Page 1

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

91ste JAARGANG NR. 3

DONDERDAG 19 JANUARI 2012

Weer discussie over NZF

WOORDEN SPREKEN:

PvdA: burgemeester ‘schoffeert de raad’

’Economen: mensen die hun brood verdienen met voorspellen dat het warm zal zijn in augustus en koud in januari - al is dat uiteraard maar een schatting.’ Peter Drabo

Binnenkort behoren de geluidsproblemen tot de verleden tijd. Daar is Kat-Rijn van overtuigd.

Geluidsoverlast bij bridgen Gebouw De Coligny heeft meer gekost dan begroot was. Maar dan heb je ook wat. Goede isolatie bijvoorbeeld, zodat de omgeving geen geluidsoverlast ondervindt van de activiteiten en evenementen in het multifunctionele wijkgebouw. Helaas is er blijkbaar niet gedacht aan geluidsoverlast in het gebouw zelf. Dat ondervindt Kat-Rijn die sinds dit jaar haar onderkomen heeft in de nieuwbouw. Vanwege bezuini-

gingen moest Stichting Ouderen Kat-Rijn vertrekken uit het gebouw de Kleine Joannes in de Kerkstraat in Katwijk aan den Rijn. Een deel van de activiteiten is verplaatst naar De Coligny in de wijk KoestalOverduin. Bij de nieuwjaarsreceptie en de eerste bridgemiddag in de nieuwe ruimte kwamen er wat kinderziektes van het nieuwe gebouw naar boven: te veel geluid. In de ruimte zonder ramen, waar de po-

‘We gaan uit van de eigen kracht’

Meer mensen aan het werk door nieuwe regels Wet werk en bijstand ‘Lever een bijdrage en doe mee aan de maatschappij.’ Dat is, denkt wethouder Gerard Mostert, de essentie van allerlei wetswijzigingen op het gebied van bijstand en arbeid. Zo zijn met ingang van dit jaar de regels van de Wet werk en bijstand verscherpt en treedt volgend jaar de Wet werken naar vermogen in werking. Alle twee gericht op meer mensen aan het werk helpen en dus uit de bijstand. ‘We gaan niet meer automatisch uit van een uitkering. We gaan uit van de eigen kracht van mensen. We kijken op welke manier zij een bijdrage kunnen leveren.’ Niemand zal ontkennen dat die wetswijzigingen ook een bezuinigingsmaatregel zijn. Het Rijk voegt verschillende wetten samen, legt de verantwoordelijkheid voor uitvoering bij gemeenten en stelt daarvoor minder geld beschikbaar. ‘Er komt heel wat op ons af’, vertelt wethouder Mostert. ‘Niet alleen de Wet werk en Bijstand en de Wet werken naar vermogen. We krijgen volgend jaar de begeleiding en opvang van mensen uit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) en de Jeugdzorg wordt ook gedecentraliseerd.’ Momenteel is de gemeente druk bezig met de aangescherpte regels van de Wet werk en bijstand (WWB). De belangrijkste wijzigingen zijn de vier weken zoektocht voor jongeren tot 27 jaar, de gezinsuitkering en de tegenprestatie. Jongeren tot 27 jaar moeten aantonen, dat zij vier weken actief naar werk of onderwijs

pulaire bridgemiddag op maandag zo’n honderd deelnemers telt, kan het geluid niet weg. Kat-Rijn heeft het geluidsniveau laten testen en daaruit blijkt een te hoog decibelgehalte. Er wordt gewerkt aan een oplossing. De gemeente is op de hoogte van de klachten. ‘Af en toe ontvangen wij klachten. Dit is inherent aan het gebruik van een nieuw gebouw. De gemeente neemt de klachten van stichting Katrijn serieus en onderzoekt of de klachten terecht zijn’, luidt de reactie. Overigens is Kat-Rijn niet ontevreden over de nieuwe ruimte. ‘Er moeten alleen wat puntjes op de i worden gezet’, geeft Arris Zwanenburg aan.

Het bestuur van het Noordzee Zomerfestival heeft na een lange vergadering afgelopen dinsdagavond besloten het dagprogramma van maandag tot en met donderdag van de tiende editie te schrappen. Noodgedwongen en naar aanleiding van de discussie vorige week in de commissie Bestuur, laat Willem Schonenberg weten. ‘De ingegeven overtuiging dat de derde categorie er vanaf 2012 (ons tweede lustrum) echt zou gaan komen, heeft ons zelfs aangezet tot extra investeringen.’ Schonenberg snapt niet, waarom de burgemeester zo moeilijk doet. ‘Als vrijwilligersorganisatie kregen wij niet alleen van de burgerij,

De commissie Bestuur bespreekt het nieuwe evenementenbeleid 2012. Belangrijkste gespreksonderwerp: het Noordzee Zomer Festival dat deze zomer voor de tiende keer gehouden wordt op het Strandplein. Ieder jaar is er gedoe rond de eindtijden van dat festival. Een meerderheid van de raad wil ruimere tijden, maar de burgemeester stribbelt tegen. Vorig jaar leek een oplossing voor die ‘herhaling-van-zetten-discussie’ in zicht. Het CDA stelde een derde categorie evenementen voor, naast de volksfeesten en reguliere feesten. Het NZF zou onder die nieuwe categorie kunnen vallen met latere eindtijden. Daar voelden GemeenteBelangen, PvdA en VVD ook wel

NZF schrapt dagprogramma maar ook van Katwijkse ondernemers en toeristen tal van complimenten over de toegevoegde waarde van ons zomerfestival. In de jaarlijkse evaluaties was niets aan te merken en in relatie tot de afgegeven vergunning, zijn er officieel nooit klachten geweest.’ ‘Nu de verruiming er niet komt, staan wij dus voor een dilemma. Met onduidelijkheid over de door ons aangevraagde evenementensubsidie en de ervaring van een slechte zomer 2011 in het achterhoofd, wordt het gevoel van finan-

voor. Zelfs de burgemeester vond het ‘de moeite waard’.

Losse nummers: â‚Ź 1,50

Ongenoegen In het vernieuwde evenementenbeleid is die derde categorie niet terug te vinden, tot groot ongenoegen van enkele partijen. ‘U legt de wens van de raad naast u neer. U schoffeert daarmee de raad’, zegt Jan Haasnoot (PvdA) verontwaardigd. ‘Ook GemeenteBelangen is zeer teleurgesteld. Er is zelfs geen fatsoenlijke motivering waarom die extra categorie ontbreekt’, vult Leen van Poppel aan. Die uitleg wil CDA ook. ‘U schepte hoop, maar er is nog steeds geen sprake van uitbreiding’, vindt Harm Aten. ‘De VVD sluit zich daar geheel bij aan’, doet Toon Stegmann een duit in het zakje. Alleen ChristenUnie (CU) en SGP staan achter het college. Zij wijzen op het evenwicht tussen feesten en omwonenden.

DEZE WEEK â–

Op zoek naar dubbelgangster

â–

Veel ‘blabla’ in NME-voorstel

â–

Tweede helft voetbalseizoen

3 9 23

â–

Katwijkse duiven Europese top

15

Toezegging De burgemeester bekent, dat het voor hem een worsteling is om een goede balans te vinden tussen feesten en omwonenden. ‘Ik merk een toenemende ergernis over overlast

Abonnee, maar toch geen krant ontvangen? Bel vrijdagmorgen tussen 8.00 en 12.00 uur: 4022901

Vervolg op pagina 5

ciĂŤle risico´s alleen maar groter. Om die reden hebben wij helaas moeten besluiten, dat op de dagen waarop wij geen ontheffing krijgen (maandag t/m donderdag) er geen financiĂŤle ruimte is voor een dagprogramma (jeugd, gehandicapten en ouderen).’ Het NZF ontving begin deze maand nog een Meerburgprijs van 1.000 euro voor de tiende editie. Schonenberg stelde toen, dat het NZF meer is dan een festival dat alleen maar herrie maakt. ‘We hebben het avondprogramma hard nodig om overdag activiteiten voor jongeren en ouderen te organiseren.’

www.bibliotheekkatwijk.nl

DE KATWIJKSCHE POST de KATWIJKSCHE POST

FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

Zeg je evenementenbeleid, dan zeg je eindtijden. Zeg je eindtijden, dan zeg je Noordzee Zomerfestival. En die drie onderwerpen staan garant voor discussie in de politiek. De zoveelste discussie met een hoog dĂŠjĂ vu gehalte. Zo ook vorige week donderdag in de raadscommissie Bestuur. De PvdA verweet burgemeester Jos Wienen de raad te schofferen, door advies van de raad naast zich neer te leggen.

g n i t r ko

Abonnee Deze week extra voordeel bij:

hebben gezocht, voordat zij in aanmerking komen voor een uitkering. ‘Er komt niet zomaar een uitkering op je af. Jongeren moeten kunnen laten zien welke moeite zij zelf hebben gedaan’, legt de wethouder uit. Bij onvoldoende inspanning krijg je geen uitkering. Bij een nieuwe aanvraag moet weer eerst die zoektocht van vier weken worden gevolgd.

Burgersdijkstraat 10 - 2225 AV Katwijk ZH Tel. 071-4074605 Fax: 071-4017136 www.meijvogelhout.nl

Zie alle aanbiedingen op pagina abonneekorting in deze krant!

Gezinsuitkering Een andere ingrijpende wijziging is de gezinsuitkering. Dat houdt in, dat er vanaf dit jaar gekeken wordt naar het inkomen van alle gezinsleden. De bijstand voor inwonende meerderjarige kinderen is afgeschaft. Deze uitkering wordt vanaf 1 juli dit jaar ook toegepast bij gezinnen die voor 1 januari 2012 een uitkering hadden. Die wijziging is bedoeld om de prikkel om te gaan werken te verhogen. Daarnaast kan het volgens het Rijk niet zo zijn, dat er gezinnen zijn waar de ouders een uitkering ontvangen van 1.260 euro netto, en waar de kinderen ook nog eens een uitkering of loon ontvangen. In een gezin met twee meerderjarige kinderen zou het gezinsinkomen uit kunnen komen op ongeveer 3.000 euro netto. Bij bespreking van de WWB in de raadscommissie Welzijn maakten de partijen zich met name zorgen over die gezinsuitkering. ‘Dat geeft wel bepaalde risico’s’, vindt Gert Varkevisser van de ChristenUnie. Zo zou een ouder de uitkering kwijt kunnen raken als een meerderjarig Vervolg op pagina 5

Waar wijsheid regeert, zal het recht zegevieren. Rijnstraat 119 2223 EA Katwijk

Te l e f o o n 0 7 1 4 0 3 0 1 5 1 E-mail: demilliano@planet.nl

Sfeerbeeld van het centrale plein voor de Voorstraat en entree naar de parkeergarage.

Zeedorp aan vooravond ingrijpende metamorfose #"%,".&34

Katwijk wordt ‘stad achter de duinen’ De Praetjes op de Wurf, de ‘ritten’ op de Boulevard, zeetje-kijken vanuit de auto op ‘de mooiste parkeerplaats van Nederland’; het is over enkele jaren allemaal voorbij. Het Katwijkse zeedorp gaat de komende jaren namelijk ingrijpend veranderen als gevolg van de kustversterkingsmaatregelen. Het voormalige vissersdorp verliest haar directe uitzicht op zee en strand. Katwijk is dan definitief geen dorp meer aan zee, maar een stad achter de duinen.

Een eeuw geleden verdwenen de laatste bomschuiten van het Katwijkse strand en verplaatste de lokale visserij zich naar de zeehavens van IJmuiden en Scheveningen. Nu, een eeuw later, verliest het Katwijkse zeedorp ook het directe contact met zee en strand. Nog even een namiddagwandeling over de Boulevard met een turende louterende blik op de einder, waar machtige olietankers de stand van de oliemarkt vertellen, op surfers die de golven bedwingen, hand-inhand luisteren naar het zachte ruisen van de branding bij een rustige golfslag. De Katwijk-zeeĂŤrs moeten er afscheid van nemen, want er zijn

5BOLFSNFUCPOOVNNFS QFSJPEFKBOVBSJUNKBOVBSJ

ingrijpende maatregelen nodig om het zeedorp te beschermen tegen het steeds hoger opkomende water. Om te voorkomen dat het wordt overspoeld, net als in de 17de eeuw toen een flink stuk van het zeedorp door de zee werd verzwolgen, huizen ten prooi vielen aan het verwoestende water en de Oude Kerk, ooit het trotse middelpunt van het zeedorp, opschoof tot net achter de duinen. De voorschrijdende tijd brengt nieuwe realiteit. Dat is altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven. De volgens de geleerden noodzakelijke kustversterking brengt met het

70-(0/401'"$&#00, XXXGBDFCPPLDPNTIFMMEFKPOH

8*/5&&/$"%&"6#0/

4IFMM%F+POH

"GUFIBMFOUN

,PO+VMJBOBMBBOt,BUXJKL 5FMFGPPO   8884)&--%&+0/(/-

7"/Č˝ 

nieuwe duin voor de deur nieuwe kansen voor het zeedorp. De door de winkeliers gewenste parkeergarage met maar liefst 770 plekken, een evenementenplein, al moet Rijnland daar nog wel mee instemmen, speelplekken in het duin, een boardwalk, jaarrond-strandpaviljoens, uitkijkpunten en een ‘Koninginnepad’ van noord naar zuid.

TEGELS 800/,".&37-0&3&/

"NCBDIUTXFHt,BUXJKL Tel. 071 40 21 272 WWW.MEIJVOGELSANITAIR.NL

Taxi nodig?

Katwijk is al lang geen dorpje meer aan de kust, Katwijk is met ruim 60 duizend inwoners een stad en wordt een over enkele jaren een ‘stad achter de duinen’.

071-4012277

Meer ‘sfeerbeelden’ op pagina 5.

www.taxidejong.nl

ontwerp | DRUK | PRINT reclamedrukwerk handelsdrukwerk familiedrukwerk

P. Guijt FA Voorstraat 94a 2225 ET Katwijk tel. (071) 407 10 44 info@peterguytadvies.nl www.peterguytadvies.nl

professionele dienstverlening in administratie, online boekhouden, belastingen en bedrijfsadvisering

pod en variabel boeken

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | info@drukkerijallin.nl | www.drukkerijallin.nl


assurantiĂŤn

Katwijkerweg 5

2231 SB Rijnsburg

T

071 402 41 41

Zuidstraat 1

2225 GS Katwijk

T

071 401 32 44

www.ruimte om te leven.nl

RIJNSBURG VRAAGPRIJS

makelaardij

hypotheken

bank

makelaardij@eghi.nl

DUBBELEBUURT 46

â‚Ź 275.000 K.K.

In rustige straat nabij het centrum van Rijnsburg gelegen, goed onderhouden 2 onder 1 kap woning met eigen parkeerplaats.

t L-vormige woonkamer met mooie Godin-potkachel t Open keuken met Boretti inbouwapparatuur (2010) t Badkamer met ruime douche t 3 slaapkamers (mogelijkheid tot 4) t Ruime achtertuin met 2 borders

NIEUWE PRIJS

NIEUWE PRIJS

RIJNSBURG VRAAGPRIJS

RIJNSBURG VRAAGPRIJS

GEESTERWAARDELAAN 18

â‚Ź 224.900 K.K.

OEGSTGEESTERWEG 228A

â‚Ź 595.000 K.K.

Aantrekkelijk voor jong en oud; goed onderhouden drie-kamer appartement met balkon op het Z-W

Royale vrijstaande woning met riante perceelsoppervlakte, voorzien van garage met dubbele deuren en parkeerplaatsen.

t Royale woonkamer met toegang tot balkon t Luxe, open keuken v.v. diverse inbouwapparatuur t Badkamer met ruim hoekbad & douche t Twee riante slaapkamers t Inpandige berging in onderbouw t Verkopers zijn bereid tot woningruil

t Royale L-vormige woonkamer met vloerverwarming t Gesloten keuken met prachtige natuurstenen werkblad t Zonnige tuin met terras (Z-O) t Garage met 2 kanteldeuren en grote bergzolder t 2 slaapkamers (mogelijkheid tot 3)

NIEUW

KATWIJK VAN SLINGELANDTSTRAAT 68 VRAAGPRIJS â‚Ź 185.000 K.K.

VALKENBURG VRAAGPRIJS â‚Ź

JOGHTLAAN 27

299.000 K.K.

Op loopafstand van strand, duinen en winkelcentrum gelegen 4-kamer maisonnette.

Keurig onderhouden royale uitgebouwde eengezinswoning met zonnige achtertuin (Z-O).

t t t t t t

t Royale woonkamer met fraaie potkachel t Gehele begane grond is v.v. vloerverwarming t Uitgebouwde keuken v.v. alle denkbare inbouwapparatuur t Badkamer v.v. bad, aparte douche en 2e toilet t Woning is geheel v.v. dubbel glas

Ruime woonkeuken L-vormige woonkamer met laminaatvloer Balkon (Oosten) 3 slaapkamers Badkamer met douche Volledig v.v. dubbel glas

www.ruimte om te leven.nl

45 APPARTEMENTEN

BLOK

BOTTER

IN NIEUW-RHIJNGEEST

START VERKOOP I ZATERDAG 21 JANUARI

VAN 11.00 TOT 13.00 UUR, LA FRANCE, RHIJNGEESTERSTRAATWEG 43, OEGSTGEEST

VOEL JE THUIS IN OEGSTGEEST

Verkoop en informatie

In

www.deleeuw.nl

de

stijlvolle

appartementen

De Leeuw Nieuwbouwmakelaardij Tel. (071) 405 16 16

van

Blok Botter van deelplan De Batavia in Oegstgeest aan den Rijn, is het elke

Frisia Makelaars BV

dag heerlijk thuiskomen. De 45 twee,

Tel. (070) 342 01 01

drie- en vierkamerappartementen in dit

www.frisiamakelaars.nl

opvallende gebouw zijn namelijk bijzonder comfortabel. De afmetingen variĂŤren van 50 tot 93 m2 en ze beschikken stuk voor stuk over een ruime living, 1, 2 of 3 slaapkamers en een mooie overdekte

De Batavia is een ontwikkeling van

loggia of balkon op het westen.

Nieuw-Rhijngeest VOF en Ymere

Verkoopprijzen: t BQQBSUFNFOUFOWBOUPUN2 

WBOBG` oWPO

t BQQBSUFNFOUFOWBOUPUN2 

WBOBG` oWPO

t FYDMQBSLFFSQMBBUT ` oWPO

debatavia.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 3

Dankzij donatie Fonds 1818

POLITIE berichten

RTV Katwijk breedbeeld RTV Katwijk-televisie stapt in februari over naar een geavanceerd systeem voor het opnemen, regisseren en afspelen van televisieprogramma’s. De aanleiding voor het vervangen van apparatuur in de studio en in de regiewagen is de huidige kwaliteitsnorm van het beeldformaat en de verouderde camera’s welke nog met tapes werken. De loopwerken van de camera’s vertonen de laatste tijd steeds meer storingen. Daarnaast is het niet mogelijk om met de huidige camera’s en studioapparatuur in het breedbeeldbeeldformaat 16:9 op te nemen. Dit was voor het bestuur de aanleiding om de gehele infrastructuur van camera tot en met het uitzendsysteem onder de loep te nemen en naar een hogere kwaliteit te tillen.

De trotse sportdocent Martijn van den Akker verricht met een aantal leerlingen de formele start voor de nieuwbouw van het sportcentrum.

Katwijk Verdachten van inbraak in bedrijfspand aangehouden De politie van heeft donderdagavond 12 januari drie mannen van 20, 23 en 24 jaar, waarvan twee uit Den Haag en één uit Leiden, aangehouden op verdenking van het plegen van een inbraak in een bedrijfspand in Katwijk . Een getuige meldde omstreeks 19.20 uur dat hij iemand uit het raam van de werkplaats van een bedrijf op het oude vliegkamp Valkenburg had zien springen. Gelukkig zag hij ook dat de persoon, waarvan hij het signalement kon geven, in een zilverkleurige auto sprong. Hij noteerde zelfs het kenteken. Door deze alertheid wist de politie snel de eigenaar van de auto te achterhalen, hetgeen weer tot een snelle aanhouding van drie verdachten een half uur later leidde. Er werd alleen een bos sleutels ontvreemd, die nog niet is teruggevonden. Ook constateerde de politie braakschade aan het pand. In de auto werden later diverse inbrekerswerktuigen aangetroffen. De politie prijst de oplettendheid van de getuige, die ervoor heeft gezorgd dat er snel en adequaat door de politie kon worden gereageerd.

Nieuw sportcentrum voor Andreas-locatie Rijnmond

Politie waarschuwt voor klussende oplichters De politie wijst erop dat er in de regio oplichters actief zijn, die gevel-, dak en schuurreparaties aanbieden. Ze maken de bewoners wijs dat bijvoorbeeld hun dak onderhoud nodig heeft en vervolgens schotelen ze de slachtoffers hoge rekeningen voor die contant betaald moeten worden. De politie adviseert om niet met deze klussers, die vaak rijden in bestelbusjes, in zee te gaan. Wordt u met dergelijke personen geconfronteerd en u vertrouwt het niet, bel dan de politie via 1-1-2. Noteer signalementen en/of kentekennummers.

Mensen met uitkering moeten tegenprestatie leveren

ZA 7 2

ZO 6 3

MA 5 2

20%

10%

20%

40%

80%

80%

70%

50%

W 4

W 4

4 4

W 3

jan. jan. jan. jan.

Impressie van het nieuwe sportcentrum.

HOOG WATER

LAAG WATER

00.14 + 12.39 01.18 + 13.39 02.12 + 14.32 03.00 + 15.19 03.48 + 15.58 04.28 + 16.38 05.09 + 17.19

08.17 + 21.17 09.27 + 22.05 10.11 + ––.–– 00.27 + 10.57 01.27 + 11.41 02.07 + 12.27 02.43 + 13.17

8.35/17.05 di. 24 jan. 8.31/17.11 8.35/17.06 wo. 25 jan. 8.30/17.13 8.34/17.08 do. 26 jan. 8.29/17.15 8.32/17.09

Volgens de overheid geldt de bijzondere bijstand voor mensen met een inkomen tot maximaal 110 procent van het minimumloon. Mostert: ’In Katwijk hadden we regels tot 120 en soms zelfs tot 130 procent. We doen ons uiterste best om de randen van de mogelijkheden op te zoeken.’ Overigens is de bijzondere bijstand niet bedoeld om uitkeringen aan te vullen, maar wordt alleen verstrekt in bijzonder schrijnende situaties.

Tegenprestatie De raadscommissie staat wel positief tegenover de tegenprestatie in de verscherpte WWB. Die tegenprestatie is verplicht voor mensen met een uitkering. ’Door bijvoorbeeld enkele uren per week als vrijwilliger aan de slag te gaan’, verduidelijkt wethouder Mostert. ’En dat kan bij allerlei instanties zijn. Daar hebben we een ’vacaturebank’ voor. Iedereen kan meedoen aan de maatschappij. Ook als je denkt minder kwaliteiten te hebben. Laat

buitenruimte rondom het sportcentrum op met buitensportfaciliteiten’.

Onderwijsconcept ’Door het nieuwe sportcentrum en de bestaande gymzalen en fitnessruimte hebben we niet alleen een hele mooie en moderne sportvoorziening voor de beide locaties, maar vooral ook voldoende ruimten voor sportlessen. Het past helemaal bij ons onderwijsconcept waar volop aandacht is voor lessen Sport &

Joosje van Loen als jong meisje

…en van enkele jaren geleden.

Op zoek naar Katwijkse dubbelgangster

Bewegen. Dat geldt voor alle leerlingen in de onder- en bovenbouw, maar vooral ook voor de leerlingen die kiezen voor de sportklassen’, aldus Van Duijn. ’Doordat de nieuwe gymzalen aparte functies toegewezen krijgen, zijn straks allerlei sportvormen mogelijk: van spel tot dans’. Het nieuwe sportcentrum wordt mooi ingepast in de omgeving van de school. De ongeveer 700 vierkante meter vloeroppervlak wordt maximaal 8 meter hoog. Aan de noordgevel is een buitenklimwand bevestigd, die in drie gradaties wordt uitgevoerd: verticaal, iets naar voren hellend en nog iets meer naar voren hellend. Voor de buitenwand is gekozen voor een antracietkleurige baksteen met blauwe panelen, waarin diverse sportsymbolen zijn gefreesd. Hierdoor is direct duidelijk dat het om een sporthal gaat. De aannemer is de bouwcombinatie de Groot/ Schuit uit de Zilk / Hillegom. Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt de sportvoorziening in gebruik genomen.

Een soort Spoorloos-vraag, luidt het onderwerp van de e-mail van Joosje van Loen uit de provincie Utrecht aan de redactie van De Katwijksche Post. Zij is op zoek naar haar ’Katwijkse dubbelgangster’. Hoezo Katwijkse dubbelgangster? ’Het moet ongeveer rond 1979 zijn geweest dat ik, zoals elke week, lekker met mijn nieuwe Donald Duck op de bank kroop. Ik sloeg het blad open en wilde net de brievenrubriek gaan lezen, toen mijn mond openviel van verbazing: er stond een foto van mij in! Alleen was ik het niet. Het meisje op de foto leek als twee druppels water op mij!’, vertelt Joosje. ’We waren thuis allemaal erg verbaasd en vonden het heel bijzonder, maar we hebben er verder nooit iets mee gedaan. Helaas raakte ik die Donald Duck kwijt en vergat haar naam. Het enige dat ik me nog herinnerde, was dat ze uit Katwijk of Katwijk aan Zee kwam’.

Enkele jaren geleden werd ze voor de tweede keer aangesproken op haar Katwijkse look-a-like. ’Mijn buurvrouw was op zomervakantie in Katwijk aan Zee geweest. Tot haar verbazing zag ze mij daar ook. Maar ik was het niet, het was een andere vrouw die heel erg op mij leek. Toen ze dat vertelde, moest ik natuurlijk meteen aan mijn dubbelgangster uit de Donald Duck denken’. Ook die keer liet Joosje het voor wat het was, maar de vraag bleef in haar hoofd rondspoken. ’Nu wil ik het toch eindelijk wel eens weten: wie is mijn dubbelgangster?’. Joosje zou haar best graag een keer ontmoeten. ’Dat lijkt me heel bijzonder’. Vandaar haar oproep in de krant van deze week: ’U ziet een foto van mij als jong kind en zoals ik er een paar jaar geleden uitzag. Herkent u mij/haar?’. Reacties kunt u sturen naar redactie@katwijkschepost.nl. Het liefst met foto’s.

zien dat je iets wilt. Via vrijwilligerswerk kan men wellicht ook aan een baan geholpen worden.’ Wie geen tegenprestatie levert, kan gekort worden op de uitkering. Vanuit de commissie is aangedrongen op goede communicatie aan de burgers die onder die wet vallen. ’We hebben momenteel zo’n 560 klanten die van de WWB gebruik maken. Die hebben we allemaal een brief gestuurd. Daarnaast gaan we klanten die met specifieke maatregelen te maken krijgen, uitnodigen voor een gesprek, bijvoorbeeld degenen die met de gezinsuitkering te maken krijgen.’ Het gaat om ongeveer 60 gezinnen. In zo’n gesprek wordt niet alleen gekeken naar de gevolgen van een mogelijke korting op het inkomen, maar ook naar wat de mensen zelf kunnen doen. De wethouder heeft beloofd de commissie Welzijn regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Overigens heeft Katwijk een laag percentage uitkeringsgerechtigden. ’Dat ligt nog onder de één procent’, meldt de wethouder.

Lintjes vrijwilligers de Zonnebloem Na een gezellige kerstmiddag in december voor de gasten van de Zonnebloem, afdeling Katwijk-Valkenburg in de Ontmoetingskerk, waren in januari de vrijwilligers aan de beurt. Ieder jaar start de vereniging met een nieuwjaarsreceptie, voorafgaand aan de eerste bestuurs- en vrijwilligersvergadering van het jaar. Een bijzondere receptie, omdat het bestuur elf speldjes mocht weggeven voor tien jaar of meer vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem. Dit jaar nam de vereniging afscheid van Ans Meewisse, die tien jaar secretaresse is geweest en dat met hart en ziel deed. Zij kreeg behalve het speldje, ook het prachtige Zonnebloembeeldje ’de Ontmoeting’ voor het vele werk dat zij voor de afdeling heeft gedaan.

FOTO: PR./ PIET VAN KAMPEN

’Wij zijn er ook niet blij mee’, laat de wethouder weten. ’Je kunt hele schrijnende gevallen krijgen. Voor ons als gemeente geldt, dat we zoeken naar de beste manier om daar mee om te gaan, zodat er geen stapeling van kortingen zijn in een gezin.’ De gemeente is verplicht alle wetswijzigingen uit te voeren. ’Maar wij doen dat beleidsarm’, aldus Mostert. ’We kunnen niet alles meteen aanpakken. We doen wat we moeten doen. Maar we hebben ook nog onze eigen bijzondere bijstand om schrijnende gevallen te helpen. Hoewel we ook daarin door de overheid meer beperkt worden.’

ZON OP / ONDER vr. 20 za. 21 zo. 22 ma. 23

Het door architectenbureau Joop Siera Katwijk ontworpen sportcomplex biedt straks ruimte aan leerlingen van de locatie Rijnmond van het Andreas College en het nabijgelegen Limes Praktijkonderwijs. ’Daarmee komt de totale capaciteit op vier sportzalen en een fitnessruimte’, aldus sportdocent Martijn van den Akker. ’Het nieuwe sportcomplex bestaat uit twee gymzalen, die desgewenst aan elkaar gekoppeld kunnen wor-

Beleidsarm

VR 6 4

jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan.

den tot een grote sportruimte’, licht locatiedirecteur Aad van Duijn toe. ’Behalve de reguliere lessen zijn bijzondere sportactiviteiten, toernooien en demonstraties daardoor in deze ruimte goed mogelijk. Om die reden bouwen we ook een tribune, zodat leerlingen en / of toeschouwers sportactiviteiten kunnen bijwonen. Zijn collega Frans van Efferink van Limes Praktijkschool vult aan: ’Het sportcomplex wordt voorzien van (buiten) klimwanden, extra ruimten en uiteraard douches en toiletgroepen. Ook vullen we de

thuiswonend kind een baan heeft. ’Dat kan leiden tot meer problemen, omdat er dan minder inkomen is of tot frauderen en zwart werken.’ Matthijs van Tuijl (PvdA) voegt daar aan toe: ’Die regeling ontneemt jongeren de kans om een eigen toekomst op te bouwen’.

GETIJDEN 20 21 22 23 24 25 26

Andreas College-locatie Rijnmond startte vorige week de nieuwbouw voor een ultramodern sportcentrum. In de weken daaraan vooraf zijn de oude opstallen verwijderd en is het terrein bouwrijp gemaakt. Leerlingen van de locatie Rijnmond en Limes Praktijkschool deden de symbolische aftrap van de nieuwbouw. De planning is dat het sportcentrum met de start van het nieuwe schooljaar in gebruik wordt genomen.

Vervolg van voorpagina

HET WEER

vr. za. zo. ma. di. wo. do.

Na een jaar van voorbereiding is er uiteindelijk een plan ontstaan, waarbij alle verouderde en afgeschreven apparatuur vervangen wordt. Breedbeeld is daarbij de norm en er in de toekomst mogelijk kan daarmee ook in HD-kwaliteit worden uitgezonden. Een forse investering waarvoor RTV Katwijk diverse fondsen heeft aangeschreven. Fonds 1818 heeft hierop positief gereageerd en stelt een bedrag van € 25.000,- beschikbaar, een bedrag waar RTV Katwijk uiteraard heel blij mee is. De nieuwe apparatuur wordt in februari geïnstalleerd en naar verwachting zijn begin maart de uitzendingen van de lokale omroep ook in breedbeeld te ontvangen zijn.

FOTO: JAN VAN DER PLAS

Het politiebureau aan de Piet Heinlaan in Katwijk is geopend van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Donderdag is het bureau geopend tot 21.00 uur. Zaterdag en zondag is het bureau gesloten. De wijkagenten houden spreekuur op de volgende tijden en plaatsen. Spreekuur Katwijk aan Zee: woensdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Zuidstraat 135A, Katwijk. Spreekuur Katwijk aan den Rijn / Valkenburg: dinsdag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Boonrak 21, Valkenburg. Spreekuur Rijnsburg: woensdag 13.30 t/m 14.30 uur, Burgemeester Koomansplein 1, Rijnsburg. Spreekuur HoornesRijnsoever: maandag 13.30 uur t/m 14.30 uur, Schimmelpenninckstraat 10 (Kwadrant), Katwijk. Via de telefoon is de politie als volgt te bereiken: 112 daar red je levens mee, 0900 8844 geen spoed wel politie.

Breedbeeld de norm

Van den Oever in gesprek met Mart Glasbergen (links).

Piet van den Oever is beroepsmachinist op de J. Henry Dunant.

Vrijwilligers welkom op Rode Kruis-schip

Katwijker Piet van den Oever kan op Henry Dunant nog wat hulp gebruiken Katwijker Piet van den Oever is sinds twee jaar beroepsmachinist aan boord van de J. Henry Dunant, het schip dat jaarlijks veel landgenoten met een handicap een onvergetelijke week bezorgt. Meer dan veertig keer per jaar vaart het zestienjarige schip over de Nederlandse wateren en soms ook op de Duitse Rijn. De overige weken ligt het in de thuishaven in Utrecht voor het broodnodige onderhoud. ’En dat is hard nodig’, benadrukt van den Oever. Door Piet van Kampen De in het beroep gelouterde vakman doet het werk aan boord van het schip met veel plezier. ’Het is fascinerend’ is zijn ervaring. Als man in dienst van het Rode Kruis draagt hij de organisatie een warm hart toe net, zoals veel landgenoten dat doen met hun bijdragen. Maar Van den Oever weet dat ook het Rode Kruis kampt met een te smalle beurs, omdat alle kosten die nodig zijn om het schip in de vaart te houden, er flink inhakken.

’De onderhoudsbeurt die het schip nodig heeft, kost tussen de twee en drie ton, maar voor volgend jaar komt daar nog eens 75.000 euro bij’, heeft hij begroot. Op allerlei manieren weet hij op sympathieke wijze leveranciers van onderdelen voor zich te winnen om materialen en diensten voor een vriendenprijsje of soms pro deo voor de vereniging te regelen. ’Maar ik ben ook op zoek naar vrijwilligers die als machinist willen komen helpen. Dat scheelt ook in de kosten van onderhoud die het schip, naarmate het ouder wordt, regelmatig nodig heeft. Al is het maar voor een paar weken per jaar. Liefst minimaal een week voor het onderhoud en als het kan ook twee of meer weken meevaren’. De Katwijkse machinist denkt in dit geval aan gepensioneerde machinisten, die enkele weken van hun vrije tijd graag willen opofferen aan dit goede doel. In Katwijk weet hij zich inmiddels gesteund van Mart Glasbergen, Hans van Wijk, Kees Guijt, Martin van Dijk, Buis Hoek en Jaap de Jong.

Glasbergen, die even thuis bij hem binnenwipt om bij te praten. ’Ik vond het heel erg leuk de eerste keer dat ik pas ben mee geweest en ga het zeker vaker doen’, is hij vastbesloten. Hoopvol vooruitblikkend: ’En misschien gaat mijn vrouw volgend keer ook wel mee als vrijwilligster met haar gediplomeerd verpleegkundige ervaring’.

Verpleging en verzorging Mart heeft het woord verpleegkundige laten vallen. Ook daar is behoefte aan, om de gasten aan boord allemaal een persoonlijke verzorging te kunnen bieden. De 68 passagiers die er een weekje uit zijn, hebben allemaal één-op-éénverzorging nodig. Van zowel gediplomeerde verplegers als vrijwilligers die meegaan voor de overige verzorgende diensten. ’Het is erg arbeidsintensief en daarom zijn er zoveel vrijwilligers nodig’, legt Piet de dringende behoefte uit . Daarom doet hij door middel van dit artikel een beroep op hen die zich kunnen en willen inzetten ten dienste van de gehandicapte medemens.

Van den Oever gaat in zijn gedrevenheid verder dan deze oproep alleen. ’Binnenkort ga ik ook bedrijven aanschrijven en vragen om een bijdrage. Als is het maar een tank brandstof voor een tocht. Dat is vele malen goedkoper dan een tank brandstof, dat een vissersschip in een week verbruikt’, heeft hij becijferd. Het is voor de enthousiaste Katwijker te hopen dat er aan zijn oproep gehoor wordt gegeven. Veel handen maken immers licht werk en wordt de taak door vele schouders gedragen. Donaties, materieel of immaterieel zijn ook meer dan welkom om het schip in de koers te houden. De koers die van den Oever heeft ingezet om de J. Henry Dunant te laten blijven varen en daarmee veel landgenoten een onvergetelijke week bezorgt. Belangstellenden als vrijwillige machinist kunnen zich per e-mail aanmelden bij: poever@redcross.nl en voor de hulp als verpleegkundige of verzorgende kan men bellen: 070-4455888 of de website bezoeken: www.rodekruis.nl/bijzonderevakanties.


4 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012

:HOODQW RSHQ do

n d e r dag

vrijdag

26 27 JANUARI

JANUARI

Open dagen Wellant vmbo Kies de leukste school voor later wellantvmbo.nl

Open dagen op donderdag 26 januari en vrijdag 27 januari Van 19.00 tot 21.00 uur Informatieavond voor ouders en leerlingen op dinsdag 17 januari 19.30 uur Doe-middag voor leerlingen van groep 8 op woensdag 18 januari Van 13.30 tot 15.30 uur Wellantcollege Rijnsburg Wellant Chr. vmbo Sandtlaan 98 2231 CE Rijnsburg (071) 402 16 57

Maatwerk inloopkast

TE KOOP KATWIJK Valkenburgseweg 89

In één oogopslag een overzicht van uw gehele garderobe

Hoorneslaan 201-203 Katwijk aan Zee (Noord) Telefoon (071) 402 40 85 SPECIAAL KEUZE-AFHAALMENU ZE AFHAALMENU

Stel zelf uw menu samenn en maak drie verschillende keuzes uit onderstaande gerechten::

i.v.m. verhuizing Ca. 560 m² bedrijfsruimte en ca. 1.080 m² kantoor ▪ markant bedrijfspand met luxe kantoor ▪ ruim 3.100 m² eigen grond ▪ uitbreidingsmogelijkheden aanwezig ▪ ca. 560 m² kantoor is thans verhuurd ▪ bedrijfsruimte met o.a. 3 overheaddeuren en 6 m. hoog ▪ kantoor met o.a. topkoeling en showroom

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Uitgebreide informatie beschikbaar

Koopsom: € 2.475.000,-- k.k.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Basis Bedrijfshuisvesting B.V. Vrijheidslaan 35 ∙ 2321 JR Leiden ∙ Telefoon 071 - 5233 277 Kijk voor ons complete aanbod op www.basis.nl )TTMOMVWMULMJMLZIOMVbQRVM`KT][QMN M^MV\]MTM*<?MVWN [MZ^QKMSW[\MV

Vrijheid in gevaar

ze uit 45 vveerrsscchhiilllleennddee ge rechten Maandag t/m do nderdag en zonddaagg m.u.v. fe f estdagen

Babi Pangang Tjap Tjoy met kip Ajam Ketjap Thaise kip 4 stokjes saté Pau Cheung Kai (kip met pikante saus)

Gebr. De Mooij is een bekende naam in Amsterdam. We zijn importeur en exporteur van groenten en fruit en hebben een cash-and-carry op het Food Center in Amsterdam.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER (parttime voor 3 dagen)

Monnik Phuntsog verdween op 16 maart 2011. Hij stak zichzelf in brand in strijd voor vrijheid van het Tibetaanse volk. Na hem volgden er veel meer zelfverbrandingen. Tibet wordt op onmenselijke wijze door de Chinese autoriteiten onderdrukt. International Campaign for Tibet zet zich in door actie te voeren tegen deze wrede onderdrukking.

Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

TI BE TV ER DW IJN T

Werkzaamheden: Alle werkzaamheden m.b.t. de debiteurenadministratie w.o. verwerken van orders, facturering, ontvangsten en beheer van het debiteurenbestand.

9,25)

Bij een afhaalbesttelliin g van minimaal € 27,- krijgt u van ons een gra tis portie kroepoe k!

Foe Young Hai Kou-Lou-Kai Kip met pindasaus Ajam Pangang (met kip) Gebakken Pangafilet Gebakken banaan

21,25

Chinees, Indisc h en Thais lopend buffet € 18,50 p.p.

Ook menumaaltijden

Kinderen t/m 10 jaar a HALVE PRIIJJS S

7 dagen per week geopend

Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/inactie

Schroom niet en kom eens kijken in onze zeer uitgebreide showroom aan de Burgersdijkstraat 10 te Katwijk aan zee

HOUT Burgersdijkstraat 10 - 2225 KatwijkAV aanKatwijk Zee - Telefoon 46 05 - www.meijvogelhout.nl Burgersdijkstraat 10 AV - 2225 aan(071) Zee 407 - Telefoon (071) 407 46 05

Dealer van

deuren,

Wij bieden: - Een zelfstandige en afwisselende baan - Salaris in overeenstemming met jouw ervaring en de functie - Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

en

kasten!

Wij zijn nog 2 weken geopend en dan... Eindelijk onze nieuwe kiosk !!!

Kibbeling Elke maand verrassende aanbiedingen!

Stuur een kort briefje of mail naar: Gebr. De Mooij Amsterdam B.V., t.a.v. Roel de Mooij, Food Center Amsterdam W-2, Jan van Galenstraat 4, 1051 KM Amsterdam E-mail: roel@mooijamsterdam.nl

portie € 3,25 middel € 5,25 500 gram € 6,75 Incl. saus naar keuze

Haring vers van ‘t mes per stuk 4 voor

Broodje haring

E L E K T R A | G A S | WAT E R | C V | S A N I TA I R | E L E K T R A | G A S | WAT E R | C V | S A N I TA I R | E L E K T R A | G A S | WAT E R | C V | S A N I TA I R

Ik sta op voor mijn man Hipke

Al bijna 50 jaar hét adres voor al uw hout op maat gezaagd én bezorgd.

Kom snel nog langs voor onze Last minute aanbiedingen Geldig van ma. 16 januari t/m zat. 21 januari

Wij zoeken iemand die: - Werkervaring heeft in soortgelijke functie - Goede contactuele eigenschappen - Kan werken in teamverband

TELEFOON 071 401 28 09 E-MAIL info@houwaard.nl INTERNET www.houwaard.nl

Inloopkasten worden geleverd in maar liefst 36 kleuren en naar wens in iedere maat gemaakt.

Iedere vrijd Ie j ag en zate t rddag v.a. 18.00 uur::

Wij zoeken per direct

EEN

p.p.

(t/m 10 jaar €

+ 4 mini loempia’s en 2 x nasi of bami

Import - Export - Fruit and Vegetables

ONBEPERKT ETEN ALL YOU CAN EAT Keu

JAAP HOUWAARD

Visslaatjes

per stuk 4 voor

€ 1,50 € 5,50 € 2,00 € 3,00 € 10,00

I N S TA L L AT I E T E C H N I E K

GASLEIDINGEN

Andreasplein 6 Katwijk Tel. 071-4016561


DE KATWIJKSCHE POST

Tweets en blogs De redactie van deze krant volgt Katwijkse politici en andere Katwijkers die zich via internet laten horen.

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 5

Inloopavond ’Kustwerk’ Katwijk, woensdag 25 januari

Kustversterking en nieuwe Boulevard in ’sfeerbeelden’ 10.10+

t/ = twitter.com .b = .blogspot.com w. = www.

9.65+

6.5 0+

11.4

5+

9.5 +

Nr.7

0+

10.0

t/VIPKatwijk: Op dit moment heeft Katwijk de meeste #NLDoet klussen van de duin- en bollenstreek. Laten we dit volhouden! Kom maar met die leuke klussen!

+

t/oelesteenks: 1600 Saab rijders bijeen op vliegbasis Valkenburg. Vast het begin van jaarlijkse herdenking! Met Victor Muller als Soldaat van Zweden.

0 6.5

.2+

Toch zijn er sfeerbeelden nodig om omwonenden, belanghebbenden, inwoners en andere belangstellenden te laten zien hoe het kan worden op de Boulevard. Technische tekeningen zeggen niet zoveel en zijn voor velen lastig om te zetten naar beeld. Maar hoe fraai de plaatje ook zijn; het is net als met beleggingen: deze tekeningen bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Duinovergangen.

Geen inspraak

natuur, fietsvoorzieningen, speelplekken, strandpaviljoens en verlichting.

Op de inloopavond staan het voorontwerpbestemmingsplan en het conceptinrichtingsplan centraal. Het voorontwerpbestemmingsplan beschrijft de functies en bebouwingsmogelijkheden in de Katwijkse kuststrook. Om 19.00, 20.00 en 21.00 uur zijn er korte presentaties over het concept, waarin onderwerpen staan voor bijvoorbeeld de strandopgangen, parkeergarage,

De inloopbijeenkomst is geen officieel inspraakmoment, maar betrokkenen en geïnteresseerden kunnen er wel hun eigen ideeën en suggesties aan het projectteam laten weten. In het najaar van 2012 worden alle ontwerpplannen ter inzage gelegd.

