Page 1

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl • DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688 e-mail: reklama@tugazeta.pl

GAZETA BEZPŁATNA

w w w.tugazeta. p l

Nr 5 (47) • Rok II • 4 lutego 2011 r.

Fiat uno spłonął na DK nr    Podróżującym nic się nie stało.

Filmy * Reportaże * Teledyski Wesela, studniówki, rocznice, osiemnastki, komunie, przyjęcia rodzinne, spotkania firmowe i dużo więcej. W ubiegły piątek około południa na skrzyżowaniu dróg nr 14 i DK nr 8 w miejscowości Walichnowy zapalił się samoczynnie podczas jazdy samochód marki fiat uno. Podróżowało nim małżeństwo z powiatu wieruszowskiego. Małżonkowie w porę zauważyli zagrożenie i zdążyli się ewakuować – nic im się nie stało. Na miejsce przybyła jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Wieruszowa, która dogasiła dopalający się wrak.    MATERIAŁ WYKORZYSTANY PRZEZ PORTAL GAZETY WYBORCZEJ NA ALERT    NA STRONIE www.tugazeta.pl MATERIAŁ FILMOWY ŁUKASZA WILKA

Udowodnili bandytom kolejne przestępstwo

Policjantom udało się udowodnić kolejne przestępstwo jakiego dopuścili się ustaleni przez nich sprawcy, którzy 17 stycznia napadli na mieszkańca gminy Galewice. Policjanci ustalili, że 17 i 24-latek, wcześniej w jednej z miejscowości w gminie Wieruszów pobili innego mężczyznę żądając od niego pieniędzy. Starszy z napastników, 24-letni mieszkaniec Wieruszowa został przez policjantów zatrzymany do wyjaśnienia. Policjanci nie wykluczają popełnienia przez te osoby innych przestępstw. Cały czas ustalamy jeszcze sprawców napadu na starszą kobietę na ulicy Dąbrowskiego w Wieruszowie, do którego doszło 15 stycznia tego roku.   KPP WIERUSZÓW

Filmujemy to, czym możesz się cieszyć, kiedy tylko zechcesz. Służymy także profesjonalną fotografią. Wszystko według ustaleń – wszystko według scenariusza: rzetelnie, konkurencyjnie, niepowtarzalnie. Zadzwoń: 660-473-814 oraz 794-388-887

CINEMA WILK – POTRAFIMY UJĄĆ NASZYCH KLIENTÓW

Fotografujesz? Spotkaj się z takimi jak Ty   NYSTRANT zaprasza na spotkanie Swój wolny czas spędzasz zapisując ulotne chwile na kliszy lub na matrycy aparatu fotograficznego? Podziel się swoją pasją, poznaj innych ludzi naszego skrawka wie­ ruszowskiej ziemi, którzy lubią oglądać i zapisywać ota­ czający świat tak jak Ty. Pierwsze spotkanie pasjonatów

fotografii: 19 lutego 2011 godzina 19.00. Wszystkich, którzy są zain­ teresowani udziałem w spotkaniu proszę o zgłoszenie na adres: nystrant@autograf.pl. Miejsce spotkania do ustalenia.

ZABAWA SMS – WYGRAJ PALIWO ZA 5 ZŁ Sponsorem zabawy jest STACJA BENZYNOWA WYSZANÓW MT-ex

Czynna od pn do pt w godz: .00 – 20.00 w sobotyw godz: .00 – 1.00 W weekendy NIŻSZE CENY. Dostawcą paliw jest BP

ZAGRAJ Z NAMI I ODPOWIEDZ:

W jakim miesiącu odbędą się wybory wójta gminy Galewice? A) w marcu

B) w lutym

Rozwiązanie znajdziesz w tym numerze ŁĄCZNIKA. Wyślij je na numer

C) w kwietniu

 w następujący sposób:

AA.HASLO(spacja – czyli przerwa między wyrazami)TREŚĆ ROZWIĄZANIA, np.: AA.HASLO Kowalski

Całkowity koszt SMS – 2,44 zł

W ostatniej zabawie SMS paliwo za 50 zł ufundowane przez stację MT-ex w Wyszanowie wygrała

Pan Marek Nowicki z Wyszanowa. GRATULUJEMY!

Zapraszamy do naszych placówek w powiecie wieruszowskim: Wieruszów ul. Świerczewskiego tel. 62 784 16 10 Wieruszów Filia ul. Fabryczna tel. 62 784 12 58 Punkt Kasowy Urząd Skarbowy tel. 62 783 19 71 Galewice tel. 62 783 80 78, Czastary 62 784 31 15, Sokolniki 62 784 61 25, Lututów 43 871 40 23

oraz do pozostałych na terenie powiatu wieluńskiego, sieradzkiego, ostrzeszowskiego.


ogłoszenia

2

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz.858 z późniejszymi zmianami) Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.

OGŁASZA,

iż w dniu 31 stycznia 2011 r. Rada Miejska w Wieruszowie UCHWAŁĄ nr V/22/2011 zatwierdziła na obszarze Gminy Wieruszów taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2011/2012

CENY USŁUG Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa­ dzania ścieków na obszarze Gminy Wieruszów (w cenach brutto). 1. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 1) dla wszystkich grup odbiorców: 2,58 PLN za 1m3 2.Taryfa za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych: 1) dla odbiorców grupy 1 (gospodarstw domowych w tym dowożonych beczkowozami wprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Wieruszowie): 5,32 PLN za 1m3 2) dla odbiorców grupy 2 (pozostałych odbiorców w tym dowożone beczkowozami): 7,77 PLN za 1m3 3) dla odbiorców grupy 3 za wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków deszczowych i roztopowych z powierzch­ ni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (opłata roczna) 2,03 PLN za 1m2 powierzchni, z której odprowadzane są ścieki 4) dla odbiorców grupy 1 i 2 – dopłaty za przekroczenie dopuszczalnych stężeń wg załącznika nr 1 3. Opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających z przyłączy wodociągowych opomiarowanych jak niżej: 1) wodomierz (Dn od 15mm do 20mm włącznie) 2,48 PLN za 1 miesiąc 2) wodomierz Dn 25mm 10,00 PLN za 1 miesiąc 3) wodomierz Dn 32mm 10,58 PLN za 1 miesiąc 4) wodomierz Dn 40mm 15,43 PLN za 1 miesiąc 5) wodomierz Dn 50mm 28,10 PLN za 1 miesiąc 6) wodomierz (Dn od 80-100mm włącznie) 38,57 PLN za 1 miesiąc 7) wodomierz sprzężony o średnicy nominalnej 15/32 15,28 PLN za 1 miesiąc 8) wodomierz sprzężony o średnicy nominalnej 15/50 30,10 PLN za 1 miesiąc 9) wodomierz sprzężony o średnicy nominalnej 20/80 lub wodomierz w klasie metrologicznej C 80-100mm 46,62 LN za 1 miesiąc

ZASADY WPROWADZANIA ZMIANY CEN I STAWEK OPŁAT

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieruszów. Zmiana taryf podyktowana jest wzrostem kosztów działalności spowodowanym inflacyjnymi zmianami cen energii, paliw i materia­ łów oraz opłat za korzystanie ze środowiska, a także zwiększeniem kosztów amortyzacji nowowybudowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz rzeczywistych kosztów utrzymania systemu wodocią­ gowo­kanalizacyjnego. Obowiązek utrzymania odpowiedniej pewności i jakości świadczonych usług powoduje, że powyższa zmiana cen jest niezbędna. 1. Taryfa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011r. 2. Taryfa obowiązuje przez 1 rok od dnia wejścia w życie. Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A. ŁACZNIK Wydawca – Łącznik Urszula Przybył Redaktor naczelny – Rafał Przybył, tel. 01 154 038 Skład i łamanie: APR KORA, Kępno, tel. 05 24 0 0 Druk: Polskapresse Wrocław Administrator www: Karol Dąbrowski www.tugazeta.pl REDAKCJA Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA 2a, 8-400 WIERUSZÓW Tel. 01 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 17 88, e-mail: reklama@tugazeta.pl Współpraca: Jarosław Kuzański, Łukasz Wilk, Ryszard Tęsiorowski, Zbigniew Kowalski, Arkadiusz Burzyński, Tomasz Giemra, Jarosław Banaszak, Dominik Krawczyk Adres: WYSZANÓW, ul. GŁÓWNA 2a, 8-400 WIERUSZÓW

Zestawienie I

Stan i skład ścieków objętych ceną usługi odprowadzania ścieków (grupa 1, grupa 2) oraz stawki opłat za przekroczenia dopuszczalnych stężeń.

