeershinder ontstaan tijdens werkzaamheden, voornamelijk op fiets- en

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij Raadslid Tel. e-mail CDA De heer 071j.w.ravensbergen@planet.nl J.W. Ravensbergen 4034724 Christen Mevrouw A. Kuijt- 071Atiekuijt@ziggo.nl Unie van den Oever 4022709 GB De heer 071Gerardbol@live.nl G.H.A. Bol 4032443 PvdA Mevrouw 06 30 41 68 nellysmits58@gmail.com P.S. Smits 94 SGP De heer 071wjvanduijn@hetnet.nl W.J. van Duijn 4015803 VVD Mevrouw A.H. van 06 40 25 96 Anita.van.ginkel@xs4all.nl Ginkel-Lanting 57

voetpaden. De werkzaamheden zijn op vrijdag 5 oktober met eventuele uitloop naar maandag 8 oktober. Sloop en sanering Sloopwerkzaamheden en bodemsanering van de voormalige gasfabriek. Prins Hendrikkade wordt afgesloten tussen Hans van der Hoevenstraat en Mr. C. Fockstraat. Ook de Mr. C. Fockstraat vanaf de Prins Hendrikkade tot de wegversmalling wordt afgesloten voor verkeer. De periode van afsluiting is minimaal twee jaar. Afronding: mei 2014. Kabel- en leidingwerkzaamheden De bestaande gas-, water- en elektraleidingen in de wijk De Noord (o.a. Te Brittenstraat, Jan Tooropstraat, Sluisweg) worden vervangen. Het overgrote deel van de vervangingswerkzaamheden vinden plaats op de voetpaden. Vanwege de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om ter plaatste auto’s te parkeren. De aanwezige parkeervakken worden door hekken afgesloten. Afronding: 31 december.

Ook in wijk Hoornes-oost (o.a. Parsstraat, Conradstraat, zuidzijde parallelweg Hoorneslaan) worden de gas-, water- en elektraleidingen vervangen. Het overgrote deel van de vervangingswerkzaamheden vinden plaats op de voetpaden. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet altijd mogelijk om auto’s te parkeren. De aanwezige parkeervakken worden door hekken afgesloten. Afronding: 31 december. Verkeersregelinstallaties Hoorneslaan-west Tot 12 oktober worden de VRI’s vernieuwd op de Hoorneslaan ter hoogte van de Hoorneslaan–Biltlaan, Piersonstraat, Fagelstraat en Heinsiusstraat. Er kan verkeershinder optreden. Verkeerregelaars begeleiden het verkeer ter plaatse. Inspectie Riolering Na de bouwvak zal SITA verscheidene strengen in de wijk HoornesRijnsoever inspecteren. Het verkeer ondervindt hier hinder van en zal een enkele keer om moeten rijden. In dat laatste geval regelen verkeersregelaars het verkeer. Afronding: oktober.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 17

In alle bibliotheken

mokse

Verkoop afgeschreven materialen

‘Vergeten Dieren’

Verwaarloosde dieren, mishandelde dieren, doorgefokte dieren, gesmokkelde dieren, gedumpte dieren, opgehokte dieren, proefdieren… Helaas zijn er ook in Nederland nog steeds allerlei ‘vergeten’ diergroepen die het slecht hebben. Daarom staat de collecteweek van de Dierenbescherming (de week rondom Werelddierendag), in het teken van Vergeten Dieren.

De zee heeft een speciale rol van betekenis in het leven van Dirk Hoek (84) en Corrie Hoek-van Belen (82) gespeeld. Het strand waar zij elkaar meer dan zestig jaar geleden ‘in de smiezen kregen’ en de zee waar de bruidegom zijn arbeidzame leven lang als visser/schipper de kost verdiende. Tussen het moment van de ontluikende liefde en 24 september, waarop zij hun diamanten huwelijk herdachten, is er heel wat water door de zee gegaan. Door Piet van Kampen ‘Ik dacht dat ik toen wel een beetje verliefd was’, probeert Dirk zich te herinneren toen hij op die zonnige middag op het strand Corrie tussen haar vriendinnen ontdekte. Was de wens de vader van de gedachte?

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Collecteweek Dierenbescherming

Vier keer per jaar zijn in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk afgeschreven materialen te koop. Voor de Kinderboekenweek en de herfstvakantie is het weer zover. Vanaf vrijdag 28 september tot en met zaterdag 13 oktober zijn alle bezoekers weer van harte welkom om te komen snuffelen tussen de materialen die niet langer tot de collectie van de bibliotheek behoren. Wie voor een zacht prijsje iets wil aanschaffen dat nooit meer ingeleverd hoeft te worden bij de bibliotheek, moet in deze periode zeker even langskomen. De prijzen zijn: • € 0,50 per afgeschreven boek, of 3 voor € 1.00 • Overige materialen € 1,- per stuk

Dirk en Corrie Hoek-van Belen.

Echtpaar Hoek-van Belen 60 jaar getrouwd

Samen de ‘brulloft’ vieren, lekker economisch Jazeker, want de jonge Katwijker liet er geen gras over groeien en de poging om haar naar huis te brengen slaagde in één keer. Het eerste zoentje tijdens hun première bleek beslissend voor de rest van hun leven. Dat het van het begin af aan wel goed zat tussen het jonge stel werd al snel bevestigd.

Kees en schoonzus Janie op dezelfde dag trouwden en ook samen de ‘brulloft’ vierden. ‘Lekker economisch, hè Kees’, grijnst hij naar zijn zwager, die ook bij dit gesprek aanwezig is. Kees weet er alles nog van. De trouwfoto waar de beide paartjes samen op staan, wordt ter hand genomen. ‘Waar is de tijd gebleven?’, kijken zij elkaar veelbetekenend aan.

Dirk werd – net als al veel andere jongemannen uit die tijd – als militair naar Nederlands-Indië uitgezonden. Dus volgde er een periode van liefde op afstand die aan het papier werd toevertrouwd. ‘Ik schreef zowat elke dag’, lacht Dirk, ‘maar zij niet’, wijst hij naar echtgenote Corrie die op haar gemak in een stoel van één van de huiskamers in Overduin zit. Ze glimlacht veelbetekenend naar haar man, die vrolijk verder gaat met het levensverhaal. Hoe zij samen met zwager

De beide zwagers vullen elkaar aan. Hoe zij beiden met hun kersverse bruiden bij moeder Van Belen introkken. Dirk: ‘We moesten loten wie er boven of beneden mocht wonen, maar ik wou perse beneden en het is mij gelukt’. Het was de ‘starterswoning’, want toen het gezin Hoek langzamerhand groeide, werd er verkast. Uit de verbintenis voor het leven werden drie ‘maiden’ en een zoon geboren. ‘En hoeveel

huidige situatie. Hij schikt zich in zijn lot. ‘We hebben ook mooie tijden gehad en vaak samen van vakanties genoten. Ik ging altijd met de auto naar Zweden, Noorwegen, Denemarken, België en Frankrijk. Maar slechts één keer naar Frankrijk, want dat beviel ons toch niet zo. Wel zijn ook een keer met het vliegtuig naar Spanje geweest’, dus we hebben genoeg mogen beleven’, blikt hij op die mooie tijden terug.

kleinkinderen?’. Peinzend: ‘Effe tellen hoor. Oh ja, het zijn er veertien’. Ook over het aantal kleinkinderen moest in overleg met aanwezige familieleden even worden nagedacht. Het zijn er negen. Vanuit het eerste onderkomen in de Seinpoststraat en vervolgens de Waal Malefijtstraat, kwamen Dirk en Corrie in de Hoorneslaan terecht, waar zij overigens nog een keer van woning verwisselden. Momenteel woont de bruidegom daar alleen, want zijn eega wordt in Overduin verzorgd waar zij in goede handen is. ‘De zusters hier zijn zo lief’, fluistert zij met haar lieve, zachte stem. Haar ogen spreken boekdelen. Dirk die haar dagelijks bezoekt, bedruipt zich zelf. ‘Stofzuigen, boodschappen, het meeste doe ik zelf, maar één dag in de week heb ik een hulp’, omschrijft hij zijn

Die liggen inmiddels ver achter het diamanten echtpaar, dat via wederzijdse liefde (‘dat houdt je overeind’) hun diamanten huwelijk in twee bedrijven viert. Met de ‘senioren’ uit de familie was er onlangs een gezellig samenzijn in Overduin, waar op 14 oktober in groter gezelschap met kinderen en kleinkinderen dit jubileumfeest nog eens wordt overgedaan.

Een heel zwaar leven ‘Ik heb een heel zwaar leven.’ Een geweldig lied van Brigitte Kaandorp. Een lied dat wel eens door mijn hoofd speelt als ik onze geachte collegeleden zie. U denkt misschien, dat zij onderuitgezakt een beetje plannetjes zitten te verzinnen, allerlei leuke openingen verrichten, zich verkleden als koning, keizer, admiraal en zestigjarige bruidsparen bezoeken, maar dan heeft u het echt mis hoor! Neemt u maar van mij aan, dat zij een heel zwaar leven hebben. Altijd druk, druk, druk voor ons, burgers, bezig. Soms doen ze een keertje iets waarvan ze echt denken, dat wij burgers daarvoor juichend in polonaise naar het gemeentehuis dansen, en dan waarderen wij burgers hun geste niet. ‘En daarom gaan veel andere dingen automatisch ook verkeerd’, zingt Kaandorp. De plannen rond Valkenburg. Die gingen zo verkeerd, dat het college zich genoodzaakt zag om naar het kleinste dorpsdeel af te reizen om tekst en uitleg te geven. En dat valt echt niet mee hoor, als ruim tweehonderd woedende burgers zich tegen je keren. Het regende zweetdruppels en beloftes en de collegeleden konden ongeschonden wegkomen. Och, och, wat hebben ze toch een zwaar leven. Zo zwaar, dat ik me een beetje zorgen maak of die heren wel genoeg ontspanning krijgen. Er zitten op het gemeentehuis bezorgde ambtenaren die zich dat ook afvragen. En die ambtenaren hebben iets leuks verzonnen ter ontspanning: het wijkbezoek. Vorige week dinsdag was het weer eens tijd om de heren even uit te laten. Met de bus door Katwijk aan den Rijn. Als dartele lammetjes in de wei, kindertjes op een schoolreisje, of losgeslagen pubers

op werkweek huppelden zij de bus in. Op naar de dierenweide waar het al snel een praatje ‘poep’ werd. Blijkt dat bijna ieder collegelid wel ‘poep’ in de portefeuille heeft: van honden, meeuwen of paarden. Lachen geblazen! Gelukkig hield de senior in het gezelschap de boel nog enigszins in toom en riep de lammetjes af en toe tot de orde als het tikkertje spelen uit de hand dreigde te lopen. Die senior is wethouder Gerard Mostert die vorige week 67 jaar is geworden. Ja, de beoogde leeftijd waarop mensen over enkele jaren pas van hun AOW mogen gaan genieten. Mostert geeft alvast het goede voorbeeld. Overigens niet alleen qua leeftijd, maar ook omdat hij vorige week donderdag in de gemeenteraad trakteerde op gebak. Een goede gewoonte, om te trakteren als college- of raadslid. En wat mij betreft hoeft dat echt niet op de dag zelf te gebeuren. Een paar dagen later of een week later is ook goed. Maar dit terzijde. De uitgelaten schoolreisjessfeer van dinsdag was helaas van korte duur. Die avond drong het zware leven zich weer op. Weer werden de collegeleden geconfronteerd met boze burgers. Een van de wethouders schoof snel collega Thijs Udo naar voren om die boze burgers tot rust te manen. Echt rustig werd het niet. Ook de belofte ‘we komen er op terug’ werd smalend ontvangen. Ja, ja, het is een heeeeel zwaar leven. Ik hoop maar, dat de collegeleden meer ontspanning hebben dan die twee busreisjes in de wijk per jaar en de incidentele verkleedpartij. Zo niet, dan kan ik nog wel wat voor ze verzinnen. Op youtube het lied van Brigitte Kaandorp opzoeken bijvoorbeeld. En even geen direct contact meer met burgers. Die zijn toch alleen maar lastig. criticaster@katwijkschepost.nl

Bert van der Meij: het leven van een cartoonist

FOTO: DICK HOGEWONING

Tuut-Tuut-Tuut. Na verscheidene keren de voicemail te krijgen, gaat maandagavond rond kwart voor zeven de telefoon weer in huize Van der Meij. Dit keer wordt de hoorn wel opgepakt en vertelt een vriendelijke stem wie opneemt. Eenmaal voorgesteld en uitgelegd wat de bedoeling was, kan het interview beginnen.

Bert van der Meij en zijn creatie Kappie.

Door Tim Krijgsman Bert van der Meij, geboren op 14 maart 1958 in Katwijk aan Zee, is naar eigen zeggen als kind al begonnen met het maken van tekeningen. Hij hield van plaatjes en films,

aan dat het voor studenten, die net zijn afgestudeerd, een hele goede ervaring is. Eenmaal terug in Nederland werd Bert drukker, maakte hij posters en kaarten als freelancer, en begon hij als professioneel striptekenaar. In 2002 begon hij, op advies van naasten, met het maken van een strip, waarin een zeemeeuw de krant rondbrengt en tegelijkertijd commentaar levert op het nieuws dat erin staat. Bert stapte er mee naar De Katwijksche Post en werd met open armen ontvangen, aangezien er destijds juist behoefte was aan wat leuks op de voorpagina. Zodoende werd ‘Kappie’ een begrip op de voorpagina van de krant.

die de twee grote drijfveren waren achter de grote liefde voor tekenen. Vooral de western-strip ‘Blueberry’ van Jean Giraud interesseerde hem. Over zijn eigen stijl vertelt de Katwijkse striptekenaar dat het vooral een kwestie was van hier en daar iets van oppikken en gebruiken in je eigen tekeningen. Toen Bert 23 jaar was, verhuisde hij naar San Francisco, om daar een jaar te wonen en te werken. Na zijn periode op school in Nederland wilde hij, in tegenstelling tot de meeste kunstenaars, niet naar Parijs, maar verder naar het buitenland, de oceaan over. Dit tot verdriet van zijn moeder. Hij leerde hier veel en geeft

Goede grap Voor het tot het tekenen komt, belt Bert eerst met de redactie van de krant om te vragen welke koppen de voorpagina deze week weer sieren. Hij noteert dan de onderwerpen en slaat gelijk aan het denken over een goede grap om in de cartoon te verwerken. Als het idee daar is, tekent hij het concept met tekst en al. Voor de juiste ‘Kattukse’ spelling belt hij Leendert de Vink, om hem te vragen hoe het ‘correct’ gespeld moet worden. In de loop der jaren hebben Bert en Leendert hierdoor een goede band opgebouwd. Zonder Bert geen grap, zonder Leendert geen begrip.

Anders dan je zou verwachten, put Bert geen inspiratie uit het feit dat hij aan de Boulevard woont. Het is, zo zegt hij zelf, wel lekker om vanachter de tekentafel even naar buiten te kunnen kijken, maar echte inspiratie, nee, dat komt alleen van uit de diepe kronkels van zijn fantasie. ‘Gewoon denken’ is de basis voor elke goede strip of cartoon. Na een gesprek van bijna een half uur, gevuld met vragen, antwoorden, gelach en het ophalen van lang vervlogen herinneringen, is alles gezegd. Nogmaals klinkt een bedankje en een laatste ‘daag’ voordat de telefoon wordt opgehangen. Tuut-Tuut-Tuut.

in het buitenland

Door Tarinda van Duijn Zon, zee, strand en een bungalowpark. Nog een paar weken en dan is dat het toekomstbeeld van het Katwijkse echtpaar Maarten en Liesbeth van Duijvenvoorde. ‘De liefde voor Curaçao begon al heel wat jaren geleden’, begint Maarten. ‘Toen ik 21 jaar was, zat ik bij de marine en deed ik het onderhoud van de vliegtuigen. Dat jaar, 1973, werd ik uitgezonden en maakte ik voor het eerst kennis met Curaçao.’ Hij en de toen 18-jarige Liesbeth zijn dan ongeveer een jaar samen. Na negen maanden zonder elkaar komt Maarten terug naar huis. In de jaren die volgen maakt hij vooral tripjes van vijf of zes weken naar het warme land. In 1984 gaat Liesbeth, inmiddels zijn vrouw, met hem mee. Maarten: ‘Mijn zwager

zat ook bij de marine en woonde daar voor drie jaar met zijn vrouw, mijn zus. Toen ik er weer een aantal weken heen moest, heb ik Liesbeth meegevraagd. ’ ‘En het beviel me ontzettend goed’, zegt Liesbeth meteen. ‘Ik vond het zo’n leuk, zonnig eiland!’ Als er bij de luchtmacht in Curaçao een baan vrij komt, reageert Maarten er meteen op. ‘Het werk was wel anders dan dat ik eigenlijk deed, dus ik moest eerst een klein jaartje naar school. Daarna zijn we, met onze kleine dochter Lisette, voor drie jaar naar Curaçao gegaan. Van 1987 tot 1990 hebben we daar in een prachtig huis gewoond.’ In 1990 komt het gezinnetje weer terug naar Katwijk, al is het niet voor lang. Na een aantal maanden wordt Maarten weer gevraagd om terug te komen. Liesbeth en Lisette gaan mee en vier maanden lang verblijven ze weer op het tropische eiland. Liesbeth: ‘We hadden geen vast huis, dus leefden echt een beetje een zwerversbestaan. We gingen van oppashuis naar oppashuis. Gelukkig hadden we in de drie jaar, dat we er hadden gewoond, veel mensen leren kennen, zodat we elke keer wel onderdak hadden.’ Als de vier maanden voorbij zijn, komen Maarten, Liesbeth en Lisette weer in Nederland wonen. Maarten: ‘Al moest ik nog regelmatig naar Curaçao. Ik was ondertussen chef technische dienst en ging twee of drie keer per jaar voor een maand terug. Acht jaar geleden ben

ik uit dienst gegaan en zijn we alleen nog voor vakanties naar het Caribische eiland gegaan.’ ‘We moeten er sowieso om de paar jaar even heen, hoor. Even het eiland weer ruiken’, vult Liesbeth aan. Nadat Maarten uit dienst gaat, wordt hij chauffeur bij Fix Fisch. Liesbeth werkt dan al een tijd bij Ancora. Curaçao is op dat moment alleen nog maar een vakantieland voor ze. Tot ze op 1 augustus een verrassend telefoontje krijgen. Maarten: ‘Ik werd gebeld door een man die ik eigenlijk alleen oppervlakkig kende.’ De man hadden zij acht jaar eerder op een verjaardag ontmoet. Ze herkenden hem uit Curaçao en raakten in gesprek. Hij was mede-eigenaar van een camping in Curaçao, ‘The Pearl of the Carribean’. Maarten: ‘We zeiden dat als hij ooit nog een beheerder zocht, wij ons aanbevolen hielden. Maar de jaren vlogen voorbij en we waren het eigenlijk alweer vergeten.’ Maar de man niet. Hij vroeg of ze nog interesse hadden en het stel besloot er enkele dagen over na te denken. ‘We sliepen meteen niet meer natuurlijk’, vertelt Liesbeth. ‘We hebben er samen veel over nagedacht en hem uiteindelijk gebeld met ons besluit: we doen het.’ ‘En opeens moesten we alles regelen’, zegt Maarten. ‘We moesten onze banen opzeggen, de verhuizing regelen, kijken hoe we het met

ons huis zouden doen. Er komt zoveel bij kijken.’ Inmiddels zijn de banen opgezegd, zijn de meeste zaken geregeld en is het bijna tijd om Katwijk te verlaten. En ondanks dat ze echte ‘Kattukers’ zijn, hebben ze daar geen moeite mee. ‘Zeker Maarten is gewend om vaak van huis te zijn’, zegt Liesbeth. ‘En ook ik kan me snel ergens anders settelen. We hebben beiden totaal geen last van heimwee.’ Uiteraard gaan ze hun familie en vrienden missen, maar daar is het een en ander ook al voor geregeld. ‘Mijn zussen zijn zelfs al een vakantie aan het plannen. En uiteraard spreken we zo vaak mogelijk met onze dochter af.’ Maarten: ‘Natuurlijk laat je veel achter, maar op een gegeven moment moet je toch kunnen zeggen: ik ga het gewoon doen. Emigreren komt nooit uit, maar een kans als dit moet je niet laten gaan. En het scheelt dat we al veel bekenden in Curaçao hebben.’ ‘Het was voor ons ook tijd voor een nieuwe uitdaging’, zegt Liesbeth. ‘En het is ook weer geen sprong in het diepe. We kennen het land en weten grotendeels wat we kunnen verwachten.’ Op 25 oktober vertrekt het echtpaar naar hun droomland, waar ze vanaf 1 november aan de slag gaan als beheerders. Ze komen bewust een weekje eerder om aan alles te wennen. Maarten: ‘Je moet toch

FOTO: PR.

