__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1896–2016

JUHLAVUOSILEHTI

Turun sydän 120 vuotta

- tutustu hallin warsin aistikkaaseen historiaan!

+

Kauppahallin herkkuvinkit

- poimi reseptit arkeen ja juhlaan!

+

Makeaa, suolaista, perinteitä ja eksotiikkaa

- esittelyssä hallin konkarit ja uudet tulokkaat


SEURAA TIEDOTUSTA TAPAHTUMISTA JA TULE MUKAAN AINUTLAATUISEEN TUNNELMAAN!

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA!

Seuraa meitä!

2


TERVETULOA Kauppahalliin! enkilökohtainen palvelu, laadukas

Lokakuun 15. päivä tulee kuluneeksi 120 vuotta,

lähiruoka sekä ainutlaatuinen tunnelma.

kun Kauppahalli avasi ensimmäisen kerran

Näiden arvojen vaalimiseen niin halliyrittäjät

ovensa asiakkailleen. Kolmella vuosisadalla

kuin muukin henkilökunta haluavat joka päivä

palvelleen turkulaisille rakkaan hallin vuo-

tehdä parhaansa. Tavoitteenamme

sikymmeniin on mahtanut paljon

on tarjota kattavasti kaikki mitä

mielenkiintoisia vaiheita.

ruokapöytään tarvitset niin arjessa

Joskus vaikuttimet näihin ovat

kuin juhlassa. Yrittäjät ovat omien

tulleet ympäröivän yhteiskunnan

tuotteidensa asiantuntijoita, joilta

muutoksista, joskus sisältä hallista.

saat mukaan aina halutessasi myös

Pitelet käsissäsi Kauppahallin juhla-

valmistusvinkit. Älä unohda nauttia

lehteä, jossa yrittäjät haluavat kertoa

monipuolisesta ravintola- ja kahvila-

Sinulle hallin kunniakkaista perin-

tarjonnassamme. Astuessasi ystäviesi kanssa

teistä sekä tämän päivän trendeistä. Lähde siis

Hallin Saliin, löytyy jokaiselle jotakin. Voitte va-

matkalle Kauppahallin historiaan, poimi talteen

lita vaikkapa aasialaisesta, meksikolaisesta tai

herkulliset reseptit ja nauti ainutlaatuisista

suomalaisesta ravintolasta kukin oman suosik-

tarinoista.

kinne ja silti istua samaan pöytään nauttimaan hallin tunnelmasta. Hienoa, eikö totta?

Sami Männistö Palvelupäällikkö

JULKAISIJA Turun Kauppahalli VANHAT KUVAT Turun Museokeskus

RESEPTIT Turun Kauppahallin kauppiaat TAITTO JA TOIMITUS KMG Turku

PAINOPAIKKA Painola Kaarina 2016

Seuraa Turun Kauppahallia: #turunkauppahalli Turun Kauppahalli

HAASTATTELU- JA KAUPPIASKUVAT KMG Turku

3


TEKSTI: SANNA KUPILA, TURUN MUSEOKESKUS KUVAT: TURUN MUSEOKESKUS

Kauppahallin rakennushistoriaa

1896–2016

Turun Kauppahalli valmistui 1896 arkkitehti Gustaf Nyströmin laatimien piirustusten mukaisesti. Halliin valmistui tuolloin kaikkiaan 151 myymälää. Kolmasosa myymälöistä, 53 kappaletta, oli varattu tuoreen lihan myyntiä varten.

4

uden Kauppahallin valmistuessa Uusi Aura -lehti kirjoitti: ” Huoneus näyttää warsin aistikkaalta ja sisusta tekee hyvän waikutuksen.” Arkkitehti Gustaf Nyströmin piirustusten mukaan rakennettuun Kauppahalliin valmistui tuolloin kaikkiaan 151 myymälää, jotka kaikki myivät elintarvikkeita. Tarkoitus olikin, että torikauppa siirtyy siisteihin sisätiloihin. 1950-luvulla todettiin, että hallista puuttuivat ajanmukaiset jäähdytys- ja varastotilat, mutta korjauksen aloittamista pohdittiin aina 1970-luvulle asti.


HUONEUS NÄYTTÄÄ WARSIN AISTIKKAALTA JA SISUSTA TEKEE HYVÄN WAIKUTUKSEN.

TIESITKÖ?

1950-luvulla todettiin, että Kauppahallista

maan teräkseen. Myymälöiden sisäseinät olivat

puuttuivat monet ajanmukaiset varusteet

alkujaan olleet pystyä helmiponttipaneelia, nyt

kuten jäähdytysja varastotilat. Myymälöistä

viimeisetkin vanhat seinät vaihtuivat levysei-

puuttuivat vesijohdot ja pesualtaat. Hallin

niksi. Hallin julkisivut pysyivät entisellään,

yleisilme oli 1950-luvulla miltei alkuperäises-

saneeraus koski vain sisätiloja, joiden ilme

sä asussaan, ensimmäiset jäähdytyskoneilla

vaihtui merkittävästi.

varustetut kylmämyyntipöydät tulivat halliin vasta vuonna 1957. Myös myyntiartikkelit olivat perinteisesti vain elintarvikkeita, kunnes 1950-luvulla halliin avattiin myös kukkapuoti ja paperitavaramyymälä.

Muutostöiden jälkeen myyntipaikkojen määrä väheni puoleen, sillä myymälöiden kokoa oli laajennettu vähintään kahden myymälätontin kokoiseksi ja osasta myyntitontteja oli tehty kylmiöitä. Saneerauksessa rakennettiin myös keskihalliin kuuden myyntiton-

Hallin kohtaloa pohdittiin pitkään ja päätös korja-

tin mittainen uusi kahvio eli nykyinen Sininen

ussuunnitelmista tehtiin vasta 6.1.1976. Korjaus-

juna. Muutostyöt kestivät lähes kaksi vuotta, ja ne

työt alkoivat elokuussa 1976.

saatiin päätökseen kesäkuussa 1978, jolloin halli avattiin kokonaan uudistuneena.

Työt tehtiin kahdessa vaiheessa siten, että hallin toinen pää oli kaupankäynniltä suljettuna ja toinen avoinna.

Hallin viereen rakennettiin 1920-luvulla kaupungin lihantarkastamo, joka 1950-luvulla siirtyi muualle. Tuolloin piharakennuksen tiloihin kunnostettiin lihakaup-

Muutostöissä sisäpuolella uusittiin seinät ja myyntitonttien katot, samoin lattia, joka päällystettiin laatoilla. Myymälätontteihin tuli nyt pesualtaat ja omat kylmiöt. Myymälöiden julkisivut puupaneeleineen

piaiden varasto- ja käsittelytilat, joissa voitiin nyt myös paloitella ruhot. Vanha lihantarkastamorakennus purettiin vuonna 1976, ja sen paikalle tuli pysäköintialue. Samaan aikaan hallin sisätilojen

sekä koristeelliset rautarakenteet säilytettiin

muutosten kanssa pihalle rakennettiin uusi

entisellään. Myymälöiden alkuperäiset mar-

huoltorakennus.

moriset myyntipöydät vaihtuivat ruostumatto-

5


TIESITKÖ HALLIN HISTORIASTA? 1. SORTOKAUSI

1896

1899–1905

KAUPPAHALLI AUKEAA

SUOMI ITSENÄISTYY

1901–04

1917

TALVI- JA JATKOSOTA

1934–44

TONTIT OVAT TÄYNNÄ. HALLISSA JUOSTAAN 4 X 100 PIKAVIESTIN POHJOISMAIDEN KÄRKIAIKA. HALLIIN SAADAAN VESI.

