Page 1

jaarbericht 2011

Betrokken & Deskundig!


Inhoudsopgave Voorwoord 03 Interview: Brigitte van Woerden 14 In vogelvlucht 2011 In vogelvlucht 2011 • Afscheid Jan Jacob de Groot 04 • Communiceren in 140 tekens 16 • Wisselingen Raad van Toezicht 04 • Training en resultaat 16 • Missie, visie & ambitie 04 • Held van de Jeugdzorg 16 • Trias on Tour 04 • JOO oogst succes 16 • Doelmatig en doeltreffend 16 Kerncijfers personeel 05 • Onderzoek naar ORS-SRS 17 • Met raad en daad 17 Interview: Tommy Roosendaal 06 Interview: Ruben Maestre 18 In vogelvlucht 2011 • Opening Ivoor 08 2011: een goed financieel jaar 20 • Projecten met gemeenten 08 • Balans 20 • Staat van baten en lasten over 2011 21 Kerncijfers cliënten 08 Interview: Wouter van den Hul 22 1000-jongerenplan 08 In vogelvlucht 2011 Projecten gemeenten 09 • Samenwerking Vitree 24 Interview: Arjan Scholten 10

RvB, MT & Raden

23

Kerncijfers cliënten 12

Sponsoring

25

In vogelvlucht 2011 Interview: Anouk Bezoen 26 • Te gast bij Koningin Beatrix 13 • Meten = weten 13 Colofon 28 • Trias Jeugdhulp Magazine 13 • Ik+Jij=Wij 13


Betrokken en Deskundig

“G

een dag is hetzelfde�. Dit hoor ik onze medewerkers menigmaal zeggen. Feitelijk ook niet zo verwonderlijk, omdat ieder mens uniek is en daardoor ook de vraag naar hulp altijd een specifiek karakter draagt. Dit maakt dat het werken in de jeugdhulpverlening boeiend is en blijft. Om jezelf in tijden van blijvende en ingrijpende veranderingen staande te houden, is het belangrijk je verbonden te weten met kinderen, gezinnen en families in de knel, hulp te bieden op basis van deskundigheid en gericht zijn op het bereiken van een resultaat. 2011 was voor Trias Jeugdhulp een spannend jaar. Op basis van de gedeelde visie met collega jeugdhulpaanbieders en de provincie Overijssel onder de titel Succesvol ondersteunen van kinderen, gezinnen en families, werd voor het eerst de jeugdzorg georganiseerd op basis van trajectfinanciering, een uniek experiment in Nederland. Uit het over 2011 bereikte resultaat blijkt dat Trias Jeugdhulp in het eerste jaar van deze nieuwe manier van financieren succesvol heeft geopereerd.

Het experiment rondom trajectfinanciering is nog niet afgerond. Samen met de collega-organisaties en de provincie is er bewust gekozen voor een leertraject. Dit traject beschouwen wij als een uitstekende opmaat van de transitie en de transformatie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten. Trias Jeugdhulp gaat deze spannende en uitdagende tijd met vertrouwen tegemoet. Hierin geven wij medewerkers de ruimte om uit te blinken, ze te laten focussen op resultaat en we stimuleren hen altijd om open te staan voor samenwerking, zowel intern als in het netwerk. Hartelijke groet, Fokko Witteveen Raad van Bestuur

3


In vogelvlucht 2011 Afscheid Jan Jacob de Groot

Zomer 2011 neemt voorzitter Jan Jacob de Groot afscheid van de Raad van Toezicht (RvT). Jan Jacob is ernstig ziek, in november 2011 ontvangen wij het droevige nieuws van zijn overlijden. Jan Jacob de Groot was vele jaren nauw betrokken bij Trias Jeugdhulp; eerst als voorzitter van de holding (1999-2004) en later als voorzitter RvT. De uitzonderlijke kracht van Jan Jacob was dat hij het vermogen had om bruggen te slaan en verbindingen te leggen. Een plein op het terrein van locatie Reggeberg in Hellendoorn is omgedoopt tot het Jan Jacob de Grootplein.

verzamelt de Raad van Bestuur eind 2010 input voor een nieuwe meerjaren missie, visie en ambitie. Begin 2011 ligt er een concept. Trias Jeugdhulp organiseert twee dialoogsessies met samenwerkingspartners en cliënten. Moeten we ons presenteren als een eerste- of tweedelijns voorziening, of een combinatie daarvan? Dienen wij een hulpverlenende of een dienstverlenende organisatie te zijn? En wat verstaan we onder deze begrippen? Dit alles leidt tot de uitgave ‘Op eigen kompas’ ( juni 2011), een brochure met daarin de missie, visie en ambitie voor 2011-2014.

Wisselingen Raad van Toezicht

Trias on Tour

Herman Eggink volgt Jan Jacob de Groot tijdelijk op als voorzitter en de Raad van Toezicht (RvT) verwelkomt Bert van Rijkom en Gerjan Kamerling. De RvT buigt zich in 2011 over de toekomstige bestuurlijke inrichting van Trias Jeugdhulp, als gevolg van de krimp in de dienstverlening en bezuinigingen op landelijk niveau. In mei verschijnt er een adviesrapport van BMC en in november komt er een communiqué. Trias Jeugdhulp gaat in 2012 verder met een eenhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van Fokko Witteveen.

Missie, visie & ambitie

Met onder meer stellingen op ons intranet en een caravan-tour langs medewerkers, jeugdzorgboeren, gezinshuisouders, jongeren 12+ en pleegouders

4

Om nader kennis te maken met elkaar en kennis te delen benadert Trias Jeugdhulp wethouders en ambtenaren in West-Overijssel voor een Trias-tour. De deelnemers bezoeken in juni en september een aantal locaties van ons. Ze horen meer over ambulante hulp zonder indicatie, autisme en de samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis. En ze bezoeken een jeugdzorgboerderij en werkgevers die deelnemen aan het 1000-jongerenplan dat kwetsbare jongeren perspectief biedt voor de toekomst. Als follow up geeft Trias Jeugdhulp de gemeenten inzicht in de cijfers; het aantal kinderen, jongeren en gezinnen dat per gemeente gebruikt maakt van pleegzorg, ambulante hulp en diverse andere vormen van hulpverlening.


