Page 1

We wrześniu dzięki naszej kuchni poczują Państwo najlepsze smaki kresów. Przeniesiemy się tam, gdzie tradycja zachowała się także dzięki potrawom ukraińskim, białoruskim, litewskim i oczywiście tatarskim.

KUCHNIA KRESOWA

SKUP ZŁOMU i metali kolorowych

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY SOKOLNIKI ul. Warszawska 138 TEREN GS Tel. 888 770 105 BOLESŁAWIEC Chotynin 53 (teren zarządu dróg) Tel. 880 520 210 Możliwość odbioru własnym transportem USŁUGI TRANSPORTOWE – wywrotki od 2 do 22 ton Usługi zamiatarką samozbierającą

Dania podawane w oryginalny sposób, W każdy weekend września, od 13.00 do 22.00

Rezerwacja: 600 037 193

ENDOKRYNOLOG Specjalista Andrzej Pajdowski

REDAKCJA: tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688 e-mail: reklama@tugazeta.pl

GaZeTa BeZPŁaTNa

Choroby tarczycy, osteoporoza, endokrynologia ogólna i ginekologiczna, niepłodność, menopauza, andropauza, zaburzenia potencji, nadmierne owłosienie, otyłość, badania hormonalne. Badania USG – tarczycy, jamy brzusznej, ginekologiczne ciąży, piersi, jąder, prostaty. Biopsje – (punkcje) piersi i tarczycy pod kontrolą USG z dokumentacją zdjęciową.

w w w. t u ga ze t a . p l

Nr 36 (129) • Rok III  września 0 r.

NAJWYŻSZE CENY W REGIONIE

KĘPNO – SZPITAL ul. Szpitalna 7 Rejestracja: 74 02 310

Jeden, dwa, trzy… 18 tysięcy!   Jazie już w Prośnie Ostatnia sobota stała się finałowym dniem tegorocznych działań na Rzecz Zarybienia Rzeki Prosny. Pieniądze zebrane w dużej mierze dzięki Loterii Fantowej podczas II Ogólnopolskiego Biegu Rzeką Prosną i oczywiście w efekcie pracy wolontariuszy podczas Zbiórki Publicznej pozwoliły na zakup naprawdę sporej ilości narybku. Najpierw miała to być świnka z jaziem, później w wyniku trudności z pozyskaniem jednego z gatunków, Polski Związek Wędkarski oddział Wieruszów – Miasto zdecydował się tylko na jazia.

• Kotły C.O. uniwersalne i miałowe, • Kotły C.O. na ekogroszek

finansowych z Gospodarstwa Paliwoda pod Opolem do Wieruszowa o 10.00 rano dotarło aż Wstępnie szacowano, że ryb bę- 18 tysięcy sztuk. Zarybianie oddzie 10 tysięcy, ale ostatecznie po było się w kilku miejscach na zsumowaniu wszystkich środków rzece powyżej wieruszowskiego

mostu w okolicach samolotu oraz symbolicznie w obecności mieszkańców przy elektrowni wodnej w Kowalówce.

• Piece C.O. – kuchenne typu „ANGIELKA” • Kotły nietypowe pod zamówienie

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i zaufanie.

Dobry szczeniak tylko w dobre ręce   Collie za wyprawkę Oddam szczeniaka (suczkę) owczarka szkockiego collie za zwrot kosztów wyprawki. Tel. 697 367 709 Na zdjęciach rodzina Twojego psa

 

• Profesjonalne wykonanie • Niezawodne działanie • • Konkurencyjne ceny •

PPHU TECHNOSTAL

Wieruszów, ul. Kolejowa 2 a tel. 62 78 31 401, 606 335 767 www.technostal.com • e-mail: technostal@wp.pl


wydarzenia

2

Kolejne ofiary podrabianego alkoholu

SPRZEDAŻ DREWNA

  Metyl w butelkach po wódce Helsinki Cały czas trwa intensywne śledztwo mające na celu dokładne określenie źródła pochodzenia alkoholu, którym zatruło się wieruszowskie małżeństwo. Jak udało się ustalić naszym funkcjonariuszom – do podobnej tragedii po wypiciu cieczy znajdującej się w butelkach po wódce Helsinki doszło niedawno także w Bieruniu (woj. śląskie). Tam o życie w jednym ze szpitali walczy kilkudziesięcioletnia kobieta. Bieruńscy policjanci w związku ze sprawą zaaresztowali mężczyznę, który handlował skażonym alkoholem. Ten okazał się tylko pośrednikiem. Wiele tropów prowadzi w stronę czeskiej granicy

i Cieszyna. U naszych południowych sąsiadów alkoholem z tych samych opakowań zatruło się jeszcze więcej osób. Wieruszowscy policjanci ponawiają więc apel, aby nie spożywać alkoholi niewiadomego pochodzenia, a producent wódki Helsinki wystosował informację dzięki której można rozpoznać podróbki tego produktu – Każdy producent wysokiej jakości wódki stara się o dobre zabezpieczenie swojego produktu, na okoliczność podrabiania go przez osoby trzecie. Wódka Helsinki posiada zamknięcie typu „GUALA”, tłoczone logo z tyłu butelki oraz napis „Helsinki” na bokach butelki. Oryginalne produkty

Informacja o zbiórce publicznej ZARYBIANIE RZEKI PROSNY Ogłoszenie o wynikach zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej na Rzecz Zarybienia Rzeki Prosny (98-400 Wieruszów, Mieleszynek 9) na mocy Decyzji Nr 9/2012 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2012 roku, znak: PZI.622.154.2012.AW Na mocy Decyzji Nr 9/2012 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2012 roku, znak: PZI.622.154.2012.AW, Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej na Rzecz Zarybienia Rzeki Prosny, z siedzibą: 98-400 Wieruszów, Mieleszynek 9, przeprowadził na terenie Powiatu Wieruszowskiego i Powiatu Wieluńskiego, w terminie od dnia 09.07.2012 roku do dnia do 12.08.2012 roku, zbiórkę publiczną w formie: – dobrowolnych wpłat na konto bankowe o  numerze: 80925600042607138730000010. Na konto bankowe nie dokonano żadnej wpłaty środków. – zbiórka pieniędzy do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, ustawionych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów. Zebrano 867,80 zł. Podczas zbiórki zebrano łącznie 867,80 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 80/100 gr.). Zebrane środki przeznaczono na zarybienie rzeki Prosny, poprzez zakup i wpuszczenie do rzeki jak największej ilości narybku. Zakupiono 2893 szt. narybku jazia, który w dniu 8 września 2012 roku zarybiono rzekę Prosnę. Zebranych środków nie wydatkowano na żaden inny cel, ani nie pokrywano z nich żadnych kosztów. Pełną kontrolę i nadzór nad zbiórką sprawował Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej na Rzecz Zarybienia Rzeki Prosny Informacje o zbiórce były zamieszczane w następujących mediach: Gazeta Bezpłatna „Łącznik”, portal www.tugazeta.pl oraz na stronach internetowych: II Ogólnopolskiego Biegu Rzeką Prosną: www.biegrzeka.tugazeta.pli Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży „WIKTORIA”: www.fundacjawiktoria.pl. Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej na Rzecz Zarybienia Rzeki Prosny ŁACZNIK Wydawca – Łącznik Urszula Przybył WIERUSZÓW, ul. Buczka 4, 98-400 Wieruszów Redaktor naczelny – Rafał Przybył, tel. 601 154 038 Skład i łamanie: APR KORA, Kępno, tel. 605 24 60 60 Druk: Polskapresse Wrocław Webmaster: Karol Dąbrowski www.tugazeta.pl REDAKCJA Adres: Wieruszów, ul. Buczka 4, 98-400 WIERUSZÓW Tel. 601 154 038, e-mail: redakcja@tugazeta.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 883 917 688, e-mail: reklama@tugazeta.pl Współpraca: Łukasz Wilk, Ryszard Tęsiorowski

z pod znaku Helsinki nie posiada żadnych naklejek, tak jak to ma miejsce w przypadku podróbek, które są dostępne na bazarach i giełdach samochodowych. Produkty które nie posiadają opisanych wyżej zabezpieczeń są produktami nie oryginalnymi i nasza firma jak również producent nie odpowiada za skutki jakie mogą powstać wskutek spożycia takiego

OPAŁOWE – sosna KOMINKOWE – brzoza, dąb, olcha SPRZEDAŻ TARCICY I WIĘŹBY DACHOWEJ alkoholu. Informujemy też naszych klientów iż podczas badania jakie przeprowadzona na podrabianym produkcie okazało się że „podróbki” mają 28% do 30% alkoholu.

Fachowe ścinanie drzew także na terenie posesji

ZPHU DREWIX telefon: 669 446 999

OGŁOSZENIE

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica i uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenu wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2012 r. do 15 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów w godz. od 800 do 1500 (pok. 73, II piętro). Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 października 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie o godz. 1200 w sali Sesyjnej (pok. Nr 27, I piętro). Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wieruszowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2012 r. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Wieruszowa na adres Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) na adres mailowy: um@wieruszow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2012 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Wieruszowa. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone. Burmistrz Wieruszowa /-/ Bogdan Nawrocki

  OGŁOSZENIE Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) Burmistrz Wieruszowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7 na tablicy ogłoszeń urzędowych został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (działki położone w Wieruszowie, przy ul. Osiedlowej).

www.tugazeta.pl

7 września 2012


wydarzenia

3

Debata o PCM-ie 3 października   Podsumowanie działalności oraz wizja przyszłości 3 października odbędzie się – zapowiadana z dużym wyprzedzeniem – debata publiczna dotycząca aktualnej sytuacji oraz przyszłości Powiatowego Centrum Medycznego w Wieruszowie. Miejscem rozmów będzie sala Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach. Organizatorzy spotkania – samorząd powiatu wieruszowskiego do dyskusji zaprosili m.in. Jolantę Chełmińską – wojewodę łódzkiego, przedstawicieli powiatów, NFZtu, instytucji oraz placówek, które przekształciły się w spółki prawa handlowego. Zdanie mieszkańców naszego powiatu mają reprezentować włodarze wszystkich gmin, radni, sołtysi oraz lokalni przedsiębiorcy. – Nie możemy zaprosić wszystkich na debatę, ponieważ nie ma tak dużego lokalu, by pomieścić wszystkich w jednym miejscu, jednak jeśli ktoś przybędzie, to z pewnością go nie wygonimy – przyznaje sekretarz powiatu, Stefan Pietras. W sumie, w spotkaniu ma wziąć udział blisko 300 osób. – Podczas dyskusji chcemy pokazać, jak faktycznie to wszystko wygląda i w którą stronę powinniśmy

pójść, by nie zaprzepaścić dorobku jakim dysponujemy do tej chwili… a muszę przyznać, że na dzień dzisiejszy jest on dość pokaźny. Inne placówki borykają się z problemami f inansowymi, póki co PCM jest na plusie. Okazuje się, że szpital potrafi odnaleźć się w trudnej rzeczywistości. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy na jakiejś zielonej wyspie i ogólnokrajowe problemy nas nie dotykają. Zależy nam na tym, by nie stanąć w miejscu – dodaje Pietras. Jak podczas każdej debaty, głównym gwoździem programu będą – czasem niełatwe – pytania. – Chcemy, aby osoby, które nie zostały zaproszone wprost skontaktowały się z wójtami, sołtysami czy radnymi i przekazały im swoje wątpliwości i sugestie. Naszym założeniem jest to, by była to merytoryczna dyskusja. Chcemy debaty publicznej, nie zamierzamy niczego ukrywać, ale zależy nam także na zrozumieniu, bo żyjemy w takich realiach, a nie innych – kończy sekretarz. O szczegółach zapowiadanego spotkania poinformujemy wkrótce.   Patryk Hodera