1939–44

KAUPPA KÄY PULA-AJAN EHDOILLA, POMMIVAURIOILTA SÄÄSTYTÄÄN.

auppahallin perustaminen Turkuun

ALUKSI hallin kummassakin päässä

kauas ympäristöön äänekäs kotkotus

koettiin välttämättömäksi 1800-lu-

asuivat hallivahdit heille rakennetuissa

ja kaakatus, joka sai jopa kesällä 1914

vun lopulla, sillä kaupankäynti toreilla oli

pienissä asunnoissa. Eräs hallin vahti-

lähitienoon asukkaat valittamaan asiasta

pitkään ollut sekasortoista, eivätkä hy-

mestareista, Kons. Wanne, muistetaan

ja kaupungin rahatoimikamarin puut-

gieniavaatimukset täyttyneet. Arkkitehti

lupsakkana miehenä, joka iltapäivällä pi-

tumaan tilanteeseen. Eläimet kuuluivat

G. Nyström oli muutamia vuosia aiem-

dettävän puolitoistatuntisen tauon aikana

muutenkin kauppahallin elämään: hallin

min suunnitellut Suomen vanhimman,

heläytti jousellaan polkkia ja masurkkoja.

piha saattoi parhaimmillaan olla tungok-

vuonna 1889 avatun Helsingin kauppato-

Kauppiaat ja apulaiset rentoutuivat

rin kauppahallin. Samainen herrasmies

tanssimalla asfalttikäytävillä.

sai suunnitella myös Suomen toiseksi

Eivät kuitenkaan kaikki.

vanhimman hallin, Turun Kauppahallin.

Vakavamieliset puistelivat

Nyström oli erikoistunut kauppahalleihin

päätään ja kerääntyivät

kesähelteellä hevosista

kierrettyään Euroopassa niitä tutkimassa.

sivummalle, josta koh-

aiheutui hajuhaittoja.

Työsuunnitelman mukaan rakennukseen

ta kiiri ilmoille harras

tarvittiin runsaat 300 000 tiiltä ja yli 42

veisuu. Nähtiin hallin

tonnia rautaosia.

käytävillä päivätauon aikana toisenlaistakin menoa. Vuonna 1901 Suomen lyseolaisten urheilijoiden Turun osasto juoksi

seen saakka täynnä heiniä rouskuttavia ja isäntiään odottavia hevosia. Kauppareissut venyivät silloinkin, ja varsinkin

HALLI SODISSA Ensimmäinen maailmansota toi tullessaan elintarvikepulan sekä monenlaiset rajoitukset ja säännöstelyt ostokort-

hallissa ”Skandinavian rekordin” 4 x 100

teineen. Vuonna 1916 määrättiin, että

m:n juoksussa aikaan 48,01 s. Suomen ur-

lihatavaraa ei saanut olla kaupan kuin

heilulehti kertoo turkulaisten kommentit

kolmesti viikossa. Tilanne parani myö-

marraskuussa 1901: ”Kun saimme kuulla,

hemmin, mutta 1930-luvun pulavuodet

että tamperelaisten aika oli 49,50, niin

lamauttivat jälleen kaupankäynnin ja

luonnollisesti meistä kukaan ei saanut

harvensivat kauppiaiden lukua ennennä-

yön rauhaa…” Hallissa nähtiin juoksukil-

kemättömällä tavalla. 1930-luvun lopulla

pailuja tämän jälkeenkin.

talouspula hellitti ja kauppapaikoista käytiin ankaraa kilpailua. Talvisota ei

6

KANOJA, ANKKOJA JA HANHIA säilytet-

juuri vaikuttanut kaupankäyntiin, vaikka

tiin elävinä hallin pihalla häkkivarastossa

säännöstely tuolloin käynnistyikin, mutta

aina sotien päättymiseen asti. Aamu-

jatkosota toi monia vuosia kestäneen pu-

varhaisella hallin pihamaalta kuuluikin

la-ajan. Sota-ajan jouluina joulukaramel-


TANGO HALLISSA SOI, KALA, LEIPÄ JA VOI, KÄY KAUPPANSA. MUTT LIHAMIES, HÄN ON SITTENKIN KAS, IHAN KUIN KUNINGAS... - AULIS KOTAVIITA

HELSINGIN KESÄOLYMPIALAISET

1952

TEKSTI: POIMINTOJA TURUN KAUPPAHALLI-HISTORIIKISTA KUVAT: TURUN MUSEOKESKUS

KEKKOSEN ETYK-KOKOUS, BEATLES HAJOAA

1960–1970-luku

LAMA, EU-JÄSENYYS

1980–1990-luku

TEKNISESTI VANHENTUNEEN HALLIN KOHTALON HETKET PÄÄTTYVÄT ONNELLISESTI KOKONAISVALTAISEEN SANEERAUKSEEN.

HALLIN TARJONTA KANSAINVÄLISTYY

2000-luku

2016

KAUPPAHALLI REMONTOIDAAN KAUTTAALTAAN, PROFILOIDUTAAN ERITYISESTI RUOKAHALLIKSI.

KAUPPAHALLI TÄYTTÄÄ 120-VUOTTA

litkin olivat puuta, jota koristivat kauniit

tehtaanjohtajan rouva, joka tunnettiin

täällä kuin saaristolaisten sumpuissa

käärepaperit.

nirppanokkana, pysähtyi kerran tiskin

kalarannassa, missä wesi on sawisen

Sotien pommituksista Kauppahalli selvisi

ääreen. ”Haluan sisäfilettä, erityisen hyvin

likaista ja pahanhajuista. Ja että kalat

vaurioitta. Hälytyksen tullessa hallilai-

riippunutta. Onko teillä sellaista?” ”Kyllä

puhtaassa ja raikkaassa wedessä säily-

set tempaisivat kassan kainaloonsa ja

löytyy”, vastasi kauppias ja ryhtyi kääri-

tettyinä owat parempaa ruokanakin, siitä

juoksivat kellariin. Yksi kerta oli kuiten-

mään pakettia. ”Näyttäkääpäs tänne, mitä

woitanee olla yksimielisiä.”

kin kohtalokas. Postitaloa pommitettiin

tämä oikein on?” kysyi rouva. ”Sisäfilettä

maanantaiaamuna 29.1.1940, jolloin hallissa oli runsaasti väkeä. Samalla hetkellä kun siree-

hyvinkin, ja ainakin hyvin riippunutta”, sanoi kauppias ja nosti esiin – sonnin killuttimet.

1960-LUVULLA Kauppahalli oli teknisesti vanhentunut, ja jopa sen purkamista suunniteltiin. Tämä synnytti Turussa suuren kansanliikkeen. Yleinen mielipide

nit ulvahtivat, räjähtivät pommit jo Kristiinan- ja

HALLIIN SAATIIN sähkö-

sai purkuaikeet nopeasti unohtumaan,

Eerikinkadulla.

valaistus vasta vuonna

ja 1970-luvulla keskityttiinkin suureen

1932, jolloin kaasuvaloista

saneeraukseen. Kauppahallia on sittem-

voitiin luopua. Vesijohto

minkin saneerattu vuosien varrella, aina

Kauppahalliin oli saatu jo

alkuperäistä säilyttäen. Nykyisin Kaup-

NYKYÄÄN suosiossa oleva tapa tilata ostokset kotiovelle on vanha keksintö. Jo 1930-luvulla hallissa oli kantajien ja juoksupoikien ammatti-

vuonna 1905 ja tätä myötä

pahalli kuuluu ylimpään suojeluluokkaan,

myös elävien kalojen altaat. Tu-

eikä purkamista varmasti tohtisi kukaan

run Sanomat kirjoitti 11.5.1905: ”Eläwiä

tosissaan ehdottaa.

kunta, joka toimitti elintarvikkeet hallista

kaloja oli eilen ensi kerran nähtäwänä

kadulle tai polkupyörillä vielä pidemmälle.

