Page 1

İHRACATÇI ARTIK YEŞİL PASAPORTLU TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ RESMİ YAYIN ORGANI

Türkiye e-ticarette atağa kalkıyor

1 Nisan 2017 / Sayı: 146

İstihdam Seferberliğinde en büyük rol ihracatçının

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

GÜÇLÜ TÜRKiYE iHRACATÇILARLA MÜMKÜN


İş seyahatinizde Red Business hep yanınızda “İyi ki Vodafone’a geçmişim” diyeceğiniz ayrıcalıklar için siz de hemen Red Business’lı olun. Arayın, kapınıza gelelim: 0 850 542 42 42

Vodafone

51 ülkede geçerli olan Her Şey Dahil Pasaport, mevcut tarifeye ek günlük 14,90 TL’dir.

İşOrtağım

Her Şey Dahil Pasaport, Red Business 15 Tarifesi için her ay 5 gün, Red Business VIP Tarifesi için her ay 7 gün ücretsizdir. Kampanyalara sadece Vodafone Red Business kurumsal hat sahipleri katılabilir. VIP Transfer, İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum’da dilenilen noktaya ve Dalaman’da belirli noktalarda ayrıcalıklı fiyatlar ile geçerlidir. Transfer hizmeti hakkı sadece tek yönlü ulaşım için geçerlidir. Kampanyaya katılım firmanın araç ve yolcu kapasitesi ile sınırlıdır. Ücretsiz Yurtdışı Harç Pulu faydası İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarında bulunan Vodafone Shop’lardan temin edilebilir. Ücretsiz Fast Track faydası belirlenen TAV havaalanlarında ve Sabiha Gökçen Havaalanı’nda geçerlidir. Ücretsiz Lounge faydası belirli TAV havaalanlarında geçerlidir. Vodafone ve iş ortakları kampanyada değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Hizmetin alınması sırasında oluşabilecek olumsuzluklardan Vodafone sorumlu değildir. Detaylar: vodafone.com.tr

VF Red Roming 20x27.indd 1

22/02/17 16:31


BAŞKANDAN

ūKUDFDWo×\D\H˂LOSDVDSRUW HNRQRPLPL]HNDWN×VDʖOD\DFDN

O MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı

7å0RODUDN &XPKXUEDãNDQÖPÖ] WDUDIÖQGDQEDãODWÖODQ åVWLKGDP6HIHUEHUOLæL LoLQWHUHGGWV]NROODUÖ VÖYDGÖNåONRODUDN LKUDFDWoÖILUPDODUÖPÖ]ÖQEX VHIHUEHUOLæHNDWÖOÖPODUÖQÖ WHãYLNHWPHNLoLQLON LKUDFDWoÖPÖ]D PHNWXSODUJ|QGHUGLN $\UÖFDILUPDODUÖPÖ]ÖQELOJL DODELOHFHæLYHEXVHIHUEHUOLæH NDWNÖODUÖQÖGX\XUDELOHFHæLELU LVWLKGDPSRUWDOÖDoWÖN

ECD, Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu bu AYYAYÆNLADÆ2APORAGyRE BUYÆLK~RESELEKONOMI Y~ZDE VEYÆLÆNDADAY~ZDE ORANÆNDAB~Y~YECEK&AKATKORUMACÆ yNLEMLERIND~NYATICARETI~ZERINDEKI DARALTÆCÆETKISI DOLARDAKIY~KSELIåIN S~RMEBEKLENTISI K~RESELVERIMLILIKVE ~CRETARTÆåLARÆNÆNYAVAåLAMASÆ DEVASA BORlSTOKLARÆVEK~RESELPOLITIKRISKLER B~Y~MEYIBASKÆLAYACAKANAETKENLER OLARAKSÆRALANÆYOR 4~RKIYE¯YEILIåKINyZELTESPITLERINDE YERALDÆãÆRAPOR G~lL~DOLARDANEN FAZLAETKILENECEK~LKELERINBAåÆNDA 4~RKIYE¯NINGELECEãINIIFADEEDERKEN B~Y~MEVEKAPSAYÆCÆLÆKALANÆNDA REFORMGIRIåIMLERDENDEOLUMLU BAHSEDIYOR!RTANKAMUYATÆRÆMLARÆ !Rí'EALANÆNDAKIYOãUNLAåMAILE EãITIMALANÆNDAKIADÆMLAR4~RKIYE¯DE B~Y~MEVED~å~KGELIRBAåLÆKLARÆNÆ MUTLAKOLUMLUETKILIYOR!lÆKlASÆ BIZIHRACATlÆLARÆNTEMSILCISIOLARAK /%#$RAPORUNDAIåARETEDILENT~M OLASÆLÆKLARADAIRBILGIVEBILINCESAHIP BIRåEKILDEPLANLAMAYAPÆYORVE HEDEFLERIMIZEY~R~YORUZ%KONOMI "AKANLÆãÆMÆZÆNHIMAYELERINDEVE -ECLISIMIZKOORDINATyRL~ã~NDEBU AYIHRACATlÆLARÆMÆZIlINlOKB~Y~KBIR ADÆMATTÆK&IRMALARÆMÆZÆNEíTICARET PORTALLARÆNA~YELIKIåLEMLERINI KOLAYLAåTÆRMAKAMACÆYLABAåLATTÆãÆMÆZ ¬Eí4ICARET3ITELERINEeYELIK$ESTEãI­ PROJEMIZINLANSMANÆNÆGERlEKLEåTIRDIK (EDEFIMIZ KÆSAS~REDEONBIN FIRMAMÆZÆNEíTICARETSITELERINDEYER ALMASÆNÆSAãLAMAK"UNUNYANÆNDA !ãUSTOSAYÆNDANBERIlALÆåMALARÆDEVAM EDEN¬ëHRACATlÆYA9EåIL0ASAPORT­ UYGULAMASÆDARESMILEåTI5YGULAMA KAPSAMÆNDAYAKLAåÆKBINFIRMAMÆZA BINEYAKÆNYEåILPASAPORTVERILMESI PLANLANÆYOR"yYLECEIHRACATÆMÆZÆN

YAKLAåÆKYARÆSÆNÆGERlEKLEåTIRDIãIMIZ !VRUPA"IRLIãI~LKELERIBAåTAOLMAK ~ZEREBIRlOKNOKTAYAZAMANKAYBÆ OLMADANULAåABILECEãIZ(ERIKI UYGULAMANÆNDAIHRACATÆMÆZAVE 4~RKIYEEKONOMISININGELIåIMINEB~Y~K KATKÆSAãLAMASÆNÆBEKLIYORUZ 4ë-OLARAK #UMHURBAåKANÆMÆZ TARAFÆNDANBAåLATÆLANëSTIHDAM 3EFERBERLIãIIlINTEREDD~TS~Z KOLLARÆSÆVADÆKëLKOLARAK IHRACATlÆ FIRMALARÆMÆZÆNBUSEFERBERLIãE KATÆLÆMLARÆNÆTEåVIKETMEKIlIN ILKIHRACATlÆMÆZAMEKTUP GyNDERDIK!YRÆCA FIRMALARÆMÆZÆN BILGIALABILECEãIVEBUSEFERBERLIãE KATKÆLARÆNÆDUYURABILECEãIBIRISTIHDAM PORTALÆAlTÆK9INEaALÆåMA"AKANÆMÆZÆN KATKÆLARÆYLA IHRACATlÆLARÆMÆZAISTIHDAM DESTEKLERIKONUSUNDADANÆåMANLÆK YAPMASÆIlINGyREVLENDIRILENëä+52 UZMANLARÆILE~YELERIMIZEDANÆåMANLÆK HIZMETIVERMEYEBAåLADÆK(hLIHAZÆRDA MILYONKIåIYEISTIHDAMSAãLAYAN BINIHRACATlÆFIRMANÆNTEMSILCISI OLARAKYÆLÆNDABINEKISTIHDAM YARATMAYÆHEDEFLIYORUZ "UNLARAILAVETEN $~NYATICARETINDE yNEMLIDESTINASYONLARDA4~RK 4ICARET-ERKEZLERINE 44- YyNELIK lALÆåMALARÆMÆZDADASONAYAKLAåTÆK "UAY 4AHRANVE$UBAI44-¯LERIMIZIN SOFTAlÆLÆåLARÆNÆYAPTÆKdN~M~ZDEKI DyNEMDEDE.EW9ORKVEäIKAGO¯DAKI AlÆLÆåLARÆMÆZÆGERlEKLEåTIRECEãIZ 3yZLERIMESONVERMEDEN yNEMLI SAYÆDA4~RKVATANDAåÆNAEVSAHIPLIãI YAPAN 4~RKIYE¯NINENB~Y~KIHRACAT PAZARLARÆNDAN!LMANYAVE(OLLANDA ILESONDyNEMDEYAåANANSIYASI GERGINLIKLERINMEVCUTEKONOMIK ILIåKILERIMIZEZARARVERMEMESINI TEMENNIEDIYORUZëHRACATlÆLAROLARAK HERIKI~LKEILEG~lL~BAãLARÆMÆZÆN DEVAMÆNÆ4~RKIYEDhHILBU~l~LKEVE D~NYAEKONOMISIIlINyNEMLIBULUYORUZ


İÇİNDEKİLER KÜNYE

32

SAHiBi: TİM adına Genel Sekreter Dr. Halil Bader Arslan

DOĞU-BATI Güçlü Türkiye ihracatçılarla mümkün

YAYIN KURULU: Mustafa Çıkrıkçıoğlu Tahsin Öztiryaki Süleyman Kocasert Bülent Aymen Şahin Oktay Okan İnce YÖNETİM YERİ: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-İstanbul T: (212) 454 04 71 F: (212) 454 04 13 www.tim.org.tr YAYIN TÜRÜ: Süreli yerel dergi YAPIM:

38 DÜNYA İhracatçıdan e-ticaret atağı

BÜYÜME 46

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Erkan Ersöz erkanersoz@kucukmucizeler.com

İhracatçıdan istihdam seferberliğine tam destek

“Süper teşvik” kapsamında ilk yatırım paketİ

AHENK

80

Çin’den ABD’ye Türk çorabı her yerde!

56

GRAFİK TASARIM: Elif Gülaydın elifgulaydin@kucukmucizeler.com FOTOĞRAF: Fatih Yalçın fatihyalcin@kucukmucizeler.com REKLAM DİREKTÖRÜ: Özgür Seyhan ozgurseyhan@kucukmucizeler.com ADRES: Küçük Mucizeler Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi A Blok No: 31 K: 6 D: 63 Şişli-İstanbul T: (212) 211 68 53 F: (212) 211 56 54 BASKI VE CİLT: Promat Basım Yayın San. Tic. A.Ş. Orhangazi Mahallesi 1673.Sokak No:34 Esenyurt-İstanbul

İNOVASYON Türk bilim insanları Pasifik’in dibine inecek

EDİTÖRLER: Bülent Onur Şahin bulent@kucukmucizeler.com Cenk Sarıoğlu cenk@kucukmucizeler.com Elif Ceren Çıngı elif@kucukmucizeler.com

72

BİRLİK

Timreport, TİM üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır. Alıntı yapılması yazılı izne bağlıdır.


BÜYÜME / MAKALE

E-Ticaret'e WRSOX\HOLNGHVWHʖL

K DR. HALİL BADER ARSLAN TİM Genel Sekreteri

)LUPDODUÖPÖ]\XUWGÖãÖQGDNL SRWDQVL\HODOÖFÖODUOD NROD\OÖNODEDæODQWÖNXUDUDN \HQLONHOHUHJLUHELOHFHN 3URMHNDSVDPÖQGD$OL%DED .RPSDVVYH7XUNLVK([SRUWHU LOH7å0RODUDNELUHUDQODãPD \DSWÖNåKUDFDWoÖODUEXo SRUWDOD\HOLNFUHWOHULQLQ VDGHFH\]GH·OLNNÖVPÖQÖ |GH\HFHNNDODQNÖVPÖQÖ EL]ILQDQVHHGHFHæL]%L]LP \DSWÖæÖPÖ]|QILQDQVPDQ GDKDVRQUD(NRQRPL %DNDQOÖæÖWDUDIÖQGDQ |GHQHFHN 6

~RESELTICARETINDARALDÆãÆ bir dönemden geçmemize RAãMEN IHRACATÆMÆZÆ neredeyse sabit tutarak D~NYATICARETINDENALDÆãÆMÆZPAYÆBINDE ¯AlÆKARANIHRACATlÆLARÆMÆZ 4~RKIYE MARKASÆNÆT~MD~NYADATANÆTMAYÆ S~RD~R~YOR"IZDE4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISIOLARAKIHRACATlÆLARÆMÆZÆN YOãUNGAYRETLERINEDESTEKOLMAKIlIN ELIMIZDENGELENIYAPÆYORUZ"UGyREVI ICRAEDERKENT~MIHRACATlÆLARÆMÆZLA YAKÆNILIåKILERKURUYOR ONLARÆN SORUNLARÆNÆDINLIYOR IHRACATYAPARKEN KARåÆLAåTÆKLARÆPROBLEMLERElyZ~M BULMAYAlALÆåÆYORUZ"UNLARÆNYANÆNDA GELIåMIå~LKELERDEKIIHRACATYAPÆLARÆNÆ IRDELEYEREK KALÆCÆVES~RD~R~LEBILIR BIRIHRACATYAPÆSÆNAULAåABILMEKIlIN YAPÆSALlALÆåMALARY~R~T~YORUZ"U lALÆåMALARÆMÆZDAyNCELIãIMIZ !Rí'E ëNOVASYON 4ASARÆMVE-ARKALAåMA"U yãEYIPOLITIKALARÆMÆZÆNTEMELINEKOYARAK ILERLEMEYEVEBUSAYEDEKATMADEãERI Y~KSEKIHRACATYAPÆSÆNAULAåMAYAAZAMI gayret gösteriyoruz. "UlERlEVEDEKIlALÆåMALARÆMÆZARASÆNDA en önemlilerinden biri de Ekonomi "AKANLÆãÆHIMAYESINDEY~R~TT~ã~M~Z ¬Eí4ICARET3ITELERINEeYELIK$ESTEãI­ PROJESI$~NYADAEíTICARET¯LIYÆLLARÆN BAåÆNDA""UYGULAMALARÆILEBAåLADÆ ¯LARÆNSONUNAGELDIãIMIZDEISE !MAZON¯UNORTAYAlÆKÆåÆYLAINTERNET PLATFORMUNDA"#YAPÆLABILECEãI DEGyR~LM~åOLDUYÆLÆNDA MILYARDOLARB~Y~KL~ãESAHIPOLAN EíTICARETPIYASASÆ SONUNDATAM TRILYONDOLARLÆKBIRHACMEULAåTÆ 4~RK~RETICILERDEBUSISTEMIN"# AYAãÆNÆAKTIFåEKILDEKULLANARAKONLINE SATÆåARAlLARÆNÆKULLANÆYORLAR!NCAK DAHAB~Y~KTUTARLÆSATÆåLARÆIlEREN ""¯DEAYNÆORANDAAKTIFDEãILLER"IZ DE¬Eí4ICARET3ITELERINEeYELIK$ESTEãI­ PROJESIYLEBUNUDEãIåTIRMEYIHEDEFLEDIK

-ART¯TALANSMANÆYAPÆLANBUPROJEILE IHRACATlÆLARÆMÆZ ULUSLARARASÆBILINIRLIãE ITIBARAVEY~KSEKKULLANÆCÆTRAFIãINE SAHIPEíTICARETSITELERINElOKDAHA uygun ücretlerle üye olabilecek. &IRMALARÆMÆZYURTDÆåÆNDAKIPOTANSIYEL ALÆCÆLARLAKOLAYLÆKLABAãLANTÆKURARAKYENI ~LKELEREGIREBILECEK0ROJEKAPSAMÆNDA !LI"ABA +OMPASSVE4URKISH%XPORTER ILE4ë-OLARAKBIRERANLAåMAYAPTÆK ëHRACATlÆLARBU~lPORTALA~YELIK ~CRETLERININSADECEY~ZDE¯LIKKÆSMÆNÆ yDEYECEK KALANKÆSMÆNÆBIZFINANSE EDECEãIZ"IZIMYAPTÆãÆMÆZyNFINANSMAN DAHASONRA%KONOMI"AKANLÆãÆ TARAFÆNDANyDENECEK"AKANLÆãÆNBU DESTEãIHEMIHRACATlÆLARÆMÆZA HEM %íTICARETSITELERINEB~Y~KFAYDASÆOLAN BIRUYGULAMA4OPLU~YELIKAVANTAJÆ ILE%KONOMI"AKANLÆãÆDESTEKLEME MEKANIZMASÆNÆDAHAETKINBIR åEKILDEKULLANABILECEK AYRÆCADAHA yNCEKISISTEMDEVAROLANB~ROKRATIK IåLEMLERINDEAZALMASÆYLAS~REl OLDUKlAKOLAYLAåACAK!NAlERlEVESI lIZILENPROJENINUYGULAMAESASLARÆNA ILIåKINlALÆåMALARÆSONS~RATDEVAM EDIYOR+ÆSAVADEDEY~KL~SAYÆDA FIRMAMÆZÆNEíTICARETSITELERINE~YELIãININ GERlEKLEåTIRILMESIBEKLENIYOR(EDEFIMIZ BINFIRMAMÆZÆNBUSITELERE~YEOLARAK IHRACATYAPMASÆYyN~NDE"UPROJE SAYESINDEIHRACATÆMÆZDANASÆLBIRARTÆå YAåANACAãÆNÆHEPBIRLIKTEGyRECEãIZ 4ë-OLARAKT~MlABAMÆZIHRACATÆMÆZÆ ARTÆRARAK~LKEMIZINB~Y~MESINEKATKÆ SAãLAMAKIlIN"UHEDEFEULAåMANÆN YOLUDAYENIPAZARLARAAlÆLMAKTAN KENDIMIZIGELIåTIRMEKTENVElAãA AYAKUYDURMAKTANGElIYOR-AALESEF +/"ë¯LERIMIZINY~ZDE¯IDIJITAL TEKNOLOJIYEILIåKINYETERLIBILGIYESAHIP DEãIL UMUYORUZKIBUVEBENZERI lALÆåMALARLABUORANÆDIPSEVIYELERE lEKEREKT~MFIRMALARÆMÆZÆNlAãÆ YAKALAMASÆNÆSAãLAYACAãÆZ


Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraber katıldığı Denizli'deki toplu açılış töreninde ihracatçılara ilk yeşil pasaportu takdim etti.


İhracat ailesi olarak; ŔìISBDBU£íMBSíNí[íOIFSLPOVEBZPMVOVB£BO Ŕ5BMFQMFSJNJ[FBOíOEBDFWBQWFSFSFLIí[Mí E¸[FOMFNFMFSMFJISBDBU£íMBSíNí[B²OEFSMJL FEFO Ŕ#JMIBTTBTPOE¸[FOMFNFJMF JISBDBU£íMBSíNí[B YEŞİL PASAPORTFEJONFIBLLíWFSFSFL E¸OZBOíOIFSZFSJOFLPMBZDBVMBěNB JNLžOíOíLB[BOEíSBO

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a Başbakanımız Sayın Binali YILDIRIM’a Kabinemizin Kıymetli Üyelerine ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Değerli Milletvekilleri’ne Bu değerli ve unutulmaz teveccühleri için teşekkürlerimizi arz ederiz. #J[MFS JISBDBUBJMFTJPMBSBL "SUíL)VTVTª%BNHBMíQBTBQPSUMBSíJMFU¸N JISBDBU£íMBSíNí[íO C¸U¸ONFNMFLFUMFSJLBSíěLBSíěHF[FDFÛJOF WF5¸SLNBSLBMí¸S¸OMFSJ E¸OZBOíOUBNBNíOB JISB£FEFDFÛJOF C²ZMFDF¸MLFNJ[JO H¸D¸OFH¸£LBUBSBLBMOíNí[BL CBěíNí[EJL CJSěFLJMEFCBZSBÛíNí[íIFSEBJNJGUJIBSMB EBMHBMBOEíSBDBÛíNí[BEBJST²[WFSJZPSV[ Saygılarımızla

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ


DÜNYA / RAPOR

En mutlu ülke Norveç 7^gaZøb^øB^aaZiaZg7BiVgV[écYVc '%&'néaécYVWVøaViéaVcÆH“gY“g“aZW^a^g @Va`écbVvŽo“baZg^6öéÇcécH9HC ]VoégaVYéöé'%&,9“cnVBjiajaj` GVedgjcV\ŽgZCdgkZ!9Vc^bVg`Vné \Zg^YZWégV`VgV`Y“cnVcécZcbjiaj“a`Zh^ daYj#<ZZcnéaécW^g^cX^h^9Vc^bVg`VÉcéc ^`^cX^a^öZ\Zg^aZY^ö^a^hiZYZùoaVcYV ““cX“!ùhk^gZYŽgY“cX“!;^caVcY^nV WZø^cX^dajg`Zc^a`dcYV`^Y^öZg“a`ZaZg ^hZ=daaVcYV!@VcVYV!NZc^OZaVcYV! 6kjhigVanVkZùhkZdaVgV`hégVaVcYé# GVedgYV“a`ZaZgZkViVcYVøaVgécécgZ[V]écé VgiégbV`^^cideajbhVa\“kZckZZø^ia^ö^ ^cøVZibZaZg^VögéhénVeéaYé#&**“a`Zc^c nZgVaYéöégVedgYVI“g`^nZYZ&'WVhVbV` W^gYZcn“`hZaZgZ`+.ÉjcXjdaYj#

10


6^gWjhÉiVchdcgV7dZ^c\YZ v^cÉYZ“gZiZXZ`

;gVchVÉYVXjb]jgWVø`Vcaéöé^^c&&VYVnnVgéøVXV` ;gVchVYV'(C^hVcYV\ZgZ`aZøi^g^aZXZ` Xjb]jgWVø`VcaéöéhZ^b^cZ`ViéaVXV` VYVnaVgVé`aVcYé#6cVnVhV@dchZn^! ^`^h^`VYéc&&VYVnécnVgéøV`ViéaVW^abZ` ^^c\ZgZ`a^øVgiaVgéiVøéYéöécéYjnjgYj# HZ^baZgZ`ViéaVW^abZ`^^cVYVnaVgécZcVo (%[Vg`aéWŽa\ZkZnVYZeVgibVcYVcZcVo *%%hZ^ab^ø^cb^aaZikZ`^a^!WZaZY^nZkZnV WŽa\ZbZXa^haZg^“nZh^^boVaéYZhiZö^c^ VabVaVgé\ZgZ`^ndgYj#&&VYVnideaVbYV &)W^c'.+hZ^ab^øiZcYZhiZ`VabVné WVøVgYé#7jcV\ŽgZhZ^bYZ!C^XdaVh 9jedci"6^\cVc!BVg^cZAZEZc!:bbVcjZa

BVXgdc!7Zcd^i=Vbdc!CVi]Va^Z6gi]VjY! E]^a^eeZEdjidc!?VXfjZh8]Zb^cVYZ!?ZVc AVhhVaaZ!?ZVc"AjXBZaZcX]dc!;gVcd^h 6hhZa^cZVjkZ;gVcd^h;^aadcnVgéøVXV`# :cd`YZhiZö^(W^c+(*^boVnaVbZg`Zo hVöécVYVné;^aadcVaég`Zc!hdhnVa^hiVYVn =Vbdc'W^c(.!WVöébhéoVYVnBVXgdc W^c-'.^boVYZhiZö^VaYé#6øégéhVöVYVn AZEZc^hZ+',^boVideaVYé#HZ^b^ `VoVcbV`^^c^a`ijgYVZcVon“oYZ*%dn VabV`\ZgZ`^ndg#ùa`ijgYVhVaidöjcaj` hVöaVcVbVohV!Zc[VoaVdnjVaVc^`^VYVn ^`^cX^ijgV`VaVXV`#

7gZm^ih“gZX^gZhbZcWVøaVYé ùc\^aiZgZ]“`“bZi^!“a`Zc^c6kgjeV 7^ga^ö^cYZcVngéabVhéh“gZX^c^7gZm^i gZhbZcWVøaViVcA^oWdc6caVøbVhécéc *%#bVYYZh^c^'.BVgiiVn“g“ga“öZ hd`ij#ùc\^aiZgZ]“`“bZi^“a`Zc^c6kgjeV

7^ga^ö^9V^b^67iZbh^aX^h^I^b7jggdljc oVbVcaVbV`dcjhjcYV6kgjeV@dchZn^ 7Vø`Vcé9dcVaYIjh`jW^a\^aZcY^gY^ö^c^ hŽnaZY^#:cVo^`^néah“gbZh^WZ`aZcZc b“oV`ZgZaZg^chdcjcYVkVgéaVXV`

v^cÉ^c÷^c]jV=VWZg6_Vché!679Éa^jV` “gZi^X^h^7dZ^c\É^cv^cÉ^cYdöjhjcYV`^ 8djøVc`Zci^cYZI]Z8dbbZgX^Va6^gXgV[i 8dge#d[8]^cV8DB68[^gbVhé^aZdgiV` bdciV_[VWg^`Vhé`jgVXVöécéVé`aVYé# 7dZ^c\,(,bdYZa^c^c“gZi^bh^hiZb^c^cW^g eVgVhédaVgV`]VnViV\Z^g^aZXZ`[VWg^`V! bdciV_kZYVöéiébdabV`“oZgZ^`^`éhébYVc dajøVXV`#;VWg^`Vcéc^a`jVöécé\ZaZXZ` néa“gZi^b]ViiécYVcé`VgbVhéWZ`aZc^ndg# ùa`njgiYéøé[VWg^`Vhécév^cÉZVVc7dZ^c\ ^c[VWg^`Vhécécnéaaé`&%%jV`“gZiZXZ` øZ`^aYZiVhVgaVcYéöékZ[VWg^`Vcéc7dZ^c\ jV`aVgécéciVb^g!WV`ébkZWdnVbV ^øaZbaZg^c^YZnZg^cZ\Zi^gZXZö^WZa^gi^aY^# 7dZ^c\^aZ8DB68VgVhécYV`^VcaVøbV \ZZcnéaéc:`^bVnécYV^boVaVcbéøié# v^cÉYZ7dZ^c\É^cYéøécYV6^gWjh[^gbVhécéc YViZh^haZg^Wjajcjndg#

VcaVøbVcéc67iVgV[écYVc`VWjaZY^abZh^ ^^c67“nZh^“a`ZaZg^cn“oYZ,'h^c^c dcVné\ZgZ`ZXZ`#DcVnkZgZc“a`ZaZg^c 67c“[jhjcjcn“oYZ+*^c^iZbh^aZY^ndg dabVhéYV\ZgZ`^ndg#B“oV`ZgZaZg^c^`^ néaYVW^i^g^aZbZbZh^YjgjbjcYVi“b 67“a`ZaZg^c^cgéoVhénaVb“oV`ZgZaZg W^gZgnéaaéöécVjoViéaVW^aZXZ`#7^gaZø^` @gVaaé`iV'(=Vo^gVc'%&+YVnVeéaVc gZ[ZgVcYjbYV]Va`écn“oYZ*'h^67YZc VngéabVnédcVnaVbéøié#yiZnVcYVc!ùh`dnV 7VøWV`VcéC^XdaVHijg\Zdc!ùc\^aiZgZc^c 6kgjeV7^ga^ö^cYZc67VngéabVøVgiaVgécéc cZiaZøbZh^c^cVgYécYVc'%&-hdcjkZnV '%&.WVøaVgécYVnZc^W^gWVöébhéoaé` gZ[ZgVcYjbjcjcnVeéabVhécéiVaZeZYZXZö^c^ Vé`aVYé#Hijg\ZdcYV]VŽcXZùh`dnVcéc! 7gZm^i^ciVbVbaVcbVhécécVgYécYVc67^aZ `ZcY^VcaVøbVhécénVebVhécV^o^ckZg^abZh^ VögéhécYVWjajcbjøij# 11


DÜNYA / MAKALE

AB için 5 gelecek senaryo önerisi

A

DR. CAN FUAT GÜRLESEL

AB Komisyonu 25 Mart 2017 tarihinde Roma’da \DSÖODFDNKNPHWOHUDUDVÖ ]LUYHGHWDUWÖãÖOPDN]HUH$% JHOHFHNVHQDU\RODUÖQÖLoHUHQ ELU´:KLWH3DSHUµKD]ÖUODGÖ \ÖOÖQDG|QN$YUXSD %LUOLæLLoLQD\UÖVHQDU\R JHOLãWLULOGL6HQDU\RODUÖQ KLoELULQGH%LUOLNWHQYH(XUR %|OJHVL QGHQ\HQLELUoÖNÖã EXOXQPX\RU 12

VRUPA"IRLIãIK~RESEL KRIZSONRASÆORTAYA lÆKANKOåULLARVE"~Y~K "RITANYA¯NÆN"IRLIKTEN AYRÆLMAKARARÆSONRASÆKENDIGELECEãI IlINARAYÆåAGIRMIåOLUP "IRLIãIBIR ARADATUTACAKVEG~lLENDIRECEK lALÆåMALARABAåLAMÆåTÆR"U lERlEVEDE!"+OMISYONU-ART TARIHINDE2OMA¯DAYAPÆLACAK H~K~METLERARASÆZIRVEDETARTÆåÆLMAK ~ZERE!"GELECEKSENARYOLARÆNÆIlEREN BIR¬7HITE0APER­HAZÆRLAMÆåTÆR ¬7HITE0APER­YÆLÆ!VRUPA"IRLIãI IlINAYRÆSENARYOGELIåTIRMIåTIR 3ENARYOLARÆNHIlBIRINDE"IRLIKTEN VE%URO"yLGESINDENYENIBIRlÆKÆå BULUNMAMAKTADÆR "IRINCISENARYODAMEVCUT YAPÆNÆNAYNENDEVAMEDECEãI yNGyR~LMEKTEDIR!"MEVCUTPOZITIF REFORMG~NDEMINIS~RD~RECEK HER ALANDAUYUMLAåMAKADEMELIOLARAK DEVAMEDECEKTIR!"íYENINESIL TICARETVEYATÆRÆMANLAåMALARÆNA AãÆRLÆKVERECEKTIR%UROALANÆNÆN lALÆåMASÆNÆNUYUMLAåTÆRÆLMASÆVE IåLEVLERININIYILEåTIRILMESIKADEMELI OLARAKSAãLANACAKTÆR!"B~TlESI BUG~NK~YAPÆSÆNÆKORUYACAKVE IYILEåTIRMELERYAPÆLACAKTÆR ëKINCISENARYODAMEVCUTYAPÆAYNEN DEVAMETMEKTEDIR ANCAK!VRUPA "IRLIãIDAHAlOKKADEMELIOLARAKMAL VESERMAYENINSERBESTDOLANÆMÆNA OLANAKSAãLAYANTEKPAZARETRAFÆNDA YOãUNLAåACAKTÆR$IãERKONULARDA ORTAKPOLITIKAVEUYGULAMALAR ARANMAYACAKTÆR-ALLARVESERMAYE IlINTEKPAZARG~lLENDIRILECEKVE ETKINLEåTIRILECEKTIR+IåILERINVE HIZMETLERINSERBESTDOLAåÆMÆNDA FARKLÆUYGULAMALAROLABILECEKTIR4EK 0AZARIlINGEREKLITEMELIåLEVLERIN FINANSMANÆNAAãÆRLÆKVERILECEKTIR

el~NC~SENARYORADIKALBIRDEãIåIKLIK IlERMEKTEDIRVElOKlATARTÆåÆLAN lOKVITESLI!VRUPA"IRLIãI¯NIGElIåI yNGyRMEKTEDIR"USENARYODAISTEYEN ~LKELERBELIRLEDIKLERIALANLARDADAHA YAKÆNIåBIRLIãIVEUYGULAMAIlINDE OLABILECEK !VRUPA"IRLIãIDEBUNA IZINVERECEKTIRëSTIHDAMPIYASASÆ VERGI SAVUNMAGIBIALANLARDA IåBIRLIãIISTEYEN~LKELERAYRÆCA IåBIRLIãIYAPACAKTÆR"AZÆ~LKELER KARARVERECEKLERIKONULARIlIN ILAVEB~TlELEROLUåTURABILECEKVE YyNETEBILECEKLERDIR $yRD~NC~SENARYODAMEVCUTYAPÆ AYNENDEVAMETMEKTE ANCAKSElILMIå ALANLARAAãÆRLÆKVERILMEKTEDIR!VRUPA "IRLIãISElILECEKPOLITIKAALANLARÆNA yNCELIKVERECEK BUALANLARDAUYUM SAãLANACAK BUALANLARDADAHAHÆZLÆ KARARALÆNACAK DIãERALANLARDAISE DAHAAZUYUMLAåMAARANACAKTÆR %UROALANÆNÆNISTIKRARÆNÆKORUMAKIlIN lEåITLIADÆMLARATÆLACAK ISTIHDAMVE SOSYALPOLITIKALARALANÆNDAUYUMVE IåBIRLIãIARTÆRÆLACAKTÆR "EåINCISENARYODAMEVCUTYAPÆ S~RD~R~LMEKTEVEHATTAT~M ALANLARDAIåBIRLIãIARTÆRÆLARAK POLITIKAVEUYGULAMALARÆNDAHADA G~lLENDIRILMESI DAHAHÆZLÆKARAR ALÆNMASÆVEDAHAlOKIåYAPÆLMASÆ HEDEFLENMEKTEDIR"UAMAlLA ~YE~LKELERIN"R~KSEL¯EDAHAlOK ALANDAKARARYETKISIDEVRETMESI AMAlLANMAKTADÆR-EVCUTDURUMA ILAVEOLARAKEKONOMIK FINANSALVE MALIYEALANÆNDADAHAG~lL~BIRLIK SAãLANACAKTÆR !VRUPA"IRLIãIYÆLÆNDAHEM yNEMLISElIMLERESAHNEOLACAKHEM DEGELECEãINIåEKILLENDIRECEKKARARLAR ALACAKTÆR3ElIMLERVEALÆNACAK KARARLAR4~RKIYEí!"ILIåKILERINEDE YENIBIRYyNVERECEKTIR


DÜNYA / MAKALE

'Q\DQ×QL\LOLʖLLoLQ7UNL\H«

A

ALİ SAYDAM Bersay İletişim Grubu Yönetim Kurulu Onursal Başkanı

7UNL\HKDNNÖQGD\UWOHQ WP¶7H]YLUDW7HFULWYH 7DKULN· 7 SROLWLNDODUÖQD UDæPHQDOW\DSÖVÖ\OD\DQL HNRQRPLNGHQJHOHULYH ILQDQVDOVLVWHPL\OHGLPGLN D\DNWDGXUPD\ÖKkOk EDãDUDELOPHNWHGLU%LOLQGLæL ]HUHLKUDFDWEXQODUÖQLoLQGH HQ|QHPOLJ|VWHUJHOHUGHQ ELULGLU 14

BD mi yoksa AB mi?.. Hangisi daha çabuk çözülecek… Noam ChomskyBUNLARÆN MANEVIYATLARÆNÆYITIRDIKLERINE IåARETETMIåTI "KZ2EQUIEMFORTHE !MERICAN$REAMí!MERIKAN2~YASÆNA !ãÆT

3ONUNBAåLANGÆCÆNÆSADECE4RUMP¯ÆN IKTIDARAGELMESINDEVEHEMENARDÆNDAN !VRUPA¯DAFAåIZMINY~KSELIåEGElMESINDE ARAMAKYANLÆå"AåKAPEKlOKPARAMETRE DEAYNÆNOKTAYAIåARETEDIYOR &ORBES¯UNEn zenginlerARAåTÆRMASÆNDAIL ¯DEYERALANKIåININSERVETININYERK~RE ~ZERINDE~RETILMIåT~MKÆYMETLERIN YARÆSÆNDANFAZLAOLMASÆGERlEãINI BUYAåLÆ D~NYANEREYEKADARTAåÆRACABA:ENGIN KUZEYªYOKSULG~NEYlELIåKISININBUKADAR KESKINLEåMESIDENGELERINASÆLETKILEYECEK hangi göç hareketlerini tetikleyecektir?.. 4RUMP¯ÆNALDÆãÆåAåKÆNKARARLARÆNYANÆ SÆRA!VRUPA¯NÆN‹slamofobiyiABARTÆP ONUNDAMERKEZINE4~RKIYE¯YIKOYMASÆ TERyRyRG~T~~YELERINEAlÆKTANDESTEK VERMESI !"$VEëNGILTERE¯NIN DIãER !VRUPA~LKELERINESÆlRAMASÆMUKADDER GIBIGyR~NENBIRKARARLA ëSTANBULVEHALKÆ -~SL~MANOLANDIãER~LKELERDENGELECEK YOLCULARÆYOKUåAS~RMELERI BAKANLARÆMÆZÆN SEYAHATVESIYASIILETIåIMyZG~RL~KLERINI ARALARÆNDAANLAåMÆålASÆNAYASAKLAMALARÆ T~MKREDIKURULUåLARÆNÆNANLAåMÆåGIBI 4~RKIYE¯NINNOTUKONUSUNDA®SÆFÆRCÆHOCA¯YÆ OYNAMALARÆ !LMANYA¯NÆN4~RKIYE¯YE ílAKTÆRMADANDEãILALENENíSILAH AMBARGOSUUYGULAMASÆ GELIåMIå~LKELERIN lEVREVECANLÆLÆãÆNS~RD~R~LMESINE yNEMVERIYORMUåGIBIYAPÆPCANLÆLÆãÆN BAåD~åMANÆPROJELEREVERYANSÆNDESTEK VERMELERI¤"~T~NBUNLARÆVEDAHA NICELERINIALTALTAYAZDÆãÆNÆZZAMANORTAYA KAPKARABIRTABLOlÆKMAKTADÆR ëåTEOKARATABLONUNTAMORTASÆNA YERLEåTIRILMEYElALÆåAN4~RKIYEIlINBU DURUM BIRKRIZVESILESIOLARAKMÆORTAYA lÆKACAKTÆRYOKSAFÆRSATLARMANZUMESI OLARAKMÆ

"IZIKINCIIHTIMALEINANLARDANÆZ¤ ëKINEDENDENDOLAYƤ "IRINCISIALTYAPÆIKINCISIISE~STYAPÆILE¤ 4~RKIYE HAKKÆNDAY~R~T~LENT~M ‘Tezvirat, Tecrit ve Tahrik’ (3T) POLITIKALARÆNARAãMENALTYAPÆSÆYLA YANIEKONOMIKDENGELERIVEFINANSAL SISTEMIYLEDIMDIKAYAKTADURMAYÆHhLh BAåARABILMEKTEDIRëHRACATBUNLARÆNIlINDE en önemli göstergelerden biridir. ëåIN®SERTG~lYANÆNDA¯ ALTYAPÆKONULARÆNDA DAHAAYRÆNTÆLÆVESAãLÆKLÆBILGIALMAK ISTEYENLERIN4ë-¯INEKONOMIUZMANÆ3AYÆN $OL2UKDQ<DOoÔQND\D¯NÆNNOTLARÆNAVE 4ë-RAPORLARÆNAGyZATMALARÆNDAYARAR VARDÆRa~NK~YURTDÆåÆNDAYARATÆLMAK ISTENENVE4~RKIYEIlINDENDESTEKGyREN 4YAKLAåÆMLARÆNDAlIZILENTABLOILE 4~RKIYE¯NINGERlEKLERIARASÆNDACIDDs uçurumlar söz konusudur. Salt bu nedenle BILGIKAYNAKLARÆNÆlOãALTMAKTAYARARVARDÆR ëåIN~STYAPÆALANÆNA YANI\XPX¿DN güç KONUSUNAGELINCE¤)))-ILLs+~LT~R äURASƯNÆNSONUlKONUåMASÆNÆYAPARKEN Bakan 3URI'U1DEL$YFÔ bütün åURANÆNyZ~N~ 3AYÆN$OHY$ODWOÔ¯NÆNåURA SÆRASÆNDAALTÆNÆlIZDIãIåUC~MLEILEIFADE EDEBILECEãINISyYLEDI¬$~NYANÆNIYILIãIIlIN 4~RKIYE­¤ dZNENINYERIDEãIåINCEORTAYAlÆKAN ANLAMÆDASONDERECEDERINOLANBUSyZ~ 4~RKIYED~NYAYAIYIGELIR DAHASONRA 6D\ÔQ&XPKXUED¿NDQÔPÔ]DAKULLANDÆ "UNUNNEDEMEKOLDUãUNUUZUNBOYLU ANLATMAMAGEREKYOKSANÆRÆM!RIFETARIF GEREKMEZMIå!NCAKåUNUDIKKATINIZE SUNMAKLAYETINECEãIM/NLARÆNAYDÆNÆ 2EQUIEMFORTHE!MERICAN$REAM DEYIP!"$¯YEAãÆTYAKARKEN BIZIM M~NEVVERIMIZ ¬4EKUMUT4~RKIYE­ KITABÆNÆYÆLLARyNCEYAZMÆåOLANRAHMETLI +DOLW5HIL»GIBI ®ACÆlEKENB~Y~K INSANLÆãÆN¯ Kemal Tahir UMUDUNUVE DUYARLÆLÆãÆNÆ4~RKIYE¯YETEKSIFEDECEãINE INANÆYOR¤ ëFLAHOLMAZ®%NDIåELI-ODERNLER¯DÆåÆNDABU ülke herkese iyi gelir…


www.bicakcilar.com

/bicakcilartibbi

/bicakcilartibbi

BTK-BIC-051-00

:ԄYc[ÔdYjLÔZZa;a`YrdYjKYfYqan]La[Yj]l9&Õ&3 MdmkYdEYjcYGdmÖlmjeYHjg_jYeÔgdYjYc$L–jc eYjcYdYjÔfÔfmdmkdYjYjYkÔYj]fY\YcaZYÖYjÔkÔfÔ cgdYqdYÖlÔjeYcn]\]kl]cd]e]cYeY[Ôf\Yca LMJIM9DALQ®EYjcY<]kl]cHjgb]kaÌf]*(). qÔdÔf\YcYlÔdeÔÖlÔj&


DÜNYA / TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ANLAŞMASI

Türkiye'de ticaret maliyetleri

gerileyecek

K

üresel ticaret sistemi için dönüm NOKTASÆOLACAKBIR ADÆMATÆLDÆ$~NYA 4ICARETdRG~T~¯N~N $4d YÆLLÆKGElMIåINDEILKKEZ lOKULUSLUBIRTICARETANLAåMASÆY~R~RL~ãEGIRDI eYE~LKELERIN~lTEIKISININONAYLAMASÆSAYESINDE DEVREYEGIREN®4ICARETIN+OLAYLAåTÆRÆLMASÆ!NLAåMASƯ K~RESELTICARETIN~ZERINDEKI D~ZENLEMELERINHAFIFLETILMESINIVEG~MR~KUYGULAMALARÆNÆNKOLAYLAåTÆRÆLMASÆNÆ AMAlLÆYOR4~RKIYE¯NINDE IMZACÆLARÆNDANOLDUãU ANLAåMANÆNK~RESELTICARETE YÆLDABIRTRILYONDOLARLÆKBIR KATKÆSAãLAMASÆBEKLENIYOR 16

$4d'ENEL$IREKTyR~2OBERTO!ZEVEDO ANLAåMAYÆ DUYURDUãUBASÆNTOPLANTÆSÆNDA 2UANDA 5MMAN aAD VEeRD~N¯~NDEONAYVERMESIYLEANLAåMAYÆHAYATA geçirmek için gerekli üçte IKILIKlOãUNLUãAULAåÆLDÆãÆNÆ DUYURDU!NLAåMA G~MR~K IåLEMLERININD~ZENLENMESINI KOLAYLAåTÆRÆLMASÆNÆVE ORTAKSTANDARTLARAKAVUåTURULMASÆNÆAMAlLÆYOR $4d¯YEGyRETICARETIN BASITLEåMESIYLEBIRMALÆ ITHALETMEKIlINGEREKLIS~RE G~N IHRACATIlINGEREKLI S~REDEG~NAZALACAK "UNLARÆNHAYATAGElIRILMESIYLED~NYADATICARET MASRAFLARÆNÆNAZALTÆLMASÆ

8OXVODUDUDVÖWLFDUHWWH PDOODUÖQGRODãÖPÖ HVQDVÖQGDWLFDUL SURVHGUOHULQ EDVLWOHãWLULOPHVLYH X\XPODãWÖUÖOPDVÖRODUDN WDQÖPODQDQ¶7LFDUHWLQ .ROD\ODãWÖUÖOPDVÖ $QODãPDVÖ·QÖQHNRQRPLN NDWNÖVÖQÖQ\ÖOGD WULO\RQGRODURODFDæÖ KHVDSODQÖ\RU

SAãLANACAK!ZEVEDO TICARETMASRAFLARÆNÆNORTALAMA Y~ZDE AZALACAãÆNÆ DUYURDU/%#$¯YEGyRE TICARETMALIYETLERINDEKI HERY~ZDE¯LIKIYILEåMENIN D~NYAEKONOMISINE MILYARDOLARDANFAZLAKATKÆ SAãLAMASÆyNGyR~L~YOR

&OmPLHFMJéNFLUF olan ülkelere yarayacak !NLAåMADANENB~Y~K FAYDAYÆ TICARETMASRAFLARÆNÆNDAHAY~KSEKOLDUãU GELIåMEKTEOLAN~LKELERLE AZ GELIåMIå~LKELERINGyRMESI BEKLENIYOR!NLAåMABU ~LKELERINTICARETINIlEåITLENDIRMELERINEYARDÆMCÆ OLACAK'ELIåMEKTEOLAN

~LKELERINIHRAlETTIKLERI ~R~NSAYÆSÆNÆY~ZDEARTÆRABILECEKLERIBELIRTILIRKEN AZ GELIåMIå~LKELERDEBUORANÆN Y~ZDE¯ElÆKABILECEãI BELIRTILIYOR"UNUNYANÆNDA GELIåMEKTEOLAN~LKELERIN ~l~NC~PAZARLARAGIRIåININ ~lTEBIRORANÆNDAARTABILECEãI AZGELIåMIå~LKELERIN ~l~NC~~LKEPAZARLARÆNA ERIåIMLERININDEY~ZDE CIVARÆNDAY~KSELEBILECEãI IFADEEDILIYORYÆLÆ RAKAMLARÆNAGyREGELIåMEKTEOLAN~LKELERIND~NYAMAL TICARETINDEPAYÆY~ZDE %ZEVEDO¯YAGyREK~M~LATIF ETKIISElOKlARPÆCÆBOYUTLARDAOLACAKYÆLÆNDA ANLAåMANÆNK~RESELTICARET


IMZACÆLARÆARASÆNDA!"$ +ANADA !VRUPA"IRLIãIDE VAR4~RKIYE¯NINDEIMZALADÆãÆ4ICARETIN+OLAYLAåTÆRÆLMASÆ!NLAåMASÆYÆLÆNÆN BAåÆNDANBERI4~RKIYE için de öncelikli konular ARASÆNDA

.BTSBGMBSZ[EF B[BMBDBL MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Anlaşma ile birlikte küresel ticaret üzerindeki düzenlemelerin hafifletilmesi ve gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor."

ARTÆåÆNAYÆLDAY~ZDE ¯LIK B~Y~MEEKLEYECEãITAHMIN EDILIYOR +~RESELEKONOMIKB~Y~MEDEKIKATKÆSÆISEY~ZDE ¯IN ~ZERINDEHESAPLANÆYOR !NLAåMANÆNUYGULANMASÆYLA MILYONUGELIåMEKTEOLAN ~LKELERDEOLMAK~ZERE MILYONYENIIåSAãLANACAãÆ D~NYATOPLAM'39(¯SINDE TRILYONDOLARAVARANKATKÆDABULUNULACAãÆTAHMIN EDILIYOR 'ELIåMEKTEOLAN~LKELERIN ENB~Y~KKAZANCÆELDE EDECEãININD~å~N~LD~ã~ ANLAåMANÆNIMZALAYÆCÆSÆOLAN ~LKE G~MR~KPROSED~RLERININKOLAYLAåTÆRÆLMASÆ IåBIRLIãINIARTÆRÆCÆMEKANIZMALARÆNGELIåTIRILMESI BILGIPAYLAåÆMÆVED~å~K MASRAFLARGIBIYENILIKLERI UYGULAYACAK

5SLJZFEFJN[BMBEÉ 9AKLAåÆKYÆLDÆRM~ZAKERELERIS~RENANLAåMA YÆLÆNDA"ALI¯DED~ZENLENEN KONFERANSTAOYBIRLIãIILEKABULEDILMIåTI®4ICARETIN+OLAYLAåTÆRÆLMASÆ!NLAåMASƯNÆN

4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI GElENG~NLERDEY~R~RL~ãEGIREN 4ICARETIN+OLAYLAåTÆRÆLMASÆ !NLAåMASÆNAILIåKINYAPTÆãÆ DEãERLENDIRMEDEARALARÆNDA 4~RKIYENINDEBULUNDUãU ~LKENINFAYDALANACAãÆANLAåMANÆND~NYADA TICARETMASRAFLARÆNÆY~ZDE CIVARÆNDAAZALTMASÆVE K~RESELTICARETEB~Y~KKATKÆ SAãLAMASÆNÆNyNGyR~LD~ã~NEDIKKATlEKTI $~NYA4ICARETdRG~T~NE ~YE~LKELERIN~lTEIKISININ ONAYLAMASÆILEBIRLIKTE YÆLÆNDA"ALIDEIMZALANAN 4ICARETIN+OLAYLAåTÆRÆLMASÆ !NLAåMASÆNÆNäUBAT TARIHINDEY~R~RL~ãEGIRDIãINIHATÆRLATAN4ë-"AåKANÆ "~Y~KEKåI ¬!NLAåMAILEBIRLIKTEyN~M~ZDEKIDyNEMDE K~RESELTICARET~ZERINDEKI D~ZENLEMELERINHAFIFLETILMESIVEG~MR~KIåLEMLERININ KOLAYLAåTÆRÆLMASÆAMAlLANÆYOR!NLAåMADANåIMDILIK ARALARÆNDA4~RKIYENIN DEBULUNDUãU~LKE FAYDALANACAK!"$ !VRUPA "IRLIãI aINGIBID~NYANÆN önde gelen ekonomilerinin DEDAHILOLDUãUANLAåMANÆN D~NYAGENELINDETICARET MASRAFLARÆNÆY~ZDECIVARÆNDAAZALTMASÆVEK~RESEL TICARETEYÆLDATRILYON DOLARLÆKBIRKATKÆSAãLAMASÆ yNGyR~L~YOR­DIYEKONUåTU !NLAåMAYATARAF~LKELER-

"/-"è."/&e/(e3f:03 Ticareti KOLAYLAæTÇRMA KAVRAMÇ TICARI prosedürlerin BASITLEæTIRILMESINDEN TICARETIKOLAYLAæTÇRÇCÇ yeni teknolojilerin KULLANÇMÇNAKADAR lOKGENIæBIRYELPAZEYIKAPSÇYOR4ICARETTARIFELERIGIBIGELENEKSELENGELLERIDIKKATEALMÇYOR4ICARETI KOLAYLAæTÇRMAKAVRAMÇ $4dTARAFÇNDAN ULUSLARARASÇTICARETTEMALLARÇNDOLAæÇMÇ ESNASÇNDAORTAYAlÇKANT~MFAALIYET UYGULAMAVEFORMALITELERDENOLUæANTICARIPROSED~RLERINBASITLEæTIRILMESIVEUYUMLAæTÇRÇLMASÇ OLARAKTANÇMLANÇYOR -ALLARÇNULUSALSÇNÇRLARARASÇNDADOLAæÇMÇ ESNASÇNDAORTAYAlÇKANT~MS~RElVEKONTROLLERINETKINLIäININARTÇRÇLMASÇVEMALIYETLERI D~æ~RECEKæEKILDEIYILEæTIRILMESIHEDEFLENIYOR+OLAYLAæTÇRMAKAVRAMÇ ENGENELIFADEILE G~MR~KIæLEMLERININMALIYETINIVEIæLEMS~RECINIAZALTACAKHERT~RL~YENILIK UYUMLAæTÇRMA VEBASITLEæTIRMEIæLEMLERINIKAPSÇYOR "UæEKLIYLE TICARETINETKINLIäINIARTÇRACAK MALIYETVEIæLEMS~RECINIKÇSALTACAKHER T~RL~D~ZENLEMEYIKAPSAYANTICARETI KOLAYLAæTÇRMAKAVRAMÇ G~MR~KIæLEMLERININ VEIDARIS~RElLERINMODERNIZASYONUVE BASITLEæTIRILMESI ILERITEKNOLOJIKULLANÇMÇ ALTYAPÇNÇNGELIæTIRILMESIVESTANDARTLARÇN UYUMLAæTÇRÇLMASÇGIBIIHRACATVEITHALATÇNDAHA KOLAY DAHAHÇZLÇVEDAHAD~æ~KMALIYETLI YAPÇLABILMESINIAMAlLÇYOR $4d¯N~NSyZKONUSUANLAæMAYLAD~NYA TICARETINDEKISÇNÇRLAMALARÇNKALDÇRÇLMASÇ yZELLIKLEB~ROKRASININKADEMELIOLARAK K~l~LT~LMESI SANAYI~LKELERININBAæKA ~LKELERIlINUYGULADÇäÇITHALATG~MR~KLERININVEKENDI~R~NLERINEUYGULADÇäÇ TARÇMS~BVANSIYONLARÇNÇNDAAZALTÇLMASÇ AMAlLANÇYOR 17


DÃ&#x153;NYA / TÄ°CARETÄ°N KOLAYLAÅ&#x17E;TIRILMASI ANLAÅ&#x17E;MASI 850²/6/ð-"/&55ðæð,";"/*.-"3 74/EKONOMISTLERITARAFÃ&#x2021;NDANY~R~T~LEN YÃ&#x2021;LÃ&#x2021;NDAYAPÃ&#x2021;LANBIRARAæTÃ&#x2021;RMAYAGyRE ENlOK GELIæMEKTEOLAN~LKELERINKAZANlSAäLAYACAäÃ&#x2021; BUANLAæMAILE

Â&#x2026;eYELERINTICARETMALIYETLERIORTALAMAY~ZDE ORANÃ&#x2021;NDAAZALACAK Â&#x2026;ëHRACATTAS~REYIY~ZDEKÃ&#x2021;SALTARAKG~N DAHAKÃ&#x2021;SAS~REDEM~æTERIYEULAæMASÃ&#x2021;NÃ&#x2021; SAäLAYACAK Â&#x2026;"UANLAæMAILEBIRlOKYENIFIRMAIHRACAT YAPARHALEGELECEK Â&#x2026;'ELIæMEKTEOLAN~LKELERINIHRAlEDILENYENI ~R~NSAYÃ&#x2021;SÃ&#x2021;NÃ&#x2021;DAY~ZDEARTACAK Â&#x2026;!ZGELIæMIæ~LKELERDEIHRAlEDILENYENI~R~N SAYÃ&#x2021;SÃ&#x2021;Y~ZDEEVARANORANLARDAARTACAK !NLAæMAH~K~MLERIDOäRULTUSUNDA Â&#x2026;¬4RANSITGElIæKOTALARÃ&#x2021;VEBENZERIGyN~LL~ KÃ&#x2021;SÃ&#x2021;TLAMALARÃ&#x2021;NUYGULANMAYACAäÃ&#x2021;­H~KME BAäLANMÃ&#x2021;æ VERILENHIZMETILEORANTÃ&#x2021;LÃ&#x2021;OLANLAR HARIlOLMAK~ZERETRANSITGElIæLERIlINALÃ&#x2021;NAN T~M~CRETLERYASAKLANDÃ&#x2021; Â&#x2026;'~MR~KIDARELERINDEKIB~ROKRATIKIæLEM VEEVRAKFAZLALÃ&#x2021;KLARÃ&#x2021;ORTADANKALKACAK 4~RK TAæÃ&#x2021;MACÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;VETICARETERBAPLARÃ&#x2021;YAKÃ&#x2021;NBIR ZAMANIlINDElOKDAHABASITVEHÃ&#x2021;ZLÃ&#x2021;G~MR~K IæLEMLERIILEDAHAHÃ&#x2021;ZLÃ&#x2021;TICARETYAPABILECEK KONUMAGELECEK Â&#x2026;dZELLIKLE"ULGARISTAN 9UNANISTAN 2USYA SÃ&#x2021;NÃ&#x2021;RKAPÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;NDAKIAæÃ&#x2021;RÃ&#x2021;VEMALIYETYARATAN KONTROLUYGULAMALARÃ&#x2021; !NLAæMAH~K~MLERI KAPSAMÃ&#x2021;NDASONAERECEK Â&#x2026;!NLAæMAYATARAFOLANKOMæU~LKELERIN SÃ&#x2021;NÃ&#x2021;RG~MR~KIDARELERIARASÃ&#x2021;NDAIæBIRLIKLERININ ARTMASÃ&#x2021;ILESÃ&#x2021;NÃ&#x2021;RGElIæLERIHÃ&#x2021;ZLANACAK DENBIRIOLARAK4~RKIYEDE TICARETINyN~NDEKIKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;TLAYÃ&#x2020;CÃ&#x2020;ENGELLERINAZALTÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; OLDUKlAyNEMLIBULDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NALTÃ&#x2020;NÃ&#x2020;lIZEN4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020; "~Y~KEKÃ¥I ‘HRACATlÃ&#x2020;LAR OLARAKKARÃ¥Ã&#x2020;LAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZEN 18

yNEMLISORUNLARÃ&#x2020;NBAÃ¥Ã&#x2020;NDA G~MR~KVELOJISTIKMALIYETLERIGELIYOR"IRlOK~LKEDE IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NKARÃ¥Ã&#x2020;SÃ&#x2020;NA UZUNS~RENVEMALIYETLERI ARTÃ&#x2020;RANGEREKSIZPROSED~R IÃ¥LEMLERIILETICARETIZORLAÃ¥-

2030 yılında anlaÅ&#x;manın küresel ticaret artıÅ&#x;ına yılda yüzde 2,7â&#x20AC;&#x2122;lik büyüme ekleyeceÄ&#x;i tahmin ediliyor.

TÃ&#x2020;RANlEÃ¥ITLITARIFEDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;ENGELLERlÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR"UNLARÃ&#x2020;NYANÃ&#x2020; SÃ&#x2020;RA YINEBAZÃ&#x2020;~LKELERDEKI G~MR~KLERINVELIMANLARÃ&#x2020;N KAPASITELERININYETERSIZ OLMASÃ&#x2020;VEMODERNIZASYONUNGERlEKLEÃ¥TIRILEMEMESI SEBEBIYLEDETICARETMALIYETLERIYUKARÃ&#x2020;LARAlÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR­ Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU

5FL1FODFSFJéMFNMFSJ IÃ&#x2030;[MBOEÃ&#x2030;SBDBL 4ë-"AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET"~Y~KEKÃ¥I Ã¥UAlÃ&#x2020;KLAMALARDA BULUNDU¬eLKEMIZDEDE G~MR~KVELOJISTIKMALIYETLERININAÃ¥AãÃ&#x2020;lEKILMESI YyN~NDEBAÃ¥TA'~MR~K VE4ICARET"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z VE%KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z OLMAK~ZEREILGILIKURUM VEKURULUÃ¥LARCAyNEMLI lALÃ&#x2020;Ã¥MALARY~R~T~L~YOR 4~RKIYENIN4ICARETIN+OLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;!NLAÃ¥MASÃ&#x2020;NA TARAFOLMASÃ&#x2020;ILEBIRLIKTEGElTIãIMIZAYLARDAARALARÃ&#x2020;NDA -ECLISIMIZINDEYERALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; '~MR~KVE4ICARET"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ILE%KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; -~STEÃ¥ARLARÃ&#x2020;EÃ¥BAÃ¥KANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA4ICARETIN+OLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;KURULUKURULDU3yZ KONUSU+URULUN4~RKIYEDE TICARETINyN~NDEKIENGELLERINAZALTÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NAYyNELIK yNLEMLERIHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDE

ELEALARAK~LKEMIZINULUSLARARASÃ&#x2020;REKABETlILIKTEELINI G~lLENDIRECEKADÃ&#x2020;MLARA IMZAATACAãÃ&#x2020;NAINANÃ&#x2020;YORUZ "UKAPSAMDA SONDyNEMDE'~MR~KVE4ICARET "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZTARAFÃ&#x2020;NDAN ATÃ&#x2020;LANADÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;DIKKATLE TAKIPEDIYORUZdZELLIKLE 4EK0ENCERESISTEMININ YAYGÃ&#x2020;NLAÃ¥TÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NG~MR~KLERIMIZDEKIIÃ¥LEMLERIN lOKDAHAHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;OLMASÃ&#x2020;VE IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NMALIYETLERINIAZALTMASÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAN SONDERECEyNEMLIBULUYORUZëNANÃ&#x2020;YORUZKI yN~M~ZDEKIDyNEMDEGEREK LIMANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAKIALTYAPÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NGELIÃ¥TIRILMESI GEREKSE DEG~MR~KLERIMIZDEKI MODERNIZASYONS~RECININ HÃ&#x2020;ZLANMASÃ&#x2020;ILEBIRLIKTE4~RKIYEBUALANDAKIULUSLARARASÃ&#x2020;Y~K~ML~L~KLERINIYERINE GETIRECEKVETICARIIÃ¥LEMLERINIlOKDAHAHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;VEEFEKTIF BIRHALEGETIRECEKTIR­


SHOP ONLINE /mycollezione

/collezione

/collezione


BÜYÜME / RAPOR

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün iZbZa^ViéaYé Çanakkale 1915 Köprüsü''nün temeli, 18 Mart vVcV``VaZOV[Zg^c^c&%'cX^néaYŽc“b“cYZ ViéaYé#IŽgZcYZ`dcjøVc8jb]jgWVø`Vcé :gYdöVc!ÆùcøVaaV]*néahdcgVVéaéøV\Za^ndgjo# 7j`Žeg“Y“cnVcécW^gcjbVgVhédajndg#6hnVné 6kgjeVnVWVöaéndgjoÇYZY^#AVehZ`^YZ`^iŽgZc VaVcécYVWjajcVc7VøWV`Vc7^cVa^NéaYégébYV Æ:XYVYébéoYVcVaYéöébéo\“aZ&.&*vVcV``VaZ @Žeg“h“c“ciZbZa^c^Viéndgjo#za`Zb^oZ! b^aaZi^b^oZkZvVcV``VaZnZ]VnégaédahjcÇYZY^# I“g`^nZ8jb]jg^nZi^c^c`jgjajøjcjc&%%#néaé daVc'%'(iZVéabVhéeaVcaVcVcvVcV``VaZ &.&*@Žeg“h“!ÆY“cnVcécZcjojcVgVaé`aé `Žeg“h“ÇdaVXV`#@Žeg“c“c^`^VnV`VgVhécYV`^ Vé`aéöéI“g`^nZ8jb]jg^nZi^c^c&%%#`jgjajø néaYŽc“b“daVc'%'(“iVaVcYégbV`^^c'W^c '(bZigZdaVgV`WZa^gaZcY^#

20


8Vo^WZbZg`ZoaZg^cZ&%%b^anVga^gVaé` nViégébWVøkjgjhjnVeéaYé 7VøWV`Vc7^cVa^NéaYégéb!I“g`^nZùø`VYécaVgé 9ZgcZö^c^cIù@69Zi`^ca^ö^cYZ`^ `dcjøbVhécYVXVo^WZbZg`ZoaZg^ egd\gVbécVYV^gYZöZgaZcY^gbZaZgYZ WjajcYj#8Vo^WZegd\gVbaVgécV'(^aYZ &%%b^anVga^gVaé`iZ`a^[\ZaY^ö^c^WZa^giZc 7VøWV`VcNéaYégéb!*:na“a'%&+YV8Vo^WZ BZg`ZoaZg^Egd_Zh^^aZ^a\^a^nVeiéöé^a` Vé`aVbVYV!Æ9döjkZ<“cZnYdöjNViégéb 9ZhiZ`=VbaZh^ÇeV`Zi^`VehVbécYV`Vbj kZŽoZahZ`iŽg“cYŽginéaYV&)%b^anVgIAa^` nViégébnVeVXVöécé!WjnViégébaVgaV-%%

W^c^hi^]YVbnVgViéaVXVöécé`VnYZib^øi^# @Va`écbV7V`VcéA“i[^:akVcYV!8Vo^WZ BZg`ZoaZg^cZd`ndöjcW^g^a\^daYjöjcj WZa^giZgZ`Ævd`[Vg`aéhZ`iŽgaZgYZiVaZeaZg kVg#IZ`hi^akZ`dc[Z`h^ndc“g“caZg^!bZiVa^` dabVnVcb^cZgVa“g“caZg^ŽceaVcYV#& b^anVga^gV“hi“nViégébnVebV`^hiZnZc* [^gbVkVg#6öégaé`aédaVgV`:gojgjb!BVaVinV! :aVoéö!÷Vcaéjg[VkZ9^nVgWV`ég^aaZg^Žc eaVcYV#&'%c^c“oZg^cYZnViégébXé&%% b^andca^gVcéc“oZg^cYZnViégébnVebV` ^hi^ndgÇYZY^#

÷jWViÉiV*!)b^anVg a^gVaé`nViégébV iZøk^`WZa\Zh^

6gVaé`VnécYV^øh^oa^`dgVcén“oYZ&'!,daYj

NViégébiZøk^`WZa\ZaZg^a^hiZh^!GZhb^ <VoZiZYZnVnébaVcYé#7jcV\ŽgZ! :`dcdb^7V`VcaéöéiVgV[écYVc÷jWVi VnécYV)++nViégébiZøk^`WZa\Zh^ Y“oZcaZcY^#7Za\ZVaVcegd_ZaZg^chVW^i nViégébijiVgé*b^anVg))+b^andc-(W^c .'.a^gVdaVgV`]ZhVeaVcYé#HŽo`dcjhj nViégébaVgéc\ZgZ`aZøi^g^abZh^naZ&&W^c +--`^ø^c^c^hi^]YVbZY^abZh^eaVcaVcéndg# yiZnVcYVc!WjYŽcZbYZhVW^inViégéb ijiVgé)&%b^andc+-)W^c'+'a^gVdaVc kZW^c'*%`^ø^c^c^hi^]YVbZY^abZh^ Žc\Žg“aZc)%nViégébiZøk^`WZa\Zh^YZ ^eiVaZY^aY^#

I“g`^nZ\ZcZa^cYZ&*kZYV]Vnj`Vgé nVøiV`^aZgYZ^øh^ohVnéhé'%&+néaé6gVaé` YŽcZb^cYZ\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZ ++-W^c`^ø^VgiVgV`(b^andc-,'W^c`^ø^ daYj#ùøh^oa^`dgVcé^hZ&!.ejVcaé`Vgiéø ^aZn“oYZ&'!,hZk^nZh^cYZ\ZgZ`aZøi^# ùhi^]YVbZY^aZcaZg^chVnéhé'%&+néaé6gVaé` YŽcZb^cYZ!W^gŽcXZ`^néaécVncéYŽcZb^cZ \ŽgZ''&W^c`^ø^VgiVgV`'+b^andc++. W^c`^ø^!^hi^]YVbdgVcé^hZ%!(ejVcaé` VoVaéø^aZn“oYZ)*!&daYj#7jYŽcZbYZ! iVgébhZ`iŽg“cYZVaéøVchVnéhé--W^c`^ø^ VoVaég`Zc!iVgébYéøéhZ`iŽgaZgYZVaéøVc hVnéhé(%,W^c`^ø^Vgiié#ùhi^]YVbZY^aZcaZg^c n“oYZ&-!)ɓiVgéb!n“oYZ&.!,Éh^hVcVn^! n“oYZ+!.Éj^cøVVi!n“oYZ*)!.Éj^hZ ]^obZiaZghZ`iŽg“cYZnZgVaYé#ycXZ`^néaéc VncéYŽcZb^^aZ`VgøéaVøiégéaYéöécYViVgéb

6öWVa/(%%b^andca^gVaé` kZg\^YZckVo\Zi^` BVa^nZ7V`VcéCVX^6öWVa!ZhcV[échdgjcaVgé cZoVbVc`ZcY^aZg^cZ^aZi^ahZŽobZ`^^c W“n“`VWVhVg[Zii^`aZg^c^kZhdc&"'néaYég ZhcV[aV^a\^a^ŽcZba^`VgVgaVgVaYé`aVgécé hŽnaZY^#7V`Vc6öWVa!Æ'%&)6öjhidhjcYV NZc^YZcNVeéaVcYégbV@Vcjcjé`VgYé`# '%&+céc@VhébVnécYVYVdaVöVc“hi“ WVøkjgjVaYé`#7j`VcjcZgZkZh^cYZ&* b^anVga^gVBVa^nZ^YVgZh^iV]h^aVinVeié# 7jVcaVbYVZhcV[ébéoWdgaVgécéY“ø“gY“! kVYZnZnVnYékZbVa^nZdaVgV`Wj`VYVgaé` iV]h^aVinVeié`ÇY^nZ`dcjøij#,*%W^cZ nV`écWVh^ijhjab“`ZaaZ[WjajcYjöjcj Vé`aVnVcWV`Vc6öWVa!-W^ca^gVnV`VYVg WZnVcZY^aZc`VoVciVc]^kZg\^VabVYé`# IV]b^c^bZ\ŽgZnV`aVøé`(%%b^andca^gVaé` W^gkZg\^YZckVo\Zi^`Ç^[VYZaZg^c^`jaaVcYé#

hZ`iŽg“c“c^hi^]YVbZY^aZcaZg^^cYZ`^eVné %!*ejVc!hVcVn^hZ`iŽg“c“ceVné%!)ejVc! ^cøVVihZ`iŽg“c“ceVné%!'ejVcVoVaég`Zc! ]^obZihZ`iŽg“c“ceVné^hZ&ejVcVgiié# ùø\“X“'%&+néaé6gVaé`YŽcZb^cYZW^g ŽcXZ`^néaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZ--- W^c`^ø^VgiVgV`(%b^andc*)%W^c`^ø^! ^ø\“X“cZ`ViéabVdgVcé^hZ%!,ejVcVgiVgV` n“oYZ*&!+daVgV`\ZgZ`aZøi^#:g`Z`aZgYZ ^ø\“X“cZ`ViéabVdgVcé%!*ejVcaé`VgiéøaV n“oYZ,&!*!`VYécaVgYV^hZ&ejVcaé`VgiéøaV n“oYZ('!'daVgV`\ZgZ`aZøi^#

21


BÜYÜME / MAKALE

dLQHNRQRPLVL\DYD˂ODUNHQ

Ç DOÇ. DR. HATİCE KARAHAN

Çin hükümeti de, ne ]DPDQGÖUL]OHGLæLSDWLND RODUDNGX\XUGXæX \DYDãOD\DUDNE\PHQLQ HNRQRPL\L\ÖOÖQGD \]GH*6<+DUWÖãÖQD WDãÖ\DFDæÖQÖLODQHWWL%X oHUoHYHGHVRQG|QHPGH L]OHQHQE\PHSROLWLNDVÖ WNHWLPHRGDNODQPD\Ö EHQLPVHUNHQDOW\DSÖ \DWÖUÖPODUÖQÖQGDKDOHQ GHYDPHWWLæLQLJ|]OHPOL\RUX] 22

INEKONOMISIYÆLÆNÆ Y~ZDE ORANÆNDABIR B~Y~MEYLEGERIDEBÆRAKTÆ 3ONSENELERDEKADEME KADEMEYAVAåLADÆãÆNÆIZLEDIãIMIZ EKONOMI ByYLECE¯DANBU YANAEND~å~KHÆZÆNAIMZAATMÆå OLDU!SLÆNABAKÆLÆRSA K~RESEL EKONOMININY~ZDE¯L~KGELIåIMIYLE D~å~KB~Y~METUZAãÆNATAKÆLDÆãÆBIR KONJONKT~RDE aIN¯IN'39(VERILERI HOåBIRGyR~N~MSUNUYOR4ABIIBU NOKTADA ILGILIVERILERINNEKADAR SAãLÆKLÆOLDUãUNADAIRKAYGÆLARÆNDA NEZAMANDÆRAKÆLLARÆNBIRKyåESINDE TAKÆLÆKALDÆãÆNÆNOTD~åMEKGEREK 9INEDE VERILERIOLDUãUGIBIKABUL ETTIãIMIZDE aIN¯INGLOBAL B~Y~MESININPUANÆNÆTEKBAåÆNA KARåÆLADÆãÆNÆSyYLEMEKM~MK~N "IRDIãERDEYIåLEK~RESELEKONOMI BUDyNEMDEKAYDETTIãIHÆZÆN YAKLAåÆKY~ZDE¯UNUaIN¯EBORlLU GyR~N~YOR ëåTEBUDOãRULTUDA D~NDENBUG~NE KURMUåOLDUãUSÆKÆEKONOMIK BAãLARDAD~å~N~LD~ã~NDE aIN¯DEKI YAVAåLAMAKENDIVATANDAåLARÆNÆ OLDUãUKADARD~NYAVATANDAåLARÆNÆ DAILGILENDIRIYOR.ITEKIMaIN H~K~METIDE NEZAMANDÆR IZLEDIãIPATIKAOLARAKDUYURDUãU YAVAåLAYARAKB~Y~MENIN EKONOMIYI YÆLÆNDAY~ZDE '39( ARTÆåÆNATAåÆYACAãÆNÆILANETTI"U lERlEVEDESONDyNEMDEIZLENEN B~Y~MEPOLITIKASÆT~KETIME ODAKLANMAYÆBENIMSERKEN ALTYAPÆ YATÆRÆMLARÆNÆNDAHALENDEVAM ETTIãINIGyZLEMLIYORUZ9~KSEKHÆZLÆ

RAYSISTEMLERI OTOBANVEKÆRSAL YOLlALÆåMALARÆS~RERKEN H~K~MET INOVASYONTEMELLIDINAMIKLERI TETIKLEMEKONUSUNDADAÆSRARCÆ .ITEKIM¬)NTERNET0LUS­EYLEMPLANÆ VE¬ULUSALB~Y~KVERI­STRATEJISINI UYGULAMAHUSUSUNDABIRKARARLÆLÆK GyZLENIYOR3ANAYIYESÆNÆFATLATMASÆ PLANLANAN¬-ADEIN#HINA­ IlINDElOKTANKOLLARSÆVANMÆå DURUMDA¤ dTEYANDAN ~LKEDEISTIKRARLÆBIR B~Y~MESEYRININSAãLANABILMESI IlIN REFORMAJANDASÆNÆNSAãLÆKLÆ IåLEYEBILMESIGEREKIYOR"UCIDDI BIRGEREKSINIMZIRA MILYARÆ AåKÆNDEVBIRN~FUS ISTIHDAMVE GELIRDEKIGELIåMELERIBIZATIHIYAåÆYOR $OLAYÆSÆYLAaINYyNETIMININ BIR YANDANRISKLERITyRP~LEYIPDIãER YANDANDAETKINBIRB~Y~ME ORTAMÆNÆSAãLAMASÆåART"U DOãRULTUDAISEAKLAHEMENaIN¯IN BORlY~K~GELIYOR3~RD~R~LEBILIR IlDINAMIKLERIlINDAHASAãLÆKLÆBIR BORlKOMPOZISYONUNAKAVUåMA IHTIYACÆNÆNBILINCIISE (~K~METaALÆåMA2APORUNDADA DIKKATlEKIYORaIN¯INODAKLANMASÆ GEREKENBIRDIãERALANDA DEVLETIN IåLEVINIETKINLEåTIRMEKOLARAK GyZElARPÆYOR3ONYÆLLARDABU KONUDABIRTAKÆMICRAATLARYAPAN YyNETIM GyREVlAKÆåMASÆYAåAYAN KURUMLARDABIRLEåMELEREGITMIå AYRÆCAALTKADEMELEREYETKI DELEGASYONUYAPMAYABAåLAMÆåTÆ ëåTEMERKEZILEåMEDENUZAKLAåMAYÆ BENIMSEYENBUYAKLAåÆMÆN¯DE DES~RECEãIANLAåÆLÆYOR4ABII BUNUNYANÆSÆRAaINEKONOMISI HEDEFLEDIãIB~Y~MEYOLUNDA DÆåARÆDADA"IR+UåAK"IR 9OLPROJESIYLEFÆRSATARAMAYÆ S~RD~RECEKdTEYANDANGELECEK PLANLARÆNÆNDARBEALMAMASÆIlIN YENI!"$YyNETIMITEHDIDIYLEDE MALUM BAåAlÆKÆLMASÆGEREKIYOR


BÜYÜME / İHRACAT

ūKUDFDWWDVHYLQGLULFLDUW×˂ 7UNL\H·QLQLKUDFDWÖVRQG|UWD\GÖUDUWDUDNGHYDPHGL\RUåKUDFDWâXEDWD\ÖQGD\]GH \NVHOLãOHPLO\DUGRODU2FDNâXEDWG|QHPLQGHLVHDUWDUDNPLO\DU PLO\RQGRODUVHYL\HVLQGHJHUoHNOHãWL

T

ürkiye’nin ihracat verileri son 4 AYDÆRY~KSELMEYE DEVAMEDIYOR /CAKAYÆNDAY~ZDE ARTANIHRACAT äUBATAYÆNDA DAMORALVERDIYÆLÆNÆ IHRACATTAATÆLÆMYÆLÆILAN EDEN4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI 4ë- äUBATAYÆ IHRACATVERILERINI"URSA¯DA 4~RKIYE¯NINILKYERLITRAMVAYÆëPEKByCEãI¯NIN~RETILDIãI$URMAZLAR-AKINA¯DA AlÆKLADÆ4ë-VERILERINE GyRE äUBATAYÆNDAIHRACAT BIRyNCEKIYÆLAYNÆDyNEME

24

GyREY~ZDE ARTARAK MILYARDOLAROLDU 4ë-VERILERINEGyRESON AYLÆKIHRACATISEBIRyNCEKI YÆLAGyREY~ZDE ARTÆåLA MILYARDOLAROLARAK GERlEKLEåTI 4ë- IHRACATVERILERINI "URSA¯DAYAPTÆãÆBASÆN TOPLANTÆSÆILEDUYURDU4OPLANTÆYA"AåKAN -EHMET"~Y~KEKåI 4ë- "AåKANVEKILLERI-USTAFA aÆKRÆKlÆOãLU 4AHSINdZTIRYAKI 3~LEYMAN+OCASERT¯IN YANÆSÆRA-AKINA4ANÆTÆM 'RUBU"AåKANÆ!DNAN

$ALGAKÆRAN ëSTANBUL 4EKSTILVE(AMMADDELERI ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI"AåKANÆ ëSMAIL'~LLE /TOMOTIV ëHRACATlÆLARÆ"IRLIãI"AåKANÆ /RHAN3ABUNCU "URSA6ALISIëZZETTIN+~l~K "URSA 4ICARETVE3ANAYI/DASÆ "AåKANÆëBRAHIM"URKAY KATÆLDÆ4ë-"AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI ARTÆåÆNBU YÆLäUBATAYÆNÆNIåG~N~ EKSIKOLMASÆNARAãMEN GERlEKLEåTIãINEDIKKAT lEKTI"~Y~KEKåI ¬"ILDIãINIZGIBIYÆLÆARTÆKYÆLDÆ äUBATAYÆlEKIYORDU"U

SENEEKSIKG~NERAãMEN IHRACATÆMÆZÆY~ZDE ARTÆRMAYÆBAåARANIHRACATlÆLARÆMÆZÆKUTLUYORUM-IKTARBAZÆNDAISEIHRACATÆMÆZ Y~ZDE ARTTÆ­DEDI

;FZUJOWF[FZUJOZBçÉ BSUÉéÉOÉTSESZPS 3EKTyRELOLARAKBAKÆLDÆãÆNDAåUBATAYÆLIDERININ OTOMOTIVOLDUãUNUSyYLEYEN"~Y~KEKåI ¬/TOMOTIV SEKTyR~M~Z~NIHRACATÆ Y~ZDE ARTÆåGySTERDI %NDIKKATlEKICIARTÆåLAR ISEY~ZDE ILE:EYTIN


MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı “Bu sene eksik güne rağmen ihracatımızı yüzde 5,1 artırmayı başaran ihracatçılarımızı kutluyorum. Miktar bazında ise ihracatımız yüzde 10,2 arttı.”