Katwijkers staan bekend als honkvaste mensen. Velen geven er de voorkeur aan om in onze kustplaats te blijven wonen. Maar er zijn er ook velen die uitwaaierden over ons land. Weer anderen kozen voor het buitenland, sommigen gedwongen door hun werk, anderen uit vrije wil. Deze keer geen Katwijkers die al in het buitenland zijn, maar juist naar het buitenland vertrekken: Maarten (60) en Liesbeth (57) van Duijvenvoorde gaan naar Curaçao om daar een bungalowpark te runnen.

De redactie van De Katwijksche Post is op zoek naar (voormalige) Katwijkers die in het buitenland wonen en/ of werken. Kent u ook iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring die voor deze serie in aanmerking komt en over e-mail beschikt? Laat het de redactie van De Katwijksche Post weten (071 40 916 30 of redactie@katwijkschepost.nl).

Maarten en Liesbeth van Duijvenvoorde: ‘We kennen het land en weten grotendeels wat we kunnen verwachten.’

omschakelen qua klimaat en dan hebben we ook de tijd om bekenden op te zoeken.’ Hun nieuwe woning moet natuurlijk ook nog worden ingericht. ‘Ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet. Ik hoop dat al mijn spullen er in passen’, lacht Liesbeth. Na het weekje relaxen, moeten ze aan de slag. Liesbeth: ‘Maar dat geeft niet. Ik zou niet naar Curaçao willen om niets te doen. Daar hebben we trouwens wel over nagedacht: ons huis in Katwijk verkopen en in

Curaçao van ons pensioen genieten. Maar dat leek ons toch niets. Met elke dag zon, zee en zaligheid kun je je leven niet vullen, je moet wel een doel hebben. En dat hebben wij nu zeker.’ Ondanks dat ze gek op het land zijn, willen ze daar niet de rest van hun leven blijven. Liesbeth: ‘Het lijkt me niets om daar stokoud te worden. Zodra zon, zee en strand me tegen gaat staan, weet ik dat

ik te oud ben voor het eiland. Dan komen we zeker terug naar Katwijk, want in Nederland zit je als oudere toch een stuk beter.’ Maarten: ‘Maar over hoeveel jaar dat is, weten we nog niet. We vertrekken nu voor onbepaalde tijd en merken vanzelf wanneer we weer naar Katwijk willen. Al is het natuurlijk wel de bedoeling om daar een flink aantal jaren te blijven. Dat zal ook zeker lukken, want we zijn verkikkerd op Curaçao.’


18 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012

Factor W zoekt vrijwilligers voor laatste schoolvakantieactiviteiten

Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever Vrijdag 5 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.30 Darts

Maandag 8 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.00 Biljarten Country Linedansles 19.30 Beginners 20.15 Gevorderden 19.30 Volleybal dames 21.00 Volleybal heren Volleybal in gymzaal Van Lierenstraat. Dinsdag 9 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.00 Biljarten Woensdag 10 oktober 09.00 Damesgymnastiek 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. Soos 14.00 Country Linedansles 19.00 Zelf kleding maken Donderdag 11 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 14.00 Ouderensoos 19.00 Biljarten 19.30 FNV (even weken) 20.00 Jokeren wijkvereniging hoornesrijnsoever.nl

Wijkvereniging Noord/Noord-Oost Donderdag 4 oktober 09.45 Conditietraining 20.00 Klaverjassen en jokeren Vrijdag 5 oktober 21.00 Dansen Zaterdag 6 oktober 20.00 Linedance-avond Maandag 8 oktober 20.00 Kattuks Volk

FOTO: PR.

Zaterdag 6 oktober 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 11.30 Open huis 19.00 Stijldansles 21.30 Vrij stijldansen

Tripodia opent seizoen met komedie ‘Wordt u al geholpen?’ Na het overdonderende succes van de voorstellingen ‘Allo Allo’ en ‘Schone Schijn’, brengt Tripodia nu de Nederlandstalige toneelversie van de televisiekomedie ‘Are you being served?’. Op donderdag 11 oktober staat de voorstelling op de bühne in Katwijk. ‘Wordt u al geholpen?’ speelt zich af in het oh zo Britse maar volslagen maffe warenhuis Grace Brothers. De medewerkers van de kledingafdeling mogen enkele dagen de geheel nieuwe kampeerafdeling van het warenhuis testen en slaan in hun fantasie behoorlijk door! Alle vertrouwde karakters uit de televisiehit zijn van de partij. De wat stramme Captain Peacock, het

kleurrijke hoofd van de damesafdeling Mrs Slocombe en natuurlijk de wat vrouwelijke Mr. Humphries. De rollen worden gespeeld door; Mylene d’Anjou, Rolf Koster, Filip Bolluyt, Daphne Flint, Sabine Beens, Bas Bovelander en Rowin Prins. De regie is in handen van Paul van Ewijk. De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 23,50. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 4025224. Hiervoor wordt € 0,50 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. Tripodia is gelegen aan het Hoornesplein 155 te Katwijk. Meer informatie is te vinden op www.tripodia.nl.

Bingo DVS De chr. drum- en showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) organiseert op vrijdag 5 oktober een gezellige bingo in haar clubgebouw aan de Ambachtsweg 2 in Katwijk. Het thema van deze avond is: ‘Herfst’. Beproef uw geluk en ga naar huis met één van de schitterende prijzen en maak kans op de jackpot. De zaal is open om 19.30 uur en de avond begint om 20.15 uur. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.

Dit is de allerlaatste keer dat Factor Welzijn activiteiten in de schoolvakantie organiseert voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Vanaf 2013 worden er geen kinderactiviteiten meer georganiseerd door Factor Welzijn, de bezuinigingen laten ook hier hun sporen na. Voor de uitvoering van deze activiteiten heeft Factor Welzijn vrijwilligers nodig, vandaar deze oproep.

stuif in sporthal Cleijn Duin. Donderdag 18 oktober 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur kokkerellen in wijkgebouw het Zandgat. Voor de dinsdag en donderdag kunt u zich opgeven voor de ochtend of voor de middag, beide dagdelen mag natuurlijk ook. Voor de woensdag kunt u zich alleen voor de hele dag opgeven. Voor deze activiteiten zoekt Factor Welzijn vrijwilligers, want de activiteiten kunnen alleen doorgaan als er voldoende vrijwilligers zijn. Meldt u zich aan dan kunnen uw kinderen op die dag tegen gereduceerde prijs meedoen.

De vakantieactiviteiten worden gehouden op dinsdag 16, woensdag 17 oktober en donderdag 18 oktober. Het programma is als volgt: Dinsdag 16 oktober van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur naar Naturalis. Woensdag 17 oktober van 10.00 tot 14.00 uur sport-, spel- en knutselin-

Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Rob Voorn of Margriet Rous, tel. 4033323, email: info@ factorw.nl.

Tribute to the Masters of Metal in Tripodia Rock4Life gaat op zaterdag 20 oktober van start met de eerste van een viertal rockevenementen in Tripodia. Traditiegetrouw wordt het een stevig begin van de (R)ocktobermaand met een tribute aan één van de populairste metalbands ter wereld: Iron Maiden. Voormalig zanger van de band, Paul di’Anno, zal bij de tribute aanschuiven.

uiteraard is de bandmascotte Eddie ook van de partij. Di’Anno heeft aangekondigd vanaf 2013 te stoppen met optreden, dus dit is een unieke gelegenheid om de zanger nog een keer aan het werk te zien. De bekende Katwijkse rockband Incease verzorgt het voorprogramma deze avond. De voorverkoop voor 20 oktober is inmiddels in volle gang en kaarten kosten € 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tripodia Katwijk, Shellstation de Jong, Julianalaan en bij Versteegh Jeans & Vrijetijdsmode, Andreasplein 13 in Katwijk. Via www.rock4life.nl kunnen kaarten online besteld worden.

De ultieme Iron Maiden tributeband Up the Irons zal samen met di’Anno, ‘the original voice of Iron Maiden’, zorgen voor een rockspektakel. Een show in het teken van “ the early days “ en die verder vol zal staan met bekende Maiden-krakers en meezingers. De band zal ook deze keer een identieke Maidenshow neerzetten compleet met decorstukken speciale lichteffecten en

Rock4Life heeft nog drie rockevenementen in petto op zaterdag 29 december, zaterdag 9 februari en vrijdag 26 april 2013.

Dinsdag 9 oktober 10.00 Linedance 13.30 Linedance 20.00 Bridgen Woensdag 10 oktober 20.00 Dammen Donderdag 11 oktober 09.45 Conditietraining 20.00 Klaverjassen en jokeren

kinderboekenweek ontdek de wereld met bruna 3 t/m 14 oktober

gratis kinderboeken week geschenk

In gesprek met Gerard Haasnoot Ook in het nieuwe televisieseizoen van RTV Katwijk gaat Dick Oudwater In gesprek met… bekende en minder bekende dorps- en/of streekgenoten. In deze eerste uitzending gelijk al een bekende Katwijker t.w. Gerard Haasnoot van de Visserijschool Katwijk (onderdeel van de STCGroup). De heer Haasnoot is sinds 1 augustus met pensioen en neemt op vrijdag 5 oktober afscheid van die school. Een mooie gelegenheid om met hem het gesprek aan te gaan over zijn jeugd, het leven op zee en zijn periode in het visserijonderwijs. Tevens een goede gelegenheid om een kijkje te nemen op de nieuwe locatie van de Visserijschool aan de Zuidstraat in Katwijk. In gesprek met… is te zien bij RTV Katwijk vanaf maandag 8 oktober na het nieuws van 10.00 en 20.30 uur en wordt de rest van de week op deze tijdstippen herhaald. Ook te zien op zaterdagmorgen om 10.00 uur. RTV Katwijk nu ook digitaal via kanaal 41.

Refill bij Kelder Rock Het alom bekende Kelder Rock staat weer op de agenda. Zaterdag 6 oktober is het event bij Slipstream MC/MCS met als band Refill. Refill is een stevige rock coverband en speelt nummers van onder andere Queen, Anouk, ACDC, Guns ’n Roses, Gary Moore en Bad Company. Het optreden vindt plaats in Huize Callao aan de Callaoweg 1 en de entree is € 5,-. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij Giel Verhoef, tel. 06-22900657 of op de avond zelf. De keuken is open voor een warme hap.

Reis rond de wereld

Reis rond de wereld met nijntje

Voorbij de horizon Arend van Dam

Dick Bruna

1695

VOORDELIG Hallo! Edward van de Vendel en Fleur van der Weel

795

1750

Maud speelt Doornroosje.

‘Doornroosje De Musical’ in Tripodia Na vier succesvolle sprookjesmusicals heeft Van Hoorne Entertainment nu Doornroosje omgetoverd tot een sprookjesachtige musical voor de hele familie. Op woensdag 17 oktober is de familievoorstelling ‘Doornroosje De Musical’ te zien in theater Tripodia in Katwijk. Maud Mulder, o.a. bekend van Idols en haar rollen in ‘Roodkapje’ en ‘De Gelaarsde Kat De Musical’, zal de rol spelen van de mooie prinses die zich prikt aan een betoverd spinnenwiel en in slaap valt. Alleen een kus van haar droomprins kan haar nog wekken. Zal Doornroosje ooit nog wakker worden, of slaapt ze voor eeuwig? De enthousiaste cast laat alle kinderen maar zeker ook hun (groot) ouders weer volop genieten van een voorstelling boordevol vrolijke muziek en vooral veel humor. Kortom; een sprookje om van te dromen. Na de voorstelling komen alle sprookjesfiguren naar de foyer voor een uitgebreide Meet & Greet met het publiek.

Kom verkleed Kom verkleed als jouw favoriete sprookjesfiguur en schrijf je in bij

500

Bruna Katwijk - Noordzeepassage 103

Het Visser ‘t Hooft Lyceum sluit vandaag, donderdag 4 oktober, haar introductieperiode af met een zogenaamd startfeest, in samenwerking met jongerencentrum Scum in Katwijk. Een eerdere samenwerking met Scum was er al in de vorm van een afsluitfeest van de school, wat voortkwam uit een algemeen cultureel project van het CKV Jaarprogramma in samenwerking met de combinatiefunctionaris cultuur. De avond zal muzikaal ingevuld worden door Scum resident dj Mystica. Daarnaast zullen, in het kader van talentontwikkeling, onder professionele begeleiding ook een drietal leerlingen van het Visser ’t Hooft draaien. De brugklas zal de aftrap van het startfeest verzor-

LEES TIPS door Irene van der Plas Boven verwachting Jolanda Hazelhoff De 26-jarige Britta raakt per ongeluk zwanger. Niet handig nu ze net op het punt staat om hogerop te komen in haar carrière. Bovendien is Florian, haar vriend, zo not-amused van het nieuws dat hij besluit haar te dumpen. Toch is Britta dolblij met de komst van de baby. Wat moet ze nu? Zeer vlot geschreven chicklit, met veel humor, romantiek en in een fijne schrijfstijl. Voor meer informatie en gratis reserveren: www.bibliotheekkatwijk

Idolaat Jeffery Deaver Een jonge, succesvolle countryzangeres wordt gestalkt door een fan die zich inbeeldt dat zijn liefde beantwoord wordt; pas wanneer een van haar technici wordt vermoord, neemt de politie de zaak serieus. Kathryn Dance heeft al haar kwaliteiten als speurder nodig om de dader te vinden. Het verhaal zit buitengewoon knap in elkaar en is ongewoon vanwege de songteksten die gebruikt worden.

Salade: heerlijk vers & gezond Mindy Fox De passie voor salade is direct terug te zien in de vormgeving van dit boek. Alleen die coverfoto al … Het enthousiasme blijkt uit de schrijfstijl, de basistips en de aandacht voor speciaal keukengerei. De recepten zijn opgedeeld in eenvoudige salades; bladsalades; eieren, aardappels & pasta; groente & granen; vis; wild & gevogelte en tot slot salades met vlees. In alle opzichten: een mooi boek.

de toverbalie in de foyer van het theater. De mooiste creaties worden na afloop van de voorstelling beloond met een sprookjesachtige prijs. Woensdag 17 oktober, aanvang 14.00 uur, Theater Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk, Kaartprijs € 18. Reserveringen: via www.tripodia.nl of telefonisch: 4025224. Exclusief reserveringskosten.

Mail en win twee kaartjes voor Doornroosje Theater Tripodia stelt voor lezers van De Katwijksche Post acht kaartjes (vier x twee) beschikbaar voor de familievoorstelling ‘Doornroosje De Musical’ met Maud in de hoofdrol. Het enige dat u hoeft te doen is een mail sturen naar redactie@ katwijkschepost.nl, onder vermelding van Doornroosje. Doe dat vóór maandag 15 oktober. Vermeld natuurlijk uw naam en adres. Onder de inzenders worden de kaartjes verloot. De vier winnaars krijgen twee kaartjes, waarmee ze gratis naar de voorstelling mogen en ook nog iemand mee kunnen nemen.

Startfeest van Visser ’t Hooft in Scum

bij aankoop van €10,aan kinderboeken

Op RTV Katwijk

FOTOGRAAF: NICK VAN ORMONDT

Agenda

Het begin van alles Tracy Ross Een toptitel met het persoonlijke verhaal van Tracy over het overwinnen van traumatische jeugdervaringen met incest en seksueel misbruik. Aangrijpend omdat het laat zien hoe seksueel misbruik en schending van vertrouwen in kunnen grijpen in het leven van een kind en hoe deze traumatische ervaringen levenslange sporen kunnen achterlaten. Maar toch ook een plezierig leesbaar boek en een moedig verhaal voor een breed publiek.

Snippers Ben Kuipers De schrijver heeft kleine, rake observaties geschreven over zijn kleinkinderen in de vorm van haiku’s (Japanse gedichtjes van drie regels). Yvonne Jagtenberg maakte er speelse illustraties bij. Zo ontstond een boek vol ‘snippers’. Een feest vol herkenning voor (groot)ouders en kinderen. Hierbij zo’n snipper: Eenden willen brood. Maar Isabel heeft ook trek. Eerlijk deelt ze dus.

Lost in Africa Dvd Een film voor kinderen vanaf 12 jaar die wel tegen een stootje kunnen. Als Simon (12) met zijn adoptiemoeder op vakantie gaat naar zijn geboorteland Kenia, raakt hij per ongeluk verdwaalt in de grootste sloppenwijk van Oost-Afrika en wordt ontvoerd. En dan verandert de vakantie in een wel heel gevaarlijk avontuur. ‘Lost in Africa’ heeft de MovieSquad Junior Award Cinekid 2011 gewonnen.

gen door eerder te verzamelen en alvast te beginnen met feest vieren. Het feest begint om 20.00 uur, duurt tot 00.00 uur en is bedoeld voor leerlingen van het Visser ’t Hooft lyceum. Kaartjes voor het startfeest zijn verkrijgbaar op school of op de avond zelf aan de deur bij Scum.

Woensdag 10 oktober

Filmavond met klassieker in filmhuis De Bieb Iedereen is weer van harte welkom op de derde filmavond dit najaar op woensdagavond 10 oktober om 19.30 uur in de hoofdbibliotheek. Vertoond wordt een kostuumdrama uit 2011, gebaseerd op een beroemde roman van Charlotte Brontë. Het is al de zestiende verfilming van deze klassieker uit de wereldliteratuur maar dit is zonder meer een mooie. Een korte samenvatting van de inhoud: Een jong meisje wordt aangenomen op het mysterieuze ‘Thornfield’ landgoed, waar ze als gouvernante voor de rijke Edward Rochester gaat werken. Het geïsoleerde en harde bestaan daar heeft ernstige invloed op het leven van de jonge gouvernante en ondanks de kilheid van Edward tegenover haar, wordt ze toch verliefd op hem. Ze lijkt eindelijk gelukkig, totdat een vreselijk geheim van Edward boven water lijkt te komen. Een film over twee zielsverwanten, die in elkaar een diep verdriet herkennen. Toegangskaarten zijn rechtstreeks te koop via www. bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop: € 4,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 5,- voor nietleden. De data voor de twee overige filmavonden in het najaar zijn: 7 november en 12 december.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 19

Kinderboekenweek bij Bruna

Project ‘School van de Week’ in Aquamar

De Kinderboekenweek is van woensdag 3 tot en met zaterdag 14 oktober. Het motto is Hallo Wereld! – Over het ontmoeten van andere culturen in en door verhalen. Bruna Katwijk heeft voor u een aantal boeken geselecteerd die goed aansluiten bij het kinderboekenthema.

