Page 1

าท ปี ระบ 8,000 นแจ่ม ยพ ป่าบีช ถึงม่อ รอ ยาใน งช้าง าม วศวิท ากปา งต s นิเ จาง จ ทา ith Kid วไม่เคย เส้นmori w ไอหนา

Ao

www.travelwithkids.in.th facebook: travelwithkidsmagazine

นิ ต

ยส

าร

คร

อบ

คร

ัวเพ

ื่อก

าร

ออ

กเ

ดิ น

ทา

งแล

๙ ธันวาคม 2559 มกราคม 2560

22 ISSUE

ะเร ียน

รู้ไป

ด้ว

ัน

บล ูกเ

ยก

หอ

ที่ย


ผนังภาพนูนต�่ำภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

ธันวาคม 2559-มกราคม 2560 ฉบับที่ 22

Editor’s Note

นิตยสาร Travel with Kids ได้เดินทางมาถึงฉบับสุดท้ายในเดือน ธันวาคมนี้แล้วค่ะ เนื่องจากจ�ำนวนผู้สนับสนุนการผลิตลดลงจนไม่ พอเพียงต่อการด�ำเนินงาน แม้เราจะเชื่อมั่นว่า กลุ่มผู้อ่านนิตยสาร Travel with Kids คือผู้ปกครองที่เห็นความส�ำคัญของการอ่านหนังสือ และสนับสนุน ให้เด็กๆ รักการอ่านมากกว่าการเสพข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ความเชื่อนั้นก็ไม่อาจต้านกระแสความนิยมของสังคมในโลกปัจจุบันได้ สิ่งที่เรายังคงท�ำได้คือ สนับสนุนให้เด็กๆ เติบโตขึ้นมาพร้อมกับประสบการณ์ ชีวิตนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม หากสื่อออนไลน์จะช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารพาลูกออกเดินทางได้สะดวกขึ้น เราก็จะแบ่งปันข้อมูลการเดินทางไว้ ในเว็บไซต์และวิดีโอ หรือในบางคราที่โอกาสอ�ำนวยก็อาจจะพบกันอีกในรูปแบบนิตยสาร หรือหนังสือเฉพาะกาล ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ออกเดินทางผ่านตัวอักษรไปกับครอบครัวของเราตลอดระยะ เวลากว่า 4 ปี ช่อง twkjourney ของเราทางยูทูปนั้นอาจจะเพิ่งเริ่มตั้งไข่ บทบาทเดิมที่พ่อเป็น ช่างภาพ-แม่เป็นนักเขียนเปลี่ยนไป คราวนี้เด็กๆ จะน�ำเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ บางทีก็ถือกล้องถ่ายวิดีโอ กันเองด้วย เรื่องราวจึงถ่ายทอดจากมุมมองของเด็ก เราตกลงกันว่าเด็กๆ จะท�ำหน้าที่นี้ได้ดีก็ต่อเมื่อ แม่ไม่เขียนสคริปต์ให้พูด เรื่องราวจึงมีสาระบ้าง เอาฮาบ้าง พูดผิดๆ ถูกๆ บ้าง แต่บรรยากาศของการ เดินทางร่วมกันในครอบครัวกลับชัดเจนยิ่งกว่าเก่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะ subscribe ช่องรายการของเรา เช่นเดียวกับที่เคยติดตามนิตยสาร โปรดติดตามข่าวสารการหอบลูกเที่ยวที่แฟนเพจ www.facebook.com/travelwithkidsmagazine วิดีโอบันทึกประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ช่อง www.youtube.com/twkjourney และอ่านรายละเอียดข้อมูลการเดินทาง ที่เว็บไซต์ www.travelwithkids.in.th เด็กๆ อาจโตขึ้น รูปแบบการเดินทางอาจเปลี่ยนไป แต่หัวใจยังคงเป็นนักเดินทาง ด้วยความขอบคุณจากใจ น้าเบียร์ ลินดา โกมลารชุน บรรณาธิการบริหาร linda@travelwithkids.in.th

Our Contributor หอบลูกเที่ยว

พ่อปอและแม่อ�๋ำ

ครอบครัวโมโม่-โนอาห์ ชอบใช้ชวี ติ เรียนรูโ้ ลกกว้าง ผ่านกิจกรรม นอกห้องเรียนอันหลายหลาก เพื่อรู้จักวิถีธรรมชาติ ผ่านผู้คนที่ สัมผัสและเป็นครูของเรา เป็นการเรียนรูร้ ว่ มกันภายในครอบครัว อย่างแท้จริง

บรรณาธิการบริหาร / ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ลินดา โกมลารชุน บรรณาธิการอ�ำนวยการภาพและศิลปกรรม ศุภณัฐ โกมลารชุน กองบรรณาธิการ ศิรินภา พวกแก้ว ศิลปกรรม อาภานวล ทุมแสน การเงิน พนิดา ธีระกุลชัย เลขมาตรฐานสากลประจ�ำวารสาร ISSN 2286-7031 แยกสีและพิมพ์ กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ 0-2892-1940-1 เจ้าของลิขสิทธิ์ บริษัท เรนเมคเกอร์ อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด เลขที่ 3/2 ถ.เทศบาลรังรักษ์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2953-8057-8 แฟกซ์ 0-2953-8059 www.rainmaker.co.th www.travelwithkids.in.th

ช่องทางส�ำหรับติดตามข่าวสารและอัพเดตกิจกรรมท่องเที่ยวแบบครอบครัว www.travelwithkids.in.th อ่านผ่าน App ทั้งระบบ iOS และ Android Me

travelwithkidsmagazine

twkjourney

twkmag

นิตยสารฉบับนี้ใช้กระดาษถนอมสายตา Green Ocean และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์น�้ำมันถั่วเหลือง (Soy Ink) ซึ่งสกัดจากธรรมชาติ ปลอดจากสารโลหะหนักปนเปื้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


TRAVEL

นิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจภายในพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บ้านใน อ.ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน

ศาลาเทิดพระเกียรติภายในบริเวณโรงงานหลวงที่ ๑ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

เส้นทางตามรอยพระบาท

นักเดินทางบางคนเดินทางมาทั่ว ประเทศ เพียงเพิ่มประสบการณ์ ชีวติ จดบันทึกและถ่ายภาพกลับไป เป็นความทรงจ�ำ แต่มีคนอยู่คนหนึ่งเดินทาง ทั่วประเทศ เพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงสภาพ แวดล้อมและชีวติ ความเป็นอยูข่ องคนในพืน้ ที่ ให้ดีขึ้น ครอบครัวของเราเพิ่งเริ่มต้นเดินทาง ได้ไม่กปี่ ี เดินทางได้ไม่กจี่ งั หวัด ทุกทีท่ เี่ ราไปนัน้ มีเรื่องราวจากการเสด็จพระราชด�ำเนินของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสมอ

รร.บ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

พันธุ์ข้าวที่ทดลองปลูกบริเวณพื้นซีเมนต์ในฐานเกษตรเมือง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

พาเด็กๆ เดินทางตามรอยพระบาทเพื่อให้ พวกเขาได้เห็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง ท�ำเพื่อประชาชนของพระองค์เสมอมา แล้ว พวกเขาจะเข้าใจท�ำไมคนไทยจึงพูดว่า “ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” TRAVEL 3


โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาสร้างขึ้น ในเขตพระราชฐานหรือในรัว้ บ้านของในหลวง รัชกาลที่ 9 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โครงการที่ไม่ใช่ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ราชการต่างๆ ที่สนองพระราชด�ำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน การเกษตรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น นาข้าว ทดลอง การเพาะเลีย้ งพันธุป์ ลานิล บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ โรงกระดาษสา ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลม อีกประเภทคือโครงการกึ่งธุรกิจ เป็นกระบวนการแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรโดยไม่มุ่งหวังผลก�ำไร มุ่งส่งเสริมให้ ประชาชนได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและน�ำรายได้มา บริหารจัดการภายในโครงการต่อไป เช่น การเลี้ยงโคนม และแปรรูปน�้ำนมดิบมาเป็นนมพร้อมดื่ม นมผง นมอัดเม็ด ไอศกรีม เนยแข็งและโยเกิร์ต การเกษตรมีโรงสีข้าว โรงน�้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ โรงผลิตภัณฑ์น�้ำผึ้ง โรงเพาะเห็ด โรงหล่อเทียน โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง รวมถึงกลุ่มพลังงาน ทดแทนอย่างโรงบดแกลบ โครงการแก๊สโซฮอล์ ทุกโครงการ นั้นในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทดลองและรวบรวมข้อมูลผล การศึกษาส�ำหรับเผยแพร่ความรู้ต่อเกษตรกรไทย ส�ำหรับ ครอบครัวที่สนใจผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาแวะมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ใน วันและเวลาราชการ

โครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา

โรงงานแปรรูปแกลบให้เป็นแท่งและถ่านเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

จัดสรรพื้นที่ภายในสวนจิตรลดาท�ำแปลงปลูกพืชหมุนเวียน

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ถ.ราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2282-7171 เวลาท�ำการ 8.30-17.00 น. การเข้าเยี่ยมชมต้องท�ำจดหมายขออนุญาตล่วงหน้า www.kanchanapisek.or.th

กิจกรรมเรียนรู้การท�ำกระดาษสา โรงงานแปรรูปน�้ำนมดิบมาเป็นนมพร้อมดื่ม


เมือ่ พ.ศ. 2524-2539 พืน้ ทีบ่ ริเวณนีเ้ ป็นพืน้ ที่ สัมปทานนากุง้ เมือ่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมายัง อ.ปราณบุรี ทรงแสดงความห่วงใยต่อสภาพ ป่าชายเลนทีเ่ สือ่ มโทรมอย่างหนักจากดินเสียของนากุง้ ทาง กรมป่าไม้จึงสนองพระราชด�ำริด้วยการยกเลิกสัมปทาน และผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน�้ำ ปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อีกทั้งยังด�ำเนินการ ฟื้นฟูป่าอย่างจริงจังโดยความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ และบริษัท ปตท.จ�ำกัด(มหาชน) ต่อมาในพ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อม ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาในพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายโครงการ

หอชมป่าชายเลนจากมุมสูงแบบ 360 องศา

TRAVEL

ฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่ระหว่างการเดินชมป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จ�ำนวน 1,000,000 ไร่ ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชทรงมีพระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า “ปลูกป่า แล้วต้องให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ดว้ ย” นับจากนัน้ มาในระยะไม่ถึง 10 ปีเราก็ได้ป่าอันสมบูรณ์กลับ คืนมา พร้อมๆ กับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูป่า ชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดเส้นทางเดินชมป่าชายเลนระยะสั้นประมาณ 1 กม. นั้น เด็กๆ จะได้เห็นระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่ง เป็นบ้านของปูกา้ มดาบ ปลาตีน ลูกปลากะพง พร้อม ป้ายให้ความรู้อย่างเช่น ท�ำไมรากไม้สั้นๆ ถึงโผล่ พ้นน�ำ้ ขึน้ มาราว 10 ซม. อย่าลืมลองชิมใต้ใบแสมทะเล ดูสักครั้งนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไร โรงรีดนมวัว

ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คเกิดจากความ สัมพันธ์อนั ดีระหว่างกษัตริยไ์ ทยและเดนมาร์ค เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาส ประเทศเดนมาร์ค ทรงสนพระทัยในอาชีพเลี้ยงโคนมเป็น อย่างมาก รัฐบาลและสมาคมเกษตรกรเดนมาร์คจึงได้นอ้ ม เกล้าถวายโครงการส่งเสริมการเลีย้ งโคนมขึน้ ทีอ่ .มวกเหล็ก สระบุรี ก่อนจะโอนกิจการให้รฐั บาลไทยจัดตัง้ เป็นองค์การ ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เพือ่ ส่งเสริม อาชีพการเลี้ยงโคนม รับซื้อนมดิบจากเกษตรกรมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์นม และต่อมากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงเกษตรส�ำหรับผู้ที่สนใจ ภายในฟาร์มมีบริการการ รถพ่วงเยี่ยมชมฟาร์มพร้อมผู้บรรยายให้ความรู้ เริ่มจาก สวนสัตว์เล็กๆ ด้านหน้ามีทั้งอูฐ กวาง นกกระจอกเทศ จากนัน้ รถจะแล่นผ่านทุง่ ข้าวฟ่างและทุง่ ทานตะวัน ใครมา ในช่วงคริสต์มาสหรือปีใหม่จะได้เก็บภาพทานตะวันบาน พอดี แวะต่อที่โรงรีดนมวัว อาคารสีแดงคุ้นตาซึ่งเป็น

ชิมใบแสม

ปูก้ามดาบ

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน สิรินาถราชินี

ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พิกัด N12.394403 E99.979385 โทรศัพท์ 0-3263-2255 เปิดให้เข้าชมทุกวัน 8.30-16.30 น. www.welovesirinart.wordpress.com นั่งรถพ่วงเยี่ยมชมฟาร์ม

ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์ค

ภายในพิพิธภัณฑ์

สัญลักษณ์บนกล่องนมไทย-เดนมาร์คนั่นเอง เด็กๆ จะได้ทดลอง รีดนมวัว ป้อนนมลูกวัว ฝึกท�ำโยเกิร์ต ชมการแสดงวิถีชีวิตคาวบอย ก่อนกลับแนะน�ำให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สองกษัตริย์ไทย-เดนมาร์ค นิทรรศการทีเ่ ด็กๆ จะได้เรียนรูท้ มี่ าทีไ่ ปของนมคุณภาพไทย-เดนมาร์ค และจุดเริ่มต้นของอาชีพพระราชทานด้วย ช่วงเดือนมกราคมของ ทุกปีจะมีการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ กาปฏิทินรอหอบลูก เที่ยวไว้เลย ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

160 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก สระบุรี โทรศัพท์ 0-3634-5188, 0-3634-4926 เปิดทุกวัน 9.00-17.00 น.  TRAVEL 5 www.facebook.com/Farmkonom  กิจกรรมรีดนมวัว


เรียนรู้เรื่องน�้ำและฝนเทียมนิทรรศการน�้ำคือชีวิต

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการภายใน

นั่งรถชมฐานเกษตรเมืองดูวิธีการปลูกผักบนพื้นซีเมนต์หน้าบ้าน

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ บนพื้นที่ 500 ไร่แห่งนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ การชมนิทรรศการภายในอาคารที่เรียกว่าเส้นทาง การเรียนรู้ ‘ภูมปิ ญั ญาแผ่นดิน’ มีทงั้ หมด 9 โซน พระราชพิธใี นวิถเี กษตร, กษัตริยเ์ กษตร, เรือ่ งของพ่อในบ้านของเรา, หัวใจใฝ่เกษตร, ตามรอยพ่อ, วิถีเกษตรของพ่อ, ภูมิพลังแผ่นดิน, นวัตกรรมของพ่อและน�้ำคือชีวิต ส่วนที่สองนั่งรถทัศนาจรชมนิทรรศการต้นแบบภายนอกอาคารที่แบ่งออก เป็นฐานต่างๆ ผ่านแปลงกล้วย 85 สายพันธุ์ ฐาน 1 ไร่ 1 แสนซึ่งเป็นตัวอย่างการน�ำเสนอวิถีเศรษฐกิจตามแนวทฤษฎีใหม่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 การใช้ เทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโนที่ท�ำให้ได้ผลผลิตข้าวมากขึ้น ข้างร่องนาเลี้ยงปลาดุก ปลานิลที่น�ำไปขายเป็นรายได้เพิ่ม ส่วนรอบๆ คันนาปลูกผักสวนครัว และรัว้ กินได้ รถแล่นผ่านฐานนวัตกรรมทีอ่ ยูอ่ าศัยเรียนรูก้ ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติทมี่ อี ยู่ เช่น ดิน ฟาง มาสร้างเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยง่ายและประหยัด ฐานเกษตรเมือง ดูวิธีการปลูกผักบนพื้นซีเมนต์หน้าบ้าน สวนผักดาดฟ้า และส่วนสุดท้ายคือการร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงภาคปฏิบัติ มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน เช่น หลักสูตรวิถีพ่อ พอเพียง, ตามรอยเท้าพ่อกษัตริย์เกษตร หรือหลักการทรงงานของในหลวง พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ถ.พหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี พิกัด N14.118914 E100.619391 โทรศัพท์ 0-2529-2212 ถึง 13 เปิดให้เข้าชมทุกวัน 9.30-15.30 น. ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ www.wisdomking.or.th

สวนผักดาดฟ้า


สวนสนภายในโครงการ

นิทรรศการน�้ำคือชีวิต

๒ (ปางอุ๋ง)

โครงการพระราชดำ�ริ

ปางตอง

เด็กเดินเลาะไปตามริมน�้ำ ให้อาหารหงส์ด�ำพระราชทาน

โครงการพระราชด�ำริปางตอง ๒ (ปางอุ๋ง)

หมู่ที่ 5 ต.หมอกจ�ำแป๋ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน พิกัด N19.497717 E97.909675 เปิดให้เข้าชม 6.00-20.00 น. การพักค้างคืนต้องลงทะเบียนล่วงหน้า โทรศัพท์ 0-5361-1244 ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ำริ ให้ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ออกแบบสร้าง ควายเหล็กหรือรถไถนาสี่ล้อคันแรกของไทย

กางเต๊นท์นอนรอรับอากาศยามเช้า

TRAVEL

พื้นที่โครงการพระราชด�ำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) อยู่ติดแนวชายแดนพม่า ใน อดีตจึงมีกองก�ำลังต่างๆ ปลูกพืช เสพติด รวมถึงบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ท�ำลายป่าอยู่เสมอ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงมีพระราชด�ำริให้สง่ เสริมอาชีพ ปลูกป่า สร้างอ่างเก็บน�้ำ เพื่อสร้างความมั่นคงแนว ชายแดน พัฒนาความเป็นอยูข่ องราษฎรให้ดขี นึ้ และ ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้มีพืชพรรณที่ กลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงทดแทน ไร่ฝิ่น เช่น อะโวคาโด พลับ สาลี่ บ๊วย ทั้งยังตกแต่ง สวนด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวอย่าง กุหลาบ ไฮเดรนเยีย พวงแสด ด้วยความสวยงามของหุบเขา ทีโ่ อบล้อมด้วยธรรมชาติจงึ กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ไฮไลท์ของจ.แม่ฮ่องสอนที่ไม่ควรพลาด ภายใน โครงการเปิดพื้นที่ให้ครอบครัวมาตั้งแค้มปิ้ง ท�ำ อาหารได้ หรือจะชวนกันนั่งแพ ชมธรรมชาติ เดินชมพรรณไม้ แต่ทเี่ ป็นพระเอกของทีน่ คี่ อื หงส์ดำ� และหงส์ขาว หงส์พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตอนนี้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น หลายตัว แต่ทุกตัวชอบมาจิกกินอาหารที่คนน�ำไป เลี้ยงริมบึง เด็กๆ ก็เลยเพลินกันไป

TRAVEL 7


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีหลักการทรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขา คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา

ย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณพ.ศ. 2496 กองทัพและชาวจีน ยูนานจ�ำนวนหนึง่ อพยพเข้าสูป่ ระเทศไทย โดยใช้เส้นทางอ่างขาง แล้วตั้งรกรากอยู่ที่บ้านยาง อ.ฝาง เชียงใหม่ ต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นและพัฒนา คุณภาพชีวิตด้วยการส่งเสริมของโครงการหลวง ทั้งยัง โปรดให้ก่อสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ขึ้นเป็นแห่ง แรก เพื่อรับซื้อผลผลิตโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคน กลาง ผลิตและบรรจุผลไม้แห้ง เช่น บ๊วย สตรอว์เบอร์รี่ และผลไม้กระป๋อง เช่น ลิ้นจี่ ล�ำไย ภายใต้เครื่อง หมายการค้า ‘ดอยค�ำ’ ในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2549 เกิดอุทกภัยอย่างหนัก น�้ำป่าพัดเอาดินโคลนถล่มท่วมบ้านเรือนและโรงงาน เสียหายจนหมด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจงึ โปรดเกล้าฯ ให้สำ� นักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริยด์ ำ� เนินการฟืน้ ฟูโรงงานให้กลับมา เหมือนเดิม และก่อสร้างพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑ (ฝาง) เชื่อมโยงเรื่องราวโรงงานหลวงกับวิถีชีวิตของ คนในชุมชนให้เป็นเรือ่ งเดียวกันในลักษณะ ‘พิพธิ ภัณฑ์ พื้นที่ที่มีชีวิต’ โดยมียุวมัคคุเทศก์เป็นผู้น�ำชมพร้อม บรรยาย ภายในเวลาไม่กช่ี วั่ โมงท�ำให้เราได้เรียนรูว้ า่ การ ‘คิดใหญ่ ท�ำเล็ก’ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชเป็นอย่างไร นับว่าเป็นการเดินทาง ที่คุ้มค่าจริงๆ

พิพิธภัณฑ์

ฟังยุวมัคคุเทศก์บรรยายน�ำชม

บรรยากาศสวนดอกไม้เมืองหนาว

สถานีเกษตรหลวง

ดอกซากุระ

อ่างขาง

โรงเรือนสวนไม้เมืองหนาว

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

หมู่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง เชียงใหม่ พิกัด N19.90144 E.99.03991 โทรศัพท์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 0-5345-007 ส�ำรองบ้านพัก 0-5345-0107-9 www.angkhangstation.com

เด็กๆ ขี่ฬ่อชมธรรมชาติ

โรงงานหลวงที่ (ฝาง) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่๑ (ฝาง)

72 หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง เชียงใหม่ พิกัด N19.80790 E099.10078 เปิดท�ำการทุกวัน เว้นวันจันทร์ 9.00-17.00 น. โทรศัพท์ 0-5305-1021 www.firstroyalfactory.or.th

