Page 1

cover 2263_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

12/25/13

10:13 PM


P 2-3.ai

1

12/25/13

9:08 PM


P 2-3.ai

2

12/25/13

9:08 PM


14

1st ISSUE 1-15 January 2014

Cover Story King’s Cup 2014

แมทชชิงถวยพระราชทาน สุดยิ่งใหญ

Golf Room Manabu Ishikawa

Managing Director Srixon Sport (Thailand) Co.,ltd

สนับสนุนนักกอลฟไทยและญี่ปุน เปนภารกิจหลักของเรา

Content Hot News สรุปขาวดังในวงการกอลฟ ประจําป 2556

10

Hot fashion Golf Shoes Golf Fashion

24

Scoop Thailand Golf Championship 2013

34

What’s in Bag เปดถุงกอลฟแชมปไทย แลนด กอลฟ แชมเปยน

43

Get more Distance ตีไกลขึ้นจากการสราง Lag

49

46

Putting Solution ความสมดุล#2

50

48

Rules of Golf ลูกอยู ในเขตอุปสรรคนํา้

52

How To ทดสอบ PRGR Egg Bird Iron Tips for Kids หนาไมออกจากลูกแบบไหน Smart Tricks Neutral Golf Grip

P 4,6,8content 2_Rut.indd 2

20

12/25/13 7:53 PM


AD CHANG.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

10/15/13

11:35 AM


1st ISSUE 1-15 January 2014

Signature Hole

Two18-Hole championship courses

@ Burapha Golf & Resort

39 58

Hotel & Resort Fountain Tree Resort จุดนัดพบของการพักผอนและการ ผจญภัย

Sport science of Golf การยืดกลามเนื้อในเวลาจํากัด 54 The Health 5 วิธีเพิ่มภูมิคุมกัน

55

Cars Lexus GS 300H สปอรตซีดานปราดเปรีย วและดุดัน

56

Golfer Lifestyle Gadget ใหมๆ สงทายป

57

LADY TIPS ซอมพัตตระยะหวังผล


AD Bushnell _Rut.ai

1

12/25/13

11:03 PM


บรรณาธิการบริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สวัสดีปมา กอนอื่นตองขอสวัสดีปใหมสมาชิกฮ็อท กอลฟ ทุกทานอยางเปน ทางการกับป 2557 นี้ครับ และผมขอใหทุกทานมีปที่สมบูรณ ไมวาจะคิด ทําสิ่งใดก็ขอใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เลนกอลฟก็ขอใหเกงขึ้นทุกวันนะ ครับ ปที่ผานมาถือวาวงการกอลฟไทยก็ยังแข็งแรงกันอยู โดยเฉพาะ การแขงขันระดับอาชีพที่รายการใหญๆ เดินทางเขามาในสังเวียนสนาม กอลฟในไทยกันคับคั่งเชนเดิม และในชวงปนี้ก็ยังมีทัวรนาเมนท ใหญๆ ให ทานนักกอลฟไดติดตามเชียรกันเหมือนเดิม เริ่มจากในเดือนนี้กับแมทชชิง ถวยพระราชทาน คิงส คัพ ที่จะจัดกันขึ้นระหวางวันที่ 16-19 มกราคม ณ สนามกอลฟแบล็ค เมาเทน หัวหิน รายการนี้ถือเปนแมทชเอเชียน ทัวร ที่นาจะไดรับความสนใจจากแฟนๆ กอลฟกันพอสมควร โดยทั้งนักกอลฟ ไทยและตางชาติหลายคนก็ตอบรับที่จะมารวมแขงขันกันแลว สําหรับความ พรอมในดานตางๆ และความนาสนใจของรายการนี้เปนอยางไรก็ตามอาน กันไดที่ cover story ในฉบับนี้ครับ สําหรับคอลัมน Signature Hole ของเราฉบับนี้พาทานไป สัมผัสสนามกอลฟบูรพา ในชวงอากาศเย็นๆ แบบนี้ ตองบอกวายั่ง สวยงามและนาเลนอยูตลอดเวลาครับ นอกจากความสวยงามและ บรรยากาศดีๆ ของสนามแลว การบริการยั่งยอดเยี่ยมอีกดวยครับ สม กับเปนสนามที่นักกอลฟตางชาติและบานเราชอบไปเยือนกันบอยๆ ในปหนานี้ ฮ็อท กอลฟ ของเราจะมีความนาสนใจและมีการ เปลี่ยนแปลงอยางไรบาง ผมจะนําเสนอในโอกาสตอไปนะครับ แตเรายัง คงอัดแนนดวยเนื้อหาและสาระดีๆ ที่ทานนักกอลฟสนใจเอาไวเชนเดิมครับ

วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ ทุกวันอังคาร เวลา. 21.00 - 22.00 น. จานดาวเทียม PSI ชอง 65 หรือสัญญาณ C-Band คลื่นความถี่ 3440 MHz.

P 4,6,8content 2_Rut.indd 6

ชาตรี มรรคา ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา

หัวหนากองบรรณาธิการ วัฒนพงษ พรรณา รองหัวหนากองบรรณาธิการ อรุณ แสดรัมย กองบรรณาธิการ พงษศักดิ์ วอทอง ณัฐพันธ สงวิรุฬห นักเขียนพิเศษและคอลัมนิสต ดาริณี นิมิตรพันธ เลขากองบรรณาธิการ ขวัญฤดี โควดํารงศักดิ์ คอลัมนิสต ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง ม.ล.โอรัส เทวกุล โปรฐิติพงษ ณ สงขลา โปรจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ โปรวินิจ ชมพู โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร โปรเบญจพล อุบลบาล ทีมโปรจากสมาคมกอลฟอาชีพสตรี ผูจัดการฝายขาย ฝายพัฒนาธุรกิจและสมาชิก ฝายการเงิน

ศุภแมน มรรคา อุกฤษฏ นอยประพันธ คุณแสงอรุณ มงคล

ศิลปกรรม แยกสี/เพลท โรงพิมพ จัดจําหนาย

Green Oke บริษัท สุรศักดิ์ฟลม จํากัด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เวิลด ออฟ สเปนเดอร จํากัด

สํานักงาน บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาคาร เออี เฮาส 200/12-17-14 ชั้น 6 ซอยรามคําแหง 4 ถนน รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 153, 162, 263, 169 แฟกซ. 02-318-4758 ติดตอกองบรรณาธิการ : 02-717 2477 ตอ 162, 153, 204 ติดตอฝายโฆษณา : 02-717 2477 ตอ 263 ติดตอฝายสมาชิก : 02-717 2477 ตอ 169, 182, 086-399 1060 E-mail : hotgolfeditor@yahoo.com hotgolfeditor@hotmail.com, hotgolfeditor@ttfintl.com Website : www.HotGolfClub.com Facebook : www.Facebook.com/hotgolfclub

12/25/13 7:53 PM


สรุปขาวรอนปมะเส็ง สรุปทุกประเด็นรองของวงการกอลฟ ป 2013 จับทามกลางกระแสเศรษฐกิจที่ทรงตัว กระแสแบรนด ยัง คึกคัก พัฒนานวัตกรรม สงอุปกรณแขงกันปรับแขงกันไกล เทรนด ใหม เทคโนโลยีการปรับไม เทเลอรเมด สงไดรเวอร SLDR บุก ตลาด ไนกี้ กอลฟดึงกระแส Vrs Covert แคลลาเวย สง X-Hot ครองเจาตลาด ดานวงการสนามไดรฟรอแรงผุดสนามใหม ไดรฟ นองใหมอลังการกลางกรุงฯ ฯที่ สมาคมฯ กอลฟ พากันตื่นตัว ไม เปลี่ยนหัวเรือ พรอมสานตอการพัฒนา วงการกอลฟไทย อานตอหนา 10

กกท. จับมือฮอนดา ระเบิดศึก

คิงส คัพ กอลฟ หัวหิน

พรอมเซ็นบรรจุเอเชี่ยนทัวรยาว 5 ป

ซริซอน สปอรต ปลอยของ เตรียมอวดโปรดักส ใหม 2014

ซริซอน สปอรต ชิงเปดเกมรุกตลาด อุปกรณกอลฟ ตั้งแตตนป 2014 ดวย การเตรียมชิงเปดตัวโปรดักสใหมกอนเจา อื่นฯ เนนไปที่ XXIO 8 ผูบริหารเนนเดิน หนาเดโม ตลอดทั้งป 2014 อานตอหนา 13

ไนกี้กอลฟ เผยสินคาใหม ป 2557 เดินหนาบุกตลาดเมืองไทย การกีฬาแหงประเทศไทย รวมกับ บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด และสมาคกอลืฟอาชีพแหงประเทศไทย รวมกันจัดการแขงขันกอลฟอาชีพ ระดับเอ เชี่ยนทัวร “คิงส คัพ กอลฟ หัวหิน” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ ณ สนาม กอลฟ แบล็ค เมาทเทน กอลฟ คลับ ระวางวันที่ 16-19 มกราคม 2557 ดาวดังจากเอเชี่ยนทัวรตบเทาลาเงินรางวัล ขณะที่เอเชี่ยนทัวร เซ็นสัญญา จัดยาวอีก 5 ป อานตอหนา 12

ไนกี้กอลฟเชิญสื่อมวลชนจากทั่วโลก บินไกลโอเรกอน อเมริกา สัมผัสไม กอลฟ ลูกกอลฟ รองเทา และเสื้อผา กอลฟในคอลเลคชั่นปหนาอยาง ใกลชิด พรอมแนะนําสินคาสุดยอด เทคโนโลยีป 2557

อานตอหนา 13


สรุปขาวรอน ปมะเส็ง

ป

2013 หรือ ปพ.ศ. 2556 หรือทีเ่ คนไทยเรียกวาปมะเส็ง ที่ผานมา วงการกอลฟและธุรกิจกอลฟมีความเคลื่อนไหว อยางตอเนื่อง แมวาสภาวะเศรษฐกิจอาจจะไมคึกคัก แต เหลาแบรนดกอลฟ ตางก็ยังทุมเม็ดเงิน ทําการตลาดโปร ดักสใหมของตนเองอยางตอเนื่อง ซึ่ง Hot News ฉบับ 226 หรือฉบับเปดศักราช 2014 นี้ ทีมขาว Hot Golf ได รวมรวมขาวเดน ขาวรอนในป 2013 ตอนแรกมาใหทานผู อานกันอีกครั้งและพบกับขาวเดนขาวรอนปมะเส็ง ตอนที่ 2 ไดในฉบับ 227 แบรนดกอลฟ แขงกันปรับ แขงกันไกล เริ่มกันที่คายใหญจากอเมริกา ไนกี้ กอลฟ ที่ เดินหนารุกตลาดกอลฟไทยอยางตอเนื่อง ป 2012 ไนกี้ กอลฟ ประเทศไทย จํากัด สงโปรดักสซีรียสใหม ที่แหวก กฎนวัตกรรมการพัฒนาของไมกอลฟ ภายใตชื่อรุนวา Nike VR_S Covert ดวยเทคโนโลยี High Speed Cavity Back ในไดรเวอร Nike VR_S Covert ถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของนักกอลฟ ในเรื่ อ งการปรั บ วิ ถี ลู ก กอล ฟ ได อ ย า งแท จ ริ ง ใหม ด ว ย เทคโนโลยีระบบการปรับหนาไม FlexLoft ชวยทําใหนัก กอลฟสามารถปรับ Loft องศาหนาไม และการปด-เปด หนาไม Face Angle สามารถชวยใหนักกอลฟปรับวิถี ลูกกอลฟไดหลายรูปแบบที่แตกตางกันไดถึง 15 รูปแบบ ใน 1 หัวไม เพื่อตอบสนองความตองการของนักกอลฟ ที่มีวงสวิงแตกตางกัน และที่สําคัญเพื่อตอบสนองระยะที่

10 P 9-13_Rut.indd 2

ไดมากขึ้นจาก Nike นอกจากนั้นในซีรียส VRS Covert ยังมาพรอมไฮบริดและชุดเหล็กอีกดวย ขณะที่ลูกกอลฟ Nike 20XI และรองเทากอลฟลูนา ร คอนโทรลยังเปนโปรดักส ที่ไนกี้กกอลฟทําการอยางตอเนื่องจากป 2012 ดานแบรนดกอลฟจากอเมริกาอีกคายอยาง เทเลอรเมดป 2012 ที่ผานมาก็ลอนซโปรดักสใหม ชนิดที่ เรียกไดวา ฉีกกฎของการพัฒนาหัวไมอยางนาสนใจ โดย เทยเลอรเมดตอบโจทยฮารดคอรกอลฟเฟอรที่ไมชอบ ความยุง ยากในการปรับเปลีย่ นหัวไมดว ยหัวไมเทยเลอรเมด SLDR หัวไมเพิ่มระยะ พรอมเทคโนโลยีปรับเปลี่ยนแบบ ใหม งาย แมนยํา และไกลที่สุดเทาที่เทยเลอรเมดเคย ผลิตออกมา SLDR คือ การนําแนวคิดการปรับเปลี่ยนหัวไมมาพัฒนา ใหใชงานงายยิ่งขึ้น ดวย sliding weight system ตอบ สนองนักกอลฟทั้งในเรื่องความละเอียดความแมนยํา และระยะทางที่ไกลที่สุดเทาที่เทยเลอรเมดเคยผลิตมา ที่ สําคัญการปรับเปลีย่ นในรูปแบบ sliding (เลือ่ น) ลดความ ซั บ ซ อ นให นั ก กอล ฟ ในทุ ก ระดั บ ฝ มื อ สามารถเข า ถึ ง ประโยชนไดอยางงายดายที่สุดเทาที่เคยมีมาเชนกัน หลักการของเทคโนโลยีในการตอบสนองเรื่องของการ สรางระยะอยูที่การวางจุดศูนยถวงของไดรฟเวอรให้ต่ํา และขยับคอนมาทางหนาไม เชนเดียวกับ “Speed Pocket” ทีเ่ คยประสบความสําเร็จมาแลวในหัวไมตระกูล RocketBallz ทั้งนี้การวางจุดศูนยถวงในลักษณะดังกลาวจะทําใหหนา ไมมีแรงดีดที่รวดเร็วและรุนแรงกวาเดิมพรอมกับการ

สรางไฟลทบอลที่สูงขึ้น แตมีสปนนอยลง จึงใหระยะที่ มากขึ้น และในชวงปลายป 2013 เทเลอรเมดที่กําลัง เดินหนาทําตลาดเกี่ยวกับชุดเหล็กก็ไดปลอยของดวยชุด เหล็ก Speed Blade ที่ไดกระแสตอบรับจากนักกอลฟ อยางอุนหนาฝาคั่งเชนกัน ขณะที่ อี ก หนึ่ ง แบรนด ที่ วิ จั ย และพั ฒ นา ประสิทธิภาพไมกอลฟของตนเองดวยแนวทางของการ ปรับเปลี่ยนองศาหนาไมไดตามความตองการของนัก กอลฟนั่นก็คือ Cobra AMP CELL Series ใหม ที่ไดรับ การพัฒนาดวยเทคโนโลยีสุดล้ํา ใหมีคุณสมบัติสุดพิเศษ ชวยพัฒนาระยะและลดการผิดพลาดยิ่งกวา ควบคุมได ดังใจจนนักกอลฟตองตะลึง พรอมรหัสลับ 1.6.4 “ใน 1 ไม ปรับไดถึง 6 แบบ และมีใหเลือกถึง 4 สี”AMP CELL Driver ถูกออกแบบใหมีความล้ําสมัย ดวยรูปลักษณใหม เต็มไปดวยสีสันที่โฉบเฉี่ยว เปรี้ยวจี๊ด พรอมใหนักกอลฟ ไดเลือกถึง 4 สีดว ยกัน มาพรอมกับ“MyFly Technology” แหวกกระแสการปรับแตงอุปกรณปรับองศาหนาไมไดถึง 6 ระดับดวยกัน ทําใหคุณมี AMP CELL Driver ใหม นี้ แคไมเดียว แตเปรียบเสมือนมีถึง 6 ไมในเวลาเดียวกัน โดยไมกอลฟในตระกูล AMP CELL นั้นมากับครบไลนทั้ง DRIVER, FAIRWAY, HYBRID และ IRONS ขณะที่แบรนดอยาง Calaway แมในชวงป 2013 จะไมไดเนนไปที่เทคโนโลยีในการปรับแตงอุปกรณ แตโปรดักสที่เปนพระเอก Callaway เมื่อปกอนก็ยังคง เนนในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

www.HotGolfClub.com 12/25/13 10:55 PM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

ตีไดไกลขึ้น ซึ่งนั่นก็คือ Callaway ตระกูล XHot ที่มา แบบครบไลนทั้ง ไดรฟเวอร, แฟรเวย วูด และ ชุดเหล็ก นอกจากนี้ยังเสริมดวยพัตเตอรอันดับ 1 โอเดสซี รุน Versa ซึ่งในสวนของตระกูลใหม X Hot ที่ไดรับการพูดถึง จากนักอลฟในป 2013 เปนอยางมากเปนหัวไมที่รอนแรง รวดเร็ว และน้ําหนักเบา มีเทคโนโลยี Speed Frame™ Face ที่ชวยเพิ่มอัตราความเร็วของลูกที่ออกจากหนาไม เทคโนโลยีโฉมใหมนี้จะชวยใหระยะที่แนนอนมากขึ้น แม ตีไมถูกจุดศูนยกลางพรอมดวยไซดสปนที่เหมาะสม และ ใหระยะทีแ่ นนอน เชนเดียวกันกับชุดเหล็ก X Hot ทีส่ ามารถ สรางระยะไดเพิ่มขึ้นแตประสิทธิภาพในการควบคุมไม ลดลง ขณะที่แบรนดใหญอยางไทเทิลลีสต ป 2013 ที ผ า นมาแม จ ะไม ต ามกระแสกั บ การการปรั บ เปลี่ ย น เทคโนโลยี การปรับแตงหนาไม แตก็ยังคงลอนซโปรดักส ใหมออกมา ทั้งไดรฟเวอร ชุดเหล็ก และลูกกอลฟ โดย ป 2013 นั้นไทเทิลลีสตใชไดรฟเวอรตระกูล 913 เปนตัว ชูโรงสําหรับตลาดหัวไม ขณะที่ชุดเหล็กนั้นปที่แลวชุดเหล็กตระกูล 714 ซีรียส ทั้ง และ AP2 รวมทั้งรุน CB และ MB ซึ่งไดรับการ พัฒนาใหมีประสิทธิภาพทั้งการชดเชยและการควบคุมที่ สูงสุดรวมทั้งระยะที่เพิ่มขึ้นอีก นอกจากนั้น ลูกกอลฟ Titlelist Pro V1 ซึ่งถือ เปนสินคาอันดับหนึ่งของ แอคูชเน็ท กอลฟ ประเทศไทย ป 2013 Titleist พัฒนาลูกกอลฟอันดับ 1 ลูกกอลฟที่ไดรับ ความเชื่อมั่นสูงสุด และมียอดขายมากที่สุด Pro V1 และ Pro V1x ใหดีขึ้นไปอีกขั้น ลูกกอลฟ 2013 Titleist Pro V1 และ Pro V1x ออกแบบใหตีไดไกลยิ่งขึ้น ใหความรูสึก ที่นุมนวลขึ้นและทนทานมากขึ้นดวยเทคโนโลยีแกนใน และเปลือกนอกแบบใหม ขณะที่ แ บรนด จ ากค า ยญี่ ปุ น อย า งซริ ซ อน สปอรต ที่มีโปรดักส 3 แบรดน Srixon, XXIO, Cleveland โดยโปรดักส 2013 ที่ลอนซออกมา Srixon รุน Z, ลูก กอลฟ Srixon รุน Z-Starและ Z-Star XV, ไมกอลฟ XXIO รุน FORGED4 และ PRIME7, และ เวจด Cleveland รุน 588 RTX CB ซึ่งไดรเวอร Srixon Z 925, Z725, และ Z525 นั้นถือไดวา เปนหัวไมที่ผสมผสานดวยเทคโนโลยีที่ ลํา้สมัยของญี่ปุน ในระบบ QTS. (Quick Tune System) ที่นักกอลฟสามารถปรับแตงหัวไมใหเขากับสวิงและวิถี ลูกของตนเองไดอยางเหมาะสม สนามไดรฟนองใหมเปดตัวเพียบ ป 2013 ที่ผานมาแมเศรษฐกิจจะยังทรงตัว แมจะไมตกลง แตการลงทุนในภาคธุรกิจในหลายๆ สวน ยังคงชะลอไว ซึ่งธุรกิจสนามไดรฟกอลฟก็เปนอีกสิ่งหนึ่ง ที่ถือไดวาไมคอยโตมาหลายปตอเนื่อง 4-5 ปแลว ในป 2011-2012 บางสนามตองปดกิจการ ขายทีด่ นิ ใหแกกลุม อสังหาริมทรัพย แตใครเลยจะคิดหละวา มีอีกสนาม สนามไดรฟกอลฟที่สรางขึ้นใหมและเปดตัวไปเมื่อ ปที่ แลว สนามไดรฟกอลฟ Birdy 5 สุวรรณภูมิ ถือเปนสนาม ไดรฟบนทําเลแหงใหม ในเสนทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ โดยไดกลุมทุนไทยซัมมิทในตระกูลจึงรุงเรืองกิจนําโดย ดร.สมพร จึงรุงเรืองกิจ เปนผูเนรมิตผืนดินแหงนี้ใหเปน สนามไดรฟมาตรฐานแหงใหม ซึง่ ผูบ ริหารมองวาทําเลตรง บางนาจนถึงชลบุรีนั้นมีสนามซอมกอลฟเพียงแหงเดียว

จึงถือไดวาตรงนี้นาจะเปนทําเลทอง ที่เรียกลูกคาไดทั้ง ชาวไทยและชาวตางประเทศทีท่ าํ งานในยานอุตสาหกรรม ฝงบางนา ที่ถือวาเปนกลุมลูกคาหลักของ Birdy 5 โดย อาศัยประสบการณในการบริหารงานสนามกอลฟอยาง เชน สนามพัฒนากอลฟโดยสนามไดรฟ Birdy 5 เปน สนามที่สวยและใหญที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการ อีกหนึ่งสนามไดรฟกอลฟที่ฉีกตัวเองไปตั้งยัง ทําเลแถบนิคมอุตสหกรรมทางดานจังหวัดอยุธยา นั่นก็ คือ อยุธยาพรีเมี่ยมไดรฟวิ่งเรนจ ซึ่งอยูในบริเวณเดียวกัน กับพรีเมีย่ มเอาทเล็ทอยุธยา โดย Premium Driving Range สนามไดรฟขนาดมาตรฐานความยาวกวา 250 หลา มี อาคารสําหรับไดรฟกอลฟ 2 ชั้น ชั้นละ 20 เลน ใหบริการ ดวยลูกกอลฟที่ใหมและไดมาตรฐานสากล นอกจากนั้น รานคาผลิตภัณฑกอลฟตางๆ หรือ โปรชอปนั่นเอง ที่ได เปดรวมกับพันธมิตรสินคาแบรนดกอลฟชือ่ ดังกวา 10 แบรนด อาทิ Titleist, Callaway, Taylormade, FootJoy ลาสุดในชวงปลายป 2013 บนทําเลเลียบทาง ดวนรามอินทราก็ไดมีการเปดตัวสนามไดรฟกอลฟสุด อลังการยิง่ ใหญและสุดหรูทส่ี ดุ ของเมืองไทยในชือ่ โพธาลัย กอลฟ ปารค ทีท่ มุ งบประมาณการกอสรางไมตาํ่ กวาพันลาน โดยเปนศูนยรวมการพักผอนแหงใหม ยานถนนเลียบ ทางดวน สนามฝกซอมกอลฟระดับ 6 ดาวแหงแรกในทวีป เอเชีย ที่ตั้งอยูบนพื้นที่ 80ไร ล้ําหนาดวยการใชเทคโนโลยี ระดับโลก trackman golf simulator ลูกซอมนั้นก็ใชเปน ลูกกอลฟจริงจากไทเทิลลีสตที่จะทําใหเหมือนเราไดตี กอลฟในสนามจริงรับรูความรูสึกเสมือนจริง สนามไดรฟ สามารถเลือกตําแหนงกรีนได 6 ตําแหนง ใชระบบคอมพิวเตอรระบบสัมผัสที่ติดตั้งบนทีบ็อกซสวนตัว ใชระบบ การปอนลูกกอลฟจากใตดนิ มีระบบแสดงผลและประมวล การตีของแตละคน มีการบันทึกวงสวิงเอาไวไดดวย ช็อต เกมอารีนา ซึ่งเปนการจําลองสถานการณการตีลูกในรูป แบบตางๆ เพือ่ ใหนกั กอลฟไดฝก ซอมในรูปแบบตางๆ บน พื้นที่กวา 12,000 ตารางเมตร จึ่งเรียกไดวาสวนกระแส กับภาวะเศรษฐกิจของไทย ที่อยูในชวงชะลอตัว สมาคมฯ พากันตื่นตัว เดินหนาพัฒนากอลฟไทย ขณะที่ป 2013 ทีผานมา เหลาสมาคมกอลฟ ก็ไดมีการปรับเปลี่ยนตื่นตัวกันอยางคึกคัก แมผูบริหาร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนอย แตวานโยบายตางๆ ตางมีการปรับเปลี่ยนเพื่อจุดหมายในการพัฒนากอลฟ ไทย เริ่มตนที่สมาคมกอลฟแหงประเทศไทยที่ปนี้ นาย รังสฤษด ลักษิตานนท นายกสมาคมที่ดํารงตําแหนง มา 3 สมัย ก็ยังไดรับความไววางใจจากสมาชิกสมา คมฯ ใหดํารงตําแหนงนายกสมาคมกอลฟแหงประเทศไทย อีก 1 สมัย เปน สมัยที่ 4 ติดตอกัน และเปนนายกสมาคมกอลฟฯที่ดํารงตําแหนงยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร วงการกอลฟของไทย นอกจากนั้นสมาคมกอลฟแหงประเทศไทยยัง ไดแถลงนโยบายและเปดตัว 11 พันธมิตรที่รวมสนับสนุน วงการกอลฟไทย“นโยบายหลักของสมาคมกอลฟฯ คือ การพัฒนาวงการกอลฟของเมืองไทยใหมีชื่อเสียงเปนที่ รูจ กั ในระดับนานาชาติ ตลอดปนเ้ี ราจะรวมกับสปอนเซอร จัดการแขงขันกอลฟรายการตางๆ ขึ้นกวา 78 แมตซทั่ว ประเทศและพัฒนาวงการกอลฟในระดับเยาวชนใหมาก

ขึ้นและสูงขึ้นอยางตอเนื่อง” โดยผลงานหลักๆ ของ สมาคมกอล ฟ แห ง ประเทศไทยในป นี้ ก็ คื อ การจั ด การ แขงขันกอลฟไทยแลนด โอเพน ที่สนามกอลฟธนาซิตี้ ซึ่ง ประหยัดมากแสง ก็เปนโปรไทยคนที่ 1 ที่สามารถครอง ถวยพระราชทานใบนี้ไดสําเร็จ 2. คือการ จัดการแขงขัน กอลฟ ขิงแชมปสมัครเลนประเภทชาย ชิงแชมปเอเชีย แปซิฟค หรือโนมูระคัพที่สนามกอลฟสันติบุรี เชียงราย ซึ่งปรากฏวา ทีมนักกอลฟทีมชาติไทย ควาอันดับที่ 3 มา ครอง และปดทายดัวยผลงานของการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 27 ที่ประเทศพมา ที่ทีมนักกอลฟไทยความาได 2 เหรียญทอง จากทีมชายและบุคคลชาย โดยแดนไท บุญมา และ2 เหรียญทองแดงจากทีมหญิงและบุคคลหญิง ฝงสมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทยที่ป 2012 มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงนายกสมาคม อยาง กะทันหัน โดยโปรหลุยส ชยพัทธ สุนายนตร ชนะการ เลือกตั้งเขามานั่งตําแหนงนายกสมาคมกอลฟอาชีพฯ ตอจากโปรชาง ธงชัย ใจดี ซึง่ ในป 2013 ทีผา นมา สมาคม กอลฟอาชีพฯ ก็ไดมกี ารปรับเปลีย่ นและพัฒนารุปแบบการ จัดการแขงขันกอลฟอาชีพไทยแลนดพจี เี อ ทัวร ของสมาคม กอลฟอาชีพแหงประเทศไทยใหมีจํานวนแมทชที่มากขึ้น และเงินรางวัลที่สุงสุดถึง 2 ลานบาทและมีแมทชในระดับ ทัวร และชาเลนจมากกวา 24 แมทช ซึ่งรวมทั้งบรรดา สปอนเซอรผูสนับสนุนที่หลากหลายและมากขึ้นกวาเดิม และในการเลือกตั้งนายกสมาคมกอลฟ ลาสุด เมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมาโปรหลุยสก็สามารถชนะใจ สมาชิก ไดเขามานัง่ ตําแหนงนายกสมาคมอีกสมัย ซึง่ แนว นโยบายของโปรหลุยสก็ยังคงเนนการพัฒนากีฬาอาชีพ สูความเปนเลิศของการกีฬาฯ ที่ผานมากับการทํางาน ใหกับสมาคมสมาชิกไดเห็นแลววามีการทํางานที่เขม แข็งมากขึ้นมีแมตชแขงขันมากขึ้นและสรางรายไดใหกับ สมาชิกมากขึ้นตามลําดับ สําหรับแผนการทํางานหลังจากนี้มีนโยบาย คื อ การรวมเป น หนึ่ ง เดี ย วสร า งมู ล ค า ของสมาคมจั ด แขงขันกอลฟระดับอาชีพในทุกหลุม ทั้งพีจีเอ ไทยแลนด ทัวร ปละ 12 รายการ พีจีเอ ไทยแลนด ชาลเลนจ ทัวร ใหนักกอลฟรุนใหมไดพัฒนาทักษะ การสนับสนุนจัดแขง ขัน พีจเี อ ไทยแลนด ซีเนียร ทัวร และรายการใหมคอื พีจเี อ ไทยแลนดทชิ ชิง่ ทัวร รวมถึงรายการโคแซงชัน่ กับเอเชียน ทัวร อีกสองรายการคิงสคัพ ชิงเงินรางวัล 30 ลาน และ ควีนสคัพ 15 ลานบาท มีการจัดแผนการสรางรายไดให กับสมาคมขายไทเทิล่ สปอนเซอร ใหองคกรตางๆ เขามา รวมสนับสนุนในทุกรายการ และเปดโอกาสใหเขามาเปน ผูสนับสนุนหลักอีกดวย สวนอีกสมาคมที่มีการพัฒนาขึ้นอยางเห็นได ชัดในป 2013 นั่นก็คือสมาคมกอลฟอาชีพสตรี โดยในป 2013 นี้นั้น สมาคมกอลฟอาชีพสตรี รวมกับการกีฬาแหง ประเทศไทยวางนโยบายในการพัฒนาการแขงขันของ สมาชิกดวยการ เพิ่มทัวรนาเมนทเปน 8 รายการปกติ ชิง เงิน 5 แสนบาท และ 1 รายการมาสเตอร ชิงเงินรางวัล 1.5 ลานบาท นอกจากนั้นสมาคมฯ ยังไดเพิ่มโครงการ “SAT- THAI LPGA Golf Academy 2013” เพื่อเปนการ พัฒนาทักษะ และความสามารถของนักกอลฟสตรี โดย เฉพาะระดั บ เยาวชนเพื่ อ เตรี ย มที ม นั ก กอล ฟ สตรี เ ข า แขงขันกอลฟในกีฬาโอลิมปค 2016 ซึ่งไดมีการจัดไปทั้ง สิ้น 6 ครั้งในป 2013 1stt issue January 2014

P 9-13_Rut.indd 3

11 12/25/13 10:55 PM


กกท.จับมือฮอนดา ระเบิดศึกคิงส คัพ การแขงขันกอลฟ “คิงส คัพ กอลฟ หัวหิน” เปนการแขงขันกอลฟระดับอาชีพชิงถวยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งอยูในโปรแกรมของเอ เชี่ยนทัวร มาถึง 3 ฤดูกาล ปนี้ไดมีการกําหนดจัดขึ้นยิ่ง ใหญดวยการเพิ่มเงินรางวัลใหชวงชิงรวม 1 ลานเหรียญ สหรัฐฯ หรือประมาณ 32 ลานบาท ยายสนามจัดการ แขงขันมาที่สนามแบล็ค เมาทเทน กอลฟคลับ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ นายสุวจั น ลิปตพัลลภ ประธานกรรมการอํานวย การจัดการแขงขัน กลาววา “กอลฟคิงส คัพ เปนหนึ่ง ในรายการที่สําคัญที่สุดระดับชาติเราจึงมุงมั่นที่จะรักษา สถานะความยิ่งใหญของการแขงขันรายการนี้ผานความ รวมมือระยะยาวกับเอเชียน ทัวร โดยการจัดการแขงขัน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคหลัก 3 อยาง อยางแรกคือเพื่อ พัฒนากีฬากอลฟโดยรวมในประเทศไทย โดยเฉพาะนักกอลฟไทย ดวยการเปดโอกาสใหลงแขงขันในเวทีระดับ นานาชาติมากขึน้ อยางทีส่ องคือจัดขึน้ เพือ่ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ที่ทรงพระราชทานถวย รางวัลอันทรงเกียรติ ขณะเดียวกันการแขงขันรายการใหญ ระดับนี้ยังเปนการชวยสงเสริมและสนับสนุนการทอง เที่ยวของหัวหินและประเทศไทย ผานการถายทอดสดไป ทั่วโลก” นายชยพัทธ สุนายนตร นายกสมาคมกอลฟ อาชีพแหงประเทศไทยและประธานฝายจัดการแขงขัน “คิงส คัพ กอลฟ หัวหิน” กลาววา “ทางสมาคมไดรว มลง นามเซ็นสัญญาจัดการแขงขันกับเอเชียน ทัวร เปนเวลา 5 ป ไปจนถึงป 2018 เพื่อพัฒนากีฬากอลฟในประเทศ และภูมิภาคเอเชียสูระดับสากลโดยในสวนของเงินรางวัล 1ลานเหรียญสหรัฐฯ ทางการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) เปนผูส นับสนุน ขณะทีบ่ ริษทั ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด รวมเปนผูส นับสนุนหลักของการแขงขันดวยเชนกัน” ดานนายกนกพันธุ จุลเกษม ผูวาการการกีฬา แห ง ประเทศไทยกล า วว า “ในนามของการกี ฬ าแห ง ประเทศไทยเรามีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเขามาสนับ สนุนการแขงขันคิงส คัพ กอลฟ หัวหิน ซึ่งเปนรายการ ที่ทรงเกียรติของประเทศไทยจากการเขามามีสวนรวมใน ครัง้ นีท้ างเราเชือ่ มัน่ วาการแขงขันคิงส คัพ กอลฟ หัวหิน จะชวยพัฒนาวงการกอลฟอาชีพของไทยและรักษาประเพณี ที่นาภาคภูมิใจ สรางแชมเปยนที่ยิ่งใหญอยางธงชัย ใจดี, ถาวร วิรัตนจันทร, บุญชู เรืองกิจ, ประหยัด มากแสง และกิรเดช อภิบาลรัตน ขึ้นมาประดับเวทีเอเชียนทัวร อยางตอเนื่อง” ขณะที่นายพิทักษ พฤทธิสาริกร รองประธาน กรรมการบริหารอาวุโส บริษทั ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยวา “ฮอนดารูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมี สวนรวมสนับสนุนกับการแขงขันกอลฟรายการใหญอยาง คิงสคัพ กอลฟ หัวหิน และฮอนดาเชื่อมั่นวาการเขามามี สวนรวมในครั้งนี้จะสามารถชวยสนับสนุนและผลักดันให วงการกอลฟอาชีพไดรับความนิยมและเปนที่สนใจเพิ่ม มากขึ้นทั้งในประเทศไทยและทั่วภูมิภาคเอเชีย นอกจาก นี้การแขงขันรายการนี้ยังจะชวยสนับสนุนการทองเที่ยว

