Page 1

Årgang 16. Nr. 1. September 2012

GARUDANYT Fremtidens HR – det bliver meget lettere

Fra sygdom til job med KompetenceProfilen

Profiler i spil under klubfusion på rekordtid

Klumme: Forskellen mellem før og nu

Læs mere side 6

Læs mere side 8

Læs mere side 11

Læs mere side 14

Et afsæt for udvikling KompetenceProfilen belyser lederens mål og styrker Læs mere side 3

GARUDA AS - Profilværktøjer til ledelsesudvikling

rekruttering

personaleudvikling

teambuilding

organisationsudvikling


LEDER:

Samarbejde og dialog gennem 30 år Af Rasmus H. Mortensen

ficeret og præcis håndtering af hele

adm. direktør, Garuda AS

rekrutteringsprocessen.

Kandidater

’pre-screenes’ på baggrund af faglige I år er det 30 år siden, Garuda blev

kompetencer, personlighed og erfaring,

grundlagt. Siden 1982 har vi arbejdet

og værktøjet sikrer, at du udvælger de

sammen med brugere og samarbejds-

kandidater, som passer bedst til den

partnere om at udvikle profilværktø-

opstillede jobprofil – helt automatisk

jer, som hjælper til at skabe dialog og

og på kort tid. Applikationen er ligele-

åbenhed.

des et let tilgængeligt og brugervenligt online-system, som ikke kræver it-

Vi har i dag ikke ét værktøj, men flere,

afdelingens involvering for at komme i

som bringes i anvendelse, alt efter

gang. JobmatchProfile er således et nyt

hvilken situation du står over for – ud-

og innovativt koncept, som sparer dig

vælgelse,

team-

for tid i udvælgelsen og evalueringen af

konflikthåndtering,

sammensætning

Værktøjerne

kandidater til ledige stillinger. Vi siger,

understøtter dialogen og processen og

m.m.

det er ”pålideligt, effektivt, fleksibelt og

er med til at sikre en bedre forståelse

intelligent”.

mellem den certificerede bruger og respondenten/kandidaten.

Garudas værktøjskasse kan således

GarudaNyt er udgivet af Garuda

nu anvendes fra den indledende pre-

AS, september 2012.

Vores målsætning er at være din fore-

screening og administration af kandida-

trukne samarbejdspartner og leve-

ter, til jobsamtalen, leder- og medarbej-

Artikler kan citeres inden for

randør af samtaleværktøjer inden for

derudvikling,

gældende lovgivning og med

fastholdelse, rekruttering, udvikling af

organisationsudvikling,

medarbejdere, teams, talenter m.m.

løb, outplacement m.m. Og med Hoved-

Vi har en tilgang baseret på åbenhed

Hjerte-Ben-modellen™ anvendes den

Ansv. redaktør: Merete Worsøe

og samarbejde, hvorfor vi også fremad-

samme kommunikationsmodel og et

Redaktionel tilrettelæggelse:

rettet prioriterer udvikling af værktøjer

fælles sprog i hele din organisation. Du

Tuen as

sammen med brugere og samarbejds-

kan læse mere om JobmatchProfile på

Tryk: Kolind Bogtrykkeri

partnere højt. Vores etiske retningslin-

www.jobmatchprofile.dk.

Oplag: 2.500 stk.

hvad den teknologiske udvikling angår,

I denne udgave af GarudaNyt belyser vi

Garuda AS

og i høj grad også i forhold til at sætte

nogle af vores værktøjers anvendelses-

Voldbjergvej 14, 2. sal

standarden for korrekt brug af person-

muligheder i forskellige kontekster. Få

8240 Risskov

profiler – i Danmark såvel som i udlan-

et indblik i, hvad Garuda har arbejdet

det. Og vi vil vedblive at spille en aktiv

på i nu 30 år; at udvikle en værktøjs-

Tlf. +45 87 46 86 00

rolle og dermed fortsat være med til at

kasse med dialogværktøjer, som kan

Mail: garuda@garuda.dk

sikre en høj standard for korrekt og pro-

sættes i anvendelse og skabe værdi

www.garuda.dk

fessionel brug af personprofiler.

hos individet, gruppen eller organisa-

Garuda JobmatchProfile er det nyeste

tionen.

team-sammensætning, afklaringsfor-

kildehenvisning.

jer har altid været højt prioriteret, både

værktøj i vores allerede veludstyrede værktøjskasse. Med JobmatchProfile

Jeg ønsker dig rigtig god læselyst og

kan du rangere og administrere an-

ser frem til vores fortsatte samarbejde

søgere til ledige stillinger, hvorved du

og dialog.

opnår en nemmere samt mere kvali-

Side 2

Forsidefoto: Lars Aarø, Fokus Foto


Et afsæt for udvikling Det kræver hårdt arbejde, selverkendelse og konkrete mål at blive en bedre leder. Sådan er erfaringen hos Ledelsesakademiet i Aarhus, der udbyder diplomuddannelser og efteruddannelseskurser til ledere. I udviklingsprocessen bruges Garudas KompetenceProfil til at klargøre mål og styrker hos den enkelte leder. Af Line Randrup, journalist