Inloopavond Kustwerk Katwijk woensdag 25 januari van 19.00 tot 22.00 uur Burgerzaal Gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3.

Duin Boardwalk.

VVD-avond: Katwijk praat mee

Expositie ’Pictura’ in hal gemeentehuis

Hoe vaak staat u in de file op de Hoorneslaan? Probeer maar eens Katwijk in of uit te komen rond vijf uur ’s middags. En heeft u wel eens geprobeerd op elk willekeurig tijdstip vanuit Katwijk naar de A4 te komen? Alles staat volledig vast. Daar wordt niemand vrolijk van. Of het nu gaat om inwoners, winkeliers of toeristen: we willen in beweging blijven. Praat daarom op maandag 30 januari mee over de infrastructuur van Katwijk. Wat kan er beter? Welke problemen ervaart u? U kunt uw tips, opmerkingen of zorgen direct delen met Ingrid de Bondt. Zij is gedeputeerde voor de VVD in de provincie Zuid-Holland. In de provincie

houdt De Bondt zich onder andere bezig met verkeer en vervoer. Katwijk praat mee wordt iedere laatste maandag georganiseerd door de VVD Katwijk. De vaste locatie is grand café restaurant Brittenburg aan de Boulevard. U bent maandag 30 januari van harte welkom vanaf 19.30 uur. De avond is vrij en voor iedereen (dus ook nietVVD-leden) toegankelijk. Blijf niet aan de kant staan en praat mee. Alleen op die manier krijgen we Katwijk weer in beweging. Meer informatie op www.vvdkatwijk.nl.

Voedingsadviesbureau Katwijk Parklaan 93, Katwijk aan Zee Tel.: 0634492859 www.voedings-advies.nl katwijk@voedings-advies.nl FOTO: ADRIE VAN DUIJVENVOORDE

t/carlavdboon: Joehoe! 24 maart weer piratenfestijn op het vliegkamp valkenburg weer lekker dicht bij huis!! :-)

t/carolienegm: geen Laurentien maar wel Carolien..........in bieb Rijnsburg #leestvoor

+

10

Aan de hand van ’sfeerbeelden’ wordt geschetst hoe de toekomstige

kustversterking en bijzondere plekken eruit kunnen zien. Want een ding is duidelijk, het gaat er niet zo uitzien, zoals die fraaie artist-impressions tonen. Net zoals de Katwijkse wethouder Daan Binnendijk de raadsleden liet weten toen die de sfeerbeelden van de zeejachthaven onder ogen kregen. ’Ik kan u verzekeren dat die zeejachthaven er niet zo gaat uitzien’, hield hij de raadsleden voor.

t/MatthijsvTuijl: Lieve vriendjes en vriendinnetjes, veel succes met de toetsweek en maak aub maatschappijleer goed 4vwo mensen, anders faal ik als docent ;).

t/visenzo1: ja ja nog 2 weken en dan 2 maanden werkloos.hoe moet ik die doorkomen?ideeen?

0+

+

In het gemeentehuis van Katwijk is volgende week woensdag, 25 januari, een inloopavond over het project ’Kustwerk’ Katwijk. Bezoekers kunnen zich die avond laten informeren over de voortgang van de plannen voor de kustversterking, parkeergarage en het bestemmingsplan voor de kust.

Evenementenplein.

w.christenuniekatwijk: Als ChristenUnie fractie hebben we de wens uitgesproken voor een OV station in de gemeente Katwijk. Een station dat je snel naar Leiden brengt zodat je door heel Nederland kunt reizen, maar ook naar stations als Voorhout en Sassenheim die richting Amsterdam en Haarlem gaan.

t/obkatwijk En een leescafé voor de ontmoetingsfunctie: met een bakkie koffie en veel kranten en tijdschriftten. Katwijk is er aan toe!

9.5

0 6.5

Nr.6 .2+

10

Plankaart. ILLUSTRATIES: OKRA LANDSCHAPSARCHITECTEN

w.binnenlandsbestuur: De aanpak van hondenpoep blijft voor veel Nederlandse gemeenten lastig. De overlast die de trouwe viervoeters met hun ontlasting op straat veroorzaken, staat al decennia lang hoog in het lijstje met grootste ergernissen van de Nederlander.

t/aafkevanduijn: RT @ obkatwijk Schrijvers uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg gezocht om zichzelf + hun boek(en) te presenteren: tinyurl. com/83jztat

1:12

.2+

t/sgpkatwijk: SGP Katwijk tegen verruiming evenementenbeleid en voor verlaging geluidsnormen om geluidsoverlast tegen te gaan. Lees www.sgpkatwijk.nl

10

t/ wethouderDaan: Bleker had haar een briefje toegestopt waarop stond “neem je moeder niet mee’”. Toch slim. t/ dickvanderplas: @ wethouderDaan Nou, haar moeder is vast ook nog van mijn leeftijd, dus die had er misschien best bij gekund. t/ AadNieuwland: @ dickvanderplas @ wethouderDaan Maar is dit nu partijverjonging of partijvernieuwing.

+ 0 + 8.3 5 + 7.8 0 + 7.4 .95 6

0 6.5

+

t/JeroenWR: Nu weer kritiek op uitspraak koningin over hoofddoek? Een hele diepe zucht. O ja, Cohen ging Wilders aanpakken, met kritiek op koningin dus?

8.7 5+

1:12

0+ 8.0

10.2

t/ jonathanweegink: Heb gisteravond in @deschuit fotografisch bewijsmateriaal gezien dat de gebroeders Weegink al in 1998 meededen aan de @nuwjaersduik! ;-) t/ deschuit: Dat was het. De Schuit heeft afscheid genomen en heeft nu haar deuren gesloten. Online gaan we natuurlijk verder.... t/ huug: Laatste @deschuit avond - the day after: stalpoten en geen kater. t/ ansarahmadali: @deschuit leuk! Even volhouden tot de deuren vd nieuwe schuit open gaan...

9.20+ 8.75+ 8.30+ 7.85+ 7.40+ 6.95+ 6.50+

Schilderclub ’Pictura’ exposeert in haar ruim 40-jarige bestaan met gepaste trots voor de eerste maal in het gemeentehuis van Katwijk. Reden voor voorzitter Truus van Duyvenbode om burgemeester Wienen te vragen om de opening te doen. Burgemeester Wienen ging nader in op het multifunctionele functie van de hal, waar zoveel mensen elkaar ontmoeten en ’en passant’ kennis kunnen nemen van kunst. ’Kunst die door zoveel mensen met plezier gemaakt wordt en deze graag

willen delen door middel van het houden van exposities met andere mensen’, vindt Wienen, die diverse plekken uit Katwijk nader onder de loep nam. Niet vergeten werden de prachtige landschappen van bos en hei en de karakteristieke straatjes en kleding. Even ging het fout toen Wienen het had over de kerktoren van Rijnsburg geschilderd door Anneke van der Meij. De Valkenburgse maakte de burgemeester terstond de vergissing duidelijk door op te merken dat het toch echt de

Burgemeester te gast bij Katwijks voorzittersplatform Het Voorzittersplatform Katwijk (VPK) heeft op dinsdag 31 januari burgemeester Jos Wienen, bankdirecteur Peter Mathot en CDA-raadslid Jonathan Weegink te gast. De voorzitterbijeenkomst wordt gehouden in de Rabobank Katwijk aan de Rogstraat. Na het welkom van voorzitter Jan van der Beek, zal gastheer Peter Mathot, directeur van de Rabobank vertellen over de huidige crisis en de gevolgen daarvan voor de Katwijkse burger. Hypotheekverstrekkingen, kredietverlening, hoe veilig is ons geld op de banken, enz. en voor de Katwijkse organisaties van vrijwilligers, denk aan sponsoring, subsidies, Mathot vertelt daarover op zijn eigen, ludieke wijze. Burgemeester Jos Wienen heeft het ’Evenementenbeleid’ in zijn portefeuille zal daarover vertellen. Er is

een nieuw evenementenbeleid in de maak. De gemeenteraad heeft zich er al over gebogen en die vanavond zijn de voorzitters in de gelegenheid om daarop te reageren en wellicht nieuwe ideeën aandragen. Gemeentelijke regels worden eerder uitgebreid dan geschrapt. Het VPK vindt dat minder regelgeving heel goed kan. Daarbij zou het wenselijk zijn dat er meer coördinatie is bij de gemeente. Eén loket? CDAraadslid Jonathan Weegink is daar groot voorstander van. Hij gaat met de voorzitters in discussie hoe dat het beste is te realiseren. Rabobank, Rogstraat 1 te Katwijk aan Zee. Dinsdag 31 januari, aanvang 20.00 uur. Ontvangst vanaf 19.30 uur. Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

kerktoren van Valkenburg is, nota bene 60 centimeter hoger dan die van Rijnsburg. Meteen beende de burgemeester naar het betreffende schilderij en moest volmondig beamen dat hij niet goed had gekeken. Met de woorden ’dat deze expositie een opmaat is voor een mooi jaar’ werd een toast uitgebracht. Voorzitter laat weten dat er op vrijdag 3 februari schilderijen worden gewisseld om een zo groot mogelijk beeld te geven van de werken van de leden van ’Pictura’.

Woensdag 25 januari

Zingend geloven bij wijkgemeente Ichthus In de Ichthuskerk in Katwijk is er op woensdagavond 25 januari zingend geloven. Het is de derde van een vijftal zangavonden die de wijkgemeente dit seizoen organiseert. Er worden bekende geestelijke liederen gezongen, uit onder andere de bundels van Joh. de Heer en Opwekking. Iedereen is van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur. Vóór aanvang en tijdens de pauze wordt koffie en thee geschonken. De andere avonden zingend geloven zijn gepland op 22 februari en 21 maart. Zet ze alvast in uw agenda. Ichthuskerk, Nachtegaallaan 7 in Katwijk.

De expositie is tot en met woensdag 29 februari te zien in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingsuren.

STUNTPRIJS: VOORDEELKAAS

5.

zacht belegen

kilo

00

Gratis boter, kaas en eieren! Vul hieronder uw naam en adres in en lever deze advertentie vrijdag in bij ons op de markt en u maakt kans op een gratis kilo Hollandse kaas naar keuze plus 10 eieren en 2 pakjes roomboter. De winnaars staan volgende week in deze advertentie.   Naam ................................................. Adres........................... ....................... ....................................... .......................

Diabetes Mellitus Hoe weet u of u Diabetes Mellitus heeft? Heeft u plotseling heel veel behoefte om te drinken of moet u wel erg frequent plassen? Dit kunnen tekenen zijn die wijzen op diabetes. Door diëtist Nathalie Masurel Wat is Diabetes Mellitus eigenlijk? Wist u dat Diabetes Mellitus inmiddels de meest voorkomende chronische ziekte is in Nederland? Men noemt diabetes ook wel suikerziekte. Hoeveel mensen hebben eigenlijk diabetes in Nederland? Volgens recente cijfers hebben 740.000 mensen diabetes. Daarnaast hebben zelfs waarschijnlijk nog 250.000 mensen diabetes zonder hier zelf van op de hoogte te zijn. Het bloedsuikerniveau kan niet meer op peil gehouden worden bij mensen met diabetes. Als er geen sprake is van diabetes, regelt het hormoon insuline de opname van suiker (glucose) uit het bloed naar de lichaamscellen. Bij diabetes wordt er onvoldoende insuline aangemaakt of reageert het lichaam minder op de insuline, waardoor het suikergehalte in het bloed hoog kan oplopen. Wat zijn de symptomen van een hoge bloedsuikerwaarde? * dorst en veel drinken * weinig eetlust * slaperig * vermoeidheid * gewichtsverlies * wazig zien * veel plassen * jeuk Wat voor gevolgen kan dia-

betes voor u hebben? Net als een hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte is diabetes een risicofactor op het ontstaan van hart- en vaatziekten. Daarnaast kunt u als het slecht behandeld wordt uitval van nieren of slechtziendheid ontwikkelen. Zorg er daarom voor dat u er op tijd bij bent! Wat is de rol van voeding bij diabetes? Er zijn vijf punten waar u op kunt letten als u diabetes heeft: * bereiken en handhaven van een gezond lichaamsgewicht en lichaamstaille * een gezonde en regelmatige voeding * niet teveel suikerrijke producten * keuze voor gezonde vetten * en natuurlijk: voldoende lichaamsbeweging Wist u dat diabetes bij ons vergoed wordt via het basispakket via verwijzing van uw huisarts? Wat kan een diëtist betekenen? De diëtist kan u helpen om een gezond lichaamsgewicht te bereiken en te handhaven. U kunt compleet op de hoogte gebracht worden van de kennis die nodig is bij diabetes. U kunt leren koolhydraten (suikers) te tellen om precies te weten hoeveel u mag op een dag. Wilt u meer weten over diabetes om zo uw klachten te verminderen? Neem dan gerust contact met ons op. Online gratis advies? Wilt u ons volgen? Dat kan! Zo heeft Voedingsadviesbureau De Winter een eigen Facebook pagina en is dagelijks op twitter te volgen via VDW-twit.


6 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 ZONDAG 22 JANUARI KATWIJK AAN ZEE

Ned. Herv. Kerk: Nieuwe Kerk: 9.45 uur zingen voor de dienst; 10.00 uur ds. J. B. ten Hove, kerk-en-schooldienst, oppasdienst; 18.00 uur ds. B. H. Weegink. Oude Huisartsen Kerk: 10.00 uur ds. F. J. Uitsluitend voor spoedeisende huisartsenhulp: van Harten, Scheveningen, oppasdienst; 18.00 uur ds. A. J. Kunz Ichthuskerk: Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, 10.00 uur ds. K. F. W. Borsje, oppasdienst; 18.00 Rijnsburgerweg 4b, Voorhout, tel. 0252-240212 uur ds. D. J. van Eckeveld. Pniëlkerk: 10.00 uur ds. (vóór langskomen altijd eerst bellen) E. K. Foppe, oppasdienst; 18.00 uur ds. F. van den Bosch, laagdrempelige dienst. Maranathacentrum: Tandartsdienst 10.00 uur ds. F. van den Bosch, oppasdienst; 18.00 (Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg) uur ds. J. Geene. Het Anker: 10.00 uur de heer W. De tandartsdienst wordt dit weekend waargenomen Pantjes, dienst voor doven. Kapel Overduin: 14.30 uur door tandarts: H. F. Rigter, Cleyn Duinplein 6, Kat- ds. R. H. M. de Jonge. Kapel De Wilbert: donderdag wijk, telefoon 4012412. Spreekuur van 17.00 tot 17.30 26 januari, 18.30 uur ds. R. H. M. de Jonge. uur. Bij geen gehoor 071-4079501. Ned. Herv. Gemeente ’De Rank’, (Andreas College, locatie Pieter Groen, ingang Helmbergweg). 10.00 Apotheek uur ds. E. Oort en kapelaan Stephan Katwijk, oecuDe apotheken in Katwijk en Rijnsburg zijn op werkdagen menische dienst in parochiekerk Katwijk. (maandag t/m vrijdag) geopend van 8.00 tot 17.30/18.00 Hersteld Hervormde Kerk: Sporthal Cleijn Duin: uur. 10.00 uur ds. P. den Ouden; 18.00 uur ds. A. Avonddienst van 17.30 tot de volgende morgen 8.00 Vlietstra. UNI-zaal: 10.00 uur de heer A. G. van uur. Weekenddienst vrijdag 17.30 uur tot maandag- Rijn; 18.00 uur ds. A. van Wijk, uit Herlingen. morgen 8.00 uur: Dienstapotheek DAB te Voorhout, Geref. Kerk: Triumfatorkerk: 10.00 uur ds. C. G. Rijnsburgerweg 4c, telefoon 0252-240216. Kuijt, Heilig Avondmaal. Donderdag tot 20.00 uur is geopend: Lloyds ApoChr. Geref. Kerk: 10.00 uur ds. A. K. Wallet; 17.00 theek, Tulpstraat 16b, telefoon 4030833. Zaterdag is geopend: De Katwijkse Apotheek, Prince- uur ds. A. K. Wallet. straat 3, tel. 4012755 (9.00-13.00 uur); Kwaliteits Apo- Geref. Gemeente: geen opgave. theek Rijnsoever, Hoornesplein 111-113, tel. 4026457 (9.00-13.00 uur) en Kwaliteits Apotheek Sloothaak, Geref. Kerk Vrijgemaakt De Fontein, Willem de Vliet NZ 19, Rijnsburg, tel. 4020400 (9.00-14.00 uur). Zwijgerlaan 1a: 9.30 uur ds. R. A. Anderson; 17.00 uur ds. H. J. Roosenbrand. Ongevallendienst Diaconessenhuis: op werkdagen van maandag t/m vrij- Baptistengemeente, Tripodia, Hoornesplein 155; dag van 8.00-17.00 uur. Rijnland Ziekenhuis: en Aca- 10.00 uur geen opgave ontvangen. demisch Ziekenhuis: de gehele week, 24 uur per dag. Christengemeente Live! (Baljuwplein 10a), 10.30 uur: geen opgave ontvangen.

Verloskundigen

(ook voor poliklinische bevallingen) Verloskundigenpraktijk Katwijk: Cleijn Duinplein 14, 2224 AX Katwijk. Voor spoed en bevallingen: 0651338742. Spreekuurdagen van maandag tot en met donderdag. Telefonisch spreekuur op maandag tot en met donderdag van 9.00-12.00 uur op 071-4072933, b.g.g. 071-5262853. U kunt zich, zodra de test positief is, telefonisch maar ook via onze website aanmelden voor de eerste afspraak: www.verloskundigenkatwijk.nl

Evangelische gemeente Ezra, school De Duinroos, Kon. Julianalaan 122: 10.00 uur br. J. van der Plas. Iedere woensdagavond, 20.00 uur, bijbelstudie, lofprijsavond en bidstond. KATWIJK AAN DEN RIJN

de KATWIJKSCHE POST

DE KATWIJKSCHE POST

VALKENBURG Geref. Kerk (Vrijgemaakt): 9.30 uur ds. R. Th. Pos.

nieuws- en advertentieblad voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Verschijnt iedere donderdag, oplage: 10.000 ex.

Ned. Herv. Kerk: 10.00 uur ds. B. Brunt, Heilig Avondmaal; 18.30 uur ds. B. Brunt, Heilig Avondmaal en Dankzegging.

Uitgeverij Verhagen Ambachtsweg 7a, 2222 AH Katwijk ZH Postadres: postbus 3066, 2220 CB Katwijk ZH Telefoon 071-4022901 - Telefax 071-4032325

Geref. Kerk: 10.00 uur ds. E. Schuddebeurs.

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Redactie: Paul van de Putte / Sandra Kornet-van Duyvenboden e-mail: redactie@katwijkschepost.nl Ingezonden brieven Ingezonden brieven worden alleen geplaatst onder vermelding van naam en adres. Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 800 woorden en alleen digitaal worden aangeleverd. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden brieven zonder opgaaf van redenen niet te plaatsen. Opgave redactionele kopij tot dinsdag 8.00 uur; advertenties tot 17.00 uur. Advertentietarief op aanvraag. Ingezonden bijdragen en foto’s worden slechts dan geretourneerd, indien deze zijn voorzien van volledige naam en adres, en een gefrankeerde retourenveloppe. De uitgever van De Katwijksche Post behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties en ingezonden bijdragen niet te plaatsen. Advertenties: Voor een prijsopgave kunt u contact opnemen met de Binnendienst: Vincent Roos, tel. 071-4091638 of Rosita Haasnoot, tel. 071-4091637 e-mail: advertentie@uitgeverijverhagen.nl Sluitingstijden advertenties: dinsdag 16.00 uur. Leveringsvoorwaarden Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA en zoals gede poneerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. U kunt deze kostenloos bij ons opvragen. Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht. Dravertjes: Prijs per dravertje € 5,00 (maximaal drie regels). Iedere regel meer € 2.00. Uitsluitend bij contante betaling. Brieven onder nummer € 3,00 extra. Toezending bewijsnummer € 3,00 extra. Abonnementen: Per jaar € 30,85 incl BTW. Postabonnementen op aanvraag. Abonnementsgelden dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Indien zes weken voor het verstrijken van de abonnementstermijn geen schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch verlengd. Klachten over bezorging: donderdagavond inspreken op het antwoordapparaat of vrijdagochtend bellen van 8.00 tot 12.00 uur, telefoon 071-4022901. De Katwijksche Post wordt vrijdagmiddag vóór 19.00 uur nabezorgd. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

RIJNSBURG Hervormde Kerk: Grote Kerk: 9.30 uur ds. M. van Duijn; 17.00 uur ds. D. C. Groenendijk. De Voorhof: 9.30 uur ds. D. Verboom met club Xl. Chr. Geref. Kerk: 9.30 uur ds. C. Westerink; 17.00 uur ds. C. Westerink. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 uur drs. G. den Dulk; 17.00 uur ds. R. Th. Pos.

Het ultieme warmwatercomfort van TopLine AquaPower HR-ketels. Nú bij:

Hendrikus Antonius * Bergen, 12 december 1948 † Leiden, 16 januari 2012

Wij zullen hem heel erg missen. Thea Giesbers - Jacobs

INSTALLATIEBUREAU

“Ken Hem in al uw wegen” Spreuken 3:6 (trouwtekst)

Ilse en Erwin Job, Sara

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor al haar liefde en zorg, delen wij u mee dat de Heere op Zijn tijd en wijze uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde moeder, grooten overgrootmoeder

Correspondentieadres: De Krom 32 2221 KK Katwijk Wij nodigen u uit samen met ons afscheid van Henk te nemen op zaterdag 21 januari om 12.15 uur in de aula van crematorium Rhijnhof, Laan te Rhijnhof 4 te Leiden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

De Heer is mijn Herder. In alle rust is overleden onze lieve zus, schoonzus en tante

MIJNTJE PLUIMGRAAFF

MARIA BONEFAAS weduwe van Henri Timmers * 5 februari 1914

† 12 januari 2012

M.E. Salz-Timmers G.W. Salz C. Timmers M.E. Timmers-den Dulk † T. Slootweg-van Heuzen G. Roerig-Timmers † J. Roerig A. Popoaia

† 17 januari 2012

Riet en Piet (in liefdevolle herinnering) Huibertje en Jan

Neven en nichten Achterneven en achternichten Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij mocht ontvangen in verpleeghuis Van Wijckerslooth.

Iedere vrijdag van 11.00-12.00 uur LOGOPEDIEPRAKTIJK KATWIJK

Schaepmanstraat 101 - Katwijk Tel. (071) 4033064 - Internet: www.logopedist.nu

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 20 januari van 19.00 - 20.00 uur in het rouwcentrum aan de Zuidstraat 103 te Katwijk aan Zee. De afscheidsdienst zal zaterdag 21 januari om 11.00 uur plaatsvinden in het bovengenoemde rouwcentrum. Aansluitend zal Mijntje in familiekring worden begraven op de oude begraafplaats aan de Zuidstraat.

Correspondentieadres: C.H. Heerikhuisen-Timmers, Dauwbraam 5, 2224 DA Katwijk aan den Rijn. De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 17 januari j.l. op de Oude Begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee.

“Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.” 1 Petrus 5 vers 10 en 11

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum.

Dankbaar voor alles wat hij in zijn leven voor ons heeft betekend, delen wij u mee dat de Here heeft thuisgehaald mijn dierbare man, onze lieve vader en onvergetelijke opa

Degenen die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

DIRK DE VRIES in de leeftijd van 76 jaar. Anneke de Vries-Bakker Marianne Huisman-de Vries Gerben Huisman Pieter de Vries Sandra de Vries-Verhagen

JENNY PARLEVLIET

Dirk de Vries Theresa de Vries-de Mooij

Het was een troost voor ons dat u met zovelen gekomen bent om haar de laatste eer te bewijzen. Ondanks ons verdriet was het een mooi afscheid. Dank u wel.

Kock de Vries Rianne de Vries-de Mooij

Janine en Albram Kim Ard en Dirk

Jarenlang heeft hij zich als lid van de werkgroep Maritiem ingezet voor het Katwijks Museum. Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familie troost en sterkte bij het verwerken van hun verlies. Bestuur en medewerkers van het Genootschap ‘Oud Katwijk’ en Stichting Katwijks Museum

V

oor V gelegenheid perfecte

uitvaartbegeleiding Voorstraat 91, 2225 EN Katwijk

’Met aandacht voor details’ Betrokken Meelevend Zorgvuldig

071-4018779 / 06-29091432 www.miesschoneveld.nl

Persoonlijk en betrokken

C.H. Heerikhuisen-Timmers J. Heerikhuisen Klein- en achterkleinkinderen

kaart

Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk 071 408 14 97 info@drukkerijallin.nl www.drukkerijallin.nl

Een persoonlijk afscheid. Wij zijn er als u ons nodig heeft. Een geruststellende gedachte.

Monuta ‘ t Leidse Huys is 24 uur per dag bereikbaar op 071 - 573 08 30. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. U kunt ons ook bezoeken op de Gitstraat 1 te Leiden of op www.monuta.nl

Nan de Mooij

uitvaartbegeleiding

In samenwerking met Jacoline Imthorn

De begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 19 januari j.l. op de Algemene Begraafplaats aan de Ringweg te Valkenburg ZH.

Samen met u zoeken naar een persoonlijke invulling van het afscheid.

Zoals een boot heel langzaam achter de horizon verdwijnt, zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap afscheid van je moeten nemen, wat blijft zijn onze herinneringen. Bedroefd delen wij u mede dat is overleden ~ Bram ~ weduwnaar van Sara Bij - De Vet en vader van Rob (in liefdevolle herinnering)

de

Voorstraat 96a, 2225 ET Katwijk aan Zee E-mail: info@theovanderplas.nl www.theovanderplas.nl

14 januari 2012 Reigerstraat 5 2225 PM Katwijk aan Zee

ARIEN JAN BIJ

elke

Dag en nacht bereikbaar Tel. 06-12091112 of 071-4012528

en de kleinkinderen

CORNELIS VAN DER PLAS

GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Mies Schoneveld

J.H. van den Berg-Timmers P.A.M. van den Berg

Van Wijckersloothplein 1, Oegstgeest Correspondentieadres: L. Pluimgraaff, Zuidstraat 42, 2225 GW Katwijk aan Zee

Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden op 5 januari 2012 van onze medewerker

Vragen over spraak en taal?

Regiodealer van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg en Oegstgeest. Met een eigen 24uurs-servicedienst.

Verpleeghuis Overduin, Nachtegaallaan 5, Katwijk aan Zee

Louis en Rineke

)BSUXFHt,BUXJKL (071) 4074440 uitvaart@dcvis.nl

Bloemenlaan 9, 2235 EM Valkenburg (ZH) 5FMFGPPOt'BY E-mail: info@heemskerkinstallatie.com Lid van de VNI en BZE

H.M. Schaap-Timmers C. Schaap

Wij zullen haar missen.

Wij hebben veel steun gehad aan alle lieve woorden, persoonlijk medeleven, bloemen en kaarten, die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van

D.C. Vis en Zoon Huig van Duijn

HEEMSKERK

Bart en Dineke Tim, Bas, Lieke

* 18 februari 1929

AquaPower van Nefit: Het ultieme warmwatercomfort De hoogwaardige kwaliteit van de Nefit TopLine AquaPower HR-ketel garandeert het ultieme warmwatercomfort. Deze innovatieve combi-ketel heeft een voorraad warmwater die met ongekende kracht wordt bijgevuld. Overal in huis direct warm water, en als u wilt overal tegelijk! Vraag ons naar de brochure.

Henk Giesbers

Evang. Gem. ’t Kruispunt: Sporthal Rijnsburgse Boys, Middelmors: 10.00 uur Gerard de Groot.

Sinds 1915 Uitvaartverzorging

Nefit houdt Nederland war m

Herstellend van zijn ziekte is toch, totaal onverwacht van ons heen gegaan, mijn lieve man, onze lieve papa en lieve opa. Wij zijn intens verdrietig en voelen ons leeg. Wij denken aan hem als lief en zorgzaam en hoe trots hij was op Thea, zijn kinderen en vooral zijn kleinkinderen. Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend.

Soefidiensten. Elke eerste, derde en vierde zondag van de maand om 11.00 uur in de Universel te Katwijk aan de Zuidduinseweg.

Ned. Herv. Kerk: Dorpskerk: 10.00 uur ds. R. H. M. de Jonge; 18.15 uur ds. R. H. M. de Jonge. Verloskundigenpraktijk Astarte, Graaf Florislaan 15, Ontmoetingskerk: 10.00 uur de heer M. van der 2231 ED Rijnsburg. Werkdagen van 9.00-12.00 uur, tel. Linden, gezinsdienst; 18.30 uur ds. J. W. Korpelshoek, 0900-2782783, b.g.g. 06-54768031 ook weekenddiensten, praisedienst i.v.m. actie Kerkbalans. b.g.g. verloskundigenspoedlijn tel. 5220911. Spreekuren: dinsdagmiddag: Hoofdstraat 62, Valken- Geref. Kerk: Open Hofkerk: 10.00 uur ds. D. Mol, burg ZH; woensdagmiddag en donderdag Graaf Floris- eredienst. R.K. Kerk: Hoofdkerk: Kerkstraat 70, Katwijk a/d laan 15, Rijnsburg. Rijn. Hoofdkerk: Zaterdag: 19.00 uur eucharistieThuiszorgcentrale Katwijk viering met samenzang. Voorganger: kapelaan S. Het verlenen van tijdelijke hulp door vrijwilligers, aan Kuik. Zondag 9.30 uur oecumenische viering met iedereen die daarvoor niet terecht kan bij familie, buren de hervormde gemeente De Rank, m.m.v. ’Vocalis’ of vrienden. De thuiszorgcentrale neemt uw hulpvraag in en de Cantorij. Voorgangers: kapelaan S. Kuik behandeling of verwijst u door naar de juiste instellingen. en ds. L. Oort. Na de viering is er koffiedrinken. Secretariaat: SWO-KRV, Schimmelpenninckstraat 10, Jongerenwereld Rock Solid. De Wilbert: 10.15 uur Katwijk, telefoon 4016347. eucharistieviering. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG

Als tranen een trap kunnen bouwen En herinneringen een brug Dan klommen we hoog naar de hemel En nemen we je gewoon mee terug

* 11 februari 1916

† 15 januari 2012

Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die Bram mocht ontvangen in Huize Salem.

Dag en nacht bereikbaar 071 - 4018970 / 06 - 571 445 54 Marinus Poststraat 17, 2235 XA Valkenburg

DAMO g r a f m o n u m e n t e n

Een blijvende herinnering aan uw dierbare

Duindoornlaan 34, Katwijk aan Zee. Correspondentieadres: J. van der Ven, Rijnstraat 98, 2223 EC Katwijk aan den Rijn. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 20 januari van 13.00 - 13.25 uur in de aula van begraafplaats Duinrust aan de Parklaan te Katwijk aan Zee, voorafgaande aan de afscheidsdienst(Parkeren op de begraafplaats is mogelijk) Aansluitend zal de afscheidsdienst gehouden worden om 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangstruimte van de aula. Degenen die geen rouwkaart ontvangen hebben vragen wij deze advertentie als zodanig te willen beschouwen.

U kunt in alle rust de gedenkstenen bekijken in onze showtuinen Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl WWW.DAMONATUURSTEEN.NL


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 â&#x20AC;˘ 7

Burgemeester neemt boek â&#x20AC;&#x2DC;Romeinen op de Woerdâ&#x20AC;&#x2122; in ontvangst

Werk in uitvoering Rijnsburg

Symposium â&#x20AC;&#x2DC;Romeinen in Valkenburg, het vervolgâ&#x20AC;&#x2122;

Geplande werkzaamheden kunnen uitlopen. Houdt u hier rekening mee! De laatste stand van zaken van de wegwerkzaamheden vindt u ook op http://www.youtube. com/rtvkatwijktv of http:// youtu.be/WGX2iH1RRiY.

Hazenberg Archeologie en de gemeente organiseren op zaterdag 28 januari het symposium â&#x20AC;&#x2DC;Romeinen in Valkenburg, het vervolgâ&#x20AC;&#x2122;. Tijdens het symposium staan vijf jaar archeologische monumentenzorg in de gemeente centraal. Er zijn lezingen over de Limes archeologie in en rond Valkenburg, over archeologie binnen de gemeente en over het onderzoek van De Woerd in het bijzonder.

NIEUW Snoeiwerkzaamheden Rijnsburg U kunt enige overlast ondervinden van de werkzaamheden door geluid of omdat u uw auto tijdelijk even ergens anders moet parkeren. We zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken en vragen uw begrip voor de overlast die er toch nog ontstaat. Hoe lang de werkzaamheden duren is ook afhankelijk van de weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Vervangen lichtmasten en armaturen in De Hoek Er kan tijdens de werkzaamheden lichte verkeershinder ontstaan. Afronding: januari/februari. Bouwrijp maken Westerhaghe fase 3 en 4 In het braakliggende gebied van De Poel, Spinozalaan en De Waal starten de voorbereidingen voor de bouw van de laatste twee fases van Plan Westerhaghe. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van bouwwegen, riolering en het op hoogte brengen van de bouwkavels. In deze periode zal er enige overlast ontstaan als de aangelegde riolering wordt aangesloten op de bestaande riolering. Bovengenoemde straten worden dan voor een korte periode afgesloten. Er wordt een omleiding aangegeven. Het bouwrijp maken is eind eerste kwartaal van 2012 gereed. Met de bouw van 140 woningen wordt naar verwachting in september 2012 gestart.

FOTO: ATY DE VRIES

NIEUW Herstraten Abdijlaan tussen Smidstraat en Graaf Florislaan Het wegvak van de Abdijlaan tussen Smidstraat en Graaf Florislaan zijn tijdens werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Afsluiting staat ter plekke aangegeven. Op de Smidstraat worden enkele kuilen en oneffenheden gerepareerd. Voor de Smidstraat geldt een lichte verkeershinder. Afronding: 20 januari. Deze week zijn de eerste woningen in het appartementencomplex in â&#x20AC;&#x2DC;t Duyfrak opgeleverd.

Wethouder Daan Binnendijk: â&#x20AC;&#x2DC;Dit smaakt naar meerâ&#x20AC;&#x2122;

Vlag in top bij oplevering eerste vrije huur appartementen Wie had ooit enkele jaren terug durven denken dat er zoveel animo zou zijn voor de 42 huurappartementen in de vrije sector die in â&#x20AC;&#x2DC;t Duyfrak gebouwd zouden worden? Bij de opening van het gebouw, afgelopen maandagmiddag, waren dan ook veel bewoners aanwezig. Door Aty de Vries Wethouder Daan Binnendijk sprak van een ongewone stap voor Katwijk, omdat men altijd met woningcoĂśperaties had samengewerkt wanneer het om huurwoningen ging. Hij beaamde dat de markt thans geschikt is om op deze wijze woningen te verhuren en noemde het appartementencomplex een aanwinst voor de wijk. Hij complimenteerde Van Rhijn Bouw met de uitvoering hiervan, evenals de projectplanner Robert Smorenburg die als een pitbull de bouw begeleidde. â&#x20AC;&#x2DC;Dit resultaat smaakt naar meerâ&#x20AC;&#x2122;, aldus Binnendijk. Directeur Projectontwikkeling Eelco Siersema memoreerde dat de regio veel kwaliteiten in zich heeft en geen last heeft van de dalende economie ten opzichte van andere delen in het land. â&#x20AC;&#x2DC;Wonen in â&#x20AC;&#x2DC;t Duyfrak is als wonen in een dorp. Kleinschalig en met een rijke variatie aan woning-

typen, gevels en natuurlijke materialen. Vooral de unieke ligging aan de oude Rijn en vlak bij duin, zee, winkelcentra en recreatie zorgt voor genoeg vertier naast de deurâ&#x20AC;&#x2122;, aldus Siersema. Hij pareerde de opmerking van Binnendijk voor wat betreft de bouw op locatie Nieuw Valkenburg met de woorden: â&#x20AC;&#x2DC;Wij zien een mooie toekomst voor ons en staan open voor samenwerkingâ&#x20AC;&#x2122;. Vervolgens overhandigde hij op symbolische wijze de sleutel aan Allard van Spaandonk, directeur Nederlands. Vastgoedbeleggingen die de huurders welkom heette en inging op het feit dat de algemene opvatting van enkele jaren terug, dat kopen beter was dan huren. â&#x20AC;&#x2DC;Wanneer u in 2008 een huis heeft gekocht dan kunt u er nu van uit gaan dat uw woning 10% minder waard isâ&#x20AC;&#x2122;, aldus Van Spaandonk, die de toezegging deed dat Bouwinvest als eigenaar betrokken blijft bij de leefomgeving en de huurders. Vervolgens nodigde hij de heren Zwitser en Heijmans, zijnde de nieuwe huurders, uit om gezamenlijk de vlag te hijsen, dat vergezeld ging van een confetti regen.

Prachtig uitzicht Marit Breeuwer van Bouwinvest laat het gezelschap nog een van de

Het vervolg Het boek dat nu uitkomt, is een vervolg op het boek uit 2005, â&#x20AC;&#x2DC;Romeinen in Valkenburgâ&#x20AC;&#x2122;. Dat boek geeft een overzicht van het rijke Romeinse verleden rond Valkenburg en de archeologie van de Romeinse Limes. Het vervolg is een toevoeging van kennis van het archeologisch onderzoek van Valkenburg De Woerd. Hier vond in 1972 een opgraving plaats. Er was toen geen mogelijkheid om de opgraving uit te werken. Archeologen van de gemeente en Hazenberg Archeologie hebben de documentatie en vondsten later verder onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat op De Woerd een belangrijke Romeinse nederzetting lag met huizen die sterk lijken op ons moderne concept â&#x20AC;&#x2DC;rijtjeshuizenâ&#x20AC;&#x2122;. De uitkomsten van dit onderzoek staan in het boek dat op 28 januari aan burgemeester Wienen wordt overhandigd.

appartementen zien dat een weids uitzicht geeft op de Oude Rijn. De afwerking van het appartement met een oppervlakte van 80 m2 tot 150 m2 is heel mooi. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur waaronder een vaatwasser en koelvriescombinatie en de badkamer is luxe uitgevoerd met een ligbad en een aparte inloopdouche. Dezelfde enthousiaste verhalen komen van de nieuwe bewoners Paula Verstappen en Nynke Hermelink met hun partners, terwijl mevrouw Kitty Samsom weer terugkeert in de regio na eerder jaren in Zeeland te hebben gewoond. De samenkomst met de bewoners vindt plaats in de, voor deze gelegenheid, gezellig aangeklede parkeergarage waar het glas wordt geheven. De opmerking wordt gemaakt dat er hier nog wel meer bijeenkomsten voor de bewoners gehouden zouden kunnen worden.

Nieuw licht op Romeinse Limes Binnen het plangebied Locatie Valkenburg, op voormalige Marinevliegkamp Valkenburg, hebben de afgelopen jaren diverse verkennende archeologische onderzoeken plaatsgevonden. Deze onderzoeken hebben nieuw licht geworpen op de begrenzingen van de Romeinse Limes bij Valkenburg en op de bewoningsgeschiedenis binnen de gemeente Katwijk. In het plangebied zijn diverse nederzettingsystemen uit de Late Bronstijd en IJzertijd gedocumenteerd. De goede conservering van zowel woonlocaties als agrarische zones van nederzettingen binnen eenzelfde landschappelijke context maakt dit onderzoeks-

Aarzelend klinkt het dat er nog geen bewonerscommissie is ingesteld. Maar dat komt nog wel wanneer de verhuisdozen zijn uitgepakt, klinkt het resoluut. â&#x20AC;&#x2DC;Ik mis nog wel mijn buurtblaadje waar je alle activiteiten in kunt vinden. Want ik ben nog niet van plan om achter de geraniums te gaan zittenâ&#x20AC;&#x2122;, vertelt mevrouw Samsom.

Inloopavond vereniging HCHWA-D

Deze puzzel is mede mogelijk gemaakt door:

HCHWA-D is een erfelijke aandoening die zich kenmerkt door hersenbloedingen op relatief jeugdige leeftijd. Voor allen die zich betrokken voelen of geĂŻnteresseerd zijn, is er op donderdag 26 januari in De Roskam gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie te ontmoeten. De avonden zijn laagdrempelig en informeel. Het doel is elkaar bij te staan en een plek te bieden waar men met eventuele vragen terecht kan. Nadere informatie op onze website www.hchwa-d.nl. De Roskam,Turfmarkt 2, Katwijk. Donderdag 26 januari, 20.00 uur.

Hoornesplein 129 - 2221 BE Katwijk (T) 071 40 817 07

Boulevard 69 | T (071) 401 84 50 www.sunsetblvd.nl

Regionale samenwerking In 2012 is het vijf jaar geleden dat de gemeente Katwijk naar aanleiding van de wet op de archeologische monumentenzorg de eigen verantwoordelijkheid heeft verkregen voor haar archeologisch erfgoed. De archeologische monumentenzorg is in Katwijk inmiddels een volwaardig onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling geworden. Katwijk zet haar kennis op het gebied van de archeologische monumentenzorg nu ook regionaal in en werkt aan nieuwe afwegingskaders die nodig zijn voor de besluitvorming rond het behoud van archeologische vindplaatsen.

Locatie en aanmelden Het symposium â&#x20AC;&#x2DC;Romeinen in Valkenburg, het vervolgâ&#x20AC;&#x2122; vindt plaats op zaterdag 28 januari van 13.0018.00 uur in De Terp, Kerkweg 3, Valkenburg. Wilt u graag aanwezig zijn? Vanwege het beperkte aantal plaatsen, verzoeken wij u zich aan te melden door een email te sturen naar archeologie@katwijk.nl. Dat kan tot en met maandag 23 januari.

Verkoop boek â&#x20AC;&#x2DC;Romeinen op De Woerdâ&#x20AC;&#x2122; Na afloop van het symposium kunt u het boek â&#x20AC;&#x2DC;Romeinen op De Woerdâ&#x20AC;&#x2122; aanschaffen. Kunt u niet aanwezig zijn deze middag? Vanaf 30 januari is het boek ook te bestellen op de website www.hazenbergarcheologie.nl.

â&#x20AC;&#x2DC;Na ruim dertig jaar is het goed zoâ&#x20AC;&#x2122;

Didi Schoneveld-de Mooij erelid Oranjevereniging Passie. Dat moet je hebben als je bestuurslid bent van de Oranje Vereniging Rijnsburg. â&#x20AC;&#x2DC;Als je eenmaal in het bestuur zit, dan voelt dat als een grote familie en stap je niet zomaar opâ&#x20AC;&#x2122;, laat voorzitter Wim Vooijs vorige week maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering in De Voorhof weten. Toch heeft Didi Schoneveld-de Mooij besloten om na ruim dertig jaar uit het OV-bestuur te stappen. â&#x20AC;&#x2DC;Dat zal wennen zijn, voor beide partijen, maar Didi kennende zullen we haar nog wel eens bij activiteiten tegenkomenâ&#x20AC;&#x2122;, zegt Vooijs, die het enthousiaste bestuurslid vervolgens uitgebreid in het zonnetje zette. Niet voor niets heeft â&#x20AC;&#x2DC;onze Diedâ&#x20AC;&#x2122; in december vorig jaar de Vrijwilligers Award van de gemeente in de categorie Passie ontvangen. Voordat Didi Schoneveld tweeĂŤntwintig jaar geleden in het bestuur kwam, had zij al tien jaar meegelopen in verschillende commissies. â&#x20AC;&#x2DC;In die tweeĂŤndertig jaar hebben we haar leren kennen als een betrokken bestuurslid, met een tomeloze inzet, nooit moe te krijgen en altijd oog voor een de anderâ&#x20AC;&#x2122;, omschrijft de voorzitter het scheidende bestuurslid. Naast het boeket bloemen en een weekend uit, ontvangt Didi ook het erelidmaatschap van de Oranje Vereniging. Namens de Koninklijke Bond Oranje Verenigingen spreekt vice-voorzitter Koos Smit het jongste erelid toe. Ook hij bewondert

Schoneveld voor haar verbondenheid en inzet. Daarvoor overhandigt hij haar de speld, oorkonde en legpenning van de KBOV. Ook Margot de Bruin-de Mooy heeft haar bestuursfunctie neergelegd. Tien jaar heeft zij zich enthousiast ingezet voor de OV, maar de combinatie met alle dingen eromheen heeft haar deze keus doen maken. â&#x20AC;&#x2DC;Margot is een warme persoonlijkheid die we zeker gaan missen en waarvan we op een ander moment afscheid van gaan nemenâ&#x20AC;&#x2122;, meldt Vooijs. Lysette KromhoutHeemskerk werd, na een jaar meedraaien bij tal van activiteiten, als nieuw bestuurslid voor de OV benoemd.

Didi Schoneveld-de Mooij stopt na tweeĂŤndertig jaar met haar inzet voor de Oranjevereniging Rijnsburg. Daarvoor werd zij benoemd tot erelid en kreeg zij de speld van verdienste van de KBOV.

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen dan regel voor regel van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.

