Page 1


AD Transview_OK.ai

1

3/26/14

3:43 PM


1st ISSUE 1-15 April 2014

Cover Story

Bertha is Back, and she’s a Lot Meaner ไดร ฟ เวอร สุ ด ยอดเทคโนโลยี ที่ ไ ด รั บ การพิสูจนแลวจากทัวรวาสรางระยะได ยะได ไกลจริงๆ

Golf Room

ศักยกวิน ศรีสุวรรณ ป 2014 KTC เราจะเจาะกลุมลูกคา กอลฟแบบทุกมิติ

30

P 4,6,8content 2_RUT.indd 2

Hot News ขาวเด็ด ประเด็นรอน ในวงการกอลฟ

9

Scoop ปดฉากสวย กอลฟ สมัครเลน BMW Golf Cup International 2013คนไทยเจง ซิวแชมป CATEGORY 1

19

Hot Fasion แตงกายสไตล นักกอลฟเจาเนื้อ

24

What in Bag เปดกระเปาแชมป HSBC Champions Hot Star กฤตณัฐ วายุโชติ สวิงดาวรุง “ผมอยาก เลนในยูโรเปยนทัวร”

39

Smart Tricks 43 3 ฟุต 6 กับการ PUTT ระยะสั้น อยางไรใหมีความมั่นใจ

3/28/14 11:12 AM


Ad PRGR_Rut.ai

1

3/26/14

3:40 PM


1st ISSUE 1-15 April 2014

Signature Hole

Notural Scenery&Environment @The Royal Golf & Country Club

33 Hotel&Resort

X2 Samui…Cross

To a New Dimension of Luxry By Design

41 Putting Solution เรียนรูเทมโปดวย ที 3 ตัว

44

Golf Coaching ฝกสวิงการตีหัวไมดวย การจับ Wedge

46

Rules of Golf บันทึกสกอรการดสลับกัน

48

Sport Science of Golf 50 กีฬากอลฟกับสมรรถภาพ ทางกายที่สมบูรณ (ตอนที่ 2)

P 4,6,8content 2_RUT.indd 4

LADY TIPS ตีระยะ 100 หลา ดวยลอฟ 50 องศา

3/28/14 11:12 AM


AD_fianl_RUT.ai

1

3/28/14

11:06 AM


บรรณาธิการบริหาร ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา หัวหนากองบรรณาธิการ วัฒนพงษ พรรณา ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ อรุณ แสดรัมย กองบรรณาธิการ พงษศักดิ์ วอทอง

กาวตอไป

นักเขียนพิเศษและคอลัมนิสต เลขากองบรรณาธิการ คอลัมนิสต

ดาริณี นิมิตรพันธ มณีรัตน วัฒตะนะมงคล ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง ม.ล.โอรัส เทวกุล โปรฐิติพงษ ณ สงขลา โปรจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ โปรวินิจ ชมพู โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร โปรเบญจพล อุบลบาล ทีมโปรจากสมาคมกอลฟอาชีพสตรี

ผูจัดการฝายขาย ฝายพัฒนาธุรกิจและสมาชิก ฝายการเงิน

ศุภแมน มรรคา อุกฤษฏ นอยประพันธ คุณแสงอรุณ มงคล

ศิลปกรรม แยกสี/เพลท โรงพิมพ จัดจําหนาย

Green Oke บริษัท สุรศักดิ์ฟลม จํากัด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เวิลด ออฟ สเปนเดอร จํากัด

ผานกันไปไมนานก็เขาสูเดือนเมษายนกันแลว ซึ่งถือวาเปนการกาวเขาสูฤดู รอนกันอยางเต็มตัว ทานนักกอลฟทั้งหลายก็ตองเตรียมตัวในการออก ไปตีกอลฟกันใหดีนะครับ อุปกรณตางๆ ที่ชวยปองกันแสงแดดและความ รอนอยางลืมติดถุงกอลฟกันไปดวยทุกครั้ง เมษายนถือเปนอีกเดือนที่สําคัญของหนังสือฮ็อท กอลฟ เพราะเปนการ ครบรอบวันเกิด 10 ป กาวขึ้นสูปที่ 11 อยางเปนทางการ ซึ่งการเดิน ทางที่ผานมาก็มีทั้งความสุข ปญหาหรืออุปสรรคที่เปนเหมือนบทพิสูจน ให เราไดกาวมาไดอยางแข็งแรงและเติมโตขึ้นเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือไดวา เปนความสําเร็จเล็กๆ ที่พรอมจะเดินหนาไปพบกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ ใน วันขางหนาใหได ตลอด 10 ปที่ผานมาฮ็อท กอลฟ เราไดเผยแพรขาวสารและความ เคลื่อนไหวตางๆ ของทุกเรื่องราวในวงการกอลฟทั้งในเมืองไทยและ ตางๆ ประเทศ ตลอดจนเนื้อหาสาระที่ครอบคลุมและเต็มไปดวยเรื่องราว ที่นาสนใจซึ่งก็ไดรับการตอนรับที่ดีเรื่อยมาจากผูอานและผูสนับสนุนที่ดี ของเรา ทีมงานจึงขอขอบคุณเอาไว ณ โอกาสนี้ดวยครับ และสัญญา วาจะนําเรื่องราวที่นาติดตามในแวดวงกอลฟมาใหทุกทานไดรับทราบกัน อยางตอเนื่องและเจาะลึกทุกรายละเอียดกันเลยทีเดียว อยางไรก็อยางลืมตินตามฮ็อท กอลฟ กันตอไปนะครับ

วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ ทุกวันอังคาร เวลา. 21.00 - 22.00 น. จานดาวเทียม PSI ชอง 65 หรือสัญญาณ C-Band คลื่นความถี่ 3440 MHz.

P 4,6,8content 2_RUT.indd 6

สํานักงาน บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาคาร เออี เฮาส 200/7-14 ชั้น 6 ซอยรามคําแหง 4 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 158 แฟกซ. 02-318-4758

ติดตอกองบรรณาธิการ : 02-717 2477 ตอ 162, 153, 204 ติดตอฝายโฆษณา : 02-717 2477 ตอ 112 ติดตอฝายสมาชิก : 02-717 2477 ตอ 169, 182, 086-399 1060 E-mail : hotgolfeditor@ttfintl.com Website : www.HotGolfClub.com Facebook : www.Facebook.com/hotgolfclub

3/28/14 11:12 AM


P

9.ai

1

3/28/14

10:42 AM

 –›j›‘€ž­ŒÔ–‚kŸ®‚€¡j„Ë«“›‚j›Œ|׉š‹¦ŽÔp„Ë ‚Ó›¥„Û‚”Ӑp“‚›Šj–Ž×ˆ”Ž›‹‡ ®‚€ž­ ©}Ԍšƒ…ŽjŒ™€ƒ†‚€®p sӐpŠ›©ŠÓŠ›~›Š„j~€²›¨”ÔƒŒŒ}›“‚›Šj–Ž×ˆ~ӛp«~ԖpŠž j›Œ›p¦…‚j›ŒƒŒ”›Œqš}j›Œj›Œ}¢¦ŽŒšj’›“‰›‡“‚›Š©Ô ¨”Ô“Šƒ¢Œ|×~Ž–}tŸ­p“‚›Šj–Ž×ˆ¨”Ô©}Ԁž­“›Š›Œ}¢¦ŽŒšj’› “‰›‡“‚›Šj–Ž×ˆ¨”Ô–‹¢Ó ¨‚“Šƒ¢Œ|×~Ž–}€¡j}¢j›Ž‚š­‚ q™“›Š›ŒsӐpspm›Š©}Ô¥„Œž‹ƒ¨‚j›Œ}Ÿp}¢}Ž¢jmԛ¨”ÔŠ›¨sÔ ƒŒj›Œ©}Ô¥„Û‚–‹Ó›p}žk|™€ž­“Š›mŠ…¢Ô}¢¦Ž¦‚™‚²›žj›ŒƒŒ” ”›Œqš}j›Œ‚®²›¦ƒƒ‹š­p‹ ‚ OT;7OM;T®­

ƒŒ’š€¥j€¥‹×–žm„¥Š‚€×q²›jš}qš}p›‚Ҏj}‚–¡}Š“¢Ósž~ “Šƒ¢Œ|×ÆrŽ–p¥„Ê}~š§s×Œ¢Š~š¦€‚q²›”‚Ó›‹Œ¦€Œj¥~–Œ×q–Œ×‚¥}ž‹ ƒ‚‚‚ƒ›‹‡›“§mŒ›s–‹Ó›p¥„Û‚€›pj›Œ‡ŒÔ–Š¨”ÔkԖŠ¢ŽjŽ¡ÓŠ…Ž~ ‰š|z×j–Ž×ˆ¥j€¥‹×–žm„¥Š‚€×¥…‹¥mŒñ–pqšjŒ¨‚“‚›Šj–Ž×ˆq–”ׂ ¥}ž‹Œ×§~kŸ®‚¥€Ó› OT;7OM;T®¯


P 10.ai

1

3/28/14

10:02 AM

“‚›Šj–Ž×ˆ©ŠÓ”š­‚‰š‹¦ŽÔp 7Sh*

`7_6YO;_CKTD;©@FKBT'C.Xg*8YO_=;-I*F6[EO; %O*=ER_9Jc9D_=;-I*9WgL;TC$OGA<O$IT;Wg'YO-I* aGI.W.Sg;LlTMES<;S$$OGA`GR:ZE$V+L;TC$OGA`GR6ID LBT@OT$TJ9WgEO;%Xh;9Z$=e 9lTbM<EE6TL;TC$OGA 7T*e7O*CW$TEIT*`>;$TE<EVMTE+S6$TE$TE6[`GES$KT LBT@L;TCcIbMLC<[E57GO6.Xg*L;TC$OGAbMc69Wg LTCTE86[`GES$KTLBT@L;TC$OGAbMOD[b;LC<[E5 7GO69Z$F6[$TG;Sg;+RLTCTE8-I*-V*'ITCc6_=EWD<b; $TE6X*6[6G[$'TbMCTb-<EV$TEc6_=;ODT*6W Åìñ Ëâôð ,<S<;Wh +R;lT@T>[OT;c=LlTEI+ 'ITC@EOC$S<ES<CYO%O*L;TC$OGA7OLBT@BSD`G*9Wg _$V6%Xh;EIC9Sh*`;I9T*`$c%=‰MT%O*L;TC$OGA7O $TE6[`GL;TC$OGAb;-I*M;T`G*+T$LCT'C>[6[`G L;TC$OGAQ

10

www.HotGolfClub.com

‰š‹¦ŽÔp€š­„Œ™¥€‘‚Ó›¥„Û‚”‚šj“¡}¨‚Œ–ƒ”Ž›‹„Ë +T$2T;%OC[G%O*LO-«LlT;S$*T;;aD<TD`GR $TE<EVMTE+S6$TE;hlTc6<*<O$ITL8T;$TE5BSD`G*= ²´6[+RLO_'TEZ;`E*$IT=9Wg>T;CT$cCIT+R_=;LBT@ OT$TJ9Wg`M*`GR`GI7O_;YgO*7Sh*`7-I*F6[M;TI9Wgb; MGTD@Yh;9WgcCCW?;7$7V67O$S;CT_=;_IGTDTI;T; a6D b;ETDGR_OWD6;Sh;ER<ZIT5IS;9Wg¯´CW;T'C¯²²´CW @Yh;9WgBSD@V<S7V?;9Vh*-I*$IT°­+S*MIS6®¶±OlT_BO®©®¶¯ 7lT<G®­©µ²°MC[<T;¥6[BT@7SIODT*b;`>;9Wg=ER$O<¦ a6D_,@TR=EVCT5;hlT?; .Xg*;hlT?;LRLC7GO67Sh*`77; =+;8X*=++Z<S;EIC;OD$IT=9Wg`GI8X*³³¢b;%5R9WgCW MGTD@Yh;9Wg6ID$S;9Wg?;;Sh;9Vh*-I*cC7$7V67O$S;CT_=; _IGT;T;%5R_6WDI$S;$fCW=EVCT5b;OT*_$f<;hlT9Wg7glT$IT ²­¢CW+lT;I;8X*®±`M*

 %5R9Wg $ TE'T6$TE5 L BT@OT$TJ`GR OZ5MB[CV_,GWgDb;-I*_6YO;CW;T'Cª@FKBT'Ca6DOT*OV* +T$%OC[G%O*$ECOZ7Z;VDCIV9DTb;@Yh;9WgBT'_M;YOBT' 7RIS;_OO$_,WD*_M;YOBT'$GT*`GRBT'7RIS;OO$;Sh; +RCW'T_,GWgDL[*OD[9Wg°³ª°¶O*JT_.G_.WDL.Xg*8YOIT_=; OZ5MB[CV9WgEO;`GR`M*`G*CT$LlTMES<=ER_9Jc9D jŒšp}±„Œžt×j–Ž×ˆmŽšƒ ¨sÔ¦”ŽÓp‚®²›k‚›}¨”vӃŒ”›Œqš}j›Œ©}Ԁš®p„Ë L;TC$OGA;O*bMCDT ;BT'7RIS;7$$S<L;TC $OGA$ES*6Vk=EW.$OGA'GS<O«<O@GOD+«$T‰+;<ZEW.Xg* CW@Yh;9Wg$IT¯©­­­cE6S*;Sh;$TEOO$`<<$OLET*`GR$TE IT*`>;$TEEVMTE+S6$TE;hlT+X*_=;LVg*9Wg><[ EVMTE%O*L;TC $OGA`M*;WhbM'ITCLlT'S‰ _;YgO*6IDLBT@B[CV=ER_9J `GB[CVOT$TJ9WO«<O@GODb;M;T`G*;Sh;7O*8YOIT`G* +S6`GR'O;%T*`M* a6D'Z5=ERMDS6 -V;ET- >[+ 6S $TEL;TC$OGA $ES*6Vk=EW.$OGA'GS<c6$GTI8X*L8T;$TE5BSDb;=;Wh%O* L;TC$OGA$ES*6Vk=EW.IT8T8TCIT9WgL;TC%O*_ETEO; cMC 7O<ITEO;CT$ <T*IS;OZ5MB[CVL[*8X* °³ O*JT `7cC7O*MI*_EYgO*LBT@L;TC%O*$ES*6Vk=EW.$OGA'GS< _@ETR_ETIT*`>;7Sh*`7$TEOO$`<<9Wg+RbML;TC`M*;Wh LID*TC`GRLC<[E5OD[b;9Z$_IGT a6D=++SDMGS$9Wg9lTbML;TC%O*_ETLTCTE8 '*LBT@9Wcg 6`C+R_=;-I*M;T`G*$f'OY ÉÞèâ MEYO`MG* _$f<;hlT 6ID'ITC9Wg@Yh;9Wg_$T%O*L;TC`M*;Wh ;Sh;_=;<O @GODCT$O;6S*;Sh;_ET+X*CW<O_$f<;hlT+lT;I;CT$<;@Yh; 9Wg$IT°²­cE_$V;'EXg*%O*+lT;I;@Yh;9Wg%O*7SIL;TC$OGA +EV*e `8CDS*CW'ITCGX$cC7glT$IT®­ _C7E .Xg*8YO_=; 'ITCa-'6W%O*_ET9Wg_ETcC%T6`'G;b;LI;%O*;hlT9Wgb- b;L;TC$OGA `7=‰MT%O*_ET$f+R_$V6b;-I*M;T?; 9Wg=EVCT5;hlT+RG;_LWDCT$IT8X*%;T6_ET7O*ER<TD;hlT OO$c=6ID.hlT6S*;Sh;_ETCW;hlTb-7OG69Sh*= ;O$+T$_EYgO*`MG*;hlT9Wg9T*L;TC$OGA$ES*6Vk =EW.LTCTE87O<a+9Db;$TE`$=‰MTBSD`G*c6ODT* 7E*+Z6`GI'Z5=ERMDS6DS*c6O:V<TD_LEVCb;LI;%O*$TE 6[`GES$KTL;TCb;-I*M;T`G*IT ;O$+T$_EYgO*`MG* ;hlT9Wg_ETCW;lTh +lT;I;CMTJTGcIEO*ES<OD[`GI_ETDS*CW$TE IT*`>;<EVMTE+S6$TE;hlTODT*_=;%Sh;7O;b;`7GR_6YO; _ET+Rb-;hlT_9TcE ODT*_6YO;CW;T'C_ET$f;T+Rb-;hlTb; =EV C T59Wg C T$$M; O D_@ETROT$TJCS ; `M * OT++R =ERCT5IS;GR ®©±­­ G[$<TJ$ .Xg*$f;T+R_@WD*@O7O $TE6[`GL;TC$OGA`GR@Yh;9Wg9Sh*MC6a6D9Wg_ETcC7O*9Z; b;$TE%Z6_G'_@VgC_7VCa6Db;-I*M;TEO;_6YO;CW;T'Cª @FKBT'C;Wh_ET+R7O*b-;lT=ERCT5°`L;'VI %5R_6WD I$S; b;L I;%O*;S$ $OG A9Wg CT_G ; 9Wg;Wh`GIOT++REO;;Sh;`7cCL*>G$ER9<7OL;TC_ET `;;O;_@ETR'ITCLC<[E5%O*L;TC9Wg_7fCEOD<I$$S< 9Wg_ETCW9WgER<TDOT$TJb;ER<<cO;hlT9Wg@;OO$CT_=; MCO$b;`9<e9Z$`9;9WOOA%O*_ET


P 11.ai

1

3/28/14

10:04 AM

¥Œñ–p‰›‡j–pƒŒŒ|›j›Œ

jƒ‚€Œ×ƒ¡Œž “p”ׄ›Œ×m ¨sԌ™ƒƒƒŒ”›Œqš}j›Œ‚²›Ô ¦ƒƒ”Š¡‚¥ž‹‚ 6T;L;TC$OGA$<V;9E<ZEW L=OE7'GS<.Xg* 9Wg7Sh*OT++ROD[b;a.;9WgCWLBT@OT$TJb;M;T`G*9Wg`G* @OLC'IE a6D'Z5IVCGLEE@ `C;-Yg; >[+S6$TE`>;$ L;TC$OGAÈ¿ÐÀc6_>D$S<PfO9$OGAITL;TC$OGA $<V;95<ZEW%O*_ET `C+RcCc6CW`MG*_$f<;hlT%;T6bM‰ MEYO_=;_L;9T*9WgCW;hlTcMG>T; `7IT_ET$fCW$TE<EVMTE +S6$TE;hlTODT*CW=ERLV9:VBT@6ID$TEb-;hlTb;$TEb- *T;L;TC$OGA+T$$TEb-*T;b;LI;OZ7LTM$EECLM@S4; .Xg*;O$+T$+R9lTbML;TC$OGACW;hlTb-7OG69Sh*=`GI DS*cCLET*>G$ER9<7O$TEb-;hlT%O*%ZC-;b;GR`I$ b$G _ 'W D *OW $ 6 I D9Wg Ll T 'S ‰ L;TC%O*_ET$f DS * LTCTEE8 ES$KTLBT@L;TCbM6[_%WDI LC<[E5`GR;T_G;c67GO6 9Sh*=6S*;Sh;M;T`G*=;WhcCCW>G$ER9<$S<L;TC$OGA $<V;9E<ZEW`;;O;'ES< OW $ L;TC9Wg CW ` ;I9T*b;$TE<EV M TE+S 6 $TE ;hlTODT*DSg*DY;`GROD[EIC$S<-ZC%Z;c6_=;ODT*6W$f'YO L;TC$OGALV*M =TE' %O;`$; $OGA 'GS< 9WgBT' 7RIS;OO$_,WD*_M;YOB[CVBT'9Wgc6-YgOIT`M*`G*9WgLZ6b; =ER_9J 6IDOT$TJ9Wg'O;%T*EO;CT$ b;F6[EO;`GR _=;9WgET<L[*`GR`MG*;hlT:EEC-T7V'O;%T*;OD _@ETR IT$O;9Wg_ET+RLET*L;TC`M*;Wh_ETc6'l T;X*8X*_EYgO*;hlT 9Wg+R;lTCTb-b;L;TC$OGAOD[`GIITCS;_=;=EVCT59Wg CT$ `GR6ID`;I'ITC'V69Wg+R;lT;hlT9Wg<lT<S6CT+T$aE* _<WDE%O;`$;CTb-bM_=;=ERaD-;6ID`GI 9lTbM$TE $OLET*L;TC7Sh*`7_EVgCc6bLb+7E*;Wh 9Sh*ER<<$TE_$f< ;hlT+T$:EEC-T7V9Wg_ETCW$TE%Z6_G'%;T6bM‰cI_$f<;hlT `78T?;9Vh*-I*_ET$fCW;hlT+T$aE*_<WDE;lTCTb-c66ID _-;$S; _EWD$c6IT=‰MT_EYgO*;lT;Sh;MC6MI*_@ETRCW;hlT b-_MGYO_AO7GO69Sh*= %5R_6W D I$S ; L;TC$OG A b;D T ;_%TbM‰ ODT*_.OE_+CL 'S;9EWg 'GS<9Wg`C+ROD[7V6OZ9DT;`M* -T7V _ %TbM‰ 9Wg CW ;hl T ?;' O ;% T *-Z $ b;- I *M; T ?;`7 b;-I*M;T`G*7Sh*`7_6YO;@FJ+V$TD;_=;7;CT9Wg+R _=;$TE9Vh*-I*%O*;hlT?;;Sh;`7IT9T*L;TC_.OE_+CL$f c6C$W TE<EVMTE+S6$TE_=;ODT*6W a6D'Z59IW aLIR>[+ 6S $TE L;TC$OGA_.OE_+CL 'S;9EWg 'GS<_=6_>DIT7O; ;Wh7O*DOCES<ITOT$TJ9WgL;TC%O*_ET'O;%T*EO;`GR `G*`7IT_ET$fCWIV:W$TEIT*`>;<EVMTE+S6$TEcCbMLBT@ L;TC_ET6EO=G*c=+T$-I*cP.W.Sg;MEYOb;-I*M;T?; .X*g _ETCW_G'%;T6bM‰9$gW $S _$f<cIb-9*hS = a6D_ETc6%6Z _G' cI_@VgCEO*ES< .Xg*_ET7O*@DTC'I<'ZC=EVCT5$TEbM ;hlTb;`7GRIS;_@YgO96`9;`GR'*LBT@L;TC%O*_ET cIbMc6a6D-I*aGI.WI.Sg;+R_=;_IGT9Wg_MCTLC9Wg_ET+R =ES<=EZ*L;TCb;`7GR+Z6 a6D_,@TR$EW;.Xg*+R7O*6[`G bMLC<[E57GO6.X*g +lT_=;7O*b-;Tlh `GR_ET$fLCTE8'I<ª 'ZC=EVCT5bM@O_@WD*`GRcCCW>G$ER9<7O-ZC-;a6D EO<c6 6T;L;TC$OGA_6ORIV;_9+9Wg@Yh;9WgOT++R _$YO<7V69R_G`GRLBT@L;TC'O;%T*+RLC<[E5OD[ 7GO6_IGT;S;h 'Z5OBVE$S KMT6`$IÐòíâïæëñâëáâëñ9W;g hW `GRDS*6lTE*7lT`M;*;TD$LCT'C>[6[`GL;TC$OGAc9D $GTI$S<PfO9$OGAITL;TC%O*_ET;O$+T$_ET_=;@Yh;9Wg =GTD;hlT9Wg;hlTcMGCT+T$`Cg;hlTGlT'GO*+;CT8X*L;TC %O*_ET$O;+RcMGG*9R_G`GI_ETDS*CW<O;hlT9WgcI_$f<$S$

;hlTcIb-7GO6= %5R_6WDI$S;_ET$f7O*IT*`>;6IDLI; M;Xg* _@ETRIT;hlT_=;=++SDLlT'S‰9Wg+R9lTbMLBT@L;TC LC<[E5CT$9WgLZ6$TEbM;hlTb;=EVCT59Wg_MCTLCb;`7GR -I*_IGT%O*IS;.X*g b;'ITC_Mf;%O*>CM;T`G*;S;h 6[`Gc6 *TD$ITM;T?;_LWD6ID.hTl _@ETR_ETLTCTE8'lT;I5c6IT _ET+lT_=;+R7O*b-;hlT+lT;I;_9TcE.Xg*6ID_M7Z>G;Wh`GR $TEbLb+%O*>[<EVMTE%O*_ET9lTbMLBT@L;TC$OGA _6ORIV;_9+b;-I*;Wh`9<cC7T*ORcE+T$-I*cP.W.Sg; _EWD$ITBSD`G*9lTORcE_ETcCc6`;;O; OW$@Yh;9Wg9Wg`C+RCWL;TC$OGAOD[CT$CTD ;Sg; $f'YO-ROlTªMSIMV;`7$GS<c6ES<$TE@[68X*IT_=;@Yh;9WgCW 'ITC`M*`G*`GRb;F6[EO;'O;%T*EO;_=;ODT*CT$ +;MGTD7 O MGTDL;TCCW = ‰ MT_$Wg D I$S < $TE<EV M TE +S6$TE;hTl 9Wbg -b;L;TCa6D`MG*%TI+T$L;TC$OGA`M* M;Xg*DT;MSIMV;c6$GTI8X*L8T;$TE5BSD`G*b;=;WhIT =EVCT5;hlT9WgCWb-b;=;Wh+R_@VgC%Xh;`GIc6$GTI8X*`;I9T* $TE<EV$TEMTE+S6$TE;hTl b;-I*`G*;WIh T 7O;;W`h C_ET+R CW ;hl T b- C T$$I T = 9Wg ` G I `7 _ ET$f +l T _= ; 7 O *b- O D T * =ERMDS6`GRb-ODT*+lT_=;9WgLZ6 a6D_<YhO*7;7O;;Wh_ET DS*LTCTE86[`GL;TCc6_$YO<9SgI<EV_I5c6+;8X*=ERCT5 _6Y O ;@FKBT'C.Xg * 8 T ?;CT7TC=$7V _ ET$f c C ; T +RCW =‰MTORcE`78T?;CT-T_ET$f+l T_=;7O*_GYO$b-IV:W ES$KT@Yh;9Wg9Wg_EWD$ITæëªíéÞö .Xg*_=;@Yh;9Wg9Wg;S$$OGA;Sh; _G;$OGA_=;MGS$LI;@I$ESA`GR_;V;MGS*7T*e;Wh_ET '*7O*=GODcI.X*g _ETDS*'*bMh;Tlh `<<IS;_I;IS;b;-I*M;T `G*;Whc=$O;.Xg*7O*DOCES<IT-I*M;T`G*@Yh;9WgGR`I$;Wh a6D_,@TRL;TC$OGA7T*e%T6`'G;;hlT+EV*e

6[`GL;TCb;-I*M;T`G*ODT*8[$IV:W a6Db;$E5W;9hW CW %TI PfO9$OGAc6LO<8TCc=DS*`MG*%TI+T$LCT'C>[6[`G L;TC$OGA.Xg*c6ES<$TE_=6_>DIT a6DMGS$$TEb;$TE OO$`<<MEYO$TELET*L;TC;Sh;>[OO$`<<+R7O*'lT;I; _EYgO*%O*$TEMT`MG*;hlT`GR=EVCT5b;$TEb-;hlT9Wg@O _@WD*b;`7GR=%O*L;TC$OGA .Xg*_$YO<9Z$L;TCE[6WOD[ `GIIT `MG*;hlT_=;LVg*9Wg+lT_=; `7<T*'ESh*<T*L;TC$f OT++R_+O$S<LBT@OT$TJ9W`g 7$7T*$S;<T*L;TCOT$TJ EO;?;7$;OD`GR*<=ERCT56[`GL;TCOT++RcC_DOR ;Sh;$f7O* _GYO$9Wg+RES$KTLI;9WgLlT'S‰b;$TE_G;%O*;S$ $OGA_-;8T;hTl CW;O D+EV*e$f'IE_GYO$9W6g `[ G_,@TR$EW; 9WOOAMEYO`AE_ID9LgW Tl 'S‰_9T;S;h b;-I*M;T`G*¯ª°_6YO; LI;8T<T*L;TC9Wg@O+RCW*<=ERCT5M;OD $fCW_GYO$OW$IV:WM;Xg*;Sg;$f'YO$TEb-LTE_'CW9WgLTCTE8'* LBT@'ITC-Yh ; %O*M‰ T `GRG6$TEb- ;hl T c6 ; O DG* MGTDL;TC$fb-$S;`7'Tb-+TD$f'O;%T*L[*7TCc=6ID LI;OW$`;I9T*M;Xg*9Wg;T+R_=;IV:W9Wg`;R;lTLlTMES<L;TC bMCIT$$IT;Sg;$f'YOb-@S;:ZM‰T;IG;ODMEYO_<OECVI6T `9;9W@g GTL@TGSCg 9W7g O *$TE;hTl CT$$IT7SIODT*_-;L;TC $OGA<S;DS; 9Wg_GYO$bMM‰T;IG;OD.Xg*7O*$TE;hlT;OD $ITM‰T-;V6OYg; %;T6_6WDI$S;=ER_B9%O*6V;$fCWLI; 6V;9Wg7V6$S<9R_G<T*9Wg$fcCLTCTE8$S$_$f<;hlTc66W ;Sg;$f +R_$V6=‰MT6S*;Sh;$TEb-;hlT7O*'I<'ZC=EVCT5bM6W a6DLEZ=`GI`CITOT$TJ+REO;LBT@OT$TJ +R`G*?;9Vh*-I*cC7$7O*7TCF6[$TG`GRL;TC$OGA _O*+RCW=EVCT5$TEb-;hlT9Wg'O;%T*L[* `7<EE6TL;TC $OGA7T*e$fCWIV:W$TEES<CYO`GR= O*$S;>G$ER9<9Wg+R 7TCCT+T$'ITCEO;%O*OT$TJ<T;_ETcCIT+R_=;_G' Ô “Š›mŠ…¢Ô}¢¦Ž˜¥“‚–¦‚€›pƒŒ”›Œqš}j›Œ‚²› 9Wg$S$_$f<;hlTLlTEO*cIb- $TEb-;hlTODT*+lT_=;`GR_MCTR ;O$+T$L;TC$OGA+RCWI:V $W TE<EVMTE+S6$TE LCbM_$V6=ERaD-;9WgLZ6 ;hTl b;-I*M;T`G*6ID7SI_O*`GI<T*L;TCDS*_GYO$IV:$W TE EIC9Sh*$TE_GYO$@S;:M‰T9Wgb-b;L;TCMEYO +T*<EVKS9>[6[`GL;TC$OGA.Xg*CW'ITC@EOC9Sh*_'EYgO*CYO `C$ER9Sg*$TEb-LTE_'CW_%TCT-IDb;$TEES$KTLBT@ OZ=$E5`GR<Z'GT$E9lTbMOT++R7S6=‰MTc=c6LI; L;TCbM6W;T_G;LlTMES<;S$$OGA_=;OW$`;I9T*$TE`$ M;Xg*`7LlTMES<<T*L;TC;Sh;OT++RDS*cC9ET<8X*IV:W$TE =‰MTBSD`G*;Whc6 1stt issue April 2014

11


“เกทเวย อีควิปเมนท” รุกตลาดรถแทรกเตอร มร. รอย บารเร็ตต กรรมการผูจัดการ บริษัท เกทเวย อีควิปเมนท จํากัด กลาววา “เหตุผลที่เรา เลือก มาเปดศูนย จําหนาย รถแทร็กเตอร จอหนเดียร ที่โคราช เพราะ โคราชเปนเขตการเกษตรที่ดี รวมทั้งยังเปนประตู สูจ งั หวัดอืน่ ๆ ในภาคอีสานและจุดทีเ่ ราเลือกตัง้ ศูนยน้ี ยัง อยูในที่ที่การจราจรสะดวก ติดถนนใหญ อยูบนถนน บายพาส ซึ่งทางจอรนเดียก็เห็นดวยในการเลือกที่ตั้งตรง นี้ รวมไปถึงเรามองแลววาถนนสายนี้ในอนาคตจะมีการ พัฒนาอีก ซึ่งก็เปนเหตุผลที่เราเลือกที่นี่” กรรมการผูจัดการบริษัท เกทเวย อีควิปเมนท จํากัด ยังกลาวตออีกวา “รถแทรกเตอร จอหนเดียร นั้น เปนรถแทร็กเตอร อันดับ 1 ของโลก ยอดขายอันดับ 1 ของโลกมีตาํ นานมากวา 176 ป จากประเทศ สหรัฐอเมริกา ดวย สมรรถนะเครือ่ งยนต, นวัตกรรมทีพ่ ฒั นาอยางตอเนือ่ ง มุงมั่นที่จะนําเทคโนโลยีการเกษตรระดับโลกสูตลาดไทย เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยใหสามารถเพิ่มศักยภาพใน การทําเกษตรกรรมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังมี อุปกรณอะไหลที่มีใหอยางครบครัน , ประหยัดน้ํามันกวา รถไถเกา 2 เทา ประมาณ 25 ลิตร/วัน, ประหยัดน้ํามัน กวารถไถใหมอื่นๆ กวา 50 % ออกแบบใหซอมบํารุงงาย รวมทั้งตอบโจทยเกษตรกรไทยไดเปนอยางดี” ซึ่งนอกเหนือจากการเปดศูนยจําหนายเกทเวย อีควิปเมนทแลว บริษัท เกทเวย อีควิปเมนท จํากัด ยังให ขอมูลเกี่ยวกับดานกอลฟ ไมวาจะปนเครื่องจักรในสนาม กอลฟ,แบตเตอรรี่รถกอลฟ, อุปกรณเกี่ยวกับสนามกอลฟ โดยมร. รอย บารเร็ตต กรรมการผูจัดการ บริษัท เกทเวย อีควิปเมนท จํากัด กลาววา “จุดเริ่มตน จริงๆ คือเกทเวยเรามองเห็นโอกาส หลังจากเราไดเขามา ทําธุรกิจ โดยทางบริษทั เราจะเนนการเปนตัวแทนจําหนาย สินคาเกี่ยวกับเครื่องจักรในสนามกอลฟของ John Deere ที่เปนเครื่องจักรสําหรับการเกษตรและบํารุงสนามกอลฟ รวมทัง้ Trojan Battery แบตเตอรีร่ ถกอลฟ ซึง่ จะเนนการ ขายและการบริการเปนผูแทนจําหนายรถกอลฟYamaha หรือจะเปนอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสนามกอลฟ ซึ่ง ถือวาประสบความสําเร็จและมีแนวโนมไปในทางที่ดี” คุณฟลลิปส บารเร็ตต ยังกลาวเสริมอีกวา “ในปจจุบันเรานาจะมีอุปกรณเกี่ยวกับกอลฟที่เรียกไดวา ครบไมวาจะเปนกรีน แฟรเวย รัพ บังเกอร เครื่องจักรใน สนามกอลฟ รถกอลฟ แบตเตอรรี่รถกอลฟ เรียกไดวา เรามีครบเกือบ 100 เปอรเซ็นต ซึง่ ไมดอ ยไปกวาใคร ดวย ประสบการณในการทํางานวงการสนามกอลฟมากวา 10 ปของผูบ ริหารและทีมงานของเกทเวย มัน่ ใจวาเราจะสามารถ ผลักดันยอดขายและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากขึ้น” “ซึ่งในปที่ผานมาทางดานของการตลาด กลุม ผลิตภัณฑของจอรนเดียในสวนที่เกี่ยวของกับกอลฟนั้น โตขึ้นประมาณ 5 เทา จากเดิม ซึ่งถือวาโตขึ้นมากจาก ปที่ผานมา สวนถาจะมองในดานของสวนแบงการตลาด หรือมารเก็ตแชร ในปกอนหนานี้จอรนเดียมีสวนแบงการ ตลาดซึ่งถือวานอยมาก อยูที่ประมาณ 5% ซึ่งในปจจุบัน เราก็สามารถเขามาชิงพื้นที่สวนแบงการตลาดอยูที่ 20% ในตลาดรายหลักๆ เกีย่ วกับเครือ่ งจักรในสนามกอลฟ เรา มองวา มีอยู 3 ราย ตอนนี้เราอยูใกลเคียงกับที่ 2 ของ

