Page 1

TU Delft Safety & Security Institute


Safety & Security Wetenschap op het gebied van safety & security gaat over de integrale analyse van ongewenste gebeurtenissen,

Aanvalsmogelijkheden worden alleen

rampen en ongevallen. Safety (veiligheid) heeft betrekking

geïdentificeerd en voorkomen als mensen

op onopzettelijke bedreigingen, veroorzaakt door natuur-

ze kunnen bevatten. Het huidige scala

rampen, technisch falen en onopzettelijk menselijk gedrag

dynamische aanvalsmogelijkheden

zoals menselijke fouten. Security (beveiliging) heeft betrek-

overstijgt de grens van het menselijke

king op bedreigingen als gevolg van opzettelijk menselijk

bevattingsvermogen. Om de

gedrag zoals criminaliteit, diefstal, fraude en terrorisme.

complexiteit van huidige en toekomstige veiligheidsrisico’s inzichtelijk te maken, zijn

DSyS

nieuwe instrumenten en methoden vereist die kunnen voorspellen, prioriteren en wellicht risico’s voorkomen met de meest effectieve tegenmaatregelen.

Het TU Delft Safety & Security Institute (DSyS) is een TU breed onderzoekinstituut dat safety en security op een integrale manier bestudeert. Het is in Nederland het grootste universitaire initiatief op dit gebied. Het instituut heeft twee doelstellingen: Portal inside out & outside in: DSyS bundelt onderzoekscapaciteit op het gebied van safety en security binnen de TU Delft (inmiddels zijn ruim 30 leerstoelen verbonden). Deze bundeling stelt nog beter in staat veiligheidsvraagstukken in de publiek-private sector te beantwoorden. Tevens kan met het instituut beter aansluiting gevonden worden bij (inter) nationale consortia en netwerken, dat een aantrekkingskracht vormt voor wetenschappelijk talent. Kweekvijver: DSyS ontwikkelt fundamentele technologieën en modellen voor safety en security. Het instituut is een kennisen opleidingspartner en creëert een platform voor multidisciplinaire samenwerking tussen de faculteiten, met het bedrijfsleven en de overheid. Tevens ondersteunt DSyS nieuwe en veelbelovende plannen op het gebied van safety en security middels een eigen stimuleringsfonds.

Werkveld Het instituut richt zich op veiligheids- & beveiligingsonderwerpen binnen drie domeinen: • De privésfeer (binnen: thuis of op het werk). • De publieke sfeer (buiten: in de samenleving). • Verplaatsingen tussen beide sferen (onderweg).

Private

Home/ Work

Safety

Motion

Security

Society

Public


Trends

Aanpak DSyS

Binnen de drie domeinen is sprake van 3 trends:

De TU Delft is van oudsher sterk in het modelleren van de waarschijnlijkheid en de gevolgen van ongewenste gebeur-

• Toenemende afhankelijkheden van systemen

tenissen. Vanuit deze traditie beoogt DSyS veiligheid en

De wereld van vandaag kent grote verstedelijking gecon-

beveiliging evidence-based, via analytische of numerieke

centreerd in deltagebieden. Als gevolg van technologische

methoden, te kwantificeren.

innovaties zijn grote infrastructuren steeds meer met elkaar verbonden. Hierdoor neemt het effect van domino-effecten

De toenemende onderlinge afhankelijkheid van systemen

toe. Dit vereist de opsporing, vermindering of beheersing

vereist kennis en expertise van verschillende domeinen.

van ongewenste onderlinge afhankelijkheden.

DSyS brengt kennis van de verschillende domeinen samen

• Big data

en maakt deze toegankelijker voor kennispartners, overheid

Tegenwoordig verzamelen sensoren en robotica een

en bedrijfsleven. Zo wordt het mogelijk om onderbouwde

ongekend aantal gegevens. Deze gegevens zijn zeer nut-

risicoanalyses uit te voeren en methoden te ontwikkelen die

tig voor wetenschappers die werken op het gebied van

privacy en big data problemen aanpakken.

veiligheid en beveiliging. Tegelijkertijd rijzen de zorgen over

DSyS koppelt hiermee maatschappelijke issues, onderzoek,

privacy.

industrie en onderwijs.

• Vervagende grenzen tussen private en publieke veiligheid en beveiliging In onze maatschappij verwachten we aan de ene kant steeds meer van de overheid op het gebied van veiligheid en beveiliging terwijl we aan de andere kant onze privacy willen bewaken en onze bewegingsvrijheid niet willen laten inperken. Toch verwachten burgers dat de overheid optreedt als ze zelf risico’s nemen, en als zich calamiteiten voordoen. Gefundeerde risico-afwegingen zijn hier gewenst.


