Page 1

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

91ste JAARGANG NR. 29

DONDERDAG 19 JULI 2012

Eerste woningen pas in 2018

WOORDEN SPREKEN:

De wereld is een groot bezoek, waarvan men slechts de eerste bladzijde gelezen heeft als men slechts zijn eigen land heeft gezien.

Nieuw Valkenburg: eerst en vooral voor de regio

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Nieuwbouw op Nieuw Valkenburg en in de rest van Katwijk mogen elkaar niet beconcurreren. Dat zegt de gemeente in haar concept-Woonvisie, die dit najaar verschijnt. De gemeente wil daarom, dat de andere woningbouwplannen zoveel mogelijk zijn afgerond als er op het voormalige marinevliegkamp wordt begonnen met nieuwbouw.

Fraaie blauwe luchten te zien Het zomerse weer laat nog steeds op zich wachten, maar in het DunAtelier op het strand schijnt de zon. In ieder geval op de kunstwerken van de kinderen die afgelopen dinsdag deelnamen aan de schilderworkshop. Zij lieten vele fraaie blauwe luchten zien. In het strandatelier worden voor jong en ouder deze zomer allerlei activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen ook terecht bij de Strandbibliotheek in het atelier. Niemand hoeft zich te vervelen. Zelfs niet als de lucht grijs is van de regen.

Voor de komende jaren speelt de ontwikkeling van Nieuw Valkenburg nog geen rol, zegt de gemeente in haar visie. ‘De eerste woningen zullen naar verwachting niet eerder dan eind 2017 of begin 2018 op de markt komen.’

Door te starten met die ‘onderscheidende en exclusieve woonmilieus’ wordt de ‘identiteit van Nieuw Valkenburg vanaf het begin helder vorm gegeven’. Later kan dan worden gestart met de woonmilieus voor de bovenregionale doelgroep en de regionale doelgroep uit de Bollenstreek. Andere woonmilieus op het toekomstige Nieuw Valkenburg heten volgens de Woonvisie ‘Topbuurt’ en ‘In the Buzz’. Dergelijke woonmilieus worden in de rest van Katwijk de komende jaren niet gebouwd. De Valkenburgse nieuwbouwwijk ’t Duyfrak richt zich weliswaar ook op regionale doelgroepen, maar die is klaar voordat er op Nieuw Valkenburg gestart wordt.

Exclusief

Masterplan

Die eerste woningen zijn trouwens niet voor Katwijkers alleen bestemd, maar richt zich vooral op de ‘regionale doelgroep uit Leiden en omstreken’. Het gaat om ‘onderscheidende en meer exclusieve woonmilieus’ die worden betiteld met ‘Na de Olie’ en ‘Domein’. Dat zijn namen die blijkbaar voortkomen uit het conceptMasterplan, dat nog niet openbaar is. In de concept-Woonvisie wordt daar wel al een toelichting op gegeven. ‘Met het woonmilieu Na de Olie worden ecologische en duurzame wijken bedoeld. Met het woonmilieu Domein worden specifieke, thematische (semi-)afgeschermde buurten bedoeld.’

De opzet van Nieuw Valkenburg, het aantal woningen en de diverse woonmilieus worden in de Woonvisie verder niet besproken. Dat komt aan de orde in het Masterplan Nieuw Valkenburg, waarmee gemeente en het Rijks Vastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) verder aan de slag kunnen, nu provincie en rijk hebben ingestemd met aanleg van de RijnlandRoute. Het concept-Masterplan wordt naar verwachting ook nog komend najaar vastgesteld door de Stuurgroep Locatie Valkenburg, waarin gemeente, RVOB, provincie en regio Holland Rijnland zitting hebben.

Joseph ChĂŠrade, Comte de Montbron

Losse nummers: â‚Ź 1,50

DEZE WEEK

Acties Verkeerszaken hielden de GOA’s vorig jaar dus flink bezig. Naast de kaartcontroles, werden er ook specifieke acties in verschillende wijken gehouden. Zoals in de Korte Voorhouterweg in Rijnsburg waar omwonenden klaagden over parkeeroverlast. De GOA’s deelden twee weken waarschuwingen uit en traden daarna verbaliserend op. ‘De parkeeroverlast is hierdoor met circa negentig procent afgenomen’, staat in de rapportage over 2011. Ook in de Rijnsburgse Bloemenbuurt en ’t Joght in Valkenburg werd het parkeergedrag gecontroleerd. In Rijnsoever-West en de Rooie Buurt in Katwijk kregen bewoners eerst een brief over de handhavingactie. Desondanks werden er in de Rooie Buurt 71 waarschuwingen gegeven en daarna 15 bekeuringen. ‘Daarna zijn de overtredingen sterk afgenomen.’

Hondenpoep Nog zo’n terugkerend onderwerp is de hond. En dan met name de uitwerpselen van dit huisdier. De GOA’s treden structureel handha-

De gemeente wil eerst ontwikkelaars de kans geven in te spelen op

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren.

‘Het resultaat is positief: de woningen zijn snel verkocht en de gemeente heeft geen financieel risico gelopen. Door het wegvallen van diverse opslagen die commerciĂŤle partijen gebruiken, kan de verkoopprijs lager zijn dan gebruikelijk is.’ Eind dit jaar moet al duidelijk zijn welke partijen ‘Goed en Goedkoper’ kunnen en willen bouwen. En in de loop van volgend jaar wil de gemeente weten of ze het zelf woningen gaat ontwikkelen, zodat in de loop van 2013 met de bouw van

E-mail: demilliano@planet.nl

5 jaar later: HavenKwartier

â–

Dansen aan zee: zweven of zweten

16

de KATWIJKSCHE POST

g n i t r ko

Deze week extra voordeel bij:

IJssalon - Chocolaterie Emmaplein 25, Katwijk (071)Â 407 62 40 Kijk ook op de website: www.deijsbonbon.nl

De GOA’s houden zich niet alleen met verkeerszaken en hondenpoep bezig. Vorig jaar zijn er verschillende acties gehouden, waaronder een schoonmaakactie bij basisschool de Schakel in Rijnsburg. In samenwerking met het Andreascollege in de Hoornes hebben GOA’s enkele weken tijdens de schoolpauze gesurveilleerd om het zwerfafval aan te pakken. Leerlingen werden aangesproken op hun gedrag en er is een extra afvalbak geplaatst. Bij vier scholen in Katwijk aan Zee ging vorig jaar een project tegen vandalisme van start, waarbij de GOA’s samenwerkten met scholen, Bureau Halt en politie. Enkele weken is ieder weekend bij die scholen gesurveilleerd. Daarbij is twee keer proces-verbaal opgemaakt, tweemaal zijn de ouders ingeschakeld en tweemaal is er verwezen naar Bureau Halt.

de eerste goede en goedkopere woningen kan worden begonnen. De gemeente ziet kansen daarvoor in Haven Fase 2 (Prins Hendrikkade), ’t Duyfrak in Valkenburg, Westerhaghe en De Horn in Rijnsburg, en Duinvallei Fase 9 in Katwijk aan den Rijn. De gemeente heeft voor de Woonvisie 2012-2017, die in het najaar in de gemeenteraad wordt besproken, een woningmarktanalyse laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat voor starters op de woningmarkt een hypotheek van â‚Ź150.000 het maximaal haalbare is. ‘Om die starter de kans en de gelegenheid te geven een appartement of zelfs een eengezinswoning te kunnen kopen, is het noodzakelijk dat er ‘Goed en Goedkoper’ gebouwd wordt voor een bedrag van â‚Ź150.000.’ Vervolg op pagina 10

Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

De klassen van dit schoolgebouw worden omgebouwd tot praktijkruimten en een apotheek.

De Kameleon wordt De Coepel

Onderwijs maakt plaats voor zorg Schoolgebouw De Kameleon aan de Randweg wordt een gezondheidscentrum. De gemeente heeft het gebouw verkocht aan stichting Tahoed De Coepel. Tahoed staat voor ‘tandarts, apotheek en huisarts onder ĂŠĂŠn dak’. De Coepel is nu ook al aan de Randweg gevestigd. Daar zitten twee huisartspraktijken en een apotheek. In de nieuwe Tahoed sluiten ook anderen, waaronder twee tandartspraktijken, zich daarbij aan. Het schoolgebouw aan de Randweg, in vroeger jaren de Calvijnschool, werd al jarenlang gebruikt door andere scholen als extra locatie. De Farèlschool gebruikte de school bij een verbouwing, maar ook de Oranjeschool, Opleidingsschool en De Duinroos. Vanaf komend schooljaar is het gebouw niet meer nodig voor het basisonderwijs in Katwijk-zuid en dus kan het voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opties Hoewel er mogelijkheden genoeg

zijn voor het leegkomende pand, heeft het college van burgemeester en wethouders (b&w) besloten het gebouw te verkopen aan de Stichting Tahoed De Coepel. Andere opties waren onder andere sloop en woningbouw en als accommodatie voor verenigingen en clubs die nog zonder zitten. Piet Ooms van de Katwijkse Apotheek is maar wat blij, dat het college voor de samenwerkende huisartsen en apotheek van De Coepel heeft gekozen. Dat gezondheidscentrum zit sinds twaalf jaar aan de Randweg en kwam al snel ruimte te kort door onder andere de uitbreiding van de huisartspraktijken Dijk en Schonenberg & Smaal met eerst praktijkondersteuners en later praktijkverpleegkundigen. Door het gebrek aan ruimte brachten de huisartsen een aantal van hun diensten al onder dak in een winkelunit aan de Meeuwenlaan. Met de gemeente werd jarenlang gesproken over de mogelijkheden voor uitbreiding van De Coepel. Daar kwamen beiden niet uit, onder andere vanwege te verwachten parkeerproblemen. Die problemen doen zich niet voor bij

P. Guijt FA

het schoolgebouw, want daar kunnen 50 parkeerplaatsen op eigen terrein worden aangelegd. ‘Buiten de openingstijden, ’s avonds en in het weekend, kunnen die dan door de buurt worden gebruikt en bijvoorbeeld voor de kerkgangers aan het Duinrustplein. We hebben als gezondheidscentrum een buurtfunctie en kunnen op deze manier ook tegemoet aan de parkeerproblemen in deze wijk’, zegt Ooms. De apotheker is trouwens zeer te spreken over de medewerking van de gemeente en met name de ‘constructieve houding’ van de wethouders Binnendijk, Mostert en Van Duijn. ‘Dat mag ook wel eens worden gezegd’.Stichting De Coepel betaalt 890.000 euro voor het pand en terrein. De kosten voor asbestonderzoek (maximaal 50 duizend euro) en de koperskosten (57.000) neemt de gemeente voor zijn rekening. Het geld dat de gemeente krijgt, wordt gebruikt voor de herhuisvesting van de groepen die door verkoop van het pand onderdak moeten krijgen in hun eigen school.

Katwijkers in Vierdaagse Nijmegen Deze week wordt de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, het grootste wandelspektakel van het land en ter wereld. De 96ste editie alweer. Afgelopen dinsdagmorgen vroeg gingen de eerste wandelaars van start, die van de 50 kilometer. Er hadden zich 45 duizend wandelaars ingeschreven, waarvan er dinsdag 40.630 aan de start verschenen. Dat had in veel gevallen natuurlijk alles met het matige zomerweer te maken. Onder de deelnemers natuurlijk ook weer veel Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburgers. De redactie van deze krant is weer heel benieuwd naar de belevenissen en wandelervaringen van onze dorpsgenoten, die morgenmiddag over de Via Gladiola de finishlijn passeren. Wilt u uw ervaringen in deze krant delen? Stuur dan uw verhaal met (digitale) foto uiterlijk komende maandag vóór 12.00 uur naar redactie@katwijkschepost.nl. Graag met vermelding van naam, adres, telefoonnummer.

Vervolg op pagina 3

Taxi nodig? 071-4012277 www.taxidejong.nl

Duurzaam drukwerk? Ontdek het op www.drukkerijallin.nl

Voorstraat 94a 2225 ET Katwijk tel. (071) 407 10 44 info@peterguytadvies.nl www.peterguytadvies.nl

High quality printen en drukken Variabel printen Printing on demand

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering

Personaliseren Logo ontwerp Communicatieadvies

Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1

â–

Abonnee

Zwerfafval

Katwijk: ‘goed en goedkoper’ bouwen die wens om ‘Goed en Goedkoper’ te bouwen. Lukt dat niet, dan gaat de gemeente onderzoeken of ze dat zelf kan doen. De visie maakt melding van een project in EdamVolendam, waar die gemeente in de nieuwbouwlocatie Gouwwijk zelf het initiatief nam om woningen te bouwen en zelf het risico droeg.

Annelies van Greet van Bas van Niek van....

DE KATWIJKSCHE POST

vend op bij de Parklaan, Abeelplein, Nieuwe Kerk en Museumstraat in Katwijk aan Zee om de groenstroken schoon te houden. In Katwijk aan den Rijn gebeurt dat bij de Zeewinde en het Walstropad. Daar zijn ook attentieborden geplaatst om het opruimen van hondenpoep te stimuleren. En die borden hebben effect. Er wordt beter opgeruimd. Dergelijke borden zijn nu ook bij andere hondenpoep ‘hotspots’ geplaatst.

Eengezinswoningen voor 150 mille

De gemeente wil met projectontwikkelaars in gesprek om ‘Goed en Goedkoper’ te bouwen. Eerst met lokale projectontwikkelaars. Lukt dat niet, dan gaat de gemeente in gesprek met regionale ontwikkelaars. Er worden elders in Nederland eengezinswoningen gebouwd van 115 m2 voor 149.000 euro. Dat wil Katwijk ook, zegt de gemeente in haar concept-Woonvisie.

â–

3 5 11

www.bibliotheekkatwijk.nl

FOTO: RD

Dergelijke parkeerboetes leveren de gemeente flink wat geld op. Wie parkeert zonder een kaartje te kopen en daarop wordt betrapt, was vorig jaar 51 euro kwijt. De gemeente leverde het vorig jaar meer dan twee ton op. Het hogere aantal boetes van vorig jaar komt, volgens de gemeente, onder meer door de elektronische handcomputers die in 2011 zijn geĂŻntroduceerd. Daarmee worden ook waarschuwingen op naam of kenteken geregistreerd. ‘De betere registratie van waarschuwingen leidt uiteindelijk tot meer boetes per jaar’, laat een woordvoerder weten. Wie al een waarschuwing heeft gekregen en nogmaals dezelfde overtreding begaat, krijgt een

boete. Daarnaast is de gemeente vorig jaar gestart met controles op feestdagen als Tweede Paasdag; Tweede Pinksterdag, Hemelvaart en Goede Vrijdag.

Cols Alpen over voor Tour for Life

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

GOA’s schrijven veel boetes voor parkeren zonder kaartje De Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA’s) hebben vorig jaar 7.709 processen-verbaal en beschikkingen uitgeschreven. Meer dan de helft daarvan (4.452) betrof boetes voor parkeren zonder te betalen. Bijna eenderde van de gevallen ging eveneens over verkeerszaken, zoals fietsen op het trottoir en voertuigen op de stoep. Het totale aantal ligt fiks hoger dan in 2010 toen 5.723 ‘boetes’ werden uitgeschreven, waarvan maar liefst 4.208 vanwege parkeren zonder te betalen.

â–

PERSOONLIJK VERTROUWD

KEES BERGMAN.NL VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN TEL. 071-4078900

5BOLFSNFUCPOOVNNFS QFSJPEFKVOJUNKVMJ

70-(0/401'"$&#00,

Vormgeving en opmaak

XXXGBDFCPPLDPNTIFMMEFKPOH

Voorraadbeheer

8*/5&&/$"%&"6#0/

4IFMM%F+POH

"GUFIBMFOUN

,PO+VMJBOBMBBOt,BUXJKL 5FMFGPPO  8884)&--%&+0/(/-

7"/Č˝ 

Drukkerij All-in produceert met 100% groene stroom en verstuurt haar post Co2 neutraal.

Drukkerij All-in, Katwijk 071 408 14 97

communicatie@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Com mun icat ie - Creatie - Rea

lisat ie


We hebben plaats voor nieuwe Iedere woensdag tandartspatiĂŤnten! voor uw

Exclusief in Katwijk hoogste prijs oud-goud!

Alles onder ĂŠĂŠn dak Tridental Mouthware is een allround mondzorgcentrum voor iedereen met of zĂłnder eigen tanden. Onze ruime praktijk beschikt over moderne behandelkamers en een professioneel tandtechnisch laboratorium. Dankzij uitbreiding van het tandartsteam hebben wij plaats voor nieuwe patiĂŤnten!

U bent bij ons in goede handen voor reguliere mondzorg, vakkundig kroon- en brugwerk, esthetische tandheelkunde en implantologie. ProthesepatiĂŤnten kunnen -zonder doorverwijzing- direct bij ons terecht voor een kunstgebit of klikgebit op implantaten. We hebben ervaren klinisch prothesetechnici en een vaste implantoloog in huis. Tridental Mouthware werkt met professionele apparatuur voor het vakkundig bleken van uw tanden. k op www.tridentalmouthware.nl

Nu oo oe w nsdagavond geopend!!!

TD

experts in autorecycling

drie kleine focaccia’s met carpaccio, Noorse gerookte zalm en huisgemaakte tonijnsalade en een klein kopje soep naar keuze voor ₏ 12,50

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring.

LADIES NIGHT! v.a. 17.00 uur

Chauffeur/verkoper

Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Iedere donderdag - bij reservering vooraf zijn de feestelijke prosecco en de koffie nĂĄ voor onze rekening.

voor onze bloemen- en plantenlijn in Frankrijk. Functie-eisen U bent praktisch en flexibel ingesteld en in het bezit van het rijbewijs C-E en het chauffeursdiploma. U heeft bij voorkeur kennis van de Franse taal.

Iedere dag open v.a. 12.00 uur

Wij ontvangen uw sollicitatie met cv graag via email op: arianhoek@gmail.com Guillaume Coin, Postbus 10 bb nr. 38, %%6MNRWFYVKˆ8IP

Autobedrijf Autobedri Autobedr r ij ijff T Te Ter er Duin Du in

Tel. 071-3620200 www.terduin.nl RUIM 75 KWALITEIT OCCASIONS OP VOORRAAD )FFSFOXFHr".,BUXJKL 5FM

LUNCHTOPPER:

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

p/gr. 14 krt. goud

T 071 407 10 00 info@tridental.nl

LUNCHEN BIJ HOTEL NOORDZEE

Guillaume Coin is dagelijks scherp in het leveren van verse snijbloemen aan bloemisten in Noord-west Frankrijk. Vanaf FloraHolland Rijnsburg worden de producten verzonden, die via lijnrijden, Cash&Carry, webshop en telefonische verkoop worden aangeboden. Guillaume Coin is echt een familiebedrijf om trots op te zijn, met korte lijnen en een hoge klantenbetrokkenheid.

â‚Ź 20,contant

Tramstraat 110 2225 CM Katwijk

Prins Hendrikkade 109 te Katwijk

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

Royaal 3-kamer appartement op 1e woonlaag met uitzicht op de binnenhaven. Woonkamer ca. 48 m² en 2 extra grote slaapkamers! Parkeerplaats en berging in de onderbouw.

www.gebr-opdam.nl

Hotel Noordzee Boulevard 72 2225 AG 0714015742 www.hotelnoordzee.nl

BOD GEVRAAGD Voor inlichtingen: Tel. 071-4016545 / Email: mailbox@ancora.nl

E L E K T R A | G A S | WAT E R | C V | S A N I TA I R | E L E K T R A | GA S | WAT E R | C V | S A N I TA I R | E L E K T R A | GA S | WAT E R | C V | S A N I TA I R

JAAP HOUWAARD

TELEFOON 071 401 28 09 E MAIL info@houwaard.nl INTERNET www.houwaard.nl

I N S TA L L AT I E T E C H N I E K

ELEKTRISCHE INSTALLATIES NIEUWE VESTIGING ZOETERWOUDE/RIJNDIJK, HOGE RIJNDIJK 269 300 METER VAN DE RIJNEKE BOULEVARD

!"

Bemmel & Kro on

! "" "" " """

Toppers!

! " 

"! !!!

" "; 306:=+>23>"*>2:/4523;:2=

!!!"!"" ""! "

  

" !! " *12&2>;'=&=0:>5=:>#/5>048&6/825 %145'49: 3=6->*#/5>&20-> 71=964436>%<! <!,<*<</5> .495;;+>$>,-<<>

Kom je ook onze nieuwe showroom bekijken? Ervaar al onze topaanbiedingen!

5=:>';3:;6:26/>2:/45 : 0=8=>82:>(=+=>54&2=8=>0+'49 =89=3 .495;;+>$>7)7, -1> .8  

  6+=/ :6

MEGA TOPPER! Bosch

"  " "! !"   !" 7#<*<</5>(;3>$>7)<",-1>.8> ! " 7<!7 <*<</5>(;3>$>7)"7,-1>.8>    !!" !"! ! ! !! " !! " " "!! " !"

bsgl52225 pro animal hair borstel + parketborstel, 2200 Watt, 15 meter actie radius

E179

 

3->0+=89=3 6:4=+=3>23>&2(=96=>6:2+= 4:>54&=93 0>: =3>6449:=3->(;3>0+;662= 06 >> >4' (=9092;;9>=9># >=6:8 :80 9>6 ,-1 $>, ;'> .495;;+>(;3 ' .8  

  (;3;6:8=90

 

 

!! " '=&=0:>5=:>#/5>.;6;>:9;;6/825 %145'49: 3=6->*#/5>&20-> 71=964436>%<! <!,<*<</5> .495;;+>$>,,-<<>

7#<*<</5>(;3>$>7)#, -1>.8> 7<!7 <*<</5>(;3>$>7),7,-1>.8>

 

 

   )<<

7<1*7 889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%>889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%)"< 889 7<>1>7%)"< 889

"!"

!!""""

!! " ! > .>.> . 

MEGA TOPPER!

* vraag naar de voorwaarden

" ";5 "25=3 ! "" =9 =:0 :>= 49: 66 944:6:=>;

NU E 6.950 AEG

fav50kv1p, inbouwvaatwasser, zeer stil 40 dba + uitgestelde starttijd

inclusief koelkast, combimagnetron, vaatwasser, kookplaat en afzuigkap!

E599 < one touchfunctie voor espresso, caffe lungo, heet water, stoompijpje voor melkschuim.

MEGA TOPPER! Samsung

wf0704f7v timer uitgestelde startijd, 1400 toeren, energie klasse A+++, 7 kg

E450 GRATIS* SAMSUNG VCS7550S3K STOFZUIGER twv

E128,95

MEGA TOPPER! Philips/Saeco hd8751/11

E349

MEGA TOPPER! Whirlpool

art471 inbouw koel/ vriescombi

E333

Bekijk al onze openingsacties op www.bemmel-kroon.nl Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | 071-5812020 Cruquis | Cruquisplein 50 | 2142 EV Cruquis | 023-5483060 | Zoetermeer (geen keukens) | Dorpsstraat 136 | 2712 AN Zoetermeer | 079-3163904


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JULI 2012 • 3

KP

POLITIE

berichten

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

Verlangen naar verleden... Het is pas de tweede week van de zomervakantie, maar nu al hebben de kinderen er genoeg van. ‘Ik verveel me’, klinkt het regelmatig in ons huishouden. Maar als je dan met allerlei nuttige suggesties komt (kamer opruimen, helpen stofzuigen, schuur opruimen), worden de schoudertjes opgetrokken met een landerig ‘ja, maar daar heb ik geen zin in’. ‘Nou, dan maak je maar zin!’, hoor ik mijzelf net als mijn moeder vroeger geirriteerd roepen. Dergelijke uitbarstingen komen de sfeer niet ten goede.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. De wijkagenten houden spreekuur op de volgende tijden en plaatsen. Spreekuur Katwijk aan Zee: dinsdag 13.30-14.30 uur, Gemeentehuis Katwijk. Spreekuur Katwijk aan den Rijn / Valkenburg: dinsdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Boonrak 21, Valkenburg. Spreekuur Rijnsburg: woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg. Spreekuur Hoornes-Rijnsoever: maandag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant), Katwijk. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

Katwijk Katwijker in bezit van vuurwapens en drugs Bij de doorzoekingen van twee woningen in Katwijk en Hillegom heeft de politie vrijdag 13 juli verschillende verboden wapens en verdovende middelen aangetroffen. Een 28-jarige inwoner van Katwijk is aangehouden. In een onderzoek naar de handel in verdovende middelen doorzocht de politie een woning en een garagebox in Hillegom. Daarbij werden een vuurwapen, twee replica’s van vuurwapens en een aantal steekwapens aangetroffen. Ook in een woning in Katwijk werden verboden wapens gevonden. In dit geval ging het om acht busjes traangas, een stroomstootwapen en een vilmes. In deze woning trof de politie ook een kleine hoeveelheid harddrugs aan. Alle inbeslaggenomen wapens en drugs behoren toe aan de 28-jarige man uit Katwijk. Hij zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.

Noordwijk Wegschuilen met drugs op zak Een 31-jarige inwoner van Rijnsburg is zondag 15 juli aangehouden in Noordwijk, omdat hij in het bezit was van harddrugs. De man zat in de Schoolstraat in zijn auto. Hij dook weg toen er een politieauto voorbij reed. Agenten vonden dat verdacht en besloten de man te controleren. In een tasje om zijn hals bleken negen zakjes met cocaïne te zitten. De 31-jarige man is daarop aangehouden. Hij zal deze week worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Voor deze fiets- en voetgangersoversteek wordt de Randweg aangesloten op de Boslaan. De iets verderop gelegen aansluiting Annastraat/Boslaan verdwijnt.