12 P 9-13_Rut.indd 4

จากเงินรางวัลรวมเริ่มตนที่ 300,000 เหรียญสหรัฐในป 2009 จึงเปน เรื่องนายินดีมากที่ ไดเห็นการแขงขันคิงส คัพ กอลฟ หัวหิน กลายเปน ทัวรนาเมนทชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 1 ลานเหรียญสหรัฐและเปนโอกาส ที่แฟนกีฬากอลฟไทยจะไดชมการประชันฝมือของนักกอลฟที่ดีที่สุดจาก ทั่วเอเชียและนักกอลฟดาวดังของไทยแบบติดขอบสนาม

ของไทยใหคึกคักขึ้นอีกดวย” ดานนายชี ลา ฮาน ประธานบริหารเอเชียน ทัวร กลาวยกยองความรวมมือระยะยาวกับการแขงขันคิงส คัพ กอลฟ หัวหินจะสงผลดีตอทั้งทัวรนาเมนทเอง รวม ถึงวงการกอลฟอาชีพในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศไทยยังเปนเจาภาพจัดการแขงขันของเอเชี่ยน ทัวร รายการอื่นอีก 3 รายการ “เอเชียนทัวรมีความยินดีที่ไดตกลงเซ็นสัญญา 5 ปกับฝายจัดการแขงขันกอลฟคิงส คัพ นี่ถือเปนการ พัฒนาที่ยอดเยี่ยมและเราจะทํางานอยางใกลชิดกับทุก ฝายเพื่อพัฒนาสงเสริมสถานะความยิ่งใหญของการแขง ขันคิงส คัพ กอลฟ หัวหิน” ประธานเอเชี ย นทั ว ร ก ล า วอี ก ว า “จากเงิ น รางวัลรวมเริ่มตนที่ 300,000 เหรียญสหรัฐในป 2009 จึง เปนเรื่องนายินดีมากที่ไดเห็นการแขงขันคิงส คัพ กอลฟ

หัวหิน กลายเปนทัวรนาเมนทชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 1 ลานเหรียญสหรัฐและเปนโอกาสที่แฟนกีฬากอลฟไทยจะ ไดชมการประชันฝมือของนักกอลฟที่ดีที่สุดจากทั่วเอเชีย และนักกอลฟดาวดังของไทยแบบติดขอบสนาม ในโอกาสนีผ้ มขอขอบคุณการกีฬาแหงประเทศไทย ทีใ่ หการสนับสนุนอยางเต็มทีเ่ ชนเดียวกับฮอนดา ทางเอเชียน ทัวร จะทํางานอยางใกลชิดกับสมาคมกอลฟอาชีพแหง ประเทศไทยเพื่อทําใหการแขงขัน คิงส คัพ กอลฟ หัวหิน ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย” สําหรับการแขงขันคิงส คัพ กอลฟ หัวหิน ในครัง้ นี้ จะมีการถายทอดสดการแขงขันตลอด 4 วันเปนครั้งแรก ผานทางชองสัญญาณของเอเชียนทัวร โกลบอลทีวี ไปทั่ว โลกกวา 180 ประเทศและ 640 ลานครัวเรือน ซึ่งจะชวย สงเสริมการทองเที่ยวและเผยแพรชื่อเสียงประเทศไทยไป ยังตางประเทศ

www.HotGolfClub.com 12/25/13 8:00 PM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

ซริซอน สปอรต ปลอยของ บริษัท ซริซอน สปอรต ประเทศไทย จํากัด ผู จัดจําหนาย อุปกรณกอลฟแบรนด Srixon, XXIO, Cleveland สินคาสัญชาติญี่ปุน หลังจากป 2014 ประสบความ สําเร็จ ไมกอลฟ ในซีรียส XXIO 7 และ.Srixon ตระกูล Z525, Z725, Z925 รวมทั้งลูกกอลฟ Srixon Z-Star และ AD 333 ลาสุดซริซอน สปอรต เตรียมเปดตัว อุปกรณ ใหม ป 2014 โดยนําทัพดวย XXIO 8 ที่มาแบบครบซีรียส ซึ่งคุณมานาบุ อิชิกาวา กรรมการผูจัดการบริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด ไดเผยกับ ฮ็อทกอลฟวา “จากความสําเร็จ XXIO 7 ดวยคอนเซ็ปตของ XXIO ที่ เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหนักกอลฟทั่วไปสามารถตีไดงาย ขึ้น และไกลขึ้น มาใน XXIO มาในXXIO 8 นี้ เขาคิดคน เทคโนโลยี ตีไกล ขึ้นมา โดยดึงเรื่องของสวิง moi มา เปนปจจัยในการตีไกลมากขึ้น XXIO8 ตัวนี้ทําใหแรงตาน วงสวิงนอยลงดวยการประกอบของเราเอง โดยหลักการ ทัว่ ไปถามี Moi เยอะ จะมีผลตอความเร็วของวัตถุทเ่ี คลือ่ น ที่ เราคิดคนวาทําอยางไรใหวงสวิงเร็วขึ้น โดยใชอุปกรณ ชวยลดแรงตานดวยแนวทางของ aero-dynamic เปน เทคโนโลยีลวนๆ ที่จะชวยเพิ่มสปด เทคโนโลยีหลักของ XXIO ที่นํามาใชคือเนน หลักๆ มี 3 ขอ คือ หนึ่ง เพิ่มความเร็วหัวไม สอง เพิ่ม สปดบอล ซึ่งสองเรื่องนี้เราใชเทคโนโลยี dual-speed technology และสามคือเนนเรื่องของความงายในการตี

หลักการเพิ่มความเร็วของหัวไม จะเริ่มจากกานเปนหลัก กานจะเปนสวนชวยเพิ่มความเร็วของหัวไมมากขึ้น โดย ลด CG กาน เขามาใกล grip มากขึ้น หลักการเดียว กับลูกตุมนาิกา เวลา balance เหวี่ยงเขาไปใกลลูกตุม จะเหวี่ยงไดชา แตถาเราเลื่อนเขามาไดใกล มันจะเร็วขึ้น head speed จะเพิ่มขึ้น ทั้งที่สวิงธรรมดาเหตุที่เขาเลื่อน balance ไดเปนเพราะเขาใชวัสดุนาโน อัลลอยด อยูที่ ตรงพิตของกานมันจะชวยลดน้ําหนักของปลายใหเบาลง มีการเลื่อน CG กานขึ้นมา” สําหรับความคาดหวังทางการตลาดในป 2014

นี้คุณอิชิกาวาเสริมตอวา “XXIO 8 เราเปดตัวที่ญี่ปุนเมื่อ 8 ธันวาคม 2013 ซึ่งยอดขายที่โนนคอนขางดี กวา 30 เปอรเซ็นต ซึ่งเราก็มั่นใจวาถานักกอลฟไทยไดลองแลว จะชอบโดยเฉพาะที่ตองการไมท่ตี ีงายและไดระยะเพิ่มขึ้น ซึง่ ป 2014 นีเ้ ราก็ยงั คาดหวังวาดวยโปรดักสทม่ี ถี งึ 3 แบรนด และเหมาะสมกับนักกอลฟหลายระดับฝมือเรานาจะโต ขึ้นจากปกอนไดอีก 30% ซึ่งเราก็คงจะเนนการทําเดโม เหมื อ นเช น ป ที่ ผ า นมาโดยจะมี ก ารเป ด ตั ว อย า งเป น ทางการ XXIO 8 ในวันที่ 13 มกราคมนี้”

ไนกี้กอลฟ เผยสินคาใหมป 2557 โดยอุปกรณกอลฟของไนกี้ ป 2557 ที่เปดตัวที่ สํานักงานใหญในเมืองบีเวอรตนั รัฐโอเรกอน ประกอบดวย ชุดไมกอลฟ ลูกกอลฟ รองเทา และเสือ้ ผา ดวยเทคโนโลยี สําคัญ 4 อยางคือ Cavity Back Technology สําหรับไม กอลฟ, สปดลอค เทคโนโลยี (Speed Lock Technology) ในลูกกอลฟเรซิน RZN ใหมและ ลูนา เทคโนโลยี ใน รองเทากอลฟ และ โมบิลิตี้เทคโนโลยี (Mobility Technology) ในเสื้อผากอลฟ ซึ่งมร.ซินดี้ เดวิส ประธานไน กี้กอลฟ กลาววา “ไนกี้กอลฟเนนนวัตกรรมและการออกแบบให สอดประสานในทุกสิ่งที่เราทําเราใสใจทุกรายละเอียด วา เราเร็วพอหรือยัง เบาพอหรือยัง ความรูสึกที่ไดดีพอหรือ ยัง เสียงฟงดูดีหรือไม เสื้อผากระชับและเคลื่อนไหวไป ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกอลฟ พรอมกับการสวิงหรือไมเราทาทายทุกสิ่งที่เกี่ยวกับกอลฟ เราคิดในมุมแตกตางและ เราคิดในมุมแตกตางและสรางสรรคสิ่งที่คนอื่นไมเคยทํา สรางสรรคสิ่งที่คนอื่นไม และเราพัฒนาใหดียิ่งๆ ขึ้นไป” ในสวนของอุปกรณรุนใหมที่มีการเผยโฉมออก เคยทํา และเราพัฒนา มาและเตรียมออกสูตลาดในชวงปหนานั้นมีท้งั ไดรฟเวอร, ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป แฟรเวย,ไฮบริด ตระกูล วี อาร เอส โคเวิรท 2.0 (Nike VRS Covert 2.0) ที่ไดรับการปรับแตงดวยเทคโนโลยีรุน ใหมที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลนมากยิ่งขึ้น เวดจ วี เหล็ก วี อาร เอส ฟอรก (VRS Forged Irons) รวมไปถึง นอกจากนี้ยังมีรองเทาไนกี้ลูนาคอนโทรล ,ไนกี้ ลูนา อาร เอ็กซทรีเอ็กซ (VR X3X Toe Sweep Wedge) ชุด สป ด ล็ อ คสุ ด ยอดเทคโนโลยี ใ นลู ก กอล ฟ แบบใหม เคลยตันและเสื้อผารุนใหมอีกดวย 1stt issue January 2014 P 9-13_Rut.indd 5

13 12/25/13 8:00 PM


ถวยแหงเกียรติยศของกอลฟไทย

ารแขงขันกอลฟชิงถวยพระ ราชทานคิงสคัพ นั้น ไดถือ กําเนิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2552 โดยเปนการรวมมือกันระหวาง การกีฬา แหงประเทศไทยและเอเชี่ยนทัวร ซึ่ง มีสปอนเซอรหลักอยาง สิงหคอเปอร เรชั่นและการกีฬาแหงประเทศไทย โดยมี วัตถุประสงคในการจัดการแขงขันเพื่อเทิด พระเกียรติ แดพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวฯ และสงเสริมการแขงขันในกอลฟ อาชีพในระดับมาตรฐาน นานาชาติ ซึ่งการแขงขันในครั้งแรก จัดกันขึ้นที่ สนามสิงหปารค ขอนแกน กอลฟ คลับ จ.ขอนแกน ซึ่งเปนสนามกอลฟระดับ แชมเปยนชิพคอรส ที่ดีที่สุดในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ โดยมีเงินรางวัลชิงชัย กัน 3 แสนเหรียญสหรัฐ และกําหนดจัด

14

ในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในทุกๆ ป

THE WINNER 2009 ชาน ยี่ ชิน โดยการแขงขันในปแรกนั้น มีนักกอลฟ ชั้นนําของไทยและระดับเอเชี่ยนทัวรเขา ทําการแขงขันมากมาย ไมวาจะเปน ธงชัย ใจดี, ประหยัด มากแสง, บุญ ชู เรืองกิจ แตทวาเมื่อดวลวงสวิงทั้ง 4 วันแลวปรากฏวา เปนนักกอลฟจาก ประเทศไตหวัน ชาน ยี่ ชิน ที่ออกสตารท เปนผูนํามาตลอด เฉือนเอาชนะ ไซมอน เยสต และ นิค เรดเฟน ดวยการเพลย ออฟ ควาแชมป คิงส คัพ เปนคนแรก พรอมครองถวยพระราชทานพระบาท สมเด็จพระเจาอยูอีกดวย

2010 อุดร ดวงเดชา การแขงขันเมื่อป 2010 ซึ่งยังคงทําการแขงขันที่ สนมกอลฟ สิงหปารค ขอนแกน กอลฟ คลับเชนเดิม โดยในปนนั้นเปนการขับเคี่ยวแยงแชมปกันของโปรไทย หลายตอหลายคน ทั้งพรหม มีสวัสดิ์ ปริยะ ชุณหสวัสดิกุล รวมทั้งเจบี ครูเกอร แตทวาเมื่อจบการแขงขัน ปรากฏวา กลายเปนโปรอุดร ดวงเดชา นักจอมเกาจากเชียงใหม ที่มาฟอรมแรงในวัน สุดทาย หลังจากตามผูนําอยุถึง 5 สโตรก ควาแชมปไปครองอยางเหลือเชื่อ พรอมกับ ฉลองแชมปเอเชี่ยนทัวรครั้งแรก ของตัวเองดวยกระโดดนํา้ที่ หลุม 18 ของสนามสิงห ปารค ขอนแกน

2012 อานนท วองวานิช การแขงขันในป 2011 ฝายจัดการแขงขันตองยกเลิกออกไปเนื่องจากประเทศไทย ประสบปญหาเรื่องมหาอุทกภัยครั้งใหญ โดยในป 2012 ไดกลับมาจัดการแขงขันอีก ครั้ง ณ สังเวียนการแขงขันเดิม โดยปนั้นไดมีการเพิ่มเงินรางวัลของการแขงขันจาก 3 แสนเหรียญ เปน 5 แสนเหรียญ และถือไดวาเปนการแขงขันที่โปรดาวรุงของไทยอยาง อานนท วองวาณิช ที่สามารถสรางผลงานไดอยางยอดเยี่ยม ดวยสกอร 22 อันเดอรพาร ควาแชมป เอเชี่ยนทัวรรายการแรกในชีวิตของตัวเองไปครองไดเชนกัน และเปนโปรไทย คนที่ 2 ตอจากอุดร ดวงเดชา ทีไ่ ดครองถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ใบนี้

www.HotGolfClub.com

P 14-15 cover story_Rut.indd 2

12/25/13 10:58 PM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

สังเวียนการแขงขันระดับโลก Black Mountain Golf Club Hua Hin สําหรับสนามในการแขงขัน King’s Cup Golf Hua Hin นั่นก็คือ สนามกอลฟ แบล็ค เมานเทน กอลฟ คลับ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งถือไดวาเปนหนึ่ง ในสนามกอลฟระดับ 5 ดาวของเมืองไทย และเปนสนาม ระดับแชมเปยนชิพคอรส มาตรฐาน 18 หลุม ออกแบบ โดย Phil Ryan (Pacific Coast Design) เปดใหบริการ ครั้งแรกเมื่อป 2007 โดยเปนสนามสไตลภูเขาซึ่งอยูใกลๆ กับภูเขาสีดํา (Black Mountain) ซึ่งมีวิวทิวทัศนสวยงาม แปลกตาจนกลายเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของสนาม

นอกจากจากนั้นสนามกอลฟ แบล็ค เมานเทน กอลฟ คลับ ยังถือไดวาเปนสนามกอลฟที่เคยเปนสังเวียน การแขงขันกอลฟระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการแขงขัน ระดับโลกมาแลว ซึ่งถาหากจํากันไดก็คือ เปนสนามการ แขงขัน กอลฟ The Royal Trophy เมื่อป 2011 ซึ่งไดรับ การยอมรับจากนักกอลฟทั้งทีมยุโรป และเอเชีย ที่มารวม การแขงขันครั้งนั้นวามีความสวยงาม และยาก ทาทาย ในระดับตนๆ ของสนามกอลฟในทวีปเอเชีย ในป 2009 สนามกอลฟ แบล็ค เมานเทน กอลฟ คลับ ยังเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกอลฟ ระดับเอเชี่ยนทัวร ในชื่อรายการวา แบล็ค เมานเทน มาสเตอรส 2009 ชิงเงินรางวัลสูงถึง 5 แสนเหรียญ

สหรัฐฯ และมีสุดยอดดาวดังของเอเชี่ยนทัวร เขารวม ทําการแขงขันมากมาย และก็เปน โยฮัน เอ็ดฟอรดที่ได แชมปในครั้งนั้นไป วึ่งเปนการการันตรีวา สนามกอลฟ แบล็ค เมานเทน กอลฟ คลับ เปนสนามที่มีความพรอม และมีประสบการณในการจัดการแขงขันระดับโลก และ เหมาะสมกับการเปนสังเวียนการแขงขัน King’s Cup Golf Hua Hin ในครั้งนี้

King’s Cup Golf Hua Hin เทิดพระเกียรติ แด ในหลวงฯ

ในกีฬากอลฟเปนพิเศษ และทรงกีฬากอลฟอยูอยาง อยางตอเนื่อง เชนเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว King’s Cup Golf Hua Hin ในครั้งนี้ที่ผายจัด ภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเคยทรงกีฬากอลฟที่สนามกอลฟ เลือกสถานทีจ่ ดั การแขงขันเปน อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรขี นั ธ หลวงหัวหินเชนกัน และปจจุบันพระองคทรงประทับ ที่ นอกจากหัวหินจะเปนเมืองทองเที่ยวระดับโลกแลว หัวหิน พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน ซึ่งถือไดวาการจัดการ แขงขันกอลฟ King’s Cup Golf Hua Hin ในครั้งนี้เพื่อ ยังเปนเมืองของกอลฟ มีสนามกอลฟมากมายเกินกวา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยมีการ 10 สนาม นอกจากนั้น หัวหิน ยังมีสนามกอลฟแหง เซ็นสัญยกับเอเชี่ยนทัวรืไปอีก 5 ป พรอมเพิ่มเงินรางวัล แรกของประเทศไทย ก็คือสนามกอลฟหลวงหัวหิน ซึ่ง เปน 1 ลานเหรียญฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ทรงโปรดปราน

1st issue January 2014 P 14-15 cover story_Rut.indd 3

15 12/25/13 10:58 PM


เรื่อง : @AthoiBoytai / ภาพ : กองบรรณาธิการ

รอรีย-รูนีย

ร ว มเป ด ตั ว ลู ก ฟุ ต บอล Ordem รอรีย แมคอิลรอย และ เวนย รูนีย รวมเปดตัวลูกฟุตบอลรุนใหมของไนกี้ Ordem พรอมโฆษณาตัวใหม “Straight Down the Middle” โดยใหทง้ั คูม าแขงขันกันในสนาม กอลฟเพื่อฉลองการเปดตัวลูกฟุตบอล Ordem ซึ่งเปนนวัตกรรมลาสุดที่ใชเทคโนโลยี และหลักอากาศพลศาสตร โดยในโฆษณาตัวใหม “Straight Down the Middle” รอรีย ใชไดรฟเวอร Nike VRS Covert 2.0 สวน รูนีย ใชลูกฟุตบอล Nike Ordem ในการดวลในสนาม กอลฟโดยทําออกมาเปนซีรีย พรอมทั้งมีแขกรับเชิญอยาง โรนัลโด ออกมาโหมงปด ลูกใหกับรูนียในชวงทาย

สเตนสัน

ควาโปรยอดเยี่ยมยูโรเปยน เฮนริค สเตนสัน กานเหล็กหนุม ชาวสวีเดน ควา รางวัลนักกอลฟยอดเยี่ยมแหงปยูโรเปยน ทัวร หลังจากที่กานเหล็กสวีเดน ทําผลงานไดอยาง ยอดเยี่ยมตลอดทั้งปจนสามารถขึ้นมารั้งอันดับ ที่ 3 ของโลกไดเปนผลสําเร็จ “รูสึกเปนเกียรติ ที่ไดรับเลือกใหเปนนักกอลฟยอดเยี่ยมแหงป ของยูโรเปย นผมดีใจมากทีค่ วารางวัลนี”้ สเตนสัน กลาว ซึ่งผลงานของเสเตนสันในปนี้ ทําได ดีมากตั้งแตการควาแชมป กอลฟ ดีพี เวิลด ที่ ดูไบ หรือจะเปนการแขงขัน เฟดเอ็กซ คัพ รวมไปถึงการควาตําแหนง เรส ทู ดูไบ นอกจากนี้การที่เฮนริค สเตนสัน รางวัลนักกอลฟยอดเยี่ยมแหงป ยูโรเปยน ทัวร แลว สเตนสันยังเปนนักกอลฟชาวสวีเดนคน แรกที่ควารางวัลนี้อีกดวย

4 โปรวางกานเหล็ก

ควงตะหลิว

4 โปรกอลฟชือ่ ดัง บับบา วัตสัน, ชารล ชวารทเซล, ฮันเตอร มาฮาน และธงชัย ใจดี วางไมกอลฟ เขา ครัวรวมกิจกรรมการทําอาหารไทยเมนูสมตํา และ ผัดไทกับเชฟโดง ที่โรงแรมเซนต รีจิส กอนการ แขงขันไทยแลนด กอลฟ แชมเปยนชิพ ชารล ชวารทเซล เผยวา “นีเ่ ปนรายการ ที่สนุกมากทําใหผมมีโอกาสไดทําในสิ่งที่แตก ตาง ที่ผานมาเวลาไปแขงที่ตางๆ จะอยูแตใน สนามกอลฟ การไดเรียนฝกทําอาหารครั้งนี้จึง เปนสิง่ ทีน่ า สนุกและนาสนใจมาก ทําใหมโี อกาส เรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่น ผมชอบอาหารไทยอยู แลว และตอนนี้รูก็วิธีทําอาหารบางอยางดวย” ซึ่ ง หลั ง จากการเข า คอร ส เรี ย นทํ า อาหารไทยกันแลวไดมีการตัดสินการทําอาหาร ซึ่งผลปรากฏวาบับบา วัตสัน เปนผูชนะการทํา อาหารในครัง้ นี้ “ผมรูส กึ ภูมใิ จทีช่ นะการแขงขัน ทําอาหารครั้งนี้ผมชอบผัดไทซึ่งมันยอดเยี่ยม มาก จากการตัดสินของเชฟบอกวาผัดไทของ ผมรสชาติอรอยและกลมกลอมและพูดไดเลย วาตอนนี้ผมทําผัดไทเปนแลว” บับบา วัตสัน กลาว

16 P 16-18_Rut.indd 2

โปรชาง นั่งเกาอี้

คุมทัพเอเชีย

สํานักขาวตางประเทศรายงานวาโปรชาง ธงชัย ใจดี ไดรับเลือก ใหเปนกัปตันทีมเอเชียลงทําศึกยูเรเซีย คัพ กอลฟประเภททีม ระหวางเอเชียและยุโรปที่จะมีการแขงขันขึ้นระหวางวันที่ 27-29 มีนาคม กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย พรอมทัง้ ไดรบั สิทธิใ์ น การแขงขันรายการ เดอะ มาสเตอรส หลังจากการทําผลงานอยู ในทอป 50 ของโลก ควาตั๋วเดอะ มาสเตอรส 2014 ธงชัย ใจดี เผยวา “เปาหมายในป 2014 ของผม คือ การไดเลนเดอะมาสเตอรสกับการแขงขันศึกยูเรเซีย คัพ ซึ่งเปน ครั้งแรกที่จะลงในฐานะของกัปตันทีมเอเชีย” นอกจากนี้กัปตัน เอเชียยูเรเซีย คัพ ยังกลาวตออีกวา “ผมรูสึกสนุกกับการทํางาน และผลงานในปนี้ มันเปนปที่ดีและยอดเยี่ยม ผมขยับอันดับโลก สูงขึ้น และเฝารอจะไดลงแขงขันรายการใหญๆ โดยเฉพาะใน สหรัฐอเมริกา”

www.HotGolfClub.com 12/25/13 8:01 PM


เรื่อง : @AthoiBoytai / ภาพ : กองบรรณาธิการ

“ลุ ค โดนั ล ด ” สวิ ง น้ า ํ แข็ ง “แบล็ ค ฮอว ก ” ลุค โดนัลด กานเหล็กเมืองผูดี มือ 17 ของโลก (18 ธ.ค.56) วางกานเหล็กมาหวดฮอกกี้นําแข็งใหกับทีม ชิ คาโก แบล็คฮอวก ทีมฮอกกี้นําแข็งชื่อดัง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2556 ในระหวางการหยุดพักผอน ที่เมือง ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา “ผมไดรับการตอนรับเปนอยางดีกับแฟนๆของ ชิคาโก แบล็คฮอวก มันสนุก มากที่ไดมาเลนในเกมสที่สนุกๆ แบบนี้”โดนัลด กลาว

“การเซีย”ใชบริการ แฟนสาว แบกถุง กอลฟ TGC2013 เซอรจโิ อ การเซีย ใหแฟนสาวแคทารีนา เปนผูแ บก ถุงกอลฟ ในการแขงขันกอลฟ ไทยแลนด กอลฟ แชมปเปย นชิพ 2013 กอนทีจ่ ะควาแชมปไปครอง ในที่สุด “การแข ง ขั น ที่ นี่ เ ป น ครั้ ง แรกที่ เ ธอ มาถือใหแฟนผมเปนนักกอลฟเชนเดียวกันกับ ผม เพราะเธอเลนใหกับมหาวิทยาลัยชารลสตัน ที่ เซาทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา แคทารีนาเปน นักกอลฟที่ฝมือดีเชนกันสามารถแนะนําอะไรดีๆ ใหผมได” การเซีย กลาว นอกจากนี้ แ ชมป ไ ทยแลนด ก อล ฟ แชมปเปยนชิพ 2013 ยังกลาวตออีกวา “ผมคิด วาการแขงขันในครั้งนี้เปนการแขงขันปลายป ซึ่ง จะไมมีความกดดันมากนักจึงยอมใหมาถือถุง กอลฟใหในครั้งนี้ แคทารีนา จะไดมีอะไรสนุกๆ ทํา เธอไดเรียนรูและเธอก็ชอบดวย” อยางไรก็ดีการที่แคทารีนามาแบกถุง กอลฟในครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกของแฟนสาวเซอร จิโอ กาเซีย อีกดวย

แฟนกอลฟเซอรไพรซ

ฉลองวันเกิด “ฟาวเลอร”

ถึงกลับยิ้มไมหุบเมื่อแฟนกอลฟและเพื่อนนักกอลฟ ของ ริคกี้ ฟาวเลอร ทําเซอรไพรซดวยเคกกอนโตฉลองวันเกิด ครบรอบ 25 ป ของเจาตัว กลางศึก ไทยแลนดกอลฟ แชมปเปยนชิพ 2013 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ที่ผาน มา ณ สนามกอลฟอมตะ สปริง คันทรี คลับ ชลบุรี ซึ่ง เปนครั้งแรกที่โปรหนุมชาวสหรัฐอเมริกาที่เขารวมในการ แขงขันรายการของเอเชียน ทัวร อยางไรก็ดี สําหรับผลงานการแขงขันของ ริคกี้ ฟาวเลอร ในการแขงขัน ไทยแลนด กอลฟ แชมปเปยน ชิพนั้นทําผลงานอยูที่อันดับ 8 รวม 277 (70, 66, 71, 70) สวนอันดับโลกของ ฟาวเลอร อยูที่ 40 (ขอมูล 16 ธ.ค.)

18 P 16-18_Rut.indd 4

แฟน “พญาเสือ”

โพสทาลง Red Bulletin

ลินดซีย วอนน แฟนสาวไทเกอร วูดส กานเหล็ก มือ 1 โลก ออกมาโพสทาโชวหนุ ใหกบั นิตยสาร Red Bulletin เพื่อขึ้นปกในเดือนมกราคม 2557 โดยเปน การถ า ยนิ ต ยสารอี ก ครั้ ง หลั ง จากที่ เ ธอบาดเจ็ บ จนต อ งผ า ตั ด หั ว เข า การแข ง ขั น ชิ ง แชมป โ ลกที่ ออสเตรีย เมื่อชวงตนป

LPGA เตรียมระเบิดศึก

ทั้งนี้การถายภาพแฟชั่นนี้ถายทําขึ้นเมื่อ เดือนสิงหาคม ที่ไมอามี ซึ่งหลังจากนั้น ลินดซีย วอนน ก็ประสบอุบตั เิ หตุอกี ครัง้ ระหวางการฝกซอม รวมทีมสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผานมา อยางไรก็ดีลินดซีย วอนน ก็ยังยืนยันวา จะฟ ต ร า งกายให ทั น กั บ การแข ง ขั น โอลิ ม ป ก ฤดู หนาว ที่รัสเซียใหได

แมตช เ พลย ส ตรี แอลพี จี เ อเตรี ย มพร อ มระเบิ ด ศึ ก การแข ง ขั น อินเตอรเนชั่นแนล คราวน การแขงขันกอลฟทีม สตรี ชิงเงินรางวัล $1,600,000 โ ด ย ก า ร แ ข ง ขั น ก อ ล ฟ อิ น เ ต อ ร เนชั่นแนล คราวน ถูกจัดขึ้นในปนี้เปนปแรก โดย เปนการแขงขันโดยคัดเลือกผูเลนจาก 32 ผูเลน 8 ประเทศ เพือ่ ชิงความเปนที่ 1 จัดขึน้ ทีส่ นาม เคฟวัลเลย กอลฟคลับ โอวิงส มิลล รัฐแมรีแ่ ลนด สหรัฐอเมริกา โดยจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2557 สวนรูปแบบการแขงขันเปนการแขงขัน ประเภททีม ทีมละ 4 คน โดยคัดเลือกทีมจาก อันดับโลกของ 4 นักกอลฟทีม่ อี นั ดับโลกสูงสุดของ แตละประเทศ โดยการประกาศอยางเปนทางการ เมือ่ วันที่ 21 พ.ย. ทีผ่ า นมา แขงขันเปน 2 กลุม กลุม ละ 4 ทีม แขงแบบพบกันหมดในแบบโฟรบอล 2 แมตช คัดเลือกหาทีมที่ดีที่สุด 2 ทีม ในแตละสาย พรอมกับไวดการด 1 ทีม เพื่อเลนในประเภทเดี่ยว ซึ่งมีประเทศที่ไดสิทธิ์เขารวม 8 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย, ไตหวัน, ญี่ปุน, เกาหลีใต, สเปน, สวีเดน, ไทย และสหรัฐ สํ า หรั บ ที ม ประเทศไทยนั้ น ผู เ ข า ร ว ม การแขงขันที่มีสิทธแขงขันอินเตอรเนชั่นแนล ครา วน ไดแก พรอนงค เพชรลํา, เอรียา จุฑานุกาล, โมรียา จุฑานุกาล และ อรนรินทร สัตยาบรรพต

www.HotGolfClub.com 12/25/13 10:59 PM


P 2.ai

1

12/25/13

8:35 PM


เรื่อง Jenova’7

CHAMPS OF THAILAND GOLF CHAMPIONSHIP 2013

SERGIO GARCIA

แลนด กอลฟ แชมปเปยนชิพ 2013 หนึ่ ง ในรายการของเอเชี ย นทั ว ร ช ว ง ปลายฤดูกาล 2013 ไดจบลงไปแลวเมื่อวันอาทิตยที่ 15 ธันวาคมที่ผานมามีนักกอลฟที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและตาง ประเทศตบเทากันเขารวมอยางคับคั่ง ซึ่งเจาของแชมปป ลาสุดตกเปนของ เซอรจิโอ การเซีย ดวยสกอร 22 อันเดอรพาร ทิ้งหาง เฮนริค สเตนสัน ถึง 4 สโตรก ดังนั้น What in Bag จึงไมรอชาที่ จะพาไปดูกระเปา ของแชมปคนลาสุด กันครับ เซอรจิโอ การเซีย กานเหล็กแดนกระทิงดุ จากเมืองคาสเตลญอล เจาของอันดับ 10 ของโลก (จาก เดิมอันดับที่ 19) ซึ่งจากประวัติแลวการเซีย สามารถ รักษาตําแหนงใน10 อันดับแรกของโลก ไดนานถึง 300 สัปดาห ระหวางป 2000 และ 2009 และยังเคยทําอันดับ

โลกของเขาสูงที่สุดคือ อันดับ ที่ 2 อีกดวย นับตั้งแตป 1999 ที่ระกาศเทิรนโปร การเซียทําผลงานจบไดใน 10 อันดับแรกของเมเจอร 18 ครั้ง โดยเปน 5 อันดับแรก ถึง 9 ครั้ง และควาแชมปเอเชียนทัวร 3 รายการ และควา แชมประดับอาชีพทั้งหมด 24 รายการ สําหรับการแขงขันไทยแลนด กอลฟ แชมป เปย นชิพนัน้ กานเหล็กชาวสเปนคนนีเ้ ดินทางมาเลนเปน ปท่ี 3 ติดตอกัน ซึง่ ในครัง้ ทีผ่ า นมานัน้ ทําผลงานจบอันดับ 4 รวม จนกระทั่งในครั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการแขงขันนั้น โปรชาวสเปนสามารถขึ้นเปนผูนําไดในวันที่สอง และรักษาฟอรมอยางตอเนื่องจนกกระทั่งในวันสุดทาย นัน้ การเซีย ยังคงโชวฟอรมรอน หวด 4 อันเดอรพาร 68 รักษาตําแหนงผูน าํ ตลอดจบการแขงขันสามารถควาแชมป ในรายการนี้ไดสําเร็จ ควาถวยรางวัล พรอมเงินรางวัลไป

