Page 1

İHRACATIN İLK 1000'İ BELLİ OLDU

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI

1 Temmuz 2017 / Sayı: 149

Markalaşma Türkiye'yi yarışta öne geçirecek

Türk Eximbank'tan 14,9 milyar dolar destek

Ülke ve sektör masaları ihracatçıya destek verecek

Büyümenin yarısı net ihracattan

iSTiKRAR TİM 24. Olağan Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti

iÇiNDE ATILIM


.X]H\5HQ9HVWIDO\D¶GD<HQL<DWÕUÕP)ÕUVDWODUÕ $YUXSD¶GDNL<DWÕUÕP0HUNH]LQL] %LUE|OJH\LJoOELU\DWÕUÕPPHUNH]L\DSDQHQ|QHPOLúH\HNRQRPLNJoDOW\DSÕYHNOWUHO\DúDP JLELIDNW|UOHULQPNHPPHOHWNLOHúLPLGLU%XEDNÕPGDQ.X]H\5HQ9HVWIDO\DELUoRNDoÕGDQHúVL]GLU $OPDQ\D¶QÕQEXHQNDODEDOÕNQIXVDVDKLSRODQH\DOHWLQLQVL]HVXQGX÷XVD\ÕVÕ]LPNkQYHNRúXOODU GDQID\GDODQÕQ+DQJLVHNW|UYH\DSURMHLoLQROXUVDROVXQ\HQLIÕUVDWODULoLQLGHDO\DWÕUÕPRUWDPÕQÕ EXUDGDEXODFDNVÕQÕ]+DOLKD]ÕUGD¶GHQID]OD\DEDQFÕúLUNHWWHUFLKLQLPHWURSROE|OJH.X]H\ 5HQ9HVWIDO\DOHKLQHNXOODQGÕ%L]LPOHLOHWLúLPHJHoLQYHVL]LGHPHPQXQL\HWOHELOJLOHQGLUHOLP%LU 2QH6WRS$FHQWHVLRODUDN\DWÕUÕPSURMHOHULQL]GHVL]HGHVWHNYHUL\RUX]ZZZQUZLQYHVWFRP


BAŞKANDAN

.UHVHOWLFDUHWWHNLSD\×P×] \NVHOPH\HGHYDPHGL\RU

D MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

+D]LUDQRUWDVÖQGD JHUoHNOHãWLUGLæLPL] 2ODæDQ*HQHO.XUXOX·PX]X EDãDUÖ\ODWDPDPODGÖN*HQHO NXUXOXPX]DWHãULIHGHQ &XPKXUEDãNDQÖPÖ]DYH %DNDQODUÖPÖ]DKHPWHãULIOHUL LoLQKHPGHELU|QFHNL*HQHO .XUXOXPX]GDQEX\DQD LKUDFDWDYHUGLNOHULGHVWHNOHU LoLQWHãHNNUHWWLN%XQODUÖQ \DQÖQGDLKUDFDWÖPÖ]ÖQYH LKUDFDWoÖPÖ]ÖQ|QQDoDFDN |QHULYHWDOHSOHULPL]L PDGGHGHVÖUDODGÖN

ünya Ticaret Örgütü, Nisan AYÆB~LTENINDEKIVERILERE GyRE D~NYATICARETI~ST~STE AYARTÆåGySTERDIeLKEMIZIN D~NYATICARETINDENALDÆãÆPAYY~ZDE ¯DANY~ZDE ¯AY~KSELIRKEN !"$¯NINITHALATÆNDAKIPAYÆMÆZY~ZDE ¯E ëNGILTERE¯NINITHALATÆNDAKIPAYÆMÆZ Y~ZDE ¯YE !"¯NINITHALATÆNDAKI PAYÆMÆZISEY~ZDE ¯AlÆKTÆ-AYÆSAYÆ IHRACATÆMÆZÆNY~ZDE ARTÆåGySTERMESI ILEBUORANLARÆNDAHADAYUKARÆ TAåÆNACAãÆNAINANÆYORUZëHRACATÆMÆZDAKI BUOLUMLUHAVA(AZIRANAYÆNDAAlÆKLANAN YÆLÆlEYREKB~Y~MEVERILERINE DEYANSÆDƯNINILKlEYREãINDE YAKALADÆãÆMÆZY~ZDE¯LIKB~Y~MEORANÆ ILEYÆLÆNDANBUYANAELDEEDILENEN Y~KSEKILKlEYREKRAKAMÆNÆGyRD~K"U DyNEMDE BEKLENTILERIMIZDOãRULTUSUNDA NETIHRACATB~Y~MEYEY~ZDE PUANLÆK KATKÆSAãLADÆ$IãERBIRIFADEYLE ULUSAL B~Y~MEMIZINYAKLAåÆKYARÆSÆIHRACATTAN KAYNAKLANDÆ"yYLELIKLE lEYREKSONRA NETDÆåTICARETINB~Y~MEYEKATKÆSÆ YENIDENPOZITIFOLDU "UGELIåMELER¬ëSTIKRARëlINDE!TÆLÆM9ÆLÆ­ ILANETTIãIMIZ¯DE~LKEMIZINHEM B~Y~MEDEHEMDEIHRACATTAyNEMLI ATÆLÆMLARGERlEKLEåTIRDIãINIGySTERIYOR 4~RKIYEIlINGyN~LVERENIHRACATlÆLAR OLARAK¯YI!TÆLÆM9ÆLÆILANETMEMIZIN ISENEDERECEYERINDEOLDUãUNUBIR KEZDAHAORTAYAKOYUYOR"UAåAMADA DÆåTICARETIMIZDEARTAN4,KULLANÆM ORANLARÆNADAyNEMLIBIRGELIåMEOLARAK DEãINMEKISTERIM#UMHURBAåKANÆMÆZ 2ECEP4AYYIP%RDOãAN¯ÆNGElENYÆL YAPTÆãÆlAãRÆSONRASÆNDA IHRACATTA4, KULLANÆMÆBUYÆLÆNILKAYÆNDA¯NÆN AYNÆDyNEMINEGyREYAKLAåÆKY~ZDE ARTARAK MILYARDOLARAY~KSELDI !YNÆDyNEMDEITHALATTA4,KULLANÆMÆ ISEY~ZDE ¯LIKBIRARTÆåILE MILYAR DOLARAlÆKTÆ"yYLECE DÆåTICARETTE4,¯NIN PAYÆY~ZDE ¯DANY~ZDE ¯EY~KSELDI !YRÆCA SONYÆLDÆR-ECLISIMIZ

TARAFÆNDANYAPÆLANVESEKTyR~M~Z~N TAMAMÆNÆKAPSAYAN¬ëLKëHRACATlÆ &IRMA­ARAåTÆRMASÆNÆNYÆLÆ SONUlLARÆNÆ(AZIRAN¯DAAlÆKLADÆK aALÆåMADAILKFIRMAMÆZÆNGENEL IHRACATPERFORMANSLARÆNÆVE!Rí'E¯DEN ISTIHDAMA KARLÆLÆãAKADART~MVERILERINI B~Y~KBIRTITIZLIKLEANALIZETTIK!RAåTÆRMA ILED~NYANÆNHERYERINDEBAYRAãÆMÆZÆ DALGALANDÆRANIHRACATlÆLARÆMÆZA K~RESELPAZARLARDAREHBERLIKETMEYI DEHEDEFLIYORUZ"USAYEDEëLK VERILERI IHRACATYAPÆMÆZDAKIGELIåMELERI ORTAYAKOYMASÆAlÆSÆNDANyNEMLIBIRIåLEV GyR~YOR $IãERTARAFTAN (AZIRANORTASÆNDA GERlEKLEåTIRDIãIMIZ/LAãAN'ENEL +URULU¯MUZUBAåARÆYLATAMAMLADÆK 'ENELKURULUMUZATEåRIFEDEN #UMHURBAåKANÆMÆZAVE"AKANLARÆMÆZA HEMTEåRIFLERIIlIN HEMDEBIRyNCEKI 'ENEL+URULUMUZDANBUYANAIHRACATA VERDIKLERIDESTEKLERIlINTEåEKK~RETTIK "UNLARÆNYANÆNDA IHRACATÆMÆZÆNVE IHRACATlÆMÆZÆNyN~N~AlACAKyNERIVE TALEPLERIMIZIMADDEDESÆRALADÆK 'ENEL+URULUMUZILEEåZAMANLÆ D~ZENLEDIãIMIZëHRACATäAMPIYONLARÆ dD~L4yRENI¯NDEISEGElTIãIMIZYÆLENlOK IHRACATGERlEKLEåTIRENILKFIRMAMÆZ SEKTyR~M~Z~NLIDERFIRMALARÆILEIHRACATTA ENB~Y~KSÆlRAMAYÆYAPANFIRMALARÆMÆZA yD~LLERINITAKDIMETTIK MILYONKIåIYEISTIHDAMSAãLAYAN BINFIRMANÆNTEMSILCISIOLARAKGELECEK DyNEMLERDEDEIHRACATlÆLARÆMÆZA K~RESELTICARETYARÆåÆNDAKÆLAVUZLUK ETMEYEDEVAMEDECEãIZëHRACATlÆLAR AILESIOLARAK~RETTIKlE lALÆåTÆKlA IHRAlETTIKlEVEISTIHDAMYARATTÆKlA ~LKEMIZIK~RESELLIGDEDAHA~STSÆRALARA TAåÆYACAãÆMÆZÆBILIYORUZ(~K~METIMIZIN IHRACATlÆLARÆMÆZASUNDUãUDESTEKLERIN DEETKISIYLE ¯NINGERIKALANÆNDADA IHRACATÆMÆZÆNlIFTHANELIARTACAãÆNA NET DÆåTICARETINDEB~Y~MEYEDAHAFAZLA KATKÆVERECEãINEINANÆYORUZ


İÇİNDEKİLER KÜNYE SAHiBi: TİM adına Genel Sekreter Dr. Halil Bader Arslan

30

BULUŞMA İstikrar içinde atılım

YAYIN KURULU: Mustafa Çıkrıkçıoğlu Tahsin Öztiryaki Süleyman Kocasert Bülent Aymen Şahin Oktay Okan İnce YÖNETİM YERİ: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-İstanbul T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13 www.tim.org.tr YAYIN TÜRÜ: Süreli yerel dergi YAPIM:

SİNERJİ İlk 1000 ihracatçı firma açıklandı

60

DOĞU-BATI

70

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Erkan Ersöz erkanersoz@kucukmucizeler.com

Türkiye’nin cazibesi dünyada 45’inci sırada Profesör Aziz Sancar’dan bir ilk daha

İNOVASYON

20 BÜYÜME İhracatta 7 aydır aralıksız yükseliş

118

Türk otomotiv firmalarına Amerika kıtasından büyük ilgi

EDİTÖRLER: Bülent Onur Şahin bulent@kucukmucizeler.com Cenk Sarıoğlu cenk@kucukmucizeler.com Elif Ceren Çıngı elif@kucukmucizeler.com GRAFİK TASARIM: Elif Gülaydın elifgulaydin@kucukmucizeler.com FOTOĞRAF: Fatih Yalçın fatihyalcin@kucukmucizeler.com REKLAM DİREKTÖRÜ: Özgür Seyhan ozgurseyhan@kucukmucizeler.com ADRES: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31 K: 6 D: 63 Şişli-İstanbul T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54 BASKI VE CİLT: Promat Basım Yayın San. Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673.Sokak No:34 Esenyurt-İstanbul

58

BİRLİK

Timreport, TİM üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır.


BÜYÜME / MAKALE

´ūONLKUDFDWo×µ DUD˂W×UPDP×]\×O×QGD

ë DR. HALİL BADER ARSLAN TİM Genel Sekreteri

7å0RODUDN\UWWæP] oDOÖãPDODUGDQELULGH \ÖOÖQGDQEX\DQD KD]ÖUODGÖæÖPÖ]YHEWQ VHNW|UOHULPL]LNDSVD\DQ ´åONåKUDFDWoÖ)LUPDVÖµ DUDãWÖUPDVÖ%XoDOÖãPDPÖ] DUDFÖOÖæÖLOHLONLKUDFDWoÖ ILUPDPÖ]ÖLKUDFDWLVWLKGDP \NVHNNDWPDGHæHUOL UHWLP\DWÖUÖPYHNDUOÖOÖN DODQODUÖQGDE|OJHOHUHLOOHUH YHVHUPD\H\DSÖODUÖQDJ|UH VÖQÖIODQGÖUDUDNLQFHOHPH\H WDELWXWX\RUX] 6

HRACATlÆLARÆMÆZ GElENYÆLÆN T~MOLUMSUZLUKLARÆNARAãMEN HEDEFLERINEEMINADÆMLARLA ILERLEMEYEDEVAMEDIYOR YÆLÆNDAD~NYATICARETINDENY~ZDE PAYALMAKVED~NYANÆNENB~Y~K EKONOMISIARASÆNAGIREBILMEK BIZIMILKyNCELIãIMIZ&AKAT~LKEMIZI SADECEEKONOMIDEDEãILTEKNOLOJI TURIZM EãITIM SANATVEK~LT~R ALANLARÆNDADALIDERBIR~LKEYAPMAK ENAZBIROKADARyNCELIKLIVEyNEMLI "IZ4ë-OLARAKY~KSEKKATMA DEãERLI~RETIMVEIHRACATIlIN!Rí'E INOVASYON TASARÆMVEMARKALAåMA ALANLARÆNDAY~KSEKNITELIKLIPROJELER BAåLATÆYOR YINEBUALANLARDAPEKlOK ILKEIMZAATÆYORUZ"UNLARÆNYANÆSÆRA IHRACATlÆLARÆMÆZAK~RESELPAZARLARDA KÆLAVUZLUKEDECEKARAåTÆRMAVEANKET lALÆåMALARÆNADAMESAIMIZINyNEMLI BIRKÆSMÆNÆHARCÆYORUZ "UKAPSAMDA4ë-OLARAK Y~R~TT~ã~M~ZlALÆåMALARDANBIRIDE YÆLÆNDANBUYANAHAZÆRLADÆãÆMÆZ VEB~T~NSEKTyRLERIMIZIKAPSAYAN ¬ëLKëHRACATlÆ&IRMASÆ­ ARAåTÆRMASÆ"UlALÆåMAMÆZ ARACÆLÆãÆILEILKIHRACATlÆ FIRMAMÆZÆIHRACAT ISTIHDAM Y~KSEK KATMADEãERLI~RETIM YATÆRÆMVE KARLÆLÆKALANLARÆNDAByLGELERE ILLEREVESERMAYEYAPÆLARÆNAGyRE SÆNÆFLANDÆRARAKINCELEMEYETABI TUTUYORUZ YÆLÆSONUlLARÆNÆ(AZIRANAYÆNÆN IKINCIHAFTASÆNDAAlÆKLADÆãÆMÆZ ARAåTÆRMAMÆZ 4~RKIYEIHRACATÆIlIN GURURVERENBULGULARASAHIP4~RKIYE IHRACATÆNAÆåÆKTUTANBU lALÆåMAIlINILKOLARAK åUNUIFADEETMELIYIMKI ILKIHRACATlÆMÆZÆN TOPLAMIHRACATIlINDEKI PAYÆNÆNY~ZDE ¯E

D~åMESIIHRACATÆMÆZÆNDAHA ISTIKRARLÆVETABANAYAYÆLANBIR åEKILDEDEVAMETTIãINIGySTERIYOR "UDAIHRACATÆMÆZÆNSAãLÆKLÆVE G~lL~BIRYAPÆYASAHIPOLMASÆADÆNA HEDEFLEDIãIMIZBIRHUSUS dTEYANDAN IHRACATlÆFIRMALARÆMÆZDA Y~ZDE¯INIAåKÆNKAPASITE KULLANÆMORANLARÆDAIHRACATÆMÆZ IlIN¬~LKEEKONOMISININLOKOMOTIFI­ SyYLEMININNEDENLIUYGUNOLDUãUNU DOãRULUYORëHRACATlÆLARÆMÆZ~RETIM IHRACAT YATÆRÆM ISTIHDAM !Rí'E TANÆTÆMVEDIãERILGILIALANLARDAIPI Gyã~SLEMEYEDEVAMEDIYOR"U GELIåMELERI(AZIRANAYÆNDAAlÆKLANAN BIRINCIlEYREKB~Y~ME VERILERINDEDEGyRD~K"IRlOK GELIåMIå~LKEORTALAMASÆNÆGERIDE BÆRAKANBIRPERFORMANSORTAYA KOYAN~LKEMIZY~ZDEORANÆNDA B~Y~D~"yYLECE ¯NINBIRINCI lEYREãIITIBARIYLEHEM!VRUPA "IRLIãIORTALAMASÆNÆNHEMDE!VRO "yLGESIORTALAMASÆNÆN~ZERINDE PERFORMANSSERGILEDIK6EëLKlEYREK B~Y~MESINDEIHRACATÆMÆZY~ZDE ORANÆNDAKATKÆSUNDU 4ë-OLARAKTEMELAMACÆMÆZ 4~RKIYE¯YIDAHAFAZLAIHRACATLA B~Y~YENBIREKONOMIMODELINE KALÆCÆOLARAKTAåÆMAK3~RD~R~LEBILIR KAPSAYÆCÆVEREFAHYARATANBIR EKONOMIKB~Y~MENINANCAKBU SAYEDEGERlEKLEåEBILECEãINE INANÆYORUZ"UNOKTADAENB~Y~K ALKÆåÆISE ENZORLUKOåULLARDAN DAHIHERZAMANG~lLENEREKlÆKAN IHRACATlÆLARÆMÆZHAKEDIYOR


DÜNYA / RAPOR

679!EVg^hù`a^b6caVøbVhécYVcZ`^aY^ 6797Vø`Vcé9dcVaYIgjbe!EVg^hù`a^b 6caVøbVhécYVcZ`^aZXZ`aZg^c^Vé`aVYé# 6797Vø`VcéIgjbe!Æ6bZg^`Vaéø^g`ZiaZgZ! VaéøVcaVgVkZkZg\^b“`ZaaZ[aZg^cZ YV]VVY^aøVgiaVghjcVcW^gVcaVøbV^^c b“oV`ZgZaZgZWVøaVnVXVöéoÇYZY^#Igjbe! ÆEVg^h6ciaVøbVhé!^`a^bYZö^ø^`a^ö^^aZ b“XVYZaZnaZYZö^a!Y^öZg“a`ZaZg^c679nZ `VgøéZ`dcdb^`VkVciV_`VoVcbVhénaV ^a\^a^W^gVcaVøbVÇ\Žg“ø“c“eVnaVøié#

<",O^gkZh^hégVhécYVY“cnVa^YZgaZg^naZ ^`a^bYZö^ø^`a^ö^`dcjhjcYVVngéY“øZc Igjbe!EVg^h6caVøbVhé`dcjhjcYV`^ `VgVgécéW^g]V[iV^^cYZkZgZXZö^c^ Vé`aVbéøié#Æù`a^bYZö^ø^`a^ö^Çc^cjnYjgbV daYjöjcj^YY^VZYZc6797Vø`VcéIgjbe ZcZg_^eda^i^`VhécYV[dh^anV`éiVVöégaé` kZgZXZö^c^YjnjgbjøkZZkgZ`dgjbV nŽcZibZa^`aZg^c^W“n“`Ža“YZn“g“ga“`iZc `VaYégbéøié#

BVXgdcBZXa^hÉiZYZdöjcajöjhVöaVYé ;gVchVYV=Vo^gVcVnécYVnVeéaVc^`^ ijgaj\ZcZahZ^baZgYZ8jb]jgWVø`Vcé :bbVcjZaBVXgdcjc8jb]jg^nZi^ N“g“n“ø=VgZ`Zi^c^cG:Ba^YZga^ö^cYZ`^ ^ii^[V`!JajhVaBZXa^hiZdöjcajöjZaYZZii^# G:B^aZ9Zbd`gVh^=VgZ`Zi^BD9:B ^ii^[V`é!(**b^aaZikZ`^aa^ö^c^`VoVcVgV`

*,,hVcYVanZa^JajhVaBZXa^hiZ]“`“bZi `jgVXV`döjcajöjZaYZZii^#ù`^cX^ijg hdcjaVgécV\ŽgZ!bZg`ZohVö8jb]jg^nZi^ EVgi^AGa^YZga^ö^cYZ`^^ii^[V`écb^aaZikZ`^a^ hVnéhé&'*iZ`Vaég`ZcHdhnVa^hiEVgi^EH a^YZga^ö^cYZ`^^ii^[V`VcXV`).b^aaZikZ`^a^ é`VgVW^aY^#yiZnVcYVcJajhVaBZXa^hiZ VøégéhVöXéJajhVa8Ze]ZEVgi^h^c^;C -b^aaZikZ`^a^!VøégéhdaXj?ZVc"AjX BZaZcX]dcjc7dnjc:öbZnZc;gVchV ]VgZ`Zi^c^c^^cYZWjajcYjöj^ii^[V`é ^hZ(%b^aaZikZ`^a^iZbh^aZYZXZ`#HZ^b hdcjXjcYVJajhVaBZXa^hiZ`^b^aaZikZ`^aaZg^ ŽcZba^W^gdgVcYVnZc^aZc^g`ZchVcYéöV \^ibZdgVcé^hZn“oYZ)(^aZ;gVchV7Zø^cX^ 8jb]jg^nZiiVg^]^c^cZcY“ø“`\ZcZahZ^b `ViéaébédaYj#

=^cY^hiVckZEV`^hiVcYV÷ùy“nZh^daYj EV`^hiVckZ=^cY^hiVc!@VoV`^hiVcéc WVø`Zci^6hiVcVYV\ZgZ`aZøi^g^aZc÷Vc\Vn ùøW^ga^ö^yg\“i“÷ùy9ZkaZi7Vø`VcaVgé O^gkZh^cYZŽg\“iZiVb“nZdaVgV``VWja ZY^aY^#GjhnV9ZkaZi7Vø`VcéEji^c!÷ùyc“c \Zc^øaZbZh^c^ch^nVh^!Z`dcdb^`!^chVc^ VaVcaVgYVZi`^cdabVhécéhVöaVnVXVöécV ^øVgZiZYZgZ`!Žg\“i“cWŽa\ZYZjajhaVgVgVhé h“gZaZgYZYV]VV`i^[gdadncVbVhé^^cZ` ^b`VcaVgdajøijgVXVöécé`VnYZii^#za`Zh^c^c ÷ùy“nZa^ö^c^cÆiVg^]^W^g\“cÇdaYjöjcj WZa^giZcEV`^hiVc7VøWV`VcéCVkVo÷Zg^[YZ! Žc“b“oYZ`^néaaVgYV÷ùyc“c6hnVEVh^[^`! 9döj6hnV!7Vié6hnVkZ6iaVci^`WŽa\ZaZg^ VgVhécYV\“a“WVöaVgéc`jgjabVhécV ŽcX“a“`ZYZXZö^c^hŽnaZY^#÷Zg^[!Æ÷ùyW^oZ 8

\“kZc^cøVZibZkZdgiV`gZ[V]éc\ŽoZi^aY^ö^ Z`dcdb^``Va`écbV^^c\“a“W^goZb^c hjcjndg#9V]VhéiZgŽg^obaZb“XVYZaZ! h^aV]aVcbVcécVoVaiéabVhé!nd`hjaajöjcjc Žc“cZ\Z^abZh^!hVa\éc]VhiVaé`aVgaV b“XVYZaZkZ^`a^bYZö^ø^`a^ö^c^cŽcaZcbZh^ ^^cYZW^oZnVgYébZY^ndgÇY^nZ`dcjøij#

?VedcnVc“[jhj Æ`g^i^`YŽcZbZiZÇ ?VedcnVJajhVaC“[jhkZHdhnVa<“kZca^` :chi^i“h“!“a`ZYZY“øZcYdöjbdgVcékZ VoVaVcc“[jhaVb“XVYZaZ^^c`VehVbaé iZYW^gaZgVaécbVhéVögéhénVeié#za`Zc^c c“[jhWV`ébécYVcÆ`g^i^`W^gYŽcZbZiZÇ daYjöjWZa^gi^aZcVé`aVbVYVYdöjb dgVcécécY“ø“``VabVhécVndaVVc Z`dcdb^`kZhdhnVa`døjaaVgéYZö^øi^gZXZ` nViégébaVgécnVeéabVhé\ZgZ`i^ö^kjg\jaVcYé# '%&*néaékZg^aZg^cZ\ŽgZ&',!&b^andcdaVc “a`Zc“[jhjcjc!bZkXjiY“ø“øZö^a^b^naZ '%+*néaécYV--!&b^andcVY“øZXZö^kZd iVg^]iZc“[jhjcnVgéhécYVc[VoaVhécéc** nVøéc“oZg^cYZdaVXVöéWZa^gi^a^ndg#:chi^i“ X^YY^ŽcaZbaZgVabVbVhéYjgjbjcYV “a`Zc^c^aZg^YZ\Zg^YŽc“abZohdcjaVgaV `VgøéaVøVW^aZXZö^c^WZa^gi^g`ZcnVøaVcVc c“[jhjciéWW^]VgXVbVaVgéVgiégVXVöékZ VaéøVcc“[jhjchégiécVX^YY^W^ghdhnVa \“kZca^`n“`“\Zi^gZXZö^cZY^``Vi^Z`^a^ndg# 6ngéXVc“[jhjcn“oYZ(%VkVgVcdgVcaVgYV VoVabVhécécnVgViVXVöé^ø\“X“`VnWécéc \ŽbZc^ø^aZgaZiZaV[^ZY^abZh^c^cYZhdhnVa egdWaZbaZgZndaVVXVöéWZa^gi^a^ndg#9döjb dgVcaVgécéc&.,%aZgYZcWjnVcVY“øi“ö“ “a`ZYZ!c“[jhjc`dgjcbVhé^^cYdöjg\Vcaé` dgVcécéc'!%,dabVhé\ZgZ`i^ö^]ZhVeaVcéndg#


DÜNYA / ÜLKE VE SEKTÖR MASALARI

hONHYHVHNW|UPDVDODU×\HQL SD]DUODUDJLUPH\LNROD\OD˂W×UDFDN 7UNL\HåKUDFDWoÖODU0HFOLVL LKUDFDWoÖODUDKHGHISD]DUODUYH VHNW|UVRUXQODUÖLOHLOJLOL\HQLELU GHVWHNEDãODWWÖhONHPDVDODUÖ YHVHNW|UPDVDODUÖDGODUÖ\OD ROXãWXUXODQLNLIDUNOÖoDOÖãPDJUXEX WDUDIÖQGDQLKUDFDWoÖODUÖQVRUXODUÖQD KÖ]OÖELUãHNLOGHFHYDSYHULOHELOHFHN

T

~RKIYE ëHRACATlÆLAR-ECLISI IHRACATlÆLARAHEDEF PAZARLARVESEKTyRSORUNLARÆILEILGILIYENIBIRDESTEK BAåLATTÆ eLKEMASALARÆVESEKTyRMASALARÆADLARÆYLAOLUåTURULAN IKIFARKLÆlALÆåMAGRUBUTARAFÆNDANIHRACATlÆLARÆNSORULARÆNAHÆZLÆBIRåEKILDECEVAP VERILEBILECEKeLKEMASALARÆ IHRACATlÆLARÆNTALEPLERINIEN GElIåG~N~NDECEVAPLANDÆRACAK3EKTyRMASALARÆISE SORULARÆGEREKTIãINDEILGILI BAKANLÆKLARAILETECEK 4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI ~LKEMASALARÆ VESEKTyRMASALARÆADLARÆYLA OLUåTURULANIKIFARKLÆlALÆåMA GRUBUNUNIHRACATlÆLARÆN SORULARÆNAHÆZLÆBIlIMDE CEVAPVERECEãINIAlÆKLADÆ "~Y~KEKåI ~LKEMASALARÆ HAKKÆNDAåUDEãERLENDIR10

MALARÆIHRAl ETTIKLERI~R~N YELPAZESINE GyREYINE4ë- TARAFÆNDAN GERlEKLEåTIRILECEKHEYETLERDEN HANGILERINEKATÆLMALARÆGEREKTIãIKONUSUNDA YyNLENDIRECEãINISyYLEYEN "~Y~KEKåI ¬ëHRACATlÆLARÆMÆZÆNYAPMALARÆGEREKEN TEKåEY ~LKEMASALARÆILE ILETIåIMEGElMEK!RKADAåLARÆMÆZ KENDILERINETELEFON YADAEíPOSTAYOLUYLAULAåAN IHRACATlÆLARÆMÆZÆNTALEP ETTIãIBILGILERIENGElIå G~N~IlINDECEVAPLAYACAK­ DIYEKONUåTU

MEYIYAPTƬeLKEMASALARÆ ILEIHRACATlÆLARGIRMEYI PLANLADÆKLARÆPAZARLAR HAKKÆNDABILGIEDINEBILECEK BELIRLEDIKLERI~LKELERIN HANGISEKTyRVE~R~NLERDE IHRACATPOTANSIYELINESAHIP OLDUãUNUyãRENEBILECEKVE O~LKEDEIåYAPMAKOLAYLÆãÆ ILEILGILIBILGILENDIRILECEK"UNLARA ILAVETEN POTANSIYEL eLKEMASALARÇNA ~LKELERILEILGILIGENEL ulke@tim.org.tr BILGILEREVESON EìPOSTAADRESINDENVE AlÆKLANANISTATISTIKI 02124540866 - 02124540187 VERILEREERIåEBILECEK NOLUTELEFONLARDAN 'EREKTIãINDE ~LKE 3EKTyRMASALARÇNA MASALARÆARACÆLÆãÆILE sektormasalari@tim.org.tr SyZKONUSU~LKEDEKI EìPOSTAADRESINDENVE "~Y~KELlILIK 4ICARET 02124540799 - 02124540223 -~åAVIRLIãIILEILETIåIMKURABILECEK­ NOLUTELEFONLARDAN eLKEMASALARÆNÆN ULAæÇLABILECEK AYNÆZAMANDAFIR-

Sorunlar ilgili LVSVNMBSBBOÉOEB iletilecek 3EKTyRMASALARÆNÆNB~T~N SEKTyRLERDEFAALIYETGySTEREN BINIHRACATlÆNÆNKENDI SEKTyRLERIILEILGILISORUNVE TALEPLERINITOPLAYACAãÆNÆ BELIRTEN"~Y~KEKåI GELENSORUNVETALEPLERINBIRKÆSMÆNÆN 4ë-TARAFÆNDANCEVAPLANDÆRÆLACAãÆNÆSyYLEYEREK ¬"UNUNLABIRLIKTE4ë- BUTALEP VESORUNLARÆILGILIBAKANLÆKVE KURUMLARAILETECEK AKABINDE FIRMALARAHÆZLÆBIRåEKILDEGERI DyN~åYAPACAK­DEDI "~Y~KEKåI SyZLERINIåyYLE S~RD~RD~¬YÆLÆNÆ%KONOMI"AKANLÆãÆMÆZILEBIRLIKTE IHRACATTAATÆLÆMYÆLÆILANETTIK eLKEMASALARÆILEIHRACATlÆLARÆMÆZÆNYENIPAZARLARA GIRMELERINIKOLAYLAåTÆRMAYÆ UMUYORUZ­DIYEKONUåTU


Vodafone’dan işletmelere 10 numara tarife Şimdi siz de, “İyi ki Vodafone’a geçmişim” demek için Red Business 10 Tarifesi’ne gelin, ay sonu sürpriz faturayla karşılaşmayın. Vodafone İş Ortağım’la işinizi yarına hazırlayın.

Arayın, gelelim: 0850 542 42 42 Vodafone

10 Tarifesi

10 GB

1000 DK 1000 SMS

“Artık rahatça internete nternete giriyoruz, giriyoruz bol bol konuşabiliyoruz, k ay sonu faturayı aştık mı diye düşünmüyoruz.”

Ali Sungurlu Zuhal Müzik Genel Müdürü

5 hat ve üzeri alım ve 12 ya da 24 ay kalma sözünüze.

Kurumsal abonelere sunulan Red Business 10 2017 Tarifesi’nin kampanyasız fiyatı 115 TL’dir. 49 TL fiyatı, 5 hat ve üzeri alımda ve 12 ya da 24 ay taahhüt verilmesi durumunda sunulmaktadır. Vergiler dahildir. 10 GB yurtiçinde geçerlidir ve devretmez. Kampanya, 30.06.2017’ye kadar geçerlidir. Vodafone’un kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır. Detaylar: vodafone.com.tr/redbusiness


BÜYÜME / MAKALE

AB’nin ekonomik entegrasyonu

A

DOÇ. DR. HATİCE KARAHAN

\ÖOÖQDNDGDUX]DQDQ LONVDIKDGD%DQNDFÖOÖN %LUOLæLLOH6HUPD\H3L\DVDODUÖ %LUOLæL·QLQWDPDPODQPDVÖQÖQ |QJ|UOGæV|\OHQHELOLU %XNDSVDPGDLVHILQDQV VHNW|UQGHNLULVNOHUL D]DOWPD\D\|QHOLN WHGELUOHUGHQPHYGXDWVLJRUWD PRGHOLQHNDGDUX]DQDQ oHãLWOLDNVL\RQ|QHULOHULYDU 6RQUDVÖLoLQPHQ]LOHDOÖQDQ DUDVÖG|QHPGH LVH0DOL%LUOLNER\XWXQXGD LoHUHQELU(08\DSÖODQPDVÖ |QHULOL\RU 12

"¯NINK~RESELKRIZSONRASÆ ciddi ekonomik sorunlarla BOãUåTUãUMALUMUNUZ3yZ KONUSUSORUNLARISEByLGENIN EKONOMIKVEPARASALENTEGRASYONU KAPSAMÆNDA ~LKELERINB~Y~ME IåSIZLIK BORlLULUKGIBIlEåITLIBOYUTLARDA BIRBIRINDENAYRÆåANGyR~N~MLER lIZMESINEKATKÆDABULUNDU"UNOKTADA ENBASITUlyRNEKLEROLARAKKRIZDEN YAKASÆNÆKURTARAMAYAN9UNANISTANILE ByLGENINMOTORG~C~!LMANYAAKLA GELIRKEN MENSUPEKONOMILERARASÆNDA FARKLÆDERINLIKLERDEUlURUMLARAlÆLDÆãÆNÆ SyYLEMEKM~MK~N"UDURUMISE !VRUPAPROJESINEDAIRHAYALLERINYÆKÆLÆP YÆKÆLMAYACAãÆNADAIRTARTÆåMALARÆDAHA BIRALEVLENDIRIYOR.ITEKIMPROJENINlÆKÆå NOKTALARÆNDANBIRININ~YEEKONOMILERIN BIRBIRINEYAKÆNSAYACAãÆBIRMODEL OLDUãUHATÆRLANDÆãÆNDA S~RD~R~LEBILIR BIRBIRLIKTELIKIlINILGILISORUNLARÆNlyZ~M BEKLEDIãIORTADA 4AMBUNOKTADA (AZIRANTARIHINDE "REXITGyR~åMELERININRESMEN BAåLADÆãÆNÆHATÆRLAMAKTAFAYDAVAR Zira bu sürecin hedeflenen minvalde NIHAYETEERMESIYLEBIRLIKTE %URO "yLGESI¯NE~YEEKONOMILERIN !" '39(¯SÆNÆNY~ZDE¯LIKAãÆRLÆKLÆBIR ByL~M~N~TEMSILEDECEãIDIKKAT lEKIYOR"UISE ORTAKPARABIRIMININ VEBIRLIãININ!"AlÆSÆNDANNEB~Y~K ANLAMIFADEETTIãINIBIRKEZDAHAGyZLER yN~NESERIYOR"UBAãLAMDA PARASAL BIRLIãEDAIRPROBLEMLERINlyZ~LMESI ByLGENINSAãLÆãÆAlÆSÆNDANKRITIKBIR MESELEOLARAKKARåÆMÆZAlÆKARKEN !" EKONOMISININMALIBIRLIKAlÆSÆNDAN DAELDENGElIRILMEYEIHTIYACÆ OLDUãUGIDEREKDAHAlOK DILLENDIRILIYOR ëåTEBUVEBENZERIMEVZULARÆN EHEMMIYETININFARKÆNDA OLAN!"OTORITELERIDE DURUMASONAYLARDA

ELATMÆåGyR~N~YOR.ITEKIM-ART TARIHINDE2OMA:IRVESI¯NDE BULUåAN!"LIDERLERIBIRBIRLERINE ¬%KONOMIKVE0ARASAL"IRLIãI %-5 EKONOMILERINBIRBIRINEYAKÆNSADÆãÆ åEKILDETAMAMLAMAYAYyNELIK lALÆåMALARYAPMA­SyZ~VERMIåTI "UNUNAKABINDE-AYÆSAYÆNDAISE !VRUPA+OMISYONU¯NUN%-5¯NUN DERINLEåTIRILMESINEYyNELIKBIRRAPOR HAZÆRLAYARAKBUKONUDABIRYOLHARITASÆ lIZDIãINEåAHITOLDUKKI BU ILGILI lALÆåMALARAGIRIåILMESIYyN~NDEyNEMLI BIRADÆMOLDU "UBAãLAMDARAPORlOKKÆSACA yZETLENECEKOLURSA YÆLÆNAKADAR UZANANILKSAFHADA"ANKACÆLÆK"IRLIãI ILE3ERMAYE0IYASALARÆ"IRLIãI¯NIN TAMAMLANMASÆNÆNyNGyR~LD~ã~ SyYLENEBILIR"UKAPSAMDAISE FINANS SEKTyR~NDEKIRISKLERIAZALTMAYA YyNELIKTEDBIRLERDENMEVDUATSIGORTA MODELINEKADARUZANANlEåITLIAKSIYON yNERILERIVAR3ONRASÆIlINMENZILE ALÆNANíARASÆDyNEMDEISE -ALI"IRLIKBOYUTUNUDAIlERENBIR%-5 YAPÆLANMASÆyNERILIYOR%LBETTEBU NOKTADASyZKONUSURAPORUN ByLGENIN EKONOMIKGELECEãINEDAIRTARTÆåMALARA SADECEZEMINHAZÆRLAYANBIRNITELIKTE OLDUãUNUDAVURGULAMAKGEREKIR3ONUl OLARAKISE!"¯NIN %-5¯DAKIlATLAKLARÆ SÆVAMAKZORUNDAOLDUãUORTADA¤ !KSITAKDIRDE SINYALLERIZAMANZAMAN YOãUNLAåANlATÆRDAMARISKLERININyN~NE GElILMESININHAYLIZOROLACAãÆNÆNHERKES FARKÆNDA¤


BÜYÜME / RAPOR

EZgV`ZcYZhViéøaVgZcYZ`h^C^hVcÉYVYZö^øbZY^ %!+Vgiié!\éYV!^ZXZ`kZi“i“chViéøaVgé n“oYZ%!&VoVaYé#IV`k^bZi`^aZg^cYZc VgécYégéabéøhVW^i[^nViaVgaVeZgV`ZcYZ hViéø]VXb^C^hVcVnécYVW^gŽcXZ`^néaéc VncéVnécV\ŽgZ^hZn“oYZ%!&VoVaYé#6ncé VnYV\éYV!^ZXZ`kZi“i“chViéøaVgén“oYZ (!+!didbdi^knV`éiéhViéøaVgén“oYZ'!+ VoVaég`Zc!\éYVYéøéhViéøaVgn“oYZ(!&Vgiié# BZkh^bkZiV`k^bZi`^aZg^cYZcVgécYégéabéø XVg^[^nViaVgaVeZgV`ZcYZX^gdC^hVcÉYV W^gŽcXZ`^VnV\ŽgZVncéhZk^nZYZ`VaYé# 6ncéVnYV\éYV!^ZXZ`kZi“i“chViéøaVgé n“oYZ&!&!didbdi^knV`éiéhViéøaVgén“oYZ %!'VgiVg`Zc!\éYVYéøéhViéøaVgn“oYZ%!, VoVaYé#

I“g`^nZùhiVi^hi^`@jgjbjIzù@ EZgV`ZcYZHViéø:cYZ`haZg^C^hVc'%&, W“aiZc^c^nVnébaVYé#BZkh^bkZiV`k^b Zi`^aZg^cYZcVgécYégéabéøhVW^i[^nViaVgaV

eZgV`ZcYZhViéø]VXb^'%&,néaéC^hVc VnécYVW^gŽcXZ`^VnV\ŽgZn“oYZ%!&Vgiié# 6ncéVnYV\éYVYéøéhViéøaVgVncéhZk^nZYZ `Vaég`Zc!didbdi^knV`éiéhViéøaVgén“oYZ

7:EH!jajhaVgVgVhékZg\^ h^hiZb^cYZZcŽcZba^ bdYZgc^oVhndc

I“g`^nZnZ67YZhiZö^HVnéøiVn`VehVbécYV

7VøWV`VcNVgYébXéhéBZ]bZi÷^bøZ`!D:89 ŽcX“a“ö“cYZ]VoégaVcVc!^[iZkZg\^aZcY^gbZ VcaVøbVaVgécéYZö^øi^gZXZ`BVigV]6øécYégbV kZ@Vg6`iVgébécéŽcaZbZnaZ^a\^a^iZYW^gaZg ^^cd`iVgV[aéVcaVøbVnéI“g`^nZVYécV ^boVaVYéöécéhŽnaZY^#za`ZaZgYZ`^[Vg`aékZg\^ `jgVaaVgékZjn\jaVbVaVgécécWdøaj`aVgVkZ eVgVaéW^gnVeénVndaVVW^aY^ö^cZ^øVgZi ZYZc÷^bøZ`!WjcYVc[VnYVaVcVcWVoé d`jajhajø^g`ZiaZg^cYZ`VgaVgécéY“ø“` kZg\^aZcY^gbZnZhV]^ekZnVkZg\^aZcY^gbZc^c dabVYéöé“a`ZkZWŽa\ZaZgZV`iVgbVnV Vaéøiéöécéc\Žg“aY“ö“c“WZa^gii^#÷^bøZ`! I“g`^nZc^c<"'%YŽcZbWVø`VcaéöécYV7:EH ZnaZbeaVcaVgécécjn\jaVcbVhékZ^oaZcbZh^! kZg\^YZøZ[[V[aéöéchVöaVcbVhénaV\Za^øbZ`iZ daVc“a`ZaZg^cjajhaVgVgVhékZg\^\“cYZb^cZ `ViéaébécécŽcXZa^`aZcY^g^aY^ö^c^W^aY^gY^#

I“g`^nZc^c“nZa^`b“oV`ZgZaZg^ ZgZkZh^cYZ6kgjeV7^ga^ö^cYZcVaYéöé bVa^YZhiZö^cZi`^cW^gøZ`^aYZ`jaaVcéaée `jaaVcéabVYéöébZgXZ`VaiécVVaécVXV`# <ŽgZk^7g“`hZa^cbVa^`VncV`aVgécéc cVhéanŽcZi^aY^ö^c^`dcigdaZibZ`daVc 67HVnéøiVné!I“g`^nZnZ'%%,YZcWj nVcVŽYZcZc'!&.b^anVgZjgdcjccVhéa ]VgXVcYéöécéc^cXZaZcZXZö^c^Vé`aVYé# 9ZöZgaZcY^gbZhégVhécYV]VgXVbVaVg“ WVøaé`VaiécYV^cXZaZcZXZ`#7jWVøaé`aVg ]j`j`jc“hi“ca“ö“kZ^chVc]V`aVgé! YZbd`gVh^kZnŽcZi^b^aZZö^i^bkZ ^hi^]YVbVaVcécYV`^hdhnVaegd_ZaZgdaVXV`# ùcXZaZbZh“gZX^c^cWVøécYV`^67YZcZi^h^

8Vg^Vé`C^hVcÉYV*)'b^andcYdaVgVoVaYé I“g`^nZ8jb]jg^nZiBZg`Zo7Vc`Vhé I8B7!C^hVc'%&,YŽcZb^cZ^a^ø`^c ŽYZbZaZgYZc\Zh^kZg^aZg^c^Vé`aVYé# 6é`aVbVnV\ŽgZXVg^^øaZbaZgVéöé! C^hVcVnécYVW^gŽcXZ`^néaécVncéVnécV \ŽgZ*)'b^andcYdaVgVoVaVgV`(b^anVg +&*b^andcYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^# 7jcjchdcjXjcYV!&'Vnaé`XVg^^øaZbaZg Véöé((b^anVg'',b^andcYdaVgdaYj# HŽo`dcjhj\Za^øbZYZ!ŽYZbZaZg YZc\Zh^iVWadhjcYV`^Yéøi^XVgZiVéöécéc

14

=Vch<jhiV[LZhhWZg\!ÆI“g`^nZ!67 ^Zg^h^cYZnVWVcXénVgYébaVgéZc[VoaV VaVc“a`Z#6ngéXVjajhaVgVgVhé^a^ø`^aZg! hVkjcbV!\Ž!iZgŽgaZb“XVYZaZkZi^XVgZi `dcjhjcYVhigViZ_^`W^gdgiV`ÇYZY^#

W^gŽcXZ`^néaécVncéVnécV\ŽgZ*+( b^andcYdaVgVoVaVgV`(b^anVg*(( b^andcYdaVgV\Zg^aZbZh^Zi`^a^daYj# 9^öZgiVgV[iVc]^obZiaZgYZc\Zh^cYZc `VncV`aVcVccZi\Za^gaZg^hZ()+b^andc YdaVgVgiVgV`&b^anVg&&'b^andcYdaVg daVgV`\ZgZ`aZøi^#@VncVöéWZaa^dabVnVc eVgV\^g^ø$é`éøédaVgV`c^iZaZcY^g^aZcCZi =ViVCd`hVc`VaZb^^hZC^hVcÉYV(!-, b^anVgYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZø^g`Zc!^a`) Vnaé`YŽcZbYZ^hZ+!'b^anVgYdaVgdaYj#


15


BÜYÜME / MAKALE

%\PHNDON×QPDIDUN×

2 PROF. DR. EMRE ALKİN

Türkiye'de büyüme devam edecek elbette. Ancak "her LãL\DSDQ\DGD\DSPD\D oDOÖãDQILUPDODUODGHæLO GLNH\RGDNODQPD\DVDKLS ILUPDODUODE\PH\HGHYDP etmesi gerekiyor. Aksi WDNGLUGHDãÖUÖUHNDEHWWHQ NDUVÖ]OÖNYHE\PHNUL]OHUL \DãDQPDVÖLKWLPDOLYDU %HQEXQODUÖL\LJQGH V|\OH\H\LPGHN|WJQGH söyleyen çok olur. 16

017 1. Çeyrek Büyüme 2AKAMLARÆ EKONOMI KURMAYLARÆNÆNSESTONLARÆNA CESARETVERDIDIYEBILIRIZ%LBETTE Y~ZDELIKB~Y~MEBUG~NLERDED~NYADA SÆKRASTLANANBIRDURUMDEãIL"UNDAN DAyTESI IHRACATÆNB~Y~MEYENETKATKÆ VERMESIDEOLDUKlASEVINDIRICI$IKKATLE BAKÆLDÆãÆNDAB~Y~MEYEIVMEVEREN yNEMLIUNSURåUNLAR 4~KETIM ëHRACAT +AMU(ARCAMALARÆ !SLÆNABAKÆLÆRSAyNCEKIDyNEMLERDEN FARKLÆBIRDURUMYOK+AMUHARCAMALARÆ VET~KETIMYINEENyNSÆRADA /RTADOãUDAKISÆKÆNTÆLARSEBEBIYLE YyN~N~!VRUPAYAlEVIRMIåOLANIHRACAT ISElOKUZUNBIRARADANSONRAB~Y~MEYE NETKATKÆVERMIåDURUMDA"IRAZDAHA DIKKATLEBAKARSAK SANAYIVETARÆMÆNDA lEYREKB~Y~MESINEYARDÆMCÆOLDUãU GyZ~K~YOR+'&ILEPIYASAYAVERILEN OKSIJENINETKISIBIRS~REDAHADEVAM EDECEK­(ABERAJANSLARÆNASyYLEDIãIM C~MLEBUYDU!NCAKBUETKININDEVAM ETMESIIlINBAåKAENSTR~MANLARÆNDA BULUNMASÆGEREKIYOR"UDOãRULTUDA lALÆåMALARYAPÆLDÆãÆNÆDUYUYORUZ 9INEDETAåÆMASUYLADEãIRMENDyNMEZ DIYEUYARMAKISTIYORUMa~NK~ELDEKI B~Y~MEMODELI4~RKIYEYIY~ZYÆLDA DAHAFAZLATAåÆYACAKDURUMDADEãIL 4ASARÆM TEKNOLOJI !Rí'EVEINOVASYON LIGINEGElEREK 4~RKIYEDEKIFIRMALARÆN TAåERONLUKTANKURTULMASÆGEREKIYOR "UKONUDAlOKGElKALÆNDÆ3EBEBIDE åU.ASÆLOLSAB~Y~YORUZ KyKTENBIR DEãIåIKLIãENEGEREKVARD~å~NCESI 4~RKIYENINENB~Y~KFIRMALARÆOTOMOBIL ~RETIPSATÆYOR PETROL~IåLEYIPSATÆYOR MADENIåLEYIPSATÆYOR GÆDAMAMULLERI ~RETIPSATÆYORVEYAINåAATYAPÆYOR !YNÆFIRMALARULAåTÆRMADAN SAVUNMA SANAYINE YAZÆLÆMDANG~VENLIKIåINE KADARAKLÆNÆZANEGELIRSEEKIåOLARAK ICRAETMEKTELER dZETLESADECETEKNOLOJI~RETIPSATAN FIRMALAR4~RKIYENINENB~Y~KFIRMALARÆ ARASÆNDAYERALMÆYOR4~RKLER B~Y~ME

ORANLARÆNISPETEND~å~KOLAN!LMANLAR GIBIUZAYYOLCULUKLARÆIlINPLAZMAMOTORU ~RETMEYElALÆåMÆYOR3PORCULARÆN SAKATLANMASÆNÆyNLEYECEKNITELIKLERE SAHIPAYAKKABÆLARDA~RETMIYOR !LTERNATIFENERJILER~ZERINEYAPÆLAN lALÆåMALARAANLAåÆLMAYANBIRåEKILDE KAYÆTSÆZKALÆYORVEYATEåVIKVERMIYOR%N B~Y~KKATMADEãERDEPOSUOLANEãITIMI DEKENDIHALINEBÆRAKMÆåDURUMDA 4~RKIYEDEFIRMALARHÆZLÆT~KETILENMAL VEHIZMETLERI~RETMEYITERCIHEDIYORLAR -OTTOLARÆDAåU!VRUPALÆKADARKALITELI ~RETIYORUZAMADAHAUCUZASATÆYORUZ aOKILHAMVERICIDEãILELBETTE 4~RKIYEDEB~Y~MEDEVAMEDECEK ELBETTE!NCAKHERIåIYAPANYADA YAPMAYAlALÆåANFIRMALARLADEãIL DIKEY ODAKLANMAYASAHIPFIRMALARLAB~Y~MEYE DEVAMETMESIGEREKIYOR!KSITAKDIRDE AåÆRÆREKABETTENKARSÆZLÆKVEB~Y~ME KRIZLERIYAåANMASÆIHTIMALIVAR"EN BUNLARÆIYIG~NDESyYLEYEYIMDE KyT~ G~NDESyYLEYENlOKOLUR ëåINASLÆåU4~RKIYEB~Y~MEYEDEVAM EDECEKAMAKALKÆNMADAS~REKLIGERI KALACAK%ãITIMVE3OSYAL9AåAMDAKI GELIåMEYIBIRyNCEKIYÆLDANDAHA~ST SEVIYEYEGETIRMEDENBIR~LKENIN KALKÆNMASÆM~MK~NDEãIL!SLÆNDA KALKÆNMAKEKONOMIKOLARAKS~REKLI B~Y~MEK KATMADEãERYARATMAK ANLAMÆNADAGELMIYOR+ALKÆNMA EãITIM HAKVEyZG~RL~KLERDEILERIYEGITMEK ANLAMÆNAGELIYOR:ATENBUSEVIYEYE GELMIåBIR~LKENINEKONOMIKANLAMDA SADECEKONJONKT~RELSORUNLARÆOLUR YAPÆSALSORUNLARÆOLMAZ dZETLE DÆåGELIåMELEREVEYA¬BIZI ENGELLIYORLAR­SyYLEMLERINEBEL BAãLAMADAN KALKÆNMADANEDURUMDA OLDUãUMUZUSORGULAYARAKYAKLAåMALÆYÆZ '~lL~~LKE ENFAZLAINåAATYAPAN~LKE DEãIL ENFAZLABULUåYAPAN SANATíSPORí K~LT~RíTEKNOLOJIANLAMÆNDAD~NYADA SyZSAHIBI~LKEDEMEKTIR"U~LKELERDE YAåAYANLARGENELIKURLARÆNY~KSELIåVE D~å~å~N~BIZLERKADARKAFAYATAKMAZLAR


DÜNYA / MAKALE

Ex oriente lux…

L ALİ SAYDAM Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

*HOLãPHNWHRODQONHOHUH HUGHPGHUVLYHUPH\HNDONDQ %DWÖ·QÖQoLIWHVWDQGDUGÖQÖ RUWD\DNR\DQNoFN LãOHUGLEXQODU$UDoWHVWOHULQL PDQLSOHHGHQ\D]ÖOÖPODUOD UHWWLNOHULDUDoODUÖQÖQ VROXGXæXPX]YHFDQOÖOÖæÖQ GHYDPÖLoLQãDUWRODQKDYD\Ö QRUPDOVHYL\HQLQNDW ]HULQGHNLUOHWWLæLQLo|POHN SDWODGÖNWDQVRQUDNHQGLOHUL ELOHNDEXOHWWLOHU 18

ATINCEBIRKAVRAM)åÆKDOãUDAN Y~KSELIR ANLAMÆNDA$~NYANÆN BUHALINDE¤/RTA$OãU¯NUN åUHALINDE¤+UZEY+OREFITILI ATEåLEDI ATEåLEYECEKDERKEN¤aIN¯IN D~NYAYAH~KMETMESINDENENDIåE EDILIRKEN¤"USyZ~HATÆRLAMAKVEDE HATÆRLATMAKBIRAZL~KSKAlABILIR¤ !NCAKyYLEDEãIL¤"IZ®DOãUDANY~KSELEN ÆåÆK¯KAVRAMÆNÆMADDEDEDEãILMhNhDA ANLÆYORUZ(ATTABAZÆD~å~N~RLEREGyRE ÆåÆKBUKEZSADECE$OãU¯DANDEãIL DOãRUDAN4~RKIYE¯DENY~KSELECEK YADA Y~KSELMEKTE ¤ "UNUNTAMTERSINIIDDIAEDENLERIN ¬4~RKIYE¯DENBIRCACÆKOLMAZ­DIYE SyYLENENLERINSAYÆSÆNÆNAZOLMADÆãÆNÆ ELBETTEBILIYORUZ!NCAKByYLED~å~NENLER KEåKE4ë-¯IN(AZIRAN¯DA4ARABYA /TELI¯NDED~ZENLEDIãI'ENEL+URULU¯NU YAåAYABILMIåOLSALARDÆ yNYARGÆLARÆ D~å~NCELERINIDEãIåTIRMELERINEENGELOLSA DABELKIBIRIHTIMALIlLERINEåyYLESINEBIR KUåKUD~åEBILIRDI¬!CABA4~RKIYE T~M MAZLUMLARÆN YOKSULLARÆNUMUDUOLMAYÆ BIRKEZDAHABAåARABILIRMI­ "UARADA"ATÆIlTENIlEERIYORADETA¤ !"$ "0¯YEMILYARLARCADOLARCEZA KESIYOR!PPLE !"KURALLARÆNAAYKÆRÆVERGI INDIRIMISAãLANDÆãÆGEREKlESIYLEëRLANDAYA YAKLAåÆKMILYARDOLARyDEMEYAPMAYA MAHK}MOLUYOR!"$ISE!LMANYA¯NÆN SIMGEBANKASÆ$EUTSCHE"ANK¯A MILYARDOLAR KARAPARAAKLAMADAN MILYONDOLAR ëRANAYAPTÆRÆMLARÆ DELDIãIIlIN&")¯AMILYONDOLARGIBI CEZALARKESIPDURUYOR"IRDE!LMAN OTOMOTIVDEVLERININBULAåTÆKLARÆVEHALKÆ ALDATMAKTANYASALARLABOãUåMAKZORUNDA KALDÆKLARÆSKANDALLARVAR %MISYONSKANDALÆKAPSAMÆNDA -ERCEDES¯INDyRTAYRÆEYALETTEKI TESISINIPOLISBASMÆå%MISYON DEãERLERINDEOYNAMAIDDIALARÆNAILIåKIN DELILARAMÆåLAR6OLKSWAGENDE YÆLÆNDAD~NYAlAPÆNDAMILYONLARCA OTOMOBILINEMISYONDEãERLERINIyZELBIR PROGRAMLAD~å~KGySTERDIãININORTAYA

lÆKMASÆYLAG~NDEMEOTURMUåTU "USAHTEKhRLÆKIDDIALARÆNDAN&IAT#HRYSLER DENASIBINIALDÆ/NAKARåÆDA!"$DE !DALET"AKANLÆãÆTARAFÆNDANEMISYON SAHTEKhRLÆãÆDAVASÆAlÆLDÆ!"+OMISYONU ISEGElENHAFTAëTALYAYA &IAT#HRYSLERIN EMISYONKONTROLY~K~ML~L~KLERINIYERINE GETIRMEDIãIIlINYASALKURALIHLALS~RECI BAåLATÆLDÆãÆNÆDUYURDU 'ELIåMEKTEOLAN~LKELEREERDEMDERSI VERMEYEKALKAN"ATƯNÆNlIFTESTANDARDÆNÆ ORTAYAKOYANK~l~C~KIåLERDIBUNLAR +APITALIZMINDOãASÆGEREãIYOLAlTÆãÆGAYRI INSANIGELIåMELERETANÆKLÆKETMEKBAZEN ACÆVERIYORINSANA¤ "UARADAD~NYADACANLÆLÆãÆNSONA ERMESINENEDENOLUPBAZÆGEZEGENLERDE KOLONILERKURARAKYERY~Z~NDENT~YMEYI D~å~NEN!"$¯LILERIN VEDEBIZIMYARÆ AYDÆNLARÆN KAHRAMANÆ%LON-USK¯ÆN GELECEãEYyNELIKTASAVVURUACÆVERIYOR INSANA¤ +IMBU%LON-USKdZETLE '~NEY!FRIKA ASÆLLÆ!MERIKALÆM~HENDIS MUCIT YATÆRÆMCÆ VEGIRIåIMCI3PACE8¯INKURUCUSUVE 4ESLA-OTORSILE0AY0AL¯ÆNKURUCUORTAãÆ 3PACE8¯TE#%/VEBAåTASARÆMCÆ4ESLA -OTORS¯DABAåKAN #%/VE~R~NMIMARÆ !YNÆZAMANDA3OLAR#ITY¯NINDEBAåKANÆ "AKÆNÆZNEBUYURMUåBUZAT$~NYA$EVLET 9yNETIMI:IRVESINDE¬/TOMASYONUN GELIåIMIILEYÆLIlINDEIåG~C~N~N Y~ZDE¯IIåSIZKALACAK3ElIMåANSÆMÆZ OLACAãÆNÆSANMÆYORUM"IRROBOTUNDAHA IYIYAPAMADÆãÆlOKAZIåALANÆKALACAK­ 9ÆLLARCATEKNOLOJININGELIåIMIILEBOå ZAMANÆOLANINSANÆNY~CELMEYE S~BLIMASYON SANATA K~LT~RVE EDEBIYATA KENDIRUHSALTEKAM~L~NE DAHAlOKZAMANAYÆRABILECEãISAFSATASÆYLA UYUTTULARINSANLÆãÆ-USKHIlDEãILSE GERlEKlI/RALÆDEãILORTAYAlÆKACAK DURUMUNlÆKTÆLARÆNDAN"IZIMKILERDEONA HAYRAN "IZIåTEBUNEDENLEÆåÆãÆNGElMIåTE OLDUãUGIBIYINEDOãUDANY~KSELECEãINE INANÆYORUZëHRACATlÆLARÆMÆZÆNBAåARÆSÆDA YÆLLARDÆRBIZIDOãRULUYOR¤


BÜYÜME / İHRACAT

ūKUDFDWWDD\G×U DUDO×NV×]\NVHOL˂

T

~RKIYEIHRACATÆ ¯DAYAåANAN SÆKÆNTÆLÆS~RECIN ARDÆNDAN TOPARLANMAYABAåLADÆ ¬!TÆLÆMYÆLÆ­ILANEDILEN ¯DEIHRACATTAS~REKLI OLARAKARTÆåYAåANDÆ 4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI -AYÆS IHRACATRAKAMLARÆNÆ 'EBZEaAYÆROVA¯DAKI !Rí'E-ERKEZI!RlELIK 'ARAGE¯DAD~ZENLENEN BASÆNTOPLANTÆSÆYLAAlÆKLADÆ 4ë-VERILERINEGyRE-AYÆS

20

IHRACATÆGElENYÆLÆNAYNÆ DyNEMINEGyREY~ZDE ARTÆåLAMILYAR MILYONDOLARåEKLINDE GERlEKLEåTI"yYLELIKLE YÆLÆNILKAYÆNDAIHRACAT Y~ZDEARTÆåLAMILYAR MILYONDOLAROLDU AYLÆKIHRACATISEY~ZDE Y~KSELIåLEMILYAR MILYONDOLARAULAåTÆ+Ol (OLDING$AYANÆKLÆ4~KETIM 'RUBU"AåKANÆ&ATIH +EMAL%BIlLIOãLU¯NUNEV SAHIPLIãINDEGERlEKLEåEN TOPLANTÆYA%KONOMI"AKANÆ

.IHAT:EYBEKCI 4ë- "AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI 4ë-9yNETIM+URULU~YELERI VEIHRACATlÆBIRLIKLERI BAåKANLARÆKATÆLDÆ

0UPNPUJWMJEFSMJçJOJ sürdürdü -IKTARBAZÆNDAIHRACATÆN -AYÆS¯TAY~ZDE VE YÆLÆNILKBEåAYÆNDAY~ZDE ARTÆåGySTERDIãINE DIKKATlEKEN"~Y~KEKåI -AYÆSAYÆNDAENFAZLA IHRACATÆMILYAR MILYONDOLARLAY~ZDE 

Y~KSELIåGySTERENOTOMOTIV SEKTyR~N~NYAPTÆãÆNÆ BELIRTTI/TOMOTIVSEKTyR~N~ MILYARMILYONDOLARLA HAZÆRGIYIMVEKONFEKSIYON ILEMILYARMILYON DOLARLAKIMYEVIMADDELER SEKTyRLERITAKIPETTI

Gemi ve yatta rekor BSUÉéHFMEJ -AYÆSAYÆNDASANAYI ~R~NLERINDEENFAZLA IHRACATARTÆåÆNÆY~ZDE ILEGEMIVEYATSEKTyR~N~N ELDEETTIãINIAlÆKLAYAN


IHRACATÆMÆZÆNENY~KSEK ORANDAARTÆåGySTERDIãIAY OLDU­

ðISBDBUÉNÉ[ÉOZBSÉTÉ Avrupa’ya

NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı “2017 ihracatı orta vadeli programdaki 153 milyar dolarlık hedefi çok ileriye taşıyarak belki tarihi zirveyi yakalayacak.”

"~Y~KEKåI ¬'EMIVEYAT SEKTyR~M~Z~NBUY~KSEK IHRACATARTÆåÆNDAGElEN SENEIHRACATYAPMADÆãÆMÆZ ëZLANDAVE$ANIMARKA¯YA YAPÆLANIHRACATLARETKILI OLDU­DEDI"~Y~KEKåI TARÆM~R~NLERINDEISEEN Y~KSEKARTÆåÆY~ZDE ILEZEYTINVEZEYTINYAãÆNÆN SEKTyR~N~NYAKALADÆãÆNÆ KAYDETTI

Rusya ile OPSNBMMFéNFUJDBSFUF EFZBOTÉEÉ -AYÆSAYÆNDA~LKE ByLGEYEIHRACATÆNARTTÆãÆNÆ ~LKEByLGEYEIHRACATÆN GERILEDIãINIIFADEEDEN "~Y~KEKåI ENFAZLAIHRACAT YAPÆLANILK~LKENIN TAMAMÆNAIHRACATÆNARTTÆãÆNÆ SyYLEDI"~Y~KEKåISyZLERINE åyYLEDEVAMETTI¬%NFAZLA IHRACATYAPTÆãÆMÆZ~LKE ARASÆNDAENY~KSEKIHRACAT ARTÆåÆNÆY~ZDE ILE 2USYA¯YAYAKALADÆK!RTÆåTA BU~LKEYEYAPTÆãÆMÆZYAå MEYVEVESEBZEIHRACATÆNÆN KATÆNAlÆKMASÆETKILI OLDU"yYLELIKLE -AYÆSAYÆ IlERISINDE2USYA¯YA

-AYÆSAYÆNDA!"¯YE IHRACATÆMÆZÆNY~ZDE ARTÆåGySTERDIãINIBELIRTEN "~Y~KEKåI ~LKEGRUBU BAZÆNDAIHRACATPAZARLARÆNÆ åyYLEDEãERLENDIRDI¬!"¯NIN IHRACATÆMÆZDAKIPAYÆ OLDU-AYÆSAYÆNDA+UZEY

!MERIKA¯YAIHRACATÆMÆZ Y~ZDE /RTADOãU¯YA Y~ZDE "AãÆMSÆZ $EVLETLER4OPLULUãU ~LKELERINEY~ZDE VE 5ZAKDOãU¯YAISEY~ZDE ARTÆåGySTERDIëLK AYDAISE!"¯YEIHRACAT MILYARDOLARARTÆå KAYDETTI"yYLELIKLEILK AYDAKITOPLAMIHRACAT ARTÆåÆMÆZÆNYAKLAåÆKYARÆSÆNÆ !"~LKELERINEOLANIHRACAT ARTÆåÆMÆZOLUåTURDU!"¯DEN

ð-,%e35":%"5-ð-&ð)3"$"5:f;%&"355*

4~RKIYEëHRACATlÇLAR-ECLISI"AæKANÇ -EHMET"~Y~KEKæI DÇæTICARETTE4~RK ,IRASÇNÇNKULLANÇMÇNÇNHERGElENYÇLARTTÇäÇNA DIKKATlEKTI'ElENYÇLIlINDE4,¯NINDÇæ TICARETTEKIPAYÇNÇNY~ZDESEVIYELERINDEN Y~ZDE D~ZEYINEY~KSELDIäINIHATÇRLATAN "~Y~KEKæI ¬!YNÇDyNEMDE4,¯NIN IHRACATÇMÇZDAKIPAYÇDAY~ZDE¯LERINBILE ALTÇNDAYKEN YÇLÇNDAY~ZDE ¯ElÇKMÇæTÇ 'ElTIäIMIZDyNEMDEYAKALADÇäÇMÇZBUARTÇæ TRENDIAYNÇæEKILDEYÇLÇNDADADEVAM EDIYORëLKDyRTAYDA4,ILEIHRACATÇMÇZ Y~ZDEARTÇæKAYDETTI"yYLELIKLE 4,¯NIN IHRACATÇMÇZIlINDEKIPAYÇBUDyNEMDE Y~ZDE ILEREKORSEVIYEYEULAæTÇ­DIYE KONUæTU4ë-OLARAK MILYONKIæIYE ISTIHDAMSAäLADÇKLARÇNÇVEBINIHRACATlÇNÇN TEMSILCISIOLDUKLARÇNÇBELIRTEN"~Y~KEKæI ¬4ë-OLARAK4,¯NINDÇæTICARETIMIZDEDAHA FAZLAKULLANÇLABILMESIIlINlALÇæMALARÇ S~RD~R~YORUZ$ÇæTICARETIMIZDE4,¯NIN æ KULLANÇMÇNÇNARTMASÇ 4,¯NINIæLEMHACMININ NÇNARTMASÇNA DyVIZKURLARÇNDA VEITIBARÇNÇNARTMASÇNA DyVIZKURLARÇNDA DALGALANMALARÇNFIRMALARÇMÇZA YAæANANDALGALANMALARÇNFIRMALARÇMÇZA MESININyN~NE ZARARVERMESININyN~NE NEVECARI GElILMESINEVECARI ANSMANÇNÇN AlÇäÇNFINANSMANÇNÇN RMASÇNA KOLAYLAæTÇRMASÇNA äLÇYOR OLANAKSAäLÇYOR æTU DIYEKONUæTU

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “7 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. 2017 1. Çeyrekte ihracatın büyümeye 2 puan ve üstü katkı vermesini bekliyoruz.”

