Page 1


Energy#47_p3_Pro3.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

9/20/12

10:10 PM


Contents

Issue 46 September 2012

26 High Light 14 Energy Focus : 1 ปผานพน ผลงานขับเคลื่อนกระทรวง พลังงาน 32 Energy Best Award : ขาว ซี.พี. ลดตนทุนดานขนสง สูท มี่ าของรางวัลดีเดนดานอนุรกั ษพลังงาน ประเภท การขนสงทางนํา้ 46 Residential : ภูคาํ หอมรีสอรท เนนธรรมชาติชว ยประหยัดพลังงาน 67 Energy Tezh : Active Park Assist เพิ่มความมั่นใจ... การถอยจอด 70 Energy Test Run : Chevrolet Volt รถไฟฟาเต็มระบบทีต่ อ งอดใจรอ 83 Energy In Trend : ในยุคที่ “โมลาส” แพงยิ่งกวา “ทองคํา” 86 Energy Exhibit : Oil & Gas Thailand (OGET) 2012 and Petrochemical Asia 2012 91 Insight Energy : E85 เชื้อเพลิงสะอาด เพื่ออนาคต

18

What’s Up 10 Energy News 64 Energy Around The World 72 Energy Movement

Cover Story 18 Cover Story : CSR ความรับผิดชอบตอสังคม ที่มาพรอมความยั่งยืน 93 Special Scoop : ภาษีสิ่งแวดลอม.. ปลุกจิตสํานึกคนให “รักษโลก” 100 Special Report : อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมแนวใหม

Commercial 35 Energy Showcase : ผลิตภัณฑประหยัดพลังงานทีน่ า สนใจ 51 Greee4 U : ผลิตภัณฑ สินคา รักษโลก 55 Greenovation : นวัตกรรม วิทยาการ สินคาไฮเทคและ การรีไซเคิลเพื่อโลก 88 Energy Loan : ไอแบงก ปลอยกูสินเชื่อโรงงานชีวมวล

Interview 38 Energy Keyman : ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนา อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน 41 Energy Keyman : ประวิทย ประกฤตศรี 38 กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจพลังงาน หมุนเวียน บจก.มิตรผล ไบโอฟูเอล : ไบโอโซลาฟารม.. แนวคิดติดไฟ ใหชาวไรออย 80 Energy Concept : รถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ เทคโนโลยีเพื่อผูประสบภัย

41

46

4 l October 2012

R1_Energy#47_p4,6_Pro3.indd 4

9/24/12 2:20 PM


อินเวอรเตอรกุญแจแหงความสําเร็จของโรงไฟฟา พลังงานแสงอาทิตย (ตอนจบ) ตอนที่แลวเราไดกลาวถึงการเลือกอินเวอรเตอร ใหเหมาะกับการใชงานในโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยกันแลว มาทราบถึงการทํางานของ อินเวอรเตอรกันตอครับ

การทํางานของอินเวอรเตอรมีหลากหลายรูปแบบ 1. การลดการสูญเสียจากการแปลงพลังงาน (Low – Loss Conversion) คุณลักษณะที่สําคัญอยางหนึ่งของอินเวอรเตอร คือ ประสิทธิภาพการ แปลงพลังงาน (Conversion Efficiency) ซึง่ เปนสัดสวนของพลังงานไฟฟากระแส สลับที่ผลิตไดตอพลังงานไฟฟากระแสตรงที่เขาสูอินเวอรเตอร ซึ่งในปจจุบันมี ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานประมาณ 98% 2. การผลิตกําลังไฟฟาไดอยางเหมาะสม (Power Optimization) กราฟคุณลักษณะของกําลังไฟฟา (Power Characteristic Curve) ที่ ผลิตไดจากแผงเซลลแสงอาทิตย จะมีลกั ษณะขึน้ อยูก บั ความเขมของแสงอาทิตย และอุณหภูมิของแผงซึ่งเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดทั้งวัน ดังนั้น อินเวอร เตอรจะตองคนหาและตรวจสอบจุดทํางานที่เหมาะสมจากกราฟคุณลักษณะของ กําลังไฟฟาตลอดเวลาเพื่อที่จะดึงกําลังไฟฟาสูงสุดจากแผงเซลลแสงอาทิตยใน ทุกสถานการณ โดยจุดทํางานที่เหมาะสมที่สุดนี้ เรียกวา “Maximum Power Point” (MPP) สําหรับกระบวนการคนหาและตรวจสอบคา MPP นี้ เรียกวา “Maximum Power Point Tracking” (MPPT) ซึ่งมีความสําคัญอยางมากตอ พลังงานที่ผลิตไดของโรงไฟฟา 3. การตรวจสอบและรักษาความปลอดภัย (Monitoring and Securing) อินเวอรเตอรนอกจากจะตรวจสอบพลังงานที่โรงไฟฟาผลิตได ยังแสดง ปญหาตางๆทีเ่ กิดขึน้ และตรวจสอบระบบโครงขายไฟฟาทีร่ ะบบโรงไฟฟาเชือ่ มตอ อยู ในกรณีเกิดปญหากับระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาอินเวอรเตอรสามารถ ตัดการเชื่อมตอทันทีเพื่อความปลอดภัย หรือคงการเชื่อมตอเพื่อสนับสนุนการ ทํางานระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของผูให บริการระบบโครงขายไฟฟา นอกจากนีอ้ นิ เวอรเตอรยงั มีอปุ กรณภายในเพือ่ ใชตดั วงจรไฟฟาจากแผง เซลลแสงอาทิตยโดยทัว่ ไป แผงเซลลแสงอาทิตยจะทํางานผลิตกระแสไฟฟาเสมอ เมื่อมีแสงตกกระทบ ดังนั้น แผงเซลลแสงอาทิตยจึงไมสามารถตัดวงจรไฟฟา ไดดวยตัวเอง การตัดวงจรโดยการถอดสายเคเบิลที่เชื่อมตอกับอินเวอรเตอร ขณะทีก่ ําลังทํางานอาจทําใหเกิดอันตรายจากการเกิดประกายไฟได หากอุปกรณ ตัดวงจรถูกติดตั้งมาภายในอินเวอรเตอรจะชวยลดคาใชจายและเวลาในการ ติดตั้งและเดินสายไฟฟาไดอยางมาก

4. การติดตอสื่อสาร (Communication) การติดตอสือ่ สารของอินเวอรเตอรชว ยใหสามารถควบคุมและตรวจสอบ พารามิเตอรทงั้ หมดของอินเวอรเตอรรวมถึงขอมูลการทํางานและพลังงานไฟฟา ทีผ่ ลิตได ผูใ ชงานสามารถดึงขอมูลและ ตัง้ คาพารามิเตอรตา งๆของอินเวอรเตอร ไดผา นทางการติดตอสือ่ สารแบบตางๆ เชน RS485 หรือระบบไรสายผาน SMA Bluetooth ® โดยสวนใหญ ขอมูลตางๆจะถูกเรียกดูผานอุปกรณบันทึกขอมูล (Data Logger) ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลตางๆของอินเวอรเตอรไวและสงขอมูลไป เก็บไวยังระบบฐานขอมูลออนไลนของ SMA (Sunny Portal) โดยไมมีคาใชจาย 5. การจัดการดานอุณหภูมิ (Temperature Management) อุณหภูมภิ ายในอินเวอรเตอรมผี ลตอประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของ อินเวอรเตอร หากอุณหภูมสิ งู มากเกินไปอินเวอรเตอรจาํ เปนตองลดกําลังไฟฟาลง และในบางกรณีอาจทําใหไมสามารถนํากําลังไฟฟาจากแผงมาใชไดอยางเต็มที่ ตําแหนงที่ติดตั้งอินเวอรเตอรมีผลตออุณหภูมิภายในของอินเวอรเตอร สภาพแวดลอมในอุดมคติ คือ สภาพแวดลอมทีม่ อี ณ ุ หภูมเิ ย็นตลอดเวลา นอกจาก นี้อุณหภูมิภายในยังขึ้นกับการทํางานของอินเวอรเตอร ถึงแมอินเวอรเตอรที่มี ประสิทธิภาพ 98% ก็ยังมีการสูญเสียกําลังไฟฟาในรูปของความรอนถึง 2% เมื่อพิจารณาโรงไฟฟาขนาด 10 กิโลวัตตจะพบวามีการสูญเสียในรูปของความ รอนถึง 200 วัตต ดังนัน้ ระบบระบายความรอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเชือ่ ถือไดของ อินเวอรเตอรจึงมีความสําคัญอยางมาก ระบบระบายความรอนเทคโนโลยีเฉพาะของ SMA ทีม่ ชี อื่ เรียกวา OptiCool ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการระบายความรอนอยางมีประสิทธิภาพ การจัด วางอุปกรณตา งๆภายในอินเวอรเตอรชว ยใหอนิ เวอรเตอรระบายความรอนไปยัง สภาพแวดลอมไดโดยตรง ขณะเดียวกันตูอินเวอรเตอรยังทําหนาที่เปนอุปกรณ ถายเทความรอน ชวยใหอินเวอรเตอรสามารถทํางานที่กําลังไฟฟาสูงสุดแมใน อุณหภูมิสูงถึง 50 ° C 6. การปองกัน (Protection) ตูอินเวอรเตอรทําจากวัสดุกันนํ้า มาตรฐานการปองกัน IP65 ทําให อินเวอรเตอรสามารถติดตัง้ กลางแจงได โดยมีขอ ดีคอื สามารถติดตัง้ ใกลกบั แผง เซลลแสงอาทิตยได ซึ่งชวยลดคาใชจายในการเดินสาย DC

สอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการอินเวอรเตอรไดที่ : บริษัท SMA Solar (Thailand) Co.,Ltd. โทร. 0-2670-6900 หรือคลิกไปที่ www.SMA-Thailand.com Energy#47_p5_Pro3.indd 5

9/22/12 1:28 AM


Contents

Issue 46 September 2012

68

Industrial & Residential 24 Tools & Machine : ระบบผลิตนํ้ารอน Air to Water Heat Pump 26 Green Industrial : แนวคิด Greenovation สู อิชติ นั กรีน แฟคทอรี่ 30 Saving Corner : จักรกลความรอน อุณหภูมิความรอนตํ่า เพอผลิต ไฟฟา โดย: ทนงศักดิ์ วัฒนา ที่ปรึกษางานวิศวกรรมออกแบบ เครองจักรกล บริษัท ไทยเวิรค เอ็นจิเนีย จํากัด 44 Energy Design : อัพเดทเทรนดการออกแบบที่ลํ้าอนาคต 48 Energy management : สวทช.ลุยหลักสูตร “นักจัดการพลังงานรุน ใหม” Transportation & Alternative Energy 68 Vehicle Concept : Honda EV-STER 78 Green Logistics : การจัดการบริการลูกคาที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดย ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาสอีสทบางกอก 84 Renergy : พลังงานทดแทน G20 ยังไมไปถึงไหน! โดย.คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข : ประธานกลุมบริษัท ราชาอิควิปเมนท จํากัด และประธานกลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย Environment Protection 54 Green Vision : เทคโนโลยีสีเขียวเพอคนรุนตอไป 58 Green Space : “Green Water Tank” ถังนํ้าชุมชน เพอโลกสีเขียว

48

FAQ 76 Energy Clinic : “เศรษฐกิจพอเพียง ใชพลังงานอยางเพียงพอ” โดย. ศูนยปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการคาไทย Directory 90 Energy Stat 96 Classified@Energy Saving 97 Energy Price 98 Directory Regular Feature 8 Editor’s Talk 62 Take a Break : แนะ 50 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 82 How to : เปลีย่ นเสือ้ เกา “สีขาว” เปนเสือ้ ใหม “สีกาแฟ” 89 Environment & Energy Legal : คลอด Ft เพิ่ม 18 สตางค ถึงสิ้นป 102 Life Style : หมูบานอนุรักษควายไทย แหลงเรียนรูวิถี ชนบทใกลเมืองกรุง 103 Members : สมาชิก 104 Energy Thinking : มองแตแงดเี ถิด 105 Event & Calendar : ปฎิทินกิจกรรมพลังงาน สิ่งแวดลอมที่นาสนใจ 106 Experience Interchange : สถาบันเทคโนโลยี ปญญาภิวัฒน ตนแบบ กรีน บิวดิ้ง คอนเซปต

6 l October 2012

Energy#47_p4,6_Pro3.indd 6

9/21/12 10:30 PM


Energy#42_p25_Pro3.ai

1

4/23/12

9:07 PM


Editors’ Talk ชวงนีไ้ มเขียนเรือ่ งอาเซียน ดูจะตกยุคไปเสียหนอย มีถกเถียงเรือ่ ง ใครไดใครเสีย กันมานานนม บอกไดเลยคะวา เถียงไปไมจบแน เพราะวามัน เปดไปแลว ฮา ...สิง่ ทีต่ อ งทําคือการตัง้ รับและรอจังหวะรุก ปลุกเศรษฐกิจ ไทยฟน คืนชีพ รีบ ๆ กันไดแลวคะ เมือ่ กลางเดือนทีผ่ า นมา มีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ที่ กรุงพนมเปญ วาดวยเรือ่ งการพลังงานทีร่ ว มมือกัน ไดใจความมาวามีการ หารือกัน 7 โครงการสําคัญดานพลังงานสิง่ แวดลอม ดังนี้ 1.โครงการทอ ขนสงกาซอาเซียน 2.โครงการอาเซียนพาวเวอรกริด 3.โครงการถานหิน และเทคโนโลยีถา นหินสะอาด 4.โครงการพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน ทดแทน 5.โครงการสรางประสิทธิภาพและอนุรกั ษพลังงาน 6.โครงการ นโยบายและแผนพลังงานภูมภิ าค และ 7.โครงการพลังงานนิวเคลียร ซึ่งเนื้อหาการหารือนั้นจะมุงเนนโครงการพลังงานหมุนเวียน โครงการสรางประสิทธิภาพและอนุรักษพลังงาน รวมถึงโครงการ นโยบายและแผนพลังงานภูมิภาค มุงหวังใหมีความรวมมือสรางเสริม ขีดความสามารถ และเนนใหเอกชนมีสวนรวมในโครงการพลังงาน หมุนเวียน การอนุรักษพลังงาน รวมถึงขยายตลาดสําหรับสินคาที่ใช พลังงานทางเลือกและพลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพใหมากขึน้ อีกทัง้ ภายใตการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารดานพลังงานในกลุม อาเซียน ระหวางป 2553-2558 ทีต่ งั้ เปาใหอาเซียนลดใชพลังงานลงอยางนอย 8% ในป 2558 โดยเทียบจากป 2548 จะใหความสําคัญกับการใชพลังงาน ทดแทนระดับภูมภิ าค ตัง้ เปาในป 2558 การเติบโตของการใชพลังงาน ทดแทนตองไมตาํ่ กวา 15% ของพลังงานรวมทัง้ หมด จุดออนของไทยอยูที่ไมมีแหลงทรัพยากรพลังงานที่มากพอ แต ความตองการใชพลังงานมีมากขึน้ เรือ่ ย ๆ รวมถึงการบิดเบือนกลไกตลาด ในการอุดหนุนราคาพลังงานมาชานาน แตจดุ แข็งก็มใี นเรือ่ งโครงสราง พื้นฐานดานไฟฟา โรงกลั่นนํ้ามัน และอุตสาหกรรมกาซธรรมชาติที่มี ความพรอมสูง มีแผนการอนุรกั ษพลังงานและสนับสนุนพลังงานทดแทน ทีช่ ดั เจน เรียกไดวา ในประเทศอาเซียนไทยไมเปนรองใครเหมือนกัน วาแลวฉบับหนาเรามาพบกันฉบับพิเศษอาเซียน ในมุมไดเสียของ พลังงานกันคะ ฉบับนีพ้ บกับขบวนการ CSR ทีฮ่ ติ ตลอดปตลอดศกใน แวดวงธุรกิจพลังงาน ไปติดตามได ไมควรพลาดดวยประการทัง้ ปวง

คณะผูจัดทํา

กรรมการผูจัดการ ชาตรี มรรคา

ผูอํานวยการฝาย มยุรี ดุก

หัวหนากองบรรณาธิการ จิราภรณ อ่ําประชา

กองบรรณาธิการ

นัษรุต เถื่อนทองคํา รังสรรค อรัญมิตร สุภาภรณ มั่นบุญสม

เลขากองบรรณาธิการ กัลยา เนตยารักษ

ผูจัดการแผนกโฆษณา มยุรี ดุก

แผนกโฆษณา

เพชรไพลิน นวลนิล ลัคนา เทียนบูชา ฐานิดา มารคส

การเงิน

แสงอรุณ มงคล

ศิลปกรรม

วีรเมธ เหลาเราวิโรจน กําพล ขาวบริสุทธิ์ เอกวัชร วิชัยธนพัฒน

พิมพ

บริษัท ภัณธรินทร จํากัด

จัดจําหนาย

บริษัท เวิลดออฟดิสทริบิวชั่น จํากัด

ผูจัดทํา

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

จิราภรณ อ่ําประชา หัวหนากองบรรณาธิการ jiraporn@ttfintl.com

200/12-14 ชั้น 6 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท (66) 2717-2477 โทรสาร (66) 2318-4689, (66) 2717-2466 ภาพและเรื่องในนิตยสาร ENERGY SAVING สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด การนําไปพิมพซ้ํา หรือนําไปใชประโยชนใดๆ ตองได รับอนุญาตอยางเปนทางการจาก บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด กอนทุกครั้ง

8 l October 2012

Energy#47_p8_Pro3.indd 8

9/22/12 3:30 AM


Energy#47_p9_Pro3.ai

1

9/21/12

1:09 AM


Energy News

รมว.พลังงาน แถลงผลงานป 55

นายอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน แถลงผลการดําเนินงาน ของกระทรวงพลังงานป 2555 สรุปเนือ้ หาถือวาประสบความสําเร็จ สามารถดูแลราคาพลังงานให เหมาะสม เปนธรรม ลดภาระคาครองชีพของประชาชนได โดยสิง่ แรกที่ไดรบั การแกไขอยางเรงดวน คือ การแกไขปญหาราคานาํ มัน โดยชะลอการเก็บเงินเขากองทุนฯ ชัว่ คราว ไดมกี ารปรับลดเงินสง เขากองทุนนาํ มันของเบนซิน 95,91 และดีเซล ซึง่ เปนผลใหราคานํา้ มันเบนซิน 95 ลดลง ลิตรละ 8 บาท เบนซิน 91 ลดลง 7 บาท และดีเซลลดลง 3 บาททัน จัดขึน้ ณ กระทรวงพลังงาน

พพ.จับมือ กฟภ.และ มทร. 7 แหง เปดตัวโครงการจัดการ พลังงานในมหาลัยฯ

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน (พพ.) จัดแถลงขาวลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในโครงการบริหาร จัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยกับการไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 7 แหง เพื่อเปนโครงการตนแบบสําหรับสถาบันศึกษา และหนวยงานอื่นทีส่ นใจ ซึง่ คาดวาโครงการตนแบบนีจ้ ะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟา ไดมากกวา 50% จัดขึน้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการ “ถังนํา้ ชุมชน เพือ่ โลกสีเขียว”

บริษทั ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) โดย เรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย รองประธานดานธุรกิจสัมพันธ บริษทั ปูนซีเมนต นครหลวง จํากัด (มหาชน) นําคณะสือ่ มวลชนเยีย่ มชมการสรางถังนํา้ ชุมชน ของโครงการ ถังนํา้ ชุมชน เพือ่ โลกสีเขียว (Green Water Tank) โดยเปนการ สาธิตการสรางถังนํา้ แบบใหมของโครงการ โดย มูลนิธชิ ยั พัฒนา ณ โรงเรียน วัดนาจอมเทียน จ.ชลบุรี 10 l October 2012

Energy#47_p10-13_Pro3.indd 10

9/22/12 2:15 AM


รมว.พน.ใหการตอนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหราน

นายอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรีวา การกระทรวงพลังงาน พรอมผูบ ริหารระดับสูง ของกระทรวงพลังงานใหการตอนรับ นายฮูชัยน กะมาลิยัน (H.E.Mr.Hossein Kanalian) เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหราน ประจําประเทศไทย เพื่อเขาเยีย่ มคาราวะในโอกาสที่ได รับแตงตัง้ เอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย ซึง่ เปนการประจําการในภูมภิ าคเอเชียเปนครัง้ แรก พรอมทัง้ ไดมีการหารือเกี่ยวกับความรวมมือดานพลังงานของไทยกับอิหราน และเห็นวาในปจจุบันความ สัมพันธระหวางรัฐบาลของทัง้ สองประเทศดําเนินไปดวยดี จัดขึน้ ณ กระทรวงพลังงาน

ติดตามความคืบหนาเกาะพะลวย

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน เปนประธานเปดกีฬาสีเกาะพะลวย ทั้งมีภารกิจ ติดตามความกาวหนาโครงการเกาะพะลวย Green Island วาเกิด ปญหา-อุปสรรคใด ๆ หรือไม โดยมีคณะผูบริหารติดตามไปศึกษา ณ สถานที่จริง ที่ จ.สุราษฏรธานี ระหวาง วันที่ 13-14 กันยายน 2555 ที่ผานมา

นํารองนวัตกรรมนํ้ามันดีเซลชีวภาพ

ปตท. รวมกับ กลุม บริษทั โตโยตา จัดสัมมนานํารองคิดคนนวัตกรรมนํา้ มันดีเซล ชีวภาพทางเลือกใหมแหงอนาคต (Bio- Hydrogenated Diesel, BHD) คุณสมบัตเิ ทาดีเซล เพือ่ ทดแทนการนําเขานํา้ มันจากตางประเทศตามแนวพระราชดําริดา นพลังงานทดแทนและหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสอดคลองกับแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ป ซึ่งวางเปาหมายเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนใหเปนรอยละ 25 ของการใช พลังงานขั้นสุดทายของประเทศในป พ.ศ. 2564 จัดขึ้น ณ หองเจาพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจาพระยาปารค October 2012 l 11

Energy#47_p10-13_Pro3.indd 11

9/22/12 2:16 AM


พพ. นําคณะสื่อมวลชนลงพืน้ ที่

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรกั ษพลังงาน (พพ.) นําคณะผูบ ริหารของ พพ. และสื่อมวลชนเขาชมความ สําเร็จของ บริษัท ขาว ซี.พี. จํากัด โครงการนครหลวง ซึ่งไดรับรางวัลดีเดน ดานอนุรกั ษพลังงาน ประเภทขนสง จากการประกวด Thailand Energy Awards 2012 วา บริษทั ขาว ซี.พี. จํากัด จากบริษทั ไดเปลีย่ นรูปแบบการขนสงจากทางบกเปนทางนํา้ ชวยประหยัดพลังงานในการขนสง รวมถึงสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนสงทางนํา้ ใหมากขึน้

จัดอบรมเจาของ “ราน 0 บาท” กิจการเพือ่ สังคมรุน แรก

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม สภา อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (TIPMSE) โดย นายยุทธพงษ วัฒนะลาภา ผูอํานวยการสถาบัน TIPMSE จัดอบรมเปดราน 0 บาท รานคาชุมชนที่มีแนวคิด โดดเดนในการรับวัสดุรีไซเคิลแทนเงินสด โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งแรก เพื่อใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และวิธีการดําเนินงานตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง และเพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืนในชุมชน โดยผูอ บรมสามารถนําความ รูที่ไดนี้ไปตอยอดในการเปดราน 0 บาทในชุมชนของตนได

“เคซีจี กิมจัว๊ กรุป ” ทุม 1,000 ลานบาทเปดโรงงานแหงใหม

นายตง ธีระนุสรณกิจ กรรมการผูอํานวยการใหญและประธาน เจาหนาที่บริหาร บริษัท กิมจั๊วกรุป จํากัด ผูนําสินคาอาหารสําเร็จรูป และเนยแข็งประกาศเปดตัวโรงงานแหงที่ 3 ณ ถ.เทพารักษ ข.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยทุมงบกวา 1,000 ลานบาทสรางโรงงานเนยและชีส พรอมนําเขาเครื่องจักรนวัตกรรมในกระบวนการผลิตเพื่อรองรับการประหยัด พลังงานและขยายกําลังการผลิตรองรับความตองการของตลาดและการเปด ตลาดอาเซียนในอนาคต 12 l October 2012

Energy#47_p10-13_Pro3.indd 12

9/22/12 2:20 AM


พพ.สรางความรูความขาในการคัดแยกขยะใหกับบุคลากร

นายสัมฤทธิ์ เหมะ ผูอํานวยการสํานักวิจัย คนควาพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) เปนประธานเปด การฝกอบรมการสรางความรูความเขาใจการคัดแยกขยะใหกับบุคลากรของ พพ.เพื่อสรางจิตสํานึกและแนวทางความเขาใจในการลดปริมาณขยะ ภายใน องคกร ณ หองประชุม บุญรอด-นิธิพัฒน อาคาร 7 ชั้น 11

เสริมทรัพยไพศาลฯ ประกาศลงทุนโรงไฟฟาขยะ 37 โครงการ 40,000 ลานบาท

นายณพชัย สมานสวน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ ดั การ บริษทั เสริมทรัพยไพศาล กรุป 1999 จํากัด เปดเผยวา บริษทั เสริมทรัพยไพศาลฯ ได รวมลงทุนเซ็นสัญญากับ Wuxi HuaguangElectric Power Engineering และ Shandong Power Equipment จากประเทศจีนสรางโรงไฟฟาพลังงานขยะ 37 โครงการมูลคา 40,000 ลานบาท โดยดําเนินการกอสราง 2 โครงการแรกกอนที่ ต.บอเงิน อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี และ ที่ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค ขนาดกําลังการผลิตโครงการละ 9.5 เมกะวัตต พรอมเดินเครือ่ งภายใน 2 ป จัดขึน้ ณ สโมสรทหารบก

Robinson Shopping Bags Design Contest 2012

บริษัท หางสรรพสินคาโรบินสัน จํากัด (มหาชน) ประกาศผลโครงการ “Robinson Shopping Bags Design Contest 2012” กิจกรรมที่หาง สรรพสินคาโรบินสันจับมือนิตยสารลิปส เปดโอกาสใหคนรุนใหมไดมีสวนรวมใน การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ดวยการออกแบบถุงชอปปง และเพื่อสราง เวทีแหงโอกาสใหนกั ศึกษา สาขาแฟชัน่ ดีไซน ทีม่ คี วามคิดสรางสรรค แรงบันดาลใจ และความสามารถดานการออกแบบ ภายใตแนวคิด “Live Green” โดยผลงาน ออกแบบที่ไดรับรางวัลจะไดรับการผลิตจริงทั่วประเทศในตนป 2013 October 2012 l 13

Energy#47_p10-13_Pro3.indd 13

9/22/12 2:22 AM


Energy Focus โดย : โหรพลังงาน

1 ปผา นพน

ผลงานขับเคลอนกระทรวงพลังงาน

เปนธรรมดาเมื่อถึงวาระของการทํางานที่ผานพน สิ่งที่ตองนําเอา มาพูดถึงก็คือ เรื่องของผลงานการทํางาน เชนเดียวกับการทํางานของ กระทรวงพลังงาน ซึ่งถือเปนผลงานที่คอนขางทาทาย เพราะปญหาดาน พลังงาน ถือเปนปญหาที่เกี่ยวกับปากทองของประชาชนโดยตรง และมี ความละเอียดออนตอการขับเคลื่อนของประเทศไมนอย ผลงานการทํางานของกระทรวงพลังงานถูกเปดเผยโดยหัวเรือใหญ นายอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน วา การดําเนิน งานของกระทรวงพลังงาน ป 2555 เปนไปตามภารกิจหลักในการเสริมสราง ความมั่นคงดานพลังงานและกํากับ ดูแลราคาพลังงานของประเทศ ใหเหมาะสม และมีเสถียรภาพเพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่องมีประสิทธิภาพ และประชาชนไดรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานนอยที่สุด ทีผ่ า นมาถือวาประสบความสําเร็จ สามารถดูแลราคาพลังงานใหเหมาะสม เปนธรรม ลดภาระคาครองชีพของประชาชนได ซึ่งเรื่องเรงดวน คือ การ แกไขปญหาราคานํ้ามัน โดยชะลอการเก็บเงินเขากองทุนฯชั่วคราว ไดมีการ ปรับลดเงินสงเขากองทุนนํ้ามันของเบนซิน 95-91 และดีเซล เปนผลใหราคา นํ้ามันเบนซิน 95 ลดลงลิตรละ 8 บาท เบนซิน 91 ลดลง 7 บาท และดีเซล ลดลง 3 บาททันที

ต อ มาเป น การบรรเทาความเดื อ ดร อ นของผู  ป ระกอบการรถยนต สาธารณะดวยการออกบัตรเครดิตพลังงาน NGV สําหรับรถรับจางสาธารณะ, รถแท็กซี่, รถตู, รถสองแถว โดยเริ่มโครงการตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ที่ผานมา และมีผูเขารวมโครงการไดรับสวนลดมากกวา 85,000 ใบ มีผูได รับบัตรเครดิตมากกวา 22,800 คน นอกจากนี้ ยังเปดโครงการบัตรเครดิต พลังงานยกกําลัง 2 เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชนใหแกผูถือบัตรเครดิตพลังงาน NGV กลุมรถแท็กซี่, รถสามลอ, รถตูรวม ขสมก. และวินมอเตอรไซดรับจาง เมื่อวัน ที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผานมาอีกดวย ปญหาปากทองจากราคาพลังงาน ปญหาคาครองชีพ ถือเปนเรื่องที่ ภาครัฐไมอาจนิ่งดูดาย การใชเงินกองทุนฯบริหารชวงราคานํ้ามันปรับตัวสูงขึ้น ดูแลราคาพลังงานใหเหมาะสมและเปนธรรมที่สุด โดยไดมีการรักษาระดับราคา นํ้ามันดีเซลไมใหเกิน 30 บาทตอลิตร คงราคาขายปลีก NGV ที่ 10.50 บาท/กก. ตรึงราคาขายปลีก LPG ภาคครัวเรือนไปจนถึงสิ้นป 2555 เพื่อมิใหประชาชน เดือดรอน ทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคอุตสาหกรรมใหเปนไปตาม ตนทุนโรงกลั่นนํ้ามัน โดยกําหนดราคาขายปลีกไวที่ไมเกิน 30.13 บาท/กก. และทยอยปรับขึ้นราคาขายปลีก LPG ภาคขนสง

14 l October 2012

Energy#47_p14,16_Pro3.indd 14

9/20/12 10:30 PM


Energy#45_Ad Econ_Pro3.ai

1

7/25/12

1:17 AM

C

M

Y

CM

MY

ใบพัดเพอประหยัดพลังงานใชสำหรับ: Cooling Tower, Air Washer Dryers, Cooled Heat Exchanger, Air Cooled Condensers

CY

CMY

K

บริษัท เพรสซิเดนท เคมีภัณฑ จำกัด 54/15-17 ซอยสันติภาพ ถนนสุรวงศ กรุงเทพฯ 10500 President Chemical Co., Ltd. 54/15-17 Soi Santiparb, Surawongse Road, Bangkok 10500 Tel (02)2333126, 2344171-4, 2357812-3 Fax (02)6316216 | sales@pcc.in.th | www.pcc.in.th


ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ไดเนนการดําเนินงานในดานตางๆ ที่ สําคัญๆ รวม 5 ดาน คือ 1. ดานความมั่นคงดานพลังงาน ไดแก การสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิง ทางยุทธศาสตร (Strategic Petroleum Reserve: SPR) คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ใหมีการสํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร ของประเทศเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางดานพลังงาน โดยกําหนดเปาหมายการ สํารองนํ้ามันเชื้อเพลิงเบื้องตนไวที่ 90 วันจากเดิม 36 วันของความตองการ ใชภายในประเทศ รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา(PDP) โดย เฉพาะในสวนนโยบายดานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพื่อเปนพื้นฐาน รองรับการขยายกําลังผลิตไฟฟาของประเทศในอีก 20 ปขางหนา โดยนับเปน ครั้งแรกที่มีการบูรณาการแผนพลังงานตางๆ เขาดวยกัน ประกอบดวย แผน พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP), แผนอนุรักษพลังงาน (EE), แผนบริหารราชการแผนดิน,การลดการปลอยกาซเรือนกระจก นอกจากนี้ ยังทําขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศดานพลังงาน เชน ศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานดานพลังงานระหวาง ประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมประเทศของสาขาพลังงาน และอุตสาหกรรม พลังงานที่เกี่ยวของในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ความ ร ว มมื อ ด า นป โ ตรเลี ย มระหว า งไทยกั บ ประเทศแองโกลา โดยลงนามด า น ปโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ, ความรวมมือดานปโตรเลียมระหวาง ไทย-สหภาพเมียมาร ลงนามใน Production Sharing Contract (PSC) เพื่อ ดําเนินการสํารวจปโตรเลียมในแปลงสํารวจบนบก PSC-G และแปลง EP-2 ใน สหภาพเมียนมาร, การผลักดันบทบาทไทยในดานการสงเสริมพลังงานทดแทน ในเวทีโลก ในการที่ไทยจะเขาเปนภาคีสมาชิกทบวงพลังงานหมุนเวียนระหวาง ประเทศ(IRENA) 2. ดานพลังงานทดแทน มีการวางเปาหมายและแผนงานรองรับ การพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ, นโยบายสงเสริมการใชเอทานอล อยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะมาตรการยกเลิกการจําหนายนํ้ามันเบนซินออก เทน 91 เพื่อเปนการสงเสริมการใชนํ้ามันแกสโซฮอล ซึ่งมีสวนผสมของเอทา นอลใหมากยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เห็นชอบในหลักการ ใหยกเลิกเบนซิน 91 ภายในสิ้นป 2555 การผลิตเอทานอลเพื่อสรางเสถียรภาพราคาใหแกพืชพลังงาน เชน การสงเสริมใหมีการรับซื้อเอทานอลที่ผลิตจากมันสําปะหลัง การบริหารไบโอ ดีเซลและผลิตภัณฑนํ้ามันปาลม ไมใหเกิดภาวะขาดแคลน ไมตองลดระดับการ ผสมนํ้ามันไบโอดีเซล มีการขยายการใชประกาศนโยบายอยางชัดเจนในการ ผสมนํ้ามันดีเซลเกรด B5 เพียงเกรดเดียว อยางตอเนื่อง และยอดการใชไบโอ ดีเซล (B100) เฉลี่ย 2.756 ลานลิตร/วัน เพิ่มขึ้น 50.5% เทียบกับปที่ผานมา 3. ดานการอนุรักษพลังงาน มีการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดย ครม.เห็นชอบปรับปรุงแผนอนุรักษพลังงาน 20 ป(พ.ศ.2554-2573) ซึ่งมีเปา

หมายเพื่อลดการใชพลังงานขั้นสุดทายในป 2573 อยางนอย 38,200 Ktoe (พันตันเทียบเทานํ้ามันดิบ) (มากกวาแผนเดิม 8,200 ktoe) ตองลดการปลอย CO2 ในป 2573 ประมาณ 130 ลานตัน รวมทั้งสามารถประหยัดพลังงานในป 2573 ได 707,700 ลานบาท พรอมกับบังคับหนวยราชการทุกแหงใหประหยัด พลังงานลงอยางนอยรอยละ 10% โดยออกเปนมติ ครม. ซึ่งคาดวาจะสามารถ ลดการใชไฟฟาลงได 316.9 ลานหนวย คิดเปนเงินมูลคา 950 ลานบาท ลด การใชนํ้ามัน 19.1 ลานลิตร คิดเปนเงิน 669 ลานบาทรวมทั้งลดการปลอย กาซคารบอนไดออกไซด เปนตน 4. การชวยเหลือดานอื่นๆ โดยการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยโดย ผานคูปองเพื่อเปนสวนลดในการซื้อสินคาประหยัดพลังงานเบอร 5 และการ ชวยเหลือผูประกอบอาชีพรถรับจางสาธารณะผูมีรายไดนอยผานบัตรเครดิต พลังงาน 5. การจัดหาปโตรเลียมและการจัดเก็บผลตอบแทนแกรัฐ เริ่มที่ การจัดหาปโตรเลียม กํากับดูแลใหผูรับสัมปทานสามารถจัดหาปโตรเลียมทั้ง ในพื้นที่ตามสัมปทานภายใตพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพื้นที่ พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย ภายใตพระราชบัญญัติองคกรรวมไทย-มาเลเซีย พ.ศ. 2533 เพื่อตอบสนองความตองการใชพลังงานของประเทศ, การให สัมปทานปโตรเลียม โดยอยูระหวางเตรียมการเปดใหสัมปทานปโตรเลียมรอบ ที่ 21, การคนพบปโตรเลียมแหลงใหม ซึ่งในชวงปลายเดือนมกราคม 2555 ไดคนพบแหลงกาซธรรมชาติในแหลงดงมูล จังหวัดกาฬสินธุ, รายไดของรัฐ จากการประกอบกิจการปโตรเลียมรวมทั้งสิ้น 75,503 ลานบาท ซึ่งถือเปน รายไดจัดเก็บเขาแผนดินอันดับ 4 ของประเทศโดยที่ไดมีการจัดสรรใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสิ้น 4,308 ลานบาท งานนี้ “โหรพลังงาน” ไมขอเคาะโตะ แตขอชื่นชมในหลายเรื่องที่ภาค รัฐบาลกําลังดําเนินอยู อยากที่ทราบการทํางานยอมมีทั้งเสียงสนันสนุนและ กระแสคัดคาน การดําเนินงานในบางนโยบายถือเปนการตัดสินใจที่คอนขาง สําคัญ แตก็ตองยอมรับวาผลงานที่ออกมา คอนขางเปนประโยชนตอประเทศ โดยรวมอยางมาก เอาเปนวาลองติดตามผลงานตอไปของกระทรวงพลังงาน กันดีกวา วาประชาชนอยางเราๆ ทานๆ จะไดรับอะไรกันบางก็พอ

16 l October 2012

Energy#47_p14,16_Pro3.indd 16

9/20/12 10:30 PM


Energy#47_p17_Pro3.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

9/22/12

1:31 AM


Cover Story โดย : กองบรรณาธิการ

CSR ความรับผิดชอบ

ตอสังคมที่มาพรอมความยั่งยืน

ตองยอมรับวาในปจจุบนั เรือ่ งของ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility) ที่เรียกกันติดปากวา CSR หรือในบาง องคกรอาจจะใชแคคําวา SR (Social Responsibility) เปนกระแสการดําเนิน ธุรกิจที่องคกรธุรกิจกําลังตื่นตัวเปนอยางมาก หรือแมกระทั่งในภาครัฐและภาค การศึกษาเองก็ตาม โดยมีแนวคิดและวิธีการที่ใหความสําคัญในเรื่องการดําเนิน ธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ การแกปญหาสังคม หรือการแสดงสํานึกตอ สังคมเพือ่ เปนการตอบแทนประโยชนทไี่ ดรบั จากสังคมและชุมชน หรือแสดงความ สํานึกในการกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมจากการประกอบธุรกิจ ในทุกวันนีก้ ารทํา CSR ไดมกี ารพัฒนารูปแบบขึน้ อยางมาก จากทีใ่ นยุคแรก หลายองคกรตีความของคําวา “ความรับผิดชอบตอสังคม” เปนแคเพียงการ บริจาคสิ่งของตางๆ การใหความชวยเหลือตางๆ กับชุมชนและสังคม หรือใน ประเด็นสิ่งแวดลอมก็เพียงแคการปลูกปาเพียงเทานั้น แตตอมาไดมีการขยาย มุมมองของความรับผิดชอบตอสังคมออกไปในอีกหลากหลายประเด็น ไมวาจะ เปนเรื่องของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เรื่องของสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม แรงงาน และผูบริโภค มีการกําหนดหลักเกณฑของการจัดทํารายงานความ รับผิดชอบตอสังคม (SR Reporting) ในรูปแบบตางๆ การกําหนดดัชนีชวี้ ดั ความ สําเร็จของการดําเนินการ ไปจนถึงการจัดทําเปนมาตรฐานสากลดานความรับ ผิดชอบตอสังคม ทีเ่ รียกวา ISO 26000 หรือ มาตรฐานวาดวยความรับผิดชอบ

ตอสังคม เพื่อใหบริษัท องคกร หนวยงาน และสถาบันทั่วโลก รวมไปถึง ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกรไดเพิ่มความตระหนักและสรางความเขาใจในเรื่อง ของความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจะเปนขอแนะนํา หลักการ และวิธีการของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรพึงปฏิบัติโดยความสมัครใจ ทุกองคกรสามารถนําไปประยุกตใชไดโดยไมตองมีการตรวจรับรอง

18 l October 2012

Energy#47_p18-23_Pro3.indd 18

9/21/12 8:55 PM


ISO 26000 คืออะไร เกี่ยวของอยางไรกับ CSR?

มาตรฐาน ISO 26000 นี้ จัดทําขึ้นโดยผูแทนของประเทศสมาชิกของ องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization: ISO) ทั้งที่เขามามีสวนรวมและสังเกตุการณกวา 99 ประเทศ รวมถึงผูแทนจากประเทศไทย ครอบคลุมตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ทั้ง 6 กลุม ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรม กลุมหนวยงานของรัฐ กลุมแรงงาน กลุมผู บริโภค กลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุมงานบริการ งานสนับสนุน งานวิจัยและอื่นๆ รวมกับผูแทนจากองคกรพันธมิตร (Liaison Organization) ทั้งหมด 42 องคกร รวมถึงจากคณะทํางานอื่นๆ ของ ISO ไดแก คณะทํางาน ดาน Ergonomic (ISO/TC 159) คณะทํางานดาน Assistive Products for Persons with Disability (ISO/TC 173) คณะทํางานดานการบริหารคุณภาพ และการประกันคุณภาพ (ISO/TC 176) และคณะทํางานดานการบริหารจัดการ สิง่ แวดลอม (ISO/TC 207) ไดมคี วามคิดริเริม่ ในการจัดทํารางขอแนะนําเกีย่ วกับ ความรับผิดชอบตอสังคม เมื่อป 2544 และมีการประชุมภาคีผูมีสวนไดเสียในป 2547 จนนําไปสูการจัดตั้งคณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม (ISO/WG SR) ในปลายปเดียวกัน เพื่อพัฒนาเปนมาตรฐาน ISO 26000 หรือ มาตรฐาน วาดวยความรับผิดชอบตอสังคม (ISO 26000 Social Responsibility) และใช เวลารางเกือบ 10 ป กอนที่จะมีการประกาศเปนมาตรฐานระหวางประเทศอยาง เปนทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ISO 26000 เปนมาตรฐานระหวางประเทศ ที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับความ รับผิดชอบตอสังคมแกบริษทั องคกร หนวยงาน และสถาบันทุกประเทศทัว่ โลก ทัง้ ในประเทศทีพ่ ฒ ั นาแลวและในประเทศกําลังพัฒนา ในการสนองตอบความตองการ ของสังคมที่ใหความสําคัญเพิ่มขึ้นกับการประกอบการอยางรับผิดชอบตอสังคม โดยในมาตรฐาน ISO 26000 จะมีลกั ษณะเปนแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินงาน (Guidance) ที่ ใ ห ห น ว ยงานนํ า ไปปฏิ บั ติ โ ดยสมั ค รใจ ไม ใ ช ข  อ กํ า หนด (requirements) ดังนั้น จึงไมสามารถที่จะขอการรับรอง (certification) ไดเหมือนกับมาตรฐาน ISO 9001 (ระบบบริหารคุณภาพ) หรือมาตรฐาน ISO 14001 (สิ่งแวดลอม) มาตรฐาน ISO 26000 นั้น มีจุดประสงคที่ตองการสนับสนุนใหองคกร เขามามีสวนรวมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน มีเจตนาที่จะสงเสริมใหองคกรดําเนิน ความรับผิดชอบตอสังคมมากกวาขอกําหนดทางกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมี ความตองการที่จะสงเสริมใหเกิดความเขาใจเดียวกันในเรื่องความรับผิดชอบ ตอสังคม และใชเปนสวนเติมเต็ม มิใชเพื่อนําไปใชทดแทนเครื่องมือและความริ เริ่มอื่นๆ ในดานความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับประโยชนที่จะไดรับการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 26000 ใน มุมมองดานธุรกิจนั้น นอกจากจะสามารถชวยเพิ่มยอดขายและสวนแบงทางการ ตลาดใหกบั องคกรแลว ยังชวยสรางจุดแข็งใหกบั ตราสินคา สงเสริมภาพลักษณ และความรวมมือในการบริหารองคกร ตลอดจนการเพิม่ ขีดความสามารถในการ แขงขันไดอีกดวย สวนประโยชนในดานสังคมและสิ่งแวดลอมนั้น จะสามารถชวย สรางชื่อเสียงใหกับองคกร ลดปญหาและผลกระทบจากสิ่งแวดลอม เสริมสราง ชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง คุ ณ ประสงค ประยงค เ พชร ผู  อํ า นวยการกลุ  ม รั บ รองหน ว ย รับรอง 2 สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการรับรองระบบงาน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อธิบายถึงการที่ ISO 26000 ไมมีการออกการรับรองเหมือนกับ ISO อื่นๆ ก็เพราะการตรวจสอบนั้นเปนไปได ยากและมีคาใชจายสูงสําหรับการรับรองในแตละองคกร ดังนั้น ISO 26000 นั้น จะเปนมาตรฐานที่สามารถนําเอาไปเปนแนวทางการปฏิบัติไดแตไมใชการรับรอง จากหนวยงาน โดยแทจริงแลว ISO ฉบับนี้ผูที่จะทําการรับรององคกรนั้นๆ ก็คือ ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวของกับองคกรนั้น หรืออาจจะเรียกไดวา เปนการถูกรับรองจากสังคม ไมมีหนวยงานไหนที่รับรองไดดีกวาคนที่เกี่ยวของ กับเรื่องนั้นรับรององคกรเอง

October 2012 l 19

Energy#47_p18-23_Pro3.indd 19

9/21/12 8:55 PM


จับตาทิศทางของ CSR

ดร. พิพัฒน ยอดพฤติการ ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน ไดพูด ถึงความแตกตางของ CSR ในอดีตกับปจจุบันวา CSR ในยุคเวอรชั่น 1.0 นั้น จะเนนไปที่ CSR-after-process คือทําหลังจากเริ่มกระบวนการ เชน การแจก จายสิ่งของบรรเทาสาธารณภัย การบําเพ็ญประโยชนตอสาธารณะ เปนตน สวน CSR ในยุค 2.0 หรือยุคปจจุบันนั้น จะเปน CSR-in-process ก็คือมอง ที่กระบวนหลักของกิจการกอนวาสงผลกระทบในเชิงลบอะไรบางกับสังคมและ สิ่งแวดลอม และดําเนินการในสวนนั้นกอน ดังนั้นนํ้าหนักในการถายเทก็จะมาที่ in-process มากขึ้น โดยสังเกตจากหลายๆ บริษัทจดทะเบียนฯ เริ่มพูดคํานี้มาก ขึ้น เริ่มพูดถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอสังคมมากขึ้น นอกเหนือ จากที่จะไปทํา CSR เชิงกิจกรรม “คําวา CSR เมื่อกอนนั้นเรา ไปยึดที่คําวา Corporate ก็จะเขาใจวา เปนเรือ่ งเฉพาะองคกรธุรกิจ แตจริงๆ แลวเราปฏิเสธไมไดวาการอยูรวม กันในสังคมมันจะมีองคประกอบอื่น ไมใชแคองคกรธุรกิจ จะมีทั้งภาค ประชาสังคม สถาบันการศึกษา และ แมกระทั่งหนวยงานภาครัฐ ฉะนั้น ความรับผิดชอบตอสังคมมันจะตอง เปนหมวกที่เปน Common เพียงแต วาเราเรียก CSR กับองคกรภาครัฐ ภาคประชาสั ง คมเหล า นี้ เ ขาอาจจะ รูสึกวาไมเกี่ยวของกับเขาโดยตรง ดร. พิพัฒน ยอดพฤติการ ตอนนี้ก็เลยมีการพูดถึงคําวา SR คือตัดตัว C ออก เพื่อไมเกิดการเขาใจที่คลาดเคลื่อน อยางใน ISO 26000 ก็ ใชแคคําวา SR ดังนั้นตอนนี้ หนวยงานรัฐก็ดี สถาบันการศึกษาก็ดี ภาคประชา สังคมก็ดี ก็เริ่มตระหนักแลววา จริงๆ บทบาทหลักที่พวกเขาทําอยูมันก็คือเรื่อง ของ CSR เพียงแตวามันอาจจะยังไมครบมิติ หรือองคประกอบของ CSR ที่ถูก ใหคําจํากัดความเอาไว หรือที่ยอมรับในระดับสากล สําหรับภาครัฐนั้น วันนี้รัฐ มีหนาที่อีกสิ่งหนึ่งคือ ทําอยางไรที่จะสงเสริมใหภาคเอกชนที่เปนแกนหลักในการ ทํา CSR นั้นสามารถที่จะทําไดดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีแนวรวมมากขึ้น ดังนั้นจึงจะเห็นไดวา ทุกองคาพยพในสังคมก็จะมาขับเคลื่อนเรื่อง CSR ได ทั้งหมด” ดร.พิพัฒนกลาว ในปจจุบันนี้คนเกิดความสับสนระหวางคําวา CSR (Corporate Social Responsibility) และ SD (Sustainable Development) วาสามารถแทนกันได หรือไมนั้น ดร.พิพัฒน ไดใหความเห็นวา สองคํานี้มีความเกี่ยวของกันแตไมใช คําๆ เดียวกัน โดยคําวา “ความยัง่ ยืน” นัน้ จะมุง เนนที่ “ผล” ดังนัน้ ความยัง่ ยืนนัน้ จะผูกติดอยูท งั้ ผูท กี่ ระทําและผูท รี่ บั ผลประโยชน ความยัง่ ยืนไมไดวดั จากความตอ

เนื่องของบริษัทที่เขาไปทํากิจกรรมนั้นทุกเดือน ทุกป แตความยั่งยืนนั้นดูจากวา หลังจากที่เขาไปชวยเหลือชุมชนแลว หลังจากนั้นชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได หรือไม ตรงนี้คือความยั่งยืนจากการทํากิจกรรม สวนผูใหหรือองคกรธุรกิจก็ จะมีความยั่งยืนคือ ไดรับการยอมรับ และกิจกรรมนั้นไมใชกิจกรรมที่ตัวบริษัท จะตองจัดสรรงบประมาณใหตลอดเวลาโดยที่ไมรูจุดสิ้นสุด เขาก็จะสามารถเอา ทรัพยากรที่มีอยูไปชวยเหลือชุมชนอื่นประเด็นอื่นๆ ทางสังคมได ดังนัน้ สถานะแหงความยัง่ ยืนนัน้ ถูกจัดใหเปน “ผล” การดําเนินงาน ขณะที่ ความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ หรือ CSR นัน้ จะเปนปจจัยหลักหรือ “เหตุ” หมายความวาถาจะใหไดมาซึ่งความยั่งยืนนั้น องคกรธุรกิจจะตองดําเนินงาน ดวยความรับผิดชอบตอสังคม ทั้ง CSR และ SD ก็จะเกื้อกูลกันอยู ถาเราอยาก ไดความยั่งยืน คุณก็ตองมี CSR จะมองวาเราจะไปพัฒนาเรื่องกลยุทธความ ยั่งยืนโดยมองขามความรับผิดชอบตอสังคมนั้นเปนไปไมได นอกจากนี้เมื่อถามถึงความจําเปนของการทํา CSR ในภาคธุรกิจวา มีความจําเปนหรือไมนั้น ดร.พิพัฒนกลาววา ตอนนี้แรงขับไมไดมาจากภาค สังคมอยางเดียวเหมือนเมื่อกอนแลว จากที่เมื่อกอนเรามอง CSR เปนทางเลือก องคกรจะทําหรือไมทําอยูที่ความพรอม แตปรากฏวาตอนนี้แรงขับมันไมไดมา จากภาคสังคมเทานั้น แรงขับมันมาจากทุกทิศทาง ไมวาจะเปนรัฐบาลที่ออกมา เปนกฏระเบียบ ตรงนี้จะเห็นไดวา CSR เริ่มมีการระบุอยูในมาตรฐาน กฏเกณฑ กฏหมายมากขึ้น ยกตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญป 2550 ที่มีมาตรา 67 ที่ใหสิทธิ กับชุมชนในเรื่องผลกระทบกับชุมชน สิ่งแวดลอม ซึ่งถาเราไมทํามันก็จะเกิดเปน ประเด็นปญหาขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีตัวกฏหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมออกมา มากขึ้น กฏหมายเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ สวนแรงขับจากตนนํ้าก็คือ ซัพพลายเออร ทีเ่ ห็นชัดสุดคือกรณีของ Apple ทีม่ คี วามตองการสินคามาก ก็ตอ ง ไปใชแรงงานมากตามไปดวย หากไมแกปญหาก็จะมีปญหาในเรื่องการรองเรียน ของแรงงานตามมา และปลายนํ้าคือลูกคา ทําใหประเด็นปญหาในปจจุบันไม สามารถที่จะซอนเรนไดอีกตอไป เพราะมีชองทางในการกระจายขอมูลมากขึ้น ทั้งจากสื่อมวลชน จากอินเตอรเนต เปนตน ดังนั้นตอนนี้ CSR ไมใช Option แตเปน Action ที่บริษัทตองดําเนินการไมชาก็เร็ว “การทํา CSR ก็จะพัฒนาไปเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากกระแสของปญหาทางสังคมที่ มันเกิดขึน้ ก็มคี วามเปลีย่ นแปลงไป หัวขอสําคัญทีจ่ ะมีการพูดถึงในชวงสิบปจากนีไ้ ป นอกจากเรื่องความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีความรุนแรงมากขึ้นแลว สิ่งที่จะถูกพูดถึงตอก็คือเรื่องของภัยพิบัติ เพราฉะนั้น CSR ที่จะตอบสนองโจทย ตรงนีก้ จ็ ะถูกพัฒนาออกมาเพือ่ ใหเขากับประเด็นปญหาทางสังคมมากขึน้ สวนใน เชิงของสังคมก็อาจมีการขับเนนบทบาทของการเปน Citizenship ขององคกร มากขึ้น ทําอยางไรที่องคกรขนาดใหญจะลุกขึ้นมาเปนผูนําในการที่จะขับเคลื่อน แกไขปญหาที่เปนประเด็นปญหาใหญของสังคม” ดร.พิพัฒนกลาว

