Page 1

ËͺÅÙ¡à·Õ่ÂÇ พ.ค. - มิ.ย. 2555/ฉบับที่ 01 www.travelwithkids.in.th

Free Copy

ตามหาปลาวาฬที่ชุมชนคลองวาฬ ธนาคารปู ฝาก 1 ได้ 7 แสน หอบลูกกราบพระพุทธเจ้าที่อินเดีย ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนที่ Asiatique the Riverfront

...

อยู่ไหนน้า


พฤษภาคม-มิถุนายน 2555 / ฉบับที่ 01 สารบัญการเดินทาง

04

12

10

14

04 COVER STORY

ตามหาปลาวาฬในต�ำนานของชุมชนชาวเล

แต่ละครอบครัวใช้เวลาในวันหยุดต่างกันไป บางครอบครัวนั่งๆ นอนๆ อยู่หน้าโทรทัศน์ พอตกบ่ายก็ ไปเดินศูนย์การค้า เลือกร้านอาหารเย็นสลับกันไปเรื่อยๆ พ่อแม่บางคนก็บ่นที่ลูกเอาแต่เล่นเกมบนไอแพดทั้ง วัน ลูกเลยถามว่า ไม่ให้ผมดูทีวี ไม่ให้เล่นเกม ไม่ออกไปไหน แล้วจะให้ผมท�ำอะไรล่ะครับ “หอบลูกเทีย่ ว” ฟังดูทลุ กั ทุเล เหมาะกับสัญลักษณ์ของหอยทาก คือเคลือ่ นตัวไปช้าๆ พร้อมแบกสัมภาระ เสื้อผ้าขนมนมเนยมากมาย ระหว่างทางมีพักแทะเล็มใบไม้ใบหญ้าไปตามเรื่อง สิ่งที่เด็กๆ ได้ดูได้เห็นแบบ ค่อยเป็นค่อยไปนี้เองจะต่อยอดการเรียนรู้ออกไปอีกมากมาย เกิดค�ำถามให้ค้นคว้า สร้างภาพในจินตนาการ โดยไม่ต้องเอ่ยค�ำว่า “หนูไม่รู้จะวาดรูปอะไรดี” กุญแจส�ำคัญอยู่ที่คนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองต่างหาก จะแบ่ง เวลาจากงานพาพวกเขาออกเดินทางได้หรือเปล่า กิจกรรมท่องเทีย่ วส�ำหรับเด็กและครอบครัวมีมากพอทีจ่ ะหอบกันไปได้ตลอดปี ไม่วา่ จะเดินทางไกลหรือ เดินทางใกล้ อย่าลืมให้ลูกจดบันทึกด้วยนะคะ สมุดเดินทางหน้าแรกของพวกเขาก�ำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะ น้าเบียร์ ลินดา โกมลารชุน editor@travelwithkids.in.th

10 BANGKOK DISCOVERY

ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนที่ Asiatique the Riverfront

12 PLAY & LEARN

Nanmeebooks Learning Center

14 SOFA...SO GOOD

รอยเท้าเล็กๆ ของครอบครัว นิมิตร จิตรานนท์ + วรรธนา วีรยวรรธน

18 ONE FINE DAY ตลาดโก้งโค้ง...อยุธยา

19 GUEST WRITER

หอบลูกกราบพระพุทธเจ้าที่อินเดีย

26 IT’S A SMALL WORLD

Toy Story Land โซนใหม่ที่ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ บรรณาธิการบริหาร ลินดา โกมลารชุน บรรณาธิการอ�ำนวยการภาพและศิลปกรรม ศุภณัฐ โกมลารชุน กองบรรณาธิการ อันนาบี, โสภณ วุฒิประเสริฐกุล ภาพประกอบและศิลปกรรม ประไพพรรณ เปรื่องพงษ์ ฝ่ายโฆษณา วงศ์ศญา ชานิกรประดิษฐ์ ฝ่ายบัญชีและการเงิน พนิดา ธีระกุลชัย แยกสีและพิมพ์ บจก.อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน) 0-2422-9000 บริ ษัท เรนเมคเกอร์ อิ นเตอร์ แอคที ฟ จ� ำ กั ด 3/2 ถนนเทศบาลรั งรั ก ษ์ ใ ต้ แขวงลาดยาว เขตจตุ จัก ร กรุ งเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2953-8057-8 แฟกซ์ 0-2953-8059 www.rainmaker.co.th www.travelwithkids.in.th www.facebook.com/travelwithkidsmagazine

Where to find TWK

สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ส�ำนักงานใหญ่ อาคารสยามกลการ, เซ็นทรัลเวิลด์, เอ็มโพเรียม, ซีคอนสแควร์, พาราไดซ์พาร์ค, เทสโก้โลตัสปิ่นเกล้า, เทสโก้โลตัสจรัลสนิทวงศ์, เดอะมอลล์ท่าพระ, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เซ็นทรัลลาดพร้าว, บิ๊กซีลาดพร้าว, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, แฟชั่นไอส์แลนด์, เทสโก้โลตัสพระราม 4, เทสโก้โลตัสบางนา, เซ็นทรัลบางนา, เดอะมอลล์บางกะปิ, เดอะคริสตัลพาร์ค, เอสพละนาดรัตนาธิเบศร์, เดอะไนน์ สิริวิภาการดนตรี รอยัลซิตี้อเวนิว (RCA) Royal Music Academy รอยัลการ์เด้นพลาซ่าเจริญนคร Clay Works เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, บอง มาเช่ Global Arts พาราไดซ์พาร์ค, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เดอะคริสตัลพาร์ค Kolor Me เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลพระราม3, เซ็นทรัลบางนา, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลรามอินทรา, ไพร์มเพลสแจ้งวัฒนะ, พาราไดซ์พาร์ค, อัมรินทร์พลาซ่า, รอยัลการ์เด้นพลาซ่าเจริญนคร Play Chef พาราไดซ์พาร์ค, ไพร์มเพลสแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลบางนา Edukids Planet พาราไดซ์พาร์ค, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ I.Q. Club บอง มาเช่ Smart English รอยัลการ์เด้นพลาซ่าเจริญนคร The Little Gym เซ็นทรัลพระราม3 PV Tennis เอสพละนาดรัชดา, เมเจอร์ รัชโยธิน, สยามพารากอน สถาบันภาษา Inlingua เซ็นทรัลพลาซ่าพระราม2, เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ, เซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์, เมเจอร์รัชโยธิน นีโอ คิดส์ ออลซีซั่นเพลส, ประสานมิตรพลาซ่า British Council สยามสแควร์, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ, รสาทาวเวอร์ KAS Education Center สปอร์ตซิตี้ประชาชื่น Baby Genius เซ็นทรัลพระราม3 1st Science เซ็นทรัลปิ่นเกล้า โรงเรียน อนุบาลปรางทิพย์ อนุบาลนิธิกานต์ อนุบาลมณีรัตน์ อนุบาลเบญจมาศ โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา โรงเรียน ณ ดรุณ แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลสมิติเวช

02

18


03


ตามหาปลาวาฬในตำ�นานของชุมชนชาวเล ครั้งแรกที่เด็กๆ ได้ยินว่าจะไปเที่ยว ‘คลองวาฬ’ นั้น ต่างพากันท�ำตาโตแล้วถามว่า

“แล้วเราจะเจอปลาวาฬด้วยหรือเปล่า”

เป็นค�ำถามที่น่าสนใจนะคะ เด็กๆ ใช้ตรรกะง่ายๆ ของเขาให้เหตุผลว่า ชื่อคลองวาฬน่าจะมาจากคลองที่มีปลาวาฬว่ายผ่านมา

น้าข้ามฝั่ง

หอบลูกเที่ยวข้ามห

04


คลองวาฬเป็นชุมชนเล็กๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่ติดทะเล ชาวบ้านท�ำประมงทั้งน�้ำตื้นและน�้ำลึก มีเรือปั่นไฟจับปลาหมึก วางอวนปู ท�ำนากุ้ง และท�ำอาหารทะเลตากแห้งเช่น ปลา ปลาหมึกและกะปิ การเดิน ทางในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพาเด็กๆ ไปเที่ยวเพื่อเรียนรู้ความเป็นอยู่ ของคนในชุมชนแล้ว ยังเกิดภารกิจค้นหาค�ำตอบว่า ต�ำบลคลองวาฬมี ปลาวาฬอยู่จริงหรือไม่

วิธีที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นการสอบถามคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น ล�ำดับแรกเราจึง พากันออกไปเดินส�ำรวจตลาดซึง่ เป็นทีๆ่ คนท้องถิน่ มาขายสินค้าและอาหาร ตลาดสด คลองวาฬตัง้ อยูก่ ลางแถวของบ้านไม้ชนั้ เดียวอายุเก่าแก่ทเี่ รียงตัวกันอยูส่ องฝัง่ ถนน เริม่ คึกคักทุกเช้าตั้งแต่ก่อน 6 โมงและวายลงหลัง 8 โมงเช้า อาหารทะเลสดๆ วางขายวัน ต่อวันโดยเฉพาะปลาทูซึ่งจับได้มาก ส่วนปลาหมึกที่เห็นวางตากแดดกันทั่วไปนั้นกลับ มีไม่มากเท่าไหร่ ลุงขายปลาบอกว่าส่วนมากจะส่งปลาหมึกไปขายทีอ่ นื่ มากกว่า อาหาร เช้าส�ำหรับเด็กๆ มีให้เลือกหลายอย่างทั้งข้าวเหนียวหมูปิ้ง หมูฝอย ขนมครก โจ๊กและ ข้าวต้มเลือดหมู ชาวบ้านที่นี่กินปาท่องโก๋จิ้มกับแป้งเปียกกวนน�้ำตาลรสหวานอ่อนๆ เป็นรสชาติทแี่ ปลกไปอีกแบบหนึง่ เราลองสอบถามคุณยายคนหนึง่ ทีน่ งั่ ทานโจ๊กว่าเคย เห็นปลาวาฬเข้ามาในคลองบ้างไหม คุณยายยิ้มตอบเด็กๆ ว่า “เคยได้ยินนะ แต่ยาย เกิดไม่ทัน” ใกล้ๆ ตลาดมีธนาคารกรุงเทพสาขาคลองวาฬ ตรงซอยเล็กข้างธนาคารนั้นเอง มีป้ายบอกทางไป “ธนาคารปู” แอบติดเอาไว้ ครั้งแรกที่เห็นเด็กๆ พากันนึกถึงภาพ พนักงานธนาคารในเครื่องแบบลายปูยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ คอยพิมพ์ข้อมูลลงใน คอมพิวเตอร์แล้วถามลูกค้าว่า “วันนี้จะฝากปูกี่ตัวดีคะ”

05


ง ประวัตเิ มือวาฬ คลอง

ปรากฎชื่ออยู่ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 2 ว่าเป็นเมืองหน้าด่านที่ส�ำคัญเมืองหนึ่งในสมัย อยุธยา เมื่อพม่ายกทัพเข้าสู่ชายแดนไทยทางด่าน สิงขร เจ้าเมืองคลองวาฬก็จะเกณฑ์ไพร่พลสกัดกั้น ไม่ให้พม่ายกทัพเข้าไปยังพระนครศรีอยุธยาได้ ต่อ มาในสมัยพระนารายณ์มหาราช ปลอดศึกสงคราม และการค้าขายเจริญรุ่งเรือง ชาวต่างชาติจะเดินทาง ผ่านด่านสิงขรมาลงเรือที่คลองวาฬ เพื่อน�ำสินค้าไป ค้าขายยังกรุงศรีอยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ ทรงจัดตั้งเขตการปกครองใหม่โดยรวมเมืองกุยบุรี เมืองบางนางรมและเมืองคลองวาฬเข้าด้วยกัน แล้ว เรียกชื่อหัวเมืองใหญ่นี้ว่า “ประจวบคีรีขันธ์” ส่วน หัวเมืองเดิมก็ลดฐานะลงเป็นเพียงต�ำบลคลองวาฬ

ด้วยความสงสัยเราจึงพากันเดินเข้าซอยไปจนสุดทางทีร่ มิ ปากอ่าว เป็นทางเชือ่ มของคลองทีไ่ หลออกสูท่ ะเลพอดี ธนาคาร ทีเ่ ห็นมีเพียงเพิงหลังคามุงจากเล็กๆ และถังน�ำ้ หลายใบตัง้ เรียง กันอยู่ที่พื้น เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือที่จริงแล้วคือสมาชิกกลุ่ม อนุรกั ษ์ทรัพยากรประมงและสิง่ แวดล้อมยิม้ แย้มต้อนรับเราอย่าง ยินดี เด็กๆ ใช้เวลาเกือบชัว่ โมงโดยไม่รตู้ วั ไปกับการเรียนรูเ้ รือ่ ง การอนุรักษ์ปูและสัตว์ทะเลจากถังใส่ปูและป่าชายเลนที่เห็นอยู่ ตรงหน้า แถมยังได้ช่วยปล่อยลูกปูนับพันตัวลงสู่ทะเลด้วย ล�ำดับต่อไปเราเดินทางไปยัง “พิพธิ ภัณฑ์สัตว์น�้ำ” ซึง่ เป็น ส่วนหนึ่งของอุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งนีส้ ร้างขึน้ เพือ่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เด็กๆ คิดว่า ปลาวาฬ อาจจะถูกจับมาเลี้ยงอยู่ในตู้ปลาขนาดใหญ่ก็เป็นได้ นิทรรศการจัดแสดงอยู่ในพื้นที่ 3,600 ตารางเมตร เมื่อ เทียบกับค่าเข้าชมเพียง 20 บาทส�ำหรับผู้ใหญ่และ 10 บาท ส�ำหรับเด็กแล้ว ต้องนับว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำแห่งนี้มีการจัดการ และดูแลที่ดีเหนือมาตรฐาน ด้านหน้าทางเข้าก่อนห้องเก็บตั๋วมี หีบสมบัตติ งั้ อยูห่ ลายใบ มีคำ� ถามเกีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ใต้ทอ้ งทะเล ติดไว้และให้เปิดฝาเพื่อดูค�ำเฉลย ส่วนที่สองของนิทรรศการคือ สีสันแห่งท้องทะเล แสดงระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนและสัตว์ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณน�ำ้ จืด น�ำ้ กร่อยและน�ำ้ เค็ม สัตว์ทะเลทีอ่ าศัย อยู่ตามแนวกองหินและปะการังเช่นปลาสิงโตหรือปลาวัวสีสวย รวมไปถึงดอกไม้ทะเลและสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างแปลกๆ เดินต่อ ไปยังส่วนที่สามเปิดโลกใต้ทะเล เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ที่ เด็กๆ รอชมอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียว บริเวณ Big Tank นี้มี ลักษณะเป็นตู้ปลาทรงกระบอกขนาดใหญ่ ทางเดินวนรอบตู้พา

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 มีเหตุการณ์สำ� คัญ

ในประวัตศ ิ าสตร์ทตี่ ำ� บลคลองวาฬอีกครัง้ เมือ่ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 เสด็จด�ำเนิน โดยเรือพระทีน่ งั่ มายังหมูบ่ า้ นหว้ากอ ตามทีท่ รงค�ำนวณ ไว้ก่อนหน้าถึง 2 ปีว่า จะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเห็น ได้ชัดเจนที่สุดในบริเวณนี้ พระองค์ทรงค�ำนวณระยะ เวลาการเกิดคราสไว้อย่างถูกต้องแม่นย�ำทั้งที่ไม่ได้มี เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่นปัจจุบัน อัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์ของพระองค์จงึ เลือ่ งลือและเป็นทีย่ อมรับ นับถือจากชาติตะวันตก หลังจากเสด็จกลับจากหว้า กอไม่กวี่ นั พระองค์กท็ รงประชวรและสวรรคต น�ำความ เศร้าโศกมายังคนไทยทั้งปวง มาหกหน้าแล้ว

หุหุ..เดี๋ ยวเดียวเดิน

06


ปู ธนาคาร เอ่ย? คืออะไร ธนาคารปู เปรียบเหมือนโรงพยาบาลรับฝากท้องแม่ปู เมื่อ ชาวประมงจับแม่ปูที่มีไข่นอกกระดองได้ แทนที่จะน�ำไปขายเพื่อ เป็นอาหาร ก็จะแวะมาฝากแม่ปูไว้ที่ธนาคารแห่งนี้ ในชั่วเวลา 1 – 2 คืนที่น�ำมาฝากไว้ แม่ปู 1 ตัวจะวางไข่และ กลายเป็นลูกปูได้ 7 แสนถึง 1 ล้าน 2 แสนตัว ลูกปูพวกนี้เล็ก มากจนเห็นเป็นเพียงจุดด�ำๆ เมื่อพักไว้ในถังประมาณ 8 ชั่วโมง ก็สามารถปล่อยกลับคืนสู่ทะเล โดยเทผ่านรางน�้ำที่ทางธนาคาร ท�ำไว้ หลังจากนัน ้ ลูกปูจะว่ายน�ำ้ ไปยังป่าโกงกางซึง่ เป็นป่าชายเลน ในบริเวณใกล้ๆ แม้วา่ จะกลายเป็นอาหารของปลาไปมากกว่าครึง่ แต่วธิ น ี จี้ ะช่วยให้ลก ู ปูแข็งแรงและมีโอกาสรอดมากกว่าในจ�ำนวน หลักแสนตัว พวกมันจะสามารถใช้ชีวิตเติบโตจนเต็มวัยก่อนจะ พากันว่ายออกสู่ทะเล