รถที่เคยใช้ทรงงาน

ห้องสมุดในบริเวณพิพิธภัณฑ์

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 หลังจากในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนินเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้าน ผักไผ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อเสด็จผ่านบริเวณดอย อ่างขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาที่อาศัยอยู่ บริเวณนี้ยากจนมาก ส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกฝิ่น ทั้งยัง เป็นการท�ำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน�้ำล�ำธารที่เป็นแหล่ง ส�ำคัญต่อระบบนิเวศด้วย พระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์จ�ำนวน 1,500 บาทเพื่อซื้อที่ดินจากชาวเขา ในบริเวณดอยอ่างขางพัฒนาเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของ โครงการหลวง ปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาว เช่น พีช สตรอว์เบอร์รี่ สาลี่ พลัม บ๊วย รวมถึงไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นและเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร ชาวเขาเผ่าต่างๆ ปัจจุบันสถานีเกษตรแห่งนี้กลายเป็น แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรเปิดให้ผทู้ สี่ นใจเข้าไปศึกษาพร้อม ชมความงดงามของโรงเรือนดอกไม้ สวนกระบองเพชร สวนกุหลาบอังกฤษ สวนสองพันหรือสวนค�ำดอย ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมขีฬ่ อ่ ชมธรรมชาติ ปัน่ จักรยาน เดิน ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หอบลูกเทีย่ วได้ตลอดทัง้ ปี หาก จะมาชมต้นซากุระแนะน�ำให้มาช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์


โครงการชั่งหัวมันตั้งอยู่ในที่ดินส่วนพระองค์ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึง่ ซือ้ จากชาวบ้านเมือ่ พ.ศ. 2552 ทรงมีพระราชด�ำริให้เป็นโครงการตัวอย่างด้าน เกษตร รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่มาปลูกไว้ ชื่อโครงการมี ที่มาจากชาวบ้านน�ำหัวมันเทศมาถวายแล้วพระองค์วางไว้บน ตาชัง่ แบบโบราณ เมือ่ เสด็จกลับมาอีกครัง้ ก็พบว่าหัวมันเทศนัน้ มีใบ งอกออกมา จึงโปรดให้นำ� ไปเพาะลงกระถางและน�ำไปทดลองปลูก โดยพระราชทานชื่อโครงการว่า ‘ชั่งหัวมัน’ นอกจากจะหมายถึง มันเทศอยู่ที่ไหนก็งอกได้ ยังล้อกับส�ำนวนไทยว่าอะไรจะเกิดปล่อย ให้เกิด ไม่ต้องไปสนใจ ส�ำหรับครอบครัวที่อยากพาเด็กๆ มาเยี่ยม ชมแนะน�ำให้จอดรถไว้ดา้ นหน้าโครงการแล้วนัง่ รถรางน�ำชม พร้อม วิทยากรบรรยาย เด็กๆ บ้านไหนชอบแนวผจญภัยหยิบยืมจักรยาน ของโครงการถีบฟรีลัดเลาะไปตามเส้นทางชมแปลงกล้วยหอม สิบสายพันธุ์ มะนาว สับปะรดปัตตาเวีย แก้วมังกร นาข้าว หน่อไม้ฝรัง่ ชมพูเ่ มืองเพชร แปลงผักสวนครัว ฟาร์มโคนม ฟาร์มไก่ ฯลฯ อย่าลืม เดินไปชมพระต�ำหนักไม้หลังเล็กตกแต่งธรรมดาเรียบง่าย ซึ่งเป็น ที่ประทับทรงงานทุกครั้งเมื่อเสด็จมายังโครงการ

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำ�ริ

พระต�ำหนักไม้ที่ประทับ

หัวมันบนตาชั่ง สัญลักษณ์ของโครงการ

ฟาร์มโคนม

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชด�ำริ

ขี่จักรยานชมโครงการ

TRAVEL

ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า มีก�ำลังการผลิตขนาด 50 กิโลวัตต์

เลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง เพชรบุรี พิกัด N12.75196 E099.70626 โทรศัพท์ 0-3247-2701 เปิดให้เข้าชม 8.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท

TRAVEL 9


หอคอยเฉลิมพระเกียรติ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

นั่งรถรางเที่ยวชมสันเขื่อน C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

มุมไกลที่มองเห็นจุดชมวิวสันเขื่อน

หนุมานอมเขื่อนตั้งอยู่บริเวณจุดท่องเที่ยว

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทยขนาด 4,860 เมตร เก็บน�้ำได้มากกว่า 960 ล้านลูกบาศก์เมตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ำริ ให้สร้างขึน้ เพือ่ ป้องกันปัญหาน�ำ้ ท่วมในบริเวณลุม่ แม่นำ�้ ป่าสัก ช่วงฤดูนำ�้ หลาก และขาดแคลนน�ำ้ ช่วงฤดูรอ้ น ด้วยทัศนียภาพบนสันเขือ่ น ที่สวยงามจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายครอบครัวมักจะแวะเวียน หอบลูกไปพักผ่อน นั่งรถรางเที่ยวบนสันเขื่อนโดยมีไกด์เล่าประวัติความ เป็นมาให้ฟงั ถ้ามาช่วงแดดร่มลมตกจะเห็นว่าวสีสวยลอยละล่องเนือ่ งจาก รอบเขื่อนมีลมดีตลอดทั้งวัน เรียกว่าเป็นอีกกิจกรรมที่ครอบครัวจะได้เล่น สนุกร่วมกัน หรือจะชวนกันไปชมทิวทัศน์ 360 องศาบนหอคอยเฉลิมพระเกียรติ ก็สวยไปอีกแบบ พร้อมเรียนรู้เรื่องราวของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทีท่ รงพระคุณอันประเสริฐแก่จงั หวัดลพบุรี นอกจากนีย้ งั มีสถานแสดงพันธุ์ สัตว์น�้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ์ จัดแสดงพันธุป์ ลาน�ำ้ จืดในลุ่มแม่นำ�้ ป่าสักและ ลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา เช่น ปลากระโห้ ปลายี่สก และปลากระเบน อีกหนึ่ง ไฮไลท์ของการเดินทางไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คือเส้นทางรถไฟสายพิเศษ กรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุด

เช้าตรู่ถึง 10 โมง เป็นช่วงเวลาที่ดี ที่สุดในการชมทุ่งดอกทานตะวัน

ในเมืองไทย ชมทัศนียภาพสอง ข้างทางอันงดงาม ทุ่งนาเขียวขจี ทุ่งทานตะวันเหลืองอร่าม จุดเด่น อยู่ตรงรถไฟจะวิ่งผ่านอ่างเก็บน�้ำ เหมือนว่าลอยอยูบ่ นน�ำ้ เลยล่ะ ความ สนุกแบบนี้เปิดให้บริการในช่วง เทศกาลการท่องเทีย่ วระหว่างเดือน พฤศจิกายน-มกราคมของทุกปี

เที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวันบริเวณใกล้เคียง

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

บ้านหนองบัว อ.พัฒนานิคม ลพบุรี พิกัด N14.86152 E101.065938 โทรศัพท์ 0-3657-3203, 0-3657-3186 เปิดให้เข้าชม 8.30-20.00 น.


LEARNING AT BCISB At British Columbia International School Bangkok, we immerse your children in a safe, English speaking environment where they may learn and grow as individuals, explore their unique interests and develop self-sufficiency for an increasingly competitive and global society.

B.C. Global Education

Ice Hockey Training

ESL Support

Google Chromebook program

ISAT Member School

Dual Graduate Diplomas

Learn about Thailand’s only B.C. Curriculum school at www.bcisb.net

British Columbia International School Bangkok, Thailand 606 Kalaprapreuk Road, Bangwa, Phasichareon, Bangkok 10160, Thailand Tel: +66 (0) 2802 1188 Fax: +66 (0) 2802 2550 www.bcisb.net contact@bcisb.org


LONG WEEKEND

หมู่บ้านบนดอย

ร่องรอยแห่งความ

สุข DAY1

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวง

ตีนตก

ว่ากันว่าสี่แยกบริเวณถนนนิมมานเหมินท์ที่เชียงใหม่ต้องรอรถติดไฟแดงนาน พอๆ กับพระราม 4 ในกรุงเทพแล้วนะคะ อย่าหนีจากเมืองไปเที่ยวในเมืองเลย เข้าป่าขึ้นดอยยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายรออยู่

12 TRAVEL

ทริปนีจ้ ะมาชวนหอบลูกเทีย่ วนอกตัวเมืองเชียงใหม่ ช่วงวันหยุดต่อเนื่องค่ะ เอาเป็นหยุดติดกันสัก 4 วัน นอนค้าง 3 คืนก็แล้วกัน ถึงเชียงใหม่ราว 10 โมงเศษ ขับมุ่งหน้าไปทางสันก�ำแพงอีกประมาณชั่วโมงเดียว ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกตั้งอยู่ติดถนน เมื่อปี พ.ศ. 2524 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานทรัพย์ ส่วนพระองค์จ�ำนวน 300,000 บาทเพื่อให้ก่อตั้งศูนย์ แห่งนี้ ใช้เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟเป็นรายได้เสริมให้กบั ชาวบ้านนอกเหนือไปจากการ ปลูกเมีย่ ง พืน้ ทีข่ องศูนย์ไม่ใหญ่นกั มีลกั ษณะเป็นอาคาร และโรงเรือนเล็กๆ สร้างกระจายกันไปสองฟากถนน ปัจจุบันศูนย์พัฒนาฯ ได้ท�ำงานวิจัยต่อยอดอีก หลายโครงการ เจ้าหน้าทีโ่ รงกล้วยไม้อธิบายว่านอกจาก ส่งเสริมจนมีผเู้ พาะกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมจ�ำหน่ายกว่า 10 รายแล้ว ตอนนีก้ ก็ ำ� ลังท�ำวิจยั กล้วยไม้ฟาแลนนอปซิส อีกสายพันธุ์หนึ่ง ส่วนเห็ดหอมนั้นส่งเสริมมานานจน เป็นสินค้าที่ท�ำรายได้หลักให้คนในพื้นที่ ตอนนี้จึงเริ่ม วิจัยการเพาะเห็ดแชมปิญองเพื่อขยายตลาดอีกด้วย

ดูแกลเลอรีภาพ

มื้อกลางวันแนะน�ำให้ฝากท้องไว้กับร้านอาหาร ของศูนย์เลยค่ะ เมนูขนึ้ ชือ่ คือขาหมูวานิลลา เป็นขาหมู พะโล้แต่มกี ลิน่ หอมของวานิลลาโชยมาแตะจมูกเบาๆ นอกจากนีย้ งั มีซโี่ ครงหมูอบน�ำ้ ผึง้ ย�ำใบเมีย่ ง และเห็ดหอม อบวุน้ เส้น มุมกาแฟของเขาแยกเป็นอีกส่วนหนึง่ มอง ไปเห็นธารน�ำ้ เล็กๆ ไหลมาจากแม่นำ�้ แม่ลาย มีปลาพวง ว่ายให้เห็นตลอด แล้วถ้าใครช่างสังเกต จะเห็นเต่าปูลหู างยาวทีห่ า ยากมากเพราะชอบอยูต่ ามล�ำธารบนเขา ปัจจุบนั เป็น สัตว์ใกล้สญู พันธุ์ พวกเขาอาศัยอยูใ่ นบ่อริมธารบริเวณ สวนด้านหลัง มีด้วยกัน 3-4 ตัว รู้แล้วอย่าเอ็ดไปนะ เดี๋ยวเขาจะหนีไปเสียก่อน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ พิกัด E18.866712 E99.322455 โทรศัพท์ 09-3146-7726 ร้านอาหารเปิดบริการทุกวัน 8.00-20.00 น.