180,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 5.76 ลานบาท ไป ครอง พรอมทั้งขยับอันดับโลกของตัวเองจากอันดับที่ 19 เปนอันดับที่ 10 “ทุ ก อย า งในสั ป ดาห นี้ เ ปน เรื่อ งที่ ม หั ศ จรรย เปนแมทซสุดทายของปที่ยอดเยี่ยมในการแขงขันไทย แลนดกอลฟ แชมปเปยนชิพ ผมมารวมแขงขันตลอด สามปที่ผานมาผมคิดวาเปนประสบการณที่นามหัศจรรย แฟนๆ ใหการตอนรับเปนอยางดี เจาหนาที่ก็ดูแลผมเปน อยางดี การไดมากรุงเทพฯ การไดมาสนามกอลฟทีอ่ มตะ ก็ถือวา เปนสนามที่ดีมาก ผมหวังวาจะไดกลับมาอีก ถา หากตารางการแขงขันลงตัวผมก็หวังวาจะไดกลับมาเลน ที่นี่อีกครับ” เจาของแชมปไทยแลนด กอลฟ แชมปเปยน ชิพ 2013 กลาว

WHAT’S IN BAG Driver fairway

SLDR 9.5° (Mitsubishi Rayon Diamana 100-x) SLDR 15.5° (Mitsubishi Rayon Diamana 100-x) SLDR 18.5° (Mitsubishi Rayon Diamana 100-x)) irons : Tour Preferred MC (3-PW) wedges : ATV putter : Spider Mallet prototype Golf ball : Lethal glove : TaylorMade TP adidas Golf apparel and accessories , adidas Golflf adizero TTour our footwear f r

20 P 20_Rut.indd 2

: :

www.HotGolfClub.com 12/25/13 8:30 PM


21 AD Disign allblack_Rut.ai

1

12/25/13

6:14 PM


X2 Hot FW

เรื่องง : สรรหา สรรห

หัวไมแฟรเวยและไฮบริด นั้น X2 Hot ไดปรับ หนาไม ใหเบาและบางขึ้นกระจาย นําหนักและการชดเชยของ หัวไมไดดีกวาเดิม ใหวิถีลุก ที่เหินขึ้น แตมีสปนที่ต่ํา สง ผลใหสามารถสรางระยะได มากขึ้นอีกไมต่ํากวา 7 หลา

X2 Hot Driver ไดรฟเวอรนั้น X2 Hot มาพรอมกับ เทคโนโลยี New Hyper Speed Face ดวย หนาไมที่บางขึ้น แตสามารถขยายสวีท สปอตเพิ่มขึ้นอีก 10 เปอรเซ็นต สงผลให ระยะทางเพิ่มขึ้นกวา 10 หลา นอกจาก นั้นการปรับหนาไมใหเปดหรือปด รวม ทั้งองศาหนาไมที่สามารถเพิ่มได 2 องศา และ 1 องศา เพื่อความเหมาะสมของนัก กอลฟแตละคน >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02-611-2990-92

adidas Golf Puremotion Side print polo

DIAYA TR-522 TR-522 พรมซอมพัตตอัตโนมัติสามารถปรับระดับระยะดีดกลับไดถึง 5 จุด 50 ,100,150,200,250 CM กรีนสปด 12 เทากับสนามระดับ 5 ดาว ขนาด 3 เมตร วัสดุแทจากญี่ปุน >> หาซื้อไดแลวที่ ราน กอลฟ เทรน ธนิยะ 02-2312185 ,ออลสตาร 02-9348252, SUPER SPORT,THE MALL

22 P 22-23_Rut.indd 2

อาดิดาส กอลฟ เผยโฉมเสื้อผาสําหรับนักกอลฟตระกูลใหม PUREMOTION ชูสุดยอดนวัตกรรมเสนใยทรงประสิทธิภาพ พรีเมี่ยม พรอมดีไซนทันสมัยไฮไลทของเสื้อกอลฟคอลเล็ค ใหมลาสุดนี้อยูที่การคัดสรรสุดยอดเทคโนโลยีไมวาจะเปนเรื่อง ของเสนใยที่สามารถระบายความรอนออกจากรางกายไดอยาง รวดเร็ว พรอมการตัดเย็บปราณีตในทุกรายละเอียด ตัวเสื้อมี การยิงเลเซอรลงบนเนื้อผาใหสามารถระบายความอับชื้นได รวดเร็วยิ่งขึ้นในบริเวณคียโซน ที่เกิดการเสียดสีและเคลื่อนไหว บอย นอกจากนี้เสื้อรุนนี้ยังไรรอยตะเข็บตรงสวนแขน เพิ่ม ความนุมนวลเบาสบายขณะสวมใส ไมรูสึกดึงรั้งในทุกการ สวิง >> เพื่อใหไดสินคาของแทและการรับประกันอยางดี จากทางเทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ ประเทศไทย ทาน สามารถเลือกซื้อสินคาไดที่รานคาตัวแทนจําหนาย เทย เลอรเมด อาดิดาส กอลฟ อยางเปนทางการทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่ เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660 3900

www.HotGolfClub.com 12/25/13 8:27 PM


PRGR New Egg Bird Driver ไดรฟเวอรรุนใหมออกแบบใหเพิ่มยาวของกาน 47 นิ้ว ภายใหกฎ R&A 47.75 เพิ่มเฮดสปดใหเร็วขึ้นถึง 30% ชวยสรางระยะทีไกลขึ้นถึง 20-25 หลา หัวไมมีนํา้หนัก เพียง 170-180 พรอม Tungsten weight ไวดานหลัง ของหัวไม ใหมีนําที่ลึกที่สุดเพิ่มคา MOI ใหกับหัวไม ไดมากขึ้น

PRGR New Egg Spoon FW มีการขยายความกวางของหนาไมกวาง ขึ้น และขยายจุด Sweet spot มากขึ้น ซึ่ง มากกวารุนเกาถึง 30% สงผลใหจุดดีดถูก กระจายทั่วหนาไม โดยหนาไม มีคา COR สูงถึง 0.825 ซึ่งถือไดวาเปนแฟรเวยหนา เดงเลยทีเดียว กานออกแบบเฉพาะ จาก Mitsubishi Rayon สวิงไดงายและสรางมุม เหินของลูกไดอยางเหมาะสม >> สอบถาม เพิ่มเติมไดที่ PRGR Thailand โทร. 02-231-2167

VR X3X Toe Sweep Wedge เวดจ วีอาร เอ็กซทรีเอ็กซ เวดจรุนนี้มีการปรับฐานใหกวางขึ้น และปรับปรุงรองหนา เหล็กดวยเทคโนโลยี X3X Groove ซึ่งชวยใหการเลนลูกสั้นมีความเฉียบคมมากขึ้นในทุก สภาพสนาม ใหแนวเหินของลูกที่ดีขึ้น และหยุดอยางมีพลังเมื่อลูกถึงกรีน >> สอบถาม เพิ่มเติมไดที่ บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-676-6100

NEW u.s. kids อุปกรณกอลฟสําหรับเด็กรุนใหมจาก ยู.เอส. คิดส ที่มี การพัฒนาไปอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องรูปแบบ วัสดุที่นํา มาผลิต รวมไปถึงรายละเอียดปลีกยอยทุกอยาง อาทิ เชน นําหนักของกานและหัวเพื่อใหไดอุปกรณที่ดีที่สุด สําหรับผูเลน โดยอุปกรณเปนสิ่งสําคัญที่จะตองตีงาย มี น้ําหนักเบา เหมาะกับความเร็ววงสวิงของผูเลน ประกอบ กับวัตถุดิบและเทคโนโลยีที่มาใชจะ ตองมีคุณภาพที่สูง ที่สุดเพื่อใหไดอุปกรณที่ดีที่สุดสําหรับเด็กๆ u.s. kids จึง ไดผลิตไมออกมาเปน 2 ประเภท คือ Beginner และ Advance โดยจะใชสวนสูง club head speed เปน เกณฑหลักในการเลือกใช ผูปกครองทานใดสนใจที่จะ พานองๆมาทดลองไม >> สามารถติดตอไดที่บูทของ U.S. Kids ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามขอมูลเพิ่ม เติมไดที่ www.uskidsgolfthailand.com หรือ 02-693-1987

1st issue January 2014

P 22-23_Rut.indd 3

23 12/25/13 8:27 PM


MEN’S GOLF BIOM ZERO

FJ Contour Casual

บงบอกความคลั่งไคลกอลฟในตัว คุณดวยการเลือกสวมใส Contour Casual มันแสดงใหทุกคนเก็นวา คุณรักกอลฟมากแค ไหน เพราะ คุณสามารถสวมใสมันไดทั้งวี่ทั้งวัน มันจะรองรับไลฟสไตลของคุณไม วาจะทํากิจกรรมใดก็ตาม รองเทา ตัดเย็บดวยหนังแทสุดพรีเมี่ยม ให ความสบายแลดูมีรสนิยม ยึดเขา กับ DuraMax Rubber Outsoles สวนพื้นรองเทาที่ผลิตจากยางชนิด พิเศษ ใหการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมใน ทุกสภาพพื้นผิว

24 P 24-25_Rut.indd 2

GOLF SHOES

เปลี่ยนลุคใหดูมีสีสันมากทีเดียวสําหรับ ไบออมรุนนี้ เห็นรูปลักษณืเจ็บๆ แบบ นี้ แตความจริงเขาทุมเงินวิจัยและ พัฒนาอยางหนัก ลงทุนสแกนเทา ถึง 2,500 ครั้ง เพื่อใหไดรองเทา ที่รองรับสรีระของเทาหลากหลาย รูปแบบ มาพรอมเทคโนโลยีอันเปน ลิขสิทธิ์ของเอคโคอยาง HYDROMAX® รองเทารุนนี้อยู ในชวงชั้นพรี เมี่ยมฉะนั้นงานเนี้ยบ นุมสบาย ไม ให เสียชื่อเอคโคกอลฟอยางแนนอน

GOLF FASHION รองเทา กอลฟในปจจุบันมีรูปลักษณที่ เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากเรียกไดวาเปนอุปกรณ ชนิดหนึ่งที่แบรนดทุมเทและทุมทุนวิจัยและพัฒนาอยู ตลอดเวลา ไมวาจะเปนเทคโนโลยีที่จะสนองเกมส กอลฟไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตตอง ยอมรับวาแมประสิทธิภาพจะเลิศแค ไหน แตงาน ออกแบบไมสวยเตะตานักกอลฟหละก็ อยางไรเขา ก็ ไมมีวันเลือกอยางแนนอน ทีมดีไซนเนอรจึงตอง เขมงวดกับงานออกแบบใหถูกใจนักกอลฟมากที่สุด นั่นเอง และในปนี้เหลาแบรนดก็สรรคสรางรองเทาให มีเทรนดแและสี ละสี ล สันที่โดดเดนเนนความสํ วามสําคัญเรื่องของ องขอ องของ แฟชั แฟชนมาก ่นมากขึ มาก ากขึ กขึ้น เอาใจนั เอาใจนกกอลฟผูรักการแตงตัว

MEN’S STREET EVO ONE

ขอแนะนําอีกรุนที่ออกแนวสปอรต เปนรองเทากอลฟแบบไรปุมใหคุณ สวมใสลําลองหรือพรอมตะลุย ราตรีหลังจากซอมเสร็จไดทันที ภายนอกตัดเย็บดวยหนังแท ให ความนุมและระบายอากาศไดอยาง ยอดเยี่ยม ภายในรองเทาบุดวย วัสดุระดับพรีเมี่ยม เรียกไดวานุม ทั้งขางในและขางนอก จุดเดนอยูที่ E-DTS® Hybrid technology พื้น รองเทาสามารถรองรับพื้นผิวได หลากหลายรูปแบบ

www.HotGolfClu www.HotGolfCl fCClub.com ub.com b 12/25/13 8:23 PM


เรื่อง : Golf Trendy

adidas Golf adicross III

เผยโฉมใหเห็นออกมาเปนรุนที่สามแลวสําหรับอาดิครอสรุนใหมรุนนี้ โดยใชสามแถบอันเปน เครื่องหมายการคาของอาดิดาสทําใหโดดเดนขึ้นในสไตลที่คลาสสิคกวาเดิม แต ใชผาตาขายกันนําเขา มาสรางอารมณทันสมัยในคราวเดียวกัน ถือวาลงตัวมากทีเดียว สวนพื้นเปนยางชนิดพิเศษเสริม เทคโนโลยี puremotion ใหรองเทากอลืฟแบบไรปุมสามารถยึดเกาะไดอยางยอดเยี่ยม

nike Lunar Clayton

ไนกี้ ลูนา เคลยตัน รองเทารุนนี้ออกแบบไดผสม ผสานศิลปะการตัดเย็บแบบงานหัตถกรรมหนัง กับ ความเบาสบายของเทคโนโลยี ลูนาลอน เพื่อใหการ ตอบสนองในสวนชั้นนอกสุดดียิ่งขึ้น และยังคง สวมใสสบายทั้งในและนอกสนามกอลฟ

Callaway X Cage Vibe

ปนี้แคลลาเวยทิ้งรูปลักษณเดิมออกทั้งหมดวา ไดสําหรับในไลนของรองเทากอลฟ โดยเฉพาะ ในเอกซซีรี่สนี้ มีทั้งความดุดันและสีสันที่ ใครๆ ก็ตองเหลียวมอง สวนเทคโนโลยีและวัสดุ นั้นกม ก็มมาใหม าให าใหมทั้งหมดไมวาจะเปนสวนหนาผาที่ ใช TP TPUU X Cage ทนทาน ทนทานน้น้ําหนักเบา รุนนี้เปน รองเททาแบบไรปุมแตก็ยังใหประสิทธิภาพในการ รองเท ยึดเกา เกาะได าะไดอยางยอดเยี่ยม จนคุณลืมเรื่องปุม ไปเสียยสนิ สนิทเลยทีเดียว หัวใจของรุ ใจของ นนี้นาจะอยู ที่ เทค เทคโนโลยี คโนโลยี ใหมที่เรียกวา Supe Superfeet ที่ ใหทั้ง ความเบา ความ เบา การโอบอุมเทาและการ และการทรงตัวที่สุด ยอดตลอดวงสวิ ยอดต ตลอดวงสวิง

MIZUNO LIGHT STYLE 031

รองเทากอลฟทรงสปอรตคลายรองเทาวิ่งตามสไตลมิซูโน รองเทารุนนี้ โดดเดนที่รองเทามีนํา หนักเบามากดวยหนังสังเคราะห 1st issue January 2014 P 24-25_Rut.indd 3

25 12/25/13 8:28 PM


จอรแดน สปธ จอรแดน สปธ เจาของ พีจีเอทัวร ใหมป 2013 กาน เหล็กจากเมือง ดัลลัส รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา สูง 185 ซ.ม. หนัก 83 ก.ก. เกิดเมื่อ 27 ก.ค. 1993 ศึกษา มหาวิทยาลัยเท็กซัส เทิรน โปรในป 2012 สวนดานกอลฟนั้น รั้งเกาอี้ อันดับโลกที่ 22 ผลงานใน การแขงขัน พีจีเอ ทัวร ป 2013 ชนะการแขงขัน 1 รายการ ในการ แขงขัน จอรน เดียร คลาสสิค จบที่ 2 3 รายการ จากการแขงขัน เปอโตริโกโอเพน, ทัวร แชมปเปยนชิพ บาย โคคา-โคลา, วิมดัมส แชมปเปยนชิพ ติดอันดับทอปเท็น 9 รายการ ติดอันดับทอป 25 13 รายการ คะแนนที่ทําไดดีที่สุด ในการแขงขัน ทําคะแนน 62 ใน รอบที่ 4 ของการแขงขัน ดอยชแบงค แชมเปยนชิพ และในป 2012 ในการแขงขัน ยูเอส โอเพน จบที่ 21 สวน web.com ทัวรนั้นสปธ ทําอันดับไดดีที่สุดในการ แขงขัน คัมบูเดียแชมปเปยนชิพ จบที่ 4 และพานามา แครโร แชมป เปยนชิพ จบที่ 7 คะแนนที่ทําไดดีที่สุดในการแขงขัน ทํา 66 คะแนน ในรอบที่ 4 ของการแขงขัน คัมบูเดียแชมปเปยนชิพ

รุง เด น วงการกานเหล็ก ไทย-เทศ 2013 ตลอดเวลาป 2013 แมทซ การแขงขันกอลฟ มีเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในไทย และตางประเทศ ซึ่งตลอดการแขงขันในเกือบทุกๆ การแขงขันนั้น ลวนแลว แตมี ดาวดัง-ดาวรุง พุงแรง เกิดขึ้นอยู สําหรับในฉบับตอนรับปใหมนี้ “ฮ็อท กอลฟ” จึงของนําเสนอ ดาวรุง–ดาวเดน วงการกานเหล็ก ไทย-เทศ 2013 ลิเดีย โค สาวนอยมหัศจรรย ที่เพิ่งจะประกาศเทิรนโปรหมาดๆ เมื่อ ชวงเดือน ตุลาคม ของป 2556 ที่ผานมา รวมไปถึงเจาของแชมปอาชีพ รายการแรกที่ประเทศไตหวัน ซึ่งกอนหนานี้เอง ลิเดีย โค สรางผลงานใน ประวัติศาสตรของแอลพีจีเอ ทัวร ไวในรายการ “แคนาเดียน วีเมนส โอ เพน” แตเนื่องจากเวลานั้น ตัวเธอเองยังไมไดเทิรนโปร จึงพลาดกับเงิน รางวัลดังกลาว รวมทั้ง การควา แชมป 2 สมัย รายการ แคนาเดียน วีเมนส โอเพน ขยับ 12 อันดับ จากอันดับ 19 ขึ้นมาอยูในอันดับที่ 7 ของ โลกในการจัดอันดับนักกอลฟหญิงตาราง โรเล็กซ เวิลด แรงกิ้ง หลังจบการ แขงขันกอลฟแคนาเดียน วีเมนส โอเพน ปจจุบันลิเดีย โค อยูในแวดวงกอลฟในฐานะโปรหนาใหม ซึ่งมี แรงกิ้งอยูในอันดับที่ 4 ของโลก อีกทั้ง ยังเปนที่จับตาของนิตยสาร ไทม ให เปน คนวัยรุนที่ทรงอิทธิพลอีกดวย

26 P 26-27 rut.indd 2

www.HotGolfClub.com 12/25/13 9:44 PM


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เฮนริค สเตนสัน คงไมมีใครกลาปฏิเสธถึงผลงาน อันยอดเยี่ยมของโปรสวีดิชในปที่ผานมาวา ยอดเยี่ยมเพียงใด ดวยการกาวขึ้นมารั้งนัก กอลฟเบอร 3 ของโลกและควาแชมปเฟด เอ็กซ คัพ, เรซ ทู ดูไบ มาครองไดทั้ง 2 ทัวร ใหญของโลก สรางสถิติเปนนักกอลฟคนแรก ที่สามารถควาแชมปไดทั้ง 2 รายการในป เดียวกัน แมวาผลงานอาจจะไมดีนักในชวง ตนป แตหลังจากที่ทําผลงานในชวงรายการ เมเจอรไดยอดเยี่ยมและมาดีตอเนื่องในชวง เฟด เอ็กซ คัพ เพลยออฟ โดยเขาควาแชมป ดอยช แบงค แชมเปยนชิพและเดอะ ทัวร แชมเปยนชิพได 2 รายการทําใหคะแนนแซง หนาไทเกอร วูดส ควาถวยพรอมเงินโบนัส มาครอง และยังโชวฟอรมดีตอเนื่องจนถึงเรซ ทู ดูไบ ดวย ซึ่งนั่นเองที่ทําใหเขาไดรับเลือก ใหเปนนักกอลฟยอดเยี่ยมแหงปของยูโรเปยน ทัวรอยางไมตองสงสัย

กิรเดช อภิบาลรัตน

ธันยากร ครองผา หากจะถามหาดาวรุงของกอลฟ อาชีพไทยปนี้ไมเอยถึง โปรหนุม วัย 23 ป จากขอนแกน ที่ชื่อธันยากร ครองผา ก็คงจะ ไมไดครับ “โปรโม” นักกอลฟหนุมจากคาย สิงหพัฒนา ไตเตาจากแชมปซีเกมสในระดับ สมัครเลน ใชเวลาอยูใน ไทยพีจีเอ ทัวร และ เอเชี่ยนทัวรอยูเกือบ 4 ป แมจะไดแชมปใน ระดับ อาเซียน พีจีเอ ทัวรมา 1 ครั้ง แตป 2556 ถือไดวาโปรโม อยูในฟอรมที่พีคที่สุด ดวย การกวาดแชมปโตโยตา ไทยแลนด พีจีเอ ทัวรไปถึง 3 รายการในปนี้ ควารางวัล รถยนต โตโยตา แคมรี่ จากการทําโฮล อิน วัน ไดอีก และลาสุดเขายังสามารถผานการ คัดเลือกเขาไปแขงขัน กอลฟ เจแปน ทัวร ซึ่งเปนทัวรที่นักกอลฟไทยหลายคนอยาก เขาไปเลนแตไมสามารถฝาดานไดสําเร็จ แต โปรโมสามารถทําได แบบเต็มๆ ฤดูกาล ฉะนั้นเราจึงขอยกให ธันายกร ครองผา คือ สุดยอดนักกอลฟดาวรงของไทยในป 2013

โปรอารม กิรเดช อภิบาลรัตน โปร วัย 24 ป เปนสุดยอดนักกอลฟดาวเดน ชายของ ไทย ดวยผลงานการควาแชมปใน ระดับเอเชี่ยน ทัวรและยูโรเปยนทัวร Maybank Malaysian Open ควาเงินรางวัลกอนโตกวา 4.5 แสนเหรียญ สหรัฐ ซึ่งถือเปนแชมประดับยูโรเปยนทัวรรากยา กรแรกของเจาตัว และสงผลใหเงินรางวัลสะสม ของกิรเดช พุงพรวดและกาวขึ้นมาเปน มือ 1 เอ เชียนทัวร หรือ ตําแหนง ออเดอรออฟ เมอริท ดวยเงินรางวัลสะสม ดวยยอดเงินรวม 1,127,855 เหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 36.09 ลานบาท) ซึ่งถือ ไดวาเปนนักกอลืฟคนที่ในประวัติศาสตรของเอเชีย นทัวร ที่สามารถทําเงินรางวัลสะสมเกิน 1 ลาน เหรียญฯ และเปนนักกอลฟคนไทยคนที่ 3 ที่ควา ตําแหนงมือ 1 เอเชี่ยนทัวร ตอจากถาวร วิรัตน จันทร และธงชัย ใจดี

พรอนงค เพชรล้ํา ยอมรับวาในชวงตนป 2013 ตําแหนง นักกอลฟดาวเดน หญิงอาจะเปนของเมรียา จุฑานุกาล ดวยผลงานอันรอนแรงในชวง ออกสตารท ฤดูกาลของเธอ แตเมื่อจบซีซั่น 2013 ตําแหนงสุดยอดนัก กอลฟดาวเดนหญิง ทีมงาน “ฮ็อทกอลฟ” ขอเลือกไปที่โปรแหวน พรอนงค เพชรล้ํา นักกอลฟสาววัย 24 จากจังหวัดชัยภูมิ ที่เปนนัก กอลฟสาวไทยที่เลนอยูใน LPGA Tour มา 3 ปเต็มๆ มาปนี้โปรแหวน ทําผลงานในระดับ LPGA ไดอยางเสมอตนเสมอผปลายอาจจะไม หวือหวา และมีลุนแชมปบางบางรายการ แตก็ยังรักษาอันดับไวอยาง มั่นคง จนกระทั่งมาระเบิดฟอรม คาแชมปกอลฟในระดับ เลดี้ส ยูโรเปยนทัวร โอเมกา ดูไบ มาสเตอร ดวยการเฉือนเอาชนะ สเตซี่ ลูอิส ในหลุมสุดทายแบบสะใจกองเชียร ซึ่งเปนผลงานที่เขาตาทีมงาน ฮ็อทกอลฟ จึงตัดสินใจเลือกเธอเปนสุดยอดดาวเดนกอลฟไทยฝาย หญิง

โมรียา จุฑานุกาล “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล สาวนอย วัย 19 ป แมจะเขาแขงขันระดับ LPGA Tour เพียง 1 ฤดูกาล แตทวา นองโมกลับสรางผลงานไดอยาง ยอดเยี่ยม แมจะไมสามารถควาแชมปมาครองได สําเร็จ แตเธอก็ควาตําแหนง Rookie of The Year ของ LPGA Tour 2013 มาครองไดสําเร็จชนิดที่ ตองลุนกันจนถึงทัวรนาเมนทสุดทาย ซึ่งเธอก็ได สรางประวัติศาสตรเปนกอลฟสาวไทยคนแรกที่ควา รางวัลนี้มาครองไดอีกดวย 1stt issue January 2014

P 26-27 rut.indd 3

27 12/25/13 8:25 PM


เรียว อิชิกาวา, จอรน เดลี่ ฯลฯ หรือจะเปน เฮนริก สเตนสัน, ริกกี้ ฟาวเลอร, จัสติน โรส ที่เขารวมการ แขงขั น ครั ้ ง แรกในปี น ี ้ สวนบรรยากาศภายในการแขงขันนั้น ถือได วา เปนที่สนใจทั้งคนไทยและ คนตางชาติเอง ตลอด ระยะเวลาของการแขงขันทั้ง 4 วัน ไมวาจะเปน ยุโรป หรือเอเชีย ที่มาดูการแขงขัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในวัน

THAILAND GOLF CHAMPIONSHIP 2013 เสร็จสิ้นไปแลวกับการแขงขันกอลฟเอเชียนทัวร หนึ่งในรายการที่มาแขงขันในบานเรา อยางการแขงขัน ไทยแลนด กอลฟ แชมปเปยนชิพ 2013 ชิงเงินรางวัล รวม 1 ลานเหรียญสหรัฐ ณ สนาม อมตะ สปง คันทรี คลับ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผานมา โดยมี นักกอลฟระดับโลกเขารวมดวลวงสวิงกันอยางมากมาย ทั้งจาก ยุโรป สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต ฯลฯ ซึ่งถือวา

28 P 28-29_Rut.indd 2

เปนการชวยพัฒนาวงการกอลฟอาชีพของภูมิภาคเอเชีย อีกทั้งยังสงเสริมใหบานเราเปนเวทีสําหรับจัดการแขงขัน ระดับนานาชาติอีกดวย สําหรับการแขงขัน ไทยแลนด กอลฟ แชมปเปยนชิพ 2013 ในครั้งนี้ มีดาวดังระดับโลก เขารวมอยางคับคั่ง ไมวาจะเปน ชารล ชวารทเซล, บับบา วัตสัน, ฮันเตอร มาฮาน, เซอจิโอ การเซีย

www.HotGolfClub.com 12/25/13 9:16 PM


เรื่อง @AthoiBoytai

1 Garcia, Sergio 2 Stenson, Henrik 3 Levies, Alexander T4 Kono, Yuki T4 Lahiri, Anirban T4 Rose, Justin T4 Schwartzel, Charl T8 Fowler, Rickie T8 Nirat, Chapchai T10 Bhullar, Gaganjeet T10 Fraser, Marcus T10 Jaidee, Thongchai T13 Mahan, Hunter T13 Phadungsil, Chinnarat

-22 -18 -14 -13 -13 -13 -13 -11 -11 -10 -10 -10 -9 -9

T15 Henson, Berry T15 Ishikawa, Ryo T15 Seuk-Hyun, Baek T18 Aphibarnrat, Kiradech T18 Cejka, Alex T18 Gi-Whan, Kim T18 Kawamura, Masahiro T18 Kobayashi, Masanori T18 Marksaeng, Prayad T18 Pittayarat, Panuphol T18 Points, D.A.

-8 -8 -8 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

สุดทายของการแขงขัน บรรยากาศภายในสนามคึกคักมา เปนพิเศษ เพราะทุกคนตางมาเชียรนักกอลฟที่ตนเองชื่น ชอบ ใหสามารถควาแชมปไปครอง ซึ่งจากการที่ไดพูด คุยกับแฟนกอลฟทั้งไทย และตางชาติ ตางก็บอกวา การ ไดมาดูกอลฟรายการนี้ คุมคามาก เพราะเปนการแขงขัน ในเอเชีย ที่นอยครั้งที่ดาวดังๆ จะมาเขารวมการแขงขัน เปนโอกาสที่จะทําใหพบกับนักกอลฟในดวงใน อีกทั้ง ยัง ไดเที่ยวในไทยอีกดวย ในเรื่องของการประชาสัมพันธของทางดาน ผูจัดการแขงขัน ถือไดวาทําไดดีทีเดียว เพราะนอกจาก การประชาสั ม พั น ธ ใ นส ว นของเว็ บ ไซต ห ลั ก ของการ แขงขันแลว บริเวณรอบสนามอมตะเองหรือจะเปนกรุงเทพ มหานคร ก็จะเห็นปายประชาสัมพันธการแขงขัน ตามปาย รอรถประจําทาง บนรถประจําทาง ตามบริเวณสนามที่ ตางๆ มากมายถือเปนเรื่องดีที่จะทําใหคนที่สนใจกีฬา กอลฟทราบขาวสารของการแขงขัน รวมทั้งเรื่องของรถ รับ-สง ที่มีใหบริการกับแฟนๆ กอลฟจากโรงแรมเวสติ น แกรนด สุขุมวิท ไปยังสนามอมตะ ซึ่งเปนอีกจุดหนึ่งที่ ตองขอชมฝายจัดการแขงขัน 1stt issue January 2014 P 28-29_Rut.indd 3

29 12/25/13 9:16 PM


AD Callaway_Rut.ai

1

12/25/13

10:16 PM


AD APEX_SingleAd_Rut.ai

1

12/25/13

9:48 PM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

HOT PUTTERS&WEDGES PUTTERS

รุนพัตเตอร

TAYLORMADE Ghost Tour Daddy long leg

ODYSSEY White Damascus Flip Face IX Prototype Tour Metal X

TITLEIST

Cameron Select SC California Futura X

CLEVELAND Classic PING Scottsdale TR Nome405

KASCO OIRI

กานยาว

ราคา

33-34 stock

9,900 10,900

รุนเวดจ

33”-34” 33”-34” 33”-34” 33”-34”

17,800 15,500 11,000 6,500

33”-35” 33”-35” 33-35

18,000 16,200 18,000

33”-34”

TAYLORMADE ATV CALLAWAY Forged Dark Chrome/Copper Mack Daddy2

TITLEIST Vokey Design SM4 COBRA Trusty Rusty Big Trusty Rusty

SRIXON WG-706 CLEVELAND CG Black

4,875

34”-35” 8,900/9,900 Sligh 16,500 34” 33.5”

DNA

WEDGES

12,000 4,000

REG 588 CG17 Forged Dark Chrome/Copper

PING

Tour Gorge Anser

TSURUYA DG-02

34” 34”

Axel HM

PRGR Silver blade2

34” 34” 32”

Silver blade Sweep M-11

NIKEGOLF Method Core Method Concept

T.P. MILL Ming anvil FISHER CTS GV TOUR Premium hiskei

YAMAHA inpres X NIKEGOLF VR Forged

7,100 7,100 6,500

SV Tour

KASCO

34” 34” 33”-34” 33”-34” 33”-34”

Script softtail Script nellie

6,000 7,000

RS-111 15,900 19,500 19,500

MT28 V5 TS

33”-35”

4,600

33”-34” 33”-34”

16,500 8,500

34” 33”-34”

10,000 6,500

B2P,M2P

34” 34”

11,900 13,900

PARADISO CL09

32”

1,990

Royal putter

MIZUNO Bettinadi LINE 90

TOURSTAGE B1,M1

MARUMAN Conductor Pro KS FOURTEEN MT28 V5 PRGR L.E.D ID Nabla X

GV TOUR Black Texas

TOURSTAGE X wedge MIZUNO MP-T4 JPX FORGED

องศา

กาน

ราคา

52-60

DG200/KBS Tour

5,900

48-60 52-60

Dynamic Gold

46-64

Dynamic Gold

Cleveland 88 RTX CB เวจดจากคลีฟแลนดที่ผสมผสานรูปทรง คลาสิคตลอดกาลของคลีฟแลนดคือรุน 588 และเพิ่มการชดเชยขอผิดพลาดในการ

32 P 32_Rut .indd 1

Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02-611-2990-92 บริษิ ัท แอคูชเน็ท็ กอลฟ  (ประเทศไทย) (ป ไ ) จําํ กัดั โทร.02-751-4082-5

5,950 5,975 5,600

50-60

5,500

บริษัท ที เอ เอฟ เอฟ จํากัด โทร.02-645-1414-5

บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-632-6630

50-60 50-60 50-60 48-60

Miyazaki/NS Pro True Temper Dynamic Gold Dynamic Gold

6,125 6,125 6,625 5,200

50-60 50-60

DG spinner Dynamic Gold

8,400 9,500

52-58

Steel/Tour AD

8,000/10,000

48-60 52-60

dynamic Gold Steel

บริษัท อีซี่ กอลฟ จํากัด โทร.02-158-2744-6 บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-676-6100

4,500

Golflf Th Thailand KKasco G il d โทร.02-203-0278

48,52, 56,58,60 Steel

3,500

52,56,58 NS Pro/Graphite

4,000/5,000

48-60 48-60

8,500 8,900

DGold/NS Pro Dynamic Gold

52,57 50,52,56

Transview Golf โทร.02-231-2113-4

8,500 7,900

PRGR Thailand โทร.02-231-2167

48-64 48-64

Dynamic Gold Dynamic Gold

2,900 3,650

Lovegreengolf โทร.02-246-6088

50-60

DG/NS Pro

5,990

บริษัท แอคเซอร สปอรต จํากัด โทร.02-248-2755-60

50-58 50-58

Dynamic Gold NS-PRO

6,900 5,900

บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชันแนล จํากัด (มหาชน) โทร.02-293-9000 ตอ 337,402

หมายเหตุ : สเปคและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย

Odyssey Versa พัตเตอรที่มาพรอมดีไซนลูกเลนสายเสนขาว และดําในสวนหัว ชวยใหการจรด และมอง ไลนพัตตไดดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ แค 1 องศาที่ พลาดไปก็สามารถทําใหระยะพลาดไปไดถึง 12 ฟุต จึงออกแบบเพื่อชวยใหมีโฟกัสระหวาง พัตตไดดี และใหพัตตลูกไดอยางเหมาะสม

บริษัท เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660-3900

5,200 4,000

51,53, 55,59,61 Dynamic Gold 50,55,60 Dynamic Gold Dynamic Gold

ตัวแทนจํา หนาย

HOTGOLF RECOMMENDED ตีใหสูงขึ้น รวมไปถึงพํฒนาหนาเวจดเพื่อสรางอัตราสปน สูงสุดดวยเทคโนโลยี Rotex Face ซึ่งเปนเทคโนโลยีกา รสรางสปนที่ลําสมัยที่สุดเทาที่คลีฟแลนดเคยมีมา PRGR ID Nabla เวดจรุนใหมที่ ใชเทคโนโลยีเลเซอรมิลลรองหนาเหล็ก ชวย ควบคุมลูกไดดีขึ้น โครงสรางเปนเหล็กฟอรจที่ ใหความนุม นวลเวลาตี ทองใบกวางเพื่อใหการเลนงายขึ้นและตีออก จากไลตางๆ ไดงาย สวนโคนออกแบบใหจรดมั่นใจ มีให เลือกหลายลอฟท

www.HotGolfClub.com 12/26/13 12:59 AM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