คุณสมหญิง ศิรวิ รรณ เลขานุการของกลุม่ อนุรก ั ษ์คลอง วาฬเล่าถึงความเป็นมาว่า สืบเนื่องมาจากจ�ำนวนสัตว์น�้ำที่ชาว ประมงเคยจับได้ลดน้อยลงทุกที ชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ จึงรวมตัว กันโดยความช่วยเหลือและให้คำ� ปรึกษาของสมาคมรักษ์ทะเลไทย มีการด�ำเนินงานต่างๆ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งให้ยั่งยืน “ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด�ำเนินงานมาจากความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชน อย่างเช่นเจ้าของปูที่น�ำแม่ปูไข่มาฝากไว้ บาง คนก็ไม่มารับกลับ เราก็จะน�ำปูทปี่ ล่อยไข่หมดแล้วไปขายเป็นราย ได้หมุนเวียน” คุณสมหญิงเล่าให้เราฟัง “บางครั้งเราก็มีรายได้ จากการจัดกิจกรรมพาเด็กนักเรียนไปปลูกป่าชายเลน ซึ่งตอน นี้มีพื้นที่ป่ามากกว่า 800 ไร่” นอกจากจะช่วยเพิม่ จ�ำนวนประชากรปูทำ� ให้ชาวบ้านมีราย ได้เพิ่มขึ้นแล้ว ทางกลุ่มอนุรักษ์ยังมีกิจกรรมท�ำปะการังเทียมซึ่ง ประดิษฐ์จากยางรถยนต์ รวมถึงการท�ำ “ซัง้ กอ” หรือแนวป้องกัน ปะการังธรรมชาติที่ท�ำจากทุ่นไม้ไผ่และทางมะพร้าว เพื่อให้ปลา และสัตว์น�้ำได้มีบ้านอาศัย เป็นการอนุรักษ์เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ บริโภคอย่างพอเพียง

เราเดินลาดลงไปเรื่อยๆ จากผิวน�้ำสู่พื้นทราย ปลาฉลามครีบ ด�ำตัวแล้วตัวเล่าว่ายโฉบผ่านหน้าไปมา ส่วนทีก่ องหินมีปลายักษ์ ขนาดเท่าสุนัขลอยนิ่งอยู่ นักประดาน�้ำคนหนึ่งด�ำลงมาป้อน อาหารปลาให้เราดูด้วย ถัดจาก Big Tank เป็นอุโมงค์ปลาระยะ สั้นๆ มีปลาฉลามเสือดาวลายจุดแหวกว่ายข้ามศีรษะเราไปมา สุดทางเดินแล้วเราก็ยังไม่เห็นปลาวาฬเลยซักตัว เราได้รับค�ำแนะน�ำว่า ห่างออกไปจากหาดนวกรเพียง 20 นาทีมีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งชื่อเกาะจานอยู่ในเขตอุทยานแห่ง ชาติ เกาะนี้ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ เพราะเป็นเกาะ ทีไ่ ด้รบั สัมปทานรังนกนางแอ่น คนภายนอกห้ามเข้าจึงเงียบสงบ ไม่พลุกพล่าน มีแนวปะการังทีส่ มบูรณ์อยูใ่ นระดับน�ำ้ ตืน้ ในหน้า ร้อนคลื่นลมสงบ จึงเหมาะกับเด็กๆ ที่เพิ่งหัดใช้อุปกรณ์ด�ำน�้ำ snorkel ด้วยหน้ากากและท่อหายใจ อยากรู้จริงว่าปลาวาฬจะ อาศัยอยู่ในที่เงียบๆ อย่างนี้ไหม เช้าวันต่อมาเราจึงไปขึ้นเรือที่อุทยานแห่งชาติหาดนวกร เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานขับเรือเร็วสปีดโบ๊ทพาเราและครอบครัวอืน่ ทีม่ ี เด็กเช่นกันไปถึงเกาะจานในชั่วอึดใจเดียว น�้ำทะเลใสแจ๋วจน มองเห็นท้องทราย ฟองน�ำ้ ครกสีนำ�้ ตาลกระจายเป็นบริเวณกว้าง พี่โตพากันใส่ชูชีพแล้วว่ายตามผู้ใหญ่ออกไปจนถึงแนวทุ่นสีส้ม ห่างฝั่งราว 15 เมตร คอยหดขาและเกร็งพุงให้พ้นหนามแหลม ของเม่นทะเลไว้กจ็ ะเห็นทัง้ ปะการัง ดอกไม้ทะเลสีสวยและหอย มือเสือทีอ่ า้ ปากกว้าง น้องเล็กยังไม่กล้าออกไปไกลนัก แค่ลอยตัว ริมหาดก็ได้เห็นฝูงปลาสีเหลืองลายริ้วขนาดเท่าฝ่ามือว่ายผ่าน มาน่าตื่นตาตื่นใจที่สุด เราใช้เวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงที่เกาะจาน เพราะหากเป็น เวลาบ่ายจัดลมจะแรง คลืน่ ก่อตัวสูงขึน้ และจะท�ำให้การเดินทาง ขากลับเข้าฝั่งไม่ราบรื่นนัก แต่ในเมื่อไม่มีปลาวาฬที่เกาะ เรา จึงไปเทีย่ วทีอ่ า่ วมะนาวกันต่อในช่วงบ่าย ลักษณะของอ่าวมะนาว นี้โค้งเป็นวงกลมเหมือนผลมะนาวเลย มีนักท่องเที่ยวพักผ่อน และเล่นน�้ำเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากอ่าวมะนาวอยู่ในเขตกอง บิน 5 ซึ่งเป็นเขตทหาร จึงเป็นหาดที่ทั้งสะอาดและปลอดภัย ทุกเช้าเหล่าพลทหารจะเดินเรียงหน้ากระดานเก็บกวาดเศษขยะ จนเรีย่ ม มีศนู ย์อาหารตัง้ อยูอ่ กี ฟากของถนน สามารถสัง่ อาหาร

มานั่งทานริมหาดได้ ห้องอาบน�้ำก็มีบริการ หากไม่ชอบคน พลุกพล่านก็เลือกท�ำเลที่ห่างออกมาทางด้านริมหน่อย ใต้แนว สนมีแต่กลุ่มครอบครัวและเด็กตัวเล็กตัวน้อยปูเสื่อนอนรับลม น�ำ้ ใสทรายละเอียดกับคลืน่ สูงก�ำลังดี แค่นเี้ ด็กๆ ก็เพลินอยูเ่ กือบ 3 ชัว่ โมงโดยลืมเรือ่ งปลาวาฬเสียสนิท ตอนเย็นพลังงานหมดถึง กับหิวโซ โชคดีที่เป็นเย็นวันเสาร์ มีถนนคนเดินยาวเป็นกิโลอยู่ ทีร่ มิ หาดตรงตัวเมืองประจวบ โอ้โห..ของกินเพียบ เติมพลังกลับ มาได้เหมือนเดิม เทีย่ วเพียงไม่กวี่ นั ก็ได้เวลากลับบ้านแล้ว เรือ่ งของฝากคน ทางบ้านไม่ตอ้ งห่วงเลย นอกจากอาหารทะเลตากแห้งแล้ว เค้ก คลองวาฬที่มีอยู่ร้านเดียวในต�ำบลนั้นอร่อยขึ้นชื่อ ใครผ่านมาก็ แวะเข้ามาซื้อกลับไปเป็นตั้งๆ เค้กเนื้อนุ่มนี้มีให้เลือกหลายรส ไม่วา่ จะรสเนย วานิลา กาแฟ ใบเตย หรือรสส้มทีต่ ดิ อันดับขาย ดี ร้านตัง้ อยูร่ มิ ถนนยังไงก็หาเจอแถมเปิดจนดึกทุกวัน ถ้าประตู ปิดแต่เห็นไฟยังเปิดอยู่ เจ้าของร้านบอกว่ากดกริ่งเรียกได้เลย เจ้าตัวเล็กเคี้ยวขนมตุ้ยๆ พลางชี้รูปปลาวาฬตัวโตที่ฝากล่อง “นี่ไง เจอปลาวาฬแล้ว” แม้จะไม่ได้เจอปลาวาฬตัวเป็นๆ เหมือนทีค่ ดิ ไว้ แต่เด็กๆ ได้พบเห็นสิ่งอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมายในการเดินทางมาเที่ยว คลองวาฬ ก่อนเดินทางกลับเราแวะไปสักการะเจ้าพ่อเขาล้อม หมวก ดูค่างแว่นถิ่นใต้ฝูงใหญ่ที่มักรอนักท่องเที่ยวมาป้อนถั่ว และผลไม้อยู่ในบริเวณนั้น ค่างแว่นพวกนี้เป็นมิตรและไม่ดุร้าย เหมือนลิงกังบนเขาช่องกระจกที่อยู่ใกล้ๆ กัน แต่พวกมันก็ใกล้ จะสูญพันธุ์เต็มทีเพราะพื้นที่ป่าถูกท�ำลายลงเรื่อยๆ เราได้เห็น ลูกค่างที่กอดแม่ของมันไม่ห่าง ขนสีทองของมันจะเปลี่ยนเป็น สีเทาเมื่ออายุ 6 เดือน ครั้งหนึ่งในอดีตปลาวาฬก็คงอยู่รวมกัน เป็นฝูงอย่างนี้ แต่เมือ่ พืน้ ทีใ่ นทะเลถูกบุกรุกและสัตว์นำ�้ ลดจ�ำนวน ลงเรื่อยๆ ปลาวาฬก็เลยสูญหายไป ถ้ามีโอกาสหอบลูกเดินทางมาประจวบคีรขี นั ธ์ ลองแวะมา เทีย่ วทีค่ ลองวาฬนะคะ ใช้ชวี ติ แบบคนท้องถิน่ ทีย่ งั หวงแหนและ อนุรักษ์ธรรมชาติ ถ้ามองให้ดีอาจจะเจอปลาวาฬซ่อนตัวอยู่ ที่ไหนซักแห่ง แม้แต่บนท้องฟ้าก็เป็นได้

*หมายเหตุ บ.ก.- แม้ว่านักวิชาการจะออกมายืนยันว่า ปลาวาฬไม่ใช่ปลา แต่เป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมและพยายาม ให้เรียกใหม่วา่ วาฬ แต่สำ� หรับเด็กๆ แล้ว ปลาวาฬ ปลาดาว ม้าน�้ำ แมงกะพรุน ก็ยังเป็นที่เข้าใจโดยง่าย จึงขอคงค�ำ ว่าปลาวาฬมา ณ ที่นี้

แวะเยีย่ มชมธนาคารปูได้ทกุ วัน ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 08-0788-4255, 08-0930-8006 หรือติดตาม ข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/กลุม่ อนุรก ั ษ์คลอง วาฬ ประจวบฯ

07


ครัวไชยวัต ร้านอาหารเล็กๆ บนถนนสละชีพร้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความ อร่อยแบบ “กินได้ทุกวัน” อาจจะเป็นเพราะเมนูที่หลากหลายทั้งอาหาร ไทยรสจัด ข้าวผัดจานเดียว หรือแม้แต่สเต็ก สปาเก็ตตี้ก็มีให้เลือก จึง ท�ำให้ตดิ อันดับร้านอาหารส�ำหรับทุกคนในครอบครัว ยิง่ เป็นธุรกิจครอบครัว ทีช่ ว่ ยกันดูแลแขกในร้านด้วยอัธยาศัยอันดีแล้ว ยิง่ การันตีวา่ น่าไปฝากท้อง สักมื้อ เปิดบริการ 9.00-20.00 น. ราคาอาหาร 60-200 บาท โทร.0-3260-4534

ข้อมูลการเดินทาง

จากกรุงเทพฯ เดินทางไปคลองวาฬโดยใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านจั งหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านจั งหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านหัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด และกุ ยบุรี ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองประจวบฯ ä»´‹Ò¹ÊÔ§¢Ã

¡.Á. 330

¡.Á. 335 仪ØÁ¾Ã

ÊÕèá »ÃШÂǺ¡Ï

ä»ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ ËҴǹ¡Ã

ÇÑ´ËÇŒÒâ·¹

¶.ྪÃà¡ÉÁ

ËÔ¹

ä»ËÑÇ

·Ò§à¢ŒÒ ÊÀ.µ. ¤ÅͧÇÒÌ

ʶҹÕö俻ÃШǺÏ

ʶҹÕöä¿Ë¹Í§ËÔ¹

¶.ÁËÒÃÒª

¡Í§ºÔ¹ 5 º‹Í¡ØŒ§

·‹Òà·ÕºàÃ×Í

เด็กคนไหนชอบน�ำ้ แข็งไสยกมือขึน้ เลยครัวไชยวัตขึน้ ไปอีกนิด สังเกตตรง ข้ามธนาคารธนชาติ มีร้านน�้ำแข็งไสสไตล์ญี่ปุ่น “โอป้าซัง” ที่เราแนะน�ำ ให้แวะชิม เกล็ดน�้ำแข็งเป็นปุยนุ่มเหมือนหิมะ ราดหน้าด้วยผลไม้เชื่อม ช็อกโกแลต หรือเยลลี่ก่อนตบท้ายด้วยนมข้นหวานมัน ร้านไอศกรีมตาม ห้างน่ะชิดซ้ายไปเลย นอกจากน�้ำแข็งไสแล้วยังมีวาฟเฟิลเนื้อนุ่ม พร้อม กาแฟกัวราน่าจากบราซิลที่สกัดจากสมุนไพรและน�้ำผึ้งให้ลองอีกด้วย เปิดบริการ 9.00-21.00 น. ราคา 29/ 35/ 49 บาท โทร.08-0436-7659

¶.ÊÙŒÈÖ¡

ʶҹջÃÐÁ§ ¤ÅͧÇÒÌ

ऌ¡ÇÒÌ ¤Åͧ

Í‹ÒǤÅͧÇÒÌ

µÅÒ´Ê´ à·ÈºÒÅ 1

¤ÃÑÇäªÂÇѵ

ÕÊÍÏ· µÅÒ´Ê ´

Í‹ÒÇÁйÒÇ à¢Ò¤ÅͧÇÒÌ

¸¹Ò

Êоҹ»ÅÒ

¤ÒÃ

»Ù

ÇÑ´¸ÃÃÁÔ ¡ÒÃÒÁ

µÙŒÂÒÁ ÊÅЪվ

‡Ò«Ñ§

¶.ÊÅЪվ

¤ÅÍÇ§Ñ´Ç ÒÌ

µÃ ÕªÇÒÃ

¶.¾Ô·Ñ¡ÉªÒµÔ

âÍ»

µÓà »‡ÍÁ

ËÒ´ËnjҡÍ

โอป้าซัง

ÇÑ´ ÐËÅÑ¡ à¡Ò

Ǩ

ÍØ·ÂÒ¹ ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ ¾ÃШÍÁà¡ÅŒÒ ³ ËnjҡÍ

¡.Á. 323 ¶.»ÃШǺ¤Ôà բѹ¸

อร่อยตามทริป

à¢Òª‹Í§¡ÃШ¡ ¶¹¹¤¹à´Ô¹ (ÈءÏ-àÊÒÏ)

¶¹¹àÅÕºªÒ·ÐàÅ

Í‹ÒÇ»ÃШǺÏ

à¢ÒÅŒÍÁËÁÇ¡

Êоҹ»ÅÒ

อุทยานวิ ท พระจอมเก ยาศาสตร์ ล้า ณ หว้า กอ

เปิดบริ การทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ค่าเข้าชมนิทรรศการ ผู้ ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท (สูงไม่เกิน 120 ซม.) โทรศัพท์ 0-3266-1098, 0-3266-1726 www.waghor.go.th