12 P 12-13 JEAB.indd 2

ตลาดแต ภ ายในสิ้ น ป นี้ เ ราน า จะสามารถแซงได อ ย า ง แนนอนและในปนี้ กลุมผลิตภัณฑของจอรนเดีย เราจะ มีอุปกรณรุนใหมออกมาสูตลาด ในชวงกลางป โดยตอง ขออุบไวกอนแตจะเปนอุปกรณที่มีการอัพเกรดพวกกลอง ควบคุม กลองเซฟตี้ เปนตน” โดยเครือ่ งจักรบํารุงสนามกอลฟของ John Deere เปนโปรดักสที่แข็งแกรงทางการตลาดและเปนเจาแรก ที่ ใชเทคโนโลยีไฮบริดเขามาใชในเครื่องจักรของจอหน เดีย ตั้งแต 15 ปที่แลว ซึ่งระบบไฮบริด นั้นเปนระบบที่ดีที่สุด ตอนนี้ เพราะวาโดยทั่วไปแลวเครื่องจักรทั่วไปสวนใหญ จะเปนระบบไฮดรอลิค ทีเ่ วลาใชงานนัน้ จะมีนาํ้ มันหยดลง ระหวางที่เครื่องจักรทํางาน สงผลทําใหหญาพื้นสนาม นั้นเสียหายถึงขั้นตายได ซึ่งเปนปญหาใหญสําหรับสนาม กอลฟ เพราะเปนเรื่องยากในการดูแลและซอมแซม อาจ จะตองใชเวลา หลายสัปดาหหรือหลายเดือน ในการดูแล แตสําหรับระบบไฮบริดของ John Deere นั้น ปญหาดัง กลาวจะไมเกิดขึ้นอยางแนนอน “สินคาของ John Deere นั้นเปนสินคาที่ได

รับการยอมรับเรื่องความทนทานและความแข็งแรงของ ตัวสินคาเพราะวา John Deere เปนผูผลิตเครื่องจักร สําหรับการเกษตรที่ตองใชวัสดุอุปกรณที่แข็งแรงและ ทนทานตอสภาพภูมิอากาศ เพราะฉะนั้นเมื่อมีสินคาดี และไดรับการสนับสนุนจากตางประเทศอยางเต็มที่เราจึง มั่นใจวา ภายใน 3 ป เราจะเปนผูนําในการจัดจําหนาย เครือ่ งจักรสนามกอลฟ อยางแนนอน” มร.รอย บารเร็ตต กลาว สวนผลิตภัณฑแบตเตอรีร่ ถกอลฟ Trojan Battery นั้นคุณลิซา บารเร็ตต ไดใหขอมูลวาในปที่ผานมาผล ตอบรับคอนขางดีและยังเปนแบตเตอรรี่ที่เปนอันดับหนึ่ง ของโลกในปจจุบัน ทําใหยอดขาย โปรดักส Trojan ไดรับ การตอบรับที่ดีจากลูกคา ซึ่งโตขึ้นประมาณ 20 เปอรเซ็น จากปที่ผานมาโดยถาจะแยกเปนอันดับของสินคาทั้งหมด ที่เกี่ยวกับกอลฟ อันดับที่ 1 จะเปน เครื่องจักรในสนาม กอลฟ ของ John Deere อันดับที่ 2 จะเปนรถกอลฟ Yamaha และอันดับที่ 3 จะเปน Trojan Battery แบตเตอรี่รถกอลฟ”

www.HotGolfClub.com 3/28/14 11:38 AM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

เมอรเซเดส-เบนซ จัดแขงขันกอลฟ มร.ไมเคิล เกรเว ประธานบริหาร บริษัท เมอร เซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา “การแขงขัน เมอร เ ซเดสโทรฟ จั ด ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ความ สัมพันธอันดี ระหวาง ลูกคาเมอรเซเดส-เบนซ ที่ชื่นชอบ กีฬากอลฟ ที่จะไดมีโอกาสในการแขงขันในระดับโลก ซึ่ง เปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการตลาดที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทน ลูกคาเปนประจําทุกปโดยเฉพาะอยางยิ่งในปนี้เปนปที่ 25 ของการแขงขันเมอรเซเดสโทรฟทั่วโลกและครบรอบ 15 ปในประเทศไทย อีกทั้งการแขงขันเมอรเซเดสโทรฟ 2014 ใน ประเทศไทยครั้งนี้มีพันธมิตรจากหลากหลายแบรนด ชั้นนําที่ใหความสนใจใหการสนับสนุนการแขงขันเปน จํานวนมาก ไมวาจะเปน เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ, Mercedes-Benz Protection โดยเมอรเซเดส-เบนซ ลีส ซิ่ง เกลนมอเรนจี้ , ซิงเกิล มอลต วิสกี้ และอโกดา” นอกจากนีป้ ระธานบริหาร บริษทั เมอรเซเดสเบนซ (ประเทศไทย) จํากัด ยังกลาวตออีกวา “โดยปนี้ มีความพิเศษกวาทุกปที่ผานมาคือผูที่สามารถทําโฮลอิน-วัน ในรอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย หรือรอบคัน ทรี่ ไฟนอล จะไดเปนเจาของรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ The new C-Class โฉมใหม นอกจากนี้ ผูที่เปนตัวแทน ประเทศไทยเขาแขงขันในระดับภูมิภาค จะไดรับสิทธิ์เขา รวมโปรแกรมการแขงขัน “Drive to the Major” เพื่อเขา รวมเปนสวนหนึ่งกับรายการแขงขันกอลฟระดับโลก The Open Championship”

โดยเมอร เ ซเดสโทรฟ ร อบคั ด เลื อ กเริ่ ม ต น แขงขันตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนโดยแบงออก เปน 6 สนามดวยกัน ซึ่งในแตละสนามจะแบงออกเปน 4 ดิวิชั่น เพื่อหาผูชนะแตละดิวิชั่นของแตละสนาม เขาแขง ขันในรอบคันทรี่ไฟนอล ที่สนามแบล็คเมานเทนกอลฟ คลับในเดือนกรกฎาคม โดยสนามแรกจะเริ่มแขงขันใน วันที่ 11 เมษายน นี้ ทีส่ นามกอลฟสยามคันทรีคลับ พัทยา แพลนเทชั่น ทั้ ง นี้ ก ารแข ง ขั น เมอร เ ซเดสโทรฟ เ ป น การ แขงขันกอลฟมือสมัครเลนระดับแนวหนาของเมอรเซเดสเบนซ ซึ่งจัดใหมีการแขงขันรายการนี้ทั่วโลกเพื่อเปนการ

ส ง เสริ ม กี ฬ าอี ก ทั้ ง เป ด โอกาสให ลู ก ค า และตั ว แทน จําหนาย รวมถึงทีมงานของเมอเซเดส-เบนซ ไดมาทํา กิจกรรมรวมกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเปนประสบการณพิเศษ สําหรับลูกคานักกอลฟสมัครเลนที่จะไดพบปะกับลูกคา รถยนตเมอรเซเดส-เบนซดวยกันและลูกคาอื่นที่มาจาก ทั่วทุกมุมโลก สําหรับลูกคาที่สนใจเขารวมการแขงขันเมอรเซเดสโทรฟ 2014 สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่ม เติมไดที่โชวรูมผูจําหนายเมอรเซเดส-เบนซอยางเปน ทางการทั้ง 30 แหงทั่วประเทศ โดยเริ่มรับสมัครตั้งแตวัน นี้เปนตนไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2557

Sports Mall จับมือไทยประกันชีวิต คุณสุนทร สุรียเหลืองขจร ผูชวยผูจัดการ ทั่วไปบริหารสินคา Sports Mall บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด กลาววา “จัดการแขงขันกอลฟรายการยิง่ ใหญแหงป “Sports Mall Golf Tournament 2014” ตอเนื่องเปนปท่ี 8 ภายใตคอนเซ็ปต “BE THE LEGEND” โดยปนี้ไดรับการ สนับสนุนตอเนื่องดวยดีจากพันธมิตร บริษัท ไทยประกัน ชีวิต จํากัด (มหาชน) และแบรนดกอลฟชั้นนํา ไดแก เทยเลอรเมด, แคลลาเวย, ซิกซอน, XXIO, คลีฟแลนด, Le coq sportif จัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหนักกอลฟสมัครเลน สัมผัสประสบการณการแขงขันกอลฟที่เขมขนและทาทาย ซึ่งถือเปนรายการยิ่งใหญแหงปรายการหนึ่งที่ไดรับการ ยอมรับทัง้ ดานกติกา การจัดการแขงขันและสนามการแขงขันที่ไดมาตรฐานอีกทั้งยังเปนการสงเสริมและพัฒนา ฝมือของนักกอลฟสมัครเลน โดยลุนเปน 1 ใน 18 ผูชนะ บนสนามกอลฟระดับโลก” คุณสิรพิ ร ใจสะอาด ผูจ ดั การสายงานสายงาน โฆษณาและลูกคาสัมพันธ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) กลาวถึงความรวมมือในการจัดงานครั้งนี้วา “ไทยประกันชีวิตและเดอะมอลลกรุปไดรวมเปนพันธมิตร ทีด่ ใี นการจัดกิจกรรมรูปแบบตางๆ มาอยางตอเนือ่ ง การ จั ด แข ง ขั น ในครั้ ง นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในการสร า งสรรค กิจกรรมดีๆ ที่มากกวา รวมถึงเปดโอกาสใหนักกอลฟ

สมัครเลน ไดพัฒนาฝมือและศักยภาพ ดวยโปรแกรม การแขงขันที่ไดมาตรฐานพรอมมอบสิทธิพิเศษเฉพาะนัก กอลฟที่เปนสมาชิกคลับไทยประกันชีวิตที่ถือบัตรไทย ไลฟการด” สําหรับการแขงขัน“สปอรตมอลล กอลฟ ทัวร นาเมนท 2014” จัดการแขงขันรอบคัดเลือก 3 สนาม โดย คนหาแชมปจาก 3 ไฟลท ไดแก ไฟลท A, B และ C ทั้ง ประเภท Gross Score และ Net Score สนามละ 6 คน รวมทัง้ หมด 18 คน เพือ่ คัดเลือกสุดยอดนักกอลฟสมัครเลน หนาใหมไปรวมแขงขันรอบชิงชนะเลิศในเดือนกันยายนนี้ ที่ ส นามกอล ฟ ระดั บ โลกเมื อ งกวางโจวสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน ซึง่ สนามในการแขงขันรอบคัดเลือก ผานสนาม แขงขัน 3 สนามทีไ่ ดมาตรฐานมีจดุ เดนตางๆ และมีความ ทาทายในการเลนที่แตกตางกัน

นักกอลฟที่สนใจสามารถสมัครเขารวมการ แขงขันไดแลว ตั้งแตวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ที่ บริเวณจุดรับสมัครที่ แผนก SPORTS MALL เดอะมอลล ทุกสาขา (ยกเวนสาขารามคําแหงและสาขาทาพระ) ดิ เอ็มโพเรียมและพารากอนดีพารทเมนตสโตร สิทธิพิเศษ สําหรับสมาชิกผูถือบัตร MCard และสมาชิกคลับไทย ประกันชีวิตที่ถือบัตรไทยไลฟการดรับสวนลดคาสมัคร เพียงทานละ 3,500 บาท/สนาม และบุคคลทั่วไป คา สมัครทานละ 4,000 บาท/สนาม พรอมรับของพรีเมี่ยม จาก Callaway , Le coq sportif, Srixon /XXIO /Cleveland รวมมูลคา 4,500 บาท นักกอลฟที่สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-318-4407 เฉพาะ วันจันทร-วันศุกร เวลา 9.30 น.- 18.00 น. 1stt issue April 2014

P 12-13 JEAB.indd 3

13 3/28/14 11:38 AM


ดรฟเวอรกับเรื่องของการตีไกลเปนของที่คูกันอยางขาดมิได แคลลาเวยกอลฟจึงฟอรมทีมงานขึ้นมาเพื่อพิสูจนการสรางระยะจาก ไดรฟเวอรรุนใหมภายใตชื่อโปรเจควา “Hammer” โดยนําเอาสุดยอด นักกอลฟในทีมทัวรสตาฟของแคลลาเวยกอลฟที่ขึ้นชื่อเรื่องของ การตีไกล อาทิ Pet Perez , Gary Woodland , Nicolas Colsaerts ,Patrick Reed , Chris Kirk , Tommy Gainey หรือ กิรเดช อภิบาลรัตน จอมพลังจากไทยมาทดสอบไดรฟเวอรรุนใหม ไมวาจะเปน X2 Hot Driver หรือ BigBertha ตัวใหมลา สุดเพื่อทีจ่ ะเก็บขอมูล แตผลปรากฏวามันกลายเปนการทุบ สถิตริ ะยะของไดรฟเวอรทแ่ี คลลาเวยเคยเก็บขอมูลเฉลีย่ ทีเ่ คยทําไดอยูท ่ี 335 หลา ขึ้นไป และครั้งนี้ Pet Perez สามารถทําระยะเฉลี่ยได 382 หลาเปนอยางต่ําไดอกี ดวย และนาสนใจวาจากนักกอลฟระดับทัวรทร่ี ว มเก็บขอมูลนัน่ พบวา Big Bertha และ Big Bertha Alpha เปนไดรฟเวอรที่ทําระยะไดเพิ่มขึ้นไดมากกวาไดรฟเวอร โมเดลอื่นๆ “Hammer” จะทําการอับเดทระยะของนักกอลฟตลอดในทุกสัปดาห เพื่อพิสูจนวาไดรฟเวอรจากแคลลาเวยนั้นจะเปนไดรฟเวอรที่สรางระยะเฉลี่ยได ไกลที่สุด

PGA Tour

Pat Perez RANK

HEMMERS

LONGEST DRIVE

8th

5

382 yds

ไดรฟเวอรสุดยอดเทคโนโลยีที่ไดรับการพิสูจน แลวจากทัวรวาสรางระยะไดไกลจริงๆ

Callaway Big Bertha ไดรฟเวอรที่มีการพัฒนาใหมีเทคโนโลยีที่ยอด

หรือลดองศา (ตัง้ แต +2 ถึง -1) เพือ่ ใหไดมมุ เหินและอัตรา สปนที่เหมาะสมปรับแตงวิถีลูกแบบดรอวและแบบตรง เเยียีย่ ม เพือ่ ประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ระยะทางและการชดเชย เพื่อการแตงช็อตตามตองการและยังชวยเพิ่มระยะทาง ที่ยอดเยี่ยมมาพรอมการปรับแตงการกระจายน้ําหนัก อยางแมนยําอีกดวย บริ บ ิเวณทองไมรวมทั้งการปรับแตงองศาเพื่อวิถีอยางที่นัก Forged Composite กอล กอ ฟตองการ ใชวัสดุฟอรจคอมโพสิทที่ใหความแข็งสูงและ น้ําหนักเบาในสวนกระดอง ชวยลดน้ําหนักลง ปรับแตง Hyper Hy Speed Face ารกระจายน้ําหนัก ตําแหนง CG ที่ลึกเพื่อการชดเชยที่ เทคโนโลยี Hyper Speed Face ทีช่ ว ยใหสามารถ กการกระจายน้ ดี เพิ เพิ่มความเร็วลูกกอลฟที่พุงออกจากหนาไมไดเพิ่มขึ้น แม ยิ่งขึ้น ใหสปนที่ตําดวยน้ําหนักที่เบา และสวิงเวทที่ เเหมาะสม หมาะสม จะตี จ ไมโดนกลางหนาไม ใสมาพรอมกานระดับพรีเมียม Mitsubishi Fubuki ชชวยส วยสงผานพลังงาน ใหลูกมีความเร็วเพิ่มมากขึ้น ใหวิถีที่ Adjustable Perimeter Weighting Ad โ ด ด โด เสริมการปรับแตงการกระจายน้ําหนักบริเวณ ง อัตราสปนต่ําและใหการตีท่แี นนอน นุมนวล ททอ งไมที่สามารถเลื่อนสไลดไดตั้งแตหัวถึงปลายไม เพิ่ม คคา MOI ใหสูงขึ้นกวา 20% เพื่อใหการชดเชยที่ดียยิิ่งขึ้น และเพิ แล ม่ วิถลี กู แบบดรอวและเฟดใหกวางมากขึน้ ใหหการตี ทีไ่ กลและตรงมากยิง่ ขึน้ อยางทีน่ กั กอลฟทุกระดับตองการ Advanced Adjustable Hosel Ad ปรับแตงบริเวณคอไมดว ยวิธกี ารงายๆ ชวยเพิม่

14 P 14-15 JEAB.indd 2

www.HotGolfClub.com 3/28/14 3:49 PM


เรื่อง : ดาริณี นิมิตรพันธ / ภาพ : CALLAWAY GOLF

Callaway Big Bertha Alpha ไดรฟเวอรรุนนี้ถือเปนหั นหัวไมตัวแรกที่สามารถ ามารถ ปรับแตงไดอยางอิสระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 4 รูปแบบ แบบทั บทั้ง ลักษณะ, วิถีที่ดีที่สุด,การควบคุคุมและระยะทาง สําหรั หบ นักกอลฟแตละคน โดยการปรัรับแตงที่เปนอิสระนั้นได ไดดแก การปรับลอฟท ไล หรือ ตําแหน หนง CG และความสูงของ CG ซึ่งถือเปนครั้งแรกของการปรั ารปรับในไดรฟเวอรอีกดวย Gravity Control Adjustability ity ดวย Gravity Core ในบิ๊กเบอรธา แอล แอลฟ ลฟา ทําใหนักกอลฟสามารถปรัรับแตงสปนไดอยางอิสระจ ระจาก จาก มุมเหิน รวมไปถึงการปรับแต บแตงลอฟทบนหัวไม ซึ่งถือเปน ครั้งแรกที่ไดรฟเวอรสามารถแยกมุ มารถแยกมุมเหินและการสร และการสสราง แบ็คสปนใหเปนอิสระตอกันทําใหนักกอลฟทุกระดับฝมือ สามารถปรับแตงหัวไมเพื่อทําใหตีไดระยะทางสูงสุด

PGA Tour

PGA Tour

PGA Tour P

Gary Woodland

Pat Perez

Pat Perez

RANK

HEMMERS

LONGEST DRIVE E

RANK

HEMMERS

LONGEST DRIVE E

RANK

HEMMERS

LONGEST DRIVE E

2nd

25

381 yds

3rd

16

367yds

5th

15

365 yds

Gravity Core จะติดอยูในหลอดคารบอนภาย ในหัวไมทเ่ี ชือ่ มตอกับสวนกระดองและทองไม โดยดานใน มีทังสเตนน้ําหนัก 10.5 กรัมที่โครงสรางภายนอกเปนไฟ เบอรกลาสน้าํ หนักเบา 1.5 กรัมคลอบอยู โดย Gravity Core จะแทรกอยูในหัวไม 2 ทางซึ่งจะชวยให วยใหนักกอลฟสามารถ เปลี่ยนตําแหนง CG แนวดิ่งและปรั ละปรับเปลี่ยนนอัตราสปน ตามตําแหนงทีอ่ ยู หากทังงสเตนอยู สเตนอยูใ กลกบั ทองไมจะทํ ะทาให ไดตําแหนง CG ที่ต่ําและแบ็คสปนต่ํา หากทังสเตนอยู ใกลกับตําแหนงที่ออยูยูตอนแรกและติดกับสวนกระดอง จะ ทําใหตําแหนง CG ขยับมาตรงกลางมากขึ้น นักกอลฟที่มีความเร็วทั่วๆ ไป และคนที่ตอง

การลดสปนจะไดประโยชนจากตําแหนง CG ที่อยูต่ําซึ่ง ใหวิถีลูกที่ทะลุทะลวงใหลูกวิ่งที่ดีกวา ในขณะที่นักกอลฟ ที่ตองการการควบคุมมากกวาและไมตองการลูกที่หมุน มากเกินไป การปรับตําแหนง CG ใหอยูกลางๆ ก็จะ เหมาะสมกวา และจากการทดสอบพบวาตําแหนง CG ทั้ง 2 ตําแหนงใหอัตราสปนที่ตางกันถึง 600 rpm เมื่อตี ดวยองศาเดียวกัน

วิถีลูกที่ดีที่สุด รวมทั้งยังไดการผสมผสานวิถี 8 แบบ CG Bias นักกอลฟสามารถปรับแตง CG bias ซึง่ จะชวย ในการปรุงแตงช็อตตางๆ ได โดยจะมีชองสกรูบริเวณ ปลายและโคนของหัวไมและมีนาํ้ หนักใหปรับเปลีย่ น 4 น้าํ หนักคือ 1,3,5 และ 7 กรัม สวนน้ําหนักมาตรฐานที่ติดมา คือขนาด 1 และ 7 กรัม

Hyper H Speed Face เทคโนโลยี Hyper Speed Face ชวยทํานาย Swing Weight Adjustment ความเปนไปได ไ ของตําแหนงอิมแพคของนักกอลฟเมื่อ คาสวิงเวทของบิก๊ เบอรธา แอลฟา สามารถปรับ ปปะทะหนาไมวา อยูต าํ แหนงใด รวมทัง้ ใชเปนฐานรหัสขอมูล ไดตง้ั แต D0 ถึง D5 โดยคามาตรฐานทีต่ ดิ ตัง้ มาคือ D3 กการปะทะลูกเพื่อชวยวิเคราะหความหนาบางของหนาไม วาเปนอยางไร Forged Composite สวนกระดองของ บิ๊ก เบอรธา อัลฟา ใชวัสดุที่ AAdvanced Adjustable HHosel มีน้ําหนักเบาและมีความแข็งสูง ชวยใหรักษารูปแบบการ ไดรฟเวอรบิ๊กเบอรธา สามารถปรับแตงลอฟท สามารถปรับแตงได 3 แบบโดยยังคงคาสวิงเวทไวท่ี D3 ได แและไลไดอยางอิสระตอกัน ชวยสรางความเร็วลูกกอลฟสูง แคลาเวย บิ๊ก เบอรธามาพรอมองศา 9.5 และ ขึ้นเพื่อเพิ่มรระยะทาง นักกอลฟสามารถเลือกไดจากองศา 10.5 และกานมาตรฐาน Fubuki ZT ที่แตกตางกัน 4 องศา (จาก -1 ถึง +2) เพื่อใหไดมุม เหิหินแและแบ็คสปน และไลที่ตางกัน 2 แบบ โดยตัวยอ D Instagram#Callawaythailand สําหรับวิถีแบบดรอวและ N สําหรับวิถีแบบตรง เพื่อใหได Twitter@CallawaygolfTHA

1stst issue April 2014

P 14-15 JEAB.indd 3

15 3/28/14 3:37 PM


‘สนีเดเกอร’ เชื่อพีจีเอ อาแขนรับสวิงรักรวมเพศ แบรนดท สนีเดเกอร โปรกอลฟมืออันดับ 19 ของโลก ชาวสหรัฐฯ รวมแสดงทรรศนะถึงประเด็นรอนในวงการกีฬา ถึงการเปดตัวของบรรดานักกีฬาทีเ่ ปนพวกรักรวมเพศ โดยอดีตแชมปเฟดเอ็กซคพั ป 2012 เชือ่ ในวงการมีนกั กอลฟ ชายมีผเู ลนทีเ่ ปนเกยแนนอน แตยงั มัน่ ใจวาพีจเี อทัวรพรอมจะตอนรับผูเ ลนทีก่ ลาเปดตัวเหลานีอ้ ยางแนนอน “ผมไมเชื่อเลยวาทุกวันนี้เราจะไมมีนักกอลฟที่เปนเกยเลยและผมก็ไมเห็นวามันเปนเรื่องใหญดวย ผม ไมคิดวามันจะสงผลกระทบอะไรตอชีวิตผมหรือฟอรมการเลนของผม ถาหากเราจะมีนักกอลฟสักคนที่เปนเกย” “ผมพรอมยินดีถาหากจะมีนักกอลฟพรอมเปดตัวออกมาวาเปนเกยแตเรื่องนี้เปนเรื่องสวนตัวและพวกเขาเอง จําเปนจะตองตัดสินใจดวยตัวของพวกเขาเอง” สนีเดเกอร เผย

‘อิงคสเตอร’ นั่งกัปตันทีมมะกัน สูศึกโซแลม 2015 ‘พี่เสือ’ งานเขา! ศาลสั ง ่ จ า ยค า เสี ย หาย 21 ล า น “ไทเกอร วูดส” กานเหล็กเบอร 1 โลกชาวสหรัฐฯ มีดวงใหเสียทรัพย ภายหลังบริษัท ETW ของเขา ถูกคําตัดสิน จากคณะลูกขุนสั่งใหชดใชคาเสียหายแกบริษัทของ Gotta Have It Golf Inc. ของบรูซ แม็ทธิวส เปนจํานวนเงิน ถึง 668,000 ดอลลารสหรัฐฯ หรือกวา 21 ลานบาท เรื่องราวดังกลาวเกิดขึ้น เมื่อป 2011 ซึ่งทั้งสองบริษัทเคยทําขอตกกันไววา ETW จะตองสงภาพพรอม ลายเซ็นของ ไทเกอร วูดส ใหกับบริษัท Gotta Have It Golf Inc. ตามจํานวนที่กําหนด อยางไรก็ตาม แม็ทธิวส อางวาบริษัทของกานเหล็กเบอร 1 ผิดขอตกลง และไดยื่นฟองตอศาล กอนที่จะมีคําตัดสินใหฝายหลังตองชดใช คาเสียหายดังกลาว รวมถึงทนายฝายโจทกยังเผยวา เมื่อรวมกับดอกเบี้ยแลว จํานวนเงินคาเสียหายทั้งหมดอาจ เพิ่มไปเปนถึง 1.3 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือกวา 42 ลานบาทเลยทีเดียว อยางไรก็ตาม วูดส ที่ปนี้เพิ่งทําเงินรางวัลไปไดเพียง 87,000 ดอลลารสหรัฐฯเทานั้น ไดสงตัวแทนออก มายืนยันวา บริษัทของเขาจะยื่นอุทธรณอีกครั้งตอไป

16 P 16-17_RUT.indd 2

จูลี อิงคสเตอร กานเหล็กสตรีวัย 53 ป ไดรับการแตงตั้ง ใหรับตําแหนงกัปตันทีมสหรัฐฯ สําหรับการสูศึกโซแลม คัพป 2015 นีแ้ ลว เพือ่ กูศ รัทธาหลังพายแพตอ ทีมยุโรปใน การแขงขัน 2 ครั้งหลังสุด กานเหล็กวัย 53 ป เผยถึงการเขามารับตําแหนง ครัง้ นีว้ า “มันไมใชเรือ่ งคอขาดบาดตาย คุณยังตองเปนคน เดิมตอนขึ้นเครื่องบินกลับบาน แตแนนอนวามันจะยอด เยี่ยมถาเรามีโทรฟติดมือมากับเราดวยมันไมใชเรื่องที่ เขาใจยาก คุณแคลงสนามไปเลนกอลฟ และเชื่อฉันเถอะ วา ถาเราเลนในแนวทางที่เราควรจะเลน เราจะมีความ สนุกในการเลน และเราจะไดแชมปกลับมา” อย า งไรก็ ดี อิ ง ค ส เตอร มี ส ถิ ติ เ ป น นั ก กอล ฟ หญิงสหรัฐฯ ที่เคยติดทีมมากครั้งที่สุดถึง 9 สมัย รวมถึง ยังครองสถิติทําแตมไดสูงสุด 18 แตม และชนะมากที่สุด 15 แมตช โดยครัง้ สุดทายทีเ่ ธอเขามาติดทีมคือเมือ่ ป 2011 ซึ่งครั้งนั้นทีมยุโรปเปนฝายเอาชนะไปได 15-13 แตม

www.HotGolfClub.com 3/26/14 3:37 PM


เรื่อง : Atapon / ภาพ : กองบรรณาธิการ

สื่อลือ รอรี่-วอซเนียคกี เตรียมวิวาห

‘อินบี’ รับงานหิน ลาแชมป 2014 ปารค อินบี นักกอลฟหมายเลข 1 โลก โหมโรงกอนที่ศึกดวลวงสวิงระดับเมเจอรหญิง รายการแรกของปอยาง คราฟท นาบิสโก แชมเปยนชิพ จะมีขึ้นที่สนาม มิสชันฮิลล คัน ทรีคลับ ระหวางวันที่ 3-6 เม.ย.นี้ ยอมรับยากที่จะตามรอยความสําเร็จของตัวเธอเอง เมื่อปที่แลว หลังกวาดสามแชมปเมเจอรแรกของปทั้งคราฟท นาบิสโก แชมปเปยนชิพ, แอลพีจีเอ แชมเปยนชิพ และยูเอส วูเมนส โอเพน “ปที่แลวเปนเรื่องยากที่จะหาคําใดที่ดีพอมาพูดถึงมันไดมันเปนฤดูกาลที่ยอด เยี่ยมที่สุดที่ฉันเคยมีมา บางทีฉันอาจไมมีทางทําลายสถิติที่ตัวเองสรางไวไดอีกแลว ฉัน แคพยายามจะทําผลงานใหดีขึ้นกวาเมื่อปกอน แตมันเปนเรื่องยากมากๆ” “แตปนี้จะตองเปนปที่ยอดเยี่ยมแนๆ ปกติแลวฉันไมใชพวกที่เครื่องรอนเร็ว ตั้งแตตนป แตฉันก็เลนไดดีมาสามสัปดาหติดๆ กัน ตอนนี้ฉันแคตองปรับปรุงเกมพัตต อีกเล็กนอยเทานั้น” ปารค กลาว

สภาเมืองซานดีเอโกอนุมัติ “ทอรรี ไพนส” จั ด ยู เ อสโอเพ น 2021 สภาเมืองซานดีเอโก ลงเสียงเปนเอกฉันท ใหสนามทอรรี ไพนส กอลฟคลับ รับหนาเสื่อ จัดการแขงขันศึกเมเจอร ยูเอส โอเพน ป 2021 นี้ หลังเคยจัดในป 2008 มาแลว โดย ครั้งนั้นเปน ไทเกอร วูดส ที่ไดแชมปไปครองอยางสุดประทับใจ โดยสมาคมกอลฟแหงสหรัฐฯ หรือ“ยูเอสจีเอ” จะจายคาเชาสนามและที่จอด รถใหกับสภาเมืองเปนเงิน 2.5 ลานดอลลารสหรัฐฯ ซึ่งมากกวาครั้งกอน 5 แสนดอลลาร สหรัฐฯ นอกจากนี้สภาเมืองยังจะไดรับเงินสวนแบงอีก 20% จากรายไดที่เกี่ยวของกับ การแขงขันดวย ขณะเดียวกัน จากรายรับดังกลาว สภาเมืองยังจะตองเจียดเงินราว 3-5 แสน ดอลลารสหรัฐฯ เพือ่ นําไปสรางสิง่ อํานวยความสะดวกและสนามทีฝ่ ก ซอมใหกบั นักกอลฟ ที่มารวมแขงขันดวย

สํานักขาวตางประเทศรายงานวาคูร กั แหงวงการกีฬา รอรี่ แม็คอิลรอยและแคโรไลน วอซเนียคกี เตรียมจูงมือเขาพิธีวิวาหที่มหานครนิวยอรก ในชวงเดือนพฤศจิกายน นี้จากที่ประกาศหมั้นหมายดวยแหวนเพชร 8 กะรัต เมื่อวันปใหมที่ผานมา โดยรายงานดังกลาวนี้ องอิงจากแหลงขาวที่นาเชื่อถือ ซึ่งระบุวา “พวก เขาเลือกนิวยอรกเปนสถานที่จัดงานแตง เพราะตอนนี้รอรี เองก็ลงหลักปกฐานใน อเมริกาแลวพวกเขาจึงคิดวามันสมเหตุสมผลดีและทัง้ คูจ ะทําทุกอยางใหวนั แตงงาน นี้เปนวันที่พิเศษอยางที่มันควรจะเปน” “ครอบครัวและเพื่อนๆ ตางมีความสําคัญมากสําหรับทั้งคู และเมื่อเงิน ไมใชปญหา พวกเขาพรอมจะสงเครื่องบินไปรับใครก็ตามที่พวกเขาตองการใหมา รวมงานที่นิวยอรก รวมถึง 1 ในนั้นคือ บิล คลินตัน ที่ รอรี เคยรวมเลนกอลฟ และทั้งคูก็มีความสัมพันธที่ดีกันนับตั้งแตนั้นมา” แหลงขาวเผย นอกจากนี้มีการรายงานดวยวาแม็คอิลรอย ไดวางตัวเพื่อนเจาบาวของ เขาเองไวแลวดวยคือ แฮรรี ไดมอนด นักกอลฟเพื่อนซี้ที่สนิทกันมาตั้งแตเด็ก

