Page 1

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI

E ÜN ÖR K T SEK CA IM TUTA R TA IŞIK

1 Mart 2017 / Sayı: 145

İstihdamın dörtte üçünü KOBİ'ler sırtlıyor

İhracat 2017'ye rekorla başladı

Eximbank bu yıl 40 milyar TL kredi verecek

İsrail ile ilişkiler ivme kazanıyor

iSTiHDAM SEFERBERLiĞiNE iHRACATÇIDAN

TAM DESTEK


BAŞKANDAN

.RUXPDF×O×NDUWDUNHQ 7UNL\H·QLQLKUDFDW×GDDUW×\RU

D MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

·QLQLKUDFDWÖPÖ]LoLQ ELUVÖoUDPD\ÖOÖRODFDæÖQÖ LIDGHHWPLãWLN%XQX V|\OHUNHQSHWUROYHHPWLD IL\DWODUÖQÖQ\NVHOPHVLLOH LKUDFDWGHæHULPL]LQDUWÖã J|VWHUHFHæL5XV\DYH,UDN·D RODQND\ÖSODUÖPÖ]ÖQWHODIL HGLOHFHæLSHWUROLKUDFDWoÖVÖ ONHOHULQHNRQRPLOHULQGHNL G]HOPHLOHEXQRNWDODUD LKUDFDWÖPÖ]ÖQDUWÖãD JHoHFHæLQL|QJ|UPãWN

ünya ekonomisi 2017’ye OLDUKlAHAREKETLIBAåLADÆ 4RUMP¯ÆN!"$"AåKANLÆK KOLTUãUNUDEVRALMASÆ ILEBIRLIKTEYAPTÆãÆAlÆKLAMALARVE ALDÆãÆKARARLARD~NYAGENELINDEGENIå YANKÆBULUYOR4RUMP¯ÆN /BAMA döneminde imzalanan Trans Pasifik /RTAKLÆãÆ!NLAåMASƯNDANlEKILMESI VE-EKSIKASÆNÆRÆNADUVARyR~LEREK MALIYETININ-EKSIKAMALLARÆNA YyNELIKG~MR~KVERGISIARTÆåÆILE KARåÆLANMASÆNAYyNELIKTASARÆSÆ D~NYA TICARETINDEKORUMACÆLÆãÆNARTACAãÆNA ILIåKINBEKLENTILERIG~lLENDIRDI $~NYANÆNENB~Y~KEKONOMISIOLAN !"$¯DEBAåGySTERENBUKORUMACÆ POLITIKALAR GElTIãIMIZYÆLS~RPRIZBIR åEKILDESONUlLANAN"REXITS~RECIILE BIRLEåTIãINDED~NYAGENELINDEK~RESEL TICARETINGELECEãIAlÆSÆNDANOLUMSUZ BEKLENTILERIARTÆRÆYOR "UNUNYANÆNDAPETROLVEEMTIA FIYATLARÆNDAKITOPARLANMAILEBIRLIKTE D~NYATICARETISONDyNEMDEARTÆå TRENDINEGIRDIYÆLÆGENELINDE K~RESELTICARETHACMI¯EKÆYASLA Y~ZDE GERILEYEREK TRILYON DOLARCIVARÆNDAGERlEKLEåTI4~RKIYE¯NIN IHRACATÆISEAYNÆDyNEMDElEVREMIZDE VE~LKEMIZDEYAåANANONCAOLUMSUZ GELIåMELERERAãMENSADECEBINDE GERILEDIëHRACATÆMÆZDAKIK~l~K AZALMAYARAãMENYÆLÆBIZIMIlINBIR BAåARÆYÆLÆOLDUa~NK~SONUNDA IHRACATÆMÆZÆND~NYATICARETINDEKIPAYÆ Y~ZDE SEVIYESINDEIKEN SONUNDABUORANY~ZDE ¯AY~KSELDI "yYLECEHEMYENIBIRREKORAIMZAATTÆK HEMDEHEDEFIMIZOLANY~ZDE ¯A BIRADÆMDAHAYAKLAåTÆK ¯NINIHRACATÆMÆZIlINBIRSÆlRAMA YÆLÆOLACAãÆNÆIFADEETMIåTIK"UNU SyYLERKEN PETROLVEEMTIAFIYATLARÆNÆN Y~KSELMESIILEIHRACATDEãERIMIZIN ARTÆåGySTERECEãI 2USYAVE)RAK¯AOLAN

KAYÆPLARÆMÆZÆNTELAFIEDILECEãI PETROL IHRACATlÆSÆ~LKELERINEKONOMILERINDEKI D~ZELMEILEBUNOKTALARAIHRACATÆMÆZÆN ARTÆåAGElECEãINIyNGyRM~åT~K ¯NINILKIKIAYÆNDAKARåÆMÆZAlÆKAN RAKAMLARBUTAHMINLERIMIZDEHAKLÆ OLDUãUMUZUORTAYAKOYDU/CAK IHRACATÆNDAKIY~ZDEARTÆåLASON YÆLÆNENY~KSEKAYLÆKARTÆåORANÆNÆ YAKALADÆK2USYA¯YAIHRACATÆMÆZY~ZDE ARTARKEN )RAK¯AKARåÆISEY~ZDE ORANÆNDAY~KSELDI!VRUPA"IRLIãI¯NE IHRACATÆMÆZDAY~ZDE ARTÆåKAYDETTI dN~M~ZDEKIAYLARDAIHRACATÆMÆZÆN ORTALAMAY~ZDEíCIVARÆNDAARTÆå GySTEREREKYÆLSONUNDAMILYARDOLAR SEVIYELERINEY~KSELECEãINIVED~NYA TICARETINDENALDÆãÆMÆZPAYÆNDAREKOR KÆRMAYADEVAMEDECEãINIyNGyR~YORUZ 4ë-OLARAKIHRACATÆMÆZÆNS~RD~R~LEBILIR BIRåEKILDEARTÆåÆNÆDEVAMETTIRMESI IlINlALÆåMALARÆMÆZAHÆZVERIIYORUZ 4~RK4ICARET-ERKEZLERIMIZINILKINI 4AHRAN¯DAAlÆYORUZdN~M~ZDEKI AYLARDADA.EW9ORKVE$UBAI¯DE AlÆLÆåLARÆMÆZGERlEKLEåECEK¯DA OLDUãUGIBI¯DEDETICARET HEYETLERIMIZT~MHÆZÆYLADEVAMEDIYOR äUBATAYÆNDA"ENINVE!LMANYA¯YA TICARETHEYETID~ZENLEDIK -ARTAYÆNDA ISE%TIYOPYAVE'INE¯YED~ZENLEYECEãIZ YÆLÆHEDEFIMIZISE~LKEYE TICARETHEYETID~ZENLEMEK¬ëL eLKE­lALÆåMALARÆKAPSAMÆNDA -ART AYÆNDA+AYSERI¯DE&RANSAyZELINDE GERlEKLEåTIRECEãIZëNANÆYORUZKI YAPMÆåOLDUãUMUZFAALIYETLERATÆLÆMYÆLÆ ILANETTIãIMIZYÆLÆNDAIHRACATÆMÆZÆN G~C~NEG~lKATACAK!YNÆZAMANDA ISTIHDAMDADABIRSEFERBERLIãE IMZAATMÆåOLACAãÆZ4ë-OLARAK HEDEFIMIZ YÆLÆNDABINEK ISTIHDAMYARATMAKëHRACATlÆLARÆMÆZÆN dinamizmi ile bu hedeflerimizi GERlEKLEåTIRECEãIMIZDENHIlBIR KUåKUMUZYOK


İÇİNDEKİLER

24

KÜNYE SAHiBi: TİM adına Genel Sekreter Dr. Halil Bader Arslan

BÜYÜME İhracat yeni yıla rekorla başladı

YAYIN KURULU: Mustafa Çıkrıkçıoğlu Tahsin Öztiryaki Süleyman Kocasert Bülent Aymen Şahin Oktay Okan İnce YÖNETİM YERİ: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-İstanbul T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13 www.tim.org.tr YAYIN TÜRÜ: Süreli yerel dergi YAPIM:

DOĞU-BATI 2017 yılı içinde İtalya’da Türk Ticaret Merkezi’ni açacağız

SİNERJİ 80

54

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Erkan Ersöz erkanersoz@kucukmucizeler.com

Ekonominin temel taşı KOBİ’ler Türkiye’de ekonominin belkemiğini oluşturan KOBİ’ler toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 74,2’sini oluşturuyor.

İhracatın yüzde 66’sı 1 dakikada yapıldı

AHENK

80

Türk tekstilinin Paris şovu

50

GRAFİK TASARIM: Elif Gülaydın elifgulaydin@kucukmucizeler.com FOTOĞRAF: Fatih Yalçın fatihyalcin@kucukmucizeler.com REKLAM DİREKTÖRÜ: Özgür Seyhan ozgurseyhan@kucukmucizeler.com ADRES: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31 K: 6 D: 63 Şişli-İstanbul T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54 BASKI VE CİLT: Promat Basım Yayın San. Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673.Sokak No:34 Esenyurt-İstanbul

İNOVASYON İhracatçıya akademik inovasyon desteği

EDİTÖRLER: Bülent Onur Şahin bulent@kucukmucizeler.com Cenk Sarıoğlu cenk@kucukmucizeler.com Elif Ceren Çıngı elif@kucukmucizeler.com

64

BİRLİK

Timreport, TİM üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır.


BÃœYÃœME / MAKALE

6HNW|UHOG×˂WLFDUHW GHQJHPL]YH\HQLOLNoLOLN

ë DR. HALİL BADER ARSLAN TİM Genel Sekreteri

6

HRACATTASÆlRAMAYÆLÆILANETTIãIMIZ YEB~Y~KUMUTLARLAGIRDIK 'EREK(~K~METIMIZCEGEREKSE 4ë-TARAFÆNDANATÆLANADÆMLARVE BUNLARAKARåÆLÆKGELENVERILER ¯NIN BEKLENTILERIMIZIKARåÆLAYACAãÆYyN~NDE /CAKTAIHRACATY~ZDEARTÆåLA MILYARDOLARÆAåTÆdZELLIKLEIHRACATÆMÆZÆN LOKOMOTIFLERINDENOTOMOTIVINYÆLA Y~ZDE¯LIKARTÆåLAG~lL~BIRBAåLANGÆl YAPMASÆVEDIãERSEKTyR~N¯SINDE ARTÆåYAKALAMAMÆZBIZISEVINDIRDI 3ENENINGERIKALANAYLARÆNDADABENZER BIRPERFORMANSLAHEDEFIMIZ MILYARDOLARÆYAKALAMAYÆyNGyR~YORUZ (EDEFIMIZSADECEIHRACATARTÆåÆDEãIL ELBETTE9~KSEKKATMADEãERLI~RETIM VEIHRACATAAãÆRLÆKVERMEKVEDÆåTICARET AlÆãÆMÆZÆD~å~RMEKDEyNEMLIBIRNOKTA YÆLÆDÆåTICARETVERILERIMIZIN'4ë0 GRUPLARÆBAZÆNDAORTAYAKOYDUKLARÆDÆå TICARETDENGESI ULUSALTICARETPOLITIKAMÆZ IlINyNEMLIBIRREFERANSNOKTASÆdRNEãIN MILYARDOLARIHRACATAKARåÆN MILYARDOLARITHALATILEKAPANAN

DAMILYARDOLARDÆåTICARETAlÆãÆ VERDIK%NlOKAlÆKVERDIãIMIZSEKTyR -AKINELERVE#IHAZLARKATEGORISI 3ADECEBUALANDAMILYARDOLAR AlÆãÆMÆZVARVEBUENERJIDEKIAlÆãÆMÆZDAN DAHIFAZLA"~Y~KlOãUNLUãUNUENERJI FASLÆNÆNOLUåTURDUãU-INERALeR~NLER KATEGORISINDEVERDIãIMIZAlÆKMILYAR DOLAR4EKSTILVE(AZÆR'IYIMISE MILYARDOLARILEENY~KSEKDÆåTICARET FAZLASÆVERDIãIMIZKATEGORIOLDU/NU MILYARDOLARLA$EãERLI4AåLARTAKIP EDIYOR(AZÆRGÆDA T~T~N SEBZE MEYVE GIBI~R~NLERINTAMAMÆNDADAITHAL ETTIãIMIZDENlOKIHRAlEDIYORUZ $ÆåTICARETINBUYyN~HER~LKEIlIN AYNÆOLMUYORELBETTE%NyNEMLITICARI PARTNERIMIZ!LMANYA¯DADURUMBIZDEN lOKFARKLÆTE!LMANYA SADECE 5LAåÆM!RAlLARÆKATEGORISINDE MILYARDOLARDÆåTICARETFAZLASÆVERDI "UNUMILYARDOLARDÆåTICARETFAZLASÆ ILE-AKINELERVE#IHAZLARIZLEDI ëåTEBUNOKTADAëNOVASYON !Rí'EGIBI KAVRAMLARÆNNEDENLIyNEMLIOLDUãU DAANLAåÆLABILIYOR+ATMADEãERI Y~KSEK~R~NLER~RETEBILENBIR~LKE HALINEGELMEKIlINYENILIKlILIK KAVRAMÆNÆNG~NDEMIMIZDE lOKDAHAFAZLAYERALMASÆEN B~Y~KHEDEFIMIZ4ë-OLARAK GERlEKLEåTIRDIãIMIZëNOVASYON (AFTASÆ 4ASARÆM(AFTASÆGIBI ETKINLIKLERIMIZDEHEPBUHEDEFI YAKALAMAK~ZERINEKURULU ëNOVASYONBILINCINIARTÆRMAK IlIND~ZENLEDIãIMIZëNOVA,ë' ëNO3UIT !Rí'ETASARÆMMERKEZI DANÆåMANLÆãÆGIBIPROJELERIMIZBU AMACAHIZMETEDIYORdZETLE ~LKE OLARAKDÆåTICARETAlÆãÆMÆZÆKALÆCÆ BIRåEKILDEKAPATABILMEMIZIN YOLU !Rí'EVEINOVASYONA DAYALÆY~KSEKKATMADEãERLI SEKTyRLERDElOKDAHAFAZLAIHRACAT GERlEKLEåTIRMEKTENGElIYOR


Red Business’lılara Bosch Car Service’lerde %20 indirimli bakım Red Business’lı işletmeler araçlarının bakımını Bosch Car Service noktalarında %20 indirimli yaptırıyor, masraflarını azaltıyor. İndirim için Avantaj Cepte’ye girin, şifrenizi alın.

Vodafone

Business

İşOrtağım

Bu kampanya, 31.01.2017 tarihine kadar, anlaşmalı Bosch Car Service noktalarında geçerlidir. Red Business aboneleri Avantaj Cepte uygulaması üzerinden kampanya detay sayfasında “Fırsatı Kullan” tuşuna tıklayarak ya da BOSCHCAR yazıp 6666’ya SMS göndererek kampanya kodlarını alabilirler. Kampanya, rutin periyodik bakım çerçevesinde hava filtresi, kabin filtresi, yağ filtresi ve motor yağı değişimini kapsamaktadır. Bakım ile birlikte ücretsiz check-up hizmeti sunulmaktadır, ancak check-up hizmeti tek başına alınamamaktadır. Her abone kampanyadan 30 gün içerisinde 1 kez faydalanabilir. Kampanyaya Aktif Red Business aboneleri katılabilir. Kampanyaya katılım kontenjanlarla sınırlıdır, başka kampanyalarla birleştirilemez. Kampanya kapsamında hizmeti sağlayacak firmanın hizmeti sağlaması sırasında doğabilecek olumsuz durumlardan Vodafone sorumlu değildir. Kampanya kapsamında değişiklik yapma hakkı Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vodafone’da saklıdır. Detaylı bilgi için: vodafone.com.tr/Is-Ortagim/RedKurumsal


DÜNYA / RAPOR

Dünya nüfusu 2100’de 11,2 milyar olacak 7^gaZøb^øB^aaZiaZg!]VaZc,!*b^anVgdaVcY“cnVc“[jhjcjc'&%%néaécYV&&!' b^anVgVjaVøVXVöécéVé`aVYé#&-%%néaécYV&b^anVg!&.%%ÉYZ&!*b^anVgdaVgV` ]ZhVeaVcVcY“cnVc“[jhj'%%%ÉYZ+!&b^anVgdabjøij#9“cnVc“[jhjcjc'&%% néaécYV.!.b^anVgé\Za^øbZ`iZdaVc“a`ZaZgYZ!&!'b^anVgé^hZ\Za^øb^ø“a`ZaZgYZ nVøVnVXV`#'&%%Z`VYVgY“cnVc“[jhjcjcZcd`VgiVXVöé`éiV6[g^`VdaVXV`! 6hnVkZ6kgjeVYV^hZc“[jhVoVaVXV`#6[g^`VÉYVWjnéanV`aVøé`&!'b^anVg`^ø^ nVøVg`ZcWjhVnécéc\ZaZXZ`*%néa^^cYZ(!&b^anVgV!'&%%néaécV`VYVg^hZ nV`aVøé`)!(b^anVgV`VYVgé`VXVöé^[VYZZY^aY^#&!(-b^anVg`^ø^^aZY“cnVcécZc `VaVWVaé`“a`Zh^daVcv^c!WZønéa^^cYZWjjckVcécé=^cY^hiVcVYZkgZYZXZ`#v^c c“[jhjcjc^hZ'&%%néaécYV&b^anVgVY“øZXZö^!=^cY^hiVcÉYVc“[jhjc&!+b^anVgé \ZZXZö^Žc\Žg“a“ndg#÷jVcYV,(.b^andcdaVc6kgjeVÉcécc“[jhjYV*%néahdcgV c“[jhjc+,+b^andcV!'&%%néaécV`VYVg^hZ+)*b^andcVY“øZXZ`#C“[jhVgiéøécV cZYZcdaVXV`Zi`ZcYdöjg\Vcaé`YZö^a!dgiVaVbVŽbg“cVgibVhédaVXV`#

8


DÜNYA / RAPOR

:jgd7Ža\Zh^'%&+ÉYVn“oYZ&!,W“n“Y“

6kgjeV7^ga^ö^ùhiVi^hi^`7“gdhj:jgdhiVi '%&+néaéW“n“bZdgVcaVgécéVé`aVYé# <ZZcnéaéchdcZngZö^cYZ&.“nZa^:jgd

6abVcnVYVciVg^]^ i^XVgZi[VoaVhégZ`dgj 6abVcnV;ZYZgVaùhiVi^hi^`D[^h^kZg^aZg^cZ \ŽgZ!6kgjeVcécZcW“n“`Z`dcdb^h^'%&+ néaécYV'*'!.b^anVg:jgdi^XVgZi[VoaVhé kZgY^#7j!ùhiVi^hi^`D[^h^Éc^ckZg^aZg^ijibVnV WVøaVbVhécYVcWjnVcV\Žg“aZcZcn“`hZ` i^XVgZi[VoaVhédaVgV``VnéiaVgV\Zi^#'%&+ néaécYV6abVcnVcécbVa^]gVXVién“oYZ&!' VgiVg`Zc!^]gVXVihVYZXZn“oYZ%!+n“`hZaY^# N“`hZ`i^XVgZi[VoaVhécécVgYécYVcXVg^ ^øaZbaZg[VoaVhéYV'++b^anVg:jgd^aZgZ`dg `égYé#HVYZXZ6gVaé`VnécVWV`éaYéöécYV ^]gVXVin“oYZ(!(VoVaég`Zc!^i]VaViYZö^ø^b \ŽhiZgbZY^#6gVaé`VnécYVi^XVgZi[VoaVhé '&!-b^anVg:jgdÉYVc&-!)b^anVg:jgd hZk^nZh^cZ^cY^#8Vg^^øaZbaZg[VoaVhéYV 6gVaé`VnécYV'+!+b^anVg:jgdÉYVc') b^anVg:jgdhZk^nZh^cZ\Zg^aZY^#

7Ža\Zh^n“oYZ%!)W“n“bZ`VnYZYZg`Zc 67'-“a`ZaZg^^hZn“oYZ%!*W“n“Y“# :jgd7Ža\Zh^Éc^c(&DXV`iVYjnjgjaVc YŽgY“cX“ZngZöZnŽcZa^`ŽcX“W“n“bZ iV]b^c^n“oYZ%!*Y“oZn^cYZnY^#JobVcaVg gZk^oZZY^aZcdgVcécYVWjhZk^nZYZ \ZgZ`aZøZXZö^c^iV]b^cZY^ndgYj#6ngéXV néaaé`W“n“bZYZn“oYZ&!-YZcn“oYZ &!,nZVøVöénŽca“gZk^oZZY^aY^#6øVöénŽca“ gZk^oZaZg`éhbZc6gVaé`iVW^gŽcXZ`^VnV \ŽgZn“oYZ&!+\Zg^aZnZckZ:na“a'%&'YZc WjnVcVZcW“n“`Y“ø“ø“\ZgZ`aZøi^gZc hVcVn^“gZi^b^cYZc`VncV`aVcYé#za`ZaZg

\ZcZa^cZWV`éaYéöécYVW“n“bZgV`Vbécé nj`VgéZ`Zc“a`Zn“oYZ&!,^aZEdadcnV daYj#6ngéXVn“oYZ&!(^aZA^ikVcnVkZ GdbVcnV!n“oYZ%!.^aZ7ja\Vg^hiVc W“n“bZgV`VbécVdajbaj`Vi`énVeié# yoZaa^`aZZ`dcdb^`\Žg“c“b“:jgd7Ža\Zh^ VéhécYVcdaYj`VŽcZba^daVc6abVcnV n“oYZ%!)^aZYŽgY“cXZZngZ`ŽcX“ W“n“bZgV`VbécVeVgVaZa]VgZ`ZiZii^# 7Z`aZci^aZg^cVaiécYV`VaVcŽcX“YŽgY“cX“ ZngZ`W“n“bZgV`VbécéVøVöéZ`Zc “a`ZaZg^hZn“oYZ%!*YVgVabV^aZ;^caVcY^nV kZn“oYZ%!)YVgVabV^aZNjcVc^hiVcdaYj#

ù`^YZkaZia^Žo“b!ùhgV^akZ;^a^hi^c^^ciZ`nda

7BDgiVYdöj7VgéøH“gZX^yoZa @ddgY^cViŽg“C^X`daVnBaVYZcdk7B <“kZca^`@dchZn^cYZ\ZgZ`aZøZcÆ;^a^hi^c hdgjcjYV]^aDgiVYdöjYV`^YjgjbÇ `dcjajideaVciéYV!^ø\VaVaiécYV`^;^a^hi^c idegV`aVgécYVnZgVaVc;^ah^i^ca^aZgZV^i b“a`aZgZNV]jY^nZgaZø^bX^aZg^c`dcji nVebVhécV^o^ckZgZcY“oZcaZbZn^ ZaZøi^gZgZ`!Y“oZcaZbZc^cjajhaVgVgVhé ]j`j`VVn`égédaYjöjcjWZa^gii^#7j

Y“oZcaZbZc^cùhgV^an“`hZ`bV]`ZbZh^ iVgV[écYVc^eiVaZY^abZbZh^]Va^cYZX^YY^ hdgjcaVgVcZYZcdaVXVöécékjg\jaVnVc BaVYZcdk!Y“oZcaZbZc^c^`^ideajb VgVhécYV`^WVgéøkZ^`^YZkaZia^Žo“b hZZcZö^cZoVgVgkZgZXZö^c^Y^aZ\Zi^gY^# 7jhdgjcjchdchjoV`VYVgWjøZ`^aYZ h“gY“g“aZbZnZXZö^c^YZ^[VYZZYZc BaVYZcdk!Vé`kZjaVøéaVW^a^gW^ghigViZ_^c^c ^oaZcbZh^\ZgZ`i^ö^c^kjg\jaVYé#Hdc \“caZgYZ679nŽcZi^b^cYZc\ZaZc^`^ YZkaZia^Žo“bZnŽcZa^`Vé`aVbVaVgVYV YZö^cZcBaVYZcdk!Æù`^YZkaZia^Žo“b! ùhgV^akZ;^a^hi^c]Va`aVgécécbZøgjjajhVa iVaZeaZg^c^c`VgøéaVcbVhé^^ciZ`ndaYjgÇ YZY^#BaVYZcdk!a^YZgaZgZYZ]Va`aVgé^^c cVhéaW^g\ZaZXZ`eaVcaVnVXV`aVgécéZc^cZ WdnjcVY“ø“cbZaZg^kZdcV\ŽgZeda^i^`V \Za^øi^gbZaZg^VögéhénVeié#

7gZm^iÉiZhdchŽo“AdgYaVg@VbVgVhéhŽnaZnZXZ` ùc\^aiZgZYZEVgaVbZcidYVnVeéaVc dnaVbVYV!b^aaZikZ`^aaZg^W“n“`W^g döjcaj`aV]“`“bZiZ“a`Zc^c67YZcé`éø b“oV`ZgZaZg^cZWVøaVbVnZi`^h^kZgY^# ùa\^a^nVhViVhVgéhé6kVb@VbVgVhécYV`^ dnaVbVYV&''nZ`Vgøé).)dnaV`VWja ZY^aY^kZAdgYaVg@VbVgVhécV\ŽcYZg^aY^# ù`i^YVgYV`^Bj]V[VoV`VgEVgi^AdgYaVg @VbVgVhécYVdöjcajöVhV]^eYZö^a# AdgYaVg@VbVgVhécYVnVhVYV]Zg]Vc\^W^g YZö^ø^`a^`^hiZc^ghZbZi^cnZc^YZc6kVb 10

@VbVgVhécV\ŽcYZg^aZXZ`kZ\Žg“ø“a“e dnaVcVgV`adgYaVgV^VYZZY^aZXZ`#AdgYaVgéc YZö^ø^`a^`iVaZeaZg^YZkVbZii^ö^h“gZXZ iVhVgé^`^`VcViVgVhécYV\^Y^e\ZabZnZ YZkVbZYZXZ`#AdgYaVgécdcVnécéVabVhé ]Va^cYZiVhVgéhdcdcVnkZn“g“ga“`^^c `gVa^ZnZhjcjaVXV`#=“`“bZinVhVcéc Zc\Z,BVgiiVn“g“ga“öZ\^gbZh^c^ ]ZYZ[a^ndgYj#7ŽnaZXZ7VøWV`VcI]ZgZhV BVn!."&%BVgiiV7g“`hZaYZ`^67 o^gkZh^cYZ*%#bVYYZc^c^øaZi^abZh^^^c

gZhb^W^aY^g^b^c^nVeVW^aZXZ`i^#BVn!YV]V ŽcXZ^hZ*%#bVYYZc^cBVgihdcjcYVcŽcXZ ^øaZi^aZXZö^c^kVViZib^øi^#


BÜYÜME / MAKALE

ūKUDFDWLoLQNR˂XOODU EX\×OGDKDL\LED˂ODG×

D DR. CAN FUAT GÜRLESEL

(NRQRPL%DNDQOÖæÖQÖQ ihracata yönelik olarak X\JXODGÖæÖSURJUDPODUGD VDæODQDQGHVWHæLQEWoHVL 1 milyar TL’den 3 milyar 7/·\H\NVHOGL%XoHUoHYHGH ihracata yönelik destekler \ÖOÖQGD|QHPOL|OoGH DUWDFDN([LPEDQNNUHGL RODQDNODUÖGDJHQLãOHGLYH \ÖOÖQGDLKUDFDWDKHU \|QLOHGHVWHNOHUDUWDFDN 12

ünya ekonomisinde VEYÆLLARÆNÆN ILKAYLARÆNDAyNEMLI BELIRSIZLIKLERVE DALGALANMALARYAåANMÆåTÆ"UNA KARåÆNILKVERILERD~NYAEKONOMISININ YÆLÆNADAHAIYIBAåLADÆãÆNÆ GySTERMEKTEDIR4~RKIYEDEBUUYGUN K~RESELKOåULLARDANyZELLIKLEIHRACAT YyN~ILEYARARLANACAKTÆR YÆLÆNÆNILKAYÆNDAD~NYA EKONOMISINDEREELKESIMEILIåKIN ILKVERILEROLDUKlAOLUMLUGELMIåTIR 3ONYÆLLARDAILKAYLARIlINDEGyR~LEN BEKLENTILERDEKIBOZULMADA YÆLÆNDAYAåANMAMAKTADÆR2EEL SEKTyRIlINyNEMLIBIRGySTERGEOLAN 0-)VERILERIT~M~LKELERDEREKOR Y~KSEKSEVIYELERElÆKMÆåTÆR0-) VERILERIIMALATSANAYINDEVEHIZMETLER SEKTyR~NDESIPARIåLERINARTTÆãÆNA VEIåLERINGENIåLEDIãINEIåARET ETMEKTEDIR /%#$lOKSAYÆDA~LKEIlINHERAY EKONOMIKGySTERGELERDENOLUåAN yNC~ENDEKSAlÆKLAMAKTADÆR dNC~ENDEKSLERUZUNS~REDIR ZAYÆFSEYREDIYORDU"AZÆ~LKELERDE IYILEåMEGyR~N~RKENDIãERLERINDE ZAYÆFLAMAYAåANÆYORDU/%#$yNC~ GySTERGELERI!RALÆKVE/CAKAYLARÆNDA ISEHEMENT~MyNEMLI~LKELERDE POZITIFEDyNM~åOLUPGENELEYAYÆLAN BIRIYILEåMEYEIåARETETMEKTEDIRaIN "REZILYA 2USYAVE(INDISTANDAUZUN S~RESONARILKKEZAYNÆANDAIYILEåME YAåAMAYABAåLAMÆåLARDÆR VEYÆLLARÆNÆNILKAYLARÆNDA K~RESELMALIPIYASALARDAyNEMLI DALGALANMALARYAåANMÆåTÆ'ElEN YÆL&%$FAIZARTÆåÆKORKUSUVE aIN¯DEYAVAåLAMAENDIåESIILEMALI PIYASALARDASERTDALGALANMALAR OLMUåTUYÆLÆNAISEK~RESELMALI PIYASALAROLDUKlASAKINBAåLAMÆåTÆR

&%$FAIZARTÆåÆBEKLENTILERIDAHA MAKULKARåÆLANMAKTADÆR"UNABAãLÆ SERTSERMAYEKAlÆåLARÆOLMAMAKTADÆR 0ARABIRIMLERIARASÆNDAKI DALGALANMALARDAAZALMÆåTÆR $~NYA4ICARETdRG~T~DE YÆLÆNÆNIKINCIYARÆSÆNDANITIBAREN YENIGELIåTIRDIãIyNC~GySTERGELERI AlÆKLAMAKTADÆR%NSON!RALÆKAYÆNDA YAYÆNLANANyNC~GySTERGELERK~RESEL yLlEKTEITHALATSIPARIåLERININARTMAKTA OLDUãUNUGySTERMEKTEDIR4AåÆMACÆLÆK NAVLUNENDEKSLERIHALENZAYÆFOLMAKLA BIRLIKTEGElENYÆLLARDAKI/CAK AYÆSEVIYELERININ~ZERINDEDIR"U lERlEVEDEK~RESELTICARETTEDEYÆLÆN ARDÆNDANYENIDENB~Y~MEIåARETLERI ALÆNMAKTADÆR $~NYAEKONOMISINDEVETICARETINDE UZUNS~RESONRAILKKEZGENELEYAYÆLAN VES~RD~R~LEBILIROLACAãÆTAHMIN EDILENBIRIYILEåMEYAåANMAKTADÆR "UIYILEåMENINyN~NDEENGEL OLACAKTEKENDIåEKAYNAãÆISE 4RUMPVEYyNETIMININPOLITIKALARÆ VEUYGULAMALARÆOLACAKTÆR!YRÆCA !VRUPA"IRLIãI¯NDEYENIKOPMALAR DARISKLERYARATABILECEKTIR"UIKI RISKINIYIYyNETILMESIHALINDE YÆLÆNDAD~NYAEKONOMISIDAHAHÆZLÆ B~Y~YEBILECEKTIR 4~RKIYE¯NINIHRACATÆIlINK~RESEL EKONOMIKKOåULLARBUSENEYEOLDUKlA OLUMLUBAåLAMÆåTÆR


Dünyanın en değerli saniyeleri, yarınlar için durmadan çalışanların zamanıdır. Biz, o saniyelerin değerini çok iyi biliyor, İş Bankası Yüz Yüze Bankacılık’ın size özel müşteri ilişkileri yöneticileriyle hızlı hizmet veriyoruz. Siz hayallerinize bakın, gerisini bize bırakın.

isbank.com.tr | Şubelerimiz


BÜYÜME / MAKALE

ūVWLKGDPVHIHUEHUOLʖLQHGDLU

2 DOÇ. DR. HATİCE KARAHAN

&XPKXUEDãNDQÖ(UGRæDQ·ÖQ âXEDWEDãÖQGDLãGQ\DVÖQD ELULVWLKGDPVHIHUEHUOLæL oDæUÖVÖ\DSWÖæÖQDãDKLWROGXN 1LWHNLPE\\HQLãJFQH \HWLãPHQLQ|WHGHQEHUL ]DWHQ]RUROGXæXELU7UNL\H JHUoHNOLæLQHNRQMRQNWUHO VÖNÖQWÖODUÖQHNOHQPHVL\OH SHNLãHQLãVL]OLNGHUGL HNRQRPLNYHVRV\DOKD\DWÖQ HQFLGGLVÖNÖQWÖODUÖQGDQ ELULRODUDNNDUãÖPÖ]GD \NVHOL\RU%X\NVHOLãH GXUGHPHQLQKDNLNLLODFÖ HOEHWWHNLVUGUOHELOLU ELUJoOE\PHWHPSRVX VHUJLOH\HELOPHN« 14

¯NÆNIKINCIYARÆSÆNDANITIBAREN IlINDENGElMEKTEOLDUãUMUZ ZORLUS~RElTE EKONOMIK PERFORMANSÆMÆZNEYAZÆKKIGyZLE GyR~L~RåEKILDEHÆRPALANDÆ"UNUNBIR YANSÆMASÆOLARAKDA IåG~C~PIYASASÆNDA SÆKÆNTÆDERECESIARTANRAKAMLARIåITMEYE DEVAMEDIYORUZ4OPLUMUENDERINDEN ILGILENDIRENANADINAMIKLERDENOLAN IåSIZLIKMESELESINDEKIGELIåMELERIN GIDEREKCANSÆKANBIRHALALMAYA BAåLAMASÆ KONUYAEãILMENINKRITIK yNEMDEOLDUãUNUAlÆKlAGySTERIYOR .ITEKIM!ãUSTOSDyNEMIITIBARIYLE Y~ZDEBANDÆNADEMIRATMÆåOLAN IåSIZLIKORANÆ 4eë+¯INAlÆKLADÆãÆSON VERILERDhHILINDE+ASÆMDyNEMINDE Y~ZDE ¯IGyRD~%KIMDyNEMINDEKI Y~ZDE ¯LIKORANÆTÆRMANDÆRANBUVERI IlINDEHAFIFMEVSIMSELLIKBARÆNDÆRSADA SONUlTAlIFTHANELICIDDIBIRPROBLEMI ORTAYAKOYUYOR"UDOãRULTUDA ILGILI YÆLLÆKS~REZARFÆNDA YERINDEDURAMAYAN IåG~C~M~Z~NBINKIåIARTARKEN AYAKTADURMAYAlALÆåANEKONOMIMIZIN BINISTIHDAMYARATTÆãÆNAVEEMEK ARZÆNAYETIåEMEDIãINEåAHITOLUYORUZ eSTELIKBUKAPSAMDATARÆMDÆåÆIåSIZLIãIN Y~ZDE ¯E GENlIåSIZLIãINISEY~ZDE ¯YEY~KSELDIãIBIRTABLOYLAKARåÆ KARåÆYAKALMAK HEPTENMORALBOZUYOR !SLÆNABAKÆLÆRSA GIDIåATDhHILINDE BU VERILERlOKDAS~RPRIZDEãIL"IRBAåKA IFADEYLE IåSIZLIKORANÆNDAKISyZKONUSU Y~KSELIåTRENDININ+ASÆM¯DADADEVAM ETMESINIBEKLEMEKTEYDIK6EHATTABU DOãRULTUDA #UMHURBAåKANÆ%RDOãAN¯ÆN

äUBATBAåÆNDAIåD~NYASÆNABIRISTIHDAM SEFERBERLIãIlAãRÆSÆYAPTÆãÆNAåAHIT OLDUK.ITEKIMB~Y~YENIåG~C~NE YETIåMENINyTEDENBERIZATENZOROLDUãU BIR4~RKIYEGERlEKLIãINEKONJONKT~REL SÆKÆNTÆLARÆNEKLENMESIYLEPEKIåENIåSIZLIK DERDI EKONOMIKVESOSYALHAYATÆN ENCIDDISÆKÆNTÆLARÆNDANBIRIOLARAK KARåÆMÆZDAY~KSELIYOR"UY~KSELIåE DURDEMENINHAKIKIILACÆ ELBETTE KIS~RD~R~LEBILIRBIRG~lL~B~Y~ME TEMPOSUSERGILEYEBILMEK¤"UNUNLA BIRLIKTE IlINDEBULUNDUãUMUZKOåULLAR ITIBARIYLE BUHIKhYEYEDyNMEKZAMAN ALACAKGIBIDURUYOR$OLAYÆSÆYLADA åU ZORLUG~NLERIELELEATLATABILMEKIlIN EKONOMIKAKTyRLERINAKSIYONAGElMESI FIKRISÆKSÆKG~NDEMED~å~YOR"U BAãLAMDASEFERBERLIKlAãRÆSÆNAOLUMLU DyN~åYAPANIåD~NYASÆPAYDAåLARÆNÆ GyRMEKISEOLDUKlASEVINDIRICITABII ANCAKKABULETMEKGEREKIRKI ZAYÆF IKTISADIAKTIVITEVEARTANRISKLERINKOL KOLAGIRDIãIMEVCUTORTAMDA lOKSAYÆDA FIRMAMÆZIlINGyN~LDENGElENIYAPMAK KOLAYDEãIL "UMINVALDE #UMHURBAåKANÆ %RDOãAN¯ÆNlAãRÆSÆNÆNHEMENARDÆNDAN IåVERENLERETEåVIKBABÆNDABIR+(+¯NÆN DAYAYÆMLANDÆãÆNAåAHITOLDUK"UNA GyRE ëåí+UR¯AKAYÆTLÆIåSIZLEREäUBAT ITIBARIYLEISTIHDAMYARATANyZELSEKTyR IåVERENLERINE YÆLÆNDABELLIBAåLÆ AVANTAJLARGETIRILIYOR3IGORTAPRIMIVE GELIRVERGISINIIlERENILGILIDESTEKLERLE ILGILENENFIRMALARÆMÆZÆN SAYÆLÆ +(+¯YÆINCELEMESINDEFAYDAVAR


BÜYÜME / RAPOR

:gYdöVc/NZc^W^g^hi^]YVbhZ[ZgWZga^ö^WVøaViéndgjo

8jb]jgWVø`VcéGZXZeIVnn^e:gYdöVc!^øY“cnVhécVhZhaZcZgZ`nZc^W^g^hi^]YVbhZ[ZgWZga^ö^WVøaViié#ID77:`dcdb^ ÷jgVhécYV`dcjøVc:gYdöVc!Æ=ZeWZgVWZg\ZX^`bZYZch“gViaZVYébéViée!ZaZbVcVaébaVgécéWVøaViVgV`BVgihdcjcV`VYVg X^YY^W^gYŽc“ø“b“nV`VaVbVaénéo#NZc^W^g^hi^]YVbhZ[ZgWZga^ö^WVøaViéndgjoÇYZY^#:gYdöVc!øjcaVgéhŽnaZY^/Æza`Zb^oYZ ^øh^oa^`gV`VbaVgécécVgibVhécéchZWZW^c“[jhiV`^\ZcdgVcécn“`hZ`a^ö^kZ`VYécaVgéc^ø\“X“cZ`ViéaébécécVgibVhéYég#BVYZb [Zk`VaVYZW^gYjgjbaV`Vgøé`VgøénVnéo!nZc^YZc`daaVgéhékVbVoVbVcéYég#ID77jcW“i“c“nZaZg^cZoY^cYZnZc^W^g^hi^]YVb hZ[ZgWZga^ö^WVøaViéndgjo#ùcøVaaV]néahdcjcYV]Zg^a^c^hi^]YVbøVbe^ndcaVgécéW^ga^`iZŽY“aaZcY^gZXZö^o#ùhi^]YVbhZ[ZgWZga^ö^cZ W^ga^ö^c^o^ci“b“nZaZg^c^Zi`^cøZ`^aYZ`ViéabVnVYVkZiZY^ndgjb#KVa^aZg^b^oZiVa^bVikZg^ndgjb!^hi^]YVbhZ[ZgWZga^ö^cZ øZ]^gaZg^ciVbVbé`ViéaVXV`iég#7ZaZY^nZaZg^b^o^cYZWj^hi^]YVbhZ[ZgWZga^ö^cZ`Vi`éYVWjajcbVhécéc\ZgZö^c^^[VYZZY^ndgjb#Ç

16


I“g`^nZc^cnjgiYéøékVgaé`aVgéVgiié!n“`“ba“a“`aZg^VoVaYé I“g`^nZ8jb]jg^nZiBZg`Zo7Vc`VhéI8B7 6gVaé`'%&+hdcjcV^a^ø`^cI“g`^nZc^c JajhaVgVgVhéNViégébEdo^hndcjJNEkZg^aZg^c^ Vé`aVYé#7jcV\ŽgZ!\ZZcnéaéc6gVaé`VnécYV '%&*hdcjcV`énVhaVI“g`^nZc^cnjgiYéøé kVgaé`aVgén“oYZ'!&dgVcécYVVgiVgV`'&)!- b^anVgYdaVgVn“`hZa^g`Zc!n“`“ba“a“`aZg^ n“oYZ(VoVaVgV`*,%!-b^anVgYdaVgV\Zg^aZY^# 7jYŽcZbYZI“g`^nZc^cnjgiYéøékVgaé`aVgé^aZ njgiYéøécVdaVcn“`“ba“a“`aZg^c^c[Vg`édaVgV` iVcébaVcVccZiJNE(*+!&b^anVgYdaVgVé`

kZgY^#7jgV`Vb'%&*hdcjcYV(,-!&b^anVg YdaVgY“oZn^cYZWjajcjndgYj#KVgaé`aVgéc Vai`VaZbaZg^^cXZaZcY^ö^cYZ!gZoZgkkVgaé`aVg `VaZb^'%&+céc6gVaé`VnécYV'%&*hdcjcV \ŽgZn“oYZ)VoVaéøaV&%+!&b^anVgYdaVgV! Y^öZgnViégébaVg`VaZb^n“oYZ.!)VgiéøaV +.!&b^anVgYdaVgVn“`hZaY^#7jYŽcZbYZ Y^öZgnViégébaVgVai`VaZbaZg^cYZcWVc`VaVgéc nVWVcXéeVgVkZI“g`a^gVhéX^ch^cYZcZ[Z`i^[ kZbZkYjViaVgén“oYZ'-!'VgiVgV`'.!- b^anVgYdaVgdaYj#

I“g`^nZÉYZZcd`]VgXVnVcijg^hiIjcjhajaVg DXV`iV+W^cYZc[VoaV I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjcjcVé`aVYéöé 9“cnVIjg^obyg\“i“kZg^aZg^cZ\ŽgZ'%&* néaécYVY“cnVYV`^jajhaVgVgVhéo^nVgZi^ hVnéhé\ZZcnéaV\ŽgZn“oYZ)!+dgVcécYV VgiVgV`&b^anVg&-+b^andc`^ø^nZjaVøié# 9“cnVYVZcd`o^nVgZiZY^aZcW^g^cX^ hégVYV`^“a`ZdaVc;gVchVnV\ZaZco^nVgZi^ hVnéhé-)!*b^andc`^ø^daYj#;gVchVné!,,!* b^andc`^ø^^aZ679kZ+-!'b^andc`^ø^^aZ ùheVcnViV`^eZii^#'%&*néaécYV)&!+b^andc \ZaZcijg^hihVnéhé^aZI“g`^nZY“cnVYV+# hégVYVnZgVaYé#JajhaVgVgVhéijg^ob\Za^gaZg^ ^hZ'%&*néaécYVYdaVgWVoécYVn“oYZ(!. dgVcécYVVoVaVgV`&ig^andc'+%b^anVg YdaVgV^cY^#9“cnVYVZcd`ijg^ob\Za^g^ ZaYZZYZc“a`ZdaVc679ijg^ob\Za^g^ daVgV`'%)!*b^anVgYdaVgZaYZZii^#679n^ &&)!&b^anVgYdaVg^aZv^ckZ*+!*b^anVg YdaVg\Za^g^aZùheVcnViV`^eZii^#I“g`^nZ ^hZZcd`ijg^ob\Za^g^ZaYZZYZc“a`ZaZg

VgVhécYV(&!*b^anVgYdaVg^aZ&%#hégVYVnZg VaYé#za`ZaZgZ\ŽgZo^nVgZi^WVøécVijg^ob \Za^g^cYZ'%&*néaécYVY“cnVdgiVaVbVhé &#%+%YdaVg^`ZcI“g`^nZÉnZ\ZaZcW^g o^nVgZi^“a`Zb^oYZdgiVaVbV,*+YdaVg ]VgXVYé#IjcjhajaVgI“g`^nZÉYZdgiVaVbV Zcn“`hZ``^ø^WVøé]VgXVbVnénVeVc \gjedaYj#I“g`^nZÉnZ\ZaZcIjcjhajaVgéc dgiVaVbV]VgXVbVhé&W^c..YdaVg!679 kViVcYVøaVgécéc.-*YdaVg!?VedcaVgéc.%( YdaVg!;gVchéoaVgéc-%-YdaVg!6abVcaVgéc +)%YdaVg!ùc\^a^oaZg^c+%%YdaVg!GjhaVgéc **-YdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^#

NjgiYéøéz;:DXV`ÉiVn“oYZ,!'*n“`hZaY^

I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjIzù@!Wjnéaéc DXV`VnécV^a^ø`^c“a`ZhécégaVgé^^cYZ “gZi^b^nVeéaVgV`njgiYéøécV^]gVZY^aZc bVaaVgéc“gZi^X^[^nViaVgécYV`^YZö^ø^b^ ŽaZcnjgiYéøé“gZi^X^[^nViZcYZ`h^N9"z;:

kZg^aZg^c^Vé`aVYé#7jcV\ŽgZ!N9"z;:! DXV`iVW^gŽcXZ`^VnV\ŽgZn“oYZ,!'*! \ZZcnéaécVncéVnécV\ŽgZn“oYZ')!()kZ dc^`^Vnaé`dgiVaVbVaVgV\ŽgZn“oYZ,!+' Vgiéø\ŽhiZgY^#HVcVn^c^c^`^hZ`iŽg“c“cW^g ŽcXZ`^VnV\ŽgZYZö^ø^baZg^cZWV`éaYéöécYV! bVYZcX^a^`kZiVødXV`éaéöéhZ`iŽg“cYZ n“oYZ,!.)!^bVaVihVcVn^hZ`iŽg“cYZYZ n“oYZ,!')n“`hZa^ø\ŽoaZcY^#DXV`iVW^g ŽcXZ`^VnV\ŽgZZcYZ`haZgYZZc[VoaVVgiéø n“oYZ&&!..^aZbZiVaXZk]ZgaZg^hZ`iŽg“cYZ \Žg“aY“#

ø^g`Zi`jgjaYj

@jgjaVcø^g`ZikZ`ddeZgVi^[hVnéhé!néaéc^a` VnécYV+W^c',*daVgV``VnéiaVgV\Zi^#7j YŽcZbYZ`VeVcVcø^g`ZihVnéhé^hZn“oYZ &&!(&VgiiékZW^c.'.daVgV``VnéiaVgV \Zi^#<ZZcnéaécVncéVnécV\ŽgZ`jgjaVc ø^g`ZihVnéhén“oYZ.!&)VoVaég`Zc!`VeVcVc ø^g`ZihVnéhén“oYZ%!,(Vgiié#DXV`ÉiV `jgjaVcø^g`ZihVnéhé!W^gŽcXZ`^VnV\ŽgZ n“oYZ'-!-.Vgiié!`ddeZgVi^[hVnéhécYV n“oYZ'!..!\ZgZ``^ø^i^XVg^^øaZibZ hVnéhécYVn“oYZ&!*-Y“ø“ø\ZgZ`aZøi^# DXV`ÉiV`VeVcVcø^g`ZihVnéhéW^gŽcXZ`^ VnV\ŽgZn“oYZ&&!(&!`ddeZgVi^[hVnéhé n“oYZ(%!+,kZ\ZgZ``^ø^i^XVg^^øaZibZ hVnéhéYVn“oYZ(&!&)Vgiié#HŽo`dcjhj VnYV\ZZcnéaécVncéVnécV\ŽgZ`jgjaVc ø^g`ZihVnéhén“oYZ.!&)VoVaég`Zc!`jgjaVc `ddeZgVi^[hVnéhén“oYZ&%!&,!\ZgZ``^ø^ i^XVg^^øaZibZhVnéhén“oYZ,!-&Vgiié#7j YŽcZbYZ`VeVcVcø^g`ZihVnéhé'%&+céc VncéVnécV\ŽgZn“oYZ%!,(kZ`VeVcVc \ZgZ``^ø^i^XVg^^øaZibZhVnéhén“oYZ *!+)VgiVg`Zc!`VeVcVc`ddeZgVi^[hVnéhé ^hZn“oYZ&.!%&VoVaéø\ŽhiZgY^#<ZZc Vn`jgjaVc(*.nVWVcXédgiV`hZgbVnZa^ ø^g`Zi^c&)(“Hjg^nZ!')“ùgVc!''h^>gV` dgiV`aédaYj#

17


BÜYÜME / RAPOR

ùhi^]YVbZY^aZcaZg^chVnéhé@VhébÉYVnV`aVøé`)%%W^c`^ø^Vgiié

Izù@kZg^aZg^cZ\ŽgZ0I“g`^nZ\ZcZa^cYZ&* kZYV]Vnj`VgénVøiV`^aZgYZ^øh^ohVnéhé '%&+néaé@VhébYŽcZb^cYZ\ZZcnéaéc VncéYŽcZb^cZ\ŽgZ*.%W^c`^ø^VgiVgV`( b^andc,&*W^c`^ø^daYj#ùøh^oa^`dgVcé^hZ &!+ejVcaé`VgiéøaVn“oYZ&'!&hZk^nZh^cYZ \ZgZ`aZøi^#6ncéYŽcZbYZ0iVgébYéøé ^øh^oa^`dgVcé&!.ejVcaé`Vgiéø^aZn“oYZ

&)!(daVgV`iV]b^cZY^aY^#<Zcc“[jhiV ^øh^oa^`dgVcén“oYZ''!+dajg`Zc!&*"+) nVø\gjWjcYVWjdgVcn“oYZ&'!(daVgV` \ZgZ`aZøi^#ùhi^]YVbZY^aZcaZg^chVnéhé '%&+néaé@VhébYŽcZb^cYZ!W^gŽcXZ`^néaéc VncéYŽcZb^cZ\ŽgZ(.&W^c`^ø^VgiVgV` ',b^andc+,W^c`^ø^!^hi^]YVbdgVcé^hZ YZö^ø^b\ŽhiZgbZnZgZ`n“oYZ)*!-daYj#7j

I“`Zi^X^\“kZc^÷jWViÉiVn“oYZ+*!,daYj

I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjIzù@kZI“g`^nZ 8jb]jg^nZiBZg`Zo7Vc`VhéI8B7 ^øW^ga^ö^^aZn“g“i“aZci“`Zi^X^Zö^a^bVc`Zi^ hdcjaVgécYVc]ZhVeaVcVci“`Zi^X^\“kZc ZcYZ`h^!÷jWViVnécYVW^gŽcXZ`^VnV\ŽgZ

n“oYZ&!-dgVcécYVVoVaYé#DXV`VnécYV++!. daVcZcYZ`hYZöZg^÷jWViVnécYV+*!,daYj# =VcZc^cbVYY^YjgjbWZ`aZci^h^ZcYZ`h^W^g ŽcXZ`^VnV\ŽgZn“oYZ'!'dgVcécYVVoVaVgV` -*!.V\Zg^aZY^#<ZcZaZ`dcdb^`Yjgjb WZ`aZci^h^ZcYZ`h^dXV`VnécYV--!+^`Zc! øjWViVnécYVn“oYZ%!,dgVcécYVVoVaVgV` --Z^cY^#ùøh^ohVnéhéWZ`aZci^h^ZcYZ`h^W^g ŽcXZ`^VnV\ŽgZn“oYZ&!)dgVcécYVVoVaVgV` +,!.dgVcécYV\ZgZ`aZøi^#IVhVggj[ZibZ ^]i^bVa^ZcYZ`h^n“oYZ*!.dgVcécYVY“øi“# DXV`VnécYV''!)daVcZcYZ`h!÷jWViVnécYV '&YZöZg^cZY“øi“#

97GH!I“g`^nZc^ccdijcjYZö^øi^gbZY^ JajhaVgVgVhé`gZY^YZgZXZaZcY^gbZ `jgjajøj97GH!I“g`^nZc^cnVWVcXé eVgVX^ch^cYZcjojckVYZa^`gZY^cdijcj 77]^\]!nZgZaeVgVX^ch^cYZcjojc kVYZa^`gZY^cdijcj^hZ777adldaVgV` iZn^iZii^#97GHVngéXVnVWVcXéeVgV X^ch^cYZc`éhVkVYZa^`gZY^cdijcjG"( kZ`éhVkVYZa^`gZY^cdijcjG"'b^YYaZ daVgV`n^cZaZY^#@jgjbVngéXVi“b`gZY^ 18

cdiaVgécYVZö^a^b^ÆcZ\Vi^[ÇdaVgV` WZa^gaZY^#CZ\Vi^[Zö^a^bZ\ZgZ`Z daVgV`n“`hZ`_Zdeda^i^` g^h`aZgZ^øVgZiZYZc97GH! Z`dcdb^c^cW“n“`a“ö“ kZZø^ia^a^ö^c^c`gZY^ cdijcjYZhiZ` kZgY^ö^c^ kjg\jaVYé#

YŽcZbYZ!iVgébhZ`iŽg“cYZVaéøVchVnéhé &%&W^c`^ø^VoVaég`Zc!iVgébYéøéhZ`iŽgaZgYZ VaéøVchVnéhé).&W^c`^ø^Vgiié#ùhi^]YVb ZY^aZcaZg^cn“oYZ&-!,Éh^iVgéb!n“oYZ&.!+Éhé hVcVn^!n“oYZ,!)ɓ^cøVVi!n“oYZ*)!'Éh^^hZ ]^obZiaZghZ`iŽg“cYZnZgVaYé#ycXZ`^néaéc VncéYŽcZb^^aZ`VgøéaVøiégéaYéöécYViVgéb hZ`iŽg“c“c^hi^]YVbZY^aZcaZg^^cYZ`^eVné %!+ejVc!hVcVn^hZ`iŽg“c“ceVné%!*ejVc! ^cøVVihZ`iŽg“c“ceVné%!&ejVcVoVaég`Zc! ]^obZihZ`iŽg“c“ceVné^hZ&!&ejVcVgiié# ùø\“X“cZ`ViéabVdgVcén“oYZ*'!&ùø\“X“ '%&+néaé@VhébYŽcZb^cYZW^gŽcXZ`^néaéc VncéYŽcZb^cZ\ŽgZ.-%W^c`^ø^VgiVgV` (%b^andc,-&W^c`^ø^!^ø\“X“cZ`ViéabV dgVcé^hZ%!.ejVcVgiVgV`n“oYZ*'!&daVgV` \ZgZ`aZøi^#6ncéYŽcZbaZg^^cnVeéaVc `énVhaVbVaVgV\ŽgZ0Zg`Z`aZgYZ^ø\“X“cZ `ViéabVdgVcé%!+ejVcaé`VgiéøaVn“oYZ,&!.! `VYécaVgYV^hZ&!&ejVcaé`VgiéøaVn“oYZ('!, daVgV`\ZgZ`aZøi^#

ùøh^oa^`h^\dgiVhécYVc,néaYV (!(b^andc`^ø^nVgVgaVcYé

vVaéøbVkZHdhnVa<“kZca^`7V`VcéBZ]bZi B“Zoo^cdöaj!'%&%"'%&+néaaVgéVgVhécYV ^øh^oa^`h^\dgiVhécYVcnVgVgaVcbV`^^c* b^andc-%.W^c*%*`^ø^WVøkjgYjöjcjkZ ]V`ZYZc(b^andc()-W^c&,-`^ø^nZ!&& b^anVg(,%b^andc'.)W^c&),a^gVŽYZbZ nVeéaYéöécéVé`aVYé#'%&%néaécYV)*.W^c )&-`^ø^WVøkjgjYVWjajcjg`Zc!'%&+néaécYV WjhVné&b^andc*&.W^c*.,nZjaVøié#=V` ZYZcaZgZnVeéaVcŽYZbZb^`iVgéYV'%&%YV -%,b^andc)&&W^c-&%a^gVn`Zc'%&+YV (b^anVg+-'b^andc+*%W^c+*.a^gVdaYj# B“Zoo^cdöaj!\ZZcnéaI“g`^nZ\ZcZa^cYZ V`i^[^ø\“X“egd\gVbaVgé`VehVbécYV&&' W^c',`jghkZegd\gVbY“oZcaZcY^ö^c^Wj `jghkZegd\gVbaVgV`ViéaVc!&&*W^c.-% `^ø^c^c^øZnZgaZøi^g^aY^ö^c^WZa^gii^#


.X]H\5HQ9HVWIDO\D¶GD<HQL<DWÕUÕP)ÕUVDWODUÕ $YUXSD¶GDNL<DWÕUÕP0HUNH]LQL] %LUE|OJH\LJoOELU\DWÕUÕPPHUNH]L\DSDQHQ|QHPOLúH\HNRQRPLNJoDOW\DSÕYHNOWUHO\DúDP JLELIDNW|UOHULQPNHPPHOHWNLOHúLPLGLU%XEDNÕPGDQ.X]H\5HQ9HVWIDO\DELUoRNDoÕGDQHúVL]GLU $OPDQ\D¶QÕQEXHQNDODEDOÕNQIXVDVDKLSRODQH\DOHWLQLQVL]HVXQGX÷XVD\ÕVÕ]LPNkQYHNRúXOODU GDQID\GDODQÕQ+DQJLVHNW|UYH\DSURMHLoLQROXUVDROVXQ\HQLIÕUVDWODULoLQLGHDO\DWÕUÕPRUWDPÕQÕ EXUDGDEXODFDNVÕQÕ]+DOLKD]ÕUGD¶GHQID]OD\DEDQFÕúLUNHWWHUFLKLQLPHWURSROE|OJH.X]H\ 5HQ9HVWIDO\DOHKLQHNXOODQGÕ%L]LPOHLOHWLúLPHJHoLQYHVL]LGHPHPQXQL\HWOHELOJLOHQGLUHOLP%LU 2QH6WRS$FHQWHVLRODUDN\DWÕUÕPSURMHOHULQL]GHVL]HGHVWHNYHUL\RUX]ZZZQUZLQYHVWFRP


BÜYÜME / EĞİLİM ANKETİ

ūVWLKGDPVHIHUEHUOLʖLoDʖU×V×QD7ū0 GHQWDPGHVWHN

ūKUDFDWo×ODUELQL˂oLDODFDN 7å0åKUDFDWoÖ(æLOLP$QNHWL QFdH\UHN*HUoHNOHãPHYH LQFLdH\UHN %HNOHQWLOHULQLEDVÖQWRSODQWÖVÖ\ODDoÖNODGÖ7å0%DãNDQÖ0HKPHW%\NHNãL´(QE\N KHGHISD]DUODU$%'YH5XV\DRODFDNµGHGL

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- ëHRACATlÆ %ãILIM!NKETI 2016 4. Çeyrek GerçekLEåMEVEaEYREK "EKLENTI3ONUlLARÆNÆ äUBAT0ERåEMBEG~N~ AlÆKLADÆ"ASÆNTOPLANTÆSÆNA4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI 4ë-"AåKAN 6EKILI-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLU 4ë-$ENETIM+URULU eYESI"~LENT!YMEN 4ë- $ENETIM+URULUeYESIVE %ë"+OORDINATyR"AåKANÆ 3ABRIeNL~T~RK 4ë-'ENEL 3EKRETERI$R(ALIL"ADER !RSLANVElOKSAYÆDABASÆN MENSUBUKATÆLDÆ4ë-"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI 20

ANKETIIHRACATlÆFIRMA ILEGERlEKLEåTIRDIKLERINI SORULARÆFIRMALARÆNYyNETIM KURULU~YELERIVEYA~STD~ZEYYyNETICILERINEYyNELTTIKLERINIBILDIRDI!NKETE KATÆLANFIRMALARÆNHEMEN HEMENB~T~NSEKTyRLERI KAPSADÆãÆNÆBELIRTEN"~Y~KEKåI SONUlLARÆNNEREDEYSET~MIHRACATlÆLARÆN GENELEãILIMVEBEKLENTILERINIYANSÆTTÆãÆNÆIFADE ETTI"~Y~KEKåI NÆN SONlEYREãINDEKIGERlEKLEåMELERI~lBAåLÆKALTÆNDA TOPLADÆKLARÆNÆ BUNLARÆN PAZARAGIRIå YATÆRÆMLAR VEISTIHDAMILEIHRACATlÆLARÆNYAåADÆKLARÆSORUNLAR OLDUãUNUSyYLEDI

fmJISBDBUmÉNÉ[EBO CJSUBOFTJZFOJ QB[BSMBSBHJSEJ ëHRACATÆNDOãASÆGEREãI BAZÆFIRMALARYENIPAZARLARAGIRERKEN BAZÆLARÆNÆN DAPAZARLARDANlÆKTÆãÆNÆ KAYDEDEN"~Y~KEKåI KONUåMASÆNÆåyYLES~RD~RD~ 9ÆLÆNSONlEYREãINDEYENI PAZARLARAGIRDIãINIBELIRTEN FIRMALARÆNORANÆBIRyNCEKI lEYREãEGyREARTARAKY~ZDE SEVIYESINDEGERlEKLEåTI 9ANIHER~lIHRACATlÆMÆZDANBIRTANESIYENIPAZARLARAGIRDI$IãERTARAFTAN IHRACATGERlEKLEåTIRDIKLERI PAZARLARDANlÆKANLARÆN ORANÆY~ZDE dNEMLI OLANlÆKÆLANPAZARLARÆNAZ 

GIRILENPAZARLARÆNISElOK OLMASÆëHRACATlÆLARÆMÆZÆN YENIPAZARLARAGIRMELERI KADAR MEVCUTPAZARLARDA YENIM~åTERILERELDEETMELERIDEOLDUKlAyNEMLI !NKETSONUlLARÆNAGyRE BUALANDADAIHRACATlÆLARÆMÆZILERLEMEKAYDETMIå DURUMDANÆNSON lEYREãINDE HERIHRACATlÆMÆZDANBIRTANESIMEVCUT PAZARLARDAKIG~C~N~DERINLEåTIRDI9ANIVAROLDUãU PAZARLARDAYENIM~åTERILER BULMAYÆBAåARDÆ$IãER TARAFTAN AYNÆDyNEMDE MEVCUTPAZARLARDAM~åTERI KAYBÆYAåAYANFIRMALARÆMÆZ DAVAR"UNLARÆNORANÆISE NEREDEYSEY~ZDE


%e7├░;,6363├░4,├░/%&/,036/.",├░b├░/,6--"/*-"/"3"b-"3

MEHMET B├ЬY├ЬKEK┼Ю─░ T─░M Ba┼Яkan─▒ B├╝y├╝kek┼Яi, 2017'yi ihracatta at─▒l─▒m y─▒l─▒ ilan ettiklerini ifade ederek, bu y─▒l 48 farkl─▒ ├╝lkeye ticaret heyetleri d├╝zenlemeyi planlad─▒klar─▒n─▒ bildirdi.

├░ISBDBUm├ЙMBSEzWJ[ SJTLMFSJOEFOLPSVONBL JmJOCJSBSBm LVMMBON├ЙZPS -EHMET"~Y~KEK├еI GElEN Y├ЖL├ЖN~NC~lEYRE├гINDE GERlEKLE├еENYAT├ЖR├ЖMLARA BAKT├ЖKLAR├ЖNDA FIRMALAR├ЖN Y~ZDE├ЖN├ЖN~LKENIN GELECE├гINEG~VENDI├гINIVE YURTIlINDEKIYAT├ЖR├ЖMLAR├ЖN├Ж ART├ЖRD├Ж├г├ЖN├ЖGyRD~KLERINI Y~ZDEUNUNYURTD├Ж├е├ЖNDAKIYAT├ЖR├ЖMLAR├ЖN├ЖDAART├ЖRD├Ж├г├ЖN├ЖSyYLEDI 9URTIlINDEENB~Y~KYAT├ЖR├ЖM├ЖNY~ZDEILETESISLERINMODERNIZASYONUNA YAP├ЖLD├Ж├г├ЖN├Ж BUNUNARD├ЖNDAN !R├н'EVEINOVASYONYAT├ЖR├ЖMLAR├ЖN├ЖNGELDI├гINIBILDIREN "~Y~KEK├еI YURTD├Ж├е├ЖNDA ISESAT├Ж├еVEDA├г├ЖT├ЖMA├г├ЖN├Ж GENI├еLETMEYAT├ЖR├ЖM├ЖN├ЖNILK S├ЖRADAOLDU├гUNUKAYDETTI├лHRACATl├ЖLAR├ЖNY~ZDE S├ЖN├ЖN~NC~lEYREKTE ISTIHDAM├ЖN├ЖART├ЖRD├Ж├г├ЖN├ЖBELIRTTI├гINIANLATAN"~Y~KEK├еI GElENY├ЖLIHRACATl├ЖLAR├ЖN PAZARAGIRI├еTEKAR├е├ЖLA├еT├Ж├г├Ж SORUNLAR├ЖNBA├е├ЖNDAY~ZDE ILEFIYATREKABETINDE

─░hracat├з─▒ ямБrmalar d├╢viz kuru riskinden korunmak i├зin en ├зok d├╢viz kredisi/vadeli i┼Яlemleri ikinci olarak forward i┼Яlemlerini, ├╝├з├╝nc├╝ olarak ise spot piyasalar─▒ndan faydaland─▒klar─▒n─▒ belirtti.

YA├еAD├Ж├г├ЖSORUNLAR├ЖNGELDI├гINIVURGULAD├Ж"~Y~KEK├еI "UNU Y~ZDE ILEHEDEF ~LKELERDEKIEKONOMIKS├ЖK├ЖNT├ЖLARIZLEDIel~NC~OLARAK DAYAKLA├е├ЖKY~ZDEILE FINANSMAN├ЖNyNEl├ЖKT├Ж├г├ЖN├Ж GyR~YORUZDEDI ├лHRACATl├ЖLAR├ЖNDAKAR├е├ЖLA├еT├ЖKLAR├ЖGENELSORUNLAR├ЖN NELEROLDU├гUNABAK├ЖLD├Ж├г├ЖNDAILKS├ЖRADAY~ZDE ILE $yVIZKURLAR├ЖN├ЖNGELDI├гINI BELIRTEN"~Y~KEK├еI ├еUNLAR├ЖKAYDETTI9~KSEKHAM MADDEVEARAMAL├ЖFIYATLAR├Ж ISEY~ZDE ORANLAIKINCI S├ЖRADABULUNUYOR"USORUNLAR├ЖENERJIFIYATLAR├Ж ISTIHDAMMALIYETLERIVELOJISTIK MALIYETLERITAKIPEDIYOR +URLARDAKIOYNAKL├ЖKTAN

ZARARGyRENIHRACATl├ЖLAR├ЖM├ЖZ├ЖNKENDINITAMOLARAKKORUYAMAD├Ж├г├ЖN├ЖDAGyR~YORUZ ├дyYLEKIIHRACATl├ЖLAR├ЖM├ЖZ├ЖN NEREDEYSEYAR├ЖS├Ж$yVIZ RISKLERINDENKORUNMAK IlINHALAHERHANGIBIRARAl KULLANM├ЖYOR9ANIIHRACATl├ЖLAROLARAKBUKONUDAKI KARNEMIZYETERIKADARIYI DE├гIL"IZBUKONUDA~ZERIMIZED~├еENlAL├Ж├еMAY├ЖHER DAIMYAP├ЖYORUZ├лN├еALLAH BURAKAMDAHAIYIYEGIDER a~NK~N├ЖNBA├е├ЖNABAKT├Ж├г├ЖM├ЖZDAKENDISINIHEDGE EDENLERINORAN├ЖY~ZDE LERDEYDI BUORANY├ЖL SONUNDAY~ZDELEREYAKLA├еT├Ж!SL├ЖNDABIRGELI├еME VARAMAYETERLIDE├гIL DAHA AL├ЖNMAS├ЖGEREKENYOLVAR

"#% Z[EFHJCJ CJSPSBOMBIFEFG QB[BSMBSBSBT├ЙOEB CJSJODJT├ЙSBEB 4├л-"A├еKAN├Ж"~Y~KEK├еI %KONOMI"AKAN├Ж.IHAT :EYBEKCIyNDERLI├гINDE N├ЖNSONLAR├ЖNADO├гRU IHRACATl├ЖLARAVERILENTE├еVIK VEFINANSMANDESTEKLER├н ININKENDILERIIlINB~Y~K UMUTOLDU├гUNUVEYI IHRACATTAAT├ЖL├ЖMY├ЖL├ЖILAN ETTIKLERINIIFADEEDEREK BU Y├ЖLFARKL├Ж~LKEYETICARET HEYETLERID~ZENLEMEYI PLANLAD├ЖKLAR├ЖN├ЖBILDIRDI ├лLKKEZTICARETHEYETI GERlEKLE├еTIRECEKLERI~LKE SAY├ЖS├ЖN├ЖNOLACA├г├ЖN├Ж BU~LKELERINARALAR├ЖNDA $OMINIK#UMHURIYETI 

0$",."35%e/&.├░/%&├░-,,&;(├░3├░-.&4├░1-"/-"/"/)&%&'f-,&

ihracat├з─▒lar 2017 y─▒l─▒n─▒n ilk ├зeyre─Яinde ilk kez girmeyi hedeямВerdikleri ├╝lkeleri s─▒ralad─▒. ilk s─▒rada ABD, ikinci s─▒rada Rusya, ├╝├з├╝nc├╝ s─▒rada Almanya, d├╢rd├╝nc├╝ s─▒rada ├Зin ve be┼Яinci s─▒rada Fransa'y─▒ hedef pazar olarak belirlediklerini ifade etti.

21


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / EÄ&#x17E;Ä°LÄ°M ANKETÄ° 5RUGUAYVE"ENINGIBI BAKIRPAZARLARÃ&#x2020;NDABULUNDUãUNUBELIRTEN"~Y~KEKÃ¥I D~NYATICARETINEYyNVEREN ~LKELERE4~RK4ICARET-ERKEZLERIAlACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI ëRANDAKI4~RK4ICARET -ERKEZININHAZÃ&#x2020;ROLDUãUNU VEBUAYAlÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;NYAPÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIREN"~Y~KEKÃ¥I $UBAIHAZÃ&#x2020;R .EW9ORKVE #HICAGONUNDEKORASYON lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;DEVAMEDIYOR ëNGILTEREDEKIRALAMAILE ILGILIGyR~Ã¥MELERIMIZDEVAM EDIYOR$AHASONRA!LMANYA &RANSA *APONYA aIN VE+ENYADASÃ&#x2020;RADADIYE KONUÃ¥TU"UYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NILKlEYREãINEILIÃ¥KINBEKLENTILERINI BAÃ¥LÃ&#x2020;KALTÃ&#x2020;NDATOPLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ILKBEKLENTILERININ HEDEFPAZARLAROLDUãUNU ANKETEGyRE!"$NIN Y~ZDEILEHEDEFPAZARLAR ARASÃ&#x2020;NDAILKSÃ&#x2020;RADAYERALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDEDEN"~Y~KEKÃ¥I GElENYÃ&#x2020;LHARIl ESKIDEN HEP2USYANÃ&#x2020;NBIRINCI lÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BUSEFER!"$NIN BIRINCI 2USYANÃ&#x2020;NIKINCI OLDUãUNUSyYLEDI"~Y~KEKÃ¥I GElENYÃ&#x2020;L2USYAYA IHRACATKAYBÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NMILYAR DOLARGERlEKLEÃ¥TIãINIIFADE EDEREK BUYÃ&#x2020;LMILYAR DOLARVEDAHAFAZLASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ALABILMEKIlINlABALAYACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEETTI

#VZÃ&#x2030;MCJOLJéJ BMBDBçÃ&#x2030;[ -EHMET"~Y~KEKÃ¥I ANKETE GyREFIRMALARÃ&#x2020;NY~ZDE ININENAZGElENYÃ&#x2020;LKI KADARIHRACATYAPACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDIãINIBELIRTEREK eRETIMDEISEBUORAN Y~ZDE"UIYIMSER BEKLENTI NINB~Y~ME VEIHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;IlINyNEMLI BIRYÃ&#x2020;LOLACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GySTERIYOR DEDI"UYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NILKlEYRE22

ZÃ&#x2030;MÃ&#x2030;OBJMJéLJOCFLMFOUJMFS ëHRACAT

 MILYAR

MILYAR

ëHRACAT3AYÃ&#x2021;SÃ&#x2021;

BIN

BIN

ëSTIHDAM

MILYONBIN

MILYONBIN

0DBL.BSUEzOFNJCFLMFOUJMFSJ 0DBL.BSU%zOFNJ :Ã&#x2030;MÃ&#x2030;4POV 53$4,KURTAHMINI

 

 

%URO4,KURTAHMINI

 

 

%URO53$PARITETAHMINI

 

 

%NFLASYONORANÃ&#x2021;TAHMINI 

-

 

-"POLITIKAFAIZTAHMINI 

-

 

"~Y~MEBEKLENTISI 

2

 

2EKABETlIëDEAL53$4,KURBEKLENTISI 2EKABETlIëDEAL%52/4,KURBEKLENTISI

  

YÃ&#x2021;LÃ&#x2021;NDAIHRACATÃ&#x2021;NITHALATÃ&#x2021;KARæÃ&#x2021;LAMAORANÃ&#x2021; Y~ZDE EY~KSELIRKEN MIKTARBAZÃ&#x2021;NDAIHRACAT YÃ&#x2021;LÃ&#x2021;NAKÃ&#x2021;YASLAY~ZDESEVIYESINDEARTTÃ&#x2021; ãINDEHERIKIFIRMADANBIR TANESININYURTIlINDEKI HER ~lFIRMADANBIRTANESININ ISEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAKIYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMAYÃ&#x2020;PLANLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDEDEN"~Y~KEKÃ¥I FIRMALARÃ&#x2020;NBUKARARLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ARKASÃ&#x2020;NDAYERALANILKFAKTyR~NY~ZDEILEKURULU KAPASITEYETERSIZLIãIOLDUãUNUVURGULADÃ&#x2020;"~Y~KEKÃ¥I HERYAPÃ&#x2020;LACAKYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;N IHRACATAILAVEBIRKATKÃ&#x2020;SUNACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEREK "UNUN ENG~ZELyRNEãINIGElENYÃ&#x2020;L GyRD~K 4OYOTANÃ&#x2020;NHIBRIT OLARAK~RETTIãIARABAKASÃ&#x2020;M AYÃ&#x2020;NDABANDAINDI9AKLAÃ¥Ã&#x2020;K MILYONDOLARSADECE OFIRMADANILAVEIHRACAT GELECEKa~NK~OARABALAR *APONYADÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAD~NYADA SADECE4~RKIYEDE~RETILECEKÃ¥EKLINDEKONUÃ¥TU ëHRACATlÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;NY~ZDE UNUNNINILK

lEYREãINDEISTIHDAMARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; SAãLAYACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDIãINI IKINCI ~l~NC~VE~NC~ lEYREKTEDAHAG~lL~BIRISTIHDAMARTÃ&#x2020;Ã¥BEKLEDIKLERINI KAYDEDEN"~Y~KEKÃ¥I #UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020;2ECEP4AYYIP %RDOãANÃ&#x2020;NISTIHDAMSEFERBERLIãIBAÃ¥LATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BUNUN ANAAKTyRLERINDENBIRISININ DEIHRACATlÃ&#x2020;LAROLACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SyYLEDI"~Y~KEKÃ¥I Ã¥yYLE DEVAMETTI"USEFERBERLIK IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N IÃ¥ADAMLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NIlINDENGELEREK AZIMLEVEÃ¥EVKLEOLACAK 3AYÃ&#x2020;N"AÃ¥BAKANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA BUKONUYLAILGILIMILYAR LIRALÃ&#x2020;KDESTEKVERECEKLERINI SyYLEDIdZELLIKLESyYLENENÃ¥EYÃ¥UNET~CRETLER SIZDEN SIGORTAPRIMLERIVE VERGILERBIZDEN"IRIÃ¥ADAMÃ&#x2020; NEISTERKIëLAVEMILYON YENIISTIHDAMKONUSUG~NDEMEGELDIëNÃ¥ALLAHBUNUN

BININETALIBIZ BU BINISTIHDAMÃ&#x2020;NIHRACATlÃ&#x2020;LAR TARAFÃ&#x2020;NDANYARATÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; D~Ã¥~N~YORUZ­

:Ã&#x2030;MTPOVLVS CFLMFOUJTJ "~Y~KEKÃ¥I ANKETTEYER ALANPIYASABEKLENTILERINE ILIÃ¥KINSONUlLARÃ&#x2020;PAYLAÃ¥Ã&#x2020;RKEN IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;N ILKlEYREKTEDOLARKURU BEKLENTISININ YÃ&#x2020;LSONU BEKLENTISININISE OLDUãUNUSyYLEDI"~Y~KEKÃ¥I ILKlEYREKEUROBEKLENTISININ YÃ&#x2020;LSONUIlIN ISE OLDUãUNUBELIRTEREK 0ARITEBEKLENTISIILK lEYREKTE YÃ&#x2020;LSONUIlIN DEDIëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;N ENFLASYONORANÃ&#x2020;BEKLENTISININY~ZDE 4#-"YÃ&#x2020;L SONUPOLITIKAFAIZORANÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ISEY~ZDE OLDUãUNU KAYDEDEN"~Y~KEKÃ¥I ILK lEYREKB~Y~MEBEKLENTISININY~ZDE YÃ&#x2020;LSONUNDA ISEY~ZDE OLDUãUNUBILDIRDI"~Y~KEKÃ¥I IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NREKABETlIIDEALKUR BEKLENTISININDEDOLARDA  EURODA OLDUãUNUBELIRTTI'AZETECILERIN SORULARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAYANÃ&#x2020;TLAYAN "~Y~KEKÃ¥I SANAYICILERIN FAIZLERY~KSEKOLDUãUIlIN $yVIZCINSIBORlLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BUNOKTADADAKENDILERINI HEDGEETMEDIKLERIIlIN lOKB~Y~KBIRSÃ&#x2020;KÃ&#x2020;NTÃ&#x2020;ILE KARÃ¥Ã&#x2020;KARÃ¥Ã&#x2020;YAOLDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; VURGULADÃ&#x2020;


BÜYÜME / İHRACAT

ūKUDFDW\HQL\×OD UHNRUODED˂ODG× \ÖOÖQÖDWÖOÖP\ÖOÖLODQHGHQ7å02FDND\ÖLKUDFDWUDNDPODUÖQÖ+DWWDW+ROGLQJ+HPD (QGVWUL$â·GHJHUoHNOHãWLULOHQELUWRSODQWÖLOHDoÖNODGÖ2FDN·WDPLO\DUPLO\RQGRODU RODQLKUDFDW\]GHDUWÖãLOHD\ÖQUHNRUXQXNÖUGÖ

T

~RKIYE¯NINYÆLÆNDAILKAYIHRACAT RAKAMLARÆY~ZLERI G~LD~RD~ëHRACAT /CAKAYÆNDAY~ZDE¯LIK BIRARTÆåYAåADÆ4~RKIYE ëHRACATlÆLAR-ECLISI /CAK IHRACATRAKAMLARÆNÆ 24

4EKIRDAã aERKEZKyYDEKI (EMA%ND~STRI4ESISLERINDE AlÆKLADÆ4ë-VERILERINEGyRE /CAKAYÆIHRACATÆY~ZDE ARTÆåLAMILYARMILYON BINDOLAROLDU9ENIYÆLÆN ILKIHRACATRAKAMLARÆNÆ4ë- "AåKANÆ-EHMET"~Y~KEK-

åI 4ë-"AåKANVEKILLERI-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLU 3~LEYMAN +OCASERTVE4ë-3EKTyRLER +URULUeYESIdMER"URHANOãLUILEBERABERAlÆKLADÆ "~Y~KEKåI ¬ëHRACATÆMÆZDA TAMAYDÆRBUSEVIYELERDE BIRARTÆåORANÆGyRMEMIå-

TIK­SyZLERIYLEYÆLAREKORLA BAåLANDÆãÆMESAJÆVERDI¬"IZ YÆLÆNÆATÆLÆMYÆLÆMÆZILAN EDERKENBUBAåARÆLARÆYAKALAYACAãÆMÆZÆyNGyRM~åT~K­ DIYEN"~Y~KEKåI SyZLERINI åyYLES~RD~RD~ ¬YÆLÆNDAPETROL


yNElÆKARÆLDÆãÆYyN~NDE OLDUãUNUBELIRTTI"IRHATÆRLATMAYAPAN"~Y~KEKåI ¬eLKEMIZYÆLLÆKBAZDAEN Y~KSEKYABANCÆYATÆRÆMÆ YÆLÆNDAALDÆVE~LKEMIZETAMMILYARDOLARGIRIå OLDU4~RKIYENINYÆLÆNDAYATÆRÆMYAPÆLABILIRNOTU DAYOKTU/Y~ZDENDIYORUZ KI~LKEMIZINPOTANSIYELIORTADA4EMELGySTERGELERIMIZ IYI"USEBEPLENOTINDIRIMLERINERAãMEN YATÆRÆM ALMAYADEVAMEDECEãIMIZE INANÆYORUZ­DIYEKONUåTU

%VWBSzSFSFL LBQÉ kapatarak ticaret ZBQÉMNÉZPS

VEEMTIAFIYATLARÆNDAKI D~å~å~NSONBULMASÆILE IHRACATFIYATLARÆMÆZÆNTEKRAR ARTÆåAGElECEãINI 2USYA ILEYAåADÆãÆMÆZSIYASIKRIZ NETICESINDEORTAYAlÆKAN IHRACATKAYÆPLARÆNÆNAZALARAKORTADANKALKACAãÆNÆ lEVREMIZDEYERALANPETROL IHRACATlÆSÆ~LKELERINDE TOPARLANACAãÆNÆDOLAYÆSÆYLA BU~LKELEREOLANIHRACATÆMÆZÆNARTÆåAGElECEãINI SyYLEMIåTIK"UTAHMINLERIMIZINBIRBIRGERlEKLEåMEYE BAåLAMASÆHEDEFLERIMIZENE KADARYAKÆNOLDUãUMUZU GySTERIYOR­

-ERKEZ"ANKASÆNÆNDA SONDyNEMDEATTÆãÆyNEMLI ADÆMLAROLDUãUNUVURGULAYAN"~Y~KEKåI ¬'ElTIãIMIZ HAFTAFAIZLERDEKÆSMIBIRARTÆåAGIDILDI+URLARDAISTIKRAR SAãLAMAKADÆNABUHAMLEYI yNEMLIBULUYORUZ5MUYORUZKI yN~M~ZDEKIDyNEMDEKURLARDATEKRARISTIKRARLÆ BIRORTAMSAãLANACAK­DEDI "~Y~KEKåI IHRACATlÆLARÆN DyVIZPIYASASÆNDAKIOYNAKLÆãÆNY~KSEKOLMASÆNDAN RAHATSÆZOLDUãUNU yNCELIãIN DyVIZPIYASASÆNÆNyNGyR~LEBILIROLMASÆOLDUãUNU HATÆRLATTÆ '~MR~K"IRLIãININ'~NCELLENMESIM~ZAKERELERININEN

KÆSAZAMANDASONUlLANMASÆNÆBEKLEDIKLERINIBELIRTEN "~Y~KEKåI 4~RKIYENINDE TARAFOLDUãU4ICARETIN+OLAYLAåTÆRÆLMASÆ!NLAåMASÆNÆN yN~M~ZDEKIG~NLERDEYüR~RL~ãEGIRECEãINIIFADEETTI "~Y~KEKåI ¬$~NYATICARETINDEG~MR~KIåLEMLERIlOK DAHAHÆZLÆVED~å~KMALIYETLI OLACAKëHRACATlÆLARÆMÆZÆN yN~AlÆLMÆåOLACAK"UG~N ARTÆKDUVARyREREK KAPÆ KAPATARAKTICARETYAPÆLMAYACAãÆNÆBILIYORUZ4ICARETE KONULANHERENGEL SADECE ENGELINARKASÆNDAKALANADEãIL yN~NDEDURANADAZARAR VERIYOR!RTÆKZAMANKAPÆLARÆ AlMA TICARETINyN~NDEKI DUVARLARÆYÆKMAZAMANÆDÆR­ DEDI/CAKIHRACAT RAKAMLARÆNÆNDETAYLARÆNÆDA DEãINEN"~Y~KEKåI SON AYLÆKIHRACATÆNBIRyNCEKI YÆLAGyREY~ZDE ARTÆåLA MILYARMILYONDOLAR OLDUãUNUSyYLEDI/CAK AYÆNDAIHRACATÆNMIKTAROLARAKY~ZDE ARTTÆãÆNÆIFADE EDEN"~Y~KEKåI ¬/CAK AYÆNDAIHRACATÆMÆZDAIHRACAT FIYATLARÆNDAKID~å~åKAYNAKLÆ KAYBÆMÆZMILYONDOLAR PARITEKAYNAKLÆKAYBÆMÆZ MILYONDOLAROLDU%ãER BUKAYÆPLARDAOLMASAYDÆ IHRACATÆMÆZ ARTÆåLA MILYARDOLAROLACAKTÆ­DIYE KONUåTU

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Bu başarıları yakalayacağımızı öngörmüştük. Tahminlerimizin gerçekleşmeye başlaması hedeflerimize ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyor.”