อุทยาน หาดวนกแรห่งชาติ

ร้านปลาทู ถ้าออกจากกรุงเทพฯ ตอนสายๆ มุ่งหน้าไปประจวบคีรีขันธ์ ท้องจะไป ร้องหามื้อกลางวันแถวๆ ชะอ�ำพอดี แวะร้านปลาทูแล้วสั่งปลาทูชุบแป้ง ทอด ปลาทูย่างแกะก้างเสิร์ฟเป็นชิ้นๆ หรือกุ้งอบวุ้นเส้นให้เด็กๆ อร่อย ถูกใจ ทีเด็ดอยู่ที่บรรยากาศริมชายหาดทั้งกว้างและลมดี อิ่มแล้วพากันวิ่ง จับปูเสฉวนหรือดูแมงกะพรุนเกยตื้นได้ไม่เบื่อเลย ทางเข้าหาไม่ยาก อยู่ เลยแยกชะอ�ำ ผ่านโรงแรมรีเจ้นท์แล้วเข้าทางโนโวเทลทิพย์วิมาน เปิดบริการ 10.00-22.00 น. ราคาอาหาร 100-380 บาท โทร. 0-3250-8175, 08-1837-9309 www.platoorestaurant.com

ค่าธรรมเนียม (เรียกเก็บบริ เวณทางเข้าอุทยาน) ผู้ ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ยานพาหนะ 30 บาท มีบริ การบ้านพั กและเต็นท์ โดยติดต่อได้ที่ศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0-3264-6290, 0-3261-9030 E-mail: wana_korn@live.com www.dnp.go.th

ส�ำรองที่ นงั่ เรือสปีดโบ๊ทของอุทยานหาดวนกรล่วงหน้า เรือจะออกจากบริ เวณหาด หน้าอุทยานเวลา 9.00 น. และรับกลับภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ค่าบริ การ ผู้ ใหญ่ 700 บาท เด็ก 500 บาท รวมอุปกรณ์ด�ำน�้ำและน�้ำดื่ม ส�ำหรับผู้พั กที่ ตรี ชวารีสอร์ท หากต้องการเช่าเหมาล�ำสปีดโบ๊ท สามารถติดต่อทางรีสอร์ทให้ จั ดหาเรือให้ได้

คนถนนเดิน

ะจานเที่ยวเกา การท่อง ยทรีย์ เกาะท้า

อยู่บริ เวณถนนเลียบชายหาดในตัวเมืองประจวบฯ เฉพาะวันศุกร์และเสาร์ เวลา ประมาณ 4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม มีซุ ้มอาหารและเสื้อผ้า ของใช้กว่า 100 ร้านค้า

ด่านสิงขร ตลาดชาวบ้านขนาดเล็กๆ ชายแดนไทยซึ่งอยู่ติดหมู่บ้านโมด่อง เมืองมะริ ดของพม่า สินค้าที่ น�ำมาขายส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ อาหาร ผักสด ของใช้และเครื่องประดับ เปิด เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เช้ามืดและแนะน�ำให้ไปก่อน 10 โมงเพราะตลาด จะเริ่มวายหลังจากนั้น

08


ตรีชวา รีสอร์ท

The One and Only โดดเด่นที่กลมกลืน

ย่างเข้าเขตชุมชนคลองวาฬเราจะสัมผัสได้ถึงสภาพความเป็นอยู่ที่สืบทอดกัน มานาน บ้านไม้สองชั้นประตูบานเฟี้ยมพบเห็นได้ทั่วไป ส�ำหรับนักท่องเที่ยวแล้วมี บังกะโลเล็กๆ หลายแห่งตามริมหาดให้เลือกเป็นที่พักนอน บ้างปลูกเป็นบ้านหลัง เดีย่ ว บ้างเป็นตึกแถวสองชัน้ ทีก่ นั้ ออกเป็นห้องๆ ในยามค�ำ่ มีแสงไฟหลอดแดงเหลือง เขียวพร้อมเสียงเพลงคาราโอเกะดังอยู่ไกลๆ คอยให้ความบันเทิง หากเป็นการเดิน ทางของคูร่ กั ทรหดเมือ่ วันวาน คงไม่ตอ้ งคิดถึงรายละเอียดมากนักนอกจากเลือกห้อง พักที่มีไว้เพื่อออมแรง แต่เมื่อวันนี้กลายมาเป็นพ่อและแม่ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเราคง เลือกสิ่งที่เหมาะกับลูกเสมอ

ตรีชวารีสอร์ท เป็นโรงแรมสไตล์ Tropical Modern ขนาด 27 ห้องที่เพิ่งเปิด ให้บริการเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดีไซน์การออกแบบที่โดดเด่นท�ำให้บูทิครีสอร์ท แห่งเดียวของชุมชนกลายเป็นที่กล่าวขาน เหตุผลในการตัดสินใจสร้างโรงแรมระดับ 4 ดาวในสถานที่ท่องเที่ยวที่สงบและยังไม่เป็นที่รู้จักนัก คุณวีรภัทร ธีระวุฒิชัย ใน ฐานะผู้บริหารและสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการแสดงทัศนวิสัยว่า ท�ำเลที่ตั้งเป็นเรื่อง ส�ำคัญส�ำหรับคนท�ำธุรกิจก็จริง แต่สุดท้ายแล้วโปรดักท์ที่ดีจะชนะข้อโต้แย้งทุกอย่าง เป้าหมายของตรีชวารีสอร์ทคือเป็นจุดศูนย์กลางทีท ่ ำ� ให้นก ั ท่องเทีย่ วอยูอ่ ย่างสะดวก สบายที่สุด และออกไปสัมผัสกับบรรยากาศแท้ๆ ของชุมชนคลองวาฬ

เพื่อความกลมกลืนกับบรรยากาศในชุมชนอันสงบ อาคารที่พักทั้ง 2 ฝั่งจึงสูง เพียง 2 ชั้น ทางเดินตรงกลางร่มรื่นสะดุดตาด้วยไม้สวยนานาพันธุ์ อวดฝีมือของ รศ. เอื้อมพร วีสมหมาย ผู้บริหารระดับสูงและนักจัดสวนเจ้าของผลงานหนังสือ พฤกษาพัน ห้องพักทั้ง 3 ประเภทคือ Superior, Garden Villa และ Pool Suite กว้าง ขวางสบาย พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกและ WiFi Internet สามารถเปลี่ยนจาก โซฟาพักผ่อนในห้องให้เป็นเตียงเสริมส�ำหรับครอบครัวที่มีสมาชิกถึง 4 คน เด็กๆ สนุกในสระว่ายน�้ำขณะที่คุณพ่อคุณแม่เอนหลังในเปลญวนริมหาด จิบน�้ำผลไม้ชื่น ใจจากร้านอาหาร Mont-du-Lay (มองดูเล) ด้วยการออกแบบที่เน้นความปลอดภัย และเป็นส่วนตัว ที่จอดรถจึงอยู่ภายนอกบริเวณหน้าโรงแรมเท่านั้น แอบเห็นห้อง สัมมนาชั้นบนแล้ว เหมาะกับการเหมาทั้งรีสอร์ทจัดกิจกรรมนอกสถานที่ส�ำหรับ ครอบครัวเสียจริงๆ

หากแจ้งว่าเป็นผู้อ่านนิตยสาร Travel with Kids ตรีชวารีสอร์ทยินดีมอบส่วนลดค่าห้องพัก 15% และค่าอาหาร 10% อีกด้วย ดูรายละเอียดและส�ำรองห้องพักที่ www.tri-shawa.com โทรศัพท์ 08-5240-4029, 0-3266-2037 E-mail: sales.trishawa@gmail.com

09


ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียนที่

Asiatique the Riverfront

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 สยามประเทศรุ่งเรืองด้วยทรงเจริญ สัมพันธไมตรีทางการค้ากับต่างประเทศ กัปตันเรือชาวเดนมาร์กนาม ฮันส์ นิลส์ แอนเดอร์เซน ได้รับ พระราชทานสัมปทานค้าไม้สักจึงก่อตั้งบริษัทเรือเดินสมุทรข้ามทวีป แอนเดอร์เซน แอนด์ โค และยังได้เข้า ซื้อกิจการโรงแรมโอเรียลเต็ล ต่อมาภายหลังนายแอนเดอร์เซนได้ซื้อที่ดินของวัดร้างที่มีท่าน�้ำคือวัดพระยา ไกรเพื่อใช้เป็นท่าเรือ โรงเลื่อยและคลังสินค้าของบริษัทอีสท์ เอเชียติ๊ก ด�ำเนินธุรกิจขนส่งไม้สักไปยังยุโรป

การค้าทางน�้ำ ย่านริมน�้ำ บริเวณนี้คือท่าเรือประวัติศาสตร์ สามารถ

เดินชมทัศนียภาพยามเย็นบนทางเดินริมน�้ำที่ยาวที่สุด สังเกต ธง 14 ชาติที่ร่วมลงนามในสนธิสัญญาบาวริ่งแล้ว อย่าลืมชี้ให้ เด็กๆ ดูธงช้างเผือกซึง่ เป็นธงชาติไทยสมัยร. 5 และเครนยกสินค้า โบราณทางซ้ายมือที่ยังคงหลงเหลือมาถึงวันนี้

เวลาผ่านไปกว่า 100 ปี ผืนดินเดิมที่เคยเป็นท่าเรือสากลถูกเนรมิตให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โกดังซุ้มโค้งหลังเก่าไม่ได้ถูก รือ้ ถอนหากแต่ปรับปรุงเสริมโครงสร้างให้แข็งแรง ตกแต่งต่อเติมเป็นร้านอาหารในสไตล์โมเดิรน์ โรงเลือ่ ยถูกปรับเปลีย่ นเป็นร้าน ค้าแฟชั่นทันสมัยกว่า 1,500 ร้านค้า เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ณ วันนี้ ก�ำลังรอให้เด็กๆ มาศึกษาประวัติศาสตร์นอกสถาน ที่ พร้อมตื่นตากับของที่ระลึกสวยงามและอาหารอร่อยในบรรยากาศยามเย็นริมแม่น�้ำ เกร็ดประวัต ิศา ที่ถูกจารึ ก สตร์

คุณณภัทร เจริญกุล

Project Director, Asiatique the Riverfront และคุณพ่อของน้องนาย วัย 8 ปี

กว่าโครงการจะส�ำเร็จลงอย่างที่เห็นต้องทุ่มเวลาให้กับงานเต็มร้อย จัดสรร เวลาให้กับครอบครัวอย่างไรบ้าง

บนแผ่นโลหะขนาดใหญ่ทตี่ ดิ ไว้ตามพืน้ และผนังทัว่ ทัง้ โครงการ มีคำ� จารึกเล่าเกร็ดต่างๆ ทีท่ ำ� ให้เราเห็นสภาพชีวติ และความเป็นอยู่เมื่อร้อยกว่าปีก่อน ตัวอย่างที่ยกมาให้อ่าน กันคร่าวๆ เช่น ที่มาของค�ำว่า “หน้าด้านสะพานเหล็ก ขึ้น รถเจ๊กไม่ให้สตางค์” ห้างฝรั่งของนายห้างบนถนนเจริญกรุง ต�ำนานหลวงพ่อทองค�ำที่วัดพระยาไกร และ อั้งยี่ เป็นต้น ระหว่างคุณพ่อคุณแม่เลือกชมสินค้า คุณลูกจดบันทึก ดูทีอ่านได้ครบ 29 แผ่นหรือยัง 10

ชีวิตผมถ้าไม่ท�ำงานก็อยู่ที่บ้าน แต่ละวันผมพยายามจะกลับบ้านไม่เกิน 3 ทุ่มครึ่ง เพราะ ลูกชายจะนอนประมาณ 4 ทุ่ม อย่างน้อยเรามีเวลานอนเล่นเป็นเพื่อนเขาสักพัก เสาร์อาทิตย์ เที่ยงหรือเย็นก็จะพาเขาออกไปทานอะไร ถึงจะท�ำงานหนักแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราห่างจากเขา มี อยูช่ ว่ งหนึง่ ทีต่ อ้ งพรีโอเพนนิง่ เฟสแรกจะกลับดึก เทีย่ งคืนตีหนึง่ เกือบทุกวันเป็นเวลา 2-3 อาทิตย์ ลูกชายเขาวาดรูปพ่อมีโครงการเอเชียทีคอยู่ข้างหลังแล้วโพสต์ลงในเฟซบุ้ค เราเห็นแล้วก็น�้ำตา ไหลเลยนะเพราะคิดถึงลูกมาก ในปีนึงจะพยายามพาเขาไปเที่ยวเมืองนอกสักครั้งสองครั้ง แล้วแต่ความสะดวกและเวลา ที่มี ในเอเชียก็ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลี จริงๆ ผมชอบไปออสเตรเลียเพราะไปแบบพ่อแม่ลูกเดินไป เรือ่ ยๆ เทีย่ วเอง อยากหยุดตรงไหนก็หยุด ลูกผมน่ะเหรอ ชอบทีไ่ หนก็ได้ทมี่ ขี องเล่นกับสวนสัตว์ าสตร์ซะหน่อย

แวะเรียนประวัติศ


อุตสาหกรรมโรงเลื่อย

ชาวตะวันตกตั้งถิ่นฐาน

ความรุ่งเรืองบนถนนเจริญกรุง

ย่านโรงงาน เป็นทีต่ งั้ ของโกดัง 7-10 ซึง่ ประกอบไปด้วย

ย่านกลางเมือง บริเวณโกดัง 5 เคยเป็นโรงเลื่อยเก่า

ย่านเจริญกรุง

ร้านอาหารไทยและนานาชาติชอื่ ดังเช่น Akiyoshi ชาบูสก ุ ,ี้ Capri อาหารอิตาเลี่ยน, ร้านกาแฟ Coffee All, ร้านอาหารญี่ปุ่นจาก นาโกย่า, Wine Republic รวมถึงสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นและของ ประดับตกแต่งมีสไตล์ แหงนหน้ามองที่โครงเหล็กด้านบน ปั้นจั่นรางเลื่อนอายุกว่า 80 ปีสภาพสมบูรณ์ถูกน�ำมาติดตั้งไว้เสมือนยังคงใช้งาน

ร้านสยามจริงใจ โกดัง 2

จ�ำหน่ายของที่ระลึกของเอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ มีทั้งโปสการ์ด ภาพย้อนอดีตไปจนถึงพวงกุญแจและแม่เหล็กติดตู้เย็น ผู้อ่าน TWK รับของที่ระลึกเมื่อซื้อสินค้าในร้าน

ที่ยังคงโครงสร้างหลังคาเดิมไว้ ส่วนโกดัง 6 เป็นที่ตั้งของ International Food Circus ร้านอาหารนานาชาติที่ตั้งอยู่ด้วย กัน 16 ร้าน มีลานจัดกิจกรรมกลางแจ้งและโรงเบียร์ในย่านนี้

Nice Little Clay โกดัง 4 ตรอก 5

งานฝีมือเซรามิคเพ้นท์ลายชิ้นต่อชิ้น ผลงานของคุณพีรนันท์ นันทขว้าง ที่ส่งออกไปจ�ำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก สินค้า มีตั้งแต่ตุ๊กตา ชามบะหมี่ แก้วกาแฟ ที่ขายดีเห็นจะเป็น Mug Bell เสียงกรุ๋งกริ๋ง แจ้งว่าเป็นผู้อ่าน TWK รับส่วนลด 10%

ครอบคลุมโกดัง 1-4 เป็นร้านขาย ของแต่งบ้านและของที่ระลึกกว่า 700 ร้านค้า นอกจากนี้ยังมีหุ่น ละครเล็กโจหลุยส์เธียเตอร์และคาลิปโซ่ คาบาเรต์ที่ก�ำลังจะเปิด การแสดงในไม่ช้านี้ สิ่งที่น่าสนใจในย่านนี้คือหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตั้งอยู่ข้างๆ KFC รวมถึงรางรถโบราณที่ยังคงปรากฎอยู่ที่พื้น ซอย 3 ส่วนรถรางไฟฟ้าทีว่ งิ่ ให้บริการระหว่างย่านเจริญกรุง-ย่าน ริมน�ำ้ นัน้ แม้จะจ�ำลองขึน้ ใหม่และใส่ลอ้ ยาง แต่กอ็ า้ งอิงจากต้นแบบ รถรางในสมัยร. 5

Asiatique the Riverfront ตั้งอยู่ระหว่างถนนเจริญกรุงซอย 72 - 76 (ใกล้โรงแรมแม่น�้ำริเวอร์ไซด์) เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00 - 24.00 น. ยกเว้นร้านอาหารใน ย่านเจริญกรุงเปิดบริการตั้งแต่ 11.00 น. ที่จอดรถ 2,000 คัน หรือสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงทีส่ ถานีตากสินแล้วต่อ เรือโดยสารของโครงการ (ไม่เสียค่าบริการ) ซึ่งออกทุก 10 - 15 นาที หรือใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยา (15 บาทตลอดสาย) 11