W przypadkach wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w ściekach ponad normy ustalone w tab. 1 kolumna 5 – dla ścieków grupy 1, dodatkowo pobierana będzie opłata za stężenia zanieczyszczeń, które określane będą na podstawie badań laboratoryjnych. Za przekroczenie parametrów dopuszczalnych nalicza się opłatę dodatkową wg wzoru: Fz – Mz

x

procent ceny za ścieki określony w Tabeli 1

x cena 1 m3 odprowadzonych ścieków js gdzie: Fz – faktyczna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach Mz – dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach, dla których nie będą naliczane opłaty dodatkowe js – jednostka stężenia wg Tabeli 1 Stawka dla grupy 1 obejmuje stan i skład ścieków na poziomie jak w tab. Nr 1 kolumna 5 Podział wskaźników zanieczyszczeń na grupy, wielkości jednostkowego stężenia zanieczyszczeń oraz opłaty dodatkowe za przekroczenie jednostkowego stężenia zanieczyszczeń, stan i skład ścieków, dla których nie będą naliczane opłaty dodatkowe maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach. Tabela 1

Wskaźniki zanieczyszczeń Grupa

1 Pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) Zawiesina ogólna Chlorki Siarczany Subst. ekstr. się eterem naft. Azot ogólny Fosfor ogólny Fenole lotne Substancje ropopochodne Subst. pow. czynne-anion. Ołów Rtęć Miedź Cynk Kadm Chrom Nikiel Temperatura Odczyn pH

Jedn. Stężenia (js) w g/m3

% ceny umownej Stan i skład z tytułu ścieków, dla przyjmowaktórych nie będą nia ścieków za naliczane opłaty przekroczenia dodatkowe (Mz) jednostkowych stęw g/m3 żeń w 1m3 ścieków 4 5 10 700

Maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przyjmowanych przez oczyszczalnię w g/m3

2 1

3 200

6 6000

1

200

10

1000

10000

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

150 100 100 5 1,0 0,1 0,05 0,1 1,0 0,1 0,01 0,1 0,1 0,05 0,1 0,1 1 0,1

10 10 10 5 5 5 5 10 5 10 10 10 10 10 5 10 5 5

300 300 200 30 40 10 2 5 5 0,3 0,05 0,3 1 0,1 0,3 0,3 20 6-8

3000 1000 500 100 120 20 15 15 15 1 0,2 1 5 0,4 1 1 40 Przedział 5-6 i 8-10

Uwaga:

– w przypadku przekroczenia stężeń w kilku wskaźnikach grupy 1 wymiar opłaty ustala się przyjmując opłatę za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę. – w przypadku przekroczenia stężeń kilku wskaźników grupy 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za przekroczenie wskaźników grupy 2. – w przypadku przekroczenia stężeń równocześnie we wskaźnikach grup 1 i 2 – wymiar opłaty ustala się jako sumę opłat za ten wskaźnik grupy 1, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę i opłat za wszystkie przekroczone wskaźniki grupy 2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych kanalizacji sanitarnej nie mogą przekraczać wartości określonych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA BUDOWNICTWA z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z dnia 28 lipca 2006 r.) reklama

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

MAJOR

Ochrona: Osób • Obiektów • Imprez masowych

• •

Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”. Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607253433 oraz 062 78 42 659 www.tugazeta.pl

4 lutego 2011


wydarzenia

Kto był a kto będzie…

  Podsumowanie projektu połączone z promocją tomiku J. Tomalkiewicz

3 tomiku wierszy pod tytułem: „Krajobraz mojego serca” – o moim Wieruszowie, których autorka – Jadwiga Tomalkiewicz jest rodo­ witą wieruszowianką. Głos wstępny zabrała dyrektor Barbara Rosińska, która pokrótce przybliżyła wszyst­ kim zebranym osobę i dorobek na­ ukowy poetki. Po krótkiej prezentacji, nastąpiła chwila przedstawienia warsztatu

pracy pisarki. Zarówno sama au­ torka tomiku, jak również młode recytatorki – uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, zaprezentowały twórczość opiewającą Wieruszów, a ujętą w strofach wielu wierszy, świetnie komponujących się z uję­ ciami fotografa – Janusza Kani. Po ich odczytaniu, była możliwość uzyskania tomiku z dedykacją.

Ośrodek Kultury odbył się w czasie ferii również Turniej Bilardowy, który podobnie jak w roku ubie­ głym wygrał jeden z najmłodszych uczestników turnieju Dawid Strzelecki – uczeń gimnazjum w Cza­ starach. Rewelacją turnieju był naj­ młodszy uczestnik turnieju – uczeń klasy III Szkoły Podstawowej

w Czastarach – Kamil Preder, który zajął II miejsce. Wyniki Turnieju Bilardowego – system do dwóch przegranych: 1. Dawid Strzelecki 2. Kamil Preder 3. Bartosz Dworak 4. Mar­ cin Dorywała 5. Przemysław Pre­ der 6. Sebastian Mania 7. Tomasz Mania

W ubiegłym roku dzięki specjal­ nemu programowi realizowanemu przez Miejsko – Gminną Biblio­ tekę Publiczną, Wieruszów od­ wiedzali znani, piszący podróżnicy spotykając się z tutejszą publiczno­ ścią. Była Dzikowska, Mela, Kret, Kamiński. Jest szansa, aby „zamie­ nić” ich w tym roku na satyryków – literatów: Czubaszek, Ogórka, Poniedzielskiego – może Dauk-

czytelni m. in. Jarosława Kreta, Marka Kamińskiego, Elżbietę Dzikowską oraz Jasia Melę. Każde spotkanie cieszyło się nieprzecięt­ ną frekwencją, i przyniosło wiele niezapomnianych chwil. Podczas wtorkowego wieczoru została wy­ świetlona prezentacja przez Beatę Waniek – koordynatorkę projek­ tu, która przedstawiła dokładnie wszystkie inicjatywy zrealizowane

szewicza. O tym oraz o spotkaniu z  poetką Jadwigą Tomalkiewicz (wywiad) w materiale PATRYKA HODERY. Zdjęcia dzięki uprzej­ mości wieruszowskiego fotografa JANUSZA KANI. W Miejsko-Gminnej Bibliote­ ce Publicznej im. W. S. Reymonta w Wieruszowie, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Program Kapitał Ludzki. W ramach projektu odbyły się spotkania z wieloma znanymi oso­ bistościami. Biblioteka miała przy­ jemność gościć w progach swojej

przez bibliotekę. Dobrnęliśmy do końca realizacji spotkań, które były możliwe dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek – najlepsza inwestycja”. Dla nas bibliotekarzy była to mówiąc krótko dość trudna sprawa, ponieważ niełatwo było zaprosić do naszej biblioteki tyle znamienitych postaci. Wdrożenie programu umożliwiło nam pozyskanie przyjaciół, którzy pamiętają o Wieruszowie i chętnie do nas przyjeżdżają, by dzielić się z nami swoimi zainteresowaniami. My jako instytucja wyszliśmy nieco poza ramy biblioteki. Świadczą choćby