Mizuno MP-4 ,MP-54 พิเศษสุดแถมถุงกอลฟ 1 ใบ มูลคา 6,990 บาท *ตั้งแตวันนี้-5มกราคม 2557 Callaway Legacy Black Driver ซื้อวันนี้แถม Laser Range Finder 1 ชิ้น Callaway Legacy Black Iron ซื้อชุดเหล็กแถมถุงกอลฟทัวร 1 ใบ *เพียง 200 ชุดแรก หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย อยางเปนทางการ Cobra AMP Orange Driver ราคาพิเศษ 13,900 บาท Cobra Buffler T-Rail Hybrid ราคาพิเศษ 6,490 บาท Cobra AMP Cell ลดราคาพิเศษ หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย คอบรา กอลฟ อยางเปนทางการ Cleveland Classic XL ราคาพิเศษ 7,900 บาท Cleveland Classic XL custom ราคาพิเศษ 8,900 บาท Cleveland Classic Mashie H ราคาพิเศษ 3,900 บาท หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Srixon,XXIO,Cleveland

Callaway speed regime SR1 ลูกกอลฟรุนใหมที่เตรียมออกวางตลาดใน ชวงตนปที่จะถึงกับ Callaway speed regime ที่มา ใหเลือก 3 แบบ โดย SR1 นั้นทํามาเพื่อนนักกอลฟที่มี ความเร็วสปดไมเกิน 90 ไมลตอชั่วโมง ออกแบบตาม หลักพลศาสตรเพื่อใหนักกอลฟตีใหไดระยะทางมาก ขึ้น เปลือกนอกเปนยูรีเทนแบบนุมพิเศษ ใหความรูสึก ที่นุมนวล สามารถสรางสปนสูงในช็อตแอพโพรชหรือ ขขางกรีน และใหสปนนอยในช็อตไดรฟเวอร

New Nike Golf Method พัตเตอรที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาใหมให ลงตัวมากขึ้น เทคโนโลยีรองหนา Polymetal ถูก พิสูจนแลวในทัวรวาชวยมอบการโรลที่สมําเสมอและ ชวยรักษาเปาหมายลูกพัตต นําหนักปลาย HEEL TOE ที่เหมาะกับทัวรสําหรับการโรลที่ชดเชยความผิด พลาดมากที่สุดและความแมนยํา ใสโพลิเมอรอลูมิ เนียมที่มีเอกลักษณชวยลดแรงสั่นสะเทือนจากการ อิมแพคสงผลใหการโรลราบรื่นและไปขางหนาดวย การควบคุมมากขึ้น

1stt issue January 2014 P 33_Rut.indd 1

33 12/25/13 11:42 PM


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“ด.ช.กอบโชค” ทํา 2 อันเดอร์ แชมป์ ไฟล์ทเอ PTT BLUE CARD HAPPINESS GOLF 2013

ปBueดCard ฉากกิจกรรมดีดีสําหรับนักกอลฟสมาชิก PTT เปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ดิ อิมพีเรียล เลควิว รีสอรท แอนด กอลฟ คลับ กิจกรรมกอลฟ PTT Blue Card Happiness Golf 2013 เปนการมอบอีกหนึ่งสิทธิพิเศษที่เหนือ ใครใหแกสมาชิก PTT Blue Card โดยไมเสียคาใช จายใดๆ ใหแกสมาชิกผูโชคดีในสนาม 3 จํานวน 60 ทานพรอมเพื่อนรวมออกรอบอีก 1 ทาน โดยในวัน งานนอกจากมีอาหารวางและเครื่องดื่มบริการกอน ออกรอบแลว PTT Blue Card ยังไดนํารมกอลฟแสน สวยมามอบเปนที่ระลึกแกนักกอลฟทุกทาน และนอกจากความสนุ ก ในเกมกอล ฟ และใหไดลุนโฮลอินวัน โดยมีรางวัล PTT Cash Card มูลคา 50,000 บาท ทุกหลุมพาร 3 กันแลว PTT Blue Card ยังไดนําความเพลิดเพลินสูสมาชิกอยางเต็มที่ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ PTT Performa Super Synthetic

จํานวน 20 รางวัล ที่นํามาใหลุนเปนรางวัลจับสลาก และรางวัลพิเศษ PTT Cash Card มูลคา 1,000 บาท สําหรับผูม คี ะแนนสะสมในบัตร PTT Blue Card มาก ทีส่ ดุ 3 ทาน ซึง่ ไดแกคณุ กอบชัย เอกบุศย คะแนน สะสมรวม 794 คะแนน, คุณสิทธิพร ไวดาบ คะแนน สะสมรวม 778 คะแนน และคุณพัชระ จาเจริญ คะแนน สะสมรวม 759 คะแนน กอนทีจ่ ะประกาศผลการแขงขัน และมอบรางวัลในการแขงขันโดยคุณศุภชัย ธาดา กิตติสาร อดีตผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญปฎิบตั กิ าร จัดหาและคลัง บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) และ ปดทายดวย รางวัลแจคพ็อต PTT Cash Card รางวัลละ 5,000 บาทและ 10,000 บาท ซึ่งผูโชคดี ไดแกคุณอรทัย จอหนสัน และคุณสิทธิพร ไวดาบ ไฟลท เอ ชนะเลิศ ด.ช.กอบโชค เดชคง 40-42-82 (12.0) 70.0 รองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณสิทธิพร ไวดาบ 39-34-73 (2.4) 70.6 รองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณภัทราพล สุมน 41-41-82 (10.8) 71.2 ไฟลท บี ชนะเลิศ คุณฐิติ ชวนกุล 42-41-83 (12.0) 71.0 รองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณชัชวาล ไชยโอชะ 46-42-88 (16.8) 71.2 รองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณพนมฤทธิ์ หอมนิจสกุล 44-40-84 (10.8) 73.2 ไฟลท ซี ชนะเลิศ คุณโสภณ สุนทรชาติ 46-48-94 (20.4) 73.6 รองชนะเลิศ อันดับ 1 คุณกิตติพศ ภัทรกิจจานนท 41-52-93 (19.2) 73.8 รองชนะเลิศ อันดับ 2 คุณนภดล วานิชาชีวะ 46-46-92 (18.0) 74.0

34 P 34_Rut.indd 2

The Most Birdie ไดแก คุณสิทธิพร ไวดาบ4 เบอรดี้ บูบี้ ไดแก คุณนิธิพงษ มวงคราม 68-65-133 (23.6) 105.4 รางวัลตีไกล C2 D8

ไดแก คุณปุลวิชร กิ่งบู ไดแก คุณนิธิพัฒน มวงคราม

รางวัลใกลธง C3 C7 D3 D7

ไดแก คุณสนธิ เมธาชวลิต ไดแก ด.ช.กอบโชค เดชคง ไดแก คุณสายสมร วงศสวัสดิ์ ไดแก คุณนุวัทฐ จั่นบํารุง

www.HotGolfClub.com 12/25/13 9:50 PM


AD WEREADY_Rut.ai

1

12/25/13

6:47 PM


Manabu Ishikawa Managing Director Srixon Sport (Thailand) Co.,Ltd.

การใหการสนับสนุนคนที่รักในกีฬากอลฟทั้งชาวญี่ปุนและชาวไทย อยางเต็มที่ที่สุด เปนภารกิจหลักของเรา

ผูครองตลาดใหญ ในวงการอุปกรณกีฬากอลฟของไทย ซึ่งเปนสินคาจากอเมริกาทั้งหมด การที่จะสูกับแบรนดดังเหลานี้ เพื่อกาวไปเปนผูนําในวงการตองพยายามทดลองวิธี ใหมที่ ไมเคย มีมากอนตั้งแตสมัยจัดจําหนายผานตัวแทนและจําเปนตองปฏิรูป อยางจริงจังอีกดวย

เป นที่ทราบกันดีวาแบรนดอุปกรณกอลฟการตลาดใน เมืองไทยสวนใหญนั้นแบงออกเปน 2 คายอยางชัดเจน ก็ คือคายอเมริกาและคายญี่ปุน โดยหนี่งในบริษัทผูนําเขา อุปกรณชื่อดังจากญี่ปุน นั้นก็คือบริษัท ซริซอนสปอรต ประเทศไทย จํากัด ทีมีแบรนดดังอยาง Srixon, XXIO, Cleaveland เปนสินคาหลักๆ ในคาย โดยเปนเวลากวา 1 ป แลวที่ผูบริหารหนุมจากญี่ปุน Mr. Manabu Ishikawa กรรกมการผูจัดการ บริษัท ซริซอน สปอรต ประเทศไทย จํากัด ซึ่ง GolfRoom ฉบับนี้ Hot Golf ไดบุกเขาไป สั ม ภาษณ ถึ ง แนวทางการพั ฒ นาซริ ซ อนสปอร ต และ พัฒนาวงการกอลฟไทย ประวัติการทํางาน และการรวมงานกับ Srixon Sport ผมเรียนจบในมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน โดยผมเรียนจบทางปริญญาตรีดานกฎหมายแตวาดวย ความชื่นชอบในเรื่องสปอรตโดยเฉพาะกีฬากอลฟที่ไดมี โอกาสเลนตั้งแตสมัยเรียนอยูมหาวิทยาลัยจนกระทั่งไดมี

36 P 36-38_Rut.indd 2

โอกาสมาทํางานกับบริษัท Dunlop Sports ในเครือ Sumitomo Rubber Industries, Ltd. ซึ่งผลิตและจัดจําหนาย อุปกรณกีฬากอลฟและเทนนิสโดยเฉพาะอุปกรณกีฬา กอลฟยีห่ อ “XXIO” นัน้ มียอดขายสูงทีส่ ดุ ในประเทศญีป่ นุ ติดตอกันถึง 13 ปแลว ซึง่ เปนเวลากวา 3 ปท่ี Mr. Ishikawa จากประเทศญี่ ปุ น และได บ ริ ห ารงานอยู โ รงงานที่ กบินทรบุรีที่นั้นจนกระทั่งเมื่อปลายป 2012 จึงไดเขามา รับตําแหนงกรรมการผูจัดการ บริษัท ซริซอน สปอรต ประเทศไทย ซึ่งถือวาเปนความทาทายมากๆ สําหรับ การเขามาทําตลาด ในธุรกิจอุปกรณในเมืองไทย 1 ปกวา ที่ ไดมาบริหาร Srixon Sport รูสึกอยางไรบาง ตองบอกวาความรูสึกในตอนแรกนั้นมองวา ตลาดอุปกรณกอลฟในประเทศไทยมีความนาสนใจ และ แบรนด Srixon และ XXIO ถือไดวาเปนแบรนดอุปกรณ กอลฟอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุน แตที่เมืองไทย มีการ แขงขันกันสูงและที่ผานมาซริซอนยังไมสามารถครอง

ตลาดเมืองไทยได โดยเราอาจจะเปนอันดับ 3 อันดับ 4 ในตลาด ซึง่ โจทยของผมคือจะตองทําให ซริซอน สปอรต กาวขึ้นมาเปนกลุมผูนําในตลาดอุปกรณกอลฟของไทย ใหได เพราะวาเรามั่นใจใน โปรดักสของเราวา มีคุณภาพ และเหมาะสมกับนักกอลฟไทย ที่เนนการตีงาย ตีสบาย ไดหลากหลายระดับ ฝมือในทั้ง 3 แบรนด 1 ปผา นไปก็รสู กึ วาดี แตวา ก็ตอ งถือวาเหนือ่ ย นิดหนอยเพราะพอเขามาทําการตลาดจริงๆ ถือวาไมงา ย เลย แตพอเอาเคาจริงๆ คูแขงแข็งแรงมาก โดยเฉพาะ จากฝ ง อเมริ ก าที่ เ ข า มาอยู น านมากและมี ก ารทํ า การ ตลาดที่คอนเขมแข็ง ซึ่งเราก็ตองพยามทํางานใหหนักขึ้น มุมมองตอตลาดอุปกรณกอลฟในเมืองไทย ในตลาดสิ น ค า วงการกอล ฟ ทั่ ว โลกมี มู ล ค า ประมาณ 460,000 ลานเยนและกวา 16,000 ลานเยน มา จากเอเชียตะวันออกเฉียงใตทามกลางตลาดหลักอยาง อเมริกาหรือญี่ปุนตลาดสินคาวงการกอลฟในประเทศ ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอัตราการเติบโตที่โดดเดน

www.HotGolfClub.com 12/25/13 11:42 PM


เรื่อง : อรุณ แสดรัมย

ปจจุบนั ผูค รองตลาดใหญในวงการอุปกรณกฬี ากอลฟของ ไทย ซึง่ เปนสินคาจากอเมริกาทัง้ หมด การทีจ่ ะสูก บั แบรนด ดั ง เหล า นี้ เ พื่ อ ก า วไปเป น ผู นํ า ในวงการต อ งพยายาม ทดลองวิธีใหมที่ไมเคยมีมากอนตั้งแตสมัยจัดจําหนาย ผานตัวแทนและจําเปนตองปฏิรูปอยางจริงจังอีกดวย สิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําใหชื่อของ SRIXON เปนที่รูจักใน ตลาดไทยคือ การเพิ่มโอกาสใหนักกอลฟไดเห็นไดสัมผัส ผลิตภัณฑของ SRIXON ใหมากที่สุดเรามีความมั่นใจใน คุณภาพผลิตภัณฑของเรา แคคณุ ไดเห็น ไดสมั ผัส ไดทดลอง แลวละก็ จะตองเขาใจในเสนหข องผลิตภัณฑของเรา เปาหมายของซริซอนสปอรต ตองบอกกอนวาวิธีของซริซอนสปอรตนั้นเรา เนนการทําเดโมเนนใหทดสอบ ปกอ นเราเดินทางไปในสนาม กอลฟทั่วประเทศกวา 120 สนามนําสินคาหลากหลายให นักกอลฟไดเลือก เปาหมายป 2014 ตองเนนไปที่การทํา เดโม ซึ่งเปนหัวใจของตลาดอุปกรณกอลฟเชนเดิม โดย เนนนําอุปกรณซีรียสใหม ทั้ง XXIO 8 รวมทั้ง ซริซอน 725 925 579 ซึ่งเปนโมเดล ตอเนื่องจากปกอน รวมทั้ง ลูกกอลฟซริซอนที่ไดรับการตอบรับจากนักกอลฟเปน อยางดี ซึ่งตอนนี้ก็ถือไดวาเราไดกาวขึ้นมาเปนเบอร 2 ในตลาดลูกกอลฟของเมืองไทยไปแลวโดยสวนตัวแลว คาดหวังวาป 2014 นี้ ซริซอนสปอรตนาจะเติบโตขึ้นอีก 30-40 % คิดอยางไรที่ คนไทยมองวา แบรนดกอลฟจากญี่ปุนมักมีราคาสูง แม ค นไทยอาจจะมองว า ไม ก อล ฟ จากค า ย ญี่ปุนราคาสูง แตในสวนของแบรนดทั้ง 3 นั้นเราสามารถ อยูใ นตลาดในราคาทีไ่ มสงู จนเกินไป เมือ่ เทียบกับประสิทธิภาพของสินคา และนี่เองคือปจจัยที่ทําใหเราตองเนนการ ตลาดดวยการทําเดโมนั่นเอง การสนับสนุน วงการกอลฟไทย ของ Srixon Sport หลายปแลวที่ซริซอนสนับสนุนนักกอลฟไทย โดยเฉพาะนักกอลฟอาชีพไทย ซึ่งปจจุบันมีโปรไทย ที่เรา สนับสนุนมากกวา 30 คน ซึ่งเราก็คงจะสานตอนโยบาย ตรงนี้ โดยโปรในสังกัดของเราก็มใี นระดับเอเชีย่ นทัวร ทัง้ บุญชู เรืองกิจ ,ชัพชัย นิราช ,ขวัญชัย แทนนิล ,ภานุวัฒน หมื่นเหล็ก, อุดร ดวงเดชา ซึ่งนักกอลฟที่เราสนับสนุน เหลานีต้ า งก็ทาํ ผลงานไดดใี นระดับเอเชีย โดยลาสุด โปรโม ธันยากร ครองผา ก็สามารถทําผลงานไดอยางยอดเยี่ยม ผานการคัดเลือกไปเลนกอลฟอาชีพในเจแปน ทัวร ซึ่ง ผมชื่นชมในความสามารถและความพยายามของเขา เปนอยางมาก เพราะสนามกอลฟญี่ปุนคอนขางยากโดย เฉพาะสภาพอากาศ มุมมองตอการพัฒนาการของนักกอลฟไทย ผมติดตามผลงานของนักกอลฟมาโดยตลอด และผมมองวา นักกอลฟไทยมีความสามารถมาก นัก กอลฟไทยเกงไมไดแตกตางกวานักกอลฟญี่ปุนและก็มอง วาในอนาคตก็นาจะมีนักกอลฟเกงขึ้นมาอีกเยอะอนาคต จะมีนักกอลฟกาวขึ้นไประดับโลกไดไมยาก ซึ่งซริวอน ก็ไดใหการสนับสนุนอุปกรณืปแกนักกอลฟสมัคเลน ใน โครงการของสิงหพัฒฯ ในคายวของโปรบุญชูอีกดวย

1stt issue January 2014 P 36-38_Rut.indd 3

37 12/25/13 11:43 PM


เรื่อง : อรุณ แสดรัมย

ผมเริ่มเลนกอลฟมาตั้งแตอายุ 18 ป สมัยตอนอยูที่ญี่ปุน เลนกอลฟบอยมาก แฮนดิแคปประมาณ 9 เปนกีฬาที่รักและ ชื่นชอบที่สุด พอไดมาอยูเมืองไทยก็รูสึกวา สนามกอลฟ เมืองไทยสวยงามหลายๆ สนาม เมืองไทยเลนกอลฟไดทั้งป ไมเหมือนที่ญี่ปุน ซึ่งสนามที่ผมชอบมากๆก็คือ สนามกอลฟ กบินทรบุรี และสนามกอลฟ อมตะ สปริง คันทรี่ คลับ ผมเคยทําโฮลอินวันมาแลว 2 ครั้งที่ญี่ปุน 1 ครั้ง ซึ่งที่ เมืองไทยสามารถทําได ในหลุม 6 พาร 3 สนามกอลฟ ธนาซิตี้ เมื่อป 2555

กอลฟกับชีวิตของคุณ อิชิกาวา ผมเริ่มเลนกอลฟมาตั้งแตอายุ 18 ป สมัยตอน อยูที่ญี่ปุนเลนกอลฟบอยมาก แฮนดิแคปประมาณ 9 เปน กีฬาที่รักและชื่นชอบที่สุด พอไดมาอยูเมืองไทยก็รูสึกวา สนามกอลฟเมืองไทยสวยงามหลายๆ สนาม เมืองไทย เลนกอลฟไดทง้ั ปไมเหมือนทีญ่ ป่ี นุ ซึง่ สนามทีผ่ มชอบมากๆ ก็คือ สนามกอลฟกบินทรบุรี และสนามกอลฟ อมตะ สปริง คันทรี่ คลับ ผมเคยทําโฮลอินวันมาแลว 2 ครั้งที่ ญี่ปุน 1 ครั้ง ซึ่งที่เมืองไทยสามารถทําไดในหลุม 6 พาร 3 สนามกอลฟธนาซิตี้ เมื่อป 2555 โดยปกติแลวจะออก รอบกับเพื่อนชาวญี่ปุนที่เมืองไทย ประมาณอาทิตยละ 1

38 P 36-38_Rut.indd 4

ครั้งครับ อยากออกรอบกับนักกอลฟคนใดมากที่สุด ถ า เลื อ กเล น กอล ฟ ด ว ยผมอยากเล น กั บ นั ก กอลฟไทยเกงและมีความสามารถ โดยเฉพาะนักกอลฟ ในระดับเยาวชน เด็กไทยเหลานี้เกงและมีพรสวรรค ซึ่ง เปนสิ่งที่ผมและซริซอน สปอรต คอนขางชื่นชอบ คงจะ เปนเรื่องที่ดีถาหากผมไดออกรอบรวมกับนักกอลฟไทย เกงเหลานี้

“ผมอยากประสบความสําเร็จในประเทศไทย ตลาดที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางเร็วที่สุด ผมมุงมั่นที่จะทํายอดขายใหไดจํานวนมากในอนาคต และทําใหวงการกีฬากอลฟของไทยสนุกยิ่งขึ้นการที่เรา ตั้งเปาจะเปนที่หนึ่งในตลาดของไทย การใหการสนับสนุนคนที่รักในกีฬากอลฟทั้ง ชาวญี่ปุนและชาวไทยอยางเต็มที่ที่สุด เปนภารกิจหลัก ของเรา”

ฝากอะไรเกีย่ วกับซริซอนสปอรตถึงนักกอลฟไทย

www.HotGolfClub.com 12/25/13 9:51 PM


เรื่อง:โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

ภาพ: กองบรรณาธิการ

TWO 18-HOLE

CHAMPIONSHIP COURSES

@Burapha Golf & Resort

COURSE INFORMATION

บูรพา กอลฟ แอนด รีสอรท เปดบริการ พ.ศ. 2539 ผูออกแบบ Gary Panks, David Graham สนามกอลฟขนาด 36 หลุม แชมเปยนชิพ คอรส / links Style พันธุหญา แฟรเวย , กรีน Bermuda ที่อยู 281 หมู 4 อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230 Reservation 038-372-700-2,085-288-8226-7,089-888-0648 Email: info@buraphagolfthailand.com http://www.buraphagolfthailand.com

บู36 รหลุพา กอลฟแอนดรีสอรทเปนสนามกอลฟขนาด ม ที่ไดรับการออกแบบจากสถาปนิกนามกระฉอน Gary Panks และอดีตนักกอลฟชื่อดังกองโลก David Graham บนพืน้ ทีก่ วา 3,000 ไรใหเปนสวรรคของนักกอลฟ มาตัง้ แตป 2539 เดิมใชชอ่ื วาสนามกอลฟบูรพากอลฟคลับ ซึง่ เปนสนามปดมากอน แตปจ จุบนั ก็เปดบริการใหนกั กอลฟ ทั่วไปภายใตการบริหารของ บริษัท วี-วัน กอลฟ จํากัด ธุรกิจหนึ่งในกลุมขจรประศาสนกรุปจนทําใหสนามแหงนี้ เปนที่รูจักและมีนักกอลฟแวะเวียนมาทดสอบกันมากมาย ทีเดียวครับ

บูรพาถือเปนสนามกอลฟแหงแรกของโลกที่มี รีสอรทตั้งอยูกลางสนามเพื่อใหนักกอลฟสามารถซอมชิพ พัตตไดทันที ก็อยากเชิญชวนใหนักกอลฟทุกทานไปลอง ความสนุกทาทายของสนามกอลฟบูรพาที่เพียบพรอมไป ดวยสิ่งอํานวยความสะดวก โรงแรม สระวายน้ํา สนาม เทนนิสและอยูไ มไกลจากกรุงเทพฯ นัก จะมากับกวนหรือ กับครอบครัว ตีเสร็จก็ไปเที่ยวพัทยาตอไดสบายๆ หาก นักกอลฟทานใดไดมาลองที่หลุม D-9 มารวมแชร ความ สนุกความประทับใจกันไดทางเฟสบุคของเรา มีความสุข สนุกกับกอลฟทุกคนนะครับ

ผูรวมทดสอบ คุณวรฤทธิ์ โฉมศรี แขกรับเชิญ ฮ็อท กอลฟ โปรฐิตพิ งษ ณ สงขลา คอลัมนิสตและทป่ี รึกษากอง บก. โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร คอลัมนิสตและพิธีกร Hot Golf on TV วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ

1stt issue January 2014 P 39-42_Rut.indd 1

39 12/25/13 9:52 PM


เรื่อง:โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

ภาพ: กองบรรณาธิการ

ถาเปนตีทวนลมก็ ใหตีตามระยะไดเลยเผื่อทาง ดานซายกรีนไวนิดหนอย ถาธงปกหลังใหตีที่ ระยะธงเลยหามสั้นเพราะจะมีสันอยูตรงกลาง กรีนสโลปเทลงหนาแรงพัตตขึ้นยาก แตถา ธงหนาตกสั้นแลวพัตตงายกวาครับ

Signature hole #

D-8 Par 3 Hc.15 Dist. 236/206/179/157 yards.

หลุมนี้จัดเปนหลุมพารสามที่สวยงามดวยเลยเอาท ที่เปนการตีลงเขาแทนทีออฟอยูบนยอดสุดเราจะสามารถ มองเห็นวิวของสนาม อางเก็บน้ํา เรื่อยไปจนถึงตึกสูงที่ ชายหาดพัทยาและหากวันไหนอากาศดีฟาเปดเราจะ สามารถมองเห็นอาวพัทยาไดเลยทีเดียว ลมทีห่ อบเอาความ ชื้นจากอางเก็บน้ําพัดขึ้นมาทําใหรูสึ กเย็นสบายอยาง บอกไมถูก แคไดมายืนตรงจุดนี้ก็ถือวาคุมแลว แตก็นั่น แหละครับเจาลมเย็นๆนี่แหละอุปสรรคหลักของหลุมนี้ เลย จะเห็นไดวาพารสามหลุมนี้คอนขางยาวแตเปนการ ตีลงเขาทําใหตองลบระยะลงซัก 15-20 หลา แตถาเปนตี ทวนลมก็ใหตีตามระยะไดเลยเผื่อทางดานซายกรีนไวนิด หนอย ถาธงปกหลังใหตที ี่ระยะธงเลยหามสั้นเพราะจะมี สันอยูตรงกลางกรีนสโลปเทลงหนาแรงพัตตขึ้นยาก แต ถาธงหนาตกสั้นแลวพัตตงายกวาครับ

42 40 P 39-42_Rut.indd 2

Course condition and layout สนามบูรพาถือไดวาเปนสนามระดับ Championship Course ขนาด 36 หลุม ประกอบไปดวย East Course 18 หลุมและ West Course อีก 18 หลุม แบง ยอยเปน A : American Wood, B : British Links, C : Crystal Spring และ D : Dunes โดยเฉพาะคอรส B และ D ซึ่งถูกใชเปนสังเวียนจัดแขงอยูบอยครั้ง สนามแหงนี้ ถูกออกแบบโดย David Graham & Gray Fanks ทั้ง กรีนและแฟรเวยใชหญาเบอรมิวดาทั้งหมด สนามกอลฟ บูรพานับเปนสนามกอลฟสไตลเขาแทๆ อีกสนามหนึง่ ซึง่

มีความทาทายเปนอยางยิ่งดวยเลยเอาทลัดเลาะขึ้นลง ตามแนวเขา มีอปุ สรรคดักอยูท กุ ระยะอีกทัง้ ความลาดเอียง ของแฟรเวยทเ่ี ปนปญหาหลัก หาความราบเรียบไดยากยิง่ กรีนก็มีการปนหลอกจะสังเกตุจากเขาก็ทําไดยากเพราะ สนามตั้งอยูบนเนินเขาเองเรียกวาใครจะมาตีที่นี้ตอง ทําการบานมาใหดีทั้งในเรื่องการตีตามสโลป ขึ้นเนิน ลง เนิน หนาต่ําหลังสูง หรือ หนาสูงหลังต่ํา รับรองวาไดเจอ ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังตองฝกอานกรีนเผื่อน้ําหนักใหดีอีก ดวย หากไดแคดดี้ใหมละก็มีเหนื่อยละครับ

www.HotGolfClub.com 12/25/13 11:49 PM


Signature dish สําหรับเมนูแนะนําของบูรพา เปนอะไรที่คุนเคยกันดีครับอยางผัดไทยหอไข กุงสดซึ่ง เปนสูตรที่นี่ เสนเหนียวนุมดีมากครับ เปนเมนูที่นักกอลฟ ชื่นชอบอยางมากครับ หรือจะเปนเนื้อยางบูรพา ที่ ไดนํา จิ้มรสเด็ดไมเหมือนใคร เปนกับแกลมชั้นดีครับ ยอกจาก นี้ยังมีเมนูอนๆ ื่ ที่นาสนใจอีกหลายอยาง ลองแวะชิมกันดู นะครับ

Recommended hole #

D-9 Par 4 Hc.1 Dist 515/498/478/453 yards.

หลุมนี้จัดเปนหลุมพารสี่ที่ยากที่สุดแตทําไมเราถึงใหเปนหลุมแนะนํา เพราะเนื่องดวยเลยเอาทที่แสนจะสนุก และจากระยะที่ดูเหมือนไกลแตทําไมยังเปนพารสี่ เนื่องดวยหลุมนี้เปนการตีลงเขาด็อกเลกหักศอกไปทางซายมีปาสน สูงและโอบีไปตลอดแนว จากแทนทีหลังสุดจะมองเห็นไดแคแฟรเวยทางดานขวาซึ่งมีบังเกอรดักรออยูที่สุดแฟรเวย วิธี การเลนหลุมนี้ไมยากครับหากใครสามรถตีดรอวไดจะยิ่งไดเปรียบ หลุมนี้ทีออฟใหเล็งเบียดแนวสนดานซายไดเลยลูก ตกแลวจะวิ่งลงไปอีกเยอะยิ่งตีดรอวไดลูกจะวิ่งเขาหากรีนเลย หากหลุดไปทางซายหรือคางอยูดานบนตองขึ้นอีกเกือบ สามรอยหลาทีเดียว กรีนหลุมนี้คอนขางใหญสโลปไมเยอะพัตตไมยากดังนั้นหลุมนี้สําคัญที่ช็อตทีออฟครับ ใครวางตัว ดีมีโอกาศเก็บเบอรดี้หลุมเทอรโบไดไมยากทีเดียว ไมเชื่อลองดูครับ

Shot of the day วันนี้ตองขอยกช็อตประทับใจใหกับตัวผมเอง ที่หลุมแนะนําของเรา D-9 นี่แหละครับ ดวยระยะ 510 ที่ หมุดหลัง ในช็อตทีออฟผมก็ตั้งใจตีดรอวใหลูกวิ่งไปตาม ด็อกเลกอยูแลวและลูกที่พุงออกไปก็ดรอวขามตนสนดาน ซายมือไป ในใจก็คิดวาจะมากไปหรือเปลาแตแคดดี้บอก ดี พอมาถึงทีล่ กู จริงๆ ปรากฏวาอยูก ลางแฟรเวยเหลือระยะ แอพโพรชขึ้นกรีนแค 130 หลา สรุปไดรฟมาได 380 หลา เปนการตีลงเขาที่ไดทั้งน้ําหนักและทิศทางจริงๆ แตช็อต สองนาเสียดายที่ไมละเอียดโดนสโลปแฟรเวยเลนงานลูก สูงกวาเทาทําใหลูกออกซายไปพัตตไกลไดแคพาร ไมงั้น ถถาเบอรดี้หลุมเทอรโบละก็…555

หลุมนี้ทีออฟใหเล็งเบียดแนวสนดาน ซายไดเลยลูกตกแลวจะวิ่งลงไปอีกเยอะ ยิ่งตีดรอวไดลูกจะวิ่งเขาหากรีนเลย หากหลุดไปทางซายหรือคางอยูดานบน ตองขึ้นอีกเกือบสามรอยหลาทีเดียว

1stt issue January 2014

P 39-42_Rut.indd 3

43 41 12/25/13 11:44 PM


คุณวรฤทธิ์ โฉมศรี ทดสอบ Titleist AP1,AP2 ไดลองตีชดุ เหล็กทัง้ สองรุน ครับ โดย AP1 จะ เป น เหล็ ก ที่ ตี ง า ยกว า ลู ก ลอยได ดี แ ละ สามารถเพิ่มระยะไดมากกวาเหล็กที่ผม ใช อ าจจะกระด า งมื อ หน อ ยครั บ เพราะ เปนเหล็กอเมริกัน แตยังใหฟลลิ่งที่ดี สวน รุน AP2 จะเปนฟอรจทําใหรสู กึ วานุม มือกวา ผมลองกานญี่ปุนก็ไมหนักมากครับ การ ควบคุมลูกจะทําไดดีกวา โดยเฉพาะช็อต แอพโพรช ชอบครับทั้ง 2 รุนเลย

โปรฐิติพงษ ณ สงขลา ทดสอบ Titleist AP1,AP2 ไทเทิลลิสตทําชุดเหล็กทั้ง 2 รุนออกมาให นักกอลฟทีแ่ ตกตางกันครับ ใครทีช่ อบเหล็ก ที่ตีงาย ใหระยะและวิถีลูกที่ลอยมากกวา แนะนําใหเปนรุน AP1 สวนทานนักกอลฟ ที่อาจจะอยากไดชุดเหล็กที่เหมือนโปรขึ้น มาหนอย ใหการคอนโทรลและเชฟช็อต ไดมากกวาก็ตองรุน AP2 ครับ นอกจากนี้ ยังใหความนุมกวาเล็กนอยในโมเดลใหม นี้ผมวาออกแบบใบเหล็กมาสวยและนาตี มากขึ้นครับ

42 P 39-42_Rut.indd 4

Titleist 714 AP1/AP2 ชุดเหล็กรุนใหมลาสุดครับ โดยในรุน AP1 ออกแบบใหวิถีลูกที่แมนยํา มุมเหิน วิถีลูก ที่เหมาะสม ระยะทางที่ สมําเสมอ ตีไกลขึ้นดวยเหล็กยาว ดวยมุมเหินที่สูงขึ้น จาก CG ที่ต่ํา ควบคุมทิศทางไดดีขึ้น จากวิถีลูกที่ต่ําลงจากเหล็ก สั้น เพิ่มการชดเชยความผิดพลาด จากการเอาน้ําหนักที่ขอบดานบนใบเหล็กออก ชองวางดานหลังสองตําแหนง การ ถวงน้ําหนักดวยทังสเตน ตีไดระยะแมจะตีพลาดกลางหนาไม สรางความเร็วลูกกอลฟไดสูงสุดจากทั่วทั้งหนาไม จากการ ออกแบบใหมีคา MOI สูง รูปทรงที่ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ตกแตงใบเหล็กดวยสีซาตินเงา และสีเงา สวนในรุน AP2 มีการออกแบบใหวิถีลูกที่แมนยํา ใหมุมเหิน วิถีลูกและระยะที่เหมาะสมในทุกองศาหนาไม ให ระยะแครี่ที่ไกลขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการเลน จากชองวางดานหลังสองตําแหนง การถวงน้ําหนักดวยทังสเตนความหนา แนนสูง สรางความเร็วลูกกอลฟไดอยางสม่ําเสมอ แมตีพลาดกลางหนาไม ใหระยะที่สม่ําเสมอยิ่งขึ้น รูปทรงที่นักกอลฟใน ทัวรชื่นชอบดวยการวางน้ําหนักความหนาของหนาไมและฐานดานลางแบบโปรเกรสซีฟตกแตงใบเหล็กดวยสีซาตินเงา และ สีเงา ใหรูปลักษณที่สวยงาม ขณะอยูในถุงกอลฟ