kaupungin kauppahallissa altaissaan

EDELLEEN voimissaan oleva Kauppahal-

pulikoimassa. Toissapnä saatiin altaat

lin jouluaattoaamun avaus on saanut al-

KAUPPAHALLI ON AINA ollut tunnettu

walmiiksi, so. warustetuiksi wesijohto-

kunsa vuodesta 1948, jolloin lihakauppias-

laadukkaasta ja laajasta lihavalikoimas-

laitoksesta ja samana päiwänä jo niihin

yhdistys aloitti aattoaamun juhlahetken.

taan. Jos ennen talviaikaan lihaa jäi yli,

kaloja asetettiin. Altaat owat kutakuinkin

Nykyään jouluaattoaamun avaus kerää

se ripustettiin lihakoukkuihin myymälän

suuret, ja pitäisi kalojen niissä wiihtyä,

sankoin joukoin ihmisiä virittäytymään

avattujen kattoikkunoiden alle. Siinä

koska wesi niissa alati waihtuen synnyt-

joulun tunnelmaan joululaulujen soidessa

ne riippuivat varastoituna seuraavaan

tää heikon wirran. Hauet, ankeriaat, lah-

ja joulupuheiden kaikuessa hallin käytä-

päivään. Ihmiset saivat aikanaan myös

nat, säynäät kampelat y.m. jotka toispnä

villä.

omin käsin tunnustella lihan laatua, kädet

niihin asetettiin, oliwat wielä eilen illalla

sai pyyhkiä liiketilan vieressä riippu-

warsin wirkeitä. Ja melkoista parempi

neeseen pyyhkeeseen. Erään turkulaisen

lieneekin niiden oloonsa olla tyytyväisiä

7


ESITTELYSSÄ

YRITTÄJIÄ esittelyssä

LIHALIIKE REINO JOKINEN KY

Lihaliike Jokinen

myynti@lihaliike.fi www.lihaliike.fi 02 231 4136

– hyvän ruoan puolesta jo 80 vuotta Kun puhutaan Kauppahallin historiasta, on muutama liike, joita ei voi ohittaa. Yksi niistä on itseoikeutetusti Lihaliike Jokinen, jonka toimintaa kolmannessa polvessa jatkavat Jari ja Marko Heinonen. Lihaliike Jokisen Jari Heinonen nyökyttelee, kun allekirjoittanut kertoo jo iso-

Kylkeen annetaan tarvittaessa ohjeita ja

vanhempiensa hankkineen kaikki lihan-

reseptejä ruoan valmistamiseen. Täydel-

sa Jokiselta. Tämä taitaa olla kauppiaalle

linen asiakaskokemus on valmis!

itsestään selvää, eikä ihme. Käyhän pian ilmi, että moni turkulainen palaa asiak-

fiassa näkyy palvelun lisäksi myös mu-

kaaksi sukupolvi toisensa jälkeen.

kautumiskyky ja ajan vaihtuvien trendi-

Tuttu lihaliike palvelee asiakkaitaan

en seuraaminen. Nykyään ruoanlaittoon

vuosikymmenestä toiseen samalla

panostetaan enemmän ja siitä ollaan yhä

takuuvarmalla tyylillä: yksilöllisesti ja

kiinnostuneempia.

asiakasta kuunnellen. Lihaliike toimittaa myös kotimaista,

– Laatulihaa arvostetaan, ja ruoka halutaan valmistaa huolella. Sitten ovat

läheltä hankittua lihaa usealle turkulai-

tietysti sesonkituotteet, jotka pysyvät

selle ravintolalle. Kotimaisuus ja paikal-

aika lailla ennallaan: syksyllä riistaa,

lisilta tuottajilta hankittu lihatavara ovat

jouluna kinkkua ja pääsiäisenä lammas-

etusijalla valikoimissa, mutta tarpeen

ta. Monella nämä ruokatraditiot säilyvät,

mukaan valikoimaa täydennetään

ja raaka-aineet haetaan tutusta paikasta,

kauempaa: poronliha tulee pohjoisesta

Heinonen toteaa.

ja esimerkiksi pihvikarja ulkomailta.

Kauppiaan mielestä Kauppahalli on

Otetaan parasta sieltä, mistä sitä saa.

monella tavalla merkittävä perinteiden

Raaka-aineiden laadukkuus ja tuoreus

8

Heinosen mukaan liikkeen ruokafiloso-

vaalinnassa. – Halli on Turun kult-

ovat Lihaliike Jokiselle tärkeimpiä asioi-

tuurihistoriallisesti merkittävimpiä

ta. Näkyyhän se jo lihaliikkeen tiskissä:

rakennuksia. Se yhdistää Turun eu-

mitään vakuumipakattua ei siitä löydy.

rooppalaiseen kulttuuriperinteeseen.

Liha viimeistellään, leikataan ja maus-

Kauppahallin kuuluu ehdottomasti pysyä

tetaan asiakkaan toiveiden mukaan.

ennallaan, Heinonen puntaroi.

Kun lihakauppiaalta kysytään, minkälaisena ruokalajina hän Kauppahallin näkisi, ei vastausta tarvitse kauan miettiä. – Kyllä Kauppahalli olisi laadukasta lihaa parhaimmillaan. Kunnon marmoripihvihärkää, täydellisesti valmistettuna, Heinonen kuvailee. – Uusilla perunoilla, kunnon kastikkeella ja salaatilla. Monimuotoisena, laadukkaana, arvokkaana ja täysipainoisena. Ja tietysti vuodesta toiseen parhaaksi koettuna. Tällaisena Kauppahalli on helppo nähdä.


ESITTELYSSÄ

KALALIIKE S. WALLIN OY kalaliike@s-wallin.com www.s-wallin.fi 02 412 5125

Kalaliike S. Wallin Perinteet, luonnon ja lähiruoan kunnioitus, mukautumiskyky ja asiakkaiden kuunteleminen, halu palvella. Tässäkö

Miksi mennä Kauppahallia edemmäs kalaan?

menestyksen avaimet? Vastaus on kyllä. Näistä aineksista on nimittäin tehty Turun Kauppahallin perinteikkäimmän toimijan, kohta 130 vuotta turkulaisia

– Kauppahallissa asioiminen ei

yhteistyötä paikallisten kalastajien

tuolloin ole yhtä helppoa kuin vaikkapa

kanssa, ja kotimainen kala nousee lähi-

palvelleen Kalaliike S. Wallinin, toimin-

lähimarketin leveillä käytävillä. Mut-

vesiltä aina, kun siihen on mahdollisuus,

tafilosofia.

ta juuri tässä piileekin perinteen ydin:

huomauttaa Manelius, – mutta tietysti

asiakkaamme viehättyvät tunnelmasta,

pitää muistaa se, ettei kaikkea ole koko

Kauppahallissa sen perustamisvuodesta

henkilökohtaisesta palvelusta ja siitä,

ajan saatavilla. Mätiä saa silloin, kun

saakka, ei jatkuvuuden merkityksestä

että tutut käytännöt toistuvat. Silloin ei

sen aika on. Ja kuhaa saa kuha-aikana,

tarvitse ylimääräistä udella. Vuosisatai-

jonottaminenkaan haittaa, päinvastoin,

muistuttaa Manelius.

seen jatkumoon yltävät kuitenkin vain

se kuuluu asiaan, Manelius muistuttaa.

harvat. Intohimo omaan tekemiseen on

Uskolliset asiakkaat ovat kiistaton

Kun maineikas kalaliike on toiminut

Edellä esitetyt menestyksen ainekset ovat varma resepti myös Kauppahallin

näin pitkäaikaisen menestyksen pe-

merkki Wallinin menestyksestä. Ma-

uusille toimijoille. Uudempien yrittäjien

rusedellytys. Perinteiden arvostus on

neliuksen mukaan asiakkaiden kanssa

lisäksi Manelius toivottaa tervetulleeksi

ensi sijalla, mutta erityisen tärkeää on

vaihdetaan usein kuulumisia ja rupatel-

uudet asiakkaat – iästä riippumatta. Eri-

myös vastata muuttuvan asiakaskunnan

laan. Mutta asiakkaiden kuuntelu mer-

tyisesti Manelius toivoo, että vanhemmat

toiveisiin, tiivistää Jaakko Manelius

kitsee myös sitä, että täytetään toiveita

toisivat lapsia tutustumaan Kauppahal-

suositun kalaliikkeen – ja samalla minkä

– myös niitä haastavia.

liin. Näin arvokkaat perinteet ja tunnel-

tahansa muun menestystä halajavan yrityksen – perusfilosofiaa. – Perinteet liitetään usein juhlapyhiin

– Haluamme palvella hyvin kaikkia asiakkaitamme. Varsinkin nuoret saattavat kysellä eksoottisempia tuotteita.

ja sesonkeihin, ja näinhän se onkin.