Kerncijfers personeel Peildatum: 1 januari 2012 Spon

sorin

Medewerkers totaal Aantal FTE Voltijd Deeltijd Oproep Ziekteverzuimpercentage excl. zwangerschapsverlof

g in n

atura

Ziekteverzuimpercentage incl. zwangerschapsverlof

2010 2011 459 424 313 296 52 49 398 364 9 11

5,26%

7.22%

6,58% 9.15%

edrijf

tair B

cili es Fa

Dam

Aantal medewerkers per leeftijdscategorie 2011 > 50 35-50 20-35 < 20

Loca

Totaal

tie Po

orten

aar K

man

vrouw

32 37 18 0

65 140 132 0

87

337

20,52% 79,48%

ampe

n 5


‘Ik kijk in mogelijkheden Tommy Roosendaal: en in R

uimte voor nieuwe ideeën en de projectmatige manier van werken; aspecten die Tommy (23) er toe bewogen over te stappen van 24-uurszorg naar individueel trajectbegeleider. “Ik wilde meer zien van de jeugdzorg.” Voor het 1000-jongerenplan* begeleidt Tommy kwetsbare jongeren terug naar school en werk. Jongeren die naast mindere startkwalificaties voor de arbeidsmarkt ook kampen met schulden, een verslaving of gedragsstoornis. Hoe Tommy die begeleiding invult bepaalt hij zelf, het doel is altijd gericht op het krijgen en behouden van werk. Een grote verantwoordelijkheid die hij graag pakt en bovendien ook teruggeeft aan de jongeren waarmee hij samenwerkt. Als twintiger voelt Tommy ‘zijn’ jongeren goed aan. “Ik hoef ze niet de les te lezen, maar sta open voor hun ideeën en geef ze de kans om zich te ontwikkelen. Door jongeren serieus te nemen en oprechte interesse te tonen, maak je ze belangrijk. Essentieel in dit werk is zorgvuldig luisteren naar wat er gezegd wordt en vervolgens goed door te vragen. Zowel bij de begeleiding van een jongere als bij de werving van nieuwe leer-werkbedrijven. Ik leer elke dag door dingen gewoon te doen en op te pakken én ik leer door de ervaringen van collega’s.” “Ik maak veel gebruik van motiverende gesprekstechnieken en de Melba-methode: aan de hand van 29 basiscompetenties worden de capaciteiten van

een jongere in kaart gebracht. Eén van mijn jongeren wilde graag in een autogarage werken, maar had hiervoor niet de juiste papieren. Doordat hij in het verleden kampte met een angststoornis zou hij niet tot zijn recht komen in een groot bedrijf. Uiteindelijk kwam ik uit bij een kleinschalig autodemontagebedrijf waar hij voldoende tijd en ruimte krijgt om het vak te leren in de praktijk. Hier combineert hij zijn liefde voor het uit elkaar halen van scooters met zijn droom om bij een autobedrijf te werken. Het gaat nu super met deze jongere.” “Ik kijk vooral in mogelijkheden en in kansen. Andere organisaties, zoals re-integratiebureaus, zie ik niet als concurrent. Ik probeer juist te kijken naar wat ze voor het 1000-jongerenplan kunnen betekenen. Ook als iemand niet binnen onze doelgroep valt, probeer ik toch mee te denken. Als er voor deze jongere geen plek is bij Trias Jeugdhulp, waar dan wel? Een groot netwerk is onontbeerlijk in mijn werk”.

s te ne m en “D oo r jo ng er en se ri eu ” m aa k je ze be la ng ri jk * In Overijssel krijgen 1000 jongeren (16-27 jaar) begeleiding bij het vinden van een baan, opleiding en stabiele woon- en leefsituatie. Trias Jeugdhulp is één van de drie organisaties die met de inzet van individueel trajectbegeleiders de uitvoering verzorgt. www.1000jongeren.nl


kansenâ&#x20AC;&#x2122;


-

In vogelvlucht 2011 Opening Ivoor

De 25e juni staat een bijzondere opening op het programma. In Raalte opent Trias Jeugdhulp een nieuwe vestiging op het mooie, landelijk gelegen terrein Ivoor. Hier bundelen Zozijn, Koos kinderopvang, ROC Landstede en Trias Jeugdhulp hun krachten met diverse vormen van hulp, zorg, opvang en onderwijs. Kinderen, jongeren en volwassenen die naast elkaar en met elkaar optrekken in een mooie groene leefomgeving met planten en dieren. Ondanks de regen bezoeken maar liefst 2500 mensen de Open Dag.

Projecten met gemeenten

In Zwolle nemen we in 2011 deel aan een project ambulante hulp zonder indicatie voor kinderen tot 6 jaar en hun ouders/verzorgers. Deze laagdrempelige ambulante hulp moet voorkomen dat kinderen later een beroep doen op geïndiceerde jeugdzorg. Ook het project met de gemeente Hardenberg (2011-2013) heeft tot doel om in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteuning te bieden, gericht op het opgroeiende kind -9 maanden tot 23 jaar en zijn directe omgeving. Eén gezin, één plan, één coördinatie en één budget. Werkwijze: Triple P (niveau 4 en 5 voor Trias Jeugdhulp). In Kampen loopt er in 2011 eveneens een project voor een vernieuwend, laagdrempelig ambulant aanbod, in samenwerking met meerdere partijen, om het beroep op zwaardere vormen van jeugdzorg te beperken.

