Page 1


• Tö Caùch vaø Nhieäm Vuï cuûa Ngöôøi Ñôøi Soáng Traïi • Ngheä Thuaät Caàm Coøi • Theå Hieän Nieàm Tin vaø Söùc Soáng

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

2


V. KEÁT LUAÄN: Tuy chæ nôùi kinh qua ba baøi hoïc nhöng anh chò thaáy roõ: Ñôøi Soáng Traïi gioûi chaéc chaén laø moät giaûng vieân caùc boä moân Hoaït Ñoäng Thanh Nieân vaø Vaên ngheä. Ñôøi Soáng Traïi chaéc chaén laø moät giaûng vieân Phaät phaùp gioûi. Nhöng moät giaûng vieân gioûi chöa haún laø coù theå laøm moät Ñôøi Soáng Traïi gioûi. Do vaäy Ñôøi Soáng Traïi thöôøng ñöôïc traïi sinh xem nhö thaàn töôïng. Neân Ñôøi Soáng Traïi phaûi taâm nguyeän: Mình laø cuûa taäp theå, vaø nhôù cho kyõ “ñöôïc moät ngöôøi laø maát taát caû”. Löu yù laém thay.

TÖ CAÙCH VAØ NHIEÄM VUÏ CUÛA NGÖÔØI ÑÔØI SOÁNG TRAÏI I. DAÃN NHAÄP: a) Sinh Hoaït b) Tu hoïc II. TÖ CAÙCH: a) Taùc phong b) Ñaïo ñöùc III. NHIEÄM VUÏ: a) Ña naêng b) Ña daïng c) Ña duïng d) Nhieäm vuï Ñôøi Soáng Traïi e) Reøn luyeän baûn thaân. IV. Quyeàn haïn cuûa Ñôøi Soáng Traïi V. Keát luaän.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

34

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

3


c) YÙ: Trong saùng, höôùng thieän, trung thöïc, coâng baèng, ñöùng ñaén. IV. THEÅ HIEÄN SÖÙC SOÁNG:

TÖ CAÙCH VAØ NHIEÄM VUÏ I. DAÃN NHAÄP: Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam laø moät toå chöùc GIAÙO DUÏC, SINH HOAÏT, TU HOÏC cuûa Giaùo Hoäi Phaät Giaùo Vieät Nam Thoáng Nhaát daønh cho Thanh Thieáu Ñoàng Nieân con em cuûa ñaïo höõu, nhöõng gia ñình tin Phaät, hoaëc coù duyeân vôùi ñaïo Phaät. Khoâng phaân bieät giai caáp thaønh phaàn xaõ hoäi, giôùi tính vaø hoïc vò. Thöïc hieän troïn veïn tinh thaàn bình ñaúng cuûa ñaïo Phaät. 1. Giaùo duïc: Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam giaùo duïc cho Huynh Tröôûng vaø Ñoaøn Sinh treân 3 laõnh vöïc THAÂN-KHAÅU-YÙ xa lìa caùc vieäc aùc. Sieâng laøm caùc vieäc laønh. Giuùp ñôõ taát caû chuùng sanh thöïc haønh ñöôïc nhö vaäy a) Thaân • Khoâng saùt sanh • Khoâng troäm caép • Khoâng taø daâm

* Phoùng sanh * Khoâng nhaän laáy cuûa khoâng cho * Chaùnh haïnh thanh tònh

b) Khaåu: • Khoâng noùi doái

* Noùi ñuùng söï thaät

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

Ñôøi Soáng Traïi theå hieän söùc soáng baèng caùch: Yeâu ñôøi, Meán ñaïo, Goùp phaàn xaây döïng cuoäc soáng ngaøy caøng toát ñeïp hôn. 1. Yeâu ñôøi: Ñôøi Soáng Traïi laø ngöôøi chòu traùch nhieäm höôùng daãn cuoäc soáng tinh thaàn laãn theå chaát cho traïi sinh • YÙ thöùc saâu saéc cuoäc ñôøi laø voâ thöôøng, vaïn phaùp voâ ngaû • Quaùn trieät thaân ngöôøi khoù ñöôïc, vaïn phaùp khoù nghe, Tam baûo khoù gaëp. • Cuoäc soáng laø thieâng lieâng, caàn traân troïng, noã löïc tin yeâu. Gieo nhaân toát haïnh laønh. • Bình tænh khoâng saân si khi bò xuùc phaïm. • Kham nhaãn, chòu khoù vaø laø ñieån hình ñeå traïi sinh vöôn tôùi. • Ñôøi soáng traïi laø kho baùu ñeå traïi sinh tham khaûo. 2. Meán ñaïo : • Yeâu toå chöùc, yeâu ñaïo phaùp hôn caû yeâu mình. • Vì söï nghieäp giaùo duïc maø hieán daâng. • Nguyeän suoát ñôøi tu hoïc haønh trì • Khoâng ngaïi khoù, keå caû coâng vieäc cuûa Giaùo hoäi • Göông maåu töø taùc phong ñeán ñaïo ñöùc.

4

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

33


Ñeán nay mình ñaõ ñöa Nieàm Tin leân moät ñænh cao laø ÑÖÙC TIN. 4. Ñôøi Soáng Traïi theå hieän ñöùc tin nhö theá naøo? Ñôøi Soáng Traïi theå hieän ñöùc tin qua thaân giaùo vì ñoù laø baøi hoïc khoâng lôøi deã thaáy deã thaâm nhaäp nhaát maø trong moät thôøi gian ngaén traïi sinh coù theå caûm nhaän moät caùch tröïc dieän vaäy. a) Thaân: Ñôøi Soáng Traïi phaûi taäp luyeän coù söùc khoûe, coù khaû naêng chòu ñöïng. Giaûi daàu möa naéng noùng laïnh. Thöùc khuya khoâng ngaùp leân ngaùp xuoáng. Daäy sôùm khoâng maét nhaém maét môû. Noùng naõy khoâng phe phaåy chieác quaït. Möa laïnh khoâng co ro run raãy. Luùc naøo cuõng thöøa khaû naêng lo cho moïi ngöôøi. Laøm vieäc coù keá hoaïch, khaû naêng quaûn lyù kieåm soaùt toát. Lòch laõm trong giao teá. Khaû naêng giaûi quyeát coâng vieäc ñaït hieäu quaû cao. b) Khaåu: Ñuû ngoân ngöõ söû duïng treân töøng laõnh vöïc cuûa cuoäc soáng. • Noùi naêng xuùc tích goïn gaøng deã hieåu. • Noùi ñuùng luùc, ñuùng nôi, phaûi thôøi, khoâng ba hoa, khoaùc laùc • Vui veû nhieät tình phoùng khoaùng, mieäng noùi tay laøm. • Un ñuùc nieàm tin yeâu thaùnh thieän cao thöôïng • Luoân luoân bieát laéng nghe, thaáu hieåu vaø chia xeû vôùi tha nhaân.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

32

• Khoâng noùi lôøi ñoäc aùc * Noùi lôøi hieàn thieän • Khoâng noùi hai chieàu * Noùi lôøi chaùnh tröïc • Khoâng xaûo ngöõ * Noùi meàm moûng, chaân chính c) YÙ : • Khoâng tham lam • Khoâng saân haän • Khoâng si meâ