SONRAIHRACATARTÆåÆMÆZAEN B~Y~KKATKÆYÆMILYON DOLARILE/RTADOãU~LKELERI VEMILYONDOLARILE +UZEY!MERIKAVERMIå OLDU­

Sakarya otomotivle éBIBLBMLUÉ -AYÆSAYÆNDAILIHRACATÆNÆ ARTÆRÆRKEN ILINIHRACATÆNÆN GERILEDIãINIBELIRTEN "~Y~KEKåI ¬-AYÆSAYÆNDA ENY~KSEKIHRACATARTÆåÆNÆ Y~ZDEILE3AKARYA GERlEKLEåTIRDI BAåÆNDANBUYANA3AKARYA OTOMOTIVSEKTyR~NDEKI YENIYATÆRÆMÆILEBIRLIKTE IHRACATÆNÆCIDDIyLl~DE ARTÆRMAYÆBAåARDÆëLK AYDAKIIHRACATARTÆåÆMÆZÆN YAKLAåÆKDyRTTEBIRITEK BAåÆNA3AKARYAKAYNAKLÆ OLDU­DEDI

,BSéÉMBNBPSBOÉOEB Z[EF²ZBLBMBNBL LBmÉOÉMNB[EÉS 4OPLANTÆDAKONUåAN %KONOMI"AKANÆ.IHAT :EYBEKCI ¬IHRACATÆ /RTA6ADELI0ROGRAM¯DAKI /60 MILYARDOLARLÆK 21


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / Ä°HRACAT

HEDEFIlOKILERIYETAÃ¥Ã&#x2020;YARAK BELKITARIHIZIRVEYI YAKALAYACAKëHRACATÃ&#x2020;N ITHALATÃ&#x2020;KARÃ¥Ã&#x2020;LAMAORANÃ&#x2020;NDA HEDEFIMIZY~ZDE VE~ZERINElÃ&#x2020;KMAK/RTA VADEDEHEDEFIMIZIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ITHALATÃ&#x2020;KARÃ¥Ã&#x2020;LAMAORANÃ&#x2020;NDA Y~ZDE¯~YAKALAMAK "UKAlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;LMAZDÃ&#x2020;R­Ã¥EKLINDE KONUÃ¥TU:EYBEKCI 4ë-RAKAMLARÃ&#x2020;NDANET ALTÃ&#x2020;NIHRACATÃ&#x2020; LIMANLARLA DEMIRYOLLARÃ&#x2020;NDAN HIZMETLERINIHRACATÃ&#x2020;GIBI KALEMLERINIlERMEDIãINI HATÃ&#x2020;RLATTÃ&#x2020;:EYBEKCI BAVUL VESERBESTByLGEIHRACATÃ&#x2020; EKLENDIãINDE4~RKIYE¯NIN DURUMUNUNSONDERECE POZITIFOLDUãUNADIKKAT lEKTI 4~RKIYE¯NINARTÃ&#x2020;KETKEN ~LKEOLARAKYOLUNADEVAM ETMESIGEREKTIãINIBELIRTEN :EYBEKCI EKONOMIK BAãÃ&#x2020;MSÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NGARANTIALTÃ&#x2020;NA ALÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;¬OLMAZSAOLMAZ­ Ã¥EKLINDENITELENDIREREK YOLCULUãUNBUNDANSONRA DABUÃ¥EKILDEDEVAM EDECEãINISyYLEDI "UYÃ&#x2020;LD~NYATICARETINDEKI BEKLENTILERIN¯YA GyREDAHA~STSEVIYELERDE BULUNDUãUNAIÃ¥ARETEDEN :EYBEKCI YENIK~RESEL 22

D~ZENDESONSUZILETIÃ¥IM KANALLARÃ&#x2020;OLDUãUNUAKTARDÃ&#x2020; 4~RKIYE¯NINBILGIVETEKNOLOJI ~RETEN DAãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MVET~KETIM KANALLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KONTROLETMESI GEREKEN FINANSALG~VENLIãI SAãLAYANETKENBIR~LKE OLMASÃ&#x2020;GEREKTIãINIANCAKBU Ã¥EKILDEHEDEFLERINE ULAÃ¥Ã&#x2020;LACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEEDEN :EYBEKCI D~NYANÃ&#x2020;NHER ALANDAKARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;BAãÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;HALE GELDIãINIVURGULADÃ&#x2020;.IHAT :EYBEKCI 4~RKIYE¯NINARTÃ&#x2020;K BAÃ¥KABIRNOKTAYAGElMESI

GEREKTIãINIBELIRTEREK ¬í MILYARDOLARCIVARÃ&#x2020;NDAKI IHRACATRAKAMÃ&#x2020;NDAN BINDOLARMILLIGELIR SEVIYELERININETRAFÃ&#x2020;NDA lOKFAZLAOYALANDÃ&#x2020;K­DEDI :EYBEKCI 4~RKIYE¯NIN TARÃ&#x2020;MVEGÃ&#x2020;DADAREKABET ~ST~NL~KLERIOLANALANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N KORUNACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; AYNÃ&#x2020;ZAMANDA BILIÃ¥IMTEKNOLOJILERINDE D~NYADABIRNUMARAOLMAYÃ&#x2020; HEDEFLEYECEãINISyYLEDI !RlELIK'ARAGEFIKRININlOK DEãERLIOLDUãUNAIÃ¥ARET

%NFAZLAIHRACATYAPÃ&#x2021;LAN~LKEDEENY~KSEK ARTÃ&#x2021;æY~ZDE ILE2USYA¯YAGERlEKLEæTI4ë- "AæKANÃ&#x2021;"~Y~KEKæI 2USYA¯YAIHRACATTAKI ARTÃ&#x2021;æÃ&#x2021;N~LKEYEYAPTÃ&#x2021;äÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZYAæMEYVEVESEBZE IHRACATÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NKATÃ&#x2021;NAlÃ&#x2021;KMASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NETKILIOLDUäUNU IFADEETTI

EDEN:EYBEKCI !RlELIK 'ARAGE¯LARÃ&#x2020;NSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;GEREKTIãINI HERYERDEBUIKLIMIN OLUÃ¥TURULMASÃ&#x2020; GIRIÃ¥IMCILIãI BESLEYENFIKIRVEYERLERIN lOãALTÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NyNEMLI OLDUãUNUVURGULADÃ&#x2020; $~NYANÃ&#x2020;NARTÃ&#x2020;KY~ZDE ~RETIMM~KEMMELIYETI VEY~ZDEM~Ã¥TERI MEMNUNIYETINEDOãRU GITTIãINIIFADEEDEN :EYBEKCI Ã¥UNLARÃ&#x2020;KAYDETTI ¬!+0ARTIIKTIDARLARÃ&#x2020; OLARAKBUG~NEKADAR yZELSEKTyRLEHEPOMUZ OMUZAOLDUK(EDEFIMIZ yZELSEKTyRILEB~Y~MEK (EDEFIMIZ 4~RKIYE¯DE ORTALAMAB~Y~MEMIZIY~ZDE ¯IN~ZERINElÃ&#x2020;KARMAK VEBURADADATUTMAK (ERYÃ&#x2020;LMILYONYENI VATANDAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;ZAIÃ¥BULMAK ZORUNDAYÃ&#x2020;Z"UNUDA B~Y~MEMIZIY~ZDEí ¯LER SEVIYESINDETUTTURMAMÃ&#x2020;Z HALINDESAãLAYABILIYORUZ 4~RKIYE¯NINBIRAlMAZÃ&#x2020;VAR 4~RKIYE Y~KSEKB~Y~MEYI GERlEKLEÃ¥TIRDIãINDEHEMEN 4~RKIYE¯NINyN~NElÃ&#x2020;KAN BIRENGELVAR4~RKIYE¯DE TASARRUFLARÃ&#x2020;NYETERSIZLIãI­ ëHRACATVEIHRACATADAYALÃ&#x2020; B~Y~MENINyNEMINE DIKKATIlEKEN:EYBEKCI 4~RKIYE¯NINB~Y~MESINDE IHRACATÃ&#x2020;NLOKOMOTIFHALINE GETIRILMESININENyNEMLI HEDEFLERIOLDUãUNU VURGULADÃ&#x2020;


DÜNYA / MAKALE

Küresel riskler WRSDUODQPD\×HQJHOOHUPL"

2 DR. CAN FUAT GÜRLESEL

Ekonomik büyümeyi KÖ]ODQGÖUDFDNYHUJLUHIRUPX YH\DWÖUÖPKDUFDPDODUÖ KHQ]KD\DWDJHoLULOHPHGL %XQODUDUDæPHQ$%' HNRQRPLVLQGHNLWRSDUODQPD NHQGLGLQDPLNOHULLOH VU\RUDQFDNGQ\DQÖQ JHULNDODQÖQD\|QHOLN KÖ]ODQGÖUÖFÖHWNLEHNOHQWLVL JLGHUHND]DOÖ\RU 24

YÆLÆNDAD~NYAEKONOMISI K~RESELKRIZDENBUYANA ENDENGELITOPARLANMASÆNÆ YAåARKEN D~NYATICARETIDEIKI YÆLARADANSONRAYENIDENB~Y~MEYE BAåLADÆ+~RESELMALIPIYASALAR OLDUKlASAKINVEDALGALANMALARENAZA INMIåDURUMA%MTIAFIYATLARÆNDAKI DALGALANMALARDAAZALDÆ'ELIåEN ~LKELER~ZERINDESONYÆLLARDAYAåANAN BASKÆDAENAZAGERILEDI YÆLÆNÆNILKYARÆSÆNDABU OLUMLUTABLOYAåANÆRKEN YÆL IlINDEGERlEKLEåMESIOLASÆ~l RISKINDEHAYATAGElMESID~NYA EKONOMISINDEKITOPARLANMANÆNyN~NE BIRENGELOLURMUBEKLENTISIDEORTAYA lÆKARDÆYÆLÆNAGIRERKEN~lyNEMLI K~RESELRISKyNGyR~L~YORDU"UNLAR 4RUMPYyNETIMIVEPOLITIKALARÆNA ILIåKINENDIåELER !VRUPA"IRLIãI¯NIN GELECEãININASÆLåEKILLENDIRECEãIILE yZELLIKLE/RTADOãUKAYNAKLÆJEOPOLITIK RISKLERDI ëLKRISKOLARAKyNGyR~LEN!"$¯DE 4RUMPYyNETIMINEILIåKINENDIåELER B~Y~KyLl~DEHAKLÆlÆKTÆ4RUMP YyNETIMIIlERIDEVEDÆåARÆDAVEHATTA KENDIPARTISIIlINDEyNEMLIKARåÆTLÆKLAR YAåÆYOR%NSONESKI&")"AåKANÆ ILEYAåANANS~RElCIDDIBELIRSIZLIK YARATÆYOR3ElILDIKTENSONRAYARATTÆãÆ EKONOMIKB~Y~MEBEKLENTILERIVE ONUNR~ZGhRÆISEGIDEREKZAYÆFLÆYOR %KONOMIKB~Y~MEYIHÆZLANDÆRACAK VERGIREFORMUVEYATÆRÆMHARCAMALARÆ HEN~ZHAYATAGElIRILEMEDI"UNLARA RAãMEN!"$EKONOMISINDEKI TOPARLANMAKENDIDINAMIKLERIILE S~R~YOR ANCAKD~NYANÆNGERIKALANÆNA YyNELIKHÆZLANDÆRÆCÆETKIBEKLENTISI GIDEREKAZALÆYOR !VRUPA"IRLIãIISEYÆLÆNABIR yNCEKIYÆLYAåADÆãÆ"REXITåOKU ILEGIRMIåVEYÆLÆIlINHEM

"IRLIãINGELECEãINIåEKILLENDIRMEYI HEMDE"REXITS~RECINIBAåLATMAYÆ HEDEFLEMIåTI"US~RElTE!"¯NIN yNEMLISElIMLERINYERALDÆãÆBIR SIYASITAKVIMEDESAHIPOLMASÆ RISKLERIARTÆRMÆåTÆ!NCAK!"ëNGILTERE ERKENSElIMLERINEKADARS~RECI KAZASÆZYyNETMEYIBAåARDÆ"UNA BAãLÆOLARAKEKONOMIKB~Y~MEDE BEKLENTILERIN~ZERINElÆKTÆ!NCAK ëNGILTEREERKENSElIMLERISONUlLARÆ BEKLENMEDIKBIRYOLKAZASÆNAYOL AlTÆëNGILTERE¯DES~RECIYyNETECEK H~K~METM~ZAKERELERDEELINI G~lLENDIRMEKIlINERKENSElIME GITTI AMATEKBAåÆNAIKTIDARÆNÆ KAYBETTI"USONUlM~ZAKERE S~RECINIDAHAZORLUHALEGETIRMEKLE BIRLIKTE"REXITS~RECINIVE!"¯DEKI TOPARLANMAYÆENGELLEMEYECEKTIR !NCAKëNGILTERE¯NINM~ZAKERELERDE ELIZAYÆFLAMÆåTÆRVEëNGILTERE¯DENKAlÆå HÆZLANACAKTÆR el~NC~OLARAKJEOPOLITIKRISKLER ALANÆNDASÆCAKGELIåMENEBEKLENDIãI GIBI+UZEY+OREILENEDE)RAKí 3URIYEKONUSUNDAYAåANDÆ/RTADOãU GELIåMELERIILEDOãRUDANILIåKILI OLARAK+ATARILEBAåTA3!RABISTAN OLMAK~ZERElOKSAYÆDA+yRFEZ~LKESI ARASÆNDACIDDIBIRKRIZORTAYAlÆKTÆ /RTADOãUYENIDENåEKILLENIRKEN ORTAYAlÆKANBUKRIZByLGEDEKI EKONOMIKGELIåMELERIDEOLUMSUZ ETKILEMEYEADAYDÆR !NALIZETMEYElALÆåTÆãÆMÆZYAåANAN~l RISKK~RESELTOPARLANMAYÆENGELLEMEZ AMAYAVAåLATABILIR!NCAKBU~l RISKTENBIRI4~RKIYE¯NINENB~Y~K IHRACATPAZARÆNDA IKINCISIIHRACATÆMÆZÆ BUYÆLyNEMLIyLl~DEARTÆRDÆãÆMÆZ !"$¯DEVESONOLARAKDAYAKÆNVE KOMåUPAZARLARÆMÆZDAYAåANMAKTA OLDUãUIlINYAKÆNDANIZLENMEYE DEVAMEDILMELIDIR


BÜYÜME / EXIMBANK

7UN([LPEDQN·WDQLKUDFDWo×\D D\GDPLO\DUGRODUGHVWHN

T

ürk Eximbank OLARAKIHRACATlÆLARÆNGEREK~RETIM GEREKSESATÆå S~RElLERINDEKIFINANSMAN IHTIYAlLARÆNÆKARåÆLAMAYA YyNELIK~R~NLERSUNDUKLARÆNÆANLATAN'ENEL-~D~R !DNAN9ÆLDÆRÆM BANKANÆN FAALIYETLERIVEHEDEFLERINE ILIåKINAlÆKLAMALARDABULUNDU!DNAN9ÆLDÆRÆM BUKAPSAMDA IHRACATlÆLARANAKDI KREDI ALACAKSIGORTASÆVE IHRACATlÆLARÆNALÆCÆLARÆNA YyNELIKKREDILERDENOLUåAN BIR~R~NYELPAZESISUNDUKLARÆNÆANLATTÆ"ANKANÆN 26

YÆLÆNDAIHRACATlÆLARA SUNDUãUTOPLAMFINANSMAN DESTEãININGElENYÆLAGyRE Y~ZDEORANÆNDAARTARAK MILYARDOLARAY~KSELDIãINIBELIRTEN9ÆLDÆRÆM BUDESTEãIN MILYAR DOLARÆNÆNNAKDIKREDI  MILYARDOLARÆNÆNISEALACAK SIGORTASÆOLARAKSAãLANDÆãÆNÆKAYDETTI9ÆLDÆRÆM MEVCUTKREDIPROGRAMÆ ILEBANKANÆNSUNDUãUDESTEKLERSONUCUNDAYÆLÆNILK BEåAYÆNDAKREDISTOKUNUN 4,BAZÆNDABIRyNCEKIYÆLÆN AYNÆDyNEMINEGyREY~ZDE ORANÆNDAARTARAK 

MILYAR4,¯YEULAåTÆãÆNÆ VURGULADÆ

Türk Eximbank VMBéUÉçÉJISBDBUmÉ TBZÉTÉOÉBSUÉSÉZPS 4~RK%XIMBANKKREDILERININY~ZDE¯ININORTAíUZUN VADELIOLMASÆVESILESIYLE ~LKEMIZINYATÆRÆMDOKUSUNUNIHRACATODAKLÆOLMASÆNA DAKATKÆSUNDUãUNADIKKATI lEKEN!DNAN9ÆLDÆRÆM ALACAKSIGORTASÆALANÆNDA /CAKí-AYÆSDyNEMINDE SIGORTALANANSEVKIYATÆNDA MILYARDOLARILEGElEN YÆLÆNAYNÆDyNEMINEGyRE

Y~ZDEARTTÆãÆNÆDILE GETIRDI "ANKANÆNSONYÆLIlINDE KREDIM~åTERISIOLANFIRMA SAYÆSÆNÆNYAKLAåÆKY~ZDE ARTARAKBIN¯AULAåTÆãÆNÆSIGORTALÆIHRACATlÆ SAYÆSÆNÆNISESONBIRYÆLDA Y~ZDEORANÆNDAB~Y~YEREKBIN¯EY~KSELDIãINI VURGULAYAN'ENEL-~D~R 9ÆLDÆRÆM BANKANÆNAKTIFLERININY~ZDE¯INIIHRACAT KREDILERININOLUåTURDUãUNU SyYLEDI9ÆLDÆRÆM ¬!YRÆCA .ISANAYÆVERILERINEGyRE BANKACÆLÆKSEKTyR~NDEKI T~MIHRACATKREDILERININ


Y~ZDE¯I"ANKAMÃ&#x2020;ZA AITTIR­DIYEKONUÃ¥TU

#BOLBOÃ&#x2030;OTFSNBZFTJ NJMZBS5-²ZF mÃ&#x2030;LBDBL 4~RK%XIMBANK¯Ã&#x2020;NBUYÃ&#x2020;L IlINDEKAYÃ&#x2020;TLÃ&#x2020;SERMAYE SISTEMINEGElTIãINIVE SERMAYEARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MKARARÃ&#x2020; ALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HATÃ&#x2020;RLATAN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M yN~M~ZDEKIDyNEMDE BANKASERMAYESININ MILYAR4,¯YEY~KSELTILECEãINIBELIRTEREKBUKAPSAMDAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KhRÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDA SERMAYEYEEKLENMEK~ZERE BANKAB~NYESINDEBÃ&#x2020;RAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDETTI9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M Ã¥U GyR~Ã¥LERIPAYLAÃ¥TÃ&#x2020; ¬"ANKAMÃ&#x2020;ZHALIHAZÃ&#x2020;RDASAãLAMMALIYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ILEFINANSAL SISTEMDEG~lL~KONUMUNUKORUMAKTADÃ&#x2020;R4~RK %XIMBANK¯Ã&#x2020;N.ISANSONU ITIBARIYLESERMAYEYETERLILIK RASYOSUY~ZDE ¯DIR 4AHSILIGECIKMIÃ¥ALACAKLARÃ&#x2020; ISE-AYÃ&#x2020;SSONUITIBARIYLE Y~ZDE ILESEKTyRORTALAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NOLDUKlAALTÃ&#x2020;NDA YERALMAKTADÃ&#x2020;R"ANKAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N yZKAYNAKKARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;DAILK AYDAY~ZDE ILEGElTIãIMIZYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;N PUAN~ZERINDE GERlEKLEÃ¥MIÃ¥TIR'~lL~MALI YAPÃ&#x2020; ULUSLARARASÃ&#x2020;PIYASALARDANDAHAFAZLA MAKULMALIYETLIVEUZUNVADELIKAYNAK TEMINETMENINANAHTARÃ&#x2020; KONUMUNDADÃ&#x2020;R­

 NJMZBSEPMBSMÃ&#x2030;L ZFOJCPSmMBONB !DNAN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NILKBEÃ¥ AYÃ&#x2020;NDAGENIÃ¥BIRCOãRAFYADANSENDIKASYONKREDISIVE IKILITICARIKREDILERYOLUYLA TOPLAM MILYARDOLAR KAYNAKSAãLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NADIKKAT lEKTIVEBUNUNBANKAYA DUYULANG~VENINGySTERGESIOLDUãUNUVURGULADÃ&#x2020;

9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MBANKANÃ&#x2020;NYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; IlINDESAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KAYNAKLAR ARASÃ&#x2020;NDA B~Y~KBIRKÃ&#x2020;SMÃ&#x2020; aIN¯DENOLMAK~ZEREULUSLARARASÃ&#x2020;BANKALARÃ&#x2020;NKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;YLA UZUNZAMANDÃ&#x2020;RILKDEFAYÃ&#x2020;L VADELIOLARAKSAãLANAN MILYONDOLARLÃ&#x2020;KKREDININDE yNEMLIBIRYERIBULUNDUãUNUKAYDETTI %XIMBANK¯Ã&#x2020;NEN~STSEVIYEDENYETKILILERIYLE3UUDI !RABISTAN +ATARVE"IRLEÃ¥IK !RAP%MIRLIKLERI¯NE-AYÃ&#x2020;S AYÃ&#x2020;NDAYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ZIYARETLERDE +yRFEZ~LKELERININyNEMLI BANKALARÃ&#x2020;YLATOPLANTÃ&#x2020;LAR GERlEKLEÃ¥TIRDIãINIHATÃ&#x2020;RLATAN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M BUZIYARETLER SÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDA 5LUSLARARASÃ&#x2020; ëSLAMI4ICARET&INANSMANÃ&#x2020; +URUMU )4&# KOORDINATyRL~ã~NDEKIBIRBANKALAR KONSORSIYUMUNDANYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K MILYONDOLARTUTARÃ&#x2020;NDA MURABAHASENDIKASYON KREDISITEMINETMEK~ZERE )4&#ILEBIRKREDIANLAÃ¥MASÃ&#x2020; IMZALANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDETTI"ANKANÃ&#x2020;NYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAGERlEKLEÃ¥TIRILENPROJELERESAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; KREDILERKAPSAMÃ&#x2020;NDABORlLU ~LKENINGERIyDEMEMERISKININSIGORTALANMASÃ&#x2020;NAILIÃ¥KIN ëSLAM+ALKÃ&#x2020;NMA"ANKASÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;N SIGORTAKURULUÃ¥UëSLAMI 9ATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MVEëHRACAT+REDI3IGORTASÃ&#x2020;+URUMU )#)%# ILE IÃ¥BIRLIãIlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NABAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;KLAYAN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M BU KAPSAMDA )#)%#TARAFÃ&#x2020;NDAN 3ENEGAL¯EYyNELIKILKPROJENINSIGORTALANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; 3ENEGAL VE+AMERUN¯AYyNELIKIKI PROJEYEILIÃ¥KINlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;N S~RD~ã~N~AKTARDÃ&#x2020;

0SUBV[VOWBEFMJ GPOMBSÃ&#x2030;OQBZÃ&#x2030;ZLTFMJZPS 4~RK%XIMBANK¯Ã&#x2020;NBILANlO YAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAYAÃ¥ANANDEãIÃ¥IMEUYGUNOLARAKORTAí UZUNVADELIFONLAMANÃ&#x2020;N

5f3,ðè"%".-"3*/*/%ðæ&3f-,&-&3%&,ð 130+&-&3ð/&%&45&, ¬(~K~METIMIZIN!FRIKAAlÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MÃ&#x2021;POLITIKASÃ&#x2021;lERì lEVESINDE5LUSLARARASÃ&#x2021;+REDILERPROGRAMLARÃ&#x2021; KAPSAMÃ&#x2021;NDAKIIæLEMLERSONDyNEMDEHÃ&#x2021;Z KAZANDÃ&#x2021;4AMAMÃ&#x2021;NAYAKÃ&#x2021;NÃ&#x2021;!FRIKA~LKELERINE YyNELIKKULLANDÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MÃ&#x2021;DEVAMEDENVEG~NDEMì DEKIPROJELERINTOPLAMTUTARÃ&#x2021; MILYARDOLARA ULAæMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;R$IäERTARAFTAN &INANSAL +RIZININETKILERIHEN~ZORTADANKALKMAMÃ&#x2021;æKEN 4UNUS¯LABAæLAYANVEByLGE~LKELERINEYAYÃ&#x2021;LAN !RAP"AHARÃ&#x2021;ILE5KRAYNAì2USYAKRIZINDEN SONRAORTAYAlÃ&#x2021;KANOLUMSUZEKONOMIKæARTLAR ~LKEMIZIDÃ&#x2021;æTICARETTEYENIYyNTEMLERVE ARAlLARBULMAYAZORLAMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;R­ yNEMKAZANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NAIÃ¥ARET EDEN!DNAN9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M BU lERlEVEDEMILYONDOLAR TUTARÃ&#x2020;NDAKI$~NYA"ANKASÃ&#x2020; KREDISINEEKOLARAK YÃ&#x2020;LSONUNAKADAR!VRUPA+ONSEYI+ALKÃ&#x2020;NMA"ANKASÃ&#x2020;¯NDAN MILYON%URO ëSLAM +ALKÃ&#x2020;NMA"ANKASÃ&#x2020;¯NDANISE MILYONDOLARTUTARÃ&#x2020;NDA UZUNVADELIVEUYGUNMALI-

YETLIYENIKREDIKULLANÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; IlINlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NY~R~T~LD~ã~N~AlÃ&#x2020;KLADÃ&#x2020;9Ã&#x2020;LDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M ¬"yYLELIKLE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAEN AZMILYONDOLARLÃ&#x2020;KORTAí UZUNVADELIKAYNAKTEMIN EDILECEKTIR!YRÃ&#x2020;CAëSLAMI 9ATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MVEëHRACAT+REDI3IGORTASÃ&#x2020;+URUMU )#)%# VE aOK4ARAFLÃ&#x2020;9ATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M'ARANTI !JANSÃ&#x2020; -)'! ILEGyR~Ã¥ME-

#"35&3'ð/"/4."/%&45&æðð-&"-*$* ,3&%ð-&3ð/ð/&5,ð/-ðæð"35*3*-"$", ¬dZELLIKLE!FRIKAKÃ&#x2021;TASÃ&#x2021;yZELìKAMUSEKTyR~N~N SÃ&#x2021;NÃ&#x2021;RLÃ&#x2021;BORlLANMAKAPASITESIDIKKATEALÃ&#x2021;NARAK ILGILIKURULUæLARÃ&#x2021;NKATÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MÃ&#x2021;YLAEMTIABAZLÃ&#x2021; FINANSMANAILIæKINlALÃ&#x2021;æMALARBAæLATÃ&#x2021;LMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;R 9APÃ&#x2021;LANlALÃ&#x2021;æMALARSONUCUNDAINæAATTAAHì H~TVEMALIHRACATÃ&#x2021;ALANLARÃ&#x2021;NDAYENIIMKANLAR VEARAlLARLAKULLANÃ&#x2021;LABILECEKBIRPOTANSIYELIN BULUNDUäUANLAæÃ&#x2021;LMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;ReLKEMIZIHRACATÃ&#x2021;NÃ&#x2021;N ARTÃ&#x2021;RÃ&#x2021;LMASÃ&#x2021;VEFIRMALARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZAYENIIMKANLAR YARATÃ&#x2021;LMASÃ&#x2021;IlINlALÃ&#x2021;æMALARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZAyN~M~ZDEKI DyNEMDEDEVAMEDILIP UYGULANABILIR PROGRAMLARÃ&#x2021;NGELIæTIRILMESIIlINlABAGySTERIì LECEKTIR­

27


BÜYÜME / EXIMBANK

“Son dönemde uluslararası kuruluşlar ile Türk Eximbank arasındaki işbirliği giderek artıyor. İngiltere, İtalya, Fransa, Belçika İhracat Destek Kuruluşları (UKEF, SACE, BPI France, Credendo), Rus- Kırgız Kalkınma Fonu ve Asya Eximbankları forumuna üye eximbanklar ile imzalanan veya imza için son aşamaya gelinen işbirliği anlaşmaları ihracatçılara uluslararası pazarlarda farklı şekillerde destek verilmesinin önü açılıyor.”

LERYAPÆLARAKBUKURULUåLARÆNGARANTISIYLEYÆLVADELI YENIBORlLANMAIMKhNLARÆ ~ZERINDElALÆåÆLMAKTADÆR dTEYANDANIHRACATKREDI PORTFyY~M~ZDEKIGELIåMELEREBAãLÆOLARAK EUROTAHVIL VEVEYABANKATARIHINDEILK DEFASUKUK ëSLAMITAHVIL IHRACÆD~å~N~LMEKTEDIR­ DIYEKONUåTU

,SFEJ(BSBOUJ'POV JMFBSUBOJéCJSMJçJ 4~RK%XIMBANK¯ÆNOTUZUNCU YÆLÆNDAIHRACATÆDESTEKLEME MISYONUNUDAHAIYIYERINE GETIRMEKAMACÆYLAYENIDENYAPÆLANDÆãÆNÆBELIRTEN !DNAN9ÆLDÆRÆM ¬"US~RElTE "ANKAMÆZORGANIZASYON YAPÆSÆNÆDEãIåTIREREKIHRACATlÆLARÆMÆZDANBANKALAR DÆåÆNDADATEMINATALARAK KREDIVEREBILECEKHALE GELMIåTIR­DEDI9ÆLDÆRÆM +'&B~NYESINDE(AZINE DESTEKLIKEFALETUYGULAMASÆNAILIåKINYENID~ZENLEMELERINYAPÆLMASÆYLABIRLIKTE 4~RK%XIMBANK¯ÆNDA+'& 28

ILEIåBIRLIãIIMKANLARÆNÆ GELIåTIREREK IHRACATlÆLARÆN TEMINATSORUNLARÆNÆlyZMEK YyN~NDEGEREKLIADÆMLARÆ ATTÆãÆNÆVURGULADÆ9ÆLDÆRÆM åUGyR~åLERIDILEGETIRDI ¬"ANKAMÆZMEVCUTKREDI PROGRAMLARÆILEIHRACATA DESTEKSEVIYESINIKORURKEN ATÆLÆMYAPACAãÆMÆZYENI ALAN BANKATEMINATÆOLMADANKREDIBAåVURUSUNUN DEãERLENDIRMESINIYAPARAK IHRACATlÆMÆZÆN~ZERINDEKIBASKÆYÆHAFIFLETMEK OLACAKTÆR"USISTEMEGElIå TARIHIMIZIyNElEKEREKBU AYIlINDEKREDIKULLANDÆRÆMÆNABAåLADÆK"UNDANByYLE HERHANGIBIRTICARIBANKA FIRMALARLANASÆLlALÆåÆYORSA %XIMBANKDAFIRMALAR ILEAYNÆåEKILDEDOãRUDAN DAlALÆåABILENBIRBANKA OLMUåTUR"UKAPSAMDA IHRACATlÆFIRMALARÆMÆZDOãRUDAN%XIMBANKTARAFÆNDAN +'&PORTFyYGARANTISISTEMI DAHILINDEKREDILENDIRILMEYE BAåLANMÆåTÆR"UNEDENLEYÆLÆNGERIKALANÆNDAKREDILERDE

yNEMLIyLl~DEARTÆåSAãLANMASÆBEKLENMEKTEDIR­

ðISBDBUmÉMBSÉNÉ[B EPçSVEBOVMBéBDBçÉ[ $AHAFAZLAIHRACATlÆYA ULAåMAYyN~NDEATÆLAN ADÆMLARDANBIRININDEåUBELEåMEYyN~NDEGERlEKLEåTIRILENFAALIYETLEROLDUãUNU KAYDEDEN9ÆLDÆRÆM BU AMAlLAIRTIBATB~ROLARÆNÆN åUBELEåTIRILEREK åUBEAãÆNÆN GENIåLETILDIãINIANLATTÆ 9ÆLDÆRÆM ¬.ITEKIM YÆLÆNDA'AZIANTEPäUBESI¯NI BUYÆLDA$ENIZLIäUBESI¯NI AlTÆK"UYÆLIlINDE"URSAVE !DANA TAKIBENDE+ONYA +AYSERIVE!NTALYA¯NÆNåU-

BELEåTIRILMESIyNGyR~L~YOR !YRÆCA IHRACATPOTANSIYELI Y~KSEKOLANBAåKAILLERDE VEORGANIZESANAYIByLGELERINDEDEIRTIBATNOKTALARÆ OLUåTURULARAKIHRACATlÆLARÆMÆZÆN%XIMBANK¯ÆNSUNDUãU FINANSMANIMKANLARÆNA ULAåMASÆKOLAYLAåTÆRÆLACAK­ DIYEKONUåTU

4~RK%XIMBANK¯ÇNOTUZUNCUYÇLÇNDAIHRACATÇ DESTEKLEMEMISYONUNUDAHAIYIYERINEGETIRMEK AMACÇYLAYENIDENYAPÇLANDÇäÇNÇBELIRTEN4~RK %XIMBANK'ENEL-~D~R~!DNAN9ÇLDÇRÇM ¬"US~RElTE"ANKAMÇZORGANIZASYONYAPÇSÇNÇ DEäIæTIREREKIHRACATlÇLARÇMÇZDANBANKALAR DÇæÇNDADATEMINATALARAKKREDIVEREBILECEKHALE GELDI­æEKLINDEKONUæTU


BULUŞMA / 24. OLAĞAN GENEL KURUL

ūVWLNUDU

LoLQGH DW×O×P ELQLKUDFDWoÖQÖQoDWÖNXUXOXãX7å0·LQ 2ODæDQ*HQHO.XUXOXYHåKUDFDWÖQ âDPSL\RQODUÖgGO7|UHQL&XPKXUEDãNDQÖ 5HFHS7D\\LS(UGRæDQ·ÖQWHãULIOHUL\OH JHUoHNOHãWLULOGL

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- /LAãAN 'ENEL+URULUVE ëHRACATäAMPIYONLARÆdD~L 4yRENI #UMHURBAåKANÆ 2ECEP4AYYIP%RDOãAN¯ÆN TEåRIFLERIYLEGERlEKLEåTI (AZIRAN#UMARTESIG~N~ 'RAND4ARABYA/TELI¯NDE 4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåIEVSAHIPLIãINDE D~ZENLENEN'ENEL+URUL¯A "AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ-EHMETäIMåEK "AåBAKAN9ARDÆMCÆSÆ.URETTIN#ANIKLI %KONOMI"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI -ALIYE"AKANÆ.ACI !ãBAL '~MR~KVE4ICARET "AKANÆ"~LENT4~FENKCI !ILEVE3OSYAL0OLITIKALAR "AKANÆ&ATMA"ET~L3AYAN YANÆSÆRAIHRACATlÆBIRLIK BAåKANLARÆVE4ë-$ELEGELERIILEIåD~NYASÆNÆNyNEMLI ISIMLERINIBIRARAYAGETIRDI 30

%ÉéUJDBSFU CZNFOJOMPLPNPUJGJ IiMJOFHFMEJ 4ë-/LAãAN'ENEL +URULUVEëHRACATÆNäAMPIYONLARÆdD~L4yRENI¯NDE #UMHURBAåKANÆ%RDOãAN BIRKONUåMAYAPTÆ$ÆåTICARETIN B~Y~MENINLOKOMOTIFIHhLINEGELMIåOLMASÆNDAN MEMNUNIYETDUYDUãUNU VEyN~M~ZDEKIDyNEMDE HEMIHRACATÆN HEMDÆå TICARETINB~Y~MEYEKATKÆSÆNÆNARTACAãÆNAINANDÆãÆNÆ BELIRTEN#UMHURBAåKANÆ %RDOãAN ISTIHDAMDADA ARTÆåSAãLANDÆãÆNA MILYONUNAåÆLARAK4EMMUZ DARBEGIRIåIMIyNCESINDEKI SEVIYESINEULAåÆLDÆãÆNADIKKATlEKTI#UMHURBAåKANÆ %RDOãAN ¬%NKÆSAZAMANDA IåSIZLIKTEYENIDENTEKHANELI RAKAMLARÆGyRECEãIMIZDEN EMINIM%KONOMIDEKIDIãER


31


BULUŞMA / 24. OLAĞAN GENEL KURUL SATÆNALMAG~C~BAKÆMÆNDANISE¯~NC~B~Y~K EKONOMISIDIR!YNÆåEKILDE KIåIBAåÆNAD~åENMILLsGELIR BAKÆMÆNDANBULUNDUãUMUZ ¯~NC~SÆRANÆNDAHIlBIR åEKILDEGERlEãIYANSÆTMADÆãÆNÆD~å~N~YORUM%N BASITINDEN!VRUPA"IRLIãI ~YESI~LKELERINANÆNHEPSI KhãÆT~ZERINDEDIReLKEMIN BULUNDUãUKONUMLAONLARÆN AYNÆYERDEOLMASÆM~MK~N DEãIL­

ðISBDBUUBNJMZBS EPMBSIFEFGJ VMBéÉMBCJMJSCJS SBLBNEÉS “Elbette büyümenin ihracat başta olmak üzere diğer ayaklarını çok daha fazla güçlendirmek için çalışmalıyız. Bunun için de ihracatçılarımıza verilen desteği genişletiyor, Eximbank kaynaklarını artırıyor, yeşil pasaport uygulamasını yaygınlaştırıyoruz.”

T~MGySTERGELERDEHÆZLÆBIR TOPARLANMAYAIåARETEDIYOR­ DIYEKONUåTU 4~MBUGELIåMELERIN IlERIDEVEDÆåARÆDABIRILERININÆSRARLA4~RKIYE ALEYHINDEHAVAOLUåTURMAYAlALÆåTÆKLARÆBIRDyNEMDE GERlEKLEåTIãINIVURGULAYAN #UMHURBAåKANÆ%RDOãAN ULUSLARARASÆKREDIDERECELENDIRMEKURULUåLARÆNÆN 4~RKIYEILEILGILITAHMINLERININTUTMADÆãÆNAIåARET ETTIVE¬"UNLARÆNNASÆL IDEOLOJIKYAKLAåTÆKLARÆNÆN NASÆL4~RKIYE¯YEYyNELIK S~REKLIBIRKUMPASGAYRETI IlERISINDEOLDUKLARÆORTADA­ DEDI#UMHURBAåKANÆ %RDOãAN åUNLARÆSyYLEDI ¬4~RKIYE¯NINGERlEKPOTANSIYELINI GERlEKKAPASITESINI ENIYIBIZLERBILIYORUZ SIZLER BILIYORSUNUZ9URTDÆåÆNDA YAPTÆãÆMÆZGyZLEMLERLE ~LKEMIZINIMKhNLARÆNÆ 32

KARåÆLAåTÆRDÆãÆMÆZDA EKONOMIDEBULUNDUãUMUZYERIN KESINLIKLEHAKETTIãIMIZ YEROLMADÆãÆNÆGyRD~K GyR~YORUZ"UG~N4~RKIYE EKONOMIKB~Y~KL~KBAKÆMÆNDAND~NYANÆN¯NCI 

4~RKIYE¯NINBUNLARA RAãMENDAHASISTEMLIlALÆåARAK KAYÆTLARÆDAHACIDDI TUTARAK DAHAlOK~RETIP IHRAlEDEREKYAKÆNDAASÆL OLMASÆGEREKENSÆRALARADA Y~KSELECEãINIKAYDEDEN #UMHURBAåKANÆ%RDOãAN ¬/NUNIlINKAYÆTDÆåÆ YASTÆKALTÆ BUNLARÆNHEPSINI yZELLIKLEHAYATASOKMANÆN PIYASAYASOKMANÆN HEPIMIZMILLsBIRDAVRANÆå OLARAK YERLIBIRDAVRANÆå

OLARAKGAYRETIIlERISINDE OLMALÆYÆZ"UBAKÆMDAN HEDEFLERIMIZlOK yNEMLIDIRëHRACATTA MILYARDOLARHEDEFIBU~LKE IlINKESINLIKLEERIåILEBILIR ULAåÆLABILIRBIRRAKAMDÆR­ DIYEEKLEDI¬9AåADÆãÆMÆZ ONCABADIREYERAãMEN YÆLDAKATTANFAZLAB~Y~TT~ã~M~Z~LKEMIZIYENIDEN AYNÆåEKILDEKATDAHAB~Y~TMEKBIZLERINELINDEDIR­ DIYENVEBUNUGERlEKLEåTIRECEKKADROLARÆNTEMSILCILERININSALONDAOLDUãUNU SyYLEYEN#UMHURBAåKANÆ %RDOãAN 4~RKIYE¯NINMERKEZINDEYERALDÆãÆCOãRAFYANÆN D~NYADAKURULMAYA lALÆåÆLANYENID~ZENIN SIYASI EKONOMIKVEASKERs REKABETALANÆDURUMUNDA OLDUãUNUVURGULADÆ#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN ¬"U SEBEPLEBIRSORUNBITMEDENDIãERIYLEKARåÆLAåÆYOR ONUNLAM~CADELEEDERKEN BIRBAåKASÆNÆNKAPÆMÆZA DAYANDÆãÆNÆGyR~YORUZ ëåTE+ATARKRIZIBUNUN SONyRNEãIDIR­IFADELERINI KULLANDÆ


“En büyük amacımız net ihracatın büyümeye her zaman pozitif katkı vermesi. Ancak bu sayede istikrarlı bir ekonomiye ulaşırız. Çünkü biz inanıyoruz ki, ekonomi demek sadece banka demek değil. Para demek değil. Ekonomi demek, üretim demek daha fazla ihracat demek.”

:FéJMQBTBQPSU VZHVMBNBTÉOÉ ZBZHÉOMBéUÉSÉZPSV[ ëSTIHDAMTEåVIKLERININDE AYNÆåEKILDEIåINIB~Y~TMEK GELIåTIRMEKISTEYENLERElOK CIDDIKOLAYLÆKLARSAãLADÆãÆNA DEãINEN%RDOãAN ëHRACATlÆLARÆMÆZASAãLANANTEåVIKLERINANLAMÆNÆENIYISIZLER BILIYORSUNUZ6ERGIINDIRIMLERIDEYINEYATÆRÆMCÆLARÆMÆZ VEGIRIåIMCILERIMIZIlIN yNEMLIBIRTEåVIKUNSURUDUR $yVIZINATEåININSyNMESI VENISPIGERILEMES~RECINE GIRMESIYLEBORSANÆNTARIHI REKORLARKÆRARAKBIN SEVIYESINEULAåMASÆDA EKONOMIDEKIOLUMLUHAVAYÆ BESLIYORDEDI %RDOãAN BUNLARÆNYANÆNDA KREDITEMERR~TLERININAZALMASÆVETAHVILGIBIPIYASA ARAlLARÆNÆNISTIKRARAKAVUåMASÆNÆNDAIåLERINYOLUNA GIRDIãINI GIRMEYEBAåLADÆãÆNÆGySTERDIãINISyYLEDI "AZÆLARÆNÆN YURTIlITALEBIN NISPETENDAHAY~KSEKARTMÆåOLMASÆ~ZERINDENB~Y~MEYIELEåTIRMEYEKALKTÆãÆNÆ

"Geçen yıl 30 ülkeye ticaret heyeti düzenlemiştik. 2017'de ise 48 ülkeye gideceğiz dedik. 2016'da 7 Afrika ülkesine gittik. Bu sene ise 12 ülkeye gidiyoruz. Bütün faaliyetlerimizi katma değerli ihracat için ArGe, inovasyon, tasarım ve markalaşma başlıkları altında yürütüyoruz.”

ð)3"$"5b*-"3%"/."%%&-ð5"-&1-ð45&4ð

¢'~MR~KLERDEMESAISAATLERIDÇæÇNDA YAPÇLANIæLEMLERIlINyDENENEKBEDELLERIN KALDÇRÇLMASÇ ¢+$6Y~K~FINANSMANSORUNUNUNlyZ~M~ ¢'~MR~K"IRLIäI!NLAæMASǯNÇN G~NCELLENMESI ¢!"ILEILIæKILERING~lLENDIRILMESI ¢eRETIM2EFORM0AKETININBIRANyNCE YASALAæMASÇ ¢ëHRACATlÇLARÇNFAIZORANLARÇNÇNTEKHANELI SEVIYELERElEKILMESINIARZULAMASÇ ¢9ATÇRÇMORTAMÇNÇNIYILEæTIRILMESINEYyNELIK D~ZENLEMELERINHÇZLÇBIRæEKILDEUYGULAMAYA GElMESI ¢-ESLEKIEäITIMILEKALIFIYEPERSONEL YETIæTIRILMESINE(~K~METTARAFÇNDANyZELBIR yNEMVERILMESI ¢$~NYADAYAæANAN3ANAYI$EVRIMI¯NIN GERISINDEKALMAMAKIlINHÇZLÇADÇMLAR ATÇLMASÇ ¢%SNEKlALÇæMASISTEMIVEKÇDEMTAZMINATÇ ILEILGILID~ZENLEMELERINACILENHAYATA GElMESI

DILEGETIREN%RDOãAN åyYLE DEVAMETTI9URTIlITALEBIN ARTMASÆ MILLETIN~LKESINEVE KENDISINEG~VENDIãINIGySTERIRVEENSAãLAMOLANYOLBUDURdNCEBUNUSAãLAYACAKSÆNÆZKIBAåARÆGELSIN%LBETTE B~Y~MENINIHRACATBAåTA OLMAK~ZEREDIãERAYAKLARÆNÆ lOKDAHAFAZLAG~lLENDIRMEK IlINlALÆåMALÆYÆZ"UNUNIlIN DEIHRACATlÆLARÆMÆZAVERILEN DESTEãIGENIåLETIYOR %XIMBANKKAYNAKLARÆNÆARTÆRÆYOR YEåILPASAPORTUYGULAMASÆNÆ YAYGÆNLAåTÆRÆYORUZ#ARIAlÆãÆNFINANSMANÆNDA TURIZMDENKAYBETTIãIMIZYAKLAåÆK MILYARDOLARLÆKAVANTAJÆ IHRACATLAYAKALADÆãÆMÆZÆN GAYETFARKÆNDAYÆZ+ONUåMASÆNÆNSONUNDA4ë-¯IN /LAãAN'ENEL+URULU¯NUN ~LKEVESEKTyRIlINHAYÆRLÆ OLMASÆDILEãINDEBULUNAN #UMHURBAåKANÆ%RDOãAN SyZLERINI D~NYANÆNDyRTBIR YANÆNDATERDyKEN EMEK VEREN RISKALAN M~CADELE EDEN GAYRETGySTERENT~M IHRACATlÆLARATEåEKK~REDIP lALÆåMALARÆNDABAåARÆLAR DILEYEREKTAMAMLADÆ 33


BULUÅ&#x17E;MA / 24. OLAÄ&#x17E;AN GENEL KURUL

JISBDBUmÃ&#x2030;MBSÃ&#x2030;NÃ&#x2030;[Ã&#x2030; UBLEJSFEJZPSV[ %KONOMI"AKANÃ&#x2020;.IHAT :EYBEKCI BINIHRACATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NTEMSILCISIOLAN4ë-IN 4~RKIYEIlINyNEMLIHIZMETLERYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEREK T~MIHRACATlÃ&#x2020;LARAGAYRETLERINDENyT~R~TEÃ¥EKK~RETTI 4~RKIYENINZAMANZAMAN lEVRESINDEKIEKONOMIK VESIYASIKRIZLERINORTASÃ&#x2020;NDAKALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEEDEN :EYBEKCI 0AZARLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA yNEMLIKAYÃ&#x2020;PLARYAÃ¥ADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDyNEMLEROLDU!NCAK HERZAMANBIROLDUK IRI OLDUK DIRIOLDUK"~T~N ZORLUKLARÃ&#x2020;BIRLIKTEATLATTÃ&#x2020;K -ARIFETINZEKATÃ&#x2020; MARIFETI TAKDIRETMEKTIRëåTEBU Y~ZDENT~MIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;TAKDIREDIYOR TEÃ¥EKK~RLERIMISUNUYORUM ëHRACATlÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NVE~LKEMIZINMENFAATLERINIHERÃ¥EYIN yN~NEKOYAN "UAILEYI HERDAIMBIRARADATUTAN 4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z-EHMET"~Y~KEKÃ¥IYEAYRÃ&#x2020;CA TEÃ¥EKK~REDIYORUMDIYE KONUÃ¥TU

&LPOPNJEFNFL SFUJNEFNFL EBIB GB[MBJISBDBUEFNFL "UYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;IHRACATTAATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; ILANETTIKLERINIAKTARAN 34

aOKSAYÃ&#x2021;DABAKAN B~ROKRAT IHRACATlÃ&#x2021;BIRLIK BAæKANLARÃ&#x2021;VE4ë-$ELEGELERIKATÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MÃ&#x2021;YLA GERlEKLEæEN4ë-~NC~/LAäAN'ENEL +URULUNAIæD~NYASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NyNEMLIISIMLERIVEBASÃ&#x2021;N MENSUPLARÃ&#x2021;DAYOäUNILGIGySTERDI :EYBEKCI NÃ&#x2020;NSON lEYREãINDENITIBARENIHRACATÃ&#x2020;NHÃ&#x2020;ZLAARTTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI :EYBEKCI B~Y~MENIN YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NILKlEYREãINDE Y~ZDEILEBEKLENTILERIN OLDUKlA~ZERINDEGELDIãINI ANÃ&#x2020;MSATARAK BUORANÃ&#x2020;N!" ORTALAMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NKATÃ&#x2020;NDAN BILEFAZLAOLDUãUNUKAYDETTI"UB~Y~MENINYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K YARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NNETIHRACATÃ&#x2020;N KATKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ILEGERlEKLEÃ¥TIãINI VURGULAYAN:EYBEKCI Ã¥yYLE KONUÃ¥TU"IZIMENB~Y~K AMACÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZNETIHRACATÃ&#x2020;N B~Y~MEYEHERZAMAN

POZITIFKATKÃ&#x2020;VERMESI a~NK~BILIYORUZKIANCAK BUSAYEDEISTIKRARLÃ&#x2020;BIR EKONOMIYEULAÃ¥Ã&#x2020;RÃ&#x2020;Za~NK~ BIZINANÃ&#x2020;YORUZKI EKONOMIDEMEKSADECEBANKA DEMEKDEãIL0ARADEMEK DEãIL%KONOMIDEMEK ~RETIMDEMEKISTIHDAM DAHAFAZLAIHRACATDEMEK 3ONAYLARDABIZLERIMUTLU EDENBIRDIãERGELIÃ¥MEISE IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAKIDyN~Ã¥~M ëLKAYDAIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N DEãERBAZÃ&#x2020;NDAY~ZDEARTMÃ&#x2020;Ã¥OLMASÃ&#x2020; AYRÃ&#x2020;CAIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAKIKATMADEãERINSON

YÃ&#x2020;LDAIHRACATTAKILOGRAM FIYATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZTAMKATARTTÃ&#x2020; "UARTÃ&#x2020;Ã¥HÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;YLA!LMANYAYÃ&#x2020; !"$YIVE'~NEY+OREYI GERIDEBÃ&#x2020;RAKMÃ&#x2020;Ã¥OLMAMÃ&#x2020;Z AYRÃ&#x2020;BIRMUTLULUKTUR9ETERLIMI(AYÃ&#x2020;R(EDEFIMIZ BUNUEKADARTEKRAR IKIYEKATLAMAK :EYBEKCI 4~RKIYEYESON YÃ&#x2020;LDAMILYARDOLARA YAKÃ&#x2020;NYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MlEKTIKLERINIBELIRTEREK "U PEK lOK~LKENINHAYALINIBILE KURAMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;BIRRAKAM-~TEAHHITLERIMIZIND~NYADA ~STLENDIãIPROJELERINDEãERI MILYARDOLARAULAÃ¥TÃ&#x2020; "URAKAMBIZIBUALANDA D~NYADAIKINCISÃ&#x2020;RAYAY~KSELTTIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;SONUNDA IHRACATAMILYARDOLARÃ&#x2020; AÃ¥ARAKTARIHIZIRVEYIYAKALAMAKISTIYORUZIFADELERINI KULLANDÃ&#x2020;


5SLJISBDBUmÃ&#x2030;TÃ&#x2030; EFTUFLMFSTBZFTJOEF UNQB[BSMBSB HJSFCJMJZPS 4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET "~Y~KEKÃ¥I #UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020; 2ECEP4AYYIP%RDOãANÃ&#x2020;N KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;YLAD~ZENLENEN4ë- /LAãAN'ENEL+URULUNDA IHRACATAVEEKONOMIYEILIÃ¥KIN DEãERLENDIRMELERYAPTÃ&#x2020; #UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020;%RDOãANA VEDEVLETINEKONOMIYyNETIMINEIHRACATlÃ&#x2020;LARAOLAN DESTEKLERINDENyT~R~TEÃ¥EKK~REDEN"~Y~KEKÃ¥I 4~RK IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBUDESTEKLER SAYESINDE4~RKIYENINTICARET ELlILERIOLARAKD~NYADAT~M PAZARLARAGIREBILDIãINISyYLE-

DI4~RKIYEMARKASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;D~NYANÃ&#x2020;NHERBIRKyÃ¥ESINEGURURLAGyT~RD~KLERINIAKTARAN "AÃ¥KAN"~Y~KEKÃ¥I 'ElEN YÃ&#x2020;L~LKEYETICARETHEYETI D~ZENLEMIÃ¥TIKDEISE ~LKEYEGIDECEãIZDEDIK DA!FRIKA~LKESINE GITTIK"USENEISE~LKEYE GIDIYORUZBILGISINIVERDI $~NYANÃ&#x2020;NyNEMLITICARET NOKTALARÃ&#x2020;NDA4~RK4ICARET -ERKEZLERIKURMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ANLATAN"~Y~KEKÃ¥I Ã¥yYLEKONUÃ¥TUäIMDIYE KADARëRAN $UBAI äIKAGOVE .EW9ORKTAMERKEZLERIMIZ FAALIYETEBAÃ¥LADÃ&#x2020;&ARKLÃ&#x2020;~LKELERDEDEAlMAKIlINlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;S~RD~R~YORUZ4ë- OLARAKB~T~NFAALIYETLERIMIZI KATMADEãERLIIHRACATIlIN !Rí'E INOVASYON TASARÃ&#x2020;M VEMARKALAÃ¥MABAÃ¥LÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020; ALTÃ&#x2020;NDAY~R~T~YORUZ"U

KONULARDAGERIDEBÃ&#x2020;RAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z'ENEL+URULDANBUYANA ILKDEFAD~ZENLEDIãIMIZBAZÃ&#x2020; ETKINLIKLERIMIZOLDU-ARKA +ONFERANSÃ&#x2020; 4~RKIYE4ASARÃ&#x2020;M (AFTASÃ&#x2020; ëHRACAT:IRVESI 4~RK ëHRAleR~NLERI!LGÃ&#x2020;!RAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020; 4~RKIYENIN"~Y~K (IZMETëHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;!RAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;GIBI¤

%JKJUBMQMBUGPSNMBSEB EBIBGB[MBZFSBMNBNÃ&#x2030;[ HFSFLJZPS "~Y~KEKÃ¥I 4~RKIYEëNOVASYON(AFTASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NINCISINID~ZENLEDIKLERINIIFADE EDEREK ëNOVA,ë'PROGRAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDEVAMETTIãINISyYLEDI (~K~METE!Rí'EVE 4ASARÃ&#x2020;M-ERKEZIAlMASyZ~ VERDIKLERINIHATÃ&#x2020;RLATAN"~Y~KEKÃ¥I Ã¥UANFIRMANÃ&#x2020;N !Rí'EVE4ASARÃ&#x2020;M-ERKEZI AlTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KAYDETTI$EVLETTEN

DAHAFAZLAIHRACATDESTEãI ISTEDIKLERINI BUNUN~ZERINE DESTEKLERINMILYAR4,DEN MILYAR4,YElÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HATÃ&#x2020;RLATAN"~Y~KEKÃ¥I Ã¥yYLE DEVAMETTI6IZEKONUSUNDA SÃ&#x2020;KÃ&#x2020;NTÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVARDEDIK(~K~METIMIZIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZA YEÃ¥ILPASAPORTHAKKÃ&#x2020;TANÃ&#x2020;DÃ&#x2020; "ENDEYEÃ¥ILPASAPORTUMU ALDÃ&#x2020;M&INANSMANKONUSUNDASORUNLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVARDEDIK %XIMBANKÃ&#x2020;NSERMAYESI KATÃ&#x2020;NAlÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;+REDI'ARANTI&ONU +'& ILEMILYAR 4,LIKTEMINATSAãLANARAK IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAY~ZDE G~VENCEIMKhNÃ&#x2020;TANÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;$IJITALPLATFORMLARDADAHAFAZLA YERALMAMÃ&#x2020;ZGEREKIRDEDIK H~K~METIMIZ EíTICARETSITELERINE~YELIKDESTEãISAãLADÃ&#x2020; %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z~YELIK ~CRETLERININY~ZDEINI DESTEKLIYOR 35


BULUŞMA / 24. OLAĞAN GENEL KURUL

7UNL\H QLQ

LKUDFDW ˂DPSL\RQODU×

T

ë- IHRACATÆN åAMPIYONLARÆNÆ yD~LLENDIRDI #UMHURBAåKANÆ2ECEP4AYYIP %RDOãANÆNKATÆLÆMÆYLA YAPÆLAN4ë-/LAãAN 'ENEL+URULUNDA ëHRACAT äAMPIYONLARÆdD~L4yRENI 36

YAPÆLDÆ#UMHURBAåKANÆ%RDOãAN "AåBAKAN 9ARDÆMCÆLARÆ-EHMET äIMåEKVE.URETTIN #ANIKLI %KONOMI"AKANÆ .IHAT:EYBEKCI '~MR~K VE4ICARET"AKANÆ"~LENT 4~FENKCI -ALIYE"AKANÆ .ACI!ãBAL !ILEVE3OSYAL

7å0 LQ QF2ODæDQ*HQHO .XUXOX QGD7UNL\H QLQLKUDFDWÖQD NDWNÖVXQDQãDPSL\RQODU|GOOHQGLULOGL GDHQoRNLKUDFDWJHUoHNOHãWLUHQ ILUPDODU|GOOHULQL&XPKXUEDãNDQÖ 5HFHS7D\\LS(UGRæDQ ÖQHOLQGHQDOGÖ *HoHQ\ÖOVHNW|UOHULQGHHQoRNLKUDFDW JHUoHNOHãWLUHQILUPDODUDLVH|GOOHULQL 7å0*HQHO.XUXOX QDNDWÖODQEDNDQODU WDNGLPHWWL 0OLITIKALAR"AKANÆ&ATMA "ET~L3AYAN+AYAILE4ë- "AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI BAåARÆLÆIHRACATlÆLARAPLAKETTAKDIMINDE BULUNDU 4~RKIYENINIHRACAT åAMPIYONU&ORD/TOMOTIV 3ANAYIOLURKEN yD~L~

&ORD/TOMOTIV3ANAYI 9yNETIM+URULU"AåKANÆ !LI+Ol #UMHURBAåKANÆ %RDOãANÆNELINDENALDÆ DAENFAZLAIHRACAT YAPANIKINCIåIRKETOLAN 4OFAåÆNyD~L~N~4OFAå 9yNETIM+URULU"AåKANÆ dMER+Ol ~NC~SÆRADA-


4~RKIYENINIHRACATæAMPIYONU&ORD/TOMOTIV3ANAYIOLURKEN yD~L~&ORD/TOMOTIV 3ANAYI9yNETIM+URULU"AæKANÃ&#x2021;!LI+Ol #UMHURBAæKANÃ&#x2021;%RDOäANÃ&#x2021;NELINDENALDÃ&#x2021;

KI/YAKí2ENAULT/TOMOTIV &ABRIKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NyD~L~N~ 'ENEL-~D~R4UNl"AÃ¥EãMEZ SÃ&#x2020;RADAKI+IBAR (OLDINGINyD~L~N~+IBAR (OLDING9yNETIM+URULU eYESI!HMET+IBARALDÃ&#x2020; 4~RKIYE¯NINENB~Y~K IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;LISTESININ BEÃ¥INCISÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDAENERJI SEKTyR~N~NDEVI4~RKIYE 0ETROL2AFINERILERI!ä 4e02!ä YERALÃ&#x2020;RKEN Ã¥IRKETINyD~L~N~+Ol(OLDINGVE4e02!ä9yNETIM +URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020;dMER+Ol ALDÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RADAKI6ESTELIN yD~L~6ESTEL9yNETIM+URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020;!HMET.AZIF :ORLUYA 4OYOTANÃ&#x2020;N yD~L~4OYOTA/TOMOTIV 3ANAYI4~RKIYEeST9yNETICISI(IROSHI+ATOYA !RlELIK!äNINyD~L~ !RlELIK9yNETIM+URULU"AÃ¥KAN6EKILIdMER +OlA "OSCHUNyD~L~ "OSCH(~K~METVE$Ã&#x2020;Ã¥ ëLIÃ¥KILER$IREKTyR~9ASIN !KDEREYE 4'3$Ã&#x2020;Ã¥ 4ICARETINyD~L~4'3$Ã&#x2020;Ã¥ 4ICARET9yNETIM+URULU "AÃ¥KANÃ&#x2020;!LI4ANRÃ&#x2020;VERDIYE TAKDIMEDILDI ëHRACATäAMPIYONLARÃ&#x2020;dD~L 4yRENINDEBUYÃ&#x2020;LILKDEFA VERILEN!TÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MdD~L~N~ ILKBINSÃ&#x2020;RALAMASÃ&#x2020;NDA TENSÃ&#x2020;RAYAY~KSELEN4OSlELIK0ROFILVE3Al ALDÃ&#x2020;&IRMANÃ&#x2020;NyD~L~N~ 4OSlELIK9yNETIM+URULU "AÃ¥KANÃ&#x2020;&UAT4OSYALÃ&#x2020;ALÃ&#x2020;RKEN TyRENDESEKTyRBIRINCISIFIRMAYADAyD~LLERI TAKDIMEDILDI"UARADA :EYBEKCIVE4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET"~Y~KEKÃ¥I TyRENINSONUNDA#UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020;%RDOãANAHEDIYE TAKDIMINDEBULUNDU dD~L4yRENI AILEFOTOãRAFÃ&#x2020; lEKIMLERIYLESONAERDI 37


