Page 1

nummer 3

november 2012

magazine

2

Participatie en verbinding Kort nieuws uit de organisatie

5

4

Nauwe banden met Tactus Column Fokko Witteveen

6

Pleeggezinnen voor tieners

7

24 uur met Jannie Visser

8


Participatie vraagt om een B

innen een organisatie als Trias Jeugdhulp zijn meerdere Raden actief die de belangen behartigen van verschillende doelgroepen. Naast de Ondernemingsraad is er ook een Jongerenraad, een Cliëntenraad (ouders) en een Pleegouderraad. De praktijk laat zien dat het vooral draait om verbinden, om goed op elkaars verwachtingen in te spelen.

Ria verwijst daarbij expliciet naar de vernieuwde

Continu belangrijk

Oor te luister

“Wij proberen zo goed mogelijk het belang van onze

Ook jongeren onderstrepen ferm het belang van

collega’s te vertegenwoordigen en tegelijkertijd het

participatie. Sathana (19): “Op mijn zeventiende voelde

perspectief van de organisatie niet uit het oog te

ik pas dat ik echt medezeggenschap had. Als je jonger

verliezen”, vertelt Mariska Torup, voorzitter van de

bent is het toch wat moeilijker. Dan luistert de hulp-

Ondernemingsraad. “Als OR probeer je zo vroeg

verlener wel naar je, maar is er ook nog contact met

mogelijk mee te praten; dat gebeurt bijvoorbeeld al

je ouders, terwijl ik dat toen liever niet wilde.” Nu

in de ontwerpfase van een beleidsstuk. Daarmee is

Sathana in de Jongerenraad zit kan ze op krachtige

de mening van de OR continu belangrijk en wordt

wijze een lans breken voor jongeren én kinderen;

deze ook daadwerkelijk meegenomen.” De Pleeg-

want ook bij de allerjongsten legt de Jongerenraad

ouderraad voelde zich recentelijk minder gehoord:

haar oor te luister. Sathana en de andere leden van de

“Wij ervaren dat zaken al praktisch afgerond zijn als

Jongerenraad brengen het belang van medezeggen-

ze bij ons komen,” vertellen Ria van Lingen en voor-

schap ook onder de aandacht in de gastlessen die ze

zitter Wim Logtenberg.

verzorgen. Hoog op de agenda staat nog een les voor

‘algemene voorwaarden voor pleegouders’. Hier had zij meer zeggenschap in willen hebben: “Gelukkig kunnen we er wel open over communiceren. Binnenkort wordt er een reglement medezeggenschap pleegouders tussen Trias Jeugdhulp en de Pleegouderraad vastgesteld, waarmee we meer duidelijkheid naar elkaar toe scheppen.”

"Ook bij de allerjongsten legt de Jongerenraad haar oor te luister!"

2


stevige verbinding toekomstige hulpverleners; studenten SPH/SPW en Pedagogiek. Voorzitter Bas vertelt: “Vorig jaar zijn er binnen Trias Jeugdhulp flinke bezuinigingen doorgevoerd. Over de hervormingsplannen konden wij als Jongerenraad onze mening geven. Deze mening is ook opgenomen in de plannen. We zijn vooral alert op de communicatie naar jongeren, dat is voor ons heel belangrijk.”

Minder afwachtend De Cliëntenraad wil in 2013 meer werk maken van haar medezeggenschap: “Je bent een adviesraad, maar op welk moment steek je in? We willen in ieder

"Als OR probeer je zo vroeg mogelijk mee te praten!"

geval niet aan het laatste eindje zitten, maar ook niet op de stoel van de bestuurder plaatsnemen,” stelt onafhankelijk voorzitter Gerard Geist. Op dit moment is er twee keer per jaar structureel contact met de bestuurder van Trias Jeugdhulp en één keer per jaar met de Raad van Toezicht; dat betreft de algemene ontwikkelingen Trias-breed. Een toegevoegde waarde vormen twee extra bijeenkomsten per jaar met Fokko Witteveen; ‘brainstormsessies’ met de Raden over specifieke beleidsontwikkelingen. Dit betreft een gezamenlijk treffen tussen niet alleen de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad, maar ook de Pleegouderraad en de Jongerenraad, om een blijvend goede verbinding en medezeggenschap te waarborgen.

