Page 1

cover 218-1_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/14/13

11:32 AM


โปรโมชั่นสุดพิเศษ

จากสายการบินรอยัล บรูไน (Best Economy Airline, Asia 2012) แพ็คเกจตีกอลฟที่ประเทศบรูไน 3 วัน 2 คืน

เริ่มตนเพียง 19,600 บาท ตอทาน ราคาดังกลาวรวมบัตรโดยสารชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพฯ–บรูไน+ที่พัก+รถรับสง+กรีนฟ และรถกอลฟ 18 หลุมที่สนามกอลฟ The Empire Hotel & Country Club และ สนาม Royal Brunei Golf & Country Club

ตั๋วเครองบินราคาพิเศษ

เสนทาง กรุงเทพฯ–เมลเบิรน ไป-กลับ

เริ่มตนเพียง 11,020 บาท

(ราคาดังกลาวยังไมรวมคาธรรมเนียมเชือ้ เพลิงและภาษีสนามบิน

จองดวนวันนี-้ 31 สิงหาคม 2556

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่ สายการบินรอยัล บรูไน

โทร.02-6375151

ad RYBN_RUT.indd 1

8/14/13 7:59 AM


AD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CGW _Rut.ai

1

6/25/13

9:49 PM


2nd ISSUE 16-31 August 2013

Cover Story Royal Lakeside

เสพวิวและสนามสุดทาทาย ริมบางปะกง

Golf Room นิรุตต งามชํานัญฤทธิ์

กรรมการผูจัดการ รอยัล เลคไซด กอลฟ คลับ

“กีฬากอลฟยังสะทอนใหเห็นตัวตน ที่แทจริงของคน”

Hot News

10

Scoop Enjoy your swing 2013 สนามที่ 3

28

How To ทดสอบเวดจจากไทเทิลลีสต Vokey Design SM4

41

Hot Star บุษบากร สุขพันธ สวิงสาวทีมชาติจากเชียงราย 43

P 4,6,8 AOI.indd 4

Tips for Kid’s รักษาแนวของหัวไหล

44

Smart Tricks สิ่งที่ควรและไมควรทํา เวลาพิทชลูก

46

Get more Distance ตีไกลดวยการสรางจังหวะ

47

What’s in Bag Phil Mickelson แชมป ดิ โอเพน 2013 Putting Solution พัตเตอรแนวใหมที่นาจับตา

48

Rules of Golf แคดดี้เกลี่ยรอยเทาในบังเกอร กอนเลนทําอยางไร? 50 Sport Science of Golf พัฒนากลามเนื้ออก ดวยการดันพื้น

51

8/14/13 9:08 AM


AD KASEMKIJ_Rut.ai

1

8/8/13

5:52 AM


2nd ISSUE 16-31 August 2013

Signature Hole Buffet with the Wind

@LAKEWOOD COUNTRY CLUB

37 Restaurant ชิมอาหาร 2 ราน 2 สไตล 56 92 Cafe’ และ Botanica

The Health แอลกอฮอลกับกอลฟ

52

Cars SUBARU XV 2.0i PREMIUM เปลี่ยนทุกนิยาม ของรถอเนกประสงค

53

Golfer Lifestyle เจลอาบน้ําคุณภาพ จากอาดิดาส

54

Golf Course Superintendent การจัดการวัชพืชในสนามกอลฟ S6

P 4,6,8 AOI.indd 6

LADY TIPS เรงหัวไมเพื่อเพิ่มระยะ

8/14/13 9:40 AM


AD Chang 050813_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/5/13

6:52 AM


บรรณาธิการบริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูจัดการฝายฮ็อท กอลฟ หัวหนากองบรรณาธิการ รองหัวหนากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ นักเขียนพิเศษและคอลัมนิสต เลขากองบรรณาธิการ คอลัมนิสต

มานะและพยายาม ชวงนี้คงไมมีขาวไหนในวงการกีฬาที่ดังไปกวาการควาแชมปของนอง เมย รัชนก อินทนนท นักแบดมินตันมือ 1 ของไทยที่ไปควาแชมปโลกมา ไดดวยการควํา่ เบอร 1 ของโลกจากจีนไปได ตองขอแสดงความยินดีดวย คนครับกับความสําเร็จในครั้งนี้ซึ่งแสดงใหเราเห็นวาหากเรามีความมานะ พยายามและตั้งใจที่จะทําอะไรอยางจริงจัง ความสําเร็จก็รอเราอยูไมไกล เกินเอื้อม เชนเดียวกับนองๆ นักกอลฟเยาวชนของเราที่ควรเอาเปนแบบ อยางในเรื่องนี้เพื่ออนาคตและเสนทางกอลฟสายอาชีพที่ทอดยาวรออยู ปจจุบันมีนองๆ หนูๆ ที่สนใจเลนกีฬากอลฟกันเพิ่มมากขึ้นซึ่งนับเปนเรื่อง ที่ดีที่เราจะไดมีนักกีฬาอยางตอเนื่อง ก็อยูที่การพัฒนาขององคกรตางๆ ที่จะชวยสนับสนุนและสงเสริมให ไปได ไกลมากนอยแค ไหนและเหนือสิ่งอื่น ใดก็อยูที่ตัวนองๆ เองครับวาตั้งใจจริงแคไหน ผลงานในสนามกอลฟจะ เปนเครื่องพิสูจนความสามารถของนองๆ ไดเปนอยางดีครับ สํ า หรั บ ท า นนั ก กอล ฟ และสมาชิ ก ที่ กํ า ลั ง รอลุ น ของรางวั ล ในการร ว ม สนุกสงคูปองในฉบับครบรอบที่ผานมาเขามาชิงรางวัลมากมายก็สามารถ ติดตามรายชื่อผูโชคดีกันไดที่เว็ปไซต www.hotgolfclub.com ครับ

วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ ทุกวันอังคาร เวลา. 21.00 - 22.00 น. จานดาวเทียม PSI ชอง 138 หรือสัญญาณ C-Band คลื่นความถี่ 3440 MHz.

P 4,6,8 AOI.indd 8

ผูจัดการฝายการตลาด และโฆษณา ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ ฝายพัฒนาธุรกิจและสมาชิก

ชาตรี มรรคา ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา เรณู ฟกสกุล วัฒนพงษ พรรณา อรุณ แสดรัมย พงษศักดิ์ วอทอง นรุตม สมงาม ดาริณี นิมิตรพันธ สุดารัตน สายคํากอง ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง ม.ล.โอรัส เทวกุล โปรฐิติพงษ ณ สงขลา โปรจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ โปรวินิจ ชมพู โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร โปรเบญจพล อุบลบาล ทีมโปรจากสมาคมกอลฟอาชีพสตรี

ฝายการเงิน

เรณู ฟกสกุล นภัทร กรปภาเชื้อกุล วลัยลักษณ จินตนาบรรเจิด รัฐนันท ทองคําชุม คุณแสงอรุณ มงคล

ศิลปกรรม แยกสี/เพลท โรงพิมพ จัดจําหนาย

Green Oke บริษัท สุรศักดิ์ฟลม จํากัด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เวิลด ออฟ สเปนเดอร จํากัด

สํานักงาน บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาคาร เออี เฮาส 200/12-14 ซอยรามคําแหง 4 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 180-185 แฟกซ. 02-318-4758 ติดตอกองบรรณาธิการ : 02-717 2477 ตอ 189 ติดตอฝายโฆษณา : 02-717 2477 ตอ 182 ติดตอฝายสมาชิก : 02-717 2477 ตอ 184 , 086-399 1060 E-mail : hotgolfeditor@yahoo.com hotgolfeditor@hotmail.com, hotgolfeditor@ttfintl.com Website : www.HotGolfClub.com Facebook : www.Facebook.com/hotgolfclub

8/14/13 10:08 AM


เปดผนึกชี้ทิศทาง

สมาคมฯ ทายป’56 สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย เฟนหาสุดยอด นักกอลฟทีมชาติลุยซีเกมส , บิ๊ก โอง นั่ง นายกกอลฟสตรีพรอมจัด ไทยแลนด เลดี้ส มาสเตอร ยิ่งใหญ , สมาคมกอลฟอาชีพ จับ มือ กกท. จัดศึก คิงสคัพ และ กอลฟอาชีพ สตรี จัดกิจกรรมควบคูกับแมทช อานตอหนา 10

K-Golf & Partner

ขยายไลน Durafit

ททท.-ชลบุรี-สนามกอลฟ เปดโครงการ สีสันตะวันออก ชลบุรี กอลฟ พาราไดซ 2013

บุกตลาดกอลฟเมืองไทย

“สีสันตะวันออก ชลบุรี กอลฟ พาราไดซ 2013” ชิงถวยรางวัลเกียรติยศ สงเสริม การทองเที่ยวและกระตุนนักทองเที่ยวที่ ชื่นชอบกีฬากอลฟสนามแรกศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556ณ สนามบางพระ อานตอหนา 13

ทรูฯ จับมือ TJGF

เปดศึกกอลฟอุดมศึกษาชิงถวยพระราชทานฯ บริษัท K-Golf & Partner จํากัด ผูจําหนาย ผลิตภัณฑ ปลอกแขน เสื้อผา เสื้อ รัดกลามเนื้อ และถุงมือ กอลฟ นําเขาจากประเทศเกาหลี ภายใต ชอ แบรนด Durafit เตรียมขยายฐานตลาดดวยการสงสินคา ไลนกอลฟ ที่ปกปอง รังสี ยูวี ใหแกนักกอลฟ แบบครบเซ็ท รวมทั้งเสื้อกอลฟที่ออกแบบมาสําหรับเกมกอลฟที่ เต็มประสิทธิภาพ กระจายฐานลูกคาที่เนนการเลนกีฬากลางแจงมากขึ้น พรอมลง โปรดักส ตาม หางสรรพสินคา และโปรชอปใหทั่วถึง อานตอหนา 12

P 9-13 aoi.indd 9

กอล ฟ อุ ด มศึ ก ษาชิ ง ชนะเลิ ศ แห ง ประเทศไทยชิ ง ถ ว ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ เตรียมระเบิดศึก2 สนาม สงเสริมกีฬากอลฟในระดับ มหาวิทยาลัย อานตอหนา 13

8/14/13 9:09 AM


เปดผนึก ชี้ทิศทางสมาคมฯ

ตการทํนาปงานของป 2556 สมาคมฯ ตางๆ เริ่มมีการวางนโยบาย นี้ เพื่อแผนการพัฒนาของแตละสมาคม โดนสวนใหญนั้นคณะกรรมการหรือทีมงานในการทํางาน ของสมาคมก็ลวนแตเปนหนาเดิมๆ ดังนั้นแผนงานก็ คือการตอยอดจากการทํางานในปที่ผานมาและในชวง กลางปที่ผานมาหลายสมาคมเริ่มมีการขับเคลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลง hot News ฉบับนี้ จึงพาทานไปเกาะติด ความเคลือ่ นไหว รวมทัง้ ทิศทางทีเ่ กิดขึน้ กับสมาคมกอลฟ ตางๆ ในชวงนี้ จนกระทั่งถึงปลายป 2556 สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย เฟนหาสุดยอดนักกอลฟทีมชาติลุยซีเกมส สําหรับสมาคมฯ ใหญอยางสมาคมกอลฟแหง ประเทศไทยนั้ น หลั ง จากช ว งต น ป มี ก ารแถลงข า ว แผนการทํางานในป 2556 โดย คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท นายกสมาคมฯ ที่ดํารงตําแหนงมาเปนสมัยที่ 4 แลว กลาววา “นโยบายหลักของสมาคมกอลฟฯ คือการพัฒนา วงการกอลฟของเมืองไทยใหมีชื่อเสียงเปนที่รูจักในระดับ นานาชาติ โดยในปที่ผานมาทางสมาคมกอลฟฯ ได สรางผลงานในการควาแชมปในตางประเทศสรางชื่อ เสียงใหกับวงการกอลฟของไทยมาแลวมากมาย สําหรับ เปาหมายตอไปคือ การกวาดทั้ง 4 เหรียญทอง ในกีฬา กอลฟ การแขงขันซีเกมส ครั้งที่ 27 ที่ประเทศพมา ซึ่ง ประเทศไทยเปนเจาเหรียญทองมาแลวถึง3 สมัยติดตอกัน ตั้งแตที่นครราชสีมาป 2550, เวียงจันทรป 2552, อินโดนีเซียในป 2554” นอกจากนัน้ สมาคมยังไดมี 11 พันธมิตร ประกอบ ดวย 6 ผูสนับสนุนคือบริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, TrueVisions Public Company Limited, Fenix Apparel and Accessories Co.,Ltd และ

10 P 9-13 aoi.indd 10

บริษัท มิตรแทประกันภัย จํากัด พรอมดวย 5 สนาม กอลฟ รอยัลฮิลลกอลฟ รีสอรท แอนด สปา, สนามนา รายณฮิลล กอลฟ รีสอรท แอนด คันทรี คลับ, สนาม กอลฟ กบินทรบุรี สปอรตคลับ, สนามเลคไซด ชาเลต บายไมดา (ไมดา กอลฟ คลับ) และสนามอีสเทิรนสตาร คันทรีคลับ แอนด รีสอรทยืนยันใหการสนับสนุนกับสมาคม กอลฟฯตอเนื่อง พรอมปูพรมการแขงขัน 78 แมทช ทั่ว ประเทศ ส ว นอี ก ทั ว ร น าเม น ท ใ หญ อ ย า งไทยแลนด โอเพนสมาคมฯ ก็โยกยายการจัดการแขงขันมาจัดที่ สนาม กอลฟธนาซิตี้อีกครั้งและคราวนี้ก็เปนโปรหมาย ประหยัด มากแสงที่ ค ว า แชมป ร ายการนี้ ก ลั บ มาสู เ มื อ งไทยได สําเร็จ ถือเปนอีก 1 ผลงานของสมาคมฯ ที่เรียกมีสวน ชวยในการทวงแชมปกอลฟรายการศักดิ์ศรีของคนไทย มาไดสําเร็จ ดานการเตรียมทีมนักกีฬาทีมชาติเพื่อสูศึก ในป 2556 ทั้งซีเกมส และโนมูระคัพปลายปนั้นสมาคม ไดทําการคัดเลือกนักกอลท่อี ยูในโครงการพัฒนาทีมชาติ ไทย ทั้งชายและหญิงไวดังนี้ กษิดิศ เล็บครุฑ,อิทธิพัทธ บูรณธัญรัตน, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป, เนติพงศ ศรีทอง, สม ปราชญ รัตนสุวรรณ, ภูริณัฐ ทรงไพบูลย, ชนะโชค เดช ภิรัตนมงคล, ตะวัน พงศพันธ, ภัคตร ประดิษฐแทน, แดนไท บุญมา , กฤช อัศวพิมลพร ในประเภทชาย สวน ประเภทหญิงก็มีรายชื่อดังนี้ กมลวรรณ เหลื่อมศรี, สุภ มาส แสงจันทร, อรณิชา โกนสันเทียะ, เฌอมาลย สันติ วิวัฒนพงศ, ปรินดา โพธิ์กัณฑ, บุษบากร สุขพันธ, เบญญาภา นิภัทรโสภณ, สุธาวี ชนะชัย ผานการเก็บ คะแนนสะสมมาแลวหลายสนาม ยังเหลืออีกประมาณ 3-4 สนาม ซึ่งนาจะรูผลกันไมเกินเดือนตุลาคมนี้ โดยการเตรียมความพรอมอีกสวนหนึ่งของ นักกีฬาชุดนี้ก็คือการสงไปแขงขันยังตางประเทศซึ่งผล

งานๆ สําคัญๆ ก็คือ ณัฐวัฒน สุวจนกรณ และสุภมาส แสงจันทร ควาแชมปคลาสเอชายและหญิงมาครอง จาก การแขงขันกอลฟเยาวชนนานาชาติรายการฟลปิ ปนส จูเนียร กอลฟ แชมเปยนชิพ 2013 (เดอะ มอนเตชิลโล คัพ) สวนการแขงขันกอลฟทีมชิงแชมปเอเชียตะวันออกเฉียง ใต รายการ “เซาทอีสท เอเชีย อเมเจอร กอลฟ ทีม แชมเปยนชิพ ตนกู อบูดาบี รามาน ปุตรา คัพ” หรือ “ปุตรา คัพ ครั้งที่ 53”, “สันติ คัพ ครั้งที่ 5” เด็กไทย เราไดแชมปมาครองจาก บุคคล เบญญาภา นิภัทรโสภณ ที่ควาแชมปในประเภทบุคคลจากการแขงขันสันติคัพ เพียง 1 รายการเทานั้น สวนอีก 1 รายการสดๆ รอนๆ ที่นักกอลฟใน โครงการทีมชาติไทยไปสรางผลงานกลับมานัน้ ก็คอื กษิดษิ เล็บครุฑ และ อิทธิพัทธ บูรณธัญรัตน สองสวิงทีมชาติ ไทย ชุดเตรียมซีเกมสที่ประเทศพมา ควาแชมปทีม ใน การแขงขันกอลฟ “สิงคโปร โอเพน อเมเจอร แชมเปยน ชิพ 2013” ที่ประเทศสิงคโปร โดยผลการแขงขันสองสวิง ทีมชาติไทยชวยกันเก็บคะแนนควาแชมปประเภททีมมา ไดสําเร็จ ดวยสกอรรวมสี่วัน 423 โดยมีทีมฟลิปปนส และสิงคโปรเอ ไดอนั ดับที่ 2 และ 3 ตามลําดับ ดานประเภท บุคคล เลา ยู จุย จากไตหวัน ควาแชมป โดยมีกษิดิษ เล็บครุฑ ไดรองแชมป อันดับที่ 3 อิทธิพัทธ บูรณธัญรัตน ขณะที่มีอกี กระแสขาวออกมาวา ทีมชาติชุด ซีเกมสที่จะเดินทางไปแขงขันที่ประเทศพมาปลายปนี้นั้น อาจจะมีการดึงนักกอลฝมือดีจากแดนไกล เชนประเทศ สหรัฐอเมริกา ทั้งชายและหญิง เปนตัวสอดแทรก หรือ กัปตันชอยส เพื่อที่จะประคองนองๆ ในทีม ที่เรียกวามี แตเด็กๆ ทั้งนั้น โดย ในหลายรายการที่สงอุนเครื่องนั้น ทีมชุดนีม้ กั จะเสียแชมปประเภททีมใหกบั คูแ ขงอยูบ อ ยครัง้ บิ๊ก โอง นั่งนายกกอลฟสตรีพรอมจัดไทยแลนด

www.HotGolfClub.com 8/14/13 10:24 AM


เรอง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

เลดี้ส มาสเตอร ยิ่งใหญ ด า นสมาคมกอล ฟ สตรี ก็ ไ ด น ายกสมาคม กอลสตรีคนใหมแตหนาเดิม นั่นก็คือ บิ๊กโอง จิตกานต จันทรวิโรจน ที่ยังคงไดรับความไววางใจจากสมาชิกใน การโหวตใหนั่งนายกสมาคมกอลฟสตรีฯ อีก 1 สมัยโดย คุณจิตกานตเปดใจวา “รูสึกตื้นตันมาก ที่ไดรับความไว วางใจใหดําเนินงานตอ งานสมาคนก็สนุก ไดเรียนรูเยอะ มากมาก ตั้งแตเริ่มตนคุณ เรวดี ก็สอนหลายๆ อยางๆ ไม ใ ช ก ารเรี ย นรู แ ต เ ป น ประสบการณ ที่ จ ะต อ งเก็ บ ไป เรื่อยๆ สองสมัยที่ผานมาพอใจกับผลงาน เพราะวา เด็ก ที่อยูในสังกัดหรือเด็กที่เราใหการสนับสนุนสามารถสราง ชื่อเสียงใหกับประเทศหลายคน เงินที่เราหามาและใหการ สนับสนุนไปก็ไมเสียเปลา สวนการหาเงินสนับสนุนของ สมาคม สมาคมตองจัดหาเปนประจําทุกป เจาประจําก็ จะเปนสิงห จริงๆแลวแผนที่เราทําไวปหนึ่งๆ ใชกับเด็ก ประมาณ 3 ลานบาท มีสงทําการแขงขันอยาง ฟลิปปน โอเพน มาเลเซียนโอเพน สิงคโปรโอเพน ฮองกงโอเพน ฯลฯ แตเราจะคัดเพียงแค 3 คน เพื่อไปแขงขัน ส ว นมุ ม มองของวงการกอล ฟ สตรี นั้ น มี ค น สนใจเลนมากขึ้นแตวาเรื่องของการสนับสนุนกอลฟสตรี ยังไมคอยมีคนใหการสนับสนุนเทาที่ควร จริงๆ แลวนักกีฬาทั่วไปยังขาดความมุงมั่น มุมานะพอ ถาเทียบ กับเกาหลีและมารยาทหรือภาษาในการแขงขันมันจะ ยากสําหรับนักกีฬาในการไปสูระดับตางประเทศรวม ทั้งความตั้งใจอยางที่เห็นไดชัดอยางนักกอลฟเกาหลีที่ แขงรายการควีนสิริกิตติ พอแขงเสร็จก็ซอม ไมไดออก ไปเที่ยวที่ไหน ชาติอื่นแขงเสร็จช็อปปง แขงเสร็จนอน เกาหลีเชามาเปนคนแรกอยูใ นสนามซอม พักทานขาวซอม อยูจนเย็น ส ว นอี ก งานใหญ ข องสมาคมกอล ฟ สตรี คื อ การแขงขัน ไทยแลนด เลดี้ส โอเพน จัดขึ้นเปน ครั้งที่ 26 โดยในปนี้ จะจัดการแขงขัน ณ สนามสยามคันทรี คลับ พัทยา แพลนเทชั่น เปนครั้งแรก ในระหวางวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2556รายการนี้ นอกจากจะเปนหนึ่งใน รายการแขงขันของ เลดี้ส เอเชียน กอลฟ ทัวร (Ladies Asian Golf Tour) LAGT)ในสวนของเงินรางวัลรวมได เพิ่มขึ้นจาก 150,000 เหรียญสหรัฐ เปน 200,000 เหรียญ สหรัฐ หรือประมาณ 6 ลานบาท นอกจากนี้ ยังมีการถาย ทอดไฮไลทการแขงขันเปนเวลา 3 ชั่วโมง ทางชองฟอกซ สปอรต เปนครั้งแรกอีกดวย คุณจิตกานต จันทรวิโรจน นายกสมาคมกอลฟ สตรีฯ กลาววา “สมาคมกอลฟสตรีฯ รูส กึ ยินดีทจ่ี ะมีการ ยกระดับการแขงขันกอลฟรายการ ไทยแลนด เลดีส้  โอเพน ดานเงินรางวัลและการจัดใหมีการแพรภาพการแขงขัน ใหรบั ชมกันในตางประเทศ ซึง่ จะสรางกําลังใจใหนกั กอลฟ ของไทยดวย” คุณเรวดี ต. สุวรรณ ประธานเลดี้สเอเชี่ยน กอลฟทัวร กลาววา “ไทยแลนด เลดี้ส โอเพน” เปน หนึ่งในรายการสําคัญของ เลดี้ส เอเชียน กอลฟ ทัวร ที่ นั ก กอล ฟ ฝ มื อ ดี ส นใจมาร ว มแข ง ขั น ด ว ยทุ ก ป แ ละ เปนการแขงขันที่เปนที่ยอมรับจากทั่วโลกและในครั้งนี้ ประเทศไทย ไดจัดที่สนามชั้นยอดและมีชื่อเสียงความ พรอมทุกดานถือเปนสนามที่ไดมาตรฐานระดับโลกสนาม หนึ่งในประเทศไทย” สําหรับทําเนียบแชมปที่ไดถวย รางวัลไปครองมีหลายคน เชน Shin Jiyai (ป2007), Sophie Gustafson (ป1997) และLaura Davies (ป1993 และ 1994).