Kerncijfers cliënten Het jaar 2011 stond in het teken van de invoering van de trajectfinanciering, de regionalisering en daarmee ook de invoering van het hoofd- en onderaannemerschap in de Provincie Overijssel. Het Twentse deel van de pleegzorg is ondergebracht bij Jarabee waardoor het aantal pleegzorgplaatsingen bij Trias Jeugdhulp sterk verminderd is. Nieuwe ontwikkelingen Met ingang van 2011 wordt er gekeken hoeveel cliëntzorgtrajecten er gestart en beëindigd zijn. Een cliëntzorgtraject omvat daarbij alle hulpvormen/trajecten die een cliënt gedurende een aaneengesloten periode binnen Trias Jeugdhulp heeft gehad. Het komt daarbij sporadisch voor dat een cliënt gedurende een kalenderjaar meerdere zorgtrajecten heeft. Dit is het geval wanneer een cliënt, na een periode uitgeschreven te zijn geweest, opnieuw een herhaald beroep doet op geïndiceerde Jeugdzorg. Hoofd- en onderaannemer Trias Jeugdhulp fungeert bij een aantal cliënten als onderaannemer, waarbij Trias Jeugdhulp de kosten declareert bij de hoofdaannemer. De aantallen cliënten waar het hier om gaat worden apart genoemd onder de noemer OFS (Overige Financiering Stromen)

1000-jongerenplan regio IJssel-Vecht 2011 • 431 jongeren onder begeleiding • 219 jongeren actief aan het werk

8

Zie ook pagina 6!


Door alle hierboven omschreven ontwikkelingen zijn de aantallen jongeren die bij Trias Jeugdhulp in zorg zijn geweest niet vergelijkbaar met eerdere jaren. Doorstroom: In zorg op 1-1-2011: 938 Gestart: 583 Afgesloten: 593 Ambulant: 341 Verblijf Deeltijd: 109 Verblijf 24-uur: 143 (incl. pleegzorg) Waarvan uitval: 19 Wachtlijst per 31-12-2011: 164 (incl. 4 OFS) Dit is ook inclusief 106 cliënten die reeds een vorm van hulp binnen Trias Jeugdhulp ontvangen Uitstroom cliënttrajecten per divisie: Divisie 1: 193 Ambulant: 121 Verblijf Deeltijd: 41 Verblijf 24-uur: 31 Divisie 2: 319 Ambulant: 205 (incl.Spoedzorg) Verblijf deeltijd: 23 Verblijf 24-uur: 91

8

lees verder op pagina 12

Afgesloten Cliëntzorgtrajecten

58%

24% 18%

Verblijf 24-uur 24% Verblijf deeltijd 18% Ambulant 58%

Projecten gemeenten In 2011 nam Trias Jeugdhulp deel aan een aantal gemeentelijke experimenten en pilots. Zie ook pagina 8. • Experiment 2e lijns ambulante hulp zonder indicatie in Kampen • Pilot ‘Samen Groter Groeien’ in Hardenberg • Project niet geïndiceerde ambulante begeleiding 0-6 jarigen in Zwolle • Experiment 2e lijns ambulante hulp zonder indicatie in samenwerking met scholen in Zwolle

14 trajecten 1 traject 24 trajecten 3 trajecten 9


â&#x20AC;&#x2DC;Ik wil altijd zoveel


mogelijk weten wat er achter een cijfer zit’ Arjan Scholten:

“I

k breng onder meer de in- en uitstroom van cliënten in beeld, het aantal kinderen en jongeren op de wachtlijst en de duur van de wachttijd”, zegt Arjan (50) over zijn werk als consulent cliëntenlogistiek. “Voor teamleiders en managers is deze informatie van belang om hun werk goed te kunnen doen. Maar ook externe partijen willen informatie van ons, zoals de Provincie, Bureau Jeugdzorg Overijssel en brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland. Voordat je betrouwbare informatie uit een systeem kunt halen, moeten die gegevens wel eenduidig zijn ingevoerd. Hulpverleners worden niet altijd blij van administratie. We moeten dus goed bepalen wat we precies willen weten en onszelf steeds afvragen of de verkregen informatie antwoord geeft op de vraag. Met dit bewustzijn proberen we de registratiedruk zo laag mogelijk te houden.” “Ondanks alle informatie blijft het mensenwerk. Als je in een fabriek fietsen maakt, weet je dat de productietijd voor iedere fiets gelijk is. In de hulpverlening werkt dit niet zo. Wanneer de verwachte eindtijd van een zorgtraject niet klopt, kloppen ook prognoses niet. Daarbij zeggen cijfers alleen niet alles”, benadrukt Arjan. “Ik wil vaak weten wat er achter zit. Voorbeeld: een jongen staat al negen maanden op de wachtlijst voor ambulante hulp. Dat is heel lang. Navraag leerde dat de jongen op verzoek van zijn ouders nog niet geholpen werd. Dan kun je dat verklaren en weet je waarom de wachttijden zo lang zijn.”