3


Kort nieuws uit de organisatie

Digitale revolutie

Investeren in kwaliteit

)) ‘Mijn tas is mijn kantoor’. Team-

)) In samenwerking met Landbouwuniversiteit Wageningen en jeugdhulp-

leider Jos de Klein wint aan tijd

aanbieder Pactum in Deventer investeren we in onderzoek naar de effecti-

door het gebruik van de smart-

viteit van jeugdzorg op de jeugdzorgboerderijen; zomer 2013 verwachten

phone en de iPad. Zijn verhaal is

we de resultaten. Ook hebben wij de Alliantie Kind in Gezin ondersteund

te lezen in ZorgMagazine WGV

bij de ontwikkeling van Keurmerk Gezinshuizen, waarbij kwaliteit en

Oost-Nederland. Scan de QR-code

kwaliteitsontwikkeling de belangrijkste uitgangspunten vormden.

hieronder.

SAMEN: 1+1=3

Werkplek voor 500e jongere

)) In oktober vond de 500e jongere een werkplek bij Kornet Schilder-

op www.twitter.com/ triasjeugdhulp en www.facebook.com/ triasjeugdhulp. U vindt ons ook op LinkedIn, onder meer met een HRM-groep voor mensen met interesse in vacatures en werkgerelateerde onderwerpen.

)) In de glossy SAMEN is te lezen hoe Trias Jeugdhulp en

werken in Genemuiden. Het 1000-

RIBW IJssel-Vecht met elkaar

jongerenplan begeleidt kwetsbare

samenwerken in het begeleiden

jongeren in het traject naar werk

van jongeren naar zelfstandig-

en een stabiele woon- en leefsitua-

heid. In het mini-tijdschrift

tie. De trajectbegeleiders van Trias

komen zowel jongeren als (pleeg)

Jeugdhulp hebben geen kant-en-

ouders en professionals aan het

klare banen in de aanbieding maar stemmen nadrukkelijk af op de jongere; wat wil hij/zij graag doen? En is het moment al daar om direct

4

Volg Trias Jeugdhulp

Te gast bij Trias Jeugdhulp?

richting werkgever te stappen?

)) Met regelmaat organiseren

Stabiliteit is heel belangrijk, dat

wij informatieve middagen of

garandeert ook succes voor de

een toertocht voor belang-

langere termijn; 90% blijft ook na

stellenden. Bij interesse mailt u

het jaarcontract bij de werkgever.

t.hoekstra@triasjeugdhulp.nl

www.1000jongeren.nl

woord. Scan de QR-code voor een kijkje in de glossy


Samenwerken Trias Jeugdhulp en Tactus samen sterk tegen middelengebruik

U

it onderzoek van het Trimbos–instituut en Universiteit Utrecht (2011) blijkt dat jongeren in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs aanzienlijk meer én eerder drinken, blowen en roken dan leeftijdgenoten in het regulier onderwijs. Deze jongeren zijn ontvankelijk voor overmatig middelengebruik.

”Voorkom dat je een jongere met een verslaving kwijtraakt” eerste instantie dan ook het belangrijkst. Daarna kun je pas goed het gesprek aan gaan”, vertelt Kees. Hij vervolgt: “Hoe creëer je een opening bij jongeren waarvan je vermoedt dat ze middelen gebruiken? Tijdens de training, pasten we in rollenspellen verschil-

Ook bij Trias Jeugdhulp zien we dat het gebruik van

lende gesprekstechnieken toe. De aanpak verschilt per

drugs en alcohol bij sommige jongeren zorgwekkend is

jongere, maar de basis is eigenlijk heel simpel: verplaats

en de hulpverlening in de weg kan staan. Daarom

je in de ander, stel open vragen, bied keuzes aan en

werken we samen met Tactus Verslavingszorg. We rich-

geef feedback. Dat doen we al zo veel mogelijk, maar

ten ons in deze samenwerking niet alleen op de jonge-

het is goed om er zo nu en dan weer even bewust bij

ren, maar ook op onze medewerkers. Tactus traint hen

stil te staan.”

bijvoorbeeld op het herkennen van middelengebruik.