BULUŞMA / 24. OLAĞAN GENEL KURUL

4~PRAæ 4OFAæVE!RlELIKADÇNAdMER+Ol

/YAK2ENAULTADÇNA4UNl"AæEäMEZ

+IBAR(OLDINGADÇNA!HMET+IBAR

6ESTELADÇNA!HMET.AZIF:ORLU

4OYOTAADÇNA(IROSHI+ATO

"OSHADÇNA9ASIN!KDERE

4'3$Çæ4ICARETADÇNA!LI4ANRÇVERDI

4OSlELIKADÇNA&UAT4OSYALÇ !TÇLÇM9ÇLÇdD~L~

38


6HNW|UˁDPSL\RQODU× bFMJL)BCBé

bJNFOUP $BN 4FSBNJLèJéFDBN

%FNJSWF%FNJS%ÉéÉ,JCBS%Éé5JDBSFU

&MFLUSJL &MFLUSPOJLWF)J[NFU7FTUFM

'ÉOEÉLWF.BNVMMFSJ'FSSFSP'ÉOEÉL

(FNJWF:BU5FSTBO5FSTBOFDJMJL

39


BULUÅ&#x17E;MA / 24. OLAÄ&#x17E;AN GENEL KURUL )BMÃ&#x2030;&SEFNPçMV%Ã&#x2030;é5JDBSFU

)VCVCBU #BLMJZBUWF:BçMÃ&#x2030;5PIVNMBSðTUBOCVM(Ã&#x2030;EB

,JNZFWJ.BEEFMFSWF.BNVMMFSJ5QSBé

40

%FSJWF%FSJ.BNVMMFSJ )B[Ã&#x2030;S(JZJNWF,POGFLTJZPO5(4%Ã&#x2030;é5JDBSFU

ðLMJNMFOEJSNF#PTDI5FSNPUFLOJL

,VSV.FZWFWF.BNVMMFSJ"ZEÃ&#x2030;O,VSVZFNJé


.BEFO&UJ.BEFOðéMFUNFMFSJ

.FZWF4FC[F.BNVMMFSJ"MUVOLBZB

Otomotiv Endüstrisi - Ford Otosan

Makine ve Aksamlar -Türk Traktör

.DFWIFSðTUBOCVM"MUÃ&#x2030;OPOT,VZVNDVMVL

4BWVONBWF)BWBDÃ&#x2030;MÃ&#x2030;L4BOBZJ564"è

41


BULUÅ&#x17E;MA / 24. OLAÄ&#x17E;AN GENEL KURUL 4VfSOMFSJWF)BZWBOTBM.BNVMMFS,-$(Ã&#x2030;EB

4T#JULJMFSJ/BUBðOéBBU

5FLTUJMWF)BNNBEEFMFSJ",1"5FLTUJM

5UO1IJMTB1IJMJQ.PSSJT4BCBODÃ&#x2030;4JHBSBWF5UO

;FZUJOWF;FZUJOZBçÃ&#x2030;.BSNBSBCJSMJL

aOKSAYÃ&#x2021;DABAKAN B~ROKRAT IHRACATlÃ&#x2021; BIRLIKBAæKANLARÃ&#x2021;VE4ë-$ELEGELERI KATÃ&#x2021;LÃ&#x2021;MÃ&#x2021;YLAGERlEKLEæEN4ë-~NC~ /LAäAN'ENEL+URULUNAIæD~NYASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;N yNEMLIISIMLERIVEBASÃ&#x2021;NMENSUPLARÃ&#x2021;DA YOäUNILGIGySTERDI4ARABYA/TELINDE GERlEKLEæEN'ENEL+URULIHRACATlÃ&#x2021; CAMIASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;BULUæTURDU

42


BÜYÜME / TÜRKİYE İLK ÇEYREK BÜYÜME VERİSİ

Büyümenin \DU×V×QHW LKUDFDWWDQ 7UNL\H\ÖOÖQÖQLONoH\UHæLQGH\]GH E\G%HNOHQWLOHULQ]HULQGHNLE\PHGH LoWDOHSWHNLFDQODQPDQÖQ\DQÖVÖUDELU\ÖO VRQUDWHNUDUDUWÖ\DJHoHQJoOLKUDFDW HWNLOLROGX7å0%DãNDQÖ0HKPHW %\NHNãL´%\PHPL]LQ \DNODãÖN\DUÖVÖLKUDFDWWDQ ND\QDNODQGÖµGHGL

T

~RKIYEëSTATISTIK +URUMU 4eë+ YÆLÆILK çeyrek büyüme RAKAMLARÆNÆAlÆKLADÆ"UNA GyREBUYÆLÆNILK~lAYÆNDA 4~RKIYEEKONOMISIY~ZDE B~Y~D~3ANAYISEKTyR~ Y~ZDE B~Y~RKEN INåAAT SEKTyR~NDEKIB~Y~MEORANÆ Y~ZDE SEVIYESINDEOLDU 'ElENYÆLÆNAYNÆDyNEMINDEB~Y~MEORANÆY~ZDE 44

 IKENGENELINDE B~Y~MEY~ZDE OLARAK GERlEKLEåMIåTI 'AYRISAFIYURTIlIHASÆLAILK TAHMINIZINCIRLENMIåHACIM ENDEKSIOLARAK YÆLÆNÆN BIRINCIlEYREãINDEBIR yNCEKIYÆLÆNAYNÆlEYREãINE GyREY~ZDEARTTÆeRETIM YyNTEMIYLEGAYRISAFIYURTIlI HASÆLATAHMINI YÆLÆNÆN BIRINCIlEYREãINDECARIFIYATLARLAY~ZDE ARTARAK

MILYARMILYON4, OLDU'AYRISAFIYURTIlIHASÆLAYÆOLUåTURANFAALIYETLER INCELENDIãINDEYÆLÆNÆN BIRINCIlEYREãINDEBIR yNCEKIYÆLÆNAYNÆlEYREãINE GyREZINCIRLENMIåHACIMENDEKSIOLARAKTARÆMSEKTyR~ TOPLAMKATMADEãERIY~ZDE  SANAYISEKTyR~Y~ZDE  INåAATSEKTyR~Y~ZDE ARTTÆ4ICARET ULAåTÆRMA KONAKLAMAVEYIYECEK

HIZMETIFAALIYETLERININTOPLAMÆNDANOLUåANHIZMETLER SEKTyR~N~NKATMADEãERI ISEY~ZDE ARTTÆ 4AKVIMETKISINDENARÆNDÆRÆLMÆå'39(ZINCIRLENMIå HACIMENDEKSI YÆLÆ BIRINCIlEYREãINDEBIR yNCEKIYÆLÆNAYNÆlEYREãINE GyREY~ZDE ARTTÆ-EVSIMVETAKVIMETKILERINDEN ARÆNDÆRÆLMÆå'39(ZINCIRLENMIåHACIMENDEKSI BIR


yNCEKIlEYREãEGyREY~ZDE ARTTÆ (ANEHALKLARÆNÆNNIHAI T~KETIMHARCAMALARÆ YÆLÆNÆNBIRINCIlEYREãINDEBIRyNCEKIYÆLÆNAYNÆ lEYREãINEGyREZINCIRLEME HACIMENDEKSIOLARAKY~ZDE ARTTÆ$EVLETINNIHAI T~KETIMHARCAMALARÆY~ZDE  GAYRISAFISABITSERMAYE OLUåUMUISEY~ZDE ARTTÆ -ALVEHIZMETIHRACATÆ YÆLÆNÆNBIRINCIlEYREãINDEBIRyNCEKIYÆLÆNAYNÆ lEYREãINEGyREZINCIRLEME HACIMENDEKSIOLARAKY~ZDE  ITHALATÆISEY~ZDE ARTTÆ ëåG~C~yDEMELERI YÆLÆNÆNBIRINCIlEYREãINDEBIRyNCEKIYÆLÆNAYNÆ lEYREãINEGyREY~ZDE ARTARKEN NETIåLETMEARTÆãÆ/ KARMAGELIRY~ZDE ARTTÆ ëåG~C~yDEMELERININGAYRISAFIKATMADEãERIlERISINDEKIPAYÆY~ZDE OLDU ëåG~C~yDEMELERININCARI GAYRISAFIKATMADEãERIlERISINDEKIPAYÆGElENYÆLÆNAYNÆ DyNEMINDEY~ZDEIKEN BUORANYÆLÆNÆNBIRINCI lEYREãINDEY~ZDE OLDU .ETIåLETMEARTÆãÆKARMAGELIRINPAYÆISEY~ZDE ¯TEN Y~ZDE ¯EY~KSELDI

2017’de büyümeye EBIBmPLLBULÉ WFSFDFçJ[ 4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI "AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI YÆLƯINCIlEYREK B~Y~MEVERILERIKONUSUNDADEãERLENDIRMELERDE BULUNDU.ETDÆåTICARETIN BEKLENTILERIDhHILINDE B~Y~MEYE PUANLÆKKATKÆ SAãLADÆãÆNÆSyYLEYEN4ë- "AåKANÆåUNLARÆBELIRTTI ¬4~RKIYEEKONOMISIZORLU BIRYÆLOLARAKGERIDEKALAN

YÆLÆNDANSONRA¯YE G~lL~BIRB~Y~MEILEBAåLADƯNINILKlEYREãINDE YAKALADÆãÆMÆZY~ZDE¯LIK B~Y~MEORANÆYÆLÆNDAN BUYANAYAKALADÆãÆMÆZEN Y~KSEKILKlEYREKRAKAMÆ OLDU!RTÆK HEMK~RESEL EKONOMIDEKID~ZELME HEMDE~LKEMIZINYAåADÆãÆ SÆKÆNTÆLÆDyNEMLERINSONA ERMESIYLEBIRLIKTE¬ëSTIKRAR ëlINDE!TÆLÆM9ÆLÆ­ILANETTIãIMIZ¯DE~LKEMIZHEM B~Y~MEDEHEMDEIHRACATTA yNEMLIATÆLÆMLARGERlEKLEåTIRIYORëLKlEYREKTEKIY~ZDE ¯LIKB~Y~MEILEBIRLIKTEILK AYDAIHRACATÆMÆZY~ZDE ARTÆåKAYDETTIëHRACATÆMÆZÆNG~lL~BIRåEKILDEARTÆå GySTERMESIDEB~Y~MEYE yNEMLIORANDAKATKÆSAãLADÆ "UDyNEMDE BEKLENTILERIMIZDOãRULTUSUNDANET DÆåTICARETB~Y~MEYE PUANLÆKKATKÆSAãLADÆ9ANI B~Y~MEMIZINYAKLAåÆKYARÆSÆ IHRACATTANKAYNAKLANDÆ "yYLELIKLE ¯INSON lEYREãINDENITIBAREN YANI lEYREKTENBERIB~Y~MEYE KATKÆSÆNEGATIFOLANNETDÆå TICARET TEKRARB~Y~MEYE POZITIFKATKÆVERMIåOLDU"U ANLAMDA T~MIHRACATlÆLARÆMÆZÆTEBRIKEDIYORUM "UNUNLABIRLIKTE YINE(~K~METIMIZINATMÆåOLDUãU IlPIYASAYÆCANLANDÆRÆCÆ ADÆMLARÆDAILKlEYREKTEIl TALEPTEyNEMLIBIRCANLANMAYARATTÆ4~KETIMDE YAåANANARTÆåLARÆNYANÆSÆRA YATÆRÆMLARDADAILKlEYREKTEY~ZDE ¯LIKBIRARTÆå YAåANDÆ$IãERTARAFTAN SANAYISEKTyR~M~ZDEAYNÆ DyNEMDEY~ZDE ILE G~lL~BIRB~Y~MEYAKALADÆ (~K~METIMIZINIHRACATlÆLARÆMÆZASUNDUãUDESTEKLERIN DEETKISIYLE INANÆYORUMKI

NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı “Dünya ticaretinde yaşanan canlanma ve AB pazarındaki ekonomik toparlanma ihracatımızı destekliyor.”

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Desteklerin de etkisiyle, 2017’nin geri kalanında da net dış ticaret büyümeye daha fazla katkı verecek”

¯NINGERIKALANÆNDADA NETDÆåTICARETB~Y~MEYE DAHAFAZLAKATKÆVERECEK 5MUYORUZKI yN~M~ZDEKI DyNEMDE~LKEMIZDEARTAN G~VENVEISTIKRARORTAMÆ ILEBIRLIKTEYATÆRÆMLARDADA DAHAY~KSEKB~Y~MEORANLARÆNÆGyRECEãIZ!RTÆKISTIKRARÆNHAKIMOLDUãU~LKEMIZ DAHAM~REFFEHYARÆNLARA DOãRUILERLIYOR­DEDI

ALTÆNÆlIZEREK åyYLEDEVAM ETTI ¬"UYÆLÆNILKlEYREãINDE GySTERDIãIMIZBAåARÆ HEM H~K~METOLARAKYOãUNBIR åEKILDEUYGULAMAYAALDÆãÆMÆZYAPÆSALREFORMLARÆMÆZÆN DOãRUSONUlLARVERMEKTE OLDUãUNUGySTERMIåHEMDE YÆLÆNDAEKONOMIMIZDE ARZUETTIãIMIZATÆLÆMÆGERlEKLEåTIRMEYOLUNDABIZLERE ~MITVERMIåTIR¯NINILK lEYREãINDEY~ZDED~ZEYINDEBIRB~Y~MEORANÆELDE EDEN4~RKIYE BIRlOKGELIåMIå~LKEORTALAMASÆNÆGERIDE BÆRAKANBIRPERFORMANS ORTAYAKOYMUåTUReLKEMIZ ¯NINBIRINCIlEYREãI ITIBARÆYLARESMIOLARAKVERISI AlÆKLANMÆåOLAN!"~YELERININ¯~NDENDAHAHÆZLÆ B~Y~MEYIBAåARMÆåTÆR­

"#ZFMFSJOJO ²OEFOEBIBIÉ[MÉ CZNFZJCBéBSEÉL %KONOMI"AKANÆ.IHAT:EYBEKCI YAZÆLÆAlÆKLAMASÆNDA BUYÆLÆNBIRINCIlEYREãINE ILIåKINB~Y~MERAKAMLARÆNÆDEãERLENDIRDI4~RKIYE ëSTATISTIK+URUMU 4eë+ VERILERINEGyRE 4~RKIYE¯NIN ¯NINILKlEYREãINDEY~ZDEB~Y~D~ã~N~IFADEEDEN :EYBEKCI GElENYÆLDAHER T~RL~OLUMSUZLUãAVEDÆåSAL RISKUNSURLARÆNARAãMEN Y~ZDE ¯LUKB~Y~MEYLE SAãLAMBIRPERFORMANS SERGILEDIãINIBILDIRDI:EYBEKCI !"~YESI~LKENIN 4~RKIYE¯DEND~å~KB~Y~ME ORANLARÆNASAHIPOLDUãUNUN

45


AHENK / MAKALE

(850(''ROD˂×P%HOJHVL yapamaz; gümrük vergisi tahakkuk ettirir. Fas’ dan da “Bana EUR-MED gönderin” talebi gelir. Oysa Almanya ëSVIlRE¯YEGyNDERIRKEN%52í-%$ $OLAåÆM"ELGESID~ZENLESEIDI4~RKIYE DE&AS¯AIHRAlEDERKEN%52í-%$ düzenleyebilirdi. Böylece Fas, tercihli ticaretten yararlanamayacak; EUR.1 ILESAãLANAMAYANFAYDA %52í-%$ILE SAãLANMÆåOLURDU "IR0!-+~LKESINDEN4~RKIYE¯YE%52 $OLAåÆM"ELGESIILEITHALEDILENEåYANÆN NAZAN ÖZTÜRK 4~RKIYE¯DEK~M~LASYONlERlEVESINDE Dış Ticaret Belgeleri IåLENIPYADAAYNÆHALIYLEBIR!KDENIZ ülkesine tercihli rejimden yararlanmak Sorumlusu ~ZERE%52$OLAåÆM"ELGESIILEIHRAl EDILEMEYECEãITEMELPRENSIBINIBAåKA AN!VRUPA-ENåE+~M~LASYONU BIRyRNEKVEREREKPEKIåTIREBILIRIZ%&4! ~YESI0!-+~LKESI.ORVEl¯DENGELEN 0!-+ ~LKELERIARASÆNDAKI KUMAå0!-+0!!-+~LKESI4~RKIYE¯DE TICARETTEKULLANÆLAN%52 GyMLEKHALINEGETIRILDIãINDEBU $OLAåÆM"ELGESIILEBIRLIKTE gömlekler PAAMK üyesi/Akdeniz ülkesi GyNDERILENEåYA 4~RKIYE¯NIN3ERBEST ëSRAIL¯E%52BERABERINDEGyNDERILMEZ 4ICARET!NLAåMASÆNÆN 34! OLDUãU .ORVEl4~RKIYE¯YEGyNDERDIãIKUMAåIlIN BIR!KDENIZ~LKESINEAYNÆHALDEVEYA %52í-%$D~ZENLEMIåOLSAYDÆ4~RKIYE K~M~LASYONlERlEVESINDEIåLENDIKTEN DEëSRAIL¯E%52í-%$D~ZENLEYEBILIRVE sonra tercihli rejimden yararlanmak TERCIHLITICARETS~RD~R~LM~åOLURDU ~ZEREYINE%52$OLAåÆM"ELGESIILE IHRAlEDILEMEZ/NUNYERINEKULLANÆLMASÆ 0!-+~LKESINDENGELENEåYANÆN 4~RKIYE¯NIN34!¯SÆNÆNOLDUãUBIR!KDENIZ GEREKENBELGE%52í-%$$OLAåÆM ~LKESINEAYNÆHALDEYADAIåLENDIKTEN "ELGESIDIR+ULLANÆMÆNAFAZLACAAåINA SONRAANCAKVEANCAK%52í-%$$OLAåÆM OLMAYANIHRACATlÆLARÆMÆZÆNBUBELGEYI BILINlLIKULLANÆMÆNÆyNEMSEDIãIMDENBASIT "ELGESIBERABERINDEIHRAlEDILEBILECEãI KURALÆNÆyãRENDIK!YNÆMANTÆKLA ITHAL yRNEKLERLETANÆTMAYAlALÆåACAãÆM"U EDILENEåYANÆNIHRAlEDILDIãINIYADAGIRDI ARADA GElENYAZÆMDAANLATTÆãÆM-ENåE OLARAKKULLANÆLDÆãÆNÆD~å~ND~ã~M~ZDE +~M~LASYONLARÆNDAN0!-+~LKELERINI HATÆRLATMAKTAYARARGyR~YORUM4~RKIYE DEBIR0!-+~LKESINDEN4~RKIYE¯YE %52$OLAåÆM"ELGESIBERABERINDEITHAL !"~YESI~LKELERVE%&4!~LKELERI edilen girdilerin ülkemizde kümülasyon ëSVIlRE .ORVEl ëZLANDA ,ICHTENSTEIN

lERlEVESINDEIåLENIPBIR!KDENIZ AB üyesi/PAMK ülkesi Almanya’dan, ülkesine tercihli rejimden yararlanmak %&4!~YESI0!-+~LKESIëSVIlRE¯YE AMACÆYLAIHRACÆHALINDEDEDOLAåÆM %52D~ZENLENDIãINIVARSAYALÆM ëSVIlREBUEåYAYÆ%52$OLAåÆM"ELGESI tercihli ticarete konu olamaz; ancak, EåYA%52í-%$ILEGELMIåSE%52í-%$ beraberinde PAMK/PAAMK üyesi ile gönderilebilecek ve ancak o zaman 4~RKIYE¯YEGyNDERDIãINDE4~RKIYE tercihli ticarete konu olabilecektir. BUEåYAYÆ!KDENIZ~LKESI0!!-+ 0!-+~LKELERIARASÆNDAKITICARETTE%52í ~YESI&AS¯A%52YAPÆPGyNDEREMEZ -%$$OLAåÆM"ELGESININKULLANÆMÆNDA 'yNDERSEBILE&AS'~MR~KëDARESI ZORUNLUANAyZELLIKåUDUR%ãER4~RKIYE¯ BUBELGEYI4ERCIHLI4ICARETEKONU

P

48

DENIHRAlEDILENBIREåYANÆN~RETIMINDE 34!KAPSAMÆNDAKI!KDENIZ~LKELERINDEN BIRININYADADAHAFAZLASÆNÆNEåYASÆ ITHALEDILEREKKULLANÆLMÆåISE%52í-%$ düzenlenmelidir. "UNUYINEBIRyRNEKLEPEKIåTIRELIM !KDENIZ~LKESI0!!-+~YESIëSRAIL YINE BIR0!-+0!!-+~YESI4~RKIYE¯YE IPLIKGyNDERIRKEN%52í-%$$OLAåÆM "ELGESIBERABERINDEGyNDERMIåOLMALÆDÆR 4~RKIYEBUIPLIãIKUMAåHALINEGETIRIP BU KUMAåLARÆ0!-+~YESIëSVIlRE¯YEIHRAl EDERKEN%52í-%$$OLAåÆM"ELGESI D~ZENLEDIãINDEëSVIlRE¯DEKIITHALATlÆ TERCIHLITICARETTENFAYDALANABILECEKTIR 4~RKIYE¯DEN4~RK-ENåELIEåYAYÆ &AS¯AGyNDERIRKENBILE&AS¯ÆNBU EåYAYÆDAHASONRABIR!"~YESI~LKEYE GyNDERMESIDURUMUNDA KIBUSATÆå IHTIMALINIBUG~NDENBILEMEYECEãIMIZ IlIN %52ILEGyNDERILEMEYECEãINI D~å~N~P IåINBAåÆNDA%52í-%$ $OLAåÆM"ELGESIILEGyNDERMEMIZDE YARARVARDÆR"UBILGI &AS¯TANTALEP EDILEREKDEUYGULANABILECEãIGIBI&AS¯ÆN ¬BENBUEåYAYÆ%52ILElEKEMIYORUM BANA%52í-%$GyNDERIN­NOKTASÆNDA da uygulanabilir. EUR.1 geri istenir, ¬3ONRADAN6ERILMIåTIR­IBARESIYLE%52í MED düzenlenir. 0!-+VE0!!-+K~M~LASYONLARÆNÆN UYGULAMAUSULVEESASLARÆNÆN VERILDIãITARIH SAYÆLÆ2ESMI'AZETE¯DEYAYÆMLANMÆå OLAN0AN!VRUPA!KDENIZ-ENåE +~M~LASYONU3ISTEMI+APSAMÆ 4ICARETTE%åYANÆN4ERCIHLI-ENåEININ 4ESPITI(AKKÆNDA9yNETMELIK¯TE de belgeler “EUR.1 ve EUR-MED $OLAåÆM"ELGELERI­OLARAKKARDEå BELGEGIBITANÆMLANMAKTADÆR9ETER KIARALARÆNDAKIBUUFAKAMAyNEMLI N~ANSLARÆBILEREKBELGED~ZENLEYIN KITERCIHLITICARETAVANTAJÆNDAN ITHALATlÆNÆZÆUZAKLAåTÆRMAYALÆM4ERCIHLI ticarette tercih edilmeye devam EDILENIHRACATlÆLAROLUN¤(EPINIZEBOL ihracatlar diliyorum.


SİNERJİ / MARKA TÜRKİYE

0DUNDOD˂PDEL]L \DU×˂WD|QHJHoLUHFHN 7å07UNILUPDODUÖQÖQNUHVHOPDUNDROPDNLoLQDWDFDæÖDGÖPODUÖLONNH]G]HQOHGLæL0DUND 7UNL\HNRQIHUDQVÖQGDGQ\DFDQOJXUXODUODELUOLNWHHOHDOGÖ7å0%DãNDQÖ0HKPHW %\NHNãL´KHGHIOHULQHXODãPDNLoLQ7UNL\H·\L7UNL\H·QLQPDUNDODUÖQÖGQ\D\D QDVÖODQODWÖUÖ]JLELVRUXODUDFHYDSEXOPDNLoLQRUWDNELUDNÖOJHOLãWLUPH\LKHGHIOL\RUX]µGHGL

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- IHRACATHEDEFLERI DOãRULTUSUNDA4~RKFIRMALARÆNÆNK~RESELMARKAOLMA YOLUNDAATACAãÆADÆMLARÆ -ARKA4~RKIYEETKINLIãIILE HÆZLANDÆRMAYÆAMAlLÆYOR "UBAãLAMDA%KONOMI"AKANLÆãÆNCA4ë-¯IN ORGANIZASYONUILEILKKEZ D~ZENLENEN-ARKA4~RKIYE 50

KONFERANSÆ ,~TFI+ÆRDAR +ONGREVE3ERGI3ARAYÆNDA í-AYÆS¯TAYAPÆLDÆëKI G~NS~RENETKINLIãINAlÆLÆåÆNA 4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI¯NINEVSAHIPLIãINDE4ë-9yNETIM+URULU ILEBIRLIKTE%KONOMI"AKANLÆãÆ-~STEåAR9ARDÆMCÆSÆ 4ARÆK3yNMEZVED~NYACA ~NL~MARKAGURULARÆKATÆLDÆ %TKINLIãINIKINCIG~N~NDE %KONOMI"AKANÆ.IHAT

:EYBEKCIAlÆLÆåKONUåMASÆNÆGERlEKLEåTIRDI %TKINLIãINILKG~N~NDE ¬eLKE-ARKASÆ­ $ESTINASYON-ARKALAåMASÆ­ ¬-ARKA +LINIãI­ ¬3PORDA-ARKALAåMA­VEHABERSUNUCUSU!LI +ÆRCAILE¬-ARKA-EYDANÆ­ PANELLERI IKINCIG~N~NDE ISE¬%N$EãERLI-ARKALAR­ ¬%KRANDAN$OãAN -ARKALAR­VE¬4URQUALITY­ PANELLERID~ZENLENDI

Marka kültürü yaratmak istiyoruz 4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI AlÆLÆåKONUåMASÆNDAARTÆKMILLIHEDEF KONUMUNAGELEN HEDEFLERINEULAåMANÆNYOLUNUNY~KSEKKATMADEãERDENGElTIãINEDIKKATlEKTI (EDEFEULAåMAKIlINDyRT TEMELPRENSIBINVARLÆãÆNA DIKKATlEKEN4ë-"AåKANÆ -EHMET"~Y~KEKåI¬"UNLAR


NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı

“Türkiye dünyada marka olmakla ilgili bir numaralı avantaja sahip ülke. Dünyadaki bütün dinlerin ve kültürlerin buluşma noktası.”

!Rí'E INOVASYON TASARÆM VEMARKALAåMA+ATMA DEãERARTÆåÆSAãLAYABILMEK IlINDEMARKALAåMAlOKKILIT BIRNOKTAYAGELDI$~NYAEKONOMILERIB~Y~Y~P GELIåIYOR REKABETHERGElEN G~NDAHADAlETINHALE GELIYOR-ARKALAåMAISEBIZI BUYARÆåTAyNEGElIRECEK ENyNEMLIFAKTyRLERDEN BIRIëHRACATÆNT~MPAYDAåLARÆARASÆNDABIRMARKA K~LT~R~YARATMAKISTIYORUZ 4~RKIYE¯YI 4~RKIYE¯NINMARKALARÆNÆ MARKAOLMAYAADAY ~R~NLERINID~NYAYANASÆL ANLATÆRÆZGIBISORULARACEVAP BULMAKIlINORTAKBIRAKÆL GELIåTIRMEYIHEDEFLIYORUZ "UAMAlLAILKDEFA-ARKA +ONFERANSÆGERlEKLEåTIRIYORUZ'EREKSANAYIMIZDE GEREKSEDEHIZMETSEKTyR~M~ZDEBILINlD~ZEYIMIZI DAHAYUKARÆLARATAåÆMAMÆZ GEREKIYOR$~NYADA4~RK MALÆDENDIãINDEINSANLARÆN

KAFALARÆNDAKALITEVEG~VENILIRLIKALGÆSÆNÆYERLEåTIRMEMIZGEREKIYOR"UNU BAåARABILDIãIMIZTAKDIRDE K~RESELlAPTAMARKALARÆMÆZÆ lOKDAHAKOLAYBIRåEKILDE OLUåTURABILIRIZ­DEDI

&ULJOMJçJ HFMFOFLTFMMFéNFZJ hedefliyoruz 4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI 4~RKIYENINT~M

INSANLÆãAKATTÆãÆDEãERIARTÆRMASÆIlINYOLAlÆKTÆKLARÆNÆ BELIRTEREK¬BINIHRACATlÆ ~LKEMIZINGELECEãIIlINTEK Y~REKOLDUK#UMHURBAåKANÆMÆZÆND~STURUYLADIYORUZ KIYÆLÆNDAK~RESEL TRENDLEREYyNVERENBIR EKONOMIMIZOLACAK$~NYA TICARETINDENALDÆãÆMÆZPAY Y~ZDE SEVIYELERINElÆKACAK0IYASALARDAREKABET G~C~M~ZEN~STSEVIYELERE ULAåACAK"UNLARÆGERlEKLEåTIRMEKIlINALTÆNÆlIZDIãIMIZ DyRTTEMELPRENSIPVAR !Rí'E INOVASYON TASARÆM VEMARKALAåMA9ÆLLARDÆR BUALANLARDAFARKÆNDALÆK YARATANFAALIYETLERGERlEK-

LEåTIRIYORUZ"UNDANSONRA -ARKA4~RKIYEETKINLIãIMIZI GELENEKSELLEåTIRMEYIHEDEFLIYORUZ­DIYEKONUåTU 4~RKIYENIND~NYAPAZARÆNDAKENDIMARKALARÆILEYER ALMAKZORUNDAOLDUãUNA DIKKATlEKEN"~Y~KEKåI ¬0OTANSIYELIMIZEBAKARSAK MARKALAåMAALANÆNDA yN~M~ZDElOKUZUNBIRYOL VAR"UKONFERANSÆMARKA BILINCINITABANAYAYMAKIlIN YAPÆYORUZeLKEMIZDElOK DEãERLIMARKAKONFERANSLARÆ D~ZENLENIRKEN BIRYENISINI NIYEYAPÆYORUZ(EDEFIMIZ IHRACATlÆMÆZÆNK~RESEL ILETIåIMVEMARKALAåMAALANÆNDAKIBILGIVETECR~BESINI

51


SİNERJİ / MARKA TÜRKİYE MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

TARIK SÖNMEZ Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

"Markalaşma alanında önümüzde çok uzun bir yol var. Bu konferansı marka bilincini tabana yaymak için yapıyoruz.”

ARTÆRMAK6EBUNUNIHRACATÆMÆZAYANSÆYANSONUlLARÆNDANDAFAYDALANMAK$IãER HEDEFIMIZISEByLGEVE SEKTyRMARKALARÆNÆNDOãRU VEETKINBIRåEKILDEYyNETILMESINISAãLAMAK"UNLARÆN YANÆSÆRA4~RKIYEMARKASÆNÆ MARKALARÆNåAHÆYAPMAKZORUNDAYÆZ4~RKIYEMARKASÆ T~MMARKALARÆMÆZÆNBAåARÆLARÆ~ZERINDEY~KSELMELI a~NK~YARATTÆãÆIVMEVE DESTEKLEDIãERMARKALARÆMÆZÆNY~KSELIåINEENB~Y~K DESTEãIVERECEKOLANDA 4~RKIYE-ARKASÆOLACAKTÆR­ DEDI!MAZONUN+URUCUSU *EFF"EZOSUN¬-ARKANÆZ 

SIZODADAYOKIKENBAåKALARÆNÆNSIZINHAKKÆNÆZDA NESyYLEDIãIDIR­SyZ~N~ DEHATÆRLATAN"~Y~KEKåI ¬eLKEMIZEILIåKINALGÆYÆ POZITIFElEVIREBILMEKADÆNA %KONOMI"AKANLÆãÆMÆZÆNLIDERLIãINDE~LKEDE4~RKIYE ëMAJ+AMPANYASÆlALÆåMALARÆY~R~T~YORUZ"ILIYORUZ KIMARKADEMEKG~VEN DEMEK ITIBARLÆALGÆDEMEKBINKIåILIKDEVBIR KADROYUZ2USYADAN)RAKA 0ANAMADAN4AYLANDAAYAK BASMADÆãÆMÆZBIR~LKEYOK ëHRACATlÆLAROLARAKKENDIMIZI4~RKIYE-ARKASÆ%LlILERI OLARAKGyR~YORUZ­DEDI

“2023 hedefleri yolunda yenilikçi ürünler oluşturmak isteyen tüm markalarımızın yanındayız."

5NNBSLBMBSÉNÉ[ÉO ZBOÉOEBZÉ[ %KONOMI"AKANLÆãÆ -~STEåAR9ARDÆMCÆSÆ 4ARÆK3yNMEZDEG~N~M~Z D~NYASÆNDABIRlOK~LKENIN MARKALARÆILEVAROLDUãUNADIKKATlEKEREK¬!MA OMARKALARÆDESTEKLEYEN ~LKEIMAJLARÆDAVAR"IZDE 4URQUALITYILEMARKALARÆVE KATMADEãERLI~R~NLERIDESTEKLERKEN DIãERTARAFTAN ~LKEMARKAMÆZÆDESTEKLIYORUZ4~RKIYEMARKASÆIlIN $ISCOVERTHE0OTENTIAL­ ¬4~RKIYEëMAJ+AMPANYASÆ­VE¬#OMETO4URKEY DISCOVERYOUROWNSTORY­

GIBIPEKlOKPROJEYIHAYATA GElIRDIKHEDEFLERI YOLUNDAYENILIKlI~R~NLER OLUåTURMAKISTEYENT~M MARKALARÆMÆZÆNYANÆNDAYÆZ -ARKA4~RKIYEETKINLIãINI DEGELENEKSELLEåTIREREK DEVAMETTIRECEãIZ"yYLECE ~LKEMIZLEILGILIOLUåMUå OLANFARKLÆyNYARGÆLARÆDA DEãIåTIRECEãIZ­DEDI

.BSLBMBéNBZB BçÉSMÉLWFSFMJN %KONOMI"AKANÆ.IHAT :EYBEKCI -ARKA4~RKIYE+ONFERANSÆNÆNIKINCI G~N~NDE IHRACATADAYALÆ B~Y~MEILE4~RKIYE¯NIN

İletişim Uzmanı Ali Saydam’ın moderatörlüğünü yaptığı “Destinasyon Markalaşması” başlıklı panele İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Yusuf Ziya Yılmaz ve Londra Belediyesi Resmi İletişim Ajansı yetkilisi Chris Gottlieb katıldı.

52


D~NYAYAAlÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AKTARDÃ&#x2020; :EYBEKCI ¯DE MILYARDOLAROLANDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETHACMININ¯TE MILYARDOLARAY~KSELDIãINIKAYDEDEREK BUNUN BIR4~RKMUCIZESIOLDUãUNUBILDIRDI4~RKIYE¯NIN ¯TEMILYARDOLARLÃ&#x2020;K IHRACATÃ&#x2020;HEDEFLEDIãINIHATÃ&#x2020;RLATAN:EYBEKCI ¬"UG~NE KADARYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ¥EYLERI YAPARAKKESINLIKLEBUHEDEFEULAÃ¥AMAYÃ&#x2020;Z+IONLAR

DAYANLÃ&#x2020;Ã¥DEãILDI"UG~NEKADARYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZA DEVAMEDEREKD~NYANÃ&#x2020;N ILK !"¯NINILKB~Y~K EKONOMISINDENOLAMAYÃ&#x2020;Z­ DIYEKONUÃ¥TU 4~RKIYE¯NINMARKALAÃ¥MA YOLUNDAALMASÃ&#x2020;GEREKEN lOKYOLOLDUãUNAVURGULAYAN:EYBEKCI ¬4URQUALITY MARKASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NSADECE B~TlESIMILYON4,¯YE YAKÃ&#x2020;N"URAKAMSADECE MARKALAÃ¥MAVEMARKADES-

JACOB BENBUNAN Saffron Brand Consultants Global CEOâ&#x20AC;&#x2122;su

Türkiye siyasi ve ticari açıdan hala çok güçlü. Jeopolitik konumu inanılmaz. Markalarınızı ihraç ederek dünyayı yeniden keÅ&#x;fedin.

%&æ&3,"5"/-"3e%f--&/%ð3ð-%ð 4yRENDE¬"AYRAK4AæÃ&#x2021;YÃ&#x2021;CÃ&#x2021;-ARKAdD~L~­4~RK (AVA9OLLARÃ&#x2021;¯NA 4(9 ¬4~KETICI/DAKLÃ&#x2021;-ARKA dD~L~­"EKO¯YA ¬$~NYAYA4AT+ATANLAR dD~L~­'ODIVA¯YA ¬(EDEF-ARKAdD~L~­ 3IMIT3ARAYÃ&#x2021;¯NA ¬$~NYAYÃ&#x2021;'IYDIRENLER-ARKA dD~L~­,#7AIKIKI¯YE ¬+~LT~REL"AæARÃ&#x2021;-ARKA dD~L~­4IMS0RODUCTIONS¯A ¬"IR.EFES3Ã&#x2021;HHAT -ARKAdD~L~­!CÃ&#x2021;BADEM3AäLÃ&#x2021;K'RUBU¯NA ¬""-ARKAdD~L~­Ã¥IæECAM¯A ¬5LUSLARARASÃ&#x2021; ëLETIæIM-ARKAdD~L~­4(9¯YE ¬9URT $Ã&#x2021;æÃ&#x2021;NDA9ERLEæIK4~RK-ARKASÃ&#x2021;dD~L~­:IRAAT "ANKASÃ&#x2021;¯NA ¬%äITIMDE"AæARÃ&#x2021;-ARKAdD~L~­ "AHlEæEHIReNIVERSITESI¯NE ¬+ATMA$EäER eRETEN-ARKAdD~L~­639"IYOTEKNOLOJIVE ëLAl3ANAYI¯YE ¬%NaOK-ARKALÃ&#x2021;ëHRACAT9APAN &IRMAdD~L~­&ORD¯AVERILDI4URQUALITYyD~LLERINE"EKO #-3*ANTVE+ORD3!LAYÃ&#x2021;KGyR~L~RKEN ¬3PORTIF"AæARÃ&#x2021;-ARKAdD~L~­6AKÃ&#x2021;FBANK 3POR+UL~B~+ADÃ&#x2021;N6OLEYBOL4AKÃ&#x2021;MÃ&#x2021;¯NÃ&#x2021;NOLDU

TEãIIlINAZBIRRAKAMDEãIL -ARKATASARLAMAK MARKALARÃ&#x2020;ELEGElIRMEKYOLUNDA DESTEKLERIMIZS~R~YORVE S~RECEK­DEDI "ILGIYI~RETEN TASARÃ&#x2020;MVE DIZAYNÃ&#x2020;YAPAN T~KETIMKANALLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILFIILKONTROLEDEN ~LKEOLMAKZORUNLULUKLARÃ&#x2020; BULUNDUãUNUVURGULAYAN :EYBEKCI ¬eLKENIZMARKA DEãILSEO~LKEDENMARKA lÃ&#x2020;KARAMAZSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZeLKENIN TOPYEKUNMARKAOLMASÃ&#x2020; LAZÃ&#x2020;M4~RKIYED~NYADA MARKAOLMAKLAILGILIBIRNUMARALÃ&#x2020;AVANTAJASAHIP~LKE $~NYADAKIB~T~NDINLERIN VEK~LT~RLERINBULUÃ¥MA NOKTASÃ&#x2020;­DIYEKONUÃ¥TU :EYBEKCI 4~RKIYE¯NIN MARKAOLMAYOLUNDAyN~NE HEPENGELlÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEREK lÃ&#x2020;KÃ&#x2020;LANYOLUNYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANDyND~R~LD~ã~N~ .ISAN¯DANSONRAENGELLERIN ORTADANKALKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIRDI 4~RKIYE¯NINY~KSEKTEKNOLOJIVEMARKAIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020; Y~ZDE¯LERIN~ZERINElÃ&#x2020;KARMASÃ&#x2020;GEREKTIãININALTÃ&#x2020;NÃ&#x2020; lIZEN:EYBEKCI Ã¥UANDA Y~ZDEOLANBURAKAMÃ&#x2020;N BELIRTILENYERLEREGELMESI HALINDE~LKENINHEDEFE

DAHAKOLAYULAÃ¥ACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; AKTARDÃ&#x2020; 'ELECEKDyNEMDE 4~RKIYE¯YIyZELSEKTyR ELIYLE ~RETIMLEB~Y~TECEKLERINIDILEGETIREN :EYBEKCI Ã¥yYLEDEVAM ETTI¬9Ã&#x2020;LSONUITIBARÃ&#x2020;YLA ORTAVADELIPROGRAMDAKI MILYARDOLARLÃ&#x2020;KIHRACAT RAKAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;MILYARDOLARÃ&#x2020;N~ZERINElÃ&#x2020;KARACAãÃ&#x2020;Z ëHRACATÃ&#x2020;NB~Y~MEYEY~ZDE ¯IN~ZERINDENETKATKÃ&#x2020; VERDIãINIVEBIRINCIlEYREKTEB~Y~MEMIZINY~ZDE ¯~N~ZERINDEOLDUãUNU GyRECEãIZ9Ã&#x2020;LSONUILEORTA VADELIPROGRAMDAKIY~ZDE ¯L~KB~Y~MEMIZINDAHA ~ZERINDEBIRB~Y~MEELDE EDECEãIZ­

Benbunan: â&#x20AC;&#x153;Türkiye, HON[O,BOVOJTJ PMNBMÃ&#x2030;° %TKINLIKKONUÃ¥MACÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NDAN-IDNIGHTMARKAAJANSÃ&#x2020; 3AFFRON"RAND#ONSULTANTS 'LOBAL#%/¯SU*ACOB "ENBUNAN 4~RKIYE¯YE KARÃ¥Ã&#x2020;YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAOLUÃ¥AN OLUMSUZALGÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NGIDERILMESIIlIN+ANUNI3ULTAN 3~LEYMAN¯Ã&#x2020;NY~ZYÃ&#x2020;LDA 53


SÄ°NERJÄ° / MARKA TÃ&#x153;RKÄ°YE MARTIN ROLL Marka DanıÅ&#x;manı

V. SUNIL Incredible India

Kamu-özel sektör ortaklıÄ&#x;ı mutlaka gerekli. Bilime, büyük veriye ihtiyacınız var.

Incredible India kampanyası sonunda turizmde yüzde 16-17'lik bir büyüme gerçekleÅ&#x;ti.

UYGULADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;K~LT~RPOTANSIYELININTEKRARKEÃ¥FEDILMESI GEREKTIãINEDIKKATlEKTI $ISCOVERTHE0OTENTIAL SLOGANVEKAMPANYASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N OLUÃ¥TURULMASÃ&#x2020;NDAETKILI ISIMLERDENOLAN"ENBUNAN MEDENIYETINBAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; 4~RKIYE¯DEBIRTAKÃ&#x2020;MTERyR SALDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NEDENIYLEKALPLERINYANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VED~NYADA PEKlOKINSANÃ&#x2020;NBUACÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; PAYLAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DILEGETIRDI "ENBUNAN BUS~RElTE !"ILEGERILIMLIDURUMLAR ORTAYAlÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; !"¯YE YAKÃ&#x2020;NMÃ&#x2020;YÃ&#x2020;M DEãILMIYIM KAVGASÃ&#x2020;NEDENIYLESON DyNEMDE4~RKIYE¯YEKARÃ¥Ã&#x2020;

3ULTAN3~LEYMAN+ANUNI Y~ZYÃ&#x2020;LDAK~LT~RELPOTANSIYELIKEÃ¥FETTIVEBUNU BESLEDIa~NK~T~MK~LT~RLERIN/SMANLÃ&#x2020;YÃ&#x2020;BESLEDIãINEINANÃ&#x2020;YORDUdRNEãIN -IMAR3INAN¯Ã&#x2020;BULDUVE T~MD~NYADAKIENG~ZEL CAMIOLAN3~LEYMANIYE¯YI

54

DÃ&#x2020;Ã¥ARÃ&#x2020;DAOLUMSUZBIRALGÃ&#x2020; OLUÃ¥TUãUNADIKKATlEKEREK Ã¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI¬"ILDIãINIZ GIBIALGÃ&#x2020; GERlEKLIKTAÃ¥Ã&#x2020;R 4~RKIYE¯NINYAPACAãÃ&#x2020; BU ALGÃ&#x2020;YÃ&#x2020;DyN~Ã¥T~RMEKTIR $~NYATARIHINDESADECE IKIINSANA-UHTEÃ¥EM DENMIÃ¥ BIRIDE+ANUNI

-AYÃ&#x2021;S0ERæEMBEG~N~GERlEKLEæTIRILEN!LI +Ã&#x2021;RCAILE-ARKA-EYDANÃ&#x2021;ADLÃ&#x2021;OTURUMDA4~RKIYE MARKASÃ&#x2021;TARTÃ&#x2021;æÃ&#x2021;LDÃ&#x2021;ëLETIæIM REKLAMCÃ&#x2021;LÃ&#x2021;K ETKINLIK VESANAYISEKTyR~NDENSEKTyRBAæKANLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;N VEyNEMLIISIMLERINOLDUäUOTURUMAKATÃ&#x2021;LDÃ&#x2021; /TURUMDA4~RKIYEVEëSTANBULMARKASÃ&#x2021;NAILIæKIN GyR~æVEyNERILERPAYLAæÃ&#x2021;LDÃ&#x2021;

INÃ¥AETTIRDI+ANUNI¯NIN Y~ZYÃ&#x2020;LDAYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YAPMANÃ&#x2020;Z ODyNEMKIPOTANSIYELINIZITEKRARKEÃ¥FETMENIZ LAZÃ&#x2020;M"AÃ¥KA+ANUNILERVE -IMAR3INANLARBULMANÃ&#x2020;Z LAZÃ&#x2020;M4~RKIYESIYASIVE TICARIAlÃ&#x2020;DANHALAlOK G~lL~*EOPOLITIKKONUMU INANÃ&#x2020;LMAZ-ARKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; IHRAlEDEREKD~NYAYÃ&#x2020;YENIDENKEÃ¥FEDIN4EKNOLOJI YENILENEBILIRENERJI HOÃ¥GyR~GIBIALANLARDAMARKALAR YARATÃ&#x2020;N-~LTECIPOZISYONUNUZDANSONUlLARlÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;N dRNEãIN+ANADASADECE BINM~LTECIKABULETTI VET~MD~NYAYABUNU


SÄ°NERJÄ° / MARKA TÃ&#x153;RKÄ°YE NASÃ&#x2020;LYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NREKLAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020; YAPTÃ&#x2020;4~RKIYEISEMEDENIYETLERINVEHOÃ¥GyR~N~N BEÃ¥IãI-UTSUZVE~Z~NT~L~ IKIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NARDÃ&#x2020;NDANYENIDEN UlMAZAMANÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZGELDI 4URIZM KAMUDIPLOMASISI INSANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZGIBIELINIZDEKI T~MMALZEMELERIKULLANÃ&#x2020;Na~NK~4~RKIYE¯NIN D~NYAYAKATKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RSÃ&#x2020;ZDÃ&#x2020;R 4~RKIYE¯NINKENDINIADAPTE ETMEBECERISIHALAlOK Y~KSEK­

4VOJM.BSLBMBéNB mBMÃ&#x2030;éNBTÃ&#x2030;OEBBLÃ&#x2030;MMÃ&#x2030; insanlardan küçük bir HSVQMBmBMÃ&#x2030;éÃ&#x2030;O %TKINLIãINKONUKKONUÃ¥MACÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NDANBIRIDE (INDISTAN¯DAYAÃ¥ANAN KRIZINIZLERINISILMEK~ZERE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDANBUYANA~LKEYID~NYAYATANÃ&#x2020;TANKAMPANYA-AKEIN)NDIA¯NÃ&#x2020;NYARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;SÃ&#x2020;VE)NCREDIBLE)NDIA REKLAMKAMPANYASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBAÃ¥ DIREKTyR~63UNILOLDU6 3UNILKONUÃ¥MASÃ&#x2020;NDAÃ¥UNLARÃ&#x2020; SyYLEDI¬+AMPANYAyNCESINDE(INDISTANTURIZMI lOKKyT~YD~9ATAKSATÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; DURMUÃ¥TUeLKEEKONOMISINITEKRARCANLANDÃ&#x2020;RMAK ~ZERE(~K~METPOLITIKASÃ&#x2020; OLARAKUYGULADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z KAMPANYADA(INDISTAN¯Ã&#x2020; (INDISTANYAPANHERÃ¥EYI KULLANDÃ&#x2020;K~LKEDEKIT~M RENKLERINDENYOGAYA AYURVEDADAN(INTYEMEKLERINE KADARHERÃ¥EYI4ASARÃ&#x2020;M SANAT K~LT~RT~MyãELERI BIRARAYAGETIRDIK YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDANITIBARENDED~NYANÃ&#x2020;NENyNEMLIÃ¥EHIRLERINDE YADA(EATHROWGIBIEN B~Y~KHAVALIMANLARÃ&#x2020;NDA KENDIREKLAMLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;GyRMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020;K9INEYURT DÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAINSANLARÃ&#x2020;NKENDI K~LT~R~M~Z~DENEYIMLEYE56

CEãIPLATFORMLARHAZÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020;K (EPSIIÃ¥EYARADÃ&#x2020;+AMPANYANÃ&#x2020;NHAYATAGElMESIILE DAHAILKYÃ&#x2020;LY~ZDE¯LÃ&#x2020;K B~Y~MEKAYDEDILDI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAISEKAMPANYAÃ¥U ANKIHALINEEVRIMLEÃ¥TI (INDISTAN¯ATURISTOLARAK GELIPBURAYAYERLEÃ¥ENISIMLERIBULDUKVEONLARÃ&#x2020;KAYDA ALMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;K9ANI (INDISTANNEDENIYLEANAVATANÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DEãIÃ¥TIRENINSANLARÃ&#x2020; "UT~RKAMPANYALARDA BIR MESAJORTAYAKOYUP SONRA DAMILYARLARCAKIÃ¥ININBUNUNARKASÃ&#x2020;NDANGELMESINI BEKLERSINIZ"IZBAÃ¥ARÃ&#x2020;YA ULAÃ¥TÃ&#x2020;K3IZDEBUyLlEKTE BIRMARKALAÃ¥MAlALÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;NDAAKÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;INSANLARDANOLUÃ¥AN K~l~KBIRGRUPLAlALÃ&#x2020;Ã¥MALÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z$IãERT~RL~ SISTEMI ZATENZORLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZBUT~R KAMPANYALARÃ&#x2020;NHAYATAGElMESINDES~RElUZAR­

Hardie: Dijitali bilmek çok önemli ëSKOlYANÃ&#x2020;N!LGÃ&#x2020;VEëTIBAR 9OLCULUãUOTURUMUNDA6ISIT3COTLAND0ROJE$IREKTyR~+YLE(ARDIEVE4~RKIYE !RAÃ¥TÃ&#x2020;RMACÃ&#x2020;LAR$ERNEãI "AÃ¥KANÃ&#x2020;&ULYA$URMUÃ¥ ëSKOlYANÃ&#x2020;NTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MFAALIYETLERINIVEëSKOlRUHUNU D~NYAYATAÃ¥Ã&#x2020;NMASÃ&#x2020;S~RECINI BIRLIKTEANLATTÃ&#x2020;&ULYA$URMUÃ¥ ‘SKOlYANÃ&#x2020;NDAHA BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;BIR~LKEHALINE GETIRILMESIHEDEFLENIYOR AMABUNUS~RD~R~LEBILIR KÃ&#x2020;LMAYADAHAlOKyNEMVERIYORLARëSKOlYANÃ&#x2020;NG~VEN VERICIYyNETIMALGÃ&#x2020;SÃ&#x2020;BEKLENTISISONYÃ&#x2020;LLARDAGElMIÃ¥E NAZARANARTMÃ&#x2020;Ã¥eLKE-ARKA %NDEKSINEGyREëSKOlYA TURIZMKRITERINDE~LKE ARASÃ&#x2020;NDANCISÃ&#x2020;RADA­ DEDI6ISIT3COTLAND0ROJE $IREKTyR~+YLE(ARDIE 

KYLE HARDIE Visit Scotland Proje Direktörü

Medyayı yaratıcı bir Å&#x;ekilde kullanmak ve dijitali iyi bilmek çok önemli. Bir Ä°skoç hareketi oluÅ&#x;turmak için sosyal medyayı etkin kullandık.

¬-EDYAYÃ&#x2020;YARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDEKULLANMAKVEDIJITALI IYIBILMEKlOKyNEMLI"IR ëSKOl(AREKETIOLUÃ¥TURMAKIlINSOSYALMEDYAYÃ&#x2020; ETKINKULLANDÃ&#x2020;K ETKILEYICI CONTENTLERHAZÃ&#x2020;RLADÃ&#x2020;K 9AYÃ&#x2020;NLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVIDEOLAR D~NYADAMILYONKIÃ¥I TARAFÃ&#x2020;NDANIZLENDI­DIYE KONUÃ¥TU

3PMM¯(mM NBSLBMBSÃ&#x2030;OFOCZL EéNBOÃ&#x2030;LJCJSEJS° ëKONIKMARKALARYOLUYLA BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;IÃ¥LERYAPMAYAVE YyNETMEYEODAKLANARAK YyNETIMKURULLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NPAYDAÃ¥DEãERINIARTÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NA VES~RD~R~LEBILIRREKABETlI AVANTAJOLUÃ¥TURMASÃ&#x2020;NA YARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;OLAN-ARKA$ANÃ&#x2020;Ã¥MANÃ&#x2020;-ARTIN2OLLYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;K YyNETIMVEMARKALAÃ¥MA DENEYIMINIPAYLAÃ¥TÃ&#x2020;-ARTIN 2OLLÃ¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDIŠIRKETLER DOãDUKLARÃ&#x2020;~LKELERE KARÃ¥Ã&#x2020;SORUMLULUKSAHIBIDIR +AMUíyZELSEKTyRORTAKLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; MUTLAKAGEREKLI"ILIME B~Y~KVERIYEIHTIYACÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z VAR!MAÃ¥IRKETLERINSANATADADOKUNMASÃ&#x2020;LAZÃ&#x2020;M 'ELECEãISADECEBILIMLE

YAKALAYAMAZSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z,EGO T~MTEKNOLOJILEREENTEGRE OLMAK BIR3ONYOLMAK ISTEDI%NB~Y~KHATASÃ&#x2020; yZ~NDENUZAKLAÃ¥MAKTÃ&#x2020; '~lL~MARKALARÃ&#x2020;NENB~Y~K D~Ã¥MANÃ&#x2020;KIBIRDIR.OKIANÃ&#x2020;N HATASÃ&#x2020;BUYDUYADALARÃ&#x2020;NBAÃ¥Ã&#x2020;NDA!DIDASÃ&#x2020;N 3INGAPUR(AVAYOLLARÃ&#x2020; M~Ã¥TERIMEMNUNIYETIILE 3INGAPURUNMARKADEãERINIY~ZDEARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;YÃ&#x2020;L SONRAUMARÃ&#x2020;M4~RKIYEYE GELDIãIMDE CESARETIYLE 4~RKIYEYIDAHADAILERIYE TAÃ¥Ã&#x2020;YANBIRILERINIGyR~R~M .EDENOLMASÃ&#x2020;N­ %N$EãERLI-ARKALAROTURUMUNDAGyR~Ã¥LERINIPAYLAÃ¥AN"RANDE&INANS#%/¯SU $AVID(AIGH ¬4~RKIYENIN YÃ&#x2020;LSONRA4~RK(AVA9OLLARÃ&#x2020;GIBIÃ¥AHANEMARKALARÃ&#x2020; OLACAK­Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU


T A N B U I S

L

1

6

I

S

R N A T E T

F A I R

N I

O

N

SILVER MEDAL I

O N

A

L

I N V E

N

T


İNOVASYON / TÜRKİYE'DEN

Egd[ZhŽg6o^oHVcXVgÉYVcW^g^a`YV]V I“g`W^a^b^chVcéEgd[#9g#6o^oHVcXVgkZ Z`^W^!h^\VgVcéc9C6nVkZgY^ö^oVgVgéc n“`hZ`Žo“c“ga“`iZ]Vg^iVhécéé`VgVcW^g iZ`c^`\Za^øi^gY^#H^\VgVcéc9C6nVoVgVg kZgY^ö^kZV`X^öZg`VchZg^cZcZYZcdaYjöj W^a^b^chVcaVgécXVW^a^c^ndgVcXV`679YZ @joZn8Vgda^cVzc^kZgh^iZh^cYZCdWZa ŽY“aa“Egd[#HVcXVgŽcX“a“ö“cYZ`^W^a^b ^chVcaVgé!h^\VgVcéc9C6nVcVhéaoVgVg kZgY^ö^c^dgiVnV`dnVcW^gVaéøbVnV^boV Viié#Egd[#HVcXVg!n“g“ii“`aZg^VaéøbVcéc h^\VgV^bZc^chVöaéöVcZ`VYVgoVgVgaé daVW^aZXZö^`dcjhjcYV`^[Vg`écYVaéöéc

VgibVhécVnVgYébXédabVhé!9C6YV`^ ]VhVgécdcVgéabVhékZ^aV\Za^øi^g^abZh^ VéhécYVcŽcZba^daYjöjcj^[VYZZii^# HVcXVgVaéøbVaVgénaV^a\^a^Æ7j!679YZ `VchZgŽa“baZg^c^cnV`aVøé`n“oYZ(%jcj dajøijgVcW^g`VchZgd_ZckZø^bY^dgiVnV é`Vc]VhVgéc\Zc^øW^g]Vg^iVhécVhV]^W^oÇ Vé`aVbVhécénVeié#7ji“g]Vg^iVaVgéch^\VgV `VncV`aé`VchZgaZg^ccVhéadgiVnVé`iéöécéc! WVoé`^ø^aZg^ccZYZc`VchZgZ`VgøéYV]V hVkjcbVhéonVYVY^gZca^daYjöjcjckZ `VchZg^ccVhéaŽcaZcZXZö^c^cVcaVøéabVhécV nVgYébXédaVXVöécéWZa^giZcHVcXVg!h^\VgV

v^ca^8GG8ÆV`éaaédidW“hÇ\Za^øi^gY^

^bZc^coVgVgaVgécV^a^ø`^cWŽnaZh^cZ`Zh^c `VcéiaVghVöaVcbVhécéc!h^\VgV^ZcaZg^cWj `Ži“Vaéø`VcaéöéWégV`bVhécVYVnVgYébXé dabVhécéjbjiZii^ö^c^`VnYZii^#

v^cÉYZ8GG8VYaéø^g`Zi!W^gigZc\^W^bdY“aZg daVckZhdcgVYVckV\dcZ`aZcZW^aZcVcXV` W^gdidW“h\^W^`VgVndajcYVhZnV]ViZYZc V`éaaédidW“h\Za^øi^gY^#6gV!ndaYVWZnVo gZc`aZWZa^gaZcb^øcd`iVaVgYVc\^ibZh^c^ hVöaVnVcŽoZahZchŽgaZgZhV]^e#8GG8Éc^c WVøb“]ZcY^h^;Zc\?^Vc\]jVWjYjgjbj ÆDidW“h^^c`jaaVcéaVchVcVaW^gigZcndaj \^W^ÇøZ`a^cYZVé`aéndg#(%bZigZjojcajöjcYV`^VgVW“i“ckV\dcaVgécYV(%%`VYVg ndaXjiVøébV`VeVh^iZh^cZhV]^e#6ainVeéVaéøbVhé\ZgZ`i^gbZY^ö^^^c!ÈV`éaaédidW“hɓc cdgbVaW^gigVbkVnnVYVbZigdYVcYV]V jXjodabVhéWZ`aZc^ndg#

v^c!6nYVeViViZhnZi^øi^gZXZ`

IZ`hi^aYZiZhibVa^nZiaZg^c^Y“ø“gZXZ`Wjajø

v^cÉYZvdc\^c\zc^kZgh^iZh^ÉcYZ\Za^øi^g^aZc kZB^c^:`dh^hiZbdaVgV`VYaVcYégéaVc egd_ZnaZ6nYVXVcaénVøVbéiZhiZY^aZXZ`# ù^cYZ&+hVci^bZigZjojcajöjcYV&-VYZi h^a^cY^gøZ`a^cYZ`VkVcdonZgaZøi^g^aZcB^c^ :`dh^hiZbYZeViViZh!WŽXZ`aVgkVaVgékZ ^eZ`WŽXZö^WjajcVXV`#vVc\"é)VYaéjoVn VgVXécéc6nV\ŽcYZg^abZh^cYZchdcgVhŽo `dcjhjeViViZhkZWŽXZ`aZg^c!6ndgiVbécYV ]VnViiV`VabV`VW^a^nZi^iZhiZY^aZXZ`#

JøV`zc^kZgh^iZh^B“]ZcY^ha^`;V`“aiZh^cYZ n“g“i“aZcVaéøbVnaViZ`hi^a“g“caZg^cYZ Vci^WV`iZg^nZaŽoZaa^ö^ciZhe^i^^^cVaiZgcVi^[W^g iZhih^hiZb^\Za^øi^g^aY^#IZ`hi^aB“]ZcY^ha^ö^ ;V`“aiZh^6gVøiégbV<ŽgZka^h^OZncZeybZgdöjaaVgé7Vøn^ö^i!`VibVYZöZg^n“`hZ`iZ`hi^a “g“caZg^cZnŽcZa^`W^a^bhZaVgVøiégbVaVgn“g“ii“`aZg^c^WZa^gii^#6ci^WV`iZg^nZaŽoZaa^ö^chdc YŽcZbYZ`dc[Z`h^ndcYVndöjc`jaaVcébécéc WjajcYjöjcj!Wj“g“caZg^c[dc`h^ndcaVgécéc W^a^bhZaiZhe^i^^^c`VgbVøé`kZbVa^nZia^ iZhinŽciZbaZg^c^c`jaaVcéaYéöécéY^aZ\Zi^gZc 7Vøn^ö^i!Vci^WV`iZg^nZa`jbVø“gZi^b^^^c Vaéøég`Zcd`hVnéYViZ`hi^acjbjcZh^ “oZg^cYZVci^WV`iZg^nZaa^`ŽoZaa^ö^ciZhe^i^^^c iZhinVebV`odgjcYV`VaécYéöécéY^aZ\Zi^gY^# 7^giZ`hi^acjbjcZh^c^cnjgiYéøécYVnVeéaVW^aZc iZhi[^nViécéc'*%YdaVgV`VYVgé`VW^aY^ö^c^

58

WZa^giZc7Vøn^ö^i!YV]VWVh^i`^bnVhVaaVg `jaaVcVgV`bVa^nZi^d`Y“ø“`daVcnZc^W^g iZhibZidYj\Za^øi^gbZn^WVøVgYéöécéhŽnaZY^# 7Vøn^ö^i!Æ<Za^øb^øiZhiX^]VoaVgécV^]i^nV YjnbVYVcnV`aVøé`)-hVViiZkZ(a^gV\^W^ W^gbVa^nZiaZVci^WV`iZg^nZaa^`ŽoZaa^ö^c^iZhe^i ZYZW^a^ndgjo#EViZciWVøkjgjhjcjnVeié`ÇYZY^#


DOĞU - BATI / RAPOR

I“g`^nZkZGdbVcnVhigViZ_^`dgiV`

:`dcdb^7V`Vcaéöé`ddgY^cVhndcjkZIùB dg\Vc^oVhndcjcYVY“oZcaZcZcI“g`^nZ" GdbVcnVùø;dgjbjkZ^`^a^^ø\Žg“øbZaZg^! &(=Vo^gVc'%&,iVg^]^cYZ!GdbVcnVcéc WVø`Zci^7“`gZøiZ\ZgZ`aZøi^g^aY^#=ZnZiZ! BZXa^h7Vø`VcKZ`^a^H“aZnbVc@dXVhZgi WVø`Vcaé`Zii^# I^XVgZi=ZnZi^`VehVbécYVY“oZcaZcZc! nV`aVøé`&'%`^ø^c^c`ViéaYéöé[dgjb!7“`gZø I^XVgZiB“øVk^g^B“`ZggZb6`hdnjc Véaéø`dcjøbVhé^aZWVøaVYé#6`hdn! `dcjøbVhécYV!GdbVcnVkZI“g`^nZ^`^a^ h^nVh^kZZ`dcdb^`^a^ø`^aZg^c^c\ZaY^ö^cd`iV ^i^WVgénaVbZbcjc^nZikZg^X^daYjöjcj^[VYZ ZYZgZ`!^`^“a`ZVgVhécYV`^i^XVgZikZg^aZg^cZ ^a^ø`^c\ZcZaW^a\^aZgkZgY^# 6éaéø`dcjøbVhécécVgYécYVc`“gh“nZ iZøg^[ZYZcGdbVcnVùøI^XVgZikZ <^g^ø^bX^a^`7V`Vcé6aZmVcYgjEZigZhXj^hZ! 7Va`VcaVgYV`^ZcW“n“`i^XVgZidgiV`aVgédaVc I“g`^nZkZGdbVcnVcécd`YV]VW“n“`W^g i^XVgZiediVch^nZa^cZhV]^edaYjöjcjWZa^gii^# GdbVcnVcéc6kgjeVYVZc]éoaéW“n“nZc Z`dcdb^aZgYZcW^g^daYjöjcjY^aZ\Zi^gZc 7V`Vc!GdbVcnVZ`dcdb^h^cYZ'%&, néaécYVn“oYZ*!,W“n“bZŽc\ŽgY“`aZg^c^!Wj kZh^aZnaZI“g`^nZYZc\ZaZc]ZnZiZYZGdbZc Z`dcdb^h^cZnVeVXVöé`Vi`éWVöaVbécYV ŽoZaŽcZbVi[Zii^`aZg^c^kjg\jaVYé# 7V`VcécVgYécYVc`“gh“nZé`VcI#8#7“`gZø 7“n“`Za^h^DhbVc@dgVn:giVø!I“g`^nZ kZGdbVcnV^a^ø`^aZg^c^cXdögV[^nV`écaé` 60

kZiVg^]hZa$`“ai“gZaWVöaVg“oZg^cZ`jgjaj daYjöjcj^[VYZZii^#7“n“`Za^!&..%YVc hdcgV^kbZ`VoVcVc^`^“a`Z^a^ø`^aZg^c^c! W^a]VhhV'%&&néaécYV^boVaVcVcHigViZ_^` DgiV`aé`7Za\Zh^^aZnV`écb“iiZ[^`a^` ^a^ø`^h^cZZk^g^aY^ö^c^cVaiécé^oY^# :giVø!ndöjci^XVgZi]VXb^c^cnVcéhégV GdbVcnVYV`^I“g`nViégébaVgécécYV+ b^anVgYdaVgé\Zi^ö^c^WZa^giZgZ`!I“g`^nZc^c W“n“`!`““`kZdgiVŽaZ`a^nV`aVøé`&)#%%% [^gbV^aZGdbVcnVYVZcd`ø^g`Zi`jgVc ““cX““a`ZdaYjöjcj!6gZa^`!÷^øZXVb! @VgYZb^g!@VhiVbdcj:ciZ\gZ\^W^n“`hZ` hZgbVnZa^W^gd`ø^g`Zi^cYZGdbVcnV eVoVgécYVYdögjYVcnZgVaYéöécé^[VYZZii^# '%&+néaécYV!^`^“a`ZVgVhécYV`^ i^XVgZi]ZYZ[^c^c&%b^anVgYdaVgdaVgV` WZa^gaZcY^ö^c^kjg\jaVnVc7“n“`Za^!\ZgZ` i^XVgZiiZ!\ZgZ`hZYdögjYVcnViégébaVgYV =“`“bZiaZgcZoY^cYZ^a^ø`^aZg^cdaYj`V ^n^daYjöjcj!67nZVéabV`^hiZnZc