“Hoe kunnen we de beste en zo kort mogelijke hulp bieden waarmee de cliënt tevreden op eigen kracht verder kan? Mijn functie is ondersteunend aan deze vraag.” Zo stond Arjan mede aan de wieg van het digitale Schakelpunt. “Dat geeft inzicht in de actuele capaciteit van Trias Jeugdhulp, de mogelijkheden per basisteam en het aanbod van samenwerkingspartners. Het Schakelpunt geeft ook informatie over veranderingen in wet- en regelgeving. Het bevordert de doorstroming en maakt dat we kunnen schakelen van de ene hulpvorm naar de andere; waar zijn problemen en waar liggen de oplossingen. In het verlengde hiervan kan een interne zorgtafel georganiseerd worden. Hier bespreken we met teamleiders en gedragswetenschappers kinderen en jongeren waarbij sprake is van een knelpunt. Binnen onze mogelijkheden bekijken we waar ruimte is, zodat we zo snel mogelijk een oplossing kunnen bieden. Inzicht in cijfers is hierbij erg belangrijk.”

eeds af vragen “We moeten onszelf st atie antwoo rd of de ve rk re ge n in fo rm ge eft op de vr aa g”


Verdeling jongen / meisje

8

vervolg van pagina 9

41% 59%

Niet gerekend bij de Divisies: Jeugdzorgboerderijen: 74 Ambulant: 8 Verblijf Deeltijd: 45 Verblijf 24-uur: 21 Hoofdaannemer: OFS In zorg op 1-1-2011: Gestart: Afgesloten: Waarvan uitval: In zorg op 31-12-2011:

jongens: 59% meisjes: 41%

Verdeling jongens en meisjes â&#x20AC;&#x2DC;in zorgâ&#x20AC;&#x2122; over geheel 2011 Jongens: 831 Meisjes: 584

7

30 20 32 3 19

We zien hier een verdergaande verschuiving ten opzichte van vorige jaren. Het percentage jongens loopt op van 52% in 2007, via 53% in 2008 en 55% in 2009 en 2010 naar 59% in 2011.

Leeftijdsopbouw over 2011: 0 - 4 jaar: 5 - 8 jaar: 9 - 12 jaar: 13 - 17 jaar: 18+ :

Aantal 205 337 345 499 29

percentage 2011 15% 24% 24% 35% 2%

Het aandeel van de groep 0 - 4 jaar daalt al een aantal jaren achter elkaar. Het aandeel van de groep 13 - 17 jaar daarentegen stijgt gedurende de afgelopen jaren.Het aandeel van jongeren in de basisschoolleeftijd, 5 - 12 jaar, blijft constant rond de 48%.

12

2010 16,5% 23,8% 24% 33,1% 2,6%

2009 22% 25% 23% 29% 1%

Leeftijdsopbouw

2%

15%

24%

35% 24%

0 - 4 jaar: 5 - 8 jaar: 9 - 12 jaar: 13 - 18 jaar: 18+ :

15% 24% 24% 35% 2%


Hoogtepunten 2011 Te gast bij Koningin Beatrix

Tot zijn grote verrassing ontving Fokko Witteveen in 2011 een telefoontje van Paleis Noordeinde … of hij samen met twee collega’s het jaarlijkse Koninginnedagconcert op Noordeinde wilde bijwonen! Marinus Winkels (ambulant hulpverlener) en Erna van den Berg (gedragswetenschapper) togen samen met Fokko naar de hofstad. Ze genoten 20 april van een wel heel bijzonder concert, onder leiding van Jaap van Zweden met prachtige muziek van Stravinsky en Mendelssohn. Daarna raakten ze op informele wijze nog even in gesprek met Hare Majesteit. Een speciale gebeurtenis waarop onze gasten met veel plezier terugkijken.

Trias Jeugdhulp Magazine

In februari 2011 valt voor de eerste keer het kleurige Trias Jeugdhulp Magazine op de mat bij samenwerkingspartners, beleidsmedewerkers van provincie en gemeenten en andere relaties. Het magazine geeft halfjaarlijks in woord en beeld een actueel inkijkje in de ontwikkelingen bij Trias Jeugdhulp.

Meten = weten

In 2011 gaan drie onderzoeken van start die de effectiviteit van onze hulpverlening moeten aantonen. Praktikon onderzoekt de werkzame factoren van het 1000-jongerenplan. Is het succes te danken aan de Individueel Traject Begeleiders (ITB-ers)? Welke rol spelen de jongeren en wat is de bijdrage van de werkgevers? De resultaten verwachten we medio 2012. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) richt zich vanaf mei 2011 op het gebruik van ORS-SRS, de Outcome en Session Rating Scales, die onze collega’s ambulant gebruiken om een resultaat van een contact en de verbintenis met een cliënt te meten. Als derde gaan we de effectiviteit van een cliënttraject meten met nieuwe, specifieke vragenlijsten.

Ik+Jij=Wij

Aan het begin van het jaar maken we kennis met ‘Ik+Jij=Wij’. Tijdens deze training staan medewerkers stil bij het eigen functioneren en communiceren vanuit het perspectief van het kind/jongere en de ouders. (Pleeg)ouders en (ex-)cliënten vertellen hun verhaal. Kleine dingen maken al een verschil, zo blijkt uit de training, die iedere deelnemer extra bewust maakt van het dagelijks handelen. De komende jaren volgen vrijwel alle medewerkers - direct of indirect betrokken bij ouders en kinderen - de training.

13


‘Motivatie is heel Brigitte van Woerden:

“M

ensen hebben veel meer mogelijkheden dan ze soms beseffen. Kansen creëren; daar zit voor mij de drive.” Brigitte van Woerden (55) is gedragswetenschapper voor basisteam pleegzorg en basisteam Poortenaar in Kampen (0-18): “Een onderdeel van mijn werk is de vertaalslag van wensen van ouders en kinderen naar concrete doelen. Ik probeer hun woorden letterlijk mee te nemen in het hulpverleningsplan. Wat willen zij bereiken?” “De doelen verwerken we in dagelijkse dingen die dicht bij de kinderen staan. En dan kan theedrinken ook sociale vaardigheid zijn. Luisteren naar elkaar, wat heb je vandaag meegemaakt? Voor collega’s op de groep werkt het net zo: Je bent nu niet alleen aan het voetballen, maar je geeft ook leiding aan kinderen die moeten leren om sportief met elkaar om te gaan. Hoe doe je dat? Wat zeg je dan? Welke feedback geef je? Wat zijn jouw instrumenten?” Brigitte vertelt: “Op een dagbehandeling krijg je heel goed zicht op wat kinderen gestrest maakt; is dat iets in henzelf of in de omgeving? Als je aansluit bij hun spel dan zie je kinderen opbloeien. Dan kun je weer positieve dingen vertellen zoals: Wat heeft dit kind een heerlijke fantasie, we hebben zo gelachen met z’n allen, hij nam de hele groep mee! Dan zie je ouders ook weer genieten. En wordt de prognose van een kind stukken beter.