o tym głosy moich znajomych bibliotekarzy z innych miast, niemniej jednak książka jest dla nas najważniejsza. Działania, które można było zauważyć ostatnimi czasy, miały za zadanie pozyskać większą liczbę czytelników, to taki rodzaj propagandy, któWywiad z Jadwigą Tomalkiewicz ra umożliwia czytelnikowi spotkanie z autorem książki, krótką rozmowę Skąd inspiracja wyrażana w Pani i powroty”. Tomik poświęcony Wieczy uzyskanie autografu – mówiła poezji? ruszowowi jest trzeci w moim skromdyrektor Barbara Rosińska. Głównie z tęsknoty i miłości do nym dorobku. tego miasta – rodzinnego miasta. Chce Pani przekazać jakieś wskaWiększość wierszy rozpoczyna zówki dla młodych poetów, włacharakterystyczny zwrot „w kra- śnie z naszych stron? jobrazie mojego serca…” , próbuje Oczywiście służę pomocą i radą. Zaprzelać Pani na papier tęsknotę, praszam wszystkich miłośników poezji jaką odczuwa za Wieruszowem? i literatury w każdą pierwszą środę Jeżeli da się odczuć w wierszach miesiąca o 18.00 do Kawiarenki Artytęsknotę, to była ona faktycznie wtedy, stycznej znajdującej się w WDK-u oraz gdy mieszkałam poza Wieruszowem. do Biblioteki, gdzie pod opiekuńczymi Z wykształcenia jestem geografem skrzydłami pani dyrektor Barbary Ro„rozkochanym” w urokach krajobra- sińskiej, możliwe są takie spotkania. zów, dlatego taka forma. Jak wyglądają? Skąd u doktora nauk przyrodniPodczas wieczorku każdy ma możliczych, bierze się pomysł na poezję? wość zaprezentowania warsztatu swojej Poezja jest próbą odtworzenia pracy, następnie „na gorąco” dzielimy się ulotnej rzeczywistości. W tej zwię- uwagami, dajemy sobie nawzajem wskazłej, krótkiej formie jaką jest wiersz, zówki i motywujemy do dalszej pracy. próbuję odtworzyć piękno i  urok   PATRYK HODERA miasta mojego dzieciństwa. Stadla tugazeta.pl ram się ująć w kilku słowach to, co Zawieruszona rzeka najważniejsze. zawieruszyłam Pracownicy biblioteki żywią Wieruszów jest miejscem najważrzekę dzieciństwa nadzieję, iż kolejny złożony już niejszym dla Pani twórczości? ścieżki i miejsca młodości projekt zostanie pozytywnie za­ Bywałam w wielu miejscach. Krazawieruszyłam twierdzony, co umożliwi realiza­ ków to piękne miasto – okres studiów. przyjaźnie cję spotkań z satyrykami literatury Od 1970 roku przebywałam w Warmiłości (mowa tu o Marii Czubaszek, Mi- szawie, do której ciągle odczuwam senpowątpiewania chale Ogórku czy Andrzeju Po- tyment. Poznałam tam wielu przyjaw odległych krętych niedzielskim). Przyznanie projektu ciół i znajomych z którymi stale jestem obcych światach naszej bibliotece, daje nam pewność w kontakcie. Wieruszów natomiast zawieruszyłam siebie, która umożliwia realizację to uliczki i ścieżki mojej młodości, do siebie marzeń związanych właśnie z tymi których staram się powracać w rzeczya wybiegłam spotkaniami. Frekwencja osób uczest- wistości i w moich wierszach. ufna niczących w progach naszej czytelni, Czy tomik „Krajobraz mojego jak… . mobilizuje nas do dalszej pracy – do­ serca” jest pierwszym epizodem ku podanej dłoni dała Rosińska. literackim w Pani twórczości? (1992r.) Druga część wieczoru została Wcześniej ukazały się jeszcze   Więcej zdjęć z wydarzenia poświęcona prezentacji i promocji „Na świat patrzę” oraz „Odejścia na www.tugazeta.pl

rywalizowali chłopcy. Zaintereso­ wanie było tak duże, że rozgryw­ ki podzielono na dwie kategorie wiekowe. Podium rozgrywek chłopców w kategorii `96 i młodsi (młodzik) – system „każdy z każdym”: 1. Czastary – Dawid Białek, Da­ mian Połomski, Dawid Strzelecki 2. Parcice – Wojciech Dudka, Kamil Miś, Jakub Pichlak 3. Poziomki – Michał Kowalczyk, Tobiasz Preder, Piotr Sadowy Rozgrywki chłopców w kategorii `95-`92 (junior) – system „do dwóch przegranych”: 1. ABS Czastary – Bartosz Dworak, Adam Mączka, Sebastian Szajner 2. Czeczesław – Bartło­ miej Jaśniak, Amadeusz Kołaczek, Krystian Rybiałek 3. Iskra Żdzary

– Bartłomiej Cierkasz, Dawid Ma­ ślanka, Łukasz Szczepański 4. Parcice I – Michał Howis, Mateusz Pruchnicki, Kamil Żurek 5. Bad Boys – Maciej Drab, Jakub Sie­ dlecki, Michał Szymanek 6. Sokolniki – Mateusz Garczarek, Piotr Kowalczyk, Arkadiusz Pogodziński 7. Parcice II – Dawid Piątek, Mi­ chał Wełna, Łukasz Wojnarowski Gminny Ośrodek Kultury w dniu 24 stycznia zorganizował dla dzieci i  młodzieży szkolnej wycieczkę jednodniową do Wro­ cławia. W  programie wycieczki przewidziano trzygodzinny pobyt we Wrocławskim Parku Wodnym oraz seans filmowy w kinie w tech­ nologii 3D. W  grupie zajęć sportowych zorganizowanych przez Gminny

Czastary – ferie na sportowo   Podsumowanie

W dniu 19 stycznia 2011 na­ uczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Czastarach oraz Gminny Ośrodek Kultury zorga­ nizowali Turniej Trójek Siatkar­ skich Dziewcząt. Zawody odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Czastarach. Zdobywcy miejsc I-III otrzymali medale i dyplomy. Podium rozgrywek dziewcząt – system „każdy z każdym”: 1. Absolwentki – Jagoda Bieda, Angelika Dworak, Adrianna Szcze­ pańska 2. Dzigi – Magdalena Drab, Bożena Bytkowska, Martyna Wit­ kowska 3. Dzikie Gęsi – Domini­ ka Kowalczyk, Alina Perdek, Anna Pichlak, Katarzyna Zagórna Dwa dni później – 21 stycz­ nia – w podobnych rozgrywkach

4 lutego 2011

www.tugazeta.pl


wydarzenia

4

Ciągnik nie odpalił – ukradli rower   Policja ustaliła sprawców Wieruszowscy policjanci ustalili sprawców kradzieży roweru i uszkodzenia ciągni­ ka rolniczego w Wyszanowie. Jak ustalono – wieczorem 30 grudnia zeszłego roku, dwóch 20-letnich mieszkańców gminy Wieruszów wracających z baru, wtargnęło na teren jednej z po­ sesji i tam rozmontowali prze­ wody ze stacyjki ciągnika pró­ bując go uruchomić. Kiedy mężczyznom nie udało się zapalić fergusona, ukradli rower. Wandale w traktorze uszkodzili stacyjkę i akumulator. Teraz odpowiedzą za kradzież i uszkodzenie mienia. Grozi im kara do roku pozbawienia wolności.   KPP WIERUSZÓW – RADOSŁAW SZKUDLAREK

AH1/N1. Rośnie liczba zachorowań w regionie   Będzie zakaz odwiedzin chorych Zakaz odwiedzin wprowadził dyrektor ostrzeszowskiego szpitala. Wszystko za sprawą rosnącej liczby przyjmowanych pacjentów z infek­ cjami dróg oddechowych oraz ro­ snącą liczbą zakażonych wirusem AH1/N1. Na oddziale pediatrycz­ nym z dzieckiem może przebywać tylko jedna osoba z rodziny. Od­ wiedzin na pozostałych oddziałach nie ma. Zakaz będzie obowiązywał aż do odwołania. – informuje Radio Centrum z Kalisza. Jak powie­ dział portalowi www.tugazeta.pl

rzecznik prasowy Powiatowe­ go Centrum Medycznego Zbigniew Hodera – także w wieruszowskim szpita­ lu zastosowane zostały w związku z nasilającym się zjawiskiem zacho­ rowań obostrzenia. Póki co, rygory­ stycznie przestrzegane są godziny odwiedzin, lecz wszystko wskazuje na to, że i u nas wprowadzony zo­ stanie całkowity zakaz odwiedzin chorych.

Turniej Piłki Nożnej im. Lecha Balińskiego   Rocznik 1995 i młodsi! 12 lutego na sali sportowej gimnazjum w Galewicach odbędzie się I Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Lecha Balińskiego roczników 1995 i młodsi!

W turnieju wystąpi sześć dru­ żyn: Giganciki Doruchów, Wilki Opatów, GLKS Biała, Motor Praszka oraz dwie drużyny UKS Gal-Gaz Galewice. W latach 2008-2010 odbyły się turnieje i imprezy piłkarskie o Puchar Wójta Gminy Galewice Lecha Balińskiego: cztery turnieje rozgry­ wane na hali i na boisku trawiastym dla roczników 1995 i młodsi, dwa dla roczników 1997 i młodsi. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również dwie edycje Regionalnej Ligi Dzieci.