^]gVXViéaVgécYVGdbVcnVnéWjeVoVgV VéaVcW^g`VeédaVgV`\ŽgbZaZg^c^ VgojaVYéöécécVaiécé^oY^# I^XVgZi]VXb^]ZYZ[^&%b^anVgYdaVg ;dgjbjcYZkVbécYV`“gh“nZé`Vc=ZnZi 7Vø`VcéH“aZnbVc@dXVhZgi!GdbZckZI“g` ^ø^chVcaVgécViZøZ``“gZYZgZ`WVøaVYéöé `dcjøbVhécYV!^`^“a`ZVgVhécYV`^i^XVgZi kZg^aZg^!i^XVgZiiZnVøVcVchdgjcaVg!i^XVgZi ]VXb^W“n“`daVchZ`iŽgaZg!ediVch^nZa hZ`iŽgaZgkZ“g“caZgWVoécYVheZh^[^` W^a\^aZgkZgZgZ`^`^“a`ZVgVhécYV`^higViZ_^` dgiV`aéöécVaiécé^oY^#@dXVhZgi!'%&&néaécYV ,b^anVgYdaVgVnV`aVøVci^XVgZi]VXb^c^c '%&+néaécYV*b^anVgYdaVghZk^nZh^cZ ^cY^ö^c^^[VYZZYZgZ`!I“g`^]gVXViéaVgé daVgV`WjgV`VbaVgé!ŽcXZa^`aZZh`^ hZk^nZh^cZ!hdcgVhécYV^hZ&%b^anVgYdaVgaé` ]ZYZ[ZjaVøiégbV`VbVXénaVkVg\“aZg^^aZ Vaéøié`aVgécéWZa^gii^#


ù]gVXViéaVg <“cZn6[g^`VYV Wjajøij <“cZn6[g^`Vcéc?d]VccZhWjg\`Zci^cYZ <“cZn6[g^`VaékZI“g`^øVYVbaVgé!I“g`^nZ ù]gVXViéaVgBZXa^h^IùB^aZ<“cZn6[g^`V H^nV]ùø6YVbaVgé@dchZn^c^cY“oZcaZY^ö^ ^ø[dgjbjcYVWjajøij#NV`aVøé`-%<“cZn 6[g^`Vaé^ø^chVcécéc^øi^gV`^^aZ'%%ZnV`éc ^`^a^^ø\Žg“øbZh^\ZgZ`aZøi^g^aZc[dgjbYV `dcjøbVnVeVcI“g`^nZ8jb]jg^nZi^ EgZidgnV7“n“`Za^h^:a^[za\Zc!i^XVgZikZ nViégébYVjaVøébécŽcZb^cZkjg\jnVeVgV` <“cZn6[g^`V^aZI“g`^nZn^W^gW^g^cZ WVöaVnVcI=NWj“a`ZYZ“cd`iVnVjjndg# I=Nc^cWjjaVøébVöécéhVöaVbéødabVhé^`^ “a`Zc^cW^gW^g^cZcZ`VYVgnV`écdaYjöjcj \ŽhiZg^ndgYZY^#za\Zc!Æ6[g^`V`éiVhécYV <“cZn6[g^`VYVcHZcZ\VaZ<^cZnZ]ViiV 7dihkVcVnV`VYVg`éiVcécW^gd`“a`Zh^cYZ I“g`^øVYVbaVgékVg#<“cZn6[g^`VYV 9:;NkZ6H:AH6C\^W^I“g`^nZc^cW“n“` ^`^ø^g`Zi^c^cnViégébaVgékVgVbVWjnZiZga^ YZö^a!WjcjcYV]VYVVgiégéabVhé\ZgZ`^ndg Y^nZ`dcjøij# <“cZn6[g^`VH^nV]ùø6YVbaVgé@dchZn^ 7Vø`Vcé9g#9Vc^hV7Vadn^YZI“g`^nZnZ \^ii^ö^cYZWjgVYV6[g^`VaékZI“g`^ø VYVbaVgéo^gkZh^cZ`ViéaYéöécéhŽnaZY^# 7Vadn^!I“g`^nZYZøjcj\ŽgY“b`^ ]Ze^b^oYZdabVhé\ZgZ`Zc^økZnViégéb VcaVnéøécéI“g`^nZc^c8jb]jgWVø`Vcé

GZXZeIVnn^e:gYdöVc^[VYZZii^#@VoVc `VoVceda^i^`VhénaV^`^“a`ZdaVgV`nViégéb kZi^XVgZiVcaVnéøébéoéYV]VYVVgiégbVaénéoÇ YZöZgaZcY^gbZh^cYZWjajcYj#ù`^“a`Zc^c Z`dcdb^aZg^c^\Za^øi^g^g`ZciZXg“WZaZg^c^ YZeVnaVøbVhé\ZgZ`i^ö^c^Y^aZ\Zi^gZc 7Vadn^!I“g`^nZYZc\ZaZXZ`nViégébXé kZ^øVYVbaVgécéc<“cZn6[g^`VeVoVgécV \^gbZh^!<“cZn6[g^`Vaéø^g`ZiaZg^cYZ I“g`^nZeVoVgécV\^gbZh^^^c^a^ø`^aZg^ckZ ^aZi^ø^b^c^n^aZøi^g^abZh^\ZgZ`i^ö^c^^[VYZZii^#

<“cZn6[g^`V^aZ^a^ø`^aZg^b^o\“aZcZXZ` IùBNŽcZi^b@jgjajznZh^6]bZi<“aZ YZnVeiéöé`dcjøbVYV!IùBdaVgV`+,W^c ^]gVXViékZYéøi^XVgZinViégébXéhécéiZbh^a Zii^`aZg^c^`VnYZii^#ù]gVXViéaVgaV]“`“bZi VgVhécYVW^g`Žeg“\ŽgZk^\ŽgY“`aZg^c^ WZa^giZc<“aZ!Æ8jb]jgWVø`VcébéoGZXZe IVnn^e:gYdöVc'%%+néaécYVcWZg^6[g^`V `éiVhécVVéabVeda^i^`Vhéjn\jajndg# <“cZn6[g^`V^aZ^a^ø`^aZg^b^o^]ZgVaVcYV \“aZcY^gbZ`^hi^ndgjoYZY^#

7Vié6`YZc^oa^YdöVaiVø^]gVXViéaVgé6kjhigVanVYV 7Vié6`YZc^oa^YdöVaiVø^]gVXViéaVgé!È7Vié 6`YZc^oBVYZcù]gVXViécéc<Za^øi^g^abZh^ Egd_Zh^`VehVbécYVVaiZgcVi^[eVoVg dajøijgbVVaéøbVaVgé^^c*#njgiYéøé [VVa^nZi^c^6kjhigVanVYV\ZgZ`aZøi^gY^#7Vié 6`YZc^oa^YdöVaiVø^]gVXViéaVgé!H^YcZnYZ hZ`iŽgiZbh^aX^aZg^naZ^ø\Žg“øbZaZg^ \ZgZ`aZøi^gY^kZH^YcZn`Zci^cYZY“oZcaZcZc 9Zh^c\7j^aY;jVgécV`ViéaYé#=ZnZiiZ- [^gbVcéc&'iZbh^aX^h^nZgVaYé# 61


DOĞU - BATI / RAPOR

I“g`^nZÉc^cXVo^WZh^Y“cnVYV)*É^cX^hégVYV

IùB!ùiVanV7“n“`Za^a^ö^kZùiVanVcI^XVgZi 6_Vché^aZW^ga^`iZùiVanVÉcéca^YZgY“ø“cXZ `jgjajøj:jgdeZVc=djhZ6bWgdhZii^Éc^c ]VoégaVYéöé@“gZhZa8Vo^WZ:cYZ`h^Éc^c iVcéiébécé\ZgZ`aZøi^gY^#@“gZhZabVg`VaVg 677!IdndiVkZJc^aZkZgÉ^c^øW^ga^ö^naZ ]VoégaVcVcZcYZ`hiZI“g`^nZY“cnVYV&)) “a`ZVgVhécYV)*É^cX^hégVYVnZgVaYé#

@“gZhZa8Vo^WZ:cYZ`h^09“cnV7Vc`Vhé ùøNVebV@daVnaéöé:cYZ`h^!9“cnV :`dcdb^`;dgjbj@“gZhZaGZ`VWZi^a^` :cYZ`h^kZ@“gZhZaùcdkVhndc:cYZ`h^\^W^ ZcYZ`haZg^cZ`h^`cd`iVaVgécéiVbVbaVbVné kZYV]VdW_Z`i^[W^gbZidYdad_^n^]ZYZ[a^ndg# :cYZ`hiZùiVanV^hZ&)ɓcX“hégVYVnZg Vaéndg#

za`Zb^oYV]V\“kZc^a^g`g^iZgaZgaZ YZöZgaZcY^g^aY^ :cYZ`h^ciVcéiébé^^cY“oZcaZcZcÆ@“gZhZa 8Vo^WZ:cYZ`h^/I“g`^nZkZùiVanVÉcéc GZ`VWZi^a^ö^c^cya“i“ÇZi`^ca^ö^cYZ `dcjøVcIùB7Vø`VckZ`^a^BjhiV[V vé`gé`édöaj!ZcYZ`h^cY^öZgZcYZ`h^cZ`h^` cd`iVaVgécéiVbVbaVgc^iZa^`iZdaYjöjcV Y^``ViZ`i^#ùiVanVkZI“g`^nZÉc^c\ZgZ` Yéøi^XVgZi\ZgZ`nViégébaVg\ZgZ`hZYZ ijg^obVéhécYVcdaYj`VoZc\^c^`^“a`Z daYjöjcjWZa^giZcBjhiV[Vvé`gé`édöaj! Æ6cXV`nVeéaVcVgVøiégbVaVghdcjXjcYV hégVaVbVaVgébéoéceZ`YZ^n^YjgjbYV dabVYéöécé\ŽgY“`ÇYZY^#vé`gé`édöaj! hŽoaZg^c^øŽnaZh“gY“gY“/Æza`Zb^o 9“cnV:`dcdb^`;dgjbjÉcjc@“gZhZa GZ`VWZi^a^`:cYZ`h^ÉcYZ+.#dajg`Zc! 9“cnV7Vc`VhéùøNVebV@daVnaéöé:cYZ`h^ hdcjaVgécV\ŽgZ+*#hégVYVnYé#6cXV`! YV]VdW_Z`i^[W^gbZidYdad_^`VehVbécYV nVeéaVc@“gZhZa8Vo^WZ:cYZ`h^^aZ “a`ZaZg^b^o^cYV]V\“kZc^a^g`g^iZgaZgaZ YZöZgaZcY^g^aY^ö^c^\ŽgY“`#ùiVanVkZ I“g`^nZ!Y“cnVcécŽcZba^XVo^WZbZg`ZoaZg^ `dcjbjcYVWjajcjndg#Ç

:i^ndenVÉYV`^ediVch^nZaeVoVgaVgYZöZgaZcY^g^aY^ :`dcdb^7V`Vcaéöécéc`ddgY^cVhndcj! IùBdg\Vc^oVhndcjnaVY“oZcaZcZcI“g`^nZ ":i^ndenVùø;dgjbj!'+BVnéh'%&, 8jbV\“c“IùB6c`VgVIZbh^aX^a^ö^cYZ '+[^gbVcéc`ViéaébaVgénaV\ZgZ`aZøi^g^aY^# :i^ndenV6c`VgV7“n“`Za^a^ö^nZi`^a^aZg^ iVgV[écYVc:i^ndenVYV`^^ø[éghViaVgé!^`^“a`Z VgVhécYV`^ediVch^nZahZ`iŽgaZg!nViégébkZ ^øW^ga^`aZg^“oZg^cZW^ghjcjb\ZgZ`aZøi^g^aZc ^ø[dgjbjcYVIùBiVgV[écYVc^hZ:i^ndenV ^aZbZkXjikZnV^aZg^nZYŽc“`i^XVg^ [VVa^nZiaZg^daVc[^gbVaVgébéoéchdgj! \Žg“økZYZöZgaZcY^gbZaZg^:i^ndenVaé nZi`^a^aZg^aZeVnaVøéaYé#:i^ndenV6c`VgV 7“n“`Za^a^ö^cYZc^hZ^ø[dgjbjcV0:i^ndenV ;ZYZgVa9Zbd`gVi^`8jb]jg^nZi^6c`VgV 7“n“`Za^h^=#:#6nVaZl<dWZo^ZLdg`cZ]! I^XVg^kZ:`dcdb^`9^eadbVi^`ùa^ø`^aZg Hdgjbajhj!:a^B“hiZøVgIZh[V`^gdh=V^aj 62

<ZWgZbVg^Vb!I^XVg^kZNViégébùøaZg^! B“hiZøVgéIZgZ[Z=V^aZ:\\jkZIjg^ob kZNViégébùøaZg^!:a^B“hiZøVgé6WYZaV <jaiVbdCjg^`ViéaébhVöaVYé#:i^ndenVYV nZc^^økZnViégéb^b`}caVgécécdajøijgjabVhé VbVXénaVY“oZcaZcZcI“g`^nZ":i^ndenVùø ;dgjbj!:i^ndenVeVoVgécV^a\^YjnVckZ

W^a\^VabV`^hiZnZc'+[^gbV`ViéaébhVöaVYé# ;dgjbV`ViéaVc[^gbVaVgébéoYVcŽoZaa^`aZ0 iZ`hi^a!YZg^!\éYV!^aVhZ`iŽgaZg^cYZ[VVa^nZi \ŽhiZgZc!jajhaVgVgVhéhiVcYVgiaVgVjn\jc “g“caZg^^bVakZnV^]gVZYZcnVYV^a\^a^ hZ`iŽgaZgYZnViégébnVebVnéY“ø“cZc [^gbVaVg`ViéaYé#


GENEL MERKEZ İSTANBUL TÜRKİYE GEBZE TÜRKİYE

REGHIN ROMANYA

KAZANLIK BULGARİSTAN

SAMSUN TÜRKİYE

MOSKOVA OFİS RUSYA FEDERASYONU

POMPOSA İTALYA FLORİDA OFİS A.B.D

KASTAMONU TÜRKİYE

TATARİSTAN RUSYA FEDERASYONU

FROSSASCO İTALYA

ANKARA OFİS TÜRKİYE TAHRAN OFİS İRAN

MAGLAJ BOSNA HERSEK

BALIKESİR TÜRKİYE

İZMİR OFİS TÜRKİYE İNEGÖL OFİS TÜRKİYE

ADANA TÜRKİYE

TARSUS TÜRKİYE

ÜRETİM TESİSİ

OFİS


DOĞU - BATI / LOJİSTİK

/RMLVWLʖLQJQFHOVRUXQODU×PDVD\D\DW×U×OG× 'Öã7LFDUHW.RPSOHNVL QGHG]HQOHQHQ´/RMLVWLN%LOJLOHQGLUPH7RSODQWÖVÖµQGD7å0/RMLVWLN .RPLV\RQ%DãNDQÖ%OHQW$\PHQGHQL]QDNOL\HãLUNHWL\|QHWLFLOHULQHLKUDFDWoÖ\OD DUDODUÖQGDNLLOLãNL\HNÖVDYDGHOLEDNPDPDODUÖJHUHNWLæLQLND]DQND]DQLONHVLJHUHæLQFHX]XQ YDGHOLEDãDUÖODUDELUOLNWHLP]DDWPD\ÖKHGHIOHGLNOHULQLV|\OHGL

S

on zamanlarda meydana gelen navlun FIYATLARÆNDAKIARTÆå BAåTAOLMAK~ZERE 19 Haziran 2017 tarihinde LOJISTIKKONUSUNDAKIG~NCEL GELIåMELERIGyR~åMEK~ZERE $Æå4ICARET+OMPLEKSINDE ¬,OJISTIK"ILGILENDIRME 4OPLANTÆSÆ­D~ZENLENDI 4OPLANTÆYA4ë-,OJISTIK +OMISYON"AåKANÆ"~LENT !YMEN !RKAS$ENIZCILIK 'ENEL-~D~R~-URAT$ENIZERI -3#'EMI!CENTELIãI !äVE-3##RUISE4~RKIYE !CENTE(IZMETLERI-~D~RL~ã~9yNETIM+URULUeYESI 3AVAå%RCANVE452+/. +URUMSALëLIåKILER9yNETICISI VE6APUR$ONATANLARÆVE !CENTELERI$ERNEãI9yNETIM +URULUeYESI-UHAMMED äEYDAKATÆLÆMSAãLADÆ !lÆLÆåKONUåMASÆNÆYAPAN 4ë-LOJISTIK+ONSEYI"AåKANÆ "~LENT!YMEN ¬3ONBIRYÆL IlINDE NAVLUNFIYATLARÆY~ZDE ILAY~ZDEORANLARÆ64

NAVARAN AlÆKLANMASÆZOR VEIHRACATlÆMÆZTARAFÆNDAN ALTÆNDANKALKÆLAMAYACAKBIR Y~KSELIåIlINEGIRDI'~NEY +ORELI(ANJINFIRMASÆNÆN IFLASÆNÆTAKIBEN DENIZKONTEYNERNAKLIYESIFIRMALARÆNÆN MONOPOLISTIKBIRYAPÆYA DOãRUGIDIYOROLMASÆNÆNBU sorunun en temel sebebi olDUãUNUD~å~N~YORUZ­DEDI !YMENDEVAMÆNDA DENIZ NAKLIYEåIRKETIYyNETICILERINE IHRACATlÆYLAARALARÆNDAKI ILIåKIYEKÆSAVADELIBAKMAMALARÆGEREKTIãINI KAZANí KAZANILKESIGEREãINCEUZUN VADELIBAåARÆLARABIRLIKTE IMZAATMAYÆHEDEFLEDIKLERINI SyYLEDI+ONUåMASÆNÆNSON ByL~M~N~IHRACATRAKAMLARÆNDASONZAMANLARDA KAYDEDILENBAåARÆLARAAYÆRAN !YMEN BUS~RECINDEVAMÆ IlINIHRACATlÆYAKOLAYLÆK GySTERILMESINIVELOJISTIK FIRMALARÆNÆNDESTEãINIBEKLEDIKLERINIILETTI ,OJISTIKFIRMATEMSILCILERININ

BÜLENT AYMEN TİM Lojistik Komisyon Başkanı

KÆSADEãERLENDIRMELERININARDÆNDANSORUCEVAP ByL~M~NEGElILDI$yNEMSEL ~RETIMYAPANGÆDAFIRMALARÆNÆNUZUNS~RELIFIYATLANDÆRMA TALEPLERI BELIRLIROTALARDAKI STABILFIYATLARÆNBAZÆByLGELERDElOKESNEKOLMASÆ KONTEYNERBULUNAMAMASÆ LIMAN ~CRETLERINDEKIDEãIåKENLIK TEHLIKELI~R~NLERDEKIDEãIåKENLIKKONULARÆ~ZERINDE GyR~åMELERGERlEKLEåTIRILDI

4OPLANTÆNÆNSONUNDA %KONOMI"AKANLÆãÆ3ERBEST "yLGELER 9URTDÆåÆ9ATÆRÆMVE (IZMETLER'ENEL-~D~RL~ã~ $AIRE"AåKANÆ6AHAP-ETIN $EãERTARAFÆNDANGENELBIR DEãERLENDIRMEYAPÆLARAK BAKANLÆKlAKONUNUNYAKÆNDAN TAKIPEDILDIãI IFADEEDILEN SORUNLARÆNlyZ~M~IlINlALÆåMALARÆNDEVAMETTIãIDILE GETIRILDI!YRÆCA $EãERDAHA yNCE!NKARAVE-ERSINDE D~ZENLENENTOPLANTÆLARÆN yN~M~ZDEKIG~NLERDEëZMIR VE!NTALYAAYAKLARÆNÆN GERlEKLEåTIRILEREKNIHAYETE ERMESININPLANLANDÆãÆNÆ AlÆKLADÆ


SİNERJİ / TİM-TEB GİRİŞİM EVİ

*LUL˂LPHYLSDKDELoLOHPH] ID\GDODUVDʖODG× 7å07(%*LULãLP(YL·QLQGHVWHNOHGLæLILUPDODUGDQ.H\,'NXUXPVDOPãWHULOHULQH VLVWHPOHULQLNROD\OÖNOD7&(.LPOLNOHULLOHX\XPODQGÖUPDODUÖQÖVDæOD\DFDN\NVHNWHNQRORML LoHUHQUQOHUHQWHJUDV\RQKL]PHWLYHGDQÖãPDQOÖNKL]PHWLYHUL\RU #JSmPLMLFOJO LJNMJçJOJEPçSVMVZPS

B

UYÆLYURTGENELINDE DAãÆTÆMÆBAåLATÆLAN lIPLIíELEKTRONIK 4#KIMLIKLERIMIZIN G~VENLIKyãELERIELEKTRONIK OLARAKDOãRULAMASÆYAPÆLAí BILENVEKOPYALANAMAYAN yZELLIKTEDIR&IRMALARSISí TEMLERINDESAHTEKIMLIKLERLE YAPÆLANIåLEMLERIENGELLEMEK IlINSISTEMLERINIELEKTRONIK KIMLIKKARTÆDOãRULAMASÆYAí PABILECEKåEKILDEG~NCELLEí MELIDIR+EY)$ FIRMALARABU KONUDA~R~NVEDANÆåMANLÆK HIZMETISUNABILENNADIR FIRMALARDANBIRISI 4ë-VE4~RK%KONOMI"ANí KASÆ4%"IåBIRLIãIYLEIHRACATí TAKATMADEãERLI~R~NIHRACÆ SAãLAMAKAMAlLÆHAYATA GElIRILEN4ë-í4%"'IRIåIM

66

%VI¯NINDESTEKOLDUãU+Eí Y)$ 4#%í+IMLIKLERINELEKTí RONIKSISTEMINI4e"ë4!+ 5%+!%¯DE 5LUSAL%LEKTROí NIKVE+RIPTOLOJI!RAåTÆRMA %NSTIT~S~ GELIåTIRENEKIPTEN AYRÆLANM~HENDISLERTARAFÆNí DANKURULMUåBIRTEKNOLOJI FIRMASƯTEKURULAN +EY)$ 4e"ë4!+!Rí'E DESTEKLERIVE4%"'IRIåIMEVI DESTEãIILEBIRlOKDEãERLI !Rí'EPROJESINEIMZAATMÆå AYNÆZAMANDAlIPLI AKÆLLÆ KARTLARALANÆNDAKIDENEYIMí LERINIM~åTERILERININKART G~VENLIãITABANLÆPROJELERINI yRNEãINKARTLÆFIZIKSELGElIå KONTROLVEYASANALORTAMLAR IlINKARTLÆERIåIMKONTROL~ SISTEMLERI GERlEKLEåTIRMEK IlINDEKULLANMÆåTÆR

fSFULFOMJçJBSUÉSEÉ +EY)$¯NINKURULUMS~RECINí DENBUG~NEKADAR4ë-í4%" 'IRIåIM%VI¯DENALDÆãÆKARí åÆLÆKSÆZDESTEKLERINHIlAZALí MAYÆPAKSINEARTARAKDEVAM ETTIãINIAKTARAN+EY)$KUí RUCUSU3EDA0OLAT%RDENIZ ¬4ë-í4%"'IRIåIM%VI¯NIN SAãLADÆãÆëSTANBUL¯UNFARKLÆ LOKASYONLARÆNDAKIOFISKULLAí NÆMÆIMKANÆ FARKLÆSEMTLERDE OTURAN+EY)$lALÆåANLARÆNÆN OFISKULLANÆMÆNÆ DOLAYÆSÆYLA HAYATLARÆNÆKOLAYLAåTÆRARAK ~RETKENLIKLERINIARTÆRMÆåTÆR "UNUNDÆåÆNDAYINE4ë-í 4%"'IRIåIM%VI¯NINSUNDUãU PAZARLAMADANÆåMANLÆãÆVE M~åTERIAãÆDESTEãIDE+EY)$ IlINPAHABIlILMEZFAYDALAR SAãLADÆ­DEDI

+EY)$¯INKURUMSALM~åTERIí LERINESISTEMLERINIKOLAYLÆKLA 4#%í+IMLIKLERIILEUYUMí LANDÆRMALARÆNÆSAãLAYACAK Y~KSEKTEKNOLOJIIlEREN ~R~NLER ENTEGRASYONHIZMETI VEDANÆåMANLÆKVERDIãINI BELIRTEN%RDENIZåyYLEDEVAM EDIYOR¬+EY)$¯NINTAMAMEN YERLIKAYNAKLARLA~RETTIãI ~R~NLERINRAKIPLERIANCAK YABANCÆFIRMALARTARAFÆNDAN lOKY~KSEK~CRETLERESATÆåÆ OLAN~R~NLERDIR$OLAYÆSÆYLA +EY)$ Y~KSEKTEKNOLOJIVE Y~KSEKG~VENLIKyZELLIKLERI IlEREN~R~NLERINITAMAMEN YERLIOLARAK~RETIP lOKDAHA UCUZAMALEDEBILEREKYINE ~LKEMIZPIYASASÆNDAKIKUí RUMSALM~åTERILERINESAãLAí YABILMEKTEDIR!YRÆCA +EY)$ ~R~NLERININGELIåTIRILMESINDE UYGULADÆãÆULUSLARARASÆSTANí DARTLARSAYESINDE ~R~NLERINI YURTDÆåÆNDADASATÆåASUNMA ADÆMLARÆATMAKTADÆR


SÄ°NERJÄ° / VODAFONE

9RGDIRQH·GDQÅ«VWLKGDP 6HIHUEHUOLÊ&#x2013;L QHLOHWLË&#x201A;LPGHVWHÊ&#x2013;L 9RGDIRQH&XPKXUEDãNDQÃ&#x2013;5HFHS7D\\LS(UGRæDQ·Ã&#x2013;QoDæUÃ&#x2013;VÃ&#x2013;\ODND\Ã&#x2013;WOÃ&#x2013;LVWLKGDPÃ&#x2013;DUWÃ&#x2013;UPDN KHGHIL\OHEDãODWÃ&#x2013;ODQÃ¥VWLKGDP6HIHUEHUOLæLNDSVDPÃ&#x2013;QGD\HQLSHUVRQHODODQ.2%å·OHUHLOHWLãLP GHVWHæLVDæOD\DFDN9RGDIRQHåã2UWDæÃ&#x2013;PoDWÃ&#x2013;VÃ&#x2013;DOWÃ&#x2013;QGDKD\DWDJHoLULOHQNDPSDQ\DLOH HNRQRPLQLQFDQGDPDUÃ&#x2013;.2%å·OHULQ\HQLLVWLKGDPHWWLNOHULoDOÃ&#x2013;ãDQODUÃ&#x2013;QDELU\Ã&#x2013;OER\XQFD LOHWLãLPGHVWHæLYHULOHFHN NEëå/RTAãÃ&#x2020;MlATÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ALTÃ&#x2020;NDA HAYATAGElIRILENKAMPANYA ILE+/"ë¯LERINëSTIHDAM 3EFERBERLIãIKAPSAMÃ&#x2020;NDA YENIISTIHDAMETTIKLERIT~M lALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;NABIRYÃ&#x2020;LBOYUNCA~CRETSIZILETIÃ¥IMDESTEãI VERECEKOLAN6ODAFONE BU SAYEDEEKONOMININCAN DAMARÃ&#x2020;OLAN+/"ë¯LERIYARÃ&#x2020;NAHAZÃ&#x2020;RHALEGETIRIYOR

,0#ð²MFSJOOBLJU BLÃ&#x2030;éÃ&#x2030;ZzOFUJNJOJ SBIBUMBUNBZÃ&#x2030; IFEFGMJZPSV[

G

ELIRLERBAKÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NDAND~NYANÃ&#x2020;N ENB~Y~K ULUSLARARASÃ&#x2020; MOBILILETIÃ¥IMÃ¥IRKETLERINDENBIRIOLAN6ODAFONE 'RUBU¯NUNB~NYESINDEYER ALAN6ODAFONE4~RKIYE -ARTITIBARÃ&#x2020;YLAHIZMET SUNDUãU MILYON ABONESIYLE4~RKIYE¯NIN IKINCIB~Y~KMOBILILETIÃ¥IM Ã¥IRKETI4~RKIYE¯NINEN B~Y~KULUSLARARASÃ&#x2020;DOãRUDANYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NDANOLAN VETOPLAMYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020; 68

MILYAR4,¯YEULAÃ¥AN6ODAFONE4~RKIYE ëSTIHDAM 3EFERBERLIãIKAPSAMÃ&#x2020;NDA4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2020;LAR -ECLISIILEBERABERYENI BIRKAMPANYABAÃ¥LATTÃ&#x2020; 6ODAFONE #UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020; 2ECEP4AYYIP%RDOãAN yNC~L~ã~NDEBAÃ¥LATÃ&#x2020;LANVE ~LKElAPÃ&#x2020;NDAY~R~T~LEN ëSTIHDAM3EFERBERLIãIKAPSAMÃ&#x2020;NDA+/"ë¯LEREMALIYET AVANTAJÃ&#x2020;VEVERIMLILIKARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; SAãLAYACAKyNEMLIBIRADÃ&#x2020;M ATÃ&#x2020;YOR4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2020;LAR -ECLISIIÃ¥BIRLIãIYLE6ODAFO-

4~RKIYEEKONOMISININ Y~ZDE¯INIOLUÃ¥TURAN +/"ë¯LEREëSTIHDAM3EFERBERLIãIKAPSAMÃ&#x2020;NDAyNEMLI BIRROLD~Ã¥T~ã~N~BELIRTEN 6ODAFONE4~RKIYEëCRA +URULU"AÃ¥KAN9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020; -3INAN+Ã&#x2020;ZÃ&#x2020;LDAã ¬6ODAFONE4~RKIYEOLARAKBIZ DE SUNDUãUMUZ~R~NVE lyZ~MLERLE+/"ë¯LERIN VERIMLILIKLERINIARTÃ&#x2020;RARAKAYAKTAKALMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SAãLAMAYÃ&#x2020;AMAlLÃ&#x2020;YORUZ +/"ë¯LERIENFAZLADINLEYEN MARKALARDANBIRIOLARAK YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZARAÃ¥TÃ&#x2020;RMALARILE IHTIYAlLARÃ&#x2020;NAENUYGUNVE NOKTAATÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;FÃ&#x2020;RSATLARSUNMAYAyZENGySTERIYORUZ9APTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZSONARAÃ¥TÃ&#x2020;RMALARDA +/"ë¯LERINIÃ¥HACIMLERINI KORUMALARÃ&#x2020;NARAãMEN YENIYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYAPMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N

yN~NDENAKITAKÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAYAÃ¥ADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;KÃ&#x2020;NTÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NyNEMLI BIRBARIYEROLDUãUNU GyR~YORUZ"UKAPSAMDA HAYATAGElIRDIãIMIZYENI KAMPANYAYLA+/"ë¯LERIN IÃ¥EYENIBAÃ¥LAYANlALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NILETIÃ¥IMIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BIRSENEBOYUNCA~CRETSIZ KARÃ¥Ã&#x2020;LAYARAK ENyNEMLIGIDERKALEMLERINDENILETIÃ¥IM GIDERLERINDEyNEMLIBIR DESTEKSAãLAMAYÃ&#x2020;VENAKIT AKÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YyNETIMLERINIBIR NEBZEDEOLSARAHATLATMAYÃ&#x2020; AMAlLÃ&#x2020;YORUZ.IHAIAMACÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z SAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZBUDESTEKILEDAHAFAZLA+/"ë¯NIN ëSTIHDAM3EFERBERLIãI¯NDE VARLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NAVESILE OLUP~LKEMIZEKONOMISINDEKIKATMADEãERINY~KSELMESINEKATKÃ&#x2020;DABULUNABILMEK"UDOãRULTUDA DIJITAL BAãLANTÃ&#x2020;LÃ&#x2020;YAÃ¥AMÃ&#x2020;KOLAY VEERIÃ¥ILEBILIRHALEGETIREN lyZ~MLERIMIZLE+/"ë¯LERIN MALIYETLERINIAZALTMAYAVE VERIMLILIKLERINIARTÃ&#x2020;RMAYA DEVAMEDECEãIZ­DEDI


SİNERJİ / İLK 1000

ūONLKUDFDWo× ILUPDDo×NODQG× 7UNL\HåKUDFDWoÖODU0HFOLVL 7å0 WDUDIÖQGDQKD]ÖUODQDQåONåKUDFDWoÖ)LUPD DUDãWÖUPDVÖQDJ|UHJHoHQ\ÖOHQID]ODLKUDFDW\DSDQãLUNHWPLO\DUGRODULOH)RUG 2WRPRWLYROGX7RIDãPLO\DUGRODULOHLNLQFL2\DN5HQDXOWPLO\DUGRODUoQF VÖUDGD\HUEXOGX

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- TARAFÆNDANYÆLDÆR YAPÆLANVESEKTyR~NTAMAMÆNÆKAPSAYANëLK ëHRACATlÆ&IRMAARAåTÆR70

MASÆNÆNYÆLÆSONUlLARÆ D~ZENLENENBASÆNTOPLANTÆSÆ ILEAlÆKLANDÆ4ë-"AåKANÆ -EHMET"~Y~KEKåITARAFÆNDANAlÆKLANANARAåTÆRMAYA GyRE ENFAZLAIHRACATYAPAN

åIRKETLERSÆRALAMASÆNDAZIRVENINSAHIBI MILYARDOLARLÆK IHRACATILE&ORD/TOMOTIV 3ANAYI!äOLDU,ISTENIN IKINCISÆRASÆNDAIHRACATÆNÆ Y~ZDEARTÆRARAK MILYAR

DOLARAlÆKARAN4OFAå4~RK /TOMOBIL&AB!äVE~l~NC~SÆRADAIHRACATÆY~ZDE ARTÆåLA MILYARDOLAROLAN /YAKí2ENAULT/TOMOBIL&AB !äYERALDÆ


Y~ZDE AlÆKARDÆK"UBIR REKOR!"NINITHALATÆNDAN ALDÆãÆMÆZPAYÆY~ZDE E lÆKARDÆK"UDABIRREKOR MILYONKIåIYEISTIHDAM SAãLAYANBINIHRACATlÆNÆN TEMSILCISIOLARAK ALNÆMÆZÆN TERINIAKLÆMÆZÆNTERINEKARÆåTÆRDÆK(EDEFLERIMIZEEMIN ADÆMLARLAILERLIYORUZ­

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Listede 1 milyar dolar barajını geçen sadece 10 firma bulunuyor. 2023 yılı hedefimiz 50 firmamızın 1 milyar dolar ihracat barajını aşması. Hedefe ulaşmak için yüksek katma değere sahip ürünler ihraç etmeli, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşmaya daha fazla yatırım yapmalıyız.”

ð-,ð)3"$"5b*'ð3."/*/ 501-".ð)3"$"55"1":* 

2010

64,8

2011

64,8

2012

58,1

2013

59,6

2014

58,8

2015

57,6

2016

57,3

4ë-ëLKVERILERINEGyRE FIRMALARÆNGElENYÆLKITOPLAM IHRACATRAKAMÆY~ZDE AZALARAK MILYARDOLAR OLURKEN TOPLAMIHRACAT IlINDEKIPAYÆISEY~ZDE OLARAKGERlEKLEåTI 4OPLAMIHRACATÆNÆNY~ZDE

 INEILKFIRMA Y~ZDE INEISEëKINCIFIRMA IMZAATTÆ9ÆLLARDÆRENlOK IHRACATYAPÆLAN~LKEOLAN !LMANYADANELDEEDILEN IHRACATGELIRIY~ZDE ARTARAKMILYARDOLAROLDU %NlOKIHRACATYAPÆLANILK ~LKEARASÆNDAENlOKDARALAN PAZAR /RTADOãUDAYAåANAN GERILIMLERY~Z~NDEN)RAK OLURKEN ~LKEGRUPLARÆBAZÆNDAENFAZLAIHRACATSÆRALAMASÆNDAISE MILYARDOLAR IHRACATTUTARÆILE!VRUPA "IRLIãIILKSÆRADAYERALDÆ

)FEFGNJMZBS CBSBKÉOÉBéBOGJSNB 4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI HEDEFLERININ

4~RKIYEYISADECEBULUNDUãUCOãRAFYADADEãIL T~M D~NYADAyNDEGELENBIR~LKE HALINEGETIRMEKOLDUãUNU SyYLEDI!RAåTÆRMANÆNBU DOãRULTUDAIHRACATAÆåÆK TUTTUãUNUNALTÆNÆlIZEN "~Y~KEKåI ¬,ISTEDEMILYAR DOLARBARAJÆNÆGElENSADECE FIRMABULUNUYORYÆLÆ HEDEFIMIZFIRMAMÆZÆN MILYARDOLARIHRACATBARAJÆNÆ AåMASÆ"UHEDEFEULAåMAK IlINDAHAY~KSEKKATMA DEãERESAHIP~R~NLERIHRAl ETMELIYIZ!Rí'E INOVASYON TASARÆMVEMARKALAåMAYA DAHAFAZLAYATÆRÆMYAPMALÆYÆZ­DEDI 'ElENSENENINREKORLAR YÆLÆOLDUãUNU NINDE 4~RKIYENINB~Y~KSÆlRAMALARYAåADÆãÆTARIHIBIR YÆLOLACAãÆNÆDILEGETIREN "~Y~KEKåI åUNLARÆSyYLEDI ¬'ElENYÆLTAMMILYON TONIHRACATYAPTÆK$~NYA TICARETINDENALDÆãÆMÆZPAYÆ

ðISBDBUmÉMBS NJMZPO LJéJZFJTUJIEBNTBçMBEÉ !"NIN4~RKIYEIlINSTRATEJIK BIRHEDEFOLMAYADEVAMETTIãINIDEBELIRTEN"~Y~KEKåI '~MR~K"IRLIãINING~NCELLENMESININIHRACATlÆLARÆ IlINYENIBIRDyN~MNOKTASÆ OLACAãÆNÆSyYLEDI!YRÆCABU YÆLHEDEFLEDIKLERI~LKEYE TICARETHEYETIZIYARETININ INIGERlEKLEåTIRDIKLERINI ENSONëSRAILEGENIåKATÆLÆMLÆ BIRHEYETLEZIYARETTEBULUNDUKLARÆNÆ GELECEKHAFTADA 2OMANYAVE'~NEY!FRIKAYA GIDECEKLERINIIFADEETTI 'ElENYÆLBINIHRACATlÆNÆN MILYONKIåIYEISTIHDAM SAãLADÆãÆNÆHATÆRLATAN4ë- "AåKANÆ ¬3AYÆN#UMHURBAåKANÆMÆZÆNBAåLATTÆãÆISTIHDAM SEFERBERLIãIB~Y~KYANKÆBULDU(~K~METIMIZDElALÆåMA HAYATÆNÆNIYILEåTIRILMESIIlIN HERT~RL~TEDBIRIALÆYOR"IZ DE4ë-OLARAK ëSTIHDAM SEFERBERLIãINEKATKÆDABULUNMAKIlIN6ODAFONEIåBIRLIãI ILEYENIBIRDESTEKAlÆKLADÆK6ODAFONE BUDESTEKLE +/"ëLERIMIZEYENIISTIHDAM ETTIKLERIlALÆåANLARÆIlINYÆL BOYUNCA~CRETSIZILETIåIM DESTEãIVERECEK9ANI IHRACATlÆ+/"ëLERIMIZEYENIIåE ALÆMLARDAMALIYETAVANTAJÆ SAãLANMÆåOLACAK"yYLELIKLE +/"ëLERIMIZHEMISTIHDAM ARTÆåÆNADAHAG~lL~DESTEK VERECEKHEMDEMALIYET AVANTAJLARÆNÆIHRACATLARÆNA 71


SİNERJİ / İLK 1000 ð-,ð)3"$"5b*'ð3."/*/4&,5e3&-1&3'03."/4*

ëLKFIRMANÃ&#x2021;NTOPLAMIHRACATÃ&#x2021;¯DAY~ZDE AZALARAK MILYARDOLAROLDU3EKTyRLERIN LIDERIY~ZDE PAYILEOTOMOTIVOLURKEN ëSTANBULISEFIRMAILEILLERBAZÃ&#x2021;NDABIRINCILIäINI KORUDU POZITIFYANSÃ&#x2020;TACAKLAR­DIYE KONUÃ¥TU "~Y~KEKÃ¥I ëLKFIRMANÃ&#x2020;N YÃ&#x2020;LSONUTAHMINLERINEILIÃ¥KIN OLARAK¬$OLARKURUTAHMINI  EUROKURUTAHMINIISE OLDU"UYÃ&#x2020;L4~RKIYE IHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NY~ZDE ARTARAK MILYARDOLAROLARAKTAHMINEDILDI4ë-OLARAKBIZDE YÃ&#x2020;LSONUNDAMILYARDOLAR OLARAKKOYDUãUMUZHEDEFI AÃ¥ACAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;yNGyR~YORUZ­ DEDI 4ë-OLARAKGElENSENE (~K~METE!Rí'EVE4ASARÃ&#x2020;M -ERKEZISAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;E lÃ&#x2020;KARMASyZ~VERDIKLERINI VURGULAYAN"~Y~KEKÃ¥I ¬"UNUNIlINDEFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZA DANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;KHIZMETISUNUYORUZäUANDAFIRMABU MERKEZLERIAlTÃ&#x2020;YADAAlMA AÃ¥AMASÃ&#x2020;NAGELDI­DEDI

ð-,GJSNBOÃ&#x2030;O JISBDBUUBLJQBZÃ&#x2030;Z[EF PMEV YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAMILYAR MILYONDOLAROLANëLK Ã¥IRKETLERININTOPLAMIHRACATÃ&#x2020; ¯DAMILYARMIL72

YONDOLAROLDU"UTUTARLAR DOãRULTUSUNDAëLK FIRMANÃ&#x2020;NIHRACATTANALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; PAYYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAKIY~ZDE SEVIYESINDENGElENYÃ&#x2020;L Y~ZDE ¯EGERILEDIëLKVE IKINCIOLARAKBAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAISE MILYARDOLARLÃ&#x2020;K IHRACATÃ&#x2020;N MILYARDOLARLÃ&#x2020;KByL~M~ëLKTARAFÃ&#x2020;NDAN GERlEKLEÃ¥TIRILIRKENëKINCI ¯~NIHRACATÃ&#x2020;ISE MILYARDOLAROLDU"yYLECE TOPLAMIHRACATTANëLK~N ALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;PAYYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KY~ZDE IKEN ëKINCI~N Y~ZDE OLDU4ë-ëLK !RAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NAGyREILK FIRMANÃ&#x2020;NKONUMLARÃ&#x2020;NA GyREDAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NABAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA GElENYÃ&#x2020;LIHRACATTAILKBINDE YERALANÃ¥IRKETLERINY~ZDE INI~RETICIIHRACATlÃ&#x2020;LAR OLUÃ¥TURDUëKINCISÃ&#x2020;RADA Y~ZDE PAYILEëHRACATlÃ&#x2020; FIRMALARYERALÃ&#x2020;RKEN~l~NC~ SÃ&#x2020;RADAKIGRUPDÃ&#x2020;Ã¥TICARET FIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NPAYÃ&#x2020;ISEY~ZDE SEVIYESINDEGERlEKLEÃ¥TI 3EKTyRELVESERMAYEDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETÃ¥IRKETLERININPAYÃ&#x2020;ISE Y~ZDE OLDU

Firma 3AYÃ&#x2021;SÃ&#x2021;

ëHRACAT 2016 ($)

ëLKTOPLAM IHRACATÃ&#x2021;NDAN ALDÃ&#x2021;äÃ&#x2021;PAY 

/TOMOTIV%ND~STRISI

100

22.184.314.265,48

27,25

(AZÃ&#x2021;RGIYIMVE+ONFEKSIYON

179

10.149.966.198,81

12,47

+IMYEVI-ADDELERVE-AMULLERI

106

7.900.030.665,92

9,70

%LEKTRIK%LEKTRONIKVE(IZMET

56

7.694.487.689,95

9,45

aELIK

78

6.926.587.335,87

8,51

$EMIRVE$EMIR$Ã&#x2021;æÃ&#x2021;-ETALLER

41

4.354.798.430,51

5,35

(UBUBAT "AKLIYAT

79

4.164.977.172,78

5,12

4EKSTILVE(AMMADDELERI

76

3.550.196.981,18

4,36

-ADENCILIKeR~NLERI

25

2.338.907.164,08

2,87

&Ã&#x2021;NDÃ&#x2021;KVE-AMULLERI

14

1.767.264.523,26

2,17

-~CEVHER

21

1.460.981.479,97

1,79

aIMENTO#AM 3ERAMIK

22

1.448.600.475,54

1,78

3AVUNMAVE(AVACÃ&#x2021;LÃ&#x2021;K3ANAYII

12

1.431.525.256,71

1,76

-OBILYA +AäÃ&#x2021;TVE/RMANeR~NLERI

26

1.413.424.589,73

1,74

ëKLIMLENDIRME3ANAYII

30

1.394.484.855,95

1,71

-AKINEVE!KSAMLARÃ&#x2021;

21

1.302.109.539,69

1,6

$ERIVE$ERI-AMULLERI

6

1.124.116.429,37

1,38

4~T~N

10

1.006.041.794,97

1,24

3UeR~NLERIVE(AYVANSAL-AMULLER 23

956.810.448,95

1,18

(ALÃ&#x2021;

20

858.179.603,90

1,05

+URU-EYVEVE-AMULLERI

18

685.840.349,59

0,84

-EYVE3EBZE-AMULLERI

13

584.210.789,18

0,72

'EMIVE9AT

10

584.166.245,52

0,72

9Aæ-EYVEVE3EBZE

16

522.562.804,94

0,64

$IäER3ANAYIeR~NLERI

1

31.771.169,01

0,04

3~S"ITKILERIVE-AM

1

25.228.456,80

0,03

:EYTINVE:EYTINYAäÃ&#x2021;

1

20.267.411,64

0,02

ð-,ð)3"$"5b*'ð3."/*/1&3'03."/4-"3*/"(e3&%"æ*-*.* 'ð3.""%&%ð

ëHRACATPERFORMANSÃ&#x2021;

2015

2016

ìMILYON

275

268

ìMILYON

406

383

ìMILYON

174

185

ìMILYON

121

113

MILYONìMILYAR

14

9

MILYAR~ZERI

10

10

ðISBDBUÃ&#x2030;OZ[EF ²J PUPNPUJWTFLUzSOEFO ëHRACATÃ&#x2020;NSEKTyRELDAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NA BAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAANASEKTyRLER

BAãLAMÃ&#x2020;NDAëLKÃ¥IRKETIN IHRACATÃ&#x2020;TARÃ&#x2020;MDA MILYAR DOLAR SANAYIDE MILYAR DOLARVEMADENCILIKTE 


Kusursuz Hizmetimizle

ĥ< ,č9",1<t

Mars Logistics olarak yenilikçi ve sürdürülebilir hizmeti benimsiyoruz. Müşteri ihtiyacına göre özelleştirilmiş entegre lojistik servislerimizle dünyanın her noktasına ulaşıyor, kusursuz hizmetimiz ile iz bırakıyoruz. www.marslogistics.com


SİNERJİ / İLK 1000 ð-,ð)3"$"5b*'ð3."/*/#e-(&-&3&(e3&%"æ*-*.* "%&5-ARMARA

657

654

632

610

601

614

595

586

591

593

586

%GE

142

126

130

129

136

118

123

138

137

138

156

'~NEYDOäU!NADOLU

44

48

62

72

70

83

81

88

88

79

89

ël!NADOLU

68

72

78

83

82

76

89

81

82

83

76

!KDENIZ

56

60

59

72

70

69

66

71

63

73

65

+ARADENIZ

26

32

31

30

31

34

32

30

28

30

26

$OäU!NADOLU

7

8

8

4

10

6

14

6

11

4

2

ð)3"$"51&3'03."/4-"3*/"(e3& 5f3,ð:&/ð/ð-,ð-ð .JMZBS

ð-,7&ð,ð/$ðð)3"$"5b*'ð3."/*/035"-".","3-*-*,03"/-"3* 

9Ã&#x2021;LLAR

ëLK

ëKINCI

2010

7,48

4,90

2011

5,22

5,52

ëSTANBUL

57,4

"URSA

13,0

+OCAELI

10,2

2012

6,35

ëZMIR

7,9

2013

'AZIANTEP

6,3

MILYARDOLAROLARAKGERlEKLEÃ¥TIëKINCIÃ¥IRKETIN ANASEKTyRLEREGyREIHRACAT DAãÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NDAISETARÃ&#x2020;M SEKTyR~IHRACATÃ&#x2020; MILYAR DOLAROLURKENSANAYISEKTyR~IHRACATÃ&#x2020; MILYARDOLAR OLDUëKINCIÃ¥IRKETIN MADENCILIKIHRACATÃ&#x2020;ISE MILYONDOLARSEVIYESINDE GERlEKLEÃ¥TI ëLKFIRMANÃ&#x2020;NALTSEKTyR PERFORMANSLARÃ&#x2020;DEãERLENDIRILDIãINDE¯TEILK ¯DEMILYARDOLARÃ&#x2020;N ~ZERINElÃ&#x2020;KANSEKTyRSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020; IKENGElENYÃ&#x2020;LT~T~N VEDERISEKTyRLERININDE EKLENMESIYLEBUSAYÃ&#x2020;¯E Y~KSELDI/TOMOTIVSEKTyR~ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAY~ZDE PAYILELIDERLIãINIS~RD~RD~ 3EKTyR~NYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYARMILYONDOLAR OLANTOPLAMIHRACATÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAMILYAR MILYONDOLARSEVIYESINDE GERlEKLEÃ¥TI/TOMOTIV YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAÃ¥IRKETBAÃ¥Ã&#x2020;NAD~Ã¥EN MILYONDOLARIHRACAT ORTALAMASÃ&#x2020;ILEDEILKSÃ&#x2020;RADA 74

ð-,'ð3."/*/,"1"4ð5& ,6--"/*.7&3ð-&3ð 'JSNBBEFEJ

ì

118

ì

135

5,82

ì

128

4,25

3,97

ì

79

2014

4,84

7,98

ì

47

2015

5,38

9,71

6,88

5,52

VEALTÃ&#x2021;

42

2016

YERBULDUëKINCISÃ&#x2020;RADAYER ALANHAZÃ&#x2020;RGIYIMVEKONFEKSIYONSEKTyR~N~NPAYÃ&#x2020;Y~ZDE OLURKENSEKTyR~N IHRACATÃ&#x2020;DAMILYAR MILYONDOLAROLDU+IMYEVI MADDELERVEMAMULLERI SEKTyR~Y~ZDE PAYILE ~l~NC~SÃ&#x2020;RADAYERBULDU 3EKTyR~NIHRACATÃ&#x2020;ISEMILYARMILYONDOLAROLARAK GERlEKLEÃ¥TI$yRD~NC~ SÃ&#x2020;RADABUYÃ&#x2020;LELEKTRIK ELEKTRONIKVEHIZMETSEKTyR~ YERALDÃ&#x2020;MILYONDOLARLA Ã¥IRKETBAÃ¥Ã&#x2020;NAD~Ã¥ENIHRACAT ORTALAMASÃ&#x2020;ENY~KSEKIKINCI SEKTyROLANELEKTRIK ELEKTRONIKVEHIZMETSEKTyR~N~ MILYARDOLARLÃ&#x2020;KIHRACATLA lELIKSEKTyR~TAKIPETTI &IRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;BAZÃ&#x2020;NDAISE LIDERLIKFIRMAILEHAZÃ&#x2020;R GIYIMVEKONFEKSIYONSEKTyR~N~NOLDUFIRMA ILEIKINCIOLANKIMYEVI MADDELERSEKTyR~N~ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAOLANFIRMA SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GElENYÃ&#x2020;L¯E

lÃ&#x2020;KARANOTOMOTIVSEKTyR~ TAKIPETTI

NJMZBSEPMBSÃ&#x2030;BéBO GJSNBTBZÃ&#x2030;TÃ&#x2030;²EB EFçJéNFEJ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAMILYARDOLAR VE~ZERINDEIHRACATYAPAN ILKBINDEKIFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;BIR yNCEKIYÃ&#x2020;LAGyREDEãIÃ¥MEYEREK¯DAKALDÃ&#x2020;!NCAK MILYONDOLARILE MILYARDOLARARASÃ&#x2020;NDAIHRACATYAPANFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDA BELIRGINBIRD~Ã¥~Ã¥GyZLENDI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAOLANBU KRITERDEKIFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020; GElENYÃ&#x2020;LOLDUí MILYONDOLARARASÃ&#x2020;IHRACAT FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDADAD~Ã¥~Ã¥ YAÃ¥ANDÃ&#x2020;VEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA OLANFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;GElEN YÃ&#x2020;L¯EGERILEDIí MILYONDOLARARASÃ&#x2020;NDAIHRACATPERFORMANSÃ&#x2020;NASAHIP FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;¯DAN¯E íMILYONDOLARARASÃ&#x2020;NDAIHRACATPERFORMANSÃ&#x2020; GySTERENFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ISE

¯TEN¯EGERILEDIí MILYONDOLARIHRACAT PERFORMANSÃ&#x2020;NASAHIPFIRMA SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ISEBIRyNCEKIYÃ&#x2020;LA GyREARTANTEKIHRACAT PERFORMANSARALÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;OLDUVE FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;¯TEN¯E Y~KSELDI

ðm"OBEPMVZFSJOJ (OFZEPçV²ZBLBQUÃ&#x2030;SEÃ&#x2030; ëHRACATÃ&#x2020;NByLGELEREGyRE PERFORMANSÃ&#x2020;NABAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAGElMIÃ¥YÃ&#x2020;LLARDAKI EãILIMLERINYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDADA DEVAMETTIãIGyZLENDIëLK FIRMANÃ&#x2020;NIHRACATPERFORMANSÃ&#x2020;NABAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA -ARMARA"yLGESIFIRMA ILEBUYÃ&#x2020;LDAAlÃ&#x2020;KARAyNDE YERALDÃ&#x2020;-ARMARA¯YÃ&#x2020; FIRMAILE%GE"yLGESITAKIP ETTIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA~l~NC~ SÃ&#x2020;RADAYERALANël!NADOLU "yLGESIBUYÃ&#x2020;LYERINIëLK LISTESINEFIRMAILE GIRMEYIBAÃ¥ARAN'~NEYDOãU!NADOLU"yLGESI¯NETERK EDERKENël!NADOLU"yLGESI


SİNERJİ / İLK 1000 :*-*ð-,ð)3"$"5b*'ð3."/*/,6--"/%*æ*%&7-&55&è7ð,-&3ð ðML

ðLJODJ

"EFU

5PQMBNUFéWJLNJLUBSÃ&#x2030; JmJOEFLJPSBOÃ&#x2030; 

"EFU

5PQMBNUFéWJLNJLUBSÃ&#x2030; JmJOEFLJPSBOÃ&#x2030; 

4ASARÃ&#x2021;M

15

2,56

17

3,51

4EKNOLOJI

9

1,54

9

1,86

!Rì'E

89

15,19

40

8,25

ëSTIHDAM

126

21,50

98

20,21

4ANÃ&#x2021;TÃ&#x2021;M

34

5,80

31

6,39

&UAR

162

27,65

155

31,96

0AZARLAMA

57

9,73

73

15,05

$IäER

94

16,04

62

12,78

ISEFIRMAILEDyRD~NC~ SÃ&#x2020;RADAYERALDÃ&#x2020;ëHRACATlÃ&#x2020;FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;AZALSADA!KDENIZ "yLGESIFIRMAILEYINEBEÃ¥INCISÃ&#x2020;RADAKIYERINIKORUDU +ARADENIZ"yLGESI¯NDE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAILKDEYERALAN IHRACATlÃ&#x2020;FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020; IKENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABUSAYÃ&#x2020; OLDU"UKRITERDELISTENIN HERYÃ&#x2020;LENALTÃ&#x2020;NDAYERALAN $OãU!NADOLU"yLGESIBU YÃ&#x2020;LDAIKIFIRMAILESONUNCU SÃ&#x2020;RADAYERALDÃ&#x2020;

ðTUBOCVMGJSNBJMF JMLTÃ&#x2030;SBEBZFSBMEÃ&#x2030; 4~RKIYE¯NINENlOKIHRACATlÃ&#x2020;FIRMASÃ&#x2020;NASAHIPILI ëSTANBULOLSADABUSAYÃ&#x2020; HERGElENYÃ&#x2020;LGERILIYOR"U EãILIMDEDIãERILLERDEARTAN YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NETKISIKADAR ëSTANBUL¯DANBAÃ¥KAILLERE GIDENYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NDABIR NEBZEPAYÃ&#x2020;VARYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA ILKIHRACATlÃ&#x2020;Ã¥IRKETIN YARÃ&#x2020;DANFAZLASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;OLUÃ¥TURAN FIRMAëSTANBUL¯DAYER ALÃ&#x2020;YORDU"UG~NGELINEN NOKTADAëSTANBULHALAAlÃ&#x2020;K ARALIDERKONUMDAANCAK LISTEDEKIÃ¥IRKETSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAOLARAKGERlEKLEÃ¥TI,ISTENINIKINCISÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDAYERALANëZMIRISETERSI BIREãILIMIlINDEëZMIR¯DEN LISTEYEGIRENÃ¥IRKETSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;

BUG~NFIRMAILEGyZLE GyR~L~RBIRARTÃ&#x2020;Ã¥SERGILIYOR "UNUNLABIRLIKTEHERYÃ&#x2020;L Y~KSELIÃ¥IYLEDIKKATlEKEN ILLERDEBULUNUYOR"UNLARDANBIRTANESI'AZIANTEP "UILIMIZ¯DASADECE OLANFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BUYÃ&#x2020;L ElÃ&#x2020;KARDÃ&#x2020;ëHRACATlÃ&#x2020;FIRMA SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLA4~RKIYEEKONOMISIIlERISINDEyNElÃ&#x2020;KAN ILLERKRITERI~ZERINDEN4ë- ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NSONUlLARÃ&#x2020;NA BAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA +OCAELI FIRMAYLADyRD~NC~ "URSA ISEFIRMAYLABEÃ¥INCIOLDU ëLK¯DEëHRACATlÃ&#x2020;ILK ILSÃ&#x2020;RALAMASÃ&#x2020;NDA"URSANÃ&#x2020;N ARDÃ&#x2020;NDANGELENILLERISE !NKARA $ENIZLI -ANISA !DANAVE-ERSINOLARAK SÃ&#x2020;RALANDÃ&#x2020; ëHRACATlÃ&#x2020;FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NA GyREYAPÃ&#x2020;LANSÃ&#x2020;RALAMADA BIRINCIOLANëSTANBULTOPLAM IHRACATPERFORMANSÃ&#x2020;NDADA SÃ&#x2020;RALAMANÃ&#x2020;NBAÃ¥Ã&#x2020;NDAYER ALSADALISTENINDEVAMÃ&#x2020;OLDUKlAFARKLÃ&#x2020;SEYREDIYORëLK FIRMANÃ&#x2020;NYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA GERlEKLEÃ¥TIRDIãIIHRACATÃ&#x2020;N MILYARDOLARLÃ&#x2020;KKÃ&#x2020;SMÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ëSTANBULLUFIRMALARGERlEKLEÃ¥TIRIRKENFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NA GyREYAPÃ&#x2020;LANSÃ&#x2020;RALAMADABEÃ¥INCIOLAN"URSA¯NÃ&#x2020;NTOPLAM IHRACATTAIKINCILIãEY~KSELMESIDIKKATlEKIYOR

MILYARDOLARIHRACATAIMZA ATAN"URSA¯YÃ&#x2020; MILYAR DOLARIHRACATYAPAN+OCAELI TAKIPEDIYOR&IRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NA GyREYAPÃ&#x2020;LANSÃ&#x2020;RALAMADA IKINCIOLANëZMIR MILYAR DOLARIHRACATILEDyRD~NC~ OLURKENAYNÃ&#x2020;Ã¥EKILDEFIRMA LISTESININ~l~NC~S~'AZIANTEPDE MILYARDOLARLÃ&#x2020;K IHRACATILEBEÃ¥INCISÃ&#x2020;RADA KALÃ&#x2020;YOR

,BSMÃ&#x2030;MÃ&#x2030;LPSBOÃ&#x2030;ðML ²EFBSUUÃ&#x2030; JLJODJ ²EFB[BMEÃ&#x2030; ëHRACATTAILKFIRMANÃ&#x2020;N KARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KDURUMUINCELENDIãINDEILGINlBIRTABLO ORTAYAlÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YORëLKVEIKINCI FIRMALARÃ&#x2020;OLDUKlAFARKLÃ&#x2020; BIREãILIMIZLIYORLAR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAY~ZDE OLANëLK FIRMANÃ&#x2020;NKARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KORANÃ&#x2020; ¯TEY~ZDE ¯EULAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥ ¯TEISEY~ZDE OLARAKGERlEKLEÃ¥MIÃ¥TIëLK FIRMANÃ&#x2020;NKARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KORANÃ&#x2020; ARTÃ&#x2020;Ã¥EãILIMINIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA DADEVAMETTIREREKY~ZDE EULAÃ¥TÃ&#x2020;ëKINCI¯DA ISEDALGALÃ&#x2020;EãILIMDEVAM ETTIVEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAY~ZDE ILEOLDUKlAY~KSEKBIR PERFORMANSGySTERENIKINCI ¯~NKARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KORANÃ&#x2020;GElEN YÃ&#x2020;LKESKINBIRD~Ã¥~Ã¥ILE Y~ZDE ¯YEGERILEDIëLK Ã¥IRKETINKARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KTUTARÃ&#x2020; ISEMILYARMILYON DOLAROLARAKGERlEKLEÃ¥TI 9ABANCÃ&#x2020;SERMAYELIÃ¥IRKETLERINKARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ISEMILYAR MILYONDOLAROLDU

Y~ZDEVEALTÃ&#x2020;NDAOLAN FIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ISEOLDU +APASITEKULLANÃ&#x2020;MORANÃ&#x2020; AlÃ&#x2020;KLAYANFIRMALARÃ&#x2020;NYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;OLUÃ¥TURAN ADEDIISEKAPASITESININY~ZDEILE¯Ã&#x2020;NÃ&#x2020;KULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BILDIRDI'ElENYÃ&#x2020;LILK FIRMANÃ&#x2020;NTOPLAMISTIHDAMÃ&#x2020; BINOLARAKGElEKLEÃ¥TI ëLKFIRMANÃ&#x2020;NORTALAMA ISTIHDAMÃ&#x2020; IKINCI FIRMANÃ&#x2020;NORTALAMAISTIHDAMÃ&#x2020;ISEOLDU YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAILKÃ¥IRKETIlERISINDE!Rí'EMERKEZIOLAN Ã¥IRKETLERINSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;OLDU TEBURAKAMIDI -ERKEZSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NAZALMASÃ&#x2020;NAKARÃ¥Ã&#x2020;NILKÃ¥IRKETIN !Rí'EYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NTOPLAMÃ&#x2020;®TEKIMILYAR4, SEVIYESINDENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYAR4,¯YEULAÃ¥TÃ&#x2020;ëLK DEKIÃ¥IRKETLERIN!Rí'E YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NCIROLARÃ&#x2020;NA ORANÃ&#x2020;ORTALAMAY~ZDE IKENIKINCI~NORTALAMASÃ&#x2020;Y~ZDE OLDU ëLKIHRACATlÃ&#x2020;FIRMANÃ&#x2020;NTOPLAMTESCILLIMARKA SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;BINOLDU 4ESCILLENENULUSLARARASÃ&#x2020; MARKASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;BIN ALÃ&#x2020;NANPATENTSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ISE BINOLARAKGERlEKLEÃ¥TI ULUSLARARASÃ&#x2020;OLARAKTESCILLENENMARKALARÃ&#x2020;N¯Ã&#x2020;ëLK Ã¥IRKETE ¯SIIKINCI Ã¥IRKETEAITëLK~N GElENSENEKIULUSLARARASÃ&#x2020;TESCILLIMARKASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020; TI

GJSNBUBN LBQBTJUFJMFmBMÃ&#x2030;éÃ&#x2030;ZPS ëLKIlINDEKIFIRMA KAPASITEKULLANÃ&#x2020;MORANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;PAYLAÃ¥Ã&#x2020;RKEN BUNLARÃ&#x2020;N ARASÃ&#x2020;NDATAMKAPASITElALÃ&#x2020;Ã¥ANFIRMASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;OLDU +APASITEKULLANÃ&#x2020;MORANÃ&#x2020;

76

Kivanc


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

'HQL]GHV×Q×UODU×D˂W×GQ\D\DDo×OG×

M. TANER CİĞER Agromey Gıda ve Yem A.Ş CEO

GERlEKLEåTIREN!GROMEY¯IN ILERIYEYyNELIKYENIHEDEF PAZARLARÆIlERISINDEISE aIN +OREVE*APONYAGIBI D~NYADEVI~LKELERVAR +ÆSACASÆ~LKEMIZSÆNÆRLARÆ IlERISINDEBAåLAYANVE~LKE SÆNÆRLARÆNÆAåARAK4~RKIYE EKONOMISINECIDDIKATKÆLAR SAãLAYAN!GROMEY¯IN HIKhYESINIOKUYACAKSÆNÆZ¤

PAKETLEMETESISIILEADET YEMFABRIKASÆBULUNDURAN !GROMEY¯INB~NYESI IlERISINDETAMÆTAMÆNA KIåIlALÆåTÆãÆNÆVEFIRMANÆN YÆLÆ~RETIMDENNET SATÆåCIROSUNUNISE MILYON4,OLDUãUNUDA yZELLIKLEBELIRTELIM

/FUTBUÉéDJSPTV NJMZPO5-

!GROMEY¯INBAåARÆSÆ 4ë-TARAFÆNDANYAPÆLAN ARAåTÆRMALARSONRASÆNDA DAKANÆTLANDÆdYLEKI 4ë- IHRACATlÆLISTESINDE YÆLÆNDA¯INCI SÆRADAYKEN GElTIãIMIZYÆL B~Y~KBIRATAKYAPARAK ¯~NC~SÆRAYAY~KSELDI &IRMANÆN#%/¯SU4ANER #IãER GyZLEGyR~L~R DERECEDEYAåANANBU Y~KSELIåIYÆLÆNDA&/" MILYONDOLARTUTARÆNDA YAPÆLANIHRACATABAãLÆYOR !GROMEY¯INå~PHESIZKI SADECE~LKEMIZDEDEãIL D~NYAlAPÆNDADABUKADAR BILINIRVEBAåARÆLÆOLMASÆNÆN NEDENLERINDENBIRIDE !Rí'EFAALIYETLERINIVE TEKNOLOJIYITEMELALARAK ~RETIMYAPÆYOROLMASÆ !YRÆCA®GÆDAG~VENLIãI¯ KONUSUNADABILHASSA DIKKATEDEN!GROMEY YETKILILERI ~RETIMDE lEVREDUYARLÆLÆãÆNAyNEM