Soms is er geen contact tussen ouders onderling of woont een kind bij oma en heeft oma geen contact met moeder. Dan blijkt tijdens de dagbehandeling dat een kind, dat spaak loopt in zijn omgang met anderen, eigenlijk schreeuwt om zijn moeder ... Oma vond het moeilijk, maar wilde toch meewerken aan het plan voor een beter contact, in het belang van haar kleinzoon. Er kwam onder meer een foto van moeder in de huiskamer en het contact verbeterde. Heel bijzonder hoe het gedrag van het jongetje daarna veranderde.” In 2011 draaide Brigitte ook mee in de casuïstiekgroep van het centrum van Jeugd en Gezin in Kampen: “In het voorliggende veld kun je nog meer creëren om mensen buiten de hulpverlening te houden, denk aan coaching van een tienermoeder. Maar je kunt er niet alles mee opvangen. Hulpverlenen betekent: de dialoog aangaan, verbondenheid, de juiste vragen stellen. Wanneer je goed aansluit, raken cliënten gemotiveerd om doelen te bereiken en ervaren ze zelf de meerwaarde.”

n spel , zie je “Als je aansluit bij hu ki nd er en op bl oe ie n”


belangrijkâ&#x20AC;&#x2122;


In vogelvlucht 2011 Communiceren in 140 tekens

Sociale media zijn geen trend, maar een blijvend thema. Vooral jongeren zijn zeer actief op sociale media (91% CBS, 2011). Met een eigen pagina op Twitter, Facebook en LinkedIn maken we sinds 2011 gebruik van nieuwe mogelijkheden in de communicatie en interactie met onze doelgroepen.

Training en resultaat

Trias Jeugdhulp beschikt over een flink aantal, wisselende trainingen voor alle leeftijden. De pubers zijn bij TReND aan het goede adres, dit kennis- en trainingscentrum in Zwolle zag in 2011 het levenslicht. TReND biedt ook trainingen elders op locatie. Van weerbaarheid tot ‘Weet wat je date’ en hygiëne. Voor de jongere kinderen is er via De Beuk en andere Trias-locaties ook het nodige mogelijk: omtrent boosheid, echtscheiding, rouwverwerking en andere actuele onderwerpen.

Held van de Jeugdzorg

Twee van de drie Overijsselse nominaties in 2011 - uit bijna dertig sterke inzendingen - betroffen Trias Jeugdhulp: Hans de Boer begeleidt vol enthousiasme jongeren bij het vinden van een baan, opleiding en stabiele woon- en leefsituatie (1000-jongerenplan). Tweede genomineerde familie Middag vormt al vele jaren een warm en stimulerend pleeggezin voor kwetsbare jongeren. Zij ervaren dit gezin als een veilige thuishaven en vertrekpunt om hun eigen leven vorm te geven. Derde genomineerde, Kirsten Zenker van Jarabee was 16

uiteindelijk de gelukkige winnaar. Zij begeleidt jonge moeders die in een moeilijke situatie verkeren en geeft ze kans op een herstart in het leven. Een aantal van die jonge moeders droeg Kirstin Zenker voor.

JOO oogst succes

In 2011 experimenteren we met JOO; een beveiligde digitale wereld waar jongeren samen met ouders en anderen (docenten, vrienden, familie) aan hun doelen kunnen werken. Jongeren en hun ouders/verzorgers kunnen er vragen stellen aan hun hulpverlener en onderling ervaringen uitwisselen. De uitkomsten van het experiment zijn ronduit positief. Projectleider Marinus Winkels gaat de komende twee jaar samen met jongeren, ouders en hulpverleners aan de slag om JOO uit te breiden. Een bredere samenwerking met andere partijen behoort tot de mogelijkheden. Op dit moment zijn er al bijna 100 mensen die werken met JOO.

Doelmatig en doeltreffend

Trias Jeugdhulp wil met het systematisch verzamelen van ‘practice based evidence’ haar werkwijze (door) ontwikkelen, op basis van de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid (evidencebased practice). Deze ambitie past in de landelijke trend van de wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van hulpverlening. Echter: Trias Jeugdhulp meet niet de effectiviteit van een interventie, maar de effectiviteit van een cliënttraject. Nieuwe initiatieven, zoals het werken met meerdere vragenlijsten gaan begin 2012 van start.


Onderzoek naar ORS-SRS

ring onso

Sp

ABN

Amr

Trias Jeugdhulp is landelijk de enige jeugdhulporganisatie die al lange tijd - sinds 2006 - intensief bezig is met ORS-SRS*, een instrument om een behandelsessie en de behaalde resultaten van de hulp, te evalueren. De relatie tussen cliënt en hulpverlener neemt hierbij een belangrijke plaats in. * ‘Outcome Rating Scale’ en ‘Session Rating Scale’. Najaar 2011 valt het besluit om een onderzoek te koppelen aan ORS-SRS. Biedt het instrument een meerwaarde bij intensieve hulp aan multiprobleemgezinnen? Maakt ORS-SRS de hulp effectiever? En kan de hulp dan ook met minder contactmomenten toe? Er zijn inmiddels verschillende organisaties die de ORS-SRS kennis van Trias Jeugdhulp inkopen, onder meer via trainingen.

