Page 1

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIT

Turun seudun palvelusetelihanke Turku, Kaarina, Lieto, Naantali ja Raisio Hankkeeseen osallistuneet kunnat ovat valmistelleet sääntökirjat seudullisesti tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon palveluseteleistä. Niissä määritellään palveluseteliyrittäjäksi pääsyn kriteerit ja kerrotaan asiakkaan, palveluntuottajan ja kunnan oikeudet sekä velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä.

www.turku.fi/palveluseteli


Tehostetun palveluasumisen palveluseteli Voitte saada tehostetun palveluasumisen palvelusetelin, kun ette enää selviydy kotona kotihoidon ja muiden tukitoimien avulla. Arvion tekee kunnan virkailija. Arviointikäynnillä kunnan virkailija kertoo teille eri tehostetun palveluasumisen vaihtoehdoista ja maksuista. Teidän tulee antaa virkailijalle bruttotulotietonne, jotta hän voi alustavasti kertoa palvelunne hinnan. Palvelusetelin etuna on valinnanvapauden lisääntyminen, koska voitte itse valita tehostetun palveluasumisen yksikön kunnan hyväksymien palveluntuottajien listalta. Palvelusetelillä saatatte päästä myös muuttamaan nopeammin. Jos otatte palvelusetelin käyttöön, niin kunnan työntekijä antaa teille palveluntuottajalistan, jossa on palveluntuottajan yhteystiedot, hoitovuorokauden hinta sekä aterioiden ja vuokran hinnat. Kun olette valinneet haluamanne palveluntuottajan ja saaneet häneltä tiedon, että teidän on mahdollista päästä asumaan ko. palveluntuottajan palveluasumisyksikköön, niin ilmoitatte siitä asiaanne hoitavalle kunnan virkailijalle. Tämän jälkeen saatte palveluasumispäätöksen. Palveluseteli kattaa osan hoitovuorokauden hinnasta. Ateriat ja vuokran maksatte kokonaan palveluntuottajalle. Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin lähtöarvot on määritelty siten, että asiakkaan hoitoisuuden mukaan lähtöarvo on joko 83 €/hoitovuorokausi tai 96 €/hoitovuorokausi. Lähtöarvo pienenee asiakkaan tulojen kasvaessa. Asiakas maksaa palveluntuottajan ilmoittaman hoitovuorokauden hinnan ja palvelusetelin arvon välisen erotuksen (= omavastuuosuus). Palvelusetelinne arvo varmistuu silloin, kun virkailija on saanut kaikki tulotietonne sekä tiedon siitä, minkä palveluntuottajan olette valinneet.


Palvelupäätöksen saatuanne otatte uudelleen yhteyttä palveluntuottajaan ja sovitte käytännön asioista ja teette vuokrasopimuksen ja palvelusopimuksen. Palveluseteli tulee voimaan muuttopäivästänne lukien. Palveluntuottaja laskuttaa teiltä kuukausittain omavastuuosuutenne, vuokran ja ateriakustannukset. Jos teille ja palveluntuottajalle tulee palvelun takia erimielisyyksiä, yrittäkää ratkaista ne ensisijaisesti keskenänne. Jos ratkaisua ei synny, voitte tehdä kirjallisen valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Reklamaation syynä voi olla esimerkiksi palvelun viivästys, virhe tai palvelun aiheuttama vahinko. Jos saatte huonoa palvelua, voitte tehdä siitä muistutuksen kunnalle tai olla yhteydessä potilas- tai sosiaaliasiamieheen. Teillä on oikeus tehdä asiasta kantelu esimerkiksi aluehallintovirastoon. Voitte antaa palautetta suoraan palveluntuottajalle tai kunnalle palvelun laadusta ja muista palveluun liittyvistä asioista. Palaute voi olla sekä risuja että ruusuja. Palvelu- ja hoitosuunnitelmanne tulee tarkistaa aina tarvittaessa, kun oleellisia muutoksia kuntoisuudessanne on tapahtunut. Tarkistus tulee tehdä kuitenkin aina puolen vuoden välein. Joissakin tapauksissa tarkistaminen tehdään yhdessä teidän, kunnan työntekijän ja palveluntuottajan kanssa. Pääasiassa palveluja hoitosuunnitelman tarkistuksen tekee palveluntuottaja teidän kanssanne. Omainen voi myös olla mukana tarkistusta tehtäessä. Palveluntuottaja on asioistanne salassapitovelvollinen.


Mikä on palveluseteli? Palvelusetelillä voidaan järjestää jokin kunnan tarjoamista palveluista. Kunta määrää setelin raha-arvon ja hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluita sillä voi maksaa. Voinko minä saada palvelusetelin? Kunnan työntekijät päättävät, voitteko saada palvelusetelin. Jos kuntonne täyttää palvelun saamisen perusteet, teillä on mahdollisuus saada palveluseteli. Te ette voi vaatia palveluseteliä. Jos kunta tarjoaa teille palveluseteliä, voitte kieltäytyä. Tällöin kunta tarjoaa teille vastaavaa palvelua muulla tavalla. Mitä teen, kun minulle on myönnetty palveluseteli? Kunnan työntekijät antavat teille luettelon kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Te, omaisenne tai muu edustajanne otatte yhteyttä haluamaanne palveluntuottajaan. Te ja palveluntuottaja teette keskinäisen sopimuksen, johon kirjoitetaan sovitut asiat ja oikeudet sekä velvollisuudet. Sopimus kuuluu kuluttajasuojalain piiriin. Mitä palvelu maksaa minulle? Te maksatte palveluntuottajalle palvelustanne omavastuuosuuden, joka on palveluntuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Esimerkki Laurin kuntoisuus on heikentynyt. Hänen palvelunsa tarve on ympärivuorokautista, eikä hän selviä enää kotona kotihoidon turvin. Lauri täyttää tehostetun palveluasumisen kriteerit. Tulot ovat 1200 euroa/kk. Lauri saisi bruttotulojen perusteella palvelusetelin, jonka arvo olisi 82 €/hvrk. Lauri valitseman palveluntuottajan hoitovuorokauden hinta on 90 €/kk. Laurin omavastuuosuus on 90–82 €/hvrk = 8 €/hvrk (240 €/kk)

Palveluseteliesite - tehostettu palveluasuminen  

Seudullinen palvelustelihanke Turku, Kaarina, Lieto, Naantali ja Raisio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you