Voimmekin toimittaa kaloja eri puolilta

Silloin tarjolla ovat kaikki perinteiset

maailmaa, tietysti aina tuoreena, muis-

tuotteet, jouluna graavikalat ja lohet,

tuttaa Manelius.

ma saadaan siirrettyä seuraavillekin sukupolville. Entäpä mikä kala Maneliuksen mielestä kuvastaisi Kauppahallia? – Kauppahalli olisi tietysti oikea jalokala. Merilohi. Kaikkien arvostama, ajas-

keväisin sillit ja niin edelleen. Perintei-

– Nykyään suositaan myös lähiruo-

den arvostus korostuu esimerkiksi juuri

kaa, ja toiveet ekologisuudesta täyttyvät

voi saada, toteaa Manelius empimättä.

joulunalusaikana, Manelius toteaa.

tietysti helposti ja luontevasti. Teemme

Voisiko enää paremmin sanoa?

ta aikaan. Yksinkertaisesti parasta, mitä

9


ESITTELYSSÄ

Moni kakku päältä kaunis – makujen sinfoniaa sisältä

pieceofcake@mbakery.fi www.mbakery.fi 040 047 4998

Piece of Cake Mbakery Caféssa tiede-

rauhassa herkuista, jotka on valmistettu

muodostavat rungon, mutta toimintaa

tään, miten Kauppahallin herkkusuut

rakkaudella kunnon voista, kermasta ja

elävöittää jatkuva halu kehittyä. Nurmi

ja lounasvieraat pidetään tyytyväisinä.

sokerista? kysyy Katja Nurmi. Kuulos-

suhtautuu samalla ajatuksella myös

Tunnelmallisen ja tyylikkään kahvilan

taapa vapauttavalta!

Turun Kauppahalliin: perinteet näkyvät,

tuotteissa lepää makuhermojen lisäksi myös silmä.

Kunnioitus perinteisiä raaka-aineita kohtaan merkitseekin Mbakeryn kah-

mutta muutoskin on hyvästä. Utelut siitä, minkälainen makea herk-

vilalle niistä nauttimista, ja syntyvät

ku kuvastaisi Turun perinteikästä Kaup-

Vaikka syksyllä 2013 avattu Mbakeryn

nautinnot muuttuvat arjen pieniksi ylel-

pahallia, saavat Nurmen hymyyn.

Piece of Cake Café kuuluu Kauppahallin

lisyyksiksi. Nurmen mukaan on erityisen

nuoriin tulokkaisiin, on leipomo ehtinyt

tärkeää, että kaikki näyttää ja maistuu

hallin juhlavuoden leivoksen. Siinä yh-

hankkia kannuksensa vakuuttavas-

hyvältä. Kun perusasiat ovat kunnossa,

distyvät luontevalla tavalla uusi ja vanha

ti nappaamalla vuoden 2015 Suomen

voi kokeilla rohkeasti uusia juttuja.

– juuri kuten Kauppahallissa itsessään,

parhaan leipomon tittelin. Hyvän ruoan

– Meille se ei ole itseisarvo, että teh-

– Mehän valmistimme Turun Kauppa-

kertoo Nurmi. Vesi kihoaa kuulijan kielelle. Turun

ystäville maittaa leivonnaisten lisäksi

dään samalla tavalla kuin aina ennen,

maistuva lounas.

vaan suhtaudumme ruokaan innovatii-

sieluun ja sydämeen voi siis tutustua

visesti. Tämä koskee niin tuotevalikoi-

pian aivan uudella, makealla tavalla.

toistaan upeampia herkkuja, jotka paitsi

maamme kuin herkkujen ulkonäköä,

Ja jos kokemus osoittautuu

hivelevät silmää, vievät myös kielen

lisää Nurmi.

oikeaksi, tulkinnasta sukeutuu

Kahvilan vitriini pursuaa toinen

mennessään. Kokonaisvaltainen her-

On kuitenkin asioita, jotka säilyvät.

kuttelunautinto onkin kahvilayrittäjille

Näistä yrittäjä mainitsee muun muassa

erityisen tärkeää. Ruokafilosofia kiteytyy

suomalaiseen suuhun sopivat makeat,

tuoreissa ja aidoissa lähiraaka-aineis-

raikkaat ja luonnolliset suosikit: marjat.

sa – mutta erityisesti myös syömisen

Kotimaiset marjamaut ovat erityisessä

nautinnossa.

suosiossa ajasta riippumatta, eikä niistä

– Me emme suhtaudu ruokaan tiukkapipoisesti. Kohtuus on hyväksi, mutta miksipä sitä ei voisi nauttia kaikessa

10

PIECE OF CAKE, MBAKERY CAFÉ

luovuta. On selvää, että kahvilayrittäjiä ajaa intohimo ja rakkaus ruokaan. Perinteet

todellinen nautinto.

MBakery juhlistaa hallin 120-vuotista historiaa lanseeraamalla sille omistetun juhlaleivoksen.


ESITTELYSSÄ

Roots Kitchen – paluu juurille

Fuusion nimeen vannova Roots Kitchen haluaa yhdistellä: kasvisruokailijan paratiisissa yhdistyvät maut, mutta myös perinteet ja innovaatiot. Perunakin voi saada uuden muodon. Roots Kitchenin Marjaana Pohjolan on helppo hymyillä – asiakkaat ovat löytäneet puolisentoista vuotta Kauppahallissa kasvisruokaa tarjoilleen ravintolan hyvin. Alun perin naantalilainen ravintolanpitäjä kokee muutamia vuosia sitten Turkuun asetuttuaan palanneensa juurilleen. Kun ravintolayrittäjä kertoo

ROOTS KITCHEN

takana olleen vuosien seikkailu-

info@rootskitchen.fi www.rootskitchen.fi 045 353 7313

ja ja matkustelua mm. Aasiassa ja Kaukoidässä, alkaa ravintolan nimi kuulostaa ilmeisen vertauskuvalliselta. Roots Kitchen on kuitenkin paljon muutakin kuin vain paluuta tuttuun ja tavanomaiseen. Tuliaisina kauko-

Luova näkökulma korostuukin uuden

matkoilta on monenlaisia makuja, jotka

ja vanhan kohtaamisessa. Esimerkiksi

rakennus yhdistää kuitenkin nykyään

yhdistyvät luovasti ja kekseliäästi. Roots

perinteinen perunamuusi saa uuden

monenlaista: niin erilaisia ruokaperintei-

muodon maukkaan oliiviöljyn avustuk-

tä, kulttuureja kuin ihmisiäkin, summaa

sella.

Pohjola.