สมาคมกอลฟอาชีพ จับมือ กกท. จัดศึก คิงสคัพ ด า นสมาคมกอล ฟ อาชี พ แห ง ประเทศไทย ภายใตการบริการงานของโปรหลุยส ชยพัทธ สุนายนต นายกสมาคม ที่บริการงานมาได 1 ปเต็มและกําลังจะ หมดวาระลงใน 2 เดือนที่จะถึงนี้ ซึ่งเมื่อกลางปที่ผานมา อาจจมีข าวออกมาจากนักกอลอาชีพที่มาเลนในการ แข ง ขั น ของสมาคมกอล อ าชี พ ว า สมาคมนั้ น ค า งเงิ น รางวัลนักกอลมา 2-3 เดือน แตลาสุดหลังจากสมาคม ไดสปอนเซอรรายใหญอยางโตโยตาเขามาสนับสนุนก็ สามารถทําใหเคลียรเงินรางวัลกับนักกอลฟไดทั้งหมด แลว โดยนอกจากโตโยตาจะเขามาเปนสปอนเซอร การแขงขันของสมาคมกอลอาชีพแหงประเทศไทยแลว ยังไดเขามาเปนสวนหนึ่งของการสรางสีสันใหกับกอลฟ อาชีพในบานเราดวยการเปนสปอนเซอรทั้งฤดูกาล และที่ สําคัญ ไดมอบรางวัลพิเศษใหกับนักกอลฟที่ทําเงินรางวัล อันดับดีที่สุดในรายการ สุดทายเปนรถยนตโตโยตา คัมรี่ มูลคา 1,889,000 บาท สวนนักกอลฟที่จบอันดับดีที่สุดใน ชาเลนจทัวร รายการสุดทาย รับรถยนต โตโยตา วี-ออส มูลคารวม 734,000 บาท อีกสิ่งหนึ่งที่นายกสมาคมฯ อยาง โปรหลุยส กําลังเดินหนาอยูขณะนี้ก็คือการจัดการแขงขันกอลคิง สคัพ 2013 รับการสนับสนุนจากการกีฬาฯ จัดแขงขัน เอเชี่ยนทัวร ชิงถวยพระราชทานในหลวง รายการ “คิง ส คัพ” ชิงเงินรางวัลรวมขั้นต่ํา 1 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ ราว 30 กวาลานบาท ระหวางวันที่ 19-22 ธันวาคม นี้ที่ สนามไทยคันทรี่คลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกฯ เผย นักกอลฟไทยไดสิทธิ์ 40 ที่นั่งทางสนามเปดโอกาสเขา ซอมกอนลวงหนา นายชยพัทธ สุนายนตร นายกสมาคมกอลฟ อาชี พ แห ง ประเทศไทยได เ ผยว า การแข ง ขั น กอล ฟ ชิ ง ถวยพระราชทานฯในทุกรายการเปนรายการสําคัญที่ นักกอลฟตางมุงหวังถึงชัยชนะเชนเดียวกับการแขงขัน รายการ “คิงส คัพ” ที่การกีฬาแหงประเทศไทยไดสนับสนุนสมาคมฯโดยปนี้ยังรวมกับทางเอเชี่ยนทัวร เชนเดิม และจะมีเงินรางวัลรวมขึ้นต่ํา 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ ราว 30 กวาลานบาทและเปนไปไดที่เงินรางวัลอาจเพิ่ม สูงถึง 1.5 ลานเหรียญ หรือประมาณ 45 ลานบาท โดย ลาสุด ทางผูบริหารของการกีฬาแหงประเทศไทย นําโดย นายกนกพันธ จุลเกษม ผูว า การกีฬาฯ และผูบ ริหารสมาคมฯ ไดเชิญ มร.ชี ลา ฮาน บอรดบริหารของเอเชี่ยนทัวรรวม ประชุมเตรียมความพรอมมาตั้งแตเดือนพฤษภาคมที่ ผานมา กําหนดแขงขันระหวางวันที่ 19-22 ธันวาคม 2556 ที่สนามไทยคันทรี่คลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ครั้ ง นี้ โ ปรกอล ฟ ไทยในแร ง กิ้ ง ของสมาคมฯมี สิ ท ธิ เ ข า แขงขันไมนอยกวา 40 คนสวนนักกอลฟที่มีแรงกิ้งทับ ซอนกับเอเชีย่ นทัวรอยูแ ลวใหเลือ่ นไปตามลําดับ ทัง้ นีท้ าง สนามไทยคันทรี่คลับจะเปดโอกาสใหกับนักกอลฟไทยได เขาซอมลวงหนาในราคาพิเศษ โดยนายกสมาคมฯไดกลาวอีกวา ในปนี้ยังได รวมกับทาง สปอรต มอลล บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด รวมกับผลิตภัณฑอุปกรณกอลฟชั้นนํา จัดงานกอลฟโชว นําสินคากอลฟรุนตางๆ มาจําหนายในราคาพิเศษ และ มีกิจกรรมตางๆ ใหกับแฟนกอลฟที่เขาชมการแขงขันได สนุกมากมาย คาดวาจะมีนักกอลฟนานาชาติในเอเชี่ยน ทัวรเขารวมการแขงขันไมนอยกวา 144 คน การแขงขัน

เปนระบบสโตรกเพลย 18 หลุม รวม 4 วัน 72 หลุมมี การถายทอดสดผานรายการของเอเชี่ยนทัวร แพรภาพไป ทั่วเอเชียและประเทศในยุโรปและอเมริกาบางประเทศอีก ดวย สวนกระแสการเลือกตั้งนายกสมาคมกอลฟ อาชีพคนใหมนั้นแหลงขาวจากสมาคมกอลอาชีพระบุวา นายกหลุยส นาจะลงชิงศึกเกาอี้นายกสมาคมตัวนี้ อีก สมัย โดยพรอมจะสรางผลงานในชวงทายบวกกับวิสัย ทัศนที่ผานมา เพื่อที่จะมัดใจสมาชิก ขณะที่ดานกลุม อํานาจเกาแมจะยังมีการเคบลื่อนไหวที่ชัดเจน แตก็เชื่อ วาตอนนีก้ าํ ลังมีการเฟนหาตัวแทนขึน้ มาเปนนายกสมาคม แขงกับ โปรหลุยสอยางแนนอน กอลฟอาชีพสตรี จัดกิจกรรมควบคูกับแมทช สมาคมกอลฟอาชีพสตรี รวมกับการกีฬาแหง ประเทศไทย และบริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด จัด ศึกชิงถวยพระราชทาน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายการ ไทยแลนด แอลพีจี เอ มาสเตอร 2013 ชิงเงินรางวัล 1.5 ลานบาท ณ สนาม ปญญาอินทรา กอลฟคลับ (คอรสบี และซี) ระหวางวัน ที่ 14-16 สิงหาคม 2556 โดยมีกิจกรรมกอลฟแฟรตลอด สัปดาห กอนวันที่ 12 สิงหาคม จัดกอลฟโปร-แอม วันแม สมาคมกอลฟอาชีพสตรี รวมกับการกีฬาแหง ประเทศไทย และบริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด จัด ศึกชิงถวยพระราชทาน ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รายการ ไทยแลนด แอลพีจีเอ มาสเตอร 2013 ชิงเงินรางวัล 1.5 ลานบาท ระหวางวัน ที่ 14-16 สิงหาคม 2556 ณ สนามปญญาอินทรา กอลฟ คลับ (คอรสบี และซี) เปนการแขงขันแบบสโตรกเพลย วันละ 18 หลุมรวม 3 วัน 54 หลุม มีเงินรางวัลใหชิงชัย 40 อันดับ และรางวัลตีดีประจําวันๆละ 8,000 บาท หลัง จบ 36 หลุม ผูเลนในอันดับ 1-40 และเสมอ จะไดผาน เขาไปเลนในรอบสุดทาย ผูชนะจะไดครองถวยพระราช ทานฯพรอมเงินรางวัล 260,000 บาท จนถึงอันดับสุดทาย รับเงินรางวัล 15,152 บาท ปฏิญญา ควรตระกูล นายกสมาคมกอลฟอาชีพ สตรี กลาววา “หลังจากเขาบริหารงานสมาคมฯสมัยแรก เขาปที่ 2 ตนเห็นวาควรจะมีการแขงขันรายการใหญเปน แม็ทชมาสเตอรใหกับสมาคมฯ เพิ่มเงินรางวัลใหมากขึ้น เพื่อสมาชิกจะไดมีกําลังใจในการแขงขันและเปนแรง บั น ดาลใจให นั ก กอล ฟ สตรี รุ น ใหม พั ฒ นาฝ มื อ ขึ้ น มา มากๆ ที่เปนไฮไลทของรายการนี้จะมีการถายทอดสด การแขงขัน 2 วันสุดทาย โดยชองทรูสปอรต 2 ตั้งแต เวลา 11.30 น. นอกจากจะเปน การแขง ขัน ชิ ง ถวยพระราช ทานฯ แลว ยังมีกิจกรรมมากมายกอนการแขงขัน ตั้งแต วันเสารที่ 10 สิงหาคมเปนตนไปจนถึงวันแขงขันรอบ สุดทาย 16 สิงหาคม จะมีการออกรานจัดงาน ไทยแอลพี จีเอ กอลฟ แฟร โดยมีบริษัทหางรานอุปกรณกอลฟ มา เปดบูธขายในราคายอมเยาว นอกจากนี้ยังมีการแขงขัน โปร-แอม “ไทยแลนด แอลพีจีเอ มาสเตอร 2013 โปรแอม ทัวรนาเมนท” ในวันแม 12 สิงหาคม ช็อตกัน สตารทเวลา 12.00 น.ในคอรสบี และซี จํานวน 36 ทีมๆ ละ 30,000 บาท 2nd issue August 2013

P 9-13 aoi.indd 11

11 8/14/13 8:47 AM


K-Golf & Partner ขยายไลน Durafit หลังจากเปดตัวสินคาและทําการตลาด ใน กลุม ซอฟทไลน ของกอลฟมากวา 1 ป แลว ไมวาจะ เปนเสื้อ และ ปลอกแขน ปองกันแสง UV แบรนด Durafit ซึ่งเปนผลิตภัณฑนําเขาจากประเทศเกาหลีใต จน เปนที่รูจักและไดรับความนิยมจากนักกอลฟที่กลาวถึง ประสิทธิภาพของสินคา ที่สามารถปกปองแสง UV จาก แดดในการเลนกอลฟ รวมทั้งเนื้อผาที่เย็นและเบาสบาย กวาแบรนดอื่นๆ ในทองตลาด ลาสุด Durafit ไดขยาย ตลาด ดวยการสง โปรดักสใหม ลงในทองตลาด อยาง ครบไลน โดยคุณนครินทร อยูอารมณ ผูจัดการฝายการ ตลาด และฝายขาย บริษัท K-Golf & Partner จํากัด ไป เผยถึงโปรดักส ของ Durafit วา “เรามีสินคา ที่อยูในไลน กอลฟ เกือบจะครอบคลุมทั้งหมด โดยเปนสินคาที่เรา มั่นใจในคุณภาพ 100 เปอรเซ็นตจากประเทศเกาหลี ซึง่ ที่ นักกอลฟไดลองใหแลวไดฟดแบ็กที่ดีกลับมาก็คือ ปลอก แขน ที่สามารถกันแดแดไดสูงถึง 98.5 %โดยเทคโนโลยี ของมันที่พิเศษคือ สามารถเปลี่ยนสีไดตามอุณหภูมิ ใน กรณีที่รอนจะเปลี่ยนเปนสีออน ถาเย็นจะเปนสีเขม ตัว เนื้อผาทําจากNano Nylon มีใหเลือกทั้งหมด 9 สี ขณะที่เสื้อรัดกลามเนื้อดานในหรือ Durafit Hexagon Pro นั้นเปนเสื้อใสกันแสง UV 98.5 % เหมือน กันแตเนื้อผาจะแตกตางกับทั่วไป เพราะเปน Double spandex เนื้อผาถักลายขวาง 2 ชั้น เพื่อเซฟไมใหกลาม เนื้อเกิดอาการอักเสบขอดีคือถาเราวอรมอัพรางกายไม พรอม เสื้อรุนนี้ชวยไดถึง 30 % ในการรักษาอุณหภูมิ ให อบอุนเนื้อผานั้นคงรูปแหงสบาย” ขณะทีเสื้อดานในอีกรุนนั้น ชื่อ Nano Inner wear เหมาะสําหรับใสกันแสง UV 98.5 % เปนเนื้อผา เดี่ยวกับปลอกแขน คือ Nano Nylon นี้ใสสบายเขารูป แหงงาย ลดกลิ่นอับแบคทีเรียที่เกิดจากเหงื่อ มีนําหนัก ไมเกิน 100 กรัม ดานเสื้อโปโล ที่กําลังไดรับความนิยม เปนพิเศษ ชื่อรุนวา Skin Guard เนื้อผาเปน โพลีอีลเลส เตอร Double spandex น้ําหนักเบาไมถึง 100 กรัม และ แหงเร็วกัน UV เหมือนทุกๆ รุน ขอดีคือไมตองรีด และ ตากลมธรรมดา ก็แหงและเรียบและคงรูปแลว ขณะที่โปรดักส ที่ตอนนี้ Durafit กําลังทําการ โปรโมท และวางในทองตลาดอยูในขณะนี้ ก็คือ ถุงมือ รุน Durafit Golf Glove มีทั้งหมด 8 สี 4 ไซส สามารถใส ไดคงทานและนาน ตัวเนือ้ ใชวสั ดุจากญีป่ นุ Hexa Leather เปน lycra ทําใหไมลื่นเมื่อสวิง ใชอุปกรณออกแบบ ดวย patten 3d จึงทําใหใสสบาย ระบายความชื้นไดรวดเร็ว ดานหลังมือและสามารถซักเพื่อทําควาสะอาดได สวนโปรดักสสุดทายถือวาเปนสินคาแนวใหม ที่ยังไมคอยเนนในตลาดกอลฟบานเราเทาใดนักแตวาเริ่ม มีการใชผลิตภัณฑนี้อยางแพรหลายในกลุมนักกอลฟใน ตางประเทศ ซึ่งนั้นก็ไดแก เปนผา Head wear แบรนด Beyond 7 สามารถใสไดถึง 18 แบบ กัน UV ได 98.5 % ตัวผามีเทคโนโลยี coolmax ทําใหใสเย็นสบาย มีลาย ใหเลือกถึง 160 แบบ มีแบบใหเลือกตามคอนเซ็ปต ตาม กีฬาทุกชนิด รวมถึง แฟชั่น ทั้งหมด 7 ซีรี่ส

12 P 9-13 aoi.indd 12

สําหรับสินคา ของ Durafit และ Beyond 7 นั้น คุณนครินทรไดกลาวถึงการตลาดวาในปนี้วา “นอกจาก การลงโฆษณาผานสื่อ กอลฟตางๆ แลว เรายังทําการ ตลาดดวยการ ไปจัดบูธใน อีเวนทกอลฟ หรือสนาม กอลฟตางๆ เผื่อใหทานนักกอลฟไดทดลองใชสินคา ที่ เรามั่นใจในคุณภาพและคุณสมบัติพิเศษ ที่เบาบางและ

ปองกัน Uv ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นเรายังมีชอปของเราเองที่สยาม พารากอน และสินคา Durfit สามารถหาซื้อไดที่ตาม สปอรตมอลล หางสรรพสินคาทั่วไป หรือตาม โปรชอป หรือ สอบถามสินคาไดท่ี บริษทั K-Golf & Partner จํากัด โทร. 02-692 9672

www.HotGolfClub.com 8/14/13 9:06 AM


เรอง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

ททท.-ชลบุรี-สนามกอลฟ เปดโครงการ นายคมสัน เอกชัย ผูวาราชการ จังหวัด ชลบุรี เผยวา “โครงการ “สีสันตะวันออก ชลบุรี กอลฟ พาราไดซ 2013” จัดขึ้นเพื่อสงเสริมและกระตุนใหเกิด การเดินทางทองเที่ยวพักผอนเลนกีฬาที่ชื่นชอบและจับ จ า ยใช ส อยภายในประเทศไทยโดยเน น ตลาดนั ก ท อง เที่ยวที่ชื่นชอบกีฬากอลฟทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ทีพ่ าํ นักอาศัยอยูใ นประเทศไทย รวมทัง้ นักกอลฟตางชาติ ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวตามฤดูกาลและกลุมครอบครัว ผูติดตามนักกอลฟ เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว ทั้ง ในและนอกฤดูกาลตลอดทั้งป ซึ่งโครงการนี้จะเปนอีกหนึ่งกลยุทธที่จะทําให เกิดการเดินทางทองเที่ยวและใชจายเงินผานกิจกรรม ตางๆ ที่เกี่ยวของ เพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้น ผานการจัดกิจกรรมนี้ เปนการขยายโอกาสการสรางงาน สรางรายไดสูทองถิ่น สงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ ที่จัดกิจกรรมดีขึ้น อีกทั้งสนามกอลฟในภูมิภาค ภาค ตะวันออกของเรา ก็มีสนามชั้นนําที่ไดรับการยอมรับ จากนานาประเทศ ใหจัดการแขงขันระดับโลก โครงการ “สีสันตะวันออก ชลบุรี กอลฟ พาราไดซ 2013” จึงเปน อีกทัวรนาเมนทที่นักกอลฟไมควรพลาด” รูปแบบการแขงขัน “สีสนั ตะวันออก ชลบุรี กอลฟ พาราไดซ 2013” รอบคัดเลือกในแตละสนามรับสมัครนัก กอลฟ 144 คนใชการแขงขันแบบนับแตม 18 หลุมคัด เลือกผูเขารอบฝมือดี อันดับ 1-30 คน และคัดเลือกผูเขา รอบโดยการจับสลากรางวัล Lucky Draw จํานวน 5 คน เขารวมการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ โดยไมตองเสียคาใช

จายใดๆ การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ใชการแขงขันแบบ นับแตม 18 หลุมและคํานวณแตมตอสําหรับผูเลนแตละ คนโดยตามวิธี 36System และคิดคะแนนโดยวิธี Stableford แบงเปน 3 ไฟลท ดังนี้ ไฟลท เอ แตมตอ 0-9, ไฟลท บี แตมตอ 10-18 และ ไฟลท ซี แตมตอ 1924 ชิงถวยรางวัลเกียรติยศประจําภูมิภาคภาคตะวันออก “สีสันตะวันออก ชลบุรี กอลฟ พาราไดซ” พรอมทั้งของ รางวัลตางๆจากผูสนับสนุนมากมาย กําหนดการแขงขันใน รอบคัดเลือก 3 สนาม ไดแก วันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ สนามบางพระ

กอลฟ คลับ, วันศุกรที่ 6 กันยายน 2556 ณ สนามฟนิกซ กอลฟ แอนด คันทรี คลับ, วันศุกรที่ 13 กันยายน 2556 ณ สนามเขาเขียว คันทรี คลับและ รอบชิงชนะเลิศ วัน จันทรที่ 23 กันยายน 2556 ณ สนามสยามคันทรีคลับ พัทยา โอลดคอรส จังหวัด ชลบุรี คาสมัครเพียง 1,200 บาท (รวม แคดดี้ , กรีนฟ และอาหารงานเลี้ยงเย็นพรอม ของรางวัลจับสลากมากมายในทุกสนาม) สนใจสมั ค รเข า ร ว มแข ง ขั น สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ศูนยประสานงานโครงการฯ โทร. 084-465-1118-9

ทรูฯ จับมือ TJGF จัดการแขงขันตอเนื่องเปนปที่ 2 โดยทรูวิชั่นส รวมกับ สมาพันธกอลฟเยาวชนไทย พรอมดวยการสนับสนุนของน้ําดื่มตราสิงห จัดการแขงขันกอลฟอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจําป 2556 -2557 โดยผูเขาแขงขันจะตองแขงขันในนามของสถาบัน อุดมศึกษา การแขงขันประเภททีม และบุคคลชาย บุคคล หญิง ซึ่งจะจัดขึ้นใน 2 สนาม โดยสนามแรกจะเปนการ แขงขันเพื่อชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนสนามที่ 2 จะเปน การแขงขันเพื่อชิงทุนการศึกษาซึ่งการแขงขันครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสงเสริมกีฬากอลฟในระดับมหาวิทยาลัย ใหมีโอกาส พัฒนาความสามารถในการแขงขันในระดับประเทศและ ระดับโลก ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผูอํานวยการ ดานสื่อสารองคกรประชาสัมพันธการตลาด และกิจกรรม องคกรเพื่อสังคม กลุมบริษัท ทรู เผยวา “ในปจจุบันกีฬา กอลฟนับวาเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงมากในระดับ สากล อีกทั้งเปนกีฬาที่สามารถสรางอาชีพที่มีรายไดสูง ใหแกนักกีฬาอีกดวย ทรูวิชั่นส และสมาพันธนักกอลฟ เยาวชนไทยไดมีสวนในการสรางและพัฒนานักกอลฟใน

ระดับเยาวชน มาโดยตลอด แตเมื่อนักกอลฟเยาวชน เขาสูระดับมหาวิทยาลัย ทําให ขาดโอกาสที่จะไดรับการ พัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่อง สมาพันธนักกอลฟเยาวชน ไทย จึงมีความตั้งใจ และมุงมั่นที่จะจัดทําโครงการ การ แขงขันกอลฟมหาวิทยาลัยในประเทศไทยขึ้น เพื่อความ ตอเนื่อง ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อการกาว เขาสูการเปนนักกอลฟอาชีพในระดับสากลในอนาคต” รศ.อิราวัณณ ผาณิตวงศ กรรมการและเลขา นุการสมาพันธนักกอลฟเยาวชนไทย กลาววา “คุณสมบัติ ของนักกอลฟทีมีสิทธิ์รวมแขงขัน ตองกําลังศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 120 คน สามารถแขงขันโดยมหาวิทยาลัยสงเขาแขงขันและนักกอลฟสามารถฟอรมทีม หรือ สมัครแขงบุคคลเองได เปนการแขงขันแบบสโตรกเพลย แบงประเภทการแขงขันออกเปนทีมชาย 4 คน (คิดคะแนน ที่ดีที่สุด 3 คน) ทีมหญิง 3 คน (คิดคะแนนที่ดีที่สุด 2 คน) บุคคลชายและบุคคลหญิง โดยจัดการแขงขัน 2 ครั้งดวยกัน” นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีรับรางวัลถวย พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช กุมารี ประจําป 2556 โดยทีมชนะเลิศฝายชายเปนของ ทีมมหาวิทยาลัยรังสิตไดแก นายภูมิ ศักดิ์แสนศิลป, นาย กันต รื่นพันธ, นายพงศภัทร มีไชยศุภฤทธิ์ และ นาย