วัฒนพงษ พรรณา ทดสอบ Titleist AP1,AP2 ชุดเหล็กทั้ง 2 รุนถือวาออกแบบมาไดตรง กับนักกอลฟแตละแบบครับ อยางนักกอลฟ มือใหมนาจะชอบ AP1 เพราะตีงายกวา ใบเหล็กมีคาวิตี้ทําใหการชดเชยความผิด พลาดมีสูง ไฟลทบอลคอนขางลอยโดง งายครับ และใหระยะที่ดีทีเดียว สวน AP2 เปนฟอรจที่ตีแลวนุมมือดีครับ การ ควบคุ ม ทิ ศ ทางก็ ดี โ ดยเฉพาะเหล็ ก สั้ น สวนเหล็กยาวก็ตีลอยโดงไดงายกวารุน เดิม

Comment by Pro Den อุปกรณที่เรานํามาทดสอบกันในวันนี้คือ ชุดเหล็กรุน ลาสุดของไทเทิลลิสต AP1 และ AP2 714 ซึง่ เปนรุน ยอดนิยมของไทเทิลลิสต โดย AP1 รุนลาสุดนี้ถือไดวาไกลและงาย ที่สุดที่ทางไทเทิลลิสตไดผลิตมา ทรงใบมี ขนาดใหญ แ ละสั น ด า นบนจะหนานิ ด หนอยมีออฟเซ็ตพอสมควรทํา ใหรูสึกตี งายเหมือนหนาใบอุมลูกอยู ฟลลิ่งในการ ตีแข็งแตไมกระดางลูกออกจากหนาไมได เร็วลอยงายไดระยะทางที่ไกลและงายขึ้น จริงๆ สวน AP2 714 ทรงใบจะมีขนาด เล็กกวา สันดานบนบางและออฟเซ็ตนอย กวา ฟลลิ่งใบนุมและแนนลูกพุงกวา ให ความหนักแนนแตนุมนวล ตีคอนโทรล บอลไดดีกวา ทั้งสองรุนจะมีตัวซับแรงที่ ดานหลังใบและโซลดานลางจะถูกเจียร ใหมนขึ้นลดการขุดดินกานที่ติดมาก็มีให เลือกมากมายหลายน้ําหนักทั้งเหล็กและ กราไฟต ใครมือใหมอยากตีตรงตีงายก็ให เลือก AP1 สวนมือดีหนอยชอบคอนโทรล หาทดสอบกั น ได แ ล ว นะครั บ ตามช็ อ ป ลูกและฟลลิ่งที่นุมแนก็ใหเลือก AP2 ลอง ไทเทิลลิสตทั่วไป

www.HotGolfClub.com 12/25/13 9:53 PM


โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต > Thai PGA Touring Pro > Class A Teaching Pro > Club Fitting Facebook/spashaft prowork www. SPASHAFT.com 084-361-2540

TEST AND REVIEW

PRGR Egg Bird Iron ทการเลืานอกชุนักดกอลเหล็ฟกหลายๆ ทานอาจจะประสบปญหาใน สักชุดใหเขาหรือเหมาะกับวงสวิงของ ทานนักกอลฟตางละทานไมวาจะเปนเรื่องความแข็งของ กาน น้ําหนักรวม วัสดุที่ใชในการผลิต รูปรางหนาตาที่ ถูกใจหรือยี่หอในดวงใจ แตบางครั้งการเลือกซื้อชุดเหล็ก ในดวงใจกลับไมทาํ ใหเกมของเราดีขน้ึ หรือบางทีอ่ าจทําให เสียทั้งเกมและระยะที่ไมเปนไปตามที่คาดไวเหตุผลก็คือ ชุดเหล็กชุดนั้นมีคุณสมบัติหรือสเปคไมตรงกับการสวิง ของสวนตัวเรา (Individual Swing Profile) PRGR Egg Bird iron เปนชุดเหล็กทีถ่ กู ออกแบบ มาให มี ค า การตีหรือ ความสามารถในการทํ างานของ เหล็กจากการตีในแตละครั้งมีความงายตองการตี ทั้งใน เรื่องของมุมเขาหาลูกหรือแรงสงเมื่อหนาไมกระทบลูก ตลอดจนการชดเชยขอผิดพลาดอืน่ ทัง้ นีก้ ารออกแบบเหล็ก ชุดนี้อยูภายใตแนวคิดของความงายตอการสวิงและการ ควบคุมโดยเฉพาะดานหนาที่มีการออกแบบใหหนาเหล็ก มีความหนาที่ตางกันจึงเปนผลใหหนาเหล็กตระกูลนี้เปน หนาเหล็กที่มีแรงดีดสูงที่สุดเทาที่PRGRเคยผลิตมา เหล็ก ชุดนี้เปนเหล็กที่แข็งแกรงก็เนื่องจากการออกแบบเปน ชิ้นๆมาประกอบกัน พรอมทั้งรูปทรงที่มีการวางตําแหนง ทังสเตนใหอยูในมุมที่เหล็กสามารถเขาปะทะบอลไดงาย และเต็มประสิทธิภาพ ถามองโดยรวมจัดวา PRGR Egg Bird เปนชุดเหล็กทีม่ คี วามพิถพี ถิ นั ในการออกแบบไดอยาง ลงตัว เหล็กในสไตลนี้สวนใหญจะดูหนาๆ เทอะทะ แต ผูออกแบบก็สามารถออกแบบใหเหล็กชุดนี้ดูดีไมรูสึกขัด สายตาและรูสึกมั่นใจทั้งในการจรดลูกและการตี จัดได

วาเปนความลงตัวที่คอนขางสมบูรณแบบที่ปฏิเสธไดยาก “ก า นที่ ดี เ ป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ในการ ควบคุมและสรางระยะของเหล็กชุดนั้น” PRGR Egg Bird มาพรอมกับกานที่ถูกออกแบบเพื่อรองรับสวิงสปดใน หลายๆ ระดับความ มีความแข็งของกานตั้งแต R2 R SR และ S ซึ่งระบบบอกความแข็งของ PRGR เปน M-35(R2) M-37(R) M-40(SR) M-43(S) จากการทดสอบก า นทํ า งานได ก ลมกลื น สัมพันธกบั การตีในระดับความเร็วตางๆ น้าํ หนักรวมของ กานไมหนักมากและเมื่อรวมกับใบเหล็กและกริพทําให เหล็ ก มี นํ า้ ห นั ก รวมไม ม ากทํ า ให นั ก กอล ฟ สามารถ ควบคุ ม และเร ง ความเร็ ว หั ว ไม ไ ด ดี แ ละนี่ ก็ เ ป น ข อ ได เปรียบสําหรับชุดเหล็กที่เปนกานกราไฟทซึ่งจะเหมาะ มากกั บ ท า นนั ก กอล ฟ ที่ มี ค วามเเข็ ง แรงน อ ยหรื อ ความเร็วในการสวิงไมเร็วมากนัก องศาหนาไมที่ชันกวา หมายความวาตีไดไกลจริงหรือ? ในปจจุบันชุดเหล็กสมัย ใหมจะมีองศาหนาไมที่คอนขางชันกวาเหล็กในยุคกอนๆ แตไมไดหมายความวาเหล็กชุดนั้นจะดีไดไกลที่สุดถา การออกแบบไมไดชดเชยขอผิดพลาดที่จะเกิดจากการตี เหล็กชุดนั้นๆที่มีองศาที่ชัน PRGR เลือกองศาในเหล็กแต ละเบอรที่คอนขางชันแตการออกแบบที่ชาญฉลาดของ วิศวกรผูออกแบบไดออกแบบโครงสรางของเหล็กแบบ คาวิตี้ใหมีจุดศูนยถวงที่ต่ําพรอมกับการเลือกวาตําแหนง ทังสเตนในตําแหนงที่ดีที่สุด พรอมกับการออกแบบหนา ใหมีความหนาบางในแตละสวนที่ตางกันยิ่งชวยเพิ่มแรง ดีดหรือสปดบอลใหพุงออกจากหนาไมไดเร็วที่สุดและเมือ่

ประกอบรวมกับกานทีม่ หี ลายความแข็งตามความตองการ เหล็กชุดนีจ้ ดั เปนเหล็กทีต่ ไี ดไกลสุดชุดหนึง่ ในขณะนี้ PRGR Egg Bird เริ่มตั้งแตเหล็ก5ที่มีองศา ความชันที่ 22o จนถึง SW ที่มีองศา 56o ซึ่งก็เพียง พอสํา หรั บ การเล น เกมในระยะสั้น จนถึง ระยะกลางๆ สํ า หรั บ นั ก กอล ฟ ที่ มี ค วามเร็ ว หั ว ไม ป านกลางหรื อ นั ก กอลฟซีเนียร และนอกจากนี้ PRGR ยังมี utility Iron ที่มี องศาที่ชันขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการทานนักกอลฟ ที่ตองการระยะที่มากกวาเหล็ก 5 หรือตองการตีที่ระยะ 200 หลา ซึ่งตีงายกวาและชดเชยขอผิดพลาดไดดี เริ่ม ตั้งแต u3-u6 โดยมีองศาที่แตกตางกัน จุดเดนเปนการ ออกแบบโครงสร า งลํ า ตั ว ที่ เ ป น โพรงทํ า ให ใ บเหล็ ก สามารถถายพลังไปยังลูกไดสูงสุดพรอมโครงสรางดาน หลั ง ที่ ช ว ยหั ว ไม มี มุ ม ปะทะลู ก ที่ ดี ก ว า รวมถึ ง ก า นที่ มี Torque ตั้งแต 3.7-5.0 จึงชวยใหทานนักกอลฟสามารถ สวิงผานลูกแบบ High launch และชดเชยขอผิดพลาด ตางๆ ไดดี และจากการทดสอบ Egg Bird และ Utility จัดวา นาพอใจมากจากระยะที่ไดและการควบคุมที่ดี ถึงแมวา ทัง้ สองจะถูกออกแบบมาใหตงี า ยหรือเหมาะนักกอลฟมือกลาง ทั่วๆ ไป แตกลับกันเหล็กชุดนี้สามารถตีไดทั้งในแบบ สวิงนุมๆ หรือดุดัน ถึงแมน้ําหนักรวมจะไมมากแตก็ไมรู สึกหลวมหรือแกวงในขณะสวิงแรงๆ ระยะนาพอใจมาก นักกอลฟทัว่ ไปทีม่ สี วิงสปดกลางๆ หรือสวิงไมแรงมากนัก จะไดรบั ประโยชนจากเหล็กชุดนีเ้ ปนอยางมากโดยเฉพาะระยะ ทีค่ อ นขางไกลพอสมควรเมือ่ เทียบกันเหล็กจากคายอืน่ ครับ 1stt issue January 2014

P 43_Rut.indd 1

43 12/25/13 9:54 PM


Junoir Page เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

U.S. Kids Golf Thailand สงเด็กไทย 25 ชีวติ ลงแขง

Malaysia Kids Golf World Championship U.S. Kids Golf Thailand และ โรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน ไดสงนักกีฬา กอลฟเยาวชนไทยกวา 40 คน เขารวมการแขงขันในรายการ Malaysia Kids Golf World Championship เมืองยะโฮ บารู ณ ประเทศมาเลเซีย ในรายนี้มี ผูเขารวม การแขงขันกวา 400 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก อาทิเชน จีน สิงคโปร แอฟริกาใต เวียดนาม อินเดีย เปนตน ซึ่งจะจัดขึ้นเปนประจําในทุกๆป โดยคราวนี้ผลการแขงขันของนักกีฬาเยาวชนไทยเปนที่นาชื่นชมเปนอยางยิ่งเพราะ สามารถควาถวยรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศกวา 15รางวัลในหลายๆรุนและเยาวชน ไทยยังสรางชื่อเสียงดวยการทํา Hole-in-one หลุม13 พาร 3 สนาม Pulai Spring Golf & Resort ในรุน Girl 14 ชื่อ ด.ญ. สรัลลัคน ตุมฟอง โดยไดรับรางวัลเปนบัตรทาน อาหารจากทางสนามเปนเงินจํานวน 2,000 ริงกิต หรือประมาณ 20,000บาท ทั้งนี้ U.S. Kids Golf Thailand ขอแสดงความยินดีกับนองๆทุกคนที่ ไดรับชัยชนะและผูทํา Holein-one สวนนองๆที่ไมไดรับรางวัลก็ไมตองเสียใจ อยางนอยก็เปนประสบการณครั้งแรกในการ แขงขันระดับโลก และนําประสบการณเหลานั้นกลับมาพัฒนาฝมือใหดียิ่งขึ้นตอไป หลัง จากจบการแขงขัน ทางU.S. Kids Golf Thailand ไดจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น โดยจัดเที่ยว สิงคโปรและมาเลเซีย ใหไดเที่ยวและชอปกันอยางจุใจ อาทิ Marina Bay Sand Universal Studio Singapore, ถายรูปกับเมอรไลออน, ลองเรือชมเมืองสิงคโปร, ตึกปโตรนาส, เยี่ยมชมเมืองหลวงของมาเลเซีย KL, รับประทานอาหารที่ราน ขาวมันไก Boon Tong Ki, และสุดทายชอปปงอยางจุใจที่ถนนออรชารด ทั้งนี้ U.S. Kids Golf Thailand มีจุดมุง หมายเพื่อที่จะขอเปนสวนหนึ่งในการพัฒนานักกอลฟเยาวชนตอไป

44 P 44_Rut.indd 1

Profile ชื่อ ด.ช. กฤตภาส มณีมาศ (ปงปอนด) เกิด 27 กันยายน 2545 การศึกษา ร.ร.สาธิต ม. ศิลปากร

ป ง ปอนด ผมผูกพันกับกอลฟมาตั้งแตเด็ก สวัสดี

ครับหลานๆ Uncle Poo กลับมาประจําการที่คอลัมน Kids Shot กันเชนเคย นะครับ โดยฉบับนี้เ Uncle Poo ตองขอกลาวคําวา สวัสดีปใหมครับ ป 2014 หรือ พ.ศ. 2557 ซึ่งปนี้ Uncle Poo ก็ขออวยพรใหหลานๆ ทุกคนไดเจอแตสิ่งดี สุขภาพแข็งแรง เรียนหนังสือเกงๆ และเลนกอลฟเกงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดป 2557 นี้เลยหละครับ และสําหรับ Kids Shot ไปทําความรูจักกับเลยดีกวา นอง ปงปอนด หรือ ชื่อจริง วา กฤตภาส มณีมาศ หนุมนอยนักกอลฟวัย 11 ขวบ โดยปงปอนด เริ่มหัดเลนกอลฟมาตั้งแตอายุ 4 ขวบ ซึ่งสาเหตุที่ปงปอนดเริ่ม เลนกอลฟตั้งแตเด็ก ก็เปนเพราะวา ที่บานของปงปอนดนั้น ขายอุปกรณกอลฟที่ อําเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งปงปอนดก็เห็นคุณพอเลนกอลฟและขายไมกอลฟมาตั้งแต จําความได ก็เลยอยากสนุกก็เลยขอลองตีดวย หัดเลนกอลฟชวงแรก ปงปอนดไดคุณพอเปนคนสอนกอลฟใหเปนคนแรก ปง ปอนดบอกวาชวงแรกก็ยากนิดหนอย แตตีไปตีมาได 1 ปก็งายๆ ขึ้นเรื่อยๆ แตก็ตีไป เรื่อยๆ ไมไดจริงจัง จนกระทั่งเมื่อตอนอายุ 7 ขวบ จึงหัดจะคิดเลนอยางจริงจังพอจะได เลนกอลฟกับคุณพอ ซึ่งทําใหตองซอมมากขึ้น และมีโอกาสไปแขงขันกอลฟครั้งแรก ใน รายการ กอลฟ 1000 yard ซึ่งเปนธรรมดา ปงปอนดแขงครั้งแรก ไดอันดับสุดทาย แตถงึ ผลการแขงขันครัง้ แรกจะเปนอยางไร ปงปอนดกไ็ มไดทอ แท กลับมาตัง้ ใจ ฝกซอมมากขึ้นและมาไดแชมปรายการแรก เมื่อตอนอายุ 8 ขวบ ที่สนามกอลฟ บางกอก พาร 3 ซึ่งเปนแรงบันดาลใจ และนอกจากนั้น ก็ไดแชมปมาอยางตอเนื่อง ทั้งของสมาคม กอลฟแหงประเทศไทย ถึง 3 สนาม และ รายกอลฟ ปตท. จูเนียร ในป 2012 ที่ผานมา ซึ่งถือวาตอนนี้ผลงานกําลังดีขึ้นมามากๆ สําหรับแรงบันดาลใจที่ทําใหปงปอนดตั้งใจเลนกอลฟจนทุกวันนี้ก็คือโปร ประหยัด มากแสง ที่ปงปอนดเอาเปนแบบออยางของนักกอลฟที่มีความพยาม ตั้งใจ จน ประสบความสําเร็จในการเปนนักกอลฟอาชีพ ซึ่งปงปอนดก็มีความตั้งใจจะเดินไปใหถึง จุดนั้น เชนโปรหมายเหมือนกัน Uncle Poo ก็ขอเปนกําลังใจให ปงปอนดประสบความ เร็จตามที่หวังไวนะครับ

www.HotGolfClub.com 12/25/13 11:45 PM


HOT

STAR เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

จิณณพัตร

ฤทธิ์ทวี

สวิงสาวดาวรุง วงสวิงที่สวยงามคือ เสนหของกอลฟ ใช วากีฬากอลฟจะเปนกีฬาที่มีแตคนในเมืองเทานั้นที่ เลนได ตอนนี้นักกอลฟฝมือดีจากตางจังหวัดมีมากมาย เพราะมีทั้งสนามฝกซอมกอลฟที่เพิ่มขึ้น สนามกอลฟที่มี มาตรฐานมากขึ้นกระจายออกไปอยูตามตางจังหวัด รวม ทั้งทิชชิ่งโปรที่มีความรูความสามารถหลายคนก็เริ่มจะ กระจายไปสูในสวนภูมิภาคมากขึ้น ทําใหเกิดนักกอลฟ เยาวชนฝมือดีในทองถิ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เชนเดียวกัน Hot Star ในฉบับนี้ ด.ญ.จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี หรือชื่อเลนวา แพร สวิงสาววัยแค 12 ป จากจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอาจจะ เปนจังหวัดที่ไมคอยมีนักกอลฟเทาไร โดยที่มาที่ไปที่ทํา ใหแพร ไดมารูจักกีฬากอลฟนั้นเกิดจาก เมื่อตอน 6 ขวบ ที่เธอเห็นคุณอาเลนกอลฟแลวก็คิดวานาจะสนุกก็เลย อยากลองเลนดู ซึ่งคนสอนกอลฟใหแพรคนแรกก็คือคุณ อาของเธอนั้นเอง แตวาหลังจากนั้นเธอก็เลิกเลนไป 3-4 จนกลับมาเลนจริงจังอีกครั้งเมื่อ 2 ปกอน โดยแพรเลาวาในชวงหัดเลนไดซักพักคุณอา ที่สอนกอลฟใหไปอยูสหรัฐอเมริกาทําใหไมมีใครชวยติว ชวยฝกให ทําใหแพรเลนกอลฟนอยลง แตกม็ จี ดุ เปลีย่ นเกิด ขึ้นเมื่อคุณแมของแพร พาไปแขงขันกอลฟเยาวชนเล็กๆ รายการหนึ่งแตปรากฏวา แพรสามารถควาแชมปมา ครองได ทําใหเกิดกําลังใจและคิดวากอลฟนั้นยังสนุก และคิ ด ว า เธอก็ มี ค วามสามารถพอที่ จ ะเอาดี กั บ กี ฬ า ประเภทนี้ไดจึงตัดสินใจเลนกอลฟตอไปอีกครั้ง สํ า หรั บ ผลงานในสนามของแพรที่ ป ระสบ ความสําเร็จควาแชมปมาก็มีรายการ กอลฟ CGA ทัวร นาเมนท พาร 3 ของ ร.ร.สอนกอลฟ เชาวรัตน แชมป กอลฟเยาวชนรายการที่เขื่อนแมกลองสวนรายการอื่นนั้น ก็ทําผลงานไดดี ซึ่งหลักๆ ก็เลน ในรายการของสมาคม กอลฟแหงประเทศไทย หรือ TGA CAT Junior ปจจุบัน แพรซอมกอลฟเปนประจําทุกวัน หลังเลิกเรียนที่สนามซอมของโรงเรียนหรือไมก็สนาม ไดรฟเวลลนครปฐม สวนเวลาออกรอบก็ไปออกรอบ ทีส่ นามกอลฟเขือ่ นแมกลอง โดยไดโปรพี พีรวัชร เวียงคํา จากสถาบันสอนกอลฟ GGT Golf Academy เปนผู ฝกสอนกอลฟในปจจุบัน สํ า หรั บ เสน ห ใ นกี ฬ ากอล ฟ ในมุ ม ของแพร

“สําหรับเสนห ในกีฬากอลฟ ในมุมของแพร นั้นเธอบอก วาที่ชื่นชอบในกีฬากอลฟ เพราะวงสวิงที่สวยงาม ซึ่ง เปนอะไรที่กีฬาประเภทอื่นไมมี ดังนั้นคิดวานักกอลฟทุกคน ควรจะใส ใจในเรื่องพื้นฐาน ของวงสวิงที่ดีจะสามารถ พัฒนาฝมือไปไดไกลขึ้นอีก”

Profile ชื่อ ด.ญ. จิณณพัตร ฤทธิ์ทวี (แพร) เกิด 21 พฤษภาคม 2544 อายุ 12 ป การศึกษา ร.ร.สาธิตม.เกษตรศาสตร วิทยาเขต กําแพงแสน

นั้นเธอบอกวาที่ชื่นชอบในกีฬากอลฟ เพราะวงสวิงที่ สวยงาม ซึ่งเปนอะไรที่กีฬาประเภทอื่นไมมี ดังนั้นคิดวา นักกอลฟทุกคนควรจะใสใจในเรื่องพื้นฐานของวงสวิงที่ดี จะสามารถพัฒนาฝมือไปไดไกลขึ้นอีก นอกจากนั้นแพรยังบอกอีกวา กอลฟเปนกีฬา

ที่ตองใชสมาธิซึ่งมันไดขัดเกลาใหเธอเปนนคนที่ใหสมาธิ มากขึ้นใจรอนนอยลงและอนาคตเธอก็อยากจะเปนนัก กอลฟที่ชื่อเสียงเหมือนนักกอลฟสาวไทยในปจจุบันหลาย คนเชนกัน 1stt issue January 2014

P 45_Rut.indd 1

45 12/25/13 11:44 PM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

หนาไมเดินออกจากลูก มีลักษณะแบบไหน?

แบบโดย วัชรชัย พันธแกว

ลายครั้งที่ผมไดรับคําถามวาหนาไม ตอนที่ ล ากออกจากลู ก จะมี ลั ก ษณะ แบบไหน ลากตรงหรือเขาใน? บาง ทานบอกผมวา งง? ไมรูแบบไหนถูก แบบไหนผิ ด เพราะตี ลู ก ออกไปแล ว บางทีก็ตรงบางทีก็ไมตรง โปรเตขอตอบคําถามไปที่ละ ขอนะครับ

46 P 46_Rut.indd 1

คําตอบคือ เริ่มจากตรงและจะคอยๆ เขาใน เพราะวงสวิงของกอลฟจะมีการหมุนตัวไปทางขวาและ ทางซาย วิธีการทดสอบคือ ใหเอาไมกอลฟจิ้มไปที่พุงของ ทาน ในลักษณะที่ยืนจรดลูก (ตามภาพ1) แลวคอยหมุน ตัวไปทางขวาแบบชาๆสิ่งที่ทานจะสังเกตเห็นคือ หนาไม จะเริ่มตนเดินทางแบบตรงกอนประมาณ สัก1ฝามือ หลัง จากนั้นจะคอยๆ เดินเขาใน การทดลองแบบนี้ไมตองทํา

เร็วและหามไมหลุดจากพุง และเชนเดียวทานลองหมุนตัวไปทางซายโดย ใชวิธีการเดียวกันกับการหมุนขวาหัน ทานจะเขาใจได อยางถองแทวาลักษณะหรือรูปแบบที่ถูกตองเปนอยางไร อยาเชื่อผมครับ ลองไปทําดวยตนเองดูเพื่อทดสอบวาที่ ผมแนะนําไปจริงหรือเปลา สิบปากวาไมเทาตาเห็นหรอก ครับ

www.HotGolfClub.com 12/25/13 10:27 PM


ภาพ กองบรรณาธิการ ขอบคุณสถานที่ สนามกอลฟปญญา อินทรา

การซอมพัตตระยะขาสั่น (ระยะหวังผล)

ระยะ

ขาสั่น คือ ระยะที่ลูกอยูหางจากหลุมไมเกิน 2-5 ฟุต เปนระยะที่คอนขางใกล ในระยะนี้นักกีฬาจะมี ความกดดันมาก โดยเฉพาะในช็อตสําคัญที่ตองพัตตให ลงสถานเดียวไมมีสิทธิ์ใหแกตัว การพัตทแบบนี้เปนการ พั ต ท ที่ ค อ นข า งบี บ หั ว ใจนั ก กอล ฟ ทํ า ให นั ก กอล ฟ มี ความเครียด Lady Tip ฉบับนี้เรามีวิธีฝกซอมเพื่อเอาชนะ

ระยะขาสั่นเปนวิธีฝกสไตลโปรโคชการซอมมีวิธีดังนี้ เริ่ม แรกใช Stick 2 อัน วางขนานเขาหาหลุมเหมือนการล็อก เปา ระยะหางของ Stick ประมาณครึ่งฟุตหรือกวางกวา หัวพัตเตอรนดิ หนอย จากนัน้ ใหทาํ การซอมพัตททาํ ติดตอ กันประมาณ 20-30 ลูก เพือ่ สรางความเคยชินใหกลามเนือ้ การพั ต ต ต อ งทํ า ในลั ก ษณะผ อ นคลายอย า เครียดอยาเกร็งใหพัตตตามความรูสึกจากนั้นใหลองพัตต

โปรอมลกานต ผลชีวิน (โปรโคช) -Asian tour & China tour -อดีตนักกีฬามหาวิทยาลัย Missouri State University

โดยใหเอา Stick ออก พัตตประมาณ 20-30 ลูก จะ สังเกตไดวาตัวเราจะมีความมั่นใจขึ้นรางกายจะไมเกร็ง และในการพัตตครั้งตอไปรางกายจะปรับความรูสึกเอง โดยอัตโนมัติ การซอมเชนนี้จะชวยใหทานนักกอลฟพัตต ระยะขาสั่นไดอยางมั่นใจ

1st issue January 2014 P 47 lady_Rut.indd 1

47 12/25/13 11:14 PM


ภาพ FIVE HEAD / ขอขอบคุณสถานที่ : สนามกอลฟปญญา อินทรา

โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง > Millennium Golf Academy instructor > Certified Teaching Professional

Neutral Golf Grip

ธรรมชาติเปนอยางไร...ก็ปลอยใหเปนแบบนั้น...

ปใหมครับผมขอถือโอกาสอวยพรใหเพื่อนนักกอลฟทุกทานประสบความสุข สวั ส ดี ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอใหสมปรารถนาตลอดทั้งป 2557 นี้นะครับ ทุกทานทราบกันดีอยูแลววาการจับกริพมีทั้งหมด 3 แบบดวยกันคือ 1) แบบ strong golf grip (มือซายคว่ํา) 2) แบบ neutral golf grip (ตามธรรมชาติ) และ 3) แบบ weak golf grip (มือขวาคว่ํา) ปใหมเรามาเริ่มตนดวยการจับกริพแบบที่ผมเรียกวา “Neutral Golf Grip” หรือกริพที่เปนธรรมชาติที่สุดของแตละทาน แลวที่วากริพธรรมชาติคืออะไร วิธีทดสอบ ใหทาํ ดังในภาพเลยครับ (ยืนหนากระจกแบบหันหนาตรงเขาหากระจก) ใหทา นนักกอลฟ ยืนตัวตรง วางมือทัง้ สองขางไวดา นขางของลําตัวปลอยตามสบายแบบธรรมชาติมากทีส่ ดุ นิ้วเหยียดตรง แลวใหทานสังเกตวามือของทานนั้นมีลักษณะอยางไร 1) คว่ํา 2) ตรง หรือ 3) หงาย วิธีที่งายที่สุดในการจับกริพใหธรรมชาติที่สุดคือหลังจากที่ทานยืนตัวตรงมือ ทิ้งดิ่งทั้งสองขางแลวใหทานยื่นแขนซายไปขางหนาตรงกลางตัวแลวพับเอวลงเหมือน

48 P 48_Rut.indd 1

ตองการจะตีลูกแตใหจับกริพแคมือซายมือเดียวกอน แลวดูวาลักษณะมือซายของทาน ที่คว่ําเวลาที่ทานจับกริพเหมือนกับตอนที่ทานยืนตัวตรงหรือไมเชนถามือของทานมี ลักษณะเหมือนแบบที่ 1 คือคว่ําและเห็นตุมมือซายทั้งหมด 2 ตุม เวลาจับกริพจริงก็เห็น ตุมที่มือซาย 2 ตุมเชนกัน ใหรูสึกวามือซายของทานมีลักษณะที่คว่ําและเปนธรรมชาติ อยาไปฝนเชนเดียวกับมือขวาที่จะเขามาสอดประสานกับมือซายโดยใหเสนชีวิตของ มือขวาวางทับอยูบนนิ้วโปงซายกลายเปนหนึ่งเดียวกับกริพและเหล็กที่ทานกําลังใชอยู นั่นเอง นั่นแหละครับคือ Neutral Golf Grip ของทานครับ เพราะฉะนั้ น เวลาจั บ กริ พ อย า ฝ น ธรรมชาติ ข องตนเองถ า มื อ ของท า นมี ลักษณะที่คว่ํามาก กริพก็จะเปนแบบ strong ถามือของทานมีลกั ษณะตรง กริพของทาน ก็จะเปนลักษณะ weak เล็กนอย ถามือของทานหงาย (ซึ่งมีคอนขางนอย) กริพของทาน ก็จะ weak ตามธรรมชาติดังที่เห็นในภาพทั้งสามเลยครับ ดังนั้นถาทานมีลักษณะมือที่ คว่าํ ตรงหรือหงาย การจับกริพก็จะเปนไปตามธรรมชาติของทานนัน่ เองครับ ลองไปเช็ค ดูนะครับวามือของทานมีลักษณะแบบไหนก็จับแบบนั้นเลยครับธรรมชาติที่สุดแลว

www.HotGolfClub.com 12/25/13 8:50 PM


ภาพ FIVEHEAD / สถานที่สนามไดรฟกอลฟ RCA Driving Range

LEVER SYSTEM ตีไกลขึ้นจากการสราง Lag

ม.ล.โอรัส เทวกุล > Teaching Professionnal > โคชทีมชาติไทยชุดซีเกมส 2011

สวั ส ดี ครับทานนักกอลฟและทาน สมาชิก นิตยสาร Hot Golf ทุกทานครับ

แรงดีดหรือ Lag นีเ้ กิดขึน้ ชวงที่ ทานนักกอลฟกําลังทําการดาวน สวิง เปนการสรางมุมของขอ มือชวงกอนทีท่ า นนักกอลฟจะนํา หัวไมเขาสูจ ดุ ปะทะครับ Lag นีเ้ ปน กลไกสําคัญและเปนอีกหนึง่ หลัก การทีจ่ ะชวยทานนักกอลฟในการ สรางความเร็วของหัวไม ณ จุด ทีห่ วั ไมเขาปะทะลูกกอลฟ แลวทํา การฟอลโลทรูวอ อกไป

ขอสวัสดีปใหมอยางเปนทางการเลยนะ ครับ ใน Hot Golf ฉบับนี้ผมขอคุยกับ ทานนักกอลฟ ถึงอีกหนึง่ แรงทีจ่ ะชวยทาน นักกอลฟ ในการสรางสปดของหัวไมของ ทานนักกอลฟได แรงนี้เปนแรงที่สําคัญที่ ท า นไม จํ า เป น ต อ งใช พ ละกํ า ลั ง ในการ สราง เพียงแคหาจังหวะในการทําเทานั้น ครับ แรงนี้คือแรงดีด หรือในหัวขอ คือการสราง Lag แรงดีดหรือ Lag นี้เกิด ขึ้นชวงที่ทานนักกอลฟกําลังทําการดาวน สวิง เปนการสรางมุมของขอมือชวงกอน ที่ทานนักกอลฟจะนําหัวไมเขาสูจุดปะทะ ครับ Lag นี้เปนกลไกสําคัญและเปนอีก หนึง่ หลักการทีจ่ ะชวยทานนักกอลฟในการ สรางความเร็วของหัวไม ณ จุดที่หัวไมเขา ปะทะลูกกอลฟ แลวทําการฟอลโลทรูวอ อก ไปต อ ซึ่ ง แรงดี ด นี้ ไ ม จํ า เป น ต อ งใช พ ลั ง กํ า ลั ง พิ เ ศษในการสร า งครั บ หากท า น ตองการทําเชนนี้ก็เพียงแคอาศัยการสราง จังหวะกอน ลองฝกทํามุมและรักษาขอ มือของทานแลวคอยๆ ทํา คอยๆ รักษา จังหวะการตีแบบที่ฝกซอมใหเกิดบอยๆ การสรางพลังการดีด จะแสดงผลของการ ดี ด และสามารถช ว ยเพิ่ ม ระยะการตี ใ ห ทานนักกอลฟเองครับ หวั ง ว า ทิ ป ส นี้ จ ะช ว ยสร า ง ความเข า ใจให ท า นนั ก กอล ฟ ได บ า งไม มากก็นอย สวัสดีครับ

1stt issue January 2014 P 49_Rut.indd 1

49 12/25/13 8:54 PM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

โปรฐิติพงษ ณ สงขลา > Puttman Academy Instructor > Harold Swash Accredited Instructor (Level 2) > ผูชวยโคชทีมชาติไทย

ความสมดุล 2 #

จากการทดลองใหนักเรียนพัตตระยะ ประมาณ 45 ฟุต โดยไมตั้งไลน แต ให ใช วิธีกะระยะและไลนบนกรีนดวยความรูสึก ผลปรากฏวาการพัตตแบบไมตั้งไลนลูก กอลฟจะวิ่งเขาไปใกลเปาหมายมากกวา การตั้งใจอานไลนและเดินนับระยะ เพียงแค ใหคิดวาพัตตแคเกาะหลุม ผลที่ออกมาดี ถึงขั้นลงหลุมไปเลย แตพอบอกวาใหตั้ง ใจพัตต ใหลง ผลที่ออกมาสวนใหญลูกจะ ไปไมถึงหลุม