&OGB[MBBSUÉé[FZUJO [FZUJOZBçÉOEB 4ë-VERILERINEGyRESEKTyR BAZÆNDAENFAZLAIHRACATÆ MILYARMILYONDOLARLA OTOMOTIVSEKTyR~GERlEKLEåTIRDI"USEKTyR~ MILYARMILYONDOLARLA HAZÆRGIYIMVEKONFEKSIYON ILEMILYARMILYON DOLARLAKIMYEVIMADDELERSEKTyRLERITAKIPETTI 3EKTyRELBAZDAENFAZLA ARTÆåÆY~ZDEARTÆåLA :EYTINVE:EYTINYAãÆ SEKTyR~YAKALARKEN 'EMI VE9ATSEKTyR~Y~ZDE 9Aå3EBZEVE-EYVE SEKTyR~ISEY~ZDEARTÆå KAYDETTI

2007'de 19 milyar EPMBSHJSJé 4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI 30VE&ITCHIN KARARLARÆYLAILGILIGENELKANAATLERININPOLITIKSEBEPLERIN 25


BĂ&#x153;YĂ&#x153;ME / Ä°HRACAT

Ä°BRAHÄ°M HATTAT Hema EndĂźstri A.Ĺ&#x17E;. BaĹ&#x;kanÄą â&#x20AC;&#x153;HedeďŹ miz Asya pazarÄąna hakim olmak. Avrupa'nÄąn farklÄą noktalarÄąnda bulunan satÄąĹ&#x; noktalarÄąna TĂźrkiye'den anÄąnda sevkiyat yapabiliyoruz."

MEHMET HATTAT Hattat Holding YK BaĹ&#x;kanÄą â&#x20AC;&#x153;Grup olarak Ăźlke ihracatÄąmÄąza katkÄą saÄ&#x;lamak için elimizden geleni yapÄąyoruz. Grubumuzun 2023 ihracat hedeďŹ ni 1 milyar dolar olarak belirledik.â&#x20AC;?

Ă&#x2013;MER BURHANOÄ&#x17E;LU TÄ°M SektĂśrler Konseyi Ă&#x153;yesi â&#x20AC;&#x153;Otomotiv sanayi, her tĂźrlĂź olumsuzluÄ&#x;a raÄ&#x;men baĹ&#x;arÄąsÄąnÄą, liderliÄ&#x;ini sĂźrdĂźrĂźyor. Otomotiv sanayi, ihracatÄąn 5â&#x20AC;&#x2122;te 1â&#x20AC;&#x2122;ini sÄąrtlÄąyor."

MEHMET CEYLAN TekirdaÄ&#x; Valisi â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2021;erkezkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de iĹ&#x; var, aĹ&#x; var. TekirdaÄ&#x; hem tarÄąmÄą ile hem de sanayisi ile TĂźrkiye ekonomisine yĂśn veren bir yer.â&#x20AC;?

"#OJOQBZĂ&#x2030;Z[EF ZFEBZBOEĂ&#x2030;

0UPNPUJWSBLBNMBSĂ&#x2030;OĂ&#x2030; BSUĂ&#x2030;SBSBLZPMVOBEFWBN ediyor

EDEN"URHANOĂŁLU 4~RKIYEÂŻDEKIIHRACATĂ&#x2020;NBEĂĽTEBIRINI OTOMOTIVSEKTyR~N~NSĂ&#x2020;RTLADĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;NĂ&#x2020;SyYLEDI"URHANOĂŁLU 4EKIRDAĂŁÂŻĂ&#x2020;NYĂ&#x2020;LĂ&#x2020;NDA MILYONDOLAR ISE MILYONDOLARIHRACATYAPTĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;NĂ&#x2020;VE/CAKAYĂ&#x2020;ITIBARĂ&#x2020;YLA Y~ZDEÂŻL~KARTĂ&#x2020;ĂĽGySTERDIĂŁINIKAYDETTI4EKIRDAĂŁÂŻDAKI YATĂ&#x2020;RĂ&#x2020;MLARDANDABAHSEDEN "URHANOĂŁLU YENIMEVZUATA GyRE4EKIRDAĂŁÂŻĂ&#x2020;NIKINCIByLGE OLDUĂŁUNU TEĂĽVIKBELGESI SAYĂ&#x2020;SĂ&#x2020;NDAY~ZDEÂŻLUKBIRAR-

TĂ&#x2020;ĂĽASAHIPOLDUĂŁU yNGyR~LEN YATĂ&#x2020;RĂ&#x2020;MTUTARLARĂ&#x2020;NDAY~ZDE ÂŻLUKARTĂ&#x2020;ĂĽYAĂĽANDĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;VETAHMINIISTIHDAMSAYĂ&#x2020;SĂ&#x2020;NĂ&#x2020;NDA BINKIĂĽIOLDUĂŁUNUSyYLEDI 4ĂŤ-3EKTyRLER+URULUeYESI dMER"URHANOĂŁLU (EMA %ND~STRIÂŻNININOVASYONUYLA OTOMOTIVSEKTyR~NDEyNEMLI BIRMARKAOLDUĂŁUNUBELIRTEREK ÂŹ/TOMOTIVSANAYI HER T~RL~OLUMSUZLUĂŁARAĂŁMEN BAĂĽARĂ&#x2020;SĂ&#x2020;NĂ&#x2020; LIDERLIĂŁINIS~RD~R~YOR/TOMOTIVSANAYI IHRACATĂ&#x2020;NÂŻTEÂŻINISĂ&#x2020;RTLĂ&#x2020;YOR 

eLKEGRUPLARĂ&#x2020;NAGyREIHRACATTA/CAKAYĂ&#x2020;NDAILKSĂ&#x2020;RADA Y~ZDE PAYVEMILYAR MILYONDOLARILE!VRUPA "IRLIĂŁI IKINCISĂ&#x2020;RADAY~ZDE PAYVEMILYAR MILYONDOLARILE/RTA$OĂŁU ~LKELERIYERALDĂ&#x2020;"UNLARĂ&#x2020; Y~ZDE PAYILE!FRIKAVE Y~ZDE PAYILE"AĂŁĂ&#x2020;MSĂ&#x2020;Z $EVLETLER4OPLULUĂŁU~LKELERIIZLEDI!"YEIHRACAT Y~ZDE ARTĂ&#x2020;ĂĽKAYDEDERKEN 5ZAKDOĂŁU~LKELERINE IHRACATY~ZDEARTĂ&#x2020;ĂĽILE ENFAZLAARTĂ&#x2020;ĂĽYAĂĽANAN~LKE GRUBUOLDU

4ĂŤ-3EKTyRLER+ONSEYIeYESIdMER"URHANOĂŁLU OTOMOTIVSEKTyR~NDE4~RKIYEÂŻNIN NUMARAOLDUĂŁUNADIKKAT lEKEREK OTOMOTIVSANAYISININYANĂ&#x2020;SĂ&#x2020;RASAHIPOLDUĂŁU BIRlOKSANAYIByLGESIILE 4~RKIYEÂŻNINTAKDIREĂĽAYAN BIRPERFORMANSSERGILEDIĂŁINI KAYDETTIYĂ&#x2020;LDAOTOMOTIV SEKTyR~IHRACATĂ&#x2020;NDAHERBU AYARTĂ&#x2020;ĂĽYAĂĽANDĂ&#x2020;ĂŁĂ&#x2020;NĂ&#x2020;IFADE

Ă°TUBOCVMMJEFSMJçJOJ TSESE /CAKAYĂ&#x2020;NDAILIHRACAT GERlEKLEĂĽTIRIRKENILIMIZINIHRACATĂ&#x2020;ARTTĂ&#x2020;%NlOK IHRACATYAPANILLERSĂ&#x2020;RASĂ&#x2020;YLA ĂŤSTANBUL "URSA +OCAELI ĂŤZMIRVE'AZIANTEPOLURKEN MILYONDOLARLĂ&#x2020;KIHRACAT RAKAMĂ&#x2020;ILEY~ZDE IHRACATARTĂ&#x2020;ĂĽĂ&#x2020;YAKALAYAN 3AKARYAILKILARASĂ&#x2020;NDA yNElĂ&#x2020;KTĂ&#x2020; 26

TÄ°M, Ocak ayÄą ihracat verilerini Hema EndĂźstri'nin TekirdaÄ&#x; Ă&#x2021;erkezkĂśy'de bulunan fabrikasÄąnda açĹkladÄą. TÄ°M BaĹ&#x;kanÄą ve beraberindekiler etkinlik sonrasÄą fabrikayÄą ve ĂźrĂźnleri inceleme fÄąrsatÄą buldu.


RAKAMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RARAKYOLUNA DEVAMEDIYOR"USENE Y~ZDEVEYAARTÃ&#x2020;Ã¥LA MILYARDOLARÃ&#x2020;BULACAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; UMUYORUM­DEDI

364:"ð-& /03."--&è.& ð)3"$"5":"/4*%*

"WSVQB²ZBBOÃ&#x2030;OEB TFWLJZBUZBQBCJMJZPSV[ "ASÃ&#x2020;NTOPLANTÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NAEV SAHIPLIãIYAPAN(EMA%ND~STRI!ä"AÃ¥KANÃ&#x2020;ëBRAHIM (ATTATYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KONUÃ¥MADA (EMANÃ&#x2020;NyZELLIKLEOTOMOTIV VESAVUNMASANAYIALANÃ&#x2020;NDA GySTERMIÃ¥OLDUãUBAÃ¥ARÃ&#x2020;LARDANVEIÃ¥LETMEYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAN SyZETTI#UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020;2ECEP4AYYIP%RDOãANÃ&#x2020;NAlÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MOTOR~NITESININ HERGElENG~NGELIÃ¥IMGySTERDIãINIDILEGETIREN(ATTAT HAVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KVESAVUNMA SANAYISINDEILERIYEDyN~K CIDDIYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KAYDETTI!2'%lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NAB~TlELERINDENyNEMLI BIRKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;MKAYNAKAYÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEEDENëBRAHIM (ATTAT INOVASYONVEK~LT~R ALANÃ&#x2020;NDABUYÃ&#x2020;LDyRD~NC~ OLDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI(ATTAT ¬(EMA(OLDINGDE~RETILEN MALLARÃ&#x2020;NTAMAMENKENDIMIZEAIT HERHANGIBIRFIRMANÃ&#x2020;N PATENTINEAITBIRMAMULYA DA~R~NBULUNMAMAKTA "ILINDIãI~ZERE(INDISTANDA FABRIKAAlTÃ&#x2020;K(EDEFIMIZ !SYAPAZARÃ&#x2020;NAHAKIMOLMAK !VRUPANÃ&#x2020;NFARKLÃ&#x2020;NOKTALARÃ&#x2020;NDABULUNANSATÃ&#x2020;Ã¥NOKTALARÃ&#x2020;NA 4~RKIYEDENANÃ&#x2020;NDASEVKIYAT YAPABILIYORUZVEBUHEDEFE ULAÃ¥MAKISTIYORUZ­Ã¥EKLINDE KONUÃ¥TU

2023 hedefimiz 1 milyar ëBRAHIM(ATTAT¯Ã&#x2020;NKONUÃ¥MASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NARDÃ&#x2020;NDANK~RS~YE (ATTAT(OLDING9yNETIM +URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET (ATTATISEYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KONUÃ¥-

3EKTyRBAZÃ&#x2021;NDAENFAZLAIHRACATÃ&#x2021;MILYAR MILYONDOLARLAOTOMOTIVSEKTyR~GERlEKLEæTIRDI "USEKTyR~MILYARMILYONDOLARLAHAZÃ&#x2021;R GIYIMVEKONFEKSIYONILEMILYARMILYON DOLARLAKIMYEVIMADDELERSEKTyRLERITAKIPETTI MADA¬4~RKIYEyNEMLIBIR SANAYIByLGESI TARÃ&#x2020;MByLGESI VE~RETIMYERIDIRäEHIR IlINDEKISANAYISEKTyRLERINI DÃ&#x2020;Ã¥ARÃ&#x2020;lÃ&#x2020;KARMAKIlINlALÃ&#x2020;Ã¥MA BAÃ¥LATÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA BUYERINEN G~ZELYEROLARAKaERKEZKyY OLDUãUNUTESPITETTIKVE ¯DEKURULUÃ¥ABAÃ¥LADÃ&#x2020;K "IZBURAYAGELDIãIMIZDE SADECETANESANAYIKURULUÃ¥UVARDÃ&#x2020;aERKEZKyY¯DE IKIKATLÃ&#x2020;BINAYOKTUVEBIZ SANAYICIBIRARAYAGELEREK TOPLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZPARALARLA YOLLARÃ&#x2020;YAPTÃ&#x2020;K!TÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M9Ã&#x2020;LÃ&#x2020; ILANEDILENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NA~LKE OLARAKREKORLABAÃ¥LADÃ&#x2020;K /CAKAYÃ&#x2020;IHRACATÃ&#x2020;Y~ZDE ARTÃ&#x2020;Ã¥LABUlUKMILYAR DOLAROLARAKGERlEKLEÃ¥TI"IZ DEGRUPOLARAK~LKEIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAKATKÃ&#x2020;SAãLAMAKIlIN ELIMIZDENGELENIYAPÃ&#x2020;YORUZ 'RUBUMUZUNIHRACAT HEDEFINIMILYARDOLAR OLARAKBELIRLEDIK­AlÃ&#x2020;KLAMASÃ&#x2020;NDABULUNDU

5FLJSEBçFLPOPNJZF ZzOWFSFOCJSZFS 4EKIRDAã6ALISI-EHMET #EYLAN 4eë+¯INN~FUS

VERILERINIAlÃ&#x2020;KLAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ARDÃ&#x2020;NDAN4EKIRDAã¯Ã&#x2020;NALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; GylORANÃ&#x2020;NADIKKATlEKEREK 4~RKIYE¯NINENlOKGylALAN ILLERINDENBIRININ4EKIRDAã OLDUãUNUVEBIRINCISÃ&#x2020;RADAKI ILlESININDEaERKEZKyYOLDUãUNUKAYDETTI6ALI-EHMET #EYLAN ¬4eë+¯INAlÃ&#x2020;KLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; BURAKAMLARASLÃ&#x2020;NDAÃ¥UNU DEDIRTIYORaERKEZKyY¯DEIÃ¥ VAR AÃ¥VAR4EKIRDAãHEM TARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ILEHEMDESANAYISI ILE4~RKIYEEKONOMISINE YyNVERENBIRYER"U TOPLANTÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBURADAOLMASÃ&#x2020; DA4EKIRDAã¯Ã&#x2020;NNEDENLI yNEMLIBIRYEROLDUãUNUN DAGySTERGESIDIR­Ã¥EKLINDE KONUÃ¥TU4OPLANTÃ&#x2020;SONRASÃ&#x2020; 4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;"~Y~KEKÃ¥IVE BERABERINDEKILERFABRIKADA INCELEMELERDEBULUNDULAR

/CAKAYÃ&#x2021;NDAENFAZLA IHRACATYAPÃ&#x2021;LANILK BEæ~LKE!LMANYA ëNGILTERE )RAK ëTALYAVE!"$OLDU !LMANYAYAIHRACAT Y~ZDE ëNGILTEREYE ëTALYAYA VE !"$YE ARTTÃ&#x2021; /CAKAYÃ&#x2021;NDAENDIKKATlEKICIGELIæME 2USYAYAIHRACATÃ&#x2021;N Y~ZDE )RAKA IHRACATÃ&#x2021;NY~ZDE ARTMASÃ&#x2021;OLDU 2USYAYATE YAæANANUlAK KRIZINDENSONRAILK DEFAIHRACATTAARTÃ&#x2021;æ YAæANÃ&#x2021;RKEN MILYONDOLARLÃ&#x2021;KARTÃ&#x2021;æÃ&#x2021;N MILYONDOLARÃ&#x2021; YAæSEBZEMEYVE SEKTyR~NDENGELDI )RAKADAIHRACAT MILYONDOLAR ARTÃ&#x2021;æKAYDEDERKEN BUARTÃ&#x2021;æTAMILYON DOLARLAM~CEVHER SEKTyR~ILEMILYON DOLARLASU~R~NLERI VEHAYVANSALMAMULLERSEKTyR~ETKILI OLDU%NlOKIHRACAT GERlEKLEæTIRILENILK ~LKEDEENFAZLA ARTÃ&#x2021;æÃ&#x2021;2USYAVE)RAK YAKALARKEN aINE YAPÃ&#x2021;LANIHRACATTA YAæANANY~ZDELIK ARTÃ&#x2021;æDIKKATlEKTI 27


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / Ä°HRACAT

ðISBDBU0DBLUBBSUUÃ&#x2030; /CAKAYÃ&#x2021;NDAIHRACAT

3ONAYLÃ&#x2021;KDyNEMDE Ã¥UBATì/CAK

Â&#x201E;MILYAR Â&#x201E;ARTÃ&#x2021;æ

Â&#x201E;MILYARMILYON Â&#x201E; ARTÃ&#x2021;æ

0$",":*ð)3"$"53",".-"3*

f-,&-&3 "-."/:"

ð/(ð-5&3&

*3",

MILYAR

MILYON

MILYON

 BSUÃ&#x2030;é

 BSUÃ&#x2030;é

 BSUÃ&#x2030;é

f-,&(361-"3*

4&,5e3-&3

AB Ã&#x153;lkeleri

Otomotiv

 MILYAR

 MILYAR

 BSUÃ&#x2030;é

 BSUÃ&#x2030;é

0SUB%PçV

)B[Ã&#x2030;SHJZJN ,POGFLTJZPO

 MILYAR

 MILYAR

 B[BMÃ&#x2030;é

 B[BMÃ&#x2030;é ,JNZFWJ Maddeler

Afrika

MILYON

 MILYAR

 BSUÃ&#x2030;é

 BSUÃ&#x2030;é ð -&3 ð--&3

ð45"/#6-

 MILYAR ARTÃ&#x2021;æ 28

BURSA

MILYAR ARTÃ&#x2021;æ

,0$"&-ð

MILYAR ARTÃ&#x2021;æ


www.tersan.com.tr

THUVDQ'U\'RFNLQJDQG5HSDLU Yard Tersan,Shipbuilding Yard THUVDQHOHU&DGGHVL1R $FÃ&#x2022;dHúPH0HYNLL%R÷D]LoL&DG1R TX]OD,VWDQEXOTXUNH\ TDYúDQOÃ&#x2022; $OWÃ&#x2022;QRYDYDORYDTXUNH\ THO THO info@tersan.com.tr www.tersanshipyard.com


AHENK / MAKALE

9DUO×N)RQXWDUW×˂PDODU×

B PROF. DR. EMRE ALKİN

Siyaset cephesinden gelen ãXDoÖNODPDLOJLOLoHNWL DoÖNoDVÖ9DUOÖN)RQX 7UNL\HHNRQRPLVLQLQ GÖãVDOGÖUÖODUDNDUãÖ NRUXQPDVÖQÖWHPLQ HWPHNYHEXQGDQ VRQUD\DSÖODFDNE\N SURMHOHULQGHVWHNOHQPHVLQL VDæODPDNLoLQHNRQRPL\L JoOHQGLUHFHN|QHPOL DUDoODUGDQELULVLGLU'HPHN ELUGÖãVDOGÖUÖLKWLPDOLQGHQ ãSKHOHQLOL\RUKDOD'LæHU WDUDIWDQKDODPHJDSURMH KHYHVLQLQGHGHYDPHWWLæL DQODãÖOÖ\RU 30

ANA6ARLÆK&ONUILEILGILI SORULARGELIYORS~REKLI .EDENKURULDUGIBI MESELA9yNETIMINDE BENIMSOYADÆMDANBIRIYERALDÆãÆIlIN OLABILDIãINCEBILIMSELCEVAPLAMAYA lALÆåTÆMSORULARÆLERDEKI yZELLEåTIRMER~ZGhRÆNDADEVLETEBAãLÆ BIRBIRIMTARAFÆNDANBUIåY~R~T~L~RD~ !NCAKY~ZYÆLAGELDIãIMIZDE DEVLETINELINDEBULUNANVARLÆKLARÆN KAMUYABAãLÆBIRIDARETARAFÆNDAN DEãERLENDIRILMESINDEBAåARÆLÆSONUlLAR ALÆNAMADÆa~NK~B~ROKRATIKYAPÆLARÆN HÆZLÆBALÆKOLMAyZELLIãIYOKTUR $OLAYÆSÆILEBIRlOK~LKEDEKAMUYA AITVARLÆKLARÆNIlINDEBULUNDUãU FONLARKURULDU.ORVElDEVLETIPETROL GELIRLERIYLEFONUNUB~Y~T~RKEN4~RKIYE GIBIPETROL~OLMAYAN~LKELERDE ELLERINDEKIVARLÆKLARÆDEãERLENDIRDILER ëYIG~NLERDEBUTIPFONLAR ZOR DURUMAD~åM~åK~RESELMARKAVEYA KURULUåLARÆSATÆNALÆPULUSALSERMAYEYLE IåBIRLIãIYAPARAKIåLETEBILIRYADAULUSAL SERMAYEYEDEVREDEBILIRLER+yT~ G~NLERDEISEHERT~RL~MENKULKÆYMETIN ALÆCÆSÆZOLDUãUDURUMLARDAPIYASAYA GIREREKDURUMUTOPARLAYABILIR!"$DE +RIZINDE4!20ILEBUADÆMLAR ATÆLDÆ!VRUPA-ERKEZ"ANKASÆDABENZER BIRM~DAHALEYIYAPMÆåTÆSONRALARÆ dZETLE 6ARLÆK&ONUNUNNEAMAlLA KURULDUãUNUNDEDIKODUSUNU YAPMAKTANlOK NEAMAlLAlALÆåMASÆ GEREKTIãINEDAIRBIRKAlFIKRISIZLE PAYLAåMÆåOLDUM!NCAKBENByYLE DERKEN yZELLIKLE!NKARA¯DANGELEN AlÆKLAMALARVEMEDYANÆNYORUMLARÆ TARTÆåMAYABAåKABOYUTLARKAZANDÆRDÆ

e[FMTFLUzSFSBLJQPMNBNBMÉ 3IYASETCEPHESINDENGELENåUAlÆKLAMA ILGILIlEKTIAlÆKlASÆ6ARLÆK&ONU 4~RKIYEEKONOMISININDÆåSALDÆRÆLARA KARåÆKORUNMASÆNÆTEMINETMEK VEBUNDANSONRAYAPÆLACAKB~Y~K PROJELERINDESTEKLENMESINISAãLAMAK

IlINEKONOMIYIG~lLENDIRECEKyNEMLI ARAlLARDANBIRISIDIR$EMEKBIRDÆå SALDÆRÆIHTIMALINDENå~PHELENILIYORHALA $IãERTARAFTANHALAMEGAPROJEHEVESININ DEDEVAMETTIãIANLAåÆLÆYOR'ENIåBANT KAPASITESID~NYAORTALAMASÆNÆNAZÆCÆK ~ZERINDEOLAN4~RKIYENINBUHALDE 3ANAYIÆYAKALAMASÆZORKEN HALA KyPR~VEYAOTOYOLYAPMAYÆISTEMEK BANAGyREyNCELIKLERINDOãRUTESPIT EDILMEMESIANLAMÆNAGELIYOR"ANAGyRE TABII -EDYADAFONUNBIRDANÆåMAKURULU OLACAãÆ SyZKONUSUDANÆåMAKURULUNUN DAK~RESELBAåARÆLARELDEETMIåyNEMLI ISIMLERDENOLUåACAãÆDAAlÆKLANDÆ (ATTAFONUNHAYATAGElMESIYLEBERABER -ILLIGELIRIN PUANDAHAARTACAãÆ YAPACAãÆYATÆRÆMLARILEY~ZBINLERCE KIåILIKEKISTIHDAMSAãLAYACAãÆYAZÆLMÆå ëDDIALÆHEDEFLERBUNLARdZELSEKTyR~N YAPAMADÆãÆNÆ6ARLÆK&ONUNUNYAPMASÆ BEKLENIYORDEMEK "UNDANBAåKASAVUNMAHAVACÆLÆK VEYAZÆLÆMGIBITEKNOLOJIYOãUN SEKTyRLERDESTEKLENECEãI SyZKONUSU SEKTyRLERDEULUSLARARASÆREKABETE GIRILECEãI OTOYOLLAR +ANALëSTANBUL N~KLEERSANTRALGIBIDEVPROJELERIN FINANSEEDILECEãI PETROLVEDOãALGAZ GIBISTRATEJIKyNEMDEKISEKTyRLERDE YURTDÆåÆYATÆRÆMÆYAPÆLABILECEãIDE BELIRTILIYOR"AHSEDILENLERÆåÆãÆNDA yZELSEKTyRERAKIPBIRKAMUTEMELLI åIRKETINKURULDUãUNU yZELSEKTyRE LAZÆMOLANKAYNAKLARÆKENDISINEKANALIZE EDECEãINI SyZKONUSUKAYNAKLARÆDA SIYASIyNCELIKLERLEBELIRLENMIåALANLARA AKTARACAãÆNÆ KALKÆNMADEãILB~Y~ME ODAKLÆOLACAãÆNÆSyYLEYEBILIRIM!NLAåÆLAN åUKI 4~RKyZELSEKTyR~N~NBUG~NE KADARK~RESELREKABETEKONUOLACAK FAZLABIRHAREKETTEBULUNMAMASÆ SEBEBIYLE DEVLETYADADAHADOãRUBIR DEYIåLESIYASETyYLEOLMAZByYLEOLUR DIYEDEVBOYUTLARDABIRDERSVERMEYE HAZÆRLANÆYOR5MARÆMBUMEYDAN OKUYUåUNSONUlLARÆBEKLENDIãIGIBIOLUR


BÜYÜME / TİM TARIM RAPORU

7ū07DU×P5DSRUX KHGHÁHULQH×˂×NWXWDFDN

7UNL\HåKUDFDWoÖODU0HFOLVLWDUÖPJÖGDVHNW|UQGHNL JHOLãPHOHULQGHæHUOHQGLULOGLæL´7å07DUÖP5DSRUX ·\Ö\D\ÖQODGÖ5DSRUGDVHNW|UHLOLãNLQ NDSVDPOÖELUDQDOL]\DSÖOÖ\RUYH VRUXQODUD\|QHOLNo|]P |QHULOHUL\HUDOÖ\RU ANLATÆLÆYOR4ARÆMVEGÆDA DÆåTICARETINININCELENDIãI ByL~MDEISETARÆMVEGÆDA IHRACATlÆLARÆNÆNGyR~åLERINE YERVERILMIå

#ZLFLéJ4FLUzSF ÉéÉLUVUBDBLCJS mBMÉéNB

D

~NYATARÆMíGÆí da sektöründe Türkiye’nin KONUMUNU TARTÆåMAYAAlMAKAMACÆYLA ¬4ë-4ARÆM2APORU­ ADLÆlALÆåMAYAYÆNLANDÆ

32

4ë-TARAFÆNDANHAZÆRLAí NANVE0ROF$R%ROL( aAKMAKILE0ROF$R(ALUK +ASNAKOãLU¯NUNIMZASÆNÆ TAåÆYANSAYFALÆKRAPOR DOKUZByL~MVEEKLERINDEN OLUåUYORëLKByL~MLERINDE

D~NYADATARÆMVETARÆMDÆå TICARETIILED~NYATARÆMÆNA YyNVERENLERININCELENDIãI RAPORUNILERLEYENByL~Mí LERINDE4~RKIYE¯DETARÆMÆN DURUMUIRDELENIYORVE GÆDASANAYISININGELIåIMI

4ARÆMRAPORUNUNyNSyí Z~NDEGyR~åLERINIPAYLAí åAN4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI ATÆLACAK DOãRUADÆMLARLA HEDEFLERINEULAåÆLMASÆ KONUSUNDAyNEMLI MESAFEKATEDILECEí ãINIBELIRTEREKåU GyR~åLERIDILEGEí TIRIYOR¬(AZÆRLAí MÆåBULUNDUãUí MUZRAPORUN TARÆMíGÆDA sektöründeí KIGELIåí MELEREÆåÆK TUTMASÆBAKÆMÆNí DANYARARLÆOLACAãÆNÆ D~å~N~YORUZaALÆåMAMÆZÆN SEKTyR~NPAYDAåLARÆNA K~RESELVEYERELD~ZEYDE DETAYLÆBILGISUNARAKIHRACAí TÆMÆZÆARTÆRACAKHAMLELERIN DAHAETKINBIRBIlIMDE GERlEKLEåTIRILMESINDEFAYDA


SAãLAYACAãÆNAINANÆYORUZ­ $~NYAGENELINDEYAí åANMAKTAOLANSOSYAL EKONOMIKVETEKNOLOJIK GELIåMELERINSONUlLARÆNÆN ENRAHATGyR~LECEãIMECí RALARÆNBAåÆNDADÆåTICARET VERILERININBULUNDUãUNU KAYDEDEN"~Y~KEKåI SON YÆLLARDAYAåANANDEãIåIMí LERDENTARÆMSEKTyR~N~NDE KENDINED~åENPAYÆALDÆãÆNÆ VURGULUYOR-ALGRUPLARÆ IlINDEENFAZLAKÆSÆTLAMAYA MARUZKALANSEKTyRLERDEN BIRIDURUMUNDAOLSADA SONYÆLDATARÆMDÆåTIí CARETININK~RESELBAZDA KATARTTÆãÆNADIKKATlEKEN "~Y~KEKåI 4~RKIYE¯NIN DEBENZERBIRS~RElTEN GElTIãINIIFADEETTIãI YAZÆSÆNDAYÆLÆNDA MILYARDOLAROLANTARÆMVE GÆDA~R~NLERIIHRACATÆNÆN YÆLÆNAGELINDIãINDE MILYARDOLARSEVIYESINE ULAåTÆãÆNÆDILEGETIRIYOR

¯bBçÉOHFSFLMFSJOF VZHVOBEÉNMBS BUNBMÉZÉ[° "~Y~KEKåI åUGyR~åLERIDILE

GETIRIYOR¬'ElMIåDyí NEMDEELDEEDILENVERILER TARÆMíGÆDADÆåTICARETINDE yNEMLIGELIåMELERINYAåANí DÆãÆNÆ ~LKELERINTARÆMíGÆDA ~R~NLERINDEBIRBIRLERINEGIí DEREKBAãÆMLÆHALEGELDIãINI GySTERMEKTEDIRdN~M~Zí DEKIDyNEMDEISE BUEãILIí MINDAHADA~STSEVIYELERE ULAåMASÆBEKLENMEKTEDIR :IRA¯DEINSANN~FUSUí NUN MILYARDANMILYAí RAlÆKACAãÆyNGyR~LMEKTEí DIRdTEYANDAN EKILEBILIR ARAZIMIKTARÆISEIKLIMVE åEHIRLEåMENEDENIYLEHÆZLA GERILEMEKTEDIR "UDURUM TARÆMíGÆDA ~R~NLERIIHTIYACÆNÆNSON DERECEKRITIKBIRFAKTyR OLARAKKARåÆMÆZAlÆKMASÆNÆN DOãALOLDUãUNUBIZLERE IåARETETMEKTEDIR$AHAAZ ALANKULLANARAKDAHAFAZLA ~R~NELDEEDILMESININyN~í M~ZDEKIDyNEMDEENlOK TARTÆåÆLACAKKONULARDANBIRI OLACAãÆTAHMINEDILMEKí TEDIR +~RESELTARÆMTICARETINDEKI AãÆRLÆãÆMÆZÆNARTMASÆIlIN HIlå~PHESIZlAãÆNGEREKí

LERINEUYGUNHAMLELERI GERlEKLEåTIRMEKDURUMUNí DAYÆZ'~N~M~Z~NPOP~LER KONUSUOLAN~RETIMINDIJIí TALLEåMESI YENI~R~NLERIN ORTAYAlÆKARÆLMASÆ M~åTERI IHTIYAlLARÆNAHÆZLÆCEVAP VERILMESIGIBIHUSUSLARDA ETKINADÆMLARÆNATÆLMASÆ GEREKMEKTEDIR"UBAãí LAMDA HAMMADDE ~RETICI KOOPERATIFLERVEPERAKENDE SATÆåNOKTALARÆARASÆNDAVERI ALÆåVERIåINIM~MK~NKÆLAN BIRYAPÆYÆINåAETMEGEREKí LILIãININFARKÆNDAYÆZ!YRÆCA ~NIVERSITE SANAYIVEDEVLET ALTÆN~lGENINIlALÆåTÆRMAK ZORUNDAYÆZ­

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Çalışmamızın sektörün paydaşlarına küresel ve yerel düzeyde detaylı bilgi sunarak ihracatımızı artıracak hamlelerin daha etkin bir biçimde gerçekleştirilmesinde fayda sağlayacağına inanıyoruz.”

4BUÉDÉ:LTFLWFSJN LBZHÉTÉLFOEJOJ Y~KSEKVERIMKAYGÆSÆNÆN HzTUFSJZPS 2APORDAGyR~åLERINIPAYLAí åAN4ë-4ARÆM+OMISYONU "AåKANÆVE4ë-9yNETIM +URULUeYESI-USTAFA 3ATÆCÆDAK~RESELBAZDA KARåÆLAåÆLANEKONOMIKVE SOSYALDEãIåIMLERINTARÆMí GÆDASEKTyR~N~YAKÆNDAN ETKILEDIãINIBELIRTEREKSANAí YISEKTyRLERINDEKARåÆLAåÆLAN

2050’de dünya nüfusunun 7,6 milyardan 9 milyara çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, ekilebilir arazi miktarı ise iklim ve şehirleşme nedeniyle hızla gerilemektedir.

TARÆMíGÆDA~R~NLERINDEDE KENDINIGySTERDIãINIBELIRTIí YOR$~NYAN~FUSUNUNHER GElENG~NARTMASÆYLABIRí LIKTETARÆM~R~NLERINEOLAN IHTIYACÆNS~REKLIARTTÆãÆNA IåARETEDEN3ATÆCƯYAGyRE yZELLIKLESUKAYNAKLARÆNDA GERlEKLEåECEãITAHMIN EDILENDARALMAVEGÆDA~REí TIMINISÆNÆRLAYABILECEKOLAN IKLIMDEãIåIKLIãI TARÆMíGÆDA SEKTyR~N~SONDERECEKRITIK BIRNOKTAYAlEKIYOR "UGELIåMELERINTARÆMDA YENITEKNOLOJIKATÆLÆMLAR IlINARAåTÆRMAVEGELIåTIRME lALÆåMALARÆILEBILGIíILETIåIM TEKNOLOJILERININyNEMINI ARTTÆRDÆãÆNÆIFADEEDEN -USTAFA3ATÆCÆ INSANLARÆN TARÆM~R~NLERINEBAKÆå AlÆSÆNÆNDADEãIåTIãIGyR~í å~N~PAYLAåÆYOR3ATÆCƯYA GyREYEåILTARÆM ORGANIK TARÆMGIBIUYGULAMALARÆN HERGElENG~NT~KETICININ G~NDEMINDEDAHAYOãUN BIRBIlIMDEYERALDÆãÆBIR ORTAMDATARÆMSALKATMA 33


BÜYÜME / TİM TARIM RAPORU

MUSTAFA SATICI TİM Tarım Komisyonu Başkanı “İhracatımızda ivme yakalayabilmek için teknolojik ürünleri tarım-gıda sektöründe daha etkin bir biçimde kullanmak durumundayız.”

DEãERDED~NYANÆN¯NCI SÆRASÆNDABULUNANBIR~LKE OLARAKK~RESELDEãIåIMLERI VEEãILIMLERIYAKÆNDAN TAKIPETMEKKAlÆNÆLMAZBIR ZORUNLULUK

¯,SFTFMSFLBCFU JmJOTUBOEBSUMBSÉNÉ[É ZLTFMUNFMJZJ[° -USTAFA3ATÆCÆ BUANLAMDA YAPÆLMASÆGEREKENLERIåU åEKILDEyZETLIYOR¬ëHRACATÆí MÆZDAIVMEYAKALAYABILMEK IlINTEKNOLOJIK~R~NLERI TARÆMíGÆDASEKTyR~NDE DAHAETKINBIRBIlIMDE KULLANMAKDURUMUNDAYÆZ

"IRTARAFTANVERIMIARTÆRMA lABALARÆNÆDEVAMETTIRIRKEN DIãERYANDANGÆDAG~VENí LIãIHUSUSUNDAlOKDAHA ETKINBIRSTRATEJIYEIHTIYAl DUYULMAKTADÆR"ILIYORUZ KI GÆDAG~VENILIRLIãIVE TARÆMSALSAãLÆKSTANDARTLARÆ yZELLIKLEBIZIMDEARASÆNDA BULUNDUãUMUZGELIåMEKTE OLAN~LKELERINIHRACATLARÆNA KETVURABILIR9AåANABILECEK lEåITLISORUNLAR BIZIITHALAT YASAKLARÆYLAKARåÆKARåÆYA BÆRAKABILIR/NEDENLE K~RESELARENADAREKABET EDEBILMEKIlIN KENDISTANí DARTLARÆMÆZÆD~NYANÆNTALEP ETTIãISEVIYEYElÆKARMAK DURUMUNDAYÆZ­ 4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISIOLARAK TARÆMíGÆDA SEKTyR~NDEKIGELIåMELERIVE ATÆLMASÆGEREKENADÆMLARÆ YAKÆNDANTAKIPETTIKLERINI KAYDEDEN-USTAFA3ATÆCÆ GEREKVERIMLILIKARTÆåÆ GEí REKSEG~VENLIKKONULARÆNDA DOãRUADÆMLARÆNATÆLMASÆ IlINIHRACATlÆLARVEH~K~í METILEYAKÆNTEMASIlINDE

OLDUKLARÆNÆANLATÆYOR

"OMBZÉé EFçJéJLMJçJOJO ZFSMFéNFTJHFSFLJZPS 2APORDATARÆMVEGÆDA SEKTyRLERININGENELBIR DEãERLENDIRMESININYANÆ SÆRAyNEMLIGyZLEMVE yNERILEREDEYERVERILMIå 4~RKIYE¯NINRAPORDAVURí GULANANADÆMLARÆATMAMASÆ DURUMUNDAHÆZLADEãIåEN D~NYATARÆMíGÆDADÆåTICAREí TINDEBULUNDUãUPOZISYONU KAYBEDEBILECEãIUYARÆSÆNA YERVERILIYOR2APORDA REKABETlITARÆMVEGÆDANÆN GELIåMESIIlIN yNCELIKLE TARÆMMALLARÆNDA KULLANÆLAN ~RETIMFAKTyRLERINDEVETAí RÆMPOLITIKALARÆNDAANLAYÆå DEãIåIKLIKLERININYERLEåMESI GEREKTIãIIFADEEDILIYOR 4ARÆMíDÆåÆSEKTyRLERDEOLí DUãUGIBITEDARIKZINCIRINDE SADECEGIRMENINYETERLI OLMADÆãÆ KALÆCÆLÆKSAãLAMAK VEHATTADEãERZINCIRINDE YEREDINMENINZORUNLU OLDUãUKAYDEDILENRAPORDA

2APORDAREKABETlITARÇMVEGÇDANÇNGELIæMESI IlIN yNCELIKLETARÇMMALLARÇNDA KULLANÇLAN~RETIM FAKTyRLERINDEVETARÇMPOLITIKALARÇNDAANLAYÇæ DEäIæIKLIKLERININYERLEæMESIGEREKTIäIBELIRTILIYOR

%f/:"5"3*.*/*/(f/%&.ð 2APORDAD~NYAGENELINDETARÇMVE GÇDANÇNG~NDEMINIOLUæTURANKONULARDADEäERLENDIRILMIæ"UNAGyRE SONONYÇLDATARÇMÇNG~NDEMINDE UNUTULANAILEIæLETMECILIäI TARÇMDA KADÇN S~RD~R~LEBILIRVEYEæILTARÇM SUVEGÇDAG~VENIRLILIäI BESLEYICI yZELLIKLERINZENGINLEæTIRILMESI IKLIM DEäIæIKLIäI BIYOYAKÇT EKONOMIKKRIZ VETEKNOLOJIKGELIæMELERyNEMLI

34

KONULAROLARAKyNElÇKÇYOR4ARÇMVE GÇDANÇNDÇæTICARETG~NDEMINDEISE GÇDAG~VENILIRLIäIVETARÇMSALSAäLÇK STANDARTLARÇyNElÇKÇYOR2APORDA MAKULD~ZEYLERIAæANVElOKSAYÇDA STANDARTUYGULAMASÇNÇNIHRACATÇN MALIYETINIARTÇRABILDIäIGIBIDOäRUDAN ITHALATYASAKLARÇNÇBERABERINDEGETIREBILECEäIVEREKABETETMEIMKANÇNÇ ORTADANKALDÇRABILECEäIUYARÇSÇVAR

¬0ARlALÆVEGElICITEDBIRí LERLESEKTyRDEREKABETlI KALMANÆNOLANAãÆNÆNBULUNí MADÆãÆ­VURGUSUyZELLIKLE DIKKATlEKIYOR $EãIåENPAZARKOåULLARÆNA RAãMEN4~RKIYE¯NINTARÆM POLITIKALARÆNDAB~Y~K ORANDAGElMIåTENGELEN ALÆåKANLÆKLARÆNÆS~RD~RD~ã~ GyR~å~NEYERVERILENRAPORí DA¬T~M~RETICILERINBENZER OLDUãU­VARSAYÆMÆNDAN HAREKETEDENPOLITIKALARÆN DEVAMETTIãIIDDIASÆDIKKAT lEKICI2APORDAKONUYA ILIåKINåUGyR~åLERDILEGEí TIRILIYOR¬/YSA4~RKIYE¯DE ~RETICILER ~RETIMFAKTyRLERI KULLANDÆKLARÆTEKNIKLER AlÆSÆNDANlEåITLILIKGySí TERMEKTEDIR$ESTEKLER ENAZÆNDANB~Y~KyLlEKLI TICARIlIFTlILERVEK~l~K lIFTlILERARASÆNDAFARKLÆLÆK GySTERMELIDIR"AãLANTÆLÆ OLARAK TARÆMDAIKTISADIVE SOSYALDESTEKLERBIRBIRINDEN AYRÆåTÆRÆLMALÆDÆR9~KSEK KORUMAORANLARÆNÆNNEDEN OLDUãUIlíDÆåFIYATFARKLÆLÆãÆ SONUCUNDAY~K~T~KETICILER lEKMEKTEDIR$IãERTARAFí TANGÆDAIHRACATlÆLARÆDABU DURUMDANETKILENMEKTEDIRí LER$ÆåPIYASALARDAKIRAKIPí LERIARAMALLARÆNADÆåFIYAT D~ZEYINDE~LKEIlINDEN TEMINETMEKTEDIRLEReR~N MALIYETLERINDEKIBELIRSIZLIK 4~RKIYE¯DEKILERDENlOK D~å~KT~R­

5BSÉNWFHÉEBZÉ TPZVUMBNBLBSUÉL NNLOEFçJM 2APORDA4ARÆM~R~NLERIDÆå TICARETINDEYAåANANG~NCEL SORUNLARDABELIRLENMIå 3ORUNOLARAKyNES~R~í LENLERINBIRByL~M~N~N IHRACATÆNYADADAHAGENEL OLARAKTICARETINDOãASÆNDA


5"3*.(*%"7&%*è5ð$"3&5ðbð/e/&3ð-&3 Â&#x2026;ëHRACATTAREKABETG~C~N~ARTÃ&#x2021;RMAKIlIN DESTEKLEMESISTEMIYENIDENTASARLANMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;eRETICIVEIHRACATlÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NDÃ&#x2021;æARÃ&#x2021;DAKIHAKLARÃ&#x2021; KORUNMALÃ&#x2021; DENGELEYICIDESTEKVERILMELIDIR Â&#x2026;4ARÃ&#x2021;MPOLITIKALARÃ&#x2021; DÃ&#x2021;æTICARETITEHDITDEäILNIMET OLARAKGyRMELIDIR

.EDENINEOLURSAOLSUNARTÃ&#x2021;KESKISIGIBITARÃ&#x2021;M VEGÃ&#x2021;DAYÃ&#x2021;ISTISNASEKTyROLARAKDÃ&#x2021;æETKENLERDEN SOYUTLAMAKM~MK~NDEäILDIR+ALKÃ&#x2021;NMA AMAlLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NVEKAPSAMÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NDAHAGENIæLEDIäI G~N~M~ZDE TARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;NYENIPARADIGMASÃ&#x2021; KALKÃ&#x2021;NMANÃ&#x2021;NFARKLÃ&#x2021;HEDEFLERINEULAæMADA Y~KLENEBILECEäIGyREVLEROLMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R OLANY~KSEKMALIYET D~Ã¥~K GETIRIGIBIKARDENKLEMININ DEãIÃ¥KENLERINDENOLUÃ¥TUí ãUBELIRTILENRAPORDAYINE BAZÃ&#x2020;SORUNLARÃ&#x2020;NULUSAL BAZÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDAULUSLARARASÃ&#x2020; KAYNAKLÃ&#x2020;OLDUãU DOLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLA lyZ~MLERININDEULUSALYA DADÃ&#x2020;Ã¥KAYNAKLÃ&#x2020;OLABILECEãI VURGULANÃ&#x2020;YOR'ENELOLARAK G~NDEMEGETIRILENSORUNLAR ARASÃ&#x2020;NDA D~NYAPIYASALAí RÃ&#x2020;NDAKIBELIRSIZLIKVEISTIKí RARSÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;K HAKSÃ&#x2020;ZREKABET TARIFEDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;ENGELLER Y~KSEK NAKLIYE IÃ¥LEMVEVERGIMAí LIYETI Y~KSEKHAMMADDE VEARAMALMALIYETI TALEBE UYGUNVEREKABETlIFIYATTAN ~R~NSUNAMAMA PAZARLAMA VEFINANSMANSORUNLARÃ&#x2020;ILE TEÃ¥VIKLERINYETERSIZLIãIYER ALÃ&#x2020;YOR

5BSÃ&#x2030;N JISBDBUB LBUNBEFçFSLBUÃ&#x2030;ZPS 4~RKIYE¯NINTARÃ&#x2020;MDÃ&#x2020;Ã¥TICAí RETININyNEMINEVURGUYAí PÃ&#x2020;LANRAPORDABUKONUDAKI IFADELERÃ¥yYLEELEALÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YOR ¬YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA4~RKIYE¯NIN TOPLAMIHRACATÃ&#x2020;MILYAR

DOLARVEITHALATÃ&#x2020;MILYAR DOLAROLDU$Ã&#x2020;Ã¥TICARETAlÃ&#x2020;í ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZISEMILYARDOLARA ULAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;/RMAN~R~NLERI DÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDATARÃ&#x2020;MADAYALÃ&#x2020;IHRAí CATMILYARDOLAR ITHALAT ISEMILYARDOLARDÃ&#x2020;R4ARÃ&#x2020;í MADAYALÃ&#x2020;DÃ&#x2020;Ã¥TICARETIMIZ MILYARDOLARFAZLAVEREREK YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDATARÃ&#x2020;MDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;DÃ&#x2020;Ã¥ TICARETAlÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;Y~ZDE AZALMÃ&#x2020;Ã¥4ARÃ&#x2020;MADAYALÃ&#x2020;IHí RACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NVEITHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N yNEMLIBIRByL~M~AZYADA lOKIÃ¥LENMIÃ¥TARÃ&#x2020;M~R~NLEí RINDENMEYDANAGELIYORëåí LENMEMIÃ¥TARÃ&#x2020;M~R~NLERININ IHRACATIlINDEKIPAYÃ&#x2020;Y~ZDE ITHALATIlINDEKIPAYÃ&#x2020;ISE Y~ZDE"AÃ¥KABIRDEYIÃ¥LE tARÃ&#x2020;MSALIHRACATDEãERININ yNEMLIBIRByL~M~TARLA DÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAYARATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;YOR4ARÃ&#x2020;M SEKTyR~TANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;DARALDÃ&#x2020;KlA DÃ&#x2020;Ã¥TICARETDEãERIIlINDEKI TARÃ&#x2020;MSAL~RETIMPAYÃ&#x2020;DOãAL OLARAKARTÃ&#x2020;YOR4ARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETIlERISINDEKIPAYÃ&#x2020;NÃ&#x2020; DOãRUTESPITEDEBILMEKIlIN YAPÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;GEREKEN KAPí SAMÃ&#x2020;GENIÃ¥TUTMAKANCAK TARÃ&#x2020;MSALIHRACATDEãERINI 

Â&#x2026;5LUSLARARASÃ&#x2021;KARARPLATFORMLARÃ&#x2021;NDADAHAETKIN OLUNMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;eRETICIVEIHRACATlÃ&#x2021;LARORTAKOLARAKHAREKET ETMELIDIR Â&#x2026;$ESTEKKAYNAKLARÃ&#x2021;KATMADEäERIY~KSEK~R~NLERE YyNLENDIRILMELIDIR Â&#x2026;$ë2¯INB~ROKRATIKVEFINANSALMALIYETI SAäLADÃ&#x2021;äÃ&#x2021; FIYATAVANTAJÃ&#x2021;NÃ&#x2021;AæMAMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;ëHRACATKREDILERIVENAKLIYES~BVANSIYONLARÃ&#x2021;GIBI ARAlLARETKINKULLANÃ&#x2021;LMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;44)0REG~LASYONLARÃ&#x2021;FÃ&#x2021;RSATOLARAKGyR~L~PGÃ&#x2021;DA STANDARTVEKALITESINIYUKARÃ&#x2021;lEKILEBILIR Â&#x2026;'~MR~K"IRLIäIANLAæMASÃ&#x2021;G~NCELLENIRKENDIäER ~LKELEREVERILMIæTERCIHLERIN~ST~NElÃ&#x2021;KÃ&#x2021;LMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;4ARÃ&#x2021;MSAL~RETIMDESADECEMIKTARÃ&#x2021;DEäILSTANDART VEKALITEYIARTÃ&#x2021;RMAYAODAKLANÃ&#x2021;LMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;+ATMADEäERIY~KSEK~R~NLERINIHRACATÃ&#x2021;NA ODAKLANMAKGELIRLERIARTÃ&#x2021;RACAKTÃ&#x2021;R Â&#x2026;4~RKIYE TARÃ&#x2021;MDÃ&#x2021;æTICARETINDEMUKAYESELI ~ST~NL~KLERDENYARARLANMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;+~l~KFIRMALARÃ&#x2021;NHAKIMOLDUäUPAZARLARDA FIRMALARARASÃ&#x2021;KOORDINASYONSAäLANMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;4ARÃ&#x2021;MSAYÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ENYAKÃ&#x2021;NZAMANDATAMAMLANMALÃ&#x2021; KyKL~DEäIæIKLIKLERTOPTANYAPÃ&#x2021;LMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;eRETIMVERIMODAKLÃ&#x2021;TARÃ&#x2021;MSIGORTASISTEMI YERLEæMELIVESIGORTAKAPSAMÃ&#x2021;GENIæLETILMELIDIR Â&#x2026;4ARÃ&#x2021;MPOLITIKASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NAMAlLARÃ&#x2021;VEHEDEFLERI BELIRLENMELIKAYNAKLARBUNAGyREDAäÃ&#x2021;TÃ&#x2021;LMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x2026;4ARÃ&#x2021;MPOLITIKALARÃ&#x2021; GIRDISAäLAYÃ&#x2021;CÃ&#x2021;LARVETARÃ&#x2021;M ~R~N~TALEPEDENLERILEILIæKILENDIRILMELIDIR Â&#x2026;'$/KONUSUGElIæTIRILMEDENOLUMLUVEYA OLUMSUZETKILERINEKARæÃ&#x2021;HAZÃ&#x2021;RLÃ&#x2021;KLÃ&#x2021;OLUNMALÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R

35


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / TÄ°M TARIM RAPORU 5BSÃ&#x2030;NJISBDBUÃ&#x2030;OÃ&#x2030;O HFOFMZBQÃ&#x2030;TÃ&#x2030;

PROF. DR. EROL H. Ã&#x2021;AKMAK

PROF. DR. HALUK KASNAKOÄ&#x17E;LU

Prof. Dr. Erol H. Ã&#x2021;akmak ile Prof. Dr. Haluk KasnakoÄ&#x;luâ&#x20AC;&#x2122;nun hazırladıÄ&#x;ı 160 sayfalık TÄ°M Tarım Raporu dokuz bölüm ve eklerinden oluÅ&#x;uyor.

IÃ¥LENMIÃ¥~R~NLERIlIN IlERí DIKLERITARÃ&#x2020;MSAL~R~NDEãERI yLl~S~NDETOPLAMAKATMAKí TÃ&#x2020;R"UT~MTARÃ&#x2020;M~R~NLERINI HAMEÃ¥DEãERLERICINSINE INDIRGEMEYIGEREKTIREN OLDUKlAZAHMETLI ANCAK YAPÃ&#x2020;LABILIRBIRlALÃ&#x2020;Ã¥MADÃ&#x2020;R 4OPLAMDÃ&#x2020;Ã¥TICARETTE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDATOPLAMIHRACAT ITHALATDEãERININTOPLAM IHRACATITHALATMIKTARÃ&#x2020;NA ByL~NMESIYLEELDEEDILEN BIRIMIHRAlFIYATÃ&#x2020; KG BIRIMITHALFIYATÃ&#x2020; KG¯DÃ&#x2020;R"IRIMFIYATLARATARÃ&#x2020;M DÃ&#x2020;Ã¥TICARETIIlINBAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;í ãÃ&#x2020;NDAIHRAlBIRIMFIYATLARÃ&#x2020; í ITHALBIRIM FIYATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N í IKI KATÃ&#x2020;NDANFAZLADÃ&#x2020;R"AÃ¥KABIR

DEYIÃ¥LE TOPLAMDÃ&#x2020;Ã¥TICARETí TEIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVEITHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;í ZÃ&#x2020;NBIRIMKATMADEãERLERI YAKLAÃ¥Ã&#x2020;KAYNÃ&#x2020;IKEN TARÃ&#x2020;MDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETINDEIHRACATÃ&#x2020;NBIRIM KATMADEãERI ITHALATÃ&#x2020;N KATÃ&#x2020;DÃ&#x2020;RdZETLERSEK TARÃ&#x2020;M SEKTyR~HERT~RTANÃ&#x2020;MLANET IHRACATlÃ&#x2020;KONUMUNDADÃ&#x2020;R 4ARÃ&#x2020;MSEKTyR~N~NTANÃ&#x2020;MÃ&#x2020; GENIÃ¥LEDIKlETICARETFAZLASÃ&#x2020; ARTMAKTAVETARÃ&#x2020;MDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;DÃ&#x2020;Ã¥ TICARETAlÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Y~ZDEILE Y~ZDEORANÃ&#x2020;NDAAZALTí MAKTADÃ&#x2020;R4ARÃ&#x2020;MSEKTyR~ TARÃ&#x2020;MDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NAKÃ&#x2020;YASLAGyRELI OLARAKDAHAFAZLAKATMA DEãERID~Ã¥~K~R~NITHAL ETMEKTEVEKATMADEãERI Y~KSEK~R~NIHRAlETMEKí TEDIR­

4ARÃ&#x2020;MADAYALÃ&#x2020;IHRACATÃ&#x2020;N Y~ZDE¯INIGÃ&#x2020;DA Y~ZDE ¯INIGÃ&#x2020;DADÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;BITKISELVE HAYVANSAL~R~NLERVEY~ZDE ¯~N~TARÃ&#x2020;MSALGIRDILERIN OLUÃ¥TURULDUãUBELIRTILEN RAPORÃ¥yYLEDEVAMEDIYOR ‘THALATTAISEBUORANLAR SÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;YLAY~ZDE Y~ZDE VEY~ZDE¯DIRëTHALAT IlINDETARÃ&#x2020;MGIRDILERIyNEMí LIYERTUTMAKTAVEILKIKI GRUPTADÃ&#x2020;Ã¥TICARETIMIZFAZLA VERIRKENBUKALEMDEAlÃ&#x2020;K VERMEKTEDIR'Ã&#x2020;DA~R~Ní LERIIHRACATÃ&#x2020;IlINDEBITKISEL ~R~NLERY~ZDEILEILK SÃ&#x2020;RAYÃ&#x2020;ALÃ&#x2020;RKEN HAYVANSAL ~R~NLERY~ZDEILEIKINCI SÃ&#x2020;RAYÃ&#x2020; SU~R~NLERIISEY~ZDE ILE~l~NC~SÃ&#x2020;RAYÃ&#x2020;ALMAKí TADÃ&#x2020;RëTHALATTADASÃ&#x2020;RALAMA DEãIÃ¥MEMEKTE SÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;YLA Y~ZDE Y~ZDEVEY~ZDE OLMAKTAVET~MKALEMLERí DEIHRACAT ITHALATTANFAZLAí DÃ&#x2020;R'Ã&#x2020;DA~R~NLERIDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA BITKISEL~R~NLER IHRACATÃ&#x2020;N Y~ZDE¯SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HAYVANSAL ~R~NLERISESADECEY~ZDE ¯~N~OLUÃ¥TURMAKTAëTHAí LATTAISEY~ZDEVEY~ZDE PAYLARILEHAYVANCÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K ~R~NLERIITHALATÃ&#x2020;DAHAyNEM KAZANMAKTADÃ&#x2020;R"URADAlOK

IÃ¥LENMIÃ¥BITKISEL~R~NLER DÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAT~MKALEMLEREKSI DÃ&#x2020;Ã¥TICARETDENGESI NET ITHALAT GySTERMEKTE 4ARÃ&#x2020;MSALGIRDIIHRACATÃ&#x2020;NDA ~RETIMGIRDILERININPAYÃ&#x2020; Y~ZDE SANAYIGIRDILERIí NINPAYÃ&#x2020;Y~ZDE¯TIR3ANAí YIGIRDILERINDEDOãRUDANVE YALNÃ&#x2020;ZCATARÃ&#x2020;M~R~NLERININ IÃ¥LENMESINDEKULLANÃ&#x2020;LAN MAKINELERALÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAN AÃ¥AãÃ&#x2020;YyNDEBIRYANLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K SyZKONUSUDUR4ARÃ&#x2020;MSAL GIRDIITHALATÃ&#x2020;NDA SANAYI MAKINELERIITHALATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NPAYÃ&#x2020; Y~ZDE¯AlÃ&#x2020;KARKEN ~RETIM GIRDILERININPAYÃ&#x2020;Y~ZDE¯A D~Ã¥MEKTEDIR.ETITHALATlÃ&#x2020; OLDUãUMUZTARÃ&#x2020;MSAL~RETIM GIRDILERIIHRACATÃ&#x2020;NDAEN B~Y~KPAYTARÃ&#x2020;MMAKINEí LERINDE ITHALATIlINDEKIEN B~Y~KPAYISEYINETARÃ&#x2020;M MAKINELERIVEG~BREDEDIR 3EKTyR YEMDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAT~M GIRDIKALEMLERINDENETITHAí LATlÃ&#x2020;KONUMUNDAëHRACATÃ&#x2020;í MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NIÃ¥LENMIÃ¥LIKD~ZEYINE YANIKATMADEãERIY~KSEK ~R~NIHRACATÃ&#x2020;NAYyNELIMIí NEBAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDATARÃ&#x2020;MSAL GIRDILERIDÃ&#x2020;Ã¥ARÃ&#x2020;DATUTARSAK Y~ZDElOKIÃ¥LENMIÃ¥ Y~Zí DEAZIÃ¥LENMIÃ¥VEY~ZDE IÃ¥LENMEMIÃ¥OLDUãUNUVE DEãERZINCIRININSONLARÃ&#x2020;NDA

5"3*."%":"-*ð)3"$"57&ð5)"-"5 .ð-:"3

,BQTBN=ðéMFONJéMJL%[FZJ

ðéMFONFNJé ëHRACAT

A'Ã&#x2021;DA 3U~R~NLERI(ARIl

ëTHALAT

"[ ðéMFONJé ëHRACAT

ëTHALAT

5PQMBN

bPL ðéMFONJé

ëHRACAT

ëTHALAT

ëHRACAT

ëTHALAT

 

 

 

 

 

 

 

 

B$IäER"ITKISELVE(AYVANSALeR~NLER 

 

 

 

 

 

 

 

C3UeR~NLERI

 

 

 

 

 

 

 

 

D/RMANeR~NLERI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4ARÃ&#x2021;M'IRDILERI 5PQMBN 36

 

 

 

 


IHRACATYAPÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GyR~YOí RUZëTHALATTAISEIÃ¥LENMEí MIÃ¥ AZVElOKIÃ¥LENMIÃ¥~R~N ORANLARÃ&#x2020; Y~ZDE Y~ZDE Y~ZDE YAKLAÃ¥Ã&#x2020;K AYNÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R9ANIKATMADEãERI D~Ã¥~KIÃ¥LENMEMIÃ¥VEAZ IÃ¥LENMIÃ¥TARÃ&#x2020;M~R~NLERIITHAL EDILIRKEN IÃ¥LENMIÃ¥TARÃ&#x2020;M ~R~NLERIIHRAlEDILMEKTE aOKIÃ¥LENMIÃ¥~R~NIHRACATÃ&#x2020;í NÃ&#x2020;NENY~KSEKPAYAERIÃ¥TIãI SEKTyR GÃ&#x2020;DADÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;BITKISEL ~R~NLEROLURKENENY~KSEK IÃ¥LENMEMIÃ¥~R~NIHRACATÃ&#x2020;SU ~R~NLERINDEGyZLENMEKTE ëTHALATTAENY~KSEKIÃ¥LENMIÃ¥ ~R~NITHALATÃ&#x2020;YINEGÃ&#x2020;DA DÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;BITKISELVEHAYVANCÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K ~R~NLERINDEENY~KSEK IÃ¥LENMEMIÃ¥~R~NITHALATÃ&#x2020;ISE BITKISELGÃ&#x2020;DA~R~NLERINDE GyR~LMEKTEëHRACATBIRIM FIYATÃ&#x2020; IHRAlDEãERIIHRAl MIKTARÃ&#x2020; TOPLAMDA  ITHALATBIRIMFIYATÃ&#x2020;ISE ¯TIR 9ANIGENELDEIHRACATVE ITHALATAKONUOLAN~R~NLERIN IÃ¥LENMIÃ¥LIKVEKATMADEãER D~ZEYLERIEÃ¥ITTIR4ARÃ&#x2020;MA DAYALÃ&#x2020;~R~NLERDEISEIHRACAT BIRIMFIYATÃ&#x2020; ITHALATBIRIM FIYATÃ&#x2020;BUNUYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NAYAKÃ&#x2020;N ¯DIR"AÃ¥KABIRDEãIÃ¥LE TARÃ&#x2020;MDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NAKÃ&#x2020;YASLA KATMA DEãERID~Ã¥~K~R~NLERITHAL EDILIRKEN KATMADEãERIY~Kí SEK~R~NLERIHRAlEDILIYOR­

fSFUJNBSUÃ&#x2030;éÃ&#x2030; JISBDBUBZBOTÃ&#x2030;ZPS eRETIMINK~RESELLEÃ¥MEí SIILEBIRLIKTEDÃ&#x2020;Ã¥TICARET ISTATISTIKLERININDOãRU OKUNMASÃ&#x2020;VEYORUMLANMASÃ&#x2020; yNEMKAZANMAKTADÃ&#x2020;R$Ã&#x2020;Ã¥ TICARETHAREKETLERI¬BR~T­ OLARAKyLl~LMEKTE ~R~NLER lEÃ¥ITLIIÃ¥LEMEAÃ¥AMALARÃ&#x2020;NDA SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RLARÃ&#x2020;BIRDENFAZLAKEZ GElMEKTEVEDEãERLERI DÃ&#x2020;Ã¥TICARETISTATISTIKLERIí NEBIRDENFAZLAKEZKAYÃ&#x2020;T

%f/:"4*3"-"."4*/%"5f3,ð:& 

4ARÃ&#x2021;MSAL+ATMA$EäER

5

5

9

ëæG~C~6ERIMLILIäI 4ARÃ&#x2021;MSAL+$ISTIHDAM

30

!RAZI6ERIMLILIäI 4ARÃ&#x2021;MSAL+$HEKTAREDILMEKTE$IãERTARAFTAN IHRAlEDILENBIR~R~N DEí ãERZINCIRININHERHANGIBIR AÃ¥AMASÃ&#x2020;NDAHAMMADDE VEYAARAMALITHALATÃ&#x2020;NA GEREKSINIMDUYMUÃ¥ BU NEDENLEEKONOMIYENET KATKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;AZALMÃ&#x2020;Ã¥OLABILIRëåTE BUAMAlLA$4dVE/%#$ ORTAKBIRlALÃ&#x2020;Ã¥MAILEDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETINKATMADEãERININ yLl~LMESINEYyNELIK4)6! 4RADEIN6ALUE!DDED ADÃ&#x2020;VERILEN~LKEYI KAPSAYANBIRVERITABANÃ&#x2020; GELIÃ¥TIRMIÃ¥LERDIR4~RKIYE GENELINDEIHRACATLAYARAí TÃ&#x2020;LANKATMADEãERINY~ZDE ¯~YURTIlI Y~ZDE¯SÃ&#x2020; ISEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;KAYNAKLÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R"U ORAN¯LERDEKIY~ZDE YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;PAYÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N KATÃ&#x2020;NDANFAZLADÃ&#x2020;R9URTIlI ~RETIMKAYNAKLÃ&#x2020;IHRACAT KATMADEãERIN Y~ZDE YARÃ&#x2020;DANlOãU Y~ZDE T~KETIMMALÃ&#x2020;IHRACATÃ&#x2020;NDAN KALANY~ZDE¯SÃ&#x2020;ARAMAL IHRACATÃ&#x2020;NDANSAãLANMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R ëTHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NIlINDEKIYERLI KATMADEãERIN TOPLAM IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z IlINDEKIPAYÃ&#x2020; Y~ZDE YABANCÃ&#x2020;KATMA

DEãERPAYÃ&#x2020;ISEY~ZDE¯TIR "AÃ¥KABIRDEYIÃ¥LETOPLAM IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NDyRTTEBIRI ITHALETTIKLERIMIZINTEKRAR IHRACÃ&#x2020; ITHALETTIKLERIMIZIN IHRACATÃ&#x2020;NY~ZDE¯INEEÃ¥IT KÃ&#x2020;SMÃ&#x2020;DADAHAyNCEIHRAl ETTIKLERIMIZINITHALIDIR !"~LKELERINDEIHRACATÃ&#x2020;N YURTIlIVEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;PAYLARÃ&#x2020; ORTALAMALARÃ&#x2020;HEMENHEMEN AYNÃ&#x2020;ANCAK IHRAlEDILEN YURTIlIKATMADEãERINIlINí DEARAMALLARÃ&#x2020;IHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N PAYÃ&#x2020;GyRELIOLARAKT~KETIM MALLARÃ&#x2020;IHRACATÃ&#x2020;NDANDAHA FAZLADÃ&#x2020;R

,BUNBEFçFSPSBOÃ&#x2030; "#²OJOBMUÃ&#x2030;OEB 4ARÃ&#x2020;MIHRACATÃ&#x2020;NDAKIYURTí DÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;KATMADEãERORANLARÃ&#x2020; 4~RKIYE¯DETARÃ&#x2020;MVETARÃ&#x2020;M SANAYIINDE!"ORTALAMASÃ&#x2020; ALTÃ&#x2020;NDA TARÃ&#x2020;MDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;SANAYIí DEISE!"ORTALAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ~ZERINDEBULUNUYOR(EM 4~RKIYE¯DEHEM!"~LKELEí RINDEITHALATIlINDEKIYERLI KATMADEãERIN TOPLAM IHRACATA ORANÃ&#x2020;TARÃ&#x2020;MSEKí TyR~NDE Y~ZDE íY~ZDE  TARÃ&#x2020;MíDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;SEKTyRLERE

Y~ZDEíY~ZDE GyRElOKD~Ã¥~KT~R YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA4~RKIYE¯NINTOPLAM ARAMALITHALATDEãERININ Y~ZDE¯UIHRAlEDILMIÃ¥TIR "UY~ZDEOLAN/%#$ ORTALAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NALTÃ&#x2020;NDADÃ&#x2020;R !YNÃ&#x2020;YÃ&#x2020;LDATARÃ&#x2020;MVEGÃ&#x2020;DA SEKTyRLERINDEBUORANY~Zí DEíY~ZDEARASÃ&#x2020;NDA KALÃ&#x2020;RKEN TEKSTILDEY~ZDE ILESANAYIORTALAMASÃ&#x2020; YAKALANMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R 2APORUNSONUlByL~M~NDE ISEÃ¥UGyR~Ã¥LERDILEGETIRIí LIYOR¬%SASSORUNDEãIÃ¥EN D~NYADATARÃ&#x2020;MVEGÃ&#x2020;DA SEKTyR~N~NEKONOMIDEKI KONUMUNUNVEKALKÃ&#x2020;NMADA ALACAãÃ&#x2020;ROL~NBELIRLENMEí SINEILIÃ¥KINDIR.EDENINE OLURSAOLSUNARTÃ&#x2020;KESKISI GIBITARÃ&#x2020;MVEGÃ&#x2020;DAYÃ&#x2020;ISTISNA SEKTyROLARAKDÃ&#x2020;Ã¥ETKENLERí DENSOYUTLAMAKM~MK~N DEãILDIR+ALKÃ&#x2020;NMAAMAlLAí RÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NVEKAPSAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDAHA GENIÃ¥LEDIãIG~N~M~ZDE TARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NYENIPARADIGMASÃ&#x2020; KALKÃ&#x2020;NMANÃ&#x2020;NFARKLÃ&#x2020;HEDEFLEí RINEULAÃ¥MADAY~KLENEBILEí CEãIGyREVLEROLMALÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R"U GyREVLERARASÃ&#x2020;NDAKALKÃ&#x2020;Ní MANÃ&#x2020;NERKENAÃ¥AMALARÃ&#x2020;NDA MILLIGELIRARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;HÃ&#x2020;ZLANí DÃ&#x2020;RMAK FAKIRLIãINVEAlLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;N AZALTÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; KÃ&#x2020;RíKENTGELIR FARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDARALTÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; KÃ&#x2020;TTOPRAKVESUKAYNAKLAí RÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDIãERSEKTyRLERLEHINE AlÃ&#x2020;ãAlÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;VElEÃ¥ITLI lEVRESELHIZMETLERINVERILí MESISAYÃ&#x2020;LABILIR­

37


İNOVASYON / TÜRKİYE'DEN

6ciVg`i^`VÉYV`^I“g`^nZzhh“ @VhébÉYV`jgjajndg 8jb]jgWVø`VcéGZXZeIVnn^e:gYdöVcéc! iVa^bViénaVI“g`^nZ6ciVg`i^`VYV“h`jgbV`^^c ]VoégaVcéndg#7VoéHI@kZ“c^kZgh^iZaZg^cVaéøbVaVg nVeiéöé“h^^c7^a^b!HVcVn^kZIZ`cdad_^7V`Vcaéöé nda]Vg^iVhécékZZnaZbeaVcécéWZa^gaZY^#7jnda ]Vg^iVhécV\ŽgZ!ŽcXZa^`a^daVgV`Iz7ùI6@kZ ùIzÉYZcW^a^bVYVbaVgé^aZjobVcaVgécnZgVaYéöéW^g VaéøbV\gjWjdajøijgjaVXV`#I“g`^nZÉnZV^idaVXV` “h^^c[^o^W^a^iZnVeVXV`daVc]ZnZi!I“g`^nZÉc^c cVhéa!cZW“n“`a“`iZkZ]Vc\^`dcjbYVW^a^b“hh“ `jgbVhé\ZgZ`i^ö^c^cZiaZøi^gZXZ`#7Ža\ZYZ`^]VkV `éøVnaVgécYVZ`h^-%ÉaZg^WjaYjöj^^c]ZnZi`Vhéb VnécYVndaVé`VXV`#=ZnZi!`éiVYVnVoYŽcZb^c^c nVøVcYéöé*@Vhéb'%&,kZ&*÷jWVi'%&-iVg^]aZg^ VgVhécYV`VaVXV`#7^a^b!HVcVn^kZI^XVgZi7V`Vcaéöé! WŽa\ZnZ\Zb^^aZhZnV]ViZY^abZh^c^hVöaVnVXV`#

38


6g"<ZkZiZ`cdad_^^^c&'!*b^anVga^gVaé`[dc 7^a^bHVcVn^kZIZ`cdad_^7V`Vcé;Vgj` yoa“!&'!*b^anVga^gVaé`6g"<ZkZiZ`cdad_^ [dcj`jgjaVXVöécéVé`aVYé#I“g`^nZÉYZ d`hVnéYV`jgjbkZWV`Vcaé`iVgV[écYVc kZg^aZc6g"<ZYZhiZ`aZg^nZc^`jgjaVXV` ;dc“oZg^cYZckZg^aZXZ`#7^a^bkZ IZ`cdad_^N“`hZ`@jgjaj`VaYégéaVXV`kZ 7^a^bIZ`cdad_^kZHVcVn^ùXgV@jgjaj dajøijgjaVXV`#@VbjcjcWjVaVcYV`^i“b ]VgXVbVaVgéWj`jgjaiVgV[écYVcYVöéiéaVXV`# 7^a^bHVcVn^kZIZ`dcdad_^7V`Vcé;Vgj`