เจษฎา เสวีวัลลพ สวนทีมชนะเลิศฝายหญิง ตกเปน ของ ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม ไดแก น.ส.ฉัตรประภา ศิริประกอบ, น.ส.นวภร จันทรบรรจง และ น.ส.ศศิมา อนันตชัยศิริ สําหรับการแขงขันรายการ “ทรูวิชั่นส สิงห ไทยแลนด ยูนิเวอรซิตี้ กอลฟ แชมเปยนชิพ 2013” ครั้ง ที่ 1 จะจัดในวันที่ 3-6 กันยายน 2556 และครั้งที่ 2 วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2556 แบงเปนทุนการศึกษานักกีฬา ชาย-ทุนการศึกษานักกีฬาหญิง คาสมัครแขงขันรายการ ที่ 1 แขง 4 วัน 5,000 บาท/คน และรายการที่ 2 แขง 3 วัน 3,500 บาท/คน สมัครแขงขันไดที่สมาพันธนักกอลฟ เยาวชนไทย โทร.0-2178-3664, 0-2178-3666 หรือเขาไป ดูรายละเอียดไดที่ www.tjgf.info 2nd issue August 2013

P 9-13 aoi.indd 13

13 8/14/13 9:07 AM


หาก ใครเคยเดินทางมาแถวๆ บางปะกงก็คงจะสัมผัส ไดถึงความเย็นสบายของกระแสลมและบรรยากาศที่เปน ธรรมชาติไมไกลจากเมืองหลวงเทาใดนักและแนนอนวา สําหรับนักกอลฟแลวการเดินทางมาตีกอลฟที่ใหความ สบายแตยังแฝงดวยความทาทายก็เปนเสนหอีกอยางหนึ่ง ที่ทําใหตองกลับมาเยือนอีกครับ และถาเอยชื่อสนามกอลฟที่มีเอกลักษณและมี ความโดดเดนนาเลนอีกแหงหนึ่งในยานนี้ก็คงตองนึกถึง สนามรอยัล เลคไซด กอลฟ คลับ ที่ไดรับการปรับเปลี่ยน ใหเปนสไตลทรอปคอลสบายๆ และเพิ่มความนาเลนมาก ยิ่งขึ้นครับ สนามแหงนี้เปนสนามกอลฟมาตรฐาน ระดับ 5 ดาว 18 หลุม พาร 72 ตั้งอยูที่บนถนน บางนา-ตราด หลักกิโลเมตรที่ 51 อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เปดใหบริการครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2533 ซึ่งถูกออกแบบโดย บริษทั ซูมโิ ตโม คอนสตรัคชัน่ จํากัด เมือ่ กลางป พ.ศ. 2553 สนามกอลฟฯแหงนี้ถูกเนรมิตใหมโดยทีมงานผูบริหาร

14 P 14-16 AOI.indd 14

ไดทดสอบความสามารถ นอกจากกรีน บังเกอร และรัฟ ที่มีความเหนียวแนนตามทฤษฎีของอุปสรรคในสนามฯ ที่ ทานนักกอลฟตองพบเจอใหเปนความทาทายทุกครั้งที่ ออกรอบ ในสวนของตัวสนามที่ไดรับการปรับใหมนั้น เลือกใชหญาพันธทุ ฟิ อีเกิล้ (Tif-Eagle) หรือฉายาทีน่ กั กอลฟ เรียกวา “กรีนกระจก” สําหรับกรีนทั้ง 18 หลุม เพื่อให ทานนักกอลฟไดพบกับความเร็วที่เหมือนพัตตลูกกอลฟ อยูบนกระจก ซึ่งเปนการเพิ่มความทาทายบนกรีนใหแก ทานนักกอลฟใหมเี กมกอลฟทีส่ นุกมากขึน้ และทางสนามฯ ยังเลือกใชพันธหญานวลนอย สําหรับแฟรเวยและรัฟ ซึ่ง เหมาะกับภูมิอากาศของเมืองไทย ทําใหใบหญามีความ สมบูรณมากทีส่ ดุ ดังนัน้ เมือ่ ทานนักกอลฟไดออกรอบ ทาน จะพบกับใบหญาที่มีลักษณะนุมและรูสึกสบายตากับยอด หญาสีเขียวออน พรอมรับลมเย็นสบายบรรยากาศติดแมนาํ้ บางปะกงทางออกสู ท ะเลอ า วไทยตลอดการออกรอบ นอกจากนั้นทางสนามฯ ยังเนนบรรยากาศแบบทรอปคอล ตนไมที่เปนสัญลักษณของ สนามแหงนี้ คือ ตนมะพราว ใหมของบริษัท สุมิโก-วนชัย กอลฟ จํากัด โดยบริษัทฯอยู ซึ่งมีมากกวา 2,000 ตน ปลูกรายลอมอยูทั้งสนามฯ เพื่อ ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพยมานานกวา 20 ป ไดทาํ การ ใหทานนักกอลฟไดเพลิดเลินกับสายลมที่พัดผานแทรก ปรับปรุงสนามฯใหมทง้ั หมด ไมวา จะเปนกรีน แฟรเวย รัฟ ยอดใบมะพราวและพันธไมอื่นๆ เขามา รวมถึงการยกและเลนระดับกรีนใหมีความทาทายเพิ่มขึ้น สวนบังเกอรทรายนั้น ทานนักกอลฟจะมองเห็นเม็ดทราย คลับเฮาสและสิ่งอํานวยความสะดวก นอกจากการออกรอบทีส่ นุกสนานแลวเราสามารถ น้ําตาลออนซึ่งก็ถูกยกระดับใหสูงขึ้นเชนกัน เลคอุปสรรค มาผ อ นคลายกั บความสบายในตัวคลับเฮาส ซึ่งไดรับการ น้ําตางๆ ในสนามฯ ยังคงเปนอุปสรรคใหทานนักกอลฟ

www.HotGolfClub.com 8/14/13 11:25 PM


เรอง : กองบรรณาธิการ / ภาพ : HG

รอยัล เลคไซด กอลฟ คลับ

150 หมูที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 51 ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท 038-573-275-8 โทรสาร 038-573-281 อีเมล info@royallakeside.com เว็ปไซด www.royallakeside.com

ปรับปรุงใหมทง้ั หมดเชนกัน เมือ่ มองเขามาทีค่ ลับเฮาสทา น จะรูส กึ ถึงความโดดเดน อลังการ ดวยตัวอาคารสีสม ทําให ตัดกับโทนสนามฯ ที่มียอดหญาสีเขียวออน และการที่มี พืน้ ทีใ่ ชสอยมากกวา 8,000 ตารางเมตร โดยการผสมผสาน การออกแบบดวยสไตลทรอปคอล เชนเดียวกับสนามที่ใช ตนมะพราวเปนสัญลักษณ ทําใหทุกอยางดูเหมาะสมกัน อยางยิ่ง คลับเฮาสเปดใหบริการแกทานนักกอลฟตั้งแต เวลา 5.30 น. ถึง 21.00 น. ขณะที่ล็อคเกอรและหองอาบ น้ํา เราจะรูสึกถึงความโลง โปรงและสะอาด ทําใหทาน นักกอลฟรูส กึ ผอนคลาย สนามมีลอ็ คเกอรชายใหบริการมาก ถึง 280 ตูและล็อคเกอรหญิงทั้งหมด 48 ตู นอกจากนั้น หองอาบน้ําที่จะทําใหทานนักกอลฟรูสึกสบายดวยการ ออกแบบใหมีสวนนั่งพักในตัวในหองอาบน้ํา ทานสามารถ วางเสื้อผาหรืออุปกรณตางๆ ในหองอาบน้ําได โดยทาง สนามเนนการออกแบบใหทานนักกอลฟ รูสึกสบายและ ผอนคลายมากทีส่ ดุ หลังการออกรอบ จํานวนหองน้าํ นัน้ ยัง เป น ส ว นสํา คัญ ที่ทํ าใหท านนั ก กอลฟ ไมต อ งรําคาญใจ

โดยทางสนามมีหองอาบน้ําชาย จํานวน 19 หอง และ หองน้ําหญิง จํานวน 6 หอง ไวบริการ ในสวนของหองอาหารนั้นมีอาหารและเครื่อง ดื่มใหบริการแกทานนักกอลฟ โดยการตกแตงภายในนั้น จะเนนดวยการใชกระจกใส ทําใหทานนักกอลฟสามารถ มองทะลุผานและมองเห็นบรรยากาศรอบนอกของสนามฯ ได 360 องศา สวนการใหบริการนั้น ทางหองอาหารมี บริการทั้งอาหารไทย อาหารญี่ปุน และอาหารนานาชาติ ซึ่งทําการปรุงแตงรสชาติอาหารโดยเชฟที่มีประสบการณ มากกวา 20 ป และดวยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทําใหรสชาติ และคุณภาพอาหารเปนที่ยอมรับจากทานนักกอลฟมา นานมากกวา 15 ป และดวยความสะอาดถูกสุขลักษณะ อนามัยรวมถึงการบริการของพนักงานทุกคน ยังคงเปน จุดขายเชนเดียวกับรสชาติและคุณภาพอาหาร สนามฯยัง ใหทานนักกอลฟสามารถเลือกใชบริการของเราไมวา จะ เปนหองอาหาร ทั้งในหองแอรและระเบียงดานนอกเพื่อรับ บรรยากาศลมเย็นจากที่พัดผานจากสนามฯ หรือหองจัด เลี้ยง ซึ่งจะตั้งอยูบริเวณ ชั้น 2 ของคลับเฮาส

ที่ตั้งและการเดินทาง สําหรับการเดินทางมาที่สนามนั้นหากทานนัก กอลฟเดินทางจากกรุงเทพฯ ทานสามารถใชเสนทางดวน ยกระดับบูรพาวิถี เพียง 30 นาที โดยทานสามารถใช ทางดวนเชื่อมตอจากทางดวนขั้นที่ 1 หรือเพียง 25 นาที จากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และใหลงทางออกที่ 7 (บางปะกง-ฉะเชิงเทรา) จากนั้นใหออกเสนทางหลักและ กลับรถที่หลักกิโลเมตรที่ 53 และใหเขาเสนทางคูขนาน เพือ่ เลีย้ วเขาสนามฯ ทีห่ ลักกิโลเมตรที่ 51 โดยใหเลีย้ วซาย ก อ นถึ ง สะพานลอยคนข า มทางจากนั้ น ขั บ ตรงเข า มา ประมาณ 500 เมตร ทางเขาสนามฯ จะอยูทางดานขวา มือของทาน สวนทานที่เดินทางมาจากชลบุรีสามารถใชเสน ทางบางนา-ตราดขาเขากรุงเทพฯ และใหสงั เกตหลักกิโลเมตร ที่ 53 และใหเสนทางคูขนานเพื่อเลี้ยวเขาสนามฯ ที่หลัก กิโลเมตรที่ 51 โดยใหเลีย้ วซายกอนถึงสะพานลอยคนขามทาง จากนั้นขับตรงเขามาประมาณ 500 เมตร ทางเขาสนามฯ จะอยูทางดานขวามือของทาน 2nd issue August 2013

P 14-16 AOI.indd 15

15 8/14/13 8:49 AM


Signature Hole หลุม 11 พาร 4 ระยะ 364 หลา แฮนดิแคป 16 ทางผูออกแบบสนามและทานนักกอลฟที่ได ออกรอบ ณ รอยัล เลคไซด กอลฟ คลับ ตางเห็นและ ยอมรับเปนเสียงเดียวกันวา หลุม 11 พาร 4 ระยะ 364 หลา เปนหลุมเดนประจําสนามฯ หรือ “Signature Hole” นั่นเอง ดวยความโดดเดนของเลยเอาท และทัศนียภาพ รอบดาน ไมวาจะเปนบรรยากาศแบบทรอปคอล ซึ่งเรียง รายดวยตนมะพราว สายลมเย็นจากแมน้ําบางปะกงและ ทะเลอาวไทยทําใหทา นนักกอลฟไดสมั ผัสถึงความสวยงาม และทาทาย จากอุปสรรคน้ํา ลม และเลยเอาท ทําใหตอง ใชทง้ ั ทักษะการเลนทีแ่ ตกตางจากหลุมอืน่ ๆ จึงทําให Signature Hole หลุมนี้ มีทั้งความสวยงามและทาทายในสายตาของ นักกอลฟ นอกจากนี้ ข ณะที่ ท า นอยู บ นแท น ที อ อฟยั ง สามารถมองเห็นเรือที่มาจอดเทียบทาไดในบางครั้งอีก ดวยครับ สวนแลนดิ้งแอเรียของหลุมนี้อยูในจุดที่คอนขาง อันตราย เพราะแฟรเวยจะคอยๆ แคบลงเรื่อยๆ และทาง ขวาก็มีบังเกอรดักอยูตรงระยะประมาณ 120 หลา แตทาง ซายจะเปนเขตอุปสรรคน้ําตลอดทาง ตรงนี้รวมถึงน้ําที่ เวาผานหนากรีนอีกดวย นอกจากนี้กรีนที่ยกระดับและมี ลักษณะเปนหลังเตา ทําใหยากกับการวางตัวในช็อตแอพ โพรช ตองคํานวณเหล็กใหดีทีเดียวครับ

หลุม 11 พาร 4

หลุม 5 พาร 4

หลุม 5 พาร 4 หลุมนี้ตองบอกวามีความทาทายมากๆ ถาทาน จะถามผมวาความทาทายของหลุมนี้อยูตรงไหน ทั้งๆ ที่ระยะก็ ไม ไกล แฮนดิแคปสเกลก็ ไมต่ํา แต ดวยพื้นที่และธรรมชาติที่เปนอุปสรรคทําใหตอง วางแผนใหดี การวางตัวในช็อตแรกสําคัญครับ ตองวางใหอยู ในระยะพอดี และช็อตสองหากเหลือ ระยะที่สามารถเลนไดแนะนําใหตีเขาหาธงเลยครับแต ตองเผอเหล็กกันหนอยเพราะกรีนยกและลมที่อาจ จะพัดตานลูกได

16 P 14-16 AOI.indd 16

RECOMMENDED HOLE by Hot Golf หลุม 5 พาร 4 ระยะ 400/371/341/325 หลา แฮนดิแคป 13 “Picture perfect” เมื่อทานนักกอลฟขึ้นมายืนบนแทนทีออฟที่หลุมนี้ ภาพที่ปรากฏตรงหนาทานมันเหมือน ภาพวาดของปราสาทสไตลทรอปคอลที่มีแฟรเวยทอดยาวไปพรอมๆกับแนวตนมะพราวมุงหนาเขาไปหามันโดยมีกรีนยก ระดับเปนจุดหมายที่เราจะตองกาวไปใหถึง แถมดวยอุปสรรคทรายทางดานขวาหนากรีน ระยะที่คอนขางยาวประกอบ กับกระแสลมที่พัดตามอยางแรงทําใหหลุมนี้เปนหลุมที่นักกกอลฟสามารถทีออฟกันไดเต็มแรง ถาโดนดีๆ เชื่อวาทาน อาจเหลือระยะแอพโพรชเพียงแค 130 หลาเทานั้น ลองไปพิสูจนกันไดเลยครับ

www.HotGolfClub.com 8/14/13 9:09 AM


AD SPM_RUT.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/14/13

9:13 AM


เรอง : @AthoiBoytai / ภาพ : กองบรรณาธิการ

หลานนัก กอลฟคนดัง ซิ่งชนเกง รอดตาย

ยาง-โฆเซ มาเรีย นําทัพสวิงเกอร เอเชีย-ยุโรป สูศึกรอยัล โทรฟ 2013 ยาง ยอง อึน กานเหล็กกิมจิ ไดรับเกียรติทําหนาที่นําทัพทีม เอชีย แทนโจ โอซากิ ของญี่ปุน สูศึกรอยัล โทรฟ 2013 กับทีมยุโรปที่นําทัพโดย โฆเซ มาเรีย โอลาซาบัล นักกอลฟชาวสเปนโดยการแขงขันรอยัล โทฟ ประจําป 2013 ทีมเอเชียได วาย.อี.ยาง หรือ ยาง ยอง อุน นักกอลฟ เกาหลีใต ที่มารับหนาที่แทน นาโอมิชิ โจ โอซากิ อดีต กัปตันทีม 5 สมัยจาก ญี่ปุน สวน ทีมยุโรป ยังคงเปนกัปตันคนเดิมกับปที่แลวคือ โฆเซ มาเรีย โอลาซาบาล จากสเปน ยาง กลาววา “รูสึกเปนเกียรติที่ไดรับหนาที่เปนผูนําทีมเอเชียในการแขงขันรอยัล โทรฟ ครั้งนี้ สัญญา วาจะพยายามสรางทีมที่แข็งแกรงขึ้นมาเพื่อปองกันแชมปรอยัล โทรฟ เอาไวใหได และหวังวาจะไดรับประสบการณใน การแขงขันครั้งนี้ และจะตั้งใจทําหนาที่อยางสุดความสามารถเพื่อใหถวยยังอยูใน เอเชียตอไป” สําหรับศึกรอยัล โทฟ เริ่มจัดการแขงขันปแรกในป 2007 ที่สนาม อมตะ สปง คันทรีคลับ ในสมัยนั้น สนาม อมตะ สปง คันทรีคลับ เพิ่งเปดใหบริการไมนาน โดยเซฟวี่ บาเยสเตรอส ผูสรางตํานานกอลฟไวมากมายไดริเริ่มให มีการแขงขัน รอยัลโทฟ ซึ่งแปนการแขงขันประเภททีมแมทซเพลยระหวางทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่ง 5 ปแรกนั้นแขงที่ ประเทศไทย และเปลี่ยนไปจัดยังตางประเทศโดยครั้งที่ 6 นั้นไปแขงที่ บรูไน โดยจัดการแขงขันที่สนาม Empire Resort& Country Club ซึ่งทีมเอเชียสามารถควาแชมปไดเปนสมัยที่ 2 ทั้งนี้ กอลฟ รอยัล โทรฟ ครั้งที่ 7 ระหวางทีม ยุโรป กับ ทีมเอเชีย จะจัดขึ้นที่ สนามดรากอน เลค กอลฟ คลับ เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหวางวันที่ 20-22 ธ.ค.56 ยูทูปเผยภาพหลานนักกอลฟชื่อดัง แจ็ค นิคลอส ขับรถมอเตอรไซคชนรถเกง อยางจัง โชคดีทร่ี อดตายไดอยางปาฏิหาริย โดยคลิปวีดีโอนี้ถูกโพสในเว็บยูทูปโดยผูใชที่ ชื่อ SB Nation เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ใชชื่อวีดิ โอวา SHOCKING VIDEO: Jack Nicklaus’ Grandson Nick O’Leary Survives Scary Motorcycle Crash ซึ่ ง ในคลิ ป เป น ภาพเหตุ ก ารณ ที่ ถายจากกลองบนรถโดยสารคันหนึ่งไดบันทึก ภาพ นิค โอเลียรี่ หลานชายของ แจ็ค นิคลอส ไดขันรถมอเตอรไซตมาดวยความเร็วสูง กอน ที่ จ ะมี ร ถยนต อี ก คั น ออกมาจากด า นซ า ย กะทันหันทําใหเบรกไมทันและพุงชนเขาอยาง เต็มเปา กอนที่ตัวเขาจะกระเด็นออกมาจาก มอเตอรไซต ซึ่งหลังจากนั้นสํานักขาวทองถิ่น ไดเผยวา หลายชายแจ็ค นิคลอส ไดรับบาด เจ็บสาหัสแตรอดตายไดอยางปาฏิหาริย

18 P 18-20_Rut.indd 18

“เอร็อด” ออกโรง ชี้สอเลิกยุงรัก “รอรี่” “แอนดี้ ร็อดดิก” ออกตัวแทนคูรัก “รอรี่” และ “วอซซี่” ชี้สื่อควรเลิกวุนวายและปลอยใหทั้งคู ใชชีวิตอยางอิสระไดแลว เชื่อเปนคูรักที่ดูสดใสและ เปนคนดี แอนดี้ ร็อดดิก อดีตนักเทนนิสมือ 1 ของ โลกชาวสหรัฐอเมริกา ถึงกับตองออกตัวแทนคูรักนัก กีฬา รอรี่ แม็คอิลรอย และ แคโรไลน วอซเนียคกี้ เพราะทนไมไหวกับกรณีที่บรรดาสื่อทั้งหลายตาง วิจารณเรื่องความรักและฟอรมการเลนของทั้งสอง คน ในตลอดระยะเวลาทีผ่ า นมา วาสือ่ ควรเลิกวุน วาย และควรปลอยใหทั้งสองคนใชชีวิตแบบของตัวเอง อยางเต็มที่ดวยการทวิตขอความผานทวิสเตอรสวน ตัวเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววา “รูสึกเบื่อมากที่เห็นสื่อ

คอยวุนวายเรื่องสวนตัวของรอรี่และวอซเนียคกี้ ทั้ง สองคนออกจะดูสดใสและเปนคนดีควรปลอยใหพวก เขาทั้งสองใชชีวิตของพวกเขาไปและหยุดจับตามอง เรื่องสวนตัวของทั้งสองซะที

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:50 AM


Ad Shuttle i4000ARII FW _Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/14/13

7:16 AM


เรื่อง : @AthoiBoytai / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ไทเกอรจูเนียร ปลื้ม พอเสือไดแชมป สํานักขาวตางประเทศรายงานวาไทเกอร วูดส โปรกอลฟมือ 1 ของโลก ชาวอเมริกัน ปลื้ม เปนที่สุดเมื่อสามารถควาแชมปไดสําเร็จตอหนาลูกชายคนเล็กในรายการ ดับเบิลยูจีซี-บริดจสโตน อินวิเตชั่น ที่สหรัฐฯ ชารลี ลูกชายวัย 4 ป ไดมีโอกาสใหเห็นความสําเร็จของพอ ในการแขงขันรอบ สุดทาย ซึ่งสามารถควาแชมป ซึ่งทางดานพญาเสือเองไดออกมาเผยวา “มันเปนชัยชนะครั้งแรก ที่ ชารลีจะไดรูของบรรยากาศเชนเดียวกับแซมพี่สาวของเขาที่เคยไดเห็นบรรยากาศแบบนี้ตอนสามารถ ควาแชมปยูเอส โอเพน ป 2008” “ลูกๆ มักจะถามผมวา เมื่อไหรจะไดแชมปอีก ดังนั้นชวงเวลานี้เปนเวลาที่เยี่ยมยอดมาก และผมสามารถทํามันไดสําเร็จ มันพิเศษสุดๆ ที่ชารลี ไดมายืนอยูตรงนี้ ไดสัมผัสบรรยากาศที่นา จดจํานี้ มันจะเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดอีกชวงหนึ่งสําหรับตัวชารลีเอง” วูดส กลาว