Ledelsesakademiets tilgang til uddan-

Aha-oplevelse eller ny indsigt

Foto: Lars Aarø, Fokus Foto

nelse er en ’indefra og ud’-filosofi. Med

’Det personlige lederskab’ hedder før-

andre ord skal lederen være bevidst

ste modul af diplomuddannelsen. Her

– Lederuddannelse handler om udvik-

om sin personlighed og sine styrker og

arbejdes netop med den proces, hvor

ling. Den udvikling foregår i to sidelø-

udfordringer i lederrollen samt, hvilke

den enkelte leder skal gøre sig be-

bende spor, som ofte flettes sammen;

mål han eller hun har som leder.

vidst om, i hvilken retning udviklingen

nemlig den faglige og den personlige

– Hvis man vil have det optimale ud af

skal gå. Hver studerende tilbydes en

udvikling.

den faglige del af en lederuddannelse,

karrieresamtale, og forinden udfyldes

Sådan forklarer Jørgen Beck, uddan-

er det vigtigt, at man selv ved, hvor man

KompetenceProfilen, som bruges som

nelseschef på Ledelsesakademiet, Er-

er i lederrollen, hvad man forstår ved

udgangspunkt for samtalen.

hvervsakademi

ledelse, og hvor det er, man gerne vil

Aarhus, essensen af

akademiets uddannelser.

bevæge sig hen med sin ledelse, uddyber Jørgen Beck.

Side 3


– De fleste er glade for samtalen og får

og kurser af høj kvalitet, med udgangs-

Ekstra værdi

enten en aha-oplevelse eller ny indsigt.

punkt i tæt kontakt til praksis og en

– Selvom KompetenceProfilen er en lille

Profilen sætter et spejl foran lederen,

formidling og pædagogik, der giver opti-

del af et helt uddannelsesforløb, er den

så man ser sig selv klart. I modsætning

male udfordringer, oplevelser og udvik-

en vigtig brik i puslespillet. Den bliver

til på arbejdsmarkedet er det en helt

lingsmuligheder for vores studerende. I

et afsæt for personlig og faglig udvik-

magtfri samtale, hvor man ikke skal

forhold til at hjælpe til udviklingen på

ling, og det er mere sandsynligt, at man

tænke på, hvad man siger, som når

vej og holde det faglige praksisnært er

når sine mål, når man har gennemgået

sidder over for en overordnet. Derfor

Garuda et godt værktøj, siger Jørgen

karrieresamtalen og fået lavet Kompe-

kan man tillade sig at være helt ærlig

Beck.

tenceProfilen. Det giver en ekstra værdi

omkring sine styrker, udfordringer, og

Ledelsesakademiet har brugt Garudas

til den studerende, slutter Jørgen Beck.

hvordan man er som person og dermed

profiler i 17 år og har ti Garuda-certifi-

også som leder, siger Jørgen Beck.

cerede undervisere. Over årene er der

Samtalen bliver behandlet fortroligt,

udviklet stor erfaring og fin føling med,

og den studerende afgør selv, hvad der

hvordan man formidler KompetencePro-

skal ske med profilen og de emner, der

filens resultater til karrieresamtalerne.

er blevet vendt under samtalen.

– Forskellighed er nøgleordet. Formid-

– Men de fleste vælger at bruge profilen

lingen er faktisk vigtigere end profilen

aktivt, og ofte bliver den inddraget i ek-

i sig selv, for det kommer an på mod-

samenssituationen, siger Jørgen Beck.

tageren, hvordan man bedst forklarer profilen. Vi gør meget ud af, at det ikke

Samtalen er det vigtigste

er en sandhed om personen, man får

Ledelsesakademiet har valgt Garudas

med profilen, men et oplæg til en sam-

værktøjer på grund af den enkle Hoved-

tale. Vi skal heller ikke fortælle de stu-

Hjerte-Ben-model, som er nem at for-

derende, hvordan de er, og hvor de skal

midle, og fordi værktøjerne passer godt

hen – det ved de bedre selv. Men vi kan

til akademiets mission.

bruge samtalen som udgangspunkt for

– Vores mission er at udvikle og gen-

at stille nogle relevante spørgsmål,

nemføre videregående uddannelser

som de selv finder svarene på, forklarer Jørgen Beck.

Side 4

KompetenceProfilen som uddannelsesværktøj Ledelsesakademiet på Erhvervsakademi Aarhus tilbyder strategisk forankrede leder- og organisationsudviklingsforløb for ledere på alle niveauer i organisationen. Ledelsesakademiet benytter Garudas KompetenceProfil på de toårige diplomuddannelser og FokusProfilen på kortere kurser. KompetenceProfilen tilbydes både i starten og i slutningen af diplomuddannelserne, så man kan se den udvikling man har gennemgået i løbet af de to år, uddannelsen varer.


Eksempler på uddannelsesinstitutioner, som anvender Garudas værktøjer: VIA University College Aarhus – anvender FokusProfilen, FusionsProfilen og KompetenceProfilen i forbindelse med: • Udviklingssamtaler i teams og for den enkelte medarbejder • Lederudvikling • Rekruttering • Afklaring af studerende i forhold til studie og erhvervsvalg.

Erhvervsakademi Aarhus – anvender BasisProfilen og Kompetenceprofilen i forbindelse med: • Gruppedannelse for studerende • Udviklingssamtale, afklaring, samtale og dialog • Intern rekruttering.