* Boá thí * Nhaãn nhuïc * Tinh Taán

2. Sinh Hoaït: Thöïc hieän vieäc giaùo duïc xuyeân qua vieäc khai phoùng thöïc haønh. Khoâng ñaët naëng vaán ñeà töø chöông khoa giaùo. - Ñoäng naõo, löïa choïn vaø quyeát ñoaùn vaán ñeà nhanh goïn, chính xaùc. - Noùi naêng hoaït baùt, töï tin, döùt khoaùt, ngaén goïn. - Thao taùc: cöû ñoäng chaân tay, thaân theå chuaån xaùc, thích hôïp, aán töôïng. (Traùnh loá bòch, kòch côûm, thöøa thaûi, tuïc tæu) - Thaêng tieán ñoàng boä: giuùp ñôû keû thieáu khaû naêng khaéc phuïc nhöôïc ñieåm. Taïo söï gaén keát keo sôn - phaùt trieån yù thöùc coäng ñoàng. Theå hieän haïnh nguyeän ñoä tha. - Tính kyû luaät: Baát cöù moät cuoäc sinh hoaït töø lôùn ñeán nhoû, töø ít ñeán nhieàu, muoán ñaït ñeán keát quaû ñoøi hoûi phaûi coù luaät chôi. Luaät chôi caàn phaûi roû raøng minh baïch, döùt khoaùt vaø khaû thi. - Kieåm soaùt: chaëc cheû, coâng baèng, khoâng vò neã. - Thöôûng phaït: coâng minh, tuyeân döông ñuùng caùch.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

5


-

Laøm saùng toû muïc ñích cuûa sinh hoaït. Taïo daáu aán taâm linh cao.

3. Tu hoïc: Tu laø caûi söûa töï thaân - naâng cao nhaân caùch phaåm haïnh cuûa chính mình. Hoïc laø ñeå naâng cao nhaän thöùc, hieåu bieát traùnh leäch laïc sai laàm daãn ñeán haønh ñoäng sai quaáy. Do vaäy :  Khoâng ñöôïc coáng cao ngaõ maïn.  Khoâng coù yù thöùc coâng thaàn (keå coâng)  Khoâng vì caáp baäc, khoâng vì ñòa vò. Thaáy roõ baát maõn, thoaùi chí, töï aùi, xuùc phaïm voâ leã vôùi keû treân tröôùc, vôùi baïn ñoàng haøng laø bôûi keùm hoïc keùm tu maø ra caàn phaûi xa lìa, caàn phaûi ñoaïn dieät. II. TÖ CAÙCH CUÛA NGÖÔØI ÑÔØI SOÁNG TRAÏI: Tö caùch cuûa ngöôøi Ñôøi Soáng Traïi goàm coù Taùc phong beân ngoaøi vaø tinh thaàn ñaïo ñöùc beân trong. 1. Taùc Phong beân ngoaøi : • Toùc tai goïn gaøng, saïch seõ, ñôn giaûn, haøi hoøa • AÙo quaàn saïch seõ ñuùng quy caùch • Huy hieäu, phuø hieäu, caáp hieäu nghieâm chænh, ñính caøi chaéc chaén, ñuùng quy caùch khoâng nheách nhaùc. • Giaøy vôù ñuùng noäi quy, thích hôïp cho sinh hoaït haøi hoøa, khoâng tuït leân tuït xuoáng, khoâng haù moûm söùt ñeá. • Coät buoäc ñuùng caùch thaùo môû deã daøng. • Moùng tay noùng chaân caét ngaén veä sinh, khoâng chöôùng ngaïi. Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

6

nhaân baûn nhaát. Ñoù laø: Tin vaøo Tam baûo - Tin vaøo Toå chöùc - Tin vaøo khaû naêng cuûa chính mình. 1. Tin vaøo Tam baûo: Tin vaøo Phaät Phaùp Taêng. a) Xuaát theá gian tam baûo. b) Töï taùnh tam baûo c) Theá gian truï trì tam baûo 2. Tin vaøo toå chöùc Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam: Toå chöùc Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam laø moät toå chöùc giaùo duïc, sinh hoaït tu hoïc coù toân chæ, muïc ñích, chaâm ngoân, ñieàu luaät. Coù phöông phaùp giaùo duïc, huaán luyeän vaø ñaøo taïo ñaët neàn moùng treân tinh thaàn giaùo lyù Phaät ñaø. Moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng tröôùc giaùo lyù cuûa Nhö Lai. Ñaõ hình thaønh vaø töøng böôùc phaùt trieån treân 70 naêm qua. Soá löôïng ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc khoaûng 2.000 ñôn vò gia ñình, soá löôïng ñoaøn sinh vaø Huynh Tröôûng khoaûng 500.000 ngöôøi. Nhöng Noäi - ngoaïi - hoä thieän tri thöùc xuaát thaân töø nay coù ñeán treân 10 trieäu. ÔÛ ñaâu vaø baát kyø treân laõnh vöïc naøo hoï cuõng doác loøng goùp phaàn xaây döïng xaõ hoäi theo tinh thaàn Phaät giaùo. 3. Tin vaøo baûn thaân : Phaàn töï taùnh Tam baûo noùi roõ vaán ñeà naày. Chæ caàn giaûi thích theâm 3 cô sôû gaây nhaân taïo nghieäp laø THAÂNKHAÅU-YÙ. Thanh tònh Thaân Khaåu YÙ thì coù theå thaønh toaøn 3 thaân ÖÙng thaân, hoùa thaân vaø phaùp thaân.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

31


• •

Traïi Huyeàn Trang. . . . . . . . . .10% Traïi Vaïn Haïnh. . . . . . . . . . .06%

Cho ta thaáy raèng: Caùc traïi caøng cao, traïi sinh coù nhieàu khoù khaên trôû ngaïi töø nhieàu phía, töø nhaân thaân gia ñình vaø xaõ hoäi. Nhöng nieàm tin ban ñaàu ñaû trôû thaønh ñöùc tin kieân coá. Khaéc phuïc deã daøng nhöõng trôû ngaïi khoù khaên. Ngöôøi ñôøi soáng traïi gioûi laø ngöôøi ít noùi laøm nhieàu. Naâng cao nieàm tin baèng daáu aán taâm linh vaø chöùng minh baèng töï thaân cuûa mình vaø nôi söï tröôûng thaønh cuûa caùc traïi sinh. Ñôøi soáng traïi nghieân cöùu kyõ veà moân taâm lyù hoïc Phaät giaùo. (Thaéng phaùp taäp yeáu, duy thöùc). Ñöùng tröôùc nhöõng sai laàm ngôõ ngaøng boái roái khoâng hoøa ñoàng cuûa traïi sinh thöôøng bieát laïi do nôi ñaâu vaø cöùu boà hoï baèng caùch khai thoâng beá taéc töø tö duy ñeå theå hieän vöôït qua baèng haønh ñoäng moät caùch ngoaïn muïc. Khoâng cheá rieãu nhöõng sai laàm. Khoâng laøm maát maët, khoâng ñöa traïi sinh vaøo theá thuï ñoäng töï ti. Ñôøi Soáng Traïi laø ngöôøi anh töø maãn - Laø ngöôøi baïn noái khoá - laø aân nhaân dòu daøng. Ñôøi Soáng Traïi haõy vöôn leân ñeán nhöõng taàm cao naày. III. THEÅ HIEÄN NIEÀM TIN: Ñöøng bieán nieàm tin thaønh caùi gì cao xa khoâng töôûng. noù luoân ôû trong ta, luoân ôû quanh ta. Neân baèng moïi caùch chöùng toû raèng Nieàm Tin cuûa ngöôøi Phaät töû laø tuyeät vôøi vì noù ñöôïc xaây döïng treân nhöõng neàn taûng Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