“มาฮาน”ถอนตัว แคนาเดียนโอเพน เหตุภรรยาคลอดลูก

ฮันเตอร มาฮาน นักกอลฟคนดังชาว สหรัฐอเมริกา ถึงกับถอนตัวออกจากการแขงขัน พีจีเอ ทัวร รายการ อารบีซี แคนาเดียน โอเพน สนามเกลน แอบบี กอลฟ คลับ เมืองโอควิลล ประเทศแคนาดา ระหวางออกรอบในวันที่ 3 และ ขึ้นเครื่องเดินทางไปยังเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ทันทีหลังจากทราบขาววา คานดี้ ภรรยาสุดที่รัก กําลังจะคลอดกอนกําหนด ทั้งที่เจาตัวกําลังเปน ผูนําในการแขงขันดวยสกอร 13 อันเดอรพาร สง ผลใหแบรนดท สนีเดเกอรโปรกอลฟชาวอเมริกัน ควาแชมปไปแทน ซึ่งหลังจากไดเปนพอลูกออนไมนาน หลังจากคลอดลูกสาวรางกายแข็งแรงที่ตัวเอง ยอมทิ้งการแขงขันกลางคันเพื่อใหกําลังใจภรรยา เมื่อชวงเชามืดของวันที่ 28 ก.ค.ตามเวลาทองถิ่น มาฮาน ไดทวิตขอความผานทางทวิตเตอรสวน ตัววา “ถือเปนชวงเวลาที่วุนวายอยางมาก แตก็ ดีใจและยินดีที่จะบอกวา ลูกสาวของผม โซดี้ โอลิเวีย มาฮาน ไดลมื ตาดูโลกแลว ในเวลา 03.26 ขอบคุณสําหรับกําลังใจจากทุกๆ คน ทั้งภรรยา และลูกสาวของผม สุขภาพและรางกายแข็งแรง ขอบคุณสปอนเซอรที่เขาใจวาสิ่งที่สําคัญที่สุดใน ชีวิตนั้นคืออะไร ขอบคุณแฟนกอลฟที่นารักทุก คน”

20 P 18-20_Rut.indd 20

“แบรนหรูบนแฟรเวย” รถกอลฟแหงอนาคต

“เมอรเซเดส เบนซ”เผยภาพตนแบบรถ ํา กอลฟสุดลํา้ เอาใจผูชื่นชอบกอลฟ โดยออกแบบ รถที่มีชื่อวา Vision ซึ่งใชพลังงานไฟฟาจากแผง โซลาเซลลในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ภายในยัง ติดตั้งอุปกรณทั้งหนาจอ HUD, ระบบปรับอากาศ, บลูทูธ, ลําโพงสเตอริโอ, แผนที่สนามกอลฟ รวม ไปถึงตูเย็นและสายลอฟา และที่ลํา้ สุดคือปุม Fore Button ซึ่งเมื่อกดแลวจะสงสัญญาณไปยังรถที่อยู ใกลเคียง เพื่อใหทราบวากําลังจะตีลูก ปองกัน ออกแบบในสตูดิโอ นาจะตองพัฒนาระบบตางๆอีกตอไปซึ่ง การเข า ใกล ส นามซึ่ ง อาจเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ จ ากลู ก ถาออกมาวางจําหนายแลวรับรองไดวาสาวกกานเหล็กหลาย คนตองถูกใจแนนอน กอลฟได ทั้ ง นี้ ร ถกอล ฟ สุ ด ล้ํ า นี้ ยั ง อยู ใ นขั้ น

โสมขาว รับจัด

“เพรสซิเดนตคัพ 2015” เกาหลีใต ไดรับหนาที่ในการจัดการ แขงขันศึกเพรสซิเดนต คัพ 2015 โดยพีจีเอ ทัวร แถลงการณเมื่อวันพุธที่ 31 ก.ค.ที่ผานมาวา ได เลือก แจ็ค นิคคลอส กอลฟ คลับ เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใตในการจัดศึกการแขงขันครั้ง สําคัญนี้ ซึ่งหางจากกรุงโซลแค 64 กิโลเมตร และนับไดวาเปนครั้งแรกที่ชาติในทวีปเอเชียได สิทธิในการเปนเจาภาพอีกดวย ทั้งนี้ จัดการแขงขัน ศึกเพรสซิเดนต คัพ มีการแขงขันตั้งแตป 1994 และจัดขึ้นทุกๆ 2 ป มีเพียง 2 ครั้งเทานั้นที่การแขงขันถูกจัดขึ้น นอกเหนือสหรัฐอเมริกาคือ แคนาดา ป 2007 และออสเตรเลีย ป 2011

“บิ๊กฟล” จายภาษีอวม หลังควา 2 รายการใหญ

นิตยสารฟอรบสเผยฟล มิคเคลสัน โดน ภาษีอวมเพราะจะถูกหักภาษีจากการควาแชมป เมเจอร 2 รายการใหญอยาง ‘ดิ โอเพน’ และ ‘สก็อตติช โอเพน’ ซึง่ คาดคะเนวาหลังหักคาใชจา ย ทั้งหมดจะเหลือเงินเพียง 30 เปอรเซ็นตเทานั้น มิคเคลสัน จะตองเสียภาษีถึง 3 โดย จําแนกเปน 45% ในการควาแชมปในสหราชอาณาจักร และตองเสียอีก 13% ซึง่ เปนภาษีเงินไดตามกฎหมาย รัฐแคลิฟอรเนีย และอีกสวนหนึ่งเปนภาษีที่ตองเสีย ใหรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งยังไมรวมคาใชจายที่จะตองใช ไปกับคาทีมงาน ที่พัก และดานอื่นๆ ซึ่งคาดวาจะ เหลือเงินจาก 2 รายการเพียง 30% เทานั้น

www.HotGolfClub.com 8/14/13 12:29 PM


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

PHIL MICKELSON

ฟล มิคเคลสัน ชนะเลิศเมเจอร เปนครั้ง ที่ 5 ตอจากแชมป เดอะ มาสเตอร 3 สมัย และพีจีเอ แชมเปยนชิ้พ 1ครั้ง

ฟแรงลผงาดขึมิค้นเคลสัครองแชมป น กานเหล็กแดนลุงแซม โชวฟอรม กอลฟ ดิ โอเพน 2013 ระเบิด ฟอรมสุดยอดทํา 6 เบอรดี เสีย 1 โบกี จบวันสุดทาย ที่ 5 อันเดอรพาร สกอรรวม 3 อันเดอรพาร ศึกกอลฟ เมเจอรรายการที่ 3 ของป ควาเงินรางวัล 5,250,000 ปอนด ที่สนาม เมอรฟลด กอลฟ คิงส ระยะ 7,192 หลา พาร 71 ที่เมืองกุลเลน ประเทศสกอตแลนด กอลฟ ดิโอเพน แชมเปยนชิ้พ ครั้งที่ 142 ที่ วันสุดทาย ฟล มิคเคลสัน ที่ออกรอบตามหลังลี เวสตวูด จากอังกฤษ 5 สโตรก แตบิ๊กฟล ทําเพิ่มได 5 อันเดอร พารในวันสุดทาย ทําใหคะแนนรวม 3 อันเดอรพาร ควา แชมปในรายการเมเจอรที่เกาแกที่สุดไดสําเร็จเปนครั้ง พาร ที่ดีที่สุดในดิโอเพนครั้งนี้ สงผลให ฟล มิคเคลสัน เยี่ยมของคาลาเวยอีกครั้งเมื่อบิ๊กฟลเลือกใชอุปกรณทั้ง แรก ซึ่งในรอบสุดทายสามารถทําผลงานไดยอด ชนะเลิศเมเจอร เปนครัง้ ที่ 5 ตอจากแชมป เดอะ มาสเตอร ไดรฟเวอร, แฟรเวย รุน X Hot 3Deep ทําใหขยับอันดับ เยี่ยมมาก โดยใน 18 หลุมสุดทาย ทําสกอร 5 อันเดอร 3 สมัย และพีจีเอ แชมเปยนชิพ 1 ครั้ง นับเปนความยอด โลกจากอันดับ 5 ขึ้นมาอยูที่ 2 ของโลก WHAT’S IN BAG FAIRWAY WOOD : HYBRID : IRONS : WEDGES

:

PUTTER BALL

: :

Callaway X Hot 3Deep (13 degree) กาน Fubuki K 70x shaft aft Ping Anser (17 degree) กาน Mitsubishi Kuro Kage Hybrid shaftt Callaway X Forged (4-6) กาน KBS Tour shafts; (7-PW) กาน KBS Tour V2 shafts Callaway X Series JAWS (52, 56 degree) , Mack Daddyy 2 (60, 64 degree) with KBS Tour V2 shafts Odyssey Versa #9 Putter Callaway HEX Chrome+

2nd issue August 2013 P 21_RUT.indd 2

21 8/14/13 12:34 PM


เรอง : สรรหา

Nike VR Forged Wedge เวจดสรางสปนจัด…รุน VR Forged จากไนกี้กอลฟ ใบเหล็กขึ้นรูปโดยผานกระ บวนการฟอรจจากโรงงาน Endo ที่ขึ้นชื่อวาเปนโรงงานที่ผลิตเหล็กฟอรจที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของ โลก ใหความรูสึกที่นุมนวล แตหนักแนน ชวยเพิ่มความมั่นใจและความแมนยําอยางสูงสุด มีรูป แบบของสันเวดจ (Sole) ไดเลือกถึง 3 แบบเพื่อตอบสนองการเลนในทุกสถานการณ และความ ตองการที่หลากหลายของนักกอลฟ มีการเคลือบผิวสองแบบใหนักกอลฟเลือกคือ แบบโครเมี่ยม และแบบรมดํา ใชเทคโนโลยีรองหนาเหล็กแบบ X3X ลิขสิทธิ์เฉพาะของไนกี้ ที่ชวยเพิ่มความ แมนยํา ระบบรองหนาเหล็กแบบ X3X ที่ชวยเพิ่มความแมนยํา รองชิดกันมากกวาปกติ รองลึก กวามากกวาปรกติ >> ไมผิดกฎใชแขงขันในทัวรได เบาวซมี ใหเลือก 3 แบบทั้งแบบธรรมดา แบบกวางและแบบแคบ >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02676-6100

PUMA GOLF POLO

PING NOME TR พัตเตอรรุนลาสุดตอเนื่องจาก Nome รุนแรกเมื่อตนป โดยรุนนี้ มี TR ซึ่งยอมาจาก True Roll รูปทรงออกแบบเปนครึ่งวงกลมแบบมัลเล็ทบ วกกับสวนหัวพัตเตอรผลิตจากอลูมินั่ม วางกอนทังสเตนถวงน้ําหนักไวดาน ลางสงผลใหคา MOI สูงขึ้น ใหอัตราการกลิ้งที่สมบูรณแบบ หนาพัตเตอร ออกแบบใหเปนรองมีความลึกแตกตางกัน เกาะลูกกอลฟไดอยางดี เพิ่ม ความแมนยํามากขึ้นดวยแนวเล็งแบบใหม >> มีระบบฟตติ้งเพอเลือกพัตเตอรที่เหมาะกับนักกอลฟ มากที่สุด โดปรดสอบถามจากพนักงานขายกอนทุกครั้ง >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท อีซี่ กอลฟ จํากัด โทร. 02-158-2744-6

พูมากอลฟเผยเสื้อเสื้อรุนใหมกอน เขาสูไฮซีซั่น ใหนักกอลฟช็อปปงไดเตรียม องคออกรอบกันไดอยางมั่นใจดวยเสื้อ กอลฟถึงสามรุน DuoSwing Stripe Poloผลิตจากเสนใยโพลีเอสเตอร 100% โครงสรางผาถัก 2 ชั้น ผานกระบวนการปองกันรังสี UV ราคา 2,995 บาท ตอมารุน YD Stripe Polo Techเสนใยโพลีเอสเตอร 100% โครงสรางผาซิงเกิ้ลเจอรซี่ ราคา 1,995 บาท และ Tech Stripe Poloเนื้อผาโพลีเอสเตอร 96% คูลแม็ก แสปนเด็ค 4% โครงสรางเจอรซี่ ราคา 2,495 บาท >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เยอรมัน สปอรต แอนด ไลฟไสตล จํากัด โทร.038-370-731

MIZUNO GNEM ELITE 001 รองเทาพรีเมี่ยมเกรดจากมิซูโนรุน GNEM ELITE มาพรอมน้ําหนักที่เบา โครงสรางรองเทาแข็งแรงรองรับการถายเทน้ําหนักไดอยางลื่นไหล ดีไซน เรียบหรูดูทันสมัย หนาผาผลิตจากหนังแทอยางดีใหสัมผัสนุมนวลและ ระบายความอับชื้นไดอยางรวดเร็ว ปุมรองเทาแบบใหม IG4 Spikes เพิ่ม ประสิทธิภาพในการยึดเกาะไดอยางดี >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชัน แนล จํากัด (มหาชน) โทร.02-293-9000 ตอ 337,402

22 P 22-23 AOI.indd 22

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:30 AM


PRGR SILVER-BLADE 01ZN,03ZN 03CS ZN PUTTER SIVER-BLADE ZN MODEL ถือเปนรุนลาสุดที่ทางทีมงาน PRGR GOLF ไดคิดคนและพัฒนามาโดยตลอดเพื่อตองการชวยใหนัก กอลฟเลนลูกในจังหวะพัตต ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช แนวคิดของ สีเหลือง หรือ Yellow zone เพื่อสรางความรูสึกที่ มั่นใจของนักกอลฟในจังหวะจรดลูกโดยผลการทดสอบพบวา นักกอลฟจะพัตตไดสแควรมากขึ้น เฉลี่ยอยูที่ บวกลบ 0.8-1.3 องศา (ปกตินักกกอลฟจะพัตตเฉลี่ย บวกลบ 1-2 องศา) ทั้งนี้ หนาพัตเตอร ยัง Insert Plastic TPU ชวยลดแรงสั่นในจังหวะที่ ลูกกอลฟกระทบกับหนาพัตเตอรทําใหการพัตมีความนุมนวล และดูมั่นใจมากขึ้นและในสวนของหนาของพัตเตอรเปนการทํา Milling เพื่อใหหนา พัตเตอร มีคาสปนของลูกกอลฟมากขึ้น >> PRGR ยังใชกริปจาก Win grip ที่ ได รับการยอมรับวาเปนกริปใหความรูสึกที่ดีที่สุดในขณะนี้ ราคา 8,900 บาทตอชิ้น >> สนใจติดตอ PRGR SHOP โทร 02 2312167 , ALL STAR SHOP โทร 02-934-8292

Srixon Q-STAR ลูกกอลฟสองชั้นรุน Q STAR ออกแบบมาเพื่อตอบสนองนักกอลฟ ไดทุกระดับฝมือ โดยใชคอนเซปทเดียวกับรุน Z STAR คือมี ประสิทธิภาพตั้งแตทีออฟไปจนถึงกรีน Newly Improved Energetic Gradient GrowthTM core เปนการสรางแกนกลางของลูกกอลฟ ใหมีความนุมไลระดับไปยังใจกลางของแกนที่มีความแข็งทําให ความเร็วของลูกเพิ่มสูงขึ้น และมีอัตราสปนต่ํา >> โครงสรา2 ชั้น, Dimple: 324, Compression: 75 มี 2 สี คือขาวและเหลือง >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-662-5000

Nike M9 Ii Cart Bag ถุงกอลฟใบสวยสําหรับสาวๆ วๆ น้ําหนักเบา ทนทาน สีหวานแหววว ราคา าคา 7,900 บาท >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ไน กี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-676-6100

Callaway FT Optiforce Driver ไดรฟเวอรที่เบาและเร็วที่สุดจากแคลลาเวย หัวไมออกแบบรูปทรงหัวไมตามหลักแอโรไดนามิกและ ใชวัสดุน้ําหนักเบาฟอรจ คอมโพสิต ทําใหไดความเร็วหัวไมสูงสุด เพื่อระยะทางและสรางความเร็วใหลูกกอลฟเพิ่มขึ้น กานน้ําหนักเบาเพียง 43 กรัม ชวยทําใหความเร็วหัวไมเพิ่มขึ้น ชวยลดแรงกระชากลง 23% ผสานเทคโนโลยี OptiFit บริเวณคอไม ชวยใหนักกอลฟสามารถเพิ่มหรือลดลอฟทของไดรฟเวอรเพื่อสรางวิถีที่ดีที่สุด รวม ทั้งสามารถปรับหนาไมใหเปนดรอวหรือตรงไดอยางงายไดเพื่อการปรุงแตงช็อตตามตองการ >> ดวยการผสานเทคโนโลยี VFT และ Hyperbolic Face ชวยเพิ่มพื้นที่ สวีท สปอตใหกวางขึ้นและเพิ่มความเร็วลูกกอลฟเมอปะทะหนาไมที่เปนวัสดุไทเทเนียม ใหระยะทางไกลและแนนอนมากยิ่งขึ้น มี 2 สเปค คือ 440 และ 460 ซีซี. >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02611-2990-92 2nd issue August 2013

P 22-23 AOI.indd 23

23 8/14/13 8:31 AM


PRESTIGIOUS BRAND OF CLOTHING, DESIGNED FOR THE GOLF.

สุดยอดแบรนดเสื้อผา กับแฟชั่นกอลฟ

Ralph lauren สุดยอดแบรนดอยางราฟ ลอวเรนซ ผลิตเสื้อผาลงสนามกอลฟ ถึงสองแบรนดดวยกัน โดยใช POLO GOLF ดีไซนรวมสมัยเปน คอลเล็คชั่นดึงนักกอลฟที่ชอบสวมเสื้อผาสไตลคลาสสิค ใชเนื้อ ผานุมนวล คัตติ้งแบบปราณีต รูปทรของเสื้อผาไมเขารูปจนเกิน ไปนัก รวมทั้งโทนสีที่ดูดีสะอาดตา ผิดกับ RLX GOLF เสื้อผา ดีไซนรอนแรง ไมวาจะเปนสีสันที่สดใส ดุดัน คัตติ้งเขารูปทรง เนนใหนักกอลฟแลดูสมารท โดยใชแมเหล็กอยาง Billy Horschel, Luke Donald หรือโปรหนุมอยาง Matteo Manassero เปน พรีเซนเตอร

UNDER ARMOUR แบรนดนโ้ี ดดเดนมากโดยเฉพาะเสือ้ ผาสําหรับนักฟุตบอล ในไลน ของกอลฟก็ทําไดไมเลว หากดูกนั ทีเ่ ทคโนโลยีของใยผานัน้ แทบ ไมตองพูดถึงเนื่องจากเปนผูผลิตที่ไดรับการรันตีจากกีฬาหลาย ประเภท แตที่จะพูดถึงคือเรื่องของงานออกแบบ คายเขาเนน เรื่องของลวดลายกราฟฟคบนเสื้อผาหรือหากเปนผาสีผื้นก็จะ เนนสีสันที่สดใส อิ่มตัวโดดเดนมองเห็นมาแตไกล เขากับคาเร็ค เตอรของฮันเตอร มาฮาน โดปรในสังกัดไดอยางไมมีที่ติ

24 P 24-25 AOI.indd 24

www.HotGolfClub.com 8/14/13 12:34 PM


เรื่อง : Golf Trendy

Ashworth แอชเวิรธ ก็เปนหนึ่งในแบรนดเสื้อผาที่มี ชือ่ เสียงมายาวนาน และผลิตเสือ้ ผาสําหรับ นักกอลฟโดยเฉพาะภายใตแบรนดแอชเวิรธ กอลฟ และหลังจากที่แบรนดไดมารวม ชายคาเดียวกับอาดิดาสกอลฟโดยมีจัสติน โรสเปนแบรนดแอมบาสซาเดอร ก็ยิ่งดัง ใหญ ก็ดวยดีไซนที่เนนคลาสสิค มักจะใช เทคนิคการตีลายบนเนื้อผา ใหดูเปนคุณ ชายๆ สะอาดหูสะอาดตา

HUGOBOSS แบรนดไฮเอนดอยาง hugoboss ผลิต เสื้อผาไลนกอลฟไดนาดูชม ยืนหยัดอยูใน ตลาดกอลฟ ไดค อ นขางจะแข็งแรงโดย เฉพาะแถบอเมริกา โดยมีมารตนิ เคยเมอร เปนพรีเซนตเตอรอยางเปนทางการตั้งแต ป 2011 และลาสุดในชวงปลายปนก้ี บั คอลเล็คชั่นลาสุดคือ Boss Green fall/winter 2013 ที่จะมีการนําเอาสีเขียวมาออกแบบ ผสมผสานกับสีตางๆ ใหเกิดความสนุก สนาน สื่อถึงความมุงมั่นในการเอาชัย ชนะของเคยเมอรนั่นเอง

IZOD สําหรับเสื้อผาแบรนดนี้ดูเหมือนวาจะไมมี อะไรในเนือ้ ผา เขาเนนเฉพาะสีสนั หรือเปลา ความจริงแลวแบรนดนี้ไดรับความนิยม คอนขางมากในหมูเสื้อผาแคชชวล และ ขึ้นชื่อเรื่องความการสวมใสสบาย ในไลน ของกอล ฟ ก็ ยิ่ ง จะไฮเทคขึ้ น ไปอี ก ด ว ย การใช โ พลี เ อสเตอร ร ะดั บ พรี เ มี่ ย มนุ ม นวลบางเบา ระบายความรอนและความ อับชื้นไดอยางรวดเร็วเนื้อผายังสามารถ ป อ งกั น รั ง สี ยู วี จ ากแสงแดดได อี ก ด ว ย ดานดีไซนก็จับกลุมนักกอลฟรุนใหม ทัน สมัยโมเดิรนลุค…มีโปรหนุมอยาง WEBB SIMPSON เปนแบรนดแอมฯ และคอลเล็ค ชั่นที่นํามาใหชมนี้คือคอลเลคชั่นลาสุดที่ จะลงตลาดในปลายปนี้นั่นเอง 2nd issue August 2013 P 24-25 AOI.indd 25

25 8/14/13 12:30 PM


FT Optiforce

FAST IS LONGER THAN SLOW เอกภาพแหงการสรางความเร็ว บนศักยภาพการสรางระยะดวยสปดต่ํา Alvaro Quiros

ปนัน้ มีจอยูจัห ลายองค ยที่จะสรประกอบ างระยะที่เพิ่มขึ้นในไดรฟเวอร ขอแรกคือคลับเฮด