หลายครัง้ ทีเ่ รากระตุน ้ พัฒนาการของลูกด้วยการเลีย่ งทีจ่ ะตอบค�ำถาม แต่ชวนให้ลูกคิดเองโดยถามกลับว่า

นั่นสิ... แล้วหนูคิดว่าท�ำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ

นีค่ อื แนวคิดของศูนย์ปฏิบต้ กิ าร PHANOMENTA ในประเทศ เยอรมนี ซึ่งสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จ�ำกัดได้น�ำลิขสิทธิ์ เข้ามาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แบบ 360 องศา แหล่งเรียนรู้ ส�ำหรับเด็กแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพ เริม่ ต้นที่ “ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ ปฏิบัติการ” เด็กๆ จะได้ใช้เวลาเล่นอย่างอิสระด้วยตนเองที่ สถานีทดลองทั้ง 25 สถานี หลังจากนั้นจึงมีวิทยากรเรียกรวม กลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แต่ ไม่วา่ ใครจะเกิดค�ำถามหรือสงสัยในสิง่ ทีไ่ ด้เห็นมาอย่างไร วิทยากร ไม่เคยมีค�ำตอบให้!! “เด็กๆ คิดว่าท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะ” วิทยากรถามเด็กๆ กลับไปพร้อมกับสาธิตอีกครั้งอย่างช้าๆ เชื่อมโยงให้เกิดการ เรียนรู้ ภาพที่เด็กๆ ได้เห็นและค�ำตอบที่เขาคิดออกหลังไป ทดสอบเองซ�้ำอีกครั้ง จะกลายมาเป็นพื้นฐานการเรียนทฤษฎี วิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนระดับต่อๆ ไปโดยไม่มีวันลืม

พิเศษเฉพาะผู้อ่านนิตยสาร Travel with Kids บัตรเข้าชมฟรี 1 ท่าน เมื่อซื้อบัตรเข้าชมพร้อมกัน 5 ใบ

เงื่อนไขการใช้คูปอง

1 โปรดตัดคูปองนี้น�ำมาแสดงที่จุดจ�ำหน่ายบัตรเข้าชม 2 คูปองนีใ้ ช้แทนบัตรเข้าชม Nanmeebooks Learning Center ส�ำหรับ 1 ท่าน เมื่อซื้อบัตรเข้าชมพร้อมกันจ�ำนวน 5 ท่าน (เด็กหรือผู้ใหญ่) 3 หมดเขตการใช้คูปอง 31 ตุลาคม 2555 4 ไม่สามารถเปลี่ยนคูปองเป็นเงินสดได้

สถานีทดลองที่ให้เด็กๆ ได้สัมผัสเองหรือ Hands-on มี ทั้งเรื่องของฟิสิกส์และวิศวกรรม กระจกพิศวงท�ำให้เราลอยอยู่ เหนือพืน้ และแยกร่างออกมาเป็นร้อยๆ คนได้อย่างไร การทดลอง แข่งลูกกอล์ฟเพื่อพิสูจน์ว่าเส้นทางที่สั้นที่สุดจะท�ำให้ไปถึงเส้น ชัยเร็วที่สุดจริงไหม หรือสนุกกับการทดลองเรื่องแรงลม ท�ำไม ตีกลองด้วยนิ้วเบาๆ เพียงครั้งเดียวก็สามารถดับเทียนได้ นอกจากนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังมี “ศูนย์ส่งเสริม ศักยภาพเด็กปฐมวัย” ที่เหมาะกับน้องเล็กระดับอนุบาล แบ่ง เป็น 4 สถานีด้วยกันคือ สถานีรถไฟรักการอ่าน สถานี We Play We Learn ซึ่งมีเครื่องเล่นปีนป่ายต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบความ รู้สึกกล้ามเนื้อ การสัมผัส และการทรงตัว สถานี 6Q up พัฒนา ความฉลาดทั้ง 6 ด้านของเด็ก และสถานีบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ซึง่ เป็นโครงการพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�ำหรับนักเรียนที่มาเป็นกลุ่มจะได้ทดลอง วิทยาศาสตร์ขนั้ พืน้ ฐานเช่น การละลายของน�ำ้ ตาลทราย เป็นต้น “ห้องเรียนทดลองวิทย์” เป็นเหมือนค่ายวิทยาศาสตร์วัน หยุด เด็กๆ จะใช้เวลาเต็มวันกับครูนะนะและครูโบว์เพือ่ ท�ำการ ทดลองนับสิบอย่างจากอุปกรณ์ทปี่ ระดิษฐ์เองและอุปกรณ์ทดลอง ที่ผ่านการพัฒนาจากทีมนักการศึกษาและนักวิทยาศาตร์ของ Gakken ประเทศญี่ปุ่น หลังจากคาดคะเน หาผลลัพธ์ คิด วิเคราะห์แล้วก็ปิดท้ายวันกันด้วยสมุดบันทึกการทดลองของ แต่ละคน หอบลูกไป Play & Learn เพลินกันทั้งครอบครัวที่ Nanmeebooks Learning Center ซอยสุขุมวิท 31 ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ค่าเข้าชม 30 บาทส�ำหรับ เด็ก และ 50 บาทส�ำหรับผู้ปกครอง เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. เข้า ฟรี ส�ำหรับโรงเรียนทีต่ อ้ งการเข้าชมเป็นหมูค่ ณะ โปรดสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2662-3000 กด 1 หรือต่อ 5226 www.nanmeebookslearningcenter.com


หอบลูกชมนิทรรศการในความมืด Dialogue in the Dark หรือ “บทเรียนในความมืด” เป็นนิทรรศการที่ได้รับการพัฒนาโดย Dr Andreas Heinecke ชาวเยอรมันทีเ่ คยมีประสบการณ์รว่ มงาน กับคนตาบอดเมือ่ ครัง้ ทีเ่ ขายังท�ำงานหนังสือพิมพ์ เขา พบว่าคนตาบอดสามารถท�ำอะไรได้เหมือนคนทั่วไป แต่สงั คมจะแบ่งแยกคนตาบอดออกเพราะสงสาร เห็นใจ และไม่กล้าสือ่ สารด้วย สิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน ้ เพราะความไม่ รู้และไมเ่ข้าใจ

ลูกบ้านไหนกลัวความมืดบ้าง เราจะสอนเขาอย่างไรว่า มีคนตัง้ มากมายทีอ่ ยู่ ในความมืดแต่ต้องใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนเรา พวกเขาเดินตามถนน ไปตลาดซื้อของ นั่งรถไปเที่ยว และฟังคอนเสิร์ต พวกเขาทําทุกอย่างนี้ในความมืดได้ อย่างไรโดยที่ไม่กลัว

นิทรรศการ Dialogue in the Dark ได้พฒั นาเป็นนิทรรศการ ชั่วคราวและถาวรมาแล้วกว่า 160 เมือง 35 ประเทศทั่วโลก ส�ำหรับทีก่ รุงเทพ จัดแสดงมาได้ 2 ปีแล้วและเพิง่ ต่อลิขสิทธิอ์ อก ไปอีกถึงสิ้นปี 2555 นับว่าเป็นเรื่องดีอย่างมาก เพราะน้าเบียร์ เชื่อว่าหลายๆ คนคงยังไม่เคยได้ยินเพราะการประชาสัมพันธ์มี เพียงปากต่อปาก นิทรรศการแบ่งออกเป็นรอบ ทุกๆ 15 นาที แต่ละรอบ เข้าชมได้ไม่เกิน 8 คน เชื่อไหมคะว่าเราใช้เวลา 1 ชั่วโมงเต็ม อยู่ในพื้นที่แค่ 600 ตารางเมตรโดยไม่รู้ตัวเลย มีค�ำแนะน�ำว่า เหมาะส�ำหรับเด็กอายุ 10 ปีขนึ้ ไปหรืออนุญาตให้เด็กทีม่ ผี ปู้ กครอง ควบคุมได้โดยไม่รบกวนผู้ชมท่านอื่น แต่น้าเบียร์คิดว่าเด็กๆ ประถม 1 ก็เข้าชมได้แล้วค่ะ (ไม่เหมาะกับน้องอนุบาลจริงๆ เพราะความอดทนเขายังน้อยค่ะ) มีคุณพ่อคุณแม่เดินแตะบ่า ตามหลังด้วยตลอดทางยิ่งมั่นใจ แต่ถ้าไม่แน่ใจ พี่ๆ ที่ดูแล นิทรรศการนี้จะพาไปทดสอบที่บริเวณทางเข้าก่อน โดยพาเดิน เข้าไปประมาณ 10 ก้าว จนไม่เหลือแสงสว่างแม้แต่นิดเดียว ถ้า เด็กๆ คิดว่าเดินต่อไปไหว ซื้อตั๋วเลยค่ะ ก่อนเข้าชมเราจะต้องฝากของทุกอย่างไว้ทลี่ อ็ กเกอร์ รวม ถึงนาฬิกาทีอ่ าจเรืองแสงขึน้ มาในความมืด แต่เราควรหยิบสตางค์ ติดตัวเล็กน้อยไว้ซื้อของระหว่างทาง... ใช่ค่ะ ซื้อขนมในความ มืดนี่แหละ หลังจากนั้น เราจะได้รับไม้เท้าน�ำทางคนละ 1 อัน ใช้กวาดน�ำไปข้างหน้า ห้ามเอามาฟันดาบกันเด็ดขาด ไม้นี้มี

ประโยชน์มาก เพราะเราต้องเดินขึ้นลงฟุตปาธด้วย การกวาด ไม้น�ำไปก่อนช่วยให้รู้ว่าข้างหน้ามีถนนต่างระดับ หลังจากนัน้ เราจะออกเดินเรียงแถวกันไปโดยตามเสียงของ พี่ไกด์น�ำทาง ผ่านสวน ชุมชน ตลาดร้านค้า เอ๊ะ..เรามองอะไร ไม่เห็นนี่นาแล้วรู้ได้ยังไงว่าก�ำลังอยู่ที่ไหน น่าแปลกนะคะที่ ประสาทสัมผัสของคนเรามีศักยภาพมากเกินกว่าที่เราจะนึกถึง ในสภาพปกติ ร่างกายของเราจะค่อยๆ ปรับกลไกการท�ำงาน และประสาทการรับรู้ด้านต่างๆ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม คง เล่าตรงนี้ไม่ได้ค่ะว่าเด็กๆ จะเจอกับอะไรบ้าง เหมือนกับดูหนัง 4 มิติ ถ้าเอามาเล่าเสียหมดก็ไม่ได้สัมผัสประสบการณ์น่า ประหลาดใจ แอบกระซิบนิดเดียวว่าไฮไลท์ตอนท้ายได้ผจญภัย สนุกมาก พี่มดผู้เป็นไกด์ของเราพาเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ด้วยความ ช�ำนาญเหมือนใส่แว่นทีม่ องเห็นในความมืด คงเป็นเพราะพีเ่ ขา พาคนเดินวันละหลายรอบมาเป็นปีแล้วนี่เอง ขอมอบคะแนนเต็ม 10 ให้กับนิทรรศการอินเตอร์แอคทีฟ ชุดนี้ค่ะ ประทับใจจนอยากกลับไปใหม่ ส่วนเด็กๆ น่ะหรือคะ พอกลับถึงบ้านแทบจะขอปิดไฟเดินลงไปเอาของข้างล่างเองคน เดียว กลัวแต่จะพลัดตกบันไดเสียก่อนเลยห้ามไว้ หอบลูกไปสัมผัสบทเรียนในความมืดได้ทจี่ ตั รุ สั วิทยาศาสตร์ อพวช. (องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ) ชั้น 4 จามจุรี สแควร์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีสามย่านโผล่ขนึ้ มาในอาคารเลยค่ะ บัตรผู้ใหญ่ 90 บาท นักเรียน/นักศึกษา 50 บาท เป็นค่าตั๋วที่ ถูกที่สุดในบรรดาเมืองที่จัดนิทรรศการนี้มา จันทร-ศุกร์ เริ่ม ตั้งแต่ 11.15 น.-17.15 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11.15 น.-17.45 น. มีรอบทุกๆ 15 นาที แต่ถ้าให้ดีควรโทรศัพท์ ไปจองรอบไว้ลว่ งหน้าค่ะ จะได้ไม่ตอ้ งรอนาน ถ้าต้องการน�ำชม เป็นภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ทึ่ 0-2160-5356 www.facebook.com/didthailand

จะเดินทางไปไหน หอบหิ้วกระเป๋าเดินทางลายคิตตี้น่ารักสดใส ถูกใจทั้งคุณแม่คุณลูก

สินค้ามีจ�ำหน่ายที่ The Travel Store สอบถามราคาได้ที่ร้านทุกสาขา สาขาออลซีซั่นส์ อาคารรีเทลเซ็นเตอร์ ออลซีซั่นส์ ถนนวิทยุ โทรศัพท์ 0-2654-3351 สาขาศรีนครินทร์ อาคารเทสโก้ โลตัสสาขาศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 0-2759-7966 สาขาพาราไดซ์ พาร์ค อาคารพาราไดซ์ พาร์ค โทรศัพท์ 0-2787-1971 สาขาถนนพระอาทิตย์ โทรศัพท์ 0-2280-0065

13


รอยเท้าเล็กๆ ของครอบครัว

นิมิตร จิตรานนท์+วรรธนา วิรยวรรธน หากความรักเป็นดังเส้นทางสายหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีความหมาย แต่ฉันใช้มันมามากมายเต็มที เส้นทางจึงมีนิยาย ก็คือฉันนั้นเพียงจะขอเธอ ออกเดินทางไปด้วยกัน เส้นทางนี้ก็คงจะน่าเดิน หากมีเราเดินเคียงกัน ศิลปิน: วรรธนา วีรยวรรธน เพลง: เส้นทางนี้ อัลบั้ม: Post to the Past

14


ครอบครัวนักเดินทางที่ให้เกียรตินิตยสาร Travel with Kids ฉบับปฐมฤกษ์นี้ คนหนึ่งเป็นนัก แต่งเพลงและนักร้องเสียงใส ได้ยน ิ ชือ่ ของเธอทีไรเป็นนึกถึงท้องฟ้าสีครามและน�ำ้ ทะเลสีมรกต คุณ เจีย๊ บ วรรธนา วีรยวรรธน นอกจากจะเป็นครูเจี๊ยบของลูกศิษย์หลายคนรวมถึงบ้าน AF แล้ว ยังเป็นแม่เจี๊ยบของเด็กหญิงเนปาล วัย 11 ปี และเด็กชายทิเบตวัย 8 ปี ส่วนหัวหน้าครอบครัว คุณกบ นิมิตร จิตรานนท์ นั้นเมื่อก่อนเคยอยู่แต่เบื้องหลังความส�ำเร็จ ของนักร้องเพราะเป็นคนท�ำดนตรี ตอนนี้มาอยู่เบื้องหน้าให้เราได้เห็นกันทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ แล้ว สารคดีเรื่องราวการเดินทาง “รอยเท้า ความฝัน ผู้คน ดนตรี” ที่คุณกบกับคุณเจี๊ยบช่วย กันผลิตและด�ำเนินรายการเองท�ำให้เราอยากรูว้ า่ เมือ่ นักเดินทางต้องหอบลูกเดินทางจะเป็นอย่างไร แม้จะไม่ได้นั่งคุยกันที่โซฟาตามชื่อคอลัมน์ที่ตั้งไว้ แต่คุยกันไปดูเด็กๆ สนุกในสระว่ายน�้ำไปด้วย ก็เพลินไปอีกแบบ พ่อกับแม่ทำ�งานทั้งคู่แล้วใครเลี้ยงลูก

เจี๊ยบ: ไม่มีพี่เลี้ยงค่ะ ญาติช่วยเลี้ยง สลับกันดูเพราะงานเป็น ฟรีแลนซ์ทั้งคู่ ก็ตกลงกันว่าใครจะกลางวันใครจะกลางคืน แต่ ส่วนใหญ่พกี่ บจะกลางคืน เพราะไลฟ์สไตล์เขาชอบท�ำงานกลาง คืนนอนเช้า ถ้าช่วงที่เรามีงานต่างจังหวัดก็จะบอกกันไว้ก่อน พอโตขึ้นมาลูกสนิทกับใคร