Campus Vejle – anvender Fokusprofilen, MedarbejderProfilen og BasisProfilen i forbindelse med: • Iværksætterkurser • Afklaring og personlig udvikling • Teamudvikling.

Ledelsesakademiet Lillebælt og Tietgen Kompetencecenter – anvender FokusProfilen i forbindelse med: • Afklaring som optakt til MUSsamtalen og i forhold til roller i medarbejderteams • Teamudvikling • Facilitering af selvledelse.

Aarhus Universitet og Syddansk Universitet – anvender FokusProfilen i forbindelse med karrierevejledning af studerende.

Frederikshavns Handelsskole – anvender FokusProfilen, MedarbejderProfilen, BasisProfilen og KompetenceProfilen til at øge kursisters selvindsigt og forståelse af forskellighed inden deltagelse på kurserne.

Svendborg Erhvervsskole – anvender FokusProfilen og Kompetenceprofilen i forbindelse med: • Grundlæggende Lederuddannelse og Ledelseslinjen på AU • Udvikling og rekruttering hos virksomheder • Intern rekruttering m.m.

Uddannelsescenter Holstebro Finanssektorens Uddannelsescenter – anvender KompetenceProfilen, MedarbejderProfilen og FokusProfilen på forskellige uddannelsesniveauer – bl.a. på deres lederuddannelser.

– anvender BasisProfilen, FokusProfilen, Lederens Mentale Scorekort og KompetenceProfilen i forbindelse med: • Afklaring til brug på lederkurser • Certificeringskurser til selv at anvende profiler • Trivsel, konflikthåndtering • Lederudvikling m.m. på virksomhedsspecifikke kurser • Intern rekruttering.

Side 5


Fremtidens HR – det bliver meget lettere Efter den nuværende krise følger en optur. Sådan spår de fleste, og derfor skal virksomhederne være på forkant og allerede nu kapre de bedste hoveder, siger fremtidsforsker. Af Mette Hertzmann

der fremtid. Der er dog heldigvis

partner, Symbiotisk ApS

nogle fakta at forholde sig til. – Om ti år mangler vi arbejdskraft,

– Arbejdsløsheden er lav. Meget lav

så mit råd er, at man skal rekrut-

endda.

tere de bedste nu. For om ti år er

Sådan startede fremtidsforsker Jes-

de bedste hoveder den knappe

per Bo Jensen sit foredrag til Garudas

faktor, forudsagde Jesper Bo

ERFA-dag i år. Men ikke nok med det;

Jensen, som også har et godt

vi har et rekordstort overskud på be-

bud på, hvem der er den bedste

talingsbalancen, og renten er historisk

medarbejder, og hvilke kompeten-

lav. Så hvad er problemet?

cer det drejer sig om:

– Problemet er, at vores hverdag er hyl-

– Der er ingen tvivl om, at den ha-

let ind i krisesnak, og at virksomheder-

stige udvikling inden for digitalisering

nes planer – og ikke mindst budgetter

og globalisering har sat sit præg på

– er blevet ekstremt kortsigtede, sagde

arbejdsmarkedet. Det har betydet, at

Jesper Bo Jensen, som er indehaver af

vi i højere grad har kunnet outsource

virksomheden Fremforsk.

opgaver. Vi har i årevis outsourcet pro-

Men selv om beskæftigelsen er høj

duktionsopgaver, men vi kommer også

i dag, var den faktisk endnu højere i

til at se en udflytning af vidensarbejds-

2008. Og vi var ikke rustet til en plud-

pladser: Højtuddannede ingeniører,

selig krise.

forskere, matematikere og

Perspektiv – har nogen set det?

kreative

medarbejdere,

advarede han.

Jesper Bo Jensens foredrag handlede om HR-funktionen i fremtiden. Den er bare lidt svær at forholde sig til, den Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker ved virksomheden Fremforsk.

Side 6


Og hvorfor gør vi så det? Er viden ikke det, vi i Danmark ’lever højt på’ og ikke mindst lever af? Jo, men udfordringen er, at vi kan få bedre priser i udlandet og endda ofte tættere på de markeder, som virksomhederne opererer i – og så er der døgnproduktion. – Derfor er en kandidatgrad ikke nok til at sikre jobbet de næste 10 år, forklarede Jesper Bo Jensen. – Det er ikke nok, at vi bare uddanner flere akademikere. Akademikere skal også holdes konkurrencedygtige. Og det kræver en livslang styrkelse af de akademiske spidskompetencer. Uddannelse og efteruddannelse er nøgleordene, uddybede han.

Fokus på efteruddannelse Har virksomhederne i dag fokus på at holde deres medarbejdere konkurrencedygtige? Det mener Kim Staack Nielsen, CEO hos PID – Personalechefer i Danmark – Siden krisen indtraf, har danske virksomheder skåret i ekstern efteruddan-

Kim Staack Nielsen, CEO ved PID – Personalechefer i Danmark.

nelse med ca. 50 %. Men samtidigt har der været fokus på at lægge efterud-

Men

dannelse internt. Der er ingen tvivl om,

virksomheder er ifølge Jesper Bo Jen-

somhederne nu?

at virksomhederne er klar over, at ef-

sen også anderledes organiseret. Med

– Der er allerede nu en klar tendens til,

teruddannelse er ekstremt vigtigt, siger

krisen fulgte kontrol. Og med mere kri-

at HR rykker tættere på ledelsen. Vores

han og tilføjer:

se fulgte mere kontrol. Men den trend

undersøgelser viser, at i mere end 60

– Samtidig ser vi, at små og mellem-

skal der ændres pån:

% af virksomhederne sidder en HR-an-

store virksomheder har en god payback

– Hvis vi vil have mere produktive og

svarlig med til direktionsmøderne, når

på at ansætte akademikere. Høj faglig-

dermed konkurrencedygtige medarbej-

det det drejer sig om personalespørgs-

hed er vigtig.

dere, skal vi give dem mere frihed. Og

mål. Og tallet er stigende, siger Kim

mere ansvar, understregede Jesper på

Staack Nielsen.