สปดที่มีความสัมพันธตอการเลือกใชกานที่เหมาะ สมกับความเร็วของนักกอลฟในแตละทานมากทีส่ ดุ ขอตอมาคือเรองของมุมปะทะอันจะทําใหเกิดไฟลท บอลที่ สู ง พร อ มกั บ อั ต ราแบ็ ค สป น ที่ ไ ม ม ากจน เกินไป ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะที่เพิ่มขึ้นก็ตองอยู ในกรณี ที่นักกอลฟนั้นตีพลาดจุดสวีทสปอตนอยที่สุด อีกดวย ปจจุบันเทคโนโลยี ในไดรฟเวอรจากแคลลาเวยกอลฟมุงหวังที่จะพัฒนาไดรฟเวอร ใหตี ไกลขึ้นเรอยๆ และสามารถรองรับการตีจากนัก กอลฟใหไดทุกรูปแบบ โดยพัฒนาทั้งรูปแบบของ หัวไมทม่ี รี ายละเอียดซับซอน กานทีล่ อนชสเปคมา รองรับนักกอลฟไดทุกความเร็ว ทําใหไดรฟเวอร ลาสุดจากตระกูล FT ในรุน FT Optiforce พรอม ที่จะเผยสูสายตานักกอลฟทั่วโลก และพรอมที่จะ สงตรงใหนักกอลฟชาวไทยไดสัมผัสไดรฟเวอร

26 P 26-27 AOI.indd 26

Tommy Gainey

ที่ออกแบบมาใหนักกอลฟที่มีเฮดสปดที่ ไมเร็วนัก ตี ไกลไดเชนเดียวกับฮารดคอรกอลฟเฟอรทั่วไป ไดเชนกัน โดยมาในรูปแบบของขนาดความจุ 460 ซีซี. และ 440 ซีซี. ที่มีขนาดหัวเล็กลงดูเพรียว บางกวาเล็กนอย เพอใหนกั กอลฟไดเลือกตามความ ตองการอีกดวย ในการแขงขัน The Greenbrier Classic

เมอตนเดือนกรกฏาคมที่ผานมามีโปรหลายคนได ทดสอบแลว อาทิ Tommy Gainey, Luke List, Trevor Immelman และ Andres Gonzales นอกจากนี้ ยั ง มี โ ปรอี ก หลายท า นที่ ไ ด เปลี่ยนมาใช ในการแขงขันเปนที่เรียบรอยแลว ไม วาจะเปน Alvaro Quiros , Adam Hadwin , เปนตน

www.HotGolfClub.com 8/14/13 7:24 AM


เรรอง อ : ดาริ ดาร าริณ ิ ี นินมมิมตร ิตตร ตรพั รพั พนนธ พั นธธ / ภาพ ภาพ : CALLAWAY CALL CA LLLAW AWAY AY G GOLF OLFF OL

หั ว ไม รุ น ใหม จ ากแคลลาเวยย ที่ อ อกแบบตามหลั อ ก แ บ บ ต า ม ห ลั ก แอโร แ อ โ ร ไดนามิก ขยายขนาดและใชกานที นท่เี บาลงเพ บาลงเพอช อชว ยเพิ ยเพ่มิ ความเร็วหัวไม ใหมากขึ้น สรรา งความเร็ งความเรว็ ลูลกู กอลฟและระยะทางที่ดยี ิ่งขึ้น นอกจากนี อกจากน้ี FT FT Optiforce ยังเสริมเทคโนโลยี Advanced dvanced OptiFit บริเวณคอไมชวยใหนักกอล กอลฟ  สามารถปรับเปลี่ยนลอฟทและหนาไม ไม ใหห เป็นวิถีดรอว์หรือตรงได้เพื่อให้เหมาะ มาะ สมกับวงสวิง Speed Optimized Technology ออกแบบรูปทรงหัวไมตามหลักแอโรไดนามิก และใชวัสดุน้ําหนักเบาฟอรจ คอมโพสิต ทําใหไดด ความเร็วหัวไมสูงสุดเพื่อระยะทางและสรางความเร็เร็ว ใหลูกกอลฟเพิ่มขึ้นกานน้ําหนักเบาเพียง 43 กรัม ชชวย ทําใหความเร็วหัวไมเพิ่มขึ้น ชวยลดแรงกระชากลงง 223% 3% +ได สามารถเปลี่ยนเปนกาน Mitsubishi Diamana S+ได

>> >> ลดน้ ลดนํา้ หนั หนกั ลงเพื ลงเพ่อื ชชว ยการกระจายน้ ยการกระจายนํา้ หนั หนกั หัหวั ไม ไม ทํทาํ ให ใหไ ดดต าํ แหน แหนง CG CG ทีทเ่ี หมาะสมและเพิ หมาะสมและเพม่ิ คคา MOI MOI ให ใหส งู ขึขน้ึ >> >> กระบวนการมิ กระบวนการมลิ ลลห นนา ไม ไมด วยเคมี ยเคมชี วยขจั ยขจดั น้นํา้ หนั หนกั ทีท่ี Advanced OptiFit® Technology ไม ไมจ ําเป เปน เพื เพ่อื การควบคุ การควบคมุ ความหนาบางของหน ความหนาบางของหนา ไม ไมไ ดด เทคโนโลยี OptiFit บริเวณคอไม ชวยใหนกั กอลฟสสามารถ ามารถ อย อยา งดี งดี เพิ่มหรือลดลอฟทของไดรฟเวอรเพื่อสรางวิถีที่ดีที่สุด รวมทั้งสามารถปรับหนาไมใหเปนดรอวหรือตรงได ไดอยยาง Sub 300g Construction Constructioon งายไดเพื่อการปรุงแตงช็อตตามตองการ น้นํา้ หนั หนกั รวมของหั รวมของหวั ไม ไมล ดลงทํ ดลงทาํ ให ใหส ามารถเพื ามารถเพ่อื ความเร็ วามเรว็ หัหวั ไม ไมแ ละความเร็ ละความเรว็ ลูลกู กอล กอลฟ ทํทาํ ให ใหไ ดดร ะยะทาง ะยะทาง Speed Frame™ Face Technology มากขึ กข้นึ >> ดวยการผสานเทคโนโลยี VFT และ Hyperbolic Face ชวยเพิ่มพื้นที่สวีทสปอตใหกวางขึ้นและเพิ่มความเร็วลูก กอลฟเมือ่ ปะทะหนาไมทเ่ี ปนวัสดุไทเทเนียม ใหระยะทาง ไกลและแนนอนมากยิ่งขึ้น

วันที่ 20 ส.ค. 21 ส.ค. 22 ส.ค. 27 ส.ค. 28 ส.ค.

สนามไดรฟ R.C.A สุวงษชัย (สนามบินนํา) ท็อปไดรฟ (ถ.ติวานนท) ออลสตาร บางพลี พาร 3

หมายเหตุ ทุกสนาม เวลา 17.00- 21.00 น. พรอมรับของที่ระลึกในงาน

Available Now

Available in Nov

Instagram#Callawaythailand Twitter@CallawaygolfTHA 2ndd issue August 2013 P 26-27 AOI.indd 27

27 8/14/13 7:53 AM


คุณชาตรี มรรคา บรรณาธิการหนังสือ ฮ็อทกอลฟ ใหเกียรติมอบรางวัลสําหรับผูชนะการแขงขัน ในรายการเคแบงค อ็นจอย ยูสวิง กอลฟทัวรนาเมนท 2013 ณ สนามกอลฟเมืองแกวกอลฟคอรส

ินวัลแตก อ ล โฮ ฮ เ ี ม ๆ ด ุ ส  มันส  ค ง บ แ เค ก า จ น ม ห น ิ รับเง y your Swing Golf KBank Enjo 013 สนามที่ 3 Tournament 2

Official Offi i l PPartners.

เดิ น ทางมาถึงสนามที่ 3 การแขงขันกอลฟ KBank Enjoy your Swing Golf Tournament 2013 ณ สนามกอลฟเมืองแกว กอลฟ คลับ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผานมา ธนาคารกสิกรไทยรวมกับหนังสือ HotGolf จัดรายการนี้ขึ้นและไดรับการตอบรับจาก ลูกคาผูถือบัตรเครดิตกสิกรไทยเปนอยางดี มีเฮเสียงดังสนั่นในสนาม มีทานนักกอลฟจากทําโฮลอินวัลได ในหลุม 7 พาร 3 ระยะ 135 หลา คือคุณนิมิตร พลชัย ใชเหล็ก 7 หวดที่เดียวลงหลุมรับเงินหมื่นจาก เคแบงคไปเลยในวันนั้น งานนี้บอกไดเลยวาคุมจริงๆ บริการทุกระดับประทับใจสุดๆ เชนเดิมครับของรางวัลมากมาย จากสปอรนเชอรผสู นับสนุนใจดีทกุ ทาน อาทิ รางวัลใหญ แพคเกจบินฟรี พักฟรี ออกรอบฟรี แบบ 6 ดาว กับสายการบินรอยัลบรูไน นาิกาซิตเิ ซน หัวไมเทยเลอรเมด พรอมเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มจากตราชางและเครื่องดื่มเซนเรมี่ที่นํา มาบริการกันอยางจุใจ บรรยากาศภายในงานสนุกสนาน

ผลการแขงขัน ไฟลท เอ แฮนดิแคป 0-12 ชนะเลิศเนทสกอร คุณสาทิพย ผูนิมิต 40-36-76(8)68 รองชนะเลิศ เนทสกอร อันดับ 1 คุณสมพงษ 37-38-75(5) 70 รองชนะเลิศ เนทสกอร อันดับ 2 คุณภานุภณ เมธีสุทธิชาติ 37-38-75(5) 70 ไฟลท บี แฮนดิแคป 13-24 ชนะเลิศเนทสกอร คุณวิทวัส นาคพรหม 41-42-83(13)70 รองชนะเลิศ เนทสกอร อันดับ 1 คุณธนวัฒน คิ้มวงศงาม 39-44-83(13)70 รองชนะเลิศ เนทสกอร อันดับ 2 คุณกิตติ นุชเจริญ 40-44-84(14) 70 ไฟลท ซี แฮนดิแคป 25-36 ชนะเลิศเนทสกอร คุณวิวัฒน วสุวานิช 50-49-99(26)73 รองชนะเลิศ เนทสกอร อันดับ 1 คุณไพบูลย คุมคํา 51-48-99(25) 74 รองชนะเลิศ เนทสกอร อันดับ 2 คุณประเสริฐ ภูทอง 50-52-102(27)75 ไฟลท สุภาพสตรี แฮนดิแคป 0-36 ชนะเลิศเนทสกอร คุณชัชวาล 50-49-99(26)73 รองชนะเลิศเนทสกอร อันดับ 1 คุณสุภาพร ทองลูน 42-39-81(10)71 รองชนะเลิศ เนทสกอร อันดับ 2 คุณนันทนิจ จันทรเปรม 48-43-91(20) 71

28 P 28-29_Rut.indd 28

www.HotGolfClub.com 8/14/13 7:57 AM


ห า ก ท า น นั ก ก อ ล ฟ ส น ใ จ ก็ ยั ง สามารถสมัครเขารวมกันได ในสนามตอไป สนามกอลฟอัลไพน กอลฟ คลับปทุมธานี วันที่ 21 ตุลาคม 2556 สอบถามไดที่ 02 717 2477 ตอ 169 หรือ 086 340 0091 รับจํานวนจํากัดรีบๆ กันหนอยนะครับ

®

2nd issue August 2013 P 28-29_Rut.indd 29

29 8/14/13 7:57 AM


ad KB Enjoy 2013RUT.indd 1

8/14/13 7:52 AM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

HOT GOLF BALLS

PUTTERS รุนพัตเตอร

TAYLORMADE Lethal RBZ Superdeep Burner CALLAWAY HEX Hot HEX Diablo HEX Solaire HEX Warbird TOPFLITE XL7000 Gamer V2 D2 Plus TITLEIST New Pro V1 2013 New Pro V1X 2013 NXT Tour S NXT Tour Velocity DT so/lo PINNACLE Gold Gold Ribbon NIKEGOLF 20XI-X 20XI-S Vapor Black SRIXON New Z star New Z star XV XXIO Premium XD KASCO Kira Klenot Kira soft/distance J/X J/S Kira Star Super Sonic PRGR TR spin Soft distance Spin MIZUNO MP801 Cross8-501 MP8 BRIDGESTONE New X-01 New Tour B330 E5 E6 E7 PRECEPT IQ180 Lady X

จํานวนชั้น

5 ชั้นั 3 ชั้น 2 ชั้นั 2 ชั้นั

ราคา

2,490 1,290 990 890

3 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น

ตัวแทนจํา หนาย บริษัท เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660-3900

Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02-661-2990-92

2 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น

660 980 980

3 ชั้น 4 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น

2,499 2,499 1,590 1,590 1,345 1,025

2 ชั้น 2 ชั้น

850 850

4 ชั้นั 4 ชั้น 3 ชั้นั

2,350 2,350 1,555

3 ชั้นั 4 ชั้นั

2,100 2,100

3 ชั้นั 3 ชั้น

2,450 2,200

4 ชั้น 3 ชั้น 3 ชั้น 3 ชั้น 2 ชั้น 2 ชั้น

2,500 2,000 1,500 1,500 1,250 750

Kasco Golf Thailand โทร.02-203-0278

3 ชั้นั 2 ชั้น 2 ชั้นั

2,200 1,300 1,250

PRGR Thailand โทร.02-231-2167

4 ชั้น 5 ชั้น 4 ชั้น

1,800 2,390 2,200

บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชันแนล จํากัด (มหาชน) โทร.02-293-9000 ตอ 337,402

4 ชั้นั 3 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 3 ชั้นั

2,190 1,590 990 990 990

บริษัท แอคเซอร สปอรต จํากัด โทร.02-248-2755-60

2 ชั้น 2 ชั้น

890 990

หมายเหตุ : สเปคและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย

RECCOMMENDED

Callaway HEX Diablo ลูกกอลฟรุนใหมที่ ใชเทคโนโลยี S-tech ตรงแกนกลาง ให แรงอัดตําแตมีความยืดหยุนสูง ทําใหไดความรูสึกที่นุมนวล เวลาที่ลูกปะทะหนาไม เพิ่มความแมนยําและสรางความเร็วลูก กอลฟเพื่อระยะทางที่ดียิ่งขึ้น เปลือกยังคงออกแบบเปน HEX ตามหลักแอโรไดนามิกชวลดแรงตานอากาศ เคลือบ ผิวแบบ trionomer ทําใหลูกมีความเร็วมากขึ้น

บริษัท แอคูชเน็ท กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-751-4082-5

บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-676-6100

บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-632-6630

Nike 20XI X ลูกกอลฟ 4 ชั้นจากไนกี้ที่ ใหประสิทธิภาพ เหมือนนักกอลฟในทัวร แกนกลางยังคงเปนเรซินแตมีการ เพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อความนุมนวลและใหความรูสึกที่ดี เพิ่มความแมนยําในการเลนมากขึ้นมีความทนทานมากกวา เดิม รุนนี้จะมีแรงอัดมากหนอยเหมาะสําหรับนักกอลฟมือดี หรือคนที่สวิงสปดสูง

Srixon Q Star ลูกกอลฟที่ออกแบบมาเพื่อนักกกอลฟทั่วไป ที่ตองการความแมนยําและระยะทางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งใหการ ควบคุมที่ยอดเยี่ยมทุกช็อต เสริมเทคโนโลยี spin skin เพื่อเพิ่มความรูสึกและการควบคุมในระยะลูกสั้นใหดียิ่ง ขึ้น โครงสราง 2 ชั้นและมีใหนักกอลฟเลือกทั้งสีขาวและสี เหลืองสะทอนแสง

2nd issue August 2013 P 31 _Rut.indd 1

31 8/14/13 10:53 AM


เรอง : วัฒนพงษ พรรณา

ซื้อรองเทากอลฟ ฟุตจอย รุน ดรายจอย

พิเศษรับรมมูลคา 1,850 บาท หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย ฟุตจอย-ไทเทิลลีสต *โปรโมชั่นจนกวาสินคาจะหมด

Wilson Staff FG Tour M3 Transview Golf ซื้อสินคาเกิน 15,000 บาท แถมฟรี! เข็มขัด Tie-Ups 1 เสน Bushnell Tour V2 Slope Edition ซื้อวันนี้แถมฟรี! แวน Bolle Sunglasses King Fourteen Wedge MT28 v5 ลดเหลือ 3,500 บาท Fourteen Wedge MT28 T.S. ลดเหลือ 4,900 บาท หาซื้อไดที่ราน Transview Golf Mizuno MP 64 ซื้อชุดเหล็กแถมฟรี ถุงกอลฟมูลคา 6,990 บาท Mizuno JPX800 AD ซื้อชุดเหล็กแถมฟรี ถุงกอลฟมูลคา 6,990 บาท Mizuno JPX800 HD ซื้อชุดเหล็กแถมฟรี ถุงกอลฟมูลคา 6,990 บาท หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Mizuno Golf

ไดรฟเวอรรุนใหมจากวิลสัน สตาฟฟ ซึ่ง หายหนาหายตาไปจากวงการนานพอสมควร กลับมา พรอมกับความดุดันจากสีเขมดํา สวนคอไมสามารถ ปรับเปลี่ยนองศาไดตั้งแต 8.5 จนถึง 11.5 และยัง สามารถปรับเปลี่ยนกอนนํา้ หนังสวนทองไมซึ่งมีให เลือกทั้ง 3,7 และ 11 กรัมเพื่อใหไดนําหนักที่เหมาะ สม นอกจากนี้ยังอกแบบสวนทองใหเปน (NSD) ชวย ใหหนาไมสแครไดดีขึ้น แมนขึ้น โดยซีรี่สนี้จะมีทั้ง ไดรฟเวอรและแฟรเวย ไฮบริดดวยครับ

Mizuno JPX-EZ นี่นาจะเปนครั้งแรกที่เราจะไดเห็นไดรฟ เวอรของมิซูโนที่แปลกตาออกไป จากเทรดดิชั่นเดิมๆ มาครั้งนี้มิซูโน EZ มาพรอมสีดํา ดุดัน และใชเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนหัวไมไดเสริมเขาไปทั้งสวนที่เปน นําหนักบริเวณทองไม สวนคอไมที่สามารถปรับลอฟท หนาเปด ปดใหกับไดรฟเวอรซึ่งเรียกวา Quick Switch รูปทรงออกแบบดูทันสมัยมากขึ้น ซึ่งตองมาดูวาจะ เขามาบานเราเมื่อไหร

Callaway RAZR Fit Xtreme ซื้อไดรฟเวอรรับฟรีบัตรกํานัล แคลลาเวยมูลคา 2,000 บาท *ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 Callaway Legacy 12 ซื้อชุดเหล็ก Legacy 12 แถมฟรีไฮบริด 2 อัน #3 และ#4 หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Callaway Golf Cleveland 588 MT,TT iron ซื้อชุดเหล็กแถมถุงกอลฟ ฟรี! Srixon Q Star ราคาพิเศษ 990 บาท ซื้อ 2 แถม 1 Srixon Distance ราคาพิเศษ 680 บาท ซื้อ 2 แถม 1 หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Srixon, XXIO, Cleveland

32 P 32 aoi.indd 1

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:37 AM


AD ACER SPORT AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/14/13

7:45 AM


นิ ร ต ุ ต งามชํ า นั ญ ฤทธิ ์ กรรมการผูจัดการ รอยัล เลคไซด กอลฟ คลับ

“กีฬากอลฟยังสะทอนใหเห็นตัวตนที่แทจริงของคน” บาง ปะกงถือเปนอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเราจะไดสัมผัสกับ ลมเย็นๆ และความเปนธรรมชาติที่อยูไมไกลจากเมือง หลวงและก็เปนที่ตั้งของสนามกอลฟรอยัล เลคไซด ที่มี เสนหแ ละความทาทายนาเลนอีกสนามหนึง่ ซึง่ ปจจุบนั ได เขามาอยูภายใตการบริหารงานของตระกูลงามชํานัญ ฤทธิ์ โดยผูบริหารรุนใหมคุณนิรุตต งามชํานัญฤทธิ์ ใน ฐานะกรรมการผูจ ดั การ รอยัล เลคไซด กอลฟ คลับทีเ่ ขา มาทําใหสนามแหงนี้กลับมามีความสวยงามและนาสนใจ มากขึ้น กอลฟ รูม ของเราฉบับนี้จึงขอพูดคุยถึงแนวทาง การทํางานและความรักในกีฬากอลฟ รวมถึงทิศทางของ สนามกอลฟแหงนี้ในอนาคตครับ HG : อยากทราบประวัติสวนตัว และประวัติการทํางานสักเล็กนอยครับ ผมจบการศึกษาดานการตลาด จาก Assumption University และมีโอกาสศึกษาตอระดับปริญญาโท ดาน การบริหารธุรกิจ จาก Marylhurst University ประเทศ สหรัฐอเมริกา ซึง่ หลังจากสําเร็จการศึกษา ผมไดเริม่ ทํางาน ครั้งแรกในดานนําเขาและสงออกผลิตภัณฑเหล็กและ เหล็กแปรรูป จากทั้งในและตางประเทศ กระทั่งปจจุบัน ไดเขามาดูแลโปรเจ็คใหม คือ สนามกอลฟ รอยัล เลคไซด ซึ่งเปนโครงการสนามกอลฟ 18 หลุม, ที่ดินจัดสรร รวม ถึงมารีนาที่เปดใหบริการทาจอดเรือยอรชและทาจอด ซอมเรือ นอกจากนั้น ยังบริหารโครงการโรงแรมในยาน ใจกลางธุรกิจบนถนนสาทร ทีช่ อ่ื วา“ The Mode Sathorn” โดยโรงแรมแหงนีไ้ ดใชคอนเซ็ปททแ่ี ปลกใหม “Fashionable Hotel” ซึ่งเปนโรงแรมนองใหม และกําลังจะเปดตัวเต็ม รูปแบบในเร็วๆ นี้ครับ HG : แลวหันมาเลนกอลฟไดอยางไรครับ โดยส ว นตั ว แล ว ผมชื่ น ชอบกี ฬ าหลายชนิ ด และชอบการออกกํ า ลั ง กายพร อ มกั บ ครอบครั ว และ เพือ่ นๆ สวนกีฬากอลฟนัน้ ผมไดมโี อกาสสัมผัสกีฬาชนิด นี้ครั้งแรกกับ คุณพอ-คุณนิรัมดร งามชํานัญฤทธิ์ ซึ่งทาน ชืน่ ชอบกีฬากอลฟเปนพิเศษ ทานไดแนะนําใหผมเลนกอลฟ ครั้งแรกเมื่ออายุ 18 ป ซึ่งความรูสึกในตอนนั้น คือ จะ ทําอยางไรใหสกอรออกมาดีจนทําใหเรารูสึกวาเราตอง หมั่นฝกฝน ทั้งทักษะทางดานความคิด, สมาธิ และความ สม่ําเสมอ ผมจึงใหความสนใจกีฬากอลฟเปนพิเศษเชน เดียวกับทางคุณพอครับ HG : เสนหของกีฬากอลฟอยูตรงไหน ผมมองวากีฬากอลฟเปนกีฬาที่ทาทาย เพราะ เราตองแขงขันทั้งกับตัวเองและคนอื่นๆที่อยูในเกมตลอด เวลา รวมถึงการควบคุมอารมณ, การมีสมาธิ, การวางแผนและการแกไขปญหาเฉพาะหนา ซึ่งผมคิดวาสิ่งเหลา นีส้ ามารถนําเปนแนวทางเพือ่ ปฏิบตั ไิ ด สําหรับการใชชวี ติ