เจี๊ยบ: ลูกชายจะติดพี่กบ ติดแบบตี๊ด...(ลากเสียงยาว)ติด เป็น เหาเป็นเห็บ เช้าก็ต้องปีนขึ้นไปนอนบนตัวพ่อ แล้วนอนด้วยกัน นะ กลางคืนก็จะพ่อจะไปไหน พ่อจะไปท�ำอะไร พ่ออย่าท�ำงาน พ่อกินข้าวไม่ต้องกินให้อิ่มกินแป๊บเดียวแล้วขึ้นมาเลย ช่วงก่อน นอนนีค่ นเล็กจะ sensitive มากเหมือนอยากให้ทกุ คนนอนพร้อม กันหมดเลย เขากลัวแม่จะลุกหายไป คนโตตอนที่ยังเล็กก็ไม่ เป็นแบบนี้ เขาจะนิ่งๆ หลับง่าย กบ: ห้องท�ำงานอยู่ตึกติดกันนั่นแหละ ปกติส่งเข้านอนแล้วก็ลง ไปนั่งท�ำงานต่อ แต่มันใกล้มากนะเดินไป 15 ก้าว ตะโกนเรียก กันได้ ก่อนนอนเล่านิทานให้ฟังหรือร้องเพลงกล่อม

เจี๊ยบ: เล่านิทาน ถ้าร้องก็ร้องจันทร์เอ๋ยจันทร์เจ้าแล้วก็เปลี่ยน เนื้อ เขาจะสนุกตรงที่เปลี่ยนเนื้อ กบ: ทุกวันนี้เล่านิทานพี่เนปาลก็ยังต้องฟังด้วย เพราะเล่าให้ น้องฟังเลยฟังไปด้วย แต่งเพลงให้ลูกไหม

เจี๊ยบ: แต่งตอนลูกคนแรก ความรู้สึกมันเยอะนะ ทั้งหมดเลย เราก็ไม่รู้ด้วย เขียนหนังสือแล้วก็ท�ำดนตรี (“เนปาล” สนพ. ระหว่างบรรทัด 2547 บรรจุพร้อมซีดี 5 เพลง) พอคนที่สอง เหมือนเรารู้แล้ว เราไม่อะไรกับเขามาก ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะ

แต่ความตื่นเต้นตื่นตัวมันไม่มีแล้ว คือท้องเนปาลเนี่ยท�ำอะไร ไม่ถูกหลายเรื่อง นอนดึกตอนแม่ท้องด้วย ท้องแรกแล้วเราก็ยัง เด็กด้วย ออกไปกับพี่กบทุกคืนหาเพื่อน เขาก็เลยกลายเป็นเด็ก นอนดึกไปด้วย แต่ของทิเบตนี่เป็นช่วงท�ำโรงเรียน (Studio 64) อยู่ใกล้บ้านแล้วต้องเลี้ยงเนปาลด้วย ก็จะนอนเร็วขึ้น ตอนนี้ลูกแต่ละคนแสดงให้เห็นว่ามีทักษะพิเศษด้าน ดนตรีจากพ่อแม่บ้างไหม

เจีย๊ บ: ถ้าในเรือ่ งของหูหรือการร้องเพลงการเต้นนีท่ เิ บตจะแม่น มาก กบ: เราไม่ได้ไปรู้สึกกับมันแต่มันอาจจะเป็นก็ได้นะ พอเจี๊ยบ พูดก็นกึ ว่าเออ เวลาร้องนีจ่ ะแม่น คือร้องเพลงถูกโน้ตถูกท�ำนอง ซึ่งโดยปกติเด็กจะร้องไปเรื่อยเปื่อย เจีย๊ บ: เขาไปจ�ำโน้ตบางตัวทีม่ นั ยาก ไม่ได้จำ� เป็นค�ำร้องด้วยนะ บางทีฟงั เพลงโฆษณาแล้วก็จะร้องขึน้ มา แต่โน้ตทีเ่ ขาร้องมันจะ ตรงเป๊ะทั้งที่เป็นโน้ตค่อนข้างซับซ้อนไม่น่าจะจ�ำได้แม่นขนาด นั้น แล้วก็เลียนเสียงต่างๆ เก่ง ท�ำเสียงครูอะไรอย่างนี้ ส่วน เนปาลเขามีความสามารถเรื่องการต่อโมเดลจิ๊กซอว์ 3 มิติที่เรา ท�ำไม่เป็นเลย กบ: แต่ก็ชอบร้องเพลงนะ ขอแม่ซื้อวิทยุไว้บนห้อง มีแสตนด์ โน้ตไปตั้งท�ำเป็นขาไมค์ แล้วก็เอาไฟฉายเป็นไมค์ เกือบทุก อาทิตย์ก็ต้องเปิดคอนเสิร์ตของตัวเอง ร้องเต้นอยู่คนเดียวใน ห้อง เจี๊ยบ: เขาจะถามว่าเมื่อไหร่แม่จะแต่งเพลงให้หนูร้อง หนูจะได้ ออกอัลบัม้ เมือ่ ไหร่ หนูจะให้พคี่ นนีเ้ ป็นผูจ้ ดั การดูแลหนู (หัวเราะ) เหมือนเขาอยากเป็นนักร้อง เราก็บอกว่ามันเหนือ่ ยนะ มันไม่ได้ สนุกอย่างเดียว 15


คาดหวังไหมว่าเวลาไปที่นั่นที่นี่แล้วลูกจะได้เรียนเรื่อง นั้นเรื่องนี้

แต่เวลาไปแล้วเราชอบปล่อยให้ลองไปซื้อ ของซิ อยากซื้อขนมลองไปซื้อเองซิ อยาก เข้าไปดูก็ลองดูสิประตูมันเปิดได้ไหม แต่ไม่ ได้ตงั้ ใจว่าจะต้องไปเทีย่ วทีน่ เี่ พราะมีอนั นี้ ได้ เรียนรู้อันนี้

แล้วในฐานะทีเ่ ป็นคนทำ�เพลง ไม่คด ิ จะทำ�อัลบัม้ เด็กให้ ลูกร้องบ้างหรือ

เจี๊ยบ: เจี๊ยบไม่ชอบการเอาเด็กไปท�ำอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือน เด็ก อย่างการประกวดร้องเพลงที่ต้อง power มากๆ หรือการ แต่งตัวที่มันไม่ได้เป็นเด็ก คือบ้านเราน่ะการประกวดคือการ proof เด็กแบบนั้นอยู่ แม้กระทั่งวงการแสดง จริงๆ พี่ก็สนิท กับผู้ก�ำกับหลายคนซึ่งบอกว่าเอาลูกมา cast สิ ซึ่งเรารู้สึกว่า วงการบันเทิงบ้านเราความเป็นเด็กไม่ได้ถูก treat ให้เราอยาก เข้าไป ด้วยความที่เราอยู่ในวงการ เราเห็นเด็กที่มันเกินเด็ก มากๆ เราก็จะรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกมี acting แบบนั้น

ถ้าเทียบกับตอนเที่ยวเอง หอบลูกเที่ยวต่างกันไหม

กบ: แรกๆ ไม่ค่อยต่างเลย เพราะไปเที่ยวที่ๆ เราไปกับเพื่อน นัน่ แหละ อย่างเชียงใหม่ ทะเล ทีเ่ ราพาลูกไปแล้วลูกพอจะสนุก กับอะไรได้บ้างอย่างเล่นทราย แล้วก็ชวนเพื่อนไปด้วย เขารู้จัก 16

ไปเที่ยวกันบ่อยแค่ไหน

กบ: หลังๆ น้อยลง ช่วงที่ทิเบตเริ่มโตประมาณ 2 ขวบจะไปถี่ มาก เกือบจะทุกเสาร์อาทิตย์เลย ขับรถไปไม่ไกลมาก สมุทรสาคร สมุทรสงคราม พัทยา เจี๊ยบ: ช่วงที่มาท�ำสารคดีเนี่ยค่ะที่จะไม่เหมือนเดิม จริงๆ ช่วง แรกลูกๆ ก็จะบ่นเหมือนกันว่าไม่ค่อยได้ไปไหนกันเลย หลังๆ ก็เลยเอ้า เดี๋ยวเราไปโน่นนี่กันนะ ตั้งใจว่าจะไปทะเลปีละครั้ง เราก็ยังไปกัน ทริปใหญ่ๆ ไปกันที 4-5 วันลืมโลกไปทีนึง กบ: มันจะมีอย่างทิเบตนี่ง่ายมากเลย ชอบเขาดิน แค่ไปเขาดิน นี่มีความสุขแล้ว อย่างนี้ง่ายดีเพราะมันไปง่าย เคยมีปัญหาไหมว่า คนนึงอยากไปที่นี่ แต่อีกคนไม่ อยากไป

เจี๊ยบ: มีบ้าง เริ่มโตก็ไม่อยากเดินร้อนๆ แล้ว หรือแบบไป เชียงใหม่ เดินช้อปปิ้งพวกถนนคนเดินพี่จะแฮปปี้มาก แต่น้อง จะอยากเลิกมาก เขาไม่ได้มีความสุขกับการช้อปปิ้งเพราะเป็น เด็กผู้ชายแล้วต้องเดินตามแม่กับพี่ ครั้งหลังเลยแยกกันไปโดย ปริยาย ลงรถก็คือนี่ไปกับพ่อ นี่มากับแม่

มาเรื่องเที่ยวบ้างดีกว่า พาลูกๆ ไปเที่ยวครั้งแรกอายุ เท่าไหร่

เจี๊ยบ: ตอนกี่เดือนเองนะที่เราแบกไปอยุธยาพร้อมเพื่อนน่ะ ยัง ไม่ขวบเลย กบ: เนปาลตอนเด็กๆ ไปเยอะนะ เชียงใหม่อะไรก็ไป เจีย๊ บ: เพราะเขาเป็นเด็กค่อนข้าง...อะไรล่ะ ขวบสองขวบก็บอก เองว่าจะไม่ใส่ผ้าอ้อมแล้ว แล้วก็ไม่เคยฉี่รด ค่อนข้าง control ง่าย เมารถก็อดทดเอา ตอนสองขวบไปเชียงใหม่นงั่ รถกันหลาย คน เขาก็เหมือนอาเจียนเงียบๆ ไม่ร้องไห้เลย ขึ้นเครื่องบินครั้ง แรกปวดหูกน็ งั่ ตัวเกร็ง ไม่ยอมร้องไห้ทงั้ ขาขึน้ ขาลง เราก็วา่ เป็น เด็กแปลกมากเลยแต่นั่งก�ำมือแน่น เหมือนเขาเป็นเด็กพร้อมไป ไหนมาไหน ชอบออกสู่โลกกว้าง

กบ: ไม่ได้นึก ส่วนใหญ่ก็ไปเลย แต่เวลาไปแล้วเราชอบปล่อย ให้ลองไปซื้อของซิ อยากซื้อขนมลองไปซื้อเองซิ อยากเข้าไปดู ก็ลองดูสิประตูมันเปิดได้ไหม แต่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไปเที่ยวที่ นี่เพราะมีอันนี้ ได้เรียนรู้อันนี้

ถ้าอย่างนัน้ มีทไ่ี หนทีท่ กุ คนโหวตเป็นเอกฉันท์วา่ อยากไป

เพื่อนแม่เยอะอยากให้เราชวนคนนั้นคนนี้ไป เจี๊ยบ: ต้องเล่าก่อนว่าแรกๆ เขาจะชินกับเพื่อนแม่ ครั้งแรกที่ เขาเจอเพื่อนพ่อคือเจอลุงจุ้ย (ศุ บุญเลี้ยง) แล้วลุงจุ้ยพอมาถึง ปุ๊บแย่งชิงช้าเด็กนั่งเลยแล้วก็ ‘เฮ้ย...ชั้นนั่งชิงช้าเธอ’ เนปาลนี่ งงมากนะ เหมือนฉันไม่เคยเจอผู้ใหญ่ที่ท�ำตัวอย่างนี้มาก่อน แล้วก็เจอเพื่อนพ่อคนที่สองคือลุงต้อง (บัวไร พัลลภ สินธุ์เจริญ) ลุงต้องก็เอาตุ๊กตามากระโดดทับกระโดดทับ เนปาลก็แบบ... ท�ำไมเพื่อนพ่อเป็นอย่างงี้ แต่จริงๆ เพื่อนพ่อก็สนุกนะ เจอป้า ดาว (รักษิตา) ป้าดาวให้เรียกพี่ดาว คือความเป็นเพื่อนแม่กับ เพือ่ นพ่อต่างกัน แก๊งค์เทีย่ วเค้าก็เลยจะมาทางเพือ่ นแม่มากกว่า ตอนหลังก็สนิทกับแก๊งค์แฟนคลับเจี๊ยบด้วย เพราะเขาจะเด็ก หน่อย พี่นั่นพี่นี่ เล่นสนุกแบบเด็กๆ กัน กบ: หลังๆ ก็ไปเที่ยวเอง เป็นแบบพ่อชอบถ่ายรูปก็จะไปที่ๆ มันถ่ายรูปได้ ที่ๆ มันมีต้นไม้สวยๆ มีดอกไม้ เขาเขียวเขาใหญ่

เจี๊ยบ: หัวหิน – กบาล ถมอ ไปกันซะจนตื่นเช้ามาลงไปกิน breakfast กันเองได้แล้ว พยายามว่าปีละครั้งนะ มีปีนี้แหละที่ เรายังไม่ได้ไปทะเลกันเลย ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเกาะเสม็ด ก็ มีข่าวว่าจะมีสึนามิมาเป็นระยะ นี่เขาก็ไม่อยากให้เอาลูกออก ไกลจากแผ่นดิน (พยักเพยิดไปทางพี่กบ) เราไม่อยากให้ลูกเล่น ทะเลแผ่นดิน อยากพาลูกออกเกาะ ไปเกาะนางยวนกันไหม นี่ ก็ไม่อยากไกลแผ่นดิน เลยจบที่หัวหินอีกแล้ว แล้ววันเสาร์อาทิตย์พาลูกเที่ยวไหน

กบ: แค่ใกล้ๆ เนี้ย สวนรถไฟนี่ถือว่าขยันมากแล้วเนอะ ถ้าไม่ งั้นก็แถวๆ โรงหนังนี่แหละ กินข้าวตามห้างบ้าง แต่เดินเรื่อย เปือ่ ยไม่คอ่ ยไป มันเหมือนเขาก็ไม่ชอบอยูแ่ ล้ว ถ้าไปห้างเหมือน จุดหมายเขาไม่มี มีแค่ร้านหนังสืออย่างเดียว ไม่รู้ไปจ�ำตั้งแต่ ตอนไหนว่าพอไปห้างแล้วต้องมาร้านหนังสือหน่อยนึงถือว่าจบ แล้ว


เจี๊ยบ: คือพ่อขี้ร้อน ไม่ชอบร้อนๆ เหนื่อยๆ ก็จะชวนไปห้างดี กว่า เจี๊ยบก็ขี่จักรยานไม่เป็น เขาก็จะมีจักรยานกัน 3 คัน แล้ว ก็ต้องรอพ่อจะขี่กับพ่อ ว่ายน�้ำก็ต้องรอพ่อ หลักๆ กิจกรรม outdoor ออกแรงจะเป็นของพ่อ บังเอิญพ่อเป็นคนชอบชิลล์ๆ แรกๆ ก็สนุก หลังๆ ก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง กบ: แรกๆ ไปบ่อยสวนรถไฟ หลังๆ ก็นอ้ ยลง เต็มทีก่ ข็ จี่ กั รยาน อยู่แถวบ้าน วนๆ อยู่นี่แหละ (หัวเราะ) การเดินทางทริปไหนที่ประทับใจที่สุด

เจี๊ยบ: จริงๆ ไปกับลูกก็สนุกทุกอันเลย พอเราเห็นเขามีความ สุข บางทีมนั เรือ่ งเล็กมาก อย่างทิเบตนีพ่ อบอกว่าจะพาขึน้ รถไฟ ไปเที่ยวเมืองกาญจน์กับเพื่อน ดูลูกตา แววตา แอคติ้ง มันออก มาหมดเลยว่ามีความสุขมาก มันยิ่งกว่าเราซื้อของเล่น 5-6 ชิ้น ให้ เพราะเขาอยากอยู่อยากเล่นกับพ่อมาก แล้วนั่งรถไฟด้วยยิ่ง เป็นสิ่งโปรดปราน มีอยู่ครั้งหนึ่งเจี๊ยบเคยตัดสินใจเอาลูกขึ้น รถไฟตู้นอนไปเชียงใหม่เพราะพี่กบน่ะไปแล้ว เขาก็ตื่นเต้นรอ ขึน้ รถไฟ แล้วเจีย๊ บก็พาไปตูเ้ สบียง ตูเ้ สบียงเปิดเพลงลูกทุง่ ดิง... ดิง ดิง ดิง แล้วก็กินข้าวบนรถไฟมีแสงสีชมพูสีส้มเปิดกระจก ด้วย แต่เรารู้สึกสิ่งที่ลูกเห็นมัน alive มาก ดังนั้นทุกทริปที่ไป พอเห็นลูกมีความสุขเราก็ชื่นใจ