A^hZŽögZcX^h^c^c\Za^øi^gY^ö^ iVgébgdWdijY“cnV^`^cX^h^ A^hZŽögZcX^h^6aVgV<“aZg!ÆId]jb7diÇ VYécékZgY^ö^iVgébgdWdijnaV`ViéaYéöé JajhaVgVgVhé7^a^b;jVgécYVY“cnV^`^cX^h^ daYj#<“aZg!IVnkVcÉYV!'(“a`ZYZc'), egd_Zc^c`ViéaYéöéIVnkVcJajhaVgVgVhé7^a^b ;jVgécYVÆId]jb7diÇVYécékZgY^ö^ÆIVgébhVaJn\jaVbVaVg^^c9“ø“`BVa^nZia^ NVgé"DidcdbBdW^aGdWdiÇVYaéegd_Zh^naZ nVgéøié#<“aZgÉ^c\Za^øi^gY^ö^Id]jb7di! ŽoZaa^`aZ`““`kZdgiVŽaZ`a^^chVchéo WV]ZiVgébéVaVcaVgécYV`jaaVcéaVXV`# Id]jb7di!Vncé^ø^YV]VVo^chVc\“X“! bVa^nZikZoVbVcYV\ZgZ`aZøi^gZgZ` iVgébhZ`iŽg“cYZkZg^b^VgiiégVXV`#<“aZg! Y“cnVcécZaZ`igdc^`YZkaZg^cYZcIVnkVcYV WŽnaZW^gŽY“aVaYéöé^^cd`bjiajdaYjöjcjWZa^giZgZ`!^chVcaé`VYécVnVgVgaé^øaZg nVebV`^^cW^a^bhZaVaéøbVaVgécVYZkVb ZYZXZö^c^hŽnaZY^#Egd_ZYVcéøbVcaéöécé @^bnVyögZibZc^IVa]V@éaéécnVeiéöé6aVgV<“aZgZIVnkVcÉYVnVgéøbVcécI“g`^nZ Y^gZ`iŽg“zb^i@VgVYZb^gZøa^`Zii^#

yoa“!Žc“b“oYZ`^YŽcZbYZIz7ùI6@Ééc YVgZ[dgbViVW^ijijaVXVöécé!W“cnZh^cYZ`^ Zchi^i“aZgYZcŽoZahZ`iŽgYZ`Vgøéaéöé daVcaVgéc`VeViéaVXVöécé!`VaVcaVgécYViZ` ViéVaiécYVideaVcVXVöécé`VnYZii^#=Zg hZ`iŽg“cYZhiZ`aZcbZnZXZö^c^kjg\jaVnVc 7V`Vcyoa“!W^ndiZ`cdad_^!cVcdiZ`cdad_^! W^a^ø^b\^W^WZaa^VaVcaVgVdYV`aVcéaVXVöécé hŽnaZY^#NZc^YŽcZbYZW“i“cWV`Vcaé`aVgéc W“cnZh^cYZ`^VgVøiégbVZchi^i“aZg^bZg`Zo^ W^gnVeéVaiécYVW^gaZøi^g^aZXZ`#

6g"<Z]VgXVbVaVgécVn“oYZ&%%kZg\^^cY^g^b^ 7^a^b!HVcVn^kZIZ`cdad_^7V`Vcaéöé^aZBVa^nZ7V`Vcaéöécéc!Æ6gVøiégbV!<Za^øi^gbZ kZIVhVgéb;VVa^nZiaZg^c^c9ZhiZ`aZcbZh^cZùa^ø`^cJn\jaVbVkZ9ZcZi^bNŽcZibZa^ö^cYZ9Zö^ø^`a^`NVeéabVhécV9V^g NŽcZibZa^ö^Ç!GZhb^<VoZiZYZnVnébaVcYé# 7jcV\ŽgZ!\Za^gkZ`jgjbaVgkZg\^h^b“`ZaaZ[aZg^c^c\ZgZ`aZøi^gY^`aZg^nZc^iZ`cdad_^ kZW^a\^VgVnéøénaV^a\^a^6g"<Z]VgXVbVaVgé ijiVgécécn“oYZ&%%“!Wj`VehVbYV`^ egd_ZaZg^c7^a^b!HVcVn^kZIZ`cdad_^7V`VcaéöéiVgV[écYVc6g"<ZkZnZc^a^`egd_Zh^ daVgV`YZöZgaZcY^g^abZh^øVgiénaV!`VoVcXéc iZhe^i^cYZ^cY^g^b`dcjhjnVeéaVXV`#6g"<Z ^cY^g^b^cYZc[VnYVaVcéabVnVWVøaVcVXVöé YŽcZbZV^i\Z^X^kZg\^WZnVccVbZh^c^c

kZg^aZXZö^iVg^]Z`VYVg!6g"<Z[VVa^nZi^naZ^a\^a^daVgV`7V`Vcaé`VWZa^gaZcZXZ`[dgbViV jn\jcøZ`^aYZegd_ZnZ^a^ø`^c]VoégaVcVXV` WVøkjgj[dgbj!7V`VcaéöVZaZ`igdc^`kZnV nVoéaédaVgV`\ŽcYZg^aZXZ`#7jh“gZ^^cYZ WVøkjgjhjnVeéabVnVcegd_ZaZgaZ^a\^a^ VaéøbVaVgVWVøaVcée]VgXVbVnVeéabV`aV W^ga^`iZegd_Zc^c]Zg]Vc\^W^gVøVbVhécYV WVøkjgjnVeéabVhékZegd_Zc^cjn\jc WjajcbVhé]Va^cYZ!WVøkjgjiVg^]^c^c^^cYZ WjajcYjöj\Z^X^kZg\^aZcY^gbZYŽcZb^c^c WVøaVc\éXécYVc^i^WVgZcnVeéaVc6g"<Z ]VgXVbVaVgé6g"<Z^cY^g^b^cYZcnVgVgaVcVW^aZXZ`!6g"<Zegd_Zh^W^ii^`iZchdcgV nVeéaVcWVøkjgjaVg^hZYZöZgaZcY^gbZnZ VaécbVnVXV`#

8ZeiZaZ[dcj^]gVXVié'%&+ÉYVn“oYZ&',Vgiié 8ZeiZaZ[dcjcYV^i]VaViijiVgé\ZZcnéa W^gŽcXZ`^néaV\ŽgZn“oYZ'!*VoVaég`Zc ^]gVXViijiVgén“oYZ&',dgVcécYVVgiié# I“g`^nZ\ZZcnéahViiéöé-,(W^c,*,XZe iZaZ[dcjcYVcnV`aVøé`,%b^andcYdaVg\Za^g ZaYZZii^#I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjIzù@ kZg^aZg^cYZcnVeéaVcYZgaZbZnZ\ŽgZ!\ZZc néaYŽk^o`jgjcYV`^VgiéøécnVcéhégV!hViéøécV ŽcXZ`^hZcZaZgYZ\Zi^g^aZciV`h^ihécégaVbVhécécYVZi`^h^naZXZeiZaZ[dcjcYV^i]VaVi YVgVaYé!nZga^“gZi^bkZ`Va^iZYZ`^Vgiéø^]gVXViVnVchéYé#I“g`^nZc^c'%&*néaécYV^]gV Zii^ö^XZeiZaZ[dcjhVnéhé*&-W^c*))^`Zc! \ZZcnéaWjgV`Vbn“oYZ+-!*VgiéøaV-,( W^c,*,nZjaVøié#HŽo`dcjhj^]gVXViiVc ZaYZZY^aZc\Za^gYZn“`hZaY^#8ZeiZaZ[dcj

^]gVXViécYVcZaYZZY^aZc\Za^g'%&*néaécYV nV`aVøé`(&b^andcYdaVgdaVgV``VnéiaVgV \ZZg`Zc!WjijiVgn“oYZ&',VgiVgV`\ZZc néa+.b^andc++(W^cYdaVgdaYj#HŽo`dcjhjYŽcZbYZ^]gVZY^aZcXZeiZaZ[dcaVgécéc dgiVaVbVijiVgéYVn“oYZ((a“`VgiéøaV +%YdaVgYVc-%YdaVgVn“`hZaY^#I“g`^nZ! '%&+YVK^ZicVbV&-b^andc-,&W^cYdaVg! =daaVcYVnV&+b^andc)&-W^cYdaVg!<“cZn @dgZnZ&)b^andc,.)W^cYdaVg!76:nZ, b^andc('+W^c YdaVgkZv^cZ )b^andc-*- W^cYdaVgaé`XZe iZaZ[dcj^]gV Zii^# 39


İNOVASYON / DÜNYADAN

<dd\aZYVcWZYVkV^ciZgcZi^^c`g^i^`VYéb <dd\aZ!`éghVaVaVcaVgYVkZ\ZoZ\Zc^cjoV` WŽa\ZaZg^cYZ^ciZgcZiZZg^ø^b^hVöaVbV` “oZgZYZkWVadcaVgaV`jgbVnéiVhVgaVYéöé ^ciZgcZiVöé^^cŽcZba^W^ghdgjcjVøiéöécé YjnjgYj#Egd_Zn^n“g“iZcÆEgd_ZXiAddcÇ Z`^W^!bV`^cZŽögZcbZnŽciZb^hVnZh^cYZ WVadcaVgéc]VgZ`Zi^c^WZa^gaZnZc]VkVV`ébé h^hiZbaZg^c^iV]b^cZYZW^a^g]VaZ\ZaY^`aZg^c^ W^aY^gY^#7ŽnaZXZWVadcaVgécnZgaZg^c^YV]V `daVniZhe^iZYZW^aZXZ`aZg^c^hŽnaZnZc VgVøiégbVXéaVg!i“b\ZoZ\Zc^WVadcaVgaVYdcVibV`nZg^cZWZa^ga^WŽa\ZaZgZdYV`aVcVW^aZXZ`aZg^c^WZa^gii^#6ohVnéYVWVadcjcWZa^ga^W^g

WŽa\ZYZ`“bZaZcbZh^c^cegd_Zc^cbVa^nZi^c^ WZa^g\^cøZ`^aYZY“ø“gZXZö^WZa^gi^a^ndg#7ŽnaZXZn“oaZgXZWVadc`jaaVcbV`nZg^cZWZa^ga^ WŽa\ZaZgYZ&%!'%kZnV(%WVadcaV^ciZgcZi ]^obZi^hVöaVbV`b“b`“cdaVXV`#<dd\aZ! WVadcegd_Zh^naZY“cnV\ZcZa^cYZ^ciZgcZiZ Zg^ø^b^dabVnVcYŽgib^andc^chVcVkZ ŽoZaa^`aZYZZg^ø^b^odgXdögV[nVaVgV^ciZgcZi Zg^ø^b^hVöaVbVnéVbVaéndg#÷^g`ZiWVöaVcié Vöécé\Za^øb^ø“a`ZaZgYZdaYjöj\^W^b^anVgaVgXVYdaVgbVa^nZia^VainVeéaVg^cøVZYZgZ` `jgbV`nZg^cZ\Ž`n“o“cYZc^ciZgcZih^cnVa^ hVöaVnVXV`iZc^h`dgijW“n“`a“ö“cYZYZk

WVadcaVgaViZb^cZibZn^eaVcaéndg#<dd\aZ! \ZZcnéaEZgjYVW^g\gjeWVadcj`““` W^gWŽa\ZYZ“Vnh“gZh^cXZ\Ž`n“o“cYZ ijibVnéWVøVgbéøié#

=^cY^hiVciZ`gd`ZiaZjoVnV&%)jnYj\ŽcYZgY^ =^cY^hiVcJoVn6gVøiégbVyg\“i“>HGD! “a`Zc^cYdöjhjcYV`^Hg^]Vg^`diVjoVnbZg`Zo^cYZc[égaViéaVcgd`ZiiZ`^&%`^ad\gVbYVc VoVöégaéöVhV]^ecVcdgd`ZiaZg^cnŽg“c\ZnZ \^gY^ö^c^Vé`aVYé#>HGD!gd`ZiiZ`^jnYjaVgYVc .+hécéc679!7^gaZø^`6gVe:b^ga^`aZg^!ùhgV^a! =daaVcYV!ùhk^gZkZ@VoV`^hiVcVV^idaYjöjcjWZa^gii^#=^cY^hiVc!'%&)iZjoVnViZ` hZ[ZgYZ(,jnYj\ŽcYZgZcGjhnVcécgZ`dgjcjZa^cYZcVabéødaYj#=^cY^hiVc7VøWV`Vcé CVgZcYgVBdY^!hdhnVabZYnVbZhV_écYV W^a^bVYVbaVgécé`jiaVnVgV`!Æ>HGDcjcWj “hi“cWVøVgéhé!\Ž`W^a^bXVb^VbéokZ“a`Zb^o^^cW^gWVø`V\jgjgkZg^X^Vc#=^cY^hiVc! W^a^bVYVbaVgébéoéhVn\énaVhZaVbaéndgÇYZY^#

'%&+YVhViéaVc &%iZaZ[dcYVc-Éù6cYgd^Y <VgicZg7^a\^IZ`cdad_^aZg^6gVøiégbVkZ 9VcéøbVcaé`÷^g`Zi^c^cgVedgjcV\ŽgZ!'%&+ néaécYVhViéaVcV`éaaéXZeiZaZ[dcjhVnéhéW^g ŽcXZ`^néaVdgVcaVn“oYZ*VgiVgV`&b^anVg ).*b^andc(*-Zn“`hZaY^#'%&*néaécYV& b^anVg)'(b^andc.%%W^cV`éaaéXZeiZaZ[dcj hViéøénVeéabéøié#6`éaaéiZaZ[dcaVgéc^øaZi^b h^hiZbaZg^cYZ6cYgd^YkZ^DH\ZZcnéa`^ gV`VbaVgYVVé`VgVŽcYZnZgVaéndg#7j^`^ ^øaZi^bh^hiZb^c^cideaVbeVoVgeVnén“oYZ .+!+#6cYgd^Yi“`Zi^X^nZjaVøVcV`éaaéiZaZ[dcaVgécn“oYZ-&!,h^cYZ!^DHn“oYZ&,!.jcYV! L^cYdlh%!(“cYZ`jaaVcéaYé# 40

v^cjoVnV`Vg\d\Zb^h^\ŽcYZg^ndg v^c^c^a`joVn`Vg\d\Zb^h^I^ZcXdj"&^c<Ž` <Zb^h^"&C^hVcVnécYVnŽg“c\ZnZ[égaViéaVXVöé W^aY^g^aY^#÷^c]jVV_Vché!nVeébé“a`Zc^c`joZn^cYZ`^a^bVc`Zci^I^ZcX^cYZiVbVbaVcVc I^ZcXdj"&^c!\“cZnYZ`^=VncVcZnVaZi^cYZ WjajcVcKécVc\;égaVibVBZg`Zo^cZ\Zi^g^aY^ö^c^YjnjgYj#v^cùchVcaéJoVn6_Vché8BH6! `Vg\d\Zb^h^c^cWjgVYVbdciV_kZiZhiegdhZY“g“cYZc\ZZgZ`c^hVcVnécYVnŽg“c\ZnZ [égaViéabV`“oZgZ]VoégYjgjbV\Zi^g^aZXZö^c^ Vé`aVYé#<Zb^!&(idc`Va`éøVöégaéöécVhV]^e kZ+idcn“`iVøénVW^a^ndg#I^ZcXdj"&b^hndcjcjc!EZ`^cnŽcZi^b^c^c'%'%nZ`VYVg nŽg“c\ZYZjoVn^hiVhndcj`jgbV]ZYZ[^cZ W“n“``Vi`éhVöaVnVXVöéWZa^gi^a^ndg#


İNOVASYON / DÜNYADAN

BVghiVkda`Vc^`[VVa^nZi`VcéiaVgéWjajcYj 6[g^`VYV'%&'néaécYV`Zø[ZY^aZc@joZnWVié6[g^`V,+(*VYaé\Ž`iVøécé^cXZaZnZcW^a^bVYVbaVgé!BVghiVZcVo' b^anVgnéaŽcXZkda`Vc^`V`i^k^iZaZgdaYjöjcV^a^ø`^c`VcéiaVgZaYZZii^#=djhidczc^kZgh^iZh^cYZcVgVøiégbVXéaVgécÆHX^ZcXZ 6YkVcXZhÇYZg\^h^cYZnVnébaVcVcVaéøbVhécV\ŽgZBVghiVc\ZaY^ö^WZa^gaZcZc\Ž`iVøécéc^cXZaZcbZh^hdcjXjcYV! @éoéa<ZoZ\Zc^c\“cZøh^hiZb^cYZ`^ZcjojcŽb“ga“kda`VcaVgYVcWVoéaVgécVZkhV]^ea^ö^nVeiéöéWZa^gi^aY^#6gVøiégbV Z`^W^c^ca^YZg^IdbAVeZc!Wja\jaVgéc!\ZoZ\Zc^ccVhéadajøijöjcVkZBVgh“oZg^cYZ`^kda`Vc^`[VVa^nZiaZg^c^n“o“cZ ^a^ø`^c^ejXjkZgY^ö^c^hŽnaZY^#vVaéøbVYV!AVeZckZZ`^W^iVgV[écYVcVcVa^oZY^aZcbZiZdgjc'!)b^anVgnéaŽcXZkZ\“cZø h^hiZb^cYZ`^ZcjojcŽb“ga“kda`Vc^`bZg`ZoaZg^cW^g^cYZc`deje\ZaY^ö^^aZg^h“g“aY“#@joZnWVié6[g^`V,+(*\Ž` iVøécéc!H]Zg\dii^iZVYékZg^aZcW^gZø^ikda`Vc^``VnVi“g“daYjöjiZhe^iZY^ab^øi^#

42


Ä°NOVASYON / MAKALE

6L]KHSLQL]EHQWHN PLO\DUGHUOHUGHÊ&#x2013;LOË&#x201A;DPSL\RQODU\DUDWPDN Bir Bill dünyaya bedel

TURGAY ADIYAMAN Saffron Brand Consultants Türkiye Direktörü Marka DanıÅ&#x;manı

B

u iki kavram üzerine kurulu BIRIÃ¥D~NYASÃ&#x2020;NDAYAÃ¥Ã&#x2020;YORUZ +AZANMANÃ&#x2020;NENSOMUT yLl~S~DEPARA$AHAlOK PARAVEDAHAlOKKAZANANOLSAHAYAT NEG~ZELOLURDUDEãILMI!MAGERlEK OKI KATLANARAKlOãALANPARAVElOK DAHAAZSAYÃ&#x2020;DAKAZANANVAR'ElENAY $AVOS¯TAD~NYANÃ&#x2020;NENZENGINLERI IÃ¥ INSANLARÃ&#x2020;VEKANAATyNDERLERI¬3ORUMLU LIDERLIK­TEMASÃ&#x2020;ALTÃ&#x2020;NDABUSORUNU TARTÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;LAR7ORLD%CONOMIC&ORUM¯UN AlÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NADAMGASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VURANOxfam RAPORU lOKILGIlEKTIlEKMESINE ama dinleyicilerin ¬EVETYA NEKADAR KyT~BIRDURUM­YORUMLARÃ&#x2020;NDANyTE HERHANGIBIRSONUlDAYARATAMADÃ&#x2020; 'ELIRDAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NDAENZENGINLEENFAKIR ARASÃ&#x2020;NDAHÃ&#x2020;ZLAB~Y~YENUlURUMU ARTÃ&#x2020;KKIMSEGyRMEZDENGELEMIYOR -EVCUTD~ZENZENGINIDAHAZENGIN YAPMAK~ZERINEKURULUVEBUNUN BIRANDAVEKOLAYCADEãIÃ¥MESIPEK M~MK~NGyR~NM~YOR!MAYINEDE ~ZERINEKAFAYORMAYADEãER%NFAZLA ¬:ENGININMALÃ&#x2020;Z~ã~RD~NlENESINI YORAR­ATASyZ~NEREFERANSOLURUZ BIRLIKTE 44

Bugün 2.400 dolar milyarderi var D~NYADA3AHIPOLDUKLARÃ&#x2020;PARATAM TAMÃ&#x2020;NATRILYON"URAKAM MILYONLUK4~RKIYE'3-(¯SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N KATÃ&#x2020;NADENK %NZENGINSEKIZINSAND~NYANÃ&#x2020;NY~ZDE ¯SINESAHIP"AÃ¥KABIRGyZLEBAKARSAK -ICROSOFT¯UNKURUCUSU"ILL'ATES¯LE BAÃ¥LAYANÃ¥USEKIZKIÃ¥ININSAHIPOLDUãU MILYAR¯LÃ&#x2020;KDEãER MILYAR INSANÃ&#x2020;N~RETTIãINEEÃ¥IT-ILYARILE LISTENINBAÃ¥Ã&#x2020;NDAKI"ILL'ATES lOKB~Y~K IHTIMALLEYÃ&#x2020;LIlINDED~NYANÃ&#x2020;NILK TRILYONERIOLACAK "UNDANYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KYÃ&#x2020;LyNCE !MERIKA¯NÃ&#x2020;N"AÃ¥KANÃ&#x2020;#LINTON¯UN lALÃ&#x2020;Ã¥MABAKANÃ&#x2020;OLANRobert Reich GELIRDAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NAÃ¥yYLEDIKKATlEKTI â&#x20AC;&#x153;Ã&#x153;lkenin en zengin ve en ünlü iki IÃ¥ADAMÃ&#x2020;"ILL'ATESVE7ARREN"UFFET¯Ã&#x2020;N SERVETI ~LKENINY~ZDEN~FUSUNA DENKDIR YANIEÃ¥ITTIRMILYONKIÃ¥I­ "IRAZDAHAGERIGIDIP YÃ&#x2020;LyNCEKI RESMEBAKALÃ&#x2020;M Â&#x201E;YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA&ORBESENZENGIN LISTESININTOPLAMSERVETIMILYAR Â&#x201E;YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA&ORBESENZENGIN LISTESININTOPLAMSERVETITRILYON %NZENGINLERYÃ&#x2020;LDABEÃ¥KAT DAHAZENGINLEÃ¥IRKEN ORTASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;FÃ&#x2020;N GELIRIYERINDESAYMÃ&#x2020;Ã¥/DAGLOBAL KRIZVSNEDENIYLEVAROLANIÃ¥LERINI KAYBETMEDILERSEELBETTE -ODERNKAPITALIZMINVEPARANÃ&#x2020;N dünyadaki merkezi ABD. Abraham Lincoln ¬HALKIlIN HALKTARAFÃ&#x2020;NDAN HALKADÃ&#x2020;NA­DIYETARIFETMIÃ¥TI!"$ REJIMININTEMELINI/YSABUG~N !"$ IlINPL~TOKRASINITELEMESINIYAPANLAR ,INCOLN¯~NSyZLERINIDEãIÃ¥TIREREK siyasal rejimi ¬ZENGINLERIlIN ZENGINLER TARAFÃ&#x2020;NDAN ZENGINLERADÃ&#x2020;NA­Ã¥EKLINDE TARIFETMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020;LAR 3ISTEMINTEPESINDEYERALANLARÃ&#x2020;N

AãÃ&#x2020;ZLARÃ&#x2020;NDANBILE KAPITALIZMINBU BIlIMIYLES~RD~R~LEMEZOLUÃ¥UNADAIR Ã¥AÃ¥Ã&#x2020;RTÃ&#x2020;CÃ&#x2020;SyZLERDyK~LMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020; dRNEãIN&INANCIAL4IMESGAZETESININ EKONOMISERVISIÃ¥EFIMartin Wolf MEVCUTGIDIÃ¥ATKARÃ¥Ã&#x2020;SÃ&#x2020;NDAKAPITALIST D~ZENITEHDITEDECEKTOPLUMSALDEVRIM UYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDABULUNDUVED~NYAD~ZENINI BIRPL~TOKRASID~ZENIOLARAKNITELEDI

Peki bizdeki durum ne? 4~RKIYE¯DEBUKONUDAENCESUR SES SERMAYEB~Y~KL~ã~AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAN 4~RKIYE¯NINBIRNUMARASÃ&#x2020;NDANGELDI (ATÃ&#x2020;RLARSANÃ&#x2020;ZAli Koç ¯DEEV SAHIPLIãIYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z'TOPLANTÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDA %Ã¥ITSIZLIãINORTADANKALKMASÃ&#x2020;IlIN KAPITALIZMINORTADANKALKMASÃ&#x2020;GEREKIR 'ERlEKSORUNKAPITALIZMDIR diyerek D~NYAlAPÃ&#x2020;NDATRENDTOPICOLDU $~NYADANDAHAK~l~KyLlEKTEOLSADA 4~RKIYE¯DEDEGELIRDAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;PROBLEMI AYNENGElERLI¯DAªKIlOKZORBIR YÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;íBIRyNCEKIYÃ&#x2020;LAGyREBINYENI MILYONERKAZANDÃ&#x2020;4~RKIYE4OPLAM BINADETMILYONERIMIZVAR"ANKALARDA BULUNANTOPLAMTRILYONUN4,¯NIN YARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;BUBINKIÃ¥IYEAIT4OPLAM MILYONADETHESAPVAR~LKEMIZDEKI BANKALARDA$~ZMATEMATIKLEBAKALÃ&#x2020;M MILYONHESAPTAORTALAMA4, KALANBINHESAPTAISEORTALAMA MILYON4,VAR.~FUSUNY~ZDE¯I PASTANÃ&#x2020;NYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; Y~ZDE¯IISEKALAN YARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;PAYLAÃ¥Ã&#x2020;YOR%BAÃ¥TANEDEMIÃ¥TIK ZENGININMALÃ&#x2020; Z~ã~RD~NlENESI

Peki ya çözüm? 'ELIRDAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;EÃ¥ITSIZLIãIVARDENDIãINDE KIMSEAKSINIIDDIAETMIYOR!MA YAYGÃ&#x2020;NVEETKINlyZ~MNE:ENGINE Â&#x201E;¬HADIPARANÃ&#x2020;SENDENFAKIROLANLARA DAãÃ&#x2020;T­MÃ&#x2020;DIYECEãIZ Â&#x201E;¬BAãÃ&#x2020;Ã¥YAP VAKÃ&#x2020;FKUR DAHAFAZLA SOSYALSORUMLUKAL­MÃ&#x2020;


1HY]DW$\GÔQVEARKADAåLARÆ ¯TE9EMEKSEPETICOM¯U milyona Alman Delivery Hero’ya SATTÆKLARÆNDA MILYONU lALÆåANAPAYLAåTÆRÆP ¬"UNUBERABER YAPTÆK BUSIZINHAKKÆNÆZ­dediler. "MEÉçÉOEBO'B[MBTÉOÉ7FSNFL (IlBIRSyZLERI Y~K~ML~L~KLERI äAHSENTANÆDÆãÆMHALIVAKTIYERINDE OLMAMASÆNARAãMENHEMDE HEMENHERPATRONYABAãÆåYAPÆYOR YAYARDÆMEDIYOR MUTLAKABIRåEKILDE 0EKlOKBAåKAyRNEKVEROLMODEL TAåÆNALTÆNAELINIKOYUYOR!MABELLIKI VARDÆRMUTLAKA¬$OGÔ»ÔQGDQ YETMIYORBUBIREYSELlABALARëåINSÆRRÆ ID]ODVÔQÔYHUPHN­GENELENASÆL YAYÆLÆRONABAKMAKGEREK0ARA alma ve verme dengesi olsa gerek. ZAMAN HAREKETEGElIRMEG~C~/ ¬:ENGINLIãI TOPLUMDANALDÆãÆNDAN KADARFAZLAlEåIDIVARKIVERMENIN FAZLASÆNÆGERIVERMEFÆRSATƬOLARAK GyRENZENGINLEREIHTIYACÆMÆZVAR9OK 7RSOXPXQ\]GH¶LHQD]ÔQGDQ EãERALDÆãÆNVERDIãINDENFAZLAISEBU DOGÔ»ÔNDGDUÔQÔJHULYHUPH\H BENCILLIãINNEDENINIDURUPD~å~NMEK bugün karar verse, kalan yüzde \DUÔQSÔUÔOSÔUÔOEDPED¿NDELU gerek. JQHX\DQÔU YÆLLÆKAãÆRHASARÆTEDAVIETMEK IlINlOKDAHAFAZLAZENGININOYUNA GIRMESI lOKDAHAIKONIKVEIDDIALÆ Son Söz SyYLEMLERILEBAåKALARÆNADAILHAM "ENDENKESINLIKLElOKDAHAZENGIN vermesi gerek. VEMUHTEMELENlOKDAHAAKÆLLÆBUNCA Mark Zuckerberg ¯TEBABA INSANÆNBULAMADÆãÆlyZ~M~TEK OLDUãUNDAKÆZÆ-AX¯EYAZDÆãÆBIR BAåÆMABULMAMM~MK~NDEãIL(EP MEKTUPLAMILYARSERVETININY~ZDE BIRLIKTEOTURUPD~å~NELIM ¯UNUHAYATTAYKENBAãÆåLAMASyZ~ "UG~NTOPLUMDAKABULGyREN VERDI3ENINKUåAãÆNÆNDAHAIYIBIR ORTALAMAGELIRGETIRENTOPLAMIåSAYÆSÆ MILYAR D~NYAN~FUSUISEMILYAR D~NYADAYAåAYABILMESIIlIN BIZIM KUåAãÆMÆZÆNYAPABILECEãIlOKåEYVAR 4EKNOLOJIVEOTOMASYONNEDENIYLE YÆLIlINDEIHTIYAlDUYULACAKIå Bill Gates MILYARLÆKSERVETININ SAYÆSÆMILYONAINECEK N~FUSISE YARÆSÆNÆBILIMSELARAåTÆRMALARIlIN MILYARAlÆKACAK(ESAPORTADA FAZLA HARCÆYACAãÆNÆAlÆKLADÆaOCUKFELCI SyZEGEREKYOK-AALESEFlOKFAZLA SÆTMAVET~BERK~LOZGIBIHASTALÆKLARLA zaman da yok. M~CADELEIlINBUG~NEDEK MILYARÆN~ZERINDEBAãÆåYAPTÆ7ARREN !LDÆãÆMÆZDANFAZLASÆNÆGERI VERMELIYIZ3EN BEN ODEãIL "UFFET SERVETININY~ZDE¯UNU"ILL 'ATES¯INVAKFÆNABAãÆåLAMASyZ~VERDI HEPIMIZ 0ARANÆNDEãILVAROLUåAMACÆMÆZÆN Hamdi Ulukaya GElENYÆL PEåINDENKOåMALÆYÆZ .ISANAYÆNDAYÆLyNCEKURDUãU aOCUKLARÆMÆZIlIN¤9ARÆNLARÆMÆZIlIN #HOBANI¯NINY~ZDEHISSESINIBIN lALÆåANLARÆNA DAãÆTACAãÆNÆ DUYURDU."# duyurunun YAPÆLDÆãÆ TOPLANTÆYÆ VE¬"UNASÆL OLABILIR BUNU KIMYAPAR­ DIYEAãLAYAN lALÆåANLARÆCANLÆ YAYÆNLADÆ „6EYA¬DAHAFAZLAYATÆRÆMYAP IåVE ISTIHDAMYARAT­MÆDIYECEãIZ (ANGISI'ALIBAHEMHEPSI HEMDE HIlBIRI

$~NYANÇNENZENGINLERI 4~RKIYE¯NINENZENGINLERI &ORBES #APITAL LISTELERIHERZAMANILGI lEKER'ElENAY$AVOS¯TA AlÇKLANAN/XFAMGELIR DAäÇLÇMÇARAæTÇRMASÇDAlOK ILGIlEKTI%NVURUCUBAæLÇKLARÇ HATÇRLAYALÇM „%NZENGIN KALAN ¯DANDAHAFAZLASERVETE SAHIP „3ONYÇLDAENZENGIN ¯INGELIRIKATARTARKEN ENFAKIR¯DAKIARTÇæ SADECE „ëNGILIZ"URBERRY#%/¯SUNUN GELIRI "ANGLADEæ¯DEHAZÇR GIYIMFABRIKALARÇNDAlALÇæAN BINKIæININYÇLLÇKGELIRINDEN DAHAFAZLA „'ELECEKYÇLDAEN ZENGINKIæITRILYON¯U MIRASlÇLARÇNADEVREDECEKVE BURAKAM(INDISTAN¯DAKI MILYARKIæININMILLIGELIRINDEN DAHAFAZLA „:ENGINLERSERVETINIlOK HÇZLÇARTTÇRDÇäÇIlIND~NYAILK TRILYONERINIªBUMUHTEMELEN "ILL'ATESOLACAKìYÇL IlINDEGyRECEK

45


─░NOVASYON / MAKALE

┼лQRYD/┼л*LoLQKD]├ЧUP├ЧV├ЧQ├Ч]"

├л K├ЬBRA ULUTA┼Ю Strateji ve ─░novasyon ┼ЮeямБ

├еQRYD/├е*ILUPDODU├ЦP├Ц]├ЦQ RUWDYHX]XQYDGHOL KHGHIOHULQHRGDNODQPDV├ЦQD \├ЦOODULoHULVLQGH LQRYDV\RQJHOL├гLPOHULQL WDNLSHGHELOPHOHULQHYH J|]OHPOHPHOHULQHLPNkQ VD├жODPDNWDG├ЦUg]HOOLNOH LKUDFDWo├ЦILUPDODU├ЦP├Ц]├ЦQ KHGHIOHULQHXOD├гPD QRNWDV├ЦQGDKDQJLNRQXPGD ROGXNODU├ЦQD├Ц├г├ЦNWXWPDNWDG├ЦU 46

CATl├ЖOLMAKYADAS├ЖRAD├Ж├е├ЖBIRBULU├е DE├гIL (ERSEFERINDEBIR*OHN!HMET┬пIN MAKINESIYAPMAKDADE├гIL "ILINENDE├гERLERSISTEMINDEYENIYI YARATMAYOLLAR├ЖN├ЖKE├еFETMEKASL├ЖNDA 3~RD~R~LEBILIRBIRDE├гI├еIMLEBA├еLAYAN ISTIKRARL├ЖGELI├еIMAYN├ЖZAMANDA Y~ZY├ЖL├лNGILTERE┬пSINDE┬м-AGNA#ARTA┬н ILEILKDEFAORTAYAl├ЖKAN Y~ZY├ЖLA KADARS~RD~RD~├г~SESSIZSER~VENIN ARD├ЖNDANEND~STRIDEVRIMIILEyNEMLI BIRA├еAMAKATEDEN Y├ЖL├ЖNAKADAR AD├ЖN├ЖNY~KSEKSESLEDAHITART├Ж├е├ЖLMAD├Ж├г├Ж GElENY├ЖLIlINDEISEEKONOMIK KALK├ЖNMAN├ЖNKyKENINEYERLE├еEREK STRATEJIKBIROLGUYADyN~├еEN YENIOLAN├Ж VEMEVCUTOLAN├ЖNYERINEBAMBA├еKABIR ├еEYIKOYABILMECESARETINIBAR├ЖND├ЖRAN BIRKAVRAMDANSyZEDIYORUM3IZ TAHMINLERINIZIYAPARKENHEMEN Al├ЖKLAYAL├ЖMHANGIKAVRAMDANSyZ ETTI├гIMI %LBETTEKIINOVASYON ├лNOVASYONG~N~M~ZDE~LKELERINUZUN DyNEMLIEKONOMIKB~Y~MESININ ARKAS├ЖNDAKIENB~Y~KITICIG~l ~RETEN FIRMALAR├ЖNyN~NDEBIRSElENEKOLMAN├ЖN yTESINDEYA├еAMSALBIRZORUNLULUK %DISONGIBIBA├еAR├ЖL├ЖINOVASYONCULAR├ЖN ISEBIRANDABIRBIRLERIYLEILINTILIBIRKAl TASAR├ЖM~ZERINDElAL├Ж├еT├Ж├г├Ж lAL├Ж├еT├Ж├г├Ж TASAR├ЖMLARAILI├еKINDElOKSAY├ЖDANOT VEMAKALEYIBIRTARAFABIRIKTIRDI├гI BILINENBIRGERlEKdYLEKI%DISON ZAMANZAMANBUNLAR├Жl├ЖKAR├ЖRVEI├еE YARAMAYACAKOLANLAR├ЖN├ЖBILEYENIDEN OKUYUPIRDELERVEESKIFIKIRLERI~ZERINDE YENIDEND~├е~N~RD~9ENIGyZLERLEBU ESKIAR├еIVLERIIRDELERKEN BELKIDEBUNLAR ILEOANDAKAR├е├ЖKAR├е├ЖYABULUNDU├гU IKILEMARAS├ЖNDABA├гLANT├ЖKURARVEHATTA YEPYENIBIRlyZ~MEULA├е├ЖRD├Ж 9├ЖLLARITIBAR├ЖYLAINOVASYON KARNELERINDEKIGELI├еIMIIZLEYEN FIRMALARDAT├ЖPK├Ж%DISONGIBIGElMI├еI IRDELERKENGELECE├гEILI├еKINYEPYENI lyZ~MLERDEGELI├еTIRMEKTEDIR&IRMALAR 

KAPSAML├ЖINOVASYONDE├гERLENDIRME VEK├ЖYASANALIZIRAPORLAR├ЖN├Ж NAM├н├Ж DI├гERINOVASYONKARNELERINI 4~RKIYE ├лHRACATl├ЖLAR-ECLISI┬пNINY├ЖLDANBU YANAGERlEKLE├еTIRDI├гI4~RKIYE┬пNIN ILKINOVASYONGELI├еTIRMEPROGRAM├Ж ├лNOVA,├л'SAYESINDE~CRETSIZELDE ETMEKTEDIR├лNOVA,├л'ILE!VRUPADA $~NYADA~LKEDE BINFIRMAILE UYGULANAN)-0ROVEMETODOLOJISINE DAYANANBIRKURGUYLA FIRMALAR KENDIYETKINLIKLERININ YERELVE ULUSLARARAS├ЖPAZARLARDAKIBENZERLERI ILEKAR├е├ЖLA├еT├ЖR├ЖLD├Ж├г├ЖBIRRAPORASAHIP OLMAKTAD├ЖR ├лNOVA,├л'FIRMALAR├ЖNORGANIZASYONLAR├ЖNA VEG~NL~KOPERASYONLAR├ЖNAINOVASYON K~LT~R~N~YERLE├еTIRMELERIIlINOLDUKlA yNEMLIBIRF├ЖRSATSUNMAKTAD├ЖR&IRMALAR YARAT├ЖC├ЖL├ЖKPOTANSIYELINI DO├гRU INOVASYONYyNETIMYETKINLIKLERIILE KATMADE├гEREDyN~├еT~RMEKTEDIR ├лNOVA,├л' FIRMALAR├ЖM├ЖZ├ЖNORTAVEUZUN VADELIHEDEFLERINEODAKLANMAS├ЖNA Y├ЖLLAR IlERISINDEINOVASYONGELI├еIMLERINITAKIP EDEBILMELERINEVEGyZLEMLEMELERINE IMKhNSA├гLAMAKTAD├ЖRdZELLIKLEIHRACATl├Ж FIRMALAR├ЖM├ЖZ├ЖNHEDEFLERINEULA├еMA NOKTAS├ЖNDAHANGIKONUMDAOLDUKLAR├ЖNA ├Ж├е├ЖKTUTMAKTAD├ЖR 4├л- GElTI├гIMIZY├ЖL├лNOVA,├л'┬пDE ULA├еT├Ж├г├ЖBA├еVURUSAY├ЖS├ЖILE~LKEMIZI )-0ROVEPROGRAM├ЖNAKAT├ЖL├ЖM├ЖNEN Y~KSEKOLDU├гU~LKELERDENBIRIHALINE GELMEYIBA├еARD├Ж ├дAMPIYONLAR 3AY├ЖN #UMHURBA├еKAN├ЖM├ЖZ├ЖNKAT├ЖL├ЖM├ЖILE 4~RKIYE├лNOVASYON(AFTAS├Ж┬пNDA yD~LLERINIALMAN├ЖNMUTLULU├гUNUYA├еAD├Ж "UY├ЖLBUSAY├ЖY├ЖlOKDAHAYUKAR├ЖLARA TA├е├ЖYACA├г├ЖM├ЖZAINAN├ЖYORUZ"UANLAMDA T~MFIRMALAR├ЖM├ЖZ├Ж HEMINOVASYON GELI├еIMLERINIGyRMESI HEMDEINOVASYON ALAN├ЖNDAEDINDI├гIMIZTECR~BEYEORTAK OLMALAR├ЖIlIN.ISANTARIHINE KADARWWWINOVALIGCOMADRESINDEN ├лNOVA,├л'┬пYE~CRETSIZOLARAK KAT├ЖLMAYADAVETEDIYORUZ


İNOVASYON / İNOVALİG

ūQRYDV\RQHNRVLVWHPLPL]LJHQL˂OHWL\RUX] åQRYD/å* GD¶åQRYDV\RQ2UJDQL]DV\RQXYH.OWU·NDWHJRULELULQFLVL)RUG2WRVDQ ROGX7UNL\H·GHNLWHGDULNoLOHUL\OH$U*HLãELUOLæLQLDUWÖUPDNLoLQDNWLIRODUDNJLULãLPOHUGH EXOXQDQ)RUG2WRVDQ\HUHOYHXOXVODUDUDVÖSURMHOHUGHQLYHUVLWHYHDUDãWÖUPD NXUXPODUÖ\ODRUWDNSURMHOHU\UW\RU

T

ürkiye’nin inovasYONåAMPIYONLARÆNÆNBELIRLENDIãI ëNOVA,ë'PROGRAMÆNDAyD~LALANFIRMALARLA YAPTÆãÆMÆZSyYLEåILERDEVAM EDIYOR3yYLEåILERIMIZIN IKINCIKONUãU®ëNOVASYON /RGANIZASYONUVE+~LT~R~¯ KATEGORIBIRINCISI&ORD/TOSAN'ENEL-~D~R~(AYDAR 9ENIG~N&ORD/TOSAN¯ÆN YÆLÆITIBARÆYLAYENILEDIãIVIZYONUÆåÆãÆNDATEMEL STRATEJILERINEINOVASYONUDA DAHILETTIKLERINIIFADEEDEN 9ENIG~N ¬"UKAPSAMDAåIRKETINGELECEãINITASARLAMAK AMACÆYLAT~MlALÆåANLARÆMÆZÆNINOVASYONUåIRKET K~LT~R~N~NBIRPARlASÆ 48

OLARAKSAHIPLENMESIIlIN KAPSAMLÆBIREãITIMíILETIåIM VES~RElTASARÆMFAALIYETINE BAåLADÆK­DIYOR

ðOPWB-ð(QSPHSBNÉOB LBUÉMNBZBLBSBS WFSNFOJ[EFIBOHJ FUNFOMFSFULJMJPMEV &ORD/TOSANOLARAK SEKTyR~M~ZVEåIRKETIMIZ AlÆSÆNDAN!Rí'EVEINOVASYONYATÆRÆMLARÆOLMADAN S~RD~R~LEBILIRILERLEMENIN lOKZOROLDUãUNUD~å~N~YORUZëNOVASYONUN KENDISIKADARINOVASYON IlINGEREKLIK~LT~REL DEãIåIMIDEyNEMSIYORUZ 3ADECE!Rí'EODAKLÆDEãIL åIRKETINGENELINIKUåATAN

BIRINOVASYONS~RECIILE YOLUMUZADEVAMEDIYORUZ4~RKIYE¯DEINOVASYON EKOSISTEMINEKATKÆDA BULUNMAYÆHEDEFLEYEN ëNOVA,I'¯INBUAlÆDAN BIZIMHEDEFLERIMIZLEDE UYUMLUOLDUãUNAINANARAK BUPROGRAMAKATÆLMAYA KARARVERDIK

GEREKENALANLARKONUSUNDAYOLGySTERICIOLUYOR &ORD/TOSANOLARAK !Rí'E FAALIYETLERININDEyTESINE GElEREK åIRKETINGENELINI T~MOFISVE~RETIMlALÆåANLARÆNÆKUåATANBIRINOVASYONS~RECINIHEDEFLIYORUZ $OLAYÆSÆYLA /RGANIZASYON VE+~LT~RåEKLINDEAYRÆBIR DEãERLENDIRMEKATEGORISI OLMASÆBIZIMIlINOLDUKlA ANLAMLÆ

ðOPWB-ð(QSPHSBNÉOB LBUÉMNBOÉ[ GJSNBOÉ[BWF GJSNBOÉ[ÉOJOPWBTZPO LMUSOOHFMJéJNJOF #VZÉMEBðOPWB-ð( OFUSLBULÉMBSZBQUÉ QSPHSBNÉOBLBUÉMNBZÉ EéOZPSNVTVOV[ "ILINDIãI~ZEREëNOVA,ë' PROGRAMÆBEYANADAYALÆ BIRDEãERLENDIRME~ZERINE KURULU"UAlÆDAN ANKET SORULARÆODAKLANMAMÆZ

dN~M~ZDEKISENEDEBU TIPlALÆåMALARAKATÆLMAK PLANLARÆMÆZARASÆNDABULUNUYOR


ðOPWBTZPO LPOVTVOEB FULJOMFéNFLJTUFZFO GJSNBMBSB ðOPWB-ð( QSPHSBNÃ&#x2030;OB LBUÃ&#x2030;MNBMBSÃ&#x2030;OÃ&#x2030;zOFSJS NJTJOJ[ 4ABIKI9ALNÃ&#x2020;ZFIRMALARA PROGRAMÃ&#x2020;BIRYARÃ&#x2020;Ã¥MAOLARAK ALGÃ&#x2020;LAMANÃ&#x2020;NyTESINDE lÃ&#x2020;KAN SONUlLARÃ&#x2020;IRDELEMELERINI INOVASYONIlINOLANAK SAãLAYANETMENLERIHAYATA GElIRMELERIGEREKTIãI KENDILERINDENNEGIBIlÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;LARBEKLENDIãINIGyRMELERIVEHATTA BUNLAR~ZERINDENHEDEFLER BELIRLEMELERINITAVSIYE EDERIZ0ROGRAMÃ&#x2020;SADECE YARÃ&#x2020;Ã¥MAOLARAKALGÃ&#x2020;LAMAK YERINE NEKADARBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020; SONUlLARELDEEDILMIÃ¥OLURSA OLSUN S~RElTENBUBAãLAMDAMAKSIMUMyãRENIMIVE KATMADEãERIELDEETMEYI yNERIRIZ

'JSNBOÃ&#x2030;[Ã&#x2030;O JOPWBTZPOBZzOFMJL GBBMJZFUMFSJWFQSPKFMFSJ IBLLÃ&#x2030;OEBCJMHJWFSJS NJTJOJ[ &ORD/TOSANOLARAK YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ITIBARÃ&#x2020;YLAYENILEDIãIMIZ VIZYONUMUZÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;ãÃ&#x2020;NDATEMEL STRATEJILERIMIZEINOVASYONU DADAHILETTIK"UKAPSAMDAÃ¥IRKETINGELECEãINI TASARLAMAKAMACÃ&#x2020;YLAT~M lALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NINOVASYONU Ã¥IRKETK~LT~R~N~NBIRPARlASÃ&#x2020;OLARAKSAHIPLENMESIIlIN KAPSAMLÃ&#x2020;BIREãITIMíILETIÃ¥IM VES~RElTASARÃ&#x2020;MFAALIYETINE BAÃ¥LADÃ&#x2020;K ¬+URUMIlIGIRIÃ¥IMCILIK­ INOVASYONIlINENyNEMLI OLANAKSAãLAYANETMEN OLARAKBELIRLENDIäIRKETIMIZEB~Y~MEVEyNEMLI yLl~DEGELIÃ¥MEFÃ&#x2020;RSATÃ&#x2020; SUNACAKKURUMIlIGIRIÃ¥IMCILEREFIKIRLERINIPAYLAÃ¥MA

VEPROJELENDIRMEFÃ&#x2020;RSATÃ&#x2020; SUNACAK DIJITALVEINTERAKTIFBIR®&IKIR9yNETIM 3ISTEMI¯VE®9ALÃ&#x2020;N'IRIÃ¥IM¯ METODOLOJISITEMELLIBIR INOVASYONPROGRAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DA BUAMAlLADEVREYEALDÃ&#x2020;K "UNUNYANÃ&#x2020;NDA ORGANIZASYONYAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;DAINOVASYONA OLANAKSAãLAYACAKÃ¥EKILDE YENIDENYAPÃ&#x2020;LANDÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;K 3~RElKAPSAMÃ&#x2020;NDAALÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020; GEREKENSTRATEJIKKARARLARÃ&#x2020; ALAN S~RECIIZLEYEN DESTEK VEREN~STD~ZEYYyNETICILERDENOLUÃ¥AN®ëNOVASYON +OMITESI¯KURULDU äIRKETIlIINOVASYONFAALIYETLERINIKOORDINEETMEK INOVASYONSTRATEJILERINEYyN VERMEKVEINOVASYONK~LT~R~N~NÃ¥IRKETINGENELINE YAYÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLAMAKAMACÃ&#x2020; ILE'ENEL-~D~R¯EDOãRUDAN BAãLÃ&#x2020;ëNOVASYON-~D~RL~ã~ OLUÃ¥TURULDU$IJITALLEÃ¥ME AKÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;~RETIM M~Ã¥TERIDENEYIMIIlINyZELKOMITELERVE !Rí'ETEKNOLOJIYOLHARITALARÃ&#x2020;OLUÃ¥TURULARAKBELIRLENMIÃ¥ TEKNOLOJIKlALÃ&#x2020;Ã¥MAGRUPLARÃ&#x2020;

HAYDAR YENÄ°GÃ&#x153;N Ford Otosan Genel Müdürü

KURULDU äIRKETIMIZININOVASYONEKOSISTEMIVEIÃ¥BIRLIKLERI GLOBAL &ORD-OTOR#OMPANY!Rí'E AãÃ&#x2020;NAENIYIÃ¥EKILDEENTEGRE OLMASÃ&#x2020;ITIBARÃ&#x2020;YLAlOKGENIÃ¥ VED~NYANÃ&#x2020;NMUHTELIFLOKASYONLARÃ&#x2020;NDAKIlOKSAYÃ&#x2020;DA TEDARIKlIILE!Rí'EIÃ¥BIRLIãI ILEDESTEKLENIYOR"UNUN yTESINDE&ORD/TOSAN OLARAK 4~RKIYE¯DETEDARIKlILERIMIZLE!Rí'EIÃ¥BIRLIãINI ARTÃ&#x2020;RMAKIlINAKTIFOLARAK GIRIÃ¥IMLERDEBULUNUYORUZ

¬+URUMIlIGIRIæIMCILIK­INOVASYONIlINEN yNEMLIOLANAKSAäLAYANETMENOLARAKBELIRLENDI Ã¥IRKETIMIZEB~Y~MEVEyNEMLIyLl~DEGELIæME FÃ&#x2021;RSATÃ&#x2021;SUNACAKKURUMIlIGIRIæIMCILEREFIKIRLERINI PAYLAæMAVEPROJELENDIRMEFÃ&#x2021;RSATÃ&#x2021;SUNACAK

ðOPWBTZPOVO GJSNBMBSBWFMLFMFSF mBçBUMBUUÃ&#x2030;çÃ&#x2030;CJS EOZBEBZÃ&#x2030;['JSNBMBS JmJOJOPWBTZPO "S(F UBTBSÃ&#x2030;NWF NBSLBMBéNBOÃ&#x2030;OzOFNJ LPOVTVOEBOFMFS TzZMFSTJOJ[ dNCELIKLEÃ¥UNUBELIRTMEKISTERIZKISADECE MALIYETAVANTAJÃ&#x2020;NADAYALÃ&#x2020; BIRREKABET G~N~M~Z lAãÃ&#x2020;NDAS~RD~R~LEBILIR DEãILDIRëNOVASYON !Rí 'E TASARÃ&#x2020;MVEMARKALAÃ¥MABIRBIRIILEYAKÃ&#x2020;N ILINTILIKAVRAMLAROLMAKLA BIRLIKTEyNEMLIFARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KLARDABARÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;RLARäIRKETLERINHERBIRKAVRAMA yZELSTRATEJILERGELIÃ¥TIRMESIGEREKLI'ERlEK ANLAMDAKATMADEãER SAãLAYABILMEKIlINSEBU DyRD~N~DEKUÃ¥ATANBIR YAKLAÃ¥Ã&#x2020;MGEREKMEKTEDIR

49


İNOVASYON / İNOSUİT PROJESİ

ūKUDFDWo×\DDNDGHPLN LQRYDV\RQGHVWHʖL 7å0·LQ.DVÖPD\ÖQGDEDãODGÖæÖåQR6XLW²åQRYDV\RQ2GDNOÖ0HQW|UON3URMHVLWPKÖ]Ö\OD GHYDPHGL\RUhONHPL]LQLKUDFDWJFQ\DUDWÖFÖOÖNOD\HQLOLNoLOLNOH\NVHNNDWPDGHæHUOH YHVUGUOHELOLUãHNLOGHDUWWÖUPDKHGHIL\OH\RODoÖNDQSURMHGHLONGHæHUOHQGLUPHWRSODQWÖVÖ JHUoHNOHãWLULOGL

T

ë-VEëHRACATlÆ "IRLIKLERITARAFÆNDANFIRMALARDA INOVASYONUYAYGÆNLAåTÆRMAK KATMADEãERLI IHRACATÆARTÆRMAKVE~NIVERSITEíSANAYIIåBIRLIãINIG~lLENDIRMEKAMACÆYLAHAYATA GElIRILENëNOVASYON/DAKLÆ -ENTyRLUK0ROJESI ëNO3UIT ILERLEMEYEDEVAMEDIYOR 0ROJENIN~lAYLÆKDEãERLENDIRMETOPLANTÆSÆäUBAT¯TA GERlEKLEåTIRILDI4OPLANTÆYA 50

4ë-ADÆNA9yNETIM+URULU eYESIVEëSTANBUL+IMYEVI -ADDELERVE-AMULLERI ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI"AåKANÆ -URAT!KY~Z MENTyRLERVE lOKSAYÆDAFIRMATEMSILCISI KATÆLDÆ

ðOP4VJUQSPKFTJOEF TSFmOBTÉMJMFSMFEJ 4ë-VE3ABANCÆeNIVERSITESI TARAFÆNDANKOORDINASYONU SAãLANANPROJEKAPSAMÆNDA "ILIM 3ANAYIVE4EKNO-

LOJI"AKANLÆãÆTARAFÆNDAN DUYURULAN 'IRIåIMCIVE 9ENILIKlIeNIVERSITE%NDEKSI3ÆRALAMASƯNDAKIILK eNIVERSITEDIKKATEALÆNARAK

~NIVERSITELEREDUYURULAR YAPÆLDÆVEB~NYESINDE INOVASYONYyNETIMIVE VEYATEKNOLOJIYyNETIMIILE ~NIVERSITEíSANAYIIåBIRLIKLERI


ð/046ð5130+&4ð/&%ð3 ëNOVASYON/DAKLÃ&#x2021; -ENTyRL~K0ROJESI ëNO3UIT KAPSAMÃ&#x2021;NDA 3ABANCÃ&#x2021;eNIVERSITESITARAFÃ&#x2021;NDANKURULANëNOVENTFIRMASÃ&#x2021; DANÃ&#x2021;æMANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;NDA ëHRACATlÃ&#x2021;"IRLIKLERI~YESIæIRKETLERDEAY BOYUNCA ¬KURUMSALINOVASYONSISTEMLERININ KURULMASÃ&#x2021;­ INOVASYONYyNETIMIYETKINLIäININ S~RD~R~LEBILIRVESISTEMATIKHALEGETIRILMESI KATMADEäERIY~KSEK~R~N S~RElVElyZ~MLERINGELIæTIRILMESIAMACÃ&#x2021;YLA ~LKEMIZDEKI~NIVERSITELERVEyZELSEKTyRARASÃ&#x2021;NDAIæBIRLIäINE DAYANANyZG~NBIRMENTyRL~KMODELIHAYATA GElIRILMEKTEDIRëNO3UITPROJESI ~LKEMIZDE ¬INOVASYONYyNETIMI­KONUSUNDAYETKINLIäI VE~NIVERSITEìSANAYIIæBIRLIäIKONUSUNDAKI MOTIVASYONUY~KSEK~NIVERSITELERIMIZVE AKADEMISYENLERIMIZILEINOVASYONKAPASITESINIS~RD~R~LEBILIRæEKILDEARTTÃ&#x2021;RMAYÃ&#x2021; KURUMSALINOVASYONSISTEMLERINIOLUæTURMAYÃ&#x2021; VEBUKONUDA~LKEMIZDEyNC~OLMAKISTEYEN IHRACATlÃ&#x2021;FIRMALARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZÃ&#x2021;BIRARAYAGETIRMEYI HEDEFLEYEN KAPSAMLÃ&#x2021; ODAKLÃ&#x2021; UYGULAMAYA DyN~KVEBILIMSELBIRALTYAPÃ&#x2021;YASAHIPBIR PROJEDIR"UPROJEILE~LKEMIZINIHRACAT G~C~YARATÃ&#x2021;CÃ&#x2021;LÃ&#x2021;KLA Y~KSEKKATMADEäERLE S~RD~R~LEBILIRæEKILDEARTÃ&#x2021;RÃ&#x2021;LACAK

'ð3."-"3*/f:&4ð0-%6æ6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð/&(e3&%"æ*-*.*

ALANÃ&#x2020;NDAlALÃ&#x2020;Ã¥MAKTAOLAN YAKLAÃ¥Ã&#x2020;KAKADEMISYEN YETKILIKIÃ¥Iª%YL~L TARIHINDE$Ã&#x2020;Ã¥4ICARET +OMPLEKSI¯NDEGERlEKLEÃ¥TIRILEN9yNTEM'ELIÃ¥TIRME aALÃ&#x2020;Ã¥TAYÃ&#x2020;¯NADAVETEDILDI 4ë-9yNETIM+URULUeYESI dMER"URHANOãLUlALÃ&#x2020;Ã¥TAYÃ&#x2020;N AlÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Ã¥KONUÃ¥MASÃ&#x2020;NDA ~NIVERSITEíSANAYIIÃ¥BIRLIãININVE INOVASYONUNKATMADEãERLI IHRACATAlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANyNEMINE DEãINDIdMER"URHANOãLU ¬eLKEMIZINHEDEFLERINEULAÃ¥MAK Y~KSEKKATMA DEãERLI~RETIMLEGERlEKLEÃ¥ECEK"UlALÃ&#x2020;Ã¥MASONUCUNDA FIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NlOKG~ZEL BAÃ¥ARÃ&#x2020;HIKAYELERIORTAYA lÃ&#x2020;KARACAãÃ&#x2020;NAINANÃ&#x2020;YORUM­ DEDI4ë-'ENEL3EKRETERI $R("ADER!RSLANDA FIRMALARÃ&#x2020;NYENILIKlI~R~N OLUÃ¥TURULMASÃ&#x2020;NAVEINOVATIF YAPÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NB~T~NFIRMALARDA OLMASÃ&#x2020;GEREKTIãINEDIKKAT lEKTIaALÃ&#x2020;Ã¥TAYDAY~KSEK KATMADEãER INOVASYON !Rí 'E TASARÃ&#x2020;MVEMARKALAÃ¥MA ~ZERINDE4~RKIYE¯NINyNDE GELENAKADEMISYENLERIBILGI VEDENEYIMLERINIDEPAYLAÃ¥TÃ&#x2020;+ASÃ&#x2020;MAYÃ&#x2020;NDAHAYATA GElIRILENPROJEKAPSAMÃ&#x2020;NDA ~NIVERSITEDENALANÃ&#x2020;NDA UZMANAKADEMISYENYETKILIKIÃ¥IMENTyRIHRACATlÃ&#x2020; FIRMAILEEÃ¥LEÃ¥TIRILDIVEMENTyRLEREÃ¥LEÃ¥TIRILDIãIIHRACATlÃ&#x2020; FIRMALARILEORTAKOLARAK BELIRLEDIKLERIG~NVESAATTE HERHAFTABIRG~NENAZ SAATLIKBIRZAMANDILIMINDEÃ¥IRKETIZIYARETEDEREK MENTyRL~KDESTEãIVERMEYE BAÃ¥LADÃ&#x2020;AYLÃ&#x2020;KS~REDE MENTyRLERYARÃ&#x2020;íYAPÃ&#x2020;LANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥BIRYAKLAÃ¥Ã&#x2020;MLAKURUMLARAyZELINOVASYONYyNETIMI SISTEMINIOLUÃ¥TURACAKVE HAZÃ&#x2020;RLAYACAKLARÃ&#x2020;MODELILE IHRACATlÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N

MURAT AKYÃ&#x153;Z Ä°KMÄ°B BaÅ&#x;kanı

INOVASYONYETKINLIãINIVE KAPASITELERINIGELIÃ¥TIRECEK INOVASYONYOLHARITALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NENG~NCELTEKNOLOJIK TRENDLERLEBELIRLENMESINI SAãLAYACAK

"LBEFNJLCJMHJ TBOBZJZFBLUBSÃ&#x2030;MBDBL äUBAT¯TAGERlEKLEÃ¥TIRILEN TOPLANTÃ&#x2020;DAKONUÃ¥ANë+-ë" "AÃ¥KANÃ&#x2020;-URAT!KY~Z ¬ 0ROJENINAMACÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NINOVASYONYyNETIMIKONUSUNDA DENEYIMLIAKADEMISYENLER ILEINOVASYONKAPASITESINI S~RD~R~LEBILIRÃ¥EKILDEARTÃ&#x2020;RMAYÃ&#x2020;HEDEFLEYENFIRMALARÃ&#x2020; BULUÃ¥TURMAKOLDUãUNU BELIRTTI!KY~Z ¬4AM AYBOYUNCAFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZA INOVASYONYyNETIMLERINI S~RD~R~LEBILIRBIRÃ¥EKILDE ARTÃ&#x2020;RABILMELERIIlINDESTEK VERECEãIZ5LUSLARARASÃ&#x2020;IÃ¥ YAPMATECR~BESIKAZANACAKLAR­DIYEKONUÃ¥TU

51


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / HÄ°ZMET SEKTÃ&#x2013;RÃ&#x153;

3HJDVXVGLMLWDOOHË&#x201A;PH\H\DWÃ&#x2014;UÃ&#x2014;P\DSÃ&#x2014;\RU

P

EGASUS(AVAYOLLARÃ&#x2020; OLARAK 4ë-¯IN HIZMETSEKTyR~N~N GELIÃ¥TIRILMESI VEPOTANSIYELININORTAYA lÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;AMACÃ&#x2020;YLA GERlEKLEÃ¥TIRDIãI®4~RKIYENIN "~Y~K(IZMETëHRACATlÃ&#x2020; &IRMASÃ&#x2020;¯ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NDA HAVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KSEKTyR~NDEIKINCI B~Y~KHIZMETIHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020; SElILDIK5lUÃ¥LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N DAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NABAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA DAY~ZDEÃ&#x2020;N~ST~NDE BIRIHRACATÃ&#x2020;NYANIYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; MISAFIRLERIN YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; UlUÃ¥LARÃ&#x2020;NOLDUãUNU GyR~YORUZ"UNEDENLE HAVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K 4~RKIYEVE 0EGASUS(AVA9OLLARÃ&#x2020;IlIN yNEMLIBIRIHRACATKALEMI OLMAYADEVAMEDIYOR "IZDEBUDOãRULTUDA lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAHÃ&#x2020;Z KESMEDENDEVAMEDIYORUZ

)J[NFUðISBDBUÃ&#x2030; 4USBUFKJTJOJEFTUFLMJZPSV[ 4~RKIYE DINAMIKEKONOMISI GENlN~FUSUVEDONANÃ&#x2020;MLÃ&#x2020; INSANKAYNAãÃ&#x2020;ILEHIZMETLER SEKTyR~NDEY~KSELIÃ¥TRENDINI S~RD~R~YOR3ONDyNEMDE BIRlOKGLOBALÃ¥IRKETINCOãRAFI VEJEOPOLITIKKONUMU

52

NEDENIYLE4~RKIYE¯YI IHRACATVE~RETIM~SS~ OLARAKKONUMLANDÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SyYLEYEBILIRIZ!SYAVE !VRUPAKÃ&#x2020;TALARÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDA KyPR~KONUMUNDAOLAN 4~RKIYE lOKULUSLUÃ¥IRKETLER IlINBUG~N/RTADOãUVE !VRUPA¯DAByLGESELBIR MERKEZKONUMUNDA"U DURUMUNGySTERGELEREDE YANSÃ&#x2020;DÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GyR~YORUZ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYARDOLAROLAN HIZMETIHRACATÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYARDOLARA YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAISE MILYARDOLARA KADARY~KSELDI"UG~N HIZMETLERSEKTyR~N~NTOPLAM MILLIGELIRDEKIPAYÃ&#x2020;Y~ZDE SEVIYESINDE(IZMETLER SEKTyR~N~N HEMGELIÃ¥MIÃ¥ HEMDEGELIÃ¥MEKTEOLAN~LKE EKONOMILERININ'39(¯NIN Y~ZDE¯Ã&#x2020;NDANFAZLASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; OLUÃ¥TURUYOR0EGASUS OLARAK H~K~METIMIZIN HAYATAGElIRDIãI (IZMETëHRACATÃ&#x2020;3TRATEJISINI DESTEKLIYORUZEYLEMALANÃ&#x2020; IlINBELIRLENENSTRATEJIK HEDEFTENVEBUHEDEFLERE ULAÃ¥MAKIlINBENIMSENEN PERFORMANSGySTERGELERIILE ADETEYLEMDENOLUÃ¥ANBU GENIÃ¥KAPSAMLÃ&#x2020;PROGRAMÃ&#x2020;N 

~LKEMIZHIZMETIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NDAyNEMLIROL OYNAYACAãÃ&#x2020;NAINANÃ&#x2020;YORUZ !YRÃ&#x2020;CA HIZMETIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VE YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;IlERENSERBEST TICARETANLAÃ¥MALARÃ&#x2020;NA YENILERININEKLENEREK ARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBUALANDA FAALIYETGySTERENKURUMLAR IlINFAYDALÃ&#x2020;OLACAãÃ&#x2020;NA INANÃ&#x2020;YORUZ

IYILEÃ¥TIRMEYIHEDEFLIYORUZ VEBUlERlEVEDE GELIÃ¥ENTEKNOLOJILERIVE DIJITALLEÃ¥MENINSUNDUãU FÃ&#x2020;RSATLARÃ&#x2020;lOKYAKÃ&#x2020;NDAN TAKIPEDIYORUZ0EGASUS (AVA9OLLARÃ&#x2020;OLARAKDIJITAL GELIÃ¥MELERIODAãÃ&#x2020;NAALMÃ&#x2020;Ã¥ BIRMARKAYÃ&#x2020;Z0EGASUS OLARAKUZUNYÃ&#x2020;LLARDÃ&#x2020;R DIJITALLEÃ¥MEALANÃ&#x2020;NDAyNEMLI YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARYAPÃ&#x2020;YORUZ $IJITALSATÃ&#x2020;Ã¥KANALLARÃ&#x2020; Hizmet 500 0EGASUS¯UNDIãEROFFLINE BSBéUÃ&#x2030;SNBTÃ&#x2030;OÃ&#x2030;mPL SATÃ&#x2020;Ã¥KANALLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N~ZERINDE zOFNTJZPSV[ BIRPAYASAHIP DOLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLA eLKEOLARAKHEDEFLERIMIZI Ã¥UANBIRNUMARALÃ&#x2020;SATÃ&#x2020;Ã¥ YAKALAYABILMEMIZ IHRACAT KANALÃ&#x2020;KONUMUNAOTURMUÃ¥ ALANÃ&#x2020;NDAYARATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZKATMA DURUMDA0EGASUSOLARAK DEãERIARTÃ&#x2020;RABILMEMIZIlIN &ACEBOOK 4WITTER HIZMETIHRACATÃ&#x2020;YAPAN )NSTAGRAM 9OUTUBEGIBI KURUMLARÃ&#x2020;DAHAFAZLATEÃ¥VIK ETMEMIZVEyD~LLENDIRMEMIZ SOSYALMEDYAPLATFORMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; AKTIFOLARAKKULLANÃ&#x2020;YORUZ GEREKIYOR"UKURUMLARÃ&#x2020;N MISAFIRLERIMIZEHEM YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NTAKDIR SEYAHATILHAMÃ&#x2020;VERECEK EDILMESINIlOKyNEMLI PROJELER~RETIYORHEMDE GyR~YORUM$OLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ILE SEYAHATLERINDEONLARA 4ë-¯INHAYATAGElIRDIãI KOLAYLÃ&#x2020;KSAãLAYACAKBIRlOK ®4~RKIYENIN"~Y~K BILGIVERIYORUZ (IZMETëHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;¯ ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VEyD~LLERIVE (Ã&#x2020;ZLAYAÃ¥AMÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAGIRENVE BUNABENZERTEÃ¥VIKEDICI GIDEREKGELIÃ¥ENDIJITALLEÃ¥ME lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;lOKyNEMSIYORUZ ILETIÃ¥IMVEPAZARLAMA D~NYASÃ&#x2020;NAFARKLÃ&#x2020;KANALLAR 0EGASUS(AVA9OLLARÃ&#x2020;OLARAK AlTÃ&#x2020;VEBIZDEINOVATIF BIZMISAFIRDENEYIMINI YAKLAÃ¥Ã&#x2020;MLARLABUKANALLARÃ&#x2020; S~REKLI ILETIÃ¥IMIMIZDEYAYGÃ&#x2020;N Ã¥EKILDEKULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z ±5f3,ð:&/ð/ UYGULAMALARA ODAKLANÃ&#x2020;YORUZ #f:f, Pegasus olarak )ð;.&5 YENILIKlIKULLANÃ&#x2020;MLARDA ð)3"$"5b*4*² DAyNC~L~KEDENBIR MARKAYÃ&#x2020;ZdRNEãINí ²/$ð4ð !ãUSTOSTARIHLERINDE 4~RKIYE¯DE)NSTAGRAM¯Ã&#x2020;N YENI¬3TORIES­yZELLIãINI SATÃ&#x2020;Ã¥KAMPANYASÃ&#x2020;NDA KULLANANILKMARKAOLDUKVE BUKAMPANYAMÃ&#x2020;ZLABIRlOK yD~LEDELAYÃ&#x2020;KGyR~LD~K


Ar-Ge r-Ge Proje Yönetiminin Lid Lideri…

Ücretsiz Ar-Ge/TasarŦm Merkezi Uygunluk Analizi ve GaranƟli Hizmet FŦrsaƨnŦ KaçŦrmayŦn!