Rok 2011 miał być kolejnym, w którym pod patronatem wój­ ta Lecha Balińskiego, wizytówką gminy Galewice jest sport dzieci i młodzieży, a w szczególności piłka nożna. Po śmierci wójta, naturalnym dla organizatorów turnieju stało się, aby kolejne zmagania młodych piłkarzy nosiły Jego imię. Pomysł ten w  pełni poparła Grażyna Tęsiorowska – sekre­ tarz Gminy – p.o. wójta Gminy Galewice. Mamy nadzieję, że Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Lecha Balińskiego na stałe zapisze się w kalendarzu imprez sportowych w Galewicach! Ostatni, rozgrywany rok temu turniej halowy, po emocjonujących zmaganiach zwyciężyli zawodnicy UKS Gal-Gaz Galewice. Z pewnością i tym razem Lech Baliński będzie kibicował naszej drużynie! ZAPRASZAMY KIBICÓW – START TURNIEJU GODZ. 9:30!   ŹRÓDŁO: http://uksgalewice.blox.pl

Bal karnawałowy w Żdżarach   Dochód przeznaczyli na szkołę i przedszkole W  ostatni weekend stycznia Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żdżarach zorganizowała bal z które­ go dochód przeznaczony zostanie na dofinansowanie różnych wyjazdów, nagród i  uroczystości dla dzieci z przedszkola i szkoły. Ogromny wkład rodziców włożony w przygotowanie za­ bawy, zaowocował zadowole­ niem uczestników i tańcami prawie do białego rana (i tak biało było całą noc, gdyż mgła i mróz spowodowały piękną szadź na drzewach). Również dzieci przyczy­ niły się do umilenia czasu – przygo­ towały kotyliony (być może babcie im w tym pomogły). Po powitaniu

gości przez przewodniczącą Rady podawane przez miłą obsługę miały Rodziców – Renatę Maślankę i dy­ między sobą niespodziankę w postaci udźca z kapustą dodając sił do dalszej biesiady. Oprawę mu­ zyczną zapewnił zespół Alter. Przy stołach między przerwami śpiewano piosenki z dawnych lat (oczywiście z wcześniej przy­ gotowanych śpiewników). Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli się bawić, ale również tym, którzy w trudzie przygotowali i pracowali całą noc oraz w jakikolwiek inny sposób przyczyrektora Zespołu Szkół w Żdżarach nili się do uświetnienia tego balu – Piotra Zawadę, błogosławieństwa karnawałowego. i miłych wspomnień z balu życzył   Piotr Zawada ksiądz proboszcz – Adam Sośnicki. Więcej zdjęć z wydarzenia na Pyszne potrawy, których było sporo www.tugazeta.pl

Klienci RBS w Lututowie odebrali nagrody   Zwycięzcy loterii promocyjnej: Nowa lokata z nagrodami Warunkiem udziału w lo­ terii promocyjnej było założenie 6-miesięcznej Lokaty SGB w okresie od 19.04.2010 r. do 21.06.2010 r., w kwocie 500 zł. lub jej wielokrotność, co zwiększało szansę wygranej. Dla Klientów Rejonowego Banku Spółdzielczego w  Lututowie wy­ losowane zostały nagrody   Na zdjęciu: Marian Fita Prezes Zarządu oraz Sylwia Kurzaj Członek Zarządu wraz z osobami, którym dopisało szczęście II stopnia: Kino domowe w losowaniu. – Władysława i  Władysław Krupa Klienci Oddziału i Zdzisław Farbowscy Klienci Lututów, Rower – Genowefa Oddziału Brąszewice, Kuchenkę reklama

halogenową – Leszek Jędrczak Klient Oddziału Czastary Serdecznie Gratulujemy Zapraszamy Państwa do kolejnej edycji Lokaty SGB „Ruszaj po wygraną”. Każdy Klient, który do 8 kwietnia 2011 roku założy promocyj­ ną lokatę 6-miesieczną za minimum 500 zł, weźmie udział w losowaniu atrak­ cyjnych nagród. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Banku.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu Wieruszowskie władze uwielbiają pokazywać się na organizowanych przez siebie różnych uroczystościach. Tymczasem, gdy 27 stycznia cała Polska mówiła o Holokauście w  naszym mieście ten dzień przeszedł bez echa. W związku z powyższym pokusiłem się o znalezienie w Internecie tego co następuje: „Do Wieruszowa przyby­ li w  1585 roku Żydzi wygnani z Wielunia, początkowo należeli do gminy w Kępnie. Pierwsza pi­ sana wzmianka o wieruszowskich Żydach pochodzi z 1600 roku. Następ­ nym potwierdzeniem ich obecności jest przywilej dla cechu sukienników z 1618 roku. Osiedlający się w Wieruszowie Żydzi zadbali o miejsce pochówku dla siebie. Cmentarz żydowski ulokowa­ no tradycyjnie w pewnej odległości od miasta. Choć nie jest znana data zało­ żenia cmentarza, można przypuszczać, że istnieje on na tym samym miejscu nieprzerwanie od końca XVI wieku. W 1810 roku powstała samodzielna gmina. Synagogę zbudowano w 1850 roku, betmidrasz w 1870 roku, było także sporo sztybłech, głównie chasy­ dów z Ger i z Aleksandrowa. Już przed

www.tugazeta.pl

I wojną światową czynna była państwo­ Niezdolnych do transportu 86 starców wa żydowska szkoła dla dziewczynek, i chorych zamordowano w nocy z 26 chłopcy uczyli się w chederach i jeszy­ na 27. 08.1942 roku w budynku my­ kwy. Pochowano ich z zbiorowej mogile na skraju żydowskiego cmentarza. Spośród prawie 3500 wywiezionych z Wieruszowa Ży­ dów tylko kilku cudem uniknęło komory gazowej.” (źródło; http:// shalom-kalish.republika.pl) Tekst ten, w myśl akcji Tęsknię za Tobą Żydzie, ma przypomnieć o  tragedii jaka miała miejsce w Wieruszowie i dać do zrozu­ mienia, że tracąc Żydów straci­ wach. W 1917 roku syjoniści założyli liśmy też część narodowej tożsamości. hebrajskie przedszkole. Władzom natomiast chciałem zasygna­ W  roku 1939 mieszkało lizować, żeby zrobiły coś w kierunku pa­ w Wieruszowie około 2400 Żydów. mięci o Tych byłych mieszkańcach. W pierwszych dniach wojny Niemcy Dodam też, że według niektórych dokonali masakry Żydów pod zarzu­ źródeł był to pierwszy pogrom Żydów tem ich udziału w obronie mostu na podczas drugiej wojny światowej. Po­ Prośnie, zabijali również dzieci (np. 11 winniśmy o tym pamiętać a tymczasem, osób z rodziny Lewi – w tym kobieta zarówno kirkut jak i zbiorowa mogiła w ciąży). 13 października 1941 roku pomordowanych, niszczeją na peryfe­ w  Wieruszowie utworzono getto riach miasta. obejmujące obszar pomiędzy ulicami   ŁUKASZ B. Dąbrowskiego, Kilińskiego i Nadrzecz­ Na www.tugazeta.pl lista nazwisk ną. W dniu 26.08.1942 roku hitlerow­ rodzin żydowskich mieszkających cy wywieźli wszystkich mieszkańców przed wojną w Wieruszowie (źródło: getta do obozu zagłady w Oświęcimiu. http://www.sztetl.org.pl/)

4 lutego 2011


Rów niezgody

wydarzenia

  Konflikt teklinowski

W Teklinowie powstał konflikt na linii: sołtys Andrzej Kilan – rad­ ny Piotr Morta. Można powiedzieć, że po części przyczyniła się do tego duuuża kałuża. Sporych rozmia­ rów tafla wody utrzymywała się na drodze powiatowej niedaleko domu radnego a dokładnie naprzeciw jego sąsiada zawsze po deszczach i roz­

topach. Przecinające ją samochody wyrzucały błotną maź na boki. Przy odrobinie wiedzy z fizyki wiadomo też, co robi z nawierzchnią (polską – asfaltową) „mieszanina” wody i mrozu. W czwartek do prac przy­ stąpili drogowcy z Powiatowego Zarządu Dróg – zaczęli kopać rów niedaleko newralgicznego punktu – miało to pozwolić spływać wodzie z jezdni. Prace miały się przenieść także do innych, podobnych punktów. Gdy koparka dotarła na wysokość domu radnego nastąpił protest ze strony gospodarzy. – Nie dość, że nie pozwolono prowadzić robót dalej, to jeszcze chciano, żeby robotnicy zakopali wykopany właśnie rów, bo miał on szpecić okolicę posiadłości

radnego – mówił zbulwersowany sołtys Teklinowa Andrzej Kilan. Według Kilana starania o ratowanie drogi i właśnie estetyki wsi trwały od dawna. Teraz, kiedy coś się za­ częło ruszać, ktoś nagle protestuje. Poniekąd postawa radnego miała wynikać z faktu, że dużo wcześniej na linii rowu wykonano wjazd do

jego posesji z kostki polbrukowej – teraz trzeba byłoby ją rozebrać, żeby położyć rurę przepływową. Andrzej Kilan uważa, że można to zrobić metodą przeciskową, na co ma potwierdzenie fachowców. Nie trzeba wtedy naruszać powierzchni wjazdu. Zwolennicy kopania rowu argumentują też swoje racje tym, że w rzeczywistości radny Morta położył bruk na gruntach, które na­ leżą do zarządcy drogi blokując jego dzisiejsze działania. Powinien teraz pozwolić to rozebrać – lub zrobić to… sam – dodają. Jeśli nie pozwoli na przecisk lub na rozebranie wjaz­ du – dotychczasowe prace nie będą miały sensu: woda nie znajdzie dro­ gi do zagłębienia i pozostanie tam, gdzie do tej pory się zbierała.