เที่ยวต่างประเทศบ้างไหม

กบ: เพิ่งเคยพาไปฮ่องกงเมื่อปิดเทอมใหญ่ปีที่แล้ว มันเหมือน ว่าเราก็ไป หลายอย่างที่เราเห็นแล้วนึกออก บางอย่างที่มันควร ท�ำ สิ่งที่สอนกันไม่ได้แต่เวลาไปเห็นเขาท�ำแล้วมันจะนึกออก อย่างระเบียบวินัยเอาง่ายๆ เลย เรื่องเข้าแถวซื้อของ หยอดตู้ ซื้อของ ซื้อบัตรรถไฟ มันเหมือนพูดๆ ไป สอนคนในประเทศ ก็ไม่ค่อยทันกัน แต่ยกตัวอย่างตัวเราเองเวลาเห็น อ๋อ เขาท�ำ แบบนีด้ จี งั เลย กลับมาเราควรจะท�ำแบบนี้ อันนีเ้ ราท�ำได้ทำ� เลย อย่างตอนพาไปฮ่องกงซือ้ แพคเกจเทีย่ วเองเพราะจะได้ล�ำบากๆ หน่อย ต้องไปหยอดเหรียญขึ้นรถไฟฟ้าเอง ถือบัตรกันคนละใบ เดินเข้าเองนะ จะซือ้ ตัว๋ ให้ดสิ นียก์ ใ็ ห้ไปลองคุยกับเขาสิเคยเรียน ภาษาจีนมาบ้าง ก็คุยมั่วๆ ไปเขาก็สนุกกัน เจี๊ยบ: อย่างการ present ในพิพิธภัณฑ์แต่ละที่ๆ เราไปมันดี มาก เรารู้สึกว่าขนาดเราเห็นตอนที่โตนี่มันยังสร้างแรงบันดาล ใจคิดงานต่อได้ input อันนี้มันเหมาะกับเด็กวัยนี้จัง เราเลย อยากให้เขาเห็นเยอะ พอเห็นเยอะมันจะรูเ้ ยอะ ไม่ได้พดู ว่าบ้าน เราไม่มแี ต่มนั ไม่มจี ริงๆ คืออย่างไปห้างมันก็ไม่ได้มอี ะไรให้เด็ก เราไม่มีพิพิธภัณฑ์เด็ก มันน้อยมาก แกลเลอรี่ดูรูปก็น้อยมาก ถ้าจะไปสิงคโปร์กัน เราก็อยากดูโชว์ ละครเวที เพราะเนปาล เขาจะชอบดูละครเวที ถ้ามันมีชว่ งทีม่ ลี ะครเวทีเราก็อยากให้ลกู ได้ดู พอได้ดู วัฒนธรรมการดูคอนเสิรต์ การดูโชว์ การเข้าฮอลล์ การวางตัวมันจะเป็นไปเองทัง้ หมด ถ้าเด็กไม่เคยท�ำเลยแน่นอน จะท�ำไม่เป็น ถ้าได้ท�ำบ่อยๆ เขาจะรู้สึกได้เอง เขาต้องไม่คุย กัน ต้องรอตรงนี้ ต้องเข้าห้องน�้ำให้เรียบร้อยก่อน มันจะเกิด กระบวนการเรียนรู้ในหลายๆ เรื่อง เหมือนวิธีการเอาตัวรอด เบื้องต้น คือเจี๊ยบอาจจะเป็นเด็กบ้านนอก แต่โชคดีที่เจี๊ยบไม่ ค่อยกลัว แต่เจีย๊ บมีเพือ่ นทีเ่ ขากลัวมาก กลัวความเป็นอยูท่ แี่ ปลก กลัวการถามอะไรกับคนที่เราไม่รู้ แล้วเจี๊ยบไม่อยากให้ลูกเป็น แบบนัน้ ไม่อยากให้เขากลัวการไปต่างประเทศ กลัวคนต่างชาติ แล้วเมื่อไหร่จะพาไปเที่ยวเนปาลกับทิเบต

มีอยู่ครั้งหนึ่งเจี๊ยบเคยตัดสินใจเอาลูกขึ้น รถไฟตู้นอนไปเชียงใหม่ เขาก็ตื่นเต้นรอขึ้น รถไฟ เจีย๊ บพาไปตูเ้ สบียงเปิดเพลงลูกทุง่ ดิง... ดิง ดิง ดิง แล้วก็กนิ ข้าวบนรถไฟ มีแสงสีชมพู สีส้มเปิดกระจกด้วย แต่เรารู้สึกสิ่งที่ลูกเห็น มัน alive มาก

เจีย๊ บ: เพิง่ คุยกันอยูว่ า่ สงสัยจะยังไปไม่ได้ เนปาลเขาเป็นภูมแิ พ้ แพ้ฝุ่น แต่เขาอยากไปนะ ถ้าเขาไปเห็นประเทศแล้วต้องโกรธ เราแน่ แค่นี้ก็บอกว่าแม่ตั้งชื่อหนูเป็นเนปาลเลยตัวด�ำเห็นไหม กบ: เนปาลนี่อยากไปเนปาล แต่ทิเบตอยากไปยุโรป พ่อกับแม่ ห้ามไปยุโรปนะครับ ท�ำสารคดีที่ไหนก็ได้แต่ถ้าไปยุโรปต้องพา ผมไปด้วย เราจบบทสนทนาเพียงเท่านนีเ้ พราะได้เวลาทีต่ อ้ งเอาเด็กๆ ขึน้ จากสระว่ายน�ำ้ เสียที นอกจากการเดินทางทีเ่ น้นให้ลกู ได้เรียน รู้แล้ว คุณเจี๊ยบยังทิ้งท้ายถึงเรื่องการเรียนของลูกไว้ว่า เมื่อจบ ชั้นมัธยมปลายแล้วก็อยากให้ออกเดินทางหรือหาอะไรที่สนใจ ท�ำเสียก่อน เช่น เรียนวาดรูป เรียนภาษา หรือแม้แต่การลอง ไปอยู่ที่อื่นแล้วค่อยกลับมาเรียนระดับมหาวิทยาลัย เพราะสิ่ง ส�ำคัญที่สุดคือการได้รู้ว่าตัวเขาชอบและถนัดด้านไหน การออก เดินทางท่องเที่ยวจะไปกระตุ้นให้เห็นว่าอยากสร้างตึกแบบนี้ อยากวาดรูปแบบนี้ หรือเต้นร�ำแบบคนนี้ ในขณะที่แม่เจี๊ยบเฝ้าอยู่ห่างๆ รอดูว่า รอยเท้าเล็กๆ นั้น จะเดินตามความฝันไปทางไหน พ่อกบก็คงจะเฝ้าดูอยู่บนฟาก ฟ้าฝั่งโน้นเช่นเดียวกัน เอื้อเฟื้อสถานที่ นอร์ธเกต รัชโยธิน เซอร์วิส เรสสิเด้นท์

บทสัมภาษณ์นี้ถูกบันทึกเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2555 ภาย หลังการสัมภาษณ์เพียง 18 วัน คุณนิมต ิ ร จิตรานนท์หรือพีก ่ บของ พวกเราประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางไปถ่ายท�ำสารคดี “รอยเท้า ความฝัน ผูค ้ น ดนตรี” ทีมงาน TWK ต่างเศร้าใจและอาลัย อย่างยิ่งกับการจากไปอย่างกระทันหัน แต่เมื่อได้คุยกับพี่เจี๊ยบและ พี่ๆ ที่รู้จักคุ้นเคยพี่กบอีกหลายท่าน เราจึงยังคงบทสัมภาษณ์นี้ไว้ ดังที่ตั้งใจแต่แรก เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักครอบครัวอบอุ่นครอบครัว หนึ่ง ที่ผูกพันกันด้วยความรักความห่วงใยอย่างเต็มเปี่ยม และได้ใช้ เวลาร่วมกันอย่างคุ้มค่าในขณะที่ยังมีโอกาส แม้วันนี้จะขาดสมาชิก ไป แต่ความทรงจ�ำดีๆ ที่มีร่วมกันจะด�ำรงอยูแ่ ละหล่อเลีย้ งให้คนข้าง หลังเข้มแข็งและเดินหน้าต่อไป ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวจิตรานนท์ และ ขอขอบคุณพี่เจี๊ยบ วรรธนา มาอีกครั้ง ณ ที่นี้

นิมิตร เป็นคนพูดน้อย ถ้าถามเขาได้ตรงๆ เขาคงจะบอกว่า “อะไรก็ได้ แล้วแต่พี่ แต่อย่าพูดให้ผมดีมากเกิน มันเขิน” เขาเป็นคนน่ารัก มีน�้ำจิตน�้ำใจ ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นภัย นิสัยดี เสมอต้นเสมอปลาย เขาน่าจะมีหูเป็นทิพย์ เคยเห็นเขาแต่งเพลงบนหาดทราย หลังจากว่ายน�้ำ ด�ำน�้ำด้วยกัน เขาบอกว่า ได้ยินเสียงเพลง ตอนด�ำน�้ำอยู่ใต้ทะเล และมักแต่งเพลง ด้วยแรงดลใจจากธรรมชาติ เขาตาดี จึงมองเห็น ความงามในหลายที่ ที่เรามองข้ามไป รอยเท้า ความฝัน ผู้คน ดนตรี คืองานกวี ที่เขาใช้ร่างกาย และวิญญาณ เขียนฝากไว้ เขาหลงใหล ในดินแดนแหล่งอารยธรรม ทิเบต เนปาล กระทั่งอินเดีย จึงมุ่งมั่นจะไป พุทธคยา จิตวิญญาณของเขา คงมุ่งฝ่าไป เพื่อพบบางสิ่ง ที่เพรียกหา กระทั่งได้กลับขึ้นฟ้า สู่สรวงสวรรค์ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ เราต่างมาร่วมสังสรรค์ ในโลกใบนี้ เหมือนมีงานเลี้ยง ควรสนทนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรื่นรมย์ เมื่อมีใครบางคน จ�ำต้องกลับ จึงไม่ควรโศกเศร้าเสียใจ เกินไป แต่เราอดเสียดายไม่ได้จริงๆ ที่....กบกลับก่อน ศุ บุญเลี้ยง กล่าวไว้อาลัยแด่นิมิตร จิตรานนท์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ณ วัดลาดปลาเค้า 17


ซื้อของจน

ก้นโด่งที่

ตลาด

โก้งโค้งอยุธยา

ค�ำว่า “โก้งโค้ง” หมายถึงอากัปกริยาโน้มตัวลงยกก้นให้ โด่งสูงขึ้น แต่ถ้าบอกว่าไปซื้อของในตลาดแล้วมีคนยืน โก้งโค้งก้นโด่งแบบนี้ล่ะ เด็กๆ เคยเห็นไหม ตลาดโก้งโค้ง บ้านแสงโสมแห่งนี้ ตั้งอยู่ในอ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ คนในชุมชนและภาครัฐ โดยหวังจะอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและซึมซับไว้ เอกลักษณ์ของตลาดโบราณ ทีก่ ล่าวมานัน้ มีทมี่ าจากการวางขายสินค้าบนพืน้ ดิน คนขายก็นงั่ บนพืน้ ส่วนคนซือ้ เมือ่ เดินชมสินค้าแล้วสนใจก็ตอ้ งโก้งโค้ง ลงมาดูใกล้ๆ ไถ่ถามต่อรองราคากันไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย เป็นบรรยากาศแบบไทยที่หาดูได้ยากขึ้นทุกที ในอดีตบริเวณบ้านแสงโสมนี้เคยเป็นด่านขนอนหรือด่านเก็บภาษี มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านานาชนิดทั้งสินค้า ชุมชนและสินค้าจากต่างเมือง ตลาดโก้งโค้งในวันนี้จึงมีสินค้าหัตถกรรมฝีมือชาวบ้าน อาหารและขนมโบราณต่างๆ วาง ขายในราคาไม่แพง คนขายก็เป็นคนเฒ่าคนแก่หรือลูกหลานในชุมชนนั้น ไม่ได้เสียสตางค์ค่าเช่าที่อะไร เพื่อจะพอมีก�ำไร เป็นรายได้แบบพอเพียง เอ้าไหน...พาเด็กๆ มาดูกันซิว่ามีอะไรบ้าง “โป๊งเหน่ง” หน้าตาสมชื่อ เป็นขนมแป้งทอดลูกกลมใหญ่เบ้งเหมือนหัวเหน่งจริงๆ ส่วนที่วางขายไม่ไกลกันเรียก “ทองพลุ” แป้งทอดอีกชนิดที่หน้าตาเหมือนไข่ดาวคือมีก้อนนูนอยู่ตรงกลางวง ขนมหวานไทยๆ มีทั้งกล้วยนาบ ขนมเบื้อง สลิ่ม ลอดช่อง ทองหยิบ ทองหยอด ไอศกรีมกะทิ หากหิวมื้อกลางวันเลือกเป็นหอยทอด ผัดไท สะเต๊ะ ห่อหมก หรือ ก๋วยเตี๋ยวเรือตามอัธยาศัย มีร้านที่ผู้ใหญ่ชอบเรียกว่าร้านขนมหลอกเด็ก ก็พวกหมากฝรั่งตราแมว ลูกอมไข่นกกระทา หรือเซียงจา ขนมพุทรา กวนแผ่นแดงๆ ที่เอามาเล่นเป็นเหรียญบาทนั่นไง แต่พอเพ่งดูใกล้ๆ ขนมที่วางขายมีตราอ.ย.ประทับแทบทุกชิ้น หมายถึง ซื้อให้เด็กกินได้ ปลอดภัยไร้สารอันตราย นอกจากนั้นก็มีทั้งปิ่นโต หม้อไห ไข่เค็ม โรตี เพลงเก่าๆ เขาก็เอามาขาย อย่าง ซีดีของศรีไสลชุดชั่วฟ้าดินสลาย หรือพัชรา แวงวรรณ วงโอเวชั่น เด็กๆ คงไม่รู้จักหรอก แต่ถ้าพ่อแม่ซื้อไปเปิดฟังประเดี๋ยว เขาก็รู้จักไปเอง ใครไปใครมาแถวบางปะอินหรือขากลับจากอยุธยา แนะน�ำให้แวะผ่านมาทางตลาดโก้งโค้ง เดินชมตลาดชิมขนมไป แล้วอย่าลืมให้เด็กๆ แข่งกันนับว่า มีคนยืนก้นโด่งอยู่กี่คน 18

ตลาดโก้งโค้ง เปิดบริการทุกวันพฤหัสฯ ถึงอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น.