30

• •

• • • •

• • • •

Toaøn thaân khoâng xaêm veû hình töôïng, vieát laùch leân thaân. Coi thaân theå nhö laø phöông tieän haønh hoaït neân phaûi khaû duïng, söùc khoûe toát chòu ñöïng beàn bó tieàm aån nhieàu khaû naêng. Ñi ñöùng naèm ngoài, chaïy nhaûy nhanh nheïn, ñuùng giôø ñöùng ñaén, traät töï nghieâm tuùc, hôïp thôøi phaûi luùc AÊn uoáng nguû nghæ, ñuùng thôøi phaûi luùc, doïn deïp saïch seõ, khoâng khua cheùn baùt xoong noài khuyaáy ñoäng söï ñoùi khaùt, theøm muoán laøm ñau khoå caùc loaøi phi nhaân. Ñaây laø phaùp ñoä cuûa thieàn moân. Phaät töû phaûi hoïc taäp. Tröôùc khi aên phaûi nieäm Phaät. Quaùn töôûng ñeán ngöôøi noâng daân caàn khoå lao ñoäng, Ta môùi coù böûa aên naøy. Nguyeän cho taát caû chuùng sanh luoân no ñuû Taän duïng khaû naêng saùng taùc, ca haùt dieãn taû ñöôïc nghóa aáy. Sau khi aên laø hoài höôùng phöôùc laønh. Ngoân ngöõ chuaån xaùc, hoaït duïng, vui veû, teá nhò, thaân thieän naâng ñôõ chia xeû vôùi tha nhaân. Khoâng xuùc phaïm, khoâng ñuïng chaïm ñeán khuyeát taät cuûa ngöôøi khaùc. Taïo ñieàu kieän ñeå hoï vöôn leân soá phaän. Khoâng côït ñuøa, xaøm sôû vôùi ngöôøi khaùc phaùi. Cöû chæ gaàn guõi, caàn ñuû, khoâng muùa may quay cuoàng. Ngöôïc laïi cuõng khoâng thuï ñoäng, u treä. Noùn muõ, tröôùc sau phaân bieät roõ raøng. giaây muõ ñuùng caùch ñuùng taàm chaéc chaén goïn gaøng.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

7


Chieác coøi laø böûu boái, caån troïng khi phaûi trao cho ngöôøi khaùc. Caám caùc loaïi coøi ñoàng loaïi vôùi Ñôøi Soáng Traïi khoâng ñöôïc xöõ duïng.

2. Naêng Löïc cuûa Nieàm Tin: Qua caâu chuyeän chieác laù cuoái cuøng, ta thaáy roõ. Nieàm tin ñaët treân söï xí gaït cuûa keû khaùc theá maø coù naêng löïc chöûa trò moät caên bònh hieãm ngheøo.

2. Ñaïo ñöùc beân trong: Thoâng thöôøng Ñôøi Soáng Traïi laø moät thaønh vieân cuûa Ban Quaûn Traïi coù tuoåi taùc trung bình, nhoû, neân luoân taâm nieäm: • Mình phaûi gaùnh vaùc traùch nhieäm cho caùc anh chò nhö laø moät caùch baùo aân. • Mình phaûi gaùnh vaùc traùch nhieäm cho nhöõng thaønh vieân nhoû tuoåi hôn ta vaø thaønh toaøn cho hoï nhö laø trao truyeàn söù maïng • Ñoái vôùi traïi sinh thì naêng ñoäng hoaït baùt lòch laõm. • Ñoái vôùi Ban Quaûn Traïi thì kham nhaãn, laéng nghe, tieáp thu vaø ra söùc thöïc hieän. • Chinh phuïc traïi sinh, Taâm phuïc khaåu phuïc ñaõ khoù. • Ñoäng vieân moïi ngöôøi nhö moät, gaén keát boå tuùc cho nhau ñöa traïi ñeán thaønh coâng laïi caøng khoù hôn. • Chinh phuïc Ban Quaûn Traïi chænh söûa nhöõng sai laàm, hoaøn thieän nhöõng gì coøn baát caäp, chaáp nhaän nhöõng bieán taáu trong ñieàu khieån ñeå traïi ñöôïc hoaøn maõn thaät voâ cuøng khoù khaên.

Qua caâu chuyeän Ngu Coâng ñuïc nuùi vaø chuyeän chim Oanh Vuõ chöûa chaùy. Nhöõng caâu chuyeän döôøng nhö khoâng töôûng aáy theá maø coù naêng löïc chinh phuïc ñöôïc bao ngöôøi hôïp taùc ñöa nieàm tin ñaït ñeán keát quaû dieäu kyø. Töø ñoù ta thaáy ngöôøi ñaàu beáp vua Ba tö Naëc ñaët nieàm tin vaøo ñaáng giaùc ngoä neân ñaït ñöôïc naêng löïc laøm cho töôïng vöông run sôï, khoâng coù gì ñeå noùi.

• •

Do vaäy Ñôøi Soáng Traïi phaûi: • Coù tinh thaàn kham nhaãn chòu ñöïng cao, bieát laéêng nghe vaø luoân luoân soi roïi laïi mình. Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

8

Cho neân Ñôøi Soáng Traïi khai thaùc nguoàn naêng löïc tieàm aån trong töøng traïi sinh. Taïo ñieàu kieän cho noù phaùt taùc. Nhöõng ích kyõ nhoû nhen, nhöõng tham lam vuïn vaët, söï löôøi bieáng öa thuï höôûng seõ bò baøo moøn ñaùnh phaù, vaø yù thöùc cao thöôïng seõ vöôn leân. Ñeå töøng traïi sinh töï phaùt laäp taâm nguyeän vaø soáng xöùng ñaùng neân ngöôøi laø vieäc trong taàm tay. 3. Haäu quaû cuûa Nieàm Tin : Moät cuoäc traïi naêm baûy ngaøy trôû laïi, chöa cho ta haäu quaû töùc thôøi lôïi laïc ngay treân ñaát traïi. Nhöng phaùt ñoäng ñöôïc noù thì vôùi nhöõng ngaøy thaùng naêm coøn laïi cuûa traïi sinh nhö ñaõ ñöôïc ñònh höôùng ñöa ñeán haïnh laïc voâ bieân. Hôn 20 naêm laøm coâng taùc nghieân huaán vaø hôn 10 naêm theo roõi caùc con soá thoáng keâ taïi nhieàu nôi, ñöôïc toång hôïp nhö sau: • Traïi Loäc Uyeãn soá traïi sinh boû cuoäc vaø thieáu ñieåm khoaûng. . . . . . . . . . . . . . .30% • Traïi sinh A-Duïc. . . . . . . . . . . . .15% Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

29


Treân moãi caùnh sen coù moät con sö töû chuùa voâ cuøng doõng maõnh, keát hôïp thaønh ñaøn nhaém noù taán coâng. Con voi sôï quaù quay ñaàu chaïy. Ngöôøi ñaàu beáp thaáy mình môùi sô phaùt taâm maø coù coâng naêng nhö vaäy, neân chí thaønh caàu xin Phaät xuaát gia. Phaät thò hieän höùa khaû vaø oâng ñaõ trôû thaønh tyø kheo töø ñoù. Trong kinh Baûn Sanh coù caâu chuyeän raèng: “Moät oâng vua ham meâ saên baén, Moät hoâm oâng baén moät con nai bò thöông chaïy troán vaøo trong khu vöïc raäm raïp, tìm maõi khoâng ñöôïc. OÂng ra leänh ñoát röøng “Chim Oanh Vuõ thaáy khu röøng chaùy. Xoùt thöông nhöõng loaøi vaät chaäm chaïp, Oanh vuõ bay xuoáng suoái nhuùng caùnh vaøo nöôùc bay leân cöùu röøng moät caùch haêng say, nhöng chæ ñöôïc moät luùc laø kieät söùc. Vua chöùng kieán caûnh aáy ñoäng taâm vaø ra leänh cho ba quaân chöûa chaùy vaø khu röøng cuøng caùc loaøi ñieåu thuù chaäm chaïp ñaõ ñöôïc cöùu.