äyYLEANLATÆYORBAåARÆLÆ FIRMANÆNBAåARÆLÆISMI4ANER #IãER¬SENESINDE eniz kültür SADECETONlIPURA BALÆKlÆLÆãÆ lIPURALEVREK VELEVREKHASADÆYAPABILEN åIRKETYÆLÆNDA sektöründe 2009 TONHASATGERlEKLEåTIRMIå YÆLÆNDANBUYANAFAALIYETTE VESONUNDAKI BULUNANVEOG~NDEN TONHASATHEDEFINEDEEMIN BUG~NEARTANBIRBAåARÆ ADÆMLARLAILERLEMEKTEDIR lIZELGESINDESEKTyR~N äIRKETSENEIlERISINDE LIDERFIRMASÆOLAN !KEL YAPTÆãÆMILYONDOLARÆN 'ROUPåIRKETI!GROMEY ~ZERINDEKIYATÆRÆMLARILE 'ÆDAVE9EM3ANAYI!ä¯YI GELDIãIBUKAPASITEDE VEFIRMANÆNBILHASSA !VRUPADAHILlIPURA IHRACATTAKIBAåARÆSÆNÆ LEVREKAKVAK~LT~R !GROMEY¯IN#%/¯SU- SEKTyRTARIHINDEKI 4ANER#IãER¯DENDINLEDIK +URULDUãUG~NDENBUG~NE ENAGRESIFB~Y~MEYI GERlEKLEåTIRMIåTIR(ALI M~åTERILERINEKALITELIVE HAZÆRDASEKTyR~N~N TEMIZ~R~NLERSUNANVEBU IKINCIB~Y~KFIRMASÆOLAN ~R~NLERID~NYAYAAlARAK !GROMEY YATÆRÆMLARÆNA 4~RKIYEEKONOMISINEDE DEVAMETMEHEVESINIVE CIDDIKATKÆLARSAãLAYAN KARARLÆLÆãÆNÆS~RD~REREK !GROMEY¯INYÆLÆ YÆLÆIlINDE IHRACATBEKLENTISITAMÆ TONHASATHEDEFLEMESI TAMÆNAMILYONDOLAR TUTARÆNDAëHRACATÆNÆNY~ZDE YAPMÆåTÆR­%GE"yLGESI¯NDE FAALIYETGySTEREN ¯INI!VRUPA"IRLIãI¯NE !GROMEY ~RETIMINI (OLLANDA ëTALYA ëSPANYA ëZMIR -UãLAVE!YDÆN !LMANYA 0ORTEKIZ &RANSA illerindeki tesislerinde VEëNGILTERE VEGERIKALAN GERlEKLEåTIRMEKTE Y~ZDE¯LUKKÆSMÆNÆISE "~NYESINDEDEãIåIK BAåTA!"$OLMAK~ZERE LOKASYONDABALÆK~RETIM 2USYA 5KRAYNA $UBAI TESISLERI BIRIGEMIOLMAK eRD~N +ATAR+UVEYT ~ZEREADETIåLEME 3UUDI!RABISTANVEëSRAIL¯E

D

78

"HSPNFZ²EFO CZLBUBL

VERDIKLERINIDEBELIRTIYORLAR 4~MBUNLARÆVEDAHA FAZLASÆNÆESASALAN#IãER¯IN AlÆKLAMALARÆISEåyYLEOLDU ¬!GROMEY¯INKULLANDÆãÆAlÆK DENIZ¬BARGE­SISTEMLERI OTOMATIKYEMLEME SISTEMLERI SUALTÆIZLEME SISTEMLERI METRElAPLÆ KAFESSISTEMLERI VINlLI MODERNHASATTEKNELERI GÆDAG~VENLIãINIESAS ALANIåLEMEPAKETLEME TESISLERIVEBALÆK BESLENMESINDE NUTRITION INOVATIFYAKLAåÆMÆESAS ALANYEM~RETIMIMIZ ILEBAåARÆS~REKLIOLARAK PERlINLENMEKTEDIR!YRÆCA BUNLARDANDOLAYÆMALIYET AVANTAJÆYAKALANMAKTAVE BALÆãÆNLEZZETI KALITESIVE RAFyMR~NDEFARKLÆLÆKLAR YAKALANMAKTADÆR"UNLARÆN DÆåÆNDASEKTyR~M~Z ~RETIMDElEVREDUYARLÆLÆãÆNÆ TEMINENYÆLDAENAZDEFA aEVRE"AKANLÆãÆTARAFÆNDAN GLOBALKRITERLERBAZ ALÆNARAKDENETLENMEKTEDIR "UMEYANDA!GROMEY S~REKLIOLARAKYAPÆLAN DENETIMLERDENBAåARÆ ILElÆKMAKTADÆR!YRÆCA !GROMEY~RETIMDEKIGÆDA G~VENLIãIUYGULAMALARÆNÆ ULUSLARARASÆ)&3 "2# .3& 5+!3VE'LOBAL'!0 SERTIFIKALARÆILES~REKLI OLARAKTESCILLEMEKTEDIR­


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

$G×Q׶DOW×Q·KDUÁHUOH\D]G×UG×$USD˂ OLANFIRMANÆNADÆDÆR !RPAåYÆLLÆKBIR GElMIåESAHIPOLAN!RPAå¯Æ BUG~NLEREGETIRENS~RECI VEDAHAFAZLASÆNÆ!RPAå 9yNETIM+URULUeYESI#AN (OåGyR¯DENDINLEDIK

MLFZFJISBDBU ZBQÉZPSV[ $~NYADAHERYÆLYAKLAåÆK MILYONT~KETICININ CAN HOŞGÖR ¯EYAKÆNMODELDEN Arpaş OLUåAN!RPAåTAKÆLARÆNÆ Yönetim Kurulu Üyesi TERCIHETTIãINIBILIYOR MUYDUNUZ'ElTIãIMIZ VRUPA¯DABIRINCI äUBATAYÆNDA¯INCIYAåÆNÆ KUTLAYAN!RPAå¯Æ(OåGyR dünyada ise åyYLEANLATÆYOR¬!RPAå¯ÆN ILKALTÆNTAKÆ ~RETICISIARASÆNDA B~NYESINDEBIN YERALAN!RPAå BUG~NPEK lALÆåANÆBULUNMAKTADÆR lOKILKIBAåARMANÆNHAKLÆ eRETTIãIMIZINNEREDEYSE GURURUNUYAåÆYORdRNEãIN TAMAMÆNÆD~NYANÆN 4~RKIYE¯DEILKALTÆNTAKÆ ~LKESINEIHRAlEDIYORVE IHRACATÆNÆGERlEKLEåTIREN YURTDÆåÆNDASEKTyR~M~Z~N FIRMA 4~RKIYE¯DEILKALTÆN ENB~Y~KMAãAZAZINCIRLERI SAAT~RETENFIRMA SEKTyRDE TOPTANCÆLARÆVETELEVIZYON D~ZENLENENFUARLARABIRlOK ILEPAZARLAMAYAPAN46 ~LKEDEILKKATÆLANFIRMA KANALLARÆILElALÆåÆYORUZ SEKTyRDEYÆLÆNDA eLKEMIZDEISESElKIN4~RK !MERIKA¯DAOFISAlANILK FIRMALARÆILElALÆåMAKTAYÆZ 4~RKFIRMASÆ B~NYESINDE YÆLÆITIBARIILE M~HENDISISTIHDAMEDEN ëSTANBUL%SENYURTTAKI VETEKNOLOJIYEYATÆRÆM YENIBINASÆNDAFAALIYETINI YAPANILKFIRMAVET~M S~RD~RENFIRMAMÆZ BUNLARÆNYANÆSÆRAAYNÆ METREKARE ZAMANDA4~RKIYE¯DE KAPALÆALANDAKURULU ILKVETEK®2ESPONSIBLE OLUP D~NYADAGELIåEN *EWELLERY#OUNCIL¯~YESI ®4EMIZ!LTÆN¯KULLANÆMÆNÆ

A

SERTIFIKALANDÆRAN ®2ESPONSIBLE*EWELLERY #OUNCIL¯~YELIãIMIZLE ETIKDEãERVElALÆåMA KOåULLARÆNAUYGUN lEVREYE DUYARLÆBIR~RETIMåEKLI BENIMSIYORUZ$~NYADA KENDIlATÆSÆALTÆNDA!RPAå KADARFARKLÆTEKNOLOJIYIBIR ARADAKULLANARAKM~CEVHER ~RETENBIRBAåKAMARKA YOKTUR¯ #AN(OåGyR !RPAå¯ÆN BUG~NELDEETMIåOLDUãU BAåARÆNÆNSEBEPLERINI åUåEKILDEANLATÆYOR ¬-~åTERIVEPAZAR ODAKLÆOLMAK!RPAå¯Æ BUG~NLEREGETIRMIåTIR +ALITEYyNETIMINDEKI TITIZLIãIMIZDEyNEM VERDIãIMIZBIRDIãER KONUDUR9ENIPAZARLARA SEYAHATETMEKVESEKTyR IlINyNEMTAåÆYANB~T~N FUARLARAKATÆLMAKIHRACATÆN OLMAZSAOLMAZLARÆDÆR 0AZARLAMAKADROMUZUN G~lL~OLMASÆBUBAåARÆDA yNEMLIETKENLERINBAåÆNDA GELIReR~N'ELIåTIRME VE!Rí'E¯YEOLAN YATÆRÆMÆMÆZILES~REKLI YENI~R~NVElEåITLILIãI SAãLAMAKTAYÆZ¯E YAKÆNMODELIMIZLE D~NYA lAPÆNDAKUYUMCULUK SEKTyR~NDEENFAZLA ~R~NlEåIDINESAHIPTEK MARKAYÆZ­

)FSZÉMZBLMBéÉL ZFOJNPEFM HFMJéUJSJZPSV[ eRETTIãIMIZIKENDIMIZ EåIMIZVEYADOSTUMUZ TAKACAKGIBITASARLAR yZENIRVEB~T~NDETAYLARÆNÆ BUNAGyREåEKILLENDIRIR ISEKDOãRU~R~NLERI 80

YARATABILECEãIMIZE INANÆYORUM­DIYEREK ~R~NLERINEVERDIKLERI DEãERINALTÆNÆlIZEN(OåGyR !RPAåKOLEKSIYONLARÆNDA TRENDLERDEN TARIHSEL yãELERDENVEKLASIK FORMLARDANILHAM ALÆNMASÆNÆNYANÆSÆRA M~åTERIYEyZELTARIFLERE DECEVAPVERILEBILDIKLERINI VURGULUYOR+UYUMCULUKTA KLASIKBIRYyNTEMOLAN DyK~MTEKNOLOJISIYLE YOLAlÆKAN!RPAå D~NYA PAZARLARÆNDAYERINI ARTÆRMAKIlIN~RETIMDEHER DAIMTEKNOLOJIYEYATÆRÆM YAPMÆåVESEKTyRDEPRES T~P ELEKTROFORM HOLLOW #.#VEPLASTIKENJEKSIYON GIBI~RETIMTEKNOLOJILERINI BIRARADAKULLANMÆåTÆR !LTÆNFIYATLARÆNÆNY~KSEK seyri ile beraber bir ZORUNLULUKHALINEGELEN HAFIF~R~NLERITEKNOLOJILERE UYGUNTASARÆMLARLA~RETMIå VESATÆåRAKAMLARÆNÆ ARTÆRMÆåLAR(OåGyR¯~N IFADESIYLED~NYANÆNDyRT BIRYANÆNÆDOLAåAN!RPAå PAZARLAMAEKIPLERININ ALDÆãÆSIPARIåLERI ALTÆNÆ HERAYARDA~RETEBILMEVE KALITELISERVISVEREBILME yZELLIKLERINDENDOLAYÆ BUG~N!RPAå4ë-ILK IHRACATlÆLARARAåTÆRMASÆNDA SÆRADAYERALMAKTADÆR


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

7DUODGDQVRIUD\DHOGHʖPHGHQUHWLP

ONAT ANGI Aves Enerji Yağ ve Gıda A.Ş Genel Müdür

T

~RKHAMAYlIlEãI YAãÆTEDARIKININ Y~ZDE¯INE ARACÆLÆKEDEN !VES%NERJI9AãVE'ÆDA 3ANAYI!ä¯NINYÆLÆ AåKÆNDENEYIMIVEBU YÆLLARBOYUNCAGySTERMIå OLDUãU~ST~NBAåARÆ4ë-¯IN ILKIHRACATlÆFIRMA SÆRALAMASÆNDADAKENDINI GySTERDI!VES SÆRALAMADA ENHÆZLÆY~KSELEN¯NCÆ IHRACATÆNÆISEY~ZDESEL OLARAKENFAZLAARTÆRAN ¯NCIIHRACATlÆFIRMAOLDU !VES¯IN'ENEL-~D~R~ /NAT!NGÆ HIlBIRåEYIN TESAD~FOLMADÆãÆNÆ BU BAåARÆNÆNB~Y~KlABALAR VEUãRAåLARSONUCUlÆKAN BIRTAKÆMlALÆåMASÆNDAN

82

KAYNAKLANDÆãÆNÆSyYL~YOR VEEKLIYOR¬¯DEIHRACAT HEDEFIMIZMILYON DOLARÆN~ZERINElÆKMAK­ 'ElTIãIMIZYÆL MILYON DOLARLÆKIHRACATAIMZAATAN !VES¯INCIROSUNDAIHRACATÆN PAYÆY~ZDECIVARÆNDA 4OPLAMDA~LKEYE IHRACATGERlEKLEåTIRILIYOR VEBU~LKELERIlERISINDE !VUSTRALYA¯DAN*APONYA¯YA KADARDEãIåIKPAZARLARVAR /NAT!NGÆ ~R~NLERINDE KALITEDENASLATAVIZ VERMEDIKLERINIVETESISLERINI ISESONTEKNOLOJIILE DONATTÆKLARÆNÆyZELLIKLE BELIRTIYOR

4POUFLOPMPKJ LVMMBOÉMEÉ 4~MBUGELIåMELERE GElMEDENyNCEFIRMANÆN 'ENEL-~D~R~/NAT !NGƯDAN!VES¯IDINLEYELIM ¬5LUSLARARASÆEMTIA TICARETINDEYÆLÆAåKÆN ENGINDENEYIMIYLE!VES BITKISELYAãLARÆN~RETIMI VEULUSLARARASÆTICARETI BIODIZEL~RETIMI BITKISEL YAãDEPOLAMA AlÆKDENIZ GEMIY~KLEMEVEBOåALTMA PLATFORMUVEGAYRIMENKUL SEKTyRLERINDEFAALIYET GySTERMEKTEDIR4~RKHAM AYlIlEãIYAãÆTEDARIKININ

Y~ZDE¯INEARACÆLÆKEDEN !VES -ERSIN¯DEKURULU 4~RKIYE¯NINENB~Y~KVETAM ENTEGREYAãLÆTOHUMIåLEME VEBIODIZELTESISINDEG~NL~K TONKÆRMA TON RAFINERIKAPASITESIYLE YÆLDA MILYONTONBITKISELYAã K~SPEVEBIODIZEL~RETIMI YAPMAKTADÆR­!VES¯IN ~R~NLERINDEVETESISLERINDE HERZAMANTEKNOLOJIYIBAZ ALARAKYATÆRÆMYAPMALARÆ !VES¯INBUG~NSADECE ~LKEMIZDEDEãIL D~NYA lAPÆNDATANÆNANBIRMARKA OLMASÆNÆSAãLAMÆådRNEãIN !NGƯNÆNDAIFADESIYLE !VRUPA¯DADAHIEåINEAZ RASTLANABILECEKBIRTESIS OLMAyZELLIãINESAHIPOLAN -ERSIN¯DEBULUNANBITKISEL YAã~RETIMVEBIODIZELTESISI !NGÆåyYLEANLATÆYOR ¬-ERSIN¯DEBULUNAN BITKISELYAã~RETIMVE BIODIZELTESISIMIZID~NYA STANDARTLARÆNDASON TEKNOLOJIYLEKURDUK(EM KÆRMAHEMRAFINERIHEMDE DOLUMYAPABILMENINYANÆ SÆRABITKISELYAãDANYAKÆT ~RETEBILECEKKABILIYETTE EåINEAZRASTLANABILECEK BIRTESISESAHIBIZ4ARLADAN SOFRAYAVARÆNCAYAKADAR TAMOTOMASYON SISTEMDEELDEãMEDEN ~RETIMYAPMAKTAYÆZ -ERSIN¯DEBULUNAN 3AVKAGEMI Y~KLEMEVETAHLIYE PLATFORMUMUZ DEPOLARÆMÆZVE LOJISTIKFIRMAMÆZDA TEDARIKZINCIRININ TAMAMLAYÆCÆLARÆDÆR "UTEDARIK ZINCIRININ KURULUMUDA

YyNETIMIDEKOLAYDEãIL !NCAKBIZULUSLARARASÆ alanda titizlikle YAPTÆãÆMÆZARAåTÆRMALAR SONUCUNDABUNUBAåARDÆK +ALITEBIZIMASLATAVIZ VERMEDIãIMIZKONULARÆN BAåÆNDAGELMEKTEDIR (AMMADDEDENNIHAI ~R~NEKADART~MTEDARIK VE~RETIMS~RElLERI B~NYEMIZDEBULUNANVE ULUSLARARASÆSTANDARTLARDAKI LABORATUVARLARDATEST EDILMEKTEVEGyZETIM ALTÆNDATUTULMAKTADÆR

&OTBGZBç4"':" dZELLIKLE!VES¯IN3AFYA ADÆNÆALANVEADÆNDAN ANLAåÆLACAãÆ~ZERINESAFLÆãÆ VEDOãALLÆãÆTEMSILEDEN 3AFYAAYlIlEãIYAãÆT~M BUYATÆRÆMLARÆNVEDE YOãUNlALÆåMALARÆNTABIRI YERINDEYSEELLETUTULUR ENG~ZELyRNEKLERINDEN BIRI3AFYAAYlIlEK YAãÆ ByLGEDE DAãÆTÆCÆSÆYLANOKTADA T~KETICIYLEBULUåUYOR /NAT!NGÆ3AFYA¯YÆ åyYLEANLATÆYOR¬3AFYA AYlIlEKYAãÆMARKAMÆZÆN KONUMLANDÆRMASÆSAFLÆK ~ZERINEDIR"ITKISELKARÆåÆM YAãÆDEãILSAFIAYlIlEK YAãÆDÆR+ENDIDEHAFIF FIYATÆDAMOTTOMUZLA ISE YAãÆMÆZÆNSON TEKNOLOJIDEEL DEãMEDEN~RETILDIãI MIDEDEHERHANGIBIR RAHATSÆZLÆãASEBEP OLMADÆãÆVETEDARIK G~C~M~ZLEY~KSEK KALITEDE~R~N~UYGUN FIYATAT~KETICIYE SUNABILDIãIMIZ MESAJÆNÆVERIYORUZ­


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

7UNL\H·QLQVDYXQPDVLVWHPOHUL)166·\HHPDQHW PROJESIOLAN:ÆRHLÆ -UHAREBE!RACÆPROJESINI YÆLÆNDA~STLENENVE BAåARÆYLATAMAMLAYAN &.33 BAåLANGÆlTALISANS ALTÆNDAOLAN~RETIM YAPARKEN YÆLÆNDAN ITIBARENyZG~NTASARÆMA YyNELDI"US~RElTE "ILIM 3ANAYIVE4EKNOLOJI "AKANLÆãƯNDAN¬!Rí'E -ERKEZI3ERTIFIKASÆ­ALMAYA K. NAİL KURT HAKKAZANDÆAYRÆCA EN FNSS Savunma Sistemleri A.Ş Y~KSEK.!4/KALITE Genel Müdür / CEO G~VENCESERTIFIKASÆOLAN !1!0í¯AVE,LOYD TARAFÆNDANVERILEN)3/ .333AVUNMA íSERTIFIKALARÆNA 3ISTEMLERI!ä DASAHIPOLDUdN~NE BUG~N 4~RKIYEVE KOYDUãUB~Y~KHEDEFLER M~TTEFIK~LKEYE DOãRULTUSUNDAGELIåMEYE PALETLIVETEKERLEKLIZÆRHLÆ DEVAMEDEN&.33 ARAlLARSAãLAYANVEBU YURTDÆåÆNDADA~LKEDE ARAlLARLAILGILILOJISTIK DESTEKVEEãITIMHIZMETLERI ~RETIMFAALIYETLERINI S~RD~R~YORBIN~ VERENBIRD~NYAåIRKETI AåKÆNZÆRHLÆMUHAREBE (EMPALETLIHEMDE ARACÆD~NYAGENELINDE TEKERLEKLIZÆRHLÆARAlLARDA KENDIyZG~N~R~NAILELERINI FARKLÆ~LKELERINKULLANÆMDA OLANVEYURTIlINDE¯~ GELIåTIREN AYRÆCASILAH AåKÆNYERLIALTY~KLENICISI SISTEMLERIALANÆNDADA yZG~N~R~NLERESAHIPOLAN BULUNAN&.33 BUG~N KARASAVUNMASISTEMLERI &.33¯YISAYFALARÆMÆZA ALANÆNDAD~NYALIDERI TAåÆDÆK4~RKIYE¯NINILK KURULUåLARDANBIRISI KARAPLATFORMU~RETIM

F

84

5SLJZF²EFUFL &.33¯YI FAALIYETLERINIVE IHRACATRAKAMLARÆNÆDEV åIRKETIN'ENEL-~D~R~ VEAYNÆZAMANDA#%/¯SU OLAN+.AIL+URT¯TAN DINLEDIK+URT &.33¯NIN ANAFAALIYETALANLARÆNÆ åUSyZLERLEANLATÆYOR ¬&.33¯NINANAFAALIYETALANÆ PALETLIVETEKERLEKLIZÆRHLÆ MUHAREBEARAlLARÆILEBU ARAlLARDAKULLANÆLACAKSILAH SISTEMLERINIKAPSÆYOR&.33 BUARAlLARÆ M~åTERILERININ GEREKSINIMLERI DOãRULTUSUNDAyZG~NOLARAK TASARLAYÆP ~RETIP KALIFIYE EDEREKM~åTERILERINE TESLIMEDIYOR"UNUNYANÆ SÆRAKULLANÆMyMR~N~ DOLDURANESKINESILZÆRHLÆ KARAARAlLARÆNÆMODERNIZE EDEREK BUARAlLARÆN KULLANÆMyM~RLERINI YÆLÆN ~ZERINElÆKARANlALÆåMALAR Y~R~T~YORVE4~RKIYE¯DEBU ALANDAFAALIYETGySTERENTEK FIRMAKONUMUNDA­

LJéJMJL"S(F FLJCJ 'ENEL-~D~R+URT &.33¯NINHEMSEKTyRDEKI

HEMDESEKTyRDÆåÆNDAKI TEKNOLOJIKGELIåMELERI YAKÆNDANTAKIPETTIãINI VEyZELLIKLE!Rí'E FAALIYETLERINEyNEM VERDIãINISyYL~YOR YÆLÆIlIN!Rí'EFAALIYETLERINE AYRÆLANRAKAM-ILYON 53$VEBURAKAM &.33¯NINCIROSUNUN YAKLAåÆKY~ZDE¯INEDENK GELIYOR+.AIL+URT &.33B~NYESIIlERISINDE lALÆåANÆNSADECE !Rí'ElALÆåANÆOLDUãUNU VEYÆLSONUNADOãRUBU RAKAMƯYElÆKARMAK istediklerini ise özellikle VURGULUYOR&.33¯NIN IHRACATRAKAMLARÆDA !Rí 'E¯YEAYRÆLANYATÆRÆMLAR KADARFAZLA+URT¯TANBU S~RECIDINLEMEYEDEVAM EDIYORUZ¬&.33 ILK IHRACATÆNÆYÆLÆNDA "IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI¯NE GERlEKLEåTIRDI"UPROJE AYNÆZAMANDA 4~RKIYE¯NIN ILKKOMPLESILAHSISTEMI IHRACATÆOLARAKDATARIHE GElTI&.33OG~NDENBU G~NESAVUNMAIHRACATÆ ALANÆNDADAIMAyNC~ OLDUdZELLIKLE+yRFEZ "yLGESI¯NDE KULLANÆCÆNÆN Türk ürününEOLAN G~VENINISAãLADÆVE4~RK SAVUNMASANAYISININDIãER G~ZIDEåIRKETLERINEDE "IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI PAZARÆNÆNKAPÆSÆNÆAlTÆ "IRLEåIK!RAP%MIRLIKLERI IHRACATÆNÆ ~R~NHIZMET VEALTSISTEMKAPSAMÆNDA SÆRASÆYLA -ALEZYA !"$ &ILIPINLER "AHREYN "ELlIKA 3UUDI!RABISTAN ëTALYAVE%NDONEZYA TAKIPETTI&.33 AãÆRLÆKLÆ OLARAK-ALEZYAVE3UUDI


!RABISTAN¯DAyNEMLI IHRACATPROJELERIIMZALADÃ&#x2020; dZELLIKLE-ALEZYA¯DA ARDÃ&#x2020;ARDÃ&#x2020;NAIMZALADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; SyZLEÃ¥MELERLE-ALEZYA +ARA+UVVETLERININ HEM TEKERLEKLIHEMDEPALETLI ZÃ&#x2020;RHLÃ&#x2020;MUHAREBEARAlLARÃ&#x2020; IHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NT~M~N~ TEMINEDERKONUMA GELDI&.33¯NIN-ALEZYA ILEIMZALADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;VEX TEKERLEKLIZÃ&#x2020;RHLÃ&#x2020;ARAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KAPSAYANSyZLEÃ¥ME YAKLAÃ¥Ã&#x2020;KMILYONDOLARLÃ&#x2020;K DEãERIYLEHALEN 4~RK SAVUNMASANAYISININTEK KALEMDEGERlEKLEÃ¥TIRDIãI ENB~Y~KIHRACAT SyZLEÃ¥MESIOLARAKIFADE BEKLIYORUZ5ZUNVADEDE EDILIYOR­ ise sürdürülebilir bir B~Y~MEIlINCIROMUZUN YARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NIHRACATOLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; 5FLOPMPKJUSBOTGFSJ PLANLÃ&#x2020;YORUZ"UNEDENLE JMFZFSFMPSUBLMÃ&#x2030;LMBS IHRACATFAALIYETLERI&.33 "UG~N &.33¯NIN SADECE IlINUZUNVADEDEDE /RTA$OãU¯DAIMZALAMÃ&#x2020;Ã¥ IÃ¥IMIZINlOKyNEMLIBIR OLDUãUSyZLEÃ¥MELERIN PARlASÃ&#x2020;OLMAYADEVAM TOPLAMDEãERI MILYAR EDECEK'ENIÃ¥LEYEN DOLARÃ&#x2020;TOPLAMIHRACAT ~R~NGAMÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZILE SyZLEÃ¥MELERININTUTARÃ&#x2020;ISE BIRLIKTEBULUNDUãUMUZ MILYARDOLARÃ&#x2020;GElTI PAZARLARDAKIKONUMUMUZU +URT ‘HRACATYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z G~lLENDIRIRKEN YENI ~LKELERETEKNOLOJI IHRACATPAZARÃ&#x2020;FÃ&#x2020;RSATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TRANSFERIDESAãLAYARAK DADEãERLENDIRECEãIZ­ YERELORTAKLÃ&#x2020;KLARKURDUK DIYOR ëHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NHEMEN HEMENY~ZDE¯SINI YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAIÃ¥LETTIãIMIZ '/44²OJOHVSVS ~RETIMTESISLERINDE UBCMPTV GERlEKLEÃ¥TIRIYORUZëHRACAT "UG~NK~MEVCUTIHRACAT GERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZ PROJELERINEBAKÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA ~LKELERDE HATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;SAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;R ORANDAKATMADEãER YARATÃ&#x2020;YORUZVEHEP BIRLIKTEKAZANÃ&#x2020;YORUZ­ DEDI&.33¯NINILE YÃ&#x2020;LLARÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDAKI IHRACATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NSATÃ&#x2020;Ã¥LARDAKI PAYÃ&#x2020;Y~ZDE+URT ¬ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N MILYONSEVIYELERINDE BUORANÃ&#x2020;NISEY~ZDE CIVARÃ&#x2020;NDAOLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;

ENlOK0!23XVE XTEKERLEKLIZÃ&#x2020;RHLÃ&#x2020;ARAl ~R~NAILELERININTERCIH EDILDIãINISyYLEYEN +URT ¬'~N~M~ZDE MUHAREBELERINNITELIãI D~Ã¥~KIÃ¥LETMEMALIYETLERI VELOJISTIKIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N DAHAAZOLUÃ¥UGIBI SEBEPLERDENyT~R~BU ARAlLARDAHAlOKTERCIH

EDILIYOR­DIYOR&.33¯NIN YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA3AVUNMA 3ANAYI-~STEÃ¥ARLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ILE ADET3ILAH4AÃ¥Ã&#x2020;YÃ&#x2020;CÃ&#x2020; !RAl 34! ADET :Ã&#x2020;RHLÃ&#x2020;!MFIBI(~CUM!RACÃ&#x2020; :!(! 0ROJELERINIVE+ARA +UVVETLERI+OMUTANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; ILE3EYYAR9~Z~C~(~CUM +yPR~S~ 39(+í3!-52 VE!MFIBIK:Ã&#x2020;RHLÃ&#x2020;-UHAREBE ëSTIHKAMëå-AKINESI !:-ë-í+5.$5: BAKÃ&#x2020;MSyZLEÃ¥MELERINI IMZALADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAyZELLIKLE BELIRTELIM +URT BU PROJELERKAPSAMÃ&#x2020;NDAKI Y~K~ML~L~KLERINI BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDE GERlEKLEÃ¥TIRMELERININEN yNCELIKLIIÃ¥LERIARASÃ&#x2020;NDA OLDUãUNUyZELLIKLE BELIRTIYOR 85


www.fnss.com.tr www.fnsssocial.com


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

7UNL\H·QLQHQE\NWUDNW|ULKUDFDWo×V×

MARCO VOTTA TürkTraktör Genel Müdür

T

ürkiye traktör PAZARÆNÆN KURULDUãU G~NDENBUG~NE ARALÆKSÆZLIDERIOLAN 4~RK4RAKTyR YÆLÆNDA !MERIKA¯YAYÆLÆNDA ISE*APONYA¯YAILKTRAKTyR IHRACATÆNÆYAPAN~RETICI OLARAK åUANDAD~NYADA KÆTADA¯DANFAZLA~LKEYE 4~RKM~HENDISLERININ GELIåTIRDIãITRAKTyRLERI SATÆYOR3ONTEKNOLOJIILE DONATÆLMÆåFABRIKALARDA ~RETILENHER~lTRAKTyRDEN BIRIYURTDÆåÆPAZARLARDAALÆCÆ BULUYOR"UG~NEKADAR BINEYAKÆNTRAKTyR~N IHRACATÆGERlEKLEåTIRILMIå

88

4~RKIYE¯NINTRAKTyR IHRACATÆNÆNYAKLAåÆK Y~ZDE¯ÆNÆNÆTEK BAåÆNAGERlEKLEåTIREN 4~RK4RAKTyR¯~ BAåARÆLÆ FIRMANÆN'ENEL-~D~R~ -ARCO6OTTA¯DANDINLEDIK 6OTTA IHRACATRAKAMLARÆNÆ VE4~RK4RAKTyR¯~N BUG~NGELDIãINOKTAYÆåU SyZLERLEANLATÆYOR¬ YÆLÆIHRACATVERILERINE GyRE4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI¯NIN 4ë- 4~RKIYE GENELINDEKIDEãERLENDIRME VESÆRALAMASÆNDA TOPLAM BINMILYONDOLARLÆK IHRACATÆMÆZILE¯NCISÆRADA YERALDÆKYÆLÆNDANBERI YAPÆLANSEKTyRELLISTEDEHER SENEOLDUãUGIBI-AKINE VE!KSAMLARÆSEKTyR~NDEKI LIDERKONUMUMUZUBU YÆLDAS~RD~RD~K9ÆLLARA DAIRGySTERDIãIMIZ B~Y~MEILEGELIåEREKåU ANDA4~RKIYE¯NINTRAKTyR IHRACATÆNÆNYAKLAåÆK Y~ZDE¯ÆNÆTEKBAåÆNA GERlEKLEåTIRMEKTEN DOLAYÆB~Y~KBIRGURUR DUYUYORUZ­

¯5SLJZF²ZJUFNTJM FEJZPSV[° 'ElTIãIMIZYÆLÆ

LIDERLIKLETAMAMLAYAN 4~RK4RAKTyR¯~N BAåARÆSÆ4~RKIYE¯NIN ILKTRAKTyRIHRACATÆNÆ GERlEKLEåTIRDIKLERI YÆLÆNDANBUYANA KESINTISIZBIRåEKILDE DEVAMEDIYOR0EKlOK ILKEIMZAATTÆKLARÆNÆVE 4~RKIYEEKONOMISININ GELIåMESIIlIN®IHRACATA¯ yNEMVERDIKLERININALTÆNÆ lIZEN6OTTAKONUåMASÆNA åyYLEDEVAMEDIYOR ¬ PAZARDAKIKESINTISIZ LIDERLIãIMIZI¯UNCUYÆLA TAåÆDÆãÆMÆZVEYINEREKOR SONUlLARAIMZAATTÆãÆMÆZ BIRYÆLOLDU4~RKIYE¯NIN ILKTRAKTyRIHRACATÆNÆ GERlEKLEåTIRDIãIMIZ YÆLÆNDANBUYANAIHRACATTA DA®ILK¯LEREIMZAMÆZÆATTÆK VE4~RKIYE¯NINENB~Y~K VEENlEåITLITRAKTyR IHRACATlÆSÆKONUMUNA GELDIK4~RKIYE¯NIN B~Y~MESINEKATKÆDA BULUNACAKVEEKONOMIK ANLAMDAG~lLENMESINI SAãLAYACAKENyNEMLI UNSURLARDANBIRININIHRACAT OLDUãUNUBILIYORUZ eR~NLERIMIZLEIHRACAT YAPTÆãÆMÆZ~LKELERDE SADECEMARKALARÆMÆZÆDEãIL

4~RKIYE¯YITEMSILEDIYORVE YINE4~RKIYE¯NINADÆNÆDA DUYURUYORUZ­

"WSVQB²OÉOIBDJN PMBSBLFOCZL USBLUzSGBCSJLBTÉ 4~RK4RAKTyRFAALIYETLERINE D~NYANÆNENB~Y~K TRAKTyR~RETICILERINDEN #.()¯ÆN #.()NDUSTRIAL .6 BILGIBIRIKIMIVE+Ol (OLDING¯ING~VENIRLILIK DEVAMLÆLÆKVESAYGÆNLÆK ILKESIILEGERlEKLEåTIRIYOR 4~RK4RAKTyRFABRIKALARÆ ISESADECE4~RKIYE¯NIN DEãIL D~NYANÆNDASAYÆLÆ TESISLERINDEN4~RK4RAKTyR 'ENEL-~D~R~-ARCO6OTTA ¬!NKARA¯DAKENDIMOTOR VETRANSMISYONUMUZU ~RETTIãIMIZFABRIKAMÆZAEK OLARAK ¯TE3AKARYA %RENLER¯DEDEVREYE ALDÆãÆMÆZ4~RKIYE¯NINEN MODERNVEHACIMOLARAK !VRUPA¯NÆNENB~Y~K TRAKTyRFABRIKASÆOLAN TESISIMIZDE #ASE)( .EW (OLLANDILE3TEYRMARKA TRAKTyR~RETIMI ZIRAAT EKIPMANLARÆVEIåMAKINELERI DISTRIB~TyRL~ã~N~ YAPÆYORUZ4~RK4RAKTyR OLARAK.EW(OLLANDVE #ASE)(MARKALARÆMÆZÆN ~LKEGENELINEYAYÆLAN¯U AåKÆNBAYIVE¯~AåKÆN SATÆåSONRASÆTEåKILATÆILEDE 4~RKIYE¯NINENGENIåSERVIS AãÆNASAHIBIZ4ARÆMÆN OLDUãUHERNOKTADA BULUNARAKSUNDUãUMUZ ~R~NVEHIZMETLERIMIZLE VARLÆãÆMÆZÆGySTERMEYE 3 HIZMETKALITEMIZIARTÆRARAK M~åTERILERIMIZINTEK NOKTADANT~MIHTIYAlLARÆNA CEVAPVERIYORUZ­DIYOR


SÄ°NERJÄ° / Ä°LK 1000 FÄ°RMALAR

%DË&#x201A;DUÃ&#x2014;QÃ&#x2014;QVÃ&#x2014;UUÃ&#x2014;´HNLSoDOÃ&#x2014;Ë&#x201A;PDVÃ&#x2014;µ lALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NIMZASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TAÃ¥Ã&#x2020;YOR+ALITELI~R~NVE HIZMETINKALITELIINSAN KAYNAãÃ&#x2020;SAYESINDEELDE EDILECEãINIBILIYOR INSAN KAYNAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M YAPMANÃ&#x2020;NBIZIYARÃ&#x2020;NLARA TAÃ¥Ã&#x2020;YACAKG~lOLDUãUNA INANÃ&#x2020;YORUZ­

ADALET TURAN Turan Tekstil Yönetim Kurulu BaÅ&#x;kanı

fSOMFSEFUFLOPMPKJ JN[BTÃ&#x2030;

4URAN4EKSTIL¯INBUG~N SEKTyRDELIDERFIRMALARDAN BIRIOLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NNEDENLERI ARASÃ&#x2020;NDASONTEKNOLOJIYI TAKIPEDEREKM~Ã¥TERI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MEMNUNIYETINEyNCELIK FIRMANÃ&#x2020;NHALEN VERMELERIDEyNEMTEÃ¥KIL 9yNETIM+URULU EDIYOR!TÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; "AÃ¥KANÃ&#x2020;OLAN YAPARKENIlVEDÃ&#x2020;Ã¥GIYIMI !DALET4URANTARAFÃ&#x2020;NDAN ~RETIMDENULAÃ¥Ã&#x2020;MA KURULAN4URAN4EKSTIL KADARBIRB~T~NOLARAK BINADETIBULANAYLÃ&#x2020;K ~RETIMKAPASITESIILEBUG~N DEãERLENDIRDIKLERINI yZELLIKLEIFADEEDEN!DALET BAÃ¥TA!LMANYA ëTALYAVE 4URAN¬3ONTEKNOLOJI ëNGILTEREOLMAK~ZERET~M ~R~N~MAKINELERIMIZLE !VRUPA~LKELERINEIHRACAT /%+/í4%8 GERlEKLEÃ¥TIRIYOR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAyRMETESISIVE STANDARTLARÃ&#x2020;NDAPAMUK VISKON POLYESTER YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDABOYAHANETESISINI POLYAMID S~PREM HAVLU FAALIYETEGElIRENFIRMA Ã¥U KADIFE XRIB X ANDAG~NL~KTONyRME RIB SELANIK INTERLOK TONBOYAMA TON JAKAR IKIIPLIK ~lIPLIK APRE BINILEBINADET MODAL ORGANIKKUMAÃ¥ ARASÃ&#x2020;KONFEKSIYONIMALATÃ&#x2020; TENSEL Y~NVBKUMAÃ¥LAR KAPASITESINESAHIPOLARAK ~RETEREK BU~RETIMIN FAALIYETLERINIS~RD~R~YOR BIRKÃ&#x2020;SMÃ&#x2020;YLASEKTyRDEKI Ã&#x153;rünlerinde özellikle DIãERYERLIFIRMALARÃ&#x2020;N INOVASYONODAKLÃ&#x2020;lALÃ&#x2020;Ã¥AN TALEPLERINIKARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;YORUZ VEKENDIKREASYONLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; !YRÃ&#x2020;CA Ã¥IRKETIMIZDE YARATAN4URAN4EKSTIL¯IN BAÃ¥ARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NSÃ&#x2020;RRÃ&#x2020;ISEIKI KELIMEDEGIZLI EKIP lALÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;"UNLARBIZIM SyZLERIMIZDEãIL4URAN 4EKSTIL9yNETIM+URULU "AÃ¥KANÃ&#x2020;!DALET4URAN¯A AIT4URANÃ¥yYLEDIYOR ¬4URAN4EKSTILOLARAK ELDEETTIãIMIZBAÃ¥ARÃ&#x2020;LAR

1

90

lALÃ&#x2020;Ã¥ANDENEYIMLI TASARÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;VESTILISTLERIMIZLE M~Ã¥TERILERIMIZIlINMODEL ~RETIYORVEKOLEKSIYON HAZÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;YORUZ­DIYOR

)FS[BNBO HWFOJMFO IFS[BNBO HWFOJMFDFLPMBO !YLÃ&#x2020;KYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KTON BOYALÃ&#x2020;KUMAÃ¥IHRACATÃ&#x2020; YAPAN4URAN4EKSTIL¯IN ~R~NYELPAZESIBIRHAYLI GENIÃ¥4íSHIRT SWEATí SHIRT POLOTíSHIRT CEKET PANTOLONVEEÃ¥OFMANLAR BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;FIRMANÃ&#x2020;NyNElÃ&#x2020;KAN ~R~NLERIARASÃ&#x2020;NDAYER ALÃ&#x2020;YORBINMETREKARELIK AlÃ&#x2020;KALAN~ZERINDE BINMETREKARELIKKAPALÃ&#x2020; ALANDAHIZMETVEREN 4URAN4EKSTIL YAKLAÃ¥Ã&#x2020;K lALÃ&#x2020;Ã¥ANPERSONELIILE yRMEKUMAÃ¥ BOYAMA APREVEKONFEKSIYON ~RETIMIGERlEKLEÃ¥TIRIYOR aEÃ¥ITLIKUMAÃ¥~RETIMININ

YANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RA IlVEDÃ&#x2020;Ã¥ GIYIMDEYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K BINADEDIBULANAYLÃ&#x2020;K ~RETIMKAPASITELERIILE ULUSLARARASÃ&#x2020;KURULUÃ¥LARA HIZMETSUNDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADE EDEN!DALET4URAN 4URAN 4EKSTIL¯INVIZYONUNUISE Ã¥USyZLERLEANLATÃ&#x2020;YOR¬(ER ZAMANG~VENILENHER ZAMANG~VENILECEKOLAN ~LKESINE M~Ã¥TERILERINE VElALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;NADAIMA KAZANDÃ&#x2020;RANVEKAZANAN ~R~NVEHIZMETLERIYLE 4~RKIYEDEVE$~NYADA SAYGÃ&#x2020;GyRENBIRFIRMA OLMAK­"AÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;FIRMANÃ&#x2020;N MISYONUISEÃ¥UKRITERLER ~ZERINEKURULU+OÃ¥ULSUZ M~Ã¥TERIMEMNUNIYETINI SAãLAMAK INSANAVE TEKNOLOJIYEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M YAPMAK KALITEDENyD~N VERMEDENOPTIMUM MALIYETLERLE~RETIM YAPMAK DOãAYAVE lEVREYEDUYARLÃ&#x2020;OLMAK


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

7UNL\H·QLQLKUDFDW˂DPSL\RQX)25' IHRACATåAMPIYONU ~ST ~STE¯NCÆKEZOTOMOTIV SEKTyR~N~NIHRACAT åAMPIYONUOLMA~NVANÆNÆ ELIMIZDENBÆRAKMADÆK­

'PSECVTFOFEFMJEFS

HAYDAR YENİGÜN Ford Otosan Genel Müdür

T

~RKIYEOTOMOTIV sektörünün yNC~KURULUåU &ORD/TOSAN YÆLÆNDAELDEETTIãI 4~RKIYEIHRACATLIDERLIãINI YÆLÆNDADAHADAILERI TAåÆMANÆNMUTLULUãUNU YAåÆYOR4~RKIYE ëHRACATlÆLAR-ECLISI¯NIN ®ëLKëHRACATlÆ&IRMA !RAåTÆRMASÆ­NDAGElTIãIMIZ YÆLÆNENFAZLAIHRACATYAPAN FIRMASÆ MILYARDOLAR ILE&ORD/TOSANOLDU 4ë-2EPORTDERGISINEyZEL AlÆKLAMALARDABULUNAN &ORD/TOSAN'ENEL-~D~R~ (AYDAR9ENIG~N BUGURURU VEMUTLULUãUåUSyZLERLE ANLATÆYOR¬3ANAYIDE YARATÆCÆLÆãÆN G~VENILIR ~RETIMINVEBAåARÆNÆNUZUN SOLUKLUBIRYOLOLDUãUNUN BILINCINDEYIZVE~LKEMIZ IlINARTANORANDAKATMA DEãERYARATMAKIlIN lALÆåÆYORUZYÆLÆNDA &ORD/TOSANOLARAK ~RETIMEVEDEãERKATMAYA ODAKLANDÆK yZVERILI lALÆåMALARÆMÆZVEBAåARÆYA OLANAZMIMIZLE NEMUTLU KISONYÆLDÆR4~RKIYE¯NIN

92

YÆLÆNDAKÆTADA ~LKEYEYAPÆLANARAlVE PARlAIHRACATÆILEKENDI REKORUNUKÆRAN&ORD /TOSAN¯ÆNSATÆåGELIRLERI Y~ZDEARTARAK MILYAR4,¯YEULAåÆRKEN IHRACATGELIRLERIISEY~ZDE ARTARAKMILYAR 4,¯YEULAåTÆ9ENIG~N &ORD/TOSAN¯ÆNBUG~N GELDIãINOKTANÆN4~RKIYE EKONOMISIVEOTOMOTIV SEKTyR~ADÆNAGERlEKTEN GURURVERICIOLDUãUNU SyYL~YORVEEKLIYOR¬ BINADETLE4~RKIYE TICARIARAl~RETIMININY~ZDE ¯SINI BINADETLE DETICARIARAlIHRACATÆNÆN Y~ZDE¯INITEKBAåÆMÆZA GERlEKLEåTIRDIK4~RKIYE¯DE ~RETTIãIMIZARAlLARLA!VRUPA TICARIARAlLIDERLIãINE TAåÆDÆãÆMÆZ&ORDBUSENEDE LIDER­

"WSVQB²OÉOFOCZL UJDBSJBSBmSFUJN NFSLF[J &ORD/TOSANyZELLIKLE KALITELIVEESNEK~RETIM TESISLERIILEyNPLANA lÆKÆYORVEBAåARÆLÆFIRMANÆN !VRUPA¯DAKIENB~Y~K TICARIARAl~RETIMMERKEZI OLDUãUNUDAyZELLIKLE BELIRTELIM9ENIG~N ¬!VRUPATICARIARAl PAZARÆNÆNSONYÆLLARDA GySTERDIãIY~KSELIåVE ~R~NLERIMIZEOLANY~KSEK TALEPSAYESINDE&ORD 

!VRUPA¯DASONYÆLDÆR TICARIARAlLIDERLIãINIDEVAM ETTIRIYORYÆLÆNDA DA!VRUPA¯DASATÆLAN 4RANSIT!ILESIARAlLARÆNÆN Y~ZDE¯I&ORD/TOSAN TARAFÆNDAN~RETILDIVEBIZ DE&ORD¯U!VRUPA¯DATICARI ARAlLIDERLIãINETAåÆYAN ARAlLARÆMÆZDANALDÆãÆMÆZ G~lLEIHRACATåAMPIYONU OLMABAåARÆSÆNÆGySTERDIK­ DIYOR

¯%/"²NÉ[EB JOPWBTZPOWBS° &ORD/TOSAN¯ÆNBUG~N SÆNÆRLARÆAåANBAåARÆSÆNDA ENyNEMLIFAKTyRLERDENBIRI 9ENIG~N¯~NDEIFADESIYLE !Rí'EVEINOVASYONA YAPÆLANYATÆRÆMLAR(AYDAR 9ENIG~N åyYLEANLATÆYOR ¬&ORD/TOSANOLARAK SEKTyR~NDEDIJITALLEåMEYE LIDERLIKEDEN DEãIåIMI YARATAN INOVASYONU $.!¯MÆZAIåLEYENBIR YAPÆMÆZVARYÆLÆNDA TEMELSTRATEJILERIMIZ ARASÆNAALDÆãÆMÆZINOVASYON ALANÆNDAIåS~RElLERIMIZDE YARATÆCÆLÆãÆyNPLANDA TUTARAKYENILIKlI~R~N VEHIZMETLERSUNMAK AMACÆYLAT~MOFISVE ~RETIMlALÆåANLARÆMÆZÆNBU

K~LT~R~BENIMSEMELERIIlIN ATÆLÆMLARYAPTÆKëNOVASYON ALANÆNDAKIyNC~L~ã~M~Z~ VEMOTIVASYONUMUZU GElTIãIMIZYÆLÆNSONUNDA 4~RKIYE¯NININOVASYON LIDERLERININBELIRLENDIãI ë./6!,ë'¯DE¬ëNOVASYON /RGANIZASYONUVE+~LT~R~­ DALÆNDAyD~LELAYÆK GyR~LEREKPEKIåTIRDIK ëNOVASYONUNBAåARÆYA GIDENYOLDAyNEMLI BIRITICIG~lOLDUãU BILINCIYLE SEKTyR~M~Z~N PATENTLIDERLIãINIDE S~RD~RMEKTEYIZ­4~RKIYE OTOMOTIVSEKTyR~N~N!Rí'E yNC~S~OLARAKSONYÆLDA 4~RKIYE¯DEND~NYAYA MILYONDOLARÆN~ZERINDE M~HENDISLIKIHRACATÆ YAPTÆKLARÆNÆyZELLIKLEIFADE EDEN9ENIG~N SyZLERINE 4ë-¯INYAPMÆåOLDUãU ARAåTÆRMAYADEãINEREK DEVAMEDIYOR¬eST~N M~HENDISLIKYETKINLIãIMIZI 4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI¯NIN 4ë- D~ZENLEDIãI4~RKIYE¯NIN "~Y~K(IZMET ëHRACATlÆSÆARAåTÆRMASÆNDA ®-~HENDISLIK(IZMETLERI¯ ALANÆNDAALDÆãÆMÆZBIRINCILIK yD~L~YLEBIRKEZDAHA KANÆTLAMÆåOLDUK­


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

6×I×UGDQ\DS×OP×˂HQE\N\DEDQF×\DW×U×P

MEHMET ÇAKMUR MMK Metalurji A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü

O

RTAKSTRATEJIK HEDEFLERIOLAN VEONLARA ULAåMAKIlIN UZUNDyNEMLIREKABETVE S~RD~R~LEBILIRB~Y~ME G~C~N~ TEKBIRYyNETIM VEKONTROLALTÆNDA BIRLEåTIRENåIRKETLERGRUBU -AGNITOGORSK)RONAND 3TEEL7ORKS --+ D~NYANÆNENB~Y~KlELIK ~RETICILERINDENBIRI AYNÆZAMANDA2USlELIK SEKTyR~N~NDELIDERIDIR --+-AGNITOGORSK¯UN 2USYA¯DAKIFABRIKASÆ DEMIR CEVHERININIåLENMESINDEN HADDELENMIålELIK ~RETIMINEKADAR T~M ~RETIMS~RECINIKAPSAYAN ENTEGRElELIK~RETIM TESISIOLARAKFAALIYETLERINI GERlEKLEåTIRIYOR5RAL DAãLARÆNÆNETEãINDE YÆLÆNDAKURULANTESISON BEåMILYONTONKAPASITESI ILEHALIHAZÆRDA2USYA¯DA ~RETIMYAPANDEMIRlELIK TESISLERININENB~Y~ã~ OLARAKIFADEEDILIYOR (EMUZUNHEMDEYASSÆ lELIK~RETIMIYAPAN--+ YÆLLARÆNDABAåLAYAN

94

YENILEMElALÆåMALARÆILEåU ANMODERNBIRTESISHALINE GELMIåDURUMDA5ZUN SENELER4~RKSANAYICISINE TEDARIKlIOLARAKlALÆåAN --+ YÆLÆNDA 4~RKIYElALÆåMASÆNÆDAHA DADERINLERETAåÆMAKIlIN 4~RKIYEOFISINIKURDU 4~RKIYE¯DEGELIåENPAZAR KOåULLARÆVE4~RKIYE¯NIN GELECEãINEOLANG~VENIILE YÆLÆNDA4~RKIYE¯DE YATÆRÆMKARARÆALDÆ "yYLEBIRYATÆRÆMDA ARANANENyNEMLI UNSURISELOKASYONDU (ATAYåEHRINDEBU OLANAKOLUåTUãUNDAHIl D~å~NMEDENYATÆRÆMIlIN KOLLARSÆVANDÆVE YÆLÆNDAYATÆRÆMABAåLANDÆ ëKIBUlUKMILYARDOLARA YAKLAåANYATÆRÆMÆILE--+ -ETALURJI!ä4~RKIYE¯DE SÆFÆRDANYAPÆLMÆåENB~Y~K YABANCÆYATÆRÆMOLARAK TARIHEGElTI

2EKLAMVBONLARCASEKTyR IlINlALÆåÆYORUZ(ER SEKTyRYAPÆSÆGEREãIFARKLÆ KALITE FARKLÆEBATVEFARKLÆ LOJISTIKYyNTEMLERIILE MALZEMETALEPEDIYORVE BIZBUNUKARåÆLAMAKIlIN HERSEKTyRIlINAYRÆSTRATEJI GELIåTIRIYORUZeRETTIãIMIZ ~R~NLERINY~ZDE¯INI IHRAlEDIYORUZ­DIYOR (EDEFLERININYÆLÆNDA IHRACATLARÆNÆY~ZDE¯LERE lÆKARMAKOLDUãUNU SyYLEYEN-EHMETaAKMUR SyZLERINEåyYLEDEVAM EDIYOR¬YÆLÆBAåÆNDAN ITIBARENKENDIMIZEIHRACATÆ ARTÆRMAHEDEFIKOYDUK !MACÆMÆZY~ZDEONLARDA OLANIHRACATÆMÆZÆ YÆLÆNDAY~ZDEYIRMIBEåLERE TAåÆMAKTÆYÆLÆNDA IHRACATHAMLEMIZIARTÆRARAK YOLUMUZDEVAMETMEK yNEMLIyNCELIãIMIZ­

)FSTFLUzSJmJOBZSÉ TUSBUFKJ

4~RKIYE¯NINYÆLÆNDA YAKLAåÆKMILYONMT YÆLÆNÆNILKAYÆNDAISE YAKLAåÆKMILYONMTlELIK T~KETIMI--+-ETALURJI TARAFÆNDANGERlEKLEåTIRILDI aAKMUR ¬--+-ETALURJI OLARAKESKIDENITHALOLARAK SAãLANANSANAYICININ IHTIYAlLARÆNÆYURTIlI

--+-ETALURJI¯YI HEDEFLERINIVESEKTyR~N 4~RKIYEEKONOMISINE KAZANDÆRDÆKLARÆNÆFIRMANÆN 3ATÆåVE0AZARLAMA $IREKTyR~-EHMETaAKMUR ANLATTÆ4EMELOLARAK9APÆ "EYAZ%åYAVE/TOMOTIV 9AN3ANAYISEKTyRLERINE MALZEMETEDARIKETTIKLERINI SyYLEYENaAKMUR ¬9APÆ SEKTyR~N~SADECEINåAAT DEãIL YAPÆILEBAãLANTÆLÆ HERT~RL~SEKTyROLARAK GyRMELIYIZ)SÆTMAí SOãUTMAí(AVALANDÆRMA (AYVANCÆLÆK 3ERACÆLÆK %LEKTRIK -OBILYA 4AåÆMACÆLÆK -AKINA 

bFWSFZFEBZBMÉ SFUJNBOMBZÉéÉ

~RETIMIMIZLEGIDEREREK EKONOMIYEKATKÆ SAãLAMAKLAKALMAYÆP M~åTERILERIMIZLEBERABER GELIåTIRMElALÆåMALARÆ YAPARAKREKABETlILIãI ARTÆRMAKKONUSUNDA BERABERlyZ~MLER ~RETIYORUZ­DIYOR &AALIYETLERINDEyZELLIKLE S~RD~R~LEBILIRLIKVE lEVREYEDAYALÆBIR~RETIM ANLAYÆåÆBENIMSEYEN --+¯DA~RETIMDEN KAYNAKLANANKATÆ SÆVÆVE GAZFORMUNDAKIT~MATÆKLAR IlINMODERNBERTARAFVE GERIKAZANÆMYyNTEMLERI UYGULANÆYORaEVREVE äEHIRCILIK"AKANLÆãÆNDAN YETKILENDIRILMIåBERTARAF VEGERIKAZANÆMFIRMALARÆ ILEATÆKYyNETIMI KONUSUNDAlALÆåMALAR GERlEKLEåTIRDIKLERINI SyYLEYENaAKMUR ¬!TÆKLARÆ KAYNAãÆNDAAYÆRARAKATÆK YyNETIMIMALIYETLERININ AåAãÆLARAlEKILMESI SAãLANÆYOR9APÆLANEVSEL VEEND~STRIYELATÆKSU ARÆTMATESISLERIYLEARÆTÆLAN ATÆKSULARTEKRARALÆCÆ ORTAMADEåARJEDILMEKTE VES~RD~R~LEBILIRSU DyNG~S~BUåEKILDE HAYATAGElIRILIYOR­DIYEREK lEVREYENEKADARDUYARLÆ OLDUKLARÆNÆANLATTÆ


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

.UHVHOPDUNDROPD\ROXQGDLOHUOL\RUX] Y~R~TMEKTEOLAN3AVUNMA 3ANAYII-~STEåARLÆãÆ 33- OLMAK~ZEREIKIB~Y~K HISSEDARÆBULUNMAKTA 453!ä'ENEL-~D~R~$Ol $R4EMEL+OTIL K~RESEL MARKAOLMAYOLUNDAHÆZLA ilerlediklerini söyleyerek yNEMLIAlÆKLAMALARDA BULUNDU+OTIL ¬9ENI ~R~NLERI ARTANTEKNOLOJIK YETKINLIKLERIILEG~lLENEREK DOÇ. DR. TEMEL KOTİL B~Y~MEYEDEVAMEDEN TUSAŞ A.Ş. åIRKETIMIZ BUG~NYÆLDA Genel Müdür MILYARDOLARLÆKVE YÆLIlINDEyNGyR~LEN 53!ä ~LKEMIZDE MILYARDOLARLÆKCIROSUYLA 4~RKIYE¯NINMILYAR HAVACÆLÆK DOLARLÆKIHRACATAULAåMA endüstrisinde HEDEFINDEyNEMLIROL kendi ürünlerini OYNAYACAK453!äB~Y~ME GELIåTIRENSANAYININ ORANÆNÆKENDISINDEN OLUåMASÆVEHAVACÆLÆKALT DAHAB~Y~KFIRMALARDAN YAPÆSÆNÆNOLUåTURULMASÆ Y~KSEKTUTTUKlAONLARÆ AMACÆYLAKURULDUëLK YAKALAYACAKYÆL PROJESI&íUlAKLARÆNÆN IlERISINDE¯DA ~RETIMIIlIN4~RKí!"$ BELIRLEDIãIMIZMILYAR YATÆRÆMORTAKLÆãÆOLARAK DOLARLÆKCIROYAULAåMAK KURULAN4!) YÆLÆNDA IlINHERYÆLENAZY~ZDE 453!ä¯ÆNALTKURULUåU B~Y~MEGERlEKLEåTIRMEMIZ OLARAKFAALIYETLERINE BAåLADÆYÆLÆNDA¬KENDI GEREKIYOR"UYÆLB~Y~ME ORANÆMÆZY~ZDE UlAãÆNÆ HELIKOPTERINI OLACAK$~NYAGENELINDE VEUYDUSUNUYAPMA­ SEKTyR~NB~Y~MESIYÆLLÆK HEDEFIDOãRULTUSUNDA ORTALAMAY~ZDE¯TIR"IZ SAVUNMASANAYIMIZIN MILLILEåTIRILMESIlALÆåMALARÆ KATDAHAFAZLAB~Y~MEYI HEDEFLIYORUZ­DEDI KAPSAMÆNDAYABANCÆ HISSELERSATÆNALÆNARAK TAMAMENMILLISERMAYELI %OZBOÉOFO BIRåIRKETHALINEGELDI CZLMFSJJMFmBMÉéÉZPS VEIKIåIRKETBIRLEåEREK 453!ä BUG~N!IRBUS 453!äí4~RK(AVACÆLÆK "OEING "OMBARDIER VE5ZAY3ANAYII!ä ,OCKHEED-ARTIN 3PIRIT ADÆNÆALDÆ(ALEN 4~RK VE.ORTHROP'RUMMAN MILLETININBAãÆåLARÆYLA GIBID~NYANÆNENB~Y~K KURULAN4~RK3ILAHLÆ SAVUNMAVEHAVACÆLÆK +UVVETLERINI'~lLENDIRME FIRMALARÆNAIHRACAT 6AKFÆ 43+'6 VE GERlEKLEåTIRIYOR+OTIL SAVUNMASANAYITEDARIKVE KONUåMASÆNAåyYLEDEVAM SANAYILEåMEFAALIYETLERINI EDIYOR¬"UG~N

T

96

MILYONDOLARDANBIRAZ DAHAFAZLAGELIRI!IRBUS "OEING "OMBARDIER VE,OCKHEED-ARTIN IlINYAPTÆãÆMÆZIåLERDE ALÆYORUZ4ABIIMILYON DOLARLÆKPARlA~RETIMININ KATKÆSÆNÆARTÆRACAãÆZ"U ALANDAíMILYARDOLAR CIROYAPABILECEãIMIZI yNGyR~YORUZeLKEMIZIN SAVUNMAVEHAVACÆLÆK SEKTyRIHRACATÆNDAEN B~Y~KPAYƬHAVACÆLÆKVE UZAY­~R~NLERIALMAKTA SEKTyRIHRACATÆISEAãÆRLÆKLÆ OLARAKåIRKETIMIZTARAFÆNDAN GERlEKLEåTIRILMEKTEDIR­ 453!ä'ENEL-~D~R~ 4EMEL+OTIL KONUåMASÆNDA AYRÆCA4ë-TARAFÆNDAN YAPÆLANDEãERLENDIRMEYE DEDEãINDI+OTIL ¬äUNU GURURLASyYLEYEBILIRIM KI453!ä 4~RKIYE ëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- TARAFÆNDANYAPÆLAN DEãERLENDIRMELERDE ¯DENBUYANASEKTyR IHRACATåAMPIYONUUNVANÆNÆ ELINDEBULUNDURMAKTADÆR 3ABITVE$yNERKANATLÆ INSANLÆVEINSANSÆZ PLATFORMLAR MODERNIZASYON lyZ~MLERIVEYAPÆSALIå BIRLIKLERIALANLARÆNDAD~NYA PAZARÆILETEMASHALINDEYIZ 9APÆSALKOMPONENTTASARÆM VE~RETIMDED~NYANÆNEN

B~Y~KUlAK~RETICILERININ YERALDÆãÆ!MERIKAVE !VRUPAHEDEFPAZARÆMÆZ dZG~NSISTEMLERIMIZIlINDE yNCELIKLIHEDEFPAZARÆMÆZ !SYA /RTADOãUVE!FRIKA­ DEDI

²EFOGB[MBQSPKF 453!ä¯TAGELIåTIRILENyZG~N ~R~NLERVEY~R~T~LEN MODERNIZASYONPROJELERININ YANÆSÆRA !Rí'E-ERKEZLERI B~NYESINDE HALI HAZÆRDA~R~NGELIåTIRME ARAåTÆRMAVETEKNOLOJI GELIåTIRME S~RElYENILIãI ORGANIZASYONELYENILIKVE KAVRAMlALÆåMALARÆOLMAK ~ZEREGENIåBIRlEåITLILIKTE ¯NIN~ZERINDEPROJE Y~R~T~L~YOR+OTIL !Rí 'E¯YEAYRÆLANPAYÆNY~ZDE ¯NIN~ZERINDEOLDUãUNU VEBURAKAMÆSTRATEJIK PLANLAMADOãRULTUSUNDA ARTÆRDÆKLARÆNÆSyYLEDI VEåyYLEDEVAMETTI ¬'ELIåTIRDIãIMIZ!.+! (e2+5ä 4!4!+ VE'd+4e2+GIBI ~R~NLERIMIZLEK~RESEL MARKAOLMAYOLUNDA ILERLIYORUZ DEVLETVE MILLETIMIZINDESTEãIILE MEVCUTDURUMUMUZU DAHAILERISEVIYELERE lÆKARACAãÆMÆZAINANCÆMÆZ TAMDÆR­