Vertrouwensband

Snel handelen Voor jongeren is de samenwerking met Tactus niet vrij-

Kees Sloot, pedagogisch medewerker bij KanZ Verblijf

blijvend: “Bij het vermoeden van drugsgebruik wordt

in Zwolle (intern begeleid wonen) heeft het gebruik van

een jongere automatisch aangemeld bij

drugs en drank zien toenemen in de

Tactus. Dat geldt ook bij een gameversla-

tien jaar dat hij in de jeugdzorg werk-

ving of overmatig alcohol gebruik”, licht

zaam is. Hij volgde de training ‘Motive-

Kees toe. “Door de samenwerking

rende gesprekstechnieken’ van Tactus.

kunnen we sneller handelen. En dat is

“Veel jongeren die middelen gebruiken, praten daar niet graag over. Het opbouwen van een vertrouwensband is in

Tactus

belangrijk, want we moeten proberen te voorkomen dat we een jongere met een verslaving kwijtraken.”

www.tactus.nl

5


Fokko

Een a ctie f

Witteveen

Column van

Wat mensen bindt )) Dit staat met koeienletters op een groot bord bij de ingang van het sportcomplex waar mijn oudste zoon vrijwel wekelijks zijn voetbalwedstrijden speelt. Met deze slogan wordt verwezen naar de gezamenlijke inspanning die door de leden is gedaan bij de bouw van een nieuwe kantine en maar liefst zes kleedlokalen. In amper twee jaar tijd is er een fonkelnieuwe sportaccommodatie gebouwd waar menig vereniging uit de wijde omgeving jaloers op is. ‘Vele handen maken licht werk’ of ‘Samen de handen uit de mouwen’ had er ook

kunnen staan. Immers, de vele vrijwillige uren die er

V

eertig extra pleeggezinnen voor tieners. Dat was de doelstelling toen Trias Jeugdhulp begin 2012 samen met Jarabee de campagne 'Tienus' startte. In Overijssel is een tekort aan pleeggezinnen voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Na negen maanden zijn er al ruim 30 pleeggezinnen bij gekomen.

door de leden zijn ingestoken, heeft iets moois opgeleverd. ‘Wat mensen bindt’ bedacht ik mij, toen ik er

)) Waar het bij jongere pleegkinderen vooral gaat om

langs liep, zegt wel iets meer en krijgt daardoor onmid-

zorgen en helpen, ligt bij tienerpleegzorg het accent

dellijk een extra betekenis. Het bouwen aan dit nieuwe

meer op coachen, ondersteunen, adviseren en het

sportcomplex heeft veel meer opgeleverd dan uitslui-

bieden van een luisterend oor. Geselecteerde pleeg-

tend het complex. Zo heeft het de leden bij elkaar

ouders krijgen dan ook een specifieke training.

gebracht en is er een band geschapen. Bovendien is de passie en motivatie voor de club enorm gegroeid en

Loes Kleijn uit Zwolle vormt samen met haar

heeft het veel extra energie opgeleverd. Dat is de

partner al vijftien jaar een hecht pleeggezin. Zij

toegevoegde waarde van het bouwen aan een nieuw

kiezen bewust voor wat oudere kinderen. Op dit

clubhuis waar deze vereniging met recht trots op mag.

moment hebben ze een 15-jarige pleegdochter die

En dan te bedenken dat voor de bezoekende vereniging-

sinds haar achtste bij hen woont en staan ze op de

en de wedstrijd nog moet beginnen. Het bord ‘Wat

wachtlijst voor een nieuwe langdurige plaatsing.

mensen bindt’ staat niet voor niets bij de ingang. De thuisclub staat voor aanvang al op voorsprong. Zoals hierboven beschreven mag ik het ook ervaren bij