Kitchenissä uskotaan fuusioon. – Ruoassamme yhdistyvät muun muassa Aasian, Välimeren ja Lähi-idän

Keittiössä kaikki tehdään itse, alusta

– Vertauskuvallisesti Kauppahalli voisi

alueen maut. Listalla on aivan uudenlai-

loppuun. Lähtökohtana on kestävä ruo-

kiteytyä monipuolisena fuusioruokana.

sia makuelämyksiä ja -yhdistelmiä. An-

kavalio, joka ei loukkaa tai satuta ketään.

Mukana olisi paljon meheviä makuja:

noksia mehevöittävät erilaiset mausteet,

Kasvisruoan lisääntyminen ei ole uusi tai

korianteria, nuudeleita ja perunaa – ja

Pohjola tähdentää.

harvinainen ilmiö, mutta Pohjola kertoo

kokonaisuus muikkukukkopaketissa,

olevansa kuitenkin erityisen mielissään

toteaa Pohjola hymyillen. Melko osuvasti

nimi vain kotikulmille paluuseen, vai

siitä, että kasvisannokset maistuvat ny-

todettu!

vaikuttavatko perinteet myös ruoassa?

kyään useammin myös miehille.

Mutta hetkinen, viittaako ravintolan

– Suomalaiset juuret maistuvat myös

Vaikuttaisi siltä, että uusien asioiden

Yrittäjä toivottaakin kaikki, uudet ja vanhat, kävijät lämpimästi tervetulleiksi

ruoassa, ja tavallaan ihan sananmukai-

löytäminen, ennakkoluulottomuus ja

sesti. Erityisen tärkeää on tuoreiden

rajojen ylittäminen luonneh-

kotimaisten lähiraaka-aineiden käyttä-

tisivat ravintolayrittäjän omaa ajatus-

maan, monenlaista on tarjolla. Jo pelkkää

minen. Käytämme riisin ja nuudeleiden

maailmaa. Tämä näkyy myös ravinto-

tunnelmaakin sopii tulla fiilistelemään,

ohella suomalaisia juureksia, perunaa

layrittäjän suhteessa Kauppahalliin.

toivottaa Pohjola.

kaihtamatta – sesongin mukaan, Pohjola

– Kauppahallin merkitys Turulle on

Ja mikä ettei: voihan sitä vaikkapa löytää

kertoo.

kiistaton. Perinteinen ja historiallinen

vanhasta jotain uutta!

Kauppahalliin. – Kannattaa ehdottomasti tulla katso-

11


HALLISSA TAPAHTUU YMPÄRI VUODEN

SEURAA TIEDOTUSTA TAPAHTUMISTA JA TULE MUKAAN AINUTLAATUISEEN TUNNELMAAN!

Kauppahallissa järjestetään jos jonkinlaista mielenkiintoista toimintaa. Monet tapahtumat ovat muodostuneet vuotuisiksi perinteiksi, ja halukkaita osallistujia riittää.

elmikuussa järjestetään aidot ja alkuperäiset Kauppahallin Ruoka- ja viinijuhlat. Tapahtuma kokoaa viinin maahantuojia maistattamaan myös sellaisia viinierikoisuuksia, joita ei muuten Suomeen tuoda. Kekkereillä Kauppahallin yrittäjät ovat luonnollisesti loihtineet pöydät täyteen parhaimpia herkkujaan. Suuren suosion saavuttanut juhla on peräkkäisinä vuosina myyty loppuun, eikä ihme: mikä olisikaan viihtyisämpi tapa viettää talvista lauantai-iltaa kuin hyvän musiikin, ruoan ja juoman parissa tuttuja tavaten ja ainutlaatuista tunnelmaa kokien. HALLISSA kävijöitä hemmotellaan myös aika ajoin erilaisilla esityksillä hallin salissa. Kaupunginteatteri, jonka lipunmyyntipiste sijaitsee hallissa, tarjoilee hallissa esimakua tulevista näytöksistään. Kesäisin kokeiltu Musalounas-konsepti toivottaa tervetulleeksi

ERILAISET paikalliset yhtyeet ja teatteriseurat ovat esiintyneet hallin salissa ja ovat jatkossakin tervetulleita. Tapahtumien kirjo on laaja: mitä erilaisempia esityksiä sambakarnevaalikulkueista lastentapahtumiin hallissa on nähty. Ja monenlaisia ihastuttavia ja ilahduttavia esityksiä nähdään jatkossakin! SYKSYISIN juhlitaan Kauppahallin syntymäpäiviä. Juhlavuonna 2016 syntymäpäiväviikkoon tullaan eritysesti panostamaan erilaisin ohjelmanumeroin ja tarjouksin. Syksyisin myös Taiteiden yö avaa hallin ovet tavallista pitemmäksi aikaa. Hallin sali on avoinna iltaan asti, ja kaupungilla tapahtumissa kiertävät voivatkin piipahtaa Kauppahalliin lasilliselle ja kuuntelemaan hyvää musiikkia. TAPAHTUMAVUOSI päättyy jouluun. Vuosikymmenet jatkunut perinne, jouluaaton avaus, tuo tuhansia ihmisiä halliin jo aamuseitsemältä.

nuoret musiikin ystävät ja harrastajat.

Tuomiorovastin jouluiset toivotukset ja Tu-

Musalounaalla on turkulaisilla nuorilla

run tekniikan kuoron joululaulut siivittävät

musiikintekijöillä mahdollisuus soittaa

joulun tunnelmaan. Näin juhlan aika voi

konemusiikkia salissa heinäkuussa

alkaa!

kerran viikossa. Tapahtuma onkin in-

12

nostanut nuoria paikalle ilahduttavan paljon.


RESEPTEJÄ POIMI KAUPPAHALLIN PARHAAT RESEPTIT PERHEESI ARKEEN JA JUHLAAN

Fenkoli-omenasalaattia 2 fenkolia 1 omena (Granny Smith) 1 sitruuna 2 rkl valkoviinietikkaa 1 dl oliiviöljyä

Paahdettu kuha 4 suomustettua kuhafileetä (annoskokoisia) öljyä, voita suolaa, mustapippuria

Herkkunuotan paahdettua kuhaa ja fenkoli-omenasalaattia 4 HENGELLE

MAUSTA kuhafileet suolalla ja pippurilla. KUUMENNA pannu. HIERO kalojen nahkapuolelle öljyä ja laita ne kuumalle pannulle.

½ dl sokeria suolaa, mustapippuria POISTA fenkolista päällimmäinen kerros ja kanta. KUORI omena. LEIKKAA omena ja fenkolit ohuiksi lastuiksi. SEKOITA sitruunanmehu, raastettu sitruunankuori, valkoviinietikka, oliiviöljy ja sokeri keskenään kastikkeeksi.

ANNA PAISTUA noin 2 minuuttia ja

MAUSTA suolalla ja mustapippu-

käännä kalat.

rilla.

LISÄÄ pannulle voinokareita ja

SEKOITA kastike varovasti

anna paistua vielä hetki.

omena-fenkolilastujen päälle.

NOSTA kalat pois, etteivät ne kypsy

ANNA MARINOITUA muutama

liikaa.

tunti ennen tarjoilua.

13


VINKKI! Padan kanssa sopii hyvin erilaiset riisit, esim. basmati.

Herkkunuotan tomaattinen kala-äyriäspata 200 g tomaattimurskaa

FREESAA pilkottu sipuli, valkosipuli

TARJOA padan kanssa smetanaa,

400 g kuutioitua kalaa

ja timjami voissa. Lisää valkoviini,

jonka voit maustaa suolalla, mus-

(mielelläään muutamaa eri kalaa)

anna kiehua muutama minuutti, jotta

tapippurilla ja yhden sitruunan

100 g äyriäisiä

alkoholi haihtuu ja maku pehmenee.

raastetulla kuorella.