Accelereren Binnenshuis Damast Edele Edelsmid Eergevoel Ernst Haitiaan Inkomen Kakelvers

Kluis Lepel Lesse Lorelei Matsen Melee Mollen Overbrieven Piste Plonsen

Rechthebber Reeks Reisgeld Ruineus Schoolfoto Spiegelbeeldig Spruw Steler Wartaal Weerwolf

M A T S E N N P E

I

R S D

E E B P R E M L R U T Boulevard 68 | T (071) 401 00 09 www.friendskatwijk.nl

Stichting Kind in Oost-Europa kreeg een cheque overhandigd, waarmee zij dit jaar weer een mooi zomerkamp voor kansarme kinderen in RoemeniĂŤ kunnen organiseren.

P E L

Stichting Castellumpop en De Peuk organiseerden afgelopen zaterdagavond een benefietavond voor de Stichting Kind in OostEuropa. Er traden maar liefst vier bands belangeloos op en de mensen van Stichting Kind in Oost-Europa waren aanwezig om te vertellen over hun werk. De Stichting Kind in Oost-Europa is een initiatief van onder meer een aantal Valkenburgers. Zij zetten zich in om het leven van kinderen in RoemeniĂŤ een beetje beter te maken. Er zijn talloze kinderen die het, bijvoorbeeld simpelweg door hun

mooie bedrag van â&#x201A;Ź 500,- en een jacuzzi-arrangement voor twee personen leverde â&#x201A;Ź 200,- op. Ook de collectebussen bij de ingang werden goed gebruikt door de bezoekers. Aan het eind van de avond konden de vrijwilligers van Kind in OostEuropa een cheque in ontvangst nemen van â&#x201A;Ź 3.705,90. Dit bedrag overtrof een ieders verwachting. Coby Volwater is een van de vrijwilligers die ervoor zorgen dat het geld goed terecht komt. Zij bedankte Castellumpop, de bands voor hun optreden en de vrijwilligers in de organisatie, De Peuk en de bezoekers voor hun inzet en bijdragen. Kortom: een geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is.

I

I

I

A

E M U F

N L S E L A L O K K

R V C E E U E E G W E A S Boulevard 67 | T (071) 407 71 47 www.thelounge.biz

Publiek geniet van verschillende optredens

afkomst, zwaar hebben. Ze kunnen niet naar school, hebben nauwelijks eten en zijn afhankelijk van wat anderen hen geven. Jaarlijks deelt Kind in Oost-Europa in de donkere dagen voor kerst voedselpakketten uit en in de zomer organiseren zij een vakantiekamp voor de jeugd. Ook hebben zij inmiddels vele kinderen voorzien van lesmaterialen en een mogelijkheid om schoollessen te volgen. De gratis toegankelijke avond werd goed bezocht. Castellumpop heeft de kosten voor het geluid gesponsord en De Peuk schonk de winst op de drankjes aan Kind in OostEuropa. Een huiskamerconcert van Burn It werd geveild voor het

P E E O

N N R E N D

E E H L S V D N R E K N S R

Benefietavond Kind in Oost-Europa goed voor ruim 3700 euro

I

E E E G E N E S L

FOTO: PR

Verslaving en motivatie De Brug Midden-Nederland organiseert op maandag 23 januari een thema-avond over â&#x20AC;&#x2DC;Verslaving en motivatieâ&#x20AC;&#x2122; voor ouders, partners en overige familieleden van (ex-) verslaafden. De toegang is gratis. De avond wordt gehouden in de accommodatie aan de Schaepmanstraat 1 in Katwijk. DaniĂŤl Borgman, ambulant behandelaar van De Brug Midden-Nederland, spreekt over het thema. Hoe ontstaat motivatie om af te kicken en waarom is een verslaafde hier niet altijd gemotiveerd voor? Om 19.30 uur is er koffie en thee en het programma duurt van 19.45 tot 21.45 uur. Er is parkeergelegenheid bij het nabijgelegen winkelcentrum Hoornespassage. Het wordt op prijs gesteld dat u zich van tevoren opgeeft bij De Brug, tel. 4033733 of via info@ debrughelpt.nl. Nadere info over De Brug Midden-Nederland vindt u op www.debrughelpt.nl.

Burgemeester Jos Wienen en mevrouw A. Bos, directeur NWO (Geesteswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) nemen het boek â&#x20AC;&#x2DC;Romeinen op de Woerdâ&#x20AC;&#x2122; in ontvangst. Wilt u graag aanwezig zijn? Meld u dan snel aan. Er is plaats voor honderd geĂŻnteresseerden.

gebied zeer rijk aan archeologische informatie.

I

T B N E O E S E L C R

E R H E D A E E L H H D L Badstraat 7 Tel. 071 - 4014617 Katwijk aan Zee

Vooys, keurslager Koninginneweg 59, Katwijk Tel. 071 4013200 Fax 071 4018947 www.vooys.keurslager.nl

L B E E A W A V L O U A E E R B L M E E

XXXQMVJNHSBBGGNPEFFOTQPSUOM

TAATEDAM 8-12 KATWIJK T. 071-4018999

O E A

I

S

C E B D A R T L T T P T S C V E

I

S A F S R

A O R G T O T A

I

I

S E E

N A E L

R E L E T S W U R P S H N N E M O K N

#BETUSBBUt,BUXJKLt5FM 5BBUFEBNt,BUXJKLt5FM

I

I

E L E R O L

Stuur uw oplossing voor maandag 23 januari naar de redactie van De Katwijksche Post, postbus 3066, 2220 CB Katwijk, of per e-mail naar redactie@katwijkschepost.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Onder de goede inzenders wordt een waardebon verloot van â&#x201A;Ź 20,deze week beschikbaar gesteld door: Etos Den Hollander, Badstraat 7, Katwijk. De oplossing van de puzzel van vorige week is: controleur. De winnaar is: mevr. M van der Linde, Katwijk. De waardebon van â&#x201A;Ź 20,- werd beschikbaar gesteld door: Restaurant The Lounge, Boulevard 67, Katwijk.


SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE OP MONTUREN EN ZONNEBRILLEN

ALLE GROTE MODEMERKEN

EN TOPDESIGNERS! SALE SALE SALE SALE SALE SALE SALE www.satonoptiek.nl

AMSTERDAM

KATWIJK

LEIDEN

LEIDERDORP

OEGSTGEEST

1e van der Helststraat 3a, 1073 AA T +31(0)20 5788500

Princestraat 38, 2225 GC T +31(0)71 4014763

Lange Mare 118, 2312 GV T +31(0)71 5131010

Winkelhof 43, 2353 TT T +31(0)71 5412521

Terweeweg 52, 2341 CS T +31(0)71 5652090

WINTERCOLLECTIE

Beschik jij over de kunst van overtuigingskracht...

50% O.a.: Angels, Anna Scott, Dreamstar, Enjoy, Geisha, Gerry Weber, Mado et les autres, NĂź by Staff, Sandwich, Si company, Soya, Reset, Street One en s.Oliver

Wij zoeken een:

COMMERCIĂ&#x2039;LE TELESALES AGENT M/V

20/24 uur per week

Wij bieden je een uitdagende nieuwe functie binnen de commerciĂŤle binnendienst. Uitgeverij Verhagen is een begrip in de omgeving en jij kan hier deel van uitmaken! Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit: - Actief telefonisch benaderen van bestaande en nieuwe klanten - Nabellen en ondersteunen van marketingacties - Telefonisch verkopen van concepten Functie eisen: - MBO werk- en denkniveau, commercieel geschoold - Enthousiaste, duidelijke en prettige telefoonstem - Zelfverzekerd en accuraat ingesteld - Resultaatgericht, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht - Minimaal 2 jaar ervaring in telefonische verkoop Wij bieden: - Een goed bassissalaris met een targetgerelateerde bonusregeling

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Grijp dan nu je kans en solliciteer direct. Stuur je CV naar d.bouman@uitgeverijverhagen.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Dirk Bouman, 071 4022901.

Katwijk a/d Rijn: Tulpstraat 7-13, 071-4013589 Noordwijk-Binnen: van Limburg Stirumstraat 36, 071 - 3615805 Wassenaar: Langstraat 50, 070 - 5145939 www.embrace.nl

"NCBDIUTXFHBt"),BUXJKLtXXXVJUHFWFSJKWFSIBHFOOM


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 9

Voorstel raadsleden

Wienen doet weer toezegging

’Hoog blabla-gehalte’ en onduidelijkheid over budget NME

Vervolg van voorpagina

en dat bepaalt voor een deel het beleid.’ Hij legt uit, dat het college zich in plaats van een derde categorie richt op een evenementenplein aan de Boulevard waar meer mogelijkheden zijn. Ook qua eindtijden. Maar dat plein komt er pas na de kustversterking en daar wordt pas in het najaar van 2013 mee begonnen. Over twee edities van het NZF dus.

Wandelen in Wassenaar Wandelcafé Leiden organiseert op woensdag 25 januari een wandeling door Wassenaar, het dorp, de landgoederen Meijendel en de Horsten. De afstand van deze wandeling is iets meer dan 18 kilometer. Voor het gebied de Horsten moet entree worden betaald. We nemen een groepskaart die 25 procent korting oplevert. De kaart kopen we bij de ingang van het gebied aan de Papelaan. Op deze wandeling is Rien de gids. Telefoon 0715221936 of 06-38718099. http://www.nivon-zuidholland.nl

Sensoor zoekt vrijwilligers Sensoor zoekt telefoon- en/ of chatvrijwilligers. Op woensdag 25 januari is er voor belangstellenden een (geheel vrijblijvende) informatieavond om 20.00 uur in de “Bakkerij”, Oude Rijn 44 b/c in Leiden. Sensoor biedt dag en nacht, zeven dagen per week, aandacht. Anoniem en vertrouwelijk. Sensoor zoekt dringend nieuwe vrijwilligers voor de telefoon en/of chat. De vrijwilligers krijgen voordat zij aan de slag gaan een intensieve, gecertificeerde training aangeboden. De training begint op 10 maart. Sensoor Zuid-Holland Noord is gevestigd in Leiden en werkt met ongeveer 75 vrijwilligers voor de Leidse regio, de Bollenstreek en de Rijn- en Aarstreek (ongeveer 500.000 inwoners) Voor de informatieavond is aanmelden niet nodig. Informatie is ook te vinden op de website: www.sensoor.nl/ zuidhollandnoord.

Natuurvriendelijke oevers in Rijnsoever De oevers van de sloten en vijvers in Rijnsoever worden vernieuwd. De oude planken randen zijn vrijwel verdwenen. Hierdoor brokkelt de grond aan de waterkant langzaam in het water af. De nieuwe oevers worden aangelegd met natuurvriendelijke materiaal. De zogeheten plasberm biedt ruimte aan waterplanten, vissen en amfibieën. De plasberm heeft ook een goede invloed op de waterkwaliteit. Eerst wordt het waterpeil tijdelijk verlaagd. Daarna worden nieuwe randen geplaatst op 10 cm onder het normale waterpeil. Vervolgens worden er oeverplanten geplaatst. Tot slot wordt het waterpeil weer teruggebracht naar het normale peil. De werkzaamheden zijn al begonnen aan de sloten bij de Melkweg. Als laatste zijn de sloten bij Pollux aan de beurt. Het werk duurt ongeveer 2 maanden.

FOTO: ARIE VAN DIJK

Het plan voor een NME-centrum werd verlaten en er werd besloten om de scholen in te schakelen bij NME-plannen. Er is bij de scholen wel belangstelling voor kant-enklare projecten, omdat die weinig tot geen inspanning vergen, maar het onderwijs voelt er niet voor om een NME-scholennetwerk op te zetten en het daarbij behorende NME-centrum.

Zeehonden en zeesterren op strand Zeehonden, zeesterren, mesheften, wrakhout en vogels die hier eigenlijk niet thuishoren. Er is de afgelopen weken heel wat aangespoeld op strand. Meeuwen hebben mazzel en eten zich rond aan de inhoud van de schelpen. Leen van Duijn van de Eerste Hulp Bij Zeehonden heeft het ook hartstikke druk, maar dan met zeehonden. Afgelopen zondagavond raakte de zoveelste zeehond in problemen. Dat was een naar schatting twee tot drie weken oude grijze huiler. De huiler is met een speciale zeehondenambulance overgebracht naar de overvolle Zeehondencrèche ’t Hart in Pieterburen. Daar verblijven momenteel 350 zieke zeehonden.

Enkele bommen al geruimd

Explosieven opruimen is een kostbare zaak Zo’n 6,7 miljoen euro. Dat is het prijskaartje voor het opruimen van ’conventionele explosieven’ uit de Tweede Wereldoorlog op voormalig Vliegkamp Valkenburg. Katwijk krijgt daar uiteindelijk wel bijna 4,7 miljoen euro van terug van het Rijk, en het resterende deel komt terug als er ooit gebouwd gaat worden, maar het volledige bedrag moet wel nu beschikbaar worden gesteld. En daar is de raadscommissie Bestuur niet echt blij mee. ’Hebben we hier echt haast mee?’ Die vraag stelt VVD-raadslid Toon Stegmann vorige week donderdag in de commissievergadering. ’Voorlopig gaan we toch niet bouwen op het vliegkamp en ik heb het gevoel, dat het meer om kogeltjes dan om bommen gaat.’ De andere partijen zitten met dezelfde vraag. ’Wat is het risico als we het uitstellen’, wil Dirk Remmelzwaal (SGP) weten. Burgemeester Jos Wienen legt de commissie uit, dat wachten geen optie is. ’Het gaat hier om wettelijke regels. We hebben ook te maken met een contract. Voor ons is het beter om nu door te werken. Finan-

cieel krijgen we een minder goede prijs als we nu stoppen.’ Marinevliegkamp Valkenburg is bestempeld als grote bouwlocatie, maar voordat er gebouwd kan worden, moet de grond ’schoon’ zijn. ’Conventionele explosieven worden opgespoord en geruimd voor het terrein wordt vrijgegeven’, staat in de nota van het college van burgemeester en wethouders. In het najaar van 2010 is onderzoek naar die explosieven gestart. Het afgelopen jaar is 110 hectare onderzocht. Dat leverde enkele onaangename verrassingen op. ’Er zijn veel meer verstoringen in de bodem geconstateerd dan werd aangenomen. Daarnaast bleek totaal onverwacht een deel van circa 15 hectare van het terrein sterk verontreinigd en bleken meerdere gebieden veel puin in de bodem te bevatten.’ Er zijn verschillen explosieven aangetroffen. ’Het grootste formaat betrof 250 lbs doelmarkeringsbommen waarvan er drie nog volledig intact bleken.’ In de collegenota wordt ook aangegeven, dat alle aangetroffen explosieven door de explosievenopruimingsdienst zijn geruimd.

Zeejachthaven Katwijk ’Inspirerend project’ De politiek in de gemeenteraad mag dan officieel afscheid hebben genomen van de zeejachthaven als onderwerp van bespreking; de gemeente zelf heeft dat nog lang niet. Sterker nog: de zeejachthaven is een ’Inspirerende project’ op het Congres Samen verdienen aan Waterveiligheid. Dat congres wordt in april van dit jaar gehouden bij het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid in Nieuwegein.

Jonker is niet de enige spreker bij dat onderwerp; aansluitend spreekt ook Vincent Albers, directeur Nederlandse Zeejachthaven Ontwikkelingsmaatschappij (NZO), de aanwezigen toe. Zijn voordracht Verkenning voor een Zeejachthaven gaat over het ’spannende samenspel tussen overheid en private partijen’. De NZO houdt kantoor in Katwijk en was een van de geïnteresseerde projectontwikkelaars voor de Katwijkse zeejachthaven. SGP-raadslid Gerard van Delft is verbaasd over deelname van de gemeente aan het congres. Volgens die partij heeft de gemeenteraad in haar vergadering van 24 november 2011 besloten dat ’de gemeente zelf stopt met de actieve ontwikkeling van de haven’. Van Delft wil daarom van het college weten waarom de ambtenaar ’toch nog een actieve rol vervult t.o.v een Zeejachthaven’. En wat dat de gemeente kost. Mocht u trouwens geïnteresseerd zijn in het congres; deelname kost € 999 per persoon. Dat is exclusief btw, maar inclusief koffie, thee, lunch én borrel. U heeft bovendien toegang tot een waardevol digitaal naslagwerk.

Gemeentelijk projectleider Jaap Jonker gaat er het exposé De Kracht van de Katwijkse Kust houden. Dat gaat over het gezamenlijke kustversterkingsplan van gemeente, provincie, Rijnland en Rijkswaterstaat. Over het ’centrum weer binnendijks’ en de parkeergarage in duin. Maar ook over vervuild spuiwater en strekdammen in zee als mogelijke oplossing. ’Strekdammen als harde elementen passen niet in het huidige beleid voor de Noordzee, dit biedt mogelijkheden voor een aansprekend integraal project, waaronder een zeejachthaven’, is te lezen in het programma.

Marathonuitzending RTV Katwijk voor Kids Say No groot succes De twaalf uur durende marathonuitzending van RTV Katwijk en de Stichting Kids Say No van afgelopen zaterdag leverde maar liefst € 2.800,- op. Dat bedrag kan nog verder oplopen, omdat de opbrengst van de sms’jes nog niet is verwerkt in dat bedrag. De organisatoren kijken tevreden terug op de uitzending. Veel mensen gaven gehoor aan de oproep om langs te komen in de studio voor het indienen van een verzoekplaatjes en een gift. Bij de veiling was er vooral belangstelling voor de gesigneerde PSV-bal. De luisteraars en organisatie hadden vooral waardering voor de gesprekken met de mensen die uit eigen ervaring over misbruik en mishandeling van kinderen konden vertellen. Indrukwekkend was het interview met een moeder van wie haar dochtertje van vijf jaar slachtoffer was van seksueel misbruik. Het openhartige gesprek met de ouders van Milly Boele, het 12-jarige meisje uit Dordrecht dat 10 maart 2010 vermoord werd door haar buurman Sander V, liet diepe indruk achter. Het echtpaar Boele overhandigde tijdens de uitzending de knuffels die zij ontvingen tijdens de stille tocht van Milly aan Stichting Kids Say No. ’Op die manier weten we dat de knuffels een goede bestemming krijgen, omdat deze nu via Kids Say No bij kinderen te-

recht komen die misbruikt/mishandeld zijn’, aldus mevrouw Boele.

Uitstekende mix Het twaalf uur durende programma waarin gesprekken met gasten, deskundigen, verzoekplaten en livemuziek elkaar afwisselde bleek een uitstekende mix om aandacht te geven aan het moeilijke onderwerp kindermishandeling en -misbruik. Veel mensen leefden mee en er waren veel telefonische reacties en emails met steunbetuigingen voor al die mensen die geheel belangeloos meewerkten.

informatie te vinden. Ook op de website www.stichting-kids-say-no. nl is meer informatie te vinden en zijn nog enkele veilingen open. Verder kunt u voor meer informatie en opmerkingen terecht bij Anita Laterveer; tel. 06-23300843, e-mail: mail@stichting-kids-say-no.nl.

De organisatoren zijn heel erg blij met het bedrag dat de marathon opleverde, maar meer nog over de medewerking van heel veel mensen. Mede dankzij de intensieve voorbereiding resulteerde dit in een uitstekend programma met een hoge dosis voorlichting. Zij hopen dat veel luisteraars en tv-kijkers op die manier aanknopingspunten vonden om het misbruik en de mishandeling van kinderen in de toekomst beter te signaleren en terug te dringen. Op de website van RTV Katwijk www.rtvkatwijk.nl is de uitzending terug te beluisteren en meer

Vandaag onderzoek fietsroutes

FOTO: PR.

Het CDA stelt voor, om de eindtijden op het Strandplein met een halfuur per dag te verlengen. Dat gaat de VVD nog niet ver genoeg. Stegmann: ’Laat het onderscheid tussen volks- en regulier feest vallen en stel alles vast volgens de volksfeesten’. Wienen reageert verbaasd. ’Ik kan niet geloven, dat u dit serieus meent.’ ’Dat menen we wel serieus.’ ’Nou, als daar een meerderheid voor is, krijgt u ook veel klachten over overlast.’ Wienen doet vervolgens weer een toezegging. Om te kijken hoe om te gaan met evenementen op het Strandplein tot het nieuwe plein gerealiseerd is. ’Ik zal er opnieuw naar kijken vanwege de wens vanuit de commissie.’ De harde woorden die door verschillende partijen aan het begin van de discussie aan zijn adres zijn geuit, lijken dan al weer vergeten.

Wat te doen met natuur- en milieueducatie? Het staat al jaren op de begroting van de gemeente en net zolang worstelt het college van burgemeester en wethouders met die vraag. Een natuur- en milieueducatief (NME-) centrum, zoals ooit de bedoeling was, is er nooit gekomen.

Ron Lindeman zingt een liedje over het vermoorde meisje Milly Boele na het interview met haar ouders.

De gemeente houdt vandaag tot 19.00 uur een onderzoek naar fietsroutes. De gemeente wil graag weten waar fietsers vandaan komen en waar zij naartoe willen. Die informatie is nodig om te bepalen waar Katwijk fietspaden mist en waar nieuwe fietsroutes zijn gewenst. Op acht plekken staan de onderzoekers klaar om de mening van de fietsers te peilen. De onderzoekers zijn te herkennen aan oranje hesjes en een bord dat de Fietsenquête aankondigt. Die locaties zijn: onder het viaduct Hoorneslaan-Ambachtsweg, op de Rijnsburgerweg/Heenweg, nabij Noordwijk, onder de Roversbrug en op het Biltpad, op de Sandtlaanbrug en op de fietsbrug tussen ’t Heen en Rijnsburg, aan het einde van de Ververstraat.

Het college gaf in oktober vorig jaar, in de zoveelste nota over natuur- en milieueducatie, aan om op dezelfde voet door te willen gaan met het aanbieden van NMEprojecten. Dat zijn bijvoorbeeld de Zeelessen, afvallessen, opruimacties en uitbreiden en versterken van het Natuur Ontdekkingspad te Panbos. Ook wil het college Katwijkse basisscholen stimuleren zelfstandig activiteiten op te pakken in het kader van natuur- en milieueducatie. De politiek is daar niet tevreden mee, en de raadsleden Leen van den Oever (CDA) en Hans Vingerling (GemeenteBelangen) stelden daarom voor om zelf met een voorstel te komen. Die notitie van twee Aviertjes onder de welluidende titel NME 2.0.lag vorige week woensdag ter bespreking in de commissie Ruimte. De collega-raadsleden hebben veel waardering voor de inspanningen van de twee. Niets dan lovende woorden, al vindt PvdA-fractievoorzitter Nelly Smits de eerste

pagina getuigen van een ’hoog blabla-gehalte’. Die eerste pagina gaat vooral over thema’s, context en doel; op pagina twee gaat het over Katwijk en staan er aanbevelingen. De commissie steunt die aanbevelingen, waarin de gemeente de rol van stimulator op zich moet nemen en geen verdere initiatieven meer moet nemen. Die moeten maar bij scholen vandaan komen of andere organisaties. De gemeente stelt daarvoor per initiatief een bedrag beschikbaar van bijvoorbeeld maximaal 1000 euro. Raadslid Gerard Mostert jr. van de ChristenUnie spreekt van een ’goed plan om de creatieve knobbel van de leerkrachten op die manier te stimuleren’. Wethouder Thijs Udo vindt het initiatief ook lovenswaardig, maar laat vervolgens weten dat er weinig is te besteden. In het bezuinigingsprogramma ’Scherp aan de Wind’ is besloten om met ingang van dit jaar 30 duizend euro te bezuinigen op NME-activiteiten. Er was 50 mille beschikbaar, dus blijft er nog 20 duizend euro over. ’En we hebben vaste lasten van ongeveer 13.500 euro. Daar kunnen we niet zomaar vanaf’, maakte Udo duidelijk. Dat zijn kosten voor de informatieborden langs strand en Panbos, het Natuur Ontdekkingspad in het Panbos en de Zeelessen. Blijft er nog slechts 6.500 euro over, berekende de wethouder even snel. Daar hadden Van der Oever en Vingerling blijkbaar geen weet van bij het opstellen van hun notitie, gezien de verbaasde uitdrukkingen op het gezicht. Zoveel inspanning voor zo weinig geld? De commissieleden willen van de wethouder weten of die vluchtige berekening wel klopt. Hij zegt toe daar in een volgende commissievergadering op terug te komen. Wordt vervolgd.

Raadsleden blij met nieuw plan naast jachthaven

’Mooie wijk met goede uitstraling’ De gemeente heeft voor het braakliggende gebied tussen de jachthaven en Industrieweg, bij de gemeente Haven fase 3b) een nieuw bouwplan laten maken. Er komen geen 225 appartementen, maar 71 laagbouwwoningen en 58 appartementen. Vishandel Schuitemaker krijgt er ook een nieuwe plek, aan de rotonde op de hoek Rogstraat-Industrieweg.

gerling van GemeenteBelangen, in vergelijk met het vorige plan voor 225 appartementen. Dat vindt ook Klaas Jan van der Bent, die zich wel afvraagt of alle financiële risico’s zijn afgedekt. VVD’er Michael Pijnenburg noemt het een ’mooi plan op een mooie plek’. Hij vraagt zich af of de door het college genoemde ’ambitieuze planning’ misschien een voorschot is op mogelijke vertraging.

De nieuwe opzet voor dat gebied is het gevolg van de kredietcrisis, ineenstorten van de woningmarkt en alles wat daarmee te maken heeft. Uit onderzoek van de gemeente blijkt met name de interesse voor appartementen minimaal en verkoopbaarheid van eengezinswoningen beter. Vandaar dat de gemeente de massale appartementencomplexen op de braakliggende bouwlocaties aan de Industrieweg en het Prins Hendrikkanaal heeft ingeruild voor eengezinswoningen.

Zorgen zijn er wel over het aantal parkeerplaatsen. Het plan gaat volgens Van der Bent uit van de oude parkeernorm van 1,4 parkeerplaats per woning, terwijl de gemeente de norm bij nieuwbouwplannen heeft bepaald op 1,9. ’Als we dat steeds doen, blijven we parkeerproblemen creëren.’ Wethouder Daan Binnendijk onderschrijft die conclusie, maar er is volgens hem geen andere mogelijkheid. ’We moeten woekeren met de ruimte. Meer is niet mogelijk.’ Bovendien is er in het nieuwbouwplan rekening gehouden met 80 parkeerplaatsen langs de walkant voor de jachthaven en zijn er ook nog parkeerplaatsen bij de bank. De wethouder verwacht geen parkeerproblemen in de nieuwe wijk, hooguit op mooie dagen als veel booteigenaren een vaartocht gaan maken.

Gisteravond werd in het gemeentehuis een informatieavond gehouden voor omwonenden en andere belangstellenden voor Haven fase 3b. De reacties op die avond komen te laat voor deze krant. De politiek is in ieder geval wel blij met de nieuwe opzet, bleek vorige week woensdag in de vergadering van de commissie Ruimte. ’Een mooie wijk met een goede uitstraling’, zegt Jan van der Plas van de SGP. Hij vindt alleen het appartementengebouw langs de Rogstraat wat ’fors’ overkomen. ’Veel beter’, stelt Hans Vin-

Steun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

SCHERPE JANUARI AANBIEDINGEN!!! Vers van het mes!! Jonge romige kaas.........................................................................500 gram 30+, alle soorten ..............................................................................500 gram Smeuïg belegen boerenkaas.................................................500 gram Onze bekende verse Hollandse kipfilet, A-kwaliteit ...................................................................................................... kilo

3.99 4.98 5.49 5.49

75 Boterhamworst..................................... 100 gram 99 Schouderham........................................ 100 gram 49 Eiersalade.............................................. 100 gram 99 Grillham .......................................................... 100 gram 75 Cranberry paté................................. 100 gram 59 Saks...................................................................... 100 gram

0. 1. 0.

Elke dag vers uit de grill: Borrelsticks .............................................................................................. 500 gram Sushi cheese ........................................................................................... 150 gram Franse kaasjes .......................................................................................... 3 stuks

0. 0. 1.

2.95 1.69 5.00

Scheffer versmarkt

Melkweg 165 (ingang Lidl) 2221 NP Katwijk. Tel. 4033499

www.schefferversmarkten.nl


OPRUIMING 20%

10%

40%

30%

50% SMEDERIJ 2 T (0252) 37 09 49 SMEDERIJ 12 T (0252) 21 36 80 2211 SM NOORDWIJKERHOUT WWW.TURK-ROOF.NL INFO@TURK-ROOF.NL

n, , en pe ers el ap ht eub e k uc m kt nl in aa oo le m kr n k ge n, s e nd ete gel Ha pvo pie s lam een, log ha

50% KORTING OP DE GEHELE WINTERCOLLECTIE

NG I M I U R OP dinsdag NU OO K TUSSEN DE MID DAG OPEN! Openingstijden:

ma. 13.30 - 18.00 uur di. 09.30 - 18.00 uur wo. 09.30 - 18.00 uur

do. 09.30 19.00 vr. 09.30 za. 09.00

- 18.00 - 21.00 - 18.00 - 17.00

uur uur uur uur

FIRST MAN

SCHUITEMAKER

M O D E M E T K A R A K T E R Princestraat 22 - 2225 GB KATWIJK AAN ZEE Tel. 071 - 407 77 97

Van ari 17 janu t/m ag zaterd ari 28 janu

YKRJHQGRUSVWUDDWÂ&#x2020;N[ZDVVHQDDU W Â&#x2020;I LZZZOLJKWGHVLJQYDQORHQHQQO HLQIR$OLJKWGHVLJQYDQORHQHQQO


DE KATWIJKSCHE POST

Als buspassagier ben ik tegen fietsers in de voorrang. CU-raadslid Gerard Mostert jr. Het openbaar vervoer brengt je van een plek waar je niet bent naar een plek waar je niet naartoe wilt op een tijd dat je er niet wilt zijn. VVD-raadslid Michael Pijnenburg. Ik zou niet weten hoe een bus er van binnen uitziet. SGP-raadslid Jan van der Plas. Het is pas echt een feest wanneer de omwonenden ook tevreden zijn. Wouter-Jan Vroegindeweij (SGP) over evenementenbeleid. Ik baal er van, dat de indruk gewerkt wordt dat er vanuit dit huis niet meegewerkt wordt aan evenementen. Burgemeester Jos Wienen over evenementenbeleid. We hebben wel eens evenementenbier overwogen, maar mensen die er meer verstand van hebben, zeggen dat het niet werkt. Het is aangelengd water. Burgemeester Jos Wienen. Vroeger hadden we burgemeester Van Wouwe die er in zijn auto met een bom vandoor ging. Jan Haasnoot (PvdA) over opruimen explosieven op vliegkamp.

Vogels tellen in eigen tuin Dit weekend is het weer tijd voor de Nationale Tuinvogeltelling. Vogelbescherming Nederland organiseert dit jaarlijkse grootse evenement in het weekend van 21 en 22 januari, in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Deelnemers worden gevraagd een half uur lang alle vogels in de tuin of op het balkon te noteren. Meer informatie op www.vogelbescherming.nl.

Het Instituut Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam start deze maand een onderzoek naar leren en geheugenprocessen bij volwassenen. Hiervoor zijn wij op zoek naar deelnemers die 50 jaar of ouder zijn. Voor uw deelname ontvangt u € 10,- en eventueel gemaakte onkosten voor uw deelname zullen worden vergoed. Het onderzoek gaat over leren en geheugenprocessen bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Onderzoeken tonen aan dat denkvermogens die met leren en geheugen te maken hebben, gedurende de hele levensloop veranderen, dus ook tijdens het ouder worden. Het heersende idee over oudere volwassenen is dat dit denkvermogen afneemt en dat daarom het vermogen om nieuwe dingen te leren en onthouden verslechterd. Hoewel er zeker verschillen zijn gevonden tussen oudere en jongere volwassenen in hoe informatie wordt verwerkt en onthouden, hoeft dit niet persé te betekenen dat dit door een afname in het denkvermogen komt. Het zou kunnen dat de manier waarop iets wordt

uitgelegd sterk van invloed is op prestatie. Bijvoorbeeld, wordt iets uitgelegd met alleen tekst, of tekst met plaatjes, video’s enz. Er zijn dus verschillende manieren om iets uit te leggen en het zou kunnen dat de beste manier van uitleg voor oudere volwassenen verschilt van die voor jongere volwassenen. Daarom is het erg belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe denkvermogens bij het ouder worden veranderen, en daar rekening mee te houden in hoe informatie wordt aangeboden. In dit onderzoek zult u video’s gaan bekijken en puzzels op de computer oplossen. U zult hierin worden begeleid door onderzoekster Kim Ouwehand, dus grondige kennis van computergebruik is niet nodig. Het onderzoek vindt plaats bij Stichting Welzijn Ouderen KRV, Schimmelpenninckstraat 10, te Katwijk aan Zee (locatie Kwadrant). Indien uw interesse is gewekt, bent u van harte welkom om deel te nemen aan dit onderzoek. Als u wilt deelnemen of eerst nog wat meer informatie wilt ontvangen, kunt u een email sturen naar ouwehand@fsw.eur.nl, of bellen naar 06-41519545.

Donderdagmorgen 26 januari

Mindfulness yoga en meditatie bij K&O K&O Katwijk start op donderdagmorgen 26 januari een Mindfulness yoga. In deze cursus wordt een combinatie gemaakt van ademshalingsoefeningen en mindfulnessmeditatie. Men leert gevoelens te accepteren, zowel positief als negatief, zonder te oordelen. Mindfulness brengt je in het hier en nu. Tijdens de lessen krijg je concrete handvatten om gedachten los te laten. Zo krijg je uitleg over het

Fraaie zonsopkomst

Waardering voor inzet vrijwillige brandweer

omgaan met piekergedachten en emoties. Ook staan we erbij stil hoe je deze ontspanning toe kunt passen in het dagelijks leven. Het accepteren van emoties geeft rust en ruimte. Start donderdag 26 januari 10.4512.00 uur. € 60,- voor 8 lessen. Info: K&O aan de Sluisweg 16, Katwijk, tel.071 4016 400 van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur, of zie de website: www.kenokatwijk.nl.

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bij de brandweer werd stilgestaan bij de inzet van de vrijwillige brandweermannen en -vrouwen. Alle brandweervrijwilligers - en hun partners - werden bedankt voor hun inzet door brandweercommandant Bas de Leeuw en burgemeester Jos Wienen.

le Brandweer verloopt goed en 2012 wordt voor de brandweer een mooi jaar vanwege de geplande aanschaf van nieuwe blusvoertuigen. Volgens de jaarlijkse traditie zijn een aantal vrijwilligers gehuldigd die een jubileum te vieren hebben vanwege hun dienstverband. Het gaat om: 10 jaar: Klaas de Jong, Post Rijnsburg, Peter Deelstra, Post Valkenburg, Jan vd Berg, Post Valkenburg en Gerrine Hoevenagel, Post Katwijk. 121/2 jaar: Mark Jan de Vries, Post Valkenburg, Hans v.d. Nagel, Post Valkenburg, Gerrit Guijt, Post Katwijk, Arjen Houwaard, Post Katwijk, Marco Meijvogel, Post Katwijk, Arie van Rooijen, Post Katwijk.

De brandweer in onze gemeente is in 2011 632 keer uitgerukt, bijna net zo vaak als in 2010 (631 keer). Het aantal loze meldingen bij automatische brandmeldinstallaties is afgenomen met 30%. Dit is de verdienste van de gemeentelijke preventambtenaren die bedrijven en instellingen hebben bezocht om voorlichting te geven over het gebruik van automatische brandmeldinstallaties. Ook de inspanningen van de gebruikers hebben ervoor gezorgd dat het aantal meldingen is gedaald.

Op 7 februari

Cursus huidverzorging en make-up bij K&O Katwijk

Hoekstra, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Piet Kuijt, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Dennis de Mooij, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Arjan v.d. Zwart, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Bastiaan Roos, Rijksdiploma Brandwacht, Cees van Egmond, Rijksdiploma Officier van Dienst en Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Corné de Zwart, Rijksdiploma Onderbrandmeester, Gerrine Hoevenagel, Rijksdiploma Onderbrandmeester, Peter Deelstra, Certificaat Brandweerchauffeur zwaar, Pieter Freke, Certificaat Repressie Onderbrandmeester Burgemeester Wienen bedankt Janine van der Bent voor haar inzet bij de brandweer die zij, na 15 jaar, gaat verlaten.

Zeedienst zingend geloven In de Triumfatorkerk wordt zondag 29 januari om 18.30 uur in het kader van zingend geloven een zeedienst gehouden. Deze dienst staat geheel in het teken van de zee, met liederen van en over de zee. Voorganger is ds. J.G. Luinstra. Het thema is: ‘Vissers zonder haven?’. De organist/pianist is als vanouds Rob van Efferink. De bekende mannenzanggroep SION, onder leiding van Aldert Jan van Duijn, zal hieraan medewerking verlenen. Na afloop gelegenheid tot napraten met koffie en… etc. U bent allen hartelijk welkom en nodig anderen uit om met u mee te gaan, want het belooft een bijzondere dienst te worden, waarin heel wat gebeurt!

De burgemeester roemde de totale gemeentelijke brandweerorganisatie en prees de vrijwilligers die altijd klaar staan. Hij heeft zelf ook een pieper zodat hij bij grote calamiteiten ook opgeroepen kan worden. Dankbaar voegde hij er aan toe blij te zijn dat zijn pieper niet zo vaak ging als die van ‘onze’ vrijwilligers. Burgemeester Wienen bedankte ook de partners van de vrijwilligers. Zij spelen een belangrijke rol; zij maken het mogelijk dat de brandweervrijwilligers hun belangrijke taak voor de gemeenschap kunnen blijven uitoefenen. De samenwerking met de RegionaSteun het Genootschap ’Oud Katwijk’. Geef u op als lid à € 10,00 per jaar. Katwijks Museum, telef. 4013047.

De Leidse Bakker geeft als reclame: Roomboter appelmeisjes

Massagecursus bij K&O

5 stuks € 3,95 + 1 GRATIS ERBIJ

Ovenverse witte bollen of puntjes 10 stuks € 2,10

Alle soorten schnittetaartjes Zoek uit € 3,95

Grote eierkoeken per stuk € 0,40 Nu 6 stuks € 2,10

FOTO: JOHN VAN PARIDON

K&O Katwijk start op woensdag 8 februari een massagecursus. Tijdens de cursus leren de deelnemers een aantal basistechnieken waarmee aan het lichaam een volledige massage gegeven kan worden. Bovendien maken zij kennis met diepe spier- en weefselmassage. Massage heeft betrekking op aanraken en aangeraakt worden. Alle handelingen hebben tot doel om de persoon te laten ontspannen, waardoor de aandacht van de dagelijkse beslommeringen wordt verdreven en een gevoel van welbehagen ontstaat. Het geeft ruimte voor ontdekking, voor voelen en ervaren hoe het met je is. Massage helpt lichaam en geest te ontspannen. Masseren is vooral een gevoelsmatige bezigheid Zowel beginners als mensen met massage ervaring zijn welkom. Cursus massage, woensdag 8 februari, 20.00-22.00 uur, deelname € 60,- voor 6 lessen, extra kosten: € 8,- voor syllabus.

15 jaar: Klaas Jonker, Post Katwijk, Cees Wolthaus, Post Katwijk, Patrick Karregat, Post Rijnsburg, Marcel Verhoef, Post Rijnsburg. 20 jaar: Peter Maagdelijn, Post Katwijk, Harm v.d. Weijden, Post Katwijk. 25 jaar: Cor Rijnsent, Post Katwijk. 30 jaar: Rob Pennock, Post Katwijk. De volgende vrijwilligers werden genoemd, omdat zij door studie nog een certificaat of diploma’s behaald hebben. Het gaat om: Bert v.d. Bent, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Krijn van Dijk, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Jaap de Jong, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Erik Ferrari, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Bob Groene, Rijksdiploma Brandweerchauffeur, Jack

Huldiging

FOTO: PR.

K&O Katwijk organiseert op dinsdag 7 februari een cursus van twee lessen huidverzorging en make-up. In deze cursus leert men alle vaardigheden voor het aanbrengen van een perfecte make-up. Ook worden de nieuwste trends en omgaan met kleuren behandeld. De eerste avond wordt het reinigen en verzorgen van de huid behandeld en de tweede avond het aanbrengen van make-up en gebruik van de juiste kleuren. Er wordt gewerkt met producten van Ici Paris. Start dinsdag 7 februari 19.3021.30 uur. De kosten zijn € 25,voor twee lessen. Info: K&O Katwijk, Sluisweg 16, Katwijk, tel. 071 4016 400 van maandag t/m vrijdag 10.00-12.00 uur, of via de website www.kenokatwijk.nl.

Heeft u een mooie, bijzondere of opvallende foto voor deze rubriek? Stuur ’m op naar redactie@katwijkschepost.nl onder vermelding van uw naam en een korte toelichting.

FOTO: PR

Rubriek van opvallende quotes.

Universitair onderzoek onder Katwijkse ouderen

FOTO: IRENE VAN DER PLAS

Doe eens normaal man

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 11

Vroege lente Op de boerderij van John van Paridon aan de Wassenaarseweg is vorige week een drieling geboren bij een schaap. Zo’n drieling is voor Van Paridon niet zo bijzonder. ‘Wel dat het in januari is geboren. Ik heb het in ieder geval nog nooit meegemaakt.’ De meeste schapen lammeren in maart.

Alle soorten luxe brood Zoek uit € 1,45

MarktMerk Boeren Meshanger Middenin de Flevopolder ligt boerderij ‘De Polderzoom’ van boer Art van Wees. Al twee generaties lang bereidt de familie deze unieke kaas volgens traditioneel recept. Een echt ambacht, want de kaas wordt dagelijks met de hand bereid. Komt u gerust eens proeven!

Roomboter grote Valentijn sterkoeken met chocola 500 gram € 2,95 Nu 2e zak € 1,00

OP = OP

Iedere vrijdag staan wij op de Katwijkse markt.

Nú per kilo

9,95

geldig 20 en 27 januari 2012 - op de markt in Katwijk


nu nog een huis...

Allure Bouw b.v. Argonstraat 3 7463 PD Rijssen

t 0548 – 80 19 80 f 0548 – 80 19 55

info@allurebouw.nl www.allurebouw.nl

Allure Bouw heeft tevens een vestiging in Alblasserdam.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 13

EERBETOON AAN FOTO’S: PR.

Krijn Giezen

Detail lappenkleed.

Laarzenknechten.

Krijn Giezen (1939-2011), geboren in Noordwijk aan Zee, maar meer thuis in het vissersdorp Katwijk, tussen de beroepsvissers, het fascineerde hem. Hij kreeg er eind jaren 60 zijn atelier, de bovenruimte van een oude rederijschuur waar netten werden gerepareerd, geboet, vandaar de naam de Boetzolder. Hij fietste elke dag heen en weer van Noordwijk naar Katwijk; en hij ging minimaal één keer per jaar met de vissers mee naar zee. Giezen studeerde tussen 1956 en 1961 aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag. Hij voelde zich met hart en ziel schilder, een impressionist. Hij was weg van Monet, maar ook van de kunstenaars die rond 1900 in Katwijk hadden gewerkt. Giezen maakte aquarellen en olieverfschilderijen, maar hij vond het linnen op spieraam toch te statisch. Totdat een medeleerling hem wees op de Spaanse kunstenaar Antoni Tapiès (1923). De werken van deze kunstenaar inspireerde Krijn tot het gebruik van oude lappen en gebruikte kledingstukken, vooral jeans, in zijn eigen werk. Het werd een soort Nieuw Realisme. Giezen studeerde af met wandkleden, waarvoor hij van Pulchri Studio de Jacob Marisprijs ontving in de categorie schilderkunst. In Katwijk ging Krijn door met het gebruik van ander materiaal dan het schilderlinnen: zeildoek, touw, paardendekens en leer gebruikt hij voor zijn werken. Tussen de middag ging hij vaak een visje eten bij de naastgelegen Rokerij Schaap van Jaap van Duijn, beter bekend als ‘De Krul’, vanwege de houtkrullen op de vloer van de hangen - de ruimten waarin de haringen werden gerookt. Dat ook de Katwijkers hem in hun hart sloten getuigen de vele opdrachten die hij van Katwijkse bedrijven kreeg. Zo maakte hij inpakpapier voor Vishandel Schuitemaker, waarop je meteen kon zien hoe je haring schoon moest maken. Hij maakte het bedrijfslogo en een grote metalen haring op de gevel van het pand aan de Rederijstraat. Schuitemaker en Giezen werden vrienden. Voor de Katwijkse rederij Parlevliet maakte Krijn elk jaar een kalender waarin hij zowel fotografie en zijn eigen handschrift als typografie gebruikte. In Katwijk ontstonden ook werken rond het roken van vis. De eerste serie is ontstaan als object trouvée. Krijn vond overal diverse soorten rookoventjes, waar hij foto’s van maakte. Die serie was in 1976 te zien op een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag die de serie uiteindelijk aankocht. Later ging hij zelf rookoventjes maken van metaal. Naast de rookoventjes maakte Krijn ook een visgrill in de vorm van een vis, die zowel horizontaal als verticaal is te gebruiken. Giezen werkte graag samen met vaklui, ambachtslieden om oude technieken in zijn werken te kunnen toepassen. Technieken als knopen en nettenboeten resulteerde ondermeer in een tas gemaakt van een gebreid vissersnet. De tassen werden met de hand gemaakt door de Katwijker Leen Vooys. Om die oude technieken en handelingen niet te laten verdwijnen en om te laten zien dat het allemaal niet zo heel moeilijk is maakte Krijn graag handleidingen - onder het mom van ‘Gewoon zo doe je dat!’ En voor de Nederlandse Vissersbond maakte hij een functioneel cadeau - een duurzaam visje van hout, waaraan vissers hun laarzen kunnen afvegen. De tentoonstelling is nog te zien tot en met zaterdag 18 februari.

