Page 1

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI

TİM KÜRESEL YENİ BİR YOL HARİTASI ÇİZDİ

İHRACATA

5G

G

ÜÇLÜ İHRACAT

G

ÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI

G

168 | ŞUBAT 2019

YÖN VERECEK

ÜÇLÜ TÜRKİYE

G

ÜÇLÜ EKONOMİ

G

ÜÇLÜ ALTYAPI, İHRACAT EKOSİSTEMİ

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN İLE ÖZEL RÖPORTAJ


You need it. We move it.


İş fırsatlarına ulaşarak büyüme ve genişlemenin yolunu açın. Yeni pazarlara, bölgelere, iş segmentlerine, ülkeler, hatta kıtalara, yenilikçi ulaştırma ürünleri ve akıllı lojistik çözümler ile ulaşın. DSV olarak Dünya genelinde seksenden fazla ülkede, şirketinize yeni ilişkiler kurmak ve müşterilerinizin beklentilerini karşılamak üzere hazırız. Bilgi için: www.tr.dsv.com veya 444 4 378

Global Transport and Logistics


İÇİNDEKİLER 4

10 RÖPORTAJ

BAŞKAN’DAN ,IHIJIEHQEHQ

7LFDUHW%DNDQó5XKVDU3HNFDQ

6

RE-EXPORT ˢLVEGEXROEPHVEG6II\TSVX

18

22

64 TİM’DEN

40

BÜYÜME

YÖNETİM YERİ: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-İstanbul T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13 www.tim.org.tr

ˢLVEGEXFY]PEHEHEQKE ZYVEGEO

YAYIN TÜRÜ: Süreli yerel dergi

İHRACAT

48

5458

72

=PH^PEV=EXVQ,SPHMRK =/ʘ]IWM,EOO=PH^

FİNANS

GRAFİK TASARIM: Elif Gülaydın elifgulaydin@kucukmucizeler.com

4EVMXI]IFEOQEHER QEPWEXQE]EPQ

FOTOĞRAF: Fatih Yalçın fatihyalcin@kucukmucizeler.com

DÜNYA

REKLAM DİREKTÖRÜ: Özgür Hasçelik ozgurhascelik@kucukmucizeler.com

GEZİ-ŞEHİR 6SQEƅHE]ETQER^KIVIOIR ̉I]

/DWLQ$PHULND̵QóQ\¾NVHOHQ\óOGó]ó 0HNVLND

76

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Erkan Ersöz erkanersoz@kucukmucizeler.com EDİTÖRLER: Bülent Onur Şahin bulent@kucukmucizeler.com Cenk Sarıoğlu cenk@kucukmucizeler.com Elif Ceren Çıngı elif@kucukmucizeler.com

RÖPORTAJ

&I]MRKʯʡʳREWPʯRPIRMV#

92 DÜNYA

YAPIM:

İHRACAT RAPORU ˢLVEGEXE+]ʯRZIVIGIO

2\XQ\D]óOóPóLKUDFDWWD PLO\DUGRODUóDġWó

YAYIN KURULU: Mehmet Fatih Bilici Enise Didem Elmas Mustafa Kamar Şahin Oktay Okan İnce

'YQLYVM]IXVIOSVYOVPH

7ò0̸òKUDFDWWDVóͤUDWóNVHIHUEHUOLáL̹ EDġODWWó

68 HİZMET İHRACATI

SAHiBi: TİM adına Başkan İsmail Gülle

COĞRAFİ ÜRÜNLER (ʳR]EMRGMVMLVEGEXRR ]ʳ^HIƅ%]HRƅHER

ADRES: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31 K: 6 D: 63 Şişli-İstanbul T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54 BASKI VE CİLT: Karakış Basım Maltepe Mah. Litros Yolu Cad. 2. Matbaacılar Sit. No:1B1F Zeytinburnu/İstanbul Timreport, TİM üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır.


İşletmenizin veri güvenliği için

Amazon Web Services ve VMware ile güçlerimizi birleştirdik. Hibrit Bulut hizmetimizle işletmenizin verileri, Amazon ve VMware desteğiyle Vodafone’un sanal sunucularında koruma altında. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr/Is-Ortagim

Gelecek heyecan verici.

Hazır mısın?


4

TİMREPORT | BAŞKAN’DAN

HEDEFE

ADIM ADIM B

Ä°SMAÄ°L GÃœLLE TÄ°M BaÅ&#x;kanı

L]ELULGGLD\OD\ROD©óNWóN 'óġWLFDUHWID]ODVóYHUHQ 7¾UNL\H

%XQXV¸\OHUNHQHOEHWWH\HQL ELUSHWUROGRáDOJD]YH\DDOWóQ PDGHQLEXOPD\óNDVWHWPHGLN òKUDFDWWDL\LELUQRNWDGDROVDN GDEXJ¾QHNDGDU\DSWóNODUóPó]óQ HNVLNOHULQLNDSDWóS¾UHWLPGH GHJHUHNOLWHGELUOHULDODUDNDUD PDOóLWKDODWóQDEDáóPOóOóáóPó]ó D]DOWDELOHFHáLPL]LYHE¸\OHFH KHGHͤPL]HXODġDELOHFHáLPL]L LIDGHHWWLN 1LWHNLPJH©HQVHQH¾]HULPL]HNXU FHSKHVLQGHQ\¸QHOWLOHQHNRQRPLN

0$/0ð.7$5,ð+5$&$7,1'$.$<,3<$Ä&#x203A;$0$'$1'$+$ 1ð7(/ð./ðð+5$&$7$9(<(1ð/ð.Â&#x2030;ðÂ&#x17E;5Â&#x17E;1/(5(<Â&#x2DC;1(/0(0ð= 087/$.Ä&#x203A;$577,5.$70$'(à (5ð0ð=ð$57,5$5$. Â&#x17E;5(7ð0'(.ð(61(.9(<Â&#x17E;.6(..$3$6ð7(0ð=ð'$+$ .$=$1Â&#x2030;/,+$/(*(7ð50(.=2581'$<,=<(1ð9ð=<21808= *<2/+$5ð7$6,</$+('()/(5($',0$',08/$Ä&#x203A;$&$à,= VDOGóUóODUDYHG¾Q\DJHQHOLQL HWNLOH\HQWLFDUHWVDYDÄ¡ODUóLOH \¾NVHOHQNRUXPDFóSROLWLNDODUD UDáPHQ\óOóQó7¾UNL\H

WDULKLQLQHQ\¾NVHNLKUDFDWGHáHUL RODQPLO\DUGRODUJLELELU UHNRUODNDSDWWóN\óOó(NLPYH .DVóPD\ODUóQGDGóġWLFDUHWID]ODVó YHUGLNòKUDFDWóQLWKDODWóNDUġóODPD RUDQó\óOóQDJ¸UHSXDQ DUWóġOD\¾]GH̵LQ¾]HULQH©óNWó $QFDNKHGHͤPL]HXODġPDN L©LQNDWHWPHPL]JHUHNHQFLGGL ELU\ROROGXáXD©óN%L]7ò0 RODUDNHNRQRPL\¸QHWLPLPL] YH7LFDUHW%DNDQOóáóPó]ODD\Qó VWUDWHMLNDQOD\óġODKDUHNHW HGL\RUX]+HU\óO\HQLLKUDFDW UHNRUODUóLODQHGHFHáL] KHGHͤPL]ġLPGLGHQEHOOLGLU <¾]GH¾VW¾QGHELUDUWóġOD PLO\DUGRODUòONLġLPL]NDWPD GHáHULPL]LDUWóUDUDN¾UHWLPGHNL HVQHNYH\¾NVHNNDSDVLWHPL]L GDKDND]DQ©OóKDOHJHWLUPHN ]RUXQGD\ó] L©LQYL]\RQXPX]X̸òKUDFDWWD 6¾UG¾U¾OHELOLUOLNYH<HQLOLN<óOó̹ RODUDNEHOLUOHGLN%XQXQL©LQ LKUDFDWKDFPLPL]GHV¾UG¾U¾OHELOLU ELULYPH\DNDODPD\D RGDNODQPDPó]JHUHNOL7ò0 RODUDN¾ONHPL]LQLKUDFDW SRWDQVL\HOLQLDQODPDNYHGDKD


BAÅ&#x17E;KANâ&#x20AC;&#x2122;DAN | TÄ°MREPORT 5

7ð02/$5$.Â&#x17E;/.(0ð=ð1ð+5$&$7 327$16ð<(/ð1ð$1/$0$.9('$+$ð<ð '(à (5/(1'ð5(%ð/0(.$',1$.$36$0/,9( <,/,1%Â&#x17E;7Â&#x17E;1Â&#x17E;1(,Ä&#x203A;,.787$&$.1ð7(/ð.7(.ð Å&#x201C;ð+5$&$75$3258Å&#x201D;18(.2120ð 'Â&#x17E;1<$6,1,1%ð/*ð6ð1(681'8. L\LGHáHUOHQGLUHELOPHNDGóQD NDSVDPOóYH\óOóQE¾W¾Q¾QHóġóN WXWDFDNQLWHOLNWHNL̸òKUDFDW 5DSRUX̹QXHNRQRPLG¾Q\DVóQóQ ELOJLVLQHVXQGXN*H©WLáLPL]D\ 7ò0*HQHO6HNUHWHUOLáL̵QHDWDQDQ Nó\PHWOLKRFDPó]3URI'U.HUHP $ONLQ̵LQ\¸QHWLPLQGHKD]óUODQDQ YH©RNGHáHUOLSURIHV¸UOHULPL]LQ NDWNóODUó\ODÄ¡HNLOOHQHQUDSRULON NH]EXNDSVDPGD\D\óQODQPóġELU ©DOóġPDROGX òKUDFDW5DSRUXDQDOL]LQLKHU \óOWHNUDUOD\DFDáó]%¸\OHFH WLFDUHWLPL]LHWNLOHPHVLEHNOHQHQ HNRQRPLNVL\DVLYHGLSORPDWLN ROD\ODUóQWLFDUHWHLOLÄ¡NLQIóUVDWYH ULVNOHULQLQFHOHQGLáLELU©DOóġPD\ó KHUVHQHNDPXR\XQDVXQDFDáó] òKUDFDW5DSRUX̵QXVóUDGDQ ELUUDNDPNDUġóODÄ¡WóUPDVó RODUDNDOJóODPD\óQ'¾Q\D %DQNDVó̵QóQEHQLPVHGLáL ̸$©óNODQPóġ.DUġóODÄ¡WóUPDOó Â&#x17E;VW¾QO¾N̹ 5HYHDOHG&RPSDUDWLYH $GYDQWDJH5&$ \¸QWHPLQGHQ \ROD©óNóODUDN7¾UNL\HLKUDFDWóQó GDKDLOHUL\HWDġó\DELOHFHN¾U¾QOHUH \¸QHOLNNDSVDPOóELUDNDGHPLN DQDOL]OHNDOHPHDOóQGó5DSRU

EL]H5&$PRGHOL\OHN¾UHVHO WLFDUHWWHHQ©RNWLFDUHWL\DSóODQ ¾U¾Q¾Q̵VLQGH7¾UNL\H̵QLQ GHáHULQLQYH¾]HULQH©óNWóáóQó DNWDUó\RU%XLGGLDOóROGXáXPX] ¾U¾QOHUGHKDOHQ$%'$YXVWUDO\D .DQDGD6XXGL$UDELVWDQYH *¾QH\.RUHJLEL¸QHPOLSD]DUODUD D©óODPDGóáóPó]J¸U¾O¾\RU $PDFóPó]\óOóQóQJHWLUHFHáL IóUVDWYHULVNOHULLKUDFDW©óODUóPó]D DNWDUPDN¸QH©óNDQLKUDFDW ¾U¾QOHULPL]GHNLSRWDQVL\HOL RUWD\DNR\PDNYHN¾UHVHOUHNDEHW EHFHULPL]LQDVóODUWóUDELOLUL] VRUXODUóQóFHYDSODPDNWó òKUDFDW5DSRUXLOHELUOLNWH KHGHIOHULPL]H\¸QHOLNRODUDN \HQLELUYL]\RQYH\ROKDULWDVóGD ROXġWXUPXġGXUXPGD\ó]<HQL YL]\RQXPX]XQDQDWHPDVóQó̸*̹ LOH¸]HWOL\RUX]%XQODU*¾©O¾ 7¾UNL\H*¾©O¾(NRQRPL*¾©O¾ òKUDFDW*¾©O¾òQVDQ.D\QDáóYH *¾©O¾$OW\DSóòKUDFDW(NRVLVWHPL EDġOóNODUóDOWóQGDWRSODQó\RU <ROKDULWDPó]EXW¾UUDSRUODUOD ġHNLOOHQLUNHQ*YL]\RQXPX]X KD\DWDJH©LUHFHN©DOóġPDODUDGD LP]DDWPD\DGHYDPHGHFHáL]

0DOPLNWDUóLKUDFDWóQGDND\óS \DġDPDGDQGDKDQLWHOLNOL LKUDFDWDYH\HQLOLN©L¾U¾QOHUH \¸QHOPHPL]PXWODNġDUWWóU%LU \DQGDQ\HQLSD]DUODUYHEXUDODUD VXQDELOHFHáLPL]\HQL¾U¾QOHU ¾]HULQH©DOóġPD\DGHYDP HGHUNHQGLáHU\DQGDQ$YUXSD JLELPHYFXWSD]DUODUóPó]GDNL SRWDQVL\HOLPL]LDUWóUPDOó\ó] +L]PHWLKUDFDWóWUDQVLWWLFDUHW YHPLNURLKUDFDWóQND\óWDOWóQD DOóQPDVóDMDQGDPó]óQ¾VW VóUDODUóQGD\D]ó\RU.2%ò̵OHULQ LKUDFDWDWHġYLNLYHE¸\OHFHLKUDFDW \DSDQͤUPDVD\óVóQGDNLDUWóġóQóQ V¾UG¾U¾OPHVLEL]LPL©LQ©RN P¾KLP7LFDUHW%DNDQóPó]6D\óQ 5XKVDU3HNFDQ̵óQGDVóNOóNODGLOH JHWLUGLáLLKUDFDWWDGLMLWDOOHġPH EORN]LQFLUWHNQRORMLVLQLQ GóġWLFDUHWHX\DUODQPDVóYH HWLFDUHWLQJHOLġWLULOPHVLJLEL NRQXODUGDEX\óOJ¾QGHPLPL]GHQ KL©G¾ġPH\HFHN 7DVDUóPLQRYDV\RQ$U*H YHPDUNDODġPDVWUDWHMLPL] EXGXU'óġWLFDUHWID]ODVó YHUHQ7¾UNL\H̵\HKHSEHUDEHU HULġHFHáL]


6

TÄ°MREPORT | TÄ°CARET

Ä°HRACATIN KALDIRACI:

RE-EXPORT 0ð/<$5'2/$5/$ <,/,1'$&80+85ð<(7 7$5ð+ð5(.258.,5$1 ð+5$&$7,'$+$+,=/, $57,50$1,1<2/85( (;3257Å&#x2018;8*(/ðÄ&#x203A;7ð50(.7(1 *(Â&#x2030;ð<25%8181 ðÂ&#x2030;ð16(Ä&#x203A;ð5.(7/(5ð1 %ð/*ð/(1'ð5ð/0(6ðÄ&#x203A;$57Å&#x2122;

\óOóQGDWULO\RQ GRODUDXODÄ¡DQN¾UHVHO LKUDFDWKDFPLQLQ ̵GH'¾Q\D7LFDUHW Â&#x2DC;UJ¾W¾̵Q¾QWDKPLQOHULQHJ¸UH \¾]GHDUWPDVóEHNOHQL\RU 7¾UNL\HLVH\óOóQGDG¾Q\D RUWDODPDVóQóQ¾]HULQGH\¾]GH DUWóġODXODÄ¡WóáóPLO\DUGRODUOóN LKUDFDWUDNDPó\OD&XPKXUL\HW WDULKLQLQHQ\¾NVHNLKUDFDWRUDQóQD

2

XODġWó<DġDQDQL©YHGóġVRUXQODUOD MHRSROLWLNULVNOHUHUDáPHQLKUDFDWWD EDġDUóOóELUSHUIRUPDQVVHUJLOH\HQ 7¾UNL\HG¾Q\DLKUDFDWSDVWDVóQGDQ \DNODġóN\¾]GHSD\DOó\RU%XQX DUWóUPDQóQ\ROXLVHUHH[SRUW̵WDQ JH©L\RU ̴7UDQVLWWLFDUHW̵RODUDNGD DGODQGóUóODQUHH[SRUW̵WD7¾UNL\H̵QLQ QHNDGDUELUKDFPHVDKLSROGXáX LVWDWLVWLNOHUH\DQVóWóOPDGóáóL©LQ


TฤฐCARET | TฤฐMREPORT 7

DรœNYANIN EN BรœYรœK 4 RE-EXPORT รœLKESฤฐ (2017 RAKAMLARI / MฤฐLYAR DOLAR) รœlke Hong Kong Hollanda Singapur BAE

Toplam ihracat

Re-export

537,8 651,63 397 308,5

488 330 189 148,7

'ยพQ\DQรณQHQEยพ\ยพN UHH[SRUWยพONHVL +RQJ.RQJ \รณOรณQGDNLPLO\DU GRODUOรณNWRSODP LKUDFDWรณQรณQPLO\DU GRODUรณQรณUHH[SRUWฬตWDQ HOGHHWWL

ELOLQPL\RU$QFDNLKUDFDWยฉรณODUEX UDNDPรณQELUNDยฉPLO\DUGRODUODVรณQรณUOรณ ROGXรกXQXLIDGHHGL\RU

:IVKMEZERXENยWYRY]SV <XUWGรณฤกรณQGDQDOรณQDQELUPDOรณQ KLยฉELULฤกOHPHWDELWXWXOPDGDQ EDฤกNDELUยพONH\HVDWรณOPDVรณQD NรณVDFDUHH[SRUWGHQLOL\RU%X PDOODUVHUEHVWEยธOJHOHUHGH VDWรณODELOGLรกLJLELLKUDFDWYHLWKDODW KยพNยพPOHULQGHQGHPXDIROX\RU 9HUJLDYDQWDMODUรณQรณQ\DQรณVรณUD KHUKDQJLELULPDODWVยพUHFLQLQGH ROPD\รณฤกรณUHH[SRUWฬตXFD]LSNรณOรณ\RU 'ยพQ\DJHQHOLQGHWULO\RQGRODUODUรณ EXODQUHH[SRUWWLFDUHWLLฤกOHPLQ

\DSรณOGรณรกรณยพONH\HPLO\DUODUFDGRODUOรณN NยคUVDรกOรณ\RU 'ยพQ\DGDUHH[SRUWGHQLOLQFHLON DNODJHOHQยพONHOHU%LUOHฤกLN$UDS (PLUOLNOHUL %$( +RQJ.RQJ 6LQJDSXUYH+ROODQGD%HOยฉLND $OPDQ\DYH$PHULND%LUOHฤกLN 'HYOHWOHULGHLKUDFDWรณQรณQHQD] \ยพ]GHฬตXQXUHH[SRUWฤกHNOLQGH JHUยฉHNOHฤกWLUL\RU

%ZVYTEฦ…HEPMHIV,SPPERHE $YUXSDฬตGDHQID]ODUHH[SRUW JHUยฉHNOHฤกWLUHQยพONHRODQ+ROODQGD \รณOรณQGDPLO\DUGRODUOรณN LKUDFDW\DSDUDNWRSODPLKUDFDWรณQรณQ \DUรณVรณQGDQID]ODVรณQรณUHH[SRUWฬตWDQ

RE-EXPORT NEDฤฐR? AlฤฑลŸ ve satฤฑลŸ faturalarฤฑ arasฤฑnda lehte fark esas olmak รผzere, gerรงek veya tรผzel kiลŸi transit tacirince satฤฑn alฤฑnan yabancฤฑ veya Tรผrk menลŸeli olup da yurt dฤฑลŸฤฑna (serbest bรถlgeler dรขhil olmak รผzere) satฤฑlmฤฑลŸ mallarฤฑn, transit veya doฤŸrudan, ithalat rejimi hรผkรผmlerine tabi olmaksฤฑzฤฑn, baลŸka veya aynฤฑ รผlkeye (serbest bรถlgeler dรขhil) satฤฑlmasฤฑdฤฑr.


8

TİMREPORT | TİCARET

VDáODGó‰RNGHáLO\óOóQGD UHH[SRUW+ROODQGD̵QóQWRSODP LKUDFDWóQóQDQFDN\¾]GH̵VóQó ROXġWXUX\RUGX̵GD\¾]GH̵H ©óNDQEXUDNDPJ¾Q¾P¾]GH\¾]GH ̵\LDġPóġGXUXPGD

PLO\DUGRODUóUHH[SRUW̵WDQJHOGL 'óġWLFDUHWX]PDQó\D]DUĠHͤN (UJ¸Q¾O̵HJ¸UH7¾UNL\HUHH[SRUW̵X \HWHULQFHELOPL\RU%XNRQXGDQHW ELUELOJLHNVLNOLáLROGXáXQXQDOWóQó ©L]HQ(UJ¸Q¾O¸]HOOLNOH.2%ò̵OHULQ EXGXUXPGDROGXáXQXEHOLUWWL ,SRK/SRKHʳR]EHE (UJ¸Q¾OLKUDFDW©óQóQVDEóUOóROPDVó FMVRYQEVE WDYVL\HVLQGHEXOXQX\RU(UJ¸Q¾O '¾Q\DQóQHQE¾\¾NUHH[SRUW ̸%L]LPLQVDQóPó]JHQHOOLNOH̴EHQ ¾ONHVLRODUDNDGODQGóUóODQ+RQJ SDUD\óDOóUóPPDOóPó¸\OHNDSóQóQ .RQJ\óOóQGDNLPLO\DU ¸Q¾QGHWHVOLPHGHULP̵KHVDEóQGD GRODUOóNWRSODPLKUDFDWóQóQ %XġHNLOGHUHH[SRUW\DSóOPDVó PLO\DUGRODUóQóUHH[SRUW̵WDQHOGH ]RUJ¸U¾Q¾\RU5HH[SRUW̵WD HWWL%LUGLáHU*¾QH\GRáX$V\D PXDPHOHOHU©RNIDUNOóYHX]PDQOóN ¾ONHVL6LQJDSXUGDD\QóG¸QHPGH JHUHNWLUL\RU%LUWDUDIWDPDOó \DSWóáóPLO\DUGRODUOóNLKUDFDWóQ DOóUNHQRUD\DSDUD\ó¸GH\HFHNVLQL] PLO\DUGRODUóQóUHH[SRUWLOH 6DWDUNHQEDġNDWDUDIDSDUDQó]óQ JHU©HNOHġWLUGL2UWDGRáX̵GDNLHQ DOóġóQóJDUDQWLHGHFHNVLQL] E¾\¾NUHH[SRUWQRNWDVóRODQ %XQXQ¸GHPHWHVOLPġHNLOOHUL %$(̵GHLVH̵GHPLO\DU LOHGRN¾PDQWDV\RQXFLGGLELU GRODUOóNWRSODPLKUDFDWóQ RUJDQL]DV\RQYHGóġWLFDUHWELOJLVL JHUHNWLUL\RU̹ġHNOLQGHNRQXġX\RU

HONG KONG’UN 488 MİLYAR DOLARLIK RE-EXPORT ANA MAL GRUPLARI Tür

Aldığı pay (%)

Elektrik makineleri ve aparatları Telekomünikasyon, ses kayıt cihazları Ofis ve veri işleme makineleri Metal dışı mineral ürünleri Çeşitli mücevher ürünleri

36,2

Tekstil ve giyim

4,5

Fotoğraf aparatları, optik ürünler ve saatler Profesyonel, bilimsel ve kontrol aparatları Güç makine ve ekipmanları Birincil form plastikler Diğer

19,8 10,5 5,3 5,2

2,6 2,3 1,3 1,2 11,1

9GY^JM]EXPEVIOEFIXSPQE^ .2%ò̵OHULQLKUDFDWWD‰LQOLOHULͤ\DW NóUGóNODUóL©LQEDKDQHHWWLNOHULQL DQODWDQ(UJ¸Q¾Oġ¸\OHV¸\O¾\RU ̸%LUGH\LP\DUDWWóP̴)L\DWOD UHNDEHWVRQXIHODNHW̵8FX]XQKHU ]DPDQELUXFX]XYDUGóU)L\DWóQó XFX]ODWDUDNVDWPD\D©DOóġó\RUVDQ VHQNRPSOH\DQOóġ\ROGDVóQ8FX] ͤ\DWODPDOVDWóODFDNVDR]DPDQ 0HUFHGHV%0:$XGLQDVóO VDWó\RU"̹ 7¾UNL\H̵QLQE¾W¾QG¾Q\DQóQ̴KXE̵ó RODELOHFHNNRQXPGDROGXáXQX LIDGHHGHQ(UJ¸Q¾O¾©VDDWOLN X©XġPHVDIHVLQGHWULO\RQGRODUOóN HNRQRPLOHUHYHPLO\DUODUFD Q¾IXVDXODġóODELOGLáLQLDQFDN EXQXQEXJ¾QHNDGDU\HWHULQFH NXOODQóODPDGóáóQóV¸\OHGL5H H[SRUWL©LQVHUPD\HQLQGHROPDVó JHUHNWLáLQLGLOHJHWLUHQ(UJ¸Q¾O ©DOóġDQODUóQELUND©GLOELOPHOHULQLQ GHġDUWROGXáXQXYXUJXODGó

İSTATİSTİKLER

TOPLANACAK İM Başkanı İsmail Gülle transit ticaretin yenilik anlamında değinilmesi gereken önemli bir konu olduğunu söyledi. Mevcut transit rejimde, transit ticareti kayıt altına almanın mümkün olmadığını, bu nedenle bunun ithalat ve ihracat rakamlarında görülemediğine değinen Gülle, “Bu yüzden ilk etapta transit ticaret istatistiklerinin ayrıca toplanması için Ticaret Bakanlığımız ile çalışma başlattık. Bu yeniliklerin 2019’da hayata geçeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

T

5HH[SRUW̵XQSRWDQVL\HOLQLQ VRQVX]ROGXáXQXEHOLUWHQ(UJ¸Q¾O ̸%LU\HUGHQDOóSEDġND\HUH VDWó\RUVXQX]%¾W¾QG¾Q\DQóQ ¾UHWLFLOHULVHQLQWHGDULN©LQ %¾W¾QG¾Q\DQóQDOóFóODUóGDVHQLQ P¾ġWHULQ6RQVX]ER\XWWDPDO DOPDYHVDWPDLPN¤QóQPHYFXW <HWHUNLEXLġLELO%HQFHWUDQVLW WLFDUHWLQDVóOPRWRUNXYYHWL XOXVODUDUDVóWLFDUHWELOJLVLQGH2QX ELOL\RUVDJHULVLJHOLU̹GL\HNRQXġWX


10 TİMREPORT | RÖPORTAJ

YENİLİKÇİ FİRMALARIMIZIN

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ 7ð&$5(7%$.$1,58+6$53(.&$1&80+85ð<(77$5ð+ð1ð1(1<ž.6(.ð+5$&$75$.$0,1$ 8/$ě,/0$6,1,1$5',1'$1<(1ð'˜1(0675$7(-ð/(5ð1ð7ð&$5(7('$ð5˜1*˜5ž/(5ð1ð9( *(/ðě0(/(5,ě,à,1'$ð=/(1(&(.3/$1/$5,7ð05(3257ő$$1/$77,

T

¾UNL\HLKUDFDWóJH©HQ \óOWDULKLUHNRUNóUDUDN EXJ¾QHNDGDUNLHQE¾\¾N UDNDPDXODġWó̵GH G¾Q\D©DSóQGD\DġDQDQROXPVX]OXNODUYHEHOLUVL]OLNOHUHUDáPHQ 7¾UNL\HHNRQRPLVLQLQ\ROXQGDQ VDSPDGDQKHGHIRGDNOó\¾U¾\¾ġ¾ YHL©LQSODQODQDQ\HQLOLNOHUL KHGHISD]DUODUD\¸QHOLNVWUDWHMLOHUL YH©DOóġPDODUó̵GDKHPG¾Q\D KHPGH¾ONHHNRQRPLVLQLQQDVóOġHNLOOHQHFHáLQL7LFDUHW%DNDQó5XKVDU 3HNFDQ̵DVRUGXN%DNDQ3HNFDQ WDVDUóPPDUNDWHNQRORMLYHNDWPD GHáHUOL¾U¾Q¾UHWLPLYHLKUDFDWóLOH \óOóQGDLKUDFDWóWD©ODQGóUPDN LVWHGLNOHULQLEHOLUWLUNHQPHY]XDWóQ VDGHOHġWLULOPHVL\¸Q¾QGH©DOóġWóNODUóQóN¾UHVHOWLFDUHWWH\DġDQDFDN JHOLġPHOHUGHQND\QDNODQDELOHFHN ULVNOHULYHIóUVDWODUóDQDOL]HWWLNOHULQL DQODWWó

8ʳVOM]I]PRHE OʳVIWIPʡETXE]ẺERERXʳQ SPYQWY^PYOPEVEVE˓QIR 'YQLYVM]IXXEVMLMRMRMLVEGEX VIOSVYRYOVH]P MʡMRREWPFMVFIOPIRXMWʯ^ OSRYWY#

RUHSAR PEKCAN Ticaret Bakanı

%LOLQGLáLJLELG¾Q\DQóQ¸QHPOLFRáUDI\DODUóQGDHNRQRPLNYHVRV\DO GHáLġLPOHULQ\DġDQGóáóELUG¸QHPGHQJH©PHNWH\L]˜]HOOLNOHVRQ G¸QHPGH$%'̵QLQWHWLNOHGLáLWLFDUHW

VDYDġODUóYHWLFDUHWWHNRUXPDFó V¸\OHPOHUòQJLOWHUH̵QLQ$%̵GHQ D\UóOPDV¾UHFLQHLOLġNLQEHOLUVL]OLNOHU YH]RUOXͤQDQVDONRġXOODUNóUóOJDQOóáóDUWóUPDNWDGóU%XV¾UHFHUDáPHQ \óOóQGD¾ONHPL]LKUDFDWó&XPKXUL\HWWDULKLQLQHQ\¾NVHN\óOOóN LKUDFDWUDNDPóQDXODġPóġYHJH©HQ \óODNó\DVOD\¾]GHRUDQóQGD DUWDUDNPLO\DUGRODURODUDN JHU©HNOHġPLġWLU \óOóQóLKUDFDWóPó]D©óVóQGDQROGXN©D¸QHPOLELU\óORODUDN J¸U¾\RUXP\óOóQóUHNRUODUOD NDSDWWóN\óOóQGDKHGHͤPL]LVH EXSHUIRUPDQVóGDKD©RNWDVDUóP PDUNDWHNQRORMLYHNDWPDGHáHUOL ¾U¾Q¾UHWLPLYHLKUDFDWóLOHWD©ODQGóUPDNWóU%X©HU©HYHGH\óOóQGDLKUDFDWWDNL\¾NVHOLġLQGHYDP HWPHVLQL¸QJ¸U¾\RUXP%XGRáUXOWXGDFDULD©óNWDGDDġDáó\¸QO¾ VH\LUGHYDPHGHFHNWLU%XG¾ġ¾ġWHVDGHFHPDOWLFDUHWLQLQGHáLO ¸]HOOLNOHWXUL]PLQGHVWHáL\OHKL]PHW LKUDFDWóQGDNLJ¾©O¾SHUIRUPDQVóQ HWNLOLRODFDáóQDLQDQó\RUXP*H©WLáLPL]VHQHD©óNODQDQ<HQL(NRQRPL 3URJUDPó <(3 GHQJHOHQPHGLVLSOLQYHGHáLġLPWHPHOOHUL¾]HULQH NXUXOGX%XNDSVDPGD©DOóġPDODUóPó]ó<(3KHGHIOHUL\OHX\XPOXELU ġHNLOGHV¾UG¾UHFHáL]7¾PLKUDFDW GHVWHNOHULPL]L7¾UNL\H̵QLQLKUDFDWSRWDQVL\HOLQHGRáUXGDQNDWNó VDáOD\DFDNDODQODUóJHOLġWLUPHN


RÃ&#x2013;PORTAJ | TÄ°MREPORT 11

¾]HUHWDVDUODGóN<HQLG¸QHPGHGH ¸QFHOLNOLRODUDNN¾UHVHODODQGDLKUD© ¾U¾QOHULPL]GHWHNQRORML\HWDVDUóPD PDUNDODġPD\DYH\HQLOLáH\DWóUóP \DSDQͤUPDODUóPó]óQHQE¾\¾N GHVWHN©LVLRODFDáó]

8ʳVOM]IÆ&#x2026;RMRMLVEGEX LIHIƽIVMRIYPEÌ&#x2030;QEOMÊ¡MR KIPIGIOHʯRIQTPERPERER ]IRMPMOPIVRIPIVHMV# Â&#x17E;UHWLPYHLKUDFDWDGD\DOóE¾\¾PHPRGHOLQLEHQLPVH\HQELU¾ONH RODUDNKHGHIOHULPL]HXODÄ¡PDN DGóQDN¾UHVHOLKUDFDWWDNLSD\óPó]ó \¾NVHOWPHPL]EXQDEDáOóRODUDNGD NDWPDGHáHUL\¾NVHNPDUNDOó¾U¾Q LKUDFDWóPó]óDUWóUPDPó]YH7¾UNL\H PDUNDVóQóG¾Q\D\DWDQóWPDPó]

NULWLN¸QHPDU]HWPHNWHGLU %XUDGDQ\ROD©óNDUDN%DNDQOóáóPó]FD.2%òG¾]H\LQGHRODQYH\D NXUXPVDOODġPDYHN¾UHVHOPDUND ROPD\ROXQGDLOHUOH\HQKHUVHYL\HGHNLLKUDFDW©óPó]KHGHIOHULQHJLGHQ \ROGDX\JXQGHVWHNPRGHOOHULLOH ©RNJHQLġELU\HOSD]HGHGHVWHNOHQPHNWHGLU%XDQODPGDKHGHͤPL] L\LNXUJXODQPóġGHVWHNPHNDQL]PDODUó\ODDOWRUWDG¾]H\GHLKUDFDW JHU©HNOHġWLUHQͤUPDODUóPó]óELUHU G¾Q\DPDUNDVóQDG¸Q¾ġW¾UPHNWLU *H©WLáLPL]G¸QHPGHLKUDFDW©ó ROPD\DJLGHQ\ROGDNLHQE¾\¾N HQJHOOHUGHQELULQLWHġNLOHGHQELOJL HNVLNOLáLQLQJLGHULOPHVLYHLKUDFDW©ó\DIDUNOóELUġHNLOGH\DNODġóOPDVó DQODPóQGDROGXN©DNDUDUOóELUDGóP

DWWóNYHLKUDFDWGHVWHNOHULPL]LLKUDFDW©ó\DEDVLWELUGLOOHDQODWDQNROD\GHVWHNJRYWUVLWHVLQLGHYUH\HDOGóN %XNRQXGDW¾PSD\GDġODUóPó]GDQ VRQGHUHFHROXPOXJHULG¸Q¾ġOHU DOPDNWD\ó] \óOóQGDGHYOHW\DUGóPODUó NDSVDPóQGDͤUPDODUóPó]óQJ¾Q¾Q UHNDEHWNRġXOODUóQDX\JXQRODUDN GHVWHNOHQPHVLQHGHYDPHGHUNHQ ͤUPDODUóPó]óQLKUDFDWD\¸QHOLN GHVWHNOHUHNROD\FDXODġPDODUóQóQ VDáODQPDVóġLUNHWOHULPL]YHLġ ELUOLáLNXUXOXġODUóLKWL\D©ODUóQDLOLġNLQ Kó]OóDNVL\RQDOóQPDVóDPDFó\OD LKUDFDWD\¸QHOLNGHVWHNOHUGHPHY]XDWóQVDGHOHġWLULOPHVL\¸Q¾QGH ©DOóġPDODUóPó]óGDWDPDPODPD\ó KHGHIOL\RUX]


12 TฤฐMREPORT | Rร–PORTAJ

รฒKUDFDWWDNLKHGHIOHULPL]HXODฤกPDN DPDFรณ\OD%DNDQOรณNRODUDN\ยพUยพUOยพNWH RODQGHVWHNPHNDQL]PDODUรณPรณ]รณ GDKDGDHWNLQNรณODUNHQJยพQยพQUHNDEHWNRฤกXOODUรณQรณQJHUHNWLUGLรกLVXUHWWH \HQLPHNDQL]PDODUGDNXUJXODPD\รณ VยพUGยพUHFHรกL]6ยพUGยพUGยพรกยพPยพ]SURDNWLIDQOD\รณฤกGRรกUXOWXVXQGDอคQDQVPDQPDUNDODฤกPDWHGDULN]LQFLUOHULQGHNLNRQXPXPX]X\ยพNVHOWPH HWLFDUHWJLEL\ยพNVHOHQWUHQGOHUH X\XPVDรกODPDYHLQRYDV\RQ\RรกXQ ELULKUDFDWSRUWIยธ\ยพQHHULฤกPHJLEL PDNVDWODUODJHUยฉHNOHฤกWLUGLรกLPL] ยฉDOรณฤกPDODUรณPรณ]D\รณOรณQGDGDDUD YHUPHGHQGHYDPHGHFHรกL]$\UรณFD WLFDUHWGLSORPDVLPL]LKรณ]ODQGรณUPDN GDKDID]ODVD\รณGDWLFDUHWYHDOรณP

%X(\OHP3ODQODUรณLOHPDOYHKL]PHW WLFDUHWLLOHNDUฤกรณOรณNOรณ\DWรณUรณPODUรณQ DUWรณUรณOPDVรณ7ยพUNPDOรณLPDMรณQรณQJHOLฤกWLULOPHVLWLFDUHWLQNROD\ODฤกWรณUรณOPDVรณ PยพWHDKKLWOLNYHWHNQLNPยพฤกDYLUOLN DODQODUรณQGDLฤกELUOLรกLQLQJHOLฤกWLULOPHVLGLMLWDOHNRQRPLอคQDQVXODฤกWรณUPD HรกLWLPYHWXUL]PDODQODUรณQGDSD\GDฤกODUรณPรณ]ODEHUDEHUVRQXยฉRGDNOรณ KHGHIOHUYHH\OHPOHUEHOLUOHGLN6HNWยธUYHH\DOHWED]รณQGDKD]รณUODGรณรกรณPรณ] EXSODQODUรณX\JXODPD\DEDฤกODGรณN %XยพONHOHUH\ยธQHOLN7ยพUNPDOYH KL]PHWLKUDFDWยฉรณVรณQรณQยพUยพQOHULQLQ VRV\DOPHG\DYHGLรกHUGLMLWDOWDQรณWรณP\ยธQWHPOHULLOHGX\XUXOPDVรณJLEL NRQYDQVL\RQHOROPD\DQPHWRWODUรณ GDLยฉHUHQWDQรณWรณPVWUDWHMLOHULJHOLฤกWL-

,IHIฦผQM^M]MOYVKYPERQยฬ‰HIWXIO QIOERM^QEPEVย]PEEPXSVXEHสณ^I]HIMLVEGEX KIVสกIOPIฬ‰XMVIRฦผVQEPEVยQย^ยFMVIVHสณR]EQEVOEWยRE HสฏRสณฬ‰XสณVQIO KH\HWLGยพ]HQOHPHNLKUDFDWGHVWHN RอคVOHULPL]L\D\JรณQODฤกWรณUPDNSD]DU ยฉHฤกLWOHQGLUPHVLQLVDรกODPDNPHYFXWSD]DUODUGDGHULQOHฤกPHIDDOL\HWOHULPL]LVยพUGยพUHFHรกL]

,MRHMWXERส†MR6YW]EZI 1IOWMOEKMFMLIHIJสณPOIPIVI ]สฏRIPMOREWยPFMVWXVEXINM M^PIRIGIO# 6D\รณQ&XPKXUEDฤกNDQรณPรณ]WDUDIรณQGDQLODQHGLOHQLON*ยพQOยพN รฒFUDDW3URJUDPรณยฉHUยฉHYHVLQGH 7LFDUHW%DNDQOรณรกรณRODUDN GยธQHPLQLHVDVDODUDNย‰LQ+LQGLVWDQ5XV\DYH0HNVLNDฬต\รณยธ]HOKHGHI ยพONHOHURODUDNEHOLUOHGLN'รณฤกWLFDUHW DยฉรณรกรณPรณ]รณQ\ยพ]GHฬตLQLROXฤกWXUDQ EXGยธUWRGDNยพONH\H\ยธQHOLNยธ]HO VWUDWHMLOHUJHOLฤกWLUGLN%XยฉHUยฉHYHGH ย‰LQ+LQGLVWDQ0HNVLNDYH5XV\D LยฉLQฬธ7LFDUHW(\OHP3ODQODUรณ  ฬนKD]รณUODGรณN

UL\RUX] $UDOรณNWDULKLQGH+LQGLVWDQฬตGD+LQGLVWDQ7LFDUHW6DQD\LYH D\Qรณ]DPDQGD6LYLO+DYDFรณOรณN%DNDQรณ6XUHVK3UDEKXLOHLNLOLJยธUยพฤกPH JHUยฉHNOHฤกWLUGLP$\UรณFD7ยพUNYH +LQWOLLฤกLQVDQรณLOH'รณฤก(NRQRPLN รฒOLฤกNLOHU.XUXOX '(รฒ. YH+LQGLVWDQ 7LFDUHWYH6DQD\L2GDODUรณ)HGHUDV\RQXQX ),&&, RUWDNRUJDQL]DV\RQXQGDELULฤกIRUXPXQXQDยฉรณOรณฤกรณQรณ +LQWOL%DNDQ3UDEKXLOH\DSWรณN %XQXQ\DQรณQGD+LQGLVWDQ7DUรณP YHย‰LIWยฉLOHULQ5HIDKรณ%DNDQรณ5DGKD 0RKDQ6LQJKLOHELUDUD\DJHOHUHN 7ยพUNWDUรณPยพUยพQOHULQLQ+LQGLVWDQฬตD LKUDFDWรณQD\ยธQHOLNVยพUHยฉOHULGHWD\Oรณ ELยฉLPGHHOHDOGรณN =L\DUHWNDSVDPรณQGD+LQGLVWDQฬตรณQ ยธQGHJHOHQ\DWรณUรณPFรณอคUPDODUรณQรณQ &(2ฬตODUรณYH+LQWOLELOJLYHLOHWLฤกLP WHNQRORMLOHULอคUPDODUรณLOHยธ]HORODUDN JยธUยพฤกWยพN+LQGLVWDQฬตGD\HUOHฤกLN

7ยพUNอคUPDODUรณLOHELUDUD\DJHOGLN 5XV\Dฬต\DLVH.DVรณPWDULKLQGHUHVPLELU]L\DUHWJHUยฉHNOHฤกWLUGLNรฒNLOLWLFDULYHHNRQRPLNLOLฤกNLOHULPL]LQGHULQOHฤกWLULOPHVLQH\ยธQHOLN \DSรณODELOHFHNOHUKXVXVXQGDJยธUยพฤก DOรณฤกYHULฤกLQGHEXOXQGXN$\UรณFD7ยพUN YH5XVฤกLUNHWOHULELUDUD\DJHWLUHQ ELU7ยพUNL\H5XV\Dรฒฤก)RUXPXRUJDQL]HHWWLN /DWLQ$PHULNDฬตQรณQHQEยพ\ยพNฬตQFL GยพQ\DQรณQLVHHQEยพ\ยพNฬตLQFLHNRQRPLVLNRQXPXQGDRODQ\DNODฤกรณN PLO\RQQยพIXVXYHWULO\RQ GRODU*6<รฒ+ฬตVรณ\รณOOรณNPLO\DU GRODUรณQยพ]HULQGHLWKDODWJHUยฉHNOHฤกWLUHQ0HNVLNDLOHWLFDULLOLฤกNLOHULPL]L KD]รณUODGรณรกรณPรณ]H\OHPSODQรณVD\HVLQGHJHOLฤกWLUPH\LKHGHIOL\RUX]%X NDSVDPGD/DWLQ$PHULNDยพONHOHULQGHYH0HNVLNDฬตGDL]OHQHQ7ยพUN GL]LOHULVD\HVLQGHJยพยฉOHQHQ7ยพUNL\H LPDMรณQGDQID\GDODQPD\รณSODQOรณ\RU EXHQVWUยพPDQรณยพONHPL]WDQรณWรณPIDDOL\HWOHULLยฉLQEยพ\ยพNELUIรณUVDWRODUDN JยธUยพ\RUX]0HNVLNDฬตGDEยพ\ยพNLOJL JยธUHQ7ยพUNGL]LYHSURJUDPODUรณQGD ยพUยพQ\HUOHฤกWLUPHVSRQVRUOXNYH WDQรณWรณPยฉDOรณฤกPDODUรณ\DSPD\รณSODQODGรณN=L\DUHWOHUGH7ยพUNPยพFHYKHU KD]รณUJL\LPYHLฤกOHQPLฤกJรณGDVHNWยธUยพJLELSRWDQVL\HOยพUยพQOHULQWDQรณWรณPODUรณQรณ\DSDFDรกรณ]0HNVLNDฬตGDHWNLOL VRV\DOPHG\DDUDยฉODUรณQรณGDWDQรณWรณP DยฉรณVรณQGDQHQHWNLQฤกHNLOGHNXOODQPD\รณGยพฤกยพQยพ\RUX]/DWLQ$PHULND YH$IULNDยธQHPOLELUSD]DUYHEยพ\ยพN SRWDQVL\HOJยธUยพ\RUX] %XQXQ\DQรณQGD7LFDUHW(\OHP 3ODQODUรณLยฉHULVLQGH\HUDODQย‰LQ +LQGLVWDQ5XV\DYH0HNVLNDฬตGD LWKDODWยฉรณODUรณQYHWยพNHWLFLOHULQJยธ]ยพQGH7ยพUNPDOรณLPDMรณQรณGRรกUXELยฉLPGH \HUOHฤกWLUPHNยธQHPDU]HWPHNWHGLU $%LOH*ยพPUยพN%LUOLรกLLOLฤกNLVLEXOXQDQ7ยพUNL\HฬตQLQ$%VWDQGDUWODUรณQGD ยพUHWWLรกLPDOYHKL]PHWOHULOHPDUNDODUรณQรณQ$YUXSD5XV\D2UWD'RรกX


Rร–PORTAJ | TฤฐMREPORT 13

YH$IULNDยพONHOHULQGHQDVรณOLWLEDU JยธUGยพรกยพQยพDQODWPDNEยพ\ยพNยธQHP DU]HWPHNWHGLU%XKHGHIGRรกUXOWXVXQGDGยพQ\DQรณQGยธUWELU\DQรณQGD DยฉPรณฤกROGXรกXPX]7ยพUNL\H7LFDUHW 0HUNH]OHULฬตQLQEHQ]HUOHULQLSHNยฉRN QRNWDGDEDฤกDUรณOรณELยฉLPGHKD\DWD JHยฉLUPH\LKHGHIOL\RUX] (\OHP3ODQODUรณNDSVDPรณQGDยธQยพPยพ]GHNLGยธQHPGH7ยพUNYHPXKDWDSยพONHLฤกLQVDQODUรณQรณELUDUD\D JHWLUHQHWNLQOLNOHUHIXDUODUDWDQรณWรณP IDDOL\HWOHULQHVHPLQHUOHUHVHNWยธUHO YH\HUHORGDNOรณKH\HWRUJDQL]DV\RQODUรณQDYH\HULQGHSD]DUDUDฤกWรณUPDVรณ HWNLQOLNOHULQHGDKDID]ODDรกรณUOรณN YHUPH\LSODQOรณ\RUX]

]ยPยRHEHสณR]E IOSRSQMWMLEOOยRHE สฏRKสฏVสณRสณ^RIHMV#&VI\MX ZIXMGEVIXWEZEฬ‰PEVย ฦ…HEIOSRSQM]MREWยP ฬ‰IOMPPIRHMVIGIO#

8สณVOZIQYLEXETสณPOIMฬ‰MRWERPEVยRยFMVEVE]E KIXMVIRIXOMRPMOPIVIJYEVPEVEXERยXยQJEEPM]IXPIVMRI WIQMRIVPIVIHELEJE^PEEห“ยVPยOZIVQI]MTPERPย]SVY^