In het Katwijkse zwembad Aquamar gaat het project ‘School van de Week’ weer van start. Via dit buitenschoolse project kunnen leerlingen van de basisscholen, éénmaal per schooljaar, tegen een sterk gereduceerd tarief recreatief komen zwemmen. Ook Aquamar wil hiermee kinderen de kans geven om meer te sporten en te bewegen en daarmee de jeugd aan te zetten tot gezonde vrijetijdsbesteding.

In Paard van Troje in Den Haag werd afgelopen vrijdag de vierde kwartfinale gehouden voor Regio West Nederland in de grootste bandcompetitie The Clash of the Cover Bands, The BENELUX Edition 2012. Negen bands werden beoordeeld door een vakjury en het publiek en speelden om een plaats in de halve finales. Bij de vakjury won vijfmans Pop coverband Blended uit Moordrecht en eindigde vijfmans Pink Floyd tribute Infloyd (vh FLINK) uit Katwijk op een zeer verdienstelijke tweede plaats en plaatst zich daarmee voor de halve finales die plaatsvinden in LVC Leiden en Podium de Vorstin in Hilversum. Infloyd bracht prachtige uitvoeringen van o.a. Money, Another Brick In The Wall en Comfortably Numb. De specifieke sounds van Pink Floyd werden optimaal geëvenaard en het technisch spel was indrukwekkend. Infloyd mag zich zeker rekenen tot de beste Pink Floyd tributes van de Benelux en gaat zeer verdient naar de Halve Finale op zondag 11 november in LVC in Leiden. De uiteindelijke winnaars van ‘The Clash of the Cover Bands Awards 2012/2013’ worden beloond met een cd-contract met videoclip en een tour van twintig optredens in de Benelux.

Strandexcursie, zaterdag 6 oktober

Op zoek langs de eb- en vloedlijn Heeft u de afgelopen week die bergen ‘groene spaghetti’ op het strand gezien? Dat is riemwier, die door de storm uit Engeland overgewaaid is. Langs onze zandkust groeit dit namelijk niet. Wilt u meer weten over schelpen, wieren, krabben en andere strandvondsten? Loop dan een keer mee met onze strandexcursie, en laat u verrassen door wat de zee meegebracht heeft. IVNafdeling Leiden e.o., het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, organiseert deze wintermaanden weer een serie strandexcursies vanaf de Uitwatering in Katwijk. Dit jaar op zaterdag 6 oktober om 14.00 uur, op zaterdag 17 november om 13.00 uur en zaterdag 15 december om 10.30 uur. Tot februari 2013 is er maandelijks een strandexcursie. Op zaterdag 6 oktober is het verzamelen om (even voor) 14.00 uur op de parkeerplaats Noordduinen (Noordduinseweg) in Katwijk, Inlichtingen: Ellen van der Niet, ellen.van.der.niet@ hetnet.nl, tel. 06-51852893.

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Gerard Haasnoot in de machinekamer van het scheepvaartcollege aan de Zuidstraat.

Morgen officiële opening scheepvaartcollege

Gerard Haasnoot neemt afscheid, maar blijft nog ‘het een en ander regelen’ ‘Hoe voelt dat het afscheid nemen van de school, die mede door jouw passie en inzet voor het visserijonderwijs zo is opgebloeid? Van boord te stappen van een schip dat een geweldige koers vaart?’. Gerard Haasnoot, onlangs 65 jaar geworden, glimlacht berustend. ‘Eens komt het moment en dan is het zo ver. Daar moet je naar toe leven’. Door Piet van Kampen Aan alles is te merken dat Haasnoot er nog niet helemaal aan toe is. Op de nieuwe, in maart van dit jaar in gebruik genomen locatie aan de Schoolstraat, gaat in zijn kantoor de telefoon. Hij laat de ringtonen voor wat ze zijn als hij terugblikt op zijn loopbaan, die als leerling bij Van Kempen en Begeer, de Zilverfabriek in Voorschoten begon. De toenmalige puber (14) had het na een jaar al bekeken. ‘Dat zou het niet worden’, was zijn conclusie. Toen de gelegenheid zich voor deed om een zogenaamd ‘prenterreisje’ met een vissersschip te maken (noem het een schoolreisje), was hij direct verkocht. Niet alleen de zee en het schip deden de Katwijker op jeugdige leeftijd zijn koers veranderen; hij was met name gefocust op de machinekamer. De techniek boeide hem. Haasnoot was verkocht en verknocht. Zijn verdere leven zou in het teken staan van de visserij. Niet om de netten op te halen maar om

zich te bekwamen in alles wat een schip voort bewoog en hoe hij zich via allerlei opleidingen opwerkte tot een gediplomeerd machinist. Vanaf de basis met een diploma ‘motordrive’ tot de vereiste papieren voor de grote koopvaardij. Als geslaagde leerling van de middelbare school voor scheepwerktuigkundige in Scheveningen, stapte hij aan boord de koopvaardijschepen van Rederij Nievelt & Goudriaan in Rotterdam. Vanuit Neerlands grootste havenstad voer hij een aantal jaren lang de wereldzeeën over. ‘Maar ik was inmiddels getrouwd en had een kind en de tweede was op komst. Ik wilde meer thuis zijn’, was zijn motivatie om een andere job op de vaste wal te zoeken. Haasnoot vond deze bij Mobil raffinaderijen in Amsterdam.

Reorganisatie Reorganisatie in drievoud. Gerard Haasnoot reorganiseerde zijn loopbaan; vervolgens vond er een reorganisatie bij Mobil plaats, waardoor hij een job kreeg aangeboden die hem niet op het lijf was geschreven. Een landelijke reorganisatie in het zeevaartonderwijs bracht hem er toe om op een vacature als docent scheepswerktuigkundige bij de Zeevaartschool in Rotterdam te solliciteren. De overstap ging gepaard met verdere bekwaming in de pedagogische kant van de zaak, want ‘techneut Gerard’ had op zijn vakgebied al voldoende kennis en ervaring in zijn bagage.

Via het STC (Scheepvaart en Transport College) kwam hij in 1999 uiteindelijk op zijn geboortegrond terug. Bij de oude Visserijschool die toen werd geleid door het NOVA College. Samen met STC en NOVA beleefde de Visserijschool een revival, een doorstart. Haasnoot heeft vanaf dat moment de school weer zien opbloeien. Samen met zijn, zoals hij benadrukt, zijn fenomenale team. Van 45 leerlingen naar een verdubbeling hiervan. Vanuit basis visserij- en zeevaartonderwijs naar een totaalpakket. Vanuit de oude markante school aan de Sluisweg/ hoek Rijnmond naar de huidige uiterst modern geoutilleerde locatie aan de Schoolstraat. ‘In de oude school konden wij niet verder uitbreiden, hier kunnen wij de jongens alles bieden voor een carrière op zee’, zegt de trotste Haasnoot, terwijl hij in de simulatorcabine toont wat er allemaal voor komt kijken om vanuit de stuurhut een schip te besturen. Haasnoot is de gemeente en STC zeer dankbaar dat de Visserijschool op de huidige locatie volledig zeevaartonderwijs kan bieden. De locatie waar Haasnoot morgen, vrijdag 5 oktober, officieel afscheid van neemt, terwijl het gebouw dan officieel wordt geopend. Een beetje dubbel? ‘Nee hoor, want ik zal nog wel het een en ander blijven regelen tot aan het eind van dit jaar’, besluit scheidend teamleider Gerard Haasnoot, die met gepaste trots over ‘een mooier denkbaar afscheid is er niet’ praat.

FOTO: PR.

- bij aankoop van € 10,- aan kinderboeken ontvangt u het Kinderboekenweekgeschenk geschreven door Tosca Menten; - de Katwijkse basisscholen in ontvangen informatie over Woordpret. Klanten ontvangen een gratis boekenlegger met een letter met letterwaarde. Kinderen moeten zoveel mogelijk letters verzamelen om met hun groep een woord te maken dat veel punten oplevert; - zaterdag 6 oktober komt van 14.00 tot 16.00 uur clown Kiwi, zittend op struisvogel Toon, langs bij Bruna Katwijk. Clown Kiwi kan de prachtigste dingen maken van ballonnen die hij aan de kinderen meegeeft; - tijdens de Kinderboekenweek deelt Bruna op woensdag 3 en 10 oktober cadeautjes en ballonnen uit aan de kinderen die de winkel komen bezoeken.

Marjan (links) en Corine.

Nieuwe start Good Looking Kappers Corine van Rijn en Marjan van Beelen gaan vanaf 1 oktober samen verder in Good Looking. Een frisse start met onder andere aangepaste openingstijden, waarmee veel voordeel te behalen is voor bijvoorbeeld klanten die overdag weinig tijd hebben. De kapsalon is veel in avonduren geopend met dinsdag- en donderdagavond als vaste avonden. Good Looking bestaat inmiddels alweer ruim negen jaar. Kwaliteit en creativiteit voor een betaalbare prijs zijn nog steeds de speerpunten van Good Looking. De gezellige winkel met het ‘huiskamer-gevoel’,

waar jong en oud zich thuis voelen is dan ook de kracht van Corine en Marjan. Nieuw is de nagelbehandeling met zogenaamde Shellac. Deze methode is hypoallergeen en aangebracht als een lak en hardt uit onder een UV-lamp. Hierdoor kent de lak geen droogtijd aan de lucht en zijn de nagels na de behandeling meteen ‘aanraak-proof’. Shellac kan eenvoudig verwijderd worden zonder de eigen nagel te beschadigen. Meer informatie op www.goodlooking.nu, in de winkel aan de Voorstraat 78 in Katwijk, tel. 4078712.

Laatste zeeles dit jaar is binnen

Het weer werkte niet mee vorige week en dus bleef groep 8 van de Van der Brugghenschool binnen. Eigenlijk zouden ze de laatste klas zijn die dit jaar zeeles op het strand van Katwijk zou krijgen. De les in het belang van een schoon strand, vindt vaak plaats bij Strandpaviljoen Paal 14, maar daar was het donderdag erg stil. De leerlingen bleken in de klas te zitten en ‘zeemeester’ Theodoor Braaksma had voor de gelegenheid het strand mee naar binnen genomen. De leerlingen gingen aan de slag met een voedselketen en bestudeerden het zand van stranden uit de hele wereld, waaronder dit potje met zand uit de Azoren.

Katwijkse ondernemers zien ook kansen

‘Ook Katwijk voelt de pijn van economische crisis’ De vraag is helder: hoe merk je als ondernemer op dit moment de economische crisis en hoe ga je hiermee om? ‘Een prangende vraag die nagenoeg voor alle ondernemers geldt’, zegt directeur Wim van der Plas van de Katwijkse Bouw Maatschappij, als gastheer van de KOV-contactbijeenkomst. De locatie waar de 150 aanwezigen genodigd waren, was ook uniek. Het was een leegstaande verdieping aan de Ambachtsweg, die ‘ieder moment door een geïnteresseerde ondernemer betrokken kan worden’, aldus Van der Plas. Vier sprekers gingen de uitdaging aan en vertelden hun verhaal over het omgaan met de crisis in de regio Katwijk. Een doorkijkje vanuit het perspectief ‘Crisis, of valt het in Katwijk wel mee’. Het spits werd afgebeten door Fons van Diemen. Als eigenaar van de vestiging van de Hema in Katwijk en – sinds kort ook – in Rijnsburg tekende hij voor de Retail en winkeliers, terwijl Jan van Duijn van Van Rhijn Bouw de ontwikkelingen binnen de (woning) bouw toelichtte. De transportwereld werd onder de loep genomen door Ard Jongeneel en Wim van den Eijkel nam het notariaat voor zijn rekening.

Initiatieven Voordat de sprekers aan het woord kwamen, meldt voorzitter Peter Jongejan van de Katwijkse Ondernemers vereniging (KOV) dat er een aantal nieuwe leden is. Aandacht was er ook voor de ontwikkelingen rond Citymarketing. Jongejan: ‘Op dit moment schrijft de ex-directeur Piet de Vries van het Keukenhof een notitie die gaat gelden als startdocument. We blijven het goed volgen, mede ook omdat we partner zijn in citymarketing’. Ook de Zeejachthaven kwam kort aanbod. ‘We zijn bezig met de Ka-

FOTO: PR.

Tweede plaats Infloyd bij Clash of Cover Bands

Acties

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Een zwembadbezoek betekent al gauw een paar uurtjes zwemmen, springen, duiken, spelen en ravotten. Het zwemmen kan individueel plaats vinden, maar ook in groepsverband of met de gehele klas. Vorig jaar was het project al een groot succes en ook dit jaar zijn veel basisscholen uit de gemeente Katwijk enthousiast om mee te doen. Er doen zevenentwintig scholen mee aan het project en klassen van basisschool De Schakel zijn eerste die komen zwemmen in de week van 8 tot en met 14 oktober. Het project duurt tot begin juni 2013.

U kunt vanaf woensdag 3 oktober bij eigenaar Joke Bosman en haar collega’s terecht.

De sprekers op de KOV-bijeenkomst (v.l.n.r.) Fons van Diemen, Jan van Duijn, Willem van den Eijkel en Ard Jongeneel.

mer van Koophandel dit project meer in de picture bij geïnteresseerde investeerders / ondernemers te krijgen’, vertelt Jongejan, ‘want het blijft de ambitie van de KOV dat de Zeejachthaven er komt’. Tenslotte praatte hij de aanwezigen bij over de ontwikkelingen over het bouwconvenant (‘We gaan werken aan een nieuw convenant met de gemeente’) en een gemeenschappelijke initiatief voor een Startersbijeenkomst op dinsdag 23 oktober.

Veranderingen Hema-directeur Fons van Diemen gaf aan dat hij medio 2009 in de kantine voor het personeel met grote letters op het bord schreef: ‘Nu is niets meer zoals het was’. ‘Voor mij was dat moment de start van de cri-

sis, waarbij veel vanzelfsprekendheden voorgoed passé raakten. De klanten veranderen, het koopgedrag is anders en de digitalisering wordt merkbaar. Daarbij komt dat het gemeenschappelijk doen – als groep ondernemers – veel minder leeft dan de vele jaren daarvoor. We zijn niet alleen gaan ‘consu-minderen’, doordat we gemiddeld ouder zijn, maar ook doordat duurzaamheid betekent dat spullen een veel langere levensduur kennen. Kijk maar wat er op Marktplaats allemaal verhandeld wordt’. Van Diemen: ‘Het gedrag van de klant verandert. We krijgen veel minder bezoekers in de winkelcentra. Ook het zoekgedrag in de winkelstraten is verminderd. Klanten oriënteren zich vaak op

internet en komen gericht kopen, of – als het door de brievenbus past – kopen het bij een internetaanbieder. Het effect is leegstand en daardoor een minder aantrekkelijk winkelgebied. En juist dat moeten we bestrijden. Gelukkig zijn we daar in Katwijk – samen met de gemeente – actief in’. ‘De oplossing is een minder verkrampte houding bij de consument. Stel niet uit en laat je centen rollen. Want’, aldus Fons van Diemen, ‘er is nog steeds gemiddeld genomen voldoende koopkracht’. Tenslotte gaf hij een aantal tips: ‘Houd je winkelcentrum aantrekkelijk. Benoem de unique sellingspoints en vent die uit (Katwijk heeft de kracht van een fraai strand, een aantrekkelijke ligging, een fantastisch museum en straks

ook voldoende parkeercapaciteit) en versterk de horecafunctie in het winkelcentrum’.

meemaakt in haar veertig jarig bestaan. We leren er van dat er ook weer betere tijden komen’.

Relativeer

Zoeken naar meerwaarde

Jan van Duijn van Van Rhijn Bouw vatte de situatie in de bouw direct kort samen: ‘Het is hangen en wurgen en er bestaat geen medicijn tegen de crisis in de bouw’. Toch was juist zijn verhaal doorspekt met een aantal remedies om de crisis creatief te lijf te gaan. Hij illustreerde dit aan de hand van vier G’s. Gebruik je gezond verstand, organiseer Geluk, Grijp je kansen en organiseer de Gelegenheid. ‘Belangrijk is te zorgen dat de onderneming weerbaar is’, aldus Van Duijn. ‘Dat vraagt een alertheid en het niet op alles willen ingaan. Bijvoorbeeld te lage inschrijvingen. Werk houden ondanks een vooraf gecalculeerd verlies is de oplossing niet’. ‘Ook het doorvoeren van harde maatregelen moet je niet uitstellen. Ik had slapeloze nachten van de noodzakelijke personele reductie. En toch moest dat om het bedrijf gezond en dus weerbaar te houden. Een pas op de plaats maken we ook bij het ontwikkelen’.

Ard Jongeneel gaf letterlijk een college overleven binnen de sector Transport. In een uitermate vlot betoog schetste hij de moeilijkheden van een transportonderneming in een wereld waar geconcurreerd moet worden met anderen uit landen met lagere lonen en minder regels en voorschriften. ‘Creativiteit, het zoeken naar niches en vooral het toepassen van kennis gerelateerde innovaties is de remedie die wij als bedrijf toepasten. Natuurlijk gold ook voor ons dat we afscheid moesten nemen van een aantal medewerkers en een reductie doorvoerden van het aantal voertuigen. Toch zijn we steeds op zoek geweest naar een meerwaarde voor onze klant. Dat betekent het echt vinden en benoemen van die toegevoegde waarde’. Ard illustreerde dit aan de hand van een aantal voorbeelden. ‘Belangrijk bleek ook het werken aan de naamsbekendheid en het vanuit de kracht van het transportbedrijf oplossing aanreiken aan de clientèle’. Tenslotte kwam Wim van den Eijkel aan het woord. ‘Het moment dat de klant de diensten van een notaris zag als een product was een bepalende omslag. Op een product kan een prijskaartje geplakt worden en is het per eenheid uitwisselbaar. De binding met een notariskantoor wordt daardoor minder groot. Ook de mindering in de overdracht van woningen is sterk merkbaar bij het notariaat. Bij ons bedrijf is het een teruggang van vijftig procent. Het effect is dat we ook medewerkers ontslaan moesten. Iets wat niet erg paste in het denken van notarissen. Het focussen, specialiseren (bijzondere producten) en zoeken naar de meerwaarde voor de klant, zijn nu bepalende factoren’.