‘สตีฟ วิลเลียมส’ รับสํานึกผิด ใหสัมภาษณทีวีเยย ‘ไทเกอร’ สตีฟ วิลเลียมส ยอดแคดดี้คนดังชาวนิวซีแลนด เปดใจยอมรับรูสึกผิดที่เคยให สัมภาษณเยย ไทเกอร วูดส กานเหล็กหมาย 1 โลกชาวสหรัฐฯ ที่เคยรวมงานกัน มานานกวา 12 ป ควาแชมปเมเจอรรวมถึง 13 สมัย กอนแยกทางกันในป 2011 วิลเลียมส ใหสัมภาษณกับสื่อเมื่อครั้งชวยแบกถุงให อดัม สกอตต ควาแชมป บริดจสโตน อินวิเตชันแนล เมื่อป 2011 โดยพุงเปาไปที่ ไทเกอร เต็มๆ วา “ตลอด เวลาการเปนแคดดี้มากวา 33 ป ควาแชมปมา 145 รายการ นี่คือแชมปที่ยอด เยี่ยมที่สุดในชีวิตของผม” ขณะที่ลาสุดวิลเลียมสยอมรับเสียใจกับเรื่องดังกลาววา “อยางแรก ถา คุณเปนแคดดี้เรื่องแบบนี้จะไมมีวันเกิดขึ้นเลย แนนอนวาเวลานั้นผมตื่นเตนอยาง มาก หลังจากไมไดถือถุงลงแขงมานานหลายเดือน ผมไมคิดเลยวาจะมีใครยื่น ไมโครโฟนมาใหผม ตอนหลุม 18 ทั้งที่ผมเปนแคดดี้ เรื่องแบบนี้ไมเคยเกิดขึ้นมา กอนเลยจริงๆ” 1stt issue April 2014

P 16-17_RUT.indd 3

17 3/26/14 3:37 PM


เรื่อง/ภาพ Jenova’7

Paula Creamer

75-foot putt seals HSBC Champions win

“พิ ง ค แพนเตอร” พอลลา ครีมเมอร โชวเกาทีช็อตได แมนยําจากไดรฟเวอรรุนลาสุด JetSpeed กอนที่จะพัตต อิเกิ้ลระยะ 75 ฟุต เอาชนะอาซาฮารา มูโญส ในการ ดวลเพลย อ อฟคว า ถ ว ยแอลพี จี เ อทั ว ร ร ายการที่ 1 0ให กับตนเองในศึก HSBC Women’s Champion ทีส่ งิ คโปร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ที่ผานมา หยุดสถิติชวดแชมปยาว นานถึง 2 ป ไดสําเร็จ พรอมทะยานขึ้นสูอันดับ 8 ของ โลกอยางสวยงาม พอลลาทําสกอรหลังจบ 72 หลุม ที่ 10 อันเดอรพาร เทากับอาซาฮารา มูโญส จึงตองตัดสินดวย การดวลเพลยออฟที่หลุม 18 โดยในหลุมแรกทั้งครีมเมอร และมูนอซ ตางเซฟพารไดดวยกันทั้งคู กระทั่งการเพลย ออฟหลุมที่ 2 ครีมเมอร มาโชวช็อตมหัศจรรยดวยการ พัตตระยะกวา 75 ฟุตสงลูกเลีย้ วลงหลุมไปเหมือนกับบังคับ ได เก็บอีเกิลสพรอมกับควาแชมปไปครอง จากที่มูนอซ ทําไดแคเบอรดเี ทานัน้ พรอมรับเงินรางวัล 210,000 เหรียญ สหรัฐ หรือราว 6.9 ลานบาท

พอลลาเผยหลังจากกอดถวยแชมปวา “มัน เปนความรูสึกที่ยอดเยี่ยมมากแมทชนี้จะเปนแมทชที่ จะติดตราฉันไปตลอดกาล หลังจากหางหายจากแชมป มาเกือบๆ จะ 3 ป นี่คือผลตอบแทนของความมานะ พยายามที่ฉันทุมเทฝกซอมมาตลอดและนี่คือเหตุผลวา ทําไมฉันจึงชอบการแขงขันและพยายามทํามันแมจะ สําเร็จหรือไมสําเร็จบางก็ตาม แลววันนี้ฉันก็ไดกอดถวย แชมปอีกครั้ง มันวิเศษมากจริงๆ” Driver Fairway Hybrid Irons Wedges Putter Apparel Footwear

18 P 18_RUT.indd 2

: : : : : : : :

WHAT’S IN BAG TaylorMade Jetspeed 10.5 TaylorMade RBZ Stage 2 15.0 & 19.0 degrees Adams IDEA super 9031 TaylorMade RocketBladez Tour 5-9 and PW TaylorMade Tour Preffered XFT ZTP 50 & 54 degree TaylorMade Ghost Daytona 12 adidas Puremotion adidas adistar www.HotGolfClub.com 3/26/14 3:44 PM


เรื่อง : พงษศักดิ์ วอทอง ภาพ : กองบรรณาธิก าร

ปิดฉากสวย กอล์ฟสมัครเล่น “BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2013” คนไทยเจ๋ง ซิวแชมป์ CATEGORY 1 การ แขงขัน “บีเอ็มดับเบิลยู กอลฟ คัพ อินเตอรเนชัน่ แนล เวิลด ไฟแนล 2013” เปนหนึ่งในรายการแขงขัน ทัวรนาเมนตกอลฟระดับมือสมัครเลนที่ใหญที่สุดในโลก และมีจํานวนผูเขารวมแขงขันมากที่สุดรายการหนึ่ง โดย BMW Golf Cup International จัดขึ้นเปนครั้งแรกในป 1982 ที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งไดรับความนิยมทั่วโลกมีผูเขา ร ว มแข ง ขั น เป น ลู ก ค า ของบี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู จ ากประเทศ ตางๆ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นทุกป โดยการ แขงขัน BMW Golf Cup Internationalในครั้งนี้ แบงเปน ประเภทชาย แตม ตอ 0-12, ประเภทชายแตมตอ 13-28 และประเภทหญิง แตมตอ 0-28 โดยมีนักกอลฟกวา 120 ทาน จาก 50 ประเทศทั่วโลกเขารวม ก็ไดเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่ ง ในการแข ง ขั น นั้ น เต็ ม ไปด ว ยบรรยากาศ ของมิตรภาพและการตอนรับเปนอยางดีของเจาภาพ อยาง BMW โดยหนึ่งในไฮทไลทของการแขงขันในครั้ง นี้ คงจะหนีไมพน การเชิญแขกพิเศษอยาง นิค ฟลโด ตํานานนักกอลฟชาวอังกฤษ มาเปดคลินิกกอลฟ พรอม ทั้งมอบรางวัลใหกับผูชนะในแตละประเภท ในค่ําคืนของ งานกาลาดินเนอร อีกดวย โดยในการแขงขันสนามสุดทายนีจ้ ดั ขึน้ ณ สนาม กอลฟบลูแคนยอน คันทรี คลับ จ.ภูเก็ต การแขงขันกอลฟ สมัครเลน“บีเอ็มดับเบิลยู กอลฟ คัพ อินเตอรเนชั่นแนล เวิลด ไฟแนล 2013 โดยการแขงขันในรอบสุดทายที่ ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ตนี้ จะแขงขันกันทั้งหมด 3 รอบ โดยเมื่อแขงขันกันครบ 36 หลุม ผูเขารวมแขงขันที่ทํา คะแนนดีทส่ี ดุ 10 อันดับแรกในแตละ ประเภท จะผานการ ตั ด ตั ว เข า ไปแข ง ขั น ในรอบสุ ด ท า ยเพื่ อ หาผู ช นะเลิ ศ ประเภทบุ ค คลในแต ล ะ ไฟลท แ ละประเภทที ม จาก ประเทศที่เขารวมการแขงขัน ซึ่งในการแขงขัน มีนักกอลฟสมัครเลนไทย เขารวมการแขงขัน โดยหนึ่งในนั้น คุณบุญมา ฉายา สามารถเอาชนะผูเขาแขงขันกวา 50 ประเทศทั่วโลก ใน การแขงขันประเภท Men Category 1 คุณบุญมา ฉายา นักกอลฟมือสมัครเลนไทย สามารถควาแชมป ประเภท Men Category 1ทําสกอร รวม 111 (36, 39, 36) ชนะขาดผูตามอยางทิ้งหาง สราง ชื่อเสียงใหกับตนเองและคนไทยในรายการแขงขันในครั้ง นี้ “สําหรับแชมปในการแขงขันกอลฟบีเอ็มดับเบิลยู กอลฟ คัพ อินเตอรเนชั่นแนล เวิลด ไฟแนล 2013 ผมดีใจมาก เพราะวา รายการนี้ถือวาเปนรายการที่ใหญ ที่สุดในชีวิตของผม ที่ผมสามารถควาแชมปไดเพราะการ แขงขันเปนการแขงขันที่ไมใชเฉพาะแตคนไทยเทานั้น แตเปนการแขงขันที่คัดเอาแชมปของแตละประเทศ กวา 50 ประเทศทั่วโลกมาแขงขันกอลฟรายการนี้ ในรอบ นอกจากนี้ แชมปประเภท Men Category สุดทาย ซึ่งแตละคนที่มาถือวาเจงพอสมควร” คุณบุญมา 1 ยังกลาวตออีกวา “ผมรูสึกตื่นเตนมากในการแขงขัน กลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันสุดทาย ซึ่งเปนวันที่ขับเคี่ยวกัน มาก ยอมรับวาหนักใจมากๆ แตก็พยายามประคองเกม เอาไวใหไดและคิดวาพยายามเลนไปตามเกมของตัวเอง

และพยายามทําตามฟอรมของตัวเอง ซึ่งที่จริงแลวลึกๆ ยอมรับวายังตื่นเตนอยูยิ่งตัวเองเปนผูนําดวยแลวก็ยิ่งตื่น เตนเขาไปอีก แตสุดทายแลวผมก็สามารถประคองเกม ไดจนจบการแขงขัน” 1stt issue April 2014

P 19_RUT.indd 2

19 3/27/14 4:05 PM


เรียบเรียง : ดาริณี นิมิตรพันธ / ภาพ : NIKEGOLF

SPEEDLOCK RZN CORE TECHNOLOGY

สุดยอดเทคโนโลยีแกนกลางใหม พัฒนาศักยภาพในแบบที่นักกอลฟตองการ

ใน NEW RZN GOLF BALL 2014

ไนกี้กอลฟเปดตัวลูกกอลฟใหมดวยการออกแบบ แกนกลางแบบ interlocking RZN Core ที่ใหพลังที่มาก ขึ้นที่จุดตีกระทบลูก สงพลังใหลูกไปไดไวขึ้น ระยะทาง ไกลกวาเดิมและใหการเหินลอยของลูกมีเสถียรภาพดีขึ้น เปนครั้งที่สองแลวในรอบสามปที่ไนกี้กอลฟ เปนรายแรกที่ไดพัฒนาเทคโนโลยีใหมของลูกกอลฟออก สูต ลาด เริม่ จากการไดสง ลูกกอลฟรุน 20XI ทีม่ าพรอมกับ เทคโนโลยี RZN Core ที่สามารถเปลี่ยนเกมการแขงขัน ของคุณได มาสูนวัตกรรมลาสุดคือ เทคโนโลยี Speedlock RZN Core และไดสงลูกกอลฟในตระกูล 4 แบบสู นักกอลฟทั้งหลาย ไดแก RZV Platinum, RZN Black, RZN Red, RZN White ซึ่งไดถูกออกแบบมาเพื่อใหระยะทางที่ ไกลขึ้น ใหความรูสึกและความมั่นคงขณะตีที่ดีขึ้น และ เสถียรภาพของลูกขณะเหินในอากาศที่มากขึ้นกวากอน เทคโนโลยี Speedlock RZN Core ที่เปน เอกสิทธิ์เฉพาะของไนกี้ออกแบบดวยการผสานกันภายใน ของแกนกลางกับชั้นตอมา โดยพื้นผิวของแกนกลางจะ ถูกออกแบบใหมีพื้นผิวคลายรังผึ้ง ที่จะสามารถเชื่อมตอ พื้นที่ผิวเขากับชั้นตอมาที่ถูกอัดขึ้นรูปใหเกิดเปนพันธะ ที่แข็งแรงซึ่งจะชวยใหเกิดการถายเทพลังของแตละชั้น ไดอยางเต็มที่ตั้งแตชั้นเปลือกของลูกกอลฟที่เปนจุดรับ แรงตี เปรียบเทียบไดกับเมื่อเราใชยางรถยนตสําหรับวิ่ง บนหิมะที่จะชวยเพิ่มการยึดเกาะถนนได แกนกลางแบบ Speedlock นีไ้ ดผสานกับในแนวเรขาคณิต เพือ่ กําจัดการ บิดลื่นของแกนซึ่งปกติอาจเกิดขึ้นไดในขณะตีลูกในลูก กอลฟทั่วๆ ไป ที่มีแกนกลางแบบผิวเรียบและจะเกิดการ สูญเสียพลังงาน เปนผลใหความเร็วและระยะทางลดลง

20 P 20 AD Advertoria _Rut.indd 1

แตเทคโนโลยี Speedlock จะชวยแกไขจุดบกพรองนี้เพื่อ ใหการถายเทพลังงานระหวางชั้นภายในลูกกอลฟเกิดขึ้น ไดเต็มที่มากขึ้น สงผลตอความเร็ว ระยะทาง รวมทั้ง เสถียรภาพขณะลอยอยูในอากาศไดมากขึ้นดวย “เรารูดีวาแกนกลางแบบเกานั้นไมสามารถ ถายพลังงานไดรอยเปอรเซ็นตเราจึงไดรวมมือกันกับ DuPont เพื่อคิดคนแกนกลางที่ใชเรซิ่น RZN ที่นุมขึ้นและ

เร็วขึ้น เพื่อสรางแกนกลางแบบ interlock เพื่อลดการสูญ เสียพลังงานในการตี ซึ่งมันจะใหผลที่ดีขึ้นตอระยะทาง กับทุกๆ หัวไมและเหล็ก รวมทั้งความรูสึกและเสียงที่นุม นวลขึ้นในขณะพัตตบนกรีน วัสดุเรซิน่ RZN ทีเ่ บานีท้ าํ ใหเราสามารถทดน้าํ หนัก ไปที่เปลือกของลูกกอลฟได เกิดเปนลูกกอลฟ RZN ใหม ขึ้นในตระกูลนี้ และใหคา MOI ที่สูงมากในลูกกอลฟ ซึ่ง จะชวยใหเกิดเสถียรภาพสูงอยางไมนาเชื่อในขณะลูก กอลฟลอยไปในทุกสภาพลม” ร็อค อิชิอิ ผูอํานวยการ

อาวุโสฝายพัฒนาผลิตภัณฑกอลฟ กลาว นักกอลฟไนกีห้ ลายคน อาทิ รออรีย แมคอิลรอย และพอล เคซีย ไดเริม่ ลองใชลกู กอลฟใหมนใ้ี นการแขงขัน ฤดูกาล 2013 แลว ลูกกอลฟใหมนี้ไดถูกเคลือบผิวชั้นนอกดวยไว เพื่อใหลูกเกิดสปนไดอยางที่ตองการ ซึ่งการเคลื่อบนี้ชวย การสัมผัสของลูกกับรองบนหนาไมเพื่อใหการควบคุม ลูกที่ดีกวาทั้งในหัวเหล็กและ wedge นอกเหนือไปจาก เปลือกและแกนกลางที่นุมขึ้น การเคลือบพื้นผิวนี้จะชวย ใหเกิดเสียงและความรูสึกที่ดีขึ้น แมวาการตีจะไมตรงจุด ศูนยกลางก็ตาม ลูกกอลฟใหมจากตระกูล RZN ของไนกี้นี้ ได ออกวางจําหนาย 4 แบบดวยกัน คือ RZN Platinum : ชวยการควบคุมลูกในระดับ Tour Performance และใหสปนปานกลาง RZN Black : ชวยเพิ่มระยะทางในระดับ Tour Performance distance และใหสปนตํา RZN Red : ลูกกอลฟ 3 ชั้น ใหสปนตําใน ไดรฟเวอร เพิ่มระยะแครี่ที่ไกลขึ้น RZN White : ลูกกอลฟ 3 ชั้น เปลือกและแกน กลางเรซิ่นใหมใหฟลลิ่งที่นุมขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการ เลนใหดียิ่งขึ้น ออกวางจําหนาย : มีนาคม 2557 ราคาโหลละ จําหนาย 2,350 บาท

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-646-6180

www.HotGolfClub.com

3/28/14 4:22 PM


เรรอง อง : สรรหา

Pumagolf Duo Swing Polo เสื้อกอลฟรุนใหมจากพูมากอลฟ ปกคอเสื้อคุณภาพเดียวกับคุณภาพ ตัวเสื้อ กระดุม 3 ตําแหนงที่สาบ เสื้อ ใชผาโพลีเอสเตอรแบบพิเศษ เนื้อผาสามารถระบายอากาศไดดี ใหความโปรงเบา และเย็นสบาย เหมาะกับสภาพอากาศในเมืองไทย ออกแบบใชสีสันที่สวยงาม โดดเดน >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เยอรมัน สปอรต แอนด ไลฟ สไตล จํากัด โทร.038-370731

Tourstage X-Driver & Fw Gr 2014 ไดรฟเวอรและแฟรเวยวูดตัวใหมในตระกูล X-Drive ลาสุดจากทัวรสเตทแบรนดดัง แหงแดนอาทิตยอุทัย รูปทรงคลาสสิคตอบ สนองนักกอลฟระดับที่ตองการพัฒนาฝมือ จนไปถึงระดับแขงขัน คอนเซปทหลักของ โมเดลนี้ก็เปนเรื่องของหนาไม โดยเรียก วา Power Slit คือการออกแบบหนาไมแบบ ใหมเอี่ยมที่มิไดตอบสนองการอิมแพคจาก หนาไมเทานั้น แตพลังงานสะทอนกลับนั้น รุนแรงมากจากสวนกระดองเลยทีเดียว >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท แอคเซอร สปอรต จํากัด โทร.02-248-2755-60

Pumagolf Roadmap Stripe Polo อีกรุนที่โดเดไมแพกันแบบเสื้อผานกรรมวิธี การเย็บแบบพิเศษที่ตําแหนงแขนเสื้อเพื่อ ลดการเสียดสีใหกับผูเลนกอลฟ ปกคอเสื้อ คุณภาพเดียวกับตัวเสื้อ เพิ่มความเทหดวย การปกแคทโลโกที่ตําแหนงอกเสื้อดานซาย โครงสรางเนื้อผาพิเศษชวยใหผูสวมใสรูสึกเบา สบาย ระบายอากาศไดดี ใชสีสันที่สวยงาม เพิ่มลายกราฟฟคใหกับตัวแบบ >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เยอรมัน สปอรต แอนด ไลฟสไตล จํากัด โทร.038-370-731

Bescon อุปกรณชวยในการฝกซอมของทานนักกอลฟตั้งแตการเช็คอาการโอเวอรสวิง Bescon ผลิตดวยวัสดุที่มีนําหนักเบา จึงทําใหคุณสามารถซอมวงสวิงไดใน ทุกที่ และเพียงเสียงคลิกจาก Bescon คุณจะพบวาวงสวิงของคุณไดเปลี่ยน ไปอุปกรณชวยฝกนี้มีประโยชนหลายดานซึ่งเมื่อคุณรูสึกวาสูญเสียจังหวะใน การสวิงไมกอลฟ Bescon สามารถชวยคนหาวงสวิงของคุณใหกลับมาได นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อแขนและไหล ซึ่งจะสง ผลใหทานสามารถเพิ่มระยะในการตี เสียงที่ดังเวลาที่ทานสวิงไมกอลฟจะ เปนตัวบงบอกไดวาจังหวะอิมแพคของทานทําไดดีแคไหน รางกายมีการจัด ลําดับที่ถูกตองหรือไม รวมทั้งการจัดทาทางและการหาเทมโปในการตีแตละ ช็อตไดเปนอยางดี Bescon วางจําหนายในราคา 4,960 บาท หาซื้อไดแลววันนี้ที่ สยามพารากอน, เอ็มโพเรียม JW Golf ธนิยะ , Durafit Shop All Star www.HotGolfClub.com 22 P 22-23 jeab.indd 2

3/27/14 6:25 PM


Scotty Came Cameron ron SSelect พัตเตอร Scotty Camero Cameron on Select ผลิตโดยการกลึงอยางแมนยํา มีรูปทรงที่ลงตัว พรอมระ มระบบการถ บบการถวงน้ําหนักที่ไดรับการยอมรับ จากนักกอลฟในทัวร วาให ใหหความสม วามสมดุล และเสถียรภาพขณะ พัตตท่สี ุดยอด พัตเตอร SSelect รุนลาสุด จะประกอบดวย พัตเตอรรูปทรงเบลดที่ไดรรัับความนิยมจากนักกอลฟในทัวรสูงสุด Newport และ Newport 2.5) และพัตเตอร สามรุน (Newport, Newp port 2 แล ขนาดกลางสองรุ (Fastback และ Squareback) ที่มี ทรงมัลเล็ทขนาดกลางสอ งรุน (Fas งหมายบวก ยใหเล็งไดอยางแมนยําสูงสุด เสนเล็งทรงเครื่องหมายบว วก ชวยใ >> พัตเตอร Scotty Cameron Camero Select รุนใหม วาง ตลาดพรอมกันแลววันนนีนี้ โดยมีราคาตั้งที่ 18,000 บาท >> สอบถามเพิ่มเติมไดดที่ บริษัท แอคูชเน็ท กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร โทร.02-751-4082-5 ร.02-75

PING i25 Iron ชุดเหล็็กใหมเอีี่ยมจากคายปงสําหรับนักกอลฟทีี่ตองการพัฒนาเกมสส การเลนใหดียิ่งขึ้น ใบเหล็กขึ้นรูปดวย 17-4 Stainless Steel ใหการตีตี กระทบที่หนักแนนอยางที่นักกอลฟมือดีชอบ วางทังสเตนไวตรงปลาย าย ใบเพิ่มคาแรงเฉื่อยใหมากขึ้น พรอมโพรงหลังใบเหล็กเพิ่มสมรรถนะใน ะใน การชดเชยความผิดพลาดแมตีไมโดนสวีทสปอต ขนาดของใบและการ การ ออกแบบออฟเซ็ทใเหมาะสมในเหล็กแตละเบอรเพื่อการใชทุกเหล็กได อยางมีประสิทธิภาพสมําเสมอกัน วางจําหนาย 5-9 , PW นักกอลฟ สามารถฟตติ้งกอนนําสงสินคาไปใชจริง >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท อีซี่ กอลฟ จํากัด โทร.02-158-2744-6

Tour Preferred X ลูกกอลฟทรงประสิ ป ิทธิิภาพเทาทีี่เทยเลอรเมดเคยผลิิตมา Tour Preferred X ตอบสนองไดทุกช็อตตั้งแตทีออฟจนถึงกรีน REACT™ Core เทคโนโลยีที่จะสรางความเร็วของลูกกอลฟใหเพิ่มขึ้นจาก การตีทุกรูปแบบสงผลใหทุกช็อตนั้นไดระยะที่เพิ่มขึ้น Spin Mantle™ อออกแบบมารองรับสปนเรทที่แตกตางกันจากทุกอุปกรณ เพื่อใหทุกลูกที่เลนนั้นตอบสนองความตองการที่แตกตางกันไป Low-Drag Performance Aerodynamics (LDP™) เทยเลอรเมด ดีไซนดิมเปลหรือรอยบุม 322 รอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทะยานแหวกอากาศสามารถสูกับลมแรงไดอยางมีพลังและให ทะยานแหว วิถีลูกพุงอยางมีพลัง นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหมเอี่ยมที่เรียก วา Soft Tec Tech™ คือชั้นเปลือกนอกที่ผลิตจาก cast urethane ให ความรูสึกนุมนวลเมื่อตีกระทบโดยเฉพาะลูกที่เลนรอบกรีนและให ความทนทานสูงกวาลูกกอลฟรุนผานๆ มา Tour Preferred X จะ ความทนทา เนนหนักใน ในเรื่องของการใหระยะที่เพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกับ Lethal แตยังคงใหอัตตราการสปนหรือ การบังคับช็อตในการเลนลูกสั้นได ยอดเยี่ยมกว มกวาดวย new Soft Tech cover นั่นเอง >>สอบถาม เพิ่มเติมไดที่ เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660-3900 โทร.02-66

1st issue April 2014

P 22-23 jeab.indd 3

23 3/27/14 4:17 PM


CLOTHING STYLES FOR

PLUMP GOLFERS.

แตงกายสไตล นักกอลฟเจาเนื้อ... นัเหมาะเจาะสวยงาม กกีฬาสวนใหญแตจะมีในเวทีรูปรกาอลงและสฟระดัวนสับโลกดที่

มิไดจํากัดเรื่องรูปรางที่สันทัดเทานั้นจึงจะตี กอลฟไดยอดเยี่ยม จะเห็นวาหลายๆ คนที่เปน จอมหวดมือดีของโลกก็สามารถเปนคนเจาเนื้อ ไดเชนกัน และแตละคนมีวิธีการแตงกายที่จะเสริม สรางใหตนเองนั้นเกิดความมั่นใจจนควาชัยชนะ มากอดไดเลยทีเดียว ใน Hot Fashion ฉบับนี้ จึงขอนําเสนอนักกอลฟเจาเนื้อกับการแตงกาย ของพวกเขาในปนี้กัน

25 ป คนนี้จึงไดเซนตสัญญากับบริษัทผู ผลิตและจําหนายเครื่องแตงกายและรองเทา กอลฟแบรนด เพื่อแตงตั้งเปนแบรนดแอม บาสซาเดอรคนที่สองเพื่อสวมใสรองเทา เมื่อกุมภาพันธที่ผานมานี่เอง หลังจากเซนต กับ Ryan Moore นักกอลฟหนุมแชมป PGA Tour 3 รายการไปกอนหนานี้ ดูการแตงกายของเธอในปนี้ เนน เสื้อผาที่เรียบงายไมหวือหวา เนนสวมใส กางเกงขายางหรือไมก็กางเกงสี่สวนเปน Inbee Park หลัก เทาที่ดูมาเราไดเห็นเธอสวมกระโปรง หากจะใหนึกถึงนักกอลฟสาวรางอวบ ภาพของ นอยมาก แตสิ่งที่เธอขาดไม ไดคือ บอดี้สูท ปารค อินบี จะชัดแจมขึ้นมากอนใคร เพราะนอกจากเธอจะ รัดกลามเนื้อเพื่อเคนพลังจากกลามเนื้อให เปนสาวรางอวบที่ตีกอลฟเกงมากแลวเธอยังพิสูจน ใหเห็น สวิงไดอยางมีประสิทธิภาพ และนอกเหนือ วามือหนึ่งของโลกนั้นไมจําเปนตองมีรูปรางที่ผอมเพรียว จากนั้นมันยังชวยกระชับสัดสวนของเธอได ก็สวิงไดอยางมีพลังและสามารถเอาชนะใครตอใครได ดวย อีกดวย เสื้อผาที่เธอสวมใส ในการแขงขันคือ ผลงานที่สุดยอดของเธอเมื่อปกอน นักกอลฟเกาหลี ใตวัย FILA GOLF

24

www.HotGolfClub.com


เรื่อง : Golf Trendy

John Daly โปรจอมเกาที่แตงตัวจัดจานกับแบรนด Loudmouth Golf ที่ยังคงคอนเซปท จี๊ด จาดเหมือนเชนเคย อาทิ ชุดกางเกงลาย พรางทหารสีชมพู เขาคูกับโปโลสีบานเย็น อิ่มทั้งสีทั้งรูปรางในศึก Qatar Masters เมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา หรือจะเปนชุด ลายธงชาติอเมริกา ในศึก 2014 AT&T Pebble Beach National Pro-Am ก สรางสีสันและความคึกคักใหคนดูไดไม นอย

Jason Dufer เจสัน ดัฟเนอรเปนอีกคนที่ถือวาแตงตัวไดสมารทขณะแขงขัน หนุมวัย 35 ป ผูนี้มีมาดเครงขรึม เก็บอารมณและอาการไดดีมากคนหนึ่ง การแตงตัวของเขา ก็จะเนนแบบ Traditional Style เสื้อโปโลสีพื้นคูกับกางเกงสีพื้นคาดเข็มขัดแบบ คลาสสิค เชน ในศึก Cadillac Championship golf tournament เมื่อมีนาคม ที่ผานมา เขาเลือกสวมโปโลสีแดง เขาชุดกับกางเกงขายาวสีเทาออน ดูเปนผูดี และลบความทวมของเขาไดมากทีเดียว

Patrick Reed แพทริค รีด เจาของแชมป WGC Cadillac Championship 2014 โปรหนุมรางทวมอีกรายที่พิสูจนฝมือไดชัดเจนวานําหนัก และไขมันนั้นไม ไชอุปสรรคในการควาแชมป ในศึกครั้งนี้แมวันที่หยิบ แชมปจะสวมใสสีแดงแรงฤทธิ์ แตกอนหนานั้นเขาเลือกชุดสีนําเงิน เรียกพลังแหงความมุงมั่น เขาคูกับกางเกงสีดําเปนหลัก

1st issue April 2014

25


IGNORE THE DANGER AND NARROW YOUR SIGHTS.WITH

THE NEW HYBRIDS แล ว ก็ดําเนินเดินทางมาถึงการแนะนําไฮบริดรุนใหมลาสุดประจําป 2014 แนวทางของการแขงขันในปนี้ก็ยังคงไม หนีจากการคิดคนหนาไมที่สรางสปดบอลใหรวดเร็ว พรอมรูปทรงหัวไมที่ ใชงาย แอดเดรสแลวเพิ่มความมั่นใจใหกับ นักกอลฟ ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มเติมการดัดแปลงเปลี่ยนลอฟทเปลี่ยนไลนไดเชนเดียวกับไดรฟเวอรและแฟรเวยอีกดวย

TOURSTAGE X-FW GR 2014 ไฮบริดรูปทรงคลาสสิคออกแบบ ดวยคอนเซปทหลักของโมเดล นี้ก็เปนเรื่องของหนาไมเชนกัน โดยเรียกวา Power Slit คือการ ออกแบบหนาไมแบบใหมเอี่ยมที่ มิไดตอบสนองการอิมแพคจาก หนาไมเทานั้น แตพลังงานสะทอน กลับนั้นรุนแรงมากจากสวน กระดองเลยทีเดียว รุนนี้มี 4 เบอร คือ #2 19 องศา ,#3 21 องศา ,#4 23 องศา และ #5 25 องศา

XXIO8 UTILITY

NIKEGOLF NEW VRS COVERT 2.0 HYBRIDS ไฮบริดที่ไดถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้น จากผลงานการพัฒนาของวิศวกรของไนกี้ที่พบวาขนาด ของหัวไมตางๆ ที่นักกอลฟใชงานกันในขณะนี้ ทั้งไดรฟเวอรและหัวไมแฟรเวยนั้น ตางมี ขนาดของหัวไมที่เล็กลงจากเดิม จึงไดนําหลักการนี้มาพัฒนาตอเนื่องไปกับหัวไมไฮบริด ใหม ดวยหลักการการออกแบบจากวิศวกรที่เรียกวา “Linear Transition Design” คือ ปรับใหหัวไมมีขาดเล็กลง ในขณะที่มีการปรับพื้นที่หนาไมใหมีความสูงมากขึ้นดวยใน แตละรุน หัวไมไฮบริดเบอร 2 และ 3 จะมีหัวที่ใหญกวา เนนการตีบนแฟรเวยเพื่อให ลูกไปไดไกล ในขณะที่หัวไมไฮบริดเบอร 4 และ 5 จะเนนไปที่การตีขึ้นกรีนสําหรับแอพ โพรชช็อต ทั้งรุน VRS Covert 2.0 Tour และ VRS Covert 2.0 Hybrids ยังคงใชการ ออกแบบดวย High-Speed Cavity Back รวมกับ Fly-Brace เพื่อใหการตีที่ไปไดไกลและ ตรงกวาเดิม ซึ่ง cavity back design นี้จะชวยเพิ่ม moi และทําใหดานทายของหัวไม แข็งแรงมั่นคงขึ้นเพื่อทําใหเกิดการถายเทพลังไปยังหนาไมไดอยางสมบูรณมากขึ้น

26 P 26-27 jeab.indd 2

ยูทิลิตี้วูดรุนนี้ออกแบบบนคอนเซปท “New Dual Speed Technology” ทุกสวนสัดสามารถ เรงสปดไดมากขึ้นเร็วขึ้น หนาไมใชวัสดุ HT1770 ผานกระบวนการ FORGED จึงมีความเบา, แข็ง และยืดหยุน การฟอรจแบบพิเศษนี้จะทําใหหนาไมบางลงกวาเดิม สงผลใหสรางความ สมดุลของหัวไดดีขึ้น ตีตรง บอลลอยโดงไดงายขึ้นดวยการถวงวัสดุ Tungsten Nikel ขนาด 4.2 กรัม สวนโครงหัวไมผลิตดวยวัสดุ Maraging Steel ใหความรูสึกอิมแพคที่หนักแนน ออกแบบเพิ่มความบางบริเวณรอบหนาไม ตรงสวน ลางและจุดกึ่งกลางของหนาไมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดีดตัวของ หนาไม ใหหนาไมทํางานเต็มพื้นที่ การออกแบบกานจาก วัสดุ NANOALLOY ใหมีนําหนักเบาลงและมีจุด ศูนยถวงของกานขยับขึ้นมาบริเวณใกล กริพมากขึ้น 10 มม. สวนกริพใหมีนําหนักนําหนักเพียง 33 กรัม สวนของยูทิลิตี้นั้นหนัก 41.5 กรัม รวมถึงรองตางๆ ในกริพที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม รวมทั้งการออกแบบความแข็งงอ ของกานตั้งแตปลายกานจนถึงปลายกริพ สรางความสมดุลและโมเมนตั้มที่เหมาะสมใหกับ หัวไม พรอมทําให SWING MOI ลดลง

www.HotGolfClub.com 3/27/14 4:20 PM


เรื่อง : GolfZilla

MIZUNO JPX EZ HYBRIDS ไฮบริดที่ทําความจุไวสูงสุดถึง127 ซีซี. ใหการชดเชยความผิดพลาดเปนเยี่ยมดวย เทคโนโลยีหนาไมแบบสุดโตง ไมวาจะเปน Flex Crown design หนาไมยืดหยุนบิดรูป รองรับการอิมแพคไดดีแมไมโดนสวีทสปอตก็ตาม Hot Metal Face หนาไมแบบบางสุด ผานกระบวนการมาราจจิ้งใหความความรูสึกอิมแพคที่หนักแนน Face Forward design มีลดี ดิง้ เอจดอยูห นาไมสว นหนาเขาบอลไดดยี ง่ิ ขึน้ รูปทรงคลาสสิคสวยงามตามแบบมิซโู น