VE:EYTINYAãÆSEKTyR~M~Z Y~ZDEARTÆåILE-~CEVHERSEKTyR~M~ZDEYAåANDÆ­ DEDI"~Y~KEKåIYÆLÆNILK IKIAYÆNDADEãERBAZÆNDAENFAZLAIHRACATARTÆåÆ GERlEKLEåTIRENSEKTyR~NSÆRASÆYLAMILYON DOLARARTÆåLAOTOMOTIV MILYONDOLARLAKIMYEVI MADDELERVEMAMULLERIILE MILYONDOLARLAlELIK SEKTyR~OLDUãUNUAlÆK-

LADÆ+IMYEVIMADDELER VEMAMULLERIILElELIKTEKI ARTÆåÆNEMTIAFIYATLARÆNDAKI Y~KSELIåTENKAYNAKLANDÆãÆNÆSyYLEYEN"~Y~KEKåI ¬9INEILKAYLÆKDyNEMDE KGBAåÆNAIHRACATÆNÆEN HÆZLÆARTÆRANSEKTyR~M~Z 3AVUNMAVE(AVACÆLÆKOLDU "USEKTyR~M~Z~NKGBAåÆ DEãERIGElENSENEYEGyRE DOLARARTÆåKAYDETTIVE DOLAROLDU­DEDI

&OEJLLBUmFLJDJ BSUÉéMBSbJO "#%WF ðTSBJMEFHzSME ëHRACATPAZARLARÆNAYyNELIK DEãERLENDIRMELERINIDE PAYLAåAN"~Y~KEKåI ¬äUBATAYÆNDAENDIKKAT lEKICIARTÆåLARÆaIN !"$ VEëSRAIL¯DEGyR~YORUZ "U~LKELEREIHRACATÆMÆZ SÆRASÆYLAY~ZDE  VE ARTÆåKAYDETTI­ åEKLINDEKONUåTU3ON~l lEYREKTIRëHRACAT%ãILIM !NKETLERINDE!"$NIN HEDEFPAZARTERCIHLERINDE LIDERLIãIKIMSEYEKAPTÆRMADÆãÆNÆHATÆRLATAN"~Y~KEKåI ¬"U~LKEDEKIG~lL~IHRACAT

$&0-"3f-,&-&3ð/%& 5f3,ð:&:&(&-ð/ )ð,":&/ð;ð,&è'&%ð/ %ð:&$&,

ADNAN DALGAKIRAN MAİB Başkanı “Hep beraber sanayimizi orta yüksek ve yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz. Alınması gereken önlemleri, işleri biz bürokrasiyle ve siyasetle paylaşıyoruz.”

ARTÆåÆNÆNS~RMESINIBEKLIYORUZ­DEDI9ÆLÆNILKAYÆNDA Y~ZDESELBAZDAENY~KSEK IHRACATARTÆåÆNÆNY~ZDE ILE-ALTAVEY~ZDEILE 3INGAPURDAYAKALANDÆãÆNÆ IFADEEDEN"~Y~KEKåI ¬-ALTAYAIHRACATARTÆåÆMÆZDAGEMIVEYAT 3INGAPURA OLANARTÆåTAISEKIMYEVI MADDELERVEMAMULLERI SEKTyRLERIBAåÆlEKTI­DIYE KONUåTU"~Y~KEKåI åUBAT

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Şubat ayı ihracat verilerini Bursa’da Türkiye’nin ilk yerli tramvayı İpekböceği’nin üretildiği Durmazlar Makina’da açıkladı.

%KONOMI"AKANÇ Nihat Zeybekci LIDERLIäINDE 4~RKIYE ëMAJ+AMPANYASÇ lALÇæMALARÇNA tam gaz devam ettiklerini belirten 4ë-"AæKANÇ -EHMET"~Y~KEKæI KAMPANYA HAKKÇNDADETAYLAR PAYLAæTÇ-ART AYÇNDA ARALARÇNDA !MERIKA 2USYA VE"IRLEæIK!RAP Emirlikleri'nin BULUNDUäUTOPLAM ~LKENIN46 GAZETE DERGIVEAlÇKHAVA MECRALARÇNDA ~LKETANÇTÇMÇ YAPÇLACAäÇNÇ ANLATAN"~Y~KEKæI ¬/~LKENINyNDE gelen firma #%/LARÇ KENDI C~MLELERIYLEBIZI ANLATACAKLAR +ENDIINSANLARÇNÇ ~LKEMIZIKEæFE DAVETEDECEKLER 6EDIYECEKLERKI #OMETO4URKEY DISCOVERYOUROWN STORY 4~RKIYEYE GELIN HIKAYENIZI KEæFEDIN ­ SyZLERIYLE KAMPANYA SLOGANÇNÇAlÇKLADÇ 25


BÜYÜME / İHRACAT

HÜSEYİN DURMAZ Durmazlar Makina’nın Yönetim Kurulu Başkanı “Biz sanayiciler, durmadan üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin burada bulunması bize onur veriyor, moral veriyor, cesaret veriyor.”

İBRAHİM BURKAY Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı "Bursa, Türkiye’ye güç katan bir bölge. İhracata dayalı büyüme modeli çok önemli. 2016 yılında Bursa'nın ihracatı yüzde 10'un üzerinde arttı.”

İZZETTİN KÜÇÜK Bursa Valisi “Bizim seçtiğimiz büyüme modeli ihracat önderliğinde bir büyüme modeli. Bizim bu başarımızın en önemli mimarları ihracat için çalışan iş adamlarımız."

AYÆNDAENFAZLAIHRACATYAPANILKILDEN3AKARYANÆN Y~ZDEILEIHRACATÆNÆEN HÆZLÆARTÆRANILOLDUãUNU SyYLEDI

DOãRULTUSUNDAKOYDUKLARÆ DEEKBINISTIHDAMHEDEFIIlINlALÆåMALARA BAåLADÆKLARÆNÆSyYLEYEN "~Y~KEKåI åUNLARÆSyYLEDI ¬'ElTIãIMIZHAFTAENlOK IHRACATGERlEKLEåTIRENILK FIRMAMÆZA IHRACATlÆBIRLIKBAåKANÆVET~M YyNETIMKURULU~YELERIMIZEMEKTUPGyNDERDIK -EKTUBUMUZDA 4ë-INWEB

SITESINDEISTIHDAMPORTALÆMÆZÆFAALIYETEGElIRDIãIMIZI SyYLEDIK6EIHRACATlÆLARÆMÆZAyNEMLIBIRlAãRÆDA BULUNDUK9ARATTÆãÆNÆZYENI ISTIHDAMVERILERINIZIPORTALÆMÆZAKAYDEDINDEDIK"U PORTALVESILESIYLE DINAMIK IHRACATlÆLARÆMÆZÆNISTIHDAM SEFERBERLIãINEKATKÆLARÆNÆ GyREBILECEãIZdN~M~ZDEKI DyNEMDE3AYÆN#UMHUR-

$VNIVSCBéLBOÉWF bBMÉéNB#BLBOÉJMF JTUJIEBNUPQMBOUÉTÉ #UMHURBAåKANÆ2ECEP 4AYYIP%RDOãANÆNBAåLATTÆãÆëSTIHDAM3EFERBERLIãI

BAåKANÆMÆZÆNVEaALÆåMA "AKANÆMÆZÆNTEåRIFLERIILEBU KONUDABIRTOPLANTÆGERlEKLEåTIRECEãIZ­ eYELERINEY~ZY~ZE TELEFON VEEíPOSTAYOLUYLAISTIHDAMDESTEKLERIKONUSUNDA DANÆåMANLÆKHIZMETIVERDIKLERINISyYLEYEN"~Y~KEKåI aALÆåMAVE3OSYAL '~VENLIK"AKANÆ-EHMET -~EZZINOãLUNUNBAKANLÆKTANKIåIYIDANÆåMANLÆK YAPMALARÆIlINGyREVLENDIRDIãINIANLATTÆ"~Y~KEKåI ¬ëNANÆYORUMKIIHRACATlÆLAR OLARAKHEPBERABERBU SEFERBERLIãEyNEMLIKATKÆ SAãLAYACAãÆZ­DEDI

5BISBO5SL5JDBSFU .FSLF[JOJOTPGUBmÉMÉéÉ ZBQÉMEÉ 4~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI OLARAK IHRACATÆS~REKLIVE KALÆCÆOLARAKARTÆRABILMEK IlINVARG~lLERIYLElALÆåTÆKLARÆNÆVURGULAYAN"~Y~KEKåI ¬$~NYATICARETINDEyNEMLI destinasyonlara Türk 4ICARET-ERKEZLERI 44- AlÆYORUZ'ElENHAFTA 4AHRAN44-MIZINSOFTAlÆLÆ-

,(%&æ&3ð/ð"35*3.",ðbð/&-&,530/ð,7&:";*-*.e/&.-ð 4ë-9yNETIM+URULUeYESI!DNAN$ALGAKÇRAN DA%äITIMLIBIRGENlN~FUSYARATABILIRSEK MERAKLÇlALÇæKANæ~PHEEDEN ANALITIKD~æ~NEN VESANAYIDElALÇæMAKISTEYENBIRGENlN~FUS YARATABILIRSEKyN~M~ZDEKIYÇLIlINDEBUSEKTyR TEKNOLOJIKOLARAKlOKCIDDIYERLEREGELECEKTIR DIYEKONUæTU$ALGAKÇRAN SEKTyR~NGELIæMESIIlIN GEREKENyNLEMLERIALDÇKLARÇNÇVURGULAYARAK æyYLE DEVAMETTI(EPBERABERSANAYIMIZIORTAY~KSEK VEY~KSEäElÇKARMAYAlALÇæÇYORUZ!LÇNMASÇ GEREKENyNLEMLERI YAPÇLMASÇGEREKENIæLERIBIZ B~ROKRASIYLEVESIYASETLEPAYLAæÇYORUZ4ë-DE BURAPORLARÇKENDILERINESUNUYOR"IZIMELIMIZDE BUNUNNASÇLOLACAäÇNADAIRPROJEKSIYONUMUZ 26

YÇLDÇRVARVEHERKESEILETIYORUZ(ERKESED~æEN GyREVDE4~RKMAKINECILIäIOLARAKYAPTÇäÇMÇZIæI D~NYADAENG~lL~RAKIPLERIMIZKIMLERSEONLARÇN SEVIYESINETAæÇMAYATAæÇMAK'yRD~ä~N~ZGIBI BIZDEBUKONUDAELIMIZDENGELENIYAPÇYORUZAMA ELEKTRONIKVEYAZÇLÇMSEKTyR~N~NGELIæMESIBIZIM KILOGRAMDEäERLERINIARTÇRMAMÇZIlINSONDERECE yNEMLIaOKBASITBIRyRNEKVERIRSEKORTALAMAMÇZ DOLARCIVARÇNDAMAKINESEKTyR~OLARAKdZEL SEKTyRDEALÇMTERCIHLERINIYERLI~R~NLERDENYANA KULLANÇRSAKIHEPIMIZBUNDANæIKAYETEDIYORUZ AMAyZELSEKTyRALÇMLARÇNABAKTÇäÇMÇZZAMAN MAKINELERINY~ZDEINI4~RKIYEDE~RETTIäIMIZ HALDEITHALEDIYORUZ


%63.";-"3.",ð/" $URMAZLAR-AKINA IHRACATHACMIVE KALITESIYLEKENDINI KANÃ&#x2021;TLAMÃ&#x2021;æBIRFIRMA OLUP4~RKIYE¯NIN MAKINEIHRACAT SEKTyR~N~NyNDE GELENLERINDEN $52-!MARKASÃ&#x2021;YLA D~NYANÃ&#x2021;NKABUL ETTIäINORMLARDA IæG~VENLIäINI DIKKATEALARAK ~RETIMINIMODERN IæMERKEZLERINDE GERlEKLEæTIREN ULUSLARARASÃ&#x2021;BIRISIM $URMAZLAR-AKINA ~R~NLERI OTOMOTIV SEKTyR~NDE ELEKTRONIK SANAYIINDE ULAæTÃ&#x2021;RMAARAlLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;N ~RETIMINDE INæAAT SEKTyR~NDE TEKSTILMAKINALARÃ&#x2021; ~RETIMINDE Ã&#x2021;SÃ&#x2021;TMAì SOäUTMASANAYIINDE VB~RETIMINyNEMLI S~RElLERINDEYER ALÃ&#x2021;YOR$URMAZLAR -AKINA 4~RKIYE¯NIN ILKYERLITRAMVAYÃ&#x2021; OLANVED~NYANÃ&#x2021;N TRAMVAY MARKASÃ&#x2021;OLAN ëPEKByCEäIPROJESINI GELIæTIRMIæTIR

Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;YAPTÃ&#x2020;K-OBILYA KIMYA TEKSTILVEHAZÃ&#x2020;RGIYIMOLMAK ~ZEREFARKLÃ&#x2020;SEKTyRDETOPLAMFIRMAMÃ&#x2020;ZFAALIYETE BAÃ¥LADÃ&#x2020;LAR-ERKEZIMIZINBIR KATÃ&#x2020;NDADA4~RK(AVA9OLLARÃ&#x2020;YERALÃ&#x2020;YORdN~M~ZDEKI DyNEMDEISE$UBAI .EW 9ORKVEäIKAGODAAlÃ&#x2020;LÃ&#x2020;Ã¥LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;GERlEKLEÃ¥TIRECEãIZ­ Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU

Durmadan üretmeye EFWBNFEFDFçJ[ ëHRACATVERILERININAlÃ&#x2020;KLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;$URMAZLAR-AKINA¯NÃ&#x2020;N 9yNETIM+URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020; (~SEYIN$URMAZ ¬"IZSANAYICILER DURMADAN~RETMEYE DEVAMEDECEãIZ3IZLERIN BURADABULUNMASÃ&#x2020;BIZE ONURVERIYOR MORALVERIYOR CESARETVERIYOR-ORALIMIZ lALÃ&#x2020;Ã¥ANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAYANSÃ&#x2020;YÃ&#x2020;NCA D~NYANÃ&#x2020;NDEãIL~LKESINEIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020; Ã¥EKILDEYAPARÃ&#x2020;Z­DEDI "URSA4ICARETVE3ANAYI /DASÃ&#x2020;"AÃ¥KANÃ&#x2020;ëBRAHIM "URKAYISE4ë-¯INIHRACAT RAKAMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HERAYFARKLÃ&#x2020;BIR ILDE~RETIMYAPANIHRACATlÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;NMERKEZINDE

ð-,f-,&%& ð)3"$"5*&/b0, &/:f,4&,"35*è "35"/4&,5e3-&3 bð/

%67,0

; ;&:5ð/7& ;;&:5ð/:"æ*

%82,3

ABD

.f$&7)&3

ð43"ð-

(&.ð7&:"5

%27,8 %26,5 YAPMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NMORALAlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAN lOKyNEMLIOLDUãUNAVURGU YAPARAK BUMOTIVASYONUN HEMKENTEHEMSEKTyRLERE YAYÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI"URKAY ¬"UANLAMDA"URSA 4~RKIYE¯YEG~lKATANBIR ByLGEëHRACATADAYALÃ&#x2020; B~Y~MEMODELIlOKyNEMLI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA"URSANÃ&#x2020;N IHRACATÃ&#x2020;Y~ZDEUN~ZERINDEBIRARTÃ&#x2020;Ã¥PERFORMANSÃ&#x2020; SERGILEDI/CAKAYÃ&#x2020;NDAKI IHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;Z 4~RKIYE IHRACATARTÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NÃ&#x2020;NNEREDEYSE IKIKATÃ&#x2020;YDÃ&#x2020;"URSA 4~RKIYE

"~Y~KEKæI ¬9INEILKAYLÃ&#x2021;KDyNEMDEKGBAæÃ&#x2021;NA IHRACATÃ&#x2021;NÃ&#x2021;ENHÃ&#x2021;ZLÃ&#x2021;ARTÃ&#x2021;RANSEKTyR~M~Z3AVUNMA VE(AVACÃ&#x2021;LÃ&#x2021;KOLDU"USEKTyR~M~Z~NKGBAæÃ&#x2021; DEäERIGElENSENEYEGyRE DOLARARTÃ&#x2021;æ KAYDETTIVEDOLAROLARAKGERlEKLEæTI­DEDI

%64,0 %40,7

EKONOMISINE IHRACATÃ&#x2020;NA KATKÃ&#x2020;LARSUNANyNEMLIBIR MERKEZ­DEDI "URSA6ALISIëZZETTIN+~l~K ISEÃ¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI‘HRACAT RAKAMLARÃ&#x2020;NEREDEAlÃ&#x2020;KLANSA UYGUNOLSADIYESORULSA HERHALDEENG~ZELMEKANLARDANBIRISIBURASÃ&#x2020;OLURDU "EN3AYÃ&#x2020;N"~Y~KEKÃ¥IYE BUAlÃ&#x2020;KLAMAIlIN"URSAYÃ&#x2020; TERCIHETTIKLERINDENDOLAYÃ&#x2020; TEÃ¥EKK~REDIYORUMeLKE OLARAKSONYÃ&#x2020;LDAEKONOMI ALANÃ&#x2020;NDAyNEMLIBIRBAÃ¥ARÃ&#x2020; HIKAYESIYAZDÃ&#x2020;KMILYAR DOLARLÃ&#x2020;KGAYRISAFIMILLIHASÃ&#x2020;LA MILYARDOLARLARAGELDI !YRÃ&#x2020;CAMILLIGELIRIMIZBIN DOLARLARDANBINDOLARLARA DAYANDÃ&#x2020;"IZIMSElTIãIMIZ B~Y~MEMODELIIHRACATyNDERLIãINDEBIRB~Y~MEMODELI"IZIMBUBAÃ¥ARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N ENyNEMLIMIMARLARÃ&#x2020;IHRACAT IlINlALÃ&#x2020;Ã¥ANIÃ¥ADAMLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z­

27


DÜNYA / MAKALE

%DW×LOH'RʖX·QXQRUWDN G˂PDQ×ROPDPDNOD]×P

M PROF. DR. EMRE ALKİN

åãLQJHUoHæLDUWÖN'RæXLOH %DWÖJLGHUHNNDPSODãPD\D GRæUXJLGHUNHQKHULNL WDUDIÖQGDNHQGLLoLQGH \HNSDUHGHæLOSDUoDOÖELU \DSÖ\DGRæUXVUNOHQGLæLQL J|U\RUX]%XSDUoDODU DQFDNRUWDNGãPDQD NDUãÖELUOHãL\RU 28

ARTAYÆAKSIYONFILMLERINI ARATMAYACAKSAHNELERLE GElTIDIYEBILIRIZ3ON OLARAK(OLLANDANÆN 4~RK(~K~METININ"AKANLARÆNA YASAKGETIRMESIVESyZKONUSUYASAãÆ DIPLOMATIKNEZAKETEUYMAYACAKåEKILDE ICRAETMESIG~NDEMIN~STSÆRALARÆNA YERLEåTI !SLÆNABAKÆLÆRSABUOLAY 4~RKIYEDEKI IKTIDARÆN!VRUPADAKILEREGyRE !VRUPA3IYASETINIDAHAIYIANALIZ ETTIãINIORTAYAKOYDUa~NK~4~RK "AKANLARÆNREFERANDUMIlINTOPLANTÆ YAPMASÆNAIZINVERILSEDEVERILMESE DE AMAlHASÆLOLDUa~NK~(OLLANDA -AKAMLARÆSElIMLEREAZS~REKALAKENDI ~LKELERINDEByYLEBIRBULUåMAYAIZIN VERMEYEREKANTIíDEMOKRATIKOLMAYÆ GyZEALDÆLAR"yYLECE4~RK(~K~METINE DE4~RK(ALKÆNAåUMESAJÆVERMEKIlIN FÆRSATDOãMUåOLDU"IZIDEMOKRASIVE lOKSESLILIK~ZERINEELEåTIRENLEREBAKÆN HELE 4OPLANTÆLARAIZINVERILMIåOLSAYDÆYINE 4~RK(~K~METIKAZANlLÆlÆKACAKTÆ 2EFERANDUMyNCESI!VRUPADAKI 4~RKLEREMESAJVERILMIåOLACAKTÆ!NCAK 4~RK(~K~METININ(OLLANDALÆLARÆN OLUMSUZCEVAPVERECEKLERINIyNCEDEN SONDAJLAMÆåOLABILECEãINIDED~å~NMEK M~MK~N&AKATåUANBUNUNyNEMI YOK9AKLAåANSElIMLERyNCESINDE4~RK (~K~METI!VRUPADAKISElMENLERE !VRUPANÆNGIDEREKAåÆRÆSAã DAVRANÆåLARÆBENIMSEDIãINIORTAYA KOYMUåOLDU"UARADA4~RKIYEDEKI SElMENLEREDE!VRUPANÆNGENEL TUTUMUHAKKÆNDADOãRUDANMESAJ VERILMIåOLDU "USONGELIåME!+0ARTIYEREFERANDUM IlINDEãIL REFERANDUMSONRASÆ YAPÆLMASÆMUHTEMELERKENSElIM IlINARG~MANDAYARATTÆDIYEBILIRIM (OLLANDAVE4~RKIYEARASÆNDATARIHE DAYANANBIRGERGINLIKYOK2USYA 

&RANSA ëNGILTERE 9UNANISTANILETARIHE DAYANANGERGINLIKLERHIlYAåANMAMÆå $OLAYÆSÆYLABUGERGINLIKSElIMLERDEN SONRAKAYBOLUR$AHAyNCEëTALYAVE 9UNANISTANILEYAåANANKRIZLERDEKÆSA S~REDESONAERMIåTI(ERIKITARAFÆN BIRBIRINEYAPTÆRÆMUYGULAMASÆPEK M~MK~NDEãIL %ãERBUåEKILDEOLUMSUZBIRDURUM GERlEKLEåIRSE 4~RKIYEVE!"ARASÆNDAKI ILIåKILERDEBIRPARADIGMAKAYMASÆNDAN BAHSEDECEãIZ9INEDEBENBUNAPEK IHTIMALVERMIYORUM $IãERTARAFTANëNGILTEREDE,ORDLAR +AMARASÆNÆNDA"REXITEYOLVEREN KARARÆNDANSONRA ëNGILTERENIN !"DENKOPUåUHÆZLANMÆåOLDU dZELLIKLE(OLLANDADASElIMLERIlIN G~NLERDIRYAåANANGERGINLIãEBAKARSAK !VRUPANÆNGIDEREKISTENMEYEN BIRNOKTAYADOãRUS~R~KLENDIãINI SyYLEMEMIZYANLÆåOLMAYACAKTÆR "UGELIåMELERARTÆKSADECESElIM ATMOSFERINDEYAåANANTUHAFLÆKLAR OLARAKNITELENDIRMEKPEKM~MK~N DEãILëåINGERlEãIARTÆK$OãUILE"ATÆ GIDEREKKAMPLAåMAYADOãRUGIDERKEN HERIKITARAFÆNDAKENDIIlINDEYEKPARE DEãILPARlALÆBIRYAPÆYADOãRU S~R~KLENDIãINIGyR~YORUZ"UPARlALAR ANCAKORTAKD~åMANAKARåÆBIRLEåIYOR ëåINTEHLIKELIKÆSMÆDABURADABAåLÆYOR (ERHANGIBIRANDAHERHANGIBIRHEDEF SElILIPORTAKD~åMANOLARAKILAN EDILEBILIYOR dZETLEBUKONJONKT~RDE HEMDOLAR ULUSLARARASÆPIYASALARDADEãER KAZANMAYAHAZÆRLANÆRKEN !VRUPA GIDEREKAåÆRÆMILLIYETlIBIRATMOSFERE S~R~KLENIRKEN 4RUMPDAKORUMACÆLÆãÆ KyR~KLERKEN /RTADOãUDATANSIYON HALAY~KSEKKEN4~RKIYEREFERANDUMA DOãRUGIDIYORdN~M~ZDEKIíAYLÆK S~RECINHEM4~RKIYEHEMDED~NYAIlIN OLDUKlACIDDIBIRS~RElOLDUãUNUNALTÆNÆ lIZMEKISTIYORUM


BÜYÜME / MAKALE

ūKUDFDWo×ODU×P×]\H˂LO SDVDSRUWODU×QDNDYX˂X\RU

1 ÇAĞRI KÖKSAL Ar-Ge Şubesi Uzman Yardımcısı

<HãLOSDVDSRUW LKUDFDWoÖODUÖPÖ]ÖQ PHYFXWYHSRWDQVL\HO PãWHULOHULQH]L\DUHWOHU JHUoHNOHãWLUPHOHULQLQ \DQÖQGDIXDUSDQHO IRUXPJLELHWNLQOLNOHUH NDWÖOPDODUÖYHLKUDFDWODUÖQÖ DUWÖUDELOPHOHULDGÖQDE\N |QHPHVDKLS 30

 MILYARDOLARLÆKIHRACAT ILED~NYATICARETINDEN BINDEPAYALMAYÆBAåARAN IHRACATlÆLARÆMÆZ ¬4~RK-ALÆ­ DAMGALÆ~R~NLERIMIZID~NYADA¯DEN FAZLA~LKEYEGyNDERMEYE BAYRAãÆMÆZÆ BU~LKELERDEGURURLADALGALANDÆRMAYA DEVAMEDIYOR"UBAåARÆLÆGRAFIãI SERGILEYENIHRACATlÆLARÆMÆZÆNyN~N~ AlMAK ONLARÆNTAKÆLDÆKLARÆ TÆKANDÆKLARÆ NOKTALARDAKENDILERINEDESTEKVERMEK DEELBETTE4~RKIYEëHRACATlÆLARÆ-ECLISI OLARAKBIZLERINGyREVI"UGyREVIICRA EDERKEN~LKEMIZINTAMAMÆNAYAYÆLMÆå "IRLIKLERIMIZ~ZERINDENIHRACATlÆLARÆMÆZA ULAåÆYORUZ/NLARÆNSORUNLARÆNÆDINLIYOR IHRACATYAPARKENKARåÆLAåTÆKLARÆ PROBLEMLERElyZ~MBULMAYAlALÆåÆYORUZ "UKAPSAMDA GElTIãIMIZSENE IHRACATlÆLARÆMÆZÆNyN~N~AlACAK MADDELIKyNERILERIMIZI(~K~METIMIZE SUNMUåTUK"UyNERILERIMIZARASÆNDA ISEENlOKyNEMVERDIãIMIZKONULARÆN BAåÆNDAIHRACATlÆLARÆMÆZAYEåILPASAPORT verilmesi geliyordu. ëHRACATlÆLARÆMÆZÆNMEVCUTVE POTANSIYELM~åTERILERINEZIYARETLER GERlEKLEåTIRMELERININYANÆNDAFUAR PANEL FORUMGIBIETKINLIKLEREKATÆLMALARÆ IHRACATLARÆNÆARTÆRABILMELERIADÆNAB~Y~K yNEMESAHIP!NCAK IHRACATÆMÆZÆN YARÆSÆNÆGERlEKLEåTIRDIãIMIZ!"~LKELERI ILEBIRLIKTED~NYANÆNBIRlOKyNEMLI TICARETMERKEZIKONUMUNDAOLAN ~LKELEREGITMEKIlINIHRACATlÆLARÆMÆZÆN VIZEILEUãRAåMAKZORUNDAOLMALARÆ yNEMLIBIRSORUNTEåKILEDIYORDU ëåTEBUSORUNUUZUNCABIRS~REDIR DILEGETIRENIHRACATlÆLARÆMÆZADÆNA YÆLÆNÆNBAåÆNDA(~K~METIMIZE BIRyNERIGyT~RD~K"AåARÆLÆ S~REKLI IHRACATlÆLARÆMÆZÆN~LKEMIZIYURTDÆåÆNDA TEMSILETTIãIBILINCINDENYOLAlÆKARAK KENDILERINEBELIRLIKRITERLEREGyREYEåIL PASAPORTVERILMESINITALEPETTIK"AåTA 3AYÆN%KONOMI"AKANÆMÆZOLMAK

~ZERE(~K~METIMIZKONUYUYAKINEN TAKIPETTIVENIHAYET-ARTITIBARIYLE 2ESMI'AZETE¯DEYAYÆNLANAN"AKANLAR +URULUKARARÆILEIHRACATlÆLARAYEåIL PASAPORTVERILMESIRESMENY~R~RL~ãE GIRDI0ASAPORTVERILMESIIåLEMIí HAFTAIlERISINDEBAåLAYACAK!RTÆK IHRACATlÆLARÆMÆZ ISTEDIKLERI~LKELERE RAHATLÆKLAGIDEBILECEKLER 9EåILPASAPORTALÆMÆNDABAZÆKRITERLER GETIRILDI9EåILPASAPORTALABILMEKIlIN SONYÆLKESINTISIZHERYÆLIHRACATYAPMÆå OLMAKåARTÆYERALÆYOR!YNÆZAMANDA BUYÆLDAYÆLLÆKORTALAMAENAZMILYON DOLARLÆKIHRACATYAPMÆåOLMAKGEREKIYOR dRNEãIN YÆLÆNDABINDOLAR ¯TEMILYONDOLARIHRACATYAPAN BIRFIRMAYAYEåILPASAPORTVERILMESIIlIN ¯DAENAZ MILYONDOLARLÆKIHRACAT YAPMÆåOLMASÆGEREKIYOR"UNDAN DAHAY~KSEKSEVIYEDEIHRACATYAPAN FIRMALARÆMÆZAISEKADEMELIOLARAKDAHA Y~KSEKSAYÆDAYEåILPASAPORTVERILECEK 9INEGElTIãIMIZYÆLÆNORTALAMASÆBAZ ALÆNDÆãÆNDA íMILYONDOLARARASÆ IHRACATYAPANFIRMALARAADET í MILYONDOLARARASÆNAADET í MILYONDOLARARASÆNAADET í MILYONDOLARARASÆNAADET MILYON DOLARÆN~ZERINDEIHRACATYAPANLARAISE ADETYEåILPASAPORTVERILECEK%LIMIZDEKI VERILEREGyREYEåILPASAPORTALMAYA HAKKAZANANYAKLAåÆKBINFIRMAMÆZ BULUNUYOR"UFIRMALARAISETOPLAMDA BINYEåILPASAPORTVERMEYIPLANLÆYORUZ 9EåILPASAPORTABAåVURULARëlIåLERIVE %KONOMI"AKANLÆãƯNCABELIRLENECEK FORMILEFIRMANÆNBAãLÆOLDUãUIHRACATlÆ BIRLIãINEYAPÆLACAK&ORMINCELENDIKTEN SONRABIRLIãINYyNETIMKURULUBAåKANÆ VEYAYARDÆMCÆSÆTARAFÆNDANONAYLANACAK !RDÆNDANByLGEM~D~RL~KLERINE SUNULACAKVEFIRMASAHIPLERINEYEåIL PASAPORTVERILEBILECEK 4~MBUGAYRETVElABALAR IHRACATlÆLARÆMÆZIlIN


DOĞU - BATI / NİHAT ZEYBEKCİ RÖPORTAJI

*oO7UNL\H LKUDFDWo×ODUODPPNQ åKUDFDWoÖODUÖQKHU]DPDQ\DQÖQGDROGXæXQXYXUJXOD\DQ(NRQRPL%DNDQÖ1LKDW=H\EHNFL ´\ÖOÖQGDE\PHLYPHVLQLQNXYYHWOHQPHVLLoLQJHUHNOLUHIRUPYHGHVWHNSDNHWOHUL ]HULQGHoDOÖãPDODUÖPÖ]ÖVUGU\RUX]%XoDOÖãPDODUQHWLFHVLQGH\ÖOÖQGDE\PH NRQXVXQGDL\LELUSHUIRUPDQV\DNDOD\DFDæÖPÖ]DLQDQÖ\RUXPµGHGL 32


~ZERINDElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NS~RD~ã~N~ANLATTÃ&#x2020;(AINDARBE GIRIÃ¥IMISONRASÃ&#x2020;OLUÃ¥TURULANOLUMSUZALGÃ&#x2020;YAKARÃ¥Ã&#x2020; 4~RKIYE¯NING~C~N~YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAANLATMAKAMACÃ&#x2020;YLA YENIBIRTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MKAMPANYASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BAÃ¥LATÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NADIKKAT lEKEN:EYBEKCI 4~RKIYE 4ICARET-ERKEZLERI¯NIDE 4~RKIYE¯NINCAZIBESINIT~M D~NYAYAANLATMAKIlIN yNEMLIBIRFÃ&#x2020;RSATOLARAK NITELEDI%KONOMI"AKANÃ&#x2020; :EYBEKCI #UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020; %RDOãAN¯Ã&#x2020;NyNC~L~ã~NDEBAÃ¥LATÃ&#x2020;LANëSTIHDAM 3EFERBERLIãIKONUSUNDA IHRACATCAMIASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NKILITBIR ROLOYNADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEREK ¬4ë-¯IVEIHRACATlÃ&#x2020;AILESINI DEBUSEFERBERLIãINTAM ORTASÃ&#x2020;NDAGyRMEKBIZLERI MUTLUEDIYOR­DEDI

E

KONOMI"AKANÃ&#x2020; .IHAT:EYBEKCI SONDyNEMDEKI GELIÃ¥MELERÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA4~RKIYEEKONOMISININ DURUMUNU4ë-2%0/24 DERGISIIlINDEãERLENDIRDI$~NYAEKONOMISINDE YAÃ¥ANANOLUMSUZLUKLAR VEBELIRSIZLIKLERERAãMEN 4~RKIYE¯NINHEDEFLERINDEN TAVIZVERMEDENILERLEDIãINI BELIRTEN"AKAN:EYBEKCI B~Y~MEIVMESININKUVVETLENMESIIlINGEREKLI REFORMVEDESTEKPAKETLERI

ZÃ&#x2030;MÃ&#x2030;OEBMLFNJ[WF EOZBPMEVLmBTÃ&#x2030;LÃ&#x2030;OUÃ&#x2030;MÃ&#x2030; EzOFNMFSHFmJSEJ e[FMMJLMF5FNNV[²EBO TPOSB5SLFLPOPNJTJ ZÃ&#x2030;MNBEÃ&#x2030;WFBZBLUB PMEVçVOVUNEOZBZB HzTUFSEJZÃ&#x2030;MÃ&#x2030;ZMB CJSMJLUFJISBDBUEBBSUÃ&#x2030;éB HFmUJ#VLPOVIBLLÃ&#x2030;OEBLJ EFçFSMFOEJSNFMFSJOJ[J zçSFOFCJMJSNJZJ[ $~NYAKONJONKT~R~ HEM EKONOMIKHEMDESIYASI ANLAMDAOLDUKlAZORLUBIR S~RElTENGElIYOR$~NYA EKONOMISINDEYAÃ¥ANANBU OLUMSUZLUKLARVEBELIRSIZLIKLERERAãMENB~Y~ME HEDEFLERIMIZDENTAVIZ VERMEDIKYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ILKYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAY~ZDE B~Y~MEKAYDEDEN4~RKIYE EKONOMISI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ~l~NC~lEYREãINDEKIY~ZDE ¯LIKDARALMAILEBIRAZHÃ&#x2020;Z KESSEDE SONDyNEMDE ~LKEMIZINGElTIãIS~RElLER

ILEK~RESEL EKONOMIKVE SIYASIGELIÃ¥MELERD~Ã¥~N~LD~ã~NDE BUDURUMUN KONJONKT~RELETKILERDEN KAYNAKLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;R YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAB~Y~MEIVMESININ KUVVETLENMESIIlINGEREKLI REFORMVEDESTEKPAKETLERI ~ZERINDElALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; S~RD~R~YORUZ"UlALÃ&#x2020;Ã¥MALARNETICESINDEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA B~Y~MEKONUSUNDAIYIBIR PERFORMANSYAKALAYACAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAINANÃ&#x2020;YORUM $Ã&#x2020;Ã¥TICARETGELIÃ¥MELERINE BAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NA GyREK~l~KBIRMIKTARDA Y~ZDE AZALARAK MILYARDOLAR ITHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N ISEY~ZDE AZALARAK MILYARDOLARD~ZEYINDEGERlEKLEÃ¥TIãINI GyR~YORUZ$~NYA4ICARET dRG~T~¯N~NYAYÃ&#x2020;MLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; K~RESELTICARETVERILERINE GyREYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAK~RESEL TICARETINY~ZDE DARALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;GyR~YORUZ$IãERTARAFTAN '~NEY+ORE 2USYAVE aIN¯INIHRACATÃ&#x2020;NDASÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;YLA Y~ZDE Y~ZDE VE Y~ZDE ¯LIKBIRDARALMA GyZLENMEKTEYKEN ëNGILTERE VE!"$¯NINIHRACATÃ&#x2020;NDADA SÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;YLAY~ZDEVEY~ZDE ¯LIKD~Ã¥~Ã¥SyZKONUSU-

DUR"UVERILERÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA YÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KIHRACATTAYAÃ¥ANANY~ZDE ¯LUKD~Ã¥~Ã¥LE~LKEMIZIN IHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N HEMY~KSELEN EKONOMILEREHEMDEGELIÃ¥MIÃ¥~LKELEREKÃ&#x2020;YASLAOLUMLU BIRPERFORMANSORTAYA KOYDUãUGyR~LMEKTEDIR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDADÃ&#x2020;Ã¥TICARET PERFORMANSÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDADA YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NAGyREDAHAG~lL~ RAKAMLARHEDEFLIYORUZ '~MR~KVE4ICARET"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZTARAFÃ&#x2020;NDANAlÃ&#x2020;KLANAN /CAKíäUBATDyNEMIVERILERIYLEBIRLIKTEBUNUNILK IÃ¥ARETLERINIDEALMÃ&#x2020;Ã¥OLDUK YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NILKIKIAYÃ&#x2020;NDA IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZGElENYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;N AYNÃ&#x2020;DyNEMINEGyREY~ZDE ARTARAK MILYAR DOLAR ITHALATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZY~ZDE ARTARAK MILYARDOLAR OLDUëHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAKIBU ARTÃ&#x2020;Ã¥EãILIMININYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N TAMAMÃ&#x2020;NAYANSÃ&#x2020;MASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BEKLIYORUZ

Aslen Denizlili olan Nihat Zeybekci, yoÄ&#x;un çalıÅ&#x;ma temposunun içinde her fırsatta halkla buluÅ&#x;uyor.

33


DOÄ&#x17E;U - BATI / NÄ°HAT ZEYBEKCÄ° RÃ&#x2013;PORTAJI

TÄ°M BaÅ&#x;kanı Mehmet büyükekÅ&#x;i, TÄ°M'in 23'üncü OlaÄ&#x;an Genel Kurulu'nda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte CumurbaÅ&#x;kanı Recep Tayyip ErdoÄ&#x;an' a Türkiye markası motiï¬&#x201A;i uçak takdim etti.

4BZÃ&#x2030;O$VNIVSCBéLBOÃ&#x2030; 3FDFQ5BZZJQ&SEPçBOWF &LPOPNJ#BLBOMÃ&#x2030;çÃ&#x2030;²OÃ&#x2030;O zODMçOEF5SLJZF .BSLBTÃ&#x2030;mBMÃ&#x2030;éNBMBSÃ&#x2030;TPO EzOFNEFPMEVLmBIÃ&#x2030;[ LB[BOEÃ&#x2030;5SLJZF²OJOJNBK LBNQBOZBTÃ&#x2030;LBQTBNÃ&#x2030;OEB OFMFSZBQÃ&#x2030;MEÃ&#x2030; ZBQÃ&#x2030;MÃ&#x2030;ZPS 4EMMUZ¯DA~LKEMIZ ALlAKlABIRKALKÃ&#x2020;Ã¥MAYA SAHNEOLDU4~RKIYE¯DEINSANHAKVEyZG~RL~KLERINE MILLIIRADEYE DEMOKRASIYE KARÃ¥Ã&#x2020;BIRIHANETOPERASYONUGERlEKLEÃ¥TIRILDI 9AÃ¥AMÃ&#x2020;Ã¥OLDUãUMUZOLAYLAR MAALESEFYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA FARKLÃ&#x2020;ALGÃ&#x2020;LANABILMEKTEVE ~LKEMIZHAKKÃ&#x2020;NDAOLUMSUZ BIRIMAJOLUÃ¥ABILMEKTEDIR 34

"UTIPMEFHUMOLAYLARÃ&#x2020;N ~LKEMIZINSONYÃ&#x2020;LDA HEMENHEMENHERBAÃ¥LÃ&#x2020;KTA GERlEKLEÃ¥TIRMIÃ¥OLDUãUSÃ&#x2020;lRAMAYAVEKAZANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;SAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;Z BAÃ¥ARÃ&#x2020;YASEKTEVURMASÃ&#x2020;NA IZINVERMEMELIYIZ

eLKEOLARAKSAHIPOLDUãUMUZEKONOMIKG~C~ ~RETIMKAPASITESINI INSAN KAYNAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; GENlVEDINAMIK N~FUSU TARIHIMIZI K~LT~R~M~Z~T~MD~NYADADAHA IYITANÃ&#x2020;TABILMEK ~LKEMIZ HAKKÃ&#x2020;NDAMEVCUTOLAN FARKLÃ&#x2020;ALGÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;ORTADANKALDÃ&#x2020;RABILMEKVETANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA YEKNESAKLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;SAãLAMAK AMACÃ&#x2020;YLAOLUÃ¥TURDUãUMUZ ¬4URKEY$ISCOVERTHE0OTENTIAL4~RKIYEí'~C~N~VE 0OTANSIYELINI+EÃ¥FET­LOGOLU 4~RKIYE-ARKASÃ&#x2020;LANSMANÃ&#x2020;NÃ&#x2020; %YL~LTARIHINDE #UMHURBAÃ¥KANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z3AYÃ&#x2020;N 2ECEP4AYYIP%RDOãAN¯Ã&#x2020;N HIMAYELERINDEGERlEKLEÃ¥TIRMIÃ¥TIK/G~NDENBUYANA 4~RKIYE-ARKASÃ&#x2020;YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MFAALIYETLERINDEAKTIF BIRBIlIMDEKULLANÃ&#x2020;LMAKTADÃ&#x2020;R ,OGOMUZUN BIZIBIZYAPAN DEãERLERIYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NAANLATMAMÃ&#x2020;ZAKATKÃ&#x2020;DABULUNACAK yNEMLIBIRARAlOLDUãUNA INANÃ&#x2020;YORUZ"UNEDENLE LOGOVESLOGANÃ&#x2020;NTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M FAALIYETLERININPLANLANMASÃ&#x2020;NA VETAKIBINEB~Y~KyNEM VERIYORUZ 9AÃ¥ANANDARBEGIRIÃ¥IMISONRASÃ&#x2020;~LKEMIZVEEKONOMIMIZ HAKKÃ&#x2020;NDAYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAOLUÃ¥AN OLUMSUZALGÃ&#x2020;YAKARÃ¥Ã&#x2020;~LKEMIZDEDEMOKRASININYAÃ¥AM BIlIMIOLDUãUNU DEMOKRATIK

HUKUKDEVLETINEVEMILLETIN IRADESINESAHIPlÃ&#x2020;KÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ANLATMAMÃ&#x2020;ZGEREKIYORDU"U PERSPEKTIFLE~LKEMIZING~lL~ FÃ&#x2020;RSATLARYARATANEKONOMISINI YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAANLATMAKAMACÃ&#x2020;YLAYABANCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NGyZ~NDEN DILINDEN KALBINDEN4~RKIYE KONSEPTIYLE¬4~RKIYEëMAJ +AMPANYASÃ&#x2020;­ADÃ&#x2020;NDAYENIBIR KAMPANYABAÃ¥LATTÃ&#x2020;K 4~RKIYE-ARKASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBIRDEVAMÃ&#x2020;OLAN KAMPANYAIlINHAZÃ&#x2020;RLANMÃ&#x2020;Ã¥ OLANKÃ&#x2020;SATANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MFILMLERI VEGyRSELLERDE4~RKIYE¯DE FAALIYETGySTERENULUSLARARASÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;N4~RKIYEVEYA GLOBAL#%/¯LARÃ&#x2020;ILEBERABER lALÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;K+ENDILERININ~LKEMIZHAKKÃ&#x2020;NDAKITECR~BELERINDENYARARLANDÃ&#x2020;K$~NYADAKI YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;BUKAPSAMDA KENDIHIKhYELERINIYARATMAYAVE~LKEMIZINSAHIP OLDUãUDEãERLERIyãRENMEYE DAVETEDECEãIZ"UNEDENLE DEKAMPANYAS~RESINCE KULLANÃ&#x2020;LACAKOLANTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M MATERYALLERINDE¬#OMETO 4URKEY $ISCOVER9OUR/WN 3TORY 4~RKIYE¯YE'EL +ENDI (IKhYENI+EÃ¥FET ­SLOGANÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BELIRLEDIK+AMPANYAYA D~NYANÃ&#x2020;NyNDEGELENGLOBAL yLlEKLIFIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYyNETICILERITARAFÃ&#x2020;NDANKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M SAãLANMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R -ARTAYÃ&#x2020;SONUITIBARÃ&#x2020;YLA BAÃ¥LATACAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZKAMPANYAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;!LMANYA !MERIKA "IRLEÃ¥IK$EVLETLERI 2USYA &EDERASYONU ëNGILTERE &RANSA ëTALYAVE"IRLEÃ¥IK !RAP%MIRLIKLERI¯NDEGERlEKLEÃ¥TIRMEYIPLANLÃ&#x2020;YORUZ +AMPANYAMÃ&#x2020;ZS~RECINDE 46 GAZETE DERGI INTERNET SOSYALMEDYA HAVALIMANLARÃ&#x2020; VEBIREBIRTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MMECRALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NKULLANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLAYARAK lOKGENIÃ¥BIRKITLEYESESIMIZI DUYURACAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAINANÃ&#x2020;YORUZ


5ð.JOEFCJOJémJ IFEFGJZMFUBNEFTUFL WFSFDFçJðTUJIEBN 4FGFSCFSMJçJIBLLÃ&#x2030;OEBLJ HzSéMFSJOJ[OFMFSEJS "IZIHRACATLAVE~RETIMLE B~Y~MEYIHEDEFLEYENBIR ~LKEYIZ.~FUSUMUZVE K~RESELPIYASALARLAEKONOMIKETKILEÃ¥IMIMIZARTARKEN DAHAFAZLAVATANDAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;ZAIÃ¥ ~RETMEKZORUNDAOLDUãUMUZUNFARKÃ&#x2020;NDAYÃ&#x2020;Z(ERYÃ&#x2020;L DAHADAB~Y~YEN BIRyNCEKI G~NDENDAHAFAZLAYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M VEIHRACATYAPANBIR4~RKIYE OLMAKISTIYORUZ$OLAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;YLA ILANEDILENëSTIHDAM3EFERBERLIãINEHEPBIRLIKTEDEVAM EDECEãIZ 4ë-¯IVEIHRACATlÃ&#x2020;AILESINIDE BUSEFERBERLIãINTAMORTASÃ&#x2020;NDAGyRMEKBIZLERIMUTLU EDIYORëHRACATCAMIAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N G~lL~4~RKIYEEKONOMISI YOLUNDANEKADARKILITBIRROL OYNADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HEPIMIZBILIYORUZ"UNDANSONRASÃ&#x2020;NDADA BILHASSAIHRACATLAISTIHDAM OLUÃ¥TURMAYOLUNDABIZLERLE BERABERyZVERIYLETERDyKECEKLERINI~MITEDIYORUM

3VTZBJMFOPSNBMMFéNF JISBDBUBUBNPMBSBLOF [BNBOZBOTÃ&#x2030;ZBDBL 2USYA¯YAIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAYAPTÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARVE2USYA¯DAKIEKONOMIKKRIZNEDENIYLEBIRyNCEKIYÃ&#x2020;LAGyRE Y~ZDE AZALARAK MILYARDOLAROLMUÃ¥TU YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;BAÃ¥Ã&#x2020;NDANBUYANAISE 2USYA¯YAIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZARTÃ&#x2020;Ã¥A GElTI4eë+VERILERINEGyRE /CAKAYÃ&#x2020;IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZY~ZDE ARTÃ&#x2020;Ã¥KAYDETTI4ë-VERILERINEGyREDEIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N-ARTAYÃ&#x2020;NDADAPOZITIF BIRPERFORMANSKAYDETTIãINI GyZLEMLIYORUZ!NCAKBIZIM IlINOLDUKlAyNEMLIOLUP YASAãÃ&#x2020;DEVAMEDENBAZÃ&#x2020;

:EYBEKCI ¬(ERYÃ&#x2021;LDAHADAB~Y~YEN BIRyNCEKI G~NDENDAHAFAZLAYATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MVEIHRACATYAPANBIR 4~RKIYEOLMAKISTIYORUZ$OLAYÃ&#x2021;SÃ&#x2021;YLAILANEDILEN ISTIHDAMSEFERBERLIäINEHEPBIRLIKTEDEVAM EDECEäIZ­DEDI ð)3"$"5b*:":&èð-1"4"1035 &/,*4"4f3&%&7&3ð-&$&, %KONOMI"AKANÃ&#x2021;.IHAT:EYBEKCI IHRACATlÃ&#x2021;LARAYEæILPASAPORTUYGULAMASÃ&#x2021;YLA ILGILIæUAlÃ&#x2021;KLAMALARDABULUNDU¬"ILINDIäI ~ZERE TARIHLIVESAYÃ&#x2021;LÃ&#x2021; 2ESMI'AZETE¯DEYAYÃ&#x2021;MLANAN¬9ATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;M /RTAMÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NëYILEæTIRILMESI!MACÃ&#x2021;YLA"AZÃ&#x2021; +ANUNLARDA$EäIæIKLIK9APÃ&#x2021;LMASÃ&#x2021;NA $AIR+ANUNUN­GETIRDIäIDEäIæIKLIKLER NETICESINDESON~lYÃ&#x2021;LDAORTALAMAIHRACAT TUTARÃ&#x2021;"AKANLAR+URULUNUNBELIRLEYECEäI DEäERIN~ZERINDEOLANFIRMAYETKILILERINE YINE"AKANLAR+URULUNCABELIRLENEN ESASLARAGyREIKIYÃ&#x2021;LS~REYLEHUSUSI DAMGALÃ&#x2021;PASAPORTVERILEBILECEäIH~KME BAäLANMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;"UKAPSAMDA ëHRACATlÃ&#x2021;LARA (USUSI$AMGALÃ&#x2021;0ASAPORT6ERILMESINEëLIæKIN "AKANLAR+URULU+ARARÃ&#x2021;TARIHLI 2ESMI'AZETE¯DEYAYÃ&#x2021;MLANMÃ&#x2021;æOLUPANÃ&#x2021;LAN +ARAR¯DABELIRLENENESASLARlERlEVESINDE YAPÃ&#x2021;LACAKBIRD~ZENLEMENINAKABINDE IHRACATlÃ&#x2021;LARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZAYEæILPASAPORTVERMEYE BAæLAYACAäÃ&#x2021;Z­

~R~NLERBULUNUYOR"U ~R~NLEREILIÃ¥KINYASAãÃ&#x2020;NDA ENKÃ&#x2020;SAS~REDEKALKACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; VE2USYA¯YATARÃ&#x2020;MIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NNORMALEDyNECEãINI D~Ã¥~N~YORUM 2USYA¯YAGERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZIHRACATÃ&#x2020;N BU~LKENIN IKTISADITOPARLANMASÃ&#x2020;NDAN DAPAYÃ&#x2020;NAD~Ã¥ENIALACAãÃ&#x2020;NA VEYASAKLARÃ&#x2020;NKALKMASÃ&#x2020;YLA BERABERESKISEVIYELERINE ULAÃ¥ACAãÃ&#x2020;NAINANÃ&#x2020;YORUM ëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NPAZAR KAYBÃ&#x2020;NÃ&#x2020;TELAFIETMEK~ZERE ALTERNATIFPAZARlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;S~RD~R~LMEKTEOLUP IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NS~REKLILIãININ KORUNABILMESINITEMINEN PAZARAGIRIÃ¥UYGULAMALARÃ&#x2020;NDAKOLAYLAÃ¥TÃ&#x2020;RÃ&#x2020;CÃ&#x2020;TEDBIRLER ~ZERINDEDElALÃ&#x2020;Ã¥MALAR Y~R~T~YORUZ

5SLJZF5JDBSFU .FSLF[MFSJBmÃ&#x2030;MÃ&#x2030;éUBLWJNJ JMFJMHJMJTSFmOBTÃ&#x2030;M JMFSMJZPS 4~RKIYE4ICARET-ERKEZLERIMIZI 44- 4~RKIYE¯NIN YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYAPMAVEIÃ¥ORTAKLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;KURMAKONUSUNDAKI CAZIBESINIDAHAG~lL~S~RD~RD~ã~N~T~MD~NYAYA ANLATMAMÃ&#x2020;ZIlINBIRFÃ&#x2020;RSAT OLARAKDEãERLENDIRIYORUZ "UITIBARLA D~NYANÃ&#x2020;NDAHA BIRlOK~LKESINDEAlÃ&#x2020;LACAK OLANMERKEZLERIMIZINILK yRNEKLERI.EW9ORK $UBAI VE4AHRAN¯Ã&#x2020;NENPRESTIJLI LOKASYONLARÃ&#x2020;NDAFAALIYETE GElMEYEBAÃ¥LAMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R.EW 9ORK¯TAHALÃ&#x2020; HAZÃ&#x2020;RGIYIMVE EVTEKSTILISEKTyRLERINDE $UBAI¯DEBILIÃ¥IM IKLIMLENDIRMEVEM~CEVHERSEKTyRLERINDE4AHRAN¯DAISE MOBILYA HAZÃ&#x2020;RGIYIM TEKSTIL VEHAMMADDELERIILEKIMYA SEKTyRLERINDE44-¯LERIMIZ KURULMUÃ¥TUR 4~RKIYE4ICARET-ERKEZLERI 35


DOÄ&#x17E;U - BATI / NÄ°HAT ZEYBEKCÄ° RÃ&#x2013;PORTAJI

&,0/0.ð#","/*/ð)"5;&:#&,$ð,ð.%ð3 YÃ&#x2021;LÃ&#x2021;NDA$ENIZLI¯DED~NYAYAGELEN.IHAT :EYBEKCI &ATMAVEÃ¥~KR~:EYBEKCIlIFTININ SONlOCUäUDUR4~T~NIælILIäIYLEGElIMINI SAäLAYANBIRAILENINlOCUäUOLARAKK~l~K YAæTAlALÃ&#x2021;æMAHAYATÃ&#x2021;YLATANÃ&#x2021;æAN.IHAT :EYBEKCI ILKVEORTAOKULU4AVAS¯TALISEYI ISEPARASÃ&#x2021;ZYATALÃ&#x2021;SÃ&#x2021;NAVLARÃ&#x2021;NDASAäLADÃ&#x2021;äÃ&#x2021; BAæARÃ&#x2021;YLA+~TAHYA¯DAOKUMUæTUR-ARMARA eNIVERSITESIëKTISADIëDARI"ILIMLER&AK~LTESI ëæLETME"yL~M~MEZUNUDURëSTANBULeNIVERSITESI5LUSLARARASÃ&#x2021;ëLIæKILER"yL~M~¯NDE Y~KSEKLISANSYAPMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;R 0ROFESYONELIæYAæAMÃ&#x2021;NAëSTANBUL¯DAyZEL SEKTyRDEBAæLAYAN:EYBEKCI $ENIZLI¯DEBIR TEKSTILFIRMASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NIHRACATM~D~RL~ä~YAPMÃ&#x2021;æ YÃ&#x2021;LÃ&#x2021;NDAISEKENDIIæINI 4URKUAZ4EKSTIL¯I KURMUæTUR0OLITIKAYAATÃ&#x2021;LMADANyNCE IæADAMÃ&#x2021;VESANAYICIKIMLIKLERIYLESEKTyR~ YAKÃ&#x2021;NDANTANÃ&#x2021;MAFÃ&#x2021;RSATÃ&#x2021;BULMUæTUR :EYBEKCI $ENIZLI0LATFORM3yZC~L~ä~NDE $ENIZLI3ANAYI/DASÃ&#x2021;-ESLEK'RUBU eYELIäINDEBULUNMUæëKIDyNEM$ENIZLI 4EKSTILVE+ONFEKSIYONëHRACATlÃ&#x2021;LAR"IRLIäI "AæKANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;NÃ&#x2021;Y~R~TM~æT~RìTARIHLERIARASÃ&#x2021;NDA$ENIZLI"ELEDIYE"AæKANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021; ILE!VRUPA+ONSEYI9EREL9yNETIMLER +ONGRESI4~RKIYE(EYETI"AæKANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021; ìTARIHLERIARASÃ&#x2021;NDA4~RKIYE"ELEDIYELER"IRLIäI"AæKAN6EKILLIäI YAPMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;RìYÃ&#x2021;LLARÃ&#x2021;ARASÃ&#x2021;NDA ISE4~RK$~NYASÃ&#x2021;"ELEDIYELER"IRLIäI "AæKANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;GyREVINDEBULUNMUæTUR GENELSElIMLERINDEBIRINCISÃ&#x2021;RADAN!K 0ARTI$ENIZLI-ILLETVEKILISElILEN:EYBEKCI 4"--%NERJI+OMISYONU"AæKANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;DA YAPMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;R4~RKIYE#UMHURIYETININ VE~NC~H~K~METLERINDE%KONOMI "AKANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;GyREVINI~STLENMIæTIR3ON KABINEDEäIæIKLIäININYAPÃ&#x2021;LDÃ&#x2021;äÃ&#x2021;-AYÃ&#x2021;S TARIHIITIBARIYLEYENIDEN%KONOMI "AKANÃ&#x2021;OLARAKATANMÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;RaOKIYID~ZEYDE ëNGILIZCEBILMEKTEDIR

36

SADECE~LKEMIZINDEãIL IHRACATlÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NVE 4~RK~R~NLERININTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M ~SS~OLACAKTÃ&#x2020;R9URTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;PAZARLARAAlÃ&#x2020;LMAKTA ZORLUKlEKENÃ¥IRKETLERIN DEULUSLARARASÃ&#x2020;PAZARLARA ERIÃ¥IMININSAãLANMASÃ&#x2020;NAYARDÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;OLACAKBU MERKEZLERSAYESINDE 4~RK ~R~NLERININVEIHRACATlÃ&#x2020; FIRMALARÃ&#x2020;ND~NYANÃ&#x2020;NHER YERINDEPRESTIJLINOKTALARDA TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MÃ&#x2020;YAPÃ&#x2020;LACAKTÃ&#x2020;R.EW 9ORK 4AHRANVE$UBAI¯DEN SONRAëNGILTERE !LMANYA aIN +ENYA 2USYA ëTALYA +ATAR (INDISTAN .IJERYAVE DAHABIRlOK~LKENINyNEMLI Ã¥EHIRLERINDEYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;IlERISINDEDIãER44-¯LERIMIZI KURMAYÃ&#x2020;PLANLÃ&#x2020;YORUZ

4FSCFTUCzMHFMFS IBLLÃ&#x2030;OEBLJmBMÃ&#x2030;éNBMBSOF BéBNBEB 3ERBESTByLGELERIMIZINYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYERIOLMASTAT~S~N~N KUVVETLENDIRILMESIVEBAZÃ&#x2020; IÃ¥LEYIÃ¥SORUNLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDAGIDERILMESINEYyNELIKD~ZENLEMELERYAPTÃ&#x2020;K3ERBESTByLGELERDEYAPÃ&#x2020;LACAKSTRATEJIK B~Y~KyLlEKLIVEYAyNCELIKLI YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARILEKONUSU SEKTyR~VENITELIãIITIBARÃ&#x2020;YLAPROJE BAZÃ&#x2020;NDADESTEKLENMESINE KARARVERILENYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARDA ESNEKLIKKAZANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; IMKhNÃ&#x2020;GETIRDIK!YRÃ&#x2020;CA 

lOKULUSLUÃ¥IRKETLERIN LOJISTIKOPERASYONLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; 4~RKIYE¯DENY~R~TMESIVE ~LKEMIZINBUANLAMDABIR LOJISTIK~SHALINEGELMESI AMACÃ&#x2020;YLA TAMAMÃ&#x2020;YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NAYyNELIKLOJISTIKHIZMETLERISERBESTByLGELERElEKECEK TEÃ¥VIKLERIHAYATAGElIRDIK "UNLARDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA SERBEST ByLGETEÃ¥VIKLERINDEN YARARLANANKULLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;N 9ATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M4EÃ¥VIK3ISTEMINDEN M~KERRERLIãED~Ã¥~LMEDEN YARARLANMASÃ&#x2020;NAYyNELIK D~ZENLEMEYAPTÃ&#x2020;K9AKÃ&#x2020;N ZAMANDAY~R~RL~ãEGIREN BIRBAÃ¥KAD~ZENLEMEILESERBESTByLGELERDETAÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K MALIYETLERININD~Ã¥~R~LMESI AMACÃ&#x2020;YLA SERBESTByLGELERE VEYABUByLGELERDENYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NAYAPÃ&#x2020;LANTAÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K HIZMETLERINE+$6ISTISNASÃ&#x2020; SAãLANMÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;R9APTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZSON D~ZENLEMELERILEBIRLIKTE SERBESTByLGELERDEN YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NADAHAREKABETlI FIYATLARLAMALGyNDERILMESI M~MK~NHALEGELDI


DÜNYA / e-TİCARET

ūKUDFDWo×GDQHWLFDUHWDWDʖ× (NRQRPL%DNDQÖ1LKDW=H\EHNFLHWLFDUHWVLWHOHULQHWRSOX\HOLæLQHJHWLUGLNOHUL\]GH OLN KLEHGHVWHæLQHLOLãNLQgQP]GHNLJQOHUGHGQ\DGDNLWPHWLFDUHWSODWIRUPODUÖQGD WDELULFDL]VHELU7UNLãJDOL\DãDQDFDN7UNãLUNHWOHULPL]RQELQOHUFHLKUDFDWoÖODUÖPÖ] HWLFDUHWVLWHOHULQGHEXQGDQVRQUDER\J|VWHUHFHNGHGL

E

konomi "AKANLÆãƯNÆN e-ticaret sitelerine ~YELIKDESTEãINIIåBIRLIãIKURULUåLARÆ ~ZERINDENVERMEKARARÆNÆN ARDÆNDANILKADÆMATÆLDÆ Eí4ICARETPLATFORMUNA TOPLU~YELIKLERINEYyNElik verilen destekle ilgili AYRÆNTÆLARÆNKAMUOYUILE PAYLAåÆLDÆãÆEí4ICARET

38

Sitelerine Üyelik $ESTEãININBASÆNTANÆTÆMÆ TOPLANTÆSÆ%KONOMI"AKANÆ .IHAT:EYBEKCI¯NINKATÆLÆMÆYLAaÆRAãAN3ARAYƯNDA GERlEKLEåTIRILDI %KONOMI"AKANÆ.IHAT :EYBEKCI¯NINKATÆLDÆãÆ “e-ticaret Sitelerine Üyelik $ESTEãI­TOPLANTÆSÆNDA 4~RKIYEëHRACATlÆLAR -ECLISI 4ë- EíTICARET

PLATFORMLARÆ!LI"ABA +OMPASSVE4URKISH %XPORTERSILEARASÆNDA TOPLU~YELIKANLAåMALARÆ IMZALADÆëåBIRLIãIKURULUåLARÆNÆN~YELERINIEíTICARET PLATFORMLARÆNATOPLU~YE YAPMALARÆVEBUNDAN DOãANMALIYETIyDEMELERI HALINDE yDEMENINY~ZDE ¯INI%KONOMI"AKANLÆãÆ KARåÆLAYACAK0ROJEYLE 

BINåIRKETINULUSLARARASÆ EíTICARETPLATFORMLARÆNDA YERALMASÆAMAlLANÆYOR

ðéEOZBTÉJmJOJUJDJ HmPMBDBL ëMZATyRENINDEKONUåAN"AKAN:EYBEKCI 4~RKIYENINTOPLAMTICARETIIlINDEEíTICARETINPAYÆ Y~ZDELERSEVIYESINDE "U GELIåMEKTEOLAN~LKE-


LEBÃ&#x2020;RAKÃ&#x2020;RSAKlOKUZUN ZAMANLARDAALACAãÃ&#x2020;Z BIR DyNEMIÃ&#x2020;SKALAYACAãÃ&#x2020;ZENDIÃ¥ESIIlINDEYIZ/NUNIlIN DEEíTICARETKONUSUNDA %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;OLARAK VIZYONUMUZIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NBUlAãÃ&#x2020; FÃ&#x2020;RSATÃ&#x2020; KAlÃ&#x2020;RMALARÃ&#x2020;NAIZINVERMEMEK M~SAADEETMEMEK $~NYAILEARAMÃ&#x2020;ZDAKIBU FARKÃ&#x2020;lOKHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDE KAPATMAMÃ&#x2020;ZGEREKTIãINE INANÃ&#x2020;YORUZ/NUNIlINDE %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;OLARAK SESGETIRICIBIRDESTEK MEKANIZMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HAYATA GElIRDIK"U GElTIãIMIZ haftalarda hayata geçen BIRUYGULAMADÃ&#x2020;RDEDI"AKAN:EYBEKCI Eí4ICARET 3ITELERINEeYELIK$ESTEãI HAKKÃ&#x2020;NDADAAlÃ&#x2020;KLAMALARDA BULUNARAK %íTICARETPLATFORMLARÃ&#x2020;NATOPLU~YELIãINI ESASALANBUDESTEãIMIZ IÃ¥D~NYAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NK~RESEL AlÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MÃ&#x2020;IlINITICIBIR G~lOLACAKTÃ&#x2020;RVE 4ë- !.,!Ã¥-!,!2ë,% aradaki mesafeyi 4~RKIYEHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;BIR ë(2!#!4a),!2)ea 0,!4&/2-!e9%9!0!#!+ Ã¥EKILDEKAPATACAKTÃ&#x2020;R9~ZDE 6%(!2#!-!3).). LIKRAKAMÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDE YAKÃ&#x2020;NBIRS~REDE LER LER LER (ë"%/,!2!+!,!#!+ LER LEREDOãRU lÃ&#x2020;KACAKTÃ&#x2020;RDEDI .IHAT:EYBEKCI YENI D~ZENLEMELERIYLEONBINLERDEY~ZDEIN~ZERINDE LERCEIHRACATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NEíTICARET sitelerinden faydalanGELIÃ¥MIÃ¥~LKELERDEY~ZDE MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;yNGyRD~KLERINI NIN~ZERINElÃ&#x2020;KÃ&#x2020;YOR KAYDEDEREK BURADAKIKILIT 4~RKIYEDEKIBURAKAMÃ&#x2020; yN~M~ZDENEKADARB~Y~K UNSURUNIÃ¥BIRLIãIKURULUÃ¥LARÃ&#x2020;OLDUãUNUAKTARDÃ&#x2020; BIRPOTANSIYELINOLDUãUNU .IHAT:EYBEKCI IHRACATlÃ&#x2020; GySTERIYOR"UY~ZDEN BIRLIKLERI TICARETVESANAYI yN~M~ZDEKIDyNEMDE ODALARÃ&#x2020;GIBIKURULUÃ¥LARÃ&#x2020; 4~RKIYEOLARAKBUALANDESTEãINYARARLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020;SÃ&#x2020; DAlOKMESAFEALMAMÃ&#x2020;Z OLARAKTANÃ&#x2020;MLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NDA GEREKTIãINIBILIYORUZ DESTEãISAHIPLENDIKLERINI "UMESAFEYIDENORMA-

²ð/ð

NİHAT ZEYBEKCİ Ekonomi Bakanı

"e-Ticaret platformlarına toplu üyeliÄ&#x;ini esas alan bu bu desteÄ&#x;imiz iÅ&#x; dünyamızın küresel açılımı için itici bir güç olacaktır ve aradaki mesafeyi Türkiye hızlı bir Å&#x;ekilde kapatacaktır."