‘Werken aan een goedkopere bedrijfsvoering leidt er toe steeds meer standaardisering in de bouw door te voeren. We hadden het geluk om met Stol Architecten een bijzondere standaardwoning te ontwerpen, die voor de sociale woningbouw (een patiowoning, van 120 m2) uitermate geschikt is en vooral ook voor ouderen interessant is. Een gat in de markt verwachten we. Het bevordert in ieder geval de doorstroming in de woningmarkt’. ‘Werken aan een passende woonvisie voor Katwijk, waarbij de bouwondernemers betrokken zijn, helpt ook’, aldus Van Duijn. Hij riep de gemeente op de bouwondernemingen meer te betrekken bij het ontwerp van zo’n lokale visie. ‘Tenslotte’, zei hij relativerend, ‘is het niet de eerste crisis die Van Rhijn


20 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 20

COLUMN Thir za van S chie

TWITTERADDICTS, FACEBOOKJUNKIES & BLOGBOBO’S

DE BUREAUS STAAN ER NOG ‘Heb jij hem nog niet gelezen?!’ vragen mijn vriendinnen me met wijd opengesperde ogen. Zielig schud ik mijn hoofd, bang dat ze mijn hoofd eraf bijten. Het boek ‘Vijftig Tinten Grijs’ verovert de XFSFMEFOPOWFSXBDIUPPL,BUXJKL"MWBLFSJTCFXF[FOEBUIFU zedelijke karakter van ons dorp achterhaald is, maar dat zelfs deze ‘giftige’ trend in onze kringen door zou dringen, kwam voor mij als verrassing.

t/ @Elisugh: Ennnnn het is nog steeds 0 #tandarts

Moet ik nog uitleggen waar het stukje lectuur over gaat? Kort HF[FHE[JKOFSUXFFIPPGESPMMFO EJFWBO"OBTUBDJB4UFFMFFOEF CFSVDIUF$ISJTUJBO(SFZ&FOMJFGEFCMPFJUPQ POCFSFJLCBBSIFJE bla-die-bla, en uiteindelijk blijkt meneer een seksmaniak te zijn, maar dat vindt zij dan weer best leuk. Het klinkt misschien afkeurend, maar ik kan niet zeggen dat ik niet geĂŻntrigeerd ben. Ik juich taboedoorbrekers toe, en jemig, ’Vijftig Tinten’ is daar toch wel een goed voorbeeld van. De grootste grap is nog dat zelfs de meest degelijke vrouwen ‘om’ gaan en het verhaal aanschaffen. Iedereen gaat aan de haal met de geweldige fantasie van een bloedmooie maatpakman NFUFFO4.PCTFTTJFFOFFOIPQFMP[FWSPVXEJFMFUUFSMJKLWPPS[JKO voeten valt. De verhaallijn is eigenlijk het enige wat luchtig opgeklopt is, want qua details laat schrijfster E.L. James weinig aan de fantasie over. Driftig smeert ze de vulgariteit over de bladzijdes alsof het niets is. En jawel, dat is best aan mij besteed.

t/@christelverhoef: Hallo oktober, nu is het herfst... tijd gaat snel joh, nog drie maandjes en dan is het jaar weer over. t/@WonkaTweets: My relationship is like an iPhone 5. I don’t have an iPhone 5.. t/@kayleeheemskerk: Dat is nog eens leuk. Zit je in de trein, word er door de conducteur omgeroepen dat er iemand jarig is en dat ze felicitaties krijgt! #ns

Ik ben echter bang dat het een obscene revolutie van gruwel ontketent waardoor je moeder, tante of in moderne gevallen zelfs oma, zin krijgen om hun leren speelgoed weer uit de kast te grissen en massaal de bondageshops plat te lopen. Desondanks is dat niet het ergste van het verhaal. Wat mij persoonlijk tegenstaat, is dat de lezeressen een fantasie onder de neus wordt gewreven die ze vervolgens in grote ernst OBBTUIVOFJHFOSFMBUJFMFHHFO$ISJTUJBOJT een charmante, mysterieuze en vooral machtig aantrekkelijke man die óók nog eens goed is in bed. Hoe kunnen die Kaaskoppen van ons daar nou tegenop? Mijn advies, dames: keep it SFBM7FSSBTKPVX$ISJTUJBO(SFFO  Yellow of Red een keer met een leren setje in de slaapkamer. Dan heeft hij er ook nog iets aan.

Budgettips

VEEL FEESTEN IN SCUM Het worden drukke weken in Scum: Schoolfeest, hardstyle party en het traditionele metalcafe staan weer op de agenda. 0QEPOEFSEBHPLUPCFSTMVJU het Visser ‘t Hooft Lyceum haar introductieperiode af met een [PHFOBBNETUBSUGFFTUJO4DVN&FO eerdere samenwerking vond al plaats in de vorm van een afsluitfeest van de school, wat voortkwam uit een algemeen cultureel project WBOIFU$,7+BBSQSPHSBNNBJO samenwerking met de combinatiefunctionaris cultuur. De avond zal muzikaal ingevuld XPSEFOEPPS4DVNSFTJEFOUEK

Mystica. Daarnaast zullen, in het kader van talentontwikkeling, onder professionele begeleiding ook een drietal leerlingen van het Visser ’t Hooft draaien. De brugklas zal de aftrap van het startfeest verzorgen door eerder te verzamelen en alvast te beginnen met feest vieren. Het feest begint om 20.00 uur, duurt tot 00.00 uur en is bedoeld voor leerlingen van het Visser ’t Hooft Lyceum. Kaartjes voor het startfeest zijn verkrijgbaar op school of op de avond zelf aan de EFVSCJK4DVN 12/16 Hardstyle Party Op zaterdag 13 oktober organiseert

4DVNXFFSFFOQBSUZWPPSKPOHFSFO van 12 tot 16 jaar. Deze editie staat weer helemaal in het teken van hardstyle, dus heb je zin om compleet los te gaan op de dikste hardstyle klappers? Zorg dan dat je hierbij bent! Niemand minder dan opnieuw dj Mystica en dj Estaloca zullen deze avond vol draaien met de allernieuwste en vetste hardstyle muziek van dit moment. Beide dj’s zijn al jaren ervaren in de hardstylescene en zullen dat laten horen. Het feest wordt niet alleen bezocht door jongeren tussen de twaalf en zestien jaar oud. Ook de vrijwilligers die op de avond actief zijn, zijn

tussen de twaalf en zestien jaar. Zij zorgen ervoor dat de bar, deur en garderobe bemand worden. De zaal aan de Noordduinseweg 3 gaat om 20.30 uur open en het feest duurt tot 00.00 uur. De entree voor deze avond is helemaal gratis. MetalcafĂŠ Metalcafe is een van de oudste BDUJWJUFJUFOWBO4DVN0QWSJKEBH 12 oktober is de volgende editie van het cafĂŠ vol metal. De dj`s laten de beste heavymetalbands horen. Denk aan Manowar, Iron Maiden, 4BYPO "DDFQU .PUĂšSIFBEFO+VEBT Priest. Om 20.30 uur gaat de zaal open, entree is gratis.

t/ @dcschuitemaker: Waarom hebben mensen altijd zo’n haast om naar t werk te gaan en zijn ze zo traag als een slak als ze naar huis gaan? #stress? #goedemorgen t/ @Icyphoenix1: Eerst moet ik nog de wereld redden. Daarna kom ik bij jou. t/@ Liesltje: Buiten wachten op opa & oma die nog niet terug uit de kerk zijn, niet echt comfi op hakken van 12cm! #nualspijt haha

Ook iets te melden? @KPOnderOns

budgettips vo or jongeren

Door Carly de Vreugd

BAROK Tijdens de lessen tekenen op school, moet je wel van de kunststroming barok gehoord hebben. Een stroming die is ontstaan in ItaliÍ en actief was vanaf de zeventiende eeuw tot en met midden achttiende eeuw. Kenmerkend voor barok zijn de weelderige vormen, vele tierelantijntjes en oog voor detail. Voor het herfst/winterseizoen 2012 zijn de ontwerpers weer de geschiedenisboeken ingedoken en hebben zich laten inspireren door deze Italiaanse stijl van pracht en praal. Het gouddraad is weer uit de kast gehaald, van het fluweel en zijden wordt veelvuldig gebruik gemaakt en ook het weefgetouw is onder het stof vandaan getrokken. Want de details zitten ’m in jacquard:

een speciale weeftechniek. Klinkt onbekend, maar kijk is naar het tafelkleed van oma en je weet XBBSPWFSIFUHBBU"MJTIFUXFM in een nieuw jasje gestoken anno 2012. Deze trend is ideaal voor feestjes, want opvallen doe je gegarandeerd. Is jouw qua kleding meer aan de rustigere kant, dan kan je ook kiezen voor alleen sieraden of een tas in barok.

THE FACTORY The Factory is een project van het jongerenwerk van Factor Welzijn voor jongeren van 12-16 jaar dat door heel Katwijk te vinden is in diverse jongerencentra. Tijdens de

QUOTE

� Oscar Wilde

t;JUKFTDIPPMEBHFSPQFOCFHJOUIFU nu al weer te vervelen? Vraag eens een gratis workshop aan voor in de klas: www.wwjb.org.

NIEUWS DOOR FACTOR WELZIJN

“

t,JKLFFOTOBBSIFUFOFSHJFMBCFMWBO een apparaat: soms is de aanschaf iets duurder, maar ben je uiteindelijk goedkoper uit.

t"MTKFLJMPNFUFSJOEFWJKGEF versnelling rijdt, dan bespaart dat zo’n 10 tot 15 procent aan brandstofkosten.

Vergeef je vijanden altijd. Dat steekt ze het meest.

t)FUJTIBOEJHPNKFQPTUJOESJF vakjes te verdelen: lezen, actie en opbergen. Eens in de week kun je dan betalingen doen en vergeet je niets. De meeste belangrijke papieren hoef je maar vijf jaar te bewaren.

Door Laura Meyvogel

naschoolse uren zijn er activiteiten zoals cursussen, workshops of sport en spel. De Factory heeft meerdere openingsmomenten per week: t %  F#PFNFSBOHNBBOEBHFO woensdag 15.00 tot 17.00 uur. t %F#PPSTNB[BBMEJOTEBHFO donderdag 15.00 tot 17.00 uur. t %F%POLXPFOTEBHFOWSJKEBH 15.00 tot 17.00 uur. t 4UBQQFSTEJOTEBHFOEPOEFS dag 15.00 tot 17.00 uur. t 1PPMTUFSEPOEFSEBHUPU 17.00 uur. t 4DVNXPFOTEBHUPU uur. t AU)PLXPFOTEBHUPU 17.00 uur en vrijdag: 15.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over The Factory is te vinden op www.kattuk.nl

LEF! Theaterproject Ben jij M/V genoeg voor op de planken? In oktober start Factor Welzijn met een nieuw theaterproject; Lef! Ben je 12 tot en met 18 jaar en zou je weleens willen knallen op de planken, dan is dit

quick

Chicago hamburgers

je kans. Meld je aan via ingrid@ factorw.nl, maar wees snel wat de inschrijvingen lopen al. Iedereen heeft te maken met invloeden van buitenaf. Of het nu gaat om school, vriendjes, televisie, games, social media of reclame. Zeker pubers zijn erg beĂŻnvloedbaar. Lef!, gaat over deze invloed en de vraag wat het nou precies is en wat het doet met je identiteit. En wanneer weet je eigenlijk wie je bent? 4BNFOPOEFS[PFLFOXFXFMLF invloeden er zijn en welke het zwaarst meetellen. Zijn het je ouders, school, vriend(in)en, reclames, games of Twitter en Facebook? Het project start op 9 oktober om 19.30 uur met een informaUJFCJKFFOLPNTUJO)VJ[F$BMMBP  $BMMBPXFH%FSFQFUJUJFBWPOEFO zijn op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur en de drie voorstellingen zijn eind februari 2013 in KPOHFSFODFOUSVN4DVN)FUQSP ject wordt begeleidt door Peter .JOOFFFO*OHSJE4DIPOFWFMEWBO

tasty

Factor Welzijn. Voor meer informaUJFLVOKFCFMMFONFU*OHSJE4DIP OFWFME PGTUVVSFFO mailtje naar ingrid@factorw.nl.

Gezond eten Vorige week maandag hebben jongeren van Factory De Boemerang een gezonde kookworkshop gevolgd: er werd een salade gemaakt. Er is alleen met verse producten zoals sla, aardbeien en pijnboompitten gewerkt. Van deze ingrediĂŤnten hebben de jongeren een heerlijke aardbeiensalade gemaakt die goed in de smaak viel. Binnen een klein kwartiertje was alles opgegeten en schoon. Gezonde voeding is, zeker voor jongeren, zeer belangrijk en door voor zichzelf te leren koken wordt de zelfredzaamheid bevorderd. Benieuwd naar het recept? Het is terug te vinden op de Facebook van FactorJongeren. Binnenkort volgt er weer een kookworkshop bij Factory De Boemerang.

PERSONEN: 2 SOORT: LUNCHGERECHT

IngrediĂŤnten

Bereidingswijze

t t t t t t t t

Verhit de boter in een pan en bak de burgers medium gaar. Besmeer het broodje met boter en leg eerst de tomaat en augurk of komkommer, en dan de burger erop. Daarna de kaas, de versnipperde rode ui en wat currysaus.

"NFSJLBBOTFCFFGCVSHFST TFTBNCPMMFUKFT QMBLKFTUPNBBU QMBLKFTBVHVSLPGLPNLPNNFS QMBLKFTDIFEEBSPGFNNFOUIBMFSLBBT SPEFVJ FM$VSSZTBVT #PUFS

Wat: QuizNight Waar: CafÊ Boeien, E.A. Borgerstraat Wanneer: donderdag 4 oktober Tijd: 20.30 uur Entree: ₏ 10 per team (max. vijf personen) Wat: Haat, Verraad en Liefde Waar: Mimiek’s theater Wanneer: vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober Tijd: 20.15 uur Entree: ₏ 9,50 Wat: De Staat Sluitfeest Waar:Strandpaviljoen De Staat, Den Haag Wanneer: vrijdag 5 oktober Tijd: 23.00 uur Entree: ₏ 5 Wat: KelderRock Waar: MC Slipstream, Callaoweg 1 Wanneer: zaterdag 6 oktober Tijd: 20.00 uur Entree: ₏ 5 Wat: Ann May try-out Waar: Static, Lisse Wanneer: zaterdag 6 oktober Tijd: 21.00 uur Entree: ₏ 5 Wat: Autumn Invitations Waar: Raadhuisplein 5, Hoofddorp Wanneer: zaterdag 13 oktober Tijd: 21.30 uur Entree: ₏ 6 Wat: De Versafdeling Waar: Supermarkt, Den Haag Wanneer: woensdag 10 oktober Tijd: 21.15 uur Entree: gratis Tip: www.supermarktdenhaag.nl

Meer feestjes op:

www.kattuk.nl Hoor ‘ns‌ Mail je nieuwtjes en foto’s naar: onderons@katwijkschepost.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 21

Wim van Beelen: acht keer raak

Wedstrijdrooster

Waterpoloheren winnen eerste wedstrijd in eerste klasse

Sinds jaren kent FC Rijnvogels een geweldige start. De 0-6 overwinning in Bergschenhoek zullen slechts weinig supporters van Rijnvogels op hun verlanglijstje hebben ingevuld. Na een eerste helft waarin na een wat rommelige start de motor steeds beter op toeren kwam, werd het duidelijk dat de Vogels voetballend de bovenliggende partij werd.

Een riante 0-6 overwinning. Op het lijstje van de schutters van vandaag ontbreekt de naam Carl Krayenoord, de man die vorige week nog zo succesvol was met zijn hattrick. Was Krayenoord niet in vorm? Het tegendeel was echter waar. De bal klaar leggen voor een medespeler was vandaag zijn grote verdienste naast het altijd ijverige sleur- en sjouwwerk. In vier van de zes treffers had de spits een aandeel. De equipe van Hein van Heek en zijn secondanten Marchel den Haan en Huig Hoek domineerde na de rust op alle fronten. Daar waar doelman Mark Gaerthe een vervelende middag beleefde, mocht collega Peter Messemaker aan de overzijde de makkelijkste middag van dit seizoen tot op heden ervaren.

Mitchel Beijersbergen was al snel dicht bij de openingstreffer, maar kwam een teentje of twee tekort. Een schuiver(tje) van Sander van der Horst kon Gaerthe niet verontrusten en de kopbal (na een corner) van Eef Schoneveld ging over het aluminium. Een knappe pas van Carl Krayenoord met buitenkant voetje werd door de hoog opverende Thomas Dijk tegendraads binnengekopt en de 0-1 leek daar. Leek, want de treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Na een inworp van Wesley van Wijk - fraai doorgekopt door Carl Krayenoord, was het Mitchel Beijersbergen die handig in de kleine ruimte profiteerde en de terechte 0-1 binnenschoof. Als -de overigens goed leidende - arbiter Westland een pootje haken van Thomas Dijk vlak voor het BVCB hok niet met de mantel der liefde had bedekt, had de score wellicht een betere afspiegeling kunnen geven als er vanaf de kalkstip had mogen worden gemikt. Enfin, het bleef bij als... en 0-1. Na de thee leek de thuisclub even te zijn opgepimpt en de veste van Peter Messemaker ontsnapte zowaar aan een gelijkmaker. Mogelijk zou het een andere wending aan het duel hebben gegeven. Een duel dat door de rood-witte Vogels daarna volkomen werd beheerst. Pieter van den Breggen soleerde zich knap tussen

drie wit-blauwe verdedigers door om vervolgens Mark Gaerthe kansloos te laten. Mitchel Beijersbergen dook na een corner van Wesley van Wijk slim op bij de eerste paal om met het hoofd zijn tweede treffer binnen te knikken, 0-3. De aanvalsgolven, beurtelings over de vleugels en ook door het midden via aanspeelpunt Carl Krayenoord, rolden gestadig voort richting BVCB doel. Het was Carl Krayenoord die met een subtiel passje Emiel Buntsma vond en deze vond op zijn beurt het net. Een vrije trap van Mitchel Beijersbergen ketste gelijk een kanonskogel af tegen de staander. Uitstel van executie. Want in de 64e minuut mocht Bas Mourits na zijn blessure weer eens aan het gras ruiken. Daar had hij slechts één minuut voor nodig, want koud in de arena werd hij door medespits Carl Krayenoord van een zeer bruikbaar balletje voorzien en Gaerthe was voor de vijfde keer gezien. Dat de tijdelijk door medisch ongemak verloren zoon er maar wat blij mee was, laat zich niet moeilijk raden. En dat hij kort voor het scheiden van de markt nog even liet zien dat hij met een goed aangespeeld passje ook wel raad weet, ondervond de arme doelman. Mourits omspeelde hem en schoof het halve dozijn binnen. Een eclatante zege van een sterk collectief.

Katwijkse dammers blijft steken op een gelijkspel Deze week speelden damclub KDC een wedstrijd in de externe competitie tegen LDC uit Leiderdorp. Ondanks een goed begin, kwam KDC niet verder dan een 6-6 gelijkspel.

KDC ging voortvarend van start, dankzij een overwinning van Jack van der Plas. Jacks tegenstander Reginald Lindemans begon agressief met een flinke aanval door het centrum. Van der Plas bracht met een prachtige damzet zijn tegenstander behoorlijk in de problemen. Vervolgens dacht Lindemans de dam af te kunnen pakken, maar verkeek zich hierbij en verloor onnodig een aantal schijven. Hierdoor was de wedstrijd al snel niet spannend meer. Hans Klinkenberg kwam in zijn partij tegen Martin van de Vecht snel in de problemen, toen zijn tegenstander met een slimme zet een schijf van Hans op de tocht zette. Klinkenberg dreigde een schijf te verliezen, maar had nog enkele opties om het verloren schijf terug te winnen. Van de Vecht wachtte rustig zijn kans af om het schijf alsnog op te peuzelen, maar de Katwijker speelde het vervolg van de partij scherp uit en wist zijn schijf weer in veiligheid te brengen. Hierdoor kwam er weer een gelijkwaardige stand op het bord en was een remise het logische resultaat. De partij tussen Kees Plug en Jan van der Leek was erg spannend. Na een gesloten begin, werd de stand met een paar ruiltjes opengebroken tot een interessante, lastige partij. Plug leek er goed voor te staan en wist zijn tegenstander met een zetje te verrassen, waardoor hij op voorsprong kwam. Zijn tegenstander kwam echter sterk terug en trok de stand weer gelijk. Vervolgens wisten beide spelers dam te halen en probeerde ze daarmee de strijd in hun voordeel te beslechten. Plug speelde sterk in deze fase van de partij en de winst leek steeds dichterbij te komen, maar de Katwijker kwam tijd te kort en ging door zijn vlag, waardoor hij de partij toch nog verloor.