o

Met raad en daad Activ

iteit

Zome

rfees

kiden

t bij E

n Prese

t 201

1

De Jongerenraad van Trias Jeugdhulp organiseert in 2011 de landelijke dag van het Jeugd Welzijns Beraad ( JWB), regio Oost. Honderd jongeren discussiëren over thema’s als: ‘Hoe gaat jouw organisatie om met seksualiteit?’ en ‘Krijg je de juiste hulp?’ Deze en andere activiteiten koppelt de Jongerenraad halfjaarlijks terug in de nieuwsbrief Yes Jongerenraad. De Pleegouderraad vertegenwoordigt in 2011 zowel pleeggezinnen van Trias Jeugdhulp als gezinnen van Jarabee, een overgangsfase naar wederom een eigen Trias Pleegouderraad (2012). De Cliëntenraad timmert in 2011 aan de weg voor nieuwe leden, terwijl de Ondernemingsraad - voltallig met elf mensen - zich in werkgroepen buigt over trajectfinanciering, -hulpverlening en vele andere onderwerpen voor instemming en advies.

17


‘Specialisme is onze troef’ Ruben Maestre:

R

uben (34) kan bogen op een ruime ervaring als hulpverlener in de jeugdzorg. Al 15 jaar werkt hij als pedagogisch medewerker op diverse behandelgroepen van Trias Jeugdhulp met tieners bij wie het thuis niet meer gaat. “Ik werk graag met pubers. Je hebt het dan niet meer over opvoeden, maar het begeleiden naar volwassenheid. Tieners kunnen zelf keuzes maken en dat is ook wat ik ze altijd voorhoud: Ga je linksaf of ga je rechtsaf?” Na een studie Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG) komt Ruben nu ook bij kinderen en jongeren achter de voordeur. Als ambulant hulpverlener biedt hij preventief hulp aan gezinnen waar opvoedingsproblemen spelen. De gezinnen worden aangemeld via deelnemende scholen in Zwolle die signaleren dat een leerling vast loopt. “Het is een laagdrempelige manier van hulpverlening, omdat het vrijwillig is. In een kortdurend, maar intensief traject probeer ik ouders weer in hun kracht als opvoeder te zetten en te voorkomen dat de problemen verergeren.” Ruben ervaart dat medewerkers bij Trias Jeugdhulp veel ruimte krijgen in de uitoefening van hun functie. “Dat geldt zowel voor het werk op de groep als in mijn ambulante functie. We zijn allemaal professionals, maar een professionele aanpak kan soms juist onprofessioneel zijn. Of anders gezegd; onconventioneel, niet helemaal volgens het boekje. Maar

die aanpak werkt dan wel! Uiteraard staat in alles wat we doen de zorg voor de kinderen voorop. Dat is en blijft het uitgangspunt. Met een aantal jongeren heb ik nog wel eens contact. Het is fijn om, soms jaren later, van een jongere te horen dat je het goed hebt gedaan. Zo was er een jongen met wie ik op de groep grote conflicten heb gehad. Na zeven jaar kreeg ik een kerstkaartje van hem. Die kleine dingen, dat maakt me trots.” Door zijn werk heeft Ruben veel contact met andere welzijnsorganisaties en gemeenten. “Ik merk dat we bij Trias Jeugdhulp al ver zijn, onder meer met bepaalde methodieken en werkwijzen. Je hoort sommige organisaties nu bijvoorbeeld praten over oplossingsgericht werken. Dat doen wij al jaren. Datzelfde geldt voor een competentiegerichte aanpak en het bieden van maatwerk. Ik heb zoveel bekwame en gespecialiseerde collega’s, waardoor we een diversiteit aan cliënten met uiteenlopende problematiek kunnen helpen. Ik durf wel te zeggen dat specialisme onze troef is.”

tensief traject “I n een kortdurend in hun kracht ” zet ik ouders weer in

19


2011: een goed financieel jaar Over 2011 heeft Trias Jeugdhulp een positief exploitatieresultaat behaald van € 351.000 (2010: positief € 43.000). Voor 2011 was een negatief exploitatieresultaat begroot van € 90.000. Er is dus sprake van een positieve afwijking tussen het begrote en het gerealiseerde resultaat ad € 441.000.

Balans

De solvabiliteit, gedefinieerd als het eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen, is met 19% verhoogd ten opzichte van 2010 (17%). Trias Jeugdhulp is in financiële zin gezond. Gezien de toenemende financiële risico’s die de toekomst met zich meebrengt (mogelijke verdere bezuinigingen, trajectfinanciering en transitie naar gemeenten) is een solvabiliteit van 19% ook zeker noodzakelijk. De liquiditeit - gedefinieerd als de som van de vorderingen en de liquide middelen gedeeld door de kortlopende schulden - is gestegen van 0,89 per 31 december 2010 tot 1,07 per 31 december 2011. De liquiditeit van Trias Jeugdhulp is goed te noemen. In 2011 zijn investeringen gedaan voor een bedrag van bijna € 0,5 miljoen. De bijna € 0,5 miljoen betrof onder meer diverse verbouwingen (€ 111.000), (ICT software € 78.000), installaties (€ 178.000), transportmiddelen (€ 36.000), evenals diverse investeringen in inventarissen (€ 90.000) . Voor 2012 zijn investeringen begroot ad ca. € 0,6 miljoen. Onder meer betreft dit verbouwingen en herinrichting van panden. 20

31/12/2011 €

31/12/2010 €

Vaste activa Materiële vaste activa

8.003.844

8.156.941

Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

647.456 3.951.723

373.303 3.751.889

12.603.023

12.282.133

2.382.525 2.456.605

2.031.675 1.833.261

ACTIVA

Totaal activa

PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

3.473.251

3.781.271

4.290.642

4.635.926

Totaal passiva

12.603.023

12.282.133


Staat van baten en lasten over 2011 realisatie 2011 €

herziene begroting 2011 €

Subsidies Provincie Overijssel Subsidies Gemeente Kampen Opbrengsten onderaanneming Opbrengsten LKH/Karakter Overige opbrengsten