W rozmowie z nami Piotr Mor­ ta bronił swojej postawy tym, że po pierwsze, gdy budował dom i zagospodarowywał okolice pytał się zarządcy o plany drogowców na przyszłość. Nie było w nich kopania rowów. Poza tym radny od dawna zabiegał wraz z innymi, żeby pro­ blem wody deszczowej i roztopowej rozwiązywać za sprawą nowocze­ snych technologii – zakładania tzw: „burzówki”. Przecież obok mojego domu są specjalnie przygotowane na to zbiorniki. Wystarczy założyć odpowiedni system rur i nie trzeba kopać rowów. Według Morty ko­ panie rowów, to totalne zacofanie. Na pewno nie jest to estetyczne i nie przystaje do XXI wieku. Ma to przeszkodzić także w planowa­ niu na przyszłość chodników czy ścieżek rowerowych. Fakt ich ko­ pania teraz, kiedy wszystko miało być przygotowane pod wspomnia­ ny wyżej system zaskoczył radnego. Piotr Morta utrzymuje, że według jego wiedzy można to będzie zro­ bić już wiosną, więc po co kopać teraz. Skoro woda stała tyle czasu, dwa czy trzy miesiące nic nie zmie­ nią. – mówił. Kiedy pytaliśmy, jak zamierza podejść do sprawy w naj­ bliższym czasie – uznał, że jest to co najmniej dziwne pytanie. W rzeczywistości w całej tej sy­ tuacji nic dziwnego się nie dzieje. Mimo dyplomatycznych wypowie­ dzi daje się zauważyć, że panowie za sobą nie przepadają. Ważne, żeby ich zaangażowanie w rozwiązanie problemu nie przepadło jak kamień w wodę i utrzymywało się przynaj­ mniej tak długo jak… teklinowska kałuża. W obliczu zbliżających się wyborów sołtysa wyżej opisany spór nada rumieńców przedwyborczym spekulacjom.

donGURALesko w Wieruszowie   Czekali na taką imprezę Wielu młodych ludzi przed WDK, których z minuty na minu­ tę przybywało świadczyło o tym, że impreza jaką zorganizował dom kultury zapisze się w jego historii jako jedna z najbardziej udanych. W murach WDK gościli już m.in

4 lutego 2011

Piotr Szczepanik, Krystyna Giżowska i wielu innych, znanych ar­ tystów. Koncert donGURALesko to pierwsza inicjatywa, która w pew­ nym stopniu zaspokoiła oczekiwa­ nia tych młodszych słuchaczy. Na koncert przybyli tłumnie nie tylko

wieruszowianie. Angelika z Kępna nie ukrywała, że czekała na to wyda­ rzenie od dłuższego czasu „… Kiedy dowiedziałam się, że Gural da czadu w Wieruszowie od razu namówiłam chłopaka i jesteśmy…” Inni także nie kryli radości, że ich grupa wieko­ wa nareszcie doczekała się czegoś, czego nie było tutaj latami. Kiedy bowiem ostatni raz w Wieruszowie zorganizowano tak udaną imprezę dla młodzieży? Pozostaje mieć nadzieję, że nie był to „jednorazowy, hip – hopowy wyskok” Wieruszowskiego Domu Kultury i przy okazji corocznego święta miasta przedstawiciele tego gatunku muzyki znajdą swoje miej­ sce na scenie.   DOMINIK Krawczyk Więcej zdjęć z wydarzenia na www.tugazeta.pl

www.tugazeta.pl

5

XI KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

XI KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK zorganizowany pod patronatem Burmistrza Wieruszowa i Rady Miejskiej, który odbył się w parafii p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w ostatnią niedzielę zgromadził wielu słuchaczy. Świątynia była pełna. Udział w kulturalno – religijnym spotkaniu wzięli: Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie – Chór „WIOLINKI’’ Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie – Chór „PRYMKI” Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie – Chór dziecięcy „LIBERO’’ Szkoły Podstawowej w Wyszanowie – Chór Mieszany „LIRA” – Chór Parafialny Dziecięco – Młodzieżowy „Płomień nadziei” – Chór Męski „LIRA”   Więcej zdjęć z wydarzenia na www.tugazeta.pl

Wieruszów wita Maryję. Bez końca.   „Jesteśmy do tyłu ze wszystkim” Powraca temat transparentów – jed­ nego wiszącego na elewacji przy wie­ ruszowskim rynku i tego nad mostem rzeki Niesob. Na obu ta sama treść: „Wieruszów wita Maryję”. Problem w tym, że powitanie związane jest z wy­ darzeniem sprzed 2 miesięcy w którym kolejnym, istotnym punktem było… pożegnanie. Przy okazji publikacji na www.tugazeta.pl o „przeterminowa­ nych” plakatach wyborczych Internauta R.B. pisał: „Szkoda, że nie ma kto posprzątać transparentów z powitania obrazu Matki Boskiej.” Tymczasem od tamtej chwili do redakcji zdążyły do­ trzeć kolejne maile, odebraliśmy też kil­ ka telefonów. Jeden z nich najdobitniej określa sytuację: „To właśnie cały obraz

naszego Wieruszowa. Jesteśmy do tyłu ze wszystkim. Nawet z powitaniem Matki Boskiej.” – mówiła właścicielka jednego ze sklepów w Podzamczu. Może w na­ chodzącym tygodniu… Może…   FOTO: www.tugazeta.pl

Zawieruszył się w Wieruszowie   Tomek Wędrowniczek w naszych urzędach Tomasz Pawłowski a właściwie To­ mek Wędrowniczek znany jest już chyba w całym kraju. Od 1989 roku przemierza Polskę pociągami i autobusami dociera­ jąc do władz gmin, powiatów czy woje­ wództw – do wszystkich wójtów, burmi­ strzów, prezydentów. Jego skrupulatnie prowadzone kroniki posiadają wpisy samorządowców ze wschodu, zacho­ du, południa, północy i centrum. Ten 39 latek wychowywał się w Domu Dziecka w Ełku. Następnie mieszkał w Śmiglu, by teraz osiąść na stałe w Ostrzeszowie. Tam jedna z mieszkanek zauroczona jego pasją i osobowością obiecała mu w spadku swój dom. Tomasz Pawłowski vel Wędrowniczek jest niepełnosprawny, ale pamięć do nazwisk ma wyjątkową.

Po wyborczym 2010 roku docierając ponownie do wcześniej odwiedzanych samorządów wiele nazwisk musiał zwe­ ryfikować. We wtorek po raz pierwszy wpisał się do jego kronik Bogdan Na­ wrocki. Tomek otrzymał zarówno ze starostwa jak i urzędu miasta kilka pamiątek – między innymi koszulkę z hasłem promującym Wieruszów.


sport

6

Zremisowali z Polonią Trzebnica Puchar Burmistrza pojechał do Łubnic   Początek cyklu przygotowawczego W rozegranym sobotnim meczu sparingowym Prosna zremisowała z III – ligową Polonią Trzebnica 3:3 prowadząc do przerwy 2:1. Po­ lonia Trzebnica to drużyna, która w III lidze dolnośląsko – lubuskiej zajmuje 5 miejsce. Za naszymi piłkarzami dopiero kilka trenin­ gów, jednak mecz w wykonaniu naszych zawodników mógł się podobać. Pierwszą bramkę na 1:0 dla Prosny zdobył Artur Koziara. „Koza” pokazał w tym meczu, że jest zawodnikiem od którego nasi piłkarze mogą wiele się nauczyć. Drugą bramkę po dośrodkowaniu Jakuba Zmyślonego zdobył Mo­ hamed Donzo. Trzecią bramkę – także po dośrodkowaniu Zmy­ ślonego zdobył Jerzy Nadolny. Gra zawodników mogła się podobać. Drużyna jest dopiero na początku cyklu przygotowawczego. W ko­ lejnym spotkaniu sparingowym

