Page 1

VšEč Mi JEšola - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU Osnovna prof. dr. Josipa Plemlja Bled

Turistični podmladek

VŠEČ MI JE

V PARKU MIRU

Šolsko leto: 2011/2012 2


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Projekt: TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

Tema: Všeč mi je OSNOVNA ŠOLA PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED Seliška cesta 3, 4260 Bled tel.: 04/57-80-620

spletna stran: www.os-bled.si

e-naslov: os-bled@guest.arnes.si

Naslov turistične naloge: MAVRIČNA POT V PARKU MIRU

Avtorji naloge: Tadej Železnikar, 5. a

Rok Bunderla, 7. c

Blaž Bunderla, 3. b

Staš Marchesan, 5. a

Florjan Jemec, 7. c

Tinkara Zala Slivnik, 4. a

Leja Iskra, 5. b

Anja Jakun, 7. c

Jure Kos, 4. a

Matevž Pintar, 6. a

Jehona Durmishi, 8. a

Lana Senčar, 4. a

Borut Božič, 6. a

Zoja Etja Pavlovski, 8. b

Amid Salah, 4. b

Matej Ferjan, 6. a

Zala Serianz, 8. c

Lan Gartner, 4. b

Maša Debelak, 7. a

Ema Serianz, 8. c

Sara Reñepi, 5. a

Aljaž Belc, 7. a

Nina Sokolov, 8. c

Katrin Kristan, 5. a

Eva Gregorc, 7. a

Tom Varl, 8. a

Katarina Ana Hiti, 5. a

Katarina Pristov, 7. a

Katja Mužan, 9. b

Donik Noshi, 5. a

Eva Trseglav, 7. b

Lara Košir, 9. b

Mentorice in usklajevalke celotnega projekta: Magda Bogataj, Marija Vukaševič, Saša Zupan Lektorirala: Sara Petrič Računalniška obdelava: Tom Varl, 8. a in Petra Tonejc

2


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Zahvala Turistični podmladkarji in njihovi mentorji bi se radi zahvalili vsem, ki ste nam z idejami in vzpodbudami pomagali pri nastajanju turistične naloge in oblikovanju nove turistične ponudbe. Predvsem se moramo zahvaliti vodstvu in delavcem naše šole, ki so se nam pridružili pri soustvarjanju naloge s svojimi šolskimi projekti ureditve šolske okolice. Zahvaljujemo se krajinskima arhitektoma, podpredsednici sveta staršev, Turističnemu društvu Bled, županu Občine Bled in staršem, ki so nas podprli v naših idejah ter omogočili, da bodo ideje postale resnične. Turistični proizvod lahko zaživi le, če ima v ozadju ustrezne ljudi, ki so pripravljeni v to vložiti del sredstev, časa in dobre volje.

Povzetek naloge Všeč nam je Bled, naš domači kraj. Vsem je znan po jezeru, otoku, gradu in kremnih rezinah. A v njem se skriva še marsikaj, številnim obiskovalcem neznano in nepoznano. Letošnja tema Všeč mi je nas je vzpodbudila k razmišljanju, kaj bi lahko v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava mi, turistični podmladkarji, naredili novega. Odločili smo se, da pripravimo nov turistični produkt v delčku Bleda, kraja, ki nam nudi možnost, da sami premaknemo kamenček k njegovi urejenosti. To je okolica naše šole, v kateri sameva PARK MIRU, nepoznan številnim učencem, Blejcem in turistom. S pomočjo anketiranja različne populacije, razgovorov z nosilci različnih šolskih projektov, ki so povezani s šolsko okolico, in na podlagi lastnih spoznanj smo izvedli raziskavo o obstoječem stanju šolske okolice in načrtih za prihodnost. Na podlagi rezultatov raziskave smo se odločili, da pripravimo enotno turistično pot okoli šole, ki smo jo poimenovali MAVRIČNA POT. Naša šola leži v prijetnem naravnem okolju sredi ledeniških moren. Številne znamenitosti, kot so različne drevesne vrste, skalnjak, cvetlična greda z endemičnimi vrstami rastlin, poslikava zunanjih sten šole, lesene skulpture – forma viva in opazovalnica ptic, že sedaj dajejo posebno mavrično podobo šoli in njeni okolici. V program poti smo vključili vse dosedanje zanimivosti šolske okolice, obstoječe in novo načrtovane šolske projekte (eko vrt, opazovalni panj, žuželčnik, učilnico na prostem) ter povsem nove kotičke (čutno pot, razgledno točko, astronomski kotiček). Pot je ekološko usmerjena. Popestrili smo jo z različnimi dejavnostmi, ki nam učencem, našim sovrstnikom in tudi drugim obiskovalcem omogočajo posebna doživetja našega kraja na nevsakdanji način.

3


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Šolski vodniki so pripravili programe vodenega obiska Mavrične poti za sovrstnike in ostale turiste. Pot bo označena s kažipoti in z informacijskimi tablami v različnih jezikih ter Braillovi pisavi, zato bo vsem obiskovalcem omogočen tudi samostojen ogled. Novo turistično ponudbo bomo predstavili širši javnosti preko različnih medijev v domačem kraju, Sloveniji in zamejstvu. V času našega raziskovanja je Občina Bled začela z načrtovanjem sanacije naše šole in njene okolice, kar nam je dalo dodatno vzpodbudo za delo. Zavedali smo se, da so naši načrti uresničljivi, saj so ideje podprli tudi krajinski arhitekti. Izdelali smo finančni načrt z možnostjo pridobitve potrebnih finančnih sredstev za izvedbo. Načrtovali smo dejavnosti, ki jih lahko opravimo sami, in si postavili tudi okvirne roke izvedbe. Pričakujemo, da bo MAVRIČNA POT V PARKU MIRU dobila dokončno podobo ob zaključku sanacije šole in ureditvi njene okolice, torej predvidoma čez dve leti. V turistični nalogi smo predstavili idejne osnove nove turistične ponudbe na Bledu, namenjene sovrstnikom in drugim obiskovalcem Bleda. Z njo bomo hkrati obudili Park miru in povezali šolske projekte. Predvsem pa želimo, da bi vsi učenci in delavci šole začutili šolsko okolico kot del svojega bivanja ter pomen njene urejenosti. Le tako bomo lahko vsi skupaj prispevali k prijetnejšemu, urejenemu okolju, v katerega se bodo tudi turisti radi vračali.

Ključne besede: okolica šole, Park miru, Mavrična pot, doživljajski kotički, nova turistična ponudba. Priloga 1: Krajši povzetek Priloga 2: Povzetek v angleškem jeziku Priloga 3: Turistična tržnica

4


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Povzetek naloge ........................................................................................................................ 3 1

UVOD ................................................................................................................................ 6

2

RAZISKAVA ................................................................................................................... 9 2.1

Obstoječe stanje okolice šole..................................................................................... 9

2.2

Tekoči projekti ureditve okolice šole ..................................................................... 10

2.3

Načrtovani idejni projekti ureditve okolice šole................................................... 12

3

RAZVIJANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA ....................................................... 14 3.1

Predstavitev ideje o tematski poti .......................................................................... 14

3.2

Umestitev ideje v prostor in čas .............................................................................. 14

3.3

Oblikovanje turističnega proizvoda – Mavrične poti ........................................... 15

3.4

Opis mavrične poti ……………………………………………………….……......22

3.5

Nasveti »strokovnjakov«......................................................................................... 23

3.6

Predstavitev plana izvedbe (trženje) ..................................................................... 23

3.7

Finančno vrednotenje……………………………………………….…………….25

3.8

Kaj bomo še naredili……………………………………………………..………..26

4

ZAKLJUČEK ................................................................................................................. 27

5

LITERATURA IN VIRI ................................................................................................ 27

6

SEZNAM SLIK .............................................................................................................. 29

7

SEZNAM PRILOG ....................................................................................................... 29

5


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

1 UVOD Naš domači kraj Bled je znan daleč po svetu po številnih naravnih in kulturnih lepotah, kot sta Blejsko jezero z otokom in grad. Obiskujejo ga turisti s celega sveta. Zanje je poleg naravnih danosti pomembna turistična ponudba, ki vključuje alternativne oblike turizma s posebnimi doživetji. Pri tem je velikega pomena tudi gostoljubje domačinov in urejenost kraja. Vse to je bilo naše vodilo pri iskanju in ustvarjanju novega turističnega proizvoda na Bledu. V nevihti možganov smo prevetrili, kaj vse nam je všeč v našem domačem kraju. Iskali smo zanimivosti, ki bi k nam privabile naše sovrstnike in tudi odrasle obiskovalce. Kaj bi bilo tisto, kar bi ponudilo doživetje našega kraja na poseben način, da bi ob slovesu lahko vsi vzkliknili: »Res nam je bilo všeč!« in bi se s tem čarobnim občutkom ponovno vrnili k nam. V številnih nalogah, ki smo jih izdelali v sklopu turističnih festivalov, smo razkrili že mnogo posebnosti našega kraja. A kljub temu smo našli veliko idej, ki bi jih v novi turistični nalogi lahko predstavili: vasi, ribištvo, jadranje, čarobnost noči na Bledu in številne druge. Anketa, izvedena med učenci, starši in učitelji, nas je usmerila, naj bi premaknili nekaj, kar že imamo, a je premalo urejeno in izkoriščeno ter bi lahko na novo zaživelo. Kaj bi torej lahko turistični podmladkarji spremenili? Pogled skozi šolsko okno nam je dal odgovor. Vsi smo bili enotnega mnenja, da je okolica naše šole lahko obogatena z večjo naravno urejenostjo, saj leži v prijaznem okolju sredi ledeniških moren. V njeni okolici že imamo številne zanimivosti, ki bi jih lahko vključili v turistično ponudbo. Osredotočili smo se na PARK MIRU, kot se imenuje dosedanji park v naši šolski okolici in je le redko komu poznan po imenu. Vse zanimivosti v njem bi povezovala enotna tematska pot, ki bi postala nova turistična ponudba na Bledu. Ker leži naša šola v naravnem mavričnem okolju, kajti šolska zgradba je mavrično poslikana in naša načrtovana pot ponuja mavrična doživetja, smo naš novi turistični produkt poimenovali MAVRIČNA POT, turistični nalogi pa dali naslov Mavrična pot v Parku miru. Motivatorji pri pisanju te naloge so nam bili: -

razpis TZS,

-

investicijski projekt Občine Bled za ureditev blejske šole in njene okolice,

6


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

-

možnost, da obudimo Park miru, olepšamo in obogatimo šolsko okolico z novo doživljajsko potjo ter tako po svojih močeh razširimo turistično ponudbo Bleda. Za ciljno skupino našega projekta smo izbrali sovrstnike in druge obiskovalce. Ker se

zavedamo, da je med nami vse več slepih in slabovidnih, bi pot prilagodili tudi njihovim potrebam. V nalogo smo vključili »doživljajske postaje«, ki jih povezuje pešpot, in podjetniško tržne načrte od idej do izvedbe.

1.1 Hipoteze Naše hipoteze so bile: •

naša šola leži v prijetnem naravnem okolju, ki pa je premalo urejeno in izkoriščeno za popestritev šolskih in izvenšolskih dejavnosti;

Park miru v šolski okolici je učencem naše šole, Blejcem in obiskovalcem Bleda po imenu nepoznan;

okolico šole bi lahko obogatili s kotički za različne dejavnosti, namenjene učencem, sovrstnikom in tudi drugim obiskovalcem; •

za slepe in slabovidne je premalo prilagojenih turističnih poti, čeprav je z majhnimi prilagoditvami to mogoče uresničiti;

šolsko okolico s Parkom miru bi lahko vključili

v

turistično

ponudbo

kot

posebno obliko doživljajskega turizma. Slika 1: Turistični podmladek

1.2 Metode dela Metode, ki smo se jih posluževali pri nastajanju naloge, so bile: •

nevihta možganov, s katero smo iskali ideje za nalogo;

anketa, ki nam je nakazala smeri raziskovanja in nam ponudila številne ideje za ureditev šolske okolice;

razgovori z učitelji o do sedaj izvedenih projektih ureditve šolske okolice z mentoricami projekta Zdrava šola, mentoricami projekta Eko vrt, biologinjo, učiteljico likovne vzgoje, učiteljico – idejno pobudnico cvetličnjaka in drugimi delavci šole;

7


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

razgovor z ravnateljem, mentorico šolskega parlamenta, s podpredsednico sveta staršev in članico sveta šole, ki sodeluje v skupini za spremljanje načrtovane energetske sanacije naše šole;

ogled in fotografiranje šolske okolice, analiza stanja;

razgovor s krajinskima arhitektoma, ki načrtujeta sanacijo naše šole,

razgovor s podpredsednico sveta staršev in s predsednico sveta šole,

intervjuji s starejšimi občani, starejšimi delavci šole, upokojenimi učitelji in starši;

obiski čebelarja, župana, Turističnega društva Bled (v nadaljevanju TD), krajevnih skupnosti, turistično informacijskega centra (v nadaljevanju TIC), ki so nam dali vedeti, da nas dotični pri nastajanju in realizaciji projekta podpirajo in nam ponujajo pomoč pri izvedbi poti.

Priloga 4. : Anketa

Poleg zgoraj naštetih metod smo nekaj zamisli in idej dobili tudi pri delu v skupinah, v šolski kroniki, v literaturi, v turističnih prospektih, na medmrežju, v razgovorih s starši, z učitelji in s turističnimi delavci.

Slika 2: Delo skupin

8


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

2 RAZISKAVA S pomočjo anketiranja različne populacije, razgovorov z različnimi nosilci šolskih projektov, ki so povezani s šolsko okolico, in na podlagi lastnih spoznanj smo izvedli raziskavo o obstoječem stanju šolske okolice, načrtih za prihodnost in idejnih projektih. Veliko anketirancev je bilo mnenja, da je šolska okolica potrebna temeljite prenove. Predvsem so se večini zdela sporna igrišča in prometna urejenost. Podali so tudi zanimive predloge o novi ureditvi. Ob sprehodu po okolici smo ugotovili, da ni vse tako mavrično. Marsikaj v šolskem okolišu bi bilo potrebno popraviti, obnoviti, na novo oživiti ali povsem na novo postaviti. Raziskava nam je razkrila veliko zanimivosti. Zbrani podatki nam bodo služili za postavitev informacijskih tabel na naši turistični poti.

2.1 Obstoječe stanje okolice šole Z raziskovanjem v skupinah smo iskali posebnosti, znamenitosti v okolici in izvor njihovega nastanka. Odkrili smo sledeče posebnosti, ki bi bile zanimive na naši turistični poti:

Ledeniške morene Našo šolo na severovzhodu in severozahodu omejujeta dve čelni ledeniški moreni, južno pa osamelec Pecovca. Obe posebnosti spadata med prvinsko pestrost naravnih značilnosti.

Park miru s formo viva – lesenimi skulpturami Leseni kipi – skulpture ponazarjajo mir, prijateljstvo in šolske dejavnosti. Oblikoval jih je likovni učitelj in akademski slikar Janez Ravnik s skupino učencev kiparskega krožka. Prvi ponazarja prof. dr. Josipa Plemlja, obkroženega z mladimi matematiki. Ob dnevu OZN so leta 1983 postavili drugi kip z naslovom MIR MED NARODI, ki izraža željo po MIRU v SVETU. Takrat je ta park dobil svoje ime – PARK MIRU. V kasnejših letih so nastale še sledeče skulpture: Potujoči pevci, Dejavnosti na šoli, Učiteljica z učenci ali Mati z otroki (dve imeni), Družina, Radost otrok – Kekec in Kralj Matjaž z Alenčico. Priloga 5 : Časopisni članek o Parku miru in lesenih skulpturah

9


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Geološki steber Geološki steber predstavlja kamnine blejske občine skozi posamezna geološka obdobja. Postavljen je bil leta 2000 na pobudo mentorja geološkega krožka Miša Serajnika in ob pomoči javnega zavoda TNP.

Igrišča Igrišča za odbojko, košarko in za nogomet ležijo v središču sadovnjaka. Prostor je neizkoriščen in slabo urejen. Na vzhodni strani šole je igrišče prvošolcev, ki je novejše. Slika 3: Šolsko igrišče

Pešpoti Že pred izgradnjo šole je pod Pecovco vodila pot mimo ledeniških moren proti travnikom in Brjem ter pokopališču in cerkvi. Pot, ki vodi proti novim parkiriščem, je še vedno peščena.

2.2 Tekoči projekti ureditve okolice šole Raziskali smo, kaj je bilo v zadnjih letih narejeno, spremenjeno in kaj je ostalo le kot idejna zasnova na papirjih. Izvedeli smo, da je v sklopu Zdrave šole ostala neizpeljana gozdna pot, ki je bila načrtovana že pred leti, na novo pa je bila pod vodstvom biologinje urejena opazovalnica ptičev. Novi so tudi skalnjak z endemičnimi rastlinami na južni strani šole in poslikave na šolski zgradbi.

Gozdna učna pot Ideja o gozdni učni poti se je pojavljala večkrat v preteklosti, vendar dokončno ni bila nikoli realizirana. Pred petimi leti je bila v sklopu projekta Zdrave šole in v sodelovanju Zavoda za gozdove načrtovana gozdna pot. Drevesa v naši okolici so bila popisana in računalniško so bile oblikovane table z napisi v slovenskem in latinskem jeziku. Da bi Slika 4: Gozdna učna pot

učenci in obiskovalci spoznali drevesno bogastvo tega območja, smo

na šoli ponovno

obudili aktivnosti za uresničitev ideje. Sama oklica šole je namreč bogata z različnimi drevesnimi vrstami in Slika 5: Posadimo drevo

10


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

grmovnicami. V parku in po obronkih je evidentiranih 33 vrst drevja in grmovnic. Večina je avtohtonih vrst. Priloga 6: Gozdna učna pot – popis drevesnih vrst

Skalnjak Pomladi 2009 smo učitelji, starši in učenci iz 3. in 6. razreda, turističnega podmladka in planinskega krožka uspeli preurediti zelenico v cvetlično gredico oziroma skalnjak. Na njem rastejo okrasne rastline in živopisano cvetje, gojeno gorsko cvetje, zelišča in začimbe.

Opazovalnica ptičev Opazovalnica stoji ob robu zelenice. Tam je postavljena informacijska tabla z imeni in s fotografijami različnih vrst ptic. Na drevesu visi krmilnica za ptice. V bližini je tudi »prometni« znak s simbolom veverice, ki je nekaj posebnega in nas vedno spomni, da živijo v okolici veverice. Priloga 7 : Opazovalnica ptic in znak s simbolom veverice

Zunanjost šole Zunanje stene šolske zgradbe v pritličju krasijo poslikave, ki prikazujejo življenje na šoli. Naredili so jih učenci v preteklih treh letih s pomočjo likovne pedagoginje.

Slika 6 : Pročelje šole 1

Slika 7: Pročelje šole 2

11

Slika 8 : Pročelje šole 3


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

2.3 Načrtovani idejni projekti ureditve okolice šole Pri vodstvu šole in tudi pri ostalih učiteljih smo se pozanimali o načrtovanih projektih in načrtih za ureditev okolice. Ravno takrat pa je tudi Občina Bled izdala načrt sanacije naše šole in njene okolice. Pokazala so se tudi finančna sredstva, kar nam je dalo še dodatno motivacijo za delo.

EKO projekt z eko vrtom Ideja za šolski vrt se je porodila v lanskem šolskem letu, ko smo se vključili v projekt Inštituta za trajnostni razvoj Šolski eko vrt. Na šoli je v okviru EKO projekta že načrtovana delna ureditev šolske okolice, ki bo prinesla nekaj novosti. Opis: VRT bo postavljen v bližini kuhinje. Razdeljen bo v devet delov, ki bodo simbolizirali sončne žarke kot vir energije na Zemlji. Vsak razred bo skrbel za en žarek. Gredice bo omejeval kostanjev les. Ker bodo dvignjene, bodo tako zavarovane pred travami in pozebo. V preteklem letu je bila že pripeljana zemlja. Namen: Šolski eko vrt je učenje za življenje neposredno v naravi. Naša šola bo imela zeleni kotiček, ki bi ga radi namenili učencem, zaposlenim in obiskovalcem, da bi spoznavali, razumeli in začutili pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja. Hkrati bi spoznali pomembnost in prednost ekološke pridelave. V sklopu eko vrta bosta postavljena tudi žuželčnik in metuljčnik. ŽUŽELČNIK oz. hotel za žuželke bo v višini enega metra in pol do dveh metrov od tal ob eko vrtu postavljen na mesto, ki je zaščiteno pred vetrom in vremenskimi vplivi. Vhodi bodo obrnjeni v smeri jugovzhod. Lesena hišica bo ostala nepobarvana. Hotel bo postavljen v bližino rastlin, ki imajo nektar, saj bo s tem poskrbljeno za prehranjevanje. Vanj bomo posegali samo z orokavičenimi rokami, da ne bomo pustili vonja po človeku. METULJČNIK bo narejen iz neobdelanega topolovega lesa. Polnjen bo z divjim in travniškim cvetjem in sicer s sprednje strani, ki je zato na tečajih. Namen: S postavitvijo bomo pripravili zelo lep pogled na žuželke in metulje, ki bodo bivali v hotelu, kar nam bo popestrilo marsikateri pomladni in poletni dan. Priloga 8: Eko vrt Slika 9: Metuljčnik

12


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Opazovalni panj Opis: Načrtovani panj bo postavljen v južnem delu parka. Bo manjša oblika izvedbe večjega panja. Prednja in zadnja stena bosta imeli vrata, za katerimi bosta zastekljeni steni. Tako se bo lahko opazovalo življenje v panju brez motenja čebel in nevarnih pikov. Ob strani bo škatlica, v katero bo čebelar vstavil hrano, zraven nje pa odprtina, skozi katero bodo priletele in odletele čebele. Vanj bo čebelar vstavil satovje s čebeljo družino. V zgornjem satu bo medišče, v spodnjem pa plodišče z matico. Čebeljo družino sestavljajo matica, čebele in troti. Matica je večja in bo posebno označena. Potrebno jih bo stalno opazovati, da se ne bodo preveč namnožile. Če panj postane preveč utesnjen, nastane čebelji roj, ki lahko uide. Namen: Ob opazovanju panja naj bi spoznavali življenje čebel in skrb zanje. Ugotavljali bi lahko, koliko je čebelje zalege, dejavnost matice in opazovali količino medu. Pri tem nam bo ves čas v

Slika 10: Opazovalni panj

pomoč čebelar Lovro Legat, ki bo panj spomladi postavil, jeseni Slika 11: Opazovalni panj

pa ga umaknil. Priloga 9: Opazovalni panj

Idejni načrti v okviru sanacije šole Igrišča bodo narejena v okviru sanacije šole. Načrti so v izdelavi na občini. Projekt bo izpeljan predvidoma v roku dveh let.

Učilnica na prostem je načrtovana na zelenici pod vznožjem Pecovce. Načrtovana je v sklopu obnove šolske okolice kot paviljon, zaprt prostor, ki se hitro odpre. Pokrita bo s skodlami. Notranjost bo prilagodljiva, preprosto urejena, v velikosti za en razred otrok.

Ideje turističnega podmladka Razmišljali smo, kako bi lahko še obogatili našo turistično pot z novimi doživljajskimi kotički. Imeli smo veliko zamisli, a smo kot najboljše tri izbrali: Čutno pot, Razgledno točko in Astronomski kotiček. Za svoje idejne kotičke smo naredili predloge uresničitve. Natančni opisi kotičkov so navedeni pri posameznih postajah Mavrične poti. 13


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

3 RAZVIJANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA Na podlagi ugotovitev raziskave in naših predlogov smo načrtovali enotno turistično pot v okolici šole, torej nov turistični produkt v Parku miru na Bledu.

3.1 Predstavitev ideje o tematski poti Mavrična pot v Parku miru naj bi potekala po označenih poteh okoli šolske zgradbe. Povezovala naj bi vse sedanje danosti šolske okolice in načrtovane projekte ureditve na čim izvirnejši način. Vmesne postaje v različnih kotičkih naj bi omogočale različne doživljajske dejavnosti. Te bi nam – učencem omogočile popestriti šolsko delo, obiskovalcem pa nudile posebno doživetje. Opremljene bi bile z informacijskimi tablami, na katerih bo opisana zanimivost in dejavnosti obiskovalcev. Pot bi bila torej namenjena nam – učencem, našim sovrstnikom in drugim obiskovalcem Bleda.

3.2 Umestitev ideje v prostor in čas Zavedali smo se, da bo naša ideja zanimiva le, če jo bomo resnično realizirali. Da bi izvedeli, kakšna je realna možnost za oživitev poti, smo se pogovarjali z g. županom Občine Bled, g. ravnateljem, s krajinskimi arhitekti, z mentoricami Zdrave šole, mentoricami Eko projekta ureditve okolice, s predstavniki Turističnega društva in predstavniki gostinskoturističnih organizacij. Vsi so podprli naše zamisli, se vključili v načrtovanje poti in nam posredovali svoje ideje in predloge. Ugotovili smo, da učenci s pomočjo mentorjev in ob podpori vodstva lahko marsikaj postorimo sami.

Dokončno naj bi bila pot urejena ob zaključku sanacije šole in njene okolice. Dopuščamo možnost, da bo ob sanaciji prišlo tudi do drobnih sprememb. Takrat bomo projekt še izpopolnili.

14


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

3.3 Oblikovanje turističnega proizvoda – Mavrične poti Po vseh razgovorih in posvetih smo začeli oblikovati turistično pot. Pri njenem načrtovanju smo najprej določili možne postaje. Povezali smo se z nosilci šolskih projektov, popisali njihove in naše predloge za izvedbo. Posamezna skupina je za določen del poti – postajo, pripravila predloge ureditve in obogatitve z dejavnostmi, namenjenimi obiskovalcem. Turistična ponudba naj bi vključevala možnost vodenega obiska poti s pomočjo usposobljenih šolskih vodnikov in možnost samostojnega ogleda brez vodenja.

VODENI OGLEDI: Potekali bodo po dogovoru s turističnim podmladkom, turističnim društvom, hoteli, agencijami, turističnimi kmetijami, društvi in šolo. Vsak turist oziroma obiskovalec bo na začetku poti dobil zgibanko ali učni list, ki ga bo reševal na Mavrični poti.

SAMOSTOJNI OGLEDI: Turist si bo s pomočjo zemljevida, ki bo obešen na paviljonu, in s pomočjo usmerjevalnih ter informativnih tabel pot lahko ogledal tudi sam.

• POSTAJE MAVRIČNE POTI INFORMATIVNA TOČKA - KOZOLEC Ob paviljonu bo stal kozolec z informacijami, zemljevidom in nekaj dodatnih klopi z mizami. Namenjene bodo turistom, ki bodo prišli do paviljona v času, ko bo zaprt.

BOTANIČNA POT - gozdna pot, skalnjak in eko vrt Predlogi: Predlagamo, da se z enotnimi napisi opremi gozdne vrste, rastline v skalnjaku in eko vrtu. Gozdna učna pot, skalnjak in eko vrt se združijo v botanično pot, ki pa bo del celotne Mavrične poti. Tako bomo učencem in turistom omogočili spoznavanje drevesnega bogastva, endemičnih vrst cvetlic in zelišč, ki rastejo v naši okolici.

15


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

TURISTIČNA PONUDBA: Zeleni turizem - bogastvo rastlinskega sveta Vodeni ogled: Na učnem listu bodo naloge, povezane s plodovi, z listi, lubjem, dišavnicami in

začimbami. Odtis lista oziroma barvanje s svinčnikom,

prepoznavanje dišavnic z vohanjem, reševanje križanke o pomenu ohranjanja prvobitne narave in varstvu rastlin. Samostojni ogled: Samostojni ogled

s pomočjo zemljevida in napisov ob

drevesih, grmovnicah, cvetlicah in zeliščih. Med drevesi bodo napete viseče mreže, iz katerih se bo lahko opazovalo krošnje.

PARK MIRU - LESENE SKULPTURE Že leta 1983 so razmišljali, da bi ogled skulptur v Parku miru postal sestavni del celotne blejske turistične ponudbe, saj se v njem prepletajo teme neuvrščenosti in šolskih dejavnosti. Park ima velik kulturno-turistični pomen. Po načinu dela in velikosti je bil ocenjen kot edinstven v bivši Jugoslaviji, danes pa bi ga lahko ocenili kot edinstvenega v Sloveniji.

Slika 12: Lesene skulpture v Parku miru

Stanje: Lesene skulpture v večini nimajo tabel z imeni. Trohnijo zaradi vlage in nabiranja vode v kamnitih kalupih. Na njih raste mah. PARKU MIRU je le redko komu poznan po imenu. Ne poznajo ga niti učenci niti vsi delavci šole. Predlogi za ureditev: Mah bi očistili. Leseni kipi so potrebni temeljite obnove. Posvetovali se bomo s strokovnjaki in vodstvu šole predlagali rešitev. Izdelali bomo osnutke tabel z napisi imen kipov in se zavzeli za njihovo postavitev. TURISTIČNA PONUDBA: Prepoznavanje lesenih skulptur Vodeni ogled: Vodniki bodo po poti ob vsaki leseni skulpturi podali bistvene podatke. Naloge ob skulpturah bodo povezane z lesom, obdelavo, s strukturo, z barvo in vrsto lesa.

16


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Pri skulpturi z naslovom Mir med narodi pa bo pogovor tekel o miru, strpnosti,

povezovanji različnih narodnosti in kultur. Ob tem kipu bo vodeno tekla tudi meditacija, joga ali zvočna kopel (odvisno od interesov). Ko si bo obiskovalec ogledal vse skulpture, si bo izbral najbolj zanimivo ali

najljubšo in jo skiciral. Pri skulpturi PEVSKI ZBOR bo postaja – Glasbila iz lesa – ksilofon, palčke,

boben, panova piščal – Tukaj bodo obiskovalci preizkušali svoje glasbene sposobnosti. Na eni postaji bo vključeno prepoznavanje lesa kipov: letnic, barve, trdnosti.

Samostojni ogled: Ogled skulptur ob poti in branje informativnih tabel s podatki.

ČUTNA POT Opis – posebnosti: To bo popolnoma nov kotiček v že obstoječem parku. Celotna čutna pot bo sestavljena iz same poti, ravnotežne gredi, vrvi, kalejdoskopa in iger s čutili.

Slika 13: Čutna pot

Čutna pot v obliki grede bo izdelana iz 50 krat 50 cm velikih polj, v katerih bodo različni materiali. Odločili smo se, da izberemo najbolj primerne, človeku varne in poznane. To so: kamenčki, mivka, slama, žaganje, trava, listje, voda, mah, iglice, prst, vejice, storži. Med tršimi in grobimi materiali in naslednjo ploščo mora biti plošča, ki je bolj nežna. Na koncu poti se bo nahajala gred za ravnotežje, ki bo dolga približno 4 m. Poigrajmo se s čutili – Na stalnem ogrodju bo nameščenih pet lesenih škatel z dvema odprtinama za roke. Škatle bodo snemljive. V njih bodo postavljeni različni predmeti. Priloga 10: Poigrajmo se s čutili Namen: Razvijati in preizkušati vsa čutila in ravnotežje. S hojo po gredi bomo razvijali ravnotežje.

17


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

TURISTIČNA PONUDBA: Poigrajmo se s čutili in z ravnotežjem Vodeni ogled: ČUTNA POT – miže in bosi hodimo po poti sestavljeni iz različnih naravnih materialov. HOJA PO VRVI – »gurtna« – med dva zabetonirana lesena stebra je napeta vrv za hojo, kjer ravno tako preizkušamo svoje ravnotežje. POIGRAJMO SE S ČUTILI – Škatle z odprtinami za roke bodo snemljive, kajti njihovo stalno mesto bo pred učilnico biologije, kjer je mini živalski vrt. Za najavljene skupine se bodo prenesle v kotiček čutil. Vanje bomo postavili različne predmete, da se bodo naši učenci, vrstniki, obiskovalci in turisti urili v prepoznavanju vonjev, oblik, trdote, šumov, in ugotavljali, ali se morda v škatli skriva kaj živega. Samostojni ogled: Obiskovalci se bodo lahko bosi sprehodili po čutni poti. Navodila bodo podana na tabli ob postaji.

ČEBELJA HIŠICA - OPAZOVALNI PANJ Predvidena postavitev opazovalnega panja bo 1. maja letos. Natančen opis je v raziskavi. TURISTIČNA PONUDBA: Informacijska tabla z opisom panja, opazovanje življenja čebel Vodeni ogled: Ogled panja (enkrat mesečno ob prisotnosti čebelarja),

poimenovati in

prepoznati člane čebelje družine, ugotoviti razlike med njimi, narisati matico in ugotoviti količino medu v medišču. Prodaja medenih izdelkov, okušanje različnih vrst medu. Samostojni ogled: Ogled informacijske table o življenju čebel, opazovanje čebelje družine in medišča.

EKO VRT - ŽUŽELČNIK , METULJČNIK Predlogi: Na vrt bomo zasadili predvsem zelišča, začimbe in dišavnice. Uporaben bo za šolsko kuhinjo, za dneve dejavnosti in učne ure (tehniški dnevi, delavnice, razrednikove ure, likovni pouk) ter za vodeni ogled obiskovalcev. TURISTIČNA PONUDBA: Spoznati, začutiti, razumeti pomen narave in varstva okolja Vodeni ogled: Vodič bo vodil skozi vrt, kjer bodo zelišča vohali, jih okušali in se pogovorili o ekologiji. 18


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Skupina bo sestavljala sestavljanko različnih žuželk – poudarjeno bo skupinsko delo. Ob sestavljeni sliki bi ob pomoči knjig in informativne table ter že obstoječega znanja žuželke poimenovali, jih spoznali in uvrstili v pravi del žuželčnika. Samostojni ogled: Obiskovalci si bodo žuželčnik ogledali sami in uživali v pogledu na raznolikost in pestrost narave.

PTIČJA OPAZOVALNICA

Slika 14: Krmilnica

Predlogi: Na opazovalno mesto bomo postavili klop in informacijsko tablo z navodili. TURISTIČNA PONUDBA: Opazovanje, poslušanje in prepoznavanje ptic Vodeni ogled: Ob tabli bo nameščena opazovalna klop. Ob vodeni meditaciji popeljemo turiste na pot k opazovanju. Vodimo jih, da opazujejo in hkrati zaznavajo zvoke okoli sebe. Opažene ptice poiščemo na tabli, ki je ob opazovalnici. Primerjamo ptice in njihovo vedenje. Na učnem listu po zaključku opazovanja rešijo dane naloge. Samostojni ogled: Samostojni ogled ptic in veveric, ki se hranijo.

RAZGLEDNA TOČKA Z VETROVNICO Opazovalnica bo postavljena v primeru, v kolikor se bomo lahko dogovorili z lastnikom parcele na Pecovci. Opis: Razgledna točka bi stala na vrhu vzpetine Pecovca. Do nje bi vodila pot. Na vrhu bi bila postavljena okrogla lesena plošča s kazalcem, ki se lahko obrača. Na tabli bodo napisani vsi kraji in hribi v okolici Bleda. Lahko postavimo tudi steber oziroma deblo, skozi katero so navrtane luknjice. Ko pogledaš skozi določeno luknjo, vidiš določeno točko. Namen: Orientacija po okolici šole, uživanje ob pogledu na jezersko kotlino in prepoznavanje okoliške pokrajine. Slika 15: Pogled na jezero

TURISTIČNA PONUDBA: Prepoznavanje in poimenovanje vidnih točk v okolici šole Vodeni ogled: Na razgledni točki se s pomočjo kompasa orientiramo, ogledamo in prepoznamo hribe, gore, kraje in vidne točke. Opredelimo okolico šole in Bleda glede na Slovenijo in okoliške države. Samostojni ogled: Ogled vetrovnice in razgled na Blejsko jezero z okolico. 19


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

ASTRONOMSKI KOTIČEK Opis: Ob ugodnih razmerah bo nameščen šolski teleskop na razgledni točki. Ob sanaciji strehe pa je predviden izhod iz šolske knjižnice na balkon na strehi. G. ravnatelj nam je zagotovil, da se bo zavzemal za trajno rešitev. Namen: Opazovanje zvezd. TURISTIČNA PONUDBA: Čarobnost blejske noči Vodeni ogled: Ob prenovi šole in strehe bomo obiskovalcem, ki bodo izbrali vodni ogled, ponudili še večerno opazovanje neba. Pogovarjali se bomo o orientaciji ponoči, o zvezdah, planetih. Skicirali bodo svoje nebesno znamenje v povezavi z osebnim horoskopom, prebrali pravljice Marjana Prosena, ki so zanimive, poučne in zabavne. Samostojni ogled: Pogled v nebo, iskanje skupin zvezd.

GEOLOŠKI STEBER Stanje: Geološki steber je izgubil prvotno podobo. Kar nekaj kamenin na njem manjka. Časovni trak je še dobro ohranjen. Predlogi za ureditev: Povezali smo se z g. Serajnikom, upokojenim učiteljem, ki ga je postavil skupaj z

učenci

geološkega krožka, in načrtovali njegovo obnovo. Slika 16: Geološki steber

TURISTIČNA PONUDBA: Prepoznavanje kamenin ob zabavnih nalogah Vodeni ogled: V bližini šole bomo poiskali raznovrstne kamenine in jih ob stebru skušali uvrstiti v pravo geološko obdobje. Iz kamenja bomo izdelovali ogrlice in razne mozaike. S tipanjem kamenin bodo poskušali njihovo trdnost. Pokazali bomo, kako se določita kislost in bazičnost kamenin. Treba je poudariti, da je okolica šole obdana z ledeniškimi morenami, zato je okoli veliko kamenin. Samostojni ogled: Za stebrom bo skrita škatla s kamni, ki jih bo obiskovalec prepoznal na stebru in iz njih sestavil skulpturo.

20


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

UČILNICA NA PROSTEM ali PAVILJON Predlogi za ureditev: Učilnica na prostem, ki bo stala na vznožju vzpetine Pecovca nasproti glavnemu vhodu, naj bi bila prilagojena tudi za potrebe turizma. Po dogovoru z vodstvom šole bi jo uporabili za del vodenja. Namenjena naj bi bila učenju, druženju, kulinarični ponudbi, delavnicam, srečanjem, piknikom, okroglim mizam, počitku obiskovalcev, sovrstnikov in turistov ter začetku in koncu Mavrične poti. Na zunanjih stenah naj bi bile pritrjene informacijske table Mavrične poti. TURISTIČNA PONUDBA: Posebna doživetja, kulturno-zabavni programi Vodeni ogled : Enkrat tedensko ali enkrat mesečno pravljičnoliterarni večer, delavnice na dano temo, kulinarična ponudba: čaji, slovenski zajtrk, eko koktejli, eko piknik in podobne aktivnosti. Tu bo zaključek Mavrične poti in počitek za obiskovalce. Samostojni ogled: Prostor za počitek, ogled informativnih prospektov in poslušanje zvokov iz okolice.

TURISTIČNA PEŠPOT Predlogi za ureditev: Predlagamo, da bi se okoli šole speljala nova pešpot čez ledeniške morene v sklopu nove turistične poti. Ob poti, ki vodi od Zdravstvenega doma, in na novem parkirišču bi postavili smerokaz z usmeritvijo proti šoli in novi turistični – Mavrični poti.

Slika 17: Skupinsko delo

Slika 18: Pred šolo

Slika 19: Pazi, veverice na cesti!

UČNI LIST bo en sam za vse postaje skupaj. Na koncu bo obiskovalec prišel do rešitve oziroma GESLA, ki bo sporočilo poti. Vse table bomo opremili tudi z napisi v BRAILLOVI pisavi. Tako bo pot dostopna tudi slepim in slabovidnim ljudem.

21


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

3.4 Opis Mavrične poti

Na skici šolske okolice smo narisali dokončno turistično pot s postajami. Trasa poti bo potekala okoli šole. Udeležence bodo ves čas vodile usmerjevalne table z znakom poti. Posamezne postaje bodo označene s številkami na obarvanih kamnih. Ti bodo na določenih delih označevali tudi pot. Začetek Mavrične poti bo pri informacijskem kozolcu na prostem, kjer bodo obiskovalce gostoljubno sprejeli šolski turistični vodniki. Predstavili jim bodo naš kraj in našo šolo. Kratko jih bodo seznanili s potjo ogleda in z dejavnostmi. Razdelili jim bodo zgibanke s popisi postaj in dejavnosti ter učne liste za reševanje nalog. Ogled bomo začeli na botanični poti (različne drevesne vrste z oznakami). Ta se bo prepletala s formo vivo – ogledi lesenih skulptur. Sledila bo čutna pot, opazovalni panj in eko vrt z žuželčnikom. Čez moreno se bomo odpravili ob poslikavah šolske zgradbe okoli šole in mimo novih igrišč vse do opazovalnice ptičev. Povzpeli se bomo na Pecovco do razgledne točke. Z nje se bomo spustili do geološkega stebra in skalnjaka. Pot bomo zaključili v učilnici na prostem, kjer bomo pogledali geslo poti in povzeli pot ogleda.

22


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Obiskovalci si bodo v delavnici izdelali spominek iz eko materialov. S prijaznim pozdravom se bomo poslovili od obiskovalcev. V turistični nalogi so natančno opisane postaje in možne dejavnosti na posameznih postajah, ki bodo vključene v pot ogleda. Dejavnosti bomo prilagodili starosti in velikosti skupine obiskovalcev. Na njihovo željo bomo vključili tudi zabavne igre na igriščih. Natančni opisi postaj v raziskavi nam bodo služili kot pomoč pri usposabljanju šolskih vodnikov za vodenje po tej poti.

Turistični vodniki Udeležili se bodo praktičnega in teoretičnega usposabljanja za vodenje po Mavrični poti. Pri vodenju bodo vedno nosili priponke z imenom in oznako poti, enotne kapice, mavrične rutke in šolske majice.

3.5 Nasveti »strokovnjakov« Kljub naši zagnanosti in mnogim idejam smo v pogovorih s sovrstniki, delavci šole in turističnimi delavci ugotovili, da smo še katero stvar spregledali (peš pot utrjena z gramozom ali posuta z barvnimi kamni, klopce, koši za odpadke, osvetlitev in podobno). Veseli smo, da smo se že ob nastajanju projekta pogovorili s krajinskimi arhitekti, z županom občine Bled, s predstavniki Turističnega društva Bled, z ravnateljem in odraslimi, ki so prisotni pri načrtovanju sanacije šole. Dali so nam veliko koristnih napotkov. Naše ideje bodo upoštevali tudi pri načrtovanju ureditve okolice šole. Pogovarjali smo se tudi s turističnimi delavci, ki že ponujajo razne oblike doživljajskega turizma. Opozorili so nas na marsikatero stvar, ki je kot otroci pač ne moremo vedeti – npr. glede odgovornosti za varnost udeležencev naše poti. Res je, da smo za ciljno skupino izbrali naše sovrstnike, vendar lahko pot koristijo vsi.

3.6 Predstavitev plana izvedbe (trženje) Za promocijo naše poti smo načrtovali obveščanje preko medijev, interneta, obiske okoliških šol, gostinsko-turističnih obratov, Občine Bled in sodelovanje na turistični tržnici v Kranju. S potjo bomo seznanili tudi vse učence in delavce šole, tako da jih bomo z našimi šolskimi vodniki popeljali po Mavrični poti. 23


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

Za trženje poti smo se povezali s sosednjimi šolami, Turističnim društvom Bled, s turističnimi agencijami, s Turizmom Bled in z Občino Bled. Izdelali smo propagandni material (zgibanko, letake).

ZGIBANKA – Na prvi strani vsebuje shemo poti, v notranjosti imena postaj in popis dejavnosti, na zadnji strani pa je prostor za geslo, ki ga bodo udeleženci dobili, ko bodo prehodili celotno pot in pravilno rešili naloge na postajah. Ta je za enkrat še skrivnost.

LETAKI – Informirali bodo obiskovalce Bleda o Mavrični poti. Na nji je znak in opis naše poti. Izdelali so jih učenci turističnega krožka. Poslali jih bomo v zavode za slepe in slabovidne ter po šolah v Sloveniji in zamejstvu, zato bo besedilo prevedeno v več jezikov. Možno ga bo dobiti v vseh hotelih, učenci pa ga bodo delili tudi sprehajalcem ob jezeru in na večjih prireditvah. Za distribucijo letakov bo poskrbel TIC.

USMERJEVALNE TABLE – Na občini smo se pogovarjali z gospo Sašo Repe z oddelka za okolje in prostor, ki nam je povedala, da table lahko postavimo s predhodnim dovoljenjem občine. Na natečaju smo izbrali najbolj reprezentativni znak za table. Vse naj bi bile enotne oblike, imele bi enoten mavrični rob in narisan znak poti. Bile pa bi v različnih barvah, glede na barvo postaje, h kateri vodijo. Table bodo lesene in jih bo izdelalo podjetje CUT Bled, ki ga zastopa Niko Mučič, z njim pa se dogovarja turistični krožek ob pomoči mentorice.

INFORMACIJSKE TABLE – Za postavitev informacijskih tabel bo poskrbelo TD Bled. Vsebovale bodo zemljevid in informacije o Mavrični poti ter pomembne telefonske številke. Soglasje za postavitev bo pridobilo TD Bled pri pristojnem organu občine oziroma pri lastniku zemljišča.

24


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

TRANSPARENTI IN OBCESTNI PLAKATI – Preko njih bomo reklamirali novo ponudbo na Bledu in v okolici. Plakati bodo stali na Betinovem klancu pred Bledom in na parkirišču pred šolo. Transparenti bodo viseli tudi čez cesto v središču Bleda. Za postavitev in soglasja bo poskrbelo TD. Transparente in obcestne plakate bodo izdelali v podjetju CUT Bled.

REKLAMNI avdio video SPOT ZA RADIO IN TV – Mavrično pot bomo reklamirali tudi preko radijskih postaj Triglav, Kranj in Gorenc. Reklamni spot bo možno poslušati tudi na spletni strani naše matične šole in TD. Na obeh spletnih straneh bo možno dobiti tudi vse pomembnejše informacije o ponudbi.

TISKANI MEDIJI – Matrico, enako obcestnim plakatom, bomo objavili v časopisu Gorenjski glas, lokalnem časopisu Blejske novice in strokovni reviji Lipov list. Za pošiljanje matrice bo poskrbel novinarski krožek.

ELEKTRONSKI MEDIJI – Vse informacije o poti, opis poti, točke postankov z vsemi kontaktnimi številkami bodo zaživele tudi na spletni strani www.bled.si, ki je uradna stran zavoda za pospeševanje turizma. Na tej strani se najde vse, kar Bled ponuja turistom. Tudi na spletni strani šole http://www.os-bled.si bodo na voljo vse potrebne informacije o poti.

TURISTIČNA TRŽNICA– Na njej bomo predstavili Mavrično pot

v Parku miru s propagandnim materialom. Turistični

vodniki

bodo

obiskovalce

navidezno popeljali na delček poti z nepozabnimi doživetji. •

STOJNICA – Stojnica bo dekorirana v prosojnih mavričnih barvah. Ob robu bodo smerokazi z napisi naših kotičkov. V večji velikosti bo predstavljen zemljevid poti. Obiskovalci bodo prejeli zgibanko, s katero jih bomo povabili na MAVRIČNO POT.

Pripravili bomo mini čutno stezo. Obiskovalce stojnice bomo privabljali z nagradno igro Poigraj se s čutili. Za nagrado bodo prejeli spominek.

25


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

3.7 Finančno vrednotenje projekta Za večino načrtovanega materiala in izvedbo del smo uspeli preveriti stroške in se dogovoriti z izvajalci. Zavedamo se, da se bodo pojavili tudi nepredvideni izdatki. Velik del bomo postorili učenci sami ob pomoči učiteljev, hišnikov in prostovoljcev. Ocena vrednosti celotne izvedbe projekta je 17.000. IME OBJEKTA

VREDNOTENJE

IZVAJALEC

KRITJE STROŠKOV

Vrtna lopa - učilnica

3.000 €

obrtnik

občina

Klopi

2.000 €

GG Bled

občina, donacija, šola

Obnova forma vive – čiščenje, zaščita

1.500 €

učenci, hišnik

šola, donacija

Čutna pot – okviri, stebrički, gredi -

300 €

učenci, hišnik

šola

5.000 €

GG Bled, učenci, učitelji,

šola, donatorji

material Material -pot

starši Usmerjevalne table

in informacijske

2.000 €

CUT Bled, učenci

table, ploščice

TD Bled, občina, šola, KS Bled

Lesene tablice

100˘€

učenci

donacija

Eko vrt – žuželčnik, lesene pregrade,

2.000 €

učenci, mentorice

sklad

Informacijski kozolec

300 €

obrtnik

donatorji

Reklame

500 €

učenci

donatorji, Turizem Bled

Učni listi

50 €

učenci

šola

Zgibanke - tiskanje

300 €

učenci

šola, TD Bled

Oprema turističnih vodnikov

500 €

učenci

donatorji, TD Bled

metuljčnik, sadike

Kljub visokemu znesku smo prepričani, da je izvedljiv. Potrudili se bomo, da bomo veliko naredili sami. Pomagali nam bodo tudi starši in seveda delavci šole. Imamo tudi zagotovila občine in drugih ljudi izven šole. Verjamemo, da bo še marsikdo želel pomagati, ko bo spoznal naše delo. Del sredstev krije šola. Del poti bo izpeljan v okviru sanacije šole – občina. Finančna sredstva sklada za podporo projektov prijaznih slepim in slabovidnim (prijava na razpis za sofinanciranje projektov). Del sredstev bomo pridobili s pomočjo gostinsko-turističnih podjetij na Bledu in okolici, podjetij za urejanje vrtov, Infrastrukture Bled. Del poti bo krilo TD Bled.

3.8

Kaj bomo še naredili Izvedli bomo anketo o Mavrični poti doma, v šoli, med Blejci in na njeni podlagi vrednotili naš novi turistični produkt; pripravili bomo stojnico, ki bo promovirala našo novo turistično pot – Mavrično pot v Parku miru; usposobili se bomo za vodenje po Mavrični poti.

26


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

4 ZAKLJUČEK Prispeli smo na konec Mavrične poti in hkrati na njen začetek – nov, svež, poln navdušenja. Povezali smo se z ljudmi, ki bi nam lahko pomagali izpeljati projekt. Spoznali so njegovo kulturno, turistično, izobraževalno in ekološko vrednost in nam ponudili pomoč pri uresničitvi turističnega proizvoda. Predvsem so bili navdušeni nad prilagoditvijo poti slepim in slabovidnim. Tako bo omogočeno tudi medgeneracijsko sodelovanje, saj jo bodo lahko obiskali tudi starejši slabovidni ljudje. Pri delu na projektu smo spoznali, da je samo dobra ideja premalo. Da je ideja uresničljiva, je v tak projekt potrebno pritegniti velik krog ljudi iz različnih področij. Potrebno je veliko medsebojnega sodelovanja, finančna podpora in še marsikaj, česar morda še ne poznamo. Prepričani smo, da bo MAVRIČNA POT res zaživela. Da je pot resnično izvedljiva, smo se prepričali sami, ko smo jo prehodili in čarobnost res začutili. Zapreden v pajčolan sanj. Le kam me bo popeljala mavrična nit? Prva, nit modre barve me potegne v pravljično hišico, druga, nit rumene barve me popelje do čebelic, ki brenčijo okoli svojega panja. Tretja, vijolična nit mi pokaže iskrivost mojih čutov, naslednja, ki jo zagrabim, me seznani z gozdnimi škrati in devami pod starimi hrasti. Rdeča me seznani s pticami, z metulji, rožami, siva me popelje na geološko popotovanje in med skalne rastline. Stop, ustavil se je čas! Le kateri ptič tako lepo žgoli? O, saj jih je več! Že se odvije naslednja nit, nit zelene barve, ki mi odstre sanjski raj botaničnega vrta. A niti se kar vrstijo: rjava, roza, bela … Naj ostane skrivnost, kam in kako se bodo razpredle. Stopim iz sanj. V meni je tak mir, da je edina možnost, da sem v središču Parka miru, obdan z mavrico doživljajev. Vabimo Vas, da tudi vi začutite čarobnost MAVRIČNE POTI V PARKU MIRU.

27


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

5 LITERATURA IN VIRI •

Mayer, J.: (2005). Katero drevo je to? Narava. Kranj.

Brus, R.: (2004). Drevesne vrste na Slovenskem. MK. Ljubljana.

Godet, J. D.: (2002). Alpske rastline. Didakta. Radovljica.

Aichele, D.: (2004). Kaj neki tu cveti?. Narava. Kranj.

Singer, D.: (2008). Ptičje zbirališče-krmilnica. Narava. Olševek.

Bellmann, H.: (2009). Naše in srednjeevropske žuželke. Narava. Kranj.

Ucman, R.: (2011). Mali ekološki vrtnar. Kozmos. Ljubljana.

Šolska kronika OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 1980–1990. Bled.

Silič, V.: (2011). Čez osamelce in ledine Blejske kotline. Turizem Bled, Bled.

Dežman, J.: (2004). Bled, 1000 let. Didakta. Radovljica.

USTNI VIRI •

Janez Fajfar (župan občine Bled)

Vanja Piber (tajnica TD Bled)

Saša Repe (vodja Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora)

Meta Pazlar – predsednica KS

Lovro Legat – čebelar

Damjan Černe – Krajinsko arhitekturno projektiranje: adkrajine d. o. o.

Andreja Zapušek Černe – Krajinsko arhitekturno projektiranje: adkrajine d. o. o.

Ludvik Hajdinjak – ravnatelj

Mojca Hribar, Mina Kunstelj, Jana Černe, Elizabeta Žnidaršič, Nina Poljanec, Alenka Šimnic – Eko vrt

Sergeja Ažman Lapajne – likovni krožek

Janja Lukanc, Renata Štern, Rok Bremec – gozdna učna pot

Sara Petrič – novinarski krožek

Petra Dermota – interesna dejavnost 3D-modeliranje (izdelava žuželčnika)

Petra Brajnik in Rok Zalokar – ravnotežna vrv

Dragan Vardič – obnova skulptur, poti, leseni izdelki

Mišo Serajnik – učitelj zgodovine v pokoju – soustvarjalec geološkega stebra

28


VšEč Mi JE - MAVRIČNA POT v PARKU MIRU

SPLETNE STRANI •

http://obcina.bled.si,

www.bled.si

6 SEZNAM SLIK Slika 1: Turistični podmladek ................................................................................................................................7 Slika 2: Delo skupin................................................................................................................................................8 Slika 3: Šolsko igrišče...........................................................................................................................................10 Slika 4: Gozdna učna pot......................................................................................................................................10 Slika 5: Posadimo drevo.......................................................................................................................................10 Slika 6 : Pročelje šole 1.........................................................................................................................................11 Slika 7: Pročelje šole 2..........................................................................................................................................11 Slika 8 : Pročelje šole 3.........................................................................................................................................11 Slika 9: Metuljčnik.................................................................................................................................................12 Slika 10: Opazovalni panj.....................................................................................................................................12 Slika 11: Opazovalni panj.....................................................................................................................................13 Slika 12: Lesene skulpture v Parku miru..............................................................................................................16 Slika 13: Čutna pot...............................................................................................................................................17 Slika 14: Krmilnica...............................................................................................................................................19 Slika 15: Pogled na jezero....................................................................................................................................19 Slika 16: Geološki steber......................................................................................................................................20 Slika 17: Skupinsko delo.......................................................................................................................................21 Slika 18: Pred šolo................................................................................................................................................21 Slika 19: Pazi, veverice na cest!...........................................................................................................................21

7 SEZNAM PRILOG Priloga 1 : Krajši povzetek Priloga 2 : Povzetek v angleškem jeziku Priloga 3 : Turistična tržnica Priloga 4 : Anketa Priloga 5 : Časopisni članek o Parku miru Priloga 6 : Gozdna učna pot – popis drevesnih vrst in grmovnic Priloga 7 : Opazovalnica ptic in znak veverice Priloga 8 : Eko vrt Priloga 9 : Opazovalni panj Priloga 10 : Poigrajmo se s čutili

29

Mavrična pot  

Projekt naloge turističnega podmladnka Bled