.ยพUHVHOHNRQRPLYHWLFDUHWWH\DฤกDQDQROXPVX]NRฤกXOODUDUDรกPHQ GยพQ\DQรณQฬตQFL$YUXSDฬตQรณQGD ฬตQFรณEยพ\ยพNHNRQRPLVLNRQXPXQGD RODQยพONHPL]LVHEDฤกDUรณOรณEยพ\ยพPH JUDอครกLQLVยพUGยพUHUHNฬตGHQ \รณOรณQDNDGDUKHU\รณORUWDODPD \ยพ]GHRUDQรณQGD\รณOรณQรณQ WDPDPรณQGDLVH\ยพ]GHRUDQรณQGD Eยพ\ยพPยพฤกWยพU\รณOรณQรณQยพยฉยพQFยพ ยฉH\UHรกLQGHLVH\ยพ]GHฬตOรณNELUEยพ\ยพPHSHUIRUPDQVรณ\DNDODPรณฤกWรณU \รณOรณEDฤกรณQGDQEX\DQD$%' ย‰LQDUDVรณQGDGDOJDOรณELUฤกHNLOGH VยพUHJHOHQWLFDUHWJHULOLPLWLFDUHWWH NRUXPDFรณOรณNยธQOHPOHULQLDUWรณUDELOHFHรกLYHEXQHGHQOHGDKDJHQLฤก NDSVDPOรณWLFDUHWVDYDฤกODUรณQDGยธQยพฤกHELOHFHรกLYHNยพUHVHOEยพ\ยพPH\L ROXPVX]HWNLOH\HELOHFHรกLVHEHSOHUL\OHNยพUHVHOSL\DVDODUGDWHGLUJLQOLN \DUDWPDNWDGรณU %XNDSVDPGD%DNDQOรณรกรณPรณ]GD NยพUHVHOWLFDUHWWHND\GHGLOHQJHOLฤก-

PHOHUL\DNรณQGDQWDNLSHGHUHNVยธ] NRQXVXJHOLฤกPHOHULQHWNLVLQLEX JHOLฤกPHOHUGHQND\QDNODQDELOHFHN ULVNOHULYHIรณUVDWODUรณDQDOL]HWPHNWHGLU*HUHN$%'ฬตQLQย‰LQฬตGHQLWKDODWรณQD\ยธQHOLNJยพPUยพNYHUJLVLDUWรณUรณPODUรณQรณQJHUHNVHย‰LQฬตLQ$%'ฬตGHQ LWKDODWรณQD\ยธQHOLNLODYHJยพPUยพN YHUJLOHULQLQยพONHPL]LQLKUDFDWรณยพ]HULQHPXKWHPHOHWNLOHULQLQGHรกHUOHQGLULOGLรกLยฉDOรณฤกPDODUJHUยฉHNOHฤกWLUL\RUX] \รณOรณQGDGยพQ\DHNRQRPLVLQLฤกHNLOOHQGLUHFHNRODQELUGLรกHU ยธQHPOLWDUWรณฤกPDLVH%UH[LW%UH[LW NXฤกNXVX]VDGHFHรฒQJLOWHUHHNRQRPLVLยพ]HULQGHGHรกLOHQยธQHPOL WLFDULRUWDรกรณPรณ]RODQ$%HNRQRPLVL ยพ]HULQGHGHROGXNยฉDยธQHPOLELU NRQXPDVDKLS%LOGLรกLQL]ยพ]HUH รฒQJLOWHUH$%*6<+ฬตVLQGHQDOGรณรกรณ \ยพ]GHฬตOLNSD\LOH$%ฬตQLQHQEยพ\ยพN LNLQFLHNRQRPLVLYH$YUXSDยพONHOHUL DUDVรณQGDPDOLKUDFDWรณQGDEHฤกLQFL YHKL]PHWLKUDFDWรณQGDLONVรณUDGD\HU

DOรณ\RU%XGRรกUXOWXGDรฒQJLOWHUHฬตQLQ D\UรณOรณNNDUDUรณ$%ฬตQLQJHOHFHรกLยพ]HULQGHยธQHPOLELUEHOLUVL]OLN\DUDWรณ\RU $%ฬตQLQEXEHOLUVL]OLรกLNรณVDVยพUHGH RUWDGDQNDOGรณUDFDNDGรณPODUDWPDVรณ JHUHNL\RU$%7ยพUNL\HฬตQLQHQยธQHPOL WLFDUHWRUWDรกรณRODUDNLKUDFDWรณPรณ]GD VRQGHUHFHEHOLUOH\LFLELUNRQXPGD $%ฬตQLQEยพ\ยพPHVLQGHNL\DYDฤกODPD ELUULVNRODUDNPDVDGDGXUX\RU 'LรกHU\DQGDQรฒQJLOWHUHLVH\ยพNVHN GรณฤกWLFDUHWID]ODVรณYHUGLรกLPL]ELU$% ยพONHVL\รณOรณEDฤกรณQGDรฒQJLOWHUHฬตQLQ$%ฬตGHQQDVรณOD\UรณODFDรกรณQรณQ KHQยพ]QHWOHฤกPHPHVLLVHULVNL \XNDUรณWDฤกรณ\RU%XDฤกDPDGD7ยพUNL\H RODUDNWยพPRODVรณVHยฉHQHNOHULLQFHOH\HUHNDWรณOPDVรณJHUHNHQDGรณPODUรณ DWรณ\RUX]%UH[LWฬตLQยพONHPL]HHWNLVLQL LQFHOHGLรกLPL]ยฉDOรณฤกPDVRQXFXQGD 7ยพUNL\HฬตQLQEXNDUDUGDQHQD]ฤกHNLOGHHWNLOHQPHVLLยฉLQLNLWDUDIODRODQ JยธUยพฤกPHOHULPL]LยฉRN\ยธQOยพRODUDN VยพUGยพUยพ\RUX]


16

TÄ°MREPORT | MAKALE

Ä°HRACAT PERFORMANSIMIZ VE 2019 BEKLENTÄ°LERÄ°

DR. CAN FUAT GÃ&#x153;RLESEL

.Â&#x17E;5(6(/(.2120ð9( 7ð&$5(77(Å&#x2018;'$ %(./(1(1<$9$Ä&#x203A;/$0$ 'ð..$7($/,1',à ,1'$ 7Â&#x17E;5.ð<(Å&#x2018;1ð1ð+5$&$7 +('()ð1(8/$Ä&#x203A;0$6, ðÂ&#x2030;ð1'$+$<Â&#x17E;.6(. %ð5Â&#x2030;$%$*Â&#x2DC;67(50(6ð *(5(.0(.7('ð5

¾UNL\H̵QLQLKUDFDWó\óOóQGD \¾]GHDUWDUDNPLO\DU GRODUDXODġPóġWóU\óOóQGD LVHLKUDFDWDUWóġó\DYDġODPóġYH \¾]GHRODUDNJHU©HNOHġPLġWLU%¸\OHFH \óOóLKUDFDWóPLO\DUGRODUD \¾NVHOPLġWLU 7¾UNL\HVRQ¾©\óOGDG¾Q\DPDO WLFDUHWLQGHNLE¾\¾PH\HSDUDOHOELULKUDFDW SHUIRUPDQVóJ¸VWHUPHNWHGLU\óOóQGD G¾Q\DPDOLKUDFDWóL©LQGHNLSD\óPó]\¾]GH ROPXġWXU\óOóQGDLKUDFDWDUWóġ

T

Kó]óPó]G¾Q\DPDOLKUDFDWóDUWóġóQóQ SXDQ¾]HULQGHJHU©HNOHġPLġWLU%¸\OHFH G¾Q\DPDOLKUDFDWóL©LQGHNLSD\óPó] \¾]GH̵H\¾NVHOPLġWLU\óOóQGD LVHG¾Q\DPDOWLFDUHWLL©LQGHNLSD\óPó]óQ \¾]GHRODUDNJHU©HNOHġHFHáLWDKPLQ HGLOPHNWHGLU 7¾UNL\H̵QLQLKUDFDWJ¸VWHUJHOHULL©LQGH DOWóQͤ\DWODUó¸QHPOLGDOJDODQPDODU J¸VWHUPHNWHGLU%XLWLEDUOD7¾UNL\H̵QLQ DOWóQKDUL©VHNW¸UOHULWLEDUL\OHLKUDFDW SHUIRUPDQVóD\UóFDGHáHUOHQGLULOPHNWHGLU 7¾UNL\H̵QLQVHNW¸UOHULKUDFDWó\óOóQGD \¾]GHDUWDUDNPLO\DUGRODUD YH\óOóQGDLVH\¾]GH\¾NVHOHUHN PLO\DUGRODUDXODġPóġWóU 6HNW¸UOHULQDOWóQKDUL©LKUDFDWSHUIRUPDQVó \óOóQGDGDKDNXYYHWOLJHU©HNOHġPLġWLU 7¾UNL\H̵QLQLKUDFDWóPLNWDURODUDNVRQ ¾©\óOGóUDUWóġJ¸VWHUPHNWHGLU6HNW¸UOHU LKUDFDWóPLNWDURODUDN\óOóQGD\¾]GH \óOóQGD\¾]GHYH \óOóQGDLVH\¾]GHDUWPóġWóU%¸\OHFH VRQ¾©\óOGDVHNW¸UOHULKUDFDWóPLNWDU RODUDN\¾]GHDUWDUDN\óOóQGD PLO\RQWRQDXODġPóġWóU7¾UNL\H̵QLQ PLNWDURODUDNLKUDFDWDUWóġóVRQ¾©\óOGD \¾]GHRODQG¾Q\DRUWDODPDVóQóQ ROGXN©D¾]HULQGHJHU©HNOHġPLġWLU òKUDFDWRUWDODPDELULPͤ\DWODUóVRQ¾© \óOGóU]D\óIELUSHUIRUPDQVJ¸VWHUPHNWHGLU 6HNW¸UOHULQRUWDODPDLKUDFDWELULPͤ\DWODUó \óOóQGDG¾Q\DGDNLͤ\DWODUGDJ¸U¾OHQ JHULOHPH\HEDáOóRODUDN\¾]GH JHULOHPLġWLUYH\óOODUóQGDLVH RUWDODPDLKUDFDWELULPͤ\DWODUó\¾]GH YH\¾]GHDUWóġJ¸VWHUPLġWLUòKUDFDW ELULPͤ\DWODUóG¾Q\DRUWDODPDODUóQóQ DOWóQGDSHUIRUPDQVJ¸VWHUPHNWHGLU 'DKDJHQLġELUSHUVSHNWLIL©LQGH GHáHUOHQGLULOGLáLQGH7¾UNL\H̵QLQWRSODP DOWóQKDUL© RUWDODPDLKUDFDWELULPͤ\DWODUó ̵WHQVRQUDELUJHULOHPHHáLOLPLL©LQH JLUPLġWLU7RSODPLKUDFDWͤ\DWODUóKHQ¾] ELUWRSDUODQPDL©LQHJLUHPHPLġWLU6DQD\L

PDOóLKUDFDWELULPͤ\DWODUóLVH\óOóQGD VóQóUOóELUDUWóġJ¸VWHUPLġDQFDN \óOóQGDGXUDáDQODġPóġWóU '¾Q\DPDOWLFDUHWLQLQLVH\óOóQGD PLNWDURODUDN\¾]GHJHQLġOHPHVL EHNOHQLUNHQSHWUROHPWLDYHPDO ͤ\DWODUóQGDNLGXUDáDQODġPDLOHELUOLNWH GHáHUED]óQGD\¾]GHE¾\¾\HFHáL YHWULO\RQGRODUDXODġDELOHFHáL ¸QJ¸U¾OPHNWHGLU'¾Q\DHNRQRPLVLQGH \DYDġODPDYHNRUXPDFóOóN¸QOHPOHUL PDOWLFDUHWLQGHNLJHQLġOHPH\LGH VóQóUOD\DFDNWóU%XQDEDáOóN¾UHVHOLKUDFDW SHUIRUPDQVóQóQYH\óOODUóQóQ DOWóQGDNDODFDáó¸QJ¸U¾OPHNWHGLU 7¾UNL\H̵QLQLKUDFDWKHGHIOHUL <HQL(NRQRPL3URJUDPóNDSVDPóQGD EHOLUOHQPLġWLUYHPLO\DUGRODULKUDFDW KHGHIOHQPHNWHGLU\óOóQGDLKUDFDW DUWóġKHGHͤLVH\¾]GH̵W¾U \óOóQGDNL\¾]GHLKUDFDWDUWóġóVRQUDVó \óOóQGDGDKD\¾NVHNELULKUDFDWDUWóġó KHGHIOHQPHNWHGLU.¾UHVHOHNRQRPLYH WLFDUHWWH\óOóQGDEHNOHQHQ\DYDġODPD GLNNDWHDOóQGóáóQGD7¾UNL\H̵QLQEXLKUDFDW KHGHͤQHXODġPDVóL©LQGDKD\¾NVHNELU ©DEDJ¸VWHUPHVLJHUHNPHNWHGLU \óOóQGDEXLKUDFDWKHGHͤQHXODġóODELOPHVL L©LQLKUDFDWELULPͤ\DWODUóQóQDUWWóUóOPDVó PHYFXWSD]DUODUGDSD\óQJHQLġOHWLOPHVLYH \HQLSD]DUODUDHULġLPLOH¾U¾Q©HġLWOLOLáLQLQ DUWóUóOPDVó¸QHPOLRODFDNWóU ̵GD7¾UNL\H̵QLQLKUDFDWKHGHIOHULQH XODġPDVóQGDLKUDFDWSD]DUODUóQGDNL JHOLġPHOHUHNRQRPLNE¾\¾PHOHUYH EXQDEDáOóRODUDNROXġDFDNLWKDODWWDOHEL ¸QHPOLRODFDNWóU\óOóQGDJHQHORODUDN HNRQRPLNE¾\¾PHOHUGH\óOóQGDJ¸UH ELU\DYDġODPDRODFDáóJ¸U¾OPHNWHGLU $%'YH$%̵GHE¾\¾PHOHUGDKD\DYDġ JHU©HNOHġHFHNWLU<¾NVHNE¾\¾PH EHNOHQWLOHULLOH¸QH©óNDQ¾ONHOHU3RORQ\D 5RPDQ\D.D]DNLVWDQ7¾UNPHQLVWDQ *¾UFLVWDQ,UDN%$(0óVóUòVUDLO*DQDYH .HQ\DRODUDNJ¸]¾NPHNWHGLU


18 TÄ°MREPORT | BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME

7Â&#x17E;5.ð<(0ð//ð*(/ð5ð1'( 3$<,7$5ð+ð=ð59(<(.2Ä&#x203A;$1 ð+5$&$7<,/,1'$ 0ð/<$5'2/$5,$Ä&#x203A;$5$.7Â&#x17E;0 =$0$1/$5,15(.25818 .,5',7ð&$5(7%$.$1, 58+6$53(.&$19(7ð0 %$Ä&#x203A;.$1,ð60$ð/*Â&#x17E;//(Å&#x2018;1ð1 .$7,/',à ,Å&#x201C;<,/, ð+5$&$7'(à(5/(1'ð50( 723/$17,6,Å&#x201D;1'$ ð+5$&$7Â&#x2030;,/$5 6(.7Â&#x2DC;5/(5ð</(ð/*ð/ð .218/$5,9(7$/(3/(5ð1ð '2à58'$1%$.$1/,. <(7.ð/ð/(5ð1(ð/(70( ),56$7,%8/'8/$5

İHRACAT, BU YILA DA DAMGA VURACAK umhuriyet rekorunun NóUóOGóáó\óOóQGD PLO\DUGRODUD XODġDQ7¾UNL\HLKUDFDWó ̵\HRUDQOD\¾]GHDUWóġ ND\GHWWLVHNW¸UNDWHJRULVL\OH

C

ND\óWODUóWXWXODQLKUDFDWWD VHNW¸UGH\¾NVHOLġJ¸U¾OG¾ òKUDFDWóQ\¾]GH̵¾Q¾VDQD\L ¾U¾QOHULROXġWXUXUNHQ PLO\DUGRODULKUDFDWODRWRPRWLY HQG¾VWULVL\óOOóNVHNW¸UHO


BรœYรœME | TฤฐMREPORT 19

TฤฐMโ€™DEN BAKANLIฤžA ฤฐLETฤฐLEN TALEPLER ย‡ 6LJRUWDSULPWHรธYLNL ย‡ $VJDULยFUHWGHVWHรตL ย‡ 'รถ5EHOJHOHULQGH NROD\ODรธWร”UPD ย‡ .*)YH([LPEDQN GHVWHNOHUL ย‡ *ยPUยNOHUGHHOHNWURQLN LรธOHPOHU ย‡ (OHNWULNYHGRรตDOJD] LQGLULPOHUL ย‡ <HรธLOSDVDSRUWWD NROD\ODรธWร”UPD

OLGHUOLรกLQLJHOLฤกWLUHUHNVยพUGยพUGยพ 5HNRULKUDFDWUDNDPODUรณ7LFDUHW %DNDQรณ5XKVDU3HNFDQ7รฒ0 %DฤกNDQรณรฒVPDLO*ยพOOHYH7รฒ0 <ยธQHWLP.XUXOX'HQHWLP.XUXOX 6HNWยธUOHU.RQVH\Lยž\HOHULLOH LKUDFDWยฉรณELUOLNEDฤกNDQODUรณQรณQ NDWรณOGรณรกรณฬธ<รณOรณรฒKUDFDW 'HรกHUOHQGLUPH7RSODQWรณVรณฬนQGD DยฉรณNODQGรณฬธ0DUWD\รณQGDPLOOL JHOLULPL]GHDยฉรณNODQGรณรกรณQGD ยพONHPL]LKUDFDWรณQรณQPLOOLJHOLUH RUDQรณQGDGDWDULKLELU]LUYH \DNDODQPDVรณQรณEHNOL\RUX]ฬนGL\HQ %DNDQ3HNFDQ$%'ฬตQLQVรณNรณSDUD SROLWLNDVรณQDGHYDPHWPHVLQLQ JHOLฤกPHNWHRODQยพONHOHUGH Eยพ\ยพPH\L\DYDฤกODWWรณรกรณQรณLIDGHHWWL ฬตGDEXSROLWLNDQรณQGHYDP HWPHVLQL$%ฬตQLQGHGDKDVรณNรณ ELUSDUDSROLWLNDVรณX\JXODPDVรณQรณ EHNOHGLNOHULQLGLOHJHWLUHQ 3HNFDQNยพUHVHOHNRQRPLGHNL ULVNEHNOHQWLOHULQLQยพUHWLPLYH WLFDUHWLROXPVX]HWNLOHGLรกLQH GLNNDWยฉHNWL%XNDSVDPGDWLFDUHW VDYDฤกODUรณ$YUXSDHNRQRPLVLQGHNL \DYDฤกODPDYH%UH[LWฬตLQ ROXPVX]OXNODU\DUDWDELOHFHรกLQL Vยธ\OH\HQ%DNDQ3HNFDQEX\รณO NยพUHVHOWLFDUHWWH\ยพ]GHJLELELU DUWรณฤกยธQJยธUยพOGยพรกยพQHLฤกDUHWHWWL 3HNFDQEXQHGHQOH\รณOรณQHW LKUDFDWรณQรณQEยพ\ยพPH\HNDWNรณVรณQรณQ KHU]DPDQNLQGHQGDKDVWUDWHMLN KDOHJHOGLรกLQLYXUJXODGรณ 3HNFDQKHGHISD]DURODUDN EHOLUOHGLNOHUL$IULNDNรณWDVรณQD LKUDFDWรณQ\รณOรณQGDELU ยธQFHNL\รณODJยธUH\ยพ]GH DUWรณฤกJยธVWHUGLรกLQL/DWLQ $PHULNDยพONHOHULQHLKUDFDWรณQ LVHD\QรณGยธQHPGH\ยพ]GH \ยพNVHOGLรกLQLYXUJXODGรณ2GDN ยพONHRODUDNLฤกDUHWHWWLNOHUL 0HNVLNDฬต\DLKUDFDWรณQ\ยพ]GH DUWWรณรกรณQDGLNNDWLยฉHNHQ3HNFDQ +LQGLVWDQฬตDLKUDFDWรณQLVH\ยพ]GH

58+6$53(.&$1 Ticaret Bakanฤฑ ฦˆ8สณVOM]Iฦ…RMRสฏRสณQสณ^HIOM]ยPHE XIQIPLIHIฦผ]สณOWIOKIPMVPMสณPOIPIV PMKMRI]สณOWIPQIOXMV]ยPย FYERPEQHEGMHHMFMVMGVEEX]ยPย SPEGEOXยVฦ‰

RUDQรณQGDDUWWรณรกรณQรณND\GHWWL .DWPDGHรกHUOLยพUยพQLKUDFDWรณQรณQ DUWPDVรณLยฉLQยฉDOรณฤกDFDNODUรณQDGLNNDW ยฉHNHQ3HNFDQฤกยธ\OHNRQXฤกWX ฬธ7ยพUNL\HฬตQLQVDQD\LLKUDFDWรณQGDNL \ยพNVHNWHNQRORMLOLยพUยพQOHULQ SD\รณQรณ\ยพ]GHEDQGรณQGDQ \XNDUรณ\DยฉรณNDUPD\DNDUDUOรณYH KD]รณUรณ]ยžUHWLPYHLKUDFDWรณPรณ]รณQ NRPSR]LV\RQXQXGHรกLฤกWLUPHN ]RUXQGD\รณ]รฒKUDFDWรณQNDGรณQ JLULฤกLPFLOLรกLHVQDIYH.2%รฒฬตOHULQ VDWKรณQD\DQLWDEDQD\D\รณOPDVรณ LยฉLQSURMHOHULPL]RODFDN.ยพUHVHO ELUROJXKDOLQHJHOHQHWLFDUHWWH YHHLKUDFDWWDยพONHPL]LQSD\รณQรณ DUWรณUPD\D\ยธQHOLNSURMHOHU JHOLฤกWLUHFHรกL]7ยพUNL\HฬตQLQ ยธQยพPยพ]GHNL\รณOGDWHPHO KHGHอค\ยพNVHNJHOLUOLยพONHOHU OLJLQH\ยพNVHOPHNWLU\รณOรณ EXDQODPGDFLGGLELULFUDDW\รณOรณ RODFDNWรณUฬน


20 TฤฐMREPORT | BรœYรœME

HWNLQVRQXยฉODUDXODฤกWรณรกรณQรณKHS ELUOLNWHJยธUยพ\RUX]<DฤกDGรณรกรณPรณ] HNRQRPLNVDOGรณUรณODUGDQ WLFDUHWVDYDฤกODUรณQD6XUL\HฬตGH GHYDPHGHQNDRVWDQ%UH[LW NRQXVXQDNDGDUDWรณODQKHU DGรณPGDKรณ]OรณQHWLFHOHUDOรณQGรณ 7รฒ0RODUDNEL]LKUDFDWยฉรณODUรณPรณ] LOH+ยพNยพPHWLPL]DUDVรณQGD NยธSUยพJยธUHYLยพVWOHQL\RUX] <HQL(NRQRPL3URJUDPฬตGDQ (QIODV\RQOD7RS\HNXQ 0ยพFDGHOHฬต\HNDGDUSODQODUGD +ยพNยพPHWLPL]LKUDFDWยฉรณPรณ]D KHU]DPDQยธ]HOELU\HUD\รณUGรณ รฒKUDFDWยฉรณPรณ]DGX\GXรกXJยพYHQL KHUGDLPYXUJXODGรณรฒOHWWLรกLPL]

รถ60$รถ/*h//( TฤฐM BaลŸkanฤฑ

JHยฉHFHรกLQLEHOLUWWL*ยพOOHฤกยธ\OH GHYDPHWWLฬธLยฉLQLKUDFDW DLOHVLRODUDNยธQFHOLNOLRODUDN L]OH\HFHรกLPL]JHOLฤกPHOHU 7LFDUHW6DYDฤกODUรณ%UH[LW$%ฬตQLQ HNRQRPLNDNWLYLWHVLYHGรณฤก WDOHELLOHKHGHIยพONHOHULPL]RODQ 5XV\D+LQGLVWDQ0HNVLNDYH ย‰LQSD]DUODUรณQGDNLJHOLฤกPHOHU RODFDN%XQXQ\DQรณVรณUDGยพQ\DQรณQ ยธQFHJHOHQPHUNH]EDQNDODUรณQรณQ NDUDUODUรณQรณ\DNรณQGDQL]OH\HUHN NXUGHรกHUOHULQHRODVรณHWNLOHULQL GHGLNNDWOHWDNLSHGHFHรกL] \รณOรณQGDVDGHFHHNRQRPLNYH WLFDULGHรกLOVL\DVLYHMHRSROLWLN ULVNOHULQGHยธQSODQGDRODFDรกรณQรณQ

ฦˆ,M^QIXMLVEGEXยXVERWMXXMGEVIX HMNMXEPPIฬ‰QIZIIMLVEGEX KMFMOVMXMOFEฬ‰PยOPEVยสณ^IVMRI Iห“MPIVIOMLVEGEXXE]IRMPMOPIV KIVสกIOPIฬ‰XMVIGIห“M^ฦ‰

8หข1&Eฬ‰OERยหขWQEMP+สณPPI8หข1SPEVEO]ยPยRย ฦˆหขLVEGEXXE7สณVHสณVสณPIFMPMVPMOZI=IRMPMOสกMPMO=ยPยฦ‰ SPEVEOFIPMVPIHMOPIVMRMWสฏ]PIHM

IDUNรณQGD\รณ] %XULVNOHULQ7ยพUNL\HฬตQLQLKUDFDWรณQD ฦ…HELIHIJ HWNLVLQLHQD]DLQGLUPHNYH QMP]EVHSPEV ฬตGHNLEDฤกDUรณPรณ]รณVยพUGยพUPHN 7รฒ0%DฤกNDQรณรฒVPDLO*ยพOOHLVH DGรณQD\รณOรณQD\HQLVWUDWHMLOHU ฬตXฬธรฒKUDFDWWD6ยพUGยพUยพOHELOLUOLN LOHJLUPHOL\L]GHGLN%XยฉHUยฉHYHGH YH<HQLOLNยฉLOLN<รณOรณฬนRODUDN \DSWรณรกรณPรณ]ยฉDOรณฤกPD\รณLNL EHOLUOHGLNOHULQLYXUJXOD\DUDN KDIWDLยฉHULVLQGHNDPXR\X\OD ฤกยธ\OHNRQXฤกWXฬธKHGHอค SD\ODฤกDFDรกรณ]'ยธUWDQDEDฤกOรณNWD RODQPLO\DUGRODUOรณNLKUDFDW ยพONHPL]LKUDFDWรณQD\ยธQHOLNELU UDNDPรณQรณ\DNDOD\DFDรกรณ]YH รฒKUDFDW5DSRUX\D\รณQOD\DFDNKHU KDWWDDฤกDFDรกรณ]*HยฉWLรกLPL] ยฉH\UHNWHUDSRUXGHรกHUOHQGLUHUHN JยพQFHOOH\HFHรกL]ฬน \รณOPDOLKUDFDWรณQGDNLLYPH\L NRUX\DUDNKL]PHWLKUDFDWรณWUDQVLW WLFDUHWLKUDFDWWDGLMLWDOOHฤกPH ฦˆหขLVEGEXสกย]EHY]YPER KสณZIRIPE]ยOSPEGEห“ย^ฦ‰ YHHLKUDFDWJLELNULWLNEDฤกOรณNODUรณ ยพ]HULQHHรกLOHFHNLKUDFDWWD &XPKXUEDฤกNDQOรณรกรณ+ยพNยพPHW \HQLOLNOHUJHUยฉHNOHฤกWLUHFHรกL]ฬน 6LVWHPLฬตQLQJHWLUGLรกLDYDQWDMODUD ฬตLฬธรฒKUDFDWWD5HNRUODU<รณOรณฬน GDGHรกLQHQ*ยพOOH%DNDQOรณNODUรณQ LODQHWWLNOHULQLYHLKUDFDWยฉรณODU \DSรณYHQLWHOLNOHULQGHNULWLN RODUDNVยธ]OHULQLWXWWXNODUรณQรณ GHรกLฤกLNOLNOHULQJHUยฉHNOHฤกWLรกLQL ND\GHGHQรฒVPDLO*ยพOOHฬตXQ LIDGHHWWLฬธ*HOGLรกLPL]QRNWDGD LVH\ยพNVHOHQNRUXPDFรณSROLWLNDODU &XPKXUEDฤกNDQOรณรกรณVLVWHPLQLQ YH]RUODฤกDQUHNDEHWNRฤกXOODUรณQD Kรณ]OรณNDUDUDOPDYHEยพURNUDVLQLQ EDรกOรณRODUDNGDKDGDVHUW D]DOWรณOPDVรณNRQXODUรณQGDQHNDGDU

WDOHSOHULGLQOH\LSLKUDFDWรณQQLWHOLN YHQLFHOLNRODUDNDUWPDVรณQD KHU]DPDQGHVWHNROGX%X YHVLOHLOH&XPKXUEDฤกNDQรณPรณ]D YH+ยพNยพPHWLPL]HWHNUDU ฤกยพNUDQODUรณPรณVXQPDNLVWHULPฬน GHGL

8EPITPIVMWXMฬ‰EVI XSTPERXยWยRHEERPEXยPHย 7รฒ0YHรฒKUDFDWยฉรณ%LUOLNOHUL \ยธQHWLPOHUL7LFDUHW%DNDQรณ 5XKVDU3HNFDQ7LFDUHW%DNDQ <DUGรณPFรณVรณ*RQFD<รณOPD]%DWXU YHEยพURNUDWODUรณQNDWรณOรณPรณ\OD $QNDUDฬตGDLVWLฤกDUHWRSODQWรณVรณ Gยพ]HQOHGLVHNWยธUGHQยพยฉHQ ยธQFHOLรกHVDKLSNRQXWHVSLWVRUXQ YHยฉยธ]ยพPยธQHULVLEDฤกWDROPDN ยพ]HUHEDฤกOรณNLKUDFDWยฉรณELUOLNOHUL YHVHNWยธUWHPVLOFLVLEDฤกNDQODUรณ WDUDIรณQGDQ%DNDQ5XKVDU3HNFDQ YH7LFDUHW%DNDQ<DUGรณPFรณVรณ *RQFD,ฤกรณN<รณOPD]%DWXUฬตD DNWDUรณOGรณ


22 TÄ°MREPORT | Ä°HRACAT

BU BAÅ&#x17E;ARI BÃ&#x153;TÃ&#x153;N Ä°HRACATÃ&#x2021;ILARIN:

Â&#x17E;/.(0ð=<$Ä&#x203A;$',à ,(.2120ð.6$/',5,/$5$5$à0(1 ð+5$&$77$=ð59(<$30$<,%$Ä&#x203A;$5',%ð5Â&#x2DC;1&(.ð <,/$*Â&#x2DC;5(<Â&#x17E;='($57$1723/$0ð+5$&$7,0,= 0ð/<$5'2/$5,*(Â&#x2030;7ðð+5$&$7,1ð7+$/$7, .$5Ä&#x203A;,/$0$25$1,<Â&#x17E;='($57,Ä&#x203A;/$<Â&#x17E;='( 2/$5$.*(5Â&#x2030;(./(Ä&#x203A;7ð

16,2Â

Ä°LK SIRADAKÄ° ALMANYAâ&#x20AC;&#x2122;YA Ä°HRACAT

MÄ°LYAR $

YÃ&#x153;ZDE

7,1

Ä°HRACATÃ&#x2021;I FÄ°RMA SAYISINDAKÄ° ARTIÅ&#x17E;

39 Ã&#x153;LKE

1 mİlyar $ üzerİ İhracat yapılan ülke sayısı


ฤฐHRACAT | TฤฐMREPORT 23

รผrkiye, 100 milyar dolar LKUDFDWรณ\รณOรณQGD DฤกPรณฤกWรณPLO\DU GRODUVรณQรณUรณLVH \รณOรณQGDJHยฉLOPLฤกWL2WDULKWHQEX \DQDEHQ]HUVH\LUND\GHGHQ LKUDFDWUDNDPODUรณ\รณOรณQGD WDULKLUHNRUGยพ]H\LQHXODฤกDUDN PLO\DUGRODUDXODฤกWรณ$UDOรณN D\รณQGDJHUยฉHNOHฤกWLULOHQPLO\DU GRODUOรณNLKUDFDWODยพONHPL] \รณOรณQรณยธQFHNL\รณODNรณ\DVOD\ยพ]GH DUWรณUDUDNPLO\DUGRODUD \ยพNVHOWWL*HยฉHQ\รณODJยธUHLKUDFDW DUWรณฤกรณPLO\DUGRODUรณQยพ]HULQH ยฉรณNWรณ ย˜WH\DQGDQLWKDODWWDNLGยพฤกยพฤกOH LKUDFDWรณQLWKDODWรณNDUฤกรณODPDRUDQรณ QHWELUDUWรณฤกJยธVWHUGL\รณOรณQGD LWKDODWรณPรณ]\ยพ]GHD]DODUDN PLO\DUGRODUDJHULOHGL รฒKUDFDWรณQLWKDODWรณNDUฤกรณODPD RUDQรณยธQFHNL\รณODJยธUHSXDQ DUWรณฤกOD\ยพ]GHGยพ]H\LQH \ยพNVHOGL*HยฉWLรกLPL]\รณOGรณฤกWLFDUHW DยฉรณรกรณPรณ]ฬต\HJยธUH\ยพ]GH

T

31,5 MฤฐLYAR $

OTOMOTฤฐV ENDรœSTRฤฐSฤฐNฤฐN ฤฐHRACATI

Gยพ]H\LQGHD]DODUDN PLO\DUGRODUDJHULOHGL'รณฤกWLFDUHW KDFPLGHELUยธQFHNL\รณODJยธUH \ยพ]GHRUDQรณQGDDUWDUDN PLO\DUGRODURODUDNND\GDJHยฉWL

.DWDUYHย‰HN\DROGXPLO\DU GRODUยพ]HULLKUDFDW\DSDQLOVD\รณVรณ GDฬต\H\ยพNVHOGL%X\รณO(VNLฤกHKLU YH.DKUDPDQPDUDฤกPLO\DU GRODUEDUDMรณQรณJHยฉHQLOOHUROXUNHQ

ฦ…HIหขWXERFYPQMP]EVHSPEVMPIIRสกSO MLVEGEXKIVสกIOPIฬ‰XMVMPIRMPSPYVOIRIRสกSOMLVEGEX ]ETยPERJEWยPMWIQMP]EVQMP]SRHSPEVPE ฦˆQSXSVPYOEVEXEฬ‰ยXPEVยXVEOXสฏVFMWMOPIXQSXSWMOPIX ZIHMห“IVPIVMฦ‰SPHY รฒKUDFDW\รณOรณQGDEยพ\ยพPHQLQ GHLWLFLJยพFยพQยพROXฤกWXUGX %ยพ\ยพPHUDNDPODUรณQDLKUDFDWรณQ NDWNรณVรณ\DNODฤกรณN\DUรณVรณRUDQรณQGD JHUยฉHNOHฤกWL

6IOSVPEV]ยPย \รณOรณQGDPLO\DUGRODUยพ]HUL LKUDFDW\DSรณODQยพONHVD\รณVรณฬตD ยฉรณNWรณ/LVWH\H\HQLJLUHQยพONHOHU รฒVYLยฉUH/LE\D+LQGLVWDQ3RUWHNL]

YรœZDE

75,3

7UDE]RQฬตGHJHยฉWLรกLPLO\DU GRODUVรณQรณUรณQรณQDOWรณQGDNDOGรณ รฒONGHIDLKUDFDW\DSDQ\HQLอคUPD VD\รณVรณELQLDฤกWรณ%ยธ\OHFH WRSODPLKUDFDWยฉรณอคUPDVD\รณVรณ ELQLQยพ]HULQHยฉรณNWรณย‰HOLNVHNWยธUยพ \ยพ]GHPยพFHYKHU\ยพ]GH ]H\WLQYH]H\WLQ\Dรกรณ\ยพ]GH PDNLQHVHNWยธUยพGH\ยพ]GHLOH LKUDFDWWDHQยฉRNDUWรณฤกND\GHGHQ VHNWยธUOHUROGX

ฤฐHRACATIN ฤฐTHALATI KARลžILAMA ORANI

17 ลžEHฤฐR

1 mฤฐlyar $ ฤฐhracat yapฤฑlan ลžEHฤฐR sayฤฑsฤฑ


24 TฤฐMREPORT | ฤฐHRACAT

)RสกSOMLVEGEX%PQER]Eฦ…]E

EN ร‡OK ARTIลž Gร–STEREN SEKTร–RLER

ร‡ELฤฐK

36

%

MรœCEVHER

35

%

ZEYTฤฐN VE ZEYTฤฐNYAฤžI

24

%

MAKฤฐNE VE AKSAMLARI

20

%

\รณOรณQGD7ยพUNL\HฬตGHQLKUDFDWรณQ HQยฉRNJHUยฉHNOHฤกWLรกLยพONH PLO\DUGRODUOD$OPDQ\DROGX $OPDQ\Dฬต\รณPLO\DUPLO\RQ GRODUODรฒQJLOWHUHPLO\DU PLO\RQGRODUODรฒWDO\DYHPLO\DU PLO\RQGRODUOD$%'L]OHGL

=สณ^HIฦ…สณหขWXERFYPฦ…HER /LVWHGH\DNODฤกรณNPLO\DU GRODUODLONVรณUDGD\HUDODQ รฒVWDQEXOฬตXPLO\DUGRODUOD .RFDHOLPLO\DUGRODUOD %XUVDPLO\DUGRODUODรฒ]PLU PLO\DUGRODUOD$QNDUD PLO\DUGRODUOD*D]LDQWHS PLO\DUGRODUOD6DNDU\DPLO\DU GRODUOD0DQLVDPLO\DUGRODUOD 'HQL]OLWDNLSHWWL $\UรณFDJHยฉHQVHQH+DWD\ฬตGDQ \DNODฤกรณNPLO\DUGRODU $GDQDฬตGDQPLO\DUGRODU .D\VHULฬตGHQPLO\DUGRODU .RQ\DYH0HUVLQฬตGHQ\DNODฤกรณN ฬตHUPLO\DUGRODU$QWDO\DฬตGDQ PLO\DUGRODU(VNLฤกHKLU YH.DKUDPDQPDUDฤกฬตWDQGD ฬตHUPLO\DUGRODUOรณNLKUDFDW

JHUยฉHNOHฤกWLULOGL7HNLUGDรกLVH ELQGRODUOรณNIDUNLOHPLO\DUGRODUOรณN LOOHUOLVWHVLQHJLUHPHGL

*ยRHยO8VEF^SRฦ…HERLEPย +E^MERXITฦ…XIR 6HNWยธUOHUED]รณQGDEDNรณOGรณรกรณQGD GD\DNODฤกรณNPLO\DUGRODUOรณN KD]รณUJL\LPYHNRQIHNVL\RQ PLO\DUGRODUOรณNยฉHOLNYHPLO\DU GRODUOรณNRWRPRWLYVHNWยธUยพGDKLO WRSODPVHNWยธUGHรฒVWDQEXOOLGHU NRQXPGDEXOXQXUNHQ\DNODฤกรณN PLO\RQGRODUOรณNIรณQGรณNYH PDPXOOHULLKUDFDWรณQGD7UDE]RQ ELULQFLROGX +DOรณLKUDFDWรณQGDPLO\DUGRODUOD LONVรณUDGD*D]LDQWHS\HUDOรณUNHQ VDYXQPDYHKDYDFรณOรณNVHNWยธUยพQGH \DNODฤกรณNPLO\DUGRODUOรณN LKUDFDWOD$QNDUD]LUYHGHNL\HULQL NRUXGXย˜WH\DQGDQPLO\RQ GRODUOรณNVยพVELWNLVLLKUDFDWรณ\OD $QWDO\DPLO\RQGRODUOรณN\Dฤก PH\YHVHE]HLKUDFDWรณ\OD0HUVLQ ELULQFLOLรกLDOGรณรฒ]PLUPLO\RQ GRODUOรณNWยพWยพQPLO\RQGRODUOรณN ]H\WLQYH]H\WLQ\DรกรณLKUDFDWรณ\ODLON VรณUDGD\HUDOGรณ

ฤฐHRACATTA ฤฐLK 10 รœLKE รœLKE

ALMANYA ฤฐNGฤฐLTERE ฤฐTALYA IRAK ABD ฤฐSPANYA FRANSA HOLLANDA BELร‡ฤฐKA ฤฐSRAฤฐL

KรœMรœLATฤฐF

% PAY

16,2 milyar dolar 11,1 milyar dolar 9,6 milyar dolar 8,4 milyar dolar 8,3 milyar dolar 7,7 milyar dolar 7,3 milyar dolar 4,8 milyar dolar 4 milyar dolar 3,9 milyar dolar

%9,6 %6,6 %5,7 %5,0 %4,9 %4,6 %4,3 %2,8 %2,4 %2,3


ฤฐHRACAT | TฤฐMREPORT 25

)RสกSOMLVEGEXย]ETยPER สณVสณRPIV ฬตGHHQยฉRNLKUDFDW\DSรณODQ IDVรณOPLO\DUPLO\RQ GRODUODฬธPRWRUOXNDUDWDฤกรณWODUรณ WUDNWยธUELVLNOHWPRWRVLNOHWYH GLรกHUOHULฬนROGX%XIDVOรณPLO\DU PLO\RQGRODUODฬธND]DQODU PDNLQHOHUPHNDQLNFLKD]ODUYH DOHWOHUQยพNOHHUUHDNWยธUOHUฬน PLO\DUPLO\RQGRODUODฬธGHPLU YHยฉHOLNฬนL]OHGL

6IOSVPEV]ยPยRHEFสณ]สณQI]I MLVEGEXXERFสณ]สณOOEXOย 7ยพUNL\HHNRQRPLVL\รณOรณQรณLNL HWNLDOWรณQGD\DฤกDGรณ\รณOรณQรณQLON \DUรณVรณQGDHNRQRPLGH\ยธQHWLOHELOLU ULVNOHULOH\ยพ]GHฬตQรณQยพ]HULQGH Eยพ\ยพPHVDรกODQGรณ<รณOรณQLNLQFL \DUรณVรณQGDLVHGยธYL]NXUODUรณQGDNL

VรณยฉUDPDLOHELUOLNWHER]XOPD \DฤกDQGรณ\รณOรณQGD\DฤกDQDQ ROD\ODUรณQDUGรณQGDQHNRQRPL\H YHULOHQGHVWHNOHULQHWNLVLLOH \รณOรณQGDKรณ]ODQDQHNRQRPLN Eยพ\ยพPH\รณOรณQรณQLONLNL ยฉH\UHรกLQGHGHVยพUGยพ 7ยพUNL\HHNRQRPLVL\รณOรณQรณQ

LOHยธ]HOWยพNHWLPKDUFDPDODUรณQรณQ VDรกODPDVรณNDPXKDUFDPDODUรณ LOH\DWรณUรณPODUรณQNDWNรณVรณQรณQVรณQรณUOรณ NDOPDVรณยธQJยธUยพOยพ\RU \รณOรณJHQHOLQGH+D]LUDQYH $รกXVWRVD\ODUรณKDULยฉD\รณQ ฬตXQGD&XPKXUL\HWWDULKLQLQ D\OรณNRODUDNLKUDFDWUHNRUODUรณ

8สณVOM]IMLVEGEXย]ยPยRHEHSPEVOYVYFE^ยRHE ]สณ^HIEVXEVOIR8สณVO0MVEWยFE^ยRHE]สณ^HI ]สณOWIPHM LON\DUรณVรณQGD\ยพ]GHEยพ\ยพPยพฤก ROPDNODELUOLNWH<HQL(NRQRPL 3URJUDPรณQDJยธUH\รณOJHQHOLQGH \ยพ]GHEยพ\ยพPHJHUยฉHNOHฤกPHVL EHNOHQL\RU%XNDSVDPGD \รณOรณQGDHNRQRPLNEยพ\ยพPH\H HQ\ยพNVHNNDWNรณ\รณQHWLKUDFDW

OTOMOTฤฐV

ฤฐSPANYA

Tรผrkiye ihracatฤฑnฤฑn bir numaralฤฑ sektรถrรผ, 2006 yฤฑlฤฑndan beri olduฤŸu gibi yine otomotiv endรผstrisi oldu. Toplam 31,5 milyar dolar ihracatla otomotiv, en yakฤฑn sektรถr hazฤฑr giyim ihracatฤฑndan 14 milyar dolar fazlayla aรงฤฑk ara liderliฤŸini korudu. Otomotiv ihracatฤฑnฤฑn รผรงte ikisi ana sanayi, รผรงte biri yan sanayiden geldi.

ฤฐhracatฤฑn aฤŸฤฑrlฤฑklฤฑ pazarฤฑ yine Avrupa รผlkeleriydi. Toplam ihracatฤฑn รผรงte ikisinin gerรงekleลŸtiฤŸi ilk 20 รผlkenin 12โ€™si Avrupaโ€™da yer aldฤฑ. Almanya, ฤฐngiltere ve ฤฐtalya geleneksel olarak ilk รผรงte yer alฤฑrken, bu yฤฑl sรผrprizi ฤฐspanya yaptฤฑ. 7,7 milyar dolar ihracat yapฤฑlan ฤฐspanya, en bรผyรผkler listesinde ABDโ€™nin ardฤฑndan beลŸinciliฤŸe tฤฑrmandฤฑ. ฤฐspanyaโ€™ya ihracat yรผzde 23 arttฤฑ.

NรณUรณOGรณ$UDOรณND\รณPLO\DU GRODUUDNDPรณLOHWยพP]DPDQODUรณQ HQยฉRNLKUDFDW\DSรณODQ$UDOรณND\รณ ROXUNHQ0DUWD\รณQGDPLO\DU LOHLONGHIDPLO\DUGRODUรณVรณQรณUรณ DฤกรณOPรณฤก(NLPD\รณQGDEXUHNRU PLO\DUGRODUDWDฤกรณQGรณ

RUSYA Rusyaโ€™yla yakฤฑnlaลŸan siyasi iliลŸkilerimiz ticarete de yansฤฑdฤฑ. Geรงen yฤฑl 3 milyar 452 milyon dolarlฤฑk รผrรผn satฤฑlan Rusyaโ€™ya ihracat yรผzde 21 arttฤฑ. Bรถylece 2017 yฤฑlฤฑnda en รงok ihracat yaptฤฑฤŸฤฑmฤฑz 17โ€™nci รผlke konumundaki Rusya, 2018โ€™de 12โ€™nci pozisyona geldi.