Czy zostałem u(PUP)iony?   Kto jest równy, a kto równiejszy? W ostatnich dniach dotarły do nas sygnały o tym, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie nie wszyscy mogą być traktowani równo. Problem ten zgłosił nam jeden z petentów, który od dłuższego czasu zabiegał o zatrudnienie stażysty. Do zawarcia umowy nigdy nie doszło. – Moim celem nie jest to, by robić jakąś aferę ale chciałem zwrócić uwagę na wybiórcze traktowanie przedsiębiorców. Gdy ja pojawiam się w urzędzie, to zawsze jest to o kilka dni za wcześnie lub o kilka za późno. Czy tylko ja mam takiego pecha? – pyta nas mężczyzna prowadzący działalność na terenie miasta. Pracodawca, który czynił starania o przyznanie stażysty uważa, że innym są oni przyznawani bez większego problemu i zbędnych, biurokratycznych ceregieli. – Przez kilka ostatnich miesięcy w podobnym punkcie w Wieruszowie – za pośrednictwem PUP – pracowały dwie osoby, a gdy ja zjawiłem się pod

okienkiem, to panie tłumaczyły mi się stertą innych oczekujących wniosków oraz brakiem środków finansowych. Od samego początku byłem zniechęcany do tego, by czynić jakieś starania o stażystę – mówi zniesmaczony przedsiębiorca. – Czy jesteśmy traktowani w myśl zasady – równy, równiejszy? Co na to inni pracodawcy? Czy jest coś złego w tym, że chciałem dać komuś szansę na pracę? – pyta. Na tym nie koniec.– Przy następnej wizycie w urzędzie i po wyjawieniu faktów co najmniej dziwnego traktowania pracodawców, okazało się że „pani od staży” po rozmowie z panią dyrektor nagle znalazła dodatkowe środki na realizację stażu. Nie skorzystałem z tej propozycji bo wydała mi się formą zamknięcia mi ust. W związku z tym nasuwa mi się kilka pytań z gotowymi odpowiedziami Kto podejmuje decyzję o przydziale staży? Myślę, że dyrektor. Na czyj wniosek? Wydaje mi się, że opiniuje jakaś komisja ds.

staży. A może jednoosobowo pani „od staży”? Czym się kierowała komisja odrzucając inne wnioski a proponując mi w trybie pilnym staż? Może strachem… Czy są jakieś procedury oceny wyborów wniosków? –docieka mężczyzna. Jakie jest stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy w tej kwestii? –Każdy pracodawca może ponownie złożyć wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej tym bardziej, że deklaruje zatrudnienie po jego zakończeniu. Staże organizowane są na podstawie złożonych wniosków, w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy Zainteresowany pracodawca został poinformowany o możliwości złożenia wniosku, gdyż urząd przewiduje dodatkowe środki na realizację staży. Do dnia dzisiejszego zainteresowany pracodawca nie złożył wniosku o zorganizowanie stażu – wyjaśnia dyrektor, Grażyna Wójciak.   PATRYK HODERA

www.wieruszow.majsterplus.com

Pożar w miejscowości Krzyż   Płonął przydrożny rów We wtorek przed godz. 15.00 dyżurny PSP odebrał zgłoszenie o wybuchu pożaru w miejscowości Krzyż za Parcicami. W płomieniach stanął pas przydrożny porośnięty suchą trawą. Jak relacjonowali nam obecni na miejscu mieszkańcy – szybka interwencja strażaków uniemożliwiła dalsze rozprzestrzenianie się ognia. Sytuacja była na tyle groźna, ponieważ w bliskim sąsiedztwie ogniska zapalnego znajdowały się zabudowania. Na miejscu pracowała PSP, OSP Parcice oraz OSP Czastary.   PaH

7 września 2012

www.tugazeta.pl

Wieruszowski Dom Kultury dnia: 14.10.2012 r. godz. 18.00 cena: 60,00 zł kontakt: 62 78 41 080


wydarzenia

4

IM WCZEŚNIEJ TYM LEPIEJ! Wczesna, wielospecjalistyczna diagnoza, terapia i rehabilitacja dzieci wg. koncepcji neurorozwojowych: NDT-BOBATH i INTEGRACJA SENSORYCZNA

Usługi Terapeutyczne powstały z myślą o najmłodszych. Diagnozujemy, wspieramy, towarzyszymy i stymulujemy rozwój psychoruchowy dzieci metodami neurorozwojowymi o uznanej skuteczności. Metody te bazują na zasadzie plastyczności układu nerwowego oraz interdyscyplinarnym podejściu do problemu dziecka i jego rodziny. Wspieramy rozwój dziecka z zachowaniem możliwie największej jego autonomii i wykorzystaniem potencjału w nim tkwiącego. Celna diagnoza dziecka we wszystkich sferach pozwala zaplanować terapię tak, by wspierać i towarzyszyć mu w procesie rozwojowym tylko tam, gdzie naprawdę tego potrzebuje i tylko na tyle, na ile rzeczywiście potrzebuje. Współpracujemy z wieloma terapeutami m.in. specjalistą diagnostyki noworodkowej, terapeutą C. Moralesa dr Teresą Kaczan; neurologopedą, wykładowcą Akademii Medycznej we Wrocławiu Magdaleną Sawicką; psychologiem i doradcą żywieniowym, autorką książki „Niepełnosprawność pokarmowa” – Mają Anuszkiewicz. Konsultujemy naszych pacjentów w razie konieczności z lekarzami wielu specjalności m.in. neurologiem dziecięcym, pediatrą, foniatrą, ortopedą. Naszą pracę i jej jakość weryfikujemy u czołowych polskich specjalistów m.in. dr Marta Wiśniewska – pedagog – logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie, publikując studia przypadków w specjalistycznym czasopiśmie o zasięgu krajowym. Stale staramy się podnosić swoje kwalifikacje i poszukiwać nowych metod pomocy naszym podopiecznym. Diagnozą i terapią obejmujemy najmłodszych pacjentów od urodzenia, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Jak najwcześniejsze bowiem podjęcie działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz modyfikacja środowiska znacznie zwiększają szanse dzieci na poprawę funkcjonowania, a często umożliwiają likwidację nieprawidłowości rozwojowych. Nasza oferta: – diagnoza i terapia logopedyczna – diagnoza rozwoju ruchowego i rehabilitacja wg. NDT-Bobath – diagnoza rozwoju psychoruchowego dzieci od 0-3 r.ż. według Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej MFDR – diagnoza i terapia integracji sensorycznej SI – diagnoza ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej u małych dzieci – diagnoza funkcji ręki i terapia ręki Dla kogo? – dzieci z trudnościami szkolnymi – zaburzeniami mowy, opóźnionym rozwojem mowy – zaburzeniami o podłożu genetycznym – z niepełnosprawnością intelektualną – ADHD – autyzmem, Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi – Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – innymi zaburzeniami psychoruchowymi Beata Szydłowska – pedagog specjalny (resocjalizacja, oligofrenopedagogika), logopeda kliniczny – absolwentka Akademii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu we Wrocławiu, diagnosta MFDR, terapeuta metody alternatywnej komunikacji MAKATON. Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej; członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej PSTIS, autorka publikacji z zakresu terapii integracji sensorycznej na łamach kwartalnika Integracja Sensoryczna. Nauczyciel dyplomowany z doświadczeniami w pracy z dziećmi z lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim upośledzeniem umysłowym. Anna Misiak – fizjoterapeuta, absolwentka Wydziału Fizjoterapii AWF we Wrocławiu, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, 2-letnia specjalizacja z psychomotoryki na AWF Wrocław, beneficjentka stypendium Ministra Kultury Fizycznej i Sportu, absolwentka kursów: Szkoły Rodzenia przy Oddziale Położniczym w Oławie i Kinezjologii Edukacyjnej “Brain Gym” metody Paula Dennisona, uczestniczka projektu: “Pomóc sobie-pomóc innym” dotyczącego najnowszych technik terapii dzieci z deficytami neurologicznymi oraz dysfunkcjami narządu ruchu, członek rady Fundacji “Piąta Strona Świata”. Drogi Rodzicu! Jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka lub chcesz sprawdzić czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo, skonsultuj się z terapeutą lub rehabilitantem, który dokona oceny wszystkich funkcji rozwoju dziecka i wykluczy ewentualne nieprawidłowości lub zdecyduje o włączeniu w odpowiedni proces wspomagania rozwoju. Jesteśmy do Państwa dyspozycji! USŁUGI TERAPEUTYCZNE – BEATA SZYDŁOWSKA www.si-bobath.pl tel. 508 296 772; 793 346 090

XIII LEKCJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   Spotkanie przyjaciół w Wieruszowie Regionalna impreza integracyjna „Spotkanie Przyjaciół” po raz XIII zgromadziła setki osób niepełnosprawnych z kilku województw! Wielkie świętowanie rozpoczęło się przemarszem uczestników oraz gości z wieruszowskiego liceum na plac przy gimnazjum nr 1 w Wieruszowie. Po uroczystym rozpoczęciu nadszedł czas na wręczenie nagrody za udział w pilotażowym konkursie ekologicznym pt.: „Stań po zielonej stronie mocy”. Tego samego dnia można było przyłączyć się do pozytywnej akcji firmy „Slam Poland” z Ostrowa Wlkp. W salach szkoły równocześnie odbywały się różne dyscypliny. Był m.in. tor przeszkód, rzut do kosza, wyścig na wózkach, skok w dal, slalom piłkarski i wiele innych, sportowych atrakcji. Sami gościliśmy w jednej z kilku pracowni – Zgłasza się tutaj bardzo wiele osób. Za najlepsze rezultaty przewidzieliśmy nagrody. Dorośli dostaną torby na zakupy, lampki, ramki na zdjęcia. Dzieci z kolei mogą liczyć na plecaczki z niespodzianką, paczki lub maskotkę – tłumaczyła nam Ewa Karpińska – instruktor pracująca w WTZ w Wieruszowie.

Na placu rekreacyjnym rozlokowano stoiska wystawiennicze z możliwością zakupu prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne. Swoje punkty wystawiły także PUP, PCPR, SANEPID, ZUS. Nie zabrakło punktów gastronomicznych ze swojskimi potrawami. Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowano sprzęt strażacki, popisy psa policyjnego, instruktaż pierwszej pomocy, pokaz sztuk walki karate kyokushin oraz kicboxingu w wykonaniu WKKK „Husaria”. W przygotowanie imprezy włączyło się ponad 100 wolontariuszy oraz blisko 150 darczyńców i grantodawców. Liczby te bardzo cieszą Henrykę Sokołowską, która od początku angażuje wielu ludzi do odrobienia lekcji z niepełnosprawności. – Pomaga nam coraz więcej osób dobrego serca. To nas napawa optymizmem. Z roku na rok rośnie liczba sponsorów. To nie istotne czy ofiarują nam symboliczną złotówkę. Ważne jest to, że chcą się włączyć w organizację i pomagać.

Zależy nam na tym, by ta lekcja była odrobiona na szóstkę! Musimy mówić o osobach niepełnosprawnych. Nie bójmy się przełamywać sztucznych barier – mówi prezes SIKOS. Podczas wspólnej zabawy przy wakacyjnej biesiadzie w wykonaniu wrocławskiego artysty – Jarosława Strzały oraz wokalistów Studia Piosenki WDK wszystkim udzieliły się dobre nastroje. Osoby niepełnosprawne także popisały się własnym programem artystycznym. Na nadejście września zawsze wyczekuje wiele osób. Impreza przypadła do gustu gościom z różnych krańców Polski! – Nasi podopieczni bardzo przeżywają przyjazd do waszego miasta. To jedno z bardzo nielicznych miejsc gdzie bardzo lubimy przyjeżdżać. Jest tutaj dużo integracji, ciepła, życzliwości. Nie brak poczucia bezpieczeństwa – mówiła nam opiekunka grupy z Krotoszyna. Organizatorami „Spotkania Przyjaciół” byli: SIKOS, TPD Odział Miejski w Wieruszowie, Warsztat Terapii Zajęciowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Patronat nad imprezą objął Witold Stepień – marszałek województwa łódzkiego, Władysław Skwarek – dyrektor ddziału PFRON w Łodzi, Andrzej Szymanek – starosta wieruszowski oraz Bogdan Nawrocki – burmistrz Wieruszowa.   PATRYK HODERA

Ceny w dzień targowy   Co jest tańsze, a co droższe? Zobacz sam! Najświeższe ceny z wieruszowskiego targowiska oraz tzw. „ryneczku” przy ul. Fabrycznej. Pomidory Pomidory „przecierowe” Ziemniaki Fasolka Szparagowa Ogórki Cebula Cebula (biała) Pietruszka Marchew Buraki Kapusta biała Papryka

2,50 zł/kg 1,80 zł/kg (spadek) 0,40 zł/kg (spadek) 2,50 zł/kg 1,20 zł/kg (wzrost) 1,50 zł/kg (spadek) 2,00 zł/kg (spadek) 3,50 zł/kg (spadek) 2,00 zł/kg 1,00 zł /kg (wzrost) 2,00 zł/szt. 3,50 zł/kg

www.tugazeta.pl

Sałata zielona Jabłka Gruszki Nektarynki Śliwki Brzoskwinie Cytryny Winogrona Miód (akacjowy, lipowy) Jaja małe Jaja duże

1,70 zł/szt. (spadek) 1,80 zł/kg 2,30 zł/kg (spadek) 5,50 zł/kg 3,00 zł/kg (wzrost) 3,50 zł/kg (spadek) 6,00 zł/kg (spadek) 5,50 zł/kg 25 zł/0,9l 0,35 zł /szt. 0,45 zł/szt.