Handleiding voor roken van vis.

Loggerbom KW 25.

‘Mijn werk is niet spraakmakend, maar dagelijks/gewoon’

Vogel van strandhout.

Portret, gemaakt van gevonden sportschoen op het strand.

Ontwerp voor rookoventjes.


g n i t r o k

Abonnee S:

ON

RTO OP VE

E PA D N A V

G N I T R O K 0%

2

c i s a b x o n i L p o . n e k k u r k r u e d rvs

G

Deze week

tw AV Ka 5 2 2 2 6 aat 10 -401713 r t 1 s 7 k 0 j : i x d s Fa Burger 074605 elhout.nl 4 1 7 0 . Tel eijvog www.m

Valkenburgseweg 50 (071) 4086657 Zwaaikom 12 Katwijk (071) 4015844

EXTRA bij de overlock-actie: 4 klossen overlock-garen t.w.v. â&#x201A;Ź 10,-

GRATIS

AFLEVERKOSTEN

2e kopje koffie

t.w.v. â&#x201A;Ź 295,- bij aankoop van een occasion

GRATIS!

Den Hollander Badstraat 7 - (071) 4014617

10% korting op vitaminen en mineralen (geldt niet op de lopende acties)

Bij aankoop van kinderkleding vanaf â&#x201A;Ź 50,EEN KLEURBOEK CADEAU! Haven 5 - (071) 4014654

VAN DUYN

10% KORTING

TWEEWIELERS

Sluisweg 58 - (071) 4012238

Shell De Jong

Koningin Julianalaan en Rijnmond Tel. (071) 4028554

20% korting op waskaart 1 Ambachtsweg 7a (071) 4081497

10% KORTING op geboorte- en trouwkaarten

De Jongâ&#x20AC;&#x2122;s

Kon. Julianalaan 1 - (071) 4028554

10% korting op accessoires

Met kortingspas

â&#x201A;Ź

11.00

Voorstraat 21 2225 EK Katwijk 071-401 22 94 www.banketbakkerijkrijnverdoes.nl

op vertoon van uw pas:

5% KASSAKORTING Pronk & Van Leeuwen Ambachtsweg 20c (t.o. Karwei) (071) 4031986 www.penl.nl

Kortingspashouders ontvangen bij hun aankoop

EEN GRATIS ONDERHOUDSSET voor hun meubelen!

Hooge Krocht 33 (071) 4012204

GRATIS DAGPAS t.w.v. â&#x201A;Ź 15,-

5% extra KORTING op tegels en sanitair

www.meijvogelsanitair.nl

Wassenaarseweg 15 (071) 4029672

op alle laminaatparket

Bij aankoop van een kostuum 1 paar sokken

GRATIS

Voorstraat 31-33 - (071) 4016422

10% KORTING OP ALLE STOFZAKKEN OP VERTOON VAN DE KORTINGSPAS

A

ntree

KRALEN

Bij aankoop van 5 zakjes glaskralen

1 zakje glaskralen GRATIS

HOUT

A. Schoonenberg Zuidstraat 3 - (071) 4014493

10% korting op tafelzeilen

op Linox basic rvs deurkrukken

aan keukenaccessoires

(t.w.v. â&#x201A;Ź 18,95) Geheel vrijblijvend zonder enige verplichting.

10% korting Dames- en herenkapsalon Duinstraat 9 (071) 4016148

Met uw kortingspas:

20% KORTING OP ALLE KLEURBEHANDELINGEN

Zuidstraat 65, (071) 4071668

bij aankoop van een nieuwe fiets

5% korting (op vertoon van uw kortingspas)

Industrieterrein â&#x20AC;&#x2DC;t Heen Ambachtsweg 11 Katwijk Tel. 071-4033179

WORKSHOP INTERIEURSTIJLEN Nu: â&#x201A;Ź 25,- (normaal â&#x201A;Ź 37,50) info: www.trendhopperkatwijk.nl Rijnstraat 68 071-4080226

â&#x201A;Ź 2,50 introductiekorting en 10% korting op vervolgbezoek

15,4â&#x20AC;? Notebooktas in div. kleuren, nu (i.p.v. 9,95)

Zwaaikom 11 - (071) 4084617

natuurstenen aanrechtbladen, wastafels, tuintafels 5% KORTING op vertoon van uw kortingspas.

7,95

Schilders-, glas en afwerkingsbedrijf

Cor van Rijn 06-44162455 ook voor kleinschalig totaal-onderhoud

220% KORTING OP ALLE MATERIALEN

www.corvanrijn-uwvakschilder.nl

Heerenweg 6a 12 (t.o. kringloopwinkel) Katwijk tel. 071-4032044 www.aventurijn-natuursteen.nl

Nicoâ&#x20AC;&#x2122;s Fietsplus

Gratis onderhoudsset

Strandset v.a. â&#x201A;Ź 59,90

Alle dameshorloges

GRATIS

ultieme herstelkuurbehandeling van Lâ&#x20AC;&#x2122; anza

Haven 7 - (071) 4013882

Badstraat 11 Tel. 071-4013284 ,BUXJKLBBO;FF XXXKVXFMJFSQBSMFWMJFUOM

Uw specialist in Design Keukens! WAARDECHEQUE VAN â&#x201A;Ź 250,-

na aankoop artikel (excl. aanbiedingen)

Burgersdijkstraat 10 (071) 4074605

20% korting

"NCBDIUTXFHr"-,BUXJKL Tel. 071-4026910 Bij aankoop van een complete keuken ontvangt u een

Waardebon van 5% korting

EN SIERADEN SHOP

Pr. Hendrikkade 42 - 06-41250395

Blekerstraat 26 (071) 4023615

10% korting op het starterspakket van het SANA-SLANK proteĂŻnedieet

Annastraat 18 - (071) 4012271

Hamburgers 5 halen 4 betalen Achterweg 12 - (071) 4030911 www.bergkat.nl

GRATIS opbergtas Bij aanschaf notebook!! Princestraat 9 (071) 4013003

15% korting op alle zonnebrillen $MFJKO%VJOQMFJOr"9,BUXJKLr www.studioknipperiecleinduin.nl

Pijnloos en veilig ontharen 10% korting op IPL-behandelingen

floralaan 2P rijnsburg www.antree.nl

meubels & woonaccessoires

op exclusieve sieraden

Santina Art

Wassenaarseweg 71a (071) 4016905

op alle kamerplanten

20% korting

de KA TWIJK e KAT WIJKSSCHE PO CHE P ST OST

IngrediĂŤnten: spek, kaas, rode ui, champignons, tricolere, paprika en mais

Sunshine

Pr. Hendrikkade 63 06-19844403

Voorstraat 50 - (071) 4013433

Maandpannenkoek Beslagkom:

Willem Barentsz

10% op alle jeans Schoonheidssalon

Voorstraat 66 (071) 4016537

10% KORTING OP UW BRAADPAN

Kennismakingsaanbieding!!

20% korting

VLOEREN|TEGELS|SANITAIR

De Porseleinkast koken, tafelen, cadeaus

Varkevisserstraat 277 - 071-4015102 www.edwinminnee.nl

Autobedrijven

op alle watersportartikelen

Princestraat 31 (071) 4071491

Ambachtsweg 24a /!#!*+1!- !))5/2%&'5     www.denachtwachtkatwijk.nl

Bij aankoop van een kussen    

mail

DIGITALE NIEUWSBRIEF?

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen en acties? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief op www.katwijkschepost.nl WĂŠl ingeschreven maar geen bevestiging ontvangen? Mail dan uw adresgegevens naar nieuwsbrief@katwijkschepost.nl

Aanbiedingen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Profiteer nu bij

Bij aankoop van een nieuwe fiets een tas of kilometerteller GRATIS.

M E I J OG E L

â&#x201A;Ź 2,49 Mild Bio â&#x201A;Ź 2,69 DecafĂŠ â&#x201A;Ź 2,59

Emmaplein 25 (071) 4076240

GEEN

Zwaaikom 3, Pr. Hendrikkade 071 407 8007

AANBIEDING KOFFIE:

Roodmerk

10% korting

ijk ZH

Lijnbaanstraat 4 06-53678972

Achterweg 25 (071) 4023610 Voorstraat 36b (071) 4078168


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 15

KP

een loet

KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF- KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP CURSIEF - KP

cursief

De lessen van De Coligny De raadscommissie welzijn maakte zich vorige week - terecht - druk over allerlei problemen rondom plan De Coligny. De gemeente heeft een miljoen euro extra moeten betalen, de verhoudingen met het schoolbestuur van de praktijkschool zijn ’ernstig verstoord’ en in een gemeentelijke nota krijgt de projectontwikkelaar de zwarte piet toegespeeld. Voor verschillende politieke partijen reden om aan te dringen op een extern onderzoek om boven water te krijgen wat er nu allemaal fout is gegaan. Welnu, hieronder volgt dat externe onderzoek. Gratis en voor niets.

Camper mag even voor de eigen deur De zomervakantie is nog ver weg, maar eigenaren van campers en caravans kunnen alvast hun hart ophalen. Zij kunnen voortaan legaal hun voertuig voor de deur zetten om in- en uit te laden. Eind deze maand past de gemeenteraad de regels daarover in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan. Volgens de huidige APV mogen eigenaren van dergelijke voertuigen die niet voor hun woning parkeren. Met de aanpassing wordt dat wel mogelijk, ’voor zover deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden’.

Aad Kuyt bij zijn duivenhok.

’Ik ben maar een kleintje hoor’

Duiven van Aad Kuyt vliegen naar Europese top In 2010 greep hij er met zijn duiven net naast, maar op de eerste zaterdag van januari van dit jaar mocht hij in een bomvolle Roda Sporthal in Kerkrade de klanken van het Wilhelmus gelaten over zich heen laten komen. ’Ik dacht dat ik erg nuchter was, maar toch deed het me wel wat. Ik kon zelfs niet eens meezingen’, bekent Katwijker Aad Kuyt openhartig. Door Piet van Kampen De man die al vijftig jaar ’met duiven bezig is’ liet zowel nationale als internationale beroeps duivenmelkers met zijn gevederde vrienden achter zich in de West-Europese Marathon. Er vlogen ruim twaalfduizend duiven mee in de kampioensvlucht. Aad blijft er bescheiden onder, terwijl hij zijn verhaal doet. Maar hij beseft terdege dat het winnen van de West Europese Marathon een absoluut hoogtepunt in zijn lange carrière als pure hobbyist is. ’Vorig jaar versliep ik me toen één van mijn wedstrijdduiven als eerste op mijn platje viel en ik me te laat aan-

meldde’, blikt hij op dat moment terug. ’Maar deze titel compenseert alles’, vertelt hij met gepaste glimlach. De winnende duivensporter legt haarfijn uit hoe deze titel tot stand is gekomen, terwijl de hij grote kristallen trofee en het rood-witblauwe kampioenslint toont. ’Er was ook nog een geldprijsje van € 750,- aan verbonden’. Mooi meegenomen, want deze hobby kost immers een paar duiten. ’De marathon ging over vijf vluchten van boven de duizend kilometer. Vanuit Spanje en Zuid-Frankrijk. De laatste vlucht was vanuit Perpignan in Zuid-Frankrijk en Levi (de winnende duif van de zeven meevliegers en vernoemd naar zijn kleinzoon) scoorde het maximale aantal punten. ’Het beestje vloog 1540 meter per minuut. Het was de snelste duif ooit in West Europa’, prijst Kuyt zijn winner.

Gokken en aanvoelen Momenteel bevolken zestig duiven het hok achter zijn woonhuis. Zorgvuldig selecteert Aad de duiven als zij na ongeveer drie jaar ’invliegen’ rijp zijn voor het grote werk. ’Ik

ben maar een kleintje hoor tussen al die anderen die met vele malen meer duiven er hun beroep van maken’, legt hij uit waarom hij ’maar’ zestig duiven heeft. Maar dat kleintje heeft het hem dan toch maar mooi geflikt. Althans, zijn duiven. Het is een kwestie van gevoel en ervaring welke duiven hij klaar acht om in de verschillende vluchten te worden ingezet. ’Het is en blijft een gok’, maar de gok pakte dit keer goed uit. De gok zit hem hierin dat van ongeacht het aantal duiven dat hij per vlucht inschrijft, er twee ingetekend moeten zijn. Oftewel twee beestjes die meedoen voor de puntentelling van de marathon. De overige vliegen mee voor de nationale punten. Dat Kuyt juist voor de laatste vlucht uit Perpignan Levi als favoriet had ingetekend, bleek een goede keuze. Hoe de vogels blindelings hun weg naar huis terug vinden blijft een groot raadsel. ’Het is een geheim waar nog niemand is achter gekomen’, legt de oude rot in het ’vak’ uit.

Verrassing Aad wist zelf niet eens als eerste dat hij de hoofdprijs had gewon-

nen. Echtgenote Ans die ook meeleeft als de duiven op het thuishonk worden verwacht, pakte de telefoon aan. ’Ja, met Jan Dirk van Egmond. Gefeliciteerd. Je man is winnaar geworden’. ’Waarmee dan?’. ’Nou, van de West-Europese Marathon kampioenschappen’, klonk de stem aan de andere kant van de lijn. Verbouwereerd riep zij Aad aan de lijn en die ervoer het telefoontje als een complete verrassing. Jan Dirk - die ook aan de wedstrijd deelnam en zesde werd - had het goede nieuws in het clubhuis in een periodiek blad met de uitslagen gelezen. Hierin stond ook de naam van plaatsgenoot Hans Knetsch vermeld. Die werd veertiende in het deelnemersveld, waarin de Hollanders tussen onder andere Belgen, Fransen, Duitsers en Engelsen de eerste vijftien plaatsen bezetten. Met maar liefst drie Katwijkers daarbij en de allerhoogste eer voor Aad. Die dus in Kerkrade voor een volle bak in het zonnetje werd gezet. ’Dit overkomt je maar eens in je leven, maar volgend jaar gaan we er weer opnieuw voor. Voorlopig staan we weer op nul’, beredeneert hij nuchter.

Het is eigenlijk heel simpel. Zo simpel zelfs, dat het me verbaast dat de politiek daar niet zelf op komt. Oorzaak: Het komt allemaal door een onvolledig programma van eisen. Dat programma was niet waterdicht en daar is door alle partijen vervolgens flink gebruik (en misschien wel misbruik) van gemaakt. Gevolg: verstoorde verhoudingen. Conclusie: waar er drie kijven, hebben er drie schuld. Eigenlijk had de gemeente al begin 2009 kunnen weten, dat er wat schortte aan het project. Toen werden appartementen in dat plan verkocht via inschrijving door de projectontwikkelaar en de makelaar. Zonder toestemming van de gemeente, want die gaat uit van loting bij verkoop van nieuwbouwprojecten. Nog geen week later stelde het college van burgemeester en wethouders, dat de projectontwikkelaar ’zuiver juridisch ge-

Zo, even evalueren. Wat hebben we nu geleerd? Wat is de conclusie? Dat aan de voorkant duidelijke afspraken moeten worden gemaakt om aan de achterkant problemen te voorkomen. Tegen de betrokken partijen zou ik zeggen: schrijf die conclusie honderd keer over en leer er van. Ik denk dat ik hiermee de gemeente minstens 5.000 euro aan onderzoek bespaar en dat is, denk ik, nog bescheiden. Dat bedrag baseer ik op 16 uur aan gesprekken met de betrokken partijen, plus nog eens 16 uur aan onderzoeken, leeswerk en een rapport in elkaar zetten. Met een uurtarief van 150 uur kom je dan op 4.800 euro. Die resterende 200 euro betreft allerlei onkostenvergoedingen. Echt zeer bescheiden. Te bescheiden. Ik denk dat ik wat lunchafspraken vergeten ben. Hou rekening met een kleine overschrijding van, pakweg, 1.000 euro. Moet kunnen. Bespaar ik de gemeente zelfs 6.000 euro! Niets te danken hoor gemeente. Graag gedaan. Doe er uw voordeel mee. criticaster@katwijkschepost.nl

FOTO: FOTO KRUYT

De Katwijkse raadsfracties hebben burgemeester Jos Wienen vorige week donderdag wat huiswerk gegeven. Op de agenda van de raadscommissie Bestuur stond behandeling van het ’Veiligheidsbeleid 20122016’, maar de commissie geeft dat beleid terug, want de raadsleden zien een groot gemis. ’Er staan nergens prioriteiten, kosten of een tijdpad in’, constateert Rene Slootweg van GemeenteBelangen (GB). ’Dit stuk mist essentiële dingen.’ ’Moeten wij niet doelen en prioriteiten vaststellen?’ ’Wij zijn dik verbaasd over dit stuk.’ De commissie zet kritische kanttekeningen bij dat Veiligheidsbeleid. De raadsleden missen antwoorden op voor raadsleden belangrijke vragen. ’Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mogen die activiteiten kosten?’ ’Van een door de raad vast te stellen beleidsplan mag daarom worden verwacht, dat hierin de prioriteiten, de middelen en de planning duidelijk staan vermeld’, vindt de gemeenteraad. Burgemeester Wienen belooft op korte termijn (een maand of twee) met de gevraagde gegevens te komen. Wel benadrukt hij, dat het relatief goed gaat in Katwijk.

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Huiswerk voor Wienen

zien niet onjuist heeft gehandeld’. Door een foutje is namelijk ’noch in het aanbestedingstraject noch in de hierop volgende contractfase’ vastgelegd dat de bouwer moest voldoen aan de lotingvoorwaarden bij nieuwbouwwoningen. Toen was dus eigenlijk al duidelijk, dat de afspraken niet waterdicht waren.

De vleet wordt gehaald (ca. 1950).

Katwijks Museum, woensdag 25 januari

Filmavond over visserij Wegens groot succes in het recente verleden worden enkele films opnieuw vertoond. Zoals deze film over de visserij, die in december grote belangstelling trok. Die filmavond wordt herhaald op woensdag 25 januari. Het thema is de visserij en het schip ’de Hoop’. De titels van de films zijn: ’HKS de Hoop’, ’Hebben en houwen van de Noord-

zeevisserij’, en ’’t Schot is te boord’. Aanvang: het museum is open om 19.00 uur. Na een voorprogramma start de hoofdfilm om 19.30 uur. De avond eindigt uiterlijk om 21.00 uur. Kaartjes zijn alleen van tevoren te koop aan de balie van het museum. Toegangsprijs is € 3,50, inclusief een kop koffie. Vol = vol.

in het buitenland De redactie van De Katwijksche Post is op zoek naar (voormalige) Katwijkers die in het buitenland wonen en/ of werken. Kent u ook iemand in de familie, vrienden- of kennissenkring die voor deze serie in aanmerking komt en over e-mail beschikt? Laat het de redactie van De Katwijksche Post weten (071 40 916 30 of redactie@katwijkschepost.nl).

Katwijkers staan bekend als honkvaste mensen. Velen geven er de voorkeur aan om in onze kustplaats te blijven wonen. Maar er zijn er ook velen die uitwaaierden over ons land. Weer anderen kozen voor het buitenland, sommigen gedwongen door hun werk, anderen uit vrije wil. In deze serie komen Katwijkers aan het woord die in het buitenland wonen. Het hoe en waarom; ze vertellen het u zelf. Elsbeth van der Plas (29) woont met haar man Serge Doucet (34) en haar twee kinderen in Freiburg, Duitsland. Door Tarinda van Duijn ’Mijn vader is Jan van der Plas’, vertelt Elsbeth. ’Hij is raadslid voor de SGP en ouderling bij dominee Geene. Mijn moeder is Corrie Jonker. Haar vader is Jan Jonker, die altijd in zijn karretje rondreed in Katwijk en vossen ging voeren in de duinen. Ik denk dat veel mensen hem wel kenden.’ Elsbeth heeft tot haar 23ste in Katwijk gewoond. ’Ik heb tot mijn tweede in de Hoornes gewoond en daarna zijn we verhuisd naar de Remisestraat. Vanaf mijn zeventiende zat ik in het leger in ’t Harde en woonde toen alleen nog maar in het weekend thuis. Toen ik 22 was ben

ik een jaartje op mezelf gaan wonen in de Buitensluitstraat.’ Daarna is ze verhuisd naar Canada . ’Mijn man is Canadees en werkt bij het Amerikaanse bedrijf Fastenal, een bedrijf dat industriële benodigdheden aan andere bedrijven verkoopt. Hij heeft twee jaar in Nederland gewerkt en toen heb ik hem ontmoet. Toen zijn twee jaar erop zat, ging hij terug naar Canada en ben ik met hem meegegaan.’ In 2007 zijn Elsbeth en Serge getrouwd en kregen twee kinderen. ’Elaine van 3 en Evan van 10 maanden.’ Na een aantal jaar in Canada te hebben gewoond, is Elsbeth met haar gezin terug naar Europa gekomen. ’Sinds januari 2011 heeft mijn man de eerste vestiging van het bedrijf Fastenal ▲Freiburg in Duitsland geopend. Sinds mei dat jaar zijn wij daar naartoe verhuisd.’ Het gezin woont in de stad Freiburg in de staat Baden-Württemberg. ’De stad ligt aan het rand van het Zwarte Woud, een heuvelachtig gebied. We hoeven maar een paar minuten te rijden en dan zitten we

midden in het Zwarte Woud. Verder is het drie kwartier rijden van de Franse en de Zwitserse grens. Het is vooral een vakantiegebied, dus zomers zijn hier veel toeristen, waaronder ook veel Nederlanders. Het is dan ook een prachtig gebied om te wonen.’ Elsbeth is nu nog thuis bij Evan, maar wil straks twee dagen in de week gaan werken. ’Evan gaat dan waarschijnlijk naar een dagverblijf of een ’tagesmutter’, een vrouw die bij haar thuis kinderen opvangt. Elaine gaat al naar een Duits-Engelse ’Kindergarten’, kinderdagverblijf. Ze begint steeds meer en meer Duits te praten. Ze heeft ook al vrienden gemaakt en heeft het gelukkig erg naar haar zin hier.’ Zelf heeft Elsbeth het ook helemaal naar haar zin in Duitsland. ’Vooral nu we Duits aan het leren zijn. We verstaan steeds meer, waardoor we ook steeds meer mee kunnen draaien in het leven hier. Je kan hier ook zoveel kanten op en er is altijd wel wat te doen.’ De be-

volking is is heel vriendelijk en erg behulpzaam, vindt de Katwijkse. ’En ze zijn hier gelukkig niet snel gestrest. Alles is hier wel erg gestructureerd en overal zijn regels voor, maar iedereen komt die gewoon na.’ De plek waar ze nu wonen verscheelt vooral qua omgeving van de voorgaande woonplaatsen. ’In Katwijk en Canada zaten we in een hele andere omgeving. Hier wonen we midden in de stad, dus dan is het ook allemaal wat drukker. Maar aan de andere kant is het buiten de stad juist weer een stuk rustiger dan in Nederland.’ Het gezin probeert om de paar maanden naar Katwijk te komen. ’Het is altijd gezellig om vrienden en familie weer te zien. Met de auto is het zeven uur rijden, maar met het vliegtuig is het maar een uurtje. Dat is ideaal. Al komt er ook weleens familie hierheen. Afgelopen zomer is er bijvoorbeeld veel familie langsgekomen.’ Naast de bezoekjes onderhoudt Elsbeth het contact met Katwijk via internet en telefoon. ’Ik heb contact met mijn familie via skype en e-mail en mijn ouders bel ik vaak meerdere keren per week. En met vrienden heb ik vaak contact via Facebook.’ Ondanks het regelmatige contact, mist Elsbeth haar Katwijkse familie en vrienden nog steeds. ’Ik mis het bijvoorbeeld om lekker

Elsbeth met haar man Serge en dochter Elaine - Evan zit in de kinderwagen - met op de achtergrond Freiburg.

even een bakkie te doen bij m’n moeder. Of om zomaar gezellig bij mijn oude vrienden langs te gaan. Hier wonen onze vrienden niet om de hoek, dus dan kan je er niet heen wanneer je wilt.’ Dat is niet het enige wat ze mist aan Katwijk. ’Ik mis het strand. En verder natuurlijk de typisch Nederlandse dingetjes: drop, hagelslag, pindasaus, haring. Zo kan ik nog wel even doorgaan.’

Elsbeth heeft dan ook goede herinneringen aan Katwijk. ’Ik heb het erg leuk gehad. Het strand, het gezellige dorp, alle mensen die je kent. Het was fijn om daar op te groeien. Al is het aan de andere kant ook juist fijn dat hier niet iedereen je kent, waardoor er meer vrijheid is om je eigen ding te doen en je eigen leven te leiden.’ Dat leven in Freiburg bevalt ze tot nu toe helemaal goed. ’Ik hoop dat

onze toekomst hier ligt. We zijn de afgelopen jaren nogal wat verhuisd en het is nu wel tijd voor een echt thuis. Omdat we het allemaal erg naar ons zin hebben hier, willen we graag hier blijven. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het loopt. ’ Terug naar Nederland zit er waarschijnlijk niet in. ’Mijn man is sowieso geen Nederlander en het buitenland bevalt ons heel goed.’


16 â&#x20AC;˘ DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012

Informatie van de gemeente Koningin Julianalaan 3 - Postbus 589 - 2220 AN Katwijk ZH Telefoon: 071 - 4065000 - Telefax: 071 - 4065065 E-mail: info@katwijk.nl - Website: www.katwijk.nl

Bekendmakingen gemeente Katwijk Openingstijden: Hoofdlocatie Katwijk Maandag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Dinsdag van 8.00-12.30 uur Woensdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Donderdag van 8.00-20.00 uur (aaneengesloten) Vrijdag van 8.00-15.30 uur (aaneengesloten) Milieustraat Taanderstraat Maandag tot en met vrijdag: 10.00-16.30 uur Zaterdag: 9.00-15.00 uur Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00-17.00 uur

Spreekuur college De burgemeester heeft elke dinsdag om 17.00 uur inloopspreekuur. Als u ĂŠĂŠn van de wethouders wilt spreken, kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat, tel. 071- 4065000.

Wijkregisseurs Katwijk is onderverdeeld in vijf wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur die fungeert als aanspreekpunt voor de burger. Met vragen over de openbare ruimte kan men bij deze wijkregisseur terecht.

Algemene informatie bekendmakingen

Katwijk aan den Rijn Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Valkenburg Wijkregisseur: Richard Onstenk Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Torenvlietslaan 10 tel. 071-4065949 Rijnsburg Wijkregisseur: Ton den Butter Inloopspreekuur op woensdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: servicepunt Rijnsburg, Burg. Koomansplein 1 tel. 071-4065902 Telefonisch spreekuur Van maandag t/m vrijdag hebben de wijkregisseurs van 9.00 tot 10.00 uur telefonisch spreekuur. Gesprek op afspraak: Dagelijks tussen 9.00 en 17.00 uur. Afspraken kunt u maken via het rechtstreekse nummer van de wijkregisseur die u wilt spreken.

Ondernemersloket Het aanspreekpunt voor alle ondernemers: Bedrijfscontactfunctionaris Erik Don tel. 071-406 5425/06-109 22 090 ondernemersinfo@katwijk.nl

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Een bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift kunt u indienen bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit (zie de betreffende kolom). Een beroepschrift kunt u indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst in de meeste gevallen niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening graag een kopie van het bezwaarof beroepschrift meesturen. Zowel beroep als een voorlopige voorziening kunt u digitaal indienen via: http://rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. Zienswijze In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u de gegevens zoals hierboven omschreven en geeft u aan wat uw zienswijze is over het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de vakafdeling. E-mail Bezwaarschriften en zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend, maar wel via een daarvoor bestemd web-formulier. Rechtstreeks beroep Voor direct beroep bij de rechter, kunt u informeren bij de bezwaarschriftencommissie (tel. 071-4065000).

Katwijk aan Zee Wijkregisseur: Arie van Duijn Inloopspreekuur op dinsdag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Gemeentehuis, Katwijk, Koningin Julianalaan 3, tel. 071-4065950 Hoornes/Rijnsoever Wijkregisseur: AndrĂŠ Veenstra Inloopspreekuur op maandag van 13.30 - 14.30 uur Locatie: Schimmelpenninckstraat 10, Katwijk (zorgcentrum Kwadrant) tel. 071-4065948

Bezwaar

Ingekomen evenementen Evenementen Locatie Sportpark NieuwZuid, Laan van Nieuw Zuid 25, Katwijk Waterboslaan 46, Rijnsburg Princestraat, Voorstraat, Badstraat, Emmaplein, Katwijk Fresiastraat 19, Katwijk Andreashofje, Katwijk

Omschrijving Het organiseren van een veiling op 11-052012 van 20.00 tot 00.00 uur

Ingekomen 10-01-12

09-01-12 )FUPSHBOJTFSFOWBO$PNF4QPSUTPQ 08-02-2012 van 13.30 tot 16.00 uur voor basisschoolkinderen 10-01-12 Het organiseren van een finale uitverkoopmarkt op 11-02-12 en 08-09-2012 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Het organiseren van de avondwandelvierdaagse van 21 t/m 25-052012 Organiseren van de Andreas Actie Dag op 16-02-2012 van 9.00 tot 17.00 uur

12-01-12

Evenementen Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Sportpark De Krom, Katwijk

Het organiseren van een veiling op 02-03-2012 van 20.00 tot 00.00 uur in het clubgebouw van VV Katwijk

05-01-12

Verleende omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Smidstraat 1 t/m 68 (even nrs.) en Abdijlaan 1 t/m 71 (oneven nrs), Katwijk Noordeinde 24, Rijnsburg Hoofdstraat 6, Valkenburg Zwarteweg 69, Katwijk Oostpad 3, Katwijk

het renoveren van het complex

Boulevard 128, Katwijk Weth F E Meerburg Sr Kd 38. Katwijk Stienplaats achter 19 t/m 25, Rijnsburg Katwijkerweg 1, Rijnsburg Katwijkerweg 45 A,Valkenburg Rijnsoever 183, Katwijk

Omschrijving

Ingekomen

strand

Het organiseren van de Jan Knippenberg Memorial Ultraloop op 07-04-2012 van 02.00 tot 05.00 uur

10-01-12

De hieronder genoemde ontwerpbesluiten liggen gedurende een bepaalde termijn ter inzage (zie betreffende kolom) op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden dan wel kunt u (zie achter de datum onder â&#x20AC;&#x2DC;inzage termijnâ&#x20AC;&#x2122;) schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders. KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, te verlenen of te weigeren voor:

het kappen van een boom

11-01-12

het kappen van een boom

16-01-12

Locatie

Omschrijving

het geheel slopen van de opstallen

13-01-12

Strandvak 1A, Katwijk

Het aanpassen en verplaatsen van het strandpaviljoen en het uitbreiden van het aantal strandhuisjes

Ontwerpbeschikking (verlenen)

het verbouwen en uitbreiden van de 11-01-12 woning renoveren van de voorgevel van de woning 11-01-12 het vervangen van de fietsenstalling

16-01-12

het kappen van 9 bomen

15-12-11

het verwijderen van asbest

16-01-12

het plaatsen van een balustrade t.b.v. het dakterras het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

17-01-12

Beroep Tegen onderstaande besluiten kan beroep worden ingesteld door: - belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar hebben gemaakt en - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de raad kenbaar te hebben gemaakt. Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen. Ontwerpbestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;Haven, fase 2 (zuid)â&#x20AC;? Het ontwerpbestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;Haven, fase 2 (zuid)â&#x20AC;? van de gemeente Katwijk ligt met bijbehorende stukken met ingang van 20 januari 2012 gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage. Het plan heeft al eerder ter inzage gelegen van 18 november voor een periode van zes weken. Het wordt nu nogmaals ter inzage gelegd omdat bij de eerdere ter inzage legging niet alle bijbehorende stukken waren toegevoegd. Het plangebied van het bestemmingsplan â&#x20AC;&#x153;Haven, fase 2 (zuid)â&#x20AC;? wordt aan de noordzijde begrensd door het Prins Hendrikkanaal. Het plangebied wordt aan de zuidzijde door de J. van der Vegtstraat begrensd en aan de westzijde door de Hans van der Hoevenstraat. Aan de oostzijde is de grens de Mr. E.N. Rahusenstraat en ter hoogte van het Prins Hendrikkanaal is dit de Industrieweg. Het plan maakt de ontwikkeling van grondgebonden woningen en een woonzorgcomplex met appartementen, eerstelijnszorg, kantoren en daaraan ondergeschikte gemeenschapsruimten mogelijk. Het ontwerpbestemmingsplan is verbeeld en raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.katwijk.nl/roktw/NL.IMRO.0537.bpKAThavenfase2z_on01 Tevens ligt het ontwerpbestemmingsplan met haar bijlagen ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen bij de raad. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient tijdig, bij voorkeur ĂŠĂŠn week voor het einde van de terinzagelegging, een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 071-4065343.

Ter inzage termijn 20-01 t/m 04-032011

Vergadering welstandcommissie De vergadering van de Welstandscommissie Katwijk is openbaar. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in het Heerenhuys op 24 januari 2012 om 08.30 uur. GeĂŻnteresseerden kunnen bij de secretaris van de Welstandscommissie de agenda opvragen (tel. 071-4065000). Op verzoek geeft de secretaris aan in welke vergadering een concreet bouwplan wordt behandeld.

Beleid

17-01-12 Concept evenementenbeleid 2012-2016

Geweigerde omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

Rijnstraat 13A, Katwijk

het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning

Bekendmaking besluit 10-01-12

Verordeningen

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening ligt het concept evenementenbeleid gedurende een termijn van 6 weken, vanaf 19 januari 2012 tot en met 1 maart 2012, ter inzage op het gemeentehuis. Evenementen kennen een eenmalig en kortstondig karakter, waarbij de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een beschermingskader voor de omgeving biedt. Binnen het hoofdstuk Openbare Orde, Veiligheid en Milieu van de APV is gesteld dat het verboden is evenementen te organiseren zonder vergunning van de burgemeester. Het evenementenbeleid is erop gericht een kader te stellen waarmee er uitvoering gegeven kan worden aan de vergunningverlenende taak van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen indienen bij het college.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Bestemmingsplannen

De eventuele omgevingsvergunning zal te zijner tijd worden gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen c.q. bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, in de periode van 5 januari tot en met 13 januari 2012, de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Ingekomen omgevingsvergunning Locatie

Omschrijving

â&#x20AC;&#x2DC;t Boonrak 2, Valkenburg â&#x20AC;&#x2DC;t Boonrak 25,Valkenburg Hoofdstraat 6, Valkenburg Sandtlaan 36, Rijnsburg

het veranderen van de erfafscheiding

Hoofdstraat 6, Valkenburg Heggerank 24, Katwijk Kerklaan 6, Katwijk Lageweg 43-45, Katwijk

Datum indiening 05-01-12

het plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning het kappen van een boom

07-01-12

het maken van een dakterras en plaatsen van een privacyscherm op het bijgebouw aan de achterzijde van de woning het kappen van een boom

06-01-12

het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning het uitbreiden van de berging

10-01-12

het slopen van 2 dienstwoningen en verplaatsen erfafscheiding

12-01-12

10-01-12

10-01-12

12-01-12

Vragen over bouwplannen? Maak een afspraak! Zonder afspraak moet u rekening houden met wachttijden. U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Een bouwdossier uit het archief inzien? Graag vooraf telefonisch opvragen! Belt u tussen 09.00 - 16.00 uur met het algemene nummer (071) 406 5000 en vraag naar de afdeling Veiligheid, team Vergunningen.

Waterhuishouding Tibet in gevaar

experts in autorecycling

TI B ET V ER D W IJ N T

Bekendmaking besluit 06-01-12

Ter inzage

Het college maakt bekend dat de raad op 24 november 2011 heeft vastgesteld: de bouwverordening, bijgewerkt tot en met de 14e wijziging. Deze verordening treedt op 1 april 2012 in werking. De verordening kunt u vanaf 19 januari tot en met 2 maart 2012 inzien op het gemeentehuis.

12-01-12

Locatie

Kom nu in actie tegen deze nachtmerrie van het Tibetaanse volk. Geef op giro 4223

Op grond van artikel 10 besluit registratie kinderopvang zijn de volgende voorzieningen voor gastouderopvang, per 1 januari 2012 op eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang verwijderd: Â&#x2026;8)BBTOPPU 1SJOTFT.BSJKLFMBBO7",BUXJKL Â&#x2026;++,VJKUWBOEFS1MBT ;VJETUSBBU (5,BUXJKL Â&#x2026;++1+POLFS,PQQFSU )PPGETUSBBU $&7BMLFOCVSH Â&#x2026;+EF#FTU1MVH %F#PMEFS 3;,BUXJKL Â&#x2026;"$EF7SJFTWBOEFS.FJK )PNBOTUSBBU 483JKOTCVSH

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat in de periode van 6 januari tot en met 17 januari 2012 de volgende omgevingsvergunningen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, zijn verleend of geweigerd:

Bouwverordening gewijzigd

Meldingsplichtige evenementen

Na de Noord- en Zuidpool is het Tibetaans plateau het grootste zoetwaterreservoir ter wereld en voedt honderden miljoenen mensen in AziĂŤ. Door de bouw van dammen door China, ontbossing en de verlegging van rivieren, dreigt bodemerosie en droogte. Het verdwijnen van water zal grote gevolgen hebben voor mens en natuur.

Bekendmaking wijziging kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang

V k Verkoop van gebruikte b ikt en nieuwe i onderdelen, tevens inkoop van uw sloop- of schadevoertuig met afgifte RDW-vrijwaring. Voorschoterweg 41 2235 SE Valkenburg Z.H. Telefoon 071 531 51 01

Hanepoel 4 2136 NJ Zwaanshoek N.H. Telefoon 023 584 54 35

www.gebr-opdam.nl

DE GEMEENTERAAD Gemeenteraadsvergadering, 26 januari 2012 Hamerpunten Hogere doeluitkering sociale werkvoorziening 2012 Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand (FIFJNIPVEJOHGJOBODJqMFUPFMJDIUJOHQSPKFDU%F$PMJHOZ Overeenkomst accountant Aanvraag suppletiebijdrage Gemeentefonds opsporing conventionele explosieven 2012 Bespreekpunten Realisatieovereenkomst Herontwikkeling Haven fase 3b Bestemmingsplan Andreasplein 6 Benoeming van plaatsvervangend voorzitters van de raadscommissies Regio en Welzijn Meer informatie De agendaâ&#x20AC;&#x2122;s en de stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Katwijk en in het servicepunt in Rijnsburg en ook in de vestigingen van de openbare bibliotheek. Verder zijn ze te raadplegen in het bestuurlijk informatiesysteem op de website van de gemeente Katwijk, www.katwijk.nl.

De gemeenteraad Voor algemene informatie neemt u contact op met de griffie via het e-mail adres griffie@katwijk.nl Contact met de gemeenteraad: Partij CDA

Raadslid De heer J.W. Ravensbergen Christen Mevrouw A. KuijtUnie van den Oever GB De heer G.H.A. Bol PvdA Mevrouw P.S. Smits SGP De heer W.J. van Duijn VVD Mevrouw A.H. van Ginkel-Lanting

Tel. 071 4034724 071 4022709 071 4032443 06 30 41 68 94 071 4015803 06 40 25 96 57

e-mail j.w.ravensbergen@planet.nl Atiekuijt@ziggo.nl Gerardbol@live.nl nellysmits@hotmail.com wjvanduijn@hetnet.nl Anita.van.ginkel@xs4all.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 17

Nationale Voorleesdagen 2012: 18 t/m 28 januari

2012

Gratis inschrijven voor kinderen tot 6 jaar in de bieb Speciaal om kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te stimuleren, zijn er De Nationale Voorleesdagen van woensdag 18 januari tot en met zaterdag 28 januari. In deze periode zal er in het hele land op feestelijke wijze aandacht geschonken worden aan voorlezen aan jonge kinderen, met de bedoeling zo’n boost aan het voorlezen te geven dat er op álle dagen van het jaar wordt voorgelezen.

‘Mama kwijt’ Prentenboek van het Jaar 2012

Voorlezen legt de basis voor levenslang lezen en liefde voor boeken. Terwijl u voorleest, genieten jonge kinderen van de taal en de platen. Het prikkelt hun fantasie en vergroot hun woordenschat. Door samen over het verhaal te praten, leert uw kind bovendien gevoelens en situaties beter te verwoorden. Kinderen leren niet alleen enorm veel van voorlezen, het geeft ze ook nog eens veel plezier en rust. Voorlezen

‘Mama kwijt’ van Chris Haughton is gekozen tot het Prentenboek van het Jaar 2012. Omdat het boek ruimte biedt voor interactie en er veel te zien en te ontdekken valt. En, zo zegt de jury: ‘Het is een aandoenlijk en humoristisch geschreven, trefzeker en origineel geïllustreerd prentenboek over de schrik van ieder kind: Mama kwijt!’ In ‘Mama kwijt’ is kleine Uil het hoofdfiguurtje. Kleine Uil valt al slapend uit het nest, belandt op de zachte bodem van het bos en… hij is mama kwijt! Eekhoorn helpt hem mama te vinden. Kleine Uil noemt één voor één de kenmerken van mama op: mama is heel groot. Eekhoorn weet het! Hij brengt kleine Uil bij… beer. “Dat is mama niet”, piept kleine Uil. Tijdens de zoektocht komen ze ook langs haas en kikker en gelukkig weet kikker waar zijn mama is. Kleine Uil rent in haar armen en roept: “Ja, ja! Dat is mijn mama!” Veel peuters zullen genieten van dit verhaal en zullen zich herkennen in het gevoel van het schattige uiltje, dat al slapend uit zijn nest valt en schrikt omdat ie zijn mama kwijt is. Heel herkenbaar en met een ‘eind goed, al goed’. Of niet? Want kleine Uil valt, o jee, alweer uit het nest. Van dit prentenboek is naast de grote editie een speciale mini-editie met dvd verkrijgbaar. Vanaf 18 januari 2012 is dit boek op mini-formaat samen met een dvd waarop met bewegende beelden het verhaal wordt verteld, te koop bij de boekhandel voor slechts 5,-.

is dus een must, zeker voor kinderen tot zes jaar.

Gratis lidmaatschap bieb met cadeautje Tijdens De Nationale Voorleesdagen worden kinderen van 0 tot 6 jaar gratis als bibliotheeklid ingeschreven in de vijf vestigingen van Bibliotheek Katwijk (Hoofdbibliotheek, Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever, Bibliotheek Katwijk a/d Rijn,

Bibliotheek Rijnsburg en Bibliotheek Valkenburg). Gedurende deze voorleescampagne hoeft het eenmalig inschrijfbedrag van 2,50 niet betaald te worden. Als feestelijk extraatje ontvangen de kinderen ook een klein knuffeltje van een uiltje (zolang de voorraad strekt), het hoofdfiguurtje uit ‘Mama kwijt’, het Prentenboek van het Jaar. Ook als de fase van het voorlezen voorbij is, blijft het lidmaatschap van de bibliotheek belangrijk bij de verdere ontwikkeling van een kind. Als een kind ouder wordt, verandert z’n smaak en dus ook z’n boekenbehoefte. De bibliotheek groeit mee met uw kind. De kans dat kinderen succes hebben op school is aanzienlijk groter als ze zo vroeg mogelijk met lezen beginnen, en dat doe je door voor te lezen. De financiële drempel om uw kind een toekomst met boeken te gunnen is er gelukkig bijna niet. Een abonnement van Bibliotheek Katwijk is tot 18 jaar gratis. Na betaling van

In de bieb raak je niet uitgekeken Om goed te kunnen voorlezen heb je goede voorleesboeken nodig. Daarvan zijn er nergens zoveel als in de bibliotheek. Alleen al de collectie prentenboeken is enorm groot en wekelijks komen er nieuwe titels bij. De bibliotheek heeft ouders van jonge kinderen veel te bieden. Boeken over knuffels, over liedjes en spelletjes, over leuke uitstapjes, over opvoeden, over een verjaardagspartijtje, maar ook cd’s, dvd’s en cd-roms. De Nationale Voorleesdagen zijn dé gelegenheid om uw kind aan te melden als lid van de bibliotheek. En bent u zelf nog geen lid? Laat u dan ook inschrijven en ontdek dat samen boeken uitzoeken echt een feestje is.

Baby’s houden van boeken!

Project BoekStart voortgezet in bibliotheek Bibliotheek Katwijk zal het leesbevorderingsproject BoekStart, dat in samenwerking met het consultatiebureau en de gemeente Katwijk wordt uitgevoerd, in 2012 voortzetten. Met BoekStart wil de bibliotheek het lezen met heel jonge kinderen bevorderen. Het moedigt ouders aan om samen met hun baby te genieten van boeken en stimuleert hen om naar de bibliotheek te gaan, waar een speciale babyhoek is ingericht. In een jaar tijd zijn er via BoekStart ruim 300 baby’s ingeschreven als

Voorleestips 1.