Garudas ERFA-dag.

Han tilføjer, at man siden efteråret

– Og vi skal stadig gå efter de medar-

2008, hvor krisen indtraf, har kunnet

I takt med at kravene til arbejdsmarke-

bejdere med høj faglighed. Faglighed og

observere, at HR-værktøjerne er blevet

det ændrer sig, kommer vi også til at se

produktivitet går hånd i hånd, konstate-

mere forretningsorienterede, og at HR

nye stillinger. Kaosudredning og naviga-

rede han.

i stigende grad udruster mellemledere

Produktiv, selvledende kaosnavigatør søges

tion, blæksprutter, samarbejdskoordi-

fremtidens

konkurrencedygtige

Men hvordan er tendensen ude i virk-

med HR-værktøjer, så de er i stand til

nator og kulturkonsulenter – for at næv-

Den øverste ledelse inddrager HR

ne et par stykker. Og ikke overraskende

Fremtidens organisationer skal være

strategien.

bliver en af de vigtigste kompetencer

HR-fokuserede, og HR-funktionen skal

Og som Jesper Bo Jensen konklude-

generelle digitale færdigheder, ligesom

også være en del af det øverste ledel-

rede sit foredrag:

høj produktivitet kommer i fokus.

seslag, forklarede Jesper Bo Jensen.

– Vær klar nu, for om lidt går det frem-

at håndtere og gennemføre personale-

ad igen.

Side 7


Fra sygdom til job med KompetenceProfilen Jobcenter HolbĂŚk og konsulenthuset Kompetenceporten arbejder mĂĽlrettet med at sikre borgere, som er sygemeldte pga. psykiske udfordringer, en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. KompetenceProfilen er et centralt element, der skaber grundlag for trivsel.

Side 8


Af Mikkel Drewsen, journalist

har været i det rigtige fag, men ikke i

tion, og nogle får forskellige former for

den rigtige ramme. Vi fokuserer på,

behandling.

En tidlig indsats er altafgørende, hvis

hvor vi skal hen. Hvilken vej skal vi gå

– Med profilerne kommer vi hurtigere

man vil sikre stressramte og andre,

for at sikre, at du får en så optimal op-

og mere præcist ind til kernen. Når

som er sygemeldt af psykiske årsager

levelse på arbejdsmarkedet som over-

man kan se sort på hvidt – eller faktisk

som fx angst eller depression, en hur-

hovedet muligt? Profilerne hjælper os

meget farverigt på hvidt – hvilke styrker

tig og varig tilbagevenden til arbejdet.

til at finde ud af, hvad vi skal gå efter,

man har, så føler folk sig virkelig set og

Det er baggrunden for samarbejdet

siger Bettina Smed.

forstået.

mellem Jobcenter Holbæks afdeling

For at sikre, at processen forløber opti-

’Fra sygdom til job’ og Kompetencepor-

malt for den enkelte, laves der løbende

Skaber selvtillid og tryghed

ten, der arbejder med beskæftigelse,

trivselsmålinger;

Hvor man inden for rekruttering bruger

rekruttering og udvikling.

– og de viser høj tilfredshed hos de sy-

profilværktøjerne til forholdsvist nøg-

– Arbejdsmarkedsstyrelsen bevilgede

gemeldte, beretter Lajla Madsen, som

ternt at identificere styrker såvel som

sidste år midler til projektet, som hand-

kan glæde sig over, at ordningen, der i

svagheder hos en kandidat, tages der

ler om at gribe tidligere ind, når en bor-

første omgang skulle køre et år og her-

hos Jobcenter Holbæk en mere positiv

ger sygemelder sig med henvisning til

efter evalueres, i september er blevet

tilgang.

psykiske årsager, fortæller Lajla Mad-

etableret som et permanent tilbud.

– De mennesker, vi arbejder med, befin-

sen, jobchef hos Jobcenter Holbæk.

der sig ofte i en situation, hvor de føler

– Vi hjælper den sygemeldte med at få

Fat om nældens rod

indsigt i, hvad der er hans eller hendes

KompetenceProfilen er et centralt red-

der ikke megen idé i at fokusere på de

stærke og svage sider, og vi forsøger at

skab i en proces, som stiller skarpt på

områder, hvor man ikke slår til, siger

afdække, hvad der er kilden til proble-

det enkelte menneskes potentialer og

Bettina Smed og uddyber:

merne. Og så finder vi sammen frem til

belyser, hvad han eller hun har brug for,

– Vi taler selvfølgelig om de udfordrin-

de redskaber, man kan overveje at tage

når der skal skabes et fundament for

ger, som profilen belyser, men vi anlæg-

i anvendelse, for at problemerne ikke

trivsel. Samtlige 22 sygedagpengekon-

ger generelt en positiv og anerkenden-

opstår igen, siger Lajla Madsen.