60

Ar-Ge Merkezi Kurulum ve Yürütme ReferansÇ

732

BaçarÇlÇ TEYDEB Projesi

350+

Kurumsal Müçteri

MERKEZ : Deºirmen Sokak Ar Plaza No:16 KozyataºÇ/Gstanbul

0 216 325 83 89

%100

Ar-Ge Merkezi BaçarÇsÇ

42

BaçarÇlÇ Avrupa Birliºi Projesi

120

BaçarÇlÇ Ghracat ve YatÇrÇm Teçvik Baçvurusu

fUBE 1 : Uludaº Üniversitesi Ulutek Teknopark Nilüfer/ Bursa

bilgi@etkinproje.com

fUBE 2: Kemal Nehrozoºlu Cad. GOSB Teknopark, Gebze / Kocaeli

www.etkinproje.com


DOĞU - BATI / RAPOR

I“g`^nZ^aZ:i^ndenVi^XVg^dgiV`aéöé^aZga^ndg ^aZgaZbZ`VnYZibZb^o\ZgZ`^ndg#N“`hZ` `Va^iZa^“g“caZg“gZii^ö^c^oYZ!:i^ndenVnV nViégébnVeiéöécéoYVegd_ZaZg^c^on“`hZ` `Va^iZYZ^ø\“X“^aZWjajøbV^b`VcécVhV]^e daVXV`YZY^#:i^ndenVcécnZø^aW^gZ`dcdb^ `jgbV`^hiZY^ö^c^kjg\jaVnVc:i^ndenV 8jb]jgWVø`Vcé!`VbjdgiV`aé`aVgécVYVVé` daYj`aVgécéhŽnaZY^#8jb]jgWVø`Vcé9g#L^gij! I“g`^øVYVbaVgécé_ZdiZgbVakZ]^YgdZaZ`ig^` nViégébaVgé^^c:i^ndenVnVYVkZiZii^# :i^ndenVnV\“kZc^ndgkZ^cVcéndgjb :`dcdb^7V`VcéC^]ViOZnWZ`X^^hZ!8:D IdeaVciéhécYVnVeiéöéVéø`dcjøbVhécYV :i^ndenV^aZ\Za^øZc^a^ø`^aZgZkjg\jnVeié kZI“g`^nZc^c:i^ndenVYV'!*b^anVg679 9daVgaé`YdögjYVcnViégébéWjajcYjöjcj hŽnaZY^#7V`VcOZnWZ`X^!I“g`nViégébXéaVgéc :i^ndenVnV\ŽhiZgY^ö^^a\^\^YZgZ`Vgiéndg# 7Zc:i^ndenVnV\“kZc^ndgkZ^cVcéndgjb# :i^ndenV^aZ^øW^ga^ö^cYZhécégiVcébéndgjo# BVa^!iZ`c^`!hécV^]Zgi“ga“YZhiZö^ kZgZXZö^o#6gVaé`iV`^:i^ndenVo^nVgZi^b^o hégVhécYV:i^ndenVYV“gZi^aZci“b“g“caZg WVoécYVhZgWZhii^XVgZiVcaVøbVhécYVc nVgVgaVcbVbéob“b`“cdaVW^aZXZ`YZY^#

:i^ndenV8jb]jgWVø`Vcé9g#BjaVij IZh]dbZL^gijcjcgZhb^o^nVgZi^ dcjgjcVY“oZcaZcZcvVaéøbV@V]kVaiéhé 8:DIdeaVciéhé!:`dcdb^7V`VcéC^]Vi OZnWZ`X^c^c`ViéaébaVgénaV9:ù@Zk hV]^ea^ö^cYZ.÷jWVi'%&,iVg^]^cYZ ùhiVcWjaYV\ZgZ`aZøi^g^aY^#IdeaVciéYV I“g`kZ:i^ndenVaé^øY“cnVhéiZbh^aX^aZg^ W^gVgVnV\ZaY^#IdeaVciénV!IùB7Vø`Vcé BZ]bZi7“n“`Z`ø^!9:ù@7Vø`VcéybZg 8^]VYKVgYVckZd`hVnéYV^ø^chVcé`ViéaYé# IùB7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^0:i^ndenV ^aZ`VaéXékZh“gY“g“aZW^a^gW^gdgiV`aé` VbVaéndgjoY^nZ`dcjøij# yoZahZ`iŽg]Zg^`^“a`ZYZW“n“`gda dncVnVXV` 8:DIdeaVciéhécYV^øVYVbaVgécV]^iVe ZYZc:i^ndenV8jb]jgWVø`Vcé9g#BjaVij IZh]dbZL^gij!^`^“a`ZVgVhécYV`^Z`dcdb^` ^a^ø`^aZg^c\Za^øi^g^abZh^VéhécYVcd`ZbZ` 54

kZg^aY^ö^c^WZa^gii^#8jb]jgWVø`Vcé9g#L^gij! 8jb]jgWVø`VcéGZXZeIVnn^e:gYdöVc W^oaZgZd`ŽcZba^W^g[éghVikZgY^#7jo^nVgZi hégVhécYV^øY“cnVhé^aZW^gVgVnV\ZabZ[éghVié WjabjødaYj`#IVg^]^WVöaVg^`^“a`ZVgVhécYV daYj`VZh`^#IVg^]ZWV`VXV`dajghVcéoW^g YŽcZb`dbøjdaYjöjbjoj\ŽgZXZ`h^c^o# ÷^bY^^hZjoV``dbøjaVgéo#ùøW^ga^ö^c^cYZ ŽiZh^cYZW^oaZgI“g`^nZkZ:i^ndenVdgiV`aéöé ^^c]VoégéoYZY^#IZ`hi^ahZ`iŽg“c“c :i^ndenVcécnVWVcXénViégébéZ`bZ` ^hiZY^ö^iZ`VaVcdabVYéöécVY^``ViZ`Zc 8jb]jgWVø`Vcé9g#L^gij!HVcVn^aZøbZn^ iVbVbaVnVW^abZ`^^cZcZg_^kZVainVeé h^hiZbaZg^cZ^]i^nVXébéokVg#yoZahZ`iŽg ]Zg^`^“a`ZYZW“n“`gdadncVnVXV`YZY^# :i^ndenV8jb]jgWVø`VcéL^gij!:i^ndenVcéc dgiV\Za^øb^øa^`Y“oZn^cYZW^g“a`ZdabVné ]ZYZ[aZY^ö^c^hŽnaZg`Zc!H^oaZg^YZ“a`Zb^o^c `Va`écbVh“gZX^c^cW^geVgVhédaVgV`\ŽgbZ` ^hi^ndgjo#:ö^i^bkZhVöaé`hZ`iŽgaZg^cYZ

vVaéøbVaVgébéoVYZkVbZYZXZö^o 9:ù@7Vø`VcéybZg8^]VYKVgYVc^hZ! 6[g^`V6éaébécéc9:ù@iZ`^nVchébVaVgécV Y^``ViZ`i^#7Vø`VcKVgYVc!÷jVc9:ù@$ I“g`^nZ":i^ndenVùø@dchZn^ŽgcZö^cYZ daYjöj\^W^!(.“a`ZYZùø@dchZn^b^okVg# 9daVnéhénaV]VoégW^gVökVg9:ù@iZkZ WjcYVc^hi^[VYZZYZW^abZc^o^“b^iZY^ndgjo YZY^#7Vø`VcKVgYVc!<Zi^ö^b^o@Vhéb VnécécWVøécYVùhiVcWjaYVI“g`^nZ"6[g^`V :`dcdb^kZùø;dgjbjcj\ZgZ`aZøi^gY^`# :i^ndenVYVcYVdaYj`VŽcZba^W^g]ZnZi^c `ViéaYéöéO^gkZYZ(W^c*%%^ø^chVcécéW^g VgVnV\Zi^gY^`#@éhbZidajghVWjVaéøbVbéo YZkVbZYZXZ`#yc“b“oYZ`^hZcZaZgYZ nVeéaVXV`daVcaVgV^øi^gV`^c^o^cYZkVbécéVgoj ZY^ndgjo#yc“b“oYZ`^C^hVcVnécéchdcjcYV WZcoZgW^gVaéøbVnéIVgéb7V`Vcaéöé^aZ W^ga^`iZnVeéndgjo#7jgVYVYV`dcjhVYZXZ iVgébkZiVgébaV^a\^a^^øVaVcaVgédaVXV`# IVgébYVdaYj`V\“a“daYjöjcjW^aY^ö^b^o :i^ndenVcécWj;dgjbV`ViéaébédaYj`V ŽcZba^Y^nZ`dcjøij#


ù]gVXViéaVgBVnéhÉiVùhgV^aÉZ\^Y^ndg WZa^giZc7“n“`Z`ø^!WjcaVgéck^oZhdgjcjkZ nVøbZnkZhZWoZ^aZ`jgjbZnkZhZWoZYZ `VgøéaVøéaVciVg^[ZYéøéZc\ZaaZgdaYjöjcj ^[VYZZii^#7“n“`Z`ø^!Æ@Vgøéaé`aé^øW^ga^ö^c^c \Za^øi^g^abZh^^^ck^oZhdgjcjcjcŽo“abZh^ \ZgZ`^ndgÇYZY^#

CdgbVaaZøbZh“gZX^cZ\^gZcI“g`^nZÄùhgV^a ^a^ø`^aZg^^]gVXViY“cnVhécYV^a`bZnkZaZg^c^ kZgY^#I“g`ÄùhgV^aùø;dgjbjcYV`dcjøVc IùB7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^!Æ&*"&, BVnéhiVg^]aZg^cYZùhgV^aZW“n“`W^gi^XVgZi ]ZnZi^Y“oZcaZnZXZö^o#I^XVgZi]ZnZiaZg^cZ d`jojcW^gVgVkZgb^øi^`#ù`^“a`Z^^cd` nVgVgaédaVXVöécé“b^iZY^ndgjbÇYZY^#9éø I^XVgZi@dbeaZ`h^ÉcYZY“oZcaZcZc[dgjbV 7“n“`Z`ø^c^cnVcéhégVùhgV^aùhiVcWja 7Vø`dchdadhjH]V^8d]ZckZùhgV^aùhiVcWja I^XVgZi6iVøZh^Bdc^g6\WVg^V`ViéaVgV` W^gZg`dcjøbVnVeié# 7“n“`Z`ø^!hdc&%néaYVùhgV^aZ^]gVXViéc cZgZYZnhZ^`^`ViécVé`VgV`(b^anVgYdaVg

hZk^nZh^cZ0^i]VaViéc^hZn“oYZ,,VgiéøaV&!) b^anVgYdaVgVjaVøiéöécéWZa^gii^#7“n“`Z`ø^! øjcaVgéhŽnaZY^/Æ7^o^bediVch^nZa^b^o WjcYVcd`YV]Vn“`hZ`#HVYZXZ`ZcY^ ^]gVXViébéoVgihéc^hiZb^ndgjo#ùhgV^a^cYZ W^oZ^]gVXViéVgihéc^hi^ndgjo#6ngéXVWVøiV 6[g^`VdabV`“oZgZ““cX““a`ZaZgYZ ^øW^ga^ö^nVebV`^hi^ndgjo#6bVXébéo/ @VoVc"`VoVcegZch^W^cZYVnVaéW^gi^XVg^ dgiVbnVgViVW^abZ`#Ç 7“n“`Z`ø^!'%&+YVùhgV^aYZcI“g`^nZnZ (%%W^cijg^hi\ZaY^ö^c^!WjnéagV`Vbéc )%%W^cdabVhécéVgojaVYé`aVgécéhŽnaZY^# ù]gVXViéaVgécùhgV^a^aZi^XVg^^a^ø`^aZgYZ WVøaéXV^`^`dcjnj\“cYZbZ\Zi^gY^ö^c^

ùøVYVbaVgé^^c`daVnaVøiégbVVaéøbVaVgécV WVøaVYé` ùhiVcWjaùhgV^a7Vø`dchdadhjH]V^8d]Zc! IùB7Vø`Vcé7“n“`Z`ø^c^c\“cYZbZ \Zi^gY^ö^k^oZhdgjcj^^ck^oZeda^i^`VaVgécé `daVnaVøiégVXV`VaéøbVaVgVWVøaVYé`aVgécé Vé`aVYé#8d]Zc!Æ7jcYVchdcgV`^ h“gZaZgYZ^øVYVbaVgécVd`\^g^øa^kZ jojch“gZa^k^oZaZgkZgbZnZWVøaVnVXVöéo# znéaaé`kZd`\^g^øa^k^oZdaVXV`ÇYZY^# <Zb^ønéaaVgYVeda^i^``g^oaZgnVøVcbVhécV gVöbZc'%&&Ä'%&)VgVhécYV^`^“a`Z VgVhécYV`Vgøéaé`aéi^XVgZi^ccZgZYZnhZ^`^nZ `ViaVcYéöécéhŽnaZnZc8d]Zc!Æ@Vgøéaé`aé ^a^ø`^aZg^b^oYZcdgbVaaZøbZYŽcZb^cZ \^gY^`#IùB^c`éhVh“gZYZùhgV^aZW^g]ZnZi ndaaVbV`^hiZbZh^cYZcd`bjiajdaYj`Ç Y^nZ`dcjøij#8d]Zc^c`dcjøbVhécéc VgYécYVcùhgV^aùhiVcWjaI^XVgZi6iVøZh^ Bdc^g6\WVg^VW^ghjcjbnVeVgV`! `ViéaébXéaVgYVc\ZaZchdgjaVgénVcéiaVYé#

7Zc^c$@didcj]ZnZi^\ZgZ`aZøi^g^aY^ IùBiVgV[écYVcY“oZcaZcZc7Zc^c$@didcj ]ZnZi^&*"&,÷jWVi'%&,iVg^]aZg^cYZ Y“oZcaZcY^# 7Zc^cYZ\Z^g^aZc^a`\“cdaYj`Vndöjc kZ7Zc^ca^^ø^chVcaVgécéc^a\^h^naZ\Zi^# HVWV].\^W^WVøaVnVc7'7\Žg“øbZaZg^ nV`aVøé`'%%\Žg“øbZnZZkhV]^ea^ö^ nVeié#<éYV!^Yéøi^XVgZi!iVgéb“g“caZg^ kZbZiVa“g“caZg^naZ'&[^gbVcéc`ViéaYéöé ]ZnZiiZŽoZaa^`aZoZni^cnVöé!bVYZc^nVöaVg! bZiVa!jc!]Voég\^n^bkZYZg^hZ`iŽg“cYZc VcaVøbVnVnV`éc\Žg“øbZaZgWVøaVYé# O^nVgZi^c^`^cX^\“c“ŽcXZ7Zc^cHZgWZhi 7Ža\Zh^VgYécYVc7Zc^c9ZcZnhZa IVgéb6aVcé!7V`Vcaé`o^nVgZiaZg^kZ\“c hdcjcYV7Zc^cI^XVgZidYVhéo^nVgZiaZg^ \ZgZ`aZøi^g^aY^kZŽcZba^\Žg“øbZaZg

nVeéaYé#IùB=ZnZi^cZWVø`Vcaé`ZYZcùù7 N@“nZh^6YcVc7dhiVc!WŽa\ZYZI“g` [^gbVaVgécécVgibVhé^^cVaéøbVaVgéc h“gZXZö^c^kZ^a\^YZcYjnYjöjbZbcjc^nZi^ Y^aZ\Zi^gY^# 6ngéXVI“g`^nZ8jb]jg^nZi^@didcj 7“n“`Za^h^Ijg\ji@jgVaYV6[g^`VYV i^XVgZinVebV`^^c6[g^`VnéiVcébVcéc ŽcZb^c^V`iVgég`Zc!7“n“`Za^a^ö^c I“g`nViégébXéhékZ^]gVXViéhécéc]Zg VcnVgYébécV]VoégdaYjöjcjWZa^gii^# @jgVa!7Zc^cÉ^cC^_ZgnVkZ7jg`^cV;Vhd `dbøjaj`aVgéhZWZW^naZnV`aVøé`(%% b^andcVnV`écc“[jhVjaVøéaVW^aZXZ`gZ" Zmedgi^^cZc^YZVa“a`ZaZgYZcW^g^daYjöjcj kZ]ZghZ`iŽgYZcI“g`^ø^chVcaVgécéYVkZi Zii^`aZg^c^hŽnaZY^# 55


DOĞU - BATI / RAPOR

'%&,néaé^^cYZùiVanVÉYVI“g`I^XVgZiBZg`Zo^Éc^VVXVöéo I“g`^nZkZùiVanVYVc^øY“cnVhéiZbh^aX^aZg^! I“g`^nZ"ùiVanVùø;dgjbjcYVWjajøij# ;dgjbV:`dcdb^7V`VcéC^]ViOZnWZ`X^! ùiVanVc8jb]jg^nZi^:`dcdb^`@Va`écbV 7V`Vcé8Vgad8VaZcYV!I“g`^nZù]gVXViéaVg BZXa^h^IùBWVø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^kZ 9éø:`dcdb^`ùa^ø`^aZg@jgjaj9:ù@7Vø`Vcé ybZg8^]VYKVgYVc^aZ^`^“a`Zc^c^øY“cnVhé iZbh^aX^aZg^`ViéaYé#:`dcdb^7V`VcéCù]Vi OZnWZ`X^nVeéaVcideaVciéaVgYVd`ŽcZba^ `VgVgaVgVaYé`aVgécVWZa^giZgZ`!<ZgZ`^`^“a`Z VgVhécYV`^^a^ø`^aZg^c\Za^øi^g^abZh^!\ZgZ` i^XVgZi]VXb^b^o^cVgiiégéabVhé!ŽoZaa^`aZ I“g`^nZc^cZkgZh^YZY^ö^b^oWjZkgZYZ ^cVcéabVo^ø[éghViaVgékVg!\ZgZ`hZ6[g^`VYV joV`\^W^\Žg“chZYZI“g`^nZ^^cnV`éc YZY^ö^b^onZgaZgYZdgiV`^øW^ga^ö^^aZ^a\^a^ \“oZa`VgVgaVgVaYé`#ù`^“a`Zc^ciVg^]^cYZ WZa`^YZ^a`YZ[VdaVXV`!^`^WV`Vc^a`YZ[V ““cX““a`ZaZgZW^ga^`iZ\^YZXZö^o#DgVYV! W^ga^`iZI“g`kZùiVanVc^øY“cnVhéiZbh^aX^aZg^ ^aZdgVYV`^[éghViaVgé`dkVaVnVXVöéo#I“g`^nZ ^aZùiVanVgV`^eYZö^a#ù`^“a`ZW^gW^g^c^ iVbVbaVnéXéŽoZaa^`aZgZhV]^e#7j^`^“a`Zn^ nVcnVcV\Zi^gZW^abZ`hdcYZgZXZŽcZba^ YZY^# =ZYZ[Z\^ibZ`^^c`VncV`aVoéb ù`^“a`Zc^cW^ga^`iZ^ønVeVW^abZh^^^cI“g` kZùiVanVc:m^bWVc`aVgécéc^boVaVbéø daYj`aVgéVcaVøbVcécŽcZb^cZYZö^cZc OZnWZ`X^!7j`dcj^aZ^a\^a^W^gVgojkVg# 7j““cX““a`ZaZgaZ^a^ø`^aZgaZ^a\^a^Zc 56

ŽcZba^øZn!d`\“oZakZ]éoaéW^gùiVanVc VgVWVbéokVgVbVnV`éind`hVWjVgVWV W^gVcaVb^[VYZZib^ndg#7j\“cI“g` kZùiVanVc:m^bWVc`aVgécéc^boVaVbéø daYj`aVgéVcaVøbVhdcYZgZXZŽcZba^# DgiVnVW^geVgV`dnbV`aVoéb#@VncV` `dnbV`aVoéb`^]ZYZ[Z\^YZW^aZa^b#7j I“g`kZùiVanVc^øY“cnVhé^^cVgVcVcW^g øZn#øZ`a^cYZ`dcjøij#7V`VcOZnWZ`X^! I“g`^nZkZùiVanVcécZ`dcdb^`^øW^ga^ö^^^c `Vgøéaé`aéi^XVgZibZg`ZoaZg^VéaVXVöécV Y^``ViZ`ZgZ`!7^oWjYŽcZbYZI“g` :m^bWVc`échZgbVnZh^c^\“aZcY^gbZ VcaVbécYVd`ŽcZba^VYébaVgViié`#÷j VcYVI“g`:m^bWVc`!@dgZYZchdcgV^`^cX^ hégVYV#:c`éhVoVbVcYVW^gcjbVgVdabVné Y“ø“c“ndgjo#ùiVanVcécY“cnVYVVié`aVgé^a` nViégébd[^h^c^cI“g`^nZYZùhiVcWjaYVVéabéø dabVhéhdcYZgZXZŽcZba^W^g\ŽhiZg\ZY^g# 7^oYZ'%&,néaé^^cYZùiVanVYVI“g`I^XVgZi BZg`Zo^c^VVXVöéo#7jI“g`^nZc^c! WV`VcaéöébéoécIùBaZWZgVWZg\Za^øi^gY^ö^b^o d`ŽcZba^W^gegd_ZY^gY^nZ`dcjøij# :c^YY^VaénViégébiZøk^`h^hiZb^cZhV]^W^o OZnWZ`X^!I“g`^nZYZnViégébnVebV` ^hiZnZcnVWVcXénViégébXéaVgVYZhiZ`kZ nVgYébZYZXZ`aZg^cZYZö^cZgZ`!÷jVcYV I“g`^nZdaVgV`Y“cnVYV`^Zc^YY^VaénViégéb iZøk^`h^hiZb^cZhV]^W^o#I“g`^nZYZhVöaé` iZ`cdad_^aZg^!eZigd`^bnViZ`cdad_^aZg^kZ bZiVajg_^VaVcaVgéYVYV]^adabV`“oZgZ nViégébnVebV`^hiZnZcø^g`ZiaZgW^ooVi

\ZaZXZ`aZg:`dcdb^7V`VcaéöécYVWZc^b `VeébV#@VeébéohdcjcV`VYVgVé`# DijgVXVöéo!WZgVWZg`VgVgkZgZXZö^o#H^oaZgaZ øVgiaVgéW^ga^`iZ`dcjøVXVöéo#=Zgø^g`Zi^c nViégébé^^cVngéW^giZøk^`Y“oZcaZnZXZö^o# =“`“bZidaVgV`øjVcYVeVgaVbZcidYVc VabéødaYjöjbjod`\“a“W^gnZi`^kVg#7j nZi`^n^YZh^oaZgaZ`jaaVcbV`iVcW“n“`W^g bZbcjc^nZiYjnVXVöébYZY^# =Zg^`^iVgV[écYV`VoVcYéöéW^gnVeédajøVXV` I“g`^nZ"ùiVanVùø;dgjbjcYV`dcjøVcIùB 7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^0<“bg“` 7^ga^ö^Éc^c\“cXZaaZcbZh^^aZW^ga^`iZI“g`^nZ ^aZ67VgVhécYVd`YV]VkZg^ba^i^XVg^ ^a^ø`^aZg`jgjaVXV`#IZ`iVgV[aéYZö^a!]Zg^`^ iVgV[écYV`VoVcYéöéW^gnVeédajøVXV`#7j hVnZYZi“b67“a`ZaZg^cZdaVXVöé\^W^!ùiVanV ^aZi^XVg^^a^ø`^aZg^b^oYZ^kbZ`VoVcVXV` YZY^#7“n“`Z`ø^Éc^c`dcjøbVhéøŽnaZ/ Æ7^oaZgIùBdaVgV`!ù]gVXViéaVgébéo^aZ =“`“bZi^b^oVgVhécYV`^`ddgY^cVhndcj hVöaéndgjo#6bVXébéo/ù]gVXViébéoé`VaéXé kZh“gY“g“aZW^a^gW^gøZ`^aYZVgiégbV`# 7“i“c“a`ZaZgaZVgVbéoYV`^i^XVgZi^ YZg^caZøi^gbZ`kZ]ViiV(ɓcX““a`ZaZgYZ dgiV`^øaZgnVeVW^abZ`#ùiVanVWj`dcjYVZc ŽcZba^eVgicZgaZg^b^oYZcW^g^#ù]gVXViébéo néaaVgYégWVøVgéaéW^ghZn^gYZ^aZga^ndg#:cd` ^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gY^ö^b^o)ɓcX““a`Z daVcùiVanV^aZi^XVgZi^b^o^cY“cnVkZ67 dgiVaVbVhécYVcYV]Vn“`hZ`dabVhéW^oaZg ^^chZk^cY^g^X^W^g\Za^øbZ#


I“g`:m^bWVc`^aZGjh"@ég\éo@Va`écbV;dcj VgVhécYVùøW^ga^ö^6caVøbVhé^boVaVcYé I“g`^nZÉc^cgZhb^ù]gVXViYZhiZ``jgjajøj daVcI“g`:m^bWVc`^aZGjh"@ég\éo@Va`écbV ;dcjG@@;VgVhécYV!I“g`^nZÉYZc @ég\éo^hiVcÉV^]gVZY^aZXZ`nViégébbVaaVgécéc [^cVchbVcécVnŽcZa^`ùøW^ga^ö^6caVøbVhé ^boVaVcYé#6caVøbV`VehVbécYVG@@;Éc^c ]Vg^X^\VgVci^h^VaiécYV`^@ég\éoWVc`VaVgécXV I“g`^nZÉYZ`^^]gVXViéaVgaZ]^cZVéaVXV` kVYZa^V`gZY^i^[aZgI“g`:m^bWVc`iVgV[écYVc ^h`dcidZY^aZgZ`I“g`^nZÉYZchZgbVnZbVaé ^i]VaZYZc@ég\éoVaéXéaVgVkVYZa^VaébnVebV ^b`}céiVcécVXV`#

6caVøbVnV^a^ø`^cVé`aVbVnVeVcI“g` :m^bWVc`<ZcZaB“Y“g“6YcVcNéaYégéb0 Y“cnV\ZcZa^cYZh^\dgiV$\VgVci^kZ YdögjYVc`gZY^YZhiZö^hVöaVnVchVnéaé ^]gVXVi`gZY^`jgjajøaVgécYVcW^g^daVc I“g`:m^bWVc`Ééc!hŽo`dcjhjùøW^ga^ö^ 6caVøbVhé^aZI“g`^nZÉYZ`^^]gVXVié[^gbVaVg kZ@ég\éo^hiVcÉYV`^^i]VaVié[^gbVaVgé^`^ “a`ZVgVhécYV`^i^XVg^^a^ø`^aZg^c\Za^øbZh^ nŽc“cYZiZøk^`ZYZXZö^c^!VcaVøbV `VehVbécYVG@@;^aZ@ég\éo^hiVcÉYV`^ egd_ZaZgZnŽcZa^`eVgVaZakZdgiV`[^cVchbVc

YZhiZö^YZhVöaVnVW^aZXZ`aZg^c^!I“g` :m^bWVc`ÉécY^öZg“a`ZZm^bWVc`aVgékZ jajhaVgVgVhé`jgjajøaVg^aZWZcoZg^øW^ga^ö^ VcaVøbVaVgé^boVaVnVgV`I“g`^]gVXViécé YZhiZ`aZbZnZYZkVbZYZXZö^c^WZa^gii^# 6caVøbVnV^a^ø`^cVé`aVbVYVWjajcVcG@@; 8:DÉhj@jWVcnX]WZ`@jabVidk^hZ0hŽo `dcjhjùøW^ga^ö^6caVøbVhécéc!I“g`^nZÉYZ`^ ^]gVXViéaVgV`Ž`a“W^g\Zb^øZhV]^edaVc I“g`^nZ^aZ@ég\éo^hiVcVgVhécYV`^Z`dcdb^` ^øW^ga^ö^[éghViaVgécYVcnVgVgaVcbV^b`}cé \Zi^gZXZö^c^^[VYZZii^#

@“WVkZKZcZojZaVÉnV nV`écbZgXZ`

ù]gVXViéaVgnVWVcXéVaéXéaVgaV 9Vc^bVg`V7“n“`Za^h^ÉcYZc Vaéb]ZnZi^cYZWjajøij 7“n“`Z`ø^ÉnZo^nVgZi

C^hVcVnécYVIùBiVgV[écYVc@“WVkZ KZcZojZaVÉnVnŽcZa^`\ZgZ`aZøi^g^abZh^ eaVcaVcVci^XVgZi]ZnZi^]V``écYV\Žg“øaZg^c^ VabV`“oZgZ@“WVÉcécI“g`^nZ7“n“`Za^h^ 6aWZgid<dco{aZo8VhVahbV`VbaVgécYVo^nVgZi ZY^aY^#O^nVgZiiZ`Vgøéaé`aé\Žg“øVaéøkZg^ø^cYZ WjajcjaVgV`^`^a^^a^ø`^aZg`dcjøjaYj#

7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^76ù7! ijg^obhZ`iŽg“c“cYZkWjajøbVhé6C;6÷ =diZa:fj^ebZci;jVgé^aZZøoVbVcaédaVgV` Vaéb]ZnZi^egd\gVbéY“oZcaZY^#:`dcdb^ 7V`VcaéöéYZhiZö^naZ\ZgZ`aZøi^g^aZc Vaéb]ZnZi^egd\gVbécV07ja\Vg^hiVcYVc (!JbbVcYVc+!WŽa\ZYZc'%[^gbVcéc iZbh^aX^aZg^`ViéaYé#ùa`\“cn“on“oZ \Žg“øbZaZg\ZgZ`aZøi^gZc^i]VaVié [^gbVaVgéciZbh^aX^aZg^!^`^cX^\“c6ciVanV Dg\Vc^oZHVcVn^7Ža\Zh^cYZ6DH7 [VWg^`VaVgYV^cXZaZbZaZgnVeié#=ZnZi egd\gVbécéchdc\“c“cYZ[jVgVaVcécYV`^ hiVciaVgYV^cXZaZbZaZgkZ\Žg“øbZaZg \ZgZ`aZøi^gY^#

9Vc^bVg`V7“n“`Za^h^HkZcYDaa^c\! IùB7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^n^ bV`VbécYVo^nVgZiZii^#*VnYég“a`Zb^oYZ \ŽgZknVebV`iVdaVc7“n“`Za^Daa^c\^aZ nVeéaVcdajbaj\Žg“øbZYZ!^`^“a`Zi^XVgZi ]VXb^c^cVgiégéabVhécVnŽcZa^`\Žg“ø VaéøkZg^ø^cYZWjajcjaYj#

57


İNOVASYON / TİMAKADEMİ

'HQL]OLūWDO\D \DJ|]GLNWL 7å0$NDGHPLWDUDIÖQGDQKD\DWDJHoLULOHQ¶åOhONH3URMHVL·QLQ¶'HQL]OL+HGHI3D]DU åWDO\D·NRQXOX\HGLQFLWRSODQWÖVÖG]HQOHQGL'(1å%%DãNDQÖ.RFDVHUWåWDO\D QÖQ|QHPLQLQ KHUJHoHQJQDUWÖæÖQDGLNNDWoHNHUHN7UNL\H QLQ\ÖOÖQGDåWDO\D \DLKUDFDWÖ\]GH DUWDUDNPLO\DUGRODULOHãLPGL\HNDGDUNLHQ\NVHNVHYL\H\HXODãWÖGHGL

T

ë-B~NYESINDEKI 4ë-!KADEMITARAFÆNDANHAYATAGElIRILEN ®ëLeLKE0ROJESI¯NIN ®$ENIZLI(EDEF0AZARëTALYA¯ KONULU¯NCITOPLANTÆSÆ ANAlyZ~MORTAKLARÆOLAN (ALKBANKVE6ODAFONENUN YANÆSÆRA4ICARI!LACAK3IGORTAayZ~M/RTAãÆ#OFACE 3IGORTA ,OJISTIKayZ~M /RTAãÆ5034~RKIYE -EDYAayZ~M/RTAKLARÆ'LOBAL #ONNECTION5LUSLARARASÆ -EDYAVE4URKISHTIME %KONOMI$ERGISININKATKÆLARÆILEäUBAT¯TA$ENIZLI !NEMON/TEL¯DEGERlEKLEåTIRILDI%TKINLIãE6ALI!HMET

58

!LTÆPARMAK 4ë-"AåKAN 6EKILIVE$%.ë""AåKANÆ 3~LEYMAN+OCASERT ëZMIR ëTALYA+ONSOLOSU,UIGI )ANNUZZI ëZMIRëTALYAN4ICARET/DASÆ"AåKANÆ0IETRO !LBA $ENIZLI4ICARET/DASÆ -ECLIS"AåKANÆ(~SEYIN -EMIåOãLU $ENIZLI4ICARET /DASÆ"AåKAN6EKILI3ALIH 3ARÆKAYA IHRACATlÆLAR SANAYICILERVEDAVETLILERKATÆLDÆ

ðUBMZB 5SLJZF JISBDBUÉOEBTPOEFSFDF zOFNMJCJSMLF 4ë-"AåKAN6EKILIVE $ENIZLIëHRACATlÆLAR "IRLIãI $%.ë" "AåKANÆ

3~LEYMAN+OCASERT 4~RKIYENINIHRACATYAPTÆãÆ ~LKELERARASÆNDAëTALYANÆN SONDERECEyNEMLIBIR ~LKEOLDUãUNUBELIRTEREK 4~RKIYENINYÆLÆNDA ëTALYAYAIHRACATÆY~ZDE ARTARAK MILYARDOLARILE åIMDIYEKADARKIENY~KSEK SEVIYEYEULAåTÆDEDI +OCASERT 4ë-!KADEMI TARAFÆNDANHAYATAGElIRILEN ëLeLKE0ROJESININ YEDINCISIOLAN$ENIZLIDE (EDEF0AZARëTALYA KONULUTOPLANTÆDAYAPTÆãÆ KONUåMADAëTALYANÆN 4~RKIYEIlIN$ENIZLIIlIN lOKyNEMLIBIRORTAKVEAYNÆ

ZAMANDAPAZAROLDUãUNU BELIRTTI$ENIZLININ IHRACATÆNDAKI~R~NGRUPLARÆ ILEëTALYANÆNITHALAT YAPÆSÆNÆINCELEDIKLERINI DILEGETIREN+OCASERT åUNLARÆSyYLEDI$ENIZLI IHRACATÆNÆNyNEMLIBIRKÆSMÆ TEKSTIL HAZÆRGIYIM DEMIR VEBAKÆRDANOLUåUYOR ëTALYANÆNITHALATÆNDADA BU~R~NLERyNEMLIBIR PAYASAHIP$ENIZLININ IHRACATÆNABAKTÆãÆMÆZDA ISEëTALYANÆNY~ZDE PAYILE¯~NC~SÆRADAYER ALDÆãÆNÆGyR~YORUZëTALYAYÆ HEDEFSElMEK $ENIZLININ PAZARDANALDÆãÆPAYÆ


ARTÃ&#x2020;RARAKIHRACATlÃ&#x2020;YAyNEMLI KATKÃ&#x2020;LARSAãLAYACAKTÃ&#x2020;R 4~RKIYENINYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA ëTALYAYAIHRACATÃ&#x2020;Y~ZDE ARTARAK MILYAR DOLARILEÃ¥IMDIYEKADARKI ENY~KSEKSEVIYEYEULAÃ¥TÃ&#x2020; $ENIZLININëTALYAYAIHRACATÃ&#x2020; DAY~ZDEARTARAK MILYONDOLAROLARAK GERlEKLEÃ¥TIëTALYA 4~RKIYE IHRACATÃ&#x2020;NDASONDERECE yNEMLIBIR~LKE ëTALYAILE$ENIZLIARASÃ&#x2020;NDAKITICARIILIÃ¥KILERINBIN YÃ&#x2020;LyNCESINEDAYANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NA IÃ¥ARETEDEN+OCASERT +AYÃ&#x2020;T ALTÃ&#x2020;NAALÃ&#x2020;NMÃ&#x2020;Ã¥$ENIZLININVE %GE"yLGESININILKIHRACATÃ&#x2020; BUNDANBINYÃ&#x2020;LKADARyNCE 0AMUKKALEVE(IERAPOLISByLGESINDENëTALYAYA GERlEKLEÃ¥MIÃ¥!NTIKKAZÃ&#x2020; lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NDABULUNANBIR MEZARTAÃ¥Ã&#x2020;NDADEFALARCA

BUByLGEDEKIPAMUKLARDAN ~RETILENKUMAÃ¥LARÃ&#x2020;N%FES LIMANÃ&#x2020;~ZERINDENyNCE 9UNANISTANA ARDÃ&#x2020;NDANDA ëTALYAYAIHRAlEDILDIãI BILIMSELOLARAKDAKANÃ&#x2020;TLANMÃ&#x2020;Ã¥ DURUMDADEDI

ðMJéLJMFSJNJ[JJMFSJ HzUSNFMJZJ[ $ENIZLI6ALISI!HMET!LTÃ&#x2020;PARMAK $ENIZLIILEëTALYA ARASÃ&#x2020;NDAYÃ&#x2020;LLARDÃ&#x2020;RS~REGELEN TICARIVEDOSTANEILIÃ¥KILERIN lOKDAHAILERILEREGyT~R~LEBILECEãINEDIKKATIlEKEREK 4EKSTILDEOLSUN MERMERDE OLSUN MAKINEDEOLSUNlOK IYIILIÃ¥KILERIlERISINDEYIZAMA lOKDAHAILERIYEGyT~R~LEBILIRëTALYANÃ&#x2020;NSAHIPOLDUãU POTANSIYELHhLIHAZÃ&#x2020;RDAKI PAZARVEAlÃ&#x2020;LACAKPAZARLAR 4~RKLERLEIÃ¥BIRLIãIYAPMA KONUSUNDACIDDIBIRCAZIBE

#6:*-ð5"-:":"0-"/ð)3"$"5*.*;%" :f;%&-ð,"35*è7"3 ëKI~LKEARASÃ&#x2021;NDAKIILIæKILERINyNEMINIVURGULAYAN+OCASERT ëlINDESÃ&#x2021;KÃ&#x2021;NTÃ&#x2021;LAROLANBIRYÃ&#x2021;LÃ&#x2021; GERIDEBÃ&#x2021;RAKTÃ&#x2021;KAMAYÃ&#x2021;LÃ&#x2021;IHRACATAY~ZDE LIKBIRARTÃ&#x2021;æLABAæLADÃ&#x2021;"IZ$ENIZLIOLARAK DEäERANLAMÃ&#x2021;NDAY~ZDE MIKTARANLAMÃ&#x2021;NDA Y~ZDELIKBIRARTÃ&#x2021;æGERlEKLEæTIRDIK'ElEN YÃ&#x2021;LMILYARMILYONDOLARLÃ&#x2021;KIHRACATGERlEKLEæTIREN$ENIZLININëTALYAYAIHRACATÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NPAYÃ&#x2021; Y~ZDE IKENBUYÃ&#x2021;LëTALYAYAOLANIHRACATÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZDAY~ZDELIKARTÃ&#x2021;æVARëTALYAì$ENIZLI ILIæKILERINEBAKTÃ&#x2021;äÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZZAMANGENELLIKLEBIZ ëTALYANÃ&#x2021;NDÃ&#x2021;æTICARETINDEY~ZDELIKPAYALÃ&#x2021;RKENëTALYABIZIMDÃ&#x2021;æTICARETIMIZDEHERZAMAN ILKDA lOäUZAMANDAILKTEYERALMÃ&#x2021;æBIR ~LKEëTALYA G~lL~BIRDÃ&#x2021;æTICARETORTAäÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZANCAKSAHIPOLDUäUPOTANSIYELBUNUNlOKDAHA yTESINDE"UANLAMDAëTALYANDOSTLARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;Z ARASÃ&#x2021;NDAIæBIRLIäIILEILGILIyNEMLIFÃ&#x2021;RSATLARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;Z VARDIYEKONUæTU

Süleyman Kocasert, Ä°talya'nın Türkiye için Denizli için çok önemli bir ortak ve aynı zamanda pazar olduÄ&#x;unu belirtti.

NOKTASÃ&#x2020;OLUÃ¥TURUYOR"IRLIKTE!FRIKAYA !SYAYAAlÃ&#x2020;LMA TEKLIFLERIVAR"UNUIYIDEãERLENDIRMEMIZLAZÃ&#x2020;M"U GIRIÃ¥IMCILIKRUHUIlERISINDE $ENIZLIAYRÃ&#x2020;BIRYERESAHIP IFADESINIKULLANDÃ&#x2020; ëZMIRëTALYA+ONSOLOSU,UIGI )ANNUZZIISEKONUÃ¥MASÃ&#x2020;NDA ETKINLIãEDAVETEDILMEKTEN DUYDUãUMEMNUNIYETIDILE GETIRDI 4~RKIYEVEëTALYA ARASÃ&#x2020;NDAKIILIÃ¥KILERINlOK G~lL~OLDUãUNUNALTÃ&#x2020;NÃ&#x2020; lIZDI

%FOJ[MJðUBMZBJISBDBUÃ&#x2030; ZLTFL !lÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Ã¥KONUÃ¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ARDÃ&#x2020;NDANGERlEKLEÃ¥TIRILEN PANELINILKByL~M~NDEëTALYA¯NÃ&#x2020;N"yLGEDEKI +ONUMUVE0AZAR!NALIZI BAÃ¥LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ILE0ROF$R%MRE !LKINMODERATyRL~ã~NDE 4ë-%KONOMISTI!LI/RHAN 9ALlÃ&#x2020;NKAYAëTALYA0AZARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N 3TRATEJIK!NALIZIVE0AZARA 'IRIÃ¥&Ã&#x2020;RSATLARÃ&#x2020;BAÃ¥LÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;SUNUMUNUYAPTÃ&#x2020;9ALlÃ&#x2020;NKAYA ¬íÂ&#x;4~RKIYEëTALYA IHRACATÃ&#x2020;NABAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA 4~RKIYE¯DElOKFAZLABIR DEãIÃ¥IMGERlEKLEÃ¥MEMIÃ¥ 4~RKIYEVEëTALYAARASÃ&#x2020;NDA

IHRACATLARÃ&#x2020;NBAÃ¥Ã&#x2020;NDAOTOMOBILBIRINCISÃ&#x2020;RADA IKINCI SÃ&#x2020;RADATEKSTILVEHAZÃ&#x2020;RGIYIM BULUNUYORëLLERNEDURUMDADIYEBAKARSAKëSTANBUL BIRINCISÃ&#x2020;RADAARDÃ&#x2020;NDAN "URSATAKIPEDIYOR$ENIZLI ISE¯INCISÃ&#x2020;RADAYERALÃ&#x2020;YOR­ DEDI$ENIZLI¯DEIHRACAT YAPANFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;lOKFAZLA OLDUãUNAIÃ¥ARETEDEN9ALlÃ&#x2020;NKAYA ‘TALYAIHRACATÃ&#x2020;NDA $ENIZLI Â&#x;YÃ&#x2020;LLARÃ&#x2020; ARASÃ&#x2020;NDAKIDEãIÃ¥IMILE4~RKIYEYANI!NADOLU~ZERINDE IHRACATYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;GySTERILIYOR $ENIZLIASLÃ&#x2020;NDAKATMADEãERIY~KSEK~R~NLER~RETIYOR $ENIZLI¯DEIHRACATYAPAN FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAHAZÃ&#x2020;RGIYIM FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;CIVARÃ&#x2020;NDA TEKSTILDEISEFIRMAVAR 4OPLAMDACIVARÃ&#x2020;FIRMA $ENIZLIIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;S~R~KL~YORGIBIGyR~N~YOR­DEDI

59


DOĞU - BATI / İTALYA

ūWDO\D\HQLPXFL]HVLQLDU×\RU åNLQFL'Q\D6DYDãÖ·QÖQDUGÖQGDQJ|VWHUGLæLE\PH SHUIRUPDQVÖ´åWDO\DQ0XFL]HVLµRODUDNDQÖODQåWDO\D EXJQ$%·QLQHQVRUXQOXHNRQRPLOHULDUDVÖQGD J|VWHULOL\RU%DãWDEDQNDFÖOÖNROPDN]HUH]RUGDNL VHNW|UOHUHo|]PDUD\DQåWDO\D·QÖQ\ÖOÖQGDNUL] |QFHVLVHYL\HOHUL\DNDODPDVÖEHNOHQL\RU

A

VRUPA"IRLIãI¯NIN kurucusu ve '¯INyNEMLI BIR~YESIOLAN ëTALYA ))$~NYA3AVAåƯNÆN ARDÆNDANYAåADÆãÆAãÆR EKONOMIKlyK~NT~Y~ !"$¯NIN-ARSHALL0LANƯNÆ IYIKULLANARAKAåMAYÆ BAåARDƯLÆYÆLLARDA ZAYÆFBIRTARÆM~LKESINDEN G~lL~BIRSANAYIEKONOMISINEDyN~åENëTALYA¯NÆN YÆLLÆKORTALAMAY~ZDE ¯L~KB~Y~MEKAYDETTIãIíYÆLLARÆDAHA SONRA¬ëTALYAN-UCIZESI­ OLARAKTARIHEGElTI!NCAK ëTALYAN-UCIZESI ¯LI YÆLLARLABIRLIKTESONAERDI %KONOMIKB~Y~MEDEKI YAVAåLAMAVELERIN SONUNDANITIBARENGENIå 60

lAPLÆKAMUHARCAMALARÆILE EKONOMININCANLANDÆRÆLMASÆNAILIåKINSIYASIHAMLELER VEYOLSUZLUKLARKAMU BORlLARÆNDACIDDIBIRARTÆåA NEDENOLDU "UG~NëTALYAGElMIåTEKI PERFORMANSÆNDANOLDUKlAUZAKBIREKONOMIK GyR~N~MSERGILIYORëTALYA EKONOMISININSONONYÆLDA YÆLLÆKORTALAMAB~Y~ME HÆZÆBINDE OLARAK GERlEKLEåTI¯DEY~ZDE  ¯DAY~ZDE K~l~LENëTALYANEKONOMISI ¯DASADECEY~ZDE B~Y~D~KTENSONRAMALI SÆKÆLAåTÆRMAPOLITIKALARÆNÆN ETKISIYLEYENIDENDARALMA S~RECINEGIRDI¯DE Y~ZDE B~Y~MENIN ARDÆNDAN¯DEY~ZDE

 ¯TEY~ZDE VE¯TEDEY~ZDE ORANÆNDADARALANëTALYANEKONOMISIYENIDEN Y~KSELIåEGElTIãI¯TE Y~ZDE LÆKB~Y~MENIN ARDÆNDANGElENYÆLDA BEKLENTILERIN~ZERINDEBIR PERFORMANSSERGILEDI5ZMANLAR¯NÆNBAåÆNDA BIRyNCEKIYÆLOLDUãUGIBI Y~ZDE OLARAKyNGyRD~KLERIB~Y~MEORANÆNÆN Y~ZDE D~ZEYINDEAlÆKLANMASÆNÆBEKLIYORLAR

Kriz öncesi seviye 2020’de yakalanabilir 9INEDE~LKENINKRIZ yNCESINEDyNMESIIlIN BIRKAlYÆLDAHAGEREKIYOR"UGyR~åTEOLANLARÆN BAåÆNDAISE5LUSLARARASÆ

0ARA&ONU )-& GELIYOR )-&TARAFÆNDANHAZÆRLANAN VEëTALYAYAILIåKINYÆLLÆK GyZDENGElIRMERAPORU NITELIãINDEKI¬-ADDE +ONS~LTASYON2APORU­NA GyREëTALYAEKONOMISINDEUZUNS~REDIRDEVAM EDENRESESYONKADEMELI BIRTOPARLANMAS~RECINDEANCAKBUTOPARLANMA OLDUKlAKÆRÆLGAN)-&¯YE GyREUYUMLUPARAPOLITIKALARÆ OLUMLUEMTIAFIYATLARÆ DESTEKLEYICIMALIPOLITIKALARVEYETKILILERINGENIåBIR ARALÆKTAY~R~TT~ã~REFORM lABALARÆTEMELINDEIYILEåEN G~VENILEëTALYAEKONOMISI KRIZyNCESI~RETIMSEVIYELERINELERINORTASÆNA KADARDyNEBILECEK !NCAKYINEAYNÆRAPORA


5FNFM&LPOPNJL(zTUFSHFMFS

ð5"-:"²%"ðè 2013 2014 2015 :"1."/*/1f' '39ë( -ILYAR%URO

2.131 2.143 1.815 /0,5"-"3* 2EEL'39ë( 

-1,8 -0,3 0,6 ëTALYANPIYASASÃ&#x2021; +IæI"AæÃ&#x2021;NA'39ë( %URO

35.979 36.037 36.738 HUKUKIYAPÃ&#x2021;SÃ&#x2021; 4OPLAM9ATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;M'39ë( 17,3 16,5 15,0 ITIBARÃ&#x2021;YLAPAZARA "R~TTASARRUFLAR'39ë( 18,3 18,3 17,6 YENIGIRECEKLERIlIN %NFLASYON 0,6 0,0 0,1 KARMAæÃ&#x2021;KVEBAZÃ&#x2021;DUëæSIZLIK/RANÃ&#x2021; 

12,1 12,6 11,9 RUMLARDAæEFFAFLÃ&#x2021;KTAN YOKSUNOLARAK #ARIëæLEMLER$ENGESI'39ë( -2,9 -3,0 ì DEäERLENDIRILEBILIR +~l~KAILE GyRECIDDIYAPÃ&#x2020;SALSORUNLAR VE/RTAëTALYA¯DATOPLANMÃ&#x2020;Ã¥ DURUMDA$AHAlOKTARÃ&#x2020;M ~LKEDEVAROLMAYADEVAM æIRKETLERININHAKIMIVETURIZMALANÃ&#x2020;NDAFAALIYET EDIYOReRETIMVEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYETI +UZEY!VRUPA GySTERENK~l~KIÃ¥LETMELER LARD~Ã¥~KSEYRINIS~RD~R~~LKELERINDENFARKLÃ&#x2021; YORVEIÃ¥SIZLIKORANÃ&#x2020;HALAIKI ISE'~NEYëTALYA¯DAYOãUNOLARAKDERINByLGELAÃ¥Ã&#x2020;YOR HANELISEVIYELERDEBULUNUSELFARKLÃ&#x2021;LÃ&#x2021;KLARVE +~l~KVEORTAyLlEKLIIÃ¥YORëTALYANBANKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N EæITSIZLIKLERTICARI LETMELERINYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAëTALYAN KyT~KREDILERIDEyNEMLI EKONOMISININBIRDIãER BIRSORUNOLUÃ¥TURUYOR FAALIYETLERDEILAVE G~C~DEAYNÃ&#x2020;SEKTyRDE !VRUPA"IRLIãIIFLASRISKI G~lL~KLEREYOLAlA~RETIMAÃ¥AMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NFARKLÃ&#x2020; TAÃ¥Ã&#x2020;YANBANKALARÃ&#x2020;NKURTARÃ&#x2020;LBILIYOR$ENEYIMLER DALLARÃ&#x2020;NDAUZMANLAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥ MASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SÃ&#x2020;CAKBAKMÃ&#x2020;YOR ëTALYANPAZARÃ&#x2021;NAGIRE- !YRÃ&#x2020;CA%URO"yLGESIIlINDE FIRMALARÃ&#x2020;NSÃ&#x2020;KÃ&#x2020;EKONOMIK BILMENINyNKOæULUNUN IKINCIENY~KSEKKAMUBOR- ILIÃ¥KILERIlERISINDEBIR ëTALYANFIRMALARLA ARADABULUNDUãUSANAYI CUNASAHIPOLANëTALYA¯DA ByLGELERI"UG~NëTALYA¯DA YAPÃ&#x2020;SALESNEKLIãINOLMAIæBIRLIäIYAPMAKVE MASÃ&#x2020; BANKABILANlOLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ¯DENFAZLASANAYIByLGEORTAKHAREKETETMEK SIVAR"UNAKARÃ¥Ã&#x2020;N~LKEDE OLDUäUNUGySTERIYOR DURUMUVEY~KSEKKAMU 6ENEDIK,IMANÃ&#x2020;VE4RIEÃ¥TE BORCUYyNETIMEÃ¥OKLARLA $OäRUTICARETORTAäÃ&#x2021;NÃ&#x2021; BAÃ¥AlÃ&#x2020;KMAKIlINK~l~KBIR ,IMANÃ&#x2020;OLMAK~ZERESADECE BULMAK ëTALYA¯DATIIKIADETSERBESTTICARET ALANBÃ&#x2020;RAKÃ&#x2020;YOR CARIFAALIYETKURMANÃ&#x2021;N ByLGESIBULUNUYOR ðTUJIEBNÃ&#x2030;OZBSÃ&#x2030;TÃ&#x2030;OÃ&#x2030; ENyNEMLIByL~M~N~ ,0#ð²MFSTBçMÃ&#x2030;ZPS %Ã&#x2030;éUJDBSFUUF"# OLUæTURUYORëDEAL MLFMFSJOJOQBZÃ&#x2030; '~lL~BIRIMALATSEKTyR~ëTALYANORTAKTADIKN~NBULUNDUãUëTALYA¯DA HFSJMJZPS KATEDILECEKHUSUSLAR ANASANAYILEROLARAKOTO+~RESEL&INANS+RIZI ISEIYIBIRILETIæIM MOTIV GEMIYAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020; KIMYA GERlEKLEÃ¥TIãISÃ&#x2020;RALARDA AäÃ&#x2021;NASAHIPOLMASÃ&#x2021; MOBILYA KONFEKSIYON GÃ&#x2020;DA ëTALYA¯NÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;Ã¥TICARETHACMI VEYERELUYGULAMALARÃ&#x2021; SERAMIKVEMAKINESEKTyR- TRILYONDOLARAULAÃ¥LERIyNElÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR%KONOMIK MÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;+RIZLEBIRLIKTEDÃ&#x2020;Ã¥ IYITANÃ&#x2021;MASÃ&#x2021;!YRÃ&#x2021;CA YAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;DAHAlOKK~l~KVE TICARETHACMIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA TEKNIK~R~NLERIlIN ORTAyLlEKLIFIRMALARDAN YAKLAÃ¥Ã&#x2020;KY~ZDEAZALAëTALYANT~KETICILERE OLUÃ¥ANëTALYA¯DAISTIHDAMÃ&#x2020;N RAK MILYARDOLARA SATÃ&#x2021;æSONRASÃ&#x2021;HIZMET Y~ZDE¯SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; MILYON GERILERKENDÃ&#x2020;Ã¥TICARETAlÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; SUNABILECEKKAPASITIÃ¥LETMENINY~ZDE¯INI DAY~ZDEAZALARAK OLUÃ¥TURANBUIÃ¥LETMELER MILYARDOLARAINDI EDEOLMASÃ&#x2021;DAyNEM SAãLÃ&#x2020;YOR"~Y~KyLlEKLI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAD~NYADAEKONOMIK ARZEDIYOR FIRMALARDAHAlOK+UZEY

KOÃ¥ULLARÃ&#x2020;NNISPETENIYILEÃ¥-

2016*

2017*

1.815

1.831

0,7

0,9

37.620

38.518

14,9

15,4

17,4

17,4

0,5

1,0

11,0

10,9

-2,40

-2,20

MESIILEBIRLIKTEDÃ&#x2020;Ã¥TICARET HACMIKRIZyNCESISEVIYESINEULAÃ¥AMASADAY~ZDE ARTÃ&#x2020;Ã¥LA MILYARDOLAR OLDU!NCAKAYNÃ&#x2020;DyNEMDE DÃ&#x2020;Ã¥TICARETAlÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ISEY~ZDE ¯LIKREKORARTÃ&#x2020;Ã¥LA MILYARDOLARAlÃ&#x2020;KTÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABIRyNCEKIYÃ&#x2020;LAGyRE IHRACATTAY~ZDE ITHALATTAISEY~ZDE OLARAK GyR~LENAZALMA DÃ&#x2020;Ã¥TICARET HACMININY~ZDE VE DÃ&#x2020;Ã¥TICARETDENGESININDE Y~ZDE AZALMASÃ&#x2020;ILE SONUlLANDÃ&#x2020; "UGERILEMEDE~LKENINDÃ&#x2020;Ã¥

Ä°talyan ekonomisi yükseliÅ&#x;e geçtiÄ&#x;i 2015â&#x20AC;&#x2122;te yüzde 0,6'lık büyümenin ardından geçen yıl da beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. 2016â&#x20AC;&#x2122;nın baÅ&#x;ında yüzde 0,6 olarak öngörülen büyümenin yüzde 0,9 düzeyinde açıklanması bekleniyor.

61


DOÄ&#x17E;U - BATI / Ä°TALYA ðUBMZB²OÃ&#x2030;OðISBDBUÃ&#x2030;OEB#BéMÃ&#x2030;DBfMLFMFS 

ðUBMZB²OÃ&#x2030;OðUIBMBUÃ&#x2030;OEB#BéMÃ&#x2030;DBfMLFMFS 

2014

2015

%FçJéJN 

1BZ 

!LMANYA

66.568.028

56.372.146

-15,3

12,3

!LMANYA

&RANSA

55.784.095

46.874.344

-16,0

10,2

&RANSA

!"$

39.508.766

39.775.298

0,7

8,7

aIN

ëNGILTERE

27.799.021

24.718.925

-11,1

5,4

(OLLANDA

ëSPANYA

23.936.326

21.885.282

-8,6

4,8

ëSVIlRE

25.329.401

21.359.044

-15,7

"ELlIKA

17.519.806

16.062.986

0OLONYA

13.744.083

aIN 4~RKIYE

2014

2015

%FçJéJN 

1BZ 

-12,8

15,4

-13,3

8,7

-6,1

7,6

-17,1

5,6

ëSPANYA

-11,0

5,0

4,7

"ELlIKA

-6,1

4,6

-8,3

3,5

2USYA

-31,1

3,9

11.997.793

-12,7

2,6

!"$

-5,3

3,8

13.931.561

11.519.314

-17,3

2,5

ëSVIlRE

-13,0

2,9

12.922.964

10.994.152

-14,9

2,4

ëNGILTERE

-14,1

2,9

TICARETINDEyNEMLIBIRYER TUTAN!VRUPA"IRLIãI~LKELERIILETICARETTEYAÃ¥ANAN D~Ã¥~Ã¥~NDEPAYÃ&#x2020;B~Y~K YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAY~ZDE OLAN!"~LKELERININPAYÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LLARIlERISINDEAZALARAK G~N~M~ZDEY~ZDELER SEVIYESINEKADARGERILEMIÃ¥ DURUMDA ëTALYA¯NÃ&#x2020;NENyNEMLIIKI PAZARÃ&#x2020;OLAN!LMANYAVE &RANSA¯YAIHRACATÃ&#x2020;¯TEN ¯EYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KY~ZDE GERILEYEREKSÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;YLA MILYARDOLARVE MILYARDOLAROLDU!YNÃ&#x2020; DyNEMDE~l~NC~yNEMLI PAZAROLAN!"$¯YEIHRACAT ISENEREDEYSEAYNÃ&#x2020;KALDÃ&#x2020; VE MILYARD~ZEYINDE GERlEKLEÃ¥TIeLKENINDIãER yNEMLIPAZARLARÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDA SÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;YLA MILYARDOLARLAëNGILTERE MILYAR DOLARLAëSPANYA  MILYARDOLARLAëSVIlRE MILYARDOLARLA"ELlIKA  MILYARDOLARLA0OLONYA  MILYARDOLARLAaINVE ¯UNCUSÃ&#x2020;RADA MILYAR DOLARLA4~RKIYEYERALÃ&#x2020;YOR "U~LKELEREYyNELIKIHRACAT DAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABIRyNCEKI YÃ&#x2020;LAGyREY~ZDEILE ARASÃ&#x2020;NDADEãIÃ¥ENORANLARDA 62

GERILEMIÃ¥DURUMDA ëTALYA¯NÃ&#x2020;NITHALATÃ&#x2020;NABAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAISEILKIKISÃ&#x2020;RADA YINE!LMANYAVE&RANSA YERALÃ&#x2020;YOR!NCAKBUKEZ !LMANYAMILYARDOLAR ILEAlÃ&#x2020;KARAILKSÃ&#x2020;RADAYER ALÃ&#x2020;RKEN&RANSA¯NÃ&#x2020;NëTALYA¯YA IHRACATÃ&#x2020; MILYAR DOLARDAKALÃ&#x2020;YORel~NC~ SÃ&#x2020;RADA MILYARDOLARLA aINYERALÃ&#x2020;YORëTALYA¯NÃ&#x2020;N IHRACATÃ&#x2020;NDASÃ&#x2020;RADAYER BULAN4~RKIYE ~LKENIN ITHALATLISTESINDEISE MILYARDOLARLASÃ&#x2020;RADA YERALÃ&#x2020;YOR

5SLJZFEÃ&#x2030;éUJDBSFU BmÃ&#x2030;çÃ&#x2030;OÃ&#x2030;LBQBUÃ&#x2030;ZPS YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYAR dolar ile rekor düzeye ULAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥OLAN4~RKIYEíëTALYA IKILITICARETHACMI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAëTALYA¯NÃ&#x2020;NYAÃ¥AMAKTAOLDUãUEKONOMIKKRIZE BAãLÃ&#x2020;OLARAK~LKEMIZDEN ITHALATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NAZALMASÃ&#x2020;YLA BIRLIKTEYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KOLARAK Y~ZDEGERILEDIMILYAR DOLARAINDIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZBIRyNCEKIYÃ&#x2020;LA GyREY~ZDEAZALARAK MILYARDOLARDAKALDÃ&#x2020; ëTHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZILEAYNÃ&#x2020;D~ZEYDE

)-&¯YEGyREUYUMLUPARAPOLITIKALARÃ&#x2021; OLUMLU EMTIAFIYATLARÃ&#x2021; DESTEKLEYICIMALIPOLITIKALARVE REFORMlALÃ&#x2021;æMALARÃ&#x2021;TEMELINDEIYILEæENG~VENILE ëTALYAEKONOMISIKRIZyNCESI~RETIMSEVIYELERINE LERINORTASÃ&#x2021;NAKADARDyNEBILECEK

KALARAK MILYARDOLAR OLARAKGERlEKLEÃ¥TI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA4~RKIYE¯NINëTALYA¯YA IHRACATÃ&#x2020;YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NAGyRE Y~ZDEARTARKENëTALYA¯DAN ITHALATISEY~ZDEAZALDÃ&#x2020; "UNUNSONUCUNDADÃ&#x2020;Ã¥ TICARETHACMINDEyNEMLI BIRDEãIÃ¥MEOLMAZKEN 4~RKIYE¯NINëTALYA¯YAKARÃ¥Ã&#x2020; DÃ&#x2020;Ã¥TICARETAlÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;Y~ZDE AZALARAK MILYARDOLARA GERILEDIëTALYA YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA!LMANYA )RAKVE ëNGILTERE¯DENSONRA~LKEMIZINENlOKIHRACATGERlEKLEÃ¥TIRDIãIDyRD~NC~~LKE HALINEGELDIëHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N Y~ZDE ¯~ ITHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N ISEY~ZDE¯INIGERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZëTALYA¯NÃ&#x2020;N!"~YESI ~LKELERBAZALÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAKIPAYÃ&#x2020;Y~ZDE ¯EITHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAKIPAYÃ&#x2020; ISEY~ZDE ¯EULAÃ¥TÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;IKILIDÃ&#x2020;Ã¥TICARET HACMIMIZYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;RAKAMLARÃ&#x2020;NAGyREAZDAOLSAARTÃ&#x2020;Ã¥ GySTERMIÃ¥VE MILYON DOLARCIVARÃ&#x2020;NDAGERlEKLEÃ¥MIÃ¥TIR4~RKIYE¯NINëTALYA¯YA IHRACATÃ&#x2020;NDAENyNEMLI~R~N GRUBUTOPLAMIHRACATÃ&#x2020;N Y~ZDE¯SINIOLUÃ¥TURAN OTOMOTIVSANAYI~R~NLERIDIR$OKUMACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K~R~NLERI


DETOPLAMIHRACATÃ&#x2020;NY~ZDE ¯~N~OLUÃ¥TURMAKTAOLUP BIRDIãERyNEMLIIHRAl~R~N GRUBUDAYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KY~ZDE PAYILEGÃ&#x2020;DAMADDELERIDIR4~RKIYENINëTALYADAN GERlEKLEÃ¥TIRDIãIITHALATA BAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAISEMAKINEVE ULAÃ¥Ã&#x2020;MARAlLARÃ&#x2020;Y~ZDE PAYILEILKSÃ&#x2020;RADAYERALAN ~R~NGRUPLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;OLUÃ¥TURMAKTADÃ&#x2020;R-INERALYAKÃ&#x2020;TLAR VEMINERALYAãLARY~ZDE PAYILEIKINCISÃ&#x2020;RADAYERALÃ&#x2020;RKEN DIãERT~KETIMMALLARÃ&#x2020; DAY~ZDEPAYASAHIP~R~N GRUPLARÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R

¯#3&9*5°5&/40/3"¯*5"-&"7&°

"IRLEæIK+RALLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;N!"¯DENAYRÃ&#x2021;LMASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;yNGyREN"REXIT¯INARDÃ&#x2021;NDANBIRlOK~LKEIlINBENZER TERIMLER~RETILDI"UNLARDANBIRI DEëTALYA¯NÃ&#x2021;NlÃ&#x2021;KÃ&#x2021;æÃ&#x2021;ANLAMÃ&#x2021;NA GELEN)TALEAVE¯DAKURULAN VEBUG~N$EMOKRATIK0ARTI¯NIN

ARDÃ&#x2021;NDAN~LKENINIKINCIENPOP~LERPARTISIHALINEGELEN"Eæ9Ã&#x2021;LDÃ&#x2021;Z HAREKETI!"¯DENAYRÃ&#x2021;LMAFIKRININ yNC~L~ä~N~~STLENMIæDURUMDA %UROBAROMETERIN!RALÃ&#x2021;KAYÃ&#x2021;ARAæTÃ&#x2021;RMASÃ&#x2021;NAGyREëTALYANLARÃ&#x2021;NlOäU ¬~LKEYI!"KURALLARÃ&#x2021;ILEBAäLAMANÃ&#x2021;N B~Y~MEYIARTÃ&#x2021;RMAKIlINHARCAMA YAPMAYÃ&#x2021;ENGELLEDIäINE­INANÃ&#x2021;YOR !RAæTÃ&#x2021;RMAYAGyREëTALYANLARÃ&#x2021;N Y~ZDESI%URO¯NUNëTALYAIlIN ¬KyT~BIRæEY­OLDUäUNAINANÃ&#x2021;RKEN DESTEKLEYENLERINORANÃ&#x2021;Y~ZDE

Türkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de 1.300 ðUBMZBOGJSNBTÃ&#x2030;WBS !VRUPA"IRLIãI¯NINENGELIÃ¥MIÃ¥EKONOMILERIARASÃ&#x2020;NDA YERALANëTALYAILE4~RKIYE ARASÃ&#x2020;NDAKIILIÃ¥KILERBIRBIRINI TAMAMLARNITELIKTE4EKSTIL VEKONFEKSIYON DERI MAKINEIMALAT GÃ&#x2020;DAIÃ¥LEME VEKIMYASEKTyRLERIëTALYAN FIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NIÃ¥BIRLIãINESON DERECEAlÃ&#x2020;K"USEKTyRLERIN YANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAAMBALAJ MADENCILIK MOBILYA OTOMOTIVYAN SANAYI ELEKTRONIK G~VENLIK SISTEMLERI M~CEVHERAT 

HABERLEÃ¥ME M~HENDISLIK LOJISTIK METALIÃ¥LEME GEMI INÃ¥A ENERJI ULAÃ¥TÃ&#x2020;RMA lEVREPROJELERI SAVUNMA SANAYI SAãLÃ&#x2020;K FINANSALHIZMETLERVETURIZMSEKTyRLERI DEIÃ¥BIRLIãIPOTANSIYELINE SAHIPSEKTyRLEROLARAKSÃ&#x2020;RALANÃ&#x2020;YOR%KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; VERILERINEGyREYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; ITIBARÃ&#x2020;YLA4~RKIYE¯YEULUSLARARASÃ&#x2020;DOãRUDANYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M SÃ&#x2020;RALAMASÃ&#x2020;NDAëTALYATOPLAM MILYARDOLARLA¯~NC~

SÃ&#x2020;RADABULUNUYOR9INE "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NVERILERINEGyRE 4~RKIYE¯DEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYAPMÃ&#x2020;Ã¥ OLANëTALYANFIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;¯AULAÃ¥Ã&#x2020;YOR4~RKIYE¯DEKIëTALYANYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NlOãUHIZMETVE~RETIM SEKTyRLERINDEFAALIYET GySTERIYOReRETIMSEKTyRLERININBAÃ¥Ã&#x2020;NDAAãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;OLARAK GÃ&#x2020;DA HAZÃ&#x2020;RGIYIM KIMYASAL ~R~NLER ELEKTRIKíELEKTRONIK MAKINEIMALATÃ&#x2020; MOBILYA DEMIRílELIKVEOTOMOTIVYER

5SLJZFðUBMZB%Ã&#x2030;é5JDBSFU%FçFSMFSJ .JMZPO

:Ã&#x2030;MMBS

ðISBDBU

%FçJéJN 

ðUIBMBU

%FçJéJN 

)BDJN

Denge

2005

5.616,8

20,8

7.566,3

10,2

13.183,0

-1.949,5

2006

6.752,4

20,2

8.663,5

14,5

15.415,8

-1.911,1

2007

7.480,1

10,8

9.968,0

15,1

17.448,0

-2.487,9

2008

7.819,0

4,5

11.011,5

10,5

18.830,5

-3.192,5

2009

5.890,5

-24,7

7.673,4

-30,3

13.563,9

-1.782,9

2010

6.505,3

10,4

10.203,7

33,0

16.709,0

-3.698,4

2011

7.851,5

20,7

13.549,5

32,8

21.401,0

-5.698,0

2012

6.372,5

-18,8

13.559,7

0,1

19.932,2

-7.187,2

2013

6.718,4

5,4

13.097,1

-3,4

19.815,5

-6.378,7

2014

7.141,1

6,3

12.195,5

-6,9

19.336,5

-5.054,4

2015

6.887,4

-3,6

10.639,0

-11,8

17.526,4

-3.751,6

2016

7.583,1

10,1

10.219,0

-3,9

17.802,1

-2.635,9

ALÃ&#x2020;RKENHIZMETSEKTyR~NDE ISETICARET TURIZM HABERLEÃ¥ME BANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KVEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M FINANSMANyNElÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR ëTALYA¯DAFAALIYETGySTEREN 4~RKÃ¥IRKETIBULUNURKEN íDyNEMINDE~LKEMIZDEKIYERLEÃ¥IKKIÃ¥ILERIN ëTALYA¯DAKIYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N TOPLAMÃ&#x2020;ISEMILYON DOLARAULAÃ¥Ã&#x2020;YORëTALYAN 4ICARET/DASÃ&#x2020;¯NDANYAPÃ&#x2020;LAN AlÃ&#x2020;KLAMALARAGyRE4~RKIYEëTALYAIlINaIN 2USYA VEYA"REZILYADANlOKDAHA yNEMLIBIRYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MVETICARET ORTAãÃ&#x2020;KONUMUNDA"UNUN BAÃ¥LÃ&#x2020;CANEDENLERIARASÃ&#x2020;NDA 4~RKIYE¯NINëTALYA¯YAYAKÃ&#x2020;N OLMASÃ&#x2020;VEKOMÃ¥UOLDUãU PAZARLARAGIREBILMEKIlIN yNEMLIBIRMERKEZOLUÃ¥TURMASÃ&#x2020;YERALÃ&#x2020;YOR

63


AHENK / RAPOR

<“cZøeVcZa^^i]VaViécV Vci^YVbe^c\hdgjøijgbVhé :`dcdb^7V`Vcaéöéùi]VaVi<ZcZaB“Y“ga“ö“!v^c =Va`8jb]jg^nZi^ÉcYZ“gZi^ab^ø[didkdaiV^`eVcZa kZbdY“aaZg]V``écYV`^YVbe^c\hdgjøijgbVhécV ^a^ø`^cc^]V^W^aY^g^b^c^iVbVbaVYé#:cZg_^ <“ca“ö“Éc“c]VWZg^cZ\ŽgZC^]V^W^aY^g^bYZ`^ YZöZgaZcY^gbZaZg^YZö^øi^gZXZ`W^g\Za^øbZ dabVYéöéiV`Y^gYZ!v^cbZcøZa^\“cZøeVcZa^ ^i]VaViécVn“oYZ(%ÉVnV`écŽcaZn^X^Vci^ YVbe^c\kZg\^`dnjaVW^aZXZö^WZa^gi^a^ndg# I“g`^nZÉnZ^]gVXViiVZcW“n“`eVnVhV]^e=Vcl]V F8Zaah!?^c`dHdaVgkZ8]^ciHdaVg[^gbVaVgécéc YVbe^c\bVg_éhégVhénaVn“oYZ'+!..!n“oYZ'-!.( kZn“oYZ'-!,(daVgV`WZa^gaZcY^#9^öZg[^gbVaVg ^^c^hZŽgcZ`aZb^cVöégaé`aédgiVaVbVhédaVcn“oYZ ',#-'YVbe^c\bVg_é`VWjaZY^aY^#

64


I“g`^nZKVgaé`;dcjW“n“bZnZ`VncV`daVXV`

7V`VcaVg@jgjajO^gVVi7Vc`Vhé6÷!7dgj =ViaVgé^aZEZigdaIVøébV6÷7DI6÷! I“g`^nZEZigdaaZg^6DIE6D!EdhiVkZ IZa\gV[IZø`^aVié6÷EII!7dghVùhiVcWja 6÷!I“g`hViJnYj=VWZgaZøbZ@VWadIK kZùøaZibZ6÷c^cIzG@H6IhZgbVnZaZg^cYZWjajcVc=Vo^cZnZV^i]^hhZaZg^c

iVbVbé!I“g`IZaZ`db“c^`Vhndc6÷c^c n“oYZ+!+-dgVcécYV`^=Vo^cZnZV^i]^hhZh^ ^aZ:i^BVYZcùøaZibZaZg^<ZcZaB“Y“ga“ö“ kZvVnùøaZibZaZg^<ZcZaB“Y“ga“ö“Éc“c I“g`^nZKVgaé`;dcjÉcVV`iVgéabVhécV`VgVg kZgY^#6ngéXVb“a`^nZi^=Vo^cZnZV^i6ciVanV!6nYéc!ùhiVcWja!>heVgiV!ùob^g!@VnhZg^

kZBjöaVYVWjajcVcWVoéiVøécbVoaVgéc iV]h^haZg^`VaYégéaVgV`;dcVYZkgZY^aY^#HVkjcbVHVcVn^^9ZhiZ`aZbZ;dcjcVV^ikZnV Wj[dcjciVhVggj[jcYVWjajcVc(b^anVg a^gVijiVgécYV`^`VncVöécZc\ZV`iVgéb iVg^]^c^^oaZnZc(Vn^^cYZ\Zg^ŽYZcbZ` `VnYénaVKVgaé`;dcjcVV`iVgéabVhé`VgVgaVøiégéaYé#yoZaaZøi^gbZN“`hZ`@jgjajcXV I“g`=VkVNdaaVgécécI=Nn“oYZ).!&' kZ=Va`WVc`écn“oYZ*&!&&dgVcécYV`^ ]^hhZaZg^c^cŽoZaaZøi^gbZ`VehVbkZegd\gVbécYVcé`VgéaVgV`I“g`^nZKVgaé`;dcjcV YZkg^cZ`VgVgkZg^aY^#;dcVYZkgZY^aZchŽo `dcjhjø^g`ZiaZg^cbZkXjinŽcZi^baZg^kZ ^øaZibZeda^i^`VaVgé^aZ^øeaVcaVgé!nViégébkZ W“n“bZhigViZ_^aZg^cZjn\jcdaVgV`YZkVb ZYZXZ`kZjajhaVgVgVhé[^cVch`jgjajøaVgé YVYV]^adabV`“oZgZ^a\^a^eVnYVøaVgaVhVöaVcVc^øW^ga^ö^h“gY“g“aZXZ`#I“g`^nZKVgaé` ;dcjcjchŽo`dcjhjø^g`ZiaZg^!7V`VcaVg @jgjajcXVdcVnaVcVXV`HigViZ_^`NViégéb EaVcéZgZkZh^cYZnŽcZiZXZ`#

:m^bWVc`øjWZhVnéhécéVgiégVXV` I“g`:m^bWVc`<ZcZaB“Y“g“6YcVcNéaYégéb!I“g`:m^bWVc`ÉéchVöaVYéöéYZhiZ`aZg^c! ^]gVXViénaVY^gZ`iWjajøVgV`YV]VYVnVn\éc ]VaZ\Zi^g^aZXZö^c^hŽnaZY^#NéaYégéb!ÆI“g` :m^bWVc`øjVcYVI“g`7Vc`VXéaé`H^hiZb^ VgVXéaéöénaV^]gVXViénV]^obZikZg^ndg# 7^oaZgZc`éhVh“gZYZøjWZaZg^b^o^VgiégVgV` ^]gVXViéaVgébéoVVgVXéhéo]^obZihjcVXVöéo# 7jcd`iVYVchdcgVYZhiZ`aZg^b^o^cYV]VYV nVn\écaVøVXVöécéŽc\Žg“ndgjo#I“g`^nZÉYZ`^ +*W^c^]gVXViécéc]Zeh^naZVaéøVgV`dcaVgé

daVcV`aVgébéoYVcnVgVgaVcYégbV`^hi^ndgjoÇ Y^nZ`dcjøij#I“g`:m^bWVc`Ééc^]gVXVié [^cVchZZibZdgVcécV\ŽgZY“cnVVeécYV`^ :m^bWVc`aVgVgVhécYV<“cZn@dgZÉc^c VgYécYVc^`^cX^hégVYVnZgVaYéöécéVcaViVc NéaYégéb!Æ÷jVcYV^]gVXViéaVgébéoécn“oYZ '+hécVYZhiZ`hVöaVnVgV`<“cZn@dgZÉc^c VgYécYVcY“cnVYV`^^]gVXViéhécéZcd`YZhiZ`aZnZc:m^bWVc``dcjbjcYVnéo#'%&,Éc^c hdcjcV`VYVgdcaVgéYV\Zg^YZWégV`VgV` W^g^cX^hégVYVnZgVabVné]ZYZ[a^ndgjoÇYZY^#

ADNAN YILDIRIM Türk Eximbank Genel Müdürü

7“iZDXV`ÉiV&&!)b^anVga^gV[VoaVkZgY^ BZg`Zo^nŽcZi^bW“iZh^cYZ!DXV`VnécYV *-!-b^anVga^gV\Za^g!),!(b^anVga^gV\^YZgnVoéaYé#7ŽnaZXZW“iZ!DXV`VnécYV&&!)b^anVg a^gV[VoaVkZgY^#BVa^nZ7V`VcéCVX^6öWVa!nZc^ néaéc^a`VnécYVW“iZc^c\“a“W^geZg[dgbVch hZg\^aZY^ö^c^WZa^giZgZ`W“iZ\^YZgaZg^c^cnéa hdcj]ZYZ[aZg^^aZjnjbajhZngZii^ö^c^hŽnaZY^# ;V^o]Vg^\^YZgaZg^cn“oYZ&%!)VgiVgV`)%!-

b^anVga^gVnVjaVøiéöécéVé`aVnVc6öWVa!Æ7“iZ \Za^gaZg^]ZbkZg\^]ZbYZkZg\^Yéøé\Za^gaZg^c Zi`^h^naZ\“a“W^geZg[dgbVchhZg\^aZY^#DXV` VnécYVW“iZ\Za^gaZg^n“oYZ'*!-VgiVgV`*-!- b^anVga^gVnVjaVøié#7jYŽcZbYZkZg\^\Za^gaZg^ n“oYZ''n“`hZaZgZ`)-!)b^anVga^gV!kZg\^Yéøé \Za^gaZg^hZn“oYZ),!'VgiVgV`&%!)b^anVga^gV daYjÇYZöZgaZcY^gbZh^c^nVeié# 65


AHENK / RAPOR

ù]gVXViécn“oYZ++Éhé&YV`^`VYVnVeéaYé

BÜLENT TÜFENKCİ Gümrük ve Ticaret Bakanı

<“bg“`^øaZbaZg^c^cY^_^iVadgiVbaVgV iVøécbVhéhVnZh^cYZ!\ZZcnéa^]gVXVi WZnVccVbZaZg^c^cn“oYZ++hécéc ^øaZbaZg^W^gYV`^`VYVhdcjaVcYégéaVgV`! hécég`VeéaVgécYVWZ`aZbZh“gZaZg^YZ`éhVaYé#<“bg“`kZI^XVgZi7V`Vcé7“aZci I“[Zc`X^!I“g`^nZc^cY“cnVnVVéaVc `VeéaVgédaVc\“bg“`aZg^c!jajhaVgVgVhé i^XVgZi^c\Za^øbZh^cYZkZ`daVnaVøiégéabVhécYV`^a^i`dcjbYVnZgVaYéöécé hŽnaZY^#I“[Zc`X^!Æ<“bg“`^øaZbaZg^b^-

o^cZc`éhVh“gZYZ\ZgZ`aZøbZh^^^c Vaéøéndgjo#ù]gVXVi^øaZbaZg^c^cn“oYZ ++hécéW^gYV`^`VYViVbVbaéndgjo# '%%'YZW^g^]gVXViWZnVccVbZh^c^c ^øaZbaZg^dgiVaVbV&*hVVi^c“oZg^cYZ iVbVbaVcég`Zc!'%&+YVWjh“gZn^' hVVi)%YV`^`VnV^cY^gY^`#:ønVcécbjVnZcZh^naZWZa\Z`dcigda“c“cYZnVeéaYéöé `égbéoé]VidgVcé^hZ'%&%YVn“oYZ&% hZk^nZh^cYZ^`Zc'%&+YVWjdgVcén“oYZ *!)hZk^nZh^cZZ`i^`ÇYZY^#

HZgWZhiWŽa\ZaZgYZnViégéb`daVnaéöécVdcVn HZgWZhi7Ža\ZaZg@Vcjcj^aZ7Voé@Vcjc kZ@Vcjc=“`b“cYZ@VgVgcVbZaZgYZ9Zö^ø^`a^`NVeéabVhécV9V^g@VcjcIVhVgéhé! I7BB<ZcZa@jgjajcYV`VWjaZY^aY^#@VcjcV\ŽgZ!hZgWZhiWŽa\Z^aVcZY^aZcnZgaZgYZnVeéaVXV``VbjaVøiégbVaVgYV!VXZaZ `VbjaVøiégbVjhja“c“c`jaaVcéaVW^abZh^ Vé`daVgV`Y“oZcaZcZXZ`!`VbjaVøiégbV WZYZa^kZWjZhcVYVdgiVnVé`VcbVhgV[aVg!hZgWZhiWŽa\Zn^`jgje^øaZibZnZiVa^e ^øaZi^X^ø^g`ZiaZgXZ`VgøéaVcVXV`#7ŽnaZXZ `VbjbVa^nZh^cZn“`\Zi^g^abZnZXZ`# 7V`VcaVg@jgjaj!hZgWZhiWŽa\Z^aVc ZY^aZcnZgaZgYZ`^VgVo^kZiZh^haZg^cVXZaZ `VbjaVøiégéabVhécé`VgVgaVøiégVW^aZXZ`# 9ZkaZi^c]“`“bkZiVhVggj[jVaiécYV`^ nZgaZg^aZWjcaVg“oZg^cYZWjajcVcW^cVkZ iZh^haZg`^gVaVcVW^aZXZ`kZnVVncéh“gZ^aZ `jaaVcbV^oc^kZg^aZW^aZXZ`#I“g`H^aV]aé @jkkZiaZg^c^c`jaaVcébécViV]h^hZY^aZc

66

VgVo^kZW^cVaVg^^c^hZB^aa^HVkjcbV 7V`Vcaéöécéc\Žg“ø“VaécVXV`#@VcjcaV! iZøk^`aZgYZcnVgVgaVcVc`jaaVcéXéaVgkZ ^øaZi^X^aZg^aZY^öZg`jaaVcéXéaVgVngéaéndg# HZgWZhiWŽa\ZiZøk^`aZg^cYZcnVgVgaVcVc `jaaVcéXéaVgéckZ^øaZi^X^aZg^c!7V`VcaVg @jgjajcXVWZa^gaZcZckZg\^YéøéiZøk^`aZgYZcnVgVgaVcYégéabVhéW^^b^cYZ`^bZkXji Y“oZcaZbZnZYZkVbZY^aZXZ`#HZgWZhi WŽa\ZiZøk^`aZg^cYZcnVgVgaVcbVnVc `jaaVcéXéaVgaV^øaZi^X^ø^g`ZiaZg!`Vcjc`VehVbécYVnVgVgaVcéabVnVckZg\^kZkZg\^ YéøéiZøk^`aZgYZcnVgVgaVcYégéaVXV`#7j `VehVbYV!hZgWZhiWŽa\ZnViégébXéaVgécV Y“oZcaZcZXZ`nViégébiZøk^`WZa\ZaZg^! `VcjcYVWZa^gi^aZc[VVa^nZiaZg^i^WVgénaV WZa^gi^aZciZøk^`jchjgaVgécékZhZgWZhi WŽa\ZaZg^cYdöVhé\ZgZö^hVöaVcVciZøk^` jchjgaVgécé`VehVbVnVXV`W^^bYZ Y“oZcaZcZXZ`#

9dögjYVcnViégéb &,Vnéco^gkZh^cYZ BZg`Zo7Vc`VhékZg^aZg^cYZcYZgaZcZc W^a\^aZgZ\ŽgZ!\ZZcnéaéc6gVaé`VnécYV I“g`^nZnZYdögjYVcnVWVcXéhZgbVnZ nViégébijiVgé&b^anVg..&b^andcYdaVg ^aZhdc&,VnécZcn“`hZ`nViégébb^`iVgé daVgV``VnéiaVgV\Zi^#6gVaé`'%&+YV YdögjYVcnVWVcXénViégébW^gŽcXZ`^VnV `énVhaVn“oYZ))+kZ'%&*^cVgVaé`VnécV \ŽgZYZn“oYZ(,!)Vgiéø\ŽhiZgY^#'%&* néaécYVnjgiYéøénZgaZø^`aZg^cI“g`^nZnZ YdögjYVcnViégébijiVgé&'!&b^anVgYdaVg Y“oZn^cYZnY^#<ZZcnéaI“g`^nZnZZc[VoaVYdögjYVcnViégéb6kgjeV“a`ZaZg^cYZc daYj#6kgjeV“a`ZaZg^cYZcideaVbnViégéb ijiVgé)b^anVg'+*b^andcYdaVgY“oZn^cYZdajg`Zc!'%&*iZ^hZ6kgjeVYVc ,b^anVg.-%b^andcYdaVgaé`YdögjYVc nViégéb\Zab^øi^#6kgjeV“a`ZaZg^cYZc Zc[VoaVnViégébnVeVc“a`Z^hZùc\^aiZgZ daYj#ùc\^a^oaZg'%&+céciVbVbécYV.+& b^andcYdaVgaé`nViégéb\ZgZ`aZøi^g^g`Zc! ùc\^aiZgZn^.*+b^andcYdaVgaé`nViégébaV =daaVcYV!)(%b^andcYdaVgaV6abVcnV kZ)%.b^andcYdaVgaVùheVcnV^oaZY^# NjgiYéøécYV`^nZgaZø^`aZg'%&+YVZcd` YdögjYVcnViégébéWVc`VaVgVnVeié#7Vc`VaVgV\ZZcnéa&b^anVg',&b^andcYdaVgaé` YdögjYVcnViégéb\ZgZ`aZøi^#


ZZZIWJRUJWU


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / KREDÄ° GARANTÄ° FONU

.*).2%Å«GÃ&#x2014;Ë&#x201A;Ã&#x2014;Ã&#x20AC;UPDODUD GDNUHGLGHVWHÊ&#x2013;LYHUHFHN .UHGL*DUDQWL)RQX.2%Ã¥GÃ&#x2013;ãÃ&#x2013;QGDLãOHWPHOHULoLQEHOOLELUOLPLWHNDGDUNUHGLLPNDQÃ&#x2013; VDæOD\DFDN*HUJHUOL.2%Ã¥GÃ&#x2013;ãÃ&#x2013;QGDGDEHOOLELUOLPLWHNDGDUGRæUXGDQWHPLQDW PHNWXEXPX]XQ([LPEDQN·DYHULOPHVL\|QWHPL\OHNUHGLLPNDQÃ&#x2013;VDæOD\DFDæÃ&#x2013;]GHGL

K

redi Garanti &ONU +/"ëDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAFIRMALARIlIN DEBELLIBIRLIMIT KREDIIMKANÃ&#x2020;SAãLAYACAK ëSTANBUL4EKSTILVE+ONFEKSIYONëHRACATlÃ&#x2020;"IRLIKLERI ë4+ë" lATÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ALTÃ&#x2020;NDATOPLANANHAZÃ&#x2020;RGIYIM TEKSTIL DERIVEHALÃ&#x2020;IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; FINANSMANIHTIYACÃ&#x2020;NAlyZ~M YOLLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KONUÃ¥MAK~ZERE 4~RK%XIMBANK'ENEL -~D~R~!DNAN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MVE +'&'ENEL-~D~R~ëSMET 'ERGERLIILEBIRARAYAGELDI 68

4OPLANTÃ&#x2020;DAKONUÃ¥AN+'& 'ENEL-~D~R~'ERGERLI REELSEKTyRILEFINANS SEKTyR~N~N4~RKIYE¯NIN B~Y~MESIIlINELELEVERMESIGEREKTIãINIBELIRTEREK +'&¯NINBUNOKTADADEVREYEGIRDIãINISyYLEDI!SÃ&#x2020;L AMAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N4~RKIYE¯NIN DAHAlOK~RETMESI ISTIHDAMSAãLAMASÃ&#x2020;VE~RETTIãINISATMASÃ&#x2020;OLDUãUNU IFADEEDEN'ERGERLI Ã¥UNLARÃ&#x2020; KAYDETTI +'&SADECE+/"ë¯LERE DESTEKVERMEKIlINYOLA

lÃ&#x2020;KMÃ&#x2020;Ã¥"UG~NGELDIãIMIZ NOKTADASADECE+/"ë¯LERE DEãIL +/"ëDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;DEDIãIMIZDAHAB~Y~KyLlEKLI IÃ¥LETMELERINDESISTEMDEN YARARLANMASÃ&#x2020;GEREKTIãINE INANANBIRYAPÃ&#x2020;YADyN~Ã¥~YOR+/"ëDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;IÃ¥LETMELERIN SISTEMIlINyNEMINIDAHA YENIYENIKONUÃ¥MAYA BAÃ¥LADÃ&#x2020;KëHRACATlÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;NSADECEY~ZDE¯I +/"ëGERIYEKALANY~ZDE ¯U+/"ëDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;$OLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLA SADECE+/"ë¯LEREODAKLANARAKIHRACATÃ&#x2020;VEDyVIZ

KAZANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;CÃ&#x2020;FAALIYETLERI FINANSEETMEMIZM~MK~N DEãIL3ADECE+/"ëDEãIL +/"ëDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;IÃ¥LETMELERINDE BUSISTEMDEDAHAFAZLA AKTIFOLMASÃ&#x2020;GEREKTIãINE INANÃ&#x2020;YORUZVEONLARADESTEK VERMEKISTIYORUZ 'ERGERLI KENDILERININDOãRUDANKREDIVERMEDIKLERINI ANLATARAK KREDIYIBANKALARÃ&#x2020;NVERDIãINI KENDILERININ BANKALARAKEFALETDESTEãI SUNDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VEONLARÃ&#x2020;N DAHARAHATKREDIVERMELERINISAãLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI


LANKREDIIlINSERMAYEAYÆRMASÆGEREKIYOR/RADADA BIZIMVERDIãIMIZKEFALETIN KARåÆLÆãÆåUANLAMAGELIYOR ®(IlKARåÆLÆKAYÆRMA l~NK~ BIZVARÆZ¯DIYORUZåEKLINDE KONUåTU

"Limitlerde revizyon olacak"

"ANKALARÆNKREDIVERMEK ISTERKENBAZÆKURALLARA BAãLÆOLDUãUNU ISTEDIKLERINEISTEDIKLERIåEKILDE KREDIVEREMEDIãINIANLATAN 'ERGERLI :AMANZAMAN TEMINATPROBLEMLERIORTAYA lÆKÆYOR/ZAMANBIZDEVREYEGIRIYORUZ®&IRMAYASIZ KREDIVERIN BIZBUFIRMAYA G~VENIYORUZ¯DIYORUZ(IlBIRBANKANÆNKABULETMEDIãIGAYRIMENKULLERIALARAK KREDIVERMELERINISAãLAMAK ISTIYORUZ"ANKALARÆNRISK PRIMINIORTADANKALDÆRÆYORUZ"ANKAYA®EãERPARA BATARSAAYNÆG~NPARAYÆ BIZyDERIZ¯DIYORUZ DEVLET ARKAMÆZDA(ERKULLANDÆRÆ-

'ERGERLI HEMREELSEKTyR~ HEMDEFINANSSEKTyR~N~ REG~LEEDENBUALANDA VITAMINGyREVIGyRENBIR FONKSIYONLARÆNÆNOLDUãUNU AKTARDÆ +ENDILERINININTERNETSAYFASÆNDANHERT~RL~BAåVURUNUNYAPÆLABILDIãINIDILE GETIREN'ERGERLI SyZLERINE åyYLEDEVAMETTI "IZEDOãRUDANGELINEBILMESIIlIN+/"ëOLMASÆ GEREKIYOR MILYON DOLARAKADAROLANLARA SADECEDOãRUDANTEMINAT MEKTUBUVERIYORUZ"UNUN DÆåÆNDAKITALEPLERINDE MUTLAKABANKAVASÆTASÆYLA %XIMBANK¯AGITMESIGEREKIYOR+/"ë¯LERDEMILYON DOLARAKADAR DAHAB~Y~K IåLETMELERDEDEMILYON DOLARAKADAR%XIMBANK KREDILERINIBIZIMVASÆTAMÆZLAKULLANMAIMKANÆNÆZVAR (ERIåLEMIlINIåLETME YATÆRÆMKREDILERINDEDEKEFIL OLUYORUZ9ENIYASALD~ZENLEMEYLEBIZIMLIMITLERIMIZ MILYARLIRAYAKADAR ARTÆYOR9ASAlÆKTÆ"AKANLAR

+URULUKARARÆlERlEVEYI D~ZENLEYECEK/lERlEVE ILEBIRLIKTEBULIMITLERDEDE REVIZYONOLACAK"IRM~JDE¤+/"ëDÆåÆNDADABELLI BIRLIMITEKADARDOãRUDAN TEMINATMEKTUBUMUZUN %XIMBANK¯AVERILMESI YyNTEMIYLEKREDIIMKANÆ SAãLAYACAãÆZ-EVCUTTA MILYONDOLARAKADARBANKA OLMAKSÆZÆNDOãRUDANMEKTUPVERIYORUZ%XIMBANK¯A BUYyNTEMIN+/"ëDÆåÆ IlINDEYENID~ZENLEMEYLE DEVREYEALMAYÆPLANLÆYORUZ (AZINEMIZLEDEGyR~åT~K ,IMITHEN~ZBELLIDEãIL

"NBDÉNÉ[ GJSNBMBSÉNÉ[ÉO GJOBOTNBOBFSJéJNJOJ LPMBZMBéUÉSNBL ëSTANBUL(AZÆRGIYIMVE +ONFEKSIYONëHRACATlÆLARÆ "IRLIãI ë(+ë" "AåKANÆ (IKMET4ANRÆVERDIISEFIRMA SAHIPLERININTOPLANTÆYAKATÆLMASÆNÆNSEVINDIRICIOLDUãUNUBELIRTEREK "UTOPLANTÆ ILEAMACÆMÆZ FIRMALARÆMÆZÆN FINANSMANAERIåIMINIKOLAYLAåTÆRMAKDEDI ëSTANBUL4EKSTILVE(AMMADDELERIëHRACATlÆLARÆ "IRLIãI ë4(ë" "AåKANÆ ëSMAIL'~LLEDElOKyNEMLI BIRS~RElTENGElILDIãINI IFADEEDEREK ayZ~MVE RElETEBURADABULUNUYOR DEDI'~LLE TOPLANTÆDANlÆKACAKNETICENIN4~RKIYE¯NIN

İSMET GERGERLİ KGF Genel Müdürü “KOBİ dışı işletmelerin önemini daha yeni yeni konuşmaya başladık. İhracatçı firmaların sadece yüzde 11’i KOBİ geriye kalan yüzde 89’u KOBİ dışı.”