Randweg krijgt aansluiting op Boslaan De Randweg in Katwijk aan Zee wordt aangesloten op de Boslaan. Om dat te bewerkstelligen, wordt de Randweg eenrichtingsverkeer. De gemeente gaat ook de Annastraat en het Duinrustplein aanpakken. Op het plein komt een nieuwe speelplaats. Het plan is besproken tijdens een bewonersavond, staat in de nota van het college van burgemeester en wethouders. De gemeente gaat de werkzaamheden combineren met onder meer de vervanging van de riolering Randweg, Nachtegaallaan en

Oranjestraat. Combineren levert voordeel op. Omdat de Randweg toch opengebroken moet worden voor die riolering, kan meteen het parkeerprobleem worden aangepakt. Auto’s staan nu half op de stoep geparkeerd. Bij de reconstructie worden de trottoirs versmald en komen er aan weerszijden van de rijbaan parkeerstroken. De Randweg wordt tevens een eenrichtingsweg en krijgt een aansluiting op de Boslaan. ‘Verkeer op de Randweg hoeft dan niet iedere keer door de vele krappe bochten te rijden over het Duinrustplein en de Annastraat’, schrijft het college. Het verbetert de verkeersdoorstroming. Omdat ook het verkeer uit de

De gemeente heeft de plannen op 5 juli besproken tijdens een bewonersavond. ‘Voor de gemeente was een dit een belangrijk moment om reacties en ideeën van bewoners te horen, zodat die kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerking. Met name over de inrichting van de speeltoestellen heeft de gemeente om input gevraagd bij bewoners. Een definitieve keuze hiervoor wordt in september gemaakt. Zodra die verdere uitwerking klaar is, worden bewoners hierover uiteraard geïnformeerd’, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Als alles meezit, kan er in het najaar gestart worden met de werkzaamheden aan de Randweg.

Annastraat die nieuwe aansluiting gaat gebruiken, verdwijnt de huidige aansluiting van de Annastraat op de Boslaan en komt daar een voetpad. Zo komt er meer ruimte voor groen en kan er op het Duinrustplein een nieuwe speelplaats worden aangelegd. ‘De verkeerssituatie wordt voor spelende kinderen overzichtelijker.’ Nadeel is wel, dat verkeer dat vanuit de Waal Malefijtstraat naar de Boslaan wil, meer bochten moet nemen. ‘Deze verslechtering staat echter niet in verhouding tot de verbetering voor verkeer vanaf de Randweg’, stelt het college. En verkeer uit die straat, rijdt eerder naar de Secr. Varkevisserstraat.

Straatverlichting Duin- en Bollenstreek gaat niet aan In de complete Duin- en Bollenstreek is maandagavond 16 juli de straatverlichting niet aan gegaan. Vanaf 22.30 uur bleven ook de straten in Katwijk donker. Ook de rest van de regio had te maken met defecte verlichting. In Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom gingen de straatlantaarns niet aan. In een reactie laat beheerder Liander weten dat er iets fout is gegaan bij het inschakelen van de verlichting. ‘Toen om 22.30 uur de

straatverlichting niet aanging, kregen we langzaam berichten door dat er dorpen zonder licht zaten’, zegt Lieselot Meelker van Liander. De oorzaak van het probleem wordt gezocht in een defect apparaat. ‘We werken met een systeem waarbij een toon-frequentsignaal via de kabel wordt doorgegeven. Dat geeft een seintje waardoor het de lampen aanzet. Het apparaat dat het signaal verstuurde was defect en daarom bleef het donker.’ Volgens Meelker zijn monteurs van het bedrijf meteen op zoek gegaan naar de oorzaak. ‘Maar toen ze die rond drie uur vannacht nog niet

Bollenstreek in Bedrijf Acht agrarische bedrijven in de Bloembollenstreek zetten dit jaar op zaterdag 11 augustus hun deuren open voor het publiek. Bezoekers kunnen tijdens deze open dag ‘Bollenstreek in Bedrijf’ een kijkje nemen bij kwekerijen, een veehouderij en de poldermolen aan de Rooversbroekdijk en omgeving in Lisse. Bezoekers kunnen van 10.00 tot 16.00 uur kennismaken met de geheimen van de teelt en verwerking van bloembollen, snijbloemen, vaste planten en groenten. De deelnemende bedrijven zijn te bezoeken met de fiets, per Connexxion-bus lijn 51 en 61 en met de auto. De lengte van de route is ongeveer 2,5 kilometer. Er rijdt een huifkar door het land van de Rooversbroekdijk naar de Heereweg.

gevonden hadden, zijn ze ermee gestopt. Het werd toch weer bijna licht.’ Het probleem is volgens Liander dinsdagmiddag opgelost. Alle straatverlichting in de Bollenstreek zou het vanavond weer moeten doen, er van uitgaande dat er geen ander probleem optreedt. Mocht dat niet goed gaan, dan is er een tweede plan. Meelker: ‘In dat geval wordt de straatverlichting vannacht handmatig aangezet. Dat laatste is redelijk veel werk en mocht dat moeten, dan doen we het alleen in woonwijken aan.’ Op dinsdagavond sprong de verlichting in de regio weer aan.

Werk in uitvoering

ZA 10 18

ZO 9 20

MA 13 22

40%

30%

50%

60%

40%

30%

10%

10%

NW 3

N 3

Z 3

ZW 3

GETIJDEN HOOG WATER

LAAG WATER

17.14 + 04.48 17.51 + 05.21 18.28 + 05.58 19.04 + 06.38 19.48 + 07.19 20.32 + 08.00 21.28 + 08.58

00.36 + 12.55 01.17 + 13.31 01.45 + 14.06 02.31 + 14.40 03.17 + 15.21 03.51 + 16.07 04.37 + 16.57

ZON OP / ONDER vr. 20 za. 21 zo. 22 ma. 23

juli juli juli juli

5.43/21.47 di. 24 juli 5.51/21.39 5.45/21.45 wo. 25 juli 5.52/21.38 5.48/21.42 do. 26 juli 5.54/21.36 5.49/21.41

FOTO: PR.

VR 12 18

juli juli juli juli juli juli juli

criticaster@katwijkschepost.nl

Wateroverlast Treubstraat onthult hennepkwekerij In een flatwoning aan de Treubstraat is donderdag 12 juli een hennepkwekerij aangetroffen na een melding van wateroverlast. Flatbewoners hadden het waterleidingbedrijf gebeld, omdat er water vanuit de woning van hun bovenburen naar beneden stroomde. Samen met de politie is een medewerker van het waterleidingbedrijf de woning ingegaan. Daar troffen ze niet alleen een defecte afvoer aan, maar ook een hennepkwekerij met 213 planten. De planten en de apparatuur die werd gebruikt voor de kwekerij zijn in beslag genomen en vernietigd. Het elektriciteitsbedrijf zal aangifte doen van diefstal van stroom, omdat er buiten de meter om stroom werd gebruikt. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk is voor de hennepkwekerij. Er is nog niemand aangehouden. Hennepteelt heeft inmiddels het onschuldige karakter ver achter zich gelaten. Naar schatting gaat er

jaarlijks 2,5 tot 5 miljard euro om in de hennepteelt, die steeds meer verweven is met de handel in harddrugs en vuurwapens, fraude, mensenhandel en mensensmokkel. Hennepkwekers veroorzaken schade en overlast door lekkage en stank. Omdat hennepkwekerijen vaak provisorisch zijn ingericht, is de kans op brand door kortsluiting of oververhitting groot. Tien procent van de woningbranden is te relateren aan hennepteelt. Dit levert dus risico’s op voor de veiligheid in de buurt. Door de overlast ontstaan spanningen of angstgevoelens bij buurtbewoners en wordt het leefklimaat in een woonwijk aangetast. Vermoedt u dat er bij u in de buurt een hennepkwekerij is? Bel de politie, 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Hennep telen is een misdrijf, dus strafbaar. Politie, gemeente, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en energiebedrijven treden samen op tegen hennepkwekerijen. Zij verzamelen aanwijzingen en tips, ontmantelen de kwekerij en pakken de kweker stevig aan.

Flink meer aanvragen uit Katwijk bij Fonds 1818

HET WEER

20 21 22 23 24 25 26

En zo horen we de afgelopen dagen weer regelmatig ‘ik verveel me’ voorbij komen. En weet u wat het ergste is? Het is allemaal zo herkenbaar. Vroeger verveelde ik me ook tijdens de zomervakantie. En had ik precies dezelfde discussie. Maar vroeger leken die zomervakanties stukken zonniger dan nu en verveelde ik me alleen op die enkele regenachtige dag, die een dagje strand verhinderde. Eigenlijk zou ik mij ook wel eens willen vervelen. Lijkt me heerlijk. Dat landerige gevoel van niet weten wat je nu eens gaat doen. Het gevoel te hebben, dat je alles al gedaan hebt en nu ligt er een zee van tijd voor je en je weet niet hoe je die in moet vullen. Ja, ik verlang naar vervelen. Helaas is daar is ons huishouden weinig kans op. Er is altijd wel iets te doen. Dus blijf ik verlangen naar vervelen. Mocht het blijven regenen, dan komt er ongetwijfeld een dag dat ook ik mij mag vervelen. En dat ik dan tegen de kinderen ga zeuren. ‘Ik verveel me.’ Benieuwd wat zij dan zeggen. Waarschijnlijk zoiets als ‘ga dan koken’. Nou, dat kunnen ze dan mooi vergeten. ‘Daar heb ik helemaal geen zin in!’.

Bijna 170.000 euro aan subsidies

VERNIEUWD Vervanging objectbewegwijzering in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg De bewegwijzering van diverse objecten en locaties in de gemeente wordt vervangen met een nieuw systeem. Er kan hierdoor lichte verkeershinder ontstaan tijdens werkzaamheden, voornamelijk op fiets- en voetpaden. Afronding: 27 juli.

vr. za. zo. ma. di. wo. do.

Vorige week viel het nog wel mee met die verveling. De kinderen vermaakten zich uitstekend op het Veld van de Verbeelding met dans, circus, bodypaint en andere leuke en spannende activiteiten op de skatebaan. Zo ging de eerste week van de vakantie vrijwel vervelingloos voorbij. Spanning was er ook afgelopen vrijdagavond. Niet op het Veld van de Verbeelding of op tv, maar gewoon in onze eigen buurt in Rijnsoever. We waren net klaar met eten, toen we politiewagens voorbij zagen scheuren. Nu scheuren die wel vaker door de straat. Vermoedelijk omdat er hier in de buurt drugs gedeald wordt vanuit een ongetwijfeld bij de politie bekend pand. En inderdaad ging er een politiemacht een woning binnen. Niet dat bekende pand. Maar het was wel een grote inval. Met heel veel politie. De kinderen vonden het allemaal machtig interessant, zeker een politieman in kogelvrij vest. Wat

de oudere omstanders vooral interessant vonden, was het feit dat er wat mensen heen en weer liepen die sommigen als drugsdealers herkenden. Maar ja, de politie had het te druk met die woning ondersteboven halen. We waren er even zoet mee en de kinderen vergaten zich te vervelen. Maar om nu iedere keer de politie in te schakelen om de verveling tegen te gaan, is ook zo wat.

Katwijkers fietsen 1.280 km voor AzG Eind augustus staat voor de vierde keer de sponsortocht Tour for Life vanuit het Italiaanse Bardonecchia op het programma. Ook Team Katwijk verschijnt aan de start om geld op te halen voor Artsen zonder Grenzen (AzG). Op 26 augustus is het zover; dan zullen negen fietsvrienden uit Katwijk, Rijnsburg en Hillegom van de wielerafdeling van IJsclub Voorwaarts 1280 kilometer afleggen op de racefiets. In acht dagen tijd zullen ze over cols als Alpe d’Huez, de Lautaret, la Madeleine, le Glandon

en le Grand Ballon fietsen. De finish is op 2 september op de Cauberg in Valkenburg.

Veertig kilo kwijt Team Katwijk is al meer dan een halfjaar bezig met de voorbereidingen op de Tour for Life. De afgelopen maanden is niet alleen hard gewerkt aan het bijeenbrengen van sponsorgeld en de planning en organisatie van de tocht, ook hebben de renners vaak en lang op de fiets gezeten om voldoende trainingsuren te maken om de loodzware tocht te kunnen volbrengen. Bovendien

is een aantal heren een streng dieet gaan volgen om overtollig vet kwijt te raken. De ‘afvalteller’ staat nu op zo’n veertig kilo. Twee teamleden hebben vanwege blessures (zweepslag en een gebroken arm) noodgedwongen een aantal weken rustig aan moeten doen, maar hebben inmiddels hun trainingen hervat. In totaal zullen 85 teams deelnemen aan Tour for Life. Elke ploeg heeft zich als doel gesteld om minstens 15.000 euro bijeen te fietsen voor Artsen zonder Grenzen. Meer informatie over Team Katwijk en eventuele sponsoring is te vinden op www.teamkatwijk.blogspot.com.

Fonds 1818 ontving vorig jaar aanzienlijk meer aanvragen uit Katwijk dan het jaar daarvoor. Opvallend, want het totale aantal aanvragen daalde vorig jaar met 1,1 procent ten opzichte van 2010. De Katwijkse toename is, zo geeft het fonds aan, mogelijk het effect van het grote aantal organisaties dat eind 2010 en in 2011 het spreekuur van het fonds en VIP Katwijk bezocht. Fonds 1818 steunt maatschappelijke en culturele projecten in onder meer de regio Leiden en de Bollenstreek. Vanuit Katwijk ontving het fonds vorig jaar 41 aanvragen, 17 meer dan in 2010. Van die 41 werden er 25 gehonoreerd met een totaalwaarde van bijna 170.000 euro. In totaal ontving Fonds 1818 vorig jaar 1.860 aanvragen waarvan er ruim 1.200 zijn aangenomen (ruim 10 miljoen euro). Het hoogste subsidiebedrag ging naar jongerencentrum De Schuit: 30.000 euro voor de accommodatie in het vernieuwde centrum waar nu nog druk aan gebouwd wordt. RTVKatwijk ontving 25.000 euro voor de aanschaf van apparatuur voor tv-uitzendingen om de beeldkwaliteit te verbeteren. De Katwijkse Zeeverkenners kregen 15.000 euro voor hun actie ‘Help de Katwijkse Zeeverkenners aan land’. Tienercentrum Stappers

ontving 8.000 euro voor de inrichting van het nieuwe onderkomen in het multifunctionele gebouw De Coligny.

Groen schoolplein Fonds 1818 wil met het programma Groene Schoolpleinen schoolpleinen realiseren waar kinderen in contact komen met de natuur en waar zij kunnen spelen met natuurlijke elementen. Een groen schoolplein brengt creativiteit, rust, ontdekking en beleving samen. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan het behoud van soorten planten en dieren, de biodiversiteit, in de bebouwde omgeving. Fonds 1818 stelt scholen de komende jaren in de gelegenheid hun schoolpleinen te vergroenen. Basisschool De Wegwijzer in Rijnsburg ontving daarvoor maar liefst een bedrag van 20.000 euro. De Willem van Veenschool in Katwijk aan den Rijn kreeg een startdonatie van 9.800 euro. De Dubbelburg in Valkenburg heeft 3.000 euro ontvangen voor een groen schoolplein. De Rijnsburgse Wilhelminaschool kreeg 1.500 euro voor het opknappen van het schoolplein.

Dierenweide Verpleeghuis De Wilbert ontving 5.000 euro voor de dierenweide in het park achter De Wilbert, die dit jaar weer in gebruik is genomen. Eenzelfde bedrag ging naar

Stichting Di Mare voor de theatervoorstelling ‘Moeder Courage’. De klederdrachtgroep van het Genootschap Oud Katwijk kreeg 2.500 euro, net als Kunstveereniging Katwijk en Stichting Kanker in Beeld. Een bedrag van 1.500 euro ging naar jongerencentrum Scum voor huiswerkbegeleiding voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. De Donk kreeg 3.000 euro als bijdrage voor de aanschaf van dvd-spelers, een beamer en beamerscherm en de benodigde kabels voor de maandelijkse filmavonden die het jongerencentrum wil organiseren.

Oude DAF De Stichting Historisch Brandweermateriaal Katwijk (opgericht in 2010) heeft een donatie van 3.000 euro ontvangen voor de restauratie van een oude DAF brandweerwagen met een bronzen voorbouwpomp uit 1962. Na de restauratie wordt de wagen in de brandweerkazerne gestald en ingezet voor tal van activiteiten. Andere gelukkigen waren onder meer Twirl- en majorettevereniging The Flying Stars, Christelijk Jeugdkoor Ruach, projectkoor Voor de Gelegenheid uit Rijnsburg en Factor Welzijn. Sommige verenigingen ontvingen net als in 2010 een bijdrage voor een bepaalde activiteit, waaronder Christelijk Oratorium Koor ‘Hallelujah’, Steunpunt Medelanders, Jubilate en SKA.


Abonneeorti n g

k

S:

ON

RTO E V P O

PA E D N VA

ijs t e m er 5 k e 9 , b 2 r e â&#x201A;Ź Kind rties van a m s n e 1,50

â&#x201A;Ź r o o v

Deze week

0 erie o c o l a t 1 ) Â 4 0 7 6 2 4n l h C 7 . n 0 I J s s a l o, K a t w i j k ( d e i j s b o n b o n . 5 2 w plein e: ww E m m ap d e w e b s i t Kijk o

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â&#x201A;Ź 10,-

GRATIS De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

Voorstraat 66 (071) 4016537

10% KORTING OP UW BRAADPAN

GEEN

AFLEVERKOSTEN t.w.v. â&#x201A;Ź 295,- bij aankoop van een occasion

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

10% korting (geldt niet op de lopende acties)

Haven 5 (071) 4014654

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â&#x201A;Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU!

10% KORTING

TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Shell De Jong Koningin Julianalaan Tel. (071) 4028554

20% korting op waskaart 1 Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

De Jongâ&#x20AC;&#x2122;s Autobedrijven Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires

Bij aankoop van een kostuum

voor â&#x201A;Ź 1,50

VAN DUYN Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

20% korting op exclusieve sieraden

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Kinderbeker met ijs en smarties van â&#x201A;Ź 2,95

Badstraat 7 - (071) 4014617

op vitaminen en mineralen

Sunshine

Schoonheidssalon

Emmaplein 25 (071) 4076240

Den Hollander

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

op alle laminaatparket

GRATIS 1 paar sokken

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

KRALEN

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

WAARDECHEQUE VAN â&#x201A;Ź 250,aan keukenaccessoires

op Linox basic rvs deurkrukken

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN Nu: â&#x201A;Ź 25,- (normaal â&#x201A;Ź 37,50) info: www.trendhopperkatwijk.nl Rijnstraat 68 071-4080226

â&#x201A;Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

15,4â&#x20AC;? Notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Op vertoon van de pas de hele maand juli

10% korting op Zinzi* *alleen op artikelen uit voorraad en niet op lopende acties

Dames- en herenkapsalon Duinstraat 9 (071) 4016148

Kennismakingsaanbieding!!

GRATIS

(t.w.v. â&#x201A;Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

ultieme herstelkuurbehandeling van Lâ&#x20AC;&#x2122; anza

Strandset v.a. â&#x201A;Ź 59,90

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910 Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Haven 7 - (071) 4013882

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Zuidstraat 3 - (071) 4014493

Uw specialist in Design Keukens!

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Santina Art

A. Schoonenberg

10% korting op de nieuwe HistorONE kleuren

Waardebon van 5% korting

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn 06-44162455 ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

220% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

www.meijvogelsanitair.nl Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING Pronk & Van Leeuwen Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

GRATIS DAGPAS t.w.v. â&#x201A;Ź 15,Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168

Geschenkpakketje wijn (3 flesjes) RosĂŠ

A

ntree

meubels & verlichting

van â&#x201A;Ź8,99 voor â&#x201A;Ź6,99 van â&#x201A;Ź5,49 voor â&#x201A;Ź4,49

Zuidstraat 65, (071) 4071668

Gratis onderhoudsset bij aankoop van een nieuwe fiets

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% KORTING op vertoon van uw kortingspas.

Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers 5 halen 4 betalen

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657

Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!! Princestraat 9 (071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

(achter supermarkt Hoogvliet)

5% korting (op vertoon van uw kortingspas)

Ambachtsweg 24a (tegenover de Gamma) â&#x20AC;˘ Katwijk â&#x20AC;˘ T 071 408 58 55 www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen ĹŻĆľÇ&#x2020;Ä&#x17E;Ç Ĺ?ĆŠÄ&#x17E;Ć?Ä&#x201A;Ć&#x;ĹŠĹśÄ&#x17E;ĹśĆ?ůŽŽĆ&#x2030;hÍ&#x160;

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

10% korting

Remiselaan 2P 2231 ZV Rijnsburg Tel. 071-408 23 00 www.antree.nl

Blekerstraat 26 (071) 4023615

op alle watersportartikelen

Princestraat 31 (071) 4071491

10% korting op alle jeans

de KA TWIJK e KAT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

5% extra KORTING op tegels en sanitair

7,95

mail

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl WĂŠl ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu bij

Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JULI 2012 • 5

Tweets en blogs

Maartje ‘wilde niet op dinsdag trouwen’

De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

Echtpaar Gravekamp al 65 jaar tevreden paar

t/ = twitter.com .b = blogspot.com w. = www.

Vluchteling in gastvrij Katwijk dat tweeënzestig jaar lang lief en leed op het zelfde stekkie deelde. ‘Pa wilde een paar jaar geleden graag naar een flatje met alles gelijkvloers, maar we hebben het toch niet gedaan’, gaf de bruid te kennen. ‘We zijn hier toch maar lekken blijven zitten’. Willem vertelt over zijn kostwinnerschap ‘in de beton’ bij Wernink in Leiden, bij de Abex in Valkenburg, de Kalkzandsteenfabriek in Katwijk en zijn verdere loopbaan in de bouw, die hij vanwege rugklachten op 55-jarige leeftijd noodgedwongen vaarwel zegde. Maartje zorgde voor het gezin, naaide en breide veel en deed in de eerste jaren van het huwelijk ook nog huishoudelijk werk buitenshuis.

Het nieuws vorige week in deze krant dat Tejo Janssens zich in 2014 weer beschikbaar stelt als raadslid, is als een lopend vuurtje over de wereld gegaan. t/@MatthijsvTuijl: Dat u het weet; wij zijn tegen het weer aanzetten van de straatverlichting. Tejo van de bvk is voor, die wil alleen maar geld uitgeven. t/ @Tuga_News: [i] Nuno Crato participa no arranque da “Ciência Viva Verão 2012” no rio Tejo t/@constanciadream: Médio Tejo Projetos de revitalização rural em três concelhos recebem incentivos de

t//@fiqiefaisal: Tejo udh tau kok :) t/@maman1965: Tohpati,Dewa Budjana & Sujiwo Tejo t/@KlanestroTalis: Ekzemaniu pri Esperanto kun TEJOrabato: t/@ichaaachaa: iyah cep sama heidy sama tejo sama t/proTEJO Movimento: Nuno Crato participa no arranque da Ciência Viva Verão 2012 no rio Tejo t/@SabrinaTe: lo tejo udah ke jerman lagi ce? t/@binarpopo: mbak tejo crigis t/@Ajirakatama: Sela sekarang ama andy tejo? t/@twibibelle_indo (Chibi Official ): #Tejo

Woensdag 20 juni 2012: het is Wereld Vluchtelingendag, de dag dat mijn broertje jarig is en de dag dat vier jaar geleden in Ter Apel onze komst in Nederland officieel bevestigd werd met onze vingerafdruk. Het is ook de dag dat ik geopereerd moet worden. Toen mijn broertje wakker was, ging ik naar hem toe en feliciteerde hem met zijn verjaardag. Ik wenste hem het allerbeste toe voor zijn zevende jaar. Even later hoor ik zachtjes een paar woorden waarvan ik schrik. Hij zegt: ‘Ik wil niet meer leven, leven is saai’. Ik stond verschrikt en hopeloos. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen of doen. Op dat moment wilde ik graag huilen. Ik kan heel goed begrijpen en voelen wat hij zegt, maar ik kan het niet accepteren dat een kind van 7 op zijn verjaardag zoiets zegt. Dat is belachelijk toch?! Terwijl mijn moeder en ik naar het ziekenhuis gaan, denk ik de hele tijd aan hem. Ik ben heel verdrietig en boos. Ik ben boos op de hele wereld. Ik denk aan toen we in Irak waren; hij heeft de oorlog ook meegemaakt en de angst die er was. Nog steeds is er in ons levensangst, en onzekerheid. Ik denk ook aan wat hij zei toen we ‘uitgezet werden’ uit onze woning in Beverwijk en naar Katwijk moesten. Hij vroeg: ‘Tot wanneer blijven we hier in de gevangenis?’

Beestenboel

FOTO: PIET VAN KAMPEN

t/@The_SmoothEgypt: I have Spanish jokes for days , don’t start it Del Tejo lol t/@icaica: Puncak kangen paling dahsyat ketika dua orang tak saling berkomunikasi namun diam2 keduanya saling mendoakan Sujiwo Tejo

Hedeil Alhabboubi, 20 jaar, in 2008 samen met haar gezin gevlucht uit Irak, en woont met haar ouders en jongere zusje en 2 broertjes sinds 2011 op twee kamertjes op de Gezinsopvanglocatie Katwijk. Ze wil graag arts worden.

Maartje en Willem Gravekamp.

Het is afgelopen maandag een natte en ongezellige boel buiten. Maar binnen in huize Gravekamp aan de Marinus Poststraat in Valkenburg is het reuze gezellig. Hun zoon en dochters met de eega’s (op één na) omringen het gelukkige echtpaar. De verhalen komen los en de inmiddels niet meer zo ‘piep’ zijnde kids herkennen veel van hetgeen de ouders uit de oude doos halen. Door Piet van Kampen Het echtpaar heeft inmiddels de 84-jarige leeftijd bereikt. ‘We schelen maar twee maanden’, zegt Willem die op z’n gemak aan de tafel zit, terwijl echtgenote Maartje in een makkelijk stoeltje even verderop zit. ‘Als je een beetje van elkaar af zit, krijg je ook nooit geen ruzie’, grapt bruidegom Willem, bij veel Valkenburgers meer bekend als Wuls.