sulenter i Lajla Madsens afdeling ved

de vinkel på profilerne. Fokus er på alle

Jobcenter Holbæk deltager i projektet

de styrker, der er – det man kan, og det

og anvender Garudas værktøj dagligt.

man gør, som virker. Det er med til at

Nøgleordet er trivsel. Det fortæller Bet-

– Vi bruger KompetenceProfilen som

åbne folks øjne for deres potentiale, og

tina Smed, direktør ved Kompetence-

grundlag for samtalerne med den syge-

det i sig selv medvirker til at give styrke

porten:

meldte. Det er bl.a. rundbordssamtaler,

og selvtillid.

– Trivsel er, hvis vi har det godt hver

hvor en konsulent fra jobcentret og en

En stor del af Jobcenter Holbæk og

dag, når vi går på arbejde. Vi plejer at

fra Kompetenceporten deltager – som-

Kompetenceportens arbejde handler

sige, at hvis du fløjter eller svinger med

metider er der også en virksomheds-

om at skabe tryghed. Når man er sy-

håndtasken på vej til arbejde, jamen så

konsulent. Her tager vi fat om nældens

gemeldt pga. fx stress, kan det være

er der en god chance for, at det er et

rod i forhold til, hvad der skaber stress;

grænseoverskridende at få lavet en

job, du kommer til at have længe. Hvis

er det arbejdet, arbejdspladsen eller

personprofil, og det tages der altid

du trives i dit job, præsterer du bedre

måske problemer på hjemmefronten?

højde for.

og mere – og du bruger samtidig mindre

Ofte er det jo flere ting; man gentager

– Mennesker skal føle sig trygge, ellers

energi, end du gør i et job, hvor du kun

måske de samme mønstre hjemme så-

er der ikke basis for udvikling. Vi forkla-

tilnærmelsesvis er glad for at være.

vel som på arbejde, fx en stræben efter

rer folk, at der ikke er tale om en psyko-

Det er karakteristisk for de sygemeldte,

at gøre alting perfekt, fortæller Lajla

logisk test eller en intelligenstest eller

som deltager i projektet ved Jobcenter

Madsen.

lignende – det handler simpelthen om

Holbæk, at de netop ikke har haft triv-

Netop opmærksomheden på det en-

at finde ud af, hvad din foretrukne ad-

sel på deres arbejdsplads. Det kommer

kelte menneske har stor betydning,

færd er i forhold til det at gå på arbejde.

til udtryk i stress, ofte både på jobbet

bekræfter Bettina Smed, som lægger

Og de fleste er helt trygge ved profilen,

og privat, og kan udløse angst og de-

vægt på, at profilerne fungerer så godt,

når vi forklarer den, præsenterer hoved-

pression.

fordi de anvendes i samspil med en

hjerte-ben-manden osv., fortæller Bet-

– Det handler tit om, at man måske nok

række andre redskaber og indsatser;

tina Smed.

Du skal fløjte på vej til arbejde

sig fortabte og utilstrækkelige, og så er

nogle af de sygemeldte tilbydes mo-

Side 9


Den optimale vej tilbage til arbejdslivet

Hun suppleres af Bettina Smed, som

Arbejdet med de sygemeldte borgere

– At man gør en indsats med det sam-

handler ikke kun om at få folk hurtigt

me, frem for at den sygemeldte går og

tilbage til det job, de er sygemeldt fra.

slider med tingene selv – det giver de

Undervejs i processen inddrages typisk

allerbedste resultater. Det primære

den sygemeldtes arbejdsgiver, og det

er, at de her mennesker er sygemeldt

diskuteres,

arbejdspladsen

præcis så længe, det er nødvendigt, at

kan hjælpe med at mindske sandsynlig-

de er sygemeldt – og ikke længere. Og

heden for, at den ansatte ender i en ny

det er ikke et system, der bestemmer,

sygemelding, på et senere tidspunkt.

hvornår man er klar igen; det er men-

– Vi ser på, om der er nogle procedu-

nesket selv.

hvordan

rer, rutiner, opgaver eller ansvarsområder, som skal tilpasses. Det kan også være, at vejen tilbage til jobbet skal foregå gradvist, fortæller Lajla Madsen, som får positive tilbagemeldinger fra de virksomheder, som har været involveret i projektet.

Side 10

bekræfter, at projektet gør en forskel:

FAKTA: Jobcenter Holbæk har siden 2011 samarbejdet med Kompetenceporten om en indsats over for personer, som er sygemeldt fra deres arbejde eller fra ledighed pga. psykiske problemer som stress, angst eller depression. Kompetenceporten leverer ydelser inden for beskæftigelse, rekruttering og udvikling og anvender flere af Garudas værktøjer som fundament for det daglige arbejde. Indsatsen i Holbæk virker; den seneste opgørelse viser, at man har reduceret sygedagpengeperioden med i gennemsnit otte uger, imens projektet har stået på. LO udnævnte Jobcenter Holbæk til Danmarks bedste jobcenter i februar 2012, vurderet ud fra fem kerneområder som fx uddannelsestilbud og varigheden af sygedagpengeperioder.