 

7 września 2012


wydarzenia

5

Podziękowania Rady Sołeckiej wsi Lubczyna Jaki los spotka 30 moich psów?   70-latek nie ma środków na utrzymanie stada

  DOŻYNKI GMINNE 2012 Dziś, kilka dni po bardzo ważnym i udanym wydarzeniu, jakim były Dożynki Gminne LUBCZYNA 2012 dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ich organizacji. W pierwszym rzędzie ukłony za trud, pomysły i współpracę kierujemy do Mieszkańców naszej wsi. Między innymi dzięki oryginalnym dekoracjom, to przedsięwzięcie – dla nas i dla wielu naszych Gości – stało się niezapomniane. Dziękujemy wszystkim Tym, którzy przygotowali i wzięli udział w fantastycznym, tradycyjnym i niepowtarzalnym korowodzie. Na pewno nie moglibyśmy mówić o sukcesie, gdyby nie praca obsługi – a więc Strażaków OSP Lubczyna i OSP Wyszanów a także Pań, które zaserwowały fantastyczne ciasta i inne kulinarne specjały. Kłaniamy się pracującym w kuchni i obsługującym naszych Gości. Wyrażamy wdzięczność Burmistrzom Miasta Wieruszów, Pracownikom Urzędu Miasta i Wieruszowskiego Domu Kultury.

Na pewno w tegoroczne, Gminne Dożynki Lubczyna 2012 nieoceniony wkład mają sponsorzy. Dziękujemy Im. To: PHU „Wędlinka” Aleksander Gajewski Dobrydział, PHP Wiesław Wawrzyniak Niedźwiady, ZRBH „MOSKA” Leszek Moska Wieruszów, Sklep Spożywczo – Przemysłowy Maria Nawrocka Lubczyna, Hurtownia Wód Mineralnych i Gazowanych Ireneusz Małys Osiek, Cegielnia Podzamcze Marek Długaszewski Świba, Radny Powiatu Wieruszowskiego Dariusz Sowiński. Wszystkim Wam – Sponsorom, Mieszkańcom Lubczyny, Włodarzom Gminy i Gościom jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Bez Waszego udziału, bezinteresownej pracy i cennych podpowiedzi wszystko stałoby się sztampą. Tymczasem to coś, do czego będziemy wielokrotnie i z przyjemnością wracać.   W imieniu Rady Sołeckiej SOŁTYS WSI LUBCZYNA – Bogdan Moska

Pan Kazimierz Zawierta z Mieleszyna wkrótce ukończy 70 lat. Na swoim utrzymaniu ma ponad 30 psów. Wszystkie zwierzaki przebywają na jednej, ogrodzonej posesji. Dom staruszka jest nieco oddalony od głównej drogi, dlatego też zwierzęta nie przeszkadzają sąsiadom. Pana Kazimierza trapi inny problem. Do października ubiegłego roku łódzka fundacja „Niechciane i zapomniane” przesyłała do domu

w gospodarstwie popsuła się zamrażarka, dlatego staruszek zmuszony jest przechowywać kości dla czworonogów w wannie z wodą okrytą deskami rzucającymi cień. Na podwórzu znajduje się kilka bud. Psy pomieszkują także w pomieszczeniach gospodarskich. Większość z nich jest łagodna. Kilka groźniejszych czworonogów, na czas naszej wizyty zostało zamkniętych w pomieszczeniach.

mężczyzny karmę, która stanowiła pożywienie dla czworonożnych towarzyszy. Jedzenie w dużej mierze pochodziło także od zaprzyjaźnionego rzeźnika. – Nie mam pojęcia co się stało. Współpraca z fundacją układała się bardzo pomyślnie. Od początku zimy nikt nie odbiera moich telefonów – dziwi się sympatyczny, starszy pan. Fundacja nie tylko dbała o dostarczanie pokarmu. Psy regularnie były poddawane sterylizacji oraz kastracji. W okresie letnim wysłannicy z Łodzi pamiętali także o corocznych szczepieniach przeciwko wściekliźnie. – Teraz psy są zdane na pastwę losu. Moja renta wynosi 700zł. Mam schorowaną żonę, a sam nie mam już tyle siły co kiedyś. Ciekawe co stanie się z nimi, kiedy mnie zabraknie – mówi wzruszony mieszkaniec Mieleszyna. Pan Kazimierz zżył się ze swoimi psami na dobre. Tak liczne stado wymaga wiele wysiłku oraz zachodu. Sam proces przygotowywania posiłku zajmuje 70-latkowi sporą część dnia. Ostatnio

Wieczorem, wszystkie zostają wypuszczone na wolny wybieg dookoła domu. W ostatnim czasie kilka psów zostało podtrutych. Jak doszło do posiadania tak licznego stada? Ponad 20 lat temu miejscowy ksiądz dał panu Kazimierzowi cztery psy, bo sam chciał się ich zwyczajnie „pozbyć”. – Ja nie miałem sumienia, nie umiałem zabić malutkich piesków. Sam miałem trzy, razem było ich siedem. Potem się rozmnożyły – wspomina 70-latek W tej sprawie interweniowała kiedyś gmina. – Proponowano mi, że kilka psów zabiorą inni ludzie. Ja nie chciałem oddać moich przyjaciół. Za bardzo się do nich przywiązałem. Kiedyś znajoma zabrała jednego pieska na tydzień do siebie. Przez ten czas nic nie zjadł ani nie szczekał. Musiał wrócić do mnie – wyjaśnia pan Kazimierz Jeśli ktoś chciałby zaoferować swoją pomoc prosimy o kontakt z redakcją pod nr. tel: 695642035   Patryk Hodera patryk@tugazeta.pl

„INTEGRACJA I AKTYWNOŚĆ”   POLSKO-NIEMIECKIE SPOTKANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Po raz kolejny Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie gości partnerów niemieckich z Martinshof Rothenburg Diakoniewerk. Wieloletnia współpraca dotyczy szeroko pojętego obszaru ekonomii

z Niemiec poznawali zwyczaje i tradycje święta rolników. Ważnym punktem wizyty będą debaty – dyskusje nt. „Niepełnosprawny na rynku pracy”, i „Niepełnosprawny samodzielny w rodzinie i środowisku”.

społecznej a przede wszystkim aktywizacji zawodowej i usamodzielniania osób niepełnosprawnych. Tegoroczna wizyta rozpoczęła się, jak co roku, udziałem w Regionalnej Imprezie Integracyjnej „Spotkanie Przyjaciół” w dniu 8 września br. Podczas imprezy partnerzy brali udział w konkurencjach sportowych i manualnych. Wszyscy zainteresowani pracą na rzecz osób niepełnosprawnych w Niemczech mieli możliwość uzyskania informacji na stoisku informacyjnym. To tam terapeuci z Niemiec udzielali indywidualnych konsultacji i informacji, przekazując jednocześnie odpowiednie materiały. Kolejnym punktem wizyty była całodniowa wycieczka krajoznawcza oraz udział w  Dożynkach w  Lubczynie, gdzie partnerzy

W dyskusjach uczestniczyć będą nie tylko niepełnosprawni i ich rodzice, ale również przedstawiciele samorządów i instytucji realizujących zadania na rzecz osób

7 września 2012

niepełnosprawnych. Uczestnicy placówki niemieckiej jak i uczestnicy WTZ w Wieruszowie doskonalili także swoje umiejętności w zakresie terapii zajęciowej podczas warsztatów artystycznych i ceramicznych. W trakcie warsztatów polscy i niemieccy terapeuci dzielili się doświadczeniami w zakresie doboru różnych metod pracy z niepełnosprawnymi. Realizacja współpracy Stowarzyszenia Integracyjnego „KOS” z partnerem niemieckim z Martinshof Rothenburg Diakoniewerk nie byłaby możliwa gdyby nie życzliwość i pomoc finansowa Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Za udzieloną pomoc realizatorzy projektu przekazują Zarządowi Fundacji serdeczne podziękowania.

Sprzątanie Świata – Polska 2012   Wędkarze przyłączają się do XIX edycji!

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” W związku z organizowaną w dniu 14-16.09.2012 kolejną – XIX edycją akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2012” Koło Wędkarskie PZW „Wieruszów-Miasto” przyłącza się do niej porządkując brzegi rzeki Prosny. Wszystkich chętnych do udziału w akcji zapraszamy w dniu 15.09.2012 roku (sobota) o godz. 14.00 koło stanicy wędkarskiej przy „Starorzeczu”.   Zarząd Koła – PZW Wieruszów-Miasto P.S. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie http://sprzatanie.naszaziemia.pl/v2/page/2010_sprzatanie

www.tugazeta.pl


6

wydarzenia

Rolnicy podziękowali za plony   Dożynki gminy Wieruszów – Lubczyna 2012 Dożynki gminy Wieruszów przeszły już do historii. W ostatnią niedzielę Lubczyna podjęła rolników z kilku ościennych miejscowości. Pracę gospodarzy docenili goszczący na uroczystościach włodarze. Wszystko zaczęło się przemarszem barwnego korowodu, w którym nie mogło zabraknąć wystrojonych maszyn rolniczych oraz ludowych akcentów staropolskiej wsi. Obrzędy zostały uświetnione występem mażoretek oraz koncertem muzycznym orkiestry dętej pracującej przy OSP Wieruszów. Po mszy św. polowej, w części oficjalno-obrzędowej wręczono odznaczenia rolnikom niemal z wszystkich miejscowości tworzących gminę. Aktu dekoracji dokonała radna sejmiku województwa łódzkiego – Elżbieta Nawrocka oraz burmistrz Bogdan Nawrocki. W stronę rolników padło wiele życzliwych słów. Na starostów tegorocznych, gminnych dożynek mieszkańcy Lubczyny obrali Kingę Mazur oraz Andrzeja Pruchnickiego. – To pierwsza taka nasza rola. Nie ukrywamy, że zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni. To wielkie przeżycie i docenienie przez wioskę – mówili Swojego zadowolenia z możliwości organizacji dożynek w Lubczynie nie krył także sołtys wsi – Bogdan Moska. – Nie pamiętam, by nasza wioska była gospodarzem gminnych obchodów. Mieszkańcy starali się jak tylko mogli. Było dużo dekoracji – mówił W części rozrywkowej klimat dożynek doskonale podtrzymała grupa teatralna „Magia” działająca przy szkole podstawowej w Wyszanowie. – Przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami odegraliśmy scenki związane z różnymi obrzędami. Występ opierał się przede wszystkim na tradycji zbioru plonów ale także nawiązaliśmy do okresu wielkanocnego oraz podobnych tradycji Opieraliśmy się na autentycznej gwarze naszej wsi, która została zebrana w specjalnym słowniku – mówiła nam opiekunka wyszanowskiej grupy. W programie artystycznym ujęto także czas dla kapeli „Sami Swoi” oraz gości ze Złoczewa. Wieczorem na scenie bawiła publikę grupa ABC „Wielka Gala Biesiadna”. Na wniosek burmistrza, Minister Rolnictwa i Rozwoju wsi przyznał honorową odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Halina Wilk– Sopel Sławomir Cichosz– Mirków Arkadiusz Lasota– Mieleszynek Adam Zimoch– Jutrków Czesław Małolepszy – Lubczyna Andrzej Świątek– Kowalówka Bogusław Szymanek– Cieszęcin Jan Matuszek– Teklinów Henryk Dura– Klatka   Fotoreportaż:Tomasz Cieśla http://www.tomaszciesla.pl   Relacja: Patryk Hodera