20 l October 2012

Energy#47_p18-23_Pro3.indd 20

9/21/12 8:55 PM


ความยั่งยืนในแบบของ CPF

คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท รองกรรมการผูจัดการอาวุโสดาน ความรับผิดชอบตอสังคมและการพัฒนาองคกรอยางยัง่ ยืน บริษทั เจริญ โภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กลาวถึงเรื่องของการทํา CSR ในทุกวันนีว้ า เมือ่ กอนเราอาจจะมองแคในเรือ่ งการชวยเหลือสังคม แตตอน นีเ้ ราก็ตอ งมามองแลววาเราจะนําตัว CSR นัน้ ไปพัฒนาสูค วามยัง่ ยืนขององคกร ไดอยางไร และการที่จะไปสูความยั่งยืนไดอยางไรก็ตองหันมามองตัวเอง เรามี การออกไปชวยเหลือนอกองคกรมามากแลว เราตองยอนกลับมามององคกร ของเราวาจะทําอยางไรใหเกิดความยัง่ ยืน กับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder) ทุกกลุม ของเราดวย ความยั่ ง ยื น หมายถึ ง การอยู  รวมกันอยางสมดุลใน 3 สวน นั่นคือ 1.เศรษฐกิจ คือธุรกิจของบริษัทตองอยู ได ตอบแทนการลงทุนใหกับนักลงทุนได รวมถึงการสรางงานสรางอาชีพใหกับ พนักงานของเรา 2.สังคม เราตองทําให สังคมอยูไดอยางเขมแข็ง ดูแลตัวเองได สามารถพึ่ ง พาตั ว เองได และสั ง คม ภาพรวมก็จะตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท หมายถึงวาถาเราทําเรื่องอาหาร สังคม ก็จะตองไมมคี วามอดยาก สุดทายคือ 3.สิง่ แวดลอม ซึง่ เปนตนทางของทุกอยาง เป น เรื่ อ งต น นํ้ า ของทรั พ ยากรในการผลิ ต ตรงนี้ ค วามยั่ ง ยื น ก็ ต  อ งเกิ ด หมายความวาจะทําอยางไรใหตนทางทางทรัพยากรอยูอยางยั่งยืน อยูไปจนถึง รุนลูกรุนหลานของเรา เฉลี่ยทรัพยากรใหไปอยางทั่วถึง ทุกคนสามารถเขาถึง ทรัพยากรไดอยางยุติธรรม “ในอนาคตจะมองไปในเรื่องความยั่งยืนเปนหลัก วาจะทําอยางไรใหกับ การทํา CSR หรือการรับผิดชอบตอสังคมนั้นเดินไปสูความยั่งยืน ก็คือองคกร มีอายุยืนยาว เปนที่ยอมรับ เปนการสรางความเชื่อมั่น และเปนการตอยอด การลงทุ น ให กั บ องค ก ร เพราะความเชื่ อ มั่ น นี้ เราไม ไ ด บ อกว า เรายั่ ง ยื น แตความยัง่ ยืนมันเกิดจาก Stakeholder ทุกกลุม ทีใ่ หการยอมรับองคกรของเรา” คุณวุฒิชัยกลาว

เปนรูปธรรม วาเปนแนวทางแหงการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทัง้ ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดวยการริเริ่มสงเสริมปลูกตนกระดาษบนคันนา จากอดีตที่ คันนาถูกปลอยวางไมไดทําประโยชน ใหกลับมีคุณคา เปนแหลงสรางรายไดเสริม อีกทางหนึ่งใหกับเกษตรกร และยังเปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปนแหลงดูดซับ คารบอนไดออกไซดแหงใหม ชวยลดโลกรอน โดยปจจุบัน ตนกระดาษบน คันนาไดสรางรายไดใหกับเกษตรกรรวมแลวกวา 1.5 ลานราย และชวยดูดซับ คารบอนไดออกไซดไดมากถึง 6.7 ลานตันตอป หรือรีมละ 12.5 กิโลกรัม จาก

โมเดล CSR นี้เองที่ทําใหดั๊บเบิ้ล เอ ควารางวัลดานกิจกรรมที่รับผิดชอบตอ สังคมและสิ่งแวดลอม CSR ในระดับนานาชาติถึง 3 รางวัล โดย CSR ที่ดั๊บเบิ้ล เอ ดําเนินการ ภายใตโมเดลธุรกิจกระดาษจากคันนา หรือ “Paper From KHAN-NA” มี 4 ดานหลักดวยกันคือ การศึกษา เกษตรกร สังคม และสิ่งแวดลอม ที่ลวนเชื่อมโยงและตอบโจทยสรางความยั่งยืนใหกับทุก ภาคสวนในสังคมไทย จึงเปนที่มาของ 3 รางวัลใหญในระดับภูมิภาคภายในชวง 2 ปที่ผานมา (ป 2554 - 2555) ไดแก รางวัล Asian CSR Awards 2011 ในฐานะองคกรที่ชวยขจัดความยากจนในเอเชีย , รางวัล Hong Kong CSR Award 2012 ซึ่งเปนรางวัลที่คํานึงถึงเรื่องกิจกรรม CSR เขาสูวิสัยทัศน และ กลยุทธในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางแทจริง และ รางวัลดานสิ่งแวดลอม ดีเดนแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สาขา Green Leadership Award 2012 จากงาน “Asia Responsible Entrepreneurship Awards -Southeast Asia (AREA-SEA Awards) 2012

ดั๊บเบิ้ล เอ กับการควารางวัล CSR ในเวทีโลก

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จํากัด (มหาชน) เปนองคกรธุรกิจหนึ่งที่ถือวา ประสบความสําเร็จในการวางกลยุทธดาน CSR ที่เกิดจาก “โมเดลกระดาษจาก คันนา” หรือ Paper From KHAN-NA ที่พัฒนารูปแบบตอบโจทยทางสังคมอยาง

ปูนอินทรี กับไอเดียโมเดล Green CSR

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) หรือ ปูนอินทรี นับไดวา เปนบริษทั ทีด่ าํ เนินธุรกิจอยูบ นพืน้ ฐานของการรับผิดชอบตอสังคม โดยมีแนวคิด ในการดําเนินกิจกรรมดานสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ยึดมั่นในความ รับผิดชอบตอสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ครอบครัวพนักงาน ตลอดจนชุมชนรอบขางสถานประกอบการ และสรางผลงานดานการดูแล สิง่ แวดลอมอยางยัง่ ยืน โดยมุง เนนทีจ่ ะดูแลรักษาสิง่ แวดลอม และพยายามสราง October 2012 l 21

Energy#47_p18-23_Pro3.indd 21

9/21/12 8:55 PM


สมดุลของสิ่งแวดลอมคูไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ โครงการภายใต แนวทางดานกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม ในรูปแบบของการพัฒนาเพื่อ ความยั่งยืนดวยแนวคิด Green Heart เพื่อโลกนาอยู คูหัวใจสีเขียว โดยไมนานมานี้ ปูนอินทรียังไดทําการสงมอบหมูบานตนแบบที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม หรือ โครงการตนแบบหมูบานสีเขียว (INSEE Green Village) ใหแกชุมชนบานคลองทราย ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนของการฟนฟูชุมชนที่ไมเพียง แคสรางบานใหมใหกับชาวบานที่ประสบอุทกภัยเทานั้น แตยังคํานึงถึงสภาพ แวดลอมโดยรวมของชุมชนที่มีความยั่งยืนในยามปกติและยามที่ประสบอุทกภัย ในอนาคต และที่สําคัญคือการใชชีวิตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยยึดหลัก วิถีพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อความสุข อยางพอเพียงและยั่งยืน

โตโยตา มอเตอร กับการสรางเครือขายเยาวชนรักษโลก

สําหรับโครงการ “ลดเมืองรอน ดวยมือเรา” ซึ่งปนี้ไดดําเนินมาจนถึงปที่ 8 แลว โดยเปนความรวมมือระหวาง บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ตั้งแต พ.ศ.2548 ซึ่งวัตถุประสงคเพื่อมุงใหเกิด การลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม ผานการเฟนหาโรงเรียน และชุมชนในเทศบาลจากทั่วประเทศ ใหเขามาเปนเครือขายการดําเนินงาน ด า นสิ่ ง แวดล อ ม โดยเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารถ า ยทอดความรู  ตลอดจนสนั บ สนุ น งบประมาณการดําเนินงาน เพื่อนําความรูที่ไดจากโครงการไปดําเนินกิจกรรม เพือ่ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายในชุมชนและโรงเรียนของตน โดยโครงการ ในปนี้ นับเปนการดําเนินโครงการอยางตอเนือ่ งเปนปที่ 8 มีการเปดตัวเครือขายฯ แหงใหม จํานวน 40 แหง แบงเปนโรงเรียน 20 แหง และเทศบาล 20 แหง ในปนี้ ยังแนะนํา เครือขายตนแบบคารบอนตํ่าจํานวน 10 แหง ประกอบดวย โรงเรียน ตนแบบ 4 แหง และชุมชนตนแบบ 4 แหง ซึ่งเปนโรงเรียนและชุมชนที่เคยเขารวม ในโครงการ และมีผลการดําเนินกิจกรรมดีเดน รวมทัง้ เครือขายดานสิง่ แวดลอม ของโรงงานโตโยตาบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบดวย โรงเรียน 1 แหง

และชุมชน 1 แหง ดังนัน้ ในป พ.ศ.2555 จึงมีเครือขายฯ รวมบันทึกขอตกลงการ ดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งสิ้นจํานวน 50 แหง ปจจุบัน โครงการ “ลด เมืองรอน ดวยมือเรา” มีเครือขายทั้งสิ้น 342 แหง แบงเปนเทศบาล 152 แหง และ โรงเรียน 190 แหง ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ นายวุฒกิ ร สุรยิ ะฉันทนานนท ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญอาวุโส กลาววา เนือ่ งในโอกาสครบรอบ 50 ป ของโตโยตา บริษทั ฯ มุง มัน่ ทีจ่ ะรวมเปนสวน หนึ่งในการสรางสรรคกิจกรรมดีๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งป เพื่อสงมอบความสุข และตอบแทนที่ใหโอกาสโตโยตาอยูรวมทางกับสังคมไทยตลอดมา รวมทั้งการ มุงขยายเครือขายการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมผานโครงการลดเมืองรอนฯ ที่ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ดวยความรวมมือรวมใจ และการลงมือปฏิบัติ

22 l October 2012

Energy#47_p18-23_Pro3.indd 22

9/21/12 8:55 PM


ของสมาชิกเครือขายเพื่อสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน ของโครงการ นอกจากนี้ เพื่อมุงเนนใหเกิดการพัฒนาสูความยั่งยืน และเพื่อ พัฒนาการดําเนินกิจกรรมของเครือขายฯ ในโครงการ ใหเปนตนแบบแหงการ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกอยางเปนรูปธรรม ปนี้ โตโยตาจึงจัดตั้งเครือขาย ตนแบบคารบอนตํ่า ไดแก ชุมชนตนแบบจํานวน 5 แหง และ โรงเรียนตนแบบ จํานวน 5 แหงซึ่งจะทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูตนแบบสําหรับผูที่มีความสนใจใน การเขามาศึกษาความรู ตลอดจนแนวทางในการปฏิบตั งิ านดานสิง่ แวดลอมของ เครือขายฯ ไมวาจะเปนองคกรปกครองทองถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ตลอดจน บุคคลทั่วไป และยังถือเปนการยกระดับการดําเนินการของเครือขายฯ เพราะ โตโยตามุงหวังที่จะเห็นสังคมแหงการพัฒนาอยางยั่งยืน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย CSR เพื่อความสัมพันธอันดีในชุมชน

ในภาคการศึกษาอยาง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ก็ไดมีการดําเนิน กิจกรรมดาน CSR มาอยางตอเนื่อง และลาสุดกับโครงการ “เสริมสรางสุขภาพ ในชุมชน 5 ส.” และโครงการ “สงเสริมชุมชน ส. ยกกําลัง 3” ซึ่งเปนโครงการ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและความรวมมือรวมกับชุมชน ศ.นพ. ภิรมย กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา โครงการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 5 ส. เปนหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่เกิดจากความรวมมือของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดย สํานักงานทรัพยสิน จุฬาฯ เพื่อรวมพัฒนาเขตชุมชนพาณิชยโดยรอบจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ให เปนชุมชนที่แข็งแรง ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร ของมหาวิทยาลัย ดาน “เกื้อกูล” จากที่ไดกําหนดรวมไว 6 ดานไดแก ดานความกาวหนา ยอมรับ เขมแข็ง มั่นคง เกื้อกูล และเปนสุข โดยมุงหวังเห็นชุมชนมีความเขมแข็ง

ทั้งดาน กายภาพ สิ่งแวดลอม และสังคม อันจะเอื้อตอการมีสุขภาพที่ดี รวมทั้ง เปนการเสริมภาพลักษณ สรางความสัมพันธอนั ดีระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัย สามารถเปนโมเดลตนแบบของชุมชนนาอยูได เหลานีถ้ อื ไดวา เปนเพียงตัวอยางขององคกรทีม่ แี นวคิดของการ “รับผิดชอบ ตอสังคมอยางยั่งยืน” และประสบความสําเร็จทั้งในแงของธุรกิจและการลด ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การรับผิดชอบตอชุมชน และการรับผิดชอบตอกลุม ผูที่เกี่ยวของทุกกลุมอยางแทจริง ซึ่งการดําเนินกิจกรรม CSR เหลานี้ ไมเพียง แคสรางผลดีใหแกองคกรเทานั้น แตยังเปนการชวยสังคม ชวยลดผลกระทบ ดานสิ่งแวดลอม และลดการใชพลังงานไดอยางยั่งยืนในอนาคตอีกดวย

October 2012 l 23

Energy#47_p18-23_Pro3.indd 23

9/21/12 8:55 PM


Tools & Machine โดย : ณ อรัญ

ร ะ บ บ ผ ลิ ต นํ้ า ร อ น Air to Water Heat Pump

ระบบผลิตนํา้ รอนทีใ่ ชในโรงงานอุตสาหกรรม หรือกลุมธุรกิจ โรงแรม รีสอรท หองอาหาร สปา โรงพยาบาล โรงเรียน หางสรรพสินคา ฯลฯ มี หลายระบบ ไมวาจะเปนระบบ บอยเลอร (Boiler), ฮีทเตอร (Heater), โซลาร เทอรมอล (Solar thermal), Heat Recovery Air Conditioner และระบบทํานํ้ารอน (Heat Pump) ซึ่งระบบทํานํ้า รอนหรือ Heat Pump นั้นเปนทางเลือกอันดับตนๆ สําหรับการผลิตนํ้ารอนเพื่ออุปโภคบริโภคของกลุม ธุรกิจดังกลาว “เทรน” ไดคิดคนเครื่องทํานํ้ารอนหรือ Heat Pump ขึน้ โดยหลักการทํางานของระบบนีม้ ลี กั ษณะเดียวกันกับระบบปรับอากาศทีใ่ ชกนั อยู ทั่วไปซึ่งประกอบดวย แผงอีแวปอเรเตอร, คอมเพรสเซอร, คอนเดนเซอร, และวาลวลดความดัน หากแต Heat Pump นี้จะใชประโยชนจากพลังงานความ รอนของคอนเดนซิง่ เปนหลัก และแลกเปลีย่ นพลังงานความรอนจากนํา้ ยาทําความ เย็นเพื่อผลิตนํ้ารอนที่ฝงคอนเดนซิ่ง ั นาระบบผลิตนํา้ รอนเปนระบบ Air ทัง้ นีใ้ นปจจุบนั ผูผ ลิตและจําหนายไดพฒ to Water Heat Pump หรือเรียกงายๆวา เปนระบบการทํานํา้ รอนทีอ่ าศัยการถาย โอนพลังงานจากอากาศไปสูนํ้าดวยระบบปรับอากาศ และผลพลอยไดจากระบบ นี้ คือ ลมเย็น เนื่องจากอากาศที่เขาเครื่องไดถายโอนพลังงานจากตัวมันเองไปสู นํ้ายาทําความเย็นเรียบรอยแลว ลมที่ไดออกมาจึงมีอุณหภูมิตํ่าลง โดยนวั ต กรรมทํ า นํ้ า ร อ นจาก ระบบใหมนี้ใชตนทุนการผลิตตํ่าแตมี ประสิทธิภาพสูงกวาเครื่องทํานํ้ารอน ธรรมดาทั่วไปเมื่อเปรียบเทียบกับการ ผลิตนํ้ารอนดวยวิธีดั้งเดิม ไมวาจะเปน เครื่องทํานํ้ารอนไฟฟาหรือหมอตมเชื้อ เพลิงชนิดตางๆ โดยเครื่องทํานํ้ารอน ของเทรนสามารถประหยั ด พลั ง งาน หรือประหยัดคาใชจายไดสูงถึงรอยละ 80 เลยทีเดียวครับ เรียกไดวาประหยัด พลังงานมากกวาระบบอื่นๆ และยังไร ปญหาระบบนํ้ายารั่วซึมดวย Double Wall Heat Exchanger ตามมาตรฐาน UL Standard for Heat Pump Hot Water Heating Application นอกจาก นั้นเทรนยังเปนผูผลิตและจําหนายราย

เดียวที่กลารับประกันความปลอดภัยและความสะอาดของ นํ้ารอนเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกดวย และนี่เปนตัวอยางเครื่องปรับอากาศที่ใชสําหรับ ทําความเย็นในบานทัว่ ไป แรงดันในทอนํา้ ยาฝง คอนเดนซิง่ จะมีคาอยูประมาณ 170 – 180 psi แตเมื่อมีการใชงาน ของเครือ่ งทํานํา้ รอนแลว แรงดันภายในฝง คอนเดนซิง่ จะ มีคาสูงเปน 2 เทา หรือประมาณ 380 psi ทั้งนี้เนื่องมา จากการใชงานเครื่องทํานํ้ารอนนี้จะตองผลิตนํ้ารอนใหได อุณหภูมสิ งู ถึง 60 องศาเซลเซียสนัน่ เอง นัน่ ก็หมายความ วา ทางดานฝงนํ้ายาทําความเย็นจะตองมีอุณหภูมิสูงถึง 70 – 80 องศาเซลเซียสเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความ รอนที่แรงดันทํางานสูง ดวยเหตุนี้การใชงานเครื่องทํานํ้ารอน หรือ Heat Pump เพื่อผลิตนํ้ารอนจึงไดมีการกําหนดมาตรฐานขึ้น มารองรับเพื่อความปลอดภัยจากแรงดันที่สูงดังกลาว มาตรฐาน สากลที่เปนที่ยอมรับในบานเรา ไดแกมาตรฐาน UL ซึ่งกําหนดไวชัดเจนสําหรับ ชุดแลกเปลี่ยนความรอนที่ใชเปนคอนเดนซิ่งสําหรับเครื่องทํานํ้ารอนประเภทนี้ วา จะตองมี ผนังสองชั้นแยกสวนกันระหวางนํ้ายาทําความเย็นกับนํ้ารอน ที่ผลิต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในกรณีผนังหรือทอที่ใชงานแรงดันสูงเกิดการ รั่วไหล นํ้ายาทําความเย็นจะไดไมปนเปอนนํ้าอุปโภคบริโภคได เพราะสวนใหญแลว เราจะใชนํ้ารอนสําหรับอาบและดื่ม หากนํ้ารอนมีการปนเปอนกับนํ้ายาทําความ เย็นที่มีคุณสมบัติเปนสารกอมะเร็งเขาไปสูรางกาย เกิดการตกคางสะสม และ เปนอันตรายถึงชีวิตได ดังนั้นในการเลือกใชเครื่องทํานํ้ารอน หรือ Heat Pump นอกจากจะคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานแลว ควรคํานึงถึงความปลอดภัย ควบคูกันไปดวย

24 l October 2012

Energy#47_p24_Pro3.indd 24

9/20/12 10:35 PM


Energy#47_p25_Pro3.indd 25

9/20/12 10:38 PM


Green Industrial โดย : ณ อรัญ

แนวคิ ด Greenovation สู อิชิตัน กรีน แฟคทอรี่

หากพูดถึงโรงงานอุตสาหกรรมแลวคุณนึกถึงอะไรเปนอันดับแรก นึกถึง ภาพพนักงานในชุดฟอรมที่ดูเรงรีบ นึกถึงกระบวนการผลิตหรือการทํางานดวย เครือ่ งจักรกล นึกถึงการปลอยมลพิษ นํา้ เสีย ซึง่ อยางหลังนัน้ อาจจะเปนภาพของ โรงงานสมัยกอนภาพแบบนี้อาจจะติดในหัวสมองของหลายๆ คน แตในปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเริ่มใหความสนใจดานการอนุรักษ พลังงานและสิ่งแวดลอมมากขึ้นโดยมีการติดตั้งอุปกรณเครื่องจักร และเลือก ใชวัตถุดิบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการประหยัดพลังงานใหมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พรอมเรงคิดคนหาวิธีแกไขปญหาดังกลาวดวยหลาก หลายวิธีที่แตกตางกันออกไป ตามความจําเปนในการใชงานและงบประมาณใน การลงทุนของโรงงานนั้นๆ ทัง้ นีก้ ารอนุรกั ษพลังงานปจจุบนั นอกจากชวยใหเกิดการประหยัดพลังงาน และลดผลกระตอสิ่งแวดลอมแลวยังชวยอานิสงสตอเศรษฐกิจ และสังคมไดเปน อยางดี โดยสามารถชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจกและยังสามารถเขารวมใน การขายคารบอนเครดิตแปลเปนรายไดอีกทางหนึ่ง ที่สําคัญนั้นยังชวยลดตนทุน ในกระบวนการผลิต สําหรับเรือ่ งราวของการประหยัดพลังงานและอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมภายใน โรงงานอุตสาหกรรมในเดือนนีผ้ เู ขียนไดมโี อกาสไปเยีย่ มชมโรงงานผลิตเครือ่ งดืม่ ชาเขียว “อิชิตัน” ของ คุณตัน ภาสกรนที ประธานบริษัท อิชิตันกรุป จํากัด

ซึ่งไดบริหารจัดการพลังงานภายใตแนวคิด Greenovation สูการเปนโรงงาน สีเขียว (Green Factory) โดยการดําเนินธุรกิจเปนสวนหนึ่งของสังคมที่ใหความ เคารพตอธรรมชาติ และรบกวนธรรมชาตินอยที่สุด ดวยการผสานเทคโนโลยี ขั้นสูงสุดผนวกจิตสํานึกการปลูกฝงคนรุนใหมใหตระหนักถึงความสําคัญของ ธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการอยูรวมกันอยางสมดุล การดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของ อิชิตันฯ

26 l October 2012

Energy#47_p26-28_Pro3.indd 26

9/20/12 10:41 PM


นั้นเริ่มตั้งแตการออกแบบโครงสรางของโรงงานใหเกิดการประหยัดพลังงาน ดวยการออกแบบใหสามารถนําแสงสวางจากธรรมชาติมาชดเชยแสงภายใน โรงงานใหมากที่สุด เพื่อเปนการลดการใชไฟฟา ซึ่งสามารถลดพลังงานไฟฟา ไดถึง 20-50% ผนังโรงงานเปนวัสดุควบคุมอุณหภูมปิ อ งกันความรอน การลดใชเครือ่ ง ปรับอากาศ สวนอุปกรณสํานักงานบางสวนเชน โตะทํางานก็จะผลิตมาจาก วัสดุรไี ซเคิลอยาง “อีโค บอรด รีไซเคิลพลาสติก” ชวยลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอม ไดเปนอยางดี เรียกไดวา ทุกอยางถูกออกแบบมาเพือ่ รองรับการประหยัดพลังงาน

หลอดไฟประหยัดพลังงานเปนอีกแนวทางหนึ่งที่โรงงานผลิตเครื่องดื่ม ชาเขียวแหงนี้เหลือใชโดยไดติดตั้งหลอดคอมแพ็กฟลูออเรสเซนตแบบประหยัด ไฟ พรอมดวยการติดตั้งบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส อีกทั้งมีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อ หลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานจากการถายเทความรอนเขาสูหองปรับอากาศ ตลอดจนการเพิ่มปริมาณตนไมและพื้นที่สีเขียว เพื่อชวยบังแดด เพิ่มความชุมชื้น ลดความรอนใหกบั ตัวอาคารซึง่ ชวยใหเครือ่ งปรับอากาศไมตอ งทํางานหนักเกินไป ในดานกระบวนการผลิตที่นี่ไดติดตั้ง ระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ [Cold Aseptic Filling Technology] เทคโนโลยีทนั สมัยทีส่ ดุ ในการผลิตเครือ่ ง ดื่มในปจจุบันเพื่อตอบสนองการบริโภคยุคใหมที่ใหความสําคัญตอเครื่องดื่มที่คง คุณคาสารอาหารของธรรมชาติไวมากที่สุด โดยขั้นตอนผลิตอิชิตัน ออรแกนิก กรีนที ที่ผานการตมแลวจะถูกสงเขาเครื่องแยกตะกอนเหลือเพียงนํ้าชาใส จาก นัน้ จะเดินทางผานทอลําเลียงในระบบปดเขาสูถ งั ผสมรสชาติ เขาสูร ะบบฆาเชือ้ ดวย ความรอนสเตอริไรสด 4 วินาที จากนั้นลดอุณหภูมิลงเหลือ 30 องศาเซลเซียส เขาสูการบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ บรรจุลงขวดแลวปดผนึกฝาทันที สําหรับการบรรจุผลิตภัณฑลงขวดขณะอุณหภูมิปกติทําใหขวดบรรจุ ไมจําเปนตองหนาเพื่อทนความรอน ขวด PET ในระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อ ใชพลาสติกเพียง 17.5 กรัม ตางจากระบบเดิมที่ใชพลาสติคถึง 26 กรัม ใช พลังงานของโลกนอยลงถึง 36% หรือเทียบเทากับการลดใชพลาสติกไดถึง

5,500,000 กิโลกรัมตอป เทียบเทากับการใชพลังงานเชื้อเพลิงสําหรับรถยนต 6,800 คันตอป และสามารถลดพื้นที่ฝงกลบไดเทากับสนามฟุตบอลที่มีความลึก 100 เมตรเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยั ง ได ติ ด ตั้ ง ระบบแลกเปลี่ ย นความร อ นหรื อ ที่ เ รี ย กว า อีโคโนไมเซอร มาใชในกระบวนการผลิตไอนํ้า โดยนําเอาความรอนทิ้งที่ปลอย จากปลองไอเสียกลับมาอุนนํ้ากอนนําเขาหมอไอนํ้า (Boiler) ซึ่งสามารถลดการ ใชแกสไดเปนอยางดี พรอมกันนีย้ งั ไดมกี ารจัดการขยะเนือ่ งจากภายในอิชติ นั มีขยะหลายประเภท กระบวนการจัดการกับขยะจึงแตกตางออกไปในแตละประเภท ขวดพลาสติก กระดาษ เศษอาหาร กลอง UHT และอื่นๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลใชงานใหเกิดประโยชน อีกครั้งภายใตแนวคิด Re Think, Reduce, Re Use, Recycle และ ในบาง สวนนําไปขายซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งของการกําจัดขยะ และเพื่ อ ให ก ารประหยั ด พลั ง งานและการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานเป น ไป ตามเปาหมาย อิชติ นั ยังไดมกี ารบําบัดนํา้ เสียอันสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมรอบ ดาน โดยนํา้ ทีผ่ า นกระบวนการบําบัดนํากลับไปหมุนเวียนเปนพลังงานอีกครัง้ และ บางสวนนํามาใชรดนํ้าตนไมภายในโรงงาน

October 2012 l 27

Energy#47_p26-28_Pro3.indd 27

9/20/12 10:41 PM


กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม

สวนกิจกรรมการรณรงคใหพนักงานมีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน นัน้ อิชติ นั ไดสง เสริมสนับสนุนใหพนักงานทุกคนมีสว นรวมในการอนุรกั ษพลังงาน และสิ่งแวดลอม โดยรวมกันปดไฟ ปดแอร เมื่อไมมีความจําเปนในการใชงาน กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษภายในโรงงาน พรอมดวยกิจกรรมปลูกตนไมรวม กับชุมชนเพื่อลดภาวะโลกรอน ทัง้ นีจ้ ากกรณีทโี่ รงงานอิชติ นั กรีน แฟคทอรี่ ไดรบั ผลกระทบจากอุทกภัย ครั้งใหญที่สุดในประวัติศาสตร เมื่อ 11 ตุลาคม 2554 นั้น “คุณตัน ภาสกร นที” ไดตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤติธรรมชาติที่ตองการการรวมมือกัน ของทุกคนในการแกไขจึงไดจัดพื้นที่บางสวนภายในโรงงานจัดเปนนิทรรศการ “ตันแลนด ดินแดนแหงความสมดุล” ขึ้นเพื่อเปนแหลงเรียนรูวิกฤตการณจาก ภัยธรรม รวมถึงแหลงเรียนรูระบบการผลิตรอบโรงงานกวา 400 เมตร เพื่อเปดโอกาสให นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปไดเรียนรูแหงการอยูรวมกัน อยางสมดุลระหวางสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามเพื่อสรางความสมดุลใหกับธรรมชาติอิชิตันไดพัฒนา ชาออรแกนิกโดยไดสนับสนุนใหชาวบานกวา 50,000 ครอบครัวบนดอยตุงหัน มาปลูกชาออรแกนิค ซึ่งชวยสรางรายไดใหครอบครัวชาวดอยไดอยางมั่นคง นอกจากนี้แลวยังไดกอตั้งมูลนิธิตันปน เพื่อสนับสนุนงานดานการศึกษา และสิ่งแวดลอม โดยเงินปนผลสวนตัวของคุณตันและคุณอิง ภาสกรนที จํานวน 50% จากผลกําไรของบริษัทฯ จะมอบใหกับมูลนิธิตันปน และตั้งแต พศ. 2562 เปนตนไปจะมอบเงินปนผลไมตาํ่ กวา 90% เพือ่ เขามูลนิธติ นั ปน เพือ่ ใชเปนประโยชน

สําหรับการศึกษาและสิ่งแวดลอมเพื่อเติมเต็มความยั่งยืนใหกับโลกใบนี้ จากการดําเนินงานดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมรวมนั้นชวย ใหอิชิตันสามารถชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก และลดการใชพลังงาน ไดเปนอยางดี โดยลดการใชพลังงานไดประมาณ 30% พรอมมีเปาลดการใช พลังงานไวที่ 40% ภายในปหนา และนีก้ เ็ ปนบทบาทหนึง่ ของโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ ดเล็งเห็นความสําคัญ ของการอนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอมทีน่ อกจากจะชวยลดตนทุนดานพลังงาน ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แลวยังเปนการคืนกําไรใหกับประชาชนที่ไมใชการ สรางภาพ

28 l October 2012

Energy#47_p26-28_Pro3.indd 28

9/20/12 10:41 PM


Energy#47_Ad Trane_Pro3.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

9/21/12

12:36 AM


Saving Corner

จักรกลความรอน

โดย คุณทนงศักดิ์ วัฒนา ที่ปรึกษางานวิศวกรรมออกแบบเครื่องจักรกล ระบบบําบัด นําเสีย/และจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม บจก.ไทยเวิรค เอ็นจิเนีย วิศวกรโครงการ (Project Engineer) บริษัท ภาคีวิศวกร จํากัด

อุณหภูมคิ วามรอนตํา่ เพือ่ ผลิตไฟฟา ทางออกของพลังงานทดแทนในอนาคต

สหประชาชาติ (ยูเอ็น) มีรายงานวา โลกของเรากําลังเขาสูภ าวะขาดแคลน อาหาร นํ้ า และพลั ง งานเนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของจํ า นวนประชากรโลก โดยคาดหมายวา ในป พ.ศ. 2573 โลกจะมีประชากรเกือบๆ 9,000 ลานคน หรือเพิม่ ขึน้ เกือบ 2,000 ลานคน ในอีก 18 ปขา งหนา และ เพิม่ ขึน้ เกือบ 3,000 ลานคนในอีก 20 ปขา งหนา สงผลใหมคี วามตองการใชทรัพยากรโลกเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ คาดวาในป พ.ศ. 2530 โลกเราจะตองการอาหารเพิม่ ขึน้ อยางนอย 50% ตองการใชพลังงาน เพิม่ ขึน้ 45% และตองการนํา้ สะอาดเพิม่ ขึน้ อีก 30% ดังนัน้ เราคงหลีกเลีย่ งไมไดที่ จะแสวงหาเทคโนโลยีการเพิม่ อาหาร พลังงาน หรือแมแตนาํ้ สะอาดเพือ่ ตอบสนอง ความตองการในอนาคต โดยเฉพาะเรือ่ งพลังงาน ซึง่ พลังงานทีม่ นุษยใชอยูท กุ วันนี้ คือ พลังงานจากฟอสซิล นับวันจะลดลงและอนาคตคง ไมพอกับความตองการที่ เพิม่ ขึน้ อยางมากมาย พลังงานทดแทน คงเปนทางเลือกทีเ่ ราคงหลีกเลีย่ งไมได เพือ่ เปนแหลงพลังงานอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ใหสามารถ ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลใหไดและใชในเชิงพาณิชยอยางคุม คาในเชิงเศรษฐศาสตร นับวาเปนเรือ่ งทาทาย ทีห่ นวยงานทีเ่ กีย่ วของตองหันมาทํากันอยางจริงจัง

รูปที่ 1 แสดงปริมาณการใชพลังงานทัว่ โลกในป ค.ศ.2030 ปจจุบนั พลังงานไฟฟานับวาเปนปจจัยหนึง่ ทีข่ าดไมได ในการดําเนินชีวติ ของมนุษยไปเสียแลว ซึง่ จากขอมูลของสํานักนโยบายและแผนพลังงาน พลังงาน ไฟฟากวา 90% ทีผ่ ลิตในประเทศไทยมาจากพลังงานจากฟอสซิล (ขอมูลป 2553) การพัฒนาพลังงานทดแทนเพือ่ ผลิตไฟฟานับวามีความสําคัญอยางยิง่ ยวด ทีท่ กุ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของตองหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับประเทศไทยรูปที่ 2 ปริมาณการใชเชือ้ เพลิงแตละประเภทในการผลิตไฟฟาของไทย ป 2553 ทีม่ า : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน สําหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงานไดกาํ หนดยุทธศาสตร ในการจัดทํา Roadmap การพัฒนาสูส งั คมคารบอนตํา่ เพือ่ สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป ( พ.ศ. 2555-2564) โดยแบงเปนพลังงาน รูปแบบใหม 3 MW พลังงานแสงแดด 2,000 MW พลังงานจากลม 1,200 MW พลังงานจากนํา้ 1,608 MW พลังงานจากชีวภาพ 4,390 MW และ เชือ้ เพลิง ชีวภาพ ทดแทนนํา้ มัน 44% โดยใหหลายๆ หนวยงานรับผิดชอบในการพัฒนา พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพือ่ อนาคตประเทศไทยจะมีพลังงานใชอยาง ยัง่ ยืน และมัน่ คง จากขอมูลขางตน การจะพัฒนา พลังงานทดแทนในสวนของ พลังงานชีวภาพ ซึง่ ไดแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ พลังงานจากขยะ พลังงานจาก ชีวมวล และพลังงานจากกาซชีวภาพ ซึง่ ตองเปลีย่ นเปนพลังงานความรอนกอนจึง สามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟาได หรือแมแตการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอน แสงอาทิตย ดังนัน้ การพัฒนาจักรกล หรืออุปกรณทเี่ ปลีย่ นพลังงานความรอน ไปเปนพลังงานไฟฟาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งยวด เพื่อตอบโจทยที่รัฐบาล ตั้งเปาหมายไวได ซึ่งปจจุบัน การพัฒนา อุปกรณดังกลาวสําหรับประเทศไทย ยังมีนอยมาก หรือยังไมสามารถนําไปใชในเชิงพาณิชยไดเลย อีกทั้ง พลังงาน ความรอนทีผ่ ลิตไดยงั มีอณ ุ หภูมไิ มเหมาะสม (อุณหภูมติ าํ่ ) ซึง่ ทําใหการผลิตไฟฟามี ประสิทธิภาพตํา่ ตามไปดวย ดังนัน้ เพือ่ ตอบโจทยหลายอยางทีก่ ลาวมา การพัฒนา จักรกลความรอนตํา่ เพือ่ ผลิตไฟฟา จึงมีความสําคัญมากในการจะบรรลุเปาหมาย ของกระทรวงพลังงาน และของประเทศไทย นอกจากนี้ จักรกลความรอนตํา่ เพือ่ ผลิตไฟฟา ยังสามารถประยุกตใชกบั ความรอนทิง้ (Heat Waste) ในกระบวนการ ผลิตในอุตสาหกรรมไดอีกดวย ซึ่งนับวา จักรกลความรอนตํ่าเพื่อผลิตไฟฟา เปนคําตอบของพลังงานทดแทนในอนาคตอันใกล รูจ กั จักรกลความรอนตํา่ เพือ่ ผลิตไฟฟา (Organic Rankine Cycle, ORC) จักรกลความรอน เปนจักรกลทีใ่ ชสารทํางาน ทํางานเปนวัฏจักร โดยวัฏจักร มีหนาทีเ่ ปลีย่ นพลังงานความรอนจากภายนอก (External Combustion) หรือแหลง จายความรอนใหเปนพลังงานกล เพือ่ ขับเครือ่ งกําเนิดไฟฟา โดยทัว่ ไปเรียกวัฏจักร

30 l October 2012

Energy#47_p30-31_Pro3.indd 30

9/22/12 1:01 AM


แบบนี้ วา วัฏจักรกําลัง (Power Cycle) โดยปกติ วัฏจักรกําลังมีหลายรูปแบบดวยกัน แตในจักรกลความรอนตํา่ เพือ่ ผลิตไฟฟา ( Organic Rankine Cycle,ORC) ทํางาน บนพืน้ ฐานของวัฏจักรแรงคิน (Rankine Cycle) วัฏจักรแรงคิน เปนวัฏจักรกําลัง ที่ เปนวัฏจักรอุดมคติทใี่ ชเปนแบบจําลองสําหรับโรงจักรไอนํา้ (Steam Power Plant) โดยมี นํา้ เปนสารทํางาน สําหรับ จักรกลความรอนตํา่ เพือ่ ผลิตไฟฟา หรือ ORC จะมีวฏั จักรเหมือนกับวัฏจักรแรงคิน (Rankine Cycle) แตใชสารอินทรียเ ปนสาร ทํางานแทนนํา้ เชน Silicone Oil ,Hydrocarbons หรือ Fluorocarbons เปนตน ระบบ ORC มีขอ ดีกวาระบบกําลังไอนํา้ คือ แหลงจายความรอนภายนอกไมจาํ เปนตองมี อุณหภูมสิ งู มากนัก เนือ่ งจาก สารทํางาน จะมีอณ ุ หภูมใิ นการกลายเปนไอตํา่ นัน้ คือคาพลังงานความรอนทีใ่ ชใหแกระบบจึงมีคา ตํา่ ตามไปดวย ซึง่ ในการเปรียบเทียบ การผลิตไฟฟากับประสิทธิภาพระบบของโรงไฟฟาที่ใชพลังงานความรอนจาก ภายนอก (External Combustion)

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง ประสิทธิภาพของโรงไฟฟาความรอน กับกําลังไฟฟาทีผ่ ลิตได แตอยางไรก็ตาม ถึงแมระบบ ORC จะมีประสิทธิภาพและกําลังไฟฟาทีผ่ ลิตได ไมสงู มากนัก แตระบบ ORC เหมาะสมกับแหลงพลังงานความทีม่ อี ณ ุ หภูมไิ มสงู มาก หรือพลังงานความรอนเหลือทิ้ง จากอุปกรณการผลิตในกระบวนการทาง อุตสาหกรรม หรือแมแตพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย จากทีก่ ลาวมาระบบ ORC เปนวัฏจักรกําลังทีท่ าํ งานอยูบ นพืน้ ฐานของวัฏจักรแรงคิน ดังนัน้ เพือ่ ให เขาใจการทํางานของระบบ ORC จึงจําเปนตองมีความรูพ นื้ ฐานของวัฏจักแรงคิน เสียกอน ซึง่ ในทีน่ จี้ ะกลาวถึง วัฏจักแรงคินอยางงาย (Simple Rankine Cycle) ซึ่งประกอบดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ คือ (1) กระบวนการอัดตัวแบบ ไอเซนโทรปก ซึ่งเกิดขึ้นที่เครื่องสูบ (2) กระบวนการใหความรอนที่ความดัน คงที่ ซึ่งเกิดขึ้นที่แหลงจายความรอน กระบวนการขยายตัวอยางไอเซนโทรปก ซึง่ เกิดขึน้ ทีก่ งั หันไอ และกระบวนการถายเทความรอนออกออกจากระบบทีค่ วามดัน คงที่ ซึง่ เกิดขึน้ ทีเ่ ครือ่ งควบแนน ดังแสดงในรูปที่ 4 แสดงแผนภาพ อุณหภูมิ – เอนโทรป ในกระบวนการตางๆ ของวัฏจักรแรงคิน และ อุปกรณตา งๆ ทีใ่ ชในวัฏจักรแรงคิน อยางงาย จักรกลความรอน ORC จะใชประสิทธิภาพอุณหภูม เปนตัวบงชี้ถึง สมรรถนะของจักรกลความรอน สามารถเขียนไดในรูปของสมการของ พลังงาน ทีไ่ ดสทุ ธิจากระบบ ตอพลังงานทีจ่ า ยใหระบบ (พลังงานความรอนทีจ่ า ยใหระบบ) ดังแสดงในสมการที่ 1 η th = W net / Q H ……………………………….(1)

รูปที่ 4 (a) แผนภาพอุณหภูมิ – เอนโทรป และ (b) แผนภาพอุปกรณใน วัฏจักรแรงคินอยางงาย

หลักการทํางานของจักรกลความรอน ORC (จากแผนภาพที่ 4) จากสภาวะที่ 1 สารทํางาน ซึง่ เปนพวกสารอินทรีย จะอยูใ นสภาวะของเหลวอิม่ ตัว ไหลเขาเครือ่ งสูบ และจะถูกอัดตัวดวยกระบวนการไอเซนโทรปก จนความดันเพิม่ ขึน้ และเปนของเหลว อัดตัว ในสภาวะที่ 2 หลังจากนัน้ สารทํางานจะเคลือ่ นทีไ่ ปรับพลังงานความรอน ในอุปกรณใหความรอน หรือหมอตมในสภาวะความดันคงที่ ในกระบวนการนี้ สารทํางานจะไดรบั พลังงานความรอน จากของเหลวอัดตัว เปนของเหลวอิม่ ตัว และ เริม่ กลายเปนไอ จนเปนไออิม่ ตัว จนกระทัง่ สารทํางานกลายเปนรอนยิง่ ยวดทีส่ ภาวะที่ 3 หลังจากนัน้ ไอรอนยิง่ ยวดจะถูกสงผาน เพือ่ ขยายตัวในกังหันไอ ในสภาวะไอเซนโทรปก ไดเปนกําลังกล เพือ่ ไปขับเครือ่ งกําเนิดไฟฟา ไอทีผ่ า นกังหันไอ จะมีความดันลด ลงมาจนอยูใ นสภาวะที่ 4 ซึง่ มีความดันเทากับ สภาวะที่ 1 ซึง่ อาจจะอยูใ นสภาวะ ของผสมสองสถานะ หรือไออิม่ ตัวก็ได หรือแมแตไอรอนยิง่ ยวดก็ได หลังจากนัน้ สารทํางาน จะผานเครือ่ งควบแนนทีส่ ภาวะความดันคงที่ เพือ่ ระบายความรอนออกสู สิง่ แวดลอม และหลังออกจากเครือ่ งควบแนนแลวสารทํางานจะมีสถานะเปนของเหลวอิม่ ตัว เหมือนกับสภาวะที่ 1 จักรกลความรอน ORC จะทํางานเปนวัฏจักรเชนนีต้ ลอด เวลา เพือ่ ผลิตกําลังงานออกจากระบบ ในจักรกลความรอนทีม่ กี ารผลิตจําหนาย ในเชิงพาณิชยของตางประเทศ อยางเชน ของบริษทั Infinity Turbine ดังแสดงใน รูปที่ 5 จะพบวาคาพลังงานความรอนทีป่ อ นเขาระบบมีคา ตํา่ มาก คือ 80-140 OC โดยใช R134a เปนสารทํางาน

รูปที่ 5 แสดงสภาวะการทํางานในตําแหนงตางๆ ของจักรกลความรอน ORC ของบริษทั Infinity Turbine

รูปที่ 6 ตัวอยางจักรกลความรอน ORC ทีม่ กี ารผลิตจําหนายในเชิงพาณิชย ในตางประเทศ ซึง่ เปนสารทําความเย็นทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม จักรกลความรอนก็สามารถ ผลิตพลังงานกลเพื่อขับเครื่องกําเนิดไฟฟาไดแลว นับวาเปนจักรกลความรอน ทีน่ า สนใจมาก และในอนาคตอันใกลคงเปนอุปกรณทางเลือกในการผลิตไฟฟาอยาง ดีเยีย่ มสําหรับประเทศไทย

ทีม่ า : http://gulfcoastgreenenergy.com/our-technologywaste-heat-to-power-equipment October 2012 l 31

Energy#47_p30-31_Pro3.indd 31

9/21/12 8:59 PM


Energy Best Award โดย : รังสรรค อรัญมิตร

ขาว ซี.พี. ลดตนทุนดานขนสง

สู ที่ ม าของรางวั ล ดี เ ด น ดานอนุรกั ษพลังงาน ประเภทการขนสงทางนํา้

หากยอนถึงอดีตกาลที่ผานมาคนจะไมมีปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมเลย แมแตนอย ซึ่งผูคนสวนใหญจะอาศัยอยูกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติในการ ดํารงชีวติ เปนหลัก จนกระทัง่ ในโลกยุคปจจุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ น โดยการดํารง ชีวติ การประกอบธุรกิจตองพึง่ พาเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึน้ เพือ่ การแขงขัน เพือ่ ความอยูร อดในสังคม ดังนัน้ คนจึงไดคดิ คนพัฒนาเทคโนโลยีขนึ้ มาอยาง ตอเนือ่ งเพือ่ รองรับการใชชวี ติ ของตัวเองรวมถึงการดําเนินธุรกิจในแตละภาค สวน ไมวา จะเปนภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรืออุตสาหกรรมการเกษตร ซึง่ ปจจุบนั ก็ตอ งพึง่ พาเทคโนโลยีสมัยใหมเชนกัน ทั้งนี้การพัฒนาเทคโนโลยีนั้นนอกจากสรางความสะดวก สบาย ความแมนยําในการผลิต และใหเกิดความรวดเร็วในการทํางานแลวผูค ดิ คน ออกแบบยังไดพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมารองรับการประหยัดพลังงานอีกดวย เพือ่ ใหการดําเนินธุรกิจในแตละภาคสวนสามารถลดการใชพลังงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และลดสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมลง ทีส่ าํ คัญยังเปนการ ชวยลดตนทุนในกระบวนการผลิต และขนสงไดเปนอยางดี จากปญหาดังกลาว บริษทั เอกชนตางก็ไดพฒ ั นากระบวนการผลิตของตนเองใหสามารถลดการใช พลังงาน ลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมใหไดตามเปาหมายและนโยบายของแตละ บริษทั สูก ารแขงขันไดทงั้ ในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตามการลดตนทุนดานการผลิตนอกจากพัฒนาเทคโนโลยี มาใชในกระบวนการผลิตภายในโรงงานเพือ่ ใหเกิดการประหยัดพลังงานแลว การขนสงสินคาก็เปนปจจัยสําคัญของกระบวนการผลิตทีต่ อ งหามาตรการ มาลดเชนกัน เพื่อใหกระบวนการผลิตสามารถประหยัดพลังงานไดอยางมี ประสิทธิภาพตัง้ แตตน นํา้ ถึงปลายนํา้ ยกตัวอยาง บริษทั ขาว ซี.พี. จํากัด (โครงการนครหลวง) ซึง่ ได รับ “รางวัลดีเดน ดานการอนุรกั ษพลังงานประเภทขนสง จากการประกวด

32 l October 2012

Energy#47_p32-34_Pro3.indd 32

9/20/12 10:48 PM


ธุรกิจใดก็ตามที่สามารถสงมอบสินคาไปถึงผูบริโภคไดตรงตามที่ลูกคา ตองการ ถูกสถานที่ ตรงเวลา สินคามีสภาพสมบูรณ และมีตน ทุนทีเ่ หมาะสม ธุรกิจนัน้ ก็จะมีความไดเปรียบทางการแขงขันเหนือคูแ ขง เพราะผูบ ริโภคประทับ ใจในสินคาและการใหบริการมากกวาคูแ ขง ทัง้ นีก้ ารขนสงตามศักยภาพของทาเรือของ บริษทั ขาว ซี.พี. นัน้ ชวย ใหสามารถลดการขนสงทางรถได 21% และสามารถพัฒนาศักยภาพในการ ขนสงทางนํา้ ใหเพิม่ ขึน้ ได 36% นอกจากนีย้ งั ไดนาํ เทคโนโลยีตา งๆ เขามาชวย บริหารจัดการขนสง เชน วางแผนการขนสงลวงหนาผานระบบ GIS ควบคุม กระบวนการขนสงผานระบบมาตรฐานขอมูลกลาง เปลีย่ นการใชเชือ้ เพลิง จากนํา้ มันดีเซลเปนกาซธรรมชาติ NGV ในเรือขนสง เพือ่ เปนการประหยัด Thailand Energy Awards 2012” เนือ่ งจากไดดาํ เนินการพัฒนาระบบการ ขนสงโดยการเปลีย่ นรูปแบบการขนสงจากทางบกเปนทางนํา้ เพือ่ ลดการใช พลังงานและลดตนทุนในการขนสงขาว อยางไรก็ตามเริ่มแรกการพัฒนาดานการขนสงสินคาของ บริษัท ขาว ซี.พี. จํากัด นัน้ ไดทาํ การศึกษาการขนสงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ พบการบริหารจัดการระบบ logistics ทีด่ จี ะทําใหเกิด profit leverage effect คือการลดลงของตนทุน ซึง่ การลดตนทุน logistics สามารถทําไดงา ยกวา การเพิม่ ยอดขาย เพราะเปนการปรับปรุงกระบวนการภายในของธุรกิจเอง ตางจากการเพิม่ ยอดขายทีต่ อ งเผชิญกับปจจัยภายนอกจํานวนมากไมวา จะ เปนการแขงขันจากคูแ ขง ภาวะเศรษฐกิจ พฤติกรรมของผูบ ริโภค จากการ ศึกษาบริษทั ขาว ซี.พี. ไดนาํ มาพัฒนาการขนสงของตนเอง โดยมีแนวคิด 2 สวน คือ 1.การคัดเลือกทีต่ งั้ และการกอสรางโรงงาน ปรับปรุงคุณภาพขาวใหใกลกบั แหลงวัตถุดบิ เพือ่ ลดระยะทางในการขนสงให ใกลขนึ้ 2.การพัฒนาทาเรือ Inland Port ทีใ่ กลกบั โรงงานปรับปรุงคุณภาพ ขาวเพือ่ สะดวกตอการขนสงสินคาทางเรือ ซึง่ สวนใหญแหลงผลิตขาวจุดหมายปลายทางในการขนสงไมไมไดอยู ริมทะเลหรือทาเรือ บริษทั ขาว ซี.พี. จํากัด ไดใชวธิ กี ารขนสงตอเนือ่ งหลายรูป แบบเพือ่ ขนสงขาวไปยังประตูการคา (Gateway) เชน ทางบกเชือ่ มตอกับทาง นํา้ เพือ่ ใหการขนสงขาวไปยังจุดหมายปลายทางลดระยะเวลาของการขนสง ลด ตนทุน และยังเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพในการแขงขัน เนือ่ งจากการขนสงเปน กระบวนการเบือ้ งหลังทีส่ าํ คัญในการนําสินคาและบริการจากผูข ายไปสูผ บู ริโภค October 2012 l 33

Energy#47_p32-34_Pro3.indd 33

9/22/12 12:39 AM


พลังงานและลดการปลอย CO2 จากการขนสงใหนอ ยลง ซึง่ ทํา ขาว ซี.พี. จํากัด สามารถลดปริมาณการปลอย CO2 ลงไดถงึ 56.25% หรือ 0.17 ลาน กิโลกรัมคารบอนตอป และลดปริมาณการใชพลังงานไดถงึ 82.35% หรือลด คาใชจา ย 2,740,678 บาทตอป

เพิ่มศักยภาพดานพลังงานดวยบุคลากร

ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การพั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการอนุ รั ก พลั ง งาน และสิง่ แวดลอม บริษทั ขาวซีพยี งั ไดจดั ใหมกี ารฝกอบรม ใหความรูใ นเรือ่ ง การอนุรักษพลังงานกับพนักงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการขนสง รวมไป ถึงการสรางจิตสํานึกใหกบั พนักงานในเรือ่ งการประหยัดพลังงาน โดยการ ประชาสัมพันธนโยบายการประหยัดพลังงานใหบคุ ลากรทุกหนวยงานรับทราบ อยางทัว่ ถึงทัง้ องคกร เชน ติดปายประกาศสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จัดทํา เอกสารเผยแพรขา วสารการประหยัดพลังงาน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพือ่ สรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษพลังงาน สรุปแลวการบริหารจัดการดานขนสงสินคาหรือ (logistics) ที่มี ประสิทธิภาพจะลดตนทุนการดําเนินธุรกิจลงไดจากการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเปลา (waste) ในกระบวนการดําเนินงาน การลดลงของ ตนทุนการประกอบธุรกิจนี้จะสงผลใหเกิดผลกําไรจากการดําเนินงานเพิ่ม ขึน้ สามารถสงสินคาไปยังพืน้ ทีท่ อี่ ยูห า งออกไปไดโดยไมทาํ ใหตน ทุนเพิม่ ขึน้ ซึง่ เปนการเปดตลาดใหมทอี่ ยูไ กลออกไปจากเดิม พรอมกันนีย้ งั สามารถนํา

margin ทีเ่ พิม่ ขึน้ นีไ้ ปลงทุนในการทํา Research and Development และการ พัฒนาผลิตภัณฑใหม ซึง่ จะสรางมูลคาเพิม่ ใหแกสนิ คาและบริการของธุรกิจ รวมถึงการลดราคาสินคาตามตนทุนทีล่ ดลง เพือ่ เพิม่ ปริมาณอุปสงคสาํ หรับ สินคาซึง่ จะเพิม่ ยอดขายและขยายขนาดตลาดของธุรกิจ และทีส่ าํ คัญ คือ การ ลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมตลอดจนการไดมาของรางวัลดานพลังงาน

34 l October 2012

Energy#47_p32-34_Pro3.indd 34

9/20/12 10:48 PM


Energy Showcase ’¤lŸ•‚¤oš’¡}‹­±š¤ƒÚ‰œ}‹}ҕ’œ¬o¥|Ó•‰

"MAS.PGLR+BD

–š¯m§tÓ §‚¥ƒŽ ¥„Ê}~š Å}¢Žšjt× –¥~–Œ× ¥ƒ“ jŽ–“Æ #TKTW 6@SDQ A@RDC &KNRR …Ž~‰š|zׂš~jŒŒŠ“ž¥mŽ –ƒ¥p›“¢~Œ‚®²› €ž­ …Ž~q›j–™mŒžŽm ¦€Ô“²›”Œšƒ€›©ŠÔ§Ž”™ ©ŠÔ † ›“š p ¥mŒ›™”× ¦Ž™„¢ ‚ Š›‡ŒÔ – Šjš ƒ m¡|Žšj’|™‡¥‘’€ž­§}}¥}ӂ ¥„Û‚Š~Œjšƒ“­p ¦}ŽÔ–Š ©ŒÔjŽ­‚r¡‚ Šž“›ŒŒ™¥”‹–‚€Œž‹×¨‚ „ŒŠ›|~­²›~›ŠŠ›~Œy›‚rŽ›j¥kž‹„Œ™¥€‘ “pm§„Œ× „Ï–pjš‚“‚Š¦Ž™¥s ®–Œ› ¥„Û‚“ž¥mŽ –ƒ ¥p›“¢~Œ‚®²› €ž­„Œ›‘q›j“Ӑ‚…“Šk–p ‚®²›Šš‚¦Ž™€‚¥‚–Œ× ŒŠŸp©ŠÓŠž“Ӑ‚…“Šq›j “›Œ~™jš­“›Œ„Œ–€”Œ –¦–Š§Š¥‚ž‹

ˆ¢q tžŒ¬–jt× ¥„Ê}~š¥mŒð–p‡Š‡×ŠšŽ~ˆÙpj×sš­‚ #NBT/QHMS,CE––j¦ƒƒ¥„Û‚‡¥‘’}Ԑ‹ “ŠŒŒ‚™¦Ž™„Œ™“€‰›‡j›Œ€²›p›‚“²›”Œšƒ 2,$Œ–pŒšƒp›‚‡Š‡×m| ¡ ‰›‡“¢p¦~ӄŒ™”‹š} mӛ¨sÔq›Ó ‹m›Š¥Œ¬¨‚j›Œ‡Š‡×“p¢ “¡}”‚Ô› ~Ӗ‚›€ž ¦Ž™‡Š‡×”‚Ô›¦Œj©}ԉ›‹¨‚‚›€ž q›j§”Š}‡ŒÔ–Š€²›p›‚ 1D@CX ,NCD §„Œ¥t“¥t–Œ× ,'Y ¦Ž™”‚Ӑ‹m›Šq²› ,!ŒŠŸp CNAD/NRSRBQHOS€²›¨”Ô ‡Š‡×‰›‡©}ÔmŠsš}Œ}¥Œ¬¦Ž™“›Š›Œ‡Š‡× ƒ‚“ð–©}ԔŽ›‹s‚}

ƒŒ’š€–š¯m§tÓ§‚¥ƒŽ¥‡Ô‚€×“„Œ™¥€‘©€‹q²›jš}

ƒŒ’š€ˆ¢qtžŒ¬–jtׄŒ™¥€‘©€‹q²›jš}

"&. 4&MKC.JSE4+GLGB?NRCP

%C$MPACa%262G"GPCAR!3''2-.