De bruid glimlacht van afstand met een veelbetekenende en goedkeurende blik. Het zit wel goed tussen die twee, die elkaar tijdens een bevrijdingsfeest na de Tweede Wereldoorlog voor het eerst diep in de ogen keken. ‘Het was op de brug bij het Haagsche Schouw’, volgens (toen nog) Maartje van Rijn. De heer des huizes betwijfelt dit. ‘Het was toch op de Morsweg in Leiden vlak daarbij?’, leefde hij in de veronderstelling. Enfin, de puzzel werd niet opgelost, maar feit is echter wel dat ze daar ergens samen de hokiepokie dansten. De eerste passen op de gezamenlijke levensweg die naar hun huwelijk leidde. ‘Ik wilde niet op dinsdag trouwen ook al was dat gratis, maar wel op woensdag, ook al kostte dat toen vijftien gulden’, weet Maartje zich haarfijn te herinneren. Een uitgave die het vrijwel onmogelijk maakte om van de bruiloft - ‘We hadden verder geen geld’, zegt Wil-

lem - een groot feest te maken dus werd het sober thuis gevierd.

Honkvast De in Katwijk geboren Maartje woonde met haar geëvacueerde ouders tijdens de oorlog aan de Rijndijk in Voorschoten (tegenwoordig Leiden), waar zij de jonge Willem Gravekamp uit Valkenburg ontmoette. De eerste drie jaar woonde het jonge stel in bij moeder Van Rijn, waar de eerste twee van hun nazaten ter wereld kwamen. Daarna vonden zij hun stekkie aan de Marinus Poststraat in Valkenburg, waar zij heden ten dag nog wonen en waar de twee andere dochters het levenslicht zagen. In de loop der jaren werd het paar gezegend met elf kleinkinderen, dertien achterkleinkinderen en een achter-achterkleinkind. Er is dus sprake van een honkvast echtpaar

De laatste tijd denk ik vaak aan de tijd, toen ik zelf zo oud was als mijn broertje en naar school ging. Ik heb een schoolfoto van groep 5. Het is de enige foto die ik hier in Nederland heb. Ik heb die foto toevallig op Facebook gevonden. Ook vond ik op die manier vijf klasgenoten, waarvan ik ongeveer negen jaar lang niks had gehoord. Allemaal zijn we ergens anders gaan wonen. Van de een is zijn vader doodgeschoten en anderen moesten de wijk verlaten, zoals ik, omdat we Sjiltisch zijn. We praten vaak met elkaar via internet over vroeger. We praten over onze herinneringen hoe was het leven daar was. Op een gegeven moment dacht ik aan een van de oorlogsnachten. Ik hoorde de raketten en dacht aan mijn school. Ik was bang dat mijn school vernietigd zou worden. Dan zouden mijn klasgenoten en ik daar niet meer naar toe kunnen. Ik zei tegen mijn klasgenoten op internet: ik was toen klein en wist niet waarom er oorlog was. Ik wist niet wat er ging gebeuren. Ik maakte mij toen veel zorgen om jullie. Ik heb veel meegemaakt met het regime van Irak. Vooral de angst van verliezen en de dood maakte me verdrietig van binnen. Het is een angst waar ik mijn hele leven mee geleefd heb. Men zegt: ‘de kinderen zijn de toekomst’. Maar hoe kunnen deze kinderen opgroeien in deze ellende en de toekomst zijn?

Willem was een groot paardenliefhebber en jarenlang lid van de paardenmarktcommissie. Zelf fokte hij ook paarden en toont trots een album met talloze viervoeters. Daarnaast (voor zijn trouwen was hij boerenknecht) was hij gek met koeien, geiten konijnen en noem maar op. ‘Op een gegeven moment zat er een geit in de kamer tv te kijken’, schatert dochter Ateke. Het was dus een beestenboel, maar desondanks heeft het tussen het ouderpaar altijd wel snor gezeten en nu nog steeds. ‘Ik ben nog steeds aan hem verknocht’, lacht Maartje fijntes en Willem doet het dunnetjes over met ‘ Het zit nog hartstikke goed’. Reden om dit na zoveel jaar in huiselijke kring te vieren.

Nieuw gezondheidscentrum ’aanwinst’ Vervolg van voorpagina

ten. Er is zelfs nog ruimte over, maar Ooms gaat er niet vanuit dat die tot in lengte van dagen leeg zal blijven. De bedoeling is dat Tahoed De Coepel volgend jaar juni open gaat. ‘We hebben drie plannen laten maken voor de verbouwing van het schoolgebouw. Er wordt deze week een besluit genomen voor een van die drie.’ Die verbouwing valt nog niet eens mee, want het voormalige schoolgebouw is volgens Ooms ‘volledig uit

De Katwijkse Apotheek en de huisartspraktijken Dijk en Schonenberg & Smaal krijgen in de Tahoed gezelschap van in ieder geval de tandartspraktijken van Haasnoot en Reijnders. Verder komt er een pedicure, een thuiszorgorganisatie en praktijk voor Cesar therapie. Ooms: ‘En we zijn nog bezig met anderen, maar die kan ik nog niet noemen’. In het schoolgebouw komen de praktijken en apotheek in een ruim jasje te zit-

beton gegoten’. ‘Het is een gebouw uit de jaren vijftig. Dat gebeurde toen zo.’ Het gezondheidscentrum wordt een aanwinst voor het zeedorp, vindt de apotheker, die laat weten dat de hoofdvestiging aan de Princestraat blijft gehandhaafd. Op de huidige locatie van De Coepel komt een woonbestemming, heeft de stichting met de gemeente afgesproken.

t/@twibibelle_indo: #Tejo hilangkan semua resah gelisah tunjukkan pada dunia kau bsa t/@sitimaulinaM: iya terus dia teriak2 nama tejo terus *ehh

in het buitenland

t/@Yohanesssss: surti dan tejo t/@LUISMEDINA1185: Fast & Furious 5 Soundtrack: [11/13] Speed, Black Alien & Tejo

De redactie van De Katwijksche Post is op zoek naar (voormalige) Katwijkers die in het buitenland wonen en/of werken. Kent u ook iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring die voor deze serie in aanmerking komt en over e-mail beschikt? Laat het de redactie van De Katwijksche Post weten (071 40 916 30 of redactie@katwijkschepost.nl).

t/@LuisFCorreia: Aos srs do parque Tejo, não se metam com ideias hoje que o parquímetro está avariado t/@mydamydnst: Sihhiyyy, sopo jeng ?? Mas Tejo ?? Dimana ??

KOMIJNENKAAS 30 + belegen Kilo

6.

95

Gratis boter, kaas en eieren! Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam...................................................

Adres ............................ ....................... ....................................... .......................

Winnaars vorige week: B. Ouwehand, Meeuwenlaan 48 v.d Eijkel, Achterweg 32 H. de Jong, Jupiter 3 A. Geijteman, Botenpad 19 Valkenburg A. Barnhoorn, Prinses Marijkelaan12 C. v.d. Plas, Zwanenburgstraat 67 D. Guijt, Prinses Marijkelaan 32 E. de Ridder, Waterman 47 Kuivenhoven, Oegst.weg 204b Rijnsburg v.d. Gugten, Koraal 9

Katwijkers staan bekend als honkvaste mensen. Velen geven er de voorkeur aan om in onze kustplaats te blijven wonen. Maar er zijn er ook velen die uitwaaierden over ons land. Weer anderen kozen voor het buitenland, sommigen gedwongen door hun werk, anderen uit vrije wil. In deze serie komen Katwijkers aan het woord die in het buitenland wonen. Het hoe en waarom; ze vertellen het u zelf. Annelies Bakker (26) woont in Berlijn en Kassel, beide in Duitsland.

Allegonda (hotel Savoy) gedaan en stond daar destijds ook mee in De Katwijksche Post. Uiteindelijk ben ik afgestudeerd op architectuurgeschiedenis met een focus op islamitische architectuur’. Na haar diploma verhuist Annelies naar Maastricht om te beginnen met de internationale master Arts & Heritage; Policy, Management and Education. ‘Dit voelde wel een beetje als naar het buitenland gaan. Maastricht is ver weg en voelt een beetje Frans aan. Ik had daar een fantastische tijd en zat in een klas met 40 mensen van 27 verschillende nationaliteiten’.

Door Tarinda van Duijn

Tijdens haar opleiding gaat Annelies op studiereis naar Praag, Brussel en Berlijn. ‘In Berlijn kwamen we bij een organisatie die allerlei culturele evenementen voor de stad organiseert. De sfeer sprak mij zo aan, dat ik besloot me aan te melden voor een stage. Toevallig hadden ze een plekje voor iemand die niet zo goed Duits spreekt en kwam ik te werken bij ‘Based in Berlin’. Dit was een zeven weken durende tentoonstelling in de zomer van 2011, met werk van tachtig in Berlijn wonende kunstenaars. Als assistent van de event-manager maakten we samen het avondprogramma met theater, muziek, debatten en films in onze openluchtbioscoop. Het was een fantastische ervaring’.

‘Ik ben Annelies, van Greet van Bas van Niek van Jannetjes de weduwvrouw’, vertelt Annelies. ‘Tot en met mijn overgrootvader Niek heb ik ze gekend. Mijn opa Bas is kunstenaar en heeft een atelier achter het voormalige postkantoor. Mijn moeder is kunstenares en woont ook in Katwijk. Mijn broer woont in Amsterdam. Mijn vader was geen Katwijker, maar is in Medemblik geboren’. Annelies komt in Amsterdam ter wereld, maar laat de stad al gauw achter zich. ‘Toen ik twee was, hebben we een korte tussenstop in Wijk bij Duurstede gemaakt, om vervolgens in Katwijk te belanden. Hier heb ik tot mijn twintigste gewoond’. Samen met haar moeder en broer woont ze in de Burgerdijkstraat. ‘In het huis waar vroeger schrijver Herman Heijermans heeft gewoond. Het is een oud, mooi pand, uit het eind van de 19de-eeuw. Als kind ging ik naar de Boorsmaschool, wat nu De Krulder is. Op het Andreas College, locatie Pieter Groen, heb ik mijn vwo-diploma gehaald’. Na de middelbare school studeert Annelies fysiotherapie in Leiden. ‘Ik vond het niet leuk en toen ik na één jaar mijn propedeuse had gehaald, ben ik met de opleiding gestopt. Ik besloot om kunstgeschiedenis te gaan studeren. Ik heb toen onder andere onderzoek naar Villa

Tijdens haar stage meldt Annelies zich aan voor een scholarship in Istanbul, die ze ook krijgt toegewezen. ‘Ik ging toen twee maanden naar Istanbul om daar onderzoek te doen voor mijn scriptie over hedendaagse kunstgaleries in Istanbul. Het is een drukke, maar ook een hele mooie stad. Ik heb erg van die maanden genoten’. Terwijl ze daar verblijft, wordt ze opgebeld door een voormalige collega uit Berlijn, met de vraag of Annelies voor hem wil komen werken bij dOCUMENTA in Kassel, Duitsland. ‘dOCUMENTA is een van ’s werelds meest bekende hedendaagse kunsttentoonstellingen, die eens in de vijf jaar in Kassel plaatsvindt. De

tentoonstelling duurt honderd dagen. In de jaren zestig deed bijvoorbeeld Andy Warhol aan deze tentoonstelling mee’. Annelies neemt het aanbod aan en gaat terug naar Berlijn, waar ze meewerkt aan dOCUMENTA 2012. ‘Ik werk in het team van de technische productie en mijn functie heet officieel ‘Back Office Management Assistant’. Ik houd me vooral bezig met planning en budget’.

ben heel goed bevriend geraakt met dit team en zij hebben mij op een gegeven moment een kamer aangeboden. Het is heel leuk, we wonen er met zeven man’. Toch vindt Annelies het ook vreemd om in dit huis te wonen. ‘Het blijft toch een tentoonstellingsobject. De hele dag lopen er mensen rond om het huis te bezoeken. Ze maken foto’s van ons, zelfs als we gewoon aan het eten zijn, omdat we bij het kunstwerk horen. Dat is een heel vreemde gewaarwording’.

Annelies vindt het heerlijk in Duitsland en ook de bewoners bevallen haar goed. Berlijn ‘Ik vind Duitsers ontzettend Kassel vriendelijk. Ze groeten altijd vriendelijk en zijn oprecht geïnteresseerd. Toen Nederland tegen Duitsland speelde op het EK, was het natuurlijk wel even lastig. Zat ik daar in mijn oranje trui tussen mijn Duitse collega’s. Na ons verlies kreeg ik meteen allemaal mailtjes met dingen als ‘Niederlage’ in plaats van ‘Niederlande’. Maar ik vind dat juist wel leuk’. Vanwege dit project woont An- Ondanks de vele overeenkomsten nelies nu op twee verschillende tussen de Duitse en Nederlandse plaatsen. ‘Ik woon in Berlijn, een taal, ziet Annelies toch ook grote grote metropool, die eigenlijk ook verschillen. ‘Zo is ‘klettern’ in het heel kleinschalig is. Ik fiets veel en Duits ‘klimmen’, terwijl het bij ons leer de stad zo steeds beter kennen. ‘naar beneden vallen’ betekent. Als Het blijft leuk om op de fiets steeds er dan ergens een bordje hangt met nieuwe plekjes te ontdekken. Maar ‘klettern verboten’, moet ik altijd ik woon ook in Kassel. Kassel ligt in wel even gniffelen’. het midden van Duitsland en heeft ongeveer 200.000 inwoners. Ik woon Ondanks dat Annelies in Duitsland hier op een heel vreemde plek: in woont, heeft ze nog veel contact met één van de tentoonstellingsobjecten. Nederlandse vrienden en familie. Een kunstenaar uit Chicago heeft ‘Via e-mail, skype, telefoon, kaarteen oud pand uit 1820 gekregen, één jes en soms een pakketje. Ik heb het van de weinige panden die de oorlog meest contact met mijn moeder en heeft overleefd. Dit pand was een mijn opa’. Ook komt ze nog regelHugenotenhuis en staat al sinds de matig in Nederland op bezoek. ‘Ik jaren zeventig leeg. De kunstenaar ga geregeld langs mijn moeder en heeft een team naar Kassel gestuurd katten in Katwijk of ik bezoek mijn om dit huis op te knappen. Dit team broer in Amsterdam. Die mis ik alis in het huis gaan wonen en heeft lemaal natuurlijk wel en ook de rest het huis nieuw leven ingeblazen. Ik van mijn familie in Katwijk en Lei-

FOTO: PR.

t/@cejaspobladas: Por aquí decepcionado en el hard rock café porque no hay rana ni cancha de tejo.

den’. Maar familie is niet het enige wat Annelies aan Katwijk mist. ‘Ik mis de zee! Ik was me er nooit zo van bewust toen ik in Katwijk woonde, maar sinds ik daar weg ben, mis ik de zee en het zwemmen in de zee ontzettend. En ook het strand, de ondergaande zon, de Nieuwjaarsduik; dat heb ik hier allemaal niet’. Haar beste herinneringen hebben dan ook vooral met het strand en de zee te maken. ‘Spelen op strand en zwemmen in de zee toen ik klein was. Mijn opa maakte altijd zandkastelen of zandhuisjes voor mij, mijn broer, neefje en nichtje. ’s Avonds aten we dan met z’n allen op het strand. Ik heb ook goede herinneringen aan het atelier van mijn opa. Toen ik klein was, kwamen we daar elke zaterdag met de familie bijeen en waren we altijd aan het schilderen of tekenen’. Toch is Katwijk meer dan alleen een plek van herinneringen. Annelies heeft, naast haar werk voor dOCUMENTA, kortgeleden een uitgeverij in Katwijk opgericht. ‘Het

is een eenmanszaak en samen met mijn moeder geef ik boeken uit. We zijn nu bezig met het tweede Kleurboek voor Volwassenen, met de titel ‘Bloemen uit Istanbul’. Dit boek is ontstaan toen mijn moeder me op kwam zoeken in Istanbul en daar motieven verzamelde door middel van rubbing (afwrijfsels) en tegels. Deze motieven heeft ze tot tekeningen verwerkt en van die tekeningen hebben we een boek samengesteld. Het boek ligt nu bij de drukker in Amsterdam’. Annelies vindt het fijn om dit met haar moeder te doen. ‘Ik vind het samenwerken met mijn moeder echt heel bijzonder. We vullen elkaar goed aan: zij de artistieke en creatieve kant, ik de organisatorische en financiële kant’. Annelies wil voorlopig in Duitsland blijven. ‘Maar dat is ook werkafhankelijk. Ik werk als zelfstandig ondernemer en doe verschillende projecten. Als ik in Nederland een leuk project zou vinden, zou ik misschien wel (tijdelijk) teruggaan. Al denk ik niet, dat ik ooit naar Katwijk terug zou keren’.


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JULI 2012 aan iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk, telefoon 4016347.

Platform Kocon Alcohol & Drugs

Huisartsen Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 (vóór langskomen altijd eerst bellen)

Tandartsdienst

Samenwerkingsverband in de gemeente Katwijk van relevante organisaties werkzaam op de terreinen verslavingspreventie en handhaving, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Kantoor- en postadres: Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk. Voor meer informatie (Thea Guijt): 071 4015216. E: tsaguijt@xs4all.nl Website: www.kocon. nl

(Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen Stichting Welzijn Ouderen KRV door tandarts: J.H. Reijnders, Prins Bernardlaan 23, Katwijk, telefoon 4012412. Spreekuur van 11.30 tot Voor informatie, advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn. U 12.00 uur. Bij geen gehoor 071-4079501. kunt bij ons ook terecht voor (welzijns)diensten en activiteiten voor ouderen, zoals: Belbus, perApotheek sonenalarmering, ouderenadviseur, tafeltje dekje, De apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen MBvO, computercursussen, etc. Hoofdkantoor: (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 Schimmelpenninckstraat 10, 2221 EP Katwijk, teleuur. foon 4016347. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandagmorgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Tafeltje Dekje Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Maaltijdbezorging aan huis. Aanvragen of wijziginDonderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds Apotheek, gen van ma. t/m vr. van 09.00-11.00 uur. Telefoon 4013061. Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Princestraat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apo- Voedselbank Katwijk theek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Voor inwoners van Katwijk die een beroep wilVliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). len doen op een voedselpakket. Bezoekadres: Cleijn Duinplein 12, 2224 AX Katwijk. Telefoon Ongevallendienst 0613232541, E: info@voedselbankkatwijk.nl, W: Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrij- www.voedselbankkatwijk.nl. Aanmeldingen telefodag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Aca- nisch. Afgeven van voedsel en kleding is mogelijk op demisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. donderdagmiddag. Giften zijn welkom op bankrekeningnummer Bezoekuren LUMC Dagelijks van 14.15 tot 15.00 uur en van 18.30 tot 120265702 t.n.v. Voedselbank Katwijk. 19.30 uur. Voor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoektijden. Voor meer informatie: 071- Telefooncirkel 5269111. De Telefooncirkel is een groep mensen die per teBezoekuren Diaconessenhuis lefoon iedere dag even contact met elkaar heeft, Dagelijks van 14.30-15.15 uur en van 19.00-19.45 uur. begeleid door een vrijwilliger. Het doel van de TeVoor sommige afdelingen gelden afwijkende bezoek- lefooncirkel is om te voorkomen dat er niet wordt opgemerkt dat er bij deze mensen iets niet in orde is. tijden. Voor meer informatie: 071-5178178. De cirkel heeft een controlerende functie en geeft een Verloskundigen prettig gevoel van veiligheid. Deelname is geheel kosteloos. Informatie bij A. Goeree (dagelijks leidster), (ook voor poliklinische bevallingen) tel. 071 4024039, of M. Mugge-de Kreek (algemeen leidster), tel. 071 8888584.

De Brug Midden-Nederland

GGZ-instelling voor verslavingszorg. Polikliniek Katwijk, Schaepmanstraat 1, Katwijk, tel: 071 403 37 33, E: info@debrughelpt.nl W: www. debrughelpt.nl. Voor urgente gevallen dag en nacht bereikbaar. Werkervaringsproject De Kringloop, Heerenweg 5, Katwijk, Tel: 071 408 56 46. Inloophuis, Schaepmanstraat 1, ma. t/m zat. 13.30– 17.15 uur, (13.00 uur: warme maaltijd, opgave vooraf).

Thuiszorgcentrale Katwijk

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

de KATWIJKSCHE POST

Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers,

DE KATWIJKSCHE POST nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 16.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl o.v.v. de Katwijksche Post Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2,00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Voor jaarabonnementen geldt dat het eerste jaar niet tussentijds opgezegd kan worden. Na het eerste jaar wordt het abonnement omgezet in onbepaalde tijd en vanaf dat moment kan op elk moment opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand, waarbij vóór het einde van de maand opgezegd dient te worden. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Het steunpunt (ook voor ouderenmishandeling) is bereikbaar op tel. 0900 1102030 (lokaal tarief). Spreekuren zijn op maandag 13.30-17.00 uur; dinsdag 13.30-17.00 uur; donderdag: 09.00-12.30 uur. Buiten deze spreekuren hoort men het antwoordapparaat. Bij vermoedens van kindermishandeling, bel het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), tel. 0900 1231230.

Seniorenadviesraad

ZONDAG 22 JULI

Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 10.00 uur: ds. J. Geene. 18.00 uur: ds. A. Hamstra, Broek op Langedijk (wijk Ichthus). Oude Kerk: 10.00 uur: ds. Z. de Graaf. 18.00 uur: ds. W.Chr. Hovius, Apeldoorn (wijk Immanuël). Ichthuskerk: 10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan, Gouda (wijk Sion). 18.00 uur: ds. E.K. Foppen. Pniëlkerk: 10.00 uur: kand. L. Solleveld, Monster (wijk De Noord). 18.00 uur: ds. B.H. Weegink. Maranathacentrum: 10.00 uur: ds. D. Rodenburg, Nunspeet (wijk Andreas). 18.00 uur: ds. D.J. van Eckeveld. Het Anker: 10.00 uur: ds. E.K. Foppen, dienst voor doven (met tolk) (wijk Maranatha). Kinderkerkdiensten: Ichthuskerk: 10.00 uur. Maranathacentrum: 10.00 uur. Kapel Overduin: 14.30 uur: ds. J.G. Luinstra. Kapel De Wilbert: donderdag 26 juli: 18.30 uur: dhr. E.J. Bergman. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 uur ds. H.J. Hemstede, Leiderdorp. Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: 10.00 uur ds. P. den Ouden; 18.00 uur ds. P. den Ouden. UNI-zaal: 10.00 uur kand. F. van Binsbergen, Lunteren; 18.00 uur ds. J.W. van Estrik, Goederede.

Heeft u een steuntje in de rug nodig? Of loopt u vast in een wirwar van regels? Dan kunt u de hulp inschakelen van het Ombudsteam PvdA afdeling Katwijk. Samen met u gaat het Ombudsteam op zoek naar een oplossing voor uw probleem. T. 06 28588792, email: ombudsteamkatwijk@hotma il.com.

Thema: ‘Nu even niet’ op Dag van de Mantelzorg Jaarlijks wordt de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Ook dit jaar is er op zaterdag 10 november een speciaal programma voor alle mantelzorgers in Katwijk met als thema ‘Nu even niet’. Mantelzorgers die met liefde voor een ander zorgen, vergeten soms goed voor zichzelf te zorgen. Er af en toe even tussenuit is een absolute voorwaarde om de zorgtaken te kunnen volhouden. Daarom wil Rabobank Katwijk belangeloos de mantelzorgers van het steunpunt mantelzorg KRV in de watten leggen. Alle mantelzorgers die bij het steunpunt Mantelzorg Katwijk ingeschreven staan ontvangen eind augustus, begin september een persoonlijke uitnodiging per post. Het gaat een heuse verwenmiddag worden, zodat de verzorgers even niet ergens anders aan hoeft te denken. Zorgt u meer dan acht uur per week, of langer dan drie maanden voor een chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend familielid, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Het Steunpunt Mantelzorg geeft informatie en advies en organiseert cursussen en themabijeenkomsten om u te ondersteunen. Iedere dinsdag van 10.0011.30 uur is het spreekuur. U kunt zonder afspraak langskomen op de Hofstraat 13d in Rijnsburg. Op dinsdag, woensdag en donderdag is het steunpunt telefonisch te bereiken van 09.00-14.00 uur via tel. 071 7600311. Meer informatie vindt u op www.mantelzorgsteunpunt.nl of via info@mantelzorgsteunpunt. nl.

Dankbetuiging

uitvaartbegeleiding

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor alle belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; 10.00 uur ds. Rob Quispel.

De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en de grote belangstelling bij het condoleren en tijdens de uitvaart waren voor ons een grote steun en troost. Gerrit Doets Kinderen en kleinkinderen

Nieuw, opbaren in sfeervolle familiekamer

Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: Gijs Haasnoot. Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Katwijk, juli 2012

071-4018779 (24 uur bereikbaar) www.miesschoneveld.nl

Vragen over spraak en taal?

GRATIS INLOOPSPREEKUUR Iedere vrijdag van 11.00-12.00 uur LOGOPEDIEPRAKTIJK KATWIJK

KATWIJK AAN DEN RIJN

Geref. Kerk: Open Hofkerk: 9.30 uur ds. G. Snel, eredienst.

COBIE DOETS-MEIJVOGEL

Betrokken Meelevend Zorgvuldig

Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur drs. G. den Dulk.

Nan de Mooij

UITVAARTONDERNEMING DC VIS & ZN Uitvaartverzorger: Huig van Duijn Betrokkenheid en persoonlijke aandacht Kantoor: Hartweg 33, 2221 PV Katwijk Dag en nacht bereikbaar

Schaepmanstraat 101 - Katwijk Tel. (071) 4033064 - Internet: www.logopedist.nu

R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang. Voorganger: pastoor M. Hagen. Zondag 9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Vocalis. Voorganger: kapelaan S. Kuik. De Wilbert: 10.15 uur Eucharistieviering m.m.v. kapelkoor Vivace.

uitvaartbegeleiding

tel. 071 4074440 uitvaart@dcvis.nl

In samenwerking met Jacoline Imthorn

mobiel. 06 12507285 www.dcvis.nl

Thuis opbaring - Volledig verzorgde uitvaarten

VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. J. v. Houwelingen, Lisse.

Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur leesdienst; 17.00 uur leesdienst.

Ombudsteam PvdA

Mies Schoneveld ’Met aandacht voor details’

Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. B. Brunt, Valkenburg; 18.30 uur ds. J.W. Korpelshoek. Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. Smit; 18.30 uur ds. G.F. Smaling, Oegstgeest.

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

INSTALLATIEBUREAU

Geref. Gemeente: woensdag 25 juli: 19.45 uur ds. M. Joosse.

Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur kerkdienst; Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond.

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

HEEMSKERK J. van der Vegtstraat 63, 2225 TR Katwijk

Haspadie KGKatwijk

Voor mensen met een korte levensverwachting kan de Hospice Katwijk een verzorgd tijdelijk huis zijn. Woonzorgcentrum Salem, Duindoornlaan 34, Katwijk, T: 071 4092930. Informatie en/of aanmelden kan via het Hospiceteam, 06 43284991 of de teamleider Hospice, 06 27091445, www.dsv-verzorgdleven.nl.

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

Chr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. M.A. Kempeneers; 17.00 uur ds. M.A. Kempeneers.

Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. P. Zeedijk, Rijnsburg; 18.30 uur ds. B. Brunt.

Hospice Katwijk

De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. J.G. Luinstra.

De seniorenadviesraad tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van inzicht over de kwaliteit van de leefsituatie en de omvang van activiteiten voor senioren. Het signaleren van problemen waarmee de senioren te maken hebben en/of krijgen. Bevorderen van de samenwerking met gemeente, organisaties en instellingen, die zich inzetten voor de belangen en het welzijn van senioren. Secretariaat SARK: Rijnweide 12, Valkenburg. T: 071 4013562, E: wjvdvelde@hotmail.com

(Johanniterhulpgroep) Voor thuiszorg, bezoekjes en klusjes: 06 51068515. Voor terminale thuiszorg: 06 53239992. Voor een bakje en gezelligheid: in de Ankerplaats (Voorstraat 74) op dinsdag- en donderdagmorgen en in de Ontmoeting (J. Bergmanstraat 1) op dinsdag- en vrijdagmorgen

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort

Nefit houdt Nederland war m

KATWIJK AAN ZEE

Geref. Kerk De Goede Herder: 9.30 uur ds. E. Schuddebeurs.

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

RIJNSBURG

DAMO g r a f m o n u m e n t e n

Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. D.C. Nicolai, Zandvoort, KND; 17.00 uur ds. E. Bouman, Katwijk aan Zee, studiedienst. De Voorhof: 9.30 uur geen dienst.

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

Een blijvende herinnering aan uw dierbare

www.nandemooij.nl

Persoonlijk en betrokken

Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur ds. G. Zomer jzn.; 17.00 uur ds. G. Zomer jzn. Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors: 10.00 uur Leo Kuiper.

Grip op de Knip Katwijk ‘Grip op de Knip Katwijk’ biedt praktische steun aan mensen die hun financiële problemen willen oplossen. De ondersteuning is voor inwoners uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, ongeacht levensovertuiging en afkomst. Gecertificeerde Maatjes zetten zich graag in voor een ieder die ondersteuning kan gebruiken.

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl WWW.DAMONATUURSTEEN.NL

Meer informatie bij de coördinator van ‘Grip op de Knip Katwijk’: 06 22062590, of e-mail coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl; of kijk op www. gripopdeknipkatwijk.nl.

Wegens vakantie is de praktijk van

Dierenbescherming afdeling Rijnland

L. VAN DUIJN, huisarts

Meldnummer Dierennoodhulp & Toezicht op Dierenwelzijn, telefoon 071-5216662. Voor overige vragen en/of opmerkingen kantoor@dbrijnland.nl

J.W. Frisodreef 148 gesloten van 21 juli t/m 12 augustus.

Eerste hulp bij zeehonden/bruinvissen

Voor spoedgevallen nemen waar: dr. W. Bergman / dr. E. Vogel Rijnstraat 2, telefoon 4012921 Voor herhaalrecepten: tel.: 4071179 of www.bergmanvogel.nl

Leen van Duyn, Jan Tooropstraat 76, tel. 071 4073875, 06 51465139.

V

oor V gelegenheid perfecte

Johan Chrispijn

elke

Tandprothese specialisten www.johanchrispijn.nl

de

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

wij de passie, u het beste resultaat!

Cleijn Duinplein 4 2224 AX Katwijk Tel 071 40 76 008

Havenpoort 1 2171 HH Sassenheim Tel 025 22 22 977

van ontwerp tot glimlach, ook voor uw prothese op implantaten


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JULI 2012 â&#x20AC;˘ 7

Stijldansen in De Terp

Hoofdbibliotheek hele zomer open

Dyo van der Tuijn en Hesther Pison, van dansschool Evert Castelein, gaan met ingang van zaterdag 28 juli om de veertien dagen stijldansavonden organiseren. In de gezellige en ruime danszaal van De Terp in Valkenburg is een grote parketvloer van 18x15 meter met rondom gezellige zitjes en een bar. Voor dansliefhebbers dus volop de gelegenheid om met regelmaat gezellig te kunnen dansen. Bovendien zullen er ook regelmatig korte workshops worden gegeven. In september komt er een nieuwe serie â&#x20AC;&#x2DC;Come Dancingâ&#x20AC;&#x2122; op tv, waarin bekende Nederlanders met professionals zullen dansen. Dit programma zal zeker het dansen weer een nieu-

Zomersluiting bieb Valkenburg De bibliotheekvestiging Valkenburg (Rijnweide) is aan de beurt voor een zomersluiting van twee weken. Van 23 juli t/m 4 augustus moeten leners uitwijken naar een bibliotheekvestiging in de omgeving voor het lenen van een boek. Ook bibliotheek Hoornes/ Rijnsoever is die weken dicht. De hoofdbibliotheek aan de Schelpendam is de hele zomer open. Voor de leners wordt alles zo makkelijk mogelijk gemaakt. De terugbrengdatum van de geleende materialen wordt over de sluitingsperiode heen getild waardoor leners niet gedwongen zijn naar een andere bibliotheekvestiging uit te wijken. Natuurlijk zijn alle leners die geen twee weken zonder bibliotheek kunnen, van harte welkom om in een van de andere vestigingen te lenen (uitgelezen materialen kunnen ook in die andere vestiging worden ingeleverd). U kunt een onbeperkt aantal materialen lenen.

Werk in uitvoering Week 30 (22-07-12 t/m 28-0712) Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http:// youtu.be/WGX2iH1RRiY.

Rijnsburg Brouwerstraat: kabel- en leidingwerkzaamheden Vooruitlopend op de herinrichting van de Brouwerstraat zijn de nutsbedrijven begonnen met het vervangen van de bestaande gas-, water- en elektraleidingen. Hiervoor wordt de Brouwerstraat in werkvakken van ca. 40 - 50 meter verdeelt. Hierdoor ontstaat ernstige verkeershinder. Een mobiele verkeersregelinstallatie zorgt voor het doorstromen van het verkeer; er is een halve rijbaan beschikbaar. Ter plaatse van de werkzaamheden is het niet mogelijk om autoâ&#x20AC;&#x2122;s te parkeren. De aanwezige parkeervakken worden door hekken afgesloten. Afronding: 31 december. In verband met de bedrijfsvakantie zullen deze werkzaamheden van 12 juli t/m 12 augustus worden onderbroken en zal de rijbaan weer volledig beschikbaar zijn voor het wegverkeer. Westerhaghe fase 3 en 4: bouwrijp maken In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal starten de voorbereidingen voor de bouw van de laatste twee fases van Plan Westerhaghe. Er ontstaat enige overlast als de nieuwe riolering wordt aangesloten op de bestaande. Bovengenoemde straten worden dan voor een korte periode afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven. Start bouw 140 woningen: september.

Valkenburg VERNIEUWD Joghtlaan: bouw van de brug De werkzaamheden aan de brug in de Joghtlaan stagneren door de in het tracĂŠ liggende kabels en leidingen. Hierdoor kan er voor de bouwvakvakantie niet meer worden gewerkt. Het gedeelte van de Joghtlaan waar de brug moet komen zal tijdelijk tijdens de vakantie worden dichtgelegd met stalconplaten. Verkeer is dan weer mogelijk zodat de omleidingsroute alleen nog geld voor vrachtverkeer. Na de bouwvakvakantie worden deze maatregen verwijderd en zal de omleiding weer van kracht zijn. Afronding: september.

FOTO: PR.

Pontje zoekt vrijwilligers Wie wil ons vrijwilligersteam versterken? Wij zijn dringend op zoek naar verantwoordelijke vrouwen/mannen vanaf 18 jaar die ĂŠĂŠn Ă twee keer per maand gedurende vier uur op zon- en feestdagen het pontje willen bedienen. We werken in ochtenden middagshifts van vier uur (9.00-13.00 en 13.00-17.00 uur). Je krijgt een gedegen instructie om de pont als een goede veerman of veervrouw te kunnen bedienen.

Daarnaast komen we regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Wil je eerst meer informatie? Bel dan met Stan Ciesluk, bestuurslid vrijwilligers, tel.: (071) 5149647 of stuur een email naar: ciesluk@elna.demon.nl. Je kunt natuurlijk ook op een zondag een keer langskomen om te kijken of dit werk wat voor je is. Het ponthuis is gelegen in het verlengde van de Broekweg in Valkenburg. Je kunt het niet missen.

Op 11 augustus door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk.

Flower Parade Rijnsburg in teken van â&#x20AC;&#x2DC;Ik hou vanâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;&#x2122; Praalwagens en personenauto´s met bloemen, muziek, show en ruim honderd fraai uitgedoste figuranten. Dat zijn de ingrediĂŤnten van Flower Parade Rijnsburg. Op zaterdag 11 augustus rijdt de Flower Parade weer door Rijnsburg, Katwijk en Noordwijk. Een dag eerder, op vrijdagavond 10 augustus is het publiek welkom in Bloemenveiling FloraHolland in Rijnsburg voor de feestelijke Flower Parade Show. De officiĂŤle openingshandeling wordt vrijdagmiddag gedaan door

Jan Slager, directeur van Omroep Max. Op zondag 12 augustus zijn de praalwagens opgesteld op de Kon. Wilhelminaboulevard in Noordwijk.

Ik hou vanâ&#x20AC;Ś. Het thema van de Flower Parade van dit jaar is â&#x20AC;&#x2DC;Ik hou vanâ&#x20AC;Ś.â&#x20AC;&#x2122;. Een breed thema waar bewust voor gekozen is. De sponsors van de praalwagens waren vrij in de keuze van het onderwerp van hun praalwagen. Natuurlijk houdt de grootse sponsor van bloemen, maar anderen zijn weer gek op plezier, bewegen, klassieke muziek of dieren. Afwisseling alom tijdens de parade van 2012. Tel daarbij op

de vele verschillende personenauto´s met gewaagde bloemarrangementen. Flower Parade Rijnsburg is trendsetter, de toeschouwer zal zich verbazen. De vele muzikanten en figuranten zorgen voor de rest.

Flower Parade Show Op vrijdagavond is de, gratis toegankelijke, Flower Parade Show in veiling FloraHolland. Dit keer een extra feestelijke avond met veel muziek en show. Het ComitĂŠ Flower Parade Rijnsburg en de Lions Katwijk-Valkenburg hebben de handen ineen geslagen en zorgen gezamenlijk voor geweldige artiesten op het podium. Wat de denken van de

Oproep van de wijkraad

Denk mee over verkeer in Valkenburg De gemeente Katwijk heeft voor Valkenburg het onderwerp â&#x20AC;&#x2DC;Verkeerâ&#x20AC;&#x2122; op de agenda gezet. In het kader van â&#x20AC;&#x2DC;wijkgericht werkenâ&#x20AC;&#x2122; worden de komende tijd knelpunten in kaart gebracht en oplossingen gezocht. De wijkraad Valkenburg denkt mee. De wijkraad heeft voor tien punten aandacht gevraagd: 1. Hoofdstraat: te hoge snelheid, gevaarlijke kruisingen. 2. Torenvlietslaan: elektriciteitshuis, hoek Jongeneel, geen voetpad, beperkte verlichting, aansluiting

Achterweg en de verkeersveiligheid rond de tijdelijke school. 3. Verkeersveiligheid in â&#x20AC;&#x2DC;t Duyfrak tijdens bouwperioden. 4. Parkeren op de stoep in â&#x20AC;&#x2DC;t Duyfrak, waardoor voetgangers gedwongen de straat op moeten. 5. De Kooltuinweg: deels onverlicht. 6. Afrit N206/Voorschoterweg: autoâ&#x20AC;&#x2122;s hebben voorrang op de Voorschoterweg, fietsers niet. 7. Uitrit Hoogvliet is gevaarlijk voor voetgangers. 8. Uitrit vanuit de Schelphoek: onoverzichtelijk. 9. Parkeervoorziening bij Valken â&#x20AC;&#x2DC;68. 10. â&#x20AC;&#x2DC;Shared spaceâ&#x20AC;&#x2122;-concept herinrichting Hoofdstraat.

Mist u knelpunten? Aan de inwoners van Valkenburg vragen we of ze in deze inventarisatie nog knelpunten missen. Die kunt u mailen naar wijkraadvalkenburg@katwijk.nl. In augustus en september bekijken gemeente en overige deskundigen wat de meest urgente problemen zijn. In september worden daar oplossingen aan gekoppeld. Dat betekent overigens niet dat alles op de schop gaat: soms is de oplossing te vinden in een wijziging in de weg, maar soms ook in communicatie of handhaving. Samen werken we aan een veilige verkeerssituatie in Valkenburg.

Uitvoering baggerwerk toevoerwateren Katwijk Het Hoogheemraadschap van Rijnland is momenteel druk bezig met baggeren van een aantal grote watergangen in en rond Katwijk. Zo brengen ze deze weer op de gewenste diepte. Dit doet Rijnland om er voor te zorgen dat het water vanuit het achterliggende gebied gemakkelijker kan doorstromen naar het vernieuwde boezemgemaal Katwijk. Vanaf juli tot december 2012 voert Rijnland onderhoudsbaggerwerk-

zaamheden uit in een aantal watergangen in het gebied rond Katwijk en leiden. Het betreft hier gedeelten van het Oegstgeesterkanaal, De Rijn, Korte Vlietkanaal en de Vliet. Het totale project omvat circa 23 kilometer te baggeren watergangen. De uitkomende baggerspectie wordt verwerkt op de verwerkingslocatie Vliegkamp Valkenburg. Rijnland zorgt er bij deze baggerwerkzaamheden ook voor dat de wateren op diepte zijn voor de scheepvaart. Daarom draagt de

Provincie Zuid-Holland, de vaarwegbeheerder in het gebied, ook financieel bij aan het project. Op dit moment wordt gebaggerd in de Oude Rijn. Een deel van de bagger uit de Vliet ligt inmiddels te drogen in weilanddepots in de Oostvlietpolder bij Leiden om later verwerkt te kunnen worden voor ophoging. Wilt u meer weten over het baggeren in de toevoerwateren richting Katwijk? Dan kunt u contact opnemen met ons Servicepunt via tel. (071-) 3063777 of via info@ rijnland.net.

vocalgroup Grace, shantykoor De Vlietzangers en als klap op de vuurpijl de bekende zangeres Justine Pelmelay. Ook zal arrangeur Tim van Leipzig het publiek tonen hoe met weinig middelen een geweldig boeket te maken is. Lollypop Entertainment, zij zorgen voor alle figuranten, zal bij een aantal praalwagens een spectaculaire show verzorgen. De Flower Parade Show begint om 18.45 uur en duurt tot 23.00 uur.

Start om 13.00 uur De Flower Parade start dit jaar iets eerder. Om precies 13.00 uur wordt vertrokken bij veiling FloraHolland. Om 13.20 uur is de stoet op het Burgemeester Koomansplein in Rijnsburg, waar omroep MAX opnamen maakt. Om 15.00 uur maakt de parade haar opwachting op de Boulevard van Katwijk. Om 18.30 uur wordt gestart in de Voorstraat in Noordwijk Binnen voor de avondroute. De parade arriveert rond 19.15 uur op de Koning Wilhelminaboulevard. Daar staan de praalwagens opgesteld op zondag 12 augustus.

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

FOTO: PR.

Voor wie per ongeluk zonder boek op het strand komt te zitten, is er natuurlijk ook nog de strandbibliotheek, te vinden in het DunaAtelier, bij strandpaal 8, op het strand ter hoogte van de Oude Kerk. De strandbibliotheek is dagelijks (behalve op zondag) geopend van 11.00 tot 17.00 uur, in de periode van 30 juni t/m 25 augustus.

we impuls geven. Dyo & Hesther spelen hierop alvast in en proberen ook in deze regio stijldansen op de kaart te zetten. Op de dansavonden komen alle ballroom en LatijnsAmerikaanse dansen aan bod en er wordt ook een enkele keer salsa en een line-dance gedanst. Op de eerste avond wordt er al gelijk een korte workshop in cha-cha gegeven. Iedereen die van stijldansen houdt is van harte welkom van 20.0023.00 uur. Entree is â&#x201A;Ź 5,-. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Dyo van der Tuijn, tel. 06-54930044 of via dansschoolevertcastelein@ gmail.com.

Hutten bouwen met JIVAK Het waren weer twee fantastische dagen: de jaarlijkse huttenbouw, georganiseerd door JIVAK. Met 198 kinderen, een hele vracht hout en spijkers werden er weer prachtige hutten neer gezet. Het weer zat soms een beetje tegen maar dat mocht de pret niet drukken. Gelukkig waren er genoeg ouders die even bleven helpen om een plank vast te houden of er een spijker in te slaan. Op woensdagavond werd er onder begeleiding van de Berghdrummers een levend stoelendans gehouden, waar iedereen weer enthousiast aan mee deed. Donderdag kwamen er mensen van de BAM om de hutten

te taxeren, met een heus taxatierapport. Tevens hebben zij de winnaar gekozen van de taarten wedstrijd â&#x20AC;&#x2DC;Wie bakt de lekkersteâ&#x20AC;&#x2122; dat werd een prachtig bouwsel van lange vingers waar hutten van waren gemaakt door de twee vriendinnetjes Famke en Suze. Zij wonnen hiermee een heerlijke slagroomtaart. Aan het einde van de donderdag werden, onder grote belangstelling, de hutten geveild. Hierna was het feest toch echt voorbij en kon eenieder met zijn/haar presentje moe maar voldaan naar huis. JIVAK wil alle mensen die weer belangeloos hebben geholpen heel hartelijk bedanken voor deze fantastische dagen. Maar natuurlijk vooral alle kinderen. Want zonder u/ jullie hulp was het niet mogelijk geweest.

Alle letters van het alfabet krijgen een cijfer van 1 t/m 26. Getracht moet worden de letters bij de bijbehorende cijfers te vinden met behulp van de reeds ingevulde letters in het diagram. Uiteindelijk zal er een compleet ingevuld kruiswoordraadsel ontstaan.

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Boulevard 67 | T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

#BETUSBBUt,BUXJKLt5FM 5BBUFEBNt,BUXJKLt5FM

XXXQMVJNHSBBGGNPEFFOTQPSUOM

Vooys, keurslager

Zing mee met koor â&#x20AC;&#x2DC;Recht door zeeâ&#x20AC;&#x2122; U houdt van zingen? Zing dan eenmalig mee met het gezelligheidskoor â&#x20AC;&#x2DC;Recht door zeeâ&#x20AC;&#x2122; uit Rijnsburg. Dit kan op donderdagavond 16 augustus in de feestweek rondom de Wilhelminaboom bij de Kerkstraatbrug in het centrum van Rijnsburg. Zowel dames als heren zijn van harte welkom om met dit koor mee te zingen. Er zijn een twaalftal bekende en populaire liedjes op papier gezet voor dit festijn. Diverse muzikanten hebben reeds hun medewerking toege-

zegd om deze happening muzikaal te omlijsten. Elke deelnemer ontvangt een gratis T-shirt voor de herkenbaarheid. Hoe kunt u meedoen? Kom vrijdagavond 27 juli naar het gebouw De Kazerne van de Flora Band aan de Waardlaan, voor een eenmalige grote repetitie. De zaal is open vanaf 19.15 uur en na de gratis koffie, inschrijving, beginnen we om 20.00 uur met de repetitie onder leiding van de Russische dirigent Irina Pozdniakova. We repeteren die avond gezamenlijk het repertoire en sluiten af met een hapje en

drankje. Zorg dat u present bent, zodat u dit gelegenheidskoor vol enthousiasme kunt opvullen tijdens de Oranje Vereniging Rijnsburg georganiseerde feestweek. Mocht u 27 juli verhinderd zijn om deze eenmalige repetitie te bezoeken, kom dan toch op donderdagavond 16 augustus om 18.30 uur naar het centrum van Rijnsburg. Ter plaatse kunt u zich alsnog aanmelden voor dit festijn. Kosten â&#x201A;Ź 10,- per persoon. Tijdstip van het optreden in de feestweek op donderdag 16 augustus van 18.45 tot 19.30 uur.

Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Stuur uw oplossing voor dinsdag 24 juli naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van â&#x201A;Ź 20,deze week beschikbaar gesteld door: Restaurant The Lounge, Boulevard 67, Katwijk De oplossing van vorige week is: Matigheid is de beste dokter. De winnaar van de puzzel van de vorige week is: C. Hennevelt, Katwijk De waardebon van â&#x201A;Ź 20,- werd beschikbaar gesteld door: Dirkâ&#x20AC;&#x2122;s Vishandel, Hoornesplein 129, Katwijk


BUIS MEUBELEN EN SLAPEN Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Snowâ&#x20AC;&#x2122; t IPFLCBOL t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t BVEJPNFVCFM

Setprijs

â&#x201A;¬ 2.495,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Light Oakâ&#x20AC;&#x2122; t UWESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL

Setprijs

â&#x201A;¬ 3.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Old Greyâ&#x20AC;&#x2122; t UWESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOLJODMMPVOHF

Setprijs

â&#x201A;¬ 4.695,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Squareâ&#x20AC;&#x2122; t UWNFVCFMWBLT t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFOPQXJFMFO t TBMPOUBGFM t -PVOHFCBOLYMMBSHF t GBVUFVJMT

Setprijs

â&#x201A;¬ 4.995,-

Meubelset â&#x20AC;&#x2122;Lime Oakâ&#x20AC;&#x2122; t ESFTTPJS t FFUUBGFM t FFULBNFSTUPFMFO t TBMPOUBGFM t [JUTCBOL t MFEFSFOGBVUFVJMT

Setprijs

â&#x201A;¬ 6.695,$&7,( /X[H]RQH3RFNHWPDWUDV PHWPHHU]RQHODWH[DIGHNNLQJDDQEHLGH]LMGHQ

$IQHHPEDUHGXEEHOMHUVH\KRHVPHWULMNHOLMNHZROGRRUVWLNNLQJ

Timeless â&#x201A;¬

1.795,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

PG

Boxspring Superior â&#x201A;¬

2.795,-

FMFLUSWFSTUFMCBBSé 

MEUBELEN EN SLAPEN

â&#x20AC;&#x2122;ALLES

ONDER Ã&#x2030;Ã&#x2030;N DAKâ&#x20AC;&#x2122;

÷LSYö

Sluisweg 25

2225XH Katwijk aan Zee

T(071) 40 129 64

F(071) 40 719 99


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JULI 2012 • 9

Professionalisering in jeugdbeleid terugdringen

Heft

Tijdens de laatst gehouden thema-avond van het CDA Katwijk op 26 juni is uitgebreid gesproken over het jeugdbeleid. Twee vrijwilligers kwamen over hun ervaringen in het jongerenwerk vertellen, waarna aan de hand van stellingen door de leden uitvoerig werd gediscussieerd. De avond werd afgesloten door wethouder Daan Binnendijk die zijn visie op het gemeentelijke jeugdbeleid gaf. Hij noemde de remmende invloed van de aanwezigheid van professionals in het jeugdwerk op de vrijwilligers een ‘eye-opener’.

Kringloop De Brug week dicht

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Kringloop De Brug aan de Heerenweg 5 in ’t Heen is gesloten vanaf zaterdag 28 juli tot en met zaterdag 4 augustus. Er kunnen op deze dagen ook geen goederen afgeleverd worden. Dinsdag 7 augustus is De Kringloop weer geopend.

Vakantie ingeluid met musical bij KOK Kinderopvang

Workshop fondsen werven Factor Welzijn en VIP-Katwijk organiseert op maandagavond 24 september een bijeenkomst over het gebruik maken van fondsen. Om u te helpen een zo goed mogelijke aanvraag in te dienen, geeft Fonds 1818 regelmatig de cursus ‘Effectief financieren van projecten’. De deskundigen van Fonds 1818 maken u wegwijs in het woud van fondsen en in het bijzonder van Fonds 1818. Er komen vragen aan de orde zoals: • Wanneer komt uw organisatie in aanmerking? • Het opstellen van een goede aanvraag. • Hulp inschakelen voor het opstellen van de aanvraag. De bijeenkomst is bestemd voor vrijwilligers en bestuursleden van stichtingen en verenigingen die in potentie met succes een aanvraag bij Fonds 1818 kunnen indienen. Fonds 1818 doneert alleen projecten die ten goede komen aan de bewoners in de regio Den Haag, Delft, Zoetermeer, Leiden en de Bollenstreek. Wilt u graag meer weten hoe u een fonds kunt inzetten om een ‘bijzonder’ project te kunnen financieren en natuurlijk weten of de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, kom dan naar de bijeenkomst op maandagavond 24 september in Huize Callao. U kunt zich voor deze workshop inschrijven via de website van Factor Welzijn www.factorw.nl of de website van VIP-Katwijk www.vipkatwijk.nl. De kosten voor deze avond bedragen € 5,-. Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Loes Olivier (l.olivier@ vipkatwijk.nl, 071-7600310) of Saskia Koster (saskia@ factorw.nl, 071-4033323).