• •

• • •

Tinh thaàn hoïc hoûi cao. Taän duïng söï caïnh tranh, haùo thaéng cuûa traïi sinh ñeå ñöa tinh thaàn traïi vuùt cao vôùi taâm hoàn cao thöôïng. Thieát tha vôùi tö töôûng höôùng thöôïng luïc hoøa. Coâng baèng, nghieâm minh vôùi tinh thaàn vò tha voâ ngaõ. Thieát tha caàu hoïc, baát thoái.

Toùm laïi ñaõ laø tö caùch, töùc coù nghóa caùch thöùc khaúng ñònh vai troø chöùc naêng quyeàn haïn, nhieäm vuï cuûa mình theo moät ñöôøng neùt rieâng ñeå chinh phuïc traïi sinh vaø taát caû thaønh phaàn Ban Quaûn Traïi. Treân döôùi moät loøng, trong ngoaøi khoâng hai. Taïo moät söï nhaát taâm. Taát caû vì yù nghóa muïc ñích, yeâu caàu cuûa traïi maø daán thaân. Ra söùc ñoàng taâm hieäp löïc ñöa traïi ñeán thaønh coâng toát ñeïp. Treân ñaây laø nhöõng tieâu chí chung caàn phaûi lónh hoäi, tuaân thuû thöïc hieän. Coøn thöïc hieän nhö theá naøo ñeå coù hieäu quaû cao nhaát, Ñoù laø phaàn vieäc cuûa Ñôøi Soáng Traïi. Thaät cao quyù laém thay.

Caâu chuyeän oâng Ngu Coâng ñuïc nuùi beân taøu, môùi keå töôûng ñaâu laø chuyeän ñuøa. Nhöng khoâng ñuøa chuùt naøo. Bôûi noù ñaõ ñaùnh ñoäng haøng ngaøn vaïn con tim haønh thieän vaø hoï ñaõ coäng taùc vôùi oâng ñuïc nuùi ruùt ngaén con ñöôøng hieåm naïn ñeán thaønh coâng.

III. NHIEÄM VUÏ CUÛA NGÖÔØI ÑÔØI SOÁNG TRAÏI:

Caâu chuyeän “Chieác laù cuoái cuøng” cuûa nhaø vaên. Thuaät laïi moät ngöôøi bò bònh lao, baïc nhöôïc saép cheát. Nhìn qua cöûa soå thaáy moät nhaùnh hoa tygon. Anh kyù thaùc ñôøi mình vaøo chieác laù cuoái cuøng. Baïn anh thueâ moät hoïa sæ nhaân luùc ñeâm veà böùc chieác laù vaø veõ chieác laù aáy vaøo töôøng. Roài moãi ngaøy theâm moät chuùt xanh, moät choài non. Nhaân ñoù ñeå khuyeán taán baïn, nuoâi döôõng nieàm tin maø tieâu tröø taät beänh.

A. Tieàn khai maïc traïi : Khi nhaän lôøi môøi cuûa Traïi Tröôûng hoaëc Ban Höôùng Daãn laøm Ñôøi Soáng Traïi cho moät traïi naøo, Traïi mang teân chi? Bao nhieâu traïi sinh. Ñòa ñieåm traïi nôi naøo? Keá hoaïch traïi ra sao? Thôøi gian vaø chöông trình traïi ñöôïc kieán laäp. Ñôøi Soáng Traïi baét tay vaøo vieäc ngay: • Khaûo saùt loä trình - cöï ly, Phöông tieän di chuyeån.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

28

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

9


• • • • • • • • • • • • •

Nhöõng ñòa phöông phaûi ñi qua, danh lam, thaéng caûnh, nhaân vaät lòch söû, daân soá moâi tröôøng ñeàu phaûi khaûo saùt kyõ. Khaûo saùt thöïc ñòa khu ñaát traïi. Tình hình an ninh traät töï. Chôï buùa, traïm xaù, beänh vieän, coâng an, chính quyeàn ñòa phöông. Tình hình an ninh vaø taäp tuïc ñòa phöông. Thieát laäp sa baøn traïi. Boá trí caùc ñôn vò thöïc hieän coâng trình chung Thaûo keá hoaïch thöïc hieän chöông trình traïi. Soaïn thaûo troø chôi lôùn, troø chôi ñeâm. Leân phöông aùn baûo veä an ninh cho traïi. Chuaån bò danh saùch, xin pheùp, ñoùng baûo hieåm. Hoaøn taát caùc thuû tuïc phaùp ñònh. Coù chöông trình giao löu hay coâng taùc töø thieän xaõ hoäi khoâng? Chuaån bò caùc tö lieäu veà danh nhaân, taäp tuïc, danh thaéng xaõ hoäi toân giaùo taïi ñòa phöông.

B. Treân ñaát traïi : Döôùi kyø hieäu Sen Traéng trong leã khai maïc. Sau baøi dieãn vaên khai maïc cuûa traïi tröôûng, laø tieát muïc trao coøi leänh cho Ñôøi Soáng Traïi. Traïi tröôûng noùi gì thì noùi. Nhöng khoâng theå boû soùt nhöõng yù nghóa naày. “Ñoái vôùi traïi sinh. Meänh leänh toái cao cuûa traïi laø tieáng coøi naày. Traïi tröôûng ruùc leân tieáng coøi ñaàu tieân roài trao coøi cho Ñôøi Soáng Traïi vaø theâm: Mong anh chò coá gaéng hoaøn thaønh söù maïng vaø ñöa traïi ñeán thaønh coâng.”

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

10

Ñôøi Soáng Traïi laø ngöôøi phaùt ñoäng vaø trao truyeàn cho traïi sinh moät nieàm tin yeâu vaøo cuoäc soáng. Höôùng daãn nieàm tin yeâu aáy töøng böôùc thöïc hieän ñöôïc nhöõng lôïi ích thieát thöïc ñöa chuùng sanh ñeán choå an laïc yeân vui. Bôûi tính caùch taêng ích, bôûi tính caùch hieáu sinh, bôûi tính caùch nhaân baûn ñöa traïi sinh tieán leân moät böïc ñoù laø ñöùc tin. 1. Minh Hoïa: Trong kinh A-Haøm coù caâu chuyeän: “Moät hoâm ñöùc Phaät theå theo lôøi yeâu caàu cuûa vua Ba Tö Naëc ngaøi vaøo Hoaøng cung thuyeát Phaùp. Taát caû moïi ngöôøi trong hoaøng cung ñeàu bình ñaúng ñöôïc nghe. Phaät noùi veà yù nghóa cuûa Tam Baûo vaø naêm yeáu toá ñeå soáng ñôøi haïnh phuùc. Ngöôøi ñaàu beáp cuûa vua nghe xong laáy laøm hoan hyõ phaùt laäp taâm nguyeän suoát ñôøi khoâng saùt sanh vaø chay laïc. Keå töø ñoù oâng cheá bieán thöùc aên cho vua hoaøn toaøn chay laïc. Vua hoûi oâng taïi sao? OÂng ñaùp: “Phaät ñaõ daïy nhö theá!” Vua hoûi Phaät lôùn hay vua lôùn? OÂng ñaùp Phaät lôùn. Nhaø vua gheùp oâng vaøo toäi khi quaân phaûi bò voi chaø. Tröôùc phuùt thi haønh aùn, Vua hoûi laïi: “Ta lôùn hay ñöùc Phaät lôùn”. OÂng ñaùp: “Phaät lôùn”. Vua baûo: “Roài ngöôi seõ hieåu ta ñuùng hay ngöôi ñuùng” Ngöôøi ñaàu beáp khoâng maûy may giao ñoäng tieán ra phía tröôùc. Töø ñaàu kia con voi to lôùn hieáu saùt ñang hung haêng tieán veà phía oâng. Ngöôøi ñaàu beáp traûi taâm töø voâ löôïng, ñöa hai tay chaáp laïi theo hình lieân hoa hieäp chöôûng töø toán ung dung ñi tôùi. Con voi böôùc chaäm laïi roài döøng haún. Noù thaáy töø 10 ñaàu ngoùn tay coù 10 ñoùa sen ñang nôû ra. Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