  Piłka nożna

podopieczni trenera Gniewka Hala sportowa Gimnazjum nr 1 za tydzień – w sobotę 12 lutego im. Jana Pawła II w Wieruszowie w Oleśnicy z Widawią Bierutów była w  niedzielę 30 stycznia br. areną turnieju o Puchar Burmistrza Wieruszowa. W zmaganiach uczestniczyli piłkarze rocznika 1997 i młodsi. Po ciekawej rywalizacji zwycięstwo wywalczył Start Łubnice, który w finale pokonał pierw­ szy zespół Prosny Wieruszów 2:0. W meczu o trzecie miejsce Płomień Opatów pokonał po serii rzutów karnych Laski. powinni zaprezentować się jeszcze W turnieju, którego organizato­ lepiej. rem był WKS Prosna Wieruszów Skład Prosny: Piotr Bagan – Mateusz udział wzięło sześć drużyn z powia­ Poprawa, Arkadiusz Korpeta, Piotr Kasina, Jerzy Nadolny, Dariusz Błażejewski, Mariusz Giery, Jakub Zmyślony, Artur Koziara, Mohamed Donzo, Jarosław Klimkowski. Na zmiany weszli Bartosz Winkowski i Sebastian Madziński   Dominik Krawczyk – www. prosnawieruszow.futbolowo.pl

Gładkie zwycięstwo Irexu   WPLS W zaległym meczu VII kolejki, KS Sokolniki – Bieliki Biała 0:3 Irex Skomlin rozgromił drużynę (24:26, 21:25, 20:25) LKS Dzietrzkowice – LZS Swoboda 3:1 (19:26, 25:23, 25:13, 25:23) GOK Galewice – LZS Lututów 0:3 (20:25, 14:25, 14:25) VIII KOLEJKA VC Bąki Kępno – LKS Dzietrzkowice 2011-0131 (Poniedziałek) 18:00 Mikorzyn Bieliki Biała – LZS Swoboda 2011-02-03 (Czwar­ Amatora Wieruszów 3:0. Tym tek) 18:15 Biała samym zawodnicy ze Skomlina AMATOR Wieruszów – Siatkarz zrównali się punktowo z liderem Żdżary 2011-02-03 (Czwartek) rozgrywek – zespołem Bieliki Bia- 17:45 Wieruszów ła. Obie drużyny zdobyły do tej LZS Lututów – Irex Skompory po 13 punktów. Już wkrótce lin 2011-02-04 (Piątek) 19:00 zapraszamy na kolejne mecze!!! Lututów VII kolejka: KS Sokolniki – GOK GaleSiatkarz Żdżary – VC Bąki wice 2011-02-04 (Piątek) 17:30 Kępno Sokolniki Irex Skomlin – AMATOR Wie  STRONA WWW: http:// ruszów 3:0 (25:20, 25:13, 25:18) www.wpls.ligspace.pl

Przegrana Martexu Dzietrzkowice   Wieluńska Liga Siatkówki Po ponad miesięcznej przerwie wznowili rozgrywki siatkarze Wieluńskiej Ligi Siatkówki w której występuje LKS Dzietrzkowice. W  ósmej kolejce spotkań, któ­ rą rozegrano w ubiegły weekend dzietrzkowiczanie ulegli aktual­ nemu liderowi Iskrze Pimat Gorzów Śląski 1:3 i aktualnie zajmują w tabeli szóste miejsce. Wyniki VIII kolejki Foto Damian – PSP ZŁOMOBET Wieluń 3:2 Latakia – NIKI Sport Roma 3:2 Martex Dzietrzkowice – Iskra Pimat Gorzów Śl. 1:3

Papier SerwisLubax – Irex Skomlin 0:3 TABELA 1. Iskra Pimat Gorzów Śl. 7 18 19-6 2.. Irex Skomlin 7 18 21-8 3. Termo IB 6 14 16-6 4. Cztery Koła Oknobud 8 14 19-11 5. NIKI Sport Roma 8 14 18-15 6. Martex Dzietrzkowice 7 11 16-14 7. Papier Serwis Lubax 7 7 9-13 8. PSP ZŁOMOBET Wieluń 8 7 8-19 9. Latakia 7 7 13-17 10. Foto Damian 7 6 9-17 11. Piekarnia Szuster Osjaków 8 0 2-24

 

tu kępińskiego i wieruszowskiego. Patronat nad rozgrywkami objął burmistrz Wieruszowa Bogdan Nawrocki, który ufundował pu­ chary. W pierwszej fazie turnieju młodzi piłkarze walczyli o awans do półfinałów. Tu nie zawiedli fa­ woryci, choć dwie najmłodsze eki­ py: Pionier Baranów oraz druga drużyna Prosny Wieruszów grały jak równy z równym. Bardzo emo­ cjonująca była faza półfinałowa. W pierwszym spotkaniu po bardzo zaciętej walce prowadzony przez Mariana Baniaka – Start Łubnice pokonał Płomień Opatów 2:1, w drugim również bardzo zacię­ tym i emocjonującym spotkaniu

Prosna I Wieruszów 4:3 pokonała Laski. Najbar­ dziej ciekawe spotkanie turnieju rozegrali piłka­ rze Płomienia Opatów oraz Laski. Jego rezul­ tat decydował o trzecim miejscu. W normalnym czasie mecz zakończył się remisem 3:3 i o tym kto zajmie miejsce na podium zadecydowały rzuty kar­ ne. Tę próbę lepiej zdali chłopcy z Opatowa wygrywając 2:1. W  finale oglądaliśmy bardzo wyrównaną walkę. Tym razem ma­ jący ostatnio kilka wartościowych sukcesów piłkarze Prosny I Wieruszów prowadzeni przez Mirosława Jakubczaka musieli uznać wyższość Startu Łubnice. Podopiecz­ ni Mariana Baniaka grali bardzo uważnie i rozsądnie a przy tym wykorzystali dwie sytuacje pokonując rywali 2:0 i  tym samym Puchar Burmistrza pojechał do Łubnic. Podczas uroczystego zakończenia burmistrz Bog­ dan Nawrocki dokonał wręczenia pucharów. Nie zabrakło również wyróżnień indywidualnych. Dzię­ ki sponsorom nagrody otrzymali: najlepszy zawodnik, najlepszy bram­ karz oraz najlepsi zawodnicy swoich drużyn. Nagrody ufundowali: Sklep Sportowy P. Nawrocka, Sklep Sportowy P. Baraniak oraz WKS Prosna. Nie zabrakło również słodyczy dla wszystkich uczestni­ ków, które przekazał Sklep Markus P. Napierajczyk. Najlepszym zawodnikiem turnieju uznany został Patryk Słupianek, najlepszym bramkarzem Paweł Herc.

Wyniki Grupa A Pionier Baranów – Prosna I Wieruszów 0:5 Pionier Baranów – Płomień Opatów 0:4 Prosna Wieruszów – Płomień Opatów 1:2 1. Płomień Opatów 2 6 6-1 2. Prosna I Wieruszów 2 3 6-2 3. Pionier Baranów 2 0 0-9 Grupa B Start Łubnice – Laski 3:4 Start Łubnice – Prosna II Wieruszów 2:0 Laski – Prosna II Wieruszów 4:1 1. Laski 2 6 8-4 2. Start Łubnice 2 3 5-4 3. Prosna II Wieruszów 2 0 1-6 Półfinały Start Łubnice – Płomień Opatów 2:1 Prosna I Wieruszów – Laski 4:3 Mecz o 5-6 miejsce Pionier Baranów – Prosna II Wieruszów 0:3 Mecz o 3-4 miejsce Płomień Opatów – Laski 3:3 rz.k. 2:1 Mecz o 1-2 miejsce Start Łubnice – Prosna I Wieruszów 2:0 Ostateczna kolejność 1. Start Łubnice 2. Prosna I Wieruszów 3. Płomień Opatów 4. Laski 5. Prosna II Wieruszów 6. Pionier Baranów   RYSZARD TĘSIOROWSKI

Dobry początek GKS Czastary w Zduńskiej Woli   Piłka siatkowa W kolejnym meczu o mistrzostwo III ligi siatkarze GKS Czastary ulegli w Zduńskiej Woli miejscowemu MKS 1:3. Początek spotkania był bardzo uda­ ny dla podopiecznych Marka Dudki. W pierwszym secie czastarzanie zagrali dobrze i po zaciętym boju wygrali go do 23. Niestety od tego momentu do głosu doszli gospodarze, którzy nadal myślą o grze w play-offach wygrywając kolej­ ne sety do 20, 12, 21 i cały mecz 3:1. MKS Zduńska Wola – GKS Czastary 3:1 (-23; 20; 12; 21) GKS Czastary: Bartosz Kozica, Tomasz Kostrzewa, Sławomir Frankowski, Tomasz Przybylski,

Dawid Wydra, Mateusz Ciężki, Maciej Rosiński oraz Adam Mączka, Bartosz Dworak, Bartłomiej Zychla. Trener: Marek Dudka. MKS Zduńska Wola – GKS Czastary 3:1 Warta Działoszyn – Kasztelan Rozprza 3:0 OSiR Koluszki – Volleyball Głowno 3:0 Skra Bełchatów – Luks Dobroń 3:0 TABELA 1. MMKS Łęczyca 12 30 33-12 2. Warta Działoszyn 12 28 31-13 3. Skra Bełchatów 13 27 32-16 8. GKS Czastary 13 10 16-33 4. Luks Dobroń 12 21 26-23 9. Volleyball Głowno 12 8 13-32 5. MKS Zduńska Wola 12 17 22-25 W następnej kolejce 5 bm.: 6. Kasztelan Rozprza 13 15 19-26 MMKS Łęczyca – GKS 7. OSiR Koluszki 13 12 19-31 Czastary.

