Page 1

Meer is een uitgave van het Mondriaan College nummer 1 - 2011

BM’ers Alexander KlÜpping en Brahim Zaari Van 8 naar 1: een warme overgang Pure passie brugklassers over de brugklas


voor woord theo bekker Beste lezer, Onderwijs is iedere dag anders. Echt. Iedere dag

te kunnen geven van wat het Mondriaan College

vinden in onze school ontmoetingen plaats en

allemaal ook is naast een gewone goede school.

daar waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan

Wij zijn blij om op deze school te mogen werken

verhalen. Wij hebben gemerkt dat veel zaken

en uit de verhalen die u nu en in de toekomst gaat

die op onze school gebeuren door ons als heel

lezen kunt u opmaken waarom wij dat zo voelen.

normaal worden gezien. Toch zijn veel situaties,

Gewoon goed is nog niet zo simpel.

gebeurtenissen, ontmoetingen helemaal niet zo normaal. Wij willen een aantal van die zogenaamd

Meer zal geen eenmalige uitgave zijn, maar een

normale - maar zo bijzondere - pareltjes met u,

aantal malen per jaar verschijnen. Deze uitgave is

onze lezer, delen. In Meer treft u daarom ook vooral

vooral bedoeld om aan leerlingen en ouders van

verhalen. Van leerlingen, oud-leerlingen, docenten,

groep 8 informatie te geven over de toelating tot

onderwijsondersteuners of ouders. Mensen die iets

het Mondriaan College. Wij verwachten dat Meer

bijzonders kunnen. Mensen die een boodschap

helpt bij het kiezen van de goede middelbare school.

hebben of een prestatie leveren. Mensen met een

Natuurlijk hopen wij met dit blad in een behoefte te

verhaal.

voorzien. Of dat lukt weten we nog niet. Daarom zijn we erg blij met uw reacties. Hierbij nodig ik u graag

Het Mondriaan College heeft als motto: ‘de mens

uit om te reageren op deze Meer. Dat gaat het snelst

is de maat’. Vanuit die gedachte geven we dit blad

via mijn mailadres: tbekker@mondriaancollege.nl.

uit. Op het Mondriaan College zijn de medewerkers en de leerlingen met hun ouders geen getallen,

Ik wens u veel leesplezier en het is wat ons betreft

rekeneenheden of productiefactoren. Natuurlijk

niet verboden het blad te delen met uw omgeving!

zijn prestaties en resultaten belangrijk, maar de mens achter de prestatie is voor ons minstens zo belangrijk. Wij hopen op deze manier een beeld

Theo Bekker


inhouds opgave 2

Voorwoord

3

inhoudsopgave

4-5

Onderwijsaanbod

6-7

toelatingseisen

8-11

ontmoet leerlingen... en leerkrachten Na het Mondriaan... Alexander Klรถpping Brahim Zaari

COLOFON

16

pure passie

Mondriaan College,

17

ouders

12-13 14-15

18-19

meer mondriaan

20-21

aanmelden en zo

22-23

meer beeld

openbare school voor vmbo, havo en vwo Bezoekadres: Mondriaanlaan 1, 5342 CN Oss Postadres:

24

brugklassers over de brugklas

Postbus 61, 5340 AB Oss T 0412 675000 F 0412 627716 info@mondriaancollege.nl www.mondriaancollege.nl Meer is een uitgave van het Mondriaan College Nummer 1 - januari 2011 Realisatie Mondriaan College Concept, ontwerp en opmaak Circa Twee Drukwerk Drukkerij Wihabo

3


Onderwijs aanbod Mondriaan heeft meer. Groot genoeg voor een totaalpakket aan voorzieningen, maar tegelijkertijd klein genoeg voor meer individuele aandacht.

Vmbo-t

in de klas en ook de mentor is gedurende die periode

In de vmbo-t klas krijgen leerlingen vanaf het begin

aan de klas verbonden. Aan het eind van het tweede

les op vmbo-t niveau. De klassen zijn klein, zodat het

jaar wordt gekeken wat het beste vervolgniveau voor

voor de leerlingen overzichtelijk blijft.

de leerling is.

De mentoren in deze klassen besteden extra aandacht

In de tweejarige brugklas vmbo-havo krijgt de leerling

aan studievaardigheden en plannen. De stof wordt in

ruimte om te groeien naar het havo-niveau. De rustige

kleine eenheden aangeboden. De leerlingen krijgen

start garandeert dat leerlingen de tijd hebben om

geen Frans maar Duits, al vanaf leerjaar 1. Naast

te wennen aan alle veranderingen die de overstap

de theoretische vakken is er in de eerste twee jaar

van groep 8 naar de brugklas met zich meebrengt.

aandacht voor muziek, handvaardigheid, techniek,

Het studiemateriaal bevat naast de vmbo-stof ook

informatiekunde en sport.

havo-stof. Als een leerling zijn plek gevonden heeft, zorgen de goede resultaten voor steeds meer

Het Mondriaan bereidt leerlingen goed voor op hun

zelfvertrouwen. Uit cijfers en de manier waarop

vervolgstudie. Vanaf klas 2 worden ze intensief begeleid

leerlingen hun werk aanpakken, blijkt na twee jaar

bij het maken van een keuze voor de vakken waarin ze

of zij doorstromen naar 3 vmbo of 3 havo.