22.656.682 95.425 384.604 2.669.610 609.939

21.979.730 95.000 280.000 2.766.000 377.406

28.514.542 94.943 0 2.238.395 316.235

Totaal baten

26.416.260

25.498.136

31.164.115

realisatie 2010 €

BATEN

LASTEN Personeelskosten Vaste accommodatiekosten Variabele accommodatiekosten Apparaatskosten Verzorgingskosten Kosten hoofdaanneming

18.869.687 18.176.807 21.098.971 888.224 901.569 1.121.357 777.372 773.222 902.229 2.533.221 2.193.738 2.526.614 2.627.110 3.002.800 5.471.613 369.796 540.000 0

Totaal lasten

26.065.410

25.588.136

350.850

-90.000

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

31.120.784

43.331

21


‘Soms lekker keten Wouter van den Hul:

“W

e hadden thuis een autistische buurjongen, die elke maandag bij ons kwam eten. Heel interessant hoe dingen bij hem werkten. Dat bijzondere, dat intrigeerde mij, trok echt mijn aandacht. Zo ben ik het wereldje ingerold.” Wouter (30) werkte met verstandelijk gehandicapten en in de psychiatrie. Sinds 2009 is hij pedagogisch medewerker op een 24-uurs behandelgroep voor jongeren van 12 tot 18 jaar: “Middelengebruik, problemen op school, drugs dealen, het komt hier allemaal voorbij. Jongens, meiden, verschillende leeftijden … de groep wisselt voortdurend. Altijd nieuwe prikkels en er wordt telkens iets nieuws van je verwacht. Dat vind ik leuk!” Wouter vertelt: “Ik kan op deze werkplek veel van mezelf laten zien. Ik houd wel van een lolletje, gekkigheid en soms lekker keten. Dat werkt heel goed. Net als af en toe een bulder kunnen geven … ook dat heeft soms impact! Later bij het voetballen, kruisen onze blikken en hoor je ‘sorry’. Dan merk je dat ze het wel waarderen, de grenzen die je aangeeft.”

22

“Als mentor probeer je een vertrouwensband te krijgen om vooruit te komen. Ik ben niet iemand die boven een ander gaat staan. Ik loop ook liever een stuk de wijk in dan dat ik met een jongere op kantoor ga zitten. Ik ben wel eens gaan ‘rappen’ om contact

te krijgen. Heftige teksten van de Osdorp Posse … die jongen wist niet wat hem overkwam. ‘Ken jij die muziek ook?’ Dat vond ie gaaf, dat bracht de klik. En dan kun je werken aan doelen. Het mooie van Trias Jeugdhulp is dat we hier alles in huis hebben; van trainingen tot ambulant, tot 24-uurs zorg. We werken breed met elkaar samen in een basisteam. Als het ergens met een jongere niet lekker loopt, kun je intern wat schuiven en dan gaat iemand als een speer. Dat is de kracht van Trias Jeugdhulp.” Wouter: “Het lijntje met de 24-uurs zorg is bijzonder. Je ontlast ouders even, maar koppelt ook vrijwel direct weer terug: ‘jullie blijven verantwoordelijk’. Het is niet van: ‘hier heb je ’m’. Je moet het sámen doen. Dat werkt heel goed. Niet alleen de jongere behandelen, maar ook het contact leggen met de ouders. De ouderbegeleider kan hier veel in betekenen; huisbezoeken, luisteren, aandacht geven. Het moet gelijk opgaan, dan komt het goed.”

ra pp en , “I k be n wel ee ns ga an ” om co ntac t te kr ijg en


werkt heel goedâ&#x20AC;&#x2122;


-

In vogelvlucht 2011 Samenwerking Vitree

De samenwerking tussen Trias Jeugdhulp en Vitree wordt begin 2011 bekrachtigd met de handtekening van de bestuurders van beide organisaties. Met de intentieverklaring geven wij aan open te staan voor het verkennen van verdergaande vormen van samenwerking. Een externe (onafhankelijke) partij krijgt in 2011 de opdracht om te onderzoeken wat de meerwaarde en mogelijkheden zijn van een intensieve samenwerking tussen beide organisaties. Een advies volgt voor de zomer van 2012.

Jonge

renra

ad

Raad van Bestuur • Fokko Witteveen (voorzitter) • Bas Hidding (lid ad interim) peildatum 1 maart 2012 • Joke van Dorsten (bestuurssecretaresse) • Bob Slots, controller Managementteam • Marianne Berton, divisiemanager • Anneli Reiner, divisiemanager • Henry Overweg, hoofd Financiën • Saskia Mudde, hoofd Onderzoek Ontwikkeling en Cliëntenlogistiek(OOC) • Jack Westerbeek, hoofd Personeel informatisering Communicatie en Organisatie (PICO) • Jeroen Piksen, hoofd Facilitair Bedrijf Raad van Toezicht • Bert van Rijkom (voorzitter) • drs. Jan Jacob de Groot † • drs. Herman Eggink • prof. dr. Rutger Jan van der Gaag • mr. Simone van Ruth • mr. Astrid Riemslag • Gerjan Kamerling Ondernemingsraad • Mariska van der Stoel (voorzitter) • Bregje van de Lisdonk (secretaris)

24

r

n Tou

o Trias


Pleegouderraad • Marielle Roelofsen (voorzitter) • Ria van Lingen (secretaris) Cliëntenraad • Gerard Geist (extern voorzitter) • Dianne Kamermans • Ron Lokate • Johan Mastenbroek • Michiel Woelders Jongerenraad • Rida Houtzager • Bas Rodijk • Luc Ribberink • Sylvester Weulink • Brennain Hazes • Melvin van de Wetering • John Kemerink • Robin van der Moolen • Nienke Kuiper • Sathana Vimalarajah • Begeleidster Cliëntenraad: Helma Galenkamp • Begeleidster Jongerenraad: Hermien Wieberdink