… en dat professionals kinderen en gezinnen in forse

Trias Jeugdhulp. Door samen de schouders eronder te

problemen ondersteunen om op eigen kracht zelf de

zetten, ieder vanuit zijn eigen rol en met zijn of haar

draad weer op te pakken. Wat een geweldige en unie-

deskundigheid, wordt steen voor steen gebouwd aan professionele jeugdhulp in de regio. Dichtbij

onderlinge verbondenheid van ieder die betrokken is

mensen, in huis of in de wijk. Het resultaat is

bij Trias Jeugdhulp. Er ontstaan vloeiende en succes-

dat pleegouders bereid zijn een kind in huis

6

ke diversiteit. Door dit met elkaar te doen groeit de

volle trajecten, maar vooral ontstaat er ook een

te nemen, dat jeugdzorgboeren ruimte

toekomstbestendige jeugdhulpverlening die niet

maken op hun erf om kinderen te begelei-

zomaar is weg te denken uit de regio. Dit najaars-

den, dat gezinshuisouders elke dag weer

magazine laat u ook mooie voorbeelden zien van

klaar staan om meerdere kinderen tegelijker-

wat mensen bindt.

tijd in huis op te nemen, dat ondernemers in hun bedrijf jongeren aan werk helpen die op afstand stonden van de arbeidsmarkt

Fokko Witteveen Bestuurder Trias Jeugdhulp

Reageren? Stuur een mail naar: f.witteveen@triasjeugdhulp.nl


tiener houdt je in denken en doen! waarmaken wat je zegt. Ieder kind vraagt een eigen benadering. Onze pleegdochter zoekt ons heel makkelijk op, terwijl onze pleegzoon zich moeilijker kon uiten. Maar we voelden wel dat hij zo nu en dan zijn ei kwijt moest. Dan 'verzon' ik bijvoorbeeld een boodschap in Deventer. Naast elkaar in de auto – waarbij je elkaar niet hoeft aan te kijken – kon hij vrij praten. Samen de hond uitlaten werkte ook altijd.”

“Het gevoel dat je ergens bij hoort. Daar kan niks tegen op.“ Loes: “Ook als je nog nooit een pleegkind hebt gehad, is een tiener leuk. Je kunt bijvoorbeeld blijven werken, tieners kunnen makkelijker alleen blijven. Al zorgen wij er wel voor dat één van ons altijd 's middags thuis is als de kinderen uit school komen. De warmte van een gezin is zo ontzettend belangrijk voor een kind! Onze dochter was dit weekend jarig. Haar eigen familie kon er niet bij zijn, maar toch zat de huiskamer vol met vrienden en familie van ons. Het gevoel dat je Hun inmiddels volwassen pleegdochter en -zoon

ergens bij hoort. Daar kan niks tegen op.“

komen met regelmaat een weekend naar huis. “Eigenlijk zijn we een heel gewoon gezin”, aldus Loes.

Volg het tempo van het kind “We kozen heel bewust voor pleegkinderen. We hebben beide veel affiniteit met jongeren en vinden het prachtig om jonge mensen groot te zien worden met de ups en downs die daarbij horen. Wij proberen naast de kinderen te lopen en hen richting te geven. We volgen daarbij het tempo van het kind. Een tienerpleegkind is een verrijking. Je blijft actief in je denken en doen, je leert improviseren. Maar je doet het er niet 'even' bij”, benadrukt Loes. “Wanneer er een pleegkind in je gezin komt, krijg je daar een gevulde rugzak bij. Onze kinderen hebben bijvoorbeeld allemaal problemen met hechting. Dat betekent hun vertrouwen winnen, maar ook grenzen stellen en

7


24 uur van.. Jannie Visser (55), teamleider basisteam Gouwe in Zwolle

J

annie Visser startte ruim dertig jaar geleden bij de Ambelt Internaat, een rechtsvoorganger van Trias Jeugdhulp en stond onder meer aan de wieg van de Boddaert

centra, de huidige dagbehandeling schoolgaande jeugd. Na uitstapjes in het welzijnsen integratiewerk, is zij alweer zeven jaar teamleider bij Trias Jeugdhulp. “Ik schep voorwaarden waardoor mijn collega’s van basisteam Gouwe hun werk zo optimaal mogelijk en met het nodige plezier kunnen uitvoeren. Dat geldt voor de inhoud van de hulp die we bieden, maar ook voor de financiële en personele kant van het team.”