in de vierde klas examen gaan doen. De leerlingen uit de tweejarige brugklas havo-vwo

4

Tweejarige brugklas

worden op een stevige manier voorbereid op de derde

Op het Mondriaan hebben we een tweejarige brugklas

klas. Het studiemateriaal bevat naast de havo-stof ook

vmbo-havo en een tweejarige brugklas havo-vwo.

de vwo-stof. In deze brugklas ligt het tempo ook hoger

Een groot voordeel van de tweejarige brugklas is dat

dan in de vmbo-havo klas. Zo wordt niet alleen een

leerlingen ruim de tijd krijgen om te wennen aan de

uitstekende basis gelegd voor 3 havo, het kan zelfs zo

middelbare school: de manier van werken, het tempo

zijn dat de leerling zich ontwikkelt tot een leerling

en het niveau.

die naar 3 vwo kan. Elk jaar weer zijn er leerlingen die

De vakken die op het rooster staan, zijn in beide

van de basisschool een havo-advies krijgen, maar via

klassen dezelfde. Leerlingen blijven twee jaar bij elkaar

de tweejarige brugklas naar het vwo gaan.


Vwo-plus

Welke vakken kunnen gekozen worden

‘Plus’ staat voor een vwo-afdeling waar leerlingen

in het examenpakket?

met ambitie een uitdagend programma volgen: een

Op alle scholen is een aantal vakken gekoppeld aan

modern gymnasium. Het is een driejarige opleiding

het gekozen profiel. Daarnaast kunnen leerlingen

waarin leerlingen naast de reguliere vakken les krijgen

nog andere vakken kiezen. Per school zijn deze

in de plusvakken: filosofie, ICT & mediavaardigheden

keuzevakken erg verschillend. Het Mondriaan biedt

en Cambridge Engels. Toch hebben leerlingen in het

vakken die op andere scholen in de regio niet als

vwo-plus, net als leerlingen in een havo/vwo-brugklas

examenvak gekozen kunnen worden.

ook een lesrooster dat bestaat uit 32 lesuren per week. Dat is een bewuste keuze van de school. Wij vinden dat

Voor leerlingen in de theoretische leerweg:

ook vwo-leerlingen gewoon ruimte moeten hebben om

• kunstvakken

naast school te kunnen sporten en tijd te hebben voor

• lichamelijke opvoeding

hobby’s en vrienden.

• maatschappijleer

Niet alleen het vakkenpakket, ook de werkwijze op

Voor havo-leerlingen:

het vwo-plus verschilt van die op een ‘gewoon’ vwo.

• beeldende vorming

In het curriculum is naast aandacht voor cognitieve

• bsm (bewegen sport en maatschappij)

ontwikkeling ook ruimte gemaakt voor samenwerking.

• drama

Leerlingen werken in teams, leren zo eigen en

• informatica

andermans kwaliteiten ontdekken en reflecteren daar

• internationalisering

op samen met de docenten.

• maatschappijleer • management en organisatie

In klas 3 gaan de leerlingen een week naar Engeland,

• muziek

waar ze in Canterbury, Cambridge en Londen allerlei opdrachten uitvoeren. Daar kunnen ze de kennis en

Voor vwo-leerlingen:

vaardigheden die ze opgedaan hebben toepassen.

• beeldende vorming

De opleiding wordt na drie jaar afgesloten: leerlingen

• bsm (bewegen sport en maatschappij)

ontvangen tijdens een feestelijke avond het certificaat.

• Cambridge Engels

Op het Mondriaan College kan in alle plusvakken

• drama

eindexamen worden gedaan.

• filosofie • informatica

Vwo-plus: een uitdagende opleiding voor de

• internationalisering

leerling die wil reiken!

• maatschappijleer • management en organisatie • muziek

5


brugklas

6


toelatings eisen vmbo-t

advies minstens vmbo-t en cito 533 of hoger tweejarige brugklas vmbo-t/havo

advies minstens vmbo-t en cito 535 of hoger tweejarige brugklas havo/vwo advies minstens havo en cito 543 of hoger vwo-plus advies vwo en cito 543 of hoger advies havo/vwo en cito 545 of hoger

Op het Mondriaan College werken wij met een toelatingscommissie. Deze commissie bekijkt alle aanmeldingen op de hierboven genoemde criteria en betrekt daarnaast het volledig ingevulde onderwijskundig rapport en eventueel andere beschikbare testresultaten bij de toelating. Het is mogelijk dat de school nog een aanvullende test (bijvoorbeeld een NIO-onderzoek) afneemt of laat afnemen. De aanvullende gegevens worden door de toelatingscommissie betrokken in haar beslissing. Nadat de toelatingscommissie alle beschikbare gegevens heeft afgewogen, volgt een beslissing over de toelating en de plaatsing.

vertrouwde omgeving Warme overdracht De meeste leerlingen kijken er erg naar uit om naar de middelbare school te gaan. Maar soms zien ze er ook een beetje tegen op: ze laten de vertrouwde omgeving van een kleine basisschool achter zich. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich snel thuis voelen op het Mondriaan College. Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden zorgen we voor een warme overdracht. Onze basisschoolbezoekers gaan na toelating op het Mondriaan College en vóór het begin van het nieuwe schooljaar naar de basisscholen. Daar spreken ze met de leerkracht van groep 8 over de leerlingen. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat de leerlingen zich snel thuis voelen op het Mondriaan College.