Kinderen zijn niet gauw te jong om te worden voorgelezen. Al heel snel vinden ze het leuk om met papa of mama plaatjes te bekijken en naar de bijbehorende verhaaltjes te luisteren.

2.

Voorlezen is enorm belangrijk. Het is gezellig en schept een band. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal.

3.

Voorlezen helpt kinderen de wereld te ontdekken.

4.

Van voorlezen krijg je kinderen die later heel graag zelf lezen.

5.

In elke gezin zou voorlezen een dagelijkse gewoonte moeten zijn.

6.

Het plezier zit in de herhaling. Van sommige prentenboeken krijgen kinderen maar geen genoeg. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes.

7.

Voorlezen is samen doen. Samen plaatjes kijken, samen geluidjes maken.

8.

Kinderen die vroeg kennis maken met boeken blijken later taalvaardiger, lezen sneller en met meer plezier, kunnen zelfs beter rekenen en zijn vaker lid van de bibliotheek.

9.

Al luisterend naar een verhaaltje schiet kinderen soms opeens een eigen ervaring te binnen. Daar willen ze dan graag over vertellen. Dat is het leuke van voorlezen: het inspireert.

Bekend Nederland leest voor Dit zijn bekende voorlezers van dit jaar: H.K.H. Prinses Laurentien, DJ Isis, Kim van Kooten, Aaf Brandt Corstius, Maureen du Toit, Edsilia Rombley, Natasja en René Froger, Dieuwertje Blok, Hennie Huisman en Stefan de Walle. Politici zijn ook goed vertegenwoordigd: Marja van Bijsterveldt (Minister van OCW), Halbe Zijlstra (Staatssecretaris OCW) en de Tweede Kamerleden Ahmed Marcouch, Bart de Liefde, Madeleine van Toorenburg, Mirjam Sterk, Anouchka van Miltenburg en Karin Straus lezen voor.

‘Mama kwijt’ in de bibliotheek mooi prentenboek met grappige prenten, een eenvoudig verhaal en weinig tekst. Een mooie uitgangspositie voor een vrolijke voorstelling. Het prentenboek wordt gelezen en gespeeld, maar er zijn nog zoveel meer zaken die je kwijt kunt raken dus het verhaal krijgt een staartje, dat trouwens ook kwijt is. Of het staartje gevonden wordt? Kom dan zelf met uw kleintje naar de voorstelling want met behulp van de kinderen wordt alles teruggevonden. Len Copal is al jaren bezig op het gebied van theater en entertainment. Naast het geven van kindervoorstellingen is zij ook actief als dramadocent voor mensen met een verstandelijke beperking,

Baby’s houden van boeken, dus gun hen die dan ook.

De Prentenboek TopTien

Stuk voor stuk voorleestoppers Prachtige platen en spannende, lieve, grappige verhalen…: je vindt ze allemaal in de Prentenboeken TopTien 2012.

10. In de bibliotheek weten ze precies welk (prenten)boek voor uw kind met het oog op zijn of haar leeftijd geschikt is. Jeugdbibliothecarissen hebben ervoor doorgeleerd.

geeft zij dramaworkshops, werkt ze als trainingsacteur en verzorgt zij presentaties van voorleeswedstrijden, kerstvieringen, muziekvoorstellingen etc. Ook werkt Copal bij de Efteling en vertelt zij verhalen op festivals. Schuif ook gezellig aan met uw peuter/kleuterkind, kleinkind, oppaskind, nichtje, neefje (leeftijd van ongeveer 2,5 tot 6 jaar) op donderdagmorgen 26 januari om 10.00 uur in Bibliotheek Katwijk aan den Rijn. ‘Mama kwijt’ belooft een echt feestje te worden! Gratis kaarten zijn op te halen in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk. Wacht niet te lang: er 35 toegangskaarten beschikbaar zijn en op = op.

lid van de bibliotheek en bovendien besloten 22 ouders ook een abonnement te nemen op de grootste boekenkast van Katwijk. Via een brief van de gemeente krijgen ouders een BoekStartwaardebon. Met deze bon kunnen ze een gratis BoekStartkoffertje ophalen bij de bibliotheek met daarin een boekje en een cd-boekje met liedjes en versjes. Daarnaast krijgt het kind een gratis lidmaatschap van de bibliotheek (ook de eenmalige inschrijfkosten van 2,50 komen te vervallen). In de Hoofdbibliotheek, Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever en Bibliotheek Rijnsburg is een speciale babyhoek ingericht. Hier zijn babyboekjes voor baby’s van 3 tot 18 maanden te vinden. Er zijn boekjes verkrijgbaar in verschillende materialen en uitvoeringen: boekjes van plastic, van stof of karton, knisperboekjes, voelboekjes. Omdat baby’s vaak sabbelen aan hun speeltjes en dus ook aan de boekjes, is extra aandacht voor hygiëne belangrijk. De materialen zijn dan ook makkelijk (af )wasbaar. De bibliotheek reinigt de materialen na het terugbrengen en zorgt ervoor dat iedere volgende baby weer een schoon babyboekje meekrijgt.

De Nationale Voorleesdagen 2012 zijn gisteren begonnen met Het Nationale Voorleesontbijt. De jongste kinderen op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen werden dan voorgelezen. Ouders en grootouders lezen voor, maar ook buurtgenoten: van de wijkagent tot de bakker om de hoek.

Peuter/kleutervoorstelling op 26 januari

‘Mama kwijt’ is zowel de titel van deze voorstelling van Len Copal als van het Prentenboek van het Jaar 2012 van Chris Haughton. Een

een eenmalig inschrijfbedrag van 2,50 heeft ieder kind toegang tot de grootste en mooiste boekenkast van Katwijk.

Voorleesontbijt

Tijdens De Nationale Voorleesdagen 2012 neemt dit boek een belangrijke plaats in. En terecht want het is een wervelende aanrader. En natuurlijk is ‘Mama kwijt’ te leen in de vestigingen van Bibliotheek Katwijk en wordt eruit voorgelezen: • Op woensdag 18 januari om 15.30 uur in de Hoofdbibliotheek, Bibliotheek Katwijk a/d Rijn, Bibliotheek Hoornes/Rijnsoever en Bibliotheek Rijnsburg • Op vrijdag 20 januari om 15.30 uur in Bibliotheek Valkenburg.

Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2012 (18 t/m 28 januari) wordt in Bibliotheek Katwijk aan den Rijn, Fresiastraat 20, op donderdag 26 januari de kindervoorstelling ‘Mama kwijt’ opgevoerd door Len Copal. Bij deze leuke en gratis voorstelling, die van 10.00 tot 10.45 uur duurt, zijn peuters/ kleuters en hun begeleiders van harte uitgenodigd. Wel vooraf een toegangskaartje halen in een van de bibliotheekvestigingen.

18 t/m 28 januari 2012 2

Naast het Prentenboek van het Jaar kozen N een ee jury van jeugdbibliothecarissen nog negen ne boeken die centraal staan tijdens De Nationale Natt Na Voorleesdagen. Ze zijn speciaal geselecteerd ges ge s voor kinderen in de leeftijd van 0 - 6 jaar. Deze tien boeken gaan over thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen en zijn geschikt voor veelzijdig gebruik. Behalve dat ze leuk zijn voor peuters, kleuters en hun ouders, zijn ze ook heel geschikt voor het interactief voorlezen en nodigen uit om bezig te zijn met drama, spel, taal en creatieve activiteiten. De Prentenboeken TopTien 2012 garandeert een gevarieerd aanbod voor dagelijks leesplezier. Stuk voor stuk aanraders. Speels, origineel en verrassend. Kom deze Prentenboeken TopTientoppers ook zelf eens bekijken en doorbladeren in de bibliotheek of bij de boekhandel: u bent op beide plekken van harte welkom. Eén van de boeken uit de TopTien is gekozen tot het Prentenboek van het Jaar 2012: ‘Mama kwijt’ van Chris Haughton.

Dat boek mag u natuurlijk al helemaal niet missen. De volgende tien titels zijn absoluut de moeite waard: De Prentenboek TopTien 2012: 1. Mama kwijt - Chris Haughton 2. Bramenjam - Natascha Stenvert 3. Meneer René - Leo Timmers 4. Wat het lieveheersbeestje hoorde - Julia Donaldson en Lydia Monks 5. Zaza speelt doktertje - Mylo Freeman 6. Ik ben de beste - Lucy Cousins 7. Vliegensvlugge Vlieg - Michael Rosen en Kevin Waldron 8. Netjes wachten in de rij! - Tomoko Ohmura 9. Daar buiten loopt een schaap - Mies van Hout 10. Ikke niet! - Nicola Killen Liefde voor boeken kunt u uw kind al jong bijbrengen. Bovendien hebben kinderen die vroeg vertrouwd raken met boeken, een voorsprong bij het leren lezen. De medewerkers van Bibliotheek Katwijk geven u in alle vestigingen graag advies om aantrekkelijke boeken voor uw kind uit te zoeken.

Len Copal speelt ‘Mama kwijt!’

Van den Berg TIP! Het Muizenhuis

Prentenboek van het jaar

Nieuw! Dikkie Dik en zijn vriendjes

Alleen bijj van den Berg! A Kantoorboekhandel

00 , 0 1 €

95

95

€ 14,

€ 14, Mam k Mama kwijt Met popje.

€ 13,

95

Welterusten.... Kleine Beer

Achterweg 12 2223 BE Katwijk aan den Rijn Telefoon 071- 403 09 11 Fax 071- 403 18 84 www.bergkat.nl

€ 3,95

per stuk

Grote keuze in bekroonde boeken en vele aanbiedingen.


18 â&#x20AC;˘ DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012)ORULVRIWLVHHQVRIWZDUHEHGULMIGDW]LFK

1e lijns helpdesk medewerker

  Ä&#x17E;ZĹ˝Ç&#x2021;Ć?ůŽŽĆ&#x161;ϲÍ&#x2022;ĎŽĎŽĎŻĎ­EZĹ?ĹŠĹśĆ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ĺ? 'Ć&#x152;ŽŽĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻÍŹ/ĹľĆ&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĆľĆ&#x152;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśĹ?ĹŠÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹśWĹŻÄ&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2022;ĹŻĹ˝Ä&#x17E;ĹľÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;ĹśÄ&#x17E;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ć? tĹ?ĹŠÇ&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÍ&#x2014;

ÍžÄ&#x201A;ŜŏŽžÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Íż ŽžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?ÄŁĹŻÄ&#x17E;Ä&#x161;ĹľĹ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĨĹľÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÍžĆ?Ć&#x161;ÍżÄ&#x17E;Ć&#x152; ͞ĨƾůůĆ&#x161;Ĺ?ĹľÄ&#x17E;Íż

WĆ&#x152;ŽĨĹ?Ä&#x17E;ĹŻÍ&#x2014; 

DĹ?ĹśĹ?ĹľÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻDKÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏͲÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ŜŏŜĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĆľÄ?Ä?ĆľĆ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x161;hĹ?Ć&#x161;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä?Ä&#x17E;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ĺ?ĹśĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;EÄ&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŻÄ&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ć?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜŜĹ?Ä&#x17E;ĹŻĆ?Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻ>Ä&#x17E;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ĺ?ŽžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹŻ

PHWGHQLHXZVWHRQWZLNNHOLQJHQRSKHW JHELHGYDQ,QWHUQHW (FRPPHUFH KDUG ZDUHHQVRIWZDUHPHWHHQGXLGHOLMNHYLVLH RSGHWRHNRPVW:H]LMQHHQMRQJHQG\ QDPLVFKWHDPJHNHQPHUNWGRRUWHDP ZRUNKXPRUEHWURNNHQKHLGHQ]HOIVWDQ

ZZZIORULVRIWQOsÄ&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÄ&#x17E;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x201A;ĹśÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;ŏŽŽĆ&#x2030;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?WĹ˝Ć?Ć&#x161;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹ?ĹśĹ?>Ĺ˝Ĺ?Ĺ?Ć?Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;ĹŹÄ&#x17E;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ƾŜĹ?ĹśĹ?ŽžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?ÄŁĹŻÄ&#x17E;ŽŜÄ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;ƾŜĹ?ĹśĹ?

DDQGHWHOHIRRQĹ?Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć?Ä&#x17E;ĆľĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ŜůŽĆ&#x2030;Ä&#x17E;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ä&#x161;ĹľĹ?ĹśĹ?Ć?Ć&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;Ĺś

9HU]RUJGHUHSUHVHQWDWLHYHXLWVWUDOLQJ

)XQFWLHYHUHLVWHQ

9ULHQGHOLMNHHQEHOHHIGHFRPPXQLFDWLH

.HQQLVYDQZLQGRZVEHVWXULQJVV\VWHPHQ 

>Ä&#x17E;ƾŏÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĆ&#x161;Ç Ĺ˝Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹÄ&#x17E;ĹŠĹ˝Ä?'Ĺ˝Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺ?ĹśÇ Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹŹĹ?ĹśĹ?:ŽŜĹ?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ĺľ

5LMEHZLMVŽŽĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x152;Ĺ˝Ä&#x17E;Ĺ?ÍŹ^Ć&#x161;ĆľÄ&#x161;Ĺ?Ä&#x17E;žŽĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹŠĹŹĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ĺś

,QLWLDWLHIWRQHQ

0LQLPDDO0%2QLYHDX

(QJHOVHQ1HGHUODQGVLQWDDOHQVFKULIW

,Ä&#x17E;Ä?ĹŠÄ&#x17E;Ĺ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ć?Ć?Ä&#x17E;Í? DÄ&#x201A;Ĺ?ĹŻĹŠÄ&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;ĨÄ&#x17E;ĹśsĆ&#x161;Í&#x2DC;Ä&#x201A;Í&#x2DC;Ç&#x20AC;Í&#x2DC;Í&#x2014;DÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ć&#x152;Í&#x2DC;Í&#x2DC;tĹ?ĹŻĆ?ĹśÄ&#x201A;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹśĹ?Ä&#x17E;ĹŻĹ?Ć&#x2039;ĆľÄ&#x17E;Î&#x203A;Ä?ŽůŽƾĆ&#x152;Ć?Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2DC;Ä?Žž  

Ontvoerd, verkocht, misbruikt... en bevrijd!

EHGULMIKRXGW]LFK]RYHHOPRJHOLMNEH]LJ

:LMPDNHQHHQJH]RQGHJURHLGRRUHQ]LMQGDDURPRS]RHNQDDUHHQHOLMQV KHOSGHVNPHGHZHUNHU-HEHQWKHWHHUVWHDDQVSUHHNSXQWYRRURQ]HNODQWHQHQORVW ]HOIVWDQGLJVWRULQJHQHQSUREOHPHQPHWDSSOLFDWLHVHQWHFKQLVFKHLQIUDVWUXFWXXURS =RQRGLJZRUGHQPHOGLQJHQGRRUJH]HWQDDUGHHOLMQYRRUYHUGHUHDIKDQGHOLQJ 'HZHUN]DDPKHGHQYLQGHQSODDWVYDQXLWRQ]HEHGULMIVYHVWLJLQJLQ5LMQVEXUJPDDU NXQQHQRRNSODDWVYLQGHQELMGHNODQWRSGHZHUNYORHU

tÄ&#x17E;Ć&#x152;ĹŹÇ&#x152;Ä&#x201A;Ä&#x201A;ĹľĹ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014;  dÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x17E;ĨŽŜĹ?Ć?Ä?Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ä&#x201A;ĨĹ&#x161;Ä&#x201A;ĹśÄ&#x161;Ä&#x17E;ĹŻĹ?ĹśĹ?

tĹ?ĹŠÄ?Ĺ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Ä&#x17E;ĹśÍ&#x2014;

EORHPHQ HQ SODQWHQJURRWKDQGHO +HW

GLJZHUNHQ%H]RHNYRRUPHHULQIRUPDWLH

PYIXOOWLPHULFKWRSVRIWZDUHWRHSDVVLQJHQYRRUGH

$IĂ&#x20AC;QLWHLWPHWGHVLHUWHHOWVHFWRU

Wij zoeken voor ons verkoopteam een nieuwe

PARTTIME

Dein mee over zee met Hollandse en Spaanse sferen in D(e)ining 19. Dat is het motto van ons in maart te openen strandpaviljoen.

voor de zaterdag en/of 1 dag in de week

Wij zoeken voor aanstaand seizoen een ambitieuze

MEDEWERKSTER

%HQMHJHwQWHUHVVHHUGLQGH]H IXQFWLHVWXXUHHQEULHIRIHPDLO PHWMH&XUULFXOXP9LWDHQDDU )/25,62)7%9 WDYGHKHHU&%XUJHU 'H5R\VORRW+ 1=5LMQVEXUJ &KULV#Ă RULVRIWQO $FTXLVLWLHQDYGH]HDGYHUWHQWLH VWHOOHQZLMQLHWRSSULMV

)ORULVRIW%9,'H5R\VORRW+,1=5LMQVEXUJ,7HOHIRRQ  ,)D[  

chef-kok U kunt schrijven naar: Bebel Katwijk Haven 5 2225 BH Katwijk Tel. 071-40146545 of mailen naar: bebelkatwijk@gmail.nl

GIRO: 3567 www.peoplestrust.nl Steun Peopleâ&#x20AC;&#x2122;s Trust in de strijd tegen kinderprostitutie in India.

en een

zelfstandig werkende kok die van aanpakken weten. U Sollicitatie kunt u richten via mail naar

Ik sta op voor de beste vriendin van EsmĂŠ

En wat doe jij? Kijk wat jij kunt doen op staoptegenkanker.nl/ inactie

info@neefies.nl

Zorgeloos wonen met â&#x20AC;&#x2DC;Koop Gerustâ&#x20AC;&#x2122; Inruil eigen woning bespreekbaar!

In fase 2a van de nieuwe, jonge wijk Park Rijnsoever in Katwijk heeft u de keuze uit ruime eengezinswoningen â&#x20AC;&#x153;Hazelaarâ&#x20AC;? of prachtige, zeer energiezuinige herenhuizen â&#x20AC;&#x153;Hibiscusâ&#x20AC;?. Park Rijnsoever biedt u rust, ruimte en groen. Met het Koop Gerust label nu zeer aantrekkelijk! Vraag de makelaar naar de mogelijkheden.

DUURZAAM DENKEN DUURZAAM DOEN

Energiezuinig = lagere kosten

HIBISCUS

Op korte termijn beschikbaar

3 herenhuizen - Prijs vanaf â&#x201A;Ź 485.000,- v.o.n.

HAZELAAR

4 eengezinswoningen - Prijs vanaf â&#x201A;Ź 315.000,- v.o.n.

Een project van:

Makelaar:

facebook.com/ParkRijnsoever

071 - 40 51 616

www.parkrijnsoever.nl


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 19

Connexxion heeft een gratis app die reisinformatie geeft van bus, boot en trein van alle vervoersmaatschappijen. De Connexxion iPhone app CXX laat ook zien of de bus vertraging heeft of niet. En voor mensen die vaak in het donker reizen, zit er een handig licht in de app ingebouwd, die gebruikt kan worden om de buschauffeur te waarschuwen als je bij de halte staat. Naast de planningsfunctie kunnen de dichtstbijzijnde bushaltes worden getoond op een Google Maps kaartje. Door op een bushalte te klikken worden de buslijnen getoond die bij deze bushalte stoppen, met daarbij de actuele vertrektijden èn vertragingen. Ook is te zien er omleidingen zijn. Downloaden: CXX (gratis) http://itunes.apple.com/nl/app/ cxx/id355506385?mt=8

BusinessAlpha voor zakenmensen Het plaatselijk CBMCcomité gaat een BusinessAlpha-cursus geven; een speciaal door AlphaNederland voor zakenmensen opgezette Alphacursus van tien weken. De BusinessAlpha-cursus start op dinsdag 24 januari en wordt gehouden in Hotel Savoy, Boulevard 1 te Katwijk. De cursus is gratis. Voor het diner wordt een vergoeding gevraagd. De ontvangst is vanaf 17.45 uur, de maaltijd begint om 18.15 uur en de afloop zal ± 20.00 uur zijn. Januari is een maand waarin veel zakenmensen nadenken over wat het nieuwe jaar zal brengen, goede voornemens maken en zich bezinnen over wat men wil in het leven. Dit levert vragen op. Op de BusinessAlpha-cursus krijg je antwoorden op deze en op andere vragen. Meer dan 120.000 mensen in Nederland hebben al een Alpha-cursus gevolgd. Met de BusinessAlpha-cursus maak je in tien avonden vrijblijvend kennis met het christelijk geloof. Het biedt (zaken) mensen op een ontspannen manier de gelegenheid om hier meer over te leren. Iets voor u? Geef u op voor een eerste oriënterende ontmoeting en kom op dinsdag 24 januari proeven en mee-eten in Hotel Savoy. Voor opgave en nadere info kunt u contact opnemen met de voorzitter van het plaatselijk CBMC-comité: J.H. Wiggers, tel. 06-22234965 of wwp@hetnet.nl. Voor meer informatie: zie www.alphacursus.nl of www.cbmc.nl. De afkorting CBMC staat voor Christian Business and Management Committees.

Eeterij Wapen van Kattuk van vader op zoon Van Klaveren Het Wapen, zo wordt het restaurant aan de Sluisweg 2a ook wel genoemd. Na twee weken gesloten te zijn geweest, staan de deuren van het ’Wapen van Kattuk’ weer gastvrij open. Die weken was nodig om te restylen en om een frisse zeebries door de zaak te laten waaien. De zaak heeft niet alleen een andere look gekregen, ook de eigenaars zijn ’nieuw’. Door Heleen Schoneveld Vader Jaap van Klaveren heeft het Wapen overgedragen aan zoon Pieter en diens echtgenote Edith. Niet dat Pieter en Edith echte nieuwkomers zijn, integendeel: het jonge paar heeft hun sporen in de horeca allang verdient. Beiden studeerden aan de hotelschool en begonnen hun Katwijkse loopbaan in 2002 bij restaurant ’De Neefies’. Toen Van Klaveren in 2008 zijn tweede zaak, het Wapen van Kattuk, opende, waren Pieter en Edith vanaf dag één de gezichten van ’het Wapen’. Pieter zwaait de scepter in de keuken en Edith staat haar mannetje als gastvrouw.

merken we dat mensen zich meer en meer verdiepen in de eetcultuur.’

pen, vertelt Pieter. Zijn vader was van plan om het wat rustiger aan te gaan doen. Maar of dat ervan gaat komen, is nog maar zeer de vraag, want er kwam weer een nieuwe uitdaging op zijn pad waar het horecabloed sneller van gaat stromen. ’Hij kreeg onlangs de kans om strandpaviljoen De Waetering over te nemen en die kans heeft hij met beide handen gegrepen.’

Knusse sfeer Het interieur van ’Het Wapen’ heeft dezelfde knusse sfeer behouden, maar het oogt rustiger. ’We wilden het jaar goed beginnen door er een eigen draai aan te geven met een frisse nieuwe start. Ons voordeel is dat we vier jaar lang een goede warming up hebben gehad, nu is het een kwestie van gas geven. We zijn er klaar voor en hebben er ontzettend veel zin in.’ Dat ze het restaurant zouden gaan overnemen, zat al een poosje in de

Ter introductie heeft het Wapen van Kattuk tot eind februari een feestelijk openingsmenu. De keuken is open vanaf 17.30 21.30 uur. Zondag en maandag gesloten.

Strak in je vel... Veel vrouwen herkennen het probleem.... Cellulitis op de benen, billen, taille en buik.

Voor

De oplossing is Lypossage! Deze uiterst intensieve manier van masseren werkt krachtig in op

Niet alleen wordt de doorbloeding sterk bevorderd, maar de huid wordt ook mooier, strakker en gladder.

Na

Na 4 behandelingen heeft u al zichtbaar resultaat. Een behandeling kost € 35,U zult geen gewicht verliezen... wel centimeters!!

Wilt u meer informatie over Lypossage, neemt u dan contact op met Gladys

Tel: 06 10817027 Behandelingen worden gegeven in Voorhout door een vrouw

RK-parochie Katwijk fuseert met buurparochies De rooms-katholieke parochies van Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar zijn met ingang van het nieuwe jaar gefuseerd. Bisschop Mgr. Dr. J.H.J. van den Hende van Rotterdam heeft dit besluit op 22 december genomen. De nieuwe parochie die na de fusie ontstaat, draagt de naam ’parochie H. Augustinus’ en de zetel van deze parochie is in Oegstgeest. De kerkgebouwen houden na de fusie hun eigen naam. Om het integratieproces af te sluiten en de start van de nieuwe parochie te vieren is

er een feestelijke eucharistieviering gepland op 11 februari in de Willibrordkerk van Oegstgeest. De bisschop van Rotterdam zal hierin voorgaan.

het evangelie nog beter te kunnen verkondigen. Pastoor en moderator van de nieuwe parochie wordt pastoor Michel Hagen pr., de andere leden van het pastorale team zijn, kapelaan Stephan Kuik pr., diaken André van Aarle, pastor Peter van Beurden en pastor Monique Monnoye.

Proces De voorbereidingen tot de fusie namen bijna twee jaar in beslag. Het bisdom Rotterdam bepaalde in zijn beleidsnota Samenwerking Geboden dat de parochies uit Katwijk, Voorschoten, Wassenaar en Oegstgeest met elkaar in een cluster samen moesten gaan. Dit alles om met een groter pastoraal team de vitaliteit van de lokale kerk te versterken en daardoor de inhoud van

Kansen Een grotere parochie met een gezamenlijk pastoraal team, een centraal bestuur en secretariaat biedt veel voordelen en kansen voor nieuwe initiatieven. Tegelijkertijd blijven op lokaal niveau in iedere parochiekern de lokale secretariaten bestaan. Bovendien komt er per kern een pastoraatgroep en een beheercommissie. De meeste parochianen zullen niet veel merken van de fusie, behalve dat zij niet meer exclusief een eigen pastor voor hun geloofsgemeenschap hebben. In alle kerken blijven de vieringen en andere pastorale activiteiten op gelijkwaardige manier bestaan.

Nieuwe mistijden Katwijk

Pastoor Michel Hagen in de kerk van de H. Willibrord in Oegstgeest.

Meer bewegen voor ouderen; in- en ontspannend tegelijk

Kerkgangers weten het: één van de collectes die tijdens een kerkdienst worden gehouden, is bestemd voor de diaconie. Maar of men dan ook precies weet waarvoor de bijdrage gegeven wordt, dat is nog maar de vraag. Het oude verhaal van de overgrootvader die vanwege zijn houten been min of meer aangewezen was op bijstand van de kerk kan toch niet als voorbeeld dienen van het hedendaagse diaconale werk? Wat het dan wèl inhoudt, daarover wordt een presentatie verzorgd tijdens de Rehoboth gemeenteavond van donderdag 26 januari. Enkele (oud-)diakenen, onder wie A. van Duijn en K. Jonker, hopen inzicht te geven in het dienstbare werk van de centrale Katwijkse kerkgemeenschap. Zij zullen ingaan op wat mensen in nood en crisissituatie van het diaconale werk mogen en kunnen verwachten. Verder is er in het programma ruimte voor samenzang o.l.v. dhr .F. van Rijn, gebed en een korte overdenking. Natuurlijk mag ook de gezellige onderlinge ontmoeting (onder het genot van koffie/thee) niet ontbreken. De wijkavondcommissie nodigt alle belangstellenden van harte uit om 26 januari naar het Maranatha Centrum aan de Poolster te komen. De zaal is open vanaf 19.45 uur en de avond begint om 20.00 uur.

Regelmatig bewegen is belangrijk. Zeker ook op latere leeftijd. Zo verlaagt men de kans op allerlei aandoeningen. Lichamelijke activiteit is, naast gezond eten, een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Nog veel belangrijker is dat bewegen ook echt leuk kan zijn, zeker in een gezellige groep mensen van uw eigen leeftijd.

Volksdansen/line-dansen bestaat uit een collectie van dansen uit alle landen van de wereld, zowel oude als moderne. Iedereen die redelijk goed ter been is kan meedoen. Het tempo is aangepast aan de gevorderde leeftijd. Voor degenen die het leuk vinden om aan een nieuwere vorm van dansen mee te doen is er het bekende country-linedansen.

Er is nog volop ruimte voor nieuwe deelnemers bij de volgende bewegingslessen. Gymnastiek. Tijdens deze lessen worden er op een laag niveau, gymnastiekoefeningen gedaan waarbij gebruik wordt gemaakt van ballen, hoepels, knotsen, ringen etc. De ritmische muziek vergemakkelijkt de oefeningen en de bewegingen worden aangepast aan de deelnemers. Na afloop van deze lessen is er ook gelegenheid om met elkaar een kopje koffie te nuttigen. Bewegen op muziek/aerobic zijn lessen waarin wordt bewogen op muziek, men moet wel in redelijke conditie zijn.

Tai Chi is een eeuwenoude Chinese bewegingskunst. De rustige, in elkaar vloeiende bewegingen versterken en ontspannen uw lichaam en geest. Het beoefenen van Tai Chi heeft een positieve invloed op uw gezondheid en is uitermate geschikt voor ouderen.

Bijbelstudie Maranatha Bijbelkring In de aula van de Duinroosschool is op maandagavond 23 januari weer een Bijbelstudie van de Maranatha Bijbelkring. We leven in spannende tijden. Er gebeurt veel in de wereld. In het Midden-Oosten is er grote onrust. Regimes worden onder druk gezet en omver geworpen. En Israël zit er midden in. Dagelijks landen er raketten op Israël. In de Bijbel wordt gesproken over dergelijke scenario’s. Hoever zijn we op de tijdbalk van de Here God? Ds. H.G. Koekkoek uit Alphen a/d Rijn zal hierover spreken. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. De Duinroosschool, Prs. Irenelaan 49, Katwijk, aanvang 19.45 uur.

29 januari in Pniëlkerk

de vet- en vochthuishouding. Eetcultuur Het Wapen van Kattuk is een bekende naam in het culinaire circuit. ’En daarom hebben we niets aan de kaart veranderd’, zegt Pieter. ’Men kan als vanouds genieten, of dat nu van een stukje wild is of van een sateetje. We hebben de menukaart bewust gelaten zoals die was en die is voor elk wat wils. Iets dat een succes is en goed ontvangen wordt door de gasten, moet je niet willen veranderen. We hebben ieder seizoen een andere samenstelling zodat we onze gasten steeds weer kunnen verrassen met bijzondere seizoensproducten. Nu is bijvoorbeeld het wildseizoen in volle gang. Dan is er meer vraag naar een mooi stukje eendenborst of hertenbiefstuk. Dankzij alle kookprogramma’s op televisie

Rehoboth gemeenteavond over diaconaat

Met ingang van zondag 15 januari worden de mistijden in Katwijk aangepast. In de parochiekerk H. Joannes de Doper te Katwijk zal de zondagviering om 9.30 uur worden gehouden. Met deze aanpassing wordt de betreffende voorganger in staat gesteld om op één zondag twee keer voor te gaan in de eucharistieviering. Wanneer deze mistijden weer worden veranderd, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Kerk-Schooldienst Willem Alexanderschool ’Zomaar te gaan…!’ is het thema van de Kerk-Schooldienst op 29 januari om 10.00 uur in de Pniëlkerk aan de Hoorneslaan. Op reis gaan is spannend. Waar ga je naar toe, wat neem je mee en hoe zal het zijn? Ook in de Bijbel wordt er verteld van mensen die op reis gaan omdat God hen roept. En Abraham is er één van. Daarover gaan we het hebben in deze dienst. Voorganger is dominee F. van den Bosch en organist is A. Sip. Er is oppas voor de allerkleinsten en na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee of wat fris. Kom gerust langs en neem iemand mee! Met een hartelijke groet van het team van de Prins Willem Alexanderschool, peuterspeelzaal De eerste Stap en de Bethelwijkkerkenraad.

Er is ook nog ruimte voor enkele deelnemers bij verschillende lessen seniorensport. Dat zijn pittige lessen, bedoeld voor mensen die hun conditie op willen bouwen en bestaat uit conditietraining en een spelprogramma, georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderen KRV.

FOTO: WOUTER DEN BOER

Connexxion iPhone app en een handig licht

De kersverse eigenaren Pieter en Edith van Klaveren met hun dochtertje Jill.

FOTO: PR.

Pizzaliefhebbers in Katwijk kunnen nu sterrenkwaliteit bestellen bij New York Pizza. Speciaal voor de nieuwe biologische pizzabodem van deze bezorgketen heeft twee sterrenkok Onno Kokmeijer een bijzonder recept gecreëerd. De biologische bodem met de naam ’La Rustica’ is een primeur in de wereld van bezorgpizza’s. ’La Rustica by Onno Kokmeijer’ is belegd met verse courgette, aubergine, zongedroogde tomaatjes, troscherrytomaatjes, zwarte olijven tapenade, rucola en drie kazen. De nieuwe pizza met een opvallend ovaal formaat van 40 bij 20 centimeter is vanaf deze week verkrijgbaar bij New York Pizza aan de Tramstraat 60a. Het maken van de biologische pizzabodem sluit aan bij de gezonde koers van New York Pizza. Die begon met het uitbannen van geur, kleur- en smaakstoffen, gevolgd door het gebruik van alleen 100% natuurlijke ingrediënten zonder kunstmatige toevoegingen. www.newyorkpizza.nl.

FOTO: HELEEN SCHONEVELD

Sterrenkwaliteit bij New York Pizza

Hoogstam-goudreinette in bloei.

Zuid-Hollands plantmateriaal tegen lage prijzen Bewoners van het Zuid-Hollandse landschap kunnen tot 17 februari gemakkelijk en tegen lage kosten authentiek Zuid-Hollands plantmateriaal aanschaffen. Na inlevering van de bestellijst wordt het hoogwaardige plantmateriaal enkele weken later thuisbezorgd. Met de actie ’Kies voor Zuid-Hollands Groen’ streeft Landschapsbeheer ZuidHolland naar meer aanplant van streekeigen struiken en bomen. Met knotbomen langs percelen, leilinden om de boerderij, hoogstamfruitbomen, streekeigen sierbomen en -struiken op uw erf of jonge boompjes op een niet-gebruikt stukje grond in uw tuin; op allerlei manieren kunt u uw boerderij, erf of tuin aanzienlijk verfraaien! Het hoogwaardige plantmateriaal is afkomstig van gerenommeerde kwekers en is gegarandeerd ziektevrij.

Een erf of tuin vol leven Een steenuil op zoek naar een nestplaats in uw fruitboomgaard of een egel zoekend naar voedsel in het struikgewas. Met aanplant van Zuid-Hollands groen creëert u een interessante plek voor tal van vogels, kleine zoogdieren, amfibieën en soms zelfs reptielen. Hoe gevarieerder uw erf of tuin met groen is aangekleed, hoe meer diersoorten er gebruik van zullen maken. Het Zuid-Hollandse groen maakt uw terrein tot uniek leefgebied in het

landschap en zorgt voor een oase van voedsel, rust- en nestgelegenheid!

Landschappelijk karakter Een landschappelijk ingericht boerenerf of tuin is beeldbepalend voor een streek en draagt bij aan het landschappelijke karakter. Bij de aanplant van groen op en rondom uw terrein kan een mooie combinatie gemaakt worden met de inpassing van uw (nieuwe) schuur of stal. Niets is mooier om de bebouwing op uw erf samen te laten vloeien met het omliggende groene landschap. Wacht niet met de groene kwaliteitsimpuls van uw erf en geniet aankomend voorjaar al van de uitlopende knoppen en kleuren.

Bestellen Bewoners van het Zuid-Hollandse landschap kunnen plantmateriaal bestellen door via www.landschapsbeheerzuidholland.nl. de publicatie ’Kies voor Zuid-Hollands Groen’ te bestellen, of de prijs- en bestellijst te downloaden. Op de website van Landschapsbeheer Zuid-Holland staan instructiefilmpjes over de aanplant en beheer van landschapselementen. Wanneer u geen toegang heeft tot internet, kunt u contact opnemen met Landschapsbeheer Zuid-Holland op tel. (0182) 683666. De bestellijst kan tot uiterlijk vrijdag 17 februari worden ingeleverd, het plantmateriaal wordt enkele weken later thuisbezorgd.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 20

Knutselen in Katwijks Museum

Woensdag 1 februari

Italiaanse bestseller in filmhuis De Bieb

’Krijn de strandjutter’

Toegangskaarten voor dit prachtige Italiaanse filmdrama op woensdagavond 1 februari zijn nu te koop in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk en via www.bibliotheekkatwijk.nl (actueel - kaarten reserveren): € 4,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 5,- voor niet-leden. Geen bioscoop in Katwijk, maar gezamenlijk een film kijken in de bibliotheek is een goed alternatief.

FOTO: PR.

In het voorjaar van 2012 wordt de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam maar liefst zes keer omgetoverd tot een kleine bioscoop. Op een groot doek worden zes actuele, interessante boekverfilmingen vertoond. Vanwege de rechten die betaald moeten worden, kan er niet gepubliceerd worden om welke films het gaat, maar in alle bibliotheekvestigingen hangen ruim van tevoren posters met de aankondiging van de filmtitel. De tweede filmvoorstelling is op woensdagavond 1 februari. Iedereen is om 19.30 uur van harte welkom om de film te bekijken gebaseerd op de bestseller van Paolo Giordano. Hierin kruisen de levens van een door een skiongeluk getekend meisje en een hyperintelligente jongen met een zwakbegaafd, door zijn toedoen verdwenen tweelingzusje, elkaar op de middelbare school; een bijzondere vriendschap ontstaat waarin priemgetallen een grote rol spelen. Als een van hen naar het buitenland vertrekt, verliezen ze elkaar uit het oog. Het grote thema van het verhaal is de eenzaamheid van twee mensen die als het ware ongeschikt voor het leven zijn. Een intense en aangrijpende film!

De cast draagt regisseur Gerlinde Vliegenhart (links) op handen.

I’m Loving It..!

Andreas-leerlingen brengen ode aan de liefde Liefde: er is geen ander onderwerp waarover zoveel is geschreven, gespeeld, gedanst of gezongen. Liefde die eeuwig blijft, liefde die ongelukkig afloopt, liefde voor je ouders, je kind, een man, een vrouw, de medemens, de wereld, liefde voor

Strandexcursie, zaterdag 21 januari

Zoeken langs de eb- en vloedlijn Heeft u de laatste tijd op het strand gelopen na een storm en gezien hoe het huis van een boormossel eruit ziet? Loop een keer mee met onze strandexcursie en kom meer te weten.

jezelf… Liefde is groots en meeslepend, liefde is een klein liedje met een gitaar, liefde is ouwe disco, liefde is een balkonscène. De theatergroep van het Andreas College brengt onder regie van Gerlinde Vliegenthart een ode aan

die ene onuitputtelijke bron. Laat uw hart verwarmen op 27 januari, Andreas College, locatie Pieter Groen, aanvang 14.15 uur en 19.30 uur. Tickets à € 5,- verkrijgbaar aan de kassa of via de administratie: 4024201.

Door de samenwerking is het mogelijk om een programma van kunst- en cultuuractiviteiten aan basisschoolleerlingen aan te bieden. Alle activiteiten zijn bedoeld om de schoolgaande jeugd kennis te laten maken met de diverse vormen van kunst en cultuur. De workshops die dit jaar worden aangeboden zijn onder meer: tekenen, striptekenen, streetdance, breakdance, klassiek ballet, jazzdance, djembe, cello, harp, kinderkoor, klarinet, saxofoon, keyboard en accordeon, werken met klei, ontdek muziekinstrumenten, show- en marchingband, theater en modelbouw. Het volledige programma, inclusief alle data, tijden, locaties, kosten en

Leestips door Irene van der Plas

leeftijdsgroepen, is te vinden op de website van Factor Welzijn, www. factorw.nl. Hier vindt u een overzicht van alle activiteiten en meer informatie over de inhoud van de workshops. Begin maart gaan de eerste workshops van start. De inschrijving voor deelname aan deze workshops start op donderdag 19 januari om 12.00 uur. Inschrijven kan uitsluitend via het online inschrijfformulier op de website www.factorw.nl. Inschrijving geschiedt volgens het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt. Wees er dus snel bij, want de workshops zitten zo vol.

De volgende zes titels zijn deze week toegevoegd aan de collectie van bibliotheek Katwijk en nu te leen. Het is maar een kleine selectie uit alle nieuwe aanwinsten maar wellicht genoeg om u nieuwsgierig te maken.

Romans ’De laatste liefdesbrief’ van Jojo Moyes is een prachtige, ontroerende roman die je lang bijblijft. Londen 2003. Journaliste Ellie vindt in het krantenarchief een intrigerende liefdesbrief. Ze gaat op zoek naar het verhaal hierachter, terwijl ze zelf in tweestrijd is over haar relatie met een getrouwde man. Londen 1960. Jennifer wordt wakker in een ziekenhuis na een auto-ongeluk en herinnert zich niets. Na herstel past ze zich aan, maar er blijft onvrede. Ook zij begint, na het vinden van een liefdesbrief, een zoektocht. Dit verhaal over liefde, passie en verlies is een ode aan het schrijven van brieven om liefde te uiten. Het perspectief verspringt tussen beide hoofdpersonen, en ook in tijd, maar raakt met elkaar verweven. De karakterisering van de Londense upperclass in de jaren zestig is raak, evenals het milieu aan de Middellandse Zee. De Engelse schrijfster (1969) is werkzaam bij de Independant en won eerder met ’De laatste liefdesbrief’ in 2011 de Romantic Novel of the Year.

De Schoolkunstcommissie hoopt door deze kennismakingsactiviteiten een bijdrage te leveren aan het stimuleren van kunst en cultuur onder de jeugd en het stimuleren van een positieve houding van die jeugd ten aanzien van kunst en cultuur tijdens en buiten schooltijd. Voor vragen over het programma kunt u terecht bij Arno van den Berg van Stichting Factor Welzijn via arno@factorw.nl.

FOTO: PR.

IVN (Vereniging voor Natuuren Milieueducatie) afdeling Leiden e.o. organiseert deze winter weer een serie strandexcursies vanaf de Uitwatering in Katwijk. De eerstvolgende is op zaterdag 21 januari om 10.00 uur. Mocht u dan niet kunnen; er komen ook nog strandexcursies op zaterdag 25 februari om 13.00 uur en zaterdag 10 maart om 11.00 uur. Op zaterdag 21 januari is het om (even voor) 10.00 uur verzamelen op de parkeerplaats Noordduinen (Noordduinseweg) in Katwijk, op de hoek bij uitgang van de KNRM-loods. Om 10.00 uur gaan we op pad. Kledingadvies: warm en waterdicht, aan zee is het altijd kouder dan achter de duinen. De wandeling is niet zo ver. Samen zoeken naar strandvondsten langs de eb- en vloedlijn, en de gidsen geven uitleg. De excursie duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van het weer en wat er wordt gevonden. Deze excursie is geschikt voor alle leeftijden, en deelname is gratis. De excursie gaat altijd door (ongeacht het weer) en reserveren is niet nodig. Inlichtingen: Ellen van der Niet, ellen.van.der.niet@ hetnet.nl, tel. 06-51852893.

Zaterdag 11 februari in De Roskam

Joop Visser en Jessica van Noord Het is alweer twee jaar geleden dat Joop Visser en Jessica van Noord voor een zeer enthousiast publiek in een bomvolle Roskam optraden. Tijd dus om hen weer naar Katwijk te halen! Zij zingen oude en nieuwe liedjes waarbij de actualiteit niet geschuwd wordt. Joop Visser trad in de zestiger jaren als Leidse student op onder de naam Jaap Fischer. Vanaf september 2005 treedt hij samen met de sopraan Jessica van Noord op. Zij zingen tweestemmig het door Joop geschreven repertoire van Nederlandse liedjes waarbij hij op de gitaar begeleidt. Zijn repertoire omvat hekeldichten, lof- en treurzangen, ballades, liefdesliedjes en combinaties van deze genres. Volgens Poetry International is ’zijn gebruik van rijm altijd verrassend, zijn refreinen zijn ijzersterk en zijn

spel met de taal is subtiel’. Joop en Jessica zullen weer een avond vol van luisterplezier brengen. Sta daarom allen op uit uw luie stoel bij de open haard op deze zaterdagavond en kom naar De Roskam. Kaarten voor dit optreden in De Roskam, gelegen aan de Turfmarkt 2 in Katwijk aan den Rijn, op zaterdag 11 februari zijn online te bestellen op onze website www.kenokatwijk.nl en zijn ook verkrijgbaar bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk van ma.vr. tussen 10.00 en 12.00 uur ’s morgens en bij het VVV-kantoor aan de Voorstraat. In de voorverkoop zijn ze € 12,50 en aan de zaal € 13,50. Aanvang is 20.30 uur. Telefonisch reserveren: tel. 4016400. Wacht niet te lang met het bestellen van uw kaarten, want De Roskam is snel vol.

