HỒ SƠ THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ GALAXY 9

Page 1
WASHING

A/C LEDGE

LIVING

MASTER BED RM.

BEDROOM 1

DINING

BEDROOM 2

WC 1

WC MASTER TUÛ GIAØY

KITCHEN

WC 2

CLOSET

CLOSET

MAËT BAÈNG HIEÄN TRAÏNG CAÊN HOÄ GALAXY 9 (CAÊN G2.7.06) CAÊN HOÄ GALAXY 9 MAËT BAÈNG HIEÄN TRAÏNG CAÊN HOÄ MBHT-01 01/01


GHI CHÚ :

WASHING

* Boû WC 1

A/C LEDGE TÖÔØNG HIEÄN TRAÏNG

LIVING

MASTER BED RM.

BEDROOM 1

TÖÔØNG ÑAÄP BOÛ TÖÔØNG XAÂY MÔÙI

TÖÔØNG ÑAÄP BOÛ

BEDROOM 2

WC 1

DINING TÖÔØNG ÑAÄP BOÛ

TÖÔØNG ÑAÄP BOÛ

CLOSET

KITCHEN

WC 2

CLOSET

TÖÔØNG XAÂY MÔÙI

WC MASTER TÖÔØNG XAÂY MÔÙI

MAËT BAÈNG CAÛI TAÏO PHAÀN THOÂ CAÊN HOÄ GALAXY 9 (CAÊN G2.7.06) CAÊN HOÄ GALAXY 9 MAËT BAÈNG CAÛI TAÏO PHAÀN THOÂ CAÊN HOÄ

MBCT-01 01/01


WASHING

LIVING

A/C LEDGE

DINING CLOSET

BEDROOM 2

MASTER BED RM.

STUDY RM.

WC MASTER WC 2

KITCHEN

5

4

3

2

01 / 2016 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

1/100 NT-SN-01

1

01 / 01


YÙ KIEÁN CHUÛ ÑAÀU TÖ: BAØN LAØM VIEÄC °

KEÄ TI VI

OÁP GOÃ

VAÙCH OÁP TRANG TRÍ

°

MASTER BED RM.

KEÄ TI VI

LIVING

STUDY RM.

TRANH

KEÄ TREO TRANG TRÍ

*. Phong caùch hieän ñaïi.

KEÄ SAÙCH

WASHING

A/C LEDGE

KEÄ TREO TRANG TRÍ

GIAËT

KEÄ SAÙCH CAO

BAØN HOÏC

BAØN AÊN

°

WC 2

CLOSET

DINING TRANH

(P.NGỦ 2 BÉ GÁI)

OÁP GOÃ

KITCHEN SIDE BY SIDE

TUÛ GIAØY/TUÛ ÑIEÄN

BEDROOM 2

TUÛ ÑÖÏNG ÑOÀ

KEÄ BEÂN

KEÄ TREO TRANG TRÍ

BAØN PHAÁN

PIANO

TRANH

* Nhu caàu söû duïng caên hoä: Gia ñình coù 4 thaønh vieân goàm; 2 vôï choàng vaø 2 beù gaùi. Döï kieán söû duïng caùc khoâng gian chöùc naêng goàm; Phoøng khaùch-aên + Beáp, Phoøng nguû master, Phoøng nguû 2 beù gaùi, Phoøng hoïc 2 beù keát hôïp nguû khaùch. Nhu caàu chæ caàn 2 toilet. Taän duïng caùc hieän traïng saün coù ñeå tieát kieäm chi phí.

WC MASTER

MAËT BAÈNG NOÄI THAÁT CAÊN HOÄ GALAXY 9 (CAÊN G2.7.06) CAÊN HOÄ GALAXY 9 MAËT BAÈNG NOÄI THAÁT CAÊN HOÄ MBNT-01 01/01: ĐÈN HUỲNH QUANG 1.2m

18

18

(P.NGỦ 2 BÉ GÁI)

BAØN AÊN

DINING

BAØN LAØM VIEÄC

KEÄ TI VI

BAØN PHAÁN

CHỈ TRẦN

: ĐỘ CAO TRẦN ( TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN )

MDF SƠN TRẮNG

WC 2

R1 5

KITCHEN

CC-WG +2.400

CLOSET

+2.700

KHUNG NHÔM KHUNG CHÌM

BEDROOM 2

TRANH

CC-G

: TRẦN THẠCH CAO CHỐNG ẨM

CHỈ TRẦN

KEÄ BEÂN

: ĐỘ CAO TRẦN ( TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN )

CC-G WC MASTER

+2.640 TUÛ GIAØY

H

+2.700

KHUNG NHÔM KHUNG CHÌM

CHỈ TRẦN

CC-GW

CC-G

: TRẦN THẠCH CAO TUÛ ÑÖÏNG ÑOÀ

H

CHỈ TRẦN

KEÄ TREO TRANG TRÍ

CC-G

CHỈ TRẦN

TRANH

CC-G +2.700 MASTER BED RM.

: ĐÈN LED DÂY

STUDY RM.

CC-G +2.700

KEÄ TI VI

KEÄ TREO TRANG TRÍ

: ĐÈN ỐP TƯỜNG

+2.700

PIANO

: QUẠT HÚT MÙI

LIVING

KEÄ TREO TRANG TRÍ

: ĐÈN CHÙM TRANG TRÍ 2

CC-G

KEÄ SAÙCH

A/C LEDGE

: ĐÈN DOWNLIGHT AS TRẮNG

WASHING

TRANH

GHI CHÚ :

GIAËT

KEÄ SAÙCH CAO

BAØN HOÏC

SIDE BY SIDE

CHI TIẾT MẶT CẮT CHỈ TRẦN TL: 1/2

CC-WG

CC-WG

+2.400

+2.400

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

MB TRẦN - ĐÈN - CAO ĐỘ TRẦN

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

01 / 2016

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

TÆ LEÄ :

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

1/100 NT-TR-01

01 / 01


1600

400

550 600 WC 2

600 875 575

2215

KITCHEN

800

1500

1500

WC MASTER

950

1051

CLOSET

(P.NGỦ 2 BÉ GÁI)

1500

1020

EQ EQ

800

DINING

BEDROOM 2

1250

2000

1600

1810

899

500 350 1200

475

480

2200

700 350

1200

: ĐÈN HUỲNH QUANG 1.2m

1900

450

: ĐÈN LED DÂY

1450

450

: ĐÈN ỐP TƯỜNG

1450

1600

STUDY RM.

: QUẠT HÚT MÙI

355

1000 200

: ĐÈN CHÙM TRANG TRÍ 2

LIVING

2000

A/C LEDGE

: ĐÈN DOWNLIGHT AS TRẮNG

WASHING

1600

700

GHI CHÚ :

530

1430

1250

310

EQ EQ

1986

200

835

MASTER BED RM.

700

500

1400

200

700

425

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC ĐÈN

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

01 / 2016

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

TÆ LEÄ :

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

1/100 NT-KT-01

01 / 01


BEDROOM 2 (P.NGỦ 2 BÉ GÁI)

: Ổ CẮM ĐIỆN THOẠI

A : Ổ CẮM TIVI

S

S D

MASTER BED RM.

BAØN PHAÁN

PIANO

H=800

BAØN AÊN

DINING

S1 S2

H=300

D1

WC MASTER

WC 2

S1 KITCHEN SIDE BY SIDE

H=1200

: CÔNG TẮC 2 CHIỀU

H=1200

H=300

S2 S1

TUÛ GIAØY

D1

: CÔNG TẮC 1 CHIỀU

S7

S3 S4

H=300

: DÂY CHỜ CHO THIẾT BỊ

S7

S6

S5

: Ổ CẮM INTERNET

S6 S7

CLOSET

S5

KEÄ BEÂN

: Ổ CẮM ĐIỆN ĐÔI (chống nước)

S

KEÄ TI VI

S2

S5

H=300

*: Ổ CẮM ĐIỆN TRONG ĐỒ NỘI THẤT

H=600 H=300

TRANH

: Ổ CẮM ĐIỆN ĐÔI

H=800

S7

H=300

TRANH

TUÛ ÑÖÏNG ÑOÀ

: ĐÈN HUỲNH QUANG 1.2m

A

H=300

KEÄ TREO TRANG TRÍ

: ĐÈN LED DÂY

H=300

KEÄ TI VI

KEÄ TREO TRANG TRÍ

: ĐÈN ỐP TƯỜNG

STUDY RM.

TRANH

KEÄ TREO TRANG TRÍ

H=300

: QUẠT HÚT MÙI

LIVING

H=600

: ĐÈN CHÙM TRANG TRÍ 2

#

S3

BAØN LAØM VIEÄC

A/C LEDGE

: ĐÈN DOWNLIGHT AS TRẮNG

H=1200

WASHING KEÄ SAÙCH

GHI CHÚ :

H=300

GIAËT

KEÄ SAÙCH CAO

BAØN HOÏC

H=1200 H=300

: CÔNG TẮC : ĐỘ CHỈNH SÁNG ĐÈN

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

MẶT BẰNG CÔNG TẮC - Ổ CẮM

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

01 / 2016

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

TÆ LEÄ :

BAÛN VEÕ SOÁ :

TOÅNG SOÁ :

1/100 NT-DN-01

01 / 01BAØN LAØM VIEÄC °

KEÄ TI VI

OÁP GOÃ

VAÙCH OÁP TRANG TRÍ

BAØN PHAÁN

DINING CLOSET

BAØN AÊN

TRANH

(P.NGỦ 2 BÉ GÁI)

TUÛ ÑÖÏNG ÑOÀ

BEDROOM 2

KEÄ TREO TRANG TRÍ

PIANO

TRANH

KEÄ BEÂN

°

MASTER BED RM.

KEÄ TI VI

TRANH

KEÄ TREO TRANG TRÍ

STUDY RM.

LIVING

KEÄ SAÙCH

WASHING

A/C LEDGE

KEÄ TREO TRANG TRÍ

GIAËT

KEÄ SAÙCH CAO

BAØN HOÏC

°

OÁP GOÃ

WC 2

TUÛ GIAØY

WC MASTER KITCHEN SIDE BY SIDE

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

MẶT BẰNG CHỈ DẪN NỘI THẤT

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/75

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-01

TOÅNG SOÁ :

01/ 30


550

MDF VENEER MÀU THEO MẪU 500 550

500

MDF VENEER MÀU THEO MẪU

TRẦN HOÀN THIỆN 1010 495

495

10

538

12

12

950

950

650

10

562

2200

650

RON 3mm

500

500

750

500

RON 3mm

2700

2700

2700

RON 3mm

650

1250

750

RON 3mm

MẶT ĐỨNG A

MẶT ĐỨNG B

A

10

MDF VENEER KHUNG GỖ

VÁCH TIVI PHÒNG KHÁCH 1/25 --

562

538

538

B

TƯỜNG XÂY CHI TIẾT GÓC ỐP

12

--

12

B

562

12

12

1050

12

1050

10

990 1010

10

--

A

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

TEÂN BAÛN VEÕ 2

CHI TIẾT VÁCH TIVI PHÒNG KHÁCH & VÁCH HỘP GEN PHÒNG ĂN CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN SOÁ

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

HIEÄU CHÆNH

VÁCH ỐP HỘP GEN 1/25 PHÒNG ĂN

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- TU-02

TOÅNG SOÁ :

03 / 32


MÁY HÚT MÙI

BẾP ÂM

950 423

18

882

3550 18

862

18

862

18

413

18

600

320

18

CHẬU RỬA

SIDE BY SIDE 450

900

440

440

MẶT ĐÁ THEO MÃU

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

--

440

440

440

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

MẶT BẰNG TỦ BẾP 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT BẾP

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-02

TOÅNG SOÁ :

02 / 30


950

450

450

450

880

880

440

400

20 380 900

500

KÍNH TRONG CƯỜNG LỰC

2300

VÒI RỬA

BẾP ÂM

1800

590

2700

450

TỦ THỜ ÔNG TÁO

KÍNH GLASS KOTE THEO MẪU

665

25 40

MẶT ĐÁ THEO MẪU

LÒ NƯỚNG

810

MÁY HÚT MÙI

MDF SƠN TRẮNG

MDF SƠN TRẮNG

450

20 380

TRẦN HOÀN THIỆN

MDF SƠN TRẮNG

80

LEN CHÂN THEO MẪU

450

150

600

150

950

440

440

440

440

440

3550

--

MẶT ĐỨNG 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT BẾP

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-02.1

TOÅNG SOÁ :

04 / 30


LỖ THOÁT NHIỆT

CT2

600 400 TRẦN THẠCH CAO SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN

400

380

400

20 380 18

280

MDF SƠN TRẮNG

900

18

450

900

450

MDF SƠN TRẮNG

680

500

500

600

280

CỬA LẬT BẢN LỀ PISTON MDF SƠN TRẮNG

TRẦN THẠCH CAO SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN

20

600

TRẦN THẠCH CAO SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN

380

20

200

KỆ CHÉN ĐĨA

25

VOI NƯỚC

--

--

MẶT CẮT 1-1 1/25 --

MẶT CẮT 2-2 1/25 --

810

730

MDF SƠN TRẮNG

80

810

80

LÒ NƯỚNG

600

810

65

40

2300

590

590

2300

600 BẾP ÂM

600

1800

1800

TỦ LẠNH

590

2300

774

MÁY HÚT MÙI

--

CT1

MẶT CẮT 3-3 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT BẾP

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-02.2

TOÅNG SOÁ :

03 / 30


284

400

20 18

600

380

380

320

MDF SƠN TRẮNG

18

280

2540

MẶT ĐÁ THEO MẪU

1820

VÒI RỬA

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

450

MDF SƠN TRẮNG

KÍNH TRONG CƯỜNG LỰC

350

BẢN LỀ

900

50

810

665

844

CHẬU RỬA

50

18

80

LEN CHÂN THEO MẪU

ĐÈN

--

CHI TIẾT 1 1/10 --

--

CHI TIẾT 2 1/10 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT BẾP

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/10

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-02.3

TOÅNG SOÁ :

05 / 30


200 30

495

445

400

30 200

20 230 15

203

495

203

231 30

900

--

MẶT ĐỨNG BÀN ĂN 1/20 --

--

203

MẶT CẮT 1-1 1/20 -MDF VENEER THEO MẪU

SẮT HỘP 30x30 SƠN ĐEN

203

234

900

MẶT BÊN 1/20 --

CT1

750

60 SĂT HỘP 15x15mm SƠN ĐEN

203

SẮT HỘP 15x40 SƠN ĐEN

495

SẮT HỘP 15x15 SƠN ĐEN

900

SĂT HỘP 30x30mm SƠN ĐEN

690

ĐẾ CHÂN CAO SU

1800

--

30

60 395 685

SĂT HỘP 15x40mm SƠN ĐEN

5

750

690

60 A

ĐẾ CHÂN CAO SU

CT2

MDF VENEER THEO MẪU

MDF VENEER THEO MẪU

750

MDF VENEER THEO MẪU

B

30 15 15 40 40 40

1515 40 30 40 15 25

18

203

25 40 15 15

40

-200 30

495

445

400

30 200

30

--

1800

--

MẶT CẮT 2-2 1/20 --

CHI TIẾT 2 1/20 --

CHI TIẾT 1 1/20 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT BÀN ĂN

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-03

TOÅNG SOÁ :

06 / 30


1350 450

450

18

MẶT ĐÁ THEO MẪU

900 MẶT ĐÁ THEO MẪU

25 40 262

40

MDF VENEER THEO MẪU

NGĂN KÉO

25

MDF SƠN TRẮNG

--

MẶT ĐỨNG A (TỦ ĐỰNG ĐỒ ) 1/20 -B

900 900

450 414

18

262

MDF VENEER THEO MẪU

50

68

50

50

NGĂN KÉO

--

MDF VENEER THEO MẪU

25 262

1014

1100

1100

1050

860

950

NGĂN KÉO

950

900

1350

MẶT ĐỨNG B (TỦ ĐỰNG ĐỒ ) 1/20 --

18

500

MDF THEO MẪU

1350

--

MẶT CẮT 1-1 1/20 --

A

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT KỆ ĐỰNG ĐỒ

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-04

TOÅNG SOÁ :

07 / 30


TRẦN HOÀN THIỆN

214

1

.4°

810 18

18

MDF VENEER THEO MẪU MDF VENEER THEO MẪU

700

--

2100

MẶT ĐỨNG TỦ TIVI 1/25 --

191 18 150 191

150

MDF SƠN TRẮNG

--

MẶT CẮT 1-1 1/25 --

MDF VENEER THEO MẪU MDF SƠN TRẮNG

MẶT CẮT 2-2 1/25 --

400

400

167

265

--

700

MDF VENEER THEO MẪU

550

25 18

18

357

HỘC KÉO

150 12

HỘC KÉO

400

293

HỘC KÉO

MDF SƠN TRẮNG

400

550 370

357

18

MDF VENEER THEO MẪU

700

567

1322

2700 1622

MDF VENEER THEO MẪU

TIVI

150

550

25

1112

2700

MDF SƠN TRẮNG

250

18

4° 30.

MDF SƠN TRẮNG

250

713

.4°

140

MDF SƠN TRẮNG

210 18

89.2°

2150

140

240 18 210

210 18 282 18 210

.4°

13

° 0.4 89.2°

140

89.2°

13

° 0.4

TRẦN HOÀN THIỆN

18

1700

510

300

186

700

700

700

MDF SƠN TRẮNG

--

MẶT CẮT 3-3 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT TỦ TIVI

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-05

TOÅNG SOÁ :

08 / 30


575

1200

100

1000

TRẦN HOÀN THIỆN 36 220

100

TƯỜNG SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN

18 400

18

MDF VENEER THEO MẪU

400

MDF VENEER THEO MẪU

400

400

TƯỜNG SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN

TY TREO KỆ

18

TY TREO KỆ

18

1254

TRẦN HOÀN THIỆN

1254

575

18

400

MDF SƠN TRẮNG

1000

700

1000

700

18

400

MDF SƠN TRẮNG

1000

100

--

MẶT CẮT 1-1 1/25 --

256

0 R5 100

575

MẶT ĐỨNG KỆ TREO 1/25 -220 36

--

300

300

LEN CHÂN TƯỜNG

575

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ .

--

MẶT BẰNG 1/25 --

5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT KỆ TREO

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-06

TOÅNG SOÁ :

09 / 30


18

350

MDF VENEER THEO MẪU

TAY NẮM

1800

254

18

1650

254

MDF VENEER THEO MẪU

526

689

789

975

18

1800

1614

391

1514

391

NGĂN DÀNH CHO TỦ ĐIỆN

18

MDF SƠN THEO MẪU

50

18

18

526

MDF SƠN TRẮNG

800

MDF VENEER THEO MẪU

18

382

18

382

50

18

800

15

1540

-18

15

--

MẶT ĐỨNG TỦ GIẦY 1/20 -1600 18

782

150

150 18

50

CHÂN GỖ

150 18

50 50

40

50

150 18

CHÂN GỖ

764

MẶT CẮT 1-1 1/20 --

18

350

TẤM MDF HẬU TỦ GIẦY KHOÉT LỖ ĐỂ THÔNG HƠI MDF VENEER THEO MẪU 18

391

391

18

382

382

800

18

800

--

MẶT CẮT 2-2 1/20 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT TỦ GIẦY

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-07

TOÅNG SOÁ :

10 / 30


5

RON 5mm XEM CHI TIẾT

5 400

400

5

295

TRẦN HOÀN THIỆN

897

RON 5mm

5 R1

TƯỜNG GẠCH VỮA TẠO PHẲNG KHUNG GỖ MDF DÁN LAMINATE THEO MẪU

295

2410

5

5

295

897

RON 5mm XEM CHI TIẾT

R1 5

5 RON 30mm

RON 30mm

XEM CHI TIẾT

--

XEM CHI TIẾT

CHI TIẾT RON 5MM 1/5 --

KHUNG GỖ

2400

1600

1600

30

TƯỜNG GẠCH VỮA TẠO PHẲNG KHUNG GỖ MDF DÁN LAMINATE THEO MẪU

2700

MDF DÁN LAMINATE THEO MẪU

30

897

5

400

R1 5

400

30

800

5

--

800

5

--

5 R1

800

5

CHI TIẾT RON 30MM 1/5 --

897

4214

--

MẶT ĐỨNG 1/25 --

4214

--

MẶT BẰNG 1/25 --

VÁCH PHÒNG NGỦ MASTER 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT VÁCH PHÒNG NGỦ MASTER

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- TU-01

TOÅNG SOÁ :

02 / 32


ĐẦU GIƯỜNG MDF BỌC DA THEO MẪU, CÓ NÚT NHÚN

60

1872

ĐẦU GIƯỜNG MDF BỌC DA THEO MẪU, CÓ NÚT NHÚN

NỆM

1000

36

36

1800

450

1872 B

100 170 180

2000

2000

2096

550

1872

36

--

MẶT ĐỨNG A 1/25 --

R3 0

60

MẶT BẰNG GIƯỜNG 1/25 -GỖ THEO MẪU

MDF BỌC DA

NIỆM

1000

2000

270

MẶT ĐỨNG B 1/25 --

100 170 180

450

36

--

ĐẦU GIƯỜNG MDF BỌC DA THEO MẪU, CÓ NÚT NHÚN

730

36

-A

GỖ THEO MẪU

MDF BỌC DA

MDF BỌC DA

2036

60

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT GIƯỜNG NGỦ PHÒNG MASTER

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-08

TOÅNG SOÁ :

11/ 30


36

MDF BỌC DA

60

MDF BỌC DA

TẤM MDF

MDF BỌC DA

CHÂN GỖ TỰ NHIÊN

250

30 240

270

450

180

2000

750 1000

TẤM MDF

36

NIỆM DÀY 200mm

2036

60

20 15 25

--

MẶT CẮT 2-2 1/25 --

ĐẦU GIƯỜNG MDF BỌC DA THEO MẪU, CÓ NÚT NHÚN

550

1872

1800

NỆM

36

30

240

100 170 180

450

1000

36

--

MẶT CẮT 1-1 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT GIƯỜNG NGỦ PHÒNG MASTER

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-08.1

TOÅNG SOÁ :

12/ 30


NỆM BỌC VẢI THEO MẪU

1200 20

1160

20

60

60

20

190

60

20

1120 1160

--

MẶT ĐỨNG --

40

R1 0

230

GỖ TỰ NHIÊN

270

230

270

GỖ TỰ NHIÊN

350

40

R10

0 R1

350

310

80

1040

20

80

60

350

20

20

-1/10

270 310

20

MẶT BÊN 1/10 --

350

NỆM BỌC VẢI THEO MẪU

1200

--

MẶT BẰNG GHẾ 1/10 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ

CHI TIẾT GHẾ PHÒNG MASTER

2

CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN HIEÄU CHÆNH

SOÁ

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/10

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-08.2

TOÅNG SOÁ :

13 / 30


400

700 18 113

219

219

18

113 18

364

18

100

100

MDF SƠN THEO MẪU

MDF SƠN THEO MẪU

100

CHÂN SẮT SƠN ĐEN ĐIỀU CHỈNH CÂN BẰNG 20 20 30

--

560

550

350 80 20

350 100

550

MDF VENEER CHẠY RON 3x3mm CÁCH KHOẢNG 2 RON 15mm

MDF VENEER THEO MẪU

MÓC TAY NẮM

20 20 30

--

MẶT CẮT 2-2 1/10 --

370

400

12

MẶT ĐỨNG TỦ ĐẦU GIƯỜNG 1/10 --

18

-30

320

320

30

MẶT CẮT 1-1 1/10 --

700 GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT TỦ ĐẦU GIƯỜNG PHÒNG MASTER CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/10

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-08.3

TOÅNG SOÁ :

14 / 30


600

18 457 18

1400 (THEO KÍCH THƯỚC THỰC TẾ)

888

25 450

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

450

457

B

450

A

25

18

450

25

888

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

18

1400 (THEO KÍCH THƯỚC THỰC TẾ)

THANH TREO

25

450

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

450

18

18

600

--

MẶT CẮT TỦ ÁO 1-1 1/20 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG MASTER CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-09

TOÅNG SOÁ :

15 / 30


1400 18

TRẦN HOÀN THIỆN

457

18

888

18

TRẦN HOÀN THIỆN

454

90

18 90

454

450

18

25

18

450

20

25

18

20

450

ĐÈN LED

--

1822

2400

2380

MẶT ĐỨNG A 1/25 --

--

18

50

18

50

50

932

MDF SƠN TRẮNG

1822 1732

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

2362

2312

2362

2380

2400

800

THANH TREO

MẶT CẮT 2-2 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG MASTER CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-09.1

TOÅNG SOÁ :

16 / 30


1400 450

TRẦN HOÀN THIỆN

18

888

18

457

18

90

90 18

454 18

20

25

18

450

454

25

20

450

18

TRẦN HOÀN THIỆN

ĐÈN LED

2362 1732 1822

1822

1232

2380

2400

2400

2380

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

2362

2312

THANH TREO

500

MDF SƠN TRẮNG

HỘC KÉO

MẶT ĐỨNG B 1/25 --

--

18 50

18 50

50

HỘC KÉO

MẶT CẮT 3-3 1/25 --

--

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG MASTER CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-09.2

TOÅNG SOÁ :

17 / 30


MDF SƠN TRẮNG

TRẦN HOÀN THIỆN

20

18 454 18

90

MDF SƠN TRẮNG

ĐÈN LED THANH TREO

90

18 454

ĐÈN LED

18

TRẦN HOÀN THIỆN

600

20

600

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

TRẦN HOÀN THIỆN

2312

1322

2400

TRẦN HOÀN THIỆN

1822

2312

THANH TREO CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

-CT1

CHI TIẾT 1 -- 1/5

525

582

--

SÀN HOÀN THIỆN

18

50

50 18

50

50 18

500

90

582

--

MẶT CẮT 4-4 1/25 --

SÀN HOÀN THIỆN

15

25

MDF SƠN TRẮNG

15

18

MẶT CẮT 5-5 1/25 --

--

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

CHI TIẾT 2 1/5 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG MASTER CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-09.3

TOÅNG SOÁ :

18 / 30


1660

--

18

100

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

225

207

MDF VENEER THEO MẪU

200

100 CHÂN SẮT 20x20 SƠN ĐEN

200 18 200 25 189 18

20

650

225

20

750

207

MDF VENEER THEO MẪU

200

450 180 20

550 200

750

NGĂN KÉO

30 20

MÓC TAY NẮM ÂM

20 30

--

MẶT ĐỨNG TỦ TIVI 1/20 --

MẶT CẮT 2-2 1/20 --

382

MDF VENEER THEO MẪU

18

400

18

400 382

750

18

18

512

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

100

512

100

18

1800 740

30

500

740

500

30

1800

--

MẶT CẮT 1-1 1/20 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT TỦ TIVI PHÒNG MASTER CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-10

TOÅNG SOÁ :

19 / 30


18 210

MDF SƠN TRẮNG

100 50

1974

550

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

MDF SƠN THEO MẪU

600

CHÂN BÀN GỖ TỰ NHIÊN

600

70

750

380

700

380

750

70

500

MẶT BÀN MDF SƠN THEO MẪU

50

100

550

1974

MDF SƠN TRẮNG

446

.4° 0 3 1 346

26 7

446

.4°

550

140

750

.4°

1224

18 210

R20

89.2°

346

140

89.2°

.4° 0 3 1

210 18 218 18 210

220

CHÂN BÀN GỖ TỰ NHIÊN

THANH GỖ TỰ NHIÊN

MẶT ĐỨNG BÀN LÀM VIỆC 1/20 --

--

MẶT CẮT 2-2 1/20 --

400

1810 40 MDF SƠN THEO MẪU

50

500

50

--

GỖ TỰ NHIÊN 70 50 12

362

362

12

70 12 50

1000

--

MẶT CẮT 1-1 1/20 --

MDF SƠN THEO MẪU

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC PHÒNG MASTER CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-11

TOÅNG SOÁ :

20 / 30


1100 700

GƯƠNG SOI 5mm ÂM MẶT VÁN

150

100 50 600

500 400

600

GƯƠNG SOI 5mm ÂM MẶT VÁN

20

600

SẮT LA DÀY 8mm SƠN MÀU THEO MẪU

40

--

980

SẮT LA DÀY 8mm SƠN MÀU THEO MẪU

40

MẶT ĐỨNG BÀN PHẤN 1/20 -1100 700

--

MẶT CẮT 1-1 1/20 --

200

R1 00

R

--

400

500

100

200

750

20

750

100

R5 0

150

18 50 24 58

500

100 100

280

100 100

MẶT BÀN MDF VENEER THEO MẪU

10 0

MẶT BẰNG 1/20 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT BÀN LÀM VIỆC PHÒNG MASTER CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-12

TOÅNG SOÁ :

21/ 30


391

391

391

TRẦN HOÀN THIỆN

18

50

MDF VENEER

EQ 1564

18 200

1800

--

MẶT ĐỨNG TỦ ÁO 1/25 --

50 18

673 773

--

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

50 EQ 50 18

18

MẶT CẮT 2-2 1/25 -NGAØY :

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG NGỦ 2 CHUÛ TRÌ

1

THÖÏC HIEÄN SOÁ

773

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

HIEÄU CHÆNH

50

906

50

50

50 18

HỘC KÉO

EQ

HỘC KÉO

225 25 225 25 225 25 18

18 749

HỘC KÉO

2182

50

939

2182 2132

2207

1029

2700

EQ

THANH TREO

18

NGAØY

MDF VENEER

EQ

470 90

MDF SƠN TRẮNG

18 300 18

463

MDF SƠN TRẮNG

25

493

30

391

30

18

200

470 30 cao đến trần 18 hoàn thiện

1600

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-13

TOÅNG SOÁ :

22 / 30


1600

500

1029

2200

2132

18

800

800 18

1564

--

MDF SƠN TRẮNG

500

18 200

MẶT CẮT 1-1 1/25 --

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

MDF SƠN TRẮNG CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

749

MDF SƠN TRẮNG

50

25

575

--

MẶT CẮT 3-3 1/25 --

18

MDF SƠN TRẮNG

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

5018

50

5018

--

773

30

THANH TREO

2132

1796

2200

575

18

MDF SƠN TRẮNG

ĐÈN

CÁNH TỦ MDF SƠN TRẮNG

2700

773

200

18

470

cao đến trần hoàn thiện 30

18

90

90

ĐÈN

18 300 18

470 18

30

470 18 300 18

500

30

TRẦN HOÀN THIỆN

25

MẶT CẮT 4-4 1/25 --

--

CHI TIẾT 1 1/5 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT TỦ ÁO PHÒNG NGỦ 2 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-13.1

TOÅNG SOÁ :

23 / 30


ĐẦU GIƯỜNG BỌC VẢI THEO MẪU

1672

ĐẦU GIƯỜNG BỌC VẢI THEO MẪU

NỆM

1000

36

1600

180 450

1672

30

B

36

36

36

MDFVENEER THEO MẪU

--

R3 0

A

--

1600

50

MẶT BẰNG GIƯỜNG 1/25 -MDF VENEER THEO MẪU

NIỆM

36

MDF VENEER THEO MẪU

MẶT ĐỨNG A 1/25 -ĐẦU GIƯỜNG BỌC VẢI THEO MẪU

730

36

240

2000

2000

2036

550

1672

MẶT ĐỨNG B 1/25 --

270

--

30 240

450

180

1000

36

2036

50

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT GIƯỜNG PHÒNG NGỦ 2 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-14

TOÅNG SOÁ :

24 / 30


36

MDF VENEER THEO MẪU

MDF VENEER THEO MẪU

TẤM MDF

2000

250

30 240

270

450

180

36

NIỆM DÀY 200mm

750 1000

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

2066

MDF VENEER THEO MẪU

20 KHUNG 25 18

--

MẶT CẮT 2-2 1/25 --

ĐẦU GIƯỜNG BỌC VẢI THEO MẪU

1672 1600

36

550

36

50

240 30

270

450

180

1000

NỆM

--

MẶT CẮT 1-1 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT GIƯỜNG PHÒNG NGỦ 2 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-14.1

TOÅNG SOÁ :

25 / 30


450 18

400

18

414

18

18

MDF VENEER THEO MẪU

192

192

TAY NẮM NGĂN KÉO

192

192

2

30 18

18 30

3

MẶT ĐỨNG TỦ ĐẦU GIƯỜNG 1/10 --

MDF VENEER THEO MẪU

400

--

MDF

450

450

1

NGĂN KÉO

MDF VENEER THEO MẪU

--

MẶT CẮT 2-2 1/10 --

MDF SƠN MÀU THEO MẪU MDF SƠN MÀU THEO MẪU MDF SƠN MÀU THEO MẪU

18

1 2 3

18

414 450

--

MẶT CẮT 1-1 1/10 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT TỦ ĐẦU GIƯỜNG PHÒNG NGỦ 2 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/10

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-14.2

TOÅNG SOÁ :

26 / 30


MDF SƠN MÀU THEO MẪU 2 1200 240

240

240

240

MDF SƠN MÀU THEO MẪU 2

220

700

MDF SƠN MÀU THEO MẪU 3

1400

1400

18

2100

MDF SƠN MÀU THEO MẪU 3

2100

350

MDF SƠN MÀU THEO MẪU 1

350

314 18 18 314

700

350

TƯỜNG SƠN NƯỚC HOÀN THIỆN

350

18

240

--

--

MẶT ĐỨNG KỆ TREO TRANG TRÍ 1/20 -1200

240

240

240

240

MẶT CẮT 2-2 1/20 --

240

MDF SƠN MÀU THEO MẪU 2

220

18 204 18 204 18 240 18 204 18 204 18 18 18

MDF SƠN MÀU THEO MẪU 3

MDF SƠN MÀU THEO MẪU 3

--

MẶT CẮT 1-1 1/20 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT KỆ TREO TRANG TRÍ PHÒNG NGỦ 2 CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/20

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-15

TOÅNG SOÁ :

27 / 30


18 395 1

1

220 18 238

-1480

KỆ TREO TRANG TRÍ

MẶT BẰNG BÀN HỌC ,KỆ TREO 1/25 --

--

100

220

2

349

18 50

18

C NT-FU-16.2

18 247 18

18 620

18 282 300

B NT-FU-16.2

2400

A

2

KỆ SÁCH

2480 NT-FU-16.1

3400

2

2300

618

395

620

18

620

395

620

1700

2

1564

18

18

300

732

1300

514

1

395

18 50

18

18

300

MẶT CẮT 2-2 1/25 --

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

1

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

2

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

3

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT BÀN HỌC , KỆ TREO PHÒNG HỌC CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-16

TOÅNG SOÁ :

28 / 30


CAO ĐỘ TRẦN HOÀN THIỆN

2481 2799

--

MDF VENEER THEO MẪU

514

18

MDF SƠN TRẮNG

25

482

25

750

MDF SƠN TRẮNG

18

120

MẶT BÀN MDF VENEER THEO MẪU

630

SẮT HỘP 25x25mm SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN

LEN CHÂN TƯỜNG THEO MẪU

300

HỘC KÉO

SẮT HỘP 25x25MM SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN THEO MẪU

550

750

HỘC KÉO

25

120

HỘC KÉO

630

HỘC KÉO

MDF VENEER THEO MẪU

50

CỬA SỔ

MDF SƠN TRẮNG

2700

2

SẮT HỘP 15x15mm HÀN VÀO THANH V5

1570

MDF SƠN TRẮNG

MDF VENEER THEO MẪU

380 300 18 300 18 300 18 300 18 300

220 18

18

SẮT HỘP 25x25MM SƠN TĨNH ĐIỆN MÀU ĐEN THEO MẪU

18

--

MẶT ĐỨNG A 1/25 --

MẶT CẮT 1-1 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT BÀN HỌC , KỆ TREO PHÒNG HỌC CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-16.1

TOÅNG SOÁ :

29 / 30


1300 400

18

846

1

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

2

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

3

18

50

18

370

620 3

2100

2

1310

1

BÀN HỌC

3

2

1 3

1

2

2 18

714

18

532

50 TY TREO KỆ MDF SƠN TRẮNG

MDF VENEER THEO MẪU

BÀN HỌC

750

228 80

2320

600

18

184 18

395

1

2400

3 2

1650

18

2

TREO TRANH

95.2°

395

1

1600

300 18 300 18 300 18 300 18 300

1

TREO TRANH

TREO TRANH

MDF SƠN TRẮNG

395

2

375

395

300

68 232 1811418 282

402

100 247 18 247 120 18 750

1480 400 232 70

MDF VENEER THEO MẪU

1700

18

18

MDF SƠN MÀU THEO MẪU

550

18

1150

1300

--

--

MẶT ĐỨNG B 1/25 --

MẶT ĐỨNG C 1/25 --

GHI CHUÙ : KHI THI COÂNG , CAÙC ÑÔN VÒ THI COÂNG PHAÛI PHOÁI HÔÏP CAÙC BAÛN VEÕ CUÛA CAÙC BOÄ MOÂN KIEÁN TRUÙC , KEÁT CAÁU , ÑIEÄN , NÖÔÙC . NEÁU THAÁY SÖÏ KHAÙC BIEÄT PHAÛI BAÙO NGAY CHO ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ . 5

COÂNG TRÌNH 21/17 Ly Chinh Thang St, 8 Ward, 03 Dist, HCM City, Vietnam Tel: 84.8.66748018 - TaxCode: 0 3 0 4 5 9 9 2 3 3 Web site : www.ekevietnam.com

4

ÑÒA ÑIEÅM

3

TEÂN BAÛN VEÕ 2

THÖÏC HIEÄN SOÁ

CHI TIẾT BÀN HỌC , KỆ TREO PHÒNG HỌC CHUÛ TRÌ

1

HIEÄU CHÆNH

NGAØY :

NGAØY

THIEÁT KEÁ

TRIEÅN KHAI

01 / 2016

TÆ LEÄ :

1/25

BAÛN VEÕ SOÁ :

NT- FU-16.2

TOÅNG SOÁ :

30 / 30