สวั ส ดี ครับ เพื่อไมใหเปนการเสียพื้นที่ และเวลา ผมขออนุญาตคุยตอจากฉบับที่แลวเลยก็แลวกันนะครับ ในครั้งที่แลวเราไดพูดถึงความสมดุลทางดานกายภาพไป แลว ในเลมนีข้ อกลาวถึงความสมดุลทางดานความรูส กึ เลย นะครับ ความสมดุลทางดานความรูสึก เรื่องนี้เปนอะไรที่เหมือนจะพูดงายและเขาใจ ไดงายแตในความเปนจริงนั้นมันทําตามไดคอนขางยาก ครับ เพราะประสาทสัมผัสกับความรูสึกมันมักจะขัดแยง กันอยูเ สมอแลวเราจะเชือ่ อะไรดี? จากคําบอกกลาวของกูรู ทั้งหลาย บอกวาจิตใตสํานึกหรือความรูสึกครั้งแรกเปน อะไรที่เชื่อถือได และจากการทดลองให นั ก เรี ย นพั ต ต ร ะยะ ประมาณ 45 ฟุต โดยไมตั้งไลน แตใหใชวิธีกะระยะและ

50 P 50_Rut.indd 1

ไลนบนกรีนดวยความรูสึก ผลปรากฏวาการพัตตแบบไม ตั้งไลนลูกกอลฟจะวิ่งเขาไปใกลเปาหมายมากกวาการ ตั้งใจอานไลนและเดินนับระยะ เพียงแคใหคิดวาพัตตแค เกาะหลุม ผลที่ออกมาดีถึงขั้นลงหลุมไปเลย แตพอบอก วาใหตั้งใจพัตตใหลง ผลที่ออกมาสวนใหญลูกจะไปไมถึง หลุม สาเหตุนา จะมาจากความคาดหวังจนทําใหเกิดความ เครียดและหลุดออกจากสภาวะปจจุบนั จะเห็นไดวา ความ คาดหวังจะเปนตัวทําลายความรูสึก (ฟลลิ่ง) ในการพัตต การสโตรกโดยไรแรงกดดันและความคาดหวังจะทําให เราเขาถึงความรูสึกในเรื่องของการใหนําหนักและการ ใหไลนไดดีกวา ผมอยากใหทานลองฝกดูนะครับ หรือ ทานอาจเคยทําไดมาแลวในการพัตตเก็บโบกี้หรือดับเบิ้ล โบกี้แบบไมคิดอะไรในระยะ 5-10 ฟุต แลวลูกกลับลงไป งายๆ

ไมเชือ่ ก็ตอ งเชือ่ ครับวาความคิดของตัวเราเองจะ สามารถทําพัตตไดทั้งดีและไมดี จิตใจนับเปนเรื่องสําคัญ อยางยิ่งในการเลนกอลฟ บางทานอาจเเยงวาถาอยางนั้น ก็ไมตองซอมก็ได ใชจิตใจอยางเดียวก็ได ตรงนี้ผมขอ แนะนําเลยครับวาถาเราไมมพี น ฐานทีถ่ กู ตอง เราคงจะไม สามารถทีจ่ ะเขาไปถึงจุดทีเ่ รียกวาฟลลิง่ ได ก็คงไมตา งอะไร จากการทีเ่ ราอานหนังสือไมออกแตอยากจะเขียนบทกลอน อะไรประมาณนั้นสรุปงายก็คือความสมดุลทางดานจิตใจ จะเกิดขึ้นก็ไดเมื่อทานนักกอลฟมีเบสิคที่ดีและมีแนวคิด ที่ถูกตองการอยูกับปจจุบันหรือการตั้งใจสโตรกใหถูก ตองตามที่คิดไวกอนเขายืนจรดนั้นจะชวยทําใหทานออก พัตเตอรไดงายขึ้น เราจําเปนตองแยกชวงเวลาใหถูกตอง นัน่ ก็คอื ตอนดูไลนกค็ ดิ ใหถถ่ี ว น พอถึงตอนพัตตกพ็ ตั ตตาม ทีค่ ดิ อยาลังเล ผมเชือ่ วาผลงานของทานจะดีขน้ึ แนๆ ครับ

www.HotGolfClub.com 12/25/13 11:24 PM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

โปรซี ประชาติ ศรี ว โ ิ รจน ว งศ หัวใจของเกมกอลฟ คือ เกมของการบริหารความผิดพลาด ใครจัดการไดดีกวา ชนะ

ทิหนาชกันชิมาบ่ งาโปรฉบั บ นี้ เ ราอาจจะคุ น ๆ งสําหรับโปรประชาติ ศรีวิ-

ผมเปน หมอตรวจโรควงสวิงกอลฟ และ รั ก ษาด ว ยยาที่ เ หมาะกั บ อาการให ห าย โรจนวงศ หรือโปรซี เราลองไปดูมุมมอง เร็วที่สุดและความสุขของการสอนกอลฟ เรื่องการสอนกอลฟที่นาสนใจของโปรกัน ของผมคือการที่ลูกศิษยมาให ผมแกไขวง สวิงใหหายและนําไปใชไดผลทันที ทําให ดูครับ เขามีความสุขในการเลนกอลฟ” Way to Teaching Pro โปรซี เ ริ่ ม รู จั ก กี ฬ ากอล ฟ Teaching Equipment แน น อนว า การเป น นั ก กอล ฟ เพราะต อ งเดิ น ทางและพบปะลู ก ค า ซึ่ ง เลนกอลฟบอยๆ ทําใหตัวเองตองเรียนรู ของแบรนดไนกี้ กอลฟ อุปกรณในถุงจึงเปน กอลฟไปดวย ซึ่งหลังจากที่ไดสัมผัสก็คิด จากแบรนดนี้ทั้งหมด โดยไดรฟเวอรเปน วาเปนอะไรที่นาสนใจและอยากพัฒนาตัว VRS Covert ที่ตีทั้งรุนทัวรและรุนทั่วไป เองใหเกงขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถสอบเปน โดยเป น ไดร ฟ เวอร ที่ ตี ง า ยและให ร ะยะ ทางที่ดีมาก การควบคุมลูกก็ทําไดดี สวน โปรได “ผมเริ่มเลนกอลฟป 2545 เริ่ม ชุดเหล็กเปนชุดเบลดที่ตีเขามือดีมาก ให จากการเลนกอลฟจากหนาที่การงานที่ ความแม น ยํ า สู ง และชุ ด คอมโบที่ ตี ไ ด ตองออกรอบกับลูกคาและเริ่มหลงใหล งายกวาเล็กนอย พัตเตอรที่เลือกใชเปน กีฬากอลฟ เพราะเปนกีฬาที่ตองเอาชนะ Method ที่ใชมาตลอดและใหการพัตตที่ ขีดความสามารถของตัวเอง และมีสมาธิ นุม ลูกวิ่งไดดีมาก ควบคุมอารมณ ตองเอาชนะความกลัว ( ตกนํา้, กลัวตีผิดพลาด) และตองทาทาย Teaching Fault & Fix เทคนิคของโปรซีนั้นเปนเรื่อง ความกลา ที่จะเสี่ยงในสถานการณที่ควร เสี่ยง จึงชอบกีฬานี้เพราะเปนเกม ที่ตอง การสร า งสรรค ก ารเล น ลู ก สั้ น ให ห ลาก ใชทักษะการฝกซอมและที่สําคัญ คือ เกม หลาย และไดประโยชน เปน 3 เทา จาก ของการจัดการอยางแทจริงครับ หลังจาก wedge เดิมที่อยูในถุง โดยการลองฝก นั้นผมก็สนใจปละเอาจริงกับกอลฟมาก ซอมการใช wedge ดวยการ การกําหนด ขึ้นทําใหฝมือพัฒนาและตัดสินใจเทิรน โปรเมื่อป 2549 ครับ Teaching Experience หลังจากตัดสินใจเดินทางสาย กอลฟแลวโปรซีก็เริ่มทํางานที่ตัวเองรัก พร อ มกั บ ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ที่ ยั ง ต อ งดู แ ล พรอมๆ กัน “ผมสอนประจําอยูที่สนาม ไดรฟออลสตารครับควบคูไปกับการเปน ผู จั ด การทั่ ว ไปฝ า ยขายและการตลาด บริษทั พัฒนายนต และเปน NIKE Swoosh (NIKE Golf Brand Ambassader) ดวย ผมวาหัวใจของเกมกอลฟ ในยุคใหม คือ คน 50% + อุปกรณ 50% คนมีการเตรียม ความพรอมดานรางกายและการวางแผน การเลนที่ดีอุปกรณมีความเหมาะสมกับ เรา และมีการฝกซอมจนใชอุปกรณกอลฟ ไดอยางชํานาญการเปนนักกอลฟที่เลน เปน กับนักกอลฟมือดีจะมีความแตกตาง กันขึน้ อยูก บั วา 2 สวนนีใ้ ครผสมผสาน และ ทําไดดีกวากัน ผมไมไดเปนครูสอนกอลฟแต

วิ ถี ข องการพุ ง ออกจากหน า เหล็ ก ให มี ความสูงเปน 3 ระดับคือ สูง กลาง และ ต่ํา โดยเราสามารถกําหนดมุมของขอมือ ซายขณะที่ set up และ การนําหนาเหล็ก เขาปะทะลูกกอลฟในมุมของขอมือที่ที่ แตกตางกันจะทําใหลูกพุงออกจากหนาไม ดวยความสูงที่แตกตางกันเชนสามารถใช wedge 56 องศา ฝกตีใหลูกพุงออกจาก หนาไม ในระดับความสูงของการพุง เปน 3 แบบ ดวยการกําหนดจาก การปรับ เปลี่ยน มุมของหลังมือซายที่จะปะทะลูก

Teaching Program หลักสูตรการสอน Basic, Advance 15,000 บาท วิเคราะห แกไขวงสวิง ชั่วโมงละ 1,500 บาท Contact/Address สนามไดรฟออลสตาร โทร. 085-099-9200 Pracharts@yahoo.com

ที่แตกตางกัน เทานี้ทานก็จะสามารถเลน หัวใจของเกมกอลฟยุคใหมที่ตองเอาชนะ ลูกสั้นดวย wedge 56 องศาได 3 แบบ กันดวยลูกสั้นชั้นเซียนและคุณจะคนพบ แลวซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญที่จะใชปรุง วาเกมกอลฟสนุกกวาที่คุณเคยเลนครับ แตงช็อตลูกสั้นไดหลากหลายแบบซึ่งเปน 1stt issue January 2014

P 51_Rut.indd 1

51 12/25/13 11:25 PM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

ลูกอยู ในเขตอุปสรรคน้ํา

ผูเลนสามารถหยิบลูกขึ้นเพื่อดูวาเปนลูกของตนเองไดหรือไม

“ภาพลักษณเดน เลนกอลฟตามกฎ” โดย จิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ

Director-Tour Operations, Asian Tour ผูตัดสินกอลฟ ประกาศนียบัตรระดับสูงสุดของ R&A และ USGA

ลูกของนักกอลฟไปฝงอยู ในดินซึ่งอยู ในเขตอุปสรรคนํา ทําใหผูเลนไมแน ใจวา เปนลูกของตนเองหรือไม จึงเรียกผู ตัดสิน เพื่อขอหยิบลูกขึ้น เพื่อการระบุวาเปนลูกของตนเอง หรือไมนักกอลฟสามารถทําไดหรือไม หากทําไดมีแนวทางใน การปฏิบัติอยางไร

เป น การตัดสินจากรายการแขงขันรายการใหญลาสุด ที่แขงขันในประเทศไทย คือ การแขงขันรายการ Thailand Golf Championship 2013 ซึ่งแขงขันระหวางวัน ที่ 12-15 ธันวาคม 2556 ณ สนามกอลฟ Amata Spring Country Club จังหวัดชลบุรี คําถาม ลูกของนักกอลฟไปฝงอยูในดินซึ่งอยูในเขต อุปสรรคน้าํ ทําใหผเู ลนไมแนใจวา เปนลูกของตนเองหรือ ไม จึงเรียกผูต ดั สิน เพือ่ ขอหยิบลูกขึน้ เพือ่ การระบุวา เปน ลูกของตนเองหรือไมนักกอลฟสามารถทําไดหรือไม หาก ทําไดมีแนวทางในการปฏิบัติอยางไร

คําตอบ ผูเลนสามารถปฏิบัติได (ตามกฎขอ 12-2) โดย มีแนวทางปฏิบัติ คือ กอนหยิบลูกนั้นผูเลนตองแจงเจตนา ของตนตอฝายตรงขาม (ในกรณีเลนแบบแมทซเพลย) หรือแจงมารคเกอรหรือผูร ว มแขงขันของตน (ในการเลนแบบ สโตรคเพลย) และมารคตําแหนงลูกนัน้ ผูเ ลนอาจหยิบลูก ขึน้ และระบุลกู โดยมีเงือ่ นไขวาใหฝา ยตรงขามของตน มารค เกอร ห รื อ ผู ร ว มแข ง ขั น ได มี โ อกาสดู ก ารหยิ บ ลู ก และ การนําลูกกลับไปวางที่เดิมวาวางถูกตองตรงที่เดิมหรือไม ผูเลนตองไมทําความสะอาดลูกนั้น ยกเวนมีความจําเปน ซึ่งสามารถทําความสะอาดไดเทาที่จําเปน เพียงพอที่จะ ระบุลูกเทานั้น เชน มีโคลนติดอยูรอบลูก จึงเช็ดเพียงเล็ก

มีคําถามเรื่องกฎกอลฟ สามารถสอบถามไดที่ jittisak.tamprasert@asiantour.com

52 P 52_Rut.indd 1

นอยเพื่อเห็นเครื่องหมายที่ทําไว ถาลูกนั้นเปนลูกของผูเลนและผูเลนไมทําตาม ขั้นตอนนี้บางสวนหรือทั้งหมด หรือผูเลนหยิบลูกของตน เพือ่ การระบุลกู โดยไมมเี หตุผลทีด่ ที จ่ี ะปฏิบตั เิ ชนนัน้ ผูเ ลน มีโทษปรับหนึ่งสโตรค ถาลูกที่หยิบขึ้นเปนลูกของผูเลน ผู เลนตองนําลูกกลับไปวางที่เดิม ในกรณีทผ่ี เู ลนเรียกผูต ดั สิน ผูต ดั สินสามารถแจง ใหผูเลนปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน โดยทําหนาที่ แทนมารคเกอรไดเลย อยาลืมนะครับ เมื่อลูกผูเลนอยูในเขตอุปสรรค น้ํา เพื่อปองกันการเลนลูกที่ไมใชลูกของตนเอง ผูเลน สามารถหยิบลูกขึ้นเพื่อระบุวาเปนลูกของตนเองหรือไม โดยปฏิบัติตามรายละเอียดดังกลาว ขางตน พบกันใหม ฉบับตอไปครับ

www.HotGolfClub.com 12/25/13 8:51 PM


P53 AD_Builder_Rut.ai

1

12/25/13

7:05 PM


Sport Science of Golf เรื่อง

: กองบรรณาธิการ

ชวงเวลา 2-3 นาทีกอนเริ่มเลนผูเลนมักจะรูสึกตื่นเตนและเกิด อาการอึดอัด ซึ่งจะสงผลกระทบตอวงสวิง ทําให วงสวิงนั้นไมเปนไปตามที่ตองการ

การยืดเหยียดกลามเนื้อ

ในเวลาจํากัด

กอน

เลนกอลฟทุกครั้งทานนักกอลฟ ควรมีการยืดเหยียดกลามเนื้อประมาณ 10-15 นาที เพือ่ ใหกลามเนือ้ มีการกระตุน การทํางานและตีไดอยางมีประสิทธิภาพ มากขึน้ แตหากมีเหตุใหคณุ ตองรีบเลน คุณ ยังสามารถยืดเหยียดกลามเนื้อในสวนที่ จําเปนไดดวยเวลาที่จํากัด ซึ่งยังคงใหผล เชนเดียวกับการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบ เต็มเวลา ดวยทาตอไปนี้ - ใชเหล็กพาดกลางหลัง เกี่ยว ใหแนบกับหลังดวยขอศอก วางเทาและ

54 P 54_Rut.indd 1

ทาทางเหมือนกําลังจะสวิง แลวหมุนตัว แบบเดียวกับการสวิงเต็มวง ทําซําติดตอ กันประมาณ 1 นาที (หรือจะใชเปนการ พาดไหลก็ได) -ซ อ มวงสวิ ง ด ว ยไม ก อล ฟ ที่ คุ ณ ตั้ ง ใจจะใช ตี ลู ก ช็ อ ตแรกของการ เลน สวิงผานหมุดตั้งลูก หรือ ยอดหญา (สมมุติใหเปนลูกกอลฟ) ประมาณ 4-5 ครั้ง จะชวยใหคุณสามารถตีลูก ลูกแรก ไดถูกตองแมนยําและชวยสรางสมาธิ ฝก สายตา ขอสําคัญคือในขณะสวิง ศีรษะ

ตองนิ่งและสายตาจับอยูที่จุดสมมตินั้น ชวงเวลา 2-3 นาทีกอนเริ่มเลน ผู เ ล น มั ก จะรู สึ ก ตื่ น เต น และเกิ ด อาการ อึดอัด ซึ่งจะสงผลกระทบตอวงสวิง ทําให วงสวิงนั้นไมเปนไปตามที่ตองการ วิธีผอนคลายความตึงเครียด ของอารมณ คือ สูดลมหายใจใหเต็มปอด ชาๆ กลั้นใจไว 1-2 วินาที จากนั้นคอยๆ ผอนลมหายใจออก ทําเชนนี้ 3-4 ครั้ง จะ ทําใหรูสึกดีขึ้น

www.HotGolfClub.com 12/25/13 11:26 PM


The

Health เรื่อง : ณัฐพันธ สงวิรุฬห

วิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะวิตามินเอ ที่มีมาก ในผักผลไม รวมถึงไฟโตเคมิคอล ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระ เสริมสรางภูมิคุมกัน ซึ่งสารเหลานี้ จะทําหนาที่ผลิตและกระจายเม็ดเลือดขาว ไปทั่วรางกาย เพื่อตอตานเชื้อไวรัส

5 วิธี เพิ่มภูมิคุมกัน หาก คนเราอยากจะใชชีวิตโลดโผนโพนทะยานแค ไหน ในทุกชวงชีวติ ไมวา คุณจะอายุเทาไหร สุขภาพคือสิง่ สําคัญทีส่ ดุ ดังคําพูด ‘ความไมมโี รค เปนลาภอันประเสริฐ’ ซึ่งสุขภาพที่ดีนอกจากจะสะทอนแนวทางการดํารงชีวิต ของแตละคนแลว ยังเปนการบงบอกความแข็งแรงของ ภูมิคุมกันของแตละคนไดอีกดวย เรามี 5 วิธีการในการ เพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุมกันกับผูอานมานําเสนอ ดังนี้ รับประทานผักผลไมใหมาก วิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะวิตามินเอ ที่มีมากในผักผลไม รวมถึงไฟโต เคมิคอล ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระเสริมสรางภูมิคุมกัน ซึ่งสารเหลานี้จะทําหนาที่ผลิตและกระจายเม็ดเลือดขาว ไปทั่วรางกาย เพื่อตอตานเชื้อไวรัส และชวยใหเซลลเม็ด เลือดขาว Neutrophils และ Macrophage ซึ่งทําหนาที่ กรองเชื้อแบคทีเรียหรือสิ่งแปลกปลอมทํางานไดอยางมี ประสิทธิภาพ แนะนําใหผูอานรับประทานผักผลไม 5-9 สวน โดยเลือกทานผักผลไมสีตางๆ เพื่อความหลาก หลายของ วิตามิน แรธาตุหรือสารตานอนุมูลอิสระ ที่เรา จะไดรับนั่นเอง ออกกําลังกาย(เสียที) การออกกําลังกาย นั่น หมายถึงการสูญเสียเหงื่อ ไมมากก็นอย ซึ่งเกี่ยวของกับ น้าํ หนักตัวของแตละคน การออกกําลังกายคือการเอาน้าํ หนัก สวนเกินออกไประบบภูมิคุมกันจะทํางานไดเต็มที่ หาก คนเรามีนาํ้ หนักหรือระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด ในระดับปกติ ซึง่ ปจจุบนั โรคภัยจากน้าํ หนักตัวแทบจะกลาย เปนปญหาระดับชาติของคนในสังคมไทยไปแลว รนหา (โปร) ตีน คอนเซ็ปตหลักคือการ วิธี ที่เซลลคุมกันจะสูกับสิ่งแปลกปลอมคือการเพิ่มจํานวน เซลลใหมาก ซึ่งหากบริโภคโปรตีนอยางเพียงพอ รางกาย

จะสามารถผลิตเม็ดเลือดขาว เพื่อมาตอสูกับสิ่งแปลก ปลอมหรือเชื้อโรคจากภายนอกซึ่งเมื่อเขาสูรางกายแลว จะทําใหเกิดตอบสนองทางภูมิคุมกันได นอกจากนี้ ควร หลีกหนีใหไกลจากไขมันเนื้อสัตว เนนโปรตีนที่ไมติดมัน อยาง เนื้อปลา อาหารทะเล เปด ไก (ไมติดหนัง) ไข และถั่วเหลือง อยามองขามไขมัน เลือกรับประทานอาหารที่ มีไขมันชั้นดี ที่ไมอิ่มตัว มีสวนผสมจาก น้ํามันมะกอก ถั่ว อะโวคาโด เมล็ดพืชตางๆ หรือกรดไขมันโอเมกา 3 จากปลาที่มีไขมันสูง เชน แซลมอน หรือปลาซารดีน หลีกเลีย่ งไขมันแปรรูป ซึง่ วางตัวอยูเ กลือ่ นกลาดทองตลาด เชน สินคาเบเกอร, มารการีน หรืออาหารกลุมเนยเทียม เนยขาว ครีมเทียม โดยไขมันแปรรูปเหลานี้จะทําใหเกิด การอักเสบเรื้อรัง และสงผลตอภูมิคุมกันของเราที่ตองไป กําจัดความเสียหายของเซลล เนื้อเยื่อที่อักเสบ แทนที่จะ คอยระวังเชื้อโรคจากภายนอก กินพอดี ความกังวัลเกี่ยวกับแคลอรี ทําให หลายคนเลื อ กวิ ธี ที่ จ ะควบคุ ม คอเลสเตอรอลต า งกั น ออกไป บางคนอดอาหาร ลดน้ําหนัก กลับทําใหระบบ ภูมิคุมกันเสื่อมลงจากการขาดสารอาหาร เชื้อโรคจึงเขา แทรกซึมสูร า งกายไดงา ย แตกม็ อี กี จํานวนมากทีม่ แี คลอรี่ สูงเกินไป ทําใหรางกายผลิตสาร Prostaglandin ซึ่งจะ ไปยับยั้งการผลิต T-Cell ซึ่งเมื่อ T-Cell นอยลง สิ่งแปลก ปลอมตางๆ จะสามารถเขาในรางกายไดงายขึ้น ควร สํารวจปริมาณแคลอรี่ที่ควรไดรับตอวันตามนําหนักตัว ของคุณเอง เพื่อสามารถทําความเขาใจและโปรแกรมวิธี การบริโภคของตัวเองอยางเหมาะสม 1stt issue January 2014

P 55_Rut.indd 1

55 12/25/13 11:26 PM


เรื่อง :Nattaphan ขอมูล : www.lexus.co.th

LEXUS GS 300H ปราดเปรียว ดุดัน ในสไตลสปอรตซีดาน หลั ง จากได รับกระแสตอบรั บที่นาพอใจจากกลุม ลูกคารถสปอรตซีดานเมื่อปที่ผานมา เลกซัสกรุป คาย รถยนตยกั ษใหญแดนอาทิตยอทุ ยั ไดเดินหนาเติมเต็มซีรยี  ไฮบริดคอลเลคชั่นตอเนื่อง ดวยการเปดตัว GS 300h รถ ยนตไฮบริดรุนใหม ที่ผสมผสานกับการออกแบบสปอรต ซีดาน ภายใตแนวคิด “The Power of h” Full Hybridซึ่ งลาสุดไดมาปรากฏตัวใหแฟนคลับชาวไทยไดยลโฉมกัน ไปแลวในงาน Thailand Motor Expo 2013 ที่ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ ตัวถังมีการออกแบบภายใตปรัชญา “L finesse” เนนความปราดเปรียวตามหลักอากาศพลศาสตร ดีไซน ที่มีกระจังหนาแบบ Spindle Grille อันเปนเอกลักษณ เฉพาะของเลกซัสมายาวนาน การออกแบบระบบไฟ LED Daytime Running Lights (DRL) ทรงหัวลูกศร ใหความ รูสึกโฉบเฉี่ยว ดุดัน พรอมจัดระเบียบการไหลของกระแส ลมใหไหลผานอยางราบเรียบ ดวยครีบควบคุมการไหล ของอากาศ Aero Stabilizing Fins ที่บริเวณกระจกมอง ขางและไฟทาย นอกจากนี้ ยั ง รวมถึ ง การติ ด ตั้ ง แผงควบคุ ม อากาศใตทองรถและการออกแบบปลายทอไอเสียให เปนสวนหนึ่งของกันชนหลังเพื่อลดเสียงลมปะทะบริเวณ ตัวรถและใตทองรถเพิ่มเสถียรภาพในการควบคุมรถได

56 P 56 cars_Rut.indd 1

อยางมั่นคงมากขึ้น ห อ งโดยสารภายในของเลกซั ส ได อ อกแบบ ในสไตล ร ถสปอร ต เพิ่ ม วั ส ดุ ต กแต ง ภายในด ว ยขอบ โลหะ โดยยังคงเนนความหรูหราและสะดวกสบายเปนหลัก พรอมดวยระบบแผนที่นําทาง (Lexus Navigation) ที่ แสดงขอมูลการจราจรอัจฉริยะแบบ Real time นอกจากนี้ ยังมีระบบเครื่องเสียงที่ออกแบบเฉพาะหองโดยสารของ เลกซัส Lexus Premium Audio System พรอมลําโพง แบบแยกเสียง 12 ตัว และระบบการควบคุมแบบมัลติฟง ชัน่ Remote Touch Interface (RTI) ที่สามารถควบคุมการ ทํางานของระบบตางๆ ภายในรถอยางงายดายเพียงปลาย นิ้วสัมผัส ระบบขับเคลื่อนของ Lexus GS 300h เปนการ ผสมผสานการทํางานรวมกันของเครื่องยนต 4 สูบแถว เรียง D-4S Dual VVT-i 2.5 ลิตร และมอเตอรไฟฟาอยาง ลงตัว ใหกําลังสูงสุดที่ 223 แรงมา ถายทอดพลังการขับ เคลื่อนผานระบบสงกําลังแบบอัตราทดแปรผันตอเนื่อง E-CVT (Electronically-Continuously Variable Transmission) ทําใหทกุ จังหวะการเปลีย่ นเกียรทาํ ไดไหลลืน่ โดย ใหอัตราเรง 0-100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 9.2 วินาที มี อัตราความสิ้นเปลืองนํามันเฉลี่ยอยูที่ 19.23 กม. /ลิตร

www.HotGolfClub.com 12/25/13 8:52 PM


GOLFER

LIFESTYLE เรื่อง: ณัฐพันธ สงวิรุฬห

Hi-Tech Gadget แกตเจ็ตใหมสงทายปมะเส็ง

Sono martphone GamePad

ปสนใจทยอยเป 2013 ที่เพิ่งผานพนมา ในแวดวงไอทีมี gadget นา ดตัวโชวไอเดียนวัตกรรมลํา้สมัย ดูดเงิน ในกระเปาผูบริโภคใหฟนกันไปถวนหนาเหมือนอยางเคย ฉบับ พ.ศ. ใหมนี้ มี product อะไรคูลๆ มาแนะนําตัว บาง มาดูกัน Sigmo ‘วุนแปลภาษา’ ของโดราเอมอน กําลัง จะไมใชแคจินตนาการในหนังสือการตูนอีกตอไป เมื่อ เทคโนโลยีการแปลภาษาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการรับฟง ภาษาพูด และการพัฒนาภาษาเขียนดวยอุปกรณที่ชื่อวา Sigmo ซึ่งเปนเครื่องที่สามารถ ‘แปลงภาษาพูด’ ออกมา ไดถึง 25 ภาษาทั่วโลกโดยจะตองจับคูภาษาที่เราตองการ แลวโหลดไปเก็บไวในเครื่อง เมื่อเราไดยินภาษาพูด sigmo ก็จะมีการแปลงคําเหลานั้นใหเปนภาษาของเราและ เมื่อเราตองการจะพูดก็เพียงกดแลวพูดใสเครื่องแปลงก็ จะเปลี่ยนเสียงเปนภาษาที่เราตองการได Sono กอนหนานี้หลายคนอาจรูจักระบบตัด เสียงรบกวนภายนอก (Noise Cancelling) ทีม่ อี ยูใ นหูฟง hi-end ซึง่ ชวยใหเราฟงเพลงไดความละเอียด ชัดใกลเคียง

เสียงตนฉบับดวยหลักการเดียวกัน Sono Noise Cancelling คือเครื่องกําจัดเสียงจากภายนอกบาน โดยดักจับ เสียงภายนอกบานผานทางกระจกบาน ซึ่งเสียงที่มา กระทบกระจกจะโดนคลื่นเสียงที่หักลางกันตามเก็บให กลายเปนเสียงเงียบเพียงติด Sono ของคุณไวทก่ี ระจกบาน ที่เราตองการจะลบเสียงนั้นออกไปแลวเปดเครื่อง เพียง เทานี้เราก็จะสามารถรักษาความเปนสวนตัวดวยการ บรรเทาเสียงรบกวนที่ลดลงมาก Smartphone GamePad จอยเกมสําหรับ มือถือแอนดรอยด จากคาย ซัมซุง โดยจอยรุน นีส้ ามารถ ใชงานไดกบั มือถือ Android เวอรชั่น 4.1 ขึ้นไป ใชการ เชื่อมตอแบบ Bluetooth กับมือถือแอนดรอยด นอกจาก นี้ Samsung ยังเพิ่มฟเจอรใหมือถือ Galaxy ที่ใช Android 4.3 ขึ้นไปใหสามารถเชื่อมตอ NFC กับจอยเกม นี้ได โดยจอยเกมนี้ประกอบไปดวยปุมบังคับ 8 ทิศทาง, แทงอนาล็อก 2 แทง, ปุม 4 ปุม และปุมคําสั่ง 2 ปุม บริเวณดานบนของตัวจอย ขณะที่ปุม Play ไดสงวนไวใช

กับมือถือ Galaxy เทานั้น ซึ่ง Samsung ไดเปดตัว app ที่ชื่อวา ‘the Mobile Console app ไวสําหรับหาเกมที่ จอยดังกลาวรองรับ Basis Product เนนสุขภาพถือเปนหนึ่งใน ‘trend’ ระดับเบสิกที่แบรนดตางๆ สนใจลงทุนทําตลาด ดวย และสําหรับเอง Basis ก็เปนนาิกาเพื่อสุขภาพที่ฉีก ตัวเองใหแตกตางจากนาิกาเพื่อสุขภาพทั่วไป คือสวน หนาจอจะสามารถบอกขอมูลใหเราไดทราบทันที ไมตอง เชื่อมตอเขาคอมพิวเตอร หรือสมารทโฟนใดๆ อีก เพียง สวมใสเวลาเราออกกําลังกายหรือใชชีวิตประจําวัน ซึ่ง นาิกาจะทําการเก็บขอมูลการเคลื่อนไหว การเดินทาง ไว เพื่อคํานวณออกมาเปนแคลอรี่ที่เราเสียไปในแตละวัน จากนั้นขอมูลที่ไดจะถูกโปรแกรมทําการดาวนโหลดแอพ พลิเคชั่นบนมือถือเพื่อเปรียบเทียบอัตราเตนของหัวใจ การไหลเวียนโลหิต เพื่อประเมินสุขภาพรางกายของเรา อยางมีประสิทธิภาพ

Sigmo

Basis

1stt issue January 2014 P 57_RUT.indd 1

57 12/25/13 8:49 PM


Resort Cowboy & Adventure World

จุดนัดพบของการพักผอน และการผจญภัย ปาก

ชอง ถือไดวาเปนอีกสถานที่หนึ่งที่นักทองเที่ยว รูจักกันเปนอยางดี เพราะนอกเหนือจากจะเปนเสน ทางผานสูภาคอีสานแลว ยังมีสถานที่ทองเที่ยวตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนธรรมชาติ น้ําตก ไรองุน ฯลฯ และยังมีสถานที่ที่ใหพักผอนมากมายอีกดวย โดยเฉพาะ อยางยิ่งผูที่ชื่นชอบแนว แอดเวนเจอร ดวยแลว โรงแรม ฟาวนเทน ทรี รีสอรท คาวบอย & แอดเวนเจอร เวิรล ปากชอง เปนอีกหนึ่งเปาหมายที่ทุกคนหมายปอง เพราะที่ โรงแรมฟาวนเทน ทรี รีสอรท คาวบอย & แอดเวนเจอร เวิรล ผูที่พักผอนจะไดสัมผัส กับสัมผัสประสบการณใหม สนุกสนานทาทายไปกับ กิจกรรมผจญภัย ที่มีใหสัมผัสมากกวามากมายกวา 15 ชนิด ไมวาจะเปนรถเอทีวี โกคารท ยิงธนู Waterball เพนทบอล ผจญภัยทางน้ํา หรือจะเปนเครื่องเลนใหม

58 P 58-59_Rut.indd 2

www.HotGolfClub.com 12/25/13 11:31 PM


เรื่อง : พงษศักดิ์ วอทอง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ลาสุดอยาง MAXSPIDER เครื่องเลนทางน้ํารูปแบบใหม ก็มีไวใหมาสัมผัสรสชาติของการผจญภัย สวนทางดานหองพัก ฟาวนเทน ทรี รีสอรท ก็มีใหเลือกมากมายบนพื้นที่กวา 600 ไร สามารถพัก ผอน ทามกลางธรรมชาติริมทะเลสาบ และแมกไมนานา พันธุ หลากหลายรูปแบบ ทั้งโซนโรงแรม Suprerior Room, โซนบังกะโล Garden Home, โซนคาวบอย Cowboy Room, โซนกระโจม Tipi Room หรือจะเปน โซนซาฟารี Safari Zone ที่จะเนรมิตคุณเปนชาวเมือง คาวบอย ซึ่งสามารถรองรับไดมากกวา 1,000 คน ทั้ง แบบครอบครัว จัดกิจกรรมสังสรรค ประชุมสัมมนา วอรคแรลลี่ คาวบอยไนทปารตี้ ซึ่งนอกเหนือจากหองพักสไตลคาวบอย และ กิจกรรมแบบ แอดเวนเจอร ที่ทานจะไดสัมผัสแลว ดวย สถานที่ตั้งของโรงแรม ยังอยูใกลกับสถานที่ทองเที่ยว ของปากชองมากมาย ไมวาจะเปน อุทยานแหงชาติเขา ใหญ เขื่อนลําตะคอง วัดหลวงพอโต หมูบานดานเกวียน นําตกมวกเหล็ก ฯลฯ รับรองไดวาจะเปนวันหยุดพักผอน ทที่นาประทับใจอีกแหงหนึ่งเลยครับ ดวยระยะทางเพียง 1165 กม. จากกรุงเทพ ใชเวลาเพียง 2 ชั่วโมงเทานั้น ททานก็จะไดสัมผัสกับความสุขของการพักผอน และการ ผผจญภัยในรูปแบบคาวบอย 16 หมู 7 ถ.นิคมลําตะคอง ต.ขนงพระ อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 044-993794-5, 087-8008158-9 Fax 044-993797 Website: www.fountaintreeresort.com