Voor Kunst in Duin-project Noordwijk

Jurriaan van Hall bouwt gigantisch kunsthoofd Een groot hoofd vult een kwart van de werkplaats. De Noordwijkse kunstenaar Jurriaan van Hall is druk bezig om de vorm van piepschuim naar zijn zin te maken. Hij snijdt in het witte schuim met een thermocut, een apparaatje met een gespannen gloeidraad om daarmee door het piepschuim te branden. Van Hall: ‘Het is elke keer weer een verrassing wat er uit komt’.

gemaakt, maar nog nooit een van piepschuim en zo groot. ‘In dit hoofd zit ongeveer 34 kub schuim, maar snij ik er wel met vormgeven nog veel uit. Het beeld wordt ongeveer 2,5 bij 4 meter en in het hoofd zullen een aantal gaten worden gemaakt. Door die gaten kan overdag het licht naar binnen schijnen. ’s Avonds gaat er een zwaailicht in het beeld aan, waardoor er lichtstralen naar buiten schijnen’.

André Kuipers Het hoofd van piepschuim is onderdeel van het evenement ‘Kunst in Duin’, dat voor de derde keer wordt georganiseerd in het Noordwijkse natuurgebied Pieter Florisdal. Elke twee jaar worden kunstwerken van meer dan vijftig nationale en internationale kunstenaars tentoongesteld op dat terrein aan de Duindamseslag. Van Hall, die zelf ook in de selectiecommissie van kunstenaars voor het evenement zit, kwam met het idee van een hoofd. Hij heeft wel eerder een serie met hoofden

Het is de bedoeling dat bezoekers het beeld ook in kunnen. ‘Dat kun je ook zien aan de titel die het werk heeft gekregen’, zegt de kunstenaar. ‘Het heet InnerSpace Out en dat heeft een aantal redenen. Ik was geïnspireerd door astronaut Andre Kuipers en de ruimtereis, die hij net heeft gemaakt. Hij was ‘in out of space’. Daarnaast wordt de binnenruimte naar buiten gebracht en is het soort hang-out, in plaats van space-out, omdat je erin kunt’. Voor organisator Willem van Vugt van het evenement zorgt het beeld

voor een mooie aanleiding om André Kuipers uit te nodigen. ‘Ik kreeg een telefoontje dat André Kuipers waarschijnlijk 30 augustus naar Noordwijk komt voor een huldiging. In eerste instantie was ik daar niet heel blij mee, want ons evenement is precies daar omheen, van 29 augustus tot 2 september. En lachend: ‘maar nu heb ik snode plannen om Kuipers te vragen plaats te nemen in het beeld van Jurriaan. Mocht hij niet willen, dan verplaatsen we het beeld desnoods naar de boulevard en ontvoeren we Kuipers terug naar Kunst en Duin’.

Wegwaaien Zodra de vormgeving van het beeld klaar is, wordt er een zilveren coating op gespoten. Dat gebeurt ook in de hal van Jora Vision, het Rijnsburgse bedrijf waar Van Hall de ruimte en het piepschuim van krijgt. ‘Door die zilveren laag verwacht ik dat het enorm gaat reflecteren. Volgens mij moet dat ontzettend mooi effect geven’. Naast het visuele effect, zorgt de zilveren laag ook voor bescherming tegen regen

én voor extra gewicht. Over een vliegend kunstwerk bij een windvlaag maakt Van Hall zich dan ook geen zorgen. ‘In de hals komen twee stalen pijpen en die worden in de grond gezet. Het lijkt allemaal heel licht, maar als je er veel van hebt, is het toch behoorlijk zwaar’. Van Hall kent het verschil tussen zwaar en heel zwaar. Hij heeft met verschillende materialen gewerkt, zoals brons en hout, maar nog nooit maakte hij een beeld van piepschuim. Enthousiast over de mogelijkheden van het piepschuim is hij in ieder geval, maar toch ziet ook een klein minpuntje: ‘Je moet wel engelengeduld hebben, want echt snel gaat het niet’.

Lucas van Tol is voorzitter van JVC De Schuit, een jongerencentrum voor en door jongeren. Daar zit volgens hem precies het probleem. Juist de toenemende professionalisering leidt ertoe dat jongeren afhaken en de doorstroming naar leiding in het gedrang komt. Jongeren willen anderen jongeren actief bezighouden en niet bezig zijn met politiek-bestuurlijke zaken. Een andere zorg, aldus Van Tol, is dat Factor W, de betaalde jeugdorganisatie van de gemeente Katwijk, zelf ook jongerenwerk organiseert. Volgens Lucas kan Factor W beter het jongerenwerk in Katwijk ondersteunen.

Katwijk moet kiezen Na de inleidingen werd gediscussieerd over de stelling: ‘Katwijk moet kiezen: het gemeentelijk jeugdbeleid richt zich niet op vragen van ouders over opvoeden en opgroeien, maar op de doelgroep van problematische kinderen en

Katwijk moet ook durven los te laten. ‘De gemeentelijke overheid moet niet alle problemen van kinderen en jeugdigen willen oplossen. Ouders zijn in eerste instantie zelf aan zet om - met behulp van buren, kennissen en familie - hun kinderen op te voeden’. Er werd verschillend op deze stelling gereageerd. Het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Daar is een belangrijke rol voor de overheid weggelegd, bijvoorbeeld op consultatiebureau, crèche en school. Dat heeft wel als risico dat kinderen al vroegtijdig een stempel krijgen. Bovendien zijn er al veel contactmomenten. Ook is het de vraag of ouders anderen inlaten met de opvoeding van hun kinderen.

Professionalisering De avond werd afgesloten door wethouder Daan Binnendijk, verantwoordelijk voor het jeugdbeleid en de nota Jeugd op koers. De vernieuwing van deze nota komt tot stand door gesprekken van politici en ambtenaren met de jongeren zelf, maar ook met vrijwilligers uit het jongerenwerk. Bezuinigingen leiden ertoe dat meer taken voor rekening van de samenleving zelf komen. Daan Binnendijk vond de uitspraak van Lucas van Tol dat vrijwilligers achterover gaan leunen als er een professionele jeugdwerker binnenkomt, een eyeopener. Binnendijk ziet dan ook meer in een ondersteunende en faciliterende rol voor Factor W, in plaats van een structurele, leidende rol. Ook juicht hij de open inloopavonden van zowel de Schuit als YMCA Katwijk toe. Ingezonden door CDA Katwijk

Iedere klacht een gratis advies

College schrapt onderzoeksplicht nieuwe aanvragen

Geen onbekende gemeentelijke monumenten meer in Katwijk Monumenten doen er weldegelijk toe. Dat wil burgemeester Jos Wienen maar gezegd hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen dinsdag in zijn vergadering de nieuwe Monumentenverordening vastgesteld. Daaruit is de onderzoeksplicht voor de gemeente bij nieuwe aanvragen geschrapt. Diezelfde verordening werd vorig jaar oktober al in concept vastgesteld en vervolgens ter inzage gelegd. Daar kwamen twee inspraakreacties op, van het Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Beide organisaties zetten zich in voor behoud van cultureel erfgoed. Zij zijn het er niet mee eens dat belanghebbenden bij de gemeente geen aanvraag meer kunnen doen om zaken op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Volgens de vorige verordening kon dat wel en was

de gemeente verplicht een aanwijzingsprocedure te doorlopen. Die verplichting tot onderzoek is in de nieuwe verordening vervallen.

zich daarover buigt, hebben voornoemde erfgoedverenigingen zitting en daarmee genoeg kans om hun inbreng te doen.

Die verplichting is niet geschrapt, omdat de gemeente geen belang meer hecht aan monumenten, benadrukt de burgemeester als portefeuillehouder Monumenten. De gemeente is zelf namelijk druk bezig met het project aanwijzing gemeentelijke monumenten. De voormalige gemeente Katwijk had zo’n lijst met gemeentelijke monumenten, de voormalige gemeenten Rijnsburg en Valkenburg niet. De lijst van Katwijk (aan Zee en aan den Rijn) is nogmaals nauwkeurig doorgenomen en klaar; de selectie- en aanwijsprocedures van gemeentelijke monumenten in Rijnsburg en Valkenburg lopen nog. ‘Dat project willen we in deze collegeperiode graag afronden. We zijn daar al behoorlijk ver mee, maar er is nog veel werk te doen.’ In de gemeentelijke werkgroep die

In het Noord-Brabantse Best dook eerder deze maand een boerderij op, die de oudste van Nederland én West-Europa bleek te zijn. Dat bleek pas toen de eigenaar die wilde laten slopen. Wienen acht het vrijwel uitgesloten dat er in een van de gemeenten een monument opduikt, waarvan het bestaan nog onbekend is. ‘Het is een vrij klein gebied, waarvan we alles heel goed in beeld hebben.’

FOTO: RD

Voor kinderen is de BSO tijdens schoolweken een vertrouwde omgeving en in de vakanties een plezierige en gezellige invulling van een of meerdere vakantiedagen. Meer weten over BSO of het zomerprogramma, neemt u dan contact op met de klantenservice: tel. 4097535.

Jurriaan van Hall bij zijn ontwerp van het kunstwerk InnerSpace Out, dat uiteindelijk 4 meter hoog gaat worden.

Dat motto klinkt regelmatig uit de monden van bestuurders, voorlichters, communicatiemedewerkers en andere mensen die vaak te maken hebben met burgers. Het klinkt op spreekuren en informatieavonden, waarop burgers worden bijgepraat over zaken in hun straat, buurt of wijk. Met die opmerking willen die bestuurders en anderen dan vooral aangeven dat burgers die klagen serieus worden genomen… echt waar!

Dat de onderzoeksplicht is vervallen, wil niet zeggen dat belangenorganisaties of particulieren het college niet meer kunnen wijzen op een bijzonder pand, dat in hun ogen monumentwaardig is. ‘Het staat belanghebbenden natuurlijk altijd vrij om suggesties bij het college in te dienen’.

De redactie van De Katwijksche Post geeft graag gehoor aan dat motto en vraagt haar lezers: heeft u iets te klagen? Het hoeft trouwens niets altijd een klacht te zijn, het mag ook een advies zijn. De redactie

Prestatieafspraken gemeente-Dunavie

Samen werken aan goed wonen in Katwijk Gemeente Katwijk en wooncorporatie Dunavie ondertekenden begin 2011 de Prestatieafspraken Katwijk 2011-2014. Die afspraken gaan over woningbouw, renovatie van bestaande woningen, betaalbaarheid van het wonen, wonen voor bijzondere doelgroepen, sociaal beleid, duurzaamheid en woonomgeving. Per onderwerp zijn concrete afspraken gemaakt over wat de gemeente en Dunavie op dat gebied willen bereiken, om zo blijvend zorg te dragen voor

goede huisvestingsmogelijkheden in Katwijk, aansluitend bij de veranderende woonwensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Gemeente en Dunavie hebben de eerste voortgangsrapportage vastgesteld met een overzicht van de resultaten over 2010 en 2011. Bij de meeste onderwerpen ligt de voortgang op schema. Op het gebied van huisvesten van bijzondere doelgroepen heeft de woonstichting veel resultaat geboekt. Ook

hebben Dunavie en gemeente samen met de GGD het convenant ‘voorkomen huisuitzetting’gesloten. Dunavie blijft ook in de toekomst woningen bouwen en renoveren. Ten behoeve van de samenwerking op het gebied van wonen, zorg en welzijn is een nieuw convenant opgesteld dat na de zomer ondertekend wordt. Deelnemende partijen zijn: gemeente Katwijk, Dunavie, DSV, SWOK, Marente, LelieZorggroep en Factor W.

FOTO: RD

Ademloos keken de kinderen van de buitenschoolse opvang van KOK Kinderopvang naar de musical ‘Kadootje Katootje’. De kinderen werden al snel meegesleept door het verhaal over een meisje dat keer op keer verhuizen moet. Met deze musical, onderdeel van het totale zomerprogramma, werd de vakantie ingeluid. De kantine van Quick Boys deed dienst als theaterzaal. Deze kantine wordt als opvangruimte gebruikt door Sport-BSO ‘de Quickers’. Kinderen worden hier na school en tijdens vakanties opgevangen. Bij droog weer vinden de sport- en spelactiviteiten buiten plaats.

Gerard van Rijn is voorzitter van YMCA Katwijk, ook wel bekend als CJV. YMCA Katwijk is een vereniging met christelijk perspectief, die clubavonden voor kinderen maar ook zomerkampen organiseert. Op zaterdagavond zijn er inloopavonden voor jongeren. De verminderde subsidies van de afgelopen jaren vragen van de vrijwilligers creatieve oplossingen. Gerard van Rijn riep de gemeente op om het christelijke jongerenwerk niet in de steek te laten.

jeugdigen’. De meeste mensen vinden dat voor beide groepen gezorgd moet worden en een knip moet worden aangebracht. Dit heeft wel tot gevolg dat er weinig budget over blijft voor de ‘gewone’ jeugd, omdat de zorg voor jongeren met complexe problemen duur is. Wel moet er meer verantwoordelijkheid bij de samenleving komen te liggen.

geeft vandaag zelf een voorzet. De gemeente liet een nieuwe atletiekaccommodatie bouwen, compleet met clubhuis en kleedkamers. Die werd vorig najaar officieel geopend aan, hoe toepasselijk, de Olympiaweg. In hetzelfde gebouw zit in de ‘onderbouw’ ook schietsportvereniging Katwijk, met een eigen verenigingsruimte en schietbaan van 100 meter. De accommodatie is ronduit fraai, zolang je maar bovenop blijft, want het ‘achteraanzicht’ is, zoals wel vaker, beduidend minder mooi. Vanaf het bedrijventerrein ’s Gravendijck en nieuwe woonwijk Rijnsoever-Noord onthult zich in het zuidoosten een ruim honderd meter lange grijze betonmuur.

Dat moet toch anders kunnen, zou je zeggen. Maak duidelijk wat die accommodatie is, die een paar meter hoger op een voormalige vuilstortplaats ligt. Maak dat duidelijk met grote afbeeldingen van atleten in actie. Een samenwerking van de atletiekvereniging Rijnsoever en het graffitiproject ‘Ga Legaal’ van Factor Welzijn ligt voor de hand. Voor de duidelijkheid: de illustratie hieronder is slechts een voorbeeld, meer niet. Heeft u iets te klagen, laat u vooral niet weerhouden, want: iedere klacht is een gratis advies. redactie@katwijkschepost.nl


10 • DE KATWIJKSCHE POST

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar om jongeren te interesseren voor een technische studie. Er wordt 7 miljoen euro toegekend aan dertien onderwijsprojecten die scholieren weten te enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek. Het project ‘Versterken techniek bij vmbo- en mbo-scholen in Holland Rijnland’ is één van de initiatieven die door de expertcommissie positief is beoordeeld. In totaal zijn er 22 aanvragen ingediend.

Gezamenlijk initiatief Het beroepsonderwijs in de regio Holland Rijnland werkt al jaren samen in ‘Ons Platform’. ROC Leiden, de Leidse Instrumentmakers School, Hogeschool Leiden en de scholen met vmbotechniek pakken samen de handschoen op om het techniekonderwijs voor jongeren weer interessant te maken. De genoemde scholen zijn dan ook trots met het behaalde resultaat. De gemeenten in Holland Rijnland hebben arbeidsmarktbeleid tot één van de speerpunten van regionale samenwerking benoemd. De aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt is daarbij een leidend thema. Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland is vanuit het regionale arbeidsmarktperspectief ook zeer verheugd met de toekenning.

Meer ijzers in het vuur Het project ‘Versterken techniek bij vmbo- en mbo-scholen in Holland Rijnland’ is niet de enige aanvraag die vanuit de regio is ingediend. In het kader van een andere regeling loopt er ook een aanvraag voor een ‘Centrum voor Innovatief Vakmanschap’ van de Leidse Instrumentmakers School. Ook dit project is positief beoordeeld. Diverse initiatiefnemers uit het onderwijs en bedrijfsleven uit Holland Rijnland zien de noodzaak om te investeren in techniekonderwijs. Met name vanwege de behoefte van bedrijven die actief zijn in Life Sciences & Health en aanverwante technische sectoren zoals ICT, metaal-, elektro- en installatiesector, bouw en tuinbouw. De verwachting is dat in 2016 een landelijk tekort zal zijn van 170.000 technici waarvan een belangrijk deel op vmbo- en mboniveau. In Holland Rijnland is dit beeld niet anders, ook hier dreigen tekorten. Door deze twee initiatieven kunnen vmbo- en mbo-scholen in samenwerking met bedrijven gerichter werken aan het opleiden van gekwalificeerde technici die nodig zijn voor het regionale bedrijfsleven. Onderwijsinstellingen, bedrijven, branches, werkgevers- en ondernemersverenigingen en overheden kunnen mede door deze initiatieven beter samenwerken aan toekomstgericht techniekonderwijs in de regio.

Katwijker Jan Valstar stuurt deze foto en schrijft: ‘Ik wandelde in Spanje op een boulevard. Het viel mij op dat er tamelijk veel honden liepen, maar nergens waren uitwerpselen te zien. Toen kwam ik dit bord tegen. Ik denk dat de gemeente Katwijk ook maar eens zulke borden moet aanschaffen.’

Rabobank opnieuw hoofdsponsor van muziekopleidingen DVS

Asielhond

Bozo

Streek-Dierentehuis Stevenshage, Kenauweg 1, Leiden, tel. 0900-2020898 (30cpm). Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur.

De chr. drum- en showfanfare Door Vriendschap Sterk (DVS) en Rabobank Katwijk zijn een sponsorovereenkomst aangegaan. De bank wordt hoofdsponsor van de muziekopleidingen van DVS voor de duur van één jaar met een intentie tot verlenging.

FOTO: NICO KUYT

Bozo nog een keertje in de herkansing! Het is zo’n lieverd en we vinden het zo sneu dat hij nog in het asiel zit. Bozo is een 8-jarige gecastreerde Shar Pei. Dit ras staat er om bekend dat ze enigszins gereserveerd zijn tegenover vreemden. Voor de baas zelf zijn het geweldige honden. Het duurt even voordat ze je vertrouwen maar dan ontstaat er wel iets moois tussen hond en mens. Bozo is afgestaan omdat zijn eigenaar helaas niet meer voor hem kon zorgen. Met andere honden kan hij in principe goed opschieten. Een enkel keertje is hij dominant maar meestal negeert hij zijn soortgenoten. Bozo is alleen visitekinderen vanaf 8 jaar gewend. Vanwege zijn terughoudende karakter lijkt ons een gezin met jonge kinderen niet geschikt. Bozo wil heel graag de hele dag op pad met zijn eigenaar. Hij kan wel alleen thuis blijven maar zit dan het liefst voor het raam op de uitkijk wanneer u weer terugkomt. Heeft u altijd al een Shar Pei willen hebben? Valt u op aparte honden met een apart uiterlijk? Kom dan kennis maken met Bozo.

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

Aan de achterzijde van de Oranjeschool komt een uitbreiding met twee lokalen door het doortrekken van het gebouw in de huidige stijl van schuin-plat-schuin.

Welstand: geen enkel probleem met uitbreiding Oranjeschool Door Nico Kuyt Als het aan de commissie welstand ligt, mag de Oranjeschool aan de achterzijde uitbreiden. De school aan de Secr. Varkevisserstraat krijgt daarmee twee extra lokalen om de ontheemde kinderen van de Abeelplein-dependance onderkomen te bieden. Met de lofuiting van Welstand, vervolgt het bouwplan op positieve noot zijn traject van beoordeling door de gangen van het gemeentehuis.

Voor generaties is de Oranjeschool inmiddels de ‘voedende moeder’ op weg naar kennis geweest. Eerst in het oude solide gebouw uit de jaren twintig. Vele voetjes beklommen daar de marmeren trap, schuifelden door de hol klinkende gang, langs de indrukwekkende glas-in-lood-ramen, op weg naar de witgepleisterde lokalen. Aan het eind van de vorige eeuw viel het karakteristieke pand echter ten prooi aan de sloophamer en werd een nieuwbouw gerealiseerd.

Nét nog voor het afschaffen van het puntensysteem van het Ministerie van Onderwijs dat dit mogelijk maakte. Ook de organisatie veranderde in die tijd. De ‘klas’ werd ‘groep’ en het kleuteronderwijs aan de school toegevoegd. De vestiging aan het Abeelplein werd zo een dependance van de Oranjeschool. Na het sluiten van schoolgebouw De Kameleon aan de Randweg verhuist de jeugd van de Christelijke Opleidingsschool naar de Abeelplein-vestiging. De daardoor ontheemde kindertjes van de Oranjeschool worden tijdelijk met busjes naar de Prins Mauritsschool aan de Nolenstraat in de Hoornes vervoerd. Totdat de aanbouw aan de Oranjeschool gereed is. De aanvraag voor een bouwvergunning loopt inmiddels door de gemeentelijke burelen. Het Katwijkse architectenbureau Joop Siera heeft een ontwerp gemaakt. Het bestaat uit een aanbouw aan de achterzijde waarbij de bestaande opzet van twee dakvolumes en een plat gedeelte ertussen, wordt voortgezet. Daarbij verdwijnt de huidige berging. Verder wordt binnen het gebouw hier en daar wat geschoven met de indeling en de functie van de diverse ruimtes. En dit schept zo de twee extra lokalen voor de Abeelplein-leerlingen.

Waardering Afgelopen dinsdag behandelde de Welstandscommissie voor het eerst het plan en kon na een bespreking van slechts twee minuten meteen al haar akkoord afgeven. Door de volumes door te trekken blijft namelijk de stijl van de bestaande school gehandhaafd. Deze voortzetting van de architectuur kon op grote waardering van de commissieleden Welstand rekenen. Het bouwplan vervolgt nu zijn pad langs de verschillende ambtelijke kamers. Na het sprokkelen van al de benodigde adviezen, gaat burgemeester en wethouders het plan wikken en wegen en er een besluit over nemen. De planning is dat de aanbouw vóór het schooljaar 2013-2014 gereed komt.

bij het behalen van haar doelstellingen bij het werven van nieuwe jeugdleden door, onder voorwaarden, een bedrag per nieuw jeugdlid beschikbaar te stellen. Arjan van Dijk en Maarten Messemaker zijn blij met de Rabobank als sponsor.

Arjan: ‘De overeenkomst met de bank liep vorig jaar af en wij vinden het geweldig dat onze huisbankier opnieuw een contract is aangegaan. Met deze overeenkomst kunnen wij blijven investeren in het opleiden van nieuwe muzikanten’.

Namens de Rabobank tekende directievoorzitter Peter Mathot (op foto links), namens Stichting Vrienden van DVS tekende Arjan van Dijk en Maarten Messemaker zette zijn handtekening. Een voorname reden voor de bank om DVS te steunen, is dat de bank wil investeren in het lokale verenigingsleven met als speerpunt jeugd en jongeren. ‘Katwijk kent een bijzonder actief verenigingsleven. In een tijd waarin het financieel allemaal wat minder gaat wil de Rabobank verenigingen en organisaties niet in de kou laten staan’, aldus Peter Mathot. DVS krijgt een vast bedrag per jaar, maar stimuleert de vereniging ook

FOTO: PR.

Twee Katwijkse monumenten hebben een subsidie gekregen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dat zijn Molen De Geregtigheid (15.000 euro) en het Dorpshuis naast de Dorpskerk in Katwijk aan den Rijn (ruim 18.000 euro). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft dit jaar 50 miljoen euro subsidie toegekend voor de instandhouding van rijksmonumenten. Er zijn 1.635 aanvragen (60%) gehonoreerd, tegenover 477 (20%) in 2011. Heel veel eigenaren van molens, kastelen, buitenplaatsen en kerken kunnen weer zes jaar vooruit met deze rijksbijdrage voor het onderhoud. Zo blijven monumentale waarden behouden en worden dure restauraties in de toekomst voorkomen. En dat is precies het doel van deze subsidieregeling voor instandhouding.

Regio investeert Niet opruimen: € 750 in techniekonderwijs

FOTO: PR.

Subsidie Katwijkse monumenten

DONDERDAG 19 JULI 2012

Goedkoper door snelle bouwtijd Vervolg van voorpagina

De gemeente vindt dat het die kant op moet ‘om gezinnen een kans op een eigen huis te geven en om aannemers te laten bouwen’. Dat er goedkoper wordt gebouwd, wil niet zeggen dat de kwaliteit niet goed is. ‘De kwaliteit moet van een hoog niveau zijn’, zegt de gemeente in de Woonvisie, ‘Het prijsverschil zit in de innova-

De Leidse Bakker geeft als reclame: Roomboter amandelbroodjes 5 stuks € 3,85 + 1 GRATIS ERBIJ

Witte bollen of puntjes

10 stuks € 2,10

Roomboterkoekjes 500 gram €

2,95 Nu 2e zak

€ 1,-

Slagroomsoesjes 250 gram € 2,75

Ovenverse grote uienkruier nu € 2,35

Alle soorten schnittentaartjes zoek uit € 3,95

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.

tieve bouwtechnieken en de korte bouwtijd.’Naast starters moeten ook jonge gezinnen met middeninkomens een ‘goede en goedkopere’ woning kunnen kopen. Dat zijn woningen die groter zijn dan de starterswoning met een prijs van € 190.000. Die jonge gezinnen wonen nu vaak in een

sociale huurwoning of starterskoopappartement. Goedkoper bouwen met een korte bouwtijd is ook van belang voor wooncorporatie Dunavie, zegt de gemeente. ‘Daardoor kunnen zij hun huurders een goede en goedkope woning aanbieden.’

VRIJDAGMARKT

KATWIJK BOEREN MESHANGER

Art van Wees boert op kaasboerderij de Polderzoom in Dronten. Boeren Meshanger was in 2011 de held van de smaak uit de Flevopolder. Een duurzaam geproduceerde, ambachtelijke kaas. Het zuivel is smedig en blijft karakteristiek ‘aan het mes’ hangen.