34 P 34-36 AOI.indd 34

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:59 AM


เรอง : อรุณ แสดรัมย / ภาพ : นรุตม สมงาม

ประจําวันทั้งในเรื่องการงานและการอยูรวมกันในสังคม “นอกจากนั้น กีฬากอลฟยังสะทอนใหเห็นตัวตนที่แทจริง ของคนเราดวย” HG : เลนกอลฟบอยแค ไหน โดยปกติผมจะออกรอบ 1-2 ครัง้ ในหนึง่ สัปดาห กับเพื่อนๆ และครอบครัว หรือบางครั้งที่ผมตองตอนรับ ลูกคา หรือคูคาทางธุรกิจ อาจจะมีมากกวา 2-3 ครั้ง ปจจุบันแฮนดิแคปของผมนาจะอยูที่ประมาณ 12

รอยัล เลคไซด แหงนี้ นาจะเปนสนาม กอลฟแหงเดียวที่มีสายลมเย็นตลอด ทั้งป เนองจากตัวสนามมีพื้นที่ติดกับ แมนําบางปะกงและทะเลปากอาวไทย เรา เลือกใชหญาพันธทิฟอีกิ้ล (TifEagle) หรือมีฉายาที่นักกอลฟเรียกวา “กรีน กระจก”

HG : สนามที่เลนบอยๆ หรือสนามกอลฟที่ชน ชอบที่สุด ก็คงเปนทีส่ นามแหงนีค้ รับ รอยัล เลคไซด กอลฟ คลับ เปนสนามกอลฟที่ผมออกรอบบอยที่สุด เพราะเวลา มาออกรอบทีน่ จ่ี ะถือวาไดทาํ งานไปในตัวดวย ผมชืน่ ชอบ ในกีฬากอลฟและตัวเองก็เปนนักกอลฟ หากการที่ผมได เขามาทํางานในสิ่งที่ผมรักนั้น นาจะเปนเหตุผลหลักที่ผม เลือกที่จะเขามาบริหารสนามกอลฟรอยัล เลคไซด แหงนี้ HG : สนามนี้มีความแตกตางและจุดเดนอยางไร ผมคิดวาสนามกอลฟรอยัล เลคไซด แหงนี้ นา จะเปนสนามกอลฟแหงเดียวที่มีสายลมเย็นตลอดทั้งป เนื่องจากตัวสนามมีพื้นที่ติดกับแมนําบางปะกงและทะเล ปากอาวไทย เราเลือกใชหญาพันธทิฟอีกิ้ล (TifEagle) หรือมีฉายาทีน่ กั กอลฟเรียกวา “กรีนกระจก” สําหรับกรีน ทั้ง 18 หลุม บวกกับพื้นที่ของกรีนที่มีขนาดใหญ การยก และเลนระดับกรีน ซึง่ ถือเปนการเพิม่ ความทาทายและดึง ดูดทานนักกอลฟใหเขามาออกรอบดังนั้นผมคิดวา ความ ทาทายของกรีนเปนจุดเดนของสนามกอลฟแหงนี้ นอกจากนี้ความโออาหรูหรา รวมถึงสิ่งอํานวย ความสะดวกในคลับเฮาสที่ครบวงจรก็เปนอีกจุดเดนของ คลับเฮาสที่สรางความสะดวกสบายและผอนคลายใหกับ ทานนักกอลฟกอนและหลังการออกรอบดวยเชนกัน HG : หลังจากที่เขามาบริหาร มีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงในสวนใดบาง อย า งที่ ผ มบอกหลั ง จากที่ ไ ด รั บ ช ว งกิ จ การ สนามกอลฟแหงนี้ ผมไดการไดปรับปรุงภายในสนามใหม ทั้งหมด ไมวาจะเปนกรีน แฟรเวย รัฟ และทัศนียภาพ โดยรวม เพื่อความสวยงามและทาทายยิ่งขึ้น รวมถึงการ เปลี่ยนพันธหญาของกรีนเปน ทิฟอีเกิ้ล (TifEagle) ซึ่ง เปนหญาสายพันธุมีความโดดเดนในเรื่องของความเร็ว ซึ่งเปนที่ชื่นชอบของนักกอลฟ นอกจากนั้นยังไดมีการปรับปรุงในสวนของ คลับเฮาสทั้งหมด ซึ่งไดรับการออกแบบและตกแตงอยาง อลังการและสวยงาม เมื่อนักกอลฟเขาใชบริการ จะรูสึก ถึงความโลง โปรง และสบาย สวนสิ่งอํานวยความสะดวก ที่ทางเราเห็นวาเปนสําคัญในชีวิตประจําวันอีกอยางหนึ่ง ก็คอื การติดตอสือ่ สาร ดังนัน้ ทางสนามฯ จึงไดเพิม่ สัญญาณ Internet WI-Fi ฟรี เพื่อรองรับความตองการลูกคา วา มาออกรอบที่นี่ ทานนักกอลฟจะไมพลาดการติดตองาน ธุรกิจใดๆ HG : งานบริหารสนามกอลฟมีความแตกตาง กับงานในอดีตอยางไรบาง หลังจากที่ผมเขามาบริหารงานที่สนามกอลฟ รอยัล เลคไซด ความแตกตางระหวางธุรกิจสนามกอลฟ 2nd issue August 2013 P 34-36 AOI.indd 35

35 8/14/13 8:59 AM


กับการบริหารงานในสนามกอลฟนั้น ความยากนาจะเปน เรองของการบริหารจัดการอยางไรใหลูกคารูสึกมีความ พึงพอใจมากที่สุดและกลับมาใชบริการกับเราอีก ซึ่ง ความยากนี้ ก็เปนสิ่งที่กระตุนใหผมไมหยุดในการพัฒนา ทั้งในสวนของสนามและการบริการ รวมถึงการพัฒนา องคกรและบุคคลกร ใหมี ใจรักในงานดานบริการ เพอ ตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีที่สุด

กับธุรกิจเหล็ก คงจะเปนในเรือ่ งของการบริการลูกคา เพราะ เริม่ ตนตัง้ แตลกู คาเขามาใชบริการทีส่ นาม จนกระทัง่ เสร็จ สิ้นการออกรอบนั้น นอกจากตัวสนามทีถ่ อื วาเปน Product ทีส่ าํ คัญ และตองมีสภาพที่สมบูรณและสวยงามแลว การบริการ ลูกคาที่ดีถือวาเปนองคประกอบหลักที่สําคัญอีกอยาง หนึง่ ทีเ่ ราตองสรางความประทับใจใหกบั ลูกคา ดังนัน้ ผม คิดวา การบริหารสนามกอลฟใหดีนั้น เราตองบริหารจัด การควบคู กั น ไปทั้ ง ตั ว สนามกอล ฟ และงานด า นการ บริการ ซึ่งทั้งหมดนี้ นาจะเปนความแตกตางระหวางการ บริหารสนามกอลฟกับงานบริหารในอดีตที่ผานมา

กอลฟยังมีโอกาสเติบโตไดอีกในอนาคตอยางแนนอน

ไซด วิลลา

HG : ในฐานะที่เปนนักธุรกิจ นักบริหาร มองวา ธุรกิจกับกอลฟ สามารถมีความเหมือนกันตรง สวนไหนบาง อะไรที่สามารถนําไปใชดวยกันได ผมคิดวา ธุรกิจและกอลฟ เหมือนตรงกันที่เรา ตองใชความคิดในการวางแผน วิเคราะห หาแนวทางการ แกปญหา การพัฒนาตนเองตลอดเวลา รวมไปถึงการ แขงขันดวย สิ่งที่กลาวมานั้น ผมไดนํามาเปนแนวทาง ในการบริหารทั้งธุรกิจและเกมสกอลฟของผมตลอดเวลา

สวนในไตรมาสที่ 4 ของปนี้ ทางเราจะทําการ ปรับปรุงในสวนของ Lakeside Marina ซึ่งปจจุบันเราได เปดใหบริการทาจอดเรือยอรชและทาจอดซอมเรือ โดย แผนงาน คือการปรับปรุงในสวนของบริเวณมารีนา และคลับเฮาส โดยคาดวา จะเปดใหบริการเต็มรูปแบบไดภายในป 2557 และในเวลาเดียวกันเราจะปรับปรุงทัศนียภาพรอบโครง การฯ ใหดูสวยงามมากยิ่งขึ้นดวยและภายในป 2558 ทางเรามีแผนงานจะดําเนินการจัดทําโครงการโรงแรม ระดับ 5 ดาวพรอมสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับ ลูกคาที่เขามาใชบริการของสนามกอลฟในอนาคต

HG:มีความคิดเห็นอยางไรเกี่ยวกับอุปกรณกอ ลฟ ณ ปจจุบัน เหมาะสมกับนักกอลฟมากแค ไหน และมีผลตอเกมกอลฟของคุณอยางไร ผมคิดวาอุปกรณกอลฟในปจจุบันมีResearch and Development ที่ดีบวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา ผสมผสานกัน ทําใหอุปกรณกอลฟมีความเหมาะสมกับ นักกอลฟแตละทานมากยิง่ ขึน้ โดยมีผลในเรือ่ งของทิศทาง ระยะ และความแมนยํา อาทิเชน ตีกอลฟงายขึ้น ระยะ การตีไกลขึ้น หรือการควบคุมทิศทางของลูกไดดีขึ้น

HG:ความยากงายในการบริหารสนามกอลฟ โดยส ว นตั ว ผมคิ ด ว า การบริ ห ารงานทุ ก ประเภทนั้นมีทั้งความยากและความงายอยูคูกันเสมอ แตในการบริหารงานในสนามกอลฟนั้น ความยากนาจะ เปนเรื่องของการบริหารจัดการอยางไรใหลูกคารูสึกมี ความพึงพอใจมากที่สุดและกลับมาใชบริการกับเราอีก ซึ่งความยากนี้ ก็เปนสิ่งที่กระตุนใหผมไมหยุดในการ พัฒนาทัง้ ในสวนของสนามและการบริการ รวมถึงการพัฒนา องคกรและบุคคลกร ใหมีใจรักในงานดานบริการ เพื่อ ตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีที่สุด HG : งานอดิเรกหรือกิจกรรมอนๆ ละครับ เมื่อมีเวลาวางผมจะใชเวลากับครอบครัว โดย HG : มองวงการกอลฟและธุรกิจสนามกอลฟใน สวนใหญจะเปนเนนไปในดานการพักผอนในรูปแบบของ เมืองไทย อยางไรบาง ทองเทีย่ วทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ซึง่ ผมวาการทองเทีย่ ว เมื่อมองจากตัวเลขนักกอลฟในประเทศไมวา นอกจากจะเปนการไดพักผอนแลวเรายังไดเปดรับสิ่ง จะเปนนักกอลฟเยาวชน นักกอลฟทั่วไป หรือนักกอลฟ ใหมๆที่เราไดพบเจออีกดวย อาชีพ บวกกับนักทองเทีย่ วชาวตางประเทศทีเ่ ขามาใชบริการ สนามกอลฟ ผมคิดวาในแตละปนน้ั มีสถิตทิ เ่ี พิม่ ขึน้ ทุกๆ HG : ในอนาคตวางแผนเกีย่ วกับการบริหารสนาม ป รวมถึงธุรกิจนีไ้ ดรบั การสนับสนุนและสงเสริมจากหนวย กอลฟนี้เอาไวอยางไรบาง งานตางๆ ในรูปแบบของการจัดบูทประชาสัมพันธ อีก หลั ง จากที่ ผ มเข า มาบริ ห ารงานที่ นี่ ผ มได ทั้งประเทศไทยยังไดรับฉายาวาเปน “Golf Destination” ทําการปรับปรุงในสวนของสนามทัง้ หมด รวมถึงคลับเฮาส สําหรับชาวตางชาติ ผมจึงคิดวาแนวโนมของธุรกิจสนาม ซึ่งถือวาเปนแผนงานแรก หลังเขาซื้อกิจการโครงการเลค

36 P 34-36 AOI.indd 36

TIGER WOOD

ถามีโอกาสสักครั้ง ผมคงจะอยากออก รอบรวมกับ Tiger Wood เพราะชนชอบ ในความสามารถของเขาเปนการสวนตัว อยูแลว เปนนักกอลฟที่มีพรสวรรคและ ความสามารถในเกมกีฬากอลฟที่ดีมาก

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:35 AM


COURSE DESCRIPTION

เรอง:โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

ภาพ: กองบรรณาธิการ

ชอสนาม:เลควูดคันทรีคลับ โดย บริษัท เลควูด จํากัด ESTB:1993 / 2536 Course architect: J.Michal Poellet Golf Design Inc. Course character:Wooden, Lake, Rock 27Holes / Par 108 / 10645 yards Type of grass: FW+ROUGH = Bermuda 419 GREEN = Bermuda tiffdwarf Address:99/1 หมู11 ถนน บางนา-ตราด กม.18 บางพลี สมุทรปราการ 10540 TEL:02-312-6276-86 FAX:02-312-6270 WEBSITE:www.lakewoodcountryclub.co.th

BUFFET WITH THE WIND

@LAKEWOOD COUNTRY CLUB ถนน บางนา-ตราด ถือเปนถนนที่มีสนามกอลฟระดับ แชมเปยนชิพอยูมากมายและสนามกอลฟ LAKEWOOD COUNTRY CLUB ก็เปนสนามหนึ่งที่เคยเปนผานการแขง ขันระดับชาติมาแลวเมื่อป 2011 ถาจําไมผิดแชมปใน รายการนี้ก็เปนนักกอลฟอาชีพสตรีชาวไทย นั่นก็คือโปร นนธิยา ศรีสวาง ดวยการออกแบบที่มีเอกลักษณเปนของตัว เองในแตละคอรสก็ทําใหนักกอลฟไดสัมผัสบรรยากาศที่ มีความแตกตางกันไปยิ่งถาไดมีโอกาศออกรอบครบทั้ง 27 หลุมดวยแลวละก็ ผมเชื่อวาทานนักกอลฟคงจะตอง เพียง 18 กิโลเมตรจากถนนบางนา-ตราดเทานัน้ ประทับใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรวมทั้งสภาพสนาม รีบมาออกรอบกันเร็วๆ เลยนะครับ มาพิสูจนฝมือกันที่ ที่สมบูรณและทาทายประสบการณกอลฟของทานเปน LAKE WOOD กันเลยครับ Hot Golf รับประกันความ อยางแนนอน มันส

คณะผูรวมทดสอบ คุณวัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ Hot Golf คุณอรุณ แสดรัมย รองหัวหนากองบรรณาธิการ Hot Golf โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร คอลัมนิสต และพิธีกร Hot Golf on Tv โปรฐิติพงษ ณ สงขลา คอลัมนิสตและที่ปรึกษากองบก.Hot Golf

2nd issue August 2013 P 37-40_Rut.indd 37

37 8/14/13 7:41 AM


เรอง:โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

ภาพ: กองบรรณาธิการ

เลยเอาทของ Lake course ก็จะเปนสวนผสม ของการวางพื้นที่ของแตละหลุมไวรอบๆบอนํา ใหญกับแนวนําที่ทอดยาวไปตามแฟรเวยและนํา เวาในแบบตางๆ COURSE RATING & YARDAGE COURSE RED WHITE BLUE LAKE 2697 3112 3302 WOOD 2713 3107 3377 ROCK 2712 3102 3301

SIGNATURE HOLE: 3rd PAR 3 (LAKE COURSE) 213,204,190,154 yards HC.2 ถามองจากแทน Regulartee จุดที่จะตองตีตัด ผานน้ํานั้นคงไมใชอุปสรรคแตบังเกอรทางขวาและกระแส ลมที่หมุนวน กับการวางหมุดทีออฟที่หลอกใหทานเล็งไป ทางซายของกรีน ซึ่งถาทานเสนกระตุกตีดรอวมากเกินไป ทานก็มีสิทธิ์จะตีเขาไปหาอุปสรรคนํา้ ไดงายๆ เหมือนกัน ครับสําหรับมุมมองจากแทนโปรมุมที่จะตองตีผานน้ํานั้น จะมีมากกวาพูดงายๆ ถาแครีไ่ มถงึ ก็คงตองไปที่ drop zone แนๆครับ แตถา ดูจากระยะอุปสรรคน้าํ อาจไมเกีย่ วเทาไหร ครับ แตลมจะเขามามีอิทธิพลทางดานจิตใจทันที ทาน อาจจะออกแรงมากเกินความจําเปนเพราะกระแสลมที่ พัดไปมาตลอดเวลาจนทําใหวงเพี้ยนแลวควบคุมทิศทาง ไมไดจนวิ่งเขาไปเจออุปสรรคก็ไดครับดังนั้นหลุมนี้จุด เดนนอกจะเปนเลยเอาทที่ทาทายแลวหลุมนี้มันยังเลนกับ จิตใจเราดวยครับ สุดยอดครับ

COURSE CONDITION เลยเอาท : จากฝมอื การออกแบบของ J.MICHAL POELLET GOLF DESIGN Inc ลักษณะเลยเอาทจะเปนแบบ คลาสิคสไตลใน Wood course ซึ่งจะมีแนวตนไมเคียงคู

42 38 P 37-40_Rut.indd 38

ไปกับแฟรเวยและมีอุปสรรควางอยูตามแลนดิ้งเอเรีย และ ที่ขาดไมไดก็คือบังเกอรรอบๆ กรีน สําหรับเลยเอาทของ Lake course ก็จะเปน สวนผสมของการวางพื้นที่ของแตละหลุมไวรอบๆบอน้ํา ใหญกับแนวน้ําที่ทอดยาวไปตามแฟรเวยและน้ําเวาใน แบบตางๆ LAKE WOOD COUNTRY CLUB ถือเปนสนาม ที่สวยงามมากในการออกแบบทางภูมิสถาปตยสนามหนึ่ง ในยานบางนานี้เลยครับ อุปสรรค : ทุกรูปแบบครับ เพราะนอกจาก เลยเอาทที่ทาทายแลว วันนี้เรายังเจอทั้งลม,ทั้งฝน,ทั้งรัฟ โอกาสการตีจากรัฟใหไดระยะที่ตองการนั้นทําไดยากมาก เพราะหญา Bermuda 419 ที่มีลักษณะของใบที่ไมใหญ แตมีความยาวประมาณ1 5-35 มม.ที่ชุมชื้นไปดวยน้ํานั้น มันเหนียวและดึงหนาไมของเราไดดีจริงๆ เหนี่อยครับทริ ปนี้ ตีกอลฟเหนื่อยมาก แตยังดีที่กรีนยังไมคอยมีลูกเลน เยอะเทาไหร ขนาดของกรีนก็กําลังดี เล็งกลางกรีนเอาไว นาจะปลอดภัยครับ เทคนิค : สนามนี้นักกอลฟตีไกลจะไดเปรียบ ครับ คะแนนของเขานาจะดีเปนพิเศษ ถาเขาสามารถคุม ลูกใหอยูในแฟรเวยได แตถามาเจอคอนดิชั่นเหมือนกับ วันที่เรามาทดสอบนั้นก็อาจจะมีเลข 9 นําหนาไดงายๆ เหมือนกันนะครับ

BLACK 3500 3596 3549

ทิพยวัลย โนรีวงศ เบอร 235

ทํางานที่นี่มากวา 4 ปแลวคะ โดยเริ่ม จากการเปนพารทไทม ในชวงวันหยุดมา กอนและหลังจากเรียนจบก็มาประจําที่นี่ก็ ประมาณ 2 ปคะ ชอบอาชีพนี้เพราะทั้ง รายไดและเวลาที่เปนอิสระดี เพอนรวมงาน และเจานายที่สนามก็ดีดวยคิดวาคงยังไม เปลี่ยนไปทําอยางอน อีกอยางคือเราได เจอคนหลายๆ แบบที่มาตีกอลฟ สนุกดีคะ

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:56 AM


RECOMMENDED HOLE: 9th (Wood course ) PAR4 469 yards H.c.1 “ไดพารก็หรูแลวละครับ”ถาวัดระยะกันตาม ระยะเหล็กทีต่ กี นั จริงๆ แลว ระยะของหลุมนีน้ า จะมากกวา 469 หลาครับ เพราะกระแสลมทีพ่ ดั ทวน (อยางแรง) ทําให ทีมงานตองเผื่อระยะกันอยางมาก ขนาดโปรเดนจอมตี ไกลของเรายังตองขึ้นช็อต 2 ดวยหัวไม เลยเอาทของ หลุมนี้จะเปน dog leg ซาย ในขณะที่บอน้ําขนาดใหญ ก็ทอดตัวเคียงคูไปกับแฟรเวย แมแฟรเวยจะกวางแตพื้นที่ ที่ตัดหญาเรียบนั้นไมไดกวางเทากับความกวางนั้น ทาง สนามไดเลี้ยงรัฟใหยื่นเขามา ถาทานทีออฟไมอยูในพื้นที่ เรียบ อุปสรรคก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกทันที นักกอลฟตีดรอวคง ตองวางตัวกันใหดีนะครับ เพราะทั้งลมที่พัดทวนขวางๆ จากขวามาซายแลวอุปสรรคน้ํายังรออยูทางขวาอีก สวน กรีนดานซายก็ติดกับน้ําและทางขวาก็ยังมีบังเกอรดักอยู ดวย ไลนบนกรีนก็เปนลูกผสมระหวางกรีนที่มีขนาดใหญ และลาดเอียงกับเนินหลังเตาตรงชวงกลางคอนไปทาง หลังอีก ยากมากจริงๆ ครับ ตองมาลองนะครับ

สําหรับอาหารแนะนําของสนาม กอลฟตองบอกวาอรอยจริงๆ ครับกับเมนูกวยเตี๋ยวราดหนา เตาซี่ปลา ที่กลมกลอมแทบไม ตองปรุง สวนอีกจานตองยกให กับขนมผัดกาดที่หลายๆ คนคุน เคย เนื้อกุงตัวโตกับเครองปรุง ที่เขากัน ตองลองไปชิมกันครับ แนะนําเลย