TRAVEL คืนแรกนี้เราจอดรถเข้าเช็คอินที่โครงการหลวงตีนตก อาจจะต้องลาก กระเป๋าข้ามสะพานกันเล็กน้อย เพราะบ้านพักอยู่บนเนินเขาหลังล�ำธาร

‘บ้านธารริน’ ลักษณะเป็นบ้านแฝด หลังหนึ่งมี 2 ห้องแยกห้องน�้ำของใครของมัน ปกติห้องหนึ่ง นอนได้ 2 คนแต่บริเวณโซฟาขนาดกว้างพอกับเตียงเสริม ถ้ามากัน 3 คนเขาก็ใส่ผ้าปูที่นอนหมอน ผ้าห่มให้ ส่วน ‘บ้านธารใส’ นั้นแยกไปอยู่ทางปลายสุดอีกด้านหนึ่ง แบ่งห้องนอนออกเป็น 2 หลังเล็ก แยกกัน แต่ละหลังมีห้องน�้ำในตัว นอนได้ 4 คน ด้านนอกมีศาลาริมน�้ำให้นั่งเล่นด้วย แต่ส่วนตัวแล้ว ต้องบอกว่าพวกเราชอบบรรยากาศบริเวณบ้านธารรินมากกว่า อาจจะเพราะตั้งอยู่บนเนินสูง อากาศ ปลอดโปร่งและเห็นต้นไม้สีเขียวสดชื่นสบายตาดี ในห้องพักไม่มีเครื่องปรับอากาศและไม่จ�ำเป็นเลย อุตส่าห์หนีเครือ่ งปรับอากาศในเมืองมาตัง้ ไกล นอนห่มผ้าอุน่ ๆ ในลมหายใจเย็นๆ ของภูเขาและล�ำธาร ดีกว่าเนอะ

บ้านพัก โครงการหลวง

ตีนตก

บ้านธารใส

การเรียนรูข้ องเด็กไม่ได้อยูท่ สี่ ถานที่ ท่องเทีย่ วเพียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมไป ถึงการใช้ชีวิต การกิน การนอน ที่พัก ระหว่างการเดินทางนัน้ อาจจะไม่ใช่เตียง เสริมฟองน�้ำติดสปริงปูด้วยผ้าฝ้ายทอ 300 เส้นเหมือนอยู่บ้าน แต่การได้อาบ น�ำ้ อุน่ ใช้เครือ่ งนอนสะอาดกับสูดอากาศ ดีๆ ในป่า เด็กๆ ก็ได้เรียนรูท้ จี่ ะเปิดใจ รับความสุขจากสิง่ ทีอ่ ยูต่ รงหน้าแล้ว

บ้านธารริน

อัตราห้องพักรวมอาหารเช้า (low/high season)

บ้านริมธาร

บ้านธารใส ส�ำหรับ 4 คน 3,800/4,800 บาท บ้านริมธาร ส�ำหรับ 3 คน 2,850/3,850 บาท บ้านธารริน ส�ำหรับ 2 คน 1,500/2,000 บาท ที่นอนเสริม 500 บาท


DAY2

บ้านแม่กำ� ปอง

บ้านแม่ก�ำปองเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์มานาน บรรยากาศ ถนนสายเล็กๆ คดเคี้ยวขึ้นยอดเขา ชุมชนบ้านไม้หลังคาสังกะสี ร้านกาแฟ และร้านก๋วยเตี๋ยวริมทาง วันนี้ยังคงสภาพใกล้เคียงกับเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน

ดูแกลเลอรีภาพ

จากโครงการหลวงตีนตกเดินทางต่ออีกประมาณ 10 กม. เราก็เข้าสูเ่ ขตกิง่ อ�ำเภอแม่ออน จอดรถไว้ทลี่ าน ของศูนย์ฝึกอบรมแล้วเดินตามถนนขึ้นเขาไปเรื่อยๆ ชาวบ้านบอกว่าถนนคอนกรีตสองเลนนีท้ จี่ ริงก็พอดีกบั จ�ำนวนประชากรที่มีอยู่ แต่พอถึงเทศกาลหยุดยาว เมือ่ ไหร่รถติดเมือ่ นัน้ เพราะทุกคนพยายามจะจอดรถ ไว้ขา้ งทางแล้วลงมาเดิน ก็เลยยิง่ ขับสวนทางกันล�ำบาก ชาวบ้านแม่ก�ำปองท�ำไร่ ปลูกกาแฟและใบเมี่ยง เป็นหลัก ภายหลังมีคนนอกพืน้ ทีเ่ ข้ามาเปิดร้านกาแฟ บ้าง ร้านขายของที่ระลึกบ้าง แต่ก็เพียงไม่กี่ร้านซึ่งก็ ช่วยส่งเสริมให้บรรยากาศของหมูบ่ า้ นมีชวี ติ ชีวาก�ำลัง พอเหมาะ อย่างร้านแมวดอยแกลเลอรีข่ องสองศิลปิน สามีภรรยา มีภาพวาดสวยๆ พิมพ์เป็นเสือ้ ยืด ปกสมุด ให้เราได้เก็บเป็นความทรงจ�ำกลับบ้าน นั่งคุยกับ เจ้าของร้านไม่กนี่ าที เราก็ยใุ ห้เขาเปิดเวิรค์ ชอปวาดรูป แมวเสียด้วยเลย โฮมสเตย์แม่ก�ำปอง

ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่

พิกัด N18.865433 E99.349245 14 TRAVEL โทรศัพท์ 0-85675-4598

ร้านกาแฟลุงปุด๊ ป้าเป็งนีแ่ สนจะฮ็อต ใครเห็นหน้าร้าน เป็นต้องถ่ายรูป ถ้าเข้าไปในร้านยิ่งอยากนั่งแช่นานๆ เพราะล�ำธารไหลผ่านตรงหน้า กาแฟ เค้ก อาหาร กินวน อยูอ่ ย่างนัน้ อย่าถามค่ะว่าอาหารมีอะไร เปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ มีวันละไม่เกิน 3 อย่าง แต่ถ้าชอบวิวจากมุมสูงต้อง ขับรถขึน้ เขาไปทีร่ า้ นกาแฟชมนกชมไม้ ตรงนัน้ มองลงมา จะเห็นหุบเขาและหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างเขาสองลูก เสียดายแต่ชากาแฟร้านนี้รสไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่ เดินขึ้นไปให้ถึงวัดคันธาพฤกษา ถ้าฝนไม่ตก จะได้เห็นแม่บ้านตากใบชาหรือใบเมี่ยงไว้เต็มลานวัด

บางคนก็นั่งยัดไส้ท�ำหมอนใบชา วันไหนไม่เจอเขาท�ำ หมอนทีล่ านวัดก็เดินตามถนนคอนกรีตไปด้านหลังวัด ห่างไปสิบกว่าเมตรจะเห็นป้ายชีไ้ ปบ้านสมุนไพรใบชา หมอนใบชามีหลายขนาด กลิ่นหอมอ่อนๆ ของใบชา อบแห้งช่วยให้คลายเครียด ถ้าวางไว้ในตู้ก็ช่วยระงับ กลิ่นอับได้ด้วย บ้านแม่ก�ำปองเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ มีสมาชิก ราว 20 หลังรับแขกเข้าพักตามคิว เงินส่วนหนึ่งจาก ค่าบริการทีพ่ กั และอาหารจะถูกหักเข้ากองกลาง น�ำมา พัฒนาหมู่บ้านให้ยั่งยืนต่อไป


The Giant Chiangmai

บ้านป๊อก ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เชียงใหม่ พิกัด N18.892430 E99.351295 โทรศัพท์ 08-6776-2946 เวลาบริการ 8.30-17.00 น. ปิดวันจันทร์ ห้องพักสแตนดาร์ด 3,500 บาท ดีลักซ์ 5,000 บาท ที่นอนเสริม 1,200 บาท (ราคารวมอาหาร 2 มื้อและ zip line 1 รอบ)

เป็นลูกทาร์ซาน ต้องนอนบ้านต้นไม้

The Giant Chiangmai

ดูแกลเลอรีภาพ

คนมามากขึน้ เรือ่ ยๆ ต้องขยายพืน้ ทีอ่ อกไปแล้วสิ พื้นที่ส่วนขยายเรียกว่า Sky Walk ไม่ได้อยู่บนต้นไม้ เหมือนส่วนแรก แต่เป็นชานกว้างบนคานเหล็กมองเห็น วิวยอดไม้เหมือนเดิม จากที่เคยต้องจองที่นั่งก่อนเข้า ก็ทำ� ให้ลกู ค้าวอล์กอินมาได้เลย ช่วงหน้าฝนเขามีหลังคา คลุมไว้ พอหมดฝนเอาออกแล้วยิง่ โล่งสบายตา ถ้าก้ม มองลงไปในป่าข้างล่างดีๆ มีกวางวิง่ ไปมาด้วยค่ะคุณ ระหว่างรอกาแฟ เราให้เด็กๆ ไปเล่น zip line หรือสลิง ข้ามยอดไม้กนั สนุกๆ อุปกรณ์นริ ภัยมีครบพร้อมเจ้าหน้าที่ มีประสบการณ์ นึกถึงฉากทาร์ซานโหนเถาวัลย์จาก ต้นไม้หนึ่งลอยลิ่วไปอีกต้นออกไหมคะ เด็กๆ บอกว่า ความรู้สึกนั้นเลย ต�ำ่ ลงไปใต้รา้ นกาแฟ เขาสร้างห้องพักเล็กๆ รอบ ล�ำต้นไว้ 5 ห้อง ห้องพักมีห้องน�้ำในตัว เตียงเดี่ยว ขนาด 5 ฟุต และโซฟา ถ้าเป็นห้องดีลักซ์จะมีพื้นที่

เพิ่มขึ้นพอเสริมฟูกปูพื้นได้อีก 1-2 ที่ ราคาห้องพัก รวมอาหารเย็นและอาหารเช้าให้ด้วย กับข้าวมีทั้ง หมูทอด ต้มย�ำกุง้ ไข่เจียว ผัดผักรวม อร่อยเหาะ แถม เล่น zip line ฟรีอีกคนละรอบ เดี๋ยวนะ...ยังไม่หมด ก่อน 11 โมงเช้าและหลัง 3 โมงเย็น โซนร้านกาแฟบน ต้นไม้จะสงวนไว้ให้แขกที่นอนพักบ้านต้นไม้เท่านั้น คนที่จะมาดื่มกาแฟดูพระอาทิตย์ตกต้องไปนั่งโซน Sky Walk เท่านั้นจ้ะ รู้แล้วล่ะว่า ท�ำไมทาร์ซานไม่อยากไปใช้ชีวิตอยู่ TRAVEL 15 ในเมือง