Sponsoring 2011 In toenemende mate zijn er organisaties en bedrijven die in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Trias Jeugdhulp willen steunen; financieel of in natura of een combinatie van deze twee. In 2011 mochten we steun ontvangen van: • Van Wijhe Verf • KARWEI Zwolle • Wilgenhaege Vermogensbeheer • Lydia Mossel, karateka • NCP Groep • Marrion Hoogenboom, tuinontwerp • Eldi Bouw

• Rotary Club Zwolle IJsselland • Randstad Zorgt • Fitplaza • ABN AMRO Foundation • Windesheim; School of Human Movement and Sports • Parochiële Caritas Instelling (PCI) Zwolle

Fondsen: • Stichting Hervormd Weeshuis Zwolle • Jeugdsportfonds Zwolle • Nationaal Fonds Kinderhulp Ook interesse in sponsoring/Maatschappelijk Betrokken Ondernemen? Wij leggen u graag vrijblijvend de mogelijkheden voor. Belt of mailt u: (038) 456 46 00 / redactie@triasjeugdhulp.nl Afdeling Communicatie. Met dank alvast voor uw getoonde belangstelling!

25


‘Iets kleins kan al heel groot zijn’ Anouk Bezoen: “O

m daadwerkelijk aan te sluiten, moet je je eigen kader los durven laten. Iets kleins kan al heel groot zijn. Je moet kijken vanuit de gezinnen; waar zitten die? Mijn beeld van ‘goed’ hoeft niet hetzelfde te zijn als dat van een ander.” Anouk (28) werkt als pedagogisch medewerkster op een 24-uurs groep. Hier verblijven kinderen van 6 tot 12 jaar met een hulpvraag op het snijvlak van orthopedagogiek en psychiatrie. De groep krijgt sinds 2009 gestalte in samenwerking met Karakter kinderen jeugdpsychiatrie. Anouk combineert het groepswerk tijdelijk met een aantal beleidstaken, vanwege de Master Healthcare and Social Work, die ze volgt. ”Op de Vlindergroep hebben we voornamelijk te maken met twee groepen kinderen. Kinderen met forse hechtingsproblematiek die een lastige jeugd hebben gehad, waarbij ouders door hun eigen situatie in beslag werden genomen. En kinderen met een autisme-spectrumstoornis; ouders lopen tegen heftig gedrag aan wat (tijdelijk) niet alleen te ‘handelen’ is. Structuur helpt voor beide groepen kinderen heel goed. Regels geven duidelijkheid en rust. En als je op een jonge leeftijd noemt wat goed gaat, dan willen kinderen daar meer van doen. Je hebt ouders daar bij nodig!”

“Bij Trias Jeugdhulp steken we sterk in op het oplossingsgericht werken. We richten ons op het nu, wat wil je als ouder(s) anders? Je reikt heel concreet handvatten aan. Hoe ziet jouw dag eruit, wat zijn de lastige momenten? Hoe heb je dat andere keren toch kunnen stroomlijnen? We sluiten aan en kijken ook wat er in het eigen netwerk mogelijk is; dat levert de mooiste dingen op. Mensen schromen soms om een ander om hulp te vragen, die drempel moet je ook over, samen. Het gaat om kleine stappen, zelfvertrouwen opbouwen. Dan kan een kind dat bij ons is, ook weer naar huis.” “Vanwege bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg (Karakter), sluit de groep in mei 2012 noodgedwongen: Het is succesvol en je moet het weer loslaten … Dat vraagt om creativiteit, om deze kinderen toch verder te helpen.” Op 1 mei start Anouk voltijd bij de crisisopvang voor jongeren in Zwolle. Ze staat er positief in: “Naast de kans om weer een ander facet van de hulpverlening te zien, lijkt het me mooi om in gezamenlijkheid een crisis om te buigen tot een constructieve situatie voor alle partijen.”

ms om een “M ensen schromen so en” ander om hulp te vrag

27


samen toeko mst m aken

colofon

Dit is een uitgave van Trias Jeugdhulp Tekst Frederica Martens & Louise Schijf Communicatie Trias Jeugdhulp

Ekide

n 201

1

Vormgeving www.twistontwerp.nl Fotografie www.eva-posthuma.nl Archief Trias Jeugdhulp Druk www.mailtraffic.nl Trias Jeugdhulp, april 2012 Trias Jeugdhulp Emmawijk 11, 8011 CM Zwolle (038) 456 46 00 info@triasjeugdhulp.nl www.triasjeugdhulp.nl www.facebook.com/triasjeugdhulp www.twitter.com/triasjeugdhulp

ad

renra

Jonge

Trias Jeugdhulp biedt met ruim 400 medewerkers én 400 pleegouders hulp bij opgroeien en opvoeden in Overijssel. Wij bieden onze hulp bij voorkeur thuis, of in de directe omgeving van de cliënt. De cliënt heeft altijd zeggenschap en regie over de aanpak. Jaarlijks maken bijna 2000 kinderen, jongeren tot 27 jaar en opvoeders gebruik van advies en praktische ondersteuning of intensievere vormen van behandeling. Soms bieden we voor korte tijd hulp, andere hulp is langdurig. Dit is afhankelijk van de vraag en behoefte van de cliënt. Trias Jeugdhulp werkt actief samen met andere partijen en is onder meer partner in het 1000-jongerenplan; begeleiding bij het vinden van een baan, opleiding en een stabiele woon- en leefsituatie.

Trias Jeugdhulp Jaarbericht 2011  

Betrokken en Deskundig, dat is het thema van het jaarverslag van Trias Jeugdhulp. Twist Ontwerp en Advies heeft wederom een vast stramien on...