IHRACATÆNA KENDILERINEVE SEKTyRLEREYARDÆMCÆOLACAãÆNÆVURGULADÆ ëSTANBUL$ERIVE$ERI-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI ë$-ë" "AåKANÆ-USTAFA äENOCAKISE3ALONDOLU "IRAZyNCE®!CABASEVINELIM MI ~Z~LELIMMI¯DEDIM KEåKEKREDIYEIHTIYAlOLMASADABUTOPLANTÆYÆYAPMASAK'ELECEãEUMUTLABAKÆYORUZ&INANSKAYNAKLARÆYLA DESTEKLEYEREKAlÆKLARÆMÆZÆ KAPATACAãÆZDIYED~å~N~YORUMDIYEKONUåTU ëSTANBUL(ALÆëHRACATlÆLARÆ "IRLIãI ë(ë" "AåKANÆ5ãUR 5YSAL 4~MSEKTyRLERDENE %XIMBANKSIGORTASÆNDANNE KREDIUYGULAMALARÆNDANNE BUG~NK~KOLAYLÆKLARÆNDAN

130+&/ð/#f:f.&:&,"5,*4*:f;%& %XIMBANKIæLEMLERINDEKIGARANTyRL~KLERININY~ZDE¯EKADAROLDUäUNUVURGULAYAN 'ERGERLI YATÇRÇMYAPMAKTAN B~Y~MEKTEN ENDIæEEDILMEMESIGEREKTIäINISyYLEDI'ERGERLI KATÇLDÇäÇBIRTOPLANTÇDAB~Y~MESI IlINY~ZDE ì yNGyR~LERININYAPÇLDÇäÇIFADE

EDEREK "IZIMBUPROJEMIZLEINæALLAHARTÇY~ZDE B~Y~MEGIBIPROJEKSIYONYAPÇLDÇ3IZDAHA lOK~RETIRVESATARSANÇZBU~LKEB~Y~YEBILIR æEKLINDEKONUæTUëSMET'ERGERLI KENDILERININYAPÇLANDÇRMALARDADAKEFALETDESTEäI SAäLADÇKLARÇNÇHATÇRLATTÇ

69


BÜYÜME / KREDİ GARANTİ FONU

ADNAN YILDIRIM Türk Eximbank Genel Müdürü “Önümüzdeki aylarda gündemimizde olan projeleri eklersek Türk Eximbank’ın yurt dışında 2 milyar doları aşan bir proje destek portföyü var.”

NEDE+'&¯NINUYGULAMALARÆNDANHABERIMIZYOK "UTIPORGANIZASYONLARLA SIZEANLATMAYAlALÆåACAãÆZ /LABILDIãINCEBILGIAKTARÆMÆ YAPMAKIlINBURADAYÆZ IFADELERINIKULLANDÆ

5SL&YJNCBOL CJOéJSLFUFVMBéBDBL 4OPLANTÆDAKONUåAN4~RK %XIMBANK'ENEL-~D~R~ !DNAN9ÆLDÆRÆM åUANDA KREDIVESIGORTADESTEãI KONUSUNDATOPLAMDA BINFIRMAILElALÆåTÆKLARÆNÆBELIRTEREK 5LAåMAK ISTEDIãIMIZBINIIHRACATlÆ OLMAK~ZEREBINåIRKETIMIZVARDEDIëHRACATlÆLARA VERDIKLERIDESTEKLERDENBAHSEDEN9ÆLDÆRÆM ¯DAIHRACATlÆLARAMILYARDOLARÆ KREDI MILYARDOLARÆSIGORTADESTEãIOLMAK~ZERE MILYARDOLARLÆKDESTEKSAãLADÆKLARÆNÆAKTARDÆ9ÆLDÆRÆM 9ANIGElTIãIMIZYÆL4~RKIYE IHRACATÆNÆNY~ZDE ¯SI DESTEKLENDIHEDEFI MILYARDOLARDESTEK9ANI 4~RKIYEIHRACATÆNÆNY~ZDE ¯SÆNÆDESTEKLEMEK$~N70

YADAIHRACATlÆSÆNÆ'~NEY +ORE¯DENSONRAENFAZLADESTEKLEYENEXIMKURULUåUYUZ '~NEY+ORE¯NIN~ZERINE lÆKÆPD~NYADAIHRACATlÆSÆNÆ ENFAZLADESTEKLEYENOLMAYÆ AMAlLÆYORUZDIYEKONUåTU +REDIDESTEãIKONUSUNDA BIN SIGORTADABIN IHRACATlÆFIRMAILElALÆåTÆKLARÆNÆKAYDEDEN9ÆLDÆRÆM IKI TARAFTADABULUNANåIRKETLER OLDUãUNU TOPLAMDABIN IHRACATlÆFIRMAILElALÆåTÆKLARÆNÆAKTARDÆ9ÆLDÆRÆM (EDEFKITLEMIZDEBIN IHRACATlÆMÆZ $yVIZKAZANDÆRÆCÆFAALIYETGySTERENM~TEAHHITLIKLEILGILIåIRKETLERIMIZ BULUNUYOR+ABACABIZIM ULAåMAKISTEDIãIMIZBINI IHRACATlÆOLMAK~ZERE BINåIRKETIMIZVARIFADELERINIKULLANDÆ

5-WF%zWJ[ LSFEJMFSJOEFBWBOUBKMÉZÉ[ 4~RKIYE¯DEKIIHRACATKREDILERININBUG~NITIBARÆYLAY~ZDE¯~N~N4~RK%XIMBANK

TARAFÆNDANVERILDIãINIIFADE EDEN9ÆLDÆRÆM SONYÆLLARDA ORANÆNARTTÆãÆNÆ GENIå~R~N YELPAZESINESAHIPOLDUKLARÆNÆBILDIRDI9ÆLDÆRÆM TOPLAMFARKLÆKREDI PROGRAMLARÆNÆNOLDUãUNU BELIRTEREK 4#-"KAYNAKLÆ KULLANDÆKLARÆREESKONTKREDININ4~RKIYE¯NINEND~å~K MALIYETLIKREDISIOLDUãUNU VURGULADÆ%XIMBANK¯ÆN4, BAZLÆKREDILERDEDIãERBANKALARÆNMEVCUTORANLARÆYLA KÆYASLANDÆãÆNDAORTALAMA PUAN $yVIZKREDILERINDEISE í PUANGIBIFAIZAVANTAJÆ OLDUãUNUANLATAN9ÆLDÆRÆM BUNUNIHRACATlÆLARIlIN yNEMINDENBAHSETTI

"MÉDÉLSFEJMFSJOJ BSUÉSNBLJTUJZPSV[ 9ÆLDÆRÆM $yVIZKAZANDÆRÆCÆHIZMETTEBULUNANLARÆ ULUSLARARASÆPROJELERIVE IHRACATYAPANLARÆDESTEKLEDIKLERINIBELIRTEREK 5LUSLARARASÆPROJELERDEBIZ DEIYIYIZäUANDA~LKEDE

4~RK%XIMBANK'ENEL-~D~R~!DNAN9ÇLDÇRÇM æUANDAKREDIVESIGORTADESTEäIKONUSUNDA TOPLAMDABINFIRMAILElALÇæTÇKLARÇNÇ BELIRTEREK 5LAæMAKISTEDIäIMIZBINIIHRACATlÇ OLMAK~ZEREBINæIRKETIMIZVARDEDI

 MILYARDOLARLÆKPROJELERIMIZVARdN~M~ZDEKI AYLARDAG~NDEMIMIZDEOLAN PROJELERIEKLERSEK4~RK %XIMBANK¯ÆNYURTDÆåÆNDA MILYARDOLARÆAåANBIRPROJE DESTEKPORTFyY~VARDEDI ëHRACATlÆLARIlINyNEMLI OLDUãUNUD~å~ND~KLERIVE B~Y~MEKISTEDIKLERIALANÆN ALÆCÆKREDILERTARAFÆOLDUãUNUDILEGETIREN9ÆLDÆRÆM KENDILERININBUALANDAZAYÆF OLDUKLARÆNÆ åIMDIYEKADAR KULLANÆMTUTARÆNÆNMILYONDOLARAULAåTÆãÆNÆBILDIRDI9ÆLDÆRÆM ALÆCÆKREDILERINI ARTÆRMAK IHRACATlÆLARÆN ALÆCÆLARÆNADESTEKOLMAKISTEDIKLERINIKAYDEDEREK BU KONUDA%KONOMI"AKANLÆãÆNÆNVERDIãIDESTEKLERDEN BAHSETTI

MLFEFTJHPSUB EFTUFçJTVOVZPSV[ 9ÆLDÆRÆM '~NEY+ÆBRÆS2UM +ESIMI %RMENISTAN +UZEY +OREVEMEVCUTDURUMLARÆNEDENIYLE3URIYEILE ,IBYAHARIlD~NYANÆN ~LKESINDESIGORTADESTEãI SAãLADÆKLARÆNÆBELIRTEREK 4~RKIYEIlINDEDEALACAK SIGORTASÆYAPTÆKLARÆNÆVEBU KONUDAIYIDURUMDAOLDUKLARÆNÆSyYLEDI$~NYANÆN


,&/%ð3"5*/( 4ð45&.ð.ð;ð ,63"$"æ*;

Toplantının ardından İTKİB yöneticileri, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmer Gerferli ve Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'a günün hatırası olarak hediye takdim edildi.

ENIYIPAZARLARÃ&#x2020;NDAENIYI Ã¥IRKETLERIIlINBILESAãLAM ALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;OLMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DILEGETIREN 9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M SIGORTANÃ&#x2020;NTICARIVE POLITIKRISKLEREKARÃ¥Ã&#x2020;YAPÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;GEREKTIãINIVURGULADÃ&#x2020; 9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M 3IZINIÃ¥YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z Ã¥IRKETLERLE ALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARLAILGILI BIZyNEMLIBILGILERALÃ&#x2020;YORUZ /~LKELERDEMEVCUTVEYA POTANSIYELM~Ã¥TERILERINIZ HAKKÃ&#x2020;NDAG~NCELBILGILERE SAHIBIZIFADELERINIKULLANDÃ&#x2020;

5-JIUJZBDÃ&#x2030;OBEBIB mPLDFWBQWFSFDFçJ[ 4~RK%XIMBANK¯TANIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NíKONUDAYOãUNLAÃ¥ANTALEPLERIOLDUãUNU IFADEEDEREK "IZDENDAHA lOK4,ISTIYORSUNUZ(EMENHEMENB~T~NÃ¥IRKETLER BIZDENDAHAlOK4,ISTIYOR "IZDEBUNUNIlINSERMAYEMIZIyNCEKIAY MILYAR 4,¯DENMILYAR4,¯YE lÃ&#x2020;KARDÃ&#x2020;K4,IHTIYACÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZA DAHAlOKCEVAPVERECEãIZ DEDI9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M ORTAVEUZUN VADELIKREDITALEPLERIN YOãUNÃ¥EKILDEGELDIãINIKAYDEDEREK äUNUDABELIRTMEKISTERIMKIGELDIãIMIZ NOKTADABILANlOMUZDAKI KREDILERINY~ZDE¯SIORTA VEUZUNVADELIKREDILER9Ã&#x2020;L

SONUNADOãRUBUORANÃ&#x2020;N Y~ZDE¯AlÃ&#x2020;KMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BEKLIYORUZDIYEKONUÃ¥TU +ENDILERINDENSIGORTA DESTEãIALANÃ¥IRKETLERINEN FAZLA!VRUPA"IRLIãI~LKELERI ILElALÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M !FRIKAPAZARÃ&#x2020;IlINDE H~K~METINDESTEKPAKETI AlÃ&#x2020;KLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KENDILERININ DEBUKONUDAELLERINITAÃ¥Ã&#x2020;N ALTÃ&#x2020;NAKOYACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VEIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020;NDAOLACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIRDI9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M SON DyNEMDEEKONOMIKALANDA AlÃ&#x2020;KLANANDESTEKVETEÃ¥VIK PAKETLERININlOKyNEMLI OLDUãUNUVEBUDESTEKLERIN GETIRILERININUZUNDyNEMDE DAHAIYIHISSEDILECEãINI BILDIRDI4#-"TARAFÃ&#x2020;NDAN %XIMBANKARACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YLAKULLANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LANREESKONTKREDILERIILEGElENYÃ&#x2020;L MILYAR DOLARKULLANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEEDEN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M MILYARDOLARLÃ&#x2020;KLIMITIN TAMAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DOLDURMAILEILGILI BIRlALÃ&#x2020;Ã¥MAYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BU RAKAMÃ&#x2020;S~REKLIlEVIRDIKLERINI IHTIYAlOLURSA4#-"¯NIN LIMITARTÃ&#x2020;RABILECEãINI Ã¥U ANDAyYLEBIRTALEPLERININ BULUNMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDIäU ANDAULUSLARARASÃ&#x2020;PIYASALARDAN MILYARDOLARTUTA-

RÃ&#x2020;NDAKAYNAKSAãLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; DILEGETIREN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M "UNU BUYÃ&#x2020;LBANKAB~Y~MESINE PARALELOLARAKY~ZDE ARTÃ&#x2020;RMAKISTIYORUZ"UNLAR SENDIKASYON AYRÃ&#x2020;CA!VRUPA 9ATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M"ANKASÃ&#x2020; $~NYA "ANKASÃ&#x2020; ëSLAMI+ALKÃ&#x2020;NMA "ANKASÃ&#x2020;VAR"UARADAYENI ëSLAMIFINANSUNSURLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DA DEVREYESOKACAãÃ&#x2020;Z SUKUK GIBI$OLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLABUKAYNAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;BUYÃ&#x2020;LBIRAZDAHA B~Y~TMEYIPLANLADÃ&#x2020;KVEIYI GIDIYORDIYEKONUÃ¥TU

%JçFSFYJNMFSJMF mBMÃ&#x2030;éNBLJTUJZPSV[ 9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M DIãER~LKE %XIMBANKLARÃ&#x2020;ILEILIÃ¥KILERI GELIÃ¥TIRMEKISTEDIKLERINI KAYDEDEREK Ã¥UDEãERLENDIRMELERDEBULUNDU 'EREKIHRACATGEREKSEYURT DÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;PROJELERDEBIRDENFAZLA EXIMILEBIRPROJEYIFINANSE EDEBILIRSINIZ!YBAÃ¥Ã&#x2020;NDA EXIMLERLEILGILITOPLANTÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDABUKONUDABIRAZ BAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAMASONUlLANDÃ&#x2020;RAMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZANLAÃ¥MALAR VAR/NLARAYOãUNLAÃ¥TÃ&#x2020;K BIRKAl~LKEILEDEBUYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;N ILKYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDATAMAMLAMAK ISTIYORUZ ëNGILTERE "ELlIKA OLABILIR

Eximbank Genel Müdür Adnan 9Ã&#x2021;LDÃ&#x2021;RÃ&#x2021;M "AKANLAR Kurulunun Kredi Garanti Fonu ile ILGILIVERECEäI yeni bir karar SONRASÃ&#x2021;BIRTAKÃ&#x2021;M IYILEæTIRMELER YAPÃ&#x2021;LACAäÃ&#x2021;NÃ&#x2021; BELIRTEREK +/"ëDÃ&#x2021;æÃ&#x2021;NDAKI IHRACATlÃ&#x2021;LARIlIN de protokollerini YAPACAKLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021; ve KGFâ&#x20AC;&#x2122;den ALÃ&#x2021;NANKEFALETLE kendilerine GELINEBILECEäINI AKTARDÃ&#x2021;9Ã&#x2021;LDÃ&#x2021;RÃ&#x2021;M "UG~NEKADAR kredide rating vermedik ancak ARTÃ&#x2021;KKENDIRATING sistemimizi kurmaya ve bu sisteme göre kredi vermeye BAæLAYACAäÃ&#x2021;Z YÃ&#x2021;L sonundan önce DEVREYEALACAäÃ&#x2021;Z DIYEKONUæTU

71


SİNERJİ / TİM-TEB GİRİŞİM EVİ

7ū07(%*LUL˂LP(YLQDV×O L˂OHWPHROXQDFDʖ×Q×|ʖUHWL\RU 7å07(%*LULãLP(YL·QLQGHVWHNOHGLæLILUPDODUGDQ.F7HFKJHOLãWLUGLNOHULX\JXODPDLOH IDUNOÖNDQDOODUGDQJHULELOGLULPWRSOD\DUDNEXGHQH\LPLNROD\YHKÖ]OÖELUãHNLOGH|OoOPHVL NRQXVXQGDILUPDODUÖQVUHoOHULQLG]HQOHPHVLQLYHWDNLSHWPHVLQLVDæOÖ\RU

İ

hracata dönük TEKNOLOJIVEYAZÆLÆM GELIåTIRENGIRIåIMCILERI DESTEKLEMEKAMACÆYLA 4ë-VE4~RK%KONOMI "ANKASÆTARÆNDANHAYATA GElIRILEN4ë-í4%"'IRIåIM %VIPROGRAMÆNAKATÆLAN GIRIåIMCIVEFIRMALAR 4~RKIYE¯NINIHRACATÆNAKATí KÆSUNMAYADEVAMEDIYOR -ERSIN4ë-í4%"'IRIí åIM%VI¯NINDESTEKLEDIãI YENILIKlIYAZÆLÆMlyZ~MLERI GELIåTIRMEHEDEFIYLE YÆLÆNDAKURULAN+#4ECH KURUMSALFIRMALARAYyNELIK WEBTABANLÆyZELYAZÆLÆM lyZ~MLERIGELIåTIRIYORVE ileri teknoloji gerektiren GIRIåIMLERIHAYATAGElIRIí YOR&IRMANÆNUZMANLÆK ALANÆFARKLÆSEKTyRLERDE M~åTERIDATASÆNÆNTOPLANí 72

MASÆVEBUDATANÆNANLAMLÆ HALEGETIRILMESI-~åTEí RILERDENALÆNANDATALAR NETICESINDE GERIBILDIRIM YAå CINSIYET MESLEKVB M~åTERIDENEYIMINIyLl~Mí LENMESIIåINIY~R~TMEKTE "UALANDAFIRMATARAFÆNDAN GELIåTIRILEN1ULAKUYGULAí MASÆILEM~åTERILEREHIZMET VERILIYOR

5ð.5&#(JSJéJN&WJ JMLJISBDBUÉTBçMÉZPS +C4ECH#%/¯SU(~SEYIN äIMåEK 1ULAKUYGULAMASÆ GELIåTIRILDIKTENSONRAHEDEF PAZARLAR~ZERINEYAPTÆKLARÆ lALÆåMALARNETICESINDEBU ~R~N~N~NYURTDÆåÆPAZARDA DAYERALMASÆKONUSUNDA lALÆåMALARBAåLATTÆKLARÆNÆ IFADEEDIYOR 4ë-í4%"'IRIåIM%VI

-ERSIN4EKNOPARKÆZIYARET ETTIKLERISÆRADABIRTOPLANí TÆDA~R~NVEHEDEFLERINDEN BAHSETTIãINIVEGELIåTIRDIKí LERIPROJEYEVERMEYESÆCAK BAKÆLDÆãÆNÆVEëSTANBUL¯A yönlendirildiklerini anlatan äIMåEK ¬9AKLAåÆKALTÆAY BOYUNCAëSTANBUL¯AGIDEREK DANÆåMANLÆKALDÆK$AHA SONRABIRG~N-ERSIN¯DEDE BIR4ë-í4%"'IRIåIM%VI AlÆLACAãÆNÆyãRENINCElOK MUTLUOLDUKa~NK~-ERí SINDEYAKLAåÆKADET!Rí 'EFIRMASÆVARBUFIRMALAR lOKDEãERLIPROJELER~ZEí RINDElALÆåMAKTALAR0ROGí RAMÆNDEVAMÆNÆ-ERSINDE 4ë-í4%"GIRIåIMEVINDE TAMAMLADÆKVEHALENORADA HIZMETALMAKTAYÆZ­DIYEREK 4ë-í4%"'IRIåIM%VIILE TANÆåMALARÆNÆANLATTÆ

4ë-í4%"'IRIåIM%VI¯NDE BIRlOKKONUDAKENDIí LERINEYOLGySTERILDIãINI BELIRTEN(~SEYINäIMåEK ¬4~RKIYE¯DEBIRlOKGIRIåIMí CITEKNIKALANLARDANMEZUN OLDUKTANSONRAGIRIåIMCILIí ãEBAåLÆYOR/NEDENLEIåí LETMEYyNETIMIVEYAFINANS YyNETIMIGIBIKONULARDA lOKFAZLABILGISIOLMUYOR "UBILGISIZLIKS~REKLIOLARAK ONAENGELOLUYOR4ë-í4%" 'IRIåIM%VLERITAMBUNOKí TADADEVREYEGIRIYOR NASÆL IåLETMEYyNETILECEãINASÆL FINANSYyNETIMIOLACAK GIBIKONULARDAFIRMALARA YOLGySTERMEKTE"UNU BAåARANFIRMALARAIHRACAT ILEILGILIBILGILERINVERILMESI HATTAILKIHRACATLARÆNÆN YAPÆLMASÆGIBIKONULARDA DESTEKVERMEKTE$IãER BIRyNEMLIKONUDAPAZARA HAZÆROLANPROJELERIDyí NEMSELOLARAKHAZÆRLANAN PROGRAMLARLAYATÆRÆMCÆLARA VE4ë-~YELERINESUNUM YAPTÆRARAK~R~N~M~Z~N


PAZARLANMAS├ЖKONUSUNDA YARD├ЖMC├ЖOLMAKTA┬нDEDI

:[EF┬▓UFOZ[EF ZLTFMUJMEJ -~├еTERIDENEYIMyLl~M~ KAVRAM├ЖN├ЖNSONY├ЖLLARDA GELI├еMEKTEOLANBIRPAZAR OLDU├гUNUIFADEEDEN├дIM├н ├еEK├еyYLEDEVAMEDIYOR ┬м"IRlOKFARKL├ЖSEKTyRDE FIRMALAR├ЖNMEVCUTM~├еTERI DENEYIMLERIVEAL├Ж├еKANL├ЖK├н LAR├ЖKONUSUNDAFIKIRSAHIBI DE├гILLERDIR"UKONUDA YAP├ЖLANARA├еT├ЖRMALARVE ANKETLERS├ЖRADANPAZARLAMA TEKNIKLERINEDAYANMAKTA VEGERlEKLIKPAY├ЖOLDUKlA D~├е~KT~R"UORANORTALA├н MAY~ZDECIVAR├ЖNDAD├ЖR &IRMAM├ЖZTARAF├ЖNDANGELI├е├н TIRILENPROJEKAPSAM├ЖNDA FIRMALAR├ЖNM~├еTERIDENEYIM yLl~MSONUCUSEKTyRLERE BA├гL├ЖOLARAKY~ZDEILE Y~ZDEARAS├ЖNDADE├гI├н ├еIMGySTERMEKTE-~├еTERI DENEYIMIASL├ЖNDABIRlOK PARAMETREDENMEYDANA GELMEKTEDIRVES~REKLIBIR DE├гI├еIMGySTERMEKTEDIR "UNEDENLEFIRMALAR├ЖN BUPARAMETRELERIS~REKLI takip ederek s├╝rd├╝r├╝lebilir BIRSTRATEJIILEYyNETME├н SIGEREKMEKTE-~├еTERI DENEYIMIDE├гI├еIMGySTER├н DIKlED~ZENLEMELERILEBU

DE├гI├еIMEAYAKUYDURULMAS├Ж GEREKMEKTEVED~ZENLEME├н NINM~├еTERILER~ZERINDEKI ETKILERIDETAKIPEDILMELI├н DIR┬н

"O├ЙOEBzMmNJNLiO├Й TVOVZPS +C4ECHFIRMAS├ЖTARAF├ЖNDAN GELI├еTIRILEN1ULAKUYGU├н LAMAS├ЖFARKL├ЖKANALLARDAN GERIBILDIRIMTOPLAYARAKBU DENEYIMIKOLAYVEH├ЖZL├ЖBIR ├еEKILDEyLl~LMESIKONUSUN├н DAFIRMALAR├ЖNS~RElLERINI D~ZENLEMESINIVETAKIP ETMESINISA├гL├ЖYOR1ULAK UYGULAMAS├ЖILE├нSNGIBI K├ЖSABIRS~REDEM~├еTERILERE SORACA├г├ЖN├ЖZSORULARSAYESIN├н DEI├еLETMENIZIZIYARETEDEN M~├еTERILERINIZINGERlEK DUYGUVEDENEYIMLERINI AN├ЖNDAyLlEREKYOLUNDAGIT├н MEYENI├еLERIDAHAM~├еTERI LOKASYONDANAYR├ЖLMADAN HEMEND~ZENLEYEBILIRSINIZ 9ADABUKADARH├ЖZL├ЖBIR sekt├╢r├╝n├╝z yok ise karar ALMAKONUSUNDAGELECEK TOPLANT├ЖLARDASIZEYOLGyS├н TEREBILIR

1FLJ2VMBLOBT├ЙM mBM├Й├й├ЙS +C4ECH#%/┬пSU├еUNLAR├Ж ANLATT├Ж┬м1ULAKUYGULA├н MAS├ЖFIRMAM├ЖZTARAF├ЖNDAN GELI├еTIRILENTABLETYAZ├ЖL├ЖM├Ж

├еIM├жEK -~├жTERIDENEYIMIDE├дI├жIMGySTERDIKlE D~ZENLEMELERILEBUDE├дI├жIMEAYAKUYDURULMAS├З GEREKMEKTEVED~ZENLEMENINM~├жTERILER ~ZERINDEKIETKILERIDETAKIPEDILMELIDIR┬нDIYOR

SAYESINDEKOLAYBIR├еEKILDE I├еLETMEYEYERLE├еTIRILEN DOKUNMATIKKIOSK~NITELERI ~ZERINDENlAL├Ж├еMAKTAD├ЖR "UKIOSKNOKTALAR├ЖNDA SORULACAKSEZGISELARAY~Z DESTEKLISORULARSAYESIN├н DEH├ЖZL├ЖCAM~├еTERIDATAS├Ж TOPLANARAKBULUTORTAM├ЖNDA BULUNAN") BUSINESSIN├н TELLIGENCE SUNUCUSUNA GyNDERILIR9yNETICILER BULUTSISTEM~ZERINDEN CEVAPLAR├ЖANL├ЖKOLARAKTAKIP EDEREKI├еLETMELERINDEKI M~├еTERIDENEYIMLERINIVE yLl~MLERINEANL├ЖKOLARAK ULA├еABILMEKTEDIRLER !YN├ЖyLl~MLERISISTEM ├╝zerine entegre olarak lAL├Ж├еANEMAIL QRKOD internet sitesi ve sosyal MEDYAEKLENTILERIILEDE yLl~MYAPARAKI├еLETMELERIN T~MALANLARDATOPLAD├ЖKGERI BILDIRIMLERLEM~├еTERIDE├н NEYIMINIyLlMEYIYAPMAK├н TAY├ЖZY├ЖL├ЖNDAMEVCUT M~├еTERILERIMIZMILYON INSANAAITGERIBILDIRIMTOP├н LAMABA├еAR├ЖS├ЖNAULA├еM├Ж├еT├ЖR 6EBUVERILERLEBIRlOKYENI KARARALARAKI├еLETMELERIN├н DEDE├гI├еIMEGITMI├еLERDIR "UyLl~MLERSAYESINDE GIDERLERDEAZALMAYA├еAN├ЖR├н KENDE├гI├еIMIIYIYyNETEN ├еIRKETLERDECIROBAZL├ЖART├Ж├е├н LARGyZLEMLENMI├еTIR1ULAK UYGULAMAS├ЖYAYG├ЖNOLARAK !6- 4ELEKOM BANKAC├Ж├н L├ЖK ELEKTRONIKMARKETLER perakende zincirlerinde VEULA├е├ЖM├еIRKETLERINDE lAL├Ж├еMAKTAD├ЖR┬н 9ENIlAL├Ж├еMALAR├ЖNDANDA BAHSEDEN├дIM├еEK Y├ЖL├ЖNDA!R├н'ElAL├Ж├еMALAR├ЖNA DEVAMEDEN├еIRKETLERININ )/4TABANL├ЖYENIBIRDENE├н YIMyLl~MCIHAZ├ЖN├ЖPIYA├н SAYAS~RMEYEHAZ├ЖRLAND├ЖK├н LAR├ЖN├ЖSyYL~YOR"UCIHAZLA

H├ЬSEY─░N ┼Ю─░M┼ЮEK KC TECH CEO'su "T─░M-TEB Giri┼Яim Evleri nas─▒l i┼Яletme y├╢netilece─Яi, nas─▒l ямБnans y├╢netimi olacak gibi konularda ямБrmalara yol g├╢stermekte."

AMAlLAR├ЖN├ЖNNESNELERIN INTERNETyZELLI├гIOLANAY├н G├ЖTLARDAMEMNUNIYETBILGI YyNETIMIYAPMAKOLDU├гUNU BELIRTTI├дIM├еEK ┬м!YR├ЖCA DI├гERT~M)/4CIHAZLAR├ЖNA AITDENEYIMBILGILERININBU SISTEM~ZERINDENB~Y~K SISTEMLEREAKTAR├ЖLMAS├ЖN├Ж SA├гLAYACAKBIRSISTEMGE├н LI├еTIRMEYIHEDEFLEMEKTEYIZ "UCIHAZSAYESINDEEVINIZE GELENBIRSERVISlAL├Ж├еAN├ЖNA AITMEMNUNIYETDURUMU├н NUZUVEYAKULLAND├Ж├г├ЖN├ЖZBIR E├еYADABE├гENMEDI├гINIZBIR yZELLI├гI~RETICISINEAN├ЖNDA BILDIRIMDEBULUNABILECEKSI├н NIZ.ESNELERININTERNETININ GERIBILDIRIMLERIBUSISTEM SAYESINDEyLl~MLENEREK ~RETICILEREAKTAR├ЖLACAKT├ЖR┬н DIYEKONU├еTU

73


BİRLİK / EİB ÖDÜL TÖRENİ

Ege Bölgesi ihracatta \×ND\×SV×]DWODWW× (JH%|OJHVL·QLQ\ÖOÖQGDJHUoHNOHãWLUGLæLPLO\DUGRODUOÖNLKUDFDWDPLO\DUGRODUOÖN NDWNÖVDæOD\DQLKUDFDWãDPSL\RQODUÖ(JHåKUDFDWoÖ%LUOLNOHULWDUDIÖQGDQ|GOOHQGLULOGL

İ

zmir Hilton Oteli’nde äUBATTARIHINDED~ZENLENEN%GEëHRACATlÆ "IRLIKLERI¬ëHRACATÆN9~KSELEN9ÆLDÆZLARÆdD~L 4yRENI­NDE%GEëHRACATlÆ "IRLIKLERI~YESIIHRACAT åAMPIYONUNAyD~LLERINI %KONOMI"AKANÆ.IHAT:EYBEKCIVERDIdD~LTyRENINE 4ë-"AåKAN6EKILI-USTAFA aÆKRÆKlÆOãLU %XIMBANK'E-

74

NEL-~D~R~!DNAN9ÆLDÆRÆM ëZMIR"~Y~KåEHIR"ELEDIYE "AåKANÆ!ZIZ+OCAOãLU %GE"yLGESI3ANAYI/DASÆ %"3/ "AåKANÆ%NDER 9ORGANCÆLAR ëZMIR4ICARET "ORSASÆ ë4" "AåKANÆ)åÆNSU+ESTELLIILE%ë"+OORDINATyR"AåKANÆ3ABRIeNL~T~RK KATÆLDÆ 4yRENDE MILYON BINDOLARLÆKIHRACATLA

%N&AZLAëHRACAT9APAN FIRMA0ETKIM0ETROKIMYA (OLDINGILEMILYON BINDOLARLÆKIHRACATLA %N&AZLAëHRACAT9APAN$Æå 4ICARET&IRMASÆ0ERGAMON 3TATUS$Æå4ICARET¯INYANÆ SÆRAGElENYÆL MILYAR DOLARLÆK%GE"yLGESIIHRACATÆNAMILYARDOLARLÆKKATKÆ SAãLAYANSEKTyRLERINDEILK ~lEGIRENFIRMAyD~LLEN-

DIRILDI,ISTEDE KAYYUMA DEVREDILEN+~l~KBAY9Aã åIRKETIDEYERALDÆ

Dünya ticareti, dünya CZNFTJOJOBMUÉOEB LBMEÉ "UYÆL¯~NC~KEZD~ZENLENENëHRACATÆN9~KSELEN 9ÆLDÆZLARÆdD~L4yRENI¯NDE KONUåAN%KONOMI"AKANÆ .IHAT:EYBEKCI YÆLÆNÆN


KIëZMIRCOãRAFYASÃ&#x2020; PAZARÃ&#x2020; BUNAlOKYATKÃ&#x2020;N"UNUN YANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAGLOBALYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M FIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NPROJEBAZÃ&#x2020;NDA YARARLANACAKLARÃ&#x2020;DESTEKLER KAPSAMÃ&#x2020;NDAëZMIR¯EOLDUKlA IÃ¥D~Ã¥ECEK:IRAENFAZLA YABANCÃ&#x2020;FIRMANÃ&#x2020;NOLDUãU ILLERDENBIRIOLANBUKENTBU SAYEDEBIRINCIByLGE ~l~NC~ ByLGETARTÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YAÃ¥AMADANPROJEBAZLÃ&#x2020;DESTEãI KULLANACAK­DIYEKONUÃ¥TU NÄ°HAT ZEYBEKCÄ° Ekonomi Bakanı "Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;deki serbest bölgeler, Türkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki en baÅ&#x;arılı serbest bölgelerin baÅ&#x;ında geliyor. Demek ki Ä°zmir coÄ&#x;rafyası, pazarı buna çok yatkın."

OLDUKlAZORGElTIãINIVURGULADÃ&#x2020;¬"AÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;ZAGELMEYEN GyRMEDIãIMIZÃ¥EYKALMADÃ&#x2020; %KONOMIDEDEEN¯LERYAÃ¥ANDÃ&#x2020;ëLKKEZD~NYATICARETI D~NYAB~Y~MESININALTÃ&#x2020;NDA KALDÃ&#x2020;¯DEDEMUHTEMELENByYLEOLACAK"UARTÃ&#x2020;K DURGUNLUãUN T~KETIMIN PIYASALARDAKIyL~TOPRAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N BIRS~REGIDECEãIGIBIBIR DURUMUORTAYAKOYUYOR­ DIYEN:EYBEKCI '~MR~K "IRLIãIG~NCELLENMESINEDE DEãINDI:EYBEKCI Ã¥UNLARÃ&#x2020; SyYLEDI¬'~MR~K"IRLIãI G~NCELLENMESIILESIYASI ANLAMDA!"¯YETAM~YE OLMADANEKONOMIKANLAMDA TAMENTEGRASYONAGElILMIÃ¥ OLACAK"UELIMIZLEUZANÃ&#x2020;P DOKUNACAKKADARYAKÃ&#x2020;N BIRMESAFEí¯DEN BAHSEDIYORUZ4EKNIK HAZÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;BITIRDIK

%TKIDEãERLENDIRMEANALIZ lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;4~RKIYETARAFÃ&#x2020; DA!VRUPATARAFÃ&#x2020;DAHAZÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020;!VRUPA"IRLIãI"AKANLAR +URULUOYBIRLIãIILE!VRUPA +ONSEYI¯NDENYETKIISTEDI íAYIlERISINDEBITMESINI BEKLIYORUZ4EKNIKS~RECIN ARDÃ&#x2020;NDANBITIRMEKGIBI BIRKARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;NIYETAlÃ&#x2020;KLAMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVAR"UNLAR IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZIlINyNEMLI GELIÃ¥MELER­

2017â&#x20AC;&#x2122;ye ihracatta SFLPSMBCBéMBEÃ&#x2030;L 4ë-"AÃ¥KAN6EKILI-USTAFA aÃ&#x2020;KRÃ&#x2020;KlÃ&#x2020;OãLUISE~LKEMIZIN SONAYÃ&#x2020;NENY~KSEK IHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NAULAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; AKTARDÃ&#x2020;aÃ&#x2020;KRÃ&#x2020;KlOãLU ¬2USYA ILEIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;DAUlAK KRIZININARDÃ&#x2020;NDANILKKEZ Y~ZDEARTTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;K!"¯DEN ALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZPAYÃ&#x2020;DAY~ZDE ¯ElÃ&#x2020;KARDÃ&#x2020;KIHRACATHEDEFIMIZISEMILYAR DOLAR"URAKAMÃ&#x2020;SIZLERLE YAKALAYACAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAINANÃ&#x2020;YORUZ.OTADEãIL~RETIME &ITCH¯EDEãILIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZA BAKALÃ&#x2020;M­DEDI

16 milyar 603 milyon ð[NJS4FSCFTU#zMHFMFS EPMBSJISBDBUZBQUÃ&#x2030;L ,FOUJPMNBMÃ&#x2030; 4~RKIYE¯DEIHRACATÃ&#x2020;N

ëZMIR¯IN3ERBEST"yLGELER +ENTIOLMASÃ&#x2020;GEREKTIãINIVE BUYOLDAILKADÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NyN~M~ZDEKIHAFTA4"--¯DE ATÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIREN"AKAN :EYBEKCI -ECLIS¯TEBEKLEYEN 3ERBEST"yLGELER9ASASÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;N GyR~Ã¥MELERINE3ALÃ&#x2020;G~N~ BAÃ¥LANACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DILEGETIRDI :EYBEKCI ¬3ERBESTByLGELERDEEKSIKLERIMIZlOKTU$~ZENLEMELEREIHTIYAlVARDÃ&#x2020; /NLARDAlyZ~MAÃ¥AMASÃ&#x2020;NA GELDIKëZMIR¯DEKISERBEST ByLGELER 4~RKIYE¯DEKIEN BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;SERBESTByLGELERIN BAÃ¥Ã&#x2020;NDAGELIYOR$EMEK

BAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YEROLAN%GE "yLGESI¯NINYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA ~LKEMIZINIlERISINDENGElTIãIZORKOÃ¥ULLARARAãMEN YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;IHRACATHEDEFINI TUTTURMAYÃ&#x2020;BAÃ¥ARDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; %GE "yLGESI¯NDENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA 4ë-VERILERINEGyRE MILYARMILYONDOLAR '~MR~KVERILERINEGyREISE MILYARMILYONDOLAR IHRACATGERlEKLEÃ¥TIRILDIãINI BELIRTEN%GEëHRACATlÃ&#x2020;"IRLIKLERI+OORDINATyR"AÃ¥KANÃ&#x2020; 3ABRIeNL~T~RK IHRACAT HEDEFININTUTTURULMASÃ&#x2020;NDAKIBAÃ¥ARÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NEDENIYLET~M

IHRACATlÃ&#x2020;LARA¬+AHRAMAN­ DIYESESLENDI‘HRACATTA -ARMARA"yLGESI¯NDEN SONRAIKINCIByLGEYIZ%GE ëHRACATlÃ&#x2020;"IRLIKLERIOLARAK YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAHEDEFLERIMIZEULAÃ¥ABILMEKIlINTABIR YERINDEISEARÃ&#x2020;GIBIlALÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;K DIYENeNL~T~RKÃ¥yYLE DEVAMETTI4~RKIYEVE9UNANISTAN"AÃ¥BAKANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;YLAD~ZENLEDIãIMIZ 4~RKIYEí9UNANISTANëå&ORUMU 4~RKIYEëNOVASYON (AFTASÃ&#x2020;ëZMIR%TKINLIãI )6'Ã&#x2020;DA!Rí'E0ROJE 0AZARÃ&#x2020; %ë"8)-ODA4ASARÃ&#x2020;M9ARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020; 6)$ERI¯N &IKIRLER$ERIeRETIMVE 4ASARÃ&#x2020;M9ARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;%GEëH-

4&,5e3f/%& #ð3ð/$ð0-"/ 'ð3."-"3 Â&#x201E;'RANISER Â&#x201E;ëZMIR$EMIRaELIK Â&#x201E;3EPICILER aAYBAæÃ&#x2021;$ERI Â&#x201E;ëNDESIT Â&#x201E;eNITEKS Â&#x201E;+~l~KBAY9Aä Â&#x201E;5äUR3OäUTMA Â&#x201E;0ETKIM Â&#x201E;dZG~R4ARÃ&#x2021;M Â&#x201E;+ALTUN-ADENCILIK Â&#x201E;40)ì+OMPOZIT Â&#x201E;4ETRA0AK Â&#x201E;#-3*ANT Â&#x201E;+,#'Ã&#x2021;DA Â&#x201E;"ALTA&LOOR #OVERING Â&#x201E;0HILSA0HILIP-ORRIS Â&#x201E;%UROëHRACAT Â&#x201E;:ER9Aä 75


BÄ°RLÄ°K / EÄ°B Ã&#x2013;DÃ&#x153;L TÃ&#x2013;RENÄ°

MUSTAFA Ã&#x2021;IKRIÃ&#x2021;IOÄ&#x17E;LU TÄ°M BaÅ&#x;kan Vekili

SABRÄ° Ã&#x153;NLÃ&#x153;TÃ&#x153;RK EÄ°B Koordinatör BaÅ&#x;kanı

&9*.#"/,,3&%ð"/-"è."4*ð.;"-"/%* %GEëHRACATlÃ&#x2021;"IRLIKLERI¬ëHRACATÃ&#x2021;N 9~KSELEN9Ã&#x2021;LDÃ&#x2021;ZLARÃ&#x2021;dD~L4yRENI­4~RK IHRACATlÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NFINANSMANIHTIYACÃ&#x2021;NACEVAP VERECEKyNEMLIBIRANLAæMANÃ&#x2021;NIMZATyRENINE DESAHNEOLDU4~RKIHRACATlÃ&#x2021;SÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NENB~Y~K FINANSMANDESTEKlISI4~RK%XIMBANK!K &INANSAL+IRALAMA &INANS&INANSAL+IRALAMA 9APÃ&#x2021;+REDI&INANSAL+IRALAMA ëæ&INANSAL +IRALAMAVE'ARANTI&INANSAL+IRALAMA æIRKETLERIILEMILYONDOLARLÃ&#x2021;KUZUN VADELIIHRACATFINANSMANKREDIANLAæMASÃ&#x2021; IMZALADÃ&#x2021;%KONOMI"AKANÃ&#x2021;.IHAT:EYBEKCI¯NIN HIMAYESINDEANLAæMAYA4~RK%XIMBANK 'ENEL-~D~R~!DNAN9Ã&#x2021;LDÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MILE!K&INANSAL +IRALAMAADÃ&#x2021;NAÃ¥ENOL!LTUNDAæ &INANS &INANSAL+IRALAMAADÃ&#x2021;NA-ETIN+ARABIBER 9APÃ&#x2021;+REDI&INANSAL+IRALAMAADÃ&#x2021;NA3ERKAN +ESKIN ëæ&INANSAL+IRALAMAADÃ&#x2021;NA(ASAN "OLATVE'ARANTI&INANSAL+IRALAMAADÃ&#x2021;NA !LTUä4OKSyZ%GELIIHRACATlÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;NHUZURUNDA IMZAATTÃ&#x2021;

76

RACATlÃ&#x2020;"IRLIKLERI¯NINENlOK ILGIGyRENFAALIYETLERIOLDU -ADENCILIK ORGANIKGÃ&#x2020;DA HAZÃ&#x2020;RGIYIM TEKSTILVEDERI SEKTyRLERINDETANEULUSLARARASÃ&#x2020;FUARAMILLIKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M ORGANIZASYONUGERlEKLEÃ¥TIRDIKFIRMAILEKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M SAãLADÃ&#x2020;KBINKIÃ¥IYEBIN SAATEãITIMORGANIZEETTIK %ë"lALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;NAISE FARKLÃ&#x2020;KONUDAKIÃ¥IBAÃ¥Ã&#x2020;ORTALAMAYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KSAATEãITIM ALDÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;KëNOVASYON !Rí'E VE4ASARÃ&#x2020;MYOãUNLUKLUPROJELERLEKATMADEãERLI~R~N IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NARTMASÃ&#x2020;IlIN PROJELERGELIÃ¥TIRDIK

&YJNCBOLJISBDBUmÃ&#x2030;ZB EFTUFLUFEOZBJLJODJTJ 4~RK%XIMBANKOLARAK IHRACATS~RECININHER AÃ¥AMASÃ&#x2020;NDA HEM~RETIM HEMDESATÃ&#x2020;Ã¥S~RECINDE IHTIYAlDUYULANFINANSMANIMKhNLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SUNARAK FIRMALARÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020;NDAOLMAYÃ&#x2020; HEDEFLEDIKLERINIIFADEEDEN %XIMBANK'ENEL-~D~R~ !DNAN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MISE¬ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAFINANSMANDESTEãIMIZMILYARDOLARAULAÃ¥TÃ&#x2020; "UTUTAR~LKEMIZIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NY~ZDE¯~NEKARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;K GELMEKTE3UNDUãUMUZ DESTEãIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAY~ZDE ORANÃ&#x2020;NDAARTÃ&#x2020;RMAYÃ&#x2020; HEDEFLIYORUZ"yYLECEIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZA MILYAR DOLARNAKDIKREDISUNMANÃ&#x2020;N YANÃ&#x2020;NDA MILYARDOLARLÃ&#x2020;KSEVKIYATÃ&#x2020;DASIGORTA GARANTIKAPSAMÃ&#x2020;NAALMAYÃ&#x2020; PLANLÃ&#x2020;YORUZ"USURETLESUNDUãUMUZDESTEãINIHRACATA ORANÃ&#x2020;NÃ&#x2020;PUANARTÃ&#x2020;RARAK Y~ZDE¯YAY~KSELTECEãIZ $~NYA%XIMBANKLARÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDAIHRACATlÃ&#x2020;YADESTEKTE D~NYAIKINCISIKONUMDAYÃ&#x2020;Z (EDEFIMIZD~NYABIRINCILIãI­DEDI

5BSÃ&#x2030;NIBZBUB HFmJZPS 4~RK4ARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N'LOBAL %NTEGRASYONUVE4ARÃ&#x2020;M­ 0ROJESIIlINëZMIR4ICARET "ORSASÃ&#x2020; ë4" ILE%GEeNIVERSITESIARASÃ&#x2020;NDA%KONOMI "AKANÃ&#x2020;.IHAT:EYBEKCI¯NIN KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;YLAIÃ¥BIRLIãIPROTOKOL~IMZALANDÃ&#x2020;0ROTOKOLILE TARMSAL~RETIMDETEKNOLOJININKULLANÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NAYyNELIK lALÃ&#x2020;Ã¥MALARABAÃ¥LANACAK ëåBIRLIãIPROTOKOL~NEKATÃ&#x2020;LAN %KONOMI"AKANÃ&#x2020;.IHAT :EYBEKCI ¬!RTÃ&#x2020;KTEKNOLOJIYI BILIMIEN~STSEVIYEDE KULLANMAKZORUNDAYÃ&#x2020;Z /VANÃ&#x2020;NHANGIYAMACÃ&#x2020;NDA HANGI~R~N~NKULLANÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NA HANGIG~BRENIN KULLANÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILIM BILIM INSANLARÃ&#x2020;KARARVERECEK 3ULAMADAN IÃ¥LEMEYEKADAR HAVADAUlANDRONLARHIZMET VERECEKTIR­DEDI4ARÃ&#x2020;MDA ¯AGElILMESININKAlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;LMAZOLDUãUNUAKTARAN :EYBEKCI ¬!RTANN~FUSUMUZIlINTARÃ&#x2020;MSAL~RETIMLER lOKDAHAyNEMLIHALEGELDI 'Ã&#x2020;DA T~KETIMGIBIKONULAR BIZIMVAZGElEMEYECEãIMIZ ~R~NLER4ARÃ&#x2020;MDAOLUR MUDIYORLAR EVETOLUR"IZ BUNLARÃ&#x2020;SONíYÃ&#x2020;LDA GyRD~K"UDyNEMDETARÃ&#x2020;M D~NYADADAENTEGREHALE GELMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020;9AKÃ&#x2020;NDA DRONLARÃ&#x2020;HAVADANTARLALARÃ&#x2020;N ANALIZINIYAPARKENGyR~RSEK HIlÃ¥AÃ¥Ã&#x2020;RMAYÃ&#x2020;Z­Ã¥EKLINDE KONUÃ¥TU


6HSLFLOHUVHNW|UQGHGQ\DGD LONLoLQHJLUPH\LKHGHIOL\RU S~RD~R~LEBILIRLIK!Rí'E lALÆåMALARÆDAlEVREByL~M~M~ZCEY~R~T~L~YOR &IRMAMÆZAAIT4e"ë4!+ VE44'6DESTEKLIBIRlOK !Rí'EPROJESIMEVCUT 3EKTyRDE!Rí'EILEILGILI ILKLERIGERlEKLEåTIRMIå OLMAMÆZÆNIHRACATTAKI Y~KSELIåIMIZDEB~Y~KPAYÆ OLDUãUKANAATINDEYIZ­

:VSUEÉéÉQB[BS QBZÉNÉ[ÉBSUÉSÉZPSV[

S

EPICILERaAYBAåÆ $ERI3ANAYIVE 4ICARET!NONIM äIRKETI¯NINKyKLERI ¯LUYÆLLARADAYANMAKTAOLUPDERIIåLEME FAALIYETLERINI4ORBALÆ TESISLERINDEHALENS~RD~R~YOR3EPICILER KALITELI VElEVREYESAYGÆLÆ~RETIMI BIRINCILHEDEFIOLARAKGyR~YOR"UHEDEFLEREULAåMAKIlINHERYÆLS~REKLI IYILEåTIRMEFAALIYETLERI GERlEKLEåTIRIYOR3EPICILERaAYBAåÆ$ERI3ANAYI 9yNETIM+URULUeYESI 9EåIM3EPICI ëHRACATTAKI BAåARÆLARÆNÆ YÆLLARIlERISINDEOLUåANTECR~BEYI G~N~M~ZMODASÆILEBULUåTURARAK~RETTIKLERIFARK YARATAN~R~NYELPAZELERININ YURTDÆåÆNDAARANAN BIRFIRMAOLMALARÆNÆNVE lEVRECI~RETIMFELSEFELERI-

NINBIRSONUCUOLDUãUNU SyYL~YOR3EPICI åyYLE DEVAMEDIYOR¬&IRMAMÆZÆNB~NYESINDEBULUNAN M~HENDISLERIMIZ ~RETIM PROSESIMIZIDAHAVERIMLI VEYENILIKlIHALEGETIRMEK IlINS~RELI!Rí'EYAPÆYOR "UNUNYANÆNDAENERJI T~KETIMIVEATÆKOLUåUMUNUMINIMIZEETMEKIlIN

3EPICI ¬YÆLÆ PIYASADAKIT~MEKONOMIK DALGALANMALARARAãMEN BEKLENTILERIMIZDAHILINDE GERlEKLEåMIåTIReRETIMHEDEFLERIMIZINYANÆ SÆRAD~NYANÆNENyNEMLI MARKALARÆNÆN~YESIOLDUãU ¬,EATHER7ORKING'ROUP­ PLATFORMUNA~YEOLANILK 4~RKDERIFABRIKASÆOLMANÆN GURURUNUYÆLÆNDA YAåADÆK"USAYEDEDÆå PIYASADAYARATMÆåOLDUãUMUZPAYÆYÆLÆNDADAHA DAARTÆRMAYÆHEDEFLIYORUZ

%KOLARAKYÆLÆNDAYyNETIMSISTEMLERIMIZE)3/ VEKATEGORILERINIDEEKLEMEYIPLANLÆYORUZ(ALIHAZÆRDA~LKEMIZ SEKTyR~NDE~STSÆRALARDA YERALANFIRMAMÆZÆyN~M~ZDEKIYÆLLARDAD~NYADERI SEKTyR~NDEILKFIRMA ARASÆNATAåÆMAYÆHEDEFLIYORUZ"UHEDEFEULAåMAK IlINHEMSISTEMSELOLARAK YENILENMEHEMDEYURTDÆåÆ PAZARPAYÆMÆZÆARTÆRMAFAALIYETLERIMIZARALÆKSÆZDEVAM ETMEKTEDIR­DIYOR

77


BİRLİK / DENİB TASARIM YARIŞMASI

.RFDVHUW7DVDU×PD\HS\HQL ELUVROXNJHWLUGLN 'HQL]OLåKUDFDWoÖODU%LUOLæLQLQ '(1å% \HQLOLNoLUQOHULWHãYLNHWPHNDPDFÖ\ODEX\ÖO LQFLVLQLG]HQOHGLæL(YYH3ODM*L\LPL7DVDUÖP<DUÖãPDVÖ QGDILQDOHNDODQWDVDUÖPFÖODUÖQ HVHUOHULQOPDQNHQOHULQ\HUDOGÖæÖGHILOHGHVHUJLOHQGL

C

olossae Otel'de düzenlenen Ev ve Plaj Giyimi TasaRÆM9ARÆåMASÆNÆNFINAL DEFILESINE!+0ARTI$ENIZLI -ILLETVEKILIäAHIN4IN #(0$ENIZLI-ILLETVEKILI +AZÆM!RSLAN 4ë-"AåKAN 6EKILI-USTAFAaÆKRÆKlÆOãLU 4ë-"AåKAN6EKILIVE $%.ë""AåKANÆ3~LEYMAN +OCASERT ODAVEBORSA BAåKANLARÆILElOKSAYÆDA

78

DAVETLIKATÆLDÆ9ARÆåMADA FINALISTARASÆNDANDERECEYEGIRENTASARÆMCÆYÆ BELIRLEDI*~RIHEYETINDE 9EDITEPEeNIVERSITESI "AåKAN$ANÆåMANÆ0ROF $R3EDEFHAN/ãUZ -IMAR 3INANeNIVERSITESI'~ZEL 3ANATLAR&AK~LTESI4EKSTIL VE-ODA4ASARÆMÆ"yL~M "AåKANÆ+EMAL#AN YURTIlI VEYURTDÆåÆNDAISIMYAPMÆå ~NL~-ODA4ASARÆMCÆLARÆNDAN%ROL!LBAYRAK .IYAZI

%RDOãAN dZLEM+AYA 4ANJU"ABACAN -ODA 4ASARÆMCÆLARÆ$ERNEãI"AåKANÆ-EHTAP%LAIDI -ODA YAZARÆeMIT4EMURlIN $IVA -AGAZIN$ERGISIVE*~RI eYELERIARASÆNDA$%.ë" 4ASARÆM+OMITESI"AåKAN 6EKILIëSA$ALDABULUNDU9ARÆåMANÆN#REATIVE DIREKTyRL~ã~N~ISE'~L!ãÆå YAPTÆ &INAL'ECESINDEYARÆåMANÆNBIRINCISIFIKIRLERIVE

KOLEKSIYONLARÆILE.ECLA#ANDAN4ULGAOLDU 9URTDÆåÆNDAEãITIMIMKhNÆ YAKALAYANGENlYARÆåMACÆ yD~L~N~!+0ARTI$ENIZLI -ILLETVEKILIäAHIN4IN¯DEN ALDÆëKINCIOLANYARÆåMASÆ ISEBIN4,yD~LILE%MRE 0AKEL/LDU9ARÆåMACÆ yD~L~N~#(0$ENIZLI-ILLETVEKILI+AZÆM!RSLAN¯DAN ALDÆel~NC~L~KKAZANAN YARÆåMACÆ!YFERdZT~RK¯TE OLURKEN*~RIdZELdD~L~


YARÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;ISEBUALANDA OLMAZSAOLMAZ"IZIMHER ZAMANGURURDUYDUãUMUZ INSANKAYNAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVAReLKEMIZINGENlBEYINLERIB~Y~K BIRTASARÃ&#x2020;MPOTANSIYELINI BARÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YOR"IZDEBU POTANSIYELIHAYATAGElIRMEKIlINB~Y~KlABASARF EDIYORUZ"yYLELIKLEGENl TASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZKAZANÃ&#x2020;YOR SEKTyRLERKAZANÃ&#x2020;YOR3ONUlTA4~RKIYEKAZANÃ&#x2020;YOR 4~RKIYENINMARKALAÃ¥MAVE TASARÃ&#x2020;MILED~NYATRENDLERINIBELIRLEYEN~LKELERARASÃ&#x2020;NDAYERALMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NA DIKKATIlEKENaÃ&#x2020;KRÃ&#x2020;KlÃ&#x2020;OãLU $ENIZLININ MILYAR DOLARLÃ&#x2020;KTEKSTILIHRACATÃ&#x2020;ILE 4~RKIYEDENCIOLDUãUNU GIYIMALANÃ&#x2020;NDAISEBU ILDENY~ZDELIKARTÃ&#x2020;Ã¥LA MILYARDOLARLÃ&#x2020;KDÃ&#x2020;Ã¥SATÃ&#x2020;M YAPÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DILEGETIRDI

ISE(ATICE+~BRAaIlEK¯E VERILDI

(VSVSEVZEVçVNV[ JOTBOLBZOBçÃ&#x2030;NÃ&#x2030;[WBS 4ë-"AÃ¥KAN6EKILI-USTAFAaÃ&#x2020;KRÃ&#x2020;KlÃ&#x2020;OãLU 4ECH !NATOLIAANATEMASÃ&#x2020;YLA KENTTEBIROTELDEYAPÃ&#x2020;LAN ETKINLIãINFINALGECESINDE YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KONUÃ¥MADA TASARÃ&#x2020;M ANLAMÃ&#x2020;NDAGERlEKLEÃ¥TIRILEN YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARARTTÃ&#x2020;KlAHEM BIRLIãINHEMDEB~NYESINDEKIIHRACATlÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;N KAZANACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIRDI 'LOBALD~NYADALIDER MARKALARlÃ&#x2020;KARMANÃ&#x2020;NEN B~Y~KHEDEFLERIOLDUãUNU VURGULAYANaÃ&#x2020;KRÃ&#x2020;KlÃ&#x2020;OãLU Ã¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI(EDEFLERIMIZEDOãRUEMINADÃ&#x2020;MLARLA ILERLERKEN!Rí'E TASARÃ&#x2020;M INOVASYONVEMARKALAÃ¥MA ~ZERINEODAKLANMAMÃ&#x2020;Z OLDUKlAyNEMLI4ASARÃ&#x2020;M

:FOJNBSLBMBSWF USFOEMFSPSUBZBmÃ&#x2030;LÃ&#x2030;ZPS $EFILEyNCESIKONUÃ¥AN $%.ë""AÃ¥KANÃ&#x2020;3~LEYMAN +OCASERT %VVE0LAJ'IYIMI

4ASARÃ&#x2020;M9ARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBU YÃ&#x2020;L4ECH!NATOLIATEMASÃ&#x2020;YLAYAPÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEREK $~NYADEãIÃ¥IYOR TASARÃ&#x2020;M D~NYASÃ&#x2020;HERGElENG~N DAHADAK~RESELLEÃ¥IYOR 5LUSLARARASÃ&#x2020;REKABETlILIKTE KARTLARTEKRARKARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;YOR 9ENIMARKALARVETRENDLER ORTAYAlÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR'~N~M~ZDE lOK~RETMEKTENZIYADE YARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KKATARAK~RETMEK FARKLÃ&#x2020;LAÃ¥ARAK~RETMEKlOK DAHAyNEMLI"IZYARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020; G~C~OLDUKlAY~KSEKOLAN BIR~LKEYIZëNANÃ&#x2020;YORUMKI !Rí'E INOVASYON TASARÃ&#x2020;M VEMARKALAÃ¥MASAYESINDE #UMHURIYETIMIZIN~NC~ KURULUÃ¥YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;OLANTE ~LKEMIZIND~NYATICARETINDENY~ZDE PAYALMA HEDEFINEULAÃ¥ACAãÃ&#x2020;ZDEDI

fOMNBOLFOMFS QPEZVNEB 9ARÃ&#x2020;Ã¥MADAFINALEKALAN TASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NEVVEPLAJ GIYIMI~ZERINETASARLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;~R~NLER~NL~MANKENLER dZGE5LUSOY äEBNEM

-USTAFAaÃ&#x2021;KRÃ&#x2021;KlÃ&#x2021;OäLU 4ECH!NATOLIAANA TEMASÃ&#x2021;YLAYAPÃ&#x2021;LANETKINLIäINFINALGECESINDE YAPTÃ&#x2021;äÃ&#x2021;KONUæMADA TASARÃ&#x2021;MANLAMÃ&#x2021;NDA GERlEKLEæTIRILENYATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MLARARTTÃ&#x2021;KlAHEMBIRLIäIN HEMDEB~NYESINDEKIIHRACATlÃ&#x2021;FIRMALARÃ&#x2021;N KAZANACAäÃ&#x2021;NÃ&#x2021;BILDIRDI

3CHAEFER )RMAK!TUK %BRU dZDEMIRTARAFÃ&#x2020;NDANPODYUMDASERGILENDI-ANKEN äEBNEM3CHAEFER MAVIYE BOYATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YENISAlLARÃ&#x2020;YLA PODYUMDADIKKATlEKTI ëLKKEZPODYUMAlÃ&#x2020;KARAK MANKENLIKYAPANÃ¥ARKÃ&#x2020;CÃ&#x2020; #EM"ELEVIISEPROFESYONEL MANKENLERIARATMADÃ&#x2020;

e%f--&3%"æ*5*-%* *~RITARAFÃ&#x2021;NDAN YAPÃ&#x2021;LAN DEäERLENDIRMEDE .ECLA#ANDAN4ULGA -~NHANIISIMLI KREASYONUYLABIRINCI %MRE0AKEL3PIRIT OF!NATOLIAISIMLI KREASYONUYLAIKINCI !YFERdZT~RK(ODAN ISIMLIKREASYONUYLA ~l~NC~ (ATICE +~BRAaIlEK ISE'IZISIMLI KREASYONUYLAJ~RI yZELyD~L~NELAYÃ&#x2021;K GyR~LD~$ERECEYE GIRENTASARÃ&#x2021;MCÃ&#x2021;LARA BIRINCIYEBIN IKINCIYEBIN ~l~NC~YEBINVE yZELyD~LEISEBIN LIRAPARAyD~LLERI PROTOKOL~YELERI TARAFÃ&#x2021;NDANVERILDI

79


SİNERJİ / KOBİ

(NRQRPLQLQWHPHOWD˂×.2%ū·OHU 7UNL\H·GHHNRQRPLQLQEHONHPLæLQLROXãWXUDQ.2%å·OHUWRSODPJLULãLPVD\ÖVÖQÖQ\]GH ·LQLLVWLKGDPÖQ\]GH·VLQLPDDãYHFUHWOHULQ\]GH·VLQLFLURQXQ\]GH ·LQLIDNW|UPDOL\HWL\OHNDWPDGHæHULQ\]GH·LQLYHPDGGLPDOODUDLOLãNLQEUW \DWÖUÖPÖQ\]GH·QROXãWXUPDNWD

T

~RKIYE¯DEKIIåLETMELERINY~ZDE ¯I+/"ë¯LERDENOLUåUYOR eLKEOLARAKELBETTEG~lL~ GLOBALMARKAYARATMAlABALARÆMÆZS~R~YOR!NCAKlEVIKLIK YENILIKlILIK ESNEKLIK ANLAMÆNADAGELEN+/"ë¯LE80

RINDAHAHÆZLÆB~Y~MESI DAHAUZAãAIHRACATYAPMASÆ IlINFINANSMANAERIåIMLERININlyZ~M~GEREKIYOR "UNEDENLEOLSAGEREK KAMUOTORITESIVE+/"ë¯LERINENlOKSÆKÆNTÆYAåADÆãÆ yZKAYNAKSORUNUNAlyZ~M ~RETENBANKACÆLÆKSEKTy-

R~ +/"ë¯LERINTAåÆDÆãÆBU yNEMLIPOTANSIYELIORTAYA lÆKARMAKAMACÆYLAS~REKLI OLARAKPROJEGELIåTIRIYOR !"$VE!VRUPA~LKELERI BAåTAOLMAK~ZERE K~RESELKRIZINDESÆKÆNTÆYA D~åEN~LKELERDEILKETAPTA +/"ë¯LERESARÆLDÆ"~Y~ME

SORUNUYAåAYANGELIåMIå ~LKELER B~TlEAlÆKLARÆNÆ KAPATMAKIlINVERGIARTÆåÆ YAPARKEN +/"ë¯LERIBUNUN DÆåÆNDABÆRAKTÆ+RIZS~RECINDEGELIåMIå~LKELERDE KEMERSÆKMAPOLITIKALARÆ BENIMSENIRKEN +/"ë¯LERINFINANSALKAYNAKLARA


DESTEãINISAãLAMAKTA +/"ë¯LERD~Ã¥~KYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARLAKENDILERI EKONOMIKALANDA "#%%&ð45ð)%".*/ TUTUNDURMA:f;%&ð/ð "-."/:"%" YAlALÃ&#x2020;Ã¥AN f/f '3"/4"%":f;%& IÃ¥LETMELERDIR 4ð/ð +"10/:"%" 4EKNOLOJIK YENILIKLERE :f;%&ð/ð7&5f3,ð:&%& DEYATKÃ&#x2020;N :f;%&f/f,fbf,7& OLARAKHAREKET 035"e-b&,-ððè-&5.&-&3 ETMELIDIRLER!Z 4"æ-*:03 YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MSAãLAYÃ&#x2020;P lOK~RETIMYAPMALÃ&#x2020; VE~RETIMDEKIlEÃ¥ITLILIfSFUJNJOUFNFMUBéÃ&#x2030; ãINIARTTÃ&#x2020;RMALÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R ,0#ð²MFS 4ALEPlEÃ¥ITLILIãINIY~KSEK +Ã&#x2020;SACA+/"ëLEROLARAKBILIYETLEKURARAKIÃ¥HAYATÃ&#x2020;NA TUTMALÃ&#x2020;VEDEãIÃ¥IKLIKLERE LINENK~l~KVEORTABOYIÃ¥ATÃ&#x2020;LABILIRSINIZ LETMELER HER~LKEDEOLDUãU AlÃ&#x2020;KOLMALÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R GIBI~LKEMIZEKONOMISINDE 4~RKIYE¯DE+/"ë¯LER~lANA IÃ¥LETMEDEINCELENMEKTEDESONDERECEyNEMLIBIR ,0#ð²MFSJOFLPOPNJ YERVEAãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;ãASAHIPOLMAK- DIR"UNLAR-IKROyLlEKLI WFTPTZBMLBMLÃ&#x2030;ONBEBLJ IÃ¥LETMELER +~l~KyLlEKLI TAVEADETAEKONOMIKCANZFSJ LÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NBIRBAROMETRESIYADA IÃ¥LETMELERVE/RTAyLlEKLI dZELLIKLESONYÃ&#x2020;LLARDAEKOIÃ¥LETMELERDIR-IKROyLlEKLI NOMIVEIÃ¥LETMELITERAT~R~GySTERGESIDURUMUNDALAR IÃ¥LETMELER lALÃ&#x2020;Ã¥ANSAYÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; eLKEMIZDEOLDUãUKADAR N~NILGIODAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;OLUÃ¥TURAN ¯DANAZOLANVEYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KNET HEMENHEMENT~MD~NYA K~l~KVEORTAyLlEKLIIÃ¥LETSATÃ&#x2020;Ã¥HASÃ&#x2020;LATÃ&#x2020;BIRMILYONU ~LKELERINDE+/"ëLERSAYÃ&#x2020;MELERKONUSUNDAYAPÃ&#x2020;LAN SALMIKTAR ISTIHDAMHACMI AÃ¥MAYANIÃ¥LETMELERDIR lALÃ&#x2020;Ã¥MALAR BUIÃ¥LETMELERIN +~l~KyLlEKLIIÃ¥LETMELER ~RETIMDEãERI GELIÃ¥MEYE EKONOMIKVETOPLUMSALKALlALÃ&#x2020;Ã¥ANSAYÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;¯DENAZVE KÃ&#x2020;NMADAlOKyNEMLIROLLER OLANKATKÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; M~LKIYETIN TABANAYAYÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; EKONOMIK YINEYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KNETSATÃ&#x2020;Ã¥HASÃ&#x2020;LATOYNADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ORTAYAKOYMAKAlÃ&#x2020;DANSERBESTREKABETEDA- LARÃ&#x2020;TOPLAMÃ&#x2020;SEKIZMILYONU TADÃ&#x2020;R"UNLARAÃ¥AãÃ&#x2020;DAKIGIBI YALÃ&#x2020;PIYASAEKONOMISININVE AÃ¥MAYANIÃ¥LETMELERDIR SÃ&#x2020;RALANABILIR SOSYALBAKÃ&#x2020;MDANTOPLUMSAL /RTAyLlEKLIIÃ¥LETMELERISE í+/"ëLEREKONOMIYE lALÃ&#x2020;Ã¥ANPERSONELSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020; ISTIKRARÃ&#x2020;NTEMELUNSURUDUR DINAMIZMVESERBESTREKAKIÃ¥IDENDAHAAZOLANVE !SLÃ&#x2020;NDAG~NL~KHAYATBETEDAYALÃ&#x2020;PIYASAEKONOYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KMALIBILANlOTOPLAMÃ&#x2020; TAOLDUKlAB~Y~KYER MISINEIÃ¥LERLIKKAZANDÃ&#x2020;RAN KÃ&#x2020;RKMILYONUAÃ¥MAYANIÃ¥TUTAN+/"ë¯LER ~RETIMVE BIRIMLERDIR$AHAyNCEDE LETMELERDENOLUÃ¥MAKTADÃ&#x2020;R HIZMETSEKTyR~N~NTEMEL DEãINILDIãIGIBIBIREKONO"UÃ¥ARTLARÃ&#x2020;SAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZTAK- MIDElOKYOãUNSAYÃ&#x2020;DAOLAN TAÃ¥LARÃ&#x2020;%KONOMIKCANLÃ&#x2020;DIRDESIZDE+~l~KVE/RTA LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;SAãLAYARAK ISTIHDAM VE~LKESATHÃ&#x2020;NAYAYÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥ YARATMAKTADÃ&#x2020;RLAR"ANKALAR "~Y~KL~KTEKIëåLETMELER BULUNAN+/"ëLER YALNÃ&#x2020;ZCA KERVANÃ&#x2020;NAKATÃ&#x2020;LABILIRSINIZ DA+/"ë¯LERISONBIRKAl B~Y~KIÃ¥LETMELERIN~RETTIãI !YRÃ&#x2020;CA+/3'%"DESTEãIILE AYNÃ&#x2020;MALVEHIZMETLERI YÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;RyNEMLIBIRNOKTAYA IÃ¥LETMENIZIENUYGUNMATAÃ¥Ã&#x2020;YARAKHERT~RL~KREDI ~RETIPONLARÃ&#x2020;REKABETlI ORTAMAlEKEREKEKONOMIK CANLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KKAZANDÃ&#x2020;RANBIRIMLER ëNOVASYON !Rì'EVEMARKALAæMAYLA4~RKIYE¯NIN DEãIL AYNÃ&#x2020;ZAMANDAB~Y~K IÃ¥LETMELERINKULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MA+/"ë¯LERININyN~AlÃ&#x2021;LACAK4~RKIYE¯DEYAKLAæÃ&#x2021;K MULVEYARÃ&#x2020;MAMULGIRDILERI OLARAKTICARETINY~ZDE¯INIOLUæTURAN+/"ë¯LERE ~RETEREKONLARÃ&#x2020;NGELIÃ¥IMINI DESTEKDEVAMEDIYOR DETAMAMLARLAR GIDEREKG~lLENENB~Y~K Ã¥IRKETLERIVE+/"ë¯LERININ~ZERINDEY~KSELMESI M~MK~N"UGERlEKTEN HAREKETLEEKONOMIYyNETIMIVEBANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KSEKTyR~BIR S~REDIRyZELLIKLE+/"ë¯LERIN B~Y~MESINEYyNELIKBIRDIZI yNLEMALÃ&#x2020;YOR+/"ë¯LERINFINANSALKAYNAKLARAERIÃ¥IMINI VEREKABETG~C~N~ARTÃ&#x2020;RMAKIlINlEÃ¥ITLIPROGRAMLAR HAYATAGElIYOR

ERIÃ¥IMINIKOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RAN ISTIHDAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N~ZERINDEKI Y~KLERIAZALTANyNLEMLER ALÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;'ELIÃ¥MIÃ¥~LKELERGIBI OLMASADAHEDEFLERINI YAKALAMAKISTEYENVEBU KAPSAMDAYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KORTALAMA Y~ZDE¯IN~ZERINDEB~Y~MEYIAMAlLAYAN4~RKIYE¯DE DEBENZERyNLEMLERALÃ&#x2020;NDÃ&#x2020; !LÃ&#x2020;NANyNLEMLERINETKISI BANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KSEKTyR~N~N SAãLAMDURUÃ¥UVEGIRIÃ¥IMCILIãINENyNEMLIITICIG~C~ OLANGENlN~FUSFAKTyR~ D~Ã¥~N~LD~ã~NDE4~RKIYE EKONOMISININyN~M~ZDEKI DyNEMDEGLOBALARENADA

81


SÄ°NERJÄ° / KOBÄ° ,0#ð-&3ð/035",e;&--ð,-&3ð ëæLETMELERINyLlEKBAKÃ&#x2021;MÃ&#x2021;NDANSÃ&#x2021;NÃ&#x2021;FLAMA KRITERLERIDIKKATEALÃ&#x2021;NDÃ&#x2021;äÃ&#x2021;NDA+/"ëLERINORTAK yZELLIKLERINIæyYLECESÃ&#x2021;RALAMAKOLASÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R Â&#x201E;aOäUNLUKLABIREYSELVEYAæAHÃ&#x2021;SORTAKLÃ&#x2021;äÃ&#x2021; HUKUKIYAPÃ&#x2021;SÃ&#x2021;NASAHIPTIRLER Â&#x201E;ëæLETMELERDE3AHIPì9yNETICIMODELI EGEMENDIR$IäERBIRDEYIæLE SAHIPLIKVE YyNETICILIKAYNÃ&#x2021;KIæIDETOPLANMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;R0EK AZÃ&#x2021;NDAVEYABAZÃ&#x2021;HIZMETLEREyZG~OLMAK~ZERE PROFESYONELYyNETICIDENYARARLANÃ&#x2021;LMAKTADÃ&#x2021;R ëæLETMEVESAHIPLIKB~T~NLEæMIæTIR Â&#x201E;"AäÃ&#x2021;MSÃ&#x2021;ZOLMANITELIäI+Ã&#x2021;SÃ&#x2021;TLÃ&#x2021;SAYÃ&#x2021;DAIæLETME SAHIPLERIGENELLIKLEAILEBIREYLERINDENOLUæTUäU VEAYRÃ&#x2021;CASAHIPLIKVEYyNETICILIäINAYNÃ&#x2021;KIæIDE TOPLANDÃ&#x2021;äÃ&#x2021;IlINB~Y~KIæLETMELERDEOLDUäUGIBI YyNETICILER~ZERINDEIæLETMESAHIPLERINDEN HISSEDARLARDANGELENDOäRUDANBIRKONTROL MEVCUTDEäILDIR!YNÃ&#x2021;ZAMANDAYyNETICI DURUMUNDAOLANëæLETMESAHIBIBAäÃ&#x2021;MSÃ&#x2021;ZKARAR ALABILMEDURUMUNDADÃ&#x2021;R ,0#ðMFSJéTJ[MJçJO mz[NOEFFULJSPM sahibi í+/"ëLEREKONOMIKYAPÃ&#x2020;DASAYÃ&#x2020;SALMIKTAR ~RETIM DEãERI ISTIHDAMHACMI KATMADEãER YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MHACMI VEM~LKIYETINTABANAYAYÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANB~Y~KBIR AãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;ãASAHIPTIRLER í+/"ëLER4~RKEKONOMISINDEGELIÃ¥MEYIHÃ&#x2020;ZLANDÃ&#x2020;RMAKIlINGIRIÃ¥IMCILIKFAKTyR~N~NBIR~RETIMELEMANÃ&#x2020; OLARAKDEVREYEGIRMESINIVE ByYLECETOPLUMUNYARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;POTANSIYELININORTAYA lÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GERlEKLEÃ¥TIREN BIRIMLERDIR í+/"ëLERISTIHDAMSAãLAYARAKVEYENIIÃ¥OLANAKLARÃ&#x2020; YARATARAK~LKEDEKIIÃ¥SIZLIK SORUNUNUNlyZ~M~NE YyNELIKALTERNATIFLERDEN BIRISINIOLUÃ¥TURURLAR 82