www.tugazeta.pl

7 września 2012


wydarzenia

Chróścin i Łubnice liderami!   Za nami powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Kobiety z Chróścina oraz mężczyźni z Łubnic okazali się najlepszymi zespołami podczas sobotnich zawodów powiatowych rozegranych w Ochędzynie. W rywalizacji wzięli udział najlepsi reprezentanci z wszystkich gmin. – Czasy i punkty były bardzo wyrównane. Różnica pomiędzy pierwszą a ostatnią ekipą była naprawdę niewielka. Muszę zaznaczyć fakt, że w grupie kobiecej zarówno Chróścin, jak i Bolesławiec uzyskał taką samą notę. Jedno ćwiczenie bojowe zadecydowało o dzisiejszym wyniku. Dwa lata temu również ta drużyna odniosła zwycięstwo – podsumował dla portalu tugazeta.pl Janusz Pietrzak, prezes powiatowy ZOSP RP w Wieruszowie. Sędzią głównym zawodów był Grzegorz Misiek. – Do dzisiejszego dnia przygotowywałyśmy się bardzo długo. Trenowałyśmy na boisku. W tym roku jest to nasz szósty występ z rzędu, więc włożyłyśmy w to naprawdę wiele pracy oraz serca. Ostatnio brałyśmy

7

CISZA, SPOKÓJ, KOWALÓWKA NOWE DOMY JEDNORODZINNE

Ty mówisz jak, my budujemy!

Tel: 61 73 982, 65 78 1 Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych ADAM ZALEWSKI

się jak tylko mogliśmy. Każdy z nas ma pracę. Ciężko było znaleźć wolny czas … a jednak się udało. W tym miejscu chciałbym wszystkim druhom podziękować za zaangażowanie oraz nie lada wysiłek – dodał Krzysztof Bergs, naczelnik zwycięskiej OSP Łubnice. udział w międzynarodowych zawoNie zabrakło pucharów dla dach sikawek konnych, gdzie zajęły- najlepszych drużyn. Wszystśmy pierwsze miejsce – mówiła nam kie jednostki otrzymały dyplom Katarzyna Mendel z Chróścina. uczestnictwa. Klasyfikacja generalna: – My przygotowywaliśmy się od DrUŻYNY KoBIECE: mniej więcej dwóch tygodni. Staraliśmy OSP Chróścin – I OSP Bolesławiec –II OSP Niemojew – III OSP Dzietrzkowice – IV OSP Kuźnica Skakawska – V OSP Galewice – VI

Zaprasza – rośliny, krzewy, drzewa – projektowanie i zakładanie ogrodów – systemy nawadniania Rain-Bird WSZYSTKO W NAJLEPSZYCH CENACH Osiek 1 A Tel: 661 113 7 e-mail: zalewski.adam111@gmail.com

III raz wędkowali o puchar KRABA   BOLESŁAWIEC

Przy pięknej słonecznej pogodzie i miłej, koleżeńskiej atmosferze na zbiorniku w Bolesławcu, rozegrano III zawody wędkarskie o puchar „Kraba”. Organizatorem zawodów była Pani Krystyna Ciarkowska, DrUŻYNY MęsKIE: zawody zorganizowała z okazji 20 OSP Łubnice – I lat firmy PUH „Krab”. OSP Bolesławiec –II Na wyniki zawodów wpływ OSP Kuźnica Skakawska – III miała słoneczna pogoda i duża OSP Walichnowy – IV OSP Lututów – V OSP Ostrówek – VI   PATRYK HODERA

Polak Marek z PZW Opole 1 Ciepliński Jarosław z PZW Doruchów Kowalczyk Zbigniew z PZW Prospan W-ów Kawalec Sylwester z PZW Doruchów Ratajczyk Krzysztof z PZW Wieruszów Ciarkowski Krystian z PZW Opole 1 Tateja Krystian z PZW Doruchów Chwał Grzegorz z PZW Wieruszów Największą ilość ryb złowił kolega; Kawalec Sylwester 71szt.

przejrzystość wody o dobrym wyniku decydowały; szczęście w losowaniu stanowisk, odpowiednie dobranie zanęty, przynęty i umiejętności wędkarzy. W zawodach uczestniczyło 38 zawodników, złowiono 28,525 kg ryb.

Największą rybą zawodów okazał się leszcz kolegi; Wolińskiego Romana 1,115 kg. Na zakończenie zawodów Pani Krystyna Ciarkowska wręczyła puchary i upominki. Zawody zakończono wspólnym posiłkiem i wędkarskimi rozmowami. Do zobaczenia na kolejnym pucharze „Kraba”.   Marek P.S. Szczegółowe wyniki oraz więcej zdjęć z zawodów znajdziesz na stronie www.wieruszow. pzw.org.pl

Przypomnieli barwy lata   Festyn w Wójcinie O Wójcinie piszemy nie po raz pierwszy i – z całą odpowiedzialnością – nie po raz ostatni. Wszystko zaczęło się 3-4 lata temu. Od tego czasu mieszkańcy wykazują się ogromną aktywnością oraz umiejętnością sąsiedzkiej współpracy. Nie ma tygodnia, w którym w niedużej wiosce nie działoby się coś ciekawego. Ostatnie wakacje były bardzo aktywne. W niedzielę podczas festynu „Barwy lata” podsumowano wydarzenia, jakie

7 września 2012

miały miejsce w ostatnich tygodniach. W Centrum Kultury Wsi wystawiono prace fotograficzne biorące udział w konkursie „Wójcin w obiektywie”. Mieszkańcy podziwiali także drugą wystawę – tym razem florystyczną. Organizatorzy rajdów rowerowych podsumowali wszystkie etapy wypraw na dwóch kółkach. Dla uczestników zagwarantowano upominki.

Jak podczas każdego festynu, swoje stosika ze smakołykami przygotowały wójcińskie gospodynie. – Dziś miałyśmy tradycyjne placki ziemniaczane, był bigos, frytki, naleśniki z sosem i owocami oraz żurek. Wszystko jest smaczne, bo pracujemy zgraną grupą pań. Nasza gmina słynie z działalności kół wiejskich- relacjonowała Jolanta Piasta. Na scenie wystąpił zespół „Perzowianie”, dzieci ze szkoły podstawowej oraz gwiazdy wieczoru – grupa „Niespodzianka”. Organizatorem niedzielnego spotkania było KGW Wójcin oraz OSP. http://www.wojcin.pl   PaH

www.tugazeta.pl

W kategorii juniorów zwyciężyli: Kukuła Henryk z PZW Wieruszów Michalski Hubert z PZW Wieruszów Kłobutowski Tobiasz z PZW Wieruszów W kategorii seniorów; Woliński Roman z PZW Doruchów Melich Mariusz z PZW Bolesławiec

w w w. t u g a z e t a . p l


wydarzenia

8

Dobry dzień dla UKS Gal-Gaz

Gran Derbi dla Zrywu Wójcin

  Zwycięstwo w klasie GÓRSKIEGO

W środę 5 września o godz. 16.00 na boisku sportowym w Wójcinie odbył się mecz IV Rundy Pucharu Polski pomiędzy LKS „Zryw” Wójcin a „Startem” Łubnice. Warto wspomnieć, że były to „pierwsze” derby Gminne od ponad 4 lat z odwiecznym rywalem zza miedzy. Drużyna z Łubnic występuje w obecnym sezonie 2012/2013 w rozgrywkach klasy „okręgowej” z kolei LKS „Zryw” w klasie „B” Grupy II.

z narożnika pola karnego popisał się młodziutki Daniel Węglewski otwierając wynik meczu. Ta bramka zdeterminowała drużynę Startu, którzy jeszcze mocniej nacierali na bramkę gospodarzy. Przyniosło im to efekt w 43 min. gdy po dośrodkowaniu do piłki doszedł Dariusz Zysiek i głową zdobył gola wyrównującego. Druga połowa była całkiem inna niż pierwsza. Mecz był bardziej wyrównany, a młodzi chłopcy

Jak wszystkim wiadomo, takie mecze zawsze wywołują podwyższony poziom adrenaliny zawodnikom jak i kibicom. Podopieczni trenera LKS „Zryw” Wójcin – Adama Mączki jak i opiekuna „Startu” Łubnice – Mariana Baniaka przystąpiły więc do meczu w pełnej koncentracji i mobilizacji grając asekuracyjnie, zabezpieczając przede wszystkim dostęp do własnej bramki. Od pierwszych minut było widać lekką przewagę drużyny z Łubnic, która prowadziła grę, lecz bezskutecznie i bezradnie nie potrafiła strzelić bramki. Zespół z Wójcina ambitnie się bronił, a w 27min, po kapitalnej trójkowej kontrze i świetnym strzałem

z Wójcina zaczynali grać piłką coraz lepiej i coraz pewniej nie bojąc się przeciwnika z „okręgówki”… i to przyniosło efekt w 59 min, gdy pięknym strzałem zza pola karnego popisał się Tobiasz Dębski. Bramkarz z dużym trudem to obronił, ale już przy dobitce Piotra Łuczaka był bezradny i gospodarze znów objęli prowadzenie. Zespół z Łubnic został wyprowadzony z równowagi, a drużyna „Zrywu” napierała na przeciwnika i błyskawicznie za zasługą Jakuba Sikory zdobyła trzeciego gola w 61 min, który to dalekim wyrzutem z autu skierował piłkę pod bramkę Łubniczan. Tam niefortunnie interweniujący obrońca skierował piłkę do

i w Lidze Juniorów – relacje

LIGA OKRĘGOWA – KLASA „GÓRSKI”: UKS GAL-GAZ – WIDAVIA WIDAWA 2:0 (1:0) Debiut w meczu o punkty dla piłkarzy UKS Gal-Gaz Galewice z rocznika 2000 i młodsi! Podopieczni trenera Marcina Patkowskiego pokonali Widavię Widawa 2:0 po golach Tomasza Ociepy i Piotra Olszowiaka. Wygrana mogła być jeszcze wyższa, ale w drugiej połowie Marcin Trała nie wykorzystał rzutu karnego. Pierwszy ligowy mecz, pierwsze ligowe zwycięstwo, trema, wielkie emocje i ogromna radość młodych piłkarzy po końcowym gwizdku sędziego!—>

UKS Gal-Gaz – Widavia Widawa 2:0 (1:0) Bramki: 1:0 Tomasz Ociepa 20’ (asysta Damian Małys) 2:0 Piotr Olszowiak 60’ (asysta Jakub Małys) UKS Gal-Gaz Galewice: Duś – Kurzyński, Szkudlarek, Żmidziński – Kacała, Trała – Małys J., Ociepa, Małys D. Na zmiany: Olszowiak, Walczak, Jaśniak, Siemieniak oraz Musialski, Karsznia, Dąbrowski, Olejnik, Zawada Sz., Wójciak, Kasprzak, Dobrychłop, Wolny LIGA OKRĘGOWA JUNIORÓW: UKS GAL-GAZ – WARTA SIERADZ 7:3 (4:1) Wysokim zwycięstwem UKS Gal-Gaz zakończył się pierwszy mecz sezonu 2012/2013 w lidze juniorów. Galewiczanie pokonali Wartę Sieradz 7:3, a bramki zdobyli: Fabian Bieleń – 4, Dawid Namyślak – 1, Przemysław Gwiazda – 1 (rzut karny), Przemysław Śniady – 1. Pewne zwycięstwo z mocnym rywalem cieszy, ale wynik powinien być dwucyfrowy!—> UKS Gal-Gaz – Warta Sieradz 7:3 (4:1) Bramki: 1:0 Fabian Bieleń 3’ (asysta Gwiazda) 2:1 Dawid Namyślak 10’ (asysta Wojcieszak) 3:1 Przemysław Gwiazda 22’ – rzut karny 4:1 Fabian Bieleń 36’ (asysta Gwiazda)

5:2 Przemysław Śniady 53’ (asysta Namyślak) 6:2 Fabian Bieleń 62’ (asysta Oszczęda) 7:2 Fabian Bieleń 66’ (asysta Chyra) UKS Gal-Gaz: Wojcieszak – Jaskółka (od 46’ Cegiełka), Piecuch, Tęsiorowski, Gabas (od 81’ Domal) – Chyra (od 73’ Olszowiak), Oszczęda, Gwiazda, Namyślak – Śniady (od 66’ Dębski), Bieleń Pierwsza połowa meczu toczyła się w bardzo szybkim tempie i gra galewiczan mogła się podobać. Już w 3 minucie podanie w tempo Przemysława Gwiazdy wykorzystał Fabian Bieleń i było 1:0. Po kilku minutach goście zamienili sytuację sam na sam z Mateuszem Wojcieszakiem na gola i był remis. Juniorzy UKS Gal-Gaz nie zwalniali i po chwili znów prowadzili, a błędy obrońców i bramkarza po długim podaniu od Wojcieszaka wykorzystał Dawid Namyślak. W 22 minucie kolejny raz „rozklepana” została obrona gości. Przy uderzeniu Bielenia piłkę z linii bramkowej ręką wybił obrońca Warty i decyzja arbitra mogła być tylko jedna – czerwona kartka i rzut karny. Jedenastkę pewnie wykorzystał kapitan drużyny Przemysław Gwiazda. W 36 minucie piękną bramkę zdobył Bieleń. Fabian minął rywala i z okolic narożnika pola karnego trafił w samo okienko! Do przerwy 4:1. Tuż po zmianie stron gola na 4:2 z rzutu wolnego zdobył zawodnik z Sieradza. W odpowiedzi trzy bramki podopiecznych Marcina Patkowskiego i Romana Pazka po uderzeniach Przemysława Śniadego i dwukrotnie Bielenia! Wynik 7:2 mocno rozluźnił gospodarzy, którzy razili nieskutecznością. Namyślak, Bieleń, Chyra, Gwiazda, Oszczęda, Olszowiak mogli, a nawet powinni zdobyć, przynajmniej kolejne siedem goli! Zamiast tego to goście skierowali piłkę do siatki. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem UKS GalGaz Galewice 7:3!

Trenuj w Akademii Piłkarskiej   Ogłaszają nabór uzupełniający UKS AKADEMIA PIŁKARSKA Wieruszów zaprasza na swoje treningi chłopców urodzonych w 2005, 2006 i 2007 i 2008 roku. Klub ogłasza także nabór uzupełniający dla roczników 2003 i 2004. Treningi odbywają się w każdą środę na wieruszowskim Orliku.

Kontakt – Marcin Wiśniewski – telefon 602 639 236.

  IV Runda Rozgrywek Pucharu Polski własnej bramki. Mecz zrobił się bardzo otwarty, atakowali jedni jak i drudzy, lecz gospodarze grali swobodniej i to oni sami zadali ostateczny cios w 85min, kiedy to znów do piłki podszedł Jakub Sikora. Wrzucił piłkę z linii autowej wprost na głowę nadbiegającego Kamila Ciężkiego, który sprytnie uprzedził bramkarza Startu Łubnice zdobywając tym samym czwartego gola. Po ostatnim gwizdku sędziego LKS świętował swoje zwycięstwo tańcząc na środku boiska i spiewając swoja piosenkę …”Wójciński ludowy kochany sportowy” … wraz ze swoimi WIERNYMI KIBICAMI!!!. Z kolei drużyna zza miedzy była w dużym szoku. Kibice jak i zawodnicy z Łubnic szybko opuścili Wójcińskie boisko. Tym samym „GRAN DERBI” gminy Łubnice zwyciężyła drużyna LKS „Zryw Wójcin” i awansowała już do V Rundy Pucharu Polski i tu najprawdopodobniej zmierzy się z III – ligowcem Wartą Sieradz.

LKS „Zryw Wójcin” 4: 1 Start Łubnice Bramki: 1:0 Daniel Węglewski 1:1 Dariusz Zysiek 2:1 Piotr Łuczak 3:1 Bramka samobójcza 4:1 Kamil Ciężki Skład LKS „Zryw” Wójcin: Gryga, G. Kuna (Mączka), Sikora, Czyż, J. Łuczak, Kik (M. Kuna), Ciężki, Węglewski, Strzelczyk D., P. Łuczak (Toboła), Dębski. Prezes Klubu: Tomasz Pawlik Trener LKS-u: Adam Mączka Kierownik Drużyny: Tomasz Tomaszewski Opieka Medyczna: Dorota Mendel   Fotorelacja: Maciej Wydmuch

Kolejne starty Wiktorii MTB!   Merida Mazovia MTB Marathon 2012 Ciechanów Team „Wiktoria MTB” wziął Pogoda nam dopisała. Rowery Trasa była ciężka (opinia stałych udział w zawodach Merida Ma- też nie zawiodły! Tylko Konrad bywalców Mazowi) To tym większa zovia MTB Marathon 2012 Cie- dojechał na „ósemce” z przodu. radość z uzyskanych rezultatów! chanów. Pogoda dopisała i nasi chłopcy też dobrze się spisali. Startowalismy na dystansie FIT 28 km Oto wyniki:

Dominik Zawierta miejsce 7/20 w kategorii MJ z czasem przejazdu 01:14:27 miejsce OPEN 164/317 (jest szansa, że otrzymamy od Dominika gorącą relację z tego wyścigu) Konrad Zych miejsce 9/20 w kategorii MJ z czasem przejazdu 01:17:22 miejsce OPEN 204/317 Robert Zych miejsce 51/64 w kategorii M4 z czasem przejazdu 01:22:22 miejsce OPEN 254/317

www.tugazeta.pl

7 września 2012


Wydarzenia

Przegrana, po wyrównanej walce   LKS Osiek podejmował lidera – relacja BARTOSZA CIEŚLI LKS Osiek podejmował w sobotę na własnym boisku lidera klasy okręgowej LKS Kobierzycko. Goście od początku spotkania uzyskali przewagę, co potwierdzili zdobywając bramkę w 12 minucie po dośrodkowaniu w pole karne. Drużyna LKS Kobierzycko nadal atakowała, jednak próby strzałów były niecelne lub zbyt słabe. Kwadrans po stracie bramki gospodarzom udało się wyrównać. Nowak skierował piłkę do bramki strzałem głową z bliskiej odległości. W pierwszej połowie oba zespoły stworzyły sobie jeszcze kilka sytuacji, jednak gospodarzom udało się utrzymać korzystny rezultat do przerwy. Na początku drugiej połowy mecz był bardzo wyrównany. Obrońcy LKS Osiek popełnili jednak błąd w 56. minucie, co spowodowało utratę drugiego gola. W dalszej części drugiej połowy goście uzyskali sporą przewagę. W bramce gospodarzy świetnie spisywał się jednak Skupień, co zapobiegło utracie kolejnych bramek. W końcówce spotkania napastnik gospodarzy Łukasz Nowak miał doskonałą okazję do

W niedzielę dziewiątego września zawodnicy Baszty Bolesławiec podjęli na własnym stadionie drużynę LZS Krzyworzeka. Drużyna Baszty zaatakowała już od pierwszych minut spotkania. Niedługo, po pierwszym gwizdku sędziego w 2 minucie spotkania po strzale Damiana Chocaja Baszta Bolesławiec prowadziła już 1 do 0. W 34 minucie meczu po faulu w polu

wyrównania. Znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, jednak jego strzał zatrzymał się na poprzeczce. Gospodarzom nie udało się wyrównać, dzięki czemu zespół LKS Kobierzycko wygrał szósty mecz z rzędu. LKS Osiek nawiązał jednak wyrównaną walkę z liderem i faworytem do awansu do IV ligi. Taka postawa napawa optymizmem przed kolejnymi spotkaniami, w których zespół z Osieka będzie

  Relacja RYSZARDA TĘSIOROWSKIEGO

Prosna Wieruszów – Warta II Działoszyn 4:1 (1:1) 1:0 Jasiński (22) 2:1 Anders (47) 3:1 Błażejewski (65) 4:1 Jasiński (85) Prosna: Bagan, Korpeta, Zmyślony, Giery (26 Sadowski), Zawieja, Tomala (70 Nawrocki), Anders, Błoch, Błażejewsk (81 Połap), Wróbel, Jasiński. Był to bardzo ważny mecz – szczególnie dla Prosny, która w dotychczasowych meczach zdobyła zaledwie jeden punkt, remisując u siebie z Unią Sulmierzyce. Kolejna porażka stawiałaby naszych piłkarzy w niekorzystnej sytuacji, tym bardziej, że to już prawie półmetek rozgrywek rundy jesiennej. Od początku niedzielnego spotkania podopieczni Łukasza Jasińskiego wspierani przez doradcę – trenera Roberta Lange mieli przewagę.

Niestety mimo niej i ambicji do 22 min. nie było efektów, raziła niedokładność podań, brak szybkości, a to pomagało gościom w rozbijaniu ataków gospodarzy. Wreszcie w 22 min. po rzucie rożnym dla Prosny piłkę przejął Błażejewski, zagrał ją do Jasińskiego a ten nie zmarnował sytuacji i było 1:0. Po raz kolejny jednak zdobyte prowadzenie tak uśpiło piłkarzy Prosny, że już po czterech minutach kontra gości i seria błędów naszych piłkarzach zemściła się. Przy tej akcji kontuzji doznał Giery i goście zdołali doprowadzić do remisu. Takim wynikiem zakończyła się pierwsza polowa. Tuż p przerwie w 47 min. dość szybka akcja Prosny, wyrzutka z prawej strony Jasińskiego po której do piłki dopadł pierwszy Anders kierując ją głową do bramki i Prosna objęła prowadzenie. Później gospodarze jakby się zagubili i to częściej na ich połowie przebywali goście. Wtedy to strzegący bramki Prosny Piotr Bagan, dzielnie wspierany z trybun przez małżonkę najpierw pokazał kilka wspaniałych interwencji,

przedstawia się tabela pkt.http:// sieradzkifutbol.com.pl/klasa-b/ grupa-ii/tabela/ranking/20/0/0. html?order=rank&dir=ASC Skład drużyny: Paweł Chałupka, Przemysław Piekielny, Damian Chocaj, Daniel Dulski, Łukasz Chadryś, Piotr Kubot, Radek Toboła, Dawid Ciarkowski, Łukasz Hanuszewicz, Patryk Honcel, Sławomir Choczaj.

musiał walczyć o jakże potrzebne punkty.