.×YDQo7HNVWLOGQ\DPRGDV×QD\|QYHUL\RU MARKASÆOLMAK MARKAMÆZÆN BILINIRLIãIARTTÆRMAK KUMAåLARÆMÆZLAD~NYA MODASÆNDAYyNVEREN MARKALARÆNBIRNUMARALÆ TERCIHOLMAK­+ÆVANl 4EKSTIL¯INBUG~NBAåARÆSÆNÆN NEDENLERIARASÆNDA:EKI +ÆVANl¯ÆNIFADESIILEYENILIK KATMADEãERIY~KSEKVE lEVREDOSTU~RETIM ~ST~N OPERASYONELVEM~åTERI ZEKİ KIVANÇ ODAKLÆHIZMETVElALÆåAN Kıvanç Tekstil HAKLARÆNADUYARLÆLÆKGIBI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ETMENLERGySTERILIYOR "AåARÆLÆFIRMANÆNIHRACAT RAKAMLARÆDABUSyZLERI ACÆ-USTAFA KANÆTLARNITELIKTE+ÆVANl +ÆVANl 4EKSTIL¯INYÆLÆNAAIT TARAFÆNDAN TOPLAMCIROSUMILYON ¯LIYÆLLARDA 4,OLURKEN HEDEFLERI KURULAN+ÆVANl4EKSTIL ISECIROLARÆNÆY~ZDE YARÆMASKÆAåKÆNTECR~BESI ARTÆRMAK%NG~lL~OLDUãU ILE!DANA¯DAFAALIYET PAZARLARISE!MERIKAVE GySTERIYOR!VRUPADA !VRUPA3EKTyRELBAZLÆ !MERIKADAVEIlPAZARDA YAPÆLANARAåTÆRMALARDA BILINENMARKALARAZENGIN KOLEKSIYONUILE~STKALITEDE YURTDÆåÆNDABILINIRLILIãIBIR HAYLIFAZLAOLAN+ÆVANl KUMAåLARSUNAN+ÆVANl 4EKSTIL¯IN¯DENFAZLA 4EKSTIL GEREKDOKUMA ~LKEYEIHRACATYAPTÆãÆNÆDA GEREKSEyRG~KUMAåLARA yZELLIKLEBELIRTELIM YyNELIKENRENKLIIPLIK ALTERNATIFLERINIDEPAZARA SUNMANÆNVET~MBUNLARÆN "S(F²ZFZBUÉSÉN KARåÆLÆãÆNDAD~NYA ZBQUÉMBS LB[BOEÉMBS MODASÆNAYyNVERMENIN +ÆVANl4EKSTIL¯INBUG~N HAKLÆGURURUIlERISINDE !DANA¯DABAåLAYANVE 9yNETIM+URULU"AåKAN T~MD~NYAYAYAYÆLAN 9ARDÆMCÆSÆ:EKI+ÆVANl BAåARÆHIKhYESINDEBAåARÆLÆ HEDEFLERINIåyYLEANLATÆYOR FIRMANÆNBILHASSA!Rí ¬+ÆVANl4EKSTIL SEKTyRDEKI 'EFAALIYETLERINEyNEM ENyNEMLIAVANTAJÆOLAN VERMESIVEDAHAIYI ENTEGRETESISLERINDE DAHAFARKLÆ~RETIMIlIN SAYÆSÆZKARÆåÆMDAIPLIK S~REKLIARAåTÆRMAYAPMASÆ ~RETIMINDEN GELIåMIåBOYAí GySTERILIYOR:EKI+ÆVANl TERBIYEUYGULAMALARÆNA YAPÆLANlALÆåMALARÆVE kadar üstün kalitede +ÆVANl4EKSTIL¯INYATÆRÆM HIZMETSUNMAKTADÆR FAALIYETLERINIåUSyZLERLE (EDEFLERIMIZKATMADEãERI ANLATÆYOR¬!Rí'EVE~R~N Y~KSEK~R~NLERI~RETIP GELIåTIRMEKONUSUNA GLOBALPAZARLARDABIRD~NYA B~Y~KyNEMVERIYORUZ

H

VEBUlALÆåMALARAY~KSEK B~TlELERAYÆRÆYORUZ 4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI¯NINYÆLÆ RAPORUNAGyRElEVRE DUYARLÆ~RETIMIDESTEKLEYEN TESISLERI S~REKLIINOVASYON IlINYAPÆLAN!2í'% YATÆRÆMLARÆYLA+ÆVANl 4EKSTIL!Rí'E¯DE ¯INCISÆRADAYERALMANÆN GURURUNUYAåAMAKTADÆR YÆLÆNDA!Rí'EYATÆRÆMÆ MILYONBIN4, YÆLÆNHEDEFIISEMILYON BIN4,4EKNOLOJIYI TAKIPEDIPYENIAPREVE TERBIYEMAKINELERINE YATÆRÆMYAPMAYÆ PLANLAMAKTAYÆZ/LAãAN YENILEMEYATÆRÆMLARÆDA S~REKLILIKARZETMEKTEDIR (EDEFLEDIãIMIZYATÆRÆM MILYON4,¯DIR­

±,ÉWBOm1MVT²JMF IFEFG EBIBmPL CZNFL "UG~NEKADARUZMANLAåTÆãÆ PAMUK POLYESTER VISKON KARÆåÆMLÆ~R~NGRUBUNA ILAVETENY~NKARÆåÆMLÆ ~R~NLERDEGELIåTIREN +ÆVANl4EKSTIL¯IN ~R~NLERINDEDOãALLÆãÆ TEMELALANlALÆåMALAR

GERlEKLEåTIRDIãINI VURGULAYAN:EKI+ÆVANl ¬!Rí'EVETEKNOLOJIK YATÆRÆMLARÆMÆZÆNSONUCU OLARAKSUNDUãUMUZ KOLEKSIYONyNCELIKLE YURTDÆåÆFUARLARDA AKABINDE IlPAZARSUNUMLARÆMÆZDA B~Y~KILGIGyRMEKTEDIR 4~KETICILERDE GLOBAL FARKÆNDALÆãÆNYAYGÆNLAåMASÆ ILEDOãALHAMMADDELERE OLANTALEBININARTMASÆyN PLANAlÆKMAKTADÆReR~N STRATEJIMIZDOãRULTUSUNDA DOãALLÆKVEKALITEYI BULUåTURANY~NIlERIKLI ~R~NGRUBUMUZ®+ÆVANl 0LUS¯ILEB~Y~MEK HEDEFLENMEKTEDIR9~N KARÆåÆMLÆ~R~NGRUBUNA YyNELIKTEKNOLOJIK YATÆRÆMLARYAPMAYADEVAM EDIYORUZ­SyZLERIILE ANLATÆYOR

ð)3"$"55" 6/$6 5&,45ð-7& )".."%%&-&3ð 4&,5e3f/%& /$ð

97


SÄ°NERJÄ° / Ä°LK 1000 FÄ°RMALAR

6DÊ&#x2013;OÃ&#x2014;NWD.DL]HQIHOVHIHVL&25(1$·GDQ

ALİ REİS CO-RE-NA İhracat Müdürü

U

LUSLARARASÃ&#x2020; ALANDAILAlVE TÃ&#x2020;BBI~R~NTEMINI KONUSUNDA UZMANLAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥BIRTEDARIKlI OLAN#/í2%í.! YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAKURULMUÃ¥VE HIZMETLERINIK~RESELBIR yLlEãETAÃ¥Ã&#x2020;MAAMACÃ&#x2020;ILE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA%CZA$EPOSU 2UHSATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ALMÃ&#x2020;Ã¥SAãLÃ&#x2020;K SEKTyR~N~NENBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020; FIRMALARÃ&#x2020;NDANBIRI+Ã&#x2020;SA S~REDEPAZARÃ&#x2020;NyNEMLI BIRPARlASÃ&#x2020;HALINEGELEN #/í2%í.! G~lL~HIZMET AãÃ&#x2020;ILEÃ¥UANDAKÃ&#x2020;TADA TOPLAM~LKEYETEDARIK SAãLÃ&#x2020;YOR&AALIYETLERINE ILKOLARAK"IRLEÃ¥MIÃ¥ -ILLETLERIHALELERINE lEÃ¥ITLISAãLÃ&#x2020;K~R~NLERI VEHASTANEMOBILYALARÃ&#x2020; TEDARIKEDEREKBAÃ¥LAYAN #/í2%í.! KÃ&#x2020;SAS~REDE K~RESELALANDAHIZMET VERMEYEBAÃ¥LAMÃ&#x2020;Ã¥"AÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020; FIRMANÃ&#x2020;NëHRACAT-~D~R~ !LI2EIS BAÃ¥ARÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N NEDENLERINIÃ¥yYLEANLATÃ&#x2020;YOR ¬"AÃ¥ARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NTEMELINI INANlVEyZVERIYLElALÃ&#x2020;Ã¥AN EKIBIMIZOLUÃ¥TURMAKTADÃ&#x2020;R #/í2%í.!¯NÃ&#x2020;NKÃ&#x2020;SA

98

S~REDEARZULADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z NOKTAYAGELMESINDE YETKINEKIBIMIZLE BIRLIKTESAHIPOLDUãUMUZ yüksek standarttaki DEPOLAMA TEDARIKVE TEMINS~RElLERIDE B~Y~KROLOYNAMAKTADÃ&#x2020;R 2OTAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;K~RESELPIYASAYA lEVIRDIãIMIZDENBERI yNCELIKLIOLARAKHEDEF PAZARLARÃ&#x2020;NIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ANALIZEDIPBUDOãRULTUDA TEDARIKlIAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; GELIÃ¥TIRIYORVEHERGElEN G~N~R~NlEÃ¥ITLILIãIMIZI ARTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YORUZ.AKLIYE AÃ¥AMALARÃ&#x2020;NDADAG~lL~IÃ¥ ORTAKLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZLABEKLENTILERI KARÃ¥Ã&#x2020;LAYANBIRLOJISTIK G~C~NESAHIBIZ"U ANLAMDAT~MAÃ¥AMALARÃ&#x2020; ETKINVEBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;BIR Ã¥EKILDEYyNETTIãIMIZI SyYLEYEBILIRIZ­

ENlOKIHRACATYAPANIKINCI Ã¥IRKETVE‘HRACATÃ&#x2020;%NaOK !RTÃ&#x2020;RANLAR­KATEGORISINDE ISEIKINCILIKyD~L~NE LAYÃ&#x2020;KGyR~LM~Ã¥!LI2EIS BUYÃ&#x2020;LAILIÃ¥KINyNCELIKLI HEDEFLERININ MEVCUTBAÃ¥ARÃ&#x2020; GRAFIKLERINIKORUYARAK RAKAMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMAK OLDUãUNUSyYL~YORVE EKLIYOR¬4EDARIKETTIãIMIZ ~R~NlEÃ¥ITLILIãINIVE ULAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z~LKESAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ARTÃ&#x2020;RARAK UYGUNILAl TEDAVISIIMKhNLARÃ&#x2020;NDAN YOKSUNDAHAFAZLAINSANA ULAÃ¥ABILMEYIVEByYLECE TEDARIKSAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z ~LKELERDEKISAãLÃ&#x2020;K HIZMETLERININKALITESININ ARTMASÃ&#x2020;NAAKTIFOLARAK KATKÃ&#x2020;DABULUNMAYADEVAM ETMEYIHEDEFLIYORUZ­

)FEFG TBçMÃ&#x2030;L LBMJUFTJOJOBSUNBTÃ&#x2030;

#/í2%í.! HIZMETLERINDE yZELLIKLETEKNOLOJIYI YAKÃ&#x2020;NDANTAKIPEDIYOR eR~NKABUL~NDEN SEVKINE KADART~MS~RElLERDE)43 YANIëLAl4AKIP3ISTEMI¯NI KULLANDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;yZELLIKLE IFADEEDEN#/í2%í.! ëHRACAT-~D~R~!LI 2EIS ByYLELIKLE~R~N~N G~NCELVEGElMIÃ¥E

'ElTIãIMIZYÃ&#x2020;L YAKLAÃ¥Ã&#x2020;K MILYON4,¯LIKIHRACAT GERlEKLEÃ¥TIREN#/í2%í .! ëSTANBUL+IMYEVI -ADDELERIVE-AMULLERI ëHRACATlÃ&#x2020;"IRLIãI¯NIN YÃ&#x2020;LSONUDEãERLENDIRMESIYLE ¬%CZACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KeR~NLERI ëHRACATÃ&#x2020;­ALANÃ&#x2020;NDA¯DA

"WSVQB TUBOEBSUMBSÃ&#x2030;OEBIJ[NFU

DyN~KHERT~RL~TAKIBINI YAPABILDIKLERINISyYL~YOR 2EIS¯IN#/í2%í.!¯NÃ&#x2020;N TEKNOLOJIYIHIZMETLERINDE KULLANMASÃ&#x2020;NAILIÃ¥KIN AlÃ&#x2020;KLAMALARÃ&#x2020;Ã¥yYLE ¬+AIZENFELSEFESIILE TOPLAMKALITEKAVRAMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HARMANLAMAYA lALÃ&#x2020;Ã¥MAKTAYÃ&#x2020;Z%MINVE S~REKLIADÃ&#x2020;MLARLAILERLEMEYI AMAlEDINIRKENKALITE YyNETIMPOLITIKAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N MERKEZINEëYI$AãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MVE -UHAFAZA5YGULAMALARÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020; '$0 OTURTTUKeLKEMIZDE BUUYGULAMALARÃ&#x2020;NHEN~Z ZORUNLUKÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; DyNEMDE#/í2%í.! 4~RKIYE¯DEBUPROSED~RLERI IÃ¥LETMESINDEUYGULAYAN ILKECZADEPOSUDUR 4EDARIK DEPOLAMA VETESLIMATS~RElLERI D~ZENLIGELIÃ¥TIRDIãIMIZ yZEL#2-YAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z ILEGERlEKLEÃ¥TIRILIYOR -EVCUTSISTEMEPARALEL OLARAKKALITEVEHIZMET STANDARTLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; GELIÃ¥TIREREKM~Ã¥TERI MEMNUNIYETINIEN ~STNOKTAYATAÃ¥Ã&#x2020;MAYÃ&#x2020; AMAlLÃ&#x2020;YORUZ"UANLAMDA T~MS~RElLERIMIZDE!VRUPA STANDARTLARÃ&#x2020;NDABIRHIZMET VERDIãIMIZISyYLEYEBILIRIM­


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

'HSUHPHGD\DQ×NO×oHOLNUHWL\RUODU FAALIYETLERINIS~RD~REN %KINCILER$EMIRVEaELIK 3AN!ä BUG~NSADECE ~LKEMIZDEDEãIL D~NYA lAPÆNDADATANÆNANVE BILINENBIRMARKA

ðOPWBUJGSOMFSMF HFMFOCBéBSÉ "UNDAå~PHESIZFIRMANÆN KALITELI~R~N~RETMESININ YANÆSÆRA lAãÆNGEREKLERINE MEHMET FATİH KESEROĞLU UYGUNOLARAKBIRNEVI Ekinciler Demir ve Çelik A.Ş ®INOVASYONU¯VE®TEKNOLOJIYI¯ Fabrika Genel Müdürü DE~R~NLERINDEKULLANÆYOR OLMASÆETKILIOLMUå dRNEãIN%KINCILER ~RKIYE¯NINDEMIRí GELENEKSELINåAAT lELIKSEKTyR~NDE lELIKLERININYANÆSÆRA yNEMLI FIRMALARÆNDANBIRI DEPREMEDAYANÆKLÆ SISMIK KALITEVE%+3ë3-ë+ %KINCILER$EMIRVEaELIK PATENTLI$EPREMlELIKLERI 3AN!ä'ENEL-~D~R~ DE~RETIYOR+ESEROãLU -EHMET&ATIH+ESEROãLU ¬%KINCILER$EMIRVE DEMIRlELIKSEKTyR~N~N aELIK3ANAYI!äMODERN VAZGElILMEZBIRSANAYI lELIKHANESI HADDEHANESI KOLUOLDUãUNUSyYL~YOR LIMANÆ OKSIJENFABRIKASÆ VEEKLIYOR¬$~NYADEVAM TOZTOPLAMA~NITESI SU ETTIKlE DEMIRlELIãEOLAN ARÆTMATESISLERI MEKANIK IHTIYAlDEVEMEDECEK KIMYAVEMETALOGRAFIK VESEKTyRPERFORMANSÆNÆ LABORATUVARLARÆILE KATLAYARAKS~RD~RECEKTIR TEKNOLOJININENSON "UG~NARTÆK~LKEMIZ OLANAKLARÆNAVEG~C~NE yZELINDE ARZG~VENLIãINI SAHIP!RK/CAãÆTEKNOLOJISI SAãLAYACAKåEKILDE ~R~N lEåITLILIãINIARTÆRÆCÆVEKATMA ILE~RETIMYAPANBIRlELIK TESISIDIR­DIYOR!NALIZ DEãERIY~KSEK~RETIMLERE VEKALITEGARANTILI PROJE YyNELMENINGEREKLIHALE BAZLÆ HAZÆRKESMEBOY GELDIãINISyYLEMEMIZ MAMULLERDE~RETEN M~MK~N­9ÆLLÆK MILYON %KINCILER$EMIRVEaELIK TONNIHAI~R~NKAPASITESI 3ANAYI!ä )3/ VEBINIAåKÆNlALÆåANÆYLA ëSKENDERUN/3"IlERISINDE +ALITE"ELGESINEPARALEL

T

100

OLARAKBIRlOK!VRUPA ~LKESINDENALDÆãÆ5YGUNLUK "ELGELERI (OMOGLASYON ILEDEKALITESINIULUSLARARASÆ PLATFORMLARDAKANÆTLAMÆå eR~NVEHIZMETKALITESINDE YAKALADÆãÆ~ST~N PERFORMANSLARSAYESINDE ALANÆNDABIRMARKAOLMAYÆ BAåARAN%KINCILER~R~NLERI ILEILGILIOLARAK+ESEROãLU KONUåMASÆNAåUåEKILDE DEVAMEDIYOR¬%KINCILER ~R~NLERISTANDARTLARAUYGUN OLARAK KONTROLL~SOãUTMA VEMIKROALAåÆMLANDÆRMA METOTLARÆILE~RETILMEKTEDIR %KINCILER$EMIRVEaELIK 3ANAYI!ä~R~NLERI Y~KSEKMUKAVEMETLI S~NEK KATLANABILMEVE KAYNAKLANABILMENITELIKLERI ILEGyKDELEN OTOYOL METRO BARAJVEIåMERKEZI GIBIKOMPLEKSTASARÆMLÆ YAPÆLARDAyZELLIKLETERCIH EDILMEKTEDIR­

bFWSFDJ&LJODJMFS &ARKLÆLÆKVEKALITEILE BIRLIKTEyNEMLIBAåARÆLARA IMZAATAN%KINCILER¯IN IHRACATRAKAMLARÆBU BAåARÆNÆNDAENB~Y~K GySTERGELERINDENBIRI -EHMET&ATIH+ESEROãLU GElTIãIMIZVEBUYÆLAILIåKIN IHRACATRAKAMLARÆNÆåU åEKILDEANLATÆYOR¬YÆLÆ IHRACATGERlEKLEåMESI MILYONDOLAROLUP IlINDEISEMILYONDOLAR

SEVIYELERINDEBIRSONUl ELDEETMEYIBEKLIYORUZ­ %KINCILER¯INå~PHESIZEN DEãERLIyZELLIKLERINDENBIRI DE%KINCILERTESISLERININHER T~RL~ATÆãÆDEãERLENDIREREK lEVREYEDUYARLÆBIR POLITIKABENIMSIYOR OLMALARÆ'ENEL-~D~R -EHMET&ATIH+ESEROãLU ¬"ACALARÆMÆZDANGERI KAZANDÆãÆMÆZBACATOZLARÆ YURTIlIVEYURTDÆåÆlINKO TESISLERINDEHAMMADDE OLARAKKULLANÆLMAKTADÆR +APALÆDEVREMAKINE SOãUTMASULARÆMÆZDANGERI KAZANDÆãÆMÆZTUFALLERDE YINEYURTIlIVEYURTDÆåÆ Y~KSEKFÆRÆNLÆDEMIRlELIK TESISLERINDEHAMMADDE OLARAKKULLANÆLMAKTADÆR aEVREYEDUYARLÆLÆãÆMÆZÆ YÆLÆNDAALDÆãÆMÆZ )3/lEVREYyNETIM SISTEMIBELGESIVEYURT DÆåÆNDANYÆLÆNDAALMÆå OLDUãUMUZS~RD~R~LEBILIRLIK BELGESIILEKANÆTLADÆãÆMÆZÆ D~å~N~YORUZ"UKAPSAMDA HERT~RL~9%äë,"ë.! PROJELERINEINåAATlELIãI VEREBILMEyNCELIãIMIZ BULUNMAKTADÆR9INEBU BELGELERKAPSAMÆNDA YÆLÆNDANBUG~NE KARBONAYAKIZIMIZ HESAPLANMAKTADÆR­DIYEREK %KINCILER¯INBUKONUDA NEKADARHASSASVECIDDI lALÆåMALARIlERISINDE OLDUãUNUANLATTÆ


SÄ°NERJÄ° / Ä°LK 1000 FÄ°RMALAR

6HYDO.DEOR·GDQGHYSURMHÄ&#x201C;0HJD)DEULNDÄ&#x201D;

ERSÄ°N TURGUT Seval Kablo Yönetim Kurulu Ã&#x153;yesi Ä°hracat Müdürü

1

YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAëZMIR¯DE TEMELLERIATÃ&#x2020;LAN SONRASÃ&#x2020;NDA$ENIZLI VEARDÃ&#x2020;NDANSADECE ~LKEMIZINDyRTBIRYANÃ&#x2020;NA DEãIL T~MD~NYAYAYAYÃ&#x2020;LAN 3EVAL+ABLO YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NA DEVBIRPROJEYIDAHAEKLIYOR ¬-EGA&ABRIKA­ADÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ALAN PROJEHAYATAGElTIãIZAMAN ~LKEMIZINENB~Y~KKABLO ~RETIMTESISIDEHAYATA GElMIÃ¥OLACAK"UDEV PROJEYIVEBUPROJENIN MIMARÃ&#x2020;BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;FIRMA3EVAL +ABLO¯YUANLATANISIM3EVAL +ABLO9yNETIM+URULU eYESIVEAYNÃ&#x2020;ZAMANDA ëHRACAT-~D~R~OLAN%RSIN 4URGUTANLATTÃ&#x2020;4URGUT SyZLERINE ¬3EVAL+ABLO

102

BUG~NTOPLAMDA+IÃ¥ILIK TECR~BELIKADROSUYLA BINM2SIKAPALÃ&#x2020; TOPLAMDA MBIRALANASAHIP B~T~NLEÃ¥MIÃ¥~RETIMTESISI ILEYÃ&#x2020;LDABINTONBAKÃ&#x2020;R BINTONGRAN~LIÃ¥LEME KAPASITESINEULAÃ¥MÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R3EVAL +ABLOIMALETTIãI~R~NLERINI 43%í(!2í"!3%#í3))í 6$%í+%-!ª.&í'/34í 456STANDARTLARÃ&#x2020;NA )3 íVE/(3!3 YyNETIMSISTEMLERINE #% DIREKTIFINEVE2O(3¯AUYGUN BIRÃ¥EKILDE~RETMEKTEDIR­ DIYEREKBAÃ¥LADÃ&#x2020;

)FSBMBOEBUFDSCFMJ NIFOEJTMFS 3EVAL+ABLO ~R~NLERININ Y~ZDE¯INIIHRAlEDERKEN Y~ZDE¯INIISEIlPIYASAYA SATÃ&#x2020;YOR4URGUT KONUSUNDA UZMANVEPIYASATECR~BESINE SAHIPKIÃ¥ILIKKADROSUYLA ëZMIR !NKARA ëSTANBUL "URSAÃ¥UBELERIVE$ENIZLI ,OJISTIK-ERKEZIILE3EVAL +ABLO¯NUNHERZAMAN ENIYIHIZMETIVERMEK IlINlALÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILHASSA BELIRTIYOR3EVAL+ABLO¯NUN BUG~NBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;OLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N en büyük nedenlerinden BIRI %RSIN4URGUT¯UN IFADESIILEKALITELIPERSONEL

YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NAB~Y~KyZEN GySTERMELERIOLMUÃ¥4URGUT GURURLAVEMUTLULUKLAÃ¥yYLE DIYOR¬3EVAL+ABLOOLARAK PERSONELLERIMIZSADECE BIZIMlALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDEãIL HERBIRI3EVAL+ABLOAILESININ BIRERFERDIDIR­'ENELOLARAK B~T~N~LKELERILElALÃ&#x2020;Ã¥AN FAKATAãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;OLARAK+UZEY !VRUPAí!FRIKAVE!"$¯YE B~Y~KyLl~DEIHRACAT GERlEKLEÃ¥TIREN3EVAL+ABLO AYNÃ&#x2020;ZAMANDA4~RKIYE¯NINEN MODERNVEGENIÃ¥BIRKALITE KONTROLLABORATUVARLARÃ&#x2020;NDAN BIRINESAHIP4URGUT Ã¥yYLEANLATÃ&#x2020;YORŠUANDA 3EVAL+ABLOB~NYESINDE NEREDEYSEHERALANDAN TECR~BELIM~HENDISLER BULUNUYOReRETILENHER ~R~N K~l~KB~Y~KDEMEDEN KALITEKONTROLBELGELERINE UYGUNÃ¥EKILDE~RETILIP INCELENMEKTEDIR&IRMAMÃ&#x2020;Z yZEL TESISAT ALlAKVEORTA GERILIMKABLOLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N~RETIMINI YAPMAKTADÃ&#x2020;R4~RKIYEVE $~NYASEKTyR~NDEHÃ&#x2020;ZLA DEãIÃ¥ENM~Ã¥TERIyZEL IHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VETERCIHLERINI KARÃ¥Ã&#x2020;LAYABILMEKBIZIMIlINEN yNEMLIOLGULARDANBIRIDIR"U NEDENLEM~Ã¥TERILERIMIZINHER YENIIHTIYACÃ&#x2020;FIRMAMÃ&#x2020;ZIlIN YENIBIR!Rí'ElALÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R

&IRMAMÃ&#x2020;ZM~Ã¥TERILERIMIZIN HERT~RL~IHTIYACÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SAãLAYABILECEKDONANÃ&#x2020;MAVE TECR~BEYESAHIPTIR­

5SLJZF²OJOFOCZL LBCMPSFUJNUFTJTJ !YRÃ&#x2020;CA YANGÃ&#x2020;NADAYANÃ&#x2020;KLÃ&#x2020; KABLOLARDAALEVEDAYANÃ&#x2020;M SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;FLANDÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; #02 YAPABILECEKBIRKAlFIRMADAN BIRISIOLAN3EVAL+ABLO FIRMAB~NYESIIlERISINDE 06# 0OLYVINYLCHLORIDE VE(&&2 (ALOJEN &REE&LAME2ETERDANT PLASTIK~RETIMINIDE GERlEKLEÃ¥TIRIYOR4e"ë4!+ ILEORTAKlALÃ&#x2020;Ã¥MALAR IlERISINDEOLAN3EVAL+ABLO D~NYASTANDARTLARÃ&#x2020;NDABAHSI GElENHERT~RL~KABLONUN TESTLERINILABORATUVARLARÃ&#x2020;NDA YAPÃ&#x2020;YORdRNEãIN 4~RKIYE¯NINENMODERNVE GENIÃ¥EKIBINESAHIP+ALITE +ONTROL,ABORATUVARÃ&#x2020; !Rí'EMERKEZINDEKI M~HENDISLERININlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020; ILEBIRLIKTEyN~M~ZDEKI DyNEMDEBIRlOKYENI ~R~NlEÃ¥IDINI~R~NGAMÃ&#x2020;NA KATMAYÃ&#x2020;PLANLÃ&#x2020;YOR3ON YÃ&#x2020;LDAHERYÃ&#x2020;LMINIMUM Y~ZDEB~Y~YEN3EVAL +ABLO¯NUNSONDEVPROJESI ISE-EGA&ABRIKAADÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ALÃ&#x2020;YOR"UMEGAPROJEYI 4URGUT ¬&ABRIKAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N BULUNDUãUARAZIlEVRESI DOLUOLDUãUNDANDOLAYÃ&#x2020; YENITESISLERIlINYER SORUNUMUZBULUNMAKTADÃ&#x2020;R "USORUNUMUZU-EGA &ABRIKAPROJEMIZILEHAYATA GElIREREK4~RKIYE¯NIN ENB~Y~KKABLO~RETIM TESISINIHAYATAGElIRMEYI PLANLÃ&#x2020;YORUZ­SyZLERIILE ANLATÃ&#x2020;YOR


Direct Sourcing & Processing of Nuts

Raw Nuts | Shelled Nuts | Peeled Kernels | Processed Kernels Raw Materials for Snack | Confectionery | Ice Cream | General Food Industries Natural Sesame Seeds | Hulled | Sesame Seeds | Tahini Extra Virgin Olive Oil | Virgin Olive Oil | Pomace Oil

Main OfďŹ ce: 3. O.S.B. 83320 Cd. No: 7 27120 Gaziantep / Turkey Tel: +90 342 337 87 37 Fax: +90 342 337 87 57 E-mail: info@kahramanas.com


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

6XND\G×UDNODU×QGD3ROLQLP]DV×

ŞÖHRET PAKİŞ Polin Dış Ticaret Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü

1

YÆLÆNDA ëSTANBULDA KURULAN0OLIN$Æå 4ICARET BUG~N SUKAYDÆRAKLARÆVESU PARKLARÆTASARÆM ~RETIM M~HENDISLIKVEMONTAJÆNDA !¯DAN:¯YEHIZMETSUNAN BIRSUPARKÆTEDARIKlISI ~LKEDEKENDIMARKASÆYLA SUPARKÆPROJESI GERlEKLEåTIREN0OLIN $AIMA9ENILIKlI $~NYA aAPÆNDAeST~N+ALITE VE4EKNOLOJI,IDERLIãI VIZYONUYLAGLOBALSUPARKÆ SEKTyR~NDEBIRlOKYENILIãE IMZAATTÆ"UG~NBIRlOK ~LKENIN HATTAKÆTANÆN ENB~Y~KVEyD~LL~SU PARKLARÆNDA0OLINIMZASÆ BULUNUYOR"AåARÆLÆFIRMANÆN 0AZARLAMAVE+URUMSAL ëLETIåIM$IREKTyR~äyHRET 0AKIå 0OLIN¯INGySTERMIå OLDUãUBUBAåARÆYÆåU SyZLERLEANLATÆYOR¬0OLIN BUG~NKIåILIKEKIBIYLE  MݯLIKD~NYANÆNEN B~Y~KSUKAYDÆRAãÆ~RETIM TESISIOLANFABRIKASÆNDA T~M~RETIMINI~ST~NKALITE ANLAYÆåÆYLA4~RKIYE¯DE GERlEKLEåTIRMEKTE3U

104

KAYDÆRAãÆ~RETICILERI ARASÆNDAGLOBALDEEN Y~KSEK~RETIMKAPASITESINE SAHIPFIRMAYÆZYÆLÆNDA +/"ëKATEGORISINDE¬9ÆLÆN ëHRACATlÆSÆ­HEMVE YÆLLARÆNDA¬4~RKIYE¯NIN %N(ÆZLÆ"~Y~YENëLK äIRKETI­ARASÆNAGIRDIK KEZ~ST~STEBULISTEDEOLAN åIRKETTENBIRIYIZ"UNDAN ONURDUYUYORUZ­

&OQSFTUJKMJzEMMFSJO TBIJCJ $~NYANÆNENGENIå~R~N lEåITLILIãINESAHIPOLANSU KAYDÆRAãÆ~RETICISI0OLIN AYNÆZAMANDAULUSLARARASÆ PATENTLERESAHIPVE $~NYA¯DAKIENPRESTIJLI yD~LLERINDESAHIBI0AKIå yD~LLERIåyYLEANLATÆYOR ¬3EKTyRDEYENIBIRKMTAåÆ OLARAKGySTERILENKENDINDEN TEMALÆILKSUKAYDÆRAãÆ OLAN¬+ING#OBRA­SU KAYDÆRAãÆMÆZYÆLÆNDA DAKEZ¬!VRUPANÆN%NëYI 3U+AYDÆRAãÆ­SElILDI YÆLÆNDA4AYLAND0ATTAYA¯DA HIZMETESUNDUãUMUZ 0OLIN7ATERPARKS IMZALÆ$~NYA¯NÆNILK ¬#ARTOON.ETWORK­SU

PARKƬ$REAM$ESIGNS¯¯ yD~L~NELAYÆKGyR~LD~%N yNEMLISIDE)NTERNATIONAL !SSOCIATIONOF!MUSEMENT 0ARKSAND!TTRACTIONS )!!0! TARAFÆNDAN D~ZENLENENT~MD~NYA ~LKELERINDEEãLENCEVE ATRAKSIYONSEKTyR~NDE yNDEGELEN¯DENFAZLA åIRKETINKATÆLÆMÆYLAí +ASÆMTARIHLERINDE/RANGE #OUNTRY#ONVENTION #ENTER¯DA/RLANDO &LORIDA¯DAGERlEKLEåTIRILEN )!!0!!TTRACTION%XPO FUARÆNDA YÆLÆNDA KURULUMUNUaEåME /ASIS!QUAPARK ëZMIR¯E GERlEKLEåTIRDIãIMIZ¬3PACE 2ACE­SUKAYDÆRAãÆMÆZLA SEKTyR~NENPRESTIJLI yD~LLERINDENBIRIOLAN )!!0!"RASS2ING yD~LLERINDE¬%NëYI9ENI eR~N­KATEGORISINDE!SÆNÆFÆ yD~L~NELAYÆKGyR~LEREK yD~LLERIMIZEBIRYENISINI EKLEDIK!YRÆCABUYÆL IHRACATYAPTÆãÆMÆZ~LKE SAYÆSÆNƯElÆKARDÆK­

"S(FNFSLF[JPMEVL YÆLÆIlINYINEBIRlOK yNEMLIPROJEANLAåMASÆ

YAPÆLMÆåVEBIRlOKPROJENIN PLANLAMA TASARÆMVE~RETIM S~RECINEBAåLANMÆåäyHRET 0AKIå ¬"ANGLADEå¯DEKI ®¯"LUELAND¯¯ -ALEZYA¯DAKI ®¯,ANGKAWI7ATER&ANTASY¯¯ )RAK¯TAKI®¯"AGDADLAND¯¯ aIN¯DEKI®¯$ALIAN 3WEETLAND(OTSPRING¯¯VE ®¯$INGLONG¯¯ 4AYLAND¯DAKI ®¯$RAGONNA'OLD7ATER &ANTASY¯¯VE2USYA¯DAKI ®¯4YUMEN!QUAPARK¯¯ YÆLÆNDAAlÆLACAKOLAN PROJELERIMIZDEN BAZÆLARÆ­DIYEREK0OLIN¯IN yN~M~ZDEKIDyNEMLERDE IMZASÆNÆATACAKYENI lALÆåMALARÆNÆANLATTÆ +ÆSACASÆ0OLIN HEMULUSAL HEMDEULUSLARARASÆ arenada sektörünün lideri VEARANANISMI(ATTA ABARTÆSÆZBIRåEKILDE0OLIN¯IN T~MD~NYAYÆKAYDÆRDÆãÆNÆ SyYLEYEBILMEMIZM~MK~N 0EKIBUBAåARÆNÆN TEMELINDEYATANNEDen NEDIR"USORUNUN CEVABÆNÆäyHRET0AKIå IlTENLIKLEVERIYORVEBU NEDENI®HAZINEMIZ¯DIYEREK ANLATMAYABAåLÆYOR¬ YÆLDÆR$~NYANÆNHER YANÆNDAKIPROJELERDEN EDINDIãIMIZZENGINBIR DENEYIMHAZINEMIZVAR &ARKLÆK~LT~RLEREYyNELIK lyZ~MSAãLARKENDEFARKLÆ ülkeler deki yerel teknik GEREKSINIMLERIKARåÆLARKEN DEBUBIRIKIMBAåARÆMÆZÆN yNEMLIBIRANAHTARÆ KONUMUNDA!RAåTÆRMA VEGELIåTIRMEYElOKyNEM VERIYORUZ"UYÆL!Rí'E MERKEZIOLDUK0OLIN 7ATERPARKSByYLECEKENDI SEKTyR~NDE!Rí'EMERKEZI OLANILKFIRMAOLDU­


SÄ°NERJÄ° / Ä°LK 1000 FÄ°RMALAR

D\UÃ&#x2014;NÃ&#x2014;WDGDGHYKL]PHW6DQPDU·GDQ

CEM SEVEN Sanmar Denizcilik A.Å&#x17E;. Yönetim Kurulu Ã&#x153;yesi

Ä°

STANBULëHRACATlÃ&#x2020;LAR "IRLIãI¯NINSON VERILERINEGyRE 4~RKIYE¯NINGEMI IHRACATÃ&#x2020;NDASONYÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;R 4~RKIYE¯DEILK~lEGIREN GENELSÃ&#x2020;RALAMADAISE ¯~NC~SÃ&#x2020;RADAYERALAN 3ANMAR$ENIZCILIK!ä¯NIN 9yNETIM+URULUeYESI #EM3EVENILE3ANMAR $ENIZCILIKFAALIYETLERINI KURULUÃ¥TARIHlESINIVE GELECEKHEDEFLERINI KONUÃ¥TUK#EM3EVEN "ILKENTëåLETMEMEZUNUVE 3ANMAR$ENIZCILIKëåLETME -~D~R~OLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RA4~RKIYE'EMIVE9AT ëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;"IRLIãI"AÃ¥KAN 9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;$~NYANÃ&#x2020;N Y~KSEKTEKNOLOJILI RyMORKyRINÃ¥ASÃ&#x2020;NDAILK ~l~RETICIDENBIRIOLAN 3ANMAR$ENIZCILIK AYRÃ&#x2020;KÃ&#x2020;TADAD~NYATICARET FILOSUNAGEREKLIMANLARDA GEREKSEAlÃ&#x2020;KDENIZDE HIZMETVERIYOR4~RKIYE LIMANLARÃ&#x2020;NDAFAALIYETTE BULUNANlOãURyMORKyR ISE3ANMARIMZASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TAÃ¥Ã&#x2020;YORVEBUHAKLÃ&#x2020;GURURU 9yNETIM+URULUeYESI

106

#EM3EVENÃ¥yYLEANLATÃ&#x2020;YOR ¬4ERSANELERIMIZ YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAADET ¯DAISE ADETY~KSEKTEKNOLOJILI YENIRyMORKyRINÃ¥ASÃ&#x2020;ILE HERG~NDEBIRRyMORKyR INÃ¥AETMIÃ¥TIR"UYÃ&#x2020;LDA ~RETIMFAALIYETLERIHERIKI TERSANEMIZDETAMKAPASITE DEVAMETMEKTEDIR 4OPLAMDAFARKLÃ&#x2020;TIPTE RyMORKyR PILOTBOTVE BENZERDENIZARAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; INÃ¥AEDIPIHRAlETTIK !YRÃ&#x2020;CA4~RKIYE¯DEGEMI IHRACATÃ&#x2020;NDASONDyRTYÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;R BUYÃ&#x2020;LDADAHILILK¯TEYER ALDÃ&#x2020;KVEBUBAYRAãÃ&#x2020;KENDI ~LKEMIZDETAÃ¥Ã&#x2020;MAKTAN GURURDUYUYORUZ"U HEDEFIMIZIKORUYARAK DEVAMETTIRECEãIZ BUNUN YANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA DAENyNEMLIRyMORKyR IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NDANBIRI OLMAYÃ&#x2020;S~RD~RECEãIZ­

5FTJTMFSUBNLBQBTJUF JMFmBMÃ&#x2030;éÃ&#x2030;ZPS VEGElTIãIMIZYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;N IHRACATSÃ&#x2020;RALAMASÃ&#x2020;NDA ILK~lTEYERALAN3ANMAR $ENIZCILIK ¯INILK lEYREãINDENITIBAREN4UZLA 4ERSANELER"yLGESI¯NDE YAKLAÃ¥Ã&#x2020;KDyN~M ~ZERINEINÃ¥AEDILENKENDI

TERSANESINDE~RETIME BAÃ¥LADÃ&#x2020;4ERSANEYEEK OLARAK'EBZE/RGANIZE 3ANAYI"yLGESI¯NDEDE lELIKINÃ¥AATyLYESIBULUNAN 3ANMAR$ENIZCILIK¯IN ASÃ&#x2020;LB~Y~KYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020; ISE9ALOVA!LTÃ&#x2020;NOVA 4ERSANELER"yLGESI¯NDE YERALAN®3ANMAR3HIPYARD !LTÃ&#x2020;NOVA¯OLDU#EM 3EVEN BUYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020; Ã¥yYLEANLATÃ&#x2020;YOR¬4UZLA¯YA MILYONDOLAR 9ALOVA¯YA MILYONDOLAROLMAK ~ZERETOPLAMDAYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K MILYONDOLARLÃ&#x2020;KYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M ILESONALTÃ&#x2020;YÃ&#x2020;LDAKENDI MARKAMÃ&#x2020;ZLATERSANELERIMIZI FAALIYETEGElIRDIK­ 3ANMAR4ERSANELERI¯NINBU B~Y~KBAÃ¥ARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAYÃ&#x2020;SAL VERILERLEIFADEETMEK GEREKIRSE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA ADET ¯DAISEADET Y~KSEKTEKNOLOJILIYENI RyMORKyRINÃ¥ASÃ&#x2020;ILEHER G~NDEBIRRyMORKyR INÃ¥AEDILMIÃ¥3EVEN BUYÃ&#x2020;L DA~RETIMFAALIYETLERININ HERIKITERSANEDETAM KAPASITEILEDEVAMETTIãINI SyYL~YORVEEKLIYOR ¬9ENIlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVAR TAMAMLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDASIZLERLE PAYLAÃ¥MAKIlINBIZDE SABÃ&#x2020;RSÃ&#x2020;ZLANÃ&#x2020;YORUZ­

%OZBEB CJSJMLF JN[BBUUÃ&#x2030;MBS 3ANMAR AYNÃ&#x2020;ZAMANDA PEKlOKILKIDEBAÃ¥ARDÃ&#x2020; "UNLARDANBELKIDEEN yNEMLISISENESINDE D~NYADABIRILKEIMZA ATARAK $~NYA¯NÃ&#x2020;N,.' YAKÃ&#x2020;TÃ&#x2020;YLAlALÃ&#x2020;Ã¥ANILK IKIRyMORKyR~N~INÃ¥A ETMESI"URyMORKyRLER Ã¥UANDA.ORVElLI0ETROL DEVI3TATOILFIRMASÃ&#x2020;NAAIT +AARSTOE4ERMINALI¯NDE "UKSEROG"ERGINGFIRMASÃ&#x2020; TARAFÃ&#x2020;NDANIÃ¥LETILIYOR 3EVEN ‘NÃ¥AETTIãIMIZ RyMORKyRLERDEVEDENIZ ARAlLARÃ&#x2020;NDA KULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z Y~KSEKTEKNOLOJININ YANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAlEVRECIVE ILERID~ZEYDEG~VENLI RyMORKyRLERDENRAHATLÃ&#x2020;KLA BAHSEDEBILIRIZ­DIYEREK 3ANMAR$ENIZCILIK¯IN lEVRECIlALÃ&#x2020;Ã¥MALARA BILHASSAyNEMVERDIKLERINI ANLATÃ&#x2020;YOR3ANMAR¯Ã&#x2020;N 4~RKIYE¯YEVEULUSLARARASÃ&#x2020; SEKTyREKATKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ISEBIR HAYLIFAZLA"UKATKÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; VEDAHAFAZLASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;#EM 3EVEN¯DENDINLEMEYE DEVAMEDELIM¬G~VENILIR TEKNOLOJIVE~RETIMDE DAYANÃ&#x2020;KLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KSUNAN TEKNIKM~HENDISVEIDARI KADROMUZLA D~NYANÃ&#x2020;N Y~KSEKTEKNOLOJILI RyMORKyRINÃ¥ASÃ&#x2020;NDAILK ~l~RETICISINDENBIRIYIZ 4~RKIYE¯YEVED~NYAYA SATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z3ANMARSERISI RyMORKyRLERVEyZEL AMAlLÃ&#x2020;TEKNELER AYRÃ&#x2020; KÃ&#x2020;TADAD~NYATICARET FILOSUNAGEREKLIMANLARDA GEREKSEAlÃ&#x2020;KDENIZDE HIZMETETMEKTEDIR­


SÄ°NERJÄ° / Ä°LK 1000 FÄ°RMALAR

¶+HUNHVHELU)LQDQVoÃ&#x2014;OD]Ã&#x2014;P·GHGLOHUYH«

Ã&#x2013;MÃ&#x153;R TAN QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

S

ONG~NLERDE DILLERIMIZE ADETAPELESENK OLANBIRC~MLE VAR MELODISIILEBIRLIKTE SyYLEDIãIMIZZAMAN ISTEMSIZBIRÃ¥EKILDE G~L~MSEDIãIMIZI HISSEDIYORUZ"UC~MLE 1."&INANSBANK¯Ã&#x2020;N ¬(ERKESEBIRFINANSlÃ&#x2020;LAZÃ&#x2020;M­ SyZLERI4~RKIYE¯NINEN B~Y~KBANKALARÃ&#x2020;NDAN 1."&INANSBANK IÃ¥TEBU MELODISIG~ZEL ANLAMÃ&#x2020;ISE BIRHAYLIFAYDALÃ&#x2020;VEYARARLÃ&#x2020; OLANC~MLEILEBIRLIKTE FIRMALARÃ&#x2020;NT~MFINANSMAN SORUNLARÃ&#x2020;NAlyZ~MOLUYOR $Ã&#x2020;Ã¥TICARETTEByLGEDE KONUMLANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LANUZMAN EKIBIVEGENIååUBEAãÃ&#x2020; ILEBIREBIRDANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;K HIZMETIVERMENINYANÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RATEKNOLOJIKALTYAPÃ&#x2020;M VEDENEYIMLIOPERASYON KADROSUILEDEyNPLANA lÃ&#x2020;KAN1."&INANSBANK¯Ã&#x2020; +URUMSALVE4ICARI "ANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K'ENEL-~D~R 9ARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;SÃ&#x2020;dM~R4AN¯DAN DINLEDIK9AKLAÃ¥Ã&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ®DÃ&#x2020;Ã¥TICARETIÃ¥LEMI YAPANM~Ã¥TERILERIMIZIN

108

IHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;yNPLANDA TUTARAKYENILIKlI~R~NLER SUNMAK¯OLARAKIFADE EDEN4ANSyZLERINEÃ¥yYLE DEVAMEDIYOR¬'ERlEK IHTIYACADOãRU~R~N POLITIKAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;¬DOãRU~R~NE DOãRUFIYATLANDÃ&#x2020;RMA­ POLITIKAMÃ&#x2020;ZILEDESTEKLIYOR VEM~Ã¥TERILERIMIZINNAKIT FINANSMANIHTIYAlLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KARÃ¥Ã&#x2020;LAMAK~ZEREyZELLIKLE IHRACATHACIMLERINI BANKAMÃ&#x2020;ZAYyNLENDIREN FIRMALARAlOKCAZIPFAIZ ORANLARÃ&#x2020;SUNUYORUZ­

%BIBIÃ&#x2030;[MÃ&#x2030;WFEBIB EéLNBMJZFU 'ELENEKSELDÃ&#x2020;Ã¥TICARET FINANSMAN~R~NLERININ YANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RADÃ&#x2020;Ã¥TICARET IÃ¥LEMLERINDEELEKTRONIK BANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDAHAFAZLA KULLANÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020;yNGyR~S~NDEN HAREKETLEBIRlOK ELEKTRONIKBANKACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K ~R~N~N~DEHAYATA GElIREN1."&INANSBANK M~Ã¥TERILERININD~NYANÃ&#x2020;N HERYERINDENDÃ&#x2020;Ã¥TICARET IÃ¥LEMLERINIDAHAHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;VE DAHAD~Ã¥~KMALIYETLE GERlEKLEÃ¥TIREBILMELERINE OLANAKSAãLÃ&#x2020;YORdM~R4AN BUAMAlLAHAYATAGElEN ~R~NLERINIISEÃ¥UÃ¥EKILDE yZETLIYOR¬$Ã&#x2020;Ã¥4ICARET ëNTERNETäUBE-EN~S~­ TICARETIELEKTRONIKORTAMA TAÃ¥Ã&#x2020;YAN RISKIAZALTANVE MALIYETID~Ã¥~RENBIRyDEME YyNTEMIOLAN¬"0/ "ANK 0AYMENT/BLIGATION "ANKA dDEME9~K~ML~L~ã~­VE Ã¥UBEYEGITMEDENHAFTAIlI HERG~NyDEMEYAPÃ&#x2020;LABILEN ¬3-3ILE'~MR~K6ERGISI dDEME­~R~NLERIMIZ BUNLARDANBAZÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;­

"WBOUBKMÃ&#x2030;LVSGÃ&#x2030;STBUÃ&#x2030; $Ã&#x2020;Ã¥TICARETIÃ¥LEMINI M~Ã¥TERILERININKENDISININ GERlEKLEÃ¥TIREBILECEãI ¬$Ã&#x2020;Ã¥4ICARETëNTERNET -EN~S~­SAYESINDEISE M~Ã¥TERILER IÃ¥LEMLERINI D~NYANÃ&#x2020;NHERYERINDEN KENDILERIYyNETEBILIYOR GyZLEMLEYEBILIYOR "yYLELIKLEdM~R4AN¯Ã&#x2020;N DAIFADESIILE EVRAKALÃ&#x2020;Ã¥ VERIÃ¥INIENAZAINDIREN AVANTAJLÃ&#x2020;KURFÃ&#x2020;RSATÃ&#x2020;SUNAN VEEí&ATURA¯YAENTEGRE lALÃ&#x2020;Ã¥ABILENBIRHIZMET KANALÃ&#x2020;OLUÃ¥TURULMUÃ¥ DURUMDA4AN SyZLERINE Ã¥yYLEDEVAMEDIYOR ¬!YRÃ&#x2020;CABUKANALILE M~Ã¥TERILERIMIZIÃ¥LEM ANÃ&#x2020;NDA¬$Ã&#x2020;Ã¥4ICARET -~Ã¥TERI$ANÃ&#x2020;Ã¥MA(ATTÃ&#x2020; ª­ILE 1."&INANSBANK'ENEL

-~D~RL~ã~¯NDEKIDÃ&#x2020;Ã¥ TICARETUZMANLARÃ&#x2020;NDAN DESTEKALABILMESINI SAãLADÃ&#x2020;K­dM~R4AN BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;BANKANÃ&#x2020;N HEDEFLERINIISE¬1." &INANSBANKOLARAK ~R~NYELPAZEMIZVE 1."¯NINBANKAMÃ&#x2020;ZA SAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;GENIÃ¥MUHABIR AãÃ&#x2020; G~lL~SERMAYE YAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;VE~lKÃ&#x2020;TADAYER ALMASÃ&#x2020;AVANTAJLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; M~Ã¥TERILERIMIZE SUNMAKTANB~Y~K MUTLULUKDUYUYORUZ !YRÃ&#x2020;CA1."¯NINyZELLIKLE /RTADOãUVE!FRIKA¯NÃ&#x2020;N FINANSyR~KONUMUNDA OLMAAVANTAJÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KULLANARAK BUByLGEDETICARI FAALIYETLERDEBULUNAN FIRMALARÃ&#x2020;NANABANKASÃ&#x2020; OLMAYÃ&#x2020;HEDEFLIYORUZ­ SyZLERIILEANLATÃ&#x2020;YOR


Q H W N L O ÿS

H \ L V \ L * Turan tekstil’in şu andaki günlük kapasitesi: Örme biriminde 30 Ton kumaş örme, Boyahanede 30 ton kumaş boyama, 30 ton apre Konfeksiyon biriminde 7.500 - 10.000 bin adet arası Konfeksiyon imalatı yapılmaktadır. Merkez Mahmutbey Yolu Yavuz Selim Mah. 3-11 Sokak No:27 Bağcılar / İstanbul Telefon: +90 212 435 34 34 Pbx Faks: +90 212 634 44 74 E-Mail: santral@turantextile.com

Fabrika Kuştepe Mevkii Çorlu Çerkezköy Yolu Üzeri Velimeşe Çorlu / Tekirdağ Telefon: +90 282 674 50 64 Faks: +90 282 674 50 68 E-Mail: info@turantextile.com

www.turantextile.com


SİNERJİ / İLK 1000 FİRMALAR

6HNW|UQLKUDFDW˂DPSL\RQX.DVWDPRQX(QWHJUH

HALUK YILDIZ Kastamonu Entegre CEO

B

~Y~KBIRBAåARÆ HIKhYESINI SAYFALARÆMÆZA TAåÆYORUZ9ÆLLAR YÆLLARyNCE TAMOLARAK YÆLÆNDATEMELLERI ATÆLAN(AYAT(OLDING¯IN lATÆSÆALTÆNDAYÆLÆNDA KURULDUVEKURULDUãU G~NDENBUG~NESAYÆSÆZ BAåARÆLARAIMZAATTÆ YÆLÆNDAILKTESISI9ONGA ,EVHA&ABRIKASÆILE +ASTAMONU¯DA~RETIME BAåLAYAN+ASTAMONU %NTEGRE¯DENBAHSEDIYORUZ YÆLÆITIBARIYLEYÆLLÆK MILYONMÞ-$&  MILYONM3YONGALEVHA MILYONMÝLAMINAT PARKE MILYONADET KAPÆPANELIILETOPLAMDA MILYONMÞAHåAP

110

LEVHA~RETIMKAPASITESINE SAHIPOLAN+ASTAMONU %NTEGRE YÆLÆNDA MILYON%UROYURTDÆåÆ FAALIYETLERINDENKAYNAKLÆ OLMAK~ZERETAMÆTAMÆNA MILYAR%UROKONSOLIDE CIROGERlEKLEåTIRDI 4~RKIYE¯DESEKTyR~NDE LIDER !VRUPA¯DA¯~NC~ D~NYADA¯NCISÆRADA YERALÆYOR+ASTAMONU %NTEGRE¯NINYURTIlINDE 'EBZE +ASTAMONU "ALÆKESIR 3AMSUN 4ARSUS VE!DANA¯DA YURTDÆåÆNDA ISE2OMANYA "ULGARISTAN 2USYA ëTALYA !"$VE "OSNA(ERSEK¯TEOLMAK ~ZEREAYRÆ~RETIM TESISININBULUNDUãUNU VETOPLAMDA~LKEYE IHRACATGERlEKLEåTIRDIãINI ISEyZELLIKLEBELIRTELIM +ASTAMONU%NTEGREBU YATÆRÆMLARÆNÆNYANÆSÆRA~LKE ISTIHDAMÆNADAB~Y~KKATKÆ SAãLÆYORa~NK~BAåARÆLÆ FIRMAB~NYESIIlERISINDE BINKIåIYEISTIHDAM SAãLANÆYOR

,BTUBNPOVEBO ðUBMZBZB "UDEãERLERIVEYATÆRÆMLARÆN KARåÆLÆãÆISE4~RKIYE ëHRACATlÆLAR-ECLISI¯NIN HAZÆRLAMÆåOLDUãU®ëLK ëHRACATlÆ&IRMAí¯

ARAåTÆRMASÆNDAKARåÆLÆãÆNÆ BULDUa~NK~+ASTAMONU %NTEGRE GElTIãIMIZYÆLA GyREBASAMAKBIRDEN Y~KSELDIVEMILYON BINDOLARLÆKIHRACAT GERlEKLEåTIREREK¯UNCU SÆRAYAY~KSELDI+ONUYLA ILGILIGyR~åLERINIALDÆãÆMÆZ +ASTAMONU%NTEGRE #%/¯SU(ALUK9ÆLDÆZ AãAlBAZLÆPANEL~RETIM KAPASITESISÆRALAMASÆNDA D~NYANÆN¯NCIB~Y~K åIRKETIOLDUKLARÆNÆ SyYLEYEREKåyYLEDEVAM ETTI¬+ASTAMONU%NTEGRE ULUSLARARASÆALANDAKI AKTIFKONUMUYLAGLOBAL BIROYUNCUOLMAYOLUNDA HÆZLAILERLIYORëHRACAT KONUSUNDADAYÆLLARDÆR LIDERLIãIMIZIKORUYORUZ ëTALYA 2OMANYA "ULGARISTAN 2USYAVE "OSNA(ERSEK¯TEKI~RETIM TESISLERIMIZINYANÆSÆRA !"$DENaINEKADAR D~NYAGENELINDEKIIå ORTAKLARÆMÆZLAlOKHÆZLÆ B~Y~YENBIRYAPÆYA SAHIBIZMILYAR%URO D~ZEYINDEKICIROMUZUN Y~ZDEAYAKÆNÆNÆ YURTDÆåÆFAALIYETLERINDEN ELDEEDIYORUZ$~NYA GENELINDE~LKEYE IHRACATGERlEKLEåTIREN GLOBALBIRåIRKETOLARAK

YENIPAZARARAYÆåLARÆMÆZ DEVAMEDECEKVEGELECEK DyNEMDEIHRACATÆMÆZÆ ARTÆRACAKlALÆåMALARDA BULUNARAKSÆRALAMADAKI YERIMIZIDAHADAYUKARÆYA TAåÆYACAãÆZ­

,BTUBNPOV &OUFHSF²EFOIBZBU WFSFOQSPKF aEVREVES~RD~R~LEBILIRLIK YAKLAåÆMLARÆNÆISEYATÆRÆM VEB~Y~MEPOLITIKALARÆ AlÆSÆNDANyNKOåULOLARAK GyRD~KLERINIBELIRTEN (ALUK9ÆLDÆZ ¬eRETIM S~RElLERININTAMAMÆNDA åIRKETINTEMELGIRDISI OLANODUNHAMMADDESINI Y~ZDES~RD~R~LEBILIR VEYENILENEBILIR SERTIFIKALÆ KAYNAKLARDANELDEEDIYOR ENERJIDEDÆåABAãÆMLÆLÆãÆ AZALTACAKlyZ~MLER ~ZERINDElALÆåMAYÆ S~RD~R~YORUZ(AYAT '%3ILEENERJIMIZI yenilebilir kaynaklardan SAãLÆYORUZ(AYATA GElIRDIãIMIZBUPROJE SANAYITESISLERINDEENERJI ARZG~VENLIãIAlÆSÆNDAN yRNEKBIRUYGULAMADÆR ëLKKEZ!DANA&ABRIKASÆ TESISlATÆSÆNDAKURULAN (AYATí'%3'~NEå%NERJI 3ANTRALI YÆLDA-7 ENERJI~RETEREK FABRIKANÆN ELEKTRIKIHTIYACÆNÆNBIR ByL~M~N~KARåÆLÆYOR 3~RD~R~LEBILIRLIKANLAYÆåÆYLA BELIRLEDIãIMIZETKINKAYNAK KULLANÆMSTRATEJIMIZI Iå S~RElLERIMIZEBAåARÆYLA UYGULAMAYADEVAM EDECEãIZ(EDEFIMIZDIãER ~RETIMTESISLERINDEDE G~NEåENERJISISANTRALI KURMAKTÆR­DIYEKONUåTU


SÄ°NERJÄ° / OTOMOTÄ°V

726%·XQ\HQLEDË&#x201A;NDQÃ&#x2014;%XUKDQRÊ&#x2013;OXROGX TOSB'da (Otomotiv <DQ6DQD\LÃ¥KWLVDV Organize Sanayi %|OJHVL \DSÃ&#x2013;ODQ VHoLPOL2ODæDQ*HQHO .XUXOWRSODQWÃ&#x2013;VÃ&#x2013;QGD \HQL%DãNDQ7Ã¥0 6HNW|UOHU.RQVH\L h\HVLYH)DUSODV &(2·VXgPHU %XUKDQRæOXROGX

T

OSBâ&#x20AC;&#x2122;da (Otomotiv 9AN3ANAYIëHTISAS Organize Sanayi "yLGESI YAPÃ&#x2020;LAN SElIMLI/LAãAN'ENEL+URUL TOPLANTÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDA AlÃ&#x2020;KARAOY FARKÃ&#x2020;ILEYENI"AÃ¥KAN 4ë- 3EKTyRLER+ONSEYIeYESI VE&ARPLAS#%/¯SUdMER "URHANOãLUOLDU 4/3"¯UN4~RKIYE¯NINOTOMOTIVYANSANAYISEKTyR~N~ K~MELENMEMODELIILEBIR ARAYAGETIRMIÃ¥IHTISASORGANIZESANAYIByLGESIOLARAK ~LKEMIZINENyNEMLIVE DEãERLIyRNEKORGANIZEByLGELERININBAÃ¥Ã&#x2020;NDAGELDIãINI AKTARANdMER"URHANOãLU ¬4/3"¯UNDIãERORGANIZE SANAYIByLGELERINDENFARKÃ&#x2020; KAMUYARARÃ&#x2020;GEREKlESIILE ADÃ&#x2020;NAKAMULAÃ¥TÃ&#x2020;RMAYAPABILENVEYAYAPTÃ&#x2020;RABILENBIRyZEL HUKUKT~ZELKIÃ¥ILIãINESAHIP OLUP OTOMOTIVPARlASANAYICILERININFAALIYETGySTERDIãI TEK¬GLOBAL­IHTISASORGANIZE 112

SANAYIByLGESI­DEDI"URHANOãLU 4/3"¯UNFAALIYETLERINIHEMYANSANAYISEKTyR~NEDOãRUYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;YAPAN HEMDESEKTyRIlERISINDEKI REKABETIBIRLIKTELIKZEKASÃ&#x2020;YLA HARMANLAYÃ&#x2020;PIÃ¥BIRLIãINDEN MAKSIMUMFAYDASAãLAMAYÃ&#x2020; HEDEFLEYENFAALIYETLEROLARAK DEãERLENDIRILDI

,VSVNTBMMBéNBZB zOFNWFSFOBOMBZÃ&#x2030;é 3ONYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NIHRACATÃ¥AMPIYONUVE4~RKIYENINEN B~Y~KIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BARÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;RANOTOMOTIVEND~STRISI !VRUPAHAFIFTICARIARAl ~RETIMINDEBIRINCISÃ&#x2020;RADA BULUNUYOR4~RKIYE¯NIN IHRACATTAKILOKOMOTIFSEKTyR~N~NOTOMOTIVOLDUãUNU VECIDDIANLAMDAGELECEK VAADETTIãININSyYLENEBILECEãINIBELIRTEN4/3""AÃ¥KANÃ&#x2020; "URHANOãLUÃ¥yYLEDEVAM ETTI¬4/3"¯DAINÃ¥AATÃ&#x2020;S~REN FIRMALARLABIRLIKTE¯~N

~ZERINDEFABRIKA FAAL OLARAKlALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YORVEBIN KIÃ¥IYIISTIHDAMEDIYOR 4AMDOLULUKTAISTIHDAMÃ&#x2020;N Y~ZDE¯LUKBIRARTÃ&#x2020;Ã¥LA BINEULAÃ¥ACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;D~Ã¥~NECEK OLURSAK OTOMOTIVYANSANAYI YÃ&#x2020;LLARGElTIKlEY~KSELMEYE VESEKTyREADÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BAÃ¥ARÃ&#x2020;LARLA YAZDÃ&#x2020;RMAYADEVAMEDECEK­ "URHANOãLU YENIDyNEMDEEKIBIYLEBIRLIKTE Ã¥EFFAF HESAPVEREN lOKLUKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M SAãLAYAN ~YEPROBLEMLERINE lyZ~MARAYAN INISIYATIF ALAN %ND~STRIlAãÃ&#x2020;NA YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYAPAN GENlLER ILEDEãIÃ¥IME PROFESYONEL KADROYAVEKURUMSALLAÃ¥MAYAyNEMVERENBIRYyNETIM ANLAYÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;IlINDEOLACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; IFADEETTI +URUMSALLAÃ¥MAILEBIRLIKTE~YEPROBLEMLERINE lyZ~MBULUPPROFESYONEL KADROLARDANAZAMIÃ¥EKILDE YARARLANACAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AKTARAN"URHANOãLU ¬ëåLEVSEL

lALÃ&#x2020;Ã¥MAGRUPLARÃ&#x2020;OLUÃ¥TURULUP DEãIÃ¥ENVEDIJITALLEÃ¥EN D~NYAMÃ&#x2020;ZDAAYAãÃ&#x2020;YERE BASANPROJELERYARATÃ&#x2020;P HÃ&#x2020;ZLA UYGULAMAYAGElMELERINI SAãLAYACAãÃ&#x2020;Z3ONDyNEMDE GyZLEMLEDIãIMIZKADARÃ&#x2020;YLA 4/3"¯UNHIZMETSAãLAYÃ&#x2020;CÃ&#x2020; yZELLIãINEUYGUNOLARAKYENI IHTIYAlLARORTAYAlÃ&#x2020;KMAKTA VEBUIHTIYAlLARÃ&#x2020;KARÃ¥Ã&#x2020;LAMAKIlINYENIPERSONELLER ISTIHDAMEDILMESIGEREKMEKTEDIRdZELLIKLE%ND~STRI MANTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YLADIJITALALTYAPÃ&#x2020; HIZMETLERI)/4 NESNELERIN INTERNETI UYGULAMALARÃ&#x2020;NA AãÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KVERECEãIZaALÃ&#x2020;Ã¥MALARDA4/3"~YESIÃ¥IRKETLERIN PROFESYONELKADROSUNDAN DAHAFAZLADESTEKALÃ&#x2020;NACAK lALÃ&#x2020;Ã¥MAGRUPLARÃ&#x2020;NDAGyREV ALAN4/3"YyNETICILERIDE KONULARÃ&#x2020;NDAYETKIN AKTIF PROJEYyNETICILERIGyREVINI ~STLENECEKLERDIR­DEDI


\Ă&#x2014;O

%100

Âł$U*HYHøQRYDV\RQ´ \|QHWঢ়Pঢ়QGHOঢ়GHU|]J QYH N UHVHOGDQĂ&#x2022;ĂşPDQOĂ&#x2022;Núঢ়UNHWঢ়

398

MĂźĆ&#x201D;teri ReferansĹŚ

86

Ar-Ge Merkezi BaĆ&#x201D;arĹŚKĆ&#x152;Ä&#x201A;ŜŌ

80+

Ä&#x201A;Ć&#x201D;Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹŚĹŻĹŚ7hracat Destekleri Projesi

200+ Ar-Ge ve 7novasyon EĹ&#x2019;iĆ&#x;mi

10.