í+~l~KVEORTAyLlEKLI IÃ¥LETMELER lAãDAÃ¥ESNEK ~RETIMSISTEMLERINEEN UYGUNIÃ¥LETMET~RLERIDIR %KONOMIKKRIZLERINSÃ&#x2020;KSÃ&#x2020;K TEKRARLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; TEKNOLOJININ S~REKLIDEãIÃ¥TIãI ZEVKLERIVE MODAYÃ&#x2020;ALGÃ&#x2020;LAMABIlIMLERI FARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KGySTERENGENIÃ¥ T~KETICIKITLERININEGEMEN OLDUãUG~N~M~ZDEIÃ¥LETMELERINS~RATLEDEãIÃ¥ENBU KOÃ¥ULLARAUYUMGySTEREBILECEKESNEKBIRYAPÃ&#x2020;DA OLMALARÃ&#x2020;GEREKMEKTEDIR í+/"ëLERByLGESELKALKÃ&#x2020;NMAYAKATKÃ&#x2020;DABULUNURLAR "~Y~KIÃ¥LETMELERGENELDE B~Y~KKENTLER METROPOLLER ETRAFÃ&#x2020;NDAYOãUNLAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥ OLMALARÃ&#x2020;NARAãMEN +/"ëLERT~MCOãRAFI ALANLARAVEYAYURTSATHÃ&#x2020;NA YAYÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥OLUPDAHAlOK BIRTAÃ¥RAyZELLIãIGySTE-

Â&#x201E;&AALIYETLERIæByL~M~OLMADANVEYADAHA BASITIæByL~M~NEDAYANANBIRORGANIZASYONILE Y~R~T~LEBILMEKTEDIR5ZMANLAæMAlOKSÃ&#x2021;NÃ&#x2021;RLÃ&#x2021; BOYUTLARDAKALMAKTADÃ&#x2021;R Â&#x201E;ëælIìIæVERENARASÃ&#x2021;NDAOLDUäUGIBIIæLETMEì M~æTERILERARASÃ&#x2021;NDADAYAKÃ&#x2021;NBIRILIæKIVARDÃ&#x2021;R Â&#x201E;3Ã&#x2021;NÃ&#x2021;RLÃ&#x2021;BIRSERMAYEYESAHIPTIRLER&INANSMAN IlINGEREKLIFONLARÃ&#x2021;GENELLIKLEyZKAYNAKLARDAN VEYAyZSERMAYEDENTEMINETMEK DURUMUNDADÃ&#x2021;RLAR Â&#x201E;$URAN SABIT VEDyNENVARLÃ&#x2021;KLARÃ&#x2021;NHACMI MALVEHIZMETKAPASITELERISÃ&#x2021;NÃ&#x2021;RLÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R9ATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;M G~lLERIZAYÃ&#x2021;FTÃ&#x2021;R Â&#x201E;3ATÃ&#x2021;æHACMIVEYAPAZARPAYLARÃ&#x2021;SÃ&#x2021;NÃ&#x2021;RLÃ&#x2021;DÃ&#x2021;R GENELLIKLEK~l~KVEYAYyRESELD~ZEYDE KALMAKTADÃ&#x2021;R Â&#x201E;4EDARIKVEPAZARLAMADAPAZARLÃ&#x2021;KG~lLERI ZAYÃ&#x2021;FTÃ&#x2021;R Â&#x201E;9ENILIäIAlÃ&#x2021;KDINAMIKBIRYAPÃ&#x2021;YASAHIPTIRLER

RIRLER"yYLECE EKONOí MIKFAALIYETLERINByLGELER ARASÃ&#x2020;NDADENGELIDAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NA VEGELIRLERINByLGELERARASÃ&#x2020; DAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BIRyLl~DEIYILEÃ¥TIRMEYEKATKÃ&#x2020;DABULUNURLAR !YRÃ&#x2020;CAGENELLIKLEEMEKí YOãUNlALÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NDAN B~Y~KKENTMERKEZLERINE Gyl~NENGELLENMESINEVE ByLGENINKENDIPOTANSIYELI IlINDEKALKÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020;NATEMEL OLUÃ¥TURURLAR í+~l~KIÃ¥LETMELER BIR yLl~DEDEEãITIMFONKSIYONLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;~STLENIRLER"UNLAR lALÃ&#x2020;Ã¥ANN~FUSVEMESLEK FONKSIYONUYETERINCEVEYA HIlALMAMÃ&#x2020;Ã¥GENlLERIlIN BIREROKULFONKSIYONUGyR~RLER+~l~KIÃ¥LETMELERBU KIÃ¥ILERIlINMESLEKVETEKNIK EãITIMINALÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; EKONOMIYES~REKLIYETIÃ¥MIÃ¥IÃ¥G~C~N~N KALIFIYEPERSONELIN

YETIÃ¥TIRILDIãIYERLERDIR"U BIRANLAMDADEVLETINEãITIM HARCAMALARÃ&#x2020;NDATASARRUF SAãLAYANBIRHIZMETINGyR~LMESIDEMEKTIR í9UKARÃ&#x2020;DAKIROLLERINEEK OLARAKK~l~KIÃ¥LETMELERIN BUIÃ¥LETMELEREBAãÃ&#x2020;MSÃ&#x2020;Z OLARAKSAHIPOLANINSANLARA BAãÃ&#x2020;MSÃ&#x2020;ZOLMAOLANAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; VERDIKLERIVEByYLECEINSANLARÃ&#x2020;NBUPSIKOLOJIKARZUSUNU YERINEGETIREREKBIRyLl~DE PSIKOLOJIKMUTLULUKKAYNAãÃ&#x2020; OLDUKLARÃ&#x2020;SyYLENEBILIR


SİNERJİ / KOBİ

.26*(%GHVWHNOHULLOH.2%ū OHUGDKDJoO

RECEP BİÇER KOSGEB Genel Müdürü

K

~l~KVE/RTA dLlEKLIëåLETMELERI 'ELIåTIRME ëDARESI"AåKANLÆãÆ +/3'%" 4~RKIYE¯DEKI +/"ë¯LERINREKABET SEVIYESININARTÆRÆLMASÆVE +/"ëLERINIHRACAT !Rí 'E KURUMSALLAåMAVB KONULARDAKAPASITELERININ GELIåTIRILMESIAMACÆYLA HIZMETVEDESTEKLER SUNUYOR+/3'%"OLARAK yZELLIKLEYÆLÆNDA IåLETMELERINYURTDÆåÆ PAZARLARÆNAAlÆLMASÆ 4~RKIYE¯DEGELIåTIRILEN TEKNOLOJIK~R~NLERINYURT DÆåÆPAZARLARÆNDATANÆTÆLMASÆ GIBIHUSUSLARÆKONUALANYENI DESTEKPROGRAMLARÆNÆHAYATA GElIRDIKLERINIBELIRTEN +/3'%"'ENEL-~D~R~ 2ECEP"IlER MEVCUT DESTEKPROGRAMLARÆNDA DABUKONULARLAILGILIYENI D~ZENLEMELERYAPTÆKLARÆNÆ BELIRTIYOR

,0#ð²MFSFTÉGÉSGBJ[MJ JéMFUNFLSFEJTJ ¬9AKÆNCOãRAFYAMÆZDAVE D~NYADASONDyNEMDE YAåANANOLAYLARILEIlVE DÆåKAYNAKLÆGELIåMELER lERlEVESINDE (~K~MET0ROGRAMÆNÆN TEMELAMAlLARÆNDANOLAN 84

+/"ë¯LERIMIZINREKABET G~lLERINIARTTÆRARAK EKONOMIKB~Y~MEYEDAHA FAZLAKATKÆVERMELERINITEåVIK ETMEKVE+/"ë¯LERIMIZIN IHTIYAlDUYDUKLARÆ FINANSMANAERIåMELERINE IMKANVERMEK~ZEREYOãUN ILGIGyRENBUKREDIFAIZ DESTEãIGENIåLETILEREKDEVAM ETMEKTE­DIYEN2ECEP "IlER ¬YÆLÆNDA B~TlE IMKhNLARÆDOãRULTUSUNDA YAKLAåÆKBINIåLETMENIN KREDIFAIZDESTEãINDEN FAYDALANDÆRÆLMASÆ yNGyR~LM~å BUDOãRULTUDA

+/3'%"TARAFÆNDAN BANKAILEPROTOKOL IMZALANARAK!RALÆK TARIHINDEBAåVURULARÆN ALÆNMASÆYLAUYGULAMA BAåLATÆLDÆYÆLÆ+REDI &AIZ$ESTEãI0ROGRAMÆNA IåLETMELERCEYOãUNTALEP GySTERILEREKBIN BAåVURUGERlEKLEåMIå HAK SAHIBIBINIåLETMENIN B~Y~KlOãUNLUãUNUNKREDI IåLEMLERITAMAMLANMÆåTÆR­ DIYOR

²EF NJMZBSGBJ[ EFTUFçJ MILYARLIRAB~TlEILE YÆLÆNDAYENIKREDIFAIZ DESTEãINIBAåLATTÆKLARÆNÆ BELIRTEN"IlER ¬-IKRO IåLETMELERDENBAåLAYARAK BINLIRAYAKADARFAIZSIZ KREDIIMKANÆSAãLÆYORUZ "yYLECE+OBILERIMIZE MILYARLIRANÆN~ZERINDE FAIZSIZKREDIHACMI OLUåTURUYORUZ0ROGRAM KAPSAMÆNDAIåLETMEBAåÆNA

SAãLANACAKKREDI~STLIMITI BIN4,¯YIAåMAYACAK +REDIVADESININILK ONIKI AYÆyDEMESIZ KALANÆ ~lERAYLÆKEåITTAKSITLER HALINDEyDEMELITOPLAM OTUZALTÆ AYåEKLINDE OLACAK+REDI SÆFÆR FAIZLIOLARAKUYGULANACAK 4EMINATVEKEFALETSÆKÆNTÆSÆ lEKENIåLETMELERINBU SORUNLARÆNÆNGIDERILMESINI TEMINEN+REDI'ARANTI&ONU !äVE4~RKIYE%SNAFVE 3ANATKARLAR+REDIVE+EFALET +OOPERATIFLERI"IRLIKLERI -ERKEZ"IRLIãID~ZENLENECEK PROTOKOLETARAFOLACAKLARDÆR 0ROTOKOLYAPÆLANBANKALAR TEMINATVEKEFALET KONUSUNDADAHAOLUMLU DEãERLENDIRMEYAPMAYA YyNLENDIRILMIåTIR

'VBSWFZVSUEÉéÉ HF[JMFSFEFTUFL ¬+/3'%"TARAFÆNDANDESTEK KAPSAMÆNAALÆNANVEKATÆLÆM SAãLANACAKFUARLARDA FUAR ORGANIZATyRKURULUåLARÆNDAN TEMINEDILENYERIlINKIRA STANDKONSTR~KSIYONU VEDEKORASYONU FUAR KATÆLÆMCÆKATALOãU FUAR ALANÆNÆNGENELD~ZENLEMESI ILEILGILIHOSTES GENEL TANÆTÆM GENELG~VENLIK GENELTEMIZLIKILEGEREKLI OLABILECEKDIãERHIZMET GIDERLERINIKAPSAMAKTA­ DIYEN2ECEP"IlER ¬ëåLETMELERIN ULUSLARARASÆ IåBIRLIKLERININTEMIN EDILMESIVEYAARTTÆRÆLMASÆ YENITEKNIKíTEKNOLOJIVE SEKTyRELGELIåMELERINTAKIP EDILMESIAMACÆYLAORGANIZE EDILENYURTDÆåÆIåGEZISI PROGRAMLARÆNAKATÆLMALARÆNA DADESTEKVERIYORUZ­DIYOR


BAÃ¥LANGÃ&#x2020;lIÃ¥LETMELERININ GELIÃ¥MIÃ¥GIRIÃ¥IMCILIK +/3'%" +/"ë¯,%2ë. EKOSISTEMLERI IlERISINDEYER "ë.,ë2!9!+!$!2 ALMASÃ&#x2020;VE IHRACATÃ&#x2020;N +5,,!.!#!+,!2) ARTTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; +2%$ë9%9d.%,ë+ AMAlLANÃ&#x2020;YOR­ DIYOR 4EMMUZ &!ë:$%34%ãë TARIHINDEY~R~RL~ãE GIREN4EKNOPAZAR 3!ã,)9/2 DESTEKPROGRAMÃ&#x2020;ILE +/3'%" IÃ¥LETMELERIN TEKNOLOJIK~R~NPROTOTIP TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MGIDERLERINEDESTEK &éMFéUJSNFEFTUFçJ VERDIãINEDEDEãINEN"IlER WFSJMJZPS %Ã¥LEÃ¥TIRME-ERKEZLERI¯NDEN TEKNOLOJIK~R~NTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MVE PAZARLAMADESTEKPROGRAMÃ&#x2020; ALÃ&#x2020;NANDANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;K 4EKNOPAZAR IÃ¥LETMELERE ORGANIZASYONELVEDAIMI YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAKITANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MVE SERGIALANÃ&#x2020;GIBIHIZMETLERE PAZARLAMAFAALIYETLERIIlIN DEDESTEKVERDIKLERINI Y~ZBIN TL¯YE BELIRTEN2ECEP"IlER KADAR YURTIlINDEKITANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M ¬%Ã¥LEÃ¥TIRME-ERKEZLERI VEPAZARLAMAFAALIYETLERI IÃ¥LETMELERINDÃ&#x2020;Ã¥TICARET IlINISE ELLIBIN ORTAK~RETIMYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M TL¯YEKADAROLMAK~ZERE VEBENZERIALANLARDA TOPLAMTLGERI ULUSLARARASÃ&#x2020;IÃ¥BIRLIãINE yDEMESIZDESTEKSAãLÃ&#x2020;YOR YyNELMELERI ULUSLARARASÃ&#x2020; 4~MByLGELERIlINDESTEK PAZARLARDAREKABET ORANÃ&#x2020;Y~ZDEOLARAK EDEBILMELERIVEPAY UYGULANÃ&#x2020;YOR0ROGRAMÃ&#x2020;N ALABILMELERINITEMINEN DESTEãIAYS~R~YOR IÃ¥LETMELEREHIZMET VERMEK~ZEREYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA GySTERIYOR­DIYOR 5FLOPQB[BS²BLJNMFS

.ð-:"3.ð-:0/

CBéWVSBCJMJS ðISBDBUJmJOZFOJ EFTUFLQSPHSBNÃ&#x2030; 5LUSLARARASÃ&#x2020;+ULUlKA -ERKEZI+URMA0ROGRAMÃ&#x2020; VE5LUSLARARASÃ&#x2020;(Ã&#x2020;ZLANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;CÃ&#x2020; 0ROGRAMOLMAK~ZEREIKI ALTPROGRAMDANOLUÃ¥AN +/3'%"¯INYENIDESTEãI /CAK¯DAY~R~RL~ãE GIRDIãINIBELIRTEN2ECEP "IlER ¬"UDESTEKPROGRAMÃ&#x2020; ILE!Rí'EVEINOVASYON FAALIYETLERIILE~LKEMIZDE GERlEKLEÃ¥TIRILENTEKNOLOJIK ~R~NLERIN ULUSLARARASÃ&#x2020; PAZARLARDAYERALMASÃ&#x2020; YERLITEKNOLOJIVEYOãUN

4EKNOPAZAR$ESTEK 0ROGRAMÃ&#x2020;¯NABAÃ¥VURMAK ISTEYENIÃ¥LETMELERIN!Rí'E PROJESININKAMUKAYNAKLARÃ&#x2020; ILEDESTEKLENEREKSONUl ALMÃ&#x2020;Ã¥OLMASÃ&#x2020;GEREKIYOR !YRÃ&#x2020;CAPATENTBELGESIILE KORUMAALTÃ&#x2020;NAALÃ&#x2020;NMÃ&#x2020;Ã¥ VEYATEKNOLOJIK~R~N T~R DENEYIMBELGESI ALMÃ&#x2020;Ã¥TEKNOLOJIK~R~N PROTOTIPESAHIPIÃ¥LETMELERIN BAÃ¥VURULARÃ&#x2020;KABULEDILIYOR 0ROGRAMKAPSAMÃ&#x2020;NDA BASÃ&#x2020;LÃ&#x2020;VEYAELEKTRONIK TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MMATERYALLERI FUARLARAKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;

FUARLARDAG~MR~KIÃ¥LEM GIDERLERI ELEKTRONIKTICARET EíTICARET SITELERINE~YELIK GIDERLERIKARÃ¥Ã&#x2020;LANÃ&#x2020;YOR "UNUNYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020; MEDYADATEKNOLOJIK~R~N PROTOTIPINTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NA ILIÃ¥KINGIDERLER TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M VEPAZARLAMAFAALIYETLERI ILEILGILISEYAHATLERDE IÃ¥LETMENINENFAZLAIKI lALÃ&#x2020;Ã¥ANÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NKONAKLAMA VEULAÃ¥Ã&#x2020;MGIDERLERIDE DESTEKLENIYOR

ðéMFUNFLVSNBEBO CBéWVSVMBCJMFDFL 'IRIÃ¥IMCILIK$ESTEK 0ROGRAMÃ&#x2020;NDAYENI D~ZENLEMELERYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BELIRTEN2ECEP"IlER ARTÃ&#x2020;K GIRIÃ¥IMCILERIÃ¥LETMELERINI KURMADAN+/3'%"¯E M~RACAATEDEBILECEKLERINI BELIRTTI"IlERSyZLERINE Ã¥yYLEDEVAMETTI¬äUBAT TARIHINDEBAÃ¥LAYAN YENIS~RElILEBIRLIKTEDAHA yNCEDEN+/3'%"ONAYLÃ&#x2020; UYGULAMALÃ&#x2020;GIRIÃ¥IMCILIK EãITIMLERINITAMAMLAYÃ&#x2020;P SERTIFIKASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ALANGIRIÃ¥IMCILER IÃ¥LETMELERINIAlTÃ&#x2020;KTAN SONRA+/3'%"¯EBAÃ¥VURU YAPÃ&#x2020;YORLARDÃ&#x2020;9APÃ&#x2020;LANYENI D~ZENLEMEILEGIRIÃ¥IMCILER ARTÃ&#x2020;KSERTIFIKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ALDÃ&#x2020;KTANSONRAIÃ¥YERLERINI AlMADAN+/3'%"¯E M~RACAATEDEBILECEKLER 9APÃ&#x2020;LANDEãIÃ¥IKLIKTENSONRA IÃ¥LETMESINIKURUPDAÃ¥UAN HALA+/3'%"¯EM~RACAAT ETMEYENGIRIÃ¥IMCILER ENSON!RALÃ&#x2020;K TARIHINEKADAR+/3'%"¯E M~RACAATEDEREKGIRIÃ¥IMCILIK DESTEKPROGRAMÃ&#x2020;NDAN FAYDALANABILECEKLERDIBU TARIHTENSONRAYALNÃ&#x2020;ZCA IÃ¥LETMELERINIAlMADAN +/3'%"¯EM~RACAATEDEN GIRIÃ¥IMCILEREONAYVERILECEK

,04(&#²ð/ 130+&-&3ð Â&#x201E;4e"ë4!+ILEIMZALAì NANPROTOKOLKAPSAì MÃ&#x2021;NDAYAPÃ&#x2021;LANEäITIMì LERNETICESINDE GIRIæIMCIADAYLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;N PROJELERININ+/3'%" TARAFÃ&#x2021;NDANDESTEKLENì MESISAäLANACAK Â&#x201E;'IRIæIMCILERIN YATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MCÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;NVEDIäER PAYDAæLARÃ&#x2021;NELEKTRONIK ORTAMDABULUæTURUì LACAäÃ&#x2021;GIRIæIMCILIK PORTALÃ&#x2021;FAALIYETE GElIRILECEK Â&#x201E;'IRIæIMCILERIN GELIæENIHTIYAlLARÃ&#x2021;NA YyNELIKOLARAKYENI TRENDLERINBELIRLENì MESIVEGIRIæIMCILIK EKOSISTEMINDEYER ALANT~MUNSURLARÃ&#x2021;N GELIæTIRILMESIIlIN GEREKLIARAæTÃ&#x2021;RMALARÃ&#x2021;N YAPÃ&#x2021;LARAK SONUlLARÃ&#x2021;ì NÃ&#x2021;NUYGULAMAYAALÃ&#x2021;Nì MASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;PLANLANMAKTA Â&#x201E;ëLGILIKURUMKURULUæì LARILEIæBIRLIäIYAPÃ&#x2021;LAì RAKEäITIMSISTEMIILE IæG~C~PIYASASÃ&#x2021;ARAì SÃ&#x2021;NDAKIUYUMMESLEKI VETEKNIKEäITIMDE OKULìIæLETMEILIæKISININ ORTAVEUZUNVADELI SEKTyRPROJEKSIYONì LARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;DIKKATEALACAK BIlIMDEG~lLENDIRILì MESIPLANLANMAKTA

85


SÄ°NERJÄ° / KOBÄ°

7HUVDQLVWLKGDPDRODQNDWNÃ&#x2014;VÃ&#x2014;QÃ&#x2014;DUWÃ&#x2014;UDFDN RUZ3EKTyR~M~ZIlERISINDE B~NYESINDE!Rí'EMERKEZI OLANIKIFIRMADANBIRIOLARAK TEKNOLOJIVEINSANYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; ARTTÃ&#x2020;RARAKDEVAMETTIRMENIN BUYOLDAATMAMÃ&#x2020;ZGEREKEN ZARURIADÃ&#x2020;MLAROLDUãUNU D~Ã¥~N~YORUZ­

10 adet projenin ZBQÃ&#x2030;NÃ&#x2030;TSZPS OSMAN NURETTÄ°N PAKSU Tersan Yönetim Kurulu BaÅ&#x;kanı

Ä°

lk tersanesini Tuzlaâ&#x20AC;&#x2122;da YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAKURAN BURADAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; Y~ZERHAVUZUILETAMIRí BAKÃ&#x2020;MlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;YAPARAK FAALIYETLERINEBAÃ¥LAYAN 4ERSAN 9ALOVA¯DAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;TAMAMLAYÃ&#x2020;PYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAYENI INÃ¥AFAALIYETLERINITAMAMEN 9ALOVA!LTÃ&#x2020;NOVA¯DAKIYENI TESISLERINETAÃ¥Ã&#x2020;DÃ&#x2020;4ERSAN 9yNETIN+URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020;/SMAN.URETTIN0AKSU YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA SEKTyRDEyNCEKIYÃ&#x2020;LA GyREDARALANIHRACATHACIMLERINERAãMENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NA KÃ&#x2020;YASLAIHRACATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YAKLAÃ¥Ã&#x2020;K OLARAKY~ZDEARTTÃ&#x2020;RARAK SEKTyRIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NY~ZDE ¯SINIGERlEKLEÃ¥TIRDIKLERIN SyYLEDI0AKSU YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAKIBIRINCILHEDEFLERININ IHRACATRAKAMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAHA DAGELIÃ¥TIRMEKVEISTIHDAMAOLANKATKÃ&#x2020;YÃ&#x2020;ARTTÃ&#x2020;RMAK OLDUãUNUBELIRTEREKÃ¥yYLE DEVAMETTI¬9APTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZALTYAPÃ&#x2020;VE!Rí'EYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;ILE ARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZKAPASITELERVE TESLIMETTIãIMIZY~KSEKKALITE~R~NLERIMIZINREFERANSÃ&#x2020; ILE!VRUPA¯DAGEMIINÃ¥AALANÃ&#x2020;NDAKISAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;TERSANELERDEN BIRTANESIOLMAYÃ&#x2020;HEDEFLIYO86

0AKSU 4ERSAN¯Ã&#x2020;N9ALOVA TESISLERININ DyN~ML~K ALANÃ&#x2020;ILETEKPARSELOLARAK 4~RKIYE¯DEKIENB~Y~K TERSANELERDENBIRIOLDUãUNU AKTARARAK ¬4ERSANEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020; TANKERINÃ¥ASEKTyR~N~N ZIRVEYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;DyNEMDE GERlEKLEÃ¥TIRILDIãIIlIN 4ERSANBUPAZARDAyZELLIKLE PANAMAKSGEMILERININÃ¥ASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; hedefleyerek yeni tersane YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DABUDOãRULTUDA HAYATAGElIRDI­DEDI 0AKSU Ã¥yYLEDEVAMETTI ¬4ERSAN4ERSANESINDEYENI INÃ¥AGEMIOLARAKADET PROJENINYAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020;S~R~YOR "UNLARDANBEÃ¥I BIRTANESI ëZLANDALÃ&#x2020; BIRTANESI+ANADALÃ&#x2020;VE~l~TANESIDE.ORVElLI M~Ã¥TERILERIlININÃ¥AEDILEN

BALÃ&#x2020;KFABRIKASÃ&#x2020;GEMILERI "UGEMILERY~KSEKB~TlELI DONANÃ&#x2020;MOLARAK~STSEVIYE VINl ELEKTRONIKVEMAKINE AKSAMLARÃ&#x2020;ILEDONATÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥ BALÃ&#x2020;KlÃ&#x2020;GEMILERI"ALÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; AVLÃ&#x2020;YOR GEMININIlINDE AVLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;BALÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;TEMIZLIYOR DONDURUYOR PAKETLIYORVE SONKULLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020;YASATÃ&#x2020;Ã¥AHAZÃ&#x2020;R HALEGETIRIYOR!YRÃ&#x2020;CA!MERIKAMENÃ¥ELI$~NYADEVI BIROFFSHOREGEMIIÃ¥LETME FIRMASÃ&#x2020;IlIN~RETILENBIRlOK AMAlLÃ&#x2020;PLATFORMDESTEKGEMISIPROJESIVAR~RETIMINE DEVAMEDILEN$AHAyNCE 4ERSAN¯DANBENZERBIRGEMI TESLIMALMÃ&#x2020;Ã¥OLAN.ORVElLI BIRM~Ã¥TERIIlINYENIBIR ,.'¯LIBALÃ&#x2020;KYEMITEMINVE DESTEKGEMISININYAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020;DA S~RD~R~L~YOReRETIMINE +ORE¯DEBAÃ¥LANANANCAK lEÃ¥ITLINEDENLERILE+ORE¯DE TAMAMLANAMAYÃ&#x2020;P YARÃ&#x2020;M KALANBIROFFSHOREDESTEKGEMISINISATÃ&#x2020;NALARAK 4ERSAN¯AGETIREN.ORVElLI BIRM~Ã¥TERININBUGEMISININYAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NADA4ERSAN¯DA DEVAMEDILIYOR!YRÃ&#x2020;CA SEKTyRDESONYÃ&#x2020;LLARÃ&#x2020;NEN

INOVATIFlyZ~MLERINDEN OLAN HAVAGAZÃ&#x2020;EMISYONLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;MINIMIZEGIRIÃ¥IMLERINDEKI ENOPTIMUMlyZ~MLERDEN OLANAK~TEKNOLOJISININ UYGULANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;Y~ZDEAK~ ENERJILIADETFERIBOTUN INÃ¥ASÃ&#x2020; .ORVEl¯INENB~Y~K LOJISTIKFIRMALARÃ&#x2020;NDAN&JORD IlINYINE4ERSAN4ERSANESINDEDEVAMETMEKTE­

0DFBOJDJTJNMJHFNJ PMEVLmBzOFNMJ 0AKSU 4ERSAN¯NÃ&#x2020;NBUG~NEDEKTESLIMETTIKLERI VESIPARIÃ¥DEFTERINDEYER ALANGEMILERINAYRÃ&#x2020;YERDE TUTABILECEKLERIVEB~TlESI VEYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ITIBARÃ&#x2020;YLAAYRÃ&#x2020;BIR yNEMESAHIPOLAN/CEANICISIMLI MBOYUNDA MENINDEKI!lÃ&#x2020;K$ENIZ $ESTEK $ENIZALTÃ&#x2020;NDA"AKÃ&#x2020;M 4UTUMVEëMALATGEMISINI ILKOLARAKTELAFFUZETMEK GEREKTIãINIBELIRTTI%RDOãAN ¬"UGEMININ~LKEMIZDE INÃ¥AEDILMIÃ¥OLMASÃ&#x2020;SADECE 4ERSAN4ERSANESIIlINDEãIL T~M4~RKIYEGEMIINÃ¥ASEKTyR~IlINDEBIRMILATOLACAãÃ&#x2020; KANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAYÃ&#x2020;Z­DIYEKONUÃ¥TU


.2%ū·OHUH7(%·GHQ|]HOGHVWHN DEBUBILGIYINASÃ&#x2020;LKULLANMALARÃ&#x2020;GEREKTIãIKONUSUNDA UZMANVEEãITIMDESTEãI VERMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020;

XXXUFCMFEJTUJDBSFU DPNJMFGJSNBMBSZFOJ EÃ&#x2030;éQB[BSMBSLFéGFEFDFL

TURGUT BOZ TEB KOBÄ° BankacılıÄ&#x;ı Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı

1

YÃ&#x2020;LDANBU YANA®$ANÃ&#x2020;Ã¥MAN "ANKA¯ANLAYÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YLA4~RKIYE¯DE BANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KSEKTyR~NEYENI BIRANLAYÃ&#x2020;Ã¥KAZANDÃ&#x2020;RAN 4~RK%KONOMI"ANKASÃ&#x2020; 4%" DÃ&#x2020;Ã¥TICARETFAALIYETINDEBULUNMAKISTEYEN FIRMALARAKAPSAMLÃ&#x2020;DESTEK SUNUYOR4%"+/"ë46ILE DÃ&#x2020;Ã¥TICARETODAKLÃ&#x2020;HABERLERLEBILGI 4%"+/"ë $ESTEK(ATTÃ&#x2020;ILEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MVE DEVLETTEÃ¥VIKLERINDEN!" FONLARÃ&#x2020;NA DÃ&#x2020;Ã¥TICARETTEN G~MR~KMEVZUATÃ&#x2020;NAKADAR lEÃ¥ITLIKONULARDADESTEKLERSUNARKEN4%" 4RADE #ENTERAãÃ&#x2020;ILEFIRMALARA 4ë-í4%"'IRIÃ¥IM%V¯LERI ILEDEDÃ&#x2020;Ã¥TICARETFAALIYETI HEDEFLEYENGIRIÃ¥IMCILERE REHBERLIKEDECEKlALÃ&#x2020;Ã¥MALARY~R~T~YOR'ElTIãIMIZ AYLARDABAÃ¥LATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;+/"ë¯LER IlINDÃ&#x2020;Ã¥TICARETSEFERBERLIãI ILEBUG~NEKADARSAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; FAYDALARÃ&#x2020;IKIYENIHIZMETI ILEKUVVETLENDIREN4%" WWWTEBLEDISTICARETCOM ILEFIRMALARATEKTÃ&#x2020;KLAEN KAPSAMLÃ&#x2020;BILGIYEULAÃ¥MA IMKhNÃ&#x2020;SUNARKEN $Ã&#x2020;Ã¥4ICARET'ELIÃ¥IM0ROGRAMÃ&#x2020;ILE

4%"+/"ë"ANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; +Ã&#x2020;DEMLI'ENEL-~D~R 9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;VE'ENEL -~D~R6EKILI4URGUT"OZ FIRMALARÃ&#x2020;N WWWTEBLEDISTICARETCOMILEILGILENDIãI PAZARLARÃ&#x2020;NGENELPROFILINDEN COãRAFIKONUMUNA EKONOMIKDURUMLARÃ&#x2020;NDAN K~LT~RELFARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NDAN DOãANyZELLIKLEREKADARDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETFAALIYETINDEDIKKAT EDILMESIGEREKENHERT~RL~ AYRÃ&#x2020;NTÃ&#x2020;YAERIÃ¥TIãININALTÃ&#x2020;NÃ&#x2020; lIZDI"OZ "ELIRLI~LKELERDE DÃ&#x2020;Ã¥TICARETEKONUOLAN~R~N DETAYÃ&#x2020;NDAITHALATlÃ&#x2020;IHRACATlÃ&#x2020;FIRMABILGISIEDINEBILDIãINIVESEKTyRVE~LKE D~ZEYINDEYENIM~Ã¥TERILER BULABILECEKLERIFUARLARÃ&#x2020; INCELEDIKLERINIAKTARARKÃ¥U AlÃ&#x2020;KLAMALARDABULUNDU ¬¯TANFAZLA~LKEDE BIN ¯DENFAZLAFIRMAVE BINDENFAZLATEDARIKlI BILGISIYLEDÃ&#x2020;Ã¥TICARETFAALIYETINDEBULUNMAKISTEYEN FIRMALARADÃ&#x2020;Ã¥TICARETKÃ&#x2020;LAVUZUOLABILECEKNITELIKTEBIR ONLINEPLATFORMOLANWWW TEBLEDISTICARETCOM DÃ&#x2020;Ã¥ PAZARLARAILIÃ¥KINPAZARARAÃ¥TÃ&#x2020;RMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAKAPSAYAN BINDENFAZLASEKTyREL RAPORADASAHIP&IRMALARÃ&#x2020;N DÃ&#x2020;Ã¥TICARETLERINIGERlEKLEÃ¥TIREBILECEKLERIByLGELERE yZELDEVLETTEÃ¥VIKLERINDEN G~MR~KVEYERELVERGILERE OByLGELEREYAPÃ&#x2020;LACAKNAKLIYEYyNTEMLERIILEGEREKLI

EVRAKLARAKADARGENIÃ¥BIR HAVUZDAKAYNAKSUNAN PLATFORM YENIDÃ&#x2020;Ã¥PAZARLAR ARAYANFIRMALARÃ&#x2020;NITHALATVE IHRACATS~RECINDEIHTIYAl DUYACAKLARÃ&#x2020;HERT~RL~REFERANSBILGIYIBARÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;ILE DIKKATlEKIYOR­

,0#ð²MFSEÃ&#x2030;é QB[BSMBSEBLJSFLBCFU HmMFSJOJBSUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;ZPS 4~RKIYE¯NINYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; HEDEFLERIDOãRULTUSUNDA GLOBALANLAMDAILKEKONOMIDENBIRIOLMASÃ&#x2020;ADÃ&#x2020;NA MILYARDOLARIHRACAT HEDEFINEKATKÃ&#x2020;SUNMAYÃ&#x2020; AMAlLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEEDEN "OZ ¬4%"¯INGELIÃ¥TIRDIãI BUHIZMETSAYESINDEDAHA yNCEHIlDÃ&#x2020;Ã¥TICARETFAALIYETINDEBULUNMAMÃ&#x2020;Ã¥FIRMALARÃ&#x2020; TEÃ¥VIKEDERKEN DÃ&#x2020;Ã¥TICARET HACMINIARTTÃ&#x2020;RMAKISTEYEN FIRMALARÃ&#x2020;NDADÃ&#x2020;Ã¥TICARETTEDAHAEMINADÃ&#x2020;MLARLA ILERLEMESINISAãLAMAYÃ&#x2020;

HEDEFLIYOR­DIYORVEEKLIYOR¬eLKEMIZINITHALATVE IHRACATANLAMÃ&#x2020;NDAyNEMLI BIRB~Y~MEPOTANSIYELI TAÃ¥Ã&#x2020;DÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDANHAREKETLE BUPOTANSIYELIAKTIFHALE GETIRMEKIlINDÃ&#x2020;Ã¥TICARET RAKAMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NY~KSELMESI GEREKTIãINEINANAN4%" +/"ë¯LEREB~Y~MELERIIlIN YOLHARITALARÃ&#x2020;HAZÃ&#x2020;RLANMASÃ&#x2020;NDANPAZARLAMAPLANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NOLUÃ¥TURULMASÃ&#x2020;NAKADAR KAPSAMLÃ&#x2020;HIZMETSUNUYOR YÃ&#x2020;LS~RENyZELBIREãITIMDEN GElEN9URT$Ã&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;3ATÃ&#x2020;Ã¥VE 0AZARLAMA5ZMANLARÃ&#x2020; ®$Ã&#x2020;Ã¥ 4ICARET'ELIÃ¥IM0ROGRAMÃ&#x2020;¯ KAPSAMÃ&#x2020;NDA DÃ&#x2020;Ã¥TICARET FAALIYETINEHEN~ZBAÃ¥LAMÃ&#x2020;Ã¥ YADADÃ&#x2020;Ã¥TICARETHACMINI ARTTÃ&#x2020;RMAKISTEYENFIRMALARA BIRGELIÃ¥IMPROGRAMÃ&#x2020;ILE B~Y~MEVEDÃ&#x2020;Ã¥TICARETTE STRATEJIOLUÃ¥TURMAEãITIMLERIILEAKSIYONPLANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HAYATAGElIRMEDESTEãI VERIYOR­

87


SÄ°NERJÄ° / KOBÄ°

.2%ū·OHULPL]HQHIHVDOGÃ&#x2014;UPDNLoLQLP]DDWWÃ&#x2014;N

MURAT KULAKSIZ DenizBank KOBÄ° BankacılıÄ&#x;ı Grubu Genel Müdür Yardımcısı

T

~RKIYE/DALAR VE"ORSALAR "IRLIãI¯NIN 4/"" yNC~L~ã~NDE+/"ë¯LERIN FINANSMANAERIÃ¥IMINI KOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RMAKIlIN HAYATAGElIRILEN¬.EFES KREDISI­PROJESINEIMZA ATAN$ENIZ"ANKÃ&#x2020;N+/"ë "ANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;'RUBU'ENEL -~D~R9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;-URAT +ULAKSÃ&#x2020;Z PROJEDEYER ALMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VE+/"ë¯LERE VERDIKLERIDESTEKTEN BAHSETTI+ULAKSÃ&#x2020;Z $ENIZ"ANKOLARAK +/"ë¯LERING~lLENMESINE YyNELIKYAPÃ&#x2020;LANHER T~RL~YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;N4~RKIYE EKONOMISINING~lL~ GELECEãINEHIZMET EDECEãINIBILDIKLERINI EKONOMININVESOSYAL KALKÃ&#x2020;NMANÃ&#x2020;NYAPÃ&#x2020;TAÃ¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020; OLUÃ¥TURAN+/"ë¯LERIN FINANSALIHTIYAlLARÃ&#x2020;NA YyNELIK HAYATLARÃ&#x2020;NADEãER KATACAK~R~NVEHIZMETLER SUNDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEETTI -URAT+ULAKSÃ&#x2020;ZSyZLERINI Ã¥yYLES~RD~RD~ ¬eLKEMIZINCANDAMARÃ&#x2020; DIYETABIRETTIãIMIZ +/"ë¯LERINFINANSMANA 88

ERIÃ¥IMDEYAÃ¥ADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; ZORLUKLARÃ&#x2020;BIRLIKTEAÃ¥ARAK FINANSMANAERIÃ¥IM IMKhNLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTTÃ&#x2020;RMAKIlIN ONLARADESTEKOLUYORUZ dZELLIKLETEMINATSÃ&#x2020;KÃ&#x2020;NTÃ&#x2020;SÃ&#x2020; YAÃ¥AYANVEBUSEBEPLE FINANSMANAERIÃ¥IMDE ZORLANAN+/"ë¯LERE+'& KEFILOLUYOR+'&KEFALETI ILE+/"ë¯LERINFINANSMANA ERIÃ¥IMIKOLAYLAÃ¥MAKTA VEBUDURUMEKONOMI ~ZERINDEOLUMLUBIR ETKIYARATMAKTADÃ&#x2020;R $ENIZ"ANKOLARAK +'&KEFALETLERINDEN YARARLANMAKISTEYEN +/"ë¯LERIMIZEBUKONUDA UZMANKADROLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZILE HIZMETVERMEKTEYIZ­

¯,0#ð²MFSJNJ[F OFGFTBMEÃ&#x2030;SNBLBNBDÃ&#x2030; JMF%FOJ[#BOLPMBSBL /FGFT,SFEJTJOFJN[B BUUÃ&#x2030;L° +/"ë¯LERINFINANSMANA ERIÃ¥IMDEKARÃ¥Ã&#x2020;LAÃ¥TÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020; BIRDIãERSORUNUNY~KSEK FAIZORANLARÃ&#x2020;OLDUãUNA VURGUYAPAN-URAT +ULAKSÃ&#x2020;Z ¬"UKAPSAMDA lyZ~M~RETMEKVE +/"ë¯LERINFINANSMAN MALIYETLERINID~Ã¥~RMEK AMACÃ&#x2020;YLA !RALÃ&#x2020;K¯TA 3N"AÃ¥BAKANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NDA KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ILE~LKEMIZVE +/"ë¯LERIMIZIlINSON DERECEyNEMLIBIRPROJE OLAN.EFES+REDISINE 4/""VE+'&ILEBIRLIKTE IMZAATTÃ&#x2020;K0IYASAFAIZ ORANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NOLDUKlA ALTÃ&#x2020;NDA YÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KFAIZORANÃ&#x2020; Y~ZDE OLAN4/"" $ENIZ"ANK.EFES+REDISI ILE+/"ë¯LERIMIZERAHAT BIRNEFESALDÃ&#x2020;RMAYÃ&#x2020;

AMAlLÃ&#x2020;YORUZ4/""¯A BAãLÃ&#x2020;ODAVEBORSA~YESI OLAN+/"ë¯LEREYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;K Y~ZDE FAIZORANÃ&#x2020;VE 4,DOSYAMASRAFÃ&#x2020;ILE BIN4,¯YEKADARKREDI IMKhNÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AYVADELI OLARAKSUNMAKTAYÃ&#x2020;Z -~Ã¥TERILERIMIZIN BAÃ¥VURULARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AYNÃ&#x2020;G~N IlINDESONUlLANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;P HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;CAIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; GIDERMELERINISAãLÃ&#x2020;YORUZ .EFES+REDISI¯NE BAÃ¥VURMAKISTEYEN T~M+/"ë¯LERIMIZI Ã¥UBELERIMIZEDAVET EDIYORUZ­DIYEKONUÃ¥TU

¯%Ã&#x2030;é5JDBSFU%FTUFL )BUUÃ&#x2030;NÃ&#x2030;[JMFUN ,0#ð²MFSJNJ[FIJ[NFU WFSJZPSV[­ 3UNDUKLARÃ&#x2020;DIãER HIZMETLERIlINT~M +/"ë¯LERINILETIÃ¥IME GElEREKBILGI ALABILECEãINEDEãINEN +ULAKSÃ&#x2020;ZÃ¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI ¬+'&TEMINATLÃ&#x2020; KREDILERDENFAYDALANMAK ISTEYEN+/"ë¯LERIMIZ +'&YAZÃ&#x2020;PBOÃ¥LUK BÃ&#x2020;RAKARAK4#+IMLIK NUMARALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;¯EKÃ&#x2020;SA MESAJOLARAKGyNDEREBILIR ENYAKÃ&#x2020;N$ENIZ"ANK Ã¥UBESINEUãRAYABILIRVEYA WWWDENIZBANKCOM¯DAN BAÃ¥VURUTALEPFORMU DOLDURABILIRLER!YRÃ&#x2020;CA $ENIZ"ANKOLARAK NUMARALÃ&#x2020;+REDI 'ARANTI&ONU +'& DESTEKHATTÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZILEDETAYLÃ&#x2020; BILGIALMAKISTEYENT~M M~Ã¥TERILERIMIZEUZMAN KADROMUZILEDESTEK OLMAKTAYÃ&#x2020;Z -URAT+ULAKSÃ&#x2020;ZSON

OLARAKdNEMLEBELIRTMEK ISTEDIãIMBIRDIãERHUSUS $ENIZ"ANKOLARAKHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020; VEKALITELIHIZMETIMIZ ILEULUSLARARASÃ&#x2020;TICARETTE G~VENLIBIRÃ¥EKILDE B~Y~MEKISTEYEN +/"ë¯LERINDEHERZAMAN YANÃ&#x2020;NDAOLUYORUZ"U DOãRULTUDAíí íNO¯LU$Ã&#x2020;Ã¥4ICARET $ESTEK(ATTÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZILEDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETTEKULLANÃ&#x2020;LANyDEME Ã¥EKILLERINDENULUSLARARASÃ&#x2020; KURALLARAKADARBIRlOK KONUDADÃ&#x2020;Ã¥TICARET M~Ã¥TERILERIMIZEUZMAN KADROMUZILEDESTEK OLUYORUZ­IFADELERINI KULLANDÃ&#x2020;


'Q\D)UDQFKLVH=LUYHVL(NLP·GHūVWDQEXO·GD NÆTUTMAYADEVAMEDIYOR &UAR -EDYAFORS&UARCÆLÆK ORGANIZASYONU 5&2!$ IåBIRLIãIVE#OLDWELL"ANKER 4~RKIYE!NA3PONSORLUãUNDA#.2&UARMERKEZINDE ¯INCIKEZD~ZENLENECEK

'SBODIJTFTJTUFNJZMF JéZBQNBLEBIBLPMBZ AYCAN HELVACIOĞLU Medyafors Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü

M

EDYA&ORS &UARCÆLÆK lALÆåMALARÆNÆ SISTEMATIK BIlIMDEY~R~TEREK UZUN VADELI S~RD~R~LEBILIRPROJELEREIMZAATÆYOR"AYIM /LURMUSUN&RANCHISING VE-ARKALÆ"AYILIK&UARÆ "AYIMOLURMUSUNDERGISI VEGAZETESI BAYIMOLURMUSUNCOMTRBAYILIKPORTALÆ BUGRUBUNyNEMLIPROJELERI ARASÆNDAYERALÆYOR+ATÆLÆMCÆMARKA MVEZIYARETlI SAYÆSÆBAZÆNDA!VRUPAVE /RTADOãU¯NUNBIRINCISI OLMAyZELLIãINITAåÆYAN FRANCHISINGALANÆNDAKIILK VETEKFUAROLAN"AYIM/LUR MUSUN&RANCHISINGVE-ARKALÆ"AYILIK&UARÆREKORLARA IMZAATARAKSEKTyR~NNABZÆ-

-EDYAFORS&UARCÆLÆK OLARAKIåLETMELERINULUSAL VEULUSLARARASÆARENADA TANÆNMASÆNAVEETKINROL OYNAMASÆNAKATKÆDABULUNDUKLARÆNÆBELIRTEN-EDYAFORS&UARCÆLÆK!ä'ENEL -~D~R~!YCAN(ELVACÆOãLU FRANCHISESISTEMININTEKNIK BILGIVETECR~BEAKTARÆMÆILE EKONOMININGELIåMESIVE +/"ë¯LERING~lLENMESINE B~Y~KKATKÆLARSAãLADÆãÆNÆ IFADEEDIYOR&RANCHISE G~N~M~ZIåD~NYASÆNDA BIRlOKGIRIåIMCININTERCIH ETTIãIBIRYATÆRÆMBIlIMINE DyN~åMEKTEDIYEN(ELVACÆOãLU åyYLEDEVAMEDIYOR ¬&RANCHISESISTEMININANLATÆLABILMESIADÆNABIZLERE DEB~Y~KBIRSORUMLULUK D~å~YOR"USORUMLULUKBILINCIYLE-EDYAFORS&UARCÆLÆK OLARAKIåLETMELERINULUSAL VEULUSLARARASÆARENADA TANÆNMASÆNAVEETKINROL OYNAMASÆNAKATKÆDABULUN-

MAKTAYÆZ$~NYAPAZARLARÆNDAKIYOãUNREKABETE BAKTÆãÆMÆZDAFRANCHISE SISTEMIYLEIåYAPMAKDAHA KOLAYVERISKSIZGyR~NMEKTEDIR"USAYEDE+/"ë¯LER TEKBAåLARÆNAALTÆNDAN KALKAMAYACAKLARÆTEKNOLOJIYESAHIPOLMAKTA EãITIM OLANAKLARÆNDAN OPERASYON ALTYAPÆSÆNDANYARARLANMAKTADÆR­ (ELVACÆOãLU D~ZENLEDIKLERI"AYIM/LURMUSUN &RANCHISINGFUARÆYLAVE TEMSILCISIOLDUKLARÆFRANCHISEFUARLARÆYLAKATÆLÆMCÆFIRMALARAYENIBAYILERBULMA RAKIPLERINITANÆMA DEãIåEN åARTLARAAYAKUYDURABILME IlINGEREKLIBILGIDONANÆMÆNÆSAãLAMA IHRACATÆ GELIåTIRME YENIPAZARLARA AlÆLMAVENETWORKOLUåTURMAOLANAãÆSAãLADÆKLARÆNÆ VE&RANCHISEFUARLARÆNÆN YURTIlIYURTDÆåÆTICARETINGELIåMESIAlÆSÆNDANOLDUKlA yNEMLIOLDUãUNUIFADEETTI

3PUBNÉ[ CBéBSÉMÉCJS éFLJMEFHFMJéNFL -EDYAFORS&UARCÆLÆK!ä 'ENEL-~D~R~!YCAN (ELVACÆOãLU HERZAMAN OLDUãUGIBI¯DEDEYENI HEDEFLERDOãRULTUSUNDA lALÆåMALARÆNADEVAM ETTIKLERINI HERSEKTyRDEN DENFAZLAKATÆLÆMCÆNÆN YERALDÆãÆFUARDABUYÆL ®¯4EDARIKlIyZELByL~M~¯¯ OLACAãÆNÆVEBURADA FRANCHISEVERENMARKALARA ~R~NVEHIZMETTEDARIKI SAãLAYANMARKALARSTANTLARÆ ILEYERALACAãÆNÆSyYLEDI"U SAYEDE FIRMALARTEDARIKlILERINITEDARIKlILERM~åTERILERINIAYNÆORTAMDAGyRECEK

DIYEN(ELVACÆOãLUåyYLE DEVAMETTI ¬-EDYAFORS&UARCÆLÆK $~NYAlAPÆNDAB~Y~KyNEM TAåÆYAN$UBAI&RANCHISE %XPO .EWYORK)NTERNATIONAL&RANCHISE%XPOVE 2USYA"UY"RAND%XPO&UARLARÆNÆN4~RKIYE¯DEKITEK YETKILITEMSILCISIOLMUåTUR í+ASÆMDAILKI D~ZENLENEN$UBAI&RANCHISE%XPO&UAR¯ÆNDA4~RK MARKALARÆILE/RTADOãULU YATÆRÆMCÆLARÆBULUåTURDUK 9ENITARIHISEí%KIM ¤í(AZIRAN DE.EW9ORK .94HE *AVÆTS#ENTERDAD~ZENLENECEK)NTERNATIONAL&RANCHISE%XPO&UARƯNDA4~RK MARKALARÆILE!MERIKA¯DAKI YATÆRÆMCÆLARÆBIRARAYA GETIRECEãIZ(ERSEKTyRDEN ~LKEDEN ¯YIAåKÆN MARKANÆNKATÆLDÆãÆ GIRIåIMCILEREVEMARKALARAFÆRSATLAR SUNANFUARBUYÆLKEZ D~ZENLENECEK¬2USYA0AZARÆNAENKOLAYGIRIåNOKTASÆ­ SLOGANÆYLA-OSKOVA#%# %XPOCENTER¯DAD~ZENLENECEKOLAN"UYBRAND %XPOISEí%YL~LDE D~ZENLENECEK PLANLAMASÆNDAYURTDÆåÆlALÆåMALARÆNAAãÆRLÆKVERECEK OLAN-EDYAFORS&UARCÆLÆK FRANCHISINGSISTEMINEVE GELIåIMINEyNEMVERMEKTE BUKONUDAyNEMLIlALÆåMALARAIMZAATMAKTAVE MARKALARÆNYURTIlINDEVE YURTDÆåÆNDAB~Y~MELERINE yNEMLIKATKÆLARSAãLAMAKTADÆR"IZ4~RKMARKALARÆ IlINB~Y~YORUZäIMDI SÆRADAONLARA$~NYA¯NÆN KAPÆLARÆNÆAlMAKVAR­

89


SÄ°NERJÄ° / KOBÄ°

.2%ū·OHU|QFHOLÊ&#x2013;LPL].2%ū·OHULQWHUFLKL\L]

BÃ&#x153;LENT OÄ&#x17E;UZ Akbank KOBÄ° BankacılıÄ&#x;ı Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

T

~RKIYE¯NIN +/"ë¯LEREENlOK DESTEKSUNAN BANKALARÃ&#x2020;NDAN OLAN!KBANK AVANTAJLAR SUNMAYADEVAM EDIYOR!KBANK+/"ë "ANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¯NDAN3ORUMLU 'ENEL-~D~R9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020; "~LENT/ãUZ +/"ë¯LERIN IHTIYAlLARÃ&#x2020;NAANÃ&#x2020;NDACEVAP VERDIKLERINIIFADEEDIYOR +/"ë¯LERIlIN¬$INAMIK YAPÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NEDENIYLEHER ANBIRATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MYAPMAYA HAZÃ&#x2020;RBIRERIÃ¥LETMEOLARAK lALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YORLAR­DIYEN/ãUZ Ã¥yYLEDEVAMEDIYOR ¬(ER+/"ë YAKALADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; FÃ&#x2020;RSATLARÃ&#x2020;ANÃ&#x2020;NDA DEãERLENDIRIP BIRKADEME DAHAB~Y~MEYOLUNA GIDIYOR"UFÃ&#x2020;RSATLARDA lOãUNLUKLAFINANSMAN IHTIYACÃ&#x2020;DOãURUYORBIZDE +/"ëLERINBUIHTIYAlLARÃ&#x2020;NA ANÃ&#x2020;NDAKARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;KVERIYORUZ +/"ë¯LEREVERDIãIMIZ BUyNEMVEDESTEãIN ASLÃ&#x2020;NDADOãRUDAN4~RKIYE EKONOMISINEYyNELIK OLDUãUNUDABILIYORUZ4~M MAKROEKONOMIKVERILER +/"ë¯LERINHERYÃ&#x2020;LB~Y~YEN 4~RKIYEEKONOMISININ 90

DINAMOSUKONUMUNDA OLDUãUNUGySTERIYOR "IZDE!KBANKOLARAK ¬+/"ë¯LER4~RKIYE¯NIN !KBANK+/"ë¯LERIN '~C~­FELSEFESIYLE HAREKETEDIYORUZVET~M lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;UZUNVADELI HEDEFLERLEDEãERYARATMAK VES~RD~R~LEBILIRB~Y~MEYE KATKÃ&#x2020;SAãLAMAKAMACÃ&#x2020;YLA Y~R~T~YORUZ­ +/"ë¯LERILElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NDA HERZAMANKLASIKIÃ¥ ILIÃ¥KILERININyTESINE GElMEYEyZEN GySTERDIKLERINIVEyNCELIK OLARAKGyRD~KLERI+/"ë¯LER ILEOLANlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ONLARÃ&#x2020;NDOãASÃ&#x2020;NDA OLDUãUNUD~Ã¥~ND~KLERI ILIÃ¥KIORTAMÃ&#x2020;NDAY~R~TMEYE yNEMVERDIKLERINISyYLEYEN /ãUZ BUNUNSONUCUOLARAK M~Ã¥TERIMEMNUNIYETINI yNPLANDATUTANHIZMET ANLAYÃ&#x2020;Ã¥LARÃ&#x2020;¬%SNAF +ARDEÃ¥LIãI­ADÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VERDIKLERI ILETIÃ¥IMSTRATEJILERININDE TEMELINIOLUÃ¥TURDUãUNU VURGULUYOR

¯%JKJUBMEzOéNEF EF,0#ð²MFSJNJ[JO ZBOÃ&#x2030;OEBZÃ&#x2030;[° !KBANK+/"ë "ANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¯NDAN3ORUMLU 'ENEL-~D~R9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;

"~LENT/ãUZ !KBANK OLARAKMOBILKULLANÃ&#x2020;MDA LIDERLIKHEDEFLEDIKLERINI VElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BUYyNDE KESINTISIZS~RD~RD~KLERINI BELIRTEREK ¬+/"ë¯LERE VERDIãIMIZFINANSMANVE DANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;KDESTEKLERININ YANÃ&#x2020;NDA ONLARÃ&#x2020;NGELIÃ¥EN TEKNOLOJIYEAYAK UYDURABILMELERINEDE YARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;OLUYORUZ "ILIYORUZKI +/"ë¯LERIN DIJITALLEÃ¥MESI IÃ¥LERINI DAHAVERIMLIYAPABILME M~Ã¥TERITALEPLERINI KARÃ¥Ã&#x2020;LAMA MALIYETLERINI AZALTMAVEIÃ¥LETMELERININ S~RD~R~LEBILIROLMASÃ&#x2020; AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANyNEMLI "UANLAYÃ&#x2020;Ã¥LA6ODAFONE 4~RKIYEILEMILYONU AÃ¥KÃ&#x2020;N+/"ë¯NIN$IJITAL $yN~Ã¥~MDEYERINI ALMASÃ&#x2020;IlING~lLERIMIZI BIRLEÃ¥TIRDIKëåBIRLIãIMIZ KAPSAMÃ&#x2020;NDA6ODAFONE¯UN WWWYARINAHAZIRIM COMSITESI~ZERINDEN T~MIÃ¥LETMELERESUNDUãU $IJITALLEÃ¥ME%NDEKSI¯NIN yZELBIRUYARLAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; +/"ë¯LERESUNDUK­DIYE KONUÃ¥TU

(JSJéJNDJ(FMJéUJSNF 1SPHSBNÃ&#x2030;JMFZFOJJé NPEFMMFSJFçJUJNJ

"UNLARÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RA 3ABANCÃ&#x2020;eNIVERSITESIILE BIRLIKTEGIRIÃ¥IMCILEREYOL GySTERMEK DESTEKOLMAK VEEãITMEKIlINBAÃ¥LATTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020; BIRSERTIFIKAPROGRAMÃ&#x2020; OLAN!KBANK'IRIÃ¥IMCI 'ELIÃ¥TIRME0ROGRAMÃ&#x2020;¯NDAN BAHSEDEN/ãUZÃ¥yYLE DEVAMETTI ¬0ROGRAMA4~RKIYEDE KURULMUÃ¥BIRÃ¥IRKETIN YyNETIMDEAKTIFOLANBIR ORTAãÃ&#x2020;VEYA~STD~ZEY YyNETICISIBAÃ¥VURABILDI 3ABANCÃ&#x2020;eNIVERSITESI 'IRIÃ¥IMCILIK+URULU TARAFÃ&#x2020;NDANYAPÃ&#x2020;LAN DEãERLENDIRMEVESElIM S~RECINDEPROJELERIN YARATTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;KATMA DEãER NEKADARINOVATIF OLDUKLARÃ&#x2020; KATETTIKLERIYOL B~Y~MEPOTANSIYELLERIVE HEDEFLERIGIBIKONULARGyZ yN~NDEBULUNDURULDU $EãERLENDIRMES~RECI SONUNDAGIRIÃ¥IMCI KAPSAMLÃ&#x2020;BIREãITIME KATÃ&#x2020;LMAYAHAKKAZANDÃ&#x2020;­ /ãUZ SONOLARAK ¬"ILIYORUZKI +/"ë¯LERIN DIJITALLEÃ¥MESI IÃ¥LERINI DAHAVERIMLIYAPABILME M~Ã¥TERITALEPLERINI KARÃ¥Ã&#x2020;LAMA MALIYETLERINI AZALTMAVEIÃ¥LETMELERININ S~RD~R~LEBILIROLMASÃ&#x2020; AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANOLDUKlAyNEMLI "UGERlEKTENHAREKETLE DIJITALDyN~Ã¥~MDEDE +/"ë¯LERIMIZINYANÃ&#x2020;NDAYÃ&#x2020;Z "UETKINLIKILE+/"ë¯LERIN SORUNLARÃ&#x2020;NAlyZ~M BULUNURKEN GIRIÃ¥IMCILERIN YARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;FIKIRLERININDE HAYATAGElMESIIlINFÃ&#x2020;RSAT YARATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAINANÃ&#x2020;YORUZ­ Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU


7UNILUPDODU×Q×QSD]DUSD\×DUWPDO× VETEKULUSLARARASÆ FUARÆOLAN!NIMALL !NTALYA(AYVANCÆLÆK VES~TEND~STRISI FUARÆNÆíKASÆM TARIHLERIARASÆNDA !NTALYA!NFAå%XPO #ENTERDAZIYARETlILERIYLE BULUåTURDUK­DEDI

ONUR KİRAZ DLG Fuarcılık Genel Müdürü

D

,'&UARCÆLÆK YÆLÆNDA 4EKIRDAã MERKEZDE KURULANVETARÆMFUARLARÆ D~ZENLEYENBIRKURUM $~NYADAAYRÆ~LKEDE ÆN~ZERINDETARÆM GÆDAVEHAYVANCÆLÆKFUARÆ D~ZENLEYEN!LMAN4ARÆM "IRLIãININ&UARåIRKETI OLAN$,')NTERNATIONALÆN 4~RKIYEOFISIYÆLÆNDA 4~RKIYENINILKAlÆKALAN UYGULAMALÆTARÆMFUARÆOLAN $,'ída04ARLA'~NLERI &UARÆNÆ4EKIRDAãDA GERlEKLEåTIRDIKLERINI BELIRTEN$,'&UARCÆLÆK 'ENEL-~D~R~/NUR+IRAZ ¬3ONRASÆNDASÆRASÆYLA !DANA "URSA +ONYA ëZMIRVE!NTALYADAOLMAK ~ZEREKEZ4ARLA'~NLERI FUARÆMÆZÆZIYARETlILERIYLE BULUåTURDUK"UNUNLA BIRLIKTEYÆLÆNDAILKINI YAPTÆãÆMÆZ$,'ída0 4ARÆMVE4EKNOLOJI'~NLERI FUARÆMÆZÆHERSENEAYNÆ YERDE4EKIRDAãí+ARAEVLIDE D~ZENLIYORUZ3ONOLARAK YÆLÆNDA4~RKIYENIN SADECE(AYVANCÆLÆK SEKTyR~N~IlERENILK

5SLUBSÉNWF UFLOPMPKJMFSJOJEOZBZB UBOÉUÉZPSV[ YÆLÆNDA IKIlIFTlI yRG~T~TARAFÆNDAN KURULARAKBAåLADÆKLARÆ lALÆåMALARLABUG~N 4~RKTARÆMFIRMALARÆNÆN HERKÆTADATANÆTÆMLARÆNÆ YAPMALARÆNAOLANAK SAãLADÆKLARÆNÆVE4~RK TARÆMVETEKNOLOJILERI FIRMALARÆNÆND~NYA PAZARÆNDAKIPAYÆNÆ ARTÆRMAYÆHEDEFLEDIKLERINI SyYLEYEN/NUR+IRAZåyYLE DEVAMEDIYOR ¬$~NYADA4ARÆMFUARCÆLÆãÆ DENDIãINDE$,' !LMAN 4ARÆM"IRLIãI ILKSÆRALARDA GyZElARPÆYORKIBUNUN ENyNEMLIyRNEKLERINDEN BIRISI(ANOVERDEIKI YÆLDABIRD~ZENLENEN 4ARÆMSALMEKANIZASYON KONUSUNDANUMARAOLAN !GRITECHNICAFUARÆDÆR"IR DIãERyRNEKOLARAKISEYINE IKIYÆLDABIR(ANOVERDE D~ZENLENEN(AYVANCÆLÆK KONUSUNDAD~NYALIDERI OLAN%URO4IERFUARÆNÆ SyYLEYEBILIRIZ"UNUN YANÆNDA$,'OLARAK AYRÆ~LKEDE ÆN~ZERINDE ENAZ!GRITECHNICAVE %URO4IERKADARETKILI 4ARÆM (AYVANCÆLÆKVE 'ÆDAFUARLARÆD~ZENLIYORUZ "USEBEPLEDIRKI4~RK

4ARÆMVE4EKNOLOJILERININ $~NYAYAAlÆLACAãÆ PENCEREDIR$,'&UARCÆLÆK­

"SUÉL5SLGJSNBMBSÉ EB4FLUzSEFTz[TBIJCJ PMNBMÉ aALÆåMALARABAåLADÆKLARÆ YÆLÆNDAYURTDÆåÆNA TANÆTÆMVEPAZARAãÆNÆ GENIåLETMEKIlINFUARLARA GIDENTOPLAMFIRMA VARKENBURAKAMÆNåUAN SADECEBIRFUARIlIN ADETFIRMAYAULAåTÆãÆNDAN DUYDUKLARÆMEMNUNIYETI DILEGETIRAN+IRAZ YÆLÆNDA!LMANYA (ANOVERDED~ZENLENEN !GRITECHNICAFUARÆNA 4~RKIYEDEN4ARÆMSAL MEKANIZASYONVE4EKNOLOJI FIRMASÆKATÆLÆMSAãLADÆãÆNÆ SyYLEDI+IRAZ 4~RKIYEDE D~ZENLENENlOãUFUARÆN TOPLAMALANÆNDANFAZLABIR ALANDA4~RKFIRMALARÆNÆN (ANOVERDE~R~NLERINI TANÆTÆPPAZARAãÆNÆ GENIåLETTIKLERINIIFADEETTI +IRAZKONUåMASÆNÆåyYLE S~RD~RD~ ¬eLKEMIZEVESEKTyRE BAKTÆãÆMÆZDA !VRUPAILE /RTADOãUARASÆNDABIR KyPR~NITELIãINDEYIZVE BUKONUMUENIYIåEKILDE DEãERLENDIRMEKGEREKIYOR 4ARÆMMAKINELERI

KONUSUNDAFARKLÆ MAKINE~RETIRKOMUNDAYÆZ 4RAKTyROLARAKBAKÆLDÆãÆNDA ISENIN~ZERINDEFIRMA VEBUNLARDANTANESI MOTORDAHILKOMPLE ~RETIMGERlEKLEåTIRMEKTE $OLAYÆSÆYLAK~l~KVE ORTABOYUTLUIåLETMELERIN KULLANDÆãÆ~R~N GRUPLARÆNDANTUTUNB~Y~K IåLETMELEREKADARHER ~R~NGRUBUNU~RETEBILIR DURUMDAYÆZ3ONYÆLLARDAKI IHRACATRAKAMLARÆNA BAKTÆãÆMÆZDA4ARÆM 4EKNOLOJILERIKONUSUNDA CIDDIARTÆåLARGyZElARPÆYOR "USEKTyRAlÆSÆNDANSON DERECEOLUMLUBIRGELIåME­

&OCZLIBZWBODÉMÉL GVBSÉ"OUBMZB²EB 4~RKIYENINENB~Y~K HAYVANCÆLÆKFUARÆOLMA yZELLIãINITAåÆYAN!.)-!,, !NTALYA í%KIM ¯DE$,'&UARCÆLÆK VE%XPO,INK&UARCÆLÆK TARAFÆNDAND~ZENLENECEK $,'&UARCÆLÆK'ENEL -~D~R~/NUR+IRAZ !RTÆK BAåTAlIFTlIMIZOLMAK~ZERE B~T~NTARÆMVEHAYVANCÆLÆK SEKTyR~N~NIHTISASLAåMÆå FUARLARAIHTIYACÆOLDUãUNU GyR~YORUZ:ATENBIZE GELENTALEPLERDEHEPBU YyNDEOLDUDEDI

91


SİNERJİ / KOBİ

.2%ū OHULQUQNDOLWHVLQL(NRWHNVEHOJHOHQGLUL\RU

NİLGÜN ÖZDEMİR Ekoteks İcra Kurulu Başkanı

E

KOTEKS TEKSTILVE KONFEKSIYON DERI KOZMETIK OYUNCAK lOCUKBAKÆM ~R~NLERI KÆRTASIYEVEDIãER ILGILISANAYIDALLARÆIlINyNEM TAåÆYANBIRlOKKALITEKONTROL TESTLERINIGERlEKLEåTIRMEKTE "UAMAlLA 4~RKIYE¯NIN MOTORG~C~OLAN+/"ë¯LERIN MEVCUT~R~NKALITELERINI BELGELENDIREBILECEãIYEGhNE LABORATUVARVEGyZETIM KURULUåUOLARAKlOKyNEMLI BIRMISYONUY~KLENMIå OLUP ë(+ë"¯INKURDUãU BIRSANAYILABORATUVARÆ OLARAKUYGULADÆãÆBIRlOK TESTINULUSLARARASÆ AKREDITASYONUNU)3/ ¯EGyREALMÆåTÆR

:BQÉMBOUFTUMFSMF IFEFGFVMBéNBLEBIB LPMBZ /NUNDÆåÆNDAKALANLAR ISEKENDIGELIåTIRDIãIVE ULUSLARARASÆEåDEãERLILIK KAZANDÆRDÆãÆTESTLERDIRKI BUNLARDA+/"ë¯LERIN~R~N KALITEBELGELENDIRMESINDE YARARLANDÆãÆlOKyNEMLI KANÆTLAROLARAKIåLEV GyR~YOR %KOTEKSULUSLARARASÆ 92

NITELIKLERESAHIPTEK 4~RKLABORATUVARÆOLARAK SANAYIMIZEMALIOLARAK DAB~Y~KKAZANÆMLAR SAãLADÆãÆNADIKKATlEKEN %KOTEKSëCRA+URULU "AåKANÆ.ILG~NdZDEMIR ¬5LUSLARARASÆNITELIKTEKI YAPÆSÆYLASAHASÆNDAKI T~MLABORATUVARLARILE KÆRANKÆRANAREKABETE GIREBILMEKTEVEBUSAYEDE FIYATBAZÆNDAPIYASA DENGESINISAãLAYABILMEKTE '~N~M~ZDEKIKALITE TESTLERININNICELIKVE NITELIKOLARAKS~REKLIARTÆå GySTERDIãIGyZyN~NDE BULUNDURULDUãUNDA BUGIDERLERINSANAYI KURULUåLARÆNÆNGIDERLERI ARASÆNDAAYRÆBIRKALEM OLARAKYERALDÆãÆGyR~L~YOR $OLAYÆSÆYLA%KOTEKS¯IN +/"ë¯LEREVERDIãIHIZMETI MALIYETOLARAKGERlEKlI D~ZEYDETUTABILMESIVEBIR BUNUNKADARDAyNEMLISI lOKHÆZLÆTEPKIVERMESI ONLARÆNDAREKABETTE ~ST~NL~KSAãLAMASÆNDAEN yNEMLIKATKÆYÆOLUåTURUYOR­ DIYOR %KOTEKS¯INyNEMLI

KATKÆLARÆNDANBIRISININDE ITHAL~R~NLERININTESTIILE ILGILIOLDUãUNUBELIRTEN dZDEMIR ITHALATÆYAPÆLAN SANAYI~R~NLERININHAKSÆZ REKABETEYOLAlABILECEK VEKALITE INSANVElEVRE SAãLÆãÆBAKÆMÆNDANUYGUN OLMAYANLARÆNÆNDENETIMIILE +/"ë¯LERIMIZINKENDILERINI GELIåTIRMELERIIlINYAPTÆKLARÆ YATÆRÆMLARÆNHEDEFINE ULAåMASÆNDAENyNEMLIPAYA SAHIPOLDUãUNUSyYL~YOR

"S(FmBMÉéNBMBSÉOB BçÉSMÉLWFSJMJZPS %KOTEKSSADECE LABORATUVARTESTLERISÆNÆRLÆ KALMAYÆPHIZMETAãÆNA DAHILETTIãIULUSLARARASÆ SEMPOZYUM SEMINER VESEKTyRELEãITIMLERILE SANAYIKURULUåLARÆNÆN SADECEKALITESAHASÆNDA DEãIL~RETIMALANÆNDADA KENDILERINIGELIåTIREBILMELERI HUSUSUNDAKATKÆDA BULUNUYOR %KOTEKS¯IN !Rí'EyNCELIãINI S~REKLIKORUDUãUNUIFADE EDENdZDEMIRåyYLE DEVAMETTI¬3ANAYIMIZIN GEREKSINIMDUYDUãU

YENITESTMETOTLARÆNÆ GELIåTIRMEKTE ULUSLARARASÆ M~åTERILERIMIZIN G~NDEMINDEBULUNAN lEåITLIFIZIKSELPERFORMANS VEYASAKLÆKIMYASALLARÆN KULLANÆMÆKONULARÆNDA ULUSLARARASÆIåBIRLIKLERI OLUåTURARAKS~RD~R~LEBILIR !Rí'ElALÆåMALARÆNA AãÆRLÆKVERMEKTEVEELDE EDILENYENIlÆKTÆLARÆBAåTA +/"ë¯LERIMIZOLMAK~ZERE T~MSANAYIMIZINHIZMETINE SUNUYOR %KOTEKS KORUYUCUyZELLIãI Y~KSEK FONKSIYONEL AKÆLLÆTEKSTILLERILEILGILI PERFORMANSKRITERLERININ yLl~LMESINEYyNELIK YENITESTMETOTLARÆNÆN GELIåTIRILMESINEAãÆRLÆK VERMEKTE"UKAPSAMDA G~lTUTUåURLUK ANTIMIKROBIYAL ANTISTATIK VBTESTLERINUYGULAMA ALANLARÆGENIåLETILEREK BAåTAEVTEKSTILIOLMAK ~ZEREMEDIKAL KORUYUCU SAãLÆK ULAåÆMARAlLARÆ YERDyåEMELIKGIBIFARKLÆ SEKTyRLERDEREKABETlI ~R~NLERINGELIåTIRILMESININ yN~AlÆLMÆåOLACAKTÆR­


.2%Å« OHULQH\DOHWL.X]H\5HQ9HVWIDO\D VE+/"ë¯LERINBIRLIKTE OLUÃ¥TURDUãUBUyZELKARMA YAPÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N+UZEY2ENí 6ESTFALYA¯YÃ&#x2020;!VRUPA¯NÃ&#x2020;NEN G~lL~SANAYILOKASYONU VEHEM~RETICILERHEMDE TEDARIKlILERIlINIDEALBIR EKONOMIVETICARETByLGESI YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYL~YOR

DR. ADEM AKKAYA NRW.INVEST Türkiye Yöneticisi

N

27)NVEST !LMANYA¯NÃ&#x2020;N +UZEY2ENí 6ESTFALYA %YALETI¯NIN%KONOMIK +ALKÃ&#x2020;NMAí9ATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M$ESTEK VE4ANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M!JANSÃ&#x2020;OLARAK !VRUPA¯DAyZELLIKLE BURADA~R~NSATMAK AMACÃ&#x2020;YLAÃ¥IRKETLEÃ¥MEK ISTEYEN4~RKIÃ¥INSANLARÃ&#x2020;NA EYALETITANÃ&#x2020;TARAK ~CRETSIZ DANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;KVEREHBERLIK HIZMETLERISUNMAKTA YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARAB~ROKRATIK DESTEKVERMEKTE !VRUPA¯NÃ&#x2020;NENB~Y~K METROPOLByLGESI+UZEY 2ENí6ESTFALYA%YALETI 4RAKYA¯DANBIRAZDAHA B~Y~KBIRALANDA MILYONT~KETICININ YAÃ¥ADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;BIREYALET!LMAN EKONOMISININY~ZDE ¯~N~BUByLGE~RETIYOR $~NYA¯NÃ&#x2020;NENB~Y~KFUAR ALANÃ&#x2020;OLANByLGE!VRUPA PAZARLARÃ&#x2020;NAGIRMEK BURALARDAB~Y~MEK ISTEYENYABANCÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;N MERKEZLERINIOLUÃ¥TURDUãU BIRYER.27).6%34 4~RKIYE9yNETICISI$R !DEM!KKAYA dZELLIKLE B~Y~KHOLDINGLERIN

:BUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;NDÃ&#x2030;MBSÃ&#x2030;E[FOMJ CJMHJMFOEJSNF .27).6%344~RKIYE 9yNETICISI$R!DEM !KKAYA ¬.27).6%34 4~RKIYEOFISIOLARAK BIRYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MSyZKONUSU OLDUãUNDA+UZEY2ENí 6ESTFALYA¯LÃ&#x2020;KURUMVE KURULUÃ¥LARILEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LAR ARASÃ&#x2020;NDAGEREKLIILIÃ¥KILERIN KURULMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLAMAKTAVE GEREKLIYyNLENDIRMELERDE BULUNMAKTAYÃ&#x2020;Z­DIYOR "~T~NYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MS~RECI BOYUNCADANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;K DESTEKHIZMETIVERDIKLERINI BELIRTEN!DEM!KKAYA DESTEKLERIÃ¥yYLEIFADE EDIYOR¬+URULUÃ¥YERI SElIMINDEN KURULUÃ¥ IÃ¥LEMLERIILEILGILIBILGI VERMEYEVEGEREKLIyN TEMASLARÃ&#x2020;NKURULMASÃ&#x2020;NA

KADARGERlEKLEÃ¥TIRILDIãI GIBI EYALETINIKTISADIYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020; SEKTyRLERINYOãUNLUKTAVE AãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KTAOLDUãUYyRELERVE ByLGELERILEVERGIVEHUKUK KONULARÃ&#x2020;NDAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; BILGILENDIRMEKÃ¥EKLINDE DEOLMAKTADÃ&#x2020;R!YRÃ&#x2020;CA YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NFINANSMANÃ&#x2020; VETEÃ¥VIKIKONULARÃ&#x2020;NDA DAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;YAYARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020; OLMAKTAYÃ&#x2020;Z+URULUÃ¥YERI VESElIMIYAPÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;KTAN SONRA ILGILIBELEDIYEILE SyZLEÃ¥MEIMZALANANAKADAR T~MPAZARLÃ&#x2020;KS~RECIVE GyR~Ã¥MELERINDEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020; FIRMANÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020;NDAYER ALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZGIBI ~RETIM YADATICARETFAALIYETLERI IlINGEREKLIB~T~NIZINVE RUHSATLARÃ&#x2020;NALÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020;NDA DAGEREKLIHERT~RL~ DESTEãI~CRETSIZOLARAK VERMEKTEYIZ4~MBU lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZHAKKÃ&#x2020;NDA 4~RKIYE¯DEKIYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARA YyNELIK TICARETVESANAYI ODALARÃ&#x2020; SANAYICIVEIÃ¥ ADAMLARÃ&#x2020;DERNEKLERI VEBENZERKURUMLARLA 4~RKIYE¯NINFARKLÃ&#x2020; Ã¥EHIRLERINDED~ZENLIOLARAK BILGILENDIRMESEMINERLERI

VEEKONOMIPANELLERI D~ZENLEMEKTEYIZ­

#JSZBUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;NLzQST CJSJéWFSFOLzQST PMVéUVSEVL +UZEY2ENí6ESTFALYA¯NÃ&#x2020;N SONYÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;R !VRUPA¯DA YAPÃ&#x2020;LANMAKISTEYEN4~RK FIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N 4~RKIÃ¥ INSANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N!VRUPA¯DAKI MERKEZIHALINEGELMEYE BAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEYEN !KKAYA ¬"IZ4~RK Ã¥IRKETLERININ!VRUPA PAZARLARÃ&#x2020;NAGIRME BURADA YAPÃ&#x2020;LANMAIHTIYAlLARÃ&#x2020;NA CEVAPVERDIK/NLARÃ&#x2020; ByLGEMIZEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MA lAãÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;K CESARETLENDIRDIK "UlAãRÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;YÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;R YAPÃ&#x2020;YORUZ"UIHTIYACÃ&#x2020;4~RK EKONOMISINIYyNETENLER IHRACATlÃ&#x2020;BIRLIKLERI TICARET VESANAYIODALARÃ&#x2020;DA GyRD~LERëHRACATÃ&#x2020;ARTTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;CÃ&#x2020; YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;4~RK DEVLETITARAFÃ&#x2020;NDANyRNEãIN KIRADESTEKLERIILEyNEMLI yLl~DEDESTEKLENIYOR ëåINIlINEBUDESTEKLER DEGIRINCEBUDÃ&#x2020;Ã¥YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M S~RECIDAHADAHÃ&#x2020;ZLANÃ&#x2020;YOR "IZIMDEKATKÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZLA 4~RKFIRMALARÃ&#x2020;4~RK EKONOMISIIlINlOKyNEMLI OLAN!LMANYAPAZARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N YERLIAKTyRLERIHALINE GELMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020;LAR eRETIMLERI4~RKIYE¯DE OLANVE+UZEY2ENí 6ESTFALYA¯YAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYAPAN 4~RKFIRMALARÃ&#x2020;BUEYALETI MERKEZEALARAKBURADAN T~M!VRUPAPAZARÃ&#x2020;NAHATTA -ADEIN'ERMANYETIKETIYLE T~MD~NYAPAZARÃ&#x2020;NASATÃ&#x2020;Ã¥ YAPARAK4~RKIYE¯NIN IHRACATÃ&#x2020;NAKATKÃ&#x2020;DA BULUNUYOR­DIYEKONUÃ¥TU 93


SİNERJİ / KOBİ

<NOHUDUW×NVDDWDUDV×QGD$YUXSD·GD ARASÆNDAKIEKSTRATAåÆMAYÆ VEG~MR~KLEMEIåLEMLERINI ORTADANKALDÆRÆYOR

TBBUUBTBSSVG

TANER ANKARA Batu International Logistics Yönetim Kurulu Başkanı

İ

THALATVEIHRACATÆNEN yNEMLIEVRELERINDEN BIRISIOLANLOJISTIK SEKTyR~NDEKIYENI ARAYÆåLARVEGIRIåIMLER BERABERINDEKAZANÆMLAR ORTAYAlÆKARMAYABAåLADÆ ,OJISTIKOPERASYONLARDA SONDERECEyNEMLI OLANZAMANVEMALIYET KAVRAMLARÆISEYENILIKLERI DAHADAZORUNLUKÆLÆYOR YÆLÆNDAGELIåTIRDIãI -INIVANHIZMETIYLE LOJISTIKSEKTyR~NDEBIR ILKIGERlEKLEåTIREN"ATU )NTERNATIONAL,OGISTICS MALIYETVEZAMAN ENGELINIKAPÆDANKAPÆYA TAåÆMACÆLÆKYAPARAKAåÆYOR 4EKBIRARAlTAYANÆCÆVE TEHLIKELIMADDELERIN SOãUKTUTULMASÆ GEREKEN~R~NLERINVE ASKÆLÆTAåÆMAGEREKTIREN ~R~NLERINTRANSFERININ GERlEKLEåTIRILEBILDIãISERVIS ILE!VRUPA¯NÆNHERHANGI BIRNOKTASÆNAILASAAT ARASÆNDATESLIMATIMKhNÆ GETIRIYORKILOGRAMA KADAROLANY~KLERIN TAåÆNDÆãÆSERVISTE yZELLIKLE Y~KLEMEYERIíHAVAALANÆ HAVAALANÆíY~KLEMEYERLERI

94

-INIVANHIZMETININ HAVAALANÆOLMAYANBIR åEHREYAPÆLACAKTAåÆMALAR IlINUlAKTANDAHAAZ MALIYETLIVEDAHAHÆZLÆ OLDUãUNUBELIRTEN"ATU )NTERNATIONAL,OGISTICS 9yNETIM+URULU "AåKANÆ4ANER!NKARA ¬5lAKLAYAPÆLACAK TAåÆMALARDA Y~K~N yNCELIKLEHAVAALANÆNA GITMESI ORADANUlAãÆ BEKLEMESI ARDÆNDANDA INDIãIåEHIRDENTEKRAR Y~K~NVARACAãÆYERE GyNDERILMESIGEREKIYOR 'ELIåTIRDIãIMIZHIZMET SAYESINDEBUENGELLERE TAKÆLMADANTESLIMAT YAPÆLACAK~LKEYEYA DAåEHREGyREí SAATARASÆNDATASARRUF SAãLÆYORUZ­åEKLINDE KONUåTU4ANER!NKARA SISTEMDEKIENyNEMLI HUSUSUNISETEKBIRYER ILEMUHATAPOLMANÆNVE

BUNUNGETIRDIãITAKIBIN KOLAYLÆãÆOLDUãUNUDA SyZLERINEEKLIYOR

&OmPLUFSDJI UFLTUJMEF -INIVANSERVISINI TERCIHEDENLERINY~ZDE ¯LÆKKÆSMÆNÆB~Y~ME AåAMASÆNDAOLANFIRMALAR OLDUãUNUBELIRTEN4ANER !NKARA TAåÆMALARÆN B~Y~KKÆSMÆNÆUlAKTA TAåÆNMASÆZOROLAN YANÆCÆyZELLIKLIKIMYEVI MADDELERVEASKÆLÆTEKSTIL ~R~NLERININOLUåTURDUãUNU BELIRTIYOR"UHIZMETIEN lOKKULLANANSEKTyRLER OTOMOTIV KIMYAEND~STRISI VETEKSTILOLURKEN ENlOK TAåÆMAYAPÆLAN~LKELERISE aEK#UMHURIYETI 0OLONYA VE!VUSTURYAOLARAKyNE lÆKÆYOR

.JOJWBOTJTUFNJJMF IBWBZPMVOBSBLJQPMEV ëHRACATYAPANFIRMALARA VE+/"ë¯LEREYyNELIKyZEL BIRTAåÆMACÆLÆKSISTEMI SUNDUKLARÆNÆVURGULAYAN 4ANER!NKARA MINIVAN

OLARAKISIMLENDIRILEN SISTEMIVEAVANTAJLARÆNÆ åyYLEANLATTƬ-INIVAN ILETAKOMETREOLMADAN !LMANYA¯YAUlAKTANDAHA HÆZLÆSERVISVERIYORUZ YÆLÆNDABAåLADÆK BUG~N MINIVANAlÆKTÆK-INIVAN SISTEMIILEKARAYOLU TAåÆMACÆLÆãÆNDAHAVAYOLU TAåÆMACÆLÆãÆNARAKIP YARATÆYORUZ'yNDERININ YAPÆLACAãÆåEHREDIREKT UlUåYOKSADOLDURBOåALT IåLEMLERINDENDOLAYÆ YAVAåLAMALAROLUYOR $IREKTUlUåVARSADA UlAKTAYEROLAMAYABILIYOR BUY~ZDENBIRSONRAKI SEFERBEKLENIYOR­DIYE KONUåTU3EKTyREYyNELIK DEãERLENDIRMELERDEDE BULUNAN!NKARA IHRACATHEDEFLERINE ULAåÆLABILMESIIlINLOJISTIK ALANÆNDAKISÆKÆNTÆLARÆN VEEKSIKLIKLERINMUTLAKA GIDERILMESIGEREKTIãINI DILEGETIRDI!NKARA DEVLETINBUKONUDAGEREKLI ADÆMLARÆATMASÆ SEKTyR~N ISEBIRLIKTEHAREKETETMESI GEREKTIãININALTÆNÆlIZDI

Batu International Logistics, bünyesinde barındırdığı farklı şirketlerle, kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, depo yönetimi, gümrükleme ile dış ticaret çözümleri sunuyor.