§€Œ  §€Œ“›Œ  http://www.dulux.co.th/

§€Œ  §€Œ“›Œ  http://www.fujixerox.co.th/

#'/ 5¥”Š›™jšƒj›Œ¨sÔp›‚¨‚€ž­‡šj –›‘š‹”Œ –“²›‚šjp›‚€ž­ ©ŠÓ~Ԗpj›Œ¥}‚“›‹ + -”Œ –Šžq¡}–šƒ“švv›|tŸ­p–¡„jŒ|× “›Š›Œ¦„Žp”Œ  – k‹›‹“›‹©ˆˆÏ › €ž­ Šž –‹¢ Ó ¨ ”Ô j Ž›‹¥„Û ‚ ¥mŒ  – kÓ › ‹m›Š¥Œ¬  “¢ p }Ԑ‹k‚›}j™€š}Œš}¥‡ž‹p W  W ŠŽŽ¥Š~Œ ¦Ž™‚²®›”‚šj  jŒšŠ “›Š›ŒŽ}j›Œ¨sÔ ‡ Žš p p›‚ jš ƒ §”Š} „Œ™”‹š } ‡Žš p p›‚§}‹€ž­ ” ›j©ŠÓ Šž j ›Œ“Ó p kԖŠ¢Ž”Œ –Œšƒ¥j}kŸ®‚¨‚Œ™”Ó›psӐp¥Ž› €ž­Œ™ƒ¡ –¡„jŒ|×q™jŽšƒ¥kԛ“¢Ó§”Š}‡šjtŸ­p sÓ  ‹Ž}j›Œ¨sÔ ‡ Žš p p›‚¥j ‚ jÓ ›  §}‹–š~§‚Šš~

242 ¥„Ê } ~š  j›Œ× } q– Å 242 &D%NQBDb&373H#HQDBS"4((3./Æ tŸ­p¨sÔ¥€m§‚§Ž‹žs‡~š¨”ŠÓk‚›} ML q›j -5(#( b §}‹j›Œ×}q–~š‚ž®Š–ƒ ˆË¥q–Œ×€ž­¨”Ôj›Œ„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚–‹Ó›p§}} ¥}ӂsӐ‹¥“ŒŠ‡Žšp¥‡ ­–j›Œ§–¥–Œ×mŽ¬–j ~š®p¦~Ó ¨‚§Œpp›‚€ž­“›Š›Œ¥ŒÓpkž}q²›jš} ©}Ԋ›jkŸ®‚Ÿp  ,'Y ‚–jq›j‚ž® ‹špŠžŒ™ƒƒŒ™ƒ›‹m›ŠŒÔ–‚#HQDBS"4((¨”Ô Œšj’›m›Š¥‹¬‚kŸ®‚ŸpŠ›‡ŒÔ–Š‰›m qӛ‹©ˆŒ™ƒƒ}q~–Ž #(&( 51, ¦Ž™ ¥€m§‚§Ž‹ž2TODQ KKNX/NVDQ€ž­sӐ‹‹ } –›‹¡j›Œ¨sÔp›‚k–p¥mŒ ­–p‡žtž ¨”Ô“›Š›Œ §–¥–Œ×mŽ¬–j©}Ԃ›‚‹­pkŸ®‚

# +HMJ(MSDQM@SHNM@K/SD+SC

ASUS

„Óš¤Š«¤•iƒ‹˜’olÖÄ&'0)5!MMJ2MUCJÅ

iš}Ӊ­±š¨‡‡Îš’¤}¤’

http://www.dlink.co.th/

GSSOVVV @RTR BN SG

…Ô›¥‹¬‚¥–‚j„Œ™“pm× Å'(1 * 6 "NNK 3NVDKÆ~–ƒ“‚–p©ŽˆÒ“©~Ž×m‚Œ¡‚Ó ¨”ŠÓ€žs­ ‚ ­ s–ƒm›Š¥‹¬‚“ƒ›‹¦Ž™¥ƒ –­ ”‚Ó›‹jšƒ“‰›‡ –›j›‘ŒÔ–‚s ®‚ ¥”Š›™jšƒ€¡jjqjŒŒŠ¨‚ ¦~ӎ™š‚"NNK3NVDK“›Š›Œ¥j¬ƒ‚²›® ©}Ԃ›‚ ¦Ž™k|™€ž­‚²®›Œ™¥”‹––jm›Š¥‹¬‚q™¥kԛŠ› ¦€‚€ž­ €²›¨”Ô…¢Ô¨sԌ“¢Ô jŸ “ƒ›‹~š¦ŠÔ¥”p –­ ––j Šžm¡|“Šƒš~‡¥‘’ ¥‡ž‹p¦mÓ¦sӂ²®›j¬q™¥‹¬‚ €š‚€ž }¢}tšƒ¥”p ­–©}Ô}ž ‚²®›”‚šj¥ƒ›“™}j ¨‚j›Œ‡j‡›“›Š›Œtšj}Ԑ‹¥mŒ –­ ptšj…Ô› ©}Ô ¥”Š›™“²›”Œšƒj›Œ¥ŽÓ‚jž•›¦Ž™jqjŒŒŠ jŽ›p¦qÔp

ƒŒ’š€¥q ¥–“‹¢©‚¥~¬}q²›jš}

§€Œ  http://www.hirakawathailand.com/

€žˆ›Ž× ¥„Ê}~š…Ž~‰š|z×j›~Ԋ‚²®›©ˆˆÏ› €žˆ›Ž×Œ¡Ó‚,HMH2S@HMKDRRk‚›}m›Šq¡  Ž~Œ ¦Ž™ Œ¡Ó‚ 5HSDRRD 2S@HMKDRR k‚›}m›Šq¡Ž~Œ…Ž~q›j“¥~‚¥Ž“ kŸ® ‚ Œ¢ „ €š® p s® ‚ €‚€›‚¨‚€¡ j j›Œ¨sÔ p ›‚ Šžk‚›}¥Ž¬jj™€š}Œš}‚²›® ¥} –}¥Œ¬¥‡ž‹p ‚›€ž“²›”Œšƒ‚²®›¦jԐ”Œ –ŠŽ „Œ™”‹š}‡Žšpp›‚§}‹©ŠÓq²›¥„Û‚~Ԗp¥“ž‹ƒ „Žš¯j¦sÓ©Ô€š®pš‚ ¦Ž™„Ž–}‰š‹~Ӗ“¡k‰›‡ ¥‚ ­–pq›j©ŠÓ‡ƒ~™jŒš‚„‚¥„Íݖ‚q›jj›Œ ~Ԋ‚²®›¥} –}t²®›«”Ž›‹mŒš®p

ƒŒ’š€jŒ¡Õ„¥–“–žƒž„Œ™¥€‘©€‹q²›jš} 3DE@K"@KK"DMSDQ §€Œ 

October 2012 l 35

Energy#47_p35-36_Pro3.indd 35

9/21/12 10:22 PM


+M@GJC*GRC%31 

1SL1RMP?EC2CI1*

*HMFRSNM¥„Ê}~š,NAHKD+HSD&j›Œ×}Œž} ¥}–Œ×¥¥ƒƒ‡j‡›¥q‚¥‚–¥Œsš­‚€ž­¨‚tžŒž“×,NAHKD+HSD§}}¥}ӂ}Ԑ‹ˆË¥q–Œ×/KTF@MC/K@X ˆÙpj×sš­‚qӛ‹©ˆ¨‚~š§}‹©ŠÓ~Ԗp–›‘š‹¥¥”ŽÓp ‡Žšpp›‚‰›‹‚–j¥¥Ž™Œ–pŒšƒ42! ‰›‹ ¨~Ôk‚›}j™€š}Œš}¥‡ ­–m›ŠmŽÓ–p~š¨‚j›Œ ‡j‡›Œ–pŒšƒj›Œ×}”Ž›j”Ž›‹ˆ–Œ×¥¥Š~€š®p 2#2#'"2#7" LHBQN2#2#'"2#7" ¥¥Ž™,2/#“²›”Œšƒ€š®p…¢Ô¨sԀš­©„¥¥Ž™Œ™}šƒŠ – –›sž‡¨”Ô…¢Ô¨sÔ§–‚ӛ‹kԖŠ¢Ž}q~–Ž‰›‡ӛ‹ ¥jŠ“×¥‡Žp¥¥Ž™©ˆŽ×€¡j„Œ™¥‰€©}Ԁ¡j€ž­€¡j¥Ž› ~›Š~Ԗpj›Œ

Kingston

2TM2SNQ@FD3DJ2+Œ¡Ó‚¨”ŠÓ€ž­¥‚Ô‚ „Œ™”‹š}‡Žšpp›‚¦Ž™‡ ®‚€ž­~}~š®pm –Œ™ƒƒ ©ŽƒŒ›Œžk‚›}jŽ›pŒ¡Ó‚¦Œjk–p§Žj€ž­‚²› ¥–›m›Š“›Š›ŒŒ™}šƒ¥–¬‚¥€–Œ×©‡Œ×“ ¨sÔ p›‚ŒÓŠjšƒŒ™ƒƒ¦–‡‡Ž¥msš­‚”Œ –Œ™ƒƒ „xƒš~j›Œ€¡j„Œ™¥‰€©}Ԁš®pŒ™ƒƒ¥„Ê}¦Ž™ ¥Š‚¥ˆŒŠŠž¥“ž‹Œ‰›‡“¢p¥‡­Šk‹›‹Œ™ƒƒ ©}Ô ~ ›Šm›Š~Ô – pj›Œ ‹­ p ©„jÓ › ‚š® ‚ ¥€m§‚§Ž‹ž ¨ ”ŠÓ €ž­ ¨ sÔ ‹š p sÓ  ‹¨”Ô €² › p›‚jš ƒ t–ˆ€×¦Œ×“²›Œ–pkԖŠ¢Ž€ž­”Ž›j”Ž›‹©}Ô ‡ŒÔ–Š«jš‚

tš‚©Š§mŒt“¥~¬Š“×

http://www.kingston.com/th

§€Œ ~Ӗ

`

GM*GRC!?KN1RMTC

¬rš‹Öp¨‡¥‚‚‰Ÿ•“‰ !. *)131 !F?PECP

¥~›¥…›k‚›}‡j‡›€ž­…¢Ô¨sÔp›‚“›Š›Œ‚²› ˆÍ‚”Œ –jp­ ©ŠÔ¥kԛ©„¥…›‰›‹¨‚tŸp­ ‡Žšpp›‚ m›ŠŒÔ–‚€ž­¥j}kŸ®‚q™¢j‚²›Š›…Ž~jŒ™¦“ ©ˆˆÏ›}Ԑ‹‡š}ŽŠ€ž­–‹¢Ó‰›‹¨‚€²›¨”Ô…Ž~ jŒ™¦“©ˆˆÏ›¥‡ ­–‚²›Š›s›Œ×qjšƒ–¡„jŒ|× ©ˆˆÏ›¥sӂs›Œ×qŠ – –…Ó›‚“›‹42!”Œ – ~Ӗjšƒ©ˆ+$#¥‡ –­ ¨”Ô¦“p“Ó›p©}ԇŽšpp›‚ ¦ŠŒšj’›“­p¦}ŽÔ–Š©}Ԗžj}Ԑ‹

2NMX ¥„Ê } ~š  €ž­ s ›Œ× q ©ˆ¦ƒƒŠ – ”Š¡ ‚ "/ + *2 42! "G@QFDQ ¥„Û ‚ –¡ „ jŒ|× s ›Œ× q ©ˆ¦ƒƒŠ  –   – §}‹q™¨sÔ ”Žš j j›Œ¦„Žp‡Žš p p›‚jŽ¨”Ô ¥ „Û ‚ ‡Žš p p›‚©ˆˆÏ › ¦ŽÔ  “Ó p ©„¥j¬ ƒ €ž­ ~š  s›Œ×q §}‹–š~Œ›j›Œ“ŒÔ›p‡Žšpp›‚‚š®‚ …¢Ô¨sÔq™~Ԗp”Š¡‚Š –”Š¡‚¥„Û‚¥Ž› ‚›€ž qŸpq™“›Š›Œs›Œ×q©ˆ¨”ÔŠ – –“›Š›Œ¨sÔ §€Œ©}Ԃ›‚ ‚›€ž ”Œ –ԛ¨sÔp›‚¥„Ê}¥¬ƒ ƒŒ›¥t–Œ× j¬q™“›Š›Œ¨sÔp›‚©}Ԍ›« ‚›€ž “›Š›Œ¥j¬ƒ©ˆ©}Ô ŠŽŽ¦–Š„Ò Šžs–Ó p42!sӖp“›Š›Œs›Œ×q©}ԇŒÔ–Š jš‚~š“›Š›Œ¨sÔp›‚ŒÓŠjšƒ–¡„jŒ|׀ž­ ~Ӗ¥s ­–Š}Ԑ‹“›‹42!

!HN+HSD

2.-8

¤l‹ï•os™i„Óšƒ‹˜“Š™|†™ooš

¤l’lŠÖ‚•‹Ö|†™ooš¥’o’±š“‹™‚G.?B

http://www.biolitestove.com/

http://www.sony.co.th/

—~›s ¥„Ê}~š¥mŒ ­–ptšj…Ô›–š~§‚Šš~Œ™ƒƒ – ‚ ¥–Œ× ¥ ~–Œ× Œ¡ Ó ‚ 2% ,5 ¦Ž™ 2% ,5 €ž­ “ ›Š›ŒŒ–pŒš ƒ j›Œtš j ©}ÔŸpjj ¦Ž™jj ~›ŠŽ²›}šƒ ~–ƒ“‚–pm›Š~Ԗpj›Œk–pŽ¢jmԛ–‹Ó›p ¥~¬Š€ž­}Ԑ‹Œ™ƒƒ/NVDQ!NNRS(MUDQSDQ €ž­…“Š…“›‚j›Œ€²›p›‚k–p¥€m§‚§Ž‹ž –‚¥–Œ×¥~–Œ× ¦Ž™ !NNRSDQ €ž­sӐ‹¥‡­Š ‡Žšp¨‚j›Œkšƒ¥mŽ ­–‚“ŒÔ›p‡Žšp„Ù܂”Š›} ©}Ô¦ŒpŸp Œ–ƒ~Ӗ‚›€ž¦Ž™„Œ™”‹š} ‡Žšpp›‚‹­pjÓ›¥}Š –žj€š®p‹šp€²›p›‚©}Ô ¥pž‹ƒ‹­pkŸ®‚

ƒŒ’š€—~›s¥tŽ“ׄŒ™¥€‘©€‹q²›jš} GSSOVVV GHS@BGH SG BNL

+NFHSDBG¥„Ê}¥m“~šmž‹ƒ× –Œ×}‡Žšpp›‚¦“p “²›”Œšƒ H/@C mŒšƒ §}‹–¡„jŒ|×s¡}‚ž®¥„Û‚ …Ž~‰š|z×s¡}¥}ž‹jšƒmž‹×ƒ–Œ×}‡Žšpp›‚ ¦“p“²›”Œšƒ ,@B ¦Ž™ /"R €ž­ ©}Ô¥„Ê}~š ©„jӖ‚”‚Ô›‚ž® mž‹×ƒ–Œ×}~š‚ž®q™ŠŸm¡|“Šƒš~ €ž­“²›mšvm –Š›‡ŒÔ–Šjšƒ !THKC HM !KTDSNNSG “›Š›Œs›Œ×~~š¥–p©}Ԁ¡j“‰›™ ¦“p©ŠÓq²›¥„Û‚~Ԗp¥„Û‚¦“p–›€~‹×¥€Ó›‚š®‚ ”›js›Œ×~¥~¬Š€ž­“›Š›Œ¨sÔp›‚©}Ô¥~¬Š€ž­Ÿp „Ë¥Ž‹€ž¥}ž‹ ŠžkԖ¦ŠÔÓ›~Ԗp¨sÔp›‚©ŠÓ ¥j‚š‚Ž™sš­§Šp

+.&(3$"'

http://www.logitech.com/

36 l October 2012

Energy#47_p35-36_Pro3.indd 36

9/21/12 10:22 PM


Energy#47_Ad FLUK-1_Pro3.ai

1

9/22/12

1:33 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

www.measuretronix.com/energy


Energy Keyman โดย : กองบรรณาธิการ

อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว เพื่อ การ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอย า งยั่ง ยื น

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม 38 l October 2012

Energy#47_p38-40_Pro3.indd 38

9/20/12 10:56 PM


การประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุง เนนในเรือ่ งของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหาร จัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงมีความรับผิดชอบตอสังคมและ สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรตลอดหวงโซอุปทาน

ES : อุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับนั้นมีอะไรบาง? ดร.วิฑรู ย : การพัฒนาสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ไดแก

คําวา Green Industry หรือ อุตสาหกรรมสีเขียว เปนคําที่ถูกพูดถึง กันมาหลายป โดยมี กระทรวงอุตสาหกรรม เปนพองานในการสานตอ โครงการนี้จนเกิดเปนรูปธรรมในชื่อโครงการวา โครงการสงเสริมและ พัฒนาสถานประกอบการสูอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อสงเสริมและสนับสนุน ในภาคอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องตามระดับการพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว 5 ระดับของกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนประกอบ กิจการดวยความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ENERGY SAVING ฉบับนี้ไดรับเกียรติจาก ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูที่ริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว มาบอกเลาถึงทีม่ าของอุตสาหกรรมสีเขียวและหลักเกณฑตา งๆ ในการมุง สู “อุตสาหกรรมสีเขียว” อยางยั่งยืน

ES : ที่มาของอุตสาหกรรมสีเขียว ดร.วิฑูรย : โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวนั้นเกิดขึ้นมาจากผมและ

เพื่อนๆ นองๆ ทีมงานที่มีความรูความสามารถมาชวยกันคิด โดยผมได แรงบันดาลใจมาจากการเขาประชุมเรือ่ งอุตสาหกรรมสีเขียวของปฏิญญา มะนิลาวาดวยอุตสาหกรรมสีเขียว โดยหัวขอสุดทายนั้นเปนขอที่สรางแรง บันดาลใจมากเลยก็คือ “จะอยูอยางไรในสังคมที่เราเรียกวา Low Carbon” การอยูในสังคมที่คารบอนตํ่านั้นจะทําใหคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้น อันนี้ ผมก็เชื่อ และเมื่อเกิดความเชื่อผมก็กลับมาหาไอเดียกับเพื่อนๆ ทุกคนวา ถาอุตสาหกรรมสีเขียวพูดแควา จะทําอยางไรใหเปนสังคมคารบอนตํ่า เราจะทําอยางไรใหเปนรูปธรรมจับตองได และเมือ่ ทีมงานของผมไปพรีเซนตที่ มะนิลาในเรือ่ ง 5 ระดับของอุตสาหกรรมสีเขียว คนก็มาชืน่ ชมวาประเทศไทย เอาคําวาอุตสาหกรรมสีเขียวไปตีความและทําออกมาจนกระทัง่ เปนรูปธรรม และกระทรวงตางประเทศก็ทําหนังสือมาชื่นชมสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรม ไดทํานั่นก็คือ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียวที่เปนรูปธรรม

ระดับที่ 1 ความมุงมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือการมุงมั่นที่จะลด ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีการสื่อสารภายในองคกรใหไดทราบโดยทั่ว กัน ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดําเนินกิจกรรม เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปน ระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ และการรับรอง มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตางๆ ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองคกรใหความรวมมือรวมใจดําเนินงาน อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกดานของการประกอบกิจการ จนกลาย เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมองคกร และสุดทายใน ระดับที่ 5 เครือขาย สีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือขายตลอดหวงโซ อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุนใหคูคาและพันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวดวย ทุกวันนี้ ตอบไดอยางมัน่ ใจวา “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว” นีเ้ กิด จากความรูและแนวคิดของคนไทยอยางแทจริง เพราะทั้ง “แนวความคิด” และ “วิธีการ” ที่ไมไดลอกเลียนจากที่ใดๆ ในโลกเลย

ES : อะไรคือปจจัยทีจ่ ะทําใหอตุ สาหกรรมสีเขียวประสบ ความสําเร็จ? ดร.วิฑรู ย : ผมคิดวาใน 5 ระดับของอุตสาหกรรมสีเขียวนัน้ ผมมีความ

เชือ่ อยางแรงกลาวา Green Culture หรือวัฒนธรรมสีเขียวเปนตัวทีส่ าํ คัญ ที่สุดที่จะผลักดันใหไปสูอุตสาหกรรมสีเขียวได ซึ่งจะเปนทุกสิ่งทุกอยาง ใหบุคลากรในองคกรทุกระดับชั้นไดทําเรื่องอุตสาหกรรมสีเขียวรวมกันได เพราะตองเรียนวากระทรวงอุตสาหกรรมนั้นมีหนาที่สําคัญอยูสองสวน สวนหนึ่งคือการบังคับใชกฏหมายในการกํากับควบคุมดูแล แตอีกสวนนั้น เราเชือ่ โดยสนิทใจวาการบังคับเพียงอยางเดียวนัน้ มันไมไดผลตลอด เพราะ เราตองทําใหคนเกิดแรงบันดาลใจ เกิดความอยากไดหรืออยากเห็น ใหเขา เขาไปสูกระบวนการใหได อันนี้เปนเรื่องของการสงเสริมและพัฒนา

ES : ความหมายของคําวา “อุตสาหกรรมสีเขียว” ดร.วิฑูรย : อุตสาหกรรมสีเขียว หมายถึง อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นใน October 2012 l 39

Energy#47_p38-40_Pro3.indd 39

9/22/12 1:43 AM


วัฒนธรรมสีเขียวตั้งอยูบนหลักการที่สําคัญ 2 หลักการ คือ 1.จะตองตั้ง อยูบนการประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบ ตอสังคม 2.ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อ การพัฒนาอยางยั่งยืน หลักการทั้งสองขอนี้จะเปนการนําหลักวิชาการ มารวมกัน

ES : อะไรคือความหมายของคําวา “ยั่งยืน” ? ดร.วิฑูรย : ความหมายของคําวา “ยั่งยืน” ในการประชุม Rio+20 นั้น

บอกชัดเจนเลยวา วันนี้เราใชสิ่งแวดลอมของเรามากนอยแคไหนไมเปนไร แตตอ งไมทาํ ใหรนุ ลูกรุน หลานของเราไมมโี อกาสใชทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมแบบที่เราใชอยูในวันนี้ อันนี้เปนความยั่งยืนในภาษาพูดที่เขาใจ งายที่สุด วันนี้เรามีสิทธิ์ใช คุณใชเขาไปเลย แตคุณตองไมทําใหรุนลูกรุน หลานของเราหมดโอกาสใช เพราะคุณไปเอาของในอนาคตของลูกหลานมา ใชหมดไปในวันนี้ มันก็เกิดความไมยงั่ ยืน อันนีค้ อื ความหมายของสิง่ แวดลอม ของโลกใบนี้ทั้งใบ แตของผมเอง ผมกลับตีความหมายของธุรกิจอยาง ยัง่ ยืนไปอีกแบบหนึง่ ผมนับถือศาสนาพุทธ ผมรูว า การเกิดขึน้ คงอยู และ ดับไปเปนธรรมดาเปนสัจธรรมของโลก แตธรุ กิจอุตสาหกรรมจะเกิดขึน้ คงอยู และดับไปไมได ธุรกิจอุตสาหกรรมนัน้ มีหนาทีอ่ ยูห นาทีเ่ ดียวนัน่ ก็คอื เกิดขึน้ คงอยู แลวก็ยั่งยืนตอไปในอนาคต เพราะฉะนั้นผมเชื่อวาอุตสาหกรรม สีเขียวนั้นเปนหนทางสําคัญที่จะพัฒนาพวกเราใหไปสูอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

ES : เปาหมายของโรงงานที่เขารวม ดร.วิฑรู ย : เมือ่ กอนไมมคี นเขาใจ เราตองใหอตุ สาหกรรมจังหวัดไปชวยหา

จังหวัดละ 20-30 ราย ไปเชือ้ เชิญไปจูงใจใหเขามาเขารวม ไปบอกวาเราพรอม ทีจ่ ะมีวทิ ยากรไปให มีวธิ กี ารทําไปให และตอนนีก้ ม็ ผี ทู สี่ นใจมากเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในเรื่องของสิทธิประโยชน เรามีการคุยกับกระทรวงตางๆ คุยกับธนาคาร คุยกับหนวยงานอนุญาตวาถาเปนโรงงานที่เขาสูอุตสาหกรรมสีเขียวนั้น ก็จะไมตอ งตรวจโรงงาน ใหสามารถตออายุไดเลย ในตอนนีเ้ ราคาดหวังใน 70,000 โรงงานทัว่ ประเทศเขาสูอ ตุ สาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 1 เปนอยางนอย เพราะแคทุกคนเห็นดีเห็นงามวาอยากจะปรับปรุงอยากจะลดผลกระทบ ตอสิง่ แวดลอมผมวาก็โอเคแลว และอยางอืน่ จะคอยๆ ตามมาเอง สวนการ ทีจ่ ะไปถึงในระดับ 5 นัน้ อาจจะยากสําหรับในปนที้ จี่ ะมีใครผาน เพราะในปนมี้ ี ประมาณ 40 รายทีก่ าํ ลังยืน่ ขอในระดับ 4 เราก็พยายามออกไปตรวจสอบ โดยเราใหเอกชนเขามาชวยดูดวย

ES : ทําไมตองเขารวมในอุตสาหกรรมสีเขียว ทําแลว ดีอยางไร ดร.วิฑูรย : 1.มันเปนกระแสบีบรัดโดยสังคมเองวาถาใครไมเขียว ใคร

ไมใสใจสิง่ แวดลอม มันก็อยูไ มได 2.เรากําลังจะหาสิง่ จูงใจใหเขา ในเรือ่ งสิทธิ ประโยชนตางๆ เชน ไมตองตรวจตออายุ , เงินกูดอกเบี้ยตํ่าสําหรับ SME , การยกเวนคาธรรมเนียมรายปตางๆ เปนตน

ES : ฝากสําหรับผูที่ยังไมไดเขารวมในโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียว ดร.วิฑูรย : ผมวาวันนี้การประกอบกิจการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

และมีความรับผิดชอบตอสังคมนั้นเปนปจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมในวันนี้ ซึง่ เราคิดวาการเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม การรับผิดชอบ ตอสังคมนัน้ เปนสวนหนึง่ ของอุตสาหกรรมสีเขียว ผมก็ขอเชิญชวนโรงงาน และสถานประกอบการทั้งหลาย ผมวาวันนี้เราคงปฏิเสธสังคมไมไดแลว และถาหากเราเขามาสูกระบวนการ เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทําให เราลดตนทุนและมีความสามารถในการแขงขันที่สูงมากขึ้น โดยอาศัยคําวา อุตสาหกรรมสีเขียวเปนแนวความคิดหลักในการปรับปรุง 40 l October 2012

Energy#47_p38-40_Pro3.indd 40

9/22/12 2:04 AM


Energy Keyman โดย : ลภศ ทัศประเทือง

ไบโอโซลาฟารม...แนวคิดติดไฟ ใหชาวไรออย

ประวิ ท ย ประกฤตศรี

กรรมการผูจ ดั การ กลุม ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บจก.มิตรผล ไบโอฟูเอล

October 2012 l 41

Energy#47_p41-43_Pro3.indd 41

9/20/12 11:07 PM


คุณภาพสูงจากโมลาส (กากนํ้าตาล) ทั้งหมด 3 โรงงาน รวมกําลังการ ผลิต 690,000 ลิตรตอวัน และมีอีก 1 โรงงาน ที่ผลิตจากนํ้าออยสด ที่ อ .แม ส อด จ.ตาก กํ า ลั ง การผลิ ต 200,000 ลิ ต รต อ วั น รวม 4 โรงงาน กําลังการผลิตกวา 900,000 ลิตรตอวัน โดยเทคโนโลยีที่ใช การผลิตเอทานอลเปนรุนที่ทันสมัยที่สุดซึ่งนําเขาจากตางประเทศ เพื่อ ใหมั่นใจในคุณภาพของเอทานอลสําหรับผลิตเปนเชื้อเพลิงในยานยนต ทั้งยังเปนเทคโนโลยีที่ยังสามารถนําผลพลอยไดจากการผลิตนํ้ากากสา (Vinasse) ไปพัฒนาตอยอดเปนสารปรับปรุงดินเพื่อกลับคืนสูไรออย ไดอีกดวย นอกจากนี้ เรายังสามารถขยายกําลังการผลิตเอทานอล ของโรงงานทั้ง 4 แหง หากมีความตองการเอทานอลในประเทศเพิ่มขึ้น E10 E20 และ E85 เปนพลังงานทดแทนชนิดเอทานอล ที่ไดจากการ ผลิตจากพืชผลทางเกษตร อาทิ ปาลม ออย มันสําปะหลัง ฯลฯ ปจจุบัน ตองบอกวากําลังการผลิตและศักยภาพของพลังงานเอทานอลชนิดนี้เต็ม ศักยภาพมากจนตองมีการสงออก ซึ่งนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุน พลังงานชนิดนี้ก็คือ การยกเลิกนํ้ามันเบนซิน จะทําใหภาคการใชเอทานอล สูงขึ้นไปอีก แนนอนวา บริษัทผูผลิตอยางมิตรผล ออกมาประกาศแลว วา มีศักยภาพแนนอน ฉบับนี้เราจะไปเจาะลึกกับคุณประวิทย ประกฤต ศรี กรรมการผูจัดการ กลุมธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บจก.มิตรผล ไบโอฟูเอล ทีถ่ อื เปนผูส นับสนุนหลักอยางเปนทางการของพลังงานเอทานอล

ES : สัดสวนการใชเอทานอล ณ ปจจุบนั เปนอยางไรบางครับ?

ประวิทย : ปจจุบันความตองการใชเอทานอลในประเทศไทยอยูที่ 1.3

ลานลิตร จากกําลังการผลิตวันละ 3 ลานลิตร ก็ทําใหมีเอทานอลสวนเกิน ถึงวันละ 1.7 ลานลิตร ประกอบกับประเทศไทยมีปริมาณออย ซึง่ เปนวัตถุดบิ ของเอทานอลมากถึงปละ 100 ลานตัน และมันสําปะหลัง 25 ลานตัน ก็ถือ เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคไดวา เรามีเอทานอลที่เพียงพอตอ ความตองการของผูใชในประเทศแนนอนครับ

ES : มิตรผลเองมีความพรอมและศักยภาพในการสงเสริม อยางไรบาง? ประวิทย : เรามีเจตนารมณในการพัฒนาธุรกิจจากอุตสาหกรรมออย

ที่ชัดเจน โดยธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมาทุกประเภทจะตองไมเพียงแคสรางมูลคา เพิ่มใหกับองคกร แตตองสรางมูลคาใหกับชุมชนและประเทศชาติไดดวย (from waste to value business model) ในฐานะตนนํา้ ของการผลิตนํา้ มันแกสโซฮอล E85 กลุมมิตรผลมีเกษตรกรชาวไรออย คูส ญ ั ญาอยูก วา 30,000 ราย ในประเทศไทย ที่ พ ร อ มจะปลู ก อ อ ยและเพิ่ ม ผลผลิ ต อ อ ย เพื่อที่จะเติบโตไปดวยกัน ภายใตแนวคิดของ การ “รวมอยู รวมเจริญ”

ES : ปจจุบนั มีสนับสนุนทัง้ หมดกี่ โรงงาน? ประวิทย : ตอนนี้มีโรงงานผลิตเอทานอล

ES : ไดยนิ วาจะดันไทยเปน ฮับ พลังงานอาเซียน ทานมีความ เห็นอยางไรครับ? ประวิทย : ในมุมมองผมเรื่องเอทานอล มองวาประเทศไทยมีศักยภาพ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลใหเปนศูนยกลางการผลิตและจําหนาย ไดเพราะมีปจจัยเอื้ออํานวย 3 ประการ คือ 1) ดานพื้นที่เกษตรกรรม และ จํานวนเกษตรกรชาวไรออยทั้งหมดในอุตสาหกรรมออยในประเทศไทยที่มี กวา 300,000 ราย ซึ่งสามารถที่จะเพิ่มจํานวนไดอีกหากทางภาครัฐ ใหการสนับสนุน ออยจะกลายเปนพืชพลังงานที่ปลูกไดบนดิน ที่สามารถ นําสวนที่เหลือจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลมาตอยอดเพื่อผลิตเอทานอล ไดต ลอดทั้ ง ป ซึ่ง จะทํ า ให เ รามี ปริ มาณอ อ ยที่ เ พีย งพอทั้งสําหรั บการ บริโภคและการนําไปใชเปนพืชพลังงาน ไมทําใหประเทศไทยเกิดปญหา ขาดแคลนเชนที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ 2) ประเทศไทยมีผูผลิตเอทานอล หลายราย ซึ่งปจจุบัน ผลิตเพื่อการสงออกเปนหลักเนื่องจากปริมาณ การใช ใ นประเทศยั ง มี น  อ ยและ 3) ภู มิ ศ าสตร ที่ ตั้ ง ของประเทศไทยที่ เหมาะสมสําหรับระบบโลจิสติกส

42 l October 2012

Energy#47_p41-43_Pro3.indd 42

9/22/12 2:13 AM


ES : สวนมิตรผลเอง ความพรอมของวัตถุดิบเนนหนัก ไปทาง ออย อยางเดียวหรือไมครับ? ประวิทย : มีผสมกันกับมันสําปะหลัง แตวัตถุดิบหลักในการผลิตเอ

ทานอล (โมลาสหรือที่เรียกวากากนํ้าตาลที่เปนผลิตภัณฑพลอยไดจาก กระบวนการผลิตนํ้าตาลจากออย) เราสามารถสรางความมั่นคงใหกับ ผลผลิต (ออย) ผานการเพิ่มผลผลิตตอไรดวยการพัฒนาและบริหาร ระบบชลประทาน การจัดการไรออยแบบองครวมดวยเทคโนโลยีแบบ ผสมผสาน อาทิ การวางแผนการปลูก ดูแลและเก็บเกี่ยวตามชวงเวลา ที่เหมาะสม การเลือกใชเทคโนโลยีและเครื่องมือการเกษตรเขามาชวย อยางเหมาะสม (รถปลูก รถไฟ รถตัดออย มีดตัดออย/อุปกรณ GPS ,PDA,ชุดตรวจโรคใบขาว/แตนเบียน เชื้อราเขียว) เพื่อชวยลดตนทุน และเพิ่ ม ผลผลิ ต ต อ ไร รวมถึ ง การขยายพื้ น ที่ ป ลู ก อ อ ย ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่มีความเหมาะสมในการปลูกออยดวย ซึ่งถาถามวาทําไมเราสนใจจะมาทํา ตลาดพลังงานเอทานอลอยางจริงจัง ก็เพราะเรามองเห็นวิกฤตพลังงาน ที่ มี ม าอย า งต อ เนื่ อ ง ความไม เ สถี ย รของราคานํ้ า มั น เราจึ ง มองว า ตองหาพลังงานทดแทนมากอบกูสถานการณ ยอนไปเมื่อ 8 ปที่แลว ที่เราเริ่มศึกษาวิจัยและทดลองผลิตอยางจริงจังจากวัตถุดิบที่เรามีอยู จากเริ่มแรกก็ผลิตเปนไฟฟากอน และเริ่มพัฒนามาเปนพลังงานเชื้อ เพลิง จนปจจุบันเราขึ้นไปอยูอันดับที่ 1 ของ South East Asia ในฐานะ ผูผลิตเอทานอลรายใหญ

ES : เรียกวาตอนนีเ้ กษตรกรยิม้ รับพืชเศรษฐกิจกันแลวหรือ ยังครับ?

ประวิทย : เรียกวาเพิ่มโอกาสใหเกษตกรไดทํามาหากินมากขึ้น และ สัดสวนการปลูก ออย มันสําปะหลังก็กระจายไปทั่วประเทศ อยางมัน สําปะหลังก็อยู 7.5 ลานไร ออยอยูที่ 8 ลานไร ซึ่งสําหรับมิตรผลเองมี 19 โรงงาน กําลังการผลิตอยูที่ 3 ลานลิตรตอวัน ขณะที่ปริมาณการ ใชเอทานอลเมื่อป 54 อยูที่ 140 ลานลิตรตอวัน สามารถทดแทนการใช เบนซินปที่แลวไปได 335 ลานลิตรตอป มูลคากวา 6,900 ลานบาท แถม ยังลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดถึง 784 ตัน ฉะนั้นประโยชน ไม ไ ด ต กอยู  เ กษตรอย า งเดี ย วที่ มี อ าชี พ หลั ก และมี ร ายได สู ง อย า งมี เสถี ย รภาพ ประเทศเราก็ ไ ด เ ป น ผู  กํ า หนดราคา ซื้ อ -ขาย เอทานอล ในภูมิภาคดวย เสริมความมั่นคงดานพลังงาน เปลี่ยนคาเชื้อเพลิงที่จาย ใหตางชาติมาใหคนไทยกันเอง

ES : ปญหา อุปสรรค และทีอ่ ยากฝากถึงรัฐบาลครับ ประวิทย : ตอนนี้ความพรอมวัตถุดิบ โรงงาน ศักยภาพการผลิต พรอม

หมดแลว ก็คงเปนเรือ่ งของความมัน่ ใจภาคประชาชนในเรือ่ งการสนับสนุนที่ เพียงพอตอความตองการ จากที่รัฐบาลประกาศจะยกเลิกเบนซิน 91 ชวง ตุลาคมที่ผานมา และมีการเลื่อนเปนตนป 56 นี้ เมื่อนโยบายเริ่มนิ่งและมี ประกาศอยางจริงจังแลวก็จะสามารถขับเคลื่อนการใชไดอยางเต็มที่ตอ ไป ความตองการใชในประเทศเพิ่มขึ้นจากปจจุบันก็จะสงผลใหอุปสงคและ อุปทานสัมพันธกัน และในอนาคตจะมีการปรับแตงเครื่องยนตเกาใหใชแกส โซฮอล E10 ไดรวมถึงในรถจักรยานยนตดวย เพื่อรองรับตลาดพลังงาน ทดแทน เชื่อครับวาหากทําสําเร็จไดจริง รับรองวาจะเพิ่มยุทศาสตร ทางการแขงขันใหกับประเทศเราไดตอไปเมื่อเปด AEC ในอนาคต

October 2012 l 43

Energy#47_p41-43_Pro3.indd 43

9/20/12 11:07 PM


Energy Design โดย : รังสรรค อรัญมิตร

อัพเดทเทรนดการออกแบบ

ที่ลํ้าอนาคต

ในยุคปจจุบันนี้เชื่อวาหลายคนคงเคยเห็นสิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ ลํ้าสมัยกันมาหลายอยาง หลายรูปแบบ ซึ่งเปนผลงานการออกแบบ ทีส่ ามารถใชงานไดจริง ไมวา จะเปน ทีพ่ กั ทีอ่ ยูอ าศัย อาคารสํานักงาน ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับความตองการของผูที่ไมไดตองการความทันสมัย เพียงอยางเดียว แตนั้นรวมถึงความตองการความทาทายใหมๆ ในการใช ชี วิ ต รวมถึ ง การพึ่ ง พาอาศั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่งแวดลอมดวย ซึ่ ง ในโลกยุ ค ป จ จุ บั น เราจะสามารถเห็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ห รื อ ผล งานออกแบบที่ลํ้ายุคลํ้าสมัยเกิดมากมายขึ้น และนี้ก็เปนตัวอยาง ผลงานการออกแบบนวัตกรรมใหมๆ ของตางประเทศมาแนะนําเพื่อ อัพเดทใหไดรูจักกัน ออฟฟศทันสมัย Tetra Shed Tetra Shed ออกแบบโดย David Ajasa-Adekunle สามารถ ใชเปนออฟฟศบาน พื้นที่เก็บของบานตากอากาศ Art สตูดิโอที่ทํา กิจกรรม Workshop หรือไวเปนหองนอนพิเศษก็ไดรูปทรงเหลี่ยม แบบ Abstract ที่ทันสมัยนี้เมื่อเชื่อมเขาดวยกันหลายๆ Modules ทําให กลายเปนบาน ออฟฟศขนาดใหญ หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงแรม ที่สามารถนําไปประกอบไวเปลี่ยนบรรยากาศหลายๆ ที่แมกระทั่ง รานคาแบบ Pop Up ก็ยังทําได และมีหนาตางดานขางที่สามารถเปด ขึ้น เพื่อสัมผัสบรรยากาศภายนอกได

ทรงเหลี่ยมแบบอารทๆ ที่นําไปไวที่ไหนก็ดูแปลกตา แตนาจะ ชวยสรางบรรยากาศการทํางานที่แปลกใหมขึ้นมาดวย เพราะเมื่อ เราเบื่อๆ ก็อาจจะยายไปเปลี่ยนบรรยากาศบาง หรือจะนํามาตอเพื่อ สรางเปนสตูดิโอ รานคา ถาเหนื่อยหนอยก็นํามาตอเปนหองนอนไว พักผอนไปในตัวไดเลย แมนชั่นสวนนํ้าในฝน ถาคุณฝนวาอยากจะมีสวนนํ้าเปนของตัวเองหละก็สิ่งที่เรานํา มาใหดูวันนี้อาจจะเปนตนแบบที่คุณหาอยูก็เปนได เหนือขึ้นไปบนสุด ของแมนชั่นในเมือง Boulder, Nevada ที่ดูเหมือนสวนสนุกมากกวา จะเปนบาน ทําใหผูพบเห็นประหลาดใจมาก เพราะมีสายนํ้าที่แนนิ่งไหล คดเคี้ยวไปรอบๆ สวนหลังบาน โดยที่สระวายนํ้านี้มีความลึกอยูที่ 20 ฟุต และมีแนวสไลดของหินตามแมนํ้า ครั้งหนึ่งผูที่มาพักไดถอดชุดที่ สวมใสออก เพราะพวกเขาสามารถผอนคลายในถํ้าลับๆ หลังนํ้าตกได

44 l October 2012

Energy#47_p44-45_Pro3.indd 44

9/20/12 11:11 PM


โรงแรมอวกาศแหงแรกของโลก บริษัทรัสเซียที่คิดคนเทคโนโลยีดานการโคจรวางแผนวาจะเปด โรงแรมอวกาศเปนที่แรกของโลกในป 2016 ซึ่งโรงแรมอวกาศนี้ถูก ออกแบบใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวได 7 คน มีตูวางของสวน ตัวถึง 4 ตูที่จัดหามาใหและมีหองนํ้ากับตูอาบนํ้า ออกแบบที่นอนให สามารถปรับไดทั้งแนวนอนและแนวตั้ง พรอมดวยการออกแบบให หนาตางวงกลมบานใหญไวนําเสนอใหมองเห็นดวงดาวภายนอกได สําหรับ 5 วันบนโรงแรมอวกาศนั้นคาดวาราคาอยูที่ประมาณ 1 ลาน ดอลลาร ใครสนใจบางครับแค 1 ลานดอลลารเอง

เปนที่พักผอนที่สวยงามมากจริงๆ ครับเพราะเงียบสงบและ ดูผอนคลายอยางบอกไมถูก โดยเฉพาะการออกแบบสวนนํ้าเหมือน ในธรรมชาติที่หาไดยากมากในสมัยนี้ และยังมีถํ้าลับๆ ในนํ้าตก ที่ให ความเปนสวนตัวไดเปนอยางดีอีกดวย โบสถ LEGO โบสถ Abondantus Gigantus ไดรับการออกแบบโดย LOOS. FM สําหรับงาน Grenswerk Festival ใน Enschede ประเทศ เนเธอรแลนด รูปทรงของโบสถชั่วคราวทํามาจากชิ้นสวนของ LEGO ขนาดใหญจํานวนหลายชิ้นสรางเพื่อเปนที่พบปะกัน และทําการแสดง หลังจากจบงานเทศกาลที่จัดขึ้น LEGO Church นี้ก็ถอดเก็บชิ้นสวน ที่ประกอบไวในที่เก็บเหมือนเดิมได หากผูใดสนใจจองตั๋วเครื่องบินไว เลยครับปหนามีจัดแสดงอีก

ตราบใดที่โลกไมหยุดหมุน มนุษยไมหยุดการคิดคนก็จะทําใหบน โลกนีเ้ กิดนวัตกรรมใหมขนึ้ มาใหเห็นกันอยางตอเนือ่ ง ไมแนอนาคตเรา อาจจะไดเห็นเครื่องยนตเจาะทะลุโลกที่สามารถขามไปอีกซิกโลกหนึ่งที่ ใชเวลาเดินเพียงแค 1 ชั่วโมงก็เปนไดนะครับ October 2012 l 45

Energy#47_p44-45_Pro3.indd 45

9/20/12 11:11 PM


Residential โดย : สรรชณิฏฐ

ภู คํ า หอมรี ส อร ท

เนนธรรมชาติ ชวยประหยัดพลังงาน

การแสวงหาสถานที่พักผอนในยามวางจากการทํางานหรือในวันหยุด เสาร อาทิตย หลายคนเลือกสถานที่ไมไกลจากกรุงเทพฯ ที่ใชระยะเวลาในการ เดินทางไมนาน ซึ่งมีใหเลือกในหลายสถานที่ดวยกัน โดยปากชอง หรือเขาใหญ หนาจะเปนสถานที่ 1 ที่อยูในใจของผูคนจากสังคมเมืองมุงหนาไปเยือนเพื่อการ พักผอนอยางสบงทามกลางธรรมชาติลอมรอบ และเพื่อเปนการสงทายเมฆครึ้ม ฟาคะนอง ฝนตกหนัก ในชวงฤดูฝน พร อ มกั บ ต อ นรั บ ฤดู ห นาวที่ กํ า ลั ง จะมาเยื อ นหรื อ เรี ย กให เ ข า ใจง า ยๆ คื อ ปลายฝนตนหนาว โดยการเดินทางในชวงเดือนตุลาคมนี้ ดิฉันขออาสาพาไป เยือนรีสอรทที่อยูบริเวณเขาใหญ เพื่อเก็บบรรยากาศทิ้งทวนฤดูฝน ภายใต บรรยากาศอันชุมชื่นนุมนวลดวยละอองฝนที่ผสมผสานกับกลิ่นไอหนาวที่กําลัง กาวยางเขามาเยือนเรียกไดวาเปนการเรียกนํ้ายอยกอนถึงฤดูกาลทองเที่ยวคะ พื้นที่บริเวณรอบๆ เขาใหญนั้นมีสถานที่พักผอนหรือรีสอรทมากมายให ไดเลือกพักผอนกันในสไตลที่แตกตางกันออกไป และการเนรมิตรีสอรทใหดึงดูด นักทองเที่ยวนั้นนอกจากการดีไซนที่สวยงามแลว การเนรมิตบรรยากาศภายใน รีสอรทก็เปนอีกหนึ่งปจจัยในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหหลงใหลในเสนห และ ที่สําคัญคือการใสใจเรื่องการประหยัดพลังงาน การสรางความเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอมใหกับตัวรีสอรทนั่นเอง ซึ่งปจจุบันนั้นเปนเรื่องปกติที่ผูประกอบการ 46 l October 2012

Energy#47_p46-47_Pro3.indd 46

9/20/12 11:14 PM


รีสอรทไดคํานึงถึง ภูคําหอมรีสอรทนั้นเปนรีสอรทที่ถูกออกแบบในสไตลคอนเทมโพรารี ที่ ผสมผสานกันระหวางสไตล โมร็อกโก อิตาลี ไทย ผสมแบบร็อกเฮาส ซึ่งบนพื้น ฐานของความหรูหรา ความสะดวกสบายของภูคาํ หอมรีสอรทไดตระหนักถึงการ อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมเหมือนกับรีสอรทที่อื่นเชนกัน สําหรับดานการประหยัดพลังงานนัน้ เริม่ จากการออกแบบหองใหสามารถ เปดเปนโอเพนแอรโดยติดประตูกระจกบานใหญทั้งดานหนาและดานหลังที่ สามารถเปดใหเชื่อมตอไปยังระเบียงดานนอกได ซึ่งลูกคาสามารถนั่งจิบกาแฟ ผอนคลายไปกลับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ไดอยางสบายใจ นอกจากนี้ยังทําให ภายในหองโปรงโลงสบาย อากาศถายเทไดสะดวก เรียกไดวาลูกคาผูมาพักผอน ที่นี่ไมตองเปดแอรในยามกลางวันเลยคะ พรอมกันนี้ภูคําหอมรีสอรทยังไดเลือก ใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน หรือหลอดฟลูออเรสเซนต T5 และหลอดตะเกียบ เพื่อใหสามารถลดใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหการประหยัดพลังงานเปนไปตามเปาหมายทีว่ างไวภคู าํ หอมรีสอรท

ยังไดรณรงคใหแขกผูมาพักผอนชวยกันประหยัดพลังงานโดยใหผูมาพักที่ไม ตองการซักผาปูที่นอนก็จะใหวางปายซึ่งเปนสัญญาลักษณไวบนเตียงนอน หรือ ถาตองการใหซกั ผาเช็ดตัวใหทงิ้ ไวบนพืน้ ซึง่ เปนมาตรฐานทีท่ กุ รีสอรทจะตองทํา และยังไดปลูกจิตสํานึกของพนักงานทั้งหมดใหมีจิตสํานึกในการรักโลก รักษสงิ่ แวดลอม สูก ารอนุรกั ษพลังงาน โดยการจัดอบรมพนักงานใหมคี วามรูใ น เรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม พรอมกับอบรมถึงขอควรปฏิบัติของ ภูคําหอมรีสอรท ไมวาจะเปนการปดไฟในบริเวณรีสอรทหรือหองพักพนักงาน หากไมจําเปนตองใชงาน การคัดแยกขยะ ซึ่งที่นี่เขาไดมีการขัดแยกขยะไวเปน สัดสวน เชน ขยะเปยก ขยะแหง ขยะเปนพิษ ขยะกระดาษ ขยะพลาสติก ขวดแกว บางสวนนําไปจําหนายตอ สวน ขยะเปยก และ ขยะแหง จะนํามา ผสมกับมูลวัว ใบไม กิ่งไมแหง นําไปทําเปนปุยชีวภาพ หรือปุยหมักสําหรับใช เปนอาหารของตนไมนานาพรรณในพื้นที่สีเขียวภายในรีสอรท การบํ า บั ด นํ้ า เป น อี ก แนวทางหนึ่ ง ของรี ส รอ ท แห ง นี้ ใ นการอนุ รั ก ษ พลังงานและสิง่ แวดลอม โดยไดทาํ การบําบัดนํา้ ทีผ่ า นการใชงานแลวจากหองนํา้ ภายในหองพัก แลวนํากลับมาใชสําหรับรดนํ้าตนไม ซึ่งชวยประหยัดพลังงานนํ้า และคาใชจา ยไดอกี ทางหนึง่ นอกจากการอนุรกั ษพลังงานแลวรีสอรทแหงนีย้ งั ได ปลูกผักออแกนิคสไวใชภายในครัวเปนวัตถุดิบในการประกอบอาหารใหกับลูกคา ตามหลักทฤษฎีเกษตรพอเพียงโดยปลูกพืชผักสวนครัวหลายชนิด ซึง่ ชวยใหทาง รีสอรทสามารถลดตนทุนในการซื้อวัตถุดิบผักไดเกือบ 100% สวนดานบริการและสิง่ อํานวยความสะดวกไดรบั การออกแบบมาโดยเฉพาะ เพือ่ รองรับครอบครัวทีแ่ สวงหาความสะดวกสบายของการพักสวนตัวทีเ่ ต็มไปดวย กิจกรรมใหไดเลือกสรรทัง้ ยิงธนู เปตอง พายเรือคายัค ใหอาหารปลา เปนตน ซึ่งผูที่สนใจมาสัมผัสบรรยากาศปลายฝนตนหนาวนั้นภูคําหอมรีสอรท เขามีหองพักไวรองรับผูมาเยือน 14 หองผูสนใจคงตองทําการจองไวลวง หนาเพราะมีคนเขาไปใชบริการจํานวนมาก ลองไปเยือนดูคะรับรองจะไมผิดหวัง สําหรับเลมหนายังคงอยูที่เขาใหญกันตอนะคะ

October 2012 l 47

Energy#47_p46-47_Pro3.indd 47

9/20/12 11:14 PM


Energy Management

สวทช. ลุ ย หลั ก สู ต ร http://www.grepscience.com/archives/9401saving-tips.php

“นักจัดการพลังงานรุน ใหม”

การบริหารจัดการพลังงานจําเปนตองมีองคความรูประกอบ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติสามารถกระทําไดไปพรอม ๆ กัน และองค ความรูท วี่ า นี้ เราสามารถเรียกเปนหลักสูตรไดวา “นักจัดการพลังงาน รุนใหม” (New Energy Wave Leader: NEW) สืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ สงผลให ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําให ตองจัดหาแหลงพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อใหเพียงพอกับความตองการ โดยในแตละปประเทศไทยตองใชงบประมาณจํานวนมากในการจัดหา พลังงาน ซึ่งสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศ ทําใหตองสูญเสีย เงินตราออกนอกประเทศเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมที่จะสูงมาก ขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเพื่อเปนการลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ จําเปนตองมีแนวทางการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ พัฒนาแหลงพลังงานทดแทนอื่นที่ไดจากธรรมชาติภายในประเทศให มากขึ้น

http://halmapr.com/news/radiotech/page/2/

48 l October 2012

Energy#47_p48-50_Pro3.indd 48

9/20/12 11:17 PM


ผูเขารวมสัมมนาจะไดอะไร

อยางแรกเลยก็เพื่อเขาใจถึงสถานการณดานพลังงานใน ปจจุบันของประเทศไทยและระดับนานาชาติ เพื่อนําไปใชประเมินความ เสีย่ งในการบริหารจัดการพลังงานขององคกร 2. ไดศกึ ษาพืน้ ฐานของ การจัดการพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนขององคกร ทราบ ที่มาของปญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางการปรับปรุงที่เปนไปได และนํา ไปใชกาํ หนดนโยบายดานพลังงานขององคกร และสุดทาย จะไดมสี ว น รวมในแบงปนประสบการณปญ  หาดานพลังงาน และแนวทางการแกไข ปญหาในองคกรของตนเอง กับองคกรอื่นและผูเชี่ยวชาญ

กลุมเปาหมาย

http://www.newscenter.philips.com/sg_en/standard/

เพือ่ ใหบรรลุตามเปาหมายขางตน จําเปนจะตองมีแผนปฏิบตั กิ าร ด า นพลั ง งานของแต ล ะหน ว ยงานทั้ ง ของภาครั ฐ และภาคเอกชน โดยแผนปฏิบัติการดานพลังงานจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตร พลังงานของประเทศ โดยการจัดทําแผนดานพลังงานดังกลาวขางตน จะตองมีบุคลากรที่มีความรูและมีวิสัยทัศนดานการบริหารจัดการ พลังงานทั้งในรูปของพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟา รวมถึง การใชเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานไดอยางเหมาะสม และหลังจาก ที่ไดแผนปฏิบัติการดานพลังงานแลว จะตองมีความสามารถในการ ประเมินความคุมคาของโครงการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและการ บริหารจัดการพลังงาน โดยการศึกษาและวิเคราะหผลกระทบทางดาน เศรษฐกิจ และสามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนาแหลงพลังงาน ทดแทนใหเหมาะสมกับขีดจํากัดตางๆ ขององคกรของตนเองได สถาบันวิทยาการ สวทช. ไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดพัฒนาหลักสูตร “นักจัดการพลังงานรุนใหม (New Energy Wave Leader: NEW)” ขึ้นเพื่อสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลักการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอนภายใน องคกร และการนําความรูที่ไดไปสรางนโยบายในองคกรของตน เพื่อนําไปสูการจัดการพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอยาง เหมาะสม และนําไปสูการพัฒนาพลังงานอยางยั่งยืนตอไป

1. ผูบริหารระดับสูง (CEO), CFO, COO, หรือคณะกรรมการ การจัดการพลังงานขององคกร 2. ผูอ าํ นวยการ/ผูจ ดั การฝายวิศวกรรม/ฝายจัดการพลังงาน ของอาคารและสถานที่/ฝายความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 3. ผูอ าํ นวยการ/ผูจ ดั การฝายพัฒนาธุรกิจ/ฝายกลยุทธองคกร 4. ผูรับผิดชอบดานพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคาร ควบคุม 5. ผูสนใจดานการบริหารจัดการและการอนุรักษพลังงาน

วัตถุประสงคโครงการ

เพือ่ สรางความรู ความเขาใจทีถ่ กู ตอง เกีย่ วกับความสําคัญของ พลังงานตอการดําเนินชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การ จัดหาพลังงานในรูปแบบตางๆ และกระตุนความสนใจในการวิเคราะห แนวทางเพื่อตอบสนองความตองการพลังงานในอนาคต และยังเปด โลกทัศนดา นเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของผูบ ริหารใหสามารถแนะนํา หรือกําหนดนโยบายใหกับองคกรไดอยางถูกตอง

http://www2.dupont.com/Photovoltaics/en_US/news_events/ imagegallery.html October 2012 l 49

Energy#47_p48-50_Pro3.indd 49

9/20/12 11:17 PM


http://www.fanpop.com/spots/white-collar/images/18068120/

ระยะเวลาในการสัมมนา

ตลอดระยะเวลา 2 วัน ระหวางวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2555 ผูเขาอบรมจะไดเรียนรูทั้งทฤษฎี และฝกปฏิบัติการ รวมจํานวนชั่วโมง ทั้งหมด 14 ชั่วโมง

โครงสรางหลักสูตร

ผูเ ขารวมอบรมจะไดเรียนรูเ กีย่ วกับสถานการณพลังงานของโลก ของประเทศไทย พลังงานสํารองของโลกของประเทศ ความยั่งยืน ของแหลงพลังงาน แนวโนมการใชพลังงานของโลกและของประเทศ ยุทธศาสตรพลังงานของกระทรวงพลังงานประเทศไทย ประกอบ กับสิทธิและขอไดเปรียบของการมีระบบจัดการพลังงานขององคกร ผูเ ขาอบรมจะไดเรียนรูถ งึ เครือ่ งมือตางๆ ทีใ่ ชในการบริหารจัดการดาน พลังงานขององคกร เชน หลักการการอนุรกั ษพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 และ หลักการประเมิน Energy Footprint ซึ่งเปนเครื่องมือ สากลทีใ่ ชในการดําเนินการจัดการดานพลังงาน เนือ้ หาในสวนหลังของ หลักสูตรจะเสริมในเรื่องการใชพลังงานทางเลือก โดยมีเปาหมายให ผูร บั การอบรมสามารถกําหนดนโยบายขององคกรในการนําพลังงาน ทางเลือกตางๆ มาใชไดอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะขอดีและ ขอเสียของพลังงานทดแทนประเภทตางๆ งบประมาณการลงทุน และ ปญหาตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยรับฟงแนวคิด และประสบการณจากวิทยากร ผูมีวิสัยทัศน ทั้งในสวนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการ และ ภาครัฐ ซึ่งมีหัวขอหลักของหลักสูตร ดังนี้ 1. สถานการณ พ ลั ง งานโลกและประเทศไทยในป จ จุ บั น แผนยุทธศาสตรและนโยบาย และกฎหมายดานพลังงานของประเทศไทย

2. แผนยุทธศาสตรการใชพลังงานทดแทนของประเทศไทย 3. สิทธิประโยชนและขอไดเปรียบของการอนุรักษพลังงาน 4. เครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการพลังงานขององคกร 5. สํารวจตัวเองเพื่อเตรียมพรอม ดวยแนวทางการตรวจสอบ และปรับปรุงการใชพลังงานขององคกร 6. กะเทาะเปลือกพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน 7. ประสบการณ ความสําเร็จ และอุปสรรคของการใชพลังงาน ทดแทน

เกณฑการประเมินผล

ผูเขาอบรมตองมีเวลาเรียนไมตํ่ากวา 80% และทํากิจกรรม ทุกหัวขอของหลักสูตร จึงจะไดรับวุฒิบัตรจากสํานักงานพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

วิทยากรประจําหลักสูตร

ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานและพลังงานทางเลือก ผูมีสวนใน การวางนโยบายดานพลังงานของประเทศ และผูประกอบการที่มี ประสบการณเรื่องการบริหารจัดการพลังงานภายในองคกร สําหรับทานที่สนใจ สามารถโทรสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ 0 2642 5001 ตอ 213-214

50 l October 2012

Energy#47_p48-50_Pro3.indd 50

9/20/12 11:17 PM


Green4U

โดย : สุภาภรณ มั่นบุญสม

ทุกวันนี้นอกจากตัวผลิตภัณฑที่ทางผูผลิตใหความสําคัญในเรองความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แลวนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ ไดรับความใส ใจไมแพกัน นั่นก็คือในเร องของการออกแบบบรรจุภัณฑที่ ตองการใหเกิดขยะนอยที่สุด หรืออยางนอยที่สุดคือการที่สามารถนําไปรี ไซเคิลได จึงทําใหในหลาย เวทีเกิดการออกแบบบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขึ้นมากมาย ก็หวังวาในอนาคตประเด็น ของเรองโลกรอนจะเปนสิ่งจุดประกายใหกับนักออกแบบบรรจุภัณฑรุนใหม ไดตระหนักและคํานึง ถึงเปนสิ่งแรก หรือเปนหัวใจของการออกแบบเลยก็ยิ่งดี

ตูเย็นระบบฟอกอากาศลํ้าสมัย

Health Guard System

แอลจีสงนวัตกรรมใหมสูตลาดเครื่องใชไฟฟาภายในบาน ดวยตูเย็น พรอมระบบฟอกอากาศลํ้าสมัย Health Guard System ปกปองกลิ่นพรอมขจัด เชื้อโรคอยางมีประสิทธิภาพ แอลจี นําเสนอที่สุดแหงสุขอนามัยแกครัวเรือน ดวยตูเย็นรุนใหมลาสุด GN-B602GSP ลํ้าสมัยดวยระบบฟอกอากาศ Health Guard System ซึ่ง ชวยกําจัดกลิ่นอับถึง 99.7% และปกปองแบคทีเรียไดสูงถึง 99.99% อยางมี ประสิทธิภาพ ระบบฟอกอากาศ Health Guard System ในตูเ ย็นแอลจีรนุ GN-B602GSP ประกอบไปดวยแผนกรองกําจัดเชื้อโรคถึง 3 ชั้น และแผนกําจัดกลิ่นอีก 1 ชั้น สามารถกําจัดเชื้อรา แบคทีเรีย เชื้อโรค ฝุน รวมถึงกลิ่นอับที่ไมพึงประสงค ดวยสารสกัดจากกรดแลคติคธรรมชาติจึงถูกสุขลักษณะ ไมเปนอันตรายตอ รางกาย และเพื่อการดูแลสุขภาพและการถนอมอาหารอยางสมบูรณแบบ ยังมีระบบกระจายความเย็นอัจฉริยะรอบทิศทาง Multi Air Flow ทําใหสงผาน ความเย็นอยางรวดเร็วและทั่วถึง ชวยคงความสดของอาหารใหยาวนานยิ่งขึ้น และเนื่องจากมีอาหารหลายชนิดที่ควรเก็บในอุณหภูมินอยกวา 3 องศา แอลจีจึง ไดออกแบบชองแชควบคุมอุณหภูมิพิเศษ Fresh O Zone ซึ่งมีระบบทําความเย็น แยกสวนอยางชัดเจนทําใหอาหารถูกเก็บรักษาในระดับอุณหภูมิที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยางขอบประตูเคลือบสาร Bio Shield ชวยยับยั้งและปองกันการแพร กระจายของเชื้อราและแบคทีเรีย การเสียรูปทรงของขอบยาง ทั้งยังชวยรักษา ความเย็นไมใหรั่วไหลไดดียิ่งขึ้น แอลจียังไดคํานึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยระบบแสงสวางภายในเปนแบบ LED และจอแสดงผลแบบดิจติ อลระบบสัมผัส จึงประหยัดพลังงานกวาระบบไฟทั่วไป แอลจียังอํานวยความสะดวกสบายแก ผูใชงานดวยที่กดนํ้าดีไซนบางเฉียบ Water Slim Dispenser ทําใหไมเสียพื้นที่ ใชสอยภายในตูเย็นสามารถบรรจุถังนํ้าไดถึง 5 ลิตร โดยไมตองตอทอ สําหรับ กลองทํานํ้าแข็งเปนชนิดถอดได เพิ่มความหลากหลายและพื้นที่ใชสอย และเพื่อ ความปลอดภัยในการใชงาน โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ชั้นวางของได รับการออกแบบเปนกระจกนิรภัย (Tempered Glass Shelves) สามารถรับ นํ้าหนักไดถึง 150 กิโลกรัม หรูหราทันสมัยดวยพื้นผิวสแตนเลส สรางความ ลงตัวใหกับการตกแตงรวมภายในบานไดเปนอยางดี ทั้งยังใหอายุการใชงาน ยาวนาน ทนทาน

Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U

October 2012 l 51

Energy#47_p51,53_Pro3.indd 51

9/20/12 11:21 PM


Energy#47_p52_Pro3.ai

1

9/21/12

9:43 PM

Back to the Basic

การคิดคาความตองการพลังงานไฟฟา ผศ.พศวีวีร ศรีโหมด : หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ในคอลัมน Back to the Basic ฉฉบับับทีที่แลลว ผผููเขขีียนได นไดกลลาววถึถึงเเรองค รองคาหหนนวยพลั ยพลังงงานไฟฟ านไฟฟา (กิ (กิโลลวัวัตตต-ชชัั่วโมง) โมง) โดยจำนวนหนวยไฟฟาก็ก็จะะสะท สะทอนถึ นถึงจจำนวนเงิ ำนวนเงินคาไฟฟาที่ตองจายในแตละเดือน แตสำหรับผูใชไฟฟาททีี่เปปนผผููใชชไฟฟฟฟาประเภทที ประเภทที่ 3 (กิ (กิจกการขนาดกลาง)ขึ ารขนาดกลาง)ขึ้นไไปป ใในใบแจ นใบแจงหหนีนี้คาไฟฟ ไฟฟายัังมีีการเรียกเก็บคาใชจายจากคาความต ความตตองการพลั งการพลังงงานไฟฟ านไฟฟาสูงสุดหรือบางที่เราเรียกกัน วาคา Peak de demand emand โโดยค ดยคานนีี้ทาางการไฟฟ งการไฟฟานนครหลวงและการไฟฟ ครหลวงและการไฟฟาภภููมิภาาคค มมีีหลลัักกการวั ารวัดเช เชชนเดียวกันดังนั้นในฉบับนี้ผูเขียนขอยกวิธีวัดคคาคความต วามตองการพลั งการพลังงงานไฟฟ านไฟฟาสูงสุดมานำเสนอ ใหผูอานนได ไดทำำความเข ความเขาใใจกั จกันคครัรับ

คาความตองการพลังงานไฟฟา คือการวัดคาเฉลี่ยของกำลังงานไฟฟา ที่ ใชไปในชวงเวลา 15 นาที (มีหนวยเปนกิโลวัตต: kW.)

รูปที่ 1 คาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด ที่แสดงอยูในใบแจงหนี้คาไฟฟาประจำเดือน C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

การวั ขอย้ำคำพูดอีกครั้งนะครับ วาเปนการวัดคาเฉลี่ยของกำลังงานไฟฟา ไมใชเปนกา ารววัดคคากำลั กำลังงานไฟฟ งานไฟฟา สูงสุด ซึ่งถาอธิบายดวยภาพกราฟการใชกำลังงานไฟฟาดังรูปที่ 2. คือในความเปนจริงการใช การรใชกำำลัลังงงาน าน ไฟฟาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หรือเสนคากำลังงานไฟฟาจะขึ้นๆลงๆ ตามการเปดใชอุปกร กรณ รณ จริง ซึ่งถาพิจารณาในระยะเวลา 15 นาที ก็จะมีชวงการใชคากำลังงานไฟฟาสูงสุด(PMAX) และชวงที่ ใชคากำลังงานไฟฟาต่ำสุด(PMIN) ซึ่งถาการไฟฟาฯ นำคา PMAX มาคิดเปนคาความตองการพลังงาน ไฟฟาสูงสุด ก็คงไมยุติธรรมเพราะการใชคา PMAX เกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น แตถานำคา PMIN มาคิด ก็คงไมเปนธรรมกับการไฟฟาฯ เชนเดียวกัน ดังนั้นเพอใหเกิดความเปนธรรมทั้ง 2 ฝายทางการ ไฟฟาฯ จึงใชวธิ กี ารคิดคาเฉลีย่ ของกำลังงานไฟฟาที่ใชในชวงเวลา 15 นาทีมาเปนคาความตองการพลังงาน ไฟฟา ดังนั้นในทุกชวงเวลา 15 นาทีก็จะเกิดคากำลังงานไฟฟาเฉลี่ย (PAV)ขึ้น หรือคาความตองการ พลังงานไฟฟาขึ้นนั้นเองครับ ดังแสดงในรูปที่ 3.

ดังนั้น ในชวงเวลา 1 ชั่วโมง ก็จะเกิดคาความตองการพลังงานไฟฟาขึ้น 4 คา (เพราะทุกๆ 15 นาทีเกิดขึ้น 1 คา) หรือใน 1 วัน จะเกิดขึ้น 96 คา ดังแสดง ดังรูปกราฟคาความตองการพลังงานไฟฟาในหนึ่งวันดังรูปที่ 4. แตการไฟฟาฯ จะนำคาความตองการพลังงานไฟฟาที่มีคามากที่สุดที่เกิดขึ้นในรอบเดือนนั้นๆ มาเรียกเก็บเงินคาไฟฟาในใบแจงหนีค้ า ไฟฟากับเรา โดยแบงวิธคี ดิ คาความตองการ พลังงานไฟฟาตามประเภทของอัตราการใชไฟฟาดังนี้ 1. ผูใชไฟฟาอัตราปกติ จะนำคาความตองการพลังงานไฟฟาครั้งที่สูงที่สุดเพียงคาเดียวในรอบเดือน นำมาคิดคาไฟฟา 2. ผูใชไฟฟาอัตรา TOU จะนำคาความตองการพลังงาน รูปที่ 2. การใชกำลังงานไฟฟา(kW.)ที่เปลี่ยนคาตามเวลา รูปที่ 3. คากำลังงานไฟฟาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในชวง 15 นาที ไฟฟาครั้งที่สูงที่สุดเพียงคาเดียวในชวง ON PEAK (9:00-22:00น.ในวันจันทร ถึงวันศุกร และไมรวมวันหยุดราชการ) ที่จะถูกนำมาคิดเปนคาไฟฟา 3. ผูใชไฟฟาอัตรา TOD นำคาความตองการพลังงานไฟฟาครั้งที่สูงที่สุดเพียงคาเดียวในชวง ON PEAK (18:3021:30 น.ของทุกวัน รวมกับคา ความตองการพลังงานไฟฟาครั้งที่สูงที่สุดในชวง PARTIAL PEAK ( 08.00 -18.30 น. ของทุกวัน) โดยนำคาเฉพาะในสวนที่เกินหรือสวนที่มากกวาในชวง ON PEAK มารวมคิดเปนคาไฟฟา ดังนั้นสรุปไดวาวิธีคิดคาความตองการพลังงานไฟฟาที่เกิดขึ้นในชวงเวลา 15 นาที วัดจากคาเฉลี่ยของการใชกำลังงานไฟฟาในชวงเวลา 15 นาทีนั้นๆ มิใชเกิดจากการคากำลังงานไฟฟาที่สูงที่สุดที่ ใชในชวงนั้น ดังนั้นที่หลาย ๆ ทานเกิดความเขาใจวาการเริ่มเดินมอเตอรเปนสาเหตุทำใหเกิดคาความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุดขึ้นนั้น อาจจะไมเปนอยางที่คิด เพราะการเริ่มเดินมอเตอรทำใหคากำลังงานไฟฟาสูงขึ้นเพียงแคไมถึงนาทีดังนั้นถาไมมีความจำเปนที่ตองใชมอเตอรแตยังมีการเดินเครองมอเตอรทิ้งไวเปนระยะ เวลานานๆ โดยไมยอมหยุดเดินมอเตอร โดยกลัววาเมอหยุดเดินและกลับมาเริ่มเดินมอเตอรอีกครั้งจะทำใหเกิดคาความตองการพลังงานไฟฟาสุงสุดขึ้นได ซึ่งเปนวิธีการที่ ไมถูกตอง เพราะอาจจะทำใหเสียคาหนวยไฟฟาจากการเดินมอเตอรทิ้งไวไปโดยใชเหตุ

รูปที่ 4. คาความตองการพลังงานไฟฟา ที่เกิดขึ้น 1 คาในทุกๆ 15 นาที ในชวงเวลาหนึ่งวัน


เอ็มเทคเปดตัวซอฟตแวร

ประเมิ น สิ่ ง แวดล อ ม

สําหรับนักออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ตองการออกแบบ ใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุดวันนี้มีขาวดี เมื่อศูนยเทคโนโลยี โลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) ไดเปดตัวซอฟตแวรประเมินความเปน มิตรตอสิง่ แวดลอมเพือ่ ชวยในการพัฒนาผลิตภัณฑ และเพือ่ รองรับตลาด สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาโปรแกรมอยางงายเพื่อชวย นักออกแบบในการประเมินผลิตภัณฑและบรรจุภณ ั ฑเบือ้ งตน ตัง้ แตขนั้ ตอน การออกแบบ โดยโปรแกรมที่ไดพัฒนาขึ้นมาประกอบดวย 2 ซอฟตแวร

ไดแก 1. ซอฟตแวรสาํ เร็จรูปอยางงายเพือ่ วิเคราะห LCA โดยใชชอื่ โปรแกรม วา “SEPE” (Simple Environment Program for Enterprise) และ 2. ซอฟตแวรอยางงายในการวิเคราะหคารบอนฟุตพริ้นทของบรรจุภัณฑ ประเภท กลอง กระดาษลูกฟูก พลาสติก แกว และอะลูมิเนียม โดยมีชื่อเรียก ซอฟตแวรนี้วา “CFPack” (Carbon footprint + Packaging) โปรแกรม SEPE เป น โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป อย า งง า ย เพื่ อ ช ว ย นักออกแบบในการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตลอดวัฏจักรชีวิตของ ผลิตภัณฑเบื้องตน ตั้งแตในขั้นการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อชวยสงเสริม การเปลีย่ นทิศทางการผลิต สินคาใหมคี วามเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมมากขึน้ โดยโปรแกรม SEPE นี้ เปนโปรแกรมที่สามารถนําไปใชประโยชนในลักษณะ web service ซึง่ ชวยประหยัดเวลาและคาใชจา ยไดมากขึน้ ในการนําไปใชงาน สําหรับผูสนใจสามารถใชซอฟตแวรไดผานทางเว็บไซต http://www2. mtec.or.th/sepe สวนซอฟตแวร CFPack เปนซอฟตแวรสําหรับวิเคราะหปริมาณ คารบอนฟุตพริ้นทของบรรจุภัณฑโดยเฉพาะ ซึ่งไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อ

ชวยนักออกแบบบรรจุภณ ั ฑทยี่ งั ไมคนุ เคย กับการประเมินปริมาณคารบอน ฟุตพริน้ ทของบรรจุภณ ั ฑใหสามารถประเมินคาอยางงายไดเองและรวดเร็ว เพื่อจะไดนําขอมูลนี้ไปประกอบในการออกแบบบรรจุภัณฑใหเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมไดมากขึ้น โดยซอฟตแวรนี้ไดถูกพัฒนาบน MS Excel เพื่อให สะดวกและงายตอผูใชงานในดานการออกแบบบรรจุภัณฑที่ตองการทราบ ปริมาณคารบอนฟุตพริ้นทของบรรจุภัณฑที่ไดออกแบบไวในเบื้องตน ซอฟตแวรตวั นีจ้ ะครอบคลุมการประเมินคารบอนฟุตพริน้ ทของบรรจุภณ ั ฑ 4 ประเภท ไดแก บรรจุภัณฑประเภทแกวสําหรับใสเครื่องดื่ม, บรรจุภัณฑ ประเภทอะลูมเิ นียมสําหรับใสเครือ่ งดืม่ , บรรจุภณ ั ฑประเภทพลาสติกสําหรับ ใสอาหาร, บรรจุภัณฑประเภทกระดาษลูกฟูกสําหรับใสอาหาร โดยผูสนใจ สามารถใชซอฟตแวรไดผานทางเว็บไซต http://www.thaigdn.net ซอฟตแวรตวั นีน้ อกจากจะประเมินความเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมแลว ยังรวมไปถึงภาวะโลกรอนอีกดวย ถือไดวาเปนอีกกาวหนึ่งของการนํา วิทยาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยในการพัฒนาสังคมและ สิ่งแวดลอม และการสงเสริมใหเกิดความสรางสรรคงานออกแบบพัฒนา ผลิตภัณฑไปสูการผลิต ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสามารถแขงขันใน ตลาดโลกไดตอไป

Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U Green4U

October 2012 l 53

Energy#47_p51,53_Pro3.indd 53

9/20/12 11:21 PM


Green Vision โดย : สุภาภรณ มั่นบุญสม

เทคโนโลยีสเี ขียว เพอคนรุน ตอไป

การขับเคลื่อนธุรกิจทุกวันนี้แทบทุกอง องคกรจะใสใจเรื่องของการรักษาสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย เพราะ การเริ่มตนในวันนี้คืออนาคตสําหรับคนในรุนถัดๆ ไป ที่จะไดใชชีวิตอยางมีความสุข และพรอมที่จะชวยกันรักษาโลก สีเขียวไปชั่วลูกชั่วหลาน ENERGY SAVING ฉบับนี้ไดมาเปดวิชั่นบริษัทเทคโนโลยีอันดับตนๆ ของโลกอยางฟูจิ ซีร็อกซ ซึ่งมีแนวคิด ที่จะรักษาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนเพื่อใหคนรุนถัถดไปในอนาคต และนาที่จะเปนตนแบบใหอีกหลายบริษัทไดดําเนินการ ตามหลักคิดของบริษัทแหงนี้ มร. โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด ไดฉายวิชั่นของฟูจิ ซีร็อกซ วาบริษัท มีคานิยามหลักขององคกรที่จะมีการมุงสงเสริมความเอาใจใสตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุกระดับขององคกร และสังคม รวมถึงการรักษาสมดุลยใหเกิดขึ้นระหว ร างกิจกรรมทางธุรกิจกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความมุงมั่นของบริษัทแหงนี้ยังถูกสะท สะทอนลงไปในตัวผลิตภัณฑ ที่ไดพัฒนามาจากพื้นฐานความเอาใจใส และการบริหารจัดการอยางเปนระบบดานสิ่งแวดล แ อม ไมวาจะเปน ตัวผลิตภัณฑที่ใหความสําคัญกับการประหยัด พลังงาน ระบบการบริหารวงจรผลิตภัณฑที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ Supply Chain เพื่อสิ่งแวดลอม และกา าเสนอโซลูชั่นสําหรับองคกร ภาคธุรกิจตางๆ เพื่อสิ่งแวดลอม และการสงเสริมการเผยแพรใหความรู และการนํ และความยั่งยืน ดานภายในองคกรฟูจิ ซีรอ็ กซ ก็มกี ารดําเนินการเพือ่ สิง่ แวดลอมในหลายดานทีส่ าํ คัญคือ การเขาสูก ารรับรองมาตรฐาน ISO14001 นับตัง้ แตป 2546 นอกจากนีย้ งั ไดสง เสริมใหพนักงาน ไดรับการเรียนรูและสัมผัสประสบการณเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรมรณรงค ตางๆ เชน กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน กิจกรรมรวมรณรงคประหยัด พลังงานลดโลกรอน ตลอดจนกิจกรรมรวมกับแผนงานรณรงคดานสิ่งแวดลอมที่ทํา กับองคกรแนวรวมอื่นๆ “กรีนเทคโนโลยีของ ฟูจิ ซีร็อกซ มุงเนนการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม และการรักษโลกตั้งแตการพัฒนาผลิตภัณฑที่มุงตอบโจทยดานการประหยัด และลด การใชพลังงานเปนพื้นฐาน การบริหารจัดการหวงโซการผลิตเพื่อสิ่งแวดลอม โดยใช เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑที่ใชวัสดุที่สามารถหมุนเวียนนํากลับมาใชไดอีก วัสดุที่มีสวนชวยลดการใชพลาสติก การพัฒนาวัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงหมึกที่ ประหยัดการใชพลังงานแตใหคุณภาพของความละเอียดคมชัดสวยงามของสียิ่งขึ้น ตลอดจนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตที่ชวยในการจัดการกับซากผลิตภัณฑแบบ ครบวงจรเพื่อไมใหเกิดขยะคืนกลับไปยังโลกไดอีก หรือที่เรียกวา ระบบการฝงกลบ เปนศูนย (Zero Landfill) รวมกับ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด” มร. โคจิ เทสึกะ กลาว “ฟูจิ ซีร็อกซ ยังมีการพัฒนาโซลูชั่นที่ชวยสงเสริมการประหยัดการใชทรัพยากร และ เอาใจใสตอ สิง่ แวดลอม เชน ซอฟตแวรโซลูชนั่ ทีช่ ว ยลดการใชกระดาษ อยางเชน DocuWorks, ISO Solution Suite ที่ชวยใหกระบวนการทํางานดานเอกสารของระบบมาตรฐานตางๆ มีความ ประหยัดและสะดวกคลองตัวยิ่งขึ้น ตลอดจนซอฟตแวรที่สามารถพัฒนาฐานขอมูลผูใชในการ ประหยัดการใชงานเพือ่ การรายงานขอมูลทีจ่ าํ เปนตอการบริหารจัดการดานสิง่ แวดลอม อยางเชน รายงานการใชกระดาษและการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด” มร. โคจิ เทสึกะ กลาวทิ้งทาย สรุปไดวา เปาหมายสําคัญในการรักษาสิง่ แวดลอมของฟูจิ ซีรอ็ กซ คือการลดการใช วัสดุในการผลิตใหม เนนอุปกรณที่มีพื้นฐานการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อลดและประหยัดการ ใชพลังงานอยางตอเนือ่ ง ตลอดจนมีโซลูชนั่ ทีส่ นับสนุนสงเสริมการใชเอกสารกระดาษอยาง มีประสิทธิภาพ พรอมกระตุนใหเกิดการตื่นตัวดานการรักษาสิ่งแวดลอมอยางสรางสรรค ในเมืองไทย ทัง้ หมดเพือ่ ใหโลกมีการใชทรัพยากรอยางยัง่ ยืนและสามารถมีเพียงพอสําหรับ คนในรุนตอๆ ไป

54 l October 2012

Energy#47_p54_Pro3.indd 54

9/20/12 11:24 PM


Greenovation โดย : SuKiYaKi

Chewing Gum Battery Concept

สิ่งประดิษฐชิ้นนี้ดูจะเปนแนวคิดงายๆ ที่ใครๆ อาจจะคิดไมถึง เพราะใครจะไปคิดวา “หมากฝรั่ง” จะถูกนํามาใชในรูปแบบของแบตเตอรี่ใหพลังงานกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดแบบนี้ Chewing Gum Battery ไมไดเปนหมากฝรั่งจริงๆ ดังนั้นคุณไมจําเปนตองนํามาเคี้ยวใหเกิด พลังงานอะไรแบบนั้น เพราะแหลงพลังงานที่แทจริงของเจา Chewing Gum Battery นั้นเปนแบตเตอรี่ กระดาษที่ติดอยูบนตัวหมากฝรั่งนั่นเอง ซึ่งการบรรจุกระแสไฟฟาเขาไปยัง Chewing Gum Battery นี้ ก็ไมไดมาจากพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟาแตอยางใด แตเปนการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชแทน โดย จะเก็บพลังงานไฟฟาที่ไดมาไวในตูสําหรับจําหนายเจา Chewing Gum Battery นี้นั่นเอง สวนการใช งานก็งา ยๆ เพียงแคเรานําเอาเจาแบตเตอรีท่ หี่ นาตาเหมือนหมากฝรัง่ นีต้ ดิ ลงไปทีด่ า นหลังของอุปกรณ เพียงเทานี้ก็ใชไดแลว Chewing Gum Battery ออกแบบโดย Ping-Yi Lin ซึ่งไดรับรางวัล 2012 iF Design Talents

Waste Paper Recycle Trash Bin

คุณเคยลองคิดดูเลนๆ ไหมวากระดาษเอกสารที่ถูก เครือ่ งทําลายเอกสารตัดเปนชิน้ เล็กชิน้ นอยเหลานัน้ จะสามารถ นําไปทําประโยชนอะไรไดอกี บาง? แตถา คุณมีเจาเครือ่ ง Waste Paper Recycle Trash Bin ซึง่ ออกแบบโดย Qianqian Tao เครื่องนี้อยูในบาน เชื่อเถอะวาคุณจะทําอะไรไดมากกวาการนํา กระดาษไปรีไซเคิลแบบทั่วๆ ไป Origami หรือที่เราเรียกกันวา ศิลปะการพับกระดาษ ของญี่ปุน คือแนวคิดสําคัญของสิ่งประดิษฐชิ้นนี้ โดยเพียง แคนํากระดาษรีไซเคิลมาใสลงไปในชองดานบนของถังขยะ ใส “668 polyvinyl alcohol environment cement” ลงในชอง สําหรับใสซีเมนต จากนั้นก็ใหเครื่องทําการบีบอัดกระดาษลง บนแทนพิมพรูปทรงถังขยะเทานี้ก็เรียบรอย

Solar Light Tree Concept Grows Real Plants

คงดีไมนอยที่เราจะไดแสงสวางจากพลังงานแสงอาทิตยและไดรับความรมรื่นจาก ตนไมไปพรอมๆ กัน ซึ่งนี่คือแนวคิดของ Omar Huerta นักออกแบบชาวมิลาน ซึ่งได ออกแบบ Solar Light Tree ตนไมใหแสงสวางจากพลังงานแสงอาทิตย Solar Light Tree ไมใชแคเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยทั่วๆไป แตมันยังสามารถ เปนตนไมจริงๆ ตามกิง่ กานของมันไดอกี ดวย โดยเปนการปลูกในระบบ hydroponic ทีไ่ มตอ ง ใชดินนั่นเอง โดยระบบจะทําการสงนํ้าขึ้นไปตามลําตนเพื่อหลอเลี้ยงกิ่งกานของมันเหมือน ตนไมจริงๆ นอกจากนี้เรายังไดรับความสวยงามในทั้งกลางวันและกลางคืน นั่นก็คือได สีเขียวของตนไมจริงในตอนกลางวัน และแสงสวางจากหลอดไฟ LED ในตอนกลางคืน

October 2012 l 55

Energy#47_p55,57_Pro3.indd 55

9/20/12 11:27 PM


Energy#42_p15_Pro3.ai

1

4/24/12

11:35 PM

ทุกวันอาทิตย


The Art of Solar Printing

มันจะดีแคไหน ถาเครือ่ งปริน้ ทเตอรทคี่ ณ ุ ใชนนั้ ไมใชหมึก ไมใชปลัก๊ ไมใชพลังงานไฟฟา เปนมิตรตอ สิง่ แวดลอม และแนนอนวามันใชพลังงานแสงอาทิตย นีม่ นั จะเจงไปไหน!! Tanning Printer ไดรบั แรงบันดาลใจมาจากการอาบแดดนัน่ เอง เพราะเมือ่ แสงอาทิตยสามารถเปลีย่ น สีผวิ ของมนุษยใหเปนสีแทนได แลวทําไมจะไมสามารถนํามาใชในกระบวนการพิมพไปไมไดละ ซึง่ หลักการทํางานของ Tanning Printer ก็คอื การหักเหของแสงทีน่ าํ พลังงานแสงอาทิตยมาเปลีย่ น เปนพลังงานไฟฟา และใหแสงนัน้ ทําการเผากระดาษใหเกิดรอยไหม คลายๆ การนําแวนขยายทําการหักเหแสง ใหสามารถจุดไฟไดนนั่ เอง Tanning Printer ออกแบบโดย Hosung Jung, Junsang Kim, Seungin Lee และ Yonggu Do 1

2

3

Personalized Solar Flare

ผลงานการออกแบบของ Jang Eun Hyuk ชิ้นนี้มีชื่อวา Solar Loop ที่ชื่อก็บอกแลววามันใช พลังงานแสงอาทิตยนั่นเอง แมการออกแบบจะมี รูปรางประหลาดไปสักหนอย แตมันก็มีไวเพื่อที่จะ นําไปรับแสงอาทิตยโดยการแขวนไวบนตนไมนนั่ เอง โดยดานบนจะมีแผงโซลารเซลลติดอยู สวนดานใน จะเปนหลอด LED สําหรับใหแสงสวาง นอกจากนี้ การออกแบบยังทําใหสามารถถือใชงานไดอยาง สะดวกอีกดวย

The Solar Powered Info point

Solar Powered Info point เปนจุดใหบริการ ขอมูลทีม่ ที งั้ ทีน่ งั่ และทีช่ ารตแบตเตอรี่ รวมถึงหนาจอ แบบทัชสกรีนที่ทําหนาที่ใหขอมูลตางๆ โดยทั้งหมด ใชพลังงานจากแสงอาทิตย ในเวลากลางคืน จุดให ขอมูลนี้ก็จะมีแสงสวางจากโคมไฟ LED ที่ไดพลังงาน จากแสงอาทิตยเชนกัน Solar Powered Info point ถูกออกแบบ โดย Tsuyoshi Sogabe, Desislava Ivanova และ Ekaterina Shchetina สําหรับงาน Milan Expo ในป 2015 ที่มิลาน October 2012 l 57

Energy#47_p55,57_Pro3.indd 57

9/22/12 2:27 AM


Green Space โดย : สุภาภรณ มั่นบุญสม

“Green Water Tank” ถังนํ้าชุมชน เพื่อโลกสีเขียว

โดยการรวมมือในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนาจะ ดูแลในเรื่องของการจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะดําเนินการสราง ถังเก็บนํา้ โดยจะสํารวจและคัดเลือกพืน้ ทีท่ มี่ คี วามจําเปนเรงดวนทัว่ ประเทศ และจะเปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ สวนทางปูน อินทรีจะเปนผูดําเนินการสรางถังเก็บนํ้าและการจัดอบรมเพื่อสรางความ รูความเขาใจในการสรางถังเก็บนํ้าจากอิฐบล็อกประสานแบบโคงรวมกับ การใชปูนซีเมนต และยังมอบซีเมนตจํานวน 300 ตัน/ป และเงินสนับสนุน ใหกับโครงการจํานวน 4,088,000 บาทอีกดวย

ดําเนินการมาถึงปที่ 2 แลว สําหรับโครงการ ถังนํา้ ชุมชน เพือ่ โลก สีเขียว (Green Water Tank) ที่ทาง ปูนอินทรี ไดรวมมือกับ มูลนิธิชัย พัฒนา สรางถังกักเก็บนํา้ ขนาดใหญ (เสนผาศูนยกลาง 3 เมตร x สูง 3.5 เมตร) จํานวน 252 ถัง ภายในระยะเวลา 3 ป/ปละ 84 ถัง ในพื้นที่ชนบท ทั่วประเทศ ภายใตแนวคิด “โดยชุมชน เพื่อชุมชน ดวยหัวใจสีเขียว” ทั้งนี้ ปูนอินทรีมีปณิธานที่จะนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา และเพื่อ เปนการนอมนําแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในดานการพัฒนาแหลงนํ้าใหชาวบานตามชนบทมีนํ้าใชอยางพอเพียง “ถังนํ้าชุมชน เพื่อโลกสีเขียว” เปนโครงการที่ตอยอดมาจาก โครงการ “80 พรรษา 880 ฝาย อินทรีสรางถวายในหลวง” โดยหลัง จากทีท่ าํ โครงการสรางฝายมาหลายปและไดรบั ทราบขอมูลจากชุมชนตางๆ วามีความตองการภาชนะกักเก็บนํ้าไวใชในหนาแลง และตองการกิจกรรม ที่เสริมสรางความรัก ความสามัคคี และความรวมมือของคนในชุมชน เพื่อเปนการสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง มีการพัฒนาในดานตางๆ ของชุมชน

นอกจากนี้ โครงการดังกลาวยังเปนการเผยแพรความรูเกี่ยวกับ การทําบล็อคประสานดินซีเมนตและความรูในการสรางถังนํ้าดินซีเมนตให กับชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถนําไปสรางเองได อันจะนําไปสูโอกาสในการ สรางงานสรางอาชีพในอนาคตไดอีกดวย 58 l October 2012

Energy#47_p58-59_Pro3.indd 58

9/20/12 11:32 PM


“Mobile Battery for Life”

แบตเตอรีม่ พี ษิ คิดสักนิดกอนทิง้

สรางสรรคปรากฏการณงานเพื่อสังคม (CSR) กับ โครงการทําดี ทุกวันจากดีแทค ทีไ่ ดรว มกับ เลอโนโว จัดกิจกรรม “Mobile Battery for Life” แบตเตอรี่มีพิษ คิดสักนิดกอนทิ้ง เปดกลองรับขยะอิเล็คทรอนิกส ที่รานเลอโนโว เอ็กซคลูซีฟ สโตร และศูนยบริการเลอโนโว ทั้ง 20 แหงและ สํานักงานบริการลูกคาดีแทค 22 สาขาทั่วประเทศ โดยขยะอิเล็คทรอนิกสที่ ไดจะนําเขาสูกระบวนการกําจัดอยางถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบ จากสารพิษที่พรอมเขาสูสภาพแวดลอมซึ่งสามารถสรางอันตรายตอ วงจรชีวิตธรรมชาติ พรอมใหความรูประชาชนเพื่อสรางหัวใจที่ดูแลใสใจ และตระหนักเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โครงการทําดีทุกวันจากดีแทค ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค ใหผูใชโทรศัพทมือถือทุกรุนทุกยี่หอและทุกระบบ นําแบตเตอรี่มือถือที่เสื่อม สภาพแลว ตัวเครื่องหรืออุปกรณเสริมมือถือที่ไมใชงาน มาทิ้งที่กลอง รับแบตเตอรี่ เพื่อนําเขาสูระบบการกําจัดที่ปลอดภัยไดรับมาตรฐานดาน สิง่ แวดลอม โดยดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนือ่ งตลอด 5 ป และยังไดขยาย ความรวมมือไปยังพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ เี จตนารมณเห็นความสําคัญเรือ่ ง การดูแลสิ่งแวดลอมและพรอมที่จะเดินไปคูกัน โดยความรวมมือกับดีแทคในครัง้ นี้ ลูกคาและประชาชนทัว่ ไปสามารถ นําขยะอิเลคทรอนิคส เชน แบตเตอรี่มือถือเกา ตัวเครื่องหรืออุปกรณเสริม มือถือ รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรทุกชนิดมาทิ้งที่ราน

เลอโนโวเอ็กซคลูซีฟ สโตร และศูนยบริการเลอโนโว รวม 20 สาขา ไดแก สาขาพันธุทิพย ประตูนํ้า, IT Mall เซียร รังสิต, ฟอรจูน รัชดา, แฟชั่น ไอสแลนด, พาราไดซ ปารค, ซีคอน สแควร, มาบุญครอง, เซ็นทรัล เวิลด, เซ็นทรัลพระราม 9, เซ็นทรัล แอรพอรต เชียงใหม, ไฟรคอม เน็ตเวิรค,เซ็นทรัลชลบุรี, มารเก็ต วิลเลจ หัวหิน, ตุกคอม ชลบุรี, คอมพิวเตอรคอนเนอร ลพบุรี และสาขาใหมลา สุดที่ ดิจติ อลเกตเวย เอกมัย ไดตั้งแตเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผานมา สําหรับสํานักงานบริการลูกคาดีแทค 22 สาขาทั่วประเทศที่สามารถ นํามาทิ้งไดประกอบไปดวย เซ็นทรัลเวิรล สยามพารากอน จัตุรัสจามจุรี แฟชั่นไอสแลนด ฟวเจอรพารครังสิตพาราไดซ พารค เซ็นทรัลบางนา เซ็นทรัลปน เกลา เดอะมอลล บางแค เซ็นทรัลพระราม 2 เซ็นทรัล แจงวัฒนะ อยุธยา ระยอง ขอนแกน นครราชสีมา หาดใหญ พิษณุโลก เชียงใหม นครสวรรค สุราษฏรธานี และศูนยการคาจังซีลอน ภูเก็ต มาชวยกันทิ้งขยะอันตรายใหถูกที่ เพื่อการนําไปกําจัดและ รีไซเคิลอยางถูกวิธีเพื่อโลกของเรากันคะ

October 2012 l 59

Energy#47_p58-59_Pro3.indd 59

9/22/12 2:25 AM


Environment Alert โดย : รัฐ เรืองโชติวิทย นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยีสะอาด ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

ทางอากาศและเสียงจากการจราจร ไดแก การกอสรางในเขตเมืองที่ มีปริมาณฝุน ละอองคอนขางมาก การจัดการปญหามลพิษทางอากาศ จากอุตสาหกรรม การเผาในที่โลง กิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน จะเห็นไดวาปญหามลพิษทางอากาศในเขตเมืองจึงเปนปญหาที่ ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝาย มีแนวคิดในการแกไขและปองกัน ปญหามลพิษทางอากาศและเสียงในเขตเมืองใหญ ดังนี้ 1.มาตรการสงเสริมกิจกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อกระตุนและสรางความตระหนักใหกับหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ ชุมชนในการใชชีวิตประจําวันที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดมลพิษ ทางอากาศและเสียงอยางยั่งยืน เชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว สงเสริมและ สนับสนุนชุมชนตนแบบปลอดการเผา สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในสถานที่ราชการ และการสงเสริมและอนุรักษตนไมขนาดใหญใน กรุงเทพมหานคร เปนตน 2.เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

ทิศทางการแกไขปญหามลพิษทาง อากาศและเสียงสําหรับเมืองใหญ

จากปญหาอากาศและเสียงในเขตเมือง มีการกําหนดแผนงาน ภาครัฐและภาคสวนอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นจาก ผูม สี ว นไดสว นเสียในเขตเมืองใหญในการรวมกันจัดการปญหามลพิษ ทางอากาศและเสียงที่ทวีความรุนแรง ในสภาพปจจุบันที่มีหลาก หลายปญหาและความซับซอนของปญหา จึงมีการกําหนด ทิศทาง การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครซึง่ เปนมหานคร ใหญ แหงหนึง่ ของโลก โดยเนนการจัดการปญหามลพิษทางอากาศและ เสียงจากแหลงกําเนิด ที่สําคัญไดแกยานพาหนะ การจราจรติดขัด ทีเ่ กิดขึน้ ในชวงเวลาเรงดวน โดยการติดตามตรวจสอบการเปลีย่ นแปลง คุณภาพอากาศและเสียงในเมืองใหญ เห็นไดชัดวา มีปริมาณรถยนตหนาแนน และการปลอยมลพิษ ทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหมเชื้อเพลิงมีปริมาณสูงขึ้น การเกิด สารอินทรียระเหยจากการใชเชื้อเพลิงดังกลาวในพื้นที่ริมถนนสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวามีมลพิษทางอากาศที่หลากหลายและมีผลกระทบตอ สุขภาพประชาชนในเขตเมือง มีหลายหนวยงานรับผิดชอบจึงมีการ แลกเปลี่ยนตลอดจนใหเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ กับการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อจัดการปญหามลพิษทางอากาศ จากแหลงกําเนิดในเขตเมือง และที่สําคัญนอกเหนือจากปญหามลพิษ

http://tulip.bu.ac.th/~1480901303/global.htm

60 l October 2012

Energy#47_p60-61_Pro3.indd 60

9/22/12 1:05 AM


เปนมาตรการสนับสนุนเพื่อใหการดําเนินงานแกไขปญหามลพิษ ทางอากาศและเสียงมีประสิทธิภาพ เชน การติดตามตรวจสอบและ เฝาระวังคุณภาพอากาศและเสียง การประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล ตางๆ การวิจยั และพัฒนาเพือ่ ปองกันและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ และเสียง เปนตน 3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยอาศัยมาตรการทางผังเมือง จัดวางระเบียบ อาคารและจัดใหมพี นื้ ทีส่ เี ขียวเพิม่ มากขึน้ โดยการวางแผน เพือ่ รองรับการขยายตัวของเมือง ซึง่ จะเปนการปองกันปญหาในระยะยาว 4.การบังคับใชกฏหมายอยางจริงจัง ทั้งการควบคุมการ จราจร การกอสราง การควบคุมกิจกรรมทีก่ อ ใหเกิดมลพิษทางอากาศ และเสียงอยางจริงจัง 5.ระบบการเฝาระวังคุณภาพอากาศในปจจุบัน ตองเพิ่ม การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศอยางตอเนื่องและเพิ่มดัชนีชี้วัด คุณภาพอากาศที่สําคัญและมีผลกระทบตอสุขภาพมากขึ้น จากขอเสนอดังกลาว การบริหารจัดการคุณภาพอากาศและ เสียงในเมืองใหญ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เปนเรือ่ งยาก เนือ่ งจาก การสะสมปญหา การขยายตัวของเมืองอยางไรระเบียบ ตองวางระบบ ขนสงมวลชนที่สอดคลอง และรองรับการขยายตัวอยางแทจริง นอกจากนีใ้ นหลายเมืองใหญพยายามเรียกรองความรวมมือจาก ภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนในการรวมมือทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารในการ ลดมลพิษทางอากาศและเสียงในเขตเมือง และชีใ้ หเห็นถึงความรุนแรง ของปญหาในเขตเมืองทีย่ ากตอการจัดการกิจกรรมตางๆ ของเมืองให เปนระบบระเบียบที่เหมาะสม ดวยปริมาณประชากรที่สูงขึ้น และการ ขยายตัวของเมือง ที่เกินขีดความสามารถในการรองรับของระบบ ขนสงมวลชน ระบบสาธารณูปโภคและที่อยูอาศัย ยังมีกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการในเชิงรณรงค ซึ่งคงตองทํา อยางตอเนือ่ ง และตองคิดคนกิจกรรมตางๆ ทีใ่ หประชาชนไดมสี ว นรวม เพือ่ อนาคตทีด่ สี าํ หรับสภาพแวดลอมของเมือง อยางยัง่ ยืน บทความนี้ จึงเปนการเตือนใหเห็นความสําคัญของความเรงดวนในการแกไขปญหา

มลพิษทางอากาศและเสียง การจัดทํามาตรการรองรับที่เหมาะสม ตองเปนมาตรการปองกันมากกวาการตามแกไขปญหา เพือ่ อนาคตของเมืองใหญทมี่ ปี ญ  หาอีกมากมายทีต่ อ งตามแกไข และคาดวาตองไดรับการตอบสนองจากทุกภาคสวนในการจัดการ คุณภาพสิง่ แวดลอมของเมืองใหญอยางสมเหตุสมผลเพือ่ วันขางหนา ของทุกคน

เอกสารอางอิง -กรมควบคุ ม มลพิ ษ รายงานสถานการณ ม ลพิ ษ 2553 กรุงเทพฯ 2554 -กรมควบคุมมลพิษ แผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 2555-2559 กรุงเทพฯ 2555 October 2012 l 61

Energy#47_p60-61_Pro3.indd 61

9/22/12 1:07 AM


Take a Break มีการรณรงคใหเลิกใชพลาสติก แตจริง ๆ แลว พลาสติกยังคงมีความจําเปนตอชีวติ ประจําวันโดยเฉพาะพลาสติก มีประโยชนในการถนอมอาหารใหสดอยูไ ด เปนเวลานาน ๆ 10. พลาสติกรีไซเคิล ปจจุบนั มีบริษทั กวา 200 แหง ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกไดทาํ การ รีไซเคิลพลาสติก จํานวน 20% จากขวดเครือ่ งดืม่ พลาสติกทีท่ าํ จาก Polyethylene Terephthalate หรือ PET จะถูกนําไปรีไซเคิล เปนดามเครือ่ งจับไฟฟา กระเบือ้ งปูพนื้ เสนใยสังเคราะหในหมอน ถุงนอน หรือใชบเุ สือ้ แจ็คเก็ต 11. พลาสติกรีไซเคิล (2) ภาชนะพลาสติกทีใ่ สนาํ้ ผลไมและนมนัน้ ทํามาจากพลาสติกชนิด Polyethylene ทีม่ คี วามเขมขนมากเมือ่ ใชแลวไดถกู นํามารีไซเคิลทําเปนทอพลาสติก กระถางตนไม เกาอีพ้ ลาสติก

50 วิ ธี ดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม

ฉบับนีข้ อแนะกลเม็ดเคล็ดลับการดูแลสิง่ แวดลอม ทีม่ มี าฝากกันถึง 50 วิธี จะไดนาํ ไปปฏิบตั กิ นั ตามความชอบตามความสะดวก ไปดูกนั เลยดีกวาวามีวธิ อี ะไรบาง 1. ใชผา แทนกระดาษทิชชู เรา ใชกระดาษทิชชูเช็ดมือ เช็ดหนา ปละหลายลานฟุต ซึง่ หมายถึง การโคน ตนไมลงจํานวนมหาศาล ชวยกันลดการใชกระดาษทิชชูดว ยการวางฝามือไวใกลอา ง ลางมือ แลวใชผา เช็ดโตะแทนการใชกระดาษทิชชูเช็ด 2. ใชถงุ พลาสติกซํา้ หลายๆ ครัง้ ประหยัดถุงพลาสติกไดโดยการใชซาํ้ หลาย ๆ ครัง้ หากถุงพลาสติกสกปรก ก็ ใหทาํ ความสะอาดแลวแขวนไวใหแหง เพือ่ สงกลับเขาโรงงานสําหรับผลิตใหม 3. แยกทิง้ เศษกระดาษจากขยะอืน่ โปรดหลีกเลีย่ งการทิง้ เศษกระดาษลงในถังกับขยะอืน่ ๆ เพราะจะทําใหกระดาษ เปรอะเปอ นไขมัน และเศษอาหารจะทําใหเศษกระดาษนัน้ นําไปผลิตใหมอกี ไมได 4. กระดาษทีน่ าํ ไปรีไซเคิลไมได กระดาษทีไ่ มสามารถนําไปเขากระบวนการผลิตใหมเปนกระดาษใชไดอกี ไดแก กระดาษทีเ่ คลือบดวยขีผ้ งึ้ กระดาษทีเ่ ขาเลมดวยกรรมวิธกี ารละลายโดยใชความรอน เชน สมุดโทรศัพท นิตยสารตาง ๆ ตลอดจนกระดาษทีถ่ กู เปรอะเปอ นดวยการชนิดที่ ไมละลายนํา้ 5. หนังสือพิมพสามารถแกไขปญหา ขยะกระดาษ แหลงสรางขยะกระดาษทีส่ าํ คัญก็คอื หนังสือพิมพ หนาทีเ่ ปนขยะกระดาษโดย ผู อานไมไดอา น ก็คอื หนาโฆษณาธุรกิจ ซึง่ มีอยูฉ บับละหลาย ๆ หนา ซึง่ แมวา เปนสิง่ จําเปน สําหรับหนังสือพิมพ แตควรคํานึงวา นัน่ คือ การทําลายกระดาษสะอาด และสรางขยะ กระดาษใหเกิดขึน้ จํานวนมหาศาลในแตละวัน 6. เศษหญามีประโยชน เศษ หญาทีถ่ กู ทิง้ อยูบ นสนามนัน้ สามารถใหประโยชนตอ สนามหญาไดมาก เพราะในเศษหญานัน้ มีธาตุอาหาร ทีม่ คี ณ ุ คาเทียบเทากับปุย ทีใ่ ชใสหญาทีเดียว 7. วิธตี ดั กิง่ ไม วิธี การตัดกิง่ กานของตนไม ไมพมุ ใบไม ควรตัดใหเปนเศษเล็กเศษนอย เพือ่ ชวย ลดเศษขยะใหกบั สวนได และทัง้ ยังชวยใหเกิดการเนาเปอ ยขึน้ กับเศษใบไมนนั้ เร็วขึน้ ดวย 8. ใชเศษหญาคลุมไมใหญ เศษหญาทีต่ ดั จากสนามและสวนนัน้ สามารถนําไปคลุมตนไมใหญได การใช เศษหญาปกคลุมพืชในสวนจะชวยในการกําจัดวัชพืชไดเพราะวัชพืช จะไมสามารถแทง ลําตนผานเศษหญาได นอกจากนีเ้ มล็ดของวัชพืชทีร่ ว งหลนก็ไมอาจหยัง่ รากทะลุผา น เศษใบไมไดดว ย 9. ประโยชนของพลาสติกชวยถนอมอาหาร พลาสติก ทุกชนิดหากถูกไฟไหม จะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศทีเ่ ปนอันตราย ได

12. วิธเี ก็บขวดแกวทีใ่ ชแลว ขวดแกวทุกชนิดทีบ่ รรจุของเมือ่ ใชแลวควรทําความสะอาด และแยกชนิดของแกว และแยกสีของแกวดวย 13. วิธเี ก็บกระปองอลูมเิ นียมทีใ่ ชแลว นํากระปองอลูมเิ นียมทีใ่ ชแลวมาบีใ้ หแบนกอนทิง้ หรือขายแกคนรับซือ้ เศษโลหะ 14. นํา้ สะอาดมาจากนํา้ ใตดนิ นํา้ สะอาดทีเ่ ราใชประโยชนดมื่ กิน สวนใหญ มาจากนํา้ ใตดนิ การทิง้ ขยะบนพืน้ ผิวดินทําใหมผี ลถึงนํา้ ใตดนิ เพราะนํา้ ฝนจะชะความเปนพิษและความโสโครกใหซมึ ลงไป ถึงชัน้ นํา้ ใตดนิ ทําใหนาํ้ ใตดนิ เนาเสียและเปนพิษได 15. วิธลี า งรถยนต ลางรถยนตดว ย ฟองนํา้ และใชถงั นํา้ จะใชนาํ้ เพียง 15 แกลลอน แตถา ลางดวย สายยางจะตองสูญเสียนํา้ ถึง 150 แกลลอน 16. ดูแลรักษารถดวยการเปลีย่ นนํา้ มันเครือ่ ง การดูแลรักษารถจะตองทําอยางสมํา่ เสมอไดแก การเปลีย่ นนํา้ มันเครือ่ ง ตามระยะเวลาทีร่ ะบุไวในคูม อื และทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นถายนํา้ มันเครือ่ ง ควรเปลีย่ นไสกรองดวย 17. รักษารถ ดวยการเปลีย่ นไสกรอง ไสกรองอากาศทีส่ กปรก จะทําใหการไหลของอากาศทีส่ ะอาดทําไดนอ ยลง มีผลตอการเผาไหมของเครือ่ งยนตดว ย 18. รักษารถ ชวยลดมลพิษ การดูแลรักษารถจะทําใหรถสามารถวิง่ ไดเพิม่ ขึน้ อีก 10% ของจํานวนไมล ซึง่ เทากับสามารถลดราคาเชือ้ เพลิงลงไดถงึ 10% เชนกัน การลดการใชเชือ้ เพลิงลง ก็เทากับเปนการชวยลดมลพิษทางอากาศใหกบั โลกไดดว ย 19. ยางรถยนต ชวยประหยัดนํา้ มัน การเติมลมยางรถ ใหพอดีและขับรถตามขอกําหนดความเร็ว จะชวยในการ ประหยัดนํา้ มันได 20. วิธปี อ งกันการรัว่ ไหลของนํา้ มันเครือ่ ง การปองกันการรัว่ ไหลของนํา้ มันเครือ่ งจากตัวถังรถยนต สามารถทําไดดว ย การปดสลักเกลียวในเครือ่ งยนตทกุ ตัวใหแนน โดยเฉพาะในสวนทีซ่ งึ่ นํา้ มันเครือ่ งรัว่ ไหล ออกไปได ชวยปองกันการรัว่ ไหลของนํา้ มันเพือ่ ลดมลพิษใหกบั อากาศของเรา 21. ควรเปลีย่ นนํา้ มันเครือ่ งเมือ่ ไหร ควรเปลีย่ นนํา้ มันเครือ่ งเมือ่ ขับรถไดทกุ ๆ ระยะ 3,000-4,000 ไมล และควร เลือกใชไสกรองทีด่ ที สี่ ดุ ดวย 22. การเพิม่ ออกซิเจนในนํา้ มัน วิธกี ารหนึง่ ทีจ่ ะชวยลดมลพิษใหกบั รถยนต ก็คอื การเพิม่ สวนผสมของ http://www.cleanbiz.asia ออกซิ เจนในนํา้ มัน ซึง่ จะชวยลดปริมาณการเกิดกาซคารบอนมอนอกไซดไดเปนจํานวนมาก

62 l October 2012

Energy#47_p62-63_Pro3.indd 62

9/22/12 1:08 AM


23. อันตรายจากกาซเรดอน กาซเรดอน เปนกาซกัมมันตภาพรังสี มักพบแทรกอยูใ นดินและหิน มีคณ ุ สมบัติ ทีส่ ามารถซึมผานขึน้ มาบนผิวดิน และกระจายออกสูอ ากาศไดโดยผานทางรอยราว และโพรงของคอนกรีตบล็อค ตามทอ กาซเรดอนเปนกาซทีเ่ ปนอันตรายตอระบบทาง เดินหายใจ 24. พิษของกาซเรดอนตอรางกาย กาซเรดอนเปนอันตรายตอเนือ้ เยือ่ ของปอด การไดรบั สารกัมมันตภาพรังสี จากกาซเรดอนติดตอกันนานกวา 20-30 ป จะทําใหเกิดเปนมะเร็งทีป่ อดได 25. วิธปี อ งกันอันตรายจากกาซเรดอน การปองกันอันตรายจากกาซเรดอน ทําไดโดยการไมสบู บุหรีใ่ นบาน หรือใน หองทีม่ อี ากาศถายเทไดนอ ย เปดหนาตางใหมกี ารถายเทระหวางอากาศภายในบานกับ อากาศนอกบานทุก ๆ วัน 26. ปลูกตนไมในหองชวยลดมลพิษ ปลูกตนไมในหอง โดยปลูกไมกระถางผสมถานกับดิน ถานจะเปนตัวชวยดูดซับ สารมลพิษและจุลนิ ทรียภ ายในหองได 27. พิษภัยของฝุน ฝาย ฝุน ฝายในโรงงานอุตสาหกรรมเปนตนเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบ โดย ฝุน ฝายจะเขาไปทําใหเกิดอาการแนนหนาอกและหัวใจ โปรดปองกันตนเองจากฝุน ฝาย ดวยการใชอปุ กรณปอ งกันในการหายใจ 28. วิธใี ชนาํ้ ยาทําความสะอาดครัวเรือน มีสารเคมีมากกวา 63 ชนิด ทีใ่ ชเปนสวนผสมอยูใ นนํา้ ยาทําความสะอาดครัวเรือน เชน นํา้ ยาถูพนื้ นํา้ ยาขัดหองนํา้ โปรดอานคําแนะนําในฉลากกอนใชทกุ ครัง้ เพือ่ ปองกัน ตัวเองใหพน จากพิษภัยอันตราย 29. เกาอีพ้ ลาสติกรีไซเคิล เกาอี้ พลาสติกสวนใหญผลิตขึน้ ใหมจากพลาสติทใี่ ชแลว เชน เกาอีพ้ ลาสติกทีม่ ี ขนาดความยาว 6 ฟุตนัน้ ทํามาจากถังพลาสติก ทีใ่ ชบรรจุนมเปนจํานวนถึง 1,050 ใบ 30. รักษาสิง่ แวดลอมเริม่ ตนทีใ่ กลตวั ในการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมนัน้ เราไมจาํ เปนตองเดินทางไปจนถึงพืน้ ทีป่ า ใหญ เพือ่ ปลูกปา แตเราสามารถเริม่ ตนอนุรกั ษสงิ่ แวดลอมทีถ่ กู ทําลายไดในพืน้ ทีใ่ กลบา นเราเอง 31. พืชทองถิน่ มีความสําคัญตอสิง่ แวดลอม พืชดัง้ เดิมของทองถิน่ มีความสําคัญตอระบบนิเวศวิทยา และมีความเหมาะสม กับสภาพอากาศและดินมากกวาพืชทีน่ าํ เขามาจากทีอ่ นื่ ๆ ดังนัน้ เราจึงควรตองชวยกัน ปองกันและอนุรกั ษพชื ทองถิน่ ไวไมใหสญ ู พันธุ 32. รถยนตผลิตคารบอนไดออกไซด ทุก ๆ ป รถยนตคนั หนึง่ ๆ จะผลิต กาซคารบอนไดออกไซด ออกมาสูบ รรยากาศโลก ไดในปริมาณทีม่ นี าํ้ หนักเทากับตัวรถเอง 33. นํา้ มันกาซโซลีนเผาไหมเกิดเปนคารบอนไดออกไซด ทุก ๆ แกลลอน ของกาซโซลีนในรถยนตที่ถูกเผาไหมจะทําใหเกิดกาซ คารบอนไดออกไซด จํานวนถึง 9,000 กรัม กระจายขึน้ สูช นั้ บรรยากาศโลก 34. ปรากฏการณเรือนกระจก การเผาไหมเชือ้ เพลิง จากเชือ้ เพลิงฟอสซิล เปนสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหเกิด ภาวะ ปรากฏการณเรือนกระจกขึน้ หากสามารถเปลีย่ นไปใชพลังงานจากแหลงอืน่ เชน พลังงานแสงอาทิตย ก็จะชวยลดอุณหภูมคิ วามรอนทีเ่ กิดขึน้ กับโลกได 35. ผลิตภัณฑทใี่ ชพลังงานแสงอาทิตย ผลิตภัณฑ ทีใ่ ชพลังงานแสงอาทิตยทแี่ พรหลายมากทีส่ ดุ คือ เครือ่ งคิดเลข ทีใ่ ชพลังงานแสงอาทิตยซงึ่ ในแตละป ผลิตออกจําหนายถึงกวา 2,000,000 เครือ่ ง 36. การลดการใชสาํ คัญกวาการผลิตใชใหม การนําของทีใ่ ชแลวมาผลิตใชใหม อาจไมใชการแกปญ  หาทีส่ าํ คัญเพราะความ สําคัญไมไดอยูท วี่ ธิ กี ารนําพลาสติก ทีใ่ ชแลวกลับมาผลิตใชใหมไดอกี แตสาํ คัญตรงที่ เราควรจะหาวิธลี ดการใชพลาสติกใหนอ ยลงตางหาก

37. ผักปลอดสารพิษ เมือ่ ใดก็ตามทีไ่ ดลงมือทําสวนครัวดวยตนเอง เมือ่ นัน้ เราจึงจะเชือ่ มัน่ ไดอยาง แนนอนวา เรากําลังมีโอกาสไดกนิ พืชผักทีป่ ลอดจากยาฆาแมลงแลวจริง ๆ 38. สวนสาธารณะของเมือง สวนสาธารณะนอกจากจะชวยรักษาพืน้ ทีส่ เี ขียวแลว ยังทําใหมพี นื้ ทีโ่ ลงวางขึน้ ในทามกลางตึกอาคารสิง่ กอสรางทีเ่ ติบโต อยางแออัดในเมืองใหญ สวนสาธารณะไม เพียงจะชวยใหอากาศบริสทุ ธิ์ แตยงั เปนสัญญลักษณจากธรรมชาติใหผคู นไดตระหนักวา เมืองมิใชเปนทีต่ งั้ ของถนน อาคารระฟา และรถยนตเทานัน้ แตควรจะเปนทีอ่ ยูข อง ธรรมชาติดว ย 39. ดืม่ นํา้ สะอาดใหหมดแลว ดืม่ นํา้ สะอาดใหหมดแกวทุกครัง้ อยาเหลือทิง้ เพราะนํา้ สะอาดมีเหลืออยูน อ ยใน โลกนี้ และกระบวนการทํานํา้ ใหสะอาดก็ตอ งเพิม่ คาใชจา ยมากขึน้ อยูต ลอดเวลา 40. สมุนไพรแกกลิน่ อับ ในหองทีม่ กี ลิน่ อับ ใหใชสมุนไพรแหง หรือเครือ่ งหอมจากดอกไมแหง หอดวย เศษผาทีโ่ ปรงบางแขวนไวในหองทีม่ กี ลิน่ อับ จะชวยใหหอ งหายจากกลิน่ อับได 41. ปดเตาอบกอนอาหารสุก ทุกครัง้ ทีป่ รุงอาหารดวยเตาอบ ใหปด เตาอบกอนอาหารสุกประมาณ 2-3 นาที เพราะความรอนในเตาอบจะยังคงมีอยูอ ยางเพียงพอทีจ่ ะทําใหอาหารสุก 42. วิธดี แู ลรักษาพรม ดูแลรักษาพรมทีป่ พู นื้ ใหสะอาดดวยการดูดฝุน อยางสมํา่ เสมอ และในการ กําจัดกลิน่ พรม ก็จะตองใชผงเบกกิง้ โซดา (Baking Soda) โรยใหทวั่ พืน้ พรม แลวทิง้ ไวประมาณ 15 นาที จึงทําการดูดฝุน จะทําใหพรมปลอดจากกลิน่ ได 43. การทําความสะอาดเฟอรนเิ จอร การทําความสะอาดเฟอรนเิ จอร ทําไดดว ยวิธงี า ย ๆ โดยใชผา บาง ๆ ชุบนํา้ ผสม สบู บิดใหหมาดแลวใชเช็ดถูเฟอรนเิ จอร จากนัน้ ใชผา แหงซํา้ อีกครัง้ 44. กระดาษใชแลวนํามาผลิตใชใหม การนํากระดาษทีใ่ ชแลว กลับมาผลิตใชใหม ในจํานวนทุก ๆ 1 ตันนัน้ เปนการ ชวยอนุรกั ษตน ไมไดถงึ 17 ตน 45. หมัน่ ปดฝุน จากหลอดไฟ ใหหมัน่ ปดฝุน จากหลอดไฟเสมอ ๆ เพราะฝุน และความสกปรกบนสวนทีเ่ ปนแกว จะลดความสวางของแสงทีส่ อ งจากหลอดไฟ ลงไปถึง 33 เปอรเซ็นตทาํ ใหแสงจาก หลอดไฟไมสวางเทาทีค่ วร 46. คุณคาของตนไมทมี่ อี ายุกวา 50 ป ตนไมทกุ ตนทีม่ อี ายุมากกวา 50 ปขนึ้ ไป มีคณ ุ คาในการทําใหอากาศบริสทุ ธิ์ ควบคุมการกัดเซาะผิวดินและนํา้ ปา ปกปอง คุม ครองชีวติ ของสัตวปา และสามารถ ควบคุมมลภาวะ ในอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 47. ตนไมดดู ซับกาซคารบอนไดออกไซด ตนไมทอี่ ยูใ นสภาพสภาวะสมบูรณ สามารถดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด จาก อากาศไดถงึ 40 ปอนด ในเวลา 1 ป 48. พลังงานจากแกวรีไซเคิล พลังงาน ทีไ่ ดจากการนําแกวทีใ่ ชแลวมาผลิตใชใหม 1 ใบ นัน้ เทียบไดเทากับ พลังงานของหลอดไฟ 60 วัตถ ทีส่ อ งสวางไดเปนเวลานานถึง 4 ชัว่ โมง 49. พลังงานจากกระปองรีไซเคิล พลังงาน ทีไ่ ดจากการนํากระปองอลูมเิ นียมทีใ่ ชแลวมาผลิตใชใหม 1 ใบนัน้ เทียบเทาไดกบั พลังงานแสงสวางทีใ่ ชกบั ทีวเี ปนเวลานานถึง 3 ชัว่ โมง 50. เวลาทีค่ วรรดนํา้ ตนไม การรดนํา้ ตนไมระหวางเวลา 9 โมงเชา จนถึง 5 โมงเย็น ปริมาณนํา้ ทีร่ ดจะสูญเสีย ไปในการระเหยมากถึง 60 เปอรเซ็นต ของจํานวนนํา้ ทีร่ ด ดังนัน้ เวลาทีค่ วรรดนํา้ ตนไมทดี่ ที สี่ ดุ คือ เวลา หลัง 6 โมงเย็น หรือกอน 9 โมงเชา http://blog.eduzones.com/bluesky/24966

October 2012 l 63

Energy#47_p62-63_Pro3.indd 63

9/22/12 1:09 AM


Energy Around The World ASIA

ASIA

แดนปลาดิ บ เดิ น หน า ผลิ ต ไฟฟ า จากแหล ง พลังงานความรอนใตพิภพ

นับตั้งแตมีการประกาศใชมาตรการรับซื้อไฟฟาที่ผลิตดวยพลังงาน ทดแทนในอัตราพิเศษ (Feed-in Tariffs) รัฐบาลญีป่ นุ ไมเพียงแคสง เสริมให ประชาชนหันมาติดตัง้ แผงโซลารเซลลกนั มากขึน้ เทานัน้ แตยงั เตรียมขยาย การลงทุนดานพลังงานความรอนใตพภิ พอีกดวย ในชวงฤดูใบไมผลิที่ผานมา รัฐบาลญี่ปุนไดออกนโยบายสนับสนุน การพัฒนาพลังงานความรอนใตพภิ พจากแหลงพลังงานภายในเขตอุทยาน ปจจุบนั โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพภิ พรุดหนาไปมาก โดย เฉพาะอยางยิง่ โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพภิ พในแหลงนํา้ พุรอ นสึจยิ ุ (Tsuchiyu Onsen) จังหวัดฟุกชุ มิ ะ ซึง่ ตัง้ อยูไ มไกลจากศูนยกลาง แผนดินไหวเมือ่ ปทแี่ ลว สามารถผลิตไฟฟารวม 500 กิโลวัตต และมีศกั ยภาพ พอทีจ่ ะขยายกําลังการผลิตเปน 1 เมกะวัตต ในอนาคต คาดวาโครงการผลิต ไฟฟาจากพลังงานความรอนใตพภิ พดังกลาวจะเริม่ เดินหนาผลิตไฟฟาอยาง เต็มรูปแบบในชวงฤดูใบไมรว งทีจ่ ะมาถึงนี้ โดยโรงไฟฟาดังกลาวจะใชไอนํา้ ทีม่ ี จุดเดือดตํา่ จากแหลงนํา้ พุรอ นหมุนกังหัน อนึง่ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม แหงประเทศญีป่ นุ (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology: AIST) ระบุวา ประเทศญีป่ นุ มีแหลงพลังงานความรอนใตพภิ พทีม่ ศี กั ยภาพ มากเปนอันดับที่ 3 ของโลก และ 80% ของแหลงพลังงานเหลานีต้ งั้ อยูใ น เขตอุทยานแหงชาติ ปจจุบนั ญีป่ นุ มีสถานีทสี่ ามารถผลิตไฟฟาไดเต็มกําลัง เพียง 18 สถานี ซึง่ สามารถผลิตไฟฟารองรับความตองการใชไฟฟาเพียง 0.2% ตอป

America

เทปโก ยืนยันสนับสนุนนิวเคลียร เผยไมมีเงิน ลงทุนพลังงานตัวอน

นายนาโอมิ ฮิโรเสะ กรรมการผูจัดการ บริษัท โตเกียว อิเล็ก ทริก เพาเวอร หรือ เทปโก เจาของโรงไฟฟานิวเคลียรฟุคุชิมะไดอิจิ เปด เผยวา บริษทั ไมมเี งินทุนมากพอทีจ่ ะพัฒนาพลังงานทางเลือกอนๆ และมอง ว า การเป ด ใช เ ตาปฏิ ก รณ นิ ว เคลี ย ร ที่ ยั ง คงทํ า งานได อี ก ครั้ ง จะฟ น ฟู เสถียรภาพทางดานการเงินใหแกบริษทั ถึงแมวา ประชาชนสวนใหญจะไมเห็น ดวยก็ตาม “ควรกําหนดใหพลังงานนิวเคลียรเปนสวนหนึง่ ในพลังงานหลักของ ประเทศ ทั้งนี้ นับจากเกิดเหตุแผนดินไหวและคลนสึนามิเมอปที่ผานมา จน เปนเหตุใหแกนกลางเตาปฏิกรณนิวเคลียรหลอมละลาย เทปโก ยังคงตอง ชดใชคาเสียหายแกผูไดรับผลกระทบจากโรงไฟฟานิวเคลียรฟุคุชิมะไดอิจิ และจําตองแบกรับภาระคาใชจายในการกําจัดสารกัมมันตรังสีที่รั่วไหลจาก โรงไฟฟานิวเคลียรในจํานวนมหาศาล สงผลใหรัฐบาลญี่ปุนตองเขาไป ควบคุมกิจการโรงฟานิวเคลียรดังกลาวในเดือนกรกฎาคม” อนึ่ง รัฐบาลญี่ปุนไดประกาศปฏิรูปนโยบายดานพลังงานใหม หลัง จากภัยพิบัติที่เมืองฟุกุชิมะ ประกอบกับผลการสํารวจจากหลายสํานักระบุ วาประชาชนชาวญีป่ นุ ไมตอ งการใหรฐั บาลกลับมาใชพลังงานนิวเคลียรผลิต ไฟฟา

นักวิจัยหวังใชจุลินทรียผลิตไฟฟาสําหรับใชในโรงบําบัดนํ้าเสีย

จุลชีววิทยาอิเล็กทรอนิกส(Electromicrobiology) จัดเปนศาสตรดานจุลชีววิทยาแขนงใหมที่เนนการ ใชประโยชนจากจุลนิ ทรียบ างชนิดทีส่ ามารถผลิตกระแสไฟฟาได โดยจุลนิ ทรียจ ะเปลีย่ นพลังงานในสารอินทรีย ใหกลายเปนพลังงานไฟฟา และนักวิทยาศาสตรหวังวาจุลนิ ทรียท ใี่ ชบาํ บัดนํา้ เสียจะสามารถผลิตไฟฟาไดเพียง พอตอการใชงานในโรงบําบัดนํ้าเสีย บรูซ โลแกน ผูวิจัยรวม จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสเตต เปดเผยขอมูลงานวิจัยที่ตีพิมพใน วารสารไซเอินซ (Science) วาการผลิตไฟฟาจากจุลินทรียมีขอจํากัดอยูมาก เนื่องจากอุปกรณที่ใชในการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมีราคาสูง ดังนั้น นักวิจัยจึงหวังวาหากขจัดขอจํากัดที่วาได ก็จะเปนประโยชนตอ โรงบําบัดนํ้าเสีย เนื่องจากโรงบําบัดนํ้าเสียในสหรัฐอเมริกาใชไฟฟาในกระบวนการบําบัดนํ้าเสียประมาณ 3 % และใชไฟฟาสําหรับดําเนินกิจกรรมภายในโรงบําบัดนํ้าเสีย อยางนอย 5% 64 l October 2012

Energy#47_p64-65_Pro3.indd 64

9/20/12 11:45 PM


Europe

นักวิทยาศาสตรเมืองเบียร ติดตัง้ เสาวัดความเร็ว ลมทีส่ งู สุดในยุโรป

โทเบียส กลาส นักวิทยาศาสตรประจําสถาบันฟรอนโฮเฟอร (Fraunhofer Institute) ประเทศเยอรมนี แนะวา การดําเนินธุรกิจโรง ไฟฟาพลังงานลมใหมปี ระสิทธิภาพนัน้ จะตองคํานึงถึงความเร็วลมในแตละ ทองถิ่น รวมถึงความเหมาะสมในการติดตั้งกังหันลมแตละชนิด ดังนั้น โทเบียส กลาส และนักวิทยาศาสตรทานอนจากสถาบัน จึงได รวมกันรวบรวมขอมูลเพอเพิ่มประสิทธิภาพในการทดสอบติดตั้งเสาวัด ความเร็วลมสูง 200 เมตร ดวยการสนับสนุนของกระทรวงสิ่งแวดลอม ของเยอรมนี ทัง้ นี้ เสาวัดความเร็วลมดังกลาวจัดเปนเสาวัดความเร็วลมทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรป ซึ่งโดยทั่วไปๆ สูงประมาณ 100 เมตรเทานั้น เสาวัดความเร็วลม นีต้ ดิ ตัง้ เครองวัดอัตราเร็วลมแบบอัลตราซาวดแอนนีโมมิเตอร (Ultrasound anemometers) ที่จะใหขอมูลเชิงพื้นที่ เชน ความเร็วลม ทิศทางของกระแส ลม ตลอดจนความแปรปรวนไดอยางแมนยํา จากการรวบรวมขอมูลตั้งแตเดือนมกราคมที่ผานมา ผูวิจัยพบวา ความเร็วของกระแสลมจะมีมากขึน้ เมอระดับความสูงเพิม่ ขึน้ โทเปยส กลาส จึงเลือกประเมินศักยภาพแหลงพลังงานลมบริเวณภูมิประเทศแบบสลับซับ ซอน (Complex terrain) และรวมรวมขอมูลที่ ไดมาประยุกตใชในงานติดตั้ง กังหันลม ทั้งเรองความสูงในการติดตั้งใบพัด ขนาดของใบพัด และทิศทาง ความเร็วลมทีเ่ หมาะสม เพอใหเกิดประสิทธิภาพ และความคุม ทุนสูงสุด

Europe

ผูเชี่ยวชาญแนะพึ่งพลังงานนิวเคลียรเพอหยุด โลกรอน

ผู เ ชี่ ย วชาญจากมหาวิ ท ยาลั ย เคมบริ ด จ เตื อ นว า ปริ ม าณ คารบอนไดออกไซดพุงสูงขึ้นอยางตอเนอง สงผลใหธารนําแข็งละลาย อยางรวดเร็ว และไดเรียกรองใหเรงศึกษาวิจัยดานวิศวกรรมดาวเคราะห (Geo-engineering) และเรงหาขอสรุปเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร เพอ ลดผลกระทบจากปรากฏการณโลกรอน ศาสตราจารยปเตอร แวดแฮมส นักสมุทรศาสตร มหาวิทยา ลัยเคมบริดจ มั่นใจวาสามารถแกปญหาโลกรอนดวยเทคโนโลยี โดย เฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดานวิศวกรรมดาวเคราะห รวมถึงใชพลังงาน นิวเคลียร อนึ่ง การทําใหกอนเมฆเปนสีขาว (Cloud whitening) ดวย การพนไอนํา และการเพิ่มปริมาณละอองลอย (Aerosols) ในอากาศ เพอ ลดปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย จัดวาเทคโนโลยีดานวิศวกรรมดาว เคราะห ที่ เ ป น ไปได ย าก ดั ง นั้ น ศาสตราจารย ป เ ตอร จึ ง เสนอให ใ ช เทคโนโลยีดานพลังงานนิวเคลียรที่ ไดรับการทดสอบในอินเดียอยาง ธอ เรียม ฟวเอิล ไซเคิล (Thorium Fuel Cycle) ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกวา บวกกับกากกัมมันตรังสีมีอายุสั้นลงเหลือเพียงรอยๆ ป ตางจากกาก กัมมันตรังสีเดิมที่มีอายุนานถึงหลายหมนป

นักวิจัยแวนเดอรบิลท พบใบปวยเลง นํามาสกัดเซลลแสงอาทิตย

America

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแวนเดอรบิลท รัฐเทนเนสซี นําโปรตีนที่สกัดจากใบปวยเลง (Spinach) มา พัฒนาเซลลแสงอาทิตยใหมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศาสตราจารยเคน เจนนิ่งส และนักวิจัยทานอื่นๆ พบวาเมื่อนําแผนซับเตรทซิลิกอน (Silicon substrate) ไปจุมในโปรตีนชนิดพิเศษ (Photosystem1: PS1) ที่สกัดจากใบปวยเลง ซึ่งเปนโปรตีนที่สามารถ เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดเกือบ 100 เปอรเซ็นต ทั้งนี้ หลังจากนําซิลิกอนไป จุมในโปรตีนดังกลาวจะเกิดการแปลงพลังงานเคมีเปนพลังงานไฟฟา ซึ่งจากการทดลองนักวิจัยสามารถ ผลิตกระแสไฟฟาจากเทคโนโลยีไบโอไฮบริด (Biohybrid Technology) ดังกลาวไดถึง 875 ไมโครแอมปตอ ตารางเซนติเมตร

October 2012 l 65

Energy#47_p64-65_Pro3.indd 65

9/20/12 11:45 PM


Energy#29_p49_Pro3.ai

Energy#39_p92_Pro3.indd 60

1

3/24/11

3:17 AM

1/26/12 12:58 AM


Energy Tezh โดย : นัษรุต เถอนทองคํา

Active Park Assist

เพิ่มความมั่นใจ...การถอยจอด

ผูท ไี่ ดชอื่ วาเปนมือใหมหดั ขับ หรือหลายคนทีไ่ มใชใหมหดั ขับ ยอม มีสงิ่ กลัวขณะอยูห ลังพวงมาลัย บางคนกลัวถนนทีร่ ถเยอะๆ บางคนกลัว ทางชันเวลาขึน้ ลานจอดรถหาง ซึง่ ปจจุบนั มีเรือ่ งของเทคโนโลยีมาชวย ใชผขู บั ขีห่ มดกังวลไดคอ นขางมาก จนหายหวงไปไดมากเวลาทีต่ อ งขับ รถไปไหนมาไหน และลาสุดเทคโนโลยีใหมสาํ หรับบานเราคงตองยกให กับ Active Park Assist Active Park Assist หรือ ระบบชวยจอดอัจฉริยะ ถือเทคโนโลยีทคี่ อ น ขางทันสมัย ณ ปจจุบนั ทีม่ บี รรจุอยูใ นรถยนตทจี่ าํ หนายในบานเราเพียงบาง แลว ภายใตแบรนด ฟอรด และสรางกระแสตอบรับจากผูบ ริโภคไดคอ นขาง มาก แมวา เทคโนโลยีดงั กลาวจะติดตัง้ ในรถทีจ่ าํ หนายในตางประเทศมาพอ สมควร การทํางานของระบบดังกลาวจะชวยหมุนพวงมาลัยเขาเทียบจอดใน พืน้ ทีว่ า งไดแบบอัตโนมัติ เพียงกดปุม สัง่ งานบนแผงควบคุมอุปกรณ และสัง่ งานใหเซ็นเซอรแบบอัลตราโซนิก สแกนหาพืน้ ทีจ่ อด ในการกําหนดตําแหนงที่ เหมาะสมเพือ่ การเทียบจอด รวมถึงคํานวณองศา ในการหมุนพวงมาลัย และ บังคับทิศทางของพวงมาลัยเพือ่ เทียบจอดในพืน้ ทีว่ า งอยางรวดเร็ว สําหรับเทคโนโลยีการถอดจอดอัตโนมัติ ถือเปนนวัตกรรมทีท่ นั สมัย และ สรางความสะดวกสบายใหกบั ผูข บั ขีม่ ากยิง่ ขึน้ ซึง่ ปจจุบนั เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วกับ การถอยจอดในประเทศไทย จะเปนการเพิม่ ทัศนวิสยั ในการถอยดวยกลองมอง หลังเทานัน้ ซึง่ เทคโนโลยีการถอยจอดจะลดการมีสว นรวมของผูข บั ขีม่ ากขึน้ เพราะจากจํานวนอุบตั เิ หตุเล็กนอยทีเ่ กิดขึน้ จะมีเหตุการณเกีย่ วกับการถอย จอดเขามาเกีย่ วของ เพราะผูข บั ขีบ่ า งกลุม ยังขาดความชํานาญในการถอย เมือ่ มีระบบดังกลาว จะชวยทัง้ การถอยจอด และใหผขู บั ขีเ่ องสามารถจดจํา จังหวะการถอยจากการทํางานของระบบไดอกี ดวย ชวยลดความเสีย่ งในการ เลือกทีจ่ อดทีแ่ คบเกินไป ทัง้ ยังสามารถทํางานไดแมบนพืน้ ทีล่ าดชันอีกดวย การทํางานของระบบ Active Park Assist ผูข บั ขีเ่ พียงแคกดปุม บนแผง

หนาปด เพือ่ เปดการทํางานของระบบเซ็นเซอรทงั้ ดานหนาและดานหลัง พรอม กับคํานวนขนาดของชองจอดวาเหมาะสมหรือไม เมือ่ พบชองจอดทีเ่ หมาะสม ระบบจะแจงใหผขู บั ขีต่ อบรับความชวยเหลือจากระบบชวยจอด ระบบจะควบคุม การทํางานของพวงมาลัย และบังคับทิศทางของรถเขาสูช อ งจอด สิง่ ทีผ่ ขู บั ควรทําคือ ปลอยมือจากพวงมาลัยและควบคุมเพียงคันเรงและเบรก พรอมกับ การเปลีย่ นเกียรเดินหนาหรือถอยหลังเทานัน้ นอกจากนี้ ยังแสดงผลบนแผงหนาปด พรอมสงสัญญาณเสียงเตือน เมือ่ รถเคลือ่ นเขาใกลโดยรอบ และเพือ่ ชวยใหการจอดรถในพืน้ ทีแ่ คบกลายเปน เรือ่ งงาย ระบบจะแจงใหผขู บั ขีเ่ ดินหนาหรือถอย จนกวารถจะจอดในตําแหนงที่ เหมาะสมไดสาํ เร็จ โดยระบบดังกลาวยังชวยประหยัดนํา้ มันและลดปริมาณการ ปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เนือ่ งจากการใชพลังงานจากมอเตอรไฟฟา ที่ เชือ่ มตอกับแบตเตอรีโ่ ดยตรงอีกดวย

October 2012 l 67

Energy#47_p67_Pro3.indd 67

9/20/12 11:47 PM


Vehicle Concept โดย : Bar Bier

Honda EV-STER

ปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องที่ไมอาจมองขามไดในปจจุบัน โดยเฉพาะ การกอใหเกิดมลภาวะจากการเผาไหมของยานพาหนะ ที่ถือเปนตัวการสําคัญ ในการกอปญหาโลกรอน การที่คายรถยนตพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดมารองรับ จึงเปรียบเสมือนการรับผิดชอบตอโลก และคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและ สิ่งแวดลอมจากการดําเนินกิจการ คายฮอนดาเปนหนึ่งในคายรถยนตที่มีการ พัฒนาดานพลังงานไมแพคายรถยนตอื่นทั่วโลกและมีผลงานใหเห็นอยางตอ เนื่อง ภายในงานโตเกียว มอเตอรโชวปที่ผานมา คาย ฮอนดา ไดเผยโฉม รถยนตขนาดเล็ก ที่ถือเปนสีสันภายในงานและสรางความนาสนใจใหกับผูที่ให ความสําคัญกับสิ่งแวดลอมลอมอยางมาก ดวยการนําเสนอยานยนตที่มีแนวคิด ของการขับเคลื่อนและการขับขี่ภายใตอรรถรสในรูปแบบของสปอรตเปดประทุน แหงอนาคต ดวยสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใต ชื่อ Honda EV-STE Honda EV-STER ถือเปนยานยนตตน แบบทีอ่ อกแบบเพือ่ ใหเปนรถประเภท สปอรตเปดประทุนขนาดเล็ก ดวยความนิยมตอรถประเภทนี้ในตางประเทศมีคอน ขางมาก แตสําหรับประเทศแถบเอเชียยังคงไมไดรับความนิยมเทาที่ควร ตัวถัง เปนแบบ 2 ประตู เปดประทุนกับจุดเดนของความเปนสปอรตพันธุเล็ก ความ ยาวของตัวรถจึงอยูในระดับที่เล็กกวารถยนตซับคอมแพกตทั่วไปดวยความยาว 3,570 มิลลิเมตร กวาง 1,500 มิลลิเมตร และสูง 1,100 มิลลิเมตร สวนฐาน 68 l October 2012

Energy#47_p68-69_Pro3.indd 68

9/20/12 11:49 PM


โดยออกแบบสวนประกอบภายในหองโดยสารไดคอนขางตางไปจากรถที่มีอยูใน ปจจุบัน ที่สะดุดตาที่สุดคือ พวงมาลัยที่ออกแบบใหเปนกานบังคับแบบ Joystick ที่ฮอนดาเรียกวา Twin-Lever Steering ซึ่งแมวาจะดูเหมือนยากในการบังคับ แตตนสังกัดที่ออกแบบยืนยันวาพวงมาลัยแบบนี้ บังคับงายกวาพวงมาลัยที่ใช อยูในปจจุบันแนนอน ที่สําคัญ EV-STER ใหนิยามในการออกแบบเพื่อใหรถยนตปฏิสัมพันธ หรือตอบสนองกับคนขับไดอยางลงตัว ซึ่งถือเปนหัวใจหลักของการออกแบบ การปรับระบบการทํางานในสวนตางๆ ของตัวรถสามารถปรับการทํางานตางๆ ใหเขากับบุคลิกและนิสัยในการขับขี่รถยนตของผูเปนเจาของ ทั้งในแงของระบบ ความบันเทิงภายใน ระบบกันสะเทือน หรือการตอบสนองในดานกําลังขับเคลื่อน ของมอเตอรไฟฟา สวนการออกแบบแผงมาตรวัดมาพรอมความลํ้าสมัยเชนกัน โดยใชโทนสีเขียวสบายตา และมีหนาจอขนาดเล็กที่เรียกวา VID หรือ Vehicle Information Display ในการใหขอมูลในดานตางๆ เกี่ยวกับตัวรถ สวนมาตรวัด

ลอมีระยะ 2,325 มิลลิเมตร ขับเคลื่อนลอหลังเพื่อความสมบูรณแบบในการขับขี่ ตามสไตลสปอรต คายฮอนดา ถือเปนอีกหนึ่งคายที่ขึ้นชื่อดานการออกแบบที่มีรูปลักษณ เฉพาะตัวดานความโฉบเฉี่ยว จึงถายทอดมาสู EV-STER เพื่อเปนแมแบบใน การสรางสรรครถสปอรตแหงอนาคต โดยตัวรถไดรับการพัฒนาขึ้นมาภายใต แนวคิดในการผสมผสานระหวาง Joy of Driving หรือความสนุกสนานในการ ขับขี่เขากับ Electromotive Mobility หรือยานยนตขับเคลื่อนดวยพลังไฟฟาเขา ดวยกันอยางลงตัว ด า นการออกแบบภายใน ยั ง เน น เรื่ อ งของความลํ้ า สมั ย ตามสไตล ของรถตนแบบ ซึ่งความลํ้าสมัยเหลานั้นจะถูกนํามาพัฒนาเพื่อจําหนายตอไป รอบเครื่องและความเร็วก็สามารถเลือกแสดงผลกราฟฟกได 2 รูปแบบ สวนระบบขับเคลื่อนของ EV-STER ดวยความที่เปนยานยนตที่ออกแบบ มาเพือ่ ตอบโจทยดา นสิง่ แวดลอมและพลังงาน สมรรถนะการขับเคลือ่ นจึงมาจาก มอเตอรไฟฟา ซึ่งถือเปนระบบขับเคลื่อนที่ดีที่สุด ณ ปจจุบันที่ไมกอใหเกิดมลพิษ ใดๆ ทางฮอนดาเคลมไววาสามารถตอบสนองการขับเคลื่อนแบบลอหลังไดเปน อยางดี โดยมีอัตราเรงจาก 0-60 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใน 5 วินาที จากแหลง แบตเตอรี่เปนแบบลิเธียมไอออนขนาด 10 kWh และผลิตกําลังออกมาสูงสุด 58 กิโลวัตต สวนระยะทางที่ทําไดตอการชารจ 1 ครั้ง สําหรับไฟฟาแบบ 100V ใช เวลา 6 ชั่วโมง และ 3 ชั่วโมง กับไฟฟาแบบ 200V ซึ่งไมใชเรื่องแปลกแตอยางไร แมวาเทคโนโลยีจะกาวหนาไปขนาดไหน แตเรื่องของการชารจไฟนั้น ยังคงมีขอ จํากัดอยูที่เรื่องของเวลาในการชารจเพียงอยางเดียวเทานั้น แตเมื่อรถชารจไฟ จนเต็มแลว จะสามารถวิ่งไดถึง 160 กิโลเมตร เลยทีเดียว สําหรับผูที่กําลังตั้งความหวังในการผลิตของ EV-STER ตอบอก วา ฮอนดาไมไดยืนยันวาจะผลิตเพื่อจําหนายแตอยางไร October 2012 l 69

Energy#47_p68-69_Pro3.indd 69

9/20/12 11:49 PM


Energy Test Run โดย : นัษรุต เถอนทองคํา

Chevrolet Volt

รถไฟฟาเต็มระบบที่ตองอดใจรอ

ใกลเปนความจริงเขามาทุกทีกบั ยานยนตทขี่ บั เคลือ่ นดวยพลังงานไฟฟาที่ สามารถใชงานไดจริง ไมใชแคยานยนตแนวคิดหรือรถไฟฟาทีว่ งิ่ ตามสนามกอลฟ เทานั้น ที่ตองกลาวเชนนี้เพราะยานยนตพลังงานไฟฟาถือเปนเรื่องใหมสําหรับ ประเทศไทย แตหากมองขามไปในประเทศใหญๆ อยาง สหรัฐอเมริกา หรือ จีน เขามีวิ่งกันบนถนนเปนที่เรียบรอย สวนหนึ่งเปนเพราะความชัดเจนดานกฎหมาย และภาษีของประเทศนัน้ ๆ ถึงแมวา ไทยจะยังไมมคี วามชัดเจนเรือ่ งดังกลาว แตกใ็ ช วาจะเปนไปไมไดเลย คายรถยนต โบวไท Chevrolet จึงไดสั่งตรง “Volt” รถยนต ขับเคลื่อนดวยไฟฟา 100% มาใหสื่อมวลชนและหนวยงานราชการรวมทดสอบ ซึง่ เปรียบเสมือนเปนการแนะนําเทคโนโลยีทอี่ าจเปนไปไดสาํ หรับประเทศไทยในการ ขับเคลื่อนดานพลังงานทดแทน การทดสอบ Volt ของตนสังกัด Chevrolet ครั้งนี้ ไดนําเสนอรถที่มีการ จําหนายจริงแลว และเปนรุน ทีไ่ ดรบั การตอบรับทีด่ จี ากผูบ ริโภคโดยเฉพาะประเทศ ในแถบยุโรป สวนประเทศแถบเอเชียก็กาํ ลังถูกจับตามองสําหรับตลาดรถยนตกลุม นี้ แตประเทศแถบเอเชียที่มีการจําหนายรถรุนนี้แลวคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเปนตลาดใหญของอุตสาหกรรมยานยนตของโลก การออกแบบภายนอก Chevrolet Volt ใหสัมผัสแรกที่บงบอกถึงความ ทันสมัย สปอรต ไปจากรถที่มีการจําหนายทั่วไป ดวยความที่มีหนาตาคลาย รถยนตตนแบบที่จัดแสดงตามงานแสดงรถยนตอยางมาก โดยตัวถังเปนแบบ 5

ประตู 4 ที่นั่ง จุดเดนที่เห็นไดชัดคือเรื่องของอากาศพลศาสตร ที่ทางตนสังกัด เนนเพื่อลดแรงเสียดทานใหไดมากที่สุดไมวาจะเปนตัวรถหรือ ชิ้นสวนตางๆ และ องคประกอบอืน่ ๆ สงผลใหเปนรถอีกหนึง่ คันทีม่ อี ากาศพลศาสตรอยูใ นระดับแนว หนา โดยมีคาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ 0.287 เทานั้น ในสวนของการชารตไฟ จะมีชอ งสําหรับเสียบปลัก๊ ทีเ่ ปนหัวเฉพาะ แตสามารถตอกับระบบไฟฟาของบานได ทันที อยูดานซายของตัวรถ

70 l October 2012

Energy#47_p70-71_Pro3.indd 70

9/21/12 9:07 PM


สวนการออกแบบภายใน ยังคงความทันสมัยไวไมแพภายนอก เลือกใช โทนสีขาวดํา ปุมฟงชั่นการทํางานจะเปนแบบสัมผัส มาตรวัดแสดงผลหลังพวง มาลัยใชจอแอลซีดีขนาด 7 นิ้ว มาแทนทีเรือนไมลแบบเข็ม ทํางานควบคูกับจอ แบบสัมผัสอีกหนึ่งจอบริเวณดานบนของคอนโซล ที่จะแสดงผลการทํางานของ รถเอาไวอยางครบถวน ไมวาจะเปนการแสดงความเร็ว สถานะแบตเตอรรี่ ระยะ ทางที่ยังเหลือในการขับขี่ และแสดงผลสถานการณชารจไฟกับตัวรถ นอกจากนี้ ยังมีระบบนําทาง XM NavTraffic/ Weather ทีม่ คี วามทันสมัยทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรม ยานยนตเวลานี้ ดานขุมพลังของ Volt นั้น อยางที่กลาวไงขางตนวาเปนรถยนตไฟฟา เต็มรูปแบบ จึงขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟาโดยแบบออกเปน 2 ตัว มอเตอรตัว แรกสําหรับขับเคลื่อนมีกําลัง 111 กิโลวัตต ใหแรงมาสูงสุดที่ 149 แรงมา สวน มอเตอรตวั ทีส่ องทําหนาทีเ่ ปนแหลงกําเนิดไฟฟามีกาํ ลัง 54 กิโลวัตต โดยมอเตอร ตัวหลักจะสงกําลังผานระบบขับเคลื่อนโวลเทค ซึ่งมีโหมดการทํางาน 2 โหมดคือ โหมดไฟฟาและโหมดขยายระยะทาง ดวยความที่รถคันนี้ขับเคลื่อนดวยไฟฟาเพียงอยางเดียว แหลงพลังงาน จึงมาจากแบตเตอรี่แบบลิเธียม-ไออนขนาด 16 กิโลวัตตชั่วโมง วางเอาไวเปน ลักษณะตัว T ทีต่ รงกลางของรถ เมือ่ ขับขีด่ ว ยโหมดไฟฟาจะวิง่ ไดประมาณ 60-80 กิโลเมตร ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม สภาพพื้นผิวถนน การขับขี่ และอุณหภูมิ ซึ่ง แหลงพลังงานดังกลาวไดทดสอบอยางหนักเพื่อยืนยันวาสามารถใชงานไดจริง ดวยการทดสอบบนระยะทางกวา 1.5 ลานกิโลเมตรกับการใชงานกวา 4 ลาน ชั่วโมง โดยทีมวิศวกรของจีเอ็ม หลายคนอาจของใจวาระยะทางตอการชารตหนึ่งครั้งเปนระยะทางที่คอน ขางนอย ซึ่งรถคันนี้ถูกออกแบบมารองรับการใชงานแบบคนเมือง แตก็ไมลืมที่ จะออกแบบมารองรับการเดินทางไกล โดยมีการติดตัง้ เครือ่ งยนตขนาดเล็กความ จุ 1.4 ลิตร ไวรองรับการเดินทางไกล เครื่องยนตที่ติดตั้งไปนั้น เปนหัวใจสําคัญ สําหรับโหมดขับเคลื่อนแบบขยายระยะทาง ทําหนาที่ในการปนไฟฟาสูแบตเตอรี่ เพียงอยางเดียวเทานั้น โดยไมมีหนาที่เกี่ยวของกับระบบขับเคลื่อนแตอยางไร แตกตางกับระบบไฮบริดอยางสิ้นเชิง ซึ่งเครื่องยนตจะทํางานเมื่อกําลังไฟฟาอยู ในระดับตํา่ ประมาณ 30% โดยจะปน ไฟเพือ่ ใหรถขับเคลือ่ นไดเทานัน้ แตจะไมชารต จนเต็ม ทําใหสามารถเพิม่ ระยะทางสูงสุดไดถงึ 570 กิโลเมตรตอเชือ้ เพลิงเบนซิน

เต็มถัง เพือ่ รอการชารตไฟฟาอีกครัง้ อีกทัง้ เครือ่ งยนตดงั กลาวยังรองรับนํา้ มัน E85 และตนสังกัดเคลมอัตราประหยัดที่ 1.2 ลิตร/100 กิโลเมตร อีกดวย สําหรับการทดสอบขับขี่ นาเสียดายที่ระยะทางในการทดสอบจะไมมากนัก แต ก็เปนเสนทางที่มีความหลากหลายดานการขับขี่ โดยใชพื้นที่ของสถานแขงโกคารท เปนพื้นที่ทดสอบ หลังกดปุม engine start แทบไมรูสึกวารถมีการสตารทแลว ไมมี การสั่นสะเทือนของเครื่องยนตแตอยางไร เราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ที่จะเปลี่ยน บุคลิกไปตามฟงชั่นตางๆ ไดแก Normal , Sport และ Mountain สวนของคันเกียร ออกแบบเหมือนรถยนตทั่วไป แตเมื่อเรงคันเรงแลว อารมณของการขับขี่บอกไดคํา เดียววาเงียบมาก เหลือเพียงเสียงวิทยุเทานั้น เพื่อใหหายของใจเลยปดวิทยุเพื่อฟง เสียงการทํางานของรถ ยิ่งทําใหบรรยากาศในหองโดยสารเงียบลงไปอีก เริ่มทําให หลงรักรถยนตพลังงานไฟฟามากยิ่งขึ้น ซึ่งการตอบสนองตอการเรงคอนขางทันใจ เห็นไดชดั เพราะสนามทดสอบจะมีจดุ หยุดนิง่ เพือ่ ใหเรงแบบเต็มที่ ตัวรถไมแสดงอาการ อืดแตอยางไร และทําความเร็วไดตอเนื่องไมมีอาการสะดุจ โดยทางผูผลิตเคลมอัตรา เรงจาก 0-100 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไวที่ 9 วินาที ความเร็วปลายมันที่ 160 กิโลเมตร/ ชั่วโมง แตทางทีมงานแอบกระซิบมาวาไดมากกวานั้นอีก ระหวางการทดสอบ บังเอิญรถที่ใชแบตเตอรี่หมด เพราะผานการทดสอบ มาตลอดทั้งวัน แตก็มีรถใหทดสอบ 2 คัน ซึ่งชารจไฟฟาเตรียมไวอยูแลวเลยไมเปน ปญหาแตอยางไร จึงสอบถามผูบริหารวาการชารจตอครั้งใชเวลาประมาณเทาไหร คําตอบคือ การชารจไฟ 1 ครั้ง หากเปนไฟฟาแบบ 120 โวลต จะใชเวลาประมาณ 6-8 ชั่วโมง หรือ หากเปนขนาด 240 โวลต ก็จะใชเวลาชารตเพียง 3 ชั่วโมงเทานั้น หรือจากการคํานวณเบื้องตนจากคาไฟของสหรัฐเฉลี่ย 12.9 กิโลวัตตชั่วโมงตอการ ชารจ 1 ครั้ง จะเสียคาใชจายตอการชารจประมาณ 1.50 เหรียญสหรัฐ หรือตีเปน เงินไทยก็ประมาณ 45 บาท แนนอน หากมีการนํา Chevrolet Volt มาจําหนายในประเทศ สิ่งที่ผูบริโภคจะ ไดรับคือเรื่องของความคุมคาในระยะยาวของการลดภาระเรื่องคาเชื้อเพลิงไปไดอยาง เห็นไดชัด และราคาคาตัวก็อยูในระดับที่รับได เมื่อรวมกับคาขามนํ้าขามทะเลมาสูบาน เรา เชือ่ วาหลายคนคงยอมควักกระเปาเพือ่ ซือ้ มาไวในครอบครองอยางแนนอน เห็นได จากยอดขายหลังเปดตัวไมนาน แตสิ่งที่บานเราตองลุนกันไมใชเรื่องของราคารถ แต เปนเรื่องความชัดเจนทางดานนโยบายของภาครัฐมากกวา ซึ่งแนนอนวายังมีผูผลิต อีกหลายรายที่สนใจตลาดรถยนตประเภทนี้ไมนอยทีเดียว

ขอมูลจําเพาะ

มอเตอรไฟฟา(สําหรับขับเคลอน)

มอเตอรขับเคลอนขนาด 111 กิโลวัตต และมอเตอรกําเนินไฟฟา 55 กิโลวัตต ชุดเพลาสงกําลัง ระบบขับเคลอนโวลเทค(ขับเคลอนลอหนา) แรงมาสูงสุด 149 แรงมา แรงบิดสูงสุด 368 นิตันเมตร เครองยนต(สําหรับปนไฟฟาสํารอง) แบบ 4 สูบเรียง ขนาด 1,398 ซี.ซี. 84 แรงมา ความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ ชั่วโมง ระบบกันสะเทือน หนา แบบอิสระแม็คเฟอรสันสตรัท เหล็กกันโครง บุชยางไฮโดรลิก หลัง คานแข็งโครงสรางตัวยู บุชยางไฮโดรลิก ระยะขับเคลอนดวยไฟฟา 570 กิโลเมตร เมอชารตไฟเต็มและเชือ้ เต็มถัง ความกวาง x ยาว x สูง(มิลลิเมตร) 1,788 x 4,498 x 1,430