BUNEDENLEEíTICARETE YyNELIKDESTEKLERINIlATÃ&#x2020;SÃ&#x2020; ALTÃ&#x2020;NDAKIFIRMALARÃ&#x2020;TOPLU ~YELIãEYyNLENDIRENIÃ¥BIRLIãIKURULUÃ¥LARVASÃ&#x2020;TASÃ&#x2020;YLA VERECEKLERINISyYLEDI

HARCAMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NY~ZDE INI%KONOMIBAKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDANGERIALABILECEKDIYE KONUÃ¥TU "AKAN:EYBEKCI 4~RKIYE ëHRACATlÃ&#x2020;LAR-ECLISININ 4ë- DEBUDESTEKTENYARARLANACAKyNC~ .BMJZFUBWBOUBKÃ&#x2030; PROJELERINIBAÃ¥LATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; FMEFFEJMFDFL .IHAT:EYBEKCI TOPLU~YE- BELIRTEREK "ELIRLEDIKLERI LIKLERDEDESTEKORANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N EíTICARETPLATFORMUNA !LIBABACOM KOMPASS Y~ZDEGIBIBIRORANCOMVETURKISHEXPORTER DAOLACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEREK NET TOPLU~YELIKyNGyREN ëåBIRLIãIKURULUÃ¥LARÃ&#x2020;BU BUGIRIÃ¥IMINDIãERIÃ¥BIRLIãI DESTEKTENYARARLANÃ&#x2020;RKEN KURULUÃ¥LARÃ&#x2020;NADAyRNEK MALIHERHANGIBIRKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;TLA TEÃ¥KILETMESINIUMUYORUZ KARÃ¥Ã&#x2020;LAÃ¥MAMALARÃ&#x2020;IlIN Ã&#x2013;nümüzdeki günlerde ALÃ&#x2020;NABILECEKAZAMIDESTEK MIKTARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DATANÃ&#x2020;MLAMADÃ&#x2020;K dünyadaki tüm e-ticaret PLATFORMLARÃ&#x2020;NDATABIRI 4OPLU~YELIKYyNTEMIYLE SADECEFARKÃ&#x2020;NDALÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMA CAIZSEBIR4~RKIÃ¥GALIYAÃ¥ANACAK4~RKÃ¥IRKETLERIMIZ VEEíTICARETD~NYASÃ&#x2020;NA ONBINLERCEIHRACATlÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z GIRIÃ¥IFIRMALARIlINKOLAYEíTICARETSITELERINDEBUNLAÃ¥TÃ&#x2020;RMAKLAKALMÃ&#x2020;YORUZ DANSONRABOYGySTERECEK !YNÃ&#x2020;ZAMANDAEíTICARET ëLKBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;HIKAYELERINDEN PLATFORMLARÃ&#x2020;NEZDINDE SONRA4~RKIYENINENUZAK MALIYETAVANTAJÃ&#x2020;DAELDE KyÃ¥ESINDEKIBIRÃ¥IRKETIN ETMEYIUMUYORUZ EíTICARETVASÃ&#x2020;TASÃ&#x2020;YLASATÃ&#x2020;Ã¥ firmadan az olmamak YAPMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NADAIR Ã¥ARTÃ&#x2020;YLA~YELERINI"AKANBAÃ¥ARÃ&#x2020;HIKAYELERIDUYULLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NBELIRLEDIãIEíTICARET DUKTANSONRA4~RKIYE PLATFORMLARÃ&#x2020;NA~YEYAPAN IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZEíTICARETIN IÃ¥BIRLIãIKURULUÃ¥LARÃ&#x2020;BU 39


D├ЬNYA / e-T─░CARET MEHMET B├ЬY├ЬKEK┼Ю─░ T─░M Ba┼Яkan─▒

"Bug├╝n bir ticaret heyetinde en fazla 50 ямБrmaya, bir fuarda 500 al─▒c─▒ya ula┼Яabilirken, bir e-ticaret sitesi vas─▒tas─▒yla milyonlarca potansiyel m├╝┼Яteriye ula┼Яabiliyoruz."

FARK├ЖNAVARACAKDEDI $~NYAN├ЖNBA├еDyND~R~C~ BIRH├ЖZLADE├гI├еTI├гINIDILE GETIREN"AKAN:EYBEKCI K~RESELTICARETTEKARTLAR├ЖN YENIDENKAR├ЖLD├Ж├г├ЖN├Ж BIRZAMANLARY~ZDE├нLIKB~Y~-

MEYIBE├гENMEYENLERIN├еU ANDAY~ZDELIKB~Y~MEYI BA├еAR├ЖOLARAKGyREBILDI├гINI AKTARD├Ж:EYBEKCI K~RESEL krizin ├╝zerinden neredeySEY├ЖLGElTI├гINIANCAK ETKILERININHALAATLAT├ЖLAMA-

D├Ж├г├ЖN├ЖKAYDEDEREK K~RESEL TICARETTEYA├еANANS├ЖK├ЖNT├ЖLAR├ЖVEDE├гI├еIMIANLATT├Ж 4~KETIMAL├Ж├еKANL├ЖKLAR├ЖN├Ж BELIRLEMEK FINANSMAN IMKANLAR├ЖNAENUYGUN KO├еULDAERI├еMEK DA├г├ЖT├ЖM KANALLAR├ЖNAHAKIMOLMAK ART├ЖKK~RESELyLlEKTE REKABETG~C~N~NOLMAZSA OLMAZLAR├ЖBUNLARDIYEN .IHAT:EYBEKCI BUPERSpektifle T├╝rkiye ekonoMISINIHAKETTI├гIKONUMA GETIRMEYE DAHASAYG├ЖNVE DAHAFAZLASyZSAHIBIBIR POZISYONATA├е├ЖMAYAGAYRET ETTIKLERINIVURGULAD├Ж "AKAN:EYBEKCI SONDyNEMDEKISyYLEMLERININDE HEPByYLEOLDU├гUNU ATT├ЖKLAR├ЖHERAD├ЖMDA ALD├ЖKLAR├Ж HERKARARDA MEMLEKETI GELECEKONY├ЖLLAR├ЖNG~lL~ 4~RKIYESINETA├е├ЖMAFELSEfesiyle hareket ettiklerinin ALT├ЖN├ЖlIZDI

├░ISBDBUm├ЙZB EFTUF├зJNJ[BSUU├Й "AKAN:EYBEKCI  GIBIHEDEFLERE Y~R~RKENyNLERINEBINBIR T~RL~ZORLUKl├ЖKAR├ЖLD├Ж├г├ЖN├Ж BELIRTEREK 4EMMUZ DARBEGIRI├еIMIVETERyR yRG~TLERININSALD├ЖR├ЖLAR├ЖNDANBAHSETTI'ElENY├ЖLVE TEYA├еANANS├ЖK├ЖNT├ЖLARA DE├гINEN:EYBEKCI ART├ЖK toparlanma ve zafiyetlerDENKURTULMAZAMAN├ЖOLDU├гUNUSyYLEDI:EYBEKCI YARALAR├ЖN├ЖDURUPOTURARAK DE├гILKO├еARKENSARACAKLAR├ЖN├ЖKAYDEDEREK YI IHRACATSEFERBERLI├гIY├ЖL├ЖILAN ETTIKLERINIBILDIRDI "AKAN:EYBEKCI ├дUANDA %KONOMI"AKANL├Ж├г├ЖM├ЖZ├ЖNKOORDINASYONUNDA H~K~METIMIZIN IHRACATl├ЖLAR├ЖM├ЖZ├ЖNTALEPEDIPDE VERMEDI├гIHIlBIR├еEYKALMAD├Ж!l├ЖKlASyYL~YORUM

/&:"1.",(&3&,├░:03 ├лHRACATl├З"IRLI├дI~YESIFIRMA %KONOMI "AKANL├З├д├ЗE├мTICARETSITESI~YELIKDESTEKLERINDEN FAYDALANABILMEKIlIN 1%KONOMI"AKANL├З├д├ЗDESTEKLERIKAPSAM├ЗNDA 4├л-ILEI├жBIRLI├дIANLA├жMAS├ЗBULUNAN !LIBABACOM +OMPASSCOM 4URKISHEXPORTERNET E├мTICARETSITELERIARAS├ЗNDAN NITELIKVEHIZMET BAK├ЗM├ЗNDANFAALIYETALAN├ЗNAUYGUNOLANSITEYI SElER 2.E├м4ICARETSITESIILEILETI├жIMEGElEREK~YELIK ANLA├жMAS├ЗN├ЗTAMAMLAR 3.eYELIK~CRETININY~ZDESIORAN├ЗNDAKI KAT├ЗL├ЗMTUTAR├ЗN├З E├мTICARETSITESITARAF├ЗNDAN KENDISINEILETILECEKOLAN4├л-INBANKA HESAB├ЗNAYAT├ЗR├ЗR(ERE├мTICARETSITESIIlINAYR├З BIRHESAPTAN├ЗMLANM├З├жT├ЗR"ANKADEKONTUNU E├мTICARETSITESINETESLIMEDER 40

4.E├м4ICARETSITESININ4├л-EGyNDERECE├дIHER BIR~YELIKBA├жVURUSUPAKETININONAYLANMAS├ЗN├З TAKIBENIHRACATl├ЗFIRMAE├мTICARETSITESINDEN HIZMETALMAYABA├жLAR E├м4ICARETSITELERIILEILETI├жIMEGElMEK~YELIK ~CRETLERI PAKETIlERIKLERIILEILGILIDETAYL├ЗBILGI ALMAKIlIN "MJCBCBDPN 4ELEFON E├мMAILSATIS E├мGLOBERCOM WWWALIBABACOM ,PNQBTTDPN 4ELEFON┬к E├мMAILKOMPASS KOMPASSCOMTR WWWKOMPASSCOM 5VSLJTIFYQPSUFSOFU 4ELEFON E├мMAILINFO TURKISHEXPORTERNET WWWTURKISHEXPORTERNET


ëHRACATPRIMLERIDESTEKLERI NAVLUNDESTEKLERIDAHIL OLMAK~ZEREBUG~NEKADAR PLANLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZT~MDESTEKLERIVERDIK9URTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAVE YURTIlINDEKIDESTEKLERIMIZI ARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;KDEDI "UYÃ&#x2020;LIHRACATlÃ&#x2020;LARA VERDIKLERIDESTEãIE KATLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DILEGETIREN :EYBEKCI IHRACATlÃ&#x2020;LARA 4~RK%XIMBANKARACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YLAVERILENDESTEKLERDEN BAHSETTI.IHAT:EYBEKCI orta-yüksek ve yüksek TEKNOLOJILI~R~NLEREYyNElik getirdikleri desteklere DEãINEREK +REDI'ARANTI &ONUNUNVERDIãIKATKÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; DAANLATTÃ&#x2020;

CJOGJSNB ZFSBMNBMÃ&#x2030; %TKINLIKTEKONUÃ¥AN4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2020;LAR-ECLISI 4ë- "AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET "~Y~KEKÃ¥I ARTÃ&#x2020;KFIRMALARÃ&#x2020;N BIRBIRLERINIRAHATLÃ&#x2020;KLAONLIne platformlar üzerinden BULABILDIãINIKAYDEDEREK IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NBUDyN~Ã¥~M S~RECINIYAKALAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N HEDEFLERINEULAÃ¥MALARÃ&#x2020;NDA OLDUKlAyNEMLIOLDUãUNU SyYLEDI +~RESELEKONOMIDEÃ¥UAN yNEMLIOLANMESELENIN %NIYI~R~N~~RETMEK DEãIL D~NYANÃ&#x2020;NDyRT BIRYANÃ&#x2020;NDAKIALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARAO ~R~N~PAZARLAYABILMEK OLDUãUNUDILEGETIREN "~Y~KEKÃ¥I "UG~NBIR ticaret heyetinde en fazla FIRMAYA BIRFUARDA ALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;YAULAÃ¥ABILIRKEN BIR EíTICARETSITESIVASÃ&#x2020;TASÃ&#x2020;YLA milyonlarca potansiyel M~Ã¥TERIYEULAÃ¥ABILIYORUZ ëåTEBURADANHAREKETLE BINIHRACATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NTEMSILCISI OLARAKBUPROJEDEIÃ¥BIRLIãI KURULUÃ¥UOLARAKYERALMAK

CÃ&#x153;NEYT ERBOLAT Alibaba.com Türkiye Müdürü

SELİM TEZEL Kompass.com Türkiye Müdürü

ALİ GAZEL Turkishexporter.com G. Müdürü

BIZLERIlINGURURKAYNAãÃ&#x2020; DIYEKONUÃ¥TU "~Y~KEKÃ¥I EíTICARETE ENTEGREOLMUÃ¥+/"ë¯LERIN Y~ZDE¯SININIHRACAT YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEEDEREK BU ORANÃ&#x2020;NDIãER+/"ë¯LERDE yüzde 2 ila yüzde 28 araSÃ&#x2020;NDADEãIÃ¥TIãINIAKTARDÃ&#x2020; +/"ë¯LERINEíTICARETENE KADARENTEGREOLURSAIHRACATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NOKADARARTTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; DAHAlOK~RETTIãINI DAHA FAZLAISTIHDAMSAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;

ANLATAN"~Y~KEKÃ¥I BU yLlEKTEKIFIRMALARÃ&#x2020;NY~ZDE ININDIJITALTEKNOLOJIYE ILIÃ¥KINYETERLIBILGIYESAHIP OLMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BILDIRDI

MÃ&#x2020;ZVEYAIHRACATABAÃ¥LAMAYÃ&#x2020;D~Ã¥~NENFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z BUSITELERE~YEOLUYOR6E "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NBUDESTEãINDENFAYDALANÃ&#x2020;YORLAR !NCAKVERILER DESTEãE RAãMENEíTICARETBILINCININ FIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAHEN~ZTAM OLARAKYERLEÃ¥MEDIãINIORTAYAKOYUYORIFADELERINI KULLANDÃ&#x2020; "UNOKTADAYENIBIRlALÃ&#x2020;Ã¥MABAÃ¥LATÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DILEGETIREN"~Y~KEKÃ¥I EíTICARET sitelerine üyelikte FIRMALARÃ&#x2020;NBIREYSELHAREKET ETMELERIYERINEIÃ¥BIRLIãI KURULUÃ¥LARÃ&#x2020;~ZERINDEN TOPLUHAREKETETMELERININ KARARLAÃ¥TÃ&#x2020;RÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;AKTARDÃ&#x2020; "~Y~KEKÃ¥I BUKARARÃ&#x2020;N ARDÃ&#x2020;NDANKENDILERININDE

4SFLMJWFLBMÃ&#x2030;DÃ&#x2030; BSUÃ&#x2030;éZBLBMBZBDBçÃ&#x2030;[ "~Y~KEKÃ¥I %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NUZUNBIRS~REDIR FIRMALARA EíTICARETSITELERINE~YELIKLERIDOãRULTUSUNDADESTEKVERDIãINE DEãINEREK ëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;-

4ë- EìTICARETPLATFORMLARÃ&#x2021;!LI"ABA +OMPASS VE4URKISH%XPORTERSILETOPLU~YELIKANLAæMALARÃ&#x2021; IMZALADÃ&#x2021;4ë-"AæKANÃ&#x2021;-EHMET"~Y~KEKæI ¬(EDEFIMIZKÃ&#x2021;SAS~REIlERISINDETOPLAMDABIN FIRMAMÃ&#x2021;ZÃ&#x2021;NEìTICARETSITELERINDEYERALMASÃ&#x2021;­DEDI

41


DÃ&#x153;NYA / e-TÄ°CARET

F5ð$"3&5&&/5&(3"4:0/6/ )*;-"/%*3*-."4*"."b-"/*:03 4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2021;LAR-ECLISI 4ë- GIBIIæ BIRLIäIKURULUæLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;N~YELERINI "AKANLÃ&#x2021;K TARAFÃ&#x2021;NDANyNONAYVERILENEìTICARET PLATFORMLARÃ&#x2021;NATOPLU~YEYAPMALARÃ&#x2021;VE BUNDANDOäANMALIYETIyDEMELERIHALINDE yDEMENINY~ZDEININHIBEOLARAKKURULUæA GERIVERILECEäIBELIRTILEREK HERBIRæIRKETIlIN IæBIRLIäIKURULUæLARÃ&#x2021;NAEìTICARETSITESIBAæÃ&#x2021;NA YÃ&#x2021;LLÃ&#x2021;KENFAZLABINDOLARDESTEKSAäLANACAäÃ&#x2021; VURGULANDÃ&#x2021;ëæBIRLIäIKURULUæUNUNBUDESTEäI KULLANABILMESIIlINB~NYESINDEKIENAZ FIRMAYÃ&#x2021; BELIRLEDIäIEìTICARETPLATFORMUNA~YE YAPMASÃ&#x2021;GEREKTIäIIFADEEDILEREK KURULUæUN KENDISElECEäIEìTICARETPLATFORMUNA TOPLU~YELIKYAPABILECEäININALTÃ&#x2021;lIZILDI !lÃ&#x2021;KLAMADA 4ë-INBIRIæBIRLIäIKURULUæU OLARAKSyZKONUSUDESTEKMEKANIZMASÃ&#x2021;NDAN FAYDALANMAKIlIN!LIBABACOM KOMPASS COMVETURKISHEXPORTERNETINTERNET SITELERINIBELIRLEDIäIDEyRNEKOLARAKVERILDI eRETICIVEALÃ&#x2021;CÃ&#x2021;YÃ&#x2021;SANALORTAMDABIRARAYA GETIRMEYIIæEDINENFIRMALARARASÃ&#x2021;NDAN IæLEMGyRD~KLERIBORSALARDATARIHINEN B~Y~KHALKAARZLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;GERlEKLEæTIRENLERIN lÃ&#x2021;KTÃ&#x2021;äÃ&#x2021;NADADIKKATlEKILEREK BAZÃ&#x2021;EìTICARET PLATFORMLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NALÃ&#x2021;æVERIæFESTIVALIILANETTIäI TEKBIRG~NDE~LKENINYÃ&#x2021;LLÃ&#x2021;KIHRACATÃ&#x2021;NDAN DAHAFAZLASATÃ&#x2021;æYAPTÃ&#x2021;äÃ&#x2021;NAIæARETEDILDI $AHAyNCEEìTICARETDESTEäININBIREYSEL BAZDATALEPEDENFIRMALARA VERILDIäIHATÃ&#x2021;RLATÃ&#x2021;LARAK æUIFADELERKULLANÃ&#x2021;LDÃ&#x2021; "UDESTEKLE HEMEìTICARET HAKKÃ&#x2021;NDA FARKÃ&#x2021;NDALÃ&#x2021;äÃ&#x2021;N ARTÃ&#x2021;RÃ&#x2021;LMASÃ&#x2021;HEM DEEìTICARETE ENTEGRASYONUN HÃ&#x2021;ZLANDÃ&#x2021;RÃ&#x2021;LMASÃ&#x2021; AMAlLANMAKTADÃ&#x2021;R

42

4ë-OLARAKBIRTAKÃ&#x2020;MlALÃ&#x2020;Ã¥MALARYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEREK Ã¥yYLEDEVAMETTI 5LUSLARARASÃ&#x2020;ARENADA KABULGyRM~Ã¥EíTICARET SITESIYLEANLAÃ¥MAYAVARDÃ&#x2020;K "UNLAR !LIBABA +OMPASS VE4URKISH%XPORTERS"U FIRMALARÃ&#x2020;NTEMSILCILERIÃ¥U ANBIZLERLE6EBIRAZDAN PROTOKOLIMZATyRENIMIZ OLACAK(EDEFIMIZ KÃ&#x2020;SABIR S~REIlERISINDETOPLAMDABINFIRMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N EíTICARETSITELERINDEYER ALMASÃ&#x2020;Eí4ICARETSITELERI SADECEIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N YENIPAZARLARAULAÃ¥MASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SAãLAMAYACAK"UNUN YANÃ&#x2020;NDAHEMMEVCUTIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NIHRACATÃ&#x2020;NDA SÃ&#x2020;lRAMAGyRECEãIZ(EMDE YENIFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZIHRACAT AILESINEKATÃ&#x2020;LACAK"yYLECE S~REKLIVEKALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;BIRARTÃ&#x2020;Ã¥ YAKALAYACAãÃ&#x2020;Z %TKINLIKTE 4ë-¯INSyZ KONUSUTOPLU~YELIK DESTEãINDENFAYDALANMAK IlINBELIRLEDIãI!LIBABA COM KOMPASSCOMVE TURKISHEXPORTERNETISIMLIINTERNETSITELERIILE4ë- ARASÃ&#x2020;NDAIÃ¥BIRLIãIANLAÃ¥MASÃ&#x2020;IMZALANDÃ&#x2020;

5SL,0#ðMFS EOZBZBBmÃ&#x2030;MBDBL !LIBABACOM4~RKIYEeLKE -~D~R~#~NEYT%RPOLAT 4~RK+/"ëLERINYENIPAZARLARAERIÃ¥IMINISAãLAMAK DIJITALDyN~Ã¥~MLERINEVE GELENEKSELIHRACATTAN EíIHRACATADyN~Ã¥~MLERINE KATKÃ&#x2020;VERMEKAMACÃ&#x2020;YLA PROJENINGERlEKLEÃ¥TIRILDIãINISyYLEDI%RPOLAT DESTEãINyNEMINEDEãINEREK "UDESTEKLE4~RK IHRACATÃ&#x2020;Ã¥AHLANACAK 4~RK IHRACATlÃ&#x2020;LARAYENIPAZARLAR AlÃ&#x2020;LACAK4~RK+/"ë¯LERIN

D~NYAYAAlÃ&#x2020;LMAS~RESI HÃ&#x2020;ZLANACAKDEDI 4~RK+/"ëLERIND~NYA STANDARTLARÃ&#x2020;NDA~R~NLER~RETTIãINI GELIÃ¥MIÃ¥ ~LKELEREGyREEíTICARETVE EíIHRACATTAB~Y~KGELIÃ¥ME ALANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBULUNDUãUNUDILEGETIREN%RPOLAT 4~RK+/"ë¯LEREKARMARJÃ&#x2020; Y~KSEKVEyNEMLIPAZARLAR AlABILECEKLERINIBILDIRDI 4URKISH%XPORTER'ENEL-~D~R~!LI'AZEL BUDESTEãINEíTICARET ALANÃ&#x2020;NDA4~RKIYEDEYENI BIRDyNEMBAÃ¥LATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BELIRTEREK Ã¥UNLARÃ&#x2020;SyYLEDI %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z DESTEãINIY~ZDEE Y~KSELTTIVEDOãRUDAN DESTEãIVERMEYEBAÃ¥LADÃ&#x2020; "INLERCEIHRACATlÃ&#x2020;AYNÃ&#x2020; ANDAEíTICARETHEDEFINE YyNLENDIRILMESIFARKÃ&#x2020;NDALÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;$ESTEãIN DAHILEDILMESIYLEBIRLIKTE IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAY~ZDE ORANDAINDIRIMSAãLANDÃ&#x2020;$ESTEãEOLANILGI~ST D~ZEYDE(EN~ZKULAKTANKULAãADUYULMASÃ&#x2020;NA RAãMENBIZLERElOKSAYÃ&#x2020;DA TELEFONGELDIEí4ICARETLE IHRACATlÃ&#x2020;LARYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NT~MG~N~NDEVEB~T~NSAATLERINDEIHRACATYAPABILECEK +OMPASSCOM4~RKIYEeLKE-~D~R~3ELIM 4EZELDEANLAÃ¥MANÃ&#x2020;N4~RK +/"ë¯LERINIHRACATÃ&#x2020;NA B~Y~KKATKÃ&#x2020;SAãLAYACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; KAYDETTI


SU GEÇİRMEZ YENİ KOLEKSİYON NEW WATERPROOF COLLECTION

# Kamuflaj # Camouflage ECE FERMUAR TEKSTİL SAN. A.Ş. Firuzköy Mezarlık Altı Cad. No: 10, 34850 Avcılar-İstanbul/Türkiye Tel: (+90 212) 428 23 40 (Pbx) - Faks: (+90 212) 428 23 51 - Satış Faks: (+90 212) 428 23 46 e-mail: satis@ecefermuar.com.tr - info@ecefermuar.com.tr - www.ecefermuar.com.tr


DÜNYA / e-TİCARET

ūKUDFDWGQ\DVHYL\HVLQHWD˂×QDFDN ¯"NBDÉNÉ[ZFOJ JISBDBUmÉMBSPMVéUVSNBL°

ORKAN AYTULUN e-Glober CEO

T

ë-¯INTOPLU~YELIK ANLAåMASÆIMZALADÆãÆEíTICARET PLATFORMLARÆNDAN !LIBABACOM¯UNëå/RTAãÆ Eí'LOBER#%/¯SU/RKAN!YTULUN IHRACATTAYENIDyNEM BAåLATACAKOLANANLAåMA ILE4~RKIYE¯NIN EíIHRACAT VASÆTASÆYLAyZELLIKLE+/"ë¯LER IlINYENIPAZARLARYARATMA IMKANÆSAãLAYACAãÆNAVURGU YAPTÆ !LIBABACOM¯UN4~RKIYE¯DEKIëå/RTAãÆOLANEí'LOBER #%/¯SU!YTULUN lÆKTÆKLARÆ YOLDA+/"ë¯LERINIHRACATA KATÆLÆMÆNÆARTTÆRMAKVEIHRACATÆlEåITLENDIRMEKADÆNA yNEMLIBIRPLATFORMTEMSIL ETTIKLERINEDIKKATlEKEREK 4~RKIYE¯DEKIEíIHRACATÆ D~NYASEVIYESINETAåÆMAYÆ HEDEFLEDIKLERINISyYLEDI

Mal tedarikinde ZzOUFNEFçJéUJ $ÆåTICARETTEANAPAZARLAMA YyNTEMLERINETAMAMLAYÆCÆ BIRALTERNATIFyNERDIKLERINE DIKKATlEKEN!YTULUN SUNDUKLARÆPLATFORMVASÆTASÆYLA ZAMANVEMALIYETAlÆSÆNDAN CIDDIAVANTAJLARSAãLADÆKLARÆNÆNALTÆNÆlIZDI 44

!YTULUN IHRACATlÆSAYÆSÆNÆN ARTMASÆILEBIRLIKTEIHRACAT RAKAMLARÆNÆNARTACAãÆNA INANDÆKLARÆNÆSyYLEDI"U ANLAMDAëTALYA¯NÆNIYIBIR yRNEKOLABILECEãINEDEãINEN !YTULUN SyZLERINEåyYLE DEVAMETTI¬"UANLAåMAILE AMACÆMÆZ MEVCUTIHRACATlÆLARÆMÆZÆN IHRACATRAKAMLARÆNÆEíIHRACATVASÆTASÆYLA YUKARÆlEKMEK IHRACAT YAPAN4~RK+/"ëSAYÆSÆNÆ ARTTÆRMAKTÆR"UANLAMDA ëTALYABIZEIYIBIRyRNEK OLABILIRëTALYA¯DABIN IHRACATlÆVAR 4~RKIYE¯DE ISEBIN4AM~lKATÆMÆZ KADARBIRIHRACATlÆDANSyZ EDIYORUZëHRACATRAKAMLARÆNABAKTÆãÆMÆZDADA YÆLÆNDAYINE4~RKIYE¯NIN KATÆOLDUãUNUGyR~YORUZ +ÆSACASÆIHRACATlÆSAYÆSÆ ARTÆKlAIHRACATRAKAMÆDA ARTÆYOR"USEBEPLEBIZIM YENIGELENGIRIåIMCILERE HÆZLÆADAPTEOLACAKLARÆYOLU GySTERMEMIZGEREKIYOR­ !LIBABACOM¯UNB~NYESINDElOKSAYÆDA+/"ë¯NIN YERALDÆãÆNÆVEBUNEDENLE YAPÆLANANLAåMANÆNB~Y~K yNEMTAåÆDÆãÆNÆBELIRTEN!YTULUN +/"ë¯LERESAãLANACAK AVANTAJLARÆåyYLEyZETLEDI

¬+/"ë¯LERIMIZDEDIJITALLEåMEORANÆY~ZDE¯LERDE $IJITALLEåMENINILERIYE DOãRUGELIåMESINDEBUIåE ENTEGREOLANLARVEOLMAK IlINNIYETINIKOYANLARlOK B~Y~KETKIYARATACAK"IR +/"ë¯NINKENDIIMKANLARÆILE KOLAYKOLAYULAåAMAYACAãÆ BIRM~åTERIPOTANSIYELINE ULAåÆLACAK"UNUNLABIRLIKTE 0LATFORMUNARKATARAFÆNDA HANGI~LKE HANGI~R~N~NE MIKTARLARDAISTIYORSORUSUNU CEVAPLAYACAKlOKB~Y~KBIR DATAVAR+IMNEREDEN HANGI~R~N~TALEPEDIYOR ULAåABILIYORSUNUZ"UIMKAN +/"ë¯LERIMIZIlINHEMBIR SATÆåFÆRSATÆHEMDEBUSISTEMEGIRDIãIZAMAND~NYADA AYNÆKULVARDAKIIåLETMELERLE KENDINIKARåÆLAåTÆRMAIMKANÆ SAãLÆYORdNEMLIBIRNOKTA OLARAKD~NYASTANDARTLARÆNDAIåYAPÆYORSANÆZMARKALAåMAFÆRSATÆYAKALAYABILIYORSUNUZ­

&S[JODBOJMFèBOHIBZ BSBTÉOEBBSUÉLGBSLZPL &ROST3ULLIVANåIRKETININ ®Eí#OMMENCE¯MAKALESINDE YÆLÆNDAD~NYA TICARETININTRILYONDOLAR OLACAãÆNADEãINILIYOR6EBU TRILYONDOLARÆNTRILYON DOLARÆEíTICARETTENOLUåACA-

ãÆNAVETRILYONDOLARÆN ¯SI""¯DENYANIIåLETMELERARASÆMALTEDARIKINDEN OLACAãÆNADAIRyNGyR~DE BULUNUYOR!YTULUN ¬'LOBAL PAZARA EíIHRACATPLATFORMLARÆVASÆTASÆYLAENTEGREOLAN FIRMALARM~åTERILERINIyRNEãIN%RZINCAN¯DANBULMAKLA äANGHAY¯DANBULMAKARASÆNDABIRFARKYAåAMAYACAKLAR 0LATFORMLAR MALTEDARIKINDE ALTERNATIFLERIARTÆRACAKVE D~NYADAKIALÆCÆLAR D~NYANÆN HERYERINDENSATÆCÆ~RETICILERLEEíTICARETPLATFORMLARÆ ~ZERINDENTEMASAGElEBILECEKLER(EDEFIMIZ BUPOTANSIYELIM~MK~NOLDUãUKADAR ~LKEMIZINLEHINElEVIRMEK "IZNEKADAR+/"ë¯MIZI EíIHRACATAADAPTEEDERSEK HEM~LKEMIZINIHRACATÆNÆN ARTACAãÆNÆHEMDEISTIHDAM KONUSUNACIDDIBIRKATKÆ SAãLAYACAãÆNÆINANÆYORUZ"U SEBEPLEMISYONUMUZUNlOK yNEMLIOLDUãUNUD~å~N~YORUM­DEDI+/"ë¯LERESESLENEN!YTULUN HERSEKTyRDEN FIRMAYÆ!LIBABACOM¯ADAVET EDEREK¬eR~NVEHIZMETINE G~VENEN+/"ë¯LERIMIZINBU IåINIlINEMUTLAKAGIRMELERI LAZÆM TEKNOLOJIYIAVANTAJA lEVIRMENINTAMZAMANÆ %MINOLUNEíIHRACATAENTEGREOLMAKª+/"ë¯LERIMIZ AlÆSÆNDANí~RETMEK INSAN YyNETIMI FINANSYyNETIMI GIBIKONULARDANlOKlOK DAHAKOLAY%LEKTRONIK ORTAMDAKITICARETEENTEGRE OLDUKLARÆZAMAN D~NYAYA BAKÆåAlÆLARÆDEãIåECEKVE TICARETEBAåKABIRKULVARDAN DEVAMEDIYOROLACAKLAR "UIåBAåARÆLÆ~LKELERDEBU åEKILDEOLDU BIZDEBAåARÆLÆ OLMAKZORUNDAYÆZ­DEDI


$QODË&#x201A;PDLOHLKUDFDWWDKDWÃ&#x2014;UÃ&#x2014;VD\Ã&#x2014;OÃ&#x2014;UDUWÃ&#x2014;Ë&#x201A;RODFDN

SELÄ°M TEZEL Kompass Türkiye Ã&#x153;lke Müdürü

T

ë-¯INTOPLU~YELIK ANLAÃ¥MASÃ&#x2020;IMZALADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;EíTICARET PLATFORMLARÃ&#x2020;NDAN +OMPASS REKABETlIPIYASA KOÃ¥ULLARÃ&#x2020;NDA FIRMALARÃ&#x2020;N ~R~NVEHIZMETLERINIyN PLANAlÃ&#x2020;KARARAK ULUSLARARASÃ&#x2020;TICARETTEYENIPAZARLARA AlÃ&#x2020;LABILMELERINEDESTEKOLMAKAMACÃ&#x2020;YLAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA ëåVIlRE¯DEKURULDU YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAISED~NYANÃ&#x2020;NILK RESMISEKTyRSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;FLANDÃ&#x2020;RMA KÃ&#x2020;LAVUZU+OMPASSTARAFÃ&#x2020;NDANYAYÃ&#x2020;MLANDÃ&#x2020;+OMPASS KITAPlÃ&#x2020;KVEKÃ&#x2020;LAVUZÃ¥EKLINDE SUNDUãUHIZMETLERINI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAINTERNETORTAMÃ&#x2020;NA TAÃ¥Ã&#x2020;DÃ&#x2020;VEWWWKOMPASS COMWEBSAYFASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KURDUYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA4~RKIYE PAZARÃ&#x2020;NAGIREN+OMPASS HALEN#2)&Ã¥IRKETLERGRUBU lATÃ&#x2020;SÃ&#x2020;ALTÃ&#x2020;NDAFAALIYETLERINE DEVAMEDIYOR +OMPASS FIRMALARÃ&#x2020;N~R~N KATALOGLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M filmlerini yükleyerek tüm D~NYADAKIBILINIRLIKLERINI VEBULUNABILIRLIKLERINI ARTÃ&#x2020;RMALARÃ&#x2020;SAãLARKEN AYNÃ&#x2020; ZAMANDASEKTyRVE~R~N KODLARÃ&#x2020;NAGyREDETAYLÃ&#x2020; ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMALARYAPMALARÃ&#x2020;NA 

BUSAYEDEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA POTANSIYELALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARBULMALARÃ&#x2020;NADAIMKANSAãLÃ&#x2020;YOR

+/"ë¯LERIMIZEB~Y~K AVANTAJLARSAãLAYACAK­DIYE KONUåTU

,0#ð²MFSJNJ[FCZL BWBOUBKMBSTBçMBZBDBL

;BNBOWFCUmFEFO UBTBSSVG

+OMPASSCOM4~RKIYE eLKE-~D~R~3ELIM4EZEL "UANLAÃ¥MAYLAILGILIOLARAK ¬"USONDERECEyNEMLIDESTEKSAYESINDE IHRACATlÃ&#x2020;KURULUÃ¥LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NyN~M~ZDEKI DyNEMLERDEKIIHRACATÃ&#x2020;NDA HATRÃ&#x2020;SAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;RBIRARTÃ&#x2020;Ã¥GyR~LECEãINEVEBUKURULUÃ¥LARA YENILERININDEEKLENECEãINEINANÃ&#x2020;YORUZ­DIYOR 5LUSLARARASÃ&#x2020;TICARETTE BILINIRLIKVEFARKÃ&#x2020;NDALÃ&#x2020;K YARATMANÃ&#x2020;NyNEMLIBIR PAZARLAMAAVANTAJÃ&#x2020;VE REFERANSÃ&#x2020;OLDUãUNUBELIRTEN 3ELIM4EZEL ¬+OMPASS BIREíTICARETSITESIOLARAK ihracat yapan veya yapmak ISTEYENFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NKENDILERINID~NYAYATANÃ&#x2020;TABILDIãIVEPOTANSIYELALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; M~Ã¥TERIHALINEGETIREBILDIKLERIBIRONLINEFUARIMKANÃ&#x2020; SUNUYOR2EKABETlIPIYASA KOÃ¥ULLARÃ&#x2020;NDABILINIROLMAK KhRVEB~Y~MESAãLAMAK AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDAN BUANLAÃ¥MA DOãRULTUSUNDA+OMPASS EíTICARETSITESI~YELIãI

!NLAÃ¥MAILEIHRACATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N SATÃ&#x2020;Ã¥VEPAZARLAMADA ELDEEDECEãITASARRUFA DADEãINEN4EZEL ¬"U NOKTADAyNCELIKLE%KONOMI "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;NyNDERLIãINDE 4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2020;LAR -ECLISI¯NINDEãERLIIÃ¥BIRLIãI KATKÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;ILEHAYATAGElIRILMIÃ¥OLANY~ZDEORANÃ&#x2020;NDAKITEÃ¥VIKTENYARARLANMA FÃ&#x2020;RSATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTMEKGEREKLI BUANLAÃ¥MASAYESINDE4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2020;LAR-ECLISI 4ë- ~YELERIYÃ&#x2020;LLÃ&#x2020;KSADECE 4,KARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA +OMPASS~YESIOLACAKLAR "UNUNYANÃ&#x2020;NDA IHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z +OMPASS~YELIãIILE FIRMATANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MÃ&#x2020;VEM~Ã¥TERI BULMAIlINHARCAYACAKLARÃ&#x2020; ZAMANDANVEAYÃ&#x2020;RACAKLARÃ&#x2020; B~TlEDENTASARRUFETMIÃ¥ OLACAKLARëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z FIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;D~NYAYATANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;RKENTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MMALIYETLERINI

D~Ã¥~RECEK AYNÃ&#x2020;ZAMANDA DAARAÃ¥TÃ&#x2020;RMAHIZMETLERINIKULLANARAKPOTANSIYEL ALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;M~Ã¥TERILERIARASÃ&#x2020;NA KATMÃ&#x2020;Ã¥OLACAKLAR­AlÃ&#x2020;KLAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YAPTÃ&#x2020; +OMPASS4~RKIYE¯NIN %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; 3ANAYI VE4ICARET/DALARÃ&#x2020;BAÃ¥TA OLMAK~ZEREBIRlOKKAMU VEyZELKURULUÃ¥LAYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; IÃ¥BIRLIKLERISAYESINDE 4~RK IHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; PAZARLARÃ&#x2020;NAAlÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NDA yNEMLIKATKÃ&#x2020;LARSAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; VURGULAYAN3ELIM4EZEL â&#x20AC;&#x153;Kompass olarak üye FIRMALARÃ&#x2020;NSISTEMDENDAHA FAZLAVERIMALABILMELERI IlINSATÃ&#x2020;Ã¥SONRASÃ&#x2020;DESTEK HIZMETLERINEB~Y~KyNEM VERIYORUZ"UDOãRULTUda da Kompass Türkiye SATÃ&#x2020;Ã¥SONRASÃ&#x2020;DESTEKEKIBI ~YEFIRMALARÃ&#x2020;N+OMPASS EíTICARETSITESIKULLANÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;D~ZENLIOLARAKTAKIP EDIYOR SISTEMIETKINOLARAK KULLANMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;TESPITEDILEN ~YEFIRMALARAEãITIMVE DESTEKHIZMETLERISUNUYORUZ­DEDI

45


BÜYÜME / GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

ūKUDFDWo×GDQLVWLKGDP VHIHUEHUOLʖLQHWDPGHVWHN

&XPKXUEDãNDQÖ5HFHS7D\\LS(UGRæDQ·ÖQEDãODWWÖæÖåVWLKGDP6HIHUEHUOLæLQHLKUDFDWoÖODU RODUDNELQHNLVWLKGDPV|]YHUHQ7å0VLIWDK\DSWÖ7å0%DãNDQÖ0HKPHW %\NHNãL´6DGHFHLNLKDIWDGDLKUDFDWoÖILUPDPÖ]WDUDIÖQGDQELQNLãL LVWLKGDPHGLOGLµGL\HNRQXãWX

T

~RKIYEëHRACATlÆLAR-ECLISI 4ë- 'ENIåLETILMIå "AåKANLAR+URULU 4OPLANTÆSƯNDAaALÆåMAVE 3OSYAL'~VENLIK"AKANÆ$R -EHMET-~EZZINOãLU¯NU KONUKETTI4ë-"AåKANÆ -EHMET"~Y~KEKåIILE ëHRACATlÆ"IRLIãI"AåKANÆVE 9yNETIM+URULUeYELERININ KATÆLDÆãÆTOPLANTÆ ëSTIHDAM 3EFERBERLIãI (~K~METINISTIHDAMÆARTÆRMAYA YyNELIKVERDIãIDESTEKLERVE 46

ISTIHDAMAYyNELIKIHRACATlÆLARÆNSORUNVETALEPLERI ANAG~NDEMMADDELERINDE GERlEKLEåTI !TÆLÆMYÆLÆILANETTIKLERI YÆLÆNÆNILKIKIAYÆNDA IHRACATÆYAKLAåÆKY~ZDE ARTÆRDÆKLARÆNADIKKATlEKEN 4ë-"AåKANÆ-EHMET "~Y~KEKåI MARTAYÆNÆDA Y~ZDE¯UN~ZERINDEBIR ARTÆåLAKAPATMAYÆHEDEFLEDIKLERINIBELIRTEREK¬(EDEFIMIZYÆLÆNÆMILYAR DOLARLÆKIHRACATLATAMAMLA-

MAKëHRACATÆMÆZDAGyR~LEN BUARTÆåÆNISTIHDAMAOLUMLU KATKÆLARÆNÆKÆSAZAMANDA GyRECEãIMIZEINANCÆMÆZ TAMDÆR­DEDI #UMHURBAåKANÆ2ECEP 4AYYIP%RDOãAN¯ÆNBAåLATTÆãÆëSTIHDAM3EFERBERLIãINE 4ë-OLARAKBUYÆLBIN EKISTIHDAMYARATMAHEDEFIYLEKATÆLDÆKLARÆNÆHATÆRLATAN-EHMET"~Y~KEKåI ¬ëSTIHDAMTEåVIKLERICIDDI ORANDAYENIIåOLANAKLARÆ SAãLAYACAK"UG~NARALÆK

AYÆIåSIZLIKRAKAMLARÆAlÆKLANDÆVEBEKLENTILERIMIZDEN DAHAY~KSEKBIRRAKAM GELDI!NCAKëSTIHDAM 3EFERBERLIãIVE"AKANÆMÆZÆN lALÆåMAVEDESTEKLERIYLEBU ORAN¯DED~åECEK4ë- OLARAKBUORANÆD~å~RMEK IlIN eLKEMIZEHIZMETIlIN BUSEFERBERLIKTEVARG~C~M~ZLEBIZDEVARÆZ3ADECE IKIHAFTADAIHRACATlÆMÆZTARAFÆNDANBIN KIåIISTIHDAMEDILDI­DIYE KONUåTU


"UFONUNKURULMASÆNDA IåVERENLERINMALIYETININBIR KÆSMÆNÆNëåSIZLIK&ONU¯NDAN KARåÆLANMASÆNÆTALEPEDIYORUZ"yYLEBIRUYGULAMANÆN HEMlALÆåANLARHEMDE IåVERENLER~ZERINDERAHATLATÆCÆBIRETKIYARATACAãÆNA INANÆYORUZ­DIYEKONUåTU

4JHPSUBLBZEÉOÉO CVMVONBNBTÉLPéVMV 1 aya inmeli MEHMET MÜEZZİNOĞLU ÇSG Bakanı “İstihdamda 300 bin hedefini aştığı gün TİM'e ne istiyorsa uygun bir ödülü vermek de benim boynumun borcudur."

MEHMET BÜYÜKEKŞİ TİM Başkanı "İstihdam desteklerini sosyal medya hesaplarımızdan hem ihracat ailesine hem de kamuoyuna duyurduk."

En çok ihracat yapan 12 bin firmaya mektup gönderildi

ðéWFSFONBMJZFUJOJO CJSLÉTNÉðéTJ[MJL 'POVOEBOLBSéÉMBONBMÉ

ëHRACATlÆLARÆNISTIHDAMA KATKÆLARÆIlINYAPTÆKLARÆ lALÆåMALARÆPAYLAåAN4ë- "AåKANÆ-EHMET"~Y~KEKåI åUNLARÆSyYLEDI ¬'ElENYÆLENlOKIHRACAT GERlEKLEåTIRENILKBIN FIRMAYA ëHRACATlÆ "IRLIK"AåKANÆNAVET~M 9yNETIM+URULU~YELERINE BIRMEKTUPGyNDERDIK -EKTUPTAIHRACATAVE ISTIHDAMAYyNELIKDESTEKLERANLATÆLDÆ9INE4ë-¯IN WEBSITESINDEIHRACATlÆLARÆMÆZÆNBUSEFERBERLIãE KATÆLÆMG~C~N~RESMETMEKAMACÆYLABIRByL~M AlTÆK!YRÆCA ~YELERIMIZE EíMAILVE3-3ARACÆLÆãÆYLA DABILGILENDIRMEMAILLERIGyNDERDIKëSTIHDAM DESTEKLERINISOSYALMEDYA HESAPLARÆMÆZDANHEMIHRACATAILESINEHEMDEKAMUOYUNADUYURDUK9INE IHRACATlÆLARÆMÆZAISTIHDAM DESTEKLERIKONUSUNDA DANÆåMANLÆKYAPMASÆIlIN ëä+52UZMANÆGyREVLENDIRILDI­

4OPLANTÆDAIålIVEIåVEREN ARASÆNDAYAåANANSORUNLARÆNlyZ~M~NEYyNELIKOLARAK(~K~METTENBEKLENTILERINIPAYLAåAN4ë-"AåKANÆ -EHMET"~Y~KEKåI ASGARI ~CRETARTÆåÆNDANSONRA IåLETMELERINPERSONELGIDERLERINEEKOLARAKKÆDEMVE IHBARY~KLERININDEyNEMLI ORANDAARTTÆãÆNADIKKAT lEKTI"~Y~KEKåI ¬"UNLAR HEMIåLETMELERECIDDIBIR MADDIY~KOLUåTURUYORHEM DElALÆåANLARÆMÆZÆNAKLÆNDA ®TAZMINATÆMÆALABILECEK MIYIM¯SORUSUOLUåTURUYOR +ÆDEM4AZMINATÆ&ONU¯NUN KURULMASÆNÆARZUEDIYORUZ

aALÆåANLARÆNIåVERENLERINE AlACAKLARÆDAVALARDAZAMAN AåÆMÆS~RECININëå+ANUNUNDAILEYÆLOLARAK BELIRTILDIãINIHATÆRLATAN "~Y~KEKåI ¬"US~RENIN DAHADAKÆSALARAK AYA INDIRILMESIILESORUNLARÆN DAHAHÆZLÆlyZ~LECEãINE INANÆYORUZ3ONOLARAK YENIYARATÆLANISTIHDAMA VERILENPRIMDESTEKLERI BIZLERIlINSONDERECE MEMNUNIYETVERICI!NCAK BUDESTEKTENFAYDALANABILMEKIlIN ISTIHDAMETTIãIMIZ KIåININ SONAYSIGORTA KAYDÆNÆNBULUNMAMASÆ KOåULUGETIRILDI"UDURUM BUDESTEKTENFAYDALANMAK ISTEYENIHRACATlÆFIRMALARÆMÆZÆN lALÆåANBULMAKTA ZORLANMALARÆNAYOLAlÆYOR ëåBAåÆEãITIMPROGRAMÆILE ILGILIDESTEKTEDEBUS~RE AYNÆ"US~RELERINAYA INDIRILMESIILEFIRMALARÆMÆZ lOKDAHAETKINVEHÆZLÆBIR

åEKILDEYENIISTIHDAMALANLARÆYARATABILECEK­DEDI

ðéTJ[MJLSBLBNMBSÉ TPOVOEBEéFDFL aALÆåMAVE3OSYAL'~VENLIK "AKANÆ-EHMET-~EZZINOãLU MARTSONUITIBARÆYLAARTÆISTIHDAMDA BINLIRAKAMLARAULAåÆLACAãÆ KONUSUNDABIRTEREDD~D~ OLMADÆãÆNÆBELIRTEREK BINLERI BINLERI-ART¯ÆN ¯SIITIBARÆYLAYAKALADÆãÆMÆZAGyREINåALLAHMART SONUITIBARÆYLAí BINRAKAMLARÆNÆYAKALAMÆå OLACAãÆZëNANCÆMOKI !RALÆKSONUITIBARÆYLAIåSIZLIKRAKAMLARÆMÆZ Y~ZDELARÆNALTÆNA Y~ZDE LARAMUTLAKAINECEK !MAHEPBERABERY~ZDE UNALTÆNAINDIRIRSEKDE BENSyZVERIYORUMBU BINHEDEFINIAåTÆãÆG~N 4ë-ENEISTIYORSAUYGUN BIRyD~L~VERMEKDEBENIM BOYNUMUNBORCUDURåEKLINDEKONUåTU -~EZZINOãLUKONUåMASÆNDA ~RETIMVEIHRACATÆN yNEMINEDEãILDI DENBUG~NEN~FUSUN Y~ZEORANÆNDAARTTÆãÆNÆ MILYONOLDUãUNUIFADE DEN-~EZZINOãLU N~FUS YAåORTALAMASÆNÆNLERDE OLMASÆNÆNDAyNEMLIBIR POTANSIYELG~lKENDIãER TARAFTANDAyNEMLIBIRSO-

47


BÃ&#x153;YÃ&#x153;ME / GENÄ°Å&#x17E;LETÄ°LMÄ°Å&#x17E; BAÅ&#x17E;KANLAR KURULU RUMLULUKOLDUãUNU BUNUN ~LKENIN~RETIMINESOKABILMEKGIBIBIRSORUMLULUKLARÃ&#x2020; BULUNDUãUNUANLATTÃ&#x2020; 4~RKIYENING~lL~YOLCULUãU D~NYANÃ&#x2020;NILK EKONOMISINEGIRME D~NYA ILEDAHAG~lL~REKABETEDEBILMEIDDIASÃ&#x2020;VEBUPOTANSIYELINOLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NBAZÃ&#x2020;G~l ODAKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RAHATSÃ&#x2020;ZETTIãINI VURGULAYAN-~EZZINOãLU SIYASIVEEKONOMIKISTIKRARÃ&#x2020;NBOZULMASÃ&#x2020;ADÃ&#x2020;NAOYUNLARVETUZAKLARYAÃ¥ANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SIYASIDINAMIKLERINDEBU TUZAKLARÃ&#x2020;GyRMESI BUNLARÃ&#x2020; AÃ¥ABILECEKG~C~ IRADEYIVE ZEKAYÃ&#x2020;GySTERMESIGEREKTIãINI SIYASETlININDEEN B~Y~KG~C~N~NMILLETIN VERDIãIDESTEKOLDUãUNU KAYDETTI 3IYASIVEEKONOMIKISTIK-

Ã&#x2021;alıÅ&#x;ma Bakanı Mehmet MüezzinoÄ&#x;lu, 1 milyon istihdam projesinin açıklandıÄ&#x;ını anımsatarak, 2016'dan gelen 500 binlik yükü de ekleyerek asgari 1,5 milyon kiÅ&#x;iyi istihdamla buluÅ&#x;turmak için yeni çalıÅ&#x;malar yaptıklarını söyledi.

RARÃ&#x2020;NyNEMINEDEãINEN -~EZZINOãLU dZELLIKLE ISTIKRARÃ&#x2020;NNEANLAMA GELDIãINIENIYIBILEN KITLESIZLERSINIZ"IRILERININ ISTIKRARSÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;K~RETMESININ AãÃ&#x2020;RBEDELLERINIYINEBU

KURUMLARVESIZLERTARIHI GElMIÃ¥TEyDEDINIZ"UNDANSONRAARZUEDIYORUZ KISISTEMMERKEZEMILLETI MILLIIRADEYIALSÃ&#x2020;N MILLIIRADEADÃ&#x2020;NAG~lL~BIRSISTEM OLSUNDIYEKONUÃ¥TU

.JMMJðTUJIEBN 4FGFSCFSMJçJ aALÃ&#x2020;Ã¥MAVE3OSYAL'~VENLIK "AKANÃ&#x2020;-EHMET-~EZZINOãLU DE4ë-OLARAK DAKONULANMILYAR DOLARLÃ&#x2020;KIHRACATHEDEFINDEN

#f:f,&,èð5"-&1-&3ðð-&55ð -EHMET"~Y~KEKæI ASGARI~CRETARTÃ&#x2021;æÃ&#x2021;NDAN SONRAIæLETMELERINPERSONELGIDERLERINEEK OLARAKKÃ&#x2021;DEMVEIHBARY~KLERININyNEMLIORANDA ARTTÃ&#x2021;äÃ&#x2021;NÃ&#x2021;BELIRTEREK "UNLARHEMIæLETMELERE CIDDIBIRMADDIY~KOLUæTURUYORHEMDE lALÃ&#x2021;æANLARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZÃ&#x2021;NAKLÃ&#x2021;NDATAZMINATÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ALABILECEK MIYIMSORUSUOLUæTURUYORDEDI"~Y~KEKæI +Ã&#x2021;DEM4AZMINATÃ&#x2021;&ONUNUNKURULMASÃ&#x2021;NDA IæVERENLERINMALIYETININBIRKÃ&#x2021;SMÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NëæSIZLIK &ONUNDANKARæÃ&#x2021;LANMASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;TALEPETTIKLERINI ByYLEBIRUYGULAMANÃ&#x2021;NHEMlALÃ&#x2021;æANLARHEM DEIæVERENLER~ZERINDERAHATLATÃ&#x2021;CÃ&#x2021;BIRETKI YARATACAäÃ&#x2021;NAINANDÃ&#x2021;KLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;SyYLEDIaALÃ&#x2021;æANLARÃ&#x2021;N IæVERENLERINEAlACAKLARÃ&#x2021;DAVALARDAZAMAN AæÃ&#x2021;MÃ&#x2021;S~RECININëæ+ANUNUNDAILAYÃ&#x2021;L OLARAKBELIRTILDIäINIANÃ&#x2021;MSATAN"~Y~KEKæI "IZIMTALEBIMIZ BUS~RENINDAHADAKÃ&#x2021;SALARAK AYAINDIRILMESI"USAYEDESORUNLARÃ&#x2021;NDAHA HÃ&#x2021;ZLÃ&#x2021;lyZ~LECEäINEINANÃ&#x2021;YORUZDIYEKONUæTU 9ENIlÃ&#x2021;KANISTIHDAMDESTEKLERIKONUSUNDADA BIRISTEKLERIOLDUäUNUDILEGETIREN"~Y~KEKæI 48

æUNLARÃ&#x2021;KAYDETTI9ENIYARATÃ&#x2021;LANISTIHDAMA VERILENPRIMDESTEKLERIBIZLERIlINSONDERECE MEMNUNIYETVERICI!NCAKBUDESTEKTEN FAYDALANABILMEKIlINISTIHDAMETTIäIMIZKIæININ SONAYSIGORTAKAYDÃ&#x2021;NÃ&#x2021;NBULUNMAMASÃ&#x2021; KOæULUGETIRILDI"UDURUMBUDESTEKTEN FAYDALANMAKISTEYENIHRACATlÃ&#x2021;FIRMALARÃ&#x2021;MÃ&#x2021;ZÃ&#x2021;N lALÃ&#x2021;æANBULMAKTAZORLANMALARÃ&#x2021;NAYOLAlÃ&#x2021;YOR ëæBAæÃ&#x2021;EäITIMPROGRAMÃ&#x2021;ILEILGILIDESTEKTEDE BUS~REAYNÃ&#x2021;"IZIMTALEBIMIZ BUS~RELERIN BIRAYAINDIRILMESI"~Y~KEKæI -ALIYE "AKANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;NÃ&#x2021;N VERGISINISONYÃ&#x2021;LDAD~ZENLI yDEYENM~KELLEFLERIyD~LLENDIRECEäINI AlÃ&#x2021;KLADÃ&#x2021;äÃ&#x2021;NÃ&#x2021; yZELLIKLElOKIælIlALÃ&#x2021;æTÃ&#x2021;RANYERLERI TEæVIKAlÃ&#x2021;SÃ&#x2021;NDANByYLEBIRUYGULAMANÃ&#x2021;NSOSYAL SIGORTALARPRIMIIlINDEG~NDEMEALÃ&#x2021;NMASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;N lOKISABETLIOLACAäÃ&#x2021;NÃ&#x2021;SyYLEDIeNIVERSITE yäRENCILERINESTAJYAPTÃ&#x2021;RMAZORUNLULUäU GETIRILMESINIISTEDIKLERINIIFADEEDEN"~Y~KEKæI BUZORUNLULUKILEæIRKETLERIN~NIVERSITELERLEOLAN IæBIRLIäININARTACAäÃ&#x2021;NÃ&#x2021;KAYDETTI


MUTLUOLDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; 4ë-IN UMUTLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VEG~VENLERINI ARTÃ&#x2020;RABILECEKBIRYAPÃ&#x2020;OLDUãUNUSyYLEDI"UHEDEFLERI AÃ¥ABILECEKBIRPOTANSIYELI BULUNDUãUNUVURGULAYAN -~EZZINOãLU KENDILERININ DEBUKAPSAMDA3'+VE VERGIPRIMLERININERTELENMESIGIBIDESTEKLERVERDIKLERINIANLATTÃ&#x2020; -~EZZINOãLU YEEN yNEMLIY~KOLARAKGELEN ALANÃ&#x2020;NISTIHDAMDAKISORUN OLDUãUNU lOKYOãUN OLAãAN~ST~DARALMAYAÃ¥ANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEREK Ã¥UNLARÃ&#x2020; ANLATTÃ&#x2020; "UNUNHAKLÃ&#x2020;GEREKlELERI VAR.EYAPARSAKlyZ~M ~RETIRIZVEYABUAlÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NASÃ&#x2020;L HÃ&#x2020;ZLAKAPATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;ZlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; YAPTÃ&#x2020;K.ISANDAN ITIBARENHÃ&#x2020;ZLADARALAN ISTIHDAMVEARTANIÃ¥SIZLIKORANLARÃ&#x2020; !RALÃ&#x2020;K RAKAMLARÃ&#x2020;ITIBARÃ&#x2020;YLAIÃ¥SIZLIK ORANÃ&#x2020; YEULAÃ¥TÃ&#x2020;$AHA yNCELERIBAÃ¥ARDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZGIBI BUNUY~ZDELEREINDIREBILMEKBIZIMELIMIZDE MILLETINELINDE%KIM KASÃ&#x2020;MDANITIBARENGyRD~ã~M~ZBUG~lL~DARALMAYA HÃ&#x2020;ZLATEDBIRLERALMAMÃ&#x2020;Z GEREKTIãIIlINNINBAÃ¥Ã&#x2020; ITIBARÃ&#x2020;YLAlALÃ&#x2020;Ã¥MAHAYATÃ&#x2020;NDA MILLISEFERBERLIKPROJESIYLE YOLCULUãABIRLIKTElÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;K (EDEFLEDIãIMIZBINARTÃ&#x2020; ISTIHDAMÃ&#x2020;NNEYAZÃ&#x2020;KKI BININIBAÃ¥ARABILDIKëSTIHDAMSAãLAMAMÃ&#x2020;ZGEREKEN BINIÃ¥SIZIMIZI DE BUIÃ¥SIZLERIDEKUCAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA BULDUKNINHEDEFI HERBIRYAÃ¥TABIRMILYONLUK KITLEYEHERYÃ&#x2020;LARTÃ&#x2020;ISTIHDAM SAãLAYAMAZSAKIÃ¥SIZLIK ORANLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;D~Ã¥~REBILMEMIZ NEYAZÃ&#x2020;KKIM~MK~NDEãIL .EYAPÃ&#x2020;PYAPÃ&#x2020;PHERYÃ&#x2020;LASGARIMILYONGENCIMIZE IÃ¥

ARAYANA lALÃ&#x2020;Ã¥MAKISTEYENE ISTIHDAMALANÃ&#x2020;OLUÃ¥TURMAMÃ&#x2020;ZLAZÃ&#x2020;M"UNUNIlING~lL~ VEISTIKRARLÃ&#x2020;BIRYyNETIM G~lL~BIREKONOMIPOLITIKALARÃ&#x2020; YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020; ~RETIMI ISTIHDAMÃ&#x2020; IHRACATÃ&#x2020;TEÃ¥VIK EDEN SORUNLARÃ&#x2020;MINIMIZE EDEN D~NYAILEREKABETTE yN~M~ZEGELECEKYENI SORUNLARÃ&#x2020;DAHÃ&#x2020;ZLAGyR~P ONLARÃ&#x2020;DAAÃ¥ABILECEKDUYARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KLAAZALTMAK 4~RKIYEYI Y~ZDELERIN~ZERINDE ISTIKRARLÃ&#x2020;B~Y~YENBIR~LKE HALINETAÃ¥Ã&#x2020;MAK ISTIKRARLÃ&#x2020; YOLCULUãUNUBAÃ¥ARMAMÃ&#x2020;Z GEREKIYOR

ðéCBéÃ&#x2030;FçJUJNJOEF emeklilik primlerini TJ[ZBUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;O -~EZZINOãLU MILYONISTIHDAMPROJESININAlÃ&#x2020;KLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ANÃ&#x2020;MSATARAK DAN GELENBINLIKY~K~DE EKLEYEREKASGARI MILYON KIÃ¥IYIISTIHDAMLABULUÃ¥TURMAKIlINYENIlALÃ&#x2020;Ã¥MALAR YAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI "UNUNYANÃ&#x2020;NDAIÃ¥BAÃ¥Ã&#x2020; EãITIMIBINLERDEN BINElÃ&#x2020;KARDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ANLATAN -~EZZINOãLU BUPROGRAMDAPRIMLERVEVERGILERDEN OLUÃ¥ANLIRANÃ&#x2020;NKENDILERI TARAFÃ&#x2020;NDAN~STLENILDIãINI 

"AKAN-~EZZINOäLU ¬$~NYAILEREKABETTE yN~M~ZEGELECEKYENISORUNLARÃ&#x2021;DAHÃ&#x2021;ZLAGyR~P ONLARÃ&#x2021;DAAæABILECEKDUYARLÃ&#x2021;LÃ&#x2021;KLAAZALTMAK 4~RKIYEYIY~ZDELERIN~ZERINDEISTIKRARLÃ&#x2021; B~Y~YENBIR~LKEHALINETAæÃ&#x2021;MAK ISTIKRARLÃ&#x2021; YOLCULUäUNUBAæARMAMÃ&#x2021;ZGEREKIYORDIYOR

GENlLERINAYLÃ&#x2020;KS~RElTE IÃ¥EADAPTEOLACAKÃ¥EKILDE GEREKLIEãITIMLERINIÃ¥lEVRELERINCEVERILECEãINIANLATTÃ&#x2020; "UGENlLERINEMEKLILIãINE YANSÃ&#x2020;TÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;YyN~NDEKI D~ZENLEMEYEGEREKOLUP OLMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDEãERLENDIRILEBILECEãINIBELIRTEN -~EZZINOãLU !MABURADA BIRZORLUKYOKëSTEãEBAãLÃ&#x2020; EMEKLILIKKÃ&#x2020;SMÃ&#x2020;NDANSIZ ONUNISTEãEBAãLÃ&#x2020;EMEKLILIK PRIMLERINIyDERSINIZ"UANLAMDAELINIZITUTANHIlKIMSEYOKSAYÃ&#x2020;N"AÃ¥KAN 4ë- "AÃ¥KANÃ&#x2020;-EHMET"~Y~KEKÃ¥I /NLARÃ&#x2020;NHEMENISTEãE BAãLÃ&#x2020;EMEKLILIKPRIMLERINI YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;N"UNUNyN~NDEBIR ENGELYOKDEDI-~EZZINOãLU lÃ&#x2020;RAKLÃ&#x2020;KVESTAJ EãITIMINEDELIRAKADAR HARlLÃ&#x2020;KDESTEãIVERILDIãINI BELIRTEREK BELIRLISAYÃ&#x2020;DAKI yãRENCIYESTAJYAPTÃ&#x2020;RMAKLA ILGILIBIRPROJEYIIÃ¥VERENLERLE BIRLIKTElALÃ&#x2020;Ã¥ARAKÃ¥EKILLENDIREBILECEKLERINISyYLEDI

49


BรœYรœME / ฤฐHRACAT DESTEKLERฤฐ

ลซKUDFDWD\|QHOLNGHYOHWGHVWHNOHUL KHGHIOHULQHXODรฃPDNLoLQLKUDFDWD\|QHOLNGHYOHWGHVWHNOHULVยUย\RU(NRQRPL %DNDQOร–รฆร–LKUDFDWVWUDWHMLVLQHSDUDOHORODUDNSURMH\HGD\DOร–LKWL\DFDX\JXQ LKUDFDWoร–ODUร–Pร–]ร–QยUHWLPDOW\DSร–ODUร–\OD$U*HYHLQRYDV\RQ\HWHQHNOHULQLQJHOLรฃWLULOPHVLQLYH ILUPDODUร–Pร–]ร–QXOXVODUDUDVร–SD]DUODUGDUHNDEHWJยoOHULQLQDUWร–Uร–OPDVร–Qร–KHGHIOL\RU %KONOMI"AKANLร†รฃร†TARAFร†NDANY~R~T~LMEKTEOLAN IHRACATAYyNELIKDEVLET YARDร†MLARร† YURTDร†รฅร†NAAlร†LMA S~RECINDEFIRMALARร†Mร†ZAHER

SAFHADADESTEKSAรฃLANMASร†Nร†AMAlLAYANB~T~NSELBIR BAKร†รฅAlร†Sร†YLAS~RD~R~LMEKTE9ATร†Rร†Mรญ~RETIMรญISTIHDAMรญ IHRACATDEรฃERZINCIRININ

T~MHALKALARร†NAYyNELIK POLITIKALAROLUรฅTURULARAK !Rรญ'E INOVASYON TASARร†M MARKALAรฅMAVEHEDEFPAZARA GIRIรฅKONULARร†NDAGELIรฅME

KAYDEDILIYOR$ESTEKSISTEMATIรฃINDEIHRACATAHAZร†RLร†K PAZARLAMAVEMARKALAรฅMA OLMAK~ZERE~lOLGUNLUK SEVIYESIBULUNUYOR

1";"3"3"รจ5*3."4*7&1";"3"(รฐ3รฐรจ%&45&รฆรฐ

,f3&4&-5&%"3รฐ,;รฐ/$รฐ3รฐ/&,"5*-*.%&45&รฆรฐ

50


56326"-*5:%&45&æð

5"4"3*.%&45&æð

51


BÜYÜME / İHRACAT DESTEKLERİ

."3,"%&45&æð

5"4"3*.7&f3f/(&-ðè5ð3.&130+&-&3ð

1";"3"(ð3ðè#&-(&-&3ð%&45&æð

52


5f3,ð:&5ð$"3&5.&3,&;-&3ð

:635%*è*#ð3ð. ."3,"7&5"/*5*.%&45&æð

53


BรœYรœME / ฤฐHRACAT DESTEKLERฤฐ

:635%*รจ*'6"3%&45&,-&3รฐ

63(&%&45&รฆรฐ

54


İNOVASYON / TÜRKİYE'DEN

I“g`W^a^b^chVcaVgéEVh^[^`^cY^W^cZ^cZXZ` D9Iz9Zc^o7^a^baZg^:chi^i“h“ÉcYZcW^a^b^chVcaVgé!EVh^[^`D`nVcjhjcjcY^W^cZ^cZgZ``“gZhZaéhécbVcéc Zi`^aZg^c^VgVøiégVXV`#@dhiVG^`VVé`aVgécYV\ZgZ`aZøi^g^aZXZ`YVaéøi^iVcnjbW^g`“gZYZcdajøVcYZc^oVaié ^aZnVeéaVXV`#D`nVcjhjc'W^c*%%bZigZYZg^ca^ö^cZW^ghVViiZ^cZXZ`daVcYZc^oVaiéYVD9Iz9Zc^o7^a^baZg^ :chi^i“h“yögZi^bznZh^9d#9g#BjhiV[VN“XZa^aZ6gVøiégbV<ŽgZka^h^7Vij]VcNVeVckZ`VeiVcWjajcVXV`# :`^e!YZc^oVaiékda`VcaVgécéc^`a^bYZö^ø^b^cYZ`^gdaaZg^c^VcaVbV`^^cd`nVcjhY^W^cYZckZg^ideaVnVXV`#

56


C^ZahZc^céöégVVc^cdkVhndcaVg a^hiZh^cZ^`^I“g`[^gbVhé\^gY^

ùa`nZga^Zö^i^bh^b“aViŽg“ [VVa^nZiZ\Zi^

&%%YZc[VoaV“a`ZYZi“`Zi^X^Vaéø`Vcaé`aVgé “oZg^cZeVoVgVgVøiégbVaVgénVeVc JajhaVgVgVhéC^ZahZcVgVøiégbVø^g`Zi^c^c ^cdkVhndcYVéöégVVc&&bVg`V hégVaVbVhécénVnébaVYé#A^hiZYZ^`^ I“g`bVg`VhéYVWjajcjndg#C^ZahZc^c hégVaVbVhécYV;gVchVYVc(!6abVcnV! GjhnVkZI“g`^nZYZc'!7^gaZø^`@gVaaé` kZùiVanVYVcW^gZgbVg`VWjajcjndg# @VoVcVcaVgéc)“\éYV!(“bZøgjWVi! 'h^`^ø^hZaWV`éb!Y^öZgaZg^^hZZkWV`ébé kZZkX^a]VnkVcWV`ébé`ViZ\dg^aZg^cYZ nZgVaYé#:i^c^cH“i7jg\Zg^kZEaVY^h^c DaVaVhéa^hiZnZ\^gZcWVøVgéaé“g“caZg VgVhécYVnZgVaYé#A^hiZYZ`^&&“g“c“c iVbVbé!aVchbVcaVgécéc^a`néaécYVZcVo ,!*b^andc:jgdÉaj`hViéøVjaVøiékZ^`^cX^ néaécYVYVWjgV`VbécZcVon“oYZ.%écé

`dgjYj#C^ZahZc^c!véöég6VcùcdkVhndc GVedgjcV\ŽgZ[^gbVaVgécŽoZaa^`aZVbWVaV_ iVhVgébécVŽcZbkZgbZaZg^\ZgZ`^ndg# 6gVøiégbVaVg!hViécVabV`VgVgécécn“oYZ +%écécgV[écŽc“cYZVaécYéöécédgiVnV `dnjndg#6kgjeVaéi“`Zi^X^aZg^cn“oYZ*+hé bVöVoV^^`Zø[^cnZc^“g“caZgZ^a^ø`^cZc ŽcZba^W^a\^`VncV`aVgédaYjöjcjWZa^gi^g`Zc! IKgZ`aVbaVgécécZcŽcZba^W^a\^`VncVöé daYjöjcj^[VYZZYZcaZg^cdgVcé^hZn“oYZ )*iZ`Vaéndg#

NZga^WVo^hiVhndcj JA6@ iVhdcVnV`aVøéaYé JA6@iVhdcVnV`aVøéaYé

N“`hZ`iZ`cdad_^a^\^cZW^gVYébYV]V

I“g`^nZc^c^a`nZga^kZb^aa^WVo^hiVhndcj JA6@^^cIjg`XZaa!KdYV[dcZI“g`^nZkZ I“g`IZaZ`db^aZhViéøhŽoaZøbZh^^boVaVcYé# 6hZahVc!CZiVøkZ6g\ZaViVgV[écYVc \Za^øi^g^aZcJA6@^aZ\“kZca^]VWZgaZøbZ VainVeéaVgéb^aa^^b`VcaVgaV`jgjaVXV`# Egd_Z^aZbdW^a]VWZgaZøbZgVYndZg^ø^b øZWZ`Zh^cYZ`^YéøVWVöébaéaé`VoVaég`Zc XVg^VéöécVoVaiéabVhécVYVŽcZba^`Vi`é hVöaVcVXV`#IVhVgébékZ\Za^øi^g^abZh^ iVbVbZcb^aa^^b`VcaVgaVnVeéaVcJA6@! bdW^a]VWZgaZøbZVainVeéhécéc\“cXZaaZcbZh^ kZnVn\écaVøiégéabVhé^^c`jaaVcéaVXV`#