.2%ū·OHULQLODFÃ&#x2014;717+Ã&#x2014;]OÃ&#x2014;.DUD\ROX$Ê&#x2013;Ã&#x2014;QGD

Ã&#x2021;ETÄ°N YALÃ&#x2021;IN TNT Türkiye Genel Müdürü

Ä°

hracat ve ithalat lojistik maliyetlerinin D~Ã¥~R~LMESINDE ETKINlALÃ&#x2020;Ã¥MALAR sürdüren TNTâ&#x20AC;&#x2122;nin Avrupa (Ã&#x2020;ZLÃ&#x2020;+ARAYOLUHIZMETI +/"ë¯LEREILAlGIBIGELDI dZELLIKLE+/"ë¯LERIN ihracat ve ithalat MALIYETLERININD~Ã¥~R~LMESI AMACÃ&#x2020;YLAS~REKLIYENILIK VEGELIÃ¥TIRMELERYAPAN 4.4¯NIN!VRUPA(Ã&#x2020;ZLÃ&#x2020; +ARAYOLUHIZMETI +/"ë¯LEREILAlGIBIGELDI !LMANYA~ZERINDEN YENIDENKURGULADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; ekspres TIR seferleri sayesinde, Almanyaâ&#x20AC;&#x2122;ya KARAYOLUGyNDERILERININ KAPÃ&#x2020;TESLIMS~RELERINI G~NElEKEN4.4¯NIN !VRUPA¯NÃ&#x2020;NDIãER ülkelerine teslim süreleri de adeta hava AãÃ&#x2020;~ZERINDENEKSPRES HIZMETLERINHÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;VE G~VENILIRLIãIILEYARÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YOR TNT Türkiye Genel -~D~R~aETIN9ALlÃ&#x2020;N tarifeli Ekspres TIR SEFERLERINIHAFTANÃ&#x2020;N G~N~GERlEKLEÃ¥TIRDIKLERINI BELIRTTIVE¬TESLIMAT S~RELERININ+ARAYOLU

+ARGO4AÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¯NDA GyR~LMEMIÃ¥S~RELERE lEKTIK"USAYEDE yZELLIKLE+/"ë¯LERIlIN EKONOMIKOLDUãUKADAR KARAYOLUOLMASÃ&#x2020;NA RAãMEN ARTÃ&#x2020;KHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;DA BIRlyZ~MSUNUYORUZ +~l~KIHRACATlÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N desteklenmesinde ve lojistik maliyetlerinin D~Ã¥~R~LMESINDEHERT~R KATKÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NSEKTyR~M~ZADÃ&#x2020;NA SORUMLULUãUMUZOLDUãUNA INANÃ&#x2020;YORUM­Ã¥EKLINDE DEVAMETTI

(MPCBMUBéÃ&#x2030;NBDÃ&#x2030;MÃ&#x2030;L WFMPKJTUJLBMBOÃ&#x2030;OEB ZFOJMJLmJMJçJ CFOJNTFEJL -~Ã¥TERIMEMNUNIYETIVE Y~KSEKHIZMETKALITESININ S~RD~R~LEBILIRLIãINE ODAKLANDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;IlINGLOBAL TAÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KVELOJISTIK ALANÃ&#x2020;NDAYENILIKlILIãI BENIMSEDIKLERINIAlÃ&#x2020;KLAYAN 9ALlÃ&#x2020;N ¬(AVAYOLU%KSPRES +ARGOHIZMETLERIMIZLE BILINIYORUZ!NCAKARTÃ&#x2020;K IYILEÃ¥TIRILMIÃ¥(Ã&#x2020;ZLÃ&#x2020;!VRUPA +ARAYOLUHIZMETIMIZLE DETANÃ&#x2020;NMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;K !VRUPA¯NÃ&#x2020;N~LKESINDEKI !NA$AãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M-ERKEZI VEDEPOMUZ

ARASÃ&#x2020;NDAIÃ¥LEYENKENDI YyNETIMIMIZDEKIRAKIPSIZ BIRKARAYOLUAãÃ&#x2020;NA SAHIBIZ"UHIZMETIMIZI +/"ë¯LERIlINBENZERSIZ KÃ&#x2020;LANYALNÃ&#x2020;ZYAYGÃ&#x2020;NAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z DEãIL AYNÃ&#x2020;ZAMANDA PARSIYELGyNDERILERIlIN HAFTANÃ&#x2020;NG~N~KARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;KLÃ&#x2020; lALÃ&#x2020;Ã¥ANTARIFELIEKSPRES 4)2SEFERLERIMIZINYENI TESLIMATS~RELERI­DEDI +ARAYOLUTESLIMAT S~RELERINIíG~NEKADAR KÃ&#x2020;SALTTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VURGULAYAN 9ALlÃ&#x2020;N BUS~RENIN G~MR~KTENG~MR~ãE DEãIL®ADRESTENADRESE TESLIM¯OLDUãUNUNDAALTÃ&#x2020;NÃ&#x2020; lIZEREKÃ¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI ¬"U KARAYOLUHIZMETLERI IlINDEB~Y~KFARK TAÃ¥Ã&#x2020;YOR'~MR~KIÃ¥LEMLERI TAMAMLANMÃ&#x2020;Ã¥T~M PARSIYELGyNDERILERI KARAYOLU~ZERINDENDE G~NKAYBETMEKSIZIN SEVKEDEBILIYORUZ eSTELIK"yLGELERDEN ARATAÃ¥Ã&#x2020;MAYÃ&#x2020;~CRETSIZ GERlEKLEÃ¥TIRIYORUZ­

:BUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;NMBSÃ&#x2030;NÃ&#x2030;[Ã&#x2030; ²EFEF TSESFDFçJ[ TNT Türkiye, Avrupa (Ã&#x2020;ZLÃ&#x2020;+ARAYOLUIlIN

YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAaATALCA¯DA BULUNANMODERN+ARAYOLU /PERASYON-ERKEZI¯NI DEVREYEALDÃ&#x2020;(Ã&#x2020;ZLÃ&#x2020; +ARAYOLUOPERASYONU IlINYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;¯DE de sürdüreceklerini BELIRTEN9ALlÃ&#x2020;N ¬M KAPALÃ&#x2020;ALANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA ITHALATíIHRACAT G~MR~K IÃ¥LEMLERI TÃ&#x2020;RY~KLEMEí BOÃ¥ALTMA ELLElLEME GElICIDEPOHIZMETLERININ TAMAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;UZMAN KADROMUZLAVERIYORUZ­ DEDI!RTANKARAYOLU KARGOHIZMETLERININ GEREãIOLARAK4.4 GElTIãIMIZYÃ&#x2020;L(OLLANDA¯NÃ&#x2020;N %INDHOVENÃ¥EHRINDE metrekarelik, 99 yükleme ISKELESIBULUNANYENI ULUSLARARASÃ&#x2020;DEPOSUNUN AlÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;YAPTÃ&#x2020; Ã&#x153;lke ticaretinde +/"ë¯LERINB~Y~KROL OYNADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NADEãINEN 'ENEL-~D~R9ALlÃ&#x2020;N ¬+/"ëÂ&#x160;LERIN~RETIMLERININ ORTALAMA¯SINIIHRAl ETTIKLERINIGyR~YORUZ eLKEMIZINTOPLAMIHRACAT DEãERIIlINDEKIPAYLARÃ&#x2020; ISECIVARÃ&#x2020;NDA+OLAY ëHRACAT¯LAHEDEFIMIZ +/"ë¯LERIN~R~NLERINI DAHAAZMALIYETLE DAHAKÃ&#x2020;SAS~REDEHEDEF PAZARLARAULAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NA DESTEKOLMAK%KSPRES (AVA+ARGOVE+ARAYOLU HIZMETLERINITEK lATÃ&#x2020;ALTÃ&#x2020;NDASUNUYOR OLMAMÃ&#x2020;ZDANKAYNAKLÃ&#x2020; seçenek ve esneklik YAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAVAR"UNU B~Y~KBIRKOLAYLÃ&#x2020;K OLARAKB~Y~KíK~l~K T~MM~Ã¥TERILERIMIZE SUNUYORUZ­DEDI 95


SİNERJİ / BİLİŞİM

%LOL˂LPVHNW|ULOH oDʖ×\DNDOD\DFDʖ×] %LOLãLPVHNW|UoDæÖPÖ]ÖQVRQGHUHFHSRSOHUKÖ]OÖGHæLãHQYHJHOLãHQELUDODQÖ7UNL\H·GH VRQ\ÖOODUGDVHNW|UQJHOLãLPLQH|]HOLOJLJ|VWHUL\RU%LOJLYHLOHWLãLPWHNQRORMLOHULQLQ ONHOHULQUHNDEHWJFQQDUWÖUÖOPDVÖUHIDKG]H\LQLQ\NVHOWLOPHVLYHQLWHOLNOLLVWLKGDPÖQ JHOLãWLULOPHVLEDNÖPÖQGDQWDãÖGÖæÖ|QHPGHJLGHUHNDUWÖ\RU

B

ILGIVEILETIåIM teknolojilerinin, ülkelerin rekabet G~C~N~NARTÆRÆLMASÆ REFAHD~ZEYININ Y~KSELTILMESIVENITELIKLI ISTIHDAMÆNGELIåTIRILMESI BAKÆMÆNDANTAåÆDÆãÆyNEM GIDEREKARTÆYOR"AåTAMOBIL CIHAZLARVEINTERNETOLMAK ~ZERE K~RESELD~ZEYDE HÆZLAYAYGÆNLAåANBILGIVE ILETIåIMTEKNOLOJILERIKULLANÆMÆYLABIRLIKTE BILGIYOãUN ~R~NVEHIZMETLEREOLAN TALEPARTMAKTA ~LKELERIN

96

BILGITABANLÆEKONOMILERE DyN~å~MLERIHÆZLANÆYOR 4~RKIYE¯DEKIBILGITOPLUMUNADyN~å~MlALÆåMALARÆ YÆLÆNDANBUYANA Eí$yN~å~M4~RKIYE0ROJESI KAPSAMÆNDAY~R~T~L~YOR íDyNEMINDEILK BILGITOPLUMUSTRATEJISIVE EYLEMPLANÆUYGULANDÆ (ERGElENYÆLDAHAFAZLAB~Y~MEVEGELIåMEGySTEREN BILIåIMSEKTyR~ YAåANTÆMÆZDAyNEMLIBIRYEREDINMIå DURUMDA"ILGISAYARLARDAN CEPTELEFONLARÆNA TABLETler-

DEN GIYILEBILIRTEKNOLOJILERE KADARBIRlOKALANÆKAPSAYAN BILIåIMTEKNOLOJISI IHTIYAlLAR DOãRULTUSUNDAGELIåMEYE DEVAMEDIYOR"ILIåIMTEKNOLOJISINEDIRSORUSUNACEVAPARARSAK"ILIåIMTEKNOLOJISI "ILGI4EKNOLOJISI "4 INFORMASYONTEKNOLOJISIVEYA ENFORMASYONTEKNOLOJISI BILGISAYARTABANLÆBILIåIMSISTEMLERININ yZELLIKLEYAZÆLÆM UYGULAMALARÆVEBILGISAYAR DONANÆMÆNÆNINCELENMESI TASARLANMASÆ GELIåTIRILMESI Y~R~T~LMESI YyNETIMIVE

DESTEãINEVERILENADDÆR"4 TEMELOLARAKBILGISAYARLARÆN VEYAZÆLÆMLARÆNARACÆLÆãÆYLA BILGININIåLENMESI DyN~åT~R~LMESI SAKLANMASÆ KORUNMASÆ ILETILMESIVEBU BILGIYEG~VENLIBIRBIlIMDE ERIåILMESINISAãLAR

Sektörün Türkiye’deki konumu 4~RKIYE GENlN~FUSUVE YENITEKNOLOJILERE GIRIåIMLEREAlÆKK~LT~R~YLEBILIåIME OLDUKlAyNEMVERMEKTEVE 4~RKIYE¯NINYÆLDÆZSEKTyR-


LERINDENBIRIOLARAKSTRATEJI Ã¥EKILLENDIRMEKTEDIR"U KONUNUNPOLITIKAYAPÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LAR TARAFÃ&#x2020;NDANEN~STSEVIYEDE DEãERLENDIRILMESI ULUSAL YENILIKPOLITIKALARÃ&#x2020;NDAN KALKÃ&#x2020;NMAPLANLARÃ&#x2020;NAKADAR ~STSEVIYEDEELEALÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020; ByLGESELKALKÃ&#x2020;NMAPROJELERINEEÃ¥ZAMANLÃ&#x2020;OLARAKDA ¬BILIÃ¥IMVADISI­GIBIULUSLARARASÃ&#x2020;PROJELERIN ALTYAPÃ&#x2020; lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N4~RKIYE¯NIN G~NDEMINDEOLMASÃ&#x2020;BU BAKÃ&#x2020;Ã¥IlINGySTERGELEROLARAK DEãERLENDIRILEBILIR

:B[Ã&#x2030;MÃ&#x2030;NJISBDBUÃ&#x2030; zOFmÃ&#x2030;LÃ&#x2030;ZPS 4~RKIYE"ILIÃ¥IM3ANAYICILERI$ERNEãI 4e"ë3!$ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;¬"ILGIVEëLETIÃ¥IM 4EKNOLOJI3EKTyR~0AZAR 6ERILERI­NEGyRE BILGIVE ILETIÃ¥IMTEKNOLOJILERITOPLAM SEKTyRB~Y~KL~ã~4~RK,IRA-

(JSJéJNMFSEFCJMHJTBZBSLVMMBOÃ&#x2030;NÃ&#x2030; JOUFSOFUFSJéJNJWFXFCTBZGBTÃ&#x2030;TBIJQMJçJ 

SÃ&#x2020;BAZÃ&#x2020;NDAY~ZDE¯LIKB~Y~MEILEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYAR4,¯LIKHACMEULAÃ¥TÃ&#x2020;4OPLAMSEKTyRB~Y~KL~ã~N~ OLUÃ¥TURANIKIANAUNSURDAN BIRISIOLANBILGITEKNOLOJILERI 4~RK,IRASÃ&#x2020;BAZÃ&#x2020;NDAY~ZDE LUKB~Y~MEILE MILYAR4,YE ILETIÃ¥IMTEKNOLOJILERIISEY~ZDELIKB~Y~ME

ILE MILYAR4,¯YEULAÃ¥TÃ&#x2020; "yYLECEBILGITEKNOLOJILERININTOPLAMPAZARIlINDEKI PAYÃ&#x2020;Y~ZDEOLDU"ILGI 4EKNOLOJILERIKATEGORISINDE BIRyNCEKIYÃ&#x2020;LAGyREEN Y~KSEKB~Y~MEY~ZDE ILEHIZMETKATEGORISINDEGERlEKLEÃ¥TI"yYLECE YAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MVE HIZMETSEKTyR~N~NTOPLAM

.ð$3040'5"/,"3";ð37&4ð/%&%ð+ð5"-%e/fèf.,0/6è6-%6 LINIBIRARAYAGETIRDI%VSAHIPLIäINI-ICROSOFT4~RKIYE'ENEL -~D~R~-URAT+ANSUYAPTÃ&#x2021;äÃ&#x2021; ZIRVEYE 4#"ILIM 3ANAYIVE 4EKNOLOJI"AKANÃ&#x2021;3AYÃ&#x2021;N$R &ARUKdZL~KONUæMACÃ&#x2021;OLARAK KATÃ&#x2021;LDÃ&#x2021;"AKAN&ARUKdZL~ YAZÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MTEKNOLOJILERIALANÃ&#x2021;NDAKI Ã¥UBATTARIHINDEGERIHTIYAlLARÃ&#x2021;NFARKÃ&#x2021;NDAOLDUKLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021; lEKLEæTIRILEN-ICROSOFT!NKABELIRTEREK !lÃ&#x2021;KVED~R~STOLALÃ&#x2021;M RA:IRVESINDE KAMUDADIJITAL æUANDAKAMUDA BÃ&#x2021;RAKÃ&#x2021;NBIRDIJITAL DyN~æ~M~TETIKLEYECEKBILIæIM PROJEYIHAYATAGElIREBILMEYI ByYLE TEKNOLOJILERIlyZ~MLERIELEALÃ&#x2021;NDÃ&#x2021; BIRPROJENINIHALEæARTNAMESINI 3IBERG~VENLIK INOVASYON YAPAY HAZÃ&#x2021;RLAYABILECEKINSANKAYNAäÃ&#x2021; ZEKA NESNELERININTERNETIVEBULUT NOKTASÃ&#x2021;NDABILESÃ&#x2021;KÃ&#x2021;NTÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZVAR BILIæIMGIBIKONULARÃ&#x2021;NMERCEKALTÃ&#x2021;NA "UAlÃ&#x2021;äÃ&#x2021;S~RATLEKAPATMALÃ&#x2021;YÃ&#x2021;ZVE ALÃ&#x2021;NÃ&#x2021;P TEKNOLOJIKGELIæMELERINPAY- KAPATACAäÃ&#x2021;Z"AKANLÃ&#x2021;KOLARAK YALAæÃ&#x2021;LDÃ&#x2021;äÃ&#x2021;-ICROSOFT!NKARA:IRVESI ZÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MTEKNOLOJILERINEyZELBIRyNEM BININ~ZERINDEBILIæIMPROFESYONE- VERIYORUZDEDI

BILGITEKNOLOJILERINDEKIPAYÃ&#x2020; Y~ZDE¯EORANÃ&#x2020;NAULAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥ OLDU3EKTyR~N TOPLAM IHRACATRAKAMÃ&#x2020;ISE4~RK ,IRASÃ&#x2020;BAZÃ&#x2020;NDABIRyNCEKI YÃ&#x2020;LAGyREIKIKATARTARAK MILYAR4,¯YEULAÃ¥TÃ&#x2020;4OPLAM IHRACATÃ&#x2020;NY~ZDE¯Ã&#x2020; MILYAR4,ILEYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MDAN GELDI9AZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MIHRACATÃ&#x2020;GElEN YÃ&#x2020;LAORANLAY~ZDEB~Y~D~9AZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MDANELDEEDILEN CIRONUNY~ZDEL~KKÃ&#x2020;SMÃ&#x2020; IHRACATTANGELIYOR4OPLAM IHRACATÃ&#x2020;NY~ZDE¯UISE TEKNOKENTLERDENYAPÃ&#x2020;LÃ&#x2020;YOR 2APORAGyRE ENFAZLAIHRACATYAPÃ&#x2020;LAN~LKELER!ZERBAYCAN !MERIKA"IRLEÃ¥IK $EVLETLERI !"$ +UZEY +Ã&#x2020;BRÃ&#x2020;S4~RK#UMHURIYETI ëNGILTEREVE"IRLEÃ¥IK!RAP %MIRLIKLERI¤$OLARBAZÃ&#x2020;NDA INCELENDIãINDEISEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; TOPLAMIHRACATB~Y~KL~ã~ MILYON!MERIKANDOLARÃ&#x2020; OLDU

97


SÄ°NERJÄ° / BÄ°LÄ°Å&#x17E;Ä°M

(WNLQ3URMHVHVJHWLUHQLË&#x201A;OHUHLP]DDWÃ&#x2014;\RU

KEMAL SÄ°DAR Etkin Proje Yönetici OrtaÄ&#x;ı ve Yüksek Mühendis

E

TKIN0ROJE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA!Rí'E projelerinin YyNETIMIVE!Rí'E IHRACATVEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MTEÃ¥VIKLERI KONUSUNDAUlTANUCA HIZMETVERMEKAMACÃ&#x2020;YLA KURULMUÃ¥VEG~N~M~ZDE SEKTyRLIDERIKONUMUNA Y~KSELMIÃ¥ ¬M~HENDISLIK­ TEMELLIBIRDANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;K Ã¥IRKETIDIR%TKIN0ROJE FARKLÃ&#x2020; UZMANLÃ&#x2020;KALANLARÃ&#x2020;NDANGELEN M~HENDISLERINOLUÃ¥TURDUãU BIRÃ¥IRKETTIR¯AYAKÃ&#x2020;N KADROSUNUNY~ZDE¯Ã&#x2020; M~HENDISLERDENOLUÃ¥UYOR ëSTANBULMERKEZOFISIOLMAK ~ZEREFARKLÃ&#x2020;Ã¥EHIRDE +OCAELI "URSAVEëZMIR ¯DENFAZLAAKTIFM~Ã¥TERIYE !Rí'EPROJEYyNETIMIVE TEÃ¥VIKLERKONUSUNDAHIZMET VERMEKTEDIR%TKIN0ROJE !Rí'EPROJEANALIZI PROJE GELIÃ¥TIRME !Rí'E-ERKEZI 4ASARÃ&#x2020;M-ERKEZIKURULUMU VES~RD~REBILIRLIãI 4%9$%" VE!"DESTEKLERI MALI RAPORLAMAVEDENETIMGIBI KONULARDAHIZMETSUNUYOR %TKIN0ROJE9yNETICI/RTAãÃ&#x2020; VE9~KSEK-~HENDIS +EMAL3IDAR 4~RKIYE¯NIN

98

ULUSLARARASÃ&#x2020;ARENADAyZELLIKLE TEKNOLOJI~R~NLERINDE SADECEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDANITHAL EDENVET~KETENBIR~LKE HALINDENlÃ&#x2020;KARAK NITELIKLI ~R~NGELIÃ¥TIRENVEKATMA DEãERYARATANBIR~LKEHALINE GELEBILMESIHEPIMIZIlINlOK yNEMLIOLDUãUNUSyYL~YOR 3IDAR ¬"UNUSAãLAMAKIlIN !Rí'EVENITELIKLIINSAN KAYNAãÃ&#x2020;NAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MyNCELIKLI KONULARDÃ&#x2020;R"UKAPSAMDA ANAHEDEFIMIZ~LKEMIZIN !Rí'EIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VE POTANSIYELINIDOãRUÃ¥EKILDE ANALIZEDEREK FIRMALARÃ&#x2020;N !Rí'EPROJELERINIDAHA KOLAYVEVERIMLIBIRÃ¥EKILDE HAYATAGElIRMELERINI SAãLAMAKTÃ&#x2020;R"UNUNLA BIRLIKTE!Rí'EKAPASITESI YETERLIOLMAYANVEYAPROJE FIKRIHEN~ZOLGUNLAÃ¥MAMÃ&#x2020;Ã¥ FIRMALARASUNDUãUMUZ ANALIZVESTRATEJIUYGULAMA lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;SAYESINDE FIRMALARÃ&#x2020;ULUSLARARASÃ&#x2020; STANDARTLARDA!Rí'E YAPABILIRHALEGETIRMEKVE FIRMALARÃ&#x2020;N!Rí'E ëHRACAT VEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MTEÃ¥VIKLERINDEN YARARLANMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLAMAK %TKIN0ROJE¯NINKATMADEãER YARATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ALANLARDÃ&#x2020;R­DIYOR

"S(FBMBOÃ&#x2030;OEBzOFNMJ JéMFSZBQÃ&#x2030;ZPSV[ %TKIN0ROJE¯NIN!Rí'E -ERKEZI ¯DENFAZLA IHRACATVEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MTEÃ¥VIãI ¯DENFAZLAKURUMSAL M~Ã¥TERI ¯DENFAZLA BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;!Rí'EPROJESI -53$¯YIGElENAKTIFPROJE HACMI BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;!"PROJESI VEBIRlOKyD~LILEBAÃ¥ARÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KATLAYARAKYOLUNADEVAM ETTIãINIIFADEEDEN3IDAR Ã¥yYLEDEVAMEDIYOR¬"UG~N

4~RKIYE¯DESESGETIREN BIRlOKPROJENINPROJEVE TEÃ¥VIKYyNETIMI%TKIN0ROJE TARAFÃ&#x2020;NDANYAPÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R "UNLARARASÃ&#x2020;NDAILKYERLI MOBILBANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020; ILKGÃ&#x2020;DADERITELEKOMBANKA !Rí'E-ERKEZIILKYERLI KATAMARANTIPIKOMPOZIT TEKNETASARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;GIBIFARKLÃ&#x2020; SEKTyRVEKONULARDAONLARCA PROJEBULUNUYOR%TKIN 0ROJE¯NINSEKTyRLIDERI OLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NTEMELNEDENLERI ARASÃ&#x2020;NDAY~KSEKNITELIKLI INSANKAYNAãÃ&#x2020;VEKESINTISIZ HIZMETINOVASYONUyNE lÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR'ERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZ DANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;KHIZMETLERIMIZI DAHAETKINVEKATMA DEãERLIHALEGETIRMEK AMACÃ&#x2020;YLA!Rí'EPROJE FIKIRLERININTOPLANMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; VEYyNETILMESINISAãLAYAN KAPSAMLÃ&#x2020;BIRMOBIL UYGULAMAYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;~R~N~ GELIÃ¥TIRILMIÃ¥TIR"UUYGULAMA SAYESINDEDAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KYAPÃ&#x2020;DAKI BIRlOKKURUM!Rí'EPROJE FIKIRYyNETIMINIGERlEK ZAMANLÃ&#x2020;VEFIZIKSEL ALANDANBAãÃ&#x2020;MSÃ&#x2020;ZOLARAK YAPABILMEKTEDIR$IãERBIR yNEMLIKONUISESEKTyRLIDERI OLDUãUMU!Rí'E-ERKEZI KURULUMVES~RD~REBILIRLIK ALANÃ&#x2020;NDAYINE%TKIN0ROJE YAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MEKIBITARAFÃ&#x2020;NDAN GELIÃ¥TIRILMIÃ¥OLANVEAMACÃ&#x2020; RAPORLAMAS~RElLERINI KOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RARAKOLASÃ&#x2020;INSAN TEMELLIHATALARÃ&#x2020;MINIMIZE EDEN!Rí'E-ERKEZI 9yNETIMIYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R­

%FOFZJNMFSJNJ[J LSFTFMBSFOBZB UBéÃ&#x2030;ZBDBçÃ&#x2030;[ !Rí'E¯NINUZUNS~REDIR 4~RKIYENINTEMEL

POLITIKALARÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDAYER ALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AKTARAN3IDAR ¬+~RESELBAZDABIR KARÃ¥Ã&#x2020;LAÃ¥TÃ&#x2020;RMAYAPÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MDA ~LKEMIZDEKI!Rí'EYE SAãLANANMADDITEÃ¥VIKLERIN ORTALAMANÃ&#x2020;NlOK~ZERINDE OLDUãUSyYLENEBILIR!YRÃ&#x2020;CA !Rí'ETASARÃ&#x2020;MMERKEZLERI TEKNOKENTLER 4%9$%" ëHRACATVEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MTEÃ¥VIKLERI GIBIBIRlOKALTERNATIF !Rí'EVEëHRACATYAPAN KURUMLARÃ&#x2020;NDESTEKLENMESINI SAãLÃ&#x2020;YOR­DIYORVEEKLIYOR ¬!NCAKFIRMALARBU DESTEKLERDENAKTIFBIR Ã¥EKILDEYARARLANAMÃ&#x2020;YOR %TKIN0ROJE¯NINKÃ&#x2020;SAVEORTA VADEDEKIHEDEFLERIARASÃ&#x2020;NDA !Rí'EVEIHRACATYAPANVEYA BUKAPASITEYESAHIPOLAN FIRMALARÃ&#x2020;BUDESTEKLERDENEN ETKINÃ¥EKILDEYARARLANMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SAãLAMAKYERALÃ&#x2020;YOR dTEYANDAN!Rí'EPROJE YyNETIMIKONUSUNDAKI DENEYIMLERIMIZIBIRADÃ&#x2020;M yTEYEGIDEREKARTÃ&#x2020;KK~RESEL BOYUTATAÃ¥Ã&#x2020;MAKISTIYORUZ "UNUSAãLAMAK~ZEREKÃ&#x2020;SA ZAMANIlERISINDE,ONDRA¯DA BIROFISAlMAYÃ&#x2020;PLANLÃ&#x2020;YORUZ 4~RKIYE¯DEULUSALVE ULUSLARARASÃ&#x2020;M~Ã¥TERILERDEN ELDEETTIãIMIZDENEYIMI BAÃ¥TA!"~LKELERIOLMAK ~ZEREYABANCÃ&#x2020;PAZARLARDA YERALANFIRMALARÃ&#x2020;NDA HIZMETINESUNACAãÃ&#x2020;Z­


+LWLW%LOJLVD\DUNÃ&#x2014;WDGDKL]PHWYHUL\RU

NUR GÃ&#x2013;KMAN Hitit Bilgisayar CEOâ&#x20AC;&#x2122;su

H

ITIT"ILGISAYAR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA IKIESKI4(9 YyNETICISI TARAFÃ&#x2020;NDANKURULMUÃ¥OLAN BIRYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MVETEKNOLOJI HIZMETLERIFIRMASÃ&#x2020;(AVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K ALANÃ&#x2020;NDAUZMANLAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥ OLANFIRMAëSTANBUL 4EKNIKeNIVERSITESI 4EKNOKENTIlERISINDEYER ALANOFISINDEKI¯~N ~ZERINDElALÃ&#x2020;Ã¥ANÃ&#x2020;YLA ULUSLARARASÃ&#x2020;ARENADAlEÃ¥ITLI HAVAYOLLARÃ&#x2020;NA HAVALIMANÃ&#x2020; IÃ¥LETMECILERINEVESEYAHAT ACENTELERINEHIZMETVERIYOR !NITIBARIYLEFARKLÃ&#x2020;KÃ&#x2020;TADA HAVAYOLUNDA HAVALIMANÃ&#x2020;NDAVEBIN SEYAHATACENTESINDE(ITIT lyZ~MLERIKULLANÃ&#x2020;LÃ&#x2020;YOR "AãÃ&#x2020;MSÃ&#x2020;ZPIYASAARAÃ¥TÃ&#x2020;RMA KURULUÃ¥LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NRAPORLARÃ&#x2020;NA GyRE(ITIT HAVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020; SEKTyR~NDED~NYADAKIEN B~Y~KBEÃ¥FIRMAARASÃ&#x2020;NDA YERALÃ&#x2020;YOR 'ElMIÃ¥ILEILGILIBIRAZDAHA DETAYVERMEKGEREKIRSE 'ElMIÃ¥ILEILGILIBIRAZDAHA DETAYVERMEKGEREKIRSE FIRMANÃ&#x2020;NILK~R~N~OLAN #RANE&&3ADAKAT9yNETIM

3ISTEMI HAVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãAyZG~N ~RETILMIÃ¥ILKM~Ã¥TERI ILIÃ¥KILERIVESADAKATYyNETIM SISTEMLERINDENBIRIDIRVE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ITIBARIYLED~NYANÃ&#x2020;N ENYAYGÃ&#x2020;NKULLANÃ&#x2020;LAN HAVAYOLUSADAKATSISTEMI HALINEGELEREK 4~RKIYE¯DEN 4~RK(AVA9OLLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N DAIlINDEBULUNDUãU D~NYADAKIYÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020; HAVAYOLLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NY~ZDE¯SI DEDAHILOLMAK~ZERETOPLAM Y~ZDEPAZARPAYÃ&#x2020;ILE SEKTyRLIDERIOLMUÃ¥TUR(ITIT #%/¯SU.UR'yKMAN (ITIT SADAKATYyNETIMIALANÃ&#x2020;NDA KAYDETTIãIBUILERLEMELER ILEPARALELOLARAKYINE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABIRHAVAYOLUNUN T~MOPERASYONELVESATÃ&#x2020;Ã¥ IHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KARÃ¥Ã&#x2020;LAYABILECEK YENIBIRYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MPAKETI GELIÃ¥TIRMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; IFADEEDIYOR'yKMAN Ã¥yYLEDEVAMEDIYOR¬!NA REZERVASYONSISTEMI#RANE 0!8 YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDATARIFELI SEFERLERINEYENIBAÃ¥LAYAN 0EGASUS(AVAYOLLARÃ&#x2020; TARAFÃ&#x2020;NDANKULLANÃ&#x2020;LMAYA BAÃ¥LANMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R(ITIT¯IN YERLITEKNOLOJI~RETIMI SAYESINDE4~RKIYE¯NIN DÃ&#x2020;Ã¥ABAãÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AZALTMA VIZYONUlERlEVESINDE GELIÃ¥TIRILENBUYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M BIRHAVAYOLUNUNKENDI ACENTEAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ONLINEOLARAK YyNETEBILMESINEOLANAK SAãLAMASÃ&#x2020;VESEKTyRDE TEKELLEÃ¥MIÃ¥OLANYABANCÃ&#x2020; MENÃ¥EILISISTEMLEREKARÃ¥Ã&#x2020; REKABETlIBIRALTERNATIF SUNMASÃ&#x2020;BAKÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NDAN yZELLIKLE4~RKULAÃ¥Ã&#x2020;MVE SEYAHATEND~STRILERIIlIN lOKB~Y~KyNEMTAÃ¥Ã&#x2020;YOR 4(9 0EGASUS /NUR!IR GIBIÃ¥IRKETLEREEKOLARAK

IlLERINDEë$/¯NUNDA BULUNDUãU BEÃ¥KÃ&#x2020;TADA KÃ&#x2020;RKTANFAZLAM~Ã¥TERISINE SERVISVEREN(ITIT YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA0EGASUS(AVAYOLLARÃ&#x2020; ILEORTAKLÃ&#x2020;KKURMUÃ¥TUR­

Sektördeki HFMJéNFMFSJZBLÃ&#x2030;OEBO UBLJQFEJZPSV[ (ITIT ¬#RANE­MARKASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TAÃ¥Ã&#x2020;YAN~R~NAILESI ALTÃ&#x2020;NDAHAVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KVE SEYAHATEND~STRILERININ NEREDEYSET~MIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KARÃ¥Ã&#x2020;LAYABILECEKZENGIN BIRlyZ~MPORTFOLYOSU SUNDUãUNUAKTARAN 'yKMAN ¬"UPORTFOLYODA YERALAN#RANE&&lyZ~M~ D~NYANÃ&#x2020;NENYAYGÃ&#x2020;N KULLANÃ&#x2020;LANHAVAYOLU SADAKATSISTEMIOLMUÃ¥TUR "UNAEKOLARAK YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAGELIÃ¥TIRILMEYE BAÃ¥LANAN BIRHAVAYOLUNUN T~MIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KARÃ¥Ã&#x2020;LAYABILECEKBIRYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M PAKETIGELIÃ¥TIRILMIÃ¥TIR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ITIBARÃ&#x2020;YLAPLANLAMADAN OPERASYONA SATÃ&#x2020;Ã¥VE DAãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MDANFINANSAL RAPORLAMAYAKADARFARKLÃ&#x2020; lyZ~MBARÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;RAN#RANE SISTEMLERIBIRMILYARDAN FAZLAUlUÃ¥SORGUSU IÃ¥LIYORVEYÃ&#x2020;LDAMILYON

YOLCUNUNTAÃ¥Ã&#x2020;NMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SAãLÃ&#x2020;YOR)!4!3TRATEJIK PARTNERIOLAN(ITITAYRÃ&#x2020;CA SEKTyRDEKIGELIÃ¥MELERIVE PLANLAMALARÃ&#x2020;ENYAKÃ&#x2020;NDAN TAKIPETMEKTEVE!Rí'E lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;YAPMAKTADÃ&#x2020;R­ DIYOR

)JUJUBJMFTJOJ CZUNFZJIFEFGMJZPSV[ 'yKMAN ¬YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA YAÃ¥ANANGELIÃ¥MELERT~M 4~RKIYE¯DEOLDUãUGIBI HAVACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KSEKTyR~N~DE OLUMSUZETKILEDI­DIYOR VEÃ¥yYLEDEVAMEDIYOR ¬(AVAYOLLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYOLCU HACIMLERININD~Ã¥MESI VEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MHAMLELERININ ERTELENMESININETKILERI(ITIT B~NYESINDEDEHISSEDILDI ANCAKHEMM~Ã¥TERILERIMIZIN ANLÃ&#x2020;KIHTIYAlLARÃ&#x2020;NAENUYGUN Ã¥EKILDECEVAPVERENlALÃ&#x2020;Ã¥MA YAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z HEMDED~NYANÃ&#x2020;N PEKlOKFARKLÃ&#x2020;~LKESINDEKI OPERASYONLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZSAYESINDE BUZORLUDyNEMIHASARSÃ&#x2020;Z ATLATMAYÃ&#x2020;BAÃ¥ARDÃ&#x2020;K VE¯DAIMZALANANYENI ANLAÃ¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;BIR Ã¥EKILDEHAYATAGElIRDIK YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAD~NYANÃ&#x2020;N FARKLÃ&#x2020;ByLGELERINDEN HAVAYOLU(ITITlyZ~MLERINI KULLANMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;

99


SİNERJİ / BİLİŞİM

6LJPD7HOHFRPVHNW|UQGHNUHVHOELULQRYDW|U BIRITIBARGELIåTIRMIåTIRVE SAHIPOLDUãU34(LISANSÆILE ¯DENFAZLAOPERATyR~N TRAFIãINITAåÆMAKTADÆR 4IERFIRMALAR EKIPMAN SAãLAYÆCÆLARÆ DEVLET KURUMLARÆVED~NYAlAPÆNDA END~STRIDERNEKLERIILE lALÆåMAK3IGMA4ELECOM IlINGURURKAYNAãÆ OLMUåTUR MUSA RAD Sigma Telecom CEO’su

S

IGMA4ELECOM YÆLÆNDA OPTIMIZASYON PLANLAMAVEDRIVE TESTLERIGIBIY~KSEKKALITEDE TELEKOM~NIKASYONALTYAPÆSÆ HIZMETLERISUNMAKIlIN KURULMUåTUR¯DE 3IGMA4ELEKOM~NIKASYON OPERATyRLERINE TEDARIKlILERINEVE SATÆCÆLARÆNAD~NYAlAPÆNDA Y~KSEKKALITELI6/)0 HIZMETLERIVERMEYE BAåLAMÆåTÆRVEM~åTERILERINE ENIYIFIYATLÆTELEFON GyR~åMELERI END~å~K MALIYETVEESNEKSERVISLERIN AVANTAJLARÆNÆSUNMAKIlIN YENILIKlIOLMATAAHH~D~ ILEB~Y~MEKTEDIR"UNLARA EKOLARAKGELIåTIRDIãI MOBILUYGULAMALAR 533$ PROGRAMLARÆVEYAZÆLÆM lyZ~MLERIILETEKNOLOJI VEYAZÆLÆMSEKTyR~NDEDE VARLÆãÆNÆS~RD~R~YORëNSAN KAYNAKLARÆ MUHASEBE MOBILUYGULAMALAR OYUNLAR GIBIBIRlOKYENIALANDA DAPROJELERGELIåTIRIYOR 3IGMA4ELECOM K~RESEL M~åTERILERIILEYÆLDA G~lL~ILIåKILERVESAãLAM

100

"SBéUÉSNBDÉCBLÉé BmÉNÉ[zOQMBOEB 3IGMA4ELECOM#%/¯SU -USA2AD 3IGMA 4ELECOMDA ~R~NLERININ KARGETIRMEKTENlOK DAHAFAZLASÆNÆYAPMASÆ GEREKTIãINE TOPLUMA BIRB~T~NOLARAKFAYDA SAãLAMALARÆGEREKTIãINE INANDÆKLARÆNÆAKTARÆYOR2AD ¬"ENIMSEDIãIMIZINOVATIF VEARAåTÆRMACÆBAKÆåAlÆSÆNÆ YENI~R~NLERGELIåTIRIRKEN DEHERZAMANODAK NOKTAMÆZDATUTUYORUZ 0ROJELERIMIZDENBIRIOLAN KULLANÆCÆLARÆNÆN MOBILTELEFONLARÆ~ZERINDEN NUMARAYÆARAMALARÆILE AKTIVEOLANBIRPROGRAMDÆR %KSTRABIRUYGULAMAYAYA DAINTERNETBAãLANTÆSÆNA GEREKOLMADAN4,Y~KLEME INTERNETPAKETISATÆN ALMAVEFATURAyDEME IåLEMLERININKOLAY HÆZLÆ VEPRATIKBIRåEKILDE HALLEDILMESINISAãLAR­ DIYOR2AD åyYLEDEVAM EDIYOR¬0ONEISE3IGMA 4ELECOM¯UNILKRESMIMOBIL UYGULAMASÆDÆR!NDROID VEI/3UYUMLUCIHAZLARDA KULLANÆLABILIR0ONE KULLANÆCÆLARÆNÆNBIRBIRLERIYLE ~CRETSIZARAMAYAPMALARÆNÆ VEMESAJLAåMALARÆNÆ

SAãLAR+ULLANÆCÆLARAYRÆCA 0ONE~ZERINDENSTANDART '3-NUMARALARÆILE OLDUKlAD~å~KTARIFELERDE ULUSLARARASÆARAMALAR YAPABILIRVEYAARANABILIRLER 0ONEKULLANÆCÆLARÆ ULUSLARARASÆBIRNUMARADAN ARANDÆKLARÆNDAEKSTRA~CRET yDEMEZLER!MERIKA aIN VE+ANADAILETAMAMEN ~CRETSIZKONUåABILIRLER KONUåTUKlAKREDIKAZANÆRLAR VED~NYANÆNHER~LKESINDEN TELEFONNUMARASÆ ALABILIRLER­

7J[ZPOVNV[V HFOJéMFUNFZJ IFEFGMJZPSV[ 3IGMA4ELECOM¯UNGENIå VEKAPSAMLÆBIREKIPLEGIRIå YAPTÆãÆYAZÆLÆMALANÆNDADA INSANKAYNAKLARÆYyNETIMI FINANSYyNETIMIYAZÆLÆMLARÆ MOBILUYGULAMA OYUNVE #2-GIBIBIRlOKALANDAYENI PROJELERIDEBULUNDUãUNU IFADEEDEN2AD ¬6O)0VE BIGDATAGIBIALANLARDADA lyZ~MLERSUNMAKTA4ELEKOM~NIKASYONVETEKNOLOJI ALANLARÆNDAKIKNOWíHOW¯ÆNÆ 3IGMAlATÆSÆALTÆNDAYENI ~R~NLERVEHIZMETLERYARATARAKM~åTERILERINESUNUYOR !SÆLODAãÆOLAN4ELEKOM~NIKASYONALANÆNDAISE¯DEN FAZLAOPERATyRLEIåBIRLIãI YAPMAKTAVE4URKCELL 4~RK

4ELEKOM 4ATA 4ELECOM )TALIA 6ODAFONE "4GIBI SEKTyR~NDEVMARKALARÆYLA lALÆåMALARÆNÆS~RD~R~YOR&IRMAMÆZARAåTÆRMA GELIåTIRMEVEYENILIKlILIãI BENIMSEMIåVEBUVIZYON 3IGMANÆN4ELEKOM~NIKASYONSEKTyR~NDEK~RESELBIR INOVATyRVEyNC~OLMASÆNA OLANAKSAãLAMÆåTÆR9AZÆLÆM ALANÆNDADAVARLÆãÆNÆYINE BUILKELERIBENIMSEYEREK S~RD~RMEYEDEVAMETMEYI HEDEFLIYORUZ­DIYORVEEKLIYOR¬3IGMA yNCEKIYÆLLARDA OLDUãUGIBIYÆLÆNDA DAHÆZLAB~Y~MEYEDEVAM ETTIVEKENDISIIlINBELIRLEDIãIT~MIlVEDÆåHEDEFLERE ULAåTÆ"UNUNLABIRLIKTE AMACÆMÆZHERZAMANHER HEDEFIAåMAKVEEND~STRI BEKLENTILERININ~ST~NDE VEILERISINDEOLMAKTÆR"U VESONRAKIYÆLLARIlIN yNCELIKLIHEDEFIMIZDIR 3IGMA4ELECOMOLARAKUZUN VADEDE533$ PROGRAMLAR VEMOBILUYGULAMALARLA OLDUãUGIBIDIãERTEKNOLOJILERIMIZLEDEAYRÆåMAYÆ AMAlLÆYORUZ4EKNOLOJIVE TELEKOM~NIKASYONEND~STRISIHERGElENYÆLDAHADA B~Y~MEKTEVEBIZDEBU B~Y~MENINENyNC~LERINDENOLMAYÆ BUKAPSAMÆVE VIZYONUDAHADAGENIåLETMEYIHEDEFLIYORUZ­


BİRLİK / SEKTÖRLER

'Q\DQ×QHQoRNVDW×ODQRWRPRELOL \LQH7R\RWD&RUROODROGX

OTOMOTİV

$UDODUÖQGD7UNL\H·QLQGHEXOXQGXæX7R\RWDIDEULNDVÖQGDUHWLPLQHGHYDPHGLOHQ&RUROOD 7R\RWD·QÖQ\ÖOOÖNWDULKLLoLQGHVDWÖODQKHUPRGHOGHQ·LQLWHPVLOHWPH\LVUGU\RU

5f3,050.05ð7:"/4"/":ð'ð3."-"3* $ð%%&²%&f-,&ð-&#6-6è56 4~RKIYEIHRACATÇNÇNLIDERSEKTyR~OTOMOTIV K~RESELREKABETG~C~N~ARTÇRMAYOLUNDA YURTDÇæÇATÇLÇMLARÇNADEVAMEDIYOR 3EKTyR~NIHRACATTAKITEKKOORDINATyR BIRLIäIOLAN5LUDAä/TOMOTIV%ND~STRISI ëHRACATlÇLARÇ"IRLIäI /ë" OTOMOTIVYAN SANAYIALANÇNDA/RTA$OäUByLGESININ ENB~Y~KORGANIZASYONLARÇNDANOLAN !UTOMECHANIKA#IDDE&UARǯNAMILLIKATÇLÇM GERlEKLEæTIRDI+ATÇLÇMDA/ë"9yNETIM +URULUeYESI!LIëHSAN9EæILOVA /ë" $ENETIM+URULUeYESI9ASIN!KDEREVE5ë" 'ENEL3EKRETERI-~MIN+ARACAKAYALÇLAR YERALDÇ/ë"yNC~L~ä~NDEGERlEKLEæTIRILEN MILLIKATÇLÇMDA 3UUDI!RABISTANBAæTA OLMAK~ZERE/RTA$OäUPAZARÇNDANDAHA FAZLAPAYALMAKISTEYEN4~RKOTOMOTIV FIRMASÇHAZÇRBULUNDU&UARAD~NYANÇN ~LKESINDENFIRMAKATÇLÇRKEN STANTLARÇILE GyZDOLDURAN4~RKFIRMALARÇISEPROFESYONEL ZIYARETlILERDENB~Y~KILGIGyRD~4~RK FIRMALARÇ FUARDAFRENVEDEBRIYAJSISTEMLERI SUBAPTAæLAMAMAKINELERI BINEKARAl AK~LERI EGZOZBORULARÇ YAäPOMPASÇ PISTON ROTVEAYDÇNLATMASETIGIBIlOK SAYÇDA~R~NSERGILEDI

102

T

OYOTA¯NÆN EFSANEVIMODELI #OROLLAD~NYADA ENlOKTERCIH EDILENOTOMOBILOLMAYÆ S~RD~R~YORYÆLÆNDA ~LKEDESATÆåASUNULAN BIN¯~N~ZERINDE MODELINYERALDÆãÆLISTEDE ILKSÆRAYÆMILYON BINADETLE#OROLLAALDÆ #OROLLAGERlEKLEåENSATÆå ADEDIYLET~MD~NYADA ENYAKÆNRAKIBINIDE BININ~ZERINDEFARKLA GERIDEBÆRAKMAYÆBAåARDÆ #OROLLA4~RKIYE¯DEDE AYNÆBAåARÆYÆGySTEREREK YÆLÆNDAKIFILOHARIl ¬PERAKENDESATÆåLARDA­ DAT~MBINEKOTOMOBILLER ARASÆNDABIRINCISÆRAYA YERLEåTI0ERAKENDEOLARAKBIN FILOOLARAK DABINADETLIK SATÆåRAKAMÆNAULAåAN

#OROLLATOPLAMDABIN ADETLE4OYOTA¯NÆN 4~RKIYE¯DEKISATÆåLARÆNÆNYARÆSÆNDANFAZLASÆNÆ OLUåTURDU!RALARÆNDA 4~RKIYE¯NINDEBULUNDUãU 4OYOTAFABRIKASÆNDA ~RETIMINEDEVAMEDILEN #OROLLA 4OYOTA¯NÆN YÆLLÆKTARIHIIlINDESATÆLAN HERMODELDEN¯INI TEMSILETMEYIS~RD~R~YOR +ONFORU GENIåIlHACMI VEDIKKATlEKENTASARÆMÆYLAyNElÆKAN#OROLLA HERJENERASYONDAOLDUãU GIBI¯INCINESLINDEDE ~ST~NKALITESINIVEDAYANÆKLÆLÆãÆNÆORTAYAKOYMAYA DEVAMEDIYOR¯DEN BERID~NYANÆNENlOK SATANOTOMOBILIOLAN#OROLLA ILK~RETILDIãIYÆLDAN BUG~NEKADARTOPLAMDA MILYONUN~ZERINDE SATÆåADEDINEULAåTÆ


7UNWHNVWLOLQLQ3DULV˂RYX 7HNVWLOGQ\DVÖQÖQSUHVWLMOLIXDUODUÖQGDQ3UHPLqUH9LVLRQ3DULV )XDUÖ·QDå7+å%EQ\HVLQGHILUPDPLOOLNDWÖOÖPLOHLãWLUDNHWWL 7UNL\HWDQÖWÖPIDVOL\HWOHUL\OH]L\DUHWoLOHUGHQWDPQRWDOGÖ

T

EKSTILSEKTyR~N~NPRESTIJLI FUARLARÆNDAN 0REMInRE6ISION 0ARIS&UARÆ íäUBAT TARIHLERIARASÆNDAD~NYANÆN DyRTBIRKyåESINDENHAZÆR GIYIM~RETIMINEYyNELIK KUMAå~RETICILERINI MODA TASARÆMCÆLARÆVEALÆM GRUPLARÆNÆAãÆRLADÆ&UARÆN BUDyNEMINDE4~RKIYE¯DEN ë4(ë"¯INMILLIKATÆLÆMÆ DAHILINDE BIREYSEL FIRMAOLMAK~ZERETOPLAMDAFIRMAKATÆLDÆ&UARÆN ILKG~N~0ARIS4~RKIYE

"~Y~KELlISIëSMAIL(AKKÆ -USA 0ARIS4ICARET"AåM~åAVIRI-~GE6AROL)LÆCAKVE 4ICARET-~åAVIRIMIZdZLEM .UDRALÆLOUNGEALANÆNÆZIYARETETTIë4(ë"9yNETIM+URULU"AåKANÆëSMAIL'~LLE DE9yNETIM+URULU~YELERI ILEBIRLIKTE4~RKFIRMALARÆNÆ ZIYARETETTI&UARDATANÆTÆMAyNEMVEREN4~RKIYE FUARALANÆNDA4REND!LANÆ OLUåTURULARAKFUARAKATÆLAN 4~RKKUMAå~RETICILERININ ENSONKOLEKSIYONLARÆNDAN yRNEKLERISERGILEDI4ANÆTÆM lALÆåMALARÆNAEKOLARAK

4~RKIYEIMAJÆNÆG~lLENDIRMEKAMACÆYLAFUARÆNILK G~N~NDELOUNGEALANÆNDA KOKTEYLGERlEKLEåTIRILDI 4~RKKUMAåÆNÆNTANÆTÆM Y~Z~OLANVEAYNÆZAMANDA &RANSA$EVLET"ALESINDE DEGyREVALMÆåD~NYACA ~NL~4~RKBALETSANATlÆSÆ 4AN3AãT~RK¯~NYERALDÆãÆ AFIåLER FUARALANÆNÆNBILBOARDLARÆNÆS~SLEDI(AKAN !KKAYATASARÆMLARÆYLA åEKILLENEN4~RKKUMAåÆNÆN KULLANÆLDÆãÆFOTOãRAFLARZIYARETlILERTARAFÆNDANBEãENIYLEKARåÆLANDÆ

ð)3"$"5*/'ð/"/4."/*4&.ð/&3ð(&3b&,-&è5ð %XIMBANKUYGULAMALARÇNAILIæKING~NCELBILGILER VERILMEK~ZERE /CAKTA$Çæ4ICARET+OMPLEKSI +ONFERANS3ALONUNDA¬ëHRACATÇN&INANSMANÇ­ KONULUBIRSEMINERGERlEKLEæTIë$-ë"9yNETIM +URULU"AæKAN9ARDÇMCÇSÇ(~SEYINaETIN¯IN AlÇLÇæKONUæMASÇNÇGERlEKLEæTIRDIäISEMINERDE 4~RK%XIMBANK0AZARLAMA-~D~R~/SMAN+UL VE0AZARLAMA9yNETICISI4AHSIN9~KSELë$-ë" ~YELERINE%XIMBANKKREDILERININKULLANÇMÇVE æARTLARÇNAILIæKINBILGIVERDILER3EVKyNCESI VESONRASÇIHRACATKREDILERI YATÇRÇMILEHIZMET

SEKTyR~NEILIæKINFARKLÇKREDIlEæITLERIVEIHRACAT KREDISIGORTASÇILEMILYARDOLARDEäEREULAæAN KREDIVESIGORTADESTEäIILEyNEMLIKOLAYLÇKLAR SAäLAYACAäÇDEäERLENDIRMESINDEBULUNULDU

103

TEKSTİL & HAZIR GİYİM

ð45ð)%".b"æ3*4*/* %&45&,-ð:036; ë(+ë""AæKANÇ (IKMET4ANRÇVERDI #UMHURBAæKANÇ 2ECEP4AYYIP %RDOäANÇN4~RKIYE /DALARVE"ORSALAR "IRLIäI 4/"" 4~RKIYE %KONOMIåURASÇNDAKI ISTIHDAMSEFERBERLIäI lAäRÇSÇNAILIæKINYAZÇLÇ AlÇKLAMAYAPTÇ(AZÇR GIYIMIHRACATlÇLARÇ OLARAKKENDILERININ HERZAMAN 4~RKIYENINYANÇNDA OLDUKLARÇNÇDILE GETIREN4ANRÇVERDI IlINDEBULUNULAN ZORLUS~RElTE ~ZERLERINED~æEN SORUMLULUKLARÇN GEREäINIYERINE GETIRECEKLERINI BELIRTTI4ANRÇVERDI #UMHURBAæKANÇMÇZÇN ISTIHDAMDAMILLI SEFERBERLIKlAäRÇSÇNÇ DESTEKLIYORUZDEDI


BİRLİK / SEKTÖRLER

%XSURMHGHū˂YDU .LP\D6HNW|UQQ<RNVXOOXNOD0FDGHOHVLSURMHVLKD\DWDJHoWL3URMHLOHVRV\RHNRQRPLN EDNÖPGDQGH]DYDQWDMOÖNLãL\HPHVOHNLHæLWLPYHULOHUHNVHUWLILNDDOPDODUÖVDæODQDFDN (mMLBEÉOMBSB JIUJZBDÉNÉ[WBS

S KİMYEVİ MADDELER

OSYOEKONOMIK AlÆDANDEZAVANTAJLÆKONUMDAKI BIREYLERINMESLEKI EãITIMALARAKKIMYANÆN FARKLÆALTSEKTyRLERINDE ISTIHDAMEDILMESINIAMAlLAYAN+IMYA3EKTyR~N~N 9OKSULLUKLA-~CADELESI 0ROJESIBAåLADÆ"IRYÆL S~RECEKPROJEKAPSAMÆNDA ENAZIKADÆNOLMAK ~ZEREKIåIYEULAåÆLMASÆ VESEKTyRDEBUKONUDAKI FARKÆNDALÆãÆNARTÆRÆLMASÆ HEDEFLENIYOR9ARATÆLACAK MODELILEILERLEYENDyNEMDEPROJENINETKIALANÆNÆ GENIåLETMESISAãLANACAK ë+-ë" +IMYA3EKTyR~N~N 9OKSULLUKLA-~CADELESI 0ROJESIILEBIRYANDAN SEKTyR~NENyNEMLISORUNLARÆNDANNITELIKLIELEMAN AlÆãÆNAlyZ~MGETIRIRKEN DIãERYANDANTOPLUMSAL BIRYARAYADOKUNARAK SOSYOEKONOMIKBAKÆMDAN DEZAVANTAJLÆKONUMDAKI KIåININMESLEKIEãITIM ALMASÆVEKIMYANÆNFARKLÆ

104

ALTSEKTyRLERINDEISTIHDAM EDILMESINIAMAlLÆYOR aALÆåMAVE3OSYAL'~VENLIK"AKANLÆãÆ !VRUPA "IRLIãIVE-ALI9ARDÆMLAR $AIRESI"AåKANLÆãÆNÆN Y~R~TT~ã~$EZAVANTAJLÆ 'RUPLARÆN3OSYAL%NTEGRASYONUVEëSTIHDAM%DILEBILIRLIKLERININ'ELIåTIRILMESI (IBE0ROGRAMÆKAPSAMÆNDAHAYATAGElIRILEN+IMYA 3EKTyR~N~N9OKSULLUKLA -~CADELESIPROJESININ AlÆLÆåTOPLANTÆSÆNDAYAPÆLACAKlALÆåMALARHAKKÆNDA BILGIVERILEREKyN~M~ZDEKI DyNEMEYyNELIKHEDEFLER PAYLAåÆLDÆ ë+-ë"9yNETIM+URULU "AåKANÆ-URAT!KY~ZVE ëSTANBUL6ALI9ARDÆMCÆSÆ!HMETdNALÆNAlÆLÆå KONUåMALARÆNÆYAPTÆãÆ TOPLANTÆYAAYRÆCA"AãCÆLAR+AYMAKAMÆ/RHAN aIFTlI %SENLER+AYMAKAMÆ (ULUSIäAHINVE'AZIOSMANPAåA"ELEDIYE"AåKAN 9ARDÆMCÆSÆ!HMET"ERBER KATÆLDÆ

-URAT!KY~Z TOPLAM B~TlESIMILYONBIN 4,OLANPROJEKAPSAMÆNDA YAPÆLANlALÆåMALARHAKKÆNDABILGILERVEREREKåUNLARÆ SyYLEDI(AZÆRLÆKlALÆåMALARÆNÆTAMAMLADÆãÆMÆZ PROJEKAPSAMÆNDASEKTyR FIRMALARÆMÆZLAGyR~åMELER GERlEKLEåTIRECEãIMIZë+ ëHTIYAl!NALIZINEBAåLADÆK!NALIZDENlÆKACAK VERILERDOãRULTUSUNDA

SOSYOEKONOMIKBAKÆMDAN DEZAVANTAJLÆKIåIYE MESLEKIEãITIMVERILEREK SERTIFIKAALMALARÆSAãLANACAK!YRÆCAëNSAN+AYNAKLARÆ0ORTALÆOLUåTURULARAK IåG~C~PIYASASÆNAGIRIåLERI KOLAYLAåTÆRÆLACAK'~lL~BIR 4~RKIYEIlINKENDIAYAKLARÆ ~ST~NDEDURABILENG~lL~ KADÆNLARAIHTIYACÆMÆZVAR "UDOãRULTUDAPROJEMIZDENYARARLANACAK KIåIDENENAZIKADÆN OLACAK

ð,.ð#7&1"(%&3"3"#1-"45'6"3*²/" ,&;.ð--ð,"5*-*.%f;&/-&%ð Türkiye SANAYININ NABZÇNÇ TUTANKIMYA SEKTyR~N~N IHRACATÇNDA Y~ZDE PAYILEILKSÇRADAYERALANPLASTIKLERVE MAMULLERI ë+-ë"VERILERINEGyRE YÇLÇNDAMILYARMILYONDOLARLÇKDIREKT IHRACATGERlEKLEæTIRDI0LASTIKSEKTyR~N~N OTOMOTIV BEYAZEæYA ELEKTRIKìELEKTRONIK GIBISEKTyRLERKANALÇYLAGERlEKLEæTIRDIäI yNEMLIMIKTARDADOLAYLÇIHRACATÇDA BULUNUYOR4EKNOLOJIVE~RETIMKALITESI ILED~NYADEVLERIILEREKABETEDENSEKTyR /RTADOäUPAZARÇNDANALDÇäÇPAYÇARTÇRMAK IlINlALÇæMALARÇNAHÇZVERDIëKIYÇLDABIR D~ZENLENEN!RAB0LAST&UARÇ "IRLEæIK !RAP%MIRLIKLERI¯NIN$UBAIæEHRINDE GERlEKLEæTIRILDI


då%WDUDIÖQGDQDoÖNODQDQ\ÖOÖ2FDND\Ö YHULOHULQHJ|UH7UNL\H·QLQPLNWDUED]ÖQGDNL oHOLNLKUDFDWÖJHoHQ\ÖOÖQD\QÖD\ÖQDJ|UH GHæHUED]ÖQGD\]GHDUWÖãODPLO\RQ GRODUROGX

Ç

ELIKëHRACATlÆLARÆ"IRLIãINDEN YAPÆLANAlÆKLAMAYAGyRE AYNÆ DyNEMDE!VRUPA"IRLIãI¯NE GERlEKLEåTIRILENIHRACAT /RTADOãU¯YAYAPÆLANIHRACATÆ GERIDEBÆRAKARAKMIKTAR BAZÆNDAY~ZDEARTÆåLA BINTONAULAåTÆVESEKTyR~N LIDERIHRACATByLGESIOLDU !YRÆCASEKTyR~NGElENSENE /CAKAYÆNDABINTONOLAN 5ZAKDOãUIHRACATÆNÆN YÆLÆNÆNAYNÆAYÆNDABIN TONAY~KSELMESIDIKKATlEKICIBIRGELIåMEOLDU/CAK AYÆNDAENlOKIHRAlEDILEN lELIK~R~NLERISÆRALAMASÆISE BINTONILEINåAATlELIãI BINTONLADIKIåLIBORU BINTONILEFILMAåIN BINTONLAYASSÆSÆCAKVE BINTONLAPROFILåEKLINDE GERlEKLEåTI aELIKSEKTyR~N~NDIREKT IHRACATÆNA DIãERBIRLIKLERIN FAALIYETALANÆNAGIRENDEMIR lELIK~R~NLERIDEEKLENDIãIN-

DE4~RKIYE¯NINYÆLÆNÆN ILKAYÆNDAKITOPLAMlELIK IHRACATÆMIKTARBAZÆNDA MILYONTON DEãERBAZÆNDA ISEMILYARDOLAROLDU /CAKAYÆRAKAMLARÆNAGyRE !VRUPA"IRLIãIY~ZDE ARTÆåYAKALAYARAKBIN TONLUKIHRACATLAByLGELER BAZÆNDALIDERLIãEY~KSELIRKEN !"¯YIBINTONLA /RTADOãU BINTONLA +UZEY!MERIKA~LKELERIVE BINTONLA+UZEY!FRIKA ~LKELERIIZLEDI4~RKlELIK SEKTyR~ aIN¯IND~NYADAN ALDÆãÆTEPKINETICESINDE INDIRIMLI TEåVIKLIVEHATTA HILELIIHRACATÆNDANVAZGElIYOROLMASÆSONUCUNDAaIN¯IN GELENEKSELPAZARÆOLAN 5ZAKDOãU~LKELERINDEPAZAR PAYÆNÆARTÆRMAYABAåLADÆ "UDOãRULTUDASEKTyR~N /CAKAYÆNDA5ZAKDOãU¯YA GERlEKLEåTIRDIãIIHRACATÆN BINTONAY~KSELMESIALTÆlIZILMESIGEREKENBIRGELIåME OLARAKORTAYAlÆKTÆ

105

DEMİR & ÇELİK

dHOLNLKUDFDW×2FDN·WD \]GHDUWW×

.65'",f3f/-&3ð/%&bð/ð-& 3&,"#&5)"-ð/%&:ð; 5LUSLARARASÇ Z~CCACIYE AKSESUAR VEHEDIYELIK EæYA MOBILYA DEKORASYONFUARÇ !MBIENTESEKTyR TEMSILCILERINI ¯UNCUKEZBIR TAHSİN ÖZTİRYAKİ TİM Başkan Vekili ARAYAGETIRDI 4~RKIYENINDE IDDIALÇOLDUäUSEKTyRDE4~RKIHRACATlÇLARaIN ILEKÇYASÇYAREKABETEDIYORëSTANBUL$EMIR VE$EMIRDÇæÇ-ETALLERëHRACATlÇLARÇ"IRLIäININ MILLIKATÇLÇMSAäLADÇäÇVEBIREYSELBAæVURULAR ILEYEYAKÇNFIRMANÇNHAZÇRBULUNDUäU !MBIENTE&UARǯNDA4~RKæIRKETLERININ YÇLÇNDAHEDEFLERI IHRACATÇY~ZDEARTTÇRMAK ëSTANBUL$EMIRVE$EMIRDÇæÇ-ETALLER ëHRACATlÇLARÇ"IRLIäI"AæKANÇ2ÇDVAN-ERTyZ -UTFAKSEKTyR~YÇLÇNDA!LMANYAYA MILYONDOLARLÇKBIRIHRACATGERlEKLEæTIRMIæ DURUMDA!LMANYANÇNYÇLÇNDA GERlEKLEæTIRDIäIEVVEMUTFAKEKIPMANLARÇ ITHALATÇNDAINCISÇRADAYERALÇYORUZ !LMANYAYAMUTFAKSEKTyR~OLARAKIHRACAT HEDEFIMIZI YÇLÇNDAIHRACATÇMÇZÇY~ZDE ARTÇRARAK !LMANYANÇNITHALATÇNDAILK~LKE ARASÇNAGIRMEYIHEDEFLIYORUZDEDI ë$$-ë"-UTFAK+OMITESI"AæKANÇ4AHSIN dZTIRYAKIDE SEKTyROLARAKMARKALAæMAYÇ TAMAMLADÇKLARÇNÇVEGLOBALOYUNCULAR ILEREKABETEDERKONUMDAOLDUKLARÇNÇ BELIRTEREK -UTFAKIHRACATlÇLARÇOLARAK GELDIäIMIZBUNOKTA~LKEMIZEDEDyVIZ OLARAKDyN~YORVECARIAlÇäÇNKAPANMASÇNA lOKCIDDIBIRKATKÇSAäLÇYORUZYÇLÇ ITIBARÇYLASEKTyR~M~Z MILYARDOLARITHALAT GERlEKLEæTIRIRKEN MILYARDOLARAYAKÇNBIR IHRACATGERlEKLEæTIRDIKYÇLÇRAKAMLARÇNA GyRESEKTyR~M~ZDED~NYANÇNENB~Y~KNCÇ IHRACATlÇSÇKONUMUNDAYÇZDEDI


BİRLİK / SEKTÖRLER

2\XQVHYHUOHU*DPLQJūVWDQEXO GDEXOX˂WX 2\XQIXDUÖ*DPLQJåVWDQEXOâXEDWWDULKOHULDUDVÖQGDG]HQOHQGL*HQoOHULQ\RæXQLOJL J|VWHUGLæLRUJDQL]DV\RQNDSVDPÖQGDG]HQOHQHFHNNRVWPOR\XQ\DUÖãPDVÖNDWÖOÖPFÖODUÖ UHQNOLJ|UQWOHUROXãWXUGX

T

ELEKTRONİK

~RKIYE¯NINDyRT BIRYANÆNDAN OYUNSEVERLERI AãÆRLAYAN'AMING ëSTANBUL¯YEKATÆLAN ZIYARETlILER FUARBOYUNCA DIJITALD~NYANÆNYENILIKLERI ILETANÆåÆP DENEYIMLEME åANSÆNASAHIPOLDULAR

+ADÆN ERKEK lOCUK HER YAåTANKITLENINYOãUNILGI GySTERDIãI'AMINGëSTANBUL ¯DE G~NBOYUNCA 3TRIKEOF+INGSVE,EAGUE OF,EGENDSTURNUVALARÆ !HMETaAKARVE%RTEMäENERMUHTEåEMSUNUMUYLA &)&! #OSPLAY9ARÆåMASÆ

,"#-0f3&5ð$ð-&3ð/&54&%&/ð:ð)"#&3 %NSTIT~DENYAPÇLANAlÇKLAMADA 43%NIN !VRUPA"IRLIäI9ENI9AKLAæÇM$IREKTIFLERI lERlEVESINDEDIREKTIFTE/NAYLANMÇæ +URULUæOLARAKHIZMETVERDIäIBELIRTILDI!VRUPA +OMISYONUNUNVERITABANÇNDAYAYÇMLANAN YENIATAMAKARARÇILE43%NIN9APÇ-ALZEMELERI 9yNETMELIäIKAPSAMÇNDAONAYLANMÇæKURULUæ OLARAKVERDIäIHIZMETLERINKAPSAMÇNAYENI ~R~NSTANDARDÇNÇNDAHAEKLENDIäIBILDIRILEN AlÇKLAMADA ByYLECESyZKONUSUYyNETMELIK KAPSAMÇNDAENSTIT~N~NONAYLANMÇæKURULUæ OLARAKHIZMETVERDIäISTANDARTSAYÇSÇNÇNYE Y~KSELDIäIIFADEEDILDI+ABLOLARLAILGILIKONUNUN YENIEKLENENLERARASÇNDAENyNEMLIALAN OLDUäUBELIRTILENAlÇKLAMADA %NSTIT~M~Z 43 %.'~l KONTROLVEHABERLEæMEKABLOLARÇ KAPSAMÇNDA~LKEMIZINILKVETEKONAYLANMÇæ KURULUæUOLDUDENILDI

106

&INALHEYECANÆ lOCUKLARÆNEãLENCELIVEGELIåTIRICI SAATLERYAåADÆãÆ+ID¯S0ARK ETKINLIKLERIVETEKNOLOJI OYUND~NYASÆNÆNKONUåULDUãUSEMINERLERGERlEKLEåTI4EKNOLOJIMARKALARÆNÆN ENIYILERINIBIRARAYAGETIREN ')34¯YETOPLAMFIRMAKATÆLDÆ+ATÆLANFIRMALAR HERG~NGERlEKLEåTIRDIKLERI ETKINLIKERILEOYUNSEVERLERE EãLENCELIVEKEYIFLISAATLER YAåATTÆLAR

$PTQMBZFSMBS CZL zEMJmJOLÉZBTÉZB NDBEFMFFUUJ ¬#OSPLAY9ARÆåMASÆ &INALI­NDE OYUNKARAKTERLERINEB~R~NEN#OSPLAYERLAR B~Y~KyD~LIlINKÆYASA YARÆåTÆ,EON#HIRO %NJI .IGHT 4ABITHA,YONSVE %LENA3AMKO¯DANOLUåAN J~RI DIJITALOYUNKARAKTERLERINI TASARLADÆKLARÆKOST~M VEAKSESUARLARLAENIYI YANSÆTANLARÆSElTI 3AHNEDERENKLIGyR~NT~LERESAHNEOLAN#OSPLAY 9ARÆåMASƯNÆN~l~NC~S~ $OTAOYUNUN$EATH0ROP-

HET-ERQUEENKARAKTERINE B~R~NEN'~L-ELIS4AZE 7ITHER~lOYUNUNUN)MERITHKARAKTERININKOST~M~YLEYANSÆTAN5TKU/ãUZMAN IKINCIOLURKEN $IGIMON OYUNUN7ARGREYMAN KARAKTERI%NHAR'~REålI BIRINCIOLDU

(BNJOHðTUBOCVM ZJCJOLJéJ [JZBSFUFUUJ äUBATTABAåLAYANFUAR SONG~N~NDEDEYOãUNILGI GyRD~&UARÆ G~NDE BINKIåIZIYARETETTI'AMING ëSTANBUL+URUMSALëLETIåIM VE0AZARLAMA$IREKTyR~ -ERIl%RY~REK BUYÆLIKINCISID~ZENLENENDIJITALEãLENCEVEOYUNFUARÆNAlOK B~Y~KBIRILGIGySTERILDIãINI SyYLEDI5ZAKDOãUNUNVE D~NYANÆNENB~Y~KOYUN FIRMALARÆNÆNFUARAKATÆLDÆãÆNÆDILEGETIREN%RY~REK !VRUPADAN 5ZAKDOãUDAN PEKlOKFIRMA FUARAKATÆLDÆ +OREVE4~RKIYENINENB~Y~KOYUNFIRMALARÆ FUARDA YERLERINALDÆ&UARDAYOK YOKDIYEKONUåTU


<HUOLPDNLQHUHWG×˂DEDʖ×PO×O×O×ʖ×D]DOW 0DNLQH6DQD\LåãDGDPODUÖ'HUQHæL 0$.6å$' \HQL\|QHWLPNXUXOXLOHLONWRSODQWÖVÖQÖ JHUoHNOHãWLUGL0$.6å$'%DãNDQÖ0HKPHW6DUÖKHGHIOHULQLQ7UNL\H QLQPDNLQH VHNW|UQGHNLLWKDODWÖELWLULSLKUDFDWÖDUWÖUPDNROGXæXQXV|\OHGL