26

TİMREPORT | SEKTÖRLER

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

KİMYEVİ MADDELER

<óOODUGóULKUDFDWOLGHUL RODQRWRPRWLYHQG¾VWULVL \¾]GHDUWóġ PLO\DUPLO\RQGRODUOóN LKUDFDWLOHWRSODP¾ONH LKUDFDWóQGDQ\¾]GHSD\ DODUDN¾VW¾VWH̵¾QF¾ NH]\óOóLKUDFDWġDPSL\RQX RODUDNWDPDPODGó6HNW¸U LKUDFDWóQGD$OPDQ\DLON VóUDGD\HUDOGó̵GH $OPDQ\D̵\DPLO\DU PLO\RQGRODUOóNRWRPRWLY LKUDFDWóJHU©HNOHġWLULOHUHN ELU¸QFHNL\óODJ¸UH\¾]GH ̵OXNELUDUWóġVDáODQGó $%¾ONHOHULPLO\DU GRODULKUDFDWYH\¾]GH SD\ODHQE¾\¾NSD]DU ROGX)UDQVDòVSDQ\D %HO©LND6ORYHQ\DJLEL ¾ONHOHUHLKUDFDWDUWDUNHQ $%'YHòUDQ̵DLKUDFDWWD LVHG¾ġ¾ġ\DġDQGó

31,56 MİLYAR DOLAR

17,4

MİLYAR DOLAR ORHAN SABUNCU

Otomotiv Endüstrisi 8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM

ū6ȜTMK[GKJTCECVŠPŠPNKFGTK QVQOQVKXGPFȜUVTKUK CȊŠUŠPFCPQNFWMȊCK[K DKT[ŠNIGȊKTFKM'PFȜUVTK QNCTCM FȘPGOKPFGKUGOKN[CT FQNCTŠPȜ\GTKPFGFŠɲ VKECTGVHC\NCUŠXGTFKMŬ

\óOóQóQWDPDPóQGDELQHN RWRPRELOOHUJUXEXQXQ LKUDFDWóELU¸QFHNL\óOD J¸UH\¾]GHDUWDUDN PLO\DUPLO\RQGRODU ROGX

PAY

DEĞİŞİM %

10,7

%

18,8

PAY

DEĞİŞİM %

7¾UNL\H̵QLQHQ©RN LKUDFDWJHU©HNOHġWLUHQ ¾©¾QF¾VHNW¸U¾ NRQXPXQGDNLNLP\HYL PDGGHOHUYHPDPXOOHUL VHNW¸U¾\¾]GH DUWóġDPLO\DU PLO\RQGRODUOóNLKUDFDWD LP]DDWWó*H©HQ\óO HQ©RNNLP\DLKUDFDWó \DSóODQ¾ONHOHUDUDVóQGD 0óVóU$OPDQ\D,UDN $%'òVSDQ\DòWDO\D òQJLOWHUH+ROODQGD <XQDQLVWDQYHòUDQ LON̵GD\HUDOGó 6HNW¸U¾QHQ©RNLKUDFDW JHU©HNOHġWLUGLáL¾ONH RODQ0óVóU̵DLKUDFDW \¾]GHDUWóġOD PLO\RQGRODU ROGX̵GH $%¾ONHOHULQH PLO\DU PLO\RQ GRODUOóNLKUDFDW JHU©HNOHġWLULOGL $OWVHNW¸UOHUGH SODVWLNYH PDPXOOHUL LKUDFDWó NLP\D

8,3

%

10,3

$/ò8à85$7(Ġ /MQ]IZM1EHHIPIVZI 1EQYPPIVM %/ˢ&&ẺOER

ū&WTCȼCPNŠMVCP UKNMKPGTGMUQPC[NCTFC TCMCONCTŠOŠ\C [CPUŠVVŠȼŠOŠ\CTVŠɲNCT [Ȝ\ȜOȜ\ȜIȜNFȜTOG[G FGXCOGFK[QTŬ LKUDFDWóQóQLWLFL J¾F¾ROPD\D GHYDPHGHUNHQ PLQHUDO\DNóWODU PLQHUDO\DáODU YH¾U¾QOHUL LOHDQRUJDQLN NLP\DVDOODUHQ©RN LKUDFDW\DSóODQ GLáHUDOWPDO JUXSODUó ROGX


SEKTร–RLER | TฤฐMREPORT 27

HAZIR GฤฐYฤฐM

TEKSTฤฐL VE HAMMADDELERฤฐ

5HNRUODU\รณOรณฬตGH ELQNLฤกLGHQID]OD LVWLKGDPรณ\ODLฤกJยพFยพQGH Eยพ\ยพNSD\VDKLELRODQ KD]รณUJL\LPHQGยพVWULVL GHยพ]HULQHGยพฤกHQ JยธUHYL\DSWรณ<ยพ]GH \ยพNVHOLฤกOHPLO\DU PLO\RQGRODUรณDฤกNรณQ LKUDFDWDXODฤกDQKD]รณU JL\LPVHNWยธUยพHQยฉRN LKUDFDWLNLQFLVHNWยธU ROXUNHQQHWLKUDFDWDHQ ยฉRNNDWNรณ\รณVDรกODGรณ 6HNWยธUยพQHQEยพ\ยพN SD]DUรณ\LQHPLO\DU GRODUOD$OPDQ\DROGX %DฤกWDรฒVSDQ\DYH +ROODQGDROPDNยพ]HUH JHOLฤกPLฤกSD]DUODUD \DSรณODQVDWรณฤกODUGDFLGGL \ยพNVHOLฤกOHUJยธUยพOGยพ รฒVSDQ\Dฬต\DKD]รณU JL\LPLKUDFDWรณ

17,6

MฤฐLYAR DOLAR

0867$)$*ยž/7(3( ,E^ยV+M]MQZI/SRJIOWM]SR 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซ6ศœTMK[GJC\ยŠTIK[KO KJTCECVยŠPยŠP[ศœ\FGลจKPK #$ศœNMGNGTKPG[CRยŠ[QT #$ลจFGCTVCPTGMCDGVXG MยŠUOKQNWOUW\NWMNCTC TCศผOGPKJTCECVยŠOยŠ\ยŠ CTVยŠFCDKVKTFKM

\ยพ]GHDUWรณฤกOD PLO\DUGRODUรณJHยฉWL+D]รณU JL\LPDOWVHNWยธUOHULQGHQ GรณฤกJL\LPLKUDFDWรณ PLO\DUPLO\RQ GRODUODLONVรณUDGD \HUDOGรณ

PAY %

18,8

LฤฐDER

ALMANYA 3,2 MฤฐLYAR DOLAR

8,46

MฤฐLYAR DOLAR

LฤฐDER

PAY %

5,2

+D]รณUJL\LPGHQ RWRPRWLYHELUยฉRN VHNWยธUHWHGDULNHWWLรกL ยพUยพQOHULQ\DQรณVรณUD LKUDFDWWDGDยฉRN LGGLDOรณRODQWHNVWLO VDQD\LVL\รณOรณQGD PLO\DUPLO\RQ GRODUOรณNLKUDFDWD LP]DDWWรณฬต\H JยธUHLKUDFDWรณQรณ\ยพ]GH DUWรณUDQWHNVWLOYH KDPPDGGHOHULVHNWยธUยพ ฬตGHQID]ODยพONH\H LKUDFDWJHUยฉHNOHฤกWLU 7HNVWLOLKUDFDWรณQรณQ ยพยฉWHLNLVLQLPLO\DU PLO\RQGRODUOD NXPDฤกODUROXฤกWXUGX รฒSOLNLKUDFDWรณPLO\DU GRODUรณQยพ]HULQGH JHUยฉHNOHฤกLUNHQHO\DI ยพUยพQOHULKUDFDWรณGD PLO\RQGRODUD\DNODฤกWรณ 7HNVWLOLKUDFDWรณQGD ELUQXPDUDOรณDGUHV PLO\RQGRODUOD

ฤฐTALYA 776,5 MฤฐLYON DOLAR

\LQHรฒWDO\DROGX รฒQJLOWHUHฬต\H\ยพ]GH 0รณVรณUฬตD\ยพ]GH YHรฒVSDQ\Dฬต\D\ยพ]GH ฬตOยพNLKUDFDWDUWรณฤกODUรณ GLNNDWยฉHNWL

=(.รฒ.,9$1ย‰ 8IOWXMPZI,EQQEHHIPIVM 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซ\QTNWXGOศœECFGNG KศŠGTKUKPFGIGศŠGPDKT [ยŠNQNFWลจWP GMQPQOKFGFGPIGNGTKP UCศผNCPFยŠศผยŠMC[ยŠRNCTยŠP VGNCฦ’GFKNFKศผKDKT[ยŠN QNCECศผยŠKPCPEยŠPFC[ยŠOลฌ


28

TİMREPORT | SEKTÖRLER

DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER

ÇELİK .RUXPDFóOóN¸QOHPOHUL NDUġóVóQGD]RUOXELU\óOó JHULGHEóUDNDQ7¾UN©HOLN VHNW¸U¾\óOóQGD LKUDFDWóQóKHPGHáHU KHPGHPLNWDUED]óQGD DUWóUGó'HáHUED]óQGDNL LKUDFDWLVH\¾]GH DUWóġODPLO\DU GRODUDXODġWó7¾UN©HOLN VHNW¸U¾JH©HQ\óOHQ ID]ODLQġDDW©HOLáL\DVVó VóFDNYHGLNLġOLERUXLKUD© HGHUNHQLKUDFDWóQHQ \RáXQROGXáXE¸OJHOHU $YUXSD%LUOLáL2UWD'RáX YH.X]H\$PHULNDRODUDN VóUDODQGó$V\DSD]DUóQóQ 7¾UN©HOLáLQHJ¸VWHUPLġ ROGXáXLOJLLOH7¾UNL\H̵QLQ ©HOLNWHWRQEDġóQD RUWDODPDELULPͤ\DWóLVH \óOóQGDNLGRODU VHYL\HVLQGHQ\¾]GH DUWóġODGRODUD©óNWó 6HNW¸U¾QHQ©RNLKUDFDW

15,6

MİLYAR DOLAR

ò%5$+ò03(.7$Ġ ʆIPMO 8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM

ū-QTWOCEŠNŠMȘPNGONGTK MCTɲŠUŠPFCCNVGTPCVKH RC\CTNCTŠFGȼGTNGPFKTGP UGMVȘTVGOUKNEKNGTKOK\ ŨFGȊGNKMKJTCECVŠPŠ JGOOKMVCTJGOFG FGȼGTDC\ŠPFCCTVŠTFŠŬ

JHU©HNOHġWLUGLáL¾ONH PLO\DUPLO\RQ GRODUODòWDO\DROXUNHQ òWDO\D̵\D©HOLNLKUDFDWó ELU¸QFHNL\óODJ¸UH \¾]GHDUWóġ J¸VWHUGL

PAY

ARTIŞ %

36,1

%

9,3

8

MİLYAR DOLAR

PAY

DEĞİŞİM %

òKUDFDWóQó\¾]GH \¾NVHOWHQGHPLUYH GHPLUGóġóPHWDOOHU VHNW¸U¾PLO\DU PLO\RQGRODUD XODġWó(Q©RNLKUDFDW JHU©HNOHġWLULOHQ¾ONHOHU PLO\DUPLO\RQ GRODUYH\¾]GH DUWóġOD$OPDQ\D PLO\RQGRODUYH \¾]GH\¾NVHOLġOH òWDO\DPLO\RQ GRODULKUDFDWYH\¾]GH DUWóġODòQJLOWHUH ROGX̵GHGHPLU YHGHPLUGóġóPHWDOOHU DOWVHNW¸ULKUDFDWóQGD DO¾PLQ\XP¾U¾Q JUXEXPLO\DU GRODULOHGHáHU ED]óQGDLONVóUDGD \HUDOGó'HPLU©HOLN PDPXOOHULLKUDFDWó PLO\DUPHWDOOHUGHQ ¾UHWLOHQHġ\DODUóQ LKUDFDWóPLO\DU EDNóULKUDFDWóLV PLO\DUGRODULKUDFDWD LP]DDWWó̵GH

18,8

%

4,8

WRSODPLKUDFDWWDQ \¾]GHSD\DODQ VHNW¸U¾QHQ©RNLKUDFDW JHU©HNOHġWLUGLáL¾ONH DUDVóQGDHQ\¾NVHN DUWóġJ¸VWHUHQ¾ONH \¾]GHLOH$%' ROGX

7$+6ò1˜=7ò5<$.ò (IQMVZI(IQMVH̉1IXEPPIV 8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM

ūKJTCECVŠOŠ\Š FȜɲȜPFȜȼȜOȜ\ CTVŠɲNCIGTȊGMNGɲVKTFKM 5GMVȘTNGTKOK\\QT ɲCTVNCTCTCȼOGPCTVŠɲ [CMCNCFŠŬ


SEKTÃ&#x2013;RLER | TÄ°MREPORT 29

ELEKTRÄ°K ELEKTRONÄ°K

Mücevher

òKUDFDWóQó\¾]GH DUWóUDQHOHNWULN HOHNWURQLNYHKL]PHW VHNW¸U¾PLO\DU PLO\RQGRODUOóNLKUDFDWD LP]DDWWóPLO\DU PLO\RQGRODULOH VHNW¸U¾QHQ©RNLKUDFDW JHU©HNOHġWLUGLáL¾ONH òQJLOWHUHROGX(OHNWULN HOHNWURQLNVHNW¸U¾QGHQ ̵GH$OPDQ\D̵\D PLO\DUPLO\RQ )UDQVD̵\DPLO\RQ òWDO\D̵\DPLO\RQ LKUDFDW\DSóOóUNHQ$% ¾ONHOHULQH\¾]GH $IULND¾ONHOHULQHLVH \¾]GHLKUDFDW DUWóġó\DġDQGó6HNW¸U¾Q DOWPDOJUXSODUóQGD 79DOóFóODUóQGDQ

11,3

MÄ°LYAR DOLAR

)$7ò+.(0$/(%òÂ&#x2030;/ò2à /8 )PIOXVMO)PIOXVSRMO 8Ë¢17IOXʯVPIV/SRWI]MÊ&#x2DC;]IWM

Å«É&#x2039;JTCECV[GPKDKTJG[GECP XGKXOGMC\CPFÂ&#x160; $WQNWONWJCXCPÂ&#x160;P KJTCECVÈ&#x160;Â&#x160;NCTÂ&#x160;OÂ&#x160;\CFC [CPUÂ&#x160;FÂ&#x160;ȼÂ&#x160;PÂ&#x160;IÈ&#x2DC;TOGMVGP DÈ&#x153;[È&#x153;MOWVNWNWM FW[W[QTW\Ŭ

PLO\DUPLO\RQ GRODUEX]GRODEóYH VRáXWXFXODUGDQ PLO\DUPLO\RQ GRODUJHOLUHOGHHGLOGL

PAY %

6,7

LÄ°DER

Ä°NGÄ°LTERE 1,65 MÄ°LYAR DOLAR

̵GH\¾]GH DUWóġ\DNDOD\DQ P¾FHYKHUVHNW¸U¾ PLO\DUPLO\RQ GRODULKUDFDWD XODġWó0¾FHYKHU LKUDFDWóQóQ\¾]GH ̵LLġOHQPHPLġ YH\D\DUó LġOHQPLġDOWóQ \¾]GH̵¾ DOWóQGDQPDPXO P¾FHYKHUFL YHNX\XPFX Hġ\DVó\¾]GH̵¾ SóUODQWDOóDOWóQGDQ PDPXOP¾FHYKHUFL

4,2

MÄ°LYAR DOLAR

LÄ°DER

PAY %

Hġ\DVóYHDNVDPó \¾]GH̵VLJ¾P¾ġWHQ PDPXOP¾FHYKHUFLYH NX\XPFXHġ\DVó\¾]GH ̵LNó\PHWOLPHWDOOHULQ Nó\PHWOLPHWDOOHUOH NDSODPDPHWDOOHULQ G¸N¾QW¾OHULYHDUWóNODUó \¾]GH̵LGHWDELLLQFL YH\DN¾OW¾ULQFLOHUL Nó\PHWOL\DUóNó\PHWOL WDġODUYHEXQODUGDQ PH\GDQDJHOHQPDPXO Hġ\DGDQROXġWX*H©HQ \óOJHU©HNOHġWLULOHQ LKUDFDWL©LQGHNLHQ E¾\¾NSD\ó\¾]GH̵OLN GLOLPYHPLO\DU PLO\RQGRODULOH$% ¾ONHOHULDOGó

2,6

Ä°SVÄ°Ã&#x2021;RE 934,6 MÄ°LYON DOLAR

0867$)$.$0$5 1ʳGIZLIV 8Ë¢17IOXʯVPIV/SRWI]MÊ&#x2DC;]IWM

Å«(KPCPUCNCTCÈ&#x160;NCT CTCUÂ&#x160;PFCFGPIGNGTKP FGȼKɲVKȼKDKTFÈ&#x2DC;PGOFG OÈ&#x153;EGXJGTKJTCECVÂ&#x160;PÂ&#x160;P CTVOCUÂ&#x160;XGOÈ&#x153;EGXJGTG QNCPKNIKPKPMCVNCPCTCM FGXCOGVOGUKIGNGEGȼG WOWVNCDCMOCOÂ&#x160;\Â&#x160; UCȼNÂ&#x160;[QTŬ


30

TİMREPORT | SEKTÖRELER

İKLİMLENDİRME SANAYİİ

MAKİNE VE AKSAMLARI PLO\DUPLO\RQ GRODULKUDFDW JHU©HNOHġWLUHQPDNLQHYH DNVDPODUóVHNW¸U¾\¾]GH ̵O¾NDUWóġND\GHWWL òKUDFDWóQóQ\¾]GH̵óQó $YUXSD%LUOLáL̵QHYH $%'̵\H\DSDQVHNW¸U¾Q NLORJUDPEDġóQD RUWDODPDELULPIL\DWODUó GDGRODUDXODġWó 6HNW¸U¾QHQ©RNLKUDFDW \DSWóáó¾ONH PLO\RQGRODUOD$OPDQ\D ROXUNHQ$%'̵\H PLO\RQGRODUòWDO\D̵\D PLO\RQGRODU LKUDFDWJHU©HNOHġWLULOGL 7¾UNL\H‰LQ̵OHELUOLNWH PDNLQHLKUDFDWóQóHQ©RN DUWóUDQLNL¾ONHGHQELUL NRQXPXQGD6HNW¸U¾Q HQE¾\¾NSD]DUóRODQ $YUXSD%LUOLáL¾ONHOHULQH ̵GH\¾]GH̵O¾N

7,3

MİLYAR DOLAR

.87/8.$5$9(/ò2à/8 1EOMRIZI%OWEQPEV 8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM

ū;CRVŠȼŠOŠ\ȊCNŠɲOCNCTNC GMQPQOKFGMK FCNICNCPOCNCTŠP QNWOUW\GVMKNGTKPKGPC\C KPFKTOG[KDCɲCTFŠMɋNGTK VGMPQNQLKXGKPQXCU[QPC [CRVŠȼŠOŠ\[CVŠTŠONCTNC OCMKPGNGTKOK\KPOCTMC CNIŠUŠPŠFCJCFC[WMCTŠ VCɲŠ[CECȼŠ\Ŭ

DUWóġ\DġDQGó%LU GLáHU¸QHPOL3D]DU RODQ$IULND̵\DLKUDFDW LVH\¾]GHDUWóġ J¸VWHUGL

PAY

DEĞİŞİM %

20,3

%

4,4

4,5

MİLYAR DOLAR

PAY

DEĞİŞİM %

<¾]GH DUWóġ\DNDOD\DQ LNOLPOHQGLUPHVDQD\LVL ̵GHPLO\DU PLO\RQGRODULKUDFDW \DSWó$OPDQ\DEDġWD ROPDN¾]HUHòQJLOWHUH òWDO\D5RPDQ\DYH )UDQVDJLELJHOLġPLġ SD]DUODUD¾U¾QVDWDQ VHNW¸ULKUDFDWóQóPLNWDU RODUDN\¾]GH GHáHURODUDN\¾]GH DUWóUGó6HNW¸UHQID]OD LKUDFDWóPLO\RQ GRODUOD̸ND]DQODUYH DNVDPSDU©DODUó̹QGD JHU©HNOHġWLULUNHQEXQX PLO\RQGRODUOD ̸VRáXWPDOóNDELQOHU GHULQGRQGXUXFXODU̹ PLO\RQGRODUOD ̸YDQDODU̹PLO\RQ GRODUOD̸UDG\DW¸UOHUYH DNVDPSDU©DODUó̹ PLO\RQGRODUOD̸SODVWLN ERUXODUYHEDáODQWó HOHPDQODUó̹PLO\RQ

15,8

%

2,7

GRODUOD̸SRPSDODUYH DNVDPSDU©DODUó̹YH PLO\RQGRODUOD ̸IDQODUKDYDSHUGHOHUL YDQWLODW¸UOHUDVSLUDW¸UOHU YHDNVDPSDU©DODUó̹ L]OHGL

6$/ò+=(.ò32<5$=

ˢOPMQPIRHMVQI7ERE]MM 8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM

ūŨKIȜ\GNDKTCTVŠɲNC MCRCVVŠMŨFCFC KJTCECVCTVŠTOC[CFGXCO GFGEGȼK\;GPKRC\CTNCTC WNCɲCECȼŠ\Ŭ


SEKTÖRLER I TİMREPORT 31

SAVUNMA VE HAVACILIK

GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ

6DYXQPDYHKDYDFóOóN sanayi 2018’de yüzde DUWóġJ¸VWHUGLYH PLO\DUPLO\RQGRODU LKUDFDWDXODġWó(Q©RN LKUDFDWóQJHU©HNOHġWLáL ¾ONHOHU$%'$OPDQ\D Umman ve Katar ROGX$%'̵\H\DSóODQ LKUDFDWWD\HQLQHVLO VDYDġX©DNODUóDUDVóQGD J¸VWHULOHQ)̵OHUOHRODQ RUWDNOóN©HU©HYHVLQGH ¾UHWLOHQSDU©DODU\HU DOGó$OPDQ\D̵\DLVH ̴X©DQNDOH̵RODUDN QLWHOHQGLULOHQ$0 X©DNODUóQóQSDU©DODUó LKUD©HGLOGL$%'̵\H PLO\RQGRODU $OPDQ\D̵\DLVH PLO\RQGRODULKUDFDW JHU©HNOHġWL(QYDQWHULQL 7¾UN]óUKOóDUD©ODUó\OD

2

MİLYAR DOLAR

PAY %

1,2

/$7ò)$5$/$/òĠ 7EZYRQEZI,EZEGPO 8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM

“Sektör olarak 2019’da yerli ve milli ürünlerimizi daha çok ülkeye satmaya ȊCNŠɲCECȼŠ\Ŭ

991

MİLYON DOLAR J¾©OHQGLUPH\LWHUFLK eden Umman’a LKUDFDWWDJH©HQ\óO GLNNDWL©HNHQDUWóġ \DġDQGó̵GH PLO\RQELQGRODUOD VóQóUOóRODQLKUDFDWJH©HQ \óO\¾]GHELQDUWóġOD PLO\RQELQ GRODUDXODġWó

LİDER

ABD 726 MİLYON DOLAR

PAY %

0,6

LİDER

NORVEÇ 185 MİLYON DOLAR

̵GH\¾]GH̵OóN RODQLKUDFDWóQó̵GH G¾ġ¾ġJ¸VWHUHQJHPL \¾]GHRUDQóQGD YH\DWVHNW¸U¾ DUWóUGó PLO\RQGRODUOóNLKUDFDW LKUDFDWJHU©HNOHġWLUGL 6HNW¸U\óOóQGD WRSODPGD¾ONH\H PLO\RQGRODUOóN LKUDFDW\DSWó7RSODP ihracattan yüzde SD\JHPLYH\DW VHNW¸U¾QGHQ$% ¾ONHOHULQH̵GH PLO\RQGRODU LKUDFDW\DSóOGó(Q©RN LKUDFDWóQJHU©HNOHġWLáL %$Ġ$5$1%$<5$. ¾ONHOHU1RUYH© +IQM=EXZI,M^QIXPIVM 8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM 0DUVKDO$GDODUóYH òQJLOWHUHROGX1RUYH©̵H “2018 beklentilerimizi ̵GHPLO\RQ IGTȊGMNGɲVKTGDKNFKȼKOK\ 0DUVKDOO$GDODUó̵QD DKT[ŠNQNOCFŠCOC PLO\RQGRODU 2019’dan umutluyuz, òQJLOWHUH̵\HLVH MC[ŠRNCTŠOŠ\ŠVGNCƒ PLO\RQGRODUOóNJHPLYH GFGEGȼK\Ŭ \DWLKUDFDWóJHU©HNOHġWL *HPLYH\DWVHNW¸U¾ 8]DNGRáX¾ONHOHULQH


32

TİMREPORT | SEKTÖRLER

DERİ VE DERİ MAMULLERİ

HALI +DOóVHNW¸U¾ \óOóQGD\¾]GH̵OLN DUWóġODPLO\DU PLO\RQGRODUOóNLKUDFDW ND\GHWWL\óOóQGD X]XQ]DPDQGóU\DSóODQ ©DOóġPDODUVRQX©YHUGL YHKDOóVHNW¸U¾FLGGLELU SD]DU©HġLWOLOLáL\DNDODGó òQJLOWHUH̵GHQ+LQGLVWDQ̵D 0óVóU̵GDQ-DSRQ\D̵\D GHN̵GHQID]OD¾ONH\H LKUDFDWJHU©HNOHġWL +DOóVHNW¸U¾Q¾QELU QXPDUDOóLKUDFDWDGUHVL \¾]GHDUWDUDN PLO\RQGRODUOD$%' ROGX6XXGL$UDELVWDQ YH,UDN̵DLKUDFDWWD G¾ġ¾ġND\GHGLOLUNHQ òQJLOWHUH̵\H\¾]GH̵OLN DUWóġODPLO\RQGRODUD \DNóQLKUDFDW\DSóOGó 0óVóU̵DLKUDFDW\¾]GH ̵O¾NDUWóġODPLO\RQ GRODUóJH©WL5XV\D̵\D \DSóODQLKUDFDWóQ\¾]GH DUWPDVóGLNNDW

2,26

MİLYAR DOLAR

6$/$+$77ò1.$3/$1 ,EP

8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM

ū[ŠNŠPFCȜNMGOK\G [ȘPGNKMUȜTFȜTȜNGP GMQPQOKMUCNFŠTŠNCT MCTɲŠUŠPFCUGMVȘTQNCTCM JC\ŠTNŠMNŠFGȼKNFKMCOC VGETȜDGOK\XGUCJKR QNFWȼWOW\GUPGMNKMNGT UC[GUKPFGDWMTK\KFG DCɲCTŠ[NCCVNCVVŠMŬ

©HNHUNHQ/LE\DGD \¾]GHLKUDFDW DUWóġóYHPLO\RQ GRODUOóNDOóPó\OD¸QH ©óNDQ¾ONHOHUGHQELUL ROGX

PAY % 1,3

EN ÇOK ARTIŞ

MISIR

1,6

MİLYAR DOLAR

PAY

%

̵GH\¾]GH̵ DUWóġND\GHGHQGHULYH GHULPDPXOOHULVHNW¸U¾ PLO\DUPLO\RQ GRODUOóNLKUDFDW\DSWó 6HNW¸U¾QJHOHQHNVHO RODUDNHQE¾\¾NSD]DUó RODQNX]H\NRPġXPX] 5XV\D̵\DLKUDFDW ̵GHE¾\¾NELU FDQODQPDVHUJLOHGL <¾]GHDUWóġ \DġDQDQ5XV\D̵\D PLO\RQGRODUGDQID]OD ¾U¾QVDWóOGó'LáHUELU GH\LġOHGHULLKUDFDWóQóQ \¾]GH̵LVDGHFH 5XV\D̵\D\DSóOGó (QID]ODLKUDFDW\DSóODQ LONRQSD]DUDUDVóQGD òQJLOWHUHYH,UDN̵D VDWóġODUGDD]DOPD J¸U¾OG¾6HNW¸U¾Q LNLQFLHQE¾\¾NSD]DUó $OPDQ\D̵\DLKUDFDW GXUDáDQVH\UHGHUNHQ òWDO\D̵GD\¾]GH òVSDQ\D̵GD\¾]GH

1,0

LİDER

RUSYA 255 MİLYON DOLAR

5RPDQ\D̵GD\¾]GH JLEL\¾NVHNDUWóġODU J¸U¾OG¾6HNW¸U*¾QH\ .RUH̵\H\¾]GH DUWóġODPLO\RQGRODUD \DNóQ¾U¾QLKUD©HWWL

0867$)$Ġ(12&$. (IVMZI(IVM1EQYPPIVM 8ˢ17IOXʯVPIV/SRWI]Mʘ]IWM

ū[ŠNŠKJTCECVŠOŠ\ OKN[CTFQNCTNC %WOJWTK[GVVCTKJK TGMQTWPWMŠTFŠ$WVCTKJK DCɲCTŠ[CFGTKUGMVȘTȜ QNCTCMOKN[CTFQNCT MCVMŠXGTFKMIWTWTNW[W\Ŭ


SEKTร–RKER | TฤฐMREPORT 33

MOBฤฐLYA, Kร‚ฤžIT VE ORMAN รœRรœNLERฤฐ 0RELO\DNยครกรณWYH RUPDQยพUยพQOHULVHNWยธUยพ ฬตGH\ยพ]GH DUWรณฤกODPLO\DU PLO\RQGRODULKUDFDW JHUยฉHNOHWLUGL0RELO\D NDรกรณWYHRUPDQยพUยพQOHUL LKUDFDWรณQGDLONVรณUD\รณ ,UDNรฒQJLOWHUHรฒUDQ รฒVUDLO6XXGL$UDELVWDQ /LE\D$OPDQ\D *ยพUFLVWDQ<XQDQLVWDQ YH$]HUED\FDQ 1DKยฉLYDQDOGรณ(QยฉRN LKUDFDWรณQJHUยฉHNOHฤกWLรกL ,UDNฬตDPLO\RQ GRODULKUDFDW\DSรณOGรณ &DULID]ODYHUHQ PRELO\DVHNWยธUยพ ยพONH\HPRELO\D LKUDFDWรณJHUยฉHNOHฤกWLUGL ยžONHJUXSODUรณED]รณQGD EDNรณOGรณรกรณQGDLVH VHNWยธUยพQ2UWDGRรกX

5

MฤฐLYAR DOLAR

PAY %

3,1

ร‡ฤฐMENTO, CAM, SERAMฤฐK VE TOPRAK รœRรœNLERฤฐ

$+0(7*ยž/(ย‰ 1SFMP]E/สœห“ยXZI3VQER ส˜VสณRPIVM

8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซ$WTCMCONCT ศ˜PศœOศœ\FGMK[ยŠNKศŠKPFG 6ศœTMK[Gลจ[KFศœP[CPยŠPKNM KJTCECVศŠยŠศœNMGUKKศŠKPFG Iศ˜TOGMKศŠKPGNKOK\KVCษฒยŠP CNVยŠPCMQ[FWศผWOW\WP MCPยŠVยŠFยŠTลฌ

ยพONHOHULQHPLO\DU PLO\RQGRODULKUDFDW \DSWรณรกรณJยธUยพOยพ\RU รฒNLQFLOLรกLLVHPLO\DU PLO\RQGRODUOD $YUXSD%LUOLรกLยพONHOHUL DOGรณ

LฤฐDER

IRAK 752 MฤฐLYON DOLAR

3

MฤฐLYAR DOLAR

LฤฐDER

PAY %

PLO\DUPLO\RQ GRODULKUDFDWDXODฤกDQ ยฉLPHQWRFDPVHUDPLN YHWRSUDNยพUยพQOHUL VHNWยธUยพ\ยพ]GHฬตOLN DUWรณฤกJยธVWHUGL6HNWยธUยพQ HQยฉRNVDWรณฤก\DSWรณรกรณ ยพONHOHU$%'$OPDQ\D YHรฒVUDLOROGX $%'ฬต\HPLO\RQ GRODU$OPDQ\Dฬต\D PLO\RQGRODUรฒVUDLOฬตH LVHPLO\RQGRODU LKUDFDWJHUยฉHNOHฤกWLULOGL ยžONHJUXSODUรณED]รณQGD EDNรณOGรณรกรณQGDLVH$% ยพONHOHULLONVรณUDGD\HU DOGรณ$%ยพONHOHULQH LKUDFDWรณQรณ\ยพ]GH DUWรณUDQยฉLPHQFDP VHUDPLNYHWRSUDN ยพUยพQOHULVHNWยธUยพ$% ยพONHOHULQHPLO\DU PLO\RQLKUDFDW JHUยฉHNOHฤกWLUGL$OWPDO JUXSODUรณQGDHQยฉRN LKUDFDWWRSUDNVDQD\L ยพUยพQOHULยฉLPHQWR EDฤกOรณรกรณQGD\DSรณOGรณ

1,8

ABD 261 MฤฐLYON DOLAR

7ยพUNL\HยฉLPHQWR ยพUHWLPLQGH$YUXSDฬตGD ELULQFLGยพQ\DGD GยธUGยพQFยพVรณUDGD\HU DOรณ\RU

)(<<$=ยž1$/ ส†MQIRXS'EQ7IVEQMOZI 8STVEOส˜VสณRPIVM 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซษ‹JTCECVC[ศ˜PGNKMFQศผTW ฦ’[CVNCPFยŠTOCXGศœTGVKO RNCPNCOCUยŠKNG [ยŠNยŠPยŠPUGMVศ˜TCศŠยŠUยŠPFCP ศŠQMMCTNยŠDKT[ยŠNQNCECศผยŠPยŠ ศœOKVGVOGMVG[K\ลฌ


34

TฤฐMREPORT | SEKTร–RLER

SU รœRรœNLERฤฐ VE HAYVANSAL MAMULLER

HUBUBAT, BAKLฤฐYAT PLO\DUPLO\RQGRODU LKUDFDWJHUยฉHNOHฤกWLUHQ KXEXEDWEDNOL\DWYH \DรกOรณWRKXPODUVHNWยธUยพ ฬตGH\ยพ]GHSXDQ DUWรณฤกND\GHWWL+XEXEDW YHEDNOL\DWLKUDFDWรณQGD ยพONHJUXSODUรณED]รณQGD EDNรณOGรณรกรณQGDLONVรณUDGD 2UWDGRรกXยพONHOHULQLQ LNLQFLVรณUDGD$IULNDYH ยพยฉยพQFยพVรณUDGD$PHULND ยพONHOHULQLQ\HUDOGรณ(Q Eยพ\ยพNSD]DUรณRODQ,UDNฬตD ฬตGHPLO\DU PLO\RQGRODULKUDFDW \DSDQVHNWยธUยพQLNLQFL HQEยพ\ยพNSD]DUรณLVH PLO\RQGRODULOH6XUL\H ROGX$OWยพUยพQJUXSODUรณ ED]รณQGDLQFHOHQGLรกLQGH SDVWDFรณOรณNยพUยพQOHULGHรกHU ED]รณQGDJHยฉHQ\รณOD Nรณ\DVOD\ยพ]GHDUWรณฤก JยธVWHUHUHNPLO\DU GRODUGHรกHULYH\ยพ]GH SD\รณLOHLONVรณUDGD\HU

6,7

MฤฐLYAR DOLAR

0$+680$/781.$<$ ,YFYFEX&EOPM]EX=Eห“Pย 8SLYQPEVZI1EQYPPIVM 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

6GOGNJGFGฦ’OK\[ศœMUGM MCVOCFGศผGTNKศœTศœPNGTNG UGMVศ˜TศœOศœ\FGMK KJTCECVยŠOยŠ\ยŠลจFC CTVยŠTCTCMFGXCO GVOGMVKT5ศœTFศœTศœNGDKNKT KJTCECVยŠIGNKษฒVKTGTGM [GPKRC\CTNCTFCFCJC GVMKPTQNNGTศœUVNGPOGM KศŠKPศŠCNยŠษฒCECศผยŠ\

DOGรณ%XยพUยพQJUXEXQX \ยพ]GHฬตOLNSD\รณYH PLO\DUGRODUGHรกHUL LOHGHรกLUPHQFLOLN ยพUยพQOHULWDNLSHWWL

PAY %

4,1

LฤฐDER

IRAK 1,6 MฤฐLYAR DOLAR

2,5

MฤฐLYAR DOLAR

PAY

DEฤžฤฐลžฤฐM %

11,2

ฬตGHฬตGHQ ID]ODยพONHQLQVRIUDODUรณ VDรกOรณNOรณYHOH]]HWOL OHYUHNยฉLSXUDDODEDOรณN NDQDWOรณHWL\XPXUWDVยพW ยพUยพQOHULYHEDOEDฤกWD ROPDNยพ]HUH7ยพUNVX ยพUยพQOHULYHKD\YDQVDO PDPXOOHULยพUยพQOHUL LOHGROGXWDฤกWรณ6X ยพUยพQOHULYHKD\YDQVDO PDPXOOHUVHNWยธUยพ \รณOรณQGD\ยพ]GH \ยพNVHOLฤกOHPLO\DU PLO\RQGRODU LKUDFDWJHUยฉHNOHฤกWLUGL .DQDWOรณVHNWยธUยพ \รณOรณQGDPLO\RQ GRODUNDQDWOรณHWLYH PLO\RQGRODU\XPXUWD LKUDFDWรณLOHWRSODPGD PLO\DUGRODUEDUDMรณQรณ JHยฉHUHNPLO\DU PLO\RQGRODUGยธYL]L 7ยพUNL\Hฬต\HND]DQGรณUGรณ 6ยพWยพUยพQOHULVHNWยธUยพ PLO\RQGRODUDEDO LKUDFDWรณLVHPLO\RQ GRODUDXODฤกWรณ6HNWยธUยพQ

%

1,5

GLรกHULKUDยฉNDOHPOHULQLQ NDWNรณVรณLVHPLO\RQ GRODUROGX(QยฉRN LKUDFDWJHUยฉHNOHฤกWLULOHQ ยพONHPLO\RQ GRODUOD,UDNROGX

$+0(76$*81 7Yส˜VสณRPIVMZI,E]ZERWEP 1EQYPPIV 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซ$W[ยŠNKVKDCTยŠ[NC JGFGฦ’OK\K[CMCNCOยŠษฒ FWTWOFC[ยŠ\ษ‹JTCECVยŠOยŠ\ JGT[ยŠN[ศœ\FG CTCUยŠPFCMQษฒCTCM Dศœ[ศœ[QTลฌ


SEKTร–RLER TฤฐMREPORT 35

FINDIK VE MAMULLERฤฐ

KURU MEYVE VE MAMULLERฤฐ

7ยพUNL\HฬตGHQ\รณOรณQGD WRSODPELQ WRQIรณQGรณNLKUDยฉHGLOHUHN NDUฤกรณOรณรกรณQGDPLO\DU PLO\RQGRODUGยธYL] JLUGLVLVDรกODQGรณ \รณOรณQGDยพONHPL]GHQ ยพONH\HIรณQGรณNLKUDยฉ HGLOGL(QID]ODLKUDFDW JHUยฉHNOHฤกWLULOHQLON ยพONHVรณUDVรณ\OD$OPDQ\D รฒWDO\D)UDQVD+ROODQGD YH.DQDGDROGX \รณOรณQGDIรณQGรณNLKUDFDWรณQรณQ DรกรณUOรณNOรณRODUDNยฉLNRODWD ยพUHWLPLQLQYHยธQGH JHOHQยฉLNRODWDยพUHWLFL PDUNDODUรณQ\RรกXQ ROGXรกX$YUXSD ยพONHOHULQH\DSรณOGรณ *HยฉHQ\รณOรณQD\Qรณ GยธQHPLQGHLKUDFDW \DSรณOPD\DQ&H]D\LU /LE\D+รณUYDWLVWDQYH ย˜]EHNLVWDQยพONHOHULQH GHIรณQGรณNLKUDFDWรณ

1,6

MฤฐLYAR DOLAR

PAY %

1

รฒ/<$6('รฒ36(9รฒ1ย‰ *ยRHยOZI1EQYPPIVM 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซ[ยŠNยŠPFCKJTCECVยŠP FCJCK[KQNCECศผยŠPยŠ FศœษฒศœPศœ[QTW\;GPK UG\QPFC[ศœMUGM TGMQNVGKNGDKTNKMVG UGMVศ˜TศœPVGMTCT ECPNCPFยŠศผยŠPยŠIศ˜TGEGศผK\ $WIGNKษฒOGNGTNG DKTNKMVGVQPCLDC\ยŠPFC KJTCECVยŠOยŠ\ยŠP[GPKFGP CTVCECMลฌ

JHUยฉHNOHฤกWLULOGLฬตGH $OPDQ\Dฬต\D PLO\RQGRODUOรณNIรณQGรณN LKUDFDWรณ\DSรณOGรณ

LฤฐDER

ALMANYA 397 MฤฐLYON DOLAR

1,4

MฤฐLYAR DOLAR

PAY

DEฤžฤฐลžฤฐM %

8,5

PLO\DUPLO\RQ GRODUOรณNLKUDFDW JHUยฉHNOHฤกWLUHQNXUX PH\YHYHPDPXOOHUL VHNWยธUยพฬตGH\ยพ]GH ฬตOLNELUDUWรณฤกJยธVWHUGL 7ยพUNL\HJHQHOLNXUX PH\YHYHPDPXOOHUL LKUDFDWรณPรณ]รณQDOW NDOHPOHULQHPLNWDU YHGHรกHUED]รณQGD EDNรณOGรณรกรณQGD ยฉHNLUGHNVL]NXUX ยพ]ยพPGHDUWรณฤกNXUX ND\รณVรณGDLVHD]DOรณฤก ND\GHGLOLUNHQNXUX LQFLUGHGHรกHUED]รณQGD GHรกLฤกLPJยธUยพOPHGL ยžONHJUXSODUรณQD EDNรณOGรณรกรณQGDNXUX PH\YHYHPDPXOOHUL VHNWยธUยพHQยฉRN LKUDFDWรณQรณPLO\RQ GRODUOD$%ยพONHOHULQH JHUยฉHNOHฤกWLUGL(Q \ยพNVHNLKUDFDWรณQ \DSรณOGรณรกรณยพONH PLO\RQGRODUOD

%

0,8

$OPDQ\DROXUNHQRQX PLO\RQGRODUOD รฒQJLOWHUHWDNLSHWWL

%รฒ52/&(/(3 /YVY1I]ZIZI1EQYPPIVM 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซ6ศœTMK[G[ยŠNยŠPFC VCTยŠOUCNศœTศœPNGTFG OKN[CTFQNCTNCKJTCECVยŠPยŠ IGTศŠGMNGษฒVKTOKษฒQNFW 'IGNKKJTCECVศŠยŠNCTยŠPDW TCMCOCMCVMยŠUยŠVCTยŠO DKTNKMNGTKQNCTCMOKN[CT UGXK[GUKPFGQNFWลฌ


36

TฤฐMREPORT | SEKTร–RLER

SรœS BฤฐTKฤฐLERฤฐ VE MAMULLERฤฐ

ZEYTฤฐN VE ZEYTฤฐNYAฤžI รฒKUDFDWรณQรณ\ยพ]GH \ยพNVHOWHQ]H\WLQYH ]H\WLQ\DรกรณVHNWยธUยพ \รณOรณQGD PLO\RQGRODUOรณNLKUDFDW JHUยฉHNOHฤกWLUGL=H\WLQYH ]H\WLQ\DรกรณLKUDFDWรณPรณ]รณQ DOWNDOHPOHULQH EDNรณOGรณรกรณQGDHQEยพ\ยพN SD\รณPLNWDUED]รณQGD \ยพ]GHDUWรณฤกOD ELQWRQWXWDUED]รณQGD LVH\ยพ]GHDUWรณฤกLOH PLO\RQGRODULKUDFDW LOH]H\WLQ\DรกรณQรณQDOGรณรกรณ JยธUยพOยพ\RU=H\WLQ\DรกรณQรณ PLO\RQGRODULKUDFDW LOHVRIUDOรณN]H\WLQYH PLO\RQGRODULKUDFDWLOH SULQD\DรกรณL]OHGL7ยพUNL\H JHQHOL]H\WLQ]H\WLQ\Dรกรณ YHSULQD\DรกรณVHNWยธUยพQGH HQID]ODLKUDFDW JHUยฉHNOHฤกWLULOHQยพONH $%'ROGXรฒKUDFDWรณPรณ]GD HQID]ODDUWรณฤกJยธVWHUHQ

400

MฤฐLYON DOLAR

'$987(5 >I]XMRZI>I]XMR]Eห“ย 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซ$WUG\QPศŠQMFCJC K[KDKTKJTCECVศŠQM FCJCMศ…TNยŠDKTUG\QP [CMCNC[CECศผยŠOยŠ\ยŠWOWV GFK[QTWOลฌ

ยพONHOHUVรณUDVรณ\OD$%' -DSRQ\DYH6XXGL $UDELVWDQROXUNHQHQ ID]ODD]DOรณฤกJยธVWHUHQ ยพONHOHULVHVรณUDVรณ\OD รฒVSDQ\D)LOGLฤกL6DKLOL YH3RUWHNL]ROGX

DEฤžฤฐลžฤฐM %

23,7

PAY %

0,2

99,3

MฤฐLYON DOLAR

LฤฐDER

PAY %

0,1

6ยพVELWNLOHULYH PDPXOOHULVHNWยธU LKUDFDWรณQรณQEX\รณOWDULKLQ HQEยพ\ยพNDUWรณฤกรณQรณ JยธVWHUHUHNUHNRU NรณUGรณ6ยพVELWNLOHULYH PDPXOOHULLKUDFDWรณ ฬตGH\ยพ]GH DUWDUDNPLO\RQ GRODURODUDNND\GD JHยฉWL6ยพVELWNLOHUL LKUDFDWรณQGDEDฤกOรณFD SD]DUODUรณQ+ROODQGD ย˜]EHNLVWDQรฒQJLOWHUH $OPDQ\D$]HUED\FDQ ,UDN7ยพUNPHQLVWDQ *ยพUFLVWDQ5RPDQ\DYH $%'ROGX+ROODQGDฬต\D LKUDFDWรณPรณ]\ยพ]GH DUWรณฤกODPLO\RQGRODU RODUDNND\GDJHยฉWL ย˜]EHNLVWDQฬตD\ยพ]GH $]HUED\FDQฬตD\ยพ]GH *ยพUFLVWDQฬตD\ยพ]GH $%'ฬต\H\ยพ]GH รฒVSDQ\Dฬต\D\ยพ]GH DUWรณฤกJยธUยพOGยพฬตGH FDQOรณELWNLLKUDFDWรณ\ยพ]GH DUWDUDNPLO\RQ

HOLLANDA 24 MฤฐLYON DOLAR

GRODUROXUNHQNHVPH ยฉLยฉHNยพUยพQJUXEXQGD ฬต\HJยธUH\ยพ]GH DUWรณฤกODLKUDFDWPLO\RQ GRODUDXODฤกWรณ

รฒ60$รฒ/<,/0$= 7สณW&MXOMPIVMZI1EQYPPIVM 8หข17IOXสฏVPIV/SRWI]Mส˜]IWM

ลซ$W[ยŠNKVKDCTยŠ[NC JGFGฦ’OK\K[CMCNCOยŠษฒ FWTWOFC[ยŠ\ษ‹JTCECVยŠOยŠ\ JGT[ยŠN[ศœ\FG CTCUยŠPFCMQษฒCTCM Dศœ[ศœ[QTลฌ


SEKTÃ&#x2013;RLER | TÄ°MREPORT 37

YAÅ&#x17E; MEYVE VE SEBZE

MEYVE VE SEBZE MAMULLERÄ°

7¾UNL\H̵QLQ\DġPH\YH YHVHE]HLKUDFDWó \óOóQGDELU¸QFHNL\óOD Nó\DVODPLNWDUGD\¾]GH GHáHUGH\¾]GH DUWóġJ¸VWHUHUHNPLO\DU PLO\RQGRODUD \¾NVHOGL̵GHHQ©RN LKUDFDWJHU©HNOHġWLULOHQ ¾ONHPLO\RQGRODULOH 5XV\DROGX6HNW¸U¾QHQ ©RNLKUD©HWWLáL¾U¾QOHU OLPRQPDQGDOLQD GRPDWHVNLUD]YLġQH YHSRUWDNDOROXUNHQ HQ©RNLKUDFDW\DSóODQ ¾ONHOHULQLVH5XV\D,UDN $OPDQ\D5RPDQ\DYH 8NUD\QDROGX*H©HQ \óO\DġDQDQLKUDFDW DUWóġóQGDPLNWDUGD \¾]GHGHáHUGH\¾]GH DUWDUDNLKUDFDWó PLO\RQGRODUD\¾NVHOHQ QDUHQFL\HJUXEXHWNLOL ROGX$\QóG¸QHPGHWD]H PH\YHLKUDFDWóPLNWDUGD \¾]GHGHáHUGH

2,3

MÄ°LYAR DOLAR

PAY %

1,4

$/ò.$9$. =EÌ&#x2030;1I]ZI7IF^I 8Ë¢17IOXʯVPIV/SRWI]MÊ&#x2DC;]IWM

Å«;GPKRC\CTNCTÂ&#x160;MGɲHGVOG PQMVCUÂ&#x160;PFCEKFFK È&#x160;CNÂ&#x160;ɲOCNCTÂ&#x160;OÂ&#x160;\XCT /GXEWVRC\CTNCTÂ&#x160;OÂ&#x160;\Â&#x160; IGPKɲNGVOGMKUVK[QTW\ $È&#x153;VÈ&#x153;PCOCEÂ&#x160;OÂ&#x160;\ 6È&#x153;TMK[GŨFGMK[CɲOG[XG UGD\GKJTCECVÂ&#x160;PÂ&#x160;DKTCFÂ&#x160;O FCJCKNGTK[GVCɲÂ&#x160;OCMŬ

\¾]GH̵O¾NDUWóġOD PLO\RQGRODUDWD]HVHE]H LKUDFDWóLVHPLNWDUGD \¾]GHGHáHUGH\¾]GH ̵OLNDUWóġODPLO\RQ GRODUD©óNWó

LÄ°DER

RUSYA 600 MÄ°LYON DOLAR

1,6

MÄ°LYAR DOLAR

PAY

DEÄ&#x17E;Ä°Å&#x17E;Ä°M %

10,5

%

1,0

0H\YHVHE]HPDPXOOHUL ¾ONHOHULQHWRSODPGD VHNW¸U¾WDUóPGDQ PLO\RQGRODUOóNLKUDFDW VDQD\L\HJH©LÄ¡LQ JHU©HNOHÄ¡WL N¸SU¾V¾QLWHOLáLQGHROXS E¾\¾N¸O©¾GHLKUDFDWD G¸Q¾NROPDVóYHKL©ELU KDPPDGGHLWKDODWó EXOXQPDGóáóQGDQQHW G¸YL]JLUGLVL\¾]GH RODQNDWPD GHáHUL\¾NVHNELULP \DWóUóPEDġóQDHQID]OD LVWLKGDP\DUDWDQG¾ġ¾N JHOLUG¾]H\LQHND\QDN DNWDUDQ\¾NVHNJHOLÄ¡PH SRWDQVL\HOLQHVDKLSELU VHNW¸UROPDVóLWLEDUó\OD 0(/ò6$72.*Â&#x2DC;=087/8 ¸QHPND]DQó\RU0H\YH 1I]ZI7IF^I1EQYPPIVM 8Ë¢17IOXʯVPIV/SRWI]MÊ&#x2DC;]IWM YHVHE]HPDPXOOHUL LKUDFDWó\óOóQGD Å«[Â&#x160;NÂ&#x160;PFCFC \¾]GH\¾NVHOLÄ¡OH KJTCECVNCDÈ&#x153;[È&#x153;OG[G PLO\DUPLO\RQGRODU FGXCOGFGEGȼK\ ROGXòKUDFDWWDQ\¾]GH -CVOCFGȼGTK[È&#x153;MUGM SD\DODQVHNW¸U¾Q È&#x153;TÈ&#x153;PNGTKFCJCHC\NC ̵GHHQ©RNLKUDFDW È&#x153;TGVKRKJTCECVÂ&#x160;OÂ&#x160;\Â&#x160; CTVÂ&#x160;TCECȼÂ&#x160;OÂ&#x160;\DCɲCTÂ&#x160;NÂ&#x160;DKT JHU©HNOHÄ¡WLUGLáL¾ONH UGPGQNCECMŬ PLO\RQGRODUOD $OPDQ\DROXUNHQ$%