TRAVEL

คืนสองนี้เราย้ายมานอนกันบนต้นไม้ เดิมทีเดอะไจแอ้นท์ เป็นร้านกาแฟที่ สร้างบนต้นไทรยักษ์ต้นหนึ่งในพื้นที่ บ้านป๊อก เจ้าของซึง่ ท�ำไร่กาแฟไร่เมีย่ งมานานกว่า 10 ปี มีความคิดสร้างร้านขึน้ เพือ่ ให้หมูบ่ า้ นได้รบั การพัฒนา คือจะได้มถี นนหรือเสาสัญญาณโทรศัพท์ ขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็ได้ขายกาแฟที่ปลูกให้กับทางร้านด้วย เวลาจะเข้ามายังร้านต้องเดินข้ามสะพานเชือก พอถูกแชร์ภาพออกไปมากๆ นักท่องเที่ยวก็แห่มากัน มากขึ้น สะพานเชือกจึงต้องท�ำแบบเดินทางเดียว สะพานหนึ่งเข้า อีกสะพานส�ำหรับออก เดินได้ไม่เกิน ครัง้ ละ 2 คน ถึงจะมีคำ� เตือนว่าห้ามวิง่ ห้ามขย่ม ก็ยงั มี นักท่องเที่ยวจีนบางคนกระโดดโลดเต้นจนเกือบร่วง ลงไป แถมยังมาต่อว่าร้านอีก...แน๊ มีลกู สอนลูกนะคะ ว่าอย่าท�ำ


DAY3

ฟาร์มกระดาษสา

บ้านต้นเปา

ตอนสายๆ ของวัน เราลง จากบ้านต้นไม้แล้วก็เดินทาง กลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1317 มุง่ หน้า อ.สันก�ำแพง ไปยังหมู่บ้านกระดาษสา บ้านต้นเปา ในหมูบ่ า้ นผลิตและจ�ำหน่าย กระดาษสา หลายครัวเรือนกระจายกัน ไปตามซอยต่างๆ ดูแกลเลอรีภาพ

‘ฟาร์มกระดาษสา’ เป็นร้านใหญ่รับออร์เดอร์ จ�ำนวนมากแล้วส่งงานให้บ้านอื่นๆ ตามความถนัด บางบ้านถนัดกระดาษสาดอกไม้ บ้างบ้านถนัดย้อม กระดาษสี บางบ้านรับตัดหรือพับถุง วันนีค้ ณุ ลุงวิจติ ร เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องการท�ำกระดาษสา รวมถึงสาธิต ขั้นตอนการท�ำกระดาษสาแบบต่างๆ เยื่อกระดาษในถังได้จากการน�ำเปลือกต้นสาต้ม กับโซดาไฟ แล้วฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จน เป็นสีขาว จากนัน้ ต้องใส่เครื่องตีเยื่อเพื่อให้ใยแตกตัว เมื่อน�ำเยื่อมาเกลี่ยให้ทั่วตะแกรงในอ่างน�้ำแล้วยก เฟรมขึน้ น�ำไปตากจนแห้งก็จะได้กระดาษสาหนึง่ แผ่น แต่กระดาษสาของคุณลุงวิจติ รมีลวดลายนูนต�ำ่ ในตัวด้วย เรียกว่าการท�ำลายสเปรย์น�้ำ เกิดจากความบังเอิญที่ ตากเฟรมไว้แล้วฝนตกเก็บไม่ทนั พอสังเกตเห็นว่าฝน ที่พรมลงมาท�ำให้เกิดลวดลายคุณลุงจึงเกิดความคิด พัฒนาต่อ โดยฉลุลวดลายลงแผ่นพีวีซี แล้ววางเหนือ

เยือ่ กระดาษทีเ่ กลีย่ ไว้บนเฟรม ก่อนจะพ่นน�ำ้ จากหัวฉีด ลงไป เด็กๆ ทดลองเก็บดอกไม้และใบไม้สดวางเรียง ลงในเยื่อ ยกเฟรมขึ้นก็ได้กระดาษสาดอกไม้ แต่ยังมี อีกวิธที ตี่ อ้ งอาศัยความช�ำนาญกว่าจะได้ลวดลาย นัน่ คือ ศิลปะลายหินอ่อนบนกระดาษสา อาศัยหลักการที่ น�้ำมันจะลอยตัวเหนือผิวน�้ำ เราจึงหยอดสีน�้ำมันและ เขีย่ ให้เป็นเส้นสายตามชอบก่อนเอากระดาษปิดทับลง บนผิวน�้ำ เกิดเป็นลายหินอ่อนประทับอยู่บนกระดาษ กระดาษสาแผ่นสวยน�ำไปท�ำถุงใส่ของก็ดปู ราณีต น�ำไปเป็นวัสดุตกแต่งก็ดูละมุนละไม ความรู้สึกจาก ปลายนิว้ สัมผัสกระดาษต่างกันกับการกดหน้าจอแทบเล็ต พาเด็กๆ เล่นกระดาษธรรมชาติเพือ่ ให้เขาหลงรักโดย ไม่รู้ตัว โตขึ้นเขาก็จะอยากอ่านหนังสือจากกระดาษ นี่คือวิธีพาลูกเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างแยบยลค่ะ ฟาร์มกระดาษสา

16 TRAVEL

ต้นเปาซอย 7 ต.ต้นเปา อ.สันก�ำแพง เชียงใหม่ พิกัด N18.773625 E99.077980 โทรศัพท์ 08-1952-7949 คุณวิจิตร เวิร์คชอปกระดาษสา 2-3 ชั่วโมง ราคาคนละ 200-300 บาท ขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนคนและกิจกรรม (โปรดนัดล่วงหน้า)


ขับรถ ISUZU MU-X 1.9 Ddi Blue Power คราวนี้ เราใช้ทางหลวงหมายเลข 107 เพื่อเที่ยวถนนสายแม่ริม-สะเมิง ถ้าขับ อย่างคนไม่รู้ เจออะไรเป็นอย่างแรกก็จอดรถลงไปดูเลย อาจพบว่าเทีย่ วไม่สนุกอย่างทีห่ วังไว้ แต่ถา้ มีคนท้องถิน่ กระซิบเสียหน่อย เช่นว่าปางช้างแม่สาน่ะมีกรุ๊ป นักท่องเที่ยวแน่นมากช่วงเช้า ไปเที่ยวจุดอื่นก่อนแล้ว ค่อยกลับมาชมโชว์ชา้ งรอบบ่าย อย่างนีก้ จ็ ะท�ำให้เทีย่ ว สบายขึ้นเป็นกอง อย่างนั้นช่วงเช้าเราไปเดินชมพรรณไม้ในสวน พฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ กิ์ อ่ นดีกว่าค่ะ ดูจาก แผนที่ซึ่งได้รับมาตอนซื้อบัตรผ่านประตูก็รู้แล้วว่า พื้นที่ 6,500 ไร่นี้อยู่ทั้งวันก็ชมไม่ทั่ว เขาจึงใส่ดาวแดง

ไอหนาวไม่เคยจาง

จากปางช้างถึงม่อนแจ่ม กับ ISUZU MU-X

ดูแกลเลอรีภาพ

คนดูด้วยการพ่นน�้ำใส่พอเรียกเสียงกรี๊ดสนุก จากนั้น เด็กๆ ก็ไปนั่งชมการแสดงเตะบอลและวาดรูปของช้าง แสนรู้ วันนี้คุณหมอบิ๊ก ฉัตรโชติ ทิตาราม สัตวแพทย์ ทีป่ รึกษาผูด้ แู ลรักษาสุขภาพให้ชา้ งในปางเป็นเวลากว่า 10 ปีมาเป็นผูน้ ำ� เราชมรอบบริเวณ คุณหมอเล่าว่าปางช้าง ในเชียงใหม่นนั้ เกิดขึน้ เมือ่ ประมาณปีพ.ศ. 2532 ตอนนัน้ ช้างตกงานหลายร้อยเชือกอันเป็นผลจากการปิดป่า

ให้รวู้ า่ จุดทีไ่ ม่ควรพลาดมีตรงไหนบ้าง ขับวนตามเข็ม นาฬิกาจุดแรกเป็นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ Canopy Walkway ยาว 369 เมตร มีชื่อเรียกเท่ๆ ว่า Flying Draco Trail หรือทางเดินกิง้ ก่าบิน เพราะถ้าตัง้ อกตัง้ ใจ มองตามต้นไม้ดีๆ อาจจะเห็นกิ้งก่าบินชูแผงคอเกาะ อยูก่ ไ็ ด้ สวนพฤกษศาสตร์แห่งนีท้ ำ� หน้าทีร่ วบรวมและ อนุรักษ์พันธุ์ไม้ไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแหล่ง ศึกษาทางวิชาการ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส�ำหรับประชาชนด้วย จะว่าไปพื้นที่สวนในบ้านเรา ทุกวันLIFESTYLE นี้เหลือแค่นิดเดียว บางบ้านใช้ชีวิตในคอนโด 18

ด้วยซ�ำ้ โอกาสทีเ่ ด็กๆ จะได้รจู้ กั ต้นไม้ชนิดต่างๆ น้อยมาก ฉะนัน้ เมือ่ มีโอกาสได้เข้าไปในเรือนกระจก เห็นตะบองเพชร รูปร่างแปลกตา พุม่ สับปะรดสีกบั ฤาษีหนวดยาว เด็กๆ จึงเพลินกันมาก พอถึงเรือนพืชกินแมลง คุณพ่อ คุณแม่ ต้องคอยปรามเลยว่า ห้ามจับมดใส่ลงไปในปากของ ต้นกาบหอยแครงนะ มันไม่ได้งับปากฉับง่ายๆ อย่าง ที่คิด เห็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงนี่อยากลองเหมือนกัน ทุกคน เพราะเด็กๆ เขาเรียนมาจากหนังสืออย่างนั้น บ่ายโมงครึ่งเป็นเวลาช้างลงอาบน�้ำที่ล�ำธารใน ปางช้างแม่สาพอดี ลูกช้างลงเล่นน�ำ้ กับแม่ชา้ งและแกล้ง


สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เชียงใหม่ เป็นจังหวัดโปรดของ

ครอบครัวเรา เทีย่ วได้เรือ่ ยๆ ไม่เคยเบือ่ เลยแม้จะเป็นหน้าฝน ยอมกางร่มหรือ หลบใต้ชายคาร้านกาแฟเป็นครัง้ คราว แลกกับอากาศฉ�่ำๆ กลิ่นดินหอมและ สีเขียวอ่อนของยอดไม้ ไม่เคยหวั่น เวลามีใครบอกว่าถนนลื่นขับรถขึ้น ดอยล�ำบาก เพราะเรารู้จักรถที่เราใช้ เป็นอย่างดี