0ARTI-ILLETVEKILIäAHIN4IN $3/"AåKANÆ-~JDAT+ElECI $4/"AåKANÆ5ãUR%RDOãAN 4ë-"AåKAN6EKILIVE $%.ë""AåKANÆ3~LEYMAN +OCASERTVEYyNETIMKURULU ~YELERIKATÆLDÆ-!+3ë!$ "AåKANÆ-EHMET3ARÆ ¬ YÆLÆNDAKURULAN-!+3ë!$ YENIYyNETIMIILEYOLUNA DEVAMEDIYOR(EDEFIMIZ DAHAG~lL~BIR4~RKIYEIlIN MAKINE~RETICILERINIBIRARAYA

~RETIMYAPANMAKINECILERIMIZIlINACILOLARAKBIRMAKINE~RETIMORGANIZESANAYI ByLGESINEIHTIYAlDUYUYOR 3ANAYI/DASÆOLARAK-AKINE /DASÆNADAHAFAZLADESTEK VERIYORUZ-AKINESEKTyR~N~NDESTEKLENMESI BU~LKENINGELECEãIIlINMAKINELERIN YERLIOLMASÆKONUSUNDAlOK yNEMLIDIR"UKONUDA3ANAYI /DASÆOLARAK-!+3ë!$ ILESONYÆLLARDAlALÆåMALAR YAPÆYORUZ%KONOMI"AKANÆMÆZ.IHAT:EYBEKCI¯NINBU KONUDADESTEãIVEåEHRIMIZIN YyNETICILERININDEKONUYA ILGISISAYESINDEKÆSAS~REDE MAKINE~RETICILERININDAHA EKONOMIKKOåULLARDA~RETIM YAPABILECEãIBIRMAKINECILER ORGANIZESANAYIByLGESIKURULMASÆKONUSUNUNSONUCA BAãLANACAãÆNÆ~MITEDIYORUM­DIYEKONUåTU

7&3(ð-&3%fè&34&.",ð/&ð)3"$"5*,"5*/"b*,"3 4~RKIYENINDOäUSUNDA åUBATTA4"--'ENEL+URULUNDAKABUL YENIAlÇLACAKG~MR~K EDILDI4ë-9yNETIM+URULUeYESI 4ë-3EKTyRLER KAPÇLARÇIHRACATlÇLARÇ +ONSEYI-AKINEVE!KSAMLARÇ3EKTyR+URULU VEIHRACATlÇLARAHIZMET "AæKANÇ!DNAN$ALGAKÇRAN ëRANILE4~RKIYE VERENLOJISTIKSEKTyR~N~ ARASÇNDAKITICARETINPOTANSIYELININMEVCUTOLANÇN SEVINDIRDI4ICARETIN lOKDAHA~ZERINDEOLDUäUNAIæARETETTIëRANÇN yN~NDEKIENGELLERIN 4~RKMALLARÇNAUYGULADÇäÇG~MR~KVERGILERININ KALDÇRÇLMASÇHALINDE Y~KSEKLIäINEDIKKATlEKEN$ALGAKÇRAN aOK ëRANILEOLANTICARET DAHAFAZLAIHRACATYAPABILIRIZAMAëRANÇN4~RK ADNAN DALGAKIRAN HACMINDEKAYDADEäER MALLARÇNAUYGULADÇäÇG~MR~KVERGILERIOLDUKlA MAİB Başkanı ARTÇæYAKALANACAäÇNÇ Y~KSEKåUANDAMAKINEVEAKSAMLARÇNAëRAN BELIRTENSEKTyRTEMSILCILERININTALEBIëRANNÇN TARAFÇNDANUYGULANANG~MR~KVERGISIY~ZDELAR 4~RKMALLARÇNAUYGULADÇäÇG~MR~KVERGILERININ CIVARÇNDA"UMAKULSEVIYEYEINDIäIZAMANëRANVE D~æ~R~LMESI4~RKIYEILEëRANARASÇNDAYENISÇNÇR 4~RKIYEARASÇNDAKIMAKINEVEAKSAMLARÇIHRACATÇ KAPÇLARÇNÇNAlÇLMASÇNÇyNGyRENKANUNTASARÇSÇ HIlM~BALAäASÇZENAZKATÇNAlÇKARDEDI

MAKİNE

M

AKINE3ANAYI ëåADAMLARÆ$ERNEãI -!+3ë!$ "AåKANÆ-EHMET3ARÆ YENI YyNETIMINIGERlEKLEåTIRDIãI TOPLANTÆILETANÆTTÆ(ERKESIN ORTAKD~å~NCESININYERLIMAKINE~RETIMINIARTÆRARAKDÆåA BAãÆMLÆãÆAZALTMAKOLDUãU BELIRTILDI4OPLANTÆYA $ENIZLI "~Y~KåEHIR"ELEDIYE"AåKANÆ /SMAN:OLAN $ENIZLI!+

GETIREREKBIRLIKTEHAREKET ETMEKVE~LKEMIZINMAKINE SEKTyR~NDEKIITHALATBAãÆMLÆLÆãÆNÆAZALTÆRKEN MAKINE IHRACATÆNÆARTÆRMAK"UAMAl ILEYOLUMUZADEVAMEDERKEN ~LKEMIZEMAKINE~RETICILERI OLARAKORTAKFIKIRVEORTAKBULUåLARILEHEMDyVIZKAZANDÆRMAKHEMDEDÆåABAãÆMLÆLÆãA SONVERMEKISTIYORUZ­DEDI 4OPLANTÆDAMAKINESEKTyR~ VE$ENIZLI¯NINSANAYI~RETIMI HAKKÆNDAKISORUNLARÆ~ZERINE KONUåAN-~JDAT+ElECI ¬-AKINESEKTyR~ ~RETEN MAKINELER~RETIYORëTHALATÆ BITIRIP IHRACATILE~LKEMIZE DyVIZKAZANDÆRMASÆAlÆSÆNDAN MAKINESEKTyR~N~lOKyNEMLIBULUYORUM$ENIZLIMAKINE IMALATÆKONUSUNDAARTÆK KALÆBÆNASÆãMÆYOR$~KKhN DEDIãIMIZ MAKINEIMALATÆNA M~SAITOLMAYANYERLERDE

107


BİRLİK / SEKTÖRLER

.XUX0H\YH7DQ×W×P*UXEX WDQ×W×PDWDʖ×Q×5XV\D·GDQED˂ODWW× 7UNL\H QLQJHOHQHNVHOLKUDoUQOHULGRæDOYLWDPLQGHSRVXoHNLUGHNVL]NXUX]PNXUX LQFLUNXUXND\ÖVÖYH$QWHSIÖVWÖæÖQÖQGQ\DJHQHOLQGHWDQÖWÖPÖQÖ\DSDQ.XUX0H\YH7DQÖWÖP *UXEX .07* \ÖOÖWDQÖWÖPDWDæÖQÖ5XV\D·GDQEDãODWWÖ

T

TARIM

~RKIYE¯YEYÆLLÆK MILYARDOLARDyVIZ KAZANDÆRDÆKLARÆNÆ BURAKAMÆ YÆLÆNDAMILYARDOLARA lÆKARMAYÆHEDEFLEDIKLERINI BELIRTEN+URU-EYVE4ANÆTÆM 'RUBU"AåKANÆ/SMANdZ YÆLÆNDATANÆTÆMATAãÆNÆ 2USYA¯DANBAåLATTÆKLARÆNÆ KAYDETTI2USYAILEYÆLÆ +ASÆMAYÆNDAORTAYAlÆKAN UlAKKRIZININAåÆLMASÆSONRA-

108

SÆNDA2USYAPAZARÆNÆN4~RK IHRACATlÆSÆAlÆSÆNDANDAHA CAZIPHALEGELDIãINEDIKKATI lEKENdZ ¬2USYA MILYONUAåANN~FUSU 4~RKIYE¯YE YAKÆNLÆãÆVE4~RK~R~NLERININ BILINIRLIãININY~KSEKOLMASÆ NEDENIYLEBIZIMIlINyNEMLI BIRHEDEFPAZARKONUMUNDA 2USYA¯DAKIFUARLARAKATÆLARAK SIYASIYAKÆNLAåMANÆNIHRACATÆMÆZAPOZITIFKATKÆSAãLAMASÆNÆAMAlLÆYORUZ­DEDI

4BçMÉLMÉSOMFSF ZzOFMJéJEFçFSMFOEJSNFL JTUJZPSV[ +URU-EYVE4ANÆTÆM 'RUBU¯NUNYÆLÆNDA TANESIULUSLARARASÆGÆDAFUARÆ OLMAK~ZEREFARKLÆTANÆTÆM ETKINLIãINEKATÆLARAK 4~RK KURUMEYVELERININD~NYA GENELINDEKIPAZARPAYÆNÆN ARTTÆRÆLMASÆIlINTANÆTÆM YAPMAYÆPROGRAMÆNAALDÆãÆ BILGISINIVEREN+-4'"AåKANÆdZ KONUåMASÆNÆåyYLE TAMAMLADƬ$~NYAGENELINDESAãLÆKLÆ~R~NLEREBIR YyNELIåVAR"UDA4~RKKURU MEYVELERIIlINBIRAVANTAJ 3AãLÆKLÆ~R~NLEREYyNELIåI DEãERLENDIRMEKISTIYORUZ YÆLÆNDA5ZAKDOãU AãÆRLÆKLÆBIRTANÆTÆMPROGRAMÆ OLUåTURDUK(INDISTAN '~NEY+OREVEaIN¯DEFARKLÆ TANÆTÆMETKINLIãIGERlEKLEåTIRECEãIZ!YRÆCA $UBAI¯DE 'ULFOOD&UARƯNDAVE

"OSNA(ERSEK¯TE-OSTAR 5LUSLARARASÆ&UARƯNDAYER ALACAãÆZ-OSKOVA¯DA0RODEXPO&UARƯNAILKKEZ KATÆLAN+-4'¯NINSTANDÆNÆ 4~RKIYE¯NIN-OSKOVA"~Y~KELlISI(~SEYIN$IRIyZVE 4ICARET-~åAVIRI(ALIT/RAL !KBAY¯DAZIYARETETTI+URU -EYVE4ANÆTÆM'RUBU¯NU ISE+-4'"AåKANÆ/SMAN dZ %GE+URU-EYVEVE-AMULLERIëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI 9yNETIM+URULU"AåKANÆ "IROL#ELEP +-4'9yNETIM+URULUeYESI9URTCAN "IRYOL %ë"3EKTyREL4ANÆTÆM 'RUPLARÆäEFI'yKlE4OLVE %ë"0ERSONELI%BRUeZ~LMEZ TEMSILETTI 4~RKIYE 2USYA¯YA/CAKAYÆNDAMILYONBINDOLARLÆK KURUMEYVEIHRAlETTI MILYONBINDOLARLÆKTUTARLA KURUKAYÆSÆIHRACATÆILKSÆRADA YERALÆRKEN BINDOLARLÆK lEKIRDEKSIZKURU~Z~MVE BINDOLARLÆKKURUINCIR IHRAlEDILDI


-HZHOOHU\ 7XUNH\UHNODPNDPSDQ\DV×ED˂O×\RU 0FHYKHUåKUDFDWoÖODUÖ%LUOLæL%DãNDQÖ *QHU-75LOHGQ\DGDNLIXDUODUD JLGLOGLæLQGH-HZHOOHU\ 7XUNH\RODUDNUHNODP NDPSDQ\DVÖ\DSDFDæÖ]GHGL

AYHAN GÜNER JTR Başkanı

M

ücevher ëHRACATlÆLARÆ "IRLIãININ D~ZENLEDIãI4RENDVISION *EWELLERY &ORECASTING KONFERANSÆNAM~CEVHER

IHRACATlÆLARÆ M~CEVHERTASARÆMCÆLARÆVEILGILIKURUMLARÆNTEMSILCILERIKATÆLDÆ '~NER KONFERANSTAYAPTÆãÆ AlÆKLAMADA "IRLIãIMIZIN ORGANIZEETTIãIBUOLAYBIZIMDAHAIYIALGÆLANMAMÆZÆ SAãLAYACAK(ERZAMANAYNÆ SLOGANÆKULLANARAKDAHA IYIYERLEREGELECEãIZ!SÆL AMACÆMÆZBU"IRLIKOLARAK yNEMLIlALÆåMALARYAPÆYORUZDEDI 9URTDÆåÆNDAKIFUARLARAYAPÆLANMILLIKATÆLÆMLARDAB~T~N D~NYADAAYNÆSTANTLARÆ

KULLANACAKLARÆNÆBELIRTEN '~NER "UNDANSONRA,AS 6EGASTA (ONG+ONGDA KATÆLDÆãÆMÆZFUARLARDASTANTLARÆMÆZHEPAYNÆOLACAK "UlALÆåMALARSONUCUNDA GITTIãIMIZZAMANHERKES 4~RKM~CEVHERFIRMALARÆNÆNSTANTLARÆNÆVESTILINI TANÆYACAK4~RKM~CEVHER FIRMALARÆFUARLARADEãIåIK RENKLERDE DEãIåIKSTILLERDE KATÆLMAYACAKDIYEKONUåTU$~NYADAKIFUARLARAGIDILDIãINDE*EWELLERY4URKEY OLARAKREKLAMKAMPANYASÆ YAPACAKLARÆNÆBELIRTEN'~NER SyZLERINIåyYLES~RD~RD~$~NYANÆNENyNEMLI ~RETICILERIARASÆNDAYER ALÆYORUZ!NCAK~LKEMIZE DAHAY~KSEKFAYDASAãLAYABILMEKIlINY~KSEKKATMA DEãER~RETMEMIZGEREKIYOR 9~KSEKKATMADEãERYARATMAKIlINISEMARKALAåMANÆZ LAZÆM5LUSLARARASÆPAZARLARDAMARKALAåMAKADÆNABU

ALANDAyNEMLI~LKELEROLAN ëTALYA $UBAI (INDISTANVE (ONG+ONGADANÆåMANLÆK YAPAN4RENDVISION&ORECASTINGILEIåBIRLIãINEGITTIK "UIåBIRLIãINDENSEKTyR~M~ZIlINOLUMLUSONUlLAR VERECEãINIUMUYORUZ

5BTBSÉNDÉMBSÉCVSBZB HFUJSNFLCJ[JNJmJOmPL zOFNMJ -~CEVHERëHRACATlÆLARÆ "IRLIãI9yNETIM+URULU eYESI-USTAFA+AMARISE 4ASARÆMBIZIMlOKyNEMLI äUSAATTENSONRAULAåABILDIãIMIZTASARÆMCÆLARÆBURAYA GETIRMEKBIZIMIlINlOK yNEMLIIFADELERINIKULLANDÆ 0ATRONLARDAKIZIHNIYETDEãIåIMININKENDILERIIlINlOK yNEMLIOLDUãUNUBELIRTEN +AMAR 0ATRONLARÆIKNA EDIPDEãIåIMEBAåLAYABILIRSEKILERIYEDOãRUDAHA KOLAYYOLALÆRÆZåEKLINDE KONUåTU

ëHRACATÇNYÇLDÇZSEKTyRLERINDENSU~R~NLERI SEKTyR~NDEYÇLÇHEDEFLERINEULAæMAK IlINYOLHARITASÇNÇBELIRLEMEKIlIN%GE 3UeR~NLERIVE(AYVANSAL-AMULLER ëHRACATlÇLARÇ"IRLIäITARAFÇNDAN aEæME 3HERATON/TEL¯DE¬3UeR~NLERI3EKTyR $EäERLENDIRME4OPLANTÇSÇ­GERlEKLEæTIRILDI %GE3UeR~NLERIVE(AYVANSAL-AMULLER ëHRACATlÇLARÇ"IRLIäI9yNETIM+URULU "AæKANÇ3INAN+ÇZÇLTAN¬3UeR~NLERI3EKTyR

$EäERLENDIRME4OPLANTÇSÇ­NÇNAlÇLÇæ KONUæMASÇNDA SEKTyR~NT~MTARAFLARÇNÇBIR ARAYAGETIRDIKLERINI SEKTyR~NYOLUNDA YOLHARITASÇNÇlIZECEKLERINIANLATTÇ

SEKTÖRLER

#"-*æ*.*;*/037&b40.0/6/":&%ð3.&:&$&æð;

109


BİRLİK / BÖLGELER

I“g`øZ`ZgX^h^GjhnVeVoVgécVnZc^YZcndöjcaVøié

HİDAYET KADİROĞLU Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu Başkanı

<Zi^ö^b^onéaGjhnV^aZI“g`^nZVgVhécYV nVøVcVché`éciéaVgYVcYdaVnéWjeVoVgYV X^YY^W^g`VnéenVøVnVcI“g`øZ`ZgX^h^ Zh`^h^cYZcYV]V^n^hZk^nZnZ\ZaZc^a^ø`^aZg^ [éghViVZk^gZW^abZ`^^cBdh`dkVYV Y“oZcaZcZcEgdYZmed<éYV!ùZXZ`kZ <éYV=VbbVYYZaZg^[jVgécVb^aa^`Viéaéb Y“oZcaZY^#GjhnVcécBdh`dkV`Zci^cYZ+"&% ÷jWViiVg^]aZg^VgVhécYVWjnéa')“cX“h“

Y“oZcaZcZcEgdYZmed<éYV!ùZXZ`kZ<éYV =VbbVYYZaZg^[jVgécV!ùhiVcWja=jWjWVi 7V`a^nViNVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^kZ÷Z`Zga^BVbjaaZg IVcéiéb<gjWjb^aa^`Viéaébdg\Vc^oVhndcj Y“oZcaZY^#<Zi^ö^b^onéaGjhnV^aZI“g`^nZ VgVhécYVnVøVcVché`éciéaVgYVcYdaVné WjeVoVgYVX^YY^W^g`VnéenVøVnVcI“g` øZ`ZgX^h^c^cZh`^h^cYZcYV]V^n^hZk^nZnZ \ZaZc^a^ø`^aZg^[éghViVZk^gZW^abZ`^^c Wj[jVgV`ViéaYéöécVkjg\jnVeVc÷Z`Zga^ BVbjaaZgIVcéiéb<gjWj7Vø`Vcé=^YVnZi @VY^gdöaj!<Zi^ö^b^onéa+,“a`ZYZc &.+(`ViéaébXécéc^øi^gV`Zii^ö^kZ**W^cZ nV`éc`^ø^c^co^nVgZiZii^ö^[jVgYVnVøVcVc h^nVh^hé`éciéaVgYVcYdaVné`ViéaVbVbéøié`# 7j\“c\ZaY^ö^b^ocd`iVYV^a^ø`^aZg^b^o Zh`^h^cZ\ŽgZd`YV]V^n^W^ghZk^nZYZ#7j \Za^øZc^a^ø`^aZg^[éghViVZk^gZW^abZ`kZWj eVoVgYVc]V`Zii^ö^b^oeVnéVaVW^abZ`^^c EgdYZmednVb^aa^`Viéaébdg\Vc^oVhndcj \ZgZ`aZøi^gY^`kZ^`^Vngé]daYZ&.[^gbV^aZ nZg^b^o^VaYé`#GjhnV^aZZ`dcdb^`kZi^XVg^ ^a^ø`^aZg^b^o^Zh`^h^cYZcYV]V^n^hZk^nZaZgZ \Zi^gZXZö^b^oYZckZZa^b^oYZc\ZaZc^ hdcjcV`VYVghZg\^aZnZXZö^b^oYZc`^bhZc^c `jø`jhjdabVhéc#7jcjcaVYVnZi^cbZnZgZ`

Žc“b“oYZ`^YŽcZbYZWj“a`ZnZnŽcZa^` [VVa^nZiaZg^b^o^YZndöjcaVøiégVXVöéoYZY^# '%&,YZ]ZYZ[&%%b^andcYdaVg^]gVXVi I“g`øZ`ZgX^h^c^c!GjhnVkZWŽa\ZaZg^cYZ `^eVoVgaVgYVediVch^nZa^c^cVaiécYV^]gVXVi nVeiéöécéWZa^giZc@VY^gdöaj÷Z`Zga^ bVbjaaZgVéhécYVcW^gYZöZgaZcY^gbZ nVeVghV`0'%&*néaé^i^WVg^^aZGjhnVcéc øZ`Zga^bVbjaaZgYZ'!*b^anVgYdaVgéc “oZg^cYZ^i]VaViéhŽo`dcjhj#6abVcnV! ùiVanV!EdadcnV!;gVchVkZ:cYdcZonVcéc n“oaZgXZb^andcYdaVg^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gY^ö^ eVoVgYVn“oYZ&a^`W^geVnYV]^VaVbVYé`# 6cXV`h^nVh^^a^ø`^aZg^ccdgbVaaZøbZh^^aZ W^ga^`iZ=“`“bZi^b^o^cZ`dcdb^`kZi^XVg^ ^a^ø`^aZgYZ\VoVWVhbVhéhdcjXjcYVW^o'%&) néaécYVnV`VaVYéöébéo*%b^andcYdaVgaé` ^]gVXViéZc`éhVh“gZYZ`ViaVnVgV`Wj“a`ZnZ '%&,néaécYV&%%b^andcYdaVgaé`^]gVXVi \ZgZ`aZøi^gbZn^jbjndgjoY^nZ`dcjøij#

7jghVaé[^gbVaVgEVg^hiZWdn\ŽhiZgY^ MARMARA

;gVchVcéc7Vø`Zci^EVg^h!iZ`hi^a hZ`iŽg“cYZ^`^ŽcZba^[jVgVW^gYZcZk hV]^ea^ö^nVeéndg#IZ`hi^aiVhVgéb“g“caZg^! `jbVø!]Voég\^n^b!V`hZhjVgkZiZ`hi^a bV`^cZaZg^VaVcaVgécYV[VVa^nZi\ŽhiZgZc `ViéaébXéaVgé+".÷jWVi'%&,iVg^]aZg^ VgVhécYVW^gVgVnV\Zi^gZcIZmldgaYYZ'* “a`ZYZc,(([^gbVcéchiVcYéWjajcjndg# I“g`^nZYZc&%%ZnV`éc[^gbVhiVci VVg`Zc!Wj[^gbVaVgéc'-^7jghVYV [VVa^nZi\ŽhiZg^ndg# ùea^`!`jbVø!YZg^!iVhVgéb“g“caZg^!Y^oVnc kZV`hZhjVgaVgéchZg\^aZcY^ö^EgZb^ZgZ K^h^dc^hZ,".÷jWViiVg^]aZg^VgVhécYV kZd`YV]VW“n“`W^g`ViéaébXéegd[^a^^aZ Y“oZcaZc^ndg#&'%n^Vø`éc“a`ZYZc+%W^c iZ`hi^aZcY“hig^h^egd[ZhndcZa^c^c`ViéaYéöé EgZb^ZgZK^h^dcYV*,“a`ZYZcW^c.%%YZc

110

[VoaV[^gbVcéchiVcYéWjajcjndg#I“g`^nZYZc nV`aVøé`&*%[^gbVcéchiVciViéöé[jVgYV! 7jghVYVcYV'*`ViéaébXénZgVaYé# NéaYV^`^`Zo\ZgZ`aZøi^g^aZc[jVgaVgV 7jghV^øY“cnVhéYV7IHDcjc`“gZhZa[jVg VXZciZh^egd_Zh^^aZ^øi^gV`Zii^#7IHDkZ @DH<:7YZhiZ`aZg^naZVaVcécYVY“cnVcéc ZcW“n“`WjajøbVaVgécYVnZgVaVc7jghVaé iZ`hi^aX^aZg!nZc^i^XVg^WVöaVciéaVgéc

`VeéaVgécéVgVaVg`Zc!hZ`iŽgYZ`^nZc^a^`aZg^ YZnV`écYVc^cXZaZbZ[éghViécVhV]^edaYj# 7IHD7Vø`VcNVgYébXéhéùhbV^a@jø! ^]gVXViiV'%&,c^c]VbaZnéaédaVgV` WZa^gaZcY^ö^c^WZa^giZgZ`!&**b^anVg YdaVgaé`^]gVXViV7jghV^øY“cnVhédaVgV` n^cZZc[VoaV`Vi`éhVöaVnVcøZ]^gaZgYZc W^g^dabV`^hi^ndgjo#(néaYVnV`aVøé`) W^c“nZb^o^njgiYéøé[jVgaVgécViVøéYé`# IZmldgaYkZEgZb^ZgZK^h^dc[jVgaVgécVYV -,`^ø^a^`W^g]ZnZiaZ`ViéaYé`#I“g`^nZc^c iZ`hi^aWVø`Zci^7jghVbéoéegZhi^_a^[jVgaVgaV WjajøijgVgV`!^]gVXVié`^ba^ö^b^o^YV]VYV \“aZcY^gZXZö^oYZY^#7IHDcjc`“gZhZa [jVgVXZciZh^egd_Zh^cYZc[VnYVaVcVc [^gbVaVg!dYVYVcW^cIAnZ`VYVg! @DH<:7YZcYZnV`écbZhV[Za^[jVgaVg^^c (W^cIAnZ`VYVgYZhiZ`VaVW^a^ndg#


:m^bWVc`Zcd`^]gVXVi`gZY^h^kZgZc 9:Cù7<:@6 ^øW^ga^ö^cYZ(*`^ø^nZ W^g^cX^WVc`V Zö^i^bkZg^aZXZ`

9Zc^oa^HVcVn^X^!I“XXVgkZùøVYVbaVgé EaVi[dgbjcjcdg\Vc^oVhndcjcYV!I“g` :m^bWVc`<ZcZaB“Y“g“6YcVcNéaYégéb kZ@gZY^<VgVci^;dcj<ZcZaB“Y“g“ùhbZi <Zg\Zga^c^c`ViéaébaVgénaV!nZc^:m^bWVc` `gZY^aZg^kZ^]gVXViéaVgVnŽcZa^`Y^öZg [^cVch`VncV`aVgécécVcaViéaYéöéW^a\^aZcY^gbZ hZb^cZg^Y“oZcaZcY^# .÷jWVi\“c“9Zc^oa^6cZbdcDiZaYZ Y“oZcaZcZchZb^cZgYZ!ndöjcW^g`ViéaébaV hVcVn^X^aZg!^ø^chVcaVgékZ[Vg`aéhZ`iŽgaZgYZ [VVa^nZi\ŽhiZgZc[^gbViZbh^aX^aZg^nZgVaYé# 6éaéø`dcjøbVhécé\ZgZ`aZøi^gZc9Zc^oa^ EaVi[dgbj9ŽcZbHŽoX“h“kZ9Zc^oa^ ù]gVXViéaVg7^ga^ö^7Vø`VcéH“aZnbVc @dXVhZgi!Y“cnVcéc]Zg\ZZc\“cYV]VYV

`“gZhZaW^g`Žn]Va^cZ\ZaY^ö^cZYZö^cZgZ`! [^cVch`VncV`aVgécVZg^ø^b^c\^YZgZ` odgaVøiégYéöécéWZa^gii^#I“g`:m^bWVc`éc ideaVb^]gVXViébéoécn“oYZ'(“cZYZhiZ` hVöaVYéöécékZWjdgVcaV<“cZn@dgZYZc hdcgVY“cnVYV'#hégVYVWjajcYjöjcjc Vaiécé^oZc@dXVhZgi!:m^bWVc`écYZhiZ` W“iZh^c^c\Zc^øaZi^abZh^c^c“a`Zb^o^]gVXVié ^^chdcYZgZXZŽcZba^daYjöjcjkjg\jaVYé# I“g`:m^bWVc`<ZcZaB“Y“g“6YcVcNéaYégéb! :m^bWVc`daVgV`njgi^^`gZY^aZg!h^\dgiV egd\gVbaVgékZjajhaVgVgVhé`gZY^aZgdabV` “oZgZ'-egd\gVbaV]^obZikZgY^`aZg^c^ VcaViVgV`!:m^bWVc`iVc`gZY^`jaaVcVc ^]gVXViéhVnéhécéc,+.*kZ@D7ùaZg^c dgVcécécn“oYZ**daYjöjcjcVaiécé^oY^#

9Zc^oa^ù]gVXViéaVg7^ga^ö^9:Cù7 iVgV[écYVc]VoégaVcVcÆNZc^CZh^aI^XVgZikZ 9^_^iVaEVoVgaVbV:ö^i^bEgd\gVbéÇegd_Zh^ <“cZn:\Z@Va`écbV6_Vché<:@6Écéc YZhiZö^c^VabVnV]V``VoVcYé#Egd_Z `VehVbécYV(*`^ø^nZNZc^CZh^aI^XVgZi kZ9^_^iVaEVoVgaVbVZö^i^b^kZg^aZXZ`# ÆNZc^CZh^ai^XVgZikZ9^_^iVaEVoVgaVbVÇ egd_Zh^c^cegdid`da“9:Cù77Vø`Vcé H“aZnbVc@dXVhZgi^aZ<:@6<ZcZa HZ`gZiZgKZ`^a^yo\“g6`YdöVcVgVhécYV ^boVaVcYé#Egd_Zc^c^boVaVcbVhécYVc hdcgV<:@6kZ9:Cù7iVgV[écYVc[VVa^nZi iV`k^b^VaéøbVaVgé nVeéaVXV`dajeWj egd_Z`VehVbécYV (*`^ø^nZ!“ \“ca“`ideaVbYV '&hVVia^` Zö^i^bkZg^aZXZ`# :ö^i^baZg! ÷jWVi"BVgi VnaVgé^Zg^h^cYZ \ZgZ`aZøi^g^aZXZ`#

:\ZBVYZcù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ÉcYZc!I“g` bZgbZg^cZ`VibVYZöZg`VoVcYégVXV` egd_ZaZgVg`VVg`VnV\Za^ndg#6[ndc bZgbZg^cZ`VibVYZöZg`ViVXV`! ^]gVXViécYVI“g`^nZÉnZYV]V[VoaV\Za^g hVöaVnVXV`BZgbZgX^a^`:ö^i^b!IVcéiéb kZ6gVøiégbVÄ<Za^øi^gbZBZg`Zo^ B:I6BÉc^6[ndcÉYV`jgbV`^^c]VgZ`ZiZ \Z^aY^#I“g`^nZÉYZbZgbZgX^a^ö^cŽcZba^ bZg`ZoaZg^cYZc6[ndcÉYV`jgjaVXV` BZgbZgX^a^`:ö^i^b!IVcéiébkZ6gVøiégbV Ä<Za^øi^gbZBZg`Zo^B:I6B^^c:\Z BVYZcù]gVXViéaVgé7^ga^ö^!6[ndcKVa^a^ö^! OV[Zg@Va`écbV6_Vché!6[ndc`VgV]^hVg ùhXZ]^hVgDg\Vc^oZHVcVn^7Ža\Zh^kZ 6[ndc`VgV]^hVg@dXViZeZzc^kZgh^iZh^egd_Z ^^c\“aZg^c^W^gaZøi^gY^# :`dcdb^7V`VcaéöéYZhiZö^^aZWVøaViéaVc '([^gbVcécnZgVaYéöé0ÆùøaZcb^ø9döVaiVø

HZ`iŽg“cYZIVhVgébDYV`aéù]gVXViéc <Za^øi^g^abZh^VYaéJG<:egd_Zh^cZ'%&+ néaécYVhiVgikZgZc:\ZBVYZcù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^!B:I6B^aZ`VibVYZöZga^“g“c ^]gVXViéegd_ZaZg^cZnZc^W^g]Va`VZ`aZb^ø daYj#B:I6BÉéc!6[ndcÉYV`jgjajeWVøVgénV jaVøiéöécYVI“g`^nZÉc^cY^öZgYdöVaiVø“gZi^b bZg`ZoaZg^7jgYjg!BjöaV!9Zc^oa^\^W^^aaZgYZ YZVncébdYZa^jn\jaVbV`^hiZY^`aZg^c^ WZa^giZc:\ZBVYZcù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéBZka“i@VnV!egd_Z ^aZ^a\^a^6[ndcÉjo^nVgZiZii^`aZg^cYZ6[ndc KVa^h^6o^oNéaYégéb!OV[Zg@Va`écbV6_VchékZ 6[ndc`VgV]^hVgùhXZ]^hVgDg\Vc^oZHVcVn^ 7Ža\Zh^nZi`^a^aZg^^aZnVeié`aVgé\Žg“øbZaZgYZ egd_Zn^WVøVgénV\Ži“gZXZ`]ZnZXVcé \ŽgY“`aZg^c^kZWj]ZnZXVcéc`ZcY^aZg^c^ B:I6BÉé]VnViV\Z^gbZ`dcjhjcYV `ZcY^aZg^c^YV]VYVbdi^kZZii^ö^c^`VnYZii^#

EGE

B:I6B6[ndcbZgbZg^cZ`VibVYZöZg`ViVXV`

111


BİRLİK / BÖLGELER

>gV`VnjbjgiV^]gVXViéiVb\VoYZkVbZY^ndg

>gV`ÉV\ZgZ`aZøi^g^aZcnjbjgiV^]gVXViécYV`^ YVa\VaVcbVaVgécŽc“cZ\Z^aZW^abZh^^^c “gZi^X^kZ^]gVXViéaVgaV>gV`aé^i]VaViéaVg 6@ù7ÉYZW^gVgVnV\ZaY^#>gV`aé^i]VaViéaVg ^aZ'%&,néaé÷jWViVnécYVW^cI>GhVW^ihVné WVöaVciéhénVeéaVgV`^boVaVgViéaYé#6`YZc^o ù]gVXVié7^ga^`aZg^6@ù7W“cnZh^cYZ`^ 6`YZc^oHjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^^aZ@VcViaéIVcéiéb <gjWj!BZgh^cÉYZ>gV`ÉVnjbjgiV^]gVXViécéc

bVhVnVnViégéaYéöéW^gideaVciéY“oZcaZY^# 6@ù7ÉYZ\ZgZ`aZøi^g^aZcideaVciénV!I“g`^nZ \ZcZa^cYZ>gV`ÉV^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gZc “gZi^X^"^]gVXVié[^gbVaVgéciZbh^aX^aZg^^aZ I“g`^nZÉYZcnjbjgiV^i]VaVié\ZgZ`aZøi^gZc >gV`aé^i]VaVié[^gbVaVgéciZbh^aX^aZg^`ViéaYé# 6@ù7É^cZkhV]^ea^ö^cYZ\ZgZ`aZøZckZ I“g`^nZnjbjgiV^]gVXViécécn“oYZ.-É^c^ \ZgZ`aZøi^gZc6[ndc!@VnhZg^!@dcnV!ùob^g! BVc^hV!<Vo^VciZe!7jghV!vdgjb\^W^

WVøaéXVWŽa\ZaZg^ciZbh^aX^aZg^c^cnZgVaYéöé ideaVciécécVéaéø`dcjøbVhécé!6`YZc^oHj zg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZgù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6a^8Vc NVbVcnéabVonVeié#NjbjgiVcéchj“g“caZg^ kZ]VnkVchVabVbjaaZghZ`iŽg“c“cZcŽcZba^ ^]gVXVi`VaZbaZg^cYZcdaYjöjcjkjg\jaVnVc NVbVcnéabVo!>gV`ÉécYVhZ`iŽg^^cd` ŽcZba^daYjöjcjhŽnaZY^#IdeaVciécéc]Zg ^`^“a`Z^ø^chVcaVgé^^cYZ]VnégaédabVhécé Y^aZnZcNVbVcnéabVo!Æù]gVXViéaVgébéo! >gV`Ééc'%&+néaénjbjgiV^]gVXViécYV'(( b^andcYdaVgkZn“oYZ-%Éa^`eVn^aZ^a` hégVYVnZgVaéndgÇYZY^#>gV`aé^i]VaViéaVg^hZ I“g`^nZÉc^cXdögV[^`dcjbjYdaVnéhénaVZc W“n“`iZYVg^`^aZg^daYjöjcjcVaiécé^oY^aZg# =ZbI“g`]ZbYZ>gV`aé^øVYVbaVgéiVgV[écYVc ]Zg^`^“a`Zc^cYZ`Vgøéaé`aédaVgV`ŽcZb^c^ kjg\jaVnVc^i]VaViéaVg!^`^“a`ZVgVhécYV`^ i^XVgZi]VXb^c^VgiébV`]ZYZ[a^ndaVg#

76ù7'%&,néaécYV&!+b^anVgYdaVg^]gVXVi]ZYZ[a^ndg B6ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéBjhiV[V HViéXé!76ù77Vø`VcNVgYébXéhé=V``é 7V]VgkZGVbVoVc6iéa\Vc^aZW^ga^`iZ Y“oZcaZY^ö^WVhécideaVciéhénaV7Vié 6`YZc^oÉ^c^]gVXVigV`VbaVgécéVé`aVYé# 7Vié6`YZc^oÉYZc'%&+néaécYV%!(Y“ø“ø ^aZ&b^anVg)(%b^andcYdaVgaé`^]gVXVi \ZgZ`aZøi^ö^c^Vé`aVnVc76ù7NŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcéBjhiV[VHViéXé!Æ'%&+ néaécYV!'%&*néaécV`énVhaV(b^andcYdaVgaé` W^g`VnWébéokVg#NVøVcVcdajbhjoaj`aVgV

gVöbZc^]gVXViiVWVøVgéaénéo!^]gVXViébéoé `dgjYj`ÇYZY^#7Ža\Z^]gVXViécéc\Za^øbZh^ ^^c'%&+néaécYVnjgiYéøé[jVgaVgécV `Viéaéb!JG<:Egd_ZaZg^!Vaéb]ZnZiaZg^kZ nVWVcXé]ZnZiaZg^c`VWja“\^W^VaéøbVaVg \ZgZ`aZøi^gY^`aZg^c^^[VYZZYZcHViéXé!Wj VaéøbVaVgéc'%&,néaécYVYVh“gZXZö^c^ `VnYZii^#HViéXé!GjhnV`g^o^c^cVgYécYVc VaiZgcVi^[eVoVgaVgVVöégaé`kZgY^`aZg^c^ kZbZkXjieVoVgaVgYV`^`dcjbaVgécé \“aZcY^gY^`aZg^c^hŽnaZY^#

AKDENİZ

6kgjeVcéchZWoZ`g^o^c^hdcaVcYégVXV`^]gVXVihZ[Zg^

112

7Vié6`YZc^oa^nVøbZnkZhZWoZ^]gVXViéaVgé 6abVcnVcécWVø`Zci^7Zga^cYZY“oZcaZcZc ;gj^iAd\^hi^XV;jVgécV`ViéaYé#6kgjeVcéc hZWoZ`g^o^c^7Vié6`YZc^o^^c[éghViV Zk^gbZ`^hiZnZc7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg 7^ga^ö^76ù7]ZnZi^!6abVcnVcécWVø`Zci^ 7Zga^cYZY“oZcaZcZc;gj^iAd\^hi^XV ;jVgécV`ViéaYé#;jVg]V``écYVW^a\^kZgZc 76ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéBjhiV[V HViéXé!6kgjeVYVnVøVcVchZWoZ`g^o^c^ 6ciVanV^^c[éghViVZk^gbZ`^hiZY^`aZg^c^

hŽnaZY^#HViéXé!ùheVcnVYVZi`^a^daVc hdöj`]VkVaVgcZYZc^naZhZWoZ“gZi^b^c^c hZ`iZnZjögVbVhé6kgjeV“a`ZaZg^cYZ hZWoZ`éiaéöénVøVcbVhécVcZYZcdaYj#7j Yjgjbjc^a`WV]VgVnaVgécV`VYVgh“gbZh^ WZ`aZc^g`Zc!6kgjeVYVhZWoZ`g^o^c^cnVcé hégV[^nViaVgYVYVVgiéøWVøaVYé#76ù7]ZnZi^! WŽnaZW^gdgiVbYVY“cnVcécZcŽcZba^nVø bZnkZhZWoZ[jVgaVgéVgVhécYV\ŽhiZg^aZckZ 6abVcnVcécWVø`Zci^7Zga^cYZY“oZcaZcZc ;gj^iAd\^hi^XV;jVgécVé`VgibVnVeié#


H“hW^i`^aZg^iVcéiéb\gjWj>EB:hhZc;jVgéÉcYV ')"',DXV`'%&,iVg^]aZg^cYZ6abVcnVÉYV Y“oZcaZcZc>EB:hhZcH“h7^i`^aZg^ ;jVgéÉcVH“h7^i`^aZg^IVcéiéb<gjWj iVgV[écYVcI“g`^nZVYécVW^g^c[dhiVciaV `ViéaébhVöaVcYé#;jVg`VehVbécYV!

I“g`^nZYZnZi^øi^g^aZckZ^]gVZY^aZch“h W^i`^aZg^hZg\^aZcZgZ`hZ`iŽgZaiVcéiéb VaéøbVaVgénVeéaYé#9“cnVcéckZ6kgjeVÉcéc ZcW“n“`h“hW^i`^aZg^[jVgédaVckZW“i“c hZ`iŽgegd[ZhndcZaaZg^c^WjajøijgVc>EB

:hhZc;jVgécYV!I“g`^nZc^c]ZgnZg^cYZc [jVgV\ZaZc[^gbVaVg!i“bY“cnVYVc VaéXéaVgaV^`^a^\Žg“øbZaZgnVeié#H“h 7^i`^aZg^IVcéiéb<gjWjhiVcYécéd`hVnéYV egd[ZhndcZao^nVgZiZii^#

'%&,néaé^a`^bZcidhZ`iŽgideaVciéhé\ZgZ`aZøi^g^aY^ )#ùHù7IVhVgéb

I“bhZ`iŽgiZbh^aX^aZg^c^W^gVgVnV\Zi^gZc kZI“g`v^bZcidhZ`iŽg“^^cdaYj`V [VnYVaédaYjöjY“ø“c“aZcÆv^bZcidHZ`iŽg IdeaVciéhéÇ&-DXV`'%&,vVgøVbWV\“c“

NVgéøbVhéÉcYV hdcVøVbV

ORTA ANADOLU

ALİ ÖZİNÖNÜ OAİB Başkan Yardımcısı

DgiV6cVYdajù]gVXVié7^ga^`aZg^<ZcZa HZ`gZiZga^ö^ÉcYZNŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vc NVgYébXéhé6a^yo^cŽc“WVø`VcaéöécYV \ZgZ`aZøi^g^aY^# '%&+néaéDXV`"6gVaé`YŽcZb^ ^bZcidhZ`iŽg“^]gVXViéYZiVnaé ^hiVi^hi^`aZg^^aZ^bZcidhZ`iŽg“Yjgjb YZöZgaZcY^gbZh^c^c`ViéaébXéaVgaV eVnaVøéaYéöéideaVciéYVv^bZcid!8Vb! HZgVb^`kZIdegV`zg“caZg^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^:`dcdb^9VcéøbVcéiVgV[écYVc ]VoégaVcbéødaVcI“g`^nZkZY“cnV Z`dcdb^h^bZkXjiYjgjbYZöZgaZcY^gbZh^ hjcjbj^aZWVøaVcbéø!V`VW^cYZ NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcNVgYébXéhé iVgV[écYVc\ZgZ`aZøi^g^aZc^bZcid hZ`iŽg“^]gVXVihjcjbjYZkVbZii^# HZ`iŽgiZbh^aX^aZg^cYZc(%`^ø^c^c`Viéaéb hVöaVYéöéideaVciéYV^bZcid^]gVXViécéc VgiégéabVhé^^cnVeéabVhé\ZgZ`ZcaZg! \“cXZahdgjcaVgkZŽo“bŽcZg^aZg^ ]V``écYV^hi^øVgZYZWjajcjaYj#

ù`a^baZcY^gbZHVcVn^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ `ddgY^cVhndcjcYV\ZgZ`aZøi^g^abZ`iZ daVcÆ)#ù`a^baZcY^gbZHVcVn^zg“ckZ B“]ZcY^ha^`IVhVgébéNVgéøbVhéÇcYV^`^cX^ VøVbVnV`VaVc&)egd_Zn^YZöZgaZcY^gZc nVgéøbV_“g^h^![^cVaVøVbVhécV)VYZi egd_Zc^c`VabVhécV`VgVgkZgY^#Hdc VøVbVnV`VaVc egd_ZhV]^eaZg^cZ *#%%%IAÉa^` YZhiZ`ŽYZbZh^ nVeVcùHù7 NVgéøbVYV YZgZXZnZ\^gZc “egd_ZnZ ideaVbYV *%#%%%IAÉa^` ŽY“akZgZXZ`# 113


BİRLİK / BÖLGELER

9@ù7![écYé`^]gVXViéaVgécVhV]^eé`ié

9döj@VgVYZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^9@ù7 NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6]bZi=VbY^ <“gYdöVc!;écYé`bVbjaaZg^“gZi^b^nVeVc kZI“g`^nZ^]gVXViécV!^hi^]YVbécVW“n“` `Vi`éaVgédaVc!ŽYZb^ødaYj`aVgékZg\^aZgaZ WjajcYj`aVgéWŽa\Zc^ca^YZg^`dcjbjcYV WjajcVc[^gbVaVgéc!YZcZi^bdidg^iZaZg^ iVgV[écYVcYdögjajöjiZn^iZY^abZnZc kZW^a^bhZaa^`iZcjoV`b“aV]VoVaVgaV `VgVaVcbVaVgéhdcjiV“a`Zb^oZoVgVg kZgbZ`iZY^g#^[VYZh^c^`jaaVcYé#<“gYdöVc!

nVeiéöénVoéaéVé`aVbVYV!hdc\“caZgYZ `VbjdnjcYVYdögjajöjnVhVa`VncV`aVgXV iZn^iZY^abZb^øW^a\^aZgaZ^]gVXVié[^gbVaVgéc `VgVaVcbVnVVaéøéabVhécéc^]gVXViécéc øZk`^c^`égYéöécéWZa^gii^#7jYjgjbjc! I“g`^nZnZ\“kZcZgZ`b^anVgaVgXVYdaVgaé` nViégébnVeVc\adWVa[^gbVaVgégV]Vihéo Zii^ö^c^!nViégébnVebV`iVcXVnYégYéöécé hVkjcVc<“gYdöVc!øŽnaZYZkVbZii^/ ;écYé`bVbjaaZg^“gZi^b^nVeVckZI“g`^nZ ^]gVXViécV!^hi^]YVbécVW“n“``Vi`éaVgédaVc!

ŽYZb^ødaYj`aVgékZg\^aZgaZWjajcYj`aVgé WŽa\Zc^ca^YZg^`dcjbjcYVWjajcVc [^gbVaVgéc!YZcZi^bdidg^iZaZg^iVgV[écYVc YdögjajöjiZn^iZY^abZnZckZW^a^bhZaa^`iZc joV`b“aV]VoVaVgaV`VgVaVcbVaVgé hdcjiV“a`Zb^oZoVgVgkZg^ndg#<ZgZ`a^ VgVøiégbVaVgénVeéabVYVceVnaVøéaVcW^a\^aZg W^a^bhZaa^`aZŽgi“øb“ndg#za`Zb^o^cZc ŽcZba^^]gV“g“c“daVc[écYéöé^øaZnZgZ`“a`Z Z`dcdb^h^cZ`VoVcYégVcWj[^gbVaVgébéoV nVeéaVc]V`héoaé`]^W^g`Zh^bZ[VnYV hVöaVbéndg#7j[^gbVaVgébéoécZcbdYZgc iZh^haZg^cYZ^chVchVöaéöécéZc“hicd`iVYV ijiVgV`!\ZgZ`a^VgVøiégbVaVgécékZ“gZi^b eda^i^`VaVgécéWj]VhhVh^nZi^^cYZh“gY“gZc ^]gVXViéaVgébéoVnVeéaVc]V`héoaé`XVb^Vbéoé “obZ`iZY^g#<“gYdöVc!`VbjdnjcYVc Wj]VhhVh^nZiaZg^\ŽoZiZgZ`I“g`^nZnZ W“n“``Vi`éhVöaVnVcWj[^gbVaVgV`Vgøé YV]V]VhhVhYVkgVcbVaVgécéWZ`aZY^`aZg^c^ WZa^gii^#<“gYdöVc!JcjijabVbVaéYég `^“a`Zb^o^c`Va`écbVhé!W“n“bZh^Wj [^gbVaVgébéoéckVgaéöé^aZb“b`“cdajndg YZöZgaZcY^gbZh^cYZWjajcYj#

;écYé`iVI“g`^nZc^ciZ`Za^c^c`égéabVhéZcY^øZh^c^nVøéndgjo

KARADENİZ

6abVcnVcéc@Žac`Zci^cYZY“oZcaZcZc Y“cnVcécZcW“n“`JajhaVgVgVhé ÷Z`ZgaZbZ;jVgé>HBZ!I“g`[écYéöécéc iVcéiébéVbVXénaV;écYé`IVcéiéb<gjWj ;I<`ViéaYé#;I<7Vø`VcéùanVh:Y^e HZk^c!I“g`^nZc^cnéaaé`'(%^aZ'+% W^cidc^[écYé`^]gVZii^ö^c^hŽnaZY^# @VWj`aj[écYéöéc[^nViécéc&&a^gVX^kVgécYV daYjöjcj^[VYZZYZcHZk^c!;écYéöéc `^adhjcjc“gZi^X^nZbVa^nZi^^hZZc[VoaV )!*a^gVYég#=^W^giVgéb“g“c“cYZWŽnaZ W^g`VgdaVbVoYZY^#H“gZ`a^[écYéöéc [^nViécécVgibVhécé^hiZbZc^cYdögj dabVYéöécékZ[^nViée^nVhVcécWZa^gaZbZh^ \ZgZ`i^ö^c^Y^aZ\Zi^gZcùanVh:Y^eHZk^c! [^nViécVgibVhécYVco^nVYZnjgiYéøécYVc iVaZW^cVgibVhécécYV]VŽcZba^daYjöjcj kjg\jaVYé#6aiZgcVi^[“a`ZaZgYZ“gZi^b]éoaV VgiéndgÇYZY^# HZk^c!W^gd`“a`Zc^c[écYé`Z`^b^cZ WVøaVYéöécVY^``Vi^Z`ZgZ`!=Zeh^cYZc YV]ViZ]a^`Za^h^![écYé`[^nViaVgécéc 114

n“`hZ`dabVhéZgZkZh^cYZ!VaiZgcVi^[ “a`ZaZgWVøiV<“gX^hiVc!ùiVanV!679 kZ6oZgWVnXVcdabV`“oZgZ]Zg\ZZc néa“gZi^baZg^c^YV]VYVVgiiégéndgaVg# I“g`^nZc^c“gZi^biZ`Za^!WjcjcaVYV WVöaVciéaédaVgV`^]gVXViiZ`Za^c^c`égéabV ZcY^øZh^c^nVøéndgjo#7jYjgjbYVcW^o ^]gVXViéaVgoVgVg\ŽgbZn^o!jXjoVaég

jXjohViVgéo!eV]VaéVaégeV]VaéhViVgéo# 6bV“a`ZoVgVg\Žg“g!hZ`iŽgoVgVg\Žg“g# :cWVøiVYV“gZi^X^b^o!`Žna“b“ooVgVg \Žg“gY^nZ`dcjøij#HZk^c![écYé`[^nVié XVo^e\ZaY^`ZVaiZgcVi^[“a`ZaZgYZ“gZi^b VaVcaVgécéc\Zc^øaZnZXZö^c^ŽcZh“gY“# ;écYéöécWdakZjXjodabVhéaVoébÇY^nZ `dcjøij#


JG<:YZhiZ`a^&'<Vo^VciZea^]Vaé[^gbVhé9dbdiZmÉiZYZkaZga^\^cYZ

hiVcYécYV'%&,`daZ`h^ndcaVgécéhZg\^aZnZc ]Vaé[^gbVaVgé`ZcY^aZg^cZhVöaVcVcWj ^b`}cYVcYdaVné:`dcdb^7V`Vcaéöé kZ<6ù7ÉZiZøZ``“gZii^#9“cnV]Vaé e^nVhVaVgécYV`^eVoVgeVnécéVgiégbVnV VaéøVc]Vaé[^gbVaVgécV<Vo^VciZeÉiZc&' nZc^]Vaé[^gbVhéYV]V`ViéaYé#ÆBV`^cZ =VaéXéaéöécYVH“gY“g“aZW^a^gA^YZga^`ÇJG<: egd_Zh^`VehVbécYV:[dg=Vaé!HdnajhZg =Vaé!N“`hZa=Vaé!:g`VeaVc=Vaé!:bZ`=Vaé! @VngV=Vaé!9Z]V=Vaé!6gYV=Vaé!:køZg=Vaé! IVi=Vaé!yoi“g`aZg=VaékZGdoV=Vaé<6ù7 iVgV[écYVcdg\Vc^oZZY^aZcJG<:hiVcYécYV

^a``ZojajhaVgVgVhéW^g]Vaé[jVgécYVhiVci VVgV`]VaécécYZkaZga^\^daVgV`W^a^cZc 9dbdiZmÉiZnZgaZg^c^VaYéaVg#<ZZcnéa*+]Vaé [^gbVhécéchiVciViéöé9dbdiZm=VccdkZg JajhaVgVgVhé=VaékZOZb^c@VeaVbVaVgé ;jVgéÉcYVWjnéa-&[^gbVhiVciVVgV` nZc^W^ggZ`dgVYV^boVViié#<6ù7É^cWŽa\Z ^]gVXViécéVgiiégbVVWVaVgénVcécYVjajhaVg VgVhé[jVgaVgYVnZc^[^gbVaVgécYVnZgVabVhé nŽc“cYZ`^VWVaVgécécWjnéahdcjkZgY^ö^c^ ^[VYZZYZc<6=ù77Vø`VcéHVaV]Vii^c@VeaVc [jVgV`ViéaVcnZc^[^gbVaVgéchiVciaVgécé o^nVgZiZYZgZ`W^a\^aZgVaYé#

<“cZnYdöj^]gVXViécYVhZk^cY^gZcVgiéø <“cZnYdöj6cVYdajù]gVXVié7^ga^`aZg^ <6ù7@ddgY^cViŽg7Vø`Vcé6WY“a`VY^g vé`bVo!<“cZnYdöj6cVYdaj7Ža\Z ^]gVXViécécDXV`6nécYV+%%b^andcYdaVg! <Vo^VciZe^c^hZ).(b^andc.)(W^cYdaVg ^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gZgZ`Zc[VoaV^]gVXVi nVeVc^aaZgVgVhécYV*#hégVYV`^nZg^c^ `dgjYjöjcjhŽnaZY^WZa^gii^#<6ù77Vø`Vcé vé`bVo!nVøVcVcW“i“cdajbhjoaj`aVgV gVöbZcnZc^néaV^]gVXVicd`iVhécYV^n^ WVøaVYé`aVgécWZa^giZgZ`!Vgiéøéc^øY“cnVhécé bjiajZii^ö^c^hŽnaZY^#7Ža\ZYZcnVeéaVc ^]gVXViiV`^Vgiéøéc\ZaZXZ`VnaVg^^cYZ jbjiéøéöédaYjöjcjkjg\jaVnVcvé`bVo!ùa` VnYV`^VgiéøécnéaWdnjcXVYZkVbZibZh^

^^cVaéøVXV`aVgécéYVhŽoaZg^cZZ`aZY^# vé`bVo!<ZZcnéaodgøVgiaVgVgVöbZc ^]gVXVinVeVc!WŽa\Zh^cZkZ“a`Zh^cZYZöZg `ViVc^]gVXViéaVgébéoWjnéaYV]Vd` VaéøVgV`\ZZcnéaéc^]gVXViécé\ZbZnZ VaéøVXV`#<6ù7daVgV`'%&,n^Viéaébnéaé ^aVcZii^`#7jhZcZnZc^eVoVgaVgVVöégaé` kZgZgZ`^]gVXViébéoéVgiégbV`^hi^ndgjo# ;Vg`aé`éiVaVgV“g“chViVc^]gVXViéaVgébéo I“g`“g“caZg^cZ`VgøéWV`éøéYVYZö^øi^gY^# :a^c^iVøécVaiécV`dnVc![ZYV`}gaé`iVc `VécbVnVc^øY“cnVbéoéiZWg^`ZY^ndgjb# Cdi^cY^g^baZg^cZgVöbZcnViégébaVgVYZkVb ZYZXZö^o#7Ža\Z^]gVXViébéo“gZi^bZ! nViégébVkZ^]gVXViVYZkVbZYZXZ`YZY^# 115

DOĞU & G. DOĞU ANADOLU

:`dcdb^7V`VcaéöéYZhiZö^^aZ<“cZnYdöj 6cVYdaj=Vaéù]gVXViéaVgé7^ga^ö^<6=ù7 W“cnZh^cYZn“g“i“aZcÆBV`^cZ=VaéXéaéöécYV H“gY“g“aZW^a^gA^YZga^`ÇJG<:egd_Zh^ `VehVbécYVWjnéa^a``Zo9dbdiZm =VccdkZg'%&,=VaékZOZb^c@VeaVbVaVgé ;jVgécYVhiVciVVc&'<Vo^VciZea^]Vaé [^gbVaVgécéo^nVgZiZYZc<6=ù77Vø`Vcé HVaV]Vii^c@VeaVckZ<Vo^VciZe=VaéXéaVg DYVhé7Vø`VcéBZ]bZiIŽgZg[^gbV iZbh^aX^aZg^naZ[jVgéYZöZgaZcY^gY^#9“cnVcéc W^gd`“a`Zh^cYZc\ZaZco^nVgZi^aZg^c V`écécVjögVnVc<6ù7ÉZV^iJG<:Egd_Zh^


/#!+รญ4รญ"!2)9,! GรœNDEM ,"1", GรœNDEM รจ)3"$"53",".-"3* 5f3,รฐ:&รฐ)3"$"5*

hONHJUXSODUร–QDJ|UH LKUDFDWWD2FDND\ร–QGDLON Vร–UDGD\ย]GHSD\YH PLO\DUPLO\RQGRODU LOH$YUXSD%LUOLรขLLNLQFL Vร–UDGD\ย]GHSD\YH PLO\DUPLO\RQGRODU LOH2UWD'RรขXยONHOHUL\HU DOGร–%XQODUร–\ย]GH SD\LOH$IULNDYH\ย]GH SD\LOH%Dรขร–PVร–] 'HYOHWOHU7RSOXOXรขX ยONHOHULL]OHGL$% \H LKUDFDW\ย]GHDUWร–รฆ ND\GHGHUNHQ8]DNGRรขX ยONHOHULQHLKUDFDW\ย]GH DUWร–รฆLOHHQID]ODDUWร–รฆ \DรฆDQDQยONHJUXEXROGX

/#!+!9).$!รญ(2!#!4

OรพKUDFDWVRQD\Oร—NG|QHPGHLVHLKUDFDW\ย]GH \ยNVHOLรฝOHPLO\DUPLO\RQGRODURODUDNND\GDJHoWL O6HNW|UHOED]GD2FDND\ร—QGDHQID]ODLKUDFDWร—\ย]GH DUWร—รฝYHPLO\DUPLO\RQGRODUODRWRPRWLYHQGยVWULVL JHUoHNOHรฝWLUGL O2FDND\ร—QGDLKUDFDWPLNWDUED]ร—QGD\ย]GHDUWร—รฝ J|VWHUGL$/,!2/,!2!+'%2a%+,%รฅ4รญ

 277

9e:$%!24)รฅ,!

.รฐ-:0/%0-"3 รซ.'รซ,4%2%

.รฐ-:"3%0-"3 !,-!.9!

.รฐ-:0/%0-"3 (/,,!.$!

499

509

.รฐ-:0/%0-"3 &2!.3!

.รฐ-:0/%0-"3 ABD

448

.รฐ-:0/%0-"3 รซ30!.9!

611

272

.รฐ-:0/%0-"3 รซ4!,9!

.รฐ-:0/%0-"3 รซ2!..รฐ-:0/%0-"3 )2!+

244 .รฐ-:0/%0-"3 "!%

"/"f3&5รฐ.(361-"3*/*/ รฐ)3"$"55"/"-%*รฆ*1":

-ADENCILIK %3,1

4ARร†M %15,8

Sanayi %81,1

รฐ--&3&(e3& 0$",":* รฐ)3"$"5 %"รฆ*-*.*

 

.รฐ-:"3%0-"3

รซ34!."5,

 "523!

6HNW|UED]ร—QGD 2FDND\ร—QGD HQID]ODLKUDFDWร— PLO\DU PLO\RQGRODUOD RWRPRWLYVHNW|Uย JHUoHNOHรฝWLUGL%X VHNW|UยPLO\DU PLO\RQGRODUOD KD]ร—UJL\LPYH NRQIHNVL\RQLOH PLO\DUPLO\RQ GRODUODNLP\HYL PDGGHOHUVHNW|UOHUL WDNLSHWWL

 

.รฐ-:0/%0-"3

%3

+D\YDQVDOยUยQOHU $รฟDoYHRUPDQ ยUยQOHUL

 

.รฐ-:0/%0-"3

%1,6

7DUร—PDGD\DOร— LรฝOHQPLรฝยUยQOHU

 

.รฐ-:0/%0-"3

%8,1 

.LP\HYL PDGGHOHUYH PDPXOOHUL

 

.รฐ-:"3%0-"3

%11,7

6DQD\L PDPXOOHUL

.รฐ-:"3%0-"3

%11,2

&-";*รฆ

%426,5  .รฐ-:"3%0-"3 %61,3

.รฐ-:0/%0-"3

3!+!29!

 

.รฐ-:0/%0-"3

!.+!2!

 

.รฐ-:0/%0-"3

 

.รฐ-:0/%0-"3

-!.รซ3!

รซ:-รซ2

 

.รฐ-:0/%0-"3

$%.รซ:,รซ

 

.รฐ-:0/%0-"3

'!:รซ!.4%0

84 116

รฐ)3"$"5*&/'";-""35"/รฐรพKUDFDWร—Qร—2FDND\ร—QGDHQoRNDUWร—UDQ LONLODUDVร—QGD(OD]ร—รฟLOH ELULQFLROGX

%LWNLVHOยUยQOHU

  

.รฐ-:0/%0-"3

+/#!%,รซ

.รฐ-:"3%0-"3

"/"f3&5รฐ. (361-"3*/*/ 0$",":* รฐ)3"$"5*/%"/ "-%*รฆ*1":

 

.รฐ-:0/%0-"3

(!4!9


D86@'%&,ù=G686IG6@6BA6G> H:@IyG:A76O96G6@6BA6G"&%%% 0$",40/":

2016

2017

9Zö^ø^b

'%&+"'%&,

9Zö^ø^b

Pay(16) (%)

I. TARIM

1.452.230

1.661.216

14,4

15,8

20.246.016

20.432.193

0,9

14,2

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

1.045.898

1.176.582

12,5

11,2

14.593.851

14.360.753

-1,6

10,0

=jWjWVi!7V`a^nVi!NVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^

460.617

525.489

&)!&

*!%

6.021.484

6.425.777

+!,

)!*

NVøBZnkZkZHZWoZ

133.665

195.265

)+!&

&!.

2.000.752

2.040.473

'!%

&!)

BZnkZHZWoZBVbjaaZg^

82.387

98.604

&.!,

%!.

1.301.577

1.338.101

'!-

%!.

@jgjBZnkZkZBVbjaaZg^

89.731

96.609

,!,

%!.

1.332.649

1.305.030

"'!&

%!.

;écYé`kZBVbjaaZg^

178.414

155.796

"&'!,

&!*

2.758.692

1.965.119

"'-!-

&!)

OZni^ckZOZni^cnVöé

10.192

25.097

&)+!(

%!'

182.840

205.735

&'!*

%!&

I“i“c

84.512

72.554

"&)!&

%!,

918.178

998.373

-!,

%!,

H“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^

6.380

7.169

&'!)

%!&

77.678

82.145

*!-

%!&

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER

134.163

171.675

28,0

1,6

1.774.188

1.928.657

8,7

1,3

Hjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg

134.163

171.675

'-!%

&!+

1.774.188

1.928.657

-!,

&!(

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

272.169

312.959

15,0

3,0

3.877.977

4.142.783

6,8

2,9

BdW^anV!@VöéikZDgbVczg“caZg^

272.169

312.959

&*!%

(!%

3.877.977

4.142.783

+!-

'!.

II. SANAYİ

7.469.192

8.538.111

14,3

81,1

107.681.580

108.709.248

1,0

75,7

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

814.129

852.908

4,8

8,1

11.345.223

11.222.805

-1,1

7,8

IZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^

596.371

615.858

(!(

*!-

7.895.296

7.888.656

"%!&

*!*

9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^

88.263

90.974

(!&

%!.

1.448.669

1.397.882

"(!*

&!%

=Vaé

129.496

146.076

&'!-

&!)

2.001.258

1.936.267

"(!'

&!(

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

997.802

1.233.868

23,7

11,7

15.197.584

14.174.329

-6,7

9,9

@^bnZk^BVYYZaZgkZBVbjaaZg^

997.802

1.233.868

'(!,

&&!,

15.197.584

14.174.329

-6,7

.!.

C. SANAYİ MAMULLERİ

5.657.260

6.451.334

14,0

61,3

81.138.773

83.312.113

2,7

58,0

=Voég\^n^bkZ@dc[Z`h^ndc

1.317.727

1.253.007

")!.

&&!.

16.889.291

16.897.745

%!&

&&!-

Didbdi^k:cY“hig^h^

1.512.312

2.069.424

(+!-

&.!,

20.936.012

24.445.788

&+!-

&,!%

<Zb^kZNVi

41.418

65.126

*,!'

%!+

1.033.596

996.578

"(!+

%!,

:aZ`ig^`:aZ`igdc^`kZ=^obZi

626.646

605.119

"(!)

*!,

10.357.929

9.959.995

"(!-

+!.

BV`^cZkZ6`hVbaVgé

375.920

390.501

(!.

(!,

5.434.935

5.319.820

"'!&

(!,

9Zb^gkZ9Zb^g9éøéBZiVaaZg

423.834

467.109

&%!'

)!)

6.166.672

5.991.091

"'!-

)!'

vZa^`

626.932

853.780

(+!'

-!&

9.654.810

9.304.380

"(!+

+!*

v^bZcid8VbHZgVb^`kZIdegV`zg“caZg^

184.458

183.157

"%!,

&!,

2.738.399

2.650.502

"(!'

&!-

B“XZk]Zg

170.447

199.462

&,!%

&!.

2.527.981

2.476.668

"'!%

&!,

HVkjcbVkZ=VkVXéaé`HVcVn^

118.636

100.291

"&*!*

&!%

1.673.319

1.658.909

"%!.

&!'

ù`a^baZcY^gbZHVcVn^

254.118

258.523

&!,

'!*

3.625.495

3.513.205

"(!&

'!)

9^öZgHVcVn^zg“caZg^

4.812

5.837

'&!(

%!&

100.335

97.432

"'!.

%!&

236.205

328.720

39,2

3,1

3.855.497

3.878.920

0,6

2,7

9.300.671

10.567.274

13,6

7,4

141.083.764

143.587.635

1,8

100,0

H:@IyGA:G

III. MADENCİLİK İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat T O P L A M (TİM)

Pay(16) (%) '%&*"'%&+

117


GÖSTERGELER Ocak ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke (1000$) zA@:7^c 6AB6CN6 7ùGA:÷ù@@G6AA>@ >G6@ ùI6AN6 7ùGA:÷ù@9:KA:IA:G ;G6CH6 ùHE6CN6 =DAA6C96 ùG6CùHA6B8JB# 76:

2016 1.065.647 628.063 438.293 556.529 448.435 414.300 376.928 248.592 259.727 213.992

Ocak ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke (1000$)

2017 1.109.831 668.158 624.104 611.620 509.611 499.152 448.877 277.058 272.847 244.093

9Zö# )!& +!) )'!) .!. &(!+ '%!* &.!& &&!* *!& &)!&

2016 4.142.258 767.245 736.234 605.716 426.670 123.682 480.600 198.294 217.448 129.840

2017 4.304.088 1.004.662 1.003.423 663.495 493.909 454.537 449.483 220.611 192.981 158.217

9Zö# (!. (%!. (+!( .!* &*!'+,!* "+!* &&!( "&&!( '&!.

:c[VoaV^]gVXVinVeéaVc^a`&%“a`ZhégVaVbVhécYV DXV`VnécYV6abVcnVa^YZgdaYj#DXV`ÉiV 6abVcnVÉnVnVeéaVc^]gVXVin“oYZ)!&Vgiéø \ŽhiZgY^#

2016 1.512.312 1.317.727 997.802 626.932 596.371 626.646 460.617 423.834 375.920 236.205

DXV`VnécYVZc[VoaV^]gVXVinVeVc ^a`&%hZ`iŽgYZc^]gVXViécéZcd` VgiégVcdidbdi^k!bVYZcX^a^`kZ Za^`hZ`iŽgaZg^daYj#

118

9Zö# (*-%-!) &)&%!( &(,'!*+.!. (+,!' ')*!& &-'!, &++!, &%(!.+!+

2016 8.569 23 123.682 5.738 249 1.860 14 19.381 13.217 3.817

zA@:7^c :A6O>õ BJ÷ H6@6GN6 G>O: @>G>@@6A: K6C <zBz÷=6C: ÷>GC6@ @6G67z@ 6@H6G6N

2017 45.119 117 454.537 17.393 616 4.241 31 43.330 29.524 7.672

9Zö# )'+!* )&'!& '+,!* '%(!& &)+!. &'-!& &')!& &'(!+ &'(!) &%&!%

DXV`VnécYVZcd`^]gVXViVgiéøé nVøVcVc“a`Z^hZCVb^WnVdaYj#DXV`ÉiV CVb^WnVÉnV\ZgZ`aZøZc^]gVXVin“oYZ (*-%-!)dgVcécYVn“`hZaY^#

Ocak ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 sektör (1000$)

Ocak ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 sektör (1000$) zA@:7^c DIDBDIùK:C9zHIGùHù =6O>G<ùNùBK:@DC;:@HùNDC @ùBN:KùB699:A:G v:Aù@ I:@HIùAK:=6BB699:A:Gù :A:@IGù@:A:@IGDCù@K:=ùOB:I N6õA>ID=JBA6GK:B6B# 9:BùGK:9:BùG9>÷>B:I6AA:G B6@ùC:K:6@H6BA6G> B69:C8ùAù@zGzCA:Gù

2017 23.722 18.753 21.079 68.550 11.268 111.903 45.158 19.847 53.776 17.644

Ocak ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 il (1000$)

Ocak ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 il (1000$) zA@:7^c ùHI6C7JA 7JGH6 @D86:A> ùOBùG <6Où6CI:E H6@6GN6 6C@6G6 9:CùOAù B6CùH6 =6I6N

2016 66 1.242 1.431 10.232 2.412 32.428 15.976 7.442 26.381 8.974

zA@:7^c C6Bù7N6 ùOA6C96 B6JGùIùJH B6AI6 @D86:AùH:G7:HI7A<# HùC<6EJG =DC<@DC< ;ùA9ù÷ùH6=ùAù =ùC9ùHI6C 8:7:AùI6G>@

2017 2.069.424 1.253.007 1.233.868 853.780 615.858 605.119 525.489 467.109 390.501 328.720

9Zö# (+!")!. '(!, (+!' (!( "(!) &)!& &%!' (!. (.!'

zA@:7^c O:NIùCK:O:NIùCN6õ> <:BùK:N6I N6÷B:NK:K:H:7O: B69:C8ùAù@zGzCA:Gù DIDBDIùK:C9zHIGùHù v:Aù@ =6NK6CH6AB6BJAA:G @ùBN:KùB699:A:GK:B6B# 9ùõ:GH6C6NùzGzCA:Gù B:NK:H:7O:B6BJAA:Gù

2016 10.192 41.418 133.665 236.205 1.512.312 626.932 134.163 997.802 4.812 82.387

2017 25.097 65.126 195.265 328.720 2.069.424 853.780 171.675 1.233.868 5.837 98.604

9Zö# &)+!( *,!' )+!& (.!' (+!(+!' '-!% '(!, '&!( &.!,

ù]gVXViéDXV`VnécYV&b^anVgYdaVgé VøVchZ`iŽgaZgdidbdi^k!]Voég\^n^bkZ `dc[Z`h^ndc^aZ`^bnZk^bVYYZaZgkZ bVbjaaZg^hZ`iŽgaZg^daYj#


รฐ)3"$"5b*#รฐ3-รฐ,-&3รฐ(&/&-4&,3&5&3-รฐ,-&3รฐ#";*/%"รฐ)3"$"53",".-"3* 

0$",40/":

2016

2017

%FรงJรฉJN 

1BZ 

รญ--รญ"

2.415.685

2.689.868

11,4

25,5

36.596.919

35.479.298

-3,1

26,7

5รญ"

1.563.880

2.092.614

33,8

19,9

21.941.405

25.054.220

14,2

18,8

รญ4+รญ"

1.400.379

1.344.451

-4,0

12,8

18.296.578

18.342.439

0,3

13,8

/!รญ"

782.656

831.518

6,2

7,9

11.022.427

11.080.471

0,5

8,3

%รญ"

789.025

867.312

9,9

8,2

10.246.607

10.983.935

7,2

8,3

%FรงJรฉJN 

1BZ 

!+รญ"

729.967

1.001.542

37,2

9,5

10.730.279

10.283.264

-4,2

7,7

'!รญ"

529.256

618.004

16,8

5,9

8.256.267

7.864.127

-4,7

5,9

รญรญ"

402.610

465.397

15,6

4,4

6.300.839

6.252.946

-0,8

4,7

$%.รญ"

160.295

192.276

20,0

1,8

2.101.228

2.180.501

3,8

1,6

$!รญ"

119.281

131.978

10,6

1,3

2.161.567

1.889.821

-12,6

1,4

"!รญ"

100.035

130.014

30,0

1,2

1.417.434

1.459.854

3,0

1,1

+รญ"

130.305

104.624

-19,7

1,0

1.891.508

1.309.223

-30,8

1,0

$+รญ"

34.253

58.451

70,6

0,6

820.034

840.259

2,5

0,6

4/0,!-

9.157.627

10.528.047

15,0

100

131.783.093

133.020.360

0,9

100

":-*,&630%0-"31"3รฐ5&035"-"."-"3*

2014

2015

2016

2017

OCAK

1,363

1,167

1,087

1.0627

รฅ5"!4

1,365

1,136

1,110

-!24

1,382

1,086

1,109

.รญ3!.

1,381

1,078

1,133

-!9)3

1,375

1,117

1,129

(!:รญ2!.

1,359

1,121

1,123

4%--5:

1,358

1,103

1,106

!รฃ534/3

1,333

1,113

1,120

%9,e,

1,294

1,124

1,120

%+รญ-

1,268

1,126

1,103

+!3)-

1,369

1,114

1,078

!2!,)+

1,248

1,076

1.053

0$","3"-*,

1,234

1,087

1.106

:*--*,

1,329

1,111

1.106

DXV`VnรฉcYVรน]gVXViยรฉ7^ga^`aZg^<ZcZa HZ`gZiZga^`aZg^ร‰c^chZg\^aZY^รถ^eZg[dgbVchiV 9@รน7nย“oYZ,%!+^]gVXViVgiรฉรธรฉ^aZY^``Vi ยZ`^ndg#

รน]gVXViยรฉ7^ga^`aZg^<ZcZaHZ`gZiZga^`aZg^VgVhรฉcYV DXV`VnรฉcYVรนBBรน7ร‰^c^]gVXViiV`^eVnรฉnย“oYZ '*!*daVgV`\ZgยZ`aZรธi^#

119


ADRES

%*è5ð$"3&5,0.1-&,4ðb0#"/b&è.&.&7,ðð4"/":ð$"%##-0,, :&/ð#04/"ð45"/#64%,ì&!+3 %ì0/34!TIM TIMORGTR7%"!$2%3ëWWWTIMORGTR '%.%,3%+2%4%2$2(!,ë,"!$%2!23,!. '%.%,3%+2%4%292$4!-%2'e.$/ã!. '%.%,3%+2%4%292$-%$ë.%!4!9%2'ë.

",%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð ,ë-/.,5+-!(6!,ë(e3%9ë. !+3/9#!$./9%.ëå%(ë2-%23ë. 4%,&!+3 %ì0/34!AKIB AKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWAKIBORGTR '%.%,3%+2%4%26e-ë43!2) '%.3%+92$#!.!.!+4!.%2$/ã-5å #"5*",%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð !30%.$/3"5,6!2)./!.4!,9! 4%,&!+3 %ì0/34!BAIB BAIBGOVTR 7%"!$2%3ëWWWBAIBGOVTR '%.%,3%+2%4%2&ë35.0%+4!å %&/ð;-ðð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !.+!2!9/,5+-3/+!+ ./!++!,%$%.ë:,ë 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!DENIB DENIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDENIBORGTR '%.%,3%+2%4%25ã52$!9)/ã,5 %0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #5-(52ë9%4#!$%2%.ëå-%2+%:ë./+ ì%2:5254%, (!4 &!+3ì %ì0/34!DAIBARGE DAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-52!4+!2!0).!2 '%.%,3%+2%4%292$-%,ë(,%9,ë/ã,5 %0æ6,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð 0!:!2+!0)-!(3!(ë,#!$./ 42!":/. 4%, &!+3ì %ì0/34!DKIB DKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë$2ë3a%6ë+

120

&(&ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+#!$./!,3!.#!+ë:-ë2 4%, &!+3 %ì0/34!EIB EGEBIRLIKORGTR 7%"!$2%3ëWWWEGEBIRLIKORGTR '%.%,3%+2%4%2#5-(52ëå")2!+-!: '%.%,3%+2%4%292$+%-!,#/å+5. '%.%,3%+2%4%292$aëã$%-d.3!, '%.%,3%+2%4%292$.%2'ë3"e9e++).!#)

ð45"/#6-5&,45ð-7& ,0/'&,4ð:0/ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë"ì",/+ a/"!.a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%, &!+3 %ì0/34!INFO ITKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWITKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2"%+ë2!3,!.%2

(f/&:%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð '!:ë-5(4!20!å!"5,6!2)-e#!(ë4,%2-!( ./,53+./å%(ë4+!-ë,'!:ë!.4%0 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!GAIBEVRAK GAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWGAIBORGTR '%.%,3%+2%4%26%+ë,ë-ë+!ë,ë24%'e. '%.%,3%+2%4%292$!9$).+54,5

,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+"5,6!2)./% 'ë2%35. 4%, &!+3 %ì0/34!KIB KIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWKIBORG '%.%,3%+2%4%24"e,%.4#%"%#ë

ð45"/#6-ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë#ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3ì %ì0/34!IIB IIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë::%43%,a5+å!ã"!. '%.%,3%+2%4%292$$/ã5å4/:!.,)

035""/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #%9(5.!45&+!.35#!$ ./"!,'!4!.+!2! 4%, (!4

&!+3 %ì0/34!OAIBWEBMASTER OAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWOAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2d:+!.!9$).

ð45"/#6-."%&/7&.&5"- ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë!ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3 %ì0/34!IMMIB IMMIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIMMIBORGTR '%.%,3%+2%4%2!2-!ã!.652$5 '%.%,3%+2%4%292$#/å+5.+)2,)/ã,5 '%.%,3%+2%4%292$&!4ë(d:%2 '%.%,3%+2%4%292$e-ë4+/å+!.

6-6%"æð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð /2'!.ë:%3!.!9ë"d,'%3ë '%,ëåë-3!(!3) +!(6%2%.'ë#!$./ .ë,e&%2"523! 4%, &!+3 %ì0/34!ULUDAG UIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWUIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-e-ë.+!2!#!+!9!,),!2 '%.%,3%+2%4%292$d:#!.+/,"!å) '%.%,3%+2%4%292$4!.353ë.!ã


Türkiye ile Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. yılını kutlarız.

KORE, Ticari başarınız için “Doğru

Rota” KOTRA, Kore ile ticari ortaklık için “Doğru Adres” KOTRA İSTANBUL TİCARİ BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAMAYA HAZIRDIR

Buying KOREA • www.buykorea.org sitesinden satışa uygun Kore ürünlerinin tanıtımı ve tedarikçilerinin sorgulanması • Kore şirketlerinin açılış etkinliğine Türk alıcıların davet edilmesi

Exhibition KOREA • Kore ile ilgili fuarlarda katılımcı ve alıcı desteği • Türkiye ile ilgili fuarlarda Koreli firmaların katılım desteği

Shopping KOREA • Kore`nin tüketici ürünlerinin Türkiye`de gelecek vaat eden internet alışveriş sitesi (www.n11.com) aracılığı ile tanıtım amaçlı satışa sunulması

KOTRA İSTANBUL Veko Giz Plaza Meydan Sokak No.20 Kat:13 D: 41/42 34396, Maslak, İstanbul T: +90 212 325 3646 E-Mail: kotra@koreatrade.com.tr


TİMREPORT 145  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you