27


Ñôøi soáng traïi laø ngöôøi caàm coøi ñieàu khieån buoåi sinh hoaït. Ñôøi Soáng Traïi ñeán vôùi taäp theå, nhö caây coái trong muøa naéng haïn ñöôïc ñoùn côn möa naëng haït ñaàu muøa. Nhö ngöôøi muø ñöôïc saùng, nhö keû ñieác ñöôïc nghe, nhö keû cheát ñuoái vôù ñöôïc phao cöùu sinh. Ñaây khoâng phaûi noùi quaù maø söï thöïc laø vaäy. Nhaø tröôøng trao cho treû kieán thöùc ñeå möu sinh vaø ñoùng goùp moät phaàn coâng söùc ñeå kieän toaøn vaø thaêng tieán xaõ hoäi. Nhöng nhaø tröôøng ôû nöôùc ta chöa xaây döïng vaø reøn luyeän cho treû moät baûn laõnh ñeå böôùc vaøo ñôøi. Giuùp cho treû ñaùnh baïi nhöõng nhöôïc ñieåm, nhö ích kyû, töï ti, töï toân. Naëng yù thöùc caù nhaân chöa taïo cho treû yù thöùc saâu saéc veà coäng ñoàng, veà tinh thaàn taäp theå. Vì lôïi ích coäng ñoàng coù theå hy sinh. Soáng coù lyù töôûng ñeå toân thôø.

Ñôøi soáng Traïi tuyeân höùa nhaän nhieäm vuï vaø ñem heát taâm huyeát ñöa traïi ñeán thaønh coâng vieân maõn. Xong quay xuoáng traïi sinh ruùc tieáng coøi gioáng y nhö traïi tröôûng. Hoâ danh hieäu traïi - Cöû traïi ca - Baùo caùo só soá traïi sinh. Tieáp tuïc ñieàu haønh chöông trình traïi ñeán keát thuùc buoåi leã. Nhieäm vuï Ñôøi Soáng Traïi keát thuùc trong leã beá maïc, ñeán muïc Baùo caùo tinh thaàn traïi. Thuùc hoài coøi. Traû coøi leänh. Haï kyø hieäu Sen Traéng. Tuyeân boá heát nhieäm vuï. Ñoái vôùi toå chöùc Giaùo duïc Sinh hoaït Tu hoïc Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam traïi coù nhieàu loaïi. Moãi traïi coù muïc ñích vaø yeâu caàu khaùc nhau. Nhöng nhieäm vuï cuûa Ñôøi Soáng Traïi laø ñöa traïi ñeán thaønh coâng. Ñieàu ñoù chöùng toû Ñôøi Soáng Traïi laø moät con ngöôøi Ña Naêng, Ña Daïng vaø Ña Duïng

II. NIEÀM TIN: Treân laù côø Phaät Giaùo theá giôùi, Tín Caên chæ nieàm tin cuûa ngöôøi Phaät töû ñöôïc bieåu thò baèng maøu traéng. Ñoù laø nieàm tin saùng. Phaät daïy: “Ta laø Phaät ñaõ thaønh, Chuùng sanh laø Phaät seõ thaønh” vì sao? Vì chuùng sanh ñeàu coù Phaät taùnh vaäy. Thaønh Phaät laø muïc ñích toái thöôïng trong nieàm tin cuûa ngöôøi Phaät töû. Ñoù laø chaân lyù. Ñoù laø haïnh phuùc vónh haèng cuûa con ngöôøi. Cho neân nhöõng moác giôùi, phöông tieän ñaët treân loä trình naày con ngöôøi ñeàu coù theå thaønh töïu ñöôïc.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

26

1. Ña Naêng: Coù khaû naêng treân nhieàu lónh vöïc. a) Toå chöùc: Nhìn qua thaønh phaàn traïi sinh laø bieát caùch hình thaønh caùc ñoäi chuùng thích hôïp vôùi tuoåi taùc trình ñoä, truù xöù taïo söï quan heä haøi hoøa giao löu trao ñoåi kinh nghieäm hoïc hoûi nhau. • Traùnh oùc beø phaùi, cuïc boä ñòa phöông • Trao vieäc ñuùng ngöôøi. b) Quaûn trò saâu saùt: • Naém vöõng saùch tòch nhaân thaân töøng traïi sinh. cuøng nhöõng naêng khieáu sôû tröôøng cuûa hoï. Leân phöông aùn xöõ lyù, höôùng daãn khaéc phuïc cuï theå. • Quaûn lyù xuyeân suoát treân töøng laõnh vöïc. c) Ñieàu khieån kieåm tra ñoân ñoác : Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

11


• • • •

Giao vieäc ñuùng ngöôøi. Thoâng suoát yù nghóa muïc ñích yeâu caàu cuûa vieäc laøm. Giaûi thích roû raøng, caùch thöùc thöïc hieän, khaéc phuïc khoù khaên. Kieåm tra saâu saùt, ñaùnh giaù ñuùng ñaén, xöõ lyù coâng minh

2. Ña daïng: Côûi môû phoùng khoaùng, tuøy duyeân baát bieán. Taâm hoàn roäng môû, thaân caän, thoâng caûm, thaáu hieåu, khoâng ñònh kieán, coá chaáp. Chaáp nhaän ñoåi môùi, höôùng daãn cuï theå, khoâng vöôït taàm kieåm soaùt. Naém vöõng caùc nguyeân taéc Ñoäng - Tònh. 3. Ña duïng: • Ñaûm nhaän coâng vieäc treân moïi lónh vöïc • Nhanh choùng hoøa nhaäp cuøng coäng ñoàng. • Laø ngöôøi baïn chaân tình cuûa taát caû moïi traïi sinh. • Laø moät baûo huynh lyù töôûng. 4. Nhieäm vuï cuûa ngöôøi Ñôøi Soáng Traïi: • Laø gaïch noái giöûa Ban Quaûn Traïi vaø Traïi sinh. • Ban Quaûn Traïi chæ ñaïo cho traïi sinh baát cöù ñieàu gì cuõng phaûi qua Ñôøi Soáng Traïi • Traïi sinh muoán ñaïo ñaït ñieàu chi cuõng phaûi qua Ñôøi Soáng Traïi. • Thu phuïc traïi sinh laøm toát moïi chuû tröông cuûa Ban Quaûn Traïi.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