Walne zebranie WKS Prosna 15 lutego   Zarząd Klubu zaprasza Zarząd Klubu Sportowego „Prosna Wieruszów” zaprasza członków Klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze, które odbędzie się w dniu 15.02.2011 roku ryt w siedzibie Klubu o godz. 17.30 w pierwszym terminie, godzina 18.00 drugi termin.

www.tugazeta.pl

4 lutego 2011


ogłoszenia • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • OGŁOSZENIA DROBNE • Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl należy wysłać SMS pod numer 7555 o treści: PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI I WZORU (Redakcja nie odpowiada za błędne wpisanie kodu ogłoszenia) KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa między wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie 150 znaków),

np.: KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt: 284 411 231 Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji.

Koszt wysłania jednego SMS – 5 złotych plus VAT. Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w gazecie oraz 2 tygodnie emisji na www.tugazeta.pl Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., będą ukazywać się bezpłatnie

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie we Wrocławiu o pow. 48 m2 (3 pokojowe) w pełni rozkładowe, po remoncie. Mieszkanie do zamieszkania od zaraz i jako inwestycja pod wynajem. TELEFON 608 369381 Sprzedam mieszkanie wlasnościowe w Wie­ ruszowie na Os. Warszawska 4, M-3, trzecie piętro o pow. 48m. Kontakt: 723 389 568, 693 099 854 (47) Wynajmę pomieszczenie na działalność gospodarczą 50m kwadratowych. Najlepiej gabinet. Wieruszów tel. 627831717 (47) Wynajmę lokal na działalność gospodarczą w Wieruszowie, ul. Rynek 11. Powierzchnia 21 m. kw. Łazienka, centralne ogrzewanie. Najlepiej na sklep lub gabinet. Telefony: 601 209 995 lub 601 255 569 (33) Sprzedam dom w  Kostowie z  1.13 ziemi. Tel.697714434 (47) Sprzedam domek murowany, jednorodzinny – 60 m.kw. po kapitalnym remoncie. Osiek – gm. Galewice.Na działce 14 arowej.Całość ogrodzona, zagospodarowana zielenią. Nie wymaga wkładu finansowego. Wejść i mieszkać. Cena do uzgodnienia. TEL: 601 209 995 i 601 255 569 (47) SPRZEDAM DOM Z DZIAŁKĄ W WIERUSZOWIE. Bardzo dobra lokalizacja. Tel.: 663 204 746 (47) Sprzedam działkę budowlaną w miejscowości Kowalówka, możliwość podziału na dwie działki. Kontakt 609002333 (47) WYKONUJĘ WSZELKIEGO TYPU USŁUGI REMONTOWE I BUDOWLANE SOLIDNIE I TANIO tel.kont:796 137 978 MARCIN (47) SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE w GALEWICACH. Tel. 691 494 625 (47) Sprzedam mieszkanie w Wieruszowie na osiedlu fabryczna o powierzchni 49m. ATRAKCYJNA CENA!! Kontakt:605 619 192 (46) Pilnie sprzedam dom w Wieruszowie. Stan domu nie wymaga wkładu finansowego. 100 m2, garaż 35m2, działka 10 arów. Kontakt 794 300 650 (46) SPRZEDAM DZIAŁKĘ 23 AR KOWALÓWKA ASFALT, MEDIA W GRANICY. KONTAKT 607546663 lub 663818353 (46) Do wynajęcia hale na działalność gosp. pow.220 m2, ogrzewane, zaplecze socjalno-biurowe, teren ogrodzony Wieruszów 727308092 (46) Sprzedam działki budowlane w Wieruszowie przy ul. Teklinowskiej (za giełdą). TELEFON: 669 – 320 – 129 (45x4) Sprzedam mieszkanie we Wrocławiu o powierzchni 48 m.kw. (3 pokojowe) w  pełni rozkładowe) po remoncie. Mieszkanie do zamieszkania od zaraz i jako inwestycja pod wynajem. TELEFON: 608 369 381 (44 – 6) ROLNICTWO Kupię kwotę mleczną. Tel. 697733834 (47) Sprzedam prosiaki 9 sztuk.tel.663611256 (47)

4 lutego 2011

Sprzedam łubin gorzki wąskolistny ok1.5 tony tel 662410012 (46) SPRZEDAM PROSIĘTA-17 SZTUK tel.669 293 938 (46) SPRZEDAŻ NASIENIA KNURÓW: PBZ, WBP, DUROCxPETRIN, PIC i inne. Wyszanów, ul. Główna 46 TELEFONY: 62 78 436 46 oraz 609 398 038 (0) USŁUGI USŁUGI BUDOWLANE – budowa domów od podstaw, ocieplanie budynków (od 20 zł za metr kw.) Zakładanie kostki brukowej. Telefon: 603 721 418 (47 – 52) INSTALACJE ELEKTRYCZNE, ALARMOWE, POMIARY, AUTOMATYKA BRAM, BRAMY GARAŻOWE. Tel.601324728 www.zuebemar.cba.pl (47) Usługi ślusarskie – schody, bramy, obróbki blacharskie, parapety, toczenie w  metalu i w drewnie. Tel.660 478 418 (47) Cięcie drewna piłą spalinową. Tanio! Kontakt 667 874 629 (47) Usługi budowlane,gładzie,glazura,malowanie i inne. Kontakt 691 926 445 (47) Kursy na wózki widłowe (300 zł), palacz CO, szkolenia elektryków, LPG Ośrodek Kształcenia Zawodowego Andrzej Kalemba 43 843 21 86 www.kursy-wielun.pl (47) Piaskowanie, Malowanie natryskowe, Felg Plotow Maszyn itp. tel.782067325 (46) WYKONUJE WSZELKIEGO TYPU USLUGI REMONTOWE I BUDOWLANE SOLIDNIE I TANIO tel.kont:796137978 MARCIN (46) Schody, balustrady poręcze – buk, dąb,sosna 668064302 (46) Naprawa ciągników i maszyn rolniczych. Mogę również dorobić potrzebną maszynę. Zajmuję się również naprawami przyczep i naczep. Tel 723 365 498 (46) BALKONY, PŁOTY, SCHODY, CYKLINOWANIE PODŁÓG TEL.782622033 (46) Remonty mieszkań, adaptacja poddaszy, gładzie, podłogi, (parkiet, deska, panele) cyklinowanie, lakierowanie, olejowanie. Tel. 604 963 324 (45-4) Zespół muzyczny DOMINO – wesela, zabawy, studniówki… Wideofilmowanie, fotografia ślubna www.zespoldomino.pl KONTAKT 667 304 037 (0) MOTORYZACYJNE Sprzedam przyczepkę samochodową nowa solidnie zrobiona gotowa do rejestracji 696 339 630 (47) Sprzedam Audi80B3, poj 1.8, rok produkcji 1993, szyberdach, centralny zamek, RO/CD, alufelgi z  letnimi oponami plus komplet opon zimowych na stalowych felgach. Tel 696039473 (47) Sprzedam Renault Megane, poj 1.6, rok produkcji 1995, elektryczne szyby i lusterka, poduszka powietrzna, RO/CD, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, klimatyzacja. Tel 608482691 (47) SPRZEDAM FORDA ESCORDA KOMBI. ROK PRODUKCJI 1995. 1.6 16V. BENZYNA+LPG. CENA 2700 DO UZGODNIENIA. ZAINTERESOWANYCH PROSZĘ O KONTAKT POD TEL. 722190520 (46) SPRZEDAM Sprzedam garaż blaszany ocynkowany o wymiarach 3,5 x 5 metrów. Stan bardzo dobry. Kupiony w 2010 roku. Telefon: 606 999 247 Sprzedam PEUGEOT 206, rok prod.1999, 180 tys. km, pierwszy właściciel. Kontakt 519 713 324 (47)