38

TÄ°MREPORT | SEKTÃ&#x2013;RLER

MADEN

TÃ&#x153;TÃ&#x153;N

Maden sektörü yüzde D]DOóġJ¸VWHUHUHN \óOóQGDPLO\DU PLO\RQGRODULKUDFDW JHU©HNOHÄ¡WLUGL0DGHQ VHNW¸U¾Q¾Q\óOóQGD HQ©RNLKUDFDW\DSWóáó ¾ONHPLO\DUPLO\RQ GRODUODÂ&#x2030;LQROXUNHQHQ ©RNLKUDFDWJHU©HNOHÄ¡HQ GLáHU¾ONHOHU$%'%HO©LND òVSDQ\DòWDO\D6XXGL $UDELVWDQYH+LQGLVWDQ ROGXÂ&#x17E;ONHJUXSODUóED] DOóQGóáóQGD'LáHU$V\D ¾ONHOHULQHPLO\DU PLO\RQGRODU$% ¾ONHOHULQHLVHPLO\DU PLO\RQGRODUOóN LKUDFDW\DSóOGó \óOóQGDGRáDOWDÄ¡LKUDFDWó PLO\DUPLO\RQ GRODUWRSODPPLQHUDO LKUDFDWóLVHPLO\DU PLO\RQGRODURODUDN ND\GDJH©WL*H©HQ\óODOW PDOJUXSODUóQGDQHQ©RN LKUDFDWóQJHU©HNOHÄ¡WLáL

4,6

MÄ°LYAR DOLAR

5Â&#x17E;67(0Â&#x2030;(7ò1.$<$

Maden 8Ë¢17IOXʯVPIV/SRWI]MÊ&#x2DC;]IWM

â&#x20AC;&#x153;Sektörünün en büyük CNÂ&#x160;EÂ&#x160;UÂ&#x160;MQPWOWPFCMK #$&XGǯKPCTCUÂ&#x160;PFCMK VKECTGVUCXCɲNCTÂ&#x160; UGMVÈ&#x2DC;TÈ&#x153;OÈ&#x153;\È&#x153;QNWOUW\ GVMKNGOKɲDWPCTCȼOGP È&#x2DC;PEGMKUGPG[G[CMÂ&#x160;P DKTKJTCECVKNGUGPG[K VCOCONCFÂ&#x160;MŬ

PHUPHUWUDYHUWHQ KDPNDEDFD \RQWXOPXġYH\DEORN ¾U¾QOHULQGHQ PLO\RQGRODULKUDFDW JHOLULHOGHHGLOGL

PAY %

2,7

LÄ°DER

Ã&#x2021;Ä°N 1.5 MÄ°LYARDOLAR

1

MÄ°LYAR DOLAR

LÄ°DER

PAY %

0,6

7¾W¾QVHNW¸U¾LKUDFDWó \óOóQGD\¾]GH \¾NVHOLġOHPLO\DU PLO\RQGRODUDNRODUDN ND\GDJH©WL7¾W¾Q YHW¾W¾QPDPXOOHUL LKUDFDWóPó]óQ DOWNDOHPOHULQH EDNóOGóáóQGD\DSUDN W¾W¾QLKUDFDWóQóQ ELU¸QFHNL\óOóQ D\QóG¸QHPLLOH NDUġóODġWóUóOGóáóQGD \¾]GH̵OXNELUDUWóġOD PLO\RQGRODUD \¾NVHOGLáLJ¸U¾O¾\RU 7¾W¾QPDPXOOHUL LKUDFDWóLVHD\Qó G¸QHPGH\¾]GH̵OLN ELUDUWóġODPLO\RQ GRODUROGX(QID]OD \DSUDNW¾W¾QLKUDFDWó JHU©HNOHġWLULOHQ¾ONH $%'ROXUNHQ$%'̵\L %HO©LND(QGRQH]\D 5XV\DYH%UH]LO\D WDNLSHWWL<DSUDNW¾W¾Q LKUDFDWóPó]GDHQID]OD DUWóġND\GHGLOHQ¾ONHOHU VóUDVó\OD%HO©LND$%' YH(QGRQH]\DROXUNHQ HQID]ODJHULOHPH

ABD 178 MÄ°LYON DOLAR

J¸U¾OHQ¾ONHOHULVH 5XV\D$OPDQ\DYH /LWYDQ\DROGX7¾W¾Q PDPXOOHULVHNW¸U¾QGH HQID]ODLKUDFDW \DSóODQ¾ONHOHUVóUDVó\OD òUDQ,UDN%DKUH\Q 6$UDELVWDQYHòVUDLO ROPXġWXU$%'̵\HJH©HQ PLO\RQGRODULKUDFDW \DSóOGó

Â&#x2DC;0(5&(/$/8085

Tütün 8Ë¢17IOXʯVPIV/SRWI]MÊ&#x2DC;]IWM

Å«[Â&#x160;NÂ&#x160;PFC'IG $È&#x2DC;NIGUKŨPKPKNMMG\ OKN[CTFQNCTKJTCECV TCMCOÂ&#x160;PÂ&#x160;CɲVÂ&#x160;Ŭ


;-2)96%7-%ƫƩƪƲ (IVIGIóQEPEX7ERE]MM

1EVX 8¿]ET*YEVZI/SRKVI1IVOI^M M V X W ¿ )RH ERô P % P E Z *IWXM ūXI 7EPSR

óWXERFYP win-eurasia.com #wineurasia

3RPMRI/E]ôXóªMR [MRIYVEWMEGSQ

Organizatör

Destekleyenler

,ERRSZIV*EMVW8YVOI] *YEVGôPôO%ġ Tel. 0212 334 69 00 Faks 0212 334 69 34 info@hf-turkey.com www.hmist.com.tr

Resmi Havayolu

Resmi Seyahat Acentesi

Destekleyen Dernekler

AKDER

AKIÅ&#x17E;KAN GÃ&#x153;CÃ&#x153; DERNEÄ&#x17E;Ä°

â&#x20AC;&#x2DC;â&#x20AC;&#x2122; Türk Endüstrisinin Ä°tici Gücü â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x2122;

%8)8$5/$56$<,/,.$181*(5(öø1&(72%% 7h5.ø<(2'$/$59(%256$/$5%ø5/øöø '(1(7ø0ø1'('h=(1/(10(.7('ø5


40 TÄ°MREPORT | Ä°HRACAT 2019 RAPORU

Ä°HRACATA

5G YÃ&#x2013;N VERECEK GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; TÃ&#x153;RKÄ°YE GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; EKONOMÄ° GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; Ä°HRACAT GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; Ä°NSAN KAYNAÄ&#x17E;I GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; ALTYAPI VE Ä°HRACAT EKOSÄ°STEMÄ° 7ð0ð+5$&$7Â&#x2030;,/$5ðÂ&#x2030;ð1<(1ð9ð=<219(<2/+$5ð7$6,1ð7(/ðà ð7$Ä&#x203A;,<$&$.Å&#x201C;ð+5$&$7 5$3258Å&#x201D;18$Â&#x2030;,./$',Å&#x201C;',Ä&#x203A;7ð&$5(7)$=/$6,9(5(17Â&#x17E;5.ð<(Å&#x201D;+('()ð1(<Â&#x2DC;1(/ð. 2/8Ä&#x203A;7858/$1<2/+$5ð7$6,1,1$1$7(0$6,1,*%$Ä&#x203A;/,à,</$Â&#x2DC;=(7/(1(1*Â&#x17E;Â&#x2030;/Â&#x17E;7Â&#x17E;5.ð<( *Â&#x17E;Â&#x2030;/Â&#x17E;(.2120ð*Â&#x17E;Â&#x2030;/Â&#x17E;ð+5$&$7*Â&#x17E;Â&#x2030;/Â&#x17E;ð16$1.$<1$à,9(*Â&#x17E;Â&#x2030;/Â&#x17E;$/7<$3,ð+5$&$7 (.26ð67(0ð9ð=<21/$5,2/8Ä&#x203A;7858<25 arihin en yüksek ihracat UDNDPóQDXODġóOPDVóQóQ DUGóQGDQ KHGHIOHULQLWXWWXUPD\ó YH\HQLUHNRUODUDLP]DDWPD\ó DPD©OD\DQ7ò0ELULONHLP]D DWDUDNLKUDFDW©óODUL©LQYL]\RQYH

T

\ROKDULWDVóQLWHOLáLQGH̸òKUDFDW 5DSRUX̹QXKD]óUODGó%Hġ E¸O¾PGHQROXġDQUDSRUGD7ò0̵LQ ̸òKUDFDWWD6¾UG¾U¾OHELOLUOLNYH <HQLOLN©LOLN̹\óOóRODUDNLODQHWWLáL ̵GDKD\DWDJH©LUHFHáL òKUDFDWWDòON$GóP6HIHUEHUOLáL

.DGóQ.RQVH\L̵QLQ\¾U¾WHFHáL òKUDFDWWD6óIóU$WóN3URMHVLYH òKUDFDW2\XQ<D]óOóPóJLEL SURMHOHUGHQROXġDQH\OHPSODQó RUWD\DNRQGX*EDġOóáó\OD ¸]HWOHQHQ*¾©O¾7¾UNL\H*¾©O¾ (NRQRPL*¾©O¾òKUDFDW*¾©O¾


ฤฐHRACAT 2019 RAPORU | TฤฐMREPORT 41

รฒQVDQ.D\QDรกรณ*ยพยฉOยพ$OW\DSรณYH รฒKUDFDW(NRVLVWHPOHULYL]\RQX EHOLUOHQHUHNLKUDFDWรณQNDWPD GHรกHUL\ยพNVHOWHUHNDUWรณUPDQรณQ\RO KDULWDVรณROXฤกWXUXOGX <รณOรณQEยพWยพQยพQHรณฤกรณNWXWDFDN QLWHOLNWHNLUDSRUELULONDQFDN EXQGDQVRQUDKHU\รณO\DSรณODFDN 'ยพQ\DGDYH7ยพUNL\HฬตGH \รณOรณHNRQRPLYHWLFDUHWLQLQ DQDOL]HGLOGLรกLUDSRUGD \รณOรณQGDEL]OHULQHOHUEHNOHGLรกL GHLQFHOHQL\RU.ยพUHVHOIรณUVDW YHULVNOHUHGLNNDWยฉHNLOLUNHQ EX\รณOLKUDยฉSD]DUODUรณQGDQHOHU \DฤกDQDELOHFHรกLQHGDLUยธQJยธUยพOHU GHVXQXOX\RU

2019 ihracat hedefi 182 milyar dolar 5DSRU7รฒ0WDUDIรณQGDQ \D\รณPODQDUDNHNRQRPLEDVรณQรณ YHLฤกGยพQ\DVรณQรณQELOJLVLQH VXQXOGX%DVรณQWRSODQWรณVรณQGD UDSRUXSD\ODฤกDQ7รฒ0%DฤกNDQรณ รฒVPDLO*ยพOOHฬตGDยธQFHOLNOL KHGHIOHULQLQ<HQL(NRQRPL 3URJUDPรณฬตQGDNLยธQJยธUยพOHQ

PLO\DUGRODUOรณNLKUDFDWUDNDPรณQD XODฤกPDNROGXรกXQXEHOLUWWL \รณOรณQGDLKUDFDWWD\HQLVWUDWHMLOHU ยพ]HULQH\RรกXQODฤกDFDNODUรณQรณ LIDGHHGHQ*ยพOOHEDฤกOรณFD SURMHOHULQLQ7รฒ0.DGรณQ.RQVH\LฬตQLQ \ยพUยพWHFHรกLรฒKUDFDWWD6รณIรณU$WรณN 3URMHVLรฒKUDFDWWDรฒON$GรณP 6HIHUEHUOLรกLWUDQVLWWLFDUHWYH PLNURLKUDFDWรณQND\รณWDOWรณQD DOรณQPDVรณUHNDEHWยฉLKL]PHW LKUDFDWรณYHLKUDFDW\DSDQอคUPD VD\รณVรณQGDNLDUWรณฤกรณQVยพUGยพUยพOPHVL ROGXรกXQXDยฉรณNODGรณฬธ7HNQRORML

TฤฐMโ€™in ฤฐhracat 2019 Raporu รงalฤฑลŸmasฤฑna karekodu okutarak ulaลŸabilirsiniz.

WHNQRORMLVLQLQGรณฤกWLFDUHWH X\DUODQPDVรณHWLFDUHWLQ JHOLฤกWLULOPHVLJLELEDฤกOรณNODUรณQGDEX \รณOJยพQGHPOHULQGHQGยพฤกPH\HFHรกLQL ND\GHWWL

6ETSVHE6'%QSHIPMRIKสฏVIHสณR]EHEIRสกSO XMGEVIXM]ETยPERสณVสณRMสกMRHI8สณVOM]Iฦ…RMR ฦ…WMRHIKสณสกPสณSPHYห“YKสฏVสณPสณ]SV%REPM^PIV ]ยPยRHEIPHIIHMPIGIOMLVEGEXKIPMVMZIOEXQE HIห“IVMREVXยVยPEFMPIGIห“MRMSVXE]EOS]Y]SV LQRYDV\RQ$U*HYHPDUNDODฤกPD VWUDWHMLPL]LQJยพยฉOHQGLULOHUHN ฬธรฒKUDFDWWD6ยพUGยพUยพOHELOLUOLN YH<HQLOLNยฉLOLNฬนWHPHOURWDPรณ] RODFDNฬนGL\HNRQXฤกDQ*ยพOOH LKUDFDWWDGLMLWDOOHฤกPHEORN]LQFLU

ฦˆหขLVEGEXยQย^ยTIVสกMRPIQI]I OEVEVPย]ย^ฦ‰ 7รฒ0%DฤกNDQรณ*ยพOOHUDSRUXQ PRGHOOHPHYHVRQXยฉODUรณQรณQ \DQVรณWรณOGรณรกรณGยธUGยพQFยพEยธOยพPยพQ NULWLNยธQHPWDฤกรณGรณรกรณQDGLNNDW


42 TÄ°MREPORT | Ä°HRACAT 2019 RAPORU

5G YOL HARÄ°TASI 1- GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; TÃ&#x153;RKÄ°YE

É&#x2122;ëLJMJWF¢PLUBSBË&#x2030;ìUJDBSFU iliÅ&#x;kilerinin güçlendirilmesi É&#x2122;5·SLJISB¢·S·OMFSJOJO algısını güçlendirmeye yönelik çalıÅ&#x;malar

2- GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; EKONOMÄ°

É&#x2122;%ìÄ&#x161;UJDBSFUGB[MBTìWFSFO Türkiye É&#x2122;#·Z·NF JTUJIEBNWF ekonomiye ihracatın katkısının artırılması

3- GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; Ä°HRACAT

É&#x2122;:·LTFLLBUNBEFÃ&#x161;FSMJNBM ihracatı É&#x2122;3FLBCFU¢JIJ[NFUJISBDBUì É&#x2122;.FWDVUQB[BSMBSEBQBZBSUìÄ&#x161;ì WFZFOJQB[BSMBSBHJSJÄ&#x161; É&#x2122;ëISBDBUUBË&#x2C6;OBOTNBO imkânlarının güçlendirilmesi

4- GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; Ä°NSAN KAYNAÄ&#x17E;I

É&#x2122;ëOPWB5ë.MJTFMFSEFZBQBZ[FLB FÃ&#x161;JUJNMFSJ É&#x2122;ëISBDBUUBNFOUPSMVLQSPHSBNì É&#x2122;5ë.WFCJSMJLMFSJOBMHìTìOì güçlendirmeye yönelik çalıÅ&#x;malar

5- GÃ&#x153;Ã&#x2021;LÃ&#x153; ALTYAPI VE Ä°HRACAT EKOSÄ°STEMÄ° É&#x2122;"MP5ë. "MPëISBDBU

É&#x2122;4FSCFTUC±MHFMFSJOJISBDBUì É&#x2122;&ëISBDBUQMBUGPSNV É&#x2122;%PMBÄ&#x161;ìNWFNFOÄ&#x161;FJTQBU belgelerinin elektronik onayı É&#x2122;ëISBDBUUBEJKJUBMMFÄ&#x161;NF É&#x2122;5ë.WFëISBDBU¢ì#JSMJLMFSJ ,VSVNTBM%JKJUBM%±O·Ä&#x161;·N· É&#x2122;ëISBDBUUBCMPL[JODJS É&#x2122;5ë.NPCJMVZHVMBNBWF EJKJUBMMFÄ&#x161;NF

©HNHUHN̸'RáUXDQDOL]OHUOH DNDGHPLN©DOóġPDODUDGD\DQDQ HWNLOLVWUDWHMLOHUOH\¾U¾\HQELU LKUDFDWHNRVLVWHPLQLSHU©LQOHPH\H HWNLDODQóQóGDKDGDJHQLÄ¡OHWPH\H NDUDUOó\ó]$UWóNGHYLUU¾]JDU QHUHGHQHVHUVHRUD\DG¸QPH GHYULGHáLO'HYLUU¾]J¤UD\¸Q YHUPHGHYUL6DGHFH¾U¾Q LOHEDÄ¡ODGóáóPó]EX©DOóġPDGDKL LKUDFDWóPó]óQKDQJLDODQODUD KDQJLSD]DUODUD\RáXQODÄ¡PDVó JHUHNWLáLQLHQ©DUSóFóKDOLLOHRUWD\D NR\GX%XJ¾QEDÄ¡ODGóáóPó]EX ©DOóġPD\óHQNóVDV¾UHGHELQ¾U¾Q L©LQWDPDPOD\DFDáó]%XELQ¾U¾Q G¾Q\DWLFDUHWLQLQ\¾]GH̵¾Q¾ NDSVó\RU%X©DOóġPD\óÄ XEDW D\óL©HULVLQGHLKUDFDW©óODUóPó] YHNDPXR\XLOHSD\ODÄ¡PD\ó KHGHIOL\RUX]$NDELQGHGH G¾Q\DGDNLW¾P¾U¾QOHUL©LQD\Qó ©DOóġPD\óWHNUDUOD\DUDNVHNW¸U YH¾U¾QED]óQGDͤUPDODUóPó]D HQQHWLIDGHLOHKDQJL¾ONHOHUH \¾NOHQPHOHULJHUHNWLáLQL V¸\OH\HFHáL]̹GHGL

=IT]IRMFMVQSHIP6'% 7¾UNL\HL©LQIóUVDWODUDQDOL]LQLQ\HU DOGóáóUDSRULOH¸QHPOLEXOJXODU HOGHHGLOGL7¾UNL\H̵QLQXOXVODUDUDVó UHNDEHWJ¾F¾Q¾Q\¾NVHNROGXáX ¾U¾QOHUWHVSLWHGLOLUNHQKDQJL SD]DUODUóQFD]LSROGXáXYH LKUDFDW©óODUóQ¾U¾QOHULQLQHUHOHUH VDWDFDNODUóNRQXVXQGDGDELU\RO KDULWDVóVXQXOX\RU ̵GHPLO\DUGRODULOH WDULKLELUUHNRUNóUóOPóġROVDGD E¸OJHPL]GHNL̵LQFLYH̵QFL NXġDNNRPġX¾ONHOHULQG¾Q\DGDQ JHU©HNOHġWLUGLNOHULLWKDODWóQKDFPL 7¾UNL\H̵QLQE¸OJHVLQGHQHNDGDU E¾\¾NELUSRWDQVL\HOHVDKLS ROGXáXQDLġDUHWHGL\RU5DSRUGD VWUDWHMLN¸QHPHVDKLSVHNW¸UOHULQ

N¾UHVHOWLFDUHWWHNLNRQXPODUó YH7¾UNL\H̵QLQEX¾U¾QOHUGH HQ¸QHPOLLWKDODW©óSD]DUODUGD GHáHUOHQGLUHELOHFHáLSRWDQVL\HOL GHULQOHPHVLQHLQFHOHPHNDGóQD \HQLELUPRGHOX\JXODQó\RU '¾Q\D%DQNDVóWDUDIóQGDQGD NXOODQóODQEXPHWRW̸$©óNODQPóġ .DUġóODÄ¡WóUPDOóÂ&#x17E;VW¾QO¾N̹ 5HYHDOHG&RPSDUDWLYH$GYDQWDJH 5&$ PRGHOL.¾UHVHOWLFDUHWWH ¸QH©óNDQ¾U¾Q¾]HULQGHQELU ¸UQHNOHPH\DSóODUDN7¾UNL\H̵QLQ JHOHFHNSHUVSHNWLͤQH\¸QHOLNELU \ROKDULWDVó©L]PHNDPD©ODQó\RU

)RʡSOMXLEPIHMPIRʳVʳR òONDġDPDGDG¾Q\DGDHQID]OD LWKDODWó\DSóODQLON¾U¾QWHVSLW HGLOL\RU%X¾U¾QL©HULVLQGHQ GHáHUOHQGLULOPHN¾]HUHJHOLġWLULOHQ 5&$IRUP¾ODV\RQXLOH7¾UNL\H̵QLQ EX¾U¾QOHULQKDQJLVLQGH

Â&#x2014;3Â&#x2014;/Â&#x2014;/4&,5Â&#x2018;3%"Ã&#x2122;*-*.* TÄ°M'deki Sektör Adı 050.05*7&/%Â&#x2014;453*4* )";*3(ë:ë. Â&#x201A;&-ë, &-&,53ë, &-&,530/ë, ,ë.:&7ë."%%&-&3 .0#ë-:" ,"Ã&#x2122;*57&03."/ %&.ë37&.&5"--&3 )6#6#"5 #",-ë:"5 .Â&#x2014;$&7)&3 (&.ë7&:"5 ë,-ë.-&/%ë3.&4"/":ëë .",ë/&7&",4".-"3* TÃ&#x153;TÃ&#x153;N (&/&-501-".

RCA'sı 1 ve üstü ürünler

19 5 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 47


ฤฐHRACAT 2019 RAPORU | TฤฐMREPORT 43

DยฉรณNODQPรณฤกNDUฤกรณODฤกWรณUPDOรณ ยพVWยพQOยพรกHVDKLSROGXรกXDUDฤกWรณUรณOรณ\RU %XQXQVRQXFXQGD7ยพUNL\HLยฉLQ GยพQ\DGDHQยฉRNLWKDODWรณ\DSรณODQLON ยพUยพQLยฉLQGHฬธ5&$ฬนGHรกHULYH ยพVWยพQGHRODQยพUยพQEHOLUOHQL\RU 'ยพQ\DGDHQยฉRNLWKDODWรณ\DSรณODQLON ยพUยพQยพQWRSODPLWKDODWGHรกHUL WULO\RQGRODUWRSODPGยพQ\D LWKDODWรณLยฉLQGHNLSD\รณ\VD\ยพ]GH 6HยฉLOLยพUยพQยพQGยพQ\DJHQHOLQGHNL

ยฉรณNDQยพUยพQGH\VH7ยพUNL\HฬตQLQ \DSWรณรกรณLKUDFDWPLO\DUGRODUYH WRSODPGDNLSD\รณ\ยพ]GHRODUDN ND\GDJHยฉWL%XGDLQFHOHQHQ ยพUยพQยพQYHยธQHยฉรณNDQยพUยพQยพQยพONH LKUDFDWรณQGDNLDรกรณUOรณรกรณQรณJยธVWHUPHVL DยฉรณVรณQGDQยธQHPOL 5DSRUXQยธQHPOLEXOJXODUรณQGDQ ELUL7ยพUNL\HฬตQLQJยพยฉOยพROGXรกX ยพUยพQยพQฬตVLQGHHQEยพ\ยพN LWKDODWยฉรณDUDVรณQGD\HUDOPDVรณ

7ยพUNL\HฬตGHQLWKDODW\DSPDPรณฤกรฒOJLOL ยพUยพQGHHQEยพ\ยพNLWKDODWยฉรณ DUDVรณQDVDGHFHNH]JLUHELOHQED]รณ ยพONHOHULQEXยพUยพQOHUGHยพONHPL]GHQ KLยฉLWKDODW\DSPDGรณNODUรณWHVSLW HGLOL\RU

/Iฬ‰JIHMPQIQMฬ‰TE^EVPEVZEV

ยžONHPL]LQNDUฤกรณODฤกWรณUPDOรณยพVWยพQOยพรกH VDKLSROGXรกXยพUยพQLKUDFDWWD ยธQHPOLELU\HUWXWX\RUรฒOJLOLยพUยพQOHULQ HQEยพ\ยพNLWKDODWยฉรณODUรณDUDVรณQGD\HU DODQ$YUXSDยพONHOHUL7ยพUNL\HLยฉLQ /สณVIWIPXMGEVIXI]สฏRZIVIRสณPOIPIVMRLIQIR ยธQGHJHOHQSD]DUROVDGD$%ฬตQLQ EVHยRHERKIPIRZIWSRHสฏRIQHIสฏRIสกยOER4SPSR]E ฬตGH\DSWรณรกรณWULO\RQGRODUOรณN 1IOWMOEZIส†IO]EKMFMTE^EVPEVยRฦผVQEPEVยQย^ LWKDODWWDQ7ยพUNL\HฬตQLQDOGรณรกรณSD\ VDGHFH\ยพ]GH$%ฬต\HHQยฉRN XEVEJยRHERHMOOEXPIXEOMTIHMPQIWMXEZWM]IIHMPM]SV LKUDFDW\DSWรณรกรณPรณ]LONยพUยพQยพQ ยพUยพQGHWRSODPยพONH7ยพUNL\HฬตQLQ WRSODPLWKDODWGHรกHULQLQ\DNODฤกรณN ฬตXDUDฤกWรณUPDGDNDUฤกรณODฤกWรณUPDOรณ WULO\RQGRODUROGXรกXJยธUยพOยพ\RU LGGLDOรณROGXรกXยพUยพQOHUGHQKLยฉ ยพVWยพQOยพรกยพPยพ]RODQODUDLVDEHW HGL\RU%XยพUยพQGH$%ฬต\H ยพUยพQยพQLWKDODWGHรกHULQLQWRSODP LWKDODW\DSPDPรณฤกJยธUยพQยพ\RU ย˜UQHรกLQ$%'ยพUยพQGHHQยฉRN JHUยฉHNOHฤกWLUGLรกLPL]PLO\DU GยพQ\DLWKDODWรณQGDNLSD\รณLVH\ยพ]GH LWKDODW\DSDQยพONHOHUVรณUDODPDVรณQD GRODUOรณNLKUDFDW$%SD]DUรณQGDQ JLUHUNHQ7ยพUNL\HฬตQLQLGGLDOรณROGXรกX \ยพ]GHSD\DOPDPรณ]รณVDรกODGรณ 'ยพQ\DGDHQยฉRNLWKDODWรณ\DSรณODQ EXยพUยพQยพQฬตยพQGH7ยพUNL\HฬตGHQ LONยพUยพQGH7ยพUNL\HฬตQLQWRSODP %XWยพPยพUยพQOHUGH$%SD]DUรณQGDNL LWKDODWJHUยฉHNOHฤกWLUPHPLฤก%HQ]HU LKUDFDWGHรกHULPLO\DUGRODU SD\รณPรณ]GDQ\DNODฤกรณN NDWEยพ\ยพN ฤกHNLOGH.DQDGDGDHQยฉRNLWKDODW RODUDNJHUยฉHNOHฤกWL%XยพUยพQGH 'LรกHUWDUDIWDQVDGHFHยพUยพQยพQ \DSDQยพONHOHUVรณUDODPDVรณQGD 7ยพUNL\HฬตQLQLKUDFDWGHรกHULQLQ $%ฬต\HLKUDFDWUDNDPรณWยพPยพUยพQOHUGH ยพUยพQOHVรณUDODPD\DJLUHUHNฬตQFL WRSODPGDNLSD\รณ\ยพ]GHROGX GยพQ\D\DLKUDFDWรณPรณ]รณQ\ยพ]GHฬตLQL VรณUDGD\HUDOรณUNHQยพUยพQยพQฬตXQGD ROXฤกWXUX\RU 5&$HQGHNVLDQDOL]LVRQXFXยธQH

YENฤฐ RAPORDA BฤฐN รœRรœN OLACAK

ฤฐSMAฤฐL GรœLLE TฤฐM BaลŸkanฤฑ

TฤฐM, ฤฐhracat 2019 Raporuโ€™ndaki RCA รงalฤฑลŸmasฤฑnฤฑ, yakฤฑnda dรผnyada en fazla ticareti yapฤฑlan bin รผrรผnรผ kapsayacak ลŸekilde, รงok daha detaylฤฑ olarak ele alacak. Bรถylece, tรผm ๏ฌrma ve sektรถrlerimiz iรงin รผrรผn ve รผlke anlamฤฑnda gรผรงlรผ potansiyele sahip olduฤŸumuz pazarlar ortaya รงฤฑkarฤฑlacak. Firmalarฤฑmฤฑzฤฑn hangi pazarlara girmeye ve nerede hangi รผrรผnรผn payฤฑnฤฑ artฤฑrmaya รงalฤฑลŸmalarฤฑ gerektiฤŸine ฤฑลŸฤฑk tutacak. Bu รงalฤฑลŸma, TฤฐMโ€™in yฤฑl boyunca gerรงekleลŸtireceฤŸi

faaliyetlere de kฤฑlavuz olacak, 2019 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlmasฤฑ planlanan ticaret heyetleri ve alฤฑm heyetleri iรงin de bir kaynak teลŸkil edecek. รœlkelerin 2018 yฤฑlฤฑ dฤฑลŸ ticaret verilerinin uluslararasฤฑ kaynaklar tarafฤฑndan yayฤฑnlanmasฤฑnฤฑ takiben, 2017 yฤฑlฤฑ verileri รผzerinden yapฤฑlan รงalฤฑลŸma, ayrฤฑca 2018 yฤฑlฤฑ verileri รผzerinden 3โ€™รผncรผ รงeyrek ortasฤฑnda tekrar hesaplanarak, รผlkeler ve รผrรผnler bazฤฑnda muhtemel deฤŸiลŸiklikler ve geliลŸmeler incelenecek.


44

TÄ°MREPORT | MAKALE

2019 YILI: RÄ°SKLER VE

Ä°HRACATTA YENÄ° STRATEJÄ°LER

ALÄ° ORÃ&#x2021;UN GÃ&#x153;NER

ð+5$&$7,6,Â&#x2030;5$70$. ð67ð<256$.Â&#x17E;5(7ð0 )21.6ð<21808=81 ðÂ&#x2030;(5ð6ð1(7(.12/2-ð $5*(ð129$6<219( 7$6$5,0*ð%ðÂ&#x17E;5Â&#x17E;1/(5ð1 7$/(3(61(./ðà ð1ð $=$/7$%ð/(&(.)$.7Â&#x2DC;5/(5ð1 (./(10(6ð*(5(.ð<25

X\óODG¾Q\DHNRQRPLN EHNOHQWLOHULNRQXVXQGDELU©RN EHOLUVL]OLNYHULVNOHUOHJLUGLN,0) WDUDIóQGDQ\D\óQODQDQ̸'¾Q\D (NRQRPLN*¸U¾Q¾P¾*¾QFHOOHQPLÄ¡ 5DSRUX̹GDEXULVNOHULQJHU©HNOLáLQLELU NH]GDKDWH\LWHWWL,0)̵GDG¾Q\DQóQ HNRQRPLNE¾\¾PHVLQHLOLÄ¡NLQWDKPLQOHULQL \¾]GH̵GHQ̵HUHYL]HHGHUNHQ JHOLÄ¡PLÄ¡HNRQRPLOHULQE¾\¾PHRUDQODUó \¾]GH̵GHQ̵HJHOLÄ¡PHNWHRODQ HNRQRPLOHULQLQNLOHULLVH\¾]GH̵GHQ̵H ©HNWL %HNOHQWLOHULQG¾ġ¾U¾OPHQHGHQOHULQLQ EDġóQGDV¾UHJHOHQ$%'Â&#x2030;LQWLFDUHW VDYDÄ¡ODUóEXOXQX\RUòNL¾ONHOLGHUOHUL JH©WLáLPL]$UDOóN̵WD$UMDQWLQ̵GHV¾UHFL GHáHUOHQGLUPHNL©LQELUDUD\DJHOGL$%' %DÄ¡NDQó7UXPS2FDN̵GD PLO\DUGRODUGHáHULQGHNL¾U¾QJUXEXQD

B

uygulanacak yüzde 25â&#x20AC;&#x2122;lik ek verginin üç D\OóNELUV¾UHLOH\¾]GHVHYL\HVLQGHVDELW WXWXOPDVóQDYHGXUXPXQEX¾©D\L©LQGH Â&#x2030;LQLOHP¾]DNHUHHGLOPHVLQHRQD\YHUPLÄ¡WL $QFDNEXKDIWDEDġóQGD$%'WDUDIóQóQÂ&#x2030;LQOL %DNDQ<DUGóPFóODUó̵QóQ$%'̵\H\DSDFDáó ]L\DUHWLNULWLNEDÄ¡OóNODUGDDQODġóODPDPDVó QHGHQLLOHUHGGHWPHVLV¾UHFLQ\LQH]RUD JLUGLáLQHLÄ¡DUHWHWWL0DUW̵DNDGDUWDUDIODU DUDVóQGDDQODÄ¡PDVDáODQDPD]VD\¾]GH ̵OLNHNYHUJLOHU\¾U¾UO¾áHJLUHFHN<LQH ,0)UDSRUXQGDEHOLUWLOGLáL¾]HUHÂ&#x2030;LQ̵LQ E¾\¾PHEHNOHQWLVLQLQL©LQ\¾]GH ̵\HUHYL]HHGLOPHVLYHÂ&#x2030;LQ̵LQNDPX ERUFXQXQDUWPDVóFLGGLSUREOHPOHU ROXÄ¡WXUDFDNJLELJ¸U¾Q¾\RU%XRUDQ Â&#x2030;LQHNRQRPLVLQLQJH©HQRWX]\óOGDNLHQ G¾ġ¾NE¾\¾PHRUDQó'ROD\óVóLOHÂ&#x2030;LQ̵H HQ©RNLKUDFDW\DSDQ¾ONHOHURODQ.RUH -DSRQ\DYH$OPDQ\DJLEL¾ONHOHUGHEX GXUXPXQVRQX©ODUóNRQXVXQGD©¸]¾P DUD\óġóL©HULVLQGHOHU,0)̵QLQUDSRUXQGD EHOLUWLOHQGLáHUULVNOHULVH$%'̵GHL©SROLWLND ND\QDNOóVRUXQODUDQODÄ¡PDOóDQODÄ¡PDVó] %UH[LW̵LQGRáXUDFDáóVRQX©ODUYHD\UóFD$% L©HULVLQGHòWDO\D̵QóQPDOLVóNóQWóODUóRODUDN VóUDODQó\RU %LOLQGLáL¾]HUH7¾UNL\HRODUDN LKUDFDWóPó]óQ\DNODġóN\DUóVóQó$%¾ONHOHULQH JHU©HNOHÄ¡WLUL\RUX]$OPDQ\D%LUOHÄ¡LN .UDOOóNòWDO\DYHEXQODUóQGóġóQGD$%' LKUDFDWóPó]óQHQID]ODROGXáX¾ONHOHU %X¾ONHOHULQE¾\¾PHEHNOHQWLOHULD\Qó ]DPDQGDLWKDODWWDOHEL\OHGRáUXGDQLOLÄ¡NLOL ROGXáXL©LQGHLKUDFDW©óODUóPó]óQHQ©RN GLNNDWHWWLáLNRQXODUóQEDġóQGD\HUDOPDNWD òKUDFDWDUWóġóPó]OD$%̵QLQE¾\¾PHRUDQODUó DUDVóQGDSR]LWLIELUNRUHODV\RQEXOXQX\RU $UWóġóV¾UG¾UHELOPHNL©LQ̵GDIDUNOóELU VWUDWHMLL]OHQPHVLQHLKWL\D©YDU 7ò0RODUDNEL]GH̸òKUDFDW 5DSRUX̵QGD̹ULVNOHUYHSRWDQVL\HOOHU NRQXVXQGDLKUDFDW©óODUóPó]DELU\RO KDULWDVó©óNDUWPD\D©DOóġWóNÌ´$©óNODQPóġ .DUġóOóNOóÂ&#x17E;VW¾QO¾NOHU̵WHRULVL©HU©HYHVLQGH

G¾Q\DGDHQ©RNLWKDOHGLOHQ¾U¾Q L©HULVLQGH7¾UNL\H̵QLQLKUD©¾U¾QOHUL\OHLOJLOL ELUDQDOL]JHU©HNOHÄ¡WLUHUHNXOXVODUDUDVó SL\DVDODUGDUHNDEHWDYDQWDMóQDVDKLS ROGXáXPX]¾U¾QOHULVDSWDGóN6RQX©WD IDUNOóVHNW¸UOHUGHRUWD\D©óNDQ¾U¾QL©LQ ¾ONHOHULR¾U¾QOHUGHNLLWKDODWGHáHUOHULQH J¸UHVóUDOD\DUDNSRWDQVL\HOSD]DUODUó EHOLUOHGLN$YDQWDMOóROGXáXPX]¾U¾QOHU HáHUSRWDQVL\HOSD]DUODUGDSRWDQVL\HOLQ DOWóQGDLWKDOHGLOL\RUVDLKUDFDW©óODUóPó]óQ EXSD]DUODUD\¸QHOPHVLNRQXVXQGDELU VRQX©UDSRUXKD]óUODGóN(áHUDYDQWDMOó ROGXáXPX]¾U¾QOHUKHGHISD]DUODUóPó]GD GDKDHWNLQKDOHJHOHELOLUVHRSD]DUODUD RODQLKUDFDWóPó]óQGDKDGHULQOHÄ¡PHVL VDáODQDELOLU 5DSRUGDGHáLQLOHQELUGLáHUNRQXGD ¾UHWLPIRQNVL\RQXQXQL©LQH\HQLIDNW¸UOHULQ HNOHQPHVL7¾UNL\HRODUDNGDKD©RN¾U¾Q ¾UHWLSGDKDUHNDEHW©LVDWPDVWUDWHMLPL]LQ QLVSHWHQGHáLÄ¡WLULOPHVLQHLKWL\DFóPó] YDUòKUDFDWóVó©UDWPDNLVWL\RUVDN¾UHWLP IRQNVL\RQXPX]XQL©HULVLQHWHNQRORML $U*HLQRYDV\RQYHWDVDUóPJLEL¾U¾QOHULQ WDOHSHVQHNOLáLQLD]DOWDELOHFHNIDNW¸UOHULQ HNOHQPHVLJHUHNL\RU<DQLLÄ¡J¾F¾YH VHUPD\HLOHGDKDID]OD¾UHWLPDUWóN LKUDFDWóPó]óDUWóUPDNL©LQWHNEDġóQD\HWHUOL GHáLO Â&#x2DC;Q¾P¾]GHNLJ¾QOHUGHD\QóDUDÄ¡WóUPD\ó G¾Q\DGDHQ©RNLWKDOHGLOHQELQ¾U¾QL©LQ GHJHU©HNOHÄ¡WLUHFHáL]1LWHNLPEXELQ ¾U¾QD\Qó]DPDQGDG¾Q\DWLFDUHWLQGH \¾]GH̵O¾NELUSD\VDKLELROGXáXL©LQ LKUDFDW©óODUóPó]DKHGHISD]DUODUODLOJLOL GDKDGHWD\OóELU\ROKDULWDVó©óNDUWDFDNWóU òKUDFDWóQHNRQRPLL©LQ¸QHPLQLQ¸QH ©óNWóáóEXJ¾QOHUGHJHU©HNOHÄ¡WLULOHFHN ELUVó©UDPDQóQD\Qó]DPDQGD¾ONH HNRQRPLVLQGHELUVó©UDPD\DUDWDFDáóW¾P NDPXR\XWDUDIóQGDQDQODġóOGó%X\¾]GHQ LKUDFDWWDJHOHQHNVHOVWUDWHMLOHUGóġóQGD\HQL YHELOLPVHOWHPHOOHUHGD\DQDQ©DOóġPDODU JHU©HNOHÄ¡WLUPHOL\L]


XIWOSR73()< -WôXQE7SâYXQE,EZEPERHôVQE=EPôXôQ4SQTEZI:ERE *YEVô 9PYWEP8IWMWEX1¿LIRHMWPMâM/SRKVIWM

2MWER

1138ITIOYPI/SRKVIZI7IVKM1IVOI^M ó^QMV Türkiye 

XIWOSRWSHI\GSQ

XIWOSRWSHI\

3RPMRI óªMR /E]ôX GSQ WSHI\

XIWOSR

Hannover Messe 7SHIOW*YEVGôPôO%ġ

(IWXIOPI]IRPIV

8IP *EOW MRJS$LQWJGSQ [[[LQWJGSQ

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREÄ&#x17E;Ä°NCE TÃ&#x153;RKÄ°YE ODALAR VE BORSALAR BÄ°RLÄ°Ä&#x17E;Ä° (TOBB) DENETÄ°MÄ°NDE DÃ&#x153;ZENLENMEKTEDÄ°R.


46

TÄ°MREPORT | MAKALE

REKABET Å&#x17E;ANSIMIZ DÄ°JÄ°TALLEÅ&#x17E;MEYÄ° YAKALAMAYA BAÄ&#x17E;LI D]óODUóPó]̸%HQWHNQRORML ¸]¾UO¾\¾P̹\DGD̸'LMLWDO G¾Q\DKL©EDQDJ¸UHGHáLO̹JLEL EDKDQHOHUOHNHQGLOHULQLX]DN WXWPD\D©DOóġVDODUGDKD\DWóQKHUDODQóQGD GLMLWDOOHÄ¡PHQLQJLGHUHN\D\JóQODÄ¡WóáóELU G¸QHPGH\L]7¾PVHNW¸UOHUDOW\DSóODUóQóGLMLWDO WHNQRORMLOHUHJ¸UH\HQLOL\RU©DOóġDQODUóQóQEX DODQGDNL\HWNLQOLNOHULQLDUWóUPDNL©LQXáUDÄ¡ YHUL\RU (NRQRPLN.DONóQPDYHòġELUOLáLÂ&#x2DC;UJ¾W¾ 2(&' WDUDIóQGDQKD]óUODQDQ'LMLWDO(NRQRPL 5DSRUX̵QDJ¸UHEXJ¾Q¾Q©RFXNODUóQóQ\¾]GH ̵LQLQ©DOóġPDKD\DWóQDEDÄ¡ODGóNODUóQGD KHQ¾]NHÄ¡IHGLOPHPLÄ¡LÄ¡OHUGH©DOóġPDVó YH\óOóQGDGLMLWDOHNRQRPLQLQN¾UHVHO HNRQRPLQLQ\¾]GH̵LQLROXÄ¡WXUPDVó EHNOHQL\RU'LMLWDOWHNQRORMLOHULQL©LQHGRáDQELU NXÄ¡DNLÄ¡G¾Q\DVóQDDGóPDWWóáóJLELFLGG°ELU W¾NHWLFLNLWOHVLQLGHROXÄ¡WXUX\RU7HNQRORMLQLQ Ä¡HNLOOHQGLUGLáLEXNXÄ¡DN¾U¾Q\DGDPHVDMóQó WDQóWPDYHYH\DVDWPDDPDFóRODQW¾P VHNW¸UOHULHWNLOL\RU%XVHNW¸UOHULQ\DSWóáó WHNQRORML\HX\XPOX¾UHWLPWDQóWóPYHVDWóġ IDDOL\HWOHULGHW¾PW¾NHWLFLOHULQDOóġNDQOóNODUóQó G¸Q¾ġW¾U¾\RU 7Â&#x17E;6ò$'̵óQ(7LFDUHW5DSRUX̵QDJ¸UH HWLFDUHWG¾Q\DGDVRQ\óOGDNDWWDQ ID]ODE¾\¾G¾<DSóODQ\DWóUóPODUW¾NHWLFLOHULQ DOóġYHULÄ¡DOóġNDQOóNODUóQóGHáLÄ¡WLUGLáLJLEL Ä¡LUNHWOHULQ¸]HOOLNOHGHSHUDNHQGHFLOHULQ LÄ¡PRGHOOHULQLGH\HQLGHQÄ¡HNLOOHQGLUL\RU (WLFDUHWYDVóWDVó\ODJHOLÄ¡HQLKUDFDW\D\JóQOóN ND]DQGóN©DLKUDFDWRGDNOóLÄ¡LOLÄ¡NLLOHWLÄ¡LP \¸QHWLPLDQOD\óġóGDGHáLÄ¡PHN]RUXQGD NDOó\RU(WLFDUHWND\óWGóġóOóáóD]DOWWóáó YHULPOLOLáLYHUHNDEHWJ¾F¾Q¾\¾NVHOWHUHN LVWLKGDPóDUWóUGóáóHWNLOHÄ¡LPGHEXOXQGXáX YHKL]PHWDOGóáóVHNW¸UOHULJHOLÄ¡WLUGLáLL©LQ EXIóUVDWóGHáHUOHQGLUHQSL\DVDGDDYDQWDMOó NRQXPDJHOL\RU )L]LNVHOG¾Q\DGDNLSHN©RNPDOL\HWLQ GLMLWDODODQGDROPDPDVó.2%ò̵OHULQE¾\¾N Ä¡LUNHWOHUOHUHNDEHWHGHELOPHVLQLQ¸Q¾Q¾ D©ó\RUÂ&#x17E;U¾QOHULQ\XUWGóġóYHL©LQGHWDQóWóPóQóQ GDKDKó]OóYHG¾ġ¾NPDOL\HWOH\DSóODELOPHVLQL

B

ALÄ° SAYDAM Bersay Ä°letiÅ&#x;im Grubu YK Onursal BaÅ&#x;kanı

5(.$%(7ð6Â&#x17E;5'Â&#x17E;5(%ð/0(. ðÂ&#x2030;ð1(7ð&$5(7%$Ä&#x203A;7$ 2/0$.Â&#x17E;=(5('ð-ð7$/ 7(.12/2-ð/(5ð1681'8à 8 .2/$</,./$5$.$<,76,= .$/,10$0$6,*(5(.ð<25

NROD\ODÄ¡WóUGóáóL©LQLKUDFDWSRWDQVL\HOLQL DUWóUó\RU Â&#x17E;UHWLPYHWLFDUHWWHG¾Q\D\ODUHNDEHW KDOLQGH\L]5HNDEHWLV¾UG¾UHELOPHN L©LQHWLFDUHWEDÄ¡WDROPDN¾]HUHGLMLWDO WHNQRORMLOHULQVXQGXáXNROD\OóNODUDND\óWVó] NDOóQPDPDVóJHUHNL\RU9HULOHUHJ¸UH \óOODUóDUDVóQGD7¾UNL\H̵QLQHWLFDUHW KDFPL\¾]GHE¾\¾G¾6RQ\óOóQYHULOHUL KHQ¾]\D\óQODQPDVDGDHWLFDUHWKDFPLPL]LQ GDKDE¾\¾N©DSWDROGXáXDÄ¡LN¤U %XQHGHQOH7ò0̵LQòKUDFDW5DSRUX̵QGD NR\GXáXKHGHIOHULQROXPOXVRQX©ODUD\RO D©DFDáóELUJHU©HN̸òKUDFDWWD6¾UG¾U¾OHELOLUOLN YH<HQLOLN©LOLN̹PRWWRVX\OD¸Q¾P¾]GHNL V¾UHFLSODQOD\DQ7ò0LKUDFDWWDGLMLWDOOHÄ¡PH EORN]LQFLUWHNQRORMLVLQLQGóġWLFDUHWH X\DUODQPDVóHWLFDUHWLQJHOLÄ¡WLULOPHVLJLEL EDÄ¡OóNODUóJ¾QGHPLQHDOGó7ò0GLMLWDOOHÄ¡PH KHGHIOHUL\OHEX\DUóġWD¾VW¾QHG¾ġHQDGóPODUó DWó\RU 7¾PG¾Q\DGDLQWHUQHWNXOODQóFóVóVD\óVó PLO\DUóDÄ¡Wó%XNXOODQóFóODUóQPLO\RQX DÄ¡NóQó7¾UNL\H̵GHNLNXOODQóFóODU7ò0JLEL PHVOHNRUJDQL]DV\RQODUóQóQYHGHYOHW NXUXPODUóQóQKD]óUODGóNODUóVWUDWHMLOHU EHOLUOHGLNOHUKHGHIOHUNRQX\ODLOJLOLJHOLÄ¡LPH D©óNYHUHNDEHWWH\HULQLDOPDNLVWH\HQKHUNHV L©LQ\ROKDULWDODUóQóRUWD\DNR\X\RU .R]PHWLNͤUPDVó/̵2U«DOYH,QVWDJUDP̵óQ VDKLEL)DFHERRNDUWóUóOPóġJHU©HNOLN WHNQRORMLVL\OH¾U¾QOHULQVDQDORUWDPGD GHQHQPHVLQLVDáOD\DFDNRUWDNELUSURMH ¾]HULQGH©DOóġó\RU$UDÄ¡WóUPDÄ¡LUNHWL 6WDWLVWD̵QóQYHULOHULQHJ¸UH7¾UNL\H Q¾IXVXQXQ\DUóVóQGDQID]ODVó)DFHERRN NXOODQóFóVó'¾Q\DGDHQ©RN,QVWDJUDP NXOODQDQ¾ONHOHUVóUDODPDVóQGDD\OóN PLO\RQNXOODQóFóVD\óVó\ODEHÄ¡LQFL $YUXSD̵GDLVHVóUDGD\ó]%XE¾\¾NW¾NHWLFL SRWDQVL\HOLQHYHWHNQRORMLQLQVDáODGóáóVóQóUVó] LPN¤QODUDND\óWVó]NDOPDPDNJHUHNL\RU 6L\DVHWWHYHWLFDUHWWH\HQLWHNQRORMLOHUH NHQGLQLDGDSWHHGHQOHU\¾NVHOHFHNYHNDOóFó RODFDNODU.D©óġYHEDKDQH¾UHWPH\H\HU\RN \DQLÌ¿


-7/73()< -78%2&90 9PYWPEVEVEWô-WôXQE7SâYXQE/PMQE,EZEPERHôVQE=EPôXôQ 4SQTE:ERE8IWMWEX7Y%VôXQE=ERKôRZI+¿RIĢ)RIVNMWM 7MWXIQPIVM*YEVô

)OMQ

8¿]ET*YEVZI/SRKVI1IVOI^M &¿]¿OªIOQIGI óWXERFYP sodex.com.tr

#isksodex

rih!

a Yeni T

3RPMRI/E]ôXóªMR sodex.com.tr

Hannover Messe 7SHIOW*YEVGôPôO%ġ

(IWXIOPI]IRPIV

)Ģ3VKERM^EX¹VPIV(IWXIOPI]IR(IVRIOPIV

Resmi ,EZE]SPY

6IWQM7I]ELEX %GIRXIWM

Tel. +90 212 334 69 00 Fax +90 212 347 10 96 info@sodex.com.tr www.hmsf.com

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.