ม่อนตะวัน

ยกเลิกสัมปทานการท�ำป่าไม้ ปางช้างเชียงดาวเปิด ท�ำการเป็นแห่งแรก ตามด้วยปางช้างแม่สา ซึ่งรับเลี้ยง ดูแลและฝึกสอนช้างตกงานเหล่านั้น ปัจจุบันเชียงใหม่ มีปางช้างเกือบ 60 ปาง ส่วนที่ปางแม่สานี้มีช้างอยู่ รวมกันทัง้ หมดราว 79 เชือก กลางวันมาโชว์ตวั กลางคืน ก็เข้านอนในป่าตามธรรมชาติ พาเด็กๆ มาชมปางช้างไม่ใช่ว่าดูโชว์แล้วก็กลับ เลยนะคะ จะดีมากถ้าคุณพ่อคุณแม่พาไปสัมผัสชีวิต ของช้างอย่างใกล้ชิด เราอาจจะเคยป้อนกล้วยเข้าปาก ช้างมาแล้ว แต่ทปี่ างช้างแม่สาเราได้มาเห็นเจ้าน�ำ้ เพชร ลูกช้างวัย 10 เดือนยืนกินนมใต้ท้องแม่ ส่วนพังทองศรี ก็แสดงความรักโดยใช้งวงลูบตัวลูกไปมา เป็นภาพทีเ่ รา

ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงหนองหอย

เป็นค�ำถามทีผ่ ใู้ หญ่อย่างเราอึง้ ไปสามวิ ก่อนจะพยายาม นึกข้อมูลเกี่ยวกับรถที่ใช้อยู่เป็นประจ�ำ กลายเป็นว่า รถอีซูซุต่างหากเป็นฝ่ายจดจ�ำพฤติกรรมการขับขี่ ของผูใ้ ช้ได้อย่างละเอียดยิบ ด้วยเทคโนโลยีอจั ฉริยะที่ เรียกว่า ISUZU Insight ค�ำนวณและประเมินผลออกมา ในรูปแบบตัวเลขและกราฟ อธิบายว่าคนขับใช้เบรก คันเร่ง และความเร็วรถเป็นอย่างไรเมือ่ เปรียบเทียบกับ อัตราสิ้นเปลืองน�้ำมัน เพื่อให้ผู้ใช้พัฒนาการขับขี่ให้มี ประสิทธิภาพขึ้น ช่วยลดการใช้น�้ำมันและยืดอายุการ ใช้งานของเครื่องยนต์ด้วย “แต่พ่อก็ล้างรถบ่อยๆ เหมือนควาญชอบอาบน�ำ้ ให้ชา้ งนะลูก” นัน่ ...พยายาม มากเลยคุณพ่อ

บ่ายแก่ๆ ขับรถต่อไปยังศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงหนองหอย ศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาเยีย่ มชาวบ้านหนองหอย เมือ่ พ.ศ. 2512 และทรงมีพระราชด�ำริวา่ ควรจะส่งเสริม การเกษตรแทนการแผ้วถางท�ำไร่เลื่อนลอยและปลูก ฝิน่ เราจะเห็นแปลงผักไฮโดรโปนิกส์และผักเมืองหนาว ทีป่ ลูกลดหลัน่ เป็นขัน้ บันได และถ้าขับขึน้ เขาไปจนถึง ม่อนแจ่ม จะยิ่งเห็นว่าทั่วหุบเขานี้คือแปลงเกษตร ของชาวบ้านหนองหอย อาจารย์ธุรพล สิทธิคงตั้ง นักวิชาการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเล่าให้พวกเรา ฟังว่า ม่อมแจ่มมีพื้นที่ราว 15 ไร่ บริเวณนี้คือต้นแบบ ของการปลูกพืชผักเมืองหนาว ไม่วา่ จะเป็นสตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 80 องุ่นไร้เมล็ด พลับ อะโวคาโด ผักกาดหอม ผักซาโยเต้ นอกจากนีย้ งั มีรา้ นกาแฟ ร้าน อาหาร และพื้นที่ส�ำหรับกางเต็นท์ เย็นนั้นเราจับจองซุ้มไม้ไผ่ริมผา สั่งปีกไก่และ ซีโ่ ครงหมูทอด ย�ำวุน้ เส้น ต้มย�ำหมูกรอบ นัง่ ดูววิ ตัง้ แต่ พระอาทิตย์ตกหลังเขากระทัง่ ต้องจุดเทียนส่องอาหาร อุณหภูมิลดต�่ำลงเรื่อยๆ จนต้องเอาเสื้อหนาวออกมา สวมพร้อมรูดซิปและดึงหมวกคลุมศีรษะ เพิ่งเดือนตุลาคมเองนะจะหนาวไปไหน

ปางช้างแม่สา

บ้านแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ พิกัด N18.899305 E98.874863 โทรศัพท์ 0-5320-6247, 0-5320-6248 รอบการแสดง 8.00, 9.40 และ 13.30 น. ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 120 บาท maesaelephantcamp.com สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ม่อนแจ่ม

ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ พิกัด N18.895170 E98.849167 โทรศัพท์ 0-5384-1234 เวลาท�ำการ 8.30-16.30 ทุกวัน ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็กต�่ำกว่า 12 ปีไม่เสียค่าเข้าชม รถยนต์ 100 บาท www.qsbg.org ม่อนแจ่ม

ต.แม่แรม อ.แม่ริม เชียงใหม่ พิกัด N18.935950 E98.822853 โทรศัพท์ 08-1806-3993, 08-4372-0466 เวลาท�ำการ 07.00-19.00 น. น.สพ. ฉัตรโชติ ทิตาราม

TRAVEL 19

TRAVEL

ทุกคนประทับใจมากเพราะได้ยืนดูในระยะค่อนข้าง ใกล้ โดยแม่ช้างไม่มีท่าทีหวงลูกหรือขับไล่ให้เรากลัว ชวนเด็กๆ คุยกับคนเลี้ยงช้างไปเลยค่ะ รับรองว่าได้ ความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ด้ยนิ แล้วต้องร้องโห เช่น แม่ชา้ งตัง้ ท้อง นาน 22 เดือน ลูกช้างแรกเกิดหนัก 80-120 กิโลกรัม อะไรท�ำนองนี้ ออกจากปางช้างเด็กๆ ถามว่าคนขี่ต้องเรียนรู้ พฤติกรรมช้าง แล้วคนขับล่ะต้องเรียนรูพ้ ฤติกรรมรถไหม


อ้อมกอดของหมอกขาวที่

พราวภูฟ้า

ไม่วา่ จะฤดูอะไรเราก็อยากหาโอกาสไปพักผ่อน นอนบนภูเขา เห็นไอหมอกอ้อยอิง่ เบื้องหน้าในเวลาอาหารเช้า ส่วนห้องพักก็ชอบแบบสะอาดมากๆ มีดอกไม้ประดับ ทั่วทุกมุม กับมีเบาะนุ่มๆ ให้เอนอ่านหนังสือ

พราวภูฟ้า

ถ.แม่รมิ -สะเมิง (กม.18) ต.โป่งแยง อ.แม่รมิ เชียงใหม่ พิกัด N18.880658 E98.813042 โทรศัพท์ 0-5387-9389, 08-1647-7437 www.proudphufah.com

20 INSPIRATION

ขึ้นเชียงใหม่คราวนี้จึงเลือกโรงแรมพราวภูฟ้า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทางขึ้นม่อนแจ่มนัก ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น Hip & Green รีสอร์ททีค่ วามสูง 1,150 เมตร เหนือระดับ น�้ำทะเล เลือกห้องพักได้ตามชอบว่าจะเห็นวิวล�ำธาร (วิลล่าโซน) หรือวิวภูเขา (ภูโซน) มาด้วยกันเป็นครอบครัวเราจึงเลือกห้องพักที่ กว้างหน่อยคือห้องพัก Pool near stream วางกระเป๋าปุบ๊ เด็กๆ ก็เปิดประตูหลังห้องออกไปพบกับสระว่ายน�ำ้ ส่วนตัว ข้างล�ำธาร แถมมีบ่อปลาคาร์พและชิงช้าให้ไกวเล่น เตียงนอนในห้องเป็นเตียงขนาดพิเศษคือนอน 4 คน พ่อแม่ลูกสบายๆ ปลายเตียงเป็นมุมนั่งเล่นดูโทรทัศน์ หม�ำ่ ขนม มองไปรอบห้องว่าอะไรนะทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ สดชืน่ กุหลาบขาวตัดจากสวนปักในแจกันใบเล็กหรือกระถาง ต้นบีโกเนียที่ออกดอกสะพรั่งเหมือนรู้ใจที่สุด ช่วงเย็นออกมาเดินเล่นนอกห้อง สระว่ายน�ำ้ วันนี้ ไม่มคี นเล่นเพราะอากาศเย็นแต่นำ�้ ในสระใสแจ๋ว ไม่มี

กิง่ ไม้ใบหญ้าร่วงหล่นลงไปให้ขดั ตาทัง้ ทีเ่ ป็นสระกลาง แจ้งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ มุมเอนหลังของร้านอาหาร ตัง้ ใจให้เอนหลังจริงจังกับหมอนขวานและกาแฟหอมกรุน่ ปล่อยเจ้าตัวเล็กไปวิง่ หากระต่ายในสนาม มือ้ เย็นเราก็ แค่ขยับตัวไปโต๊ะข้างๆ สัง่ อาหารมากมายหลายอย่าง รสชาติดีเทียบเท่าร้านดังๆ ในเมือง ก่อนจะเลือกพักที่พราวภูฟ้า เราค้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ตและกังขากับคอมเม้นต์ที่บางคนเขียนว่า ‘เปิดมานานหลายปีแล้ว’ พอได้มาพักจริงจึงได้รวู้ า่ ทีน่ ี่ มีการดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพดีตลอดเวลาทัง้ ใส่ใจกับ รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงเรื่องความสะอาด ประสบการณ์แบบมืออาชีพทีใ่ ห้บริการมาหลายปีนลี่ ะ่ ท�ำให้เขารู้ความต้องการของแขกที่เข้าพัก อยากได้ อะไรเดี๋ยวจัดให้ ยกเว้นไอหมอกทีแ่ ผ่คลุมยอดเขาตรงหน้า ต้องตืน่ มาดูเองเท่านั้น


สี่แยกหลุยส์เครื่องเงิน ต.ต้นเปา อ.สันก�ำแพง เชียงใหม่ พิกัด N18.771380 E99.067642 เปิดบริการทุกวัน 9.00-17.00 น. โทรศัพท์ 0-5338-6666 ต่อ 108

Kradas Cafe จากธุรกิจส่งออกกระดาษต่อยอดมาเป็น ‘กระดาษ คาเฟ่’ ภายในร้านเน้นใช้โทนสีขาวสะอาดตา ตกแต่งด้วยกระดาษประดิษฐ์ไม่วา่ จะเป็นหมาป่าน่าเกรงขาม ครอบครัวนกฮูก รวมถึงโมบายดอกไม้ ล้วนท�ำมาจากกระดาษทั้งหมด ระหว่างที่เด็กๆ เดินชมสมุดเครื่องเขียนและศิลปะจากกระดาษ คุณแม่ขอตัวมาสั่งขนมไว้คอยท่า ช็อคโกแลตทาร์ต เลมอนทาร์ต มัทฉะบราวนี่ ราสเบอรี่ชีสเค้ก เครปโอรีโอ้ แต่งหน้าขนมสวยจนนึกถึงสวนในนิทาน บางชิ้นน�ำเข้าจากฝรั่งเศสโดยตรง ตู้ถัดมามีช็อกโกแลตบอลล์โฮมเมด ให้เลือก ส่วนเครือ่ งดืม่ มีทงั้ ร้อนและเย็น เด็กๆ ยกนิว้ ให้กบั โกโก้เย็นเข้มข้นถึงใจจริงๆ ส่วนคุณแม่ขอชิมชาเขียวร้อน ใช้แท่งอบเชยแห้งคนเพิ่มความหอมได้กลิ่นสมุนไพรอ่อนๆ ชื่นใจดีค่ะ คนรักกระดาษถ้าติดหนังสือกระดาษมานั่งอ่านในร้านจะอิ่มเอมใจไม่น้อย

248 คาเฟแอนดบาร

ไทย เอเชีย ตะวันตก ลาบหมูทอด พาสตา

เชิญคุณมาลิ้มลองอาหาร และ ในบรรยากาศผอนคลาย ไมวาจะเปน พลาปลาแซลมอน แกงไกกับแปงนาน ไปจนถึง สลัด ทูนา และสเต็ก ที่นี่คือรานอาหารสำหรับ business lunch หรือการสังสรรคยามค่ำกับเพื่อนฝูง และครอบครัว พรอมบริการจัดงานเลี้ยงสวนตัว

โทร. 02-939-7949 TRAVEL 21

248 Café & Bar โรงแรมนอรธเกต รัชโยธิน (ตรงขามไทยพาณิชยพารค ติดปมเชลล) www.northgatebangkok.com/248

TRAVEL

Kradas Cafe


AOMORI WITH KIDS

ี ป 0 0 0 , 8 ช ี บ า ่ ป น ใ า ย ท ิ ว ศ ว นิเ

i h c n a S i

m a k a r i h S

ห่างจาก ์ ณ ร ู บ ม ันอุดมส เปน็ มรดกโลก อ า ่ ป ง ึ ถ ลูกรวม สโกไดข้ นึ้ ทะเบยี น 00 ปี ย า ล ห ่ ูเขาใหญ มิ ซานช’ิ ซงึ่ ยเู น ุกว่า 8,0 ภ ี ย ม ่ ี า ท อ ง ร า ต ก น่าสนใจ า่ นนั้ กจ็ ะถงึ ‘ชริ า น ้ ั น ิ ร ม โ าโอ ีช มงเท จังหวัดอ ซากเิ พยี งครงึ่ ชวั่ โ �ำบรรพ์ที่มีต้นบ ึกด โิ ระ ตวั เมอื งฮ ติ ที่นี่คือผืนป่าด ชา ทางธรรม

จุดเริ่มต้นของการเดินป่าอยู่ในหมู่บ้าน เล็กๆ ชือ่ Aqua Green Village Anmon ในเมือง Nishimeya ซึง่ มีทที่ ำ� การส�ำหรับ ติดต่อไกด์น�ำทางหรือที่พัก อาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อย ตรงไม่ค่อยมีไกด์ที่พูดภาษาอังกฤษได้ เลยต้องอาศัย คุณ Jun Ogasawara ผูอ้ ำ� นวยการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ที่เดินทางมากับเราด้วย เป็นคนแปลภาษาญี่ปุ่นเป็น อังกฤษให้อีกที เราได้คณุ ตา Toki อดีตคุณครูมธั ยมมาเป็นคุณครู ประจ�ำคาบนี้ ปัจจุบันคุณตาอายุ 74 ปีแล้วแต่เดินขึ้น เขาคล่องกว่าเราหลายเท่า เส้นทางเดินป่ามีหลายเส้นทาง ให้เลือก ตั้งแต่ระดับอนุบาลคือ 0.5 กม. ไปจนถึง ระดับประถม 2 กม. หรือระดับมหาวิทยาลัย 4.4 -5.6 กม. จะเดินเองแบบไม่มคี นน�ำก็ได้ แต่เราจะไม่มที างรูเ้ ลยว่า ชาวบ้านทีก่ ม้ ๆ เงยๆ อยูใ่ นพุม่ ไม้นนั้ ก�ำลังเก็บผักป่ามิสึ กิ่งคุโรโมจิที่เพิ่งเดินลอดมานั้นเป็นสมุนไพรกลิ่นหอม เอาไว้ใช้ท�ำขนมหวานในพิธีชงชาแบบโบราณ หรือ

Aqua Green Village Anmon

Okawazoe-417 Kawaratai, Nishimeya, Nakatsugaru District, Aomori Prefecture, Japan GPS: N40.522422 E140.178038 Tel. +81 172-85-3021

22 LIFESTYLE

ดอกเอโซะ อาจิไซที่แปลว่าดอกไม้สีฟ้าบนภูเขานั้น คือดอกฮอกไกโดไฮเดรนเยีย ทั้งหมดนี้คุณตาโทกิ เป็นคนชี้ชวนให้ดูตลอดทาง คุณตายังสอนเด็กๆ ด้วยว่า คนอยู่ร่วมกับป่า อากาศทีเ่ ราใช้หายใจกับป่าใช้หายใจก็คอื อากาศเดียวกัน ป่าให้ชวี ติ และรักษาชีวติ นีค่ อื เหตุผลทีเ่ ราต้องพึง่ พาป่า ว่าแล้วคุณตาก็เก็บใบไม้มาท�ำเป็นหมวกและเสื้อคลุม กันฝน ใบบีชแข็งๆ มาท�ำช้อน ให้เด็กๆ รูว้ า่ เราใช้ประโยชน์ จากป่าอย่างไร ถ้าเด็กๆ เคยเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่เมืองไทยมาแล้ว น่ามาลองประสบการณ์เดินศึกษา ธรรมชาติในป่าญีป่ นุ่ ดูบา้ ง มีความแตกต่างกันหลายอย่าง เช่น อากาศแห้งและเย็นจึงไม่คอ่ ยมีเหงือ่ ออก นอกจากนี้ ยังไม่มปี ลิงเหมือนป่าเขตร้อนชืน้ มินา่ ล่ะ คนญีป่ นุ่ ถึงชอบ เดินป่ากันโดยเฉพาะผู้สูงอายุ


TRAVEL

า ข เ ู ภ ึ้น ข า ้ ช เ ะ ร นั่งก

a d o k k a H

ดูแกลเลอรีภาพ

จากฝั่งตะวันตกเคลื่อนมาบริเวณกลาง จังหวัดอาโอโมริ มีเทือกเขาฮักโกดะอัน ประกอบไปด้วยภูเขา 16 ลูก บริเวณนี้ มีทัศนียภาพสวยงามตลอดปี คือในฤดูใบไม้ผลิจนถึง ฤดูรอ้ นก็เขียวสดงดงาม พอฤดูใบไม้เปลีย่ นสีใบเมเปิล้ ก็แดงไปทั่วภูเขา ที่โด่งดังมากคือฤดูหนาวซึ่งยาวนาน ไปจนถึงกุมภาพันธ์ เกล็ดหิมะปกคลุมต้นสนยักษ์จน แลดูคล้ายปีศาจหิมะมายืนต้อนรับขณะเล่นสกีลงจากเขา การเดินทางสู่ยอดเขาสะดวกสบายด้วยกระเช้า sky gondola เคลื่อนตัวช้าๆ ไปตามเคเบิ้ลระยะทาง 2,459.70 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ทีส่ ถานียอดเขา นัน้ มีกจิ กรรมเดินชมธรรมชาติ 2 เส้นทาง เส้นทางแรก 1 กม. เดินเป็นวงแค่ครึ่งชั่วโมง ส่วนเส้นทางที่สอง 1.8 กม. เดินประมาณ 1 ชม. เขาปรับทางไว้ให้อย่างดี แต่ถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวพื้นดินอาจจะลื่น เฉอะแฉะบ้าง ต้องใช้ความระวังพอสมควร ชีใ้ ห้เด็กๆ สังเกตดอกไม้ปา่ ดอกเล็กๆ ทีม่ กั ซ่อนตัวใต้พมุ่ ไม้ หรือ ลูกสนรูปร่างแปลกๆ เผลอแป้บเดียวอาจจะเดินรอบ วงใหญ่ไม่รู้ตัว Hakkoda Ropeway

1-12 kansuizawa, Arakawa, Aomori City, Japan GPS: N40.680662 E140.831588 www.hakkoda-ropeway.jp

TRAVEL 23


s l l i H a oy

M

เนินเขาเล็กๆ ทางเหนือของเทือกเขา ฮักโกดะมีสกีรีสอร์ทชื่อ โมญ่า ฮิลล์ ถ้ามาเทีย่ วอาโอโมริฤดูหนาว ทีน่ เี่ หมาะ กับการมาเล่นสกีมากเพราะอยู่ใกล้ตัวเมืองเพียงครึ่ง ชั่วโมง ส่วนในฤดูร้อนนักท่องเที่ยวก็จะนั่งกระเช้า เคเบิ้ลขึ้นไปบนยอดเนิน แต่แทนที่จะสกีลงมาก็นั่ง ในรถ Ludge ตามทางยาวต่อเนื่องเกือบ 2 กม. นอกจากนีบ้ ริเวณรอบๆ จะมีลานแค้มปิง้ และปิกนิกด้วย

เรามาเที่ยวโมญ่า ฮิลล์ตรงกับวันพิเศษที่มีครั้ง เดียวในรอบปีโดยบังเอิญ นัน่ คือวันเก็บแบล็กเคอเร้นท์ ผลกลมๆ สีมว่ งเข้มรสชาติอมเปรีย้ วอมหวาน เก็บจากต้น กลับบ้านได้คนละ 1 ถุง สนุกสิคะงานนี้ มือก็ม่วง ลิ้นก็ม่วง

Hotel Jogakura

โรงแรมในเทือกเขาฮักโกดะมักจะเป็นโรงแรมที่มีบ่อน�้ำแร่ออนเซ็น อยูด่ ว้ ย เพราะน�ำ้ พุรอ้ นจากภูเขาแถบนีม้ สี ว่ นผสมของก�ำมะถันซึง่ รักษา ผิวได้เป็นอย่างดี โรงแรมโจกะคุระก็เช่นเดียวกัน มีออนเซ็นในร่มและ กลางแจ้งแยกชายหญิงอย่างละ 2 ห้อง บรรยากาศรีสอร์ทตกแต่งแบบบ้านเคบินสไตล์ยุโรป ห้องพักมีหลายขนาด ห้อง สวีท มีอา่ งน�ำ้ แร่สว่ นตัว ถ้ามาเป็นครอบครัวอย่างเรา เลือกห้องพัก Maisonette ชัน้ ล่าง เป็นห้องรับแขกปรับเป็นเตียงได้ ส่วนชัน้ บนเป็นเตียงคู่ แล้วไปใช้บริการออนเซ็นส่วนกลาง ส่วนทีเ่ ป็นไฮไลท์คอื อาหารท้องถิน่ เนือ่ งจากทีพ่ กั อยูบ่ นภูเขาและไม่มรี า้ นอาหารใกล้ๆ จึงต้องฝากท้องไว้กบั อาหารเย็นแบบเซ็ตใหญ่ ล�ำเลียงมาตัง้ แต่จานปลาดิบเรียกน�ำ้ ย่อย หอยเชลล์ซอสครีม ไปจนเนื้อย่างบนเตา 24 TRAVEL

Moya Hills

Aomori-shi Kuroya character Rikuno 63 GPS: N40.737397 E140.795775 www.moyahills.jp

Hotel Jogakura

Hakkodasanchu, Arakawa, Aomori-shi,Aomori GPS: N40.656417 E140.837172 www.jogakura.com


INSPIRATION

CULTURE

สงบเงียบ เรียบง่าย และเข้มงวด อยากบอกคุณพ่อคุณแม่ที่มีโอกาสพาลูกๆ ไปเที่ยวญี่ปุ่นเหลือเกินค่ะว่า นอกจาก สวนสนุกแล้ว เด็กๆ น่าจะได้ลองเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นบ้าง หนึ่งในนั้นคือพิธีชงชา แบบญี่ปุ่นที่เรียกว่า ซะโด (Sado) ถ้าไม่รู้จะไปหาดูที่ไหน แวะมาโรงแรมเคโอ พลาซ่า ติด สถานีรถไฟชินจูกุ เขาเปิดสาธิตวิถแี ห่งชาฉบับย่อ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีให้เรามีสว่ นร่วม

จากนั้นอาจารย์ส่งขนมหวานเรียกว่า วากาชิ ให้คนจะจาน แล้วหันไปชงชาเชียวด้วยท่าทีนมุ่ นวล แต่มสี มาธิมงุ่ มัน่ เริม่ จากใช้นำ�้ ร้อนท�ำความสะอาด ถ้วยชา เช็ดให้แห้ง ตักผงชาใส่ถว้ ย เทน�ำ้ ร้อน คนด้วย ชาเซน (ที่คนท�ำจากไม้ไผ่) อย่างแรงจนเกิดฟอง แล้ววางถ้วยชาลงตรงหน้าแขกคนแรก ถึงตอนนีเ้ รา ก็ต้องโค้งขอบคุณ ใช้มือขวายกถ้วยชามาวางใน ฝ่ามือซ้าย หมุนตามเข็มนาฬิกาสามครัง้ เพือ่ หันให้ ลวดลายออกด้านนอก Tea Master หรืออาจารย์ผู้สาธิต การชงชาของเราคือคุณ Nijiko Yano พาเราเข้าไปในห้องพิธี พร้อมบอกให้ เราช�ำระกายใจให้สะอาด โดยการตักน�ำ้ จากกระบวย ล้างมือ ล้างปาก และล้างด้ามจับ ก่อนจะมุดเข้า ช่องเล็กๆ โดยการก้มหัวแล้วสไลด์ตวั เข้าไปในห้อง ดืม่ ชา (ท�ำไมต้องล�ำบากขนาดนีค้ ะอาจารย์) นัง่ ลง บนเสือ่ ตาตามิแล้วอาจารย์จงึ เฉลยว่า ในพิธชี งชานี้ ทุกคนจะเท่าเทียมเสมอกัน ถ้าเป็นซามูไรก็วางดาบลง ถอดยศฐาบรรดาศักดิท์ งิ้ ไว้นอกห้อง และแสดงความ อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการก้มหัวเข้ามา

“โกโชบัง อิตาชิมสั -ผมเพลินกับการดืม่ ชานีจ้ งั เลย” คนสุดท้ายกล่าวขึ้นกับคนอื่นๆ ที่จิบชาไปก่อนหน้า (แต่ในใจนึกว่า เฮ้อ...ถึงตาผมซะที) ดืม่ เสร็จแล้วหมุน ถ้วยทวนเข็มกลับสามครั้ง อาจารย์นิจิโกะบอกว่า ทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนที่ 3 ของพิธีชงชาฉบับเต็ม ส่วนแรกจะเรียกว่า ไคเซกิ คือ การเสิร์ฟอาหารจานเล็กๆ อุ่นท้อง จากนั้นจึงชงชา แบบเข้มข้นโดยใช้ถ้วยใบเดียวส่งต่อรอบวง เรียกว่า โคอิชา ก่อนจะมาถึงส่วนสุดท้าย อือสึชา ซึ่งเป็นชา ชนิดใสอย่างที่เราได้จิบไปเมื่อสักครู่ วิถีแห่งชาที่เงียบสงบแต่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณ พลังในความเคลือ่ นไหว และสมาธิ สะกดเด็กๆ ให้รสู้ กึ เหมือนกลายเป็นชาวญี่ปุ่นไปชั่วขณะ

“โอซากิน-ี ดืม่ ก่อนนะคะ/ครับ” ก่อนจิบชา ให้หนั ไปหาคนทางซ้ายแล้วกล่าวแสดงมารยาท (จังหวะ นีท้ กุ คนในห้องจะมองเราจิบชาเป็นตาเดียว ต่อให้นำ�้ ร้อน ลวกลิ้นยังต้องเก็บอาการเลย) อาจารย์หันไปเริ่ม การชงชาถ้วยที่สองให้คนถัดไป

Keio Plaza Hotel Tokyo

Sho-fu-an Tea Ceremony Room ชั้น 10 JR/Subway: Shinjuku เวลาบริการ: ทุกวันเว้นวันพฤหัสฯ และวันอาทิตย์ วันละ 4 รอบ 11.00, 14.00, 15.00 และ 16.00 น. รอบละไม่เกิน 4 คน ค่าบริการ: 2,000 เยนต่อคน โปรดส�ำรองล่วงหน้าทีINSPIRATION ่ www.keioplaza.com/offers/tea.html 25


เรื่องและภาพ พ่อปอและแม่อ�๋ำ

กระสุน

นกแสก

เวิรค์ ชอปตอนนีเ้ ป็นกิจกรรมภายใต้ชอื่ The Research Show จัดขึน ้ ทีอ่ าคาร พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา โดยองค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือ NSM) จังหวัดปทุมธานี หากใครเคยไปเยี่ยมชม เมื่อนานมาแล้ว ขอบอกว่าตอนนี้พิพิธภัณฑ์มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เป็นแหล่งเรียนรูท้ มี่ คี ณ ุ ภาพมาก ทีส่ ำ� คัญคือมีเวิรค์ ชอปให้เลือกร่วมกิจกรรมมากมาย

เรามาจินตนาการเป็นนักสืบกัน ไม่ได้สบื เกีย่ วกับคนแต่สบื ค้นเรือ่ งพฤติกรรมการกินอาหารของนกแสก หรือ สัตว์จำ� พวกนกฮูก พวกมันมีพฤติกรรมการกินอาหารคือกลืนเหยีอ่ เข้าไปทัง้ ตัว แต่ในกระเพาะอาหารของนกแสก แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนส�ำหรับย่อยอาหาร อีกส่วนท�ำหน้าที่แยกขนและกระดูกเก็บไว้ ก่อนจะ ส�ำรอกออกมาทางปากคล้ายปล่อยกระสุนปืน เราเรียกก้อนนี้ว่า ‘ก้อนส�ำรอก’ ปกติจะพบได้บริเวณรังของมัน

26 INSPIRATION

วันนี้พี่ๆ นักสัตววิทยาได้เตรียมก้อนส�ำรอกแบบ แห้งมาให้ครอบครัวละ 1 ก้อน เพือ่ ดูวา่ เจ้านกแสกตัวนี้ ได้กินเหยื่ออะไรเข้าไป เจ้าหน้าที่แจกรูปโครงกระดูก ของสัตว์ที่คาดว่าจะเป็นเหยื่อ ได้แก่ หนู หนูผี ตุ่น และนกตัวเล็ก เด็กๆ จะต้องแยกกระดูกชิน้ เล็กๆ ออกมา จากก้อนส�ำรอก โดยค่อยๆ แคะด้วยทีค่ บี อย่างระมัดระวัง ไม่ให้กระดูกแตกออกจากกัน จะท�ำโดยวิธีที่เร็วกว่านี้ ก็ได้คอื ฉีดน�ำ้ เพือ่ ละลายก้อนส�ำรอก แต่ขอ้ เสียของวิธนี ี้ คือจะเกิดกลิน่ เหม็นเน่าออกมา ดังนัน้ เด็กๆ ทุกคนจึง เลือกวิธีเดียวกันหมดคือใช้วิธีส�ำรวจแบบแห้ง เมื่อได้ กระดูกแต่ละชิ้นมาแล้วก็น�ำมาเทียบกับรูปว่าน่าจะ เป็นกระดูกส่วนไหนของสัตว์ชนิดใด เป็นอันจบกระบวน การสืบค้น

เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องการสังเกต ได้ใช้สมาธิอย่าง ตัง้ ใจ ความระมัดระวัง ความละเอียดอ่อน เรียนรูเ้ รือ่ ง โครงสร้างกระดูกของสัตว์ตัวเล็กๆ อย่างหนูหรือนก จากรูปและของจริงที่น�ำมาจัดแสดงให้ดู รวมถึงได้ ค�ำตอบของการสืบค้นจากการลงมือท�ำด้วยตนเอง เวิร์คชอปของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจัดเป็น ประจ�ำทุกเดือน แต่จะเปลี่ยนหัวข้อไปไม่ซ�้ำกัน เช่น การสตัฟฟ์นกฮูก ซึ่งสอนให้เห็นว่ากว่าจะมาเป็นสัตว์ สตัฟฟ์ให้เราดูต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง การจัด เวิรค์ ชอปไม่ได้ทำ� ให้ดนู า่ กลัวหรือน่าขยะแขยง ขัน้ ตอน ไหนทีต่ อ้ งเห็นเลือด พีๆ่ จะเลือกใช้การฉายภาพขาวด�ำ เพือ่ อธิบายแทน ส่วนบางขัน้ ตอนเด็กๆ ก็จะได้เห็นของจริง เช่น การเย็บ หรือบางขัน้ ตอนเด็กๆ ได้มสี ว่ นลงมือท�ำด้วย เช่น การยัดขีเ้ ลือ่ ยและใช้เชือกฟางมัดเป็นก้อนเพือ่ ใส่ แทนอวัยวะภายใน ซึ่งเด็กๆ ตั้งใจท�ำอย่างสนุกสนาน แต่ละเวิร์คชอปใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงขึ้น อยู่กับหัวข้อ เมื่อเสร็จแล้วเราก็พาเด็กๆ เดินชม พิพิธภัณฑ์ซึ่งมีด้วยกัน 3 อาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา และพิพธิ ภัณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนกลับบ้านได้ด้วย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.

ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี พิกัด N14.04825 E100.717204 โทรศัพท์ 0-2577-9999 www.nsm.or.th


Travel with Kids ISSUE 22 / DEC2016-JAN2017  

๙ เส้นทางตามรอยพระบาท, Aomori with Kids นิเวศวิทยาในป่าบีช 8,000 ปี, ไอหนาวไม่เคยจาง จากปางช้างถึงม่อนแจ่ม

Travel with Kids ISSUE 22 / DEC2016-JAN2017  

๙ เส้นทางตามรอยพระบาท, Aomori with Kids นิเวศวิทยาในป่าบีช 8,000 ปี, ไอหนาวไม่เคยจาง จากปางช้างถึงม่อนแจ่ม

Advertisement