John Bruin had een zware kluif aan Glenn Hardenberg. Bruin zag in het middenspel tot zijn schrik dat Hardenberg met een zetje op dam kwam.. Hardenberg was hiermee dichtbij de winst, maar Bruin toverde nog een zet uit de hoge hoed, waardoor de kansen volledig keerde. Bruin haalde twee dammen en ging op zoek naar de winst.. Hardenberg sleepte echter toch nog een remise uit het vuur voor zijn team. Arjan Varkevisser speelde een sterke partij tegen Paul Lovink. Varkevisser bouwde aan een ijzersterk centrum terwijl zijn tegenstander

over de flanken op zoek ging naar een doorbraak. Dhr. Lovink kwam echter steeds verder in de problemen en zijn stand leek gekraakt. Door een foutje van Varkevisser keerde de kansen zich echter razendsnel. De Katwijker wist in een verloren stand met een noodgreep nog net een punt te redden. Jan Schijff dacht met een prachtige zet dam te halen tegen Alexander Zwanenburg. Deze dam bleek echter niet houdbaar, waardoor Schijff erg lastig kwam te staan. Hij bleef echter doordammen en wist nog een remise af te dwingen.

Volleybalheren kansloos onderuit in Zoetermeer Een complete offday. Dat is waarschijnlijk de beste uitdrukking die past bij de ruime nederlaag van RVV H1 tegen Zovoc H1 in Zoetermeer (3-1). Er viel helemaal niets af te dingen op de overwinning van de thuisclub.

Na 25-17 en 25-18 in de eerste twee sets beet RVV zich in de derde set iets vaster in Zovoc. Ook nu bleken de Katwijkers echter weinig vasthoudend, want boven de twintig was het verschil al weer vijf punten, vooral dankzij de eigen fouten van RVV (25-20).

Zovoc speelde gedegen, maakte weinig fouten en verdedigde uitstekend. Tel daarbij op dat de servicepass van RVV voor geen meter liep, de Katwijkers gemiddeld zeven of acht keer fout serveerden en veel te veel ballen ver buiten de lijnen sloegen en de verklaring voor de ruime cijfers in de eerste drie sets is gevonden.

Of het nu kwam doordat Zovoc wat gas terugnam of dat RVV eindelijk een beetje beter ging volleyballen, feit was dat de bezoekers de laatste set vanaf het begin een kleine voorsprong te pakken hadden. De foutenlast was in de laatste set flink lager, waarna het team van Van Kruistum zowaar de laatste set nog won met 22-25. Een pleister op de wond, want daardoor liep Zovoc ’slechts’ twee punten uit in de stand.

RVV had het dus vooral erg moeilijk met zichzelf, de ’koppies’ gingen halverwege de eerste set al een beetje hangen. Wat coach Bart van Kruistum ook probeerde, het heilige vuur wat een mindere middag zomaar zou kunnen compenseren, bleef uit. Af en toe was er een vonkje te zien, om maar bij de gekozen beeldspraak te blijven. Het hoge tempo in de wedstrijd, normaal een wapen, keerde zich finaal tegen RVV. Steeds bleek daarbij één sterke serviceserie van RVV voldoende om het beslissende gat te slaan.

Komende zaterdag komt Aspasia H2 op bezoek in de Boorsmazaal in Katwijk. Deze ploeg deelt de tweede plaats momenteel met RVV. Het credo ’het kan alleen maar beter dan afgelopen zaterdag’ gaat daarbij pas op als RVV anders voor de dag komt dan in Zoetermeer. Gebeurt dit niet, dan zou het opnieuw wel eens een vervelende middag kunnen worden. De wedstrijd begint om 17.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.rvv-volleybal.nl.

Zaterdag 6 oktober 12.00 Grasshoppers MU10 3 Westland Stars 1 12.00 Grasshoppers MU14 3 Oegstgeest 1 14.00 Grasshoppers DS 3 Waddinxveen Flyers 1 14.00 Grasshoppers JU14 1 CobraNova 1 16.00 Grasshoppers HS 2 - Zoebas 1 16.00 Grasshoppers MU18 2 New Stars 1 18.00 Grasshoppers JU18 1 Harlemlakers 2 18.00 Grasshoppers MU14 2 Waddinxveen Flyers 1 20.15 Grasshoppers DS 1 Binnenland 1 19.00 The Jumpers 1 Grasshoppers HS 1

In het begin van de derde periode liet Twente twee man meer situaties onbenut. Toen was het tijd voor Wim van Beelen om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Met drie prachtige doelpunten zette hij Katwijk op een 9-5 voorsprong. Het eerste doelpunt wist hij te scoren uit een man meer situatie en de laatste twee door individuele acties waardoor hij vrij voor de keeper kwam te liggen en twee maal raak schoot. De derde periode werd afgesloten met twee doelpunten van Maikel Schaap en Rick van de Putte. Twente wist in deze periode slechts twee maal te scoren. Dit was mede te danken aan het goede verdedigende werk van Hans van Duijn. De vierde periode startte Katwijk dus met een comfortabele 11-7 voorsprong. Deze werd nog uitgebreid naar 15-8, door doelpunten van wederom Wim van Beelen, Maikel Schaap en Hans van Duijn. Twente zette nog wel een eindsprint in maar dit was echter al te laat. De eindstand werd bepaald op 15-11 voor Katwijk. Een zeer goed begin voor de Katwijkers in de eerste klasse. Doelpunten makers: Wim van Beelen (8), Maikel Schaap (3), Leon Kuijt (2), Rick van de Putte en Hans van Duijn (1).

Voetbal Vv Katwijk Zaterdag 6 oktober

Volgende week speelt Katwijk een uitwedstrijd tegen De Robben in Hilversum. De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zaterdag 13 oktober tegen SGHA uit Heerenveen. De wedstrijd start om 20.00 uur in zwembad Aquamar. Komende zaterdag speelt dames 1 haar eerste thuiswedstrijd in de tweede klasse van de Bond tegen Aqua-Novio om 19.00 uur in zwembad Aquamar.

Senioren Katwijk 1 - HHC 1 XerxesDZB 2 - Katwijk 2 RCL 2 - Katwijk 3 DSVP 2 - Katwijk4 Roodenburg 2 - Katwijk 5

14.30 12.15 11.00 11.00 12.00

Junioren VOC A1 - Katwijk A1 Rijnvogels A1 - Katwijk A2 Kagia A2 - Katwijk A3

15.15 11.45 14.30

Quick Boys Senioren ARC - QB1 Vitesse D 2 - QB 2 Gravenzande 2 - QB 3 QB 4 - Oegstgeest 2 Forum Sport 3 - QB 5

14.30 11.00 12.30 12.00 13.00

Junioren QB A1 - Alphense Boys A1 QB A2 - Alphense Boys A2 Teylingen A1 - QB A3 B B1 - Elinkwijk B1 UVS B2 - QB B2 Katwijk B2 - QB B3 QB C1 - DHC C1 Warmunda C1 - QB C2 QB C3 - Gr WII VAC C1 QB C4 - VVSB C3

15.00 12.00 13.00 14.00 12.15 10.15 10.30 11.30 10.15 8.30

Waterpolo Z&PC Katwijk Zaterdag 6 oktober 14.30 Katwijk CM 1 Sassenheim CM1 16.00 Katwijk CJ 1 - De Zijl CJ 1 16.45 Katwijk AJ 2 - Sassenheim AJ 1 17.30 Katwijk BM 1 Widex GZC Donk BM 1 19.00 Katwijk Dames 1 Aqua Novio 1 Uit 16.15 BZ&PC DG 2 - Katwijk DG 1 16.25 De Devel AJ 1 - Katwijk AJ 1 16.30 De Zijl EG 1 - Katwijk EG 1 20.30 HZC de Robben 1 Katwijk Heren 1 20.55 Z&PC de Gouwe 2 Katwijk Heren 2

Programma sportweekend RTV Katwijk Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending veel aandacht de start van de basketbalcompetitie bij de heren en dames van Grasshoppers. En een vooruitblik op de kraker in de Topklasse tussen Katwijk en HHC Hardenberg. Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklasse-wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de duels van Quick Boys en Valken ‘68. Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws. Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl.

FOTO: PR.

Sterk Rijnvogels legt BVCB over de knie

Voor deze wedstrijd waren Rick de Best en Armand van Beelen uit heren 2 en Tijs den Hollander uit de A-jeugd, toegevoegd aan de selectie. Katwijk startte de wedstrijd goed. Er werd geconcentreerd verdedigd waardoor Twente moeite had om in scoringspositie te komen. Aanvallend werden er weinig fouten gemaakt en de bal werd goed rondgespeeld. Dit leidde tot doelpunten van Leon Kuijt, Wim van Beelen en Maikel Schaap. De stand na de eerste periode was 4-2 voor Katwijk. De tweede periode begon met een aansluitingstreffer van Twente. Vervolgens werden aan beide kanten een aantal kansen om te scoren niet benut. Toch wist Katwijk na een een-tweetje tussen Maikel Schaap en Leon Kuijt te scoren. Daarop volgden twee man meer situaties voor Katwijk. Hiervan werd de tweede benut door Wim van Beelen die bij de tweede paal de bal in wist te schieten. Het verschil in doelpunten was daardoor drie in het voordeel van Katwijk. Toch wist Twente

Vrijdag 5 oktober 21.00 Grasshoppers DU20 1 Apollo Amsterdam 1 19.30 DAS 1 - Grasshoppers MU14 1

12.00 10.15 11.00 10.00

Het dames-hoofdklasseteam van Grasshoppers bestaat komend seizoen uit: (staand v.l.n.r.) ass.coach Rob van der Boon, Sonja Kuijt, Birgitte Neuteboom, Eline Kraaijenoord, Julia Dijkman, Marlous Nieuwveen; (geknield:) Maaike van den Oever, Kinou Kanbier, Corine Manuputty, Natalie van den Adel, Rianne Philippo, Ingrid van der Plas.

Eredivisie basketbaldames van start

Grasshoppers begint met thuiswedstrijd tegen Binnenland De nieuwe coach Ivo Boom (exZZ Leiden Heren 1) is heel enthousiast over de selectie van Dames 1 van De Wit-Grasshoppers waar hij de competitie mee in kan. De sympathieke Leidenaar heeft er zin in: ’Het belooft een mooi seizoen te worden’.

Aan het eind van vorig seizoen gaf Karin Kuijt aan te vertrekken naar Bemmel en speelt nu voor Lecdetect. Janine Guyt al opgenomen bij de selectie, afkomstig vanuit de jeugd, vertrok op een laat moment naar het opleidingsteam CTO te Amsterdam. Er is met komst van de gelouterde internationals Marlous Nieuwveen (o.a. ex WNBA) en Natalie v.d .Adel nog genoeg kwaliteit aanwezig. Boom legt uit: ’Guards zijn volgend jaar Corine Manuputty, en Maaike van den Oever die in de slotfase van de competitie in U20 grootste dingen liet zien. Met dat duo kan ook nog Nathalie van den Adel op de pountguard uit de voeten. Over de aanvulling na het vertrek van Guyt: ’Uit de jeugdploeg komt allrounder Kinou Kanbier. Zij deed het erg goed op de selectietrainingen en oefenwedstrijden en gaat meedraaien dit seizoen’. Vanaf de forwardpositie heeft Grasshoppers ook weer de nodige talenten: ’Rianne Philippo natuurlijk, en Ingrid van der Plas, Julia Dijkman, Sonja Kuijt, die eventueel ook nog op de twee uit de voeten kan’, aldus de glunderende Boom die de centerpositie zal verdelen tussen Marlous Nieuwveen en Eline Kraaijenoord. ’We hebben geweldige centers, die het hele driepuntsgebied kunnen

bestrijken. Ook Julia en Ingrid kunnen inside uit de voeten’. Een hele mooie selectie zonder buitenlanders en veel eigen jeugd, waarbij uit de tweede selectie (promotiedivisie) nog gebruik gemaakt kan worden van Eveline Messemaker en Birgit Neuteboom, die beiden inside hun sterkste posities hebben. ’We hebben natuurlijk ook nog een hele talentvolle U20-selectie volgend jaar. We hebben goeie hoop dat Saskia Berends weer op haar niveau zal terugkeren, hoewel die nu ernstig geblesseerd is aan haar knie. Daarnaast is Deborah Vos één van de beste grote forwards die er loopt in de Nederlandse jeugd, en hebben we met Fleur Kuijt alweer een nieuwe Kuijt die vanaf de pountguard haar klasse kan bewijzen. En zo zijn er nog een aantal uitstekende speelsters uit de U20 of dames 2’. Komende zaterdag om 20.15 uur in sporthal Cleijn Duin is de sprongbal voor de start van de competitie. Tegenstander is Binnenland, de nummer twee van vorig seizoen en ook de vorige club van Natalie van den Adel. 952/,-.-,- 675$.60,-1 9$.$17,( 23"

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

FOTO: PR.

De kopbal van Eef Schoneveld suist rakelings over het doel van Mark Gaerthe.

De Katwijkers lieten in de afgelopen oefenwedstrijden onder leiding van coach Sander Verheul zien dat ze een stijgende lijn te pakken hadden. Het was dus zaak om tijdens de wedstrijd tegen Twente deze stijgende lijn voort te zetten.

Katwijk B1 - HBS B1 Katwijk B2 - Quick Boys B3 ARC C1 - Katwijk C1 Katwijk C2 - Kagia C1

Grasshoppers

met een eindsprint de aansluiting te behouden. Halverwege de wedstrijd was de stand 6-5 voor Katwijk.

GRATIS ADVERTENTIE

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Voor de waterpoloheren van Katwijk stond afgelopen zaterdag de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe waterpolo seizoen op het programma. De eerste wedstrijd in de eerste klasse na een periode van drie seizoenen in de tweede klasse. WS Twente 1 was de tegenstander.

Basketbal

Hardlopen voor straatkinderen 40.000, dat is het aantal inwoners van Katwijk aan Zee, maar óók het aantal straatkinderen dat leeft in Kinshasa, Congo. Al jarenlang steunt de Gereformeerde kerk uit Katwijk aan Zee een kindertehuis, dat opgericht is door ds. Tshisumpa. Hier kunnen zo’n honderd kinderen worden opgevangen en krijgen zij twee jaar lang onderdak, onderwijs en voedsel. De kinderen krijgen theoretische lessen zoals rekenen, taal en aardrijkskunde, en leren daarnaast ook een vak. Zo worden er naailessen gegeven en houtbewerking. Na twee jaar worden de kinderen weer teruggebracht bij hun ouders of familie als deze gevonden worden. De afgelopen jaren hebben zo’n 1.200 kinderen een betere toekomst gekregen, maar helaas gaat dit niet zonder financiële steun. Daarom houdt de werkgroep Tshisumpa uit de Gereformeerde kerk van Katwijk aan Zee geregeld acties. Zo zijn er veertig vaste spon-

soren die ons maandelijks steunen, wat met name besteed wordt aan voedsel: dagelijks moeten er zo’n honderd monden worden gevoed. Ook het zendingsgeld van de Gaspard de Colignyschool gaat iedere maand naar de kinderen en er worden geregeld collectes gehouden. Afgelopen zaterdag is er door negenentwintig gemeenteleden hardgelopen tijdens de Halve Marathon van Katwijk, zij hebben samen 226 km gelopen. De bouwbedrijven van de Vredeskerk, Ouwehand Bouw, Van der Niet en De Wit hebben prachtige shirts gesponsord, zodat iedere loper goed te herkennen was. Iedere loper / loopster heeft zich laten sponsoren en tot nu toe is het prachtige bedrag van € 6.000,- opgehaald. De Werkgroep Tshisumpa bedankt graag alle vaste sponsoren voor hun trouwe steun, de shirtsponsors, natuurlijk alle hardlopers en -loopsters voor hun geweldige inzet én iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het kindertehuis in Kinshasa.


&

Schuifwandkasten gratis geplaatst* op maat

Laminaat gratis gelegd*

(*al vanaf €17,95 m2)

home collectie

Binnenzonwering

10% korting + gratis opmeten + ophangen*

Arie Meijvogel

home

Interparket

Showroom: Lijdweg 9, 2225 GN Centrum Katwijk aan Zee Tel. 071 - 4076074

Is uw Centrale verwarming nog in orde? Nu de eerste herfststorm de zomerwarmte uit huis gewaaid heeft wordt u er misschien voor het eerst sinds lange tijd weer aan herinnerd: het wordt frisser, doet mijn verwarming het eigenlijk nog wel goed? “Eigenlijk ben je dan al te laat”, vindt Hans Springer van Springer verwarming. “Je voorbereiden op de koude jaargetijden moet je doen als de zon schijnt.” Maar gelukkig: Springer en zijn team staan klaar om de schade voor u in te halen. Herfsttijd is voorbereidingstijd!

Tuincentrum de Mooij is het meest complete tuincentrum van de regio. Alles in huis voor zowel huis, tuin als dier. Naast levering van vele topmerken staat onze agenda bol van activiteiten en valt er altijd iets te beleven! Kom gerust langs, de koffie staat GRATIS voor u klaar!!!

‘LIKE’ US

OP FACEBOOK

www.tuincentrumdemooij.nl Noordwijkerweg 36 | Rijnsburg Tel. 071 408 09 59

Najaarsaanbieding! Omdat de nachten weer langer worden...

Tweede matras 50% KORTING

SUPER

50% Normaal 2 matrassen voor € 1.390,--

Herfsttijd is voorbereidingstijd!

DEAL

Nu 2 voor € 1.042,50

Ambachtsweg 24a • 2222 AL Katwijk • T 071 408 58 55 (Industrieterrein ’t Heen, tegenover de Gamma)

www. denachtwachtkatwijk.nl

Zorgeloos de winter in gaan begint met een goede voorbereiding. Laat uw (combi)ketel tijdig controleren en schoonmaken. “Wij komen graag langs voor controle en een onderhoudsbeurt”, aldus Hans Springer. En gedegen advies natuurlijk, ook over aanschaf. Want soms kan zelfs een onderhoudsbeurt niet meer baten. “Als de ketel ouder dan 15 jaar is, of als de eigenaar meer gasverbruik registreert, is het nuttig om over vervanging te gaan nadenken. Met een moderne en zuinige combiketel kun je zomaar 20% meer rendement krijgen. Dat scheelt heel veel gas en geld!” Centraal, kundig en snel Springer kan het weten. Hij zit al meer dan 35 jaar in het vak. Geen enkel aspect van centrale verwarming heeft nog geheimen voor hem. Springer verwarming begon in Leiden, verhuisde naar Leiderdorp, maar is nu neergestreken in het nieuwe bedrijvengebied Katwijkerbroek, tussen Katwijk en Valkenburg. “Een mooi centraal punt voor ons”, legt Springer uit. “Wij bestrijken ongeveer de regio 35 kilometer rondom Katwijk, grofweg de cirkel Den Haag, Zoetermeer, Alphen, Hillegom.” Met ‘wij’ bedoelt Springer zijn team van dertien mensen, waarvan tien monteurs in de buitendienst. “Ik ben trots op mijn team. De zaak draagt weliswaar mijn naam, maar zij doen het werk. En goed! Ze zijn geschoold, gemotiveerd en prettig in

de omgang.” De monteurs rukken niet alleen uit voor onderhoud en controle, maar uiteraard ook voor storingen. “Onze klanten kunnen dag en nacht bellen, 24 uur per dag, zeven dagen per week”, verzekert Springer. “Wij zéggen niet alleen dat we komen, we doen dat ook. Niemand wil tenslotte in de kou zitten of geen warm water hebben. Klanten kunnen er op rekenen dat vrijwel alle storingen binnen acht uur verholpen zijn.” Springer doet er alles aan om die wachttijd zo kort mogelijk te maken. De monteurs van het bedrijf wonen allemaal in de regio en kunnen dus snel ter plaatse zijn. “Maar natuurlijk kun je maar het beste op tijd zijn met je voorbereiding. Na de eerste écht koude dagen neemt de stroom storingen behoorlijk toe”. Ventileren Maar met alleen een goede verwarmingsinstallatie ben je er niet. Wat vaak onderbelicht blijft is de ventilatie van een huis. “En die is net zo belangrijk”, betoogt Springer. “Huizen zijn tegenwoordig zo goed geïsoleerd dat ventileren een harde noodzaak is. In de zomer zet je de ramen open, maar in de winter, als alles dicht gaat, is het natuurlijk wel belangrijk dat het vocht uit je huis kan, en frisse lucht er in.” Gelukkig is Springer ook expert als het gaat om ventilatiesystemen. “Vaak zit deze apparatuur in de buurt van de cv-ketel, dus dat kunnen we in één moeite meenemen.” Ook bij ventilatiesystemen is onderhoud en schoonmaak een belangrijke zaak. “Je wilt natuurlijk geen stof en schimmels in je systeem hebben.” Springer Verwarming: vakkundig, persoonlijk en betrokken!