(esim. scampi, katkarapu, jokirapu)

LISÄÄ tomaattimurska, kalaliemi ja

100 g tuoreita sinisimpukoita

sahrami.

Valkosipulin ystävät voivat mai-

1 punasipuli

ANNA KIEHUA hiljalleen hetken ai-

niosti murskata yhden kynnen tai

1 kynsi valkosipulia

kaa, jotta koostumus ja maut tasaan-

kaksi smetanan joukkoon. Smetana

2 dl valkoviiniä

tuvat. Mausta suolalla, sokerilla ja

kannattaa maustaa ennen padan

2 dl kalalientä

mustapippurilla.

tekoa, jolloin maku saa tasaantua

0,5 g sahramia

LISÄÄ kalat ja puhdistetut sinisimpu-

jääkaapissa ruoanlaiton ajan.

3 oksaa timjamia

kat, muutaman minuutin päästä voit

½ ruukkua persiljaa

lisätä äyriäiset ja pilkotun persiljan.

voita suolaa, mustapippuria sokeria

14


NOPEAT HERKUT Kotitekoinen raclette Paistinpannu: mieluiten teflonpannu raclettejuustoa: kotimainen Hilma sopii erinomaisesti LISUKKEET Eri sesonkien maistuvat vihannekset (parsa, ruusukaali yms.)

Juustopuodin lämpimät vuohenjuustoleivät

Mausteiset paloitellut makkarat

Revittyä ruisleipää (Peltopoika,

(chorizot yms.)

Ylhäisten Kotileipä)

Hyvin riiputettu liha suupaloiksi leikat-

Pestokastiketta

tuna (nauta, härkä, poro, villisika yms.)

Kolatun Chèvre-vuohenjuustoa

Paistettu broileri sopiviksi suupaloiksi

Raikasta lehtisalaattia

paloiteltuna

Lehtikaalisipsit maistuvat rapeilta.

Sorrin lehtikaalisipsit

Rapeaksi paistettu pekoni, kebab-

LEIKKAA ruisleivästä kolmio ja avaa

lastut yms.

puoliskot erilleen.

100 g lehtikaalia

Sienikaudella kaikki ruokasienet paistet-

LEVITÄ pestokastiketta toisen leivän

1 rkl rypsiöljyä

tuna, muulloin esim. herkkusienet

puolikkaalle.

½ tl hienoa merisuolaa

LEIKKAA n. puolen sentin siivu vuohenKotiracletten tekoon ei tarvita välttämät-

juustokiekosta leivälle.

LÄMMITÄ uuni 200 °C:een.

tä omaa erillistä raclettepannua, vaan

LAITA leipä mikroaaltouuniin ja kypsen-

HUUHTELE lehtikaali ja kuivaa se huo-

juuston sulattaminen käy hyvin tavalli-

nä täydellä teholla (700 W) n. 30 s.

lellisesti, kaalin täytyy olla täysin kuiva.

sella paistinpannulla.

OTA lämmennyt leipä mikrosta, laita

REVI lehtikaalilehdet melko suuriin

päälle salaatinlehti ja toinen puoli leiväs-

paloihin ja laita ne kulhoon.

tä kanneksi. Ja sitten nauttimaan.

KAADA rypsiöljy lehtien päälle ja

Racletten periaatehan on seuraava:

sekoittele kädellä.

pannussa sulatettu maukas juusto kaadetaan lisukkeiden päälle ja sitten vain

Vuohenjuustokiekon voit myös paistaa

LISÄÄ suola ja kaada lehdet pellille

nautiskellaan.

pikaisesti paistinpannulla, jos et halua

leivinpaperin päälle.

lämmittää leipää mikrossa. Myös leivän

PAISTA uunin keskitasolla noin

Mutta jotta ei ihan unohdeta perinteitä,

voi lämmittää paistinpannulla. Tumman

9 minuuttia.

niin racletteen kuuluvat aina hillosipulit

leivän sijaan voi käyttää myös vaaleaa

NOSTA uunista, anna jäähtyä ja

ja mauste- ja/tai suolakurkut!

leipää.

tarjoile.

VINKKI! Valmistele lisukkeet etukäteen.

15


HYVÄÄ RIISTASTA Savuporo-tuorejuustotorttu POHJA 6 viipaletta tummaa Fazerin Real-täysjyväleipää (250 g) 100 g pehmeää voita TÄYTE 200 g savupororouhetta 2 dl suolakurkku- tai etikkapikkelsihakkelusta 1 hienonnettu punainen paprika pala purjoa (tai kevätsipulia / hienonnettua ruohosipulia) 200 g maustamatonta tuorejuustoa 4 dl ranskankermaa 5 liivatelehteä suolaa ja mustapippuria myllystä koristeeksi esim. kuivattuja karpaloita ja salaatinlehtiä HIENONNA leipäviipaleet monitoimikoneessa, lisää voita ja sekoita tasaiseksi. VUORAA irtopohjatorttuvuoka pohjastaan leivinpaperilla. Painele leipämassa kelmun avulla vuoan pohjalle tasaiseksi, älä nosta reunoille. LAITA liivatelehdet likoamaan kylmään veteen. SEKOITA pororouhe, etikkasäilyke, paprika, sipuli, tuorejuusto ja ranskankerma kulhossa. MAUSTA mustapippurilla ja suolalla. Huomioi poron suolaisuus. KIEHAUTA 3 rkl vettä ja sulata kuivaksi puristetut liivatelehdet vedessä. SEKOITA nopeasti valmiiseen poromassaan ohuena nauhana ja kaada massa leipäpohjan päälle torttuvuokaan. LAITA HYYTYMÄÄN jääkaappiin. Irrota hyytyneestä tortusta reunat ja nosta vadille lastan avulla, poista samalla leivinpaperi. KORISTELE. TARJOA kahvipöydän suolaisena herkkuna tai alkuruokana salaatin kera.

16

Hirvipata burgundin tapaan 6 ANNOSTA 1 kg hirvenpaistia 150 g pekonia 1 porkkana 1 sipuli ½ pulloa punaviiniä 1 rkl tomaattisosetta 150 g suppilovahveroita tai herkkusieniä 10 pikkusipulia 1 rkl vehnäjauhoja 1 rkl suolaa mustapippuria myllystä 3 valkosipulinkynttä 6 murskattua katajanmarjaa 2 laakerinlehteä voita ruskistamiseen LEIKKAA liha 2,5 cm:n kokoisiksi kuutioiksi. SUIKALOI pekoni. Hienonna sipuli ja porkkana. RUSKISTA lihapalat voissa ja siirrä syrjään. LISÄÄ ruskistetut lihapalat, sirottele niille jauhot ja sekoita aineet. LISÄÄ tomattisose, katajanmarjat, laakerinlehdet, suolaa ja mustapippuria. Kaada viini päälle ja purista valkosipulinkynnet joukkoon. KUUMENNA pata kannen alla ja pane keskilämpöiseen uuniin ja miedolle levylle. Pata saa hautua hiljakseen 2 tuntia. RUSKISTA sienet kevyesti ja laita syrjään. Ruskista myös pikkusipulit ja hauduta puolikypsiksi. LISÄÄ pataan puoli tuntia ennen padan kypsymistä pikkusipulit ja sienet ja kypsennä. TARJOA lisäkkeenä esimerkiksi uunijuureksia, jotka voit laittaa myös uuniin kypsymään ½ tuntia ennen padan kypsymistä.