SHOT OF THE DAY ทริปนี้เหมาะเปนอยางยิ่งกับการทดสอบไดรฟ เวอรและแฟรเวยวูด เทาที่จําไดเราจะตองตีสูลมกันตลอด พูดงายๆ วาจบแมทชนไ้ี ปผูร ว มทดสอบทุกคนตีไดรฟเวอร กับแฟรเวยวูดกันดีขึ้นแนๆ ครับ shot of the day แบบ สวยงามประทับใจอาจมีไมชัดเจนในการออกรอบครั้ง นี้ แตทุกคนตีหัวไมไดดีจริงครับ คงตองขอยกความดีให Callaway FT Optiforce กันละครับทีส่ ามารถชวยผอนหนัก ใหเปนเบาไดอยางมากมาย 2nd issue August 2013

P 37-40_Rut.indd 39

43 39 8/14/13 8:56 AM


คุณอรุณ แสดรัมย์ ทริปนี้ผมใหความสนใจกับFairway wood FT Optiforce เปนพิเศษเพราะในถุงของ ผมยังขาดหัวไมสามอยู พอไดลองครั้งแรก ก็รสู กึ ดีมากครับ ดวยนํา้ หนักทีเ่ บาประกอบ กับดีไซนของหัวไมที่ทําใหตีผานลูกไดงาย จากพืน้ แฟรเวย บวกกับวิถขี องลูกทีล่ อยงาย สวนระยะนั้นผมก็ไมแนใจวาเปนอยางไร ขอแค ไ ด ฟ ล ลิ่ ง ในการอิ ม แพคที่ ดี แ บบนี้ ผมวา FT Optiforce สอบผานครับ

คุณวัฒนพงษ์ พรรณา CALLAWAY ไดกลาวถึงหัวไมในตระกูล FT Optiforce ไววาเปนหัวไมรุนที่เบาที่สุด ตัง้ แตบริษทั ไดเคยผลิตมา จากการทดสอบ ในฐานะนักกอลฟสมัครเลนคนหนึง่ ผมขอ ยืนยันไดเลยครับวา Ft Optiforce 460 cc จะสามารถสรางความรูสึกในการอิมแพค ที่ดีขึ้นจริงๆ หลายทานอาจมความเชื่อวา กาน Project X นัน้ เปนกานทีแ่ ข็งและตียาก แตสาํ หรับกานตัวนีผ้ มรูส กึ วากานมันดีดกวา ปกติ อาจจะเปนเพราะน้ําหนักกานที่หนัก เพียง 43 กรัม และเลือกตีถูก flex ดวย ผลงานจึงออกมาดีครับ

โปร ชวินโรจน์ สิริกุลพัชร

Callaway FT Optiforce Driver & FW ไดรฟเวอรรุนใหมลาสุดที่ออกแบบรูปทรงหัวไมตามหลัก แอโรไดนามิกและใชวัสดุนํา้ หนักเบาฟอรจคอมโพสิต ทําใหไดความเร็ว หัวไมสูงสุดเพื่อระยะทางและสรางความเร็วใหลูกกอลฟเพิ่มขึ้น เสริม เทคโนโลยี OptiFit บริเวณคอไม ชวยใหนักกอลฟสามารถเพิ่มหรือ ลดลอฟทของไดรฟเวอรเพื่อสรางวิถีที่ดีที่สุด รวมทั้งสามารถปรับหนาไมให เปนดรอวหรือตรงไดอยางงายไดเพื่อการปรุงแตงช็อตตามตองการ ผสาน เทคโนโลยี VFT และ Hyperbolic Face ชวยเพิ่มพื้นที่สวีทสปอตใหกวางขึ้น และเพิ่มความเร็วลูกกอลฟเมื่อปะทะหนาไมที่เปนวัสดุไทเทเนียม ใหระยะทาง ไกลและแนนอนมากยิ่งขึ้น ลดน้ําหนักลงเพื่อชวยการกระจายน้ําหนักหัวไม ทําใหไดตําแหนง CG ที่เหมาะสมและเพิ่มคา MOI ใหสูงขึ้น กระบวนการมิลล หนาไมดวยเคมีชวยขจัดน้ําหนักที่ไมจําเปนเพื่อการควบคุมความหนาบางของหนา ไมไดอยางดี ในสวนของแฟรเวยก็ใชเทคโนโลยีที่คลายๆ กันครับ

ในมุมมองของฟตเตอรแบบผม ผมรูสึกวา Driver FT Optiforce นั้นเปนหัวไมระดับ พรีเมี่ยม เพราะดวยน้ําหนักและความยาว รวมถึงสวิงเวทนั้น อยูในเกณฑเดียวกับ หัวไมตีไกลยี่หออื่นๆ และผลงานที่ออกมา ก็ไมผดิ หวังครับ ถานําหัวไปใสกา นทีเ่ หมาะ กับสวิงสปดของผมและปรับความยาวลง ซั ก เล็ ก น อ ยและปรั บ น้ํ า หนั ก ให เ ข า โดย เลือกน้าํ หนักกริพทีเ่ หมาะสม ผมเชือ่ วาระยะ และวิ ถี ข องลู ก จะต อ งทะลุ ท ะลวงกว า นี้ แนนอนครับ ในทริปนี้ทีมงานไดมีโอกาสทดสอบทั้งรุน

COMMENT FROM PRO GOLF@HOTGOLF 440 และ 460cc โดยที่กานมีน้ําหนักเทา กันคือ 43 กรัม แตมี Flex ที่ตางกันโดย จะนํ า ก า นที่ แ ข็ ง กว า มาใส ใ นหั ว ขนาด 460 กรัมเพื่อใหเกิดความสมดุล แตลอฟท และ Biasrate จะอยูที่คากลาง เพราะ หัวไมขนาดใหญกวาจะใหวิถีลูกที่สูงกวา ดังนั้นเราจึงนํากานที่ออนกวามาใสกับหัว ที่มีวิถีพุงกวานั่นก็คือตัว 440cc ผลที่ออก มาก็คือ ตัว 40cc มีวิถีลูกที่พุงและรูสึก วาลูกเดินทางไปในวิถีที่ดีกวา ระยะที่ออก

42 40 P 37-40_Rut.indd 40

มาก็ไมแตกตางกันมากครับ เรียกวาอยูใน เกณฑที่ดีทีเดียว แตตัว 440 cc จะไกล กวาเล็กนอยอาจเปนเพราะปจจัยภายนอก เชนกระแสลม ลูกที่พุงมากกวาก็นาจะได ระยะทีไ่ กลกวาในการตีทวนลม ดังนัน้ ฟลลิง่ และบอลไฟลทที่แตกตางกันจึงเปนตัวบง บอกถึ งคาแร็ กเตอร ข องไมวา มั นเหมาะ สมกับวงสวิงของทานเพียงใด ดังนัน้ ถานัก กอลฟทานใดทีส่ นใจ Driver FT Optiforce ผม อยากใหทานทดสอบดวยตัวเอง เพราะ

บางทีความเชื่อของทานอาจจะไมตรงกับ ผลงานที่ออกมา แตขอยืนยันวาทานจะไม ผิ ด หวั ง กั บ ไดร ฟ เวอร ตั ว นี้ อ ย า งแน น อน และผมขอพูดถึง fairway wood ดวยครับ วา ผลงานของมันถูกใจผมมากๆ เพราะ ปรกติผมเปนคนที่ตีหัวไมแฟรเวยไมคอยดี ผมรูสึกเหมือนวาสวนผสมตางๆมันลงตัว ไปหมด วิถีที่ลูกพุงออกไปก็ไมโดงจนเกิน ไป ระยะก็ดี รูส กึ วาตีงา ยและมันจริงๆ ครับ

www.HotGolfClub.com 8/14/13 7:42 AM


โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต > Thai PGA Touring Pro > Class A Teaching Pro > Club Fitting Facebook/spashaft prowork www. SPASHAFT.com 084-361-2540

Vokey wedge SM4 เปนเวดจแบบ Casting ซึ่งแทบจะบอกความแตกตางไดยากมากเมอเทียบ กับเหล็กแบบ Forged ทั้งนี้ก็นาจะมาจากการ ออกแบบและการพัฒนาเวดจ ใหมีประสิทธิภาพที่ ดีเมอเทียบกับเหล็กแบบ Forged

Titleist Spin Milled SM 4 Wedges ทในแตาลนะรอบที นักกอลฟหลายๆทานมีปญหาการเลนออกรอบ ่ไมสามารถลดคะแนนใหต่ําลง หนึ่งในนั้น ก็คือระบบลูกสั้น หรือระยะรอยหลาลงมา ทั้งนี้สาเหตุ อาจมาจากเรื่ อ งแรกก็ คื อ เทคนิ ค การเล น วงสวิ ง และ สาเหตุที่สองเปนเรื่องของอุปกรณหรือเวดจที่ไมสามารถ ชวยทานนักกอลฟตีขึ้นกรีนไดเต็มประสิทธิภาพ และ Titleist Spin Milled ก็เปนเวดจที่ไดมีการพัฒนามาอยาง ตอเนื่อง และเปนหนึ่งที่มียอดขายและความนิยมสูงสุด ในปจจุบันนี้Spin Milled SM4 เปนหนึ่งในตระกูล Titleist vokey Design ที่ถูกผลิตมารองรับนักกอลฟในทุกระดับ ฝมือที่ตองการประสิทธิภาพในการเลนระบบลูกสั้นในทุก สภาพสนาม ขอดีของ SM4 ก็คือมีองศา (Loft) ที่หลาก หลายตามความตองการมีตั้งแต 46o-64o โดยเพิ่มขึ้นที ละสององศา นอกจากนี้ยังมีสวนใตทอง (Sole) ที่แตก ตางกันสามแบบในแตละแบบหรือที่เราเรียกวา Bounce ซึ่งจะองศาที่ตางกันและทํางานแตกตางกัน สวนการ ออกแบบจัดวาเปนเวดจที่สวยงามมีใหเลือกในแตละแบบ มีทั้งแบบ Back Nickel ที่เปนสีดําแบบ Tour Chrome แบบ California Chrome และเปน Oil Can สิ่งสําคัญที่สุดในการเลือกเวดจก็คือการเลือก สวนใตทอง (sole) ที่เหมาะกับนักกอลฟโดยมีสวนที่ปาด เปนมุมองศาตางๆ กันหรือที่เราเรียกวา Bounce หนาที่ ของมุมเหลานี้มีผลอยางมากในการทํางานของเวดจใน ขณะตีเขาหาลูก หรือในตอนที่นักกอลฟระเบิดทราย ซึ่ง ตองการองศาใตทองที่เหมาะสมในแตละสภาพของทราย มีที่ทั้งเปยก ทรายรวนฟู ซึ่ง Vokey มี Bounce ที่มีองศา ตางๆ ใหเลือกหลายแบบมากกวาคูแขงโดยเฉพาะในรุน นี้ (SM4) จึงเปนเวดจที่นักกอลฟสามารถเลือกไดจาก คุณสมบัติที่ตางกัน และเหมาะมากกับนักกอลฟฝมือดีที่ สามารถเลือกองศาใตทองไดตองตามตองการเหมาะกับ

สภาพสนามที่เลน สําหรับรองแบบใหม และการพัฒนา รุนที่สี่คือ Vokey SM4 สามารถกลับมาทําสปนไดอีกครั้ง และประสิทธิภาพดีเหมือนรุนแรกๆอีกครั้ง ซึ่งเปนการแก ขอผิดพลาดจากรุน SM3 ที่สูญเสียสปนในการตีออกจา กรัฟถึง 3000 rpm ใน Vokey Sm4 ที่มีการพัฒนาไดดีขึ้น มีการสูญเสียสปนเพียงครึ่งเดียว การที่มีการเพิ่มองศาให มีชวงมากขึ้น 46o-64o และมีองศาใตทองหลายแบบทํา ใหเวดจSM4มีรายละเอียดคอนขางมากซึ่งก็เปนขอดีที่นัก กอลฟสามารถเลือกเวดจไดตามที่ตองการ ประสิทธิภาพ ของ SM4 นั้นอาจจะไมถึง Vokey ในรุนแรกๆ แตอยาง นอยก็ทําใหนักกอลฟมั่นใจในการตีแตละครั้งที่สามารถ สั่งได เมื่อสปนกลับมามีผลอยางมากในความมั่นใจใน การตีแตละครั้ง ทําใหการตีขึ้นกรีนหรือตีลูกออกจากรัฟ ที่ตองการสปนที่ดีขึ้น แตเนื่องจาก Vokey SM4 มีทั้ง องศาที่หลากหลายและองศาใตทอง Bounce ในแตละ รุนที่ตางกัน 7o-14o ซึ่งเปนทางเลือกใหมแตอาจสราง ความสับสนในการเลือกพอสมควร นักกอลฟควรใหความสําคัญเรื่องการเลือก Bounce เพราะมีผลตอการตีและเมือ่ ไหรทต่ี อ งการซือ้ เวดจ ควรมีการทดลองหรือทดสอบจากไมเดโมจากบริษัทเพื่อ ที่จะตัดสินวา Bounce แบบไหนเหมาะกับวงสวิงหรือ ปรึกษาโปรในการพิจารณาเลือกเวดจ จากการทดสอบการออกแบบใต ท อ งแบบ ใหมของSM4 ทําใหเวดจสามารถเปดไดดีขึ้นและตีได เฉียบคมขึ้นในการตีในไลนบางๆ หญาสั้นๆ ไดดี สวน Bounce แบบองศากลางจะเหมาะกับการตีในทรายที่ เปยกกันการขุดของหนาเหล็กได สวน bounce ที่สูง เหมาะกับหญาฟูหรือทรายที่รวนฟูเชนกัน Vokey SM4 มีรูปทรงที่เปนแบบคลาสสิคที่เปนทรง Teardrop หรือที่ เรียกวาหยอดน้ําตา ที่ยังคงเอกลักษณของ Vokey Spin

Milled และออฟเซ็ทนอยมาก ทําใหเกิดความแมนยําใน การตีเวดจจะตอบสนองถายทอดพลังและมุมตางๆ ตาม ปฎิกิริยาในการสวิงของนักกอลฟทานนั้นๆ และเมื่อนัก กอลฟเปลี่ยนจากเวดจในเกมระหวาง Vokey กับยี่หออื่น ยังคงมีความลื่นไหลมีความรูสึกไมเกิดปญหามากรวมถึง รูปลักษณรายละเอียดสวยงาม และยังสามารถสั่ง Fitting ไดจากบริษัท Vokey wedge SM4 เปนเวดจแบบ Casting ซึ่งแทบจะบอกความแตกตางไดยากมากเมื่อเทียบกับ เหล็กแบบ Forged ทั้งนี้ก็นาจะมาจากการออกแบบและ การพัฒนาเวดจใหมีประสิทธิภาพที่ดีเมื่อเทียบกับเหล็ก แบบ Forged สวนความรูสึกจากการตีในเวดจ SM4 นั้น จากการทดสอบเหล็กใหความนุมนวลลูกเกาะหนาเหล็ก เสียงคอนขางใสตามสไตลเหล็กแบบ cast ซึ่งเปนเรื่อง เดียวที่สามารถจับผิดไดจากขบวนการผลิตเหล็กสอง แบบที่ตางกันสวนเรื่องอื่นๆ ไมสามารถหาความแตกตาง ได ก็นาจะมาจากการออกแบบที่เวจดมีคาการชดเชยขอ ผิดพลาด (Forgiveness) ทีค่ อ นขางดีพอทีน่ กั กอลฟสามารถ ตีแตละช็อตตางๆไดเต็มประสิทธิภาพจากการทดสอบ นอกจากเรื่องของการออกแบบองศาที่หลากหลาย แตสิ่งที่นาสนใจก็คือเรื่องของประสิทธิภาพ ที่ นั ก กอล ฟ ในหลายๆระดั บ ฝ มื อ สามารถเล น เวดจ ใ น ตระกูลนีไ้ ด จุดเดนน้าํ หนักรวมทีเ่ มือ่ สวิงไมรสู กึ ถึงแรงดึง หรือแรงเฉื่อยที่สูงเกินไปรูสึกสมดุลมาก นักกอลฟที่มีสวิง สปดไมสูงมากสามารถสวิงไดและความแข็งของกานไม กระดางหรือแข็งจนทําลายจังหวะการตี Titleist vokey มี ข อ ได เ ปรี ย บกว า ทุ ก ยี่ ห อ ที่ มี อ งศาให นั ก กอล ฟ ได ต าม ความตองการ และเปนทางเลือกที่นักกอลฟควรใหความ สําคัญในการอุดชองวางในเกมกอลฟลูกสั้นของนักกอลฟ ได 2nd issue August 2013

P 41_Rut.indd 1

41 8/14/13 7:37 AM


Junoir Page เรอง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

PTT Golf Junior Open Champion 2013 สนาม 8 ฝนกระหนาํ สวิงจิว๋ เลนไมครบ 18 หลุม บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ผูสนับสนุนหลักโครงการ พรอมดวย กฟผ.,บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), บริษัท อุดมพานิช คอร เปอรเรชั่น จํากัด, บริษัท อุดมพานิช ซัพพลาย จํากัด, บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัท สิงห คอรปอเรชั่น จํากัด ที่ใหความรวมมือสนับสนุนกอลฟ เยาวชนอายุระหวาง 7-14 ป รายการ PTT Golf Junior Open Champion 2013 เพื่อ คนหา The Champion ประจําป 2013 เพื่อรับคูปองนํามันปตท.คนละ 10,000 บาท พรอมดวยกานไมกอลฟ Mitsubishi RAYON ในรอบชิงชนะเลิศ ไดเดินทางมาถึงรอบคัด เลือกสนามที่ 8 แลวเมื่อวันเสารที่ 3 ส.ค.56 ณ สนามกอลฟวอเตอร มิลด ในสนามนี้นับเปนปรากฎการณที่ไดรับเสียงตอบรับจากสวิงจิ๋วอยางคับคั่ง บรรยากาศคึกคักตั้งแตเชา ทางดานการแขงขันหลังจากเลนมาไดประมาณ 12 หลุม เกิดฝนเทกระหนําลงมาจนตองพักการแขงขัน แตในที่สุดเวลา 17.30 น. ฝนยังไมหยุด ตกจึงประกาศยุติการแขงขัน และตองใชวิธีการคิดคะแนนการแขงขันสนามนี้ จากหลุม ทีไ่ ดเลนครบทุกคนในแตละคลาส ผูโ ชคดีไดรบั รางวัลแจคพ็อตรับถุงกอลฟจากสิงหคอรปอร เรชั่น ไดแก นองฟา วิภาวดี เฉลิมชวลิต และกานไมกอลฟ Mitsubishi RAYON จาก บริษัท อุดมพานิช คอรเปอรเรชั่น ไดแก นองเต็ม สุกษฎิ์ สุวรรณศรี สําหรับการแขงขัน รอบคัดเลือกสนามสุดทาย จะมีในวันเสารที่ 17 ส.ค.56 ณ รอแยล ฮิลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา ช็อตกันสตารท 10.00 น.

เด็กไทยควา 6 แชมปเวิลดมาสเตอรส 2013 ทีล่ าสเวกัส ทรูวิชั่นส รวมกับสมาพันธนักกอลฟเยาวชนไทย โดยการสนับสนุนจากนําดื่ม ตราสิงห และกลุมมิตรผล สงนักกอลฟเยาวชน 8 รายไดแก อัญมณี วงศอรุณ, วิชญ ปติพัฒน, ทาเตมัตสึ, ณัฐภัทร หาญโชคชัยสกุล, ปภังกร ธวัชธนกิจ, ภูวิชญ อนุพันธ สืบสาย, เบญญาภา นิภัทรโสภณ, เสฏฐวุฒิ ภารดี ที่ไดรับทุนจากสมาพันธนักกอลฟ เยาวชนไทย และนักกอลฟสมทบอีกหลายราย รวมการแขงขันกอลฟเยาวชนนานาชาติ เวิลด มาสเตอร ออฟ จูเนียร กอลฟ ทัวรนาเมนท 2013 ณ 2 สนามกอลฟชั้นนําใน เมืองลาสเวกัส ไดแก สนามแองเจิลปารค(ปาลมคอรส-เมานเทนคอรส) และสนามทีพีซี ลาสเวกัส ระหวางวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งมีนักกอลฟเยาวชน 352 คนจาก 33 ประเทศทั่วโลก รวมดวลวงสวิง ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการแขงขันแลวนั่น เด็กไทยกวาดมาไดทั้งหมด 6 แชมป นอง อัญ-อัญมณี วงศอรุณ รุนอายุ 9-10 ปหญิง รุนอายุ 9-10 ปชาย นองวิชญ-วิชญ ปติ พัฒน นองเหมียว-ปภังกร ธวัชธนกิจ ในรุนอายุ 13-14 ปหญิง นองอรรจน-ภูวิช อนุพันธสืบสาย รุนอายุ 13-14 ปชาย นองบิว-กันยลักษณ ปรีดาสุทธิจิตต รุนอายุ 1516 ปหญิง และ เจนัส-เสฏฐวุฒิ ภารดี

42 P 42 AOI.indd 1

Profile ชอ ด.ช.รัชชานนท ฉันทนานุ วัฒน (นองทีเค) บิดา ธารา ฉันทนานุวัฒน มารดา อัจฉรา ขุนเที่ยงธรรม