48 TÄ°MREPORT | RÃ&#x2013;PORTAJ

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Ã&#x153;yesi Hakkı Yıldız:

YATIRIMLARIMIZ HIZLA SÃ&#x153;RECEK

<,/,1'$0ð/<21$952/8.<$7,5,0<$3$1<,/',=/$5<$7,5,0+2/'ð1*%8<,/'$ +,=.(60ð<25*(/(1(.6(/$à $Â&#x2030;9(.ð0<$Â&#x17E;5Â&#x17E;1/(5ð1ð1<$1,1'$Â&#x2030;(/ð.Â&#x17E;5(7ð0ð1('( *(Â&#x2030;(1+2/'ð1*<857',Ä&#x203A;,1'$'Â&#x2DC;5'Â&#x17E;1&Â&#x17E;)$%5ð.$6,1,$Â&#x2030;0$<,3/$1/,<25 H©PLÄ¡L̵Oó\óOODUD GD\DQDQYHN¸NO¾ELU KROGLQJRODQ<óOGó]ODU <DWóUóP+ROGLQJDáD© ¾U¾QOHULJ¾EUHNLP\DVDOPDGGHOHU

G

YHGHPLU©HOLNVHNW¸UOHULQGH ELUKD\OLLGGLDOó.DOLWH\HYHUGLáL ¸QHPNXOODQGóáóLOHULWHNQRORML YHWDVDUóPGD\DSWóáóDWóOóPODUOD <óOGó]ODU+ROGLQJJHOHFHáH

J¾YHQOHLOHUOL\RUòVWDQEXO<HQL +DYDOLPDQó̵QD<óOGó](QWHJUH ¾U¾QOHUL\OHUHQNYHUPHQLQNHQGLOHUL L©LQ©RN¸]HOELUSURMHROGXáXQX LIDGHHGHQ<óOGó]ODU<DWóUóP+ROGLQJ


RÖPORTAJ | TİMREPORT 49

<¸QHWLP.XUXOXž\HVL+DNNó<óOGó] ġLUNHWLQ\HQL\DWóUóPODUóYH KHGHIOHULQL7ò05(3257̵DDQODWWó

Holding hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? <óOGó]ODU<DWóUóP+ROGLQJ̵LQDQD IDDOL\HWDODQODUóQóDáD©JUXEX J¾EUHYHNLP\DJUXEXLOHGHPLU ©HOLNJUXEXRODUDNVóUDOD\DELOLUL] %XQODUóQ\DQóVóUDOLPDQ LġOHWPHFLOLáLGHQL]FLOLNVLJRUWD JD\ULPHQNXOJLELDODQODUGDGD IDDOL\HWOHULPL]EXOXQX\RU<óOGó] $LOHVL\DNODġóN\óOOóNWHFU¾EHVL LOHRUPDQ¾U¾QOHULVHNW¸U¾QGH <óOGó](QWHJUHRODUDNIDDOL\HW J¸VWHUL\RU%XJ¾Q\XUGXPX]XQ IDUNOóE¸OJHOHULQGH.RFDHOL0HUVLQ 0DQLVDYH%ROXġHKLUOHULQGHNL WHVLVOHULPL]PHYFXW$\UóFD 5RPDQ\D6ORYHQ\DYH$%'̵GHNL ¾UHWLPWHVLVOHULLOHVHNW¸U¾P¾]GH OLGHUYH¸QF¾ELUNXUXOXġX] 6¾UG¾U¾OHELOLUYHHWNL\DUDWDQ E¾\¾PH\LW¾PUDNLSOHULPL]GHQ IDUNOóODġDUDNJHU©HNOHġWLUPH JHOHFHNWHKHSELUOLNWHE¾\¾\HFHáL \HWHQHNOHUH\DWóUóP\DSPD¾ONHYH SD\GDġGHáHULQLJ¸]HWHUHNJOREDO ELUR\XQFXROPDPLV\RQX\OD KDUHNHWHWPHNWH\L] $\QóEDNóġD©óVóLOH+ROGLQJLPL]LQ J¾EUHYHNLP\DJUXEXQGD\HU DODQò*6$Ġ¾ONHPL]LQHQN¸NO¾ NXUXOXġYHPDUNDODUóQóQEDġóQGD JHOLU.RFDHOL.¾WDK\D$QWDO\DYH 6DPVXQ̵GD\HUDODQWHVLVOHULPL]OH VHNW¸U¾Q¾Q¸QHPOLR\XQFXODUó DUDVóQGD\HUDODQò*6$Ġ\XUGXQ KHPHQKHUE¸OJHVLQGH\HUDODQ GHSRODUó\ODORMLVWLNRODUDNGD ©LIW©LOHULPL]H\HULQGHQKL]PHW VDáOó\RU.¸UIH]WHVLVOHULQGHNL OLPDQóLOHGHLKUDFDWYHLWKDODWWD ©RNFLGGLELUDYDQWDMóHOLQGH EXOXQGXUDQò*6$Ġ+ROGLQJ̵LQ VWUDWHMLOHULLOHD\QóURWDGD\HU

YASSI ÇELİĞE DEV YATIRIM DOó\RU¾ONHPL]L©LQVWUDWHMLN¸QHPH VDKLSIDUNOóJ¾EUHOHULQLQ¾UHWLPLQH \¸QHOLN\DWóUóPODU\DSó\RU

%MPỈMVOIXMSPQERR EZERXENPEVRIPIV# .¸NOHUL̵Oó\óOODUDGD\DQDQ +ROGLQJLPL]VDQD\LFLELUDLOHQLQ N¾OW¾U¾\OH\RáUXOPXġELUġLUNHW %XD©óGDQEDNóOGóáóQGD\HUOHġPLġ ELUJLULġLPFLUXKXV¾UHNOLOLáHVDKLS \DWóUóPFóOóNDQOD\óġóYHLVWLNUDU LOHEXJ¾QOHUHJHOGL+ó]OóNDUDU DODELOPHJ¾©O¾NRQVDQWUDV\RQ VRQUDGDQRWXUWXOPDVóJHUHNPH\HQ ]DWHQYDURODQ̸EL]̹ELOLQFL G¾Q\DQóQHQE¾\¾NġLUNHWLROVD ELOHELWPH\HQYHE¾\¾PH\H RGDNOóDPDW¸UUXKJHQHOOLNOHDLOH ġLUNHWOHULQLQVDKLSROGXáXHQ ¸QHPOLDYDQWDMODUGDQGóU0¾KLP RODQGH]DYDQWDMODUóWHVSLWHGLS SURIHV\RQHOYHNXUXPVDOELU \DSó\ODDLOHġLUNHWLDYDQWDMODUóQó ELUSRWDGDND\QDġWóUDELOPHNWH %XELUNH]VDáODQGóáóQGDKHP VDáODPOóáóWDUWóġóOPD]YHLVWLNUDUOó DPDELU\DQGDQE¾\¾PHLVWHáLKL© ELWPH\HQELUVLQHUMLRUWD\D©óNó\RU

ʆIPMOWIOXʯVʳKMFMWM^MR MʡMR]IRMFMVEPERERIHIR ]ʯRIPHMRM^# Ülkemizin özellikle yassı çelikte verdiği devasa dış ticaret açığı da bu yatırıma yönelmemizde etkili oldu. Türkiye’nin yassı çelik dış ticaretinde açığı yaklaşık 4,7 milyon ton. Ülkemizin bu ihtiyacını görüp yeni bir yatırımla bu açığın en azından ciddi bir bölümünü kapatabileceğimize inandık. Kocaeli’ndeki yatırımı hızla tamamlayarak daha ilk aşamada 1,2 milyon tonluk kapasiteyle Türkiye’nin cari açığına ciddi katkı sağlamayı başardık.


50 TฤฐMREPORT | Rร–PORTAJ

หขLVEGEXยRย^RIOEHEV# )XOMRSPHYห“YRY^TE^EVPEV hangileri?

YENฤฐ HAVALฤฐMANIโ€™NIN ฤฐร‡ TASARIMINDA YILDIZ ENTEGRE RENKLERฤฐ หขWXERFYP,EZEPMQERยฦ…RยR MสกXEWEVยQยRHE=ยPHย^ )RXIKVIสณVสณRPIVM XIVGMLIHMPHM&YFสณ]สณO TVSNIHI]IVEPQEOREWยP KIVสกIOPIฬ‰XM# Yฤฑldฤฑz Entegre aslฤฑnda hayatฤฑn iรงerisindeki tรผm renkleri, รผrรผn skalasฤฑ iรงerisinde barฤฑndฤฑran bir ลŸirket. Fakat elbette sadece Avrupaโ€™nฤฑn deฤŸil dรผnyanฤฑn en bรผyรผk havalimanlarฤฑndan biri olan ฤฐstanbul Yeni Havalimanฤฑโ€™na Yฤฑldฤฑz Entegre รผrรผnleriyle renk vermek bizim iรงin รงok รถzel bir proje oldu. ฤฐรง tasarฤฑmฤฑnda Yฤฑldฤฑz Entegreโ€™nin siyah, bambu, beyaz ve alya renkleri kullanฤฑlฤฑrken, o๏ฌs bรถlรผmlerinde beyaz renkli Yฤฑldฤฑz Entegre รผrรผnleri รถzel bir gรถrรผntรผ oluลŸturdu. รœlkemiz aรงฤฑsฤฑndan iftihar kaynaฤŸฤฑ olarak gรถrdรผฤŸรผmรผz bu projede, milli ve yerli รผrรผnlerin kullanฤฑlmasฤฑ ve Yฤฑldฤฑz Entegre รผrรผnlerinin tasarฤฑmda kullanฤฑlmasฤฑ bizim iรงin bรผyรผk bir gurur.

)DDOL\HWJยธVWHUGLรกLPL]VHNWยธUOHUGH ฬตGHQID]ODยพONH\HLKUDFDW JHUยฉHNOHฤกWLUL\RUX]%XSD]DUODU DUDVรณQGDEDฤกWD%DONDQODUROPDN ยพ]HUH$YUXSD2UWD'RรกX.X]H\ $IULND5XV\DฬตQรณQPHUNH]LQGH ROGXรกX$V\DEยธOJHVLQLHWNLQ SD]DUODUรณPรณ]DUDVรณQGDVD\DELOLUL] )DNDW\HQL\DWรณUรณPODUรณPรณ]ODELUOLNWH EXFRรกUDI\DODUD\HQLOHULQLHNOHPHN LยฉLQVยพUDWOHยฉDOรณฤกรณ\RUX]+HPDรกDยฉ JUXEXQGDKHPGHGHPLUยฉHOLN JUXEXQGDJHQLฤกELUFRรกUDI\D\D KLWDSHGHQYHNยธNOยพELUJHยฉPLฤกH VDKLSJยพยฉOยพEDรกODQWรณODUรณPรณ]YDU

=IRM]EXยVยQPEVZEVQย# *OREDOELUR\XQFXROPD\รณ KHGHIOH\HUHN\DWรณUรณPODUรณPรณ]รณ VRQLNL\รณOLยฉLQGHKรณ]ODQGรณUGรณNYH FLGGLDWรณOรณPODUJHUยฉHNOHฤกWLUGLN $%'ฬตGHEXOXQDQยพยฉOLPDQรณPรณ]รณQ

DUGรณQGDQฬตGHRUPDQยพUยพQOHUL VHNWยธUยพQGHNLLON\XUWGรณฤกรณยพUHWLP WHVLVOHULPL]LGHYUH\HDOGรณN <รณOGรณ](QWHJUHฬตQLQPLO\RQ DYUROXNELU\DWรณUรณPODKD\DWD JHยฉLUGLรกL5RPDQ\DIDEULNDPรณ] ยพUHWLPHEDฤกODGรณ%XQXQGรณฤกรณQGD 6ORYHQ\DฬตGDยพONHQLQHQEยพ\ยพN WHVLVOHULQGHQELULQLPLO\RQ DYUR\DVDWรณQDOGรณN +ROGLQJฬตLQHQ\HQL\DWรณUรณPรณ<รณOGรณ] 'HPLUย‰HOLN\รณOรณQGDKHP EL]LPKHPGH7ยพUNL\HDยฉรณVรณQGDQ ROGXNยฉDยธQHPOLEX\DWรณUรณPรณ GHYUH\HDOGรณNรฒNL\รณOGรณU\DSรณPรณQรณ VยพUGยพUGยพรกยพPยพ].RFDHOLฬตQLQ $OLNDK\D26%ฬตGHNL<รณOGรณ]'HPLU ย‰HOLNWHVLVLPL]\รณOรณ0DUW D\รณLWLEDUL\OHยพUHWLPHEDฤกODGรณ รฒNLHWDSWDQROXฤกDFDNRODQ \DWรณUรณPรณPรณ]รณQLONID]รณQรณ$UDOรณND\รณQGD VRรกXNKDGGHOHPHKDWWรณQรณQGHYUH\H JLUPHVL\OHWDPDPODPรณฤกROGXN <DQLEX\DWรณUรณPรณPรณ]รณQPLO\RQ DYUROXNEยธOยพPยพWDPDPODQGรณ


RÖPORTAJ | TİMREPORT 51

PLO\RQWRQNDSDVLWHVL\OH 7¾UNL\H̵QLQHQE¾\¾NYHHQYHULPOL VRáXNVDFKDGGHOHPHWHVLVL WDYODPDWHPSHUOHPHWHPL]OHPH JDOYDQL]YHER\DNDSOóVDF WHVLVOHULPL]GHYUH\HJLUGL%DġWD RWRPRWLYYHEH\D]Hġ\DROPDN ¾]HUHSDQHOUDG\DW¸UVDQGYL© SDQHO©DWóYHFHSKHNDSODPDODUó JLELSHN©RNHQG¾VWUL\HODODQD¾U¾Q YHKL]PHWVDáOD\DFDáó] %LUGLáHUJUXSġLUNHWLPL]RODQ ò*6$Ġ̵WDGD\óOóFLGGL \DWóUóPODUODJH©WLò*6$Ġ̵óQ \óOóQGD$QWDO\D̵GDWHVLVLPL]GHNL HN\DWóUóPóWDPDPODQPóġWó .¾WDK\D̵GDLVH7¾UNL\H̵QLQLWKDO HWWLáLSRWDV\XPQLWUDWJ¾EUHVLQL ¾UHWHFHN\HQLKDW©DOóġPDODUóQó GHYUH\HDOGóNYHEXUDGDGD¾UHWLPH EDġODGóN7¾PEX\DWóUóPODUóPó]ó WRSODUVDN\óOóQGDPLO\RQ DYUROXNELU\DWóUóPE¾W©HVLQH XODġWóN̵GDGD\DWóUóPODUóPó] Kó]ODGHYDPHGHFHN

+VYT̉MVOIXPIVMRHIRˢ+7%̈FY]P/ʳXEL]EƅHE 8ʳVOM]IƅRMRMXLEPIXXM˓MTSXEW]YQRMXVEXKʳFVIWMRM ʳVIXIGIO]IRMLEXʡEP̉QEPEVRHIZVI]IEPH ̵GDDQDKHGHͤPL]5RPDQ\D YH6ORYHQ\D̵GDNLWHVLVOHULPL]LQ ¾UHWLPYHVDWóġODUóQóDUWóUPDN RODFDN<DWóUóPD©óVóQGDQLVHLNL \HQLNRQX¸Q¾P¾]GHGXUX\RU %XQODUGDQLONL<óOGó]GHPLU©HOLNWH LNLQFLID]\DWóUóPóPó]óV¾UG¾UPHN

%X\DWóUóPD\óOóQóQVRQ D\ODUóQGDEDġODPóġWóNžUHWLPH EDġODPDNL©LQKHGHͤPL]LVH \óOóQóQLON©H\UHáL*DOYDQL]OLVDF KDWWóPó]óQNDSDVLWHVLQLYHNDOLWHVLQL DUWóUDFDNEX\DWóUóPODELUOLNWHGHPLU ©HOLNWH©RNGDKDJ¾©O¾ELUNRQXPD JHOHFHáL] %LUGLáHU\HQL\DWóUóPóPó]LVH ELUV¾UHGLU¾]HULQGH©DOóġWóáóPó] <óOGó](QWHJUH̵QLQ5XV\D̵GDNL IDEULNDVó%X\DWóUóPGD L©LQGHJHUHNOLLP]DODUóQDWWóN òQġDDWóQLVH̵XQVRQXQDGRáUX EDġODPDVóQóKHGHIOL\RUX] ò*6$Ġ̵WDGD\DWóUóPODUóPó]DUDOóNVó] V¾U¾\RU̵XQLOND\ODUóQGD SRWDV\XPQLWUDWWHVLVLPL]GHYUH\H JLUHFHN%LU\DQGDQGD\LQH 7¾UNL\H̵GH¾UHWLOPH\HQJ¾EUH ©HġLWOHUL\OHLOJLOLLQFHOHPHOHULPL] V¾U¾\RU *LULġLPFLJOREDO\HQLOLN©LP¾ġWHUL RGDNOóX]PDQYHVRQX©RGDNOó WDNóPROPDNGHáHUOHULQHDNóOYH J¸Q¾OLPHFHVLLOHVóPVóNóEDáOó\ó] %X\¾]GHQ<óOGó]ODU<DWóUóP +ROGLQJ¾ONHVLQGHQYHLQVDQóQGDQ DOGóáóJ¾©OHJHOHFHáHHPLQ DGóPODUODLOHUOL\RU


52

TÄ°MREPORT | MAKALE

KAYNAÄ&#x17E;I BELÄ°RSÄ°Z PARANIN PEÅ&#x17E;Ä°NDE H©HQ\óOEX]DPDQODUGDN¾UHVHO ¸O©HNWH\¾NVHOHQHQIODV\RQIDL] YHE¾\¾PHLOHNDUġóODÄ¡DFDáóPó]ó ¸QJ¸U¾\RUGXN+DWWD G¸QHPLQLQWDPDPóQóQEXÄ¡HNLOGH GHYDPHGHFHáLQLQDOWó©L]LOL\RUGX *HOLQHQGXUXPGD¸QFH7¾UNL\HYHED]ó ¾ONHOHUE¾\¾PHNRQXVXQGDQHJDWLI D\UóġPD\DEDÄ¡ODGóDUGóQGDQGD$%'LOHLOJLOL UHVHV\RQEHNOHQWLOHULDUWWóÂ&#x2030;LQHNRQRPLVL \DYDÄ¡ODPD\DEDÄ¡ODGóYH$%̵QLQORNRPRWLI ¾ONHOHULQGHEHNOHQPHGLNROXPVX]OXNODU PH\GDQDJHOGL 'LNNDWLPL©HNHQVHÄ¡X(NRQRPLNER]XOPD LOHVL\DVLJHULOLPOHUDUDVóQGDNLVHEHSVRQX© LOLÄ¡NLVLDUWóNELUELULQHNDUóġPóġGXUXPGD +DWWDELUV¾UHVRQUDEXNDUóġóNOóNELUG¸QJ¾ GH\DUDWó\RU6L\DVLYHHNRQRPLNVRUXQODU SHÄ¡SHÄ¡HVóUDODQPD\DEDÄ¡Oó\RU7UXPS YHDWWóáóDGóPODUóQ\DUDWWóáóHNRQRPLN ]DUDUODUGLSORPDWLNNDUóġóNOóNODUYH\¾NVHOHQ J¾YHQVL]OLNEXQDHQFLGGLNDQóWóWHÄ¡NLO HGL\RU7DPEXHVQDGD7¾UNL\H̵QLQ\DVDPD \¾U¾WPH\DUJóED]óQGDELUGHáLÄ¡LP V¾UHFLQGHROPDVó]RUODQPDPó]D\ROD©ó\RU <¾U¾WPHGHWDÄ¡ODUWDPRODUDNRWXUPDGóáó

G

PROF. DR. EMRE ALKÄ°N

Â&#x17E;/.(0ð=(<(5/(Ä&#x203A;(1<$%$1&,/$5,1)ð1$16$/ 6ð67(0<2/8</$(//(5ð1'(.ð.$<1$à ,1.$<,7$/7,1$ $/,10$6,*(5(.ð<25%$Ä&#x203A;7$0(9'8$7.5('ð.$57, *ð%ð(1675Â&#x17E;0$1/$5/$.$<,7ðÂ&#x2030;ð1'(.ð<$Ä&#x203A;$0ðÂ&#x2030;ð1 .2/$</,./$56$à/$10$6,Â&#x2DC;1&(/ð./(Ä&#x203A;$57 L©LQVHNW¸UOHULQVRUXQODUóQó©¸]PHVLL©LQ VDEóUJHUHNL\RU'LáHUWDUDIWDQEDQNDFóOóN JLELNRQXODUóQGDKDELUFLGGL\HWOHHOH DOóQGóáóQóJ¸U¾\RUX] *MRERWOIWMQMRIFʳ]ʳOMÌ&#x2030;HʳÌ&#x2030;ʳ]SV 6RQRQ\óOóQE¾\¾PHPRWRUXRODQLQÄ¡DDW YHNRQXWVHNW¸U¾QGHNLVHUWIUHQLUDNDPVDO RODUDNQHWÄ¡HNLOGHWDNLSHGHELOL\RUX] )L\DWODUGD\¾NVHOPHROVDGDVDWóġODUFLGGL

Ä¡HNLOGHJHULOHPLÄ¡GXUXPGD<DEDQFó\D NRQXWVDWóġODUóQGDLVH,UDNOóODULONVóUD\D \HUOHÄ¡PLÄ¡Â&#x2DC;]HWOHJLWJLGH̸'RáX̵QXQ J¾YHQOLOLPDQó̹ROPD\DGRáUXLOHUOL\RUX] %HONLGHFDULLÄ¡OHPOHUD©óáóQóͤQDQVHHGHQ ̸QHWKDWDYHQRNVDQ̹NDOHPLQLQEXNDGDU \¾NVHNROPDVóQóQDUNDVóQGDEXJHU©HN YDU0HQÄ¡HLYHND\QDáóEHOLUVL]SDUDQóQ VDKLSOHUL¾ONHPL]HJHOHUHN\DÄ¡DPD\D EDÄ¡OD\DQPLO\RQODUFDLQVDQRODELOLU5HVPL UDNDPODUPLO\RQGDQID]OD\DEDQFóQóQ \DÄ¡DGóáóQóV¸\O¾\RU.D\óWGóġóHNRQRPLQLQ EXLQVDQODUóQJHOGLáL¾ONHOHUH\D\JóQROGXáX ELOLQL\RU3DUDODUóQóNDQXQODUDX\JXQÄ¡HNLOGH KDUFDGóNODUóV¾UHFHVRUXQ\RN $QFDNJHOGLNOHUL¾ONHOHULQYHE¸OJHOHULQ ©DOóġPDYHLÄ¡\DSPDXVXOOHULQL7¾UNL\H̵\H JHWLUPHOHULQL¸QOHPHNJHUHNL\RU0DOL EHOJHOHULQDOóPVDWóPODUGDJH©HUOLROPDVó L©LQRQ\óOODUFDP¾FDGHOHYHUPLÄ¡RODQ 7¾UNL\HND\óWGóġóOóáDG¸QPHPHOLGLU %XVHEHSOH¾ONHPL]HJHOHQNLÄ¡LOHULQ P¾PN¾QPHUWHEHͤQDQVDOVLVWHP \ROX\ODHOOHULQGHNLND\QDáóQND\óWDOWóQD DOóQPDVóJHUHNL\RUGL\HG¾ġ¾Q¾\RUXP 'ROD\óVó\ODEDÄ¡WDPHYGXDWNUHGLNDUWó JLELHQVWU¾PDQODUODND\óWL©LQGHNL\DÄ¡DP L©LQNROD\OóNODUVDáODQPDVó¸QFHOLNOHÄ¡DUW 0HY]XDWEXJ¾QNóVóWOóJ¸]¾N¾\RU %HONLGHEXLQVDQODUóQ\RáXQODÄ¡Wóáó E¸OJHOHUHͤQDQVDOHQVWU¾PDQODUóQ J¸W¾U¾OPHVLNUHGLNDUWóROPDVD GDPHYGXDWWDNLSDUDODUóQóEDQND NDUWODUóQGDQKDUFDPDODUóL©LQJHUHNOL ©DOóġPDODU\DSóODELOLU̸0RGHUQKD\DW̹ L©LQLPUHQGLUPHNEHONLGHEDQNDFóOóN NXUXPODUóQóQJ¾YHQLOLUROGXáXQXDQODWDUDN EDÄ¡ODWóODELOLU.HQGL¾ONHOHULQGHVDQó\RUXP EXNRQXGDFLGGLVóNóQWóODU©HNPLÄ¡OHUGLU Â&#x2DC;]HWOH7¾UNL\H̵\HÄ¡DġóUWóFóÄ¡HNLOGHND\QDáó EHOOLROPD\DQÄ¡HNLOGHSDUDJLULÄ¡LYDU%XQXQ ND\QDáóQóQQHUHVLROGXáXDÄ¡Dáó\XNDUó EHOOL<DEDQFóODUL©LQED]óHQVWU¾PDQODUó \DUDWDUDNEXND\QDáóNDOóFóYHWDQóPOóKDOH JHWLUHELOLUL]GL\HG¾ġ¾Q¾\RUXP


04 – 07 Nisan 2019 Türkiye’nin Lider Uluslararası Otomotiv Endüstrisi Fuarı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul / Türkiye www.automechanika.com.tr

İŞ ORTAKLARI

DESTEKLEYENLER


54 TÄ°MREPORT | FÄ°NANS

PARÄ°TEYE BAKMADAN

MAL SATMAYALIM! .85/$5'$.ð$Ä&#x203A;,5,'$/*$/$10$/$57Â&#x17E;5.ð+5$&$7Â&#x2030;,/$5,1,1Â&#x2DC;1Â&#x17E;1Â&#x17E;*Â&#x2DC;50(6ð1( (1*(/2/$%ð/ð<25%81('(1/(ð+5$&$7Â&#x2030;,Â&#x2DC;1*Â&#x2DC;5Â&#x17E;/(%ð/ð5%ð5.85+$5(.(7ð1ð7ð&$5(7 ðÂ&#x2030;ð1)$<'$/,%8/8<25 ¸YL]NXUODUóLKUDFDW©óL©LQ KHU]DPDQNULWLN¸QHPH VDKLS.XUODUGDNLDġóUó GDOJDODQPDODUG¾Q\DQóQ G¸UWELU\DQóQGDNLIDUNOóGLON¾OW¾U YHHQ¸QHPOLVLGHSDUDELULPLQH VDKLS¾ONHOHUHPDOYHKL]PHW VDáOD\DQ7¾UNLKUDFDW©óODUóQóQ

D

¸Q¾Q¾J¸UPHVLQHHQJHORODELOL\RU %XQHGHQOHLKUDFDW©ó¸QJ¸U¾OHELOLU ELUNXUKDUHNHWLQLWLFDUHWL©LQID\GDOó EXOX\RU'óġWLFDUHWLPL]GH\¾]GH ̵OHUG¾]H\LQGHDáóUOóáDVDKLS $YUXSDFRáUDI\DVóQDPDOVDWDQ LKUDFDW©óODUL©LQKDPPDGGHVLQL GRODULOHDOóSQLKDL¾U¾Q¾Q¾

HXURLOHVDWWóáóQGDQHXURGRODU SDULWHVLQGHNL\XNDUó\¸QO¾D©óOPD ROXPOXWHUVLGXUXPLVHROXPVX] ELUGXUXP\DUDWó\RUòKUDFDWóPó]óQ \¾]GH̵óQGDQID]ODVóQóHXURYH GRODULOH\DSWóáóPó]GDQSDULWHGLáHU W¾PEHQ]HU¾ONHOHUJLEL7¾UNL\H̵GH GHGLNNDWOHL]OHQL\RU


FฤฐNANS | TฤฐMREPORT 55

(EPKEPยWYPEVHE ย˜]HOOLNOH0D\รณVฬตWH)('ฬตLQ SDUDVDOJHQLฤกOHPHSURJUDPรณQรณ ELWLUHFHNOHULVLQ\DOLQLYHUPHVLQLQ DUGรณQGDQJHOLฤกHQSL\DVDยพONHOHULQLQ SDUDELULPOHULQGHROGXรกXJLEL 7ยพUNOLUDVรณQGDGDDฤกรณUรณGHรกHUND\Eรณ \DฤกDQPD\DEDฤกODGรณ'ยธQHPGยธQHP VHUWGDOJDODQPDODU\DฤกDQVDGD NXUODUGDNL\XNDUรณ\ยธQOยพJLGLฤก7ยพUN LKUDยฉPDOODUรณLยฉLQELUNXUDYDQWDMรณQรณ JยพQGHPHJHWLUGL 0HUNH]%DQNDVรณYHULOHULQHJยธUH 0D\รณV$UDOรณNGยธQHPL ER\XQFD7ยพUNOLUDVรณGRODUNDUฤกรณVรณQGD \ยพ]GHGHรกHUVL]OHฤกWL(XUR\D NDUฤกรณGHรกHUND\EรณGD\ยพ]GHฬตรณ EXOGX0D\รณVฬตWH 7/RODQGRODUNXUX\ยพ]GHGHรกHU ND]DQDUDN$UDOรณNLWLEDUรณ\OD 7/ฬตGHQ\รณOรณNDSDWWรณ$\Qรณ GยธQHPGHHXUR7/ฬตGHQ 7/ฬต\HยฉรณNDUDN7ยพUNOLUDVรณNDUฤกรณVรณQGD \ยพ]GHGHรกHUOHQGL %XGยธQHPGHHXURGRODUSDULWHVLQGH GH\ยพNVHNGDOJDER\XQGDJHOJLWOHU \DฤกDQGรณ7HPPX]ฬตGH RODQHXURGRODUSDULWHVLNXUODUรณQ VHUWGDOJDODQPD\DEDฤกODGรณรกรณ 0D\รณVฬตWHฬตD0DUWฬตWH VRQEHฤก\รณOรณQ]LUYHVLRODQฬตD NDGDU\ยพNVHOGLNWHQVRQUDGยพฤกยพฤก HรกLOLPLQHJLUGL0DUWฬตWH YH$UDOรณNฬตGDLOHVRQEHฤก \รณOรณQHQGLSVHYL\HOHULQHยฉHNLOHQ SDULWH0D\รณVLWLEDUรณ\ODฬตH

NDGDU\ยพNVHOGLฬตLQVRQD\รณQGD LVHSDULWHฬตOHULJยธVWHUL\RUGX 'ยธYL]NXUODUรณQรณQ7ยพUNOLUDVรณ NDUฤกรณVรณQGD\XNDUรณ\ยธQOยพELULYPH L]OHGLรกLVRQ\รณOOรณNGยธQHPGH SDULWHQLQLVHYHEDQGรณQGD GDOJDODQGรณรกรณQรณJยธUยพ\RUX]

หขLVEGEXE]ERWยQEWย 3DULWHGDOJDODQPDVรณ\รณOODULWLEDUรณ\OD 7รฒ0ฬตLQDยฉรณNODGรณรกรณYHULOHUH\DQVรณ\RU ฬตWHQLWLEDUHQ\ยพNVHOHQSDULWHQLQ ROXPOXHWNLVLLKUDFDWDNDWNรณVDรกODGรณ YH\รณOODUรณQGDSDULWH

7รฒ05(3257LยฉLQSL\DVD\รณ \DNรณQGDQWDNLSHGHQRQX]PDQ YHHNRQRPLVWLOH\DSWรณรกรณPรณ] JยธUยพฤกPHOHUQHWLFHVLQGHSDULWHQLQ \รณOER\XQFDRUWDODPDLOH DUDVรณQGDGDOJDODQDFDรกรณ ยธQJยธUยพOยพ\RU2QD\UรณHNRQRPLVW LยฉHULVLQGHHQGยพฤกยพNSDULWHEHNOHQWLVL ROXUNHQHQ\ยพNVHNEHNOHQWL RODUDNND\GHGLOGL(OEHWWHMHRSROLWLN JHOLฤกPHOHUWLFDUHWVDYDฤกODUรณ%UH[LW YHยพONHOHULQSDUDSROLWLNDODUรณQGDNL DQLGHรกLฤกLPOHUEXWDKPLQOHULQ

4M]EWE]ย]EOยRHERXEOMTIHIRSRY^QERZI IOSRSQMWXMPI]ETXยห“ยQย^KสฏVสณฬ‰QIPIVRIXMGIWMRHI IYVSHSPEVTEVMXIWMRMR]ยPFS]YRGESVXEPEQE MPIEVEWยRHEHEPKEPEREGEห“ยสฏRKสฏVสณPสณ]SV ]DUDUรณ\D]รณOGรณฬตWHPLO\DU GRODUOรณNELUSDULWHND\EรณYHULOHUH \DQVรณGรณฬตGDNLSDULWH]DUDUรณ PLO\RQGRODUรณEXOGXฬตGH ELUPLNWDUWRSDUODQPDLOHSDULWHQLQ ROXPOXHWNLVLPLO\DUPLO\RQ GRODUROGX*HยฉHQ\รณOLVHSDULWHGHQ PLO\DUPLO\RQGRODUNDWNรณ JHOGL(QQLKD\HWLQGHHXURGRODU SDULWHVLQLQLKUDFDWYHULOHULQHHWNLVL ROGXNยฉDยธQHPDU]HGL\RU%X EDNรณPGDQYH\รณOODUรณQGD ROXฤกDFDNSDULWHLKUDFDWยฉรณODU DยฉรณVรณQGDQGLNNDWOHL]OHQHFHN

PARฤฐTE ETKฤฐSฤฐ*

GรณฤกรณQGDVHYL\HOHULQROXฤกPDVรณQD QHGHQRODELOLU%XQHGHQOHGRODUGDQ \DQDDรกรณUOรณNNR\DQHNRQRPLVWOHUH JยธUHSDULWHDOWEDQWWDKPLQLQHGDKD \DNรณQVH\UHGHELOLUย˜]HOOLNOHJHยฉHQ\รณO SDULWHGHQLODYHNDWNรณJHOHQLKUDFDWWD EX\รณOSDULWHND\QDNOรณQHJDWLI JHOLฤกPHOHU\DฤกDQPDVรณEHNOHQHELOLU .LORJUDPED]รณQGDJHULOH\HQLKUDFDW อค\DWODUรณGDGLNNDWHDOรณQGรณรกรณQGD ฬตGDSDULWHLKUDFDWยฉรณDยฉรณVรณQGDQ KHU\รณOROGXรกXQGDQELUD]GDKD ID]ODยธQHPDU]HGHFHNย‰ยพQNยพ 7ยพUNL\HรฒVWDWLVWLN.XUXPXฬตQXQGรณฤก

ฤฐHRACATTA PARA BฤฐRฤฐMLERฤฐNฤฐN AฤžIRLIฤžI* 2018

2017

Euro

%49

%42,8

1,5 milyar dolar

Dolar

%41,9

%39,58

3,6 milyar dolar

TL

%4,52

%8,58

2015

-12,6 milyar dolar

2016

-154,8 milyon dolar

2017 2018 (*TฤฐM ve TรœฤฐK verileri)

=IRM]ยPHERISPYV#

Para Birimi

(*TรœฤฐK verisi, 2018 ilk 11 ay)


56 TÄ°MREPORT | FÄ°NANS

WLFDUHWHQGHNVOHULQHJ¸UH$åXVWRV LWLEDUó\ODLKUDFDWYHLWKDODW GHåHUHQGHNVLDUDVóQGDNLIDUN LKUDFDWDOH\KLQHDŠóOó\RUòKUDFDW ELULPGHåHUL$åXVWRV̾GHQ EHULVžUHNOLJHULOHUNHQLWKDODWWD LVHDUWóĥ\DĥDQGó%XJLGLĥDWó WHUVLQHŠHYLULSNLORJUDPED]óQGD LKUDFDWELULPGHåHULQLDUWóUPDNLŠLQ LKUDFDWŠóODUóPó]óQKHPSDULWHQLQ HWNLVLQLD]DOWDFDNIDUNOóSD]DUODUD GDKDŠRNDåóUOóNYHUPHOHULKHP GH7žUNOLUDVóLOHWLFDUHWLQDåóUOóåóQó

DUWóUPD\D¸QHPYHUPHOHUL EHNOHQHELOLU

(XURGRODUSDULWHVLQHLOLĥNLQ$WLOOD <HĥLODGD$OL$åDRåOX*L]PHQ 1DOEDQWOó<DOŠóQ6XQ*žUD\1XU 9DKDS7DĥWDQ<XQXV.D\D $OQXV <DWóUóP $KODWŠó0HQNXO'HåHUOHU (YUHQ'HYULP=HO\XWYH(QYHU(UNDQ *&0<DWóUóP ̾GDQJ¸UžĥDOGóN 'RODUóQJžŠOžRODFDåóQó¸QJ¸UHQ HNRQRPLVWOHUSDULWHQLQDOWEDQGD

GDKD\DNóQROPDVóQóEHNOL\RUODU %XGD̵LQVRQEHġD\óQGD LKUDFDWóPó]DROXPVX]HWNL\DSDQ SDULWHGHNLJHULOHPHQLQV¾UPHVL GHPHN$YUDV\D<DWóUóP6WUDWHMLVWL (YUHQ'HYULP=HO\XW)('̵LQIDL] DUWóUóPODUóQóV¾UG¾UPHVLGXUXPXQGD GRODUHQGHNVLQGHJ¸U¾OHFHN\¾NVHOLġ \¾]¾QGHQHXURGRODUSDULWHVLQLQ ̵OHUHNDGDULQHELOHFHáLQHGLNNDW ©HNWL)('̵LQGDKDJ¾YHUFLQELUIDL] SROLWLNDVóL]OHPHVLGXUXPXQGDSDULWH YHVHYL\HOHULQHXODġDELOLU

PROF. DR. CAN FUAT GĂ&#x153;RLESEL

ATÄ°LLA YEĹ&#x17E;Ä°LADA

ALÄ° AÄ&#x17E;AOÄ&#x17E;LU

BREXIT

GĂ&#x153;Ă&#x2021;LĂ&#x153; BÄ°R

BÄ°RÄ°NCÄ° MAKRON BOĹ&#x17E;LUÄ&#x17E;U

)YVSZIHSPEVÂ?RFMPIOKĘłVIĚ&#x2030;M

Ă&#x2013;NEM ARZ EDECEK DOLAR GĂ&#x2013;RECEÄ&#x17E;Ä°Z KAPANACAK!

B

irleĹ&#x;ik KrallÄąkâ&#x20AC;&#x2122;Äąn, Avrupa BirliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;nden (AB) nasÄąl ayrÄąlacaÄ&#x;Äą da pariteyi etkileyecek unsurlardan biri. Dr. Can Fuat GĂźrlesel, euro/ dolar paritesinin 1,15 etrafÄąnda dalgalanacaÄ&#x;Äą gĂśrĂźĹ&#x;Ăźnde. AB ile Britanya arasÄąnda anlaĹ&#x;masÄąz bir Brexit olmasÄą durumunda paritenin 1,10â&#x20AC;&#x2122;a yaklaĹ&#x;abileceÄ&#x;ini anlatan Dr. GĂźrlesel, anlaĹ&#x;malÄą bir ayrÄąlÄąk halinde ise 1,20â&#x20AC;&#x2122;ye doÄ&#x;ru bir hareket olabileceÄ&#x;ini ĂśngĂśrdĂź. ABD BaĹ&#x;kanÄą Donald Trumpâ&#x20AC;&#x2122;Äąn her çĹkÄąĹ&#x;ÄąnÄąn dolarÄą zayÄąďŹ&#x201A;atacaÄ&#x;ÄąnÄą kaydeden Dr. GĂźrlesel, FED 2 faiz artÄąĹ&#x;Äą yaparsa parite 1,15â&#x20AC;&#x2122;in altÄąnda kalÄąr. Tek faiz artÄąĹ&#x;Äą olursa parite 1,15â&#x20AC;&#x2122;i aĹ&#x;ar. yorumunu yaptÄą.

A

BD Merkez BankasÄą FEDâ&#x20AC;&#x2122;in 2019â&#x20AC;&#x2122;da ßç faiz artÄąrmasÄąnÄą, 2020â&#x20AC;&#x2122;de de faiz artÄąrÄąmlarÄąnÄą sĂźrdĂźrmesini beklediÄ&#x;ini sĂśyleyen ekonomist Atilla YeĹ&#x;ilada, bu nedenle paritenin 1.05â&#x20AC;&#x2122;e daha yakÄąn olacaÄ&#x;ÄąnÄą ĂśngĂśrdĂź. FEDâ&#x20AC;&#x2122;in bilanço daraltmayÄą sĂźrdĂźrdĂźÄ&#x;Ăźne dikkat çekerek, bu nedenle 2018â&#x20AC;&#x2122;de gßçlĂź bir dolar gĂśrdĂźÄ&#x;ĂźmĂźzĂź belirten YeĹ&#x;ilada,1,25â&#x20AC;&#x2122;lik parite tahminin ise piyasanÄąn beklentileri doÄ&#x;rultusunda yapÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyledi. YeĹ&#x;ilada, Avrupa ekonomisinin 2019â&#x20AC;&#x2122;da zayÄąf kalacaÄ&#x;ÄąnÄą ve ABD ekonomisindeki ivme ile FEDâ&#x20AC;&#x2122;in politikalarÄąnÄąn dolarÄą gßçlĂź kÄąlmayÄą sĂźrdĂźreceÄ&#x;ini ifade etti.

E

konomist Ali AÄ&#x;aoÄ&#x;lu, euro/dolar paritesinde yĂśnĂźn yÄąlÄąn ilk dokuz ayÄąnda aĹ&#x;aÄ&#x;Äą yĂśnlĂź olacaÄ&#x;Äą gĂśrĂźĹ&#x;Ăźnde. FEDâ&#x20AC;&#x2122;in faiz artÄąrÄąmlarÄąnÄą sĂźrdĂźreceÄ&#x;ini kaydeden AÄ&#x;aoÄ&#x;lu, â&#x20AC;&#x153;Fransa CumhurbaĹ&#x;kanÄą Macronâ&#x20AC;&#x2122;un gĂśreve geldiÄ&#x;i, euronun dolar aleyhine gßçlendiÄ&#x;i dĂśnemde oluĹ&#x;an marjÄąn kapanacaÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyledi. Bu nedenle paritede 1.075â&#x20AC;&#x2122;lik senaryonun daha yakÄąn olduÄ&#x;unu belirten AÄ&#x;aoÄ&#x;luâ&#x20AC;&#x2122;nun ihracatçĹlara Ăśnerisi, parite 1.1750â&#x20AC;&#x2122;leri gĂśrdĂźÄ&#x;Ăźnde risklerini aĹ&#x;aÄ&#x;Äą yĂśnlĂź hedge etmeleri Ĺ&#x;eklinde. AÄ&#x;aoÄ&#x;lu, yÄąlÄąn ilk dokuz aylÄąk dĂśneminden sonra ise euronun gßçleneceÄ&#x;ini ĂśngĂśrĂźyor.


DOMOTEX TURKEY FİNANS FİNA Fİ N NS NA N | Tİ TİMREPORT TİMR M EP MR EPOR ORT OR T 57

27 - 30 Nisan 2019 Gaziantep domotexturkey.com

Fuar Alanı: Ortadoğu Fuar Merkezi 3RPMRI/E]ôXóªMR HSQSXI\XYVOI]GSQ

,EPôZI>IQMR/ETPEQEPEVôRôR8¿VOM]IZI3VXE(SâYūHEOM1IVOI^M

Organizatör

Destekleyenler

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Tel. +90 212 334 69 00 Fax +90 212 230 04 80 info@hf-turkey.com www.hfturkey.com

Resmi Havayolu

Gaziantep Ticaret Odası

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası

%8)8$56$<,/,.$181*(5(öø1&(72%% 7h5.ø<(2'$/$59(%256$/$5%ø5/øöø '(1(7ø0ø1'('h=(1/(10(.7('ø5


58

TÄ°MREPORT | DÃ&#x153;NYA

BEYÄ°N GÃ&#x2013;Ã&#x2021;Ã&#x153; NASIL Ã&#x2013;NLENÄ°R? %ð5Â&#x2030;2.Â&#x17E;/.(%(<ð1*Â&#x2DC;Â&#x2030;Â&#x17E;1Â&#x17E;7(Ä&#x203A;9ð.(70(.ðÂ&#x2030;ð1&$=ð3 7(./ð)/(5/(<(7ðÄ&#x203A;0ðÄ&#x203A;ð16$1.$<1$à ,75$16)(5('(5.(1 .(1'ð.$/ð)ð<(6,1,),1,.$<%(70(0(.ðÂ&#x2030;ð1'(*Â&#x2DC;Â&#x2030;Â&#x17E; (1*(//(0(<(<Â&#x2DC;1(/ð.32/ð7ð.$/$5*(/ðÄ&#x203A;7ð5ð<25 LUNHWOHUDUDVóQGDN¾UHVHO UHNDEHWELU©RN\¸Q¾\OH NóUDQNóUDQDLOHUOL\RU $U*HLQRYDV\RQ SD]DUSD\óP¾FDGHOHVL L\LVLQL©RNGDKDL\LVLQL¾UHWLS W¾NHWLFL\HXODÄ¡WóUPDN%X©HWLQ UHNDEHWLQL©LQGHÄ¡LUNHWOHULQVRQ \óOODUGDDUWDQELUVRUXQXJ¾Q \¾]¾QH©óNWó5HNDEHWWHVL]L ELUDGóP¸QHWDġó\DFDN Ì´NDOLͤ\HHOHPDQ̵D©óáó%X D©óáóNDSDWPDNLVWH\HQ Ä¡LUNHWOHU¾ONHL©LQGHNLDU] \HWHUVL]OLáLQGHQGROD\ó ©DUH\L\XUWGóġóQGDQ EH\LQWUDQVIHUHWPHNWH EXOGX%XGD\HQLELU N¾UHVHOVRUXQXRUWD\D ©óNDUGó%H\LQJ¸©¾

Ä

SDUDGRNVX̿ %LU©RN¾ONHEH\LQJ¸©¾Q¾WHġYLN HWPHNL©LQFD]LSWHNOLIOHUOHEDġND ¾ONHOHUGHQ\HWLġPLġLQVDQND\QDáó WUDQVIHUHGHUNHQNHQGLNDOLͤ\H VóQóIóQóND\EHWPHPHNL©LQGHJ¸©¾ HQJHOOHPH\H\¸QHOLNSROLWLNDODU


DÃ&#x153;NYA | TÄ°MREPORT 59

JHOLġWLUL\RU%LUOHġPLġ0LOOHWOHU̵LQ %0 \óOóQGD\D\óQODGóáó UDSRUGDXOXVODUDUDVóJ¸©PHQ Q¾IXVXQXQ\óOóQGDQ \óOóQDNDGDU\DNODġóNRODUDN\¾]GH ̵OLNELUDUWóġJ¸VWHUHUHN PLO\RQNLġL\HXODġWóáóEHOLUWLOGL

Türkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de durum ne? 7¾UNL\H̵GHGHVRQG¸QHPGHEH\LQ J¸©¾PHVHOHVLVóNOóNODJ¾QGHPH JHOL\RUÂ&#x2DC;\OHNLEXNRQX7KH1HZ <RUN7LPHV 1<7 JD]HWHVLQHGH NRQXROPXÄ¡YH7¾UNL\H̵GHQ©H\UHN PLO\RQLQVDQóQJ¸©HWWLáLNDOHPH DOóQPóġWó)DNDWEXUDNDPóQ GHWD\ODUóQDEDNWóáóPó]GD\DQOóġOóN J¸]H©DUSó\RU&XPKXUEDÄ¡NDQOóáó òQVDQ.D\QDNODUó2ͤVLGHELU \DODQODPD\D\óQOD\DUDN\DQOóġó ¾]H ]HOW OWWL W 7¾UN WL 7¾ ¾UNNL\\H HòV HòV òVWWD WDWL WDWL WLVW V LN VW LN G¾]HOWWL7¾UNL\HòVWDWLVWLN XUX U PX̵Q PX X̵QXQ XQ X Q 7Â&#x17E; 7 ò. ò.