X2 HOT HYBRIDS ดานแคลลาเวยฝง ตระกูล X2 Hot ก็มา พัฒนาเทคโนโลยีหนาไมของไดรฟเวอร Hyper Speed FaceTM Cup คือหนาไมแคบลง, นําหนักเบาลง และวัสดุุ 455 carpenter steel ที่มีความทนทาน ตางถููกดีไซนมาเพื่อใหไดสปดบอลที่เร็วทั่วทั้ง หนาไม, ระยะทางที่สมําเสมอ, มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ได CT เหมือนกับไดรฟ เวอร ซึ่งเปนครั้งแรกที่ไมแบบไฮบริดสามารถทําได CT จะสููงถึง 22% หากตีกลาง หนาไม หรือยังสููงกวา 30-40% แมตีไมโดนกลางหนาไม เมื่อเทียบกับรุน X Hot โดย มากถึงกวาราว 15 หลา มีท้งั รุน Pro และ Standard ใหเลือก

COBRA NEW BIO CELLS S ไฮบริดที่พิถีพิถันในเรื่องขงหนาไมอีกโมเดลดวย BIO CELL E9™ FACE TECHNOLOGY บวกกับ HIGH STRENGTH STEEL FACE หนนาไม าไมที่ผานกระบวนการฟ นกระบวนการฟอรจ พรอมการดึงเอา น้ําหนักสวนหนาไมไปดานหลังใหมากขึ้น จนเรียกวา super low CG และ high MOI. ตี ยังไงก็ลอย สวนบอดดี้ 17-4 Stainl ขณะอิมแพค และ ainless Steel Body ใหความหนักแนนขณ MYFLY8 WITH SMARTPAD™ นลอฟทที่งายดาย D™ TECHNOLOGY เทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนลอฟ ขึ้นและมีความถี่มากขึขน้น ไดรูปแบบมากถึง 8 แบบเลยทีเดียว

PING i25 วัสดุที่ใชขึ้นรูปหัวยังคงเปน 17-4 stainless steel ตามสไตลปง เพื่อตองการความแข็งและรูสึก หนักแนนขณะอิมแพค หนาไม ถูกออกแบบใหสูงกวาเดิมแตดึง จุดศูนยถวงให้ต่ําลงเพื่อสรางแร งดดีใหหนาไมและลดสปน ซึ่ง ในไมแตละเบอรจะมีการวางจุด ศุนยถวงที่แตกตางกันไปเพื่อ ใหเลนในแตละช็อตไดอยางมี ประสิทธิภาพและเปนไปอยางที่ นักกอลฟตองการมากที่สุด และ ควบคุมไฟลทบอลใหเทาๆ กัน ในทุกเบอรอีกดวย สวมมากับ กาน PWR shafts คือกานที่เลือก น้ําหนักและความแข็งใหเหมาะ กับไฟลทบอลที่นักกอลฟตองการ ไมวาจะเปน 80 หรือ 90 กรัม เฟล็กว R,S,Tour S และ Tour X องศา 17 ,19 ,22 และ 26

TaylorMade SLDR Rescue™ SLDR Rescue รุนใหมนี้สรางผลลัพธไดอยางยอดเยี่ยมจากการนําเทคโนโลยี Speed Pocket ที่ประสบความสําเร็จอยางมากใน RocketBallz มาพัฒนาวางในรูปแบบใหมใหทรง ประสิทธิภาพมากกวาเดิม หนาไมจึงสามารถสรางคา COR. หรือแรงดีดที่รุนแรง สงถาย พลังงานจากหนาไมสูลูกกอลฟไดอยางทรงพลัง ทั้งนี้ Speed Pocket แบบใหมนี้ยังเสริม โพลิเมอร เพื่อสรางความรูสึกและเสียงที่หนักแนนอีกดวย นอกจากนี้ทีมวิศวกรของเทยเลอ รเมดยังคํานวณการวางจุดศูนยถวงหรือ CG. ใหต่ําลงและคอนมาทางหนาไมมากกวาเดิม ทวีความรอนแรงใหหนาไมพรอมกับใหไฟลทบอลที่พุงโดง ทะยานแหวกอากาศอยางทรง พลัง พรอมกับอัตราการสปนที่นอยลง ใหระยะแครี่ที่ไกลขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อเทียบกับ เรสคิวรุน กอนๆ กอนๆ เรสควรุ TaylorMade JetSpeed Rescue™ เรสคิวสําหรับทุกระดับฝมือที่ทําระยะไดไกลที่สุดของเทยเลอรเมดดวยการออกแบบรองเพิ่ม ความเร็ว SpeedPocket เทคโนโลยีอันชาญฉลาดของแบรนดในรูปแบบพิเศษ เพื่อทําให หัวไมมีน้ําหนักเบาลงยังผลใหนักกอลฟสามารถเรงความเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ใน Speed Pocket ยังมีการเสริมโพลิเมอร เพิ่มความยืดหยุนใหกับหนาไม ตีตัดผานหญาหรืออุปสรรค ไดอยางเฉียบคม พรอมเสียงและความรูสึกที่หนักแนน พรอมหนาไมที่เร็วจี๋ สรางสปดบอล ใหสูงขึ้นและลดอัตตราแบ็คสปนลงไดอีกราวๆ 200-300 RPM และไดระยะที่ไกลขึ้น รูป ทรงของแบบ low-profile head design ทองไมสนิทกับแนบพื้นผิวมากกวาเดิม จึงเขาจรด ลูกและอิมแพคลูกไดแมนยํากวาเดิม นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Loft-Sleeve ปรับองศาหนา ไมไดอยางสมบูรณแบบ

1stt issue April 2014 P 26-27 jeab.indd 3

27 3/27/14 4:29 PM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

HOT GOLF BALLS

PUTTERS รุนพัตเตอร

จํานวนชั้น

TAYLORMADE Tour Preferred Tour Preferred X

4 ชั้นั 5 ชั้น

2,590 2,590

CALLAWAY HEX Black Tour HEX Chome

3 ชั้น 3 ชั้น

1,600 1,250

TOPFLITE XL7000 Gamer V2 D2 Plus TITLEIST New Pro V1 2014 New Pro V1X 2014 NXT Tour NXT Tour S Velocity DT Solo PINNACLE Gold Gold Ribbon NIKEGOLF RZN Platinum RZN Black SRIXON New Z star New Z star XV XXIO Premium XD KASCO Kira 40 Kira 50 Kira sweet

PRGR TR spin Soft distance Spin MIZUNO MP801 Cross8-501 MP8 BRIDGESTONE New X-01 New Tour B330 E5 E6 E7 PRECEPT IQ180 Lady X

ตัวแทนจํา หนาย

RECCOMMENDED

บริษัท เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660-3900

Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02-611-2990-92

2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น

660 980 980

3 ชั้น 4 ชั้น 3 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น

2,499 2,499 1,590 1,590 1,345 1,025

2 ชั้น 2 ชั้น

850 850

4 ชั้นั 3 ชั้น

2,350 2,350

3 ชั้นั 4 ชั้นั

2,100 2,100

บริษัท แอคูชเน็ท กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-751-4082-5

บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-632-6630

2,450 2,200

3 ชั้น 3 ชั้น 3 ชั้น

2,200 2,200 2,000

3 ชั้นั 2 ชั้น 2 ชั้นั

2,200 1,300 1,250

PRGR Thailand โทร.02-231-2167

4 ชั้น 5 ชั้น 4 ชั้น

1,800 2,390 2,200

บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชันแนล จํากัด (มหาชน) โทร.02-293-9000 ตอ 337,402

4 ชั้นั 3 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 3 ชั้นั

2,190 1,590 990 990 990

2 ชั้น 2 ชั้น

890 990

www.HotGolfClub.com

Kasco Kira Jet40 ลูกกอลฟรุนใหมที่ ไดรับการพัฒนาแกนใหมผสม Microballoon จากศูนยกลางใหกระจายไปทั่วมากขึ้น เกิดการแตก ตัวชวยใหสปดเร็วขึ้น พุงมากขึ้น ไกลขึ้น ชั้นซิลิคอนสูตร ใหมที่ ใหความยืดหยุนตอการยําและบีบอัด ใหความรูสึก เบากวาเดิมและใหแรงตอบสนองที่ดี เปลือกนอกใชสีเรือง แสงเพิ่มความสวางมากขึ้น รอยบุม 252 รอย ผสมกัน ทั้งหมด 4 แบบชวยลดแรงตานอากาศ

บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-676-6100

3 ชั้นั 3 ชั้น

หมายเหตุ : สเปคและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย

28

ราคา

Kasco Golf Thailand โทร.02-203-0278

บริษัท แอคเซอร สปอรต จํากัด โทร.02-248-2755-60

Titleist NXT Tour S ลูกกอลฟ Titleist NXT Tour S รุนใหม ออกแบบ สําหรับนักกอลฟที่ตองการลูกกอลฟที่มีประสิทธิภาพ แบบรุน NXT Tour – ตีไดไกล ใหวิถีลูกที่สมําเสมอ และให ประสิทธิภาพสูง ในช็อตทําคะแนน พรอมดวยความรูสึกที่ นุมนวลกวา ลูกกอลฟรุนนี้ มีการออกแบบแกนในที่มีสูตร เฉพาะ โดยออกแบบใหมีคาคอมเพรสชั่นต่ําลง การดีดตัว สูง และเปลือกนอกทําจาก Fusablend ที่บาง และนุมยิ่งขึ้น เพื่อความนุมนวลในการตีทุกช็อต

Nike RZN Black ลูกกอลฟใหม ที่ ไดรับการออกแบบแกนกลางแบบ interlocking RZN Core ที่ ใหพลังที่มากขึ้นที่จุดตีกระทบลูก สงพลังใหลูกไปไดไวขึ้น ระยะทางไกลกวาเดิมและใหการเหิน ลอยของลูกมีเสถียรภาพดีขึ้น ชวยเพิ่มระยะทางในระดับ Tour Performance distance และใหสปนต่ํา ใหคา MOI ที่สูงมากในลูกกอลฟ เคลือบผิวชั้นนอกเพื่อใหไดสปนอ ยางที่ตองการ


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

Callaway X Hot FW ราคาพิเศษ 6,900 บาท Callaway X Hot U ราคาพิเศษ 4,900 บาท Odyssey White Ice series ราคาพิเศษ 2,900 บาท Callaway Hex Chrome ราคาพิเศษ 1,250 บาท หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Callaway Golf เปนทางการ Cleveland Classic XL ราคาพิเศษ 7,900 บาท Cleveland Classic XL custom ราคาพิเศษ 8,900 บาท Cleveland Classic Mashie H ราคาพิเศษ 3,900 บาท หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Srixon,XXIO,Cleveland Fourteen Wedge RM-11 ลดเหลือ 5,900 บาท GolfBuddy GPS Range Finder ลดเหลือ 6,320 บาท หาซื้อไดที่ราน Transview Golf Mizuno JPX-EZ ราคาพิเศษ 32,900 บาท Titleist 714CB/MB ราคาพิเศษ 35,900 บาท Mizuno H-4 ราคาพิเศษ 29,900 บาท Cobra Puma Golf ลดราคาพิเศษสูงสุด 70% หาซื้อไดที่ราน Total Golf ธนิยะชั้น G

Srixon Marathon หนึ่งในแบรนดชั้นนําดานลูกกอลฟครับ กับ ลูกกอลฟรุนใหมที่เรานาจะไดเห็นกันกับ Marathon ลูกกอลฟที่ออกแบบมาใหระยะทางที่สุดยอดและความ ทนทานเปนเลิศ แกนกลางมีการออกแบบใหมที่ชวยให สงผานพลังที่ยอดเยี่ยม เปนลูกกอลฟ 2 ชั้นที่เปลือก นอกเปน ionomer ที่ทนทานกับการขีดขวน เปนลูก กอลฟที่ไดรับการยืนยันวาดีที่สุดอีกรุนของซริซอน หากมีโอกาสเขามาเมื่อไหรก็ลองไปหามาทดสอบกันดู นะครับ

Callaway X Utility Prototype Irons ชุดเหล็กกึ่งไฮบริดรุนนี้เปนอะไรที่นาสนใจ มาก ออกแบบโดยโรเจอร คลีฟแลนด ที่ไดดีไซนสวน ปลายและหัวใหสามารถตีผานหญาไดงาย ไมวาจะ เปนพื้นที่สภาพแบบไหน สวนดานบนมีการกระจาย น้ําหนักที่เหมาะสมและตําแหนง CG ที่ลงตัวชวยให เปนไมที่ใหการชดเชยที ดเชยทยอดเยยม ่ยอดเยี่ยม วัสดุเปนฟอรจ เพื่อ ใหไดความรูสึกที่ดีและหนาไมชวยเพิ่มความเร็วลูก กอลฟไดทําใหระยะทางเพิ่มมากขึน้

แคมเปญรอนรับซัมเมอร ซื้ออาดิดาสกอลฟ รับฟรี!! เข็มขัด aG performance webbing belt 15 มีนาคม - 30 เมษายน นี้ อาดิดาส กอลฟ เปดแคมเปญรอนรับซัมเมอร ซื้อสินคาอาดิดาส กอลฟภายใตเงื่อนไขที่ กําหนด รับเข็มขัด aG performance webbing belt มูลคา 1,490 บาท ฟร!! ฟรี!! รบด รีบดวนหมด ตทุกสาขา แลวหมดเลย 15 มีนาคม - 30 เมษายน นี้ ณ ซุปเปอรสปอรรตทุ

สปอรตมอลลทุกสาขา เอาทเล็ทมอลลทุกสาขา สปอรตเวิลด สาขาแฟชั ฟชั่น ไอแลนด พาราไดซพารค เมกกะบางนา และอุดรธานี เทยเลอรเมดอาดิดิ ดาสกอลฟช็อปสนามกอลฟสยามคันทรี่คลับโอลดิ์คอรส สนามกอลฟ สยามคันทรี่คลับแพลนเทชั่น และสนามกอลฟแหลมฉบัง หรือรานคา ตัวแทนจําหนายเทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟอยางเปนทางการ

1stt issue April 2014 P 29_RUT.indd 1

29 3/27/14 9:14 PM


ศักยกวิน ศรีสุวรรณ

Vice President –Gasoline, Automotive Business, Outdoor Sport & Credit Card (KTC)

ป 2014 KTC เราจะเจาะกลุมลูกคากอลฟแบบทุกมิติ บริษัท

บัตรเครดิตกรุงไทย จํากัด หรือที่เรารูจักกัน ในชื่อ KTC หนึ่งในผูใหบริการดานสินเชื่อและบัตรเครดิต ที่ไดรับการตอบรับจากคนไทยทั้งประเทศ โดยในหลายป ที่ผานมา KTC ก็ไดจัดแคมเปญที่เกี่ยวกับกอลฟมาแลว มากมาย โดยเฉพาะ แคมเปญ KTC-Srixon ที่จัดกิจกรรม และสิทธิประโยชนใหกับนักกอลฟผูถือบัตร KTC จนไดรับ การตอลบรับมาแลวมากมาย ซึ่งในป 2014 นี้ KTC ก็ไดผู บริหารหนุมไฟแรง คุณศักยกวิน ศรีสุวรรณ ที่จะมาดูแล และบริหารงานในสวนของ Outdoor Sport ซึ่งก็หมายถึง ในสวนกอลฟดวย Golf Room ฉบับนี้ ทีมกองบก Hot Golf ไดมีโอกาสสัมภาษณพูดคุยถึงไลฟสไตลสวนตัวรวมถึง ทิศทางของ KTC ตอธุรกิจกอลฟในป 2014 นี้วาจะขับ เคลื่ อ นไปอย า งไรรวมทั้ ง มุ ม มองต อ วงการกอล ฟ และ ธุรกิจกอลฟในบานเราวาจะมีแนวโนมไปในทิศทางใด ประวัติสวนตัวและประวัติการทํางานที่ผานมา กอนทีจ่ ะมาเปนผูบ ริหาร KTC ผมเคยเปนผูบ ริหาร กทม.เปนรองผูอํานวยการตลาดนัดกทม.และเปนผูชวย รองผูวาฯ จริงๆ ผม จบทางดาน communication arts แตเลาไปก็ไมนาเชื่อวาผมมาทํางานดานนี้ไดอยางไร งานทีท่ าํ ก็อาจจะไมมคี วามเกีย่ วของ โดยเริม่ แรกผมก็เปน เอเจนซี่ ตอมาก็มาอยูเทเลคอม ออเรนจ และทํางานการ เมือง กอนที่จะเขามาอยูที่ KTC หนาที่และภารกิจปจจุบัน จริงๆ แลวผมเปนคนสนใจในเรื่องของธุรกิจที่ เกี่ยวของกับผูชายอยางเชน รถและกีฬา ชวงแรกที่ผมเขา มาที่ KTC ผมก็ไดรับมอบหมายใหดูแลธุรกิจที่เกี่ยวของ กับรถยนต และลาสุดทาง KTC ก็ใหผมมาดูแลเรื่อง sport และในเรื่องนี้ผมวามันเปนอะไรที่เขากับ KTC มากๆ โดย เฉพาะอยางยิ่งกอลฟ ที่เราทํามาอยางตอเนื่อง ไมวาจะ เปนการจัดกิจกรรม หรือโปรโมชั่นตางๆ ไมทราบวาเลนกอลฟหรือไม โดยส ว นตั ว แล ว พยายามที่ จ ะหั ด เพราะคน รอบขางผมเปนคนที่เลนกอลฟทั้งหมด ไมวาจะเปนคุณ ลุง นองชาย หรือ เพื่อนๆ แตเนื่องจากผมเปนคนที่ยัง ไมเคยไดจับอยางจริงจัง ก็เลยยังไมมีโอกาสที่จะไปเลน อยางจริงจัง เนื่องจากไลฟสไตลที่อาจจะยังไมเอื้ออํานวย ในการใชเวลาไปกับกอลฟมากนัก แตผมก็เปนคนที่บาใน อุปกรณ ถาหากผมสนใจในกีฬาไหนแลว ผมก็จะจริงจัง กับกีฬาชนิดนั้น KTC กับ กอลฟ จริงๆ แลว KTC กับธุรกิจกอลฟเราเปนพันธมิตร

30 P 30-32 jeab.indd 2

www.HotGolfClub.com 3/27/14 6:38 PM


เรอง : อรุณ แสดรัมย ภาพ: พงษศักดิ์ วอทอง

กันมายาวนานแลวกับ Srixon ซึ่งในปจจุบัน Srixon เอง ก็เปนแบรนดชั้นนําในอุปกรณกีฬากอลฟ ซึ่งในปนี้เปนป ที่ Srixon จะมีการปรับโครงสรางการบริหาร ซึ่งทางเราก็ จะเขาไปคุยเพื่อที่จะวาง Plan ซึ่งตอนนี้ทางเราก็ขออุบ ไวกอน วาเราจะทําอะไร ที่จะเซอรไพรซนักกอลฟ และ ผูที่ถือบัตร KTC แตผมรับรองวาภายในปนี้ (2014) เราจะ ไดเห็นกิจกรรมดีๆ KTC Srixon อยางแนนอน ซึ่งเมื่อ 2 ปที่แลว เราไดจัดทัวรนาเมนกับทาง Srixon ไดมีการจัด แบบสนามปดและใหลูกคาใชบัตรของ KTC ในการจอง ในทัวรนาเมนตางๆ อีกทั้งยังมีของสมนาคุณใหกับผูที่ถือ บัตรอีกดวย

ผมวาอุปกรณกอลฟ เดี๋ยวนี้ถาใหผมเปรียบก็เปน เหมือนกับอุปกรณไอทีซึ่งก็ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีการพัฒนาในเรอง ของเทคโนโลยีเขามามาก

มุมมองตอธุรกิจบัตรเครดิตกับธุรกิจกอลฟ จริงๆแลว ผมเชื่อวานักกอลฟ สวนใหญก็นา จะเป น คนที่ ถื อ บั ต รเครดิ ต อยู แ ล ว และถ า พู ด ถึ ง การ อํานวยความสะดวกใหนักกอลฟสามารถที่ใชในสนาม กอลฟ ใชในการซือ้ อุปกรณ ซึง่ ก็หนีไ้ มพน การใชบตั รเครดิต อยางแนนอน แตในธุรกิจกอลฟเองก็คงตองยอมรับวามัน มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งขาวสารตางๆ จริงๆ แลว ผูบริโภค รับรูเร็ว เพราะในปจจุบันมีทั้งโซเชียล อินเทอรเน็ต หรือ หนังสือก็ตาม ตัวลูกคาเองก็จะอัพเดทขอมูลขาวสารอยู เปนประจํา ฉะนั้ น ก็ เ หมื อ นกั น การที่ เ ราจะทํ า กิ จ กรรม หรือโปรโมชั่นเราก็จะทําใหลูกคานึกถึงเราเสมอซึ่งสิ่งนี้ จะเปนกลยุทธที่จะใหความสําคัญและจุดเดนของเรา คือ จะทําแบบครบทุกมิติตั้งแตโรงเรียนที่สอนกอลฟ อุปกรณ เรื่องของเสื้อผา แลวเราคอยลงไปถึงสนาม ซึ่งก็จะครบ 1st issue April 2014 P 30-32 jeab.indd 3

31 3/27/14 6:24 PM


ในไลฟสไตลของคนเลนกอลฟ และในที่ผานมาเราก็ไดรวมมือกับทาง Srixon ก็ยังคงมีลูกคาที่ถือบัตรอยูจํานวนหนึ่ง ถาเราจะเลิกทําก็ คงไมใช ซึง่ ทางเราก็จะทําตอไปและทําใหผทู ช่ี น่ื ชอบสินคา มีมากขึ้นกวาเดิม ในทาง Srixon ก็คงจะมีนโยบายซึง่ ทาง เราเองก็ตอ งเขาไปคุยเพือ่ ใหเกิดความสอดคลองกัน ในสวนของ Outdoor sport ใหนําหนักไปที่กอลฟมากนอยเพียงใด ผมวาตองมีอยางนอย 40 เปอรเซ็นต เพราะวา นักกอลฟกับบัตรเครดิตนาจะอยูคูกันอยูแลว แตสวนของ Outdoor อื่นๆ มันก็จะถูกแบงอยูบาง อยางเชนในสวน ของจักรยานเองก็ตาม แมตอนนี้จะมีจํานวนผูนิยมมาก ขึ้น แตเราก็ไมแนใจวามันจะเปนเทรนดหรือเปลา มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจกอลฟในเมืองไทย ในชวงที่ผานมาเปนอยางไรบาง ผมมองวาธุรกิจกอลฟเปนหนึง่ ใน Key ทีส่ าํ คัญ ของธุรกิจกีฬาในบานเรา ซึ่งกีฬากอลฟเปนกีฬาที่ครบ ทั้งหมดไมวาจะเปนในสวนของสนามและอุปกรณ อีก ทั้งยังมีเยาวชนและผูใหญที่ใหความสนใจในกลุมที่กวาง มากสําหรับทุกคน เพราะฉะนัน้ ผมมองวาคนทีร่ กั กีฬากอลฟ ในเมืองไทยก็มีเยอะ ซึ่งจะสังเกตไดจากรายการทีวี เชน การถายทอดแมตชที่สําคัญ และยังมีนักกอลฟเด็กๆ ที่ พัฒนาผีมือขึ้นมาใหเราไดเชียรอยูตลอดเวลา ผมวามัน เปนเทรนดที่มีสิทธิจะโตขึ้นและผมวากีฬากอลฟจะเปน

32 P 30-32 jeab.indd 4

กีฬาที่จะอยูคูกันไปและไมมีทางหายไปไหนอยางแนนอน มุมมองในเรื่องของอุปกรณกอลฟ ผมว า อุ ป กรณ ก อล ฟ เดี๋ ย วนี้ ถ า ให ผ มเปรี ย บ ก็เปนเหมือนกับ อุ ป กรณไอที ซึ่ ง ก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ รวดเร็วและมีการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเขามามาก จริงๆ แลวผมวาสุดทายแลว ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้มัน อยูที่การซอม ซึ่งถาสมมติคุณมีอุปกรณที่ดีเดน แตคุณ ไมมีการซอมเลยและตอใหคุณมีอุปกรณที่มีราคาแพง มากเพียงใด มันก็จะไมทําใหเกิดประโยชนเลย นักกอลฟที่รูสึกชื่นชอบเปนพิเศษ ผมเปนคนที่ชอบของวินเทจและเปนคนที่ชอบ ของคลาสสิค ผมเชื่อวานักกอลฟที่อยูในใจผมตลอดเวลา ก็คือ อารโนลด พาลเมอร และผมมีความรูสึกวาเขาเปน ไอดอล สําหรับนักกอลฟหลายๆ คน เพราะเขาเปนคนมี character ที่ชัดเจน มีความสุขุมนุมนวล และเปนแบบ อยางของนักกอลฟที่ดี ฝากถึงนักกอลฟและลูกคา KTC ฝากผานทาง Hot golf คือทาง KTC เองก็ กําลังใหความสนใจในธุรกิจที่เปน outdoor โดยเฉพาะ กอลฟ ทางเราก็อยากจะฝากไวเลยวา ถาทานที่มีความ สนใจหรื อ อยากจะมองหาอุ ป กรณ ที่ เ กี่ ย วกั บ กอล ฟ สามารถที่จะติดตามขาวสารจากทาง KTC ไว รับรองได วาตองมีอะไรที่ไมธรรมดาอยางแนนอน

www.HotGolfClub.com 3/27/14 9:27 PM


เรื่อง:โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

ภาพ: กองบรรณาธิการ

NATURAL SCENERY &

ENVIRONMENT @The Royal Golf & Country Club

ผูรวมทดสอบ

คุณพิชิต ปวรีวงศ แขกรับเชิญฮ็อท กอลฟ วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ อรุณ แสดรัมย รองหัวหนากองบรรณาธิการ โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร คอลัมนิสตและพิธีกร รายการ HG on tv

เดอะ รอยัลกอลฟแอนดคันทรีคลับหรือที่เรารูจักกัน ในชื่อ รอยัลฯลาดกระบัง เปนสนามกอลฟที่อยูชานเมือง

COURSE INFORMATION

เดอะรอยัล กอลฟ แอนด คันทรี คลับ เปดบริการ 1993 ขนาด 18 หลุม พาร 72 ระยะ 7,123 หลา พันธุหญา แฟรเวย มะนิลา กรีน เบอรมิวดา รัฟ มะนิลา ที่อยู 828/8 ถ.ออนนุช ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.02-738-1010 แฟกซ 02-738-0138 www.royalgolfclubs.com

กรุงเทพฯที่การเดินทางมาเปนเรื่องงายแสนงายแควิ่ง มาตามถนนสายมอเตอรเวยมุงหนาชลบุรีเลยสนามบิน สุวรรณภูมิมานิดเดียวแลวออกตรงทางออกลาดกระบัง แล ว เลี้ ย วซ า ยอี ก นิ ด ก็ จ ะเจอป า ยทางเข า สนามกอล ฟ รอยัลฯลาดกระบังอันใหญสีเขียวแลว สนามกอลฟแหงนี้ไมวาเวลาจะผานไปกี่ปก็ ยังคงเปนสนามที่ยังคงความรมรื่นสวยงามเต็มไปดวย ตนไมใหญและแฟรเวยที่เขียวขจีและที่สําคัญลมพัดผาน เย็นสบายตลอดปและดวยการจัดการที่ดีทําใหสนามนี้ เปนที่ชื่นชอบของทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่แวะเวียน กันมาอยางไมขาดสายและก็ไมนาแปลกใจเลยที่จะมีคน ดังหลายตอหลายคนมาปลูกบานอยูบริเวณรอบๆ สนาม กอลฟแหงนี้ ในชวงหนาฝนแฟรเวยอาจจะมีการชุมนําไป บางแตวันนี้เขียวและนุมมากดวยความสมบูรณ ในวันนี้ กรีนที่เพิ่งทําการปรับปรุงเสร็จอาจจะมีสปดที่ยังไมเร็วนัก แตไดรับขอมูลวากําลังจะทําใหเร็วขึ้นในเร็วๆ นี้ คาดวา ความสนุกคงจะเพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยทีเดียว 1stt issue April 2014

33


เรอง:โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

ภาพ: กองบรรณาธิการ

ดานขวาจะเปนปายาวไปจนถึงกรีนและกรีนหลุมนี้ จะถึกยกขึ้นสูงทําใหบังเกอรมิกกี้เมาสลึกเขาไปอีก กรีนมีสโลปเทจัดจากหลังลงมาหนาใครออนผิด ที่ผิดทางก็เหนอยละครับ

Signature Hole #16 Par 4 Hc.14 Dist 360/342/320/294 yards

สําหรับซิกเนเจอรหลุมนี้มีชื่อเรียกกันเลนๆ วา “มิกกี้เมาส” อันเนื่องมาจากรูปรางของบังเกอรหนา กรีนอันเปนเอกลักษณของหลุมนี้นี่เอง แฟรเวยฝงซายจะ มีรองน้ํายาวจากทีออฟไปจนถึงระยะประมาณ 250 หลา เลยจากน้าํ ไปก็เปนบังเกอรทด่ี กั อยูใ นระยะตัง้ แต 270 หลา ไปจนเกือบถึงกรีน สวนดานขวาจะเปนปายาวไปจนถึงกรีนและ กรี น หลุ ม นี้ จ ะถึ ก ยกขึ้ น สู ง ทํ า ให บั ง เกอร มิ ก กี้ เ มาส ลึ ก เขาไปอีกกรีนมีสโลปเทจัดจากหลังลงมาหนาใครออนผิด ที่ผิดทางก็เหนื่อยละครับ ถึงแมระยะจากแทนทีจะบอกวาเปนพารสี่สั้น แฮนดิแคปสเกล 14 แตตองใชการวางแผนที่ดีถึงจะทํา เบอรดี้หรือพารไดนะครับ วิธีเลนใหปลอดภัยคือการวางตัวไปทางดานซายแฟรเวยหนาบังเกอรใหอยูในระยะแอพ โพรชทีเราถนัด ประมาณ 100-120 หลารับรองไมตก ทรายและแอพโพรชใหอยูไลนลางไวพัตตทางขึ้นทําเบอร ดี้ไดไมยากครับ

42 34 P 33-36_RUT.indd 2

Course condition and layout แฟรเวย : สภาพของสนามตอนนี้คอนขาง สมบูรณครับแมวาอาจจะเริ่มอากาศแหงๆ ไปบางแตโดย รวมถือวายอดเยี่ยม แฟรเวยจะเปนแบบเปดกวางบริเวณ ลูกตกแตทางดานซายขวาก็จะมีบังเกอรหรือนําดักอยู แตพื้นที่ถือวาไมเปนอุปสรรคในการตีมากนัก กรีน : กรีนของสนามคอนขางใหญครับ เปน แนวขวางๆ ซึง่ ตองขึน้ อยูก บั การปกธงทีจ่ ะมีผลทําใหยาก

หรืองาย สปดกําลังพอดีครับ สโลปไมคอยเยอะมากนัก รอบๆ กรีนสามารถเลือกเลนไดทง้ั ชิพหรือจะพัตตเลยก็ได อุปสรรค : คนเปนเรือ่ งของแนวตนไมดา นขางๆ หากเราตี อ อกซ า ยหรื อ ขวามากเกิ น ไปในบางหลุ ม จะ เปนแนวนําทั้งดานซายและขวา แตชวงนี้ตองยกใหกับ กระแสลมที่คอนขางแรงคงตองเผื่อเรื่องระยะกันหนอย นะครับ

www.HotGolfClub.com 3/27/14 6:27 PM


Signature dish เมนูแนะนําของสนามตองยกใหกับแซลมอนลาบ ที่เปนการ ผสมผสานความเปนญี่ปุนกับไทยไดอยางกลมกลอม แปลกไปอีกรสครับ ตอมาเปนกุงแมนําพริกขี้หนูสวน ที่ ได กุงสดๆ ตัวโต รสชาติสุดยอดจริงๆ ใครผานไปก็ลอง แวะชิมไดนะครับ

Recommended hole #18 Par 4 Hcp.4 Dist 432/407/358/303 yards

หลุมแนะนําของทีมงานเราวันนี้ขอยกใหหลุม 18 ที่เปนพารสี่หลุมเทอรโบที่ทาทายมาก จะวายากก็ยากจะ วางายก็ไมเชิง ดวยหลุมนี้มีบอน้ําอยูทางดานขวายาวไปจนถึงกรีนและเวาเขามาตรงหลัก 150 หลาเพื่อดักระยะไดรฟ ของเรา สวนดานซายจะมีแนวเขตโอบีตามแนวสนามไดรฟยาวไปจนถึงกรีนและมีบังเกอรทรายดักอยูเปนระยะรวมถึง บังเกอรใหญดานขวากรีนดวย หลุมนี้ใครไดรฟดีไดรฟตรงถือวาไดเปรียบมากเพราะขึ้นกรีนแคประมาณ 120-150 หลา คําแนะนําสําหรับหลุมนี้คือใหวางตัวไปดานซายแฟรเวยอาจจะออกดวยไมสามหรือไมหาก็ไดจะเหลือระยะแอพโพรช อีกประมาณ 150-180 หลา ไมตกน้ําแนนอนและคุมงายกวาดวย จากนั้นตอนแอพโพรชใหตีเล็งธงไดเลยเพราะกรีน Shot of the day ใหญสโลปไมเยอะ ที่เหลือก็อยูที่พัตตแหละครับ แตบอกเลยวาถาวันไหนลมแรงหลุมนี้เลนยากมากขอบอก โชคดีครับ ในวันนี้เราขอยกช็อต ออฟ เดอะเดย ใหกับ ทุกคน บก.ตั้มของเราซึ่งลูกสั้นขางกรีนของเคาไมธรรมดาเลย ไมวาจะอยูไลนไหนแกก็จะเอาลูกเขามาเกาะหลุมไดอยู บอยๆ แทบไมตองพัตตกันเลย ระยะ 50 หลาลงมานี่ถือ วาเปนจุดแข็งของเคาเลยทีเดียว ใครที่มาออกรอบกับแก ขอใหระวังลูกสัน้ เคาไวดว ยนะครับแลวจะหาวาผมไมเตือน

สมวน ฤกษรักษา เบอร 242

ทํางานที่สนามนี้มากวา 4 ปแลวคะ เมอ กอนก็ทํางานทั่วๆ ไป แตพอมาลอง ทํางานเปนแคดดี้รูสึกชอบ เพราะเปนงาน ที่อิสระดี ไดเจอกับนายตางชาติทําใหเรา ไดเรียนรูเรองภาษาไปดวย คิดวาเปนอีก อาชีพทีน่ า ทําหากใครทีช่ อบการใหบริการคะ 1stt issue April 2014