LKS Osiek – LKS Kobierzycko 1:2 (1:1) Bramka dla LKS Osiek: 1:1 Łukasz Nowak Skład LKS Osiek: Skupień, Zapłotny, Koralewski, Urbański, Pluta, Banach, Juszczak, Misztal (Furman), Kasprzak, Wojciechowski, Nowak.   RELACJA I ZDJĘCIA: karnym zawodnika LZS Krzywo  BARTOSZ CIEŚLA rzeka na Łukaszu Hanuszewiczu, rzut karny wykorzystał Daniel Dulski podwyższając wynik spotkania na 2 do 0. Po rozpoczęciu drugiej połowy wynik pozostał bez zmian chodź zawodnicy Krzyworzeki za wszelką cenę chcieli strzelić bramkę. a chwilę później dał impuls do lep- W 62 minucie meczu na boisko szej gry jego kolegów. To właśnie wszedł Wojciech Wypych, który przyniosło efekty. W 65 min. po po niedługim czasie, bo 75 minurzucie wolnym Błażejewski ideal- cie po zamieszaniu w polu karnym nie zagrał do Wróbla a ten zdobył bramkarza gości i podaniu Łukatrzeciego gola. W 85 min. szybka sza Hanuszewicza strzelił 3 bramkontra Prosny zakończyła się suk- kę dla baszty – ostatnią w tym cesem. Łukasz Jasiński otrzymał spotkaniu. Po VI kolejce spopiłkę z prawej strony i sprytnym tkań w Sieradzkiej klasie „B” tak strzałem – tzw. siatką – pokonał po raz czwarty golkipera Warty. Pozostał wyniki Klasa okręgowa

Zmiany: 30’ Parzybut Wojciech – Piotr Kubot 62’ Wojciech Wypych – Damian Chocaj 88’ Jakub Swerhun – Sławomir Choczaj 90’ Kamil Kostrzewa – Łukasz Hanuszewicz Klub LKS „Baszta „Bolesławiec bierze udział w IV edycji konkursu „Drużyna NEOSPORT „w którym nagrodą za pierwsze miejsce jest komplet strojów meczowych. Zawodnicy jak i zarząd klubu serdecznie proszą kibiców i fanów drużyny o oddawanie głosów na stronie http://druzyna.neosport. pl/druzyna.htm?id=239 Z góry dziękujemy za oddane głosy!   Koszowski Krzysztof

Ogłosili zapisy na sezon 2012/2013

LKS Osiek – LKS Kobierzycko .................. 1:2 MLKS Konponica – Widavia Widawa ......... 2:2 LZS Brąszewice – Piast Błaszki ................. 4:2   Komunikat Zarządu Wieruszowskiej Powiatowej Ligi Siatkówki Orkan BroWęg Buczek – GLKS Strzekce .. 7:2 LGKS Charłupia Mała – Warta II Sieradz ... 3:0 Witamy! Wszystkie drużyny Start Łubnice – Czarni Rząśnia .............. 2:10 siatkarskie, które chciałby zagrać Gal – Gaz Galewice – Unia Sulmierzyce .. 6:0 w lidze, w sezonie 2012/2013 proKlasa A szone są o zgłoszenie drużyny do LZS Wydrzyn – GKS Czatary ................2:3 (!) zarządu ligi. Solen Łaszew – Jaga Lutuów ................... 1:1 1. Z głoszenia będą przyjmowane w  terminie do 18.09.2012 r. Słowian Dworszowice – Prosna Wyszanów . 4:0 włącznie. Klasa B 2. Drużyny można zgłaszać mailowo lub telefonicznie. (Dane do zgłoHetman Żdżary – Orzeł Galewice ............ 2:3 szeń poniżej) LZS Staw – Start Świątkowice ................... 0:1 3. Zgłoszenie powinno zawierać: KS Sokolniki – KS Ożarów ......................2:11 · nazwę drużyny Baszta Bolesławiec – LZS Krzyworzeka .. 3:0 ·d  ane osoby reprezentującej klub (imię i nazwisko, mail, nr telefonu)   RYSZARD TĘSIOROWSKI 4. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń zostanie zorganizowane spotkanie, na którym zostaną ustalone sprawy organizacyjne. 5. S  trona ligi to: http://www.wpls.ligspace.pl 6. Wszelkie pytania, prośby i zgłoszenia prosimy kierować do: pana Dawida Matuszka. Tel:. 661 703 518. Mail:. zaive@wp.pl

reklama e-mail: reklama@tugazeta.pl • tel. 883 917 688 7 września 2012

Dobra passa Baszty Bolesławiec!   Relacja Krzysztofa Koszowskiego

Pierwsze zwycięstwo Prosny Wieruszów Po serii niepowodzeń w dotychczasowych meczach pierwsze zwycięstwo odnieśli piłkarze Prosny Wieruszów. Na własnym boisku pokonali rezerwy Warty Działoszyn 4:1.

9

www.tugazeta.pl


OGŁOSzenia

1

Wyniki, tabele, zapowiedzi

SKLEP Z TANIĄ ODZIEŻĄ ZAPRASZA

  Materiał RYSZARDA TĘSIOROWSKIEGO

Wieruszów ul. Kaliska

Poniżej prezentujemy wyniki z ostatniej kolejki klas piłkarskich w których występują drużyny z powiatu wieruszowskiego, aktualne tabele i zapowiedzi spotkań na najbliższy weekend.

Sieradzka klasa A

Sieradzka klasa B

GKS Siemkowice – LKS Wierzchlas .......... 2:1 LZS Wydrzyn – GKS Czastary .................. 2:3 KKS Kurów – GLKS Biała........................... 2:3 Słowian Dworszowice – Prosna Wyszanów ...4:0 Victoria Skomlin – Warta Osjaków.............. 2:2 Solen Łaszew – Jaga Lututów .................. 1:1 Piast Ruda – LKS Masłowice ..................... 2:2 Płomień Makowiska – ChKS Chotów ......... 1:3 1. GKS Siemkowice 6 16 15-7 2. Warta Osjaków 6 13 20-9 3. Victoria Skomlin 6 13 16-8 4. Słowian Dworszowice 6 13 12-11 5. LKS Masłowice 6 12 18-7 6. Solen Łaszew 6 11 22-6 7. KKS Kurów 6 10 18-12 8. LKS Wierzchlas 6 10 14-8 9. LZS Wydrzyn 6 9 19-14 10. Jaga Lututów 6 8 16-14 11. ChKS Chotów 6 7 10-13 12. GLKS Biała 6 7 13-18 13. Piast Ruda 6 4 4-11 14. GKS Czastary 6 3 6-24 15. Płomień Makowiska 6 0 6-26 16. Prosna Wyszanów 6 0 4-25 W niedzielę  bm.: Prosna Wyszanów– Solen Łaszew (14), Jaga Lututów – Płomień Makowiska (16), GKS Czastary – KKS Kurów (16).

LZS Pątnów – LZS Kadłub ......................... 1:1 Baszta Bolesławiec – LZS Krzyworzeka ......3:0 KS Sokolniki – Sparta Mokrsko ...............2:11 LZS Staw – Start Świątkowie ................... 0:1 LZS Młynisko – LKS Łyskornia ................... 0:3 Hetman Zdżary – Orzeł Galewice ............. 2:3 LZS Komorniki – Zryw Wójcin ................. 1:10 1. Orzeł Galewice 6 18 23-8 2. Baszta Bolesławiec 6 15 31-8 3. Sparta Mokrsko 5 13 29-6 4. LKS Łyskornia 6 12 12-11 5. LZS Pątnów 6 10 19-13 6. LZS Krzyworzeka 6 9 13-9 7. Zryw Wójcin 4 7 10-6 8. Hetman Żdżary 5 7 10-9 9. LKS Kadłub 6 7 16-23 10. Start Świątkowice 5 6 8-13 11. KS Sokolniki 6 6 8-26 12. KS Ożarów 6 5 11-14 13. LZS Staw 6 3 15-28 14. LZS Komorniki 6 3 7-28 15. LZS Młynisko 5 1 7-17 W niedzielę  bm.: Sparta Mokrsko – Baszta Bolesławiec (11), Orzeł Galewice – LZS Młynisko (16), LZS Komorniki – Hetman Żdżary (16), Start Świątkowice – KS Sokolniki (17), Zryw Wójcin – LZS Staw (16).

WYNIKI VI KOLEJKI

LZS Brąszewice – Piast Błaszki ................. 4:2 Orkan Buczek – GLKS Strzelce Wielkie ..... 7:2 Prosna Wieruszów – Warta II Działoszyn.... 4:1 LGKS Charłupia Mała – Warta II Sieradz ... 3:0 Gal Gaz Galewice – Unia Sulmierzyce...... 6:0 Start Łubnice – Czarni Rząśnia .............. 2:10 MLKS Konopnica – Widavia Widawa ......... 2:2 LKS Osiek – LKS Kobierzycko .................. 1:2 1. LKS Kobierzycko 6 18 24-10 2. Czarni Rząśnia 5 15 30-7 3. LZS Brąszewice 6 15 24-9 4. Widavia Widawa 6 13 20-11 5. Warta II Działoszyn 6 12 17-13 6. MLKS Konopnica 6 11 17-7 7. Gal Gaz Galewice 6 10 21-6 8. Orkan BroWęg Buczek 5 9 26-14 9. GLKS Strzelce Wielkie 6 9 10-20 10. Piast Błaszki 6 6 12-18 11. LGKS Charłupia Mała 6 6 8-19 12. Prosna Wieruszów 6 4 9-18 13. Unia Sulmierzyce 6 4 8-18 14. Warta II Sieradz 6 3 12-23 15. LKS Osiek 6 3 10-21 16 Start Łubnice 6 0 8-42 W sobotę  bm.: Warta II Sieradz – Gal Gaz Galewice (11), Unia Sulmierzyce – Start Łubnice (). W niedzielę  bm.: GLKS Strzelce Wielkie – Prosna Wieruszów () Widavia Widawa – LKS Osiek ()

WYNIKI VI KOLEJKI

WYNIKI VI KOLEJKI

„KARBOWSKI – ZA TORAMI” ZAPRASZA!

Wieruszów – ul. Fabryczna 12 Czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 w soboty od 8.00 do 14.00

NAUKA JAZDY Łukasz Górecki

Zaprasza na kurs Prawa Jazdy Kat „B”

Rozpoczęcie nowego kursu

8.10.2012

Do końca roku można zdawać na starych zasadach

Kontakt 6 41 1

Wieruszów, ul. PKWN 8 Sławomir Cieśla

Tel: 62 78 41 106 501 444 925

TANIO I SOLIDNIE

Mirków 112 Kontakt: 883 705 575, 62 78 40 224

Maridex sklep meblowy

Wyprzedaż ekspozycji: – sypialnie – meblościanki – sofy – narożniki ul. Wrocławska 2

(nad sklepem MARKUS)

98-400 Wieruszów kontakt: 605 746 758

Miejsce wyprzedaży: 98-420 Sokolniki Bagatelka 1. Telefon: 62 78 450 81 lub 664 446 907

Telefon: 62 78 31 717

• • • •

∙ Naprawy blacharskie, lakiernicze i zawieszeń ∙ Geometria kół ∙ Wymiana rozrządów ∙ i inne

Firma „NICO’’ zaprasza w dniach 24-29.09.2012 r. na wyprzedaż wyposażenia sklepu mięsnego (lady chłodnicze, szafy chłodnicze, wagi, krajalnice oraz sprzęt drobny).

Tylko u nas: NAJWIĘKSZY WYBÓR I NAJNIŻSZE CENY!

Ochrona:

MECHANIKA POJAZDOWA

Firma NICO ZAPRASZA NA WYPRZEDAŻ

Nowy sklep z artykułami metalowymi i narzędziami

NAPRAWA SPRZĘTU AGD KLIMATYZACJA

CODZIENNIE NOWY TOWAR W ofercie także czyściwo w atrakcyjnych cenach

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA

Osób Obiektów Imprez masowych Konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Organizowanie systemów alarmowych i monitorowanie chronionych obiektów z wykorzystaniem „Patrolu Interwencyjnego”.

Wieruszów, ul. Rzemieślnicza 17, tel. 607 253 433 oraz 062 78 42 659

www.tugazeta.pl

PROFESJONALNE PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH SPAWANIE ALUMINIUM, KWASÓWKI itp

Rafał Świsulski

Wieruszów, ul Witosa 8 Tel: 691 407 369, 605 277 105 NAPRAWY SPRZĘTU AGD RZETELNIE I TANIO naprawy sprzetu AGD w domu klienta. Naprawa: pralek, lodówek, zmywarek, kuchenek gazowych oraz ogólne chłodnictwo i klimatyzacja.