BOEREN BRANDNETEL

500 gram

5,00

Tijdens de bereiding van deze kaas heeft de boerin brandnetel toegevoegd aan het stremsel. Dit maakt de kaas licht kruidig van smaak. Daarnaast heeft brandnetel een bloedzuiverende werking. 500 gram

4,99 Aanbiedingen geldig op vrijdag 20 juli t/m 27 juli 2012


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JULI 2012 • 11

Avondje NAC op De Krom

It’s London calling

Hoewel de sportzomer nog zeker niet is afgelopen, staan de voetballers alweer enkele weken op het veld om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Topklasser vv Katwijk heeft in haar oefencampagne ook dit jaar weer een aansprekende tegenstander weten te strikken. Op dinsdag 31 juli komt eredivisionist NAC Breda naar De Krom, aanvang 19.30 uur.

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Aftellen is begonnen

Ga maar liever niet zwemmen

Kaartverkoop Voor het oefenduel Katwijk-NAC Breda wordt voorverkoop gehouden op sportpark De Krom. Dit zal zijn op donderdag 26 juli (19.30-20.30 uur) en zaterdag 28 juli (16.00-17.00 uur). Ook op de wedstrijddag kunnen er kaarten worden gekocht aan het loket. Voor deze speciale wedstrijd dienen ook leden van vv Katwijk een toegangsbewijs te kopen, de lidmaatschapskaart is niet geldig. Staanplaatsen zijn verkrijgbaar voor € 5,-, een tribunekaart kost € 10,-.

Rectificatie In de krant van vorige week is een storende fout geslopen. In het artikel ‘Hoornes Passage blij met eerste ster van Keurmerk Veilig Ondernemen’ wordt Gijs de Vreugd geciteerd met de toevoeging Haasnoot Schoenen. Dat moet natuurlijk Gijs de Vreugd Schoenmode zijn.

Werk in uitvoering Week 30 (22-07-12 t/m 28-0712) Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http:// youtu.be/WGX2iH1RRiY. VERNIEUWD Katwijk algemeen Werkzaamheden Koningin Julianabrug In week 29 vanaf 16 juli wordt er in de avonduren vanaf 19.00 uur tot in de ochtend 6.30 uur gewerkt aan de Koningin Julianabrug. Er zal een omleiding gelden die het verkeer via de Hoorneslaan of de Industrieweg over de Binnensluis leidt. De brug is dan voor al het verkeer afgesloten voor vier nachten.

Dit was mijn laatste column voor De Rijnsburger en De Katwijksche Post. Ik heb de afgelopen maanden met veel plezier jullie een inkijkje proberen te geven in mijn leven als zwemmer. De reacties die ik erop kreeg waren alleen maar positief, waarvoor veel dank. Ook bedankt aan mijn vrienden, familie en vriendin. Ik had het echt niet alleen gekund. Daarnaast ben ik blij met de geweldige ‘Vrienden van Nick Driebergen’, de sponsorgroep die mij in staat stelt me volledig op het zwemmen te kunnen richten, zonder er een baantje bij te hoeven nemen. Mijn dank is groot!

Eerste open jeugdtoernooi KLTV Het wordt een zinderende nazomer op tennispark De Krom van tennisvereniging KLTV. Na de nodige tijd van voorbereiding is het eerste Open Jeugdtoernooi en Jeugd Ranking Toernooi (JRT) voor KLTV een feit. Dit toernooi start op zaterdag 6 augustus en eindigt met de finaledag op zaterdag 11 augustus. FOTO: PR.

Katwijk op schot in eerste deel voorbereiding Voor Katwijk is deze wedstrijd onderdeel van het tweede deel van de voorbereiding. Eerder speelden de oranjehemden al twee oefenduels. Tegen eersteklasser Swift werd met 5-2 gewonnen. Aanwinst Joost Leonard was hierin driemaal trefzeker. Ivo Rottine - overgekomen van kampioen Spakenburg - en Robbert Susan zorgden voor de overige treffers. Een week later werd Argon (zondaghoofdklasse) met 6-1 verslagen (Leonard 2x, Koning 2x, Van Eeuwijk, Susan). Hierna werd de voorbereiding voor even onderbroken; op maandag 23 juli wordt de training weer hervat.

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor mij om de perfecte races te gaan zwemmen. Het enige wat ik nu nog moet doen is rustig en geconcentreerd blijven. Doen waar ik goed in ben, stap voor stap denken. Hier heb ik jaren voor getraind, afgezien, offers gemaakt maar ook van genoten. Het is nu aan mij. Ik heb er zin in! Dinsdag de 24e vertrekken we met de trein naar Londen richting het Olympisch dorp, waar het hectisch zal zijn. Kom maar op, ik laat me er niet meer door gek maken.

Het weer van de afgelopen week nodigde niet bepaald uit voor een lekkere zwempartij in zee. En voor degenen die dat wel van plan waren, volgde het volgende: ‘Waarschuwing: mogelijk verontreinigde zee door spuien bij Boulevard Noord en Zuid bij Katwijk aan Zee.’ Dat twitterde de Provincie Zuid-Holland afgelopen vrijdag en stond maandag ook te lezen op de website van de gemeente Katwijk. Deze ‘badgast’ heeft die waarschuwing blijkbaar niet gelezen of trekt zich daar niets van aan. Door de vele regenval vorige week heeft het gemaal afgelopen weekend rivierwater afgevoerd naar zee. Daardoor kan de kwaliteit van het zeewater verminderd zijn, waarschuwen provincie en gemeente. Dat kan zorgen voor maag-/darmklachten bij de zwemmers. Het spuien van water tijdens hevige regenval is de reden dat de badplaats Katwijk al jarenlang geen Blauwe Vlag meer krijgt. Als het veel en langdurig regent komt er namelijk ongezuiverd rioolwater in het kanaal, dat vervolgens via de sluizen zee in wordt gespuid. Dat vervuilde zeewater voldoet dan niet meer aan de kwaliteitsnormen van de Blauwe Vlag.

Het elftal wordt gebouwd rondom de bekende stekhouders. Jelle ten Rouwelaar is de betrouwbare sluitpost bij de geelzwarten. Kees Luijckx, Tim Gilissen en Mike Zonneveld zorgen met hun ervaring voor de nodige balans in het team, en voorin heeft Karelse de beschikking over Anthony Lurling en de talentvolle Alex Schalk.

Fleur Freke (links) met coach en teamgenoten.

Goede prestaties Katwijkse in afdelingsselectie

Fleur Freke deelnemer NTTB Jeugd Cup In het nationale sportcentrum Papendal is de NTTB Jeugd Cup verspeeld. De jeugdcup is een jaarlijks toernooi waarvoor elke afdeling van de Nederlandse Tafeltennisbond twaalf jonge talenten (welpen en pupillen) selecteert. Onder de talentvolle tafeltennissers uit het hele land ook een Katwijkse: Fleur Freke. In het afgelopen jaar heeft Fleur bij de Katwijkse tafeltennisvereniging Rijnsoever grote inzet en sterke vooruitgang laten zien. Dit bleef al langer niet onopgemerkt, gezien haar deelname (op uitnodiging) aan de regionale bondstrainingen. Dat NTTB Afdeling West, welke de gehele provincie Zuid-Holland

5

jaar later Hoe is het met: ‘Politiek gaat akkoord met 225 woningen in Aqua Nova 2’ kopte De Katwijksche Post op 12 juli 2007.

Door Marieke Voorn

beslaat, haar ook nog uitnodigde voor het meisjes pupillenteam voor de NTTB Jeugd Cup bleek een bonus aan het einde van een lang tafeltennisseizoen. De prestaties van de meisjes van afdeling West waren goed. Op de twee dagen van de Jeugd Cup speelde het team voortreffelijke wedstrijden gecoacht door afdelingtrainster Janine Huiden. Samen met leeftijdsgenoten Nynke Stam, Mylena Maitimu wist het team van Fleur Freke in wedstrijden op nationaal topniveau een mooie vijfde plaats in de wacht te slepen. Wat Fleur betreft was het in ieder geval voor herhaling vatbaar: ‘Het was een superweekend en ik vond het ontzettend leuk om mee te doen en ik hoop zeker dat ik volgend jaar weer uitgenodigd wordt’.

Nieuw en spannend voor KLTV is natuurlijk, dat het JRT 1 Ster toernooi-element erbij is (enkel t/m 12 en enkel t/m 14 jaar), waardoor er punten te behalen zijn, die voor de KNLTB-rankinglijst meetellen. Verder zijn er veel leeftijdscategorieën, waarbij de jongste (t/m 8 jaar) op 3/4 banen spelen met stage 2 ballen, en kinderen t/m 10 jaar op een hele baan met stage 1 ballen spelen, zoals de KNLTB dat voorschrijft. Ook staan er leuke nevenactivitei-

Over tien dagen zwem ik in Londen mijn eerste race op mijn tweede Olympische Spelen. Het echte werk is nu wel gedaan. Met de Olympische zwemselectie doen we de directe voorbereiding in Leeds, een hele lelijke industriestand zo’n twee uur van Londen. Echter de omstandigheden zijn hier perfect. Hetzelfde klimaat als in Londen (veel landen zitten op een warm eiland), perfect zwembad met de beste trainingstijden, een hotel waar Wesley Sneijder ook tevreden over zou zijn en heerlijk eten. Meer heeft een topzwemmer op trainingskamp niet nodig. Een goed bed, eten en zwemwater.

Hieronder vinden jullie mijn Olympisch programma, als alles naar wens verloopt: * Zondag 29 juli: series 100 rugslag, halve finale 100 rugslag. * Maandag 30 juli: finale 100 rugslag. * Woensdag 1 augustus: series 200 rugslag, halve finale 200 rugslag. * Donderdag 2 augustus: finale 200 rugslag. * Vrijdag 3 augustus: series 4x100 meter wisselslag estafette. * Zaterdag 4 augustus: finale 4x100 meter wisselslag estafette.

ten op het programma, zoals een workshop op muziek en natuurlijk rondom de tafel. Op de finaledag zijn er veel leuke prijzen te winnen tijdens de verloting. Een deel van het inschrijvingsgeld wordt geschonken aan Stichting Juul.

Midden in de Rijnsburgse feestweek kom ik weer thuis. Hopelijk kunnen we een drankje drinken op het succes!

Deze stichting heeft als doel om zoveel mogelijk geld op te halen om het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam te ondersteunen ten behoeve van het onderzoek naar en de behandelingen van kinderkanker.

Nick Driebergen www.nickdriebergen.nl Twitter:@nick3bergen

De inschrijvingen (via www.toernooi.nl) en de verwachtingen beginnen inmiddels aardig op te lopen. De enthousiaste wedstrijdleiding heeft er veel zin in en verwacht dat ook het publiek zeker veel leuke en spannende wedstrijden te zien zal krijgen. Zij hopen dan ook velen te mogen verwelkomen deze week.

VW - AUDI – SEAT – SKODA Specialist

Autocentrum van Egmond

sponsor van:

Showroom: Langevaart 1a 2231 GA Rijnsburg

071-40 229 11

www.acvanegmond.nl

Werkplaats: Noordeinde 12 2231 LK Rijnsburg

FOTO: PR.

Voor de ploeg uit Breda is dit één van de laatste testcases; tien dagen later moet de ploeg er klaar voor zijn, want dan wacht de ouverture van de Eredivisie met het Brabantse onderonsje Willem II-NAC Breda. Daarna volgen direct twee kampioenskandidaten te weten FC Twente en Ajax. NAC Breda is inmiddels al een paar weken in voorbereiding en heeft de oefenpotjes tegen de wat mindere goden ruimschoots gewonnen. Toch is er voor trainer John Karelse nog werk aan de winkel. Zo lijkt het erop dat zijn selectie nog niet helemaal compleet is, en er wordt nu dus nog naarstig gezocht naar versterkingen. Tijdens de zomermaanden werd de selectie overigens al versterkt met Marc Looms (Heracles Almelo), Thilo Leugers (FC Twente) en Anouar Hadouir (Alemannia Aachen).

Natuurlijk doet de eigen jeugd ook mee met het KLTV’s Open Jeugdtoernooi.

Aqua Nova 2 (HavenKwartier) Het is iets anders gelopen met het Aqua Nova 2 van toen, dat bij de gemeente tegewoordig de naam ‘HavenKwartier’draagt. De plannen voor het te bouwen HavenKwartier Katwijk zijn in de afgelopen vijf jaar sterk veranderd. Het begon in 2000 met het Structuurplan Katwijk 2000, waarin industrieterrein moest worden veranderd in woongebied. Het eerste concrete plan hiervoor komt uit 2005. Daarin zouden op het voormalige industrieterrein tussen de Industrieweg en het Uitwateringskanaal 180 woningen gebouwd worden, met name appartementen. In 2007 bleek dat het aantal woningen omhoog moest omdat anders de kosten niet gedekt zouden worden. Het nieuwe plan bevatte een totaal van 225 woningen. In de gemeenteraad waren weinig politieke partijen enthousiast over deze verhogen. Esther Schonenberg van

GemeenteBelangen verwoordde het toen zo: ‘Doorgaan met 225 woningen kost één miljoen, stoppen kost 1,5 miljoen en 180 woningen bouwen is onbetaalbaar’. Ook bewoners van het naastgelegen Aqua Nova waren niet blij, staat in de krant van 12 juli: ‘Bewoner P. van Maren maakte van de gelegenheid gebruik om nog maar eens zijn verontwaardiging uit te spreken. Hij voorziet vooral parkeerproblemen met de gehanteerde parkeernorm van 1,4 per woning’. ’De gemeenteraad ging uiteindelijk ‘schoorvoetend en morrend akkoord’ is een week later in De Katwijksche Post van 19 juli 2007 te lezen. De verwachting was dat in 2010 aan de bouw kon worden begonnen.

Na de zomer verkoop Hoe anders is het in 2012. De woningen staan er nog niet. Het braakliggende terrein is ondertussen toe aan zijn derde plan, HavenKwartier Katwijk. Door de recessie waren de 225 woningen onverkoopbaar en de gemeente besloot met een nieuw plan te komen. Op 18 april van dit jaar werd in Rabobank in Katwijk het nieuwe inrichtingsplan gepresenteerd. Het doel is nu om 129 woningen te bouwen. Aan de oostkant van het gebied komen 71 laagbouwwoningen en aan de westkant worden 58 appartementen gerealiseerd. Het grote verschil met het plan uit 2007 is dat er veel minder appartementen worden gebouwd. Toen ston-

den er voor bijna het hele gebied appartementen ingetekend. Van de oorspronkelijke 225 zijn er nog 58 appartementen over. De rest van de ruimte wordt gebruikt voor de 71 laagbouwwoningen. Daarnaast komen er iets meer parkeerplaatsen. In dit plan zijn het er 1,6 per woning, iets meer ten opzichte van 2007. Na de zomer gaan de woningen in de verkoop. De huizen kosten tus-

sen de 300.000 en 450.000 euro. De appartementen moeten per stuk 235.000 euro gaan opleveren. ‘Er wordt begonnen met een aantal eengezinswoningen’, zegt Ewoud Houwink van Bouwfonds, de projectontwikkelaar die het stuk grond hebben gekocht. ‘Als die goed verkopen, dan volgt de rest. De appartementen gaan als laatste, daarvoor moest het gebouw bij de architect eerst nog worden uitontwikkeld.’ De start van de bouw wordt ver-

wacht in 2013, het tijdstip is afhankelijk van de snelheid waarmee de woningen worden verkocht. Een ding aan het plan is niet veranderd: visrestaurant Schuitemaker wacht al vanaf het begin op hun nieuwe ruimte in het HavenKwartier. Zodra het appartementencomplex is gebouwd en de vishandel in de nieuwe winkel daaronder kan, wordt het huidige pand aan de andere kant van het gebied gesloopt.


Het Open 2012

LTC Zee & Duin

Voorbeschouwing open tennistoernooi Zee en Duin Katwijk

“Cocktail van toptennis en gezelligheid” Katwijk – Overmorgen begint het open tennistoernooi, ofwel Het Open, van LTC Zee en Duin. Zoals altijd in de laatste week van juli, die aan de Sportlaan garant staat voor lekkere cocktail van topwedstrijden, recreatietennis en muzikaal omlijste avonden. “Een week voor tenniscracks en feestbeesten”, aldus de website www.zeeen-duin.nl. De negen dagen (zaterdag 21 juli t/m zondag 29 juli) van Het Open staan als ieder jaar bol van sportiviteit en gezelligheid. En na het succes van vorig jaar, met een overvol terras tijdens de finale tussen Rijnsburger Bart van Delft en Leidenaar Julien Vandenbussche, is ook tijdens deze 35ste editie tennis in de ‘2’ te bewonderen. Genieten van toptennis Slechts een beperkt aantal tennisverenigingen krijgt van de KNLTB (Nederlandse tennisbond) toestemming om tijdens hun open toernooi ook categorie 2 wedstrijden te organiseren. “Wij zijn er trots op dat Zee en Duin opnieuw de eer heeft gekregen dit toptennis naar de gemeente Katwijk te brengen”, zegt Bob van Iterson, die samen met Robertjan Groeneveld, Jacob van Egmond, Willem van Duyn en aanwinst Hans Verdoes de toernooileiding vormt. “Veel beter tennis krijg je in de regio Leiden niet te zien. Voor ons toernooi betekent deze nieuwe categorie meer topwedstrijden op baan 1 en 2, zodat we vanaf het terras praktisch de hele dag kunnen genieten van toptennis.” Vertrouwd recept Niet alleen op het gebied van toptennis is het elke dag smullen geblazen op het schitterend gelegen tennispark in de Katwijkse duinen. De organisatie bouwt verder op het vertrouwde recept, op beproefde ingrediënten als een goed horecateam, de hulp van de jeugd in de vorm van het sleepgierenteam, the tennis challenge op maandag, een band op zaterdag (BounZe) en op woensdag (Soulbeach), een Dj op vrijdag en hopelijk opnieuw een spetterende finaledag met veel bezoekers. “Het zegt genoeg dat veel mensen de hele week vrij nemen of hun vakantie plannen rondom dit

MOGELIJK GEMAAKT DOOR… Hoofdsponsoren van deze editie zijn Luxaflex en Haasnoot Wonen. toernooi”, zegt Bob van Iterson. “En dat zijn zeker niet alleen onze eigen leden. Elk jaar zien we van andere verenigingen in de omgeving weer veel bekende gezichten.”

Avondprogramma Het Open 2012 Zaterdagavond 21 Juli Band: BounZe Maandagavond 23 Juli Spel: “the tennis challenge”

Op baan 1 voor een vol terras… In sportieve zin wordt er van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op alle negen gravelbanen gespeeld, in 36 verschillende onderdelen. Nieuw zijn de ‘open’ klassen Heren Dubbel 6 en Dames Dubbel 6, voorheen alleen voor dertigplussers. Bob: “Een van de populairste, sportieve elementen van het toernooi is de Match of the day, waarbij twee ‘rivalen’, op welk niveau dan ook, het op baan 1 voor een vol terras tegen elkaar opnemen.” Rivalen tussen aanhalingstekens, omdat het vaak gaat om partijen tussen twee goede vrienden. Hun tassen worden naar de baan gedragen en onder begeleiding van een opzwepend muziekje betreden de (steevast bloednerveuze) gladiatoren vervolgens het strijdveld.

Het Open wordt tevens mogelijk gemaakt door DeZwemles.nl (voor individueel zwemonderwijs) en prijzenleverancier Intersport Katwijk, dit jaar ook op het tennispark voor een professionele voetanalyse. Leon Damen. Bijna 50 maar nog steeds een topper!

Woensdagavond 25 Juli Band: Soulbeach Vrijdagavond 27 Juli DJ Mike Angelli

Dagmenu’s tijdens ’Het Open 2012’ van de LTC ’Zee & Duin’ (het dagmenu kan besteld worden tussen 17.30 en 21.00 uur)

“Veel lol en geweldige verhalen” De goede balans tussen sportiviteit en gezelligheid is ook precies de reden dat het hechte team van wedstrijdleiders elk jaar weer de schouders eronder zet om een mooi toernooi neer te zetten. Maar wat drijft vijf jonge kerels om jaar in jaar uit zo’n toernooi in goede banen te leiden? Bob: “De lol, de geweldige verhalen die ontstaan tijdens zo’n week, de stank van zweet in het hok, het biertje na een lange dag, het eerste bakkie om 08:30 uur na een lange nacht en te korte nachtrust, de oververmoeidheid. En ook het gevoel van ontspanning en overwinning als de finaledag aanbreekt en de prijsuitreiking is geweest, het gevoel van: we hebben het weer geflikt!”

De wedstrijdleiding met v.l.n.r.: Robertjan Groeneveld, Jacob van Egmond, Willem van Duijn en Bob van Iterson.

zaterdag 21 juli 3 stokjes saté (varkenshaas,180 gram) met Belgische patatten en garnering

€ 11,-

zondag 22 juli malse Hollandse kogelbiefstuk (180 gram) met pepersaus, Belgische patatten en garnering

€ 15,-

maandag 23 juli boterzachte tonijnfilet (180 gram) van de visboer met een heerlijk sausje, saffraanrijst of Belgische patatten en garnering

€ 14,-

dinsdag 24 juli Hollandse kipfilet met kerriesaus en ananas, krieltjes of patat en garnering

€ 11,-

woensdag 25 juli Olga’s ‘nasi speciaal’ met kroepoek, ei, kipkluifjes en 1 stokje varkenshaasaté

€ 11,-

donderdag 26 juli kibbeling met ravigotesaus, kartoffelsalade of patat en garnering

€ 11,-

vrijdag 27 juli lasagne Bolognese met stokbrood en garnering zaterdag 28 juli (slagers)schnitzel met krieltjes of Belgische patatten en garnering

€ 8,50 € 11,-

zondag 29 juli (vanaf 16.00 uur) BBQ buffet met diverse soorten vlees, kip, vis en salades

IETS ANDERS DAN HET DAGMENU? KIJK OP ONZE UITGEBREIDE MENULIJST! Een mooie sf sfeerfoto gemaakt op het terras van LTC Zee en Duin, geen onbelangrijk onderdeel van het Open.

Wie graag op de hoogte wil blijven van de sportieve en niet-sportieve ontwikkelinlingen tijdens Het Open wordt ordt door Zee en Duin op zijn of haar wenken bediend. Deeleelnemers ontvangen per email mail een dagelijkse nieuwsbrief rief (met ingezonden bijdrages ges van deelnemers), op www. ww. ltczeeenduin.nl verschijnen en mooie actiefoto’s en de heeren van de wedstrijdleiding ng zijn bovendien zeer actief ef via sociale media als faceebook, hyves en twitterr (volgen kan via @zeeen-duin)

Hetpe

201

2

n

21 t/m 29 ju

li 2012

t/m 29 juli 2421 julijuli t/m 1 augustus

Finale dag

; Witte kledin

g verplicht!

Hoofdspons

ors:

Bij

Prijzenspon

sor:

Subsponso

r:

Het open

Rik Oostdam; Kampioen in de eerste klasse, ook in de HE3?

www.haasnoo twonen.nl poster.indd

1

Inschrijve

n: www. toe

rnooi.nl

De bek bekers van het vorige seizoen in beeld.

>SRHEKNYPMJMREPIHEK[MXXIXIRRMWOPIHMRKZIVTPMGLX Zondag 29 juli finaledag: witte tenniskleding verplicht!

prijzensponsor

www.intersportkatwijk.nl


DE KATWIJKSCHE POST

Wijkvereniging HoornesRijnsoever

DONDERDAG 19 JULI 2012 • 13

Nieuwe dirigent en nieuw repertoire voor Pop4shore!

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

Vrijdag 20 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos Zaterdag 21 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 11.30 Open huis 21.00 Vrij stijldansen

Programma-overzicht

Maandag 23 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.00 Biljarten 19.30 Volleybal dames 21.00 Volleybal heren Volleybal is in gymzaal Lierenstraat.

Televisie

TV-programma RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 23 juli. 10.00 uur Katwijk ‘En Plein Air’ Visserij van toen (oude films van Katwijk en de visserij) Varen als toen, afl: pleziervaart

Donderdag 26 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 14.00 Ouderensoos 19.00 Biljarten 19.30 FNV (even weken) 20.00 Jokeren

FOTO: PR.

Dinsdag 24 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos 19.00 Biljarten Woensdag 25 juli 10.00 Ba.-Pra.-Ka.-Dra. soos

De laatste repetitie van Pop4Shore! van dit zangseizoen zit er weer op. ‘We kunnen terugkijken op een jaar met leuke optredens’, zegt voorzitter Arja van der Plas. ‘Zo mochten wij in december optreden met niemand minder dan Ernst Daniel Smid. Maar ook tijdens het korenfestival in De Zilk hebben wij zelf en ons publiek erg genoten’.

wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl ‘Het is ook een jaar van verandering geweest. We hebben afscheid geno-

Daniel Smid, Roel van Velzen en anderen. Zelf heeft hij met zijn rockband in de voormalige Sovjet Unie opgetreden voor overvolle stadions. Momenteel is hij ook dirigent van het Chosen Gospel Choir uit Vlaardingen, dat behoorlijk aan de weg timmert. Met Vladimir zijn wij begonnen aan nieuw repertoire. We richten ons nu meer op rock- en popmuziek van nu. We zingen nu bijvoorbeeld nummers van Within Temptation, Alain Clark, Mêlée,

men van dirigent Carwin Gijsing en hebben een nieuwe dirigent gevonden in Vladimir Pairel. Vladimir komt uit Rusland. Een echte vakman met een groot gevoel voor humor. Vladimir heeft zijn sporen in de muziek ruimschoots verdiend. Hij speelde in het Amsterdams Promenade Orkest en in het Residentie Orkest. Daarnaast werkte hij als componist/arrangeur met verschillende grote artiesten zoals Anastacia, Trijntje Oosterhuis, Ernst

Adèle, Scouting for Girls en Lady Antebellum. Ook dance met een vette beat komt in ons repertoire.’ ‘Altijd al willen zingen? Zing dan met een hele groep! Het is leuker dan je misschien denkt. Kijk op onze nieuwe website www. pop4shore.nl voor meer informatie. Vanaf 22 augustus starten we weer met repeteren. Dit is op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Terp in Valkenburg. We zien je graag.’