Savuporo-ceasarsalaatti 6-8 ANNOSTA 2 kerää rooman- eli sidesalaattia tai rapeaa jääsalaattia 2 dl paahdettuja leipäkuutioita eli krutonkeja 100 g pala parmesaanijuustoa 100 g kylmäsavustettua poronpaistia 1 dl kuivattuja karpaloita 1 dl maustamatonta jugurttia tai kermaviiliä KASTIKE 1 munankeltuainen 1 tl Dijon-sinappia 1 valkosipulinkynsi 1 rkl punaviinietikkaa 1 anjovisfilee 2 dl laadukasta rypsiöljyä

VINKKI!

1 dl raastettua parmesaanijuustoa suolaa ja mustapippuria myllystä

Kokoa salaatti juuri ennen tarjoilua.

1 tl worcesterkastiketta veitsenkärjellinen chilijauhetta 4 viipaletta täysjyväpaahtoleipää kuutioituna VALMISTA kastike. Laita munankeltuainen tehosekoittimeen tai sauvasekoittimen kulhoon ja lisää valkosipuli, sinappi, etikka ja anjovis. Hienonna

KUIVAA salaatinlehdet salaattilingolla tai siivilässä ja

tasaiseksi massaksi ja lisää rypsiöljy tasaisena

revi ne. Käytä myös rapeat salaattiruodit.

nauhana.

PAISTA leipäkuutiot esim. valkosipuliöljyssä ja kuiva-

SEKOITA välillä elastiseksi ja lisää öljyä. Lisää jouk-

ta 100-asteisessa uunissa, kunnes ne ovat

koon vastaraastettu parmesaanijuusto ja jugurttia

rapeita.

tai kermaviiliä.

VUOLE perunankuorimaveitsellä parmesaanijuustosta

MAUSTA lopuksi worcesterkastikkeella ja pippuril-

lastuja.

la. Lisää tarvittaessa suolaa. Tarkista maku

SEKOITA kevyesti revityn salaatin joukkoon kaikki

(anjoviksessa ja parmesaanijuustossa on suolaa).

muut ainekset, myös kastike. Laita tarjolle laakeaan

Jos haluat kastikkeesta tulisempaa, lisää chiliä.

salaattikulhoon tai annoksina esim. keittolautasiin.

VOIT käyttää myös valmismajoneesia. Käyttämällä

Taita poroviipaleet ruusukkeiksi salaatin päälle tai

täysmajoneesia saat kastikkeesta täyteläisemmän.

reunoille.

17


Parsakaalicappuccino 200 g parsakaalia

KAADA vesi, maito ja kerma kattilaan ja lämmitä.

1 pieni purjo

HUUHTELE parsakaali ja purjosipuli, kuori valkosipulikynsi.

1 valkosipulikynsi

LEIKKAA parsakaali samankokoisiksi paloiksi, pilko

oliiviöljyä

purjosipuli ja valkosipulikynsi pieniksi paloiksi.

4 rkl valkoviiniä

KAADA tilkka oliiviöljyä kattilaan ja lisää purjo- ja valkosipulit.

1 dl vettä

PAISTA sipuleita miedolla lämmöllä noin 5 minuuttia ja lisää

1 dl kermaa

sitten valkoviini. Kun viini on melkein haihtunut, nosta

3 dl maitoa

lämpöä ja lisää parsakaalipalat sekä lämmin nesteseos.

suolaa, mustapippuria

ANNA KIEHUA niin kauan kunnes parsakaali tuntuu

ruohosipulia tai yrttejä koristeluun

pehmeältä, noin 10 minuutia. SOSEUTA keitto sileäksi sauvasekoittimen kanssa. MAUSTA suolalla ja mustapippurilla. KORISTELE ruohosipulilla ja tarjoile lämpimänä.

VINKKI! Pehmeä parsakaalicappucino sopii nälänviejäksi kesähelteisiin.

Kermamuhennettua rakuunaperunaa 4 suurta keitettyä perunaa 1 pieni sipuli

VINKKI! Jos käytät kuivattua rakuunaa, lisää se kuullotetun sipulin joukkoon.

2 rkl voita 2 dl kermaa ½ dl tuoreita rakuunan lehtiä KUORI keitetyt perunat ja kuutioi 2 cm:n kuutioiksi. KUORI ja suikaloi sipuli ja kuullota se voissa. LISÄÄ kerma ja hauduta hetki. LISÄÄ perunakuutiot ja hienonna rakuuna. MAUSTA suolalla ja pippurilla, sekoita varoen.

18


VINKKI! Grillaa myös vihanneksia lisukkeeksi.

Porsaanliharimpsut ja banaanisalsa 400 g / hlö Jokisen lihaisia

HIERO paahtorimpsujen pintaan suolaa ja mustapippuria myllystä.

paahtorimpsuluita (porsaanliha)

TYÖNNÄ veitsen kärjellä valkosipulinkynsiä ja rosmariininlehtiä

1 - 2 kuorittua valkosipulinkynttä

jokaisen luun väliin.

nippu rosmariinia

LAITA maustetut rimpsut valmiiksi paistopussiin ja laita jääkaappiin. Anna

suolaa ja mustapippuria myllystä

maustua seuraavaan päivään tai vähintään muutaman tunnin. LÄMMITÄ uuni 175 asteeseen. Tee pieni viilto paistopussin kulmaan ja laita

BANAANISALSA

pussi uuniin, kypsennä noin 50 minuuttia.

1 iso banaani

JÄÄHDYTÄ rimpsut pussissa.

2 dl kermaviiliä tai ruokajugurttia

GRILLAA rimpsut kokonaisina, et tarvitse öljyä etkä kastiketta.

1 tl tuoretta raastettua inkivääriä

TARJOA rimpsut luiden välistä irralleen leikattuina annospaloina.

1 - 2 rkl currytahnaa

TARJOA banaanisalsan kera. Survo banaani haarukalla ja sekoita

1 - 2 murskattua valkosipulinkynttä

kermaviili ja mausteet joukkoon. Huom.! Tee vain tarvitsemasi määrä,

½ tl suolaa

koska banaani tummuu nopeasti.

1 tl hunajaa

19


EERIKINKATU

Kauppahalli kartalla

2

23

36

1

NÄIN LÖYDÄT

3

24

22

1. Turun Brahen Suutari ( 1172) 2. Ullan Pakari (1073, 1075) 3. Eedami (1065, 1067, 1069) 4

25

21

4. Lihakarhut (1057, 1059, 1061, 1063) 6. Aschan Sininen Juna

19

20

5

26

5. Casa Italia (1053, 1055) (1031, 1033, 1035, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1045, 1047)

7. Life (1021, 1023, 1025) 8. Kebab Pizzeria Tasa (1015, 1017)

27

18

9. Vietnam Food (1007, 1009, , 1011, 1013) 10. La Victoria (1001, 1003)

28

11. Piece of Cake Mbakery Café (1002, 1004, 1006, 1051, 1049, 1047) 13. Alko (1022, 1024, 1026, 1031, 1029, 1027)

16

29

17

12. Kaupunginteatteri (1033)

6

14. Wanha Turku kauppa (1028, 1030, 1032, 1034, 1036) 15. Kalaliike S. Wallin (1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125)

30

16. Herkkunuotta (1105, 1107, 1109, 1111) 17. Karribu Spice shop (Afro asian shop) (1044, 1046, 1048) 19. Turun Tee ja mauste (1095, 1097)

15

14

31

18. Juustopuoti (1103, 1101, 1056, 1052) 20. Auranmaan leipä (1056, 1058) 21. Leipomo Nurmi & Sulonen (1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1089, 1091, 1093 ) 22. Lihaliike R. Jokinen (1066, 1068, 1070, 1072, 1074 1079, 1081, 1083, 1085) 23. Junnilan Leipomo (1076, 1078, 1080A) 7

32

13

24. Poronlihan erikoisliike (1086, 1084, 1082, 1080) 25. Hyvän ruoan ystävät (1088, 1090, 1092, 1094A) 26. Toukolehdon tila (1094B, 1096, 1098)