Mentoren en kernteams Iedere klas heeft een mentor. Mentoren begeleiden klassen én individuele leerlingen. Voor leerlingen en ouders zijn zij het eerste aanspreekpunt. In de onderbouw heeft elke klas een mentor die de wekelijkse studielessen en mentoruren verzorgt. De mentor houdt ook de studieresultaten bij en bespreekt zijn leerlingen met collega’s in het kernteam. Op de ouderavonden ontvangt de mentor ouders en leerlingen om te bespreken hoe het met de leerling gaat. Het schoolgebouw is verdeeld in drie afdelingen. Elke afdeling gebruikt voor de theorievakken een eigen gedeelte van het gebouw, heeft een eigen groep van docenten en een eigen afdelingsdirecteur. Binnen elke afdeling functioneren kernteams: een groep docenten die verantwoordelijk is voor onderwijs en begeleiding van zo’n 100 à 150 leerlingen. De kernteams komen regelmatig bij elkaar. Zij overleggen over de vorderingen van de leerlingen, de sfeer in de klassen en over de wijze waarop ze het onderwijs in hun afdeling inrichten. Bij problemen kunnen docenten snel en adequaat reageren. Op deze manier bieden we onze leerlingen binnen het grotere geheel een kleinschalige omgeving en vertrouwde docenten die dicht bij hen staan.

7


aandacht

ontmoet leerlingen... Esmee van Hoogstraten Gestart op het vmbo-t, na haar diploma opgestroomd naar de Havo, nu Havo vijf, wil graag MO geschiedenis gaan doen. “Mijn broer zat al op het Mondriaan, en die had het prima naar zijn zin. Toen ik in groep 7 zat wist ik eigenlijk al dat ik ook naar het Mondriaan wilde. De sfeer van de school, de manier waarop mensen met elkaar omgaan heeft me altijd aangetrokken. Het was wel behoorlijk wennen; ik kwam van een kleine basisschool. Als je dan zo’n aula binnenkomt denk je wel even .. wow! Maar ondanks de omvang heb ik nooit het idee gehad dat ik onzichtbaar was en verloren ging in de grootte. Het is juist een erg persoonlijke school, juist geen leerfabriek, maar een plek waar leraren en leerlingen goed met elkaar omgaan. Dat lijkt een cliché misschien, maar dat is, denk ik, echt de grote kracht van onze school. Ook de tweejarige brug is fijn. Na mijn vmbo-diploma ben ik op het Mondriaan gebleven om een havo-diploma te halen. Die overstap is makkelijk gegaan, je hoeft niet van school te wisselen.”

Deborah Schaereman Gestart op het vmbo-t, na haar diploma opgestroomd naar de Havo, nu Havo vijf, wil graag naar de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. “Samen met mijn tweelingzus moest ik in groep 8 kiezen. Voor mij was de keuze niet moeilijk. Toen ik voor het eerst de school binnenkwam wist ik het zeker. Kleurrijk, modern, open; dat sprak me aan. Ik weet nog dat ik het zo leuk vond dat de hele school vol hing met kunst die door de leerlingen zelf was gemaakt. Dat gaf onze school direct iets eigens. Als ik dadelijk examen heb gedaan zal ik met een heel prettig gevoel terugkijken op het Mondriaan. Ik heb er hard voor gewerkt maar ik heb kansen gekregen, er was persoonlijke belangstelling voor me en ik heb er twee diploma’s gehaald!”

8


Renee van der Loop Gestart in de brugklas t/h, inmiddels eindexamenklas VWO, wil graag pedagogische wetenschappen gaan studeren in Nijmegen. “Ik woon in Overlangel en Oss is dan ook best een eindje fietsen. Nu ben ik het gewend, maar toen ik in groep 8 zat zag ik er best tegen op. Ik heb toch voor het Mondriaan gekozen. De school, het gebouw, de sfeer; het sprak me direct aan. Ik ben gestart in de t/h klas, mijn cito was 532, dat viel dus nogal tegen. Aan het einde van de eerste klas stond ik een acht gemiddeld. Toen ben ik naar de h/v brugklas opgestroomd. Ook daar ging het goed, zodat ik naar vwo drie kon. Dat is natuurlijk wel fijn, dat je een tweejarige brug hebt, om te laten zien wat je kunt. Wat ik vooral bijzonder vind is de omgang met de leraren. Die gaan volwassen met je om, zeg maar. Je krijgt verantwoordelijkheid en als je daar goed mee omgaat, kun je veel zelf doen en ben je in principe best vrij. Hulp krijg je zoveel je wil. Het Mondriaan is een actieve school, waar veel leuke dingen worden georganiseerd. Ieder jaar de Mondriaandag en ook de uitwisselingen vind ik super.�

9


aandacht

Jasmijn Bosch Gestart op het Vwo-plus, nu in VWO 5, weet nog niet wat ze wil gaan studeren. “Ik heb de open dag bezocht en ik vond de sfeer er meteen leuk. Het was een school waarbij ik me direct heel concreet kon voorstellen dat ik daar ook echt heen zou gaan. Ik heb eigenlijk vooral op gevoel gekozen. Het Cambridge Engels op het vwo-plus leek prima bij me te passen. De overgang naar de middelbare school gaf een wel wat dubbel gevoel. Ik woon in Ravenstein en moest dagelijks een behoorlijk stukje fietsen. Aan de ene kant miste ik het kunnen afspreken met vriendinnetjes na school, op de basisschool had ik een lekker vrij leventje. Aan de andere kant vond ik het ook fijn dat mijn wereld ineens zo veel groter werd.”

...en leerkrachten

Jan Hertman Docent Engels, al sinds 1979 aan de school verbonden. “Ik begon als leraar aan de Vincent van Gogh havo, de voorganger van het Mondriaan. Ik ben er altijd met veel plezier blijven werken. Een hele prettige school, met een fijne sfeer, waar leerlingen en docenten op een respectvolle manier met elkaar omgaan. De betrekkelijk laagdrempelige omgang met elkaar heb ik altijd een sterk punt van onze school gevonden, ofschoon het ook een valkuil kan zijn. We moeten immers ook eisen stellen. De collegialiteit, het samen- de- schouders-eronder, dat merken leerlingen en ouders. In die 31 jaar is er natuurlijk veel veranderd. Het is voor docenten niet makkelijker geworden. Ook bij leerlingen merk je dat school een minder prominente plek inneemt dan een aantal jaren geleden. Leerlingen moeten en willen aan veel verwachtingen voldoen; sporten, werken, socializen. De samenleving komt veel meer de school binnen dan vroeger. Wij moeten proberen daar een waardevolle invulling aan te geven.”

10


Joost Smedema Vijf jaar geleden gestart in de t/h brugklas, nu havo vijf, wil graag naar de PABO of naar de school voor journalistiek. “Mijn beste vriend zat al op het Mondriaan en die was erg enthousiast over zijn school. Toen ik in groep acht moest kiezen was het ook niet zo moeilijk. Na de proeflessen wist ik het zeker. Ik heb mijn keuze dan ook niet laten afhangen van mijn vriendjes. Ik denk dat je daar niet echt naar moet kijken bij de overstap naar de middelbare school. Ik heb destijds wel heel bewust voor de tweejarige brugklas gekozen. Ik vond het een fijn idee dat je dan wat langer de kans krijgt om te rijpen, zeg maar. Om te laten zien dat je het wel kunt. Ik zit nu in de vijfde en ben nog altijd blij met de keuze die ik destijds heb gemaakt. Het Mondriaan is een fijne, open school waar een hele prettige sfeer hangt. De manier waarop docenten met je omgaan vind ik echt heel relaxed. Men heeft belangstelling voor je, je wordt serieus genomen, en er is ook ruimte voor een lolletje op zijn tijd. Het is een rustige school, dat wel, maar zeker niet saai. En ondanks dat het best ook een strenge school is komt dat voor mijn gevoel lang zo niet over.�

11


toekomst

Na het Mondriaan... BM’er Alexander Klöpping

Alexander Klöpping (23) is webdeveloper, journalist, ondernemer, veelgevraagd spreker en heel hard op weg een bekende Nederlander te worden. Dat komt vooral omdat hij regelmatig aanschuift bij De Wereld Draait Door. Daar praat de zelfverklaarde ‘gadgetnerd’ Nederland bij over de hipste hebbedingetjes, de laatste online trends en de nieuwste media. Een bezig baasje, dat was al zo toen hij op het Mondriaan College zat.

12


Wanneer zat je op het Mondriaan?

Tussen 1999 en 2005.

Wat is jouw Mondriaan

Ik had het gevoel dat docenten zich persoonlijk betrokken voelden bij me. Dat was erg fijn.

gevoel?

Terugkijkend vind ik het erg positief dat er op het Mondriaan niet alleen HAVO en VWO maar ook VMBO-t leerlingen zitten, dat maakt het meer divers.

Wat vond je van het

Ik vond het vooral mooi om te zien hoever de school vooruit liep met technologie. Overal

Mondriaan?

waren moderne computers. Ik herinner me ook een mooie mediatheek. Ik denk dat het Mondriaan zeker in dat opzicht een moderne school was. In 2003 startte ik mijn eigen onlinestore waarbij ik gadgets verkocht. Docenten lieten me gedeeltelijk m’n gang gaan om mijn bedrijf combineren met school. Ze waren flexibel en stelden me in staat opdrachten te maken waaraan ik in m’n bedrijf ook iets had.

Aan welk vak of welke docent

Zoveel. Nederlands, Engels, geschiedenis, maatschappijleer. Toen ik het deed vond ik het niet

heb je de beste herinneringen?

zo spannend, maar nu kijk ik er met veel plezier op terug.

Wat was je Mondriaanhoogtepunt?

De langlaufreizen naar de Ardennen .