12

THEÅ HIEÄN NIEÀM TIN VAØ SÖÙC SOÁNG I. DAÃN NHAÄP: Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam laø moät toå chöùc giaùo duïc sinh hoaït tu hoïc. Muoán moät buoåi sinh hoaït tu hoïc thaønh coâng thì buoåi sinh hoaït aáy phaûi vui. Nhôù ngaøy naøo ñoïc taäp “Tranh chaên traâu” baûn dòch vaø chuù giaûi cuûa thaày Tueä Só, Roài taäp ñeà cöông: “Con ñöôøng tu hoïc cuûa Huynh Tröôûng qua 10 böùc tranh chaên traâu” Böùc khôûi ñaàu laø tìm traâu, veõ caäu beù tay caàm chieác loàng traâu, sôïi giaây vaø caây roi. Tay kia caàm loïn coû non ñeå duï traâu mình thaáy yù nghóa ra laøm sao. Muoán thu huùt tuoåi treû Thanh Thieáu Ñoàng nieân vaøo toå chöùc thì tröôùc tieân phöông phaùp sinh hoaït phaûi vui-haáp daãn vaø coù yù nghóa. Sau ñoù ta môùi höôùng daãn cho caùc em hoïc laøm quen vôùi cuoäc soáng vaø nhöõng sinh hoaït trong thieàn moân. Caùc em ñoàng thôøi ñöôïc höôùng daãn caùc moân Hoaït Ñoäng Thanh Nieân, Vaên ngheä vaø Hoaït Ñoäng Xaõ Hoäi. Nhö laø phöông tieän ñöa tuoåi treû tieáp caän nhau trong sinh hoaït coäng ñoàng. Bieát hy sinh caù nhaân vì taäp theå, môû roäng taâm hoàn ngaøy moät cao thöôïng. Trao cho caùc em ñuû moùn haønh trang cô baûn coù theå töï xoay xôû giaûi quyeát nhöõng vöôùng maéc, chöôùng ngaïi trong ñôøi thöôøng. Roùt cho tuoåi treû nguoàn naêng löôïng tin yeâu cuoäc soáng. Töï giaûi quyeát khaéc phuïc khoù khaên chöôùng ngaïi, vaø ñoàng hieåu ra raèng: Ñôøi khoâng coù gì khoù, chæ sôï loøng khoâng beàn, ngaïi nuùi e soâng. Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

25


THEÅ HIEÄN NIEÀM TIN VAØ SÖÙC SOÁNG I. DAÃN NHAÄP: II. NIEÀM TIN: 1. Minh hoïa. 2. Naêng löïc nieàm tin. 3. Haäu quaû cuûa nieàm tin.

• •

Naém vöõng nhöõng öu tö traên trôû, böùc xuùc cuûa traïi sinh tö vaán cho Ban Quaûn Traïi ñaùp öùng nhöõng nguyeän voïng chaùnh ñaùng. Bieán nhöõng sô suaát cuûa Ban Quaûn Traïi baát cöù treân lónh vöïc naøo thaønh nhöõng baøi hoïc nhôù ñôøi maø khoâng laøm maát uy tín cuûa Ban Quaûn Traïi. Tröôøng hôïp baát khaû khaùng, nhaän khuyeát ñieåm theá cho Ban Quaûn Traïi. Coù theå nhaän khuyeát ñieåm theá traïi sinh, khi caàn.

5. Reøn Luyeän Baûn thaân : a) Theå chaát: khoûe maïnh, deûo dai, giaûi daàu naéng möa. Chaúng nhöõng baûo veä ñöôïc mình maø coøn coù theå chaêm nom cho ngöôøi. b) Tinh Thaàn: Vöõng chaûi, baûn lænh. cheá ngöï ñöôïc mình, cheá ngöï ñöôïc ngöôøi. • Tinh thaàn Ñôøi Soáng Traïi laø tinh thaàn theùp. • Ñaàu oùc saùng suoát, quyeát ñònh döùt khoaùt. • Thöïc hieän baøn tay nhung naâng ñôõ, trôï ñaïo uoán neùn ñoäng vieân khuyeán khích ñoàng söï vöôït khoù vôùi traïi sinh. c) Kieán thöùc : • Caäp nhaät kieán thöùc phoå thoâng trong ñaïo ngoaøi ñôøi. • Naém vöõng yù nghóa, muïc ñích, yeâu caàu vaø phöông aùn thöïc hieän cuûa traïi. • Raønh reõû caùc boä moân tu hoïc vaø phöông phaùp giaùo duïc. Nhaát laø phöông phaùp hoaït ñoäng vaø boä moân Hoaït Ñoäng Thanh Nieân vaø Hoaït Ñoäng Xaõ Hoäi.

III. THEÅ HIEÄN NIEÀM TIN: 1. Tin vaøo Tam baûo . 2. Tin vaøo Toå chöùc. 3. Tin vaøo Baûn thaân. IV. THEÅ HIEÄN SÖÙC SOÁNG: 1. Yeâu ñôøi. 2. Meán ñaïo . 3. Soáng coù lyù töôûng V. KEÁT LUAÄN.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

24

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

13


6. Tröôùc khi rôøi ñaát traïi: • Traû laïi hieän tröôøng nhö cuõ. (Laáp heát haàm veä sinh, hoá raùc, beáp loø) • Queùt doïn hieän tröôøng saïch seõ. • Caùm ôn taëng quaø cho chuû traïi tröôøng. • Ñieåm danh, kieåm tra traïi cuï maùy moùc thieát bò mang theo, baøi ca chia tay - phuùt taâm tình cuoái traïi. IV.

Nhôù moät ñieàu ñöøng queân. Sau tieáng coøi ñaàu tieân laø baøi haùt keát thaân. Tröôùc khi traû coøi laø baøi haùt chia tay. Coù ñoâi lôøi töø bieät tröôùc khi troåi tieáng coøi chung cuoäc maø ngöôøi ta goïi laø cung baäc tieáng coøi giôø cuoái. Chaéc chaén caùc baïn seõ ñöôïc thaáy nöôùc maét cuûa nhieàu ngöôøi trong nieàm vui chia tay theá gian khoù coù.

QUYEÀN HAÏN CUÛA NGÖÔØI ÑÔØI SOÁNG TRAÏI:

V. Quyeàn haïn Ñôøi Soáng Traïi voâ cuøng roäng raõi, nhöng laïi khoâng coù ghi trong Noäi Quy vaø Quy Cheá. Laïi khoâng coù traïi Ñaøo Taïo Ñôøi Soáng Traïi. Bôûi theá trong thaäp nieân cuoái theá kyû XX chuùng toâi môùi bieân soaïn ñeà aùn môû traïi chuyeân naêng. Kheùp kín chöông trình huaán luyeän vaø ñaøo taïo. Noùi nhö vaäy khoâng coù nghóa trong quaù khöù caùc chuyeân gia toå chöùc cuûa ta boû ngoû laõnh vöïc naøy. Bôûi khi traïi ñöôïc khai maïc.    

Chöông trình traïi coù roài. Noäi leä traïi coù roài. Tieâu leänh caáp cöùu Kyû luaät, tröïc nhaät ñeàu coù. Ñôøi Soáng Traïi coù toaøn quyeàn ñieàu khieån traïi sinh trong khuoân khoå ñöôïc giao.

V. KEÁT LUAÄN: Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam Laø moät toå chöùc Giaùo Duïc, Sinh Hoaït, Tu hoïc theo ñöôøng loái khai phoùng. Xöõ duïng Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

14

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

23


• • •

• •

Tieáng coøi bình thöôøng mang aâm löôïng bình thöôøng thong thaû. Tieáng coøi ruùc nhanh, ñoøi hoûi söï chuù yù cao, Taäp hoïp, ñieàu ñoäng khaån caáp. Tieáng coøi aâm löôïng cao ngaén. Buoäc ngöôøi nghe thi haønh taïi choã nhö: giöõ yeân laëng, chæ tònh, taét ñeøn, caám ñi laïi, taét löûa. Khoâng duøng tieáng coøi ñeå xöû phaït caù nhaân. Khoâng duøng tieáng coøi ñeå phoå bieán tin töùc. Vì thö kyù traïi ñaõ cho phoå bieán tin töùc baèng baïch vaên noùi veà nhöõng ñieån hình caù nhaân, hay taäp theå xuaát saéc, nhöõng thaønh quaû maø traïi töøng böôùc thöïc hieän ñöôïc, chia xeû nhöõng buoàn vui trong traïi caàn söï giuùp ñôû v.v… Chæ duøng phoå bieán baûn vaên trong troø chôi lôùn.

moïi phöông tieän thieän xaûo coát cho ñoái töôïng ñöôïc giaùo duïc caûm nhaän ñöôïc söï höôùng daãn maø phaùt taâm ra söùc thöïc hieän. - Ñôøi Soáng Traïi laø ngöôøi naêng laøm hôn laø noùi. Caûm nhaän ñöôïc chaân lyù naày Anh chò em taát ñaõ thaønh coâng.