Plannen & Projecten (een selectie) Automated Vehicles and Traffic Safety

From Ill Fated to Fortunate Behavior during Flooding

Dr. R.G. Hoogendoorn

F. Baart

Auto’s functioneren steeds automatischer, welke effecten

Hoe realiseren we dat mensen zich voor en tijdens een

heeft dat op verkeersveiligheid?

overstroming zo rationeel mogelijk gedragen, zodat een veilige evacuatie mogelijk wordt?

Airport of the Future: Integrated Risk Systems

Meten is Weten bij de Brandweer

Dr. O.A. Sharpans’kykh

Prof. dr. ir. P.H.A.J.M. van Gelder

Veel veiligheidsmaatregelen binnen een luchthaven opereren

Om de gewenste kazernedichtheid in een regio te bepalen,

verkokerd; integratie van de systemen werkt efficiënter en

is het van belang data te analyseren over alarmeringstijden

geeft een completer beeld.

en opkomsttijden. Afwegingen hiervoor kunnen gemaakt worden op basis van een risicoprofiel en een ketenbenadering preventie, preparatie, repressie en nazorg.


DSyS Onderwijs DSyS heeft de ambitie, om TU breed, het reguliere veiligheidskundig onderwijs centraal aan te bieden. In de laatste fase van de bacheloropleidingen kan een solide basis voor de veiligheidskunde gelegd worden, gevolgd door faculteitsspecifieke veiligheidsvakken in de masterstudies. Bachelorstudenten krijgen hiermee de basisprincipes van Sociotechnische veiligheidskunde zowel op menselijk als ook op organisatie niveau aangereikt. Onderwerpen die voor elk veiligheidsdomein, zij het de lucht- en ruimtevaart, mechanica of civiele techniek, van belang zijn. Verdere specialisatie in de veiligheidskunde vindt vervolgens plaats binnen de eigen faculteit. Post-academisch onderwijs in de veiligheidskunde kan mensen met enige jaren praktijkervaring verder bijscholen en op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

DSyS 2015-2020 • Ambitie onderzoek: Opbouw van een body of knowledge aangaande S&S (kenniscentrum), initiëren van innovatief, multidisciplinair onderzoek. • Ambitie onderwijs: opleidingscentrum met eigenstandig (MSc) programma, PhD’s programma’s en netwerk en executive onderwijsmodules. • Ambitie communicatie: Verder uitbouwen van bijeenkomsten zoals onderzoekscolloquia, PhD-meetings en conferenties, FAQ-site inclusief opbouwen van een databank van (wetenschappelijk)medewerkers.

Contact Als je meer wil weten over onderzoek en samenwerkingsmogelijkheden met Delft Safety & Security Insitute, neem dan contact op met: Prof. dr. ir. Pieter van Gelder, directeur DSyS. 015-2786544 P.H.A.J.M.vanGelder@tudelft.nl www.dsys.tudelft.nl

Leerstoelen Aerospace Engineering • Rinze Benedictus | Structural integrity • Richard Curran, Henk Blom | Air traffic safety • Guido de Croon | Unmanned aerial vehicles Civil Engineering & Geosciences • Bas Jonkman, Matthijs Kok | Flood risk • Bart van Arem | Transport safety • Jan Rots, Klaas van Breugel | Structural safety • Ramon Hanssen | Remote sensing • Nick van de Giesen | Hydrology • Serge Hoogendoorn, Hans van Lint | Traffic & evacuation safety Technology, Policy & Management • Pieter van Gelder | Safety science • Genserik Reniers | Chemical plant safety • Yao-hua Tan | Supply chain security • Alexander Verbraeck | Virtual reality • Jeroen van den Hoven, Sabine Roeser | Risk ethics • Hans de Bruijn, Michiel van Eeten | Governance of cyber security • Cees van Beers | Economic consequences of failures Mechanical, Maritime & Materials Engineering • Hans Hellendoorn | Safety of industrial control systems • Rene Huijsmans, Andrei Metrikine, Mirek Kaminski | Safety of ships and offshore structures • Jenny Dankelman | Patient safety • Robert Babuska | Safety in robotics Applied Sciences • Marileen Dogterom | Safety in Bionano-technology • Bert Wolterbeek | Nuclear security • Andreas Schmidt-Ott | Nano-safety/Aerosol spectrometry Architecture and the Built Environment • Machiel van Dorst | Spatial Safety • Peter Luscuere, Philo Bluyssen | Indoor climate and safety • Sisi Zlatanova | Geo-information for Crisis Management Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science • Eelco Visser | Programming language-based security • Frank Redig, Geurt Jongbloed | Applied probability, risk and statistics • Rob Kooij | Network robustness • Alexander Yarovoy | Sensors for safety & security • Hans Hellendoorn | Safety of industrial control systems • Dick Epema | Trust and reputation systems • Inald Langendijk | Privacy preserving data processing • Arie van Deursen | Software engineering • Jan van den Berg | Cyber security (TBM + EWI)


TU Delft Safety & Security Institute  

Brochure DSyS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you