EXCLUSIEVE KEUKENS • BADKAMERS • MEUBELS OP MAAT

Kuivenhoven keukenfabriek is gespecialiceerd in het fabriceren van exclusieve keukens, badkamers en meubels op maat. Maar ook kunt u bij ons terecht voor het renoveren van keukens en/of vervangen van bestaande apparatuur. Bel voor een afspraak of bezoek geheel vrijblijvend onze showroom en/of fabriek, waar een ervaren team van eigen mensen zorgt voor een kwaliteitsvolle invulling van uw wensen.

Wij maken uw interieur op maat zoals u dat wenst!

Oegstgeesterweg 204b I 2231 BD Rijnsburg I Tel: 071 - 40 21 339 I www.kuivenhovenkeukens.nl I info@kuivenhovenkeukens.nl

Ke va tel na ve f € rva 13 ng 98 en ,-

van nature... actief en verrassend!

G E E F T U D E Z E K E R H E I D VA N WA R M T E

betrouwbare warmte Katwijk 071 589 40 17 www.springerverwarming.nl

c e n t ra l e v e r w a r m i n g - o n d e r h o u d - s e r v i c e

Voor alles wat aandacht en vooral vakmanschap nodig heeft!

Springer Verwarming Katwijkerbroek 45 2223 XN Katwijk 071-5894017 m. info@springerverwarming/ www.springerverwarming.nl

Kalkbranderstraat 7 – 2222 BH Katwijk (T) 071 - 408 04 62 (F) 071 - 408 52 69 (M) 06 - 203 64 587

tegels sanitair badkamers

www.cosi-sanitair.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 23

Vrijwilligers aan het woord… Kè-je me nog verstaen? Over het Katwijkse dialect

Twie In de column van deze maand komen woordjes aan de orde met daarin het Katwijkse telwoord twie. Allereerst het rangtelwoord tweede, waarvoor in het Katwijks drie verschillende woorden worden gebruikt; naast het algemenere twiede ook de meer bijzondere termen twiedes en twies. Van iemand die tweede geworden is bij een spelletje of wedstrijd kun je in het dialect namelijk zowel zeggen Hij was twiede als Hij was twiedes of twies. De Katwijkse voorliefde voor verkleinwoorden kom je ook hier tegen: Ze hadde jaere lang maer ien kind, maer laeter kwam d’r toch nog een twiedertje bij. Bij het knikkeren was je twiedelest, als er na jou nog twee kwamen die als laatsten wierpen (de ien-nae-leste en degene die lest was). Twiedehans is tweedehands. Die auto van ‘m is ’n twiedehansje. Het andere woord voor tweedehands, halfsleet, wordt vaker gebruikt naar het schijnt. Voorbeeldzin: Ze hebbe halfslete kempjoeters nae een skool in Roemenië ebrocht. Een twiefies is een tandem en twiegerande sokke zijn twee verschillende sokken: Je kon zien dat z’n òòge nog dichtzaete; hij had twiegerande sokke an-etrokke. Twiegerand betekent dus tweeerlei. Je hebt ook driegerand, viergerand enz. en allegerand is

allerlei of met een ouder Nederlands woord ‘allerhande’. In de haeve laege (ook lagge/logge) allegerande skepe. Een verouderd Katwijks woord is twielicht voor schemering (twilight in het Engels, Zwielicht in het Duits). Skemere is in het dialect niet alleen schemeren, maar ook bij het schemerlicht van enkele zwakke lichtbronnen (bijv. een paar schemerlampjes) in de huiskamer zitten: Die auwe mensies zitte graeg lang te skemere. Een twiepitter is niet alleen een tweepits petroleumstel; het is ook een tweecilinder motor. Verder heb ik de term ook wel eens gehoord voor een agent met twee strepen (vroeger waren dat zilveren V-tekens op de bovenmouw). Toe ie te hard ereen hadde, wier ie bekeurd deur een twiepitter. Mit z’n twietjies is met zijn tweetjes. Twietjies zijn ook dauwbramen met maar twee besjes. Braemplokkers laete de twietjies en drietjies (want die heb je ook) maestal staen. Tot slot de twietapper. Dit is een dubbele borrel, bijvoorbeeld een dubbele jenever of whisky. Dit zou trouwens een mooie naam voor een Katwijks café kunnen zijn ! Jaap van der Marel en Leendert de Vink www.katwijkswoordenboek.nl

Mijn naam is Hanneke Hoek en ik ben vrijwilliger bij Stichting Welzijn Ouderen KRV. Zelf ben ik dertig jaar als verzorgende werkzaam geweest in de ouderenzorg. Met de kennis en ervaring die ik in al die jaren heb opgedaan, ben ik gevraagd om mee te draaien in een nieuw project: ‘Bienvenue’. Dit project heeft ten doel een ontspanningsmiddag te organiseren voor thuiswonende ouderen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers. ‘Mantelzorger’: een mooi woord! Ook ik zorgde voor mijn moeder, gewoon zoals het hoorde en al generaties lang werd gedaan. Ik heb deze zorg jarenlang gecombineerd met mijn werk en de zorgen voor mijn gezin. Op een dag zei mijn dochter: “Mam, jij bent ook mantelzorger en dat is best zwaar!”. Mantelzorger, oké! En je gaat nadenken over dat woord. Het houdt veel in; in het begin past de mantel je goed. Maar opeens merk je dat hij zwaarder wordt; je vult je zakken met zorg, verdriet, onmacht, vermoeidheid. Maar ook met dankbaarheid; de vreugde in haar ogen als je bij haar bent en de liefde die ze geeft, zodat je je weer even kind voelt. En je knoopt je jas dicht, zodat niemand erbij kan, dat houd je voor jezelf! Op de mantel zitten zakken, die kun je zien en je geeft er gul uit; liefde, geduld en betrokkenheid. Je troost haar als ze huilt en je lacht als ze plezier geeft. Je blijft geven uit deze zakken. Want je houdt van haar, hoe ze ook is geworden; een moeder met dementie. Bienvenue Mijn zus kwam vaak met onze moeder naar Bienvenue, ze genoot er enorm van en wij van haar. Gezellig met iedereen koffie drinken, kletsen en leuke activiteiten doen in het museum. En nu zijn dit mooie herinneringen geworden aan mijn moeder, die begin dit jaar helaas is overleden. Wij als vrijwilligers van Bienvenue zouden zo graag willen dat u, als mantelzorger, ook deze bijzondere momenten zou kunnen beleven met diegene voor wie u zorgt! Ervaar

Bezoek aan het Alzheimer Café; misschien iets voor u? Steeds meer mensen lijden aan de gevolgen van dementie, ook in Katwijk. Het overkomt niet alleen ouderen zoals vaak aangenomen wordt. Ook mensen tussen de 30 en 60 jaar kunnen getroffen worden door een van de vormen van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de bekendste is. Het Alzheimer Café in Katwijk wil deze mensen en hun naasten informatie geven over medische en psychosociale aspecten van dementie. Het Café biedt steun bij het verwerken en aanvaarden van deze ziekte.

diagnose belangrijk is. Geheugenstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben. Het is daarom belangrijk te achterhalen wat de oorzaak van de klachten is. Een goede diagnose kan veel onzekerheid wegnemen. Belangrijke zaken voor de toekomst kunnen nog geregeld worden.

‘Als mensen getroffen worden door dementie, is dit een blijvende ramp. Mensen met dementie voelen zich onveilig, omdat zij de greep op het eigen functioneren steeds meer verliezen, een proces waar niet tegen te vechten valt’, aldus Alzheimer Nederland, de patiëntenvereniging voor mensen met dementie. ‘De aanwezigheid van een Alzheimer Café in een woonplaats biedt getroffenen een vorm van slachtoffer hulp door informatie te geven, contacten te leggen met lotgenoten en hulpverleners in een vertrouwelijke, veilige sfeer’.

gekozen, maar inmiddels zo ingeburgerd. Het concept Alzheimer Café is door de patiëntenvereniging Alzheimer-Nederland, vastgelegd in een octrooi. Een dergelijk octrooi beschermt de naam, inhoud en het concept van een Café. De term Alzheimer Café is dus een beschermde naam, dat niet zomaar veranderd mag worden. Inmiddels draaien er ruim 200 cafés in veel verzorgingshuizen en ontmoetingscentra in Nederland.

De term ‘Café’ roept associaties op met horeca; gezellig met zijn allen aan de bar met een biertje en een babbeltje. Een Alzheimer Café is alles behalve een horecagelegenheid. Het is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners en overig belangstellenden. De term Alzheimer Café is destijds wellicht wat ongelukkig

In Katwijk zijn de bijeenkomsten telkens op de tweede woensdag van de maand in ontmoetingscentrum ‘De Zwanenburg’, aan de Zwanenburgstraat 62. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar en om 19.30 start het programma. De bijeenkomsten eindigen tussen 21.15-21.30 uur. Voor de komende maanden staan de volgende onderwerpen centraal: 10 oktober: Waarom een goede

14 november: Beschermende hulp bij keuzes en beslissingen. Dementie veroorzaakt op den duur stoornissen in ons denken, handelen en organiseren. Goede doordachte besluiten nemen is daardoor niet meer mogelijk. Het is belangrijk om dan bepaalde zaken goed geregeld te hebben. Maar hoe regel je dat? En wat kan er allemaal geregeld worden? 12 december: Een naaste vertelt. De gevolgen van een ziekte kunnen zwaar drukken op relaties met dierbaren. Dat vraagt om aanpassing, maar hoe? De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk, aanmelden is dus niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, GGZ Duin- en Bollenstreek, Topaz, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, Marente en Alzheimer Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, Margreet Gillebaart, tel. 4016347. U kunt ons ook via twitter volgen: http:// twitter.com/AlzheimCafeKatw

AGENDA Maandag 17.00 Seniorensport, Sporthal Pieter Groen College 18.15 Seniorensport, Sporthal Pieter Groen College

Dinsdag 09.30 Country line dansen, wijkgebouw de Wiek 10.00 Computerplein, buurtcentrum Rijndal 10.00 Spreekuur ouderenadviseur, de Zwanenburg 15.15 Seniorensport, Boorsmazaal 18.30 Seniorensport, Gymzaal Parklaan 19.45 Seniorensport, Gymzaal Parklaan 20.45 Seniorensport, Gymzaal Parklaan

ook de verbazing die ik zag bij een zoon die naar zijn vader keek en zei; “Ik heb mijn vader al zo lang niet horen praten, ik ken hem alleen nog als een stil geworden man”. U kunt ook bij ons terecht met uw zorgen en vragen. Een luisterend oor en een goed gesprek doen altijd goed en zonodig kunnen wij u doorverwijzen naar een van onze professionals. Nieuw seizoen, nieuw programma Graag ontmoeten wij u (weer) in oktober. Nieuw is dat wij u twee keer per maand een middag aanbieden in het Katwijks museum van 15.00 tot 16.30 uur. U kunt van 15.00 tot 15.30 uur inlopen voor een kopje

koffie en vanaf 15.30 uur bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit. Het najaarsprogramma ziet er als volgt uit: 10 oktober creatief met herfstmateriaal; 24 oktober memory-walk; 7 november in beweging; 21 november levendig spel; 5 december surprise en 19 december kerststukje maken. Bienvenue is een project van Stichting Welzijn Ouderen KRV in samenwerking met de GGZ, Topaz, Marente, DSV en Alzheimer Nederland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria van der Plas, Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP te Katwijk, tel. 4016347.

Boodschappendienst in Valkenburg weer van start De boodschappendienst in Valkenburg gaat op 1 oktober weer van start. Deze dienst is opgericht door vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen KRV. Senioren van Valkenburg kunnen gedurende de wintermaanden een beroep doen op deze vrijwilligers voor hun dagelijkse boodschappen. Wordt het voor u als oudere Valkenburger te lastig om de wekelijkse boodschappen thuis te krijgen? Kunt u niet zelfstandig, alleen boodschappen doen of de winkel bereiken en kunt u hierbij ook geen hulp vragen aan familie, buren en/of vrienden? Dan biedt de boodschappendienst uitkomst! U kunt tijdens de wintermaanden van 1 oktober tot 31 maart

een beroep doen op de vrijwilligers van Stichting Welzijn Ouderen KRV. Zij kunnen u begeleiden naar de winkel, zodat u zelf uw boodschappen kunt uitzoeken. Als u niet meer zo mobiel bent, dan kunnen zij voor u de boodschappen halen aan de hand van een boodschappenlijstje met aangepast geld. U kunt met de vrijwilliger een dag en tijd afspreken. Voor gemaakte onkosten brengt de vrijwilliger € 1,50 in rekening. U kunt contact opnemen met de volgende vrijwilligers: mevrouw Dijkhuizen, tel. 4073854, mevrouw Lamboo, tel. 4016773 en mevrouw Ouwersloot, tel. 4013274. Wilt u informatie over de boodschappendienst, dan kunt u bellen naar Stichting Welzijn Ouderen KRV, tel. 4016347.

Woensdag 09.15 Fietsen, vertrek bij Zwanenburg 10.00 Koffie-inn, Zwanenburg (om de week) 10.00 Computerplein, Zwanenburg 11.00 MBvO, de Duinrand 12.45 Seniorensport, Boorsmazaal 14.00 Seniorensport, Boorsmazaal 15.15 Seniorensport, Boorsmazaal Donderdag 09.30 MBvO, de Zwanenburg 10.00 Koffie+, buurtcentrum Rijndal 11.00 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 11.00 MBvO, de Duinrand 12.15 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 13.30 Seniorensport, Sporthal Rijnsoever 13.45 Volksdansen, wijkgebouw de Wiek 14.00 Spreekuur ouderenadviseur, buurtcentrum Rijndal

Gratis bloeddrukmeting De Vegro Thuiszorgwinkel in Katwijk biedt gratis bloeddrukmetingen aan op woensdag 3 oktober tussen 10.00 en 15.00 uur. Een afspraak maken is niet nodig; men kan gewoon binnenlopen. De bloeddruk wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na de meting staan de medewerkers klaar om vragen te beantwoorden en tips te geven. Regelmatige bloeddrukcontroles zijn belangrijk, omdat een hoge bloeddruk een risico kan vormen voor de gezondheid van hart en nieren. Vegro Thuiszorgwinkel, Steenbakkerstraat 1d (industrieterrein ’t Heen), Katwijk. Elke eerste woensdag van de maand kan men hier tussen 10.00 en 15.00 uur terecht om gratis de bloeddruk te laten meten.

Alzheimer Café Katwijk, woensdag 10 oktober

Het belang van een goede diagnose In dienstencentrum Zwanenburg is er woensdag 10 oktober van 19.0021.30 uur weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café. Centraal op deze avond staat het thema ‘het belang van een goede diagnose’. De diagnose dementie wordt niet altijd tijdig gesteld. Redenen daarvoor kunnen zijn dat patiënten en hun naasten de klachten niet herkennen, of uit angst, schaamte of onzekerheid hun klachten zo lang mogelijk verbergen of ontkennen. Door een vroegtijdige diagnose te laten stellen, kan veel leed voorkomen worden. Ook kan een diagnose andere ziektebeelden uitsluiten die gepaard

kunnen gaan met geheugenstoornissen. Een goede diagnose kan uitkomst bieden in een vaak lange periode van onzekerheid. Ook biedt het de patiënt en zijn omgeving de mogelijkheid om zich op de toekomst voor te bereiden door bijvoorbeeld zorg te plannen en de medische en-psychologische behandeling in gang te zetten. Op deze avond zal informatie gegeven over het belang van een diagnose, en welke wegen door betrokkenen bewandeld kunnen worden om een diagnose te krijgen en hoe een diagnose tot stand komt. Alzheimer Café, dienstencentrum

Zwanenburg, Zwanenburgstraat 62 te Katwijk aan Zee. Alzheimer Café Katwijk is een ontmoetingspunt voor iedereen die meer wil weten over het onderwerp dementie. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. Het Alzheimer Café Katwijk is een samenwerkingsverband tussen Curadomi, DSV, GGZ Duin- en Bollenstreek, Topaz, Stichting Welzijn Ouderen Katwijk, Marente en Alzheimer Nederland. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Corrie Wassenaar,TopazOverduin, tel. 4056258 of volg ons via twitter twitter.com/AlzheimCafeKatw.


24 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 24

IN RIJNVOGELVLUCHT FOTO’S: PIET VAN KAMPEN

Zwaarbevochten maar verdiende Voorbeschouwing Rijnvogels-Nootdorp zege Rijnvogels-vrouwen

Trots hoofdsponsor Vestiging Katwijk Zeeweg 117 071 - 406 05 00 info@verheesnotarissen.nl

Vestiging Rijnsburg Sandtlaan 45 071 - 409 71 97 www.verheesnotarissen.nl

Derde zege op rij van tweede Na een moeilijke start van het seizoen (twee nederlagen), heeft het tweede schip van de Vogels onder leiding van kapitein Huig Jan Heeringa de goede koers te pakken. Afgelopen zaterdag liet het – overigens ternauwernood) – de kampioen van vorig seizoen Noordwijk, met 4-3 de hielen zien. Na een in de tweede helft riante 4-1voorsprong, werd het in diep in de wel erg lange blessuretijd nog 4-3. Op dat moment speelde de gastheren met tien man omdat de wissels waren opgebruikt. Maar goed, de derde zege op rij was binnen en het genoegen zal er niet minder om zijn geweest. Het team speelde een gedegen eerste helft waarin de bezoekers toch al snel door Pieter Koen de leiding namen, maar de weer goed acterende Andreas

Elke week verrassende aanbiedingen!

Wassenaarseweg 71a - 2223 LA - Katwijk Fax: 071 - 4078136 - Tel: 071 - 4016905

Stam nivelleerde deze binnen de minuut met een prachtig inkruller vanaf twintig meter. De pareerpoging van doelman Jonatan Nieuwenhuizen was een vergeefse luchtreis. Nog voor de thee mocht hij twee keer vissen. De van een blessure herstelde Dirk Varkevisser bleek nog niet aan ‘speed’ te hebben ingeboet en anticipeerde sneller dan de goalie op een dieptepass, omspeelde hem en schoof uit een moeilijke hoek de 2-1 binnen. De 3-1 van Yuri van Es mocht er ook zijn. Na een afgeslagen hoekschop nam hij vanaf twintig meter de knikker op zijn rechterpantoffel. Nieuwenhuizen was kansloos. Andreas Stam verruimde de marge die na het terugkomen van Noordwijk dus net voldoende bleek voor de derde driepunter.