(\\O¾ ¾O  ̵G ̵GH H .XUXPX̵QXQ 7Â&#x17E;ò. (\O¾O̵GH ©óNOD óNNOD ODGó DGóáó áó YHU HULOLOHU HUGH HU G GH ̵ GH G D©óNODGóáóYHULOHUGH̵GH ¾UNNL\ L\H̵ H GH H̵ GHQ Q J¸ J¸© © HG HGHQ HQ HQ Q 7¾UNL\H̵GHQJ¸©HGHQ Ä¡L VD\ Ä¡L D\óV \óV VóQ óQóQ óQ óQ Q NLÄ¡LVD\óVóQóQ ¾]G ]GH H  ̵O̵O̵OLN L \¾]GH̵OLN UWó WóġO Ä¡OD Ä¡O D DUWóġOD EL EL ELQ Q Q ELQ RO ROGX GX Xá áX X ROGXáX ¸U¾ U¾O¾ O¾ ¾\R \RU U J¸U¾O¾\RU DNND DW W\D \ S SóóODQ OD DQ )DNDW\DSóODQ ©óNNOD ODPD DPDGD GD GD \H \HU U U D©óNODPDGDGD\HU HUL ULOG GLá áLLJL JL J EL E EXQ X X XQ Q YHULOGLáLJLELEXQXQ LQ QGH GHNL N 7¾UNO NL ¾UNO ¾U NOHU HULQ HU LQ Q VD\\óV óVó Vó ELQ  EL ELQ Q L©LQGHNL7¾UNOHULQVD\óVó  Q GH QH H WR WRSO RSO SODP P J¸© © UDN DNDPOD DP POD ODUó UUóóQD QD D <LQHGHWRSODPJ¸©UDNDPODUóQD DQVó\ QV Vó\\D DQ Q  ELQ Q NLÄ¡ LÄ¡LQ LQ QLQ Q \DÄ¡ DÄ¡ Ä¡ \DQVó\DQELQNLÄ¡LQLQ\DÄ¡ UXE X X LLQ QFH HOH OHQ QG GLá áLQ LQGH GH G H   JUXEXLQFHOHQGLáLQGH \DÄ¡ODUóQGDNLOHULQ\¾]GHLOH DÄ¡ Ä¡OODU D óQGD óQ QGD GDNL NLOH NLOH HUL ULQ \¾ ¾]G ]GH H  LOH H

HQ\¾NVHNRUDQóROXÄ¡WXUGXáX J¸U¾O¾UNHQEXQX\¾]GH LOH\¾]GHLOH \DÄ¡ODUóQGDNLOHUL]OHGL *¸©LVWDWLVWLNOHULQGH7¾UNL\H̵\H JHOHQOHULQX\UXNODUóQDEDNóOGóáóQGD ,UDN$IJDQLVWDQ6XUL\H $]HUED\FDQòUDQ7¾UNPHQLVWDQYH Â&#x2DC;]EHNLVWDQLONVóUDODUGD\HUDOó\RU %X¾ONHOHUGHQ©RNID]ODQHWJ¸© DOó\RUX]7¾UNL\H̵\H\XUWGóġóQGDQ J¸©HGHQVD\óVóQóQELQ NLÄ¡LROGXáXJ¸]¸Q¾QHDOóQGóáóQGD QHWJ¸©VD\óVóQóQELQNLÄ¡L ROGXáXJ¸U¾O¾\RU ̵GHQHWJ¸©YHUGLáLPL]¾ONHOHU LVHÄ¡XQODUÂ&#x2030;LQ<XQDQLVWDQ òQJLOWHUH$%' %XOJDULVWDQ)UDQVD* .RUH+ROODQGDòWDO\D -DSRQ\DòVSDQ\D9LHWQDP Â&#x2030;HN\D \óOó7¾UNL\H&XPKXUL\HWL YDWDQGDÄ¡ODUóD©óVóQGDQQHW J¸©DOGóáóPó]ELU\óOGó$PD R\óO$%'¸]HOLQH EDNóOGóáóQGD NLÄ¡L $%'̵GHQ

¾ONHPL]HJ¸©HGHUNHQ$%'̵\H NLġLJ¸©HWWL<DQLQHWJ¸© NLġLROPXġWX

Kalifiye elemana ihtiyaç duyuluyor %H\LQJ¸©¾Q¾ġLUNHWOHUER\XWXQGD LQFHOHGLáLPL]GHLNLWHPHOVRUXQ NDUġóPó]D©óNó\RU̸.DOLͤ\H HOHPDQóEXOPD̹YH̸RQXġLUNHWWH WXWDELOPH̹.DOLͤ\HHOHPDQD GX\XODQLKWL\D©DUWWóN©DELUEDġND ġLUNHWWHNL\HWLġPLġLQVDQó©HNPHN L©LQFD]LSWHNOLIOHUVXQXOX\RU%X \¾]GHQġLUNHWLQL]GHELUV¾UHJ¸UHY DOPóġELULUDNLSġLUNHWWHQJHOHQ ELUWHNOLͤNDEXOHGHELOLU%XQD EHQ]HUGXUXPODUDNDUġóDOóQPDVó JHUHNHQELUGL]L¸QOHPYDU*HUHNOL ¸QOHPOHULDODQġLUNHWOHUHOLQGHNL HOHPDQóND©óUPD]NHQLġ\DSóġ V¾UHFLQLGHGHYDPHWWLUHFHáLL©LQ V¾UG¾U¾OHELOLUYHUHNDEHW©LROX\RU $OóQPDVóJHUHNHQED]ó¸QOHPOHU LVHġ¸\OHVóUDOD\DELOLUL]


60

TİMREPORT | DÜNYA

<,/,1'$$%'ő'(.ð0ž/7(&ð/(5ð1 '2à'8./$5,ž/.(/(5(*˜5('$à,/,0,

1.DOLͤ\HHOHPDQó PDOL\HWRODUDNJ¸UPH\LQ %¾W¾QG¾Q\DELUEDġND¾ONHGHNL NDOLͤ\HHOHPDQóNHQGL¾ONHVLQH ©HNPH\DUóġóQGD%¸\OHELUV¾UH©WH NDOLͤ\HHOHPDQóQġLUNHWHGHáLO ġLUNHWLQNDOLͤ\HHOHPDQDLKWL\DFó YDU.DOLͤ\HHOHPDQóG¾ġ¾N¾FUHWH ©DOóġWóUPDNNóVDYDGHOLRODUDNN¤UOó J¸U¾QVHGHRUWDYDGHGHġLUNHWH EDáOóOóNROXġWXUPD\DFDáóL©LQLġWHQ D\UóOPDVóQD\ROD©DELOLU .DUDUDOPDV¾UH©OHULQH G¤KLOHGLQ .DOLͤ\HHOHPDQODUóQWDWPLQL VDGHFHSDUD\ODVDáODQDPD] %LUNRQXGD\óOODUFDHáLWLPDOPóġ YHNHQGLQLJHOLġWLUPLġELUH\OHU

DOóQPDGóáóQóV¸\O¾\RU%XQHGHQOH ELUNDUDUDOóUNHQRLġL\DSDQ HOHPDQODUóQó]óGDV¾UHFHG¤KLO HGLQ òġHDOóPV¾UH©OHULQL J¸]GHQJH©LULQ %D]óLQVDQND\QDNODUó GHSDUWPDQODUóQGDL]DKóP¾PN¾Q ROPD\DQGXUXPODUODNDUġóODġóOó\RU <HQLPH]XQROPDHUNHNDGD\ODU L©LQDVNHUOLáLQL\DSPDLġWHFU¾EHVL JLELġDUWODUóQKHSVLQLQELUDUDGD ROPDVóEHNOHQHELOL\RUòġWHFU¾EHVL ROPDGóáóL©LQELUNLġL\LLġH DOPDPDNEHONLGHYHUGLáLQL]HQ N¸W¾NDUDU7HRULNELOJLVL©RNL\L GXUXPGDRODQIDNDWLġWHFU¾EHVL ROPD\DQELQOHUFHJHQ©YDU%XQODUó

+IVIOPMʯRPIQPIVMEPER̉MVOIXPIVIPMRHIOMIPIQER OEʡVQE^OIRM̉]ET̉WʳVIGMRMHIHIZEQIXXMVIGI˓M MʡMRWʳVHʳVʳPIFMPMVZIVIOEFIXʡMSPY]SV L\LELUND]DQFóQ\DQóVóUDGLNNDWH DOóQPD\óLVWHUòġ\DSóġV¾UHFLQGH GHV¸]VDKLELROPDNNDOLͤ\H HOHPDQóQWDWPLQGX\JXVXQX JLGHUHUHNġLUNHWHEDáOóOóáóQóDUWóUóU òġGHáLġWLUHQELU©RNLQVDQ¸QFHNL ©DOóġWóáó\HUGHͤNLUOHULQLQGLNNDWH

LVWLKGDPHGHUHNLġWHFU¾EHVL ND]DQGóUPDQó]KDOLQGHġLUNHWH EDáOóOóáó©RN\¾NVHNRODFDNWóU 3URMHJHOLġWLUPHOHULQL WHġYLNHGLQ .DOLͤ\HHOHPDQODURUWD\DELU

\HQLOLNNR\DUODUVDLġLYHġLUNHWL VDKLSOHQPHOHULGDKDNROD\ ROXU%XQHGHQOHJHWLUHFHNOHUL SURMHOHULGHVWHNOHPHNWHQ ND©óQPD\óQ%DġDUóVó]ROPDVó KDOLQGHGHKHYHVLQLNóUPDN\HULQH PRWLYDV\RQXQXND\EHWPHPHVL L©LQWHONLQGHEXOXQXQ3URMHQLQ EDġDUóOóROPDVóGXUXPXQGDEHONL GHG¾Q\DWLFDUHWLQGHIDUNOóELU QRNWD\DJHOHELOLUVLQL]3URMHQLQ VDKLELGHġLUNHWLQL]LQD\UóOPD] SDU©DVóKDOLQHJHOLU òġRUWDNODUóQó]óQ X\JXODPDODUóQóWDNLSHGLQ *HUHN\XUWL©LQGHJHUHNVH \XUWGóġóQGDELU©RNġLUNHWOHLġ RUWDNOóáóQó]YDU.DOLͤ\HHOHPDQóQ JLWPHULVNLVDGHFHVL]H¸]J¾ GHáLORRUWDNODUóQó]óQGDULVNL2 QHGHQOHLġRUWDNODUóQó]óQEXQXQ ¸Q¾QHJH©PHNL©LQQHJLEL ©¸]¾POHUJHOLġWLUGLáLQL¸áUHQLQ NHQGL©¸]¾POHULQL]OHNDUġóODġWóUóS GXUXPXGDKDGDL\LKDOHJHWLULQ 3LġPDQROXS G¸QHQLND©óUPD\óQ %LUEDġND¾ONHGH\DġDPDN LQVDQODUDFD]LSJHOVHGHELUV¾UH VRQUDSLġPDQRODUDNG¸QPHOHUL \¾NVHNLKWLPDO%XGXUXPGDNL LQVDQODUóFH]DODQGóUPD\ROXQD JLWPH\LSġLUNHWLQL]LQE¾Q\HVLQH NDWóQ%XLQVDQODU\¾NVHN LKWLPDOOH\XUWGóġóGHQH\LPLQL \DġDGóNODUóL©LQWHNUDUJLWPH\L LVWHPH\HFHNOHUGLU žQLYHUVLWHOHUOH LġELUOLNOHUL\DSóQ .DOLWHOLLġJ¾F¾QHVDKLSLQVDQODU NHQGLOHULQLGDKD¸áUHQFLOLNOHULQGH EHOOLHGHUOHU%X\¾]GHQ ¾QLYHUVLWHOHUOHLġELUOLáL\DSDUDN EXNLġLOHULEHOLUOH\LQYHġLUNHWLQL]H ©HNLQ


HANNOVER MESSE

S A N AY İ LİDERLERİNİN MERKEZİ 1 – 5 Nisan 2019 Hannover ▪ Almanya hannovermesse.com İsveç PARTNER ÜLKE 2019

#HM19


62 TฤฐMREPORT | TรœRKฤฐYE TANITIM GRUBU

TรœRKฤฐYE TANITIM GRUBUโ€™NDA HEDEF

DรœNYA ร‡APINDA 360 DERECE ฤฐLETฤฐลžฤฐM 77*7$1,7,0รฐ&5$ PLANLAMASINI YAPTI, ย‰$/,ฤ›0$/$5$%$ฤ›/$',%8 6(1(1รฐ1+('()/(0(6รฐ 6(.7ย˜5(/352-(/(5รฐ1รฐ1<$1, 6,5$.ยž5(6(/ย‰$37$5(./$0 9(รฐ/(7รฐฤ›รฐ0)$$/รฐ<(7/(5รฐ1รฐ1 '(*(5ย‰(./(ฤ›7รฐ5รฐ/0(6รฐ <ย˜1ยž1'( X\รณOLKUDยฉยพUยพQOHULPL]LYH VHNWยธUOHULPL]LWDQรณWPD\D ยธQFHOLNYHUHQ7ยพUNL\H 7DQรณWรณP*UXEX 77* NยพUHVHOยธOยฉHNWHWDQรณWรณPSURMHOHUL\OH VHNWยธUOHULGHVWHNOHPH\HGHYDP HGL\RU%XVHQHNLLFUDSODQรณQGD LKUDFDWยฉรณELUOLNOHULWDUDIรณQGDQLOHWLOHQ VHNWยธUHOSURMHOHULQLQ\DQรณVรณUD NยพUHVHOยฉDSWDUHNODPYHLOHWLฤกLP IDDOL\HWOHULGH\HUDOรณ\RU1LVDQ(NLPWDULKOHULDUDVรณQGD3HNLQฬตGHฬธ<HฤกLO<DฤกD'DKDรฒ\L

B

<DฤกDฬนWHPDVรณLOHGยพ]HQOHQHFHNRODQ (;323HNLQHWNLQOLNOHULQGH 7ยพUNL\HฬตQLQVDQD\LYHLKUDยฉยพUยพQOHULQLQWDQรณWรณOPDVรณDPDFรณ\ODUHNODP WDQรณWรณPYHLOHWLฤกLPIDDOL\HWOHULQGH EXOXQXOPDVรณSODQODQรณ\RU 2FDND\รณQGDJHUยฉHNOHฤกHQ77* 'DQรณฤกPD.XUXOXฬตQGDRQD\ODQDQ LFUDSODQรณYHEยพWยฉHVL\OHLKUDยฉ ยพUยพQOHULYHVHNWยธUOHULQWDQรณWรณPรณQD ฬตHJยธUH\DNODฤกรณNยพยฉNDWEยพWยฉH D\UรณOGรณ77*WDUDIรณQGDQ\รณOรณQGD \DSWรณUรณODQฬธ7ยพUNรฒKUDยฉยžUยพQOHUL$OJรณ

MฤฐLLฤฐ KATILIM FUARLARINDAKฤฐ 2019 FAALฤฐYETLERฤฐ ย‡ 7ยUNL\HPDUNDVร”VWDQWODUร”Qร”QVHNW|UOHULPL]LWDQร”Wร”Fร”GHQH\LP DODQODUร”RODUDNWDVDUODQPDVร” ย‡ 7ยUNL\HPDUNDVร”VWDQWODUร”Qร”QNXUXPVDONLPOLรตHX\XPOX WDVDUODQPDVร” ย‡ 6WDQWLoLQGHJ|VWHULOHFHNYHGDรตร”Wร”ODFDNWDQร”Wร”PPDWHU\DOOHULQLQ ยUHWLPL ย‡ )XDUDODQODUร”QGDHWNLQLOHWLรธLPoDOร”รธPDODUร”RUJDQL]HHGLOPHVL ย‡ 7ยUNL\HPDUNDVร”ORJROXSURPRV\RQPDO]HPHOHULQLQยUHWLPL ย‡ 2UJDQL]DW|UOHULELOJLOHQGLULFLYHGHVWHNOH\LFLIDDOL\HWOHU

YHรฒWLEDU$UDฤกWรณUPDVรณฬนVRQXยฉODUรณ GRรกUXOWXVXQGDPHVDMODUรณNXUJXODQDFDNNยพUHVHOLOHWLฤกLPNDPSDQ\DVรณ\ODยพONHPL]LQยธQGHJHOHQVHNWยธUOHULQLQWDQรณWรณPรณQรณQ\DSรณOPDVรณJOREDO SURGยพNVL\RQODUGD7ยพUNยพUยพQOHULQLQ \HUOHฤกWLULOHUHNWDQรณWรณOPDVรณDPDยฉODQรณ\RU

88+(ERยฬ‰QE/YVYPY %ROEVEฦ…HEXSTPERHย 7รฒ06HNWยธUOHU.RQVH\LEDฤกNDQYH ยพ\HOHULLOH7LFDUHW%DNDQOรณรกรณQรณQLOJLOL *HQHO0ยพGยพUOHUL6DQD\LYH7HNQRORML%DNDQOรณรกรณฬตQรณQ7HฤกYLN8\JXODPD YH<DEDQFรณ6HUPD\H*HQHO0ยพGยพUยพYH77*ฬตQLQIDDOL\HWNRQXODUรณ LOHLOJLOLX]PDQยพ\HOHULQNDWรณOรณPรณ\OD 2FDNฬตWD$QNDUD0DUULRW2WHOฬตGH JHUยฉHNOHฤกWL 6HNWยธUOHUOHNRRUGLQDV\RQยฉDOรณฤกPDODUรณLยฉLQVHNWยธUWHPVLOFLOHUL\DQรณVรณUD VHNWยธUOHULWHPVLOHQ%LUOLN%DฤกNDQYH %DฤกNDQ\DUGรณPFรณODUรณGDฬธ77*ย‰DOรณฤกPD*UXEXฬนQDNDWรณOGรณ6HNWยธUWDQรณWรณP VHWOHULROXฤกWXUXOPDVรณYHNXUXPVDO NLPOLNยฉDOรณฤกPDODUรณNDSVDPรณQGD 77*ย‰DOรณฤกPD*UXEXฬต\ODNRRUGLQHOL RODUDNยฉDOรณฤกรณOPDVรณSODQODQรณ\RU


TÃ&#x153;RKIYE TANITIM GRUBU | TÄ°MREPORT 63

TTG 2019 YILI İCRA PLANI òKUDFDW©ó%LUOLNOHUL7DUDIóQGDQòOHWLOHQ 6HNW¸UHO7DQóWóP3URMHOHUL òKUDFDW©ó%LUOLNOHULWDUDIóQGDQKD]óUODQDQ NDSVDPOóYHX]XQG¸QHPOLVHNW¸UHO WDQóWóPSURMHOHULNDSVDPóQGDNL IDDOL\HWOHULQYHDQóODQVWUDWHMLOHULQ EHOLUOHQPHVLQGHNXOODQóODFDNLKWL\D© DQDOL]L©DOóġPDODUóQóQGHVWHNOHQPHVL

,QQRSURP)XDUóYE

̽ +DYD\ROXYH¸QHPOLLġGHUJLOHULQGH UHNODPIDDOL\HWOHULQGHEXOXQXOPDVó ̽ 6RV\DOPHG\DGDWDNLSHGLOHQNLġLOHUOH PDOLKUDFDWóPó]óQWDQóWóPóL©LQRUWDN WDQóWóPSURMHOHULJHOLġWLULOPHVL ̽ <HUHOGLOOHUGHVHNW¸UHOWDQóWóPEURġ¾U¾ YLGHRYHLODQODUKD]óUODQPDVó

5HNODPYHòOHWLġLP)DDOL\HWOHUL 7¾UNL\HPDUNDVóQóQ¾ONHPL]VDQD\L YHLKUD©¾U¾QOHULQLQWDQóWóPIDDOL\HWOHUL ©HU©HYHVLQGHKHGHIYH¸QFHOLNOL¾ONHOHUGH 79NDQDOóJD]HWHGHUJLRQOLQHPHFUD KDYDOLPDQóUHNODPNDPSDQ\DODUóGLMLWDO 35L©HUHFHNWDQóWóPIDDOL\HWOHUL\DSóOPDVó YH¸QHPOLPHUNH]OHUGH KDYDOLPDQó $90]LQFLUPDáD]DODUYH\RáXQ RODUDN]L\DUHWHGLOHQQRNWDODUHWNLQOLN DODQODUóYE GHQH\LPDODQODUóNXUXOPDVó EURġ¾UNDWDORJͤOPYHEHQ]HULWDQóWóP PDO]HPHOHULQLQ¾UHWLOPHVL

(;323HNLQ(WNLQOLNOHUL 1LVDQ(NLPWDULKOHULDUDVóQGD 3HNLQ̵GH̸<HġLO<DġD'DKDò\L<DġD̹ WHPDVóLOHG¾]HQOHQHFHNRODQ(;32 3HNLQHWNLQOLNOHULQGH¾ONHPL] ¾ONHPL]VDQD\LYHLKUD©¾U¾QOHULQLQ WHPVLOLYHWDQóWóOPDVóDPDFó\ODUHNODP WDQóWóPYHLOHWLġLPIDDOL\HWOHULQGH EXOXQXOPDVó

*OREDO<D\óQODUGD6HNW¸UOHULPL]LQ 3R]LWLI$OJóVóQóQ'HVWHNOHQPHVL3URMHVL 77*WDUDIóQGDQ\óOóQGD\DSWóUóODQ 7¾UNLKUD©¾U¾QOHULDOJóYHLWLEDU DUDÄ¡WóUPDVRQX©ODUóGRáUXOWXVXQGD PHVDMODUóNXUJXODQDFDNSURJUDPVHULVL LOHG¾Q\D©DSóQGD79NDQDOODUó\OD LÄ¡ELUOLáL\DSóODUDN¾ONHPL]LQ¸QGHJHOHQ VHNW¸UOHULQLQWDQóWóPóQóQ\DSóOPDVó JOREDOSURG¾NVL\RQODUGD7¾UN¾U¾QOHULQLQ NXOODQóOPDVó +HGHIYHÂ&#x2DC;QFHOLNOLÂ&#x17E;ONHOHUGHNL òOHWLÄ¡LPÂ&#x2030;DOóġPDODUó %DÄ¡WDÂ&#x2030;LQ5XV\D+LQGLVWDQYH 0HNVLNDROPDN¾]HUHKHGHIYH¸QFHOLNOL ¾ONHOHUGHLKUDFDWóQJHOLÄ¡WLULOPHVLYH 7¾UNPDOóLPDMóQóQJ¾©OHQGLULOPHVL DPDFó\ODUHNODPYHLOHWLÄ¡LP©DOóġPDODUó \¾U¾W¾OPHVL ̽ $90̵OHUGHYH=LQFLU0DáD]DODUGD7¾UN Â&#x17E;U¾QOHULQLQ7DQóWóPóQDLOLÄ¡NLQVWDQWODU ROXÄ¡WXUXOPDVó ̽ 'LMLWDO35YH5HNODPò©HUHFHN7DQóWóP IDDOL\HWOHUL\DSóOPDVó ̽ +HGHIYHÂ&#x2DC;QFHOLNOLÂ&#x17E;ONHOHUGH G¾]HQOHQHQYH¾ONHPL]GHQPLOOL NDWóOóPVDáODQDQXOXVODUDUDVó QLWHOLNWHNLIXDUODUGD7¾UNL\H 6WDQGóNXUXOPDVóYHJ¾©O¾WDQóWóP IDDOL\HWOHULQGHEXOXQXOPDVó Â&#x2030;LQ 8OXVODUDUDVóòWKDODW)XDUó5XV\D

7¾UN7LFDUHW0HUNH]OHUL 353URMHVL 7¾UN7LFDUHW0HUNH]OHUL̵QGHEDVóQ EXOXÄ¡PDODUóKH\HWDáóUODPDJLEL QHWZRUNJHOLÄ¡WLULFLHWNLQOLNOHUYHWDQóWóP IDDOL\HWOHULQLQ\DSóOPDVó 7¾UNòKUD©Â&#x17E;U¾QOHUL3RUWDOó 7¾UNòKUD©Â&#x17E;U¾QOHUL3RUWDOó̵QóQW¾PLKUD© ¾U¾QOHULPL]LQYHLKUDFDW©óODUóPó]óQ )D]GDOLVWHVLQH)D]GDLVH¸QFHOLNOL VHNW¸UOHU¾U¾QOHULQHXODġóODELOHFHN ELU\DSóGDNXUJXODQPDVóYHGLMLWDO SD]DUODPDDUD©ODUóGHVWHáLLOH VHNW¸UOHULPL]LQGLMLWDOJ¸U¾Q¾UO¾á¾Q¾Q DUWóUóOPDVóSRUWDOóQVHNW¸UOHULPL]LQ W¾PLOHWLÄ¡LP©DOóġPDODUóQGDYHVHNW¸U IXDUODUóQGDDGUHVRODUDNJ¸VWHULOPHVL

L©LQGHJ¸VWHULOHFHNYHGDáóWóODFDN WDQóWóPPDWHU\DOOHULQLQ¾UHWLPLIXDU DODQODUóQGDHWNLQLOHWLġLP©DOóġPDODUó RUJDQL]HHGLOPHVL7¾UNL\H0DUNDVó ORJROXSURPRV\RQPDO]HPHOHULQLQ ¾UHWLPLYHRUJDQL]DW¸UOHULELOJLOHQGLULFL YHGHVWHNOH\LFLIDDOL\HWOHULQ\¾U¾W¾OPHVL 6HNW¸UHO7DQóWóP6HWOHUL 2OXġWXUXOPDVó %DġWDIXDUODUEDVóQHWNLQOLNOHULYHGLáHU LOHWLġLPIDDOL\HWOHULQGHNXOODQóOPDN ¾]HUHWDQóWóFóJ¸UVHOVHWOHUPLNURVLWH NDWDORJYHEURġ¾UOHUROXġWXUXOPDVóLOH ͤOPLQIRJUDͤNDQLPDV\RQJLEL\DSóPYH L©HULNROXġWXUPD©DOóġPDODUóQóQRUJDQL]H HGLOPHVLLOHEX©DOóġPDODUóQ\HUHOGLOOHUH ©HYLULOHULQLQ\DSóOPDVó 0DUND(O©LOHULYH%DVóQ0HQVXSODUó LOHòġELUOLáL3URMHOHUL +HGHIYH¸QFHOLNOL¾ONHOHUGH\¾NVHNHWNL J¾F¾QHVDKLSVRV\DOPHG\DIHQRPHQOHUL LOH©HġLWOLSURMHOHUJHOLġWLUHUHN7¾UNPDOó LPDMóQóQJ¾©OHQGLULOPHVLDPDFó\OD LOHWLġLP©DOóġPDODUó\¾U¾W¾OPHVLKHGHI YH¸QFHOLNOL¾ONHOHUGHWDQóQDQJD]HWHFL HGLW¸UYHGLáHUEDVóQPHQVXSODUóQóQ ¾ONHPL]¾ONHPL]VDQD\LYHLKUD© ¾U¾QOHULQLQWDQóWóOPDVóDPDFó\OD EDVóQE¾OWHQOHULU¸SRUWDMODUEDVóQ WRSODQWóODUóEDVóQJH]LOHULDUDFóOóáóLOH ¾ONHPL]GHDáóUODQPDVóKDEHU\DSPD ©DOóġPDODUóQóQRUJDQL]HHGLOPHVLYH EX©DOóġPDODUóGHVWHNOH\LFLL©HULNOHULQ ¾UHWLOPHVL

7¾UNL\H0DUNDVóQóQ<¸QHWLPL 7¾UNL\H0DUNDVóVORJDQóQóQUHYL]\RQX 7¾UNL\H0DUNDVóYH7¾UNL\H0DUNDVóLOH X\XPOXVHNW¸UORJRODUóQóQW¾PLOHWLġLP ©DOóġPDODUóQGDNXUXPVDONLPOLNNóODYX]X ©HU©HYHVLQGHX\JXODPDYHGHQHWLP IDDOL\HWOHULQLQ\¾U¾W¾OPHVL

(WNLQOLNYH*OREDO6SRQVRUOXN Â&#x2030;DOóġPDODUó %DÄ¡WDKHGHIYH¸QFHOLNOL¾ONHOHUGHROPDN ¾]HUH¾ONHPL]¾ONHPL]VDQD\LYHLKUD© ¾U¾QOHULQLQWDQóWóOPDVóDPDFó\ODDOJó KHGHIOHULPL]LGHVWHNOH\LFLXOXVODUDUDVó HWNLQOLNOHUGH\HUDOóQPDVóYHVSRQVRUOXN DQODÄ¡PDODUó\DSóOPDVó

7¾UNL\H0DUNDVó6WDQWODUó 7¾UNL\H0DUNDVó6WDQWODUóQóQ HWNLQOLáLQLQDUWóUóOPDVóQD\¸QHOLN ©DOóġPDODUDNDWNóVDáODQPDVó YHNRRUGLQDV\RQIDDOL\HWOHULQLQ \¾U¾W¾OPHVL7¾UNL\H0DUNDVó VWDQWODUóQóQNXUXPVDONLPOLáHX\XPOX WDVDUODQPDVóYHX\DUODQPDVóQD \¸QHOLNGHQHWLP©DOóġPDODUóVWDQW

7LFDUHW0¾ġDYLUOLNOHULYH $WDÄ¡HOLNOHULLOH2UWDNÂ&#x2030;DOóġPD 3URMHOHULQLQ*HOLÄ¡WLULOPHVL 7¾UNL\H0DUNDVó\¸QHWLPLNDSVDPóQGD VHNW¸UHOWDQóWóPD\¸QHOLN7LFDUHW 0¾ġDYLUOLNOHULYH$WDÄ¡HOLNOHULLOHLÄ¡ ELUOLáLSURMHOHULJHOLÄ¡WLULOPHVLDQóODQ WHPVLOFLOLNOHUHWDQóWóPYHSURPRV\RQ PDO]HPHOHULWHPLQL


64

TİMREPORT | TİM’DEN

TİM “İHRACATTA SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ” BAŞLATIYOR İM bünyesinde faaliyet gösteren TİM Kadın Konseyi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi”nin ardından TİM Başkanı İsmail Gülle liderliğinde, “İhracatta Sıfır Atık Seferberliği” adıyla yeni bir proje başlattı.

T

Bu karar çerçevesinde 2019 yılında hayata geçirilecek “İhracatta Sıfır Atık Seferberliği” projesi, Türkiye Ekonomisine sağlayacağı katma değerin yanı sıra, Türk ihraç ürünlerinin küresel algısına da önemli bir katkı sağlayacak. Yıl boyu çeşitli etkinliklerle kamuoyuyla paylaşılacak projeyi değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu

proje Türkiye’yi küresel ligde en üst sıralara taşıyacak bir çalışma olacak. Projeyi kadınlarımızın üstlenmiş olması başarılı olacağının işareti. Hedefimiz her sektör için ayrı bir çalışma yapmak ve çıktı atıkların katma değerli üretim için yeniden kullanılması. Bunun için sertifikasyon süreci başlatacağız” diye konuştu.

İHRACAT SEFERBERLİĞİ İÇİN YENİ PROTOKOL ürkiye’de büyümenin en önemli itici gücünü oluşturan ihracata verilen destekler artmaya devam ediyor. İhracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamak için iş birliği arayışlarını yoğunlaştıran TİM, son olarak TEB ile imzaladığı protokolle ihracatçıya yeni bir olanak sağladı. Protokol kapsamında sadece ihracatçı firmalara, uygun koşullarda kredi fırsatlarının yanı sıra pek çok alanda ücretsiz danışmanlık

T

hizmetleri de verilecek. Yapılan protokol ile bir yıla kadar vadeli ihracat döviz kredilerinde özel faiz avantajları sunulacak. TİM Başkanı İsmail Gülle,

ihracatçıların önünü açmak için çalıştıklarını belirterek, “Kredi kanallarımız ne kadar açık olursa ihracatımız da o denli güçlü olur” dedi.


TİM’DEN | TİMREPORT 65

MOBİLYA FUARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

C

NR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliği ile düzenlenen CNR İMOB, CNR Expo Yeşilköy’de 15’inci kez kapılarını açtı. Binin üzerinde firmanın katıldığı fuara gösterilen yoğun ilgiden dolayı fuar alanı 150 bin metrekareye çıkarıldı. Ayrıca fuar Türkiye’nin en kapsamlı Alım Heyetleri organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Alım Heyetleri B2B Eşleştirme Programı’na, yüksek alım gücüne sahip 550’den fazla yabancı firma temsilcisi katıldı.

Dünyanın en büyük mobilya fuarı Fuarın açılışında konuşan CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, bugüne kadar dünyanın en büyük mobilya fuarının İtalya’da yapıldığına dair yanlış bir algı oluştuğun işaret ederek, “Fuarın genel hacmi hesaplandığında bu doğru bir algı olarak düşünebilir. Fakat salt mobilya fuarı olarak ele alındığında, gerek metrekare, gerek katılımcı ve gerekse

ziyaretçi açısından dünyanın en büyük ev mobilyaları fuarı unvanı Uluslararası CNR İMOB Mobilya Fuarı’na ait” şeklinde konuştu.

Katma değerli ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz Mobilya sektöründeki KDV oranları hakkında açıklamalarda bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu fuarın mobilya sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Mobilya sektörünü KDV konusunda sonuna kadar destekliyoruz. İhracatımızı Cumhurbaşkanımızın söylediği rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kadar yatırım, bu kadar güç bu ihracatın karşılığı değil. Katma değerli ürün ihracatı gerçekleştiriyoruz. Libya’da mobilya sektörünün başarısıyla ciddi bir ihracat artışı sağladık. TİM olarak ilk defa 2019 yılı ihracat yol haritası açıkladık. İhraç ettiğimiz ürünlerimizin pazarlardaki payını, cirolarını açıkladık. Ürün ürün tespit ettik ve teker teker bütün ülkeleri analiz edeceğiz. Hedeflediğimiz ülkelere de giderek bu rakamları gerçekleştireceğiz”

İSTANBUL VALİSİ’NDEN

TİM’E ZİYARET

İM Başkanı İsmail Gülle’ye nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, başarı dileklerini iletti. Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen ziyarette, Başkan Gülle’ye Türk ihracat ailesinin Türkiye ekonomisine verdiği büyük katkı ile ilgili takdirlerini ileten Vali Yerlikaya, “İhracatçılarımızın Türk ekonomisine ve Türk insanının refahına yaptığı olağanüstü katkı her türlü takdire şayandır. İstanbul Valiliği olarak ihracatımızın artırılması için ihtiyaç duyduğu her alanda TİM’in yanındayız” diye konuştu. TİM Başkanı İsmail Gülle ise ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, “Valimizin Türkiye ihracat ailesinin genel merkezini ziyaretleri bizi ziyadesiyle sevindirdi. Valimizin ihracat camiasına yakın ilgisini biliyoruz. Bu ilgi, alaka ve desteğin her zaman yanımızda olacağına inanıyorum” dedi.

T


66

TİMREPORT | TİM-TEB GİRİŞİM EVİ

MİLLÎ İNSANSIZ DENİZ ARACI

EYLÜL’DE TAMAMLANACAK

0(56ð17ð07(%*ð5ðěð0(9/(5ðő1ð1'(67(./('ðàð )ð50$/$5'$12(6'(1ð=&ð/ð.6ð67(0/(5ð7ž5.ð<(ő1ð1 ð/.0ð//ð16$16,='(1ð=$5$&,ð‰ð1‰$/,ě0$/$5,1, 6ž5'ž5ž<25352-((</ž/62181'$7$0$0/$1$&$. ¾UNL\H̵QLQNDWPDGHáHUL \¾NVHN¾U¾QLKUDFDWóQó DUWóUPDNDPDFó\OD7ò0 YH7¾UN(NRQRPL%DQNDVó 7(% WDUDIóQGDQKD\DWDJH©LULOHQ 7ò07(%*LULġLP(YOHULJLULġLPFL ͤUPDODUDGHVWHáLQLV¾UG¾U¾\RU 0HUVLQ7ò07(%*LULġLP(YLͤUPD ODUóQGDQ2(6'HQL]FLOLN6LVWHPOHUL GHQL]FLOLNVHNW¸U¾QGHVH\LUKDEHU OHġPHHOHNWURQLNYHUDGDUVLVWHP

T

©¸]¾POHULJHOLġWLUL\RUòQVDQVó] GHQL]DUDFóQóQ¾UHWLOPHVLL©LQ©D OóġPDODUV¾UG¾UHQġLUNHWWDPDPHQ \HUOL¾U¾QOHUGHQ¾UHWLOHFHNDUDFó \DNóQGDWDPDPODPD\óSODQOó\RU 2(6'HQL]FLOLN*HQHO0¾G¾U¾ òONHU7XQXU̸ĠLUNHWLPL]LQPLV\R QXEXW¾UWHNQRORMLOHUL7¾UNL\H̵QLQ LKWL\D©ODUóQDHQWHJUHHGHUHNVRQ WHNQRORMLOHUHGD\DOó\HQLOLN©L¾U¾QOHU JHOLġWLUPHNYH¾ONHQLQHQG¾VWUL

\HONDONóQPDVóL©LQP¾KHQGLVOLN ©¸]¾POHULVDáODPDN%XGRáUXOWX GD$U*HV¾UHFLQLWDPDPOD\DUDN 6DQD\LYH7LFDUHW%DNDQOóáó̵QGDQ 7ž5 7HNQRORMLNžU¾Q %HOJHVL DOGóáóPó]̴2WRSLORWYH8\GX3XVX ODVó̵LOH̴'LQDPLN.RQXPODQGóUPD̵ SURMHOHULPL]PHYFXWòQVDQVó] GHQL]DUDFó7ž%ò7$.SURMHPL]LQLVH ELU©RN¸]HOOLáLKD]óUIDNDW¾]HULQGH ©DOóġPDODUGHYDPHGL\RU3URMH (\O¾OVRQXQGDWDPDPODQD FDN̹GL\RU 0HUVLQ7ò07(%*LULġLP(YL̵QGHNL HáLWLPOHUYHPHQWRUOXNODUVD\HVLQGH EDġYXUXGDEXOXQGXNODUóQóDNWDUDQ 7XQXU̸%DġYXUXV¾UHFLYHVRQUD VóQGD7ò07(%*LULġLP(YL̵QGHEL]H J¸VWHULOHQLOJLYHGHVWHNVD\HVLQGH EDġDUó\DXODġPDKó]óPó]DUWWó3UR MHOHULPL]LQ$U*HV¾UHFLQGHYHELWHQ SURMHOHULPL]LQ¾UHWLPDġDPDVóQD JH©HUNHQKHU\HQLDGóPóQDVóOYH QH]DPDQDWPDPó]JHUHNWLáLKDQJL NRQXGDQHUH\HEDġYXUPDPó]JH UHNWLáLJLELNRQXODUGDPHQWRUODUóPó ]óQELOJLYHWHFU¾EHOHULQLSD\ODġPDVó VD\HVLQGHVRUXQODUóQ¾VWHVLQGHQ JHOPHNNROD\ODġWó̹GL\RU

OTOPİLOT VE DİNAMİK KONUMLANDIRMA Geliştirilen ‘Otopilot’ projesi, geminin dümenini istenilen rotada otomatik tutan ve rotadan sapan gemiyi otomatik geri getirecek kumandaları içeren bir sistem. Otopilot, bir sonraki dümen açısını modelleyip hareketi önceden sisteme ileterek, etkin manevra kabiliyeti sağlıyor. Gemiyi itici pervaneler ve dümen sistemlerini kullanarak, harita üzerinde

verilen bir noktaya yönlendiren ve orada sabit kalmasını sağlayan ‘Dinamik Konumlandırma Sistemi’ ise koordinatlar, akıntı bilgileri, meyil ve yön bilgileri gibi kaynaklardan aldığı çevresel faktör bilgilerini hesaba katarak, geminin ana makinelerini istenilen noktada sabit tutmaya yarayacak manevrayı yaptırabiliyor.


AHENK I TİMREPORT 67

İHRACAT YEŞİL SAHALARA İNDİ,

FUTBOLSEVERLERLE BULUŞTU

ð+5$&$7,10(5.(=ž66ž7ð0ð+5$&$7,)87%2/6(9(5/(5/(%8/8ě7850$.$0$&,</$ 7ž5.ð<()87%2/)('(5$6<218ð/(ðě%ð5/ðàð1(*ð77ð7ž5.ð<(6ž3(5/ð*7$.,0/$5, ő81&8+$)7$0$‰/$5,1$œ7ž5.ð<(ð+5$&$7/$<ž.6(/(&(.Ŕ3$1.$57,</$‰,.7, ’den 70’e toplumun her NHVLPLQHLKUDFDWóWDQóWPD\óġLDUHGLQHQLKUDFDWóQ PHUNH]¾VV¾7ò07¾UNL\H )XWERO)HGHUDV\RQXLOHLġELUOLáLQH JLGHUHNIXWEROVHYHUOHUHXODġPDN L©LQ\HQLELUSURMH\OH\HġLOVDKDODUD LQGL<DSóODQLġELUOLáLNDSVDPóQGD Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19’uncu hafta P¾VDEDNDODUóQDHYVDKLELWDNóPODUóQWDPDPó̸7¾UNL\HòKUDFDWOD <¾NVHOHFHN̹LEDUHOLSDQNDUWOD©óNWó 7ò0%DġNDQóòVPDLO*¾OOH7¾UNL\H )XWERO)HGHUDV\RQX%DġNDQó<óOGóUóP'HPLU¸UHQ̵HWHġHNN¾UHGHUHN ̸'HPLU¸UHQ̵LQLKUDFDWVHNW¸U¾QH \¸QHOLNGX\DUOóOóáóDUWóUPDNL©LQ

7

EDġODWWóáóPó]NDPSDQ\D\DYHUGLáLGHVWHN©RN¸QHPOLòKUDFDW kültürünü toplumun her kesimine XODġWóUPDNL©LQE¸\OHELUNDPSDQ\D EDġODWWóNžONHPL]GHPLO\RQODUFD YDWDQGDġóPó]IXWEROX\DNóQGDQ WDNLSHGL\RU%X\¾NVHNSRWDQVL\HO VSRUDRODQLOJLYHVHYJL7¾UNL\H̵GH VSRUXQJHOLġLPLLKUDFDWD©óVóQGDQ son derece cesaret vericidir” dedi.

+MVM̉MQGMPMOVYLYMLVEGEXFMV EHQHELEʯXI]IXẺ]EGEOXV òKUDFDWWDJH©WLáLPL]\óOóUHNRUODUOD NDSDWWóNODUóQóKDWóUODWDQ*¾OOHġXQODUóV¸\OHGL̸%L]7ò0RODUDNLKUDFDWóQ7¾UNLQVDQóQóQUHIDKóQDQDKWDUó ROGXáXQDLQDQó\RUX]$UWóNKHGHͤ-

PL]LKUDFDWWDUHNRUODUNóUPDQóQGD ¸WHVLQGHGóġWLFDUHWID]ODVóYHUHQ 7¾UNL\H̵GLU%XDQODPGD̴7¾UNL\HòKracatla Yükselecek’ diyor ve bunun L©LQYDUJ¾F¾P¾]OH©DOóġó\RUX]̹ Türkiye’de gerek mal gerekse hizmet üreten bütün kesimleri LKUDFDW©ó\DSPDNL©LQ©DOóġWóNODUóQó V¸\OH\HQ*¾OOH̸òQDQó\RUXPNL IXWERODYHIXWEROWDNóPODUóQDJ¸Q¾O YHUHQWDUDIWDUODUóPó]DUDFóOóáó\OD LKUDFDWIDUNóQGDOóáóQóWRSOXPXQW¾P NHVLPOHULQHXODġWóUDUDN¸QHPOLELU SRWDQVL\HO\DUDWPóġRODFDáó]7RSOXPXPX]XQVDKLSROGXáXHQHUMLYH JLULġLPFLOLNUXKXLKUDFDWóELUDGóP GDKD¸WH\HWDġó\DFDNWóU̹GHáHUOHQdirmesinde bulundu.