In het Katwijks Museum is op zaterdag 28 januari een jeugdactiviteit. Deze jeugdactiviteit heeft als uitgangspunt de tentoonstelling van Krijn Giezen, waarvan momenteel een tentoonstelling is in het Katwijks Museum. Giezen was een man van de kust. Zijn kunst getuigde van grote betrokkenheid bij de natuur. Zijn kunstenaarschap leidde niet altijd tot een product, maar soms wel tot het in gang zetten van een mentaliteitsverandering. Hij maakte waardevol, wat mensen hadden afgedankt. De ochtend wordt op speelse wijze ingeleid met o.a. een verhaal en een interactieve rondleiding over de tentoonstelling van Krijn Giezen. Er wordt veel aandacht gegeven aan het gesprek met de kinderen over wat zij zien en beleven tijdens deze rondleiding. Daarna knutselen de kinderen hun eigen kunstwerk met allerlei ’gewone’ en ’ongewone’ materialen in de educatieve ruimte van het museum. Die activiteit wordt gehouden van 10.00-12.00 uur en is toegankelijk voor kinderen van 6-12 jaar. Voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd. De toegang is € 3,50. Om teleurstellingen te voorkomen (vol = vol) is het noodzakelijk vooraf te reserveren bij Jeannette de la Parra, parrasplace@yahoo.com, telefonisch 4017403 tussen 17.0019.00 uur. Data volgende jeugdochtenden: 11 februari en 3 maart. Katwijks Museum, Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee.

Van alcoholgebruik tot wildplassers

Breed aanbod culturele workshops Katwijkse basisschoolleerlingen In de komende maanden worden vanuit de gemeentelijke Schoolkunstcommissie weer diverse culturele workshops voor basisschoolleerlingen buiten schooltijd aangeboden. De Schoolkunstcommissie is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Katwijk, het lokale onderwijs en de lokale verenigingen.

Amerikaanse boormossel.

Postbus 300 2220 AH Katwijk ZH Telefoon 4013551 Fax 4077096

Een perfecte uitgevoerde psychologische thriller, maar ook een gepaste reflectie op de maatschappij. Dat is in het kort de omschrijving van ’De lege kamer’ van Sophie Hannah. De Engelse producer Fliss Benson krijgt op haar werk een anonieme kaart met 4 x 4 cijfers. Kort erna wordt een van drie vrouwen die ten onrechte voor wiegendood zijn veroordeeld, Helen Yardley, vermoord gevonden, waarna Fliss opeens wordt gepromoveerd en haar baas moet vervangen. Hij kiest de luwte omdat hij met Helen in een vereniging zat die zich inzet voor ten onrechte veroordeelde ouders. Fliss wordt verantwoordelijk voor de documentaire over de drie voor wiegendood veroordeelde vrouwen die hij aan het maken is. De dag erna krijgt ze weer een kaart met 4 x 4 cijfers; op Helens lichaam is ook zo’n kaart gevonden. Inmiddels is de politie volop met de zaak bezig via rechercheurs Simon Waterhouse en Sam Kombothekra. De bekroonde Britse dichteres (1971) schrijft naast poëzie, kinderboeken en psychologische thrillers die vaak bestsellers zijn. Het goedvertelde, uitstekend opgebouwde verhaal, met veel aandacht voor de psychologie, is heel spannend door verrassende, nieuwe wendingen en een

Programma-overzicht Televisie

kabel kanaal 45.

TV-programma RTV Katwijk voor de week vanaf maandag 23 januari 10.00 uur: RTV nieuws (niet op maandag) Hupsa! kleuterprogramma met clown Amido WegWijzer, informatief programma 16.00 uur: RTV nieuws Hupsa! kleuterprogramma met clown Amido WegWijzer, informatief programma 20.30 uur: RTV nieuws WegWijzer, informatief programma Terug naar… 1934, een oude opname van ’Op hoop van zegen’ 20.30 uur: RTV nieuws Ook op zaterdag om 18.00 uur. Kijk voor het laatste tv-nieuws op teletekst pagina 280. Uitzending gemist? Kijk op www.rtvkatwijk.nl

Radio

antenne 106.8 (FM) - kabel 88.1 (FM) stereo

Vrijdag 20 januari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 19.00-21.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Zeewind Jaap Schaap De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten N0.NL Jaap Schaap RTV Katwijk Sport voor- en nabeschouwingen (voor de onderwerpen kijkt u op RTV-teletekst pagina 206) 21.00-23.00 uur Country festival Bart van der Pol 23.00-24.00 uur Parels voor de zwijnen Marijke van Duijn en Johan den Haan

Zaterdag 21 januari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-10.00 uur 10.00-12.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur

onverwachte ontknoping.

23.00-24.00 uur

Non stop muziek De kracht in de nacht Word wakker RTV Katwijk Sport herhaling van de vrijdagavond Warmdraaien Karla Imthorn Nieuwsmagazine nieuw- en actualiteitenprogramma (zie http://nieuwsmagazine.rtvkatwijk.nl) The music zone Theo Hoogervorst Toppers van toen met Coby en Willem Boere Op de Hollandse toere live programma met Nederlandstalige muziek, uitgezocht door Coby en Willem Boere (verzoekplaatjes kunnen tijdens de uitzending voor de laatste keer telefonisch worden aangevraagd Muziek voor twee

Zondag 22 januari

Informatieve boeken In ’Onze kinderen en alcohol’ van Nico van der Lely wordt verteld wat er kan gebeuren met het zich ontwikkelende brein van een puber die alcohol drinkt en wat in het algemeen de lichamelijke en geestelijke gevolgen zijn van drinken op jonge leeftijd. In interviews belichten pubers, ouders, wijkagenten en politici de verschillende facetten van dit grote maatschappelijke vraagstuk. Te vinden in de bibliotheek bij de rubriek Lichaam en Gezondheid, onder het thema Alcoholgebruik. Bert Wagendorp en Wilma de Rek stelden de ’Encyclopedie der Nederlanden’ samen. Ze beschrijven gerechten, gewoonten en bedrijven, analyseren Nederlandse verschijnselen als ’de verjaardagskring’ en ’het verkleinwoordje’ en vertellen over stamppot en het weer, over Philips en Fokker, over de Deltawerken en de deeltijdvrouw.’ Kortom: columns over typisch Nederlandse gebruiken, gewoonten en verschijnselen. Te vinden bij de rubriek Nederland, onder het thema Nederland.

01.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-08.00 uur 08.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Aangepaste non stop muziek Opwekking Robert van der Loo en Joke Zwaan Hoort het Woord met om 10.00 uur een kerkdienst vanuit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Katwijk 11.00-13.00 uur Non stop geestelijke muziek 13.00-14.00 uur Strike up the bend, een programma met muziek op het gebied van harmonie, fanfare en brassband, verzorgd door Jaap Bol 14.00-15.00 uur Spelenderwijs, muziek die u kent of zou moeten kennen, Co Snel 15.00-16.00 uur Voetsporen in het zand easy listening programma met een evangelisch karakter 16.00-17.00 uur De gouden stad Gerjan Jungerius en Martin van der Kamp 17.00 uur Kerkdienst Hervormde Gemeente Rijnsburg 18.30 uur Kerkdienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Valkenburg tot 20.00 uur Aangepaste muziek 20.00-21.00 uur Muziek voor duizenden (populair licht klassiek) Marien Bos 21.00-22.00 uur Historisch maritiem uitzending Bas Vlieland 22.00-23.00 uur Aangepaste muziek 22.00-24.00 uur Non stop Nederlandstalige muziek Om 11.30 uur kunt u via het geluidskanaal van de kabelkrant op uw televisietoestel luisteren naar de kerkdienst vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Rijnsburg

Maandag 23 januari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-17.30 uur 17.30-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-22.00 uur 22.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht van de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Orgelklanken Arjan Wolfswinkel Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Multi Katwijk Jan Ouwersloot It’s all jazz Hans Pley Acoustic rain Bart van der Pol Muziek voor twee

Dinsdag 24 januari

Jeugdboeken In het vierkante prentenboek ’Verkleedpartij op de boerderij’ van Nick Sharratt komen de dieren van de boerderij allemaal verkleed naar het feest: als piraat of fee of astronaut. Kun jij raden welk dier het is? Kijk maar achter de flapjes in het boek. Een grappig prentenboek om eindeloos te bekijken met peuters van een jaar of twee. Hoe laat je een boer of een scheet? En waarom zijn Chinezen zuinig op hun drollen? Allerlei feiten en verhalen over alles wat uit je lijf komt zijn te lezen in ’Lekker vies: lachen om wildplassers, neuspeuteraars, wrattenkoppen, scheetkampioenen en veel meer’ van Ditte Merle. Met veel humor geschreven en vol nieuwe, wonderlijke en bizarre informatie. Een kostelijk werkje, ook voor volwassenen. Alle aanwinsten zijn te bekijken op www.bibliotheekkatwijk.nl. Uitgeleende materialen zijn gratis te reserveren via de website of in de bibliotheekvestigingen zelf. Een nieuwe service van de bibliotheek is dat vanaf januari attenderingsmailtjes uitgestuurd worden, zodat u tijdig herinnerd wordt uw materialen in te leveren of te verlengen. Tijd om weer eens langs te gaan bij de bieb!

00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-19.00 uur 20.00-21.00 uur 21.00-23.00 uur 23.00-24.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Willem van Zuilen De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Maritiem een programma met Bas Vlieland Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Non stop muziek Kippenvel (muziek voor wie luisteren wil) met Ruud Heijjer Purple haze Jan Marius Franzen

Woensdag 25 januari 00.00-02.00 uur 02.00-05.00 uur 05.00-07.00 uur 07.00-09.00 uur 09.00-11.00 uur 11.00-12.00 uur 12.00-13.00 uur 13.00-14.00 uur 14.00-16.00 uur 16.00-17.00 uur 17.00-18.00 uur 18.00-20.00 uur 20.00-22.00 uur

Muziek voor twee De kracht in de nacht Word wakker Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Koek bij de koffie Han van der Kamp Schijven voor bedrijven Han van der Kamp Het tussenuur Muziekfabriek Koos Heemskerk De muzikale doorloper Johan den Haan Non stop muziek Roept uit aan alle stranden religieuze verzoekplaten Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws Radio international Engelstalig informatieprogramma met Jürgen Börnig 22.00-23.00 uur Radio International goes… themaprogramma 23.00-24.00 uur Muziek voor twee

Donderdag 26 januari 00.00-02.00 uur Muziek voor twee 02.00-05.00 uur De kracht in de nacht 05.00-07.00 uur Word wakker 07.00-09.00 uur Nieuwscarroussel met lokaal en regionaal nieuws 09.00-11.00 uur Koek bij de koffie Han van der Kamp 11.00-12.00 uur Schijven voor bedrijven Han van der Kamp 12.00-13.00 uur Het tussenuur 13.00-14.00 uur Muziekfabriek Willem van Zuilen 14.00-16.00 uur De muzikale doorloper Johan den Haan 16.00-17.00 uur Non stop muziek 17.00-18.00 uur Duitse muziek in Katwijk Wilma Fischer 18.00-20.00 uur Nieuwscarrousel met lokaal en regionaal nieuws 20.00-24.00 uur Non stop muziek Vanavond kunt u vanaf 19.30 uur via het analoge kanaal 45 of het digitale kanaal op uw televisietoestel de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Katwijk live bekijken


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 21

Introductie op meesterwerk J.S. Bach (1685-1750)

Nog op tijd voor scratchdag

Cursus de Matthäus Passion

In de Open Hofkerk aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn wordt zaterdagmiddag 4 februari de jaarlijkse scratchdag georganiseerd. Die dag wordt ook weer afgesloten met een viering. U bent nog op tijd om u aan te melden.

FOTO: PR.

Het motto van de scratch is: zingen is gezond. Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat zingen goed is voor lichaam en

De leiding van deze dag is in handen van dirigente en zangdocente Wieke Ubels. De stemexpressie wordt gegeven door Sarah Marianne den Hollander. Peter Bontje begeleidt het scratchkoor op de piano. Zij werken geheel belangeloos aan deze dag mee. De dag begint om 10.00 uur, inloop vanaf 9.45 uur en duurt tot 17.00 uur. De scratch is in Huys te Britten, Noordduinseweg 17 in Katwijk aan Zee. Meedoen kost € 32,50 per persoon, lunch en twee keer koffie/ thee inbegrepen.

In deze viering zijn de voorgangers ds. Liesbeth Oort en kapelaan Stephan Kuik en wordt de muzikale inbreng verzorgd door de koren Vocalis en de Cantorij. Na afloop is er een ontmoeting onder het genot van een kop koffie / thee of wat fris in de grote zaal van De Kleine Joannes.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie hebben voor deze week van gebed in 2012 dit gezamenlijke thema vastgesteld. Deze gebedsweek vindt plaats van 15 tot 22 januari en honderdduizenden christenen nemen hier aan deel. Het thema is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 15:57. Dit Bijbelgedeelte is aangedragen door Poolse christenen. Dit gemeenschappelijke thema maakt het makkelijker om de gebedsactiviteiten een gezamenlijke invulling te geven. De aan de Raad van Kerken verbonden kerken kennen al meer dan honderd jaar een ’Week van gebed voor de eenheid van de christenen’. De kerkdeuren gaan om 9.00 uur open.

Gezinsdienst in Maranathacentrum In het Maranathacentrum van Katwijk wordt in de morgendienst van zondag 22 januari een gezinsdienst gehouden. Ds. Van den Bosch gaat in deze dienst voor en zal het hebben over 100% vertrouwen op God. Zoals Noach ook deed. Tijdens de Pepweek komt Noach nog terug. Zoals bij de musical die op woensdag 25 januari wordt opgevoerd. In deze gezinsdienst zullen kinderen van de kinder(bijbel) clubs alvast iets laten horen uit deze musical. Er is deze dienst geen kindernevendienst. Welkom in deze gezinsdienst. En neem gerust eens iemand mee.

FOTO: PR.

Oecumenische uitnodiging De organisatie nodigt een ieder die belangstelling heeft voor de oecumene uit om bij deze viering aanwezig te zijn. Elkaar ontmoeten in de vele geloofsgemeenschappen die Katwijk kent is een groot goed. Het thema van deze week van gebed is ’Winnen met gevouwen handen’ en is daarom ook een uitnodiging voor allen.

Jongerencentrum Scum maakt komende zaterdag plaats voor aanstormend hiphoptalent uit de regio, zij kunnen hun skills ten gehore laten brengen, en of dat nou rappen of dj-en is, dat mogen ze zelf uitmaken. De bedoeling is om aanstormend talent een kans te geven om zich in de kijker te spelen van publiek, ervaring op te doen en natuurlijk lekker muziek maken. Ben jij diegene die andere omver blaast met rap of durf jij het gevecht aan in een battle, is ons advies dat je er bij bent. Om mee te doen met Wanted Hiphop Talent hoef je je niet vooraf op te geven, dit doe je op de avond zelf. Artiesten die optreden zijn Littl D, Pep2D, dj serus the virus Rapper rog en Hikman. Scum opent haar deuren op zaterdag 21 januari rond 20.30 uur.

Richard Groenendijk vrijdag in Tripodia

In de RK-parochiekerk H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn wordt in de viering van 22 januari om 9.30 uur met de hervormde gemeente De Rank uit Katwijk stilgestaan bij de ’Week van gebed 2012 voor de eenheid van de christenen’.

Na zijn succesvolle jubileumtour ’Terug bij af’ komt cabaretier Richard Groenendijk dit seizoen met een splinternieuw soloprogramma: ’Alle dagen’. Op vrijdag 20 januari komt Richard in Tripodia Katwijk de ’sterren van de hemel’ spelen.

rollen in de ’Les Misérables’ en ’Hairspray’, waar hij respectievelijk Carlo Boszhard en Arjan Ederveen verving. In het voorjaar van 2011 vertolkte hij een rol in ’Herinnert u zich deze nog?!’. Hier werd hij unaniem voor geprezen in de vaderlandse pers. Kortom, reden genoeg om ’Alle dagen’ niet te missen!

Een recht uit ’t hart gegrepen voorstelling door één van de meest veelzijdige theatermakers van dit moment. Hij is ad rem, ontroerend, zingt geweldig, maar is bovenal genadeloos komisch. Als geen ander weet hij het publiek voor zich te winnen. In de scherpe regie van Wimie Wilhelm is dit een voorstelling, die je gezien móet hebben. Richard Groenendijk heeft zich de afgelopen jaren ook toegelegd op musical. Zo speelde hij hoofd-

De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 20,-. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 4025224. Hiervoor wordt € 0,50 extra per plaatsbewijs in rekening gebracht. Tripodia is gelegen aan het Hoornesplein 155 te Katwijk. Meer informatie kunt u vinden op de website www.tripodia.nl.

Folk in De Roskam met Lezing Jannetje Vicky Swann & Jonny Dyer aanrader voor elke folkliefhebber. Kaarten voor dit concert op zaterdag 4 februari in De Roskam, Turfmarkt 2 in Katwijk kunt u bestellen via de website www.kenokatwijk. nl. Ook zijn deze te verkrijgen bij het kantoor van K&O Katwijk aan de Sluisweg 16 te Katwijk (ma. t/m vr. van 10.00-12.00 uur) of bij het VVV-kantoor aan de Voorstraat. Reserveren is mogelijk: tel. 4016400. In de voorverkoop zijn ze € 11,- en aan de zaal € 13,-. Aanvang van het concert is 20.30 uur.

Met tributebands Anouk en Bon Jovi

Rock4Life Rocknight in Tripodia Voor het vierde jaar op rij staat de eerste zaterdag van februari weer in het teken van de Rock4Life Tribute Rocknight. Stonden er eerder tributes van AC/ DC, Queen en Bruce Springsteen op de bühne deze keer tributes aan niemand minder dan Nederlands enige echte rockchick Anouk en de Amerikaanse superformatie Bon Jovi. Tributeband The Dark brengt een muzikale ode aan Anouk, de meest succesvolle zangeres van de Lage Landen. Van de vele Anouk tributebands weet The Dark de live ambiance van een Anouk concert als geen ander te benaderen. Vijf door de wol geverfde muzikanten en een stoot van een zangeres, eveneens met een dijk van een stem, voeren je in een zeer afwisselende show dwars door het repertoire van Nederlands enige echte rockchick. Bounce zet vervolgens de Amerikaanse superformatie Bon Jovi in het zonnetje. Bounce is in tien

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op dinsdag 31 januari, 7, 14 en 21 februari, van 19.30 tot 20.45 uur in de Gemeentelijke Muziekschool Katwijk, Zeeweg 123, Katwijk. Deelname aan de cursus kost 31,euro. Als u al bent ingeschreven voor een andere cursus of ensemble bij de muziekschool betaalt u slechts € 10,-. U kunt een inschrijfformulier downloaden vanaf de website van de muziekschool www. muziekschoolkatwijk.nl onder Inschrijving. Vermeld u bij korte cursussen: ’Matthäus Passion’. Inschrijven kan tot uiterlijk 11 januari, maar in verband met de verwachte belangstelling is het verstandig om niet te lang te wachten.

Metal Blast Een week later, op zaterdag 28 januari is er in Scum Metal Blast. Op

die avond spelen er twee thrashmetalbands uit België in Scum. Beide bands bespelen al een aantal jaar diverse podia door heel Europa en zijn dus zeker geen onbekende bands voor de liefhebbers. De eerste band is het Belgische ’Evil Invaders’, opgericht in 2007 en heeft hun roots liggen bij bands als, Motorhead, Overkill, Kreator en Exodus. Dat is te horen in hun eigen werk. De tweede band is ook uit België afkomstig en heet ’Gae Bolga’. Die band is opgericht in 1998 en bestaat dus al meer als tien jaar. Ook de invloeden van deze band zijn vooral de oudere en bekendere Thrash metalbands uit de jaren tachtig. Deze twee bands spelen in de kleine zaal van Scum. Die gaat open om 20.30 uur. De minimumleeftijd deze avond is 16 jaar en entree is gratis. Jongerencentrum Scum, Noordduinseweg 3, Katwijk.

Schrijfster van ’De hemel bestaat niet’ komt op 6 februari

Zaterdag 4 februari

Vicky en Jonny zijn een van de beste duo’s van tegenwoordig op het gebied van folk muziek (aldus Willows Folk Club). Hoewel ze het best bekend zijn om hun instrumentale vaardigheden met Schotse smallpipes, accordeon en zelfs de Zweedse nyckelharpa, is het duo ook goed te herkennen aan hun songs. Met hun mix van traditioneel materiaal en hedendaagse interpretaties, hebben ze een geluid dat zowel vertrouwd als vernieuwend klinkt. Hun optredens stralen veel enthousiasme uit. Een

Kosten en inschrijving

Wanted in Scum: hiphoptalent

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij Corrie Vingerling, tel. 4032188, emailadres: c.vingerling-demol@planet.nl. De scratchdag is een initiatief van Muziekschool Katwijk en Zingen voor je Leven.

Ontmoeting van kerken Katwijk

Kees Hoek heeft een ruime staat van dienst in de wereld van de barok en renaissance muziek, zowel als blokfluitist als fagottist. Met verschillende barokorkesten, onder andere Florilegium Musicum en La Grande Ecurie, heeft hij in de loop der jaren zijn bijdrage geleverd aan vele uitvoeringen van de Matthäus

Wat kunt u tijdens deze cursus verwachten? Om te beginnen de muziek zelf: aan de hand van allerlei luistervoorbeelden wordt de muzikale vorm en inhoud van De Matthäus toegelicht. Muziek staat echter zelden op zichzelf, zeker niet in de tijd van Bach. Daarom zal er

FOTO: PR.

Het idee achter de Zingen voor je Leven koren is, dat creatieve expressie, in dit geval door middel van muziek en zingen, kan helpen bij het verwerken van kanker en de gevolgen daarvan. Omdat de kosten van professionele leiding, zaalhuur etc. hoog zijn is het nodig dat het koor financiële ondersteuning krijgt.

Door wie?

Luistervoorbeelden

koor, op de muziekschool... waar dan ook.

geest. Zo werkt zingen stressverlagend, is het goed voor de ademhaling en voor de houding, geeft het energie en is het goed voor het concentratievermogen. Maar vooral is het heerlijk om te doen, en gezellig om samen met anderen te zingen. Op de scratchdag de koorleden eens op een andere, speelse manier met klank en zingen bezig zijn. De dag begint met ontspannende oefeningen, stemexpressie en stemvorming. De oefeningen helpen om een mooiere klank te kunnen maken en je stem beter te laten horen. Wanneer de stemmen goed zijn opgewarmd, studeren we een aantal hartverwarmende liederen in die blij maken, ontroeren en energie geven. En aan het eind van de middag worden de ingestudeerde liederen ten gehore gebracht voor (meegebracht) publiek. De scratch is bedoeld voor iedereen die graag zingt: alleen, thuis, in een

Op vier dinsdagavonden in januari/ februari krijgt u de kans zich nader in de Matthäus Passion te verdiepen tijdens een speciale cursus die docent Kees Hoek van de Muziekschool Katwijk heeft samengesteld.

Passion. Bovendien heeft hij een schat aan kennis over de muzikale context van dit werk, leven en werken van Johann Sebastiaan Bach en de instrumenten uit de ’oude muziek’. Kees kent de muziek dus van binnen en van buiten en deelt zijn passie graag met u!

jaar tijd uitgegroeid tot de beste en meest gevraagde Bon Jovi tribute in Duitsland. Door steevast een verpletterende indruk achter te laten heeft Bounce daarmee een enorme populariteit bereikt. Wat begon met wat akoestische nummers op een feestje is uitgegroeid tot honderden optredens voor vaak duizenden toeschouwers. Tijdens het optreden neemt Bounce je mee op reis door de geschiedenis van meer dan vijfentwintig jaar Bon Jovi. Alle grote hits, en dat zijn er heel wat, zullen dus voorbij komen vanaf ’Livin’on a prayer’ tot nummers van het laatst verschenen album ’The Circle’. Zaterdag 4 februari Rock4Life Tributenight, zorg dat je erbij bent. Aanvang 21.00 uur. De voorverkoop is inmiddels gestart en kaarten kosten € 15,- in de vvk en ’s avonds aan de deur € 17,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Tripodia / Shell de Jong, Julianalaan Katwijk / Versteegh Jeans, Andreasplein Katwijk. Online kaartverkoop via www.rock4life.nl.

Koelewijn in bibliotheek

Jannetje Koelewijn (Amsterdam, 1959) wachtte niet tot haar ouders dood waren voordat ze ’De hemel bestaat niet’ schreef. In dit boek schetst ze een onomwonden portret van haar ouders. Hoe doe je dat, je ouders interviewen? Op deze vraag en nog veel meer gaat Jannetje Koelewijn graag in tijdens haar lezing op maandag 6 februari om 20.00 uur in de hoofdbibliotheek aan de Schelpendam in Katwijk.

FOTO: PR.

In week van gebed

Er wordt op zaterdag 10 maart een scratch- of zangdag gehouden, waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor het Zingen voor je Leven koor Leiden. Dit is het regionale koor voor mensen die met kanker worden geconfronteerd, zelf of in hun naaste omgeving.

ook worden stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van het werk en de wereld waarin de componist leefde. Bovendien verdienen de instrumenten die in de tijd van Bach bespeeld werden de aandacht; die waren heel anders dan onze moderne instrumenten! De cursus is de moeite waard voor iedereen met een liefde voor barokmuziek. Misschien kent u De Matthäus van één van de vele prachtige opnames die gemaakt zijn, of bent u wel eens naar een concert geweest. Misschien heeft u zelf wel eens aan een uitvoering meegewerkt als koorzanger! Maar u bent natuurlijk ook van harte welkom als u gewoon nieuwsgierig bent.

Met nieuwe show ’Lilywhite Soul Tour’

kreeg Jannetje Koelewijn alle medewerking van haar vader - ’wat kan er zo bijzonder aan een mens zijn dat niemand het mag weten’ - maar haar moeder had bijna alle bladzijden van het boek liefst ’met rood potlood’ doorgestreept.

Gare du Nord in Tripodia De bekende band Gare du Nord speelt vrijdag 27 januari in Tripodia. Direct vanaf het moment dat de zeskoppige funkyband de energieke opening inzet, voel je de opwinding. Je schuift naar het puntje van je stoel en op het moment dat je het niet meer kunt houden verschijnt ze: Miss Dorona Alberti.

Jannetje Koelewijn studeerde Nederlands aan de Vrije Universiteit, werkte twaalf jaar bij Vrij Nederland en is sinds 1997 redacteur van NRC Handelsblad. Ze schreef boeken over Fokker, over topondernemers, over het Concertgebouworkest en over de alledaagse dood. Nu dan ’De hemel bestaat niet’, dat voert van het gereformeerde vissersdorp Spakenburg, tot haar eigen jeugd in Amsterdam-Noord in de jaren zeventig. Over grote sociale veranderingen en de impact hiervan op drie generaties Koelewijn. De afspraak met haar vader (82) was dat hij zou vertellen alsof hij niet haar vader was en Jannetje Koelewijn zou luisteren alsof zij niet zijn dochter was. “Een intiem gesprek heb ik tot dit boek nooit met mijn vader gevoerd”, zegt zij hierover.

Voordat ’De hemel bestaat niet’ geschreven werd, interviewde Jannetje Koelewijn haar ouders jarenlang en ze ging ermee door tot ze ook op de pijnlijkste en intiemste vragen antwoord had gekregen. Waarom sloeg haar vader zijn zoons? Waarom verbood hij zijn dochters met open mond te lachen? Waarom moesten ze alle zondagen naar de kerk en zegt hij nu pas dat hij op zijn elfde al niet meer geloofde? Waarom liep haar moeder bij hem weg? Voor ’De hemel bestaat niet’

Zij is de belichaming van sex ’n’ jazz, de unieke sound waarmee Gare du Nord goud en platina behaalde en hits scoorde als ’Marvin & Miles’, ’Beautiful Day’ en ’You’re My Medicine’. Met Dorona Alberti trok de band de afgelopen jaren al tienduizenden uitzinnige bezoekers naar hun optredens. De splinternieuwe show ’Lilywhite Soul Tour!’ bevat, naast de beken-

De lezingen die Jannetje Koelewijn geeft over ’De hemel bestaat niet’ worden door het hele land druk bezocht. Nu dus een uitgelezen kans om in Katwijk naar haar bijzondere relaas te luisteren.

Jannetje Koelewijn.

Wie belangstelling heeft om er op 6 februari om 20.00 uur bij te zijn, kan nu kaarten kopen. Toegangskaarten zijn te koop via www.bibliotheekkatwijk.nl. Ga naar Actueel, vervolgens naar Activiteiten. Kies de activiteit van uw keuze, betaal met iDEAL en print uw toegangskaart(en). Ook in alle vestigingen van bibliotheek Katwijk zijn kaarten te koop. De prijs voor een toegangskaart is: € 5,- voor leden bibliotheek Katwijk en € 6,voor niet-leden.

FOTO: PR.

U kunt zich per email tot en met zaterdag 28 januari opgeven bij Jenny van Beelen. Vermeld daarbij voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en zangstem. Jenny van Beelen zal uw aanmelding bevestigen en u verder informeren. Mailadres is jennyroodenrijs@hotmail. com. Het is een unieke kans om samen te zingen, dus laat die uitdaging niet liggen.

Zingen voor het goede doel

FOTO: PR.

De voorbereidingsgroep met de vaste en vertrouwde vertegenwoordigers van De Rank, de Open Hof kerk en de RK-parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk is enige tijd geleden weer enthousiast begonnen met de organisatie van deze dag. De deelnemers studeren ’s middags nieuwe liederen in, onder andere van Huub Oosterhuis en van de geloofsgemeenschappen uit Taizé en Iona. De inloop is om 12.30 uur en om 13.00 uur wordt er gestart met het muzikaal oefenen. De kosten voor deelname bedragen € 15,en de partituur, koffie / thee / fris en een eenvoudige maaltijd zijn bij de prijs inbegrepen.

Wie kent hem niet: de Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach? Duizenden, tienduizenden, waarschijnlijk zelfs miljoenen mensen over de hele wereld hebben dit meesterwerk van één van de beroemdste componisten in hun hart gesloten. U bent misschien wel één van deze liefhebbers. Maar hoe goed kent ú De Matthäus eigenlijk?

de hits, de songs die componisten Barend Fransen en Ferdi Lancee schreven. Dorona gaat daarbij to the max en laat zien en horen waarom ze behoort tot Nederlands meest unieke podium personalities met een dijk van een stem, onweerstaanbare energie, Soul, humor. Een lust voor oog en oor. Gare du Nord starring Dorona Alberti: ’Lilywhite Soul Tour!’ dé absolute sensatie in de Nederlandse theaters. De voorstelling begin om 20.15 uur. Entreeprijs € 24,50. De theaterkassa is geopend en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefonisch reserveren is mogelijk via 4025224. Tripodia, Hoornesplein 155, Katwijk, www.tripodia.nl.


22 • DE KATWIJKSCHE POST

Het bingoteam nodigt u dan ook van harte uit mee te komen spelen. De kans dat u met een mooie prijs naar huis gaat is groot. De Roskam is open vanaf 19.00 uur en de bingo begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom dus graag tot ziens!

Bijbelstudie Maranatha Bijbelkring Er is op maandagavond 23 januari weer een Bijbelstudie van de Maranatha Bijbelkring in de aula van de Duinroosschool, Pr. Irenelaan 49. De avond begint om 19.45 uur. We leven in spannende tijden. Er gebeurt veel in de wereld. In het Midden Oosten is er grote onrust. Regimes worden onder druk gezet en omver geworpen. En Israel zit er midden in. Dagelijks landen er raketten op Israël. In de Bijbel wordt gesproken over dergelijke scenario’s. Hoever zijn we op de tijdbalk van de Here God? Ds. H.G. Koekkoek uit Alphen a/d Rijn zal hier over spreken. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Ontspannings Vereniging Katwijk (OVK) start zaterdag 28 januari met haar nieuwe danscursussen. Met steeds weer nieuwe dansvariaties en aanbod van de meest populaire dansmuziek, blijft de OVK een frisse en moderne dansvereniging. Op een ontspannen en gezellige manier wordt de kostbare vrije tijd van de leden op een plezierige manier ingevuld. Maar eerst is er op zaterdag 21 januari de afdansavond van de OVK. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 0.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond staat bomvol gezelligheid en dansplezier. Stijldansen is een van de weinige sporten die je samen met je partner kan beoefenen en waarmee je met elkaar een gezellige en nuttige invulling aan je vrije tijd kan geven. Voetbal, handbal, volleybal, hockey en basketbal zijn prachtige sporten die je naast stijldansen kunt uitoefenen, maar er gaat niets

De Jongerenkring van de Andreaswijk organiseert op donderdag 26 januari om 20.00 uur een praiseavond in de Oude Kerk. Het thema van de avond is ’100%’. Het evenement is georganiseerd door jongeren en is voor iedereen. Voor aanbidden gelden geen leeftijdsgrenzen en daarom is iedereen - jong en oud, christen en niet-christen van harte welkom. Lukt het jou niet om je 100% aan God te geven? Daar hebben we allemaal wel moeite mee, maar het is zo belangrijk om te leren een persoonlijke relatie met Hem op te bouwen. Waarom? Dat ervaart u vanzelf wel op de praiseavond, 26 januari en neem gerust iemand mee.

Koffieochtend Ichthuswijk Het Ichthus koffieochtendteam houdt op woensdag 25 januari weer een koffieochtend. Deze morgen zal Martin van der Linden spreken. Het onderwerp is: ’Engelen en demonen’. Engelen en demonen, hier wordt niet veel over gepreekt. Er wordt ook niet vaak onderling over gesproken. Misschien omdat we er eigenlijk weinig van weten. Het team hoopt deze morgen daar meer over te weten te komen. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze morgen. Woensdag 25 januari, Ichthuskerk, om 9.30 uur, Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar.

Koffieochtend in Ontmoetingskerk Vrouwenkring Dabar houdt 24 januari de koffieochtend in de Ontmoetingskerk. Fineke Janssen zal daar spreken. Zij is als zendeling werkzaam in Bolivia bij Mision Adulam. Dit is een tehuis voor verslaafden en straatkinderen. Het belooft een boeiende morgen te worden. De zaal is om 9.00 uur open en het programma begint om 9.30 uur (tot uiterlijk 11.30 uur). Voor kleine kinderen is een oppas aanwezig.

It’s London calling

Interesse? Geef u/je snel op. Er kan ingeschreven worden op de diverse niveaus: beginners 19.30-20.30 uur; gevorderd 20.30-21.30 uur en vergevorderd 19.30-20.30 uur. De kosten voor bovengenoemde cursussen bedragen € 99,- per paar voor de gehele cursus, exclusief het lidmaatschap € 8,- p.p. Het gehele bedrag dient u op de eerste avond te betalen.

Ik heb een nogal bewogen weekend achter de rug. Afgelopen vrijdag promoveerde mijn trainer Martin Truijens aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanaf nu mag hij zich doctor Truijens noemen. De afgelopen jaren heeft hij onderzoek gedaan naar het trainen op hoogte. Dit wordt door sporters veel toegepast. Op hoogte maakt je lichaam veel rode bloedcellen aan waardoor uiteindelijk de algehele trainingsbelasting kan toenemen. Direct na deze ceremonie vertrok ik met een aantal teamgenoten richting Antwerpen om deel te nemen aan de Vlaamse Kampioenschappen. Alle rugslag afstanden stonden voor mij op het programma. Een goede trainingswedstrijd na de feestdagen, een mooi meetmoment voor mij persoonlijk. Waar sta ik nu en waar moeten we aan werken in de komende maanden? Zaterdagochtend na de series werd ons team bijeen geroepen door de trainer. Hij bracht ons het verschrikkelijke nieuws dat er bij een van onze teamgenoten teelbal kanker was vastgesteld. Hij was dan ook achtergebleven in Amsterdam. Het nieuws sloeg als een bom in binnen onze ploeg. Je gunt dit helemaal niemand, maar hij zeker niet. Hij staat altijd voor iedereen klaar en leeft gezond. Je verwacht het ook niet bij topsporters. Het zet je behoorlijk aan het denken en laat je zien wat nu eigenlijk echt belangrijk is in het leven. Je leert snel relativeren. Inmiddels is hij geopereerd en is het nu afwachten of er op andere plekken in het lichaam kankercellen worden gevonden. Zelf is hij immer positief en heeft Olympisch kampioen Maarten van der Weijden als voorbeeld. Hij herstelde van leukemie en werd jaren later de beste van de wereld in het open water zwemmen. Maar goed, wij waren in Antwerpen en moesten deze wedstrijd zwemmen. Persoonlijk vond ik het verschrikkelijk moeilijk en hard om de knop om te zetten en te focussen op de wedstrijd. Het liefst zou ik direct terug keren naar huis, maar ook dat is topsport. We hebben een doel en niets mag daarvoor wijken. Mijn resultaten waren nog redelijk met de titel op de 100 meter rugslag en tweemaal zilver op de 50 en 200 meter rugslag. Uiteindelijk won ik het totale rugslag klassement en kon ik, wat prestaties betreft, tevreden huiswaarts keren. We pakken nu ook gewoon de draad weer op met de dagelijkse trainingen, maar onze gedachten zijn continue ergens anders. Zwemmen is geen individuele sport, je bent een team. Daarom zullen wij hem dan ook steunen, op welke manier dan ook. Ik besef nu dat sport niet alles is waar het om draait in het leven, sommige dingen zijn veel belangrijker. Gezondheid.

Aanmelden kan via mail ovk@hotmail.nl of telefonische bij Marco van Rijn, tel. 4016570. Meer informatie over de OVK vindt u op www.lerendansen.hyves.nl.

Spirit op zoek naar ’ideale leraar’ ’Eindelijk’ weer eens Spirit afgelopen vrijdag. Mooie opkomst voor de eerste keer. Deze keer eerst maar weer eens aardig wat tijd besteed aan onze zoektocht naar de ’ideale’ leraar. Aan de hand van het ontrafelen van de Bijbeltekst over de Emmaüsgangers zijn we weer een stapje dichterbij gekomen, maar we zijn er nog niet. Vervolgens waren de meiden de slimsten bij het opzoeken van krantenberichten. Deze week in elk geval een spannend spel op het programma, dus als je zin hebt in een goed begin van het weekend ben je van harte welkom in het jeugdhuis aan de voorstraat. Met andere woorden, tot vrijdag 19.30 uur.

Bibliotheek

Praiseavond: ’100%’

boven de ontspannen en gezellige vrijetijdsbesteding van het stijldansen. Samen met je eigen partner op dansles of juist met een hele vriendengroep, de OVK staat voor iedereen klaar. Bij de beginnerscursus leren de dansparen de basis van de quickstep, rumba, chachacha, Engelse wals en jive. In de vervolgcursussen komen daar de tango en de samba bij. Ook leert men in de vervolgcursussen meer figuren in alle dansen.

Al ruim veertig jaar kunt u boeken lenen aan de CJV-bibliotheek aan de Boslaan. Een van de grote voordelen van de CJV-bibliotheek is dat u geen inschrijfgeld of lidmaatschap hoeft te betalen, U betaalt

slechts € 0,20 per boek per week, dus alleen voor wat u daadwerkelijk gebruikt. De bibliotheek is elke donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur geopend. U vindt de bibliotheek op Boslaan 229, de ingang is de garage aan de Koekoeklaan.

Kopij Heeft u een artikel welke samen met andere YMCA-artikelen in deze krant geplaatst moet worden, lever het dan (uiterlijk maandagavond 21.00 uur) in bij CJV/YMCA Katwijk / PR-commissie, t.a.v. André Bosch, fax (084) 8333588 of per e-mail: YMCA.Katwijk@tiscali.nl. Een belletje vooraf is niet strikt noodzakelijk, gewoon het stukje faxen of mailen is voldoende.

Meetmoment Antwerpen

FOTO: PR.

Woensdag 25 januari dan is het weer zover. De Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn organiseert dan een leuke en gezellige bingoavond in De Roskam. Bingo in De Roskam is al jaren een traditie bij de Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn. Deze avonden staan garant voor gezelligheid en spanning, maar vooral ook ontspanning. De mooie prijzen en de fraaie entourage van De Roskam maken deze bingoavonden tot een waar feest.

Afdansen en dansles OVK

Katwijkse Femke Kalee regiokampioen turnen De Katwijkse Femke Kalee heeft zaterdag 14 januari de titel regiokampioen bemachtigd bij de regionale turnwedstrijd derde divisie. Femke turnt bij de Leidse turnvereniging Nieuw Brunhilde. Naast de titel ’regiokampioen’ bemachtigde Femke ook door deze overwinning een ticket voor de landelijke halve finale voor het NK op 24 maart en voor de districtsfinale op 31 maart. Femke turnde zaterdagavond een

MA

|

DI

| WO | DO | VR | ZA | ZO

Wijkvereniging Koestal-Overduin

Agenda ANBO

Donderdag 19 januari. Seniorensoos De Eendracht, 14.00 uur. Countryen linedansen, 20.00 uur, lesavond, vanaf 16 jaar.

Verkoop van belbusboekjes in de Zwanenburg elke morgen. Iedere dag koffie drinken kosten € 0,75. Maandag 23 januari. Spreekuur van 10.00 tot 11.00 uur. Schildercursus, van 13.30 tot 17.00 uur. Vrij jokeren en klaverjassen, aanvang 13.30 uur. Dinsdag 24 januari. Repetitie zangkoor de ’Vierboet’, aanvang 10.00 uur. Ouderenspreekuur, 10.00 uur. Damessoos, aanvang 14.00 uur. Vrij klaverjassen en jokeren, aanvang 13.30 uur. Biljarten, aanvang 13.30 uur. Woensdag 25 januari. Biljarten, aanvang 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur open. Kaarten maken, aanvang 13.30 uur. Vrij klaverjassen en jokeren. Onderlinge competitie en vrij biljarten, aanvang 19.30 uur. Donderdag 26 januari. Kleding bewerken, aanvang 9.00 uur. Inloopspreekuur, van 10.00 tot 11.00 uur. Meer bewegen voor ouderen, van 9.30 tot 10.15 uur. Klaverjas- en jokermiddag, aanvang 14.00 uur. Vrijdag 27 januari. Bloedprikken, 8.30 uur. Bingomiddag, aanvang 14.00 uur. Klaverjassen en jokeren. Inlichtingen WMO op de website www.anbo.nl/katwijkaanzee/ Al deze activiteiten vinden plaats in het dienstencentrum de Zwanenburg, aan de Zwanenburgstraat 62. De activiteiten zijn toegankelijk voor alle mensen van 50 jaar en ouder. Nieuwe leden en begunstigers zijn van harte welkom.

Vrijdag 20 januari. Competitie darten, 20.00 uur. Zaterdag 21 januari. Kinderbingo, 14.00 uur, voor kinderen van 4-12 jaar. Neem gezellig je (o)pa en (o)ma mee. Countrydansen, vrije dansavond. Nieuwjaarsbal, 20.00 uur. Leeftijd vanaf 16 jaar.

Interkerkelijke vrouwendag

Maandag 23 januari. Recreatief darten, 20.00 uur.

In de Kapel van voormalig Vliegkamp Valkenburg aan de Wassenaarseweg wordt op zaterdag 4 februari een interkerkelijke vrouwendag gehouden. Het thema is: ’Hoe ga je als christen om met teleurstelling en verdriet?’. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Vanaf 9.30 uur staat de koffie klaar. Sprekers zijn Johan Schep en Marleen Ramaker.

Dinsdag 24 januari. Klaverjassen en jokeren, 20.00 uur.

Er wordt voor een eenvoudige lunch gezorgd. Tijdens de lunchpauze worden er spullen verkocht ten behoeve van een kinderhuis in Pretoria, Zuid-Afrika. De dag is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden, waarvan de opbrengst naar het kinderhuis gaat, na aftrekking van de onkosten. Plaatsen zijn beperkt. Opgeven per email: jokebekker@ziggo.nl.

Pepweek CJR en CJV/ YMCA Katwijk CJR en het CJV/YMCA Katwijk organiseren van zaterdag 21 t/m zondag 29 januari de Pepweek. Een week vol activiteiten voor jong en oud. Midden in het winterseizoen is deze week een ’oppepper’ voor iedereen. Het thema van de Pepweek is: ’100%’. De Pepweek wordt gestart op zaterdag 21 januari met een heus zwemfestijn, plezier voor iedereen. Wat is er gezelliger dan met heel veel vriendjes en vriendinnetjes te gaan zwemmen. CJV/YMCA Katwijk nodigt alle kinderen uit voor dit zwemfestijn (het is wel belangrijk dat je minstens één zwemdiploma hebt). Vanaf 19.00 uur kun je heerlijk gaan zwemmen in het recreatiebad. Entree is € 1,- per persoon. Je krijgt zelfs nog een heerlijk zakje chips en wat lekkers te drinken.

Kindermusical ’Noach’ Ben je tussen de 4 en 10 jaar en lijkt het jou ook zo leuk een keer te schitteren in een musical? Nou, dat kan! Op 25 januari hebben we jou nodig om een musical op te kunnen voeren! De musical heet ’Het wonder van de ark’ en gaat over het bekende verhaal van de ark van Noach. Een prachtige voorstelling over hoe God steeds weer opnieuw de mensen wil redden. Voor de voorstelling aan het eind van de dag zijn natuurlijk al jullie ouders, verzorgers, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom te komen kijken naar de musical ’Het wonder van de ark’, gespeeld door jullie. De middag begint om 13.30 uur, je wordt om 13.15 uur verwacht, zodat we gelijk kunnen beginnen. De voorstelling van de musical begint om 16.30 uur en zal tot ca. 17.30 uur duren. Waar? In het Mara-

nathacentrum aan de Poolster in Katwijk.