Ñôøi Soáng Traïi chuyeân nghieäp neân saém cho mình moät chieác coøi ñaëc duïng, cuõng nhö moät aùo khoaùc traïi coù ñoä beàn toát ñeå ghi chuù löu nieäm caùc traïi ñaõ kinh qua, ôû ñaâu? Vaø vaøo thaùng naêm naøo? IV. MAÁY ÑIEÀU TAÂM SÖÏ: Moät voõ só gioûi khoâng muùa may lung tung, moät caàu thuû gioûi khoâng luoân giöõ quaû boùng trong chaân ñeå bieåu dieãn nhieàu kyõ xaûo, moät thaày thuoác gioûi khoâng ra toa daøi leâ theâ, toán keùm. Moät Ñôøi Soáng Traïi gioûi, thaän troïng khi duøng coøi. Nhaát nhaát phaûi ñuùng vieäc ñuùng thôøi roõ raøng khieán traät töï ñöôïc cuûng coá, neà neáp traïi ñöôïc oån ñònh, thaønh quaû traïi ñöôïc phaùt huy.

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

22

Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

15


NGHEÄ THUAÄT CAÀM COØI I. DAÃN NHAÄP: Trong sinh hoaït coäng ñoàng, duø thuoäc giôùi tính, hay nieân ñoä naøo? Tín hieäu nhaän baïn raát laø caàn thieát. Tín hieäu nhaän baïn coù theå baèng ñeøn, baèng thuû lònh, baèng côø, baèng khoùi maøu, baèng aâm thanh v.v… Thì chieác coøi vaø tieáng keâu cuûa noù ñöôïc thoâng duïng nhieàu nhaát . Bôûi aâm thanh khoâng bò giôùi haïn taàm nhìn Bôûi aâm thanh vöôït qua nhöõng vaät caûn Bôûi coù theå duøng aâm thanh laøm tín hieäu cuûa ngoân ngöõ. Toå chöùc Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam duøng tieáng coøi ñeå taäp hoïp ñaïi chuùng thöïc hieän chöông trình tu hoïc huaán luyeän vaø ñaøo taïo, töø trong nhaø ra ñeán ngoaøi trôøi. II. ÑOÂI DOØNG VEÀ YÙ NGHÓA VAØ LÒCH SÖÛ TÍN HIEÄU AÂM THANH VAØ CHIEÁC COØI: Töø ngaøn xöa con ngöôøi chöa bieát ñònh cö ñònh canh, soáng ñôøi du muïc. Con ngöôøi ñaõ bieát chaáp hai tay laïi vôùi nhau laøm loa duøng tieáng huù ñeå baùo hieäu cho nhau, baùo tin döõ, caàn taäp hoïp, caàn söï giuùp ñôõ v.v… Veà sau tieán boä hôn, ngöôøi ta duøng voû soø, voû oác thoåi neân aâm thanh to trong thanh vaø vuùt leân cao vang raát xa. Ngaøy nay ngöôøi ta coù theå duøng moät caùi löôõi gaø ñaët vaøo trong voû oác voû soø, söøng traâu, söøng boø thoåi nheï maø phaùt Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

16

Ban Quaûn Traïi neáu tieáng coøi coù tính caùch ñoät xuaát. • Tuyeät ñoái caám caùc ban ngaønh, tieåu traïi duøng tieáng coøi ñoàng loaïi vôùi tieáng coøi cuûa Ñôøi Soáng Traïi. Trong tröôøng hôïp traïi sinh soá löôïng ñoâng, caû ngaøn ngöôøi, Vò trí Ñôøi Soáng Traïi trong nhöõng cuoäc taäp hoïp chung phaûi coù buïc cao ñôn giaûn, ñeå moïi ngöôøi ñeàu coù theå nhìn thaáy Ñôøi Soáng Traïi vaø nhöõng thuû leänh cuûa anh ta. • Ñoäi hình haøng doïc, thaáp ñöùng tröôùc cao ñöùng sau. • Ñoäi hình haøng ngang, traùi laøm chuaån, beân traùi thaáp beân phaûi cao. • Ñoäi hình haøng ngang, phaûi laøm chuaån, beân phaûi thaáp. 3. Ngheä Thuaät caàm coøi : Ñôøi Soáng Traïi laø keû tröïc tieáp quaûn lyù vaø ñieàu ñoäng moïi sinh hoaït treân ñaát traïi. Ngöôøi chòu traùch nhieäm toång quaùt veà an ninh traät töï baûo quaûn taøi saûn cho traïi sinh vaø Ban quaûn traïi. Ñoøi hoûi Ñôøi Soáng Traïi phaûi : • Coù taàm nhìn chieán löôïc vaø bieän phaùp baûo ñaûm an toaøn cho traïi. • Coù taàm nhìn chieán thuaät khaû thi, xöõ lyù khi caùc söï coá phaùt sinh. • Tieáng coøi Ñôøi Soáng Traïi laø meänh leänh cao nhaát buoäc moïi ngöôøi tuaân thuû vaø döøng laïi taát caû moïi vieäc laøm dôû dang, neân ñaëc bieät thaän troïng. Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

21


Huynh Tröôûng tröïc taäp hoïp trao coøi leänh laïi cho Lieân Ñoaøn Tröôûng hoaëc Gia Tröôûng vaø chaám döùt nhieäm vuï. Trong baát kyø cuoäc traïi naøo, Traïi Tröôûng cuõng trao coøi cho ñôøi soáng traïi. Khi Ñôøi Soáng Traïi phaïm phaûi sai laàm khoâng tha thöù ñöôïc, buoäc Traïi tröôûng phaûi ra leänh taäp hoïp chung, buoäc Ñôøi Soáng Traïi traû coøi leänh roài môùi giôùi thieäu Ñôøi Soáng Traïi môùi.

1. Vò trí chieác coøi: Coøi khi naøo cuõng ñöôïc mang treân coå. Suoát trong thôøi gian traïi, keå caû giaác nguû. Daây coøi naèm döôùi coå aùo. Coøi naèm phía tröôùc ngöïc. Neân chui coøi vaøo trong aùo, ñeå coù theå chaïy nhaûy töï do. • Tuyeät ñoái khoâng boû coøi vaøo tuùi quaàn tuùi aùo, ba loâ tuùi xaùch • Khoâng ñeo toøn ten döôùi naùch. • Khoâng buoäc vaøo caàu vai • Khoâng moùc coøi vaøo naép tuùi aùo. • Khoâng coät coøi vaøo trong tay mình 2. Xöû duïng tieáng coøi: Ñaõ laø meänh leänh toái cao, neân luùc caàn môùi xöõ duïng. Luùc naøo laø luùc caàn. Trong baûng noäi leä traïi coù muïc: • Hieäu leänh taäp hoïp baèng coøi. • Ñôøi Soáng Traïi tuaân thuû nghieâm maät hieäu leänh naày • Trong sinh hoaït traïi, baát kyø ñang laøm coâng vieäc gì, nghe tieáng coøi cuûa Ñôøi Soáng Traïi phaûi döøng ngay coâng vieäc aáy ñeå laéng nghe, keå caû thö kyù traïi ñeå coù theå thoâng baùo cho Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