Wat doe je nu?

Ik ben freelance technologiejournalist onder andere voor De Wereld Draait Door. Daarnaast ben ik internetondernemer, gadget-expert en af en toe ook nog student.

Vind je ook dat ‘ondernemen’

Ja, ‘een eigen bedrijf beginnen’ klinkt voor veel mensen als iets engs. Als mensen een goed

een vak zou moeten zijn op de

idee hebben maar gewoon niet durven, dan is dat zonde. Laten zien dat ondernemen niet zo

middelbare school?

ingewikkeld, maar juist leuk en spannend is, zou de drempel kunnen verlagen.

Heb je nog contact met schoolvrienden uit je

Ja. Natuurlijk met Sander met wie ik m’n bedrijf heb, maar ook nog wel met anderen. Som-

Mondriaan-tijd?

migen studeren ook in Amsterdam.

Wat was op de middelbare school je toekomstdroom?

Een eigen nieuwszender.

En nu?

Dat is nog steeds wel zo haha.

Wil je nog iets kwijt aan alle Mondriaan leerlingen?

Ga gelijk op kamers als je klaar bent ;)

13


toekomst

Na het Mondriaan... BM’er Brahim Zaari

Brahim Zaari (21) uit Schaijk maakt zijn jongensdroom waar: hij is profvoetballer. Elke vrijdagavond klinkt er applaus als de jonge keeper van FC Den Bosch het voetbalveld opkomt. Al tijdens zijn jaren op het Mondriaan College trainde het talent in de jeugdopleiding van de Bossche club, waar hij sinds 2008 vaste

Foto: Henk van Esch

keus is onder de lat.

14


Waarom koos jij voor het

Ik heb eerst in Den Bosch op de middelbare school gezeten, omdat die school een samen-

Mondriaan College?

werkingsverband had met FC Den Bosch. Ik heb daar tot aan 4 vwo op school gezeten, daarna konden ze op die school door de financiële situatie geen vwo meer geven. Ik moest op zoek naar een andere school. Veel vrienden van mij hadden goede verhalen over het Mondriaan, dus toen heb ik voor het Mondriaan gekozen.

Hoe kijk je terug op je tijd op

Ik heb op het Mondriaan dus 5 en 6 vwo gedaan. En ik heb het er ontzettend naar mijn zin

het Mondriaan College?

gehad, ik werd er meteen goed opgevangen en begeleid. Ik vond het altijd een gezellige school die veel activiteiten voor leerlingen organiseerde.

Aan welk vak heb je goede

Ik heb eigenlijk bij elk vak en docent wel een speciale herinnering. Maar als ik echt een vak

herinneringen?

moet kiezen dan kies ik wel voor LO2, dat was voor mij echt een uitkomst. En als ik nadenk over de docenten moet ik zeggen dat ik wel met elke docent goed kon opschieten. Maar of de docenten altijd zo blij met mij waren dat weet ik niet. Ik had wel veel steun aan Ton de Jong die mij als topsporter ondersteunde waar mogelijk en het mogelijk maakte om school en voetbal goed te combineren.

Wat was het hoogtepunt op

In 5 vwo namen we met school deel aan de Athene spelen in Groningen. Wij speelden daar een

het Mondriaan?

voetbaltoernooi, maar er waren allerlei toernooien voor verschillende sporten. Wij wonnen het voetbaltoernooi maar de hele reis was een groot feest! Dat was natuurlijk echt top!

Kon je school en voetbal goed

Ik moet zeggen dat het goed te combineren was. Als het soms niet goed uitkwam, dan

combineren?

toonde de school alle begrip en hielpen de docenten mij waar mogelijk. Zo kon ik soms geen proefwerk maken en dat kon ik dan op een ander tijdstip inhalen. In mijn laatste jaar werd het wel wat moeilijker doordat ik bij de selectie kwam en dan ook ‘s ochtends moest gaan trainen, maar uiteindelijk heb ik alles gehaald.

Wat zou je nu zijn als je geen

Als ik geen keeper zou zijn dan zou ik me vol op een studie richten. Ik studeer trouwens nog

keeper was geworden?

steeds, organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Ik vind het belangrijk om nog iets achter de hand te hebben en niet altijd maar met voetbal bezig te zijn.

Heb je nog contact met

Ik heb nog heel veel contact met schoolvrienden. De schoolvrienden van het Mondriaan zijn

schoolvrienden?

eigenlijk mijn vaste vriendengroep waar ik nog steeds heel veel mee omga.

Hoe is het om voor Marokko

Ik ben in 2009 geselecteerd voor het Marokkaans elftal, maar door een trainerswissel ben

te spelen?

ik op het tweede plan geraakt voor de A-selectie. Wel hoop ik voor de Olympische selectie uitgenodigd te worden en te kunnen gaan spelen voor plaatsing voor Londen 2012. Het spelen voor Marokko is wel echt een fantastische ervaring, de sfeer en de beleving is heel apart. En spelen voor je land is fantastisch!

Wat zijn je toekomstdromen

Ik wil het hoogst haalbare in mijn carrière te bereiken. Ik ben voor een keeper nog heel jong

in het voetbal?

dus heb alle tijd om te rijpen bij FC Den Bosch en vanuit daar de Eredivisie in te gaan. Het mooiste zou zijn om ooit in Spanje te kunnen spelen, dat heeft me altijd getrokken.