แม่ปุ๊ก พาเที่ยว

ร่วมเป็นนักเขียนรับเชิญของ TWK โดยส่งเรื่องราวพร้อมภาพถ่าย การเดินทางแสนประทับใจของคุณและลูกๆ มาที่ editor@travelwithkids.in.th (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษเอ4 ตัวอักษร 14 พ้อยท์) เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์จะได้รับค่าตอบแทนพร้อมของที่ระลึก

น้องตุลย์ ถ่ายภาพ

หอบลูกกราบ

พระพุทธเจ้าที่อินเดีย

มีค�ำกล่าวในมหาปรินิพพานสูตร “สังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา” จึงตั้งใจว่า จะหาโอกาสพาลูกไปยังสถานที่นี้สักครั้งหนึ่ง จนกระทั่งลูกได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนาแล้วเกิดความสนใจ อยากรู้และอยากไปเห็นสถานที่จริงที่เป็นแหล่งก�ำเนิดพระพุทธศาสนา วันหนึ่งก็มาขอให้แม่พาไป แม่จึงแทบไม่ ต้องใช้เวลาตัดสินใจพาลูกไปอินเดียเลย

แม่แอบกังวลเล็กๆ ส�ำหรับการเดินทาง 12 วัน ของเด็ก อายุ 7 ขวบที่ครั้งนี้ไม่ใช่เดินทางเพื่อท่องเที่ยวไปยังสถานที่ สนุกสนาน แต่เป็นการเดินทางไปปฏิบตั ธิ รรมและนมัสการสังเวช นียสถานในดินแดนพุทธภูมิ เพือ่ ให้มพี นื้ ฐานของสถานทีท่ จี่ ะไป บ้าง จึงหาสารคดีของประเทศอินเดียมาให้ดู หาหนังสือพระพุทธ ประวัติมาให้อ่าน ยิ่งใกล้วันเดินทางน้องตุลย์ก็ยิ่งรู้สึกตื่นเต้น อยากให้ถึงวันเดินทางเร็วๆ เรานัง่ เครือ่ งบินไปลงทีส่ นามบินกัลกัตต้า จากนัน้ เดินทาง ด้วยรถต่อไปยังเมืองพุทธคยา ดร. พระมหาปรีชา กตปุญโญ หรือท่านพระมหาน้อย พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย นักธรรม ชั้นเอก ได้เมตตาน�ำสวดมนต์และเป็นพระธรรมวิทยากรน�ำชม สังเวชนียสถาน เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ดินทางมานมัสการได้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมาอย่างถ่องแท้ ระหว่างทางเราจะได้ฟงั เรือ่ งราวเกีย่ ว กับพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจและสนุกสนาน การเดินทางของ เรานั้นไม่ได้เรียงตามล�ำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติ เพราะวิธี นัน้ จะเป็นการเดินทางทีย่ อ้ นไปมาและใช้เวลามาก บางครัง้ ระยะ ทางระหว่างเมืองไม่ไกลกัน แต่ตอ้ งใช้เวลาเดินทางนานแสนนาน เพราะถนนแคบและรถติด ตลอดสองข้างทางทีเ่ รานัง่ รถผ่านจะ ได้เห็นความเป็นอยูข่ องคนอินเดียทีเ่ รียบง่าย บ้านเรือนส่วนใหญ่ เป็นบ้านชั้นเดียวท�ำจากดิน ไม่มีประตู ไม่มีห้องน�้ำ คนอินเดีย รวมถึงคนต่างถิ่นผู้มาเยือนจะใช้ห้องน�้ำธรรมชาติ เราจึงได้ใช้ ห้องน�้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันที่นี่เอง ที่พุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าหน้าทีจ่ ะให้เราถอดรองเท้าทีห่ น้า ประตูพร้อมช�ำระค่าฝาก สถานที่แห่งนี้ประกอบด้วยสัตตมหา สถาน (สถานทีข่ องการเสวยวิมตุ ติสขุ 7 สัปดาห์) พระเจดียพ์ ทุ ธ คยาซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาโพธิคยา และ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ ที่นี้ น้องตุลย์ได้ปฏิบัติบูชาเป็นครั้งแรก ด้วยการสวดมนต์แล้วสงบนิ่ง เมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่ามีใบโพธิ์ตก อยูท่ ศี่ รี ษะเป็นมงคลนิมติ รอันดีงาม น้องตุลย์จงึ อธิษฐานขอเก็บ ไปบูชาสมใจ เมื่ออิ่มเอิบกับพุทธคยาแล้วเราก็เดินทางต่อมายังเมืองนา ลันทา ขึน้ เขาคิชกูฏเพือ่ นมัสการพระคันธกุฎี (กุฏขิ องพระพุทธเจ้า) ระหว่างทางเดินขึ้นยอดเขาจะผ่านกุฏิพระอานนท์ ถ�้ำสุกร ซึ่ง เป็นสถานที่ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์ ที่ยอดเขายังเป็น จุดชมวิวเมืองราชคฤห์ จากนั้นเราเดินทางต่อไปยังวัดเวฬุวัน มหาวิหาร วัดแห่งแรกของโลกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย พระพุทธองค์ ทั้งยังเป็นสถานที่ที่เกิดจาตุรงคสันนิบาต พระ

อรหันต์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย และ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์เป็นครั้งแรก ที่เมืองพาราณสี เรามานมัสการเจาคันธีสถูป ซึ่งเป็น สถานที่ปัญจวัคคีย์ได้พบพระพุทธองค์ครั้งแรก ถัดมาคือ ธัม เมกสถูป ที่ทรงแสดงปฐมเทศนาเมื่อครั้งพระพุทธองค์เสด็จมา สู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน บริเวณโดยรอบนั้นมีพระคันธกุฎีหลัง แรกทีพ่ ระพุทธองค์จ�ำพรรษา นอกนัน้ เป็นสังฆรามของพระภิกษุ สงฆ์ กุสินารา ดินแดนพุทธปรินิพพาน มหาสถูปปรินิพพานใน สวนสาลวโนทยาน ยังมีต้นสาละคู่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน ส�ำหรับเมืองนี้เราพักกันที่ “วัดไทยกุสินาราเฉลิม ราชย์” สถานที่สะอาดเป็นระเบียบ มีเจดีย์พระมหาธาตุเฉลิม ราชย์ศรัทธา ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้าง สวยงามมากๆ มีโรง พยาบาลหรือที่เรียกกันว่า สถานพยาบาลกุสินารา คล้ายคลินิก ทีอ่ ยูใ่ นบริเวณวัด คนไทยที่เดินทางมาเยือนมักน�ำยาติดตัวมาบ ริจาคที่นี่ ลุมพินี สถานที่ประสูติ อยู่ในเขตประเทศเนปาล ได้รับ ยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ. 2540 เรียก ว่า “พุทธอุทยานทางประวัติศาสตร์ของโลก” ภายในพระวิหาร มหามายาเทวี เป็นทีป่ ระดิษฐานรอยพระบาท 7 ก้าวของเจ้าชาย สิทธัตถะเมือ่ 2600 ปีทผี่ า่ นมา เราได้มาท�ำบุญกันทีว่ ดั ไทยลุมพินี ปกติแล้วที่นี่พระท่านจะให้ผู้ที่อายุน้อยที่สุดมาเป็นประธานจุด ธูปเทียนประกอบพิธี น้องตุลย์เลยได้เป็นประธานธูปเทียน ดูตนื่ เต้นไม่น้อยแต่ก็ท�ำได้ดีโดยไม่ต้องให้แม่ช่วยเหลือ เมื่อถามถึงความประทับใจของการเดินทางในครั้งนี้ น้อง ตุลย์ตอบว่า “ลุมพินี เพราะมีรอยพระพุทธบาทของเจ้าชาย สิทธัตถะ เพื่อเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมา และมีพระพุทธเจ้าน้อยที่น้องตุลย์อยาก เห็นมานานแล้ว ส่วนทีส่ องคือพุทธคยา ประทับใจดวงพระเนตร ที่มีเมตตาของพระพุทธเมตตา” เราได้สวดมนต์และปฏิบตั บิ ชู ากันทุกที่ ทีจ่ ริงก่อนออกเดิน ทางน้องตุลย์สามารถสวดมนต์ได้บ้าง แต่เมื่อเดินทางผ่านไป 3-4 วัน ก็สามารถอ่านบทยาวๆ ตามได้คล่อง ชื่อเมือง ชื่อ สถานที่ก็เรียกยากจ�ำยาก แต่น้องตุลย์ก็สามารถจ�ำได้อย่าง แม่นย�ำความจ�ำของเด็กนี่ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆ 12 วันผ่านไป น้องตุลย์ไม่เคยร้องอยากกลับบ้าน แต่กลับ บอกแม่สนั้ ๆ ว่า “ถ้ามีโอกาสขอให้แม่พาลูกมาอินเดียอีก” ...

ข้ามหน้ามาแล้วนะ

19


ครอบครัวไหนไม่มีเด็กคงไม่รู้หรอกว่า เวลาหอบไปเที่ยวด้วยกันทีนึง พ่อกับแม่ ต้องใช้พลังงานมากขนาดไหน คนนึงจะเล่นน�้ำ อีกคนนึงจะไปเล่นทราย เดี๋ยวคน นี้แกล้งคนนั้น หันหลังแวบเดียวข้าวของเกลื่อนกระจาย TWK ฉบับนี้จึงเสาะหา ร้านอาหารริมทะเลมาแนะน�ำให้พ่อกับแม่ได้พักสูดหายใจสักเฮือกหนึ่ง

เลอ ฌาปอง ถ.แนบเคหาสน์ ระหว่างหัวหิน 51 และ 53 โทร. 08-1665-6566

20

Le Chapon (เลอ ฌาปอง) เป็นชื่อสายพันธุ์ไก่ที่แพงที่สุดในฝรั่งเศส เมื่อน�ำมาตั้งเป็นชื่อของร้านอาหารจึงลงตัว อย่างที่สุดกับ The Hen Resort ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งร้าน แค่ทางเข้าก็ชวนให้นึกถึงสวนในนิทานเรื่องอลิซในแดนมหัศจรรย์ ครั้นเดินผ่านรีสอร์ทสวยเก๋มาเห็นร้าน อยากจะทิ้งตัวลงบนโซฟาใต้ต้นมะพร้าวที่หันหน้าออกสู่ทะเลตัวนั้นแล้วจมอยู่กับ ขนมและชาอังกฤษหอมกรุ่นสักสองสามชั่วโมง ด้วยความที่ก�ำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้เพราะเที่ยวตามอารมณ์ คือง่วงก็นอน หิวค่อยกิน เซ็ตน�้ำชาที่เลอ ฌาปองจึง ถูกจริตนักท่องเที่ยวไร้เวลาเป็นอย่างมาก ไม่จ�ำเป็นต้องจิบชายามบ่ายเท่านั้น จะกี่โมงกี่ยามก็สามารถสั่งชุดน�้ำชากับ สคอนเนื้อนุ่มกรุ่นกลิ่นเนยมาเสิร์ฟได้ เร็วๆ นี้จะมีชุดน�้ำชาส�ำหรับเด็กเสียด้วย ไม่ใช่ชุดของเล่นแต่เป็นขนมกับน�้ำชาเซ็ต ย่อมลงมาที่อร่อยเท่ากัน รายการอาหารที่เห็นตรงหน้าไม่ต้องมีเครื่องหมายว่าอันไหนเชฟแนะน�ำ เพราะคุณแมทและเชฟโจใช้เวลากว่า 4 เดือนทดสอบอาหาร 100 กว่ารายการ จานไหนไม่อร่อยไม่เอามาลงเมนู ส่วนที่อร่อยอยู่แล้วก็ยังมีสิทธิ์ถูกสลับออกไปบ้าง เพราะเปลี่ยนรายการใหม่ๆ ทุก 2 เดือน ที่ถูกใจนักเดินทางอย่างเราเห็นจะเป็นตรงที่มีตัวเลือกส�ำหรับทุกคนในครอบครัว เริม่ จากเด็กๆ ทีก่ ารันตีรอ้ ยเปอร์เซนต์วา่ ต้องชอบปีกไก่ทอด กับปอเปีย๊ ะปูทมี่ าเป็นแท่งยาวๆ เหมือนตะเกียบ ส่วนปลาหมึก ทอดสมกับเป็นคาลามารี่แบบฝรั่ง เพราะเกล็ดแป้งที่ทอดแล้วจะเกาะตัวกันบางๆ สีขาวนวล ยิ่งเสิร์ฟพร้อมซอสวาซาบิยิ่ง ให้รสชาติดีมีชาติตระกูล จานหลักของเด็กเป็นสปาเก็ตตี้คาโบนาร่าและก๋วยเตี๋ยวคั่วหมูสับปลาเค็ม คุณแม่ปลื้มไก่เส้นน�้ำมะขามเพราะเปรี้ยวๆ หวานๆ ตามด้วยข้าวผัดน�้ำพริกลงเรือหมูหวาน คุณพ่อสั่งซีซาร์สลัด ไก่ฟ้าและเส้นแองเจิลแฮร์ผัดมันกุ้งกับย�ำกุ้งกรอบ จานนี้เด็ดแบบไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนจนคุณแม่ต้องขอแจมไปหลาย ที คุณย่าสั่งแค่แกงเหลืองกะทิปูกับใบชะพลู แล้วข้ามช็อตไปเป็นชาร้อนเลย ปล่อยให้เด็กๆ จัดการสคอนครีมสดมะม่วง ที่เสิร์ฟมาพร้อมไอศครีมวานิลาของ Movenpick อือม์...แค่นี้ก็อารมณ์ดีไปทั้งวันแล้ว เชฟโจส่งอาหารออกมามือระวิงแต่ก็ยังคอยแวะมาดูแลถามไถ่ลูกค้าว่าอร่อยถูกใจไหม รสชาติอาหารที่โดดเด่นชวน ให้เกิดค�ำถามถึงที่มาของฝีมือ ที่แท้ดีกรีการโรงแรมจากเบลเยี่ยมและประสบการณ์จากร้านอาหารอิตาเลี่ยนในลอนดอน อีกหลายปีนี่เองทีส่ ร้างสรรค์เมนูได้วจิ ติ รขนาดนี้ แต่สไตล์การตกแต่งทีเ่ รียบง่ายแต่ร้สู กึ สบายอย่างนี้ ยกเครดิตให้คณุ แมท ไปเต็มๆ การได้มาเที่ยวกับลูกก็ดีอยู่หรอกนะ แต่พอรบกับเจ้าตัวเล็กทั้งวันมันล้าเสียจนเผลอนึกในใจว่าคราวหน้าจะไม่มา แล้ว ที่จริงได้แตะเบรคแค่นิดเดียว นั่งฟังเพลงเบาๆ จิบชาร้อนๆ มองดูพวกเขาไปวิ่งจับปูอยู่ที่หาดในร้านอาหารที่เป็น ส่วนตัวแบบนี้ เวลาผ่านไปไม่ทันไรวางแผนกันกระหนุงกระหนิงแล้ว ทริปหน้าไปไหนดีล่ะพ่อ


บัตรเที่ยวพัทยาครึกครื้น #3 สนุกสุขใจกับ 5 ไฮไลท์พัทยา

KTC หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับ 5 สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในพัทยา จัด จ�ำหน่ายบัตร “เที่ยวพัทยาครึกครื้น ครั้งที่ 3” ในราคาเพียง 999 บาท จากปกติ 2,250 บาท สามารถเข้าชม 5 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมได้แก่ โรงละครไทยอลังการ / อันเดอร์ วอเตอร์เวิลด์ อัลคาซ่าโชว์ / ทักซิโด้ มายากล / สวนเสือศรีราชา

นางพิทยา วรปัญญาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Synergy Business กล่าวว่า “จากการส�ำรวจข้อมูลสมาชิก บัตรเครดิตเคทีซี พบว่าสมาชิกยังให้ความสนใจเดินทางและท่องเที่ยวในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัญหา ทางเศรษฐกิจมีผลให้ผู้บริโภคมองหาบริการการเดินทางท่องเที่ยวที่คุ้มค่า คุ้มราคา รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน์จาก การท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น บัตรเที่ยวพัทยาครึกครื้นครั้งที่ 3 นี้จึงถือเป็นการตอบสนองความต้องการของสมาชิกบัตร เครดิต” ผู้สนใจสามารถจองบัตรตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2555 และสามารถเข้าชมสถานที่เที่ยวทั้ง 5 แห่ง ได้ถึง 30 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC World ศูนย์บริการการเดินทางและท่องเที่ยว โทรศัพท์ 0-2631-3444 กด 2 หรือ เว็บไซต์ www.ktcworld.co.th

21


Cloud Storage เก็บรูปลูกรักไว้กับก้อนเมฆ

เชือ่ ว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงเคยได้ยน ิ ค�ำว่า Cloud Computing ผ่านหูมาบ้าง แต่ไปค้น ความหมายทีไรก็ไม่เข้าใจสักทีว่า “ระบบประมวลผลแบบก้อนเมฆ” นี้มันคืออะไรกันแน่ นึกภาพตามอย่างนีด้ กี ว่าค่ะ สมมุตวิ า่ ก้อนเมฆบนท้องฟ้านีค้ อื พืน้ ทีส่ าธารณะทีน่ กั พัฒนาซอฟท์แวร์สามารถน�ำแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ไปวางไว้ เวลาใครจะใช้ก็เข้าไปเลือกหยิบเอา บางอย่างก็หยิบได้ฟรี บางอย่างก็ต้องเสียตังค์ การเข้าไป “หยิบ” ที่ว่านี้ ท�ำได้โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเชื่อมต่อ ตั้งแต่พีซี โน้ตบุ้ค ไปจนถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต คุณแม่อย่าเพิ่งส่ายหน้าว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉัน ที่จริงบนก้อนเมฆนี้มีบริการรับฝากไฟล์ด้วยค่ะเรียกว่า Cloud Storage รูป ครอบครัวที่เราไปเที่ยวกันมาทริปแล้วทริปเล่ามีมากมายมหาศาล อยากจะแบ่งให้ลุงป้านาอาที่อยากดูรูปหลานบ้างท�ำอย่างไรละ ทีนี้ จะส่งอีเมลไปทั้งหมดก็ไม่ไหว เพียงแค่เราเอาไปเก็บไว้บนก้อนเมฆ หลังจากนั้นก็ส่งอีเมลบอกแค่ที่อยู่ (link) ไปให้ทุกคนคลิก เข้าไปดูได้หมดไม่ว่าจะเป็นไฟล์ภาพ วิดีโอ หรือเอกสารต่างๆ เห็นประโยชน์ของ Cloud หรือยังคะ ที่ส�ำคัญคือฟรีเสียด้วย บริการรับฝากไฟล์บนก้อนเมฆนี้มีให้เลือกใช้หลายเจ้า ให้พื้นที่ เริ่มต้นที่ 2GB บ้าง 5GB บ้าง พอเราฝากไฟล์เยอะขึ้นจนอยากได้พื้นที่เพิ่มเขาถึงจะมาเรียกเก็บตังค์ ผู้ให้บริการที่เป็นที่นิยมได้แก่ www.dropbox.com | www.sugarsync.com | www.cx.com | www.box.com ทดลองใช้กันได้ตามความชอบเลยค่ะ