23.00/00.00 uur Varen als toen, aflevering: pleziervaart Op zaterdag ook om 18.00 uur. Kijk voor het laatste TV nieuws op teletekst pagina 280 Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

Radio Vrijdag 22 juli 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur

Grote spellen spelen Bij de Strandbibliotheek 8 is het van 23 t/m 28 juli spelletjestijd). Diverse grote spellen staan opgesteld en zijn gratis gedurende de openingstijden van de Strandbibliotheek te spelen door kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. Vervelen op het strand is echt niet nodig: bij de Strandbibliotheek is altijd wat te doen.

Hoepelles en -spelletjes Hoepelen is helemaal ín en kinderen vinden hoepelen bijna altijd leuk. Toch is het soms nog best pittig en vergt het even oefenen om de goede swing te krijgen. Daarom wordt er voor basisschoolkinderen op woensdagmiddag 25 juli van 13.30 tot 14.30 uur bij de Strandbibliotheek een speciale les georganiseerd om te leren hoepelen, maar ook worden er spelletjes met de hoepel gedaan. Onder leiding van de officiële trainster Jonina de Bie-Breevaart van HoopHolland kunnen kinderen vanaf 6 jaar lekker sportief aan de gang gaan met de hoepel. Jonina: ‘Hoepelen is niet zomaar een hobby voor mij: met hoepelen verander je niet alleen van buiten, maar ook van binnen. Een slecht humeur verdwijnt dan ook al snel na een hoepelsessie. En het leuke is bovendien dat je er bijna niks voor nodig hebt en het overal kunt doen. Dus ook op het strand.’

11.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur

Arno van Wijk herdenkt César Franck en Feike Asma

17.00 uur 18.30 uur 19.00-21.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 10.00-12.00 uur

Dit jaar debuteert een tweetal organisten in de Katwijkse Nieuwe Kerk tijdens de Internationale Orgelserie. Eén van hen is Arno van Wijk. Op vrijdag 20 juli, aanvang 20.15 uur, verzorgt hij zijn eerste recital op het beroemde Van den Heuvel-orgel. Arno van Wijk heeft nogal wat leraren gehad. Een indrukwekkende lijst met namen als Piet van der Steen, Ton Koopman en Charles de Wolff. Hij studeerde aan het Utrechts Conservatorium waar hij de diploma’s Docerend en Uitvoerend Musicus Orgel behaalde. Tevens behaalde hij aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht het Praktijkdiploma Kerkelijk Orgelspel. Hij volgde diverse masterclasses en won eerste prijzen op het Nationaal Orgelconcours voor conservatoriumstudenten in Leiden in de categorie Romantiek (1996) en op het NCRV-Brahms/ Schumann-concours in de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam (1998). Nadat hij een aantal jaren organist was van de Grote of Sint Maartenskerk in Zaltbommel, is Arno van Wijk sinds november 2009 cantor-organist van de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes.

Franck César-Auguste-Jean-GuillaumeHubert Franck werd geboren op 10 december 1822 in Luik, toen nog onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het grootste deel van zijn leven woonde en werkte hij in Parijs. Hier was hij er onder meer organist van de Église Sainte-Clotilde. Francks composities voor het orgel gelden zonder uitzondering als hoogtepunten van het gehele romantische orgelrepertoire. De ‘Trois Chorals’ zijn Francks laatste composities. Ze werden voltooid in september 1890 en ontstonden op verzoek van zijn vriend, de Parijse muziekuitgever Auguste Durand. Arno van Wijk speelt deze drie wonderschone koralen, afgewisseld met werken van Feike Asma.

FOTO: PR.

12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur

Hill Kourkoutis te gast Purple Haze RTV Katwijk Arno van Wijk.

Asma Feike Asma werd op 21 april 1912 in Den Helder geboren. Asma, die in de periode 1928 tot 1937 orgelles kreeg van Jan Zwart, was organist van de Hooglandse Kerk in Leiden, de Evangelisch Lutherse Kerk te Den Haag en van de Groote of Nieuwe Kerk in Maassluis. Hij groeide door zijn muzikaliteit en bijzondere wijze van interpreteren uit tot een internationale beroemdheid. Op het programma van Arno van Wijk staat een drietal van Asma’s koraalbewerkingen.

De 24-jarige Canadese zangeres, songwriter, multi-instrumentaliste, performer, producer en filmmaker Hill Kourkoutis is op dinsdag 31 juli te gast in Purple Haze. Naast een interview met haar is ook muziek te horen van haar band ‘Hill and the Sky’ Heroes, waarmee ze onlangs een cd uitbracht. Ze omschrijft haar muziek als Alien Surf Rock. Ook is muziek te horen uit de zestiger jaren die haar inspireert zoals bijvoorbeeld Cuby and the Blizzards. Purple Haze is een radioprogram-

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 15.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00 uur 18.30 uur tot 20.00 uur 20.00-21.00 uur 21:00-22:00 uur 22.00-24.00 uur

Strandbibliotheek Katwijk, in het DunaAtelier, op het strand ter hoogte van de Oude Kerk, bij strandpaal 8, dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur, behalve op zondag, gratis lezen zonder pasje.

De hoofdbibliotheek aan de Schelpendam is gedurende de hele zomer gewoon volgens de normale openingstijden open. Voor de leners wordt alles zo makkelijk mogelijk gemaakt. De terugbrengdatum van de geleende materialen wordt over de sluitingsperiode

Bibliotheek Katwijk sluit deze zomer per toerbeurt een aantal vestigingen voor een periode van twee weken.

Voor wie per ongeluk zonder boek op het strand komt te zitten, is er natuurlijk ook nog de strandbibliotheek, te vinden in het DunaAtelier, bij strandpaal 8, op het strand ter hoogte van de Oude Kerk. De strandbibliotheek is dagelijks (behalve op zondag) geopend van 11.00 tot 17.00 uur, in de periode van 30 juni t/m 25 augustus.

Het nachtcircus jongerenprogramma De kracht in de nacht Word wakker Non stop muziek Zomermagazine actualiteiten programma (zie http://nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl) Non stop geestelijke muziek Strike up the band, programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband, door Jaap Bol Non stop muziek Kerkdienst Gereformeerde Kerk Katwijk aan Zee Aangepaste muziek RTV Hollands Nederlandstalig platenprogramma met verzoeken van luisteraars verzorgd door Jaap Schaap en/of Jan van Duyn Non-stop muziek

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport herhaling van de vrijdagavond Opwekking Joke Zwaan Hoort het woord met om 09:30 uur een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente te Rijnsburg Van u wil ik zingen geestelijk verzoekplatenprogramma Tel: 071-4013551 Strike up the band een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol Voetsporen in het zand easy listening programma met een evangelisch karakter De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin v/d Kamp Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rijnsburg Kerkdienst Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn Aangepaste muziek Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos Historische maritiem uitzending Bas Vlieland Non stop Nederlandstalige muziek

Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg.

Maandag 25 juli 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13:00-14:00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Naast de Liedbewerking over ‘Wat de toekomst brengen moge’ klinken twee Orgelkoralen over de melodie van ‘Jezus is mijn toeverlaat’. En uiteraard mag Asma’s bekendste werk niet ontbreken: de bewerking over het Evangelisch Lutherse Gezang ‘Komt als kind’ren van het licht’. U mag dit concert als rechtgeaarde muziekliefhebber zeker niet missen. Het organiserend orgelcomité Nieuwe Kerk nodigt u dan ook van harte uit. De toegangsprijs bedraagt € 9,-. Houders van CJP, 65+ en Ooievaarspas betalen slechts € 7,-. Kinderen tot 12 jaar (onder begeleiding) bezoeken het concert gratis. Het prachtige programmaboekje ontvangt u gratis. De deuren van de kerk zijn open vanaf 19.45 uur. Na afloop van het concert zijn cd’s te koop van o.a. de concertgever bij de aanwezige verkooptafels.

heen getild waardoor leners niet gedwongen zijn naar een andere bibliotheekvestiging uit te wijken. Natuurlijk zijn alle leners die geen twee weken zonder bibliotheek kunnen, van harte welkom om in een van de andere vestigingen te lenen (uitgelezen materialen kunnen ook in die andere vestiging worden ingeleverd). U kunt een onbeperkt aantal materialen lenen.

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Hoort het woord met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn Non stop geestelijke muziek Strike up the band programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband verzorgd door Jaap Bol Kerkdienst Hervormde Gemeente Rijnsburg Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg Non stop muziek Non stop muziek Countryfestival Bart van der Pol Paarlen voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zondag 24 juli

ma op RTV Katwijk voor liefhebbers van blues, rock en soul en is elke dinsdagavond van 11.00 tot 12.00 uur te beluisteren op de plaatselijke kabel op 88,1 MHz, op FM 106,4 MHz voor zo ongeveer de hele Bollenstreek en via internet. De uitzending is daarna nog twee weken te beluisteren via internet op ‘uitzending gemist’. De link maar het programma ‘Purple Haze’ is: http://purplehaze.rtvkatwijk.nl. De samenstelling, presentatie en productie wordt gedaan door Jan Marius Franzen.

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot Its all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 26 juli 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil), Ruud Heijjer Purple Haze Jan Marius Franzen

Woensdag 27 juli

Zomersluiting bieb Hoornes-Rijnsoever De bibliotheekvestiging Hoornes/Rijnsoever (Hoorneslaan) is aan de beurt voor een zomersluiting van twee weken. Van 23 juli t/m 4 augustus moeten leners uitwijken naar een bibliotheekvestiging in de omgeving voor het lenen van een boek.

14.00-18.00 uur 18.30 uur tot 20.00 uur 20.00-22.00 uur 22.00-24.00 uur

Hoofdbibliotheek hele zomer open

Wie zelf een hoepel thuis heeft liggen, mag deze meenemen naar de les. Kinderen die niet over een hoepel beschikken, kunnen er eentje ter plekke huren voor € 1,50. Doe mee met deze originele hoepelles en meld je tijdig aan: er kunnen maximaal 15 kinderen meedoen. Wel graag van tevoren opgeven bij de Strandbibliotheek of via de mail: strandbibliotheek@ bibliotheekkatwijk.nl.

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Zaterdag 23 juli

FOTO: PR.

Op deze donderdagmiddagen wordt feestelijk voorgelezen uit de prentenboeken ‘Mama Kwijt’, ‘Kleine Kangoeroe’, ‘Nandi’s verrassing’, ‘Raf’, ‘Abracadabra’ en ‘Dat ben jij, Kiki’. Natuurlijk zijn dit stuk voor stuk geweldige prentenboeken maar de kinderen doen meer dan alleen luisteren: er wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde voorleestas (met allerlei spulletjes die de kinderen kunnen vastpakken) of van het voorleeskastje (waardoor de kinderen het verhaal kunnen meekijken). Schuif ook gezellig aan bij het voorlezen in de strandbieb: het kost niets en levert altijd een goed verhaal op.

Eén orgelconcert, twee grootmeesters, elk drie composities

FOTO: PR.

Heerlijk voorgelezen worden aan het strand in Katwijk. Dat kán nog vier keer, want op donderdagmiddagen 26 juli, 2, 9 en 16 augustus van 14.00 tot 14.30 uur wordt er een leuke voorleesactiviteit voor jonge kinderen uitgevoerd bij de strandbibliotheek in Katwijk. Alle kinderen vanaf 3 jaar zijn van harte uitgenodigd om op deze middagen bij de strandbibliotheek in Katwijk langs te gaan.

16.00 uur Katwijk ‘En Plein Air’ Visserij van toen (oude films van Katwijk en de visserij) Varen als toen, afl: pleziervaart 20.30 uur Katwijk ‘En Plein Air’ Visserij van toen (oude films van Katwijk en de visserij) Varen als toen, afl: pleziervaart

Bij de strandbieb

Voorlezen voor kleintjes

kabel kanaal 45.

Kinderworkshop Schilderen aan zee Bij het DunaAtelier wordt in deze zomervakantie iedere week een kinderschilderworkshop gehouden. Bij mooi weer staan alle ezels natuurlijk buiten op het strand. Helaas was het de laatste dagen wat minder mooi weer, maar de workshops gaan gewoon door. Die worden dan binnen gehouden, tussen de prachtige schilderijen die gemaakt zijn in de week ‘Katwijk En Plein Air’. Inspiratie genoeg. De Oude Kerk werd geschilderd en natuurlijk ook de zee met prachtige schuimkoppen en een wolkenlucht daarboven.

Wil je meedoen? Maandag 23 juli (van 10.00 tot 11.30 uur) is de volgende mogelijkheid. Misschien is het dan wel stralend weer en kunnen alle deelnemers lekker op het strand, in het zonnetje, een plekje voor de schildersezel vinden. Doe je mee? Geef je van te voren op in het DunaAtelier of via de website www.schilderenaanzee.nl. Het kost €6,-. Er wordt gezorgd voor het schildermateriaal én iets te drinken en te snoepen. Het DunaAtelier, op het strand tegenover de Oude Kerk.

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio International Engelstalig informatieprogramma, Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Donderdag 28 juli 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws ‘Koek bij de koffie’, Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek

Tussen de programma’s elk uur het NOS-Nieuws. Doordeweeks op de halve uren een eigen lokaal bulletin, aangevuld met een beknopt weerbericht. Tijdens de nachtelijke uren worden de uitzendingen van de RTV Katwijk digitaal verzorgd. Studio: Mr. E.N. Rahusenstraat 2a, 2225 TW Katwijk.


Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u ĂŠĂŠn van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

De wijkregisseur Als iemand persoonlijk wil overleggen over een probleem of idee? Dan kan dat op het wekelijks spreekuur van de wijkregisseur, waarbij ook de wijkagent aanschuift. Ook is een afspraak op maat met de wijkregisseur mogelijk. Ter info: De wijkregisseur bemoeit zich niet meer rechtstreeks met het onderhoud van de buitenruimte. Katwijk aan Zee Wijkregisseur: AndrĂŠ Veenstra Spreekuur: donderdag 11.30-12.30 uur, Marktplein/Piet Heinlaan (gebouw marktmeester) Katwijk Noord (Hoornes-Rijnsoever) Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 13.30-14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant) Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 10.00-11.00, Overrijn 8 (Heerenhuys) Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Spreekuur: donderdag 15.00-16.00 uur, Torenvlietslaan 10 (gemeentewerf Valkenburg ) Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Spreekuur: donderdag 08.30-09.30 uur, Graaf Florislaan 20 (voormalige politiepost Rijnsburg)

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk

Bezwaar

Algemene informatie bekendmakingen

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt.

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Te Brittenstraat 64, Katwijk Rijnstraat 135, Katwijk Larixlaan t.o nr. 12, Katwijk Rijnmond t.h.v. nr. 109, Katwijk Overrijn 8, Katwijk

plaatsen dakkapel op het voordakvlak

Datum indiening 06-07-12

bouwen van een woning

06-07-12

het kappen van een boom

05-07-12

het kappen van twee bomen

05-07-12

Jan Evertsenlaan 2 Katwijk Noordzeepassage 23 B, Katwijk Taatedam 53 -55, Katwijk Jan Evertsenlaan 2, Katwijk Naast Trappenberglaan 16T, Rijnsburg Heerenweg 13, Katwijk Secr. Varkevisserstraat 178, Katwijk Cleijn Duinplein, Katwijk Cleijn Duinplein (t.h.v. Vreugdeweg), Katwijk

het plaatsen van een fietsenstalling op het 10-07-12 terrein bij de personeelsingang het verwijderen van 4 populieren bij het 10-07-12 schoolgebouw van roc id college het veranderen van de gevelreclame 10-07-12 het plaatsen van een terras met terrasafscheidingen het verwijderen van 4 populieren bij het schoolgebouw van roc id college het plaatsen van een trafostation

04-07-12 10-07-12

Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

De Roysloot 13-15, Rijnsburg Jan Evertsenlaan 2, Katwijk Taatedam 53 -55, Katwijk Jan Evertsenlaan 2, Katwijk Nijverheidstraat 24, Katwijk Jan Tooropstraat 21B, Katwijk Louise De Colignylaan 2, Katwijk Prof Dr. W. Glasbergenlaan 2, Valkenburg (ZH) Lageweg 33, Katwijk Oude â&#x20AC;&#x2DC;S-Gravendijckseweg 1, Katwijk Oegstgeesterweg 243, Rijnsburg

aanbrengen van een handelsnaam op de gevel d.m.v. een bord het verwijderen van 4 populieren bij het schoolgebouw van roc id college het plaatsen van een terras met terrasafscheidingen het verwijderen van 4 populieren bij het schoolgebouw van roc id college het plaatsen van een reclamebord aan de voorzijde het uitbreiden van de woning op de 1e verdieping het kappen van enige bomen tbv aanleg sportveld kappen van een boom

12-07-12

Kappen van 11 bomen

11-07-12

Kappen van 19 bomen

11-07-12

12-07-12 13-07-12 12-07-12 09-07-12 25-06-12

KENNISGEVING DEFINITIEVE BESCHIKKING UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij omgevingsvergunning hebben verleend dan wel geweigerd voor:

31-05-12 29-06-12

Omschrijving

Botenpad 6, Valkenburg

Een hangend terras aan de woonboot maken, minimaal 1 meter boven het water

Bekendmaking besluit 05-07-12

Kleinschalige evenementen Locatie

Omschrijving

St. Barbaraâ&#x20AC;&#x2122;s Tuin 40, Rijnsburg

Het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 11 augustus 2012 van 17.00 uur tot 00.00 uur Het organiseren van een straatbarbecue op zaterdag 21 juli van 17.00 uur tot 00.00 uur

Heinsiusstraat 31, Katwijk

Bekendmaking besluit 05-07-12

Omschrijving

Hangaar 6 op voormalig Vliegkamp Valkenburg (perceel 1e Mientlaan te Katwijk) Hangaar 6 op voormalig Vliegkamp Valkenburg (perceel 1e Mientlaan te Katwijk)

voortzetting van het gebruik van een voormalig hangaar als theater

het vervangen van het gebouw tussen de hangaar en de foyer (voorruimte)

De politie probeert criminaliteit, ook in de vakantieperiodes, zo veel mogelijk te voorkomen. Maar u kunt zelf ook veel doen om het inbrekers en dieven moeilijker te maken. Gelegenheid maakt de dief, dat is een absolute waarheid. Zorg dus dat u die gelegenheid voor criminelen zo beperkt mogelijk houdt, dan maakt u het inbrekers en dieven een heel stuk lastiger.

Tips voor thuis â&#x20AC;˘ Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral niet wcraampjes, ramen en deuren van schuur, garage, kelder etc. te sluiten. â&#x20AC;˘ Laat geen sleutel aan de binnenkant in het slot zitten. â&#x20AC;˘ Controleer hang- en sluitwerk op defecten. â&#x20AC;˘ Binnendeuren niet afsluiten. Kostbaar meubilair ook niet. Extra schade wordt daarmee voorkomen. â&#x20AC;˘ Geen geld, waardevolle papieren of sieraden thuis achterlaten. In een kluis bij de bank zijn uw waardevolle spullen veiliger. â&#x20AC;˘ Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes op de deur waarop staat voor hoe lang u weg bent. Sluit de overgordijnen niet. Haal de planten niet uit de vensterbank. Laat geen kostbaarheden in het zicht liggen.

In de gemeente Katwijk is de afgelopen periode een aantal openbare oplaadpunten voor elektrische autoâ&#x20AC;&#x2122;s in gebruik genomen. Bij de zogenaamde e-laadpunten kunnen bezitters van een elektrische auto hun auto â&#x20AC;&#x2DC;voltankenâ&#x20AC;&#x2122; met groene stroom. Parkeren is daarom alleen toegestaan voor elektrische autoâ&#x20AC;&#x2122;s. Let er daarom goed op, wanneer u geen elektrische auto heeft die hoeft te worden opgeladen, dat u niet zomaar uw auto op deze plek parkeert. Borden geven aan dat er een parkeerverbod is voor deze voertuigen. De Gemeentelijke Opsporings Ambtenaren van de gemeente Katwijk controleren tot en met zaterdag 28 juli extra op deze plekken om bewustzijn te bevorderen bij automobilisten. Bij een overtreding wordt dan nog eerst gewaarschuwd. Na 28 juli wordt er voor overtredingen verbaliseerd.

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie

Omschrijving

Katwijk aan den Rijn, Zanderij

Het organiseren van de Najaarsfeesten van 16-05-12 17 t/m 26 augustus 2012.

11-07-12 Het organiseren van het tennistoernooi Lets 2012 van 4 augustus t/m 12 augustus 2012 13-07-12 Piet Heinlaan Het organiseren van Come4sports marktterrein, Katwijk Streettennis Championship op 26 september 2012 van 13.30 uur tot 17.00 uur Boulevard, Het organiseren van Wandelen voor Water 02-07-12 Andreashof, Katwijk op 20 maart 2012 van 10.00 uur tot 12.00 uur Waterboslaan 46, Rijnsburg

Locatie

Omschrijving

Ingekomen

Noordeinde, Rijnsburg

Het organiseren van een brandweer demonstratie op 16 augustus van 15.00 uur tot 18.00 uur Het organiseren van Supxperience op 18 augustus 2012 van 09.00 uur tot 17.00 uur

13-07-12

Standplaatsvergunning Locatie

Omschrijving

Jaap Bergmanstraat, Katwijk

Het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op elke donderdag van 9.00 tot 21.00 uur voor de verkoop van verse broodjes, paniniâ&#x20AC;&#x2122;s, smoothies en vers fruit

Bekendmaking besluit 13-07-12

Jachthaven Marina, Rijnsburg

16-07-12

Milieu

Verkeersbesluiten (het college) Locatie

Omschrijving

Haringkade

Fysiek afsluiten van het weggedeelte tussen de Rogstraat en het punt vijf meter ten oosten van de hoofdsteiger van het Jachthavengebouw, waarbij de afsluiting zodanig wordt uitgevoerd dat de hellingbaan naar de jachthaven bereikbaar blijft, vanaf 1 september 2012 tot 1 september 2014 en zoveel korter als langer afhankelijk hoe de werkzaamheden verlopen i.v.m. werkzaamheden voor het plan â&#x20AC;&#x153;Havenkwartier fase 1 en 2â&#x20AC;?. 19-07-12 Fysiek afsluiten van het weggedeelte tussen de Rogstraat en het punt 20 meter ten westen van de bebouwing van Viswinkel Schuitemaker, en de afsluiting met terugwerkende kracht van kracht is vanaf 1 september 2012 totdat deze uiteindelijk terugkomt als verbinding in het nieuwe plan in de vorm van een parallel aan de huidige ligging gelegen ventweg langs de Industrieweg i.v.m. werkzaamheden voor het plan â&#x20AC;&#x153;Havenkwartier fase 1 en 2â&#x20AC;?.

Rederijstraat

Ingekomen

05-07-12

Bekendmaking besluit 19-07-12

Meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer): Locatie Rijnsburgerweg 120, Rijnsburg

Omschrijving het oprichten van een inrichting

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk. Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken. Vaststelling geluidsbelastingkaart Het college maakt bekend dat zij op 10 juli 2012 onder nummer 2011-23595 de Geluidsbelastingkaart 2011 heeft vastgesteld. De kaart geeft weer welke geluidsbelasting wordt veroorzaakt door weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart in of nabij de gemeente Katwijk. De kaart vormt de basis voor een actieplan dat het college in de eerste helft van 2013 gaat opstellen. Vanaf vrijdag 20 juli 2012 ligt de kaart gedurende 6 weken voor een ieder op het gemeentehuis ter inzage. U kunt de kaart ook inzien op de website van Katwijk: www.katwijk.nl onder Leefomgeving. Tegen de vaststelling van de kaart is geen bezwaar of beroep mogelijk.

De gemeenteraad Vergadering welstandcommissie De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 24 juli 2012 om 08.30 uur. GeĂŻnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Bekendmaking besluit 28-06-12

Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij Raadslid Tel. e-mail CDA De heer 071j.w.ravensbergen@planet.nl J.W. Ravensbergen 4034724 Christen Mevrouw A. Kuijt- 071Atiekuijt@ziggo.nl Unie van den Oever 4022709 GB De heer 071Gerardbol@live.nl G.H.A. Bol 4032443 PvdA Mevrouw 06 30 41 68 nellysmits58@gmail.com P.S. Smits 94 SGP De heer 071wjvanduijn@hetnet.nl W.J. van Duijn 4015803 VVD Mevrouw A.H. van 06 40 25 96 Anita.van.ginkel@xs4all.nl Ginkel-Lanting 57

28-06-12

Politie geeft tips tegen inbraak De politie waarschuwt voor inbraken tijdens de vakantieperiode. Waar moet u aan denken voordat u met vakantie gaat en als u eenmaal op vakantie bent?

Parkeerregels oplaadlocatie

Kleinschalige evenementen

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning Locatie

De burgemeester houdt elke dinsdag een spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt. Het spreekuur is van 17.00-18.00 uur in het gemeentehuis van Katwijk. U kunt u melden bij de receptie. Wanneer het spreekuur niet doorgaat, wordt dat gepubliceerd op de website en op deze pagina in de krant.

27-06-12

Beroep Onderstaande besluiten kunt u vanaf de hieronder genoemde datum gedurende zes weken inzien op het gemeentehuis (hoofdlocatie) in Katwijk. Binnen deze termijn kan beroep worden ingesteld door: - degenen die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking binnen de daarvoor gestelde termijn.