68 TฤฐMREPORT | Rร–PORTAJ

OYUN YAZILIMI ฤฐHRACATTA

1 MฤฐLYAR DOLARI AลžTI 'รฐ-รฐ7$/2<813$=$5,1'$7ยž5.รฐ<(621<,//$5'$$',1'$16,.ย‰$6ย˜= (77รฐ5รฐ<25%รฐ5ย‰2.$9583$ยž/.(6รฐ1'(1ย˜1'(2/$1ยž/.(0รฐ= <,/,1'$รฐ+5$&$75(.258.,5',

ยพUNL\HVRQ\รณOODUGDR\XQ JHOLฤกWLUPHNRQXVXQGD Eยพ\ยพNELULOHUOHPHNDWHWWL ยžONHPL]ยฉรณNรณฤกOรณR\XQODU XOXVODUDUDVรณEDฤกDUรณODUDLP]DDWWรณ YHGยพQ\DGDHQยฉRNR\QDQDQODU OLVWHOHULQHJLUGL*HยฉHQ\รณOรณQLKUDFDW UDNDPODUรณQGDLVHPLO\DUGRODUรณ JHยฉHUHNEยพ\ยพNELUUHNRUDLP]DDWWรณ <HUOLR\XQVHNWยธUยพQยพ7ยพUNL\H2\XQ *HOLฤกWLULFLOHUL'HUQHรกL 72*(' %DฤกNDQรณ$OL(UNLQ7รฒ05(3257ฬตDDQODWWรณ

T

3]YRWIOXสฏVสณEสกยWยRHER REWยPFMV]ยPSPHY# 7ยพUNR\XQVHNWยธUยพVRQLNL\รณOGรณUEยพ\ยพNELU\ยพNVHOLฤกLยฉLQGHย˜]HOOLNOH3& YHPRELOSODWIRUPODUรณQGDROGXNยฉD NDOLWHOL\DSรณPODUยฉรณNDUรณ\RUX]%XGD JHOLฤกWLULFLOHULPL]LQELOJLYHWHFUยพEH NRQXVXQGDQHNDGDULOHUOHGLรกLQL JยธVWHUL\RU<รณOGDQ\รณODLKUDFDWรณPรณ] DUWรณ\RUฬตGHPLO\RQGRODU RODQLKUDFDWรณPรณ]ฬตGHPLO\DU GRODUรณJHยฉWL6RQLNLVHQHGHR\XQ

LKUDFDWรณPรณ]รณLNLNDWรณQGDQID]OD DUWWรณUPรณฤกROVDNGDEL]EXQX\HWHUOL JยธUPยพ\RUX]PLO\DUGRODUรณ JHยฉHQNยพUHVHOEยพ\ยพNOยพNLยฉLQGH 7ยพUNL\HฬตQLQSRWDQVL\HOLQLQยฉRNGDKD Eยพ\ยพNROGXรกXQXGยพฤกยพQยพ\RUX]

=IVPMS]YRIOSWMWXIQMRM KIPMฬ‰XMVQIOMสกMRREWยP สกEPยฬ‰QEPEVTPERPERย]SV# 6HNWยธURODUDNHQEยพ\ยพNLKWL\DFรณPรณ] \HWLฤกPLฤกLฤกJยพFยพ7DVDUรณPJยธUVHO


Rร–PORTAJ | TฤฐMREPORT 69

VDQDWODUDQLPDV\RQSURJUDPODPD JLELยฉHฤกLWOLDODQODUGDKHUWHFUยพEHGHQLQVDQDLKWL\DยฉGX\X\RUX]%X \ยพ]GHQ7ยพUNL\H2\XQ*HOLฤกWLULFLOHUL 'HUQHรกL 72*(' RODUDNEL]LP ยฉHฤกLWOLHรกLWLPNXUXPODUรณ\ODLฤกELUOLรกL LยฉLQGHGยพ]HQOHGLรกLPL]ฬธ'LMLWDO2\XQ *HOLฤกWLUPH6HUWLอคND3URJUDPODUรณฬนHQ ยฉRNยธQHPYHUGLรกLPL]ยฉDOรณฤกPDODUGDQ ELUL$PDFรณPรณ]VHNWยธUGHยฉDOรณฤกPDN LยฉLQNรณVPHQKD]รณURODQNLฤกLOHULNรณVD ELUHรกLWLPLOH\HWLฤกWLULSVRQUDVรณQGD อคUPDODUGDLฤกHDODELOPHN(รกLWLP VRQXQGDNDWรณOรณPFรณODUJUXSODUKDOLQGHR\XQODUJHOLฤกWLUL\RUODUYHEDฤกDUรณOรณRODQODUDอคUPDODUรณPรณ]LฤกWHNOLI HGHELOL\RU 'HUQHNRODUDNVHNWยธUอคUPDODUรณQรณ WHPVLOHWWLรกLPL]LยฉLQRQODUรณQJยธUยพฤก YHLVWHNOHULQLยฉHฤกLWOLGHYOHWNXUXPODUรณ YHLOJLOLOHUQH]GLQGHGLOHJHWLUPHN GHEL]HGยพฤกยพ\RU2\XQYH\D]รณOรณP DODQรณQGD\DSรณODFDNGยพ]HQOHPHOHUGH JยธUยพฤกOHULPL]LVXQPDNYHVHNWยธUH VDรกODQDQGHVWHNOHULQGDKDGDJHOLฤกPHVLQLVDรกODPDNยธQHPOLJยธUHYOHULPL]GHQ

7IOXสฏVIZIVMPIR HIWXIOPIVRIPIV#/MQPIV JE]HEPEREFMPM]SV# )DUNOรณNXUXPODUรณQYHUGLรกLGHVWHNOHU YDU7LFDUHW%DNDQOรณรกรณ7ยž%รฒ7$. .26*(%7HNQRNHQWOHU.DONรณQPD $MDQVODUรณEXQODUGDQED]รณODUรณ'HVWHNOHUGHQKHPELUH\VHOJHOLฤกWLULFLOHU KHPGHฤกLUNHWOHU\DUDUODQDELOL\RU 'HVWHNOHULQNDSVDPรณYHQLWHOLรกL GHROGXNยฉDJHQLฤก3URMHED]OรณJHUL ยธGHPHGHVWHNOHULQGHQ\XUWGรณฤกรณQGD RอคVDยฉPDYH\DฤกLUNHWWHX]PDQ SHUVRQHOLVWLKGDPรณQDNDGDUJHQLฤก ELU\HOSD]HPHYFXW*HQHOGHEXWยพU SURJUDPODUGDELUNXUXPGDQGHVWHN DODQNXUXOXฤกODUEDฤกNDGHVWHNSURJUDPODUรณQGDQID\GDODQDPD]%L]GHNL PRGHOLQELUEDฤกNDJยพ]HO\DQรณGD ED]รณEDฤกOรณNODUGDD\QรณDQGDELUGHQ

*MVQERย^8EPI;SVPHWฦ…YR MLVEGEXยRIOEHEV#

ALฤฐ ERKฤฐN TOGED BaลŸkanฤฑ

ID]ODGHVWHNSURJUDPรณQDEDฤกYXUXSEXQODUGDQ\DUDUODQPDLPNยคQรณ YHUPHVL0HVHODELUR\XQ\D]รณOรณPรณ JHOLฤกWLULUNHQKHPJHOLฤกWLUPHVยพUHยฉOHULLยฉLQKHPGHWDQรณWรณPIDDOL\HWOHUL LยฉLQGHVWHNOHUGHQID\GDODQPDN PยพPNยพQ

7M^MRMLVEGEXยRย^8สณVOM]IMสกMR RIMJEHIIHM]SV# 7DPDPรณ\ODGLMLWDOROGXรกXLยฉLQ LKUDFDWรณGDอค]LNVHOยพUยพQOHUHJยธUH ยฉRNIDUNOรณ%L]LVรณQรณUOD\DQHQJHOOHU \RN2\XQJHOLฤกWLULUNHQKDPPDGGHQL]WHNQLNELOJLYHKD\DOJยพFยพQGHQ LEDUHW%XVD\HGHGรณฤกDUรณGDQELUฤกH\ DOPDGDQNHQGLยธ]ND\QDNODUรณPรณ]OD RUWD\DELUยพUยพQยฉรณNDUรณSEXQXEHOOL EDฤกOรณยพONHOHUHGHรกLOWยพPGยพQ\D\D VDWDELOL\RUX]0HVHODSHWUROอค\DWรณQรณQ\ยพNVHOPHVLEL]LPRSHUDV\RQ JLGHUOHULPL]LDUWรณUPรณ\RU 'LรกHU\DQGDQยพUยพQOHULPL]LGH NHQGLPL]GLMLWDONDQDOODUGDQSD]DUODGรณรกรณPรณ]LยฉLQVDWรณฤกNRQXVXQGD GDยธQยพPยพ]HHQJHO\RN1DNOL\H VHUWLอคNDJDUDQWLVLJRUWDJLELHQJHOOHUOHERรกXฤกPX\RUX]%X\ยพ]GHQ ELUOLVHยธรกUHQFLVLELOHJHOLฤกWLUGLรกL R\XQXQXLKUDยฉHGHELOL\RUยžVWHOLN ยฉDOรณฤกDQHOHPDQEDฤกรณQDJHUยฉHNOHฤกHQ LKUDFDWDEDNรณQFDDVรณONDWPDGHรกHU RUWD\DยฉรณNรณ\RU

7DOH:RUOGV(QWHUWDLQPHQWฬตรณQ \รณOรณQGDSL\DVD\DยฉรณNDUGรณรกรณ 0RXQW%ODGHVHULVLEXJยพQHNDGDU PLO\RQNRS\DGDQID]ODVDWWรณYH EXQXQ\ยพ]GHฬตOLNNรณVPรณGD\XUW GรณฤกรณQDROGX%DฤกWD$YUXSDยพONHOHUL YH$%'ROPDNยพ]HUHฬตGHQ ID]ODยพONHGHVDWรณOGรณ6DQDWยฉรณYH PยพKHQGLVOHUGHQROXฤกDQNLฤกLOLN HNLELPL]KยคOLKD]รณUGDVHULQLQ\HQL R\XQX0RXQW %ODGH,,%DQQHUORUG ยพ]HULQGHยฉDOรณฤกรณ\RU%DQQHUORUGLOH ELUOLNWHVHUL\LELUVRQUDNLVHYL\H\H ยฉรณNDUรณSR\XQFXODUDยฉRNGDKDJยพยฉOยพ ELUR\XQGHQH\LPL\DฤกDWPD\รณ KHGHIOL\RUX]

DฤฐJฤฐTAL OYUN SEKTร–Rรœ REKOR KIRIYOR Tรผrkiye Oyun GeliลŸtiricileri DerneฤŸiโ€™nin (TOGED) รถncรผlรผฤŸรผnde ve Ticaret Bakanฤฑ Ruhsar Pekcan ile TฤฐM BaลŸkanฤฑ ฤฐsmail Gรผllleโ€™nin katฤฑlฤฑmlarฤฑyla gerรงekleลŸtirilen 2018 Oyun Yazฤฑlฤฑmฤฑ ฤฐhracat Rakamฤฑ Toplantฤฑsฤฑโ€™nda Tรผrk oyun sektรถrรผnรผn performansฤฑ deฤŸerlendirildi. Ticaret Bakanฤฑ Pekcan, yerli oyun geliลŸtiricilerin 2018 yฤฑlฤฑnda 1 milyar 50 milyon dolar tutarฤฑnda ihracat gerรงekleลŸtirdiฤŸini aรงฤฑkladฤฑ. TฤฐM BaลŸkanฤฑ ฤฐsmail Gรผlle de, โ€œYazฤฑlฤฑm kendisinden รงok ลŸey beklediฤŸimiz ve 2023 vizyonu iรงinde bรผyรผk hede๏ฌ‚er koyduฤŸumuz bir sektรถrโ€ diye konuลŸtu.


70 TİMREPORT | RÖPORTAJ

MODA TASARIMCISI ÖZLEM SÜER:

“ENERJİNİZİ DOĞRU YANSITIN” .ðěð1ð1(1(5-ð6ð1ð'2à58<$16,7$%ð/0(6ð1$6,/0ž0.ž1"$.6(68$51(.$'$5˜1(0$5= ('ð<25"ž1/ž02'$&,˜=/(06ž(5ő'(1ðě'ž1<$6,1$7$96ð<(/(5ř üsseldorf, Tokyo, Londra, Milano, Moskova YH3DULVJLELG¾Q\DQóQ moda merkezlerinde \DSWóáóNóUNóDġNóQSHUIRUPDQVOD YHPRGDQóQHQG¾VWUL\HONLPOLáLQLQ GóġóQGDVDQDWD\DNóQGXUXġX\ODG¾Q\DGDGDDQóODQ ELUWDVDUóPFóRODQ˜]OHP 6¾HULOHLġG¾Q\DVóQDVóO

D

giyinmeli, nelere dikkat etmeli GL\HNRQXġWXN

ˢ̉MRWERPEVREWPKM]MRQIPM# òONRODUDNY¾FXWODUóQóL\LWDQóPDOóODU $UGóQGDQVWLOPDWHPDWLáLQLNHVLQlikle konfor ilkesini göz önünde EXOXQGXUDUDNX\JXODPDOóODU ‰DOóġPDHVQDVóQGDNRQIRU NLġLQLQV¸\OHPOHULNDGDU

HWNLOLELUNRQXYHNRQVDQWUDV\RQX GRáUXGDQHWNLOL\RU.DGóQODUL©LQ WHNSDU©DPLGLELUHOELVHPXWODND JDUGóURSODUóQGDEXOXQPDVóJHUHNHQ ELUSDU©D̸6DNVPDYL̹©RNHWNLOLELU UHQN<LQHHNUXYHSXGUDWRQODUó NDUDUOóGXUXġXLUGHOL\RU%H\D]LSHN ELUJ¸POHNOHHġOHġWLULOHELOHFHNKHU UHQNSDQWRORQ©RNEDVLWYHKó]OóELU NDUDURODELOLU7¾PNó\DIHWVH©LPOH-

Erkekler için pamuk FE^PʳVʳRPIVSPQE^WE SPQE^ˢ]MOIWMQ ƼXFMVHYVỶYSPER GIOIXPIVQIZWMQI KʯVIWIʡMPQM̉ OYQẺPEVLIV^EQER HIWXIOPI]MGMRMXIPMOPIV

Beyaz ipek bir gömlekle ỈPỈXMVMPIFMPIGIO LIVVIROTERXSPSR ʡSOFEWMXZIL^P FMVOEVEVSPEFMPMV


Rร–PORTAJ | TฤฐMREPORT 71

ULQLQ\DQรณQGDDNVHVXDUX\XPXGD Eยพ\ยพNยธQHPWDฤกรณ\RU.ยพSHNRO\H YHRMHX\XPXJยธUVHOGHNLEยพWยพQOยพรกยพยฉRNROXPOXGHVWHNOL\RU (UNHNOHULยฉLQSDPXNED]OรณยพUยพQOHU ROPD]VDROPD]รฒ\LNHVLPอคWELU GXUXฤกXRODQFHNHWOHUPHYVLPH JยธUHVHยฉLOPLฤกNXPDฤกODUKHU]DPDQ GHVWHNOH\LFLQLWHOLNOHUย‰L]JLHNRVH YHUHQNR\XQODUรณGDJยพQยพGDKD NH\LIOLKDOHJHWLUHELOLU 2อคVKD\DWรณJDUGรณURSODUรณQGDPยพฤกWHULOHULPL]HYHGDQรณฤกDQODUรณPรณ]D UHQNJUXSODUรณยธQHUL\RUX].รณฤกรณQJUL ODFLYHUWVL\DK<D]LยฉLQYL]RQ EHMWRQODUรณJLELDQDUHQNJUXSODUรณ ย˜UQHรกLQNDGรณQYHHUNHNWHHNRVHOHUฤกDOGHVHQOHULยฉL]JLJLELIRUPHO JL\VLOHUHHฤกOLNHGHELOHFHNGHVHQOHUGHQVH]RQXQ\HQLUHQNDQOD\รณฤกรณQรณX\DUOรณ\RUX]+HUVH]RQIXODU NUDYDWPHQGLOJLELDNVHVXDUODUOD ELUOLNWHJยธPOHNEOX]WHNSDUยฉD LSHNOLHOELVHNRPELQDV\RQODUรณQรณ \HQLOL\RUX]ยžVWGยพ]H\SR]LV\RQODUGDVRNDNWUHQGOHULQLQยฉRNWDNLSยฉLVL YXUJXODU\HULQHPRGDQรณQNODVLNOHฤกPLฤก\ยพ]ยพQGHGXUDQHWNLOHULKHU ]DPDQยธQHUPHNWH\L]%LUUHNODP DMDQVรณ&(2ฬตVXLOHELUอคQDQV&)2ฬตVX DUDVรณQGDLฤกLQ\DUDWรณFรณOรณรกรณJHUHรกLWDVDUรณPYHVHยฉLPIDUNOรณOรณNODUรณ ROXฤกXU5HQNOLELUยฉRUDSGR]XQX L\LD\DUODPDNND\Gรณ\ODHVSULOLELU ยฉDQWDNRQXPODQGรณUรณODELOLUย‰RNOX GHVHQNRPELQDV\RQODUรณQรณQROGXรกX ELUGยธQHPGH\L]0DNVLPDODNรณP ยฉL]JL\OHHNRVH\LMDNDUOรณGHVHQOH LSHNOL\ยพ]H\OHULELUDUDGDNXOODQDELOLUELUYL]\RQยฉL]PHNWH5HQN GHรกHUOHULQGHGRรกUXELUNRPELQOH \HQLMHQHUDV\RQ\ยธQHWLFLOHUGHEX VHยฉNLOHULยธQHUPH\LVHYL\RUX]

/Mฬ‰MWIPXEV^]EVEXQERยRTสณJ RSOXEPEVยRIHMV# .LฤกLQLQHQHUMLVLQLGRรกUX\DQVรณWDELOPHVLEXHQHUML\L\ยพNVHOWHFHNYH

RUWD\DยฉรณNDUDELOHFHNVHยฉLPOHU\DSPDNยฉRNยธQHPOL5DKDWOรณNPXWODND ยพ]HULQHGยพฤกยพQยพOPHVLJHUHNHQELU NRQXWยพPJL\LPNRGODPDODUรณQGD .XUXPVDOGXUXฤกLฤกKD\DWรณNLฤกLQLQ PRWWRODUรณYHEXQODUรณQDVรณODNWDUGรณรกรณ LOHLOJLOL7ยพPEXNLฤกLVHOOHฤกWLUPHOHUGHUHQNJHยฉLฤกOHULYHDNVHVXDU EยพWยพQOยพรกยพยธQHPOLNXUDOODUGDQ

%ZVYTEPยMฬ‰MRWERPEVยRยR KEVHยVSFYMPIFM^MQMฬ‰ MRWERPEVยQย^EVEWยRHE JEVOPยPยOPEVRIPIVHMV# ย˜]HOOLNOHSOD]DKD\DWรณGยพQ\DQรณQ KHPHQKHU\HULQGHEHQ]HUJL\LP NRGODUรณQDVDKLS$QFDN$YUXSDฬตQรณQ EXUDGDNLIDUNOรณUHQNVHยฉLPOHULRODELOLUย˜]HOOLNOHDNVHVXDUODUGDFDQOรณ YHFHVXUUHQNOHUWHUFLKHGLOL\RU ย˜UQHรกLQVL\DKELUHOELVH\LWXUXQFX PDNVLELUWUHQยฉNRWODWDPDPOรณ\RUODU<DGDWDNรณODUรณQGDGDKDNHVNLQ VHยฉLPOHU\DSDELOL\RUODU

ร–ZLEM SรœER Tasarฤฑmcฤฑ

%XUDGDWDELLNLVRV\RORMLNYH DQWURSRORMLNGXUXPODUรณJยธ]DUGรณ HWPHPHNJHUHNย˜]HOOLNOH1RUGLN ยพONHOHULQGHUHQJDUHQNยฉRUDSODU GHYDOWรณQNยพSHOHUJยธUHELOL\RUX] รฒWDO\DฬตGDSDQWRORQJยธPOHNLOHยฉRN Eยพ\ยพN\HฤกLOELUฬธIDX[IXUฬน \DSD\ NยพUN NXOODQDELOL\RUODU

]ยPยRHEQSHEHสณR]EWยRย REWยPFMVHสฏRสณฬ‰สณQFIOPM]SV#

/EHยRPEVMสกMRXIOTEVสกE QMHMFMVIPFMWIQYXPEOE KEVHยVSTPEVยRHEFYPYRQEWย KIVIOIRFMVTEVสกE

'LMLWDOYHKDอคIOLNฬฟฬธ(GJ\ฬนYHPDVNยพOHQOLN*ยพยฉDUWรณNยฉRNยธQHPOLELU NRQXรฒ\LYHJยพยฉOยพROPDKDOLQLKLVVHWPHNYH\DQVรณWPDNGHรกLฤกLPYH GยธQยพฤกยพPLONHOHULQLVHยฉLOHQยพUยพQOHUOHLUGHOHPHNELUH\OHUL\DNรณQGDQ LOJLOHQGLUL\RUDUWรณN0LQLPDOL]P \LQHยพ]HULQGHGXUXODQELUJHUยฉHN %XUDGDGDD]ยพUยพQOHยฉRNHWNLOL ฬธORRNฬนODUHOGHHWPHNยธQHPWDฤกรณ\RU $UWรณNPRGDELUยฉRNDODQGDQD\UรณODPD]KDOHJHOGL0DN\DMDNVHVXDU IRWRรกUDI\HPHLยฉPHKHSVLELU EยพWยพQRODUDNVXQXOX\RU


72

TÄ°MREPORT | GEZÄ°-Å&#x17E;EHÄ°R

Romaâ&#x20AC;&#x2122;da yapmanız gereken 8à 581$1ð&(Ä&#x203A;ðð5/(5ð1.$/(0($/,1',à,)ð/0/(5ð1 Â&#x2030;(.ð/'ðàð520$1($1/$70$./$%ð7(51('(.,6$ %ð57$7ð//(()6$1(6ð%2/%8Ä&#x203A;(+ð52.$'$5Â&#x2030;2.Ä&#x203A;(< 9$$7('ð<25.ð$5$/$5,1'$1Â&#x2DC;1(Â&#x2030;,.$1%$Ä&#x203A;/,à, 6ð=/(5ðÂ&#x2030;ð1'(5/('ð.

R

RPDKDNNóQGDV¸\OHQPHVLHQNROD\Ä¡H\ Ä¡X0XWODND]L\DUHWHGLQ%LQOHUFH\óOOóN WDULKLLOHW¾PG¾Q\D\DQDPVDOPóġKHU\óO \¾]OHUFHWXULVWLELUPóNQDWóVPLVDOL©HNHQKHU FDGGHVLVRNDáóEXUDPEXUDPWDULKNRNDQ¸O¾PV¾] ELUÄ¡HKLU5RPDÂ&#x2030;HÄ¡PHOHULVRNDNODUó]DPDQDPH\GDQ

10 Å&#x;ey

RNX\DQELQDODUóVHYLPOLFDIHYHUHVWRUDQODUóVFRRWHU PRWRVLNOHWOHULDQWLNWDULKLQNDOóQWóODUó\HPHNOHULYH VDQDWóQKHU\DQD\D\óOPDVó\ODEDġG¸QG¾UHQELUġHKLU $VOóQGDNóVDELUWDWLOLQDVOD\HWPH\HFHáL5RPD̵\D JLWPLġNHQPXWODNDJLGLOHFHN\HUOHUYHWDGóODFDN OH]]HWOHUYDUòġWH5RPD̵GD\DSPDQó]JHUHNHQRQġH\


GEZİ-ŞEHİR | TİMREPORT 73

1.

Roma denilince akla gelen ilk yer KOLEZYUM <DSñPñQD06\ñOñQGDEDĜODQñODQ .ROH]\XPōXQLQĜDDWñ\ñOV¾UP¾Ĝ $©ñOñĜñQñQĜHUHILQH\DSñODQ R\XQODUGD\DNODĜñNELQLQVDQYH KD\YDQñQ¸OG¾U¾OG¾á¾DUHQD ELQL]OH\LFLNDSDVLWHVLQHVDKLSELU DPILWL\DWUR<¾]\ñOODUFDJODG\DW¸UOHULQ G¸Y¾ĜW¾U¾OG¾á¾.ROH]\XPĜLPGL \ñOGDPLO\RQWXULVW©HNHQDQWLNELU \DSñDYUROXNJLULĜ¾FUHWLRODQ .ROH]\XPōDJLULĜL©LQELUND©VDDWOLN NX\UXáXJ¸]HDOPDQñ]JHUHNL\RU

Dilek paraları kimin olsun? 7¾UN©HGH$ĜN‰HĜPHVLGL\H¾QOHQHQ \DSñQñQDVñODGñ)RQWDQDGL7UHYL ðWDO\DQFDŏ¾©\ROŐDQODPñQDJHOL\RU YH©HĜPH\H©ñNDQ¾©\ROGDQ¸W¾U¾ EXLVLPYHULOL\RUōLQFL\¾]\ñOGD \DSñODQ©HĜPH\HNHQWL]L\DUHWHGHQOHU JHOHQHNVHORODUDNŏKD\DWODUñQñQDĜNñQñ EXOPDŐYHŏ5RPDō\DWHNUDUJHOPHŐ

$ě.‰(60(6ð

2.

GLOHáL\OHER]XNSDUDDWñ\RUODU<ñOGD PLO\RQDYUR\DXODĜDQGLOHNSDUDODUñ VRQJ¾QOHUGHE¾\¾NWDUWñĜPDNRQXVX %XJ¾QHNDGDU.DWROLN\DUGñPNXUXOXĜX &DULWDVōDYHULOHQSDUD\D\DNñQ]DPDQGD 5RPD%HOHGL\HVLWDOLSROGX%HOHGL\H WXULVWOHULQNHQWHJHWLUGLáL\¾N¾JHUHN©H J¸VWHUL\RU

3. &$3ð72/7(3(6ð

Sana bir tepeden baktım aziz Roma 5RPDYHðVWDQEXOKHPLPSDUDWRUOXN EDĜNHQWLROPDVñKHPGHŏ\HGLWHSH\HŐ NXUXOPDVñ\ODEHQ]HĜL\RU5RPD )RUXPXōQD\DNñQNRQXPGDNLE¸OJH NHQWLQHQ\¾NVHNWHSHVLD\Qñ]DPDQGD $QWLNNDOñQWñODUEXOXQVDGD&DSLWROō¾ HVDVYDUHGHQNLĜL¾QO¾UHVVDPYH KH\NHOWñUDĜ0LFKHODQJHOR2QXQ©L]GLáL SODQODUOD\DSñODQVDUD\ODUYHK¾N¾PHW ELQDODUñKDOHQPXKWHĜHPJ¸U¾QPHNWH


74

TİMREPORT | GEZİ-ŞEHİR

Turistlerden sıkılınca kaçış noktası

4.

9,//$%25*+(6( 3$5.,

5RPDWXULVWLNKDOL\OHGHNDODEDOñN ELUNHQW7XULVWRODUDNELOHELUV¾UH VRQUDWXULVWOHUGHQVñNñODELOLUVLQL] .HQWLQNX]H\GRáXVXQGDNL9LOOD %RUJKHVH %RUJKHVH%DK©HOHUL KX]XUYHULFLGHYDVDELUSDUN*¸OOHUL NRUXODUñ\¾U¾\¾Ĝ\ROODUñ©HĜPHOHUL YHKH\NHOOHUL\OHĜHKULQL©LQGHKD\DW GROXEXSDUNWDGRáD\ODL©L©H ELU©RNDNWLYLWH\DSPDLPNDQñYDU *¾QEDWñPñQñL]OHUNHQ5RPDNHQW PH\GDQñQñWHSHGHQJ¸UG¾á¾Q¾] SDUNWDPIRWRáUDI©HNPHOLN

6.

5.

İlahi dokunuş

6ð67ð1(ě$3(/ð 5RPDGHPHNELUDQODPGD9DWLNDQ GDGHPHN5RPDĜHKUL\OH©HYULOL RODQ.DWROLN.LOLVHVLōQLQNXWVDO PHUNH]LQGH¸QHPOLED]LOLNDODU EXOXQX\RU$QFDN6LVWLQHěDSHOL KñULVWL\DQOñNG¾Q\DVñQñQ¸QHPOL ELUWDSñQDáñROPDVñQñQ\DQñVñUD D\Qñ]DPDQGDELUVDQDWĜDKHVHUL RODUDN¸QH©ñNñ\RU0LFKHODQJHOR WDUDIñQGDQNLOLVHQLQWDYDQñQD G¸UW\ñOGDDQFDN©L]LOHQIUHVNOHU KñULVWL\DQWHRORMLVLQHJ¸UH LQVDQOñáñQ\DUDGñOñĜñQñUHVPHGL\RU

Tarihin en eski binalarından 3$17+(21 5RPDðPSDUDWRUOXáXōQXQSDJDQGLQLQHLQDQGñáñ G¸QHPGH06ōQFL\¾]\ñOGDLQĜDHGLOHQ 3DQWKHRQW¾P5RPD\DSñODUñL©LQGHHQL\L NRUXQPXĜRODQñYHG¾Q\DGDNLNRUXQDELOPLĜHQ HVNLELQDODUGDQELUL7DULKER\XQFDKHSNXOODQñODQ ELQDWDVDUñPñYHP¾KHQGLVOLáL\OHKD\UDQOñNYHULFL ōLQFL\¾]\ñOGDQEX\DQDNLOLVHRODQ3DQWKHRQōD WDSñQDNROPDVñQGDQ¸W¾U¾JLULĜ¾FUHWVL]


GEZİ-ŞEHİR | TİMREPORT 75

Şehrin en canlı yeri

İtalyan modası sizi çağırıyor

ð63$1<2/ 0(5'ð9(1/(5ð $GñQñE¸OJHGH\HUDODQðVSDQ\RO (O©LOLáLōQGHQDODQPH\GDQ3LD]]D GL6SDJQDō\DEDáODQDQðVSDQ\RO 0HUGLYHQOHULJHFHJ¾QG¾]KHP 5RPDOñODUñQKHPGHWXULVWOHULQ HQVHYGLáL\HUOHUGHQELULROPD ¸]HOOLáLWDĜñ\RUEDVDPDNOñ EXPHUGLYHQOHULQDOWNñVPñQGD 5RPDōQñQ¾QO¾©HĜPHOHULQGHQ RODQND\ñNĜHNOLQGHNL)RQWDQDGHOOD %DUFDFFLD\HUDOñ\RU

8.

9,$&21'277, ðVSDQ\RO0HUGLYHQOHULQHJLGLQFH ĜHKULQHQ¾QO¾DOñĜYHULĜFDGGHVLRODQ 9LD&RQGRWWLGHPHUGLYHQOHULQKHPHQ NDUĜñVñQGDVL]LGDYHWHGL\RU5RPDōQñQ WDVDUñPG¾Q\DVñQñQHYLRODUDNELOLQHQ EXDODQGD¾QO¾PDUNDODUñQPDáD]DODUñ EXOXQX\RU)L\DWODU7¾UNL\Hō\HJ¸UH HOEHWWHSDKDOñDPD\LQHGHJ¸]DWñQ

7.

Gerçeklere hazır mısınız? ð7$/<$1087)$à, 3L]]DYHPDNDUQDGDQLEDUHWVDQñ\RU 7¾UNL\HōGHEXLGGLD\ñWDĜñ\DQ\HUOHULED] DOñ\RUVDQñ]JHU©HNðWDO\DQPXWIDáñ\OD WDQñĜPDPñĜVñQñ]GñUGHPHNWLUðWDO\DQ PXWIDáñQñQWHPHO¸]HOOLáLGHQL] ¾U¾QOHULHWSH\QLUKDPXULĜLYH VHE]HJLELD\UñNDOHPOHUGHQ©RNIDUNOñ NDUñĜñPODUODVñUDGñĜñVRQX©ODUHOGH HWPHVL3DUPLJLDQDGLPHODQ]HQH LVHSDWOñFDQGLOLPOHULQLQSDUPHVDQ YHPR]]DUHOODSH\QLULYHKDULNDELU

GRPDWHVVRVXHĜOLáLQGHIñUñQODQPDVñ\OD KD]ñUODQñ\RUðĜNHPEH©RUEDVñERO VHE]H\HĜLOOLNYHD]GRPDWHVVRVX\OD SLĜL\RUŏ&RGDYDFFLQDUDŐGRPDWHV VRVXYHVRáDQODDOWñVDDWWHNñVñNDWHĜOH SLĜPLĜQHILVELUGDQDHWLROX\RU/RU SH\QLULLOHVXQXODQDQ©¾H]NHNLNYH OLPRQVX\XL©LQGHEHNOHWLOPLĜMDPERQ YHNXUXWXOPXĜDWHWLGH5RPDōGD EXODELOHFHáLQL]ELQOHUFHIDUNOñOH]]HW DUDVñQGD\HUDOñ\RU

9.

10. *(/$72

Maraş da iyidir, ama o ilk 'RQGXUPDHQEDVLWĜHNOL\OHV¾W ĜHNHUYHPH\YH\L\XPXUWDVDOHS YH\DQLĜDVWDJLELNñYDPYHULFLOHUOH NDUñĜWñUñSGRQGXUDUDN\DSñOñ\RU$QFDN WDULKWHLONGRQGXUPDQñQ\DSñOGñáñ\HU GL\HJH©HQ5RPDō\D¸]J¾JHODWRELU EDĜND*HOHQHNVHORODUDNV¾WNUHPD YHPH\YHOHUOH\DSñODQJHODWRQXQ HQ¸QHPOL¸]HOOLáLNDWNñPDGGHVL NXOODQñOPDPDVñYHWD]HW¾NHWLOPHVL


76 TÄ°MREPORT | COÄ&#x17E;RAFÄ° Ä°Å&#x17E;ARETLÄ° Ã&#x153;RÃ&#x153;NLER

DÃ&#x153;NYA Ä°NCÄ°R Ä°HRACATININ

YÃ&#x153;ZDE 40â&#x20AC;&#x2122;I AYDINâ&#x20AC;&#x2122;DAN nlü antik Yunan tarihçisi Herodot, inciri, gökyüzünün DOWóQGD\HWLÄ¡HQHQ J¾]HO¾U¾QRODUDNWDQóPOó\RU ̸&HQQHWPH\YHVL̹DGóGDYHULOHQ LQFLU¾UHWLPLQGH7¾UNL\HELQ WRQGDQID]OD¾UHWLPOHG¾Q\DGD ELULQFLVóUDGD\HUDOó\RU'¾Q\D LQFLU¾UHWLPLQLQ\¾]GH̵XQX NDUġóOD\DQ7¾UNL\HG¾Q\D\D \DSóODQLQFLULKUDFDWóQóQLVH\¾]GH HOOLVLQLJHU©HNOHÄ¡WLUL\RU'¾Q\DGD LQFLUGHQLQFHDNOD7¾UNL\H 7¾UNL\H̵GHLVH$\GóQLOLYHWD]H KDOLQGH\NHQW¾NHWLOHQ̸6DUóORS̹ ©HÄ¡LGL\OH%XKDUNHQWLO©HVLJHOL\RU òKUDFDWWDDVóOGHáHULQLLVHNXUX LQFLUÄ¡HNOLQGHEXOX\RU7¾UNL\H̵GH

Ã&#x153;

WRSODPNXUXLQFLU¾UHWLPLQ\¾]GH ̵L$\GóQ̵GD\DSóOó\RU$\GóQ̵óQHQ ¸QHPOL\HUHO¾U¾QOHULQGHQELULRODQ LQFLUNHQWHNRQRPLVLQHVDáODGóáó NDWPDGHáHUOHGLNNDW©HNL\RU .HQWWHNLELQGHQID]ODLQFLU DáDFóQGDQ\óOOóN\DNODġóNELQ WRQ¾U¾QDOóQó\RU(OGHHGLOHQEX ¾UHWLPLQLQELQWRQXLVH$YUXSD ¾ONHOHUL$PHULNDÂ&#x2030;LQYH5XV\D EDÄ¡WDROPDN¾]HUHG¾Q\DQóQG¸UW ELU\DQóQDJ¸QGHULOL\RU.HQWWH ELQDLOHJH©LPND\QDáóQóLQFLUGHQ VDáOó\RU 7¾UNL\H̵QLQNXUXLQFLULKUDFDWó\óOOóN PLO\RQGRODUD\DNóQòQFLU NXUXPH\YHOHUDUDVóQGD¾]¾PYH ND\óVóGDQVRQUDHQID]ODLKUD© HGLOHQ¾©¾QF¾¾U¾QRODUDNJHOL\RU


COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER | TİMREPORT 77


78 TฤฐMREPORT | ลžEHฤฐR

BURSA BรœYรœRSE TรœRKฤฐYE BรœYรœR ยž/.(รฐ+5$&$7,1'$ยžย‰ยž1&ยž.(17.218081'$.รฐ%856$6$1$<รฐ1รฐ1(1ย˜1(0/รฐ 0(5.(=/(5รฐ1'(1%รฐ5รฐ*(ย‰(16(1(0รฐ/<$5'2/$5รฐ+5$&$7<$3$1.(17272027รฐ9 9((97(.67รฐ/รฐ1'(7ยž5.รฐ<(ล1รฐ1ย˜1&ยžฤ›(+รฐ5/(5รฐ1'(1

ursa, kรถklรผ ve gรผรงlรผ VDQD\LVLQHEDรกOรณRODUDN \DUDWWรณรกรณNDWPDGHรกHUYH LVWLKGDPDยฉรณVรณQGDQยพONH HNRQRPLVLQLQHQยธQHPOLQRNWDODUรณQGDQELUL.DWPDGHรกHUDยฉรณVรณQGDQ รฒVWDQEXO.RFDHOLYHรฒ]PLUฬตGHQVRQUD GยธUGยพQFยพVรณUDGD\HUDODQ%XUVD JHUHNVDQD\LYHWHNQRORMLQLQELUDUD\DJHOPHVLJHUHNFRรกUDอคNRQXPX VHEHEL\OHDYDQWDMODUDVDKLSยžONHQLQ ยพยฉEยพ\ยพNNHQWLรฒVWDQEXO$QNDUDYH รฒ]PLUฬตHHฤกLWPHVDIHOHUOHRUWDVรณQGD \HUDODQ%XUVDWDUรณPYHWDUรณPDGD-

B

\DOรณVDQD\LLยฉLQGHยธ]HOELUNRQXPD VDKLS%XUVDฬตGDQHQยฉRNRWRPRWLY WHNVWLOยฉHOLNPDNLQHYHKD]รณUJL\LP ยพUยพQOHULLKUDยฉHGLOL\RU (NRQRPLNDยฉรณGDQEยพ\ยพNELUGLQDPL]PVHUJLOH\HQ%XUVD\รณOรณQGD PLO\DUPLO\RQGRODULKUDFDW JHUยฉHNOHฤกWLULUNHQ\รณOรณQGD LKUDFDWรณQGDPLO\DUGRODUODELU PLNWDUND\รณS\DฤกDGรณ%XUVDยฉRNEยพ\ยพNRUDQGD$YUXSDฬต\DยพUยพQVDWรณ\RU $OPDQ\DรฒWDO\D)UDQVDLONยพยฉยพONH รฒONRQยพONHDUDVรณQGD$YUXSDGรณฤกรณQGDQVDGHFH$%'YH)DV\HUDOรณ\RU

3XSQSXMZMRFEฬ‰OIRXM 7ยพUNL\HRWRPRWLYHQGยพVWULVLQLQ EDฤกNHQWLKLยฉฤกยพSKHVL]%XUVD 2WRPRWLYLQLNLGHYL7RIDฤกYH2\DN 5HQDXOWIDEULNDODUรณQDHYVDKLSOLรกL GH\DSDQNHQWWH\ยพ]OHUFHWHGDULN VDQD\LFLVLอคUPDGDER\JยธVWHUL\RU 7RSODPGDPLO\DUGRODUGDQID]OD \XUWGรณฤกรณVDWรณฤกOD7ยพUNL\HฬตQLQฤกDPSL\RQXRODQRWRPRWLYLKUDFDWรณQรณQ PLO\DUGRODUรณ\DQL\DNODฤกรณNGยธUWWH ELULQL%XUVDWHNEDฤกรณQD\DSรณ\RU 2WRPRWLYLQDUGรณQGDQHQJยพยฉOยพ VHNWยธULVHHYWHNVWLOL*HOHQHNVHOELU


ลžEHฤฐR | TฤฐMREPORT 79

BURSA ฤฐHRACATINDA ฤฐLK 10 SEKTร–R 2018

Otomotiv Endรผstrisi Tekstil ve Hammaddeleri ร‡elik Makine ve Aksamlarฤฑ Hazฤฑr Giyim Kimyevi Maddeler Mobilya, KaฤŸฤฑt ve Orman รœr. Demir ve Metaller ฤฐklimlendirme Sanayii Elektrik Elektronik TOPLAM

bin ($) 7.295.710 1.075.143 917.168 794.613 724.914 538.099 516.408 418.485 331.993 144.228 13.298.332

NECAT ALTIN ZORLU HOLDฤฐNG TEKSTฤฐL GRUBU BลžK. orlu Grubuโ€™nun ilk gรถz Eห“VยWย]ย^%VEHERKIสกIR ]ยPEVEห“QIRXIOWXMP LสœPสœ>SVPY,SPHMRKฦ…MRERE JEEPM]IXEPERPEVยEVEWยRHE]IVEPย]SV &YKสณR>SVPY,SPHMRK8IOWXMP+VYFY SPEVEOJEEPM]IXPIVMQM^M%ZVYTEฦ…RยR IRFสณ]สณOIRXIKVITSP]IWXIVMTPMO สณVIXMGMWMZIMLVEGEXสกยWย/SVXIOW ZIIZXIOWXMPMสณVIXMQMRHIKPSFEP PMHIVPIVHIRFMVMSPER>SVPYXIOW HELMPSPQEOสณ^IVIฬ‰MVOIXMQM^ EVEGยPยห“ย]PEWสณVHสณVสณ]SVY^>SVPY ,SPHMRK8IOWXMP+VYFYSPEVEO ]ยPยMXMFEVย]PEQMP]SR HSPEVGMVS]EYPEฬ‰XยO/IRHM WIOXสฏVสณQสณ^HI8สณVOM]Iฦ…RMRIR Fสณ]สณOMLVEGEXสกยPEVยRHERFMVM]M^ 8สณQ%ZVYTEหขVER/Y^I]%JVMOE ZI/Y^I]%QIVMOEFEฬ‰XESPQEO สณ^IVIสณPOIHI]EOPEฬ‰ยOฦ…]I ]EOยRQสณฬ‰XIVM]ILM^QIXZIVM]SVY^ 8STPEQMLVEGEXยQย^ฦ…HI QMP]SRHSPEVSPHYส”RสณQสณ^HIOM ]ยPPEVHEMLVEGEXยQย^ยHELEHE KสณสกPIRHMVQI]MZIWSRYRHE MLVEGEXVEOEQยRยQMP]SRHSPEVE สกยOEVQE]ยLIHIฦฝM]SVY^4EQYOPY IZXIOWXMPMRHI%ZVYTEฦ…RยRIRFสณ]สณO IRXIKVIสณVIXMGMWMSPER>SVPYXIOWIZ XIOWXMPMสณVIXMQMRMR]สณ^HIฦ…ยRยMLVEสก IHM]SVฦ‰

Z

WHNVWLOยพUHWLFLVLNHQWRODQ%XUVDฬตGD WHNVWLOYHKDPPDGGHOHULVHNWยธU LKUDFDWรณPLO\DUGRODUรณJHยฉL\RU

ฦˆ)OSRSQM]I(Iห“IV/EXERPEVฦ‰ %XUVD7LFDUHWYH6DQD\L2GDVรณ %762 WDUDIรณQGDQEX\รณOฬตLQFL NH]Gยพ]HQOHQHQฬธ(NRQRPL\H'HรกHU.DWDQODUฬนยธGยพOWยธUHQL.ยพOWยพU YH7XUL]P%DNDQรณ0HKPHW1XUL (UVR\ฬตXQGDNDWรณOรณPรณ\ODJHUยฉHNOHฤกWLULOGL*HFHGHEHฤกD\UรณNDWHJRULGH ยธGยพOVDKLSOHULQLEXOGX%XUVDฬตQรณQWXUL]PDยฉรณVรณQGDQJHOHFHรกL

DยฉรณNRODQELUฤกHKLUROGXรกXQX LIDGHHGHQ%DNDQ(UVR\ฬธ%ยพWยพQ DOW\DSรณVรณYHWXUL]PLยฉLQJHUHNOL RODQRODQDNODUPยพVDLW'RรกUX SODQODPD\ODWXUL]PยฉDOรณฤกPDODUรณQDKรณ]ND]DQGรณUรณSNHQWLPL]LQEX DODQGDLOHUOHPHVLQLVDรกOD\DELOLUL] รฒฤกGยพQ\DPรณ]รณQWDOHSOHULQL\HULQH JHWLUHFHรกL]%762ฬตQXQยฉRNJยพ]HO ELUVORJDQรณYDUฬด%XUVD%ยพ\ยพUVH 7ยพUNL\H%ยพ\ยพUฬต+HUNHVEXYL]\RQOD ยฉDOรณฤกPD\DGHYDPHGHUVH7ยพUNL\H ยฉRNKรณ]OรณEยพ\ยพ\HFHNWLUฬนLIDGHOHULQL NXOODQGรณ


80

TİMREPORT | İNOVASYON

VEGAN KUMAŞ ÜRETİMİYLE

FARK YARATTI AVRUPA VEJETARYEN %ð5/ðàðő1'(1œ9/$%(/Ŕ 6(57ð)ð.$6,1,$/$5$.9(*$1 .80$ěž5(7ð0ð*(5‰(./(ě7ð5(1 %856$/,$6,5/,.ð3(.(57(.67ð/ %8$/$1'$.ð%ð5ð.ð0ð1ð(9 7(.67ð/ð1($.7$5$5$.'ž1<$ ˜1&ž6ž2/'8

affarzade Mehmet Efendi WDUDIóQGDQ̵O¾\óOODUóQ VRQXQGDNXUXODQYH ̵GD̸òSHNHU̹DGóQó DODQDVóUOóNDLOHġLUNHWL2VPDQOó G¸QHPLQGHLSHNE¸FHáL\OHEDġODGóáó WLFDUHWKD\DWóQDNXPDġ¾UHWLPL\OH GHYDPHGHUHNG¾Q\DQóQVD\óOó ͤUPDODUóDUDVóQDJLUGL òSHNHU<¸QHWLP.XUXOXž\HVL òKVDQòSHNHUͤUPDQóQ0D[0DUD 5REHUWR&DYDOOL9HUVDFH$GDP 6HOPDQ,QGLWH[*URXS+ 00 6 5DEH&RPSWRLU'HV&RWWRQLHUV $PHULFDQ9LQWDJH̵óQGDKLOROGXáX ¾ONHGHELQLDġNóQP¾ġWHULVLQH òSHNHU7¾UNL\HòSHNHU$XJVEXUJ òSHNHU&RPRRͤVOHULQLQ\DQóVóUD ̵GHQID]ODDFHQWHOHULLOHGHVWHN YHUGLNOHULQLV¸\O¾\RU

G

:IKERʳVIXMQIFẺPEH NLġLOLN$U*HHNLEL\OHELUOLNWH V¾UG¾U¾OHELOLUSURMHOHUNRQXVXQGD RGDNODUDN\HQLQHVLOWHNQLN WHNVWLONRQXVXQGD©DOóġPDODU JHU©HNOHġWLUGLNOHULQLLIDGHHGHQ òKVDQòSHNHU̸%XDġDPDGD JHUHNOLRODQ\DWóUóPODU\DSóODUDN ¾U¾QJDPóPó]óDUWóUó\RUX] 6¾UG¾U¾OHELOLUOLNNRQXVXQGD¸]HOOLNOH ©HYUHQLQD\UóOPD]ELUSDU©DVóRODQ FDQOóODUDGLNNDWLPL]L\RáXQODġWóUGóN̹ ġHNOLQGHNRQXġX\RU+D\YDQODUóQ ELU¾U¾QRODUDNNXOODQóPó\HULQH W¾U¾QH¸]J¾QELUġHNLOGH\DġDP


ฤฐNOVASYON | TฤฐMREPORT 81

KฤฐLOGRAMI 32 DOLAR KATMA DEฤžERLฤฐ

NRฤกXOODUรณQDVDKLSROPDVรณQรณYH \DฤกDPDKDNODUรณQรณQNRUXQPDVรณQรณ DPDยฉODGรณNODUรณQรณEHOLUWHQรฒSHNHUEX XรกXUGDNLยฉDEDODUรณQรณฤกยธ\OHDQODWรณ\RU ฬธ+D\YDQODUรณQLQVDQODUD\ยธQHOLNELU PยพONROPDGรณรกรณYHLKWL\DยฉGX\GXรกX NHQGLEHGHQOHULQGHQELUSDUยฉDQรณQ GDKLLQVDQODUรณQNRQIRUXQD\ยธQHOLN NXOODQรณPรณQDDยฉรณNROPDGรณรกรณQรณ VDYXQX\RUX]%XKXVXVWD\DSPรณฤก ROGXรกX]$U*HยฉDOรณฤกPDODUรณVRQXยฉ YHUHUHNGยพQ\DGDELULONLEDฤกDUGรณN $YUXSD9HMHWDU\HQ%LUOLรกL (98 WDUDIรณQGDQRQD\OรณGยพQ\DQรณQLON 9/DEHOVHUWLอคNDVรณDODQNXPDฤก

HGLOHQ9/DEHO9HJDQHWLNHWLQL NXOODQรณ\RUX]ยžUHWLPGHSURWHLQ ED]OรณELULยฉHULN\HUDOPDGรณรกรณLยฉLQ ยฉDSUD]EXODฤกPDULVNLEXOXQPD\DQ NXPDฤกODUVD\HVLQGH7ยพUNL\HNRGX LOHEDฤกOD\DQ75QROX OLVDQVQXPDUDOรณVHUWLอคND\รณDODUDN GยพQ\DยฉDSรณQGD7ยพUN7HNVWLOฬตLQLQ ยฉHYUH\HRODQKDVVDVL\HWLQLELUNH] GDKDNDQรณWODPรณฤกROGXNรฒSHNHU รฒSHNHU+RPHYHรฒSHNHU7HFK PDUNDODUรณPรณ]LOHJL\LPGHQHY WHNVWLOLQHPHGLNDOGHQHQGยพVWUL\HO WDUรณPDHOHNWURQLNYHRWRPRWLY VHNWยธUยพQHNDGDUYHJDQยพUยพQOHULQ

ฦˆ:IKER9]OY8IORSPSNMPIVMRMKIPMฬ‰XMVHMO%RXMฦ EKMRK]EWXยOPEVยQย^Y]OYIWREWยRHE]Eฬ‰PERQE]ย Lย^PERHยVERIXOIRPIVMFIVXEVEJIHIVIOFYWสณVIGM SPEFMPHMห“MRHI]EZEฬ‰PEXย]SVฦ‰ ยพUHWLFLVLROGXN$YUXSD9HMHWDU\HQ %LUOLรกL (98 WDUDIรณQGDQ\DSรณODQ WHVWOHUVRQXFXQGDNXPDฤกODUรณQ LยฉHULรกLQGHKHUKDQJLELUKD\YDQVDO '1$NDOรณQWรณVรณQรณQEXOXQPDGรณรกรณ WHVSLWHGLOPLฤกWLU'ยพQ\DQรณQHQ JยพYHQLOLUYHJDQHWLNHWLRODUDNNDEXO

NXOODQรณODFDรกรณJHQLฤกELU\HOSD]HPL] EXOXQX\RU9HJDQROPDQรณQELU WUHQGGHรกLO]LKLQVHOELUGHรกLฤกLP ROGXรกXQXELOL\RUX]รฒQVDQODUรณQ \DฤกDPรณQDGRNXQDQKHUDODQGD EXGยธQยพฤกยพPยพQ\DฤกDQDFDรกรณQD LQDQรณ\RUX]ฬน

ฤฐhsan ฤฐpeker, V-Label serti๏ฌkasฤฑna sahip kumaลŸlarฤฑ ile yapฤฑlan ihracata yรถnelik satฤฑลŸlarฤฑn Tรผrkiyeโ€™de ilk kez ihraรง edilen รผrรผn niteliฤŸinde olduฤŸunu ve รผlke ekonomisine 25 milyon dolar katkฤฑ saฤŸladฤฑฤŸฤฑnฤฑ vurguluyor. ฤฐpeker,โ€œ V-Label serti๏ฌkalฤฑ kumaลŸlarฤฑmฤฑz kilogramda 32 dolar katma deฤŸer yaratฤฑyor. Tรผm รผrรผn gamฤฑ iรงin yรผzde 100 Oeko-tex Standard 100 serti๏ฌkasฤฑna sahibiz. Bu insan saฤŸlฤฑฤŸฤฑna uygun, doฤŸa dostu รผrรผnler olduฤŸunu kanฤฑtlayan bir serti๏ฌkadฤฑrโ€ diye konuลŸuyor.