De 1-0 overwinning op VVIJ uit IJsselstein kwam op het goede moment voor het vernieuwde en jeugdige vrouwenteam. Na een paar ongelukkige nederlagen en slechts één winstpartij, konden er na een op inzet gewonnen wedstrijd gelukkig weer drie puntjes aan het nog magere totaal worden toegevoegd. Goed voor het zelfvertrouwen. Daar waar het vorige week misging, hield de Katwijkse verdediging knap stand nadat Laura de Best haar team al in de 10e minuut na een corner op een 1-0 voorsprong had gezet. Het gevolg van een gedreven spelend Rijnvogels, dat van het begin af aan de tegenstander ÁLQN RQGHU GUXN ]HWWH 'LYHUVH NDQVHQ om de marge verder te verruimen, werden echter niet verzilverd waardoor het met name na de rust steeds spannender werd. De bezoeksters roken kansen om de zaken recht te trekken, maar slaag-

r"%.*/*453"5*&4 r""/(*'5&4 r'*4$"-&"%7*&;&/

Kort overig nieuws Stem ook nu weer mee Onze club staat momenteel tweede in de provinciale tussenstand van de Leukste Sportvereniging. We lopen in op koploper PKC uit Papendrecht. Breng opnieuw je stem uit via internet (zie website FC Rijnvogels), want je stem voor de gemeentelijke verkiezing in de voorronde telt niet meer. DOEN! Samen stemmen om de 5LMQYRJHOVQDDUGHODQGHOLMNHÀQDOHWH loodsen.

den hier niet in. Een compliment voor de defensie die vandaag de nul wist vast te houden. Het werd nog even benauwd toen een verkeerde terugspeelbal noodlottig dreigde te worden, maar met kunst- en vliegwerk werd het onheil uiteindelijk bezworen. Wat duren tien minuten blessuretijd dan toch lang en wat loopt de spanning dan toch hoog op. Vooral als de lonkende zege zo hard nodig is. Daarom klonk het eindsignaal van arbiter Zirkzee als muziek in de oren van de vrouwen en de trouwe aanhang. Hard werken en vooral verbeten strijd leverend heeft de vrouwen dit keer geen windeieren gelegd. De verdiende beloning was er naar en was vanzelfsprekend zeer welkom om weer het nodige zelfvertrouwen bij te tanken voor het team van trainer René de Vries die ook opgelucht adem kon halen.

De Vogels zijn voor het eerst sinds jaren wel zeer voortvarend van start gegaan. Na vijf wedstrijden staan zij ongeslagen aan de kop van de ranglijst die zij echter qua puntenaantal met Deltasport en FC ’sGravenzande moeten delen. Maar dankzij een veel beter doelsaldo (19-4) mogen zij zich vooralsnog lijst aanvoerder noemen. Noblesse oblige oftewel adel verplicht. Maar laten de Vogels vooral met beide pootjes op de grond blijven staan. Om aanstaande zaterdag tegen het bezoekende Nootdorp weer van nul af aan te beginnen. Het waren in het vorige seizoen doelpuntrijke ontmoetingen. Thuis werd er met 4-3 gewonnen en in Nootdorp wist een tiental uiteindelijk nog een 3-3 uit het vuur te slepen. Voortekenen voor weer een amusant en doelpuntrijk duel? Het heeft er alle schijn van. De bezoekers die ook aardig meedraaien versloegen afgelopen zaterdag tijdens een gemeentelijk onderonsje (Pijnacker/Nootdorp) DSVP met 3-0. Is dit voor het team van Arie van der Padt een opsteker om vol zelfvertrouwen naar De Kooltuin af te reizen? De Kooltuin, waar de equipe van Hein van Heek haar tot op heden ongeslagen status voor eigen publiek ongetwijfeld zal willen handhaven. Gegeven voornoemde feiten belooft het in de thuishaven van de Rijnvogels weer een aangenaam voetbalmiddagje te worden. Zoals gewoonlijk begint de voorstelling weer om 14.30 uur.

Pupil van de week Moh Addab ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Administratiekantoor Verzekeringen en hypotheken Rijnstraat 58 - 2223 ED Katwijk 071 - 407 58 38

www.otto-advies.nl

VAN KESTEREN Lid NOAB Rijnstraat 93a 2223 EA Katwijk E-mail: Internetadres:

Tel. 071 - 408 26 24 Fax 071 - 402 79 64 info@kesterenadm.nl www.kesterenadm.nl

Ambachtsweg 3 Katwijk Tel. 071 - 402 80 46

Aanstaande zaterdag mag het talent Moh uit de F1 tijdens de wedstrijd FC Rijnvogels-Nootdorp zijn opwachting maken als pupil van de week. Net als de supporters hoopt hij natuurlijk dat zijn club het weer goed zal doen zoals in de voorgaande wedstrijden. Dan wordt het voor deze jonge knaap een extra leuke middag.

Jubileumwedstrijd Katwijkse politiehondendressuurclub

Valken’68 koploper na winst bij Gouda Door de winst bij Gouda staan de Valkenburgers op de eerste plaats na vijf gespeelde wedstrijden. Alleen als DUNO de inhaalwedstrijd wint van Naaldwijk op zaterdag 20 oktober kunnen zij gelijk komen met Valken’68. In het begin van de wedstrijd waren de kansen en mogelijkheden voor de thuisclub. Spits Corstiaan Paap van Gouda was dichtbij een doelpunt voor Gouda, maar vond de doelman Valken’68 Erwin van der Nagel op zijn weg. Diezelfde Van der Nagel redde de bezoekers uit Valkenburg in twee instanties met prachtige reflexen. Eigenlijk uit de eerste kans voor Valken’68 valt dan de 0-1. De mee opgekomen Lars van Bommel bood Joeri Driebergen (23e min.) op de 0-1. Diens inzet was de doelman van Gouda Kevin Harrand te machtig. Direct na de treffer van Valken’68 was wederom Erwin van der Nagel het schot de baas van de aanvoerder van Gouda Laurens Borg- de aanvoerder speelt al 12 jaar in het eerste van Gouda – het leverde wel de eerste corner op voor Gouda. Na een halfuur spelen viel de geblesseerde Ronald Kuyt uit met een achillespees en werd vervangen door Jean-Paul Verkade. Na de rust was Valken’68 heer en meester op het veld. Gouda wilde

wel maar kon geen tegenstand meer bieden aan Valken’68, dat dus kon uitlopen naar de 0-2. Via een goede pass van Jean-Paul Verkade op Lars van Bommel kon Sven Boonstoppel (55e min.) de 0-2 aantekenen. Na de 0-2 waren er diverse kansen voor 0-3 en meer voor ondermeer voor Sven Boonstoppel en Lars van Bommel. Ook invaller Bastiaan de Mooij voor William van Voorbergen was met een kopbal en schot dichtbij de 0-3. Die valt dan toch in de toegekende blessuretijd. De treffer komt op naam Lars van Bommel (93e min.), die op snelheid de verdediging van Gouda zijn hielen liet zien en de doelman omspeelde. Voor de van Oegstgeest over gekomen middenvelder/aanvaller was het zijn eerste treffer in competitie verband. Door deze overwinning kan Valken’68 met een gerust leven naar de volgende wedstrijd tegen SVC’08, maar volgens de Valkenburgse analist van SVC’08 dicht deze Valken’68 geen overwinning toe. SVC’08 won thuis met 1-0 van Monster. Zaterdag 6 oktober speelt Valken’68 1 thuis tegen SVC’08 1, aanvang van de wedstrijd 14.30 uur. Het tweede elftal speelt om 11.00 uur thuis tegen de koploper Voorschoten 2 dat aan de leiding gaat met 15 punten uit 5 gespeelde wedstrijden.

Benieuwd naar het leven van een majorette? Zelf eens met een baton zwieren en zwaaien? Op woensdag 10 oktober houden de majorettes van UNI een open avond. Tussen 18.00 en 19.00 uur kan worden gekeken en meegedaan door iedereen vanaf 6 jaar. De open repetitie vindt plaats in de gymzaal van CBS de Duinroos, locatie Zanderij.

FOTO: PR.

Open repetities majorettes

telling van de keurmeesters bleek dat de heer Van Brakel van de politiehondenvereniging ‘Zwijndrecht’ met zijn Mechelse herder ‘Doerak’ de eerste prijs won, een prachtige beker met inscriptie. Ook voor de andere deelnemers was er een bokaal. Na de prijsuitreiking werd er nog geruime tijd nagepraat over de bijzonder geslaagde dag, waarbij het weer geweldig meewerkte.

iedereen verdient een morgen

Loterij voor mini-tennisbaan Tijdens de finaledag van de MVKV clubkampioenschappen was de trekking van de Kids-court loterij, die uiteindelijk € 7.000,- heeft opgebracht. De opbrengt is bestemd voor de realisatie van een mini-tennisbaan voor jeugdige spelers op het nieuwe tennispark van MVKV, dat vanaf maart 2013 open zal zijn. Op de foto staan de prijswinnaars van de loterij (v.l.n.r.): Yvonne Houwer (winnares één minuut winkelen), Paul Kraan (eigenaar AH Hoornesplein), Jan de Beste (winnaar I-pad), Marco Maat (hoofdprijswinnaar scooter) en Arjan Luyten (eigenaar Luyten Tweewielers). De complete lijst prijswinnaars is te bekijken op www.tcmvkv.nl.

FOTO: PR.

De van Oegstgeest overgekomen Lars van Bommel scoorde zaterdag zijn eerste competitiegoal voor Valken’68.

In het ochtendgedeelte van de wedstrijd moesten voornamelijk gehoorzaamheidsproeven worden afgelegd. Hierbij werd de werklust, speurzin en de zoekkwaliteiten gekeurd. Na de middagpauze, waarin men kon genieten van door de leden zelf gebakken en gerookte vis, was het spectaculaire gedeelte van het programma aan de beurt. Twee gediplomeerde helpers, met hun zware bijtpakken, testten de honden op hun stokvastheid, schot en werpvastheid en hun snelheid, waarmee zij de pakwerkers tot staan wisten te brengen. Het in grote getale aanwezige pu-

bliek genoot van de onvoorstelbare snelheid, waarbij de helpers de grootste moeite hadden om op de been te blijven. Er was veel bewondering voor de honden, dat zij een zich overgevende persoon in plaats van te bijten, alleen maar bewaakten totdat de geleider hem weer ophaalde. Aan het eind van de middag werden eerst de punten geteld met daarna de prijsuitreiking. Na de

FOTO: PR.

FOTO: GERRIT VAN DER NAGEL

Aan de 1e Mientlaan in Katwijk, naast het voormalig marinevliegkamp, was afgelopen zaterdag een wedstrijd voor politiehonden. Dit ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de plaatselijke dresseerclub PHDC Katwijk en omstreken, die daar haar oefenterrein heeft.

Catwyck C1 in het nieuw Jongens C1 van hockeyclub Catwyck zijn voor dit sportjaar in het nieuw gestoken door Lakeman Liften. De spelers op de foto (v.l.n.r): William Corsel, Jesse Ouwehand, Luuk van Duijvenbode, Nick Remmelzwaal, Yarne van der Loo, Maarten den Dulk, Raymond Klinkenberg, Stef Remmelzwaal, Luke Labree, Abe ten Thij, Pieter van der Wel, Tim van der Plas en liggend Pieter van der Eijkel zijn in ieder geval erg blij met hun outfits.

Rijnvogels D1 in nieuwe tenue De jongens van FC Rijnvogels D1 zijn onlangs verrijkt met een fraai tenue dat voor trainingen en uitwedstrijden (als de tegenstander in het rood is) wordt gedragen. De gelikte outfit is geschonken door De Mooij Bloemen waar het team en de begeleiding erg dankbaar voor is. Het team bestaat uit: (boven v.l.n.r.): Rowin van Duijn, Maurits Haasnoot, Jan-Paul Hoek, Jan van Duijn, Julian Jochems, Bram Muller en Emma van Duijvenbode. Onder: Joey Brandon, Jesper Vliegenthart, Martijn de Mooij, Timon van Duijn, Dennis van Duijn, Bart van der Plas. Jesse van Duijn ontbreekt op de foto.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 25

Voortvarende start vernieuwd Rijnsoever

FOTO: A.T. DE WINTER

Maarten Cieremans (links) en Atam Koroglu (rechts) gaan blind voor de bal, publiek houdt adem in.

Volle pond voor Katwijk in Gouda In Gouda wist Katwijk weer eens te winnen, zij het uiteindelijk wel wat moeizaam. Tot twee keer toe kwam het op een marge van twee goals, maar zag het Jodan Boys toch nog de aansluitingstreffer vinden. Uiteindelijk bleef het bij 2-3 en pakte het en passant de koppositie terug.

De afgelopen twee wedstrijden werden er door de Katwijkers maar liefst vijf punten gemorst. En dus was er iets goed te maken voor de oranjehemden. Makkelijk zou dat echter niet worden. Tegenstander Jodan Boys was op de kop af al elf maanden ongeslagen in eigen huis en wist in de Topklasse alle negen punten binnen te harken op het eigen kunstgras. Als er van kunstgras gesproken mag worden, de veelbesproken betonplaat op het Goudse sportpark doet veel denken aan het veld van Sparta Nijkerk enkele sei-

zoenen geleden. Net als daar, struikelen toch veel ploegen daarover. Dit seizoen al IJsselmeervogels, Kozakken Boys en Excelsior ’31. Katwijk, daarentegen, bleef overeind. Zij het uiteindelijk wel wat moeizaam. Tot twee keer toe kwam het op een marge van twee goals, maar zag het Jodan Boys toch nog de aansluitingstreffer vinden. Uiteindelijk bleef het bij 2-3. Katwijk kwam vlak voor rust op voorsprong, na een eerste helft waarin het voetballend de betere was, maar dat niet in doelpunten (of zelfs kansen) wist uit te drukken. Jeffrey Jongeneelen kwam enkele keren makkelijk langs tegenstander Ahmed Ali, maar zijn schoten waren telkens een eenvoudige prooi voor keeper Michael de Leeuw. Jodan Boys aan de andere kant verstopte zich absoluut niet, maar moest het daarbij vooral hebben van momenten van onachtzaamheid bij de Katwijkers. En die waren toch niet zeldzaam in de eerste

Casper Smit debuteert in Rijnsoever 1 met alleen maar overwinningen.

eerste wedstrijd uit in Zoetermeer werd onder leiding van Roald met 4-6 gewonnen, waarbij zowel Nils als Anne een punt meepakte. Afgelopen vrijdag werd er zonder Roald afgereisd naar Schiedam waar het sterke Scyedam wachtte. Al snel bleek echter ook aan Schiedamse zijde de kopman te ontbreken. In een zeer lange wedstrijd, welke pas na middernacht beëindigd werd, werden zowel veteraan John Buyk als de wedstrijdritme missende Ronald van Kampen door het Rijnsoever-trio verslagen. Met name de wedstrijd tussen Nils Verkleij en Van Kampen werd een zinderende pot, welke met minimaal verschil in de vijfde game gewonnen werd.

Naast Roald van der Landen bestaat Rijnsoever 1 dit seizoen uit Casper Smit, Anne ten Hove en nieuwkomer Nils Verkleij. Helemaal nieuw is laatstgenoemde overigens niet, in de jeugd heeft de Noordwijker al een aantal seizoenen in Rijnsoever-tenue gespeeld. Het doel van het team is duidelijk: proberen te handhaven in de hoofdklasse, de hoogste afdelingsklasse.

na rust werd die voorsprong verdubbeld. Terwijl niemand stond op te letten, nam Jongeneelen snel een vrije trap op Sahadewsing, die met links De Leeuw in de uiterste hoek verschalkte. Daarmee zou de wedstrijd wel gespeeld moeten zijn, maar dat was (onder anderen) buiten oud-Katwijk Gino Mulder gerekend. Koud in het veld zette de rappe aanvaller zelf de aanval vanaf de middenlijn op en passeerde de beduusde Koroglu in de hoek. Het was de start van een boeiend slot van de wedstrijd, waarin Jodan Boys streed voor een punt en steeds meer ruimte liet. Ruimte waarvan invaller Donny van Oijen uiteindelijk wist te profiteren. Diep gestuurd vond hij Sahadewsing langs de merkwaardig ver uitgekomen keeper: 1-3. Maar daarmee was de wedstrijd nog steeds niet gespeeld. Susan was eerst nog dichtbij de 1-4, maar het Kees Graafland die de aansluitingstreffer vond. Daar bleef het echter bij voor de Goudenaren.

helft. Regelmatig was er een passje net even te zacht, waarbij de Gouwenaren konden oppikken voor een counter. Gevaarlijkst waren echter de vervaarlijk indraaiende corners, die Atam Koroglu nog een keer tot het uiterste deed strekken. Grootste kans was in de eerst helft echter voor de Katwijkers. Jerghinio Sahadewsing werd diep gestuurd, passeerde in een vloeiende beweging twee Jodan-jongens en vond vervolgens Martin van Eeuwijk. Voor de goal kreeg de spits echter de bal maar moeilijk onder controle en wist niet tot scoren te komen. Ook topschutter Joost Leonard kon in tweede instantie het net niet vinden, terwijl Ivo Rottiné uiteindelijk via een Gouds been over schoot. Vlak voor rust kwam Katwijk uiteindelijk toch op voorsprong. Een voorzet van Sahadewsing werd door Robert Susan doorgekopt op Leonard bij de tweede paal. Die zag zijn inzet, ietwat knullig, over de lijn gewerkt worden Leroy Branks. Vijf minuten

Met het vertrek van Matthijs van der Heiden, een minder vaak spelende Roald van der Landen en twee nieuwe spelers (beiden overgekomen van TOV) is de teamindeling op de schop gegaan, waarbij in eerste instantie de strategie gekozen is om in de breedte sterker te worden. Op korte termijn is het doel niet langer een zo hoog mogelijk spelend eerste team, maar juist ook een betere aansluiting van een tweede team. Tot vorig seizoen bestond er een gat van rond de vier klassen tussen Rijnsoever 1 en 2, waardoor doorstroming vrijwel onmogelijk bleek. In de nieuwe indeling is juist die doorstroming van zelfopgeleide spelers een primair doel geworden.

FOTO: PR.

Ondanks het kampioenschap van Tafeltennisvereniging Rijnsoever afgelopen seizoen in de landelijke derde divisie, heeft het eerste team van de vereniging een kleine stap teruggezet naar het hoogste afdelingsniveau. In een vernieuwde samenstelling worden er echter alweer prima resultaten neergezet. De derde ronde van de jeugdcompetitie bleek een zware. Drie van de vier Rijnsoeverteams verloren met 7-3. Jeugdteam 3 was de enige positieve uitschieter met een forse overwinning.

Zinderend Minimaal net zo zinderend was de 11-9 overwinning in de vijfde game van Casper Smit op Eduard Slijkoord, jaren terug ook in Rijnsoever-shirt te bewonderen geweest. Daar Eduard echter wel te sterk bleek voor Nils Verkleij en Anne ten Hove, en de dubbel (eveneens in

Na twee gespeelde wedstrijden staat het team er prima voor. De

Badmintonners KBC langzaam van start beste zaken door een 5-3 overwinning op Pijnacker 5. Door een blessure van een dame van tegenstander Pijnacker, rook KBC kansen en wist uiteindelijk te winnen. KBC 4 wist in hun uitwedstrijd tegen het Leidse Apollo 4 een punt te redden. Ondanks een blessure werd een gelijkspel behaald. KBC verloor met 5-3 van Wassenaar 4.

De herfst is echt begonnen en de badmintonners van KBC hebben inmiddels wel in de gaten dat hun tegenstanders niet langer met de gedachten bij de zomervakantie zijn. KBC 1 speelde gelijk tegen Bios 2 (4-4). KBC 2 wist geen set te winnen tegen Leiden 4 (8-0).KBC 3 wist als enige seniorenteam wel te winnen. KBC 3 deed deze week de

vijf games) richting Rijnsoever viel, werd een onverwachte 8-2 overwinning geboekt! Na twee wedstrijden leidt dit zelfs tot de eerste plaats in de hoofdklasse A. Komende zaterdag zal het team zich in de thuiswedstrijd tegen kampioenskandidaat De Sprint echter weer richten op het sprokkelen van punten. Het doel blijft voorlopig: marge opbouwen ten opzichte van de degradatiezone, waarbij de teller momenteel op 4 staat met zelfs een wedstrijd minder gespeeld. Kortom: een geweldige start van de competitie.