Praise-avond In de Oude Kerk van Katwijk, aan de Boulevard, is er op donderdag 26 januari een praise-avond met het thema ’100%’ voor alle jongeren van Katwijk. Natuurlijk zijn de ouderen ook van harte welkom. Wat zou het geweldig zijn om een Oude Kerk vol te krijgen met jongeren van alle kerken en gemeenten uit Katwijk. We laten kerkmuren wegvallen en samen zullen we Gods naam groot maken en hem dank bewijzen. Komen jullie ook? De deuren van de kerk gaan om 19.30 uur open en de avond zal beginnen om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. De samenzang is onder begeleiding van een praiseband. De toegang is gratis, wel zal er één collecte gehouden worden voor de onkosten. Doe ook mee, je bent 100% welkom!

Programma Pepweek Zaterdag 21 januari - zwemfestijn CJV/YMCA. Zondag 22 januari - gezinsdienst. Woensdag 25 januari - kindermusical ’Noach’. Donderdag 26 januari - praiseavond Jongerenkring . Vrijdag 27 januari - jongerendiaconaat: taarten bakken voor de voedselbank. Vrijdag 27 januari - 100% Ladiesnight (creatieve avond). Zaterdag 28 januari - Bijbelse speurtocht/vossenjacht. Zaterdag 28 januari - zaalvoetbaltoernooi CJV/YMCA. Zondag 29 januari - jeugddienst: ’Voice of Heaven’. Uitgebreide informatie www.hgkatwijk.nl/cjr.

stabiele en overtuigende wedstrijd. Met een strakke sprong (13,520) en een overtuigende balkoefening (12,5) wist ze de jury te overtuigen van haar kunnen, en kon zij de hoogste trede van het erepodium beklimmen. Zaterdag 28 januari is het de beurt aan plaats- en clubgenootje Jasmien de Best om haar opwachting te maken bij de plaatsingswedstrijd tweede divisie.

Woensdag 25 januari. Sjoelmiddag seniorensoos De Eendracht, 14.00 uur. Repetitieavond zangkoor De Voltreffers, 20.00 uur. Tijdens alle activiteiten zijn de keuken en bar geopend voor een hapje en een drankje. Wijkgebouw locatie De Coligny, Louise de Colignylaan 7, 2224 VT Katwijk. Meer informatie op: www. wijkcentrumdecoligny.nl of RTV teletekstpagina 351.

Wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever Vrijdag 20 januari. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Darten, 19.30 uur. Zaterdag 21 januari. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Open huis, 11.30 uur. Stijldansles, 19.00 uur. Vrij stijldansen, 21.30 uur. Maandag 23 januari. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Country line dansles, beginners, 19.30 uur; gevorderden 20.15 uur. Volleybal dames, 19.30 uur; heren, 21.00 uur. Volleybal is in de Van Lierestraat. Dinsdag 24 januari. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Streetdance, van 5 tot 16 jaar, 19.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. Woensdag 25 januari. Damesgymnastiek, 9.00 uur. Ba-Pra-Ka-Dra soos, 10.00 uur. Country line dans, 14.00 uur. Zelf kleding maken, 19.00 uur. Donderdag 26 januari. Ba-Pra-KaDra soos, 10.00 uur. Ouderensoos, 14.00 uur. Biljarten, 19.00 uur. FNV (even weken), 19.30 uur. Jokeren, 20.00 uur. wijkvereniginghoornesrijnsoever.nl

Koffieochtend Dorpskerk De vrouwengroep Dorpskerk organiseert woensdag 25 januari een koffieochtend. Spreekster is Nelly de Wilde. Vrouw, moeder, schrijfster van onder andere Beslagen ramen, Verlichte tranen en ander werk. Door heel haar leven heeft zij de vaste zekerheid van Gods trouw ervaren. Het thema deze ochtend: ’Stilstaan bij loslaten’. Zanggroep Immanuël verzorgt het muzikale gedeelte. Het programma duurt van 9.30 tot 11.30 uur, toegang is gratis en er is een collecte. De vrouwengroep zorgt voor een gevulde koffietafel en een gezellige sfeer in het Dorpshuis, Kerklaan. U bent van harte uitgenodigd.

Over twee weken zal ik jullie meer vertellen over mijn Olympische droom en waar ik me zoal mee bezig houd. Wil je mijn ’road to Londen’ van nog dichterbij mee maken? Kijk dan op www.nickdriebergen.nl of volg me op Twitter: @nick3bergen Met een medaille op het gemeentehuisplein, dat is het doel.

Bond voor vijftigplussers.

Bingo mee met de OV Vooral in de wintermaanden hebben mensen behoefte aan gezelligheid. Wat is er dan leuker en gezelliger dan een bingoavond? Daarom organiseert de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn iedere maand een bingo in De Roskam op de laatste woensdagavond van de maand, aanvang 19.30 uur. De bingomaster heet u weer van harte welkom op woensdag 25 januari. Dat de avonden vooral in het teken van gezelligheid staan, spreekt vanzelf. Maar er zijn natuurlijk ook prachtige prijzen te winnen. Als u komt, heeft u niet alleen een gezellige avond, u steunt ook nog eens uw Oranjevereniging. Immers, de bingo’s leveren toch altijd weer een leuk bedrag op voor onze verenigingskas. Bingo bij de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn is een gezellig avondje uit, met kans op mooie prijzen.

Bingo voor de jeugd De kinderbingo van december was een groot succes, vandaar dat ook deze maand weer een bingo wordt gehouden voor de jeugd, op woensdagmiddag 25 januari van 14.00 tot 16.00 uur. Er zijn weer vele mooie prijzen ingekocht. Deze bingomiddag is voor de jeugd t/m 12 jaar. De kosten bedragen € 2,50, maar daarmee speelt uw kind de gehele middag mee.

Deze column wordt gesponsord door:

FOTO: PR.

Bingo in De Roskam

DONDERDAG 19 JANUARI 2012

Après skiparty voor KLTV-jeugd Uitgerust met een tennisracket en een zaklamp kwamen zeventig kinderen afgelopen zaterdag aan op tennispark De Krom voor de après skiparty. Het weer werkte goed mee, zodat ze bij de koek-en-zopie tent een echt wintersportgevoel kregen. Na een heerlijk stuk apfelstrüdel en warme chocomel met slagroom werd er begonnen met het altijd populaire spel ’rond de tafel’. Daarna kwamen de zaklampen goed van pas, want het spel ’levend stratego’, wat in het donker wordt gespeeld, stond op het programma. Na het nuttigen van een broodje braadworst gingen we van start met

de groepsspelletjes. In groepen van tien werden er allemaal leuke spellen gedaan, van Sumo-worstelen in echte pakken tot aan skiën op de lange latten. Er zijn zelfs marshmallows gebrand bij de vuurkorven. Het enige dat ontbrak was sneeuw. Na deze leuke spellen volgde een heerlijke pannenkoek met ijs als toetje, en terwijl de ouders inmiddels waren gearriveerd, en genoten van een heerlijke glühwein en boerenkool met worst, speelde de jeugd nog één keer ’rond de tafel’ en ’levend stratego’ als afsluiting van deze gezellige en geslaagde avond.

NVVH-Vrouwennetwerk Katwijk Dinsdagmorgen, 10 januari jl. hebben we genoten van de verhalen en beelden over de reis in Spitsbergen door H. Schonenberg.

technieken toepassen om elkaar af te troeven! Kortom, het wordt een ochtend vol bloemen, planten en kleur.

Dinsdagmorgen, 24 januari ontvangen we mevrouw ’t Hooft uit Heemstede. Zij komt een lezing geven over het onderwerp ’Vorstelijke tuinen’. De vorstenhuizen van onder meer Engeland, Oostenrijk en Frankrijk, maar ook Nederland zorgden dat zij een tuin hadden met een zo groot mogelijke en bijzondere plantenverzameling. De ’bloeitijd’ van vorstelijke bloemenboeken lag rond 1800. De vorsten namen toen de beste kunstenaars in dienst en lieten de nieuwste druk-

NVVH-Vrouwennetwerk komt elke veertien dagen op dinsdagmorgen bij elkaar in de zaal van de Ichthuskerk aan de Nachtegaallaan te Katwijk van 9.30 tot 11.30 uur. De koffie/thee staat vanaf 9.00 uur klaar. De deur aan de achterkant van het gebouw is open! U kunt de sfeer vrijblijvend een keer komen ’proeven’ en bevalt het u dan schrijven we u graag in als lid van onze vereniging. Nelly Dubbeldam-Zuijderduijn


20 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 23

De tweede helft: voetballers zijn er klaar voor

De vereniging die aanspraak kan maken op de meeste media-aandacht in de eerste seizoenshelft was ongetwijfeld Rijnsburgse Boys. Met dank aan voorzitter Cees Driebergen. In zijn paspoort staan woorden als flamboyant, eerlijk, menselijk en recht door zee. Zit het liefst tussen het normale publiek en loopt graag zwaaiend, als ware hij Zijne Koninklijke Hoogheid, langs de hoofdtribune. Vermakelijk. En toen opeens werd er een beroep op hem uitgebracht. De cowboy onder de voetbalvoorzitters werd in de herfst gevraagd voor de functie van algemeen directeur bij eredivisionist ADO Den Haag. Een unieke aanbieding voor de inwoner van Voorhout die, na enige bedenktijd, het aanbod met beide handen aangreep. Wie geeft hem ongelijk? Werken in het profvoetbal, op het hoogste niveau, voelt als uitgaan met je droomvrouw. Genieten van elk moment, met een jaloerse blik bekeken worden door je vrienden en voortdurend die lekkere spanning in je lijf. Voorlopig blijft Driebergen zijn nieuwe functie combineren met het vrijwilligerswerk op de Middelmors. Daar mag Rijnsburgse Boys hem dankbaar voor zijn. Driebergen verrichtte de voorbije jaren immers veel zendingswerk en is bij zijn achterban mateloos populair. Hij zette zijn vereniging op de landelijke voetbalkaart en was een van de drijvende krachten achter de invoering van de Topklasse. Onlangs haalde hij opnieuw het landelijke nieuws met de mededeling dat zijn vereniging open staat voor promotie naar de Jupiler League. Met de aantekening dat de vereniging nog wel een slag om de arm houdt. Als er wordt vastgehouden aan een minimaal aantal contractspelers en de vrijdagavond als vaste speelavond, is de kans groot dat ook Rijnsburgse Boys de stekker eruit haalt. De promotieregeling is en blijft daarmee een heikel punt binnen het dossier.

Kersteren, zal zich achter de krabben over zoveel trainersleed. Met het aantrekken van de nieuwe hoofdtrainer Hein van Heek hoopt de vereniging weer in een rustiger vaarwater te komen. Ook streeft FC Rijnvogels ernaar de komende jaren wat minder verloop te hebben in de A-selectie. De voorbije jaren fungeerde de vereniging nogal eens als opvanghuis voor dak- en thuisloze voetballers. Uit alle windstreken landden spelers op sportpark De Kooltuin. Nu focust men zich vooral op spelers uit de regio, aangevuld met spelers die specifiek op bepaalde eigenschappen zijn geselecteerd. Een strategie die uiteindelijk - op termijn - moet gaan leiden tot een ticket naar de hoofdklasse.

Joost Kuhlmann, Rijnsburgse Boys:

Eerste vier duels zijn cruciaal Kuhlmann is echter terughoudend. ‘IJsselmeervogels valt inderdaad nu wat tegen maar onderschat ze niet. Die gaan echt nog wel terugkomen en meedoen om de titel. Bij Spakenburg vertrekt mogelijk topscorer Danny van den Meiracker naar het profvoetbal. Er gebeurt daar nu het nodige wat wellicht in ons voordeel kan zijn. Voor mij is er sowieso alles aan gelegen om juist dit seizoen een prijs te pakken. Vorig seizoen rond deze tijd stonden we er ook goed voor maar toen gaven we het in de maand maart alsnog weg. Dit seizoen is de selectie breder waardoor we langer gaan meedoen voor de hoofdprijs’, concludeert Kuhlmann. Tenslotte een schot voor de boeg richting komend weekend: ‘Het is lekker dat we met een thuiswedstrijd beginnen. SC Genemuiden heeft slim elftal, daar hadden we het ook moeilijk. Ze staan dicht bij ons in de buurt. Ideaal zou het zijn om ze meteen een tikkie te geven. Ik ben van mening dat de eerste vier duels cruciaal zijn. Dan kunnen we verder kijken en onze titelkansen opnieuw bepalen’.

Mentale kwestie Of er op sportpark De Krom nog wordt gesproken over een kampi-

Marchel den Haan, Fc Rijnvogels

FOTO: HANS HEEMSKERK

Door Jaap Kloos

te Bunschoten-Spakenburg. De ‘Rooien’ bungelen in de middenmoot en lijken vooral kwaliteit te missen in de defensie. Bij de ‘blauwen’ werd ex-prof Hans van Haar uit de selectie gezet, kreeg Ricky van den Bergh een flinke schorsing en werd het contract met hoofdtrainer André Paus niet verlengd. Als men erin slaagt de rust in Rijnsburg te bewaken aangevuld met de terugkeer van Richal Leitoe, dan zou het wel eens een mooie zomer kunnen worden.

Bart Freke haalt verwoestend uit in de wedstrijd RBB-Hardenberg.

kunnen zien. De supporters zagen een prestatiecurve met pieken maar ook met diepe dalen. De ene keer oogstrelend voetbal (Spakenburguit) met aanvallend spel en geniale acties van het duo Van Oijen en Jongeneelen. Een week later een matige vertoning (Barendrecht-uit) met krampachtig voetbal en amper uitgespeelde kansen. Een mysterie. Huisman gist naar de oorzaken. ‘Toch een mentale kwestie, vermoed ik. Als je een wedstrijd oppermachtig bent leeft bij sommige spelers blijkbaar het gevoel dat het week later ook wel goed zal komen. Dat is in de Topklasse dus niet het geval. Natuurlijk heeft het er ook mee te maken hoe de tegenstander speelt. Gedurfd en aanvallend of juist erg compact en behoudend. In dat laatste geval hebben wij vaak moeite het spel te bepalen’.

Het lopende seizoen wordt overigens afgemaakt door Van der Kley’s assistent Marchel den Haan. Hij verbaasde vriend en vijand door de laatste vijf duels ongeslagen te blijven. Opvallend voor de ex-speler van Katwijk die amper trainerservaring heeft. Bestaat er zoiets als het Marchel den Haan effect? ‘Welnee. Er moet een team staan dat voor elkaar wil werken.

‘Sven is een jongen die heel goed kan voetballen. Hij wordt voorzichtig gebracht. Er zijn afspraken gemaakt dat hij wekelijks 90 minuten speelt. Of in het eerste elftal of bij de reserves. Het is zonde om zo’n speler op de bank te gaan zetten. Zoals ik het nu inschat hoop ik, door hem mee te laten trainen met de senioren, de laatste serie duels volledig te benutten’, stelt Wendt vast. Over spelers gesproken, Wendt lijkt nog te sleutelen aan zijn ideale elftal. ‘Klopt. Dat komt mede vanwege blessures maar ook omdat bepaalde spelers op tweede klasse niveau niet kunnen brengen wat ik van hen verlang. Dit dwingt me om soms andere keuzes te maken’, geeft Wendt toe.

Nieuwe impuls Rijnsburgse Boys en Katwijk hebben al een zetel in het paleis van het amateurvoetbal: de Topklasse. Als het aan voorzitter Huug van Duijn ligt, maakt ook zijn vereniging, liefst vandaag nog, de sprong naar het hoogste amateurniveau. Het zou voor de vereniging niet alleen een enorme oppepper zijn;

Bij een onlangs in Zeist gehouden informatieavond waarin de promotieregeling werd besproken kwam slechts een handje vol topklasseclubs opdraven. Een signaal van desinteresse en weinig respectvol richting de beleidsbepalers in Zeist. Simon Kelder, voorzitter van Excelsior, gooide nog wat olie op het vuur door in de media te roepen dat er nu echt eens goed moeten worden gekeken naar de promotieregeling. Anders is de kans aanwezig dat de Topklasse de geschiedenis ingaat als ‘een mislukt project’.

Bennie van Fruchten probeert zich een weg te banen tussen de tegenstanders door.

van de uitzege in de openingswedstrijd (1-3) en het feit dat we thuis spelen, zijn we het aan onze stand verplicht te winnen’, aldus een strijdbare Van Eck.

FOTO: A. T. DE WINTER

Trainersleed

Mooie zomer Terwijl er achter de schermen dus nog volop worden gediscussieerd over de toekomst van de Topklasse richt Jan Publiek zich vooral op de wedstrijden. Toegegeven, de eerste competitiehelft was het geregeld genieten geblazen. De thuiszeges van Rijnsburgse Boys op GVVV en IJsselmeervogels of het onvergetelijke doelpuntenfestijn bij Spakenburg tegen Katwijk. ‘Ja, het zou zo maar kunnen dat het kampioenschap in de Topklasse pas op de laatste speeldag wordt beslist’, zegt RBB-spits Joost Kuhlmann. Katwijk ontvangt dan op De Krom huidig lijstaanvoerder Spakenburg terwijl de ‘Boys’ op bezoek gaan bij IJsselmeervogels. Het is overigens nog steeds onrustig in de gemeen-

tent-trainer Arjen van der Werf er nog een seizoen aan vastplakt’. Komend weekend staat de spelersbus van SDC Putten op Nieuw Zuid geparkeerd. ‘In onze afdeling weet je het maar nooit. Op basis

ik toegeven dat FC Lisse voor de winterstop een mooie serie heeft neergezet. Voor ons in het noodzaak de punten te pakken willen we nog enige kans maken op de hoofdprijs dit seizoen. Persoonlijk ben ik pas tevreden als we de klassering van het vorige seizoen minimaal ervaren. Volgens mij moet dat gaan lukken omdat ik vind dat deze selectie ten opzichte van vorig jaar breder is en meer potentie heeft’.

Ons richten op een van de periodetitels

staat niet bekend om voorzichtige uitspraken of wollig taalgebruik. Integendeel, wie van voetbalhumor houdt moet zeker eens een biertje met de Noordwijker gaan drinken. Zijn duidelijke aanpak in combinatie met de no-nonsense mentaliteit heeft zijn weerslag op de spelersgroep. Terwijl je zou verwachten dat Valken ‘68, na de titel, anoniem zou meedraaien op een hoger niveau, gaat het de Valkenburgers opnieuw voor de wind. En het kan alleen nog maar beter met supertalent Sven Boonstoppel (16) in het elftal. Wonderbaarlijk hoe snel de jongeling een positie heeft weten te verwerven in het basiselftal.

FOTO: PIET VAN KAMPEN

Het grootste, wekelijks terugkerende evenement van de gemeente Katwijk gaat komende zaterdag weer van start: de voetbalcompetitie. De winterpauze zit erop en menig voetballiefhebber fantaseert alvast over de succeskansen van zijn club. Hoogste tijd dus om de glazen bol erbij te pakken en met trainer en spelers vooruit te kijken op de tweede seizoenshelft.

Jeffrey Jongeneelen in actie tijdens vv Katwijk-IJsselmeervogels.

oenschap? Het valt te betwijfelen. De kans dat Katwijk deze voetbaljaargang de titel pakt is ongeveer net zo groot als de terugkeer van de gulden. Het verschil met lijstaanvoerder Spakenburg bedraagt acht punten. Toch heeft speler Marcel Huisman de strijd nog niet opgegeven. ‘We hebben zeker de intentie voor de titel te gaan spelen. Ik heb het gevoel dat we de tweede seizoenshelft beter voor de dag gaan komen dan in de eerste periode’. Voor de Krombewoners had de ranglijst er inderdaad anders uit

Marcel Huisman, vv Katwijk:

het zorgt er tevens voor dat het beleidsplan ‘Eensgezind vooruit’ een nieuwe impuls krijgt. Volgens hoofdtrainer Jos van Eck ligt alles nog open. Huizen, Bennekom, Ter Leede en nu Jodan Boys; wekelijks is het stuivertje wisselen aan de kop van de Hoofdklasse A. ‘Mij geeft het niks om de komende weken in de top drie te bivakkeren. Als we op de laatste speeldag maar op de eerste plaats staan’.

Beter voor de dag komen dan in eerste seizoenshelft Ten aanzien van komend weekend is Huisman hoopvol gestemd: ‘FC Lisse ligt ons altijd goed. De laatste seizoenen hebben we altijd aardige resultaten neergezet. Daarbij moet

Terwijl Quick Boys snakt naar de Topklasse probeert FC Rijnvogels, desnoods via de achterdeur, de stap naar de hoofdklasse te maken. Even leek het erop dat het opnieuw een dramatisch seizoen zou worden. Het seizoen was amper begonnen of de nieuwe technisch coördinator Arie Guyt was alweer vertrokken. Niet veel later werd de pijngrens van het FC Rijnvogels bestuur opnieuw getest. Na de wanvertoning bij RCL werd hoofdtrainer Frenk van der Kley aan de kant gezet. De inwoner van Zoetermeer gaf later toe al langer het vertrouwen in zijn werk te missen. Voor de neutrale voetballiefhebber is aan het trainersbeleid inmiddels geen touw meer vast te knopen. In een tijdsbestek van twee jaar zagen de supporters Kees Guyt, Melbi Raboen (uit eigen beweging) en Van der Kley via de achterdeur vertrekken . Zelfs een van de meest invloedrijke Nederlanders op dit moment, voorzitter Niek Jan van

Jos van Eck, Quick Boys:

Als we op laatste speeldag maar op eerste plaats staan

Ik heb na Frenks vertrek wat accenten gelegd en we zijn tot duidelijke afspraken gekomen. In het veld moet iedereen weten wat van hem verwacht wordt. We zien na een nuttige winterperiode met vertrouwen de tweede competitiehelft tegemoet. We zijn zo goed als blessurevrij en als je de selectie ziet moeten we kunnen meedraaien in de top 3. Al moet ik erbij zeggen dat de goede reeks die we nu neergezet hebben geen garantie is voor de komende wedstrijden. Natuurlijk hoop ik dat we alsnog een prijs pakken. De titel lijkt erg ver weg met negen punten achterstand op Smitshoek; we moeten ons richten op een van de periodetitels. Mijn credo is de eerste serie duels goede resultaten neer te zetten. Daarna kunnen we verder gaan kijken. Wat we mee kunnen pakken zou mooi zijn, zeker na zo’n rumoerige seizoensopening’, blikt Den Haan hoopvol vooruit. Supertalent ‘Prima dat we meteen beginnen met een thuiswedstrijd tegen koploper DSVP. Kunnen we meteen een slag slaan en dichterbij komen. Zij zijn, samen met zes, zeven andere teams, inclusief wijzelf, kandidaat voor de titel in de tweede klasse C’. Hoofdtrainer Andries Wendt

Andries Wendt, Valken ‘86

Weinig teams waar wij ons vooraf zorgen over maken De vraag die menigeen in Valkenburg zich al enige weken stelt is: hoe ver gaat Valken ‘68 dit seizoen komen. Het zal toch niet gebeuren dat men meteen doorstoot naar de eerste klasse. Wendt is glashelder als het gaat om de ambities voor de tweede seizoenshelft. ‘Ik ben tevreden als we een periodetitel halen. Er zijn maar weinig teams waar wij ons vooraf zorgen over maken. De onderlinge verschillen zijn gering. Alleen in de eerste helft bij HVC’10 zijn we van het kastje naar de muur gespeeld’. Voor live radioverslagen, tussenstanden en andere sportnieuws bent u komende zaterdag vanaf 14.00 uur van RTV Katwijk Sport aan het juiste adres. Stem af op 88.1 (kabel), 106.8 (ether) of luister mee via internet www.rtvkatwijk.nl. Jaap Kloos is eindredacteur van het populaire radioprogramma RTV Katwijk Sport.

Dustin Huisman heeft er 3-1 van gemaakt in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Sparta Nijkerk.

Volgens Van Eck komt er op korte termijn duidelijkheid over zijn positie bij Quick Boys. ‘We zijn met elkaar in gesprek en beide partijen hebben de intentie met elkaar door te gaan. Op de achtergrond speelt mee dat bij een eventuele contractverlenging waarschijnlijk ook assis-

FOTO: G. VAN DER NAGEL

FOTO: HANS VAN DUIJN

Zoals gebruikelijk verbleef Quick Boys tijdens de winterpauze op Tenerife voor een trainingskamp. Is hier wellicht de basis gelegd voor de titel? ‘Van Eck: ‘Tijdens het trainingskamp hebben we onder andere tegen eredivisionist FC Groningen gespeeld. Als we net zo spelen als in die wedstrijd dan gaan we alles winnen’. Afgelopen zaterdagochtend vroeg landde de selectie van Quick Boys weer in Nederland. ‘Terugkijkend was het een nuttige periode. Er is intensief met alle spelers gesproken hetgeen zeer verhelderend was. Iedereen heeft er zin in en wil er de tweede seizoenhelft het maximale uithalen’, analyseert van Eck.

De verdediging van Valken´68 geeft dit seizoen weinig kansen weg. Hier ruimt Erwin de Ridder doeltreffend op.


24 • DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012

Shorttrackzilver op NK voor Katwijkse Esmeé Messemaker

Op de finaledag is Esmeé rond 12.00 uur aan de beurt voor haar finalerondjes op de 500 meter. Een zware rit tegen Suzanne en het jonge talent Selma Poutsma. Twee gedoodverfde favorieten voor de medailles. Esmee kan wel de strijd aan met Fenne Keulstra. Uiteindelijk kwam ze een schoenmaat te kort, maar werd eervol vierde met opnieuw een pr. Rest de B-finale, waarin Esmee derde wordt en zevende op de 500 meter. Het uiteindelijke resultaat is dan een achtste plek. Niet slecht voor een debutant. Als slagroom op het toetje mochten de opgegeven relayteams aan de slag, samengesteld door de clubs of gewestelijke selecties. Het team HVHW, waarvan Esmeé deel uitmaakt, moet de strijd aan met Shorttrack Club Thialf team A en team B en Shorttrack Gewest Brabant. Kans op brons is er zeker. STC-A was ongenaakbaar. Met de nummers één en twee van dit kampioenschap wordt dat team glansrijk eerste. HVHW pakte al vroeg in de wedstrijd de tweede plek. Een valpartij van teamgenoot Avelon Aardoom slaat de ploeg terug naar de derde plaats, maar attent aftikken en wisselen houdt het team in de race voor de tweede plek. Een ferme inhaalrace en een prachtige inhaal manoeuvre leverde uiteindelijk toch nog de tweede plek op, zilver.

Op de 500 meter lukte het de vwoscholiere van het Andreas College wel om als tweede te eindigen en behaalde zij haar felbegeerde plek

FOTO: PR.

Op het moment dat Sven Kramer streed voor zijn Europese titel en bijna alle aandacht van schaatsend Nederland op zich had gericht, genoot een goed gevuld Thialf in Heerneveen van een wervelend shorttrackspektakel. De gehele nationale shorttracktop was in het weekend van 7 en 8 januari aanwezig; van junioren C tot senioren, zoals Sjinkie Knecht en Jorien ter Mors. Dat alle leeftijden gelijktijdig rijden is een van de charmes van deze tak van het schaatsen. De zestien snelsten per leeftijd categorie

in de halve finales. Aan het einde van de dag staat de 777 meter op het programma van de C junioren. Een spannende rit tussen Esmeé, Anouk Schouten en Suzanne Schulting. Suzanne is ongenaakbaar. Anouk en Esmeé strijden om de tweede plek. Gezamenlijk door de bochten en zoekend naar een gaatje wurmde Esmeé zich naast Anouk in een ultieme poging een tweede finaleplek te behalen. Tijdens die actie raakt Esmeé in onbalans en verliest haar evenwicht, blijft wel overeind maar is uitzicht op een tweede finale plek verkeken. Schrale troost is een persoonlijk record (pr), net als op de 500 meter.

en sekse strijden om de nationale eer. Ook de 14-jarige Katwijkse Esmeé Messemaker bevond zich onder die toppers, uitkomend in de categorie meisjes junioren C. Op de 1.000 meter had de Katwijkse een zware loting. In haar rit zat ook Aafke Soet, een van de nationale toppers en uithangbord op het onderdeel shorttrack tijdens de aanstaande jeugd Olympische spelen in Innsbruck. Aafke laat er na het startschot geen gras over groeien en dicteert van kop af zij de wedstrijd en wordt eerste. Esmeé komt als vierde uit de eerste bocht en kan zich daarna niet meer mengen in de strijd voor de tweede plaats. Ze wordt derde en is daardoor uitgeschakeld voor de finale.

Esmeé Messemaker (zittend tweede van links) met haar relayteam van HVHW op het erepodium.

Binnenkort komt Esmeé weer uit voor Nederland in de Starclasswedstijden, een Europees toernooi over drie wedstrijden. In oktober 2011 werd de eerste wedstrijd verreden in Malmö, Zweden. De tweede wedstrijd werd verreden in Oberstdorf, Duitsland en de laatste van de drie is een ‘thuiswedstrijd’ in Leeuwarden. Na die reeks wordt er een tour door België verreden, in Hasselt, Brugge en Turnhout. Tussendoor wordt er nog gestreden om de Friesland Cup en de KNSB Cup in Groningen.

Basketbal Grasshoppers Vrijdag 20 januari 20.45 Grasshoppers DU20 1 Apollo A’dam 1

FOTO: PR.

Het was voor de enige Katwijkse shorttrackster Esmeé Messemaker een geweldig NK-weekend. Zij behaalde zilver op het NK shorttrack met haar relayteam, een finale plaats op de 500 meter en een achtste plaats overall.

Wedstrijdrooster

Duikcursus voor kinderen Speciaal voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar heeft Dive Post het Sealteam-programma. Na het succes van de afgelopen jaren kunnen ook nu weer nieuwe seals kennismaken met een geweldige nieuwe sport die zich onderwater afspeelt. Onder begeleiding van ervaren instructeurs leren de kinderen alle oefeningen die nodig zijn om op een veilige en leuke manier onderwater te zwemmen met een luchtfles op hun rug. Op vrijdag 27 januari is er een introductieavond in zwembad Aquamar. Iedereen die

interesse heeft kan komen kijken. Tijdens de avond wordt meer informatie gegeven over de cursus en mogen de kinderen alvast het ademen onderwater uitproberen. Deelname aan deze avond is gratis en geheel vrijblijvend. Wel moet je je vooraf opgeven via een e-mail aan info@divepost.nl of telefonisch bij de Dive Post winkel in Katwijk, tel. 4087775. Kort na de introductie avond zal de Sealteam-cursus daadwerkelijk van start gaan. Meer informatie www.divepost.nl.

Maatschappelijke stage voor mindervaliden bij TTV Rijnsoever De leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben na een voorzichtige start in het vorig schooljaar de stagemogelijkheid bij tafeltennisvereniging Rijnsoever gevonden. De Maatschappelijke stage (MAS) bestaat uit het begeleiden van (meervoudig) mindervalide sporters bij aangepaste vormen van tafeltennis op de zondagmiddag. De stage wordt gelopen op zondagmiddag van 12.30-15.00 uur. Sinds 2005 wordt door twaalf mindervalide sporters (ondermeer bewoners van het Zeehos) op een aangepaste vorm getafeltennist. De stage bestaat uit het begeleiden van deze tafeltennissers. Gespeeld wordt in de periode september t/m juni. Meerdere leerlingen kunnen gelijktijdig de maatschappelijke stage lopen. Zij worden hierin begeleid door vrijwilligers vanuit de vereniging. Het zal duidelijk zijn dat de

ondersteuning van stagiair(e)s zeer op prijs wordt gesteld door zowel spelers als vrijwilligers. De activiteiten van de leerlingen bestaan onder meer uit het gastvrij ontvangen van de spelers (jassen / verzorgen van hapjes en drankjes), leiden van de spellen (scheidsrechteren, ballen aangeven, etc.). Tijdens de begeleiding komt het praatje met de spelers zelf op gang. Nadere informatie over deze vorm van stage is te vinden op VIPkatwijk.nl onder Maatschappelijke stage (MAS) en onder www.ttvrijnsoever.nl onder het kopje Mindervaliden. Een mailtje om informatie naar jholten@ziggo.nl kan ook.

Voetbal Voetbalvereniging Katwijk

Door de hulp van de MAS stagiaires is nog ruimte voor nieuwe spelers die onder begeleiding een min of meer aangepaste vorm van tafeltennis willen spelen; voor nadere informatie kunt u een mailtje sturen naar mindervalidesport@ ttvrijnsoever.nl.

Zaterdag 21 januari Senioren FC Lisse 1 - Katwijk 1 Katwijk 2 - XerxesDZB 2 RCL 2 - Katwijk 3 Katwijk 4 - SEV 2 Voorschoten’97 4 - Katwijk 5 Katwijk 6 - Die Haghe 2 Katwijk 7 - Ter Leede 4 Katwijk 8 - Lisse 4 Roodenburg 5 - Katwijk 9 Katwijk 10 - Woubrugge 3 Noordwijk 10 - Katwijk 11 Rijnvogels 7 - Katwijk 12 SJC 2 - Katwijk 13 Quick Boys 18 - Katwijk 14

KDC verliest nipt tegen Naaldwijkse dammers In de tweede helft van de externe competitie viel er iets recht te zetten voor de dammers van KDC. De dammers van Naaldwijk 1 kwamen namelijk op bezoek en in de heenwedstrijd kreeg KDC een verschrikkelijk pak slaag. KDC verloor die wedstrijd met 11-1.

op het bord te krijgen, waarna hij de laatste nodige punten behaalde.

De dammers van KDC waren allemaal gebrand op een goed resultaat, om de nare herinnering aan de vorige wedstrijd te vergeten. Hans Klinkenberg was als eerste uit. Hij speelde een mooie partij tegen Ad van der Voort, maar wist ondanks zijn goede stand de winst niet te vinden. Hans zag er geen heil meer in om verder te spelen en bood zijn tegenstander de remise aan.

Jan Schijff zette een eindstand van 5-7 op het scorebord door te winnen van Peter Bentvelzen. Jan had het betere van het spel en kwam dus goed uit in het eindspel. In een 5-om-2 was het voor Jan niet moeilijk meer om de partij te winnen en gaf zijn tegenstander de partij maar op. KDC kwam net te kort om de wedstrijd te winnen, maar de score was in ieder geval een stuk minder slecht dan eerder dit seizoen.

In de partij van Arjan Varkevisser tegen Nico Zwinkels leken de twee punten voor KDC al snel binnen te zijn. Dhr. Zwinkels koos al snel voor de aanval, maar liep stuk op de sterke formaties van Arjan. Daardoor kon Arjan een schijf winnen en was het een kwestie van de partij goed uitspelen om de winst binnen te halen. De kansen keerden echter toen dhr. Zwinkels door een zetje op dam kon komen. Arjan deed er alles aan om nog een remise uit het vuur te slepen, maar kwam te kort in het eindspel. Kees Plug speelde zijn partij tegen Hans Bentvelzen. De stand leek aardig gelijk op te gaan en beide spelers hadden moeite om uit de gesloten stand te komen. Daardoor verloren beide spelers veel tijd, wat Kees Plug uiteindelijk de das omdeed. Kees had met twee minuten op de klok nog heel wat zetten te gaan. In de haast liep Kees in een zetje en ging ook nog eens door zijn klok. Hierdoor kwam er een 5-1 tussenstand op het bord te staan. De wedstrijd was gespeeld toen ook Gé Berbee zijn wedstrijd verloor tegen Martijn Scholten. Gé leek lange tijd kans te hebben op minimaal een remise, maar kwam net niet lekker uit in het eindspel. Martijn Scholten wist een 4 om 1 situatie

Ook interesse in onze mooie sport en onze gezellige vereniging? Kom eens langs of surf naar www.damclubkdc.nl. De jeugd traint van 18.45 tot 20.00 uur op woensdag en de volwassenen spelen om 19.45 uur in wijkgebouw ‘t Zandgat, E.A. Borgerstraat 58.

FOTO: PR.

Jack van der Plas redde de eer door te winnen van Jeroen Dekkers. Jack had een betere stand opgebouwd dan zijn tegenstander en wist zijn voordeel om te zetten in schijfwinst. In het eindspel hadden beide speler een dam gehaald, maar Jeroen Dekkers kon zijn dam niet verdedigen tegen de vangstellingen van Jack. Hierdoor won Jack de partij.

Vorige week zijn al de eerste wedstrijden van de interne competitie van KDC gespeeld. Op een rustige damavond was Arend van Beelen te sterk voor Teun de Kluijver. Arjan Varkevisser wist te winnen van Kees Plug. En Jan Schijff trok aan het langste eind in zijn partij tegen Gé Berbee.

Jong en oud achter tafel bij tafeltennisclub Rijnsoever Jong en (wat) oud(er) kwam afgelopen zaterdag in actie bij Tafeltennisvereniging Rijnsoever in het traditionele koppeltoernooi. Hoewel elk koppel is toegestaan, waren er dit jaar opvallend veel ouders (vaders en moeders) meededen.

Arthur v.d. Water had zijn opa meegenomen en deze ‘ouwe taaie’ liet zien dat tafeltennis echt een sport voor alle leeftijden is. Hij maakte het de jeugd knap moeilijk met zijn geslepen effectballen. Het toernooi werd volgens het Davis-cupsysteem gespeeld en daardoor speelden jong en oud ook tegen elkaar. Voor de niet zo geoefende ouders bracht het dubbelspel wel wat extra problemen met zich mee. Maar omdat dit een ‘fun-toernooi’ is, werd er niet zo heel scherp op de regeltjes gelet. Plezier stond duidelijk voorop. Na een eerste ronde in poules,

waarin de sterkte bepaald werd, speelden alle koppels nog een vervolgronde. Daarin waren de sterktes wat meer op elkaar afgestemd en dat bracht heel leuke partijen. Ook bij de beginners werd met overgave gestreden. Bij de nummers 4 en 5 van de poules bleek de routine van opa Van de Water de doorslag te geven. Dit team werd heel knap eerste. Bij de nummers 3 was team De Mooij de sterkste. Robert is de laatste tijd een stuk beter gaan spelen en vader Peter wist de bal genoeg op tafel te houden om de punten mee te pakken. Bij de nummers 2 werd de strijd weer een stapje serieuzer. De teams waren volledig aan elkaar gewaagd en de vaders moesten vol aan de bak om hun kids te kunnen bijhouden. Uiteindelijk was team Van Tilburg het sterkste. Ruben was helemaal in alle staten omdat hij ‘voor het eerst van zijn leven’ van sterkere clubgenoten had gewonnen.

Uit 21.00 New Blue Stars 1 Grasshoppers MU18 2 Zaterdag 21 januari 10.15 Grasshoppers JU12 3 DAS 3 10.15 Grasshoppers MU12 1 Leiden 2 10.15 Grasshoppers MU14 2 Cady ‘73 1 12.00 Grasshoppers JU14 1 Almere Pioneers 1 12.00 Grasshoppers MU16 3 CobraNova 1 14.00 Grasshoppers HS 2 Rotterdam Basketball 3 14.00 Grasshoppers JU16 1 Waterland Basketball 1 16.00 Grasshoppers JU16 2 Cady ‘73 3 16.00 Grasshoppers MU16 1 Almonte 1 18.00 Grasshoppers DU20 2 DBV Rowic 1 18.00 Grasshoppers MU18 1 VBC Akrides 1 20.15 Grasshoppers HS 1 New Stars 1 Uit 11.00 Oegstgeest 1 Grasshoppers JU18 1 11.30 Goba 1 Grasshoppers MU12 2 12.00 Hurricanes 2 Grasshoppers MU10 2 12.15 Lokomotief 1 Grasshoppers MU10 1 12.15 Westland Stars 1 Grasshoppers MU14 3 12.30 The Jump 1 Grasshoppers JU14 2 13.45 CobraNova 4 Grasshoppers JU12 2 15.00 Almere Pioneers 1 Grasshoppers DS 3 15.15 BOB 1 Grasshoppers MU16 2 17.00 ProBuild Lions 1 Grasshoppers MU14 1 19.30 Yellow Sox 1 Grasshoppers DS 2 20.45 Eurosped Twente 1 Grasshoppers DS 1

Bij de nummers 1 ging het echt op het scherpst van de snede. Hier twee koppels die niet uit ouder/kind bestonden: Fleur Freke speelde samen met broer Stijn (een goede tennisser en voormalig tafeltennisser) en Denise Schrama en Joanne Treurniet speelden samen. Deze laatsten waren uiteindelijk het sterkste. Niet dat de eindstand echt veel uitmaakte, want in dit toernooi was er voor iedereen een prijsje, die elkaar in grootte niet ver ontliepen. Het koppeltoernooi heeft een paar jaar geen doorgang kunnen vinden wegens een volle kalender. Het succes van deze zaterdag toont wel aan dat het echt een jaarlijks terugkerend evenement moet zijn. Komende zaterdag staat het traditionele eurotoernooi op de kalender en dan komt een aantal sterke jeugdspelers uit de regio de krachten meten met de jeugd van Rijnsoever. De week erna begint de voorjaarscompetitie.