I“g`^nZc^c^a`i^XVg^^e[VWg^`Vhé67B^`gd CVcd!^a`hŽoaZøbZh^c^^boVaVYé#7^a`Zci zc^kZgh^iZh^kZ6H:AH6CécdgiV`aéöécYV `jgjaVckZhVkjcbV!joVn!]VWZgaZøbZ! ZcZg_^hZ`iŽgaZg^c^c^]i^nVYjnYjöjn“`hZ` iZ`cdad_^“g“caZg^c^c“gZi^aZXZö^^e[VWg^`Vhé \ZZcnéa[VVa^nZiZ\Zb^øi^#NV`aVøé`(% b^andcYdaVgaé`nViégébaV`jgjaVc6H:AH6C 7^a`ZciB^`gdCVcdIZ`cdad_^aZg^6#÷#67 B^`gdCVcd![VVa^nZiZ\ZbZh^c^cVgYécYVc ^a`hŽoaZøbZh^c^^boVaVYé#67B^`gdCVcd! dgiV`aVgécYVc6H:AH6C^^c\Vanjbc^igVi <VCigVch^hidgkZZciZ\gZYZkgZ“gZiZXZ`# zc^kZgh^iZ"hVcVn^^øW^ga^ö^VéhécYVcŽgcZ` W^gegd_ZdaVc^e[VWg^`Vhé^aZ“c^kZgh^iZYZ

9ZkaZi=VkVBZnYVcaVgéùøaZibZh^c^c 9=BùŽcZba^6g"<Zegd_ZaZg^cYZcdaVc ^a`b^aa^]VkVigV[^``dcigdaŽg“Zö^i^b h^b“aViŽg“!:hZcWdöVYV`jgjaYj# H^b“aViŽg^aZi“b]VkVa^bVcaVgécéc “WdnjiajbdYZaaZg^“gZi^aZW^aZXZ`# H^b“aViŽgYZ!]VkVigV[^``dcigdaŽgaZg^c^c iZbZaZö^i^baZg^c^^ZgZc`jaZ!nV`aVøbV kZnda`dcigdagVYVgZö^i^baZg^c^cnVcé hégV\ZgZ`i^ö^cYZ^aZg^Y“oZnZö^i^baZgaZ ]VkVhV]VhénVeéaVcbVkZbdY^[^`Vhndc VaéøbVaVgéYVnVeéaVW^aZXZ`#

\Za^øi^g^aZciZ`cdad_^c^ci^XVg^aZøbZh^ hVöaVcéndg#I“g`^nZ!WjiZh^hiZ“gZi^aZXZ` \Vanjbc^igViiZbZaa^^eaZghVnZh^cYZ hVkjcbVgVYVgé!ZaZ`igdc^`]Vge!\“ ZaZ`igdc^ö^!joVniZ`cdad_^aZg^!ZaZ`ig^`^aZi^b VainVeéhé!ZaZ`ig^`a^VgVWV!]VkVXéaé`!n“`hZ` ]éoaéigZckZ*<XZeiZaZ[dcjh^hiZbaZg^Zø^ higViZ_^`iZ`cdad_^aZg“gZiZW^aZcY“cnVcéc hVnéaé“a`ZaZg^VgVhécV\^gZXZ`#<Vanjbc^igVi “hi“cŽoZaa^`aZg^naZWjVaVcYV`jaaVcéaVc Y^öZg“g“caZgYZcVngéaéndg#<Vanjbc^igVi eVoVgécéc\ZaZXZ`&%néaYV]éoaVW“n“bZh^ kZWjVaVcYV`^[VVa^nZiaZg^cŽcZba^ Z`dcdb^`\Zi^g^aZg^WZgVWZg^cYZ\Zi^gbZh^ WZ`aZc^ndg#

57


İNOVASYON / İNOVALİG

)LUPDQ×QGHʖHUL LVPLQLQPDUNDOD˂PDV×LOHDUWDU åQRYD/å*·GD¶åQRYDV\RQ6RQXoODUÖ·NDWHJRULELULQFLVL96<%LRWHFKQRORJ\EDãDUÖ KLNk\HVLYHLQRYDV\RQRGDNOÖ\HQLOLNoL\DSÖVÖ\ODJHOLãPHNWHRODQILUPDODUD|UQHNWHãNLO HGL\RU96<*HQHO0GU(UFDQ9DUOÖEDãåQRYD/å*3URJUDPÖãLUNHWLPL]LQ\HQL EDãDUÖODUÖDoÖOPDVÖLoLQGHLOKDPND\QDæÖQLWHOLæLQGHGL\RU

T

ürkiye’nin inovasYONåAMPIYONLARÆNÆNBELIRLENDIãI ëNOVA,ë'PROGRAMÆNDAyD~LALANFIRMALARLA YAPTÆãÆMÆZSyYLEåILERDEVAM EDIYOR3yYLEåILERIMIZIN ~l~NC~KONUãU®ëNOVASYON3ONUlLARƯKATEGORISI BIRINCI639'ENEL-~D~R~%RCAN6ARLÆBAå639 "IOTECHNOLOGY¯NINHEM ~RETIMS~RElLERIHEMDEYENI ~RETIMPROJELERIOLUåTURMAYA YyNELIKINOVATIFFAALIYETLERE SAHIPBIRFIRMAOLDUãUNU VURGULAYAN6ARLÆBAå ¬3~R58

D~R~LEBILIRINOVASYONASAHIP FIRMALAR INOVASYONK~LT~R~N~BENIMSEYENLERGERlEK ANLAMDATASARÆMYETKINLIKLERINDEN TEKNOLOJIDENBESLENMEKTEDIRLERVEYENILIKlI ~R~NLERSUNABILIYOR­DIYOR

ðOPWB-ð(QSPHSBNÉOB LBUÉMNBZBLBSBS WFSNFOJ[EFIBOHJ FUNFOMFSFULJMJPMEV ëNOVA,ë'0ROGRAMÆ FIRMALARÆNINOVASYONYETKINLIKLERINI yLlENBIRPROGRAMVEBU lERlEVEDE~LKEBAZÆNDA BIRlOKBAåARÆHIKhYESINE

TANÆKOLDUK OLMAYADA DEVAMEDIYORUZëNOVA,ë' SAYESINDE4~RKIYE¯NININOVASYONLIDERLERIBELIRLENIYOR 639"IOTECHNOLOGYDE4# "ILIM 3ANAYIVE4EKNOLOJI "AKANLÆãÆTARAFÆNDANONAYÆ !Rí'E-ERKEZIBULUNANT~M IåS~RElLERINIINOVASYON ODAKLÆOLARAKGERlEKLEåTIREN VED~NYAYAYENILIKlI~R~NLER SUNANBIRFIRMAëNOVASYON ODAKLÆYENILIKlIYAPÆMÆZÆN ëNOVA,ë'PROGRAMÆILEyRT~åT~ã~N~FARKETTIK"AåARÆ HIKhYEMIZINGELIåMEKTEOLAN FIRMALARAyRNEKOLUåTURACA-

ãÆNÆD~å~ND~KVEëNOVA,ë' 0ROGRAMƯNAKATÆLMAYAKARAR VERDIK

ðOPWB-ð(QSPHSBNÉOB LBUÉMNBOÉ[ GJSNBOÉ[BWF GJSNBOÉ[ÉOJOPWBTZPO LMUSOOHFMJéJNJOFOF USLBULÉMBSZBQUÉ ëNOVASYONS~REKLILIKARZ EDENBIRKAVRAM3~RD~R~LEBILIRINOVASYONASAHIPFIRMALAR INOVASYONK~LT~R~N~BENIMSEYENLERGERlEKANLAMDA TASARÆMYETKINLIKLERINDEN TEKNOLOJIDENBESLENMEKTEDIRLERVEYENILIKlI~R~NLER


SUNABILMEKTEDIRLERëNOVA,ë'0ROGRAMÃ&#x2020;DAFIRMALARÃ&#x2020;N BUYyN~N~yNElÃ&#x2020;KARARAK INOVASYONK~LT~R~NEKATKÃ&#x2020; SAãLAYANBIRPROGRAMDÃ&#x2020;R 'ELIÃ¥MEKISTEYENFIRMALARA VERDIãIlOKyNEMLIMESAJLAR VAR ëNOVA,ë'0ROGRAMÃ&#x2020;IlINDE BULUNDUãUMUZ¬REKABET­ Y~ZYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAyNElÃ&#x2020;KMANÃ&#x2020;N lOKyNEMLIBIRYOLUOLAN ¬INOVASYON­UT~MYyNLERIYLE DETAYLÃ&#x2020;BIRÃ¥EKILDEINCELEMEYI SAãLÃ&#x2020;YORBUNUYAPARKEN T~MD~NYADANyNEMLI BIRlOKÃ¥IRKETINYyNETICISINI ëSTANBUL¯ADAVETEDIYOR &ARKLÃ&#x2020;BAÃ¥ARÃ&#x2020;HIKhYELERIVE YARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;S~RElLERI4~RKIYEILE BULUÃ¥TURARAK~LKEMIZEILHAM KAYNAãÃ&#x2020;OLUYORëNOVA,ë' 0ROGRAMÃ&#x2020;HEMBUBILGI AKTARÃ&#x2020;MÃ&#x2020; VIZYONGELIÃ¥TIRICI S~RElLERIHEMDE4~RKIYE¯NIN ëNOVASYONLIDERLERINIBELIRLEMESIAlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANFARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K TAÃ¥Ã&#x2020;YORëNOVA,ë'0ROGRAMÃ&#x2020; yZELDEDEÃ¥IRKETIMIZINYENI BAÃ¥ARÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;AlÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;IlINDE ILHAMKAYNAãÃ&#x2020;NITELIãINDE ëNOVASYONK~LT~R~M~Z~NDE GELIÃ¥MESINEKATKÃ&#x2020;SAãLAYAN DEãERLIBIRORGANIZASYON

#VZÃ&#x2030;MEBðOPWB-ð( QSPHSBNÃ&#x2030;OBLBUÃ&#x2030;MNBZÃ&#x2030; EéOZPSNVTVOV[ 3~REKLIYENILIK~RETEN YENILIKlIBIRFIRMAOLARAKFIRMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NëNOVA,ë'0ROGRAMÃ&#x2020;¯NA D~ZENLIOLARAKKATÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; GEREKTIãINID~Ã¥~N~YORUM 4~RKIYE¯NININOVASYON

ERCAN VARLIBAÅ&#x17E; VSY Genel Müdürü

LIDERLERINISElMESIKADARBU ALANDASUNDUãUENTELLEKT~EL BIRIKIMDElOKyNEMLI"ELIRLENENyZELKONULAR PANELLER VED~NYANÃ&#x2020;NBIRlOK~LKESINDENGETIRILENyZELKONUÃ¥MACÃ&#x2020;LARlOKDEãERLIëNOVASYON ALANÃ&#x2020;NDAUZMANOLANYADA ILGIDUYANHERKESINKATÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020; GEREKENBIRPROGRAM

ðOPWBTZPOLPOVTVOEB FULJOMFéNFLJTUFZFO GJSNBMBSB ðOPWB-ð( QSPHSBNÃ&#x2030;OBLBUÃ&#x2030;MNBMBSÃ&#x2030;OÃ&#x2030; zOFSJSNJTJOJ[ ëNOVASYONKONUSUNDA ETKINLEÃ¥MEKISTEYENYADA ISTEMEYENT~MFIRMALARABU PROGRAMAKATÃ&#x2020;LMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;yNERIRIM"UPROGRAMSAYESINDE

VIZYONLARÃ&#x2020;GENIÃ¥LEYECEKVE IÃ¥D~NYASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAHAFARKLÃ&#x2020;BIR GyZLEGyRMEYEBAÃ¥LAYACAKLARDÃ&#x2020;R

'JSNBOÃ&#x2030;[Ã&#x2030;OJOPWBTZPOB ZzOFMJLGBBMJZFUMFSJWF QSPKFMFSJIBLLÃ&#x2030;OEBCJMHJ WFSJSNJTJOJ[ 639"IOTECHNOLOGYHEM ~RETIMS~RElLERIHEMDEYENI ~RETIMPROJELERIOLUÃ¥TURMAYA YyNELIKINOVATIFFAALIYETLERE SAHIPBIRFIRMA 4~RKIYE"ILIMSELVE4EKNOLOJIK!RAÃ¥TÃ&#x2020;RMA+URUMU 4e""ë4!+ VE4EKNOLOJIVE 9ENILIK$ESTEK0ROGRAMLARÃ&#x2020; "AÃ¥KANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; 4%9$%" ILEBIRlOKPROJEY~R~TT~ BAÃ¥ARÃ&#x2020;YLA SONLANDÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;VEYENIPROJELER

6ARLÃ&#x2021;BAæ ¬'yZIlILENS~RETIMOPTIMIZASYONU GyZIlILENSYERLEæTIRICISIPROJELERI VISCOELASTIK ~RETIMTESISIBAæARÃ&#x2021;YLASONUlLANANPROJELERIMIZ ARASÃ&#x2021;NDA"ILIM3ANAYIVE4EKNOLOJI"AKANLÃ&#x2021;äÃ&#x2021;ILE BIRLIKTEY~R~TT~ä~M~ZDAHABIRlOKORTAKPROJEMIZ DEBULUNUYOR­DEDI

YAPMAYADEVAMEDIYOR'yZ IlILENS~RETIMOPTIMIZASYONU GyZIlILENSYERLEÃ¥TIRICISI PROJELERI VISCOELASTIK~RETIM TESISIGIBIPROJELERIMIZBAÃ¥ARÃ&#x2020;YLASONUlLANANPROJELERIMIZ ARASÃ&#x2020;NDA4#"ILIM3ANAYI VE4EKNOLOJI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ILE BIRLIKTEY~R~TT~ã~M~ZDAHA BIRlOKORTAKPROJEMIZDE BULUNUYOR"UPROJELERINDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA4e"ë4!+VE4%9$%0 ILEYAPÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;PLANLANANYENI PROJELERIMIZMEVCUT 4~MBUlALÃ&#x2020;Ã¥MALARNETICESINDED~NYADAILKOLUÃ¥TURAN BIRlOKYENILIKlI~R~NEIMZA ATMAKTANDOLAYÃ&#x2020;MUTLUYUZ 4~MMESAFELERDEKESINTISIZ GyR~Ã¥SAãLAYAN!CRIVA5$ 2EVIOL4RIí%$GyZIlILENSIMIZILE¯DA4EKNOLOJI dD~L~¯N~NDESAHIBIOLMUÃ¥TUK!YRÃ&#x2020;CAV~CUTLAY~ZDE Y~ZUYUMLUVISCOELASTIK ~RETIMIMIZSAYESINDE2EVISCONMARKASÃ&#x2020;ILEDIZIlIEKLEM SÃ&#x2020;VÃ&#x2020;SÃ&#x2020;~RETIYORUZeRETIMINI GERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZBUBIYOTEKNOLOJIK~R~N~M~Z~IHTIYAlDUYULANALANAYyNELIK yZELLIKLERINIBAZALARAKFARKLÃ&#x2020; ALANLARIlINDE~RETIYORUZ 0ROTECTALONMARKASÃ&#x2020;ILEOLUÃ¥TURDUãUMUZFARKLÃ&#x2020;YOãUNLUK SElENEKLERINESAHIPOLAN ~R~N~M~ZISEGyZAMELIYATLARÃ&#x2020;NDAGyZ~KORUYUCUGyREV EDINIYOR"UNLARGIBIDAHA BIRlOKYENILIKlI~R~NEIMZA ATÃ&#x2020;YORUZVEDAHABIRlOK~R~N GELIÃ¥TIRMEYE PROJELENDIRMEYEDEVAMEDIYORUZ

59


BÜYÜME / HİZMET SEKTÖRÜ

¶%\N·LoLQED˂YXUXG|QHPLED˂ODG× åONLJHoHQ\ÖO%DãEDNDQYHEDNDQODUÖQNDWÖOÖPÖ\ODJHUoHNOHãHQ´7UNL\H·QLQ%\N +L]PHWåKUDFDWoÖVÖ$UDãWÖUPDVÖ QÖQµ·QFLVLLoLQEDãYXUXVUHFLEDãODGÖ$UDãWÖUPD\D EDãYXUXODUZZZWLPRUJWUWUKWPOOLQNL]HULQGHQELUoRNNDWHJRULGHQ\DSÖOÖ\RU KENDISEKTyR~IlERISINDEKI KONUMUNU HEMDEGENEL SÆRALAMASÆNÆ~CRETSIZOLARAK GyRM~åOLACAãÆNÆKAYDEDEN 4ë-"AåKANƬ4ë-IN YAYÆNLARÆVESOSYALMEDYA ARACÆLÆãÆYLAåAMPIYONLARÆN BAåARÆHIKhYELERINI PAYLAåACAãÆZëLKHIZMET IHRACATlÆSÆNÆSERTIFIKAILE yD~LLENDIRECEãIZ+ATÆLÆMCÆ FIRMALARA®$yVIZ+AZANDÆRÆCÆ (IZMET4ICARETIVE$EVLET $ESTEKLERI¯ILEILGILIEãITIM VERECEãIZ­DEDI

SyYLEYEN4ë-"AåKANÆ -EHMET"~Y~KEKåI ¬"UYÆLBAåVURUSAYÆSÆNÆ lOKDAHA~STSEVIYELERE TAåÆMAYÆHEDEFLIYORUZ­ DEDI'ElTIãIMIZYÆL GERlEKLEåTIRILENARAåTÆRMA KAPSAMÆNDAKI FIRMANÆNYÆLÆNDA MILYARDOLARHIZMET IHRACATÆGERlEKLEåTIRDIãINI IFADEEDEN"~Y~KEKåI ¬"URAKAM4~RKIYENIN HIZMETIHRACATÆNÆNY~ZDE ÆNATEKAB~LEDIYOR­ ~RKIYEëHRACATlÆLAR DIYEKONUåTU"~Y~KEKåI BAåVURUSAYÆSÆNDAKIARTÆåLA -ECLISI¯NIN BIRLIKTEARAåTÆRMAYAKONU ¯DABAåLADÆãÆ HIZMETIHRACATRAKAMÆNÆN VEGElEN!RALÆK DAARTACAãÆNÆSyZLERINE AYÆNDA"AåBAKANÆVE EKLEDI "AKANÆMÆZÆNKATÆLÆMÆILE DERECEYEGIRENFIRMALARÆN yD~LLENDIRILDIãI4~RKIYENIN )J[NFUJISBDBUÉOÉO "~Y~K(IZMET zOFNJBSUÉZPS ëHRACATlÆSÆ!RAåTÆRMASÆNÆN (IZMETTICARETININD~NYADA ¯NCISIIlINBAåVURU OLDUãUGIBI~LKEMIZDE S~RECIBAåLADÆ&IRMALARÆN DESONYÆLLARDAB~Y~K BAåVURULARÆNÆBEKLEDIKLERINI BIRIVMEYAKALADÆãÆNA

T 62

DEãINEN4ë-"AåKANƬ3ON YÆLDA K~RESELHIZMET IHRACATÆNÆNTAMIKIKATÆNA lÆKARAK TRILYONDOLAR DEãERINEULAåTÆ$IãERBIR IFADEYLE D~NYAGENELINDE YAPÆLANTOPLAMTICARETIN DyRTTEBIRINIHIZMETTICARETI OLUåTURUYOReLKEMIZINISE YÆLÆTOPLAMHIZMET IHRACATÆ MILYARDOLAR OLURKEN MILYARDOLAR FAZLAVEREREKNETHIZMET IHRACATlÆSÆKONUMUNDA BULUNUYORUZdZELLIKLE TURIZMDE TAåÆMACÆLÆKTAVE INåAATHIZMETLERINDEDÆå TICARETFAZLASÆVERIYORUZ 4ë-DEBUARAåTÆRMA ILEHEDEFLERI DOãRULTUSUNDA4~RKHIZMET SEKTyR~N~NGELIåIMININ GyR~LMESINE POTANSIYELININ ORTAYAlÆKARÆLMASÆNA KATKÆDABULUNMAYÆ HEDEFLIYOR­DEDI 4ë-INBUARAåTÆRMASÆ SAYESINDE FIRMALARÆNHEM

5SLJZFHFOFMJJML BWFTFLUzSMFSJOJML OFzEMWFSJMFDFL !RAåTÆRMAYAKATÆLAN FIRMALARARASÆNDA4~RKIYE GENELINDEILKFIRMAILE SEKTyRLERINDEKIILKFIRMAYA yD~LVERECEKLERINIBELIRTEN "~Y~KEKåI¬FIRMALARÆMÆZ ARAåTÆRMAYAHTTPWWW TIMORGTRTRHTMLLINKI ~ZERINDENONLINEOLARAK BAåVURABILIR!RAåTÆRMAYA BAåVURULARBEYANUSUL~ OLACAK ANCAKGEREKTIãINDE DESTEKLEYICIBELGELERTALEP EDILECEK3TRATEJI/FISIMIZ GEREKLIKONTROLLERIYAPTÆKTAN SONRABAåVURUS~RECI TAMAMLANACAK­DEDI


Ar-Ge r-Ge Proje Yönetiminin Lid Lideri…

Ücretsiz Ar-Ge/TasarŦm Merkezi Uygunluk Analizi ve GaranƟli Hizmet FŦrsaƨnŦ KaçŦrmayŦn!

60

Ar-Ge Merkezi Kurulum ve Yürütme ReferansÇ

%100

Ar-Ge Merkezi BaçarÇsÇ

42

BaçarÇlÇ Avrupa Birliºi Projesi

120

BaçarÇlÇ Ghracat ve YatÇrÇm Teçvik Baçvurusu

fUBE 1 : Uludaº Üniversitesi Ulutek Teknopark Nilüfer/ Bursa

fUBE 2: Kemal Nehrozoºlu Cad. GOSB Teknopark, Gebze / Kocaeli

732

BaçarÇlÇ TEYDEB Projesi

350+

Kurumsal Müçteri

MERKEZ : Deºirmen Sokak Ar Plaza No:16 KozyataºÇ/Gstanbul

0 216 325 83 89

bilgi@etkinproje.com

www.etkinproje.com


SÄ°NERJÄ° / HÄ°ZMET 500

Ekol Lojistik, yeni rotalar ve çözümler üretiyor

MURAT KAVRAR Ekol Lojistik SatıÅ&#x; & CRM Genel Müdürü

E

kol Lojistik, ULUSLARARASÃ&#x2020; TAÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K organizasyonu ile BAÃ¥LADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NOKTADAN ~l~NC~ PARTILOJISTIKHIZMETLERI SUNANB~T~NLEÃ¥IKBIRÃ¥IRKET YAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NAULAÃ¥TÃ&#x2020;&IRMA UZUN YÃ&#x2020;LLARÃ&#x2020;NVERDIãITECR~BE ~ST D~ZEYTEKNOLOJIUYGULAMALARÃ&#x2020; VEBIN¯~AÃ¥KÃ&#x2020;NlOK ULUSLUlALÃ&#x2020;Ã¥ANÃ&#x2020;YLAFARKLÃ&#x2020; SEKTyRLERDEKIM~Ã¥TERILERINE LOJISTIKVETEDARIKZINCIRI lyZ~MLERISUNUYOR%KOL ,OJISTIK3ATÃ&#x2020;Ã¥#2-'ENEL -~D~R~-URAT+AVRAR FAALIYETLEREBAÃ¥LADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDANITIBARENODAK NOKTALARÃ&#x2020;NDAHEPKOÃ¥ULSUZ M~Ã¥TERIMEMNUNIYETINIVE !VRUPA¯DASEKTyR~NENlOK TERCIHEDILENMARKALARÃ&#x2020;NDAN BIRIOLMAYÃ&#x2020;TUTTUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADE EDIYOR+AVRAR Ã¥yYLEDEVAM EDIYOR¬4~RKIYE !LMANYA ëTALYA 2OMANYA &RANSA Yunanistan, Ukrayna, "OSNA -ACARISTAN ëSPANYA Polonya, Bulgaristan, Ã&#x2021;ekya VEëRAN¯DAENSONTEKNOLOJIYE SAHIPDAãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MMERKEZLERIMIZ VEBINARAlLÃ&#x2020;KGENlí lEVRECIFILOMUZLA DEãIÃ¥EN

64

ULUSLARARASÃ&#x2020;PAZARLARÃ&#x2020;NHER T~RL~IHTIYAlLARÃ&#x2020;NAUYGUN HIZMETIlINlALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YORUZ 5lTANUCATEDARIKZINCIRI YyNETIMIlyZ~MLERIMIZ ENGELIÃ¥MIÃ¥INTERMODALVE TAÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KEKIPMANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZLA GENIÃ¥VEKAPSAMLÃ&#x2020;DEPO VEXíDOCKTESISLERIMIZILE HEM4~RKIYE¯DEHEMDE !VRUPA¯DAyNC~ENTEGRE LOJISTIKHIZMETSAãLAYÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; ARASÃ&#x2020;NDAYERALÃ&#x2020;YORUZ ,OJISTIKSEKTyR~ 4~RK EKONOMISININVEIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N B~Y~MESIILESONYÃ&#x2020;LLARDAEN HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;GELIÃ¥ENSEKTyRLERDEN BIRIOLDU"UDURUM SEKTyR~M~Z~NDINAMIZMINI ARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;"yYLECEYENIROTALAR lyZ~MLER~RETEBILIYORUZ "UDOãRULTUDASONOLARAK ëRAN¯DADAKENDIÃ¥IRKETIMIZI KURDUKëRAN¯DAKITICARET HACMININ~lTEIKISININYA IlINDEYADAlOKYAKÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDA OLMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;SAãLAYACAKOLAN 4AHRANVE1AZVIN¯DEOLMAYÃ&#x2020; SElTIK!MACÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZyZELLIKLE 4~RKIYEVE!ZERBEYCAN TICARETYOLUNUN~ZERINDE BULUNAN1AZVIN¯I¯YEDEK /RTADOãU¯NUNENMODERNVE Y~KSEKKAPASITELI®,OJISTIK eSS~¯YAPMAK­DIYEKONUÃ¥TU

Hizmet 500 "SBéUÃ&#x2030;SNBTÃ&#x2030;OÃ&#x2030; zOFNTJZPSV[ ¬YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAMILYAR DOLARLÃ&#x2020;KHIZMETIHRACATÃ&#x2020; GERlEKLEÃ¥TIRILMESI HEDEFLENIYORVEBUHEDEFTE LOJISTIKSEKTyR~N~NKATKÃ&#x2020;SÃ&#x2020; B~Y~KOLACAK­DIYEN +AVRAR ¬dNCELIKLE~LKE OLARAKSAHIPOLDUãUMUZ JEOPOLITIKOLANAKLARÃ&#x2020;VE AVANTAJLARÃ&#x2020;ENG~ZELÃ¥EKILDE KULLANABILMEKlOKyNEMLI

5YGUNINSANKAYNAKLARÃ&#x2020; ALTYAPÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NOLUÃ¥TURULMASÃ&#x2020; GIRILECEKPAZARLARÃ&#x2020;NIYI ANALIZEDILMESIVEDOãRU PAZARLAMASTRATEJILERININ UYGULAMAYAGElIRILMESI ATÃ&#x2020;LACAKyNEMLIADÃ&#x2020;MLAR OLACAK­DIYOR ¬%KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N KATKÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;YLA4~RKIYE ëHRACATlÃ&#x2020;LAR-ECLISI¯NIN ILKDEFABELIRLEDIãI ¬4~RKIYE¯NIN"~Y~K (IZMETëHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;­ ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMASÃ&#x2020;NDA¬%Ã¥YA 4AÃ¥Ã&#x2020;MACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;VE,OJISTIK (IZMETLERI¬KATEGORISINDE %KOLOLARAKyD~LELAYÃ&#x2020;K GyR~LD~KLERINIAKTARAN +AVRAR ¬eLKEMIZIN IHRACATHEDEFINEULAÃ¥MA S~RECINDESONDERECE KRITIKBIRyNEMESAHIP HIZMETSEKTyR~IlIN ByYLEBIRARAÃ¥TÃ&#x2020;RMANÃ&#x2020;N YAPÃ&#x2020;LMAYABAÃ¥LANMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; MUTLULUKVERICIBULUYORUZ aALÃ&#x2020;Ã¥MANÃ&#x2020;N 4~RKHIZMET SEKTyR~N~NGELIÃ¥IMIVE potansiyelinin ortaya lÃ&#x2020;KARTÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;ADÃ&#x2020;NAB~Y~K KATKÃ&#x2020;LARSAãLAYACAãÃ&#x2020;NA INANÃ&#x2020;YORUZ4~RKIYE¯NIN IHRACATHEDEFLERINI YAKALAYABILMESI AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDANDAyD~L~TEÃ¥VIK EDICIBIRUNSUROLARAK DEãERLENDIRIYORUZ­ AlÃ&#x2020;KLAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;YAPTÃ&#x2020;

-PKJTUJLUFDJEEJCJS UFLOPMPKJZBUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;NÃ&#x2030;WBS +URULDUKLARÃ&#x2020;G~NDENITIBAREN YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARLA TEKNOLOJIVEINOVASYON DEãERLERINIyNPLANA lÃ&#x2020;KARDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VURGULAYAN +AVRAR ¬4EKNOLOJI ALANÃ&#x2020;NDAKIYETKINLIKLERIMIZI ARTÃ&#x2020;RARAK!Rí'E¯YIREKABET AVANTAJÃ&#x2020;NOKTASÃ&#x2020;NATAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;Ã¥ KONUMDAYÃ&#x2020;Z­DIYORVE DEVAMEDIYOR¬"UG~N SEKTyR~M~Z~NILKVETEK "ILIM 3ANAYIVE4EKNOLOJI "AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ONAYLÃ&#x2020;!Rí'E -ERKEZI¯NESAHIPÃ¥IRKETIYIZ lALÃ&#x2020;Ã¥ANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NGyREV YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;!Rí'E-ERKEZIMIZ B~NYESINDEBUG~NEKADAR ¯UN~ZERINDEPROJE GERlEKLEÃ¥TIRILDIVEHERGElEN G~NMARKAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; SUNDUãUMUZ HIZMETLERIIYILEÃ¥TIRIP VERIMLIHALEGETIRMEK AMACÃ&#x2020;YLAlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZA DEVAMEDIYORUZ%KOL OPERASYONLARÃ&#x2020;NDA!Rí'E MERKEZINDENlÃ&#x2020;KANYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MLAR KULLANÃ&#x2020;LÃ&#x2020;YOR,OJISTIKTECIDDI BIRTEKNOLOJIYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;VAR 3IPARIÃ¥LERGELDIKlEHÃ&#x2020;ZLA TESLIMEDILMESIANCAK GELIÃ¥TIRDIãIMIZYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MLA M~MK~NäIMDILERDE T~MS~RElLERE¬MOBIL UYGULAMAYÃ&#x2020;­DAHILEDECEKBIR SISTEMEGElMEHAZÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; S~RD~R~YORUZ


DOĞU - BATI / RAPOR

yoWZ`^hiVc^aZ&%hZ`iŽgYZ^øW^ga^ö^

Türkiye; Özbekistan ile ticarette yeni bir YŽcZb^c`VeéhécéVgVaéndg#ùhiVcWjaÉYV Y“oZcaZcZcI“g`^nZ"yoWZ`^hiVcùø ;dgjbjÉcYV^`^“a`ZVgVhécYV&%Vngé VcaVøbV^boVaVcYé#IVgébYVciZ`hi^aZ! `dc[Z`h^ndcYVcZaZ`ig^`"ZaZ`igdc^`kZ `^bnVnV!ijg^obYZcbV`^cZhVcVn^^kZ ad_^hi^öZ`VYVgW^gd`VaVcYV`Vgøéaé`aéi^XVgZi kZnViégébaVgnVeéaVXV`# yoWZ`^hiVc7VøWV`VcNVgYébXéhéGjhiVb 6o^bdk!I“g`eVgicZgaZg^b^oaZeZigd`^bnV VaVcYVYV^øW^ga^ö^nVeVW^abZn^jbjndgjo# yoWZ`^hiVcYV`^Vaiéc!\“b“ø!jgVcnjb\^W^ bVYZcaZg^cé`Vgéaée^øaZcbZh^`dcjhjcYVYV ^øW^ga^ö^nVeVW^a^g^oYZY^# yoWZ`^hiVcécI“g`^øY“cnVhécVVé` daYjöjcjWZa^giZc6o^bdk!I“g`aZg^ŽoaZY^`# 66

I“g`aZg^cnZiZcZ`a^!\^g^ø^bX^kZWVøVgéaé ^chVcaVgdaYj`aVgécéW^a^ndgjo#H^oaZgaZ ^aZg^\^ibZnZ]Voégéo#I^XVg^kZZ`dcdb^` ^øW^ga^ö^cYZnZc^bZg]VaZaZg`ViZibZnZ ]VoégéoY^nZ`dcjøij#

'%&-^c^a`nVgéhécV`VYVgI“g`^nZ^aZ67 VgVhécYV`^<“bg“`7^ga^ö^6caVøbVhécéc \“cXZaaZcZXZö^c^WZa^giZgZ`!^]gVXViébéoYV`^ n“oYZ).aj`eVnéc]éoaéW^gøZ`^aYZn“oYZ +%aVgVYdögjiégbVcVXVöécV^øVgZiZii^#

v^[ikZg\^aZcY^gbZ^^ciVa^bVi ;dgjbYV`dcjøVc:`dcdb^7V`VcéC^]Vi OZnWZ`X^!^øY“cnVhéiZbh^aX^aZg^^aZ`Vgøéaé`aé daVgV`d`o^nVgZinVeVXV`aVgécéWZa^giZgZ`! yoWZ`^hiVcYVYV]V[VoaVI“g`nViégébécéc dabVhécéciVaZeZY^aY^ö^c^!Wjcjc^^chZgWZhi i^XVgZiVcaVøbVhékZnVdcVWZcoZgZi`^aZg^ daVXV`iZgX^]a^i^XVgZiVcaVøbVhédabVhé \ZgZ`i^ö^c^V`iVgYé#OZnWZ`X^!`VoVc"`VoVc eda^i^`VhénaV]VgZ`ZiZii^`aZg^c^WZa^giZgZ`! ^`^iVgV[écYVbZc[VVi^cZdaVc^a^ø`^aZg^c YV]Vh“gY“g“aZW^a^gdaVXVöécé^[VYZZii^# OZnWZ`X^!Æ6ncé`“ai“gZkZ`Ž`aZgZhV]^e &&%b^andcaj`Wj^`^“a`Zc^cVgVaVgécYV`^ i^XVgZi]VXb^c^c&!'b^anVgYdaVgdaYjöj hŽnaZcY^ö^cYZWVøébéoŽcZY“ø“ndgÇŽo ZaZøi^g^h^cYZWjajcYj#OZnWZ`X^!^`^“a`Z VgVhécYV^[iZkZg\^aZcY^gbZc^cŽcaZcbZh^ ^aZ^a\^a^VcaVøbVcéc\ZgZ`aZøi^g^abZh^cZ nŽcZa^`iVa^bVikZgY^`aZg^c^cVaiécé^oY^# OZnWZ`X^!jaVøiégbVVaVcécYV“oZg^cYZ VaéøbVaVgénVeéaVcVcaVøbVcécdcVnaVcbVhé ^^cYZVaéøbVnV`VgVgkZgY^`aZg^c^ V`iVgYé#OZnWZ`X^!WjnéakZnVZc\Z

@Žeg“aZg^`jgbVnV]Voégéo IùB7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^YZ^ø Y“cnVhéiZbh^aX^aZg^c^cVcV\ŽgZk^c^c!“a`ZaZg! ]Va`aVgkZZ`dcdb^aZgVgVhécYV`Žeg“ `jgbV`daYjöjcjWZa^giZgZ`!I“g`kZyoWZ` ^øY“cnVaVgédaVgV`VaéciZg^b^oaZ!W^a\^b^oaZ! iZXg“WZb^oaZkZhZgbVnZb^oaZWj`Žeg“aZg^ `jgbVnV]Voégéo#=Zg`Zh^Wj`Žeg“aZgYZc \ZbZnZYVkZiZY^ndgjoY^nZ`dcjøij# 7“n“`Z`ø^!7VøWV`VcNVgYébXéhé6o^bdkjc o^nVgZi^c^!^`^“a`Z^a^ø`^aZg^c^c\Za^øi^g^abZh^ VYécVViéaVcd`ŽcZba^W^gVYébdaVgV` \ŽgY“`aZg^c^!^`^a^^a^ø`^aZg^c\ZaZXZ`YŽcZbYZ ŽoZaa^`aZi^XVgZikZnViégébaVgZgZkZh^cYZ d`YV]V[VoaV\Za^øZXZö^cZ^cVcYé`aVgécé hŽnaZY^# 7“n“`Z`ø^!;Vg`aéhZ`iŽgaZgYZ\“a“ nVcaVgébéoé`Zø[ZYZgZ`!yoWZ`^hiVcYVc WVøaVnVgV`i“b6kgVhnVXdögV[nVhécV I“g`"yoWZ`^øW^ga^ö^c^W^gbVg`VdaVgV` nZgaZøi^gbZ`^hi^ndgjo#-%b^andcaj` I“g`^nZc^c^ø^chVcaVgécéVcVnjgiaVgécYV (%b^andcaj`yoWZ`^hiVc^aZWjajøijgbVné VgojajndgjoYZY^#


9:Cù7"9Zc^oa^<éYV@“bZh^ 9jWV^YZhZh\Zi^gY^ 9Zc^oa^ù]gVXViéaVg7^ga^ö^iVgV[écYVc:`dcdb^ 7V`VcaéöécécYZhiZ`aZg^^aZn“g“i“abZ`iZdaVc JG<:egd_Zb^o`VehVbécYV')÷jWVi"'BVgi '%&,iVg^]aZg^VgVhécYV7^gaZø^`6gVe:b^ga^`aZg^ NjgiYéøéEVoVgaVbVEgd\gVbé\ZgZ`aZøi^g^aY^#HŽo `dcjhjNjgiYéøéEVoVgaVbVEgd\gVbé`VehVbécYV 9:Cù7"9Zc^oa^<éYV@“bZh^iVgV[écYVc0-`ViéaébXé [^gbVkZ&)`^ø^a^`]ZnZi^aZ<ja[ddY'%&, JajhaVgVgVhé<éYV;jVgécV>c[dhiVciaé`ViéaébkZ [jVgo^nVgZi^\ZgZ`aZøi^gY^# LdgaYIgVYZ8ZciZgYVY“oZcaZcZc[jVgYVH]Z^`] BV`idjb=Vaa!B"7'(cdÉaj^c[dhiVcYécYV 9Zc^oa^<éYV@“bZh^IVcéiéb`ViVad\aVgéYVöéiéaée o^nVgZi^aZg^aZ`“bZb^o!`ViéaébXé[^gbVaVgébéo kZ“g“caZg^`dcjhjcYVW^a\^aZgeVnaVøéaYé# ;^gbVaVgébéo^hZ[jVgo^nVgZi^^aZW^ga^`iZW^gd` kZg^ba^7'7^ø\Žg“øbZh^\ZgZ`aZøi^gY^# 9jWV^7Vø`dchdadhjHVnéc:gYZbDoVc09jWV^ I^XVgZi6iVøZh^HVnéc=VhVcycVakZ6Wj9]VW^ 7“n“`Za^h^HVnéc8Vc9^oYVgkZHVnécJöjg :gYdöVc7Vø`VcaéöécYV9Zc^oa^I^XVgZiDYVhé0 9Zc^oa^<éYV@“bZh^hiVcYécéo^nVgZiZii^#

I“g`^nZHiVcYé7'7HVadcjcYVnVeéaVcideaVciéYV 9jWV^I^XVgZi6iVøZh^=VhVcycVa!9:Cù7"9Zc^oa^ <éYV@“bZh^^aZ76:kZ9jWV^eVoVgé]V``écYV W^a\^aZgeVnaVøié#7V]hZ`dcjideaVciéYVVncé oVbVcYV9:Cù79ZcZi^b@jgjajznZh^9Zc^oa^ <éYV@“bZh^@db^iZ7Vø`VcéH“gZnnVvVaéø`Vc ^hZ6iVøZ=VhVcycVaV9:Cù7!9Zc^oa^<éYV @“bZh^kZ9Zc^oa^^]gVXVié`dcjhjcYVW^a\^aZg^ V`iVgYé#9:Cù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé H“aZnbVc@dXVhZgi0Y“cnVcécZcŽcZba^\éYV [jVgaVgécYVcW^giVcZh^daVc<ja[ddY'%&,;jVgécV `ViéaébkZo^nVgZi^cZ`dcdb^b^oZŽcZba^`Vi`éaVg hVöaVnVXVöécékZnVeéaVc7'7\Žg“øbZaZg^^aZ `jgjaVcŽcZba^^øWVöaVciéaVgécéc9Zc^oa^kZ I“g`^nZ^]gVXViécéVgiégbVhécéWZ`aZY^ö^c^WZa^gii^#

HZgVb^`iZcAdcYgVViVöé I“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^IùBkZ:`dcdb^ 7V`VcaéöénjgiYéøécYViVcéiébbZg`ZoaZg^`jgbV `VgVgéVabéøkZ^a`^YZ\Zi^ö^b^oVnIV]gVcYV Véabéøié#÷^bY^YZIùB6÷nZWVøkjgVckZiZøk^` VaVcv^bZcid8VbHZgVb^`kZIdegV`zg“caZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^VaiécYV[VVa^nZi\ŽhiZgZc HZgVb^`IVcéiéb<gjWjIjg`^h]XZgVb^Xh AdcYgVYVIjg`^h]9Zh^\c8ZciZg`jgjndg# v8Hù7W“cnZh^cYZ`^HZgVb^`IVcéiéb<gjWj ÈIjg`^h]XZgVb^XhÉ^aZY“cnVYViVcéiébViVöécV `Va`ié`aVgécékjg\jaVnVc7V]VYég@VnVc! Æ9“cnVYVÈ:c^n^ hZgVb^ö^ùiVanVcaVg! ùheVcndaaVgkZ I“g`aZgÉnVeVg øZ`a^cYZW^g Va\ékVg#I“g` hZgVb^ö^c^c Y“cnVYV`^^bV_écéc \Za^øi^g^abZh^cZ

nŽcZa^`[VVa^nZiaZg`VehVbécYVWjnéa AdcYgVÉYVŽcZba^W^gVYébViVgV`!Ijg`^h] 9Zh^\c8ZciZg`jgjndgjoÇYZY^#v8Hù7VaiécYV [VVa^nZi\ŽhiZgZcHZgVb^`IVcéiéb<gjWj ÈIjg`^h]XZgVb^XhÉ^cnjgiYéøécYViVcéiéb bZg`ZoaZg^`jgbV`VgVgéVaVcIùB6÷ÉnZ WVøkjgYjöjcjkZAdcYgVÉYVVéaVXV`Ijg`^h] 9Zh^\c8ZciZg^^ciZøk^`VaYéöécé^[VYZZYZc 7V]VYég@VnVc!øjcaVgéhŽnaZY^/ÆHZgVb^`!`Va^iZ kZiVhVgébéc\ZgZ`iZcŽcZbVgoZii^ö^W^g^øYVaé kZI“g`^nZ!Zc^n^Va\éVYécVY“cnVYV^a`(ÉiZ nZgVaéndg#9“cnVYVÈ:c^n^hZgVb^ö^ùiVanVcaVg! ùheVcndaaVgkZI“g`aZgÉnVeVgøZ`a^cYZW^g Va\ékVg#I“g`hZgVb^ö^c^cY“cnVYV^bV_écéc \Za^øi^g^abZh^cZnŽcZa^`VaéøbVaVgZgZkZh^cYZ HZgVb^`IVcéiéb<gjWjÈIjg`^h]XZgVb^XhÉ daVgV`!WjnéaAdcYgVÉYVŽcZba^W^gVYéb Viéndgjo#JajhaVgVgVhéeVoVgYVW^gbVg`V ]Va^cZ\ZaZcÈIjgX^h]hZgVb^XhÉ^aZVhaécYVd` ZciZaZ`i“ZaW^g^ønVeéndgjo#

76ù7!\éYVkZn^nZXZ` [jVgécVZøoVbVcaéVaéb ]ZnZi^Y“oZcaZY^

7Vié6`YZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^76ù7!6C;6÷ ;ddYEgdYjXi"')#JajhaVgVgVhé<éYVkZùZXZ` ù]i^hVh;jVgéÇ`VehVbécYVYV6aéb=ZnZi^ Egd\gVbédg\Vc^oZZii^#6aéb=ZnZi^Egd\gVbécV 6[g^`VkZ7Va`Vc“a`ZaZg^cYZcnVWVcXéVaéXéaVg `ViéaYé#NVWVcXéVaéXéaVg!\éYVhZ`iŽg“c“c[Vg`aé VaVcaVgécYV[VVa^nZi\ŽhiZgZcI“g`[^gbVaVgécéc iZbh^aX^aZg^^aZ^ø\Žg“øbZaZg^\ZgZ`aZøi^gY^# KZg^ba^\ZZc^ø\Žg“øbZaZg^`VehVbécYV [^gbVaVgébéo^]gVXViVnŽcZa^`\éYV“g“caZg^c^ iVcéibVkZeVoVgaVbV^b`}céWjaYj#NVWVcXé VaéXéaVg[^gbVaVgéciZh^haZg^cYZkZ[jVgVaVcécYV`^ hiVciaVgYVYV^cXZaZbZaZg\ZgZ`aZøi^gY^#

ùHù76XgZm;jVgéÉcYVb^aa^ `Viéaébdg\Vc^oVhndcj ù`a^baZcY^gbZhZ`iŽg“c“c<“cZn6hnVÉYV`^ ZcW“n“`[jVgédaVc6XgZm'%&,;jVgéÉcVb^aa^ `Viéaébdg\Vc^oVhndcjcj-I“g`[^gbVhécéc `Viéaébé^aZùHù7iVgV[écYVc\ZgZ`aZøi^g^aY^# HŽo`dcjhj[jVg'("'*÷jWVi'%&,iVg^]aZg^ VgVhécYVNZc^9Za]^$=^cY^hiVcÉYV\ZgZ`aZøi^g^aY^ kZ[jVgV`ViéaVcI“g`[^gbVaVgécécW“n“` bZbcjc^nZi^^aZiVbVbaVcYé#;jVgéo^nVgZiZYZc NZc^9Za]^I^XVgZiB“øVk^g^vVöaVg<Ž`hjkZ KjgVavZ`^cbZo`ViéaébXéI“g`[^gbVaVgéo^nVgZi Zii^#I“g`^nZÉc^cb^hV[^g“a`ZdaYjöj6XgZm '%&,;jVgéÉcYVW^gd`bZXgVYV[jVgh“gZh^cXZ I“g`^nZÉc^ckZùHù7É^ciVcéiébaVgécVnŽcZa^` VaéøbVaVg\ZgZ`aZøi^g^aY^#

67


DOĞU - BATI / RAPOR

679^aZ^a^ø`^aZgZc“hiY“oZnYZ Ydhijbjo!b“iiZ[^`^b^oWjXdögV[nVYVZc W“n“`bZc[VViaZg^^i^WVg^naZW^ga^`iZdabVné ]ZYZ[aZY^ö^b^o6bZg^`V^aZW^ga^`iZdabV` ^hi^ndgjo#Ç

I“g`6bZg^`VcùøVYVbaVgé9ZgcZö^c^c I676"6b8]VbY“oZcaZY^ö^(%#Néa<VaV NZbZö^kZyY“aIŽgZc^'(÷jWViEZgøZbWZ \“c“\ZgZ`aZøi^g^aY^#IŽgZcZ0:`dcdb^ 7V`VcéC^]ViOZnWZ`X^!I“g`6bZg^`Vc ùøVYVbaVgé9ZgcZö^I676"6b8]Vb 7Vø`Vcé7dgV<“cVn!IùB7Vø`Vcé BZ]bZi7“n“`Z`ø^!I6766b8]Vb DcjghVa7Vø`VcéOZncZa6W^Y^c:gYZb! 6bZg^`Vc7Vø`dchdadhj?Zcc^[ZgA#9Vk^h! 8jb]jgWVø`Vcé7VøYVcéøbVcékZI“g`^nZ 7Vh`ZiWda;ZYZgVhndcj7Vø`Vcé=^YVnZi I“g`döajÉcjcnVcéhégVW^gd`^øVYVbékZ YVkZia^`ViéaYé#I“g`^nZ^aZ6bZg^`VcécYdhi ^`^“a`ZdaYjöjcjhŽnaZnZcOZnWZ`X^!Æ7j XdögV[nVYVZcW“n“`bZc[VViaZg^^i^WVg^naZ 68

W^ga^`iZdabVné]ZYZ[aZY^ö^b^o6bZg^`V^aZ W^ga^`iZdabV`^hi^ndgjoÇYZY^#OZnWZ`X^ `dcjøbVhécYVøj^[VYZaZg^`jaaVcYé/ Æ7“i“c[éghViaVgécdaYjöjŽoZaa^`aZW^o^b XdögV[nVbéoYVI“g`^nZ^aZ6bZg^`VgV`^e YZö^aY^g#7^gW^g^c^iVbVbaVnéXéŽoZaa^ö^Zc“hi hZk^nZYZdaVc^`^Ydhiijg!^`^b“iiZ[^`i^g#7j [éghViaVgéW^ga^`iZYZöZgaZcY^gbZh^\ZgZ`Zc ^`^Ydhiijg#zo“aZgZ`WVoZcWŽnaZI“g`^nZ^aZ ^a\^a^ndgjbaVgYV6bZg^`Vcø^g`ZiaZg^b^o^c I“g`^nZnZ\Za^g`ZcdZ`^cXZaZg^I“g`^nZ hé`éciéaéW^g“a`Z!kZnVg^h`a^“a`Z\^W^ øZnaZghŽnaZbZ`W^oYdhijo!b“iiZ[^`^oZkZi hé`éciéaéVcaVgébéodaVW^a^gYdhi`VgV\“cYZ WZaa^dajg#7^oWj\“c“ŽnaZ\Žg“ndgjo#@VgV \“c“b“ond`VbVWjhé`éciéaé\“caZg^b^oYZ

vVnYVcaé`!WV`bV`aV`VncVbVo IùB7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^! ÆvVnYVcaé`!WV`bV`aV`VncVbVo 6bZg^`VcViVhŽo“cZVié[iVWjajcVgV`! WV`bVnée^]gVXViéegdV`i^[nŽciZbaZgaZ VgiégbVnVVaéøié`aVgécéhŽnaZY^#I“g`^nZ ^aZ679VgVhécYV`^i^XVgZiZ^a^ø`^cW^a\^ kZgZc7“n“`Z`ø^!I“g`^nZc^c^]gVXVié+!+ b^anVgYdaVg#ù]gVXViébéohdc&%néaYV&!* `ViVgibéøYjgjbYVVbVW^oi“bY“cnVnV ^]gVXViébéoéc(`ViVgiiéöécé\Žg“ndgjo# 679^aZdaVci^XVg^^a^ø`^aZg^b^oYZbVVaZhZ[ ^hiZY^ö^b^oøZ`^aYZW^gVgiéø\ZgZ`aZøbZY^Ç Y^nZ`dcjøij# Æ6bZg^`V^aZi^XVgZi#XdbÇYZkgZnZVaécYé I676"6b8]VbNŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé 7dgV<“gVn^hZI“g`^nZ^aZ679VgVhécYV &%W^ciVg^[Za^“g“cYZc(W^c*%%“c“c \“bg“`h“odaYjöjcjhŽnaZY^#HŽo`dcjhj (W^c*%%“g“c“cjn\jaVbVYVnVacéoXV ,%%“c“c^øaZb\ŽgY“ö“c“V`iVgVc<“gVn! Æ7^oVøVöénj`Vgé*VnYégW^gVaéøbV n“g“i“ndgjo#I“g`^nZ^aZ6bZg^`VVgVhécYV \“bg“`h“o\Z^ø]V``éWjajcVc'W^c -%%“g“c`VaZb^c^YZŽceaVcVé`VgbV` ^hi^ndgjo#7jgVYV:`dcdb^7V`VcaéöébéoécYV YZhiZö^c^WZ`a^ndgjoÇ^[VYZh^c^`jaaVcYé#


A“`hZbWjg\^aZi^XVgZiiZ]ZYZ[&b^anVgYdaVg I“g`^nZ"A“`hZbWjg\DgiV`:`dcdb^` kZI^XVgZi@db^iZh^?:I8D(#9ŽcZb IdeaVciéhé:`dcdb^7V`VcéC^]ViOZnWZ`X^ ^aZA“`hZbWjg\7VøWV`VcNVgYébXéhékZ :`dcdb^7V`Vcé:i^ZccZHX]cZ^YZg^c `ViéaébénaVùhiVcWjaYV\ZgZ`aZøi^# IdeaVciénV!IùB7Vø`VcéBZ]bZi7“n“`Z`ø^! 9:ù@7Vø`VcéybZg8^]VYKVgYVckZd` hVnéYV^øVYVbé`ViéaYé#:`dcdb^7V`Vcé C^]ViOZnWZ`X^!I“g`^nZ^aZA“`hZbWjg\

VgVhécYV`^i^XVgZi]VXb^c^c'%%b^andc YdaVghZk^nZh^cYZdaYjöjcjkZediVch^nZa^ nVchéibVYéöécéWZa^giZgZ`!\ZgZ`aZøZXZ` iZbVhaVghVnZh^cYZWjgV`Vbéc&b^anVg YdaVgaé`]ZYZ[ZYdögjd`]éoaéW^gøZ`^aYZ \^YZW^aZXZö^c^hŽnaZY^#ùboVaVnVXV`aVgé egdid`daaZd`nŽca“^a^ø`^aZg^chdbji ^øW^ga^ö^^b`}caVgécVYŽcZXZö^c^Y^aZ\Zi^gZc OZnWZ`X^!?:I8DideaVciéaVgécVi^XVg^ ^a^ø`^aZg^c\Za^øbZh^VéhécYVcW“n“`ŽcZb

kZgY^`aZg^c^V`iVgYé# OZnWZ`X^!\Žg“øbZYZ![^cVch!ad_^hi^`\^W^ hZ`iŽgaZgYZ`^^øW^ga^`aZg^!bZkXjii^XVgZi ]VXb^c^ckZ[^cVchhZ`iŽg“cYZ`^^øW^ga^ö^c^c VgiégéabVhé!“a`ZaZg^c:m^bWVc`aVgéVgVhécYV iZbVhaVg`jgjabVhécVYZö^cY^`aZg^c^VcaViié# OZnWZ`X^!A“`hZbWjg\jcøjVcYVY“cnVcéc ZcW“n“`[^cVchbZg`ZoaZg^cYZcdaYjöjcV YZö^cZgZ`!I“g`^nZc^cYZWŽa\Zc^cZc\“a“ Z`dcdb^aZg^cYZcdaYjöjcjkjg\jaVYé#

6nV``VWé^]gVXViéaVgéDgiVYdöjeVoVgécYVW“n“nZXZ` VcaViVc:\Z9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`VcNVgYébXéhé:g`VcOVcYVg!7^gaZø^` 6gVe:b^ga^`aZg^cYZ`^eVoVgeVnaVgécéc ediVch^nZa^cVaiécYVdaYjöjcj76:nZ ^]gVXViaVgécéVgiiégbV`^^c\^ii^`aZg^c^! \ŽgY“`aZg^^a\^YZcbjiajdaYj`aVgécé`VnYZii^#

I“g`VnV``VWéhZ`iŽg“!\Zb^ønéaaVgYV \“a“`dcjbjcj`VnWZii^ö^DgiVYdöj eVoVgécYVZh`^edo^hndcjcj`VoVcbV`^^c ViVöV\Zi^#:\Z9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^!&'"&*BVgi'%&, iVg^]aZg^VgVhécYVDgiVYdöjcjcXVo^WZ bZg`Zo^9jWV^nZnŽcZa^`6nV``VWéHZ`iŽgZa I^XVgZi=ZnZi^Y“oZcaZY^#'%&+néaécYV

I“g`^nZc^cYZg^kZYZg^bVbjaaZg^^]gVXViécéc n“oYZ*&^c^iZ`WVøécV\ZgZ`aZøi^gZc kZ^]gVXVigV`Vbé,%-b^andcYdaVgV jaVøVcVnV``VWé^]gVXViéaVgé!^]gVXViiV nV`VaVYé`aVgéWVøVgénéh“gZ`a^`éabV`^^c 9jWV^ÉYZd`WVøVgéaé^ø\Žg“øbZaZg^nVeié# 6nV``VWéHZ`iŽgZaI^XVgZi=ZnZi^cZ. VnV``VWé^]gVXViéhé[^gbV^aZ`ViéaYé`aVgécé

9ZkeZgV`ZcYZo^cX^gaZg^`ViéaYé 9jWV^ÉYZ`^6nV``VWéHZ`iŽgZaI^XVgZi =ZnZi^c^9jWV^Éc^ckZDgiVYdöjÉcjcZc ŽcZba^eZgV`ZcYZo^cX^gaZg^c^co^nVgZiZii^ö^c^ kZI“g`VnV``VWé^]gVXViéhé[^gbVaVgaV^`^a^ ^ø\Žg“øbZaZg^nVeiéöéW^a\^h^c^eVnaVøVc OVcYVg!øŽnaZYZkVbZii^/Æ6eeVgZa<gdje ÄGC7!H]dZBVgiÄAVcYbVg`!6aBVcVbV <gdje!IdhXVcVH]dZh!L^aY;dgZhiH]dZ IgVY^c\AA8$IddhVcH]dZh!6a@]Vb^h IgVY^c\8d#AA8Éc^cVgVaVgécYVWjajcYjöj (%X^kVgécYVeZgV`ZcYZo^cX^g^^aZn“oaZgXZ ^`^a^^ø\Žg“øbZh^\ZgZ`aZøi^gY^`#Ç 69


AHENK / RAPOR

ÆH“eZgiZøk^`Ç`VehVbécYV ^a`nViégébeV`Zi^]Voég ycZba^nViégébaVgéc7V`VcaVg@jgjaj`VgVgénaVŽoZadaVgV` YZhiZ`aZcZW^abZh^c^hVöaVnVcY“oZcaZbZhdcgVhé^a`nViégéb eV`Zi^VaéøbVaVgéiVbVbaVcYé#9“cnV<VoZiZh^Éc^c]VWZg^cZ :`dcdb^7V`VcaéöéWj`VehVbYV\ZaZcWVøkjgjaVgYVc W^g`éhbécé7V`VcaVg@jgjajÉcVhjcbV`^^c]Voégaé`aVgécé iVbVbaVYé#ùa`eV`ZiiZnZgVaVcnViégébaVgécYV]Vd` W^a^ø^bhZ`iŽg“cYZdaVXVöékjg\jaVcYé#I“g`^nZÉc^cW“n“` egd_ZaZg^cYZcdaVcZaZ`ig^`a^didbdW^a!@VcVaùhiVcWjakZ 8Zn]VceZigdagV[^cZg^h^c^cWjiZøk^``VehVbécYVdaVW^aZXZö^ kjg\jaVcYé#7V`VcaVg@jgjajÉcVhjcjaVXV`^a`eV`ZiiZ!`Vbj" ŽoZadgiV`aéöénaVeaVcaVcVchVöaé`!ZcZg_^kZdidnda"`Žeg“ nViégébaVgécécVöégaé`iVdaVW^aZXZö^WZa^gi^aY^#

72


<Za^gkZg\^h^hideV_éiZøk^`^c^cZhVhaVgéWZa^gaZcY^

ùøkZgZcaZg^c&÷jWVi'%&,YZc^i^WVgZc ^øZVaYé`aVgéh^\dgiVaéaVg^^cjn\jaVcVXV` \Za^gkZg\^h^hideV_éiZøk^`^cZ^a^ø`^cjhjakZ ZhVhaVgWZa^gaZcY^#BVa^nZ7V`VcaéöécécÆ<Z" a^gKZg\^h^<ZcZaIZWa^ö^ÇGZhb^<VoZiZYZ

nVnébaVcVgV`n“g“ga“öZ\^gY^#7jcV\ŽgZ! ùøh^oa^`H^\dgiVhé@VcjcjcVZ`aZcZc \Z^X^&-^cX^bVYYZYZŽc\Žg“aZciZøk^`aZ &÷jWVi'%&,YZc^i^WVgZc^øZVaécVckZ \ZgZ`a^øVgiaVgéiVøénVc^aVkZh^\dgiVaéaVg

^^cVh\Vg^“XgZi“oZg^cYZc]ZhVeaVcVc \Za^gkZg\^h^c^c!Vh\Vg^\Z^b^cY^g^b^jn" \jaVcYé`iVchdcgV`VaVc`éhbécéckZg^aZXZ` bj]iVhVgWZnVccVbZ“oZg^cYZciV]V``j` ZYZckZg\^YZciZg`^cZY^abZh^hjgZi^naZ ŽoZahZ`iŽg^økZgZcaZg^c^cYZhiZ`aZcbZh^ VbVaVcYé#ùøkZgZcaZgZ&÷jWVi'%&,YZc ŽcXZ^øZVaécVcaVg^^c\Za^gkZg\^h^hideV_é iZøk^`^jn\jaVcbVnVXVöé]“`bZWVöaVcYé# zVnaé`YŽcZbaZg]Va^cYZkZg^aZcbj]" iVhVgWZnVccVbZaZgYZ!^aVkZ^hi^]YVb^aZ ^a\^a^øVgiaVgéckVgaéöé]ZgVn^^cVngéVngé YZöZgaZcY^g^aZgZ`iZg`^cZY^aZXZ`ijiVg WZa^gaZcZXZ`#<Za^gkZg\^h^hideV_éiZøk^`^ (&6gVaé`'%&,nZ`VYVgjn\jaVcVXV`# 9daVnéhénaVZchdcjn\jaVbV!'%&,6gVaé` “XgZiaZg^“oZg^cYZc]ZhVeaVcVc\Za^gkZg\^h^ ^^c\ZZga^daVXV`!'%&-kZg\^aZcY^gbZ YŽcZbaZg^cYZ^hZhŽo`dcjhjiZøk^`iZc nVgVgaVcéaVbVnVXV`#

ùa`^`^VnYV`Vgøéaé`héoZ` ÆIjg`jVo@VgiÇnŽcZibZa^ö^nVnébaVcYé ijiVgén“oYZ&+VoVaYé NVWVcXéaVgVI“g`^nZÉYZh“gZh^oVaéøbVkZ kZYZcZn^b^!W^a^bkZiZ`cdad_^nZ`Vi`éhékZ I“g`^nZ7Vc`VaVg7^ga^ö^G^h`BZg`Zo^! Æ÷jWVi6névZ`GVedgjÇcjVé`aVYé#GVedgV \ŽgZ!néaéc^a`'VnécYVWVc`VaVgV^WgVo ZY^aZcZ`aZg^chVnéhéW^gŽcXZ`^néaécVncé YŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ'!-VgiVgV`(!+b^andc VYZidaYj#HŽo`dcjhjZ`aZg^ceVgVhVaijiVgé n“oYZ&'!-VgiéøaVideaVb&'+b^anVga^gVnV jaVøié#6ncéYŽcZbYZ!eVgVhVaijiVgé&!+b^a" nVga^gVdaVc)'W^cVYZiZ`^^c`Vgøéaé`héo ^øaZb^nVeéaYé#7^gŽcXZ`^néaV\ŽgZ`Vgøéaé`héo Z`aZg^cVYZY^cYZn“oYZ&)!ijiVgécYVn“oYZ &+VoVaéønVøVcYé#yiZnVcYVcVncéYŽcZbYZ `Vgøéaé`héo^øaZb^nVeéaVc&'.b^andca^gV ijiVgécYV`^(!+W^cVYZiZ`YV]VhdcgV ŽYZcY^#

^`VbZi]V``ékZgZcIjg`jVo@Vgi^^cnZc^ VYébViéaYé#vVaéøbVkZHdhnVa<“kZca^` 7V`VcaéöéÉcéc`dcj^aZ^a\^a^NŽcZibZa^ö^ GZhb^<VoZiZYZnVnébaVcYé#@VgihV]^W^c^c I“g`^nZÉYZ`^^`VbZi!hZnV]Vi!nViégéb!i^XVg^ [VVa^nZi!b^gVh!iVøécégkZiVøécbVo^`i^hVWé ^aZ[ZgVöé\^W^`dcjaVgVnŽcZa^`^øaZbaZg^! I“g`kViVcYVøaVgécVjn\jaVcbV`iVdaVc bZkojViV\ŽgZn“g“i“aZXZ`#@VgihV]^W^kZ nV`écé!\Z^øh“gZh^`VnYécéc`VaYégéabVhé øVgiénaV7V`Vcaé`ViZ`a^[ZY^abZh^]Va^cYZ I“g`kViVcYVøaéöé`VoVcVW^aZXZ`#Ijg`jVo @VgiZö^i^bY“oZn^!“XgZi^!bZhaZ`^W^a\^h^

WZcoZg^c^iZa^`aZg^^i^WVgénaVn“`hZ`c^iZa^`a^ ^ø\“X“daVgV`YZöZgaZcY^g^aZcnVWVcXéaVgV kZg^aZXZ`#6ngéXVn“`hZ`c^iZa^`a^nViégébXé" aVg^aZW^a^b^chVcaVgékZhVcViékZhedgXjaVg YVIjg`jVo@Vgi^^cWVøkjgVW^aZXZ`#

B“`ZaaZ[hVnéhé'%&+ÉYV&*(W^cVgiié <Za^gùYVgZh^7Vø`Vcaéöé<ù7kZg^aZg^cZ\ŽgZ I“g`^nZc^c[VVab“`ZaaZ[hVnéhé!'%&+YVW^g ŽcXZ`^néaV\ŽgZ&*(W^c)&*VgiéøaV*b^andc ((%W^c.(+nVjaVøié#<ZZcnéa'%&*Z \ŽgZW^gd`^a^c[VVab“`ZaaZ[hVnéhéVgiié#7j `VehVbYV&b^andc*%(W^c[VVab“`ZaaZ[aZ ideaVb[VVab“`ZaaZ[hVnéhécécYŽgiiZW^g^c" YZc[VoaVhécVhV]^edaVcùhiVcWja!a^YZga^ö^c^

h“gY“gY“#ùhiVcWjaj)++W^c[VVab“`ZaaZ[aZ 6c`VgV!(**W^caZùob^g!&.,W^caZ6ciVanV! &.*W^caZ7jghV^oaZY^#'%&+YV[VVab“`ZaaZ[ hVnéhécécn“oYZ-(“c“dajøijgVc)b^andc )(&W^c(--^\ZgZ``^ø^aZgYZcdajøij#;VVa b“`ZaaZ[aZg^Zg^h^cYZ`^*.)W^ca^b^iZY ø^g`Zi!ideaVb[VVab“`ZaaZ[hVnéhécécn“oYZ &&!&^c^dajøijgYj# 73


Ä°NOVASYON / MAKALE

$75'RODË&#x201A;Ã&#x2014;P%HOJHVL

NAZAN Ã&#x2013;ZTÃ&#x153;RK DıÅ&#x; Ticaret Belgeleri Sorumlusu

.