43 35


Comment by Pro Den TaylorMade JetSpeed ถือเปนหัวไมรุน ลาสุดที่เพิ่งเปดตัว วานาจะออกมาแทนรุน RBZ นั่นเอง รูปทรงคลายกับรุนใหญ SLDR ที่เปนแบบกึ่งแชลโลวเฟส ดานลางมีหมุดถวงนําหนักที่อยูใกลหนาไมมากขึ้นเพื่อ ลดแบ็คสปนของลูกลงมีสปดพ็อคเก็ตที่ชวยเพิ่มความเร็ว ของลูกที่พุงออกจากหนาไม ฟลลิ่งที่ไดหลังทดสอบตอง บอกเลยวาไมแพรุนพี่อยาง Sldr เลยทีเดียว สามารถคุม ทิศทางไดงายและไดระยะดีมากทีเดียว ฟลลิ่งก็นุมนวล เหมือนมีสปริงเวลาอิมแพ็ค คอไมสามารถปรับองศาได ตามแบบฉบับไมรุนใหม ตองถือวาเปนไมที่นาสนใจจริงๆ นาลองนํา ไปโมกับกานโมดิฟายดีๆอยากจะรูวาจะสามารถทําระยะ ไดมากขึ้นอีกเทาไหร ถือวานาสนใจทีเดียวอยาลืมไปหา มาทดสอบกันนะครับ

คุณพิชิต ปวรีวงศ อุปกรณที่ทดสอบ TaylorMade Jetspeed Driver ชอบเรื่ อ งของวิ ถี ลู ก ที่ วิ่งออกไป ดูพุงๆ และ ไฟลทบอลดีมากเลยครับ ผมเป น คนตั ว เล็ ก คิ ด ว า จะตีไมไดเพราะตอนจับเหมือนจะหนัก แตเมื่อตีก็ทําได ดีเลย ตีงายและลูกก็วิ่งดี ถือเปนไมที่นาใชอีกรุนหนึ่ง ใชไดทั้งมือใหมและมือดีครับ สามารถปรับองศาไดดวย ชอบครับ

42 36

www.HotGolfClub.com

TaylorMade JetSpeed นี่คือไมตระกูลใหม JetSpeed ที่ออกแบบมาเพื บบบมา ่อสรางวิถีและ การตีที่ยอดเยี่ยม ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในสนาม ความเร็วสปดที่สูงขึ้นทั้งความเร็วหัวไมมแลละความเร็ ะ วลูก กอลฟ เสริมเทคโนโลยี speed pocket ในแฟรเวยและเรสคิว และถูกใชเปนครั้งแรกกับไไดร ดรรฟเวอร ชวยเพิ่ม พลังและความเร็วของลูกที่ออกจากหนาไมในการตีที่มากขึ้น ทําใหสามารถเพิ่มระยะทางไดเปนอยางดี มีการ เลื่อนตําแหนง CG ให้ต่ําลงและเลื่อนไปทางดานหนามากขึ้น ทําใหสปนตําลง รวมทั้งวิถีของลูกที่พุงและต่ํา ลงกวารุนเดิมๆ JetSpeed สามารถปรับลอฟทและหนาไมไดถึง 12 ตําแหนงเพื่อการตีที่มีประสิทธิภาพและเปนไป อยางที่นักกอลฟตองการ สวนกระดองใชสีดําดานดูดุดัน เสนสายบนกระดองชวยใหเราเล็งไดงายมากขึ้น รูป ทรงแบบแชลโลว มาพรอมกาน Matrix Vilox ที่ทําใหการตีหนักแนนมากขึ้น

วัฒนพงษ พรรณา อุปกรณที่ทดสอบ TaylorMade Jetspeed Driver ลองจับและสวิงชวงแรกรูสึกวาจะหนักครับ เพราะเห็นติดเอาไววาเปนกานน้ําหนัก 60 กรัม แต เมื่อตีจริงๆ ไมรูสึกถึงความหนักเลยสามารถสวิงผาน ได ลูกที่ออกจากหนาไมพุงออกไปดีมากวิถีจะต่ํากวา ที่ผมใชอยู ไดระยะดีครับ เสียงก็กังวานดีดวย

อรุณ แสดรัมย อุปกรณที่ทดสอบ TaylorMade Jetspeed Driver เปนไดรฟเวอรที่ตีงายกวาที่คิดครับลูกลอย ออกไปได ดี ไ ด ล องปรั บ เป น หน า ป ด ก็ ช ว ยให ตี เ ฟดลด ลงด ว ยที่ ช อบอี ก อย า งก็ คื อ การควบคุ ม ลู ก ทํ า ได ดี เ ลย ครับ ไมออกซายหรือขวามากเกินไป ถาเปนนักกอลฟที่ ความเร็วเหมาะกับกานรุนนี้นาจะทําระยะไดดีทีเดียว


โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต > Thai PGA Touring Pro > Class A Teaching Pro > Club Fitting Facebook/spashaft prowork www. SPASHAFT.com 084-361-2540

Test & Review

Nike VRS Covert 2.0 NIKE VRS covert 2.0 เปนหัวไมที่ไดรับการพัฒนา มาจากซีรี่ยเดิม ดูผานๆจะมีรูปรางหนาตาคลายจะ

เรียกวา “Performance Model” และ “Tour Model” ซึ่งทั้งสองรุนมีการเพิ่มขยายสวน Impact area โดยใน รุนทัวรเพิ่ม 15% และรุนธรรมดาเพิ่ม 7% โดยสวนหนา เหมือนรุนกอน แตในความเปนจริงหัวไมรุนนี้ไดถูก นี้มีการออกแบบใหมที่เปนเวอรชั่น ที่เรียกวา NexCOR พัฒนาไปไกลกวาที่เราคาดคิด ดวยขนาดพื้นที่หนาไม Technology ที่หนาไมทีความหนาที่แตกตางกันชวย ที่เพิ่มขึ้น 7 % ดานใตทองมีการออกแบบที่เปน Back เพิ่มแรงดีดตัวของหนาไมจุดเดนที่นาสนใจอีกอยางก็คือ Cavity ที่ลึกเปนโพรง (Hollow Internal Cavity) การ สวนคอไมที่สามารถปรับได Flex Loft System ที่มีชวงที่ ออกแบบใตทองในลักษณะนี้อาจจะดูแปลกตา แต เทคโนโลยีที่ใชหัวไมนี้เต็มไปดวยประสิทธิภาพ CG ของ หนาไมปรับองศาไดกวางมากตั้งแต 8.5-12.5 และ Face หัวไมถูกเลื่อนไปดานหนาตามลักษณะของการออกแบบ Angle 3 ตําแหนง ทําใหทานนักกอลฟสามารถเลือก องศาหนาไมใหเหมาะกับการสวิงของนักกอลฟแตละ ที่ใตทองเปน Cavity เพื่อเพิ่มมุมเหินที่ดีที่สุดพรอมกับ เทคโนโลยีที่ทาง NIKE เรียกกวา “Fly-Brace Technology” ทานทําใหไดมุมเหินที่ดีที่สุด สวนกานที่ใหมาเปนกาน จากคาย Mitsubishi Rayon ที่มีความแข็งใหเลือกหลาย ที่ยืดติดกันหรือรัดกับสวนดานลางใตทองและดานบน ของหัวไม (Crown) จึงทําใหทั้งสองสวนนี้มีความมั่นคง ระดับพรอมกับนําหนักรวมที่แตกตางกันพอสมควร ซึ่ง แข็งแรงมากทําใหหัวไมมีความหนาแนนสูงมากสามารถ นาจะชวยใหทานนักกอลฟสามารถเลือกไดทั้งความแข็ง ถายแรงที่สะสม (Kinetic Energy) สงผานไปที่ลูกทําให ที่ตองการและนําหนักรวมของหัวไมทั้งหมดที่เหมาะกับ สวิงในนักกอลฟแตละทาน ลูกพุงออกจากหนาไมไดสูงสุด การที่โครงสรางใหม มี การทดสอบ NIKE VRS covert 2.0 จากการ ความแข็งแรงและความหนาแนนที่มากกวารุน 2013 ดัง ตีทั้งในสนามซอมและออกรอบ หัวไมนี้มีจุดเดนมากใน นั้น Fly-Brace Technology จึงเปนสิ่งที่สามารถชวย เรื่องการพุงออกตัวของลูกจากหนาไมที่ทานนักกอลฟ ใหหัวไมมีความเสถียรมาก (Stability) และสูญเสียการ ถายเทพลังนอยมาก (Less Energy Loss) และโดยเฉพาะ สารมารถรับรูไดอยางชัดเจนสวนสปนบอลไมสูงมาก ชองสวนใตทอง NIKE บอกวาสามารถถายพลังไปยังหนา ทําใหเมื่อลูกตกมีการกลิ้งไปขางหนาพอสมควร ระยะที่ ไดคอนขางนาพอใจมาก หัวไมที่ใชทดสอบเปนกานเฟล็ ไมไดดีกวารุนเกา ก S ทั้งสองหัว แตมีความแตกตางกันในเรื่องของน้ําหนัก VRS COVERT 2.0 มีสองรุนคือรุนธรรมดา

รวมซึ่งทั้งสองหัวทําหนาไดดีมาก ความแข็งของกานทั้ง สองถึงจะเปนเฟล็กSแตก็มีความแข็งไมมากนักเมื่อวัด ดวยเครื่อง CPM ซึ่งเขาใจวา NIKE ตั้งใจเลือกกานและ ออกแบบความแข็งมาเพื่อรองรับเฮดสปดที่คอนขางปาน กลาง ซึ่งนักกอลฟทั่วไปที่มีความเร็วหัวไม 90 ถึง 105 สามารถตีไดอยางคอนขางมั่นใจ สวนกานทํางานไดดีไม แกวงหรือสะบัด ความยาวกานมีความยาวที่เหมาะกับ นักกอลฟที่มีสวิงคอนขางเร็วซึ่งจะทําใหสามารถควบคุม สวิงไดดีกวากานที่ยาวการออกแบบรูปรางหนาตาสีแดงที่ สะดุดตาดูเดน ทําใหเกิดความรูสึกมั่นใจในการสวิง การ วางหนาไมเล็งไปยังเปาหมายทําไดงายอาจเนื่องมาจาก หัวไมถูกออกแบบมามีออฟเซ็ทไมมากตัดปญหาเรื่องการ สับสนการวางหนาไม หลังจากที่ไดศึกษาขอมูลและทดลองหัวไม ทั้งในสนามซอมซึ่งเปนการตีซ้ําๆ กับหลายครั้งและนํา ไปออกรอบ NIKE VR_S CONVERT2.0 จัดไดวาหัวไมนี้ เหมาะกับนักกอลฟที่กําลังมองหาหัวไมที่ชวยลดขอผิด พลาดในการตี พรอมทั้งตองการระยะที่เพิ่มขึ้น หัวไมนี้ มีเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่ NIKE ออกแบบมา ซึ่งเปนแนวคิด ที่ดีมากสําหรับการทํางานของหัวไมที่เมื่อมีการสวิงหรือ การตีเทคโนโลยีทั้งหมดจะถูกใชงานอยางมีประสิทธิภาพ เต็มที ดังนั้น NIKE VRS COVERT2.0 ก็นาะเปนตัวเลือกที่ นาสนใจมากทีส่ ดุ สําหรับนักกอลฟทีต่ อ งการจะพัฒนาฝมอื 1stt issue April 2014

37


Junoir Page เรอง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

“อติรจุ ”หวด 3 อันเดอร เปดฤดูกาล PTT Hyforce Junior Golf 2014 เปดฤดูกาลอยางนาประทับใจสําหรับการแขงขันกอลฟเยาวชนอายุระหวาง 7-14 ปในรายการ “PTT Hyforce Junior Golf 2014” โดยการสนับสนุนจากหลายภาค สวน อาทิ ผลิตภัณฑนํามันเครื่องดีเซล พีทีที ไฮฟอรซ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เมื่อวันเสารที่ 15 มีนาคมที่ผาน มา ณ รอแยลฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา ซึ่งในปนี้มีนองๆ หนาใหมมาสมัครเขา แขงขันกันอยางมากมาย สวนในสนามแรกนี้ปรากฏวา “ดรากอน” อติรุจ วินัยเจริญชัย และ”มิดฟวส” กฤตชยพล สินไชย สองหนุมจากคลาส บี ชาย ที่ทําอันเดอรสนามแลว ยังมีสาวนอย จากคลาส ซี หญิง “นองจีน” อาฒยา ฐิติกุล ที่สามารถพิชิต 1 อันเดอรพาร ทามกลาง อากาศที่รอนอบอาวในสนามแขงขันเปนผลสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่งคูของทูลกลา สกรรจพัส มาลา และทูลเกลา สกรรจวัฎ มาลา สองพี่นองคูแฝดที่สามารถควาอันดับ 1 และ 2 ในคลาสซี ชาย ทั้งคู รวมถึง 2 พี่นอง“ณิชา-ณภัทร วรสารพิสุทธิ์” ที่พี่สาวควา อันดับ 2 คลาส ซี หญิง และนองชายอันดับ 3 จากคลาส ซี ชาย และนอกจากรางวัลโฮลอินวัน ที่มีรางวัลเปน PTT Cash Card มูลคา 30,000 บาท,ชุดเหล็ก Srixon,กานไมกอลฟ Mitsubishi RAYON และตั๋วเครื่องบินไป-กลับภายใน ประเทศ จากสายการบินไทยแอรเอเชีย ที่นองๆ ลุนกันแลว ยังมีรางวัลจับสลากยอยที่ ไดรบั การสนับสนุนเปนกิฟ๊ เซ็ท เกเตอเรด,ลูกกอลฟ Srixon, Gift Voucher มูลคา 5,000 บาท จากสถาบันดูแลสายตาดิออฟโต และรางวัลแจคพ็อตกานไมกอลฟ Mitsubishi RAYON ที่มีมาแจกทุกสนาม และผูโชคดีประเดิมสนามแรกนี้ไดแก “นองนิว”ธัญรดา พอคาทอง สาวนอยจากคลาส ซี หญิง ไดครองไปในที่สุด

38

www.HotGolfClub.com

Profile ชอ ด.ช. อชิร ชุมชัยเวทย (นองมอนเต) อายุ 7 ขวบ บิดา ชุมวิทย ชุมชัยเวทย มารดา อัญชีรา ชุมชัยเวทย การศึกษา ร.ร. นานาชาติบางกอกเพร็บ

น อ งมอนเต หนูนอยนักกอลฟฝมือดี สวั ส ดี ครับหลานๆ Uncle Poo ก็กลับมาประจําการในคอลัมน Kids Shot อีก แลวนะครับแนนอนวาจะตองมีหนูนอยนักกอลฟวัยใสมานําเสนอกันเชนเคย โดยเจา ของพื้นที่ Kids Shot ของเราในวันนี้ เปนนักกอลฟหนุมนอยรูปหลอ แถมฝมือในการ เลนกอลฟไมธรรมดาเปนสวิงจูเนียรที่กวาดแชมปมาแลวหลายตอหลายรายการ เรา ไปทําความรูจักกันกับเขาดีกวาเปนใครกัน นอง มอนเต หรือชื่อจริงวา ด.ช.อชิร ชุมชัยเวทย นักกอลฟหนุมนอยหนา ใสวัย 7 ขวบ โดย Uncle Poo ไดมีโอกาสพูดคุยกับนองเต จึงไดทราบวานองมอนเต เริ่มหัดเลนกอลฟเมื่อตอนอายุ 2 ขวบเทานั้น โดยเกิดจากการเอาไมกอลฟของคุณ พอมาตีมาเหวีย่ ง จนกระทัง่ ติดใจไมยอมเลิกและขอคุณพอเลนกอลฟ คุณพอก็พามา หัดใหจนกระทั่งคุณพอซื้อไมกอลฟพลาสติกมาใหแตนองมอนเตไมยอมจะตีไม กอลฟจริงอยางเดียว เริ่มหัดกอลฟกันเองจนกระทั่ง 5 ขวบ นองมอนเตก็ได โปรแมท ที่สถาบัน สอนกอลฟไวลดดิ้ง (ปจจุบันอยู บางกอก กอลฟ เซ็นเตอร) จับวงให แตกอนหนา นั้นเมื่อตอนอายุ 4 ขวบ นองมอนเตก็ไดไปแขงกอลฟมาแลว และแขงครั้งที่สองก็ได แชมปเลยทั้งๆ ที่ตัวเล็กกวาเพื่อนๆ ในรุน และพอปรับวงสวิงกับโปรแมท มอนเตก็ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ และกวาดแชมปไดแลวถึง 15 รายการ คือ แชมปพีทีที ไฮฟอรช จู เนียร โอเพน สนามแรกที่สนามกอลฟรอแยลฮิลล สําหรับการแขงขันที่นองมอนเตประทับใจก็คือการควาแชมปในรายการ ยูเอสคิดส ที่สนามกอลฟนอรทเทิรนรังสิตคือเปนรายการที่มีหลุมหนึ่งตีเกินไปเยอะ แตสามารถทํา สกอรกลับมาควาแชมปไ ดสํ าเร็ จ และทิ้ ง ห า งที่ สองหลายสโตรก นอกจากนั้น นองมอนเต ยังเคยทําโอลอินวันมาแลว 1 ครั้ง ทื่หลุม 12 สนามกอลฟ รอแยลฮิลล เมื่อตอนอายุ 6 ขวบ เมื่อพูดถึงเรื่องกอลฟมอนเตบอกวากอลฟเปนกีฬาที่สนุกและทาทายชอบ การแขงขัน และโตขึ้นกมอนเตก็มีความฝนอยากเปนนักกอลฟ โดยมีไทเกอร วูดส เปนนักกอลฟที่ชื่อนชอบเปนพิเศษ โดยเวลาวางถาไมซอมกอลฟมอนเตก็จะทําการ บาน ดูการตูน และที่ชื่นชอบเปนพิเศษการดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับกอลฟ สุดทายมอนเตก็ฝากบอกทุกคนวากอลฟไมไดเปนกีฬาที่ยากแตตองตั้งใจ ตองมีสมาธิและวงสวิงตองดีดวย โดยผูปกครองของนองมอนเตไดบอกวาก็ใหการ สนับสนุนอยางเต็มทีม่ เี วลาก็ไปออกรอบรวมกันเกือบทุกอาทิตย สวนอนาคตยังมีเวลา ก็คงจะไมเรงรีบหรือวางแผนยังมีเวลาใหนองมอนเตไดเก็บเกี่ยวความสนุกและเรียน รูกับกอลฟไดอีกมากและ Uncle Poo ก็ขอเปนกําลังใจใหนองมอนเตดวยนะครับ


HOT

STAR เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

Profile ชื่อ นายกฤตณัฐ วายุโชติ (บอส) วันเกิด 23 มิถุนายน 2540 อายุ 16 ป คุณพอ นาย บรรณชากร วายุโชติ คุณแม นาง อาภรณ วายุโชติ การศึกษา มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

กฤตณัฐ วายุโชติ

สวิงดาวรุง “ผมอยากเลนในยูโรเปยนทัวร” ใน ชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมาแทบไมนาเชื่องวากอลฟ เปนกีฬาที่เยาวชนไดใหความสนใจกันเปนจํานวนมาก มี นักกอลฟเยาวชนไทยไปสรางชื่อเสียงในระดับโลกหลาย ตอหลายคนจนทําใหผูปกครองนั้นมองวาถาจะเลนกีฬาที่ สามารถประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติได กอลฟ นาจะเปนตัวเลือกที่เหมาะสมไมนอยและสําหรับHot Star ฉบั บ นี้ เ ขาก็ เ ป น เด็ ก หนุ ม ผู มี ค วามฝ น อยากจะประสบ ความสําเร็จในการเลนกอลฟอาชีพในอนาคตเชนกัน กฤตณัฐ วายุโชติ หรือชื่อเลนวา บอส สวิง หนุมดาวรุงวัย 16 ป จากร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เริ่มรูจักกับกีฬากอลฟมาตั้งแตอายุ 10 ขวบ โดยบอสเห็น คุณลุงเลนกอลฟก็เลยอยากลองตีบาง ซึ่งคุณลุงก็สอนให แตก็เลนแบบไมจริงจังเอาสนุกสนานมากกวา จนกระทั่ง มาเริม่ จริงจังเมือ่ ตอนอายุ 14 ซึง่ ตอนนัน้ ไดลงแขงขันกอลฟ การกุศลและไดรางวัลชนะเลิศครั้งแรกทําใหเขาภาค ภูมิใจมาก หลั ง จากได แ ชมป แ รกและเริ่ ม เล น กอล ฟ แบบจริงจังแลวบอสก็ตระเวนเกี่ยวประสบการณในการ แขงขันกอลฟเยาวชนรายการตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่ง ผลงานที่ผานมาของบอส ก็มี สิงห ไอเอสเอฟ ที่ ป 2554

รางวัลรองชนะเลิศ คลาสแชมเปยนชิพ รางวัลชนะเลิศ เยาวชน คลาส A ชมรมกอลฟสิงหนครปฐม รองชนะเลิศ อัดับ 3 เยาวชนชายคลาส A US Kids Golf Thailand Championship Qualified 2013-2014 สนามกอลฟ นารายณฮิลล รองชนะเลิศเยาวชนชายคลาส A US Kids Golf Thailand Championship Qualified 2013-2014 สนามกอลฟ นอรทเทิรนรังสิต สําหรับกีฬากอลฟในมุมมองของบอสนั้นบอสมองวา กอลฟเปนเกมที่เกี่ยวกับการวางแผนและความคิดสรางสรรคใน แตละช็อตที่เราจะเลนกอลฟเหมือนกับชีวิตครับ กอลฟกับชีวติ คือ การวางแผน วางแผนการเลน วางแผนชีวติ สามารถนํากระบวนการ ความคิดในกอลฟ ไปใชในการวางแผนชีวิตประจํา วันไดเวลา ในการเลนจะใชเวลาในการเลนขอนขางนาน ประมาณ 3-4 ชัว่ โมง บางครัง้ เราอาจจะรูน สิ ยั ของคนทีเ่ ราเลนดวย ซึ่งสามารถดู จากบุคลิกลักษณะทาทางในการเลนของบุคคลคนนัน้ ได เปนกีฬา ที่ตองมีความซื่อสัตยเพราะเราตองจดสกอรเอง สําหรับเปาหมายในอนาคตนั้นบอสบอกวา “ผมตั้งเปา 100 % ใหกับการเรียน 60 % เลนกอลฟ 40% ในอนาคต ผมอยาก เทรนโปรเขาไปเลนในยูโรเปยนทัวรครับ อยากเปนทัวรริ่งโปรครับ เริม่ จากชาเลนททวรในประเทศกอนกอน พอติดอันดับดีๆ ก็ไดเขา

ไปเลนในเอเชี่ยนทัวร พยายามตั้งใจทําผลงานให ดีที่สุดครับ ถาเลนดีในยูโรเปย นทัวรจริงๆ ก็อาจจะ เขาไปเลนในพีจเี อทัวรกเ็ ปนได ปจจุบันบอสฝกซอมเปนประจําที่ที่สนาม บางไทรรวม 3 ชั่วโมง ไปซอมไดรฟบนหญาจริง 1 ชั่วโมง เพื่อใหเกิดความรูสึกในการตีบนหญา เพราะ เวลาเลนจริงๆ เราก็ตองเลนบนหญาจริงอยูแลว ซอมชิพลูกสั้น 1 ชั่วโมง และซอมพัตอีก 1 ชั่วโมง ครับ สวนวันอังคารกับวันพฤหัสบดีก็ซอมเบาๆ หลัง เลิกเรียนซึ่งครอบครัวกไดใหการสนับสนุนเปนอยาง ดี สุดทายบอสฝากถึงนักกอลฟเยาวชนทุก คนวาใหเพื่อนๆนักกอลฟเยาวชนที่กําลังเลนอยูนะ ครับพยายามทําใหดีที่สุดครับ เลนใหเต็มที่ครับ ทุกๆ คนตางมีความฝน พยายามทําตามความฝน ใหดีที่สุด อยาไปกดดันตัวเองจนมากเกินไปกีฬา ชนะได แพเปน วันนี้เราอาจทําไดไมดี แตวันขาง หนาอาจมีสิ่งดีเขามาก็ไดครับ ผมก็ติดตามการแขง กอลฟเยาวชนอยูเรื่อยๆ ก็เห็นฝมือที่ยอดเยี่ยมของ นักกอลฟเยาวชนไทยวาสุดยอดครับ 1stt issue April 2014

P 39_RUT.indd 1

39 3/27/14 10:20 PM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

Sunshine Golf And Kids Development Center

“Get Right To The First By Professionals At Sunshine,Using Trackman Iiie.” สนามไดรฟเกียรติธาดา ถนนสุคนธสวัสดิ์ โทร 0817017321

www.prokead.blogspot.com

สวั ส ดี ครับทานสมาชิกและทานนักกอลฟทุกทาน ในคอลัมน Tip for Kids ตั้งแตฉบับนี้ไปเราจะไดสถาบัน สอนกอลฟ Sunshine Golf and Kids Development Centre มาเปนคอลัมนิสตพิเศษใหกับหนังสือ Hot Golf โดยจะเปนเทคนิคการสอนกอลฟเด็กและสาระความรูดีๆ ในการพัฒนานักกอลฟเยาวชนจากทางสถาบันแหงนี้ครับ เนื่องจากปจจุบันนี้เราจะเห็นเด็กเล็กๆ อายุ ไม เ กิ น สิ บ ขวบมากมายเริ่ ม เล น กอล ฟ สํ า หรั บ ท า นผู ปกครองที่ใหความสนใจอยากใหบุตรหลานเลนกอลฟ ก็ คงจะมีคําถามที่อยากทราบอยูบาง เชน เด็กๆ ควรจะ เริ่มเลนกอลฟเมื่อไหร จะเลือกโปรผูสอนใหเด็กอยางไร งบประมาณคาใชจาย ที่ควรตองเตรียมพรอมมีอะไรบาง อุปกรณกอลฟควรเลือกแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับเด็ก ราคาประมาณเทาไหร ควรซื้อของใหมหรือมือสอง และ เมื่อไหรที่เด็กๆ ของเราจึงจะลงแขงขันได มีรายการแขง ขันเฉพาะของเด็กไหมและผูปกครองตองปฏิบัติตัวอยาง ไรเมื่อลูกลงแขงขันและถาเด็กๆ มีผลการแขงขันที่ดีมาก เด็กๆ จะไดประโยชนอะไรจากการเปนนักกีฬากอลฟฝมอื

40 P 40_RUT.indd 1

แนวทางการเริ่มตน

ของกอลฟสําหรับเด็ก (1)

ดีบาง ฯลฯ งั้นเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะ คําถามแรก เด็กๆ ควรจะเริ่มเลนกอลฟเมื่อไหร โดยรวมแลวจะเริ่มเลนเมื่อ อายุเทาไรก็ได ถาเด็กมีความสนใจ เชนเด็กบางคนเริ่ม ตั้งแตสามขวบกวาๆ ก็มี ซึ่งสวนใหญเด็กๆ ที่เริ่มตนเร็ว นัน้ คุณพอหรือคุณแมมกั จะเปนนักกอลฟดวย การทีเ่ ด็กๆ ตามคุณพอคุณแมมาซอมหรือออกรอบ ก็ทําใหเกิดการ ซึมซับความชอบกอลฟเขาไป แตถาจะใหความเห็นโดย รวมๆ นัน้ อายุทเ่ี หมาะสมกับการเริม่ ตนควรจะเปน 6 ขวบ ขึ้นไป เพราะเด็กๆ เริ่มควบคุมการเคลื่อนไหวและการ ทรงตัวของรางกายไดดีมากขึ้นและเริ่มมีวุฒิภาวะในการ ฟงและรับปฏิบัติตามที่โปรสอนไดในระดับหนึ่งที่โรงเรียน ของเราเองก็เชนกัน ถึงแมวาเราจะมีเด็กบางคนเริ่มตนที่ อายุนอยกวานั้น เชน สี่ขวบ หรือ หาขวบ ก็มิไดหมาย ถึงวาเด็กทุกคนที่สี่-หาขวบนั้นจะเลนไดทุกคนเพราะ นอกจากเรื่องวุฒิภาวะในการเรียนรูแลวอีกสิ่งหนึ่งที่ทาน ผูปกครองตองใหความสําคัญ คือเรื่องความปลอดภัย ของเด็กๆ เด็กเล็กมักจะไมอยูเฉย มีความเคลื่อนไหว

ตลอดเวลา และขาดความระมัดระวังตัวใน ทั้งในสวน ของตัวเองและผูอื่น เมื่อครั้งที่เราไดมีโอกาสไปศึกษาชม การเรียนการสอนกอลฟของเด็กรุนจิ๋วที่ Ohio ,USA เมื่อ ปที่แลว เราจะเห็นเลยวา เขา ใหความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยมาก ที่โนนถึงแม วาจะใชโปรผูสอนเพียงสองคนเทานั้นตอการสอนเด็กเล็ก ซึง่ มีตง้ั แตสข่ี วบขึน้ ไปประมาณ 15 คน ก็คอื ในสัดสวนหนึง่ ตอเจ็ดโดยประมาณ แตเขาใหผูปกครองของเด็กๆ ลงไปในสนาม กอลฟดวย ตามภาพจะเห็นวามีทั้งรถเข็นเด็กเล็ก (ก็เข็น นองของนักกอลฟไงคะ) และบรรดาคุณพอ คุณแมทั้ง หลายลงไปชวยโปรดูแลเด็กในเรื่องความปลอดภัยคะ แต สําหรับเมืองไทย เราไมสามารถทําอยางนั้นได ดังนั้น นอกจากอายุของเด็กๆ ที่เราเปนกังวลนั้นวาควรจะเริ่ม เมื่อไหรจึงจะดีแลวอีกสิ่งหนึ่งที่ตองกังวลก็คือสัดสวนของ โปรผูสอนตอจํานวนเด็กดวยคะ

www.HotGolfClub.com 3/27/14 8:38 PM


ภาพ FIVE HEAD / ขอบคุณสถานที่ สนามซอมกอลฟ ยานนาวา

ตีระยะ100 หลา

ดวยลอฟ 50 องศา

สวั ส ดี ค ะ  ทานผูอาน ฮ็อทกอลฟ ทุกทาน สําหรับ เลดีส ทิปส ในฉบับนี้ แท็บ มีทริกดีๆ เกี่ยวกับการสวิง

วิธีการคือ 1.ยืนเซ็ทอัพ ใหลูกกอลฟอยูคอนไปทางขวา 2. แบคสวิงใหลําตัวนิ่ง ไมชี้ไปที่เปาหมาย นั่นก็คือ การ ตีระยะ 100 หลา ดวยลอฟ 50 องศา มา 3. ดาวนสวิง ใหหนาอยูหลังลูก หมุนลําตัว ฝากทานผูอานกันคะ สําหรับวิธีการทําอยางไรนั้นเอามา และหัวไหล ดูกันเลยดีกวาคะ

โปรแท็บ จารุพร ปาลกวงษ ณ อยุธยา

China LPGA Tour Ladies Asian Tour Thai LPGA Tour Singha All Thailand Golf Tour

ทานผูอานลองนําเอาวิธีของแท็บไปใชนะคะ ที่สําคัญพยายามฝกและซอมใหจําวงสวิงใหได แลวการ เลนกอลฟจะเปนเรื่องสนุกคะ สุดทายแลวชวงนี้หนารอน แลว เวลาออกรอบอยาลืมทาครีมกันแดดกันะคะ เพื่อ สุขภาพผิวที่ดี 1st issue April 2014

P 41 lady_Rut.indd 1

41 3/27/14 8:46 PM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

รักษาสามเหลี่ยมตลอดวงสวิง

ณะที่เรายืนจรดลูกหรือที่เรียกกันวา set up เสร็จแลวนั้นแขนทั้งสองขางของ ท า นจะเป น รู ป สามเหลี่ ย มและสาม เหลี่ยมอันนี้แหละจะมีความสําคัญใน การสรางสวิงที่ดีและถาสามารถรักษา ไวไดตลอดของวงสวิง ทานจะมีวงสวิงที่สวยงามและมี ผลตอการตีและทิศทางของลูกอยางมาก เพราะวงสวิง ที่ดีจะตองทํางานรวมกันของการหมุนตัวและการเหวี่ยง ของแขน ปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหเรารักษาสามเหลี่ยมได นั้นคือ การหมุนของลําตัวไมใชพยายามที่จะไปเกร็งแขน ใหอยูในรูปเดิม เขียนแบบนี้ทานอาจจะงงๆ วาการหมุน ตัวมีผลอะไรกับการรักษาสามเหลี่ยม ผมจะอธิ บ ายง า ยให ฟ ง นะครั บ สามเหลี่ ย ม

42 P 42_RUT.indd 1

ที่ แ ขนเกิ ด ขึ้ น จากการนํ า มื อ ทั้ ง สองข า งมาประกบกั บ เวลาจับกริพ ขณะที่จรดลูกแขนจะถูกกําหนดใหเปนรูป สามเหลี่ยม ถาเราตองการรักษารูปแขนเอาไวเวลาที่ขึ้น แบ็คสวิงรางกายจะมีการหมุนเขาในเหมือนขวาหัน แขน จะถูกยกขึ้นดานบน เวลาที่ตีลงมาสะโพกจะหมุนกลับมา และแขนก็จะตามลงมาเองโดยไมตองไปยุงหรือสั่งอะไร ทั้งนั้น ขณะที่เขาปะทะลูกสะโพกจะตองหมุนเปดออกไป ทางซายกอนที่หนาเหล็กจะโดนลูก และสะโพกจะหมุน ไปเรื่อยๆ จนกวาจะจบวงสวิง ถาทานจับใจความไดทานจะสังเกตไดวาผม ไมไดแนะนําใหทานไปทําอะไรกับแขนเลยแตเนนเรื่อง การหมุนสะโพกหรือหมุนตัวมากกวา เพียงแคทานหมุน ตัวไดดีและถูกตองถูกจังหวะแขนที่ทานสรางไวเปนรูป

สามเหลี่ยมจะคงรูปตลอดวงสวิง ทานไหนอยากทราบวา แขนของทานเปนอยางไรลองถายวงสวิงของทานถูกดวย มือถือหรือกลองก็ได ถาจะใหทายวาสามเหลี่ยมผิดรูปไปตอนไหน คงจะตองตอบวาตอนเขาปะทะลูกเพราะอาการแบบนี้ เปนกันเยอะ หรือเรียกกันวา chicken wing อาการนี้ เกิดจากสะโพกไมหมุนเปดออกขณะที่หนาไมปะทะลูก ลองเอาไปตรวจสอบกันดูครับ ทานใดที่จะสอบถามหรือ แลกเปลี่ยนความคิด หรือจะติดตามเทคนิคกอลฟตางๆ สามารถตามไดที่ face book: golf tip by protae นะ ครับ

www.HotGolfClub.com 3/27/14 10:18 PM


ภาพ FIVE HEAD / ขอขอบคุณสถานที่ : สนามกอลฟปญญา อินทรา

โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง > Millennium Golf Academy instructor > Certified Teaching Professional

โดย

3 ฟุต 6 กับการ PUTT ระยะสั้น อยางไรใหมีความมั่นใจ!!!

สวนใหญแลวนักกอลฟมือใหมเวลาไปออกรอบพอถึงบนกรีน พัตตไปใกลๆหลุม เพื่อนๆรวมกวนก็จะบอกกับทานวา “เก็บไปเลย ใหแลว หรือ กิฟตนั่นเอง” การทําเชน นี้สมควรหรือไมหรือเพราะตองการเลนใหเร็วขึ้น ในความเปนจริงแลวกีฬากอลฟคือการ ใชไมกอลฟตีลูกกอลฟใหลงหลุม จะกี่ครั้งก็แลวแต ดังนั้นเมื่อทานไมไดพัตตระยะสั้น บอยๆเขาทานก็จะเกิดความไมมั่นใจในการพัตตระยะสั้น ในฉบับนี้ผมมีวิธีการฝกพัตต ในระยะสั้นเพื่อใหเกิดความมั่นใจมาฝากครับ กอนอื่นเลยใหหาพื้นที่บนกรีนที่เรียบที่สุดในการพัตต ไมมีเลี้ยวใดๆ ทั้งสิ้น เปนไลนตรงๆระยะหางจากหลุมประมาณ 3 ฟุต จากนัน้ ใหทา นนักกอลฟนํา putter ของ ทานมาวางแลวเอาทีมาปกตรงหัวและปลายของ putter ดังที่เห็นในภาพนะครับ ทีนี้เรามาฝกพัตตกัน ใหนําลูกกอลฟมา 6 ลูก เริ่มจากพัตตมือขวามือเดียว

กอน 3 ลูก แลวจับแบบปกติสองมือพัตตอีก 3 ลูก จากนั้นก็ใหสลับพัตตสองมือ 3 ลูก กอน แลวพัตตมือขวามือเดียว 3 ลูก พัตตทีละเซ็ตๆ ละ 6 ลูกสลับกันไป โดยที่การพัตต ทุกครั้งจะตองไมโดนทีทั้งสองอันเลยและตองพัตตใหลงหลุมทั้ง 6 ลูก ถาเวลาพัตตทา นพัตตไปโดนทีที่ปกอยูก็แสดงวาทานพัตตแกวง ลองฝกพัตตแบบไมมีลูกกอนก็ไดครับ พัตตไปเรื่อยไมใหโดนทีทั้งสองอัน พอ เริ่มชินแลวคอยฝกพัตตแบบมีลูกกอลฟการฝกพัตตเชนนี้เพื่อฝกความแมนยําและจะ ทําใหทา นพัตตโดน sweet spot ทุกครัง้ ทีท่ า นพัตต ลูกกอลฟจะกลิง้ ออกจากหนา putter ไดดีขึ้น ราบรื่นขึ้น และที่สําคัญคือทานจะมั่นใจมากขึ้นเวลาพัตตระยะสั้นครับ ลองนํา ไปฝกดูนะครับกับแบบฝกหัดสามฟุตหกลูก รับรองวาทานจะพัตตระยะสั้นไดดีขึ้นอยาง แนนอนครับ 1stt issue April 2014

P 43 jeab.indd 1

43 3/27/14 3:48 PM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

โปรฐิติพงษ ณ สงขลา > Puttman Academy Instructor > Harold Swash Accredited Instructor (Level 2) > ผูชวยโคชทีมชาติไทย

แบคสวิ ง 3 สวน ดาวนสวิง 1 สวน ถือเปนเวลา ที่ใชในการสวิงที่เหมาะสม เพราะรางกายเราจะสามารถ จัดระเบียบและเรียงลําดับในการสวิงไดเหมาะสม เพราะ ในการสวิงเราจะมีการเคลื่อนที่ของรางกายมากกวาการ พัตต แตถาลองมามองใหดีในการพัตตนั้น การเคลื่อนที่ ของรางกายจะมีนอยกวาการสวิง ดั ง นั้ น ถ า เราขึ้ น แบ็ ค สโตร ค โดยใช เ วลา มากกวาการพัตตกลับมาที่ลูกผมเชื่อวาพัตตของทาน จะเปนการพัตตแบบกระแทกจุดนี้จะทําใหทานสามารถ

44 P 44_RUT.indd 1

เรียนรู้เทมโป้ด้วยที 3 ตัว กอนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณในการซอมกัน ดีกวานะครับ สิ่งที่เรารองเตรียมก็คือ 1. ทีปกลูกกอลฟ จํานวน3ตัว 2. ลูกกอลฟ 10 ลูก 3. พัตเตอรคูใจของทาน ครับ ผมอยากใหทานเริ่มโดยนําทีตั้งลูกมาสามตัว แลวปกใหหางกันในระยะที่เทาๆ กัน ในตอนแรกทาน อาจจะปกหางกันตัวละประมาณ 1 คืบหรือ 7 นิ้ว (ทาน สามารถคอยๆ เพิ่มระยะหางไปเรื่อยๆ ตามระยะพัตตที่ ตองการ) จากนัน้ นําลูกกอลฟมาวางทีท่ อี นั กลาง เขายืนจรด เริ่มแบ็คสโตรคโดยใหหัวพัตเตอรไปอยูที่ทีอันหลังสุด จากนั้นลากหัวพัตเตอรผานลูกกอลฟไปหาทีอันหนาสุด ดวยความเร็วที่คงที่ ทานจะตองไมรูสึกถึงการอิมเพคของ พัตเตอรกับลูกกอลฟ พูดงายๆ ก็คือลากหัวพัตเตอรจาก ทีตัhงหลังสุดไปหาทีตัวหนาสุด ลองทําแบบนี้ติดตอกัน 10 ลูก ถาจะใหดี ผมอยากใหทานพัตตติคตอกันโดยไม ตองสนใจวาลูกจะกลิ้งไปที่ไหน พอทําครบแลวคอยหัน กลับไปดู ถาลูกกอลฟของทานอยูกันเปนกลุม นั่นหมาย ถึงทานสามารถควบคุมเทมโปไดถกู ตอง แตถา ลูกกอลฟยัง กระจัดกระจาย นั่นแสดงวาการสโตรคพัตเตอรผานลูก กอลฟของทานยังทําไดไมดพี อ จากการสอนทีผ่ า นมา กลุม ลูกกอลฟที่อยูสั้นคือกลุมลูกที่ทานชะลอหนาไมตอนอิม แพค ในทางกลับกัน กลุมลูกกอลฟที่อยูไกลจะเปนกลุม ที่ทานพัตตแบบกระแทก ดังนั้นผมขอแนะนําใหทานนึกถึงวลีที่ผมกลาว ไวขางตนวา “ขึ้นแคไหน สงแคนั้น ดวยอัตราเรงที่สม่ําเสมอ” เอาไวนะครับ เพราะการชลอพัตเตอรตอนเขา อิมแพคนั้นจะทําใหแรงที่พัตเตอรจะสงไปยังลูกกอลฟ นั้นหายไปเร็วกวาปรกติ แตสําหรับการกระแทกพัตเตอร เขาลูกตอนอิมแพคนั้นจะทําใหทานควบคุมระยะการกลิ้ง ไมไดและทิศทางของลูกก็จะกลิ้งไมตรงตามแนวที่ลูกมัน ควรจะกลิ้งไป ถานึกไมออก ขอใหทานนึกถึงรถที่จอด อยูเฉยๆแลวถูกรถอีกคันชนเขาดานหลังอยางแรง เรา จะสังเกตไดวา รถที่ถูกชนจะเคลื่อนที่ไมเปนทิศทางและ จะหาจุดที่รถหยุดไมได แตถาเราคอยๆ เข็นหรือออกรถ ดวยอัตราเรงหรือความเร็วที่เหมาะสมรถก็จะเคลื่อนที่ได ระยะและทิศทางที่ถูกตอง ผมอยากใหทานลองนําแบบ ฝกนี้ไปซอมกอนออกรอบทุกครั้ง เพราะนอกจากทานจะ ไดทบทวนเรื่องจังหวะในการพัตตแลว ทานจะไดทราบ อีกดวยวา กรีนทีท่ า นจะเลนในวันนีม้ สี ปดแคไหน เห็นไหม ครับ ยิงปนนัดเดียวไดนกสองตัว ผมเชื่อวาทานจะตอง ควบคุมความเร็วและคุมระยะของการพัตตไดยาก เพราะ พบอะไรดีจากแบบฝกอันนี้ ขอใหทุกทานเซฟพารไกลได การขึ้นไมชาแลวลากกลับมาเร็วนั้นจะทําใหลูกกอลฟที่ ทุกครั้งแลวก็เก็บเบอรดี้ใกลๆ ไดทุกหน พบกันใหมฉบับ หนานะครับ…….สวัสดีครับ….. ออกจากหนาพัตเตอรนั้นมีความเร็วมากกวาปรกติ ดังนั้นผมจึงอยากที่จะแนะนําเคล็ดลับในการ พัตตโดยจะแนะนําใหทานไดรูจักกับการควบคุมจังหวะ ในการพัตตใหดีขึ้นและมันจะเปนจุดเปลี่ยนที่จะทําใหกา รพัตตของทานเปลี่ยนไป คาถาเบื้องตนและถือเปนคํา พูดที่ทานจะสามารถจําไดรวดเร็วที่สุดก็คือ”ขึ้นแคไหน สงแคนั้น ดวยอัตราเรงที่สม่ําเสมอ”

www.HotGolfClub.com 3/28/14 2:27 PM


เรื่อง/ภาพ : พงษศักดิ์ วอทอง / ขอบคุณสถานที่: อาทิตยา กอลฟ แอนด รีสอรท

โปรตี้ สุรวุฒิ เครือโสม

“โปรทัวร–โปรทิชชิ่ง หนุม จากรั้ว สพล.กรุงเทพ” สวั ส ดี ครับทานผูอาน กลับมาพบ กันอีกครั้งนะครับ กับคอลั่มทิชชิ่งโปร ที่จะพาทานผูอานมาพบกับโปรผูสอน กอลฟ มากหนาหลายตา ที่จะพามาให ทานผูอานไดรูจักกัน แตสวนหนึ่งของ โปรเหลานี้ก็คือ การหลงรักในกีฬากอลฟ ซึ่งเปนแรงผลักดันใหมาเปน ทิชชิ่งโปร อยางเชน ทิชชิ่งโปร ในฉบับนี้ก็เชนกัน ครับ เอาเปนวาเราไปรูจักกับทิชชิ่งโปร กันเลยดีกวา สราวุฒิ เครือโสมหรือโปรตี้ อายุ 23 ป จบการศึกษาจาก สถาบัน การพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ คณะ ศึกษาศาสตร ดวยความรูเกี่ยวกับดาน กอลฟ และการเรียนทางดานศึกษา ศาสตรโดยตรงจาก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ทําใหโปรตี้มีความรู ทั้งดานของ ทฤษฎี และดานปฎิบัติ ซึ่ง ปจจุบันโปรตี้ เปนทั้งโปรทัวร และโปร ทิชชิ่ง สอนอยูที่ สนามไดรฟกอลฟ สนามไดรกอลฟ อบจ.สระแกว สําหรับ เสนทางของการเปนทิชชิ่งโปร เปน อยางไรนัน้ เรามาติดตามกันเลยดีกวาครับ Way to Teaching Pro เริ่มตน ของการเขาสูวงการ กอลฟ นั้นโปรตี้ เลาวา ไดมีโอกาสไดไป สนามไดรฟ สนามกอลฟกับคุณพอตั้งแต ยังเด็ก อายุประมาณ 11 ขวบได โดยเริ่ม แรกนั้นรูสึกวากีฬากอลฟเปนกีฬาที่เลน ยากและตียาก และพอไดมีโอกาสลอง หยิบ ลองจับและมาตีแลว รูสึกสนุกมาก ถึงขั้นวาจะตองไปตีทุกวันเลยทีเดียว ก็ จะไปซอมกับคุณพอเรื่อยๆ จนกระทั่งได มีโอกาสแขงขันครั้งแรกในชีวิตตอนอายุ ได 12 ขวบ และเปนจุดพลิกผันใหชอบ กอลฟไปโดยไมรูตัว จนกระทั่งเทิรนโปร ในป 2556 ก็ไดมีการแขงขันอยูเรื่อยๆ และก็สอนไปควบคูกันดวย Teaching Experience ดวยประสบการณ ในการ แขงขันของโปรตี้ ตั้งแตเด็ก ในการ แขงขัน กีฬากอลฟนักเรียน นักศึกษา แหงประเทศไทย เขต 2 รวมไปถึงการ ไปกวาดรางวัลจากหลากหลายเวทีทั้ง เหรียญทองแดง จากการเขารวมเปน ตัวแทนของเขต 2 ในการแขงขัน กีฬา กอลฟนักเรียน นักศึกษาแหงประเทศไทย

ตอนอายุ 16 ป, อันดับที่ 2 การแขงขัน กีฬากอลฟนักเรียน นักศึกษาแหง ประเทศไทย ที่สุโขทัย ตอนอายุ 19 ป รวมไปถึง รางวัลที่ประทับใจที่สุดในการ เริ่มเลนกอลฟ ในรายการ “กอลฟสมัคร เลนชิงแชมปภาคของประเทศไทย ครั้งที่ 3” ณ สนามกอลฟสิงหปารค ขอนแกน กอลฟคลับ จ.ขอนแกน ในป 2553 สามารถควาแชมปไดในไฟลทเอ (แตม ตอ 0-9) และยังมีจากเวทีอื่นๆ อีก ดวย ประสบการณการเรียนรู และการแขงขัน กอลฟ จึงเปนแรงผลักดันใหโปรตี้ เขาสู การเปนทิชชิ่งโปร ไปดวย เพราะตองการ ความรูและประสบการณในการเลนกีฬา กอลฟ และดวยความที่เปนครูพละอยู แลวนั้น ถายทอด เพื่อใหคนที่ชื่นชอบ หรือ อยากเรียนกอลฟ ไดสนุกกับกีฬา เพื่อพัฒนานักกอลฟที่เปนอยูแลวและ สรางนักกอลฟรุนใหมๆ ขึ้นมานั่นเอง Teaching Equipment แนนนอนวาเปนทั้งโปรทัวร และ โปรทิชชิ่ง ยอมใชอุปกรณที่ถนัดมือ ทั้งในการแขงและการสอน ในถุงของโปร ตี้นั้น อุปกรณประกอบไปดวย ไดรฟเวอร โฟรทีน 707, หัวไม 3 RBZ Taylormade, หัวไมไฮบริดส xxio, ชุดเหล็ก Titleist CB 710, พัตเตอร Scotty

Teaching Program ผู ใหญ 10 ชั่วโมง 6,000 เด็ก 10 ชั่วโมง 5,000 วิเคราะห แกไขวงสวิง 1 ชั่วโมง 500 (ผู ใหญ,เด็ก) Contact/Address - สนามไดรกอลฟ อบจ.สระแกว - สนามไดรฟ โบวกอลฟ สระแกว โทร 093-124-1787, 084-819-4247

Teaching Fault&Fix สําหรับเทคนิคที่โปรตี้แนะนํา กันนั้นเปนเทคนิคของการฝกระเบิดทราย ในกรณีที่เมื่อตกทรายและพื้นที่ตกนอย โดยเริ่มตนตั้งแตการเปดใหหมด คือ ยืน เปดใหหมด เปดหนาไม เปดตัว จากนั้น เวลาแบคสวิงพยายาม ลากไมใหออก นอกลําตัวในมุมที่ชัน เวลาลงไมใหสน เหล็กนําลงมากอน ตีหลังลูกประมาณ 1-2 นิ้ว ก็เปนเทคนิคงายๆ ในการฝก ครับ 1stt issue April 2014

P 45_RUT.indd 1

45 3/26/14 1:28 PM


ภาพ Tum / สถานที่สนามไดรฟกอลฟ RCA Driving Range

ฝกสวิงการตีหัวไม

ดวยการจับ Wedge

สวั ส ดี ครับทานนักกอลฟและทานสมาชิกนิตยสาร Hot Golf ทุกทานครับ ใน Hot Golf ฉบับนี้ จะขอแนะนํา ถึงอีกหนึง่ วิธงี า ยแตตอ งฝกและขยันซอมนะครับ ถึงวิธกี าร สรางพื้นฐานของสวิงที่จะชวยทานนักกอลฟใหตีหัวไมได ดีขึ้น ซึ่งในฉบับนี้ (จากภาพ) ทานนักกอลฟจะเห็น ถึง การจับดวย Wedge ทําการฝกซอมทําสวิง และจาก นั้น ถึงคอยทําการจับหัวไมหรือ Driver ทําการตีครับ แต

46 P 46_RUT.indd 1

มีเงื่อนไข ในการทําแบบนี้คือ ชวงที่จับ Wedge อยูนั้น ขอใหทานนักกอลฟทําสวิงใหกวางที่สุด และตีไมเขน ขณะเดี ย วกั น ก็ อ ยากให ท า นนั ก กอล ฟ ได มี โ อกาสทํ า จังหวะการตี ใหราบลื่นที่สุด ไมมีจังหวะการฉุดกระชาก การทําเชนนี้จะมีขอดีอยางมากหลังจากที่ทาน นักกอลฟไดทําการฝกแลวกลามเนื้อของทานนักกอลฟจะ ทําการจําแตก็ยังควรทําจังหวะการตีใหดีซึ่งที่สําคัญใน การที่แนะนําใหทานนักกอลฟจับ wedge นั้น เพราะงาย

ม.ล.โอรัส เทวกุล > Teaching Professionnal > โคชทีมชาติไทยชุดซีเกมส 2011

และทําใหนกั กอลฟไมเขนสวิง ในการตีดว ย Wedge ครับ ซึ่งหลังจากทานนักกอลฟ ไดทําการฝกดวยเหล็กอยาง ทานนักกอลฟไดฝกมาแลวนั้นก็นําจังหวะและกระบวน ทา เขามาตีกับลูก อยาพึ่งเขน หรือหวังผลจากการตี แต ใหนําจังหวะที่ราบลื่น จากการฝกเวดจ มาตีลูก ทาน นักกอลฟแตละคนจะไดจังหวะจากการตีดวยหัวไมใหม และผลยอมดีขึ้นอยางไมตองสงสัย สวัสดีครับ

www.HotGolfClub.com 3/26/14 11:28 AM


AD USCG Poster Final_RUT.ai

1

3/27/14

6:10 PM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

บันทึก

“ภาพลักษณเดน เลนกอลฟตามกฎ” โดย จิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ

Director-Tour Operations, Asian Tour ผูตัดสินกอลฟ ประกาศนียบัตรระดับสูงสุดของ R&A และ USGA

สกอร์การ์ดสลับกัน ตอนสงคืนสกอรการด สกอรการดที่ มีชื่อของ A มีสกอรที่ถูกตองของ B และ สกอรการดที่มีชื่อของ B มีสกอร ที่ถูกตองของ A คือเปนการสงสลับกัน สกอรการดแตละใบมีการลงชื่อของผู แขงขันและมารคเกอรอยางถูกตอง

ทาน

นักกอลฟครับสําหรับเรื่องของกฎ กติกา กอลฟ ฉบับนี้ โปรจิติตศักดิ์ มีเรื่องราวเกี่ยวกับ สิ่งที่สําคัญประ การหนึงของการแขงขันกอลฟนั่นก็คือเรื่องสกอรการด คําถาม : A และ B รวมแขงขันในรายการ แขงขันแบบสโตรคเพลย A เปนมารคเกอรของ B และ B เปนมารคเกอรของ A สตารทเตอรไดแจกสกอรการดให กับผูเลนทั้งสองคนและเริ่มการแขงขันไปตามปกติ หลัง จากเลนจบแลว ปรากฎวาตอนสงคืนสกอรการด สกอร การดที่มีชื่อของ A มีสกอรที่ถูกตองของ B และ สกอร การดที่มีชื่อของ B มีสกอรที่ถูกตองของ A คือเปนการสง สลับกัน สกอรการดแตละใบมีการลงชื่อของผูแขงขันและ มารคเกอรอยางถูกตอง

ไดมีการตรวจพบความผิดพลาดเรื่องชื่อของผูแขงขัน ไมตรงกันกับสกอรที่บันทึกไว หลังจากที่มีการสงสกอร การดเรียบรอยแลว กรณีนี้ตัดสินอยางไร คําตอบ : ในกรณีแบบนี้ใหถือวา ผูแขงขัน แตละคนไดลงลายมือชื่อในสกอรการดซึ่งบันทึกสกอร ของเขา และมารคเกอรไดลงลายมือชื่อดวยเชนกัน คณะ กรรมการควรขีดฆาชื่อที่พิมพบนสกอรการดและเขียนชื่อ ผูแขงขันที่มีสกอรบันทึกอยูบนสกอรการดและรับสกอร การดของทั้งสองคนโดยไมมีโทษปรับ ความผิ ด พลาดด า นธุ ร การแบบนี้ ไ ม มี ก าร กําหนดบทลงโทษไวในกฎคณะกรรมการสามารถแกไข ความผิ ด พลาดนี้ ไ ด โ ดยไม จํ า กั ด ระยะเวลาที่ จ ะแก ไ ข

ความผิดพลาดในเรื่องนี้ กฎขอ 6-6b กลาวไววา ผู แขงขันรับผิดชอบความถูกตองของสกอรที่บันทึกแตละ หลุมเทานั้นโดยใหแนใจวามารคเกอรไดลงลายมือชื่อ และผูแขงขันไดลงลายมือชื่อดวยตนเอง หลั ก การเดี ย วกั น นี้ ใ ห ใ ช ใ นกรณี ที่ ส ง สกอร การดที่ไมมีการพิมพชื่อไวในสกอรการด อยาลืมนะครับในการเลนแบบสโตรคเพลย หากสงสกอรการดที่มีสกอรหลุมตอหลุมของตนเองถูก ตองทุกหลุม มีการลงชื่อทั้งของตนเองและมารคเกอร แต เปนสกอรการดที่พิมพชื่อเปนของมารเกอร โดยเปนการ ส ง สกอร ก าร ด ที่ ส ลั บ กั น กั บ มาร ค เกอร ใ นกรณี นี้ ค ณะ กรรมการจะเขียนชื่อใหมใหถูกตองและรับสกอรการด โดยไมมีโทษปรับแตอยางใด พบกันใหมฉบับตอไปครับ

มีคําถามเรื่องกฎกอลฟ สามารถสอบถามไดที่ jittisak.tamprasert@asiantour.com

48 P 48_RUT.indd 1

www.HotGolfClub.com 3/26/14 1:32 PM


49 AD Gatwway- TOTAL_ok.ai

1

3/28/14

3:28 PM


Sport Science of Golf

ปญญา สมบัตินิมิต ผ.ช.อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

เรื่อง ปญญา สมบัตินิมิต ภาพ : Pongsak

กอลฟเปนกีฬาที่ตองใชการควบคุมการเคลื่อนไหวในการ ตีลูก (สวิง-Swing) ความแข็งแรงความออนตัวของ ไหล ความแข็งแรงของแขน ขอมือ ขา สะโพก ประกอบ กับตองมีความทนทานในการเลนตลอดระยะเวลา 3-4 ชั่วโมงโดยไมเหนื่อย ซึ่งลวนแตตองใชการสราง สมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น

กีฬากอลฟกับสมรรถภาพทางกาย

ที่สมบูรณ (ตอนที่ 2)

ตภาพทางกายทั อจากเลมที่วไป่แลวนะครั บฉบับที่แลวเรารูจักกับสมรรถ(General Condition) กันไปแลว โดยมีใจความคือสมรรถภาพทางกายทั่วไปเปนความ สมบูรณพื้นฐานทางกาย ซึ่งแบงออกเปน 7 ประการ คือ ความเร็ว (Speed), พลังกลามเนื้อ (Muscle Power), ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscle Strength), ความ อดทนของกลามเนื้อ (Muscle Endurance,Anaerobic Capacity),ความคลองตัว (Agility), ความออนตัว (Flexibility) และ ความอดทนทั่วไป (General Endurance) ซึ่งในฉบับนี้ เราจะมารูจักกับ สมรรถภาพทางกายเฉพาะ หรือSpecial Condition กันครับ

50 P 50_RUT.indd 1

สมรรถภาพทางกายเฉพาะ คือ ความสามารถ ทางรางกายของนักกีฬาที่นําไปใชในการเลนกีฬาชนิด ตาง ๆ โดยเฉพาะ ดังนั้นการเลนกีฬาแตละชนิด นักกีฬา จึงมีความตองการในการสรางสมรรถภาพทางกายที่แตก ตางกัน กลาวคือ ผูเลนกีฬากอลฟตองมีสมรรถภาพทาง กายเฉพาะที่แตกตางไปจากนักฟุตบอล นักกรีฑา นัก มวย หรือนักวอลเลยบอล เปนตน กอล ฟ เป น กี ฬ าที่ ต อ งใช ก ารควบคุ ม การ เคลื่อนไหวในการตีลูก (สวิง-Swing) ความแข็งแรงความ ออนตัวของไหล ความแข็งแรงของแขน ขอมือ ขา สะโพก ประกอบกับตองมีความทนทานในการเลนตลอดระยะ

เวลา 3-4 ชัว่ โมงโดยไมเหนือ่ ย ซึง่ ลวนแตตอ งใชการสราง สมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น วิธีสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับผูเลนกีฬา กอลฟ ประกอบดวย 1.การอบอุนรางกาย 2.การเสริม สรางกลามเนื้อสวนตางๆ สําหรับผูเลนกีฬากอลฟ 3.การ เคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน เอาไว ใ นฉบั บ หน า เราจะมาพู ด ถึ ง วิ ธี ส ร า ง สมรรถภาพทางกายสําหรับผูเลนกีฬากอลฟแบบละเอียด กันครับ แลวพบกันใหมในฉบับหนา สวัสดีครับ

www.HotGolfClub.com 3/26/14 11:59 AM


The

Health เรื่อง : Atapon ภาพ : กองบรรณาธิการ

กินปลาเยอะ

ชวยเพิ่มคอเลสเตอรอลดี โรค ไขมั น ในเลื อ ดสู ง ถื อ เป น โรคที่ ไ ม แ สดงอาการ ทําใหผูปวยมักไมรับทราบวาตัวเองปวยเปนโรคนี้อยู กวา จะทราบระดับไขมันในเลือดก็ขึ้นไปสูงเสียแลว และทําให เสี่ยงเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งอาจเปนอันตราย ถึงแกชีวิตได แตไขมันในเลือดไมไดมีแตไขมันเลวเทานั้น แตยังมีไขมันดีอีกดวย โดยไขมันในเลือดจะแบงออกเปน 2 ชนิดคือคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด ซึ่งในสวน ของคอเลสเตอรอลก็ยังสามารถแบงเปน 2 ประเภทได อีกคือ HDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดดี และ LDL หรือ คอเลสเตอรอลชนิดเลว คอเลสเตอรอลทั้ง 2 ประเภทนั้นทําหนาที่ตาง กัน โดย LDL นั้นจะทําใหเกิดการสะสมของไขมันในผนัง ของหลอดเลือดแดงทั้งรางกายและทําใหเสี่ยงตอการเปน โรคหลายชนิด ไมวาจะเปนโรคหัวใจ, โรคไต, อัมพาต ฯลฯ ตางกันอยางสิ้นเชิงเลยกับ HDL ที่จะมีหนาที่นํา LDL ออกจากผนังหลอดเลือดเปนตัวชวยปองกันโรคหลอด เลือดและโรคหลอดเลือดแข็งตัว นี่คือเหตุผลวาทําไม

HDL ถึงเรียกวาคอเลสเตอรอลดี โดยทั่วไปทราบกันดีวาวิธีที่ชวยใหสามารถเพิ่ม ระดับของ HDL ไดดีที่สุดคือการออกกําลังกาย แตก็ไมไดมี เพียงวิธีเดียวเทานั้น เมื่ อ จากการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร น ฟนแลนด คนพบวา การทานปลาที่มีไขมันสูง 3-4 มื้อตอ สัปดาหก็ยังเปนวิธีที่ชวยเพิ่มระดับของ HDL ไดอยางดีเยี่ยม เชนกัน ผลปรากฎวา กลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก ที่ดีที่สุดคือ กลุมแรกที่ทานปลาไขมันสูง อาทิ เรนโบวเทราต, แซลมอน และเฮอรริ่ง เปนจํานวน 3-4 มื้อตอสัปดาห โดย ชวยเพิ่มปริมาณ HDL ไดมากขึ้น รวมถึงจะดียิ่งขึ้นหากเพิ่ม ปริมาณการทานปลามากขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ยั ง เน น ย้ํ า ความสํ า คั ญ ของการ ทานอาหารเพื่อชวยใหหัวใจแข็งแรงดวยวาควรจะลดอาหาร จําพวกเนื้อแดงและหันมาทานปลาเยอะๆ หรืออาหารที่มี คอเลสเตอรอลนอย อยางเชน น้ํามันมะกอก, ธัญพืชขัดสี นอย และถั่ว เปนตน 1stt issue April 2014

P 51_RUT.indd 1

51 3/26/14 11:57 AM


เรื่อง: Jenova 7’s ขอมูล: www.bmw.com

BMW i8

E-DRIVE Hybrid Super car

ซูเปอรคารคันงาม…จากคายใบพัดฟาขาว ลังจากที่ BMW ซุมพัฒนา และทดสอบ สมรรถนะ BMW i8 ซูเปอรคารปลั๊กอินไฮบริด ลาสุดมีขาวแววมาแลววา ทาง BMW เตรียม ที่จะขึ้นสายการผลิต และเตรียมสงมอบลูกคาในตลาด ยุโรปในชวงเดือนมิถุนายน สําหรับรถยนต BMW ในตระกูล i นั้น เปน รถยนตที่มาพรอมกับความตั้งใจ และตองการ สื่อให โลกยนตรกรรมเห็นถึงการใชพลังงานอยางจํากัดและ ปลอยมลภาวะนอยลง ซึ่งลวนแลวแตมาพรอมกับ ประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนแบบผสม หรือ Hybrid บนแนวทางที่มุงไปสูการลดความสิ้นเปลืองพลังงานของ รถยนตในอนาคต โดย BMW i8 เปน รถซูเปอรคารปลั๊กอิน ไฮบริด แบบ 2+2 ที่นั่ง มากับประตูเปดแบบปกนก อันเปนเอกลักษณ ตัวถังผลิตขึ้นจากพลาสติกน้ําหนักเบา กระจกบังลมและประตูที่สรางขึ้นจากโพลีคารบอเนต ซึ่งเปนวัสดุใสโปรงแสงที่สามารถปรับสภาพการสอง ผานของแสงได โครงสรางของหองโดยสาร ทํามาจาก คารบอนไฟเบอร CFRP - Carbon Fibre Reinforced Plastic ทําใหน้ําหนักตัวของ BMW i8 E-DRIVE เมื่อรวม

52 P 52 cars_RUT.indd 1

กับระบบขับเคลื่อน Hybrid อยูที่ 1,395 กิโลกรัม นอกจากนี้ ซูเปอรคารปลั๊กอินไฮบริด คัน งาม จากคายใบพัดฟาขาว คันนี้ จะใชเครื่องยนต 3 สูบ 1.5 ลิตร liter TwinPower Turbo ประกบคูกับมอเตอร ไฟฟาและแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน ที่ใหกําลังสูงสุด 362 แรงมา ทําอัตราเรง 0-100 กม./ชม.ภายใน 4.4 วินาที ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม. พรอมดวยเทคโนโลยี กรอบไฟหนา Laser Light ที่ชวยประหยัดพลังงานกวาไฟ LED สแตนดารด 30% สงกําลังดวยระบบเกียรอัตโนมัติ 6 Speed ถายลงพื้นดวยระบบขับเคลื่อนลอหลัง พวง มอเตอรไฟฟาที่มีกําลัง 131 แรงมา และแรงบิด 250 Nm ขับเคลื่อนลอหนาดวยเกียรอัตโนมัติ 2 ระดับ ใชกําลัง ไฟจากแบตเตอรี่ Li-ion สงผลใหพละกําลังรวมสูงสุดอยู ที่ 362 แรงมา และแรงบิด 570Nm ทําอัตราเรง 0-100 กม./ชม. ใน 4.4 วินาที พรอมประหยัดนํามัน ถึง 40 กม./ลิตร BMW i8 ไดออกสูสายตาสาธารณะชนไปแลว ในงาน Frankfurt Motor Show 2013 ซึ่งอีกไมนานนี้ก็จะ ไดเห็น เจาซูเปอรคารปลั๊กอินไฮบริด จากคายใบพัดฟา ขาว โลดแลนบนทองถนนในยุโรปอยางแนนนอนครับ

www.HotGolfClub.com 3/26/14 1:35 PM


GOLFER

LIFESTYLE เรื่อง : Guszilla

Neptune pine เริ่มตนดวยตัวแรก Neptune pine สมารทวอชทที่มีฟงกชั่น เทียบ เทากับสมารทโฟน ไมวาจะเปนการโทรเขา การรับสาย การแชท การถายรูป ซึ่งสมารทวอชท เนปจูน ไพน (Neptune Pine) มี ขนาดหนาจอสัมผัสแบบกระจกขนาด 2.4 นิ้ว ใหภาพที่สวยคม ชัด และขับเคลื่อนดวยชิปประมวลผลแบบ Dual-Core ความเร็ว 1.2GHz ซึ่งจะประมวลผลการทํางานไดอยางรวดเร็ว พรอมหนวย ความจําสูงสุด 64GB ทํางานดวยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ทั้งนี้ Neptune pine จะเชื่อมตอการทํางานดวยสัญญาณ Bluetooth, Wi-Fi และสัญญาณโทรศัพททั้งแบบแบบ GSM, 3G และ 4G มันจึงสามารถใชงานอินเทอรเน็ตไดจากทุกที่ โทรเขาออกได ดวยตัวเองโดยไมตองพึ่งพาการเชื่อมตอจากสมารทโฟน รวมทั้งยัง ใชแชทไดคลองแคลวรวดเร็วดวยคียบอรดสัมผัสแบบ QWERTY ซึ่ง Neptune pine เริ่มเปดรับจองเปนที่เรียบรอยแลวในราคาเรือนละ 335 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,800 บาท