Profiler i spil, da klubfusion skulle realiseres på rekordtid Garudas profilværktøjer og mange års erfaring med teamudvikling blev et vigtigt fundament for cheftræner Peter Bredsdorff-Larsen, da han kort før sæsonstart blev præsenteret for planerne om at skabe et nyt storhold i dansk håndbold: Fusionen af KIF Kolding og boet efter AG København. Af Andres Tue Møller, journalist

– Alle planer for den kommende sæ-

– Jeg har været meget bevidst om min

son skulle laves om, og spillere fra to

rolle som leder i den her forandrings-

Peter Bredsdorff-Larsen har brugt Gar-

vidt forskellige kulturer – i øst og vest

proces. Projektet har jo i vidt omfang

udas profilværktøjer gennem mange

– skulle fusioneres i en stærk enhed.

været drevet af innovative og resulta-

år på både klub- og landshold, og han

Samtidig var der et massivt pres om

torienterede motiver og personligheder,

er en efterspurgt foredragsholder om

gode resultater fra dag ét.

og i den proces har der været brug for,

netop teamudvikling med respekt for

at jeg lagde ekstra kræfter i at møde de

teamets forskellige roller.

Leder i en forandringsproces

– Og man kan roligt sige, at der i for-

GarudaNYT fangede Peter Bredsdorff-

terne bag projektet har et Grunder- el-

bindelse med etableringen af Kolding-

Larsen blot nogle uger efter, at pla-

ler Integrator-fokus. Jeg overdriver ikke,

København blev brug for at anerkende

nerne om fusionsklubben havde set

når jeg siger, at mange af de her store,

og respektere de forskellige fokusområ-

dagens lys. Til stor overraskelse internt

stærke mænd ikke sov i flere dage,

der. Både på individ-, gruppe- og ledel-

såvel som eksternt. En intensiv foran-

fordi de var kastet ud i et stormvejr af

sesniveau, fortæller han.

dringsproces, der lagde et massivt pres

usikkerhed, fortæller Peter Bredsdorff-

på alle involverede.

Larsen og uddyber så:

spillere, der i modsætning til drivkræf-

Side 11


– Der var for eksempel brug for at møde

store træk på projektet fra start – bare

Erfaring og indsigt

den enkelte i forhold til det perspektiv,

vi vandt!, siger Peter Bredsdorff-Lar-

Der har selvsagt ikke været tid til at

han så med den nye storklub. Hvad vil

sen.

arbejde med profilværktøjer i den sam-

det betyde for hans karriere og udvik-

– Som leder skulle jeg sikre mig, at ALLE

mensatte trup, så Peter Bredsdorff-Lar-

ling som spiller, og hvordan vil dagligda-

spillere kom godt med, og her måtte jeg

sen har måttet trække på den viden,

gen komme til at se ud – hvor og hvor-

især bruge kræfter på et blåt/gråt le-

han har om mange af spillerne fra sine

når skal vi spille og træne? Ligeledes

delsesfokus. Som sagt, så var de blå/

år med landsholdet, som konsulent og

var det vigtigt at involvere hele teamet

grå spillere jo i udgangspunktet ikke

som klubtræner. Og så har han måttet

i at designe planlægningen af holdets

videre imponerede over den måde, tin-

bruge sin generelle indsigt i arbejdet

aktiviteter, spilkoncept og så videre.

gene pludselig blev forandret på.

med teams:

Hverdagens rutiner på plads At etablere en professionel håndbold-

To vidt forskellige spilsystemer skulle integreres

klub på få dage, samle to vidt forskelli-

For håndboldnørder er det en kendt

har været afgørende for processen, at

ge kulturer og samtidig levere topresul-

sag, at et ’6-0’- og et ’4-2’-forsvar er to

vi har respekt for forskellighederne og

tater ville nok få de fleste til at gispe.

vidt forskellige måder at spille på. Og

særligt det fokus og de styrker, som

Men med sit eget stærke Udviklingsfo-

spillerne fra de to klubber kom netop

den enkelte kan bidrage med, i jagten

kus kunne Peter Bredsdorff-Larsen hur-

med hver deres opfattelse af, hvordan

på, at vi lykkes med vores nye hold.

tigt få øje på mulighederne. Til gengæld

et forsvar skal sættes op.

måtte han som leder også bruge meget

– Det har været en kæmpe håndbold-

I sportens verden måler man typisk

energi på at trække sig væk fra sit eget

faglig udfordring. Og her har det også

succeser ved at kigge på pointtabel-

fokus:

været vigtigt, at jeg er gået til spillerne

len – så når sæsonen går på hæld i

– Jeg lagde for eksempel stor vægt på,

med respekt for den enkeltes fokus.

foråret 2013, er det regnskabets time

at vi meget hurtigt fik lavet nogle helt

Det nyttede for eksempel ikke noget

for Peter Bredsdorff-Larsen og resten

konkrete aftaler og planer for hverda-

at kaste en grå spiller ud i en helt ny

af teamet bag en af de mest spekta-

gen. Hvor vi skulle træne, hvordan og

forsvarsopgave uden først at tage en

kulære fusioner i dansk idrætshistorie.

hvor meget. At kende hverdagens ru-

grundig snak om muligheder, svaghe-

tiner er altafgørende for, at en spiller

der, struktur og opgaver, og hvordan vi

med Grunder-fokus kan præstere. For

tilrettelagde en træningsplan for at nå

de Resultat- eller Udviklingsorienterede

i mål. Modsat de grønne og udviklings-

var det jo ikke vigtigt i samme grad. De

orienterede, som bare syntes, det var

tændte

i

en god ide at prøve noget nyt, fortæller han.