ASÃ&#x2020;LKIDIL BIRULUSUNTEMEL KIMLIKTAÃ¥Ã&#x2020;ISE DÃ&#x2020;Ã¥TICARETTE KULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZBAZÃ&#x2020;BELGELER DEIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NTEMEL TAÃ¥LARÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R0ARAYERINEGElER ALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z G~MR~KVERGISIyDEMEYECEãIIlINBAÃ¥KA BIR~LKEDENALMAKYERINESIZINMALÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; ALMAKISTEMESIGIBILEHINIZESONUl GETIRENyNEMLIBELGELERLETANÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;RMAK ISTIYORUM "UBELGELERILEALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z SIZIN GyNDERDIãINIZEÃ¥YAYAG~MR~KVERGISI yDEMEYECEãI YADAINDIRIMLIORANDA yDEYECEãIIlINSIZI MALÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; FIRMANÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; yZETLE ~LKEMIZITERCIHEDECEãITEMEL ESPRISIILE4ERCIHLI4ICARETEKONU BELGELERDIR"UBELGELERNELERDIR ANA BAÃ¥LÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;ILETEKTEKSIZLERLETANÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;RMAK ISTERIM!"~LKESIILEDÃ&#x2020;Ã¥TICARETIMIZDE EÃ¥YANÃ&#x2020;N¬3ERBEST$OLAÃ¥Ã&#x2020;M­DAOLMASÃ&#x2020; 74

HALINDEVEVARÃ&#x2020;Ã¥~LKESI!VRUPA"IRLIãINE ~YE~LKEOLMAKKOÃ¥ULUYLAD~ZENLENEN !42$OLAÃ¥Ã&#x2020;M"ELGESIILEBAÃ¥LAYAYÃ&#x2020;M ¬4~RKIYEILE!VRUPA4OPLULUãU !RASÃ&#x2020;NDA/LUÃ¥TURULAN'~MR~K"IRLIãININ 5YGULANMASÃ&#x2020;NAëLIÃ¥KIN%SASLAR(AKKÃ&#x2020;NDA +ARAR­ILEKULLANÃ&#x2020;MUSULVEESASLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N VERILDIãI!42$OLAÃ¥Ã&#x2020;M"ELGESIIlINT~M !VRUPA"IRLIãI~LKELERINDEORTAKKURALLAR GElERLIKÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NÃ&#x2020;R¬3ERBEST$OLAÃ¥Ã&#x2020;MDAKI %Ã¥YA­ANATEMASÃ&#x2020;ILE~LKEMIZINDEIlINDE BULUNDUãUGENIÃ¥BIRENTEGRASYONDA KULLANACAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZBELGEDIR 0EKIBU ¬3ERBEST$OLAÃ¥Ã&#x2020;M­NE IFADEEDER4AMAMEN4~RKIYEVEYA 4OPLULUKTAELDEEDILMIÃ¥OLANYADA TAMAMÃ&#x2020;VEYABIRKÃ&#x2020;SMÃ&#x2020;~l~NC~~LKELER MENÃ¥ELIOLUP4~RKIYEYADA4OPLULUKTA ITHALIÃ¥LEMLERITAMAMLANMÃ&#x2020;Ã¥ GEREKLI G~MR~KVERGISI EÃ¥ETKILIVERGIVE RESIMLERITAHSILEDILMIÃ¥ BUVERGIVE RESIMLERITAMVEYAKÃ&#x2020;SMIBIRIADEDEN YARARLANMAMÃ&#x2020;Ã¥EÃ¥YAYÃ&#x2020;3ERBEST $OLAÃ¥Ã&#x2020;MDADÃ&#x2020;RDIYETANÃ&#x2020;MLAYABILIRIZ !"~LKELERIILEDÃ&#x2020;Ã¥TICARETINIZDE~YESI OLDUãUNUZëHRACATlÃ&#x2020;"IRLIKLERINDEN YADA/DA¯LARDANALÃ&#x2020;P D~ZENLEYIP BELGEYISATÃ&#x2020;NALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZKURUMDAYADA 9ETKILENDIRILMIÃ¥'~MR~K-~Ã¥AVIRLIãINDE ONAYLATARAK lÃ&#x2020;KÃ&#x2020;Ã¥G~MR~K IDARELERIMIZDENVIZEYAPÃ&#x2020;LARAK !" ~LKESINDEKIITHALATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZAGyNDERILIR aÃ&#x2020;KÃ&#x2020;Ã¥'~MR~KëDARESININVIZEYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; TARIHTENITIBARENDyRTAYIlINDE ITHALATlÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NG~MR~KIDARESINEBELGE TESLIMEDILMELIVEYALNÃ&#x2020;ZCADOãRUDAN NAKLIYATKAPSAMÃ&#x2020;NDAKULLANÃ&#x2020;LMALÃ&#x2020;DÃ&#x2020;R 9ANIEÃ¥YANÃ&#x2020;NG~MR~KLENECEãI!"~YESI ~LKENERESIISEO~LKEDEG~MR~KLEME SÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDAKULLANÃ&#x2020;LMAK~ZE VARÃ&#x2020;Ã¥~LKESI O ~LKEOLARAKD~ZENLENIR "ELGEMIZ-ENÃ¥EISPATBELGESIOLMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; IlINEÃ¥YANÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NMENÃ¥EINEOLURSAOLSUN BELGEDEBUHUSUSBELIRTILMEYECEKTIR a~NK~EÃ¥YANÃ&#x2020;ZSERBESTDOLAÃ¥Ã&#x2020;MDAOLDUãU IlINHAZÃ&#x2020;RLANANBUBELGEYEKONUMAL yRNEãINaINMALÃ&#x2020;DAOLABILIR 4~RKMALÃ&#x2020; DAOLABILIRYADA4~RKMENÃ¥ELISAYÃ&#x2020;LAN

EÃ¥YAGyNDERIYORISENIZB~NYESINDE KULLANÃ&#x2020;LANITHALGIRDILERDEDAHIL YETERKI YURDAGIRIÃ¥LERINDEVERGILERITAHSILEDILMIÃ¥ OLSUN HIlBIRÃ¥EKILDEEÃ¥YANÃ&#x2020;N YADA GIRDILERINMENÃ¥EMEMLEKETINIBELGEDE GySTERMEMENIZGEREKIR eRETIMISÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDAEÃ¥YANÃ&#x2020;NB~NYESINDE KULLANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZGIRDILERINIZ!"~YESI ~LKELERMENÃ¥ELIDEãILDE~l~NC~~LKELER MENÃ¥ELIISEVE$AHILDEëåLEME2EJIMI KAPSAMÃ&#x2020;NDAVERGIDENMUAFITHAL ETMIÃ¥SENIZOZAMANHEMYURDAGIRIÃ¥INDE HEMDEO~LKEYEGIRIÃ¥INDEIKIKEZVERGI MUAFIYETIOLAMAYACAãÃ&#x2020;IlINIHRACATÃ&#x2020;NDA 4ELAFI%DICI6ERGI 4%6 yDEMEK DURUMUNDAKALÃ&#x2020;NACAKTÃ&#x2020;R "ELGEMIZ IHRACATSÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDA D~ZENLENECEãIGIBI UNUTULMA IHMAL YADAyZELDURUMLARNEDENIYLEIHRACAT SÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDAD~ZENLENMEMIÃ¥OLMASÃ&#x2020; YADA D~ZENLENMIÃ¥ANCAKTEKNIKNEDENLERLE KABULEDILMEMIÃ¥OLMASÃ&#x2020;VEYAVARÃ&#x2020;Ã¥~LKESI ~l~NC~~LKEIKEN!"~YESI~LKEOLARAK DEãIÃ¥MESI YAHUTVARÃ&#x2020;Ã¥~LKESININBIR BAÃ¥KA!"~YESI~LKEOLARAKDEãIÃ¥MESI HALLERINDEDE¬3ONRADAN6ERILMIÃ¥TIR­ IBARESIILED~ZENLENEBILIR 6IZEIÃ¥LEMIYAPÃ&#x2020;LANBELGENINKAYBÃ&#x2020; HASARGyRMESI lALÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020;YADAITHALATlÃ&#x2020; G~MR~KIDARESININBIRDAHATALEPETMESI HALLERINDE‘KINCI.~SHADÃ&#x2020;R­IBARESIILE IKINCIKEZD~ZENLENEBILMEKTEDIR 3ANAYI~R~NLERIVEëåLENMIÃ¥4ARÃ&#x2020;M eR~NLERIIlINKULLANÃ&#x2020;LAN!42$OLAÃ¥Ã&#x2020;M "ELGESIIKIISTISNAIANLAÃ¥MAKAPSAMÃ&#x2020;EÃ¥YA GRUBUIlINKULLANÃ&#x2020;LMAMAKTADÃ&#x2020;RBUNLAR DA!+a4 !VRUPA+yM~RaELIK 4OPLULUãU!NLAÃ¥MASÃ&#x2020; KAPSAMÃ&#x2020;~R~NLER VE4ARÃ&#x2020;M~R~NLERIDIR "yYLESINEyNEMLIBIRBELGEYI DÃ&#x2020;Ã¥ TICARETINIZDEKIDESTEãINIZ'~MR~K -~Ã¥AVIRINIZD~ZENLEDIãIIlINBELGEYI TANÃ&#x2020;MAKIlINUãRAÃ¥MADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;D~Ã¥~NEREK SIZIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAAKLÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZDABULUNSUN TARZÃ&#x2020;NDASUNMAKISTEDIM 'ELECEKSAYÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDABIRBAÃ¥KABELGEYE KUÃ¥BAKÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;BAKMAK~ZEREBOLIHRACATLAR DILIYORUM¤


SİNERJİ / TİM-TEB GİRİŞİM EVİ

+HU\HUGHQYHULOHUHXOD˂×PPPNQ å]PLU7å07(%*LULãLP(YL·QLQGHVWHNOHGLæLILUPDODUGDQ$NÖOOÖ6LVWHPOHUNXUXPODUD HULãHELOGLNOHULKHU\HUGHQYLGHRVHVJ|UQWGRNPDQZHEVD\IDVÖVRV\DOPHG\DPHVDMÖ YH\DNXOODQÖFÖVÖYHULWDEDQÖWDEORVXJLELYHULOHUHLKWL\DoGX\GXNODUÖDQGDHULãLPVRUJXVXQGD \DQOÖãOÖNODUHNVLNOLNOHUEXOXQVDGDKLDNÖOOÖFDHULãLPLPNDQÖVXQX\RU 9AåAYANVEyãRENEN MIMARISIYLEVERIIlERISINDEKI ILIåKILERICANLÆOLUåTURARAK KURUMIHTIYAlLARÆ lERlEVESINDEVERID~NYASÆNÆ åEKILLENDIRIR"OLUM DEPARTMANVEKULLANÆCÆ BAZÆNDAYAPÆLANARAMA VEVERIERIåIMISTEKLERINI YORUMLAYARAKISTEKBAZÆNDA yZELLEåMIåAKÆLLÆSONUlLARÆN DyN~å~N~SAãLÆYOR

İ

hracata dönük teknoloji VEYAZÆLÆMGELIåTIRENGIRIåIMCILERIDESTEKLEMEK GIRIåIMCILEREYyNETIM DANÆåMANLÆãÆPROGRAMLARÆ M~åTERIYATÆRÆMCÆBULUåMALARÆ NETWORKVETANÆTÆM DESTEãIGIBIOLANAKLARSUNAN AMACÆYLA4ë-VE4~RK %KONOMI"ANKASÆTARAFÆNDAN HAYATAGElIRILEN4ë-í4%" 'IRIåIM%VLERI YÆLÆNDAN BUYANA¯DENFAZLAGIRIåIMCIYEDESTEKVERDI ëZMIR4ë-í4%"'IRIåIM %VI¯NINDESTEKLEDIãI!KÆLLÆ 3ISTEMLER0ROJESI KURULUåLAR TARAFÆNDANYAåAMSAL yNEMDEOLANT~MARAMA EåLEåTIRME SÆNÆFLAMA TAHMINLEME DEãERLENDIRME FAALIYETLERINDEKULLANÆLMAK

76

~ZEREIHTIYACAGyRE åEKILLENDIRILMIåyZG~N SISTEMATIKlyZ~MLER ~RETMEYIAMAlEDINEREK KURULDU +URUMSAL!RAMA0LATFORMU KURUMLARASAHIPOLDUKLARÆ VEYAERIåEBILDIKLERIVERILERE AKÆLLÆERIåIMIMKANÆSAãLAYAN BIRPLATFORM0LATFORM KURUMLARÆNB~NYESINDE YAåAYANONLARÆNIHTIYAlLARÆNA GyREAKÆLLANÆPåEKILLENEN AKÆLLÆARAMAROBOTUNU OLUåTURMAHEDEFIYLE TASARÆMLANDÆ +URUMLARAERIåEBILDIKLERI HERYERDEN INTERNET VERI TABANLARÆ VERIHAVUZLARÆ SOSYALMEDYA HERåEYE VIDEO SES GyR~NT~ DOK~MAN WEBSAYFASÆ SOSYALMEDYAMESAJÆ VEYAKULLANÆCÆSÆ VERI TABANÆTABLOSU IHTIYAl DUYDUKLARÆANDAERIåIM SORGUSUNDAYANLÆåLÆKLAR EKSIKLIKLERBULUNSADAHI AKÆLLÆCAERIåIMIMKANÆ SUNUYOR

6MVTMBSBSBTÉ zMmFLMFSEFLBCVMHzSFO ölçümler !KÆLLÆ3ISTEMLER KURUCULARÆNDAN%RTAN +ARAKURT 4ë-í4%"'IRIåIM %VIILETANÆåMALARÆNÆåyYLE AKTARÆYOR¬&IRMAMÆZ YÆLÆNDAKENDIKENDINE yãRENEBILENKURUMLAR IlINYAåAYANYERLIAKÆLLÆ ARAMAMOTORUVEASISTANÆ GELIåTIRMEVIZYONUYLA ëZMIR¯DEKURULDU4%"¯IN yeni yerli teknolojilere OLANDESTEãININBILINCINDE OLARAKByYLEBIRSTRATEJIK ALANDAGELIåTIRMELERDE BULUNDUãUMUZUILGILILERE ILETTIKTENSONRAGIRIåIM PROGRAMÆNADAHILOLDUKëLK ADÆMFIRMAMÆZÆNPAZARLAMA SATÆåKONUSUNDAKIMEVCUT EKSIKLIKLERINIGIDERMEADÆNA YOLHARITASÆOLUåTURULDU 9APÆLANHAZÆRLÆKTOPLANTÆLARÆ BIREBIRDEãERLENDIRME lALÆåMALARÆNETICESINDE yNEMLIKAZANÆMLARELDE EDILDI!YRÆCAERIåIM AãÆNDAKIKURUMSAL

FIRMALARA'IRIåIM%VI TEMASLARDABULUNARAK !KÆLLÆ3ISTEMLERDENBU KURUMLARÆNHABERDAROLMASÆ SAãLANDÆ9AKLAåÆKYÆLDÆR ULUSLARARASÆyLlEKLERDE KABULGyREN FIZIBILITESI YAPÆLMÆå yLl~MMETRIKLERI SOMUTLAåTÆRMÆåTEKNOLOJILERI GELIåTIRMEKTEYIZ 'ELIåTIRIRKENELDE ETTIãIMIZlOãUNLUãU YERLIREFERANSLARÆMÆZ BIZLEREG~lVERIRKENAYNÆ ZAMANDAILERIADÆMLARÆ ATMADAKARARLÆLÆãÆMÆZÆ ARTTÆRMAKTA-EVCUT DURUMDAKENDIMIZIUZUN VEAãÆRBIRHASATSONRASÆ DAHAYENIYENIMEYVELERINI TOPLAYAN~RETICILERGIBI HISSETMEKTEYIZ 'ELDIãIMIZNOKTADA DÆåPAZARLARAAlÆLMADA !MERIKANPAZARÆNDABIRIKI FIRMAYLAlALÆåMAYABAåLADÆK yNCELIKLE/NLARLAYAPÆLAN lALÆåMALARBIZIBUALANDAKI ANAPAZAROLAN!MERIKAN PAZARÆNATAåÆYABILECEãINE INANÆYORUZ!YRÆCAPARALELDE $UBAIBAåLANGÆlLÆ/RTA $OãUPAZARÆNAERIåIM lALÆåMALARÆMÆZBAåLADÆ


^^^ÄSWHJVT[Y

Tarımsal ürünlerde çözüm ortağınız.

www.abco.com.tr

ŢAmbalaj ipi ŢÇuval ağız ipi ŢPaket ipi ŢBiçerbağlar ipi ŢOrganik tarım ipi

Prizmatik Prizma atik Balya İpi

Sera İpi pi

Balya Makinası İpi

A M B A L A J V E D I Ș T İ CA R E T A .Ș.


SİNERJİ / TAY GROUP

6×FDNHNPHʖLSD]DUD J|WUHQL˂VL]NDOPD]

+D]ÖUJL\LPHQGVWULVLQGH\ÖOÖJHULGHEÖUDNDQ7D\*URXSVDKLS ROGXæXGHQH\LPOHELUoRN\HQLSURMH\HLP]DDWÖ\RUâLUNHWLQ<|QHWLP .XUXOX%DãNDQÖ0HVXW7RSUDN GDUHWLPOHULQLQ\]GH LQLLKUDo HWWLNOHULQLLoLQLVHPLO\RQHXURFLURKHGHIOHGLNOHULQLEHOLUWWL

İ

ç piyasaya yönelik KUMAåTICARETIILE YÆLÆNDAIåYAåAMÆNAADÆM ATAN-ESUT4OPRAKÆN KURUCUSUOLDUãU4AY'ROUP ¯ÆNCÆYÆLÆNDAULUSLARARASÆYATÆRÆMLARÆVEIHRACAT HACMIYLEK~RESELBIRåIRKET OLMAYOLUNDA'~N~M~ZDE 78

HAZÆRGIYIM GAYRIMENKULVE TURIZMSEKTyRLERINDEFAALIYET GySTERENGRUP YENIHEDEFLERINI®YATÆRÆMADEVAM¯BAåLÆãÆ ETRAFÆNDATOPLADÆ4AY'ROUP 9yNETIM+URULU"AåKANÆ -ESUT4OPRAK ¬$EãIåMEYEN yNCELIKLERIMIZVEIåIMIZE OLANTUTKUMUZLAYOLUMUZA

DEVAMEDIYORUZ"AåARÆMÆZ D~R~STL~K åEFFAFLÆK POZITIF YAKLAåÆM ESNEKLIKVEADIL OLMAMÆZDANDÆR'~lL~BIRKURUMOLMAKDEMEK TECR~BELI VEUZMANBIRKADROYASAHIP OLMAKDEMEKTIR­DIYEREK INSANAYATÆRÆMÆNyNEMINI VURGULUYOR

Tay Group'un öyküsünü sizden alabilir miyiz? YÆLÆNDAIlPIYASAYA YyNELIKKUMAåTICARETIILE TEKSTILSEKTyR~NDEFAALIYETE BAåLADÆKDEIHRACATA YyNELIKKUMAå~RETIMIAMACÆYLA4AYTEKS YÆLÆNA ISE4AYEKSFIRMASÆILEHAZÆR GIYIMIHRACATÆNABAåLADÆK TEISEDÆåTICARETåIRKETI 4AYPAFAALIYETEGElTIäU ANDA4AY'ROUPlATÆSÆ ALTÆNDATOPLANANåIRKETLERIN MERKEZI"EYLIKD~Z~¯NDE 3ILIVRIVE"OLU¯DADENIMVE NONíDENIMKONFEKSIYON ~RETIMI aORLU¯DAISE9ÆKAMA !Rí'EMERKEZIILEHIZMET VERIYORUZ YÆLÆNDAaORLU¯DA ,EVIS¯ÆN$EVELOPMENT#ENTER¯ÆNÆSATÆNALDÆK"UYATÆRÆM SAYESINDEYÆKAMAVE!Rí'E MERKEZINESAHIPOLDUKVE YÆKAMAALANÆNDAKENDIMIZI GELIåTIRMEKABILIYETIMIZI ARTÆRDÆK!YNÆZAMANDA lEåITLIKIMYASALLARLAFARKLÆ DENEMELERYAPARAKYENI ~R~NLERTASARLADÆK3ADECE M~åTERIMIZINISTEDIKLERINI YAPANBIR~RETICIDEãIL YÆKAMATRENDLERISUNAN BIR~RETICIKONUMUNDAYÆZ $EVELOPMENT#ENTER¯ÆMÆZLA EåZAMANLÆOLARAKOTOMASYON YATÆRÆMÆDAYAPÆLDÆdN~M~ZDEKIG~NLERDEDEYATÆRÆMLARÆMÆZDEVAMEDECEK "UG~NIlINTOPLAMDABIN METREKAREKAPALÆALANDA Y~ZDE¯UBEYAZYAKALÆ OLMAK~ZEREYAKLAåÆK lALÆåANÆILE~RETIMININY~ZDE ¯INIIHRAlEDIYORUZ-ÆSÆR¯DAKIlALÆåANLABIRLIKTETEKSTILALANÆNDAYAKLAåÆK BINKIåILIKISTIHDAMMEVCUT "UNUNY~ZDE¯SINIKADÆN lALÆåANLAROLUåTURUYOR ëSTANBUL(AZÆR'IYIMVE+ONFEKSIYONëHRACATlÆ"IRLIKLERI-


ð/è""57&563ð;.%& %&#f:f.& Tay Group, 2004'te !STAY¯Ã&#x2021;KURARAK GAYRIMENKULVE TURIZMALANÃ&#x2021;NDADA YATÃ&#x2021;RÃ&#x2021;MLARYAPTÃ&#x2021; YÃ&#x2021;LÃ&#x2021;NDAD~NYANÃ&#x2021;N ENPRESTIJLIOTEL MARKALARÃ&#x2021;NDAN&OUR 3EASONSÃ&#x2021;DEVIRALDÃ&#x2021; !VCÃ&#x2021;LARDAKI KONUTLUK!CADEMIA Apartments projesi AYGIBIKÃ&#x2021;SA BIRS~REDEINæA EDILDIKONUTLUK /NALTÃ&#x2021;$OKUZëSTANBUL projesi ise 2012 -AYÃ&#x2021;SAYÃ&#x2021;NDATESLIM EDILDI"ODRUM 9ALÃ&#x2021;lIFTLIKByLGESINDE YERALAN&OUR Seasons Resort "ODRUMPROJESINE DABAæLANDÃ&#x2021; /TELVEVILLALARÃ&#x2021; KAPSAYANRESORTUN PROJEDEäERIMILYAR DOLARÃ&#x2021;N~ST~NDE NINYÃ&#x2020;LÃ&#x2020; (AZÃ&#x2020;R'IYIMVE +ONFEKSIYONëMALATlÃ&#x2020;ëHRACATlÃ&#x2020;KATEGORISINDE4!9%+3 FIRMASÃ&#x2020;ILESÃ&#x2020;RADA ëHRACATlÃ&#x2020; KATEGORISINDEISE4!90! FIRMASÃ&#x2020;ILESÃ&#x2020;RADA0LATIN

dD~LELAYÃ&#x2020;KGyR~LD~K!YNÃ&#x2020; ZAMANDAëSTANBUL3ANAYI /DASÃ&#x2020;TARAFÃ&#x2020;NDAN4~RKIYE¯NIN ILK"~Y~K3ANAYI+URULUÃ¥UARASÃ&#x2020;NDAYERALÃ&#x2020;YORUZ

:VSUEÃ&#x2030;éÃ&#x2030;ZBUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;NMBSÃ&#x2030;OEBO CBITFEFSNJTJOJ[ 4AY'ROUPOLARAKKONFEKSIYONSEKTyR~NDEILKYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020; YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;OLAN4#'ARMENT¯Ã&#x2020; YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA-Ã&#x2020;SÃ&#x2020;R¯LÃ&#x2020;#AIRO #OTTON#ENTERILE4AYPA ORTAKLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NDA!L/BOUR#ITY +AHIRE¯DEBINMETREKARE ALAN~ZERINDEKURDUK9Ã&#x2020;LLÃ&#x2020;K MILYONADET~RETIMKAPASITESIILEDENIMVENONíDENIM KONFEKSIYON~RETIYORUZ +ENDI~R~NGRUBUNDA-Ã&#x2020;SÃ&#x2020;R¯Ã&#x2020;N HAZÃ&#x2020;RGIYIMIHRACATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NY~ZDE ¯UNUYAPÃ&#x2020;YORUZ-Ã&#x2020;SÃ&#x2020;R¯DAKI ~RETIMINB~Y~KByL~M~ !"$¯YEGIDIYORVEMILYON DOLARLÃ&#x2020;KIHRACATGERlEKLEÃ¥TIRIYORUZ-Ã&#x2020;SÃ&#x2020;R¯Ã&#x2020;NARDÃ&#x2020;NDAN4AYAL3PAILE#EZAYIRGIRIÃ¥IMINI HAYATAGElIRIYORUZ #EZAYIRH~K~METIILEORTAK KURULAN4AYAL3PA 2ELIZANE VILAYETI3DI+HETTAPEND~STRI ByLGESINDE~lFAZDAHAYATA GElIRILECEK4OPLAM MILYONMETREKARE~ZERINE KURACAãÃ&#x2020;/RGANIZE4EKSTIL ëHTISAS3ANAYI"yLGESIILE !VRUPAVE!KDENIZHAVZASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NENB~Y~KENTEGRETEKSTIL ~RETIMTESISINEIMZAATÃ&#x2020;LACAK SONUNDATAMAMLANACAK OLANILKETAPTABINKIÃ¥IYE SENEIlERISINDEKADEMELI OLARAKISETOPLAMDABIN KIÃ¥IYEISTIHDAMYARATACAK

#EZAYIR2ELIZANEæEHRINDEKURULAN4AYAL 3PA HEKTARARAZI~ZERINEYAYÃ&#x2021;LACAKOLAN /RGANIZE4EKSTIL3ANAYI"yLGESIILE!VRUPA VE$OäU!KDENIZINENB~Y~KENTEGRETEKSTIL ~RETIMTESISIOLACAK ZÃ&#x2030;MÃ&#x2030;CFLMFOUJMFSJOJ[F uygun ilerledi mi? 2017'ye JMJéLJO SFUJNWFJISBDBU IFEFGMFSJOJ[OFEJS YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;BIZIMAlÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDAN BAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;IDI9Ã&#x2020;LÃ&#x2020;NIKINCIYARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NDA~LKEOLARAKYAÃ¥ADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z OLAYLARÃ&#x2020;NETKISIYLEBIRMIKTAR YAVAÃ¥LASADATOPLAMDAB~TlEMIZITUTTURDUKVECIRODA Y~ZDEB~Y~D~KIlIN HEDEFIMIZ MILYONADET SATÃ&#x2020;Ã¥VEMILYONEUROCIRO 4AY'ROUP GELECEKyNGyR~LERINDEK~RESELARENADA KENDININEREDEKONUMLANDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YOR4~RKIYE¯DEKIHAZÃ&#x2020;R GIYIMSEKTyR~N~NBIR~YESI OLARAKULAÃ¥MAYÃ&#x2020;HEDEFLEDIãIMIZYER D~NYADADENIMVE NONDENIMALTGRUPSEKTyR~NDEENINOVATIF HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;VEKALITELI ~R~NLERISUNANBIR~RETICI OLMAKTÃ&#x2020;R 0ERAKENDESEKTyR~NDESADECEFIYATDEãILDEBUSAYDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZUNSURLARÃ&#x2020;NDAyNEMINI BILENVEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BURAYA YAPANMARKALARKAZANÃ&#x2020;YORVE KAZANMAYADEVAMEDECEK "IZ4~RKIYEOLARAKHIlBIR ZAMANENIYIFIYATÃ&#x2020;VEREN~LKE

OLAMAYACAãÃ&#x2020;ZFAKATENHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020; YENILIKlIVEIYIKALITEYIVERMENINDEFIYATKADARyNEMLI OLDUãUNUUNUTMAYACAãÃ&#x2020;Z "IZÃ¥IRKETOLARAKKÃ&#x2020;SAVADEDE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAMILYON DOLAR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA MILYONDOLARIHRACATYAPMAYÃ&#x2020; yNGyR~YORUZ "UNOKTADA~LKEMIZDEKIT~M ~RETICISEKTyRLEREÃ¥UNUSyYLEMEKISTERIM5NUTULMASÃ&#x2020;NKI +IMSEBAYATEKMEKISTEMEZ HERKESSÃ&#x2020;CAKEKMEKYEMEK ISTER3IZNEREDEOLURSANÃ&#x2020;Z OLUN M~Ã¥TERINIZINAYAãÃ&#x2020;NA SÃ&#x2020;CAKEKMEãIYANITAZE~R~N~ GyT~R~RSENIZ IÃ¥SIZKALMAZSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZäIRKETLERIMIZ DyNEMSEL R~ZGARLARABAKÃ&#x2020;PUMUTSUZLAÃ¥MASÃ&#x2020;NëåINIZID~ZG~NYAPARSANÃ&#x2020;ZAYAKTAKALÃ&#x2020;RSÃ&#x2020;NÃ&#x2020;Z

79


BİRLİK / FUAR

Çin’den ABD’ye 7UNoRUDE×KHU\HUGH 7UNoRUDSLKUDFDWoÖODUÖGQ\DQÖQHQE\NoRUDSIXDUÖRODQâDQJD\dRUDS)XDUÖ QGD &+3( dLQ GHQPLO\DUGRODUOÖNLWKDODW\DSDQ$%' OLDOÖFÖODUGDQE\NLOJLJ|UG

E

KONOMI"AKANLÆãÆ $ESTEKLIë(+ë" aORAPëHRACATlÆLARÆ +~MESIyNC~L~ã~NDEALANÆNDAD~NYANÆNEN B~Y~ã~OLAN#(0%YEILK KEZKATÆLAN4~RKFIRMALARÆ aINDENUMUTLUDyND~ ëHRACATÆNÆNY~ZDE¯ÆNÆ !"~LKELERINEYAPANYERLI ~RETICI ILKKEZKATÆLDÆãÆ äANGAY¯DAKID~NYANÆNEN B~Y~KlORAPFUARÆOLAN #(0%¯DE SADECEaIN¯DEN MILYARDOLARLÆKITHALAT YAPAN!"$¯LIALÆCÆLARDAN B~Y~KILGIGyREREKROTALARÆNÆ!"$PAZARÆNAlEVIRDILER

80

"#%QB[BSÉOB bJO²EFOHFmJé $~NYANÆNIKINCIB~Y~K lORAP~RETICISIOLAN4~RKIYE ENB~Y~KALÆCÆKONUMUNDAKI!"$¯YIaIN~ZERINDEN FETHETMEKIlINKOLLARÆ SÆVADÆaORAPëHRACATlÆLARÆ +~MESIyNC~L~ã~NDEALANÆNDAD~NYANÆNENB~Y~ã~ OLANäANGAYaORAP&UARƯNA #(0% ILKKEZKATÆLAN 4~RKFIRMALARÆ YOãUNILGIYLE KARåÆLANDÆ ë(+ë"!"$ !"VE5ZAKDOãU&UARLAR+OMITESI"AåKANÆdZKAN+ARACA äANGAY¯DA GERlEKLEåTIRILENFUARDA

ALÆCÆLARDANGyRD~KLERIILGI KARåÆSÆNDAMUTLULUKDUYDUKLARÆNÆBELIRTTI+ARACA EV SAHIBIaIN¯IND~NYANÆNLIDER lORAP~RETICISIKONUMUNDA BULUNDUãUNUBELIRTEREK HEDEFLERININBUFUAR~ZERINDEN !"$PAZARÆNAULAåMAKOLDUãUNUVURGULADÆ+ARACA BUNLARÆNYANÆSÆRA !"$¯NIN YÆLLÆKYAKLAåÆK MILYAR DOLARILED~NYANÆNENB~Y~K lORAPALÆCÆSÆOLDUãUNUDA VURGULADÆ

"#%JISBDBUÉBSUBDBL YÆLÆNDAGERILEYENEURO íDOLARPARITESININYENIDEN

4~RKIYELEHINEDyNMESI IlINROTAYÆISTEDIKLERIPAYÆ ALAMADÆKLARÆ!"$PAZARÆNAlEVIRDIKLERINIBELIRTEN +ARACA SyZLERINEåUåEKILDE DEVAMETTI¬4~RKIYE aIN¯IN ARDÆNDAND~NYANÆNIKINCI B~Y~K~RETICISIKONUMUNDABULUNUYOR¯DA MILYARlIFTlORAPIHRAlETTIK ëHRACATÆMÆZÆNY~ZDE¯ÆNÆ !"~LKELERINEGERlEKLEåTIRIYORUZ(ERYÆLORTALAMA Y~ZDEB~Y~YENSEKTyR~M~Z¯TEMILYAR MILYONDOLARIHRACATAULAåTÆ !NCAK ¯DEEUROíDOLAR PARITESINDEKIGERILEMEYE


PARALELOLARAKIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA Y~ZDE KAYÃ&#x2020;PYAÃ¥ADÃ&#x2020;K 0ARITENINYENIDENLEHIMIZEDyNMESI~ZERINEPAZAR lEÃ¥ITLILIãIYAKALAMAKVE IHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RMAKIlIN ROTAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;BIRT~RL~ISTEDIãIMIZPAYÃ&#x2020;ALAMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z !"$¯YElEVIRDIK(ALENYAKLAÃ¥Ã&#x2020;KMILYONDOLAROLAN !"$¯YElORAPIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; ARTÃ&#x2020;RMAKIlINIKIHAFTAyNCE ,AS6EGAS¯TAKI-AGIC3HOW &UARÃ&#x2020;¯NDAYDÃ&#x2020;K­

"#%²MJmPSBQ BMÃ&#x2030;DÃ&#x2030;MBSÃ&#x2030;OBVMBéNBLJmJO EPçSVBESFT$)1& %NB~Y~KALÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NGERlEKLEÃ¥TIRILDIãIäANGAY¯DAKI #(0%&UARÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;N!"$¯LI lORAPALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NAULAÃ¥MAK IlINENDOãRUADRESLERINDEN BIRIOLDUãUNUVURGULAYAN+ARACAŠANGAY¯DAKI #(0%&UARÃ&#x2020;!"$¯LIALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARA ULAÃ¥ABILMEKIlINDOãRUBIR YERVEADÃ&#x2020;Ma~NK~HEM !"$¯LIHEM!VRUPALÃ&#x2020;LAR EN B~Y~KALÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BUFUARDA GERlEKLEÃ¥TIRIYORLAR !"$ MILYARDOLARLÃ&#x2020;K lORAPITHALATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N MILYAR DOLARLÃ&#x2020;KKÃ&#x2020;SMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;aIN¯DEN YAPÃ&#x2020;YOR!MERIKALÃ&#x2020;LARADAHA HÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;ULAÃ¥ABILMEKIlINBIZDE ILKKEZ#(0%¯DEYERIMIZI ALDÃ&#x2020;K"URADABIZIGyRENLER yNCEDURUMUANLAMAKTA ZORLANDÃ&#x2020;LAR!NCAKHEDEFIMIZIANLATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDABIZEHAK VERDILERaIN¯INlORAPDEVLERININYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RAFUARAKATÃ&#x2020;LAN YABANCÃ&#x2020;FIRMANÃ&#x2020;N¯INI %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;$ESTEKLI ë(+ë"aORAPëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; +~MESIILEKATÃ&#x2020;LANFIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZOLUÃ¥TURDU"AÃ¥TA !"$¯LILEROLMAK~ZEREBIN ALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NZIYARETETTIãIFUARDA GyRD~ã~M~ZILGIBIZIGELECEK IlINSONDERECEUMUTLANDÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;­IFADELERINIKAYDETTI

Ä°HKÄ°B Yönetim Kurulu Ã&#x153;yesi ve Ultra Ã&#x2021;orapâ&#x20AC;&#x2122;ın kurucusu Ã&#x2013;zkan Karaca ve Ã&#x2021;orap Sanayicileri DerneÄ&#x;i BaÅ&#x;kanı Bülent Ä°yikülah stantları beraber ziyaret ettiler.

"#%²OJOFOCZL IB[Ã&#x2030;SHJZJNGVBSÃ&#x2030;.BHJD 4IPX²B5SLBLÃ&#x2030;OÃ&#x2030; %KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;N¬HEDEFPAZAR­OLARAKBELIRLEDIãI !"$ 4~RKHAZÃ&#x2020;RGIYIMIHRACATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NAKÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NAUãRADÃ&#x2020; ,AS6EGAS¯DAKI-AGIC3HOW &UARÃ&#x2020;¯NDAëSTANBUL(AZÃ&#x2020;RGIYIMVE+ONFEKSIYONëHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;"IRLIãI ë(+ë" yNC~L~ã~NDEFIRMAILEREKOR KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MGySTEREN4~RKIYE MILYARDOLARLÃ&#x2020;K!"$¯NIN HAZÃ&#x2020;RGIYIMITHALATÃ&#x2020;NDAN ALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;PAYÃ&#x2020;ILKAÃ¥AMADA MILYONDOLARLARDANMILYAR DOLARlÃ&#x2020;TASÃ&#x2020;NAlÃ&#x2020;KARMAYÃ&#x2020;HEDEFLIYOR!"$¯NINMILYAR DOLARLÃ&#x2020;KHAZÃ&#x2020;RGIYIMITHALAT PASTASÃ&#x2020;NDANALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;PAYÃ&#x2020; ARTÃ&#x2020;RMAYÃ&#x2020;HEDEFLEYENë(+ë" ,AS6EGAS¯TAD~ZENLENEN ~LKENINENB~Y~KHAZÃ&#x2020;R GIYIMFUARÃ&#x2020;-AGIC3HOW¯DA GyVDEGySTERISIYAPTÃ&#x2020; íäUBATTARIHLERI ARASÃ&#x2020;NDAGERlEKLEÃ¥TIRILENVE D~NYANÃ&#x2020;NENB~Y~KFUARORGANIZASYONLARÃ&#x2020;ARASÃ&#x2020;NDAYER ALAN-AGIC3HOW¯AKATÃ&#x2020;LAN 4~RKFIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NSTANTLARÃ&#x2020; ALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NAKÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NAUãRADÃ&#x2020;

)FEFG NJMZBSEPMBS ë(+ë"!"$ !"VE5ZAK-

DOãU&UARLAR+OMITESI "AÃ¥KANÃ&#x2020;dZKAN+ARACAISE ,AS6EGAS¯DAKI-AGIC3HOW FUARÃ&#x2020;NDAFIRMAILEREKOR KÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI%KONOMI"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;N¬HEDEF PAZAR­OLARAKBELIRLEYIP Y~ZDEKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MDESTEãI VERDIãIFUARDA4~RKFIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NYOãUNILGIGyRD~ã~N~ IFADEEDEN+ARACA ¬9AKLAÃ¥Ã&#x2020;K MILYARDOLARLAD~NYANÃ&#x2020;NENB~Y~KHAZÃ&#x2020;RGIYIM ITHALATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;OLANVE4~RK HAZÃ&#x2020;RGIYIMIHRACATlÃ&#x2020;LARÃ&#x2020; IlINUMUTOLMAYADEVAM EDEN!MERIKAYADEYIM YERINDEYSElÃ&#x2020;KARMAYAPTÃ&#x2020;K (ERYÃ&#x2020;LIKIKEZD~ZENLENEN -AGIC3HOW¯A¯TENBU YANAë(+ë"yNC~L~ã~NDE MILLIKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MD~ZENLIYORUZ KEZMILLIKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MLABURADAYÃ&#x2020;Z VEBUKEZFIRMAILEREKOR KÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;K.IHAYETMEYVELERI TOPLAMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;K&UARDA KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MCÃ&#x2020;LARIlINTAHSIS EDILENOTOB~SLERIGIYDIREREKGElENYÃ&#x2020;LBAÃ¥LATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z REKLAMKAMPANYASÃ&#x2020;B~Y~K ILGIGyRM~Ã¥T~"UYÃ&#x2020;LDA OTOB~S,AS6EGASSOKAKLARÃ&#x2020;NDA¬4URKEY$ISCOVER 4HE0OTENTIAL­REKLAMLARÃ&#x2020; ILEDOLAÃ¥Ã&#x2020;YOR9OãUNTANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVEPARITENIN

DOLARLEHINEY~KSELMESIYLEBIRLIKTEEMEãIMIZIN KARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ALMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;K&IRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZB~Y~K SIPARIÃ¥LERLEDyN~YORLAR !MERIKALÃ&#x2020;LARyZELLIKLE DENIM DERIKONFEKSIYON FIRMALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;KENDIPAZARLARÃ&#x2020;NDAGyRMEKISTEDIKLERINI SyYL~YORLAR(ERYÃ&#x2020;LYOãUN KATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MSAãLAYANlORAPFIRMALARÃ&#x2020;yNCESIENFAZLA IHRACATYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;ILK~LKE IlINDEOLAN!"$¯DENY~KL~ SIPARIÃ¥LERALDÃ&#x2020;LAR$~NYANÃ&#x2020;N ENB~Y~KPAZARÃ&#x2020;NDA YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;yNCESIYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z MILYARDOLARLÃ&#x2020;KIHRACATÃ&#x2020;EN GElSONUNDAYAKALAYACAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAINANÃ&#x2020;YORUM­DEDI ITIBARÃ&#x2020;ILE!VRUPADA ATAãAKALKAN4~RKAYAKKABÃ&#x2020;FIRMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDA-AGIC 3HOW¯ABUYÃ&#x2020;LYOãUNKATÃ&#x2020;LÃ&#x2020;M SAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTENdZKAN +ARACA AYAKKABÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;NBU YÃ&#x2020;L!"$¯YIHEDEF~LKELERDEN BIRIOLARAKSElTIKLERINISyZLERINEEKLEDI

#VHDFTBIJCJ[ &UARHAKKÃ&#x2020;NDADEãERLENDIRMELERDEBULUNANë(+ë" "AÃ¥KANVEKILI+EMALETTIN'~NEÃ¥ !"$NIN MILYARDOLARÃ&#x2020;HAZÃ&#x2020;RGIYIM OLMAK~ZERETOPLAMDA TRILYONDOLARLAD~NYANÃ&#x2020;N ENB~Y~KITHALATlÃ&#x2020;~LKESI KONUMUNDABULUNDUãUNU VE4~RKIYENINBUPAZARDAN lOKDAHAFAZLAPAYALMASÃ&#x2020; GEREKTIãINIBELIRTTI

81


AHENK / MAKALE

<HQL6×QDL0ONL\HW.DQXQX

A

ASLIHAN YÖRDEM ATİK Ar-Ge Şubesi Uzman

VRUPA"IRLIãI~LKELERIILE POLITIKAALANÆNDAGERGINLIK DOãURANDAVRANÆåLAR VERESTLEåMELERDEVAM EDEDURSUN ADAY~LKEKONUMUNDA OLAN4~RKIYE !"ILEAlÆLANFASÆLLARDA KURUMSALKAPASITEGELIåIMIVE MEVZUATUYUMUKAPSAMÆNDA TAMAMLANANDEVAMEDENPROJELERIN UYGULAMALARÆNÆVEALTlALÆåMALARÆNÆ Y~R~TMEYIS~RD~R~YOR !"ILEMALIIåBIRLIãIKAPSAMÆNDA ORTAKLAåAFONLANAN&IKRI-~LKIYET (AKLARÆNÆN'~MR~KLERDE+ORUNMASÆ 0ROJESIBUNLARDANYALNÆZCABIRI "UPROJE FASÆLDANOLUåAN !"M~KTESEBATÆNDANNO¯LU ¬&IKRI-~LKIYET(UKUKU­FASLÆ M~ZAKERELERININGElICIOLARAK KAPATÆLABILMESIIlINILERIS~R~LEN ADETTEKNIKKAPANÆåKRITERIILEILIåKILI "UYAZÆMÆZDAASÆLKONUåACAãÆMÆZ KONUISESyZKONUSUKAPANÆå KRITERLERININTAMAMLANMASÆNAHIZMET ETMEK~ZERE/CAKTARIHINDE Y~R~RL~ãEGIRENSAYÆLÆ3ÆNAI -~LKIYET+ANUNU 3-+ OLACAK

Kanun Neyi Hedefliyor?

Bu kapsamda SMK, ONHPL]GHQLWHOLNOLVÖQDL PONL\HW\DSÖVÖND]DQGÖUPDN VXUHWL\OHX\JXODPDGD \DãDQDQVRUXQODUÖJLGHUPH\L VUHoOHULKÖ]ODQGÖUPD\Ö VÖQDLPONL\HWPHY]XDWÖQÖQ XOXVODUDUDVÖDQODãPDODUDYH $%PHY]XDWÖQDX\XPXQX DUWÖUPD\ÖKHGHIOL\RU 82

AlÆSÆNDANENyNEMLIGySTERGELER ARASÆNDAYERALÆR "UKAPSAMDA3-+ ~LKEMIZDE NITELIKLISÆNAIM~LKIYETYAPÆSÆ KAZANDÆRMAKSURETIYLEUYGULAMADA YAåANANSORUNLARÆGIDERMEYI S~RElLERIHÆZLANDÆRMAYÆ SÆNAI M~LKIYETMEVZUATÆNÆNULUSLARARASÆ ANLAåMALARAVE!"MEVZUATÆNA UYUMUNUARTÆRMAYÆHEDEFLIYOR "UNUNYANÆSÆRA4~RK0ATENT¯IN KURUMSALKAPASITESININARTÆRÆLMASÆ VE!NAYASA-AHKEMESI¯NIN+(+ IPTALLERININyN~NEGElILMESIDEAYNÆ åEKILDEyNEMSENIYOR MADDEDENOLUåANKANUN KITAP ADÆVERILENBEåPARlADANOLUåUYOR "UNLAR MARKA COãRAFIIåARETLER TASARÆM PATENTVEORTAKVEDIãER H~K~MLER-~LGAMEVZUATANISPETEN YENIKANUNDAMADDESAYÆSÆNÆN AZALTÆLARAKSADELEåTIRMEYOLUNA GIDILDIãINI DAHADARHACIMLIBIR MEVZUATOLUåTURULDUãUNUGyR~YORUZ "UYAZÆIlIN BEåANABAåLÆKTAN YALNÆZCATASARÆM PATENTVECOãRAFI IåARETLERByL~M~NDEKID~ZENLEMELERI VEGETIRILENYENILIKLERIELEALACAãÆZ (ADIGELIN HUKUKUNOLEBíI DERYASÆNAK~l~KBIRDALÆåYAPALÆM

!"$¯LIEKONOMIST*OHN+ENNETH 'ALBRAITHåyYLEDER¬3ANAYI TOPLUMUNUNYAKÆTÆPARAYDÆ"ILGI Kanun Ne Getiriyor? TOPLUMUNDAYAKÆTDA G~lDE 7DVDUÔP+ANUNUN TASARÆM BILGIDIR­4ABIIYAåASAYDÆBILGI ALANÆNDAPEKlOKYENILIKSUNDUãUNU DyN~å~M~N~NHÆZÆ VEGENIåLIãIONUDA dĂƐĂƌŦŵĂƔǀƵƌƵůĂƌŦŶĚĂ7ůŬϭϬmůŬĞ;ϮϬϭϲͿ HAYRETED~å~REBILIRDI 5.000 ----- dŽƉůĂŵdĂƐĂƌŦŵ Almanya ëLKBAåLAYANLARIlIN ĂƔǀƵƌƵ ^ĂLJŦƐŦŶĚĂŬŝ 20,9% 4.500 zƺnjĚĞƐŝ 13,4% HATÆRLATMAKTAFAYDA 4.000 ----- ϮϬϭϱzŦůŦŶĂ'ƂƌĞ VAR&IKRIM~LKIYET ĂƔǀƵƌƵ ^ĂLJŦƐŦŶĚĂŬŝƌƚŦƔGüney Kore 3.500 ƺƔƺƔ 10,1% HAKLARÆIKIYEAYRÆLÆYOR 46,8% 3.000 &IKRIHAKLARVESÆNAI 7ƐǀŝĕƌĞ 2.500 7ƚĂůLJĂ Hollanda 13,7% HAKLAR"UHAKLARÆN 6,0% Japonya 7,0% -22,9% 2.000 -5,1% 4,6% 72,2% KORUNMASÆBILIMSEL 109,2% 7ƐǀĞĕ 1.500 2,6% VETEKNOLOJIKDOãAL 1.000 72,0% Fransa ABD OLARAKEKONOMIKVE 6,5% dƺƌŬŝLJĞ 7,5%… 500 -8,0% 3,1% SOSYALKALKÆNMANÆN 136,5% 0 GERlEKLEåTIRILMESI


GyR~YORUZëLKOLARAK KANUN ILEGETIRILEN¬YENILIKINCELEME USUL~­N~N YENILIKlILIKORTAMÆNÆN GENIåLEMESINIOLUMLUETKILEYECEãI MUHAKKAK9ENIOLMADÆãÆANLAåÆLAN TASARÆMCÆLARREDDEDILECEKVE ByYLELIKLEyZG~NTASARÆMLARTESCIL YOLUYLAKORUMAALTÆNAALÆNMÆå OLACAK$AHAyNCEKIUYGULAMALARDA TASARÆMBAåVURUSUYAPÆLÆR åEKLI INCELEMEYAPÆLÆR AYLÆKYAYÆN AåAMASÆNDANSONRATESCILBELGESI TAMAMLANÆRDÆ9ENIKANUN ILEBIRLIKTE BUS~RECEYENILIK INCELEMESIILAVEEDILDI6EYAYÆN S~RESIAYDANAYAINDIRILDI +ANUNUNILKLERINDENBIRIDE ¬TESCILSIZTASARÆM­"UåEKILDE TEKSTIL MOBILYAGIBIMODASÆHÆZLÆ DEãIåENSEKTyRLERDEOLUåTURULAN TASARÆMLARIlINYÆLLASÆNÆRLÆTESCILSIZ KORUMAIMKANÆSAãLANÆYOR !YRÆCA BIRLEåIK~R~N~NGyR~NMEYEN KÆSÆMLARÆALANÆNDAKID~ZENLEMELER ILGIlEKICI"IRLEåIK~R~NLERIN GyR~NMEYENKÆSÆMLARÆKORUMA KAPSAMÆDÆåÆNDATUTULUYOR dRNEãIN BIRLEåIK~R~NOLARAK ARABANÆNFARÆTASARÆMKONUSUNDAN YARARLANÆRKEN NORMALKULLANÆMDA GyR~NMEYENMOTORBLOãUTASARÆMILE KORUNMUYOR 4ASARÆMALANÆNDAKIBIRDIãERYENILIK DE¬EåDEãER~R~NUYGULAMASÆ­ +ANUNILEEåDEãERPARlALARÆN TASARÆMKORUMASÆKAPSAMÆNDAN lÆKARTÆLDÆãÆNÆGyR~YORUZ"yYLECE EåDEãERPARlALARÆN~RETILDIãI SEKTyRLERINGELIåMESIVET~KETICILERIN BU~R~NLEREDAHAUCUZERIåEBILMESI HEDEFLENIYOR%åDEãERPARlALARÆN ~RETIMINEISEBIRLEåIK~R~NEORIJINAL GyR~N~M~N~YENIDENKAZANDÆRMAK ~ZEREONARÆMAMACÆYLAVEBU PARlALARÆNKAYNAãÆKONUSUNDA YANÆLTÆCÆOLMAMAKåARTÆYLAIMKAN TANÆNÆYOR9EDEKPARlALARAlÆSÆNDAN YÆLLÆKKORUMAS~RESIDEVAMEDIYOR !NCAKEåDEãERPARlALARÆN"ILIM 3ANAYIVE4EKNOLOJI"AKANLÆãÆ TARAFÆNDANYAYÆMLANANLISTEYLE BELIRLENECEãINIBELIRTMELIYIM

3DWHQW WĂƚĞŶƚĂƔǀƵƌƵůĂƌŦŶĚĂ7ůŬϭϬmůŬĞ;ϮϬϭϲͿ MADDEDEN 70.000 ABD OLUåANESKI 24,3% ----- dŽƉůĂŵWĂƚĞŶƚĂƔǀƵƌƵ -0,9% 60.000 ^ĂLJŦƐŦŶĚĂŬŝ zƺnjĚĞƐŝ MEVZUATÆNYENI ----- ϮϬϭϱzŦůŦŶĂ'ƂƌĞ ĂƔǀƵƌƵ^ĂLJŦƐŦŶĚĂŬŝƌƚŦƔKANUNILE 50.000 Çin MADDEYEKADAR 18,5% +44,7 40.000 Japonya D~å~R~LMESI 19,4% KONUNUN +2,7% 30.000 Güney Kore 6,7% ŝƌůĞƔŝŬ<ƌĂůůŦŬ ERBAPLARÆNÆ Almanya +6,8% 2,4% 20.000 7,9% MEMNUN +3,9% Hollanda 7ƐǀŝĕƌĞ +1,7 2,0% 1,9% 7ƐǀĞĕ ETMIåOLMALÆ +8,0% +2,3% 10.000 1,6% Fransa -3,2% "UKITAPTAKI 3,5% -2,5% 0 YENILIKLEREBIR GyZATALÆM %VVELAYÆLKORUMALƬINCELEMESIZ OLANVEYAGELENEKSELHAMMADDE PATENTSISTEMI­NINKALDÆRÆLARAK MALZEMEDEN~RETILMIåENAZOTUZ YERINEYÆLKORUMAIlEREN YÆLS~REYLEKULLANÆLDÆãÆKANÆTLANAN INCELEMELIPATENTSISTEMININ ADLARGELENEKSEL~R~NOLARAKKABUL GETIRILDIãINIGyR~YORUZ¬&AYDALÆ EDILIYORdRNEãIN GElTIãIMIZHAFTA MODEL­BAåVURULARÆNA ESKI ëZMIRINGELENEKSELLEZZETLERINDEN MEVZUATTAYERALMAYANARAåTÆRMA OLANëZMIR,OKMASÆ COãRAFIIåARET RAPORUZORUNLULUãUGETIRILMESIDE TESCILIYLEKORUMAALTÆNAALÆNDÆ BIRDIãERYENILIK (ERYENILIKGIBIBUKANUNDAlOãU eNIVERSITEíAKADEMISYENBULUåLARÆ OLUMLUOLMAK~ZEREOLUMSUZ ILEILGILIBIRD~ZENLEMEMEVCUT ELEåTIRILERDEALÆYOR'ENELANLAMDA %SKI+(+¯LERDEAKADEMISYENLERIN KANUNUNACELEYEGETIRILDIãI YAPTÆãÆBULUåLARDAPATENTHAK YyN~NDEKID~å~NCELERAãÆRBASÆYOR SAHIPLIãIKENDISINDEKALÆYORDU dZELDEISEELEåTIRILERBAZÆNOKTALARDA !NCAKYENIYASAYLABUBULUåHAK YOãUNLAåÆYORdRNEãINTRANSIT SAHIPLIãI~NIVERSITELEREVERILIYOR GElIåLI~R~NLERINIHLALOLUåTURUP eNIVERSITENINPATENTLENEN OLUåTURMAYACAãÆBIRTARTÆåMA BULUåLARDANELDEEDILECEKGELIRIN KONUSU"UKONUDAIlTIHATlÆKMASÆ ENAZ~lTEBIRKÆSMÆNÆBULUåU BEKLENIYOR9INE CEZAIyNLEMLERVE GERlEKLEåTIRENAKADEMISYENE Y~KSEKMADDITAZMINATLÆDAVALARÆN VERILMESIKORUMAALTÆNAALÆNÆYOR"U ARTACAKOLMASÆDILEGETIRILEN D~ZENLEMEILE~NIVERSITELER BULUå RAHATSÆZLÆKLARDANBIRDIãERI ~RETMEYEVEBUNLARÆTICARIDEãERE !lÆKlASÆ YENI3ÆNAI-~LKIYET DyN~åT~RMEYETEåVIKEDILIYOR +ANUNU~LKEMIZINBILGIYEDAYALÆVE REKABETlIBIREKONOMIYEGElIåINE &R»UDILL¿DUHWOHU#OãRAFI DAHAFAZLAIVMEKAZANDÆRACAãA IåARETLERALANÆNDAILKKEZ ~LKEMIZE BENZIYOR$~NYABILIM TEKNOLOJI yZG~¬GELENEKSEL~R~N­KAVRAMÆ VESANAYILIGINDE~LKEMIZIN~ST GETIRILIYOR"USAYEDE GELENEKSEL SÆRALARATAåÆNMASÆNDAYABANCÆ ~R~NADLARÆVE~RETIMYyNTEMLERININ YATÆRÆMCÆLARIlINELVERIåLIG~VENILIR KORUMAALTÆNAALÆNMASÆ NESILDEN BIRORTAMSAãLANMASÆNDAKATALIZyR NESILEAKTARÆLMASÆVEByYLECE IåLEVI~STLENECEKYENIKANUNUMUZUN YyRESELKALKÆNMAYAKATKÆSAãLANMASÆ DAHAFAZLAPATENTTESCILI yZG~N HEDEFLENIYOR0EKI GELENEKSEL TASARÆM ULUSLARARASÆMARKAVEBULUå ~R~NDENNEANLAMALÆYÆZ GETIRMESINITEMENNIEDIYORUZ4ABII -ENåEADÆVEYAMAHRElIåARETI ILKSAFHADAYENIMEVZUATAILIåKIN KAPSAMÆNAGIRMEYENGELENEKSEL D~ZENLENECEKETKINBILGILENDIRMEVE ~RETIMIåLEMEYyNTEMINESAHIP TANÆTÆMFAALIYETLERIlOKyNEMLI 83


İNOVASYON / MAKALE

7ū06$3'LMLWDO'|Q˂P3URMHVL

DEMİR MURAT AKSOY TİM Bilgi Teknolojileri Koordinatörü

T

ë- BILGITEKNOLOJILERI AlÆSÆNDAN4~RKIYE¯NIN IHRACATÆNÆN~ZERINDENGElTIãI KRITIKYAZÆLÆMVEDONANÆM SISTEMLERINESAHIP~LKEMIZINENyNEMLI STRATEJIKKURUMLARÆNDANBIRIDIR4ë- ORGANIZASYONOLARAK B~NYESINDE 'ENEL3EKRETERLIKVEIHRACATlÆ BIRLIãIBARÆNDÆRMAKTADÆRVEYAKLAåÆK IHRACATlÆFIRMAYÆTEMSILEDEN VEYAKLAåÆKPERSONELINlALÆåTÆãÆ B~Y~KBIRYAPÆDÆR eLKEMIZIND~NYAEKONOMILERI ARASÆNDAILKB~Y~KEKONOMI ARASÆNAGIREBILMESIIlINHERALANDA !Rí'EVEINOVASYONODAKLÆBIRBILGI TEKNOLOJILERITOPLUMUNADyN~åMESI GEREKMEKTEDIR"UGAYEYLE 4ë- IHRACATlÆLARÆMÆZÆN!Rí'EG~C~N~N INOVASYONKURUMK~LT~RLERININ SAãLAMBILGITEKNOLOJILERISTRATEJILERI ILEDESTEKLENEREKOLGUNLAåMASÆ IlINBIRTAKÆMKAPSAMLÆMENTORL~K PROGRAMLARÆYLA DESTEKLERLE D~NYANÆN DyRTBIRYANÆNDAD~ZENLEDIãIFUARLARVE HEYETLERLE AYNÆZAMANDAMOTIVEEDEN yD~LPROGRAMLARÆYLAGyREVINIYAPMAYA GAYRETEDENyNEMLIBIRKURULUåTUR "UGyREVINIYAPARKEN 4ë-¯IN 84

B~NYESINDEKIT~MIHRACATlÆBIRLIKLERLE T~MBIRIMLERIYLEENTEGRETEKV~CUT koordinayon içinde hareket etmesi yNEMLIDIR"UAMAlTAyNEMLIBIRARAl OLACAK B~T~NLEåIK T~MBIRIMLERIYLE KOORDINASYONHALINDEHABERLEåEBILEN ENTEGRETEKBIRTEKNOLOJIYAZÆLÆMVE DONANÆMALTYAPÆSÆNASAHIPOLMAK HEDEFIYLE/CAKTARIHINDE 4ë-3!0DIJITALDyN~å~MPROJESINE STARTVERDIK"UyNEMLIPROJEMIZDE OBJEKTIFKAPSAMLÆDEãERLENDIRMELERDEN SONRAKENDIMIZE 4~RKIYE¯NINyNDE GELEN3!0DANÆåMANLÆKFIRMALARÆNDAN ayZ~MEVIFIRMASÆNÆ3!0PARTNERÆ OLARAKBELIRLEDIK eLKEMIZINåUANDAENB~Y~KDIJITAL DyN~å~MPROJELERINDENBIRINI BAåLATÆRKEN yNCELIKLEYAKLAåÆK IHRACATlÆMÆZA BIZLERLETEMASETTIãI HERNOKTADADAHAYALÆN SADEVE HÆZLÆS~RElLERIMIZLEHIZMETETMEYI AMAlLADÆK4ë-3!0DIJITALDyN~å~M PROJEMIZyZ~NDEBIRIåDyN~å~M PROJESIDIRVEyNCELIKLE4ë-¯INT~M S~RElLERININBIRSAATUSTASÆTITIZLIãI ILEANALIZEDILIP MEVCUTDURUMUN IYILEåTIRMENOKTALARÆILEBIRLIKTEORTAYA KONULUP HEDEFSISTEMMIMARISININ DOãRUBIRåEKILDEOLUåTURULMASÆBU TIPDyN~å~MPROJELERININBAåARÆSÆ IlINHAYATIDIR(EDEFLENSISTEMIN T~MS~RElLERIILET~MIåYAPÆå TARZLARÆILEPROJEPAYDAåLARÆNA PROJEEKIBIARACÆLÆãÆYLAAKTARÆLMASÆ VET~MORGANIZASYONTARAFÆNDAN SAHIPLENILMESIVEORTAKBIRBIRLIK RUHUOLUåTURULABILMESI IåDyN~å~M PROJELERINIBAåARÆYAGyT~RENENyNEMLI FAKTyRLERDENDIR äUANDA4ë-3!0PROJEMIZDE 3!0PROJELERININENyNEMLI AåAMASÆOLAN+AVRAMSAL4ASARÆM AåAMASÆNDAILERLEMEKTEYIZ4ë- 3!0DIJITALDyN~å~MPROJEMIZ AYRÆMOD~LDENOLUåMAKTADÆR BU MOD~LLERINBIRBIRLERIILEVEDÆå SISTEMLERLEENTEGRASYONNOKTALARÆNÆN

HASSASBIRåEKILDEBELIRLENIP HEDEFLENENSISTEMTASARÆMÆNDA ORTAYAKONULMASÆKAVRAMSALTASARÆM AåAMASÆNÆNyNEMLIlÆKTÆLARÆNDAN BIRIOLACAKTÆR0ROJEKAPSAMÆNDAKI ENyNEMLIMOD~LLERIMIZDENBIRI YAKLAåÆKIHRACATlÆMÆZÆN ~YELIKBILGILERININYyNETILECEãIVE IHRACATBEYANNAMELERININGIRILIP ONAYLANACAãÆeYELIKVE"EYANNAME DÆåTICARETMOD~L~D~R"UMOD~L~N MUHASEBE DOK~MANYyNETIM SISTEMIGIBIMOD~LLERLEVEILGILI DÆåSISTEMLERLEENTEGREBIRåEKILDE 4~RKIYE¯NINIHRACATÆNÆN~ZERINDEN GElECEãIBIRSISTEMMOD~L~OLACAãÆ D~å~N~LD~ã~NDE IåKRITIKLIãIVE SISTEMINS~REKLILIãININyNEMIAlÆSÆNDAN ~LKEMIZINVED~NYANÆNENyNEMLI SISTEMMOD~LLERINDENBIRIOLACAãÆNÆ SyYLEYEBILIRIZ "UTIPB~Y~KDIJITALDyN~å~M PROJELERINDE~STYyNETIMDESTEãININ OLMASÆVET~MPROJEPAYDAåLARÆ TARAFÆNDANHISSEDILMESIPROJENIN BAåARÆSÆIlINlOKyNEMLIDIR"U BAãLAMDAPROJENINBAåÆNDANITIBAREN 4ë-'ENEL3EKRETERIMIZ3AYÆN$R ("ADER!RSLANVE4ë-9yNETIM +URULU)4KOMITESI"AåKANLARÆMÆZ 3AYÆN-URAT!KY~Z 3AYÆN3ABRI eNL~T~RKVE3AYÆNdMER"URHANOãLU DESTEKLERINIHERNOKTADAGySTERDILERVE T~MPROJEEKIBIMIZ~STYyNETIMIMIZIN DESTEãINIHISSEDEREKlALÆåMALARÆNÆ DEVAMETTIRMEKTEDIRLER 4ë-"ILGI4EKNOLOJILERIOLARAKEN yNEMLIHEDEFIMIZ~LKEMIZIND~NYADA ILKB~Y~KEKONOMIARASÆNDAOLMA HEDEFINDElOKB~Y~KBIRROLESAHIP OLAN4ë-¯I KURUMUMUZUBUYOLDA BUB~Y~KDIJITALDyN~å~MPROJESINI BAåARÆLÆBIRåEKILDEHAYATAGElIREREK IHRACATlÆMÆZÆVEIHRACATlÆMÆZAHER NOKTADADESTEKOLMAYAlALÆåAN PERSONELIMIZIDAHABASIT YALÆN SAãLAM ENTEGRE B~T~NLEåIKBIRYAZÆLÆMVE DONANÆMALTYAPÆSÆNAKAVUåTURMAKTÆR


SİNERJİ / TÜRKİYE'NİN MARKALARI

Markalar, Türkiye için

oDO×˂×\RU

.UHVHOWLFDUHWWHNUHVHOGHæHU]LQFLULRODUDNWDQÖPODQDQUHWLPVDWÖãPHNDQL]PDVÖQGD PDUNDROPDN]LQFLULNRQWUROHGHQNRQXPDVDKLSROPD\ÖLIDGHHGL\RU7UNL\H·QLQPDUNDODUÖ $U*HLOHLQRYDV\RQODLKUDFDWDNDWNÖVXQPD\DGHYDPHGL\RU

D

ünyada her alanda rekabetin YOãUNLAåMASÆ TEKNOLOJIDEYAåANAN YENILIKLER ILETIåIMVEULAåÆMÆNKOLAYLAåMASÆILETICARET FARKLÆBIRBOYUTKAZANDÆ"U DURUMT~KETICILERINESKIYE GyREDAHADABILINlLENMESINEVET~KETICITALEPLERINDE FARKLÆLAåMALARAYOLAlTÆdTE YANDAN~LKELERARASÆNDAKISÆNÆRLARÆNKALDÆRÆLMASÆVEG~MR~KBIRLIKLERININOLUåMASÆ ILEFIRMALARAULUSLARARASÆYA DAK~RESELMARKAOLMAYOLU 86

AlÆLDÆ"UBAãLAMDA D~NYAYÆ TEKPAZAROLARAKGyRENIåLETMELERULUSLARARASÆMARKA lAãÆNÆBAåLATTÆ+~RESELLEåEN D~NYADAEKONOMIKANLAMDA KALKÆNMANÆNVES~RD~R~LEBILIRBIREKONOMININYOLU ISTIKRARLÆIHRACATARTÆåÆNDAN GElIYOR+~RESELLEåME NETICESINDEOLUåANMEVCUT D~NYAD~ZENINDEMARKA BILINIRLIãININ~LKESÆNÆRLARÆNÆ AåMASÆGEREKMEKTE +~RESELTICARETTEK~RESEL DEãERZINCIRIOLARAKTANÆMLANAN~RETIMíSATÆåMEKANIZMA-

SÆNDAMARKAOLMAK ZINCIRI KONTROLEDENKONUMASAHIP OLMAYÆIFADEEDIYOR-ARKA ile birlikte üründen elde EDILENKhRMARJÆNÆNARTMASÆNABAãLÆOLARAKSÆRASÆYLA BUNU !Rí'ElALÆåMALARÆNDAKIARTÆå ~R~NLERDEYENILIKVE REKABETTEAVANTAJELDEETME S~RElLERIIZLEMEKTEëHRACATTAMARKA ~LKEYEGIRENDyVIZ MIKTARÆNÆARTÆRDÆãÆGIBIGEREK FIRMANÆNGEREKSE~LKENIN REKABETG~C~N~DEARTÆRÆYOR &ASON~RETIMYAPMAKYERINE D~NYAlAPÆNDAMARKALÆ

~R~NLER~RETIPIHRAlETMEK ~LKEYEGIRENDyVIZMIKTARÆ KATLANARAKY~KSELIYOR -ARKA TICARIALANDABIR FIRMATARAFÆNDAN~RETILENBIR MALÆNYADAVERILENHIZMETINAYNÆSEKTyRDEYERALAN BENZERLERINDENAYRÆLMASÆNÆ SAãLAYANIåARETLERB~T~N~D~R"URADANHAREKETLE MALVEVEYAHIZMET~RETEN FIRMALARIlINMARKAKAVRAMÆ lOKyNEMLIOLUP BIRANLAMDA TICARIALANDAFAALIYETLERININ S~RD~R~LEBILIRLIãINITEMINETMEKTE:IRA MARKAM~åTERI


SADAKATIOLUรฅTURARAK SATร†รฅLARร†NDEVAMLร†Lร†รฃร†Nร†GARANTI ALTร†NAALร†YOR -ARKA BIRYADABIRGRUP ~RETICININYADASATร†Cร†Nร†NMAL VEHIZMETLERINITANร†MLAMAYA TANร†TMAYAVERAKIPLERINKINDENAYร†Rร†PFARKLร†LAรฅTร†RMAYA YARAYANISIM KAVRAM SyZC~K SIMGE TASARร†M IรฅARET รฅEKIL RENKVEYABUNLARร†NBIR BILEรฅIMIDIR-ARKA ~RETICIYA DASATร†Cร†FIRMALARร†NPAZARA SUNDUKLARร†MALLARร†NKIMLIรฃINI BELIRLEYENVEMALLARร†Nร†NRAKIP MALLARDANAYร†RTEDILMESINI SAรฃLAYANBIRISIM SIMGE รฅEKILYADABUNLARร†NlEรฅITLI BILEรฅIMLERIDIR -ARKA ~RETICIVET~KETICI ARASร†NDAILETIรฅIMISAรฃLAYAN bir araรง olarak ifade edileBILIR"UYyN~YLEMARKANร†N GEREKT~KETICINEZDINDE ISTENILENTERCIHINOLUรฅMASร† GEREKSE~RETICIFIRMANร†N PIYASADATUTUNMASร†IlIN BIRTAKร†MyZELLIKLERININOLMASร† GEREKIYOR 'ElMIรฅTENG~N~M~ZESANAYIDEYAPร†LAN~RETIMINTEK

BIRAMACร†VARDร†R"UAMAl TICARIMAKSATLร†~RETILENBIR MALร†NPAZARASUNUMUVEBU SUNUMNETICESINDEKhRELDE ETMEKTIR:IRA KhRETMEK YAPร†LANTICARETINTEMELINI OLUรฅTURMAKTAeRETILENBIR MALร†NPAZARASUNUMUDIREKT OLARAKPAZARLAMAKAVRAMร†Nร† yNElร†KARMAKTA0AZARLAMATEKNIKLERIIlERISINDE ISE~RETICIILET~KETICIYI BULUรฅTURANBIRDEรฃEROLARAK MARKAKAVRAMร†Nร†NyNEMI HERKESTARAFร†NDANBILINIYOR "UBAรฃLAMDA PAZARLAMANร†N ENyNEMLIARAlLARร†NDANBIRI OLMASร†NDANDOLAYร†MARKAYร† BIRNEVIILETIรฅIMARACร†OLARAK DAGyRMEKM~MK~ND~RรซLK OLARAK~RETIMYAPMAK SONRASร†NDAISEIYIBIRPAZARLAMA ILETICARETTEISTENILENHEDEFE ULAรฅร†LABILIR"UNUNIlINYAPร†LMASร†GEREKENTEMELAKTIVITE IYIBIRMARKAHALINEGELMEKTIRยฌ0AZARLAMAS~RECININ TEKVEENyNEMLIAMACร†ISE T~KETICILERINZIHNINDEMARKA INรฅAETMEKTIRยญ -ARKAINรฅASร†NDABAรฅARร†Lร†OLAN FIRMALARร†NG~N~M~ZDEB~Y~K TICARETHACIMLERINESAHIP OLDUKLARร†Nร†GyRMEKTEYIZ +ร†SACASร† BIRIรฅLETMENEDERECEMARKASAHIBIOLABILIRSE IรฅLETMENINODERECEKALร†Cร† OLACAรฃร†SyYLENEBILIR

รฐISBDBUUBNBSLB TUSBUFKJMFSJ รซHRACATAYyNELIKMARKA STRATEJILERITEMELDEYEREL VEK~RESELOLMAK~ZEREIKI lEรฅITTIR9ERELMARKALAMADA IHRACATYAPANFIRMAHERBIR ~LKEDEVEYA~LKEGRUPLARร†NDA AYNร†MARKAYร†KULLANร†R"UNUN FIRMAYASAรฃLADร†รฃร†BAรฅLร†CA AVANTAJMARKAISMININILGILI PAZARDAKARรฅร†LAรฅABILECEรฃI ZORLUKLARร†NBERTARAFEDILMESIDIR+~RESELMARKASTRATEJI-

1รฐ:"4" รจ"35-"3*/%",รฐ #รฐ3."3,"/*/ 4")รฐ10-."4* (&3&,&/#"รจ-*$" e;&--รฐ,-&3รจe:-& 4*3"-"/"#รฐ-รฐ3 ย„!Yร‡RTEDICILIK ย„-ARKAISMINDEKI ORIJINALLIK ย„+OLAY ANLAรฆร‡LABILIRLIKVE HATร‡RLANABILIRLIK ย„eR~NILE UYUMLULUK ย„9ASALARA UYGUNLUK ย„'EREKIlGEREKSE Dร‡รฆPAZARDA OLUMSUZBIRANLAM TAรฆร‡MAMASร‡ SINDEISE IHRACATlร†FIRMAT~M PAZARLARDATEKBIRMARKAISMI KULLANร†R"UMARKASTRATEJISININBAรฅLร†CAAVANTAJร†ISE D~NYAlAPร†NDABIRBILINIRLIK VEIMAJร†NKAZANร†LMASร†Dร†R

fMLFNBSLBJNBKร‰ JMJรฉLJTJ "IRMALร†NSAHIPOLDUรฃUyZELLIKLERDENBIRIOLANยฌ~RETILDIรฃI VEYAIMALEDILDIรฃI~LKEยญ BILGISININ~R~N~ZERINDE KULLANร†LMASร† T~KETICIDEILGILI ~R~NILEILGILIDOรฃRUDANYADA DOLAYLร†OLARAKlEรฅITLIETKILERE SAHIPOLABILMEKTEDIR"U BAรฃLAMDA ARAรฅTร†RMACร†LAR KyKEN~LKEETKISININT~KETICI KARARLARร†NAOLANETKILERIILE KyKEN~LKEBILGISININALร†M ESNASร†NDANASร†LKULLANร†LDร†รฃร†Nร† ANLAMAKIlINlEรฅITLIMODEL VEYATEORILERDENYARARLANMร†รฅLARDร†R

รฐISBDBUUBNBSLBOร‰O HD รซHRACATTAMARKAETKINLIรฃINI IFADEEDENยฎMARKAG~C~ยฏ KAVRAMร†MEVCUTTUR-ARKA G~C~MARKANร†NSAHIPOLDUรฃU DEรฃERIIFADEEDER"IR BAรฅKAIFADEYLE MARKAG~C~ PAZARHAKIMIYETINIIFADE EDIYOR-ARKAG~C~N~$AVID !AKERยฏINGELIรฅTIRMIรฅOLDUรฃU ยฎ"RAND%QUITY4ENยฏSKALASร† ILEAlร†KLAMAKM~MK~N"U SKALAYAGyREMARKAG~C~N~ BELIRLEYENONTEMELPARAMETREVARDร†RVEMARKAG~C~N~ BELIRLEYENBUPARAMETRELERINHERBIRINEONTAMPUAN ~ZERINDENPUANLANDร†RMA YAPร†LARAKMARKAG~C~TESPIT EDILIYOR0UANLANDร†RMA HER BIRPARAMETRENINIรฅLEVYyN~NDENEN~STSEVIYESINEON TAMPUANVERILEREKGERlEKLEรฅTIRILIYOR(ERBIRPARAMETREGyZyN~NEALร†NARAKYAPร†LANPUANLANDร†RMAILEULUSAL ULUSLARARASร†YADAK~RESEL PAZARDABIRMARKANร†NMARKA G~C~TAHMINEDILEBILIR$AVID !AKERยฏINยฎ"RAND%QUITY4ENยฏ SKALASร†NDAYERALANPARAMETRELERรฅUNLAR 3D]DUSD\ร” 'Dยปร”Wร”P 0DUNDELOLQLUOLยปL /LGHUOLNYHSRSยODULWH $OJร”ODQDQNDOLWH )L\DWODQGร”UPDJยFย 0DUNDYDDGL 0DUNDNLยฟLOLยปL .XUXPVDOVRV\DOID\GD 0ยยฟWHULEDยปOร”Oร”ยปร”

87


SÄ°NERJÄ° / TÃ&#x153;RKÄ°YE'NÄ°N MARKALARI

Yenilikçi ürünler üretiyoruz Y~KSEKTEKNOLOJIKULLANÃ&#x2020;LAN MALAN~ZERINDE KURULU TOPLAM MKAPALÃ&#x2020;ALANASAHIPBIR ENTEGRE~RETIMTESISLERININ MEVCUTOLDUãUVET~M~RETIM3AãLÃ&#x2020;K"AKANLÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;DENETIMINDE '-0KURALLARÃ&#x2020;NAVE !VRUPANORMLARÃ&#x2020;NAUYGUN OLARAKGERlEKLEÃ¥TIRILDIãINI IFADEETTI SADRETTÄ°N DAÄ° Bıçakcılar CEO

5NQBZEBéMBSJmJO EFçFSZBSBUNBLCJS HFSFLMJMJL

ürkiye'nin önde GELENTÃ&#x2020;BBICIHAZ VETEKKULLANÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;BBI~R~NLER IMALATlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;VEMARKALARÃ&#x2020;NDANOLAN"Ã&#x2020;lAKCÃ&#x2020;LAR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDANBUYANASAãLÃ&#x2020;K SEKTyR~NEHIZMETVERIYOR 9URTIlINDEVEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA DENFAZLA~LKEDESAãLÃ&#x2020;K SEKTyR~NEHIZMETVEREN"Ã&#x2020;lAKCÃ&#x2020;LAR Y~KSEKTEKNOLOJILI CIHAZLARLADONATÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥%SENYURTeRETIM4ESISLERINDE ëSTANBULëDARE-ERKEZINDE !NKARA ëZMIR 3AMSUN !NTALYAVE!DANASATÃ&#x2020;Ã¥ B~ROLARÃ&#x2020;NDA¯DENFAZLA lALÃ&#x2020;Ã¥ANÃ&#x2020;ILEM~KEMMELIYET VETAMM~Ã¥TERIMEMNUNIYETINIHEDEFLEYEREK YÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;RlALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YOR "Ã&#x2020;lAKCÃ&#x2020;LAR#%/¯SU3ADRETTIN$AI BUALANDAKIEN B~Y~KYERLI~RETICIVEGENIÃ¥ SATÃ&#x2020;Ã¥VEDAãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MTEÃ¥KILATÃ&#x2020;NA SAHIPOLDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTIYOR ¬%NIYIFIYATÃ&#x2020;SUNABILMEK VES~REKLIMALIYETTARAFÃ&#x2020;NDA IYILEÃ¥TIRMEIlINYENI~R~N DIZAYNLARÃ&#x2020;GELIÃ¥TIREBILECEK SAãLAMBIR!Rí'EALTYAPÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZVAR­DIYEN$AI 4Ã&#x2020;BBI CIHAZVETEKKULLANÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;K TÃ&#x2020;BBI~R~NIMALATÃ&#x2020;YAPANVE