ในยุคสมัยนี้อะไรเด็ดๆ โดนๆ เทคโนโลยีใหม พากันอัพเดตกันอยางตอเอง เรียกไดวาหากพลาดเพียงวันเดียว อาจจะตกขาวไดเลยทีเดียว และในชวงที่ผานนั้นคายเทคโนโลยีดังๆ ก็พากันอวดโฉมเทคโนโลยีของป 2014 กันบางแลว อยางเชนเลมที่แลว ที่คายยักษ์ใหญอยาง แอปเปล ไดปลอย เจา Apple car มาใหเห็นกันแลว ในฉบับนี้เรามาดูในฝงแก็ดเจ็ตกันบางครับ วามีอะไรที่นาสนใจกันบาง Pininfarina อีกตัวที่นาสนใจ คือ Pininfarina ปากกาไฮเทค ปากกาที่เขียนได โดย ไมตองใชหมึก หลายคนคงเคยไดยินชื่อของ พินินฟารินา (Pininfarina) บริษัทผูออกแบบรถยนตชื่อดังสัญชาติอิตาลีกันมาบางแลว ซึ่งผลงาน เดนๆ ที่หลายคนนาจะรูจักกันเปนอยางดีไมวาจะเปน เฟอรรารี, จารกัวร หรืออัลฟา โรมิโอ แตเมือ่ ไมนานมานีท้ างพินนิ ฟารินา รวมมือกับทาง แนปกิน เปดตัวปากกาไฮเทค ที่สามารถเขียนไดโดยไมตองพึ่งหมึก โดยเจา ปากกาดีไซนสุดหรูชิ้นนี้ ทําขึ้นจากอะลูมิเนียมและไมชั้นดี แตอยางไร ก็ตาม ทางผูผลิตก็ยังไมไดประกาศอยางเปนทางการวาจะผลิตออกมา เร็วๆนี้ แตในอนาคตคงไดชื่นชม เจา Pininfarina กันอยางแนนอน

Kingston Data Traveler micro Duo แฟลชไดรฟ ที่ สามารถเชื่อมตอกับสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตแอนดรอยดไดโดยตรง ทาง Kingston บริษัทผูผลิตอุปกรณสําหรับเก็บขอมูลชื่อดัง ไดเปดตัวแฟลชไดรฟ ที่มีระบบ USB OTG (On-The-Go) ที่มีทั้งพอรท USB และ microUSB ในตัว ทําใหสามารถเชื่อมตอและถายโอนขอมูลผานชอง microUSB ของสมารท โฟน (หรือแท็บเล็ต) แอนดรอยดไดโดยตรง ซึ่งจะชวยในการหาการจัดเก็บ ขอมูล และยังความจุใหเลือกทั้งหมด 3 ขนาดคือ 8GB, 16GB 32 GB และ 64GB ซึ่งเจา Kingston Data Traveler micro Duo สามารถใชไดกับ อุปกรณสมารทโฟนและแท็บเล็ตรุนที่รองรับ USB OTG เทานั้น

1stt issue April 2014 P 53_RUT.indd 1

53 3/26/14 1:41 PM


ครอสทู สมุย : X2 Samui ที่อยู 442 หมู 1 บานหัวถนน ต.มะเร็ต อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี 84310 เบอรติดตอ 077 233 033, 086 275 2406 แฟกซ 077 233 034 อีเมล book.ks@X2resorts.com เว็บไซต www.X2LOBBY.com www.facebook.com/X2resorts

X2 Samui… Cross To a New Dimension of Luxury by Design หรูหราอยางมีสไตล…ในมนตราแหงสมุย

เกาะ สมุย หนึ่งในสถานที่ที่ไดรับความนิยมจากนัก ทองเที่ยวทั้ง ชาวไทยและ ชาวตางชาติ มีสถานที่ทอง เที่ยวมากมายไมวาจะเปนธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ สวยงาม จึงไมแปลกเลยที่ นักทองเที่ยวหลายตอหลาย คน ติดใจกับสถานที่แหงนี้ ที่ X2 Samui เองก็เชนกัน ทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ที่ผสานกับ ความรวมสมัยของ สถาปตยกรรมเนนพื้นที่ใชสอยและ งานออกแบบที่โดดเดน ไดอยางลงตัว ดวยการออกแบบที่เนนการรักษาสภาพ แวดลอมใหคงอยูและเกิดประโยชนโดยการพยายาม รักษาตนไมอายุมากกวา 50 ป บนพื้นที่ 12 ไร นอกจากนี้ ยังการันตีดวยรางวัลตางๆ อาทิเชน รางวัล Highly Recommended จาก Thailand’s Property Awards 2012 รางวัล Thailand’s Leading Boutique Hotel จาก World Travel Awards 2012 และรางวัล Top 5’s Asia Best Beach Resort จาก Now Travel Asia

54 P 54-55_RUT.indd 2

www.HotGolfClub.com 3/26/14 1:11 PM


เรื่อง : พงษศักดิ์ วอทอง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

Award 2013 ดาน หองพัก ครอสทู สมุย ประกอบดวยหอง พัก จํานวน 27 หอง แบงเปนหองพักแบบดีลักซ การ เดน วิลลา (Deluxe Garden Villa) จํานวน 4 หอง, หองพักแบบดีลักซ พูล วิลลา )Deluxe Pool Villa) ที่ จะมีสระวายนําสวนตัวขนาด 30 ตารางเมตร จํานวน 21 หอง, หองพักแบบแฟมิลี่ พูลวิลลา สวีท (Family Pool Villa Suite) 1 หอง ประกอบดวยหองนอน 2 หอง หองนํา 1 หอง พรอมสระวายนําสวนตัวซึ่งเหมาสําหรับ ครอบครัว และสุดทายคือหองรอยัลวิลลา (Royal Villa) วิลลาหรูสําหรับ 4 ทาน ขนาด 226 ตารางเมตร พรอม

สระวายน้ํา และศาลานั่งเลนสวนตัว ซึ่งแตละหองยังเพียบพรอมไปดวยอุปกรณอํานวยความสะดวกมากมาย ใหผู เขาพักไดรบั สะดวกสบายในการพักผอน รับรองไดวา เมือ่ ทุกทานมาเยือน ครอสทูสมุยแลว จะไดสมั ผัสประสบการณการ พักผอนเหนือระดับกับดีไซนโฮเท็ลที่เนนจิตวิญญาณเขาถึงธรรมชาติและความเปนตัวตนของคุณอยางแนนนอนครับ 1st issue April 2014 P 54-55_RUT.indd 3

55 3/27/14 6:19 PM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

1.บรรยากาศการมอบรางวัลใหกับทีมชนะ เลิศในการแขงขันกอลฟ ชมรมกอลฟเบียร สิงห ครั้งที่ 1 ประจําป 2557 ไดจัดการ แขงขันที่สนามกอลฟหลวงหัวหินที่ผานมา

2.นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผูอํานวยการสํานักกษาปณ ใหการ ตอนรับนางกัณฑรัตน เจิมจิตรผอง ผู ชวยประธานเจาหนาที่บริหา –สื่อสาร องคกรและธุรกิจสัมพันธ “เคทีซี” พรอม คณะเยี่ยมชมโรงกษาปณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3.คุณกุลบล พลวัน ผูชวยหัวหนาอุทยาน แหงชาติเขาใหญและมร.ริทซึโอะ ฟูกาซา วา กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) รวมเปนประธานเปด การแขงขัน “ยูนิค รันนิ่ง เขาใหญ ฮาลฟ มาราธอน” ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญที่ ผานมา

4.ตัวแทนจากบริษัท สิงหคอรเปอเรชั่น จํากัด รวมถายภาพเปนที่ระลึกและมอบ รางวัลใหกับกัญจน เจริญกุล ที่ควาแชมป “สิงห อีสาน โอเพน” ญ สนามสิงหปารค ขอนแกน ที่ผานมา

5.บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด คายสื่อยานยนตและผูจัดงานโชว รถยนตยักษ ใหญของเมืองไทย จัดงาน บางกอก อินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชว ครั้งที่ 35 ภายใตคอนเซ็ปต “Beauty in the Drive” “ยานยนตสะกดใจ” ที่อิมแพค เมืองทองธานี 6.คุณประสาร มาลีนนท ประธานกรรมการ มูลนิธิครอบครัวขาว 3 เปนประธานเปด งานการแขงขันกอลฟการกุศลหารายได ชวยเหลือสังคมและสาธารณประโยชน ณ ปญญาอินทรา กอลฟ คลับที่ผานมา

ขาวความเคลื่อนไหวในวงการกอลฟเมืองไทยกลับมาอีกครั้ง เริ่มกันที่ การแขงขัน “Sports Mall Golf Tournament 2014” เริ่มเปด ฉากกันแลวนักกอลฟที่สนใจสัมผัสประสบการณการแขงขันสุดทา สามารถสมัครเขารวมการแขงขันไดแลวตั้งแตวันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2557 ที่บริเวณจุดรับสมัคร แผนก Sports Mall เดอะมอลลทุกสาขา (ยกเวนสาขารามคําแหงและสาขาทาพระ) ดิ เอ็มโพเรียม และ พา รากอน ดีพารทเมนตสโตร สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกผูถือบัตร M Card และสมาชิกคลับ ไทยประกันชีวิต ที่ถือบัตรไทยไลฟการด รับสวนลดคาสมัคร เพียง ทานละ 3,500 บาท/สนาม และบุคคลทั่วไป คาสมัครทานละ 4,000 บาท/สนาม พรอมรับของพรีเมียมจาก Callaway,Le coq sportif, Srixon /XXIO /Cleveland รวมมูลคา 4,500 บาท ในแตละสนาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-318-4407 เฉพาะวันจันทร วันศุกร เวลา 9.30 น.- 18.00 น. เคป แอนด แคนทารี โฮเทลส ขอเชิญชวนทุกทานพักผอน คลายรอนกับทะเลอันดามันดวยราคาพิเศษที่ลดสูงสุดถึง 40% เพียง จองหองพักที่โรงแรมเคป พันวา ภูเก็ต หรือ แคนทารี บีช เขาหลัก ไดตั้งแตวันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2557 และมาใชบริการเขาพักไดตั้งแต วันที่ 1 เมษายน 2557-วันที่ 31 ตุลาคม 2558 สํารองหองพักและ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.capepanwa.com; www.kantarybeach-khaolak.com; www.capekantaryhotels.com หรือ โทร 0-2253-3791-7 ดานททท. จับมือ ปตท. จัดกอลฟ อะเมซิ่ง ไทยแลนด-พีทีที เอ็กซคลูซฟี กอลฟ 2014 แขง 5 สนามทัว่ ไทยภายใตคอนเซ็ปต “ทอง เที่ยวออกรอบครอบครัวสุขสันต” คาสมัครเพียง 999 บาท ประหยัด คุมคา รางวัลเพียบสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 080-8023444 / 080-802-3555 ดาวนโหลดใบสมัครที่ www.thailandonedaytour. com รับจํานวนจํากัด บริษัท ดิ เอเจนซี่ เตรียมจัดการแขงขันกอลฟเยาวชนรายการ USCG Golf Tournament เพื่อใหเยาวชนไดมีโอกาสไดชิงทุนในการ เขารวม US College Sport Camp ในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ รวมถึ ง ได ไ ปทั ศ นศึ ก ษาเยี่ ย มชมมหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆในประเทศ สหรัฐอเมริกาเปนเวลา 10 วัน ในเดือน มีนาคม 2558 อีกดวย รายการแขงขันจะเปดใหเยาวชนไดเลนในรอบคัดเลือก 6 สนาม ดวยกัน โดยแตละสนามคนที่ไดตําแหนงชนะเลิศและรองชนะเลิศใน แตละไฟลท (รวม 4 คน) จะไดสิทธิ์ในการเขารวมแขงขันในรายการ The Championship Tournament ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ทีส่ นามกอลฟธนาซิต้ี แอนด สปอรตคลับ ซึง่ นักกอลฟทีไ่ ดลาํ ดับ 1-4 ของแตละไฟลท (รวม 8 คน) ในการแขงขันรายการสุดทายนี้จะ ไดรับทุน “USCG Tour Scholarship” เยาวชนที่สนใจสามารถเขาไป ดูรายละเอียดและตารางการแขงขันไดที่ www.uscgtour.org หรือ โทร 02-203-1440, 081-172-4675

NEXT PREVIEW.

Signature Hole : ทดสอบสนามกอลฟใกล เมืองและประวัตยิ าวนานอยางยูนโิ ก กรองเด Putting Solution : จะจัดการกับ YIPS ไดอยางไร? มาดูกัน Restaurant : พาไปชิมอาหารอรอย บรรยากาศดีกับครัวเพียงพอดีรามคําแหง Hot Shot : 3x3=9 คืออะไร? โปรเตมีคํา ตอบครับ

56 P 56 JEAB.indd 1

www.HotGolfClub.com 3/28/14 2:36 PM


2 2

1

อีซูซุมอบรางวัลโครงการสรางสรร มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด ประธาน ในพิธี พรอมดวย รศ.กิตติ สิริพัลลภ ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย รวมมอบรางวัลแก ทีมนิสิต นักศึกษาที่ชนะการประกวด โครงการ “อีซูซุ…การ ตลาดรอบทิศแนวคิดใหม 2013” (Isuzu Marketing Brains Challenge 2013) ภายใต แนวคิด “Isuzu Pickup’s Triple-X Project for Young Generation” เพื่อสรางภาพ ลักษณของแบรนดอีซูซุใหเขาถึงกลุมคนยุคใหม โดยทีม “The Backpackers” จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ควารางวัลชนะเลิศ พรอมรับเงินรางวัลมูลคา 250,000 บาท พรอมโลเกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของคณะ มูลคา 50,000 บาท ณ หองประชุมชั้น 20 อาคารสํานักงานใหญ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ เซลส จํากัด 1.มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด เปนประธานในพิธี 2.ทีมชนะเลิศรวมถายภาพกับผูบริหาร

1 ซารา-ฮอนมา ซีเนียร ครั้งที่ 1 บริษัท ไทยนครพัฒนา จํากัด รวมกับบริษัท ฮอนมา กอลฟ (ไทยแลนด)จํากัด เอาใจ สวิงรุนครูทุมงบ 150,000 บาทจัดการแขงขัน “SARA-HONMA Senior Golf Challenge Championship 2014 ” สนามที่ 1 ณ สนามวินเซอรปารค แอนด กอลฟคลับ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผานมา โดยไดรับเกียรติจากคุณกิตติชัย อินทรนุรักษ ตัวแทน จากบริษัท ไทยนครพัฒนา จํากัด และคุณดรุณี ธีรกิตติพงษ ตัวแทนบริษัท ฮอนมา กอลฟ(ไทยแลนด)จํากัด รวมแสดงความยินดีและแจกรางวัล 1.รวมพลคนเกงจากการแขงขัน 2.โปรประดิษฐ เหลืองกุหลาบ รับรางวัลโฮล-อิน-วัน

1

2 ชมรม ไทยแลนด ช็อตกัน จัดกอลฟการกุศล 2557 ชิงถวยรองประธานคณะกรรมการโอลิมปกไทย สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จัดกอลฟการกุศล “รวมใจสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 16” เมื่อวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 ณ สนามวินดเซอร ปารค แอนด กอลฟ คลับ สาธิต ประสานมิตร จัดกอลฟการกุศล “รวมใจสาธิตประสานมิตร ครั้งที่ 16” ชิงถวย พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี พรอมดวยถวยรางวัล ชนะเลิศประเภททีม จาก อธิการบดี และผูบริหารของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ถวยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล จาก ผูบริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร และ มศว ปทุมวัน เพื่อหารายไดสมทบทุนพัฒนาโรงเรียน เสริมสราง ความสามัคคีของครู อาจารย ผูปกครอง และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับทางโรงเรียน

เมื่อ 24 มี.ค.ที่ผานมา ณ สนามกอลฟกรีนวัลเล คันทรีคลับ ถ.บางนา-ตราด โดย มี พลอากาศเอกปราโมทย วีรุตมเสน ประธานชมรมฯ ไดใหเกียรติเปนประธานฯ พรอมดวย นายพิชัย ฟูพรอมวงศ ประธานบริษัทโยเน็กซประเทศไทย จํากัด ไดมอบ รางวัลใหแกผูชนะเลิศครั้งนี้ ซึ่งมีทีมนักกอลฟจากหนวยงานตางๆ สงเขาแขงขันถึง 30 ทีม พรอมทั้ง มอบอุปกรณกีฬาสวนหนึ่งชวยเหลือใหแกเยาวชนผานครอบครัวขาว 3 และอีกสวนนําไปมอบใหเยาวชนที่ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี 1.พล.อ.อ.ปราโมทย วีรุตมเสน ประธาน ชมรม ไทยแลนด ช็อตกันฯ มอบอุปกรณกีฬาให สรรเสริญ เลียง สมบัติ จีเอ็มฯ สนามยูนิแลนดกอลฟฯ เปนตัวแทนนําอุปกรณกีฬาไปมอบใหนักเรียน ร.ร.วัดบางแขม และ ร.ร.บานไรตนสําโรง จังหวัดนครปฐม 2.พล.อ.อ.ปราโมทย วีรุตมเสน ประธาน ชมรม ไทยแลนด ช็อตกันฯ มอบถวยรางวัลประเภททีมใหแก ทีม สนามกอลฟกรีนวัลเล คันทรีคลับ ที่ชนะเลิศในการแขงขันกอลฟการกุศลฯของชมรม ไทยแลนด ช็อตกันฯ ประจําป 2557 ที่สนามกอลฟกรีนวัลเล คันทรีคลับ

1stt issue April 2014 P 57_RUT.indd 1

57 3/28/14 11:43 AM


สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย มีขาววออกมาจากสมาคมกอลฟแหงประเทศไทยแลวครับสําหรับการเตรียมตัว นักกีฬาทีมชาติไทย ชุดลุยศึก เอเชี่ยนเกมส ครั้งที่ 17 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต โดย ไดรับการเปดเผย บิ๊กรัง นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท นายกสมาคมกอลฟแหงประเทศไทยฯ ใน การประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ของสมาคมกอลฟแหงประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผานมา ซึ่งไดมีการ แถลงผลงานของสมาคมฯ รวมถึงความเคลื่อนไหวกิจกรรมตางๆของสมาคมฯในรอบปที่ผานมา พรอมดวยการแถลง นโยบายของป 2557 โดยนายกสมาคมกลาววา “สมาคมฯไดเริ่มเก็บตัวนักกอลฟทีมชาติไทย ชุดเตรียมเอเชี่ยนเกมสแลว โดย เรียกตัวนักกีฬาที่มีผลงานดีในรอบปที่ผานมา จํานวน 18 คน เขาเก็บตัว เนนสรางกลามเนื้อและสมรรถภาพของนักกีฬาเปนหลัก เสริมดวยเทคนิคการเลนลูกสั้นและยาว โดยไดแตงตั้งเสี่ยแจ็ค-คเณศ นิติวนะกุล เปนผูจัดการทีม พรอม ดวย โปรสานิต-นิธินันท เห็นศิริสกุล เขามารับหนาที่หัวหนาผูฝกสอน โดยตั้งเปาควาเหรียญรางวัลหรือติดอันดับ 1-3 ของการแขงขันใหได ซึ่งประเทศไทยไมเคยทําไดมากอน หลังจากครั้งที่แลวที่เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เกือบทําไดสําเร็จ ควาอันดับที่ 4 มาครอง สวนดานการจัดการแขงขันในปนี้สมาคมยังจัดการแขงขันกอลฟระดับนานา ชาติ 2 รายการเชนเดิม คือ “สิงห ไทยแลนด อเมเจอร โอเพน ครั้งที่ 80” ชิงถวยพระราชทานรัชกาลที่ 7 และ กอลฟ เยาวชนชิงแชมปโลก-สิงห ไทยแลนด จูเนียร เวิลด กอลฟ แชมเปยนชิพ 2014” ที่สนามกอลฟหลวงหัวหิน และเปน ที่นายินดีที่สมาคมกอลฟฯไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกอลฟเยาวชนชิงแชมปภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก รายการ เอเชีย-แปซิฟก จูเนียร อเมเจอร กอลฟ แชมเปยนชิพ ตอเนื่องถึง 5 ป ติดตอกัน (ป 2014-2018) ซึ่งจะเปน การพัฒนานักกอลฟเยาวชนของไทยและทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการพัฒนานักกอลฟเยาวชนในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟก อีกดวย

สมาคมกอลฟสตรีแหงประเทศไทยฯ สมาคมกอลฟสตรีฯ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ และนักกอลฟสตรีสมัครเลนทั่วไป เขา รวมการแขงขันกอลฟโอเพนสตรีสมัครเลนแหงประเทศไทยและทีมแชมเปยนชิพระหวางสโมสร นานาชาติ ครั้งที่ 24 ระหวางวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 ณ สนามรอยัลฮิลสกอลฟ รีสอรท แอนด สปา จังหวัดนครนายก โดยการแขงขันแบงออกเปน 1. ประเภทบุคคลคะแนนรวม 54 หลุม (แตมตอทางการ ไมเกิน 18) 2. ประเภทบุคคลคะแนนรวม 36 หลุม แบงไฟลทตางๆ ดังนี้ ไฟลท เอ (0-9) ไฟลท บี (10-18) ไฟลท ซี (19-24) และไฟลทบานไมรูโรย อายุ 60 ปขึ้นไป (0-24) 3. ประเภททีมคะแนนรวมและคะแนนสุทธิ การสมัครแขงขัน ประเภทบุคคล คนละ 3,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ) 5,000 บาท (บุคคลภายนอก) สําหรับประเภททีมเพิ่มคาสมัคร คนละ 500 บาท และคาแคดดี้วันละ 600 บาท นอกจากนั้นการแขงขันรายการนี้ จะเปน 1 ในรายการที่ใชในการคัดเลือกนักกอลฟเยาวชนเขารวมโครงการ พัฒนาฝมือสูทีม ชาติประจําป 2557-2558 ดวย สมัครเขารวมการแขงขันประชันฝมือกับนักกอลฟจากตางประเทศ โดยสามารถดาวนโหลดรายละเอียดการแขงขันและใบสมัครไดตามลิงคดานลางหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-2557976 หรือ E-mail: talga_golf@hotmail.com ปดรับสมัครภายในวันศุกรที่ 18 เมษายน 2557

สมาคมกอลฟอาชีพสตรี ดานการแขงขันกอลฟอาชีพสตรี “ไทยแอลพีจีเอ ทัวร” รายการสิงห-เอสเอที ไทย แอลพีจีเอ แชมเปยนชิพ 2014 พรีเซนเตท บาย โตโยตา สนามที่ 4 ชิงเงินรางวัล 500,000 บาท ณ สนามกบินทรบุรี สปอรตคลับ โดยการสนับสนุนจากบริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด ,บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และสนามปญญาอินทรา กอลฟคลับ เมื่อจบการแขงขัน ปรากฏวานองเมียว-ปาจรีย อนันตนฤการ สวิงเยาวชนทีมชาติ ชุดลุยศึกเอเชีย-แปซิฟก 2014 ปดฉากดวยการทํา 2 เบอรดี้ 1 โบกี้ รวมสามวันนํารวดมวนเดียวจบที่ 7 อันเดอรพาร 209 ควาชัยชนะในแม็ทชโปรเปนครั้งแรก หลังจากเคยควาแชมปสมัครเลนในรายการไทยแอลพีจีเอ มาสเตอรส 2013 มาแลว โดยมีโปรกลวย-กุสุมา มีชัย วัย 18 ป รั้งรองแชมปที่ 5 อันเดอรพาร 211 แตควาเงินรางวัลอันดับ 1 ของโปร ไปครอง 71,900 บาท สวนรางวัลตีดีประจําวันมูลคา 4,000 บาทตกเปนของโปรมายด- กานตพนิตนันท เมืองคําสกุล วัย 15 ปจากขอนแกน สาหรับรางวัล The Hottest Putter หรือสุดยอดนักพัตต เปนของ โปรเชอรรี่-ธิรนันท อยูปาน ทํา พัตตเฉลี่ยได 28.67 (29-28-29) นองเมียว-ปาจรีย อนันตนฤการ สวิงเยาวชนทีมชาติวัย 14 ปผูควาชัยชนะเหนือโปร เปดใจวา “หนูดีใจ และช็อคมากๆ ที่ไดแชมปรายการนี้ เคยฝนวาอยากมีวันที่ชนะในแม็ทชโปรบาง แลวหนูก็ทําได วันนี้มี 2 เบอรดี้ 1 โบกี้ สามวันเสียไป 5 โบกี้คะ พี่ทั้งสอง(โปรปวริศา และโปรกุสุมา)เขาเปนกันเอง และใจดีมาก ตีกอลฟไมซีเรียสเลย ที่หนูชนะไดคงเปนเพราะเขารวมในโครงการ SAT-ThaiLPGA Academy เปนปที่สอง เพราะหนูไดมาหลายๆอยางเชน ความฟตของรางกาย การมีเปาหมายในการเลน สําหรับการแขงขันสนามที่ 5 จะมีขึ้นระหวางวันที่ 23-25 เมษายน ณ สนามปญญาอินทรา กอลฟคลับ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ โปรษาริณี เล็กสุวรรณ ผูจัดการทั่วไป สมาคมกอลฟอาชีพสตรี โทร.08-1813-9103 โปร แพรวรรณ อุดมพรรษา โทร.08-9031-9292 หรือเว็บไซท www.thailpga.com

58 P 58 jeab.indd 1

www.HotGolfClub.com 3/27/14 3:49 PM


SUBSCRIPTION

Raymond Floyd

ISSUE 232

11-15 April 2014

ชืการเล่อนของนั กกอลฟผูนี้ โดงดังในเรื่องความเกงใน สถานการณยากๆ และเรือ่ งการชิพ จากอดีต นักเบสบอลที่เกงกาจในสมัยเยาวชนและไมเคยได จริงจังกับกีฬานี้มากอนแตหลังจากที่เจาตัวสามารถ ควาแชมปกอลฟในระดับเยาวชนไดเมื่อป 1960 ก็ เลยเริ่มสนใจมากขึ้น เขาเขารับราชการทหารกอนที่จะออกมา และตัดสินใจเทิรน โปรเลนกอลฟอาชีพเมือ่ ป 1963 และ สามารถควาแชมปไดทันที ในวัย 20 ปเขากลายเปน นักกอลฟอายุนอยที่สุดอันดับที่ 4 ที่สามารถควา แชมปพีจีเอทัวรได กระทั่งในป 1969 ก็สามารถควา แชมปเมเจอรรายการพีจีเอแชมเปยนชิพได อยางไร ก็ดีเขาก็มีสิ่นที่ตองทํานอกสนามรวมถึงการแตงงาน

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป 24 ฉบับ ราคา 1,200 บาท

พิเศษเหลือ 1,090 บาท รับลูกกอลฟ PRECEPT FUEL 1 โหล มูลคา 550 บ.

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป 48 ฉบับ ราคา 2,400 บาท

รับลูกกอลฟ PERCEPT FUEL 1 โหล มูลคา 550 บ. HotGolf Boston Bag มูลคา 2,000 บาท

พิเศษเหลือ 2,0บา0ท 0 ติดตอสอบถามเพิ่มเติมที่ฝายสมาชิก : คุณอุกกษฏ 02-717-2477 ตอ 180-184 หรือ 086-340-0091 ชื่อ-สกุล (ไทย) ..................................................................................................................................................................... ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) .............................................................................................................................................................. เพศ...................................อายุ............................................วัน เดือน ป เกิด............................................................................ ที่อยู............................................................................................................................................................................................

ในป 1973 ซึ่งหลังจากนั้นเจาตัวก็กลับมาจริงจังกับ กอลฟอีกครั้ง กลางยุค 70 เขากลับมาโชวฟอรมไดดี อีกครั้งควาแชมปไดอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในป 1981และ 1982 เขาควาแชมปได 4 รายการและ ควารางวัลวารดอน โทรฟ ไดในป 1983 กระทั่งในป 1986 เขาก็สามารถควาแชมปยูเอส โอเพน ไดสราง สถิตเิ ปนนักกอลฟอายุมากทีส่ ดุ ทีช่ นะในรายการนีไ้ ด เขาหั น มาเล น ในทั ว ร สู ง อายุ ใ นป 1 992 และรวมทีมไรเดอร คัพ 8 สมัย และในชวงทายๆ เขาก็หันมาจับปากกาเขียนหนังสือและเปดบริษัท ดีไซน ของตัวเอง เกียรติประวัติสูงสุดของเขาก็คือ การไดรับเลือกใหเขาสู World Golf Hall of Fame ในป 1989

.................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท...............................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................. E-Mail……………………………………………………........................................................................................................................... สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป (24 เลม) ราคา 1,090 บาท สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป (48 เลม) ราคา 2,000 บาท โปรโมชั่นจากฉบับที่...............................................................เริ่มจัดสงฉบับที่............................................................................ ชําระเงินโดย เงินสด

สั่งจายในนาม บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-7-22396-9

ธนาณัติสั่งจาย ปณ.สวนหลวง 10253 ธนาณัติเลขที่.................................................................................................. เช็คขีดครอมธนาคาร.............................................สาขา...........................................เลขที่เช็ค............................................ ลงวันที่.................................................................................. ( กรณีตางเช็คจังหวัดบวกคาธรรมเนียมเรียกเก็บ 10 บาท ) บัตรเครดิต ประเภทบัตร

วีซา

มาสเตอรการด / ธนาคาร.................................................................

หมายเลขบัตรเครดิต.......................................................................................วันหมดอายุ.......................................................

ฟรอยด คือนักกอลฟที่อายุมากที่สุดที่ ไดรวมทีมไรเด อร คัพ ดวยวัย 51 ป และยังสามารถทําแตมใหทีมใน การแขงครั้งนั้นถึง 3 คะแนน

ลายมือชื่อผูถือบัตร.................................................................................................................................................................. หมายเหตุ: กรุณาแฟกซสําเนาการโอนเงินมาที่ 02-318 4758 หรือ 02-717 2466 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู จัดสงหนังสือกรุณาแจงลวงหนา 1 เดือน /ของสมนาคุณอาจมการเปลี่ยนแปลงดดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

www.HotGolfClub.com

Special Section

1


S2-S3

AD

hotgolf 2p JEAB.ai

1

3/27/14

8:58 PM


S2-S3

AD

hotgolf 2p JEAB.ai

2

3/27/14

9:00 PM


เรื่อง : พงษศักดิ์ วอทอง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

แชมปแรกในรอบ 7 ป ของ

‘เซนเดน’

MASTERS TOURNAMENT 10-13 April, Augusta National GC, Augusta, Georgia, United States. Purse: $8,000,000 Winner 2013: Adam Scott USPGA Tour Shell Houston Open 3-6 April, Redstone GC, Humble, Texas, United States. Purse: $6,400,000 Winner 2013: D.A. Points LPGA Tour Kraft Nabisco Championship 3-6 April, Rancho Mirage, California, USA. Purse: $2,000,000.00 Winner 2013: Inbee Park

ผาน

ไปอีกแลว 15 วันนะครับ กลับมาพบกับ “แชมปออนกรีน” กันอีกครั้ง การ แขงขันกอลฟรายการตางๆ ยังคงมีกันไดไดชมใหติดตามกันอยางตอเนื่องมากมายไมวา จะเปนทั้งจากไทยเอง หรือตางชาติ ก็มีใหชมกันเรียกไดวาอิ่มเอมกันเลยทีเดียว อยาง เชนชวงกลางเดือนมีนาคมที่ผานมาไดมีโอกาสเขารวมการแขงขันกอลฟสมัครเลน รายการหนึ่งของคายรถอยาง BMW ที่จัดการแขงขันในรอบไฟนอล ของป 2013 ในบาน เรานั่นคือ ที่ภูเก็ตนั่นเอง ซึ่งคนไทยของเราก็สามารถควาแชมปไปไดอยางสวยงาม จาก ผูเลนตางๆที่มาจากกวา 50 ประเทศทั่วโลก สําหรับ “แชมปออนกรีน” ในฉบับนี้ตองขอยกใหกับจอหน เซนเดน โปรกอลฟ ชาวออสซี ทําลายสถิติมือปลาวกวา 7 ป ดวยการควาแชมปวัลสปาร แชมปเปยนชิพ ที่ ฟลอริดา หลังโชวสวิงรอน แซงเขาปายในวันสุดทาย ในการแขงขันกอลฟพีจีเอทัวร ราย การวัลสปาร แชมปเปยนชิพ ที่สนามอินนิสบรูค รีสอรท-ค็อปเปอรเฮด เมืองปาลม ฮาร เบอร รัฐฟลอริดา โดย กานเหล็กวัย 42 ป สามารถหยุดสถิติมือเปลานาน 7 ปลงไดสําเร็จ หลัง แชมปสุดทายตองยอนไปถึงในรายการจอหน เดียร คลาสสิค เมื่อป 2006 ในวันสุดทาย นั้น เซนเดน ออกสตารทวันสุดทายดวยการมีสกอรตามหลังผูนํา โรเบิรต การริกัส ถึง 2 สโตรก กอนจบวันดวยผลงาน 5 เบอรดี เสีย 4 โบกี เก็บเพิ่มไป 1 อันเดอร รั้งแชมป ดวยสกอร 7 อันเดอร 277 พรอมรับเงินรางวัลไป 1.026 ลานดอลลารสหรัฐฯ รวมไปถึง การไดสิทธิ์ในการแขงขัน รายการเมเจอร เดอะ มาสเตอรส อีกดวย “ชัยชนะในครั้งนี้ เปนชัยชนะที่ดีที่สุดที่ผมเคยทําได หลังจากที่ผมไดแชมป แรกเมื่อป 2006 ซึ่งยาวนานมากกวา 7 ป ซึ่งผมไดสัมผัสบรรยากาศนี้อีกครั้ง ในวันนี้ ผม ตองเจอคูแขงที่แข็งแกรงมากมาย แตกด็สามารถผานมาได มันเปนสิ่งที่ทําใหผมภูมิใจ มากกับการชนะในการแขงขันที่เขมขนเชน” เซนเดน กลาว

European Challenge Tour NH Collection Open 3-6 April, La Reserva de Sotogrande Club de Golf, Cadiz, Spain Purse : EURO 600,000

ชอง 3

ของฝากนักกอลฟ

ชอง 11

กอลฟพาราไดส เลนกอลฟงายๆ สไตลโปรเผาสิงห

00.27-00.30 น.

จันทร-เสาร

00.45 น.

พุธ

06.25 น. (ขาวกีฬาภาคเชา) จันทร-ศุกร

Golf channel (True 158)

School of Golf 21.00 น. Golf Fitness Academy 20.30 น. Golf Channel Academy 20.30 น.

At Design Channel Hot golf On Tv.

21.00 -22.00 น.