Programma Komende zaterdag 6 oktober, is er in de tafeltennishal aan de Sandtlaan in Katwijk een vol programma. Na de kennismakingscursus om 9.00 uur, spelen om 11.00 uur de jeugdteams een thuiswedstrijd. Direct daarna (14.30 uur) spelen zowel Dames 1, Heren 1 als Heren 3 een thuiswedstrijd. Genoeg redenen om (gratis) te komen genieten van de tafeltennissport bij TTV Rijnsoever.

morgen wil ik weer net zo’n jne dag als vandaag

KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl om te zien wat ú kunt doen. iedereen verdient een morgen

Quick Boys verliest derby van Sassems Ter Leede Quick Boys heeft zich een slechte dienst bewezen door de derby tegen Ter Leede te verliezen. De blauwwitten kwamen in de loop van de eerste helft terecht op voorsprong, in de tweede helft waren de rollen omgedraaid. Quick Boys kwam er niet meer aan te pas en moest toezien hoe de Sassenheimers de winst naar zich toetrokken.

Quick Boys had in de eerst helft het beste van het spel. Ter Leede beperkte zich tot verdedigen, de counter moest Ter Leede uitkomst bieden. Ondanks het verdedigende spel van Ter Leede wist Quick Boys in de loop van de eerste helft meerdere doelkansen te creëren. Na amper tien minuten spelen bracht Raydell Kewal uitkomst voor zijn team toen hij een doelpoging van Tommy Bekooij van de doellijn wegwerkte. Uit een moeilijke hoek wist Bekooij op aangeven van Derek van der Plas toch op doel uit te halen. Halverwege de eerste helft kwam Quick Boys verdiend op voorsprong door een doelpunt van Derek van der Plas. Op de linkerflank had Tommy Bekooij een aanval opgezet met Jaap van der Plas

waarbij de laatste erin in slaagde de bal pasklaar op het hoofd van Derek van der Plas te leggen die de bal onhoudbaar in de uiterste hoek van het doel plaatste. Met nog een kwartier te spelen zou Quick Boys nog een keer gevaarlijk worden bij een doelpoging van Tommy Bekooij die zijn doelpoging over de deklat getikt zag worden. Ter Leede gaf de verdedigende spelwijze nog niet op en bleef op de counter loeren. Quick Boys drong aan maar kwam niet verder dan het forceren van meerdere hoekschoppen die niet tot het voor de blauwwitten gewenste resultaat leidden. Met de rust in zicht zocht Ter Leede alsnog het offensief maar slaagde er niet in om doelkansen te creëren. Quick Boys ging rusten met een 1-0 voorsprong. Ter Leede had in de rust inspiratie opgedaan om alsnog een poging te wagen de wedstrijd naar zich toe te trekken. Kort na de hervatting liet Mike Philippo zich door zijn tegenstander verrassen die daardoor gelegenheid kreeg de bal op Yordi Teijsse af te leggen die hiervan direct profiteerde en doelman Patrick de Groot kansloos liet. Ter Leede was geïnspireerd door de gelijkmaker en zocht steeds vaker het doel van Quick Boys dat geen kans zag het initiatief in de wed-

strijd weer naar zich toe te trekken om de druk weer bij Ter Leede te leggen en voorlopig niet verder kwam dan een doelpoging van Derek van der Plas die net naast het doel belandde. Ter Leede zette steeds meer druk op het doel van de blauwwitten die moesten toezien hoe de tegenstander wel doelkansen creëerde. Zowel Robert Steemers als Yordi Teijsse hadden hun team op voorsprong moeten zetten maar wisten hun doelkansen niet op waarde te schatten. Inmiddels liepen de blauwwitten achter de feiten aan, onderlinge duels werden niet gewonnen. Ter Leede rook de winst en drong steeds feller aan. De wissels van coach Jos van Eck brachten geen verlichting voor Quick Boys. Met nog een kwartier te spelen kwam Ter Leede op voorsprong. Weer een doelpunt van Yordi Teijsse die uit een vrije schop alle ruimte kreeg om de bal op doel te plaatsen om Patrick de Groot weer kansloos te laten. Die achterstand gaf Quick Boys geen inspiratie om tenminste een punt uit deze wedstrijd te halen. De blauwwitten bleven onmachtig een doelkans te forceren, zodat Ter Leede de winst naar zich toe kon trekken.

Op het Strandplein aan de Boulevard concentreerden zich finish en start van het evenement. De strandpaviljoens Het Strand en Zomers vervulden hierin een centrale rol en dienden ter ondersteuning van alle activiteiten. Op het plein was het ’s ochtends al een drukte van belang met het inrichten van de sportmassage en EHBO, omkleedtenten, viskraam, springkussens, fruit, sportdrankjes en muziek.

Nog soepel door de Katwijkse duinen aan het begin van de wedstrijd.

Het enthousiasme van de deelnemende kinderen vormden een goede ‘opwarmer’ voor de start van de volwassenen. Bij de 1 km won bij de meisjes Ellen de Kremer uit Noordwijk (4,08 min) en bij de jongens Johanan ten Hove (4,03). Bij de 2 km finishte Marie Volle uit Krimpen aan de Lek als eerste (9,00) en werd bij de jongens Burt van der Plas eerste (7,58).

Om klokslag 11.00 uur werd het startschot gegeven voor de 1 km Jeugdloop door mevrouw Saton, moeder van de hoofdsponsor. De 2 km Jeugdloop startte om 11.30 uur.

Trainster Ada van der Meulen verzorgde voorafgaande aan de start een professionele ‘warming-up’ voor de deelnemende lopers. Ondertussen liep de spanning tijdens het opstellen aan de start langzaam op. Om precies 12. 00 uur werd het startschot gegeven. Onder veel belangstelling van familie, vrienden en andere belangstellenden vertrokken de atleten over de Boulevard, die dit jaar voor het eerst helemaal was afgesloten. Het parcours werd door de vele deelnemers weer als schitterend, maar zwaar ervaren.

FOTO: PR.

Derek van der Plas in duel met Ter Leede-verdediger Frank de Groot.

De weergoden de Saton Optiek Halve Marathon van Katwijk gunstige gezind, het weer bleef prachtig. De ambitie van de organisatie lag dit jaar hoog. Zij waren vastbesloten om de magische grens van duizend deelnemers te overschrijden. Kosten noch moeite werden gespaard om het evenement een nog professioneler karakter te geven. Dat deze inspanningen beloond werden bleek uit het aantal inschrijving: 1.025 deelnemers hadden zich voor de verschillende wedstrijden ingeschreven. Onder hen bevonden zich ook oud-keeper Edwin van der Sar en prins Pieter Christiaan.

FOTO: PR.

FOTO: HANS VAN DUIJN

Halve Marathon: meer dan duizend deelnemers

De finish in zicht op de Boulevard.

Bij de 5 km finishte als eerste man Fons Mauritz uit Krimpen aan de Lek met 17,50. Bij de dames was dit Sanne Averesch van het team Nijgh en Schaap met een tijd van 21,14. Bij de 10 km werd bij de heren de Katwijkse Maarten Jumelet eerste met een tijd van 36,26 min. Lisselotte Andriese uit Zoeterwoudedorp ging met een tijd van 44,32 als

eerste van de dames over de finish. Bij de businessrun won bij de heren het team van Delphine met een gemiddelde tijd van 1,55.14 en bij de dames Running Center Katwijk met een gemiddelde tijd van 2,20.05. De uitslagen van de Halve Marathon (21,1 km) zijn: categorie tot 34 jaar: heren, Bart van der Kruk uit Monster (1,24.58 uur); dames, Anne-Marije Captijn uit Monster (1,54.12). Categorie 34-44: heren, Maurits Heikoop uit Nieuwerkerk aan de IJssel (1,22.39); dames, Helmie Ramakers uit Den Haag (1,35.37). Categorie 45-54: heren, Ronald de Roos uit Utrecht (1,22.05); dames, Inez-Anne Haagen uit Amsterdam (1,26.56). Categorie 55+: heren, Harm van Bruggen uit Rijnsaterwoude (1,27.22); dames, Leny van der Plas uit Katwijk (1,45.17). Het schitterende weer bracht veel toeschouwers op de been en op het Strandplein was dan ook gezellig druk. Alle atleten finishten onder luid gejuich van de toeschouwers die hen verwelkomden met applaus, aanmoedigingen en bloemen. Rond 15.00 uur kwam er een einde aan dit schitterende evenement, want zeg nou zelf, de Halve van Katwijk, het is blijft een grandioze belevenis. Voor alle uitslagen:www.uitslagen. nl en www.avrijnsoever.nl


TE KOOP

Oranjestraat 2 Katwijk

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op benen, billen, taille en buik.

25% KORTING

De oplossing is Lypossage!

op alle raamdecoratie van

RIVIÈRA MAISON

Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op de vet- en vochthuishouding.

Deze actie is geldig van 1 t/m 31 oktober 2012

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder. Mooie goed onderhouden hoekwoning - vier slaapkamers, ruim souterrain en zolder; - grote zonnige tuin; - grote vrijstaande garage; - dicht bij winkelcentrum en duinen. Vraagprijs: € 310.000,- k.k. INFORMATIE: 06 30095515

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027

Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

< logo >

BOUW START OKTOBER!

11 eengezinswoningen vanaf € 367.000,- v.o.n. 25 luxe appartementen vanaf € 205.000,- v.o.n.

Stap nu in

2 penthouses vanaf € 625.000,- v.o.n.

Werelds wonen in plandeel “Amarant’ 071 - 40 51 500

Voor

www.de - bloem.nl

Na


DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 • 27 Geboren

Geboren

Getrouwd

25 jaar getrouwd

45 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Op 24 september is Bas geboren, zoon van Cor en Jolanda en broertje van Wes. Gefeliciteerd door opa en oma Varkevisser en opa en oma Korpershoek.

In liefde ontvangen, Johanna Maria Agatha, Jorinda is de dochter van Timo en Leunie den Hollander- Vis en zusje van Barliene. De trotse (o) pa’s en (o)ma’s.

Hugo & Lyanne getrouwd op 21-09-2012, bedankt voor de gezellige dag! Pa & ma Ouwehand, Dirjam & Harald, Noa & Ella, Arjen & Carolina.

Op D.V. 9 oktober is het 25 jaar geleden dat onze ouders, Jan en Dita de Vogel in het huwelijk zijn getreden! Hartelijk gefeliciteerd van de kinderen.

Op zaterdag 6 okt. is het 45 jaar geleden dat onze (o)pa en (o)ma, Leen en Coby van Belen in het huwelijk zijn getreden! Gefeliciteerd en nog vele jaren samen toegewenst! Kinderen en kleinkinderen.

Op 4 oktober zijn Jan en Lyda Haasnoot 50 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Vut

Bedankt

Hoera, oma Van Maanen is jarig! Liefs van de kleinkinderen.

Deze Betuwse schone, Anita kon er alleen maar van dromen om toch nog in de K.P. te komen! Alsnog van harte!

Op 5 oktober hoopt Amerik Hoek 65 jaar te worden! Gefeliciteerd door je vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Hoera, onze lieveling Jordy de Kort wordt 4 oktober 3 jaar! Gefeliciteerd van pappa, mamma, Bowie , opa en oma Bijsterbosch, Richard, Chantal, omi Hoek, tanti, Elisa, Ramon en Melanie.

Je zou het niet zeggen maar deze kanjer van een vent wordt 4 oktober 18! Jack, op naar je rijbewijs! Vader en moeder De Vreugd, Anita en de hele fam. Van Egmond.

Er gaat iets gebeuren, opa Maart Helders gaat geen auto’s meer keuren. Na 45 jaar Autobedrijf op de Julianalaan, hoeft hij geen overall meer aan. Opa hoeft ook geen smerige handen meer te wassen, nu kan opa op mij gaan passen! xxx Merel Helders.

Dirk en Jacoba, bedankt voor de gezellige dag, het was geweldig! Fam. Haasnoot en fam. Van den Oever!

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. • KRINGLOOP ‘JUBILATE’ Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 10.00-12.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en van 19.0021.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein ’t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl • GEZOCHT: COLLECTANTEN voor de Brandwondenstichting. Van 13 tot 17 oktober. Telefoon 0612194456. • BEL THEO ALS U PROBLEMEN HEEFT met uw computer, software etc. Deze advertentie is hem aangeboden door de fysiotherapie Meeuwenlaan (een tevreden klant). Tel. 071-4080460.

Bedankt

Bedankt

Geslaagd

Geslaagd

Geslaagd

Lieve Hugo en Lyanne, dankjewel dat je wij jullie bruidsmeisjes mochten zijn! Dikke kus Ella, Noa en Lieneke.

Met liefde hebben we de ijsjes geschept, die ijsjes waren voor vele een toprecept! Els & Krijn Verdoes, bedankt voor dit seizoen, dat komen we graag volgend jaar nog eens overdoen! Liefs de “ijsmeisjes”.

Jeroen van der Plas, afgestudeerd Accountancy RA! Gefeliciteerd door je vader en moeder.

Daniël, eindelijk ook jouw foto in de krant: je VWO- diploma nu écht binnen, gefeliciteerd! Liefs papa & mama, Lizanne, Jonathan en Benjamin.

Mirjam Plug, Cum Laude geslaagd voor je Bachelor diploma H.L.O. aan de Hogeschool Utrecht en dat in 3 jaar, super! Gefeliciteerd pa, ma en Maarten.

Hiep, hiep hoera! JOYCE DUIM vandaag alweer 16 jaar. Stappen dan maar! Gefeliciteerd papa, mama, Amy en Kim.

VAN LEEUWEN papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

Inloophuis De Brug open op zaterdagmiddag Het inloophuis van verslavingszorgorganisatie De Brug in Katwijk is vanaf 6 oktober niet alleen op werkdagen, maar ook iedere zaterdagmiddag weer open voor mensen met verslavingsproblematiek, dak- en thuislozen en psychiatrisch patiënten. Van 13.30 tot 17.15 uur zijn zij hartelijk welkom voor een bakje koffie of thee, een spelletje, een potje poolen of gewoon een stukje gezelligheid. Ook kan de warme maaltijd gebruikt worden tussen 13.00 en 13.30 uur; inloop vanaf 12.45 uur. Locatie: Schaepmanstraat 1, 2221 ER Katwijk. Opgave voor de warme maaltijd bij de medewerker in het inloophuis; tijdens kantooruren ook telefonisch mogelijk (4033733) of aan het loket.

Laagdrempelige dienst in Maranathacentrum ‘Kinderen van Jeruzalem’, daarover gaat de laagdrempelige dienst die op 7 oktober ’s avonds om zes uur in het Maranathacentrum aan de Poolster in KatwijkRijnsoever wordt gehouden. Het is de Israëlzondag, dus de boodschap is voor joden, christenen en allen samen. De dienst wordt geleid door ds. Weegink. Mensen met een verstandelijke beperking en de hele gemeente, van klein tot groot, kunnen gerust naar de kerk komen. Zanggroep ‘de Kandelaar’, onder leiding van Corrie Hartevelt, doet mee. Ze hebben speciaal muziekinstrumenten voor de kinderen. Alles staat op het liturgieblaadje. Diederik Schuitemaker speelt op het orgel. Het duurt allemaal niet zo lang en het is eenvoudig. Na afloop is er

voor ieder koffie, thee of fris in de hal.

Zangavond In hetzelfde Maranathacentrum is woensdag 10 oktober een zangavond. Wie van zingen houdt en ook graag zelf een lied wil opgeven is hartelijk welkom. De zang- en ontmoetingsbijeenkomst wordt georganiseerd door de Contactcommissie Rehoboth. Er is een themabijdrage over de Joodse feesten, declamatie en ook gezelligheid. Muzikale medewerking wordt verleend door het gitaar- en zangduo Arie en Hanneke van der Boon. Dirk Kuijt zit aan het orgel. Onderlinge contacten zijn er bij de koffie en thee vooraf en in de pauze. Komt u ook? En vraagt u een ander met u mee? De commissie wil u graag begroeten.

Groen van Prinsterers bakken zoete broodjes bij Haasnoot

Groep 7 van de Groen van Prinstererschool is vorige week woensdag bij bakkerij Haasnoot op bezoek geweest. Daar kregen de leerlingen uitleg over hoe het eraan toegaat in de bakkerij, hoe het deeg gemaakt

wordt, hoe dat moet rijzen, enz. Daarna gingen ze zelf aan de slag, het deeg werd met een machine gekneed en daarna maakte een andere machine er bolletjes van. Van die bolletjes mochten de leerlingen leuke broodjes maken, vlecht-

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten € 7,- per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie.

broodjes, gedraaide broodjes, iedereen had wel iets leuks gemaakt. Toen de broodjes in de oven gingen, mochten ze nog met marsepein aan de slag, om daarna de zelfgemaakte broodjes en natuurlijk de marsepein op eten.

Aanleveren tot dinsdagochtend 10.00 uur kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@ uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst

Rolstoel tweedaagse Overduin dit jaar binnen Voor de derde maal vond in Overduin de rolstoel tweedaagse plaats. Normaal gesproken gaan leerlingen van het Andreas College voor hun maatschappelijke stage wandelen in Katwijk met bewoners. Door het slechte weer werd besloten het buitenprogramma te vervangen voor een rolstoelpuzzeltocht door het huis en een koninklijke quiz. Alle scholieren in het voortgezet onderwijs moeten verplicht minimaal dertig uur maatschappelijke stage lopen. Tijdens deze stage doen zij vrijwilligerswerk, om zo een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Kinderboekenmaand op Oranjeschool

Wie ben jij? Dat is de vraag van het thema van de christelijke kinderboekenmaand. kinderen en team van de Oranjeschool hebben afgelopen maandag de maand geopend. De school is versierd met levensgrote persoonlijke tekeningen van

elk kind en van sommige juffen en meesters. De teamleden kwamen maandag verkleed op school. Met alle kinderen en een heleboel ouders is luidkeels het themalied gezongen.

Later deze maand komt Jennifer Peersman een workshop geven en komt burgemeester Jos Wienen de groepen 1 en 2 bezoeken tijdens het voorleesontbijt. Dat wordt een feestelijke leesmaand.

Informatie over zwemwater naar Omgevingsdienst Midden-Holland Het open zwemwaterseizoen 2012 eindigt op 1 oktober. Dit betekent dat de provincie en de waterschappen de ruim honderd zwemwaterlocaties in Zuid-Holland niet meer controleren op veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit. De borden met zwemwaterinformatie bij de locaties in natuurwater worden verwijderd. Verder bevat de provinciale website www.zuidholland.nl/zwemwater geen actuele informatie meer over de zwemwaterkwaliteit van het zwemwater (natuurwater). Met ingang van 1 oktober draagt de provincie de naleving en handhaven van de voorschriften van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden en badinrichtingen (Whvbz) over aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De ODMH voert deze werkzaamheden uit voor heel Zuid-Holland. De informatievoorziening via internet gaat vanaf 1 mei 2013 ook op een andere manier. In het voorjaar van 2013 informeert de ODMH over de wijze van handhaven en toezicht houden bij de zweminrichtingen en de officiële zwemwaterlocaties (in natuurwater).


A R M K g T n

2012

WONi

W U O B W U NIE

zaterdag 6 oktober Tripodia - Hoornesplein 155 Katwijk aan Zee 10.00 - 15.00 uur

www.woningmarktkrv.nl

KP_week_40_12  
Advertisement