3ADRETTIN$AI ¯DENFAZLA ~LKEYEDIREKTIHRACATLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N OLDUãUNUVEYOãUNLUKLA ëTALYA ëNGILTERE &RANSA !LMANYA ëRLANDA ëSPANYA GIBI!VRUPA¯NÃ&#x2020;NGELIÃ¥MIÃ¥ ~LKELERININYANÃ&#x2020;NDA4UNUS -Ã&#x2020;SÃ&#x2020;RGIBI!FRIKA~LKELERI VE%NDONEZYA &ILIPINLER 3RI,ANKAGIBI5ZAKDOãU~LKELERINEDEIHRACAT YAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI$AI ¬3ADECEKhRLÃ&#x2020;B~Y~MEK SATÃ&#x2020;Ã¥GELIÃ¥TIRMEKDEãILMARKANÃ&#x2020;NT~MPAYDAÃ¥LARÃ&#x2020;IlIN DEãERYARATMASÃ&#x2020;DAARTÃ&#x2020;KBIR GEREKLILIK"UNUNYANÃ&#x2020;NDA SUNULAN~R~NKALITESI G~VENILIRLIãIDEMARKADEãERINI ETKILIYOR"IZ"Ã&#x2020;lAKCÃ&#x2020;LAR OLARAKMEDIKALSEKTyR~-

T

88

N~NB~Y~MESIPARALELINDE YENI~R~NLERGELIÃ¥TIRIYOR FAYDASUNUYORUZäIRKET B~NYESINDEKIFAALIYETLERI G~lLENDIRMEKVEGENIÃ¥LETMENINYANÃ&#x2020;NDA ~NIVERSITE VEULUSLARARASÃ&#x2020;!Rí'E KURULUÃ¥LARÃ&#x2020;ILEIÃ¥BIRLIãIMIZ DEVAMEDIYOR­DIYOR 5LUSALVEULUSLARARASÃ&#x2020; ARENADA KONGRELERDE ETKINLIKLERDEYERALMANÃ&#x2020;N TANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MIlINlOKyNEMLI OLDUãUNUIFADEEDEN3ADRETTIN$AI ¬"IZ "Ã&#x2020;lAKCÃ&#x2020;LAR OLARAKFARKLÃ&#x2020;ETKINLIKLERDE YERALÃ&#x2020;YOR YENISTRATEJILER GELIÃ¥TIRIYOR YENILIKlI~R~NLERIMIZLEMARKAALGÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; 4~RKIYE¯DEVED~NYADA Y~KSELTMEKIlINlALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YORUZ5LUSLARARASÃ&#x2020;ARENADA DAHAFAZLAKATMADEãER VEDAHAFAZLAPAZARPAYÃ&#x2020; ANLAMÃ&#x2020;NAGELENVEG~lL~ MARKALARYARATMAYATEÃ¥VIK EDEN4URQUALITY-ARKA $ESTEK0ROGRAMÃ&#x2020;NADA DAHILOLDUK­DIYEKONUÃ¥TU

ðOPWBTZPOPEBLMÃ&#x2030; mBMÃ&#x2030;éNBMBS äIRKETB~NYESINDEKI FAALIYETLERIG~lLENDIRMEK VEGENIÃ¥LETMENINYANÃ&#x2020;NDA ~NIVERSITEVEULUSLARARASÃ&#x2020;

!Rí'EKURULUÃ¥LARÃ&#x2020;ILEIÃ¥BIRLIKLERINIDEVAMETTIRDIKLERINIBELIRTEN$AI !Rí'E EKIPLERININlALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;YLA GEREKTEKKULLANÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;KGEREKSEELEKTROMEKANIKTÃ&#x2020;BBI CIHAZALANLARÃ&#x2020;NDAINOVASYON ODAKLÃ&#x2020;lALÃ&#x2020;Ã¥MALARYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SyYLEDI $AI Ã¥yYLEDEVAMETTI ¬YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAIKIyNEMLI GELIÃ¥MEYIBIRLIKTEYAÃ¥ADÃ&#x2020;K ëLKIK~RESELMARKAOLUÃ¥TURMAPROGRAMÃ&#x2020;4URQUALITY -ARKA$ESTEK0ROGRAMÃ&#x2020;¯NA DAHILOLMAMÃ&#x2020;Z IKINCISIISE !Rí'EFAALIYETLERINIVEORTAí Y~KSEKTEKNOLOJILI~R~NLERINIMALATÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DESTEKLEYEN !Rí'E-ERKEZISTAT~S~NE TÃ&#x2020;BBICIHAZSEKTyR~NDEKIILK Ã¥IRKETIOLARAKDAHILEDILMEMIZ"Ã&#x2020;lAKCÃ&#x2020;LAROLARAKBU DEãIÃ¥IMLEREKATKÃ&#x2020;DABULUNACAKSTRATEJILERGELIÃ¥TIRIYOR YENILIKlI~R~NLERIMIZLE MARKAALGÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;4~RKIYE¯DE VED~NYADAY~KSELTMEK IlINlALÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;YORUZ4URQUALITY -ARKA$ESTEK0ROGRAMÃ&#x2020;¯NA DAHILOLMAK BUANLAMDA BIZIlOKDESTEKLEYECEK$IãERYANDAN!Rí'E-ERKEZI STAT~S~N~DEALARAK SEKTyR~M~ZDEBIRILKEIMZAATTÃ&#x2020;K (ERIKIyNEMLIGELIÃ¥ME DEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;PAZARLARDAKI ETKINLIãIMIZIARTÃ&#x2020;RMAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; SAãLAYACAK"UDOãRULTUDA YENI~R~NLERGELIÃ¥TIREREK SEKTyRDEFARKYARATMAYA DEVAMEDECEãIZ­ eRETIMIMIZINYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K YARÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;D~NYANÃ&#x2020;NDyRTBIR YANÃ&#x2020;NAIHRAlEDIYORUZ 'ELENTALEPLERIKARÃ¥Ã&#x2020;LAMAK AMACÃ&#x2020;YLAëRANVE4UNUS¯TA ~RETIMTESISLERINITAMAMLADÃ&#x2020;K4UNUSFABRIKASÃ&#x2020;YÃ&#x2020;LORTASÃ&#x2020;NDAFAALIYETEGElECEK


Günün teknolojisi ile kaliteli üretim VEINOVASYONUN REKABETIN YOãUNOLDUãUG~N~M~Z Ã¥ARTLARÃ&#x2020;NDAFIRMALARÃ&#x2020;N AYAKTAKALMASÃ&#x2020; KhRLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N DEVAMÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLAMASÃ&#x2020;VE YENIPAZARLARAAlÃ&#x2020;LARAK ~R~NLERINYENIM~Ã¥TERILERLE BULUÃ¥TURULMASÃ&#x2020;KONUSUNDA FIRMALARIlINSTRATEJIKBIR yNEMESAHIPOLDUãUNU SyYL~YOR SALÄ°H SÃ&#x153;TCÃ&#x153; Filpa Ambalaj A.Å&#x17E;. Yönetim Kurulu BaÅ&#x;kanı

T

EMELLERI YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA!BDI 3~TC~TARAFÃ&#x2020;NDAN ATÃ&#x2020;LAN!BDIOãULLARÃ&#x2020;0LASTIK!MBALAJ3ANAYI !äTESISINDEYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K IÃ¥lIISTIHDAMEDIYOR eR~NGAMÃ&#x2020;NDA BIRlOK END~STRIYELVETARÃ&#x2020;MSAL AMBALAJMALZEMELERIYER ALÃ&#x2020;RKEN~R~NLERIARASÃ&#x2020;NDA 00VE0%¯DENIMALEDILEN UN YEM KyM~R lIMENTO ALlÃ&#x2020; KIREllUVALLARÃ&#x2020;GIBI ~R~NLERINYANÃ&#x2020;SÃ&#x2020;RASEBZE VEMEYVELERDEKULLANÃ&#x2020;LAN TORBALARDABULUNANFIRMA YÃ&#x2020;LyNCEKURDUãUALTÃ&#x2020;NCÃ&#x2020; FABRIKAILEHALÃ&#x2020;TABANÃ&#x2020; ~RETMEYEDEBAÃ¥LADÃ&#x2020;!BDIOãULLARÃ&#x2020;!ä¯YEBAãLÃ&#x2020;&ILPA !MBALAJVE$Ã&#x2020;Ã¥4ICARET !ä BAÃ¥TA!VRUPA~LKELERI OLMAK~ZEREKÃ&#x2020;TADAYER ALAN~LKEYEIHRACAT YAPÃ&#x2020;YOR4~RKIYEëHRACATlÃ&#x2020;LAR-ECLISI¯NIN 4ë- 4~RKIYE¯NINENBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020; ILKIHRACATlÃ&#x2020;FIRMASÃ&#x2020; LISTESINDE ILK¯DEKI YERINIYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;IHRACATÃ&#x2020;ILE ¯NCISÃ&#x2020;RADAYERALÃ&#x2020;YOR &ILPA!MBALAJVE$Ã&#x2020;Ã¥ 4IC!ä9yNETIM+URULU "AÃ¥KANÃ&#x2020;3ALIH3~TC~ !Rí'E

:FOJMJçFWFHFMJéJNF ZBUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;N &ILPA¯NÃ&#x2020;NYENILIãEVEGELIÃ¥IMEYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MYAPMAYÃ&#x2020;KENDINEILKEEDINMIÃ¥BIRFIRMA OLDUãUNUBELIRTEN3~TC~ G~N~NSONTEKNOLOJISIILE KALITELI~RETIMYAPTÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NA DIKKATlEKEREKMARKLAÃ¥MAYADAIRÃ¥yYLEDEVAMETTI ¬dNCELIKLEMARKATANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NA BAKTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZDA~RETILEN~R~N VEYAHIZMETINTANÃ&#x2020;MLANMASÃ&#x2020;VERAKIPLERINDENAYÃ&#x2020;RMAYAYARAYANISIM SEMBOL GIBIARAlLARKARÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;ZA lÃ&#x2020;KMAKTADÃ&#x2020;R-ARKAOLMAK IÃ¥LETME PAZARLAMA SATÃ&#x2020;Ã¥ DAãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M SERVISVETANÃ&#x2020;TÃ&#x2020;M KONULARÃ&#x2020;NDA BIRTICARI ORGANIZASYONUNBIRB~T~N OLARAKBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020;OLMASÃ&#x2020; DEMEKTIR9ANIBIRFIRMANÃ&#x2020;N YADA~RETTIãIMALVEYA HIZMETINISMININHERKESlEBILINMESI DUYULMASÃ&#x2020; 

ONUNBIRMARKAOLMASÃ&#x2020;NA YETMEMEKTEDIR-ARKA DEMEKTICARIBAÃ¥ARÃ&#x2020;DEMEK ¬VERIMLILIK­DEMEKTIR"U DAHERKONUDAKALITEILE OLMAKTADÃ&#x2020;RëåINyZ~NDETEMELINDEBILGIVEUZMANLÃ&#x2020;K OLMAYANYERDEMARKADAN DABAHSETMEKM~MK~N DEãILDIR-ARKA ~RETICILER IlIN IlINDEYAÃ¥ADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z Y~ZYÃ&#x2020;LDAHAYATIBIRyNEME SAHIPTIR-~Ã¥TERILERIIlIN TALEPYARATMAK ~R~NVEYA HIZMETEALÃ&#x2020;CÃ&#x2020;LARÃ&#x2020;lEKMEK ~R~NEHIZMETEBAãLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;K YARATMAK PIYASAYAYENI ~R~NLERS~RERKENZORLANMAMASÃ&#x2020;NDAyNEMLIBIR ROLOYNAMAKTADÃ&#x2020;R!YRÃ&#x2020;CA MARKANÃ&#x2020;NG~N~M~ZDE ALÃ&#x2020;NÃ&#x2020;P SATÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;DAGyZARDÃ&#x2020; EDILMEMELIDIR­

'JSNBMBSEFTUFL BMNBMÃ&#x2030; eLKEMIZDEMARKABILINCININlOKGElYERLEÃ¥TIãINI BELIRTEN&ILPA!ä9yNETIM +URULU"AÃ¥KANÃ&#x2020;3ALIH3~TC~ ¬'~N~M~ZDEDEDEVAM EDENFASONCUBIR~LKEKONUMUNDANKURTULAMAMÃ&#x2020;Ã¥ OLMAMÃ&#x2020;ZMARKAYARATMADA $~NYASÃ&#x2020;RALAMASÃ&#x2020;NDAlOK GERILERDEKALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZANEDENOLMUÃ¥TUR­DEDI3ALIH 3~TC~ ~LKEMIZDEKRIZ

ORTAMLARÃ&#x2020;NDABILEYABANCÃ&#x2020; MARKALARÃ&#x2020;NAYAKTAKALDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; GyRENYERLI~RETICININSON YÃ&#x2020;LLARDABUKONUDAyNEMLI ADÃ&#x2020;MLARATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VE YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAlÃ&#x2020;KANMARKAíPATENTKANUNUYLATAKLITMAL IMALATÃ&#x2020;NAlOKAãÃ&#x2020;RCEZALAR GETIRILEREK~RETICILERINKENDILERINEHAS yZG~NMARKALARYARATMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NyN~N~ AlÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;IFADEETTI eRETICILERIN FASON~R~N ~RETMEKTENSEMARKAYLA PIYASAYAGIRMENINHEM VERIMLILIãIARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; HEM KARLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ARTÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HEMDE UZUNS~REPAZARDAKALMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NFARKÃ&#x2020;NA VARDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;VURGULAYAN3~TC~ Ã¥yYLEDEVAMETTI ¬$~NYAKARMASÃ&#x2020;NDA~ST SÃ&#x2020;RALARA4~RKMARKALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; TAÃ¥Ã&#x2020;MAKIlINyNCELIKLE FIRMADABUIÃ¥EKAFAYORAN BUNUNIlINMESAIHARCAYAN FIRMASAHIBIVE~STíORTA SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;FYyNETIMKADROSU GEREKMEKTEDIR"URADA FIRMASAHIBININNITELIK VIZYONVELIDERLIKVASÃ&#x2020;FLARÃ&#x2020; yNPLANAlÃ&#x2020;KMAKTADÃ&#x2020;R "ERABERINDEKONUYLAILGILI B~TlEOLUÃ¥TURULMASÃ&#x2020;VE MARKAKONUSUNDAUZMAN BIREKIPTENDANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;K DESTEãIALÃ&#x2020;NMASÃ&#x2020;GEREKTIãINID~Ã¥~N~YORUM­

89


SİNERJİ / TÜRKİYE'NİN MARKALARI

7P\HQLOLNOHULWDNLSHGLSX\JXOX\RUX]

CEM PARDO Polsan Düğme Yönetim Kurulu Üyesi

G

ElENYÆL¯ÆNCÆ YÆLÆNÆKUTLAYAN 0OLSAN$~ãME ENSONVE ENDONANÆMLÆTEKNOLOJIYE SAHIPOLANFABRIKALARDA BAåTAPOLYESTERD~ãMEVE TOKAOLMAK~ZERE KOROZO D~ãME BOYNUZD~ãME KEMIKD~ãME TAHTAD~ãME KOKONATD~ãME METAL D~ãMEVElEåITLITEKSTIL AKSESUARLARÆ~RETIYOR 0OLSAN$~ãME9yNETIM +URULUeYESI#EM0ARDO 4~RKIYE¯DEIRILIUFAKLÆ ADETD~ãMEFABRIKALARÆNÆNOLDUãUNUBELIRTEREK ¬'ERlEKTEND~ãME DENILDIãIANDA4~RKIYE¯DE MARKABILINIRLIãIOLARAK ILKSÆRADAKIFIRMA4ABII KIBUKOLAYOLMUYOR"IZ HEPINOVASYONAYENILIãE YATÆRÆMYAPÆYORUZYÆLÆNDANBERIHEPIHRACATHEP

90

IHRACATDEDIKVEBUNDAN SONRADABIRINCIyNCELIãIMIZ BUOLACAK9~ZDEOLAN IHRACATORANÆMÆZÆ DE Y~ZDEYElÆKARTMAKIlIN GEREKLIB~TlEYIYAPTÆKVE lOKSÆKÆTAKIPTEYIZ­DIYOR 0OLSAN$~ãME4~RKIYE DOãUMLUBIRMARKAAMA KENDISINIHEPULUSLARARASÆKABULEDIYOR"UG~N (INDISTAN¯DAKIYATÆRÆMÆNÆ G~lLENDIRIYOR ¯DA !"$¯DE "ANGLADEå¯TE aIN DEIRTIBATOFISIKURUYOR YANIYENILIKlILIKHIlDURMUYORDIYEN0ARDOåyYLE DEVAMEDIYOR ¬!MAlHERZAMANKALITELI VESTANDARTLARAUYGUN~R~N~ENHÆZLÆOLARAKM~åTERISINENASÆLSUNABILECEãINI SÆNAMAK¤BIZKENDIMIZI HERZAMANSÆNÆYORUZ eR~NLERIMIZSTANDARTLARÆN ~ZERINDEMI3~RElLERINASÆLDAHAIYILEåTIRIRIZ.ASÆL HÆZLANDÆRÆRÆZVS­

"S(F²ZFzOFN WFSJZPSV[ 0OLSAN GEREKDOãALD~ãME~R~NLERIYLEGEREKSE METALD~ãMEVEAKSESUAR ~R~NLERIILEARTÆKSADECEIKI YAKAYÆBIRARAYAGETIRME GyREVINDENlOKMODAYÆ yNDEGyT~RMENINGAYESINDE 'ElMIåTED~ãMEBIRAKSESUARDANlOKSADECE~R~N~

TAMAMLAYANBIRYANMALZEMEOLARAKELEALÆNÆRKEN DEãIåENTRENDLER GELIåEN MODAAKÆMLARÆSONUCUNDA D~ãMENINARTÆK~R~N~PAZARLAYANNOKTALARDANBIRI HALINEGELDIãINIIFADEEDEN 0ARDO ¬"IZ0OLSANOLARAK !Rí'E¯YEyNEMVERIYOR B~Y~KYATÆRÆMYAPÆYORUZ D~NYADAD~ãME~RETIMI SEKTyR~NDEKIT~MGELIåMELERIVEYENILIKLERIENyNDEN TAKIPEDIYORVE~RETIMIMIZEUYGULUYORUZ­DEDI

1B[BSEBTSFLMJMJL JmJOTSFLMJmBMÉéÉZPSV[ ëHRACATYAPTÆKLARÆPAZARLARDAS~REKLILIKIlINYAPTÆKLARÆlALÆåMALARÆANLATAN #EM0ARDO åyYLEDEVAM EDIYOR ¬ëHRACATYAPTÆãÆMÆZ PAZARLARDAYERELOLARAK HALKÆGyZLEMLIYORUZ YEREL lyZ~MORTAKLARÆILEIåBIRLIãI YAPÆYORUZ¤YASAMVE GIYIMTARZLARÆNÆyãRENIP BUNAGyREKREASYONUMUZUHAZÆRLÆYORUZ%NSON yRNEãINIëNGILTERE¯NINlOK B~Y~KFIRMALARÆNDANBIRI IlINYAPTÆKVETAMAMEN KENDIFIRMAlALÆåANLARÆMÆZÆNOLUåTURDUãUKATALOG VEKARTELALAR~ZERIDENlOK G~ZELGERIDyN~åLERALDÆK "UBIZEHEMMORALVERIYOR HEMDEBIZEHEPDAHA G~ZELINEULAåMAKIlINPOZITIFENERJIVERIYOR4~RKIYE YÆLLARDÆRTEKSTILVEKONFEKSIYON~RETIMINDEYETERINCE TECR~BEKAZANDÆ"UYOLDA Y~R~RKEN0OLSAN¯ÆNDA ETKISININyNEMSENMESI GEREKEND~ZEYDENFAZLA OLDUãUGyR~S~NDEYIZ9ÆLLARDÆRyNDEGELENMAR-

KALARÆNONAYLÆTEDARIKlISI OLMAMÆZDAM~åTERILERIMIZINVERDIãIMIZHIZMETTEN VE~R~NLERDENMEMNUN OLDUKLARÆNÆGySTERIYOR"IZ KALITElIZGIMIZIBOZMADAN HEPDAHAIYIIlINlALÆåMAYA DEVAMEDECEãIZ0OLSAN åUANDANCIVE~NC~ NESILLERTARAFÆNDANYyNETILMEKTE BUG~ND~NYADA BIRlOKFIRMA#%/¯LARÆNÆ GENlLEåTIRIYORBIZIKINESIL BIRARADAHEMGENlLERIN HAYATABAKÆåAlÆLARÆILEHEM DEB~Y~KLERIMIZINBIZE VERDIãITECR~BELERILEDEVAMEDIYORUZVEEDECEãIZ­ 4~RKIYE¯NINDÆåPAZARLARDATANÆTÆMÆVEBUNUNIlIN SAãLANANDESTELEREDE DEãINEN0OLSAN9yNETIM +URULUeYESI#EM0ARDO ¬$~NYADAKID~ãMETICARETHACMINDENåUANDA 4~RKIYE¯YED~SENKÆSÆM SADECEY~ZDE 6AROLAN KOCAMANPASTANÆNlOK K~l~KBIRKÆSMÆNDAYER ALÆYOR4~RKIYE"UY~ZDE ¯INY~ZDE¯I0OLSAN¯A AIT5LUSLARARASÆPAZARLARDA IRTIBATOFISIAlMAKONUSUNDADESTEKLERINYETERSIZKALDÆãÆNÆD~å~N~YORUZSADECE KIRAVEREKLAMGIDERLERININ YARÆSÆDESTEKKAPSAMÆNA GIRERKENO~LKEDEKIYEREL PAZARLAMACÆNÆNMAAåVE GIDERLERIGIBIBELLIBAåLÆ GIDERLERDESTEKDÆåÆNDAKALÆYOR$OLAYÆSÆILEBIZIMGIBI IHRACATODAKLÆVEMARKA BILINIRLIãINEyNEMVERENBIR FIRMAIlINSAãLANANDESTEKLERYETERSIZKALÆYORDIYEBILIRIZYÆLÆNDATEåVIKTEN KAYNAKLÆGERIyDEMELERDE BIRHÆZLANMABAåLADÆUMARÆZ HEPByYLEGIDER­DEDI


)HUPXDUGD|]HOo|]POHUUHWL\RUX] ANÆNDAVEETKINlyZ~MLER ~RETIYOR

3FLBCFUmJCJSZFSF TBIJCJ[

OSMAN SAİT GÜNTEKİ Ece Fermuar Yönetim Kurulu Başkanı

E

CE&ERMUAR YÆLLÆKGElMIåIYLE 4~RKIYE¯DEFERMUAR~RETMEKTEOLAN VE~RETIMININT~M~N~KENDIB~NYESINDEGERlEKLEåTIRENB~T~NLEåMIåBIRåIRKET &IRMA DARDOKUMA~NITESI MODERNBOYAHANESI yZELELCIKLERINTASARLANÆP ~RETILDIãIDyK~MHANESIVE ILERITEKNOLOJIFERMUAR~RETIMMAKINELERIILEMODERN BIR~RETIMTESISI&IRMA G~lL~SATÆåVE~RETIMEKIBI ILEBERABERM~åTERILERINE METAL NAYLONVEKEMIK BAåTAOLMAK~ZEREHER lEåITFERMUARIHTIYAlLARÆNA

Ece Fermuar, dar dokuma ünitesi, modern boyahanesi, özel elciklerin tasarlanıp üretildiği dökümhanesi ve ileri teknoloji ürünü fermuar üretim makineleri ile entegre bir kuruluş. Dünya standartlarında üretim yapan Ece Fermuar ürünleri, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere AB ülkelerine, İsrail, Suriye ve Cezayir'e ihraç ediliyor.

%CE&ERMUAR9yNETIM +URULU"AåKANÆ/SMAN 3AIT'~NTEKI 4~RKIYE¯DE ¯LERILEBAåLAYAN S~RElLEBERABERTEKSTIL KONFEKSIYONVEHAZÆRGIYIM SANAYISININCIDDIILERLEMELERGySTERDIãINIAKTARÆYOR '~NTEKI ¬4~RKMARKASÆNÆNBILINIRLIãININY~KSEK OLMASÆIlINyNCELIKLE~LKE BILINIRLIãININY~KSEKOLMASÆ GEREKMEKTEDIReLKEMIZ ARTÆKMODERN~RETIM ANLAYÆåÆNÆBENIMSEMIåVE KALITEYIyNPLANDATUTARAK ~RETIMYAPANåIRKETLEREVE EãITIMLIIåG~C~NESAHIP BIR~LKEDIR"ILINIRLIK MARKAYAAåINALÆKVE~LKEYE REKABETG~C~KAZANDÆRÆR eLKEBILINIRLIãIMIZARTÆRÆLÆRSA4~RKMARKASÆNÆN OLUåTURULMASÆVEGELIåTIRILMESIHÆZLANACAKTÆR­DIYOR VEåyYLEDEVAMEDIYOR ¬4~RKIYE¯DEVE!VRUPA¯DA ~RETIMYAPANYERELVE YABANCÆMARKALAåMÆålOãU

PERAKENDEZINCIRIFIRMALARDAONAYLÆTEDARIKlILERI ARASÆNDABULUNMAKTAYÆZ eRETIMIMIZINY~ZDE¯I IHRACATTÆR"UNDANDOLAYÆ DÆåPAZARDAHAZÆRGIYIM SEKTyR~NDEREKABETlI BIRYERIMIZBULUNUYOR 9URTDÆåÆDESTEKLERINI OLDUKlAyNEMLIBULUYORUZ $OãRUZAMANVEDOãRU ADRESLERDEDESTEKLER VERILMESIGEREKMEKTEDIR $ESTEKOLANKURULUåLARVE FIRMAYyNETICILERIARASÆNDA S~REKLIILETIåIMSAãLANMALÆDÆRaÆKANORTAKFIKIRLE ULUSLARARASÆPAZARLARSElILMELIDIRVEBUDOãRULTUDA DESTEKLERVERILMELIDIR­

fSOmFéJUMJMJçJNJ[J BSUÉSNBLJmJO mBMÉéÉZPSV[ -ARKAOLUåUMUNUN TEMELINDEKALITEOLDUãUNUIFADEEDEN'~NREKI ¬+ALITESIZBIR~R~N~N MARKALAåMASÆIMKANSÆZA YAKÆNDÆR"UNDANDOLAYÆ MARKANÆNTERCIHEDILMESINDEKALITEBAåROLOYNAR $~NYASTANDARTLARÆNDA VEKALITELI~R~N~RETMEK 

FIRMAMÆZIlINOLDUKlA yNEMLIDIR­DIYOR'~NTEKI åUAlÆKLAMALARDABULUNUYOR¬&ERMUARIMALATÆ DIãERYANSANAYI~RETIMLERINEKÆYASLATESLIMS~RESI DAHAKÆSAVESIPARIåEBAãLÆ BIR~RETIMåEKLINESAHIP OLDUãUNDANDOLAYÆBERABERINDEIYIBIRORGANIZASYON IYIBIRZAMANPLANLAMASÆ VETALEPLEREANLÆKCEVAP VERMEKGIBIZORUNLULUKLARÆDAGETIRMEKTEDIR"U KÆSAS~REIlINDE~RETILEN FERMUARLARHERAåAMASÆNDAETKINVEHÆZLÆKALITE KONTROLISTASYONLARÆNDAN GElMEKTEDIRLER%CE&ERMUARB~NYESINDEKI!Rí'E M~HENDISLERIMIZ M~åTERI IHTIYAlLARÆNAKARåÆLÆKGELEN FERMUAR~R~NLERINITESPIT EDEREKHERT~RL~KOåULIlIN FERMUARDAyZELlyZ~MLER ~RETMEKTEDIRLER%KIBIMIZ DAIMIBIRåEKILDEYENI ~R~NVEFIKIRARAYÆåLARÆNÆ S~RD~REREK~R~NlEåITLILIãIMIZIARTÆRMAYAVEM~åTERILERIMIZIlINYENILIKlIVE Y~KSEKKALITEDEUYGULAMALARGELIåTIRMEYEDEVAM ETMEKTEDIRLER­

SU GEÇİRMEZ YENİ KOLEKSİYON NEW WATERPROOF COLLECTION

91


SİNERJİ / TÜRKİYE'NİN MARKALARI

'Q\DPDUNDODU×QDGʖPHWHGDULNHGL\RUX]

F

ORM$~ãME %SENYURT¯TABULUNANBINMETREKARELIKKAPALÆALANA SAHIPFABRIKASÆYLAHER T~RL~D~ãMEVEAKSESUAR ~RETIMIYAPÆYOR&IRMA BOYAMA MARKALAMAVE FARKLÆIåLEMLERUYGULAYARAK YENITASARÆMLARGELIåTIRIP SENEDEIKIKERESEZONBAåLARÆNDABIRSONRAKISENENIN MODATRENDLERINEUYGUN KOLEKSIYONHAZÆRLAYÆPTEKSTILVEAKSESUARFIRMALARÆNA SUNUYORdZELLIKLEDOãAL MALZEMELERDENYAPÆLAN D~ãMELERKONUSUNDAPAZAR LIDERIOLAN&ORM$~ãME IHRACATAYyNELIKDElALÆåAN VEHERYÆLYENIPAZAR HEDEFLERIBELIRLEYIPTANÆTÆM lALÆåMALARÆNÆY~R~TEN Il PAZARDADAyNC~DURUMDA (ERSENEKATÆLDÆãÆULUSLARARASÆTEKSTILFUARLARÆILE YENIPAZARLARAAlÆLANFIRMA D~NYAMARKALARÆNAD~ãME TEDARIKEDIYOR+OLEKSIYONLARÆNDAKIMATERYALVEMODELlEåITLILIãI KALITEíFIYAT DENGESI Y~KSEKADETLERDE VElEåITLILIKTESTOKBULUNDURMASÆFIRMANÆNM~åTERILERINEIYISERVISVERMESINI SAãLAYANUNSURLAROLARAK SÆRALANÆYOR 92

5BLÉNTUSBUFKJTJOJ zOFNTJZPSV[ &ORM$~ãME+URUCU /RTAãÆ-USTAFA/KTAY TEKSTILSEKTyR~N~NYURTDÆåÆ IMAJÆNÆNIYIOLDUãUNUFAKAT PAZARLAMAFAALIYETLERINIYETERLIBULMADÆãÆNÆSyYL~YOR VEEKLIYOR¬3EKTyR~NT~M KOLLARÆORTAKBIRSTRATEJIILE YURTDÆåÆPAZARLAMAFAALIYETI YAPABILIR%NTEPEDEBU FAALIYETIYyNETECEKBIR KURUMOLMALÆ/RTAKYAPÆLACAKBUlALÆåMAIHRACAT HEDEFLERINIGERlEKLEåTIRMEDElOKB~Y~KKATKÆSAãLAYACAKTÆR/LUåTURULACAKBU PLATFORMDAHERKESyNERIYA DAGyR~åLERINIPAYLAåABILIR VETAKÆMSTRATEJISIORTAYA lÆKARÆLARAKIHRACATDAHA VERIMLIBIRHALEGETIRILEBILIR"yYLELIKLECIDDIBIR MALIYETOLUåTURANPAZARLAMAVETANÆTÆMB~TlELERI MAKULD~ZEYLERElEKILEBILIR­DIYOR /KTAY åyYLEDEVAMEDIYOR ¬(AZÆRGIYIMSEKTyR~N~N MARKALAåMASÆNÆNYURTDÆåÆNDAYETERLIOLDUãUNU D~å~NM~YORUM DAHA FAZLAIMAJlALÆåMASÆNAYER VERILMELI$~NYATEKSTILSEKTyR~NDE4~RKIYE yNEMLIBIRYERESAHIP

"UG~ND~NYAMARKALARÆNA kaliteli ürün tedarik eden ~RETICI~LKEKONUMUNDAYÆZ FAKATBUALGÆHAZÆRGIYIM MARKALARÆMÆZÆND~NYA MARKASÆOLMASÆILEDAHA DAKUVVETLENEBILIR4~RK MARKASÆIMAJÆNÆNOLUåTURULMASÆILEILGILISONYÆLLARDA CIDDIlALÆåMALARYAPÆLÆYOR "UTEåVIKlALÆåMALARÆ4~RK MARKALARÆNÆND~NYAMARKASÆOLMAYOLUNDAATÆLAN yNEMLIADÆMLARDÆR"UNUNLAILGILIBAKANLÆKLARÆNYADA DESTEKKURULUåLARÆNÆN4~RK MARKALARÆNÆNYURTDÆåÆNDA KONUMLANMASÆILEILGILI TEåVIKlALÆåMALARÆVARFAKAT lOãUFIRMABUKONUDA YETERLIBILGIYESAHIPDEãIL 4EåVIKLERLEILGILIVERILEN SEMINERLERARTÆRÆLABILIR "UNUNYANÆNDATEåVIKLER BIRAZDAHAYAPÆLANDÆRÆCÆ OLMALÆ IåLEYIåVEPROSED~RLERTEKRARGyZDENGElIRILEBILIR­

fSFUJNHFMJéUJSNF EFTUFLMFSJOFBçÉSMÉL WFSJMNFMJ /KTAY ¬5LUSLARARASÆPAZARLARDATANÆTÆMIlINSAãLANAN DESTEKLERDENPROJEBAZLÆ YARARLANÆLABILIYORSAVE MAãAZAYADASHOWROOM

AlMAYAYyNELIKlALÆåMALAR VARSAYETERLIOLDUãUNU SyYLEYEBILIRIMFAKATYAN SANAYI~RETICILERINEYyNELIK DESTEKLERINlOKYETERLI OLDUãUNUD~å~NM~YORUM ëHRACATGELIåTIRMEYEKATKÆ SAãLAYACAKOLAN~RETIMGELIåTIRMEDESTEKLERINEAãÆRLÆKVERILMELI-AKINEALÆMÆ DANÆåMANLÆKVEYAZÆLÆMIlIN VERILENDESTEKLERPROJE DÆåÆNDAAYRÆBIRBAåLÆKOLARAKGELIåTIRILEBILIR+ALITE IYILEåTIRICIFAALIYETLERGELIåTIRILMELIVEBUNUORTAYA KOYANFIRMALARASERTIFIKALAR VERILEBILIR-ARKANÆNTERCIH EDILMESINDEKALITETABIIKI ENyNSÆRALARDAYERALMAKTA VEBAåARÆIlINOLMAZSAOLMAZLARARASÆNDADÆR ANCAK MODAD~NYASÆNDATASARÆM YENILIK SERVISTEKALITEYI DESTEKLEMELIDIR"IZBU DyRTUNSURUBIRARADAGELIåTIREREKM~åTERILERIMIZE ENIYIYISUNMAYÆHEDEFLIYOR VElALÆåMALARÆMÆZÆBUDOãRULTUDAY~R~T~YORUZ­DIYE KONUåUYOR


·GHQID]ODONH\HLKUDFDW\DS×\RUX] .éUFSJMFSJNJ[JJé PSUBçÉPMBSBL z[NTFEJL

MİNE TANERİ Standart Cıvata Kurumsal İletişim Uzmanı

S

TANDART#ÆVATA4ICVE3AN !ä KURULDUãU YÆLDANITIBAREN SEKTyRDEEN~STSÆRALARDA YERINIALMÆå OLUåTURDUãU YENILIKLERILETEKNOLOJIK DEãIåIKLIKLEREyNC~L~K ETMIåVESEKTyR~NBELIRLEYICISIKONUMUNAGELMIåTIR /NURSAL"AåKAN.EDIM 5YSALTARAFÆNDAN YÆLÆNDA.ORM'RUPB~NYESINDEKURULAN3TANDART #ÆVATA KALITELI~R~NVE SERVISANLAYÆåÆILEIlVEDÆå PIYASADENEYIMINESAHIPTIR$EãIåMEYENTEKåEYIN DEãIåIMOLDUãUMANTÆãÆYLA S~REKLIDEãIåIMEAlÆK VES~REKLIIYILEåTIRMEYE DAYALÆFELSEFESINIBENIMSEYENFIRMA BUG~NëZMIR aIãLI!TAT~RK/RGANIZE 3ANAYI"yLGESI¯NDEBIN M®SIKAPALÆALANOLMAK KAYDÆYLATOPLAMBIN MKURULUDEPOLAMAVE SATÆåíPAZARLAMATESISINESAHIPOLANFIRMANÆN $ILOVASÆåUBESIISEBIN M®SIKAPALÆALANOLMAK ~ZERETOPLAMM¯LIK BIRALAN~ZERINDEHIZMET VERMEKTEDIR

3TANDART#ÆVATA+URUMSALëLETIåIM5ZMANÆ-INE 4ANERI YURTIlINDE åEHIRDEPAZARLAMA ELEMANÆVETOPLAM PERSONELIYLEAKTIFOLARAK lALÆåAN3TANDART#ÆVATA ®NÆNM~åTERIMEMNUNIYETINIBENIMSEMIå M~åTERILERINIIåORTAãÆOLARAK yZ~MSEMIåBULUNDUãUNU BELIRTIYOR4ANERI åyYLE DEVAMEDIYOR¬3TANDART #ÆVATAITHALATVEIHRACATTA SEKTyR~NLIDERIOLUP CÆVATA SOMUN IMBUS MATKAP UlLUVIDAªSUNTAVIDASÆí GIJONíD~ZVEYAYLÆRONDELA D~BEL INOXBAãLANTÆ T~M BAãLANTÆELEMANLARÆVE HÆRDAVATITHALATÆYLAIMALAT SANAYINDEKIlOKB~Y~K BIRAlÆãÆKAPATMAKLA BERABERKALITEYIBERABERINDEGETIRMIåTIR!VRUPA ~LKELERIBAåTAOLMAK ~ZERE¯DENFAZLA~LKEYE IHRACATYAPANVEBAYILIKLERIBULUNAN3TANDART #ÆVATA D~NYANÆNyNDE GELENBAãLANTÆELEMANÆFIRMALARÆNDANBIRIOLMUåTUR "yLGESELSANAYILEåMENIN

YOãUNOLDUãUåEHIRLER OLANëSTANBUL 'AZIANTEP !NTALYA 3AMSUN +ONYA "URSAVE!NKARA¯DA KURDUãUHOMEOFISLERVE ®#ANIAS%20¯DESTEãIILE KURDUãUSTOKTAKIPSISTEMI ILESERVISKALITESINIVE HIZMETINIARTÆRMAYÆHEDEFLEMIå YÆLÆITIBARIYLE +OCAELIí$ILOVASƯNATAåÆNANDEPOSUYLADALOJISTIK G~C~N~PEKIåTIRMIåTIR "UG~N3TANDART#ÆVATA .ORM'RUPäIRKETLERI¯NIN DEDESTEãIILEKURDUãUSON KALITEKONTROLSISTEMLERIYLE ~LKENINyNDEGELENSANAYI KURULUåLARÆYLAMARKALARÆN VEYANSANAYILERINTERCIHI HALINEGELEREK BUFIRMALARÆNLOJISTIKVEKANBAN FIRMASÆOLMAYOLUNDA G~VENLEILERLEMEKTEDIR­

.BSLBZÉJZJUFNTJM FEFCJMFDFçJNJ[ BMBOMBSEBPMNBMÉZÉ[ &IRMALARÆNMARKALAåMA S~RECIKURUMSALLAåMAlALÆåMALARÆYLAPARALELOLARAK Y~R~T~LD~ã~NDEMARKANÆN DEãERIHERGElENG~N ARTTÆãÆNÆAKTARAN4ANERI ¬-ARKANÆNPRESTIJINE YyNELIKYAPÆLANHERT~RL~

KURUMIlIVEKURUMDÆåÆ FAALIYETMARKAYÆG~lLENDIRMEKTEDIR6IZYONSAHIBI G~lL~BIRYyNETIMKADROSU VEMESLEãINDEUZMAN KIåILERDENOLUåMUålALÆåANLARÆNBIRARAYAGELDIãI BIRKURUMDAKURUMSALLAåMAVEMARKALAåMADOãAL OLARAKOLUåMAKTADÆRël ILETIåIMVEDÆåILETIåIMIN DOãRUBIRåEKILDEYyNETILDIãIKURUMSALLAåMA lALÆåMALARÆNÆNEKSIKSIZ Y~R~T~LD~ã~BIRORGANIZASYONDAMARKALAåMADAN BAHSETMEKM~MK~ND~R­ DIYOR3ONDyNEMMARKA lALÆåMALARÆ4~RKIYE¯DEDE yNEMKAZANMAYABAåLAMÆå DURUMDAOLDUãUNUDA IFADEEDEN4ANERI ¬4~RK MARKALARÆOLARAKULUSLARARASÆPLATFORMLARDAYER ALABILMEKYADAGElERLILIãI OLANBELGELERESAHIPOLABILMEKIlIN®MARKALAåMA¯YA UYGUNLUKNORMLARÆARAåTÆRÆLARAKTEåVIKLERKAPSAMÆNDABILINIRLIãINARTÆRÆLMASÆ GEREKIR"UNUNIlINYURTIlI VEYURTDÆåÆPLATFORMLARDA MARKAYÆIYITEMSILEDEBILECEãIMIZALANLARDAYER ALMAKGEREKIR­DEãERLENDIRMESINDEBULUNUYOR

93


SÄ°NERJÄ° / TÃ&#x153;RKÄ°YE'NÄ°N MARKALARI

8\NXQXQLQRYDWLIPDUNDVÃ&#x2014;%51 ARACÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;YLAINTERNETTEN ~R~NLERIMIZISATTÃ&#x2020;K­DIYEN "ERNAëLTER ¬aOKYOãUN TALEPGELDIëLK!6- SHOWROOMUNU!NKARA !RMADADAAlTÃ&#x2020;KSONRASÃ&#x2020;NDA4~RKIYE¯NINSElKIN !6-LERINDEYERIMIZIALDÃ&#x2020;K eR~NLERIMIZBEãENILIYOR 9URTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAKENDIMAãAZA KONSEPTLERIMIZVAR YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAMAãAZASAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;BERNA Ä°LTER NÃ&#x2020;NYElÃ&#x2020;KARÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; BRN Yatak HEDEFLIYORUZ"~Y~ME Kurucusu PLANLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZSADECEYURTI2.9ATAK¯Ã&#x2020;NYURT- lIYLESÃ&#x2020;NÃ&#x2020;RLÃ&#x2020;KALMAYACAK DÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDA¯AYAKÃ&#x2020;N 4URQUALITYKAPSAMÃ&#x2020;NDA ~LKEDESATÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;OLAN YURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NDAFRANCHISE ZINCIRIKURACAãÃ&#x2020;Z&RANCKÃ&#x2020;TAYAYAYÃ&#x2020;LMÃ&#x2020;Ã¥ B~Y~KBIRFIRMAOLDUãUNU HISEAãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;OLUÃ¥TURURKEN KADÃ&#x2020;NGIRIÃ¥IMCILEREyNCELIK BELIRTEN"2.9ATAK+URUCUSU"ERNAëLTER IHRACATTA VERECEãIZ'ELECEKTE HIl HÃ&#x2020;ZKESMEDEN"2.9ATAK Ã¥AMPIYONLUKKAZANANBIR MARKASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;DAHADAILERIYE FIRMAOLDUKLARÃ&#x2020;NADIKKAT TAÃ¥Ã&#x2020;MAYÃ&#x2020;YENIBAãLANTÃ&#x2020;LAR lEKIYOR¬3ADECE+AYSERI VEB~Y~YENIÃ¥HACMIMIZLE DEãIL ~LKEEKONOMISINE BAÃ¥ARÃ&#x2020;lÃ&#x2020;TAMÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;Y~KSELTYAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZKATKÃ&#x2020;DABIZI MEYIHEDEFLIYORUZ!Rí'E AYRÃ&#x2020;CAMEMNUNEDIYOR lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;DASON (EDEFIMIZINSANLARÃ&#x2020;NyMR~N~N~lTEBIRINIGElIRDIãI TEKNOLOJIYIKULLANÃ&#x2020;CÃ&#x2020;YLA BULUÃ¥TURMAK~ZEREYOãUNYATAKIHTIYACÃ&#x2020;NÃ&#x2020;lOKRAHAT LAÃ¥TÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YORUZ­DIYOR BIRORTAMDADENEYEREK VEOLDUKlAFAZLA~R~N lEÃ¥IDIGyREBILECEãI V~CUT 90 ülkeye BRN ANALIZLERIILEDOãRUYATAãÃ&#x2020; LBMJUFTJUBéÃ&#x2030;OBDBL BULABILECEãIUZMANYATAK $Ã&#x2020;Ã¥PAZARDAAYRÃ&#x2020;KÃ&#x2020;TADA MAãAZALARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NSAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020; OLANSATÃ&#x2020;Ã¥NOKTALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ARTÃ&#x2020;RMAK­DIYENëLTER ARTÃ&#x2020;RMAKVE¯AYAKÃ&#x2020;N METREKARELIKBIRALANDA OLAN~LKESAYÃ&#x2020;SÃ&#x2020;NÃ&#x2020;í MAKINAVEIÃ¥lIYLEYOLA SEVIYELERINElÃ&#x2020;KARMAYÃ&#x2020; lÃ&#x2020;KTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZOG~NLERDEN HEDEFLEDIKLERINIBELIRTEN BUG~NBINMETREKARELIK "ERNAëLTER ¬BAÃ¥Ã&#x2020;NDA ALANDA¯EYAKÃ&#x2020;NKIÃ¥IYE !BRAAJ#APITALVE%"2$ ISTIHDAMSAãLADÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; DEFIRMAMÃ&#x2020;ZAORTAKOLDULAR SyYL~YOR VEBUG~lL~ORTAKLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZLA B~Y~MES~RECIMIZINDAHA DAHÃ&#x2020;ZLANACAãÃ&#x2020;KANAATINDE)FEFGNBçB[B YIM9ATAKIHRACATÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;N ¬SONUNDA4~RKIYE Y~ZDE¯INI!VRUPA~LKEIlINDEARTÃ&#x2020;KZAMANÃ&#x2020;GELDI DEDIKdNCEONLINESITELER LERINEYAPÃ&#x2020;YORUZ4ASARÃ&#x2020;-

B

94

MÃ&#x2020;NKALBININATTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;ëTALYA T~M!VRUPA +UZEY!FRIKA VE/RTADOãU¯DAN'~NEY !MERIKAYAIHRACATAãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;Z BULUNUYOR!YRÃ&#x2020;CAYÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA4~RKIYE¯NINHIlIHRACATYAPMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;IKI~LKEDEN BIRIOLAN-IKRONEZYA¯YA DAILKIHRACATÃ&#x2020;YAPANFIRMA "2.9ATAKëHRACATODAKLÃ&#x2020; lALÃ&#x2020;Ã¥ANÃ¥IRKETIMIZ KENDINE yZG~BIRTEKNOLOJISIYLE IHRACATTARAKIPLERINEGyRE MUAZZAMBIRFARKYARATÃ&#x2020;YOR"2. !"$ +ANADA !VUSTRALYAGIBIIHRACATYAPÃ&#x2020;LMASÃ&#x2020;ZOROLAN~LKELERE ULAÃ¥TÃ&#x2020;K­DIYOR

:BUBçBJOPWBUJG EFçFSLBUÃ&#x2030;ZPS ëNOVATIFYAKLAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;N"2. IlINBIRREKABETUNSURUNDANZIYADEMARKA KIMLIãINDEYERALANBIR KIMLIKUNSURUOLDUãUNA DEãINENëLTER ¬"UNEDENLE "2.¯DEMAãAZATASARÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NDAN MAãAZAIlINDEKI GyRSELD~ZENLEMEYE ~R~N TASARÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NDAN~R~NLERDE KULLANÃ&#x2020;LANTEKTEKT~MARA

VEHAMMADDELEREKADAR HERÃ¥EYINSElIMINDE IÃ¥LENIÃ¥INDE ORANLARÃ&#x2020;NDA KULLANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NDAVESUNUMUNDAKENDINIS~REKLI GELIÃ¥TIRENBIRINOVATIF YAKLAÃ¥Ã&#x2020;M®MARKAKIMLIãI ZORUNLULUãUNDAN¯yT~R~ VARDÃ&#x2020;R­DIYOR "2.¯NINHEMIlPAZARA HEMDEYURTDÃ&#x2020;Ã¥Ã&#x2020;NA~R~N ~RETEN GELIÃ¥TIRENVE SUNANBIRMARKAOLDUãUNU BELIRTENëLTER ‘KIPAZAR BIRBIRINDENlOKAYRÃ&#x2020; lOK FARKLÃ&#x2020;OLMASÃ&#x2020;"2.T~M BUNLARARAãMENFARKLÃ&#x2020; PAZARLARIlINFARKLÃ&#x2020;~R~N GRUPLARÃ&#x2020;VEALTMARKALARLA ILERLEMESINIS~RD~R~YOR aOãUKIÃ¥IBUNUNBIRSORUN YARATÃ&#x2020;PYARATMADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SORUYOR!SLÃ&#x2020;NDAGERlEKTEN DElOKKARMAÃ¥Ã&#x2020;KBIRDURUM!MAIÃ¥INKURUMIlINDEDOãRUPLANLAMASÃ&#x2020;VE M~Ã¥TERIILEDOãRUTERMIN VEDIYALOãUNUZKARMAÃ¥AYÃ&#x2020; D~ZENLIBIRIÃ¥SISTEMINE DyN~Ã¥T~REBILIYOR"IZIM YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZASLÃ&#x2020;NDABUNDAN IBARET­DIYOR


)LQDQVGQ\DV×Q×Q\×OG×]×

ÖMÜR TAN QNB Finansbank Kur. Tic. Bankacılık Genel Müdür Yar.

Q

."&INANSBANKOLARAK M~åTERILERIN NAKITAKÆåÆNÆ KOLAYVEVERIMLIBIRåEKILDE YyNETEBILMESI yDEMEVE TAHSILATDENGESINIKOLAYCA SAãLAYABILMESIVEDÆåTICARETINIFINANSEEDILMESIIlIN GENIåNAKITYyNETIMIVEDÆå TICARET~R~NGAMÆNASAHIP OLDUKLARÆNÆBELIRTEN1." &INANSBANK+URUMSALVE 4ICARI"ANKACÆLÆK'ENEL-~D~R9ARDÆMCÆSÆdM~R4AN ¬-~åTERILERIMIZLElOKYyNL~ VEUZUNVADELIILIåKILERKURMAAMACÆYLAYOLAlÆKARAK PIYASADAKIIHTIYAlLARAyZEL ~R~NVEHIZMETLERGELIåTIRIP M~åTERIMEMNUNIYETINI EN~STD~ZEYETAåÆYACAK åEKILDEBIRHIZMETSUNMAYÆ HEDEFLIYORUZaEåITLIKANALLARDANSUNDUãUMUZNAKIT YyNETIMIVEDÆåTICARET lyZ~MLERINEUZMANLAåMÆå PORTFyYLERIMIZVEByLGELERIMIZDEKONUMLANMÆåSATÆå EKIPLERIMIZLEETKINOLARAK DESTEKVERIYORUZ­DIYOR

2/#²EFO[BNBOWF NBMJZFUBWBOUBKÉ 1."¯NINyZELLIKLE/RTA

$OãUVE!FRIKA¯DAKI KONUMUNUNAVANTAJÆNÆ KULLANARAKBUByLGEDETICARIFAALIYETLERDEBULUNAN FIRMALARÆNANABANKASÆ OLMAYÆAMAlLADÆãÆNÆBELIRTENdM~R4AN ¬-~åTERILERIMIZEHEMZAMAN HEMDEMALIYETAVANTAJÆ SAãLAMAYÆAMAlLÆYORUZ"U DOãRULTUDA.AKIT9yNETIMI VE$Æå4ICARETEKIBIOLARAK M~åTERILERIMIZIDOãRU~R~NEYyNLENDIRIRKENUYGUN FIYATLAMAPOLITIKAMÆZILE FIRMALARÆMÆZÆDESTEKLEMEYEDEVAMEDIYORUZ -~åTERILERIMIZINNAKIT FINANSMANIHTIYAlLARÆNÆ KARåÆLAMAK~ZEREFIRMALARA KREDISUNUYOR %XIMBANKKREDILERIKULLANMAK ISTEYENM~åTERILERIMIZE DEARACÆLÆKEDEREKDESTEK OLUYORUZ­DIYOR

yDEMEYAPÆLABILEN®3-3 ILE'~MR~K6ERGISIdDEME¯~R~NLERIMIZBUNLARA yRNEKTIR­ -~åTERILERINEKLASIK BANKACÆLÆKNAKITYyNETIMI~R~NLERININYANÆSÆRA SUNDUKLARÆyZELLIKLINAKIT YyNETIMI~R~NLERIILElEåITLILIKSAãLADÆKLARÆNÆBELIRTEN dM~R4AN ¬/NLARATEK BIRBANKAILET~MNAKIT YyNETIMIIHTIYAlLARÆNÆ KARåÆLAYABILECEãIBIR~R~N YELPAZESISUNUYORUZ"UNUNYANÆSÆRA¬EílyZ~MLER­ KAPSAMÆNDAKIGELIåMELERE DEyNC~L~KEDEREK YÆLÆNDAKURDUãUMUZE&INANSILEEí&ATURAENTEGRASYON yZELENTEGRASYON Eí!RåIV Eí$EFTERVE+%0 +AYÆTLÆ%LEKTRONIK0OSTA HIZMETISUNUYORUZ­DIYOR

EíFATURAHIZMETIALAN M~åTERILERIMIZINYARARLANABILDIãIEíFATURAKARåÆLÆãÆ NAKITKREDIlyZ~M~M~ZILE lEKVESENET~R~NLERININ YANÆSÆRA M~åTERILERIMIZEALTERNATIFBIRTEMINAT IMKANÆSUNUYORUZ1." &INANSBANKOLARAKALACAKLÆOLDUKLARÆEíFATURALARÆ TEMINATAVERMEKISTEYEN M~åTERILERIMIZEyZEL ~R~N~M~ZILEONLARÆKOLAY FINANSMANILEBULUåTURUYORUZaEKVESENET TEMINATLÆKREDILEREKÆYASLA OPERASYONELS~RElDAHA KOLAYOLANBUKREDIILE ALACAãÆNVADESINIBEKLEMEDENKREDIKULLANDÆRABILIYORUZ­DIYOR

'JOBOT:ÉMEÉ[É %ÉéUJDBSFUJéMFNMFSJ CJSUVéLBEBSZBLÉO

¬Eí&ATURA¯YAENTEGRE lyZ~MLERIMIZDENBIRIOLAN &INANS9ÆLDÆZÆSAYESIN¬'ELENEKSELDÆåTICARETFINANSMAN~R~NLERININYANÆ DE E&INANS¯TANEíFATURA HIZMETIALANM~åTERILESÆRAELEKTRONIKBANKACÆLÆRIMIZ FATURATAHSILATVE ãÆNDÆåTICARETIåLEMLERINDEDAHAFAZLAKULLANÆLACAãÆ yDEMEIåLEMLERINIKOLAYCA YyNETEBILIYOR­DIYENdM~R yNGyR~S~YLEBIRlOKELEKT4AN ¬!YNÆYyNTEMILE RONIKBANKACÆLÆK~R~N~N~ $OãRUDAN"ORlLANDÆRMA HAYATAGElIRDIK­DIYEN dM~R4AN ¬-~åTERILERIMI- 3ISTEMIVEYA4EDARIKlI&IZIND~NYANÆNHERYERINDEN NANSMANÆKULLANANFIRMADÆåTICARETIåLEMLERINIDAHA LARÆMÆZEíFATURA¯LARÆNDAN OLUåTURDUKLARÆyDEME HÆZLÆVED~å~KMALIYETLI GERlEKLEåTIREBILDIKLERI®$Æå DOSYASÆNÆTEKBIRTUåLA BANKAMÆZAILETEBILIYORLAR 4ICARETëNTERNETäUBE-E"yYLECE NAKITAKÆåÆNÆ N~S~¯ TICARETIELEKTRONIK TEKBIRPORTAL~ZERINDEN ORTAMATAåÆYAN RISKIAZALG~VENLIVEPRATIKYyNTEMTANVEMALIYETID~å~REN LERLEYyNETMEKISTEYEN BIRyDEMEYyNTEMIOLAN M~åTERILERIMIZ&INANS ®"0/ "ANK0AYMENT /BLIGATION "ANKAdDEME 9ÆLDÆZƯNÆKULLANARAKZAMAN VEMALIYETKAZANCÆSAãLÆ9~K~ML~L~ã~¯VEåUBEYE GITMEDENHAFTAIlIHERG~N YOR!YRÆCA E&INANS¯TAN 95


SÄ°NERJÄ° / TÃ&#x153;RKÄ°YE'NÄ°N MARKALARI

$U*H·QLQ\DË&#x201A;DPEXOGXÊ&#x2013;XQRNWD%6+

NORBERT KLEİN BSH Türkiye CEO

B

3(4~RKIYE#%/¯SU .ORBERT+LEIN "3('RUBU¯NUN !VRUPA¯NÃ&#x2020;NBIRINCI D~NYANÃ&#x2020;NIKINCIENB~Y~KBEYAZEÃ¥YA~RETICISI KONUMUNDABULUNDUãUNU BELIRTEREK 4~RKIYE¯NINISE YABANCÃ&#x2020;YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;ENB~Y~K BEYAZEÃ¥YAÃ¥IRKETIUNVANÃ&#x2020;NA SAHIPOLDUKLARÃ&#x2020;NADIKKAT lEKTI+URULUÃ¥UNDANBUYANA YAPTÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;MILYAREUROYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLA4~RKIYE¯NINYABANCÃ&#x2020; YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLÃ&#x2020;ENB~Y~KBEYAZ EÃ¥YAÃ¥IRKETIKONUMUNDAOLAN "3(¯NIN 4~RKIYE¯DEYAKLAÃ¥Ã&#x2020;K BINlALÃ&#x2020;Ã¥ANÃ&#x2020;VEBIN¯DEN FAZLABAYIDENOLUÃ¥ANG~lL~ BIRDAãÃ&#x2020;TÃ&#x2020;MAãÃ&#x2020;BULUNDUãUNUBELIRTEN+LEIN "3(¯NIN 4EKIRDAã¯Ã&#x2020;NaERKEZKyY¯DEKI TESISIISEBINMETREKARELIKALANÃ&#x2020;VEMILYONBIRIMLIK ~RETIMIYLE"3('RUBU¯NUN D~NYAlAPÃ&#x2020;NDAKIENB~Y~K ~RETIMMERKEZIOLDUãUNU SyYL~YOR

5SLJZF #4)&W"MFUMFSJ²OJO JISBDBUTT 4~RKIYE¯DEDyRTMARKAYLA FAALIYETGySTERDIKLERINI BELIRTEN.ORBERT+LEINSyZ96

LERINEÃ¥yYLEDEVAMEDIYOR ¬"UNLARARASÃ&#x2020;NDAANAMARKA OLARAK"OSCHVE3IEMENS yZELMARKAOLARAK'AGGENAU VEYERELMARKAOLARAKDA 0ROFILOYERALÃ&#x2020;YOR"3(4~RKIYEOLARAK YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDAN BUYANA MILYARKIÃ¥ININ YAÃ¥ADÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;VE~LKENINBULUNDUãU!FRIKA¯DAN2USYA¯YA UZANANGENIÃ¥BIRCOãRAFYANÃ&#x2020;N YyNETIMINI~STLENIYORUZ "UORGANIZASYONLAByLGEDE yNEMLIBIRMERKEZHALINE GELDIK"3(%V!LETLERI OLARAK 4~RKIYE¯YIINOVASYON VEIHRACAT~SS~M~ZOLARAK GyR~YOR~LKEMIZDEGELIÃ¥TIRIP ~RETTIãIMIZ~R~NLERI BAÃ¥TA !VRUPA~LKELERIOLMAK~ZERE T~MD~NYAYASATÃ&#x2020;YORUZ­

#4) "S(FJMF CZZPS "3('RUBU¯NUNHERYÃ&#x2020;L ISTIKRARLÃ&#x2020;B~Y~MESINDEVE D~NYANÃ&#x2020;NENG~lL~Ã¥IRKETLERINDENBIRIOLMASÃ&#x2020;NDA INOVATIFBAKÃ&#x2020;Ã¥AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;yNEMLI BIRROLESAHIPOLDUãUNU BELIRTEN.ORBERT+LEIN ¬(ER G~NORTALAMAPATENTLI BULUÃ¥AIMZAATAN"3(IlIN INOVASYON TEKNOLOJIYIYARAT-

MAS~RECININVAZGElILMEZBIR PARlASÃ&#x2020;"3( YÃ&#x2020;LÃ&#x2020;NDA !Rí'EYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BIR yNCEKIYÃ&#x2020;LAGyREY~ZDE ORANÃ&#x2020;NDAARTÃ&#x2020;RARAKTOPLAM MILYONEUROYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M YAPTÃ&#x2020;"UYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MTUTARÃ&#x2020; Ã¥IRKETGELIRINY~ZDE¯~NE KARÃ¥Ã&#x2020;LÃ&#x2020;KGELIYOR"3(B~Y~D~KlE !Rí'E¯YEHARCANAN YATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;MMIKTARÃ&#x2020;DAARTÃ&#x2020;YOR $IãERYANDAN 4~RKIYE¯DE !Rí'E-ERKEZISERTIFIKASÃ&#x2020; ALANILKFIRMALARDANBIRIYIZ aERKEZKyY~RETIMTESISLERINDEGERlEKLEÃ¥TIRDIãIMIZ !Rí'EFAALIYETLERIMIZGIDEREK ARTÃ&#x2020;YORaERKEZKyY¯DEKI!Rí 'E-ERKEZI "3('RUBU¯NUN D~NYAlAPÃ&#x2020;NDAKI!Rí'E FAALIYETLERINDEYÃ&#x2020;LDANYÃ&#x2020;LA DAHAFAZLAyNEMKAZANÃ&#x2020;YOR "URADAGyREVYAPAN¯DEN FAZLAM~HENDISIMIZLE BIRLIKTE "3(4~RKIYE¯NIN INOVASYONVE!Rí'E~SS~ OLMASÃ&#x2020;AMACÃ&#x2020;YLAINOVATIF ~R~NLERGELIÃ¥TIRMEYEDEVAM EDECEãIZ­DIYOR

.BSLBéFGGBGPMNBMÃ&#x2030; ¬'~VENILIROLMAK BUG~N IYIMARKAOLMANÃ&#x2020;NILKKURALÃ&#x2020; OLARAKVURGULANÃ&#x2020;YOR­DIYEN

.ORBERT+LEIN ‘NTERNETIN YAYGÃ&#x2020;NLAÃ¥TÃ&#x2020;ãÃ&#x2020; SOSYALMEDYA PLATFORMLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NGIDEREK G~lLENDIãIG~N~M~ZDE T~KETICILERARTÃ&#x2020;KISTEDIKLERI ARAÃ¥TÃ&#x2020;RMAYÃ&#x2020;YAPABILIYOR MARKAYLAILGILIHEMEN HERBILGIYEBIRKAl®TÃ&#x2020;K¯LA ULAÃ¥ABILIYORLAR"UNEDENLE MARKALARÃ&#x2020;NGERlEKDEãERLERINIYANSÃ&#x2020;TMALARÃ&#x2020;VEÃ¥EFFAF OLMALARÃ&#x2020;yNEMTAÃ¥Ã&#x2020;YORëåTE BUNUBAÃ¥ARANLAR®G~VENILIR¯ MARKAOLARAKKABULGyR~YOR -ARKABILINIRLIãINIARTÃ&#x2020;RMAK ISEMARKALAÃ¥MANÃ&#x2020;NyNEMLI AYAKLARÃ&#x2020;NDANBIRIDIRVEBU ALANDAYAPÃ&#x2020;LACAKYATÃ&#x2020;RÃ&#x2020;M yNEMLIDIR­DIYOR

ðUJDJHDN[ ULFUJDJZJBOMBNBL "3(¯NIN~R~NLERINIGELIÃ¥TIRMEKTEKIITICIG~C~N~N HER ZAMANT~KETICIDAVRANÃ&#x2020;Ã¥LARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ANLAMAKOLDUãUNUBELIRTEN +LEIN ¬"IZIMIlINSADECE TEKNOLOJI~RETMEKDEãIL T~KETICININBUNUNASÃ&#x2020;LANLAMLANDÃ&#x2020;RDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;DAyNEMLIDIR"U YAKLAÃ¥Ã&#x2020;MLAFARKLÃ&#x2020;KATEGORILERDEPAZARASUNDUãUMUZYENI ~R~NLERIMIZILGIVEBEãENI GyRMEKTEDIR­DIYOR


0DUNDODË&#x201A;PDLoLQ$U*HË&#x201A;DUWDPD\HWHUOLPL"

Å&#x17E;

irketlerin kenDILERINESAYÃ&#x2020;SAL HEDEFLERYANÃ&#x2020;NDA UZUNVADELISTRATEJIKHEDEFLERDEKOYDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEN%TKIN0ROJE 9yNETIM$ANÃ&#x2020;Ã¥MANLÃ&#x2020;K #ENGIZdZDENOãLU%TKIN ¬-ARKADEãERI Ã¥IRKETIN TOPLAMFINANSALDEãERINI ARTTÃ&#x2020;RANyNEMLIBIRlARPAN OLDUãUNDAN MARKALAÃ¥MAS~RECIBUSTRATEJIK HEDEFLERINENyNEMLILERINDENDIR-ARKALAÃ¥MANÃ&#x2020;N ENG~ZELTANÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NDAN BIRI ®IÃ¥LETMENIN~RETMIÃ¥ OLDUãU~R~NVEYAHIZMETINTAKLITEDILEBILIRLIãINI AZALTABILMEKIlINFARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ORTAYAKOYABILMEKTIR "UTANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;AKLÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZAYAZÃ&#x2020;P 4~RKIYEMARKALAÃ¥MANÃ&#x2020;N NERESINDEBIRGyZATALÃ&#x2020;MSENESIIlIN 4~RKIYE¯NINENDEãERLI MARKASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NTOPLAM DEãERI MILYARDOLARDÃ&#x2020; "UTOPLAMDEãERINIlINDE OTOMOTIVSEKTyR~  MILYARDOLARLA LISTENIN TOPLAMDEãERININY~ZDE ¯~N~OLUÃ¥TURUYOR­DIYOR

-ARKALAæMAIlIN !Rì'EHARCAMASÃ&#x2021;NÃ&#x2021;KENDI MARKASÃ&#x2021;ALTÃ&#x2021;NDAYAPMAKæARTTÃ&#x2021;R4(9 4~RK 4ELEKOMVE!RlELIKKENDIMARKALARÃ&#x2021;ALTÃ&#x2021;NDA FARKLÃ&#x2021;LÃ&#x2021;KLARÃ&#x2021;NÃ&#x2021;ORTAYAKOYUYORLAR .BSLB LFOEJ "S(F²TJOFZBUÃ&#x2030;SÃ&#x2030;N ZBQNBMÃ&#x2030; ëHRACATTAILKSÃ&#x2020;RADAYERALAN OTOMOTIVSEKTyR~N~N YAN SANAYISIDAHILOLMAK~ZERE 4~RKIYE¯NINENDEãERLIMARKADEãERLISTESINDEKIMARKA DEãERLERITOPLAMÃ&#x2020;NDASADECE Y~ZDEILETEMSILEDILMESININlOKD~Ã¥~ND~R~C~OLDUãUNUSyYLEYENdZDENOãLU ¬,ISTENINILK~lSÃ&#x2020;RASÃ&#x2020;NDA 4(9 4~RK4ELEKOM !RlELIK VAR"UFIRMALARÃ&#x2020;NMARKA DEãERLERINEDENY~KSEKDIYE D~Ã¥~ND~ã~M~ZDEMARKALAÃ¥MANÃ&#x2020;NTANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NÃ&#x2020;HATÃ&#x2020;RLAYALÃ&#x2020;M¤¬TAKLITEDILEBILIRLIãINI AZALTABILMEKIlINFARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ORTAYAKOYABILMEK¤­"U~l FIRMABUTANÃ&#x2020;MAUYUYORLAR VEKENDISEKTyRLERINDEBIR FARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KORTAYAKOYUYORLAR 0EKI BUNUNASÃ&#x2020;LYAPÃ&#x2020;YORLAR#EVAP !Rí'EILE¤

!RlELIK¯IN BIRDEãIL IKIDEãIL TAMTANE!Rí'EMERKEZI OLMASÃ&#x2020;BIRTESAD~FDEãILDIR 0EKI 4~RKIYE¯DEOTOMOTIV SEKTyR~!Rí'EHARCAMASÃ&#x2020; YAPMÃ&#x2020;YORMU9ANIBU Y~ZDENMIMARKADEãERLERI D~Ã¥~K%LBETTEYAPÃ&#x2020;YOR 4/&!ä VE YÃ&#x2020;LLARÃ&#x2020;NDA ARKAARKAYAIKI SENEOTOMOTIVDEENBAÃ¥ARÃ&#x2020;LÃ&#x2020; !Rí'EMERKEZISElILDI"UNA RAãMEN ENDEãERLIOTOMOTIV MARKALISTESINDESEKIZINCI¤ /ZAMANMARKALAÃ¥MAIlIN !Rí'EÃ¥ARTAMATEKBAÃ¥Ã&#x2020;NA YETERLIDEãIL0EKI BAÃ¥KANE GEREKIYOR-ARKALAÃ¥MAIlIN !Rí'EHARCAMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;KENDI MARKASÃ&#x2020;ALTÃ&#x2020;NDAYAPMAK Ã¥ARTTÃ&#x2020;R4(9 4~RK4ELEKOM VE!RlELIKKENDIMARKALARÃ&#x2020; ALTÃ&#x2020;NDAFARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ORTAYA KOYUYORLAR4/&!ä &)!4 MODELLERINI&ORD/TOSAN &ORDMODELLERINI4~RK

4RAKTyR .EW(OLLANDVE #ASEMODELLERINI !NADOLU )SUZU )SUZUMODELLERINI~RETIYOR+ENDILERINEAITMARKA ALTÃ&#x2020;NDA~RETIMLERIYOK

(mMTBOBZJ HmMNBSLB 4!93!$¯Ã&#x2020;N®'~lL~3ANAYI '~lL~-ARKA¯SLOGANÃ&#x2020;YLA OTOMOTIVSEKTyR~N~N REKABETlIG~C~N~VEMARKA DEãERINIyNPLANAlÃ&#x2020;KARARAK K~RESELMARKAOLMA YyN~NDEYANSANAYININ MARKASTRATEJISIBELIRLEMESINEDESTEKOLMAYÃ&#x2020;HEDEFLEDIãINIBELIRTENdZDENOãLU ¬4URQUALITYPROGRAMÃ&#x2020; MARKALAÃ¥MAKONUSUNDAEN B~Y~KDESTEKLERIVERIYOR !Rí'EFAALIYETLERIDEVAM ®9ERLI/TOMOBIL¯INESAS HEDEFININYERLIBIROTOMOBIL MARKASÃ&#x2020;YARATMAKOLDUãUNU HATÃ&#x2020;RLAYALÃ&#x2020;M+Ã&#x2020;SACA FIRMANÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;NDAHADEãERLIOLMASÃ&#x2020;NÃ&#x2020; ISTIYORSANÃ&#x2020;Z FARKLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;ZÃ&#x2020; KENDIMARKANÃ&#x2020;ZALTÃ&#x2020;NDA!Rí 'EILEYARATÃ&#x2020;N9OLUZUNDUR SABÃ&#x2020;RGEREKIRAMASIZILK ADÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ATÃ&#x2020;N GERISIKENDI GELIR­DIYOR 97


SİNERJİ / TÜRKİYE'NİN MARKALARI

$67$ˁDUW×NGQ\DLoLQWHNQRORMLUHWL\RU !MABIZIBIZYAPANESAS VEENyNEMLIUNSUR DIKIå MAKINELERINISTANDARTDIKIå MAKINELERIOLARAKSATMAMAMÆZ"UNLARAKATMA DEãERKATARAKVERDIãIMIZ GIBITAMAMENSÆFÆRDANDA YENITEKNOLOJIIlERENMAKINELER~RETIYORUZ"UDA BIZISEKTyRDETERCIHSEBEBI VELIDERYAPÆYOR¯DIYOR TURGAY AŞCI ASTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi

J

APONDEVI*UKIIå BIRLIãIILEBIRLIKTE 4~RKHAZÆRGIYIMINE¯LIYÆLLARÆN BAåÆNDANBUYANATEKNOLOjik çözümler sunan ve piYASADAKIPAZARPAYÆNÆHER GElENG~NARTÆRAN!STAå %ND~STRI4EKSTIL-AKINALARÆ3AN4IC!ä yZELLIKLE SONONYÆLIlERISINDEKENDI ~RETTIãITEKNOLOJILERILE KLASIKBIRITHALATlÆFIRMAKIMLIãINDENSÆYRÆLDÆ 4~RKHAZÆRGIYIMCISININ REKABETG~C~N~ARTÆRMAK ADÆNAINOVASYONVE~R~N GELIåTIRMEYEB~Y~KyNEM VERENFIRMA KENDIUZMAN M~HENDISKADROSUYLA GELIåTIRDIãIY~KSEKTEKNOLOJIK~R~NLERSAYESINDE M~åTERILERININVERIMLILIãINI ARTÆRMAYÆBAåARANlyZ~MLER~RETTI!STAå9yNETIM +URULUeYESI4URGAY !åCÆ ®"ILGILIVETECR~BELIKADROMUZVAR$IKIå MAKINALARÆ SERIMVEKESIM TEKNOLOJILERI POåETLEME SISTEMLERIVEYEDEKPARlA KONUSUNDAlOKG~lL~Y~Z (ATTAYERIGELDIãINDEDIKIå MAKINALARÆNÆVEYEDEKPARlALARÆKENDIMIZ~RETIYORUZ 98

±"SUÉLIFEFG VMVTMBSBSBTÉQB[BSMBS² ®!RTÆKBIREVRIMGERlEKLEåTIRMEVEYÆLÆAåKÆN ZAMANDÆREDINDIãIMIZBU TECR~BELERIULUSLARARASÆ ARENAYATAåÆMAZAMANƯDIYEN!åCÆåUNLARÆSyYL~YOR !STAåOLARAKM~åTERILERIMIZINIHTIYAlVEBEKLENTISINE GyRETEKNOLOJI~RETIYORVE DAIMAYENIVEENDOãRU ~R~N~SUNMAYAlALÆåÆYORUZYÆLÆAåKÆNS~REDIR BUKADARY~KSEKTEKNOLOJININIlINDEYERALARAK*APON VE!LMANDOSTLARÆMÆZLAGELIåTIRDIãIMIZIåBIRLIKLERIMIZ NETICESINDEEDINDIãIMIZ BIRIKIMLERIMIZI KALITEANLAYÆåÆNÆ~LKEMIZIlIN¬-ADE IN4URKEY­DAMGALÆDEãERE DyN~åT~RMEKISTEDIKVE

BUNUDABAåARDÆK¯LI YÆLLARDAPATENTINIALDÆãÆMÆZ !STRONMARKASÆNÆDIKIåOTOMATLARÆ SPESIYALMAKINEVE APARATLARKONUSUNDAGELIåTIRDIKVEM~åTERILERIMIZIN TALEPLERIDOãRULTUSUNDA kendilerine kendi markaMÆZOLAN!342/.MARKASÆ ADÆALTÆNDASUNDUK"UG~N BAKÆYORUZBIZIMYAPMÆå OLDUãUMUZOTOMATLAR yZEL MAKINELER AYNÆZAMANDA *UKI¯NINDE~R~NGAMÆNDA OLMAYANEKSIKLER"IZ BURADA*UKI¯YLEBIRIåBIRLIãI YAPÆYORUZ"AZÆMAKINELERINDIREKT*UKIMARKASÆYLA D~NYAlAPÆNDASATÆåÆNÆ YAPÆYORUZ"AZÆMAKINELERI ISEKENDIMARKAMÆZOLAN !STRONOLARAKSATÆYORUZ "UNUNIlINKENDIBAYI AãLARÆMÆZÆKURUP"ULGARISTAN 2OMANYA ëSPANYA 0ORTEKIZ !ZERBAYCAN &AS dZBEKISTAN 4~RKMENISTAN '~RCISTAN -ÆSÆR %TIYOPYAGIBIBIRlOKFARKLÆ ~LKELEREIHRACATYAPÆYORUZ -ERSMANNISEOTOMATIK KUMAåSERMETEKNOLOJILERI ALANÆNDANORMALVEOTOMATIKKAFALÆSERIMMAKINALARÆ TEKNOLOJILERI~RETIMINEDAIR

Astaş, Türk hazır giyimcisinin rekabet gücünü artırmak adına inovasyon ve ürün geliştirmeye büyük önem veriyor ve verimliliği artıran çözümler üretiyor.

OLANDIãERMARKAMÆZëSIM PATENTHAKLARÆNÆALDÆKVE BUNUULUSLARARASÆARENADAB~Y~TECEãIZel~NC~ MARKAMÆZISE&OLIOPACK #EKET PANTOLONGIBI~R~NLERINIHRACATÆNÆNASKÆDA POåETLENMIååEKILDEYAPÆLMASÆGEREKIYOR"UIåLEMI ILERITEKNOLOJIROBOTIKBIR MAKINEILElyZ~YORUZ"U ~R~N~NSATÆåÆNÆ4~RKIYE¯DE YAPTÆKVEB~Y~KILGIGyRD~ 4~RKIYE¯NINYANÆSÆRAëSPANYA&AS 2OMANYA "ULGARISTANGIBIBIRlOK~LKEYE IHRACATÆMÆZBAåLADƯ

±'SBOLGVSU 5FYQSPDFTT'VBSɲOÉ mPLzOFNTJZPSV[² 4URGAY!ålÆ !LMANYA &RANKFURTí-AYÆS TARIHLERIARASÆNDAYAPÆLACAK OLAN4EXPROCESS&UARÆNÆ çok önemsediklerini belirTIYOR®/RADAULUSLARARASÆ ARENADAKIM~åTERILERIMIZE ILERITEKNOLOJIYENI~R~NLERIMIZISUNACAãÆZ"IZ!STAå OLARAK*UKI¯NIND~NYADAKI ENB~Y~KTEMSILCILERINDENBIRIYIZAMABUNUNLA BERABERSIMDI!STAå %ND~STRI4EKSTIL-AKINALARÆ3AN4IC!äOLARAK !VRUPAVElEVRE~LKELERE BUFUARDANSONRADA!"$ '~NEY!MERIKA "ANGLADEå 6IETNAM (INDISTAN VE2USYAGIBIPAZARLARA GIRECEãIMIZEINANÆYORUM YÆLÆIlINTEMELHEDEFIMIZ4~RKIYE¯DET~MSEKTyR MENSUPLARÆNÆNBILDIãIVE G~VENDIãIBIRMARKAOLAN !STAå¯Æ SÆNÆRLARÆMÆZDÆåÆNDA T~MD~NYAYATANÆTMAKVE ITIBARÆMÆZÆT~MD~NYADA BAKIKÆLMAK¯


Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı

İnovaLİG 2017 KAYITLARI BAŞLADI

Neden katılmalısınız? İnovaLİG ile hem firmanızın inovasyon yetkinliğini ölçün hem de inovasyon kültürünü interaktif bir platformda geliştirme fırsatı yakalayın! İnovasyon değerlendirmesini tamamlayan her firmaya ücretsiz olarak inovasyon değerlendirme ve kıyas analizi raporu verilmektedir.

O ba nlin for şvu e do munru ldu u r

w. ig w w val t ino.com e gi sin e r ad

2

Nasıl başvurulur?

5

sır İno ala va ma LİG nı gö r

Değerlendirme anketini tamamla

1

3

4

l

a nu

ru

o ap

R

SON BAŞVURU TARİHİ

30 NİSAN 2017 İhracat ile ilgili her şey için bizi takip edin!

www.inovalig.com @turkihracat @

Turkish Exporters Assembly T

/inovalig www.timtv.com.tr


İNOVASYON / GENÇ MUCİTLER

'(1ū%·GHQHVNLN|\H\HQLDGHW 'HQL]OL·GHLON|æUHWLP|æUHQFLOHULQLQUHWNHQOLNOHULQL|QSODQDoÖNDUPDNYH|]JQSURMHOHUL WHVSLWHGHUHNKD\DWDJHoLUPHNDPDFÖ\ODG]HQOHQHFHN¶*HQo0XFLWOHU$UDQÖ\RU'(1å% åQRYDWLI)LNLUOHU<DUÖãPDVÖ·QÖQWDQÖWÖPÖJHUoHNOHãWLULOGL

D

ENIZLIëHRACATlÆLAR "IRLIãI $%.ë" TARAFÆNDAN GERlEKLEåTIRILEN 'ENl-UCITLER!RANÆYOR­ëNOVATIF&IKIRLER 9ARÆåMASÆNÆNTANÆTÆMÆ -ART#UMARTESIG~N~ &ORUMaAMLÆKTAYAPÆLDÆ 9ARÆåMANÆNTANÆTÆMÆIlIN YAPÆLANETKINLIKTEAlÆLAN STANTILGIODAãÆOLDU¬'ENl -UCITLER!RANÆYOR­ëNOVATIF &IKIRLER9ARÆåMASƯNÆN &ORUMaAMLÆK¯TAYAPÆLAN TANÆTÆMÆNDAS~RPRIZBIRåEKILDET~M!6-YIDOLAåARAK HIPHOPDANSÆYAPANGENlLERIN&LASH-OBGySTERISI B~Y~KILGIGyRD~!LÆåVERIå MERKEZINDEBULUNANLARÆN BEãENIDOLUBAKÆåLARÆARASÆNDADEVAMEDENGySTERILERDE lOCUKLARÆNHEP BIRLIKTEYAPTÆKLARÆDANSLAR GyZDOLDURDU!6-¯YEGEZMEYEGELENVATANDAåLARÆN åAåKÆNBAKÆåLARÆARASÆNDA S~RPRIZBIRåEKILDEBAåLAYAN

100

GySTERILERE VATANDAåLARDA KATÆLÆMSAãLADÆ%TKINLIK ARDÆNDANELLERINDE4~RKVE $%.ë"BAYRAKLARÆYLAHEP BIRAãÆZDANåARKÆSyYLEYEN GENlLEREVATANDAåLARDA EåLIKETMEYEBAåLAYÆNCA ORTAYAMUHTEåEMGyR~NT~LERlÆKTÆ

Genç Mucitlere ÉéÉLUVUBDBLMBS 4ë-"AåKAN6EKILIVE $ENIZLIëHRACATlÆLAR"IRLIãI $%.ë" "AåKANÆ3~LEYMAN+OCASERT YARÆåMANÆN TANÆTÆMETKINLIKLERISONRASÆNDAYAPTÆãÆKONUåMASÆNDA $ENIZLIëHRACATlÆLAR "IRLIãIOLARAKGENlLERIMIZE lOKG~VENIYORUZ'ELECEãIMIZINONLARAEMANETEDILDIãINIBILIYORUZVEB~Y~K BIRPOTANSIYELIIlLERINDE BARÆNDÆRDÆKLARÆNASONUNA KADARINANÆYORUZ4~RKIYE ëHRACATlÆLAR-ECLISININEN yNEMLIyNCELIKLERINDENBIRI OLANëNOVASYONëNOVASYON

K~LT~R~N~TOPLUMUNHER BIRKyåESINEYAYMAKGEREKIYOR6EENB~Y~KAMACÆMÆZISEGENlMUCITLERIMIZIN YAPABILDIKLERINITOPLUMA MALEDEBILMEK­DEDI

&[CFSCP[NB[BNBOÉ $%.ë""AåKANÆ3~LEYMAN +OCASERT YAPTÆãÆKONUåMADA UZUNVEORTAVADEDE lOKB~Y~KIåLERBAåARACAK GENlLERLElOKPARLAKYARÆNLARÆN4~RKIYE¯YIBEKLEDIãINIVURGULADÆ+OCASERT ¬$ENIZLI'ENl-UCIDINI !RÆYOR $ENIZLIëHRACATlÆLAR "IRLIãIDEBUNAARACÆLÆK EDIYOR!RTÆKESKIKyYEYENI ADETGETIRME EZBERLERI BOZMAZAMANÆ­DIYEREKYARÆåMANÆNTEMELGAYESINIDE VATANDAåLARAAKTARMÆåOLDU %TKINLIKSONRASÆNDAKONUåAN+OCASERT YARÆåMAYA KATÆLACAKOLANT~MGENl MUCITADAYLARÆNAåIMDIDEN BAåARÆLARDILEDIãINIBELIRTEREKSyZLERINITAMAMLADÆ

Türkiye’de inovasyon bilincinin genç nesillerde yer ETMESIAMACÇYLA $%.ë"TARAFÇNDAN düzenlenen Genç -UCITLER!RANÇYOR ëNOVATIF&IKIRLER 9ARÇæMASǯNDAFINAL HEYECANÇ-AYÇS AYÇNDAYAæANACAK åIMDIDEN HEYECANÇN DORUKLARDAOLDUäU YARÇæMADAYINE ALANÇNDABAæARÇLÇ ve inovasyon ALANÇNDA söyleyecek sözü bulunan yetkin ISIMLERDENOLUæAN jüri kadrosu göz DOLDURACAK


7BMJJMFZBSÃ&#x2030;éNB QSPUPLPMJN[BMBOEÃ&#x2030; $~ZENLENECEKOLAN¬'ENl -UCITLER!RANÃ&#x2020;YORëNOVATIF &IKIRLER9ARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;­IlINPROTOKOLADÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ATÃ&#x2020;LDÃ&#x2020;$%.ë"¯DE D~ZENLENECEKOLANYARÃ&#x2020;Ã¥MANÃ&#x2020;NPROTOKOLIMZATyRENINE$ENIZLI6ALISI!HMET !LTÃ&#x2020;PARMAK 4ë-"AÃ¥KAN 6EKILIVE$%.ë""AÃ¥KANÃ&#x2020; 3~LEYMAN+OCASERT ëL-ILLI %ãITIM-~D~R~-AHMUT /ãUZILEDAVETLILERKATÃ&#x2020;LDÃ&#x2020; 4yRENDEKONUÃ¥AN4ë- "AÃ¥KAN6EKILIVE$%.ë" "AÃ¥KANÃ&#x2020;3~LEYMAN+OCASERT YARÃ&#x2020;Ã¥MANÃ&#x2020;NBIRARAl OLDUãUNUVURGULAYARAK ¬/N BINLERCEGENl B~Y~KBIR ENERJIYIB~NYELERINDEBARÃ&#x2020;NDÃ&#x2020;RÃ&#x2020;YORLAR4~RKIYE¯NINEN yNEMLIIHTIYAlLARÃ&#x2020;NDANBIR TANESININY~KSEKTEKNOLOJIYEDAYALÃ&#x2020;IHRACATOLDUãUNU D~Ã¥~N~RSEK BUYARÃ&#x2020;Ã¥MANÃ&#x2020;N Ã¥EHRIMIZEVE~LKEMIZE B~Y~KGETIRILERIOLACAãÃ&#x2020;NA INANÃ&#x2020;YORUM­DIYEKONUÃ¥TU 6ALI!LTÃ&#x2020;PARMAKISEYARÃ&#x2020;Ã¥MANÃ&#x2020;ND~ZENLENMESINDEEMEãI GElENLERETEÃ¥EKK~REDEREK ¬"UK~LT~R~NDESTEKLENMESI GENlLERINyZENDIRILMESI GEREKIYOR&ARKLÃ&#x2020;BIRFIKRI SyYLERKEN®ACABAAYÃ&#x2020;PMÃ&#x2020; OLUR¯ ®BENIBIRILERIKÃ&#x2020;NARMÃ&#x2020;¯ DEMEDENHIlKIMSENINNE

D~Ã¥~NECEãINIBAKMADAN ®BENByYLED~Ã¥~N~YORUM¯ DIYEBILMESIlOKyNEMLI 'ENlLERINyZG~VENLIOLMASÃ&#x2020; lOKyNEMLI"UG~NlOK~NL~ SOSYALMEDYASAYFALARÃ&#x2020;GIBI INTERNETKULLANÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ARKAPLANÃ&#x2020;NDAYAZÃ&#x2020;LÃ&#x2020;MLARÃ&#x2020;NDA ALGORITMAVAR0EKIALGORITMAKIMINBULUÃ¥U!LGORITMA %Lí(AREZMI¯NINBULUÃ¥U !MABUNUBILMEKYETMIYOR "UNLARÃ&#x2020;BIRARAYAGETIRMEK yNEMLIOLAN$%.ë"¯IN VERDIãIBUDESTEK BUIÃ¥INBU YAÃ¥TAOLUÃ¥MASÃ&#x2020;NOKTASÃ&#x2020;NDA yNEMARZEDIYOR%MEãIGElENLERETEÃ¥EKK~REDIYORUM $ENIZLIZATENBUGIRIÃ¥IMCI RUHASAHIPëNANÃ&#x2020;YORUMKI VERILENBUDESTEKLERLEGELECEãINBIRlOKBILIMADAMÃ&#x2020; BIZDEYETIÃ¥EBILIR­IFADELERINI KULLANDÃ&#x2020;+ONUÃ¥MALARÃ&#x2020;N ARDÃ&#x2020;NDAN'ENl-UCITLER !RANÃ&#x2020;YORí$%.ë"ëNOVATIF &IKIRLER9ARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;PROTOKOL~

6ALI!HMET!LTÃ&#x2020;PARMAK 4ë- "AÃ¥KAN6EKILIVE$%.ë" "AÃ¥KANÃ&#x2020;3~LEYMAN+OCASERT VEëL-ILLI%ãITIM-~D~R~ -AHMUT/ãUZTARAFÃ&#x2020;NDAN IMZALANDÃ&#x2020;9ARÃ&#x2020;Ã¥MABAÃ¥VURULARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NyãRENIMGyR~LENOKULLARDAYAPÃ&#x2020;LACAãÃ&#x2020; DEãERLENDIRMELERINYETKIN J~RI~YELERITARAFÃ&#x2020;NDANGERlEKLEÃ¥TIRILECEãI DERECEYE GIRENESERLERINISE-AYÃ&#x2020;S AYÃ&#x2020;NDAD~ZENLENECEKFINAL GECESINDEyD~LLENDIRILECEãI BELIRTILDI

ðOPWBTZPOCJMJODJ HFMJéJZPS 4~RKIYE GELIÃ¥ENSEKTyRLERIYLEBERABERTEKNOLOJIYE VEINOVASYONADAHASÃ&#x2020;KÃ&#x2020; TUTUNMAYABAÃ¥LADÃ&#x2020;(EMEN HERALANDAINOVASYONUN yNEMININyZELLIKLEVURGULANDÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;BUG~NLERDE$%.ë" GENlLERIBILIMVETEKNOLOJIYLEBULUÃ¥TURMAKIlIN

lALÃ&#x2020;Ã¥MALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;S~RD~R~YOR "UYÃ&#x2020;LDAD~ZENLENECEKOLAN 'ENl-UCITLER!RANÃ&#x2020;YORëNOVATIF&IKIRLER9ARÃ&#x2020;Ã¥MASÃ&#x2020;¯NÃ&#x2020;N STARTÃ&#x2020;VERILEREK¯NIN GENlMUCITLERIIlINARAYÃ&#x2020;Ã¥LARABAÃ¥LANDÃ&#x2020;ëNOVASYONUN YENILIKVEYENIBIRBAKÃ&#x2020;Ã¥ AlÃ&#x2020;SÃ&#x2020;OLDUãUNUVURGULAYAN4ë-"AÃ¥KANVEKILIVE $%.ë""AÃ¥KANÃ&#x2020;3~LEYMAN +OCASERT ‘NOVASYONTANÃ&#x2020;MÃ&#x2020;NAUYACAKGELIÃ¥MELERIN YAÃ¥ANMASÃ&#x2020; BILIMD~NYASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N AKÃ&#x2020;LTERIVEIÃ¥D~NYASÃ&#x2020;NÃ&#x2020;N ALÃ&#x2020;NTERININBIRLEÃ¥MESIYLE M~MK~N­DEDIëNOVASYONUNyNEMIIlINGEREK $ENIZLILIFIRMALARDAGEREKSE DET~M4~RKIYE¯DEFARKÃ&#x2020;NDALÃ&#x2020;KOLUÃ¥TURMAKIlINCANLA BAÃ¥LAlALÃ&#x2020;Ã¥TÃ&#x2020;KLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;BELIRTEN +OCASERT ¬'ELIÃ¥MEVE ILERLEMENINHÃ&#x2020;ZLÃ&#x2020;VES~REKLI OLDUãUD~NYAMÃ&#x2020;ZDAG~NDEMITAKIPETMEK YAÃ¥AMAVE GELIÃ¥MELEREAYAKUYDURUP YERIMIZIKORUYABILMEMIZ IlININOVASYONOLDUKlA yNEMLI­IFADELERINIKULLANDÃ&#x2020;aOCUKLARÃ&#x2020;NB~Y~KLERE KÃ&#x2020;YASLADAHAYARATÃ&#x2020;CÃ&#x2020;VE YENILIKLEREAlÃ&#x2020;KOLDUKLARÃ&#x2020;NÃ&#x2020; SyYLEYEN+OCASERT ¬"IZLER lOCUKLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZÃ&#x2020;YETIÃ¥TIRIRKEN ONLARÃ&#x2020;NORIJINALFIKIRGELIÃ¥TIRMELERINIDESTEKLEMEKVE SORGULAMALARÃ&#x2020;NÃ&#x2020;NDEVAMLÃ&#x2020;LÃ&#x2020;ãÃ&#x2020;NÃ&#x2020;SAãLAMAKYERINEKÃ&#x2020;SÃ&#x2020;TLÃ&#x2020;YORUZ+Ã&#x2020;SÃ&#x2020;TLAMAYÃ&#x2020;N"Ã&#x2020;RAKÃ&#x2020;N lOCUKLARÃ&#x2020;MÃ&#x2020;ZESKIKyYEYENI ICATLARGETIRIPBAÃ¥Ã&#x2020;MÃ&#x2020;ZAIÃ¥ AlSÃ&#x2020;NLAR­Ã¥EKLINDEKONUÃ¥TU

101


BİRLİK / SEKTÖRLER

Didbdi^kZcY“hig^h^cYZcnZc^W^ggZ`dgYV]V I“g`^nZ^]gVXViécéca^YZghZ`iŽg“didbdi^k! '%%-néaécYVcWjnVcVZcWVøVgéaéøjWViVné eZg[dgbVchécV^boVViié#JajYVöDidbdi^k :cY“hig^h^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^Dù7kZg^aZg^cZ \ŽgZdidbdi^kZcY“hig^h^^]gVXViéøjWVi VnécYVn“oYZ&'!*VgiéøaV'b^anVg'(% b^andcYdaVgdaYj#ù]gVXViiV'b^anVgYdaVg WVgV_écéVøbVnéWZøVnYVcWjnVcVVgVaé`héo h“gY“gZcZcY“hig^c^c!I“g`^nZ^]gVXViécYVc VaYéöéeVnYVn“oYZ'%daVgV`\ZgZ`aZøi^# Dù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéDg]VcHVWjcXj! øjWViVnéWVøVgéhécYV7^cZ`DidbdW^aaZg ^]gVXViécécn“oYZ+%VgibVhécéciZbZa WZa^gaZn^X^daYjöjcjkjg\jaVYé#:cY“hig^c^c ùiVanV!;gVchV\^W^W“n“`eVoVgaVgV ^]gVXViiVn“oYZ('ÉnZkVgVcdgVcaVgYV Vgiéø`VnYZii^ö^cZY^``ViZ`ZcHVWjcXj! Æ6ngéXV]ZYZ[eVoVgaVgYVc6bZg^`V7^gaZø^` 9ZkaZiaZg^ÉcZn“oYZ).!EdadcnVÉnVn“oYZ(%! ùhgV^aÉZn“oYZ&&.kZùgVcÉVn“oYZ-,\^W^

n“`hZ`dgVcaVgYVVgiéø`VnYZii^`#6bZg^`V 7^gaZø^`9ZkaZiaZg^ÉcZVgiéøiViZbZa[V`iŽg! W^cZ`didbdW^aaZg^]gVXViécécn“oYZ'%( VgibVhédaYjÇY^nZ`dcjøij# BVa\gjWjcYVW^cZ`didbdW^aaZgYZ n“oYZ+%Vgiéø Dù7øjWViVnékZg^aZg^cZ\ŽgZbVa\gjeaVgé WVoécYVW^cZ`didbdW^a^]gVXVién“oYZ +%VgiVgV`.('b^andcYdaVgVjaVøég`Zc! didbdi^knVchVcVn^^]gVXVié^hZn“oYZ( VoVaVgV`,(*b^andcYdaVg!ZønViVøébVnV bV]hjhbdidgajiVøéiaVg^]gVXViéYVn“oYZ &-Y“øZgZ`(-)b^andcYdaVgdaYj#DidW“h" b^c^W“h"b^Y^W“h^]gVXViéYV\ZZcnéa^aZVncé hZk^nZYZ`VaVgV`&',b^andcYdaVgdaVgV` \ZgZ`aZøi^#Didbdi^knVchVcVn^^cYZZc W“n“`eVoVgdaVc6abVcnVÉnV^]gVXVin“oYZ +!VaiZgcVi^[eVoVgaVgYVcùgVcÉVn“oYZ(- VgiVg`Zc!n^cZŽcZba^eVoVgaVgYVc;gVchVÉnV

ORHAN SABUNCU OİB Yönetim Kurulu Başkanı

n“oYZ&+!ùiVanVÉnVn“oYZ&(!6bZg^`V 7^gaZø^`9ZkaZiaZg^ÉcZn“oYZ',Y“ø“ø nVøVcYé#

OTOMOTİV

Id[Vø!bZhaZ`^Zö^i^bYZhiZö^cZD9IzÉYZcWVøaVYé

Id[Vø!ÆBZhaZ`^:ö^i^bZ9ZhiZ`Egd\gVbéÇ `VehVbécYV]^WZVgVegd_Zh^c^]VnViV \Z^gY^#ùa`VgViZha^b^DgiV9döjIZ`c^` zc^kZgh^iZh^ÉcYZD9IznVeéaég`Zc! \ZgZ`aZøi^g^aZciŽgZcYZId[VøùchVc @VncV`aVgé9^gZ`iŽg“7jg]VcvV`ég^a``Zh^i 102

VgVXéD9IzBV`^cZB“]ZcY^ha^ö^7Ža“b“ VYécVEgd[#IjcV7Va`VckZD9IzGZ`iŽg 9VcéøbVcéNgY#9d#=VaZ>øé`"<“aZgÉZ iZha^bZii^#IZha^biŽgZc^cZD9Iz@“ai“g ùøaZg^B“Y“g“CZøZ:aVaYéÉcécnVcéhégV ŽögZi^b“nZaZg^kZŽögZcX^aZgYZ`ViéaYé#

IZha^biŽgZc^cYZchdcgV@Vbe“h<Za^ø^b <“caZg^`VehVbécYVD9IzÉa“ŽögZcX^aZgZ `dcjøbVnVeVcId[VøùchVc@VncV`aVgé 9^gZ`iŽg“7jg]VcvV`ég!egd_ZkZh^aZh^naZ ideaVb)(“c^kZgh^iZkZ&(bZhaZ` a^hZh^cZ&*É^`Zh^i!*+VYZi;^VibVg`Vaé VgVXé]^WZZYZXZ`aZg^c^]ViégaViié#7jg]Vc vV`ég!ÆId[VøÉécnV`aVøé`(!*b^andca^gVaé` `VncV`VnégVgV`]VnViV\Z^gY^ö^egd\gVb `VehVbécYVŽögZcX^aZg^cdidbdW^a“oZg^cYZ VgVøiégbV"\Za^øi^gbZ6g"<ZhV[]VaVgécékZ VaéøbVegZch^eaZg^c^YZcZn^baZbZaZg^c^ ]ZYZ[a^ndgjo#7jVcaVbYVWVøaViiéöébéokZ “a`Zb^o^c]Zg`ŽøZh^cYZ!W^gd`\ZcXZéøé` ijiVXVöécéY“ø“cY“ö“b“oÈBZhaZ`^:ö^i^bZ 9ZhiZ`Egd\gVbéÉcé!`ZcY^ŽögZcX^a^` néaaVgébécYV\Zi^ö^D9IzÉYZWVøaVibV`iVc W“n“`bZbcjc^nZikZ]ZnZXVc YjnjndgjbÇYZY^#z\“ch“gZnaZYZkVb ZYZcD9Iz@Vbe“h<Za^ø^b<“caZg^ÉcZ Id[VøùchVc@VncV`aVgé9^gZ`iŽg“7jg]Vc vV`égÉéc]Vg^X^cYZ!Id[VøIZYVg^`O^cX^g^ 9^gZ`iŽg“DcjgNVaéckZ;ZgBVh÷^g`Zi B“Y“g“H^cVcHV^e7ZaYZ`ViéaVgV`!\Zc D9IzÉa“aZgaZW^gVgVnV\ZaY^#


A^cZVeZaaZÉYZI“g`YZg^h^iVcéiébVaéøbVaVgécVVöégaé`kZgY^ VgiéødaYj#'&"'(÷jWViiVg^]aZg^VgVhécYV \ZgZ`aZøZcYŽcZbYZ!&&.-`ViéaébXé [^gbVcécnZgVaYéöéW^a\^h^eVnaVøéaYé#7j [^gbVaVgYVc,,%É^ùiVanVc[^gbVaVgé^`Zc!)'- [^gbV^hZ))[Vg`aé“a`ZYZc\ZaZgZ`[jVgV jajhaVgVgVhéW^gWdnji`VoVcYégYé#O^nVgZi^ hVnéhécéc^hZ'&W^c-%%ÉYZc[VoaVdaYjöj V`iVgéaYé#

[jVgV!'%&,Éc^c^a`YŽcZb^cYZ&&YZg^kZ. V`hZhjVg"W^aZøZc“gZi^X^h^[^gbVdabV`“oZgZ ideaVbYV'%[^gbV!*&'bZigZ`VgZVaVcYV nZgVaYé# ))[Vg`aé“a`ZYZc`Viéaéb ÷jWVi'%&+YŽcZb^^aZWZcoZgøZ`^aYZnVo hZodcjcVnŽcZa^`daVcA^cZVeZaaZ;jVgéÉcYV! `ViéaébXé[^gbVhVnéhécYVn“oYZ)Éa“`W^g

<Za^ca^`kZYVbViaé`[jVgéW“n“`hZh\Zi^gY^ ùob^g7“n“`øZ]^g7ZaZY^nZh^ZkhV]^ea^ö^cYZ ùO;6÷iVgV[écYVc\ZgZ`aZøi^g^aZc>; LZYY^c\;Vh]^dcùob^g"<Za^ca^`!9VbViaé` kZ6W^nZ<^n^b;jVgé!,"&%÷jWViiVg^]aZg^ VgVhécYV\ZgZ`aZøi^g^aY^#<ZZcnéa'( W^c+*-o^nVgZi^c^c\ZaY^ö^[jVgécWj YŽcZb^cYZ(%W^co^nVgZi^VöégaVcYé# yoZaa^`aZ6kgjeV!ùgVc!DgiVYdöjkZ GjhnVÉcécndöjc^a\^\ŽhiZgY^ö^[jVg^^c ùob^gÉYZ`^VcaVøbVaédiZaaZgYZn“oYZ

Yd`hVcYdajaj`dgVcécVjaVøéaYé#NVacéoXV egd[ZhndcZao^nVgZi^nZVé`daVgV` \ZgZ`aZøi^g^aZc>;LZYY^c\;Vh]^dcùob^gÉ^c 6kZ7]daaZg^cYZ[^gbVhiVciaVgénZgVaég`Zc! 8]da“YZ[^aZaZgZVngéaYé# >;LZYY^c\;Vh]^dcùob^g0:\Z<^n^b HVcVn^X^aZg^9ZgcZö^:<H9eVgicZga^ö^cYZ! I#8#:`dcdb^7V`Vcaéöé!ùob^gI^XVgZiDYVhé! :\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^!I#8#@““`kZDgiV yaZ`a^ùøaZibZaZg^<Za^øi^gbZkZ9ZhiZ`aZbZ ùYVgZh^7Vø`Vcaéöé@DH<:7!BdYVkZ =Voég<^n^b;ZYZgVhndcjB=<;kZB^bVg @ZbVaZii^cBdYVBZg`Zo^Éc^cYZhiZ`aZg^naZ \ZgZ`aZøi^g^aY^# N“oYZ'*Vgiéø HZ`iŽg“c@“gZhZa;jVg:cY“hig^h^7^ga^ö^ J;>dcVnaéiZ`[jVgé>;LZYY^c\;Vh]^dc ùob^gWjnéaYVi^XVgZiZkZbdYVnVZk hV]^ea^ö^nVeié#I“g`^nZÉYZ`^\Za^ca^`kZ YVbViaé`“gZi^b^c^cn“oYZnZib^ø^c^ `VgøéaVnVcùob^gÉYZ!)\“cWdnjcXVbdYV g“o\}gaVgéZhi^#;jVgh“gZh^cXZ&&YZ[^aZ Y“oZcaZcY^#

I“g`iZ`hi^a[^gbVaVgé `Va^iZh^c^`dcjøijgYj IZ`hi^aeVoVgécécZciVcécbéø[jVgaVgécYVc daVcBjc^X];VWg^XHiVgi!WjhZodcYV n^cZY“cnVVeécYViZ`hi^aVaéXéaVgécékZ iZYVg^`^aZg^c^VöégaVYé#(&DXV`"'÷jWVi iVg^]aZg^VgVhécYV6abVcnVÉcécB“c^] øZ]g^cYZY“oZcaZcZc[jVgécWjYŽcZb^cZ I“g`^nZÉYZcHŽ`iVø!7dhhV!6iV`jbVø! yoYd`j\^W^Y“cnVYVbVg`VaVøbéø$ bVg`VaVøbVndajcYVkZ6kgjeVeVoVgécV VéabV`^hiZnZcideaVbYV(%iZ`hi^a[^gbVhé b^aa^`Viéaébdg\Vc^oVhndcj^aZ`ViéaYé# 103

TEKSTİL & HAZIR GİYİM

9“cnVYZg^hZ`iŽg“c“cZcŽcZba^kZegZhi^_a^ [jVgaVgéVgVhécYVnZgVaVcA^cZVeZaaZ;jVgé! '&"'(÷jWViiVg^]aZg^VgVhécYVY“oZcaZcY^# NéaYV^`^`ZgZdg\Vc^oZZY^aZc[jVg!\Zb^ø hZcZaZgYZùiVanVÉcéc7dad\cVøZ]g^cYZ Y“oZcaZcbZ`iZn`Zc!*YŽcZbY^gB^aVcd øZ]g^cYZ!;^ZgVB^aVcdG]d[jVgVaVcécYV Y“oZcaZc^ndg#ù9Bù7iVgV[écYVcI“g`^nZ b^aa^`Viéaébdg\Vc^oVhndcj\ZgZ`aZøi^g^aZc

HZ`iŽg“cW^a^c^ga^ö^VgiVXV` A^cZVeZaaZ;jVgé^^c+[Vg`aéhVadciV]h^h ZY^aY^#7jhVadcaVg.!&&!&(!&*!'' kZ')daVgV`WZa^gaZcY^#;jVgVaVcécYV b^aa^`ViéaébVY}]^adaVcI“g`[^gbVaVgé ([Vg`aéhVadcYVnZgVaYé#7jhVadcaVgkZ “g“c\gjeaVgéøjøZ`^aYZVngéaYé/HVadc&&/ IVWV`]VcZ!HVadc''/6`hZhjVg"7^aZøZc! HVadc')/6`hZhjVg"7^aZøZc# I“g`YZg^hZ`iŽg“c“cnjgiYéøécYV`^ W^a^c^ga^ö^c^ckZ`Va^iZVa\éhécécn“`hZai^abZh^ ^^cA^cZVeZaaZ;jVgéZhcVhécYVW^giV`éb iVcéiéb[VVa^nZiaZg^cZnZgkZg^aY^#


BİRLİK / SEKTÖRLER

BZY^`VahZ`iŽg“cYZnZga^“gZi^bVgiVXV` ù@Bù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`VcéBjgVi 6`n“okZbZY^`VahZ`iŽg“c“iZbh^aZYZc ù@Bù7NŽcZi^b@jgjajznZaZg^^aZbZY^`Va hZ`iŽg“cYZcHI@iZbh^aX^aZg^c^cnZgVaYéöé ù@Bù7]ZnZi^07^a^b!HVcVn^kZIZ`cdad_^ 7V`Vcé;Vgj`yoa“kZ7V`Vcaé`nZi`^a^aZg^ ^aZbZY^`VahZ`iŽg“c“`dcjøbV`“oZgZ Wjajøij#N“`hZ`gZ`VWZi\“X“cZhV]^edaVc bZY^`VahZ`iŽg“c“chigViZ_^`nViégébaVg VgVhécV\^gbZh^\ZgZ`i^ö^kjg\jaVcYé# ùi]VaViécndöjcdaYjöjhZ`iŽgYZnZga^ “gZi^b^VgiégbVnVnŽcZa^`iZøk^`aZg^cŽcZb iVøéYéöéY^aZ\Zi^g^aY^# @VibVYZöZg^n“`hZ`“g“caZg“gZibZa^n^o ùhiVcWja@^bnZk^BVYYZaZgkZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ù@Bù7NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`VcéBjgVi6`n“o!Æ7^a^b!HVcVn^ kZIZ`cdad_^7V`Vcébéo;Vgj`yoa“kZ 7V`Vcaé`nZi`^a^aZg^^aZ\ZgZ`aZøi^gY^ö^b^o ideaVciéYVbZY^`VahZ`iŽg“c“c\ZcZanVeéhé

kZ[^gbVaVgébéo]V``écYVW^a\^kZgY^`# BZY^`VahZ`iŽg“c“cŽcZb^c^kjg\jaVnVgV` higViZ_^`nViégébaVgVgVhécV\^gbZh^ \ZgZ`i^ö^c^VcaViié`#6X^aYjgjbaVgYVnV YVhVkVødgiVbécYV`VcidgWVhénVYV Y^öZgbZY^`VabVaoZbZaZgŽcZba^`dcjbV \Za^ndg#7j`dcjaVgYVI“g`^nZÉc^c`ZcY^cZ nZibZdgVcénV`aVøé`n“oYZ&*ÉaZgYZn`Zc 6abVcnVÉcéc^hZn“oYZ(%ÉaVghZk^nZh^cYZ# I“g`^nZÉc^cWj`dcjYVZcVoécYVc`ZcY^h^c^ n“oYZ(%hZk^nZaZg^cZn“`hZaiZW^aZXZ`W^g nViégéb^b`}cécécnVgViéabVhéaVoébÇYZY^# IdeaVciéYVŽoZaa^`aZhigViZ_^``dcjaVgYV YZkaZi^cVaéb\VgVci^h^^aZYZhiZ`kZgbZh^ \ZgZ`i^ö^c^cŽcZbiVøéYéöécé^[VYZZii^`aZg^c^ hŽnaZnZcBjgVi6`n“o!Æùi]Va“g“caZg^c hVYZXZ[^nViWVoaé`VgøéaVøiégéabVaVgécYVc YdaVnéI“g`^nZÉYZ“gZi^baZg^c^cb“b`“c dabVYéöéc道c`“`Va^iZnZWV`éabV`héoéc hVYZXZ[^nVi`VgøéaVøiégbVhécYVcYdaVné “g“caZg^c^cI“g`^nZÉYZ“gZi^ab^ødabVhécV

gVöbZchZ^baZgYZYZkgZYéøéWégV`éaYéöécé \ŽgY“`#HVnéc7V`VcVbZY^`Va^cYZ ^^cYZdaYjöj`VibVYZöZg^n“`hZ`daVc hZ`iŽgaZgYZnViégéb^b`}cécéVgiégVXV` iZøk^`aZg^ckZg^abZh^c^cŽcZba^daYjöjcYVc WV]hZii^`#7V`Vcaé`YVdajbajnV`aVøié# ù@Bù7É^cnŽcaZcY^gbZh^c^!hZ`iŽg“c ^kbZh^c^kZ`}gaéaéöécéVgiégéXécd`iVaVgV nViégébnVeéabVhécédaYj`V[VnYVaé WjaYjaVg#=Va^]VoégYVWŽnaZW^gVaéøbVcéc daYjöjcj!WjVaéøbVcéc^Zg^h^cYZWj `dcjnjYVbjiaV`VYZöZgaZcY^gZXZ`aZg^c^ WZa^gii^aZgÇY^nZ`dcjøij#

KİMYEVİ MADDELER

9döVYdhijeaVhi^`aZgWjajøbVhé\ZgZ`aZøi^g^aY^

I“g`^nZÉc^c^a`h^k^aideajb nVeéaVcbVaVgécYVcW^g^daVckZnVgébVhégV nV`éch“gZY^gI“g`eaVhi^`hZ`iŽg“c“c \Za^ø^b^^^cVaéøbVaVgn“g“iZcEaVhi^` HVcVn^X^aZg^9ZgcZö^E6<9:G!6kgjeV 7^ga^ö^7V`VcaéöéH^k^aIdeajb9^nVadöjÄ>K ùøaZibZkZHVcVn^Eda^i^`Vhé=^WZEgd\gVbé `VehVbécYVYZhiZ`aZcZcÆ9döV9dhij EaVhi^`aZgÇegd_Zh^c^iVbVbaVYé#EaVhi^` 104

`dcjøbVhécénVeVcE6<9:G7Vø`VcKZ`^a^ HZaj`<“ah“c!W^gnéaWdnjcXVh“gY“g“aZc egd_ZYZI“g`^nZkZ67“nZ“a`ZaZg^c^c eaVhi^`ZcY“hig^aZg^VgVhécYV\“a“WVöaVgéc kZ^aZg^Y“oZn^øW^ga^`aZg^c^c`jgjabVhécV oZb^cdajøijgVcVaéøbVaVgécdgiVnV `dcjaYjöjcjcVaiécé^oY^#

ZcY“hig^h^cYZ`^nZc^a^`^!ZkgZnZYjnVgaékZ ZcZg_^kZg^ba^“g“ckZ“gZi^bh“gZaZg^cYZc ŽgcZ`aZg^ciZhe^iZY^aZgZ`eVnaVøéaYéöé9döV 9dhijEaVhi^`aZgegd_Zh^c^cùhiVcWjaÉYV \ZgZ`aZøi^g^aZc`VeVcéøideaVciéhécYV W^gVgVnV\ZaZchZ`iŽgbZchjeaVgéegd_Z `VehVbécYVnVeéaVcVaéøbVaVg]V``écYV W^a\^hV]^W^dabV^b`}céZaYZZii^# 9döV9dhijEaVhi^`aZg7jajøbVhéÉcécVéaéø

9döVYdhijeaVhi^`“gZibZ` `VibVYZöZg“gZibZ`iZY^g IdeaVciéYV`dcjøVcùhiVcWja@^bnZk^ BVYYZaZgkZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^ù@Bù77Vø`VcNVgYébXéhé6]bZi ;V^`7^ia^heaVhi^`aZg^c^cdkVhndc“g“c“ daYjöjcVY^``ViZ`i^#7dnVhZ`iŽg“cYZc \ZaZcW^g^daVgV`eaVhi^`aZg^c`^bnVhZ`iŽg“ ^Zg^h^cYZ`^W“n“`a“ö“c“kZŽcZb^c^ù@Bù7 7Vø`VcNVgYébXéaéöé\ŽgZk^^aZW^ga^`iZ ŽögZcY^ö^c^^[VYZZYZc7^ia^h!ÆEaVhi^` hZ`iŽg“X^YY^W^gediVch^nZaZhV]^ekZŽoZc \ŽhiZg^abZh^\ZgZ`ZcW^ghZ`iŽgdaVgV`ŽcZ é`éndg#EaVhi^`hZ`iŽg““gZi^bkZ^]gVXVi ^i^WVg^naZY^öZghZ`iŽgaZgZ\ŽgZW^g`V`Vi ŽcYZÇYZY^#


I“g`Za^`hZ`iŽg“ùgVc^aZ^øW^ga^ö^c^VgiégbVné]ZYZ[a^ndg

NAMIK EKİNCİ ÇİB Başkanı

7j\“cY“cnVcéc'%%“a`Zh^cZ^]gVXVi \ZgZ`aZøi^gZcI“g`Za^`hZ`iŽg“!ùgVcÉV jn\jaVcVcjajhaVgVgVhéVbWVg\dkZ nVeiégébaVgcZYZc^naZodgjcajdaVgV` \Zg^aZnZci^XVg^^a^ø`^aZg^c^VgiégbVnV dYV`aVcYé#HZ`iŽg“c'%&*néaécYV&%(W^c idchZk^nZh^cYZùgVcÉV\ZgZ`aZøi^gY^ö^Za^` ^]gVXVié!'%&+néaécYVn“oYZ')Vgiéø^aZ&'- W^cidcVjaVøié#'%&*néaégV`VbaVgécV\ŽgZ ùgVcÉécZa^`^i]VaViécYV+#hégVYVWjajcVc I“g`^nZ!'%&+néaécéc^a`nVgéhécYV*#hégVnV n“`hZaY^#ù`^“a`ZVgVhécYVjojcnéaaVgéc

VgYécYVciZ`gVgn“`hZa^øZ\ZZcZa^` i^XVgZi^c^\“aZcY^gbZ`^hiZnZcI“g`^nZ!ùgVc Za^`hZ`iŽg“c“cZcŽcZba^WjajøbVaVgécYVc W^g^daVckZWjnéaIZWg^oÉYZ&.ÉjcXjhj Y“oZcaZcZcvZa^`HZbedonjbjÉcYV`^ nZg^c^VaYé#HZbedonjbYVI“g`Za^` hZ`iŽg“c“vZa^`ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcéCVbé`:`^cX^iZbh^aZii^# ùgVcZa^`ZcY“hig^aZg^c^ch“gY“g“aZW^a^g `Va`écbVhécVnŽcZa^`higViZ_^`eaVcaVgéc ZaZVaécYéöéhZbedonjbhégVhécYVVngéXV Æ'%&,JajhaVgVgVhévZa^`;jVgéÇcécVéaéøéYV \ZgZ`aZøi^g^aY^# HZbedonjbYV`^`dcjøbVhécYVùgVcÉéc I“g`^nZÉc^c]ZbYdhij]ZbYZŽcZba^W^g i^XVg^eVgicZg^daYjöjcjVcXV`^`^“a`Z VgVhécYV`^Za^`i^XVgZi^c^cnZiZga^hZk^nZnZ jaVøVbVYéöécéhŽnaZnZcvù77Vø`VcéCVbé` :`^cX^!ÆùgVc!]ZbI“g`^nZ^^c]ZbYZWŽa\Z ^^cŽcZba^W^gZa^`iZYVg^`^h^dabVndajcYV ^aZga^ndg#yc“b“oYZ`^néaaVgYVùgVcZa^` “g“caZg^c^c!ŽoZaa^`aZB:C6WŽa\Zh^kZY“cnV e^nVhVaVgécYVciVaZe\ŽgZXZö^Vø^`Vg#6ngéXV Z`dcdb^`W“n“bZ^^cYZWjajcVcùgVcÉéc! Za^`i“`Zi^b^c^c\^YZgZ`VgibVhéhZWZW^naZ I“g`^nZ^^ceVoVgediVch^nZa^iVøébVhéYV WZ`aZc^ndgYZY^#

I“g`nVeébVaoZbZaZg^hZ`iŽg“c“cnZc^ eVoVgaVgVnŽcZaY^ö^c^WZa^giZcùhiVcWja 9Zb^gkZ9Zb^gYéøéBZiVaaZgù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^ù99Bù77Vø`VcéGéYkVcBZgiŽo! I“g`nVeébVaoZbZaZg^hZ`iŽg“c“c^]gVXVi eVoVgaVgécéVgiégbVhé^^chVYZXZ^]gVXVi \ZgZ`aZøi^gY^ö^b^o“a`ZaZgYZ`^I“g` b“iZV]]^iaZg^cZYZö^a!d“a`ZaZgYZ`^nZgZa [^gbVaVgVYVhViéønVebVaénéoYZY^#'%&+ néaécé\ZgZ`aZøi^gY^ö^&+b^anVgYdaVgaé` ^]gVXVi^aZXVg^Vé`kZgbZYZc`VeViVc I“g`nVeébVaoZbZaZg^hZ`iŽg“\Žo“c“ joV`kZ\“kZc^a^geVoVgaVgVY^`i^#:`dcdb^ 7V`VcaéöécéciZøk^`aZg^naZ\ZgZ`aZøi^g^aZc JG"<:egd_ZaZg^c^c^]gVXVié^^cd`W“n“` W^g[éghVidaYjöjcVkjg\jnVeVcBZgiŽo! I“g`nVeébVaoZbZaZg^hZ`iŽg“daVgV` ^]gVXVieVoVgaVgébéoéVgiégbVbéoaVoéb# HVYZXZI“g`b“iZV]]^iaZg^cZYZö^anZgZa

[^gbVaVgVYVhViéønVebVaénéo#ù]gVXViéaVg YV]V]éoaé\Zg^YŽc“øaZgZaYZZYZW^aZXZö^ eVoVgaVgYV^ønVebV`^hi^ndg#NV`éc eVoVgaVgYV]éoaé\Zg^YŽc“øaZgVabV`^hi^ndg# 6cXV`679\^W^joV`eVoVgaVgVjojc YŽcZba^W^gnViégébnVeéaYéöécYVYV]VhiVW^a \Zg^YŽc“øaZgZaYZZibZ`b“b`“cdajndg#7j cZYZcaZI“g`hVcVn^X^h^c^cnViégébaVgécéjoV`

eVoVgaVgVnVebVhécécYV]V[VnYVaédaVXVöécé Y“ø“c“ndgjoY^nZ`dcjøij#9“cnVYVI“g` nVeébVaoZbZaZg^hZ`iŽg“c“c`Va^iZVa\éhécéc n“`hZ`daYjöjcVY^``ViZ`ZcBZgiŽo!6a\é n“`hZ`VcXV`YV]Vd`iVcéiébnVebVbéo \ZgZ`^ndg#=Zg^]gVXViécécnjgiYéøé Zi`^ca^`aZg^cYZI“g`^nZVa\éhé^^cVaéøbVhé \ZgZ`^ndgY^nZ`dcjøij#

105

DEMİR & ÇELİK

I“g`nVeéhZ`iŽg“c“c]ZYZ[^!Yéø“a`ZaZgYZ`^nZgZab“iZV]]^iaZg


BİRLİK / SEKTÖRLER

KViVcébHZch^cY^o^^]gVXViécYVgZ`dgV`døjndg iV`^eZYZXZ`#'%%+néaécYV@VcVa9Éc^c ŽcX“a“ö“cYZWVøaVnVcnjgiYéøécVY^o^ ^]gVXVié!KViVcébHZch^c^aZW“n“`W^g WVøVgénV^boVViié#9V]VI“g`^nZÉYZnVnécV \^gbZYZcndöjc^a\^\Žg“enjgiYéøéhViéøaVgé WVøaVnVcY^o^&(#WŽa“b“cZW^aZ\ZabZYZc Wj\“cZ`VYVgI“g`Y^o^aZg^c^c]^\ŽgbZY^ö^ n“`hZ`hViéøgV`VbaVgécVjaVøiékZ*% “a`ZYZhViéøé\ZgZ`aZøi^#

KViVcébHZch^c0hVkVøécVXébVhéo dgiVbécYVkVo^[ZaZg^kZk^XYVcaVgéVgVhécV hé`éøVcaVgéc!Vø`aVgécén^cZYZnZøZgibZnZ VaéøVcaVgéc!]ZgøZnZgVöbZcW^gVgVYV `VabVnV\VngZiZYZcW^gV^aZc^c!ZhVgZiiZc Žo\“ga“öZYdögjé`éaVcVbVchéoW^gndajc ]^`}nZh^#÷^bY^aZgYZ@jgijajøHVkVøéÉbéoé VcaViVcWj]^`}nZn^Y“cnVYVb^andcaVgXV ^oaZn^X^I“g`^nZ^aZWZgVWZghdaj`hjo

Iz7ùI6@écnVoéaéb `VeVh^iZh^679YZiZhX^aaZcY^

ELEKTRONİK

Iz7ùI6@7^a^ø^bkZ7^a\^<“kZca^ö^ùaZg^ IZ`cdad_^aZg6gVøiégbVBZg`Zo^7ùA<:B! NVoéaébIZ`cdad_^aZg^6gVøiégbV:chi^i“h“c“c NI:nVoéaéb\Za^øi^gbZ`dcjhjcYV`^ WVøVgéhé!6798VgcZ\^ZBZaadczc^kZgh^iZh^ NVoéaébB“]ZcY^ha^ö^:chi^i“h“cXZ!8BB> *hZgi^[^`VhénaVWZa\ZaZcY^#Iz7ùI6@ nZi`^a^aZg^cYZcZY^c^aZcW^a\^nZ\ŽgZ!7ùA<:B! NVoéaébIZ`cdad_^aZg^6gVøiégbV:chi^i“h“ NI:VaVcécYVŽcZba^W^gWVøVgénV^boV Viié#6bZg^`VcHVkjcbV7V`Vcaéöécéc iVaZW^naZ8VgcZ\^ZBZaadczc^kZgh^iZh^ NVoéaébB“]ZcY^ha^ö^:chi^i“h“cXZ&.-+ néaécYV\Za^øi^g^aZc:ciZ\gZNZiZcZ` Da\jcaj`BdYZa^8BB>!`jgjajøaVgéc nVoéaébeaVcaVbV!\Za^øi^gbZ!nVeéaVcYégbV h“gZaZg^c^YZöZgaZcY^g^ndg# 106

9“cnV^oaZnZXZ` @dcjnaV^a\^a^W^gVé`aVbVnVeVc9döVc IKÉc^cJajhaVgVgVhékZ@jgjbhVaHigViZ_^ <gje7Vø`Vcéyo\Z7jajiBVgVøaé!Æ=Va^i :g\ZckZ7Zg\“oVg@dgZaÉ^cWVøgdaaZg^c^ eVnaVøiéöéY^o^WVøVgéhécéhVYZXZ]^`}nZh^ ^aZYZö^a“ca“dnjcXjaVgé!nŽcZibZcaZg^ NVöbjgkZ9jgjaIVnaVc!nVeébZ`^W^c^c kZnVeébXéhécécnVcéhégV@VcVa9Éc^c bVg`VhécYVcVaéndgÇY^nZ`dcjøij# KViVcébHZch^cÉ^c!6bZg^`VÉYVc6kgjeVÉnV 6[g^`VÉYVc6hnVÉnV`VYVg\Zc^øW^g XdögV[nVYVcndöjciVaZe\ŽgY“ö“c“ kZW“n“`W^g]éoaV\^gY^ö^“a`ZhVnéhécé VgiiégYéöécVY^``ViZ`ZcBVgVøaéÆ9“cnVcéc dcaVgXV“a`Zh^cYZkZdcaVgXV[Vg`aéY^aaZ nVnécV\^gZXZ`daVcKViVcébHZch^c ]ZnZXVcaVWZ`aZc^ndgkZnVnéc^^c\Zg^

hVnébWVøaVYé#@VcVa9^Zg^`aZg^Wj\“cZ `VYVg&),“a`ZnZ\^gb^ø`Zc!KViVcéb HZch^cY^o^h^c^cn“`hZ`eZg[dgbVchénaV! I“g`Y^o^aZg^c^cYV]VŽcXZ]^\^gbZY^ö^ idegV`aVgVYV^a`YZ[VVYébViéaéndg!Wj \^Y^øaZ@VcVa9'%&,néaéhdcj^i^WVg^^aZ nV`aVøé`&+%“a`ZnZjaVøbVné]ZYZ[a^ndgÇ YZY^# ù]gVXViŽY“a“VaYé I“g`^nZù]gVXViéaVgBZXa^h^IùB iVgV[écYVc\ZZcnéa^a``ZoY“oZcaZcZc ÆI“g`^nZÉc^c*%%7“n“`=^obZiù]gVXViéhéÇ ŽY“aiŽgZc^cYZ9döVcIK!Æ<ŽghZaÄùø^ihZa =^obZiaZgÇ`ViZ\dg^h^cYZW^g^cX^daYj#IùB iVgV[écYVcnVeéaVcVé`aVbVnV\ŽgZhdc &%néaYV`“gZhZa]^obZi^]gVXVié^`^`ViécV é`VgV`)!.ig^andcYdaVgYZöZg^cZjaVøié# 6gVøiégbVnV`dcjdaVc*%%[^gbV'%&* néaécYVideaVb&-!*b^anVgYdaVg]^obZi ^]gVXVié\ZgZ`aZøi^gY^#7jgV`Vb“a`Zb^o^c ]^obZi^]gVXViécécn“oYZ)%ÉécViZ`VW“a ZY^ndg#yo\Z7jajiBVgVøaé!@VcVa9Éc^c! njgiYéøéY^o^^]gVXViégV`VbaVgécVnVeiéöé `Vi`énaVhVYZXZ^]gVXVié\“aZcY^gbZ`aZ `VabVYéöécVeZ`d`hZ`iŽgZdajbajZi`^ hVöaVnée“a`ZZ`dcdb^h^cZYZ`Vi`éYV WjajcYjöjcVY^``ViZ`i^#

I]ZE^iX]Zg'%&,\^g^ø^baZgYZc WVøkjgjVabVnVWVøaVYé &*C^hVcÉYVLdg`^cidcAZkZci&..ÉYV \ZgZ`aZøi^g^aZXZ`daVcI]ZE^iX]Zg'%&,! WVøkjgjaVgVgVhécYVchZ^aZXZ`Zc^n^ '%\^g^ø^b^I“g`^nZ!6kgjeVkZH^a^`dc KVY^h^ÉcYZc,%É^Vø`écV`i^[nViégébXécéc `VgøéhécVé`VgVXV`kZdaVhénViégéb \Žg“øbZaZg^cZŽcX“a“`ZYZXZ`#ùø^cZ \“kZcZckZW“n“bZ`^hiZnZc\^g^ø^baZg^!nZc^ [éghViaVgeZø^cYZ`^nViégébXéaVg^aZ^`^cX^`Zo W^gVgVnV\Zi^gbZnZ]VoégaVcVcI]ZE^iX]Zg! \^g^ø^baZgYZcWVøkjgjaVgVabVnVWVøaVYé# <^g^ø^baZgZŽoZaŽY“aaZg^cYZYVöéiéaVXVöé Zi`^ca^`iZ!\^g^ø^bhjcjbaVgécécnVcéhégV ZøoVbVcaédaVgV``dc[ZgVchaVg!hZb^cZgaZg kZViŽanZaZgYZY“oZcaZcZXZ`#=Zg`Zh^c ^hi^hcVhéo“XgZih^o`ViéaVW^aZXZö^I]ZE^iX]Zg

'%&,!>chegVYiVgV[écYVcI:II“g`^nZ :aZ`ig^`:aZ`igdc^`kZ=^obZiù]gVXViéaVg 7^ga^ö^^øW^ga^ö^^aZ\ZgZ`aZøi^g^a^ndg#:i`^ca^` W“cnZh^cYZ`^i“bnViégébXéaVgYVcdajøVXV` _“g^c^chZZXZö^\^g^ø^baZg!I:7yO:ABZaZ` NViégébEaVi[dgbj!D9IzIZ`cd`Zci!I:7 <^g^ø^bX^:k^kZIZX]cdaZgVÉYVcŽY“aVabVnV ]V``VoVcVXV`#


I“g`^nZÉc^cBV`^cZX^aZg^!`VYécaVgécbV`^cZ hZ`iŽg“cYZ^hi^]YVbécéVgiégbV`“oZgZÉ@VYéc BV`^cZX^aZgaZ!KVg<“X“b“oaZÉegd_Zh^c^ iVcéiié#Egd_Z`VehVbécYV6cVYdajijgjcV é`bVnV]VoégaVcVcbV`^cZX^aZg!hZ`iŽg“c ŽcYZ\ZaZc`VYécbV`^cZX^aZg^naZ\^g^ø^bX^! nŽcZi^X^kZb“]ZcY^hVYVnaVgécéW^gVgVnV \Zi^gZgZ`!hZ`iŽgYZ`VYéc^hi^]YVbécé VgiégbV`^^cVaéøVXV`#I“g`^nZÉc^c BV`^cZX^aZg^!`VYécaVgécbV`^cZhZ`iŽg“cZ `ViéaébécéYZhiZ`aZbZ`“oZgZÉ@VYéc BV`^cZX^aZgaZ!KVg<“X“b“oaZÉegd_Zh^c^c WVøaVbVkjgjøjcjùhiVcWjaÉYVnVeié#Egd_Z `VehVbécYV6cVYdajijgjcVé`VXV`daVc bV`^cZX^aZg!`VYécb“]ZcY^hkZnŽcZi^X^ VYVnaVgé^aZW^gVgVnV\ZaZgZ`hZ`iŽg“ VcaViVXV`!`VYéc\^g^ø^bX^aZg^bV`^cZ hZ`iŽg“cZ\^gbZ`“oZgZXZhVgZiaZcY^gZXZ`# @VYécaVgébV`^cZhZ`iŽg“cYZ\ŽgZkVabVnV iZøk^`ZibZ`“oZgZWVøaViéaVcegd_ZYZ!^a`néa WjajøbVaVg@dcnV!@VnhZg^!7jghV!<Vo^VciZe kZBVc^hVÉYVnVeéaVXV`#BV`^cZhZ`iŽg“cYZ ]VaZcVaéøbV`iVdaVc`VYécaVgéc^a]Vb kZg^X^]^`}nZaZg^c^cVcaViéaVXVöéideaVciéaVg `VehVbécYV!ŽögZcX^kZ\Zc\^g^ø^bX^ `VYécaVg!bV`^cZhZ`iŽg“c“nV`écYVc iVcébV`“oZgZ!“gZi^biZh^haZg^cZo^nVgZiaZgYZ YZWjajcVXV`# @VeéaVgébéo`VYécaVg^^chdcjcV`VYVgVé` BV`^cZhZ`iŽg“daVgV`!`VYécaVgéc^ø nVøVbécYV`^kVgaéöécVW“n“`ŽcZb kZgY^`aZg^c^WZa^giZcBV`^cZù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6YcVc

9Va\V`égVchZ`iŽg“ckZW^ga^ö^c`dcjnaV ^a\^a^\Žg“øaZg^c^øŽnaZY^aZ\Zi^gY^/HVcVn^YZ iZ`cdad_^`YŽc“ø“b!I“g`^nZÉc^cc^iZa^`a^ ^chVc`VncVöécVkZb“]ZcY^ha^`WZXZg^aZg^cZ daVc^]i^nVXécé]Zg\“cW^gVoYV]VVgiégéndg# C^iZa^`a^^hi^]YVb`VeVh^iZb^o^VgiégVW^abZ` ^^cc“[jhjbjojcY^öZgnVgéhécé!nVc^ `VYécaVgé^ø]VnViécV`Viéaéb`dcjhjcYV YZhiZ`aZbZb^o\ZgZ`^ndg#za`Zb^oYZ `VYécaVgéc^ønVøVbécV`ViéaébécY“ø“` dabVhé!W^gd`hZ`iŽg“c`Veéhécéc`VYécaVgV nZiZg^cXZVé`dabVbVhécYVc`VncV`aVcéndg# BV`^cZhZ`iŽg“daVgV`W^o\Zc`VYécaVgébéo YVWjVaVcVnŽcZah^caZg!`Vg^nZg[éghViaVgécé YZöZgaZcY^gZgZ`nZc^WVøVgé]^`}nZaZg^ nVgVihécaVg^hi^ndgjo# HZ`iŽg“c`Veéhécé`VYécaVg^^chdcjcV`VYVg Vié`aVgécéWZa^giZc9Va\V`égVchŽoaZg^c^ øŽnaZiVbVbaVYé/Egd_Zb^o`VehVbécYV! Žc“b“oYZ`^WZønéa^^cYZhZ`iŽgYZ`^`VYéc c“[jhjcYVn“oYZ(Éa“`W^gVgiéøhVöaVbVné VbVaéndgjo#BV`^cZd`W“n“`W^ghZ`iŽg kZ^bVaVihVcVn^^cYZ&,,W^c`^ø^nZ^ø ^b`}céhVöaVYéöéY“ø“c“a“ghZ!Wj]ZYZ[]Zg néaW^c`VYécbV`^cZX^c^cYV]VWjhZ`iŽgZ `VoVcYégéabVhéVcaVbécV\Za^ndg#@VYécaVgéc `Viéaébé!bV`^cZhZ`iŽg“c“cViéaébédaVXV`#Ç É@VYécBV`^cZX^aZgaZ!KVg<“X“b“oaZÉegd_Zh^ `VehVbécYVI“g`^nZ\ZcZa^cYZWjajøbVaVg nVeVXV`aVgécéWZa^giZcBV`^cZù]gVXViéaVgé 7^ga^ö^NŽcZi^b@jgjajznZh^HZkYV@Vn]Vc NéabVo!Egd_Zc^c^a`néaécYV]ZYZ[^b^obV`^cZ ^bVaVihVcVn^c^c\Za^øb^ødaYjöj^aaZgZ jaVøbV`YZY^#

I“g`bV`^cZaZg^^`^`éiVYV W^gYZc\Žg“X“nZé`ié I“g`^nZÉc^cbV`^cZX^aZg^!\ZZcnéa(b^anVg YdaVgYVc[VoaV^]gVXVinVeié`aVgé679ÉYZ AVhKZ\VhÉiV!6abVcnVYVYVAZ^eo^\ÉYZ [jVgaVgV`ViéaVgV`iVcéiéb[VVa^nZiaZg^c^ h“gY“g“ndg#BV`^cZù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ 7Vø`VcéB6ù76YcVc9Va\V`égVc! iVcéiéb[VVa^nZiaZg^naZ^a\^a^daVgV`nVeiéöé Vé`aVbVYV!I“g`^nZÉc^c'%&+néaécYV679 kZ6abVcnVÉnVnVeiéöéideaVb^]gVXViéc '%b^anVgYdaVgéVøiéöécéhŽnaZY^#HZ`iŽg“c jajhaVgVgVhéeVoVgYV`^hVn\écaéöécéVgiégVXV` VaéøbVaVgécéh“gY“gZXZ`aZg^c^Y^aZ\Zi^gZc 9Va\V`égVc!\ZZcnéaé&(!)b^anVgYdaVg ^]gVXViaViVbVbaVYé`aVgécé]ViégaViié#9éø i^XVgZi^VnVöV`VaYégVXV`VYébaVgVibVné h“gY“gZXZ`aZg^c^kjg\jaVnVc9Va\V`égVc! ^]gVXViiV`^`diVkZZc\ZaaZg^b^c^b^oZ ZibZ`^^c\Za^øb^øeVoVgaVgaVh“gZ`a^iZbVh ]Va^cYZdaYj`aVgécékZ[jVgaVgaV\Za^øZc nZc^^øW^ga^`aZg^hVnZh^cYZh“gZkZbVa^nZi VkVciV_éhVöaVnVXV`^a^ø`^aZg`jgYj`aVgécV Y^``ViZ`i^#9Va\V`égVc!WjZgZkZYZ679 kZ6abVcnVÉYV8dc:MED$>;E:kZ>ciZX [jVgaVgécV`ViéaVgV`I“g`hVcVn^c^iZbh^a Zii^`aZg^c^W^aY^gY^# 9“cnVI^XVgZiyg\“i“cZ“nZ“a`ZaZg^c “iZ^`^h^c^cdcVnaVbVhé^aZW^ga^`iZ '%&(néaécYV7Va^YZ^boVaVcVcI^XVgZi^c @daVnaVøiégéabVhé6caVøbVhéÉcéc\Zi^ö^b^o Vnn“g“ga“öZ\^gY^ö^cZY^``ViZ`ZcB6ù7 7Vø`Vcé6YcVc9Va\V`égVcøjcaVgéhŽnaZY^/ Æ9“cnVbVai^XVgZi^c^cYdögjYVc Zi`^aZcZXZö^Wjh“gZiZViéaVXV`VYébaVgéc I“g`^nZ\^W^]éoaé\Za^øbZ`iZdaVc“a`ZaZgZ ŽcZba^`Vi`éhédaVXV`iég#

MAKİNE

@VYécbV`^cZX^aZgaZ!kVg\“X“b“oaZ

107


BİRLİK / SEKTÖRLER

GjhnVnVc^nZi 7ZaVgjhV`éhbZi

I“g``jgjbZnkZaZg^9jWV^ÉYZc DgiVYdöjÉnVYVöéaVXV` '%&,néaéiVcéiébViVöécé+"&%÷jWVi'%&, iVg^]aZg^cYZGjhnVÉYVY“oZcaZcZcEgdYZmed '%&,;jVgé^aZWVøaViVc@jgjBZnkZIVcéiéb <gjWjÉcjc^`^cX^YjgVöé!DgiVYdöjÉcjc ZcW“n“`\éYV[jVgédaVc9jWV^<ja[ddY <éYV;jVgédaYj#@BI<VöégaéöéDgiVYdöj “a`ZaZg^cYZc\ZaZc`ViéaébXéaVgVI“g`^nZÉc^c \jgjgj`jgjbZnkZaZg^c^ciVcéiébécékZ iVYébécénVeiégYé#I“g`^nZÉnZnéaaé`&!)b^anVg YdaVgYŽk^o`VoVcYégYé`aVgécéWjgV`Vbé '%'(néaécYV(b^anVgYdaVgVé`VgbVné ]ZYZ[aZY^`aZg^c^WZa^giZc@jgjBZnkZ IVcéiéb<gjWj7Vø`VcéDhbVcyo!'%&, néaécYViVcéiébViVöécéGjhnVÉYVchdcgV 9jWV^ÉYZh“gY“gY“`aZg^c^^[VYZZii^#

TARIM

DgiVYdöj“a`ZaZg^cYZ]ZYZ[ (%%b^andcYdaVg @jgjbZnkZhZ`iŽg“c“cVcV^]gVeVoVgécéc 6kgjeV7^ga^ö^daYjöjcVY^``Vi^Z`Zc yo!ÆI“g`^nZÉc^c^]gVXViiVnZc^W^gWVøVgé ]^`}nZh^nVoVW^abZh^^^c^]gVeVoVgaVgécé Zø^iaZcY^gbZh^\ZgZ`^ndg#DgiVYdöj“a`ZaZg^ `jgjbZnkZhZ`iŽg“b“o“c^]gVXViécYV øjVcYVn“oYZ)eVnVaéndg#=ZYZ[^b^oWj dgVcén“oYZ&%ÉVé`VgbV`#'%'(néaé^^c dgiVnV`dnYjöjbjo(b^anVgYdaVg^]gVXVi gV`Vbécéc(%%b^andcYdaVgécécDgiVYdöj “a`ZaZg^cZnVeéabVhéÇY^nZ`dcjøij#I“g` 108

@jgjBZnkZHZ`iŽg“Éc“c'%&,néaécYV- iVcZh^jajhaVgVgVhé\éYV[jVgédabV`“oZgZ &%[Vg`aéiVcéiébZi`^ca^ö^cZ`ViéaVgV`!I“g` `jgjbZnkZaZg^c^cY“cnV\ZcZa^cYZ`^eVoVg eVnécécVgiiégéabVhé^^ciVcéiébnVebVné egd\gVbécVVaYéöéW^a\^h^c^kZgZc@BI< 7Vø`Vcéyo!`dcjøbVhécéøŽnaZiVbVbaVYé/ Æ9“cnV\ZcZa^cYZhVöaé`aé“g“caZgZW^g nŽcZa^økVg#7jYVI“g``jgjbZnkZaZg^ ^^cW^gVkVciV_#HVöaé`aé“g“caZgZnŽcZa^ø^ YZöZgaZcY^gbZ`^hi^ndgjo#'%&,néaécYV JoV`YdöjVöégaé`aéW^giVcéiébegd\gVbé dajøijgYj`#=^cY^hiVc!<“cZn@dgZkZv^cÉYZ ,[Vg`aéiVcéiébZi`^ca^ö^\ZgZ`aZøi^gZXZö^o# 6ngéXV!GjhnVkZ9jWV^YéøécYV!7dhcV =ZghZ`ÉiZ'%#BdhiVgJajhaVgVgVhé;jVgéÉcYV nZgVaVXVöéo#Ç <ja[ddY<éYV;jVgéÉcYV@BI<Éc^chiVcYécé I“g`^nZÉc^c9jWV^7Vø`dchdadhj:gYZb DoVckZI^XVgZiB“øVk^g^=VhVcycVa o^nVgZiZYZc^h^baZgVgVhécYVnZgVaYé# @jgjBZnkZIVcéiéb<gjWjÉcj^hZ0@BI< 7Vø`VcéDhbVcyo!:\Z@jgjBZnkZkZ BVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b @jgjaj7Vø`Vcé7^gda8ZaZe!NŽcZi^b @jgjaj“nZaZg^6]bZi7^a\Z<Ž`hVckZ:a^ 6a]VgVa!:ù7HZ`iŽgZaIVcéiéb<gjeaVgé÷Z[^ <Ž`ZIdakZ:ù7EZghdcZa^:Wgjzo“abZo iZbh^aZii^#

:`dcdb^`nVeiégébaVg`VehVbécYV GjhnVnV^]gVZY^aZbZnZcYdbViZh^cnZc^ eVoVgé!7ZaVgjhkZJ`gVncVdaYj#GjhnV! I“g`]VkVhV]Vhécé^]aVaZYZcGjhhVkVø jVöécécY“ø“g“abZh^cYZchdcgV!&DXV` '%&+^i^WVgénaVWVoéZ`dcdb^`nVeiégébaVgV \^ii^#HŽo`dcjhjnVeiégébaVg`VehVbécYV I“g`^nZYZcYdbViZh!edgiV`Va!ZabV!`Vnéhé! aV]VcV!ijo!Wgd`da^!bVcYVa^cV!hVaViVaé`! Vgbji!øZ[iVa^!Zg^`!“o“b!^aZ`!`jgjhdöVc! `VgVc[^a^aZiVkj`kZ]^cY^Zi^^i]VaViécV nVhV`\Zi^gY^#7jh“gZiZWVøiVYdbViZh dabV`“oZgZGjhnVnV^]gVXViénVeéaVbVnVc WVoé“g“caZg^c7ZaVgjhkZJ`gVncVnV hViéøécYVVgiéø\Žg“aY“# GjhnVnVYdbViZh^]gVXVié'%&*iZ'*-!- b^andcYdaVgdajg`Zc!\ZZcnéa^]gVXVi \ZgZ`aZøi^g^abZY^#HŽo`dcjhjYŽcZbYZ 7ZaVgjhVnVeéaVcYdbViZh^]gVXVié^hZ nV`aVøé`*`ViVgiVgV`,!.b^andcYdaVgYVc )'!)b^andcYdaVgVé`ié#GjhnVnV\ZZc néa“o“b!Vgbji!^aZ`kZhVaViVaé`^]gVXVié YVnVeéaVbVYé#zo“bYZ7ZaVgjhV^]gVXVi W^gŽcXZ`^néaV\ŽgZn“oYZ(+(!*VgiVgV` '*!+b^andcYdaVgdaYj#HŽo`dcjhj“a`ZnZ hVaViVaé`^]gVXViéYVWjYŽcZbYZn“oYZ+) VgiVgV`(!,b^andcYdaVgVé`ié#GjhnVnV hViéaVbVnVcYdbViZh^VaVc“a`ZaZgYZcW^g^ YZJ`gVncVdaYj#J`gVncVnVYdbViZh ^]gVXVié\ZZcnéaW^gŽcXZ`^néaV\ŽgZ nV`aVøé`'`ViVgiéø\ŽhiZgZgZ`-!(b^andc YdaVgYVc&,b^andcYdaVgé`ié#zo“b ^]gVXVié^hZhŽo`dcjhjYŽcZbYZ)!*b^andc YdaVgYVc&&b^andcYdaVgVn“`hZaY^#


DgiV6cVYdajH“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^ ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`VcéDhbVc 7VöYViaédöaj!GjhnVcécI“g`^nZYZc`VgVc[^a VaébnVhVöécé`VaYégbVhécécZi`^aZg^c^c Žc“b“oYZ`^néa]^hhZY^aZXZö^c^hŽnaZY^# HŽo`dcjhjnVhVöéc`ZhbZ^Z` hZ`iŽg“cYZ\ZZcnéanV`aVøé`&%b^andc YdaVgaé`W^g`VnWVcZYZcdaYjöjcj `VnYZYZc7VöYViaédöaj!GjhnVeVoVgé iVbVbZcW^ib^øi^!d`\“kZcY^ö^b^o!nViégéb nVeiéöébéoW^g“a`Z^aZ^]gVXViécW^gVcYV hé[égV^cbZh^“o“X“iVW^#GjhnVI“g`^nZc^c `ZhbZ^Z`^]gVXViécYV^a`*iZnZg VaéndgYjY^nZ`dcjøij# 7jnéa^Z`^]gVXVi]ZYZ[^c^c&%%b^andc YdaVgdaYjöjcV^øVgZiZYZc7VöYViaédöaj! GjhnVeVoVgécéc`VoVcYégYéöé^kbZnaZWj ]ZYZ[^ijiijgVXV`aVgécV^cVcYéöécéhŽnaZY^# 7VöYViaédöaj!néaéc^a`^`^VnécYV`ZhbZ^Z` ^]gVXViécYV\ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZ n“oYZ*Vgiéø`VnYZY^aY^ö^c^YZhŽnaZY^#

Ijg`^h]8Vg\dÈÉNéaéc:c=éoaé7“n“nZc JajhaVgVgVhé@Vg\d=VkVndajÉÉhZ^aY^

679Éa^&&jaVøébYZk^! nViégéb^^cI“g`^nZndajcYV

Ijg`^h]8Vg\d!6^g8Vg\d6[g^XV'%&, [jVgécYVNéaéc:c=éoaé7“n“nZc JajhaVgVgVhé@Vg\d=VkVndajŽY“a“cZaVné` \Žg“aY“#<“cZn6[g^`VÉcéc?d]VccZhWjg\ øZ]g^cYZ+&“a`ZYZcideaVb(#%%%`ViéaébXé kZ6[g^`V]VkV`Vg\deVoVgécYV[VVa^nZi \ŽhiZgZcd`hVnéYV[^gbVcéc`ViéaYéöé 6^g8Vg\d6[g^XV[jVgécécWjnéa)ɓcX“h“ \ZgZ`aZøi^g^aY^# yY“a“Ijg`^h]8Vg\dVYécVVaVc<ZcZa B“Y“gNVgYébXéhéIjg]VcyoZcÈÉ:`^W^b^o^c ŽokZg^a^VWVaVgénaVhdcnéaaVgYV]éoaV W“n“nZgZ`!6[g^`V`Vg\deVoVgécYVZc

W“n“`&&#]VkVndajdabVnéWVøVgYé`#7j WVøVgéYVZbZö^\ZZci“bI“g`=VkV NdaaVgéVaéøVcaVgécV\Žc“aYZciZøZ``“g ZYZg^b#=ZYZ[^b^oW“n“bZ]éoébéoéYV]VYV VgiiégVgV`!'%'%néaécV!6[g^`VeVoVgécYV`^ ZcW“n“`*]VkV`Vg\dø^g`Zi^cYZcW^g^ daVgV`\^gbZ`i^gÉÉYZY^# B“øiZg^aZg^^^cY“cnVYV`^“gZi^bkZi^XVgZi bZg`ZoaZg^cZZc^n^WVöaVciéaVgéhVöaVnVc Ijg`^h]8Vg\dÉcjc`Va^iZa^]^obZiVcaVnéøé ^aZhjcYjöjXVo^edaVcV`aVgb“øiZg^aZg^c^c i“b^]i^nVaVgécé`VgøéaVbVnVYZkVb ZY^ndg#

JaVøébiZ`cdad_^aZg^VaVcécYV[VVa^nZi \ŽhiZgZc679Éa^&&W“n“`[^gbVnViégébkZ dgiV`aé`^b`}caVgécé\Žg“øbZnZ\Za^ndg# Ad_^hi^`hZ`iŽg“iZbh^aX^aZg^Wjo^nVgZi ^^c]Voégaé`nVeéndg#6c`VgV!ùhiVcWja kZùob^gÉYZ“VngéideaVciénVeéaVXV`# <ZaZcaZg^cdöjYZb^gndajVaVcécYV[VVa^nZi \ŽhiZg^ndg#9V]VŽcXZnViégébc^nZi^c^ Vé`aVnVc<gZZcWg^Zg!I“g`^nZÉYZkV\dc “gZibZ`^hi^ndg#<ZaZcø^g`ZiaZgVgVhécYV Vöégn“`iVøénVckV\dckZad`dbdi^[aZg^^c øVh^kZkV\dceVgVaVgé“gZiZc6bhiZYGV^a! 8ViZge^aaVgécYZb^gndajø^g`Zi^Egd\gZhh GV^aHZgk^XZh!jaVøébŽo“baZg^“gZiZc IZmVh6B^aZjaVøéb!`VWadhjo^aZi^ø^bYZ W^c&%%VYZieViZci^chV]^W^Ig^bWaZYV Wjajcjndg# 109

SEKTÖRLER

v^Z`^]gVXViécYV]ZYZ[&%%b^andcYdaVg


BİRLİK / BÖLGELER

I“g`WVaé`aVgécécWZh^cYZöZg^n“`hZ` HdcoVbVcaVgYVnVoéaékZ\ŽghZaWVhécYV W^gW^g^VgYécVnVnécaVcVcgZ`aVbaVg^aZ CdgkZHdbdcjÉcjcI“g`WVaé`aVgécYVc YV]VhVöaé`aédaYjöjVa\éhécécnVgViéabVhé! -*“a`ZnZ^]gVXVinVeVcI“g`WVaé`éaVgécé `éoYégYé#CdgkZÉiZchdbdc^i]VaZYZc [^gbVaVgécI“g`^nZÉYZ`^eVoVgeVnécé VgiégbV`^^c\ZgZ`a^ö^kZYVnVcVöé dabVnVcW^a\^aZg^aZ`VbjdnjcjnVcéaiiéöécé WZa^giZcùhiVcWjaHj“g“caZg^kZ=VnkVchVa BVbjaaZgù]gVXViéaVgé7^ga^ö^NŽcZi^b @jgjaj7Vø`Vcé6]bZiIjcXVnHV\jc! ÆI“g`WVaé`éaéöécécY“cnVeVoVgécYV`^ n“`hZa^ø^c^ŽcaZbZ`^^c`VaZn^^iZc [Zi]ZibZnZVaéøéndgaVg#=Va`ébéoécWji“g nVcéaiéXéW^a\^aZgZ^i^WVgZibZbZh^\ZgZ`^gÇ YZY^# -*“a`ZnZ^]gVVinVeéndgjo I“g`WVaé`éaVgécéWj`dcjYVW^ga^`iZ ]VgZ`ZiZibZnZVöégVcHV\jc! ÆNVnécaVcVcgZ`aVbaVgYVCdgkZ hdbdcjcjcDbZ\V(VéhécYVcoZc\^c daYjöj^oaZc^b^kZg^a^g`Zc!I“g`^nZYZ nZi^øZcWVaé`aVgécWZh^cYZöZg^c^cY“ø“` daYjöj]VkVhénVgViéaéndg#7jd`nVcaéøW^g nV`aVøéb#7^o^bWVaé`aVgébéoV`h^cZWZh^c

AHMET TUNCAY SAGUN İstanbul Su ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Y.K Başkanı

YZöZg^n“`hZ`“g“caZgY^g#ynaZdabVhV Y“cnVcéc-*“a`Zh^cZ^]gVXVinVeVW^a^g b^n^o47j\“c6kgjeVhd[gVaVgécYV`^YŽgi WVaé`iVcW^g^h^I“g`^nZÉYZc\^Y^ndg#HŽo `dcjhjgZ`aVbaVg]V``écYVi“bnZi`^a^aZg^ \ŽgZkZYVkZiZY^ndgjo#<ZgZ`YéøékZ YVnVcVöédabVnVcW^a\^aZg^aZ`Vbjdnjcj nVcéaiVcaVgécŽc“cZ\Z^abZa^ÇY^nZ `dcjøij#

7Vaé`i“`Zi^bVoaéöécYVcYZgia^n^o CdgkZÉ^cY“cnV\ZcZa^cYZW^giVcéiébkZ eVoVgaVbVViVöécV`Va`iéöécéWZa^giZc6]bZi IjcXVnHV\jc!“a`Zb^oZnVeéaVchdbdc ^i]VaViécéchdc&%néaYV*`ViVgiiéöécV Y^``ViZ`ZgZ`!ÆNVeéaVcVcaVøbVaVg\ZgZö^ CdgkZhdbdcj“a`Zb^oZoViZckZg\^h^o \Za^ndg#CdgkZa^aZgnVeié`aVgéVé`aVbVaVgYV I“g`^nZÉYZ`^ø^WVøécVY“øZcWVaé` i“`Zi^b^c^cVodaYjöjcj!WjhVnZYZi“`Zi^b^c VgiVW^aZXZö^c^!WjcjcYVhZ`iŽgZ[VnYV hVöaVnVXVöécé^aZg^h“g“ndgaVg#:kZi^eVoVgYV WVaé`i“`Zi^b^c^cVoaéöécYVcW^oaZgYZYZgia^n^o# 6cXV`!Y“cnVW^oYZcWVaé`Vaég`Zc!I“g` WVaéöécécWZh^cYZöZg^c^Y“ø“`daYjöjcj ^bVZYZcgZ`aVbVaéøbVaVgéhVYZXZ^ eVoVgébéoYVYZö^a!^]gVXVinVeiéöébéo “a`ZaZgYZYZ^bV_ébéoVoVgVgkZg^g#6kgjeVÉYV hViéaVcDbZ\V(]VeaVgécYV@VgVYZc^oÉYZ nZi^øZc]Vbh^`VncV`daVgV``jaaVcéaég`Zc! I“g`WVaé`aVgécécWZh^cYZöZg^c^cY“ø“` daYjöjcj^bVZibZ`cZYZgZXZYdögjYjg4 7^o^b]Vbh^b^o!^ejgV!aZkgZ`!VaVWVaéöébéo! @VgVYZc^ohdbdcjbjoWVøiVdabV`“oZgZ i“bWVaé`aVgébéoWZh^cYZöZg^n“`hZ` “g“caZgY^g#6ngéXVkViVcYVøéchd[gVhécV \“ca“`daVgV`!iVoZW^gøZ`^aYZjaVøéndgÇYZY^#

MARMARA

Jù7^c^]gVXVién“oYZ&%Vgiié VnécYV`^ideaVb^]gVXVié^hZn“oYZ'%!)* VgiVgV`)!(b^anVgYdaVgdaVcJù7^c\Zg^nZ YŽc“`&'Vnaé`^]gVXViéYVn“oYZ&(!,. VgiéøaV'*!(b^anVgYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^# 9Žk^o`jgaVgécYVnVøVcVcYVa\VaVcbVaVg kZ'%&,néaé^aZ^a\^a^Z`dcdb^` YZöZgaZcY^gbZaZgYZWjajcVcHVWjcXj! ^]gVXViéaVgdaVgV``jgjcYV]VŽc\Žg“aZW^a^g dabVhécéWZ`aZY^`aZg^c^hŽnaZY^# I“g`^nZc^c<ZcZaHZ`gZiZga^`WVoécYV Zc[VoaV^]gVXVinVeVc^`^cX^W^ga^ö^daVc JajYVöù]gVXVié7^ga^`aZg^Jù7÷jWVi VnécYV'b^anVg'*'b^andcYdaVgaé` ^]gVXViV^boVViié#Jù7@ddgY^cViŽg 7Vø`VcéDg]VcHVWjcXj!W^ga^ö^c\ZZc néaéc÷jWViVnécVdgVcaV^]gVXViécén“oYZ &%!'*VgiégYéöécéhŽnaZY^#'%&,c^c^a`^`^ 110

9Va\Vaé`jg^]gVXViédajbhjoZi`^a^ndg 9daVgéc'%&+céchdcaVgécYVkZDXV` VnécYVnVøVYéöéVgiéøéc÷jWViiViVbiZgh^ W^g\Žg“ci“^oY^ö^c^`VnYZYZc7Vø`Vc HVWjcXj!9daVgYV`^n“`hZ``jg'%&+YVc b^gVh`VaYéY^nZW^a^g^o#6cXV`÷jWViVné ^i^WVgénaVW^gY“ø“øhŽo`dcjhj#9Žk^o `jgaVgécYVnVøVcVcWjiVgoYVa\VaVcbVaVg

]Zb^]gVXVié[^gbVaVgébéoécbVa^nZiaZg^c^ ]ZbYZ[^nViaVbVg^h`^c^VgiégbV`iVYég# ù]gVXViéaVgdaVgV`YV]VŽc\Žg“aZW^a^gW^g `jgWZ`a^ndgjoYZY^# 7“n“bZc^c!^]gVXViaV\ZgZ`aZøZW^aZXZö^c^ WZa^giZcHVWjcXj!YZhiZ`aZg^c'%&,YZYZ h“gbZh^\ZgZ`i^ö^c^^[VYZZii^#:`dcdb^ 7V`VcaéöéiVgV[écYVc^]gVXViVnŽcZa^` hVöaVcVcYZhiZ`aZg^cW“iZh^c^cVgiiéöécéYV ]ViégaViVcHVWjcXj!:`dcdb^7V`Vcaéöécéc YZhiZ`aZg^W^oaZg^^cW“n“`ŽcZbiVøéndg# 7jZgZkZYZI“g`:m^bWVc`écYV`gZY^ daVcV`aVgécé\Zc^øaZii^ö^c^\Žg“ndgjo# ù]gVXViiVjaVøéaVbVbéøW^gnZgWégV`bVbV` kZjaVøiéöébéonZgaZgYZ`^eVoVgeVnébéoé VgiégbV`^^cWj\^W^YZhiZ`aZg^ckZ iZøk^`aZg^cVgiVgV`YZkVbZibZh^\ZgZ`i^ö^ `VcVVi^cYZn^oY^nZ`dcjøij#


9Zc^oa^YZ^]gVXViécécn“o“\“aY“ 9Zc^oa^c^c÷jWViVné^]gVXVié!\ZZcnéaV \ŽgZn“oYZ(Vgiié#9Zc^oa^ù]gVXViéaVg7^ga^ö^ 9:Cù77Vø`VcéH“aZnbVc@dXVhZgi!Y“cnV i^XVgZi^cYZnVøVcVc\Zg^aZbZkZWZa^gh^oa^ö^c hdcVZgbZh^naZWjnéaéc^]gVXViVéhécYVc ViéaébnéaédaVXVöécéhŽnaZY^#@ZciiZcWjnéa^`^ VnYVnVeéaVc^]gVXVi^hZn“oYZ*dgVcécYV VgiVgV`!)('b^andcYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^# 9:Cù77Vø`VcéH“aZnbVc@dXVhZgi!IùB kZg^aZg^cZ\ŽgZ!“a`Zc^c^]gVXViécécøjWVi VnécYVn“oYZ*VgiVgV`!&&b^anVg'.+ b^andcYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^ö^c^!Vgiéøéc DXV`"÷jWViYŽcZb^cYZn“oYZ&&aZ!^`^ ]VcZa^gV`VbaVgVé`iéöécéhŽnaZY^#9Zc^oa^c^c ^]gVXViécécYVVgiéøigZcY^c^h“gY“gY“ö“c“ Vé`aVnVc@dXVhZgi!Hdc)VnYég^]gVXVi VgiéøébéoVgVaé`héoYZkVbZY^ndg#:chdc WŽnaZW^giVWadnj'%&)néaécYV\Žgb“øi“`#

7^a^cY^ö^\^W^!DXV`VnécYVhdc).Vnéc VgiéøgZ`dgj`égéabéøié#÷jWViVnécYVYV! “hiZa^`\Zi^ö^b^ohZcZøjWViVnécYVcW^g^ø \“c“Z`h^`dabVhécVgVöbZc!n“oYZ*a^` ^]gVXViVgiéøé\ZgZ`aZøbZh^]ZbdaYj`V hZk^cY^g^X^]ZbYZnéaéc\Zg^`VaVcé^^cjbji kZg^X^YZY^#IùB^ckZg^aZg^cZ\ŽgZ9Zc^oa^c^c DXV`"÷jWVi^]gVXViécécn“oYZ*VgiVgV`)(' b^andcYdaVgdaVgV`\ZgZ`aZøi^ö^c^!9:Cù7 iVgV[écYVc`VnYVVaécVc^]gVXViéc^hZ÷jWVi VnécYV\ZZcnéaV\ŽgZn“oYZ(VgiVgV`&,. b^andcYdaVgdaYjöjcjWZa^giZc@dXVhZgi! 8jb]jgWVø`VcébéoiVgV[écYVcWVøaViéaVc ùhi^]YVbHZ[ZgWZga^ö^cZYZhiZö^b^o iVb#'%&,YZ(%%W^c^aVkZ^hi^]YVb ]ZYZ[^b^oYdögjaijhjcYVIùBŽcX“a“ö“cYZ VaéøbVaVgébéoVYZkVbZY^ndgjoY^nZ `dcjøij#

SÜLEYMAN KOCASERT DENİB Başkanı

I“g`^nZ^aZùhgV^a^a^ø`^aZg^VaiécVöécénVøVnVXV`

I“g`^nZ^aZùhgV^aVgVhécYV`^h^nVh^`g^o^c hdcWjabVhékZùhgV^aÉ^cI“g`^øVYVbaVgécV (néaaé`d`\^g^øa^k^oZkZgbZ`VgVgé^`^“a`Z VgVhécYV`^^øW^ga^ö^[éghViaVgécécVgibVhécV

oZb^c]VoégaVYé#:\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^Éc^ o^nVgZiZYZcùhgV^aÉ^cùhiVcWja7Vø`dchdadhj H]V^8d]Zc!I“g`^nZ^aZùhgV^aVgVhécYV`^ VcaVøbVhdcgVhécYV^`^“a`ZVgVhécYV`^ ^øW^ga^`aZg^c^cVgiéøV\Zi^ö^c^`VnYZii^# :`dcdb^7V`Vcaéöé!I“g`^nZù]gVXViéaVg BZXa^h^kZIjg^ob7V`VcaéöéWVøiVdabV` “oZgZ9:ù@!^]gVXViéW^ga^`aZg^!i^XVgZi kZhVcVn^dYVaVgé^aZndöjc\Žg“øbZaZg nVeié`aVgécéVcaViVc8d]Zc!Æù`^“a`ZdaVgV` `Vgøéaé`aédaVgV`i^XVgZi^b^o^kZ\Za^gaZg^b^o^ VgiégVW^a^g^o#za`Zb^oYZnViégéb^b`}caVgéd` ZakZg^øa^!nViégébaVg^^c`Vgøéaé`aéVcaVøbVaVg

ùøW^ga^ö^cZŽcZbkZgZXZö^o ÆNViégébaVgéc\Zi^gY^ö^daVcV`aVg! dg\Vc^oVhndcaVg!eVoVgVgVøiégbVaVgé! `cdl"]dlideaVciéaVgé!^`^a^\Žg“øbZaZg! eVgicZga^`aZgd`ŽcZba^#7jcaVgécnVcé hégV0hiVgi"jeegd_ZaZg^!]ZgVaVcYV6g"<ZkZ ùcdkVhndckZWj`VkgVbaVgéchdcjXjcYV dgiVnVé`Vcé`iéaVgW^oaZg^d`bjiaj ZY^ndgÇøZ`a^cYZ`dcjøVc8d]Zc!IùBÉaZ nVeié`aVgé\Žg“øbZYZ&%%"&*%`^ø^a^` W“n“`W^gYZaZ\Vhndcjc&*"&,BVnéh '%&,iVg^]aZg^VgVhécYVùhgV^aÉ^o^nVgZi ZibZaZg^kZ^`^a^\Žg“øbZaZgnVebVaVgé `dcjhjcYVVcaVøbVnVkVgYé`aVgécé WZa^giZgZ`!:\Zù]gVXVié7^ga^`aZg^NŽcZi^b @jgjaj7Vø`VcaVgécéùhgV^aÉZYVkZiZii^#:\Z ù]gVXVié7^ga^`aZg^@ddgY^cViŽg7Vø`Vc HVWg^zca“i“g`^hZ!:\Za^^]gVXViéaVgéc hZ`iŽgZa\gjeaVg]Va^cYZùhgV^aÉZi^XVgZi ]ZnZi^dg\Vc^oVhndcaVgénVeVW^aZXZö^c^!Wj dg\Vc^oVhndcaVgéc\“oZa^øW^ga^ö^[éghViaVgé nVgViVW^aZXZö^c^Y^aZ\Zi^gY^# 111

EGE

nVeVW^a^g^o#ygcZö^cùob^gnZc^aZcZW^a^gZcZg_^ ediVch^nZa^cZhV]^e!hVYZXZW^a\^VaéøkZg^ø^ kZnV“g“cVaéøkZg^ø^YZö^anViégébaVgé`Vgøéaé`aé daVgV`\Za^øi^gbZ`YZŽcZba^ÇY^nZ`dcjøij#


BİRLİK / BÖLGELER

6I=ù7É^c\ZcnéaYéoaVgé EKEVg^hÉiZ

ù]gVXViéaVg!9éø^øaZg^7V`Vcé vVkjødöaj^aZW^gVgVnV\ZaY^ 7Vié6`YZc^oa^^]gVXViéaVg!^]gVXViéc]Zg nŽc“naZbVhVnVnViégéaée!YZöZgaZcY^g^aY^ö^ ideaVciéYV9éø^øaZg^7V`VcéBZka“i vVkjødöaj^aZW^gVgVnV\ZaY^#76ù77Vø`Vcé BjhiV[VHViéXé!76ù77Vø`VcNVgYébXéhé =V``é7V]Vg!76ù7BVYZc@db^iZh^ 7Vø`Vcé:gXVc6`éc!76ù7NŽcZi^b @jgjajznZaZg^BZ]bZiyoZa!6a^9Zb^g! HZaj`7VnhVgé!:gYdöVc:`^cX^!7ZgYVc 7Zg!yo\“g:`^cX^!76ù79ZcZi^b@jgjaj znZaZg^6WYjaaV]7jaji!6YZbyoVnYéc!

6n`ji6Xjc!DgiV6cVYdajH“h7^i`^aZg^ kZBVbjaaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`Vcé DhbVc7VöYViaédöajkZ6@EVgi^ùa7Vø`Vcé GéoVH“bZgYZ`ViéaYé#76ù77Vø`Vcé BjhiV[VHViéXé!ideaVciéYV7Vié6`YZc^o ^]gVXViékZ\ZgZ`aZøi^g^aZcVaéøbVaVg ^aZ^a\^a^W^a\^aZgkZgY^#9éø^øaZg^7V`Vcé BZka“ivVkjødöaj^hZ^]gVXVihZ`iŽg“^aZ ^a\^a^Y“ø“cXZaZg^c^eVnaVøée!I“g`^nZc^c kZWŽa\Zc^c^]gVXViécéc\Za^øbZh^^^c \ZgZ`aZøi^gY^`aZg^VaéøbVaVgVYZö^cY^#

9“cnVcécYŽgiW^g`ŽøZh^cYZc]Voég\^n^b “gZi^b^cZnŽcZa^``jbVø“gZi^X^aZg^c^c!bdYV iVhVgébXéaVgécéckZVaéb\gjeaVgécécW^gVgVnV \ZaY^ö^kZbdYVdidg^iZaZg^c^cnV`écYVc iV`^eZii^ö^ZcŽcZba^Zi`^ca^`aZgVgVhécYV nZgVaVcEgZb^ƒgZK^h^dcEVg^h;jVgé!'%&+ néaécYV÷jWVikZ:na“adabV`“oZgZ^`^YZ[V Y“oZcaZc^ndg#;jVg!Y“cnVbdYVhécéc`“gZhZa Zg^ø^b^cZeVgVaZadaVgV`CZlNdg`!HVjEVjad! ÷Vc\]VnkZùhiVcWja\^W^ŽcZba^bZg`ZoaZgYZ YZVaiZi`^ca^`aZg^c^h“gY“gbZ`iZ#6I=ù7 iVgV[écYVcWjnéa*É^cX^h^Y“oZcaZcZc6I=ù7 9d`jbV@jbVøIVhVgébNVgéøbVhéÉcéc[^cVa \ZXZh^'+:`^b'%&+iVg^]^cYZY“oZcaZcZc ŽY“a\ZXZh^^aZiVbVbaVcbéøié#;^cVaZ`VaVc&% ŽögZcX^iZ`hi^aVaVcécYVY“cnVcécZcegZhi^_a^ [jVgaVgéVgVhécYVhVnéaVcEVg^hEgZb^ZgZK^h^dc `jbVø[jVgécéo^nVgZiZibZ]V``é`VoVcbéøié# +"&%÷jWVi'%&,iVg^]aZg^VgVhécYV[jVgé o^nVgZiZYZcŽögZcX^aZg!\ZgZ`Žc“b“oYZ`^ hZcZc^cigZcYaZg^c^nV`VaVbV`\ZgZ`hZYZ [jVgYV`jgYj`aVgéWVöaVciéaVghVnZh^cYZ daYj`VkZg^ba^W^g[jVgo^nVgZi^nVeiéaVg#

@Žg[Zo“a`ZaZg^cYZc^øVYVbaVgénVøhZWoZbZnkZVabV`^^c6ciVanVÉYV

AKDENİZ

Néaaé`'b^anVgYdaVg\éYVkZnVøhZWoZbZnkZ ^i]VaViénVeVcHjjY^6gVW^hiVcaé^øVYVbaVgé! WZgVWZg^cYZ`^@VoV`^hiVcaé!@jkZnia^!@ViVgaé!

112

JbbVcaékZ7V]gZnca^^øVYVbaVgé^aZW^ga^`iZ ^]i^nVaVgécé7Vié6`YZc^oYZc`VgøéaVbV` ^^c6ciVanVnV\ZaY^#6ciVanVYVnVøhZWoZ

bZnkZ^]gVXViénVeVc[^gbVaVgVo^nVgZiaZgYZ WjajcVc@Žg[Zo“a`ZaZg^]ZnZi^!ideiVcXé ]Va^^aZ“gZi^bkZeV`ZiaZbZVaVcaVgécYV ^cXZaZbZaZgYZWjajcYj#7Ža\Zb^o^cnVø hZWoZbZnkZ“gZi^bkZ^]gVXVi`VeVh^iZh^ ]V``écYVW^a\^VaVc@Žg[Zo“a`ZaZg^]ZnZi^! egd\gVbaVgécéchdcWŽa“b“cYZ6ciVanVaé nVøhZWoZbZnkZ^]gVXViéaVgé^aZW^gVgVnV \ZaZgZ`!^ø\Žg“øbZaZg^\ZgZ`aZøi^gY^# 76ù77Vø`VcNVgYébXéhé=V``é7V]Vg!^ø \Žg“øbZaZg^ŽcXZh^cYZnVeiéöé`dcjøbVYV ^`^“a`ZVgVhécYV`^^øW^ga^ö^c^cVgibVhé \ZgZ`i^ö^c^`VnYZii^#


v8Hù7!'%&+néaé^]gVXVigV`VbaVgécéVé`aVYé v^bZcid8VbHZgVb^`ù]gVXViéaVg7^ga^ö^ ''÷jWVi'%&,iVg^]^cYZnZc^YŽcZb ]ZYZ[aZg^c^WVhécideaVciéhénaVVé`aVYé# vd`hVnéYVWVhécbZchjWjcjc`ViéaYéöé ideaVciéYVv8Hù77Vø`Vcé7V]VYég@VnVc! kZv8Hù77Vø`VcnVgYébXéhé6a^yo^cŽc“

]VoégWjajcYj#v8Hù7NŽcZi^b@jgjaj 7Vø`Vcé7V]VYég@VnVc!ideaVciéYVW^ga^ö^c iZbh^aZii^ö^hZ`iŽgaZg^c'%&+néaé^]gVXVi gV`VbaVgécéVé`aVYé#7^ga^ö^c'%&+néaécYV '!,*b^anVgYdaVg^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gY^ö^c^ WZa^giZc@VnVc!'%&,néaécYV^]gVXViiV`^

Y“ø“ø“chdcVZgbZh^c^WZ`aZY^`aZg^c^kZ VgiéøV\ZbZn^]ZYZ[aZY^`aZg^c^hŽnaZY^# @VnVc!NZc^YŽcZbYZd`hVnéYVnZc^ eVoVgV\^gZXZö^okZ“a`Zb^o^i“bY“cnVYV iZbh^aZYZXZö^okZ^]gVXViébéoéVgiégVXVöéo Y^nZ`dcjøij#

JckZJcajBVbjaaZgIVcéiéb<gjWj JI<!WjöYVnjcj^]gVXViécYVI“g`^nZÉc^c ŽcZba^eVoVgaVgécYVcW^g^daVc;^a^e^caZgÉYZ JI<Éc^cdgiV`iVcéiéb[VVa^nZiaZg^ n“g“ii“ö“kZVncéoVbVcYV“nZh^daYjöj ;^a^e^cd"8]^cZhZ7V`Zgn6hhdX^Vi^dc!>cX# ;^a^e^ca^"v^ca^;égécXéaVg7^ga^ö^iVgV[écYVc .ÉjcXjhjY“oZcaZcZckZWjnéa^`^cX^YZ[V `ViéaYéöéÆ;876>7V`Zgn'%&,;jVgéÇcYV o^nVgZi^aZgYZcW“n“`^a\^\ŽgY“#;^a^e^caZgÉ^c

BVc^aV`Zci^cYZ&,"&.÷jWVi'%&, iVg^]aZg^cYZ\ZgZ`aZøi^g^aZc!^`^néaYVW^g Y“oZcaZcZcI]Z.i]:m]^W^i^dcdc7V`Zgn! 8dc[ZXi^dcZgnVcY;ddYhZgk^XZ:fj^ebZci VcYHjeea^Zh'%&,;jVgéÉcV;^a^e^caZgWVøiV dabV`“oZgZI“g`^nZkZnVcéhégV679! 7Za^`V!v^c!ùiVanV!?VedcnV!BVaZonV! H^c\Vejg!IVnkVc!K^ZicVb\^W^d`hVnéYV “a`ZYZcjc^i]VaVié![égécXéaé`hZ`iŽgaZg^cYZ [VVa^nZi\ŽhiZgZcd`hVnéYV[^gbV`ViéaYé#

I“g`bZc^hiVc^aZ^a^ø`^aZg^aZga^ndg I“g`bZc^hiVcÉéc6ø`VWViøZ]g^cYZ'&"'( ÷jWVi'%&,iVg^]aZg^VgVhécYVY“oZcaZcZc kZI“g`^nZÉYZcnVeé^cøVVié!bdYV! iZ`hi^a!ZkiZ`hi^a^!didbdi^k!iVgéb!\éYV! bdW^anV!bV`^cZ!`dobZi^`hZ`iŽgaZg^cYZ W^gd`[^gbVcéc`Viéaéb\ZgZ`aZøi^gY^ö^ I“g`bZc^hiVcI“g`ù]gVzg“caZg^;jVgécV JckZJcajBVbjaaZgIVcéiéb<gjWj““cX“ `Zo`Viéaéb\ZgZ`aZøi^gY^#7jnéa-É^cX^h^ Y“oZcaZcZc[jVgYVJI<Éc^chiVcYé:`dcdb^ 7V`VcaéöéB“hiZøVgéùWgV]^b÷ZcZa^aZ I“g`bZc^hiVcI^XVgZikZyoZa<^g^ø^baZgYZc

Hdgjbaj7V`VcaVg@jgjaj7Vø`VcNVgYébXéhé HVnéc7ViégIV\Vcdk6iiVnZkiVgV[écYVc o^nVgZiZY^aY^#;jVgh“gZh^cXZJckZJcaj BVbjaaZgIVcéiéb<gjWj^øi^\VaVaVcécYVnZg VaVcWVøiVjcdabV`“oZgZbVnV!c^øVhiV kZY^öZg^]gV“g“caZg^c^ckZI“g`^nZÉc^c ediVch^nZa^c^ciVcéiébé\ZgZ`aZøi^g^aY^#Jc kZJcajBVbjaaZgIVcéiéb<gjWjiVgV[écYVc ^c[dhiVcYé\ZoZco^nVgZi^aZgZùc\^a^oXZ ]VoégaVcVckZiViaékZijoajjcajbVbjaaZg iVg^[aZg^c^^ZgZcnZbZ``^iVWé^aZhZ`iŽg“ iVcéiVc`ViVad\YVöéiéaYé# 113

ORTA ANADOLU

JI<!;876>7V`Zgn'%&,;jVgéÉcYV


BİRLİK / BÖLGELER

GjhnVnVZcd`bVcYVa^cV\ŽcYZg^aY^ 9döj@VgVYZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^9@ù7 kZg^aZg^cYZcnVeéaVcYZgaZbZnZ\ŽgZ!9döj @VgVYZc^oYZcGjhnVnV'%&,c^c^a`^`^ VnécYV(+b^andc-.)W^c&.(`^ad\gVbnVø bZnkZhZWoZ^]gVZY^aZgZ`!`VgøéaéöécYV'% b^andc-..W^c,.,YdaVg\Za^gZaYZZY^aY^# HŽo`dcjhjYŽcZbYZnVøbZnkZhZWoZ “g“caZg^cYZc!&,b^andc),-W^c))' `^ad\gVbaé`^]gVXViénaV^a`hégVYVnZgVaYé# <ZZcnéaécVncéYŽcZb^cZ\ŽgZWŽa\ZYZc ^]gVXViécYVn“oYZ&%%“c“oZg^cYZVgiéø nVøVcVcbVcYVa^cVYVcWjnéaéc^a`^`^ VnécYV.b^andc.(%W^c)&(YdaVg\Za^g ZaYZZY^aY^#GjhnVnVnVeéaVcnVøbZnkZ hZWoZ^]gVXViécYV^a`hégVnéVaég`Zc!Wjcj&% b^andc&..W^c''+`^ad\gVbaé`^]gVXViénaV a^bdc!*b^andc'*-W^c-%`^ad\gVbaé` ^]gVXViaVedgiV`Va!(b^andc(-)W^c&* `^ad\gVb^aZ\gZn[jgikZ+&W^c,%%`^ad\gVb ^aZ^øaZcb^ø[écYé`iV`^eZii^#

ù]gVXVigV`VbaVgécYV`^Vgiéø ^]gVXViénéjbjiaVcYégYé 9@ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6]bZi =VbY^<“gYdöVc!9döj@VgVYZc^oYZc néaéc^a`^`^VnécYVGjhnVnVnVeéaVc ^]gVXViécn“oYZ&%%“c“oZg^cYZVgiéø \ŽhiZgY^ö^c^hŽnaZY^#GjhnVnVnVeéaVc ^]gVXVigV`VbaVgécYV`^Vgiéøéc^]gVXViéné jbjiaVcYégYéöécékjg\jaVnVc<“gYdöVc! øŽnaZYZkVbZii^/7Ža\Zc^cŽcYZ\ZaZc eVoVgédaVcGjhnV;ZYZgVhndcjcV\ZZc néaaVgYVnVøVcVciVa^]h^odaVncZYZc^naZ ^]gVXViébéoécYjgbVhé!^]gVXViVéhécYVc WŽa\Zc^cŽcZba^`VnéeaVgnVøVbVhécV hZWZedaYj#NVhV`aVbVcéc`Va`bVhénaV ^]gVXViébéon“oYZ&%%“c“oZg^cYZVgiéø \ŽhiZgY^kZnVhV`aVbVhé]VaZch“gbZ`iZ daVciVoZhZWoZ“g“caZg^cYZ`^nVhVöéc YV`Va`bVhénaV^]gVXViébéod`YV]V“hi gV`VbaVgVé`VXV`iég#

=Vbh^^]gVXViécYV;gVchV^a`hégVYV

KARADENİZ

9döj@VgVYZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^9@ù7 kZg^aZg^cYZcnVeéaVcYZgaZbZnZ\ŽgZ!Vk hZodcjcjc&:na“a"',÷jWViiVg^]aZg^cYZ`^ YŽcZb^cYZ',“a`ZnZ-(-W^c)*' `^ad\gVb]Vbh^hViéaVgV``VgøéaéöécYV )b^andc+%W^c)%(YdaVg\Za^gZaYZ ZY^aY^#ycXZ`^hZodcjcVncéYŽcZb^cYZ ^hZ.,(W^c*+(`^ad\gVb]Vbh^^]gVXVié `VgøéaéöécYV)b^andc*&*W^c**,YdaVg \Za^ghVöaVcbéøié#7jcV\ŽgZ!'%&+"'%&, VkhZodcjcjc+Vnaé`YŽcZb^cYZ^]gV ZY^aZc]Vbh^b^`iVgéŽcXZ`^YŽcZbZ\ŽgZ n“oYZ&)VoVaYé!^]gVXVi\Za^g^^hZn“oYZ&% Y“øi“#HŽo`dcjhjYŽcZbYZ]Vbh^^]gV ZY^aZc“a`ZhégVaVbVhécYV^hZ&.*W^c.+( `^ad\gVb^aZ;gVchV^a`hégVnéVaég`ZcWjcj &--W^c*,`^ad\gVbaV7Za^`VkZ&('W^c *.'`^ad\gVbaVùiVanViV`^eZii^# 9döj@VgVYZc^où]gVXViéaVg7^ga^ö^ 9@ù7NŽcZi^b@jgjaj7Vø`Vcé6]bZi =VbY^<“gYdöVc!&:na“a'%&+YV WVøaVnVcVkaVcbVhZodcjcYVcWj\“cZ `VYVgI“g`^nZYZc-(-W^c)*'`^ad\gVb `VgøéaéöécYV)b^andc+%W^c)%(YdaVgaé` ]Vbh^^]gVXVié\ZgZ`aZøi^g^aY^ö^c^hŽnaZY^# 114

I“g`^nZYZcWjYŽcZbYZ',“a`ZnZ ]Vbh^^]gVXVié\ZgZ`aZøi^g^aY^ö^c^Y^aZ \Zi^gZc<“gYdöVc!'%&+^aZ'%&,néaéVk hZodcjcYVW^gŽcXZ`^néaVkhZodcjcV\ŽgZ VkaVcVc]Vbh^b^`iVgécécY“ø“`dabVhécéc ^]gVXViécYVY“øbZh^cZcZYZcdaYjöjcj `VnYZii^# zg“cb^`iVgécécVodabVhécécnda Viéöé[^nVin“`hZ`a^ö^`VgøéhécYVnjgi Yéøée^nVhVaVgYV`^iVaZW^cYZY“ø“`

`VaYéöécékjg\jaVnVc<“gYdöVc!Ndöjc W^gWVaé`i“`Zi^b`“ai“g“c“cdaYjöj 6kgjeV“a`ZaZg^cYZ!I“g`]Vbh^h^cZZc W“n“`iVaZeI“g`c“[jhjcYVc\ZabZ`iZ VcXV`e^nVhVYVZcŽcZba^WZa^gaZn^X^ eVgVbZigZ[^nViY“oZn^dabV`iVYég# <“gYdöVc![^nViaVgécn“`hZ`dabVhé `VgøéhécYV^e^nVhVYVdaYjöj\^W^njgiYéøé e^nVhVaVgécYVYVi“`Zi^X^aZg^cVaiZgcVi^[ ^`VbZ“g“caZgZnŽcZaY^ö^c^^øVgZiZii^#


8Vc^`a^YZc<6ù7Zo^nVgZi 7Vø`VWVcNVgYébXéhéCjgZii^c8Vc^`a^! ^]gVXVié!hVcVn^X^kZ^øVYVbaVgénaVdgiV`W^g ideaVciénVebV`“oZgZ\ZaY^ö^<Vo^VciZeiZ! <“cZnYdöj6cVYdajù]gVXVié7^ga^`aZg^c^ o^nVgZiZYZgZ`WŽa\Z^]gVXVié]V``écYVW^a\^ VaYé#O^nVgZiiZ<6ù7@ddgY^cViŽg7Vø`Vcé 6WYja`VY^gvé`bVo!=Vaéù]gVXViéaVgé7^ga^ö^ 7Vø`VcéHVaV]Vii^c@VeaVcIZ`hi^akZ =VbbVYYZaZg^ù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`Vcé HVb^@dcj`döaj!=jWjWVi!7V`a^nVikZ NVöaéId]jbaVgù]gVXViéaVgé7^ga^ö^7Vø`Vcé BV]hjb6aijc`VnV!<I77Vø`Vcé6]bZi I^gnV`^döaj^aZkZW^ga^`aZg^cnŽcZi^b`jgjaj

“nZaZg^]VoégWjajcYj#O^nVgZiiZ<Vo^VciZe KVa^h^6a^NZga^`VnV!<Vo^VciZeb^aaZikZ`^aaZg^ CZ_Vi@dZg!BZ]bZi:gYdöVc!6WYja`VY^g N“`hZa!6]bZiJoZg!7“n“`øZ]^g7ZaZY^nZ 7Vø`Vcé;VibV÷V]^cYZ`ViéaYé#<6ù7É^c néaéc^a`^`^VnécYVideaVbYVn“oYZ'!,Éa^` VgiéøaV&b^anVg'+(b^andc,.(W^c YdaVgaé`^]gVXVi\ZgZ`aZøi^gY^ö^c^^[VYZ ZYZc@ddgY^cViŽg7Vø`Vc6WYja`VY^g vé`bVo!^]gVXViécVgiiégéabVhécéc^hi^]YVbé YVdajbajnŽcYZZi`^aZnZXZö^c^^]gVXVié W^ga^`aZg^daVgV`WjnŽcYZndöjcW^giZbed ^aZVaéøbVaVgn“g“ii“`aZg^c^^[VYZZii^#

vd`VbVaéideaVciéhVadcjcYV^]gVXVié! hVcVn^X^kZ^øVYVbaVgénaVW^ga^`iZ \ZgZ`aZøi^g^aZc^øY“cnVhéideaVciéhécV `ViéaYé#

<“cZnYdöj6cVYdajù]gVXVié7^ga^`aZg^ <6ù7@ddgY^cViŽg7Vø`Vcé6WY“a`VY^g vé`bVo!WŽa\ZYZcDXV`"÷jWViYŽcZb^cYZ \ZgZ`aZøi^g^aZc^]gVXViéc\ZZchZcZc^c VncéYŽcZb^cZ\ŽgZn“oYZ'!,VgiVgV`& b^anVg'+(b^andc,.(W^cYdaVgdaYjöjcj hŽnaZY^#6ncéYŽcZbYZY^öZg^]gVXVié W^ga^`aZg^VYécVYV**b^andc+,'W^c YdaVgaé`^]gVXVi`VnYéVaécYéöécéWZa^giZc vé`bVo!WŽnaZXZ<6ù7É^c^]gVXVi`Vnéi ^øaZb]VXb^c^cn“oYZ%!-Éa^`VgiéøaV& b^anVg(&.b^andc)+*W^cdaYjöjcj^[VYZ Zii^#

ù]gVXViéaVgW“i“cY“cnVnéYdaVøéndg Æù]gVXViéaVgY“cnVnéijgaVnVgV` gV`VbaVgéVgiégbV`^^cb“XVYZaZkZg^ndg# ù]gVXViéaVgébéob“XVYZaZc^c`Vgøéaéöécé VabVcécbjiajajöjcjnVøéndgÇY^nZc vé`bVo!WŽa\Zc^c^]gVXViécYViZ`hi^a^c Zi`^a^daYjöjcj!^`^Vnaé`Y^a^bYZWŽa\ZYZc (.,b^andc(-,W^cYdaVgaé`iZ`hi^a^]gVXVié nVeéaYéöécékjg\jaVYé#=jWjWViWV`a^nVi kZnVöaéid]jbaVg^]gVXViécécYVWŽa\Zc^c Zi`^a^`VaZbaZg^cYZcdaYjöjcj^[VYZZYZc vé`bVo!Wj“g“cYZcYZ(+%b^andc(+) W^cYdaVgaé`^]gVXVi\ZgZ`aZøi^g^aY^ö^c^ WZa^giZgZ`!WŽa\Zc^c]Vaé^]gVXViécéc^hZ &..b^andc+,-W^cYdaVgVjaVøiéöécéY^aZ \Zi^gY^#7Ža\Zc^c`VaVc^]gVXViécéYVY^öZg “g“caZgYZcnVeié`aVgécéhŽnaZnZcvé`bVo! Æ7Ža\Zb^o^]gVXViécYVDgiVYdöj“a`ZaZg^ n“oYZ**!%eVnaV^a`hégVYVnZgVaéndg#67 “a`ZaZg^n“oYZ&-!&eVnaV^`^cX^kZ6[g^`V “a`ZaZg^n“oYZ&%!-eVnaV““cX“hégVYV WjajcbV`iVYég#IdeaVb&,'“a`ZnZ^]gVXVi \ZgZ`aZøi^g^ab^ødajeWj“a`ZaZgYZc >gV`!679!Hjg^nZ!HjjY^6gVW^hiVc!ùgVc! ùiVanV!6abVcnV!ùc\^aiZgZ!7Za^`VkZùhgV^a 7Ža\Zb^o^]gVXViécYV^a`hégVaVgYVnZgVaVc “a`ZaZgY^g#6ngéXV!]Vaé!^ea^`aZg!`jbVøaVg! YZö^gbZcX^a^`“g“caZg^!eVhiVXéaé`“g“caZg^! W^i`^hZanVöaVg!eaVhi^`aZgkZbVbjaaZg^! Yéø\^n^b!YZb^gZa^`bVbjaaZg^^aZVöV kZdgbVc“g“caZg^7Ža\Zb^oYZcZcd` ^]gVXVié\ZgZ`aZøi^g^aZc“g“caZgdabjøijg Y^nZ`dcjøij#

\ŽZYjgY^nZXZ`

9döj6cVYdajù]gVXViéaVg7^ga^ö^96ù7 7Vø`Vcé8ZbVa÷Zc\Za!:gojgjb! 9^nVgWV`ég!:aVoéö!KVckZ@VghbZg`Zoa^ '(^a^`VehVnVcXVo^WZbZg`ZoaZg^c^c9döj kZ<“cZnYdöj6cVYdajWŽa\ZaZg^cYZc(% néaYégh“gZc\Ž“ŽcaZnZXZö^c^hŽnaZY^# ÷Zc\Za!7VøWV`Vc7^cVa^NéaYégébéc 9^nVgWV`égYVVé`aVYéöé!9döjkZ <“cZnYdöj6cVYdajWŽa\ZaZg^cZnŽcZa^` nViégébkZ`Va`écbV]VbaZh^naZWŽa\ZYZ ^hi^]YVbécVgiVXVöécéWZa^gii^#÷Zc\Za! 8Vo^WZbZg`ZoaZg^c^cVcVbZigdedaaZg^c n“`“c“VoVaibVhékZnŽgZc^cbZkXji hVcVn^WŽa\ZaZg^^aZZciZ\gZdabVhé VéhécYVcŽcZba^daYjöjcj`VnYZYZgZ`! øŽnaZYZkVbZii^^/=“`“bZi^b^o iVgV[écYVcn“g“i“aZcVaéøbVaVg cZi^XZh^cYZ:gojgjbjcYVnZgVaYéöé XVo^WZbZg`ZoaZg^9^nVgWV`ég!:aVoéö!KVc! @VghbZg`Zoa^daVgV`'(^a^`Vehéndg#7j ^aaZg^cŽoZaa^`aZhdc(%néaYVd`ndöjc nVøVcVc^\Ž“Y“oZcaZbZYZŽcZba^W^g VgVdaVgV``jaaVcéabVhéVbVaVcéndg# NVc^XVo^WZbZg`ZoaZg^W^gVcaVbYV^ \Ž“Y“oZcaZn^X^kZ“a`Zb^oYZ`^WŽa\ZhZa `Va`écbV[Vg`aéaé`aVgécéVoVaiéXégdaZhV]^e `ZciaZgdaVXV`iég#7jWVöaVbYV!VcéaVc bZg`ZoaZg^chVcVn^\Za^ø^b^cYZZi`^c gdadncVbVaVgékZ`VbjnViégébaVgécYV ŽcXZa^`a^dabVaVgéWZ`aZc^ndg# 115

DOĞU & G. DOĞU ANADOLU

<“cZnYdöjcjc^]gVXViécYV`^VgiéøhZk^cY^gY^ 8Vo^WZbZg`ZoaZg^


รฅ5"!4รญ4รญ"!2)9,! GรœNDEM ,"1", GรœNDEM รจ)3"$"53",".-"3* 5f3,รฐ:&รฐ)3"$"5*

hONHJUXSODUร–QDJ|UH LKUDFDWWDรฅXEDWD\ร–QGD LONVร–UDGDPLO\DULOH $YUXSD%LUOLรขLLNLQFL Vร–UDGDPLO\DUGRODU LOH2UWDGRรขXยONHOHUL ยoยQFยVร–UDGDLVH PLO\RQGRODUOD$IULND ยONHOHUL\HUDOGร–

รฅ5"!4!9).$!รญ(2!#!4

OรพKUDFDWVRQD\Oร—NG|QHPGHLVHLKUDFDW\ย]GH \ยNVHOLรฝOHPLO\DUPLO\RQGRODURODUDNND\GDJHoWL O6HNW|UHOED]GDรผXEDWD\ร—QGDHQID]ODLKUDFDWร—\ย]GH DUWร—รฝYHPLO\DUPLO\RQGRODUODRWRPRWLYHQGยVWULVL JHUoHNOHรฝWLUGL OรผXEDWD\ร—QGDLKUDFDWPLNWDUED]ร—QGD\ย]GHDUWร—รฝ J|VWHUGL$/,!2/,!2!+'%2a%+,%รฅ4รญ

 269

9e:$% !24)รฅ,!

.รฐ-:0/%0-"3 รซ.'รซ,4%2%

.รฐ-:"3%0-"3 !,-!.9!

.รฐ-:0/%0-"3 (/,,!.$!

509

607

.รฐ-:0/%0-"3 &2!.3!

.รฐ-:0/%0-"3 ABD

436

.รฐ-:0/%0-"3 รซ30!.9!

679

286

.รฐ-:0/%0-"3 รซ4!,9!

.รฐ-:0/%0-"3 รซ2!..รฐ-:0/%0-"3 )2!+

276 .รฐ-:0/%0-"3 "!%

"/"f3&5รฐ.(361-"3*/*/ รฐ)3"$"55"/"-%*รฆ*1":

-ADENCILIK %2,7

4ARร†M %14,8

Sanayi %82,4

รฐ--&3&(e3& รจ6#"5":* รฐ)3"$"5 %"รฆ*-*.*

 

.รฐ-:"3%0-"3

รซ34!."5,

 

.รฐ-:"3%0-"3

+/#!%,รซ

 

.รฐ-:"3%0-"3

"523!

"/"f3&5รฐ. (361-"3*/*/ รจ6#"5":* รฐ)3"$"5*/%"/ "-%*รฆ*1": 6HNW|UED]ร—QGD รผXEDWD\ร—QGD HQID]ODLKUDFDWร— PLO\DU PLO\RQGRODUOD RWRPRWLYVHNW|Uย JHUoHNOHรฝWLUGL %XVHNW|Uย PLO\DUPLO\RQ GRODUODNLP\HYL PDGGHOHULOH PLO\DUPLO\RQ GRODUODKD]ร—UJL\LP YHNRQIHNVL\RQ VHNW|UOHULWDNLSHWWL

 

.รฐ-:0/%0-"3

%3

+D\YDQVDOยUยQOHU $รฟDoYHRUPDQ ยUยQOHUL

 

.รฐ-:0/%0-"3

%1,5

7DUร—PDGD\DOร— LรฝOHQPLรฝยUยQOHU

 

.รฐ-:0/%0-"3

%8,1%LWNLVHOยUยQOHU

 

.LP\HYL PDGGHOHUYH PDPXOOHUL

 

.รฐ-:"3%0-"3

%11,9

6DQD\L PDPXOOHUL

.รฐ-:"3%0-"3

%10,3

 .รฐ-:"3%0-"3 %62,4.รฐ-:0/%0-"3

3!+!29!

478

.รฐ-:0/%0-"3

!.+!2!.รฐ-:0/%0-"3.รฐ-:0/%0-"3

-!.รซ3!

รซ:-รซ2.รฐ-:0/%0-"3

$%.รซ:,รซ.รฐ-:0/%0-"3

'!:รซ!.4%0

84 116

รฐ)3"$"5*&/'";-""35"/รฐรพKUDFDWร—Qร—รผXEDWD\ร—QGDHQoRNDUWร—UDQ LONLODUDVร—QGD<DORYDLOH ELULQFLROGX.รฐ-:0/%0-"3

(!4!9

:"-07"

%1229,8


÷J76I'%&,ù=G686IG6@6BA6G> H:@IyG:A76O96G6@6BA6G"&%%% è6#"540/":

H:@IyGA:G

'%&+

'%&,

9Zö^ø^b

'%&+"'%&,

9Zö^ø^b

EVn&+

I. TARIM

1.713.751

1.673.310

-2,4

14,8

20.316.166

20.382.120

0,3

14,2

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER

1.225.364

1.168.655

-4,6

10,3

14.632.382

14.295.635

-2,3

10,0

=jWjWVi!7V`a^nVi!NVöaéId]jbaVgkZBVbjaaZg^

*+'#'))

**,#%)-

"%!.

)!.

+#%.&#-+'

+#)&-#%-%

*!)

)!*

NVøBZnkZkZHZWoZ

&*.#'-+

&+-#.--

+!&

&!*

'#%%&#&+-

'#%))#'''

'!'

&!)

BZnkZHZWoZBVbjaaZg^

&%+#).'

&%&#'-*

")!.

%!.

&#(&(#%&%

&#((,#+,+

&!.

%!.

@jgjBZnkZkZBVbjaaZg^

&%*#,%'

.)#),*

"&%!+

%!-

&#())#%-%

&#'.'#..'

"(!-

%!.

;écYé`kZBVbjaaZg^

&+.#*.(

&*'#)--

"&%!&

&!(

'#+.+#--.

&#.))#+-*

"',!.

&!)

OZni^ckZOZni^cnVöé

&*#-.*

'-#.,-

-'!(

%!(

&,.#+%)

'&-#,.(

'&!-

%!'

I“i“c

.*#'%,

*+#+..

")%!)

%!*

.'*#.++

.*.#'.(

(!+

%!,

H“h7^i`^aZg^kZBVbjaaZg^

&%#.))

-#+.)

"'%!+

%!&

,.#-%'

,.#-.*

%!&

%!&

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER

143.119

171.296

19,7

1,5

1.750.201

1.956.672

11,8

1,4

Hjzg“caZg^kZ=VnkVchVaBVbjaaZg

&)(#&&.

&,&#'.+

&.!,

&!*

&#,*%#'%&

&#.*+#+,'

&&!-

&!)

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ

345.268

333.360

-3,4

3,0

3.933.583

4.129.813

5,0

2,9

BdW^anV!@VöéikZDgbVczg“caZg^

()*#'+-

(((#(+%

"(!)

(!%

(#.((#*-(

)#&'.#-&(

*!%

'!.

II. SANAYİ

8.788.275

9.312.922

6,0

82,4

107.946.608

109.209.766

1,2

76,3

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER

896.307

911.590

1,7

8,1

11.369.832

11.236.983

-1,2

7,8

IZ`hi^akZ=VbbVYYZaZg^

+('#--%

+(-#-.%

%!.

*!,

,#.&.#'%+

,#-.(#.*-

"%!(

*!*

9Zg^kZ9Zg^BVbjaaZg^

&%-#(.'

&&+#,.,

,!-

&!%

&#))&#(+,

&#)%+#*..

"'!)

&!%

=Vaé

&**#%(*

&**#.%(

%!+

&!)

'#%%.#'*.

&#.(+#)'*

"(!+

&!)

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.

1.136.929

1.348.439

18,6

11,9

15.158.228

14.385.460

-5,1

10,0

@^bnZk^BVYYZaZgkZBVbjaaZg^

&#&(+#.'.

&#()-#)(.

&-!+

&&!.

&*#&*-#''-

&)#(-*#)+%

-5,1

&%!%

C. SANAYİ MAMULLERİ

6.755.039

7.052.893

4,4

62,4

81.418.548

83.587.323

2,7

58,4

=Voég\^n^bkZ@dc[Z`h^ndc

&#)&,#'))

&#'--#.'-

".!&

&&!)

&,#%)'#).'

&+#,+)#+%%

"&!+

&&!,

Didbdi^k:cY“hig^h^

&#.-(#&*&

'#'(%#&..

&'!*

&.!,

'&#'&*#,.%

')#+.&#.*)

&+!)

&,!'

<Zb^kZNVi

+%#'&.

-)#,%%

)%!,

%!,

&#%&*#--'

&#%'&#%+%

%!*

%!,

:aZ`ig^`:aZ`igdc^`kZ=^obZi

-%(#*%&

,%'#(%'

"&'!+

+!'

&%#((%#,'*

.#-*'#%)*

")!+

+!.

BV`^cZkZ6`hVbaVgé

)(.#).&

)(*#,-(

"%!-

(!.

*#))'#%&,

*#(&)#%-.

"'!)

(!,

9Zb^gkZ9Zb^g9éøéBZiVaaZg

*%'#('+

*%'#&.%

%!%

)!)

+#&.+#&&*

*#.-.#(-(

"(!(

)!'

vZa^`

,))#-,(

.).#.'&

',!*

-!)

.#)+&#,&'

.#*%+#%&)

%!*

+!+

v^bZcid8VbHZgVb^`kZIdegV`zg“caZg^

'')#'+-

'%(#*%&

".!(

&!-

'#,)-#&++

'#+'.#(''

")!(

&!-

B“XZk]Zg

&**#**,

'**#%)-

+)!%

'!(

'#*)%#%(-

'#*,)#.%'

&!)

&!-

HVkjcbVkZ=VkVXéaé`HVcVn^

&(+#*-,

&''#(()

"&%!)

&!&

&#,&'#--*

&#+))#+',

")!%

&!&

ù`a^baZcY^gbZHVcVn^

'-%#%.*

',%#*+%

"(!)

'!)

(#+&%#&*'

(#*%'#.&&

"(!%

'!)

9^öZgHVcVn^zg“caZg^

,#,',

,#)'*

"(!.

%!&

&%'#*,,

.+#)&+

"+!%

%!&

244.178

(%.#.(*

26,9

2,7

3.818.408

3.945.028

3,3

2,8

7.516.791

9.681.131

28,8

6,8

139.597.973

143.218.045

2,6

100,0

III. MADENCİLİK İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat T O P L A M (TİM)

EVn&+ '%&*"'%&+

117


GÖSTERGELER Şubat ayı en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke (1000$) zA@:7^c 6AB6CN6 ùC<ùAI:G: >G6@ ùI6AN6 679 ;G6CH6 ùHE6CN6 ùG6CùHA6B8JB# 76: =DAA6C96

'%&+ &#&)%#+%. ,%(#-)( +--#'(( *--#)-, ),*#',( *&&#&*) )'&#&-. '.,#(+* ',&#&*, '.)#,*.

Şubat ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 ülke (1000$)

'%&, &#&%,#&&& ,%%#'&( +.+#++' +,.#&(& +%,#(), *%.#%%) )(+#,%* '-+#)'& ',+#&.' '+.#.-%

9Zö# "'!. "%!* &!' &*!) ',!"%!) (!, "(!, &!. "-!)

zA@:7^c ùC<ùAùOKùG?ùC696A6G> ùOA6C96 6C<DA6 B6AI6 =DC<@DC< ;ùAùEùCA:G HùC<6EJG =ùC9ùHI6C I6NK6C vùC

'%&+ )#+.%#+&& &#%*)#'*) -+.#,', +*&#,.*(%#-)% **'#.+' &)-#+&& (%(#-&% '&(#%,&(%#.''

'%&, )#,'+#).& &#&)-#.(( &#%)'#'-+ +*+#*.*'%#%,' ),-#,&* (.,#('% '*-#+(( '&&#,.' '%)#&.(

9Zö# %!.!% &.!%!, "'!% "&(!) &+,!) "&)!. "%!+ *+!%

:c[VoaV^]gVXVinVeéaVc^a`&%“a`Z hégVaVbVhécYV÷jWViVnécYV6abVcnVa^YZg daYj#÷jWViÉiV679ÉnZnVeéaVc^]gVXVin“oYZ ',!-Vgiéø\ŽhiZgY^#

'%&+ &#.-(#&*& &#&(+#.'. &#)&,#')) ,))#-,( -%(#*%& +('#--% *+'#')) *%'#('+ )(.#).& ()*#'+-

÷jWViVnécYVZc[VoaV^]gVXVinVeVc ^a`&%hZ`iŽgYZc^]gVXViécéZcd` VgiégVcdidbdi^k!`^bnZk^bVYYZaZg kZZa^`hZ`iŽgaZg^daYj#

118

9Zö# )%*('!&*.*!'&(!&(.!( &')!( &'%!+ &&&!, .&!& ,%!& +,!%

zA@:7^c N6ADK6 :A6O>õ BJ÷ 6G96=6C K6C H6@6GN6 =6I6N 7ùIAùH H6BHJC @ùAùH

'%&+ &#,+* &%#)'& &%% *. '#&.& &)-#+&& &(%#.'' ')+ '-#)%( +#(%.

'%&, '(#)+. )(#(.% (*' &-( +#-%' (.,#('% '%)#&.( (,, )(#%+' .#**%

9Zö# &''.!(&+!) '*%!+ '&'!, '&%!* &+,!) *+!% *(!% *&!+ *&!)

÷jWViVnécYVZcd`^]gVXViVgiéøénVøVcVc “a`Z^hZùc\^a^oK^g_^c6YVaVgédaYj#÷jWViÉiV K^g_^c6YVaVgéÉcV\ZgZ`aZøZc^]gVXVin“oYZ )%*('!-dgVcécYVn“`hZaY^#

Şubat ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 sektör (1000$)

Şubat ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 sektör (1000$) zA@:7^c DIDBDIùK:C9zHIGùHù @ùBN:KùB699:A:GK:B6Bù =6O>G<ùNùBK:@DC;:@HùNDC v:Aù@ :A:@IGù@:A:@IGDCù@K:=ùOB:I I:@HIùAK:=6BB699:A:Gù =J7#76@#N6õA>I#K:B6B 9:BùGK:9:BùG9>÷>B:I6AA:G B6@ùC:K:6@H6BA6G> BD7ùAN6!@6õ>IK:DGB6CzG

'%&, (%#,&. '(#'', &,#%%( ,,#()% +'#%** &*#%(, &%,#&,% +%#''( &&#.+, &,.#+*+

Şubat ayı en yüksek ihracat artışı yaşanan ilk 10 il (1000$)

Şubat ayı en fazla ihracat yapan ilk 10 il (1000$) zA@:7^c ùHI6C7JA 7JGH6 @D86:A> ùOB>G <6O>6CI:E 6C@6G6 H6@6GN6 B6C>H6 9:C>OA> =6I6N

'%&+ ,+ &#(,% *#)&. ('#(&( ',#++) +#-&+ *%#+(% (&#*%,#%() &%,#+%'

'%&, '#'(%#&.. &#()-#)(. &#'--#.'.).#.'& ,%'#(%' +(-#-.% **,#%)*%'#&.% )(*#,-( (((#(+%

9Zö# &'!* &-!+ ".!& ',!* "&'!+ %!. "%!. %!% "%!"(!)

zA@:7^c O:NIùCK:O:NIùCN6õ> Bz8:K=:G <:BùK:N6I v:Aù@ B69:C8ùAù@zGzCA:Gù HJzGK:=6NK6CH6AB6B @ùBN:KùB69K:B6B DIDBDIùK:C9zHIGùHù 9:GùK:9:GùB6B N6÷B:NK:K:H:7O:

'%&+ &*#-.* &**#**, +%#'&. ,))#-,( '))#&,&)(#&&. &#&(+#.'. &#.-(#&*& &%-#(.' &*.#'-+

'%&, '-#.,'**#%)-)#,%% .).#.'& (%.#.(* &,&#'.+ &#()-#)(. '#'(%#&.. &&+#,., &+-#.--

9Zö# -'!( +)!% )%!, ',!* '+!. &.!, &-!+ &'!* ,!+!&

ù]gVXVié÷jWViVnécYV&b^anVgYdaVgé VøVchZ`iŽgaZgdidbdi^k!]Voég\^n^bkZ `dc[Z`h^ndc^aZ`^bnZk^bVYYZaZgkZ bVbjaaZg^hZ`iŽgaZg^daYj#


ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ð,-&3ð#";*/%"ð)3"$"53",".-"3* 

è6#"540/":

2016

2017

í--í"

5í"

í4+í"

/!í"

%í"%FçJéJN 

1BZ 

%FçJéJN 

1BZ 

 

 

î 

 

 

 

 

 

î 

 

î 

 

î 

 

î 

 î 

 

 

 

!+í"

 

 

î 

 

'!í"

î 

 

î 

 

íí"

 

 

 

 

$%.í"

 

 

 

 

$!í"

î 

 

î 

 

"!í"

 

 

 

 

+í"

î 

 

î 

 

$+í"

 

 

 

 

4/0,!-

  ":-*,&630%0-"31"3ð5&035"-"."-"3*

2014

2015

2016

2017

/#!+

 

 

 å5"!4

 

 

 -!24

 

 

 

.í3!.

 

 

 

-!9)3

 

 

 

(!:í2!.

 

 

 

4%--5:

 

 

 

!ã534/3

 

 

 

%9,e,

 

 

 

%+í-

 

 

 

 

 

+!3)-

 

!2!,)+

1,248

1,076

1.053

è6#"5"3"-*,

 

 :*--*,

1,329

1,111

1.106

÷jWViVnécYVù]gVXVié7^ga^`aZg^<ZcZa HZ`gZiZga^`aZg^Éc^chZg\^aZY^ö^eZg[dgbVchiV 6@ù7n“oYZ'(!.^]gVXViVgiéøé^aZY^``Vi Z`^ndg#

ù]gVXVié7^ga^`aZg^<ZcZaHZ`gZiZga^`aZg^VgVhécYV ÷jWViVnécYVùBBù7É^c^]gVXViiV`^eVnén“oYZ '+!,daVgV`\ZgZ`aZøi^#

119


ADRES

%*è5ð$"3&5,0.1-&,4ðb0#"/b&è.&.&7,ðð4"/":ð$"%##-0,, :&/ð#04/"ð45"/#64%,ì&!+3 %ì0/34!TIM TIMORGTR7%"!$2%3ëWWWTIMORGTR '%.%,3%+2%4%2$2(!,ë,"!$%2!23,!. '%.%,3%+2%4%292$4!-%2'e.$/ã!. '%.%,3%+2%4%292$-%$ë.%!4!9%2'ë.

",%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð ,ë-/.,5+-!(6!,ë(e3%9ë. !+3/9#!$./9%.ëå%(ë2-%23ë. 4%,&!+3 %ì0/34!AKIB AKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWAKIBORGTR '%.%,3%+2%4%26e-ë43!2) '%.3%+92$#!.!.!+4!.%2$/ã-5å #"5*",%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð !30%.$/3"5,6!2)./!.4!,9! 4%,&!+3 %ì0/34!BAIB BAIBGOVTR 7%"!$2%3ëWWWBAIBGOVTR '%.%,3%+2%4%2&ë35.0%+4!å %&/ð;-ðð)3"$"5b*-"3#ð3-ðæð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !.+!2!9/,5+-3/+!+ ./!++!,%$%.ë:,ë 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!DENIB DENIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDENIBORGTR '%.%,3%+2%4%25ã52$!9)/ã,5 %0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #5-(52ë9%4#!$%2%.ëå-%2+%:ë./+ ì%2:5254%, (!4 &!+3ì %ì0/34!DAIBARGE DAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-52!4+!2!0).!2 '%.%,3%+2%4%292$-%,ë(,%9,ë/ã,5 %0æ6,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*-"3 #ð3-ðæð(&/&-4&,3&5&3-ðæð 0!:!2+!0)-!(3!(ë,#!$./ 42!":/. 4%, &!+3ì %ì0/34!DKIB DKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWDKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë$2ë3a%6ë+

120

&(&ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+#!$./!,3!.#!+ë:-ë2 4%, &!+3 %ì0/34!EIB EGEBIRLIKORGTR 7%"!$2%3ëWWWEGEBIRLIKORGTR '%.%,3%+2%4%2#5-(52ëå")2!+-!: '%.%,3%+2%4%292$+%-!,#/å+5. '%.%,3%+2%4%292$aëã$%-d.3!, '%.%,3%+2%4%292$.%2'ë3"e9e++).!#)

ð45"/#6-5&,45ð-7& ,0/'&,4ð:0/ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë"ì",/+ a/"!.a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%, &!+3 %ì0/34!INFO ITKIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWITKIBORGTR '%.%,3%+2%4%2"%+ë2!3,!.%2

(f/&:%0æ6"/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð '!:ë-5(4!20!å!"5,6!2)-e#!(ë4,%2-!( ./,53+./å%(ë4+!-ë,'!:ë!.4%0 4%, 0"8 &!+3ì %ì0/34!GAIBEVRAK GAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWGAIBORGTR '%.%,3%+2%4%26%+ë,ë-ë+!ë,ë24%'e. '%.%,3%+2%4%292$!9$).+54,5

,"3"%&/ð;ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð !4!4e2+"5,6!2)./% 'ë2%35. 4%, &!+3 %ì0/34!KIB KIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWKIBORG '%.%,3%+2%4%24"e,%.4#%"%#ë

ð45"/#6-ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë#ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3ì %ì0/34!IIB IIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIIBORGTR '%.%,3%+2%4%2ë::%43%,a5+å!ã"!. '%.%,3%+2%4%292$$/ã5å4/:!.,)

035""/"%0-6ð)3"$"5b* #ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð #%9(5.!45&+!.35#!$ ./"!,'!4!.+!2! 4%, (!4

&!+3 %ì0/34!OAIBWEBMASTER OAIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWOAIBORGTR '%.%,3%+2%4%2d:+!.!9$).

ð45"/#6-."%&/7&.&5"- ð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð(&/&-4&,3&5&3-ðæð $)å4ë#!2%4+/-0,%+3ë!ì",/+a/"!. a%å-%-%6+ëë3!.!9ë#!$ 9%.ë"/3.!ì"!(a%,ë%6,%2ë34!."5, 4%,&!+3 %ì0/34!IMMIB IMMIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWIMMIBORGTR '%.%,3%+2%4%2!2-!ã!.652$5 '%.%,3%+2%4%292$#/å+5.+)2,)/ã,5 '%.%,3%+2%4%292$&!4ë(d:%2 '%.%,3%+2%4%292$e-ë4+/å+!.

6-6%"æð)3"$"5b*#ð3-ð,-&3ð (&/&-4&,3&5&3-ðæð /2'!.ë:%3!.!9ë"d,'%3ë '%,ëåë-3!(!3) +!(6%2%.'ë#!$./ .ë,e&%2"523! 4%, &!+3 %ì0/34!ULUDAG UIBORGTR 7%"!$2%3ëWWWUIBORGTR '%.%,3%+2%4%2-e-ë.+!2!#!+!9!,),!2 '%.%,3%+2%4%292$d:#!.+/,"!å) '%.%,3%+2%4%292$4!.353ë.!ã


TİMREPORT 146  
TİMREPORT 146  
Advertisement