Het spreekuur van de burgemeester gaat niet door op dinsdag 24 en 31 juli en 7 augustus 2012.

complete renovatie en verbouwing van 02-07-12 de woning aan de Oegstgeesterweg 243

Locatie

12-07-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

13-07-12

APV-vergunningen (burgemeester)

12-07-12

het plaatsen van een overkapping op het binnenterrein uitbreiding aan achterzijde school

vervangen van reclame het bouwen van een clubgebouw met tennispark

Bekendmaking besluit 11-07-12

Spreekuur burgemeester

â&#x20AC;˘ Vraag familie of kennissen uw brievenbus dagelijks te legen en laat de post neerleggen op een plaats die van buitenaf niet zichtbaar is. â&#x20AC;˘ Ladders en andere zaken die inklimmen kunnen vergemakkelijken, wegzetten. â&#x20AC;˘ Voorzie uw waardevolle eigendommen van een uniek merkteken: uw postcode + huisnummer of selecta-DNA. â&#x20AC;˘ Gebruik registratiekaarten (ook voor fiets, bromfiets en boot). Met deze kaarten kunt u na een eventuele diefstal aangifte doen. Zo vergroot u de kans dat u uw eigendommen terugkrijgt. â&#x20AC;˘ Zet uw fiets/bromfiets altijd op slot. Ook als u de fiets/bromfiets binnen neerzet. â&#x20AC;˘ Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter.

Schateiland, Superchefs en Rondje Wetenschap in Museum Boerhaave Als het aan Museum Boerhaave ligt, ga je in de zomervakantie op reis naar een ver en exotisch eiland, je maakt een knotsgroot stapelbrood, en doet stoere proefjes als een echte onderzoeker. En dat alles in Leiden. In de zomervakantie is gloednieuwe doe-tentoonstelling Schateiland Boerhaave te bezoeken. Stap 300 jaar terug de tijd in en ga mee op een spannende expeditie. Maak kennis met de scheepsarts, vaar mee op het schip en beland op een onbekend eiland, waar je vreemde dieren en planten vindt. Speciaal bij deze interactieve tentoonstelling voor kinderen van 8-12 jaar zijn er leuke workshops. Je kan een eigen telescoop, insectendoos of een eng zeemonster maken.

Superchefs Aansluitend op de tentoonstelling â&#x20AC;&#x2DC;Het Gewichtige Lichaamâ&#x20AC;&#x2122; organiseert Boerhaave, samen met het Voedingscentrum, een bijzonder evenement voor jonge bezoekers: Superchefs! In vrolijke kookworkshops ontdekken kinderen van 8 tot 12 jaar hoe gezond en lekker koken kan zijn. Tijdens de afsluitende picknick in de binnentuin wordt de bereide maaltijd opgegeten.

Dit rondje wetenschap eindigen we met elektriciteit en de werking van licht. En natuurlijk blijft het niet bij kijken alleen, maar doe je doorlopend proefjes. Meer informatie, data, tijden en inschrijven workshops: www.museumboerhaave.nl Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10, Leiden.

Collectanten gezocht !

Rondje wetenschap Als een echte wetenschapper doe je onderzoek in Museum Boerhaave. Je bestudeert een skelet, meet de stand van de sterren, na een korte uitleg kun je met de tand van een potvis ook heel eenvoudig zijn leeftijd schatten.

%F%JFSFOCFTDIFSNJOHLPNUPQ WPPSWFSHFUFOEJFSFO0PLJOVX SFHJP)FMQNFFFONFMEVBBO BMTDPMMFDUBOUWPPSEFKBBSMJKLTF DPMMFDUFXFFLSPOEPLUPCFS (BOBBSXXXEJFSFOCFTDIFSNJOH OMDPMMFDUFPGCFM 

Gul voor Rode Kruis In de week van 25 juni hebben 197 vrijwilligers gecollecteerd voor de afdeling Duin- en Bollenstreek van het Rode Kruis. Zij gingen in onze regio langs de deuren en haalden â&#x201A;Ź 15.067,91 op. Voor het eerst maakte de organisatie tevens gebruik van het SMScollecteren, waarbij mensen met hun mobiele telefoon geld konden overmaken. Het volledige bedrag wordt besteed aan de activiteiten van de lokale afdeling van het Rode Kruis. Dankzij de collecte is het Rode Kruis in onze regio in staat activiteiten te verzorgen die de eenzaamheid van dorpsgenoten verminderen en de zelfredzaamheid versterken. Naast het verzorgen van vakanties en uitstapjes voor chronisch zieken en gehandicapten worden ook andere activiteiten georganiseerd waar men elkaar ontmoet. Ook biedt het Rode Kruis noodhulp en organiseert hiervoor cursussen opvang en verzorging.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JULI 2012 â&#x20AC;˘ 15 Geboren

Geboren

Geboren

Geboren

50 jaar getrouwd

Jarig

Jarig

Op 6 juli 2012 is Kees van Velzen geboren. Agnes en Kees gefeliciteerd met jullie zoon. Veel liefs de Sapeitjes.

Geboren 10-07-2012 Corniels. Zoon van Thijs en Willemijn, broertje van William en Matthijs.

Zondag 8 juli is onze kleinzoon Finn geboren. Gefeliciteerd door opa en oma van den Oever.

Op 28-06-2012 is Thijs geboren. Zoon van Arie en Janneke Haasnoot. Gefeliciteerd van pa en ma, Gert en Tanja-Luuk-Marit, Marleen en Marcus.

18 juli zijn onze lieve zus en zwager; oom en tante Joop en Liesbeth Jasperse-Haasnoot 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. De familie.

Anne van Duijvenbode is op 18 juli 21 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd door pap en mam, Niels en Marleen en je vriend Roland

Hoera. Onze moeder en oma Nel van Gunst is 80 jaar geworden op 13-07-2012. Bedankt voor de fijne feestavond van je kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Sarah

Hiep, hiep, Hoera!! 16 juli jl. is Claudia Rooijakkers 18 jaar geworden. Gefeliciteerd en een dikke kus van je vriendinnen!

Hiep, hiep hoera! Ons lieve meisje Yenthe van Duijn is op 18 juli 1 jaar geworden! Dikke kus van papa, mama en Thijs.

Vrijdag 20 juli wordt mijn kanjer 25 jaar!! Gefeliciteerd en een gezellige verjaardag!! Veel liefs en dikke kus van je vriendin Martine, familie Kromhout & Warmenhoven!

Gisteren was het precies de 65e verjaardag van onze beste broer Wim de Vries! Van harte gefeliciteerd Wim van al je familieleden.

Hieperdepiephoera!! Op 18 juli is Roan Kromhout 3 jaar geworden. Een hele fijne verjaardag. Dikke knuffel van opa & oma, Neline, Martine & John.

Hoera! Cyril Binot wordt 2 jaar! Gefeliciteerd en een dikke kus van oma, Cindy en ome Stoj.

Deze, hier nog bloedjonge meid (Ineke van den Eijkelvan den Oever), is vanaf 12 juli half antiek. Alsnog gefeliciteerd met je 50e verjaardag. Liefs van je zus en zwaag.

DRAVERTJES Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts ĂŠĂŠn gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes â&#x201A;Ź 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers â&#x201A;Ź 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

â&#x20AC;˘ 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035. â&#x20AC;˘ KRINGLOOP â&#x20AC;&#x2DC;JUBILATEâ&#x20AC;&#x2122; Ontruiming van woningen, inboedels, meubels, witgoed. Openingstijden dinsdag: 09.00-12.00 uur, donderdag 14.00-17.00 uur en van 19.0021.00 uur, zaterdag 10.00-12.30 uur. Lageweg 35-R, Industrieterrein â&#x20AC;&#x2122;t Heen, Katwijk. Tel.: 071-4075512 of 06-13719872. Email A. Meijvogel, maybird@ziggo.nl. â&#x20AC;˘ TE KOOP: Visnetjes en garnalennetjes. Verhuisd terrein Zout. Tel. 4016601.

Sarah

Sarah

Sarab

Sarah

MAATWERK KASTEN In ĂŠĂŠn oogopslag een overzicht van uw gehele garderobe

Wij zijn het niet vergeten, hoewel Sarah het niet wil weten. Gefeliciteerd Mieneke van der Plas; moeder en de Krijgertjes.

Hoera, Sara van der SteenSwagers ziet Sarah op 19 juli! Gefeliciteerd, liefs Leo, Jaap & Bernadette en een poot van Evi & Guus!

Op 18 juli werd, wie kent haar niet? Gerda 50, zoals je ziet. Gefeliciteerd en veel liefs, je man, kinderen en kleinkinderen.

Het is echt waar, deze dames zijn vriendinnen 30 jaar. en ook nog samen (2x50) 100 jaar. Marina en Gonnie zijn nu beiden echt Sara. En worden gefeliciteerd door Rob en Wim en Jelle en Mien, familie, vrienden en kennissen.

Geslaagd

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85

WWW.DEURENZUIDHOLLAND.NL

SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samen en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes satĂŠ Pau Cheung Kai (kip met pikante saus) Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

+ 4 mini loempiaâ&#x20AC;&#x2122;s en 2 x nasi of bami

â&#x201A;Ź

21,25

Ook menumaaltijden 7 dagen per week geopend

www.kamsan.nl

Jelle en Maureen Freke gefeliciteerd!! Jelle geslaagd voor Multimedia Design. Maureen geslaagd voor Schoonheidsspecialiste/Wellnessmedewerkster. Jullie hebben beide een topprestatie geleverd. Maureen succes met je opleiding Wellness Management, en Jelle succes in het bedrijfsleven. Mama en papa xxx.

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. Fotoâ&#x20AC;&#x2122;s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf. Andere gebeurtenissen kosten â&#x201A;Ź 7,- per plaatsing; contant (of pinnen) aan de receptie. Aanleveren kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale fotoâ&#x20AC;&#x2122;s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om fotoâ&#x20AC;&#x2122;s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt ĂŠĂŠn foto geplaatst

VAN LEEUWEN papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier. Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

dĂŠ web-shop voor deuren en deurbeslag.

HOUT Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk aan Zee - Telefoon (071) 407 46 05 - www.meijvogelhout.nl

Dealer van

deuren,

en

kasten!

##0&#)10$'2'4-652#4'4+$5}EKXIN2T2T ***** +05&#)G)#0)'0/'07/'65.+$610)}EMXKI2T2T ***** 1'05&#)11&<''g/'07}FHXKI2T2T ***** 10&'4&#)H)#0)'0*'(5/'07}GFXIN2T2T 4<+,09''4<''795'/155'.'0 | +,8'4-12'011-&+0'4$100'0 1144'5'48'4+0)'0UjNKEkHNEMMML 64#0&4'56#74#06j'k+0+0)EMÂ&#x2DC;64#0&8#-EM#69+,-Â&#x2DC;'.TNKEgHNEMMML


agenda

Al dansend aan zee: zweten of zweven?

Vrijdag 20 juli t 0SHFMDPODFSU"SOPWBO8JKL /JFVXF Kerk, Voorstraat 79, entree: â&#x201A;Ź9,00; â&#x201A;Ź7,00; gratis < 12 jaar. t 1SBBUKF,VOTU MF[JOH%BOJĂ&#x2018;M5BWFOJFS kleuren en verftechnieken, 20.0021.00, DunaAtelier, toegang â&#x201A;Ź 5,-, vrienden gratis

Zaterdag 21 juli t 4UPPNUSFJOSJUUFO NVTFVNHFPQFOE WBO 4NBMTQPPSNVTFVN Valkenburgse Meer

Redacteur Marieke Voorn is opgegroeid tussen de bollenvelden en heeft niets met strand en zee. In de serie â&#x20AC;&#x2DC;Sporten aan het strandâ&#x20AC;&#x2122; probeert ze elke week een sport uit op of aan het Katwijkse strand. Deze week: Dansen aan zee.

Zondag 22 juli t 4UPPNUSFJOSJUUFO NVTFVNHFPQFOE WBO 4NBMTQPPSNVTFVN Valkenburgse Meer

Vrolijk staat ze te wachten aan het einde van de boulevard. En met haar nog vier vrouwen, allen gekleed in een kleurrijke legging met rok. Voor dansdocente Anneke Wittermans is het tijdstip van zes uur in de ochtend geen probleem, zij geeft al 28 jaar in alle vroegte les op het Katwijkse strand. In totaal zijn er vandaag vier cursisten die meedoen aan de vier dagen dansen aan zee. Voor hen is het ook de eerste dag, maar niet de eerste keer dat ze meedoen. Een van de dansers komt al meer dan twintig jaar elke zomer vanuit Boskoop naar Katwijk om mee te doen aan de cursus van Anneke. Het heet Diadans en volgens de website zorgt het voor â&#x20AC;&#x2DC;Magie van het lichaam, een kleine verandering in de motoriek, vernieuw je ruimte en je mogelijkhedenâ&#x20AC;&#x2122;. Veel wijzer word ik er ook niet van na het lezen dat Wittermans zichzelf omschrijft als â&#x20AC;&#x2DC;choreografe in levensthemaâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;&#x2122;. Dat wordt dus uitproberen om te zien waar het echt om draait.

Zingen in een cirkel De start is vlakbij de zee in een cirkel, waarin door middel van een stapritme wordt gedanst. Daarbij zingt Anneke en moeten de cursisten het liedje kopiĂŤren.

allerlei Bijenmarkt op Toeristenmarkt Natuur- en streekproducten staan dinsdag 24 juli centraal op het Katwijkse Andreasplein. Imkers uit de omgeving presenteren samen met natuur- en milieuorganisaties hun werk, producten en ambachten. Denkt u aan mandenmakers, kaarsenmakers en pottenbakkers. En aan ambachtelijk gemaakte kazen, vilt, textiel, handgemaakte zijden sjaals en klein kunstzinnig werk. Ook voor kinderen is er van alles te beleven op deze markt. â&#x20AC;&#x2122;s Avonds is er een muziekoptreden van het duo â&#x20AC;&#x2DC;Frendsâ&#x20AC;&#x2122;.

Foto: (c)2010 JeromesPOV

Maandag 23 juli â&#x20AC;&#x2DC;Maar dat doe je wel op jouw eigen toonâ&#x20AC;&#x2122;, zegt ze, â&#x20AC;&#x2DC;want het gaat juist om de kunst desonant te laten bestaan, dat maakt het spannend. Als je je altijd maar aan iemand aanpast, dan ontdek je nooit jezelf.â&#x20AC;&#x2122; En dat wordt nog eens extra getest doordat de cursisten of hoog of laag moeten zingen, waarbij je je niet aan elkaar mag aanpassen. Na een het zingen en dansen in de cirkel is Anneke tevreden. â&#x20AC;&#x2DC;Het klinkt al beter dan in het begin.â&#x20AC;&#x2122; Het stapritme en het zingen blijft, maar nu is de opdracht om jouw eigen naam te zingen met een eigenschap waar je aan zou willen werken. â&#x20AC;&#x2DC;Maar dat moet wel werkwoord zijn, want de geest neemt niets op dat eindigt met â&#x20AC;&#x201C;heid of â&#x20AC;&#x201C;lich. â&#x20AC;&#x2122; Een vrouw kiest voor â&#x20AC;&#x2DC;aanwezig zijnâ&#x20AC;&#x2122;, maar na twee keer zingen komt Anneke tot de conclusie dat dat niet lekker werkt. Ze besluit er â&#x20AC;&#x2DC;aan zijnâ&#x20AC;&#x2122; van te maken, zodat je jezelf direct aanspreekt. Nadat iedereen is geweest, mogen we uit de cirkel. Even geen gedraai meer en ik hoop dat het zelf zingen wordt vervangen door echte muziek.

Herhaling

Terug naar jezelf

Onze gezichten zijn naar de zee. Het hoofd moet omhoog blijven, want â&#x20AC;&#x2DC;dan kunnen we misschien nog een zeehond zienâ&#x20AC;&#x2122;, zegt de danslerares. Dat blijkt nog best lastig met al die verschillende stappen. â&#x20AC;&#x2DC;Ze moeten zo gedaan worden dat de energie terugkomt. Hard stampen op de grond heeft geen zin, de energie moet van de grond af.â&#x20AC;&#x2122;

Om acht uur neem ik afscheid van de groep. Zij gaan nog tot negen uur door en gaan dan ontbijten. Vervolgens staat er tot ĂŠĂŠn uur nog meer gedans op het programma.

Het is acht uur en de zon is inmiddels gaan schijnen. Het is prachtig weer, maar nog wel koud. Ik ben blij dat ik onder mijn broek nog een legging en onder mijn vest nog twee shirts aan heb. Het lijkt wel iets warmer te worden, ook doordat je meegaat in het energieke gedans van Anneke. Ze geeft ondertussen nog tips: â&#x20AC;&#x2DC;je blijft op de dezelfde plek bewegen, het is naar voren en naar achteren lopen, niet opzijâ&#x20AC;&#x2122;. Het lijkt steeds beter te gaan en ik moet denken aan wat we het eerste half uur zongen: â&#x20AC;&#x2DC;het brein houdt van herhalingâ&#x20AC;&#x2122;. Het leek me een beetje zweverig, maar al heel snel lijkt er een kern van waarheid in te zitten.

Gelukkig loopt Anneke naar de buggy die ze mee heeft genomen. Daarin zit haar muziekinstallatie. Na een introductie waarbij iedereen toch nog zelf moet zingen, zijn de pasjes redelijk duidelijk en kan de Afrikaanse muziek aan.

Ik vind het na twee uur al mooi geweest, maar moet toegeven dat ik het leuker vond dan ik had verwacht. Voorop gesteld: toen het idee kwam om ook mee te doen aan dansen op het strand, was ik eerst een beetje sceptisch. Het leek mij een hoop gezweef met een toefje dans. Maar na twee uur bezig zijn op muziek, vind ik het eigenlijk meer dans met een likje â&#x20AC;&#x2DC;terugnaar-jezelfâ&#x20AC;&#x2122;. Van 13 tot en met 16 augustus, van 29 augustus tot en met 1 september en 15 en 16 september zijn er ook cursussen op het Katwijkse strand. Meer informatie hierover is te vinden op www.diadans.nl.

Wat spoelt er aan op het strand?

KRB tipt Tips voor veilig zwemmen in zee

t ,JOEFSXPSLTIPQWBO+FBOOFUUFEF MB1BSSB $PSSZ)PĂľNBOTFO"OT 1BSMFWMJFU BBONFMEFO kunstverenigingkatwijk@gmail.com, kosten â&#x201A;Ź6, DunaAtelier t (SPUFTQFMMFO TQFMMFUKFTXFFL  4USBOECJFC%VOB"UFMJFS

Dinsdag 24 juli t 4DIJMEFSXPSLTIPQWBO&EXJO Hagendoorn, 10.00-13.30 en 13.3016.00, kosten â&#x201A;Ź25, DunaAtelier t 5PFSJTUFONBSLU UIFNBACJKFOFO streekproductenmarktâ&#x20AC;&#x2122; 13.00-21.00, centrum Katwijk

t(BOPPJUBMMFFOJO[FF t#MJKGCJOOFOIFU[JDIUCFSFJLWBOEF reddingsbrigade. t#SFOHBOEFSFOPQEFIPPHUFEBUKF gaat zwemmen. t(FWBOHFOJOEFTUSPNJOH Zwem mee, niet ertegen in. Als je merkt dat een stroming je zee in trekt, dan is het verstandiger om met de stroming mee te zwemmen dan er tegenin te zwemmen. Een redelijke stroming kan zelfs geoefende zwemmers uitputten. 1SPCFFSFFOTUVLWFSEFSOPPSEFMJKLFS of zuidelijker van de stroming weer naar de kant terug te komen, dit zal waarschijnlijk een stuk makkelijk gaan.

t CF[JDIUJHJOH0VEF,FSL#PVMFWBSE 14.00-17.00 en 19.00-21.00

Woensdag 25 juli t )PFQFMTQFMMFUKFT  4USBOECJFC%VOB"UFMJFS t 0QFOBWPOE,/3.#PPUIVJT 21.00, Noordduinseweg t 8PSLTIPQ4DIJMEFSFOBBO;FFWPPS WPMXBTTFOFO 4USBOECJFC DunaAtelier t ;PNFSBWPOE[BOH BBOWBOH Oude Kerk Boulevard

Donderdag 26 juli t -FLLFSWPPSMF[FO WBOBGKBBS  4USBOECJFCUFSIPPHUFWBOEF Oude Kerk

Holbewoners Veel schelpen op het strand behoren tot de tweekleppigen. Ze hebben met zijn tweeĂŤn aan elkaar gezeten. Tussen die twee schelpen heeft het schelpdiertje gewoond.

hebben geen boor, en ook geen handen om een boor vast te houden. Maar ze hebben op de buitenkant van hun schelpen ribben met uitsteeksels. Als ze daarmee vaak genoeg SPOEESBBJFO POUTUBBUFSFFOHBU4MJNNF EPFIFU[FMWFST-FUNBBSFFOTPQPGFS stukken veen of hout met gaten op het strand liggen.

Heeft u wel eens schelpdieren gegeten (bijvoorbeeld mosselen)? Naast mensen zijn ook vogels en zeesterren dol op schelpdieren. Om zich hiertegen te beschermen maken boormossels in een stuk veen of hout een hol om in te wonen. Hoe ze dat doen? Ze

Ooit kwam mijn collega tijdens een excursie aan met de lege borstel van een bezem: Een stuk hout met allemaal ronde gaten erin. Ik wilde net vertellen over de boormossel toen ik zag dat de gaten te netjes op een rij zaten. Ik was er bijna ingetrapt!

De held uithangen Temperatuur: 15 graden. Windkracht: 3, west. Bewolking: veel, met regen. Brandingtype: onstuimig, ongeveer een meter hoog. EPPS5IJS[BWBO4DIJF Ellen van der Niet, strandwerkgroep IVN Leiden, ellen.van.der.niet@hetnet.nl.

Groeten uit Tijdens de zomer worden veel vakantiekaarten verstuurd. Elke week plaatst De Katwijksche Post een kaart van toen uit de collectie van het Katwijks Museum. Op 29 april 1940 besluit Henk dat het tijd is om een kaart te sturen. Hij is waarschijnlijk gelegerd in Katwijk, want op de achterkant staat rechtsboven het woord â&#x20AC;&#x2DC;militairâ&#x20AC;&#x2122;. Op die plek hoort eigenlijk een postzegel te zitten. De kaart is gericht aan â&#x20AC;&#x2DC;Den heer H. van Kranenburgâ&#x20AC;&#x2122; uit Buurmalsen. Het dorpje ligt in de Betuwe, en heeft tegenwoordig zoâ&#x20AC;&#x2122;n duizend inwoners. 5PFOCFTUPOEEF(SPFOFXFHPPLBM het adres waar de kaart naartoe moet.

1940

Henk kiest voor een ansichtkaart met de Badstraat erop. Er zijn verschillende mensen op straat op het moment dat de foto is genomen en allen gaan ze SJDIUJOHEF5SBNTUSBBU%FNFFTUF[JKO mFUTFST FFOFOLFMJOHMPPQU5XFFBVUPT staan eenzaam in de straat. De luxe winkel van De Gruyter is rechts nog net op de foto te zien. Op voorkant schrijft hij: â&#x20AC;&#x2DC;Zeg, dit is een prachtige straat hè, schitterend mooi. Op â&#x20AC;&#x2122;t ogenblik zit ik in Katwijk aan Zee met mooi weer. Groetende, Henkâ&#x20AC;&#x2122;. Elf dagen nadat hij zijn kaart had verstuurd, op 10 mei 1940, begon de oorlog.

De mannetjes daarboven blijven emmers vol naar beneden kiepen. Mijn lange regenjas licht te drogen op een stoel. Over zomer is nog niet te spreken. Zondag leek het hoopvol; ik lag op het dak van de Zuidpost te soezen in de zon, armen wijd en beentjes languit. Als een luie kat die de hele dag in de vensterbank ligt. Even leek de zomer in aantocht, maar nu is het weer om te huilen. Desondanks blijft het werk gewoon doorgaan, hoewel er weinig strandgangers zijn vandaag. Een verdwaalde wandelaar langs de kustlijn en een drietal surfers tegenover de surfclub passeren mijn blik door de verrekijker. De zee lijkt boos, hoe hard hij tekeer gaat. Maar zelfs nu wordt er gevaren. Een brede zwin maakt het moeilijk uit te varen, beter gezegd: de boot op de kant te krijgen. Met wat hulp krijgen de â&#x20AC;&#x2DC;gastenâ&#x20AC;&#x2122; het voor elkaar. Vorige week werd er een surfer uit zee gehaald omdat zijn kite leeggelopen XBT&FOUFBNWBOWJFS,3#FST

snelde naar de boot om de man weer op â&#x20AC;&#x2DC;de beenâ&#x20AC;&#x2122; te helpen. De surfer werd zonder LMFFSTDIFVSFOBGHF[FUCJK4LVZUFWBFSU&FO geslaagde missie die gevierd werd met een ďŹ&#x201A;inke punt taart! Er begint een gesprek over de bak terwijl ik aan mijn koďŹ&#x192;e slurp. 5FSIPPHUFWBO"JSUJNF EFTVSGDMVCBBO de noordkant, is een kiter verkeerd terecht gekomen en op zijn hoofd gevallen. Er is een ambulance gebeld om zeker te zijn dat hij niets mankeert. Het verbaast me ten zeerste dan mensen het strand op durven vandaag, laat staan de zee. Ondanks dat de omstandigheden qua wind en golfslag erg aantrekkelijk zijn voor surfers, kan een ongeluk in dit weer fataal zijn. Goed, gelukkig houden ze het hier goed in de gaten. En tussendoor hopen we nog op beter weer. Verwachting voor aankomend weekend: 45 procent kans op zon en temperaturen rond de 20 graden. Ik droom weg naar vorige zomer, naar mijn fotocollectie van drukbezette stranden, XJOETDIFSNQKFTFOQBSBTPMT4QFMFOEF kinderen, tieners met boomboxen bij zich waar harde muziek uitknalt. De geur van [POOFCSBOE PMJFFOBGUFSTVO1MFJTUFST plakken, wondjes ontsmetten en lopende QBUSPVJMMFT8FSLBBOEFXJOLFMEVT+B[PO POTHFEVMESBBLUPQ4DIJFUFFOTPQ

os p n e s s fle

t

KP_week_29_12  
KP_week_29_12  

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN PENSIOENEN PERSOONLIJK VERTROUWD de KATWIJKSCHE PO...

Advertisement