14.30 10.30 11.00 14.30 16.15 14.30 12.00 14.00 12.00 12.30 14.30 14.30 14.30 16.15

Junioren Katwijk A1 - Olympia A1 14.30 Quick Boys A3 - Katwijk A2 14.00 Katwijk B1 - RCL B1 12.30 Valken’68 B1 - Katwijk B2 12.15 UVS B3 - Katwijk B3 14.30 Katwijk B4 - Kagia B2 12.30 Katwijk C1 - Oliveo C1 10.30 Katwijk C2 - Nispen van C1 11.00 Katwijk C3 - Lisse C5 14.30 Katwijk D1 - Foreholte D1 10.30 SJC D2 - Katwijk D2 8.30 Boshuizen D1 - Katwijk D3 10.00 Katwijk D4 - UDO D2 9.00 Katwijk D5 - Foreholte D10 9.00 Lisse E2 - Katwijk E1 8.45 Quick Boys E2 - Katwijk E2 9.30 Lisse E6 - Katwijk E3 10.00 Katwijk E4 - Foreholte E7 10.00 Katwijk E5 - Abbenes E1 9.00 Lisse E12 - Katwijk E6 8.45 Katwijk E7 - Quick Boys E12 9.00 Katwijk E8 - Ter Leede E8 10.00 Wassenaar F1 - Katwijk F1 10.00 Ter Leede F3 - Katwijk F2 11.00 Katwijk F3 - Meerburg F4 9.00 Katwijk F4 - Rijnsb.Boys F7 10.00 Katwijk F5 - Nispen van F1 9.00 Foreholte F10 - Katwijk F6 8.30 Meerburg F10 - Katwijk F7 12.00 Katwijk F8 - Ter Leede F8 10.00 ASC F13 - Katwijk F9 10.45 Katwijk F10 - DoCoS F8 11.00

KVV QB Zaterdag 21 januari QB - SDC Putten QB 2 - Jodan Boys 2 QB 3 - Forum Sp. 2 QB 4 - Leiden 2 PGS/VogelL 2 - QB 5 Rijnsb Boys 6 - QB 6 QB 7 - Voorsch ‘97 6 GHC 4 - QB 8 SVOW 2 - QB 9 QB 10 - Rijnvogels 6 Leiden 5 - QB 11 Kagia 5 - QB 13 QB 14 - Voors. ‘97 9 QB 15 - Noordw. 12 Leiden 7 - QB 17 QB 18 - Katwijk 14 QB 19 - Ter Leede 8 Vit/AGOVV A1 - QBs A1 Schipluiden A1 - QB A2 QB A3 - Katwijk A2 VVSB A2 - QB A4 Ter Leede A2 - QB A5 QB A6 - VVSB A4 Voorsch ‘97 B2 - QB B3 QB B5 - GHC B3

15.00 12.00 14.00 12.00 11.30 16.15 16.15 12.15 12.00 14.00 12.00 14.30 12.30 12.00 14.00 16.15 14.30 14.30 14.30 14.00 13.00 13.00 16.15 12.30 12.30

Ter Leede B2 - QB B6 11.00 Noordwijk B3 - QB B7 12.30 Barendrecht C1 - QB C1 9.00 SJC C2 - QB C2 12.30 QB C3 - Blauw Zw C1 10.00 Ter Leede C2 - QB C4 9.00 FC Lisse C3 - QB C5 10.30 QB C6 - VVSB C4 8.30 QB C8 - Noordwijk C4 8.30 QB D10 - VEP D3 8.30 Voorsch ‘97 D11 - QB D11M 8.30 Forum Sp. D1 - QB D1 9.00 Teylingen D1 - QB D2 10.30 QB D3 - Noordwijk D2 11.00 QB D4 - Roodenb D1 8.30 QB D5 - Kamerik D1 10.15 FC Lisse D5 - QB D6 8.45 QB D7 - DoCoS D3 10.15 Kagia D3 - QB D8 9.00 DoCoS D5 - QB D9 8.30 QB E10 - FC Lisse E10 10.30 QB E11 - Koudekerk E4 9.30 Katwijk E7 - QB E12 9.00 QB E13 - Oegstgeest E4 10.30 Kagia E1 - QB E1 12.00 QB E2 - Katwijk E2 9.30 DOSR E2 - QB E3 11.30 Van Nispen E1 - QB E4 11.30 Voorsch ‘97 E6 - QB E5 10.30 QB E6 - VVSB E6 8.30 QB E7 - Valken ‘68 E4 10.30 UVS E6 - QB E8 10.15 QB E9 - VVSB E8 8.30 QB F10 - SJC F5 9.30 FC Lisse F11 - QB F11 8.45 UDO F7 - QB F12 9.00 QB F13 - SJC F6 10.30 QB F14 - ASC F10 11.30 QB F15 - Noordwijk F9 11.30 QB F1 - Ter Leede F1 8.30 QB F2 - Kagia F1 8.30 Oegstgeest F2 - QB F3 8.30 ASC F2 - QB F4 10.30 QB F5 - Foreholte F4 9.30 VVSB F3 - QB F6 9.30 Rijnsb Boys F6 - QB F7 10.00 Leiden F1 - QB F8 10.30 Blauw Zw F9 - QB F9 11.00 ROAC DA1 - QB DA2 14.30 Foreholte E13 - QB E14 8.30 QB F16 - Rijnsb Boys F16M 11.30 UDO F6 - QB F17 9.00 Berkel MB2 - QB MB2 13.00

FC Rijnvogels Zaterdag 21 januari Senioren Alexand.’66 1 - Rijnvogels 1 Excelsior M 2 - Rijnvogels 2 RCL 3 - Rijnvogels 3 Rijnvogels 4 - Lisse 3 Quick Boys 10 - Rijnvogels 6 Rijnvogels 7 - Katwijk 12 Noordwijk 8 - Rijnvogels 9 Rijnvogels 10 - Abbenes 1 Rijnvogels 11 - Leiden 6 Rijnvogels 12 - Rijnsb. B. 14 VVSB 10 - Rijnvogels 13 Oegstgeest 11 - Rijnvogels 14

15.00 11.30 13.45 12.00 14.00 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 15.00 15.30

Jeugd ASC A1 - Rijnvogels A1 15.30 Lisse B2 - Rijnvogels B1 11.00 Vredenburch B2 - Rijnv. B2 14.30 Rijnvogels C1 - Lisse C2 11.15 Rijnvogels C2 - Noordw. C2 12.30 Rijnvogels C3 - VVSB C3 10.15 Rijnvogels C4 - Ter Leede C4 10.15 Rijnsb. B. D2 - Rijnvogels D1 9.45 Rijnvogels D2 - VVSB D4 8.45 Rijnsb. B. D4 - Rijnvogels D3 8.30 Rijnv. D4 - GOL Sport D1 8.45 BSC ‘68 D2 - Rijnvogels D5 12.30 v. Nispen D2 - Rijnvogels D6 11.30 Rijnvogels E1 - Ter Leede E2 8.45 Rijnvogels E2 - Noordwijk E3 8.45 Teylingen E3 - Rijnvogels E3 9.00 Rijnvogels E4 - RCL E9 10.00 VVSB E11 - Rijnvogels E5 8.30 Rijnvogels E6 - Kagia E4 10.00 DoCoS E7M - Rijnvogels E7 12.30 UVS E9 - Rijnvogels E8 11.30 Rijnv. E9 - Meerburg E11G 8.45 GHC F1 - Rijnvogels F1 9.00 Rijnv. F2 - Voorsch.’97 F3 10.00 DOSR F2 - Rijnvogels F3 10.15 Ter Leede F5 - Rijnvogels F4 9.45 Foreholte F7 - Rijnvogels F5 11.15 Rijnvogels F6 - DoCoS F7 11.15 Rijnvogels F7 - Teylingen F4 11.15 Rijnvogels F8 - Foreholte F13 8.45 Rijnv. F9 - Forum Sport F14 10.00 Dames Kagia DA1 - Rijnv. DA3 12.00 Koudekerk DA2 - Rijnv. DA410.00 Rijnv. MA1 - MVV ‘27 MA1 12.30 Rijnvogels MC1 - VVSB MC1 8.45 v. Nispen MC1 - Rijnv. MC2 9.00

Presentatiegids Quick Boys op tweede plaats Op donderdag 1 september vorig jaar werd de presentatiegids van het seizoen 2011-2012 uitgereikt door de Supportersvereniging Quick Boys. Door de Belangenvereniging Zaterdag Voetbal (BZV) wordt traditiegetrouw de zogenaamde Gulden Gids verkiezing georganiseerd. De gids van Quick Boys werd dit jaar bekroond met een verdienstelijke tweede plaats. De onafhankelijke jury kende de meeste punten toe aan de presentatiegids van Sparta Nijkerk. De editie van Spakenburg eindigde op de derde plaats. Het bestuur van de Supportersvereniging Quick Boys is zeer trots op het resultaat en wil nogmaals iedereen bedanken die deze prestatie mogelijk heeft gemaakt. Ieder lid van de Supportersvereniging heeft de presentatiegids destijds thuis mogen ontvangen. Wilt u ook de gids ontvangen? Word dan nu lid en profiteer van alle andere voordelen van het lidmaatschap. Stuur een e-mail voor sv@quickboys.nl voor meer informatie.


DE KATWIJKSCHE POST

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 25

Badmintonners Katwijk rustig nieuwe jaar in Terwijl de schaatsliefhebbers verwachtingvol langs alle weersites surfen en het betaald voetbal geniet van de trainingen aan de Middellandse Zee, komt de badminton na een korte feestdagenstop weer langzaam in beweging. In januari vindt traditioneel de afronding van de competitie plaats.

punten van het gelijk spel bijtellen. Voor team 3 is dat te weinig om nog een serieuze bedreiging te vormen voor koploper Hillegom. In de kelder van de poule blijft het wel lekker spannend, want Wassenaar en Leiden staan met nog

twee wedstrijden te gaan op gelijke hoogte. Volgende week een terugblik op de voorlaatste wedstrijdronde waarin alle teams van KBC nog echt aan de bak moeten.

Een van de spaarzame aanvallen van ADO ‘20 voor het Katwijkse doel.

Oranjehemden bereiden zich voor op seizoenshervatting

Katwijk wint eenvoudig van ADO ‘20 Katwijk had in haar eerste oefenwedstrijd op eigen bodem weinig moeite met ADO 20. Bij rust leidde Katwijk met 1-0, na rust liepen de oranjehemden eenvoudig uit naar 5-0 tegen tien superezels.

De Katwijkers hadden het tegen elf spelers van Bruinink’s oude club al niet echt moeilijk, nadat na een half uur ADO ‘20 met tien man kwam

te staan was het duel definitief gespeeld. Trainers van beide partijen probeerde de scheidsrechter nog te vermurwen met 11 tegen 11 verder te gaan, om zo het oefenduel nog te redden, maar die weigerde pertinent. De kaart volgde op een hevig protest, nadat Bob Koning de 1-0 had gescoord. De spits mocht vrij op goal af gaan, nadat een speler van ADO ‘20 tegen de grond was gegaan. Sec gezien had het ook de 3-0 kunnen zijn en de derde treffer van de hattrick van Koning. Al

Katwijk vervolgens simpel uit tot een 5-0 score via Martin van Eeuwijk, Van Oijen en een struikelende Robbert Susan. Eerder deze winterstop speelde Katwijk in Gran Canaria nog met 1-1 gelijk tegen de profs van UD Las Palmas. Dinsdagavond staat nog een oefenduel op het programma, een combinatie-elftal neemt het op De Krom op tegen Pancratius. Zaterdag begint dan weer de topklassecompetitie in en tegen Lisse, de eerste in een serie van drie opeenvolgende streekduels.

na zes minuten omspeelde hij de Heemskerkse keeper, maar zag zijn inzet voor het lege doel langs gaan. En ook op terugleggen van Jeffrey Jongeneelen had Koning kunnen scoren. Donny van Oijen had vlak voor rust de verdubbelaar nog op de slof, maar raakte de keeper. Vrijwel direct na rust kwam die goal toch nog, op naam van Koning. Samen met Jongeneelen mocht Koning vrij op goal af en rondde netjes af. Nadat aan ADOkant ook flink gewisseld werd liep

Team 3, runner-up in haar competitie, mocht op zaterdagmiddag shoppen tegen Wassenaar, de nummer laatst in de poule. Met verwachtingen van de januari-uitverkoop werd de zaal betreden. Thuis had KBC met 7-1 gewonnen, dus er mocht wel op een paar winstpunten worden gerekend. Maar Wassenaar had andere plannen. Zij strijdt om te overleven in de zesde klasse. Het is ook nog echt spannend aan de staart, want ook Leiden kan nog dregraderen. De eerste klap die uitgedeeld wordt komt van de thuisploeg. In een spannende driesetter worden de heren van Katwijk nipt verslagen. De Wassenaarse dames proberen deze stunt te herhalen, maar nu gaat de winst in de derde set naar KBC. Het blijkt het begin van een om-en-om-race. Komt de een op voorsprong, dan pakt de ander direct een punt terug. Daar heeft de thuisploeg nog tweemaal een beslissende derde set voor nodig. Voor Katwijk een les om mee te nemen naar de trainingen en het nieuwe seizoen. Voor dit moment resteert niet anders dan de vier

FOTO: PR.

FOTO: ROB JANSEN

Nog een paar wedstrijden en dan weten we hoe de kaarten geschud zijn. In deze speelweek kwam alleen team 3 van KBC een stapje dichter bij het eindresultaat. De andere teams hadden nog een weekje langer herstel van de feestmaaltijden, oliebollen en nieuwjaarsrecepties.

KBC 3 bestaat uit (v.l.n.r.) Cor Knetsch, Caroline Kasius, Piet Ouwehand, Hilde de Mooij, Agnes Paauw en Jaap van Duijvenboden.

Programma-overzicht RTV Katwijk van het sportweekend Vrijdagavond (19.00-20.00 uur): In de radio-uitzending ruim aandacht voor de start van het tweede deel van de voetbalcompetitie. Te gast zijn vertegenwoordigers van Katwijk, Quick Boys en Rijnsburgse Boys. Zaterdagmiddag (14.00-18.00 uur): Naast het actuele sportnieuws zijn er live-radioverslagen van de Topklasse-wedstrijden van Katwijk en Rijnsburgse Boys en de duels van Quick Boys en Valken ‘68. Maandagavond (vanaf 20.45 uur): Een tv-uitzending met een terugblik op het voorbije voetbalweekend en het actuele sportnieuws. Kijk voor meer informatie op http://sport.rtvkatwijk.nl.

Waterpoloheren verliezen dure punten in Alphen

De score verliep de gehele wedstrijd steeds gelijkmatig op, AZC kwam op 2-0 voorsprong en Katwijk kwam daarna langszij. Vervolgens kwam de thuisploeg weer twee doelpunten voor en maakte Katwijk weer gelijk. Daarna heeft Katwijk steeds achter gestaan, drie minuten voor tijd stonden de Katwijkers nog één doelpunt achter maar kwam hierna niet meer tot score.

Tijdens de wedstrijd heeft Katwijk zeven manmeersituaties gekregen en wist daarin geen enkel doelpunt te maken. Normaliter levert dit Katwijk ongeveer 50% kans tot scoren. Ook miste Katwijk twee strafworpen, waar het team normaal gesproken een betere score heeft. Daarnaast waren, in de ogen van katwijk, nog wat scheidsrechtelijke dwalingen, waardoor Katwijk op z’n minst drie doelpunten zag afkeuren. Maar ook de scheidsrechters stonden onder redelijke druk door allerlei invloeden buiten het sportieve gedeelte om. Bovendien werden ze tijdens deze wedstrijd beoordeeld op hun optreden door iemand van het scheidsrechtersorgaan. De ervaring is dat scheidsrechters tijdens zulke wedstrijden altijd wat meer op de regeltjes letten en minder geneigd zijn in sommige situaties voordeel te geven aan de aanvallende ploeg.

Al met al een lesje omgevingsfactoren waarmee ook een wedstrijd gewonnen kan worden. Hier moet je als ploeg sportief gezien bovenstaan en de kansen die je krijgt benutten. Soms betekend dit dat je twee keer zo hard moet werken voor een doelpunt en moet er pas achteraf een discussie zijn. Voorlopig zijn er even geen wedstrijden meer vanwege het EK in Eindhoven. De eerst volgende wedstrijd is op 4 februari tegen Haerlem 1. Dit is een belangrijke concurrent in de strijd om de ranglijst en eventuele promotie naar de eerste klasse voor volgend seizoen. Katwijk heeft nog een paar weken de tijd om hiervoor de scherpte te verbeteren en deze bittere nederlaag te vergeten. Katwijkse doelpuntenmakers deze wadstrijd waren: Wim van Beelen 3, Maikel Schaap 2, Ferry Spros en Hans van Duijn 1.

Grasshoppers heren start nieuwe jaar met winst

Door de afwezigheid van Mark van Delft, Sebastiaan Kuijt en Piotr Kogus werd de wedstrijd gestart met negen man. De eerste helft werd door de Grasshoppers eigenlijk zonder bezieling gespeeld. Wellicht kwam het door de koude zaal en atmosfeer in de Dudock Arena. De hele eerste helft werd aangekeken tegen een achterstand, die zelfs opliep naar 11 punten. Gelukkig wisten de, dit keer in het geheel zwart spelende, Grasshoppers toch redelijk bij te blijven en kon de achterstand met de rust beperk blijven tot 7 punten. Hoewel in eerste instantie tijdens het warmlopen anders deed vermoeden, zijn de Grasshoppers toch veel beter de tweede helft ingegaan. Er werd ineens goed verdedigd door middel van pressing en een goede help side. Een paar mooie driepunters van Rick Freke en een serie goede schoten van Amerik van Duyvenbode zorgden

ervoor dat we voor het eerst gelijk kwamen. Door goed basketbal van beide teams bleef de stand in evenwicht tot en met anderhalve minuut verwijderd van het eindsignaal. Op dat moment 80-80. Sebastiaan Hilla scoorde een prachtige driepunter met nog één minuut te gaan. Helaas voor Dunckers en gelukkig voor Grasshoppers miste Rutger van der Klauw zijn twee vrije worpen. Jeroen Reitsema benutte vervolgens één van zijn twee vrije worpen, waardoor we op een mooie voorsprong van 4 punten kwamen. Jaco van Rhijn bezegelde het een en ander nog met een schitterend blockshot. Een tegenscore met nog

7 seconden te gaan, konden we ons veroorloven. Een enorm belangrijke overwinning, 82-84 is een feit.

Met een fraaie save voorkomt doelman Van Beuningen een Katwijkse treffer.

Nuttige oefenpot Rijnvogels tegen Utrechts Benschop

De volgende wedstrijd van heren 1 is op zaterdag 21 januari om 20.00 uur in sporthal Cleijn Duin. Tegenstander is New Stars HS1. De uitwedstrijd werd met 6 punten gewonnen, dus het belooft een spannende wedstrijd te worden. Woensdag 18 januari speelt heren 1 de kwartfinale van het bekertoernooi tegen het in de eredivisie uitkomende Stepco BSW uit Weert. De wedstrijd start om 19.45 uur en wordt gehouden in sporthal Cleijn Duin. Entree gratis.

Ook al wintert het tot op heden niet echt, de vraag is altijd hoe de spelers uit de winterslaap ontwaken. Deze vraag werd door de Rijnvogels positief beantwoordt in het oefenduel tegen zaterdag tweedeklasser Benschop. Het team uit ‘het Utrechtse’ bleek echter een maatje te klein voor de Vogels en kwam er met 5-1 nog genadig vanaf in een ‘opwarmduel’ voor de hervatting van de competitie. Leuke combinaties en dito doelpunten zorgden voor een aangename zaterdagmiddag op De Kooltuin.

FOTO: PR.

Voor de Grasshoppers heren stond afgelopen weekend de eerste wedstrijd van 2012 op het programma, tegen Dunckers uit Hilversum. De thuiswedstrijd aan het begin van het seizoen werd nog met 6 punten gewonnen, maar toen bleek Dunkers al een sterk team met een enorm sterke en explosieve center in de persoon van Jeroen Slor. Daarnaast beschikt Dunckers ook over een groot aantal goede schutters en hardwerkende jonge spelers.

FOTO: PIET VAN KAMPEN

De wedstrijd van afgelopen zaterdag was er eentje die de waterpoloheren van Katwijk snel willen vergeten. De tegenstander AZC 2 heeft alles gedaan om tot winst te komen en dat is ze ook gelukt. Katwijk daarentegen verspeelde vele kansen om te scoren en daarmee ook de wedstrijd. De eindscore was 9-7 in het voordeel van de thuisploeg.

Sebastiaan Hilla scoorde een belangrijke driepunter.

Trainer Marchel den Haan bood zijn discipelen uit de selectie allemaal de nodige speelminuten. De elf die in het eerste bedrijf acteerden maakten er bij vlagen een aardige show van. Soms “Barcelonaachtige combinaties” volgens een toeschouwer die het allemaal wel heel erg positief zag. De man had min of meer gelijk want uit enkele korte tik-takjes vloeiden een paar leuke treffers voort. Mitchel

Beijersbergen was al vroeg in het duel trefzeker nadat captain Stefan Schaafsma hem op maat had bediend. Maar het antwoord van de blauw-witte opponent die in de openingsfase nog gelijke tred met de Vogels hield, was er binnen de minuut. Vrijwel direct na de aftrap van de openingstreffer vond de aangespeelde Guus Hennekes met een welgemikte inzet de verre bovenhoek achter een kansloze doelman Rob Platteel. De bal uit het net vissen was voor de rust vrijwel het enige (nare) klusje wat hij op mocht knappen. Want de thuisclub domineerde en zocht beurtelings over beide flanken gretig de aanval. Doelman Kevin van Beuningen kon derhalve alles behalve van een rustige zaterdagmiddag spreken. Bij schoten van onder andere Stefan Schaafsma en Marciano Weidum bleef hij overeind en vond het geluk aan zijn zijde toen Michael Miranda na een fraaie actie de binnenkant van de paal naast de sluitpost vond. Het bleek echter uitstel van executie. Na een fraai uitgevoerde één-twee was Bennie van Fruchten de aangever en Marciano Weidum de schutter die met een geplaatst schot de trekker

over haalde. De gasten - van goede wil - konden geen grip op het middenveld krijgen dat overwegend in handen van de gastheren was. Van daaruit werden dan ook de meeste aanvallen gevoed die uiteindelijk slechts een schamel rendement opleverden. Mede dankzij doelman van Beuningen. Doch na weer een korte tik-tak door het midden, opgezet door Mo Moudou die via tussenstation Bennie van Fruchten het leer terug kreeg, was ook voor hem de 3-1 onvermijdelijk. Met een fraaie save na een kopbal van Sander van der Horst liet hij voor de thee de marge niet verder oplopen.

Meer evenwicht Na de pauze waarin de thuisclub op vier plaatsen gewijzigd de (kunst) grasmat betrad, leek aanvankelijk de slagroom van de taart te zijn verdwenen. Benschop kwam meer aan de bak dan in de eerste helft en de Vogels konden in de eerste fase van het tweede bedrijf niet het niveau van de eerste helft benaderen. De vertoning werd wat vlakker en de balans was meer in evenwicht. Rob Platteel moest zich zowaar strekken om de 3-2 te voorkomen en een

vrije trap scheerde maar nauwelijks over de deklat. Het waren de twee belangrijkste wapenfeiten van de bezoekers, want het slotakkoord was voor de rood-witten. Emiel Buntsma ontdeed zich van zijn bewaker, schoof haarzuiver voor en bood Michael Miranda de gelegenheid om van dichtbij de 4-1 binnen te schuiven. Een bevrijdende treffer die de vleugelspits maar al te graag vierde na enkele maanden droog te hebben gestaan. Maar zijn tweede doelpunt, kort daarna was er een van eigen schoonheid en dito productie. Miranda kreeg een dieptepass op maat; tikte de bal met de rug naar zijn bewaker subtiel de bal in één vloeiende beweging langs hem heen en de weg naar van Beuningen lag open. Beheerst verzilverde Michael zijn eigen gecreëerde mogelijkheid en vierde zijn feestje. De 5-1 overwinning mag dan een leuke opsteker zijn, maar aanstaande zaterdag wacht de Vogels een zware kluif in Rotterdam. Alexandria ‘66, hoog genoteerd en thuis moeilijk te kloppen, zal een echte graadmeter worden in de strijd in de achtervolging op koploper Smitshoek.


b u p l a C gi n a

Quick Boys Geslaagd trainingskamp op Tenerife

Na terugkeer op Nederlandse bodem kon de conclusie worden getrokken dat de groep dichter naar elkaar toe gegroeid is en dat de blauwwitten klaar lijken voor de hervatting van de competitie in de hoofdklasse A. Naast de trainingen en wedstrijden was

gedurende het trainingskamp ook voldoende tijd voor ontspanning. Daarnaast vonden gesprekken plaats tussen spelers en staf en werd vooruitgeblikt op de tweede seizoenshelft. Een speler greep het trainingskamp aan om zich definitief bij de groep te scharen. Anton den Haan, die de eerste seizoenshelft vanwege een zware enkelblessure niet in actie kwam, was weer helemaal fit verklaard en speelde in beide oefenduels. Tegen het beloftenelftal van CD Tenerife leed QB een ruime nederlaag, maar de overwinning van de Spaanse talenten was enigszins geflatteerd. Dustin Huisman bracht Quick

Vrijdag 3 februari

Limburgse feestavond Quick Boys en Limburg. De link k tussen onze prachtige club en een van de mooiste provincies van Nederland is snel gelegd. Niet alleen is het clublied afgeleid van de Limburgse hymne en komt het gelijknamige Quick Boys’31 uit Venlo, de Katwijkers zijn ook altijd wel in voor een bourgondisch feestje. En daarom organiseert de Supportersvereniging Quick Boys op vrijdag 3 februari een heuse Limburgse feestvond.

voor de eerste keer te passeren. Op slag van rust scoorden de Groningers nog twee keer. Virgil van Dijk (afstandschot) en Danny Holla (vrije trap) waren trefzeker. Ook na de doelwisseling bleef Quick Boys haar eigen spelletje spelen en lieten zij zich zeker niet intimineren door de tegenstander. Toch wisten de profs nog tweemaal het net te vinden. Bacuna en invaller Suk Hyun-Jun zorgden voor de doelpunten. Er kan gesteld worden dat Quick Boys een zeer geslaagd trainingskamp heeft doorgemaakt. Onder zonnige omstandigheden kon rustig worden gewerkt en er was voldoende

Voorbeschouwing:

Foto: Hans van Duijn

Op een bourgondische avond is muziek onmisbaar. De trots van Limburg is Rowwen Hèze. Daarom heeft de organisatie Polo’n Hèze, de Rowwen Hèze Tribute Band, weten vast te leggen. Alle bekende feestnummers zullen de revue passeren, zoals ‘Bestel Mar’, ‘IJzeren Thijs’, ‘Neus Omhoeg’ en ‘Vergeate’. Kortom, zoals Polo’n Hèze zelf aangeeft: geniet van de allerbeste ingredienten, accordeon, folk en polka, positieve energie, hartstochtelijk temperament en zuidelijke gemoedelijkheid. Vul de kruiken en sluit aan in de Polo’n Hèze! Maar dat is nog niet alles. Omdat men zich in Limburg tegen die tijd klaarmaakt voor het jaarlijkse hoogtepunt, zal tijdens de Limburgse avond ook een heuse carnaval-dj de avond verder gaan opleuken. Een onvergetelijke avond vol met de beste carnavalsmuziek, de lekkerste meezingers. Kortom,

Boys weliswaar al vroeg op voorsprong, maar de verdediger moest tevens toezien hoe zijn ploeg met een 2-1 achterstand moest gaan rusten. Alle spelers, op keeper Ruben van der Does na, kwamen in actie. In de slotfase van het tweede bedrijf moesten de blauwwitten nog twee tegendoelpunten incasseren. fe waren De weersomstandigheden op Tenerife voortreffelijk. De zon scheen iedere dag volop en de temperatuur was zeer aangenaam te noemen. Na de trainingen bracht de selectie door op het strand en rondom het zwembad van het hotel. Op donderdag stond de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Groningen op het programma. De eredivisionist was nagenoeg compleet en beschouwde het duel met Quick Boys als een serieuze test in aanloop naar de hervatting van de competitie. De blauwwitten speelden gedurfd en zochten regelmatig de aanval op. Het duurde langer dan een halfuur voordat de profs tot scoren wisten te komen. Leandro Bacuna wist Van der Does Foto: Hans va n Duijn

De A-selectie van Quick Boys vertrok op vrijdag 6 januari voor een achtdaagse trainingskamp naar de Canarische eilanden om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Op Tenerife werden de spelers onderworpen aan een vijftal pittige trainingen en bovendien speelden de blauwwitten twee vriendschappelijke wedstrijden.

voor ieder wat wils! Of u nu in Maastricht, Venlo óf Katwijk woont, de carnavals-dj voelt zich overal thuis en weet overal een geweldig feest te maken. De kaartverkoop is inmiddels begonnen. De toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van de Supportersvereniging tijdens speciale voorverkoopavonden. Voorkom teleurstelling en maak gebruik van de voorverkoopmogelijkheden. Iedere donderdagavond en zaterdagmiddag vindt een voorverkoop plaats. De informatie op een rijtje: Datum: vrijdag 3 februari. Zaal open: 20.00 uur. Kaarten: € 5,- (aan de deur: € 7,50). Leeftijd: 16+.

Onder zomerse omstandigheden heeft de Aselectie van Quick Boys zich klaargestoomd voor de hervatting van de competitie in de hoofdklasse A. Een goede voorbereiding op de tweede helft van het seizoen dient de basis voor succes te vormen. Aanstaande zaterdag speelt Quick Boys op eigen veld tegen SDC Putten. De blauwwitten gaan er alles aan doen om de voor de winterstop ingezette inhaalrace een passend vervolg te geven. Sterk Door Combinatie Putten werd opgericht op 1 juni 1952. De club werkt haar thuiswedstrijden af op sportpark De Putter Eng. Trainer Jan Boes (50) is bezig aan zijn tweede seizoen bij de blauwen, maar moet na dit voetbaljaar het veld ruimen voor Bert van Hunenstijn (Roda’46). SDC Putten kan rekenen op een trouwe en fanatieke supportersschare. Met zevenendertig punten uit zesentwintig duels eindigde SDC Putten vorig seizoen op een enigszins teleurstellende zesde plaats in de hoofdklasse C. Dankzij de sterke opening van het seizoen legden de blauwen desalniettemin beslag op de eerste periodetitel. Hierdoor werd deelname aan de nacom-

Quick Boys - SDC Putten

petitie veiliggesteld. SDC Putten was echter niet opgewassen tegen WHC en Staphorst, waardoor de blauwen ook dit seizoen op hoofdklasseniveau acteren. Om uiteenlopende redenen namen Khalid Benlashen (gestopt), Melvin Bresser (WHC), Lennard van den Brink (VVOG), Abdelmounin Cherkaoui (NSC), Martijn Duits (VVOG), Samir Hadou (NSC), Mustapha Kalai (NSC), Joey Ngarigota (onbekend) en Reza Ngarigota (Barendrecht) aan het einde van het vorige seizoen afscheid van de club. Hiertegenover staat de komst van Erwin Duits (Berkum), Randy Frijn (VVV Venlo), Eltjo Gnodde (Dijkse Boys), Tom IJzerman (HHC Hardenberg), Sven Onclin (Quick Boys), Youssef Salama (Almere City), Patrick Speentjens (Olympia’28) en Nick Stots (Pancratius). Met veertien punten uit dertien duels bezet SDC Putten momenteel de voorlaatste plaats op de ranglijst in de hoofdklasse A. Vier wedstrijden werden gewonnen, zeven duels gingen verloren, terwijl in twee wedstrijden de punten met de tegenstander werden gedeeld. Op verplaatsing won

Quick Boys doneert aan Stichting Alpe d’HuZes Zijn doel is om minimaal € 2.500,- in te zamelen ten gunste van het goede doel door de Alpe d’Huez meerdere keren per fiets te beklimmen. De opbrengst van de actie wordt gedoneerd aan de KWF Kankerbestrijding.

n Duijn Foto: Hans va

Traditiegetrouw wordt de opbrengst van de jaarlijkse oudejaarsborrel door de club geschonken aan een goed doel. De baromzet op oudejaarsdag werd onlangs overhandigd aan voetbal- en wielrenfan René van der Spek, die zich inzet voor de Stichting Alpe d’HuZes. Namens de Clubhuiscommissie overhandigde André Jonker een bedrag van € 750,- aan de sportieve Van der Spek.

VAN KRUISTUM

tten.

trijd tegen SDC Pu

ens de heenweds

ijden in actie tijd Michael van der He

VAN LEEUWEN KATWIJK GROEP PAPIER & METAAL B.V. SLOOPWERKEN B.V. CONTAINERS B.V.

S C H I L D E R S

www.vankruistum.nl

tijd en ruimte om elkaar nog beter te leren kennen. De doelstelling van dit trainingskamp was om de groep hechter te maken en dat kan als geslaagd beschouwd worden. Ook vanuit sportief oogpunt hebben de trainers meer inzicht gekregen in de groep en dit zal zich zeker doorvertalen in de loop van het seizoen. De wedstrijd tegen FC Groningen bewees dat Quick Boys een goed voetballende ploeg heeft die aanvallend voetbal durft te spelen tegen elke tegenstander. De spelers en staf kunnen niet wachten tot de competitie weer begint.

www. d e l a n g eva n d e r p l a s. n l K AT WIJK ( T ) 071 40 24 417

SDC Putten van Voorschoten’97 (3-2) en Sparta Nijkerk (2-0), maar leed de ploeg van trainer Jan Boes ook forse nederlagen tegen ODIN’59 (2-7), Huizen (0-3) en Zwaluwen’30 (2-4). Quick Boys kende een teleurstellende start van de competitie. Na zes wedstrijden hadden de blauwwitten slechts zes punten bij elkaar gesprokkeld. Nadien werd de weg omhoog gevonden dankzij vijf overwinningen op rij. Halverwege staat Quick Boys op een met Bennekom gedeelde derde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper Jodan Boys bedraagt vier punten. De blauwwitten zijn er alles aan gelegen om het verschil zo snel mogelijk te doen elimineren. In het verleden stonden SDC Putten en Quick Boys vijf keer eerder tegenover elkaar. De blauwwitten verloren nog nooit. Vier wedstrijden werden gewonnen door de Katwijkers, terwijl in één onderlinge ontmoeting de punten werden gedeeld. In Putten won Quick Boys twee keer en werd één duel gelijkgespeeld. De laatste ontmoeting eindigde in een 1-3 overwinning voor de formatie van trainer Jos van Eck. Na een half uur spelen opende Patrick Duarte de score, maar Ashot Ajan maakte namens de thuisploeg al snel de gelijkmaker. Na de doelwisseling bezorgde Maarten Bak (strafschop) en invaller Derek van der Plas voor de drie punten. In de jacht op promotie naar de topklasse kan Quick Boys, met de fitte Anton den Haan en Kwong-Wah Steinraht in de gelederen, de steun van de hondstrouwe supporters goed gebruiken. Hopelijk kan de ploeg samen met het publiek een goede start van het nieuwe jaar maken in het duel met SDC Putten. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter M.A. Roeleveld. De inwoner van Vinkeveen fluit om 15.00 uur voor de aftrap.


DE KATWIJKSCHE POST

DRAVERTJES

DONDERDAG 19 JANUARI 2012 • 27 Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Jarig

Op dinsdag 24 januari wordt Wouter van der Meij 7 jaar! Van harte gefeliciteerd kanjer! Dikke kus van pappa, mamma en Laura.

Op woensdag 18 januari is onze moeder en oma, Ineke Oudshoorn 70 jaar geworden! Gefeliciteerd door kinderen en kleinkinderen.

Onze superleuke, gezellige Ome Jeroen van Duijn is vandaag 30 jaar! Gefeliciteerd door Matthijs en Joost.

Groot feest in huize Van der Plas, want op zondag 22 januari hoopt Joyce haar 30ste verjaardag te vieren! Gefeliciteerd en een fijne dag. Liefs van je moeder.

Het is echt waar, dit ventje (Eldert) wordt 23 januari 40 jaar! Gefeliciteerd! Dikke kus van familie Van Leeuwen.

Hiep hiep hoera! Zondag 22 januari wordt onze jongste spruit, Bart de Mol 12 jaar! Gefeliciteerd van je lieve oma, Mar en ome Jan, ome Dick en Monique en je neven en nichten.

Jarig

Abraham

Abraham

Sarah

Sarah

Bedankt

Promotie

Hoera, op 20 januari wordt onze kleindochter, Sophie van der Meij 1 jaar! Gefeliciteerd! Xxx opa en oma Van der Meij en opa en oma Veldman.

Zaterdag wordt Jacco Haarsma xxxxx dit is de 1ste verrassing, er volgen er meer! Groeten van de hele familie.

Abraham komt op 19 januari bij Mart Berkheij op de koffie. Dus zijn wij present in ons feestelijke kloffie. Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren. Familie Verdoes en familie Berkheij.

Hiep hiep hoera! Anja is 50 jaar! Nog steeds een mooie meid, die houd van gezelligheid en een feestje op zijn tijd! Xxx je Vriendinnen.

Op 25 januari wordt deze mooie vrouw, Anja Varkevisser 50 jaar! Van harte gefeliciteerd en liefs van André, Dirk en Helga en Ineke.

Huig van Duijn, bedankt voor het Buffet(tje)! De 60 plussers en de 60 minners.

Dr. Marc van Duijn, het is hem toch gelukt, 12 januari is hij gepromoveerd in de Wijsbegeerte aan de universiteit van Groningen. Felicitaties van je trotse ouders!

Dravertjes te koop aangeboden/ gevraagd tot maximaal 25 woorden zijn voor particulieren gratis. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Per persoon mag slechts één gratis dravertje per editie worden geplaatst. Felicitatiedravertjes: maximaal 2 per en/of over persoon. Alle overige dravertjes € 5,00 tot max. 25 woorden. Meer woorden: 0,20 eurocent per woord. Brieven onder nummer of bewijsnummers € 3,00 extra. Eventuele fouten in schriftelijk opgegeven advertenties worden niet gecompenseerd. Dravertjes kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. U kunt uw Dravertje e-mailen naar dravertjes@uitgeverijverhagen.nl, onder vermelding van uw naam, adres, postcode + woonplaats en telefoonnummer

• 2e hands-fietsen en 2e handsbrommers/scooters bij Frans Luyten Tweewielers, Achterweg 22, Katwijk. Telefoon 071-4029035.

papier- en metaalhandel Vanouds het adres voor uw oude metalen en oud papier.

Deze fotopagina* is bestemd voor geboortes, jarigen, huwelijken, jubilea, geslaagden, etc. De foto wordt geplaatst op 1 kolom breedte, de tekst is maximaal 25 woorden. De kosten - € 7,per plaatsing - dienen contant (of pinnen) aan de receptie te worden voldaan.

Biedt hoge prijzen voor oud ijzer, koper, lood, zink, etc. De Hooge Krocht 151 Ind. Klei-Oost, Noordwijk Telefoon 071-4014105

Foto’s en tekst van geboortes, 50-jarigen, huwelijken, huwelijks- en andere jubilea, en geslaagden van HBO- of universitaire opleidingen zijn gratis. Gratis plaatsingen zijn alleen achteraf.

• Te koop aangeboden: staande, verrijdbare zonnebank. T.e.a.b. Voor verdere info telefoon 06-55156877. • Te koop: garage/opslag/bedrijfsruimte van 75 m2 nabij winkelcentrum van Katwijk. Inclusief kantoor, pantry en toilet. Bel voor informatie 06-43249318.

Jubileum conditiegroep Noord-Noord-Oost

Succes

Wijkvereniging Noord-Noord/Oost begon in januari 1992 met haar conditietraining. Er werd gestart met ongeveer tien dames. Trainster Louise (uit Nieuwe Wetering) komt elke donderdagochtend lesgeven, wat in de winter nog weleens moeilijk was, in verband met sneeuw en ijs. Ze doet dat nu nog steeds, maar nu met dertig dames. Er is een tijd een ledenstop geweest, maar nu is het aantal deelnemers stabiel. Een aantal dames zijn er van af het begin met veel enthousiasme en hard werken. Na de training drinkt de groep koffie en wordt er gekletst over alles en nog wat. Er is een jaarlijks (sportief) uitje en met kerst een gezellig ontbijt of lunch in het wijkgebouw ‘t Zandgat. We hopen met Louise en met elkaar nog een poosje te trainen.

Aanleveren kan aan de receptie van het kantoor aan de Ambachtsweg 7a in Katwijk. Of digitaal: receptie@uitgeverijverhagen.nl. Digitale foto’s dienen van voldoende resolutie te zijn (minimaal 500 kB). Lieve Corrie Guijt, heel veel succes met je studie in Engeland, we zullen je missen! Veel liefs van pa en ma, Leonard, Klarissa en oma.

Uitgeverij Verhagen behoudt zich het recht voor om foto’s en tekst te weigeren. *Per gebeurtenis wordt één foto geplaatst.

Op RTV Katwijk Radio

Zaterdag 28 januari

‘Op de Hollandse Toere’ en ‘Toppers van Toen’ stoppen

Tot Laterz! in De Boemerang

Laatste uitzendingen

Na een enerverend jaar gaat De Boemerang zich in 2012 weer richten op de muziek. De eerste stappen naar een nieuw benefietconcert zijn gezet, en de programmering voor de tweede helft van het seizoen krijgt vorm. Maar hoe kan je het jaar het beste beginnen? Nou, zoals je het bent geëindigd. Met een feestje…

Op 21 januari kunnen voor de laatste maal door de luisteraars platen worden aangevraagd tussen 21.00 en 23.00 uur in het programma ‘Op de Hollandse Toere’. Op 28 januari verzorgen Willem en Coby tussen 20.00 en 23.00 uur een speciale uitzending, een combinatie van ‘De Toppers van Toen’ en ‘Op de Hollandse Toere’. Zij blikken terug op een lange radiocarrière en nemen op gepaste wijze afscheid van de vele luisteraars die zij hadden.

FOTO:PR

Willem Boere begon zo’n twintig jaar geleden bij VLOK-radio het non-stopprogramma op de zaterdagavond ‘Op de Hollandse Toere’. Ter gelegenheid van de 500ste uitzending in 1997 kwam Coby erbij als gelegenheidspresentatrice. Die ‘gelegenheid’ heeft vijftien jaar geduurd. Na bijna 1200 afleveringen van dit populaire programma hebben beiden aangegeven ermee te gaan stoppen. Ook het programma ‘De Toppers van Toen’ dat voorafging aan ‘Op de Hollandse Toere’ is eind januari voor het laatst te horen bij RTV Katwijk.

Coby Boere.

Clubkleuren Voorwaarts weer op podium districtskampioenschappen

En dat feestje maken we met de dames en heren van Tot Laterz! Of het gaat passen weten we niet, maar we gaan het wel proberen. Op zaterdag 28 januari is de entree gratis, en de deuren gaan open om 21.00 uur. De coverband met de meeste frontvrouwen en blazers per m2 uit de Duin- en Bollenstreek. Tot Laterz! speelt steengoede covers. Van soul tot rock, van disco tot pop. De band bestaat standaard uit negen man/ vrouw. Met Louise als zangeres, was de hoofdmoot om leuke, goede

en lekkere dansnummers voor het publiek te spelen. Met Jeroen op gitaar, Arwin op de bas, Rob op de drum, Martin op de trompet/toetsen en Marthijn op de sax was de band een feit. De band word wel eens versterkt door Jesse (bastrombone) en Denise (altsax). In Rijnsburg werd er druk gerepeteerd voor de eerste optredens in Katwijk en omgeving. De optredens bleken een groot succes te zijn, en de motivatie werd alsmaar groter en groter. Nu zijn ze drie jaar, twee zangeressen ( Laura en Esther) en een nieuwe toetsenist (Ymte), verder, en nog steeds is het plezier op het podium te zien als deze band hun nummers te horen brengt. Met nummers van onder andere Kane, Anouk, Michael Jackson, Stevie Wonder, Amy Winehouse, Roel van Velzen, etc. Kijk voor meer informatie op de website: www.deboemerang.org. Uiteraard ook te volgen op alle sociale media.

FOTO:PR

VAN LEEUWEN

FOTO:PR

• JUBILATE KRINGLOOP ROMMELMARKT, Pr. Hendrikkade 11, tel. 071-4075512/ 0613719872 (A. Meijvogel) Voor verkoop, inbreng en ophaal (ook bezorgen), ook leeghalen van inboedel tegen een vergoeding, open op zat.morgen en do.avond (min prijzen) E-mailadres: maybird@ ziggo.nl

Margreet Ouwehand (links) en Angela Star.

Margreet Ouwehand en Angela Star

Katwijks duo dringt door tot finale SBS6-programma ‘The Winner is...’

FOTO:PR

Het duo Margreet Ouwehand en Angela Star uit Katwijk aan Zee doen mee aan het nieuwe zangprogramma ‘The Winner is...’ van SBS6. In zes duels zingend naar 1 miljoen euro. De in Rijnsburg woonachtige Margreet (van onder andere de bands Carthago, Coverrob en Rocking SAM) en de Katwijkse Angela (uit Gratis Bier en Rocking SAM) zijn als duo door de audities gekomen en doen mee aan de show.

De maand januari is een drukke maand voor de ijsverenigingen in het district Sassenheim. Dan worden traditiegetrouw de Districtkampioenschappen gehouden, in diverse categorieën. Vrijdagavond 6 januari was al de aftrap met de nieuwjaarswedstrijden; afgelopen zaterdag waren de wedstrijden voor de pupillen. Dat zijn de schaatsers in de leeftijdscategorie -t/m 12 jaar. Al om 6.45 uur ‘s morgens was de parkeerplaats van de IJshal Leiden

volledig gevuld met auto’s en binnen in de ijshal was het een drukte van belang. De baancommissie prepareerde de baan, zette de kussens langs de kant, en de klokkers namen hun plaats in het ‘klokkenhok’ in. Om 6.45 uur klonk het eerste startschot, we waren begonnen. In de eerste serie ritten werden twee ronden gereden (400 m.), in de tweede één ronde (200 m.). De meisjes reden eerst hun serie van twee ronden. Isabel Kuijt mocht het spits afbijten. Lastig, als je in de eerste rit zit. Net je schaatsen aan, geen tijd meer om warm te rijden en dan meteen aan de

bak. Ze begon meteen al met een pr. Ook Emma van Rhijn zette weer een pr achter haar naam. Daarna was het de beurt aan de jongens. Ook die deden het geweldig, met een pr voor Jaap Aandewiel en Samuel Airey. Sam reed zelfs een clubrecord, en deed dat bij de 200 m. nog eens over. Logisch dat hij uiteindelijk de eerste plaats in de wacht sleepte. Zo had hij zijn sportieve revanche gehaald op de nieuwjaarswedstrijden van de week ervoor, waar hij tweede was geworden. Weer waren onze clubkleuren op het podium te zien, en nu op de hoogste plaats.

FOTO:PR

Samuel Airey in het midden op de eerste podiumplaats.

Tot Laterz!

In het programma krijgen uitzonderlijke zangtalenten de unieke kans om rijk te worden met hun talent. Maar… dan moeten zij wel eerst hun tegenstanders verslaan in keiharde duels. De kandidaten zijn verdeeld over acht talentcategorieën. In deze vernieuwde show bepalen en 100-koppige vakjury en Jeroen van der Boom voor het eerst samen wie de winnaar en de verliezer van elk duel zijn.

Het programma heeft een unieke twist, waarbij de kandidaten hun lot gedeeltelijk in eigen hand hebben. Onder begeleiding van presentator Beau van Erven Dorens krijgen zij de mogelijkheid om met elkaar te onderhandelen over wie er doorgaat naar de volgende ronde. Als beide talenten volledig overtuigd zijn van hun eigen prestaties, dan laten zij het juryresultaat bepalen wie de winnaar en de verliezer van het duel zijn. Maar als de kandidaat denkt dat zijn tegenstander beter was dan hij/zijzelf, dan kan hij de opponent een voorstel doen, waarbij hij voor het prijzengeld uit de competitie stapt. In deze spannende competitie moeten de kandidaten niet alleen fantastisch zingen, maar ook altijd hun eigen prestaties op de juiste waarde moeten schatten. ‘The Winner is…’ is vanaf donderdag 26 januari te zien op SBS6 om 20.30 uur.


! E L A S

e s r e v i d p o g n i t r o n e K k n a b l e d o m w o h s n e l e o t s en

r#PFLFOLBTUFO r%SFTTPJST r-JOOFOLBTUFO r-BEFOLBTUFO

r-BNQFOLBQQFO r7FSMJDIUJOH r,MPLLFO r4DIJMEFSJKFO

Dorpsstraat 37-37a | Noordwijkerhout Tel. 0252-370627 | Fax 0252-375827 | www.carlady.nl

KP_week_03_12  
KP_week_03_12  

DEZE WEEK Weer discussie over NZF www.taxidejong.nl NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR KATWIJK, RIJNSBURG EN VALKENBURG ‘We gaan uit van de eig...

Advertisement