สมาชิก Hot Golf รับสวนลด 10%

พิเศษสําหรับลูกคา Hot Golf เมื่อใชบริการ - เขาพักหองสุพีเรีย หรือ คาวบอย - สวนลดกิจกรรมทุกชนิด

ตั้งแต วันที่ 1 ธันวาคม 2556- วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1st issue January 2014 P 58-59_Rut.indd 3

59 12/25/13 11:31 PM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

1.ผูบริหารจากแคสโก กอลฟ รวมเปน เกียรติมอบรางวัลใหกับผูชนะเลิศในไฟลท ตางๆ ในการแขงขันกอลฟ Kasco Cup 2013 ณ สนามกอลฟเขื่อนอุบลรัตน ขอนแกนเมื่อเดือนที่ผานมา

2.ทีมวิศวะจุฬารวมพลังควาแชมปในการ แขงขัน “กอลฟประเพณี 5 เกียร ครั้ง ที่ 17” ณ สนามกอลฟราชคราม กอลฟ คลับ ที่ผานมา

3.บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร ฟูดส จํากัด จัดการแขงขันกอลฟการกุศล “เชื่อมสัมพันธ-แบงปนสังคม” ครั้งที่ 12/2556 ณ สนามกอลฟบางปะกง ริ เวอรไซด คันทรี คลับ จ.ฉะเชิงเทรา

4.คุณวิวัฒน เลิศวัฒนศักดิ์ ผูอํานวย การฝายขาย บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด และโปรสุกรี ออนฉํา ผูจัดการ แขงขันรวมแจกรางวัลและแสดงความยินดี กับนักกอลฟอาชีพอาวุโสที่รวมแขงขันริ โก ซีเนียร กอลฟ ชาลเลนจ แชมเปยนชิพ 2013 ครั้งที่ 3 ณ สนามเดอะไพนกอลฟ 5.วรรัตย จรูญสมิทธิ์ Marketing Director บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด ในนามผลิตภัณฑ “Blend 285 Signature” พานักกอลฟผูโชคดีบินไปตี กอลฟ ณ สนามกอลฟมิชชั่นฮิลสและดรา กอน เลค กอลฟคลับ ประเทศจีน

6.คุณณฐินี สุตน ผูชวยผูจัดการฝาย ประชาสัมพันธและการตลาด สนามพัฒนา กอลฟ คลับแอนดรีสอรท มอบกระเชา เนื่องในวันปใหม ใหกับหนังสือฮ็อท กอลฟ โดยมีวัฒนพงษ พรรณา หัวหนากอง บรรณาธิการ เปนผูรับ ณ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

1 I#N?'ScIF=N&PIA; ;5P'7))NIP53?N ?L>I#?Q5CMAZA F>N= M53?Q AM6 'M==P3?Q5CMAZA

1 I#N?N>F=N&PIA; FT<N:@ECP50Z'I?7N? Z:?F'PZ0 53AOAUN ZNZQ>C M53?Qb AM6?I>MAZ$=F'P1Qc

N>3Qb0P5<UZa1‡‡^?  FN=N?2=I#ZGa5CPC3LZAˆGN0 ?N N^= [:# ?T #3P:…Ž‚†Š‰‚ŠŽˆ…†‚ŽŽ‚ŠŽˆ

60 P 60_Rut.indd 1

ขาวความเคลื่อนไหวในวงการกอลฟบานเราเปนอยางไรกัน บาง เริม่ กันทีค่ วามพรอมของการแขงขันกอลฟคิงส คัพ ในชวงกลาง เดือนนี้ มีโอกาสไดไปชมสนามแขงขันที่แบล็คเมาเทน ตองบอก วาสวยงามและใกลที่จะสมบูรณเต็มที่พอถึงวันแขงขันคงเรียบรอย ทั้งหมดครับ กอลฟรายการนี้เปนอีกหนึ่งรายการที่นาชมเปนอยางยิ่ง ควันหลงจากศึกไทยแลนด กอลฟ แชมเปยนชิพที่ผานมา นัก กอลฟดังๆ ของโลกเรียกวาไมมีใครถือตัวและใหความสนิทสนมกับ แฟนๆ เปนอยางมากโดยเฉพาะนักขาวสาวๆ สายกอลฟไดเก็บภาพ ประทับใจกันเพียบชนิดถึงตัวกันเลยทีเดียว แบบนี้เอาใจแฟนกอลฟ กันไปเต็มๆ ครับ ศึ ก ลิ โ พกอล ฟ ที ม ผ า นไปในเดื อ นที่ ผ า นมาที่ โ บนั น ซ า เขา ใหญ สนามตอไปนั้นเตรียมยกพลขึ้นเหนือไปที่ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม นักกอลฟทีมใดสนใจอยากโชววงสวิงก็เชิญสมัครแขงขัน กันไดที่ 080-802-3444,080-802-3555 อากาศหนาวแบบนี้ไมควร พลาดครับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด ในนามผลิตภัณฑ “Blend 285 Signature” ที่ไดนํานักกอลฟผูโชคดีจากการแขงขัน “Blend 285 Signature Golf Party” บินไปตีกอลฟที่จีนมาแลว สวนนักกอลฟคนไหนที่สนใจอยากสัมผัสประสบการณแบบนี้บาง สามารถอัพเดทรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมครั้งตอไปของ Blend 285 Signature “ชีวิต … ดูดีไดในแบบคุณ” ที่ www.facebook.com/blenddestination ฝากมาจากจีเอ็มเจีย๊ บ ปตกิ านต พวงรอด ผูจ ดั การทัว่ ไป แจง ข า วดี กั บ ของขวั ญ ป ใ หม จ ากสนามบางปะกงริ เ วอร ไ ซด คั น ทรี คลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอมอบบัตร Pacific Blue II บัตรที่จะให สิทธิประโยชนมาก เกินความคาดหมาย เพียง 2,900 บาทเทานั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 038-500-500 ชวงฤดูหนาวนี้เริ่มเขาเทศกาลกอลฟของเขาใหญแลว อากาศ ดีมากเย็นสบายตลอดทั้งวัน แรนโช ชาญวีร รีสอรต แอนด คัน ทรีคลับฝากแจงบรรดาคอกอลฟวาหามพลาดเด็ดขาดชวงนี้สนาม สมบูรณเต็มที่ “โปรตน” เลอสรรค โลหชลิตานนท กระซิบมาวาวัน ธรรมดาจัดแพคเก็จเอาคอกอลฟ Play Stay หองพักคืนละ 6,420.บาท พัก 2 คน พรอมอาหาร จัดกรีนฟและรถกอลฟให 2 วันไม จํากัดรอบ เปนขวัญปใหม สนใจจองดวน 088-375-4466 หรือ 044756-210 ถึง 3 สนามไดรฟเสรียานฝงธนตอนนี้เริ่มลงลูกกอลฟใหมใหซอม กันแลว ใครอยากไดฟลลิ่งดีๆ ตีไดเหมือนจริงก็เชิญกันไดครับ คุณ ธงชัย โชติจุฬางกูร ฝากประชาสัมพันธมา

NEXT PREVIEW.

Signature Hole : ทดสอบสนามกอลฟ สวยแถบโคราช พานอรามา กอลฟ คลับ Putting solution : เทคนิคการพัตตดีๆ จากโปรกอลฟ ฐิติพงษ Rules : กฎ กติกา กอลฟที่ทุกทานควร ทราบกอนการแขงขัน Restaurant : พาไปชิมอาหารในราน บรรยากาศดีๆ รับลมหนาว

WORLD SPLENDOUR HOLIDAYS LTD. Tour License ense No.11/014

¤Òi•Ö‡}Қoƒ‹˜¤

¦‡m¥j¬qj–Ž×ˆm ‚j–Ž×ˆŒ–ƒ /QNLNSHNM“„Œpt~ž®m¡‚”Šp Œ›m› ƒ›€/QNLNSHNMŸpŠž‚›–‹¢Óm ‚¦Š”Ô–p–žjm ‚ ¥ŽÓ‚j–Ž×ˆš‚ŒŒŠ}›¦Š–žj”Ž¡Šš‚”‹¡}¥“ž‹¥‡­Šƒ›€~Ӗ”Ž¡Š 2SNMD%NQDRSm¡‚”Šp“‚›Šj–Ž×ˆ”Ž¡Šj–Ž×ˆ¨‚„Λ”‚“–ƒ›ŠŒ›m›©}Ô

Šssš­‚—ŽŽ×¥t‚¥q®‚ ƒ›€ ƒ‚~š‚–‚§}‚ž¥tž‹¥Œ­Š€ž­ ƒ›€ŒŠmӛ¥Œ –“pmק„Œ× ƒ‚~š‚

‡šjƒ‚~špŽ›j¢‚¥ŽÓ‚Œ–ƒ“‚›Š

/@BJ@FD5HDSM@Lš‚m ‚'@MNH ƒ›€  2@HFNM ƒ›€ #@M@MF ƒ›€ qš}©„~žj–Ž×ˆ©}Ԁš­§ŽjŒŠ€š®p€ž­/DAAKD!D@BG 42 2S MCQDVR 

2BNSK@MCq–p¥Ž›3 .EE©}Ô

qš}OQHU@SD€šŒ×jŒ¡Õ„mŒ–ƒmŒš©„¥€ž­‹†Œš­p¥‘’¥‹–ŒŠš‚–špj’”Œ – “¦m‚}¥‚¥ž‹”Œ –INHMFQNTOSNTQR©„„Œ™¥€‘~ӛp« §€Œq–p€ž­     ”Œ ––ž¥ŠŽ×O@QHBGNSDVNQKCROKDMCNTQ BN SG

¥Œ›¥„Û‚‘¢‚‹×t ®– k›‹“Š›sjj–Ž×ˆ “Š›sjŒ›m›‡¥‘’¥Š –p¥–jšp‚Ô–‹ ŽœŽ¢jj›

“–ƒ›Š©}Ԁž­  }¢Œ›‹Ž™¥–ž‹}Œ›m›t ®– k›‹“Š›sj¦Ž™¦‡m¥j¬q~ӛp«

€ž­VVV VNQKCROKDMCNTQ BN SG

www.HotGolfClub.com 12/25/13 8:53 PM


1 2 1

2 BMW Golf Cup National Final 2013

Chang-Isuzu Amateur Championship 2013

ผานไปเปนที่เรียบรอยกับการแขงขัน BMW Golf Cup National Final 2013 ที่จัดขึ้น ในชวงปลายปที่ผานมา ณ สนามกอลฟ เดอะบันยัน กอลฟ คลับ หัวหิน และก็ได 3 สุดยอดนักกอลฟสมัครเลน จากผูเขารวมแขงขันในรายการนี้ทั้งหมด 2,304 ทานจาก ทั่วประเทศ เพื่อเปนตัวแทนจากประเทศไทย ไปรวมการแขงขัน BMW Golf Cup International World Final 2013 ที่สนามกอลฟบลู แคนยอน คันทรี คลับ จ. ภูเก็ต ใน เดือนมีนาคม 2557 นี้ตอไป โดยครั้งนี้ไดรับเกียรติจากคุณแมทธิอัส พฟาลซ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ไทยแลนด รวมแขงขันและมอบรางวัลใหกับนักกอลฟที่ชนะเลิศ

การแขงขันกอลฟรายการ Chang-Isuzu Amateur Championship 2013 Presented By SARA ทีเ่ ดินทางมาถึงรอบคัดเลือกที่ 18 ณ สนามแรนโช ชาญวีร แอนด คันทรี คลับที่ ผานมา ทามกลางบรรยากาศชวงปลายฝนตนหนาวโดยมีนกั กอลฟเขารวมแขงขันกันอยาง คับคัง่ เชนเดิม คัดเลือกผูช นะเลิศเขาเปนตัวแทนไปเลนรอบชิงชนะเลิศทีส่ นามโภคีธรา คัน ทรี คลับ กัมพูชา ซึง่ ก็ไดเปนทีเ่ รียบรอยแลว โดยการแขงขันครัง้ นีไ้ ดรบั เกียรติจาก คุณ วิบลู ย รัตนาภรณวงศ ทานนายอําเภอปากชอง รวมมอบรางวัลใหผนู ะเลิศอีกดวย

1.คุณแมทธิอสั พฟาลซ ประธานบีเอ็มดับเบิลยู กรุป ไทยแลนด ถายภาพหมูเ ปนทีร่ ะลึก 2.โฉมหนาผูช นะเลิศทัง้ 3 ไฟลท

1.นักกอลฟรวมถายภาพกับคุณวิบลู ย รัตนาภรณวงศและคุณปตวิ ตั ติ์ ปฐนฐานันท ผูช ว ยผูจ ดั การทัว่ ไป ของสนาม แรนโชฯ , 2.คุณวิบลู ย รัตนาภรณวงศ ทานนายอําเภอปากชอง มอบรางวัลลัคกี้ ดรอว

2

1 1

2 อีซูซุยกกวนชวนฉลองแชมป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด จัดทริปฉลองแชมปออฟเดอะแชมปพาผูชนะและผู โชคดีรวมทั้งสื่อมวลชนจากการแขงขันกอลฟ “อีซูซุไทยแลนดมาสเตอร 2013” ที่ผาน มาเดินทางลัดฟาไปาเยือนเมืองลุงโฮหกับรางวัลแพ็คเกจ หวดวงสวิงกลางลมหนาว ณ สนามกอลฟบนเกาะระดับหรู “Kings’ Island Golf Resort” พรอมเที่ยวชมเมือง ฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมี มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด รวมเดินทางไปในครั้งนี้ดวย 1.ผูบริหารและแชมปในรายการรวมถายภาพกอนออกรอบ 2.การแสดงสวยๆ ของสาวๆ เวียดนามในชวงงานเลี้ยง

กรังดปรีซ กอลฟ คลับ ตอนรับสื่อมวลชน สนามกอลฟกรังดปรีซ กอลฟ คลับ อ.บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา ประธานกรรมการ สนามกอลฟ กรังดปรีซ กอลฟ คลับ เปดสนาม ตอนรับสื่อมวลชนที่มารวมทดสอบสนามกอลฟแหงใหมที่เปดตัวอยางเปนทางการไป แลวเมื่อเดือน ตุลาคม โดยสนามกอลฟ กรังดปรีซ กอลฟ คลับ ถือไดวาเปนสนาม กอลฟ 18 หลุมมาตรฐานแหงใหม ที่มีความโดเดนทั้ง ความสวยงามในทุกๆ แทนที ออฟ ที่สามารถมองเห็นวิวได 360 องศา 1.ทีมสือ่ มวลชนรวมถายภาพกับดร.ปราจิน เอีย่ มลําเนา 2.ดร.ปราจิน เอีย่ มลําเนา ประธานกรรมการ สนามกอลฟ กรังดปรีซ กอลฟ คลับ

1stt issue January 2014 P 61_Rut.indd 1

61 12/25/13 8:52 PM


“จิตติ” ควาแชมปพรอมรับวีออส

ศึก “โตโยตา พีจีเอ ไทยแลนด ชาลเลนจ” สนามสุดทาย การ

แขงขันกอลฟอาชีพพีจีเอ ไทยแลนด ชาลเลนจ 2013 ครั้งที่ 12 รายการ “โตโยตา พีจีเอ ไทยแลนด ชาล เลนจ สนามที่ 7” รอบทัวรนาเมนท ณ สนามกอลฟศูนย พัฒนากีฬากองทัพบก บางเขน ชิงเงินรางวัลรวม 5 แสน บาทรายการนี้จัดขึ้นภายใตการสนับสนุนของการกีฬา แหงประเทศไทย บริษัทโตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด, สนามกอลฟซันไรส ลากูน, แคสโก, เสือ้ ผา ฟนกิ ซ, แคทเทเลคอม, Auto Power Golf, กอลฟแชนแนล และ CTH เปดโอกาสใหนักกอลฟที่มีแรงกิ้งในไทยแลนดพีจีเอ ทัวรอันดับ 61 เปนตนไป เขารวมแขงขันเพื่อพัฒนาฝมือ และลุน เขาไปเลนรายการใหญใน “พีจเี อ ไทยแลนด ทัวร” ของสมาคมฯ ในสนามสุดทายทางบริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ยังมอบโบนัสเปนรถยนต โตโยตา วีออส มูลคา 734,000 บาท ใหกับนักกอลฟในแรงกิ้งของ สมาคมฯ ที่ทําผลจบอันดับดีที่สุดในรายการนี้ (ดูอันดับ แขงขัน ไมเกี่ยวกับเงินสะสม) หลังจบรอบสุดทายของการแขงขัน (3 ธ.ค. 56) ผลปรากฏวา “โปรยิม” จิตติ ศรีธนพล โปรวัย 25 ป บัณฑิตจากรั้วมหิดลที่จบวันแรกดวยการนําอันดับ 2 รวม อยูถึง 3 สโตรค ยังคงโชวฟอรมไดดีเก็บเพิ่ม 4 อันเดอร

พาร 68 จาก 6 เบอรดี้ เสีย 2 โบกี้ จบทัวรนาเมนดวย การควาแชมปที่ 11 อันเดอรพาร 133 รับเงินรางวัล ไป 65,000 บาท พรอมกับ รถยนต โตโยตา วีออส มูลคา 734,000 บาท เปนรางวัลโบนัสอีกหนึ่งคัน ทิ้ง หาง สมศักดิ์ ขาวประทุม ที่ควาอันดับ 1 ในรอบคัดเลือก รายการนี้ ถึง 3 สโตรค แชมปคนใหมกลาววา “ดีใจมากครับทีค่ วาแชมป รายการแรกในการเลนอาชีพไดสําเร็จหลังจากเทิรนโปร มาได 2 ป ไมคิดวา จะทําไดเหมือนกันเพราะ 3 เดือน กอนหนานี้ ทําผลงานไดไมดี พึ่งจะมาเลนดีในสนามที่ ผานมาวันนี้เลนไดตามแผนที่วางไวหลังจากที่เมื่อวานขึ้น เปนผูนํา วันนี้พยายามเลนใหปลอดภัยที่สุด และก็พัตต

ไดดีทั้ง 2 วัน รางวัลในรายการนี้ถือวาเปนรางวัลที่ใหญ ที่สุดของผมตั้งแตเลนกอลฟมาสวนผลงานในปนี้ของผม ถือวาพอใจมากแตปหนาคงตองทํารางกายใหแข็งแรง กวานี้ เพื่อจะไดทําผลงานใหดีขึ้นไปอีก” ทัง้ นีน้ ายชยพัทธ สุนายนตร นายกสมาคมกอลฟ อาชีพในประเทศ กลาวสงทายวา “สําหรับการแขงขันใน ระดับชาลเลนจน้ี สมาคมตัง้ ใจใหเปนทัวรนาเมนททพ่ี ฒั นา ฝมอื ใหกบั นักกอลฟมากขึน้ ซึง่ ก็ถอื วาประสบความสําเร็จ สํ า หรั บ การแข ง ขั น ในป ห น า สมาคมก็ จ ะเพิ่ ม จํ า นวน แมทชใหมากเพื่อพัฒนาวงกอลฟอาชีพใหดีขึ้น และก็ขอ แสดงความยินดีกับนักกอลฟที่ประสบความสําเร็จในปนี้ ดวยครับ”

สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย ขาวสมาคมประจําฉบับตอนรับ พ.ศ. 2557 นี้ ขอเริ่มกันที่สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย ที่ไดสงนักกอลฟตัวแทนทีมชาติไทยเขาทําการแขงขัน การแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 27 ที่ประเทศ พมา ณ สนามกอลฟรอยัล เมียนมาร กรุง เนปดอร เมืองหลวงแหงใหม งานนี้ สมาคมฯ หวัง 2-3 เหรียญทอง ทีมขาวฮอทกอลฟ มองแลวทีมชายไทย ถาไมพาดตกมาตายงายๆ นาจะควาได ทั้ง 2 ทอง เผลอ บุคคลชายเราอาจจะแยงเหรียญกันงายซะดวยซํา สวนทีมหญิงเราอาจะตองลุนกันจนถึงหลุมสุดทาย เพราะแตละทีมลวนแข็งแกรงทั้งนั้น แตก็ใหจับตา นองออม สุภมาศ แสงจันทร มือ 1 ทีมหญิงจะเปนตัวความหวังของ ทีมไทย ชุดใหญไปแขงซีเกมส แตสมาคมก็สงนักกอลฟเยาวชนเขารวมการแขงขัน กอลฟรายการ “เอเชีย-แปซิฟก อเมเจอร จูเนียร กอลฟ แชมเปยนชิพ 2013” ที่สนามรอยัล กัลกัตตา กอลฟคลับ ประเทศอินเดีย เปนการแขงขัน กอลฟเยาวชนรายการที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ซึ่ง “อารต สุรดิษ ยงคเจริญชัย ดีกรีแชมป สิงห ไทยแลนด อเมเจอร โอเพน และ สิงห ไทยแลนด จุเนียรเวิลด 2103 ที่ลงแขงขันในคลาสบีชาย ทําสกอรรวมสี่วัน 1 อันเดอรพาร 287 ควาแชมปถวยใหญโอเวอรออล ชาย ทิ้งหางอันดับที่สอง มานู แกนดาส และวิราช มาดัปปา จากอินเดีย ขาดลอย ถึง 6 สโตรก พรอมยังควาแชมปกรอสสกอรคลาสบีชาย กรอสสกอรอีก 1 รางวัล สวนแชมปอื่นๆของทีมเยาวชนไทย มีดังนี้ ณัชพล เอกเสน แชมปเน็ตสกอรคลาสเอชาย, อรกนก สรอยสุวรรณ แชมปกรอสสกอรคลาสซีหญิง, อัญมณี วงศอรุณ แชมปเน็ตสกอรคลาสซีหญิง

สมาคมกอลฟอาชีพฯ สมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย ภายใตการบริหารงาน ของ โปรหลุยส ชยพัทธ สุนายนตร นายกสมาคมฯ เดินหนาพัฒนาวงการกอลฟอาชีพอยางตอเนื่องดวยการเพิ่ม ทัวรนเมน ทสําหรับทิชชิ่งโปร ทั่วประเทศใหประลองฝมือกัน ในการแขงขัน ( TDT ) TOYOTA Teaching Development Tour ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท ซึ่งจะทําการแขงขันกันระหวาง วันที่ 6-7 มกราคม 2557 ณ สนามกอลฟธูปเตมีย ทิชชิ่งโปรคนไหนสนใจสมัครเขาทําการแขงขันไดที่ สมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย

สมาคมกอลฟอาชีพสตรี

ขอแสดงความยินดีและปรบมือดังๆ ใหกับโปรแหวน พรอนงค เพชรลํา้ ที่ไปโชวฟอรม ควาแชมป การแขงขันกอลฟ ระดับ เลดี้ส ยูโรเปยนทัวร รายการ โอเมกา ดูไบ เลดี้ส มาสเตอร ที่ชิงเงินรางวัลสูงถึง 5 แสนเหรียญสหรัฐฯ โดยโปรแหวนทําแตมไลตาม สเตซี่ ลูอิส ยอดโปร หมายเลข 3 ของโลก จนกระทั่งมาแซงควาแชมปไดสําเร็จในหลุมสุดทาย สงทายปดฤดูกาล 2013 ไดอยางยิ่งใหญ พรอมรับเงินรางวัลไปกวา 3 ลานบาทเศษ และขยับอันดับโลกไปอยูที่ 36 ของโลกลาสุด

62 P 62_Rut.indd 1

www.HotGolfClub.com 12/25/13 11:33 PM


P 63 AEC THAI_Rut.ai

1

12/25/13

7:19 PM


AD BRidgestone.indd 1

12/25/13 10:11 PM


SUBSCRIPTION

Gene Sarazen ยีในยุนค ซาราเซ น คือหนึง่ ในนักกอลฟทีย่ อดเยีย่ มทีส่ ดุ 1920 และ 1930 หลังจากที่ประสบความ สําเร็จมากมายเขาเริ่มตนจากการเปนแคดดี้ในวัย เด็กและเรียนรูการตีกอลฟดวยตัวเองจนพัฒนาฝมือ มาเรื่อยๆ จากการฝกซอมอยางหนัก จนกาวขึ้นมา เปนนักกอลฟระดับอาชีพ ซาราเซนควาแชมปแรกในฐานะนักกอลฟ อาชีพตอนอายุ 19 ป และหลังจากนั้นความสําเร็จ ก็ตามมาสเรื่อยๆ ซึ่งหลังลงแขงขันตลอดการเลน อาชีพเขาควาแชมปมากกวาไป 39 รายการ นอกจากนี้ ยั ง เป น นั ก กอล ฟ คนแรกที่ สามารถคว า แชมป ร ายการเมเจอร ไ ด ค รบทั้ ง 4

ISSUE 226

11-15 JANUARY 2014 สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป 24 ฉบับ ราคา 1,200 บาท

พิเศษเหลือ 1,090 บาท รับลูกกอลฟ PRECEPT FUEL 1 โหล มูลคา 550 บ.

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป 48 ฉบับ ราคา 2,400 บาท

พิ เศษเหลือ 2,000 บาท รับลูกกอลฟ PERCEPT FUEL 1 โหล มูลคา 550 บ. + กระเปาเสื้อผา Hot Golf มูลคา 2,000 บ.

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมที่ฝายสมาชิก : คุณอุกฤษฎ โทร 02-717-2477 ตอ 169 หรือ 086-340-0091

ชําระดวยบัตรเครดิตกสิกรไทย รับหนังสือเพิ่ม 2 ฉบับ ชื่อ-สกุล (ไทย) ..................................................................................................................................................................... ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) .............................................................................................................................................................. เพศ...................................อายุ............................................วัน เดือน ป เกิด............................................................................ ที่อยู............................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

รายการ หลังจากไดแชมปเดอะ มาสเตอรส, แชมป ยูเอส โอเพน 2 ครั้ง (ป1922,1932) พี่จีเอ แชมเปยน ชิพ 3 ครั้ง (ป 1922,1923,1933) และบริทิช โอเพน ในป 1932 และยังควารางวุลนักกีฬายอดเยี่ยมของ AP มาครองไดในป 1932 อีกดวย ช็อตที่อยูในความทรงจําของใครหลายๆ คนนั่นก็คือการทําดับเบิล อีเกิล ในการเลนที่หลุม 15 พาร 5 สนามมออกัสตา ดวยหัวไม 4 และสามา รถควาวแชมปเดอะ มาสเตอรสมาครองไดและในป 1974 เขาก็ไดรับเลือกใหเขาสูหอเกียรติยศ เขาเสีย ชีวิตลงในป 1999 ดวยวัย 97 ป

.................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท...............................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................. E-Mail……………………………………………………........................................................................................................................... สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป (24 เลม) ราคา 1,090 บาท สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป (48 เลม) ราคา 2,000 บาท โปรโมชั่นจากฉบับที่...............................................................เริ่มจัดสงฉบับที่............................................................................ ชําระเงินโดย เงินสด

สั่งจายในนาม บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-7-22396-9

ธนาณัติสั่งจาย ปณ.สวนหลวง 10253 ธนาณัติเลขที่.................................................................................................. เช็คขีดครอมธนาคาร.............................................สาขา...........................................เลขที่เช็ค............................................

ยีน ซาราเซน สามารถทําโฮล อิน วันไดในการแขงขัน กอลฟ บริทิช โอเพนเมื่อป 1973 ซึ่งขณะนั้นเขาอายุ 71 ป และยังเปนคนที่คิดคนแซนด เวดจ ขึ้นมาในปที่ เขาควาแชมปยูเอส โอเพนเมื่อ 1922 ซึ่งเขาเรียกวา แซนด ไอรอน

ลงวันที่.................................................................................. ( กรณีตางเช็คจังหวัดบวกคาธรรมเนียมเรียกเก็บ 10 บาท ) บัตรเครดิต ประเภทบัตร

วีซา

มาสเตอรการด / ธนาคาร.................................................................

หมายเลขบัตรเครดิต.......................................................................................วันหมดอายุ....................................................... ลายมือชื่อผูถือบัตร.................................................................................................................................................................. หมายเหตุ: กรุณาแฟกซสําเนาการโอนเงินมาที่ 02-318 4758 หรือ 02-717 2466 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู จัดสงหนังสือกรุณาแจงลวงหนา 1 เดือน /ของสมนาคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

www.HotGolfClub.com S1_Rut.indd 1

Special Section

1

12/25/13 10:06 PM


ad uniland_Rut.ai

1

12/25/13

10:30 PM


S3 AD LAKESIDE.ai

1

12/25/13

6:32 PM


เรื่อง : พงษศักดิ์ วอทอง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

“โปรแหวน” ควาแชมป “โอเมกา” PGA Tour Hyundia Tournament of Championship 3-6 Jan, Kapalua Resort ZThe Plantation Couse, Kualua, Hawaii. Purse: $5,700,000 Winning Share: $1,140,000 FedExCup Points: 500 Winner 2013: Dustin Johnson Sony Open in Hawaii 9–12 Jan, Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii. Purse: $5,600,000 Winning Share: $1,008,000.00 Winner 2013: Russell Henley Humana Challenge 13-19 Jan, PGA West; La Quinta CC, La Quinta, Calif. Purse: $5,700,000 Winning Share: $1,026,000 FedExCup Points: 500 Winner 2013: Brian Gay European Tour Volvo Golf Championship 9-12 Jan, Durban CC, Durban, SA. Winner 2013: OOSTHUIZEN Louis

ผาน

พนไปอีกปแลวนะครับ เขาสูปใหม 2557 ในชวงปที่ผานมา วงการกอลฟเราก็มี เรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนเกี่ยวกับการแขงขันทั้งในและตางประเทศ ความ ทรงจําและความประทับใจตางๆ เกี่ยวกับนักกอลฟไมวาจะเปนเรื่อง การประกาศ เทิ รนโปรของลิเดีย โค การควาแชมปจอหน เดียร คลาสสิก ของจอรแดน สปธ การขึ้น ตําแหนงกานเหล็กหญิงของ ปารค อินบี ฯลฯ ลวนแลวแตเปนเรื่องนายินดีในวงการ กอลฟ แทบทั้งสิ้น สําหรับในป 2557 นี้ก็เชนกันในวงการกอลฟทั้งไทยและเทศ ก็มีอะไร ใหบรรดาผูชม และแฟนๆ กอลฟไดติดตามกันแลว เพราะตางทยอยกันประกาศตาราง แขงขันในป 2557 กันแลวแทบจะทุกรายการ รวมไปถึงแมทซตางๆ ที่เปดตัวมาเพื่อสราง สีสันใหวงการกอลฟในปนี้ สําหรับแชมปออนกรีน ฉบับนี้ ตองขอยกใหกับ โปรแหวน พรอนงค เพชรล้ํา กานเหล็กสาวชาวไทย สรางชื่อใหกับ วงการกอลฟสตรีไทยอีกครั้ง หลังจากที่ เธอไดไป สรางผลงาน รายการโอเมกา ดูไบ เลดี้ส มาสเตอรส ที่สนาม เอมิเรตส กอลฟ คอรส ระยะ 6,425 หลา พาร 72 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เมื่อตนเดือน ธันวาคม 2556 ที่ผานมา ดวยการเฉือนชนะ สเตซี่ ลูอิส ไปดวยคะแนน 15 อันเดอรพาร 273 ในรอบสุดทายนั้น ถึงแมวาจะออกสตารทตามหลัง สเตซี่ ลูอิส อยู 2 สโตรก แตก็สามารถพลิกเกมกลับมาได เก็บสกอรไป 6 อันเดอรพาร 66 จากผลงาน 7 เบอรดี้ เสียง 1 โบกี้ เฉือน สเตซี่ ลูอิสไปเพียงสโตรกเดียว ซึ่งนอกจากชัยชนะในครั้งนี้แลว อันดับเวิลดแรงคกิ้งของโปรแหวนพุงขึ้นมาอยู ที่ 38 ซึ่งจากเดิมอยูที่อันดับ 47

ชอง 3

ของฝากนักกอลฟ

ชอง 11

กอลฟพาราไดส เลนกอลฟงายๆ สไตลโปรเผาสิงห

00.27-00.30 น.

จันทร-เสาร

00.45 น.

พุธ

06.25 น. (ขาวกีฬาภาคเชา) จันทร-ศุกร

Golf channel (True 158)

School of Golf 21.00 น. Golf Fitness Academy 20.30 น. Golf Channel Academy 20.30 น.

At Design Channel Hot golf On Tv.

21.00 -22.00 น.