Wil je nog iets kwijt aan alle

Dat ze vooral moeten genieten van de middelbare schooltijd, want het is echt een goede tijd!

Mondriaan leerlingen?

Verder wil ik nog iedereen bedanken die iets voor me betekent heeft binnen het Mondriaan!

15


pure passie Willeke Steegs (A6A) “Ik kom uit een best muzikale familie. Vooral bij de kant van mijn moeder wordt er flink gemusiceerd. Mama is lid van de harmonie in Meijel (L), waar zij oorspronkelijk vandaan komt. Daar organiseerde men een harmonieconcert en op uitnodiging was daar een harpiste aanwezig. Ik vond het gelijk prachtig. Ik was erg onder de indruk van de klank. Het was zo’n uitgesproken geluid; zo zuiver en helder. Ik wist toen dat ik dat ook wilde leren.
Na een paar proeflessen bij de muziekschool wist ik het echt zeker, ik wilde een harp. Iedere harp wordt met de hand gebouwd. Ik heb mijn harp van de bekende harpbouwer Hans den Brok. Sindsdien speel ik er dagelijks op. In de ogen van sommige leeftijdsgenoten is het een beetje een duf instrument, dat ze vooral associëren met van die romantische, klassieke zwijmelmuziek. Ik snap dat wel, maar het maakt me niet zo veel uit, eigenlijk. En het klopt ook maar ten dele. Ook in de popmuziek wordt de harp gebruikt, denk maar aan Love of my Life van Queen. Ik doe wel eens mee met een concours. Vorig jaar promoveerde ik naar een hogere klasse. Het is wel leuk dat op zo’n manier je oefenen beloond wordt”.

Jos de Louw (docent Nederlands) “Wielrennen is een prachtige sport. Alles zit erin, drama, heroïek, diepe dalen en hoge toppen. Het is als het leven zelf. Mijn vader hield van wielrennen, via hem heb ik die passie meegekregen. Als kind maakte ik plakboeken van de Tour de France en volgde ik mijn helden op de voet. Gekluisterd aan de radio en later via de TV volgde ik de verrichtingen van mijn favorieten. Dat wielergevoel is nooit meer weggegaan. Sinds een aantal jaren organiseer ik samen met mijn zoon Tom en collega Peet Kappen twee keer per jaar een wielercafé. We hebben al flink wat interessante gasten aan tafel gehad, zoals Dries van Agt, Jan Janssen, Marianne Vos en Michael Boogerd. Daarnaast geven we een eigen wielertijdschrift uit, ‘Helden’ heet het. Het verschijnt twee maal per jaar en het richt zich helemaal op het wielrennen in Brabant; toch de wielerprovincie bij uitstek. Dat loopt geweldig! Soms fiets ik ook zelf een toertochtje; gewoon, lekker op mijn gemak. Vorig jaar heb ik de toerversies van de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race gefietst. Het is goed om een passie te hebben. School is belangrijk, maar er is meer in het leven”.

Manon van Hoeven (H5B) “Mijn zus koos als hobby schaatsen. Nou, dat heb ik geweten. Ieder weekend sjouwde ik met haar en mijn ouders de ijsbanen af. Om haar techniek in de bochten te verbeteren adviseerde haar trainer om shorttrack te gaan doen. Dat vond ik ook leuk en op mijn achtste ben ik ook met shorttrack begonnen. Dat combineerde ik lange tijd met langebaan schaatsen, maar ik vond shorttrack gelijk veel leuker. Veel spectaculairder ook. Ik ben lid van de IJsvereniging Utrecht en train in de winterdag vier dagen per week, in de zomer twee keer. De combinatie school en topsport is best goed te maken. Daarbij heb ik ook nog wel tijd voor andere dingen. Ik ben best ambitieus in mijn sport. Ik zit nu in de nationale top en mijn grootste ambitie is om deel te nemen aan de Olympische Spelen in Rusland in 2014. Dit jaar doe ik eindexamen Havo, daarna verhuis ik naar Duitsland. Natuurlijk vooral vanwege mijn vriendje, hij is ook shorttracker en woont in Dresden, maar ook omdat daar de trainingsfaciliteiten beter zijn. Omdat mijn moeder Duitse is, heb ik ook een dubbel paspoort. Als Duitse denk ik ook meer kans te maken op de Olympische Winterspelen. De limieten liggen daar ook wat realistischer. Ja, meedoen aan de Spelen. Dat moet toch fantastisch zijn?”

16


ouders Naam: Ine Peters Geboren 30 juni 1962 Woonplaats Geffen Middelbare school Vincent van Gogh havo, voorloper van Mondriaan College Beroep Manager tankstation en PR-medewerkster Hanex tankstations en carwash Kinderen op Mondriaan Zoon Roel in Havo 3 Gekozen voor Mondriaan Na de Open Dag wist Roel het zeker. Dit wordt mijn school. Ging heel makkelijk.