October 2012 l 71

Energy#47_p70-71_Pro3.indd 71

9/21/12 9:07 PM


Energy Movement ผูเขียน : ตนสมและผองเพอน

สวัสดีกันอีกครั้งสําหรับคอลัมนพักเบรกซุบซิบ กุบกิ๊บกันเรื่อง พลังงาน มาดูกนั วามีความเคลอนไหวกันบางในทุกภาคสวน ตนสมคนนี้ ยินดีใหขอ มูลเจาคะ ชวงเดือนที่ผานมามีขาวพลังงานที่ฮอต บูม เยอะแยะมากมายให ไดติดตามกันรายวันเลย ตนสมจะขอสรุปเหตุการณยอนรําลึกใหสักหนอย ขาวที่ฮอตที่สุดเห็นทีจะเปนทาทีของประเทศไทยดานพลังงานหลังเปด AEC นักวิชาการคาดการณไวแลววาเราจะมีโอกาสมากขึ้น เพราะดวยสภาพ ภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยตอการเปนศูนยกลางดานพลังงานนั่นเอง ความพรอมในเรื่องธุรกิจพลังงานทดแทน เปนที่จับตามอง ไทยจะมีฐานการผลิตมากขึน้ จะมีการลงทุนจากตางชาติมากขึน้ พรอมเทรนด ของประเทศที่มีคนสนใจไปลงทุนมากที่สุด คือ พมา ดวยแหลงทรัพยากร เหลือเฟอ ตอจากนี้ที่ตองระวังคือการเขานอกออกในประเทศอยางสบายบรื๋อ ระหวางกลุม อาเซียน ปญหาหรือวารายไดทเี่ ขาประเทศจะมีสดั สวนเทากันหรือ ไม ตองจับตา ส ว นงานนี้ พ ร อ มแล ว เจ า ค ะ คุ ณ สมิ ต ร โอบายะวาทย น า ย ก ส ม า ค ม ส ถ า ป นิ ก ส ย า ม ในพระบรมราชูปถัมภ และ คุณชาตรี มรรคา กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทเี อฟ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด พรอมดวย คุณเอนก ทองปยะภูมิ เลขาธิการ คุณสรวิศ ณ นคร กรรมการบริหาร คุณกิตติพงศ รุง เรืองสาร เหรัญญิก และ ผศ.รัชด ชมภูนิช ประธานจัดงานสถาปนิก ’56 รวมลงนามในสัญญา การจัดงานสถาปนิกประจําป 2556 และ 2557 ณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ จั ด ต อ เนื่ อ งกั น ไป สําหรับโครงการดี ๆ อยาง “LG Life’s Green Life’s Good” ที่ผู บริหารและพนักงานทํากิจกรรม CSR คืนกําไรใหสังคม ปลูกปา ชายเลน และปลอยปูทะเล เพอ สรางสภาพแวดลอมทีน่ า อยูอ ยางยัง่ ยืน โดยทําติดตอกันมา 3 ปแลว นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “กรีน 2020” ทีต่ อบแทนสังคมโดยการมุง เนนการลดกาซเรือน กระจกใหได 200 ลานตัน ภายในป 2552-2563 ดวยการลดกาซจาก กระบวนการผลิต การผลิตผลิตภัณฑที่ชวยประหยัดพลังงาน รวมถึงการ ขนสงที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวยเจาคะ สวน ดาว เคมิคอล ไม นอ ยหน า นํ า โดย คุ ณ วรพงศ วรสุนทโรสถ ผูอํานวยการฝายรัฐ กิจสัมพันธ ภาคพื้นเอเชียตะวันออก เฉียงใตและทวีปออสเตรเลีย เปน ตั ว แทนบริ ษั ท ดาว เคมิ ค อล ประเทศไทย มอบรถผลิตนําดมเคลอนที่จํานวน 4 คัน ใหสภากาชาดไทย เพอ สนับสนุนการดําเนินงานในการดูแลประชาชนทั้งในยามประสบปญหาอุทกภัย ภัยแลง และลงพื้นที่ที่ขาดแคลนนํ้าดมสะอาด ซึ่งรถผลิตนํ้าดมเคลอนที่ของ บริษทั ฯ แตละคันสามารถผลิตนํา้ สะอาดได 800 ลิตรตอชัว่ โมงและเปนรถผลิต นํ้าดมเคลอนที่ที่ใชระบบการกรองนํ้าที่ทันสมัยและสมบูรณแบบที่สุดในปจจุบัน

โดยสามารถกรองนํ้าจากทุกแหลงใหบริสุทธิ์ ได เริ่มจากการกรองในชั้นแรก ดวยระบบอัลตราฟลเตรชั่น (Ultra filtration, UF) ตามดวยการกรองบริสุทธิ์ ดวยเทคโนโลยี รีเวิรส ออสโมซิส (Reverse Osmosis, RO) ของ ดาว เคมิคอล และการฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ในขั้นตอนสุดทาย ทําดีแบบนี้ ตองปรบมือใหดัง ๆ เจาคะ ยังไมหมดกับ CSR ตอเนองดวย แผนกพั ฒ นาชุ ม ชน เครื อ สหวิ ริ ย า นําทีมพัฒนาชุมชน และทีมมวลชนสัมพันธ เดินหนาโครงการ สหวิรยิ ารวมพัฒนาและ สภาผูนําชุมชน โดยรวมกับชุมชนบานกลางนา ตําบลแมรําพึง จัดกิจกรรม “เสริมสรางสุขภาพกาย ใจ ผูสูงอายุบานกลางนา” ครั้งที่ 2 ประจําป 2555 เพอพัฒนาศักยภาพสภาผูน าํ ชุมชนบานกลางนา ใหมคี วามพรอมในการ ดูแลกิจกรรมผูส งู อายุอยางยัง่ ยืน ทัง้ การใหความรูด า นการดูแลรักษาสุขภาพ กายและใจ การเสริมสรางสายใยรักในครอบครัว โดยสงเสริมใหมีกิจกรรม 2 เดือน/ครั้ง ซึ่งเปนหนึ่งในโครงการ ชุมชนรวมสรางสุข 4 ทิศ (ลูกหลาน รวมสรางสุขปูย า ตายาย) ทีส่ าํ นักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมสนับสนุนงบประมาณใหกบั ชุมชนตนแบบทีผ่ า นเกณฑประเมิน เมอป 2554 ณ หมู 6 บานกลางนา ที่ทําการกํานัน ต.แมรําพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ ฉบับนี้ลากันไปกอนนะเจาคะ พบกันใหมกับตนสมคนเดิมฉบับหนาเจาคะ

Industrial / เกาะสมุย..ซุยขาว เมื่ อ ช ว งปลายเดื อ น สิงหาคม 55 ที่ผานมา เอ็กโก กรุป แถลงข า วเดิ น หน า สร า งโรงไฟฟ า พลังงานแสงอาทิตย 16 โครงการ กําลังการผลิต 176 เมกะวัตต พรอม นําสอมวลชนเดินทางไปเยีย่ มชมโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย “เอสพีพี ทู” ที่ จ.สระบุรี และ จ.ลพบุรี โซลาร ดูจะเปนฤกษงามยามดีที่อากาศเปนใจใหไดถาย รูปโซลารฟารมในบรรยากาศทีส่ ดใสไรเมฆฝนรบกวนในชวงแรกจนกระทัง่ จบงาน ฝนถึงกระหนําลงมาสงนักขาวกลับบานอยางปลอดภัย เมอเร็วๆ นี้ คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังเดินทาง มารวมงานแถลงขาวเซ็น MOU รวมกับ กฟภ. และมทร. ทัง้ 7 แหงในโครงการบริหารจัดการเพอการประหยัด พลังงานในมหาวิทยาลัย สังเกตไดวามีอธิการบดี มหาวิ ท ยาลั ย ท า นหนึ่ ง เอ ย ตํ า แหน ง ท า นไกรฤทธิ์ ผิดจาก “อธิบดีเปนอธิการบดี” ทําเอาทานไกรฤทธิถ์ งึ กับ สะดุงคงคิดเลนวาอยูม าจนจะเกษียณอายุราชการแลวยัง มีคนจําตําแหนงไมไดอกี หรือ...อิอิ ในงานนี้ คุณประมวล จันทรพงษ รองอธิบดีฯ พพ. ไดเดินทางติดตามอธิบดีไปรวมงานดวย เรียกไดวาชวงนี้ทานอธิบดีไกรฤทธิ์เดินทางไปไหน ติดตามเปนเงาตามตัวเกือบทุกงานสงสัยอยูระหวาง เรี ย นรูง านเพื่อ จะสานต อ งานจากอธิ บ ดี ไ กรฤทธิ์

72 l October 2012

Energy#47_p72-74_Pro3.indd 72

9/21/12 9:21 PM


ES Online ไดเวลากลับมาอัพเดทเรองราว Energy Saving ออนไลนกนั อีกครัง้ ครับ ทีผ่ า นมาเชอวาหลายคนคงจุใจกับการรับรูข า วสารทีเ่ รารังสรรคคดั เลือกมามอบให ทานผูอ า นไดรบั รูร บั ชมอยางถึงใจ มีอะไรอยากทราบอยากแนะนําเชิญเลยนะครับ อัดแนนเนือ้ หา บทความ ขาวดานพลังงาน พรอมบริการทานผูอ า นในทุกวัน ขาวความเคลอนไหว บทความพลังงานทีค่ ณ ุ อยากรู อยากทราบ โดยคัดเลือกจากประเด็นทีฮ่ ติ ฮอตขณะนัน้ อีกทัง้ กิจกรรมขาวสาร ดานพลังงานทีค่ ณ ุ อยากเขารวม สามารถโทรไปสอบถามและลงทะเบียนไดเลยครับ

วิดีโอ กวนๆ ดานพลังงาน ใครที่มีเรองราวขําขัน วิดีโอกวน ๆ ดานการประหยัดพลังงาน ที่มีเนื้อหา ดูสนุกแตใหสาระ อยาลืมนํามาแชรกันบางนะครับ เรามีของที่ระลึกเล็ก ๆ นอย ๆ มามอบให โดยทานสามารถสงเรองมาไดที่ info@ttfintl.com (วงเล็บ สงวิดิโอ กวนๆ เรองพลังงาน ) หรือจะเขาไปแชรกันที่ http://www.facebook.com/ energysavingmedia ก็ ไมผิดกติกาครับผม ตอบถูก(ใจ) ..ไดรางวัล กิจกรรมชวนหัวที่ ยังคง มี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการตั้ ง คําถามจาก admin เรา ใครตอบ ถูกรับไปเลย บัตรรถไฟฟา BTS มูลคา 100 บาท เชิญไปรวมสนุก กั น ได แ ล ว เรามี ข องรางวั ล รอ ทานอยู

ES Online :

facebook.com/energysavingmedia twitter.com/EnergySavingMag savingenergy.in.th ประหยัดพลังงาน.ไทย ขึน้ เปนอธิบดีคนตอไปของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานเปน แนเลย ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนผูเขาประกวด ASEAN Energy Awards 2012 จากประเทศไทยที่สามารถควารางวัลมาครองไดสูงสุดถึง 15 รางวัลจากทัง้ หมด 36 รางวัล เรียกไดวา ไดมากทีส่ ดุ ในการประกวดครัง้ นีค้ รับ ซึ่งสรางความปราบปลื้มใหกับทานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน “อารักษ ชลธารนนท” เปนอยางมากครับ และขอ รวมแสดงความยินดีกับทานไกรฤทธิ์ นิลคูหา เชนกันนะครับที่ ไดรับรางวัล บุคคลพลังงานดีเดนในครัง้ นีด้ ว ยเรียกได วารับรางวัลกอนจะเกษียณอายุราชการ ทิ้งทวนงานพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษพลังงานของ พพ. เปนปลื้มไมแพกันเมอกลุม ปตท. ได รั บ รางวั ล ประเภทความเป น เลิ ศ ด า นผู นํ า (Leadership Excellence) และ รางวัลความเปน เลิ ศ ด า นการบริ ห ารทางการเงิ น (Financial Management Excellence) รวมถึงไดรบั รางวัลรองชนะเลิศในการเสนอชอเขา ชิงอีก 3 ประเภทรางวัลคือ ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ดานนวัตกรรมและการสรางสรรคสง่ิ ใหมๆ (Innovation Excellence) และ ดานความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence) ซึง่ ปตท. และบริษทั ในเครือนัน้ ไดรบั รางวัล บอยมากในแตละปคงไดไมตํากวา 10 รางวัลเปนแนครับ ตอนนี้ปม PT ถือวาเปนปมดาวรุงมาแรงขยายสาขาเปนวาเลน

ทั่ ว ไทยและเมื่ อ ได้ ก้ า วมาดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ นํ า ทั พ บริ ษั ท อย่ า ง “พิ ทั ก ษ์ รัชกิจประการ” บมจ.พีทจี ี เอ็นเนอยี หรือ พีทจี ี ประกอบกิจการคลังนาํ มัน เชื้อเพลิงและคานํามันเชื้อเพลิง จึงตั้งเปาหมายและปณิธานไววา...ภายในป 2555 จะขยายปม PT ใหไดถึง 560 สาขาลาสุดปม PT มีถึง 515 แหงทั่วประเทศแลว เหลืออีกไมกี่ปมก็จะถึงเปาหมายที่วางไว และไมเพียงเทานี้ยังมีอีก ความฝนหนึง่ ของ ซีอโี อ พีทจี ี ทีต่ งั้ เปาไวอยางมุง มัน่ วาจะนําบริษทั ฯเขาซือ้ ขาย ในตลาดหลักทรัพยใหได แลวขณะนี้ความฝนใกลเปนจริงอีกแลว แวววา ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เซจ แคปปตอล จํากัด ไดจัดทําขอมูลเสนอใหกับทาง กลต. เรียบรอยแลวครับ.... อยางนีต้ อ งยกนิว้ ใหกบั ซีอีโอทานนี้แลวหละ

Transport / นัษโตะ สวัสดีครับ ไดเวลา “นัษโตะ” เสนอหนารายงานตัวอีกแลวกับขาว ความเคลอนไหวแบบหยิบโนน หยิบนี่ มาเลาสูกันฟงพอไม ใหตกขาวกัน ครับผม เริ่มกันที่ความรวมมือของ 4 หนวยงาน คือ บางจาก ฮอนดา มิตรผล จับมือ กระทรวงพลังงาน จัดกิจกรรม “คาราวาน E85 ขับเคลอน พลังงานสะอาดเพออนาคตประเทศไทย: Clean Energy Drive For Thailand Future” โดยนําสื่อมวลชนทดสอบ ประสิ ท ธิ ภ าพนํ า มั น บางจาก E85 มาตรฐาน EURO4 ในรถฮอนดา ซีวิค รุนใหม เสนทางกรุงเทพฯ – ดานชาง สุพรรณบุรี สรางความมัน่ ใจในการใช นํามันแกสโซฮอล E85 พรอมเยี่ยมชม October 2012 l 73

Energy#47_p72-74_Pro3.indd 73

9/21/12 9:12 PM


โรงงานผลิตเอทานอลของกลุม มิตรผล จังหวัดสุพรรณบุรี แหลงกําเนิดของ เอทานอลจากโมลาส(กากนาํ ตาล) ซึง่ แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการผลิตพลังงานทดแทนทีส่ ะอาดและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ทัง้ ยังชวยลด การนํ า เข า นํ า มั น ดิ บ จากต า งประเทศสร า งความมั่ น คงทางพลั ง งานและ เศรษฐกิจของชุมชนและประเทศไดในระยะยาว คาย 3K นําโดย 3 พีน่ อ ง “วีรวัฒน ขอไพบูลย”, “วีรวรรณ ขอไพบูลย” และ “วีรวิน ขอไพบู ล ย ” ฉลองครบรอบ 25 ป เ ป ด ตั ว แ บ ต เ ต อ รี่ รุ น ใ ห ม 3 รุ น อัดโปรโมชั่นเต็มที่ถึงสิ้นปนี้ งานนี้ 3 พี่นองตั้งเปาขายเพิ่มขึ้น 10% หรือเกือบ 10,000 ลูกตอเดือน จากยอดขายรวม 50,000 ลูกตอเดือน พรอมเดินหนา กลยุทธการตลาดเพอสงเสริมการขายเต็มพิกัดรอบทิศ โดยเฉพาะ “สปอรต มารเก็ตติง้ ” จากแชมปดริฟตเมืองไทย คาดยอดขายไดตามเปาทีต่ งั้ ไว 6,200 ลานบาท ต อ ที่ ค า ย เชฟโรเลต นํ า โดย มร.มารตนิ แอพเฟล ประธานกรรมการ ประจํา ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด และ บริษทั เชฟโรเลต เซลส (ประเทศไทย) จํากัด เผยโฉม เชฟโรเลต โซนิค รุน แฮทชแบ็กคันแรกของเมืองไทยออกจากสายการผลิตของ ศูนยการผลิตรถยนตจีเอ็ม ประเทศไทยแลว และเปนรถที่เขาตามหลักเกณฑ มาตรฐานโครงการ “รถคันแรก” ดวยความเชอมั่นในคุณภาพที่จะยกระดับ มาตรฐานใหมของรถซับคอมแพ็กต 5 ประตู ดานลูกคาของวอลโว เตรียมสัมผัส ประสบการณใหม เมอ “บริษัท แรงค พี.ที. โอคอรเนอร จํากัด(เวิรนส ออโตโมทีฟ)” ผู แทนจําหนายรถยนตวอลโวอยางเปนทางการใน ประเทศไทย ไดจัดทํา The Wearnes Experience 50 Gold Standards in Sales เพอเปนการยืนยันและสรางคํามั่นสัญญาในฐานะพนักงาน เวิรนส ออโตโมทีฟ ทุกคน ซึง่ จะตองบริการตัง้ แตลกู คายางกาวเขาสูเ วิรน ส ออโตโมทีฟ จนถึงการบริการหลังการขายอยางมืออาชีพ โดยมาตรฐานทองคําจัดทําขึ้น เพอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ปดทายดวยความเคลอนไหวของเทคโนโลยีประหยัดพลังงานของ วงการรถจักรยานยนตไทย โดย “มร.จิอากิ คาโต” ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เอ.พี.ฮอนดา จํากัด ประกาศเปดรับสมัครทีมแขงจากทัว่ ประเทศเขารวม การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง “Honda Eco Mileage Challenge” ปที่ 15 ประจําปการศึกษา 2555 ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันระดับ นานาชาติทปี่ ระเทศญีป่ นุ และจีน เตรียมทุม กวา 5 ลานบาท สนับสนุนเครองยนต หัวฉีด PGM-FI ใหทีมแขงหนาใหมอีกถึง 250 เครองอีกดวย

Environment / Suki เริ่มขาวแรกกันดวยความเคลอนไหวของ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่ ไดทําการรวมทุนกับ บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล คอรปอเรชั่น จํากัด

เพอจัดตัง้ บริษทั “พีทที ี เอ็มซีซี ไบโอเคม” เพอ สรางโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PBS จากนําตาลรายแรกของเอเชียแปซิฟก โดย โรงงานดังกลาวถือเปนหนึง่ ในโรงงานสีเขียว ตนแบบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตสารตั้งตน กระบวนการผลิต จนถึง ผลิตภัณฑ เพอเตรียมผลักดันไทยสูการเปนไบโอฮับแหงเอเชียนั่นเอง เสร็ จ สมบู ร ณ แ ล ว สํ า หรั บ แผนที่ ภ าพถ า ยทางอากาศที่ ท าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ไดทําฐานขอมูลแผนที่ ภาพถายทางอากาศ 5 ชวงป เริ่มตั้งแตป 2495-2547 มารวมไวเปนฐาน ข อ มู ล ภาพถ า ยทางอากาศชุ ด เดี ย วกั น โดยใช ง บประมาณจากกองทุ น สิ่งแวดลอมแหงชาติ จํานวน 2,254 ลานบาท ซึ่งขณะนี้ ไดเสร็จสมบูรณแลว โดยสํารวจพื้นที่ปาอนุรักษและที่ดินของรัฐทุกประเภทในพื้นที่ 73 จังหวัด โดยใหทั้งหนวยงานของรัฐและราษฎรรวมชี้แนวเขตกอนลงพิกัดและเสนแนว เขตในแผนที่ โดยยึดตามแผนที่แนบทายพระราชกฤษฎีกาเปนหลัก ซึ่งทําใหรู วาใครอยูมากอน หรือหลังประกาศเขตปา ซึ่งขอมูลจาก ทส. ถือเปนขอมูลที่ สมบูรณและนาเชอถือที่สุดในขณะนี้ เก็บตกการพาคณะสอมวลชน ไปเยี่ ย มชมการสร า งถั ง นํ า แบบใหม ของโครงการ ถังนาํ ชุมชน เพอโลกสีเขียว (Green Water Tank) ณ อ.จอมเทียน จ.ชลบุรี ที่คราวนี้ พี่โตง - เรืออากาศโท คันธนิธิ์ สุคนธทรัพย รองประธานดานธุรกิจสัมพันธ บริษัท ปูนซีเมนต นครหลวง จํากัด (มหาชน) ก็ยังไวลายโชวความเกาใหนองๆ สอมวลชนไดดู การกดขึน้ รูปบล็อกดินซีเมนตทห่ี ากไมแข็งแรงจริงก็จะกดขึน้ รูปทรงไมได งานนี้ แมจะไมไดโชวเดี่ยวแตก็เรียกเสียงฮือฮาไดไมนอย แหม...คราวหนาตองฟตมา โชวเดี่ยวใหนองๆ ดูกันบางนะคะ สงตอนาํ ใจใหนอ งๆ กับโครงการ “รีไซเคิลเพอนอง” ทีท่ าง สมาคมสรางสรรคไทย ตาวิเศษ รวมกับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) ไดลงพืน้ ทีม่ อบกระเปานักเรียน ใบใหมใหกับนองๆ นักเรียน โรงเรียนตํารวจ ตระเวนชายแดน การบินไทย สังกัด กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 12 (กก.ตชด.12) จ.สระแกว โดยที่มาของกระเปานักเรียนเหลานี้ ทํามาจากปาย โฆษณาไวนิลที่ ไม ใชแลว นํามาผลิตเปนกระเปานักเรียน โดยทางสมาคม สรางสรรคไทย ยังไดจัดอบรมใหชุมชนเปนผูผลิตกระเปา เพอเสริมรายไดให แกชุมชนอีกทางหนึ่ง สําหรับผูสนใจรวมบริจาคไวนิลสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตอไดที่ ตาวิเศษ โทร.02-262-0073 คะ ป ด ท า ยกั น ด ว ย อุ ท ยาน สิ่งแวดลอมนานาชาติสิริธร ชวนเที่ยวศูนย อนุรกั ษพลังงานเพอสิง่ แวดลอมโฉมใหม เปด ให้เข้าชมฟรี หลังกองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษพลังงานมอบทุนสนับสนุนปรับปรุง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดานพลังงาน แหลงเรียนรูแ ละสาธิตระบบ พลังงาน โดยโรงเรียนหรือหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน หากตองการเขาชม นิทรรศการ อุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสริ นิ ธร ก็สามารถติดตอสอบถามราย ละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี โทร.0-3250-8352 และ www.sirindhornpark.or.th

74 l October 2012

Energy#47_p72-74_Pro3.indd 74

9/21/12 9:13 PM


Energy#44_p75_Pro3.ai

1

6/23/12

11:22 AM


Energy Clinic

โดย : ศูนยปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการคาไทย

“เศรษฐกิจพอเพียง ใชพลังงานอยาง

Q : สวั ส ดี ค รั บ อาจารย โรงงานผมเป น โรงงานชิ้ น ส ว น อิเล็กทรอนิกส ซึง่ พลังงานจํานวนไมนอ ยเลยทีห่ มดไปกับเรือ่ งอากาศอัด เลยอยากถามอาจารยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในระบบอัด อากาศหนอยครับ ปจจุบันผมลดการรั่วไหลในระบบอัดอากาศไป ไดเยอะแลวครับ เลยอยากทราบเพิ่มเติมวาผมจะสามารถประหยัด พลังงานในระบบอากาศอัดดวยวิธีการอื่นๆ อยางไรไดบางครับ A : จริง ๆ แลวปญหาในระบบอัดอากาศนั้น เรื่องการลดการรั่วไหล ของอากาศอัดเปนเรือ่ งพืน้ ฐานทีส่ ดุ ในการประหยัดพลังงานในระบบอากาศ อัดก็วาไดครับ แตยังมีวิธีการอื่นๆ อีกที่สามารถชวยใหเราผลิตและใช อากาศอัดไดอยางคุมคาที่สุดครับ ซึ่งที่หลาย ๆ โรงงานไดดําเนินการ อยูนอกจากการลดการรั่วไหลของอากาศอัดแลว คือ การลดความดัน อากาศอัดใหตํ่าที่สุด และการลดอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเครื่องอัด อากาศก็เปนอีก 2 มาตรการที่พบบอยในการประหยัดพลังงานในระบบ อัดอากาศครับ ในสวนนี้ผมจะเลากรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงสําหรับระบบอัด อากาศ ที่นอกเหนือจาก 3 กรณีนี้แลวกันครับ เริม่ กรณีศกึ ษาแรกกันเลยครับ เปนกรณีศกึ ษางาย ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับ การไมไดปดวาลวอากาศอัดกอนออกจากถังพักอากาศอัด ซึ่งโรงงานหนึ่ง ในปทุมธานีทํางาน 8 ชั่วโมงตอวัน แตเมื่อเลิกงานผูดูแลระบบอากาศอัด ไมไดทําการปดวาลวดังกลาวทําใหความดันอากาศอัดในถังพักลดลงจาก 8 barg เปนไมมอี ากาศอัดเหลือในถังพัก โดยสังเกตจากมาตรวัดความดัน ลดลงเหลือ 0 barg ตอมามีทปึ่ รึกษาดานพลังงานใหคาํ แนะนําใหผรู บั ผิดชอบ ปดวาลวที่ถังพักอากาศอัดทุกครั้งหลังเลิกงาน โดยจากการทดลอง ปดวาลวดังกลาวในชวงเชากอนเริ่มเดินเครื่อง ความดันอากาศอัดในถัง

เพียงพอ”

พักลดลงจาก 8 barg เหลือ 5 barg ซึง่ แสดงวามีอากาศอัดเหลือในถังพัก ทําใหลดปริมาณอากาศอัดที่ตองอัดเพิ่มเพื่อใหไดความดันใชงานตาม ตองการ ทําใหโรงงานประหยัดเงินไดโดยทีไ่ มตอ งลงทุนสําหรับมาตรการนี้ ดังนั้นหลังเลิกงานโรงงานจึงใหผูดูแลปดวาลวอากาศอัดกอนออกจาก ถังพักทุกถังพัก

Q : เรื่องนี้ดูงายแตผมวาหลายโรงงานก็อาจคิดไมถึงนะครับ ขอกรณีศึกษาตอไปเลยแลวกันครับอาจารย A : กรณีศึกษาที่ 2 คือการใชปนลมแทนทอลมยาง โดยโรงงาน อาหารแหงหนึ่งในสมุทรสาคร พนักงานใชอากาศอัดเพื่อทําความสะอาด อุปกรณในแผนกหมอตม โดยใชทอสายยางขนาดครึ่งนิ้วเปาทําความ สะอาด ตอมาทีป่ รึกษาดานพลังงานไดใหคาํ แนะนําในการใชปน ลมซึง่ มีขนาด รูลมเปาเพียง 3 มิลลิเมตร ซึ่งการลดพื้นที่หนาตัดของทอลมยางใหเล็กลง จาก 12.7 มิลลิเมตรเปนปนลมนี้ชวยประหยัดคาพลังงานไฟฟาไดประมาณ 40,000 หนวย หรือคิดเปนคาใชจายที่ลดลงไดประมาณ 150,000 บาท Q : แลวปนลมที่โรงงานนี้นํามาใชราคาแพงไหมครับอาจารย ผมอยากรูวามาตรการนี้จะคืนทุนเร็วแคไหนครับ A : โรงงานนี้เสียคาปนลมประมาณ 3,000 บาทครับ มาตรการนี้ จึงคืนทุนเร็วมาก ไมกี่วันก็คืนทุนแลวครับ

76 l October 2012

Energy#47_p76-77_Pro3.indd 76

9/22/12 2:10 AM


Q : มาตรการที่คืนทุนในเวลาเพียงไมกี่วัน นาสนใจมากครับ อาจารย จริงๆ แลวมาตรการนี้โรงงานตาง ๆ ก็ประยุกตใชไดเลย ใชไหมครับอาจารย A : ใชครับ หลักการของการลดขนาดรู Orifice ลงในการใชงาน อากาศอัดในรูปแบบตาง ๆ สามารถชวยลดการใชพลังงานไดครับ สามารถ ดูปริมาณของอากาศอัดที่ปลอยผาน Orifice ขนาดตาง ๆ ที่ความดัน อากาศอัดในแตละความดันไดในคูมือประหยัดพลังงานทั่วไปครับ

Q : อาจารยครับเพื่อนผมที่โรงงานอื่นเคยพูดวาปนลมที่ ใชงานอยู เดี่ยวนี้มีบางรุนที่มีประสิทธิภาพการใชลมดีกวาปนลม ทั่วไป ดวยใชไหมครับ A : ใชครับ ในปจจุบนั ผูผ ลิตบางแหงไดพฒ ั นาปนลมประสิทธิภาพสูงขึน้ โดยออกแบบใหใชปริมาณอากาศอัดไมมากและสูญเสียความดันในระดับตํา่ เมือ่ เทียบกับปนลมทัว่ ไป และยังสามารถเปลีย่ นหัวไดหลายรูปแบบและหลายขนาด สามารถปรับใหใชงานไดเหมาะสมกับสภาพหนางานรูปแบบตางๆ ซึง่ โดยรวม จะชวยลดปริมาณอากาศอัดลง ซึ่งเปนผลใหประหยัดพลังงานในระบบอัด อากาศลงไดครับ

Q : ขอกรณีศึกษาตอไปเลยครับอาจารย A : ไดครับ กรณีศกึ ษาตอไปเกีย่ วกับ ชุดกรองอากาศ ในระบบอากาศอัด ผมอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งครับในระบบอัดอากาศจําเปนตองมีชุดกรองอากาศ ทัง้ สวนของการกรองอากาศกอนเขาเครือ่ งอัดอากาศและสวนของการกรอง อากาศกอนเขาถังเก็บอากาศ เพือ่ กรองฝุน ละอองกอนการนําไปใชงาน ซึง่ ถา

ชุดกรองอากาศนี้เกิดการอุดตันขึ้นจะสงผลใหเกิดความดันตกครอมที่มาก เกินไปซึง่ สงผลใหสนิ้ เปลืองพลังงาน ยกตัวอยางเชน โรงงานหนึง่ ในจังหวัด อยุธยาจากการสํารวจพบวาคาความดันที่แสดงที่มาตรวัดความดันของ อากาศอัดทีท่ างออกของเครือ่ งอัดอากาศมีคา เทากับ 7.2 barg แตคา ความ ดันทีถ่ งั เก็บอากาศมีคา เพียง 5.8 barg ซึง่ แสดงวาเกิดความดันตกครอมของ อากาศอัดมากถึง 1.4 barg ซึง่ โดยปกติแลวความดันตกครอมทีเ่ กิดขึน้ ไมควร มีคา เกิน 0.1 barg และเมือ่ สํารวจทีก่ รองอากาศหลักของเครือ่ งอัดอากาศแลว พบวามีฝนุ ละอองและคราบนํา้ มันเกาะอยูจ าํ นวนมากสงผลใหกรองอากาศอุด ตัน ซึง่ ทีป่ รึกษาดานพลังงานไดใหคาํ แนะนําวาความดันตกครอมทีม่ ากเกินไปนี้ มีสาเหตุมาจากกรองอากาศอุดตัน และโรงงานไมไดเปลีย่ นตามแผนการบํารุง รักษาที่ควรจะเปน โรงงานจึงเปลี่ยนชุดกรองอากาศที่อุดตันดังกลาวซึ่ง สามารถประหยัดคาใชจา ยไดกวา 30,000 บาท โดยมีคา ใชจา ยในการเปลีย่ น ชุดกรองอากาศประมาณ 51,000 บาท มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1.7 ป

Q : แสดงวาความสะอาดของชุดกรองตางๆ ลวนมีผลตอการ ใชพลังงานของระบบอากาศอัดใชไหมครับ A : จะพูดอยางนัน้ ก็ไดครับ ผมยกตัวอยางอีกโรงงานหนึง่ ในจังหวัด ชลบุรคี รับ โรงงานนีต้ อ งการใชอากาศอัดทีค่ วามดัน 5 barg แตเดิมชุดกรอง ในระบบขาดการดูแลทีด่ ี ทําใหโรงงานตองผลิตอากาศอัดทีค่ วามดันประมาณ 10 barg แตเมือ่ ทําความสะอาดระบบจนชุดกรองตางๆ สะอาดกวาเดิมมาก สงผลใหอากาศไดสะดวก ทําใหสามารถลดระดับความดันของอากาศอัดทีผ่ ลิต ลงเหลือเพียง 7 barg ซึง่ สงผลใหประหยัดคาใชจา ยลงไดหลายแสนบาท ดัง นัน้ ขอใหพวกเราดูแลบํารุงรักษาระบบอัดอากาศของเราใหดๆี ครับเพือ่ ชวย ประหยัดพลังงานใหกบั โรงงานและประเทศชาติของเราครับ อยาลืมนะครับ การประหยัดพลังงานถือเปนหนาที่ของพวกเรา คนไทยทุกคน ซึ่งสามารถเริ่มตนไดงายๆ จากตัวเราเองกอนที่ตอง ลงมือลดการใชพลังงานอยางจริงจัง เพื่อเปนการอนุรักษพลังงานไว ใหลูกหลานของเราไดมีใชในวันขางหนา ดวยความปรารถนาดีจาก ศูนยปรึกษาการประหยัดพลังงาน หอการคาไทย 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 “ทุกปญหาเรื่องพลังงาน เราชวยทานได” ESCC ENERGY CALL CENTER 0-2622-1860-76 ตอ 312, 521 และ 535

ทานสามารถสมัครสมาชิกศูนยฯ ฟรี ไดที่

website : www.escctcc.com

October 2012 l 77

Energy#47_p76-77_Pro3.indd 77

9/22/12 2:10 AM


Green Logistics โดย : ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง อาจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

ดานลูกคา แอลจี อีเลคโทรนิคสไดพยายามที่จะดําเนิน การระบบบริการลูกคาโดยการฝกอบรมวิศวกรบริการและใชการ ประเมินผลจากลูกคาซึง่ เนนในการบรรลุเปาหมายความพึงพอใจ ของลูกคา โดยใหความสําคัญกับลูกคาเปนอันดับแรก เหตุผลและ วัตถุประสงคเบื้องหลังงานของเรา เราไดนําตัวเราเขาไปอยูใน รองเทาของลูกคา และดานคูคาทางธุรกิจ ในการกระตุนและเริ่ม ตนการแขงขันที่เสรี แอลจีไดทํางานอยางหนักเพื่อดําเนินการ “โปรแกรมความรวมมือการคาอยางเสรี” ขณะที่ทําการคากับคู แขงและผูจ าํ หนาย สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ การเติบโตและปรับปรุง กิจการในเครือทัง้ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และการจัดการ โปรแกรมแอลจีสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ก า ร จั ด ก า ร บ ริ ก า ร ลู ก ค  า ที่ คํ า นึ ง ถึ ง สิ่ ง แ ว ด ล  อ ม

การดําเนินธุรกิจสิ่งสําคัญที่ทําใหธุรกิจสามารถอยูรอดได มีการเจริญ เติบโต ก็คือ ลูกคา เนื่องจากเมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการบอกตอและ การกลับไปใชบริการซํ้า ดังนั้น ผูบริหารควรเห็นความสําคัญในเรื่องการบริหาร จัดการหวงโซอุปทานและการแกไขปญหาทางดานโลจิสติกสเพื่อใหเปนไปตาม ความตองการของลูกคาแตละราย รวมถึงจะตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมอีกดวย สวนความหมายของการจัดการการบริการลูกคา หมายถึง กระบวนการ ระหวางผูซื้อ ผูขาย และบุคคลที่สาม ซึ่งกระบวนการนั้นไดใหผลดวยการเพิ่ม คุณคาใหกบั การแลกเปลีย่ นสินคาหรือบริการมูลคาทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการแลกเปลีย่ นอยู ในระยะสัน้ /ระยะยาว จะเกิดขึน้ กับธุรกรรมตาง ๆ ไดเสร็จสิน้ ลง สวนวัตถุประสงค ของธุรกิจโดยทัว่ ไปคือ การทํากําไร ซึง่ ในปจจุบนั ไดเปลีย่ นไปแลว โดยวัตถุประสงค หลักของธุรกิจยังคงตองการสรางผลกําไร แตจะเนนทางดานการบริการและ สรางความพึงพอใจ สนองตอบความตองการของลูกคาและสงมอบความ พึงพอใจใหแกลูกคาดวยวิธีการที่พยายามบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงในเรือ่ ง ความถูกตอง รวดเร็ว ความมีเสถียรภาพของระบบงานตอลูกคา สํ า หรั บ กรณี ศึ ก ษาตั ว อย า งบริ ษั ท ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด การ การบริการลูกคานัน้ ผูเ ขียนขอนําเสนอ 4 บริษทั เพือ่ ใหเกิดความเขาใจมากยิง่ ขึน้ ดังนี้ กรณีศกึ ษาแรก คือ แอลจีอเี ลคโทรนิคสไดัรกั ษาความสัมพันธทางธุรกิจ กับหลายสวนทั้งในและตางประเทศ ใชความพยายามในการระบุและความคิดเห็น และความตองการของทุกฝาย ผลลัพธไดสะทอนถึงการบริหารจัดการที่โปรงใส ยิง่ ไปกวานัน้ แอลจีอเี ลคโทรนิคสยงั มีความใสใจตอสังคม – สังคมของลูกคาและคูค า รอบโลกโดยไมมีความสิ้นสุดใน 3 ดาน คือ พนักงาน ลูกคา และคูคาทางธุรกิจ ดานพนักงาน แอลจีอีเลคโทรนิคสไดจางพนักงานที่มีความสามารถ ผูซึ่งไดพยายามทาทายตนเอง ดวยจิตใจเปนธุรกิจและความคิดสรางสรรค – การผสมผสานนี้ทําใหเกิดผลที่สูงสุด แอลจีไดใหคุณคาตอพนักงานที่อุทิศตน ทํางานหนัก ตระหนักวาความสามารถในการแขงขันคงอยูไดดวยการสนับสนุน และคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถในงานที่ให

กรณีศึกษาที่ 2 “เอชพี” รวมกับ “ออฟฟศ ดีโป” ชวนคุณใสใจรักษโลก โดยตัง้ กลองรับตลับผงหมึกแทเอชพี ณ รานออฟฟศ ดีโป เพียงลูกคานําตลับ HP Original Toner ที่ใชแลวไปใสกลองรับตลับผงหมึกพิมพแทเอชพี ณ จุดบริการ ลูกคาออฟฟศ ดีโป ซึ่งตลับหมึกพิมพดังกลาวจะถูกสงเขาโครงการ HP Planet Partners เพื่อนําไปสูการแปรรูปและผานกระบวนการรีไซเคิลอยางถูกตอง เพื่อ ผลิตเปนวัสดุทสี่ ามารถนํากลับมาใชใหมได นอกจากนี้ ผูเ ขารวมโครงการจะไดรบั สิทธิพิเศษ โดยรับแตมจาก The 1 Card จํานวน 1,600 แตมตอการคืนตลับหมึก โทนเนอร 1 ชิ้น

78 l October 2012

Energy#47_p78-79_Pro3.indd 78

9/21/12 12:01 AM


พลังงานและรักษาความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 2. พัฒนามาตรฐานการซอมบํารุงใหมี ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสมรรถภาพที่ดีของรถ ทุกคัน รถโดยสารนครชัยแอร ทุกคันเปนรถใหมจาก โรงงาน มีการควบคุมมาตรฐานการผลิตและการ ประกอบชิน้ สวนทุกขัน้ ตอนมีระบบตรวจเช็คสภาพรถ และควบคุ ม อายุ ก ารใช ง านของอะไหล ทุ ก ชิ้ น โดยมีการเปลีย่ นอะไหลเมือ่ ถึงกําหนดอายุการใชงาน ทันทีโดยไมตองรอใหเกิดความชํารุด พนักงานฝาย ชางทุกทานผานการอบรมใหมคี วามรูค วามสามารถ ทัง้ ภายในองคกรและจากตัวแทนบริษทั รถ เพือ่ ความ เปนมืออาชีพในการซอมบํารุงรักษา เพราะเราเขาใจดี วาสมรรถภาพของรถที่ดีมีผลตอการขับขี่และใช พลังงานในการเผาผลาญอยางหมดจด และไมกอ ใหเกิดควันดํา กรณีศึกษาที่ 3 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เปนผูประกอบกิจการใหบริการทางดานการเงิน โดยบริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะ ใหบริการที่มีคุณภาพ และรักษาไวซึ่งระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ดังนี้ 1. บริษทั ฯ จะดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และการ อนุรกั ษทรัพยากรใหเกิดประโยชนสงู สุด ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดานสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 2. บริษัทฯ จะจัดทําระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหมั่นใจได วาการดําเนินธุรกิจจะเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของดาน สิ่งแวดลอม 3. บริษัทฯ จะกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และโครงการ เพื่อสนับสนุน ระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมอันกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 4. บริษัทฯ จะสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใหกับพนักงาน เพื่อ ใหการจัดทําระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพรนโยบายสิ่งแวดลอมใหกับพนักงานทุกคน ผูที่ เกี่ยวของ รวมถึงสาธารณชนไดรับทราบดวย กรณีศกึ ษาที่ 4 นครชัยแอร ในฐานะผูใ หบริการการขนสงผูโ ดยสาร และ การเดินรถ ไดตระหนักถึงภาวะโลกรอนที่ทําใหอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ภาวะโลกรอนอาจจะนําไปสูการ เปลีย่ นแปลงของปริมาณฝน ระดับนํา้ ทะเล และมีผลกระทบอยางกวางขวางตอพืช สัตว และมนุษย โดยไมนงิ่ เฉยตอผลกระทบตางๆ ทีม่ ี ตอโลก จึงมีนโยบายเที่ยวรถอนุรักษพลังงานเพื่อ ลดการใชเชื้อเพลิงหรือใชใหเกิดประสิทธิภาพมาก ทีส่ ดุ ในทุกเทีย่ วโดยสารโดยมีรายละเอียด นโยบาย ที่พรอมรับผิดชอบตอโลก ดังนี้ 1. รถนครชั ย แอร ทุ ก เที่ ย ว ทุ ก คั น จํ า กั ด ความเร็ ว ในการขนส ง ผู  โ ดยสาร ที่ อัตราความเร็ว 90 กม./ ชม. ซึ่งการกําหนดให มีความเร็วในการขับขี่คงที่สําหรับรถโดยสารของ นครชัยแอรทุกเที่ยวโดยกําหนดใหพนักงานขับรถ โดยสารทุกทานตองปฏิบัติตาม และมีมาตรการ ควบคุมความเร็วในการขับขี่ คือรถทุกคันของนคร ชัยแอรตดิ ตัง้ GPS เพือ่ ทราบตําแหนงและความเร็ว ในการขับขี่ มีศูนยกลางการเดินรถตรวจสอบ ความเร็วตลอด 24 ชม. ทั้งนี้เพื่อเปนการประหยัด

3. มีระบบจัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได (Recycle) ในทุกๆ เที่ยวโดยสาร นครชัยแอรมีการเสิรฟของบริการใหกับผูโดยสาร ซึ่ง จะกอเกิดจํานวนขยะในทุกเที่ยวโดยสาร นครชัยแอร ไมเคยละเลยที่จะรับผิดชอบ ตอสิ่งเหลานี้ ดวยการจัดใหมีระบบคัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก ครั้งเพื่อสงตอใหกับโรงงานรีไซเคิล ไมวาจะเปนขวดนํ้าพลาสติก กลองกระดาษ หรือแมกระทั่งกระดาษที่ใชในสํานักงาน มีระบบการนํากระดาษกลับมาใชใหเกิด ประโยชนสงู สุด เพือ่ ลดการเผาไหมและการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตใหม 4. ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานทุกทานสํานึกรักธรรมชาติ ดวยกิจกรรม ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ นครชัยแอรจัดใหมีกิจกรรมปลูกปาทุกป โดยมีชื่อ โครงการวา “ ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ ” เพือ่ เปนการคืนอากาศบริสทุ ธิส์ โู ลกของ เรา โดยเปนกิจกรรมทีพ่ นักงานนครชัยแอรไดรว มมือ รวมแรงกันชวยสรางพืน้ ที่ สีเขียว ใหกลับคืนสูบนโลกใบนี้อีกครั้ง กลาวโดยสรุป ในการจัดการการบริการลูกคานั้น เพื่อสรางความมั่นใจ ในการบริการ และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา จะตองคํานึงถึง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น เพื่อใหธุรกิจเกิด ความสามารถทางการแขงขันอยางยั่งยืนไดจะตองทําควบคูไปกับการทําระบบ บริหารจัดการดานสิง่ แวดลอม (ISO 14001) มิใช ทําเพียงเพือ่ สรางภาพลักษณ หรือทําแบบไฟไหมฟาง แตจะตองมีการนําไปปฏิบัติและปรับปรุงอยางตอเนื่อง จึงจะสัมฤทธิ์ผล

October 2012 l 79

Energy#47_p78-79_Pro3.indd 79

9/22/12 2:06 AM


Energy Concept โดย : กองบรรณาธิการ

รถผลิ ต น้ํ า ดื่ ม เคลื่ อ นที่ เทคโนโลยี เ พื่ อ ผู้ ป ระสบภั ย

ประเทศไทยถือเปนประเทศทีโ่ ชคดีในดานของความอุดมสมบูรณของ อาหารการกิน มีความพรอมทัง้ เรือ่ งของการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อาหาร ทีม่ กี ารสงออกไปทัว่ โลก จนไดชอื่ วาเปนประเทศอูข า วอูน าํ้ ประเทศหนึง่ เลยทีเดียว แตสิ่งที่ดูเหมือนจะสําคัญกวาอาหารคือ นํ้าดื่ม ซึ่งปญหาการ ขาดแคลนนํา้ สะอาดเปนปญหาทีท่ วั่ โลกใหความสําคัญ บานเราก็เคยประสบ ปญหาขาดแคลนนํ้าดื่มอยางหนักมาแลวเชนกัน เมื่อครั้งที่ประเทศไทย ประสบปญหาอุทกภัย จนจําเปนตองมีการนําเขานํ้าดื่มจากตางประเทศ เพื่อแจกจายและจําหนายใหกับประชาชน จึงทําใหหลายบริษทั รวมมือรวมใจกันคิดความชวยเหลือไปยังผูท เี่ ดือดรอน อยางการทํารถผลิตนํา้ ดืม่ เคลือ่ นทีไ่ ปชวยเหลือผูป ระสบภัยก็เปนสิง่ ทีเ่ ปนประโยชน อยางมาก วันนี้เรามีโอกาสไดคุยกับ คุณวรพงศ วรสุนทโรสถ ผูอํานวยการ ฝายรัฐกิจสัมพันธ ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตและทวีปออสเตรเลีย บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จํากัด ที่เคยนํารถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ไป ชวยเหลือผูประสบภัยมาแลว

เคลื่อนที่ทั่วไป สามารถผลิตนํ้าบริสุทธิ์ไดจากแหลงนํ้าทุกแหลง อาทิ แมนํ้า และ คลองทั่วไป ไดมากถึง 800 ลิตรตอชั่วโมง โดยสามารถเดินเครื่องไดตอเนื่อง ตลอด 24 ชั่วโมง และผลิตดื่มสะอาดไดถึงประมาณ 20,000 ลิตร ตอวัน การทํางานของรถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ จะใชเทคโนโลยีระบบการกรองที่ทันสมัย และสมบูรณแบบที่สุดในปจจุบัน โดยมีกระบวนการกรอง 3 ขั้นตอน เริ่มจากการ

ES : รถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ มีความพิเศษอยางไร? วรพงศ : รถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ผลิตขึ้นนั้น มีความแตกตางจากรถผลิตนํ้าดื่ม 80 l October 2012

Energy#47_p80-81_Pro3.indd 80

9/21/12 12:05 AM


กรองในชั้นแรกดวยระบบอัลตราฟลเตรชั่น(Ultra filtration, UF) ตามดวยการ กรองบริสทุ ธิด์ ว ยเทคโนโลยี รีเวิรส ออสโมซิส(Reverse Osmosis, RO) และการ ฆาเชือ้ ดวยแสงอัลตราไวโอเลต(UV) ในขัน้ ตอนสุดทาย และความพิเศษอีกอยางหนึง่ คือแหลงพลังงานในการเดินเครื่องที่สามารถเลือกใชไดทั้งไฟฟาปกติ และไฟฟา จากเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงสามารถนําไปใชเพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ ขาดแคลนนํ้าดื่มสะอาดไดทุกพื้นที่ ES : การประกอบรถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ใชเทคโนโลยีอะไร? วรพงศ : การประกอบรถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ดังกลาวใชเทคโนโลยี DOW™ FILMTEC™ Reverse Osmosis ซึ่งเปนนวัตกรรมระบบกรองนํ้าที่ดีที่สุดใน ปจจุบัน ซึ่งภายในประกอบดวยไสกรองเยื่อเมมเบรนสามารถกรองสารเคมี สารพิษตางๆ รวมถึง เชื้อโรค, แบคทีเรีย, ไวรัส และสารละลายที่ปะปนอยูใน นํ้า ที่มีความละเอียดไดถึง 0.0001 ไมครอน และยังมีระบบ Ultra Filtration ที่ สามารถผลิตนํ้าบริสุทธิ์ไดจากทุกแหลงนํ้าแมกระทั่งแหลงนํ้าที่มีความขุนมาก เทคโนโลยีระบบการกรองชัน้ สูงทีต่ ดิ ตัง้ ในรถผลิตนํา้ ดืม่ เคลือ่ นที่ จะทําใหไดนาํ้ กรอง ที่สามารถดื่มได มีความสะอาดและปลอดภัย ไมแพกับคุณภาพของนํ้าดื่มบรรจุ ขวดที่วางขายในทองตลาด วิธีการใชงานก็ไมยุงยาก รถแตละคันตองการเจา หนาทีป่ ระจําเพียงแคคนเดียว เพือ่ คอยเปดปดเครือ่ งและสูบนํา้ จากแหลงนํา้ เทานัน้ จากนัน้ ระบบจะดําเนินงานแบบอัตโนมัติ โดยใชเวลาในการกรองเพือ่ ใหไดนาํ้ บริสทุ ธิ์ ในเวลาเพียงไมกี่นาทีเทานั้น ES : มีการลงพื้นที่ชวยเหลือที่ไหนบางแลวครับ? วงพงศ : ทีผ่ า นมาไดรถผลิตนํา้ ดืม่ เคลือ่ นทีจ่ าํ นวน 2 คัน ใหสภากาชาดไทยครัง้ แรก เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยตอนเกิดเหตุการณสึนามิ จากนั้นสภากาชาดไทย ได ใชรถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อผลิตนํ้าดื่ม สะอาดชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งชวงวิกฤตภัยแลง และชวงนํ้าทวมใหญเมื่อป 2554 ที่ผานมา ซึ่งถือเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจในการชวยเหลือสังคม ในปนี้จึงมอบ รถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่กรองบริสุทธิ์ระบบรีเวิรส ออสโมซิส เพิ่มอีก 2 คันใหกับ สภากาชาดไทย ซึง่ รถผลิตนํา้ ดืม่ เคลือ่ นทีไ่ ดรบั การสนับสนุนของสภากาชาดไทย สามารถใช ง านได เ ป น อย า งดี โ ดยเฉพาะในเหตุ ก ารณ ภั ย แล ง และอุ ท กภั ย

ยกตัวอยางเชน เหตุการณภยั แลงทีม่ หาสารคาม, เหตุการณภยั แลงทีจ่ งั หวัดนาน ชาวบานที่ไมมีนํ้าใชหลายวันและหลังจากที่ไดรับการชวยเหลือถึงกับกลั้นนํ้าตาไว ไมอยู เมื่อเห็นรถทําผลิตนํ้าสะอาดเขาไปถึงพื้นที่ รวมถึงเหตุการณนํ้าทวมใหญป ที่ผานมา รถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ลงไปชวยหลายพื้นที่ เชน ลาดหลุมแกว จังหวัด ปทุมธานี, บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และพืน้ ทีต่ า งๆ ในกรุงเทพฯ ดวยความพิเศษ ของเครื่องที่ใชงานงาย ใชเวลาติดตั้งเครื่องเร็วและผลิตนํ้าสะอาดไดจํานวนมาก โดยรถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่มอบใหสภากาชาดไทยทั้ง 4 คัน จะนําไปไวที่ศูนย สภากาชาดไทยเวชพาหนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอางทอง 2 คัน และประจําอยู ที่สภากาชาดไทยที่กรุงเทพฯ อีก 2 คัน หากพื้นที่ใดประสบปญหาขาดแคลนนํ้า ก็สามารถติดตอผานกาชาดจังหวัด เพื่อขอรถผลิตนํ้าดื่มเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ ประสบภัยไดทันที October 2012 l 81

Energy#47_p80-81_Pro3.indd 81

9/21/12 12:05 AM


HOW TO

ผูเขียน : สุภาภรณ มั่นบุญสม

เปลี่ ย นเสื้ อ เก า “สี ข าว” เป น เสื้ อ ใหม “สี ก าแฟ” ใครที่ตอนนี้ตูเสื้อผาเต็มไปดวยเสื้อขาวที่ไมไดใสแลวตองอาน คอลัมนนี้ใหดีๆ แลวลองไปหยิบเสื้อเกาของคุณมาทําตามไดเลยคะ เพราะเรามี DIY ไอเดียเกๆ ที่จะเปลี่ยนเสื้อสีขาวของคุณใหกลายเปน สีกาแฟกันอยางงายๆ เลย ทําอยางไร ลองมาดูกันคะ การยอมเสื้อที่เรานํามาฝากกันก็คือเทคนิคการใช “เมล็ ด กาแฟ” มาใชยอมสีเสื้อนั่นเอง โดยเราอาจจะนําเสื้อสีขาวที่เกาจน กลายเปนสีครีมแลวมาใชก็ได จะเปนแขนยาว แขนสั้น หรือเสื้อยืดก็ ไมวากัน

สิง่ สําคัญทีเ่ ราตองเตรียมนัน่ ก็คอื เมล็ดกาแฟ โดยเราอาจจะขอ จากเพือ่ นบาน หรือรานกาแฟทีท่ งิ้ กากของเมล็ดกาแฟแลวก็ได หากทีบ่ า น มีเครือ่ งชงกาแฟอยูด ว ยยิง่ ดี เพราะเราตองชงกาแฟนัน้ เขากับนํา้ รอน และนํานํ้ากาแฟที่ไดมายอมเสื้อนั่นเอง สุดทายก็คือโถหรือกะละมัง สําหรับนําเสื้อลงไปแชนํ้ากาแฟ ขั้นตอนการทําก็งายๆ โดยนําเมล็ดกาแฟ 900 กรัม ไปผสม นํ้ารอน โดยไมตองปรุงแตงใดๆ จากนั้นนําเสื้อลงไปแชไวในนํ้ากาแฟ เปนเวลา 8 ชั่วโมง นําไปซักลางนํ้าใหสะอาด 2-3 รอบ เราก็จะไดเสื้อ สีกาแฟสุดคลาสิกมาใสกันแลว โดยไอเดียนี้คุณผูอานสามารถนําไปประยุกตใชกับการยอมสี อื่นๆ ไดอีกดวย ซึ่งก็จะทําใหเราไดเสื้อใหมมาใสโดยไมเสียเงินซื้อเลย แมแตบาทเดียว ไมแนวาไอเดียนี้อาจจะทําใหคุณเกิดไอเดียดีๆ จนนํา ไปยอมเสื้อขายเลยก็ไดคะ

ขอบคุณขอมูลและรูปภาพจาก : http://thesigother.com

82 l October 2012

Energy#47_p82_Pro3.indd 82

9/21/12 12:07 AM


Energy in Trend

โดย : ลภศ ทัศประเทือง

ในยุคที่ “โมลาส” แพงยิ่งกวา “ทองคํา”

ตลาดของโมลาส ยังมีชวงตะกุกตะกักขาดแคลนอยูบางในปที่ผานมา เพราะความตองการที่สูงขึ้น มีขาวการนําเขาโมลาสมาผลิตเอทานอลดวยซํ้า แต ในปจจุบนั ปญหาเหลานีแ้ กไขได ดวยการบริหารจัดการจากผูป ระกอบการ และกลุม เกษตรกรทีเ่ ขามาดําเนินการปลูกออย ปลูกมันสําปะหลังมากขึน้ เพือ่ สนับสนุนการ ผลิตเอทานอลอยางจริงจัง เรียกวา ออย ยังเปนพืชเศรษฐกิจที่มาแรงมากในยุคของการสนับสนุน พลังงานทดแทน และขาวการหยุดเบนซิน 91 เปนการใช E10 ก็เปนแรงผลักดัน ที่สําคัญที่สุดในการขยับตลาดเอทานอลในปลายป เปนการเตรียมพรอมรับมือ กับตลาด AEC ที่กําลังจะมาถึง เราจึงจําเปนตองสรางความแข็งแกรงตรงนี้ ใหไดมากที่สุด

ไมเกินไปแนนอนกับคําวานี้ เพราะปจจุบันดูเหมือนวาตลาดความตองการ จะสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ กับเจา “โมลาส” กากนํ้าตาลที่เมื่อกอนเปนของเสีย เททิ้ง ไรประโยชน โมลาส (Molasses) มีรากศัพทมาจากคําวา “Melaco” ในภาษาโปรตุเกส หรือทีค่ นไทยเรียกกันวา “กากนํา้ ตาล” โดยธรรมชาติ กากนํา้ ตาลแบงเปน 2 ชนิด คือกากนํ้าตาลที่ไดจากออย และ กากนํ้าตาลที่ไดจากหัวบีท ซึ่งพบมากในประเทศ แถบยุโรป คุณสมบัติเฉพาะของกากนํ้าตาล คือเปนของเหลวเหนียวขนสีนํ้าตาล ปนดํา ไมสามารถตกผลึกเปนนํ้าตาลไดอีก มีสวนประกอบหลักคือนํ้าตาลซูโครส, นํ้าตาลอินเวอรท และแรธาตุตางๆ ละลายอยู เอทานอล ผลิตไดจากวัตถุดิบทางการเกษตรหลายชนิด ทั้งวัตถุดิบ ประเภทแปงและนํ้าตาล เชน มันสําปะหลัง ธัญพืช ออย และกากนํ้าตาล และ วัตถุดิบที่เปนผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมเกษตร เชน กากออย ฟางขาว ซังขาวโพด และของเสียจากอุตสาหกรรมเยือ่ กระดาษ เปนตน สําหรับประเทศไทย ในปจจุบัน วัตถุดิบที่มีความเหมาะสม คือ มันสําปะหลังและออย (กากนํ้าตาลหรือ โมลาส) เนื่องจากมีปริมาณมาก เมื่อนํามาผลิตเอทานอลก็ไมสงผลกระทบใหเกิด การขาดแคลนอาหารอยางที่เคยกังวลกัน

สําหรับตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอล ขึ้นอยูกับราคาวัตถุดิบที่ เปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด และอัตราการแปรสภาพของวัตถุดิบแตละชนิด ในการผลิตเอทานอล ดังนี้ • มันสําปะหลังสด 1 ตัน ผลิตเอทานอลได 140 ลิตร • มันเสน 1 ตัน ผลิตเอทานอลได 333 ลิตร • แปงมัน 1 ตัน ผลิตเอทานอลได 500 ลิตร • ออยสด 1 ตัน ผลิตเอทานอลได 70 ลิตร • กากนํ้าตาลหรือโมลาส 1 ตัน ผลิตเอทานอลได 238 ลิตร ดูจากรายการแลว เมือ่ เทียบกับวัตถุดบิ ทีอ่ ยากจะไดมาผลิตเอทานอลทีส่ ดุ ก็อยากจะเลือกโมลาสละครับ เพือ่ ไมใหกระทบในทุกภาคสวน ปองกันคําครหาวาไป แยงอาหารจากภาคประชาชน แมวาอุตสาหกรรมเอทานอลไทยจะตองเผชิญกับ ปญหาและอุปสรรคอยางมากมาย แตที่ผานมา เอทานอลยังคงเปนสวนสําคัญ ของความสําเร็จในการสงเสริมพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนา 15 ป และเปน พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุดทั้งในปจจุบันและในอนาคต เนื่องจากเปนพลังงานที่ผลิตไดจากพืชที่เกษตรกรเราปลูกเอง สามารถทดแทน นํ้ามันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่มีจํากัดได เพื่ อ อนาคตของพลั ง งานไทย โมลาสไทย ต อ งใช ใ ห เ พี ย งพอ นะครับทาน... October 2012 l 83

Energy#47_p83_Pro3.indd 83

9/21/12 12:09 AM


Renergy

โดย คุณพิชัย ถิ่นสันติสุข ประธานกลุมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

6. ฝรั่งเศส - 2.8 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 6 ทามกลางกลุมประเทศ G20)

พลังงานทดแทน G20 ยังไมไปถึงไหน!