– Vi har arbejdet under et enormt tidspres – velvidende, at der er mange veje til Rom, så er jeg overbevist om, at det

FAKTA: KIF Kolding København er skabt ved at samle sponsorerne omkring det kuldsejlede AG København og knytte dem til KIF Kolding. Holdet bygger således bro mellem København og Jylland. En lignende klubkonstruktion er aldrig set før. Projektet blev gennemført under et kraftigt tidspres, kort før sæsonstart 2012.

Side 12


”Det har været afgørende for processen, at vi har respekt for forskellighederne”

Side 13

Peter Bredsdorff-Larsen har i en årrække brugt Garudas profilværktøjer på både klub- og landshold.


Finns klumme:

Forskellen mellem før og nu

Om at rende af pladsen

lede en rolle i 80’erne og 90’erne. Det

At have været i f.eks. fem forskellige

gjorde den bestemt. Men i dag, hvor

virksomheder over en periode på otte-ti

alle har lært at skære en ansøgning,

år blev udlagt som en form for illoyali-

CV og selvpræsentation efter en be-

tet, et signal om en person, der rendte

stemt skabelon med hjælp af Word og

af pladsen. I dag virker det nærmest

stavekontrol, er det næsten umuligt at

som normen, at man ikke holder sig på

læse noget om personligheden ved at

pladsen i mere end to år, før man søger

se på ansøgningens form og indhold.

nye udfordringer. Dengang – for mange år siden – skrev

Af Finn Havaleschka, Cand.scient. pol., grundlægger, Garuda

Hvad er der sket over de sidste 30 år?

man sin ansøgning i hånden med kugle-

Er det Zapper-generationens værdier,

eller fyldepen. Form, indhold, struktur

der træder frem, eller er virksomheder-

og formuleringsevne fortalte en hel del

ne bare ikke gode nok til at udvælge,

om personligheden bag ansøgningen.

fastholde og udvikle de rigtige medar-

Og var man i tvivl, var der mange re-

bejdere? På trods af al snak om Talent

krutteringsansvarlige, der sendte den

Management!

håndskrevne ansøgning til en grafolog,

Sælgere og direktører

som så udtalte sig om personligheden bag skriften.

Dette gav mig anledning til at tænke

Men sådan er det heldigvis heller ikke

I foråret 2012 søgte vi nye medarbej-

mere over, hvad der egentlig er sket

længere!

dere til Garuda. Vi valgte at bede alle

inden for vort felt siden 1982. I 1980

ansøgere om at søge gennem den nye

blev jeg ansat i Bang & Olufsens perso-

Grafologi, fotos og subjektivitet

Garuda JobMatchProfile. En applikation

naleafdeling, med titlen medarbejder-

Mange ting har ændret sig siden. Den-

til screening og rangering af ansøgere

og lederudviklingskonsulent. Dengang

gang, i 80’erne, var det næsten utæn-

i forhold til opstillede og prioriterede

var HR-begrebet endnu ikke kommet

keligt at vedhæfte et foto af sig selv,

kriterier for uddannelse, faglige kom-

til Danmark, og personlighedstest var

men

petencer og personlighed. Til min store

primært noget, som Mercuri Urval, min

udviklede mulighederne, er det blevet

overraskelse kunne jeg konstatere, at

gamle arbejdsplads, beskæftigede sig

mere og mere almindeligt. Nu kan vi så

rigtig mange af dem, der levede op til

med. Dengang var det primært ved ud-

bruge billedet som ’memory-trigger’;

de opstillede kriterier, og lå i toppen

vælgelsen af sælgere og ledere til de

nå-ja, det er ham/hende, der har været

af JobMatch-ranglisten, bestemt ikke

nederste ledelseslag, at man anvendte

i den og den virksomhed. Undersøgel-

levede op til ét af de kriterier, som vi i

test. Ansøgere til stillinger i de øverste

ser viser, at fotos ikke bare bliver brugt

1982, hvor jeg startede Garuda, lagde

ledelseslag blev nærmest fornærmede

som memory-trigger, men også har be-

stor vægt på.

og trak deres ansøgning, når de opda-

tydning for mulighederne for at blive

gede, at de i processen skulle udfylde

indkald til en første samtale. Vi har vort

Hvad er der sket i de 30 år? Jo, den-

en personlighedsanalyse. Det var under

eget subjektive filter, som mere eller

gang gik vi også op i, hvor lang tid ansø-

deres værdighed. Man kunne jo bare

mindre bevidst anvendes i sorteringen

geren i gennemsnit havde været ansat

se på deres CV!

af ansøgerne. Smukke, grimme, tykke,

i den samme virksomhed. Hvis man

Men sådan er det heldigvis ikke læn-

tynde, akavede billeder, fotos af ringe

havde været mindre end to år i gennem-

gere!

