Page 1

HYVINVOINTITOIMIALA

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala


Meille tärkeintä on turkulaisten hyvinvointi Turun kaupungin hyvinvointitoimiala on vuonna 2009 aloittanut hallintokunta, jonka tavoitteena on edistää yli 180 000 Turun kaupungin asukkaan hyvinvointia. Olemme kaupungin suurin toimiala. Yli 5400 ammattilaisen voimin tarjoamme ennaltaehkäiseviä palveluja, tutkimus-, hoito-, perhe- ja kuntoutumispalveluja. Hyvinvointitoimialan palvelut suunnitellaan ja tarjotaan kuntalaisille ikäkaaren mukaisesti. Kaikkea toimintaa ohjaa palveluohjaus, joka jakaantuu neljään osa-alueeseen: lasten ja nuorten kasvun tukeminen, nuorten aikuisuuden vahvistaminen, itsenäisesti selviytyvien toimintakyvyn varmistaminen sekä ikäihmisten elämänlaadun turvaaminen. Osa-alueista vastaavat palvelujohtajat, joiden tehtävänä on kehittää ja suunnitella hyvinvointitoimialan palveluja paremmin kuntalaisten tarpeita vastaaviksi.

• Olemme helposti lähestyttäviä. • Olemme rohkeita ja monipuolisia ammattilaisia. • Edistämme alueen terveyttä, sosi aalista hyvinvointia ja turvallisuutta. • Toimintamme perustuu avoimuuteen ja tasa-arvoisuuteen. • Toimimme turkulaisten hyväksi.

Sopimusohjaus Hyvinvointitoimiala on käyttänyt 1.1. 2009 lähtien hallinnon, toiminnan ja talouden ohjaamiseksi sopimusohjausjärjestelmää. Sopimusohjauksella määritetään järjestettävien, tuotettavien sekä ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta niin, että poliittiset tavoitteet vastaavat käytäntöä ja palvelujen järjestäminen ja talouden resurssit toisiaan.

68

tulosaluettamme muodostavat

turkulaisten hyvinvointia vaalivan verkoston. Suurimmat ammattiryhmät meillä ovat:

429 310 48

747

lähihoitajaa,

sairaanhoitajaa ja perushoitajaa.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on vuotta.


Tulosalueet Perusterveydenhuolto huolehtii ehkäisevän terveydenhuollon, avosairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluiden tarjoamisesta. Vanhuspalvelujen tavoitteena on, että jokainen ikääntynyt turkulainen voi asua kotihoidon ja tukipalvelujen avulla mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kun kotiin saatavat palvelut eivät enää riitä, jatkuvaa hoitoa tarvitsevia vanhuksia palvelee viisi monimuotoista vanhuskeskusta. Keskuksissa on tarjolla eritasoisia ympärivuorokautisen hoidon palveluja, kuten tehostettua palveluasumista, lyhytaikais- ja intervallihoitoa sekä muita erityispalveluja. Vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijät neuvovat asiakkaita ja omaisia. Apua löytyy myös silloin, kun halutaan tietoa eri hoitopaikoista: palvelutaloista, vanhainkodeista ja yksityisistä hoitokodeista.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala on Turun suurimpia työllistäjiä. Yli

5500

ammattilaista toimii turkulaisten hyväksi

140 3356 297

pisteessä.

Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on

ja miehiä

.

Psykiatrinen ja somaattinen erikoissairaanhoito Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon kuuluvat lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikan, avohoitopsykiatrian, psykoosinhoidon, vanhuspsykiatrian ja toimintaterapian yksiköt, ja se tuottaa ostopalveluina mm. psykoterapiaa ja vaativaa sairaalahoitoa. Somaattinen erikoissairaanhoito vastaa perustason erikoissairaanhoidosta sisätautien ja geriatrian erikoisaloilta. Sosiaalityön palveluihin kuuluvat avohuollon ja sijaishuollon sosiaalityö sekä sosiaalityön erityispalvelut.

Kuntoutumispalveluilla turvataan lasten­neurologisen yksikön toiminta, lääkin­ nällinen kuntoutus, psykososiaalinen kuntoutus, työelämäkuntoutus sekä vammais­­palvelut ja kehitysvammahuolto. Toimialan hallintoon kuuluvat hallintopalvelut (viestintä, lakiasiat, asianhallinta, arkisto ja lähettitoiminnot) tilat ja turvallisuus (tilahallinto ja turvallisuusasiat, tekninen huolto), talous- ja henkilöstöhallinto sekä kehittäminen.


Turun kaupungin luottamustoimielimet Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta

Yksilöjaosto

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Hyvinvointitoimialan johtaja Riitta Liuksa

Toimialan hallinto

Erikoissairaanhoidon palvelut

Kuntoutumispalvelut

Perusterveydenhuollon palvelut

Johdon tuki

Sosiaalityön palvelut

Hallintopalvelut

viestintä, lakiasiat, asianhallinta, arkisto, lähettitoiminnot

Tilat ja turvallisuus

tilahallinto ja turvallisuusasiat, tekninen huolto

Taloushallinto Henkilöstöhallinto Kehittäminen

HYVINVOINTITOIMIALA Turun kaupunki hyvinvointitoimiala PL 670, 20101 Turku puh. 02 33 0000 hyvinvointitoimiala@turku.fi etunimi.sukunimi@turku.fi

Vanhuspalvelut

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you