Dojazd i naprawa w dniu zgłoszenia. Wieruszów ul Warszawska 86a

Tel. 0 607 419 958

SKŁAD OPAŁU

OFERUJE:

WĘGIEL KOSTKA, ORZECH, MIAŁ, EKOGROSZEK WORKOWANY

Promocja - Orzech Promocja – Eko-groszek workowany – 740 Cena od 645 zł zł/t Telefon 507134397 www.opalwieruszow.pl Dobrydział 5

auto mechanika

WENA SERWIS Smiatacz

• Mechanika (naprawy powypadkowe, zawieszenia, rozrządy itp) • Elektronika (kody usterek, alarmy, immo ABS, air bag, filtr cząstek, wszystkie marki) • Sprzedaż części (sklep, ceny hurtowe) • Auto myjnia (mycie, polerowanie lakieru, pranie: tapicerki, dywanów…)

Kuźnica Skakawska ul. Kępińska 11a (przy drodze nr 8 w pobliżu cegielni)

Zapraszamy od 8:00 do 20:00 Tel. 693 146 774

TANIO I SOLIDNIE

STACJA KONTROLI POJAZDÓW

BRYŁKA

MONTAŻ SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH  PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE WSZYSTKICH POJAZDÓW  REGULACJA KÓŁ (ZBIEŻNOŚĆ)  MECHANIKA, WYMIANA I WYWAŻANIE OPON ZAPRASZAMY WIERUSZÓW PN – PT 7:00 – 18:00 UL. WITOSA 2 i FABRYCZNA 37 SO – 7:00 – 15:00 TEL. (62) 783 13 40 i (62) 78 41 654 KOM. 698 674 597 i 602 764 275

OFERUJEMY ATRAKCYJNE PROMOCJE

7 września 2012


OGŁOSzenia Aby dodać ogłoszenie do gazety ŁĄCZNIK i serwisu www.tugazeta.pl należy wysłać SMS pod numer 7936 o treści: KLUCZ.GAZETA (spacja – czyli przerwa pomiędzy wyrazami) TREŚĆ OGŁOSZENIA (Maksymalnie 150 znaków). Np.; KLUCZ.GAZETA Sprzedam meble ogrodowe używane w bardzo dobrym stanie. Kontakt: 284 411 231 Po wysłaniu SMS-a z ogłoszeniem, otrzymają Państwo SMS zwrotny potwierdzający przyjęcie ogłoszenia do emisji. Brak takiego potwierdzenia świadczy o niepoprawnym przesłaniu ogłoszenia. PROSIMY O BARDZO DOKŁADNE ZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI I WZORU W razie błędu w kodzie ogłoszenie do nas nie dociera a operator pobiera opłatę za wysłanie sms (Redakcja nie odpowiada za błędne wpisanie kodu ogłoszenia) Koszt wysłania jednego SMS – 9 złotych plus VAT. Cena obejmuje 2 emisje ogłoszenia w gazecie oraz 2 tygodnie emisji na www.tugazeta.pl W każdym kolejnym wydaniu gazety zamieszczane są ogłoszenia, które dotrą do redakcji do środy rano. Ogłoszenia z kategorii SZUKAM PRACY, ODDAM ZA DARMO, POTRZEBUJĘ POMOCY itp., publikowane są nieodpłatnie (mail, telefon) Ogłoszenia drobne można również zostawiać w punktach (sklepy z prasą i inne) oznaczonych naklejką: Punkty znajdują się w miejscowościach: Wyszanów, Osiek, Węglewice, Galewice, Osowa, Wieruszów, Pieczyska, Chobanin, Tyble, Sokolniki, Lututów, Czastary, Łubnice, Parcice, Żdżary, Bolesławiec, Chróścin, Mieleszyn i inne. NIErUCHoMoŚCI

KAUCJA. (129) Sprzedam dom o powierzchni 75 m.kw. na działce Wynajem namiotów na o pow. 13,06 ha. Dom nowy, wybudowany w 2011 Tel: 663 137 175 (129) imprezy okolicznościowe. roku. Działka ogrodzona. Sprzedam dom 100m2 parterowy, podpiwniczony Pełne wyposażenie – na działce 3 arowej niedaleko Wieruszowa. Tel: 787 grille, ogrzewanie, ławki i wiele innych. 103 070 (129-132) Sprzedam uroczy domek w Mieleszynie, powiat Tel: 796 492 755 www.namiotywynajem24.pl wieruszowski, położony na działce 0,25ha + 4ha pola. Kontakt: 661 845 598 (129) Sprzedam ziemię orna w miejscowości Kolonia Sprzedam działkę rolno-budowlaną w Tyblach Osiek o powierzchni 4h. Telefon: 663 611 256 (130) 1.07ha tel. 503 562 979 (129) Sprzedam dom jednorodzinny w Galewicach Sprzedam 0,25 ha ziemi przy Helvetii i rurociągu z działką 15 arowa, przy ulicy konopnickiej blisko cieplnym tel: 608 096 463, 606 645 191 (127-130) centrum.kontakt tel.609 396 661 (130) UsŁUgI Sprzedam dom jednorodzinny w Lututowie, kontakt 693 568 352 (130) PROJEKTOWANIE: SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ O POWIERZCHNI – przyłączy wod.-kan. 0.10 ha LUB WIĘKSZĄ POŁOŻONĄ W NIWISKACH POD – instalacji wod.-kan., c.o. LASEM KONTAKT: 790 785 552 (130) – instalacji wentylacji (rekuperacji) Sprzedam mieszkanie własnościowe o pow. 57m2 w bloku murowanym z cegły. III piętro Wieruszów. 601 477 219 Wyposażenie: 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łaisanitprojekt@gmail.com zienka, duży balkon. Cena do negocjacji. Kontakt: (e2) (130) 625 810 617 USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE.DOCIEPLESprzedam mieszkanie w bloku 60,59 m.kw. 3 pokoje NIA REGIPSY GŁADZIE MALOWANIE TAPETOWANIE + kuchnia, na II piętrze, po remoncie. Duży balkon. UKŁADANIE PANELI.TANIO I SOLIDNIE.TEL.785 978 Wieruszów Fabryczna 7. Tel: 608 282 819 (130) 546 (130) Sprzedam działkę rolną o powierzchni 0,77 ha FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA ZATRUDNI w miejscowości Jeziorna przy drodze asfaltowej. PRACOWNIKA TEL. 695 236 711 (130) Możliwość przekwalifikowania na budowlaną. Tel: Na twojej działce stoją słupy, są linie telefonicz666 915 346 (130) ne, wodociągowe, gazowe lub inne? Czy wiesz, Pokoje lub cały dom do wynajęcia w Galewicach że należą Ci się za to pieniądze. Zgłoś się do nas, niedaleko nowo budowanej trasy S-8. Kontakt: pomożemy uzyskać należne ci pieniądze. Tel: 791 668-42-97-42 (130) 858 786 (130) Sprzedam dom w Wieruszowie 120m2 bliźniak Dostawa świeżych malin do domu. Zamówienia te: z garażem po remoncie działka 4.5 ara. Tel. 505 62 78 39 338 w godzinach 18.00 – 22.00. (e3) (130) 216 542 po 16 tej (130) Firma remontowa wykonuje gładzie,docieplenia !!!UWAGA OKAZJA – sprzedam 3 ha ziemi poddaszy,sufity podwieszane,malowanie,panele w tym 1 ha łąka w Mirkowie. Tel: 697 681 644 podłogowe, płytki,tynki strukturalne,cementolub 62 78 44 125!!! (129) wo-wapienne,kompleksowe remonty tel.661 106 Do wynajęcia mieszkanie w Wyszanowie. 2 pokoje, 866 (130) kuchnia, łazienka. Cisza i spokój. Tel: 795 176 329. Doświadczona magister fizjoterapii oferuje usługi

KUPON – OGŁOSZENIE DROBNE Kategoria (zaznacz właściwy kwadrat):  NIERUCHOMOŚCI  USŁUGI  KUPIĘ  KOREPETYCJE

 MOTORYZACJA  SPRZEDAM  PRACA  RÓŻNE

Treść ogłoszenia (maksymalnie 150 ZNAKÓW): ......................................................................................... ......................................................................................... ......................................................................................... .........................................................................................

Kontakt: ..................................................................... Ilość emisji:  2  4  6 7 września 2012

TU DODASZ OGŁOSZENIE DROBNE GaZeTa BeZPŁaTNa

WYKAŃCZANIE WNĘTRZ USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE PEŁEN ZAKRES Zabudowa poddaszy, kamień dekoracyjny, płytki, gładzie, sufity, malowanie, tapetowanie, panele.

Tel. 72 067 32 w zakresie masażu klasycznego oraz rehabilitacji ruchowej.Dojazd do pacjenta gratis.Kontakt 661 512 452 (130) SKUP SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA. ODBIÓR LAWETA TEL. 791 096 871 (e1) (130) GABINET WETERYNARYJNY TOM-VET DLA MALYCH ZWIERZAT W WIERUSZOWIE. Chirurgia, USG, Bad. Laboratoryjne. TEL 787 796 661 www.tom-vet.pl (130)

Firma remontowo-wykończeniowa Lukasz. Płytki, malowanie, płyty gk, panele, tynki itp. Tel:660 996 933 www.lukasz-firma.pl (130) USŁUGI REMONTOWO-WYKOŃCZENIOWE: DOCIEPLANIE BUDYNKÓW I PODDASZY, GŁADZIE, REGIPSY, PŁYTKI, SUFITY PODWIESZANE, MALOWANIE. SOLIDNIE I TANIO – LUKASZ 695 236 711 (130) Firma Remonowo-budowlana poleca: kładzenie paneli gładzi tynków ozdobnych ocieplenia poddaszy sufity podwieszane tynk cementowo-wapienny Malowanie elewacje boniowanie podbitki itp tel 601 052 710 (130)

11 SKUP SAMOCHODÓW DO ZŁOMOWANIA. ODBIÓR LAWETA Tel.791 096 871 (129) INSTALACJE ELEKTRYCZNE. POMIARY ELEKTRYCZNE, AUTOMATYKA BRAM. www.zuebemar.cba.pl tel.601 324 728 (129) MoTorYZaCYJNE Sprzedam Bmw E46 320d m-pakiet 2004 r. 24999do uzgodnienia.tel 511 911 033 (130) Sprzedam wszystkie części do skoda felicja 1.3 mpi 97r wiśniowa tel.667 058 376 (130) Sprzedam ciągnik rolniczy ursus C 360 z turem rok produkcji 1980. Po kapitalnym remoncie silnika,nowa maska, kabina, opony. Sprzedam także plug 3 skibowy, kultywator oraz ładowacz Nujn. Tel: 602 796 269 (130) KUPIĘ MOTOROWER KOMAR SPORT Model 2360,2361(prosta kierownica) Kontakt:723 895 525 (130) Sprzedam samochód osobowy Opel Astra 1900, diesel 2004 r. cena 18900zł tel 608 791 414 oraz pianino Calisia w dobrym stanie cena do uzgodnienia tel: (0-62) 78 43 716 (127-130) KUPUJEMY AUTA do złomowania. Gotówka i dokumenty od ręki. 601 – 757 – 165, 605 – 074 – 623, 61 28 222 95 sPrZEDaM Sprzedam portiernie/stróżówkę wykonana z płyty warstwowej, okna z 4 stron. Wymiary: 2.50x2.00m. Cena netto: 3.500zl tel. 536-861-853 (130) Sprzedam 2 kontenery w bardzo dobrym stanie, z plyty warstwowej z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze, szatnie lub biuro. Wymiary: 6,20x2,50 / 6,40x2,50. Cena za szt.: 5.500zl (netto. Faktura) TEL.: 536-861-853.(e4) (130) SPRZEDAM PIŁĘ TARCZOWĄ Z BOCZNYM WÓZKIEM. Tel 668 064 302 (130) Mam do sprzedania kuca walinskiego walacha. Ma 4 lata, maści karej, chodzi w zaprzęgu i w siodle. Jest spokojnym koniem. Tel 787 209 273 (130) SPRZEDAM pustak U220 250x188x220 1500szt. 2,10zl/szt; steple (2,1 do 2,6m) 2,5zl/mb 250szt; pustak wentylacyjny 650szt. 2,9zl/szt. Tel.661660-564 (130) Sprzedam krowę cielną (3 miesiąc) 780 200 441 (130)