พุธ อังคาร จันทร อังคาร

เขาชวงโลว ชวงนี้กําลังจะเขาหนาโลวซีซั่นของกอลฟกันแลวละครับนอกจากนักกอลฟจะ นอยลงไปแลวบรรดาแคดดี้ทั้งหลายก็อาจจะลดลงตามไปดวยหากไมมีงานตลอดเหมือน เชนเคยหรือบางคนอาจจะเจอกับงานที่ดีกวานี้ก็เปนได ตองยอมรับครับวาหากแคดดี้มีงานนอยลงก็จะสงผลถึงรายไดพวกเธอดวย ชวงเทศกาลกอลฟเยอะก็กําลังจะซาลงไปบวกกับสถานการณบานเมืองที่ยังไมนิ่งตอนนี้ จํานวนนักกอลฟก็จะลดลงไป งานที่เคยออกอยูเหือบทุกวันก็คงไมเหมือนเดิม เร็วนี้ผม ไปเลนสนามกอลฟชานเมืองปรากฏวาชวงนี้ยังงานเยอะครับเพราะมีแมทชแขงขันเขามา เติมวันทีอ่ าจจะไมมลี กู คา แตหลังจากนีพ้ วกเธอบอกวาไดออกสัปดาหละ 3-4 วันก็หรูแลว ชวงนี้ก็เปนระยะการกอบโกยกันไปกอน มีคนเลาใหฟงวาบางครั้งเมื่องานนอยก็อาจจะ ตองเปลี่ยนงานกันไป อันนี้ก็รับเปนงานเสริมก็ไดนะครับ แคดดี้ในบานเราก็มีจํานวนเยอะขึ้นตามสนามใหมๆ ที่เกิดขึ้นเชนกัน ดังนั้น หากมีคนหนึง่ ออกไปผมวาก็คงจะมีมาแทนที่ ผมสังเกตจากหลายๆ สนามก็จะยังเห็นการ สบายและไมตองเครียดกับอะไรมากไดอยูกับสนามกอลฟเขียวๆ ชวยใหสดชื่นขึ้นได แต ฝกแคดดี้กันอยูแมวาของเดิมก็จะเยอะอยูแลวแตอาชีพอิสระแบบนี้หลายคนชอบครับ ตอนนี้ก็เตรียมตัวหลบรอนกันใหดีละกันครับ Special Section

4

S4 jeab.indd 1

1stt issue April 2014 3/27/14 10:42 PM


ขายแฟรเวย RBZ โมเดลป 2012 ยังไมเคยใช

โทร.0877187969 กานนาเลน Matrix Ozik หัวไมเบอร 3 ราว 15 องศา ขายที่ 3,000 รับรองยังไมเคยตี มีโคฟเวอรพรอม ของถูกและดี ขาย RBZ driver กาน OZIK Flex R

โทร.0877187969 มีหัวเดียว ลอฟท 9.5 กานนาเลน ราคาสบายๆ ที่ 4500 บาท สภาพเทวดา โทร.0877187969

ขายไดรฟเวอร Callaway Xtreme ลอฟท 9.5 Flex S สภาพดีมาก 99% ไมเคยใชงานจริง

ไดรฟเวอรดิอาโบล เอดจ สภาพไรรอยฟกชํา ซื้อ หัดเลนสบายกระเปา ขายราคาถูกๆ มีหัวเดียว องศา 10 กาน สแตนดดารด flex R ราคา 2900 บาท

ราคา 5,000 บาท

สนใจติดตอ 085-501-3028

ขายเมมเบอรสนามกอลฟ สนามกอลฟเมืองเอก วังนอย ราคาขาย 129,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนามกอลฟเมาเทน ชาโดว ราคาขาย 90,000 บาท สนามกอลฟอัลไพน ราคาขาย 770,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนใจติดตอ 081-868-7322 www.worldsplendour.co.th

ขายทั้งโครงการ ราคาพิเศษ บานเดี่ยว 5 หลัง พรอมที่ดิน 2 ไร

กรุงเทพฯ กรีฑา ราคาขาย 3,000,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน ราชพฤกษ ราคาขาย 1,900,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน อัลไพน กอลฟ คลับ ราคาขาย 850,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน ธนาซิตี้

บางปู โทร.081-625-7788

ราคาขาย 250,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน สนามกอลฟบางกอก ราคาขาย 230,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน บางปะกง ริเวอรไซด ราคาขาย 200,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

สนใจติดตอคุณราตรี ยิ้มใหญ 081-860-3087

ขายไดรฟเวอร Cobra S2 ของใหมยังอยู ในหอพลาสติก สภาพสมบูรณ ลอฟท 10.5

ขาย 3,000 บาท

สนใจติดตอ 085-501-3028 ขายไดรฟเวอร Nile Machspeed Black มือสอง สภาพดี 90% ลอฟท 10.5

ขาย 3,000 บาท สนใจติดตอ 085501-3028

TEACHING PRO LIST. โปรโนต จามร บัวลอด 1 ชั่วโมง 2,000 บาท 10 ชั่วโมง 12,000 บาท Swing Change Program 10 ชั่วโมง 15,000 บาท สนามไดรฟ 1O1(วัน-โอ-วัน) โปรโนต 082-991-9924

โปรหลุยส ชัยกร รัตนพันธ 10 ชั่วโมง 8,000 บาท 1 เดือน 15,000 บาท (หลักสูตรเพื่อแขงขัน ระดับเยาวชน) สนามไดรฟกอลฟ บางพลี พาร 3 โปรหลุยส 089-062-3482

โปรตอย ชวลิต พิณเมืองงาม 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 5 ชั่วโมง 4,000 บาท 10 ชั่วโมง 7,000 บาท CRAFTMAN GOLF สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรตอย 081-9879921

โปรภูมพ ิ ฒ ั น ผลอวยพร สนามไดรฟวินดมลิ ล อารีนา โทร. 087-802-8170 โปรเทิดพันธ บุงทอง 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนามไดรฟทั่วไป โทร. 083-704-1516

โปรหนุย สมหมาย ออนอิ่มสิน โปรตอง พิพัฒน ศิริสุนทร 1 ชั่วโมง 1,000 บาท โปรตฤณ พุทธินันทน 1 ครั ง ้ 700 บาท 2 เดือน 12,000 บาท 1 ชั่วโมง 1,000 บาท ณัฐมนต โพธิ์พัฒนชัย (ครั้งละ 1 ชม.ถึง 1 ชม.ครึ่ง) 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนาม Birdy 5 Beginner Program 1 ครั้ง 6,000 บาท โปรหนุย 089-073-6767 สนามไดรฟทูเดย 16,000 บาท /20 ชั่วโมง (ครั้งละ 1 ชม.ถึง 1 ชม.ครึ่ง) สนามไดรฟนวลจันทร Advance Program หลักสูตรพาออกรอบ โปรปุย ศุภฤกษ ภิรมยรื่น โทร. 081-667-0466 9,000 บาท/10 ชั่วโมง ครั้งละ 1,000 บาท 1 ชั่วโมง 1,000 บาท Corrective Swing 10 ชั่วโมง เด็ก 7,000 บาท พรอมศิริ 081-684-7810 โปรสหพงษ ธรรมจารี 1,500 บาท/ 1 ชัว่ โมงครึง่ ผูใหญ 8,000บาท 10 ชั่วโมง 7,900 บาท โทร. 081-8352838 โปรพี ภานุ พ งษ เคารพไทย โรงเรียนสอนกอลฟ 3 วัน/สัปดาห 6,900 บาท 1 ชั่วโมง 500 บาท GOLF1000YARD School (รายเดือน) วรดนย กนิษฐานนท 10 ชั่วโมง 5,000 บาท สนามเกียรติธาดา Iswing Golf Academy 1 ชั่วโมง 1,000 บาท สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรปุย 087-516-0590 สนามไดรฟวีวา 10 ชั่วโมง 8,000 บาท โปรพี 081-888-9565 โทร. 089-494-6738 087-549-6664, 085-318-1878 Special Section

5

S5 new_RUT .indd 1

โปรสหพงษ ธรรมจารี 10 ชั่วโมง 7,900 บาท 3 วัน/สัปดาห 6,900 บาท (รายเดือน) Iswing Golf Academy สนามไดรฟวีวา โทร. 089-494-6738 โปรอรัญญา พันธุลวน 10 ครั้ง 8,000 บาท (Teaching pro) 10 ครั้ง 10,000 บาท (Senior pro) โรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน สนามไดรฟธนบุรี โทร.02-867-2210, 081-725-4804 โปรวราวุฒิ โชติกพนิช 1 ครั้ง 700 บาท 10 ครั้ง 7,000 บาท สนามไดรฟทั่วไป โทร. 085-283-3259โปร

www.HotGolfClub.com 3/27/14 11:02 PM


เรื่อง : สมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย

@ ปดทองหลังพระ

จอมยุทธที่ดี ตองฝกฝน

หาอาวุธที่ดี มีคาอยูเสมอ

ประหยัด นิราช >> ผูจัดการทั่วไปสนามกอลฟกรังดปรีซ กอลฟคลับ และผูออกแบบสนาม >> อาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการกอลฟ ม.ขอนแกน >> ผูออกแบบสนามกอลฟบอแกว กอลฟคลับ ประเทศลาว >> ที่ปรึกษา บริษัท ธนาธิป แลนดสเคป แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

ในภาคสนามนั้นในครั้งนี้ ได มีการจัดแสดงนวัตกรรม เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ และสิ่งใหมๆเพื่อที่จะไดนําความ รูและเทคนิคมาบริหาร การ จัดการสนาม ใหมีศักยภาพ มากยิ่งขึ้น นักกอลฟสวนมาก ตองการเลนสนามที่มีความ สมบูรณ ดังนั้นผูดูแลรักษา สนาม จะตองมีการพัฒนา ความรูและเทคนิคการดูแล สนามใหสวยงามมีคุณภาพ และลดคาใชจายในการบริหาร จัดการที่เหมาะสม

สนาม กอลฟนั้นในโลกนี้ มีอยูประมาณ 32,000 กวา สนาม มีนักกอลฟทั่วโลกที่เลนกันประมาณ 50 ลานคน ใน อาเซียนของเรามีสนามกอลฟประมาณ 700 กวาสนาม และ มีนักกอลฟอยูประมาณ 1 ลานกวาคน ประเทศไทยของเรามี สนามกอลฟประมาณ 250 สนาม และมีนักกอลฟอีกจํานวน ไมนอยเลยทีเดียวที่ชอบในเกมกีฬากอลฟ ดังนั้นทุกๆสนาม จําเปนที่จะตองมีการพัฒนา มีการบริหารจัดการดูแลรักษา สภาพสนามใหมีคุณภาพที่ดี เพื่อที่จะดึงดูดนักกอลฟทั้งชาว ไทยและนักกอลฟตางชาติเขามาใชบริการในสนามนั้นๆ คอลัมน Golf Course Superintendent @ ปด ทองหลังพระ ฉบับนี้ ผมโปรประหยัด และผูดูแลรักษาสนาม กอลฟตางๆในบานเราไดมีโอกาสเขารวมการอบรมและ สัมมนา เรื่อง การบริหารการจัดการหญาอยางยั่งยืน สําหรับ ภูมิภาคเอเชีย 2014 ( sustainable turfgrass management in asia 2014 ) ที่พัทยา โดยทางสมาคมผูดูแลรักษา สนามกอลฟไทย เปนผูจัดขึ้น มีผูเขารวมสัมมนาประมาณ 250 ทาน ทั้งจากทาง ยุโรป อเมริกา ออสเตเรีย และ เอเชีย ของเรา โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญเกียวกับสนามกอลฟ เชน Dr.Micah Woods เปนหัวหนานักวิทยาศาสตรของ Asian Turfgrass , Dr.Milt Engelke A&M , John Sorochan ผูชวย-

Special Section

6

S6 jeab.indd 1

ศาสตราจารยประจํามหาวิทยาลัยเทนเนสซี , Mohd Nizam Othman ผูดูแลสนามกอลฟ กัวลาลัมเปอรกอลฟ แอนด คัน ทรี่คลับ มาบรรยายเพื่อเพิ่มความรูและทักษะตางๆ เชน เรื่องการปรับปรุงสนามโดยงบประมาณคาใชจายที่ต่ํา, การ เตรียมสนามและสภาพการเลนสําหรับการแขงขัน LPGA & PGA ที่กัวลาลัมเปอรมาเลเซีย , การดูแลและการจัดการหญา Zoysia , การทํา Green Speed , การใชน้ําอยางมีคุณภาพ และธาตุอาหาร ที่หญาตองการ สวนการจัดงานในภาคสนามนั้นในครั้งนี้ไดมีการ จัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณและสิ่งใหมๆ เพื่อที่จะไดนําความรูและเทคนิคมาบริหาร การจัดการสนาม ใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น นักกอลฟสวนมากตองการเลนสนาม ที่มีความสมบูรณ ดังนั้นผูดูแลรักษาสนาม จะตองมีการ พัฒนาความรูและเทคนิคการดูแลสนามใหสวยงามมีคุณภาพ และลดคาใชจายในการบริหารจัดการที่เหมาะสม ทางสมาคมผูดูแลรักษาสนามกอลฟไทย ไดมีการ จัดสัมมนาอบรม เกี่ยวกับการบริหารการดูแลสนามกอลฟ อยูตอเนื่อง เพื่อเปนประโยชนกับสนามกอลฟ ดังนั้นหวังเปน อยางยิ่งวา การจัดงานแตละครั้ง ผูดูแลสนามคงจะใหความ สําคัญมากยิ่งขึ้น

หวังเปนอยางยิ่งวา ผูที่เขารวมสัมนาทุกทานจะ ไดนําความรูและเทคนิคตางๆ กลับนําไปใชในการบริหาร จัดการสนาม ใหมีคุณภาพที่ดีและคุมคากับคาใชจายที่ไดใช ไป อยางนอยในเมืองไทยของเราจะมีสนามกอลฟที่ดี เปน ที่ดึงดูดของนักกอลฟชาวไทยและนักกอลฟตางชาติใหเขา มาใชบริการเปนจํานวนมาก เปนอีกหนทางหนึ่งที่จะชวยให เศรษฐกิจของชาติเราดียิ่งขึ้น สนามกอลฟในบานเรานั้นมีความสวยงามและ แตกตานกันในแตละสนาม และแตละพื้นที่ องคประกอบที่ สําคัญที่สุดคืองบประมาณและคาใชจาย หากสนามไหนมีผู ดูแลสนามกอลฟที่ ที่ดีมีความรูความสามารถ และบริหาร จัดการที่ดีโดยใชตนทุนที่ตํา สนามนั้นยอมที่จะมีผลกําไรที่ คุมคากับการลงทุน… ดังนั้นผูดูแลรักษาสนามกอลฟจะตอง หมั่นศึกษาหาความรูเปรียบดังกับสุภาษิตที่วา “จอมยุทธตอง ฝกฝน หาอาวุธที่ดี มีคาอยูเสมอ” ฉบับหนาผม โปรประหยัด จะพาขึ้นเหนือเพื่อ ไปรูจักกับผูดูแลสนามกอลฟที่มีความรูและความสามารถ ครับ…..แลวพบกันฉบับหนาครับ

1stt issue April 2014 3/27/14 8:50 PM


กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กานตรัตน (สนามงู) 0-2534-3840-3 เดอะเลกาซี่ฯ 0-2914-1930-40 เดอะไพนกอลฟฯ 0-2178-3666 ธานนท กอลฟ วิว ฯ 0-2916-9100-4 นวธานี 0-2376-1034-6 ปญญาอินทราฯ 0-2943-0000-4 วินเซอร ปารค ฯ 0-2989-4216 เพร็สซิเด็นท คันทรี คลับ 0-2988-7555-63 ยูนิโก กอลฟ คอรส 0-2138-8319 ราชกรีฑาสโมสร 0-2251-0181 สมาคมสโมสรกอลฟ ดุสิตฯ0-2281-1330 สโมสร กรุงเทพกรีฑา 0-2379-3716-7 สโมสร ราชพฤกษ 0-2955-0055 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (ใหม) 0-2521-5338-39 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (เกา) 0-2521-5338-39

ปทุมธานี

กรุงกวีสโมสร ชวนชื่น กอลฟ คลับ ซัมมิท ไพนเฮิรสทฯ ธูปะเตมีย ธัญธานี คันทรี คลับ บางกอก กอลฟ คลับ เมืองเอก เมือกเอก วิสตาฯ รังสิต สปอรต คลับ เดอะ รอยัล เจมส ซิตี้ ลําลูกกา คันทรี คลับ อัลไพน กอลฟ คลับ เอไอทฯ (9หลุม) ริเวอรเดล กอลฟฯ

สมุทรปราการ

0-2577-2891 0-2598-269 0-2516-8679-84 0-2531-1484 0-2560-1174-6 0-2501-2822-9 0-2533-9335-40 0-2997-8501-6 0-2904-0468-71 0-2577-8500 0-2995-2300-4 0-2577-3333 0-2516-4244-7 0-2501-2789

กรีนวัลเล คันทรี คลับ 0-2312-5883-9 เกียรติธานี คันทรี คลับ 0-2707-1700-9 ซัมมิทวินดมิลล กอลฟ คลับ 0-2750-2112-20 เดอะรอยัล กอลฟฯ (ลาดกระบัง) 0-2738-1010 เดอะ วินเทจ คลับ 0-2707-3820-5 ธนาซิตี้ 0-2336-0568-74 บางปู 0-2324-0320-9 เมืองแกว กอลฟ คอรส 0-2740-2693 เลควูด คันทรี คลับ 0-2312-6278-86 สุภาพฤกษ กอลฟ คลับ 0-2317-0801-4

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคกลาง กําแพงเพชร ศรีพูนทรัพย

ชัยนาท

(055)799-333

เขื่อนเจาพระยา

(056) 411-559

นครนายก

เขาชะโงก (037) 393-001 คาสคาตา กอลฟ คลับ (037) 612-300-3

บรรยากาศสระวายนําภายใน สนามกอลฟฟนิกส ชลบุรี

ไพรม ซิตี้ กอลฟ คลับ รอยัล ฮิลสฯ วอเตอรมิลสฯ อาทิตยา คันทรี คลับ

นครปฐม

(037) 391-350 (037) 385-090-3 0-2546-3392-4 081-575-6641

พะเยา

สระบุรี

เซอร เจมส คันทรี คลับ (036) 343-200 ซิสโก แลนด กอลฟ คลับ (036) 351-200 อดิศร (036) 212-945

อยุธยา

นอรธเทิรน รังสิต กอลฟ คลับ (035) 744-596-9 บางไทร คันทรี คลับ (035) 371-491 เมืองเอก วังนอย (035) 214-825-9 ราชคราม กอลฟ คลับ (035) 367-060 สโมสร อโยธยา ลิงค (035) 257-999 อควอริอัส คันทรี คลับ (035) 292-555 อยุธยา กอลฟ คลับ (035) 703-664-6

จํานวนสนาม

31

สนาม

ภาคเหนือ เชียงราย แมกก กอลฟคลับ (053) 371-626 ทีเอสบี ไวทแซน กอลฟฯ (053) 729-750-1 เรจินา กอลฟ แอนด โฮเต็ล 089-559-5345 วอเตอรฟอรด วัลเลย เชียงราย (053) 953-440 สันติบุรี คันทรี คลับ (053) 662-826-7

เชียงใหม

เชียงใหม อินทนนท กอลฟฯ (053) 276-115-6 ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม (053) 298-220-3 เชียงใหม ยิมคานา (053) 247-352 เชียงใหม ไฮแลนดฯ (053) 261-354-9 แซนดครีก (053) 881-151 เดอะรอยัล เชียงใหมฯ (053) 849-301-6 แมโจ กอลฟ คลับ (053) 354-431-2 แมสา (053) 298-095 ศูนยกีฬาลานนา (053) 221-911 พิมานทิพย (053) 999-666 หางดงฯ (053) 426-201

วิคตอรี่ พารค

(044) 407-296-9

(056) 612-604 089-567-0051

สโมสรกอลฟ หนองสําโรง (042) 222-927 ศรีธานี กอลฟ ฟอเรสต 081-954-3188 อุดร กอลฟฯ (042) 223-216

แพร เวียงโกศัย

(054) 511-184 (054) 613-060 ตอ 238

เขื่อนสิรินธร สรรพสิทธิประสงค

พิษณุโลก

กําแพงเพชร อัครโยธิน 0-2297-6976 เบสท โอเชี่ยนฯ (034) 451-178 เอกชัย กอลฟฯ (034) 423-675

(044) 511-844 ตอ 2098

ชาละวัน พิจิตร เดอะร็อค กอลฟฯ

จอมพล ป. นารายฮิลสฯ

สมุทรสาคร

หนองคาย อุดรธานี

พิจิตร

(036) 413-133 (036) 426-545

วีรวัฒนโยธินฯ

ขุนเจือง (กวานพะเยา) (054) 482-783

กฤษดา ซิตี้ กอลฟ ฮิลส (034) 231-101-7 เดอะรอยัล เจมสฯ 0-2429-8066 ไดนาสตี้ ฯ (034) 993-333-5 ทองใหญ (034) 383-754 นครชัยศรีฯ (NCR) (034) 399-014 ยูนิแลนดฯ (034) 271-351-3 โรส การเดนทฯ (สามพราน)(034) 322-769 สุวรรณ กอลฟ ฯ (034) 339-333

ลพบุรี

สุรินทร

อัลไพน กอลฟฯ (เชียงใหม) (053) 880-888 แฮปปซิตี้ กอลฟ คอรส 053-602-637 เมสซาไนท คูปนกอลฟ 053-908-999

แพร

เพชรบูรณ

อุบลราชธานี จ.บุรีรัมย

เพชรบูรณ กอลฟ คลับ 089-437-1493 มาศึก กอลฟ คลับ (056)721-934-6 ตอ 3138 ดงภูเกิด วอเตอร แลนดฯ

ลําปาง

เขือ่ นภูมพิ ล ผาแดง อินดัสเตรียล

(055)599-093-6 ตอ2321 (055) 511-375-8

โกลด แคนยอน กัซซัน ขุนตาลฯ กัซซัน เลค ซิตีฯ กัซซัน มารีนาฯ

(053) 560-333 (053) 507-006-9 (053) 963-202 (053) 921-888

จิระประวัติ (056)255-806 ตอ 3091 สโมสรกอลฟกองบิน 4 (056)261-071-2ตอ 54437

นาน

รุงแสง กอลฟ คลับ

อุตรดิตถ

(054) 711-206

เขื่อนสิริกิติ์ พิชัยดาบหักฯ

(055) 461-140 (055) 411-645 ตอ 3508

ไอยรา กอลฟ คอรส

(056) 516-333

อุทัยธานี

จํานวนสนาม

40

จํานวนสนาม

30

สนาม

กาญจนบุรี

ตาก

นครสวรรค

เขากระโดง กอลฟ คลับ โทร.044-637-308-9 ตอ 20616

ภาคตะวันตก

(055) 251-531 (055) 993-700-3

เขลางคนคร กอลฟ คลับ (054) 225-941 ตอ 3383 แมเมาะ (054) 254-970

ลําพูน

(045) 366-081 # 2708 (045) 321-826 #26069

กรีนเวิลด ฮ็อทสปริง เขาแหลม เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร เดอะไมดา กอลฟ คลับ นิจิโกะ คันทรี คลับ บลูแซฟไฟร กอลฟ มิชชั่น ฮิลส กอลฟ คลับ ริเวอร แคว กอลฟ เอเวอรกรีน ฮิลส กรังปรีด กอลฟ คลับ

(034) 531-382-3 (034) 599-077 #2602 (034) 599-077 #2502 (034) 574-001 #2455 (034) 531-235 (034) 584-000 (034) 581-227-30 (034) 644-147-8 (034) 565-089-90 (034) 657-130 (034) 603-858

แกงกระจาน คันทรี คลับ ดิ อิมพีเรียลเลควิว ชะอํา ปาลม ฮิลสฯ สปริงฟลดฯ สวางรีสอรทฯ

(032) 427-596 (032) 456-233-40 (032) 520-801-9 (032) 709-222 (032) 562-555-8

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

เดอะ มาเจสติค ครีก (032) 619-167-70 ทวิมุกข (032) 522-571-3 รอยัล หัวหิน (032) 512-475 ธนรัชต กอลฟ คลับ (032) 622-033 แบลค เมาทเทนทฯ (032) 618-666 เดอะ บันยัน กอลฟ คลับ (032) 616-200 อีเกิ้ล มิลฟอรด หัวหิน (032) 572-444 อาวมะนาว (032) 611-017 # 60482 ศูนยพัฒนากีฬา (สวนสน) (032) 515-470

สนาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน เขื่อนอุบลรัตน รถไฟขอนแกน แดนคูณ กอลฟ คลับ สีหราชเดโชชัยฯ สิงหปารคขอนแกนฯ

(043) 372-228 089-842-0769 043-255-107-9 (043) 231-806 (043) 209-000

ราชบุรี

ดรากอนฮิลสฯ รอยัล ราชบุรีฯ ภาณุรังษี กอลฟ คลับ วูซุง คาสเทิลฯ

(032) 228-222 (032) 227-0312 (032) 391-019 (032) 228-069

เขื่อนจุฬาภรณ

(044) 861-669 ตอ 2630

จํานวนสนาม

28

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

คีรีมายา (044) 426-099 โคราช คันทรี คลับ (044) 249-060-1 จังเกิล กอลฟ คลับ (044) 328-334-43 ตอ 212 โซล สยาม รีสอรท (044) 319-052 เดอะ ไทเกอรฯ (044) 358-110-4 โบนันซาฯ (044) 249-340 เฟรนดชิพ เมโดวสฯ (044) 313-245 เขาใหญ กอลฟ คลับ (044) 297-258-61 ทอสกานา วัลเลย (044) 983-056-60 สุรนารี กอลฟ คลับ (044)255-530-9ตอ 22188 พานอรามาฯ (044) 436-298-9 เมาทเทน ครีกฯ (044) 323-024 แรนโช ชาญวีรฯ (044) 756-215 ปากชอง คันทรี คลับ 089-945-6262

นครพนม

ภูกระแต กอลฟ คลับ

รอยเอ็ด

(042) 511-177

ประเสริฐสงคราม (043) 525-439 ศูนยพฒั นากีฬากองพลทหารราบที่ 6 (043) 563-050 ตอ 25672 หรือ (043) 563-217

เลย

กําลังเอก

สกลนคร

(042) 811-939

ประภาศรี

(042) 713-342 ตอ 265

สนาม

ภาคตะวันออก จันทบุรี รําไพพรรณี สอยดาวฯ

ฉะเชิงเทรา

(039) 335-493 (039) 326-400-4

ไทย คันทรี คลับ (038) 570-234-46 บางปะกง กอลฟฯ (038) 573-420-7#2995 บางปะกง ริเวอรไซด 038-500-500 รอยัล เลคไซดฯ (038) 573-275-9 โลตัส วัลเลยฯ (038) 835-555 ซัลไลน ลากูน กอลฟ 081-377-6202

ชลบุรี

กรีนวูดกอลฟฯ เขาเขียว คันทรี คลับ ชลบุรี เซ็นจูรี่ ฯ เทรชเชอรฮิลส นาวิกโยธินฯ บางพระอินเตอรฯ บูรพา กอลฟ คลับ เพลสเซน วัลเลยฯ พัฒนากอลฟ รีสอรท พัทยา คันทรีฯ

(038) 263-158-9 (038) 318-000 (038) 411-923-6 (038) 420-766 (038) 334-199 (038) 341-149-50 (038) 372-700-1 (038) 260-825 (038) 318-999 (038) 423-718

www.HotGolfClub.com

Special Section

7


ฟนิกซ กอลฟฯ (038) 239-391-5 โรงแรม เอเชีย พัทยา (038) 250-602-3 ราชนาวี พลูตาหลวง (038) 701-891 เลกาซี่ คริสตัล เบยฯ (038) 349-370-80 เลกาซี่ เมาทเทนท ชาโดวฯ (038) 389-211-6 วันเดอร แลนด 081-255-1255 ศรีราชา อินเตอรเนชั่นแนล (038) 338-375-8 สยาม คันทรี คลับ (โอลคอรส) (038) 909-700 สยาม คันทรี คลับ (แพลนเทชั่น) (038) 909-600 แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล (038) 372-273 อมตะ สปริง คันทรี คลับ (038) 468-888

ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี สปอรต คลับ (037) 290-345 พรหมโยธี (037) 471-439 ฮิลสไซต คันทรีโฮม (037) 215-492-6

ระยอง

เซ็นตแอนดรูวส 2000 ดิเอมเมอรัลล ระยอง คันทรี คลับ ระยอง กรีนวัลเลยฯ สโมสรกอลฟ วังจันทร อีสเทอรนสตาร ซิลกี้ โอค กอลฟ คลับ สยามรอยัลวิว เกาะชางฯ

(038) 030-660 (038) 941-111 (038) 626-148 (038) 030-660 (038) 965-077 (038) 630-410-5 (038) 030-060-2 (039) 555-134

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคใต กระบี่ โภคีธรา กอลฟ คลับ ปากาไส คันทรี คลับ

(075) 627-800 (075) 635-000 # 3300

เขตอุดมศักดิ์ เดอะ บีช กอลฟ คลับ

(077) 511-656 #4068 (077) 529-529 #8502

ศรีตรัง ตรัง

(075) 203-319 (075)210-802-4

วชิราวุธ ทุงสง

(075) 356-575 V 289 (075) 538-146

ทายเมืองบีชฯ ราชนาวี ทับละมุฯ

(076) 571-533-35 (076) 443-288

พัทลุง

นราธิวาส

(074)614-408 # 204

จุฬาภรณ กอลฟ คลับ

(073) 565-086

ชุมพร ตรัง

นครศรีธรรมราช พังงา

พัทลุง ภูเก็ต

บลูแคนยอน (เลค คอรส) (076) 328-088 บลูแคนยอน (แคนยอน คอรส) (076) 328-088 ภูเก็ต คันทรี คลับ (ใหม) (076) 319-200-4 ภูเก็ต คันทรี คลับ (เกา) (076) 319-200-4 มิชชั่น ฮิลสฯ (076) 310-800-88 ลากูนา ภูเก็ต กอลฟฯ (076) 270-991 ล็อค ปาลมฯ (076) 321-929-34 เรด เมาทเทนฯ (076) 322-000-1 ภูนาคา กอลฟ คลับ (076) 521-913-5

ยะลา

เขื่อนบางลาง

สงขลา

(073)281-063-6# 2206

กองบิน 56 เสนาณรงคฯ เซาทเทิรน ฮิลส กอลฟ ทองใหญ หาดใหญ รีสอรทฯ ทองไทย บานไร

(074)251-040-1# 63424 (074) 219-050 #44345 (074) 553-683 (074) 323-761 (074) 434-771-3 (074) 553-660-1

สุราษฏรธานี

เขื่อนรัชประภา (077) 242-555 # 5663 วิภาวดีรังสิต (077) 285-250 สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ (077) 421-700-8

จํานวนสนาม

31

สนาม

NIGHT GOLF ซัมมิท วินทมลิ ล กอลฟ คลับ

เปดทําการ วันอังคาร–วันอาทิตย วันธรรมดา เวลา 16.00 น.–19.30 น. วันเสาร–วันอาทิตย เวลา 17.30–19.30 น. หลังเวลา 19.30 น. ตีไดแค 9 หลุม กรีนฟ 1,500 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ ราคา 700 บาท และ ราคา 900 บาท

HOTGOLF RECOMMENDED เขาใหญ กอลฟ คลับ

ซัมมิทกรีนวัลเลย เชียงใหม เปดทําการทุกวัน วันอังคาร–วันอาทิตย เวลา 16.00–19.00 น. กรีนฟ 650 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 600 บาท

ซัมมิทไพนเฮิรส ท กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ ชาวตางชาติ 1,300 บาท คนไทย 1,000 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) เดีย่ ว 600 บาท คู 800 บาท

บางกอก กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ 1,000 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 700 บาท

สนามกอลฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมที่ ไดรับการออกแบบจากแจ็ค นิคลอ ส อดีตนักกอลฟชื่อดัง ที่เนรมิตรพื้นที่กวา 450 ไร ทามกลางขุนเขาและ ธรรมชาติที่สมบูรณ ใหกลายเปนสนามกอลฟสุดทาทาย พื้นที่ที่เปนเขานอยใหญ ทําใหสภาพของสนามมีความสวยงามอยูโดยรอบ พื้นที่แฟรเวยและกรีนที่เลน ระดับชวยเพิ่มดีกรีความสนุกใหกับสนามแหงนี้เปนอยางดี นอกจากนี้ยังจะไดรับ อากาศบริสุทธิ์จากโซนที่ ไดรับการยอมรับวาอากาศดีที่สุดแหงหนึ่งของโลกเลยที เดียวครับ หากใครที่อยากพักผอนแบบครอบครัวก็สามารถทําไดเพราะมีสถานที่ ทองเที่ยวอยูบริเวณโดยรอบของสนามทั้งอุทยานแหงชาติ สวนไวนหรือจะเปน สถานที่ทองเที่ยวที่ ไดรับการแตงเติมขึ้นมาอีกดวย

GreenFee Rate

วันธรรมดา 1,500

วันหยุด 2,500

พัฒนา กอลฟ คลับ แอนด รีสอรท

สโมสรกอลฟ ดุสติ

เปดทําการทุกวัน จันทร–วันเสาร เวลา 17.00– 24.00 น. กรีนฟชาวตางชาติ 600 บาท คนไทย 400 บาท แคดดี้ 200 บาท

ราชคราม กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวัน วันจันทร–วันเสาร เวลา 15.00-19.00 น. วันอาทิตย เวลา 15.00–18.00 น. กรีนฟวนั จันทร–วันศุกร 900 บาท กรีนฟวนั เสาร – วันอาทิตย เวลา 06.00–12.00 น. ราคา 1,700 บาท เวลา 13.00–15.00 น. ราคา 1,400 บาท หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป ราคา 900 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ บังคับ กวนละ 6 ทาน ขึน้ ไป/ ทานละ 1 คัน ถามาไมถงึ 6 ทาน ไมบงั คับ

หนึ่งในสนามที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันแหงหนึ่ง ใชเวลาเดิน ทางจากกรุงเทพฯ ไมนานก็จะมาพบกับสนามขนาด 27 หลุมที่ถูกแบงออกเปน 3 คอรส 3 สไตลแตกตางกันออกไป นักกอลฟสามารถเลือกเลนไดตามความชอบ หรือจะมาพักและเลนตอในอีกวันก็ ไดเชนกัน นอกเหนือจากสนามกอลฟที่ทาทาย แลว ที่นี่ยังมีหองพักใหเลือกหลากหลายทั้งรีสอรท และโรงแรมติดริมสนาม รวมทั้งการบริการที่ยอดเยี่ยม อาหารเลิศรสจากหองอาหารนานาชาติอยางดี นอกจากนี้ยังมี ในสวนของสปอรตคลับ สนามฟุตบอลขนาดใหญที่อยูไมไกล จากสนามกอลฟ เรียกไดวาครบครันจริงๆ

GreenFee Rate

วันธรรมดา 2,000

วันหยุด 2,500

1st issue April 2014

Special Section

8

Vol.232 ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2557  

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟ

Vol.232 ปักษ์แรก เดือนเมษายน 2557  

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟ

Advertisement