พุธ อังคาร จันทร อังคาร

รับไมรับ หลายๆ คนคงพอจะรูวามีบางสนามที่เขาจะใหแคดดี้ไมรับทิปเพราะไดมีการรวม เขาไปในคาแคดดี้ที่จายไปตั้งแตแรกไปแลว ซึ่งในความเปนจริงคงมีหลายคนที่ยังไมรูอีก เชนกัน คราวกอนผมไปเลนกอลฟกับเพื่อนซึ่งถือวาเปนนักกอลฟมือใหมและเพิ่งออก สนามเพียงแคไมกี่ครั้งเทานั้น นั่นเองที่ทําใหบางครั้งไมคอยรูธรรมเนียมการจายทิปเทา ไหรครับและบังเอิญวาวันนั้นก็ไปเลนในสนามที่เขารวมคาทิปกับแคดดี้พรอมๆ กัน หลัง จากเลนเสร็จก็เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น แตตอนสงถุงผมแอบไดยินแคดดี้พูดกันเบาๆ วา นายเขาซึ่งก็คือเจาเพื่อนผมนั้นยังไมไดใหทิปเลย ผมเลยเขาไปลองถามดู แคดดี้ก็บอก วานายเขาทําทาจะควักเงินใหแลว แตมันเปนชวงที่สงถุงซึ่งมีเจาหนาที่อยูเยอะ และที่นี่ก็ มีนโยบายหามรับทิป เธอจึงตองตอบปฏิเสธไป ไอเพื่อนผมก็พยายามจะใหอยูนั่นจนเมื่อ ไมรับก็เลยปลอยผานไป ผมรีบเดินมาถามเพื่อนวาไดใหทิปไปหรือเปลาเพื่อนก็บอกดวยความสัตยวาก็ ใหแลวแตเธอไมเอา ก็เลยไมไดถามอะไรตอเปนอันวาผมเก็ททันที เลยแอบกระซิบเพื่อน Special Section

4

S4_Rut.indd 1

วาทีน่ เ่ี ขาหามรับทิปนะ แตถา อยากใหเปนการสวนตัวจริงๆ ก็สามารถทําไดแตตอ งไมใชตอ หนาหรือซึ่งๆ หนา ตองหาวิธีการเอาเองซึ่งก็แลวแตวาใครจะใหกันแบบไหน เทานั้นแห ละครับเพื่อนก็เลยถึงบางออ แตสุดทายวันนั้นก็ไมไดใหเธอไปเพราะแคดดี้กลับบานเสีย กอน ทีน่ เ่ี พือ่ ผมก็ไดรวู า ธรรมเนียมแตละสนามจะแตกตางกันออกไป การจะไปเลนกอลฟแต ละครั้งเราควรจะลองถามผูรูหรือใครที่เคยมาเลนวาเปนอยางไรมีวิธีปฏิบัติอยางไรบาง เอาเปนงวาคราวหนาก็จะไมใหพลาดอีกแลวกัน วาแตวาเพื่อนจายคากาแฟใหหรือยังเพราะสั่งใหจายใหกอนสงสัยจะลืมอีก แลว

1stt issue January 2014 12/25/13 11:12 PM


พิเศษ!! สําหรับรายการนี้

ขาย แฟรเวย RBZ โมเดลป 2012 ยังไม

เพียงระบุวามาจากฉบับ225 แถมลูกกอลฟให 1 หลอด **ไมระบุรุนและยี่หอ

ขาย แฟรเวย RBZ Stage 2 กาน R หนึ่งหัว SR หนึ่งหัว โมเดลของป 2013 หัวละ 5,500 เทานั้น โทร.0877187969 ถาเหมาหมดก็ตอรองกันได ของใหมแกะกลอง

2,200 บาท

รูปรุนเดียวกันกาน โทร.0877187969 เดียวกันแตเปน Frex S กานนาเลน Matrix Ozik flex S หัวไมเบอร 3 ราว 15 องศา ขายที่ 3,000 รับรองยังไมเคยตี มีโคฟเวอรพรอม ของถูกและดี

DIABLO EDGE DRIVER ลอฟท 10 กานสแตนดารด flex R สภาพ 90% ใช งานนอยมาก กริพยังไมเสื่อม โทร.087-7187969

ขาย RBZ stage 2 driver กาน RBZ TM1-213

RBZ Iron set กานเหล็ก ราคาพิเศษ โทร.087-7187969

โทร.0877187969 ขขายพรอมชุด Kit ลอฟท 10.5 ราคาขายกานนนี้ที่ตั้งมาอยูที่ 14,900 บาท ขายที่ 7,900 บาท ของใหมแกะกลอง แนนอน

9,900 บาท

ขายเมมเบอรสนามกอลฟ สนามกอลฟเมืองเอก วังนอย ราคาขาย 129,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนามกอลฟเมาเทน ชาโดว ราคาขาย 90,000 บาท สนามกอลฟอัลไพน ราคาขาย 770,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนใจติดตอ 081-868-7322 www.worldsplendour.co.th

ขายทั้งโครงการ ราคาพิเศษ บานเดี่ยว 5 หลัง พรอมที่ดิน 2 ไร

กรุงเทพฯ กรีฑา ราคาขาย 3,000,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน ราชพฤกษ ราคาขาย 1,900,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน อัลไพน กอลฟ คลับ ราคาขาย 850,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน ธนาซิตี้

บางปู โทร.081-625-7788

ราคาขาย 250,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน สนามกอลฟบางกอก ราคาขาย 230,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน บางปะกง ริเวอรไซด ราคาขาย 200,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

สนใจติดตอคุณราตรี ยิ้มใหญ 081-860-3087

k›‹m–‚§} ¨‚“‚›Šj–Ž×ˆ 6@SDQENQC¥sž‹pŒ›‹

q›j”Ô–p‚–‚Š–pŽpŠ›¥”¬‚jŒž‚”Ž¡Š –›j›‘}ž¥‹ž­‹Š¥pž‹ƒ“pƒŠ›j ‚–‚‚®œ ~j¦~ÓpmŒƒ“Šƒ¢Œ|צ–Œ×‚®œŒÔ–‚ ¥‹¬‚35}›¥€ž‹Š –‹¢Óƒ‚¥‚‚¥k›sš®‚k–pm–‚§}sš®‚Œ™¥ƒž‹p¨”vÓ

k›‹~š}k›}€¡‚ ŽÔ›‚ƒ›€ §€Œ  ”Œ – 

TEACHING PRO LIST. โปรโนต จามร บัวลอด 1 ชั่วโมง 2,000 บาท 10 ชั่วโมง 12,000 บาท Swing Change Program 10 ชั่วโมง 15,000 บาท สนามไดรฟ 1O1(วัน-โอ-วัน) โปรโนต 082-991-9924

โปรหลุยส ชัยกร รัตนพันธ 10 ชั่วโมง 8,000 บาท 1 เดือน 15,000 บาท (หลักสูตรเพื่อแขงขัน ระดับเยาวชน) สนามไดรฟกอลฟ บางพลี พาร 3 โปรหลุยส 089-062-3482

โปรตอย ชวลิต พิณเมืองงาม 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 5 ชั่วโมง 4,000 บาท 10 ชั่วโมง 7,000 บาท CRAFTMAN GOLF สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรตอย 081-9879921

โปรภูมพ ิ ฒ ั น ผลอวยพร สนามไดรฟวินดมลิ ล อารีนา โทร. 087-802-8170 โปรเทิดพันธ บุงทอง 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนามไดรฟทั่วไป โทร. 083-704-1516

โปรหนุย สมหมาย ออนอิ่มสิน โปรตอง พิพัฒน ศิริสุนทร 1 ชั่วโมง 1,000 บาท โปรตฤณ พุทธินันทน 1 ครั ง ้ 700 บาท 2 เดือน 12,000 บาท 1 ชั่วโมง 1,000 บาท ณัฐมนต โพธิ์พัฒนชัย (ครั้งละ 1 ชม.ถึง 1 ชม.ครึ่ง) 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนาม Birdy 5 Beginner Program 1 ครั้ง 6,000 บาท โปรหนุย 089-073-6767 สนามไดรฟทูเดย 16,000 บาท /20 ชั่วโมง (ครั้งละ 1 ชม.ถึง 1 ชม.ครึ่ง) สนามไดรฟนวลจันทร Advance Program หลักสูตรพาออกรอบ โปรปุย ศุภฤกษ ภิรมยรื่น โทร. 081-667-0466 9,000 บาท/10 ชั่วโมง ครั้งละ 1,000 บาท 1 ชั่วโมง 1,000 บาท Corrective Swing 10 ชั่วโมง เด็ก 7,000 บาท พรอมศิริ 081-684-7810 โปรสหพงษ ธรรมจารี 1,500 บาท/ 1 ชัว่ โมงครึง่ ผูใหญ 8,000บาท 10 ชั่วโมง 7,900 บาท โทร. 081-8352838 โปรพี ภานุ พ งษ เคารพไทย โรงเรียนสอนกอลฟ 3 วัน/สัปดาห 6,900 บาท 1 ชั่วโมง 500 บาท GOLF1000YARD School (รายเดือน) วรดนย กนิษฐานนท 10 ชั่วโมง 5,000 บาท สนามเกียรติธาดา Iswing Golf Academy 1 ชั่วโมง 1,000 บาท สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรปุย 087-516-0590 สนามไดรฟวีวา 10 ชั่วโมง 8,000 บาท โปรพี 081-888-9565 โทร. 089-494-6738 087-549-6664, 085-318-1878 Special Section

5

S5 new_Rut .indd 1

โปรสหพงษ ธรรมจารี 10 ชั่วโมง 7,900 บาท 3 วัน/สัปดาห 6,900 บาท (รายเดือน) Iswing Golf Academy สนามไดรฟวีวา โทร. 089-494-6738 โปรอรัญญา พันธุลวน 10 ครั้ง 8,000 บาท (Teaching pro) 10 ครั้ง 10,000 บาท (Senior pro) โรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน สนามไดรฟธนบุรี โทร.02-867-2210, 081-725-4804 โปรวราวุฒิ โชติกพนิช 1 ครั้ง 700 บาท 10 ครั้ง 7,000 บาท สนามไดรฟทั่วไป โทร. 085-283-3259โปร

www.HotGolfClub.com 12/25/13 11:18 PM


เรื่อง : สมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย

ปดทองหลังพระ

ประหยัด นิราช >> ผูจัดการทั่วไปสนามกอลฟกรังดปรีซ กอลฟคลับ และผูออกแบบสนาม >> อาจารยพิเศษคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการกอลฟ ม.ขอนแกน >> ผูออกแบบสนามกอลฟบอแกว กอลฟคลับ ประเทศลาว >> ที่ปรึกษา บริษัท ธนาธิป แลนดสเคป แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

คอลั ม น Golf Course Superintendent ฉบับตน เดื อ นแรกของป นี้ จ ะเป ด เผยเกี่ ย วกั บ ผู ที่ อ ยู เ บื้ อ งหลั ง และ ตําแหนงหนาที่ของการทํางานในสนามกอลฟดานตางๆ มาให ทราบ เชน ผูดูแลรักษาสนามกอลฟ (Golf Course Superintendent) ในการวางแผนการทํางานและการวางงบประมาณ คาใชจายในการดูแลรักษาสนามกอลฟในแตละเดือนหรือ ประจําป คาใชจายจะมากหรือนอย ผลงานที่ทําจะออกมา คุมคากับเงินที่จายไปและเปนที่ประทับใจของนักกอลฟและ ของทางเจาของสนามนั้นอยูที่ความรูความสามารถของผูดูแล รักษาสนามกอลฟเปนอันดับแรก สนามกอลฟในบานเรายังใหความสําคัญกับผูดูและ รักษาสนามไมมากเทาทีค่ วร สนามกอลฟในยุโรปหรืออเมริกา หลังจากทีม่ กี ารแขงขันแมทใหญๆ กอนมอบรางวัลเขาจะประกาศ ชื่อของ Superintendent เปนคนแรกเพื่อเปนเกียรติแกผูอยู เบื้องหลังของความสําเร็จนั้นๆ ผมหวังเปนอยางยิ่งวา สนาม กอลฟ แตละสนามในเมืองไทยจะทําเชนนี้… คุณประหยัด ชินราชผูจัดการทั่วไป สนามกอลฟ กรังดปรีซกอลฟคลับ และผูออกแบบสนาม อาจารยพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการกอลฟ ม.ขอนแกน ผูออกแบบสนามกอลฟบอแกวกอลฟคลับประเทศลาวที่ปรึกษา บริษัท ธนาธิป แลนดสเคป แอนด คอนตรัคชั่น จํากัด ผมจบดาน Landscape จากมหาวิทยาลัย แมโจ ผมก็เริ่มเขามาทํางานสนามกอลฟผมเรียนรูและศึกษาจาก งานจริง เชน งานปรับขึน้ รูปสนามงานวางระบบสปริงเกอร การ ปลูกหญาและการดูแลรักษาสนามผมไมเขาใจหรือไมรูเรื่อง อะไร ก็คน ควาและถามผูท ร่ี ู “ในเมือ่ เราจะเอาดีทางดานนี้ แลว เราตองทําใหไดด”ี ผมเปนคนทีโ่ ชคดีและมีโอกาสมากกวา หลายๆ คน ตอนผมทํางานอยูท ส่ี นามกอลฟโบนันซาเขาใหญ ทางคุณไพรวงค เตชะณรงค เจาของสนามไดใหโอกาสผม ควบคุม งานสร า งและให ดู แ ลรั ก ษาสนามเราจึ ง เรี ย นรู แ ละเก็ บ ประสบการณตางๆ ไวและผมมีโอกาสไดไปดูงานสนามกอลฟ ที่ประเทศจีนในหลายๆ สนามสวยมาก การออกแบบการวาง เลเอาทสนามของเขาทาทายมาก สิ่งเหลานี้จึงเปนแรงผักดัน ใหเราฝนเพื่องานที่เราอยากที่จะทํา คือ งานออกแบบสนาม กอลฟ มันเปนงานที่ทาทายมากมันคืองานที่ตองเอาแนวความ คิดและจินตนาการของเราที่มีมาสรางใหเกิดเปนรูปรางบน พื้นที่ดินหลายรอยไร มันคืองานดานศิลปะอยางหนึ่ง เราเปน ผูกําหนดช็อตตางๆ ในการเลนในแตละหลุม ไมวานักกอลฟ จะมือใหมหรือแมแตโปรกอลฟก็ตาม…จะตองมาเลนในสนาม

ที่เราไดออกแบบ สิ่งนี้จึงเปนความฝนของผมในเมืองไทยเรา จะมีกี่คนที่ไดมีโอกาสออกแบบสนามกอลฟ ที่ใชเงินสราง หลายรอยลานบาทตอสนามหนึ่ง….. ผมไดรับโอกาส จากทาน ดร.ปราจีน เอี่ยมลําเนา ทีใ่ หโอกาสผมมารวมออกแบบสนามกอลฟกรังดปรีซ กอลฟคลับ และควบคุมการกอสรางจนเสร็จสมบูรณ สไตลการออกแบบ นั้น ผมเปนคนที่ชอบคิดนอกกรอบ หากเราคิดตามคนอื่นเขา มันก็ไมมีอะไรที่แตกตางใชไหมครับ ทางทาน ดร.ปราจีน ตองการใหนักกอลฟที่มาเลน สนามนี้ตื่นเตนเมื่อนักกอลฟยืนบนแทนทีออฟแลวตองมอง เห็นทุกหลุม เปนมุมมอง 360 องศา ตองถายรูปเก็บไวเปน ที่ระลึก ลักษณะของทีออฟ แฟรเวย และกรีนนั้นจะยกสูงต่ํา

ตามสภาพพื้นที่บางหลุมแทนทีออฟสูงกวากรีนถึง 30 เมตร สวนบนกรีนจะมีเนินสโลปเปนกรีนที่เจาเลหมากจึงเปนจุดเดน ของสนาม ซึ่งทําใหสนามแหงนี้เลนสนุก ทาทาย การตีในแต ละช็อต ตองคิดและวางแผนตลอดทั้งเกมการเลน จึงทําใหนัก กอลฟทุกคนมีความประทับใจในสนามแหงนี้ครับ การดู แ ลรั ก ษาสนามให มี ค วามสมบู ร ณ ต ลอด เวลานั้น หากมีการวางแผนงานที่ดี และมีทีมงานที่มีความรู ความสามารถ เชนมีผูดูแลรักษาสนามกอลฟที่เกง ,มีทีมชาง ซอมบํารุงเครื่องจักรที่ดี,มีทีมงานการใหนําหรือระบบสปริง เกอรที่ดี บุคลากรเหลานี้คือหัวใจสําคัญยิ่ง ในการดูแลรักษา สนาม……..

„Ó š “Ò ‰ |œ   Erosion Control Blankket

ƒÎ•oi™iš‹i™|¤sš˜“Óš|œiҕ“uӚo•i ƒ‹˜“Š™|lҚ§rÓpҚŠ¦|Š‹‰ ’§p}œ|}ҕ‚‹œ‘™¨†‹Ö‰s¤«lr™¬p›i™|¦‹™†Ö  ¦‹’š‹  }ӕoiš‹}™¥p›“ÒšŠ™¬ƒ‹˜¤ Special Section

6

S6_Rut.indd 1

1stt issue January 2014 12/25/13 10:21 PM


กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กานตรัตน (สนามงู) 0-2534-3840-3 เดอะเลกาซี่ฯ 0-2914-1930-40 เดอะไพนกอลฟฯ 0-2178-3666 ธานนท กอลฟ วิว ฯ 0-2916-9100-4 นวธานี 0-2376-1034-6 ปญญาอินทราฯ 0-2943-0000-4 วินเซอร ปารค ฯ 0-2989-4216 เพร็สซิเด็นท คันทรี คลับ 0-2988-7555-63 ยูนิโก กอลฟ คอรส 0-2138-8319 ราชกรีฑาสโมสร 0-2251-0181 สมาคมสโมสรกอลฟ ดุสิตฯ0-2281-1330 สโมสร กรุงเทพกรีฑา 0-2379-3716-7 สโมสร ราชพฤกษ 0-2955-0055 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (ใหม) 0-2521-5338-39 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (เกา) 0-2521-5338-39

ปทุมธานี

กรุงกวีสโมสร ชวนชื่น กอลฟ คลับ ซัมมิท ไพนเฮิรสทฯ ธูปะเตมีย ธัญธานี คันทรี คลับ บางกอก กอลฟ คลับ เมืองเอก เมือกเอก วิสตาฯ รังสิต สปอรต คลับ เดอะ รอยัล เจมส ซิตี้ ลําลูกกา คันทรี คลับ อัลไพน กอลฟ คลับ เอไอทฯ (9หลุม) ริเวอรเดล กอลฟฯ

สมุทรปราการ

0-2577-2891 0-2598-269 0-2516-8679-84 0-2531-1484 0-2560-1174-6 0-2501-2822-9 0-2533-9335-40 0-2997-8501-6 0-2904-0468-71 0-2577-8500 0-2995-2300-4 0-2577-3333 0-2516-4244-7 0-2501-2789

กรีนวัลเล คันทรี คลับ 0-2312-5883-9 เกียรติธานี คันทรี คลับ 0-2707-1700-9 ซัมมิทวินดมิลล กอลฟ คลับ 0-2750-2112-20 เดอะรอยัล กอลฟฯ (ลาดกระบัง) 0-2738-1010 เดอะ วินเทจ คลับ 0-2707-3820-5 ธนาซิตี้ 0-2336-0568-74 บางปู 0-2324-0320-9 เมืองแกว กอลฟ คอรส 0-2740-2693 เลควูด คันทรี คลับ 0-2312-6278-86 สุภาพฤกษ กอลฟ คลับ 0-2317-0801-4

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคกลาง กําแพงเพชร ศรีพูนทรัพย

ชัยนาท

(055)799-333

เขื่อนเจาพระยา

(056) 411-559

นครนายก

เขาชะโงก (037) 393-001 คาสคาตา กอลฟ คลับ (037) 612-300-3

บานพักแบบรีสอรทของบลู แซฟไฟร ที่สวยและพรอม รองรับนักกอลฟในชวงหนา หนาวนี้

ไพรม ซิตี้ กอลฟ คลับ รอยัล ฮิลสฯ วอเตอรมิลสฯ อาทิตยา คันทรี คลับ

นครปฐม

(037) 391-350 (037) 385-090-3 0-2546-3392-4 081-575-6641

พะเยา

สระบุรี

เซอร เจมส คันทรี คลับ (036) 343-200 ซิสโก แลนด กอลฟ คลับ (036) 351-200 อดิศร (036) 212-945

อยุธยา

นอรธเทิรน รังสิต กอลฟ คลับ (035) 744-596-9 บางไทร คันทรี คลับ (035) 371-491 เมืองเอก วังนอย (035) 214-825-9 ราชคราม กอลฟ คลับ (035) 367-060 สโมสร อโยธยา ลิงค (035) 257-999 อควอริอัส คันทรี คลับ (035) 292-555 อยุธยา กอลฟ คลับ (035) 703-664-6

จํานวนสนาม

31

สนาม

ภาคเหนือ เชียงราย แมกก กอลฟคลับ (053) 371-626 ทีเอสบี ไวทแซน กอลฟฯ (053) 729-750-1 เรจินา กอลฟ แอนด โฮเต็ล 089-559-5345 วอเตอรฟอรด วัลเลย เชียงราย (053) 953-440 สันติบุรี คันทรี คลับ (053) 662-826-7

เชียงใหม

เชียงใหม อินทนนท กอลฟฯ (053) 276-115-6 ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม (053) 298-220-3 เชียงใหม ยิมคานา (053) 247-352 เชียงใหม ไฮแลนดฯ (053) 261-354-9 แซนดครีก (053) 881-151 เดอะรอยัล เชียงใหมฯ (053) 849-301-6 แมโจ กอลฟ คลับ (053) 354-431-2 แมสา (053) 298-095 ศูนยกีฬาลานนา (053) 221-911 พิมานทิพย (053) 999-666 หางดงฯ (053) 426-201

วิคตอรี่ พารค

(044) 407-296-9

(056) 612-604 089-567-0051

สโมสรกอลฟ หนองสําโรง (042) 222-927 ศรีธานี กอลฟ ฟอเรสต 081-954-3188 อุดร กอลฟฯ (042) 223-216

แพร เวียงโกศัย

(054) 511-184 (054) 613-060 ตอ 238

เขื่อนสิรินธร สรรพสิทธิประสงค

พิษณุโลก

กําแพงเพชร อัครโยธิน 0-2297-6976 เบสท โอเชี่ยนฯ (034) 451-178 เอกชัย กอลฟฯ (034) 423-675

(044) 511-844 ตอ 2098

ชาละวัน พิจิตร เดอะร็อค กอลฟฯ

จอมพล ป. นารายฮิลสฯ

สมุทรสาคร

หนองคาย อุดรธานี

พิจิตร

(036) 413-133 (036) 426-545

วีรวัฒนโยธินฯ

ขุนเจือง (กวานพะเยา) (054) 482-783

กฤษดา ซิตี้ กอลฟ ฮิลส (034) 231-101-7 เดอะรอยัล เจมสฯ 0-2429-8066 ไดนาสตี้ ฯ (034) 993-333-5 ทองใหญ (034) 383-754 นครชัยศรีฯ (NCR) (034) 399-014 ยูนิแลนดฯ (034) 271-351-3 โรส การเดนทฯ (สามพราน)(034) 322-769 สุวรรณ กอลฟ ฯ (034) 339-333

ลพบุรี

สุรินทร

อัลไพน กอลฟฯ (เชียงใหม) (053) 880-888 แฮปปซิตี้ กอลฟ คอรส 053-602-637 เมสซาไนท คูปนกอลฟ 053-908-999

แพร

เพชรบูรณ

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ กอลฟ คลับ 089-437-1493 มาศึก กอลฟ คลับ (056)721-934-6 ตอ 3138 ดงภูเกิด วอเตอร แลนดฯ

ลําปาง

เขือ่ นภูมพิ ล ผาแดง อินดัสเตรียล

(055)599-093-6 ตอ2321 (055) 511-375-8

โกลด แคนยอน กัซซัน ขุนตาลฯ กัซซัน เลค ซิตีฯ กัซซัน มารีนาฯ

(053) 560-333 (053) 507-006-9 (053) 963-202 (053) 921-888

จิระประวัติ (056)255-806 ตอ 3091 สโมสรกอลฟกองบิน 4 (056)261-071-2ตอ 54437

นาน

รุงแสง กอลฟ คลับ

อุตรดิตถ

(054) 711-206

เขื่อนสิริกิติ์ พิชัยดาบหักฯ

(055) 461-140 (055) 411-645 ตอ 3508

ไอยรา กอลฟ คอรส

(056) 516-333

อุทัยธานี

จํานวนสนาม

40

จํานวนสนาม

30

กรีนเวิลด ฮ็อทสปริง เขาแหลม เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร เดอะไมดา กอลฟ คลับ นิจิโกะ คันทรี คลับ บลูแซฟไฟร กอลฟ มิชชั่น ฮิลส กอลฟ คลับ ริเวอร แคว กอลฟ เอเวอรกรีน ฮิลส กรังปรีด กอลฟ คลับ

(034) 531-382-3 (034) 599-077 #2602 (034) 599-077 #2502 (034) 574-001 #2455 (034) 531-235 (034) 584-000 (034) 581-227-30 (034) 644-147-8 (034) 565-089-90 (034) 657-130 (034) 603-858

แกงกระจาน คันทรี คลับ ดิ อิมพีเรียลเลควิว ชะอํา ปาลม ฮิลสฯ สปริงฟลดฯ สวางรีสอรทฯ

(032) 427-596 (032) 456-233-40 (032) 520-801-9 (032) 709-222 (032) 562-555-8

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

เดอะ มาเจสติค ครีก (032) 619-167-70 ทวิมุกข (032) 522-571-3 รอยัล หัวหิน (032) 512-475 ธนรัชต กอลฟ คลับ (032) 622-033 แบลค เมาทเทนทฯ (032) 618-666 เดอะ บันยัน กอลฟ คลับ (032) 616-200 อีเกิ้ล มิลฟอรด หัวหิน (032) 572-444 อาวมะนาว (032) 611-017 # 60482 ศูนยพัฒนากีฬา (สวนสน) (032) 515-470

สนาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน เขื่อนอุบลรัตน รถไฟขอนแกน แดนคูณ กอลฟ คลับ สีหราชเดโชชัยฯ สิงหปารคขอนแกนฯ

(043) 372-228 089-842-0769 043-255-107-9 (043) 231-806 (043) 209-000

ราชบุรี

ดรากอนฮิลสฯ รอยัล ราชบุรีฯ ภาณุรังษี กอลฟ คลับ วูซุง คาสเทิลฯ

(032) 228-222 (032) 227-0312 (032) 391-019 (032) 228-069

เขื่อนจุฬาภรณ

(044) 861-669 ตอ 2630

จํานวนสนาม

28

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

คีรีมายา (044) 426-099 โคราช คันทรี คลับ (044) 249-060-1 จังเกิล กอลฟ คลับ (044) 328-334-43 ตอ 212 โซล สยาม รีสอรท (044) 319-052 เดอะ ไทเกอรฯ (044) 358-110-4 โบนันซาฯ (044) 249-340 เฟรนดชิพ เมโดวสฯ (044) 313-245 เขาใหญ กอลฟ คลับ (044) 297-258-61 ทอสกานา วัลเลย (044) 983-056-60 สุรนารี กอลฟ คลับ (044)255-530-9ตอ 22188 พานอรามาฯ (044) 436-298-9 เมาทเทน ครีกฯ (044) 323-024 แรนโช ชาญวีรฯ (044) 756-215 ปากชอง คันทรี คลับ 089-945-6262

นครพนม

ภูกระแต กอลฟ คลับ

รอยเอ็ด

(042) 511-177

ประเสริฐสงคราม (043) 525-439 สนามกอลฟศูนยพฒั นากีฬา กองพลทหารราบที่ 6 (043) 563-050 ตอ 25672 หรือ (043) 563-217

เลย

กําลังเอก

สกลนคร

(042) 811-939

ประภาศรี

(042) 713-342 ตอ 265

สนาม

ภาคตะวันออก จันทบุรี รําไพพรรณี สอยดาวฯ

ฉะเชิงเทรา

(039) 335-493 (039) 326-400-4

ไทย คันทรี คลับ (038) 570-234-46 บางปะกง กอลฟฯ (038) 573-420-7#2995 บางปะกง ริเวอรไซด 038-500-500 รอยัล เลคไซดฯ (038) 573-275-9 โลตัส วัลเลยฯ (038) 835-555 ซัลไลน ลากูน กอลฟ 081-377-6202

ชลบุรี

กรีนวูดกอลฟฯ เขาเขียว คันทรี คลับ ชลบุรี เซ็นจูรี่ ฯ เทรชเชอรฮิลส นาวิกโยธินฯ บางพระอินเตอรฯ บูรพา กอลฟ คลับ เพลสเซน วัลเลยฯ พัฒนากอลฟ รีสอรท พัทยา คันทรีฯ

(038) 263-158-9 (038) 318-000 (038) 411-923-6 (038) 420-766 (038) 334-199 (038) 341-149-50 (038) 372-700-1 (038) 260-825 (038) 318-999 (038) 423-718

www.HotGolfClub.com S7_Rut.indd 1

สนาม

กาญจนบุรี

ตาก

นครสวรรค

เขากระโดง กอลฟ คลับ โทร.044-637-308-9 ตอ 20616

ภาคตะวันตก

(055) 251-531 (055) 993-700-3

เขลางคนคร กอลฟ คลับ (054) 225-941 ตอ 3383 แมเมาะ (054) 254-970

ลําพูน

จ.บุรีรัมย

(045) 366-081 # 2708 (045) 321-826 #26069

Special Section

7

12/25/13 10:07 PM


ฟนิกซ กอลฟฯ (038) 239-391-5 โรงแรม เอเชีย พัทยา (038) 250-602-3 ราชนาวี พลูตาหลวง (038) 701-891 เลกาซี่ คริสตัล เบยฯ (038) 349-370-80 เลกาซี่ เมาทเทนท ชาโดวฯ (038) 389-211-6 วันเดอร แลนด 081-255-1255 ศรีราชา อินเตอรเนชั่นแนล (038) 338-375-8 สยาม คันทรี คลับ (โอลคอรส) (038) 909-700 สยาม คันทรี คลับ (แพลนเทชั่น) (038) 909-600 แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล (038) 372-273 อมตะ สปริง คันทรี คลับ (038) 468-888

ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี สปอรต คลับ (037) 290-345 พรหมโยธี (037) 471-439 ฮิลสไซต คันทรีโฮม (037) 215-492-6

ระยอง

เซ็นตแอนดรูวส 2000 ดิเอมเมอรัลล ระยอง คันทรี คลับ ระยอง กรีนวัลเลยฯ สโมสรกอลฟ วังจันทร อีสเทอรนสตาร ซิลกี้ โอค กอลฟ คลับ สยามรอยัลวิว เกาะชางฯ

(038) 030-660 (038) 941-111 (038) 626-148 (038) 030-660 (038) 965-077 (038) 630-410-5 (038) 030-060-2 (039) 555-134

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคใต กระบี่ โภคีธรา กอลฟ คลับ ปากาไส คันทรี คลับ

(075) 627-800 (075) 635-000 # 3300

เขตอุดมศักดิ์ เดอะ บีช กอลฟ คลับ

(077) 511-656 #4068 (077) 529-529 #8502

ศรีตรัง ตรัง

(075) 203-319 (075)210-802-4

วชิราวุธ ทุงสง

(075) 356-575 V 289 (075) 538-146

ทายเมืองบีชฯ ราชนาวี ทับละมุฯ

(076) 571-533-35 (076) 443-288

พัทลุง

นราธิวาส

(074)614-408 # 204

จุฬาภรณ กอลฟ คลับ

(073) 565-086

ชุมพร ตรัง

นครศรีธรรมราช พังงา

พัทลุง ภูเก็ต

บลูแคนยอน (เลค คอรส) (076) 328-088 บลูแคนยอน (แคนยอน คอรส) (076) 328-088 ภูเก็ต คันทรี คลับ (ใหม) (076) 319-200-4 ภูเก็ต คันทรี คลับ (เกา) (076) 319-200-4 มิชชั่น ฮิลสฯ (076) 310-800-88 ลากูนา ภูเก็ต กอลฟฯ (076) 270-991 ล็อค ปาลมฯ (076) 321-929-34 เรด เมาทเทนฯ (076) 322-000-1 ภูนาคา กอลฟ คลับ (076) 521-913-5

ยะลา

เขื่อนบางลาง

สงขลา

(073)281-063-6# 2206

กองบิน 56 เสนาณรงคฯ เซาทเทิรน ฮิลส กอลฟ ทองใหญ หาดใหญ รีสอรทฯ ทองไทย บานไร

(074)251-040-1# 63424 (074) 219-050 #44345 (074) 553-683 (074) 323-761 (074) 434-771-3 (074) 553-660-1

สุราษฏรธานี

เขื่อนรัชประภา (077) 242-555 # 5663 วิภาวดีรังสิต (077) 285-250 สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ (077) 421-700-8

จํานวนสนาม

31

สนาม

NIGHT GOLF ซัมมิท วินทมลิ ล กอลฟ คลับ

เปดทําการ วันอังคาร–วันอาทิตย วันธรรมดา เวลา 16.00 น.–19.30 น. วันเสาร–วันอาทิตย เวลา 17.30–19.30 น. หลังเวลา 19.30 น. ตีไดแค 9 หลุม กรีนฟ 1,500 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ ราคา 700 บาท และ ราคา 900 บาท

HOTGOLF RECOMMENDED สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ

ซัมมิทกรีนวัลเลย เชียงใหม เปดทําการทุกวัน วันอังคาร–วันอาทิตย เวลา 16.00–19.00 น. กรีนฟ 650 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 600 บาท

ซัมมิทไพนเฮิรส ท กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ ชาวตางชาติ 1,300 บาท คนไทย 1,000 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) เดีย่ ว 600 บาท คู 800 บาท

บางกอก กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ 1,000 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 700 บาท

หนึ ่งในสนามกอลฟที่สวยงามและทาทายที่สุดอีกแหงหนึ่งของเมืองไทย สันติบุรี เปนสนามขนาด 18 หลุม แชมเปยนชิพ คอรส ที่ออกแบบโดยพิระ

พนต นะมาตร นักออกแบบสนามกอลฟคนเกง ที่ทําใหสนามแหงนี้ถูกรับเลือกให ติดอันดับสนามสวยของเอเชียและยังไดรับเลือกใหเปนสนามแขงขันกอลฟระดับ เอเชียน ทัวรหลายรายการ จากแทนทีออฟในหลายๆ หลุมทานสามารถมองเห็น วิวของทะเลสมุยไดในมุมสูง แวดลอมดวยแนวตนมะพราวและพื้นที่แบบภูเขาที่ ทําใหเพิ่มความทาทายใหกับสนามกอลฟเปนอยางมากครับ จะไดสัมผัสลมเย็น ขณะที่ทานออกรอบและยังไดชมความสวยงามของสนามและทองทะเลไปพรอมๆ กัน นอกจากนี้ ในสวนของสิ่งอํานวยความสะดวกก็ครบครัน ใครที่อยากสัมผัส ประสบการณที่ยอดเยี่ยมของสนามที่สวย ทาทายก็เชิญไดที่นี่ครับ

GreenFee Rate

วันธรรมดา 4,000

วันหยุด 4,000

สโมสรกอลฟ ดุสติ

เปดทําการทุกวัน จันทร–วันเสาร เวลา 17.00– 24.00 น. กรีนฟชาวตางชาติ 600 บาท คนไทย 400 บาท แคดดี้ 200 บาท

ราชคราม กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวัน วันจันทร–วันเสาร เวลา 15.00-19.00 น. วันอาทิตย เวลา 15.00–18.00 น. กรีนฟวนั จันทร–วันศุกร 900 บาท กรีนฟวนั เสาร – วันอาทิตย เวลา 06.00–12.00 น. ราคา 1,700 บาท เวลา 13.00–15.00 น. ราคา 1,400 บาท หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป ราคา 900 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ บังคับ กวนละ 6 ทาน ขึน้ ไป/ ทานละ 1 คัน ถามาไมถงึ 6 ทาน ไมบงั คับ

คุณวิกานดา โทะปา รองผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ สนามบางปะกง ริ เวอรไซด คันทรี คลับ รวมแสดงความยินดีกับ MR.ISAO MORI ที่ สามารถพิชิตโฮลอินวันไดที่ หลุม 13 พาร 3 ระยะ 168 หลา จากการใช เหล็ก 6 พรอมรับเกียรติบัตร ผลิตภัณฑแวนตากันแดด SOLDATO และ ของที่ระลึกจากสนามฯ

1st issue January 2014 S8_Rut.indd 1

Special Section

8

12/25/13 10:08 PM

Vol.226 ปักษ์แรกเดือนมกราคม 2557  

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you