หลายปที่ผานมาผูที่อยูในแวดวงพลังงานคงจะไดรับฟงเรื่องราวของ การสงเสริมใหผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน เพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เพื่อเสริม ความมั่นคงดานพลังงานในระยะยาวของประเทศหรือเพื่อธุรกิจก็ตาม มีผูเขามา เสนอเทคโนโลยีมากมาย นักลงทุนและนักขุดทองกรีฑาทัพสูประเทศไทยจนแทบจะ แยกไมออกวาใครคือตัวจริง! วันนี้คนไทยกลุมหนึ่งที่ใสใจพลังงานรูและเขาใจ พลังงานทดแทนที่จะมาแทนฟอสซิลในการผลิตไฟฟามากพอสมควร และจะเห็น ความมุงมั่นของภาครัฐที่มีตอพลังงานทดแทนอยางมุงมั่น คราวนี้เราลองหันไปมอง 20 ประเทศ ผูนําดานเศรษฐกิจที่เราเรียก ยอๆ วา G20 ดูบาง จะเห็นไดวาการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน แทนการใช ฟอสซิลยังไปไมถึงไหน สาเหตุอาจเนื่องจากความไมพรอมดานสภาพภูมิศาสตร ดานนโยบาย ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามแตทําใหความหวังของโลกที่จะสราง พลังงานทดแทนรอยละ 15-20 ในป 2020 ดูจะเลือนลางไปไมนอย 1. สเปน - 17.1 % ของการผลิตไฟฟาในป 2012 จากพลังงานทดแทน 2. นิวซีแลนด - 15.66 % ของการผลิตไฟฟาในป 2012 จากพลังงานทดแทน 3. เยอรมนี - 10.7 % ของการผลิ ต ไฟฟ า ในป 2011 จากพลั ง งานทดแทน (อันดับ 1 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 55.76 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 4 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 1.57 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 49.35 พันลาน เหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 4. อิตาลี - 6.2 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 3 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 18.77 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 3 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 3.96 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 24.28 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 5. สหราชอาณาจักร - 4.2 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 5 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 15.32 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 8 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 5.58 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 45.42 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012)

- 15.91 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 7 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 2.26 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 20.84 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 7. สหรัฐอเมริกา - 2.7 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 7 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 111.93 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 2 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทัง้ หมดเปน 44.51 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 214.96 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 8. เม็กซิโก - 2.6 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 8 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 7.1 พันลานกิโลวัตตตอ ชัว่ โมงของพลังงานทดแทนทีถ่ กู ผลิตในป 2011 (อันดับ 11 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 0.05 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 6.03 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 9. อินเดีย - 2.4 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 9 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 22.88 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 5 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทัง้ หมดเปน 10.13 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 39.72 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012)

84 l October 2012

Energy#47_p84-85_Pro3.indd 84

9/22/12 1:11 AM


10.ออสเตรเลีย - 2.2 % ของการผลิ ต ไฟฟ า ในป 2011 จากพลั ง งาน ทดแทน (อันดับ 10 ทามกลางกลุม ประเทศ G20) - 5.45 พันลานกิโลวัตต ต อ ชั่ ว โมงของพลั ง งานทดแทน ที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 13 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุ น พลั ง งาน สะอาดรวมทั้ ง หมดเป น 1.00 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 10.31 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 11.อินโดนีเซีย - 25.7 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 10 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 9.3 พันลานกิโลวัตตตอ ชัว่ โมงของพลังงานทดแทนทีถ่ กู ผลิตในป 2011 (อันดับ 10 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 1.01 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 2.74 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 12.ตุรกี - 1.9 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 11 ทามกลางกลุมประเทศ G20) 4.30 พันลานกิโลวัตตตอ ชัว่ โมงของพลังงานทดแทนทีถ่ กู ผลิตในป 2011 (อันดับ 14 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 0.28 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 5.57 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 13.จีน - 1.5 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 12 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 67.04 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 3 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทัง้ หมดเปน 49.74 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 197.49 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 14.แคนาดา - 1.0 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 13 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 5.94 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 12 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทัง้ หมดเปน 23.88 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 5.01 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 15.ญี่ปุน - 1.0 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 14 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 5.94 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 12 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 0.54 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 9.41 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 16.เกาหลีใต - 0.9 % ของการผลิ ต ไฟฟ า ในป 2011 จากพลั ง งานทดแทน

(อันดับ 15 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 4.13 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 15 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 0.20 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 4.41 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 17.บราซิล - 0.5 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 16 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 2.94 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 16 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 8.23 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 52.31 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 18.อารเจนตินา - 0.1% ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 17 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 0.06 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 18 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 0.14 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 1.83 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 19.ซาอุดิอาระเบีย - 0.0 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 18 ทามกลางกลุมประเทศ G20) -0.05 พันลานกิโลวัตตตอชั่วโมงของพลังงานทดแทนที่ถูกผลิตในป 2011 (อันดับ 19 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 0.00 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 0.02 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 20.แอฟริกาใต - 0.0 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 19 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 0.0 พันลานกิโลวัตตตอ ชัว่ โมงของพลังงานทดแทนทีถ่ กู ผลิตในป 2011 (อันดับ 20 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 0.02 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 0.83 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 21.รัสเซีย - 0.0 % ของการผลิตไฟฟาในป 2011 จากพลังงานทดแทน (อันดับ 20 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - 0.5 พันลานกิโลวัตตตอ ชัว่ โมงของพลังงานทดแทนทีถ่ กู ผลิตในป 2011 (อันดับ 17 ทามกลางกลุมประเทศ G20) - การลงทุนพลังงานสะอาดรวมทั้งหมดเปน 0 พันลานเหรียญสหรัฐ (2011) และ 0.79 พันลานเหรียญสหรัฐ 2004 – มีนาคม 2012) 22.ไอซแลนด - 25.6 % ของการผลิตไฟฟาในป 2012 จากพลังงานทดแทน หลาย ๆ ประเทศใน G20 ไดออกมาประกาศวาไดทมุ เทงบประมาณหลายรอย เปอรเซนตในการพัฒนาการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน แตเมื่อเปรียบเทียบ กับปริมาณที่ใชอยูแลวก็ยังไมถึง 5% ฤาวา 20 ผูนําดานเศรษฐกิจของโลก อาจตองกลายมาเปนผูตามดานพลังงานทดแทนประเทศกําลังพัฒนาอยาง ประเทศไทยไปแลวก็วาได แลวทานทราบหรือไมวาไทยผลิตไฟฟาจากพลังงาน ทดแทนเปนกี่เปอรเซนตของปริมาณที่ใชอยู

October 2012 l 85

Energy#47_p84-85_Pro3.indd 85

9/21/12 9:31 PM


Energy Exhibit โดย : ลภศ ทัศประเทือง

Oil & Gas Thailand (OGET) 2012 and Petrochemical Asia 2012

สํานักงานสงเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องคกรมหาชน), บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน), และบริษัท ไฟรเวิรคส มีเดีย (ไทยแลนด) จํากัด ไดรวมกันจัดงานเกี่ยวกับพลังงานเชื้อพลังงาน ธรรมชาติขึ้น ภายใตชื่อ “Oil & Gas Thailand (OGET) 2012 and Petrochemical Asia 2012” ซึ่งจัดขึ้นเปนครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 5-7 กันยายน ที่ผานมา ณ ฮอลล 105 ไบเทค บางนา โดยเปนงานเกี่ยว กับธุรกิจขุดเจาะนํ้ามันและกาซทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุน เกาหลี จีน ไตหวัน อังกฤษ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา

ภาพรวมของอุตสาหกรรมที่เ กี่ ยวขอ งกับนํ้ามันและกาซใน ปจจุบันยังคงมีอัตราการขยายตัวไดอยางตอเนื่อง และมีแนวโนม วาการแขงขันจะรุนแรงมากขึ้น อันเปนผลมาจากการปรับลดอัตรา อากรนําเขาตามขอตกลงการคาตางๆ และนโยบายเพิ่มขีดความ สามารถในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงพลังงาน โดย ผู  ป ระกอบการต า งเตรี ย มรั บ กั บ สถานการณ ด  ว ยการปรั บ ปรุ ง ประสิทธิภาพในดานตางๆ เพื่อลดตนทุนการผลิต และใหสามารถ ดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดในตลาดโลก จากปจจัยดังที่กลาวมาขางตนทําใหผูประกอบการณในภาค เอกชน และหนวยงานภาครัฐอยางสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,

เพื่ อ นํ า เทคโนโลยี ใ หม ๆ มาจั ด แสดงโชว และเชื่ อ มโยงเอา ผูประกอบการธุรกิจดานพลังงานเชื้อเพลิงแตตนนํ้าถึงปลายนํ้ารวม ไวดวยกัน พรอมดวยการสัมมนาและการสาธิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ ทันสมัยของอุตสาหกรรมนํ้ามันและกาซ 86 l October 2012

Energy#47_p86_Pro3.indd 86

9/21/12 12:11 AM


Clean Energy Expo Asia 2012

พัฒนา อัลเทอราคอรปอเรชั่น ไดกลาวถึงมุมมองตอ หัวขอ โครงการการเติบโตอยางยั่งยืนของพลังงาน ทดแทน “Solid, Sustainable Growth of Renewable Energy”: โครงการ Leveraging Strength through Expansion and Greenfield โดยจะเนนยํา้ เหตุผลทีว่ า การ จําแนกโครงการและทักษะการประเมินโครงการจะตอง

งานแสดงสินคาและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแหงเอเชีย 2012 งานใหญอีกหนึ่งงานครับ ที่มีจุดประสงคเรงผลักดันการพัฒนาที่ ยั่งยืนในภูมิภาค ซึ่งงานแสดงฯ นี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 4 แลวจากความ สําเร็จที่ผานมา ประเด็นสําคัญของหัวขอการเปดงานเรือ่ ง การสรางเสนทาง สู  อ นาคตลดคาร บ อนในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ  ค “Paving the Road to a Low Carbon Future in Asia and the Pacific“ มิสเตอร เอส แชนเดอร ผูอํานวยการ ฝายพัฒนาอยางยั่งยืนประจํา ภูมิภาค ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) จะเนนยํ้าสองประเด็น สํ า คั ญ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเจริ ญ เติ บ โตและการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในภูมิภาค และความมั่นคงดานพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ โดยจะบรรยายวิธีการสรางอนาคตตลาดคารบอนโดยการ ปดชองวางทางการเงิน การควบคุมพลังงาน การจัดเก็บภาษี และการ บูรณาการพลังงานทดแทน หั ว ข อ อื่ น ที่ น  า สนใจอื่ น ๆ อี ก ก็ คื อ การให เ งิ น สนั บ สนุ น โครงการ มิสเตอร เอ็ดเวิรด แม็คคารทีน ที่ปรึกษาอาวุโสดานการ

ถูกปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อจะ มั่นใจไดวาโครงการพลังงาน ทดแทนจะยั่งยืนในระยะยาว และในหัวขอ Scaling Up of Financing Energy Efficiency Projects in Asian Industrial Facilities มิสเตอร โทมัส เค ดริสเซน ประธานและกรรมการผูจัดการ บริษัท Energy Efficiency Project Investment จํากัด (EEPIC) จะชวยใหความกระจางในเรื่องโครงการ ระดมทุนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ทีจ่ ะลดความเสีย่ งและ ตนทุน รวมทัง้ การปรับปรุงอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการดวย ถือเปนความสําเร็จของการลงทุนธุรกิจพลังงานสะอาดของ ประเทศทีผ่ า นมา จนทําใหไทยจะกลายเปนศูนยกลางดานพลังงานของ อาเซียน และงานแสดงสินคาและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแหงเอเชีย ครั้งนี้ จึงเปนการรวมตัวกันของผูนําดานธุรกิจ นักการเงิน และผู กําหนดนโยบาย เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูส รางความแข็งแกรงดานความ มั่นคงของพลังงานใหมีความยั่งยืนในภูมิภาคตอไป

October 2012 l 87

Energy#47_p87_Pro3.indd 87

9/22/12 4:00 AM


Energy Loan โดย : กองบรรณาธิการ

ไอแบงก ปลอยกูสินเชอโรงงานชีวมวล

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เล็งเห็นความสําคัญเรื่องพลังงาน ออกสินเชื่อใหบริษัทเอกชนลงทุนทําโรงไฟฟาพลังงานทดแทน สนองนโยบาย รัฐบาลลดการนําเขาเชื้อเพลิงและสนับสนุนพลังงานทางเลือกเขาระบบ จากขาวการลงนามสัญญาระหวาง บริษทั สงขลาไบโอแมส จํากัด ซึง่ เปนบริษทั รวมทุนระหวาง บริษทั ผลิตไฟฟาราชบุรโี ฮลดิง้ จํากัด (มหาชน) บริษทั พรีไซซ เพาเวอรโปรดิวเซอร จํากัด และ สหกรณออมทรัพยอศั ศิดดีก จํากัด เพือ่ ขอรับการสนับสนุนสินเชือ่ โครงการโรงไฟฟาพลังงานชีวมวล กับ ธนาคารอิสลาม แหงประเทศไทย วงเงินมูลคา 620 ลานบาท เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2555 ทีผ่ า นมา หมอมราชวงศศศิพฤนท จันทรทัต กรรมการและรักษาการผูจ ดั การ ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย เปดเผยวา โครงการนี้ถือเปนกาวแรกของ ธนาคารในการเขาสูธุรกิจพลังงานนับตั้งแต ธนาคารไดจัดตั้งมาจนปจจุบัน 9 ปแลว ซึ่งเปนโครงการที่มีจุดเดน ในแงของการสนับสนุนคนในชุมชน และความมั่ น คงด า นเชื้ อ เพลิ ง เพราะในพื้ น ที่ ภ าคใต ก ารพั ฒ นา โครงการโรงไฟฟายังมีไมมากนัก ทํ า ให ป ริ ม าณของเชื้ อ เพลิ ง ยั ง มี อยูเพียงพอ ดวยความพรอมของ เงินทุนดังกลาวจะเสริมสรางความ มั่ น ใจให ทุ ก ฝ า ยได ว  า โครงการ โรงไฟฟาชีวมวลสงขลาจะสามารถ เดินหนาดําเนินการตามแผนงานได สําเร็จ โดยจะสามารถเดินเครื่อง ผลิ ต กระแสไฟฟ า ได ใ นป 2557 ตามเปาหมายไดในที่สุด นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ผลิตไฟฟาราชบุรโี ฮลดิง้ ในฐานะ ผูถือหุน กลาววา การมีสวนรวม

เปนเจาของโรงไฟฟาของชุมชน จะทําให ชุมชนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับโรงไฟฟา ชวยดูแลและตรวจสอบการดําเนินการ กระจายหุ  น ให กั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ร อบ โรงไฟฟาตอไป “การเปนพันธมิตรกับพรีไซซ เพาเวอร ในโครงการชีวมวลสงขลา มีเปาหมาย เดี ย วกั น คื อ ตอบสนองนโยบายของ รั ฐ บาลที่ ต  อ งการลดภาระการนํ า เข า เชื้อเพลิงฟอสซิลจากตางประเทศเพื่อ การผลิ ต ไฟฟ า และลดภาวะโลกร อ น ซึ่ ง มี เ ป า หมายที่ จ ะผลิ ต ไฟฟ า จาก พลังงานชีวมวลใหได 3,630 เมกะวัตต ในป 2564 ขณะเดียวกันก็มองวาการจะ พัฒนาโครงการใหประสบความสําเร็จ ตองสรางความเขาใจกับประชาชนใหเกิด การยอมรับและเชื่อมั่น เพื่อใหโครงการ และชุมชนอยูรวมกันไดดวยดี ซึ่งก็เปนที่ยอมรับและไดรับความรวมมือจากชุมชน เปนอยางดี” ดานนายณรงคศักดิ์ วิเชษฐพันธุ กรรมการผูจัดการ บริษัท สงขลาไบโอแมส จํากัด เปดเผยวา โรงไฟฟาชีวมวลสงขลา มีขนาดกําลังผลิต 9.9 เมกะวัตต และกําหนดขายไฟฟาใหการไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) 9.1 เมกะวัตต เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมาไดมีการลงนามในสัญญา ซื้อขายไฟฟา ประเภท Non-Firm สํารับผูผ ลิตไฟฟารายเล็กมากับ กฟภ.ระยะเวลา 25 ป และไดรบั การ สนับสนุนอัตราคาไฟฟาสวนเพิม่ (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟา สํานักงานคณะ กรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เปนระยะเวลา 8 ป และลาสุดกับโครงการฯ นี้ ทีไ่ ดรบั เงินกู บริษทั ฯ จะดําเนินการออกแบบ จัดหาอุปกรณและกอสรางโรงไฟฟา คาดวาโรงไฟฟาจะแลวเสร็จและเดินเครือ่ งเชิงพาณิชยไดในเดือนกรกฎคม 2557

88 l October 2012

Energy#47_p88_Pro3.indd 88

9/21/12 9:35 PM


Energy Legal

โดย : นัษรุต เถอนทองคํา

คลอด Ft เพิ่ม 18 สตางค ถึงสิ้นปี

ในทีส่ ดุ ก็สนิ้ สุดการรอคอย เมือ่ หลายฝายโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ ตัง้ หนาตัง้ ตารอการประกาศของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ใน การประมาณการคา Ft ในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 สวนหนึ่ง ก็เพราะมีผลกระทบโดนตรงตอการควักกระเปาเพื่อจายคาไฟฟาในแตละ เดือน ซึ่งไมเพียงแคภาคประชาชนเทานั้น ภาคธุรกิจตางๆ ก็จับตาไมนอย ไปกวากัน เพราะจะสงผลตอคาไฟฟาที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตาม การเปลี่ยนแปลงของตนทุนคาใชจายดานเชื้อเพลิงและคาซื้อไฟฟา ที่อยู นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟานั้นเอง การประชุมพิจารณาการประมาณการคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคา ไฟฟาโดยอัตโนมัติ หรือ คา Ft ภายใตการเปดเผยของ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณยศิริ ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ.) โดย ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบการคํานวณคา Ft งวดการเรียกเก็บในเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 ในอัตรา 68.24 สตางคตอหนวย การปรับราคาดังกลาวถือวาทีค่ อ นขางสูง แตถอื เปนการปรับทีส่ ะทอนกับ ความเปนจริงของราคาเชือ้ เพลิงตลาดโลกทีจ่ ะนํามาใชในการผลิตไฟฟา ซึง่ ราคา เชื้อเพลิงเกือบทุกประเภทมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น อาทิ กาซธรรมชาติ ปรับราคาขึ้น จาก 301.28 บาทตอลานบีทียู มาอยูที่ 317.50 บาทตอลานบีทียู, ราคาถานหิน

ปรับเพิ่มขึ้นจาก 2,926.54 บาทตอตัน มาอยูที่ 3,227.48 บาทตอตัน และราคา นํา้ มันเตา ปรับขึน้ จาก 25.87 บาทตอลิตร มาอยูท ี่ 26.49 บาทตอลิตร นอกจาก นี้ยังรวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกดวย ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับคา Ft ทีในงวดที่ผานมาที่ไดเรียกเก็บจากผูใช ไฟฟาในอัตรา 30 สตางคตอหนวย ทําใหมีการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกถึง 38.24 สตางคตอหนวย หรือกวาเทาตังจากการเรียกเก็บเดิม แนนนอนวาจะ เปนการเพิ่มภาระกับผูใชไฟฟาอยางแนนอน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ.) จึงมีมติใหจดั เก็บคา Ft งวด เดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้นเพียง 18 สตางคตอหนวย ดังนั้นคา Ft งวดนี้จึงเทากับ 48 สตางคตอหนวย และสวนตางที่จะเกิดขึ้น จะให การไฟฟา ฝายผลิตแหงประเทศไทย(กฟผ.) เปนผูร บั ภาระแทนประชาชนเปนการชัว่ คราวไป กอน จํานวน 10,504 ลานบาท หรือคิดเปน 20.24 สตางคตอหนวย โดยอัตรา ดังกลาวจะถูกนําไปรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และผูม สี ว นไดสว นเสียตอไป สําหรับมติดงั กลาว คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน.จะนํารายละเอียด ทีเ่ กีย่ วของทัง้ หมด เปดรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูม สี ว นไดสว นเสีย กอน ทีจ่ ะนําผลการรับฟงมาพิจารณาและใหการไฟฟาประกาศเรียกเก็บคาไฟฟาตามสูตร การปรับคา Ft สําหรับเรียกเก็บในรอบดังกลาวอยางเปนทางการ October 2012 l 89

Energy#47_p89_Pro3.indd 89

9/21/12 12:15 AM


Energy Stat โดย : Grapher

กอนหนานี้ประเทศไทย เคยประสบปญหาราคาขายปลีกนํ้ามันเบนซินไตระดับสูงขึ้นอยางตอเนื่องจนทําลายสถิติสูงสุด ในประวัติศาสตรวงการราคานํ้ามันเชื้อเพลิงของประเทศไทย สืบเนื่องจากราคานํ้ามันตลาดโลกที่ขยับสูงขึ้นมาอยางตอเนื่อง ดวยความที่ประเทศไทยจําเปนตองนําเขานํ้ามันเชื้อเพลิงเกือบทั้งหมด และยังคงตองพึ่งพิงนํ้ามันอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได ประเทศไทยจึงจําเปนตองพยายามหาแหลงพลังงานทดแทนในประเทศมาใชแทนนํ้ามัน และหาแนวทางการใชพลังงานใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยการสนับสนุนใหมีการใชแกสโซฮอล ที่มีสวนผสมระหวางนํ้ามันเชื้อเพลิงกับเอทานอล ซึ่งเอทานอลคือ วัตถุดิบที่สามารถผลิตไดเองในประเทศจากพืชจําพวก ออย, มันสําปะหลัง และขาวโพด ปจจุบันประเทศไทยมีการใชเอทานอลเปนสวนผสมในนํ้ามันเชื้อเพลิงอยางแพรหลาย จนติดอันดับตนๆ ของโลก ถึงแมวาชวง แรกของการเริ่มใชแกสโซฮอลจะมีกระแสคัดคานและไมกลาเติมจากผูใชบางกลุมก็ตาม

90 l October 2012

Energy#47_p90_Pro3.indd 90

9/21/12 12:16 AM


Insight Energy

ผูเขียน : นัษรุต เถื่อนทองคํา

E85 เชื้อเพลิงสะอาด เพื่ออนาคต

ทีผ่ า นมา ประเทศไทยเสียเปรียบดานพลังงานจากการนําเขา เชื้อเพลิงเปนเวลานาน เพื่อรองรับความตองการใชในภาค คมนาคมขนสงเสียเปนสวนใหญ การสนับสนุนการใชเชือ้ เพลิงทีม่ ี สวนผสมที่สามารถผลิตไดเองภายในประเทศจึงเปนทางออกที่ ดีในการลดปริมาณการนําเขานํ้ามันดิบของไทย จากแนวคิดดังกลาว ภาคสวนที่เกี่ยวของจึงออกมาแสดง ความคิดเห็นและมุมมองถึงการสนับสนุนการใชเชื้อเพลิงที่มีสวนผสม ของเอทานอล โดยเฉพาะที่นาจับตาที่สุดและประเทศไทยเริ่มมีการใช มากขึ้นคือ นํ้ามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอทานอล 85% หรือที่รูจัก กันในชื่อ นํ้ามันแกสโซฮอล E85 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใหความเห็นวา ปจจุบันประเทศไทยใชนํ้ามันเบนซินเฉลี่ย 20 ลิตรตอวัน ในจํานวนนั้น

เปนนํ้ามันแกสโซฮอลเฉลี่ย 11 ลานลิตร เฉลี่ย 56% ประมาณการ ใชเอทานอลที่เปนสวนผสมอยูที่ 1.3 ลานลิตรตอวัน ซึ่งเปนตัวเลข ทีไ่ ดจากการใชนาํ้ มันแกสโซฮอล E10 และ E20 โดยกระทรวงพลังงาน มีนโยบายในการสงเสริมการใชเอทานอลใหได 9 ลานลิตร ภายใน 10 ปขางหนา การสงเสริมใหใชนํ้ามันแกสโซฮอล E85 จึงเปนทางเลือกที่ดี ในการเพิ่มปริมาณการใชเอทานอลที่ไดจากการผลิตภายในประเทศ และลดการใชนาํ้ มันดิบจากการนําเขา เพือ่ พัฒนาไปสูค วามเปน Green Energy ซึ่งภาครัฐมีนโยบายสงเสริมการรับรูเกี่ยวกับ E85 อยาง ตอเนื่อง พรอมกับสนับสนุนใหมีการเพิ่มสถานีบริการ E85 และ ความสามารถในการแขงขันดานราคา สงเสริมใหมีการใชรถยนต FFV(Flex Fuel Vehicles) ทีส่ ามารถรองรับนํา้ มันดังกลาวได โดยไดรบั การตอบรับอยางดีจากคายรถยนตในการจําหนายรถยนต FFV รวม ถึงการศึกษาความเปนไปไดในการติดตั้ง FFV Converion Kits ใน รถยนตรุนเกา และศึกษาความเปนไปไดในการใชเติมในรถมอเตอรไซค อีกดวย ดาน นายพิทักษ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล(ประเทศไทย) จํากัด ใหความเห็นวา ในฐานะผู จําหนายรถยนต ฮอนดามุงมั่นพัฒนาและดําเนินกิจกรรมที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอมเสมอมา การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับเอทานอล ที่เปนพลังงานสะอาด จึงถือเปนกาวสําคัญในการสรางความมั่นคง ดานพลังงานในประเทศ การพัฒนารถยนตทสี่ ามารถรองรับพลังงาน สะอาดอยาง E85 จึงถือเปนการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดรวมกัน ถือเปนหัวใจสําคัญในการกาวสูเปาหมายในการสรางอนาคตรวม กัน ซึ่งฮอนดาไดมีการจําหนายรถยนตที่สามารถรองรับ E85 แลว และมีกระแสตอบรับจากผูบริโภคคอนขางดี นอกจากนี้ การสนับสนุนและดําเนินตามนโยบายพลังงานทางเลือก โดยการผลิตและจําหนายรถยนตที่สามารถรองรับพลังงานทาง เลือก ยังเปนตัวบงชี้ถึงความกาวหนาดานเทคโนโลยีและนํามาซึ่ง ประโยชนระยะยาว โดยเฉพาะในแงของการตกลงการคาและเพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขันกับกลุมประเทศตางๆ ในฐานะผูผลิตที่ สําคัญในการสงออกสินคาสูตลาดโลก โดยอาศัยการเปดการคาเสรี การลดภาษีและการปรับโครงสรางภาษีศุลกากรอีกดวย นํ้ามันแกสโซฮอล E85 จึงถือเปนทางเลือกที่ดีในการสนับสนุน ไมเพียงแคขอดีดานการกอมลภาวะที่นอยกวานํ้ามันเชื้อเพลิงอื่นๆ ยัง เปนการเพิ่มงาน เพิ่มรายไดใหกับเกษตรที่ปลูกวัตถุดิบในการผลิต เอทานอล และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศไทยดวยการนํา เงินที่ตองนําเขานํ้ามันดิบมาใชจายภายในประเทศแทน ซึ่งถือเปนการ สรางความยั่งยืนใหกับสังคมและประเทศชาติในระยะยาวตอไป October 2012 l 91

Energy#47_p91_Pro3.indd 91

9/22/12 2:31 AM


Energy#47_p92_Pro3.ai

1

9/21/12

9:50 PM


Special Scoop

โดย : กองบรรณาธิการ

ดานนายลวรณ แสงสนิท รักษาการผูอํานวยการสํานักกฎหมาย สํ า นั ก งานส ง เสริ ม สั ง คมแห ง การเรี ย นรู  แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพเยาวชน (สศค.) เปดเผยวา ราง พ.ร.บ.เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ สิง่ แวดลอม พ.ศ.... นัน้ หลักการสําคัญของราง พ.ร.บ.นีค้ อื จะใชเครือ่ งมือทีม่ อี ยูท งั้ ดานภาษี คาธรรมเนียมและการคืนภาษีหากทําดี เพือ่ จัดการปญหาสิง่ แวดลอมที่ เกิดขึ้นในเมืองไทย ทั้งนํ้าเสีย อากาศเสีย ขยะอิเล็กทรอนิกส และมลพิษจากทอ ไอเสียรถยนต โดยจะรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อออกพระราชกฤษฎีกา หรือกฎหมายลูกเพื่อแกปญหาสิ่งแวดลอมแตละประเภทตอไป “กฎหมายสิ่งแวดลอมไมเหมือนกฎหมายอื่น เพราะตองใชเครื่องมือทาง เศรษฐศาสตรที่มีอยูไปแกปญหา โดยฝายบริหารสามารถออกกฎหมายลูกได เมื่อเกิดปญหาภายใน 2 เดือนก็สามารถบังคับใชได เพียงแคผาน ครม. เชน ปญหามาบตาพุดหากมีกฎหมายแมไวกอ นเราก็สามารถออกกฎหมายลูกใชไดทนั ที แตถงึ ตอนนีก้ ย็ งั ไมสามารถเอาผิดกับผูป ลอยนํา้ เสียและสรางมลพิษทางอากาศได” ทั้งนี้ กฎหมายสิ่งแวดลอมไมไดมีเปาหมายเพื่อหารายไดเพิ่มเขามา เพราะยิ่งรายไดมากก็แสดงใหเห็นถึงการทําลายสิ่งแวดลอมมาก โดยเฉลี่ยจาก การเก็บรายไดจากกฎหมายนี้ทั่วโลกพบวามีสัดสวน 1-2% ของรายไดทั้งหมด หากเปรียบเทียบกับประเทศไทยก็นาจะอยูที่ 1-2 หมื่นลานบาทตอป ในสวนของรางที่ สศค.เสนอไปคือ ปญหาสิง่ แวดลอมทีต่ อ งเรงจัดการคือ การปลอยมลพิษทางอากาศ จากซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนไดออกไซด และ

ภาษี ส ่ ิ ง แวดล อ ม... ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก คนให “รั ก ษ โ ลก”

ขาวการจัดเก็บภาษีสงิ่ แวดลอมสรางความฮือฮาใหกบั บริษทั ผูผ ลิต ผูป ระกอบการทีม่ สี ว นทําลายสิง่ แวดลอมทัง้ ทางตรงทางออมไมมากก็นอ ย ซึ่งเรียกไดวาเปนประโยชนในการปลุกจิตสํานึกของการใสใจสังคมและ สิ่งแวดลอมไดอยางชะงักงัน นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ กระทรวงการคลัง เปดเผยวา ขณะนี้ทางกระทรวงการคลัง อยูระหวาง การรางกฎหมายพระราชบัญญัติ มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม โดยอยู ระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะประกอบดวย ภาษีสิ่งแวดลอม คาธรรมเนียมในการจัดเก็บสิ่งแวดลอม รวมไปถึงสิทธิในการ ซื้อขายคารบอน ซึ่งหากผานกฎหมายดังกลาวออกมาใชจะทําใหการจัดการ สิ่งแวดลอมเปนไปไดงายขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง ยังอยูในระหวางการ ปรับโครงสรางภาษีรถยนตของทางกรมสรรพสามิต ในการวัดการปลอยมลพิษ ซึ่งจะตองดูใหละเอียดรอบคอบ เนื่องจากการประกาศกฎรางดังกลาวนั้น จะตอง ประกาศลวงหนา 3-4 ป เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมไดปรับตัว ซึ่งจะเปนผลดีตอ การรักษาสิ่งแวดลอมในอนาคต สวนการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่กําลังจะเกิดขึ้น ทางกระทรวงการคลังไดเตรียมบทบาทในการแขงขันใน AEC ดานสิ่งแวดลอม โดยจะมีการลดภาษีใหกับรถยนตประหยัดพลังงาน อยูที่รอยละ 10 และรถยนต ที่ใชแกสโซฮอล อยูที่รอยละ 20 ใหกับผูผลิต พรอมทั้ง เตรียมจัดตั้งกองทุน สิ่งแวดลอม ในการเปนกองทุนผลักดันและขับเคลื่อน ดานสํานักงานสงเสริม การลงทุน หรือ บีโอไอ จะเปนผูสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมายในสวนของ พลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย ในการนํามาหักลดหยอนภาษีให ผูประกอบการได

ฝุน ละออง ปญหานํา้ เสีย ซึง่ สองสวนนี้ มี แ รงต อ ต า นน อ ย เพราะเป น กลุมผูประกอบการหรือโรงงานและ สามารถจั ด เก็ บ ได ง  า ย ขณะที่ ข ยะ อิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร และ มือถือ เปนความจําเปนเรงดวน แต อาจมีกระแสตอตานมาก และตอมา เปนการปลอยคารบอนจากรถยนต หากรถยนตปลอยคารบอนมากก็จะ ตองจายภาษีมาก ซึ่งสอดคลองกับ แนวคิดคารบอนเครดิต ที่สรางแรง จูงใจใหโรงงานลดการผลิตคารบอน หากโรงงานใดสามารถลดคารบอน ไดมากก็คิดเปนเครดิตที่จะนําไปลด

นายกิตติรัตน ณ ระนอง หยอนภาษีไดในภายหลัง สวนของประเทศไทยไดเกิดแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (2535-2539) โดยรัฐบาลไดมีการตรา กฎหมายที่สําคัญ คือ พ.ร.บ.สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 แมจะมี การวางกรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตัง้ แตฉบับแรกจนถึงปจจุบนั แตในทางปฏิบตั กิ ลับไมสามารถดําเนินการตามแผน ไดจริง โดยเฉพาะในประเด็นสิ่งแวดลอม กลาวไดวา ปญหาสิง่ แวดลอมทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ในไทย มีสาเหตุมาจากสวน นโยบาย ตั้งแตการตราและบังคับใชกฎหมาย ประการสําคัญคือ พ.ร.บ.สงเสริม October 2012 l 93

Energy#47_p93-95_Pro3.indd 93

9/22/12 1:15 AM


และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ.2535 ยั ง ไม ไ ด นํ า หลั ก การผูกอมลพิษเปนผูจายมา ใชอยางเต็มที่ แมวาสังคมไทย จะยอมรับหลักการผูกอมลพิษ เปนผูจายมานานแลว แตกลับ มีเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร ทีจ่ ะใชดาํ เนินการตามหลักการนี้ นอยมาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ กําหนด เครื่องมือไวอยางเดียวคือคา ธรรมเนียมบําบัดนํ้าเสียซึ่งไม สามารถกํากับพฤติกรรมของ นายลวรรณ แสงสนิท ประชาชนและภาคอุตสาหกรรม ไดอยางครอบคลุม รวมทัง้ ยังไมแผขยายไปถึงภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทีไ่ มใชโรงงาน ไมวาจะเปนอาคารพาณิชยขนาดใหญ ศูนยการคา โรงแรม อาคารชุด ที่ปลอย นํ้าเสียหรือมลพิษสูสิ่งแวดลอม เปนตน นอกจากนี้ ยังไมสามารถนําไปสูก ารบังคับใชและปฏิบตั ไิ ดในระดับทองถิน่ ได ในสวนขององคการบริหารสวนทองถิ่น (อปท.) แมจะไดรับการถายโอนภารกิจ ทางดานสิ่งแวดลอมไปดูแลรับผิดชอบแลว แต อปท.ก็ขาดทั้งบุคลากรและ ทรัพยากรที่จะใชในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ ขณะที่ หนวยงานหลักที่ดูแลดานสิ่งแวดลอม อยางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่ไดรับงบประมาณราว 1 หมื่นลานบาทตอป แตงบกวา 70% ถูกนําไปใชในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ขณะที่กรมควบคุมมลพิษที่ทําหนาที่ ในการบริหารจัดการปญหาสิ่งแวดลอมไดรับงบเพียง 500-700 ลานบาท ยอมไมเพียงพอตอการบริหารจัดการปญหามลพิษที่มีตนทุนที่สูงแนนอน สําหรับประเทศไทยใน พ.ศ.2550 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวง การคลังโดยความรวมมือและการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ได จั ด ทํ า ร า ง พ.ร.บ.เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร เ พื่ อ การจั ด การ สิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกฎหมายแมบทซึ่งหนวยงานตาง ๆ ที่มี พันธกิจดานสิ่งแวดลอมสามารถนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสมมาใช ในการจัดการสิ่งแวดลอมไดโดยจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกาตอไป เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร เ พื่ อ การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มตาม ราง พ.ร.บ.นี้ไดแก 1.ภาษีสิ่งแวดลอม 2.คาธรรมเนียมการจัดการ 3.ภาษีและคาธรรมเนียม ผลิตภัณฑ 4.การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม 5.การซื้อขายสิทธิการใชทรัพยากรธรรมชาติหรือสิทธิการปลอยมลพิษ 6.การใหเงินอุดหนุนมาตรการสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ โดยรางกฎหมายนี้มีจุดเดน คือ เปนการบูรณาการใหกระทรวงตางๆ

สามารถใชกฎหมายนี้รวมกันได ที่สําคัญยังเปนกฎหมายฉบับแรกที่ใหอํานาจ อปท. ในการจัดเก็บภาษีและไดรับการจัดสรรรายไดจากภาษีในสัดสวนที่มากกวา และสงคืนเพียงบางสวนใหกับรัฐบาล รวมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ในภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใชประโยชนจากรายไดที่เกิดจากการเก็บภาษีและ คาธรรมเนียมตามกฎหมายนี้ ราง พ.ร.บ.เครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตรเพือ่ จัดการสิง่ แวดลอมอาจถือไดวา เปนกฎหมายแมบทดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวไดรับการเปลี่ยนชื่อ เปนราง พ.ร.บ.มาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม พ.ศ…. เพื่อใหงายตอความ เขาใจของคนทั่วไป และผานความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 12 ต.ค.2553 ในหลักการสําคัญของราง พ.ร.บ. ดังกลาว จะมีคณะกรรมการกํากับ นโบายการใชกฎหมายที่มี รมว.คลังเปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวย ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐที่มีพันธกิจดานการจัดการสิ่งแวดลอม อปท. และ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนเขารวม และหากหนวยงานหรือ อปท.ตองการนํา เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรฯ ไปใชก็สามารถนําเสนอตอคณะกรรมการกํากับ นโยบายฯ เพื่อจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกาได นอกจากนี้ ยั ง ให มี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น ภาษี แ ละค า ธรรมเนี ย ม สิง่ แวดลอม เพือ่ นําไปใชในภารกิจดานการจัดการสิง่ แวดลอม มีทมี่ าจากรายได ในการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมและคาธรรมเนียมผลิตภัณฑที่เรียกเก็บตามราง พ.ร.บ. ดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนจะประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวง การคลัง หนวยงานที่เกี่ยวของ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแตงตั้ง ไมเกิน 10 คน มาจาก อปท. ภาคเอกชน ภาคประชาชน เปนตน

สําหรับพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายลูกที่เตรียมบังคับใชภายใตราง พ.ร.บ. มาตรการการคลังฯ ขณะนี้ กระทรวงการคลังไดดําเนินการไปแลวและ มีความคืบหนามาก สวนที่อาจนํามาประกาศใชไดกอน คือ รางพระราชกฤษฎีกา จัดเก็บภาษีการปลอยมลพิษทางนํ้าจากคาบีโอดี (BOD) และปริมาณสาร แขวนลอย (TSS) และรางพระราชกฤษฎีกา การจัดเก็บภาษีจากมลพิษทาง อากาศ จากคาซัลเฟอรไดออกไซด ของไนโตรเจน และฝุน ละอองรวม ซึง่ ไดมกี าร กําหนดขนาดและประเภทของกิจการ แหลงกําเนิดมลพิษ อัตราการจัดเก็บภาษี กลไกการจัดเก็บภาษี ซึ่งจะผานกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง-อุตสาหกรรม และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตลอดจนมีขั้นตอนในการอุทธรณ และบทลงโทษตางๆ อีกทั้ง ยังมีรางพระราชกฤษฎีกาที่กําลังอยูในขั้นตอนของการศึกษา

94 l October 2012

Energy#47_p93-95_Pro3.indd 94

9/22/12 1:20 AM


อาทิ รางพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บธรรมเนียมผลิตภัณฑ ซึ่งจะเนนในเรื่อง ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อสงเสริมการคัดแยก ขยะอิเล็กทรอนิกส โดยการรับซื้อซากคืนผาน อปท. และจะขยายไปยังผลิตภัณฑ อื่นๆ ตอไป รวมทั้งยังมีรางพระราชกฤษฎีกาการจัดเก็บภาษีคารบอนไดออกไซด จากยานยนต ที่เปนผลจากปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือ ภาวะโลกรอน จึงมีแนวคิดในการจัดเก็บภาษีคารบอนฯ จากยานยนต เพื่อลดมลพิษทางอากาศจากภาคคมนาคมขนสง และเพื่อนํารายไดไปแกปญหา สิ่งแวดลอมดานอื่นตอไป

อยางไรก็ตาม แมหลักคิดในการจัดทําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อ จัดการปญหาสิ่งแวดลอมหรือกฎหมายภาษีสิ่งแวดลอมจะเปนอีกมาตรการหนึ่ง ที่ชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แตประเด็นสําคัญที่สุดคือ การบังคับใชกฎหมายใหเกิดผลอยางแทจริง ซึง่ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน รวมทั้ง อปท.ตองรวมมือกันอยางจริงจัง สุดทายประเด็นสําคัญที่มีการตั้งคําถามคือการทับซอนกันของกฎหมาย ระหวาง พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 และกองทุน สิ่งแวดลอมแหงชาติที่ตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ดังกลาว ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดลอม กับราง พ.ร.บ.มาตรการการคลังเพือ่ สิ่งแวดลอม พ.ศ…. และกองทุนภาษีและคาธรรมเนียมสิ่งแวดลอมของกระทรวง การคลังนั้น จะเปนการสรางความสับสนและภาระใหกับประชาชน รวมทั้งภาค เอกชนที่ตองจายภาษีนี้หรือไม กลาวโดยสรุป เรื่องนี้เปนเรื่องที่หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของตองเรง ทําความเขาใจตอทุกภาคสวนในสังคม ทั้งตอประชาชนและระหวางภาครัฐดวย กันเอง โดยยึดเอาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติเปนที่ตั้ง มากกวา ผลประโยชนของหนวยงานทีก่ าํ กับดูแลบังคับใชกฎหมายหรือรัฐมนตรีกระทรวงใด กระทรวงหนึ่ง

ทีม่ า คัดบางสวนบางตอน จากคุณจันทรจริ า พงษราย http://www.tuhpp.net/files/1810.pdf October 2012 l 95

Energy#47_p93-95_Pro3.indd 95

9/22/12 1:20 AM


Classified@Energy Saving บริการ-การตลาด-การขาย รับสมัคร เจาหนาทีธ่ รุ การ (Administration Officer) เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ป วุฒปิ วส-ปริญญาตรี ทุกสาขา มีทศั นคติทดี่ ตี อ งานบริการ มีความสามารถในการใชงาน ภาษาอังกฤษอยูใ นเกณฑพอใช ติดตอ บริษัท ไซแอนติฟค โปรโมชั่น จํากัด และ บริษทั ในเครือ 0-2-185-4333 ตอ 6003-6006 รับสมัคร เจาหนาที่บัญชี-การเงิน เพศหญิง อายุ 2530 ป วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป (กรุณาแนบ transcript มาพรอมใบสมัคร) มี ประสบการณ 1-3 ปขึ้นไป ติดตอ บริษทั เพาเวอร โซลูชนั่ เทคโนโลยี จํากัด 0-2993-8982 ตอ 117 รั บ สมั ค ร เจ า หน า ที่ ก ารตลาด วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ปริญญาโท มีประสบการณทางดานการตลาด สามารถ ขับรถยนต พรอมใบอนุญาตขับขี่ ติดตอ บริษัท เอฟเวอรเรสทโฮลดิ้ง จํากัด 0-2314-4432 รับสมัคร พนักงานขายโครงการประหยัดพลังงาน เพศชาย อายุ 23 - 35 ป วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุก สาขา มีประสบการณในการขาย กลุม งานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล จะพิจารณาเปนพิเศษ มีรถสวนตัว ติดตอ บริษทั มาสเตอรคลู อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด 0-2953-8800 ตอ 404/402

วิศวกรรม-วิทยาศาสตร รับสมัคร เจาหนาที่อนุรักษพลังงาน (ประจําโรงงาน บางพลี) เพศชาย/หญิง อายุ 20-35 ป วุฒปิ ริญญาตรี ประสบการณ 1 ถึง 2 ป ติดตอ บริษัท คอสโม กรุป จํากัด (มหาชน) 0-2311-2131 ตอ 7540,7542 รับสมัคร Sales Engineer/Sales Representative ชาย/ หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขา วศบ. สิง่ แวดลอม, วศบ.เคมี, วิทยาศาสตร, การตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณงานขายระบบบําบัด นํา้ (Water Treatment) หรืออุปกรณทเี่ กีย่ วของ ติดตอ บริษทั ทอป รีช คอรปอเรชัน่ จํากัด 0-2718-4030 ตอ 113 รับสมัคร เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม มีความเขาใจในงานดาน สิ่งแวดลอมสามารถประสานงานกับหนวยงานอื่นๆได สามารถเดินทาง ออกตรวจงานดานสิ่งแวดลอมตาม สถานทีต่ า งๆได ติดตอ บริษทั ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด 0-2812-9784 ตอ 15

รับสมัคร เจาหนาทีส่ งิ่ แวดลอม เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปขนึ้ ไป วุฒปิ ริญญาตรี ทางดานวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม หากมีประสบการณทางดานโรงงานอุตสาหกรรมจะไดรบั พิจารณาเปนพิเศษ **สามารถเริม่ งานไดทนั ที** ติดตอ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จํากัด 0-2899-5262 ตอ 161,165 รับสมัคร นักเคมี,ผูค วบคุมระบบบําบัดนํา้ เสีย เพศชาย วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม อนามัย สิง่ แวดลอม เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม เกรดเฉลีย่ 2.50 ขึน้ มี หนวยกิจดานเคมี 12 หนวยขึน้ ไป ติดตอ Technology Co., Ltd. (GETCO) 0-2709-2950-3 ตอ 113 รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดลอม (การจัดทํารายงาน ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม) วุฒิปริญญาตรี/โท ดาน วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ วิศวกรรมศาสตร มี ประสบการณดานการจัดทํารายการ EIA /EHIA ดาน อุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นนํ้ามัน โรงไฟฟา จะ พิจารณาเปนพิเศษ ติดตอ บริษทั ซีคอท จํากัด 0-2910-5021-6 ตอ 303 รั บ สมั ค ร นักวิชาการสิ่งแวดลอม เพศชาย-หญิง อายุไมเกิน 26 ป วุฒิปริญญาตรี ดานสิ่งแวดลอม, วิทยาศาสตร, อนามัยสิ่งแวดลอม, สังคมศาสตร, ภูมศิ าสตร หรืออืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพศชายตองพนภาระ การเกณฑทหาร ติดตอ S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD. 0-2939-4370-2 ตอ 301

รั บ สมั ค ร วิ ศ วกรสิ่ ง แวดล อ ม(ปฎิ บั ติ ง านที่ จ.ชุมพร) วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วศ.บ.(สิ่งแวดลอม) มี ป ระสบการณ ด  า นการเก็ บ บั น ทึ ก ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ โครงการ CDM หรือคารบอนเครดิต จะพิจารณา เปนพิเศษ ติดตอ วิจิตรภัณฑ กรุป 0-2314-4101-5 รับสมัคร วิศวกรสิ่งแวดลอม เพศชาย - หญิง อายุ 26 - 32 ป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม สิ่งแวดลอม มีประสบการณในออกแบบระบบบําบัด 2 ป ขึ้นไป สามารถใชโปรแกรม Auto Cad 2d , 3d ติดตอ THAMMASORN GROUP 0-2611-0290 ตอ 1216 รับสมัคร วิศวกรสิ่งแวดลอม เพศชาย - หญิง อายุ 22 ขึ้นไป วศ.บ.สิ่งแวดลอม มีใบ กว.และผูควบคุมระบบ บําบัดนํ้าเสีย สามารถใชงาน Autocad และ Ms Office มีประสบการณอยางนอย 1-2 ป ติดตอ บริษทั แอดวานซ โซลูชนั่ ทีม จํากัด 0-2967-0688-9 รับสมัคร วิศวกรสิ่งแวดลอม เพศชาย, หญิง อายุ 28-35 ป วุฒิป.ตรี/ ป.โท วิศวกรสิ่งแวดลอม, การ จัดการสิ่งแวดลอม มีประสบการดานงานสิ่งแวดลอม 3 ปขึ้นไป มีภาวะผูนํา ชอบเรียนรูสิ่งใหมๆ ติดตอ บริษทั อินเตอรเนชัน่ แนล แลบบอราทอรีส จํากัด 0-2346-8222

รั บ สมั ค ร นักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมภาคสนามระยอง วุ ฒิ ว ทบ. วิ ท ยาศาสตร สิ่ ง แวดล อ ม มี ประสบการณ ด  า นการเก็ บ ตั ว อย า งสิ่ ง แดล อ มภาค สนาม อยางนอย 1-3 ป สามารถขับรถยนตได มีใบ ขับขี่ ประจําสาขาระยอง ติดตอ ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd. 0-2715-8783

รับสมัคร หัวหนาแผนก Infrastructure สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย เพศชาย - หญิง อายุ 25 ป ขึ้นไป วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาสิ่งแวดลอมหรืออาชีวอนามัย หรือสาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณในการทํางาน 1 ปขึ้นไป เขาใจการทํางานในระบบ ISO 14001และ สิ่งแวดลอม ติดตอ บริษัท สานิต แอนด ซันส จํากัด 0-2291-6465-6 รับสมัคร วิศวกรอนุรักษพลังงาน เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี วศบ. พลังงาน หรือ วทบ. สาขาพลังงาน การจัดการพลังงาน หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวของ มีประสบการณดานการจัดการอนุรักษ พลังงาน จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอ บริษัท บางกอกโพลีบัลค จํากัด 0-24204700-2 ตอ 302

รับสมัคร พนักงานควบคุมดูแลโรงไฟฟา(โครงการ อยุธยา) และ(โครงการลพบุรี) เพศชาย อายุ 21-30 ป วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ปวส. สาขาไฟฟ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส สามารถใช MS Office ได ติดตอ บางกอกโซลาร พาวเวอร จํากัด 0-3857-7266-9 ตอ 503

รับสมัคร วิศวกรสิง่ แวดลอม/สุขาภิบาล เพศชาย/หญิง วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรสิง่ แวดลอม/สุขาภิบาล มีความ รับผิดชอบ สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได มีความ กระตือรือรน สามารถเดินทางไปทํางานตางจังหวัดได สวัสดิการตามที่กฏหมายกําหนด ติดตอ บริษัท เจ แอนด เอ็น คอนซัลแทนท จํากัด 0-2732-1684

รับสมัคร นักวิทยาศาสตร (ภาคสนาม) เพศชาย อายุ 22 ปขึ้นไป วุฒิป.ว.ส-ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร สิง่ แวดลอม หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ สามารถขับรถยนตได สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดไดเปนครั้งคราว หากมี ประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอ บริษทั เคมแล็บ เซอรวสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด 0-2719-6488-92

96 l October 2012

Energy#47_p96_Pro3.indd 96

9/21/12 12:19 AM


Energy Price

พื้นที่สื่อกลาง ราคาสินคา อุปกรณประหยัด ที่ประหยัดทั้งพลังงานและกระเปาเงินคุณ เครื่องฟอกอากาศประหยัดพลังงาน

รุน

ขนาดพื้นที่

ราคา

FU-A28TA-W/B/P

19 ตรม.