Hobby’s Fietsen, zumba, wandelen, vrijwilligerswerk. Televisie The Voice of Holland. Hoe ervaar je het Mondriaan als ouder Ik voel me betrokken bij school en ben dan ook als lid van de Ouderraad actief. We worden als Ouderraad serieus genomen en hebben echt een stem en dat is erg prettig. Bovendien ben ik blij dat de keuze van onze oudste zoon zo’n goede is gebleken. Hij voelt zich hier erg op zijn gemak.

Naam: Karin van Tuijl Geboren 11 mei 1967 Woonplaats Oss Middelbare school Vincent van Gogh havo, voorloper van Mondriaan College Beroep Financieel administratief medewerkster Stichting Peuterspeelzalen Oss Kinderen op Mondriaan Zoon Koen in havo-vwo klas D2J Gekozen voor Mondriaan De sfeer sprak direct aan. Hobby’s Lezen, lekker eten, fietsen, wandelen en ahstanga-yoga Televisie The Voice of Holland, Boer zoekt Vrouw en het NOS- journaal. Hoe ervaar je het Mondriaan als ouder Het Mondriaan is een fijne en moderne school, die meegaat met de tijd. Ik merk dat het personeel en het ondersteunend personeel oprecht betrokken zijn. En onze Koen maakt het prima, dan ben je als ouder ook tevreden.

17


meer mon meer aandacht Op het Mondriaan krijg je alle aandacht. Vaak zelfs een beetje meer. Iedere klas heeft een mentor, jouw persoonlijke aanspreekpunt. Er zijn remedial teachers voor leerlingen die moeite hebben met talige vakken. Heb je extra hulp nodig bij je huiswerk, dan kun je steun krijgen van de studiebegeleider. En als je last hebt van faalangst, helpen we je met een training. Voor buitenlandse leerlingen met een taalachterstand is er een cumi-docent. Verder kun je als topsporter extra begeleiding krijgen. Jij als leerling staat dus centraal.

meer sport Op het Mondriaan College kun je sport als eindexamenvak kiezen. Als je een echt sporttalent bent, wil je van je sport misschien wel je toekomst maken. Wij zorgen voor een aangepast rooster, extra begeleiding en wedstrijdverlof, zodat je én goed kunt sporten én op school goede resultaten kunt halen. Het Olympisch Keurmerk bewijst dat onze begeleiding kwaliteit heeft. En natuurlijk organiseren we ieder jaar een skireis, doen we mee aan veel sporttoernooien en bieden we diverse vormen van training.

meer vwo-plus In het vwo-plus doe je de normale vakken iets sneller, zodat je extra tijd hebt voor de plusvakken. Vakken als ICT & Mediavaardigheden, filosofie of management. Je voert praktische opdrachten uit en leert presenteren. Misschien krijg je later een leidinggevende functie in een bedrijf, of ga je de wetenschap in. Daar moet je natuurlijk goed op voorbereid zijn. Ook volg je het speciale programma Engels, waarmee je het internationaal erkende Cambridgecertificaat kunt halen. Heb jij meer in je mars? Dan biedt vwo-plus een geweldige voorbereiding op je toekomst.

meer activiteiten Turkije, Italië, Denemarken, Engeland, Hongarije en Polen. Ben jij daar al eens geweest? In de bovenbouw ga je namelijk op uitwisseling. Een leerzame en erg leuke manier om andere leerlingen en hun cultuur te leren kennen, soms hou je er zelfs een internationale vriendschap aan over. Maar er is veel meer te beleven! In de brugklas begint het schooljaar met een brugklaskamp, tijdens de Mondriaandag zijn er optredens en volg je workshops. Mountainbiken, sieraden maken, streetdance, optreden met een band, toneel, stijldansen of tafeltennis? Je kunt alles kiezen!

18


ondriaan

meer brugklas Op het Mondriaan kun je kiezen voor drie niveaus: vmbo-t, havo en vwo. En voor ieder niveau geldt: je kunt op twee manieren starten. Ruime keus dus, zes mogelijkheden! Je kunt kiezen voor een tweejarige brugklas vmbo-t/havo of havo/vwo. Dan heb je twee jaar de tijd om te laten zien op welk niveau je verder gaat in de derde klas. Zo kun je goed wennen en in je eigen tempo groeien. Je hebt dan twee jaar de tijd om het maximale uit jezelf te halen en te laten zien wat je kunt. Je kunt natuurlijk ook direct kiezen voor vmbo-t of vwo-plus.

meer ict Natuurlijk hebben we computers en laptops. In de lokalen hangen beamers en digiborden waar docenten regelmatig gebruik van maken tijdens de les. Leerlingen ook, om te presenteren bijvoorbeeld. Alles wat je wilt weten of nodig hebt voor je vakken, opdrachten, oefeningen, lessen of instructie, kun je ook online vinden. Je punten en actuele roosters vind je op onze website. Als je verder wil met extra oefeningen, kun je op de ‘elo’ terecht. We vernieuwen als dat nodig is, zodat ons onderwijs bij de tijd is. Innovatief, noemen ze dat.