784

BaĆ&#x201D;arĹŚll TEYDEB BaĆ&#x201D;arĹŚlĹŚ Proje SSayĹŚsĹŚ

YIL 6

40

MĂźhendis Ă&#x2021;alĹŚĆ&#x201D;an

Ar-Ge Merkezi ReferansĹŚ

FarklĹŚ Lokasyonda Hizmet 7stanbul Gebze Bursa 7zmir Ankara Londra

GGGG    0 216 325 83 89

bilgi@etkinproje.com

www.etkinproje.com


SİNERJİ / FİRMA

Dünyaya uzun yol test hizmeti Mercedes-Benz 7UN·Q$5*(0HUNH]L·QGHQVDʖODQDFDN

MUSTAFA ÜSTERTUNA Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Merkezi Müdürü

M

ercedesBenz Türk BUYÆL YÆLÆNÆKUTLUYORäIRKETYÆLÆNDA BAåLADÆãÆSER~VENINDE BUG~NEKADAR4~RKIYE¯DE MILYAR!VRO¯YUAåKÆN YATÆRÆMGERlEKLEåTIRDIYÆLyNCEëSTANBUL $AVUTPAåA¯DAOTOB~S ~RETIMINIILEFAALIYETLERINE BAåLAYAN-ERCEDESí"ENZ 4~RKBUG~N!VRUPA¯NÆNEN MODERNOTOB~SFABRIKASÆ ~NVANÆNASAHIP(OåDERE&ABRIKASƯNDAOTOB~S ~RETIMINIS~RD~R~YOR YÆLÆNDAFAALIYETE BAåLAYAN!KSARAY+AMYON &ABRIKASƯNDAYÆLÆAåKÆN S~REDIRKAMYON~RETIMI YAPANåIRKET 4~RKIYE¯DE HEMOTOB~SHEMKAMYON PAZARÆNDAyNEMLIBIRKONUMASAHIP+URULUåUNDAN BUYANAADEDIN ~ZERINDEOTOB~S ADEDIN~ZERINDEKAMYON ~RETIMINEVETOPLAMDA ARACÆNIHRACATÆILE SONYÆLDAYAKLAåÆK MILYAR!VRODEãERINDE

114

IHRACATFAALIYETINEIMZA ATTÆ"UG~N4~RKIYE¯DE KAMYONVEOTOB~S~RETIMIVEIHRACATÆYAPÆYOR -ERCEDESí"ENZ 4~RK BAYIlALÆåANÆ OLMAK~ZERE¯IAåKÆN lALÆåANAISTIHDAMSAãLÆYOR (EMëSTANBUL¯DAHEMDE !KSARAY¯DAYATÆRÆMLARÆNÆ ARALÆKSÆZS~RD~RENåIRKET BUFAALIYETLERIILE4~RKIYE EKONOMISINEyNEMLIyLl~DE KATKÆSAãLÆYOR

8,4 milyon Euro ZBUÉSÉNZBQÉMBDBL 4~RKIYE¯DE~RETIMIN DÆåÆNDA)4HIZMETLERINE VE!2í'%FAALIYETLERINE yNEMLIYATÆRÆMLARÆOLAN -ERCEDESí"ENZ4~RK -AYÆSTARIHINDEël !NADOLU!KSARAY¯DAKI +AMYON&ABRIKASƯNDA !2í'%-ERKEZI¯NINTEMELINIATTÆ"UMERKEZ YÆLÆNDAKURULANVEHhLI HAZÆRDA(OåDERE/TOB~S &ABRIKASƯNDABULUNAN!2í '%-ERKEZI¯NDENSONRAåIRKETINIKINCI!2í'%MERKEZI OLACAK"UMERKEZE YÆLÆNAKADAR MILYON !VROYATÆRÆMYAPÆLACAKVE D~NYAYA-ERCEDESí"ENZ KAMYONLARÆNÆNUZUNYOL TESTHIZMETIBUMERKEZDEN SAãLANACAK-ERCEDESí"ENZ 4~RKBUYENIYATÆRÆMÆILE YAPTÆãÆM~HENDISLIKIHRACATÆNÆARTÆRMAYÆHEDEFLIYOR 9ENI!2í'%-ERKEZI¯NDE KIåIISTIHDAMEDILECEK VEBUlALÆåANLARÆNB~Y~K lOãUNLUãUYABANCÆDILBILGISIG~lL~ YARATÆCÆ KENDINI GELIåTIRMEYEMERAKLÆ4~RK

!2í'%M~HENDISLERINDEN SElILECEK!KSARAY+AMYON &ABRIKASƯNDAKURULACAK BUYENI!2í'%-ERKEZIILE !KSARAYILINI ANAåIRKETI $AIMLER!'¯NIN!LMANYA !"$ "REZILYA (INDISTAN aINVE*APONYA¯DABULUNAN GLOBAL!2í'%MERKEZLERI AãÆNADhHILEDILECEK$IãER ~LKELERDEKIEKIPLERLEBILGI ALÆåVERIåINDEBULUNAN4~RKIYE¯DEKI!2í'%M~HENDISLERI GLOBALEKOSISTEM IlERISINDEGELECEãINTEKNOLOJILERINIEåZAMANLÆOLARAK 4~RKIYE¯DEGELIåTIRME IMKhNÆBULACAKLAR!2í'% lALÆåMALARÆNDA4~RKIYE¯NIN YERELPOTANSIYELINEKATKÆ YAPARKENAYNÆZAMANDA 4~RKIYE¯DEND~NYAYA M~HENDISLIKIHRAlEDILECEK 4~RKIYE¯YID~NYADAKISAYÆLÆ !2í'%MERKEZLERINDENBIRI HALINEGETIRIRKENBUALANDA lALÆåANPROFESYONELLERE ISTIHDAMDASAãLANMÆå OLACAK

%OZBEBCFO[FSJZPL -ERCEDESí"ENZ4~RK !Rí'E-ERKEZI-~D~R~ -USTAFAeSTERTUNA YAPTÆãÆ AlÆKLAMADA MILYON !VROYATÆRÆMLATEMELINI ATTÆKLARÆ!Rí'EMERKEZININ BIRYÆLIlINDETAMAMLAMAYÆ PLANLADÆKLARÆNÆSyYLEDI -ERKEZIND~NYADABENZERININOLMADÆãÆNADIKKAT lEKENeSTERTUNA "U MERKEZIMIZINIlINDEEMISYONTESTLERI PROTOTIPLERIN OLUåTURULMASÆ yLl~MLERVE ARAlLARÆNG~VENILIRLIãIYLE ILGILIlALÆåMALARYERALACAK "UG~VENILIRTESTLERIYAP-

MAKIlINDE4~RKIYEDEKI YOLåARTLARÆNÆKULLANACAãÆZ4~RKIYEDEKIYOLLARÆN HEPSIYLEILGILIyLl~MLER YAPTÆK"UYOLyLl~MLERINI !LMANYADAKIYOLåARTLARÆYLAEåLEåTIRDIKVEBUSAYEDE B~T~ND~NYAIlINGEREKEN YOLTESTLERINI4~RKIYEDE YAPABILIRHALEGELDIK9ANI BIZIMBURADAKAMYONLARAVERDIãIMIZONAYLAR SAYESINDE!LMANYADAKI ARAlLARBAåKABIRONAYA IHTIYAlDUYMADANYOLLARDA G~VENLIKLESEYAHATEDEBILIR OLACAKLARDIYEKONUåTU eSTERTUNA !KSARAYDA ~RETILENKAMYONLARÆN !LMANYADA~RETILENLERLE AYNÆPLATFORMDAARAlLAR OLDUãUNUVURGULAYARAK åyYLEKONUåTU¬$AHAyNCE BUTESTLERI!LMANYADA~RETILENPROTOTIPLERLE!LMANYA YOLLARÆNDAYAPÆYORDUK !RTÆKBUTESTLERINTAMAMÆNÆ BIZLER4~RKIYEYEGETIRDIK -ERCEDESí"ENZMARKASÆYLA UZUNYOLTESTLERIYAPANTEK MERKEZ!KSARAYOLACAK !KSARAYGIBI!NADOLUNUN BAãRÆNDABUTESTLERIMIZI GERlEKLEåTIREREK ELDE ETTIãIMIZSONUlLARÆB~T~N D~NYADAKULLANÆLABILIR HALEGETIRIPåIRKETIMIZIN AãÆNASUNMUåOLACAãÆZ !YRÆCA !Rí'EMERKEZI SAYESINDEPROTOTIPLERI DEBIZ4~RKIYEDE~RETECEãIZ'yRD~ã~N~ZGIBI -ERCEDESí"ENZ4~RKOLARAKYATÆRÆMLARÆMÆZAHIlARA VERMEDENDEVAMEDIYOR IHRACATVEISTIHDAMÆMÆZÆ ARTTÆRMAKIlINlALÆåMALARÆMÆZÆS~RD~R~YORUZ


SİNERJİ / FİRMA

ONH\HVDEXQLKUDFDW×JHUoHNOH˂WLUL\RUX]

İSMET ENSARİ Korkut Yağ Sabun Sanayi A.Ş Genel Müdür

T

~RKIYE¯NINyNDE GELENPAKETLENMIåZEYTINYAãÆ IHRACATlÆLARÆNDAN /LIVOS'RUBUKURULUåU OLAN+ORKUT9Aã3ABUN 3ANAYI SENEDENFAZLA S~REDIR4~RKIYE¯NINENIYI KALITELIZEYTINYAãÆNÆN~RETILDIãIVEESKIZAMANLARDAN BUYANAGELENEKSELZEYTINYAãÆSABUNU~RETIMK~LT~R~YLETANÆNAN%DREMIT¯TE KURULMUåOLANTESISINDE FAALIYETLERINIS~RD~R~YOR &ABRIKANÆNSTRATEJIKOLARAK %DREMIT¯TEKONUMLANMASÆNÆNSEBEBININ ZEYTINYAãÆNÆNTAZELIãINIKORUYUP DOãALORTAMÆNDANBANYOLARAENTAZEVEDOãALHALIYLE KALITESEVERLEREULAåTÆRMAK OLDUãUNADIKKATlEKEN +ORKUT9Aã3ABUN3ANAYI 4IC!ä'ENEL-~D~R~ ëSMET%NSARI ¬eR~NLERIMIZ IAåKÆN~LKEDE!SYA 4AYVAN *APONYA '~NEY +ORE¤ !VRUPA ëZLANDA aEK#UMHURIYETI ëSVEl .ORVEl ëNGILTERE (OLLANDA "ELlIKA +UZEY+ÆBRÆS 4~RK#UMHURIYETI¤ /RTA$OãU "IRLEåIK!RAP %MIRLIKLERI 3UUDI!RABIS-

116

TAN 9EMEN )RAK¤ VE +UZEY!MERIKA¯DASElKIN BUTIKLERDE KOZMETIK ZINCIRLERINDE ORGANIK ~R~NLERSATANMAãAZALARDA SATÆåTADÆR9~ZDESAF ZEYTINYAãÆNDAN~RETILEN SABUNLARÆMÆZBIRlOK~LKEDEONLINEORTAMDASAãLÆKLÆ VEDOãAL~R~NLERTALEP EDENT~KETICIYLEBULUåMAKTADÆR­DIYOR

+ONGVE#OSMOPROF,AS 6EGASFUARLARÆNAHERSENE KATÆLÆMGySTERDIãIMIZ GIBI KOZMETIKVEG~ZELLIK SEKTyR~NEYyNVEREND~NYANÆNDIãERåEHIRLERINDE DE .EW9ORK #HICAGO ,ONDON 3HANGHAI 4OKYO¤ YEPYENIIåBIRLIKLERI GELIåTIRIP MEVCUTM~åTERILERIMIZIYERINDEZIYARET EDIYORUZ­

,P[NFUJLGVBSMBSÉ bizim için IFZFDBOMBSÉOÉ LPSVNBZBEFWBN ediyor

0SHBOJLTFSJTJ TBCVOMBSIFSLÉUBEBO UBMFQHzSZPS

9URTDÆåÆFUARORGANIZASYONLARÆNÆNTAKIPlISI OLDUKLARÆNÆBELIRTEN+ORKUT 9Aã3ABUN'ENEL-~D~R~ ëSMET%NSARI åyYLEDEVAM EDIYOR¬9URTDÆåÆNDAKATÆLDÆãÆMÆZG~ZELLIKVEKOZMETIKFUARLARÆBIZIMIlIN HEYECANLARÆNÆKORUMAYA DEVAMEDIYORelKÆTADA D~ZENLENEN#OSMOPROF "OLOGNA #OSMOPROF(ONG

(ERDAIMYENILIKlI~RETIM KONUSUNDAlALÆåTÆKLARÆNÆVE YEPYENISABUNSERILERINI ~R~NGAMLARÆNAKATTÆKALRÆNÆAKTARAN%NSARI ¬3ON T~KETICIYE/LIVOS :EYTEEN VE+ORKUTMARKALARÆMÆZ ALTÆNDAULAåTÆRDÆãÆMÆZ~R~N GAMÆMÆZATRENDLERIDOãRU ANALIZEDEREKYEPYENI SABUNSERILERIKAZANDÆRÆYORUZ4~RKIYE¯DEOLDUKlA POP~LEROLANSAFZEYTINYAãÆ VES~TLERLEHAZÆRLANMÆå

S~TSERIMIZHEMYURTIlI HEMDEYURTDÆåÆNDAB~Y~K ILGIGyRMEKTEDIR-EVCUT BEBEKSERIMIZIGENIåLETEREKSADECEELYÆKAMASÆ IlINBEBEKlAMAåÆRLARÆNÆVE NARINLERIlINTOZSABUNUMUZUUZMANKADROMUZVE AKADEMISYENLERILEGELIåTIRIPSElKINMARKETLERDE KONUMLANDÆRDÆK-ARKAMÆZÆNYÆLDÆZ~R~NLERIARASÆNDA YERALANSERTIFIKALÆORGANIK SERISISABUNLARÆMÆZHER KÆTADANOLDUKlATALEPGyRMEKTEDIR­DIYEKONUåTU


BİRLİK / SEKTÖRLER

I“g`^nZkZùgVcVgVhécYV`^didbdi^ki^XVgZi^ 7jghVÉYVbVhVnVnViégéaYé JajYVöDidbdi^k:cY“hig^h^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^Dù7kZIVøéi6gVaVgéNVc HVcVn^X^aZg^9ZgcZö^I6NH69^ø W^ga^ö^kZ:`dcdb^7V`VcaéöéYZhiZö^naZ Y“oZcaZcZcI“g`^nZ"ùgVcI^XVgZikZùøW^ga^ö^ @dc[ZgVchéJajYVöù]gVXVié7^ga^`aZg^c^c Jù7<ZcZaHZ`gZiZga^`]^obZiW^cVhécYV \ZgZ`aZøi^g^aY^#@dc[ZgVchVJù7<ZcZa HZ`gZiZgNVgYébXéhéyoXVc@daWVøé! ùgVcùhiVcWja7Vø`dchdadhajöjI^XVgZi B“hiZøVgéBV]bdjY6]bVY^! I“g`^nZ8jb]jg^nZi^IV]gVcI^XVgZi 7Vøb“øVk^g^8Zc\^o<“ghZaÉ^cnVcé hégVI6NH69ÉéckZY^öZg^øW^ga^ö^ nVeéaVc`jgjbaVgéciZbh^aX^aZg^^aZ [^gbViZbh^aX^aZg^`ViéaYé# @dc[ZgVchécVéø`dcjøbVhécénVeVc Jù7<ZcZaHZ`gZiZgNVgYébXéhé yoXVc@daWVøé!ùgVcÉéc!didbdi^k nVchVcVn^^]gVXViéaVgé^^c]Zg

oVbVcŽcZba^W^geVoVgdaYjöjcjhŽnaZY^# @daWVøé!ÆùgVcÉVdidbdi^k^]gVXViébéo'%&& kZ'%&'néaaVgécYV(%%b^andcYdaVgéc “oZg^cYZ^`ZcVbWVg\daVgécZi`^h^naZ'%&( néaécYVn“oYZ**Y“øi“#6bWVg\daVgéc `VaYégéabVhéhdcgVhécYV'%&+néaécYVùgVcÉV n“oYZ,%Vgiéø^aZ()*b^andcYdaVg^]gVXVi \ZgZ`aZøi^g^aY^#7jgV`Vbéc('%b^andc YdaVgénVchVcVn^“g“caZg^^]gVXViéYég#ùgVcÉV VXVi V i ø Wj n YV YZ V ZY nd DXV ^]gVXViVgiéøéWjnéaYVYZkVbZY^ndg#DXV`"

BVnéhYŽcZb^cYZn“oYZ*)VgiVgV`&,+ b^andcYdaVgVn“`hZaY^ÇYZY^# ùgVcÉécI“g`^nZÉc^cZcŽcZba^i^XVgZidgiV`aVgé VgVhécYVnZgVaYéöécéWZa^giZc@daWVøé! Æ6bVXébéo^`^“a`ZVgVhécYV`^`Vgøéaé`aéi^XVg^ ^a^ø`^aZg^YV]VYV^aZg^nZiVøébV`#Dù7daVgV` “nZaZg^b^o^cWjŽcZba^eVoVgVjaVøVW^abZaZg^ ^^c\VngZi\ŽhiZg^ndgjoÇYZY^# 6]bVY^/ÆI“g`^nZÉc^c^n^a^ö^c^ jcjibVnVXVöéoÇ ùgVc"I“g`^nZVgVhécYV`^i^XVgZi ]VXb^c^c&%b^anVgYdaVgdaYjöjcj WZa^giZcùgVcùhiVcWja7Vø`dchdadhajöj I^XVgZiB“hiZøVgéBV]bdjY6]bVY^! i^XVgZi]VXb^cYZ`^]ZYZ[^c(%b^anVg YdaVgdaYjöjcjhŽnaZY^#6]bVY^! Æ6bWVg\dYŽcZb^cYZI“g`^nZW^o^b nVcébéoYVYjgYj!Wj^n^a^ö^]^W^goVbVc jcjibVYé`kZjcjibVnVXVöéoYZY^#

OTOMOTİV

I“g`didbdi^k[^gbVaVgécV6bZg^`V`éiVhécYVcW“n“`^a\^

JajYVöDidbdi^k:cY“hig^h^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^Dù7!BZ`h^`VÉYVY“oZcaZcZc JajhaVgVgVhéDidbdi^kNZYZ`EVgV kZ:`^ebVcaVgé;jVgécV>C6E668: 6jidbZX]Vc^`Vb^aa^`Viéaéb\ZgZ`aZøi^gY^# BZ`h^`VÉcécWVø`Zci^BZ`h^`d8^inÉYZ&)"&+ =Vo^gVciVg^]aZg^VgVhécYV\ZgZ`aZøi^g^aZc kZ&&“a`ZYZcideaVb)*%[^gbVcéc`ViéaYéöé

118

[jVgV!I“g`^nZÉYZc^hZDù7ŽcX“a“ö“cYZ&& [^gbV`ViéaYé#IdeaVb'%W^cbZigZ`VgZVaVc “oZg^cZ`jgjaj[jVgé!6bZg^`V`éiVhéWVøiV dabV`“oZgZi“bY“cnVYVcnV`aVøé`'%W^c egd[ZhndcZao^nVgZi^\ZoY^#Dù7NŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcéDg]VcHVWjcXj!ÆDaYj`V kZg^ba^\ZZc[jVgYV!]ZYZ[aZY^ö^b^o\^W^ ŽoZaa^`aZ@joZn!DgiVkZ<“cZn6bZg^`Vaé [^gbVaVgéchViécVabVnZi`^a^aZg^^aZI“g` `ViéaébXé[^gbVaVgébéoéWjajøijgYj`ÇYZY^# BZ`h^`VnVchVcVn^cYZX^YY^ediVch^nZa WVgécYégéndg Dù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéDg]Vc HVWjcXj![jVgécY“oZcaZY^ö^BZ`h^`VÉcéc AVi^c6bZg^`VÉcécW^g^cX^!Y“cnVcéc,ÉcX^ ZcW“n“`bdidgajVgV“gZi^X^h^daYjöjcj hŽnaZY^#I“g`^nZÉc^cBZ`h^`VÉnV'%&(néaécYV +(b^andcYdaVgdaVcdidbdi^k^]gVXViécéc '%&+néaécYV&*%b^andcYdaVgVjaVøiéöécé WZa^giZcDg]VcHVWjcXjÆNV`aVøé`&(% b^andcaj`c“[jhj^aZBZ`h^`Vdidbdi^k

hZ`iŽg“^^cd`ŽcZba^W^geVoVg#za`Z! ŽoZaa^`aZnVchVcVn^cYZX^YY^ediVch^nZa WVgécYégéndg#7jŽcZba^eVoVgYVcYV]V [VoaVeVnVabVbéo\ZgZ`^ndg#7jVbVaV `ViéaYéöébéo[jVgYV!ŽoZaa^`aZ@joZn!DgiV kZ<“cZn6bZg^`Vaé[^gbVaVgéchViécVabV nZi`^a^aZg^^aZI“g`[^gbVaVgébéoéW^gVgVnV \Zi^gY^`ÇY^nZ`dcjøij#BZ`h^`VÉcécVcV hVcVn^cYZI“g`^nZÉYZcnVeiéöé^i]VaViV jn\jaVYéöé\“bg“`kZg\^aZg^c^cdaYj`V n“`hZ`daYjöjcVYVYZö^cZcHVWjcXj! Æ7jcV`Vgøéaé`67za`ZaZg^BZ`h^`VeVoVgécV \“bg“`kZg\^h^ojaVøVW^abZ`iZY^g#9^öZg iVgV[iVcnVchVcVn^^]gVXViéaVgébéoeZ` d`“g“cYZBZ`h^`VÉnV\“bg“`kZg\^h^o! nVYVd`Y“ø“`\“bg“`kZg\^aZg^^aZ jaVøbV^b`VcécVhV]^ei^g#BZ`h^`VÉcéc ŽoZaa^`aZdidbdi^knVchVcVn^cYZ`^n“`hZ` ^i]VaViéY“ø“c“aY“ö“cYZ!Wj“a`ZnZnŽcZa^` nVchVcVn^^]gVXViébéoécnZiZga^hZk^nZnZ jaVøiéöécéhŽnaZbZ`daYj`VodgÇøZ`a^cYZ `dcjøij#


IZ`hi^aX^aZg^c7Vø`VcéùhbV^a<“aaZÉnZ@éoéaVnEaVi^c BVYVanVhéÉcé8jb]jgWVø`Vcé:gYdöVckZgY^ ùhiVcWjaIZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ùI=ù77Vø`VcéùhbV^a <“aaZ!néa^Zg^h^cYZnVeiéöéYZhiZ`aZg^cYZc YdaVnéI“g`@éoéaVnéÉcYVceaVi^cbVYVanV WZgViéVaYé#8jb]jgWVø`VcéGZXZeIVnn^e :gYdöVckZI“g`@éoéaVné<ZcZa7Vø`Vcé @ZgZb@écé`ÉiVcbVYVanVnéVaVc<“aaZ! ÆBVYVanV!W“n“`W^g\jgjg`VncVöé daYj#IZ`hi^a^]gVXViéaVgébéoYd`jYjöj `jbVøaVgaVZ`dcdb^nZXVc!nVgYébaVgénaV I“g`@éoéaVnéÉcV`VcdabVnVYZkVbZYZXZ`Ç YZY^#@éoéaVnÉéc&).jcXj@jgjajøNéaYŽc“b“ cZYZc^naZY“oZcaZcZcyY“aIŽgZc^ÉcYZ I“g`@éoéaVnéÉcVkZgY^ö^YZhiZ`aZgYZc YdaVnéùhiVcWjaIZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^ ù]gVXViéaVg7^ga^ö^ùI=ù77Vø`Vcé ùhbV^a<“aaZÉnZEaVi^cBVYVanV7ZgViéÉcé 8jb]jgWVø`VcéGZXZeIVnn^e:gYdöVckZ I“g`@éoéaVné<ZcZa7Vø`Vcé@ZgZb@écé` kZgY^#EaVi^cBVYVanVcécW“n“`W^g\jgjg

`VncVöédaYjöjcjhŽnaZnZcùI=ù77Vø`Vcé <“aaZ!ÆHVYZXZ“a`Zb^oYZYZö^ai“bY“cnVYV ^chVc^nVgYéb]^obZi^cYZbdYZaVaécVc! ^chVcaVgécZcodgVcaVgécYVnVcécYVdaVc \jgjg`VncVöébéoI“g`@éoéaVnéÉcV!W^oaZg YZI“g`iZ`hi^aX^aZg^daVgV`Za^b^oYZc\ZaZc `Vi`énéhjcbV`^hiZY^`#&).néaYég!Y“cnVcéc cZgZh^cYZdajghVdahjché`éciénVY“øZc ^chVcaVgVnVgYébjaVøiégVcI“g`@éoéaVnéÉébéo Wj\“cY“oZcaZY^ö^iŽgZcaZWVöéøéaVgé daVgV`W^oaZg^dcjgaVcYégYé#N“onéaéc^chVcaé` ]VgZ`Zi^cZ`Vi`éYVWjajcbV`]ZgI“g` KViVcYVøécécW^oaZg^c\ŽgZk^Y^gÇY^nZ `dcjøij#:`dcdb^c^cb^aa^\“X“^]gVXViéaVgéc Wj\“cZ`VYVgdaYjöj\^W^WjcYVchdcgVYV I“g`@éoéaVnéÉcécnVcécYVdaVXVöécéhŽnaZnZc <“aaZ!ÆIZ`hi^a^]gVXViéaVgébéoYd`jYjöj `jbVøaVgaVZ`dcdb^nZXVc!nVgYébaVgénaV I“g`@éoéaVnéÉcV`VcdabVnVYZkVbZYZXZ` Y^nZ`dcjøij#

<ZZcnéaI“g`^nZ^aZGjhnVVgVhécYV nVøVcVch^nVh^\Zg\^ca^`kZ`dbøj“a`ZaZgYZ nVøVcVchVkVøkZiZgŽgdaVnaVgécZYZc^naZ ^]gVXViiVY^W^\ŽgZcI“g`YZg^hZ`iŽg“ nZc^YZcVnVöV`Va`VgV`Zh`^\“caZg^cZ YŽc“ndg#GjhnVÉnVnéaéc*Vnaé`YŽcZb^cYZ YZg^^]gVXVién“oYZ,(!BVnéhVnécYV^hZ VnV``VWé^]gVXVién“oYZ*%%Vgiié# ùhiVcWja9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ù9Bù7!I“g`^nZ9Zg^ @dc[Z`h^ndcXjaVgé9ZgcZö^kZ6gié;jVgXéaé` A^b^iZY÷^g`Zi^^øW^ga^ö^^aZWjnéa““cX“h“

\ZgZ`aZøi^g^aZcAZVi]Zg;jg;Vh]^dcH]dl ;jVgé6ciVanVÉYVLDL@gZba^cEVaVXZÉYZ Y“oZcaZcY^#z\“cYZkVbZYZcYZg^[jVgécV! WVøiVGjhnVdabV`“oZgZùc\^aiZgZ!CdgkZ! J`gVncV!@VoV`^hiVc!9VöéhiVc!6oZgWVnXVc! 7ja\Vg^hiVc!AZidcnV!A^ikVcnVkZ

TEKSTİL & HAZIR GİYİM

9Zg^^]gVXViécVGjhnVbdgVa^

7ZaVgjhÉiVc\ZaZc,*%Éc^c“oZg^cYZ^i]VaVié [^gbViZbh^aX^h^`ViéaYé#;jVgYV(%ÉYVc[VoaV YZg^“gZi^X^kZ^]gVXVié[^gbVnZgVaYé#;jVgYV ^i]VaVié[^gbVkZI“g`YZg^^]gVXViéaVgé iZbh^aX^aZg^^`^a^\Žg“øbZaZgnVeié#ù9Bù7 NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéBjhiV[V÷ZcdXV`! néaéc*Vnaé`YŽcZb^cYZGjhnVÉnVYZg^ ^]gVXViécécn“oYZ,(VgiiéöécéhŽnaZY^#Néaéc *Vnaé`YŽcZb^cYZideaVb+(*b^andc YdaVgaé`^]gVXVi\ZgZ`aZøi^ö^c^VcaViVc ÷ZcdXV`!YZg^kZYZg^bVbjaaZg^^]gVXViécéc '%&(néaécYVcWZg^Y“ø“øiZdaYjöjcjkZ WjhZ`iŽg“codgYjgjbYV`VaYéöécékZ Y^enVeiéöécéVcébhViié#I“g`^nZ^aZGjhnV VgVhécYV`^h^nVh^^a^ø`^aZg^cY“oZabZh^naZYZg^ kZYZg^bVbjaaZg^hZ`iŽg“c“cnZc^YZcVnVöV `Va`bVnVWVøaVYéöécé`VnYZYZc÷ZcdXV`! ÆI“g`^nZkZGjhnVVgVhécYV`^^`^a^^a^ø`^aZg^c ^n^W^ghZk^nZnZ\ZaY^ö^WjYŽcZbYZ!I“g`YZg^ ^]gVXViéhéZcŽcZba^eVoVgédaVcGjhnVÉnV nVeéaVc^]gVXViiV*VnYVn“oYZ,(VgiéødaYj ^[VYZh^c^`jaaVcYé# 119


BİRLİK / SEKTÖRLER @dobZi^`hZ`iŽg“c“c^]gVXViécéVgiégbV`^^c ndöjcVaéøbVaVgn“g“iZcùhiVcWja@^bnZk^ BVYYZaZgkZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ ù@Bù7!9jWV^YZ\ZgZ`aZøZc7ZVjinldgaY B^YYaZ:Vhi;jVgécVb^aa^`Viéaéb dg\Vc^oVhndcjY“oZcaZY^#-%^b^aa^`ViéaébaV dabV`“oZgZideaVb.-[^gbVI“g``dobZi^` hZ`iŽg“c“9jWV^YZiZbh^aZii^# @dobZi^`hZ`iŽg“c“cYZkaZg^ZcnZc^“g“caZg^ ^aZ9jWV^YZ\ZgZ`aZøZc7ZVjinldgaY B^YYaZ:Vhi;jVgécYVnYé#HdcnéaaVgYV \ZgZ`aZøi^gY^`aZg^ViV`aVjajhaVgVgVhé eVoVgeVnécékZVa\éhécéVgiégVcI“g` `dobZi^`hZ`iŽg“iZbh^aX^aZg^YZWjŽcZba^ dg\Vc^oVhndcYVnZg^c^VaYé#

.-[^gbVI“g`@dobZi^` hZ`iŽg“c“9jWV^YZiZbh^aZii^

6kgjeVÉYVŽcZba^W^g`dcjbYVnéo ùhiVcWja@^bnZk^BVYYZaZgkZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ù@Bù7NŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcéBjgVi6`n“o/@dobZi^` hZ`iŽg“b“o]ZgnéanV`aVøé`n“oYZ&%cjc “oZg^cYZW“n“ndg#7j\“c“g“caZg^b^o^ &.%céc“oZg^cYZ“a`ZnZ^]gVZY^ndgjo# ÷jVcZc[VoaV^]gVXVinVeéaVc“g“caZg^b^o hVb“hiV]oVgaVgé!`dobZi^`aZg!VZgdhdaaZg kZéhaV`bZcY^aaZg#HdcYŽcZbaZgYZgZc`a^ `dobZi^`iZYZ^YY^VaéW^gcd`iVnVYdögj ^aZga^ndgjoøZ`a^cYZ`dcjøij#

KİMYEVİ MADDELER

:c_Z`h^ndcaV^øaZbZYZW^a^bhZanŽciZbaZg EaVhi^`HVcVn^X^aZg^9ZgcZö^E6<9:G! Gdjih^hIgV^c^c\iVgV[écYVc\Za^øi^g^aZc eaVhi^`Zc_Z`h^ndcegdhZh^cYZ`^Y“cnVXV “ca“W^a^bhZa^øaZbZbZidiaVgécéI“g`eaVhi^` hVcVn^X^aZg^c^cW^a\^h^cZhjcYj#Didbdi^k! WZnVoZønV!VbWVaV_!`Vi`ébVYYZaZg^!bV`^cZ kZV`hVbaVgé\^W^[Vg`aéVaihZ`iŽgaZgYZc'%%ÉZ nV`échZ`iŽgiZbh^aX^h^c^c`ViéaYéöéhZb^cZg I“g`^nZÉYZ^a``Zo\ZgZ`aZøi^g^aY^#HZb^cZg Véaéø`dcjøbVhécYV6g"<ZkZ^cdkVhndc `dcjhjcYVYV]V[VoaV[Vg`écYVaé`dajøijgbV` VYécVVaéøbVaVgh“gY“gY“`aZg^c^^[VYZZYZc E6<9:G7Vø`VcéGZ]V<“g!I“g`^nZ@VibV 9ZöZg:cYZ`h^GVedgjÉcYVcY^``ViZ`^X^ gV`VbaVgeVnaVøié#@VibVYZöZga^“g“c “gZi^b^cYZhZ`iŽgdaVgV`v^cÉ^cYV]^\Zg^h^cYZ `VaYé`aVgécé^[VYZZYZc<“g!Æ@D7ùÉaZg^c n“oYZ(%Éjcjc6g"<ZhigViZ_^h^Wjajcbjndg! n“oYZ.*É^^hZ6g"<Z`VehVbécYVnZc^“g“c é`Vgbéndg#7jcjcZcŽcZba^hZWZeaZg^0

120

e^nVhVYVgZ`VWZiY“oZn^c^cVgibVhéhZWZW^naZ 6g"<ZÉnZoVbVckZhZgbVnZVngéabVbV`Ç YZY^#ùa``ZoI“g`^nZÉYZWjajcbV`iVc bZbcjc^nZiYjnYjöjcj^[VYZZYZcEgd[# 9g#6cYnGdjih^h^hZiVb\“ch“gZchZb^cZg WdnjcXVZi`^a^kZkZg^ba^^aZg^hZk^nZeaVhi^` Zc_Z`h^ndcegdhZh^cYZhVcVn^c^cZc^n^ jn\jaVbVaVgécé`ViéaébXéaVg^aZeVnaVøié#

:c\ZaI“g`^nZ!HZb^DidbVhndc!H^hVc EaVhi^`!6cVa^o<“bg“`B“øVk^ga^ö^!ùciZgeaVhi B“]ZcY^ha^`EaVhi^`aZg^!IZegdBV`^cZ! <ZbVEda^bZg!ecIjg`Zn#Xdb!Gdjih^h :ö^i^bkZ9VcéøbVcaé`Ééc`jgjXjhjEgd[# 9g#6cYnGdjih^hÉ^ciZXg“WZaZg^c^eVnaVøiéöé EaVhi^`:c_Z`h^ndcEgdhZh^cYZB“`ZbbZaa^` HZb^cZg^Éc^cYZhiZ`^aZg^VgVhécYVnZgVaéndg#


vZa^`^]gVXVién“oYZ'&Vgiié vZa^`ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^cYZcnVeéaVckZ DXV`"BVnéhYŽcZb^Za^`^]gVXViécV^a^ø`^c kZg^aZg^ceVnaVøéaYéöéVé`aVbVnV\ŽgZ! I“g`^nZc^cb^`iVgWVoécYV`^Za^`^]gVXVié \ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ'&!( VgiéøaV-!(b^andcidcVn“`hZaY^#7jYŽcZbYZ YZöZgWVoécYV`^^]gVXVi^hZn“oYZ(-!, VgiéøaV)!.b^anVgYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^# vZa^`hZ`iŽg“c“cY^gZ`i^]gVXViécV!Y^öZg W^ga^`aZg^c[VVa^nZiVaVcécV\^gZcYZb^gZa^` “g“caZg^YZZ`aZcY^ö^cYZI“g`^nZc^c^a`WZø VnYV`^ideaVbZa^`^]gVXViéb^`iVgWVoécYV -!+b^andcidc!YZöZgWVoécYV^hZ*!-b^anVg YdaVgdaYj# HŽo`dcjhjYŽcZbYZ6kgjeV7^ga^ö^cZ ^]gVXVin“oYZ&%.Vgiéø^aZ'!*b^andcidcV jaVøiékZWŽa\ZaZgVgVhécYV`^a^YZga^ö^c^ h“gY“gY“#67n^&!-b^andcidcaVDgiVYdöj! &!(b^andcidcaV@joZn6bZg^`V“a`ZaZg^!+., W^cidcaVJoV`9döj“a`ZaZg^kZ+(-W^cidcaV @joZn6[g^`V“a`ZaZg^^oaZY^#vZa^`hZ`iŽg“c“c néaéc^a`WZøVnécYVb^`iVgWVoécYV^]gVXViiV

a`ZaZg Zc[VoaVVgiéønV`VaVYéöé“a`ZaZg =dc\@dc\ ùheVcnV!H^c\Vejg!ùiVanV!=dc\@dc\ Yé# kZùc\^aiZgZdaVgV`hégVaVcYé# ZY^aZcZa^`“g“caZg^ ùa`WZøVnYVZcd`^]gVZY^aZcZa^`“g“caZg^ “oYZ&&a^`VoVaéøaV hégVaVbVhécYV^a`hégVnén“oYZ&&a^`VoVaéøaV Za^ö^VaYé#ùcøVVi '!,b^andcidcdaVc^cøVViZa^ö^VaYé#ùcøVVi VhhéhéXV`!,-,W^c Za^ö^c^&!'b^andcidcaVnVhhéhéXV`!,-,W^c idc^aZ[^abVø^ckZ idcaVY^`^øa^Wdgj!+,+W^cidc^aZ[^abVø^ckZ BVnéhVné^]gVXVié +(&W^cidcaVegd[^a^oaZY^#BVnéhVné^]gVXVié \ŽgZb^`iVgYV \ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZb^`iVgYV ndcidc!YZöZgYZ n“oYZ&+!.VgiéøaV&!*b^andcidc!YZöZgYZ +b^andcYdaVg n“oYZ'.!&n“`hZa^øaZ.++b^andcYdaVg øZ`a^cYZ\ZgZ`aZøi^# JoV`Ydöj“a`ZaZg^cZ^]gVXVin“oYZ+'+Vgiié vZa^`ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`VcéCVbé`:`^cX^!^a`*VnYV`^ n“`hZa^øaZhdcW^g`VnéaYégnVøVYé`aVgé `VnéeaVgéiZaV[^ZibZnZVaéøié`aVgécé WZa^giZgZ`!ŽoZaa^`aZZcŽcZba^^]gVXVi eVoVgaVgécYVcdaVcB:C6DgiVYdöj kZ@joZn6[g^`VWŽa\Zh^cYZnVøVcVc

hé`éciéaéh“gZX^c^]gVXViédajbhjo Zi`^aZY^ö^c^VcébhViié#6gié`WjeVoVgaVgéc nZg^c^VaiZgcVi^[aZg^c^cVaYéöécé`VnYZYZc :`^cX^!øjYZöZgaZcY^gbZaZgYZWjajcYj/ ynaZ`^néaécWVøécYVcWjnVcV67“a`ZaZg^ WŽa\ZhégVaVbVhécYVDgiVYdöjnj\Zg^YZ WégV`ég`Zc!JoV`Ydöj“a`ZaZg^cZnVeiéöébéo ^]gVXViYV@joZn6[g^`V“a`ZaZg^c^\Zg^YZ WégV`ié#*Vnaé`YŽcZbYZ67nZ^]gVXViébéo n“oYZ&%.VgiVgV`'!*b^andcidcVjaVøiékZ WjWŽa\ZnZZc[VoaVhéXV`nVhhé!Y^`^øa^Wdgj! [^abVø^c!^cøVViZa^ö^kZnVhhé`VeaVbV^]gV Zii^`#JoV`Ydöj“a`ZaZg^cZ^]gVXViébéo^hZ n“oYZ+'+VgiéøaV+.,W^cidcVn“`hZaY^#7j WŽa\ZnZ^cøVViZa^ö^![^abVø^c!`“i“`kZegd[^a \^W^jojcbVbja“g“caZgYZY^``ViZ`^X^Vgiéø nVøVYé`#

6abVcaVgVEK8ùc\^a^oaZgZhdWVhViié` ù]gVXVigV`Vbé,*b^andcYdaVg#6a“b^cnjb hVXaZk]VZc[VoaVhViéaVc“g“cdajg`ZcWjcj bZiVabVi`VeidgcVjaVgé^oa^ndg#ùheVcnVÉnV I“g`^nZYZcZcd`hViéaVc“g“caZgVgVhécYV `VncV`bVaoZbZaZg^kZbZiVa]ZY^nZa^`ZønV YV^a`&%VgVhécYV`ZcY^h^cZnZgWjaYj#

RIDVAN MERTÖZ İDDMİB Başkanı

`“kZiaZgZcd`hViéaVcaVgVgVhécYVnZgVaYé# 6a“b^cnjbhVXaZk]VZc[VoaVhViéaVc“g“c `VaZb^daYj#9^öZgZc[VoaVhViéaVc“g“caZg VgVhécYVYZb^gZa^`hdWV!dXV`aVgnZgVaYé# ùheVcnVhégVaVbVYV.jcXjhégVYVnZgVaYé#

DEMİR & ÇELİK

I“g`^nZ!YZb^gkZYZb^gYéøéhZ`iŽg^]gVXViécé ^a`*VnYVn“oYZ-VgiégYé#HViéaVc“g“caZg^c ideaVbé'!&b^anVgYdaVgVjaVøié#ù]gVXViéc n“oYZ*+hé6kgjeV7^ga^ö^“a`ZaZg^cZnVeéaYé# 6abVcnV^a`hégVYVnZgVaYé#<ŽcYZg^aZc “g“caZg^cideaVbén“oYZ,!)&VgiéøaV(,* b^andcYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^#ù`^cX^Zc [VoaV^]gVXViùiVanVÉnV\ZgZ`aZøi^#I“g` ^]gVXViéhé&.+b^andcYdaVgaé`hViéø!n“oYZ &-Éa^`W“n“bZ^aZùiVanVeVoVgécYVnZg^c^ VaYé#z“cX“hégVYV^hZùc\^aiZgZnZgVaYé#7j eVoVgYVn“oYZ&+W“n“bZ^aZ&*%b^andc YdaVgaé`hViéø\ZgZ`aZøi^g^aY^#I“g`^nZ^^Wdø bZiVaVbWVaV_W^aZhViié67Éc^c`dchZgkZ `jijaVgéeZnc^giZcZ`ZaZg^I“g`^nZÉYZc\^ii^# 6abVcnVÉnVZc[VoaVVa“b^cnjbjWj`kZ egd[^aaZghViéaYé#9Zb^gZa^`bji[V`ZønVhé kZWV`égŽgbZ]VaViaVgY^öZgZc[VoaVhViéaVc “g“caZgVgVhécYVnZgVaYé#ùiVanVnVZc[VoaV hViéaVc“g“caZgŽgbZ]VaViaVg!Va“b^cnjb hVX!aZk]V!Va“b^cnjb[danddaYj#ùc\^aiZgZnZ ^hZVa“b^cnjbbji[V`ZønVhé!bZiVaaZgYZc `^a^iaZg!YZb^gZa^`Zk^nZ!aVkVWdkZ

=ZYZ[eVoVg6bZg^`V ù99Bù77Vø`VcéGéYkVcBZgiŽo!YZb^gkZ YZb^gYéøébZiVaaZghZ`iŽg“daVgV`odgdaVcé hZi^`aZg^c^kZodgdaVcénVeié`aVgécéV`iVgYé# BZiVaZ`VibVYZöZg`ViVgV`Y“cnVnV hZhaZg^c^YjnjgVXV`aVgécéhŽnaZnZcBZgiŽo! Æ9Zb^gVa“b^cnjbkZWV`égYVd`^YY^Vaénéo# 7^oaZg&YdaVgVVaYéöébéoW^g“g“c“&!*YdaVgV ^]gVZib^ndgjo#NVc^`Viiéöébéo`VibVYZöZg n“`hZ`#v^c!=^cY^hiVckZ6kgjeVgV`^W^b^o# EVoVgodgaVøiéVbVn^cZ^YY^VaénéoÇYZY^#I“g` ^]gVXViéhécécYV]Vd`“g“chVibV`^^c 6bZg^`Vné]ZYZ[eVoVgdaVgV`WZa^gaZY^ö^c^ ^[VYZZYZcBZgiŽo!hŽo`dcjhjeVoVgYV nV`écYVYV]V[VoaVhViéønVeVXV`VaéøbVaVgV WVøaVnVXV`aVgécé`VnYZii^# 121


BİRLİK / SEKTÖRLER

Turkcell 5G yolunda 'rekor'la ilerliyor

ELEKTRONİK

Ijg`XZaa!*<iZ`cdad_^aZg^VaéøbVaVgécé YZg^caZøi^gbZ`kZI“g`^nZÉYZdgiV` 6g"<ZVaéøbVaVgécéndöjcaVøiégbV` ]ZYZ[^naZW^ga^`iZndaVé`iéöé=jVlZ^^aZ ^øW^ga^ö^cYZnZc^W^gVYébYV]VViié#7^a\^ IZ`cdad_^aZg^kZùaZi^ø^b@jgjbjÉcjc 7I@YZhiZö^naZIjg`XZaakZ=jVlZ^*< ]éoiZhi^\ZgZ`aZøi^gZgZ`I“g`^nZÉYZ nZc^W^g]éogZ`dgj`égYé#ùhiVcWja Ijg`XZaa@““`nVaéEaVoVYV! 7I@@jgjaznZh^;^\Zc@éaé! Ijg`XZaa<ZcZaB“Y“g“ @VVcIZgo^döaj!=jVlZ^ Turkcell Grubundan Hdgjbaj7Ža\Z7Vø`Vcé O]Vc\M^Vdadc\!Ijg`XZaa ÷ZWZ`ZIZ`cdad_^aZg^cYZc Hdgjbaj<ZcZaB“Y“g NVgYébXéhé<ZY^oHZo\^c kZ=jVlZ^@VWadhjo ùaZi^ø^bIZ`cdad_^aZg^ 6g"<Z7Ža“b7Vø`Vcé N^c\LZ^b^cÉ^c`ViéaébénaV \ZgZ`aZøi^g^aZciZhiaZgYZ! bbLVkZdaVgV``VWjaZY^aZc ,&#*",(#*<=o[gZ`VchWVcYéVgVaéöécYV \ZgZ`*<Z`^ebVcaVgénaV\ZaZXZö^c*< iZ`cdad_^aZg^`jaaVcéaVgV`hVc^nZYZ,% <Weh\^W^\“c“b“oiZ`cdad_^h^naZY“cnVYV jaVøéabVhéodgW^g^cY^gbZ]éoécVjaVøéaYé# @dcjnaV^a\^a^Vé`aVbVaVgYV WjajcVc7I@@jgja znZh^;^\Zc@éaé!Æ<ZgZ` hZ`iŽg\ZgZ`“a`Zb^o için teknolojik ihtiyaçlar ]Zg\ZZc\“cVgiéndg# =Zb[^WZgVainVeé]Zb YZnZc^cZh^aøZWZ`ZaZg^c nVn\écaVøbVhéWjcZYZcaZ W“n“`ŽcZbiVøéndg# )#*<^aZhZ`iŽgZ\ZaZc Y^cVb^obW^gnVcYVc da bu konulardaki VgiVc^]i^nVXéW^oZ \ŽhiZg^ndg#*<ÉnaZ YZhVcVaWdnjijc ŽcZé`VXVöé W^gVöéc WVøaVc\éXé 122

\Za^ndg#*<Éc^cÆdajghV^n^dajgÇW^giZ`cdad_^ daVgV`YZö^a!ÆdabVohVdabVoÇW^g^]i^nV daVgV`\Žg“abZh^\ZgZ`^ndg#I“g`^nZdaVgV` Y“cnVYV`^hiVcYVgiaVgécdajøijgjabVhécéc YéøécYV`VabVnVXVöéo#*<ÉnZ\^YZc ndaYVVainVeénViégébaVgénaVZg^ø^aZW^a^ga^ö^ VgiégbVné!øZWZ`Z`VW^a^nZiaZg^c^nZc^YZc iVcébaVbVnékZY^`ZnhZ`iŽgaZgYZnZc^^ø bdYZaaZg^\Za^øi^gbZn^ŽcXZa^`aZcY^gbZb^o \ZgZ`^ndg#)#*<ÉnZ\ZZg`Zc*<Én^YZ ^a``jaaVcVc“a`ZaZgYZcW^g^dabVné ]ZYZ[aZb^øi^`#I“g`^nZÉc^c ŽcZba^W^gYZöZg^ olan

Ijg`XZaaÉ^c!^ødgiVöé=jVlZ^^aZWj\“c WjgVYV\ZgZ`aZøi^gY^ö^iZhikZV`VW^cYZ nVeéaVXV`VaéøbVaVg\ZgZ`“a`Zb^o\ZgZ` hZ`iŽgVéhécYVcŽcZba^W^gVøVbVdaVXV`Ç ^[VYZaZg^c^`jaaVcYé# I“g`^nZÉYZkZY“cnVYV *<VaéøbVaVgécYVŽcX“n“o I“g`^nZÉYZ)#*<ÉYZ`^a^YZga^`aZg^c^ *<ÉYZYZh“gY“gbZ`VbVXénaV VaéøbVaVgécéVgVaé`héoh“gY“`aZg^c^ ^[VYZZYZcIjg`XZaa÷ZWZ`Z IZ`cdad_^aZg^cYZcHdgjbaj <ZcZaB“Y“gNVgYébXéhé <ZY^oHZo\^c!Æ7j\“c “a`Zb^o^^chdcYZgZXZ ŽcZba^W^giZhi^YV]V WVøVgénaV\ZgZ`aZøi^gY^`# I“g`^nZÉYZYV]VŽcXZW^g ^a`Z^boVViVgV`\ZgZ` *<Z`^ebVcaVgé^aZ^a`]éo iZhi^c^\ZgZ`aZøi^gb^øi^`# 7j\“cWjiZhi^b^o^W^g VYébYV]V^aZg^nZ\Ži“gZgZ` Y“cnVYV,%<Weh\^W^Wj\“c“c d`ŽiZh^cYZdaVcW^g]éoVjaVøVc hVnéaédeZgViŽgaZgYZcW^g^daYj`#7j\“c jaVøiéöébéo]éokZ`égYéöébéogZ`dg Ijg`XZaadaVgV`*<ÉYZ`éhVoVbVcYV `VnYZii^ö^b^o^aZgaZbZn^\ŽhiZgbZh^ VéhécYVcd`VgeéXéW^g ŽgcZ`#*<iZ`cdad_^aZg^c^c \Za^øi^g^aZgZ`!“a`Z ^chVcébéoéc]V`Zii^ö^Zc nZc^iZ`cdad_^aZgaZY“cnVnaV VncéVcYVWjajøijgjabVhé cd`iVhécYVVaéøbVaVgébéoé ]éo`ZhbZYZc h“gY“g“ndgjo#7j`dcjYV hVYZXZ`ZcY^b^oaZ nVgéøVgV`I“g`^nZÉYZ kZY“cnVYVWj VaéøbVaVgV ŽcX“a“`ZibZnZ YZkVb ZYZXZö^oÇ diye `dcjøij#


I“g`^nZÉc^cBV`^cZhZ`iŽg“ BZiVaaddWgVWdi`V;jVgéÉcYV

I“g`^nZc^cBV`^cZX^aZg^ bVg`VaVøbVcéc6aiécEjhjaVÉhédaYj &(C^hVcYVnVeéaVcBV`^cZù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^B6ù7&,cX^<ZcZa@jgjajÉcYV! ÈBV`^cZIVcéiéb<gjWjÉcVBI<ZbZö^ \ZZcaZgZ]ViégVeaV`Zi^iV`Y^bZY^aY^# B6ù77Vø`Vcé6YcVc9Va\V`égVc!I“g` bV`^cZhZ`iŽg“c“cW^a^c^ga^ö^c^VgiégbV` kZhZ`iŽg“chdgjcaVgécVŽo“bWjabV` VbVXénaVBI<Éc^c&%néaWdnjcXVŽcZba^ VaéøbVaVgV^boVViiéöécéWZa^gii^#HZ`iŽg“c Y^caZcbZh^!ŽcZb^c^c[Vg`ZY^abZh^kZ iZ`cdad_^“gZiZW^abZh^^^cWjndaVé`ié`aVgécV Y^``ViZ`Zc9Va\V`égVc!hŽoaZg^c^øŽnaZ h“gY“gY“/Æ7^o^b^^cŽcZba^“`dcjkVgYé# 7^g^cX^h^!bV`^cZhZ`iŽg“c“^øY“cnVhécV! W“gd`gVh^nZ!]Zg`Zh^bZVcaVibV`#7j higViZ_^b^o^ÈIé`égIé`égÉ`VbeVcnVbéoaVaVchZ Zii^`#ù`^cX^h^!W^ga^`iZ]VgZ`ZiZYZcW^ghZ`iŽg

]Va^cZ\ZaZW^abZ`i^#7jcjYVh“gZ^^cYZ WVøVgYé`#;ZYZgVhndcjbjoaVWZgVWZg`ZcY^ ^^cYZ`dcjøVW^aZc!iVgiéøVW^aZc!Žo“b“gZi^e `VgVgaVgé`VgVW^aZc!WjcaVgé\ZgZ`a^bZgX^aZgZ ^aZi^eiV`^W^c^nVeVW^aZcW^gYjgjbV\ZaY^`# HdcjcXjVgojbjo^hZÈ`jgjbhVaaVøbVÉ ^Y^#HZ`iŽgdaVgV`h^hiZbVi^`W^gYjgjbV \ZaZW^abZ`^^c'%&,néaécYVYVWj VaéøbVbéoéiVbVbaVbVnéjbjndgjo#Ç I“g`^nZZ`dcdb^h^c^cZcW“n“`hé`éciéhécéc dgiV"Y“ø“`$Y“ø“`iZ`cdad_^`hVcVn^“gZi^b^ daYjöjcVkjg\jnVeVc9Va\V`égVc!ÆHZ`iŽg daVgV`]ZYZ[^b^o^ønVebV`“ai“g“b“o“ YZö^øi^g^eiZ`cdad_^nZnŽcZaZgZ`!\Za^øb^ø “a`ZaZg^aZI“g`^nZVgVhécYV`^bV`Vhé `VeVibV`kZgZ[V]hZk^nZh^n“`hZ`W^g“a`Z ]Va^cZ\ZabZ`ÇYZY^#

I“g`^nZÉc^cBV`^cZX^aZg^!GjhnVÉcécZc ŽcZba^bZiVa^øaZbZ[jVgéBZiVaaddWgVWdi`V ;jVgéÉcV`ViéaYé#&*"&.BVnéh'%&,iVg^]aZg^ VgVhécYVY“oZcaZcZc[jVg('“a`ZYZc nV`aVøé`.+%[^gbVnéVöégaVYé#@ZhbZ! øZ`^aaZcY^gbZ!YŽ`“bkZ`VncV`nVeVW^aZc bZiVabV`^cZaZg^!`Zh^X^jaVg!`VeaVbV kZéhéa^øaZbZ`^ebVcaVgé!iZhiX^]VoaVgékZ Z`^ebVcaVgéVaVcécYVhdciZ`cdad_^aZg^c^c hZg\^aZcY^ö^[jVgVI“g`^nZÉc^cBV`^cZX^aZg^ ^`^cX^`Zo`ViéaVgV`I“g`^nZ^aZGjhnV VgVhécYV`^bV`^cZi^XVgZi^c^c\Za^ø^b^cZ `Vi`éhVöaVbVnéVbVaVYé#;jVgWdnjcXV hiVcYébéoYVo^nVgZi^aZgZ“nZaZgkZI“g` bV`^cZhZ`iŽg“]V``écYVGjhVkZùc\^a^oXZ bViZgnVaaZgYVöéiéaVgV`hZ`iŽg]V``écYV W^a\^aZcY^gbZnVeéaYé#(I“g`[^gbVhé`ZcY^ hiVciaVgénaV!*[^gbVYVY^hig^W“iŽgaZg^^aZ [jVgV^øi^gV`ZYZg`Zc!BV`^cZHVcVn^^ HZ`iŽgEaVi[dgbj“nZh^9ZgcZ`aZgYZc BV`^cVùbVaViéaVgé7^ga^ö^YZBù7 hZ`iŽgaZg^naZ^a\^a^iZbVhiVWjajcbV`“oZgZ VngéW^ghiVciaV[jVg`ViéaYé#Bdh`dkVI^XVgZi B“øVk^g^=Va^iDgVa6`WVnI“g`^nZÉc^c BV`^cZX^aZg^Éc^o^nVgZiZYZcaZgVgVhécYVnYé#

BV`^cZhZ`iŽg“c“cZcŽcZba^]ZYZ[eVoVgé 6abVcnVÉYV`^iVcéiéb[VVa^nZiaZg^cZVöV ^øaZbZbV`^cZaZg^VaVcécYVY“oZcaZcZc A^\cV;jVgé^aZYZkVbZY^aY^#''"'+ BVnéh'%&,iVg^]aZg^VgVhécYV=VccdkZg$ 6abVcnVÉYV\ZgZ`aZøZc[jVgYVI“g`^nZÉc^c BV`^cZX^aZg^hiVcYécYV6öVùøaZbZBV`^cZ kZNVcHVcVn^h^ùø6YVbaVgé9ZgcZö^ 6ùBH69iZbh^aX^aZg^YZnZgVaYé#'néaYV

MAKİNE

6abVcnV!bV`^cZX^aZg^cgVYVgécYV W^gY“oZcaZcZc[jVgYV(*I“g``ViéaébXénZg VaYé#;jVgéc^`^cX^\“c“hiVcYVI“g`^nZÉc^c BV`^cZX^aZg^"6ùBH69^øW^ga^ö^^aZY“oZcaZcZc `d`iZnaZ=VccdkZg7Vø`dchdadhj7Vcj BVaVbVckZ=VccdkZgI^XVgZiB“øVk^g^ Gj]^9Zc^o^aZW^ga^`iZd`hVnéYVI“g` [^gbVnZi`^a^h^kZnVWVcXébj]ViVeaVg `ViéaYé#@d`iZnaYZI“g``ViéaébXéaVgnVWVcXé iZbh^aX^aZg^aZW^gVgVnV\ZabZ^b`}céWjaYj# 123


BİRLİK / SEKTÖRLER

;écYé`^]gVXViéaVgé]ZYZ[^n“`hZaii^

@VgVYZc^o;écYé` kZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé :Y^eHZk^c!&:na“a'%&+YVWVøaVnVc [écYé`^]gVXViéhZodcjcYV.Vnéc\Zg^YZ

`VaYéöécé^[VYZZii^# HŽo`dcjhjYŽcZbYZ&-.W^c idc[écYé`^]gVZY^aY^ö^c^ WZa^giZcHZk^c!`VgøéaéöécYV ^hZ&b^anVg**'b^andc .*(W^cYdaVg`VoVc ZaYZZY^aY^ö^c^V`iVgYé# HZk^c!'%&+"'%&, hZodcjcjc(&6öjhidhiV `VeVcVXVöécékZ\Zg^nZ(Vn `VaYéöécéWZa^giZgZ`!^]gVXViéaVg daVgV`iV]b^caZg^c^c!WjhZodc ')%W^cidcX^kVgécYV^[écYé`^]gVXVié \ZgZ`aZøi^g^aZXZö^nŽc“cYZdaYjöjcjY^aZ \Zi^gY^#HZodcWVøécYV`^]ZYZ[aZg^c^c'(% W^cidc^[écYé`^]gVXViédaYjöjcV^øVgZi ZYZcHZk^c!HdcVnaVgYVVgiVc^]gVXViaV W^ga^`iZWj]ZYZ[^b^oYZYZVgiéødaYj# JbVgéb]ZYZ[aZY^ö^b^ogV`VbVhZodc

hdcj^i^WVgénaVjaVøégéo#7jnŽcYZZa^b^oYZc \ZaZc^nVeéndgjoYZY^#;écYéöéc!^]gV ZY^aY^ö^&'%“a`ZYZhd[gVaVgéh“haZbZnZ YZkVbZii^ö^c^`VnYZYZcHZk^c!øŽnaZ YZkVbZii^/ù]gVXViécW“n“`WŽa“b“ n^cZ6kgjeV“a`ZaZg^cZnVeéaéndg#7j “a`ZaZg^cWVøécYV6abVcnV!ùiVanV!;gVchV \Za^ndg#7jcaVgé@VcVYV!EdadcnV!ùhk^gZ! 6kjhijgnV!=daaVcYV!7Za^`VkZùc\^aiZgZ iV`^eZY^ndg#6kgjeV“a`ZaZg^c^cnVcéhégV 67YéøécYV`^“a`ZaZgkZYZc^oVøégé“a`ZaZgZ [écYé`^]gVXVié\ZgZ`aZøi^g^ndgjo#=ZYZ[^b^o [écYé`^]gVXViécécnVeéaYéöé“a`ZhVnéhécé YV]VYVVgiégbV`#7j`dcjYVYVVaéøbVaVg h“g“ndg#:Y^eHZk^c!I“g`^nZc^c\ZZc hZodc'',W^c**+idcaj`[écYé`^]gVXVié \ZgZ`aZøi^gY^ö^c^!`VgøéaéöécYVYV&b^anVg .-&b^andcYdaVg\Za^gZaYZZii^ö^c^hŽoaZg^cZ Z`aZY^#

NVøbZnkZhZWoZ^]gVXViéVgiVXV`

I“g`^nZ!GjhnV;ZYZgVhndcjcV&DXV`"(& BVnéhiVg^]aZg^cYZ`^*Vnaé`YŽcZbYZ*) W^c.,.idca^bdc^]gVZYZgZ``VgøéaéöécYV (+b^andc+'(W^c&*(YdaVg\Za^gZaYZ Zii^#9döj@VgVYZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^ 9@ù7kZg^aZg^cYZcnVeéaVcYZgaZbZnZ \ŽgZ!I“g`^nZYZcGjhnVnVnéaéc*Vnaé` YŽcZb^cYZ&,`VaZbbZnkZkZhZWoZ^]gV ZY^aY^#I“g`^nZ!^]gVZY^aZc'&*W^c(,.idc bZnkZkZhZWoZ^]gVXViécYVc&'(b^andc ,(-W^c('&YdaVg\Za^gZaYZZii^#<ZZc néaécVncéYŽcZb^cYZ^]gVZY^aZc&&(W^c &)%idcbZnkZhZWoZYZc^hZ,-b^andc '(&W^c**(YdaVg`VoVcéaYé#KZg^aZgZ\ŽgZ! Wjnéaéc*Vnaé`YŽcZb^cYZ\ZgZ`aZøi^g^aZc “g“c^]gVXVié\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ \ŽgZb^`iVgYVn“oYZ.%!\Za^gYZ^hZn“oYZ *-Vgiié#

I“g`^nZc^cnVøbZnkZkZhZWoZ^]gVXVié! '%&,néaécéc^a`WZøVnécYVW^gŽcXZ`^néaéc VncéYŽcZb^cZ`énVhaVb^`iVgYVn“oYZ&*! YZöZgYZn“oYZ+dgVcécYVVgiéø\ŽhiZgZgZ` nV`aVøé`,+)!*b^andcYdaVgVn“`hZaY^# DXV`"BVnéhYŽcZb^cYZnVøbZnkZ kZhZWoZ^]gVXViécécVgiéøV \ZbZh^cYZchdcYZgZXZ bZbcjcdaYjöjcj ^[VYZZYZcI“g`^nZ NVøBZnkZkZHZWoZ HZ`iŽg@jgjajkZ 6`YZc^oNVøBZnkZ HZWoZù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b @jgjaj7Vø`Vcé6a^ @VkV`!WjVgiéøVZcd` `Vi`éhVöaVnVcVai\gjWjc! b^`iVgYVn“oYZ',!YZöZgYZ^hZ n“oYZ'(dgVcécYVVgiéø\ŽhiZgZgZ`^]gVXVié (()b^andcYdaVgVn“`hZaZcnVøhZWoZ \gjWjdaYjöjcjhŽnaZY^# zgZi^bbZidiaVgékZiZ`cdad_^aZg^c^^chVckZ ZkgZhVöaéöédYV`aénVeVgV`“g“c`Va^iZh^c^ VgiégYé`aVgécékjg\jaVnVc@VkV`!néaéc^a` WZøVnécYVZcd`^]gVZY^aZcnVøbZnkZ

TARIM

:c[VoaV\Za^ga^bdcYVc

124

kZhZWoZ“g“caZg^c^cYdbViZh!a^bdc! bVcYVa^cV!edgiV`VakZW^WZgdaYjöj!Zc d`^]gVXVinVeéaVc“a`ZaZg^c^hZ>gV`!GjhnV ;ZYZgVhndcj!GdbVcnV!7ZnVoGjhnVkZ 6abVcnVdaYjöjcjcW^a\^h^c^kZgY^#HZ`iŽg“c b^aa^Z`dcdb^nZcZiYŽk^o\^gY^h^ hVöaVYéöécVkjg\jnVeVc @VkV`!øŽnaZYZkVbZii^/ ÆNVøbZnkZkZhZWoZ hZ`iŽg“c“hVYZXZ gV`VbaVgWVoécYV YZöZgaZcY^gbZbZ` \ZgZ`^g!hdhnd" Z`dcdb^`Wdnjij d`n“`hZ`daVc hZ`iŽg“b“o!“a`Zc^c ^hi^]YVbn“`“c“ dbjoajndg!b^andcaVgXV^chVcV ^ø^b`}céhVöaéndg#:cŽcZba^i^XVg^ eVgicZgaZg^b^oYZcdaVcGjhnV;ZYZgVhndcj ^aZ^a^ø`^aZg^b^o^ccdgbVaaZøbZh^kZnVø bZnkZkZhZWoZ“g“caZg^“oZg^cYZ`^ ^i]VaVinVhVöécéc`VaYégéabVhénaVW^ga^`iZ Žc“b“oYZ`^VnaVgYVkZ\ZaZXZ`hZodcYV ^]gVXViébéoYVdgiVaVbV'*%b^andcYdaVgaé` W^gVgiéødaVXVöécéŽc\Žg“ndgjo#


GVbVoVckZ@jgWVcWVngVbaVgé^`daViV kZøZ`ZgaZbZi“`Zi^b^c^`Viaéndg#ùhiVcWja =jWjWVi7V`a^nViNVöaéId]jbaVgkZ BVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`Vcé OZ`Zg^nVBZiZ!ÆIzù@HVcVn^“gZi^b kZg^aZg^cZ\ŽgZøZ`Zga^kZ^`daViVaé bVbjaaZghZ`iŽg“c“c'%&+néaécYV)!* b^anVgIAhViéøX^gdhjWjajcjndg#@Z`! \d[gZikW#eVhiVXéaé`“g“caZg^c^c^hZ*#- b^anVgIAhViéøX^gdhjhŽo`dcjhj#6ngéXV øZ`ZgaZbZ!hV`éo!^`daViVkZW^h`“k^ ideaVbécYV\ZZcnéa'!'b^anVgYdaVgaé` øZ`Zga^bVbjaaZg^]gVXViébéo\ZgZ`aZøi^# 7jgVYV]ZY^nZa^`kZ^`gVbaé`WVngVb øZ`Zg^c^ceVnén“oYZ+%dgVcécYV# 7VngVbaVg`VYVgdabVhVYV6ccZaZg<“c“! HZk\^a^aZg<“c“kW#ŽoZa\“caZgYZYZŽcZba^ W^gVgiéønVøVcéndg#NéahdcjcYVn“oYZ&' "&(dgVcécYV^]gVXViVgiéøé]ZYZ[a^ndgjoÇ Y^nZ`dcjøij# 6gVe“a`ZaZg^cYZ&%`ViVgiéndg 9^c^WVngVbaVgVnV`aVøié`VùhaVb^ XdögV[nVnVøZ`Zga^bVbjahViéøécécYV]V [VoaV\ZgZ`aZøi^ö^c^`VnYZYZcBZiZ!Æ6gVe “a`ZaZg^döjcaj`aVYŽ`bZ“g“caZgiZgX^] ZYZg`Zc!7Va`Vcza`ZaZg^ÉcYZ]ZY^nZa^` eV`Zi“g“caZg^chViéøéVgiéndg#7Va`Vc “a`ZaZg^cYZhViéøaVg7VngVbVnV`aVøég`Zc( `ViV`VYVgViVg`Zc!6gVe“a`ZaZg^cZhViéøaVg &%`ViécV`VYVgVgiéø\ŽhiZg^ndg#v^`daViV ^]gVXViébéoécnVgéhéDgiVYdöj“a`ZaZg^cZ \^YZg`Zc!øZ`Zg^]gVXVié6[g^`V!DgiVYdöj kZ6kgjeV7^ga^ö^“a`ZaZg^cZnV`aVøé` YZöZgaZgYZ\ZgZ`aZøi^g^a^ndg#7jnéan^cZ njgi^^hViéøaVgYV'!*`ViécV!^]gVXViiV^hZ *`ViécV`VYVgVgiéøWZ`a^ndgjo#=VkVaVgéc héXV`\ZbZh^YdcYjgbVWZcoZg^hdöj` “g“caZgZkZ^ZXZ`aZgZnŽcZabZYZZi`^a^ dajndgÇYZY^#