kvalitet osv. Alt filtreres i det ubevidste

snit i hver stilling/virksomhed, kunne

efterhånden

som

teknologien

og påvirker vore valg. Sådan er det, så-

indkaldt til en samtale, med mindre der

Ansøgninger skrevet med fyldepen

var tale om en klar karrieremæssig ud-

Med den nyudviklede JobMatch-applika-

vikling.

tion har vi lagt stor vægt på – også – at

Lidt tilbagelænet efterlader det mig med

Men sådan er det tilsyneladende ikke

kunne udvælge ansøgere til første sam-

spørgsmålet: Hvor meget mere profes-

længere!

tale efter nogle foruddefinerede person-

sionelle er vi blevet, siden dengang man

lighedsmæssige kriterier. Det betyder

i B&O opfandt titlen som medarbejder-

ikke, at personligheden ikke også spil-

og lederudviklingskonsulent?

man bestemt ikke regne med at blive

Side 14

dan er vi mennesker. Nu kan vi alle lege en slags ”foto-grafologer”.


Brugeruddannelse Hvis du ønsker at benytte Garudas værktøjer på egen hånd, kan du tage en brugeruddannelse i et eller flere værktøjer. Brugeruddannelsen kan følges på Garudas åbne kurser (se kalender på www.garuda.dk), eller vi kan tilrettelægge lukkede virksomhedskurser. Har du spørgsmål til, hvilken uddannelse der dækker dine behov, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Certificering i Garudas personprofiler Et fem-dages-certificeringskursus i KompetenceProfilen, GarudaProfilen og MedarbejderProfilen giver de grundlæggende forudsætninger for at benytte og arbejde med Garudas værktøjer. På kurset får du en grundlæggende forståelse for Garudas teori (herunder Hoved-Hjerte-Ben-modellen™), profilernes opbygning, etik, persondataloven og validitet. Den praktiske del af kurset omhandler træning i at anvende og give tilbagemeldinger. Kurset afsluttes med en certificering, hvorefter du straks kan benytte profilerne på egen hånd. Certificeringskursus (3+2 dages certificering)

Fokus-modellen BasisProfilen & FokusProfilen (1 dag)

KompetenceProfilen GarudaProfilen MedarbejderProfilen

Lederens Mentale Scorekort (2 dages certificering)

LogikAnalysen (PTL) (1/2 dag)

TEMA-kurser (1 dag)

FusionsProfilen (1/2 dags brugerudd.)

Certificering i People Test Logik Du kan blive certificeret i People Test Logik ved at tilmelde dig Garudas halv-dags-certificeringskursus. People Test Logik er en analytisk test, som både måler en intelligenskvotient samt en opsummering af testpersonens færdigheder inden for en række mere specifikke områder. På kurset får du en grundig introduktion til, hvad intelligenstests

er, og hvordan de kan supplere Garudas øvrige samtaleværktøjer. Efter kursusdagen kan du anvende People Test Logik.

Brugeruddannelse i Fokus-modellen Som certificeret i Garudas personprofiler kan du med én dags brugeruddannelse også anvende FokusProfilen og BasisProfilen, som er en del af Fokus-modellen. FokusProfilen og BasisProfilen rummer et begrebsapparat, der hurtigt giver overblik over et individs fokusområder samt individets muligheder og udfordringer ved samarbejde mellem flere personer. Uddannelsen giver samtidig en forståelse for de muligheder og begrænsninger, der er tilknyttet anvendelsen af værktøjerne. I forlængelse af brugeruddannelsen kan du udvide din viden om Fokus-modellen ved at deltage på temakurser, hvor vi anvender de forskellige moduler i FokusProfilen og BasisProfilen. Ved at supplere din brugeruddannelse i Fokus-modellen med et to-dages-certificeringskursus i Lederens Mentale Scorekort får du adgang til et værktøj og en model, som sætter dig i stand til at strukturere dine lederudviklingsprocesser og/eller coaching.

Praktiske oplysninger Kurserne afholdes som regel i trekantsområdet. Der er et maksimum antal pladser på kurserne (4-9 personer), afhængigt af kursustypen. Kursusmateriale, sparring og hjælp til tolkning, øveprofiler samt overnatning og forplejning er inkluderet. Tilmeld dig kurserne på e-mail garudanyt@garuda.dk eller ved at ringe på telefon 87 46 86 00.

Side 15


GARUDANYT Nye ansigter hos Garuda

Invitation 30-års-jubilæum

30 år

Thomas Thulesen konsulent Tiltrådt 1. februar 2012

I anledning af Garudas 30-års-jubilæum inviteres du til reception Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 14-17 i vores lokaler på Voldbjergvej 14, 2. sal, 8240 Risskov. Garuda er vært ved lidt lækker mad og drikke, og kl. 15.00 vil Finn Havaleschka give et inspirerende indlæg om brugen af profilværktøjer – før og nu.

Loni Jensen internt salg/ JobmatchProfile Tiltrådt 1. maj 2012

Du tilmelder dig på loj@garuda.dk eller på tlf. 87468600, senest den 8. oktober. Vi glæder os til at se dig. Garuda A/S

Nyhed fra Garuda

Pålideligt – Effektivt – Fleksibelt – Intelligent www.jobmatchprofile.dk

GarudaNyt september 2012  

Få et indblik i, hvad Garuda har arbejdet på i nu 30 år; at udvikle en værktøjskasse med dialogværktøjer, som kan sættes i anvendelse og...