Sprzedam wózek bliźniaczy głęboko – spacerowy. Stan dobry. 692 428 907 (46 – 4) Sprzedam JAMNIKA DŁUGOWŁOSEGO – STANDARD. Po psach rodowodowych. Czarny, podpalany. 3 pieski, jedna suczka. TELEFON: 503 390 523 (46) Sprzedam łubin gorzki wąskolistny ok1.5 tony tel662410012 (46) Sprzedam telewizor PANASONIC 32” kineskopowy TX-32PM11P/M stan bardzo dobry. Cena 400 zl. tel. 516 206 441 (46) Sprzedam mieszalnik do pasz 700kg i śrutownik bijakowy cena1300 i 2300. Tel: 783 126 983 (46) Sprzedam fotelik samochodowy dziecięcy do 18kg regulacja pozioma stan bd. Cena 70 zł.Tel.514 019 025 (46) Sprzedam tanio markowe i nie tylko ciuszki dla dziewczynki w wieku 0-30m-cy. Tel: 696 063 390 (46) KUPIĘ KUPIĘ ZIEMIĘ ROLNĄ W ROZSĄDNEJ CENIE, 608533503 (47) Kupię każde zboże, łubin, rzepak min 23t zapewniam transport oraz 100% przedpłaty tel 501459374 (47) Kupię Zboże (każde również niepelnowartościowe) ILOŚĆ MIN 23t kupuje również groch, grykę, łubin, kukurydzę, rzepak oraz zboża ekologiczne. Tel.504082106 (46) Kupię zboże,ilość min 23t.Płacę przed załadunkiem,zapewniam transport. Tel 509942079 (46) Kupię każde zboże: łubin, rzepak, grykę. Min 23 t – zapewniam transport oraz 100% przedpłaty. Tel: 501 459 374 (46) PRACA Mężczyzna lat 32 wykształcenie średnie szuka pracy na terenie Wieruszowa, Kępna lub okolic. Doświadczenie w gastronomii i handlu. Akwizycja nie wchodzi w grę. Tel: 609 658 166 (47) Poszukuję pracy w zakresie prac remontowo – budowlanych. Mam 40 lat. Od 15 lat zajmuję się wykończeniem wnętrz: płytki, panele, regipsy, gładzie, docieplenia itp. Telefon: 785 415 577. E-mail: aaabialek@gazeta.pl (47) Mężczyzna lat 25, prawo jazdy kat B, C, E, kurs na przewóz rzeczy, badania lekarskie, psychotesty, karta cyfrowa, niewielkie doświadczenie w transporcie. Szukam pracy jako kierowca. Mój e-mail: wojtas_g1@o2.pl (47) Szukam pracy dorywczej jako kierowca kat.B. Kontakt 511 150 112 (47) Szukam pracy jako ekspedientka w Wieruszowie i okolicy. Wykształcenie średnie, dyplom: technik handlowiec. Prawo jazdy kat. B. Telefon: 697 746 379 (47) ZAKŁAD POGRZEBOWY STOL-TRUM POSZUKUJE MUZYKÓW (trąbka, skrzypce) DO OBSŁUGI POGRZEBÓW. Więcej informacji: 603 566 219 (0) KOREPETYCJE Korepetycje z języka niemieckiego. Dojazd do ucznia. Kontakt 663158267 (47) Korepetycje z  j. niemieckiego. Tanio! Tel. 794957162 (46) RÓŻNE BEZPŁATNA pomoc w wypełnianiu PIT-37 (dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej), tel. 607 181 943 (47) Nie odpowiadam i nie ponoszę konsekwencji za długi i zobowiązania zaciągnięte przez mojego męża Lechosława Spólnego. Informuję również, że nie ma on prawa do samodzielnego zbywania i sprzedaży czegokolwiek. Longina Spólna. (46)

www.tugazeta.pl

7

SPRZEDAM DOM

Sprzedam dom mieszkalny wolnostojący w Mirkowie k/Wieruszowa. Znajdujący się w dogodnej lokalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 450 Opatów – Kalisz oraz w odległości 3 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa. Dom umiejscowiony na działce o pow. 1 138 m2, ogrodzonej od frontu dwoma metalowymi bramami wjazdowymi, pozostałe betonowe. Budynek został wybudowany w roku 1996 z pustaka, trzykondygnacyjny, dach dwuspadowy. Rozkład pomieszczeń: piwnica z garażem i kotłownia, pomieszczenie na biuro, działalność gospodarczą i pomieszczenia gospodarcze. Na parterze: salon z jadalnią, kuchnia ze spiżarką, gabinet, wc, korytarz, balkon. Na piętrze znajdują się 4 pokoje, łazienka, garderoba, składzik i balkon. Strych. Okna drewniane, w pokojach deski podłogowe, w kuchni i łazience kafelki, schody wykonane z drewna. Stan budynku dobry. Działka zagospodarowana zielenią. Kontakt: 663 705 441

PUNKTY OGŁOSZEŃ DROBNYCH W WIERUSZOWIE W Wieruszowie uruchomione zostały dwa PUNKTY OGŁOSZEŃ DROBNYCH. Znajdują się one w kolekturach LOTTO.

Jeden przy Urzędzie Miejskim na ul. Rynek, drugi na osiedlu bloków obok ZUS. Chcesz zamieścić ogłoszenie w Łączniku i na www.tugazeta.pl? Przynieś je do w/w punktów lub napisz na miejscu. Cena za 2 wydania w gazecie bezpłatnej i za dwa tygodnie utrzymywania się ogłoszenia na www.tugazeta.pl – 6 zł. brutto. Ogłoszenia typu: oddam za darmo, szukam pracy, potrzebuję pomocy będą przyjmowane bezpłatnie.

Więcej pod numerem: 601 154 038

Kursy na wózki widłowe (300 zł), palacz CO, szkolenia elektryków, obsługa pilarek, obsługa stacji paliw LPG, żurawie HDS, suwnice, bhp, p.poż, pierwsza pomoc, obsługa firm z zakresu bhp i wiele innych … Ośrodek Kształcenia Zawodowego Andrzej Kalemba Wieluń, ul. mjr Lewińskiego 1 tel. 43 843 21 86, 504 556 709 www.kursy-wielun.pl

Rzetelnie i tanio naprawy sprzętu AGD w domu klienta.

AUTO-GAZ

Naprawa: pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek gazowych oraz ogólne chłodnictwo i klimatyzacja.

Montaż instalacji gazowych do samochodów. Mechanika samochodowa.

Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia.

Tel. 0 607 419 958

Wieruszów ul Warszawska 86a

Piotr Tomczyk

Wieruszów ul. Polna 23 Tel. 505 104 560 oraz 62 78 313 17


reKLaMa

8

Stowarzyszenie Integracyjne

„Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie

INFOLINIA tel. 800 120 220

KRS nr 00001945 Organizacja pożytku publicznego Przekazując nam 1% podatku dochodowego za 010 rok pomagasz realizować programy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich zdrowych rówieśników Z góry serdecznie dziękujemy.

Jak przekazać  % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Wystarczy tylko w zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS, tj. 00001945 w odpowiednią rubrykę: • Pit 28 – litera M, poz. 126 • Pit 36 – litera O, poz. 305 • Pit 36 L – litera N, poz. 105 • Pit 37 – litera H, poz. 124 • Pit 38 – litera G, poz. 58 Resztę zrobi Urząd Skarbowy! Zachęcamy Państwa do wyrażenia zgody w zeznaniu podatkowym na przekazanie nam informacji uzupełniających (tj. imię i nazwisko, adres), co ułatwi nam kontakt z Państwem w celu przekazania informacji o pozyskanych środkach. Prosimy Państwa o wsparcie naszych działań za co z góry dziękujemy.

Restauracja Floriańska zaprasza Państwa na

bal karnawałowo walentynkowy

• cztery dania gorące • różnorodne przekąski (zimna płyta) • różnorodność napojów (bezalkoholowych)

12 lutego 2011 roku

Cena od pary – 180 zł

(Dla uczestników balu sylwestrowego 2010/2011 cena 160 zł)

ZESPÓŁ MUZYCZNY INTRO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Zapisy – Restauracja Floriańska w Wieruszowie Tel. 602 766 275 lub 600 837 193

• • • • • •

PANELE PODŁOGOWE DESKA BARLINECKA PŁYTY MEBLOWE BLATY KUCHENNE PŁYTY BUDOWLANE:OSB, MFP, P5 SKLEJKA

PIANKA DO PANELI GRATIS!!!

P.H.U. Juszczak Sp. j. ul. Teklinowska 16 B, 98-4 Wieruszów – Hurtownia Artykułów Przemysłowych Tel. (62) 58 1 11, (62) 58 11 271 Fax. (62) 58 11 27 PFLEIDERER PARTNER

www.tugazeta.pl

4 lutego 2011

Lacznik nr47  

Lacznik nr47

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you