20

ra aâm thanh raát to vang thaät xa. Nay khoa hoïc kyõ thuaät ñaõ tieán boä vöôït baäc. Ngöôøi ta coù theå duøng ñieän thoaïi, coù daây hoaëc khoâng daây, maùy vi tính, maùy boä ñaøm, ñieän thoaïi di ñoâng lieân laïc vôùi nhau khaép ñòa caàu. Nhöng trong sinh hoaït coäng ñoàng nhöõng bieåu tín hieäu veà aâm thanh vaãn giöõ ñöôïc vò trí nhaát ñònh cuûa noù. Trôû laïi ngaøy xöa, töø toå chöùc cô caáu laøng xaõ, chuøa chieàn nhaø thôø, ñình laøng ñeàu duøng aâm thanh ñeå baùo hieäu giôø giaác vaø nhöõng quy öôùc thoâng tin caàn taäp hoïp moät phaàn hay taát caû. 1. ÔÛ nhaø chuøa: Baùo tín hieäu trong noäi boä khuoân vieân chuøa duøng:  Baûng: baèng ñaù, baèng kim loaïi, baèng goå  Baûo chuùng chung: baèng ñoàng Baùo tín hieäu trong ñaïo traøng tieáng khaùnh. Baùo tín hieäu ra ngoaøi khuoân vieân chuøa:  Tieáng troáng, tieáng ñaïi hoàng chung.  Ñaïi hoàng chung ñöôïc ñaùnh baèng moät chieác chaøy baèng goå. Kim khaéc moäc, neân tieáng chuoâng traàm laéng maø vang xa cöôøng ñoä thaáp. 2. Nhaø thôø: Gaùc chuoâng thieát keá treân cao. Chaøy chuoâng baèng kim loaïi. aâm thanh vuùt cao vaø choái tai, nhöng vang raát xa. 3. Tieáng moõ laøng: Laøng xaõ laø ñôn vò cô baûn haï taàng haønh chaùnh ôû nöôùc ta. Chung quanh coù luõy tre laøng bao boïc. Tuøy theo vò trí ñòa lyù maø laøng coù hai hoaëc boán cöûa vaøo laøng. Ban ñeâm ngöôøi ta ñoùng cöûa laøng vaø cuøng nhau canh gaùc caån Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

17


thaän. Thuôû xöa, chöa coù ñoàng hoà ngöôøi tuaàn ñinh duøng tieáng moõ ñeå baùo canh, duøng tieáng moõ baùo giaëc cöôùp vaøo laøng. Duøng tieáng moõ ñeå taäp hoïp löïc löôïng. Coøn ñeå baùo tin troïng ñaïi, taäp hoïp leã hoäi quy moâ thì ngöôøi ta duøng tieáng troáng. Noùi chung caùch duøng aâm thanh ñeå baùo tin ñeàu coù quy öôùc rieâng theo töøng ñòa phöông. ÔÛ cao nguyeân ngöôøi ta duøng tieáng coàng tieáng chieâng, tieáng chaäp choûa. Ngoaøi coâng duïng quy öôùc baùo vaø loan truyeàn tin töùc. Caùc phöông tieän truyeàn aâm treân nay coøn laø nhöõng nhaïc cuï thoâ sô trong caùc leã hoäi nhaân gian, quan hoân tang teá nöûa. 4. Tieáng coøi cuûa chuùng ta: Gia Ñình Phaät Töû Vieät Nam laø moät toå chöùc sinh hoaït tu hoïc daønh cho Thanh-Thieáu-Ñoàng nieân. Ñöa tuoåi treû tieáp caän vôùi thieân nhieân. Ra khoûi 4 böùc töôøng cuûa gia ñình, hoïc ñöôøng vaø cô quan. Soáng vôùi nhau ngoaøi thieân nhieân ñeå taâm hoàn ñöôïc vuùt cao vaø toûa roäng, thoaùt ra ngoaøi nhöõng tranh chaáp gaáu où cuûa ñôøi thöôøng. Taäp cho tuoåi treû soáng baèng söùc caàn lao cuûa khoái oùc vaø ñoâi tay trong tinh thaàn töông thaân töông aùi ñeå thaáy cho ñöôïc giaù trò cuûa söï lao ñoäng vaø hieåu ra raèng: chæ coù moät haïnh phuùc duy nhaát vaø chaéc chaén laø haõy nöông töïa vaøo chính mình. Do vaäy Huynh Tröôûng phaûi vaän duïng toái ña khung caûnh ñeå thöïc hieän sinh hoaït tu hoïc cho coù keát quaû. Chieác coøi goïn nheï reû tieàn deã duøng ña duïng, neân chieác coøi laø vaät baát ly thaân cuûa Huynh Tröôûng noùi chung vaø laø vaät khoâng theå thieáu cuûa Ñôøi Soáng Traïi. Trong toå chöùc ta coù hai hình thöùc kyõ luaät maø Huynh Tröôûng laãn ñoaøn sinh chaân chính ñeàu raát sôï ñoù laø treo aùo vaø treo coøi coù thôøi haïn. Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

18

Treo aùo nghóa laø khoâng bò taãn xuaát ra khoûi toå chöùc. Ñöôïc ñi sinh hoaït vaø tieáp tuïc tu hoïc maø khoâng ñöôïc phaùt bieåu, bieåu quyeát baát kyø moät vaán ñeà gì… Khoâng ñöôïc tham döï baát kyø moät traïi naøo. Coát ñeå cho Huynh Tröôûng hay ñoaøn sinh phaïm loãi phaûi luoân luoân soi roïi laïi mình. Quaùn xeùt moät caùch saâu saéc veà loãi ñaõ phaïm vaø tìm caùch khaéc phuïc vöôït qua. Treo coøi: AÙp duïng cho haøng Ñoäi chuùng tröôûng trôû leân. Khoâng ñöôïc böôùc ra khoûi haøng ñeå caàm coøi ñieàu khieån baát kyø moät troø chôi, moät hoaït ñoäng naøo.

III. TIEÁNG COØI LAØ MEÄNH LEÄNH CAO NHAÁT: Trong baát kyø moät cuoäc traïi naøo, Sau khi Traïi tröôûng ñoïc dieãn vaên khai maïc. Danh hieäu traïi môùi chính thöùc ñöôïc goïi, tieáp theo traïi tröôûng trao coøi cho Ñôøi Soáng Traïi vaø chæ ñaïo phaûi ñöa traïi ñeán thaønh coâng toát ñeïp. Tieáng coøi laø meänh leänh cao nhaát trong traïi. Ñoaøn sinh vaø Huynh Tröôûng phaûi nhaát taâm tuaân vaâng. Keát thuùc sinh hoaït haøng tuaàn vaøo chieàu chuû nhaät. Huynh Tröôûng tröïc taäp hoïp ñôn vò hoâ tieáng reo môøi Huynh Tröôûng tröïc tuaàn ñeán nhaän coøi vaø soå tröïc. Vôùi lôøi baøn giao nhö sau : “Nhaân danh Gia tröôûng. Thöøa uûy nhieäm Lieân Ñoaøn Tröôûng, Toâi long troïng trao coøi tröïc, soå tröïc kyø hieäu gia ñình cho Anh Chò. Chuùc anh chò thöïc hieän chöông trình tuaàn tôùi toát ñeïp hôn”. • Trong tröôøng hôïp Huynh Tröôûng tröïc phaïm phaûi sai laàm, aûnh höôûng xaáu ñeán uy tín ñôn vò. Gia Tröôûng, Lieân Ñoaøn Tröôûng leänh cho Trại Hội luận Kỹ Năng Ñời Sống Trại

19

Hội Luận Kỷ Năng Đời Sống Trại  
Hội Luận Kỷ Năng Đời Sống Trại  

Trại Ca Diếp - Hội luận kỷ năng đời sống trại

Advertisement