ความสุข ความทรงจ�ำ บันทึกได้ใน Smilebox หมดยุคกับการสัง่ อัดรูปมานัง่ เรียงใส่อลั บัม้ หรือตัดแปะไว้ ในสแครปบุค้ Smilebox คือออนไลน์แอพพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ย ให้เราน�ำไฟล์รูปมาจัดเรียงตามความชอบ ไม่ว่าจะเป็นรูป แบบอัลบั้ม สไลด์โชว์ สแครปบุ้ค บัตรอวยพร หรือบัตร เชิญ ดีไซน์สวยงามมีให้เลือกนับร้อยรูปแบบทั้งธีมท่อง เที่ยว วันเกิด งานแต่งงาน ฯลฯ ขั้นตอนแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.smilebox.com แล้วดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นลงในเครื่อง หลังจากนั้นก็เลือกดีไซน์ที่ชอบ ลากรูปของเรามาวาง ใส่กรอบที่ก�ำหนดไว้ เลือกเสียงเพลงประกอบ เป็นอันเสร็จสิ้น สามารถส่งให้ เพื่อนทางอีเมลหรือจะโพสต์ลงในเฟซบุ้คได้ทันที ลองท�ำดูสิคะ รับรองว่าผู้รับ ต้องประทับใจกับรูปแบบและสนุกกับการเปิดดูอลั บัม้ ดิจติ ลั แสนสวยของคุณแน่ๆ 22


Event: เทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา Venue: อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว Date: 1 พ.ค. - 31 ก.ค. Contact Info: อุทยานแห่งชาติปางสีดา โทร. 037-246-100, 08-1862-1511

ชมนิทรรศการผีเสื้อและเทคนิคการดูผีเสื้อจากเจ้าหน้าที่อุทยาน แล้วท่องป่าชมฝูงผีเสือ้ นับแสนในช่วงต้นฤดูฝน ผีเสือ้ นานาพันธุต์ าม เส้นทางมีจำ� นวนมากกว่า  400 ชนิดเช่น ผีเสือ้ หนอนคูน ผีเสือ้ หาง ดาบลายจุด ผีเสื้อหางดาบลายขีด ผีเสื้อหนอนใบกุ่ม ผีเสื้อหนอน จ�ำปี ผีเสื้อม้าลาย ฯลฯ

Event: Bangkok Carnival 2012 เมืองแห่งความสุข สนุกสนาน Venue: ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี Hall 5 - 6 Date: 16 – 24 มิ.ย. Contact Info: บจก. ฟลายอิ้ง ไลท์ เซอร์วิส 0-2992-5040-1

เที่ยวกินช้อปในบรรยากาศจ�ำลองวิถีชีวิตคนกรุงเทพฯ ทั้งย่านการ ค้า ย่านเมืองเก่า ย่านเทคโนโลยี อาหารอร่อยทัว่ กรุงเทพ การแสดง เชิงวัฒนธรรมต่างๆ และรายการสด “คุณพระช่วย” สนุกกับเครื่อง เล่นต่างๆ

Event: เทศกาลเที่ยวเมืองไทย Venue: ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี Challenger 1 - 3 Date: 6 - 10 มิ.ย. Contact Info: บจก. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ โทร. 0-2833-5262-5

บูธจ�ำหน่ายทีพ่ กั และทัวร์ทอ่ งเทีย่ วไทยในราคาประหยัด พร้อมสินค้า หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นิทรรศการอดีตสู่ปัจจุบันท่องเที่ยวไทย 7 GREENS : ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Event: ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ด็อก โชว์ 2012 Venue: ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานี Hall 5 - 6 Date: 28 มิ.ย.-1 ก.ค. Contact Info: www.thailand-dogshow.com

ปีนี้มาในคอนเซ็ปต์ Dog Plaza มะหมาพาทัวร์ เอาใจคนรักหมา ด้วยบูธจากชมรมสุนขั สายพันธุต์ า่ งๆ และการประกวดสุนขั ชิงถ้วย พระราชทาน พาน้องหมามาเดินเลือกซื้อของกินของใช้ (ของเขา) จากร้านค้ามากมาย

23


¼Á͌һҡ¨¹¡ÇŒÒ§áÅŒÇ ª‹ÇÂËÒ˹‹ÍÂä´ŒäËÁ¤ÃѺ Ç‹Ò 2 ÀÒ¾¹ÕÁé µÕ Ã§ä˹ºŒÒ§ ·Õáè µ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ËÒãËŒ¤Ãº 10 áË‹§¹Ð¤ÃѺ

e l a n g u r b e a c h c e k r q z s a j o t f l a s i a t i q u e v a i r c v d h r u u m k m p n i e w s i a a i u i s i e r h l k r v e d l e n n f a b t i s e p y d g c r l u c u n p l r c o e o e d m m s d w e r m x n e d g f u a i z a y u t t h a y a x c a b v z i m a r k e t h y 1. asiatique (àÍàªÕ·դ) 2. whale (»ÅÒÇÒÌ) 3. market (µÅÒ´) 4. crab (»Ù) 5. riverfront (ÃÔàÇÍϿÌ͹·)

24

6. squid (»ÅÒËÁÖ¡) 7. science (ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏ) 8. museum (¾Ô¾Ô¸Àѳ±) 9. ayutthaya (ÍÂظÂÒ) 10. aquarium (¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÊѵǏ¹éÓ)

11. learning (¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ) 12. buddha (¾Ãоط¸à¨ŒÒ) 13. travel (¡ÒÃà´Ô¹·Ò§) 14. langur (¤‹Ò§) 15. family (¤Ãͺ¤ÃÑÇ)

TWK ªÇ¹¤Ø³¾‹Í¤Ø³áÁ‹ Ëͺà´ç¡æ ÁÒà·ÕèÂÇ©ºÑº¹Õé ä´Œ¤ÓÈѾ· ãËÁ‹ä»µÑé§ËÅÒÂ¤Ó ª‹ÇÂÁ¹Øɏ¡ºËÒ¤ÓÈѾ· º¹¡ÃдҹãËŒ¤ÃºË¹‹Í¤ÃѺ

16. tram (öÃÒ§) 17. india (ÍÔ¹à´ÕÂ) 18. kids (à´ç¡) 19. eclipse (ÊØÃÔÂØ»ÃÒ¤Ò) 20. beach (ªÒÂËÒ´)


¾Ç¡àÃÒ໚¹»ÅÒ¢ÕéʧÊÑ ÍÂÒ¡ÃÙŒ¹Ñè¹ÃÙŒ¹Õè 仫зءàÃ×èͧ ª‹ÇÂàµÔÁ¤ÓµÍºÅ§ã¹¡Å‹Í§»ÃÔȹÒÍÑ¡ÉÃä¢ÇŒ·Õ¹Ð¨Ð

á¹Ç¹Í¹

5. ¡Ø¯¢Ô ͧ ¾Ãоط¸à¨ŒÒ

3. ÍÐäÃà͋ ໚¹àÁç´àÅç¡æ ÊÕ¢ÒÇ ÅÐÅÒÂã¹¹éÓä´Œ

7. ÊѵǏÍÐäà »ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹º¹¸§ªÒµÔä·Â ÊÁÑ Ã.5 1.

×ÍÍÐäà ʹ Á § Í è × Ã 8. ठҧ¤¹µÒº · ª‹Ç¹Ó

9. µ ¹Œ Í ¢¹éÖ Í ÐäÃÃÒ¡ »Ò† ªÒ µ‹Ù ÒÁ ÂÒÇ ÂàŹ 2.

3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

2. ¢¹Áệ§·Í´ ã¹¹éÓÁѹ

6. ʶҹ·ÕèÊÌҧäÇŒà¾×èÍ à¡çº¢Í§¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡

à©ÅÂ

4. ๻ÒÅ 1. ªÒÇ»ÃÐÁ§ 2. »Ò·‹Í§â¡Ž

á¹ÇµÑé§

6. ⡴ѧ 3. ¹éӡËÍÂ

¤Ó¶ÒÁÅØŒ¹ÃÒ§ÇÑÅ

á¹Ç¹Í¹

1. ¤¹·ÕèÁÕÍÒªÕ¾¨ÑºÊѵǏ¹éÓ àÃÕ¡NjÒÍÐäÃ

ÃÊ àÇÍÏàÈÍÐäÃ Í à Ò ¢ 4. ÀÙà Ù‹ ã¹»ÃÐà· µÑé§ÍÂ

5. ¤Ñ¹¸¡Ø®Õ 3. ¹éÓµÒÅ·ÃÒ 7. ªŒÒ§à¼×Í¡ 9. ⡧¡Ò§ 8. äÁŒà·ŒÒ

á¹ÇµÑé§

3. àÁ×èÍá äËÅÁÒà¨Í·Á‹¹éÓ ÐàÅ ¹éÓºÃÔàdz¹ Ñ鹡ÅÒÂ໚¹ ÍÐäÃ

©ºÑº¹Õé¢Í¹Ó¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵϨҡÈٹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¹Ò¹ÁÕÁÒ¶ÒÁ ÊÓËÃѺ¤¹·ÕèµÍº¶Ù¡ TWK Áպѵâͧ¢ÇÑÞ¨Ò¡¹Ò¹Áպ،¤Ê ÁÙŤ‹ÒÃÒ§ÇÑÅÅÐ 500 ºÒ·¨Ó¹Ç¹ 15 ÃÒ§ÇÑÅ ÁͺãËŒà´ç¡æ ä»àÅ×͡˹ѧÊ×Í·ÕèÌҹµÒÁªÍºã¨¤‹Ð

“¶ŒÒÇÒ§ÅÙ¡ ºÍź¹ÃÒ§·ÕèÁÕÅѡɳе‹Ò§¡Ñ¹·Ñé§ 3 ÃÒ§µÒÁÀÒ¾ áŌǻŋÍÂãËŒ¡ÅÔ駾ÌÍÁ¡Ñ¹ ÅÙ¡ ºÍź¹Ãҧ㴨Ð件֧»ÅÒ·ҧ¡‹Í¹” ¡. ÃÒ§·Õè 1 àÊŒ¹â¤Œ§¢Öé¹ ¢. ÃÒ§·Õè 2 àÊŒ¹µÃ§ ¤. ÃÒ§·Õè 3 àÊŒ¹â¤Œ§Å§

ÃÒ§·Õè 1 ÃÒ§·Õè 2 ÃÒ§·Õè 3

Ê‹§¤ÓµÍº¾ÃŒÍÁª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ ÍÕàÁÅáÅÐàºÍÏ â·ÃÈѾ·ÁÒ·Õè quiz@travelwithkids.in.th ËÃ×ÍÊ‹§ÁÒ·Ò§ä»ÃɳÕºѵè‹Ò˹ŒÒ¶Ö§ ¹ÔµÂÊÒà Travel with Kids 3/2 ¶.à·ÈºÒÅÃѧÃѡɏ 㵌 á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢µ¨µØ¨ Ñ¡Ã ¡·Á. 10900 ÊØ‹ÁᨡÃÒ§ÇÑÅ੾ÒмٌµÍº¶Ù¡ã¹Çѹ·Õè 30 ÁԶعÒ¹ 2555 บุ๋ง..บุ๋ง..บุ๋ง...

25


nongbono พาเที่ยว+ถ่ายภาพ

TOY STORY LAND โซนใหม่ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ตลอดเวลา 6 ปีที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เปิดให้บริการ มา มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเครื่องเล่นใหม่ๆ อยู่ เป็นระยะ และล่าสุดเมือ่ ปลายปีทแี่ ล้วก็ได้เพิม่ โซนใหม่ ขึน้ มาอีกหนึง่ โซนคือ Toy Story Land ทางนิตยสาร TWK เพิ่งมีโอกาสส่งทีมงานและหลานตัวน้อยไปเช็ค เรตติ้งความสนุกในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้เอง

โซน Toy Story Land นี้อยู่ท้ายสุดต่อจาก Adventure Land ตรงทางเข้า จะสะดุดตากับรอยเท้ามหึมาของ Andy ให้ความรู้สึกเหมือนเราถูกย่อส่วนให้ ตัวเล็กจิ๋ว แล้วหลุดเข้าไปในสวนหลังบ้านที่มีของเล่นใหญ่โตมโหฬาร ตื่นตา ตื่นใจกับของเล่นรอบๆ ตัวสีสันสดใส นายอ�ำเภอ Woody ตัวใหญ่มากยืน ต้อนรับเด่นเป็นสง่า

จุดแรกคือ Barrel of Fun เป็นจุดส�ำหรับ ถ่ายรูปคู่กับ Woody และ Jessie มีคนต่อ แถวรอคิวถ่ายยาวพอควร น่าเสียดายทีเ่ รา ไม่ยักเห็นเหล่าพลทหารตัวเขียวและเหล่า ของเล่นของ Andy อาจเป็นเพราะใกล้เวลา ขบวนพาเหรดแล้วก็ได้ หลังจากนั้นก็จะ พบกับ Slinky Dog Spin เครือ่ งเล่นทีผ่ ใู้ หญ่ เล่นได้เด็กก็เล่นดี เจ้าหมา Slinky มีสปริง ยืดยาว เด้งดึ๋ง จะวิ่งวนขึ้นลงเหมือนวิ่งไล่ งับหางตัวเอง ตรงข้ามกันคือ RC Racer ของเล่นรถบังคับที่พาพุ่งทะยานตามราง รูปตัวยูสสี ม้ พร้อมความตืน่ เต้นและหวาด เสียวสุดๆ ด้วยความสูงถึง 27 เมตร เครื่องเล่นสุดท้ายก็คือ Toy Soldier Parachute Drop เด็กๆ ที่จะเล่นได้ต้องมีความสูงอย่าง น้อย 81 ซม. และต้องมีผู้ใหญ่นั่งด้วย ที่นั่งจะ พาเราสูงขึ้นไปเรื่อยๆ หลังจากค้างอยู่ข้างบน สักครู่ก็จะดิ่งลงมา ให้ความรู้สึกเหมือนโดดร่ม ดิ่งพสุธา ถ้าไม่มัวแต่ตื่นเต้นจนเกินไปก็จะได้ เห็นวิวสวยๆ ของ Disneyland ด้วย

ปิดท้ายทางออกของโซนนีด้ ว้ ยเจ้าไดโนเสาร์ Rex ตัว เขียวที่มายืนอ�ำลานักท่องเที่ยวตรงทางออก โซน Toy Story Land จะเปิดตามเวลาท�ำการของ Disneyland แต่วา่ จะปิดเร็วกว่าเวลาจุดพลุของแต่ละ วัน 1 ชั่วโมง 30 นาที ครอบครัวไหนเป็นแฟนพันธุ์ แท้ของวู้ดดีและบัซซ์คงจะต้องวางแผนไปเยี่ยมในช่วง วันหยุดยาวครั้งหน้ากันแล้ว

สั่งซื้อ / สมัครสมาชิก นิตยสาร Travel with Kids เป็นนิตยสารแจกฟรีราย 2 เดือน หากต้องการให้จัดส่งถึงบ้านทางไปรษณีย์ กรุณาช�ำระ

ค่าบริการจัดส่งในราคาเล่มละ 35 บาท หรือสมัครสมาชิกรายปีในราคา 210 บาท (6 ฉบับ) สั่งซื้อหรือสมัครสมาชิกโดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล นิตยสารฉบับที่ต้องการ และหลักฐานการช�ำระเงินมาที่หมายเลขแฟกซ์ 0-2953-8059 หรือ E-Mail: editor@travelwithkids.in.th วิธีการช�ำระเงิน ธนาคารกรุงเทพ สาขาประชาชื่น ชื่อบัญชี บริษัทเรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 193-4-13895-7 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-2953-8057-8


Travel with Kids ISSUE 01 / MAY-JUNE 2012  

ฉบับปฐมฤกษ์ พาเด็กๆ ไปตามหาปลาวาฬกันที่ชุมชนคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ไปเจอเอาธนาคารปู รับฝากแม่ปูไข่ก่อนจะปล่อยลูกปูนับแสนๆ ตัว กลับคืนสู่ป่า...

Travel with Kids ISSUE 01 / MAY-JUNE 2012  

ฉบับปฐมฤกษ์ พาเด็กๆ ไปตามหาปลาวาฬกันที่ชุมชนคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ไปเจอเอาธนาคารปู รับฝากแม่ปูไข่ก่อนจะปล่อยลูกปูนับแสนๆ ตัว กลับคืนสู่ป่า...

Advertisement