meer creativiteit Op het Mondriaan kun je in en buiten de les creatief bezig zijn. Je bekijkt toneelstukken, luistert naar concerten en bezoekt exposities - of je organiseert er een. Er zijn verschillende schoolbands, die optreden tijdens de Mondriaandag, en iedereen mag meedoen met toneelvoorstellingen. Elk jaar is er Mondriaan Unplugged: een stekkerloze avond waarop leerlingen samen met docenten een muzikaal optreden verzorgen. Ken je CKV? Dat is een vak over kunst en cultuur. Daar hebben we zelfs een prijs mee gewonnen.

meer sfeer Het Mondriaan is er trots op dat leerlingen en docenten goed contact met elkaar hebben. Daar staan we om bekend. Je komt op het Mondriaan in een klas met een eigen mentor. Hij is je klassenleraar en je kunt altijd bij hem terecht. Zo is het makkelijk om vragen te stellen als je wat wilt weten of ergens mee zit. In de eerste klas word je extra geholpen door leerlingen uit de vierde klas. Verder zijn er natuurlijk ook de schoolfeesten, zoals het brugklasgala, dan word je als een beroemdheid binnengehaald.

19


keuze

20


aanmelden en zo Wil je een leerzame ĂŠn gezellige schooltijd in het voortgezet

onderwijs? Kom dan met je ouders

naar het Mondriaan College om je

aan te melden op woensdag 16 maart 15.00 - 17.00 uur of 19.00 - 21.00 uur donderdag 17 maart 19.00 - 21.00 uur

Voor de ouders Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden via onze website www.mondriaancollege.nl. U neemt het ingevulde aanmeldingsformulier mee bij aanmelding van uw kind. Ouders/verzorgers en hun zoon/dochter komen samen naar school om de leerling persoonlijk aan te melden. Wij verzoeken u om naast het ingevulde aanmeldingsformulier de volgende zaken mee te brengen: 1. het advies van de directeur van de basisschool (het Schooladvies) 2. de uitslag van de Cito-toets 3. het bankrekeningnummer 4. het telefoonnummer van de huisarts 5. het SOFI-nummer van de nieuwe leerling 6. voor allochtone leerlingen: kopie paspoort ouders/leerling.

TOELATING De leerlingen die niet kunnen worden toegelaten, krijgen hiervan schriftelijk bericht. Ook de leerlingen die definitief zijn geplaatst, krijgen schriftelijk bericht; daarbij wordt aangegeven in welk type brugklas zij zijn geplaatst.

IN BIJZONDERE GEVALLEN Ouders van een kind met een beperking of handicap kunnen ervoor kiezen hun kind onderwijs te laten volgen op een reguliere (gewone) school voor voortgezet onderwijs. Onder bepaalde voorwaarden kunnen dan extra middelen worden aangevraagd om extra begeleiding en voorzieningen te betalen.* Maar er zijn grenzen aan de mogelijkheden van een reguliere school om leerlingen met beperking of handicap adequaat op te vangen. Het Mondriaan College kan daarom beargumenteerd besluiten niet toe te laten als: - de school de specifieke begeleiding voor de leerling niet kan leveren - het onderwijsproces van de leerling niet tot zijn recht kan komen - het leerproces van andere leerlingen verstoord dreigt te worden - toelating de rust en de veiligheid binnen de school zou verstoren Toelating van een leerling met beperking of handicap zal door de school per geval worden beoordeeld. Voor meer informatie over aanmelding kunt u contact opnemen met de afdelingsdirecteur. Tom van den Brink voor vmbo-t en vmbo/havo, tvdbrink@mondriaancollege.nl Erna Mulder voor havo/vwo en vwo-plus, emulder@mondriaancollege.nl

* In bepaalde gevallen kan door de ouders een LeerlingGebonden Financiering (LGF) worden aangevraagd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de school middelen aanvraagt uit het Regionaal Zorg Budget (RZB).

21


meer beeld Woorden kunnen de lol van leerlingen soms goed uitdrukken, maar foto’s zeggen natuurlijk veel meer. Om u een indruk te geven, verzamelden we willekeurige foto’s van Mondriaan-activiteiten uit 2010. Zoals de uitwisseling met Samsun in Turkije, de sportdag, de stekkerloze avond, de Mondriaandag, de kerstmarkt, het brugklaskamp en het befaamde brugklasgala.

22


Meer zien? Op www.mondriaancollege.nl vindt u nog veel meer foto’s!

23


brugklassers over de brugklas Ver fietsen is even wennen in het begin. Maar het is ook gezellig.

je voelt je snel thuis. Daar zorgen de mentor en de vier-plussers wel voor.

Je kunt je punten 24 uur per dag, 7 dagen per week via internet inzien. Zo weet je steeds hoe je er voor staat.

Mondriaan is een fijne school. Er worden keiveel leuke dingen georganiseerd.

Op vrijdag voor de herfstvakantie is de Mondriaandag. Dan heb je geen les, maar doe je met de hele school leuke dingen.

Van je mentor leer je ook hoe je moet plannen. Dat is best even wennen in het begin, want je hebt nou iedere dag huiswerk.

Je mag van te voren aangeven bij wie je graag in de klas wilt komen. Dat vond ik echt wel fijn.

Meer  

Mondriaan College

Meer  

Mondriaan College

Advertisement