Sprzedam świnki wietnamki. Kontakt: 663 065 597 (130) SPRZEDAM używaną kostkę brukową standardowy kszałt BEHATON/PUZZLE 8cm, czerwona, ok. 40m2. Cena 400zł całość, możliwy transport. 725-20-2040 (130) Sprzedam kucyka + siodło i mieszankę zbożową. Tel 663 929 066 (130) SPRZEDAM KOMPLET KSIĄŻEK DO II KLASY GIMNAZJUM. PROGRAMOWO OBOWIĄZYWAŁY ONE W GIMNAZJUM JANA PAWLA II W WIERUSZOWIE. TEL 505 532 581 (130) OKAZJA!!! Sprzedam myjkę do warzyw reczna-150zl, wagę Pokoje do wynajęcia. uchylną legalizowaną-200zl,skrzynki plastikowe o pojemności 4kg-tel. 516 153 322 (130) Najlepiej dla pracowników z S-8. SPRZEDAM DRZEWKA OZDOBNE, TUJE, BUKSZPANY,JAŁOWCE, DUŻE ŁADNE Tel.788 625 827.(e1) (130) Łazienka, kuchnia, prysznic. Sprzedam łubin słodki 2 tony. Tel 721 097 302 (130) Zapraszamy do Galewic. Sprzedam firmowe ciuszki dla dziewczynki 56-80 Tel. 603 836 997 oraz chłopca 74-110 oraz zabawki niemowlęce np pchacz, pozytywki itp. Kontakt 665 599 679 (130) Drewno kominkowe, dąb, buk, brzoza, układane na Sprzedam łubin, kaczki odchowane pięciotygo(130) paletach (nie sypane). Kontakt 603-749-253. dniowe,kaczki, gęsi do uboju lub po uboju, kurki MAKIJAŻ PERMANENTNY od 200zl!(tylko do 30.09.) siedmiotygodniowe, zielona nóżka siedmiotygo(130) tel:537 094 554 dniowa Tel: 721 286 222 (130) Drewno kominkowe, dąb, buk, brzoza, układane na Sprzedam prosięta 12 sztuk tel 696 076 145 (129) paletach (nie sypane). Kontakt 603-749-253. (130) Sprzedam jęczmień ozimy.Kontakt: 669 121 281 Usługi budowlane – budowa domów, tynki wapien- (129) ne i szlachetne, docieplanie budynków, kładzenie Sprzedam piece CO „Zębiec” nowe, rozsiewacze napłytek itp, tel: 507 499 162 (130) wozowe „Amazone”, brony talerzowe, dmuchawy DUŻY WYBÓR-NISKIE CENY ZAPRASZAMY SKLEP do zboża kompletne, rozrzutnik do obornika tel: Z ZACHODNIĄ ODZIEŻĄ SOKOLNIKI 138 KOŁO STACJI (0-62) 78 36 157, 607 963 712 (129) LPG (129) Sprzedam pszenicę paszową. Kontakt: 607 892 Wykonujemy prace remontowe budynków zabyt103 (129) kowych, pałaców, obiektów sakralnych, kamienic, Sprzedam kozę oraz koziołka. Kontakt. 533 020 dworków. Złocenie elementów, sztukateria, malo278 (129) wanie obrazów. Tel: 605 113 878 (129) Sprzedam ziemnìaki jadalne 30gr kilogram tel Miałeś wypadek: na ulicy,w pracy,rolnictwie,szkole, 698-463-418 (129) pojazdem. Odzyskamy największe odszkodowanie. Sprzedam mało używany SORTOWNIK do ziemTel: 605 113 878 (129) niaków i cebuli. Wymienne sita,workownica na 4 Usługi przewozowe, przeprowadzki, przewóz opału, worki,sortuje 3 t/h okazyjna cena tel. kontaktowy materiałów budowlanych itp. Tel: 781 328 035 (129) 697 572 005 (129) USŁUGI KRAWIECKIE Sprzedam niedrogo nowy kompletny komin ceramiczny! Tel. 781 239 100 (129) • SZYCIE NA MIARĘ SPRZEDAM KURY CWERGI I PERLIKI. Kontakt: 668 • WSZYSTKIEGO RODZAJU PRZERÓBKI 410 554 (129) • Wszywanie zamków, podwijanie, skracanie, Sprzedam ładny narożnik używ. przez rok.Posiada zwężanie itp fun.spania.Wym.230/190 pasuje do każdego rodzaju WIERUSZÓW ul. Warszawska 64 wnętrz.Gratis RTV Cena 600 zł. Tel.721 305 388 (129) TEL.696 097 734

Sprzedam stemple budowlane 100szt. Wieruszów. Kontakt 663 231 204 (129) Sprzedam zjeżdżalnie marki SMOBY dla małych dzieci. dl.ślizgu ok 150cm.Cena do uzgodnienia. Tel 696 063 390. (129) Sprzedam komplet wypoczynkowy wersalka + 2 fotele w dobrym stanie. Tel: 519 773 134 (129) SKŁAD OPAŁU – Dobrydział 5 – OFERUJE do sprzedaży: WĘGIEL KOSTKA, ORZECH, MIAŁ, EKOGROSZEK WORKOWANY Telefon 507 134 397, www.opalwieruszow.pl (000) KUPIę Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne min.24t oraz rzepak, łubin, kukurydzę, sam odbieram, płatne w dniu odbioru tel.504 082 106 (130) Kupię zboża paszowe i konsumpcyjne min.24t oraz rzepak, łubin, kukurydzę. Sam odbieram, płatne w dniu odbioru tel.504 082 106 (129) PraCa Tartak Tyble zatrudni mężczyzn na produkcji tel. 62 7845177 (130) Przyjmę do pracy osobę do 35 lat – operatywną z prawem jazdy oraz łatwością nawiązywania kontaktów z ludźmi. Tel: 721 376 850 (e1) (130) 23-letnia licencjatka germanistyki poszukuje pracy. Telefon: 669 372 505 (130) ZATRUDNIĘ PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO W BRANŻY MEBLI TAPICEROWANYCH Z DOŚWIADCZENIEM. NA CV ZE ZDJĘCIEM CZEKAMY POD ADRESEM przewpol@wp.pl. WIĘCEJ INFORMACJI POD NUMEREM 695 621 749 (130) Młody dyspozycyjny chłopak szuka pracy jako kierowca samochodu dostawczego. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu pojazdów tego typu po Kraju. Numer kontaktowy 781 348 270 (130) Młoda dziewczyna, wykształcenie wyższe szuka pracy biurowej lub jako opiekunka do dziecka; tel.: 726 254 824 (130) Zatrudnimy mechanika do samochodów ciężarowych w Sokolnikach. Tel: 664 914 601 (130) Zatrudnimy mężczyzn do pracy na terenie Niemiec i Holandii, w zawodach monter, hydraulik, ślusarz, spawacz. Kontakt 627 822 801 lub 660 821 700 (129) Zatrudnię doświadczoną ekspedientkę do sklepu Spożywczo – przemysłowego w Walichnowach nr kontaktowy 721 513 678 (129) Zatrudnię kierowcę kat C E w transporcie krajowym kontakt 509 318 290 (129) Kobieta lat 30 szukam pracy na terenie Wieruszowa jako sprzedawca mam ukończony kurs kasy fiskalnej. Wcześniej pracowałam na poczcie. Może być na początek staż. Tel 609 072 213 (129) Młoda kobieta podejmie pracę na terenie Wieruszowa 12 letnie doświadczenie w tapicerni, krojcza, szycie. Kontakt 663 739 024 (129) Doświadczona mama podejmie się opieki nad dzieckiem w swoim w domu. Kontakt 503 970 074 (129) ZATRUDNIĘ TAPICERÓW I OSOBY DO PIANKOWANIA MEBLI. MIEJSCE PRACY – WIERUSZÓW. TEL: 695 621 749 (129) Zatrudnimy osobę do obsługi sklepu internetowego. Wymagana bdb obsługa komputera i CMS. Kontakt: pracawieruszow@o2.pl tel 795 370 470 (128) KorEPETYCJE 23-letnia licencjatka germanistyki poszukuje pracy. Kontakt: 669 372 505 (130) Korepetycje z matematyki na każdym poziomie nauczania. Tel. 665 684 111 (130) J.angielski – korepetycje, konwersacje, tłumaczenia. Kontakt 693 227 871 (129) TowarZYsKIE Przystojny 32 latek pozna panie do towarzystwa nu 724 265 957 (130) rolNICTwo KOSZENIE KUKURYDZY NA ZIARNO. PRZYSTAWKA CLAAS Z DOCINACZEM, KOMBAJN 6 WYTRZĄSACZY, CZUJNIKI, DUŻA WYDAJNOŚĆ. TEL: 663 222 700 (130)

Praca w Niemczech Opiekunki osób starszych Numer certyfikatu 6837

Gwarantujemy: Legalną formę zatrudnienia Atrakcyjne zarobki + opłacony ZUS

KINGA

www.tugazeta.pl

Dodatkowe ubezpieczenie Pełną organizację i pokrycie kosztów podróży do i z Niemiec Wrocław ul. Podwale 62/19 tel. 71 733 04 97 lub 71 733 04 98 e-mail: wroclaw@promedica24.pl

Zakwaterowanie i wyżywienie w domu podopiecznego Wsparcie Promedica24 w trakcie pobytu w Niemczech i Polsce

www.promedica24.pl


reKLaMa

12

SPRZEDAŻ I MONTAŻ DRZWI I OKIEN pcv, aluminium, drewno, okna dachowe, bramy garażowe

” D U B M

„TO NAJNIŻSZE CENY!!! NAJLEPSZA JAKOŚĆ!!! Wejdź na stronę www.oknatombud.pl

MONTAŻ

• rolet zewnętrznych i wewnętrznych • żaluzji, rolosów, • boazerii pcv • moskitiery TOM-BUD Tomasz Łuczak tel. 62 58 10 301, kom. 601 756 467 tombud@autograf.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W WIERUSZOWIE Rozpoczyna rekrutację na bezpłatne szkolenia:

„ROZBIERACZ WYKRAWACZ MIĘSA” i „STOLARZ MEBLOWY”

Zapraszamy młodzież w wieku 18 do 25 lat – niepracującą i nieuczącą się; • osoby bez wykształcenia oraz absolwentów szkół zawodowych i średnich. PONADTO DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KURSU ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM Budowa osobistych ścieżek rozwoju zawodowego – wsparcie indywidualne i grupowe Zainteresowanych zapraszamy do Ośrodka Szkolenia Zawodowego w godzinach 07.45-15.45 – mieszczącego się przy ulicy Waryńskiego 8 tel: 62 78 27 608 „OHP jako realizator usług rynku pracy”

USŁUGI TRANSPORTOWE Oferujemy przewozy krajowe i zagraniczne: – maszyn i urządzeń – towarów do 3,5 t – przeprowadzki WYWROTKA DO 5 t AUTO LAWETA

Tel. 607 612 485 Organizujemy wszelkie imprezy okolicznościowe : wesela do 130 osób,

osiemnastki , rocznice, chrzciny, komunie, urodziny i imieniny oraz stypy do 200 osób

Świadczymy CATERING w miejscu wskazanym przez klienta. Tel. kom. 660 591 333 Tel. stacjonarny 62 78 426 12 Restauracja - Wieruszów ul. Rynek 10, Sala przyjęć - ul. Wrocławska 20

AUTO-GAZ Piotr Tomczyk

Montaż instalacji gazowych do samochodów. Mechanika samochodowa. Wieruszów ul. Polna 23 Tel. 505 104 560 oraz 62 78 313 17

PANELE - PROMOCJA Dąb słoneczny

2

zł/m 0 8 , 9 1

PI DO ANKA GR PANE L ATI S!!! I

E UCHENN P, P5 • BLATY K OWLANE:OSB, MF E W O G D ŁO U D B O TY P ŁY LE •P • PANE KA A BARLINEC • SKLEJK • DESKA E W LO P.H.U. Juszczak Sp. j. ul. Teklinowska 16 B, 98-400 Wieruszów B E M • PŁYTY PFLEIDERER PARTNER

Hurtownia Artykułów Przemysłowych Tel. (62) 58 10 110, (62) 58 11 271 Fax. (62) 58 11 270

www.tugazeta.pl

INFOLINIA tel. 800 120 220 7 września 2012

Lacznik nr130  

Lacznik nr130

Advertisement