%RXMฦEKMRK]EWXยOPEV รฒSHNHU+RPHPDUNDVรณ\ODYHJDQ NXPDฤกODUJHOLฤกWLUHUHNHYWHNVWLOLQGH X\NXWHNQRORMLOHULยพ]HULQH RGDNODQGรณNODUรณQรณLIDGHHGHQรฒKVDQ รฒSHNHUฬธ9HJDQ8\NX7HNQRORMLOHULQL JHOLฤกWLUGLN$QWLDJLQJ\DVWรณNODUรณPรณ] X\NXHVQDVรณQGD\DฤกODQPD\รณ Kรณ]ODQGรณUDQHWNHQOHULEHUWDUDI HGHUHNEXVยพUHFLRODELOGLรกLQGH \DYDฤกODWรณ\RU<DVWรณรกรณQQHIHVDODELOHQ ELU\DSรณGDROPDVรณQHPGHQJHVLQL NRUXPDVรณGRNXPD\DSรณVรณVD\HVLQGH PHNDQLNNรณUรณNOรณNODUรณROXฤกWXUPDPDVรณ NOLPDWLNยธ]HOOLรกLWDฤกรณPDVรณDQWL VWDWLNHWNLVLVHULQWXWXฤกXJLEL DYDQWDMODUรณLOH\DฤกODQPD\รณ JHFLNWLUL\RU+HLPWH[WLO)XDUรณฬตQGD VXQXPX\DSรณODQ\HQLยพUยพQOHU Eยพ\ยพNEHรกHQLWRSODGรณ$YUXSD $PHULNDYH5XV\DฬตGDNXUXODQ JยพยฉOยพSDUWQHUOLNOHUVD\HVLQGHVDWรณฤก DรกรณPรณ]รณJHQLฤกOHWHUHNPยพฤกWHULPL]H GDKD\DNรณQKL]PHWVXQPD\DGHYDP HGL\RUX]ฬน


82 TÄ°MREPORT | SÄ°NERJÄ°

SINIRLAR AÅ&#x17E;MAYA

HIZLA DEVAM EDÄ°YOR ,17(502'$/7$Ä&#x203A;,0$&,/,. 02'(/ð1'(8=0$1/$Ä&#x203A;$1 *5((1/2*.,6$6Â&#x17E;5('( %Â&#x17E;<Â&#x17E;.%ð5%$Ä&#x203A;$5,<$ð0=$ $7$5$.Å&#x201C;<Â&#x17E;.7$Ä&#x203A;,0$&,/,à , 9(/2-ð67ð.+ð=0(7/(5ðÅ&#x201D; 6(.7Â&#x2DC;5Â&#x17E;1'(7Â&#x17E;5.ð<(Å&#x2018;1ð1 %Â&#x17E;<Â&#x17E;.+ð=0(7 ð+5$&$7Â&#x2030;,6,/ð67(6ð1'(<(5 ALDI.

D

eniz, demir ve karayolu WDġóPD©¸]¾POHULQGH NRQWH\QHUWDġóPDFóOóáó DODQóQGDKL]PHWYHUHQ *UHHQORJ,QWHUPRGDONXUXOGXáX J¾QGHQEX\DQDLÄ¡ELUOLáLL©LQGHROGXáXÄ¡LUNHWOHUL©LQG¾Q\DQóQELU©RN QRNWDVóQDXODÄ¡PD\DGHYDPHGL\RU Ä LUNHWLQ\RáXQODÄ¡WóáóDQD¾U¾Q +&NRQWH\QHUWDġóPDFóOóáó̿.DSóGDQNDSó\D3:+&%R[YHD\Qó ]DPDQGDWHQWHOLVZDSERG\NRQWH\QHUOHULOHELUGHQID]ODWDġóPD PRGHOLQLQNRPELQDV\RQXYH$̵GDQ %QRNWDVóQDXODÄ¡DQDGHNJHUHNOL W¾PWHGDULNV¾UH©OHULQLP¾ġWHUL WDOHSOHULGRáUXOWXVXQGDRUJDQL]H HGL\RU*UHHQORJ3HQGLN$PEDUOó <DORYDò]PLUYH0HUVLQ5R5R OLPDQODUóQóNXOODQDUDNòWDO\D̵QóQ 7ULHVWHYH%DULOLPDQODUóQóXáUD\óS

WUHQEDáODQWóODUó\ODDUD©¾VW¾DGUHV WHVOLPL\DSó\RU .óVDV¾UHGHVHNW¸UGHNLEHġE¾\¾N ORMLVWLNġLUNHWLDUDVóQDJLUHQPDUND 7ò0̵LQ%¾\¾N+L]PHWòKUDFDW©óVóDUDġWóUPDVóQGD\HUDODUDN EDġDUóODUóQDELU\HQLVLQLHNOHGL.XUXOGXáXJ¾QGHQEHUL¸]YHUL\OH©DOóġDQGHQH\LPOLNDGURVX\ODLOHUOH\HQ *UHHQORJ,QWHUPRGDO̵LQ2SHUDV\RQ 'LUHNW¸U¾2UKDQ0XFR̸%L]LP HQE¾\¾NEDġDUóPó]HNLELPL]OH P¾ġWHULOHULPL]LQPHPQXQL\HWLQL ELULQFLVóUD\DNR\DUDN©DOóġPDPó]Gó̹GL\RU

8 günde teslim *UHHQORJ̵DDLW7ULHVWH$YXVWXU\D YH$OPDQ\D$YXVWXU\DEDáODQWóOó KDIWDGDNDUġóOóNOóVHIHU\DSDQWUHQOHULEXOXQDQEXVD\HGH

$YUXSD̵\DLKUDFDWYH$YUXSD̵GDQ LWKDODWWDġóPDODUóQóJ¾QJLEL NóVDELUWUDQVLWV¾UHGH\DSDELOL\RU Ä LUNHWE¸\OHFHNDUD\ROXYHGHQL] \ROXWDġóPDODUóL©LQL\LELUDOWHUQDWLI ROXÄ¡WXUDUDNVHUYLVYHUHELOL\RU *UHHQORJ,QWHUPRGDOG¾]HQOL RODUDNòWDO\DÂ&#x2030;HN\D6ORYHQ\D 6ORYDN\D$YXVWXU\D$OPDQ\D +ROODQGD%HO©LNDòQJLOWHUHYHGDKD ELU©RN¾ONH\HORMLVWLNKL]PHW©¸]¾POHUL¾UHWL\RU7¾UNL\H̵QLQ¸QHPOL PDUNDODUóQDORMLVWLNKL]PHWLYHUHQ *UHHQORJNDOLWHVLQLKHUJH©HQJ¾Q LOHULOHUHWDġó\DUDNP¾ġWHULSRUWI¸\¾Q¾GHEXRUDQGD©RáDOWPD\ó KHGHIOL\RUòONJ¾QGHQEHULKHGHIOHUL GRáUXOWXVXQGDGLVLSOLQOHLOHUOH\HQ *UHHQORJ%¾\¾N+L]PHWòKUDFDW©óVóDUDVóQGD\HUDOPDODUóQóGD EXDQOD\óġDEDáOó\RU


84

TÄ°MREPORT | GÄ°ZLÄ° Å&#x17E;AMPÄ°YON

TÃ&#x153;RKÄ°YEâ&#x20AC;&#x2122;NÄ°N Ä°LK TÃ&#x153;NEL AÃ&#x2021;MA MAKÄ°NESÄ°NÄ° Ã&#x153;RETTÄ°

7Â&#x17E;5.ð<(Å&#x2018;1ð1<(5/ðð0.Â&#x201E;1/$5/$7Â&#x17E;1(/$Â&#x2030;0$0$.ð1(6ðÂ&#x17E;5(7(17(.)ð50$6, (%(5.8/86/$5$5$6,%ð50$5.$2/0$<,+('()/ð<25)ð50$*(/ðÄ&#x203A;7ð5'ðà ð<(1ð Â&#x17E;5Â&#x17E;1Â&#x17E;1Â&#x17E;78186Å&#x2018;$ð+5$Â&#x2030;('(5(.$)5ð.$3$=$5,1$$',0$77,


GİZLİ ŞAMPİYON | TİMREPORT 85

Ü

UHWWLáLW¾QHOD©PD PDNLQHVL\OH7¾UNL\H̵QLQEX DODQGD¾U¾QJHOLġWLUHELOHQ G¾Q\DGD̵LQFL¾ONH ROPDVóQóVDáOD\DQ(%HUN0DNLQH YH0HWDOXUML$ĠXOXVODUDUDVóELU PDUNDROPD\ROXQGDLOHUOL\RU \óOóQGDNXUXODQ(%HUN7¾UNL\H̵GH GDKD¸QFH¾UHWLPL\DSóOPDPóġ RODQW¾QHOD©PDPDNLQHVL 7XQQHO %RULQJ0DFKLQH7%0 NHVLFL WDNóPODUYHGLáHUDNVDPODUóQóQ ¾UHWLPLQGHX]PDQODġPóġ žU¾QOHULQL\XUWL©LSD]DUóQ\DQóQGD LKUD©GDHGHQͤUPD\óOóQGD PHWUH©DSóQGDRODQYH $QDGROXLVPLQLYHUGLáLLON7%0 LPDODWóQóJHU©HNOHġWLUGL*H©HQ (NLPD\óQGDGDPHWUH©DSóQGD PLNUR7%0VóQóIóQGD¾UHWWLáLYH $V\DLVPLQLYHUGLáLERUXLWPH PDNLQHVLQL¾UHWHUHN7XQXV̵DLKUD© HWWL

ʔ^KʳRʳVʳRXEWEVQ (%HUN<¸QHWLP.XUXOX%DġNDQó ˜]J¾U6DYDġ˜]¾GRáUXLġ KDFLPOHULQLQ\¾]GH̵óQóLKUDFDWóQ ROXġWXUGXáXQXYXUJXOX\RU*H©HQ \óO̵\HRUDQODLKUDFDWODUóQóQ \¾]GHJLEL©RN\¾NVHNELUDUWóġ

J¸VWHUGLáLQLEHOLUWHQ˜]¾GRáUX EDġWD5XV\D+LQGLVWDQYH 3RORQ\DROPDN¾]HUHIDUNOó ¾ONH\HLKUDFDWJHU©HNOHġWLUGLNOHULQL DNWDUó\RU ˜QFH7%0̵OHULQNHVLFLWDNóPODUóQó ¾UHWPHNDPDFó\ODNXUXODQġLUNHW V¾UG¾U¾OHELOLUE¾\¾PHKHGHͤ\OH ¸QFH¾UHWWLáL\HGHNSDU©DODUóQ LKUDFDWóQóJHU©HNOHġWLUGL$QFDNDVóO IDUNOóODġPD\óVRQUDVóQGDDáóUOóN YHUGLáL¸]J¾Q¾U¾QWDVDUóPODUó\OD VDáODGóĠLUNHW̵LQFL\óOóQGD ¸]J¾QWDVDUóP$U*HYH¾UHWLPLQ

ELUVRQXFXRODUDNLON\HUOLPDOó EHOJHVLQHVDKLSW¾QHOD©PD PDNLQHVL¾UHWPLġROGX (%HUN̵LQ¾UHWWLáL©DPXUWLSL ERUXLWPHPDNLQHVL7XQXV̵WD ND]ó©DOóġPDODUóQDGHYDPHGHQ PLNUR7%0̸$V\D̹¸Q¾P¾]GHNL D\ODUGDJ¸UHYLQLWDPDPOD\DFDN ˜]¾GRáUXPDNLQHQLQ¾UHWLOPHVL YHLġOHWLOPHVLQLQ¾ONHLKUDFDWóQD PLO\RQGRODUOóNNDWNó VDáOD\DFDáóQDLġDUHWHGHUHN ̸7XQXV̵WD©DOóġPD\óD\JLELELU V¾UHGHWDPDPOD\DFDáó](QJ¾]HO WDUDIó-DSRQODUOD©DOóġWóáóPó]L©LQ LġELWLUPHEHOJHVLQLGHRQODUGDQ DOPDPó]̹GL\HV¸\O¾\RU

8ˢ1ʯRGʳPʳ˓ʳRHI(ʳR]E +E^IXIWMZI(,0)\TVIWW M̉FMVPM˓MMPIHʳ^IRPIRIR ƄˢLVEGEXR=PH^PEVƅ ]EV̉QEWRHEƄ8ʳVOM]IƅHIR MPOOI^MLVEʡIHMPIRʳVʳRPIVI MQ^EEXERƅƼVQESPQE ʯ^IPPM˓MRIWELMTSPER)&)6/ Ƅʔ^KʳRʘVʳR̈EQTM]SRPEVƅ OEXIKSVMWMRHIFMVMRGMPMO ʯHʳPʳRʳRWELMFMSPHY


86

TÄ°MREPORT | SEKTÃ&#x2013;R

EV VE MUTFAK EÅ&#x17E;YALARINDA HEDEF

3 MÄ°LYAR DOLAR Ä°HRACAT Â&#x17E;/.(<(6$7,Ä&#x203A;*(5Â&#x2030;(./(Ä&#x203A;7ð5(1(99(087)$.(Ä&#x203A;<$/$5,6(.7Â&#x2DC;5Â&#x17E;1Â&#x17E;1ðÂ&#x2030;ð1ð+5$&$7 +('()ð0ð/<$5'2/$5(96ð'%$Ä&#x203A;.$1,%85$.Â&#x2DC;1'(5Å&#x201C;%Â&#x17E;<Â&#x17E;0(+('()ð0ð=<Â&#x17E;='( Â&#x2DC;1*Â&#x2DC;5Â&#x17E;0Â&#x17E;=)ð50$/$5,0,=,1ð+5$&$7$'$+$)$=/$$à ,5/,.9(5(&(./(5ð)8$59(<$ðÄ&#x203A; *Â&#x2DC;5Â&#x17E;Ä&#x203A;0(/(5ð<2/8</$3$=$5/$0$)$$/ð<(7/(5ð0ð=ð$57,5$&$à,=Å&#x201D;'ð<25 ¾UNHYYHPXWIDNHÄ¡\DODUó VHNW¸U¾Â&#x2030;LQ̵GHQVRQUD NLORJUDPED]óQGD G¾Q\DQóQHQE¾\¾NLNLQFL LKUDFDW©óVóNRQXPXQGD̵GH ¸QFHNL\óODRUDQOD\¾]GHDUWóġ J¸VWHUHQHYYHPXWIDNHÄ¡\DODUó VHNW¸U¾LKUDFDWóPLO\DUGRODUD

T

XODġWó(YYHPXWIDNHġ\DODUó VHNW¸U¾QGHWRSODP¾ONH\H LKUDFDW\DSóOó\RU'HáHURODUDN HOHNWULNOLHYDOHWOHULLONVóUDGD .LORJUDPRODUDNEDNóOGóáóQGDLVH OLGHUOLNSODVWLN¾U¾QOHUGHEXOXQX\RU 7¾UNL\H¸]HOOLNOHVDNODPDNDSODUó YHV¾]JH©JLELSODVWLN¾U¾QOHUL

G¾Q\DQóQWDPDPóQD\DNóQóQD LKUD©HGL\RU(YYH0XWIDN(Ä¡\DODUó 6DQD\LFLOHULYHòKUDFDW©óODUó 'HUQHáL (96ò' %DÄ¡NDQó%XUDN Â&#x2DC;QGHULKUDFDWDUWóġóQGDNLROXPOX JHOLÄ¡PHQLQ\DQóVóUDNHQGLOHULL©LQ HQ¸QHPOLJHOLÄ¡PHQLQNJELULP ͤ\DWWD\DÄ¡DQDQGHáLÄ¡LPROGXáXQX


SEKTร–R | TฤฐMREPORT 87

sรถylรผyor. ร–nder, hedeflerinin kg EDฤกรณอค\DWรณQGRODUDยฉรณNDUPD KHGHIOHULQLQROGXรกXQXEHOLUWL\RU LKUDFDWKHGHอคQLPLO\DU GRODURODUDNDยฉรณNOD\DQYHEXQD NJEDฤกรณGHรกHUL\ยพNVHOWHUHN XODฤกDFDNODUรณQรณEHOLUWHQ(96รฒ' %DฤกNDQรณย˜QGHUฬธ6HNWยธULยฉLQ Eยพ\ยพPHKHGHอคPL]\ยพ]GH ย˜QJยธUยพPยพ]EX\รณOอคUPDODUรณPรณ]รณQ LKUDFDWDGDKDID]ODDรกรณUOรณN YHUHFHNOHUL\ยธQยพQGH)XDUYHLฤก JยธUยพฤกPHOHUL\ROX\ODSD]DUODPD IDDOL\HWOHULPL]LDUWรณUDFDรกรณ]ฬตGH \ยพ]GHRUDQรณQGDEยพ\ยพ\HQ VHNWยธUยพPยพ]ยพQLYPHDUWรณUDUDN WยพP]DPDQODUรณQHQ\ยพNVHNLKUDFDW UDNDPรณQDXODฤกPDVรณQรณEHNOL\RUX] (96รฒ'RODUDNLKUDFDWรณPรณ]รณ \ยพNVHOWPHGH\HQLYHIDUNOรณ SD]DUODUD\ยธQHOLNIDDOL\HWOHULPL]L DUWรณUDUDNGHYDPHGL\RUX]ฬนGL\RU

ย˜QGHUฤกยธ\OHDQODWรณ\RUฬธ0HYFXW SD]DUODUGDJยพยฉOHQPHN\HQL SD]DUODUDJLUPHNLKUDFDWNDUOรณOรณรกรณQรณ DUWรณUPDNLยฉLQPDUNDODฤกPDSURMHOHUL ยพUHWPHNRODUDNยธ]HWOHQHELOLU )DDOL\HWOHULPL]LNXUJXODUNHQ VWUDWHMLPL]HX\JXQELUยฉDOรณฤกPD JHUยฉHNOHฤกWLUGLN.DQDGDฬตGD .RORPEL\DฬตGDELUยฉRNยพONHGHQ DOรณFรณODUรณELUDUD\DJHWLUHFHN IDDOL\HWOHUSODQODGรณN$YUXSD LยฉLQ0DUWฬตWDรฒQJLOWHUHฬตGHELU RUJDQL]DV\RQJHUยฉHNOHฤกWLUHFHรกL] 0D\รณVD\รณQGDย‰HN\DฬตGD $YUXSDฬตGDQยพONHDOรณFรณODUรณQรณELU DUD\DJHWLUHFHรกL]ฬน

ฦ„-RZMXEXMSR3RP]ฦ…EWยPLIHIJ

(YYHPXWIDNHฤก\DODUรณVHNWยธUยพ LยฉLQDVรณOยธQHPOLHWNLQOLรกLQ.DVรณP D\รณQGDGยพ]HQOHQHFHNฬด,QYLWDWLRQ 2QO\ฬตHWNLQOLรกLROGXรกXQXND\GHGHQ ย˜QGHUฬธ*HยฉWLรกLPL]\รณOยพONHGHQ 6IสกIXISO]ERYWEฬ‰ยVย ยธQHPOLDOรณFรณ\รณVHNWยธUยพPยพ]OH สณPOIPIVHI EXOXฤกWXUDQHWNLQOLรกL\รณOรณQGD 6HNWยธUยพQHQID]ODLKUDFDW GDKDGDJHOLฤกWLUPH\LKHGHIOL\RUX]ฬน JHUยฉHNOHฤกWLUGLรกLยพONHOHUGH$YUXSD GL\HNRQXฤกWX7DVDUรณPรณQ YH\DNรณQNRPฤกXODUรณQDรกรณUOรณNWD NOLฤกHWDQรณPรณQGDQยฉรณNDUWรณODUDN ROGXรกXQXJยธUยพ\RUX]*OREDO PDUNDODฤกPDGDอคUPDODUรณQWHPHO ยธOยฉHNWHHQID]ODLWKDODW\DSDQ$%' LKWL\DFรณROGXรกXQXQIDUNรณQD .DQDGD-DSRQ\DJLELJHOLฤกPLฤก YDUรณOPDVรณJHUHNWLรกLQLDNWDUDQ SD]DUODUDLVHLKUDFDWรณPรณ]VรณQรณUOรณ %XUDNย˜QGHUฬธยžUHWLFLOHULPL]LQ Gยพ]H\GH(96รฒ'ฬตLQVWUDWHMLVL KHGHISD]DUODUGDNLLKWL\DFรณDQDOL] KDNNรณQGDELOJLYHUHQ%XUDN HGHELOPHOHULWยพNHWLFLEHNOHQWLOHULQL

Invitation Only &MRPIVGIQEห“E^E]PE TIVEOIRHIHIHสณR]EสกETยRHEOM PMHIVฦผVQEPEVIZZIQYXJEO WERE]MสณVสณRPIVMWEXยREPQEO MสกMR8สณVOM]Iฦ…]IKIPHM):7หข( XEVEJยRHERสณสกสณRGสณWสณ Hสณ^IRPIRIR-RZMXEXMSR3RP] IXOMRPMห“MRIสณPOIHIR ^MRGMVQEVOIXZIXSTXERGย OEXยPHย

BURAK ร–NDER EVSฤฐD BaลŸkanฤฑ

GLNNDWHDOPDODUรณYHLKUDFDW VWUDWHMLOHULQLEHOLUOHGLNWHQVRQUD WDVDUรณPVยพUHFLQHJHยฉPHOHULQLQ JHUHNWLรกLQLGยพฤกยพQยพ\RUX]0DDOHVHI EXJยพQHNDGDUWDVDUรณPรณQWHN EDฤกรณQDอคUPDODUรณQPDUNDODฤกPDODUรณ NRQXVXQGDWHNHNVLNROGXรกX L\LELUWDVDUรณPODWยพPVRUXQODUรณ ยฉยธ]HELOHFHรกLPL]JLELELUDOJรณ ROXฤกPXฤก(96รฒ'RODUDNKHGHอคPL] SD]DUODPD\รณยธQSODQGDWXWDUDN GDKDNยคUOรณLฤกOHWPHOHURUWD\D ยฉรณNDUWDELOPHNฬนGL\RU


88

WOWMAGZ | |MAGAZINE TİMREPORT BİRLİK RAPOR TEMPLATE

HAZIR GİYİM

İNGİLTERE İLE STA İSTİYOR rexit belirsizliği sürerken, İngiltere’nin AB Gümrük Birliği’nden çıkma ihtimali birçok sektörü tedirgin ediyor. Bunların başında da Türkiye’nin iki numaralı ihracatçı sektörü hazır giyim geliyor. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, İngiltere ile acil bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmazsa, 2 milyar dolarlık İngiltere pazarında moda endüstrimizin ağır darbe alacağını söyledi. Ticaret Bakanlığı’nın konu hakkındaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve sektör olarak kendilerine her türlü desteği verdiklerini belirten Gültepe, “Yılda yaklaşık 27 milyar dolarlık hazır giyim ithalatı bulunan İngiltere, Türk moda endüstrisi için çok önemli. Almanya ve İspanya’dan sonra üçüncü büyük pazarımız İngiltere’ye 2018’de 2 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı gerçekleştirdik. Bunu gümrük vergisi ödemeden ATR belgesi ile yapıyoruz. Brexit sonrası sıfır gümrük vergisi ile ihracat yapma imkânımız kalmayacak. İngiltere’nin Gümrük Birliği’nde kalacağını ümit ediyoruz. Ayrılırsa ivedilikle esnek bir STA imzalanması gerekiyor” şeklinde konuştu. Hazır giyim sektörünün katma değerli üretimde ve net ihracat gelirinde olduğu gibi istihdamda da öncü olduğunu vurgulayan Gültepe, geçen Ekim ayında üretimde 515 bin 600 kayıtlı çalışanla rekor kırdıklarını söyledi. Gültepe, hazır giyimin stratejik öneme sahip olduğunu, önlerinin açılması durumunda istihdamda ve ihracatta yeni rekorlara imza atabileceklerini sözlerine ekledi.

B


BİRLİK RAPOR | TİMREPORT 89


90

TİMREPORT | BİRLİK RAPOR

Çeliği Asya pazarı yükseltti ABD’nin aldığı önlemler nedeniyle bu önemli pazarda kayıp yaşayan çelik sektörü bir anlamda krizi fırsata çevirdi. Ton başına ortalama birim fiyatı 2017’deki 645 dolardan, yüzde 12,7 artışla 727 dolara çıkarken, miktar bazındaki çelik ihracatı yüzde 20,8 artışla 21,4 milyon

Frankfurt’a Denizli’den rekor katılım

tona yükseldi. Değer bazında ihracat yüzde 36,1 artışla 15,6 milyar dolar oldu. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, korumacılık önlemlerinin damga vurduğu geçen yılı, Asya pazarının Türk çeliğine göstermiş olduğu ilgiyle aştıklarını söyledi.

FINDIK İHRACATINA TRABZON DAMGASI

Dünyanın en büyük ev tekstili fuarı konumunda olan Heimtextil, 8-11 Ocak tarihlerinde Frankfurt’ta düzenlendi ve 70 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli’den 71 firmayla bugüne kadarki en yüksek katılıma ulaştıklarını belirterek, “DENİB olarak Turkish Towels markamızla, bu sene dördüncü kez fuara katıldık. Türk havlusunun özelliklerini ve kalitesini ziyaretçilere aktardık” dedi. Geçen yıl 280 bin ton fındık ihracatıyla 1,6 milyar dolar döviz girdisi sağlandı. 120 ülkeye fındık satışı yapılırken, ihracatın yüzde 39’luk kısmı Trabzon’dan gerçekleşti. 106 bin ton fındık karşılığında 633,6 milyon dolar gelir elde edildi. Fındık ağırlıklı olarak önde gelen çikolata üreticisi markaların yoğun olduğu Avrupa ülkelerine satılıyor. Son yıllarda Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatta da gelişmeler kaydediliyor.


BİRLİK RAPOR | TİMREPORT 91

Katar metal sektörünü bekliyor Bu yılsonuna kadar 60 milyar dolarlık yatırım yapacak olan Katar, Türk firmalarını davet ediyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) 19 ülkeden 421 katılımcının olacağı Project Qatar Fuarı ile eşzamanlı bir ticaret heyeti organize ediyor. 28 Nisan-1 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak heyete katılmak için İDDMİB’e başvurmak gerekiyor.

Hayvancılık sektörünün gözü Körfez’de Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe faaliyet gösteren Ege, Akdeniz ve İstanbul İhracatçıları Birlikleri’ne bağlı firmalar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) düzenlenen Sial Middle East Fuarı’na katılarak ürünlerimizi tanıttı. Türkiye’den

BAE’ye yapılan sektör ihracatı, 2018 yılında 62 milyon dolar düzeyinde olurken, önceki yıla göre artış yüzde 14 oldu. İhracatta süt ürünleri lider konumda. BAE, Türkiye’den yıllık 15 milyon dolar balık ithal ediyor.

TEKSTİLDE HEDEF DÜNYADA İLK BEŞ Geçtiğimiz yılı 10,5 milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak dünyanın yedinci, Avrupa Birliği’nin Çin’den sonra ikinci büyük tedarikçisi olan tekstil sektörü, 2019 yılı için hedef büyüttü. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, geleneksel pazarların yanında Güney Amerika, Uzak Doğu ve Afrika’ya özel önem vereceklerini belirterek, “Başarı kriterimiz dünyada pazar payımızı artırmak ve en büyük beş tedarikçi arasında yer almaktır” dedi. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle gündeme gelen kenevir ekiminin tekrar başlaması için Öksüz, “Kenevir yeni bir alan yaratabilir. Ketenin hammaddesi olduğu için tekstilde de kullanılıyor. Bunun üzerine çalışıp Türkiye’de üretimi olmayan keten elyafın önü açılabilir ve sektörümüze ciddi bir fayda sağlayabilir” dedi.


92 TÄ°MREPORT | DÃ&#x153;NYA

LATÄ°N AMERÄ°KAâ&#x20AC;&#x2122;NIN YÃ&#x153;KSELEN YILDIZI:

MEKSÄ°KA 0(.6ð.$7Â&#x17E;5.ð<(ð+5$&$7Â&#x2030;,/$5,ðÂ&#x2030;ð1.$<'$'(à (5 ),56$7/$5%$5,1',5,<257ð&$5(7%$.$1/,à,Å&#x2018;1,1 +('()3$=$5ð/$1('(5(.<2à81/$Ä&#x203A;7,à,0(.6ð.$Å&#x2018;<$ %8<,/<$37,à,0,=0ð/<21'2/$5ð+5$&$7/$',Ä&#x203A; 7ð&$5(7$Â&#x2030;,à,0,=+,=/$'Â&#x17E;Ä&#x203A;Â&#x17E;<25 ünya tarihinin en eski medeniyetlerinden Aztek YH0D\DODUóQ\XUGX 0HNVLNDG¾Q\DQóQHQ ¸]HO¾ONHOHULQGHQGHELUL*HOLÄ¡mekte olan ülkeler statüsündeki 0HNVLND̵GDH\DOHWOHUDUDVóQGD GHYDVDER\XWODUGDHNRQRPLN IDUNODUEXOXQX\RU*HOLUGDáóOóPóQGDNLDGDOHWVL]OLN¾ONHQLQHQ E¾\¾NVRUXQXROVDGD0HNVLND /DWLQ$PHULND̵QóQHQE¾\¾NPHG\D HQG¾VWULVLQHVDKLSÂ&#x17E;ONHD\Qó ]DPDQGD/DWLQ$PHULND̵QóQHQL\L ¾QLYHUVLWHVLQHHQX]XQNDUD\ROX DáóQDYHHQE¾\¾NKDYDOLPDQóQD VDKLS%DÄ¡NHQW0HNVLNR&LW\ PLO\RQXDÄ¡DQQ¾IXVX\ODG¾Q\DGD

D

7RN\R̵GDQVRQUDHQE¾\¾NġHKLU 0HNVLND̵QóQUHVPLGLOLòVSDQ\ROFD ROVDGD¾ONHGHEXQXQGóġóQGD IDUNOó\HUOLGLONRQXġXOX\RU Meksika, tüm Latin Amerika için ¸QHPOLELUEDáODQWóQRNWDVó PLO\RQOXNQ¾IXVX\ODG¾Q\DGDNL HQNDODEDOóNòVSDQ\ROFDNRQXġDQ ¾ONHRODQ0HNVLND̵QóQJH©PLġWHQ JHOHQN¾OW¾U¾GHVRQGHUHFHL\L NRUXQX\RU%XJ¸]DOóFó¾ONHFRáUDI\DWDULKYHN¾OW¾U¾QHJ]RWLNELU NDUóġóPó7URSLNDOGHQ©¸OHNDGDU GHáLġLNOLNJ¸VWHUHQ¾ONHLNOLPL NDGLPX\JDUOóNODUóQHġVL]NDOóQWóODUó\ODEHPEH\D]NXPVDOODUóYH UHQNOLN¾OW¾U¾\OH\óOER\XQFDSHN ©RNWXULVWLDáóUOó\RU


DÜNYA | TİMREPORT 93

THY, AMERİKA KITASI’NIN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİNDEN MEXICO CITY VE CANCUN’U YAKIN ZAMANDA UÇUŞ AĞINA EKLEDİ.


94 TÄ°MREPORT | DĂ&#x153;NYA

TĂ&#x153;RKÄ°YE Ä°LE Ä°LÄ°Ĺ&#x17E;KÄ°LER Ä°VME KAZANIYOR Daha cumhuriyetin ilk yÄąllarÄąnda, 1927â&#x20AC;&#x2122;de Dostluk AnlaĹ&#x;masÄą imzalayarak diplomatik iliĹ&#x;ki kurduÄ&#x;umuz Meksika, bugĂźn Latin Amerika bĂślgesinde Brezilyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ardÄąndan ikinci bĂźyĂźk ticari ortaÄ&#x;ÄąmÄąz durumunda. Meksika ile ticari ve ekonomik iliĹ&#x;kilerimiz son yÄąllarda ivme kazandÄą. Ä°kili ticaret hacmi, 2016 yÄąlÄąnda yĂźzde 5 oranÄąnda artarak 1,2 milyar ABD DolarÄą olarak gerçekleĹ&#x;ti. 2017â&#x20AC;&#x2122;de Meksikaâ&#x20AC;&#x2122;ya ihracat 441 milyon dolar seviyesindeydi. Rekor yÄąlÄą 2018â&#x20AC;&#x2122;de ise ihracat yĂźzde 36 gibi astronomik bir artÄąĹ&#x;la 600 milyon dolarla tarihi bir dĂźzeye ulaĹ&#x;tÄą. Meksika ile dÄąĹ&#x; politikada da uyumlu bir çalÄąĹ&#x;ma var. BM GĂźvenlik Konseyiâ&#x20AC;&#x2122;nde daimi olmayan Ăźyelerin sayÄąsÄąnÄąn artÄąrÄąlmasÄąnÄą ve Konseyâ&#x20AC;&#x2122;in çalÄąĹ&#x;ma yĂśntemlerinin deÄ&#x;iĹ&#x;mesini savunan, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin de dahil olduÄ&#x;u OydaĹ&#x;ma için Birlik grubuna Meksika da Ăźye. Ä°ki Ăźlke, BM, G20 ve MIKTA olmak Ăźzere çok taraflÄą platformlarda da iĹ&#x; birliÄ&#x;inin geliĹ&#x;tirilmesine Ăśnem veriyor. Ă&#x153;lkemizin Meksiko Cityâ&#x20AC;&#x2122;de BĂźyĂźkelçiliÄ&#x;i, ayrÄąca Veracruz, Cancun, Monterrey, Tijuana ve Guadalajara Ĺ&#x;ehirlerinde Fahri KonsolosluklarÄą bulunuyor. Meksikaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ise Ăźlkemizde Ankara BĂźyĂźkelçiliÄ&#x;i, Ä°stanbul BaĹ&#x;konsolosluÄ&#x;u, ayrÄąca Ä°zmir ve Mersinâ&#x20AC;&#x2122;de de Fahri KonsolosluklarÄą mevcut.

4IXVSPMLVEGEXÂ?R]Ęł^HIĆ&#x2026;M Meksika, Latin Amerikaâ&#x20AC;&#x2122;da Brezil\DĚľGDQVRQUDLNLQFLGžQ\DGDLVH ̾žQFžEž\žNHNRQRPL'žQ\DQĂłQ ĚľXQFXEž\žNSHWUROžUHWLFLVLRODQ Meksikaâ&#x20AC;&#x2122;da, petrol sektĂśrĂź Ăźlkenin LKUDFDWJHOLUOHULQLQ\ž]GHĚľLQLKžNžPHWJHOLUOHULQLQGH\ž]GH̾óQĂł ROXÄĄWXUX\RU'LĂĄHU¸QHPOLLKUDŠ žUžQOHULNDUDWDÄĄĂłWODUĂłPDNLQHOHU PRELO\DžUžQOHULJžPžĥNĂł\PHWOL PHWDOOHUDYRNDGROLPRQNDUSX] FHYL]ŠLOHNNDKYHYHSDPXNÄĄHNOLQGHVĂłUDODQĂł\RU 0HNVLNDĚľQĂłQHQ¸QHPOLWLFDUHWRUWDNODUĂł$%'Â&#x2030;LQ-DSRQ\D.DQDGD YH$OPDQ\DòKUDFDWĂłQĂłQ\ž]GH ĚľLQGHQID]ODVĂłQĂł$%'Ěľ\H\DSĂł\RU $%'ĚľGH\DNODÄĄĂłNPLO\RQ0HNVLNDDVĂłOOĂłNLÄĄLQLQ\DÄĄDGóåóWDKPLQ HGLOL\RU<XUWGóĥóQGDŠDOóĥDQ0HNVLNDOĂłODUĂłQDLOHOHULQHJ¸QGHUGLNOHUL LĥŠLG¸YL]OHULžONHGHNL\DNĂłQODUĂłLŠLQ ¸QHPOLJHOLUND\QDNODUĂłQGDQELUL \ĂłOĂłQGD0HNVLNDĚľ\DPLO\DU GRODULĥŠLG¸YL]LQLQJLUGLĂĄLELOLQL\RU 0HNVLNDWLFDUHWLQLQ\ž]GH̾óQGDQ

Latin Amerika bĂślgesinde &VI^MP]EĆ&#x2026;RÂ?REVHÂ?RHERMOMRGM FĘł]ĘłOXMGEVMSVXEË&#x201C;Â?QÂ?^SPER 1IOWMOEMPIXMGEVMZIIOSRSQMO MPMĚ&#x2030;OMPIVMQM^HIWSR]Â?PPEVHE MZQIOE^ERHÂ?

TĂ&#x153;RKÄ°YE-MEKSÄ°KA DIĹ&#x17E; TÄ°CARET DEÄ&#x17E;ERLERÄ° (1000 DOLAR) YÄąl

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ä°hracat

Ä°thalat

Hacim

Denge

196.750 152.166 93.023 145.500 144.986 205.999 238.712 311.978 344.056 443.738 441.433 600.479

352.197 381.973 335.226 494.608 699.394 867.154 1.000.838 944.665 860.698 820.917 771.854 634.239

548.947 534.138 428.249 640.109 844.380 1.073.153 1.239.551 1.256.643 1.204.754 1.264.654 1.213.286 1.234.718

-155.446 -229.807 -242.204 -349.108 -554.408 -661.155 -762.126 -632.686 -516.641 -377.179 -330.421 -33.760


DĂ&#x153;NYA | TÄ°MREPORT 95

Ä°HRACAT POTANSÄ°YELÄ° OLAN SEKTĂ&#x2013;RLER

ID]ODVóQó67$LP]DODGóåóžONHOHUOH \žUžWž\RU6RQRODUDN0HNVLND -DSRQ\D6LQJDSXU<HQL=HODQGD .DQDGD$YXVWUDO\DYH9LHWQDP onay sßreçlerini tamamlamalaUó\ODELUOLNWH7UDQV3DVLͤN2UWDOóN $QODĥPDVó &3733 $UDOóN WDULKLLWLEDUL\OH\žUžUOžåHJLUGL6¸]

$QODÄĄPDVĂł 7L6$ Pž]DNHUHOHULQH NDWĂłODQžONHDUDVĂłQGDEXOXQX\RU 0HNVLND+žNžPHWL\ĂłOĂłLŠLQGH $%'YH.DQDGDLOHVžUGžUžOHQ.X]H\$PHULND6HUEHVW7LFDUHW$QODÄĄPDVĂłQĂłQ 1$)7$ JžQFHOOHQPHVLQH \¸QHOLNPž]DNHUHOHULQ\DQĂłVĂłUD$% Brezilya ve Arjantinâ&#x20AC;&#x2122;le devam eden

1IOWMOE0EXMR%QIVMOEĆ&#x2026;RÂ?R&VI^MP]EĆ&#x2026;HERWSRVE MOMRGMHĘłR]ERÂ?RĆ&#x2026;ĘłRGĘłFĘł]ĘłOIOSRSQMWM %]VÂ?GEHĘłR]ERÂ?RĆ&#x2026;YRGYFĘł]ĘłOTIXVSPĘłVIXMGMWM SPER1IOWMOEĆ&#x2026;HETIXVSPWIOXĘŻVʳʳPOIRMRMLVEGEX KIPMVPIVMRMR]Ęł^HIĆ&#x2026;MRMLĘłOĘłQIXKIPMVPIVMRMRHI ]Ęł^HIĆ&#x2026;Â?RÂ?SPYĚ&#x2030;XYVY]SV NRQXVXžONHOHUNžUHVHOHNRQRPLQLQ \ž]GHĚľLQLWHPVLOHGL\RU7RSODPWULO\RQGRODUJD\ULVDͤ\XUWLŠL KDVĂłOD\DYHPLO\RQOXNQžIXVD KLWDSHGHQEDKVHNRQXDQODÄĄPDQĂłQ0HNVLNDWLFDUHWLQLGH¸QHPOL ¸OŠžGHDUWWĂłUDFDĂĄĂłWDKPLQHGLOL\RU 0HNVLNDD\UĂłFD\ĂłOĂłQGDQEX \DQDVžUGžUžOHQ+L]PHW7LFDUHWL

67$J¸U¾ġPHOHULQLQGHVRQX©ODQGóUóOPDVóQóKHGHIOL\RU '¾Q\D%DQNDVó5DSRUX̵QD J¸UHLġ\DSPDNROD\OóáóD©óVóQGDQ G¾Q\DGD̵XQFXVóUDGD\HUDODQ 0HNVLND'¾Q\D(NRQRPLN)RUXPX̵QXQ :(& .¾UHVHO5HNDEHW©LOLN 5DSRUXQDJ¸UHGH̵LQFLVóUDGD \HUDOó\RU

Meksikaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ithalatÄąnda Ăśnemli paya sahip ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin ihracatÄąnda potansiyel arz eden sanayi ĂźrĂźnleri; otomotiv yan sanayi, takÄąm tezgahlarÄą, tekstil makineleri, gÄąda iĹ&#x;leme makineleri, mĂźteahhitlik hizmetleri, iĹ&#x; ve inĹ&#x;aat makineleri ile inĹ&#x;aat malzemeleri olarak Ăśne çĹkÄąyor. Tekstil, turizm, madencilik, gĂźneĹ&#x; enerjisi, çevre teknolojileri, tarÄąma dayalÄą sanayi, tarÄąm makineleri, gĂźbre, ambalaj malzemeleri ve ekipmanlarÄą, saÄ&#x;lÄąk, havacÄąlÄąk ve uzay sanayi, bilgi teknolojileri ve TV dizileri gibi sektĂśrlerde de iki Ăźlke arasÄąnda ticaret kanallarÄą açĹk. 2050 yÄąlÄąnda dĂźnyanÄąn en bĂźyĂźk 5 ekonomisi içinde yer alacaÄ&#x;Äą ĂśngĂśrĂźlĂźyor 2018â&#x20AC;&#x2122;de bĂźyĂźmenin yĂźzde 2,4 gelmesi beklenirken, Meksika ekonomisinin 2019â&#x20AC;&#x2122;da yĂźzde 4â&#x20AC;&#x2122;Ăźn Ăźzerinde bĂźyĂźmesi tahmin ediliyor. HĂźkĂźmetin 2019 yÄąlÄą için enflasyon tahmini ise yĂźzde 3,4 dĂźzeyinde. HâlihazÄąrda dĂźnyanÄąn 14â&#x20AC;&#x2122;ĂźncĂź bĂźyĂźk ekonomisi olan Meksikaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn, 2020 yÄąlÄąnda satÄąn alma gĂźcĂź paritesi ile GSYÄ°H bakÄąmÄąndan dĂźnyanÄąn en bĂźyĂźk 10â&#x20AC;&#x2122;uncu ekonomisi olacaÄ&#x;Äą, 2050 yÄąlÄąnda ise dĂźnyanÄąn en bĂźyĂźk 5 ekonomisi içinde yer alacaÄ&#x;Äą ĂśngĂśrĂźlĂźyor. Meksika 121 milyonluk ve yĂźzde 70â&#x20AC;&#x2122;i 40 yaĹ&#x;Äąn altÄąnda olan genç nĂźfusu ile gÄąda ĂźrĂźnleri açĹsÄąndan bĂźyĂźk bir potansiyel barÄąndÄąrÄąyor.


96

TİMREPORT | ADRES AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ LİMONLUK MAH. VALİ HÜSEYİN AKSOY CAD. NO: 4 YENİŞEHİR/MERSİN TEL: 0 324 325 37 37 FAKS: 0 324 325 41 42 E-POSTA: akib@akib.org.tr WEB ADRESİ: www.akib.org.tr GEN. SEK. V: ÜMİT SARI GEN. SEK. YRD: CANAN AKTAN ERDOĞMUŞ

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ C-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 05 00 FAKS: 0 212 454 05 01 - 02 E-POSTA: iib@iib.org.tr WEB ADRESİ: www.iib.org.tr GENEL SEKRETER: İZZET SELÇUK ŞAĞBAN GENEL SEKRETER YRD: DOĞUŞ TOZANLI

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ASPENDOS BULVARI NO:221 07200/ANTALYA TEL: 0 242 311 80 00 FAKS: 0 242 311 79 00 E-POSTA: baib@baib.gov.tr WEB ADRESİ: www.baib.gov.tr GENEL SEKRETER V.: GÜLİZ AKEL ÇETİNKAYA

İSTANBUL MADEN VE METAL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 00 00 FAKS: 0 212 454 00 01 E-POSTA: immib@immib.org.tr WEB ADRESİ: www.immib.org.tr GENEL SEKRETER: ARMAĞAN VURDU GENEL SEKRETER YRD: COŞKUN KIRLIOĞLU GENEL SEKRETER YRD: FATİH ÖZER GENEL SEKRETER YRD: MUHARREM KAYILI

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANKARA YOLU 10. KM. 246. SOKAK NO: 8 AKKALE/DENİZLİ TEL: 0 258 274 66 88 FAKS: 0 258 274 72 22 - 62 E-POSTA: denib@denib.org.tr WEB ADRESİ: www.denib.org.tr GENEL SEKRETER: UĞUR DAYIOĞLU DOĞU ANADOLU İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ CUMHURİYET CAD. EREN İŞ MERKEZİ NO: 86 K: 4-5 / ERZURUM TEL: 0 442 214 11 85 FAKS: 0 442 214 11 89 - 91 E-POSTA: daibarge@daib.org.tr WEB ADRESİ: www.daib.org.tr GENEL SEKRETER: MURAT KARAPINAR GENEL SEKRETER YRD: Melih LEYLİOĞLU DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PAZARKAPI MAH. SAHİL CAD. NO: 95, TRABZON TEL: 0 462 326 16 01 FAKS: 0 462 326 94 01 - 02 E-POSTA: dkib@dkib.org.tr WEB ADRESİ: www.dkib.org.tr GENEL SEKRETER: İDRİS ÇEVİK

GENEL SEKRETER: PROF. DR. KEREM ALKİN GENEL SEKRETER YRD.: ERKAN KAPLAN MEDİNE ARSLAN GENEL SEKRETER YRD. V.: İBRAHİM ÖZÇELİK DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. B-BLOK K:9 YENİBOSNA / İSTANBUL TEL: 0 212 454 04 90 - 91 FAKS: 0 212 454 04 13 / 454 04 83 tim@tim.org.tr www.tim.org.tr

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK CAD. NO:382 ALSANCAK/İZMİR TEL: 0 232 488 60 00 FAKS: 0 232 488 61 00 E-POSTA: eib@egebirlik.org.tr WEB ADRESİ: www.egebirlik.org.tr GENEL SEKRETER: İ. CUMHUR İŞBIRAKMAZ GENEL SEKRETER YRD: KEMAL COŞKUN GENEL SEKRETER YRD: ÇİĞDEM ÖNSAL GENEL SEKRETER YRD: SERAP ÜNAL GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ GAZİMUHTARPAŞA BULVARI MÜCAHİTLER MAH. 52012 NO'LU SK. NO: 6 27090 ŞEHİTKAMİL GAZİANTEP TEL: 0 342 211 05 00 FAKS: 0 342 221 05 09-10 E-POSTA: gaibevrak@gaib.org.tr WEB ADRESİ: www.gaib.org.tr GENEL SEKRETER VEKİLİ: MİKAİL İRTEGÜN GENEL SEKRETER YRD: AYDIN KUTLU

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ B-BLOK ÇOBAN ÇEŞME MEVKİİ SANAYİ CAD. YENİBOSNA-BAHÇELİEVLER/ İSTANBUL TEL: 0 212 454 02 00 FAKS: 0 212 454 02 01 E-POSTA: info@itkib.org.tr WEB ADRESİ: www.itkib.org.tr GENEL SEKRETER V.: MUSTAFA BEKTAŞ GENEL SEKRETER YARD. V.: MUSTAFA SEÇİLMİŞ KARADENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ATATÜRK BULVARI NO:19/E 28200 GİRESUN TEL: 0 454 216 24 26 FAKS: 0 454 216 48 42 E-POSTA: kib@kib.org.tr WEB ADRESİ: www.kib.org GENEL SEKRETER T.: BÜLENT CEBECİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO: 120 BALGAT/ANKARA TEL: 0 312 447 27 40 (5 HAT) FAKS: 0 312 446 96 05 E-POSTA: oaibwebmaster@oaib.org.tr WEB ADRESİ: www.oaib.org.tr GENEL SEKRETER: ÖZKAN AYDIN ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. GELİŞİM SAHASI KAHVERENGİ CAD. NO: 11 16140 NİLÜFER/BURSA TEL: 0 224 219 10 00 FAKS: 0 224 219 10 90 E-POSTA: uludag@uib.org.tr WEB ADRESİ: www.uib.org.tr GENEL SEKRETER: MÜMİN KARACAKAYALILAR GENEL SEKRETER YRD: ÖZCAN KOLBAŞI GENEL SEKRETER YRD: TANSU SİNAĞ


www.reysas.com | info@reysas.com

เข’ เข’ เข’ เข’ เข’

Depolama Hizmetleri "LBSZBLย‘UWF0UP5Bฬ„ย‘NBDย‘Mย‘ห˜ย‘ 1BSTJZFM5Bฬ„ย‘NBDย‘Mย‘L ,BSBZPMV %FNJSZPMVWF(FNJ5Bฬ„ย‘NBDย‘Mย‘ห˜ย‘ Forwarding Hizmetleri

.ยoยNdDPOร—FD0DKDOOHVL(UNDQ2FDNOร—6RNDN1RhVNยGDUรบVWDQEXO 7HOHIRQ _)DNV 


BOZULABİLİR KARGODA TURKISH CARGO TAZELİĞİ Sebze, meyve, balık, et ve çiçek gibi kolay bozulabilecek ürünleri özel depolama odalarımız ve soğuk zincir ekipmanlarımızla tazeliklerini koruyacak şekilde dünyanın dört bir yanına taşıyoruz.

turkishcargo.com

Profile for Turkish Exporters Assembly

TİMReport168  

TİMReport

TİMReport168  

TİMReport

Advertisement