6.15 uur ))

De wekker loopt

koken. Ieder gezin heeft kracht,

af. Eerst mijn hond begroeten en het

hoe klein ook. Dat stimuleren we

koffiezetapparaat aanzetten. Met een

waar mogelijk.

ontbijtje en een kop koffie lees ik de krant. Nog even een rondje met de

11.00 uur )) Zodra ik weer op

door. Het liefst op grote hoogte; hoe

hond, voordat ik hem bij de honden-

mijn kamer ben, rinkelt de telefoon.

ruiger het landschap hoe beter. Ik voel

opvang breng.

Regelmatig loopt er een collega

me verbonden met het boeddhisme en

binnen met een vraag.

ga dan ook graag naar Azië.

8.00 uur ))

Mijn werkdag bij

Trias Jeugdhulp begint. Ik handel mijn

13.00 uur )) Overleg met

18.00 uur )) Ik ben een lekker-

mail af, heb een overleg en drink

collega-teamleiders en de directeur

bek en eet graag; alleen, met vrienden

koffie met wat andere vroege vogels.

Zorg. Hoe verbind je het beleid met

of ergens buiten de deur. Het liefst

de uitvoering en andersom; hoe

met een wijntje er bij.

10.00 uur ))

Werkoverleg met

versterk je het beleid met de erva-

mijn team. We bieden ambulante

ring uit de praktijk? Deze wisselwer-

hulp, dagbehandeling en 24-uurszorg

king vind ik heel belangrijk.

aan jongeren van 12 tot 18 jaar en hun ouder(s). Op dit moment zitten we middenin de overgang van het compenseren naar het activeren van de gezinnen waar we mee samenwerken. Een mooi proces. We betrekken

20.00 uur )) 's Avonds zit ik ook niet stil. Vanavond ga ik naar de leesclub. We bespreken het boek

“ Het helpen van mensen in kwetsbare situaties is de rode draad in mijn leven.”

16.30 uur )) De werkdag zit er

‘Kamer’ van Emma Donoghue over een klein jongetje dat met zijn ontvoerde moeder opgroeit in een afgesloten kamer.

23.00 uur ))

het gezin van de jongere intensief bij

nog niet helemaal op, vaak werk ik

de behandeling. We gaan op huisbe-

thuis nog wat door. Maar eerst een

week waak ik als vrijwilliger een nacht

zoek, nodigen ouders uit om mee te

lange wandeling met mijn hond.

bij iemand die stervende is. Ik vind het

Wandelen is een grote hobby. De

fijn dat ik dit kan doen en het levert

vierdaagse is het uitje van het jaar en

vaak bijzondere gesprekken en waar-

ook vakanties breng ik vaak te voet

devolle ervaringen op.

Eén keer in de

Jannie Visser Emmawijk 11, 8011 CM Zwolle • redactie@triasjeugdhulp.nl • www.triasjeugdhulp.nl Tekst: Frederica Martens & Louise Schijf, Communicatie Vormgeving: www.twistontwerp.nl • Druk: www.mailtraffic.nl Trias Jeugdhulp biedt met ruim 400 medewerkers

aanpak. Jaarlijks maken ruim 2000 kinderen, jonge-

van de vraag en behoefte van de cliënt. Trias Jeugd-

én 400 pleegouders hulp bij opgroeien en opvoe-

ren tot 27 jaar en opvoeders gebruik van advies en

hulp werkt actief samen met andere partijen en is

den in Overijssel. Wij bieden onze hulp bij voorkeur

praktische ondersteuning of intensievere vormen

onder meer partner in het 1000-jongerenplan;

thuis, of in de directe omgeving van de cliënt. De

van behandeling. Soms bieden we voor korte tijd

begeleiding bij het vinden van een baan, opleiding

cliënt heeft altijd zeggenschap en regie over de

hulp, andere hulp is langdurig. Dit is afhankelijk

en een stabiele woon- en leefsituatie.

Trias Jeugdhulp Extern Magazine nummer 3 2012  

Voor Trias Jeugdhulp hebben wij opnieuw een extern magazine gemaakt. Dit magazine geeft in woord en beeld een actueel kijkje in de ontwikkel...

Advertisement