4,900 บาท

FU-Z35TA-W

26 ตรม.

9,900 บาท

KC-A60TA-W/B

48 ตรม.

24,900 บาท

CAF-G2(W)A CAF-D3(W)A CAF-E5(K)A

32 ตรม. 26 ตร.ม. 42 ตร.ม.

12,900 บาท 15,900 บาท 15,900 บาท

EP-A3000 EP-A5000 EP-A6000 EP-A7000

22 ตร.ม. 33 ตร.ม. 46 ตร.ม. 50 ตร.ม.

6,900 บาท 14,900 บาท 19,900 บาท 23,900 บาท

HA170E 18200 18250 18450

20 ตร.ม 25 ตร.ม 25 ตร.ม 28 ตร.ม

16,700 บาท 19,400 บาท 26,900 บาท 32,900 บาท

SHARP

TOSHIBA

HITACHI

HONEYWELL สนใจ สงราคาสินคา อุปกรณ ประหยัดพลังงาน โดยระบุ ประเภทสินคา ชนิด-รุน และราคามาไดที่ นิตยสาร ENERGY SAVING บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นเนล จํากัด โทร 0-2717-2477 แฟกซ 0-2717-2466 อีเมล : info@ttfintl.com

October 2012 l 97

Energy#47_p97_Pro3.indd 97

9/21/12 12:21 AM


Directory ระบบความเย็น บริษัท คลีนรูม อิควิปเมนท จํากัด โทรศัพท : 0-2319-4736-7 แฟกซ : 0-2319-4733 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

หางหุน สวนจํากัด ไดเม็ททอล แอนด ไดมอนด

โทรศัพท : 0-2743-2531 แฟกซ : 0-2743-2532 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

หางหุน สวนจํากัด ดับเบิล้ เอส ซัพพลาย

โทรศัพท : 0-2757-6379 แฟกซ : 0-2394-2684 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษัท ดี เอส ไอ คอรปอเรชั่น จํากัด โทรศัพท : 0-2993-4699 แฟกซ : 0-2993-4691 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษทั เอ็มคอน เทคโนโลยี จํากัด โทรศัพท : 0-2750-3320 แฟกซ : 0-2750-3320 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษัท ฟาเท็ค เวิรคส จํากัด

โทรศัพท : 0-2987-1467-8 แฟกซ : 0-2987-1497 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษทั โซวคูลซิสเต็มส จํากัด โทรศัพท : 0-2757-3773 แฟกซ : 0-2757-3774 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษทั รีฟริคเทค จํากัด

โทรศัพท : 0-2319-8717-8 แฟกซ : 0-2719-4299 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษัท แอสทินา (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท : 0-2934-7080 แฟกซ : 0-2934-5448 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษัท ดิกเซลล (เอเชีย) จํากัด โทรศัพท : 0-2722-0245 แฟกซ : 0-2722-0250 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษทั แกรนดครอส เซอรวสิ แอนซัพพลาย จํากัด โทรศัพท : 0-2889-9192 แฟกซ : 0-2889-9940 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษทั โปรไดรฟ ซิสเต็ม จํากัด โทรศัพท : 0-2745-8300 แฟกซ : 0-2745-8288 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษทั ลาโก มารเก็ตติง้ จํากัด โทรศัพท : 0-2517-5727 แฟกซ : 0-2517-5730 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษัท สแควร คูลลิ่ง ทาวเวอร จํากัด โทรศัพท : 0-2749-2954 แฟกซ : 0-2399-4465 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษทั แอรเพาเวอร คอมเพรสเซอร จํากัด โทรศัพท : 0-2757-8838 แฟกซ : 0-2757-6226 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

บริษัท บิทไวส(ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท : 0-2312-3995-8 แฟกซ : 0-2752-4220 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

โทรศัพท : 0-2964-5733 แฟกซ : 0-2964-5734 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

โทรศัพท : 0-2377-0592 แฟกซ : 0-2375-1115 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษทั ทอพเทค จํากัด

บริษัท ไทย เซกิซุย โฟม จํากัด

บริษทั สหกิจอนันต อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด

บริษัท ทอมโก จํากัด

โทรศัพท : 0-2717-9244-6 แฟกซ : 0-2717-9248 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

โทรศัพท : 0-2224-4270-5 แฟกซ : 0-2224-8961 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษทั อัลฟา เอ็นไวโรเทคอินดัสตรีส้  จํากัด

บริษทั เอ็ม เอ็ม พี คอรปอรเรชัน่ จํากัด

บริษทั ที.ไอ.จี.เทรดดิง้ จํากัด

บริษทั พี. เอ. พี. เอ็นเนอรยเี ซฟ เซ็นเตอร จํากัด

โทรศัพท : 0-2741-8444 แฟกซ : 0-2741-8409 สินคาและบริการ : ระบบความเย็น

ระบบบําบัดอากาศ บริษัท แกรมมา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน สตรัคชั่น จํากัด โทรศัพท : 0-2435-4034-6 แฟกซ : 0-2435-4036 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท คราวน-เทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

โทรศัพท : 0-2331-0175 แฟกซ : 0-2331-6286 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษทั ทีเอสเค เอ็นจิเนียริง่ (ไทยแลนด) จํากัด โทรศัพท : 0-2231-1726-30 แฟกซ : 0-2231-1731 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษทั เทคนิคคอลพลาส จํากัด โทรศัพท : 0-2291-7089-91 แฟกซ : 0-2291-1982 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท เทคเนค จํากัด

โทรศัพท : 0-2476-9112-3 แฟกซ : 0-2476-9114 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

โทรศัพท : 0-2332-0099 แฟกซ : 0-2332-5155 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท คลีนเทคโนโลยี่ จํากัด

บริษทั แทคทีม เอ็นจิเนียริง่ แอนด เคมิคอล จํากัด

โทรศัพท : 0-2374-4185 แฟกซ : 0-2375-1321 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษทั จีเค โปรเทคโน จํากัด

โทรศัพท : 0-2361-8132-4 แฟกซ : 0-2361-8135 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท เจเอสวี เทคนิคัล จํากัด โทรศัพท : 0-2399-5205 แฟกซ : 0-2749-8140 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท ชวนันท คอรปอเรชั่น จํากัด โทรศัพท : 0-2392-4692 แฟกซ : 0-2381-1832 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท ซงเรยนันวูเวน จํากัด

โทรศัพท : 0-2260-8711 แฟกซ : 0-2259-2684 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท ซายนเทค จํากัด

โทรศัพท : 0-2285-4101-3 แฟกซ : 0-2285-4856 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

หางหุนสวนจํากัด ซี.วี.พี.(ประเทศไทย) โทรศัพท : 0-2222-8200 แฟกซ : 0-2221-2389 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท ซูปเปอรแวค จํากัด โทรศัพท : 0-2870-9595 แฟกซ : 0-2427-8045 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท โซลิแมค จํากัด

โทรศัพท : 0-2381-2296-7 แฟกซ : 0-2381-2295 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษัท ดัสคอน จํากัด

โทรศัพท : 0-2285-4430 แฟกซ : 0-2285-4857 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

โทรศัพท : 0-2274-4018 แฟกซ : 0-2691-6387 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษทั ไทยกรีนเทค จํากัด

โทรศัพท : 0-2518-1922-3 แฟกซ : 0-2518-1923 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

บริษทั ไทยเคนไซเทรดดิง้ จํากัด โทรศัพท : 0-2236-8055 แฟกซ : 0-2236-3502 สินคาและบริการ : บําบัดอากาศ

Thermal Insulation บริษทั เอ็ม-พีอี อินซูเลชัน่ จํากัด โทรศัพท : 0-2318-5858 แฟกซ : 0-2319-2459 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท มิราเคิล เวิรค จํากัด

โทรศัพท : 0-2675-6168-70 แฟกซ : 0-2675-6171 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท มิคเซล จํากัด

โทรศัพท : 0-2380-6960 แฟกซ : 0-2380-1084-5 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั โกริตา แพคเกจจิง้ จํากัด โทรศัพท : 0-2517-4560 แฟกซ : 0-2517-8572 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท ยูนิโปร คอนซูมเมอรโปรดักส จํากัด โทรศัพท : 0-2734-5462-4 แฟกซ : 0-2734-5465 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั สยาม ไฟเบอรกลาส จํากัด

โทรศัพท : 0-2586-2223 แฟกซ : 036-373-445 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั ไมโครไฟเบอรอตุ สาหกรรม จํากัด โทรศัพท : 0-2315-5500 แฟกซ : 0-2312-4654-5 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

โทรศัพท : 038-213-219-25 แฟกซ : 038-213-281 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

โทรศัพท : 0-2720-9720-1 แฟกซ : 0-2720-9978 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท เบย คอรปอเรชั่น จํากัด โทรศัพท : 0-2926-0111 แฟกซ : 0-2926-0123-4 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท ซีเบา อุตสาหกรรม จํากัด โทรศัพท : 0-2338-1155 แฟกซ : 0-2338-1158 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั ซีเอสอาร อินซูเลชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท : 0-2736-0924 แฟกซ : 0-2736-0934 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั โทเทิล ฟอยล จํากัด

โทรศัพท : 0-2237-7108 แฟกซ : 0-2237-6955 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั เนเจอรัล อินซูเรชัน่ (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท : 0-2811-2730 แฟกซ : 0-2811-8093 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท ยูเนียนอินตา จํากัด

โทรศัพท : 0-2623-8161-3 แฟกซ : 0-2221-2389 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท ไอ เอ็กซ แอล จํากัด

โทรศัพท : 0-2726-4574-76 แฟกซ : 0-2726-4577 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั พี.ยู.โฟม อินซูเลชัน่ แอนดเทรดดิง้ จํากัด โทรศัพท : 0-2703-6660-3 แฟกซ : 0-2332-1946 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท เซรามิค อาร อัส จํากัด โทรศัพท : 0-2321-9155-7 แฟกซ : 0-2321-7390 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษัท เดนใหญ จํากัด

โทรศัพท : 0-2805-3616-20 แฟกซ : 0-2805-3615 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั เค.แมททีเรียล (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท : 0-2751-2622-3 แฟกซ : 0-2751-2624 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บริษทั ไอ.ที.อาร ยูเนีย่ น (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท : 0-2581-4941 แฟกซ : 0-2581-4944 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

บบริษทั ตะวันออกโปลีเมอรอตุ สาหกรรม จํากัด โทรศัพท : 0-2249-3976 แฟกซ : 0-2249-4098 สินคาและบริการ : Thermal Insulation

98 l October 2012

Energy#47_p98_Pro3.indd 98

9/21/12 9:39 PM


Energy#47_p99_Pro3.ai

1

9/21/12

12:25 AM


Energy Scoop โดย : นัษรุต เถอนทองคํา

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร ศูนยพลังงาน เพื่อสิ่งแวดลอม แนวใหม

การปลูกฝงจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม ปจจุบันเปนสิ่งที่มีการ พยายามทําใหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะการใช ทรัพยากรของมนุษยมีมากตามจํานวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และ ทรัพยากรของโลกนับวันจะมีนอยลงเรื่อยๆ หากมนุษยยังคงใชงาน ธรรมชาติอยางทีผ่ า นมา การเริม่ ตนทําความเขาใจดานสิง่ แวดลอมจึง เปนเรือ่ งสําคัญ ซึง่ ปจจุบนั ประเทศไทยมีศนู ยการเรียนรูด า นสิง่ แวดลอม ใหไดศกึ ษาอยูพ อสมคาร หนึง่ ในศูนยเรียนรูท นี่ า สนใจคือ อุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสริ นิ ธร อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ถือเปนศูนยเรียนรู และเปน ศูนยกลางการเผยแพรความรู และการฝกอบรมระดับสากลดานการอนุรกั ษ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม มีกจิ กรรมการเรียนรูท หี่ ลาก หลายครบวงจร อุทยานแหงนี้ กอตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทีท่ รงเจริญพระ ชนมายุ 48 พรรษา ในปพทุ ธศักราช 2548 และเพือ่ เปนการฟน ฟูพฒ ั นาสิง่ แวดลอมปาชายเลน ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ และทีอ่ ยูอ าศัยของสัตวนานา

ชนิด ในบริเวณนีใ้ หกลับมาอยูใ นสภาพสมบูรณดงั เดิม ตลอดจนสงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศภายในอุทยานสิ่งแวดลอม นานาชาติสิรินธร เพื่อกระตุนและปลูกจิตสํานึกของประชาชนใหเห็นคุณคา ของการอนุรกั ษพลังงาน และสิง่ แวดลอม ตัง้ อยูภ ายในบริเวณคายพระราม หก ถนนเพชรเกษม ระหวางชะอําและหัวหิน ทางเขาทางเดียวกับพระราช นิเวศนมฤคทายวัน ภายในอุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสริ นิ ธร ยังมีศนู ยพลังงานเพือ่ สิ่งแวดลอมที่เปดใหเขาชมฟรี ซึ่งไดมีการปรับปรุงใหม ประกอบดวย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการดานพลังงาน, แหลงเรียนรูแ ละระบบ สาธิตพลังงาน พรอมกันนีย้ งั จัดกิจกรรมการเรียนรูด า นทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม ใหไดรว มสัมผัสดวย นายณัฐพงศ ลาภมี รักษาการผูอ าํ นวยการศูนยพลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอม อุทยานสิง่ แวดลอมนานาชาติสริ นิ ธร เปดเผยวา ทางอุทยานฯ ไดมกี ารปรับโฉมพืน้ ทีก่ ารเรียนรูแ ละนิทรรศการภายในศูนยพลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอมใหม เพื่อเปนแหลงการเรียนรูที่สามารถเขาใจไดงายและปลูกฝง

100 l October 2012

Energy#47_p100-101_Pro3.indd 100

9/21/12 12:27 AM


จิตสํานึกดานสิ่งแวดแลวลอมใหกับผูเขาชม โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่ สนใจการเรียนรูด า นพลังงานและสิง่ แวดลอม การปรับโฉมครัง้ นีไ้ ดรบั การ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพือ่ สงเสริมการอนุรกั ษพลังงาน สํานักงาน นโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) โดยปรับปรุง 3 สวน ไดแก นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดานพลังงาน แหลงเรียนรูและระบบสาธิต พลังงาน(ภายนอกอาคาร) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบดวย สวนที่ 1 พระบิดาแหงการ พัฒนาพลังงานไทย สวนที่ 2 ราชวงศกบั สิง่ แวดลอม ของสมเด็จพระนางเจา สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ สวนที่ 3 ราชวงศกบั สิง่ แวดลอม ของสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี และสวนที่ 4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม บรมราชกุมารี องคพระอุปถัมภอทุ ยานฯ โดยจัดสรางแตละโซนดวยสีประจํา วันพระราชสมภพและนําเสนอเนื้อหาพระราชกรณียกิจของแตละพระองคที่ เกีย่ วของกับการพัฒนาดานพลังงาน การรักษาระบบนิเวศและสิง่ แวดลอมของ ประเทศไทย พรอมกันนีไ้ ดออกแบบใหทงั้ 4 โซน มีความกลมกลืนสอดคลอง ระหวางกันและมีความสงางาม นิทรรศการดานพลังงาน แบงเปน 3 หองหลัก ประกอบดวย หองรูค า พลังงาน ทีแ่ สดงถึงทีม่ า ความสําคัญของพลังงานชนิดตางๆ และพลังงาน ทางเลือก พลังงานทดแทนประเภทตางๆ หองประหยัดพลังงานเราทําได จัด แสดงวิธกี ารประหยัดพลังงานทีส่ ามารถเริม่ จากตัวเองตัง้ แตทบี่ า น ทีโ่ รงเรียน และทีท่ าํ งาน รวมถึงวิธกี ารใชทรัพยากรอยางคุม คาเพือ่ ลดปญหาทีเ่ กิดจากขยะ หองเทคโนโลยีพลังงานควรรู ทีน่ าํ เสนอนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตไฟฟา และระบบไฟฟา นิทรรศการภายในศูนยพลังงานเพือ่ สิง่ แวดลอม อุทยานฯ ทีไ่ ดดาํ เนิน การปรับปรุงนี้จะทําใหเด็กๆ และผูเขาชมไดรับความรูที่ทันตอสถานการณ พรอมรวมคนหาทางเลือกเพือ่ กาวขามวิกฤติพลังงาน สิง่ แวดลอม และไดรบั

ความเพลิดเพลินไปพรอมกัน เนือ่ งจากไดมกี ารปรับปรุงขอมูลและนําเสนอ เทคโนโลยีดา นตางๆ ทีม่ คี วามทันสมัย พรอมทัง้ ผสมผสานเทคนิคการจัดแสดง ดวยการใสระบบมัลติมเี ดียใหมคี วามสนุกสนานชวนติดตามอีกดวย นอกจากนี้ อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ยังมีแหลงเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมทีห่ ลากหลายใหผสู นใจไดรว มสัมผัส และตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติทมี่ คี ณ ุ คา แหลงเรียนรู ดานการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ประกอบดวย ปาชายเลน การปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง การฟน ฟูปา ชายหาด การใชประโยชน จากหญาแฝก รวมถึง คายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม คายสิ่ง แวดลอมนานาชาติ สําหรับผูท กี่ าํ ลังมองหาแหลงทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษอทุ ยานสิง่ แวดลอม นานาชาติสริ นิ ธรถือเปนทางเลือกทีด่ ี อีกทัง้ ยังอยูใ กลกบั สถานทีท่ อ งเทีย่ ว อยางหัวหินและหาดชะอํา โดยตัง้ อยูท ี่ 1281 คายพระรามหก ตําบลชะอํา อําเภอ ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปดบริการทุกวัน เวลา 09.00 — 16.00 น. หรือหา ขอการเรียนรูไ ดที่ www.sirindhornpark.or.th

October 2012 l 101

Energy#47_p100-101_Pro3.indd 101

9/21/12 12:27 AM


LifeStyle โดย : ณ ลาดพราว

หมู บ า นอนุ รั ก ษ ค วายไทย แหล ง เรี ย นรู วิ ถี ช นบทใกล เ มื อ งกรุ ง

ประเทศไทย เปนประเทศที่ขึ้นชื่อในดานความอุดมสมบูรณ ของทรัพยากรอาหาร จะดวยความไดเปรียบของสภาพภูมิประเทศ พืชพันธุธัญญาหารที่ดูเหมือนวาเปนอาหารไปซะหมด หรือปลูกอะไร ก็ไดผลผลิตเหลือกินเหลือใชจนสามารถสงออกสรางรายไดเขา ประเทศไดไมนอย แตสิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนจะอยูคูภาคการเกษตรไทยมา ชานานคือ ควาย ซึ่งนับวันจะหาดูยากเขาไปทุกวัน โดยเฉพาะการใช ชีวิตแบบคนกับควายเชนสมัยกอน สําหรับผูที่เริ่มเบื่อหนายกับวิถีชีวิตแบบคนเมือง อยากสัมผัสกับวิถี ธรรมชาติแบบอดีตที่ผานมา ขอแนะนําหมูบานอนุรักษควายไทย(หมูบาน ควาย) สถานที่ทองเที่ยวในรูปแบบวิถีชนบทขนานแท ที่สําคัญไดรับรวมสิ่ง มีชีวิตที่ถือวาเปนทั้งเครื่องมือทํามาหากินและเพื่อนของคนสมัยกอนอยาง “ควายไทย” เอาไวเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนควายที่ไดจากการไถชีวิตจากผู ที่ใจบุญหลายรอยตัว หมูบานอนุรักษควายไทย ยังเปนสถานที่ที่รวบรวมเรื่องราว และรูป

แบบวิถีชีวิตของคนในชนบทที่กําลังจะเลือนหายไป เปนอีกสถานที่หนึ่งที่ไม ควรพลาดสําหรับผูท รี่ บั ธรรมชาติอยางแทจริง เพราะทีผ่ า นมา คนกับควาย มีผกู พันกันมาแตอดีตกาลโดยเฉพาะวิถชี วี ติ คนไทยในอดีต คนไทยในอดีตมัก ยกยอง ควาย เปนสัตวทมี่ บี ญ ุ คุณ ซึง่ สมัยกอนจะไมฆา ควายเพือ่ กินเนือ้ แต จะเลี้ยงดูอยูดวยกันจนกวาจะแกเฒา และตายตามอายุขัย ภายในศูนยอนุรกั ษยงั มีการจําลองวิถชี วี ติ ของชุมชนชาวบานในแถบ ชนบท ประกอบดวย หมูบ า นชนบทไทย ทีแ่ สดงถึงวิถชี วี ติ ของชาวนาไทยสมัย โบราณ เรือนปลายนา เรือนของชานาที่คอนขางยากจน เรือนศรีประจันต เปนเรือนไมไผหลังคามุงจากมีใตถุน เรือนไทยหมูภาคกลาง ลานแสดงศิลป วัฒนธรรม ลานแสดงควาย สวนพืชสมุนไพร และลานนวดขาว นอกจาก นี้ ยังมีควายตัวจริงใหไดสัมผัสอยางใกลชิดอยูในคอก รอใหนักทองเที่ยว ไดใหอาหารอีกดวย สวนไฮไลทของหมูบานอนุรักษควายไทยแหงนี้ ตองยกใหกับการ แสดงควายแสนรู โดยการแสดงจะเริ่มจากนองๆ จากโรงเรียนในพื้นที่มา รองเพลงอีแซว ซึ่งถือวาเปนเพลงพื้นบานของภาคกลาง การแสดงการละ เลนของไทย ตอจากนัน้ จึงถึงการแสดงของควายโดยเริม่ พิธกี รรมทําขวัญ ควาย ซึ่งหายดูไดยากในปจจุบัน ตอดวยการทํางานของควายในรูปแบบ ตางๆ ตั้งแตสมัยโบราณ จากนั้นเปนการแสดงความสามารถพิเศษจาก ควายที่ไดรับการฝกฝนมาเปนอยางดี ไมวาจะเปนการเดินขามสะพาน เดิน ขึ้นที่สูง การสวัสดี และที่ถูกใจผูชมมากที่สุดนาจะเปนควายยิ้มไดนั้นเอง ซึ่ง ถาเปนวันธรรมดาจันทร-ศุกร จะมีรอบโชว 3 รอบ วันเสาร-อาทิตย จะมี 4 รอบ คาชมสําหรับผูใหญ 20 บาท และเด็ก 10 บาท โดยคาเขาชมจะนําไป ใชในไถชีวิตความจากโรงฆาสัตวอีกดวย ผูท อี่ ยากยอนเวลาไปสัมผัสวิถชี าวบานสักครัง้ รับรองวาไมผดิ หวัง แนนอนกับ หมูบานอนุรักษควายไทย ตั้งอยูที่ อําเภอศรีประจันต จังหวัด สุพรรณบุรี

102 l October 2012

Energy#47_p102_Pro3.indd 102

9/21/12 12:29 AM


แบบสมัครสมาชิก (ขอมูลเพอจัดการสงเอกสาร กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชอ................................................. สกุล................................................. เพศ

ชาย

หญิง วัน/เดือน/ปเกิด ........../........./..........

ตําแหนง :

เจาของ ผูบริหาร เจาหนาที่ อนๆ (โปรดระบุ).......................................................................................................................................................................................

อาชีพ :

นักอุตสาหกรรม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่ปรึกษาดานพลังงาน ชางเทคนิค

นักธุรกิจ ผูรับเหมากอสราง นักวิชาการ / อาจารย นักศึกษา

ลักษณะงานของหนวยงาน :

วิศวกรรม โรงงาน ประกอบการกอสราง ตรวจสอบอาคาร ผลิต / จําหนายวัสดุ-อุปกรณดานพลังงาน โรงแรม / รีสอรท ศูนยการคา หนวยงานราชการ /รัฐวิสาหกิจ

วิศวกร นักออกแบบ ผูตรวจสอบอาคาร นักพัฒนาดานพลังงาน นักวิจัย ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ อนๆ (โปรดระบุ)......................................................................... การออกแบบ พัฒนาอสังหาริมทรัพย พัฒนาดานพลังงาน ที่ปรึกษาดานพลังงาน ขนสง โรงพยาบาล สถาบันการเงิน – ธนาคาร สถาบันการศึกษา อนๆ (โปรดระบุ).........................................................................

สถานที่จัดสงนิตยสาร

ชอหนวยงาน/ บริษัท ........................................................................... เลขที่..................... หมู............... ซอย............................................... ถนน............................................................. แขวง/ตําบล.................................................... เขต/อําเภอ..................................................... จังหวัด......................................................... รหัสไปรษณีย................................................. โทรศัพท.......................................................... โทรศัพทมือถือ.............................................. แฟกซ............................................................ อีเมล................................................................ สมัครสมาชิกใหม ตออายุสมาชิก สมัครวันที่............../................/............... 1 ป 12 ฉบับ ราคา 1,080 บาท พิเศษเพียง 900 บาท ตองการใบกํากับภาษีเพิ่ม Vat 7 % เทากับ 963 บาท 2 ป 24 ฉบับ ราคา 2,160 บาท พิเศษเพียง 1,720 บาท ตองการใบกํากับภาษีเพิ่ม Vat 7 % เทากับ 1,840 บาท เริ่มรับฉบับที่...................เดือน/ป.................. (ในกรณีที่ตองการใบกํากับภาษีโปรดแนบนามบัตรหรือที่อยูใหชัดเจน)

วิธีชําระเงิน

เงินสด ธนาณัติสั่งจาย ปณ.สวนหลวง 10253 ธนาณัติเลขที่..................................... จํานวน..................................บาท เช็คขีดครอม (ตางจัดหวัดบวกคาเรียกเก็บ 10 บาท) ธนาคาร.............................................................................................................. สาขา......................................................................... เช็คเลขที่.............................................................. ลงวันที่ ........../........./...........

สั่งจายในนาม บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

โอนเงินเขาบัญชีสะสมทรัพย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-7-22396-9 บัตรเครดิต VISA MASTER หมายเลขบัตร หมายเลข 3 ตัวทายบัตรเครดิต บัตรหมดอายุ (เดือน/ป) .......... /.......... ลายมือชอผูถือบัตร..................................................... กรุณาสงใบสมัครพรอมสําเนาการโอนเงินไปยัง นิตยสาร ENERGY SAVING เลขที่ 200/12-14 ชัน้ 6 อาคารเออีเฮาส ซอยรามคําแหง 4 สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 วงเล็บมุมซอง (สมัครสมาชิก) หรือ แฟกซ 02-318-4689 / 02-717-2466 โทรศัพท 02-717-2477 ตอ 229 (สมาชิกสัมพันธ) ติดตามความเคลอนไหวแบบออนไลนไดที่

www.energysavingmedia.com ราคาพิเศษกวา + ของสมนาคุณ

เพียงทานคลิกสมัครสมาชิกผานทางเว็บไซต

HO

ro P T

m

!! n otio

October 2012 l 103

Energy#47_p103_Pro3.indd 103

9/21/12 12:39 AM


Energy Thinking โดย : ลภศ ทัศประเทือง

มองแตแงดีเถิด

ขอหยิบยกคําสอนของ ทานพุทธทาสภิกขุ มาเตือนสติคนไทย ทุกยุคทุกสมัย ทุกเหตุการณที่พานพบ ใหจบกับขอคิดที่ทานไดใหไว เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา จงเลือกเอา สวนที่ดี เขามีอยู เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู สวนที่ชั่ว อยางไปรู ของเขาเลย จะหาคน มีดี โดยสวนเดียว อยามัวเที่ยว คนหา สหายเอย เหมือนเที่ยวหา หนวดเตา ตายเปลาเอย ฝกใหเคย มองแตดี มีคุณจริง เชื่อวาหลายทานคงตองไดเจอกับอุปสรรคไมวาจะทํากิจการ การงานใดๆ ก็แลวแต สิ่งที่สําคัญที่สุดคือปญหาจาก “คน” ทุกวันเรา ตองมีการประสานงาน ทํางานรวมกับคนอื่นอยูตลอดเวลา แตทําไม เราจึงเจอปญหาซํ้า ๆ เดิม ๆ คือการไมไดรับความมือจากผูรวมงาน เคยสํารวจตัวเองหรือไม วาเปนเพราะอะไร เพราะตัว “เขา” หรือ ตัว “เรา” ที่เปนสวนหนึ่งของปญหานั้น การปรับแนวคิดอยางมีสติ การนั่งทบทวนอยางมีเหตุผล เปน สิง่ จําเปนทีท่ า นควรเรียนรู และลงมือปฏิบตั ิ เพราะเหตุใด เขาจึงกระทํา เชนนัน้ เพราะเหตุใด เขาจึงไมอยากกระทําเชนนัน้ เมือ่ มีมลู เหตุ มีปจ จัย ผลลัพธที่ไดจึงเปนอยางนั้น แนแลว..

เฉกเชนเดียวกับการทํางาน การใชชีวิตอยู หากเราไดรับผลก ระทบจากการกระทําของคน ๆ หนึ่ง ขอใหเขาใจวาเขามีเหตุผลในการ ปฏิบัติ เหตุผลของเขาอาจไมใชของเราเสมอไป ทานพุธทาสฯ สอนวา จะหาคนทีม่ ดี อี ยางเดียว หาอยางไรก็ไมพบ เปรียบไดกบั การหาหนวดเตา ที่มันไมมีวันที่จะมีได เหนื่อยเปลา สูเราปลอยวางเสีย และเริ่มเขาใจ กับเหตุการณที่เกิดขึ้น เดินหนาทํางานตอไปยังมีความสุขเสียดีกวา การเปนนักขาว นักเขียน เราตองพบเจอกับแหลงขาวมากมาย แหลงขาวที่พรอมจะใหขาว แหลงขาวที่พรอมจะหลบเลี่ยง และแหลง ขาวที่พรอมจะใหขาวที่บิดเบือน แลวเราจะนําหลักธรรมคําสอนนี้มา ปฏิบัติไดอยางไรกัน ผูเ ขียนตอบวา ได อยางไมลงั เล การพบเจอกับแหลงขาวในชีวติ ประจําวัน เปนเรือ่ งปกติ เราตองเตรียมจิตใจใหพรอม และเผือ่ ใจวาเรา จะตองเจอกับแหลงขาวทัง้ สามประเภท ประเภทแรก ใหขา ว เปนเรือ่ งดี ทํางานงาย ประเภทสอง หลบเลี่ยง ทํางานยากขึ้น แตตองตามใหได หาวิธีที่จะเขาหาแหลงขาวทานนั้นดวยการศึกษารายละเอียดของเขา อยางลึกซึ้ง ประวัติเบื้องหลัง ความชอบสวนตัว แลวหาโอกาสแสดง เจตจํานงตอหนาเขา วาเราไมไดตอ งการมาเอาประโยชนจากเขาอยางเดียว เราติ ด ตามเบื้ อ งลึ ก ความเป น มาของเขามานานและชื่ น ชมเขาใน ดานไหนอยางไร เหมือนกับใหมองในแงดีของเขาเถิด ประเภทสุดทาย แหลงขาวที่พรอมบิดเบือน คือการทํางานที่ยากที่สุด เราจะตองนํา ขาวที่เขาใหมานั้นมาวิเคราะหและเปรียบเทียบกับขอมูลสถิติที่ผานมา จึ ง จะสามารถสรุ ป ได ว  า สิ่ ง ที่ เ ขาพู ด ใกล เ คี ย งหรื อ ห า งไกลความ จริงมากกวากัน เมื่อไดขอสรุปแลววาเขาอยากจะบิดเบือนขอมูล เราอาจจะนําเสนอโดยการบอกวา เปนการใหความเห็น ไมใชการตัดสิน ชี้ขาด หรือชี้ความถูกตองได เพื่อเลี่ยงในสวนขอเสียของเขาใหมาก ที่สุด เมื่อเขาอานพบจะสามารถรูไดวาเรามีชั้นเชิงในการนําเสนอ ไมผกู มัดใหทงั้ สองฝายเสียหาย กลายเปนเรือ่ งทีล่ ดขอขัดแยงบาดหมางได ในอนาคตเขาก็จะยินดีใหความรวมมือในการใหขาวสารเราตอไป ในลักษณะที่ใกลความเปนจริงมากขึ้น การทํางานทีป่ ระสานกับบุคคลภายในองคกรก็เหมือนกัน แตละคน ตางที่ตางถิ่น เมื่อมาอยูรวมกัน แนวคิด วิธีปฏิบัติยอมแตกตาง เราจะไมยึดเขาขางตัวเองเปนสรณะ เรามิใชศูนยกลางของจักรวาล ฉะนั้น จะตองใหโอกาสเขาไดแสดงความคิด เปดใจใหกวาง หากสิ่งที่ ทําลงไปไมถกู ตอง บทบาทภาระหนาที่ จะเปนตัวกําหนดเองวา ผลลัพธ จากการคิดและปฏิบตั แิ บบนีเ้ ปนทีย่ อมรับ หรือไมเปนทีย่ อมรับตอสังคม เราไมจําเปนตองตัดสินเอง ฉะนั้น หลักธรรมขอคิดของทานพุทธทาสภิกขุ จึงบอกไววา ให ม องแต แ ง ดี เ ถิ ด จะเกิ ด ผล ขอฝากไว สํ า หรั บ คนที่ เ จอป ญ หา ทุกทานครับ

104 l October 2012

Energy#47_p104_Pro3.indd 104

9/22/12 1:41 AM


œ‹‹iš‹ošƒ‹˜r ‰¥˜•‚‹‰ |Ӛ†™ooš¬Òš’§pƒ‹˜p›¤|Ÿ•

} šl‰

 } šl‰ #LCPEW!MLDCPCLAC

rï•ošRF$SQGML ¤Š’“‹™x•¤‰‹œiš ’~š¬ ¤‰•Ÿ o¥s|¤•¦i‹™x¥l‡œ •‹Ö 'LRCPL?RGML?JRMKGA#LCPEWECLAW'#p™|ƒ‹˜r‰ ˜¤ oƒ‹ š ‚oiš‹†™oošƒ‹‰š{‹¡ ˜“Ò Š¬ ¥lœ|§“‰Òª¤iŠ¬ i™‚†™oošœ ¤lŠ‹Ö™o­ ­ „¡‹Ó Ò ‰ƒ‹˜r ‰ œršiš‹ƒ‹˜p›ƒÊl‹™o­ ¬ ¤†ï•¤ƒÚ¤¥i¤ƒ š†™oošœ ¤lŠ‹Ö¥lœ|iš‹••i¥‚‚¦‹o¨‡‡šÎ œ¤lŠ‹Ö ™ p˜¨|¤Ó ‹Š‹¡¤Ó iŠ¬ i™‚¤l¦¦Š œ ¤lŠ‹Öiš‹†z ¥|Ó•‰pšiiš‹§rӆ™oošœ ¤lŠ‹Ö œ ¬ o ¥˜’ p xiœ ‹‘ Ò ¤ §¥o Š |ˆ™ ƒ• }•|plš‰

MPE G?C?KCCRGLEQ ‹šŠ˜¤•Š|¤†œ¬‰¤}œ‰FRRN UUU NS@ G?C? RF $SQGML #LCPEW !MLDCPCLAC

À} šl‰

rï•oš’™‰‰š¤rœoƒwœ‚™}œiš‹¤‹ï•oÄiš‹ƒ‹˜¤‰œlš‹Ö ‚•‡ }†‹œ­Ö j•o„œ}ˆ™{yÖÅ ’~š¬l{˜iš‹p™|iš‹’œ¬o¥|Ó•‰‰“šœŠš™Š’oj šl‹œ‹ÖœŠš¤j}“š|§“uÒ ’›™ioš†™zšœ

Ššš’}‹Ö¥˜¤l¦¦Š¥“Òorš}œ¤rœu‹Ò‰’™ ‡ }†‹œ­Öj•o„œ}ˆ™{yÖ!?P@ML$MMRNPGLRMD.PMBSA ‰‰š¤rœoƒwœ‚™}œiš‹¤‹ï•oÄiš‹ƒ‹˜¤‰œlš‹Ö‚• l›{ƒ‹œ‰š{iš‹ƒÒ•ŠiԚs¤‹Ÿ•i‹˜pi}•|™vp™i‹rRQ!$.ń¡Ó¤jӚ’™‰‰šp˜¨|Ó¤‹Š‹¡Ó¤i¬Ši™‚“™iiš‹ ‡ }†‹œ­Öj•o„œ}ˆ™{yÖ§ƒ‹˜¤¨Š}•|p¤‹Š‹¡Ó“™ œ}j•o„œ}ˆ™{yÖ}š‰¥šoiš‹ƒ‹˜¤‰œlš‹Ö‚• „œ}ˆ™{y֒›“‹™‚§rÓ¤ƒÚ¥šo§iš‹†™zš„œ}ˆ™{y֝¬¤ƒÚ i¤i{yÖiš‹ƒ‹˜¤‰œlš‹Ö‚•‡ }†‹œ­Öj•o ‰œ}‹}ҕ’œ¬o¥|Ó•‰ ‹šŠ˜¤•Š|¤†œ¬‰¤}œ‰¦‹ }ҕ“‹Ÿ•

À} šl‰

rï•ošRF'LRCPL?RGML?J!MLDCPCLACML-AC?L#LCPEW ’~š¬|™‚œl•¤r™¤s«¤}•‹Ö’š€š‹{‹™x¨•‹Ö¥|

 2FC1SQR?GL?@JC#LCPEWSRFMPGRWMD'PCJ?LB1#'‹Ò‰i™‚#SPMNC?L-AC?L #LCPEWQQMAG?RGML#3 -#p™|ƒ‹˜r ‰ššrš}œl‹™­o¬¤†ï•¤ƒÚ¤¥i¤ƒ¬Š•olÖlš‰‹¡Ó §iš‹†™zš• }’š“i‹‹‰†™ooššo˜¤™­o­„¡Ó‹Ò‰ƒ‹˜r ‰p˜¨|Ó¤‹Š‹¡Ópšiiš‹¥i¤ƒ¬Š ƒ‹˜’‚iš‹{Öpšiiš‹œp™Š¥˜†™zš†™ooššo˜¤•i™­oŠ™o’š‰š‹~’‹Óšo¤l‹Ÿ•jҚŠ‹Ò‰i™‚ „¡Ó¤r¬Šršu¥˜}™¥‚‹œ‘™|Ӛ†™ooššo˜¤iÒšҚ ‹šŠ˜¤•Š|¤†œ¬‰¤}œ‰FRRN UUU GAMCBS@JGL AMK '!-#=

À} šl‰

rï•oš•‚‹‰“™i’¡}‹ā™ip™|iš‹†™ oš‹ ҁ§“‰Ò Å ’~š¬ ¦‹o¥‹‰†¡ ¥‰lœo¤†š¤•‹Ö i‹ oo¤† ¤j}‹šr¤i‹ o¤†— ’›™ioš†™zšœŠšš’}‹Ö¥˜¤l¦¦Š¥“Òorš}œ¤rœu ā™ip™|iš‹†™ooš‹ Ò§“‰Ò,CU#LCPEW5?TC*C?BCP,‹Ò‰•‚‹‰¤‹ï•o ¤‹Š‹¡Ó¤i¬Ši™‚’~šiš‹{ֆ™ooš§ƒ‹˜¤¥˜}Қoƒ‹˜¤¤r #5Å„¡Ó¤jӚ•‚‹‰p˜¨|Ó †™ooš¥¦Ó‰iš‹§rӆ™oošpši™¬¦i•ipši­Š™op˜¨|Ó Òlš‰Š™¬oŠŸj•o¥“Òo ¬ §rÓ§iš‹‚‹œ“š‹p™|iš‹|Ӛ†™oošj•o•olÖi‹•i|ӏŠ ¤‹Š‹¡Ó~žo¤l‹ï•o‰Ÿ•}Қoª ‹šŠ˜¤•Š|¤†œ¬‰¤}œ‰¦‹ }ҕ“‹Ÿ•

i™ŠšŠ¤‹ï •oĒÒo¤’‹œ‰¤l¦¦Š¨‚¦•iԚs‹˜|™‚r ‰r•ŠÒšo¨‹§“ÓŠ™¬oŠŸÅ rï•oš’™‰‰šœršiš‹ ¨‚¤l‚šoš ’~š¬ “Ó•o+0¡ŠÖœ ‹‹iš‹¥˜iš‹ƒ‹˜r ‰ i’Òo¤’‹œ‰¥˜~ҚŠ•|¤l¦¦Š

™|i‹˜‹o’›™ i‹˜‹oœŠšš’}‹Ö¥˜¤l¦¦Š’›™iošƒ ¨‚¦•iԚs‹˜|™‚r ‰r•ŠÒšo¨‹§“ÓŠ™¬oŠŸÅˆšŠ§oš¤l¦¦Š ¤rœu‹Ò‰’™‰‰šœršiš‹¤‹ï•oĒÒo¤’‹œ‰¤l¦¦Š p™|jž­§‹˜“Òšo™¬ } šl‰i­ ¥˜™}i‹‹‰j•o¨Š2CAFLM+?PR'LLM+?PRsž¬o }iԚsrˆš†¤†ï•’Òo¤’‹œ‰§“Ór ‰r‰ „¡Ó‹Ò‰’™‰‰š|™oiÒšp˜¨|Ӑži‘š¤lœl¥˜¤l¦¦Š’›“‹™‚„œ ’ҏ‹Ò‰§iš‹„œ}¥˜§rÓiԚsrˆš†i™•ŠÒšoiÓšojšo ‹šŠ˜¤•Š|¤†œ¬‰¤}œ‰¦‹ 

55 C$ET'C _9E;6LV;'T=ERMDS6@GS**T;¯­®¯ January · EI<EIC%OC[GLV;'T=ERMDS6@GS**T;=ER_B97T*eEZ;GTLZ69Wg+R Issue 38  OO$IT*7GT6b;=¯²²² $ZCBT@S;: Waste Energy February · =ER_9Jc9DL[$TE+S6$TE@GS**T;_MGYOb-_MGYO9Vh*+Z6_EVgC7; Issue 39  `M*$TELET*C[G'TbM@GS**T; CW;T'C @GS**T;BT'OZ7LTM$EECDT;D;7 March · <9IV_'ETRMMEYOETD*T;@V_JK`;Ia;C$TEb-ª$UGS*$TE>GV7 Issue 40  `GR'ITC7O*$TE9Sh*=ER_9J _CKTD; 'ITCCSg;'*6T;cAA T-I*@W' April · ETD*T;@V_JK`7GR=b;_EYgO*'ITCCSg;'*%O*=EVCT5cAA Tb;=ER_9J Issue 41  `;Ia;C$TEb- cAA Tb;BT'OZ7LTM$EEC`GRBT''ESI_EYO;EIC8X*  9VJ9T*$UGS*$TE>GV7_@YgO'ITC7O*$TEb;-I*M;TEO; @FKBT'C O;ZES$K@GS**T;BT'OZ7LTM$EEC May · _+TR$GZC=ER_B9`GR>GV7BS539Wg8[$;UCTb- b;aE**T;OZ7LTM$EEC Issue 42  _@YgOLET*'ITC=ERMDS6CT$9WgLZ6 CV8;Z TD; CT7E2T;6T;@GS**T;9WgLET*C[G'T_@VgC June · EI<EIC%OC[GCT7E2T;%O$UM;67T*e+T$MGT$MGTDL8T<S; Issue 43  9Wg$TES;7W'Z5BT@`GR=ERLV9:VBT@%O*>[9Wg c6ES<6T;$TE=ERMDS6  @GS**T;_@YgO7ODO6$TELET*C[G'T_@VgCbM`<E;6;Sh;e_@VgCCT$%Xh; $E$0T'C LV;_-YgO`'C_=‰L;S<L;Z;:ZE$V+@GS**T; July · ETD*T;7GT6`GRC[G'TLV;_-YgO6T;@GS**T;LS6LI;7GT6LV;_-YgO Issue 44  `7GR=ER_B9EIC8X*9VJ9T*$TE_7V<a7%O*7GT6LV;_-YgO@GS**T;  b;=ER_9J LV*MT'C $0MCTDBTKW%OL;S<L;Z;6T;@GS**T; August · EI<EIC%OC[G$0MCTD%O$UM;6BTKWCT7E$TE7T*e Issue 45  %O*BT'ES29WgOO$CTL;S<L;Z;$TE=ER$O<:ZE$V+@GS**T;  =ER_B97T*eb;`7GR= $S;DTD; 'ITC_'GYgO;cMI`>;@GS**T;96`9;®²= September · ETD*T;'ITC_'GYgO;cMI`>;@S4;T®²=%O*ES2<TG9WgCZ*_;;`GR Issue 46  7Sh*_= Tb;_EYgO*$TE;U@GS**T;96`9;CTb-`GR`;Ia;Cª9VJ9T*  b;O;T'7 7ZGT'C ÀÐϝa'E*$TEES<>V6-O<7OLS*'C`<<DSg*DY; October · _+TRGX$_<YhO*GX$%O*$TE9U$V+$EECÀÐϝ_@YgOLS*'CcCIT+R_=; Issue 47  _EYgO*%O*@GS**T;MEYOLVg*`I6GOC @FJ+V$TD; +S6OS;6S<@GS**T;96`9;9Wg_7V<a79WgLZ6b;_CYO*c9D November · $TE+S6OS;6S<@GS**T;96`9;9Wg=ERL<'ITCLU_Ef+b;_EYgO*$UGS* Issue 48  $TE>GV7ª+UM;TD`GR$TEL;S<L;Z;+T$ES2<TG :S;IT'C %TI_6;b;EO<=¯²²² December · EI<EICLEZ=%TI_6;b;EO<=9Wg_$WgDI%O*$S<_EYgO*@GS**T;_=;$TE Issue 49  ETD*T;=ER_6f;PO7MEYOa'E*$TE9WgDS*7O*7TC7O_;YgO*b;=7Oc=

i›“|iš‹•ïª}œ|}š‰¨|ÓpšiUUU CLCPEWQ?TGLEKCBG? AMKƒwœœiœpi‹‹‰

October 2012 l 105

Energy#47_p105_Pro3.indd 105

9/21/12 12:33 AM


Experience Interchange

สถาบันเทคโนโลยีปญ  ญาภิวฒ ั น ตนแบบ กรีน บิวดิ้ง คอนเซปต

แนวคิดการออกการแบบอาคารคํานึงถึงหลักการประหยัดพลังงานเบือ้ งตน ประกอบดวย การจัดวางผังอาคารใหสอดรับกับทิศทางลมและแสงแดด การ เลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสามารถลดความรอนได การจัดแลนด สเคปเพื่อสรางรมเงาใหกับอาคารโดยออกแบบใหมีสัดสวนพื้นที่สีเขียวมากกวา พื้นที่อาคาร ดานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการปลูกตนไมโดยรอบ ซึ่งนํ้าที่ใชในการรด ตนไมในพื้นที่ทั้งหมด จะนํานํ้าที่ใชแลวมาผานกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนํากลับมา ใชใหม รวมถึงการเลือกใชวัสดุอาคาร ก็เลือกที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพราะเปน วัสดุรีไซเคิล มีขั้นตอนการผลิตที่ชวยลดการใชพลังงานทุกขึ้นตอน สวนระบบปรับอากาศภายใน ไดติดตั้งระบบแอรประสิทธิภาพสูงแบบ VRF(Variable Refrigerant Flow) ภายในอาคารอเนกประสงค แมจะเปนการ ลงทุนที่สูง แตระยะยาวแลวถือเปนการลงทุนที่คุมคา เพราะคาใชจายดาน พลังงานสวนใหญจะมาจากระบบปรับอากาศคิดเปนสัดสวน 50-70% ของการ ใชพลังงานทั้งหมด ซึ่งระบบแอร VRF สามารถตั้งคาอุณหภูมิในหองตางๆ ได

สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน ยานแจงวัฒนะ ถือเปนอีกหนึ่งผล งานการออกแบบที่นาสนใจ ภายใตการขับเคลื่อนโดย บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) เพื่อใชเปนสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรการดําเนินธุรกิจทั้ง ระดับ ปริญญาตรีและโท คอนเซ็ปอาคารตนแบบ Green building concept หรือ อาคารสีเขียว การออกแบบตัวอาคาร อยางที่กลาวไววาตองการออกแบบเพื่อใหเปน อาคารสีเขียว อยางที่ ซีพี ออลล ตั้งใจตามคอนเซ็ปต รักษสิ่งแวดลอม และ ประหยั ด พลั ง งาน จึ ง แบ ง การออกแบบตามประโยชน ก ารใช ส อยภายใน อาณาบริเวณสถาบันออกเปน 3 อาคาร คือ อาคารอํานวยการ, อาคารหอประชุม ปญญาภิวัฒน และอาคารอเนกประสงค ซึ่งอาคารอเนกประสงคนี้เองที่เคย ควารางวัลรองชนะเลิศจากโครงการ Emerson Cup ในฐานะเปนอาคารประหยัด พลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมาแลว จาการแขงขันกับคูแขงกวา 40 อาคาร จากประเทศโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ละเอียดระดับ + - 0.5 องศาเซลเซียส กรณีหองนั้นๆ มีอุณหภูมิลดตํ่ากวาที่ตั้ง ไวยังสามารถถายเทความเย็นไปใชในหองอื่นๆ ได ซึ่งการติดตั้งระบบแอร VRF มีคาใชจายสูงกวาการติดตั้งระบบแอรปกติเทาตัว แตในขณะเดียวกันสามารถ ลดคาไฟฟาไดประมาณ 30% ทีเดียว สําหรับการออแบบภายนอก เลือกลดการกอใหเกิดความรอนดวยวัสดุ หุมอาคาร ซึ่งมีความสําคัญในการชวยปองกันรังสีความรอนเขามากระทบตัว อาคาร โดยใชวัสดุประเภทอะลูมิเนียมชนิดพิเศษ ติดตั้งเปนโครงคลายผนังหอ หุมเปนเปลือกอาคารภายนอกไวอีกชั้น แตยังคงมีชองแสงใหลอดผานเขามาใน อาคารได ซึ่งคลายกับวัสดุหอหุมอาคารสนามบินสุวรรณภูมิ แมวาอาจตองใช งบประมาณสูงกวาปกติแตจะคืนทุนในเวลาไมนาน 106 l October 2012

Energy#47_p106_Pro3.indd 106

9/22/12 12:33 AM


นิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 47 เดือนตุลาคม 2555  
นิตยสาร Energy Saving ฉบับที่ 47 เดือนตุลาคม 2555  

นิตยสารรางวัลดีเด่น ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน Thailand Energy Award 2010 และ 2012

Advertisement