Ijg`^h]8Vg\d6^g8Vg\d :jgdeZ'%&,ÉYZ\ŽoYdaYjgYj

Ijg`^h]8Vg\d!."&'BVnéhiVg^]aZg^ VgVhécYVB“c^]iZY“oZcaZcZc0iVøébVXéaé` hZgk^haZg^!jV`“gZi^X^aZg^!cV`a^nZkZ`Vg\d hZgk^haZg^!\“bg“`hZgk^haZg^kZ]VkVndaj ø^g`ZiaZg^cYZcdajøVc&'%[^gbVkZ&*W^c o^nVgZi^c^c]VoégWjajcYjöj!Y“cnVcéc ZcW“n“`]VkV`Vg\d[jVgédaVc6^g8Vg\d :jgdeZ'%&,ÉnZ`ViéaYé#7jnéa-^cX^`Zo \adWVa]VkV`Vg\di^XVgZi^cYZhZ`iŽg“c ZcŽcYZ\ZaZc^h^baZg^c^W^gVgVnV\Zi^gZc [jVgYV!DgiVkZ<“cZn6kgjeV@Vg\d7Ža\Z B“Y“ga“ö“Éc“cZkhV]^ea^ö^cYZ!@Vg\dYVc Hdgjbaj<ZcZaB“Y“gNVgYébXéhéIjg]Vc yoZc!Ijg`^h]8Vg\d7Vø`Vcé÷ZgZ[@VoVcXé kZ7Vø`VcNVgYébXéaVgé=Va^i6caViVckZ HZgYVg9Zb^g^c`Viéaébé^aZIjg`^h]8Vg\d hiVcYécYV^ødgiV`aVgécéVöégaVYé# @Vg\d[VVa^nZiaZg^^^cd`kZg^ba^\ZZc [jVgh“gZh^cXZ0b“øiZg^aZg!\adWVa[dglVgYZg kZVXZciZaZg!nZgZadidg^iZaZg!<=6!<H6!

jajhVakZ jajhaVgVgVhé bZYnVkZ]VkVndaaVgé dabV`“oZgZideaVb&,% [^gbVcéciZbh^aX^aZg^^aZ\Žg“øbZaZg \ZgZ`aZøi^g^aY^#6ncéoVbVcYV!`“gZhZa iVøébVXéaé`kZad_^hi^`[^gbVaVgé^aZ`Vg\d VXZciZaZg^cZIjg`^h]8Vg\d]^obZiaZg^! bZkXji[^adkZcZildg`nVeéhécécnVcécYV nZc^jV`aVg^aZhVöaVcVXV`Z``VeVh^iZVgoé ]V``écYV\Zc^øW^a\^aZgkZg^aY^# ;jVg`VehVbécYV^a`^Wjnéa6^g8Vg\dCZlh iVgV[écYVcIjg`^h]8Vg\dhedchdgajöjcYV Y“oZcaZcZckZ[jVg`ViéaébXéaVgéiVgV[écYVc W“n“`^a\^\ŽgZcÆE]VgbVAd\^hi^Xh^ci]Z 6^g[gZ^\]i>cYjhignÇeVcZa^cYZ`dcjøbVXé daVgV`]VoégWjajcVc@Vg\dYVcHdgjbaj <ZcZaB“Y“gNVgYébXéhéIjg]VcyoZckZ Y^öZgŽcZba^hZ`iŽgiZbh^aX^aZg^]VkV`Vg\d hZ`iŽg“cYZ^aViVøébVaVgécécŽcZb^c^ kZ\ZaZXZö^c^iVgiéøbV[éghViéWjaYjaVg# yoZc!Ijg`^h]8Vg\dÉcjc6^g8Vg\d :jgdeZ'%&,[jVgécYV\ZgZ`aZøi^g^aZc ^aVeVcZa^cZhedchdgajöjbVg`Vcéc^aV iVøébVXéaéöécYV`^k^ondcjcV!Wjk^ondcjc ]VkV`Vg\dhZ`iŽg“cZkZVncéoVbVcYV(# =VkVa^bVcé^aZh“gZc\Za^ø^bVaéøbVaVgécV `Vi`éhécVYV^g\ZgZ`aZøi^g^aZcŽcZba^W^g ]VbaZdaYjöjcjWZa^gii^#

SEKTÖRLER

7VngVbøZ`Zg^c^c ^]gVXVié&!(b^anVgYdaVg

125


BİRLİK / BÖLGELER

Türk denizcilik sektörü Oslo’da <Zb^X^a^`hZ`iŽg“cYZY“cnVcécZcŽcZba^ [jVgaVgécYVcW^g^daVgV``VWjaZY^aZckZ*%néaé Vø`éch“gZY^g\ZgZ`aZøi^g^aZcCdgh]^ee^c\ '%&,JajhaVgVgVhé<Zb^ùcøV;jVgékZ 9Zc^oX^a^`@dc[ZgVchéÇcVnŽcZa^`daVgV` <Zb^kZNViù]gVXViéaVgé7^ga^ö^iVgV[écYVc ^a``Zo\ZgZ`aZøi^g^aZcI“g`^nZB^aa^@Viéaéb dg\Vc^oVhndcj![jVgéc^a`\“c“cYZc^i^WVgZc I“g``ViéaébXéaVg^^cCdgkZiZnZc^^ø ^b`VcaVgénVgVibVnVkZh^aZdaYj# (%BVnéh'%&,HVaé\“c“VéaéøénVeéaVc [jVgV!Dhad7“n“`Za^h^:hVi÷V[V`<Ž`i“g` o^nVgZiiZWjajcVgV``ViéaébXéaVg^aZW^g VgVnV\ZaY^kZ<Zb^kZNViù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé7VøVgVc 7VngV`^aZW^ga^`iZ[^gbVaVgVb^aa^`Viéaéb dg\Vc^oVhndcaVgécV`ViéaébaVgé^^ciZøZ``“g hZgi^[^`VaVgécéiV`Y^bZii^#HŽo`dcjhj o^nVgZiaZgZhcVhécYV:hVi÷V[V`<Ž`i“g`! Wj[jVgYVI“g`\Zb^hVcVn^c^c\Zc^ø iZbh^a^cYZcYdaVnébZbcjc^nZiaZg^c^^[VYZ ZYZgaZg`Zc![jVgV`ViéaVci“bI“g`[^gbVaVgécé YV(%BVnéhV`øVbécYVDhad7“n“`Za^a^ö^ Konutunda düzenledikleri resepsiyon ile VöégaVYéaVg# (&BVnéh'%&,vVgøVbWV\“c“!<Zb^kZ

NViù]gVXViéaVgé7^ga^ö^c^cYVkZia^h^!I“g` :m^bWVc`NZi`^a^h^JbjiIdeVa!nVWVcXé VaéXéaVgVI“g`:m^bWVc`écécYZc^oX^a^` sektörüne yönelik kredi ve projelerine ^a^ø`^cW^ghjcjbnVeVg`Zc!VncéoVbVcYV `ViéaébXéhiVciaVgébéoV\ZaZco^nVgZi^aZgZYZ W^a\^aZcY^gbZYZWjajcYj# IdeaVb),(bZigZ`VgZa^`W^gVaVc^aZI“g` YZc^oX^a^`hZ`iŽg“c“cZc\Zc^ø`Viéaébaé B^aa^@Viéaébdg\Vc^oVhndcjcVhV]cZdaVc Cdgh]^ee^c\'%&,;jVgéh“gZh^cXZ<Zb^kZ

MARMARA

Gemi ve yat sektörü URGE projelerine Vöégaé`kZg^ndg

<Zb^kZNViù]gVXViéaVgé7^ga^ö^W“cnZh^cYZ <Zb^kZNViHZ`iŽg“eVnYVøaVgécVnŽcZa^` daVgV`nVeéaVcVaéøbVaVgYVcW^g^daVc <Zb^kZNViHZ`iŽg“JG<:Egd_Zh^Ç&* ÷jWViiVg^]^cYZ'%&%$-hVnéaéJajhaVgVgVhé GZ`VWZi^a^ö^c<Za^øi^g^abZh^=V``écYV IZWa^öÇ`VehVbécYV:`dcdb^7V`VcaéöécXV \ZgZ`ZcdcVnéVaVgV`VaéøbVaVgécV]éoaV YZkVbZY^ndg#<Zb^kZnVihZ`iŽg“cZnŽcZa^`

126

daVgV`WVøaViéaVcJG<:egd_Zh^`VehVbécYV hZ`iŽgZa^]i^nVaVgéchVeiVcbVhé!dgiVnV é`Vc^]i^nVaVgYdögjaijhjcYV[^gbVaVgéc Zö^i^bkZhigViZ_^\Za^øi^gbZ`dcjhjcYV`^ \ZgZ`h^c^baZg^c`VgøéaVcbVhécé]ZYZ[aZnZc ^]i^nVVcVa^o^h“gZX^Ç.=Vo^gVciVg^]^cYZ E^g^GZ^hzc^kZgh^iZh^ZkhV]^ea^ö^cYZE^g^ GZ^hzc^kZgh^iZh^9Zc^o@Vbe“h“cYZ \ZgZ`aZøi^g^aY^#IdeaVciécécVéaéøécYVE^g^ GZ^hzc^kZgh^iZh^GZ`iŽg“Egd[#9g#DgVa :gYdöVckZ<Zb^kZNViù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé7VøVgVc7VngV` iVgV[écYVcVéaéø`dcjøbVaVgénVeéabéødaje E^g^GZ^hzc^kZgh^iZh^B“]ZcY^ha^`;V`“aiZh^ 9Z`VcKZ`^a^Egd[#9g#Cjg]Vc@V]nVdöaj iVgV[écYVc`ViéaébXé[^gbVaVgVh“gZX^VcaViVc W^ghjcjbnVeéaYé#

NViù]gVXViéaVgé7^ga^ö^iVgV[écYVc]VoégaVcVc I“g`^nZhiVcYécYVnVWVcXéo^nVgZi^aZgZ I“g`bVg`VhécéciVcéiébé`VehVbécYV! Türk kültürünün önemli !nVgéb nVchébVaVgécYVc!nVgéb ZaZcZö^ Vhégaé`DhbVcaé\ZaZcZö^ daVc:WgjhVcVié! :WgjhVcViéhé I“g`VcDa\V iVgV[écYVc hjcjaYj##

LdgaYd[;ddY'%&,[jVgé yerinde incelendi IVnaVcYéc7Vc\`d``Zci^cYZ(& BVnéh")=Vo^gVc'%&,iVg^]aZg^cYZ \ZgZ`aZøi^g^abZ`iZdaVckZ6hnV`éiVhécéc ZcŽcZba^[jVgaVgécYVcW^g^daVgV`Wjnéa &(ɓcX“h“Y“oZcaZcZcI=6>;:M'%&, ;jVgécVùhiVcWja=jWjWVi7V`a^nViNVöaé Id]jbaVgkZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ iVgV[écYVc[jVgo^nVgZi^\ZgZ`aZøi^g^aY^# vZø^ia^“a`ZaZgYZc)*W^c^c“oZg^cYZ o^nVgZi^kZ'W^c^c“oZg^cYZ`ViéaébXé^aZ VéaéøénVeéaVchŽo`dcjhj[jVgV?VedcnV! v^c!<“cZn@dgZ!H^c\Vejg!BVaZonV!ùiVanV \^W^b^aa^`ViéaébY“oZcaZnZc“a`ZaZgYZc \éYVhZ`iŽg“cYZ [VVa^nZi\ŽhiZgZc d`hVnéYV [^gbV`ViéaYé#


BİRLİK / BÖLGELER

6I=ù7!]VnVaeZgZhi \ZcaZgVgéndg 6`YZc^oIZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^ù]gVXVié 7^ga^ö^iVgV[écYVc]Zgnéa\ZaZcZ`hZadaVgV` Y“oZcaZcZcYd`jbViVhVgébnVgéøbVhécéc Wjnéa+ÉcXéhé\ZgZ`aZøi^g^aZXZ`# =VnVaeZgZhihad\Vcé^aZY“oZcaZcZXZ` nVgéøbVnV^a^ø`^c“c^kZgh^iZaZgo^nVgZi ZY^aY^#*%%%`^adbZigZh“gZcndaXjaj` hdcjcYV&%%%\ZciVhVgébXénVjaVøéaVgV` nVgéøbV]V``écYVW^a\^kZg^a^g`Zc!“c^kZgh^iZ o^nVgZiaZg^hégVhécYVŽoZadaVgV`]VoégaVcVc nVgéøbV\Zo^X^hZg\^h^^aZ\Zi^ö^b^onéa nVgéøbVh“gZX^cYZ“gZi^aZcZcY“hig^nZa “g“caZgkZ[^cVa^hiaZg^cŽc“g“c^aZeV[iVaVgé hZg\^aZcY^#7ŽnaZXZhécé[aVgYVnVeéaVc W^a\^aZcY^gbZhjcjbaVgécécnVcécYV ŽögZcX^aZg^c`jbVøaVg^aZiVcéøbVaVgéYV hVöaVcYé#7jnVgéøbVcécYd`jbV`jbVø iVhVgébéVaVcécYVI“g`^nZÉYZnVeéaVc^a` kZiZ`nVgéøbVŽoZaa^ö^cZhV]^edaYjöjcj WZa^giZc6I=ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé OZ`^@ékVc!vj`jgdkV7Ža\Zh^Éc^c`“ai“gZa kZ\ZaZcZ`hZa“gZi^bW^^b^^aZiVhVgébéc ^cdkVi^[W^gøZ`^aYZWjajøbVhécYVcndaV é`éaYéöécéY^aZ\Zi^gY^#

AKDENİZ

IV`a^iZYZcYZö^a! iV`a^iZY^aZcW^gI“g`^nZ^^c +néaYégnVgéøbVcécW“n“`W^gWVøVgé^aZ i“bI“g`^nZÉnZnVnéaYéöécécVaiécé^oZc OZ`^@ékVc!ÆIZ`hi^a^cYdöYjöjkZ iZ`hi^a^cYdnjgYjöjkZg^ba^vj`jgdkV “oZg^cYZ\ZaZcZ`kZ\ŽgZcZ`aZg^b^o^ bdYZgciVhVgébVcaVnéøé^aZW“i“caZøi^gZgZ` ]ZbWŽa\Zb^oYZnZgVaVc[^gbVaVgébéoéc! ]ZbYZŽögZcX^aZg^b^o^c]VnViaVgécV Yd`jcYjöjbjojY“ø“c“ndgjoÇøZ`a^cYZ `dcjøij#@ékVc!iV`a^iZYZcW^g“a`ZYZc! “g“caZg^iV`a^iZY^aZcW^g“a`ZdabV`ndajcYV Zö^i^b^cŽcZb^cZYZö^cY^#

128

v^ca^aZgZI“g``^gVoécéiVcéiiéaVg 76ù7!I“g`^nZYZcv^cZ`^gVo^]gVXVié^^c YZkaZiaZgVgVhé\Žg“øbZaZg^ciVbVbaVcbV VøVbVhécV\ZaY^ö^W^gYŽcZbYZ!7Vié 6`YZc^o<éYVkZIVgéb@“bZh^JG<: Egd_Zh^ZgZkZh^cYZWj“a`ZnZ\^ii^#Egd_Z `ViéaébXéhé-[^gbV^aZv^cZ\^YZc76ù7 ]ZnZi^!÷Vc\]VnYV[VVa^nZi\ŽhiZgZc( W“n“`hZWoZbZnkZ]Va^cZ!“a`Zc^cŽcZba^ h“eZgbVg`ZiaZg^cZ!nVøbZnkZhZWoZ

^i]VaViéhé[^gbVaVgVkZiZh^haZg^cZo^nVgZiaZg \ZgZ`aZøi^gY^#KZg^ba^\ZZc\Žg“øbZaZg ZhcVhécYVv^ca^[^gbVaVgYV“a`Zb^o^c `^gVo“gZi^b^kZ^]gVXVié]V``écYVW^a\^ hV]^W^daYj#v^ca^^i]VaViéaVg!7Vié6`YZc^oa^ ^]gVXViéaVgVkZI“g``^gVoécV^a\^naZnV`aVøié kZ\Žg“øbZaZgYZ`Vgøéaé`aéi^XVgZi^cWVøaVbVhé ^^c^`^YZkaZiVgVhécYV`^VcaVøbVaVgéc ^boVaVcbVhécéWZ`aZY^`aZg^c^`VnYZii^#

Gjh]ZnZi^6ciVanVYV GjhnV;ZYZgVhndcjIVgéb7V`VcaéöécYVc W^g]ZnZi!“gZi^bkZeV`ZiaZbZVaVcaVgécé ^cXZaZbZ`^^c6ciVanVnV\ZaY^#HZg^` ^aZh^cYZhZgVaVgékZeV`ZiaZbZiZh^haZg^c^ \ZoZc]ZnZi!WjgVYV^cXZaZbZaZgnVeié# =ZnZiZ6ciVanV<éYVIVgébkZ=VnkVcXéaé` ùaB“Y“ga“ö“!O^gV^@VgVci^cVB“Y“ga“ö“kZ

7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^nZi`^a^aZg^ Zøa^`Zii^#@VWV`!WVa`VWVöé!VnhWZg\bVgja kZW^WZg“gZi^bVaVcaVgé^aZeV`ZiaZbZ iZh^haZg^c^\Zo^e^cXZaZbZaZgnVeVc]ZnZiZ! Y^`^bYZc]VhVYV`VYVgdaVcVøVbV^aZ eV`ZiaZbZkZ^]gV^øaZbaZg^^aZ^a\^a^W^a\^ kZg^aY^#


BVgY^cÉYZjchZ`iŽg“bVhVnVnViégéaYé BVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcéIjg\Vnzca“^aZNŽcZi^b @jgjajznZaZg^Dg]Vcùa]VckZCjgZii^c 9Zb^gedaVi!<“cZnYdöjJcHVcVn^X^aZg^ 9ZgcZö^7Vø`Vcé:g]VcyobZckZd` hVnéYVhZ`iŽgiZbh^aX^h^c^c`ViéaébénaV nVeéaYé# IdeaVciéhégVhécYV!`ViéaébXéaVgVnŽcZa^` daVgV`!ÆIBD'%&,"'%&-7jöYVn Eda^i^`VaVgéÇ!ÆI“g`^nZÉYZ7jöYVnzgZi^b^ kZI^XVgZi^Ç!ÆNjgi^^kZNjgiYéøéE^nVhV 9^cVb^`aZg^Ç!ÆI“g`^nZÉYZJcE^nVhVaVgéÇ

v^bZcidhZ`iŽg“ ùhiVcWjaÉYVWjajøij v^bZcidhZ`iŽg“^]gVXViécécYV]VYV \Za^øi^g^abZh^VbVXécVnŽcZa^`daVgV` njgiYéøécYV\ZgZ`aZøZcZi`^ca^`aZgZ W^ga^`daVgV`hdc^`^néaYég`jgjbhVa daVgV`V`i^[W^gøZ`^aYZ`Viéaéb hVöaVcVckZ^bZcid$`a^c`Zg“gZi^X^aZg^! iZYVg^`^aZg^kZVaéXéaVgécécY“cnVYV`^ ZcW“n“`WjajøbVaVgécYVcdaVc!dijo néaéVø`écW^gh“gZY^gY“cnVcécZø^ia^

:MED'%'&=ViVnÉYVY“oZcaZcZXZ`

'%'&néaécYV=ViVnÉYVjajhaVgVgVhé WV]ZX^a^`:MEDÉhjY“oZcaZcbZh^^^c JajhaVgVgVhé7V]ZzgZi^X^aZg^7^ga^ö^ÉcZ 6>E=WVøkjgjnVeéaYé#H“h7^i`^aZg^kZ BVbjaaZg^ù]gVXViéaVg7^ga^ö^7Vø`Vcé kZ6>E=NŽcZi^b@jgjaj“nZh^DhbVc

7VöYViaédöajkZ6>E=NŽcZi^b@jgjaj iZbh^aX^aZg^."&'BVnéh'%&,iVg^]aZg^ VgVhécYV!=ViVnÉVgZhb^W^go^nVgZi \ZgZ`aZøi^gZgZ`JajhaVgVgVhé7V]ZX^a^` :medhjÉcjc=ViVnÉYVnVeéabVhé^^c ideaVciéaVgkZiZ`c^`^cXZaZbZaZgYZ WjajcYj# 6>E=NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé7ZgcVgY DdhiZgdb!6>E=NŽcZi^b`jgjaj“nZaZg^ DhbVc7VöYViaédöaj!@Zk^c8]jc\kZ 6>E=<ZcZaHZ`gZiZg^I^b7g^ZgXa^[[ZkZ =ViVn7“n“`øZ]^g7ZaZY^nZh^7Vø`Vcé 9d#9g#A“i[“HVkVøÉécWjajcYjöj]ZnZi! =ViVnKVa^h^:gYVa6iVÉcécbV`VbécYVW^g ideaVcié\ZgZ`aZøi^gY^#NVeéaVcideaVciéYV '%'&7diVc^`:MEDÉhjcjc=ViVnÉYV ÆBZYZc^nZiaZg7V]Zh^ÇiZbVhénaV Y“oZcaZcbZh^dcVnaVcYé#

^aZÆHdc<Za^øbZaZg kZ;éghViEVoVgaVgéÇ `dcjaVgécYVDgiV 6cVYdaj=jWjWVi! 7V`a^nVi!NVöaé Id]jbaVgkZ BVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b @jgjaj7Vø`Vcé Ijg\Vnzca“Éc“cYZeVcZa^hi daVgV`nZgVaYéöéeVcZaaZgY“oZcaZcY^#

“a`ZaZg^cYZY“oZcaZcZc!hZ`iŽgaZ^a\^a^ hdc\Za^øbZaZgYZc]VWZgYVgdabV`^^c `VégéabVoW^g[éghVihjcVc!\“c“b“oZ `VYVgideaVbYV*`éiVYVkZ*%[Vg`aé “a`ZYZ]VnViV\Z^g^aZcJajhaVgVgVhé >ciZgXZbv^bZcid@dc[ZgVché&*"&, BVnéh'%&,iVg^]aZg^VgVhécYVW^ga^` hedchdgajöjcYVùhiVcWja=^aidc7dbdci^ =diZaÉYZ\ZgZ`aZøi^g^aY^#9V]VŽcXZ \ZgZ`aZøZc`dc[ZgVchaVg^^cYZZcd` `ViéaébXécécdaYjöjùhiVcWjaideaVciéhécV (%[Vg`aé“a`ZYZc(%%`^ø^`ViéaYé#

HHù!>9:;'%&,&(ɓcX“ JajhaVgVgVhéHVkjcbV HVcVn^;jVgéÉcYV

ORTA ANADOLU

<“cZnYdöjJcHVcVn^X^aZg^9ZgcZö^ iVgV[écYVc&."'&BVnéh'%&,iVg^]aZg^ VgVhécYVBVgY^cÉYZÆ=VhViycXZh^ 7jöYVnéc<ZaZXZö^ÇiZbVaéWŽa\ZhZa W^gideaVcié\ZgZ`aZøi^g^aY^#HZ`iŽgaZ ^a\^a^W^gd``dcjcjcbVhVnVnViégéaYéöé ideaVcié!BVgY^cKVa^h^BjhiV[VNVbVc! IdegV`BV]hjaaZg^D[^h^NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`VcéùhbV^a@ZbVadöaj!<Vo^VciZe I^XVgZi7dghVhéNŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé 6]bZiI^gnV`^döaj!DgiV6cVYdaj =jWjWVi!7V`a^nVi!NVöaéId]jbaVgkZ

HVkjcbVkZ=VkVXéaé`HVcVn^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^HHù!."&'BVnéh'%&,iVg^]aZg^cYZ ùhiVcWjaYVWjnéa&(ɓcX“h“Y“oZcaZcZc >9:;'%&,JajhaVgVgVhéHVkjcbVHVcVn^^ ;jVgéÉcVW^g^c[d"hiVcY^aZ`ViéaébhVöaVYé# 7VøWV`Vc7^cVa^NéaYégéb!B^aa^HVkjcbV 7V`Vcé;^`g^>øé`!ù^øaZg^7V`VcéH“aZnbVc HdnajkZHVkjcbVHVcVn^B“hiZøVgé Egd[#9g#ùhbV^a9Zb^gÉ^c`ViéaébaVgénaV \ZgZ`aZøZc[jVgécVéaéøiŽgZc^cZHHù NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéAVi^[6gVa6a^øYZ `ViéaYé#;jVgYVnZga^kZnVWVcXédcaVgXV [^gbVcéc`VgV!YZc^o!]VkVXéaé`kZjoVn! jaVøéb!ad_^hi^`YZhiZ`[VVa^nZiaZg^!aZkVoéb bVaoZbZVgVkZ\ZgZaZg^VaVcaVgécYV “g“caZg^hZg\^aZcY^#

129


BİRLİK / BÖLGELER

9döj@VgVYZc^oYZ ^]gVXViY“ø“øiZ! GjhnVÉnV^]gVXVi ^hZn“`hZa^øiZ

9döj@VgVYZc^o7Ža\Zh^ÉcYZc\ZgZ`aZøZc *Vnaé`^]gVXViiVbZkh^bhZaYjg\jcaj` cZYZc^naZn“oYZ(!*dgVcécYVY“ø“ø nVøVcég`Zc!GjhnV;ZYZgVhndcjÉcVnVeéaVc ^]gVXVi^hZn“`hZa^øZ\Zi^#9döj@VgVYZc^o ù]gVXViéaVg7^ga^ö^9@ù7NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`Vcé6]bZi=VbY^<“gYdöVc!nZi`^

VaVcécYVWjajcVcIgVWodc!G^oZ!6gik^c kZ<“b“ø]VcZ^aaZg^cYZc'%&,néaécéc^a` *VnécYVDXV`"BVnéh*-+b^andc)** W^cYdaVgijiVgécYV^]gVXVi\ZgZ`aZøi^ö^c^ WZa^giZgZ`\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ \ŽgZ^]gVXViiVn“oYZ(!*dgVcécYVW^g Y“ø“ønVøVcYéöécéhŽnaZY^#<“gYdöVc

ÆIgVWodc^a^^]gVXViécYVn“oYZ+!&!G^oZ ^a^^]gVXViécYVn“oYZ%!&kZ6gik^c^a^ ^]gVXViécYVn“oYZ&(!-dgVcécYVY“ø“øaZg nVøVcég`Zc!<“b“ø]VcZ^a^^]gVXViécYV n“oYZ&-,dgVcécYVW^gVgiéønVøVcbéøiég#ùa ^]gVXViaVgécYVnVøVcVcY“ø“ø“cZcŽcZba^ cZYZc^!iVgébhVa“g“c\gjWjcYV`^“g“caZg^c WVøiV[écYé`dabV`“oZgZW^g^b[^nViaVgécYV W^gŽcXZ`^YŽcZbZdgVcaVnVøVcVc Y“ø“øiZc`VncV`aVcéndg#<“b“ø]VcZ ^a^b^o^]gVXViécYV\Žg“aZcn“`hZ`dgVcaé ^]gVXViVgiéøécéccZYZc^^hZ0^aYZcWjnéa ŽcZba^b^`iVgYVVgiéø\ŽhiZgZcbVYZcX^a^` “g“caZg^c^c^]gVXViécYV\Žg“aZcVgiéø nVcécYV!jajhaVgVgVhée^nVhVaVgYV`^bZiVa [^nViaVgécYV`^n“`hZa^øigZcY^^]gVXViiVYV ŽcZba^VgiéøVcZYZcdaYjYZY^# ù]gVXViébéoéciZ`gVgVgiéøigZcY^cZ YŽcZXZö^c^jbjndgjo IgVWodc!G^oZ!6gik^ckZ<“b“ø]VcZ ^aaZg^cYZc\ZgZ`aZøZc^]gVXViaV^a\^a^W^a\^aZg kZgZc<“gYdöVc(^a^b^oYZc'%&,néaé^a` WZøVnécYV\ZgZ`aZøZc^]gVXViéc“g“c hégVaVbVhécYV0W^gŽcXZ`^néaVdgVcaVn“oYZ &%!)&Y“ø“øaZ(++b^andc,++W^c..' YdaVgijiVgécYV^]gVXViaV[écYé`kZbVbjaaZg^ W^g^cX^hégVné!n“oYZ''!+dgVcécYV`^VgiéøaV -.b^andc)%W^c**YdaVgijiVgécYV`^ ^]gVXViaVnVøbZnkZhZWoZ“g“caZg^^`^cX^ hégVnékZn“oYZ'-!-VgiéøaV+%b^andc-)) W^c--+YdaVgijiVgécYV`^^]gVXViaVYV bVYZcX^a^`“g“caZg^““cX“hégVnéVaéndg#

ùeZ`NdajÉcjegd_Zh^cZhZn^gX^`VabVnVaéb

KARADENİZ

9döj@VgVYZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^ 9@ù77Vø`Vcé6]bZi=VbY^<“gYdöVc! @VgVYZc^o^cYdöj`énéaVgécYVI“g`^nZ hécégécVnV`aVøé`&*%`b#joV`iV`jgjaVXV` daVc6cV`a^V9Zc^oA^bVcéIZgb^cVa^c^c higViZ_^`daVgV`v^cYZc6kgjeVnVdaVcZc `éhV\“oZg\}]daVXVöécékZWj\“oZg\}]V WŽa\Zb^o^cYZb^gndajWVöaVciéhé^aZ WVöaVcbVhécécŽcZbVgoZii^ö^c^hŽnaZY^# 7“n“`ùeZ`NdajcjcXVcaVcYégéabVhéegd_Zh^ ^aZ^a\^a^Vé`aVbVaVgYVWjajcVc<“gYdöVc! <“gX^hiVc=“`“bZi^c^cv^c=“`“bZi^^aZ nVeiéöé^øW^ga^ö^`VehVbécYV<“gX^hiVcéc @VgVYZc^o`énéhécYV`jgjabVhékZ)néa ^^cYZiVbVbaVcbVhéeaVcaVcVc6cV`a^V 130

A^bVcécécv^ckZ6kgjeVVgVhécYVŽcZba^ W^g`Vg\diVøébVXéaé`iZgb^cVa^dabVhécéc ]ZYZ[aZcY^ö^c^]ViégaViié# 6kgjeV7^ga^ö^c^cYZYZhiZ`aZY^ö^egd_Z cZi^XZh^cYZdajøijgjaVXV`Wj]Viiéc 7“n“`ùeZ`NdajcjcXVcaVcYégéabVhé VéhécYVchigViZ_^`ŽcZbZhV]^edaYjöjcj `VnYZYZc<“gYdöVc!7j]Vi!6kgjeV^aZ v^c^@VgVYZc^o“oZg^cYZcWVöaVnVcZc ŽcZba^]VidabVŽoZaa^ö^c^iZø`^aZYZXZ`# @VgVYZc^o^cYdöj`ZcVgécYVnZgVaVckZ “a`ZhécégébéoYVchVYZXZ&*%`b#joV`iV `jgjaVXV`daVc6cV`a^V9Zc^oA^bVcé IZgb^cVa^!higViZ_^`daVgV`W“n“`ŽcZb ^]i^kVZY^ndgYZY^#

AHMET HAMDİ GÜRDOĞAN DKİB Başkanı


&%*“a`Zc^chVWjcj<“cZnYdöjYVc

<6ù7“a`ZnZ bdgVaVøéaéndg <“cZnYdöj6cVYdajù]gVXVié7^ga^`aZg^ <6ù7@ddgY^cViŽg7Vø`Vcé6WY“a`VY^g vé`bVo!odgW^gYŽcZbYZ^]gVXViéVgiégVc <“cZnYdöjaj^]gVXViéaVgéc“a`ZnZ bdgVaVøéaVYéöécéhŽnaZY^#BVnéhVné ^]gVXVikZg^aZg^c^YZöZgaZcY^gZcvé`bVo! I“g`^nZc^chdcnéaaVgYVŽcZba^WVY^gZaZg ViaViiéöécékZodgajeVg`jgj^chVcaVgécW^ga^` kZWZgVWZga^`^^cYZWVøVgénaV\Zi^ö^c^ hŽnaZY^#vé`bVo!HdgjcaVgécW^gkZWZgVWZg dajcbVhé]Va^cYZ`daVnViaViéaYéöécVøV]^i daYj`YZY^# N“`hZa^øYZkVbZY^ndg <6ù77Vø`Vcé6WYja`VY^gvé`bVo!\ZZc néaécdgiVaVgécV`VYVg^]gVXVia^\^cYZ+cXé hégVYVdaVc<Vo^VciZe^c!W^gnéaYVcWZg^ *^cX^a^``daijöjcVdijgYjöjcjVcébhViié# =ZYZ[aZg^c^c\ZaZXZ`néaaVgYV)“cX“a“` daYjöjcjhŽnaZnZcvé`bVo!Vé`aVcVc kZg^aZg^cWj]ZYZ[ZjaVøbVaVgécV`daVnaé` hVöaVnVXVöécé`VnYZii^#÷Z]g^c^]gVXViécéc \ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ.!- VgiiéöécéWZa^giZcvé`bVo!WjVgiéøéc\ZaZXZ` VnaVgVéøé`ijiijöjcjkZŽc“b“oYZ`^ YŽcZbYZWŽa\Z^]gVXViécécYV]VYV VgiVXVöécé`VnYZii^#

YdaVg\Za^ghVöaVcYéöécé`VnYZYZc vé`bVo!hdcYŽcZbaZgYZYdöVa “g“caZgZ^a\^c^cVgiiéöécéVcaViié# vé`bVo!hVWjcjc6bZg^`VkZ6kgjeV “a`ZaZg^c^cnVcéhégV6[g^`VYV YVnVn\écaVøbVhécYV! ^]gVXViéaVgécY“cnV\ZcZa^cYZ \ZgZ`aZøi^gY^ö^Zø^ia^iVcéiéb [VVa^nZiaZg^c^cZi`^a^daYjöjcj V`iVgYé# 6WYja`VY^gvé`bVo!<Vo^VciZe WVøiVdabV`“oZgZWŽa\ZYZ`^ ^]gVXViéaVgécnjgiYéøécVVéabV`dcjhjcYV daYj`V^n^YjgjbYVWjajcYj`aVgécé kjg\jaVnVgV`!7j\“cnjgiYéøécV\^YZc]Zg jV`iVbjiaV`VW^g<“cZnYdöjaj^]gVXVié WjaVW^a^gh^c^o#HVWjckZhVWjcXjaj`

C^o^eWVøiVdabV`“oZgZ WŽa\Zb^oYZŽcZba^W^g^ø`daj#7jhZ`iŽgaZ ^a\^a^YZW^gd`egd_Z]VnViWjaYjkZ hdcjaVgkZgbZnZWVøaVYéøZ`a^cYZ `dcjøij#

96ù7iZcYéøeVoVg^^c iki yeni URGE projesi 9döj6cVYdajù]gVXViéaVg7^ga^ö^96ù7! '%&,"'%&.néaaVgéVgVhécYVjn\jaVcVXV` BdW^anVHZ`iŽg“cYZù]gVXViéc<Za^øi^g^abZh^ ^^cùøW^ga^ö^"<“W^ga^ö^kZBZnkZkZHZWoZ HZ`iŽg“cYZù]gVXViéc<Za^øi^g^abZh^^^c ùøW^ga^ö^kZ<“W^ga^ö^egd_ZaZg^naZWŽa\Z ^]gVXViéaVgécVnZc^eVoVgaVgVbVné ]ZYZ[a^ndg#96ù7YZcnVeéaVcVé`aVbVYV! :`dcdb^7V`Vcaéöécéc]^bVnZaZg^cYZ kZ96ù7dg\Vc^oVhndcjcYV'%&+"'%&- néaaVgécYV7Ža\Zb^oYZ`^<éYVù]gVXViécéc 6giégéabVhéÉÉ^aZùcøVViBVaoZbZaZg^

HZ`iŽg“c“cù]gVXVi@VeVh^iZh^c^c \Za^øi^g^abZh^ÉÉ^h^ba^egd_ZaZg^cnVeéaVXVöé VcébhViéaYé#7jegd_ZaZgZZ`daVgV`'%&," '%&.néaaVgécYVBdW^anVHZ`iŽg“cYZ ù]gVXViéc<Za^øi^g^abZh^^^cùøW^ga^ö^" <“W^ga^ö^^aZBZnkZkZHZWoZHZ`iŽg“cYZ ù]gVXViéc<Za^øi^g^abZh^^^cùøW^ga^ö^kZ <“W^ga^ö^egd_ZaZg^c^cjn\jaVcVXVöé WZa^gi^aZcVé`aVbVYV!WjgVYV`^VbVXéc! JajhaVgVgVhéGZ`VWZi^a^ö^c<Za^øi^g^abZh^ JG<:egd_ZaZg^naZnZc^eVoVgaVgWjabV` ^^cY“cnVnVVéabV`daYjöjV`iVgéaYé#

131

DOĞU & G. DOĞU ANADOLU

<“cZnYdöj6cVYdajù]gVXVié7^ga^`aZg^ <6ù7@ddgY^cViŽg7Vø`Vcé6WYja`VY^g vé`bVo!W^ga^`“nZh^\^g^ø^bX^aZg^c“gZii^ö^ hVWjcaVgéc'%&+néaécYVWVøiVDgiVYdöj dabV`“oZgZ!@joZnkZ<“cZn6[g^`V! v^c!?VedcnV!6kjhigVanV!ùiVanV!;gVchV! ùhkZ!6abVcnV!=daaVcYV!GjhnV!6bZg^`V 7^gaZø^`9ZkaZiaZg^kZ@VcVYVcécYV VgVhécYVnZgVaYéöé&%*“a`ZnZhViéaYéöécé hŽnaZY^# <ZaZcZ`hZanŽciZbaZ“gZi^aZchVWjcaVgéc \ZZcnéa&&.W^c-'+idcjcjc^]gV ZY^aY^ö^c^V`iVgVcvé`bVo!WjhViéøiVc&&- b^andc&--W^cYdaVg\Za^gZaYZZY^aY^ö^c^ kjg\jaVYé# 7jnéaéc^a`ZngZö^cYZnjgiYéøécVnVeéaVc (.W^c,-.idchViéøiVc(+b^andc).W^c


-!9)3รญ4รญ"!2)9,! GรœNDEM ,"1", GรœNDEM รจ)3"$"53",".-"3* 5f3,รฐ:&รฐ)3"$"5*

hONHED]ร–QGDLVH0D\ร–VD\ร–QGD $% QLQLKUDFDWร–Pร–]GDNLSD\ร– \ย]GHROGX0D\ร–VD\ร–QGD .X]H\$PHULND \DLKUDFDWร–Pร–] \ย]GH2UWDGRรขX \D \ย]GH%Dรขร–PVร–]'HYOHWOHU 7RSOXOXรขXยONHOHULQH\ย]GH YH8]DNGRรขX \DLVH\ย]GH DUWร–รฆJ|VWHUGLรคOND\GDLVH $% \HLKUDFDWPLO\DUGRODU DUWร–รฆND\GHWWL%|\OHOLNOHLON D\GDNLWRSODPLKUDFDWDUWร–รฆร–Pร–]ร–Q \DNODรฆร–N\DUร–Vร–Qร–$%ยONHOHULQH RODQLKUDFDWDUWร–รฆร–Pร–]ROXรฆWXUGX $% GHQVRQUDLKUDFDWDUWร–รฆร–Pร–]D HQEย\ยNNDWNร–\ร–PLO\RQ GRODULOH2UWDGRรขXยONHOHULYH PLO\RQGRODULOH.X]H\ $PHULNDYHUPLรฆROGX

OรพKUDFDWVRQD\Oร—NG|QHPGHLVHLKUDFDW\ย]GHDUWร—รฝOD PLO\DUPLO\RQGRODURODUDNND\GDJHoWLL O6HNW|UHOED]GD0D\ร—VD\ร—QGDHQID]ODLKUDFDWร—\ย]GH DUWร—รฝYHPLO\DUPLO\RQGRODUODRWRPRWLYHQGยVWULVL JHUoHNOHรฝWLUGL O<ร—Oร—QLOND\ร—QGDLKUDFDW\ย]GHDUWร—รฝODPLO\DU PLO\RQGRODUROGX$/,!2/,!2!+'%2a%+,%รฅ4รญ

 297

-!9)3!9).$!รญ(2!#!4 9e:$% !24)รฅ,!

.รฐ-:0/%0-"3 รซ.'รซ,4%2%

.รฐ-:"3%0-"3 !,-!.9!

.รฐ-:0/%0-"3 (/,,!.$!

563

687

.รฐ-:0/%0-"3 &2!.3!

.รฐ-:0/%0-"3 ABD

500

.รฐ-:0/%0-"3 รซ30!.9!

291

698

.รฐ-:0/%0-"3 รซ4!,9!.รฐ-:0/%0-"3 รซ32!รซ,

.รฐ-:0/%0-"3 )2!+

317 .รฐ-:0/%0-"3 "!%

"/"f3&5รฐ.(361-"3*/*/ รฐ)3"$"55"/"-%*รฆ*1":

-ADENCILIK %3,6

4ARร†M %13,5

Sanayi %83,0

รฐ--&3&(e3& .":*4":* รฐ)3"$"5 %"รฆ*-*.*

 

.รฐ-:"3%0-"3

รซ34!."5,

 "523!

6HNW|UED]ร—QGD 0D\ร—VD\ร—QGD HQID]ODLKUDFDWร— PLO\DU PLO\RQGRODUOD RWRPRWLYVHNW|Uย JHUoHNOHรฝWLUGL%X VHNW|UยPLO\DU PLO\RQGRODUOD KD]ร—UJL\LPYH NRQIHNVL\RQLOH PLO\DUPLO\RQ GRODUODNLP\HYL PDGGHOHUVHNW|UOHUL WDNLSHWWL

 

.รฐ-:0/%0-"3

%3,1

+D\YDQVDOยUยQOHU $รฟDoYHRUPDQ ยUยQOHUL

 

.รฐ-:0/%0-"3

%1,4

7DUร—PDGD\DOร— LรฝOHQPLรฝยUยQOHU

 

.รฐ-:0/%0-"3

%7,9 

.LP\HYL PDGGHOHUYH PDPXOOHUL

 

.รฐ-:"3%0-"3

%10,6

6DQD\L PDPXOOHUL

.รฐ-:"3%0-"3

%9,0

(f.fรจ)"/&

%8470,5  .รฐ-:"3%0-"3 

.รฐ-:0/%0-"3

3!+!29!

540

.รฐ-:0/%0-"3

!.+!2!.รฐ-:0/%0-"3

333

.รฐ-:0/%0-"3

-!.รซ3!

รซ:-รซ2.รฐ-:0/%0-"3

$%.รซ:,รซ.รฐ-:0/%0-"3

'!:รซ!.4%0

84 132

รฐ)3"$"5*&/'";-""35"/รฐรพKUDFDWร—Qร—0D\ร—VD\ร—QGDHQoRN DUWร—UDQLONLODUDVร—QGD*ยPยรฝKDQH LOHELULQFLROGX

%LWNLVHOยUยQOHU

 

.รฐ-:"3%0-"3

+/#!%,รซ

.รฐ-:"3%0-"3

"/"f3&5รฐ. (361-"3*/*/ .":*4":* รฐ)3"$"5*/%"/ "-%*รฆ*1":

214

.รฐ-:0/%0-"3

(!4!9


B6N>H'%&,ù=G686IG6@6BA6G> H:@IyG:A76O96G6@6BA6G"&%%% .":*440/":

2016

2017

9Zö^ø^b

'%&+"'%&,

9Zö^ø^b

Pay(16) (%)

I. TARIM

1.600.475

1.679.125

4,9

13,5

20.295.690

20.540.029

1,2

14,0

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

1.086.320

1.123.297

3,4

9,0

14.556.261

14.316.460

-1,6

9,7

=jWjWVi!7V`a^nVi!NVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^

511.400

529.110

(!*

)!'

6.183.124

6.477.770

)!-

)!)

NVøBZnkZkZHZWoZ

140.657

129.025

"-!(

&!%

1.988.868

2.019.621

&!*

&!)

BZnkZHZWoZBVbjaaZg^

99.963

114.468

&)!*

%!.

1.324.604

1.364.489

(!%

%!.

@jgjBZnkZkZBVbjaaZg^

96.137

97.096

&!%

%!-

1.350.260

1.301.406

"(!+

%!.

;écYé`kZBVbjaaZg^

140.964

123.429

"&'!)

&!%

2.453.133

1.948.839

"'%!+

&!(

OZni^ckZOZni^cnVöé

13.709

25.559

-+!)

%!'

173.659

255.228

),!%

%!'

I“i“c

77.918

98.118

'*!.

%!-

999.051

869.682

"&'!.

%!+

H“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^

5.572

6.490

&+!*

%!&

83.562

79.426

")!.

%!&

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER

154.678

172.579

11,6

1,4

1.731.063

2.027.787

17,1

1,4

Hjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg

154.678

172.579

&&!+

&!)

1.731.063

2.027.787

&,!&

&!)

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

359.477

383.250

6,6

3,1

4.008.366

4.195.781

4,7

2,9

BdW^anV!@VöéikZDgbVczg“caZg^

359.477

383.250

+!+

(!&

4.008.366

4.195.781

)!,

'!.

II. SANAYİ

8.852.524

10.346.996

16,9

83,0

108.017.253

112.820.532

4,4

76,8

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

953.226

987.207

3,6

7,9

11.348.518

11.318.296

-0,3

7,7

IZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^

667.584

672.876

%!-

*!)

7.926.514

7.914.920

"%!&

*!)

9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^

121.149

130.453

,!,

&!%

1.413.723

1.433.350

&!)

&!%

=Vaé

164.493

183.878

&&!-

&!*

2.008.281

1.970.026

"&!.

&!(

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

1.126.967

1.322.924

17,4

10,6

14.546.696

14.910.173

2,5

10,1

C. SANAYİ MAMULLERİ

6.772.331

8.036.865

18,7

64,4

82.122.038

86.592.063

5,4

58,9

=Voég\^n^bkZ@dc[Z`h^ndc

1.417.800

1.405.044

"%!.

&&!(

17.440.775

16.586.497

")!.

&&!(

Didbdi^k:cY“hig^h^

1.998.422

2.565.729

'-!)

'%!+

22.217.990

26.161.609

&,!,

&,!-

<Zb^kZNVi

33.872

114.132

'(,!%

%!.

953.765

1.149.787

'%!+

%!-

:aZ`ig^`:aZ`igdc^`kZ=^obZi

806.575

885.908

.!-

,!&

10.375.553

9.834.079

"*!'

+!,

BV`^cZkZ6`hVbaVgé

455.988

511.515

&'!'

)!&

5.505.662

5.405.296

"&!-

(!,

9Zb^gkZ9Zb^g9éøéBZiVaaZg

503.328

571.709

&(!+

)!+

6.128.061

6.161.644

%!*

)!'

vZa^`

748.298

966.412

'.!&

,!,

8.919.387

10.449.062

&,!'

,!&

v^bZcid8VbHZgVb^`kZIdegV`zg“caZg^

233.937

240.637

'!.

&!.

2.745.135

2.586.930

"*!-

&!-

B“XZk]Zg

172.098

303.218

,+!'

'!)

2.403.323

2.943.600

''!*

'!%

HVkjcbVkZ=VkVXéaé`HVcVn^^

106.339

133.009

'*!&

&!&

1.757.604

1.644.960

"+!)

&!&

ù`a^baZcY^gbZHVcVn^^

286.639

328.648

&)!,

'!+

3.576.721

3.564.715

"%!(

'!)

9^öZgHVcVn^zg“caZg^

9.036

10.905

'%!,

%!&

98.062

103.884

*!.

%!&

315.281

446.058

41,5

3,6

3.708.742

4.302.263

16,0

2,9

10.768.279

12.472.179

15,8

100,0

132.021.685

137.662.823

4,3

93,7

7.724.088

9.295.507

20,3

6,3

139.745.774

146.958.331

5,2

100,0

H:@IyGA:G

III. MADENCİLİK T O P L A M (TİM*) İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat T O P L A M (TİM+TUİK*)

Pay(16) (%) '%&*"'%&+

133


GÖSTERGELER Mayıs ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke (1000$) zA@:7^c 6AB6CN6 ùC<ùAI:G: >G6@ ùI6AN6 679 ;G6CH6 ùHE6CN6 76: =DAA6C96 ùHG6ùA

2016 1.095.584 684.974 535.923 589.017 564.382 527.318 402.606 209.495 274.283 290.454

2017 1.225.404 768.637 741.080 697.881 686.974 563.046 500.065 316.877 296.858 290.763

Mayıs ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke (1000$) 9Zö# &&!&'!' (-!( &-!* '&!, +!')!' *&!( -!' %!&

2016 4.754.141 1.192.551 751.146 645.306 516.853 484.761 142.005 288.833 228.115 121.295

2017 5.254.294 1.259.340 1.059.462 703.104 567.700 540.163 478.343 332.911 251.079 213.753

9Zö# &%!* *!+ )&!% .!% .!&&!) '(+!&*!( &%!& ,+!'

:c[VoaV^]gVXVinVeéaVc^a`&%“a`Z hégVaVbVhécYVBVnéhVnécYV6abVcnVa^YZg daYj#BVnéhÉiV6abVcnVÉnVnVeéaVc^]gVXVi&!'' b^anVgYdaVgdaYj#

2016 1.998.422 1.417.800 1.126.967 748.298 806.575 667.584 503.328 511.400 455.988 315.281

BVnéhVnécYVZc[VoaV^]gVXVinVeVc^a` &%hZ`iŽgYZc^]gVXViécéZcd`VgiégVc \Zb^kZnVi!oZni^ckZoZni^cnVöé^aZ b“XZk]ZghZ`iŽgaZg^daYj#

134

9Zö# --(.&!+ ,-('!+ ',))!( '%+!& '%&!&'.!( &%*!* &%&!% .*!.(!,

2016 32 2.064 142.005 12.257 714 2 5.942 2.784 6.232 2.447

zA@:7^c <zBz÷=6C: N6ADK6 H6@6GN6 ODC<JA96@ 76GI>C BJ÷ v6C@>G> C:K÷:=ùG 7ùA:8ù@ v6C6@@6A:

2017 2.702 59.737 478.343 35.000 1.841 5 13.786 6.005 13.064 4.735

9Zö# -),%!* ',.)!' '(+!&-*!* &*-!% &*&!) &('!% &&*!, &%.!+ .(!*

BVnéhVnécYVZcd`^]gVXViVgiéøénVøVcVc “a`Z^hZùc\^a^oK^g_^c6YVaVgédaYj#BVnéhÉiV ùc\^a^oK^g_^c6YVaVgéÉcV\ZgZ`aZøZc^]gVXVi n“oYZ--(.&!+dgVcécYVn“`hZaY^#

Mayıs ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 sektör (1000$)

Mayıs ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 sektör (1000$) zA@:7^c DIDBDIùK:C9zHIGùHù =6O>G<ùNùBK:@DC;:@HùNDC @ùBN:KùB699:A:GK:B6BJA# v:Aù@ :A:@IGù@:A:@IGDCù@K:=ùOB:I I:@HIùAK:=6BB699:A:Gù 9:BùGK:9:BùG9>÷>B:I6AA:G N6õA>ID=JBA6GK:B6BJAA:Gù B6@ùC:K:6@H6BA6G> B69:C8ùAù@zGzCA:Gù

2017 12.084 73.232 59.987 40.945 24.006 14.691 11.205 10.344 61.504 17.253

Mayıs ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 il (1000$)

Mayıs ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 il (1000$) zA@:7^c ùHI6C7JA 7JGH6 @D86:Aù ùOBùG <6Où6CI:E 6C@6G6 H6@6GN6 B6C>H6 9:CùOAù =6I6N

2016 14 923 2.109 13.376 7.954 6.407 5.454 5.147 31.415 8.907

zA@:7^c ùC<ùAùOKùG?ùC696A6G> 8:7:AùI6G>@ ùOA6C96 H>C<6EJG I6NK6C 6C<DA6 <ùC: N:CùO:A6C96 =DC<@DC< ;ùA>EùCA:G

2017 2.565.729 1.405.044 1.322.924 966.412 885.908 672.876 571.709 529.110 511.515 446.058

9Zö# '-!) "%!. &,!) '.!& .!%!&(!+ (!* &'!' )&!*

zA@:7^c <:BùK:N6I O:NIùCK:O:NIùCN6õ> Bz8:K=:G B69:C8ùAù@zGzCA:Gù v:Aù@ DIDBDIùK:C9zHIGùHù IzIzC H6KJCB6K:=6K68>A>@H6C6Nùù 9ùõ:GH6C6NùzGzCA:Gù @ùBN:KùB699:A:GK:B6BJA#

2016 33.872 13.709 172.098 315.281 748.298 1.998.422 77.918 106.339 9.036 1.126.967

2017 114.132 25.559 303.218 446.058 966.412 2.565.729 98.118 133.009 10.905 1.322.924

9Zö# '(,!% -+!) ,+!' )&!* '.!& '-!) '*!. '*!& '%!, &,!)

ù]gVXViéBVnéhVnécYV&b^anVgYdaVgé VøVchZ`iŽgaZgdidbdi^k!]Voég\^n^bkZ `dc[Z`h^ndc^aZ`^bnZk^bVYYZaZgkZ bVbjaaZg^hZ`iŽgaZg^daYj#


รฐ)3"$"5b*#รฐ3-รฐ,-&3รฐ(&/&-4&,3&5&3-รฐ,-&3รฐ#";*/%"รฐ)3"$"53",".-"3* 

.":*440/":

2016

2017

รญ--รญ"

2.859.425

3.441.180

5รญ"

2.072.916

2.613.082

รญ4+รญ"

1.542.678

1.532.369

/!รญ"

874.810

!+รญ"

%FรงJรฉJN 

1BZ  %FรงJรฉJN 

20,3

27,6

35.825.103

37.159.308

3,7

27,0

26,1

21,0

23.123.266

26.751.185

15,7

19,4

0,7

12,3

18.725.680

18.131.882

-3,2

13,2

974.429

11,4

7,8

11.143.812

11.204.393

0,5

8,1

782.464

997.194

27,4

8,0

10.312.033

11.180.050

8,4

8,1

%รญ"

893.028

953.783

6,8

7,6

10.517.203

10.989.437

4,5

8,0

'!รญ"

635.886

710.356

11,7

5,7

8.218.878

7.877.015

-4,2

5,7

รญรญ"

451.259

571.244

26,6

4,6

6.032.494

6.603.289

9,5

4,8

$%.รญ"

176.678

205.380

16,2

1,6

2.134.390

2.243.223

5,1

1,6

$!รญ"

172.869

166.451

3,7

1,3

1.990.370

1.848.933

-7,1

1,3

"!รญ"

119.340

139.099

16,6

1,1

1.396.273

1.552.358

11,2

1,1

+รญ"

114.302

95.168

-

16,7

0,8

1.811.839

1.233.111

-31,9

0,9

$+รญ"

72.625

72.444

-

0,2

0,6

790.346

888.640

12,4

0,6

4/0,!-

10.768.279

12.472.179

4,3

100

-

-

15,8

BVnรฉhVnรฉcYVรน]gVXViยรฉ7^ga^`aZg^<ZcZa HZ`gZiZga^`aZg^ร‰c^chZg\^aZY^รถ^eZg[dgbVchiV 6@รน7nย“oYZ',!+^]gVXViVgiรฉรธรฉ^aZY^``Vi ยZ`^ndg#

2016 *#'(,#*-*!*% '#%)%#+&.!(+ .+%#(,)!,+ ,%(#*+'!*& +*.#%%)!)) (',#+&)!+. ((&#%()!-&-.#&-%!*, &&(#'-&!.) &**#)%%!)(

2017 +#%,,#()%!%. '#'+&#).,!*% .),#,-'!+. -(+#%,)!+* -&-#'.(!'* ).)#,'(!-& )&&#)*,!), '*)#-'-!.& &+'#'*%!*( &*%#(.(!.'

BVnรฉhVnรฉcYV6kgjeV7^ga^รถ^ย“a`ZaZg^cZ ^]gVXViรฉbรฉonย“oYZ&+!%(Vgiรฉรธ\ยŽhiZgY^#

132.021.685 137.662.823

รน]gVXViยรฉ7^ga^`aZg^<ZcZaHZ`gZiZga^`aZg^VgVhรฉcYV BVnรฉhVnรฉcYVรนBBรน7ร‰^c^]gVXViiV`^eVnรฉnย“oYZ '-!'daVgV`\ZgยZ`aZรธi^#

Mayฤฑs ayฤฑ en yรผksek ihracat artฤฑลŸฤฑ yaลŸanan ilk 10 รผlke grubu (1000$)

Mayฤฑs ayฤฑ en fazla ihracat yapฤฑlan ilk 10 รผlke grubu (1000$) zA@:<GJE7^c 6kgjeV7^ga^รถ^za`ZaZg^ DgiVYdรถjza`ZaZg^ 6[g^`Vza`ZaZg^ 7Vรถรฉbhรฉo9ZkaZiaZgIdeajajรถj @joZn6bZg^`VHZgWZhiI^XVgZi 9^รถZg6kgjeVza`ZaZg^ 9^รถZg6hnVza`ZaZg^ JoV`Ydรถjza`ZaZg^ 9^รถZg6bZg^`Vcza`ZaZg^ HZgWZhi7ยŽa\ZaZg

100

1BZ 

9Zรถ# &+!%( &%!-' "&!(& &-!-( ')!&, *&!%& ')!'. ()!,% )(!'( "(!''

zA@:<GJE7^c 9^รถZg6kgjeVza`ZaZg^ 9^รถZg6bZg^`Vcza`ZaZg^ JoV`Ydรถjza`ZaZg^ 9^รถZg6hnVza`ZaZg^ @joZn6bZg^`VHZgWZhiI^XVgZi 7Vรถรฉbhรฉo9ZkaZiaZgIdeajajรถj D`nVcjhnVza`ZaZg^ 6kgjeV7^ga^รถ^za`ZaZg^ DgiVYdรถjza`ZaZg^ 6[g^`Vza`ZaZg^

2016 2017 (',#+&)!+. ).)#,'(!-& &&(#'-&!.) &+'#'*%!*( &-.#&-%!*, '*)#-'-!.& ((&#%()!-)&&#)*,!), +*.#%%)!)) -&-#'.(!'* ,%(#*+'!*& -(+#%,)!+* )+#.,(!)( **#))%!(*#'(,#*-*!*% +#%,,#()%!%. '#%)%#+&.!(+ '#'+&#).,!*% .+%#(,)!,+ .),#,-'!+.

9Zรถ# *&!%& )(!'( ()!,% ')!'. ')!&, &-!-( &-!%' &+!%( &%!-' "&!(&

BVnรฉhVnรฉcYVZcยd`VgiรฉรธnVรธVcVcย“a`Z\gjWj nย“oYZ*&!%&a^`9^รถZg6kgjeVย“a`ZaZg^daYj#

135


ADRES

%*è5ð$"3&5,0.1-&,4ðb0#"/b&è.&.&7,ðð4"/":ð$"%##-0,, :&/ð#04/"ð45"/#64%,ì&!+3 %ì0/34!TIM TIMORGTR7%"!$2%3ëWWWTIMORGTR '%.%,3%+2%4%2$2(!,ë,"!$%2!23,!. '%.%,3%+2%4%292$4!-%2'e.$/ã!. '%.%,3%+2%4%292$-%$ë.%!4!9 '%.%,3%+2%4%292$#!.%2a/,!+ '%.%,3%+2%4%292$#ë(!4'd+ ",%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð ,ë-/.,5+-!(6!,ë(e3%9ë. !+3/9#!$./9%.ëå%(ë2-%23ë. 4%,&!+3 %ì0/34!AKIB AKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWAKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë3-%49!,a). '%.3%+92$#!.!.!+4!.%2$/ã-5å #"5*",%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð !30%.$/3"5,6!2)./!.4!,9! 4%,&!+3 %ì0/34!BAIB BAIBGOVTR 7%"!$2%3ëWWWBAIBGOVTR '%.%,3%+2%4%2&ë35.0%+4!å %&/ð;-ðð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !.+!2!9/,5+-3/+!+ ./!++!,%$%.ë:,ë 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!DENIB DENIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDENIBORGTR '%.%,3%+2%4%25ã52$!9)/ã,5 %0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #5-(52ë9%4#!$%2%.ëå-%2+%:ë./+ ì%2:5254%, (!4 &!+3ì %ì0/34!DAIBARGE DAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-52!4+!2!0).!2 '%.%,3%+2%4%292$-%,ë(,%9,ë/ã,5 %0æ6,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð 0!:!2+!0)-!(3!(ë,#!$./ 42!":/. 4%, &!+3ì %ì0/34!DKIB DKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë$2ë3a%6ë+

136

&(&ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+#!$./!,3!.#!+ë:-ë2 4%, &!+3 %ì0/34!EIB EGEBIRLIKORGTR 7%"!$2%3ëWWWEGEBIRLIKORGTR '%.%,3%+2%4%2#5-(52ëå")2!+-!: '%.%,3%+2%4%292$+%-!,#/å+5. '%.%,3%+2%4%292$aëã$%-d.3!, '%.%,3%+2%4%292$.%2'ë3"e9e++).!#)

ð45"/#6-5&,45ð-7& ,0/'&,4ð:0/ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë"ì",/+ a/"!.a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%, &!+3 %ì0/34!INFO ITKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWITKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2"%+ë2!3,!.%2

(f/&:%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð 3e,%9-!.å!(-!(!,,%3ë -e#!(ë4,%23+ å!(ë."%9'!:ë!.4%0 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!GAIBEVRAK GAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWGAIBORGTR '%.%,3%+2%4%26%+ë,ë-ë+!ë,ë24%'e. '%.%,3%+2%4%292$!9$).+54,5

,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+"5,6!2)./% 'ë2%35. 4%, &!+3 %ì0/34!KIB KIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWKIBORG '%.%,3%+2%4%24"e,%.4#%"%#ë

ð45"/#6-ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë#ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3ì %ì0/34!IIB IIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë::%43%,a5+å!ã"!. '%.%,3%+2%4%292$$/ã5å4/:!.,)

035""/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #%9(5.!45&+!.35#!$ ./"!,'!4!.+!2! 4%, (!4

&!+3 %ì0/34!OAIBWEBMASTER OAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWOAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2d:+!.!9$).

ð45"/#6-."%&/7&.&5"- ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë!ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3 %ì0/34!IMMIB IMMIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIMMIBORGTR '%.%,3%+2%4%2!2-!ã!.652$5 '%.%,3%+2%4%292$#/å+5.+)2,)/ã,5 '%.%,3%+2%4%292$&!4ë(d:%2 '%.%,3%+2%4%292$e-ë4+/å+!.

6-6%"æð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð /2'!.ë:%3!.!9ë"d,'%3ë '%,ëåë-3!(!3) +!(6%2%.'ë#!$./ .ë,e&%2"523! 4%, &!+3 %ì0/34!ULUDAG UIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWUIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-e-ë.+!2!#!+!9!,),!2 '%.%,3%+2%4%292$d:#!.+/,"!å) '%.%,3%+2%4%292$4!.353ë.!ã


Belki dünya DILIMIZIÃ&#x17D;KONUÃ&#x160;MUYORÃ&#x17D; !MAÃ&#x17D;BIZIÃ&#x17D;KONUÃ&#x160;UYOR

cG[TGMCUÃ&#x2013;TNÃ&#x2013;MVGETÂ&#x20AC;DGOK\NGMCNKVGOK\GMCNKVGMCVVÃ&#x2013;M JKnWNCÄ&#x160;Ã&#x2013;NCOC\PQMVCNCTCWNCÄ&#x160;VÃ&#x2013;MUWXGGPGTLK[KVCÄ&#x160;Ã&#x2013;FÃ&#x2013;Ä&#x2030;Ã&#x2013;OÃ&#x2013;\ nGNKMVGPFCOCTNCTNC6Â&#x20AC;TMK[G PKPKJTCECVIÂ&#x20AC;EÂ&#x20AC;PÂ&#x20AC;MCVNCFÃ&#x2013;M &CJCDÂ&#x20AC;[Â&#x20AC;MJGFGÃ&#x20AC;GTGKNGTNK[QTW\

È&#x2030;Z[HUI\S;Â&#x2026;YRP`L;LS!-HRZ!^^^erciyas.com


Dünyanın en büyük ulaşım ağlarından birine sahip olan Turkish Cargo, işinizi 120 ülkede 295’den fazla noktaya taşıyor. Fl. No

Sector

Dep T.

Arr T.

Weekd. AirC. Ty.

6429

IST-CDG

15:25

18:00

3

A310F

6430

CDG-IST

20:00

00:25

3

A310F

*LMT (21 Haziran 2017’den itibaren)

TİMREPORT 149  

TİMREPORT 01.07.2017 ISSUE: 149

TİMREPORT 149  

TİMREPORT 01.07.2017 ISSUE: 149

Advertisement