12

8

27. Suloiset Gluteenittomat (1100) 28. Ylhäisten kotileipä (1102)

33

29. Sorrin puoti (1104, 1106, 1108, 1110) 30. Kilimanjaro shop (Makumbusho Spice shop) (1112, 1114, 1116) 9

34

31. Maryam Fimpex Oy (tontit 1118, 1120, 1122) 32. Kado Sushi (1128, 1130, 1132, 1134)

35

10

11

33. Jascal (1138, 1140) 34. Roots Kitchen (1142, 1144, 1146A) 35. Hallin Kotikokki (1148, 1150) 36. Hallin ompelu ja tekstiili (1183)

WC M/N/Inva

20

LINNANKATU

Lastenhoitohuone


Me kaikki toivotamme tervetulleeksi Kauppahalliin KAUPPAHALLIN LIIKKEET

BRAHEN SUUTARI Suutariliike, avainten teetätykset. a-taloimakari@gmail.com | 045 123 0887

ULLAN PAKARI Lisäaineettomat käsinleivotut perinneleivät. www.ullanpakari.fi | 02 637 5300

EEDAMI - LEIPOMO Lähialueen juustoja ja leipomotuotteita, myös gluteenittomat. eedami@kauppahalli.fi | www.eedami.fi | 040 500 1715

21


Kaupungin ytimessä

hyvä ruoka ja perinteikäs ilmapiiri.

LIHAKARHUT AY Perinteinen lihakauppa, runsas valikoima omia tuotteita ja lähiruokaa. mika-aarnio@hotmail.com | 050 301 1390

CASA ITALIA Aito italialainen herkkukauppa tarjoaa mm. paninit, pienet ruoka-annokset sekä lihat, juustot ja oliiviöljyt. 050 466 2170 | turku@casaitalia.fi

ASCHAN SININEN JUNA Tässä perinteikkäässä kahvilassa voit nauttia herkuista vanhassa junan vaunussa istuen kauppahalli@aschan.fi | www.aschan.fi | 044 750 0407

LIFE Terveyden ja luontaistuotteiden erikoisliike. turku.kauppahalli@life.fi | www.life.fi 040 025 4849

KEBAB PIZZERIA TASA Laadukkaat kebabit, pizzat, kana-annokset ja täytetyt patongit. 0447071060

22


Tervetuloa

nauttimaan!

VIETNAM FOOD Vietnamilaiset herkulliset ateriat paikan päällä syöden tai mukaan. chau.tran1969@gmail.com | 040 5690308

LA VICTORIA Aitoa meksikolaista katuruokaa! info@lavictoria.fi | www.lavictoria.fi 050 340 0880

HALLIN LIPPIS Turun Kaupunginteatterin lippukassa. www.teatteri.turku.fi kaupunginteatteri.lippukassa@turku.fi | 02 262 0030

ALKO OYJ Erikoistuotevalikoima www.alko.fi | ml2201@alko.fi 020 711 2201

WANHA TURKU KAUPPA Turistien ja lahjanetsijän aarrearkku, runsaasti myös Turku-aiheisia tuotteita. www.nostalgiashop.fi | henri.nevari@expert.inet.fi | 02 230 0967

23


Laatuainekset arkeen ja juhlaan.

KARRIBU SPICE SHOP, AFRO ASIAN SHOP Eksoottiset ja mielenkiintoiset mausteet, kahvit, teet, kuivahedelmät ym. fellynzoko@yahoo.fr | 02 233 8708

JUUSTOPUOTI IMMONEN 1800-luvun lopulle juurensa ulottava, asiantunteva ja laajan valikoiman juustojen erikoisliike. www.juustopuoti.com | info@juustopuoti.com | 02 231 4835

TURUN TEE JA MAUSTE Teen erikoiskauppa, lisäksi tuoreet ja uniikit mausteet. 02 2510931

AURANMAAN LEIPÄ Pieni lähileipuri, joka valmistaa tuotteensa käsityönä perinteisin menetelmin. www.auranmaanleipa.fi | auranmaanleipa@gmail.com 044 078 8452

LEIPOMO KONDITORIA NURMI & SULONEN Perinteikäs vuodesta 1947 toiminut turkulainen leipomo-konditoria. www.nurmisulonen.fi | sakari.rinne@nurmisulonen.fi 02 434 0302

24


Lähiruokaa,

erikoistuotteita, herkkuja ja viinejä. JUNNILAN LEIPOMO Tunnetut suolaiset ja makeat herkut käsityönä paikallisesti. 040 5555 534

PORONLIHAN ERIKOISLIIKE HEINOSET OY Poronlihan ja riistan asiantunteva erikoisliike. www.lihaliike.fi/poronlihan-erikoisliike poro@lihaliike.fi | 02 233 5386

HYVÄN RUOAN YSTÄVÄT OY Maukkaita perinteisiä ruokia sekä kulinaristisempia nautintoja paikan päällä syöden tai kotiin viemisiksi. www.hyvanruoanystavat.fi | keittio@lihaliike.fi | 045 165 2777

TOUKOLEHDON TILA Tuottaja, joka itse myy takuutuoreita viljatuotteitaan. 050 787 140

LEIPOMO SULOISET GLUTEENITTOMAT Laaja valikoima tuoreita gluteenittomia leivonnaisia. www.suloiset.fi | turku@suloiset.fi 02 231 4013

25


Hyvä kestää aikaa.

Kaupungin mukavin ostoskeskus vuodesta 1896.

YLHÄISTEN KOTILEIPÄ Perinteistä ruisleipää sekä kakkoa ilman lisä- ja säilöntäaineita. www.peltopoika.fi 040 529 7056

SORRIN PUOTI Palveleva laadukas vihannes- ja hedelmäpuoti. www.sorri.fi | info@sorri.fi 045 172 1512

KILIMANJARO SHOP Mausteet, teet, kahvit, kuivahedelmät ym. 02 233 3257

MARYAM FIM PEX OY Mausteet, teet, kahvit, kuivahedelmät. 02 250 4190

KADO SUSHI BAR Turun vanhin sushiravintola. www.kadosushi.fi | info@kadosushi.fi 02 232 0210

26


Viivähdä kahvilla.

Hallin tunnelma kaupan päälle. JASCAL TMI Gourmet hot dog -ravintola, Euroopassa suosiota saanut ruokaisa trendiherkku. nhantin35@gmail.com | 040 722 2536

HALLIN KOTIKOKKI Herkullista kotiruokaa mukaan tai paikan päällä nautittavaksi. www.cafemanhattan.fi/hallin-kotikokki posti@cafemanhattan.fi | 044 327 0455

HALLIN OMPELU JA TARVIKE Korjausompelua keskellä kaupunkia. daoryang.puurya@hotmail.com 044 213 3381

HERKKUNUOTTA Monipuolinen palveleva kala- ja äyriäiskauppa. Myös tukkutoimintaa. www.herkkunuotta.fi info@herkkunuotta.fi | 045 123 8384

Turun Kauppahallissa toimii rinta rinnan sekä nuoria että Turun vanhimpia ja perinteikkäimpiä yrityksiä. Kauppahallista löydät kattavasti laadukkaat herkut ruokapöytään, mutta halli on jo nähtävyys sinänsä.

27


2016 | KAUPPAHALLIN JUHLAVUOSIJULKAISU

Tervetuloa nauttimaan! Sydämellä

AVOINNA MA–PE

8–18 / LA 8–16

/ SU SULJETTU

Eerikinkatu 16, 20100 Turku / Puh. 02 262 4126

www.kauppahalli.fi

28

Profile for Turun kaupunki – Åbo stad

Kauppahalli 120 v  

Kauppahallin juhlalehti

Kauppahalli 120 v  

Kauppahallin juhlalehti

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded