Page 1

REDAKCJA: tel. 601 154 03, e­mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 3 17 6 e­mail: reklama@tugazeta.pl

GAZETA BEZPŁATNA

AC i OC do 30% taniej

Przy zakupie w pakiecie Hestia 7 i wartości samochodu minimum 50 tys. zł

Nr 45 (7) • Rok II 10 listopada 2011 r.

w w w. t u ga ze t a . p l

Zapraszamy: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Filia w Wieruszowie, ul Rynek 27-29 tel. 62 78 31 215 e-mail: wieruszow@ag.hestia.pl

Prom

Zniżka

ocja

wysoki

ej wart

ości

S8 – droga pełna niepewności

SCHETYNÓWKA W GALEWICACH

W czwartek przed południem w lututowskim Urzędzie Gminy doszło do spotkania mieszkańców, którzy mają zostać wysiedleni ze swoich go­ spodarstw w ramach budowy S z przedstawicielami wojewody. Sprawa dotyczy 12 rodzin – siedmiu z miejscowości Huta, dwóch z miejscowości Chojny, 2 z Brzozowca i jednej z Wirów.  str. 4

  INWESTYCJA DROGOWA W POWIECIE

Henryk Kretowicz ostatnim rezerwowym?

To miało być w założeniu konstruktywne spotkanie kibiców i sympatyków wieruszowskiej Prosny z jej zarządem. Wielu liczyło na to, że stanie się ono wreszcie tym, które przyniesie jakieś konkretne nadzieje dla wieruszowskiej piłki. Oczywiście nie przyniosło. Dlaczego?  str. 

Szkoły porażki czy szkoły sukcesu? W czwartkowych wydaniach informacyjnych dziennikarze Radia Sud z Kępna powrócili do XI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego na której przedstawiono dane o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu wieruszowskiego w roku szkolnym 2010/2011. Chyba nieprzypadkowo internetowej publikacji dano tytuł – „WIERUSZÓW: Produkują bezrobotnych?” W dużej mierze podnoszona kwestia dotyczyła szkół średnich, jednak mimo to otarła się także o jednostki podstawowe i gimnazjalne.  str. 5

Korzystne dla rolników

dotychczas ARiMR mogła bowiem zapłacić za rolnika maksymalnie 22% wartości zaciągniętego w banku kredy­ tu, a teraz będzie to aż 35%. Te bardzo korzystne dla rolników zmiany w zasadach udzielania kredytów z częściową spłatą kapitału zostały wprowadzo­ ne przez Marka Sawickiego Mini­ stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja. Pozostałe zasady udzielania kredytów z linii CSK nie zmieni­ ły się. O taki kredyt można obec­ nie ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB­Banku S.A. (powstałego z połączenia Go­ spodarczego Banku Wielkopolski

REKLAMA

będzie ze środków Gminy, w 35% ze środków Powiatu, a w 30% dofinan­ sowany będzie z Narodowego Funduszu Przebu­ dowy Dróg. Do Łódzkiego Urzędu Woje­ wódzkiego w Łodzi wpłynęło łącz­ nie 6 wniosków w tym wniosek Powiatu Wieruszowskiego, który komisja oceniła najwyżej – na łącz­ ną liczbę punktów 33,. Tym sa­ mym Powiat Wieruszowski upla­ sował się na pierwszej pozycji listy rankingowej, otrzymując szansę na dofinansowanie projektu. Rozpoczęcie inwestycji plano­ wane jest na 2012 rok.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYSZANOWIE

  Zmiany w zasadach udzielania kredytów Jednym z rodzajów pomocy jakiej ARiMR udziela rolnikom jest spłacanie za nich części zaciągnię­ tego kredytu bankowego udziela­ nego na inwestycje w gospodar­ stwach. Jest to pomoc w ramach linii kredytowej o symbolu CSK (częściowa spłata kapitału). Te­ raz zasady korzystania z takiego kredytu będą dla rolników jeszcze bardziej atrakcyjne niż dotychczas. Przede wszystkim zwiększy się ponad dwukrotnie kwota kredytu jaką za rolnika może wpłacić do banku ARiMR. Zgodnie z wpro­ wadzonymi ostatnio zmianami może ona wynieść teraz nawet 75 tys. złotych, podczas gdy wcześniej było to 33 tys. zł. Zwiększy się również poziom dofinansowania,

Powiat Wieruszowski w paździer­ niku 2011 roku złożył wniosek o dofinansowanie zadania inwe­ stycyjnego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo­ kalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Projekt Powiatu Wieruszo­ wskiego nosi nazwę „Przebudowa drogi powiatowej nr 470E relacji Wieruszów – Galewice w miejsco­ wości Galewice” i ubiega się o do­ finansowanie z budżetu państwa w wysokości pół miliona złotych przy całkowitej wartości zadania 1.700.000 zł. Gmina Galewice zadeklarowała finansowy udział w przedsięwzięciu – dzięki temu w 35 procentach dofinansowany

ZAPRASZA NA

BAL SYLWESTROWY S.A. i Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A.), a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych, oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku Pekao S.A.   Biuro Powiatowe ARiMR w Wieruszowie tel. -, tel/fax: -

GRA ZESPÓŁ MAGIC ZAPEWNIAMY: PROFESJONALNĄ KUCHNIĘ, DOBRĄ MUZYKĘ, MIŁĄ OBSŁUGĘ

CENA 20 ZŁ OD PARY ZAPISY: NAWROCKI TADEUSZ WYSZANÓW, UL GŁÓWNA , TEL.  


wydarzenia

2

Ogłoszenie o przetargu

Informacja Zarządu Powiatu Wieruszowskiego Zarząd Powiatu Wieruszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego o powierzchni 12.22 m2, usytuowanego na działce nr 1575/2, o powierzchni 7,00 m2 w obrębie Czastary, przy ul. Szkolnej 5, stanowiącej własność Powiatu Wieruszowskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. I. Okres trwania najmu – nieoznaczony. II. Cena wywoławcza czynszu w stosunku miesięcznym, z tytułu najmu: – Lokalu użytkowego wynosi – 2551,0 złotych netto Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT. III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 250,00 zł (słownie złotych:dwieście pięćdziesiąt 00/100), najpóźniej do dnia 7 grudnia 2011 r. na rachunek bankowy: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/ Wieruszów  9256 0004 2600 0169 2000 000 IV. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wpłacenie wadium oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z warunkami przetargu określonymi w regulaminie. V. Lokal będzie udostępniony do obejrzenia w dni robocze w godzinach 00 – 1400. VI. Przetarg odbędzie się 12 grudnia 2011 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie ul. Rynek 1 – 7, pok. nr . VII. Lokal użytkowy jest przeznaczony do świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, stąd też przetarg ustny został ograniczony do podmiotów świadczących usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, a osoby przystępujące do przetargu winny przedmiotowe uprawnienia udokumentować. VIII. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czyn­ szu z tytułu najmu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu. IX. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy najmu osobie, która przetarg wygrała, wadium ulega przepadkowi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Wieruszowie ul.Rynek 1­7 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz zapoznać się z regulaminem przetargu /parter, pok. Nr  / telefon nr 62 7 13 36.

Młode kotki do wzięcia   OGŁOSZENIE

Zatrzymali sprawcę kradzieży   Informacja KPP Wieruszów

Do jednej z mieszkanek gminy Galewice, która ma już swojego psa i kota przybłąkała się kotka, która w stodole urodziła młode. Trójka kociego rodzeństwa jest już samo­ dzielna – same jedzą i czekają na nowego właściciela. To możesz być Ty.   Więcej informacji pod numerem telefonu: 01 14 03. REKLAMA

SALA BANKIETOWA W CHOBANINIE Zaprasza na

WIECZOREK ANDRZEJKOWY 26 listopada

Cena – tylko 100 zł od pary Zapisy do  listopada pod numerem telefonu:   

ZAPEWNIAMY WYŚMIENITĄ KUCHNIĘ I NIEZAPOMNIANĄ ZABAWĘ

Wieruszowscy policjanci zatrzyma­ li 2­letniego mieszkańca powiatu ostrzeszowskiego, który 17 lipca tego roku podczas festynu w Wy­ szanowie w gminie Wieruszów (I Ogólnopolski Bieg Rzeką Pro­ sną – przyp. red.), z zaparkowanego na parkingu pojazdu skradł radio­ odtwarzacz samochodowy, oraz dwie damskie torebki z pieniędzmi

i dokumentami. Wartość strat osza­ cowano na kwotę 1 700 złotych. Zatrzymany podczas przesłuchania przyznał się do kradzieży – utrzy­ mywał jednak, że samochód był już otwarty. Skradzionych rzeczy nie udało się odzyskać. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.   KPP Wieruszów – Radosław Szkudlarek

ZABAWA SMS – WYGRAJ PALIWO ZA 0 ZŁ Sponsorem zabawy jest STACJA BENZYNOWA WYSZANÓW MT-ex Czynna od pn do pt w godz: . – . w soboty w godz: . – . Dostawcą paliw jest BP

ZAGRAJ Z NAMI I ODPOWIEDZ: Współtworzył legendarny, poznański kabaret TEY.1 listopada przyjeżdża nas bawić do Wieruszowa. Jak nazywa się ten znany artysta kabaretowy?

A) Bogdan Smoleń B) Krzysztof Jaślar C) Zenon Laskowik Rozwiązanie znajdziesz w tym numerze ŁĄCZNIKA. Wyślij je na numer  w następujący sposób:

AA.HASLO(spacja – czyli przerwa między wyrazami)TREŚĆ ROZWIĄZANIA, np.: AA.HASLO Kowalski Całkowity koszt SMS – 2,44 zł

ŁACZNIK Wydawca – Łącznik Urszula Przybył Redaktor naczelny – Rafał Przybył, tel.    Skład i łamanie: APR KORA, Kępno, tel.     Druk: Polskapresse Wrocław Administrator www: Karol Dąbrowski www.tugazeta.pl REDAKCJA Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA a, - WIERUSZÓW Tel.   , e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel.   , e-mail: reklama@tugazeta.pl Współpraca: Łukasz Wilk, Ryszard Tęsiorowski, Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA a, - WIERUSZÓW

W ostatniej zabawie SMS paliwo za 50 zł ufundowane przez wyszanowską staję MT-ex wygrała

Pani ALEKSANDRA RODWALD z Wieruszowa. Gratulujemy. www.tugazeta.pl

10 listopada 2011


wydarzenia

3

NOWE NASADZENIA DRZEW I NASADZENIA UZUPEŁNIAJĄCE PRZY DROGACH POWIATOWOWYCH POWIATU WIERUSZOWSKIEGO Aż 700 sadzonek drzew pojawiło się przy powiatowych drogach jesienią tego roku. „Nowe nasadzenia drzew i nasadzeń uzupełniających przy drogach powiatowych” to nazwa projektu, który w 0 procentach został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 20% kosztów zadania pokryje budżet Powiatu Wieruszowskiego. Wartość zadania to 22950,00 zł. Aleje przydrożne są pięknym elementem polskiego krajobrazu. Niestety wzrost ruchu samochodowego i idący za nim rozwój infrastruktury drogowej postawił pod znakiem zapytania przetrwanie przydrożnych drzew w Polsce. Przy wielu drogach można jednak posadzić nowe, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa ruchu i potrzeb modernizacyjnych. Dlatego właśnie Powiat Wieruszowski, złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gwarancji Wodnej w Łodzi wniosek o nasadzenia drzew przy drogach powiatowych. Nasadzeń dokonał Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie. Lokalizacja części nasadzeń była wynikiem oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz późniejszych ustaleń Powiatu Wieruszowskiego z PZD. Pierwsze nasadzenia, dzięki którym nasz Powiat będzie jeszcze bardziej zielony i zyska malownicze aleje, już zostały zrealizowane. Obsadzone zostały następujące odcinki dróg powiatowych: Odcinek ul. Warszawskiej w Wieruszowie Odcinek ul. Wieluńskiej w Wieruszowie Odcinek ul. Fabrycznej w Wieruszowie Odcinek drogi Wieruszów – Chróścin (Wieruszów – Mieleszynek) Odcinek drogi Wieruszów – Kol. Osiek Odcinek ul. Rynek w Bolesławcu Odcinek drogi w Mieleszynie Odcinek drogi Wieruszów – Chróścin (Piaski – Chotynin) Odcinek drogi Osiek – Galewice – Węglewice (m. Galewice, ul. Parkowa) Odcinek drogi Wieruszów – Węglewice – Spóle Odcinek drogi Ostrówek – Lututów (ul. Warszawska) Odcinek drogi Radostów – Łubnice (ul. Sikorskiego) Odcinek drogi Wieluń – Dzietrzkowice – Bolesławiec (ul. Tysiąclecia) Odcinek drogi Wieluń – Bolesławiec (Łubnice – Wójcin) Odcinek drogi Bolesławiec – Sokolniki – Galewice Odcinek drogi Platoń – Walichnowy – Czastary Odcinek drogi Sokolniki – Walichnowy Odcinek drogi Bolesławiec – Galewice (m. Czastary, ul. Wolności) Odcinek drogi Parcice – Radostów

Zapraszamy do 1 Oddziału w Wieruszowie, ul. Warszawska 75a, tel. 62 783 22 30, w godz. od 9.30 do 17.00.

Zabawa Taneczna w Sokolnikach – Strażacy zapraszają!

OSP w Sokolnikach zaprasza na

Warto zaznaczyć, że pośród posadzonych drzew znajdują się w większości gatunki stanowiące pożytki dla pszczół. Nasadzenia drzew przy drogach powiatowych odbywać się będą etapami. Łącznie w latach 2011­2013 planowane jest nasadzenie przy drogach powiatowych ok. 2000 sadzonek drzew.

Zabawę Taneczną

w dniu 10.11.2011 r. (czwartek) w sali GOKSiT Sokolniki. Start: 20.00. Gra zespół „Magic” Organizatorzy REKLAMA e-mail: reklama@tugazeta.pl tel. 883 917 688

Restauracja „LEŚNA” w Galewicach zaprasza na

WIECZOREK ANDRZEJKOWY w dniu 19.11.2011 r. (sobota) Do tańca przygrywać będzie VENUS Wieczór uświetni Młodzieżowa Grupa Taneczna GIEROJE

Cena: 30 zł od osoby (z konsumpcją)

Zapisy pod numerem telefonu 697 759 130 – do wyczerpania miejsc

10 listopada 2011

www.tugazeta.pl

Wyłudzają pieniądze   Internautka ostrzega Jak informuje nasza internautka (dane do wiadomości redakcji) w poniedziałek w miejscowości Polesie doszło do wyłudzeń pieniędzy – jak się okazuje znanym gdzie indziej sposobem – na tzw: „Książkę Telefoniczną”. „Nieznani sprawcy odwiedzali po kolei domy i w rozmowach z mieszkańcami twierdzili, że ich obowiązkiem ustawowym jest zakup przedmiotowej książki. Ludzie to zakupili. Ja

dowiedziałam się o tym po powrocie z pracy. Byli tak skuteczni w działaniu, że sąsiad wyłożył za mnie 2 złotych, (… ). Myślę, że to zwykli oszuści.” – napisała do nas w formularzu kontaktowym. Apelujemy do naszych mieszkańców – nie dajcie się oszukać! Nie macie obowiązku niczego kupować. W razie pojawienia się „sprzedawców książek telefonicznych” należy powiadomić policję.


wydarzenia

4

S – droga pełna niepewności   Spotkanie w sprawie wysiedleń

Nasadzenia drzew i krzewów

W czwartek przed południem w lututowskim Urzędzie Gminy doszło do spotkania mieszkańców, którzy mają zostać wysiedleni ze swoich gospodarstw w ramach budowy S z przedstawicielami

rzeczoznawców z Bytomia. Przy­ stąpią oni do pracy po inwenta­ ryzacji dóbr. Właścicielom zwra­ cano uwagę na to, aby pamiętali, by wziąć pod uwagę każde urzą­ dzenie, przyłącze czy nasadzenie.

wojewody. – Zorganizowaliśmy je dlatego, ponieważ ci ludzie tak naprawdę nic nie wiedzą i to nie ze swojej winy a po prostu w wyniku braku konkretnych informacji, które ktoś jest im winien. Są w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W gorszej niż ci, którym wywłaszcza się grunty. Na pewno na tym wszystkim się nie wzbogacą. My chcemy tylko jednego – żeby nie stracili i żeby zostali potraktowani podmiotowo – mówił wójt Józef Suwara. Sprawa dotyczy 12 rodzin – siedmiu z miejscowości Huta, dwóch z miejscowości Chojny, 2 z Brzozowca i jednej z Wirów. Podobnie jak wcześniej w Pi­ chlicach tak i tu dyskusja nabierała momentami wysokiej temperatury. Mieszkańcy nadal nie wiedzą kiedy ostatecznie zostanie zatwierdzona decyzja o budowie na tym odcinku. To właśnie od tej chwili będą mieli 120 dni na opuszczenie swoich do­ mów. Póki co nadal są ich prawo­ witymi właścicielami. Pytania dotyczyły także wy­ cen nieruchomości i podstaw na jakich te będą się odbywać. Wia­ domo, że przetarg wygrała firma

Do tych ostatnich kwalifikują się na przykład wszystkie rośliny wie­ loletnie. Dla wysiedlanych cała ta sytuacja, to mnóstwo problemów i niepewności.

często warsztaty (zakłady) pracy, dzięki którym uzyskujemy środki na spłatę zadłużenia. One w pewnym momencie staną. Kto nam to zrekompensuje? – pytali. Zaproszeni goście odsyłali wła­ ścicieli do… ustawodawców. – Ten nic nie wie, tamten nic nie wie, ten nie odpowiada za tego a tamten za tamtego – podsumowywała jedna z kobiet siedząca pod oknem. Mimo wszystko, mieszkańcy gminy Lututów otrzymali wiele potrzebnych informacji. Tylko dlaczego tak późno? – padały pytania z sali. To wszystko można było załatwić nawet dwa lata temu. Teraz odbywa się to na ostatnią chwilę i nadal nic nie wiadomo – komentowali. Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że dla wielu z nich mury, które runą pod budowę drogi to te, w których zostawią serce. Nigdy nikt nie obliczy wartości sentymentu i tęsknoty do tych miejsc, bo tego wyliczyć się nie da. Za żadne pieniądze. I jeszcze na dodatek tak to wszystko się odbywa. Bez sensu. – powiedział nam na koniec jeden z urzędników.

– Ja mam na przykład krowy i świnie. Gdzie je mam przetrzymać do czasu wybudowania nowego gospodarstwa? Weźmie je pan do bloku? – pytał jednego z gości rolnik, który będzie wysiedlany. Dużo trudności mogą nastrę­ czać kredyty. – Przecież tak naprawdę, te nasze gospodarstwa to

P.S. O godzinie 1.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lututowie miało miejsce spotkanie tej samej delegacji reprezentującej wojewodę z właścicielami działek do wywłaszczenia. Ci niestety nie podlegają walce z tzw: „sierpniową ustawą”, chociaż tak samo jak inni czują się oszukani.

  LUTUTÓW Na przełomie października i listopada br. wykonano w Lututowie zadanie pn. „Nasadzenie roślinne do celów dydaktycznych przy Zespole Szkół Rolniczych w Lututowie”. Zadanie zrealizowane zostało ze środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz ze środków Powiatu Wieruszowskiego.

Dzięki nasadzeniom otoczenie szkoły stało się także miejscem edukacji – Zespół Szkół Rolni­ czych w Lututowie kształci mło­ dzież w kierunku architektury krajobrazu, rolnictwa czy ekonomii rolniczej. Zaprojektowane rabaty edukacyjne będą zatem doskona­ łym materiałem dydaktycznym dla uczniów tejże szkoły. Nasadzeń sa­ dzonek drzew dokonali uczniowie w ramach zajęć praktycznych. Każ­ da roślina w rabacie jest oznaczona REKLAMA

za pomocą tabliczek z nazwą pol­ ską i łacińską. Dzięki projektowi utworzono pięć rabat dydaktycznych. Każda z projektowanych rabat charakte­ ryzuje się różnymi właściwościami glebowymi i klimatycznymi. Za­ projektowano rabatę słoneczną, rabatę okrągłą, rabatę w tonacji ciepłej, rabatę w tonacji chłod­ nej oraz rabatę w cieniu. Dzięki zrealizowanemu projektowi park

w Lututowie nie tylko będzie pełnić rolę wypoczynkową dla mieszkańców, ale także funkcję edukacyjną dla uczniów szko­ ły, do której jest teraz w pełni przygotowany. Projekt dofinansowany był w 80% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, natomiast pozostałe 20% kwoty sf inansowane zostało z budżetu Powiatu Wieruszowskiego.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIECZYSKACH

• • • • •

• ORGANIZUJE • WYNAJMUJE DOM STRAŻAKA W PIECZYSKACH NA IMPREZY DO 120 OSÓB:

wesela komunie osiemnastki uroczystości rodzinne stypy

Konkurencyjne ceny!

ZAPRASZAMY PRZEZ CAŁY ROK KONTAKT TEL. 697 652 004

Zaproszenie na spotkanie z artystą kabaretowym Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta w Wieruszowie zaprasza na

wieczór autorski ZENONA LASKOWIKA Pokonajmy listopadowe nostalgie, smutki, mgiełki, mżawki i humorki sztuką kabaretową. Czytelnia MGBP dnia 16.11.2011 r. (środa) godz. 1700

www.tugazeta.pl

10 listopada 2011


wydarzenia

5

Szkoły porażki czy szkoły sukcesu?

OGŁOSZENIE

W związku z zamiarem uregulowania prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Mirków, stanowiącej działkę leśną o powierzchni 1,54 ha, oznaczoną w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Wieruszowie jako nr 1, bardzo prosimy niżej wskazane osoby, bądź ich następców prawnych o zgłoszenie się do Pana Waldemara Kasprzaka, zam. w Kowalówce nr 40a, ­400 Wieruszów, tel. 60 12 1 celem przygotowania ewentualnego procesu sądowego. Wykaz współposiadaczy przedmiotowej nieruchomości: 1. Bronisława Olbromska, 1. Jacenty Adamski, 1. Maria Olbrych, 2. Henryk Bronś, 20.Piotr Parusiński, 3. Teofil Bryłka, 21. Andrzej Pastusiak, 4. Zofia Cichońska, 22.Wojciech Polański, 5. Walenty Ciszewski, 23.Michalina Rozmarynowska, 6. Tomasz Fryc, 24.Józef Rychłowski, 7. Józef Grela, 25. Jan Skupień, . Roman Kojczyk, 26.Ewa Słowikowska, . Mikołaj Kempa, 27. Antoni Walkowski, 10.Józef Kołodziejczyk, 11. Roman Kostrzewski, 2.Leon Winkowski, 12. Roman Krauze, 2.Zygmunt Winkowski, 13. Rozalia Maciejewska, 30.Michalina Wolna, 14. Leon Magott, 31. Feliks Wydra, 15. Paweł Magott, 32.Tomasz Wydra, 16. Czesław Małecki, 33. Wojciech Wydra, 17. Anna Młodkowska, 34. Ksawery Zgorzelski.

  Jaki jest poziom nauczania w powiecie wieruszowskim? W czwartkowych wydaniach in­ formacyjnych dziennikarze Radia Sud z Kępna powrócili do XI Sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego na której przedstawiono dane o stanie realizacji zadań oświato­ wych powiatu wieruszowskiego w roku szkolnym 2010/2011. Chy­ ba nieprzypadkowo internetowej publikacji dano tytuł – „WIERUSZÓW: Produkują bezrobotnych?” W dużej mierze pod­ noszona kwestia dotyczyła szkół średnich, jednak mimo to otarła się także o jednostki podstawowe i gimnazjalne. – Czy dyskusja na ten temat jest potrzebna? Oczywiście – jestem jak najbardziej za, tylko powinna ona być merytoryczna i powinni uczestniczyć w niej ci, którzy mają na ten temat odpowiednią wiedzę i coś istotnego do powiedzenia – uważa jeden z naszych rozmówców. Mimowolnie debatę na temat szkolnictwa w naszym regionie rozpoczął swoim wystąpieniem już wcześniej, ale tym razem na sesji Rady Miejskiej Wieruszowa Henryk Ogorzelski. Według jego opinii jest źle a nawet bardzo źle. To wystąpienie oceniane było jako kontrowersyjne. Oburzyło ono w dużej mierze przede wszystkim dyrektorów szkół. REKLAMA

– To dla mnie takie miotanie zarzutami bez odpowiedniej diagnozy. Mogę się zgodzić, że nie jest różowo, ale trzeba najpierw znaleźć przyczynę a nie wskazywać przypadkowo na kogoś za takie a nie inne skutki – podsumowywał jeden z peda­ gogów. Sytuacja rzeczywiście jest skomplikowana. Trzeba przypatru­ jąc się jej rozebrać do części pierw­ szych cały system – nauczania, oceniania, nagradzania dyrektorów czy nauczycieli i dopiero na koniec zapytać o poszczególnych ludzi. – Nie może być tak, że obecnie szkoły różnego szczebla oskarżają się nawzajem za złe wyniki. Gimnazja mają pretensje do szkół podstawowych a szkoły średnie do gimnazjów. Bywa i tak, że szkoły podstawowe oskarżają za regres swoich wychowanków gimnazja. To wszystko przecież można zobaczyć posługując się pewnym instrumentarium. Na odpowiednich wykresach jak na dłoni widać czy mamy do czynienia ze szkołą porażki czy sukcesu – podsumowywał jeden z byłych dyrektorów. Według nie­ go to od szefów placówek zależy bardzo wiele i bardzo wiele w tym co jest porażką lub sukcesem to właśnie ich zła lub dobra zasługa. Potwierdzają to nauczyciele z róż­ nych placówek.

BRONCHOSOL®

TANTUM VERDE**

OPAKOWANIE: 100 ml, syrop

OPAKOWANIE: 20 pastylek twardych

– Przede wszystkim dyrektorzy popełniają błędy pozwalając zaistnieć wokół siebie różnej maści klakierom bez ich odpowiedniej kontroli. To nie tylko budzi niesmak u innych, ale psuje atmosferę i przede wszystkim poziom w całej szkole. Klakierzy pozostają poza obiektywnymi ocenami ich pracy, a stąd już blisko do samowolki i do „nic nie robienia” – oceniała jedna z nauczycielek. Co powiedzieć o spadku z 1 na 21 miejsce (na 24 możliwe) powia­ tu wieruszowskiego w zdawalności egzaminu maturalnego? Jak dowie­ dzieliśmy się w starostwie: „Wpłynęły na to zupełnie minimalne wahania i tak naprawdę szkoły ponadgimnazjalne z naszego regionu trzymają się średniej – tu nie można mówić o jakimś tragicznym załamaniu”.

Gdzie więc leży problem? A może po prostu go nie ma? – Na pewno nie można pochopnie niczego oceniać. Tak samo w szkole ucznia jak w dyskusji na temat nauczania pedagogów. Nie można też chować głowy w piasek i trzeba sobie szczerze powiedzieć, że dobrze nie jest. (…) Moim zdaniem powiat wieruszowski to prowincja. Nie chciałabym nikogo obrazić i powiedzieć, że głęboka, bo też stamtąd pochodzę – natomiast tego typu regiony charakteryzują się tym, że większość najlepszych ludzi po prostu stamtąd

wyjeżdża do większych ośrodków.(…) Tak jest wszędzie i dotyczy to wszystkich zawodów – od lekarzy, przez inżynierów aż po nauczycieli. Szczęście mają te dzieci, których rodziców stać jest na dodatkowe zajęcia – czy to stricte związane z danymi przedmiotami, czy z zainteresowaniami: muzycznymi, językowymi, sportowymi – mówi­ ła w telefonicznej rozmowie z nami

IBUPROM® ZATOKI **

SIMETIGAST FORTE

CERUTIN ® **

OPAKOWANIE: 24 tabletki powlekane

OPAKOWANIE: 10 kapsułek elastycznych wyrób medyczny

OPAKOWANIE: 125 tabletek

nauczycielka, która pracuje w jednej ze szkół na Dolnym Śląsku. Jak więc rzeczowo – żeby nie mówić od rzeczy – poprowadzić rozpoczętą już przecież debatę na temat poziomu nauczania w powiecie wieruszowskim?

  Na www.tugazeta.pl rozgorzała na ten temat dyskusja. Wejdź, przeczytaj i włącz się do niej.

DOPPELHERZ VITAL TONIK z 2 luksusowymi kieliszkami Doppelherz OPAKOWANIE 750 ml, płyn doustny, suplement diety DOSKONAŁY NA PREZENT

7.9912. * 08

13.4919. * 43

14.9920. * 35

5.9910. * 51

91

34.9950.

92

APTEKI A. A. LEPKA

* Średnie ceny w aptekach poza promocją. * Oferta ważna do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów ** Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

10 listopada 2011

6.999. *

Wieruszów ul. Fabryczna 4a/3 Tel. (2)  31 303

www.tugazeta.pl

Wieruszów ul. Warszawska 41 Tel. (2)  41 4

Wieruszów ul. M. Kopernika 4 (2)  31 0


wydarzenia

6

Jak bezpiecznie pomagać Ocalić od zapomnienia   Materiał MAŁGORZATY GAWLIK rodzicom? Dzieci z Publicznego Samorzą­ dowego Przedszkola nr 3 w Wie­ ruszowie wraz ze swoimi wycho­ wawczyniami, jak co roku wybrały się na tutejszy cmentarz, by zapa­ lić znicze na grobie Nieznanych Bohaterów Narodu Polskiego zamordowanych w latach 13 – 145. Ich pamięć uczczono również chwilą ciszy. Dzięki tej tradycji zostało u dzieci wzmocnione poczucie przynależności narodowej a także potrzeba pamięci i szacunku dla bohaterów czasu wojny. wykonała Zuzanna Karsznia, II   Małgorzata Gawlik pozycję zajęła Martyna Piekielna,   Fot.: A. Danielewska a III miejsce przypadło Patrycji Maślance. Miejsca na podium były szcze­ gólnie nagrodzone, a pozostali   Widoczni na drodze uczestnicy otrzymali podziękowania za swój trud w postaci miłych i cie­ „Tu jest bezpiecznie! Powiat w Wieruszowie wspólnie ze Staro­ kawych pamiątek. Należy podkreślić, Wieruszowski”. Pod taką na­ stwem Powiatowym przeprowadzi­ że fundatorem wszystkich nagród zwą Komenda Powiatowa Policji ła akcję na rzecz bezpieczeństwa był oddział KRUS­u w Łodzi.   Lila i Piotr Zawada

  Materiał Lilii i Piotra Zawady Pytanie to było te­ matem przewodnim konkursu plastycznego zorganizowanego dla uczniów Szkoły Pod­ stawowej w Żdżarach. przez oddział KRUS­u w Wieruszowie. Dzieci naszej szkoły przystą­ piły do pracy w dwóch kategoriach: klasy I­III oraz klasy IV­VI. Dnia 3 listopada b.r. nastąpiło rozstrzygnięcie kon­ kursu. Komisja oceniająca, zło­ żona z przedstawicieli KRUS­u z Wieruszowa, nauczycieli uczą­ cych w klasach młodszych oraz nauczycielki plastyki, po trudnych debatach, wybrała po 3 prace w każdej kategorii. W grupie młod­ szej I miejsce otrzymał Łukasz Jakóbczyk, II miejsce – Miłosz Cierkosz, III – Kinga Mania. W klasach starszych najlepszą pracę

Odwiedzili 2 szkół rozdając odblaski

Pasowanie na ucznia w Żdżarach   Materiał PIOTRA ZAWADY 4 listopada uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Żdżarach zosta­ li przyjęci do grona braci uczniowskiej. W tym roku, ta doniosła chwila nie­ co się opóźniła – niestety część dzieci chorowało. Ale w piątek, już wszyscy i uśmiechnięci na uroczystym apelu zaprezentowali wiersze oraz piosenki, których zdołali się nauczyć w szkole. Jednak najważniejszym okazał się mo­ ment składania przysięgi uczniowskiej, a później indywidualnego pasowania na ucznia, dokonywanego przez dyrektora, za pomocą dużego, czerwonego ołówka. Pani Ewa Śmiałek   Materiał ALICJI CHADRYŚ każdemu wychowankowi wręczyła pamiątkowy dyplom, a rodzice przy­ gotowali słodką niespodziankę. Wycieczki szkolne, to zazwyczaj do pogłębienia wiedzy z historii Uczniowie klasy pierwszej: Dominika, Julia, Klaudia, Marta, Natalia, miła i pożyteczna forma spędza­ był niewątpliwie wyjazd klas II a, Kacper i Kacper, Miłosz oraz Paweł.   Piotr Zawada nia czasu. Uczą samodzielności b, c Publicznego Gimnazjum im. i jednocześnie mają wielkie wa­ Armii gen. Andersa w Łubnicach

dzieci na drodze. Kampania reali­ zowana była od 27 września do 3 listopada tego roku. W tym okresie policjanci wspólnie z przedstawi­ cielem starostwa odwiedzili 27 szkół podstawowych, zachęcając uczniów z klas pierwszych do no­ szenia elementów odblaskowych. Dzieci po krótkiej lekcji na temat bezpiecznych zachowań na dro­ dze otrzymały różnego rodzaju elementy odblaskowe i materiały edukacyjne ufundowane przez starostwo. Dzięki akcji prawie 500 uczniów wyposażonych zostało w wiedzę i elementy podnoszące ich bezpieczeństwo na drodze.   KPP Wieruszów – Radosław Szkudlarek

Odwiedzili Oświęcim

REKLAMA

Zapraszam osoby w każdym wieku na zajęcia ruchowe

• Aerobic • Callanetics • Stretching Łubnice: (sala nad sklepem Sedal) poniedziałek i czwartek 18.00-19.00 – ćwiczenia ogólnorozwojowe o umiarkowanej intensywności 19.10-20.10 – aerobic z elementami callanetics’u i stretching’u Bolesławiec: (sala GOK – wejście od tyłu) wtorek i piątek 19.00-20.00 – aerobic z elementami callanetics’u i stretching’u CENNIK Opłata jednorazowa – 10 zł 1 raz w tygodniu / m-c – 30 zł (4 zajęcia) 2 razy w tygodniu / m-c – 50 zł (8 zajęć) 3 razy w tygodniu / m-c 65 zł (12 zajęć) 4 razy w tygodniu / m-c 75 zł (16 zajęć)

EcoSport, tel.: (+48) 530 746 061

Miejsce, które stało się symbo­ lem Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych podczas II wojny światowej wywołało wśród uczniów gimnazjum nie tylko wiele przemyśleń. Młodzież była wstrząśnięta widokiem krema­ toryjnych pieców, ścianą śmierci, gablotami w których znajdują się ludzkie włosy, buty, czy też… ubranka małych dzieci. Poruszenie spowodowała także opowieść przewodnika o ludziach, którzy zginęli w obozie. Trakto­ wano ich jak przedmioty, które są bezwartościowe. Głęboki smutek i współczucie wywarł również na młodzieży film dokumentalny „OŚWIĘCIM – BIRKENAU”. To był obraz bólu, rozpaczy, smut­ ku i cierpienia, które malowały się na twarzach jeńców i więźniów. Uczniowie Gimnazjum w Łub­ nicach na zawsze zapamiętają miejsce, gdzie zdeptano godność człowieka. Rzeczy, które zobaczy­ lory poznawcze – można z nich do byłego obozu koncentracyjne­ li odkryły straszną rzeczywistość wynieść więcej niż z najlepszych go w Oświęcimiu. Ten zorganizo­ z czasów II wojny światowej. lekcji geografii czy historii. Okazją wany był przez wychowawców.   Alicja Chadryś

www.tugazeta.pl www.tugazeta.pl

10 listopada 2011


wydarzenia

Współpraca anglistów trwa już od lat   POWIAT WIERUSZOWSKI Od czterech lat funkcjonuje przy Zespole Szkół w Bolesławcu Gru­ pa Wsparcia Anglistów Powiatu Wieruszowskiego. Po co komu taki „twór”? Wszak wiadomo, że akurat angliści, póki co, nie mogą narzekać na brak pracy. Czyżby,

Pieczysk i Białej! Przykro nam, że są szkoły, szczególnie te miejskie, które uparcie reagują milczeniem na nasze zaproszenia na spotkania lub konkursy. W ubiegły czwartek miało miej­ sce kolejne spotkanie nauczycieli

zatem, było im tak ciężko, iż muszą się spotykać i wzajemnie wspierać? Nie. Tak źle też jeszcze nie jest. Więc, po co? Przekonałyśmy się, że razem można więcej i lepiej! Grupę Wsparcia tworzą nauczycielki pra­ cujące w Bolesławcu, Czastarach, Łubnicach, Sokolnikach a w ostat­ nim roku dołączyły do nas panie z Mieleszyna, Chróścina, Żdżar,

anglistów. Na spotkaniu ustaliły­ śmy kalendarz konkursów, które zostaną przeprowadzone w bieżą­ cym roku szkolnym. Konkursy będą skierowane do uczniów gimnazjów i klas 4­6 szkół podstawowych. Będą miały charakter powiatowy i międzygminny. Uczniowie już w lutym sprawdzą się w konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych. W marcu będą mogli wykazać się

Na skrzyżowaniu

  Materiał MAŁGORZATY GAWLIK

umiejętnością czytania ze zrozu­ mieniem, a w kwietniu sprawdzą się w ortografii pisząc dyktando w języku angielskim. W maju uczniowie szkół podstawowych podejmą się rywalizacji w kon­ kursie „We can do!” w którym sprawdzimy znajomość gramatyki, wiedzy o krajach anglosaskich oraz talent wokalny. To właśnie efekty naszej współpracy, która trwa już cztery lata. Oprócz konkursów, miło jest się spotkać i podyskutować. Podzielić się nowymi pomysłami, rozwiązać wspólnie problemy, omówić pod­ ręczniki i… tak po prostu pobyć razem. Na koniec chciałybyśmy bar­ dzo podziękować koleżankom z sąsiednich szkół, że mimo na­ wału pracy i zajęć domowych, potrafią znaleźć czas na spotkanie i współpracę. Zachęcamy do dołą­ czenia do naszej grupy, bo razem naprawdę możemy zrobić więcej dla naszych uczniów, aby angielski był dla nich przyjemnością, a nie żmudnym obowiązkiem!

  Nauczycielki Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Bolesławcu – Aldona Gasztych i Magdalena Kołodziej Dzieci z Publicznego Samorzą­ dowego Przedszkola nr 3 w Wie­ ruszowie, z grup: „Pszczółki”, „Żabki” i „Misie” wraz ze swoimi opiekunkami udały się na jedno z wieruszowskich skrzyżowań. Spotkały się tam z panem po­ licjantem. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć, jak st. sierż. Sebastian Smus kieruje ruchem drogowym, jakie gesty wykonuje rękoma. Uczestnicy ruchu (nie tylko kierujący pojazdami, ale również rowerzyści i piesi) byli bardzo zaskoczeni pojawieniem się funkcjonariusza, jednak po­ trafili się podporządkować wyda­ wanym komendom. Nasi milu­ sińscy mieli również możliwość zobaczenia, jak wyposażony jest radiowóz. Następnie dzieci uczestniczą­ ce w wycieczce na skrzyżowanie przypomniały sobie zasady ruchu pieszych, zaobserwowały napo­ tkane znaki drogowe. Wycieczka zakończyła się szczęśliwym po­ wrotem do przedszkola.   Małgorzata Gawlik   Fot: M. Świerczyńska

Ukradli 400 litrów paliwa   Z notatnika dyżurnego KPP Wieruszów W nocy z poniedziałku na wtorek nieustaleni do tej pory sprawcy skradli z 2 samochodów ciężarowych zaparkowanych na terenie jednego z zakła­ dów w Kątach Walichnowskich 400 litrów oleju napędowego. Poszkodo­ wany wycenił straty na około 2200 złotych. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie.

10 listopada 2011

www.tugazeta.pl

7

Tak się bawi, tak się bawi: Ko-per-nik!!!   Bal półmetkowy klas drugich w wieruszowskim LO W ostatni weekend odbył się bal organizowane przez dj’a konkursy połowinkowy zorganizowany przez gwarantowały wszystkim uczest­ rodziców uczniów klas II Liceum nikom świetną zabawę. Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Wieruszowie. Po­ łowinki to impreza, która na listę naszych szkolnych tradycji wpisana jest już od wielu lat. Zabawa roz­ poczęła się o godzinie 1.00 na Sali OSP w Wyszanowie. Drugoklasi­ ści wraz z osobami towarzyszący­ mi i rodzicami w roli opiekunów

stawili się punktualnie. Serdeczne podziękowania Na imprezę dotarli również za­ kierujemy do rodziców, proszeni goście, wychowawczynie dzięki którym ta impreza klas drugich, Pani Magdalena Ci­ została zorganizowana oraz cha­Blewąska, Pani Maria Jakub­ wychowawców i dyrektora, czyk, Pani Halina Świątkowska, którzy umilili ją swoją Pani Maria Woźniak oraz dy­ obecnością. rektor szkoły, Pan Włodzimierz A zatem półmetek mamy już Matyja. Oficjalnie naszą imprezę za sobą. Teraz z niecierpliwością rozpoczęła przewodnicząca Rady czekamy na studniówkę. Rodziców, Pani Ewa Br ylak.   Izabela Matczak Wspaniała atmosfera, muzyka oraz klasa IId, LO w Wieruszowie REKLAMA


wydarzenia

8

ŻDŻARY – próbny alarm w kościele

Szczęśliwe zwycięstwo Jutrzenki   Materiał RYSZARDA TĘSIOROWSKIEGO

W spotkaniu czternastej kolejki klasy okręgowej Prosna Wieruszów i kontynuowanie akcji gaśniczej po wyrównanym spotkaniu ulew aparatach tlenowych. gła liderowi Jutrzence Warta 1:2. Nad prawidłowością wykony­ Bramkę dla wieruszowian z rzutu wania zadań czuwał komendant karnego zdobył Adrian Bergier. Zarządu Gminnego ZOSP w Bo­ Prosna Wieruszów – lesławcu dh Arkadiusz Jutrzenka Warta 1:2 (0:0) Kaczmarczyk oraz pre­ 0:1 Jarecki (52) zes Zarządu Gminnego 0:2 Jarecki (57) ZOSP w Bolesławcu dh 1:2 Bergier (64) Leszek Dominas i przed­ Prosna: Bagan, Korpeta, Nastawiciel gminy Jadwiga dolny, Giery, Zmyślony, Misztal (74 Smorawski), Bergier, Jasiński, Hanuszewicz (79 Siatkowski), Wróbel, Cichosz. Był to mecz walki. Goście, którzy w dotychczasowych spotkaniach nie stracili nawet punktu, tym razem mieli trudną przeprawę. Piłkarze Prosny mimo osłabienia brakiem kluczowego zawodnika jakim bez wątpienia jest Artur Koziara (pau­ zował za żółte kartki, w dodatku nie zagra w przyszłym meczu z powodu kontuzji) podjęła walkę i była bliska sprawienia niespodzianki. Ponieważ ławka rezerwowych w naszej dru­ żynie nie jest zbyt bogata, na boisku w szeregach Prosny pojawił się po raz pierwszy w tej rundzie aktualny Wykrota. Na zakończenie podsu­ trener Jerzy Nadolny. mowano stopień wykonania zadań Kluczowym momentem me­ zleconych poszczególnym jednost­ czu był pierwszy kwadrans drugiej kom, omówiono problemy organi­ połowy, kiedy to goście zdobyli zacyjno – sprzętowe. Oczywiście dwie bramki. Pierwsza połowa podziękowano za współpracę za­ była wyrównana. Obie drużyny rządcy świątyni – ks. proboszczowi grały uważnie, nie dopuszczając Adamowi Sośnickiemu. napastników do klarownych sytu­   Piotr Zawada acji bramkowych. Stąd też ta część

  Materiał PIOTRA ZAWADY 7 listopada jednostki OSP z Gmi­ ny Bolesławiec uczestniczyły w ćwiczeniach przeciwpożarowych. Ogłoszono zagrożenie pożarowe dla kościoła parafialnego w Żdża­

rach. Na miejsce manewrów przy­ były jednostki OSP z Bolesławca, Chróścina, Goli, Kamionki, Mie­ leszyna i Żdżar. Przećwiczono rozwijanie linii wodnej, podawanie wody z pojazdów gaśniczych, z hy­ drantów, rozstawianie przenośnego zbiornika na wodę i użycie moto­ pompy oraz wejście do obiektu

Henryk Kretowicz ostatnim rezerwowym?   Spotkanie kibiców Prosny z działaczami To miało być w założeniu kon­ struktywne spotkanie kibiców i sympatyków wieruszowskiej Pro­ sny z jej zarządem. Wielu liczyło na to, że stanie się ono wreszcie tym, które przyniesie jakieś konkretne nadzieje dla wieruszowskiej piłki. Oczywiście nie przyniosło. Dlacze­ go? Nie tylko z tak prozaicznych powodów, jak choćby to, że nie pojawił się na nim nikt z workiem pieniędzy, ale między innymi dla­ tego, że nie było nikogo, kto chciał­ by tych pieniądzy iść szukać. A to nie takie proste i wcale nie wynika tylko z czasu kryzysu. Do takiej „wycieczki” trzeba się przygotować – trzeba mieć twarz dobrego mena­ dżera – dodajmy twarz osadzoną na głowie w której są dobre pomysły. Tymczasem wieruszowski klub ma gębę. I nie jest ona li tylko gom­ browiczowska. Prosna Wieruszów sama sobie na taki wizerunek przez wiele lat zapracowała kilkoma za­ rządami w których jak zauważyli kibice ciągle byli ci sami ludzie. Dziś stoi na jej czele Henryk Kre­ towicz. To nie jest wdzięczna rola – ani dla niego, ani dla pozostałych, którzy zgodzili się pracować przy

jego boku. Kretowicz mimo, że był pierwszym, który postanowił „przekopać” wszystkie dokumenty i ujawnić nieprawidłowości, dostaje

z piwem. – Jak to jest, że człowiek z zarzutami, który okradał klub nadal w nim pracuje? – pytali kibice. – Właśnie dlatego, że są to tylko za-

właśnie teraz kopy, bo jest kojarzo­ ny z tymi, którzy mają postawione prokuratorskie zarzuty. Sprawa kierownika klubu, który po niedawnym – aczkolwiek gło­ śnym – aresztowaniu nadal spra­ wuje swą funkcję zdominowała niedzielne pomeczowe spotkanie – te momentami przypomina­ ło awanturę rodem spod budki

rzuty. Na razie nie ma udowodnionej winy. Jak go zwolnię, a potem okaże się, że był niewinny to ja się z nim po sądach włóczyć nie chcę – odpowiadał Kretowicz. Prezes jednak zmienił zdanie, kiedy kibice wyartykułowali, że ża­ den sponsor nie będzie chciał da­ wać pieniędzy na klub w którym ten pan nadal pobiera pensję i to ponoć

www.tugazeta.pl

meczu zakończyła się wynikiem bezbramkowym. Początek drugiej połowy należał do gości, którzy wykorzystali dwie sytuacje i strzelili 2 bramki. Najpierw w 52 min.ucie po sprytnie wykonanym rzucie roż­

tym faulując za co ukarani zostali kilkoma żółtymi kartkami. W ich konsekwencji również jedną czer­ woną. Zresztą spotkanie mogli kończyć dziewiątkę. W 72 minu­ cie sędzia jednak nie zdecydował

nym i zagapieniu się obrony Pro­ sny objęli prowadzenie, natomiast pięć minut później po ponownym błędzie obrony podwyższyli na 2:0. Strata drugiej bramki podziałała mobilizująco na naszych piłkarzy, którzy od tego momentu osiągnęli zdecydowaną przewagę. W 64 min. kolejny szybki atak zakończył się faulem obrońcy Jutrzenki we wła­ snym polu karnym na naszym pił­ karzu i sędzia bez wahania wska­ zał na rzut karny. Jego skutecznym egzekutorem był Adrian Bergier. Kolejne minuty, to coraz większa przewaga Prosny – goście zupełnie cofnęli się do obrony, często przy

się pokazać czerwonej kartki piłka­ rzowi gości, który będąc faulowany sam wymierzył karę na zawodniku gospodarzy powalając go rękami na murawę. Decyzja wzbudziła głośne protesty dość licznie przybyłych kibiców. W końcówce mimo dużej prze­ wagi, podopiecznym Jerzego Na­ dolnego nie udało się pokonać bramkarza Jutrzenki i lider odniósł czternaste zwycięstwo z rzędu. Pił­ karzom Prosny tym razem należą się pochwały za ambicję, że podjęli walkę i bliscy byli sprawienia swym kibicom miłej niespodzianki.   RYSZARD TĘSIOROWSKI

niezłą. – Jeżeli dobro klubu jest od tego uzależnione, to klub jest ważniejszy niż osoba kierownika. – Za te pieniądze, które mu wypłacacie można by mieć dodatkowo przynajmniej dwóch dobrych napastników – padło z sali. To znów stało się impulsem do pytań o Mohameda Donzo. Sposób w jaki czarnoskóry napastnik rozstał się z Prosną jest tak samo niejasny jak i wstydliwy. – Ten chłopak bardzo chciał tu grać. Tymczasem został potraktowany jak śmieć. Działacze brali pieniądze a on w pewnym momencie nie miał gdzie spać. W jednym pokoju ktoś nachlany, w drugim ktoś nachlany. Byłem tu z nim to widziałem – mówił wzburzony sympatyk WKS-u. Sprawa aresztowań, Donzo, hor­ rendalne jak na taki klub długi, nie­ jasne połączenie TKKF-u z WKSem, dziwne, niezgodne ze statutem wewnętrzne pożyczki, sprzedaże terenów czy wreszcie słynny „zakup” meczu, który to wszystko obrazuje. – Kiedyś działacze Prosny wyasygnowali kwotę 2500 zł za korzystne rozstrzygnięcie. Z pieniędzmi wysłali do przeciwnej drużyny swojego kolegę – też działacza. Po jakimś czasie okazało się, że do adresata dotarło tylko. ..2 tysiące złotych. Po prostu 500 złotych wyparowało w czasie… drogi. Bare­ izm? Nie – to WKS Wieruszów.

W takim wypadku o przyszłość drużyny seniorskiej należało zapy­ tać tych, dzięki którym mogliśmy zobaczyć w tym sezonie piłkarzy na murawie. Według jednego ze sponsorów to już jest koniec. – Jeśli władz miasta nie interesuje, żeby tu była piłka to my się mamy wypruwać? Wiele gorzkich słów padło pod ad­ resem burmistrza. – Jak tak, to były fotografie, przychodził na mecze. Teraz? Zero zainteresowania. Nawet jeśli teraz było to tylko spotkanie sympatyków to zdaniem działaczy, burmistrz ani nikt, kto go reprezentuje nie pojawił się nawet po wysłanym zaproszeniu na wal­ ne zebranie. – Jeśli będzie tak dalej trzeba będzie odnieść mu klucze i niech robią sobie sami. Wszystko wskazuje na to, że jeden z kluczowych sponsorów wycofa się wraz z innymi po ostatnim spotkaniu jakie będzie miało miejsce na wyjeździe w przyszłym tygodniu. To definitywnie skaże drużynę na rozwiązanie. Niestety nie jest to ostateczne rozwiązanie wszystkich problemów Prosny. Klubu, który teraz bardzo potrzebuje dobrej i zgranej drużyny. Jej pole do popisu wcale nie jest w tym wypadku na boisku. Oby tylko się nie okazało, że Henryk Kretowicz był ostatnim rezerwowym.   red

10 listopada 2011


wydarzenia

9

Wojewódzkie Indywidualne Mistrzostwa LZS

Mamy wicelidera!

  Warcaby 100 – polowe

W ostatniej kolejce ligi okręgowej, ju­ niorzy młodsi UKS Gal-Gaz Galewice pokonali juniorów starszych Złoczevii Złoczew 3:0! Bramki zdobyli Przemy­ sława Śniady, Fabian Bieleń i Dawid Namyślak! Mecz nie był łatwą prze­ prawą, jak mógłby wskazywać wynik. Co prawda do przerwy gospodarze powinni prowadzić przynajmniej czterema bramkami, jednak zwłaszcza w drugiej połowie goście udowodni­ li, że w lidze wyróżniają się nie tylko warunkami fizycznymi, ale i piłkarsko prezentują się dobrze. W pełni zasłu­ żone trzy punkty pozostają w Galewi­ cach i przerwę w rozgrywkach UKS Gal-Gaz spędzi na fotelu wicelidera tabeli! Warto przy tym podkreślić, że galewiczanie są jedynym zespołem w lidze, który gra jako junior młodszy! RELACJA—>

Ten ostatni zdołał pokonać bramka­ rza Złoczewa i było 1:0! Kilkanaście sekund później uderzenie zdobywcy gola z pustej bramki wybił obroń­ ca Złoczevii. Jeszcze przed przerwą szansę miał Bartłomiej Cierkosz, jed­ nak jego uderzenie z rzutu wolnego po rykoszecie wyszło na rzut rożny. Sytu­ acji było mnóstwo, jednak do przerwy prowadzenie podopiecznych Marcina Patkowskiego i Romana Pazka tylko jednobramkowe. Po zmianie stron przewagę osią­ gnęli rywale i zmusili gospodarzy do obrony. Przez 25 minut drugiej połowy zawodnicy UKS Gal-Gaz nie potrafi­ li przejąć inicjatywy. Napór gości nie doprowadził do stworzenia przez nich okazji bramkowych. Albo strzał był niecelny albo na posterunku był Ma­ teusz Wojcieszak. Najgroźniejszą sytu­

UKS Gal-Gaz Galewice – Złoczevia Złoczew 3:0 (1:0) Bramki: 1:0 Przemysław Śniady 37’ (asysta Namyślak) 2:0 Fabian Bieleń 72’ (asysta Cierkosz) 3:0 Dawid Namyślak 75’ (asysta Gwiazda) UKS Gal-Gaz: Wojcieszak – Piecuch, Tęsiorowski, Cierkosz, Stryjak – Jaskółka (od 54’ Gabas), Oszczęda (od 81’ Dębski), Gwiazda, Namyślak – Bieleń (od 76’ Domal), Śniady Goście jako pierwsi stworzyli sobie okazję do zdobycia bramki, jednak w 6 minucie dobrze interweniował Mate­ usz Wojcieszak. W odpowiedzi akcję po lewej stronie boiska przeprowadził Kamil Oszczęda, dokładnie dorzucił w pole karne, gdzie piłkę sprytnie zgrał Przemysław Śniady. Uderzenie Fabia­ na Bielenia było jednak niecelne. Jak się okazało nie był to najlepszy mecz naszego napastnika, który w ciągu następnych 30 minut zmarnował trzy okazje na zdobycie bramki, będąc sam na sam z bramkarzem rywali. W 16 minucie faulowany w polu karnym był Dawid Namyślak, sędzia jednak nie podyktował „jedenastki”, a piłka po rzucie wolnym Oszczę­ dy z linii pola karnego trafiła w mur. Jakby tego było mało, również Śniady nie skierował piłki do bramki w sytu­ acji stuprocentowej. Na szczęście tym razem nie sprawdziło się piłkarskie porzekadło o tym, że niewykorzystane sytuacje się mszczą i w 37 minucie pa­ dła pierwsza bramka dla Galewic. Znakomitą akcję przeprowadził Da­ wid Namyślak, minął rywali i dokład­ nie dograł do Przemysława Śniadego.

ację Złoczew stworzył sobie dzięki… naszemu bramkarzowi. Złego wyrzutu piłki, nie wykorzystał zawodnik prze­ ciwnego zespołu, a jego uderzenie mi­ nęło poprzeczkę. W 72 minucie na 2:0 podwyższył Fabian Bieleń, który tym samym zrehabilitował się za wcześniej niewykorzystane okazje! Sytuacja była dość kontrowersyjna, ponieważ wcze­ śniej piłka po wybiciu obrońcy gości trafiła w rękę Cierkosza, jednak sędzia pozwolił kontynuować grę. Od tego momentu przeważał UKS Gal-Gaz. W 75 minucie meczu rajd wzdłuż pola karnego przeprowadził Przemysław Gwiazda, jego dośrod­ kowanie trafiło po koźle do Dawida Namyślaka, a ten pięknym wolejem zdobył gola i ustalił wynik meczu na 3:0! W ten sposób „Idek” uhonorował swój świetny występ. Drużyna UKS Gal-Gaz Galewice po dobrym meczu, odniosła zasłużone zwycięstwo! Zawodnicy z życzeniami szybkiego powrotu do treningów, zadedykowali je Mateuszowi Cegiełce, który odniósł kontuzję i przebywa w szpitalu. Po sobotniej porażce Sokoła Goszczanów, galewiczanie powrócili na fotel wicelidera tabeli!

6 listopada Rada Wojewódzka Zrzeszenia Ludowe Zespoły Spor­ towe w Łodzi, Zarząd Klubu War­ cabowego LKS „Czarna Damka” i Gmina Lututów zorganizowali w Lututowie Wojewódzkie Indy­ widualne Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych w warcaby 100 – polowe. Otwarcia mistrzostw dokonał wójt Gminy Lututów Józef Suwara w towarzystwie wiceprze­ wodniczącego Rady Wojewódzkiej Z LZS Szczepana Krajdy. Mistrzostwa rozegrano syste­ mem szwajcarskim na dystansie dziewięciu rund przy czasie 15 mi­ nut na zawodnika. W rozgrywkach uczestniczyło 41 zawodników oraz 24 zawodniczki. Po na tyle zaciętej co i sportowej walce zwycięzcami turnieju okazali się następujący za­ wodnicy i zawodniczki: KATEGORIA ORLICZEK I. m-ce Pazek Estera Łubnice II. m-ce Kociołek Małgorzata Drużbice III. m-ce Cieślak Karolina Drużbice KATEGORIA MŁODZICZEK I. m-ce Wędzik Martyna Drużbice II. m-ce Ciećka Paulina Łubnice III. m-ce Piechura Malwina Kleszczów KATEGORIA KADETEK I m-ce Przerywacz Anna Drużbice II m-ce Młynarczyk Agnieszka Drużbice II m-ce Kaliska Magdalena Drużbice KATEGORIA JUNIOREK I m-ce Kowalczyk Katarzyna Kleszczów KATEGORIA SENIOREK I. m-ce Trębacz Sylwia LKS Zelów KATEGORIA SENIORKI STARSZE

  UKS Gal-Gaz Galewice – Złoczevia Złoczew 3:0 (1:0)

I m-ce Muszyńska Jolanta Kleszczów KATEGORIA ORLIKÓW I. m-ce Tomczyk Mikołaj Lututów

KATEGORIA SENIORÓW STARSZYCH I. m-ce Osiołkowski Jan Lututów II. m-ce Perdek Edward Lututów

II. m-ce Bednarski Tobiasz Lututów III. m-ce Wiluś Krystian Lututów KATEGORIA MŁODZIKÓW I m-ce Dołęgowski Adrian Drużbice II m-ce Wydmuch Maciej Sokolniki III m-ce Wyczałkowski Bartosz Lututów KATEGORIA KADETÓW I. m-ce Wędzik Krystian Drużbice II. m-ce Siwik Grzegorz Lututów III. m-ce Cieślak Andrzej Drużbice KATEGORIA JUNIORÓW I. m-ce Ślęzak Arkadiusz Lututów II m-ce Dołęgowski Seweryn Drużbice KATEGORIA SENIORÓW I. m-ce Szubert Piotr Lututów II. m-ce Ślęzak Mariusz Lututów III. m-ce Pazek Michał Łubnice

III. m-ce Kopacki Zbigniew Sokolniki KATEGORIA OPEN MĘŻCZYŹNI III.1. Szubert Piotr Lututów III.2. Ślęzak Mariusz Lututów 3. Ślęzak Arkadiusz Lututów KATEGORIA OPEN KOBIETY 1. Wędzik Martyna Drużbice 2. Przerywacz Anna Drużbice 3. Ciećka Paulina Łubnice 4. Trębacz Sylwia LKS Zelów Regulamin zakładał w kate­ goriach open po trzy miejsca, ale sytuacja była taka, że 3 i 4 zawod­ niczka miała te same punkty duże, te same małe oraz punkty z pomi­ nięciem wyników skrajnych też identyczne – w tej sytuacji orga­ nizatorzy dodali nagrodę za „dru­ gie trzecie miejsce”. Po odczyta­ niu wyników współzawodnictwa dokonano dekoracji zwycięzców mistrzostw. I tak medalami, dyplomami de­ korowali zawodników: wójt Gminy Lututów Józef Suwara, wiceprze­ wodniczący Rady Wojewódzkiej Z LZS Szczepana Krajda i prezes „Czarnej Damki” Zygmunt Ślęzak. Wyniki ogłosił sędzia mistrzostw Wacław Zabłocki. Zarząd Klubu „Czarna Damka” serdecznie dziękuje Gminie Lutu­ tów za pomoc w zorganizowaniu mistrzostw i zabezpieczenie posił­ ków dla zawodników.   Relacja – Wacław Zabłocki

Wysoka porażka Gal Gazu   Materiał RYSZARDA TĘSIOROWSKIEGO Niespodziewanie wysokiej po­ rażki doznali piłkarze Gal Gazu Galewice. Galewiczanie ulegli w Strzelcach Wielkich miejscowe­ mu GLKS aż 0:4, przegrywając do przerwy 0:1.

Wróbel), Kaczmarek, Opacki (86’ Kutarba), Stasik. Wysoka porażka Gal Gazu, to chyba największa niespodzianka tej kolejki. Osłabieni galewiczanie bra­ kiem Micoty, Błasika oraz... trenera GLKS Strzelce Wielkie – Mariusza Marka (zstępował go jego asystent Sylwester Gwiazda), które­ Gal Gaz Galewice 4:0 (1:0) Gal Gaz: Komar, Jaroch, Grusz- go zatrzymały obowiązki służbowe czyński, Królikowski, Koniarczyk, przespali pierwszą połowę, grając po Okoń, Krawczyk, Wójcicki (65 prostu słabo. W dodatku w 15 minucie

10 listopada 2011

popełnili fatalny błąd w defensywie i miejscowi zdobyli prowadzenie. Po przerwie Gal Gaz zagrał znacznie le­ piej, miał przewagę, lecz… stracił kolej­ ne trzy bramki, nie zdobywając żadnej. W tej części meczu piłkarze Gal Gazu popisali się wyjątkową nieskutecznością w odróżnieniu od gospodarzy, którzy na cztery sytuacje wykorzystali trzy zdobywając także 3 punkty.   Ryszard Tęsiorowski

www.tugazeta.pl

Wyniki 11 kolejki ligi okręgowej juniorów: Jutrzenka Warta – Strzelce Wielkie . .......... 2:0 KS Chojne – Warta Sieradz ....................... 4:2 WKS Wieluń – Prosna Wieruszów ............. 2:1 Sokół Goszczanów – MKS Zduńska Wola . ..0:2   Więcej na – http://uksgalewice.blox.pl ZAPRASZAMY


wydarzenia

1

ŁUBNICE: Wolontariat w gimnazjum   Materiał ALICJI CHADRYŚ Uczniowie Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach są pełni pasji i zaangażowa­ nia. Często kierują się wrażliwo­ ścią i troską o drugiego człowieka. Chcąc nieść bezinteresowną po­ moc działają w Szkolnym Kole Wolontariatu, nad którym opiekę sprawują: p. Marta Zych oraz p. Karolina Hadr yś-Piekielna. W tym roku szkolnym Koło kon­ tynuuje zeszłoroczne akcje i an­ gażuje się w nowe, organizowane przez różne instytucje. W październiku wolonta­ riusze z gimnazjum czynnie uczestniczyli w akcji polegającej na zbieraniu zniczy. W Dniu Wsz ystkich Świętych zgro­ madzone lampki zapalono na grobach zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty na terenie gminy Łubnice. Pamiętano także o mogiłach żołnierzy Armii gen. Andersa. Obecnie prowadzona jest zbiórka artykułów szkolnych i odzieżowych dla dzieci z Domu

Dziecka w Komornikach k/Wie­ lunia. Przebywa tam 33 wycho­ wanków w wieku od 4 do 1 lat. Młodzież gimnazjum z niezwy­ kłym zapałem i zaangażowaniem włączyła się w tę akcję. Cieszy nas fakt, że uczniowie odczuwają potrzebę wyjścia naprzeciw dru­ giemu człowiekowi. Szkolne Koło Wolontariatu w Gimnazjum im. Armii gen. Andersa w Łubnicach wspól­ nie z Gimnazjum im. Polskich Laureatów Nag rody Nobla w Obornikach Śląskich za­ prasza w listopadzie do udziału w akcji charytatywnej „Pomóż­ my Nikoli”. Celem tego przed­ sięwzięcia jest zebranie nakrętek umożliwiającym zakup wózka inwalidzkiego oraz kamizelki oscylacyjnej dla niepełnospraw­ nej Nikoli. Wierzymy, że i tym razem młodzież bezinteresownie i otwarcie przyłączy się do tego działania.   Alicja Chadryś

Tworzą kolejną grupę szkoleniową   ZAPISY DO AKADEMII PIŁKARSKIEJ Kolejny nabór ogłasza Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Wieruszów. W związku z tworzoną kolejną już grupą po- P iłkarska. – szukujemy chętnych z roczników Stąd kolejny na2000, 2001, 2002, 200, 2004, bór. Zależy nam 2005, 2006 i 2007. Na zajęcia za- szczególnie na chłopcach z roczników praszamy zarówno chłopców, jak 2000-2002. i dziewczęta. Klub cały czas szuka także dzieW zajęciach Akademii Piłkarskiej ciaków w rocznikach młodszych. UKS Wieruszów uczestniczy już ponad AP Wieruszów zapewnia profesjo40­osobowa grupa zawodników nalne zajęcia treningowe oraz sprzęt i zawodniczek. treningowy. – Chcemy stworzyć jeszcze jedną   Zgłoszenia: grupę szkoleniową – wyjaśnia Mar­ Marcin Wiśniewski – cin Wiśniewski z UKS Akademia tel.: 02 3 23 REKLAMA

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

BRYŁKA

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH  PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW  REGULACJA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ)  MECHANIKA, WYMIANA I WYWAŻANIE OPON WIERUSZÓW UL. WITOSA 2 i FABRYCZNA 37 TEL. (62) 783 13 40 i (62) 78 41 654 KOM. 698 674 597 i 602 764 275

ZAPRASZAMY PN – PT 7:00 – 18:00 SO 7:00 – 15:00

OFERUJEMY ATRAKCYJNE PROMOCJE

Ochrona: • • • •

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

Osób Obiektów Imprez masowych Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607 253 433 oraz 062 78 42 659

10 – lecie UKS „Grom” okoliczność – X­lecie UKS „Grom” w Sokolnikach. Prezes Klubu Beata Garczarek podsumowując zawody, podziękowała organizatorom za trud włożony w przygotowanie im­ prezy i zaproszonym gościom: dy­ rektorowi ZS w Sokolnikach Annie Frankowskiej za wsparcie i pomoc w pracy i działaniach Klubu, wice­

Krzysztofa Jakubowskiego, który w 2005 r. startował na Mistrzo­ stwach Świata w Radioorientacji Sportowej w Korei Południowej. Wyróżnienie skierowano do obec­ nych zawodników: Wiktora Żurawia i Bartosza Musiały w październiku br. na Mistrzostwach Polski w Radio­ orientacji Sportowej ( Jurassic­Cup –Żelazko) zdobyli I i II miejsce w swoich kategoriach wiekowych. Justyna Garczarek w 200 r. re­

staroście Powiatu Wieruszowskiego Mirosławowi Urbasiowi za czynne wspieranie pracy klubu, prezesom klubów za współpracę, członkom Zarządu za dobrą wolę w prowa­ dzeniu działalności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży. Szczegól­ ne podziękowania skierowane były do Adama Śliwakowskiego, dzięki któremu bieganie z mapą i kompa­ sem jest znane na terenie Powiatu Wieruszowskiego. Nie zapomniano o podziękowaniach dla zawodni­ ków, którzy przez miniony okres, przynosili chlubę Klubowi i Powia­ towi Wieruszowskiemu na terenie całego kraju, a nawet i Europy. Przypomniane zostały osiągnięcia

prezentowała nasz kraj na Mło­ dzieżowych Mistrzostwach Euro­ py w Radioorientacji Sportowej, a we wrześniu 2011 r. startowała na Mistrzostwach Europy w RS w Rumunii. Myśląc o takim dniu nasuwa się odpowiedź na stawiane w codziennym życiu pytania – czy warto? Dla takich chwil warto żyć. By zbierać żniwo najpierw trzeba się natrudzić. Dziękujemy wszystkim za ten trud, a Starostwu Powiatowe­ mu za wsparcie w propagowaniu sportu wśród dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję że jeszcze o nas usłyszycie.   Organizatorzy – UKS „GROM”

  „Od przedszkola do seniora” 5 listopada przy ZS w Sokolni­ kach odbyły się zawody w Biegów na Orientację „Od przedszkola do seniora” organizowane przez mło­ dzież powyżej 16 roku życia biega­ jącą w klubach „Junior” Ochędzyn, „Grom” Sokolniki, GOK Galewice i „Bzyk” Czastary. Zawody różnią­ ce się od innych tym, że rozegra­ ne na szkolnym boisku w formie typowych biegów parkowych na orientację. W zawodach uczestniczyło 41 zawodników w różnych kate­ goriach wiekowych. Najmłodszą uczestniczką zawodów była Pa­ trycja Krzyżostanek (5­lat) z klubu „Jutrzenka” Pichlice, a najstarszym zawodnikiem zawodów Adam Śli­ wakowski założyciel BnO na te­ renie Powiatu Wieruszowskiego i współtwórca produktu tury­ stycznego „Z mapą i kompasem”. Rywalizacja przebiegała w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Każdy z zawodników po zalicze­ niu trasy otrzymał słodkie cukierki ufundowane przez dziekana parafii w Pichlicach ks. Józefa Kaczmar­ ka i obiad przez dyrektora Szkoły w Sokolnikach. Na tych zawodach nie było przegranych. Dzięki sponsorom tj. Starostwu Powiatowemu w Wie­ ruszowie i Urzędowi Gminy w So­ kolnikach, każdy z zawodników otrzymał dyplom uczestnictwa, a Ci najlepsi medale i nagrody. Tytuł najlepszego zawodnika tej imprezy otrzymał Adam Chmielecki z UKS „Grom” w Sokolnikach. Ten dzień był wy jątkowy pod każdym względem. Pogo­ da sprzyjała, humory dopisywały, a całości towarzyszyła szczególna

Zagrali wiceliderzy klasy B   Prosna Wyszanów – LZS Łyskornia

W niedzielę na wyszanowskim boisku zagrali dotychczasowi wiceliderzy tabeli jednej z sieradzkich grup klasy B. Gospodarze ustanowili wynik spotkania na swoją korzyść już w pierwszej połowie.

Prosna Wyszanów – LZS Łyskornia 2 – 0

Bramki dla Prosny: Piotr Hoffmann i Tomasz Statnik Skład Prosny: Walczak, Kowal, Świtoń, Wróbel D, Wróbel R, Hojka, Jakubczak, Szmielewski, Semba, Hoffmann, Statnik (80’ Solecki).   Roman Trzeciak   Zdjęcia dzięki uprzejmości Internauty o nicku LUIS2.

Zaproszenie na Rajd Rowerowy

Ogłoszenie Komandora Rajdu W dniu 11 listopada 2011 odbędzie się rajd rowerowy z okazji Dnia Niepodległości. Wyjazd o godzinie 10.00 z klubu WKS PROSNA.

Osoby mające strój proszone są o wystąpienie w stroju organizacyjnym. W rajdzie mogą wziąć udział wszyscy chętni. Na zakończenie rajdu poczęstunek.

Z poważaniem Komandor Rajdu – Wojciech Kudaś – Tel: 885 108 586

P.S. Osoby posiadające sprzęt fotograficzny proszone są o jego zabranie.

www.tugazeta.pl

10 listopada 2011


OGŁOSzenia • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl należy wysłać SMS pod numer  o treści: PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI I WZORU (Redakcja nie odpowiada za błędne wpisanie kodu ogłoszenia) KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie  znaków),

np.: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt:    Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji.

Koszt wysłania jednego SMS –  złotych plus VAT. Cena obejmuje  emisje ogłoszenia w gazecie oraz  tygodnie emisji na www.tugazeta.pl W każdym kolejnym wydaniu gazety zamieszczane są ogłoszenia, które dotrą do redakcji do środy rano. Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., będą ukazywać się bezpłatnie NIERUCHOMOŚCI Mieszkanie 62m w Sokolnikach sprzedam. Własnościowe z garażem. Tel. 600 881 302, 602 519 032 (87) Pilne! Sprzedam mieszkanie 38 m. kw. w Wieruszowie przy ul. Wschodniej. 2 pokoje, kuchnia, balkon, I piętro, okna plastikowe, rozkładane – stan dobry. Bardzo dobra lokalizacja. Tel: 794 032 910 (87) Sprzedam mieszkanie w bloku przy ulicy Kordeckiego 2. Tel: 605 458 898 (87) Sprzedam działkę przy trasie E-8 o pow.27arow częściowo uzbrojona w Ochedzynie. Tel.697589333 (87) Wynajmę lokal w Wieruszowie,wszystkie media,gaz,na działalność gospodarcza od 20 do – 100m2 według zapotrzebowania klienta tel.607790666 (87) Sprzedam nowo wybudowany dom o powierzchni około 75 m.kw. na działce 13, 5 ara oraz CAMPING 3-osobowy z tropikiem – stan techniczny dobry. Telefon: 663 137 175 (x 4) (87) Sprzedam działkę rolną o powierzchni 1,008 ha (klasa ziemi IV) położoną w miejscowości Galewice przy ul. Polnej. Kontakt: 782 723 652 (87) Wynajmę od zaraz dwupokojowe mieszkanie w Wieruszowie przy ul. Kordeckiego 4 na III pietrze, 43m2, wyremontowane, umeblowane. Telefon 605 222 149. (87) Przyjmę dzierżawę gruntów rolnych podział dotacji pół na pół. Kontakt 725706533 po 19stej (87) SPRZEDAM MIESZKANIE 3 POKOJOWE(48m) W WIERUSZOWIE OS.FABRYCZNA TEL.692 441 065,608 436 296. (87) Lokal 95m w Wieruszowie,wszystkie media,gaz na dzialaln.handlo,lub usługową np.Spa,kosmetyczka,fryzjer lub inna działalność Tel.607790666 (87) Sprzedam działkę w Tyblach 1,07ha cena do uzgodnienia tel. 503562979 (86) SPRZEDAM DZIAŁKI ROLNE W GMINIE SOKOLNIKI 0,25 HA ORAZ 0,26 HA. KONTAKT: 627845680 PO GODZ. 20.00 (86) Do wynajęcia mieszkanie w Centrum Wieruszowa i lokale na działalność gospodarczą. Tel: 601 811 788 (86) Dom jednorodzinny do wynajęcia w Wieruszowie. Kontakt: 794 195 069 (86) Sprzedam mieszkanie 34m2 ul Fabryczna lub zamienię na mniejsze.Tel.724193266 (86) Sprzedam mieszkanie 34m2 ul Fabryczna lub zamienię na mniejsze.Tel.724193266 (86) Sprzedam mieszkanie 4 pokojowe w Wieruszowie III piętro,pow.57 m2,Osiedle Waryńskiego tel.62\5810617 (86) Mieszkanie 63m w Wieruszowie na os.Warszawska,M3 4pietro,kuchnia,łazienka,toaleta,duży

balkon,okna plastikowe,parkiet,atrakcyjna cena tel.697786841 (86) Sprzedam mieszkanie 60m, 3-pokojowe na 2 piętrze przy ul fabrycznej!Kontakt 660411604 (86) Sprzedam mieszkanie 62m w Sokolnikach. Tel. 600881302, 602519032 (86) Sprzedam mieszkanie własnościowe w bloku o pow.51m2 w Lubczynie+garaż+działka 5 arów.Kontakt:510288712 (86) Sprzedam DZIAŁKI w Wieruszowie ul.POLNA (przed obwodnicą) 28ar,12ar kontakt 791 805 304 (86) Sprzedam NOWY BUDYNEK w Wieruszowie ul.Polna. Możliwość kupienia części budynku. Kontakt 601 811 811 (86) DOBRA LOKATA! Sprzedam lokal mieszkalny o powierzchni 32,3 m.kw. (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka) Wieruszów, ul. Wschodnia 2. Wyposażenie GRATIS! Tel: 606 715 914 (85) Do wynajęcia mieszkanie w Wieruszowie na ul fabrycznej o powierzchni 48 m2. 3 pokoje i kuchnia umeblowana pokoje nie. Więcej informacji udzielę pod nr telefonu 665729030. (85) Do wynajęcia mieszkanie w Centrum Wieruszowa i lokale na działalność gospodarczą. Tel: 601 811 789 (85) Sprzedam działkę budowlaną w Wieruszowie 6ar, ogrodzoną 723042404 (85) Sprzedam działkę 15arowa w Kuźnicy Skak. Tel.662410012 (85) Sprzedam dom jednorodzinny, wolnostojący o pow: 200 m.kw. z dwoma garażami, na działce o pow: 4,80 ara. Posiadłość położona w Wieruszowie przy ul. M. Konopnickiej 12. Cena: 450.000 Tel: 604 267 174 (81-91) USŁUGI Skup złomu i metali kolorowych najlepsze ceny dojazd do klienta nr kontaktowy 601917-218 (87) Gotówka od ręki od 300zł w domu Klienta. Kontakt 606660946 (87) Usługi hydrauliczne, instalacje wod~kan, co. Układanie płytek. Doświadczenie, krótkie terminy realizacji, kontakt: 781408418 (87) Miałeś wypadek? Zadzwoń. Pomożemy odzyskać najwyższe odszkodowanie. Odszkodowanie na osobie, pojeździe, majątku, wypadkach rolniczych, na chodniku, przy pracy i innych. Tel: 663 849 745 oraz 606 469 784 (87) Imprezy okolicznościowe-oprawa muzyczna-nagłośnienie-oświetlenie. Muzyka lata 60’s-90’s & nowe przeboje! www.djtiger.pl kom. 692-98-98-98 (86) SEZAM SZYBKA POŻYCZKA GOTÓWKOWA OD 300 zł BEZ PORĘCZYCIELI 515132960 lub 602556778 (86) Pomoc w odzyskiwaniu odszkodowania za

SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWE – sosna KOMINKOWE – brzoza, dąb, olcha SPRZEDAŻ TARCICY I WIĘŹBY DACHOWEJ Fachowe ścinanie drzew także na terenie posesji

ZPHU DREWIX – telefon: 669 446 999 10 listopada 2011

slupy energetyczne na twoim polu. Szkody na pojeździe, osobie. Wypadki w rolnictwie, drogowe itp.695916422 (86)

SKŁAD OPAŁU

OFERUJE:

WĘGIEL KOSTKA, ORZECH, MIAŁ, EKOGROSZEK WORKOWANY

Promocja - Orzech cena od 630 zł Telefon 507134397 www.opalwieruszow.pl Dobrydział 5

MOTORYZACYJNE SPRZEDAM VW GOLF III 1.4, 1995 rok, BENZYNA, GARAŻOWANY, PRZEGLĄD WAŻNY 12 M-CY + KOLA ZIMOWE. CENA DO UZGODNIENIA. KONTAKT 627839402 (87) Sprzedam ciągnik Ursus C – 360. Telefon: 62 784 39 84 (87) Sprzedam Opel Corsa ‘97r przebieg 221tys.km. benzyna+LPG moc 90KM.ABS,szyber dach, wspomaganie kierownicy, alufelgi+kompl. zimowy.bez korozji bardzo zadbany. Tel. 506616675 (87) Pilnie sprzedam seata cordobę.zielony metalik,przebieg153 tys.garażowany,w trakcie użytkowania wymienione było sprzęgło,oleje,płyny, rozrząd,ważny przegląd i oc,posiadam tez opony zimowe,cena do negocjacji tel.722372045 (87) Sprzedam opel omega kombi 98r.Przebieg158tys,bordometalik,klimatyzacja,letnie kola alufelgi+kola zimowe,nowy rozrząd,akumulator.6000zl 692-98-98-98 (86) Sprzedam FORD ESCORT 1.8D rok: 1993 stan: dobry TEL. 665 523 851 (86) VW PASSAT B6 1.9TDI 2008r pełne wyposażenie za wyjątkiem skory i navi serwis do końca spraw z Niemiec 1 ręka, stan idealny Tel 665 833 275 (86) Sprzedam opel vectra 2000cm 91 r. Gaz. C.Zam. Z pilota el. Szyberdach oc. Przegląd 09.2012. 2400 zl. Do uzg. 660305248 (86) Sprzedam Fiata Uno, rok 1996,poj. 1.0, benzyna, bezwypadkowy, garażowany, pierwszy właściciel, CENA 1800 zł tel. 667580221 (86) SPRZEDAM WV SHARAN ROK 99 1,8 TURBO BENZYNA HAK KLIMA EL SZYBY PODG SIEDZENIA ITD CENA DO UZGODNIENIA 602556778 (86) Sprzedam volkswagena t4, rok produkcji 1994, pojemność 1.9. Cena do uzgodnienia. Kontakt 601552873 (86) Sprzedam komplet kół zimowych w stanie bardzo dobrym rozmiar 175x65x14 kontakt 519713309 (85)

NAPRAWA SPRZĘTU AGD KLIMATYZACJA

Wieruszów, ul. PKWN 8 Sławomir Cieśla

Tel: 62 78 41 106 501 444 925 www.tugazeta.pl

11 Sprzedam seata cordobe. Przebieg 153 tys.zielony metalik,nowy rozrząd,+opony zimowe, cen.4000 do malej negocjacji. TEL 722372045 (85) SPRZEDAM PILNIE MAZDĘ 121, ROK 1992, 1321 cm3, BENZYNA, CENA 1.000zł DO UZGODNIENIA, TEL. 603 988 592 (85) Sprzedam beczkowóz 4000 litrów, garażowany, pompa ssąco tłocząca wraz z węzami i wylewka do rozprysku kontakt 501097899 (85) Sprzedam ciągnik C – 360 oraz tura. TEL: 603 545 921 (85) Skoda Felicia 1.3 MPi 2000 r. Aktualny przegląd, OC do sierpnia 2012 Bezwypadkowy, zadbany, dwa komplety opon z felgami, centralny zamek z pilotem. Tel. 694797060 (85) Masz dość marznięcia w swoim Fiacie UNO? Chciałbyś żeby ze środkowej kratki także leciało cieple powietrze? Jeśli tak to zadzwoń 669499941 (85) SPRZEDAM FIATA UNO POJ 1.4 ROK 1995 W GAZIE STAN BARDZO DOBRY 1600ZL 627843050 (85) SPRZEDAM Sprzedam telefon Nokia E52. Stan: nowa odebrana z salonu PLAY wraz całym dostępnym zestawem i gwarancją. (87) Sprzedam węgiel brunatny 220zł tona.Tel 609746584 (87) Sprzedam pompę wtryskowa Bosch do golfa II 1.6D i audi 1.6D Kontakt 723126071 (87) Sprzedam przyczepę 6tonowa wywrot zarejestrowana stan b dobry kontakt 616694643 (87) SPRZEDAM KIOSK LOTTO W RYNKU. NADAJE SIĘ NA ALTANĘ, MAGAZYN NA NARZĘDZIA ITP. TELEFON: 691 346 560 (87) Sprzedam Jałówki cielne z pełną dokumentacja Tel 697616621 (87) Sprzedam owczarki niemieckie, szczenięta 2-miesięczne. Cena 100zl. Kontakt: 62 78 42 136 (87) Sprzedam SZLAKĘ – ŻUŻEL np. do utwardzania terenu. Kontakt: 605 331 767 (87) Sprzedam drewno opalowe pocięte z dowozem. Tel. 695537883 lub 663102141 (87) SPRZEDAM DESKI BUDOWLANE O GRUBOŚCI 2,5cm. I DŁUGOŚCI OD 3,5m-5,5m KONTAKT: 661785338 (87)

PROFESJONALNE PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH SPAWANIE ALUMINIUM, KWASÓWKI itp

Rafał Świsulski

Sprzedam opony zimowe 4szt debica frigo 175*65*14 rok 2008 kontakt 7811359460 po godz. 14 (87) Sprzedam silos do cementu objętość 25 ton stan dobry kontakt 693 478340 (86) Sprzedam opony zimowe używane w dobrym stanie rozmiar 145/80 R13. więcej informacji pod numerem tel:665362707 (85) W związku z wyprowadzka tanio sprzedam szafę 3-drz z lustrem, szafkę do przedpokoju, kuchenkę-płytę 3-pal., internet Netia. Tel 798818016 (85) KUPIĘ Kupię każde zboże paszowe lub kons.,również ekologiczne,gorzelniane.Min 23t.Place w dniu odbioru,zapewniam transport.Tel:509-942-079 (87) Kupię siano dla bydła Tel 663759044 (86) PRACA Emeryt, kategoria prawa jazdy A,B,C podejmie pracę najchętniej jako kierowca. Info proszę kierować na adres email: aroku4@wp.pl (87) Kobieta 45 lat,tech.ekon. obsługa komputera, prowadzenie niepełnej księgowości,kadry,poszukuje pracy.Podejmę również pracę fizyczną okolice Wieruszów-Wieluń.kont.601 776 647 (87) Praca Provident, Wieruszów, Kępno i okolice. Kontakt 606660946 (87) Zatrudnimy kierowce C+E W ruchu międzynarodowym kontakt: 607500142 (86) Przedstawiciel handlowy, wykształcenie średnie, dobra znajomość j. niemieckiego podejmie pracę. Tel. 794545182 (85) Praca w Niemczech dla mężczyzn. Kontakt: 604 438 501. (po godz. 14). (85) Podejmę się opieki nad dzieckiem w okolicach Wieruszowa i Wieruszów. Jestem odpowiedzialna i kocham dzieci. Kontakt: 726373026 (85) RÓŻNE Oddam za darmo dwumiesięcznego pieska, czarny kundel. Tel: 698 670 934 (85) TOWARZYSKIE Jestem żonatym 38-latkiem z Wielunia. Poznam kobietę do lat 45 w celu stworzenia trwalej dyskretnej znajomości. Liczy się przyjaźń i wspólnie spędzone chwile. Sms na nr 724445643 (85)

NAUKA JAZDY Łukasz Górecki

Zaprasza na kurs Prawa Jazdy - Kat "B" Rozpoczęcie nowego kursu

28. 11. 2011

KURS JESZCZE NA STARYCH ZASADACH

Wieruszów, ul Witosa 8 Tel: 691 407 369, 605 277 105

Kontakt: 693 413 931

Diagnostyka terapia i rehabilitacja dzieci

AUTO-GAZ

- Integracja Sensoryczna - NDT - Bobath - Konsultacje ze specjalistą diagnostyki i rehabilitacji noworodkowej, logopedą dr Teresą Kaczan - Staże i praktyki dla terapeutów i studentów

Piotr Tomczyk

Montaż instalacji gazowych do samochodów. Mechanika samochodowa.

Pedagog specjalny Beata Szydłowska Tel 508 296 772

Wieruszów ul. Polna 23 Tel. 505 104 560 oraz 62 78 313 17

NAPRAWY SPRZĘTU AGD

MECHANIKA POJAZDOWA

RZETELNIE I TANIO naprawy sprzetu AGD w domu klienta. Naprawa: pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek gazowych oraz ogólne chłodnictwo i klimatyzacja.

Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia. Wieruszów ul Warszawska 86a

Tel. 0 607 419 958

∙ Naprawy blacharskie, lakiernicze i zawieszeń ∙ Geometria kół ∙ Wymiana rozrządów ∙ i inne

TANIO I SOLIDNIE

Mirków 112 Kontakt: 883 705 575, 62 78 40 224


reKLaMa

12

PPHU Technostal • Kotły C.O. uniwersalne i miałowe, • Kotły C.O. na ekogroszek • Piece C.O. – kuchenne typu „ANGIELKA” • Kotły nietypowe pod zamówienie • Profesjonalne wykonanie • Niezawodne działanie

KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO

• Konkurencyjne ceny PPHU TECHNOSTAL Wieruszów, ul. Kolejowa  a tel.    ,  www.technostal.com • e-mail: technostal@wp.pl

P.P.H.U „PABLO” s.c. Teklinów  Tel.      

Paweł Fischer Paweł Jarczak

OD FUNDAMENTÓW, AŻ PO KLUCZ! SPRZEDAŻ I MONTAŻ DRZWI I OKIEN

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY OHP W WIERUSZOWIE

UL. WARYŃSKIEGO 14 tel: 62 7 1 745, tel/fax: 62 7 1 77

Czynne od poniedziałku do piątku 7.45 – 15.45 mck.wieruszow@wp.pl

Projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pcv, aluminium, drewno, okna dachowe, bramy garażowe

” D U B M

„TO NAJNIŻSZE CENY!!! NAJLEPSZA JAKOŚĆ!!!

WSZYSTKIE USŁUGI MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM KARIERY SĄ BEZPŁATNE!!!

TOM-BUD Tomasz Łuczak tel. 62 58 10 301, kom. 601 756 467 tombud@autograf.pl

Wejdź na stronę www.oknatombud.pl

Oferta Młodzieżowego Centrum Kariery OHP:

√ indywidualne i grupowe zajęcia z dziedziny poradnictwa zawodowego, √ aktualne informacje o możliwościach kształcenia, dokształcania oraz rynku pracy, √ naukę technik autoprezentacji, √ przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z nią indywidualnego planu działania, √ kreowanie wśród młodzieży postawy przedsiębiorczej, poprzez organizowanie mini wykładów na temat poszukiwania pracy przez Internet, zakładania firmy, √ przeprowadzenie indywidualnych testów uzdolnień i zainteresowań.

MONTAŻ

• rolet zewnętrznych i wewnętrznych • żaluzji, rolosów, • boazerii pcv • moskitiery

PANELE - PROMOCJA Klon stary Pinia sacramento

2

zł/m 19,80

PI DO ANKA GR PANE L ATI S!!! I

E UCHENN P, P5 • BLATY K OWLANE:OSB, MF E W O G D ŁO U D B O TY P • PŁY • PANELE RLINECKA A BA • SKLEJK • DESKA BLOWE E M TY ŁY P.H.U. Juszczak Sp. j. ul. Teklinowska 16 B, 98-400 Wieruszów •P PFLEIDERER PARTNER

Hurtownia Artykułów Przemysłowych Tel. (62) 58 10 110, (62) 58 11 271 Fax. (62) 58 11 270

ARTYKUŁY POCHODZENIA ZAGRANICZNEGO ROWERY KOSIARKI PORCELANA

MEBLE AGD ZABAWKI i inne...

WIERUSZÓW ul Waryńskiego 35 (Plac ZUGIL-u)

INFOLINIA tel. 800 120 220

Tel. 609 824 353

Niespodzianki...Nowe wnętrza... ZAPRASZAMY

Miejsce spotkań ze smakiem...

Organizujemy wszelkie imprezy okolicznościowe do 140 osób.

Wesela już od 150 zł / za osobę.

Tel. kom. - 660 591 333 Tel. stacjonarny (62) 78 426 12 Restauracja - Wieruszów ul. Rynek 10. Sala przyjęć - ul. Wrocławska 20

Godz. otwarcia wt. - czw. i nd. - 12:30 - 22:00 pt. - so. - 12:30 - 23:00

zamy s a r p a Z u ra ł Bogate men Dobra muzyka iepowtarzalna atmosfe 320 z N

Noc Sylwestrowa w Restauracji "Floriańska"

ry od pa

www.tugazeta.pl

10 listopada 2011

Lacznik nr87  

Lacznik nr87

Lacznik nr87  

Lacznik nr87

Advertisement