นหนุมอนองที เ ค ยนักกอลฟ อายุนอยที่สุดในโลก ที่ตีโฮลอินวันได ในการแขงขัน

สวั ส ดี ครับหลานๆผูรักในกีฬากอลฟพบกับ Uncle Poo อีกแลวใน Kid’Shot กับ นักกอลฟเยาวชนคนเกง และนักกอลฟตัวนอยที่ Uncle Poo ภูมิใจนําเสนอในฉบับนี้เปน นักกอลฟตัวนอยฝมือฉกาจความที่เพิ่งควาแชมปในการแขงขันกอลฟเยาวชนชิงแชมปโลก รายการ จูเนียรเวิลด กอลฟ แชมเปยนชิพ 2013 ณ ประเทศสหรัฐอเมิรกา ซึ่งเปนการ แขงขันกอลฟที่ใหญที่สุดในโลกสําหรับนักกอลฟเยาวชน นองทีเค ด.ช. รัชชานนท ฉันทนานุวฒั น นักกอลฟเยาวชนวัย 6 ขวบ 5 เดือน ศึกษาอยูที่ ร.ร.นานาชาติชรูวสเบอรี่(Shrews Bury International School) ในระดับชั้น Year 2 เทา ป.1 สิ่งที่ทําใหนองทีเคหลงรักกีฬากอลฟจนกลายเปนนักกอลฟเยาวชน ระดับประเทศไดนั้นเกิดขึ้นจากคุณพอที่รักกีฬากอลฟเปนชีวิตจิตใจ นองทีเคเริ่มจับไมฝก ตีกอลฟตอนอายุ 3 กวา โดยคุณพอที่ตีกอลฟมามากกวา 20 ปเปนผูสอนให ดวยความ สนุกที่ไดตีกอลฟและการสอนที่ดีจากคุณพอทําใหการตีกอลฟของนองทีเคพัฒนาขึ้นอยาง รวดเร็วเกินวัย นองทีเคเขาแขงขันกอลฟครั้งแรกในรายการของสหพันธกีฬาสากลไอเอสเอฟฯ ซึ้งแมจะแพ แตกลับสรางความมุงมั่นใหนองทีเคไดมาก เจาตัวกลับมาตั้งใจซอมตีกอลฟ ทุกวันผานไป 1 เดือนนองทีเคก็ไดแชมปแรกในชีวิตควาถวยกลับบานไปกอดสมใจ จาก นั้นไมนานนองทีเคก็สามารถทําโฮลอินวันไดเปนครั้งแรกในชีวิตในการแขงขัน“ทีจีเอ-แคท จูเนียร กอลฟ แรงกิ้ง” 2554-2555 สนามวอเตอรมิลล กอลฟ แอนด การเดนส ในหลุม 3 พาร 3 ระยะ 65 หลา ตีเหล็ก 5 ดวยวัยเพียง 4 ขวบ 6 เดือน จึงถูกบันทึกใหเปนสถิติโลก ผูที่มีอายุนอยที่สุดในโลกที่ตีโฮลอินวันไดในการแขงขัน ไมนานความสามารถที่เกินตัวก็แสดงออกมาอีกครั้งจากโฮลอินวันครั้งที่ 2 ใน รายการ“สิงห ไอเอสเอฟ จูเนียร กอลฟพาร 3 โอเพน” สนามกอลฟบางพลี พาร 3 หลุม 6 พาร 3 ระยะ 84 หลา ใชหัวไม 3 ขณะที่มีอายุได 4 ป 10 เดือน ลาสุดนองทีเคไดเดินทาง ไปแขงขันกอลฟเปนเวลา 1 เดือนที่สหรัฐฯ การไปครั้งนี้นองทีเคตองลงแขงถึง 3 รายการ ติดและก็สามารถทําผลงานไดอยางสุดยอด ไดแชมปรายการ San Diego Junior Master รองแชมปรายการ World Master of Junior Golf(Las Vegus) และสรางชื่อระดับโลกดวย การควาแชมปคลาส F ชายรุนอายุไมเกิน 6 ปในรายการ Junior World Golf Championship 2013 ครั้งที่ 45 ณ เมืองซานดิเอโก ซึ้งรายการนี้เปนการแขงขันกอลฟเยาวชนที่ใหญ ที่สุดในโลกมีนักกอลฟเยาวชนจากทั่วโลกเขารวมแขงขัน แมตอนนี้นองทีเคจะมีวัยเพียงแค 6 ขวบแตนอ งทีเคก็ไดวาดอนาคตดวยตัว เองไวแลววาจะตองเปน Touring Pro ใหได โดยมีโปรในดวงใจคือ ธงชัย ใจดี และ ถาวร วิรัตนจันทร

www.HotGolfClub.com 8/14/13 9:00 AM


HOT

STAR เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

หากยอนกลับไปซัก 7-8 ปกอน เธอ กับไม ไดตั้งใจที่จะมาเลนกอลฟเสียดวย ซํา โดยตอน 8 ขวบนุกมีโอกาสไปสงพี่ ชายซอมกอลฟ ซึ่งกอนหนานั้นนุกเอง ก็ ไม ไดชอบกอลฟ ไมเคยและไมคิดจะเลน

บุษบากร สุขพันธ

สวิงสาวทีมชาติ จากเชียงราย หาก เอยคําวา “ทีมชาติ” ในความรูสึกของนักกีฬา สมัครเลนนั้นถือวาเปนเปาหมายอันสูงสุดเพราะการได ชื่อวาติดทีมชาติแลวไมวาจะชุดไหนก็ลวนมีทั้งเกียรติยศ และความภาคภู มิ ใ จรวมทั้ ง เป น ความหวั ง ของคนทั้ ง ประเทศอีกดวย ในคอลัมน Hot Star เราเคยนําเสนอ นักกอลฟทีมชาติมาแลวหลายตอหลายคนหลายกาวเดิน จากทีมชาติสูถนนสายอาชีพ และในฉบับนี้ เธอเองก็เปน นักกอลฟทีมชาติไทยดวยเชนกัน บุษบากร สุขพันธ หรือชื่อเลนวา นุก สวิงสาว วัย 16 ป ชาวเชียงราย ที่ตอนนี้กําลังกาวขึ้นมาเปนนัก กอลฟทีมชาติ แตถา หากยอนกลับไปซัก 7-8 ปกอ น เธอกับ ไมไดตั้งใจที่จะมาเลนกอลฟเสียดวยซ้ําโดยตอน 8 ขวบ นุกมีโอกาสไปสงพี่ชายซอมกอลฟ ซึ่งกอนหนานั้นนุกเอง ก็ไมไดชอบกอลฟ ไมเคยและไมคิดจะเลน เพราะทั้งรอน ทัง้ นาเบือ่ แตสดุ ทายนุก ก็มาหัดลองตี แตพอลองแลวชอบ จากนั้นก็เลนมาเรื่อยๆ ช ว งแรกแม จ ะได เ ริ่ ม เล น กอล ฟ แล ว แต ก็ ใ ช เวลานานพอสมควรกับการตี ใหดี และมี โอกาสแขงไป เรือ่ ยๆ ตามรายการกอลฟเยาวชนตางๆ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย จนกระทั่งมาควาแชมปรายการไดตอนอายุเกือบ 11 ขวบ ซึ่งเปนรายการ สิงหเชียงราย ที่สนามกอลฟสันติบุรี เรียก ไดวาเหมือนเปนแรงบันดาลใจใหตั้งใจขยันฝกซอมให หนักขึ้นเพื่อแชมปรายการตอๆ ไป สําหรับผลงานที่โดดเดนของนุกที่ผานมา เชน แชมปสิงห ไทยแลนด จูเนียรเวิลด ที่หัวหิน 2 สมัย ซอน ป 2009 และ 2010 แชมปคัดเลือกนักกอลฟ เอเชีย

แปซิฟก เปนตัวแทนไปแขง สวนผลงานในตางประเทศ ไดแชมป ทั้ง สันติคัพ ป 2012 ในประเภททีมแชมปคารตินี่ คัพ และลาสุด กับแชมปกอลฟ สิงหออลไทยแลนดทัวร รายการ โรด ทู พานา โซนิค โอเพน สิงหแชมเปยนชิพ ที่ถือวาเปนรายการระดับกอลฟ อาชีพ รายการแรกที่ นุก ควาแชมปได อีกหนึ่งความสําเร็จในการเลนกอลฟของเธอก็คือการ ไดติด 1 ใน 8 ของนักกอลฟโครงพัฒนาทีมชาติของทั้งสมาคม กอลฟแหงประเทศไทยและสมาคมกอลฟสตรีฯ อีกดวย ซึ่งนุก บอกวา ตองใชความพยามและตัง้ ใจเปนอยางมากจนกระทัง่ ประสบ ควาสําเร็จ ไดติดทีมชาติสมใจ โดยนุกตั้งเปาไววาจะขอติดเปน 1 ในทีมชุดซีเกมสที่ประเทศพมา ตอดวยเอเชี่ยนเกมสที่เกาหลีใต ในปหนาอีกดวย สําหรับนักกอลฟในดวงใจของนุกเจาตัวบอกวาชื่นชอบ โปรวิ่ง ภรณีย ชุติชัย และ โปรแหวน พรอนงค เพชรล้ํา เพราะ นอกจากทั้งสองจะเปนนักกอลฟที่แตงกายสวยงามบุคลิกภาพ ดีแลวยังเปนนักกอลฟที่ตัวเล็กแตสมารถตีไดดีอีกดวยสวนอนาคต ของนุกนั้นก็ฝนวาจะเปนนักกอลฟอาชีพในระดับโลก เหมือนเชน รุนพี่ทั้ง 2 คน และครอบครัวก็ใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ซึ่งฮอ ทกอลฟเชื่อวาเธอจะตองทําไดอยางแนนอน ชื่อ : บุษบากร สุขพันธ อายุ : 16 ป เกียรติประวัติ : นักกอลฟ โครงการทีมชาติไทย ป 2556 ภูมิลําเนา : จ. เชียงราย

2nd issue August 2013 P 43_Rut.indd 1

43 8/14/13 10:21 AM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

รักษาแนวของหัวไหล การฝกแบบนี้เพอสราง ความรูสึกและจัดกลไก การทํางานใหกับรางกาย ของตัวเราเองวาควรจะ ตองทําอยางไร เพราะ สวมมากที่ผิดจะผิด เพราะเกิดจากการที่หัว ไหลหมุนไปดานหนาซึ่ง จะสงผลทําใหเกิดการตี ครอมได

นัทิศทางที ก กอล่ตนเองต ฟ หลายคนไม ส ามารถตี ลู ก ให ต รงไปตาม องการได สาเหตุมีหลายอยางแตเรื่อง ทีจ่ ะมานะนํากันคือการรักษาแนวของหัวไหล เวลาทําการ Downswing เพราะถามีการเคลือ่ นทีผ่ ดิ พลาด จะสงผล เสียหลายประการเชน ตีไมแมนลูก ตีแลวไมไดทิศทาง ตามที่ตนเองตองการ วิธีฝกจะมีขั้นตอนดังนี้ >> ยืนset up ตามปกติ ใหนําไมกอลฟมา วางพาดที่แนวไหล แตเนนวาใหดานใบเหล็กจะตองอยู ทางดานขวาและตองใหเลยแนวหัวไหลออกมาเยอะๆ (ตามรูป)

44 P 44 AOI.indd 1

>> ขึ้นBack swing ใหรักษาการพับลําตัวเอา ไวใหเหมือนมุมเดิมทีส่ ดุ จะสังเกตุเห็นวาดามไมกอลฟจะ ชี้ไปที่แนวเปาหมาย >> หมุนตัวลงมาเพื่อเขาสูจังหวะ Impack >> หลังจากนั้นหมุนไหลขวาลงดานลาง ใบ ของเหล็ ก ที่ เ ราวางพาดแนวหั ว ไหล ไ ว จ ะหมุ น ลงไปสู ตําแหนงที่จะโดนลูก การฝกแบบนี้เพื่อสรางความรูสึกและจัดกลไก การทํางานใหกับรางกายของตัวเราเองวาควรจะตองทํา อยางไร เพราะสวมมากที่ผิดจะผิดเพราะเกิดจากการที่

หัวไหลหมุนไปดานหนาซึ่งจะสงผลทําใหเกิดการตีครอม ได แบบฝกทุกอยางตองอดทน ตองมีวินัย ตอง เอาใจใส ถาทําไดอยางที่แนะนําเชื่อวาทานจะเห็นดวย ตัวทานเองวาไมมีอะไรที่เราทําไมได ขอใหแครูจักวิธีและ ฝกฝนจนเปนธรรมชาติ ทานใดอานแลวไมเขาใจหรือตองการสอบถาม เพิ่มเติม ติดตอไดที่ 081-687-4586 หรือ Facebook โปรเต โปรเตโต ไดเลยครับ

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:34 AM


ภาพ : นรุตม สมงาม / ขอบคุณสถานที่ สนามกอลฟปญญา อินทรา

เรงหัวไมเพอเพิ่มระยะ

การ

ตีใหไกลในระยะที่ไกลเปนสิ่งที่นักกอลฟทุกทาน ตองการแตในการตีบางครั้งที่คิดวาไกลลูกก็ดันไปไมถึง ระยะที่ตองการ ปญหานี้เกิดจากมีแรงเรงของหัวไมกอน ปะทะลูกไมมากพอทําใหไมสามารถเพิ่มระยะได เพราะ นักกอลฟสวนมากจะเรงความเร็วของหัวไมลงมาตั้งแต จังหวะ topswing เพราะคิดวายิง่ ออกแรงมากเทาไรยิง่ ทํา ใหลกู ไปไกลขึน้ ซึง่ ในไมใชวธิ ที ถ่ี กู ตองในการเพิม่ ระยะการตี วิธีที่ถูกตองในการเพิ่มระยะการตีไมไดอยูที่ การใชพละกําลังหรือความแข็งแรงของนักกอลฟ โดยวิธี ที่ถูกตองคือ การเรงหัวไมกอนเขาปะทะลูก เพราะเมื่อ ทานนักกอลฟสามารถเรงความเร็วของหัวไมกอนเขา ปะทะลูกไดมากเทาไร Ball Speed ที่ออกจากหนาไมก็ จะมากขึ้นตามไปดวยผลลัพทที่ไดคือลูกที่ลอยออกไป ไกลอยางที่เราตองการ Lady Tip ฉบับนี้ โปรนิม นิมมิตา จันตะ นาเขตร จะมาแนะนําวิธีการฝกสรางจังหวะการของเรง หัวไมกอนเขาสูจุดปะทะลูกกอลฟ เปนเทคนิคที่จะชวย ใหทานสามารถตีไดไกลขึ้นโดยไมตองออกแรงมาอยางที่ เคย หากทานมีเทคนิคการสวิงทีด่ ดี ว ยการฝกสรางการเรง หัวไม ขั้นตอนการตีใหไกลดวยการสรางแรงปะทะ เริม่ จากการยืนทีถ่ กู ตอง การยืนตองมัน่ คงและยืนใหกวาง

นิมมิตา จันตะนาเขตร (โปรนิม) > Asian tour & China tour, > Thai LPGA > 2nd All Thailand tour สนามกอลฟขอนแกน 2012

กวาหัวไหลเล็กนอยจับกริพใหแนน ตําแหนงของลูกควร คอนไปทางเทาซาย เมือ่ ทายืนพรอมและลูกอยูใ นตําแหนง ที่ถูกตองใหเริ่มขึ้นไมโดยใชความรูสึกตามธรรมชาติที่ ออกมาจากตัวเราเองสงผานสู มือ-แขน-ไหล ตามลําดับ จนถึงจุด topswing ขั้นตอนการ downswing ใหทํากลับกันโดยใช ความรูสึกสงมายัง ไหล-แขน-มือ สิ่งสําคัญที่ทําใหการตี ไดระยะที่ตองการคือ จังหวะกอนที่หัวไมจะเขาปะทะลูก ใหทานนักกอลฟล็อคขอมือและเรงความเร็วของหัวไมให มากที่สุด จะทําใหทานไดลูกที่พุงออกไปอยางมีพลัง ตี ไดระยะอยางที่ทานตองการ จําไววาหามเรงหัวไมตั้งแต จังหวะ topswing เพราะจะทําใหทานเสียแรงโดยเปลา ประโยชน ทั้งนี้การตีใหไกลและอยูในทิศทางที่ตองการ นั้นไมไดขึ้นอยูที่การเรงหัวไมกอนเขาปะทะเพียงอยาง เดี ย วเพราะทิ ศ ทางที่ แ ม น ยํ า นั้ น ต อ งมาจากจุ ด ปะทะ ระหวางหนาไมกับลูกกอลฟในตําแหนงที่แมนยําถูกตอง ดวยถึงจะไดทิศทางที่ตองการ สําหรับเทคนิคการเรงหัวไมกอนปะทะลูกนี้ เปนเทคนิคที่ตองอาศัยการฝกฝนอยางสม่ําเสมอใหกลาม เนื้อจดจําจังหวะการเรงหัวไมที่ถูกตองเพื่อการตีไดระยะ เพิ่มอยางที่ตองการ 2nd issue August 2013

P 45 lady_Rut.indd 1

45 8/14/13 7:36 AM


ภาพ : นรุตม สมงาม / ขอขอบคุณสถานที่ : สนามกอลฟปญญา อินทรา

โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง > Millennium Golf Academy instructor > Certified Teaching Professional

ใน การเลนลูกสั้นที่เราเรียกกันวาลูก pitch นั้นมีขอ ควรจํางายๆ คือคําวา ”หัก/พับ” ในฉบับนี้ผมมีวิธีการ ตีลูก pitch ที่เขาใจงายๆ นําไปปฏิบัติไดทันทีดังนี้ครับ สิ่งที่ควรทํา : ในการเลนลูก pitch ที่ดีนั้น คือการใชกลามเนื้อเล็ก (แขนกับมือ) เคลื่อนกลามเนื้อ ใหญ (ลําตัว) เริ่มจากตําแหนงลูกอยูหนาเล็กนอย มือ อยูกึ่งกลางระหวางเทาทั้งสองขาง เปดหนาเหล็กเล็กนอย ตอนขึ้นไมใหทานนักกอลฟหักหรือพับขอมือขึ้นเพื่อให

46 P 46_Rut.indd 1

PITCHING: DO & DON’T

ปลายไมชี้ขึ้นฟา โดยใหกานเหล็กนั้นยังคงขนานกับแนว ปลายเทาทั้งสองขาง จากนั้นตอนลงไมใหคิดงายๆ วา ขึ้นไมไปอยางไรก็ใหลงอยางนั้น ใหรูสึกวาใชแขนกับมือ สับลงไปที่ลูกแลวก็ตีใหผานไปแลวคอยหมุนตัวตาม สิ่งที่ไมควรทํา : ในการเลนลูก pitch คือการ เกร็งในขณะทีล่ งไม เพราะจะทําใหมกี ารใชลาํ ตัวมากเกินไป ทําใหตอนลงไมนั้นลําตัวจะนําแขน และมือ ทําใหหนา เหล็กมีองศาที่ชันขึ้นเนื่องจากมีการหมุนตัว แขนและมือ

ไมไดทํางาน นั่นเปนสิ่งที่ไมควรทําในการ pitch เพราะ การตีลูก pitch นั้นเราตองการให loft ทํางานใหเรา ลูก จะโดงตกแลวก็หยุด ใหมีความรูสึกวาพอตีโดนลูกแลวให หัวเหล็กแซงมือไปกอนแลวคอยหมุนตัวตาม เทานี้เองครับทานก็สามารถเลนลูกสั้น (pitch) ไดดีขึ้นอยางแนนอนครับ

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:54 AM


ภาพ นรุตม สมงาม / สถานที่สนามไดรฟกอลฟ RCA Driving Range

ตีไกลดวย

การสรางจังหวะ

สวั ส ดี ครับทานนักกอลฟ และสมาชิกนิตยสาร Hot golf ทุกทานครับ ในฉบับนี้จะ มาแนะนําอีกหนึ่งเทคนิคงายๆที่จะชวยทานนักกอลฟในการเพิ่มระยะการตีดวยหัวไม เทคนิคนี้มีวิธีการฝกที่ไมตองอาศัยหลักการยุงยากครับ โดยเทคนิคที่ชวยเพิ่มระยะการ ตีนจ้ี ะเนนในเรือ่ งการสรางฟลลิง่ เพือ่ จับจังหวะเรงหัวไมใหการตีมรี ะยะเพิม่ ขึน้ ซึง่ การหา จังหวะเรงหัวไมของใหไดนั่นเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญที่จะทําใหทานนักกอลฟตีลูกได ไกลขึ้น โดย (จากภาพ) ทานนักกอลฟจะเห็นผมใชหวั ไม Driver ทําการ upsidedown

ม.ล.โอรัส เทวกุล > Teaching Professionnal > โคชทีมชาติไทยชุดซีเกมส 2011

จับดวยมือขวาทําการสวิงลม การซอมสวิงลมบอยๆเปนประจําเชนนี้ จะชวยทานนัก กอลฟสามารถจับจังหวะจดจําฟลลิ่งของการตีและจังหวะในการเรงของหัวไมไดมาก ครับโดยเฉพาะกอนที่ทานนักกอลฟจะทําการออกรอบ เทคนิคสรางจังหวะดวยการทําสวิงลมลักษณะ upside down นี้เปนเทคนิค การฝกซอมที่ไมมีรูปแบบหรือตองใชหลักการซับซอน แถมยังเปนวิธีที่งายและไดผลเร็ว มากสําหรับทานนักกอลฟในการเลนหรือการออกรอบครับ หวังวาทิปสในฉบับนี้คงชวย เพิ่มระยะการตีใหทานนักกอลฟไดไมมากก็นอยครับ สวัสดีครับ 2nd issue August 2013

P 47_Rut.indd 1

47 8/14/13 7:48 AM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

โปรฐิติพงษ ณ สงขลา > Puttman Academy Instructor > Harold Swash Accredited Instructor (Level 2) > ผูชวยโคชทีมชาติไทย

พัตเตอรแนวใหม ที่นาจับตามอง ฟายด พัตเตอรรุนตอมาที่ไดทดสอบก็คือ TAYLORMADE DADDY LONG LEG คอนเซ็ปทของตัวนี้จะเปนพัตเตอร ที่มีความยาวมากกวาปกติเชน 35,37 และ 40 นิ้วแตจะมี กริปที่มีความยาวมากกวาปกตินักกอลฟสามารถเลือกจับ ตามความยาวที่ถนัดไดหรือจะเปลี่ยนตําแหนงในการจับ กริพแตสโตรกในระยะเทาเดิมทานจะไดระยะกลิ้งของลูก ที่ไกลกวา เปนตน และพัตเตอรตวั ลาสุดทีไ่ ดทดลองก็คอื ODYSSEY TANK ครับ ตนเหตุเกิดจากความสงสัยวาทําไมโปรธงชัย ใจดีและนักกอลฟในยูโรเปย นทัวรอกี หลายๆ คนใชพตั เตอร รุ น นี้ แ ล ว ถึ ง พั ต ต กั น ได นิ่ ง ดี เ หลื อ เกิ น ทั้ ง การควบคุ ม ระยะในการพัตตไกลและความแมนยําในการพัตตระยะ ทําการ พอไดทดสอบของจริงก็เขาใจทันทีครับดวยการ ทําบาลานซโดยการเพิ่มนําหนักของหัวพัตเตอรและใส นํ า หนั ก ลงไปที่ ป ลายกริ พ และก า นที่ ห นั ก และยั ง มี จุ ด บาลานซบนกานอีกดวยตรงนี้เปนอะไรที่ทําใหผมหาย สงสัยและยังทําใหเกิดความมั่นใจและผลงานในการพัตต นั้นก็ดีขึ้นดวยจริงๆ นอกจากนี้ยังมี ODYSSEY ARM LOCK ที่มี ความยาว 41 นิ้วลอฟท 7 องศา (ปกติ 3 หรือ 4 องศา) คอนเซ็ปทก็คือการนํากานที่ยาวนั้นวางทาบไปบนแขน ซ า ยจุดนี้จะทํ า ให ตํา แหน ง ของหั วพั ตเตอรจ ะเอี ย งมา ทางขวามากกวาปกติและดวยการเอียงแบบนี้จะทําให ลอฟทของมันลดลงจนเหลือเทากับพัตเตอรในแบบปกติ และเนื่องจากกานทั้งหมดถูกทาบลงบนแขนของทานมัน เหมือนเปนการชวยใหทานสโตรกไดโดยปราศจากความ รูสึกแกวงของหัวพัรเตอรอีกดวย

เมื่อกฎใหมที่จะนํามาใช ใน ป 2016 นั้นไดออกมาสู สาธารณะชนเพิ่งไมนานทาง บริษัทผูผลิตอุปกรณกอลฟ หลายๆ คายก็ ไดคิดหาพัต เตอร ในคอนเซ็ปท ใหมๆ ที่จะ สามารถนํามาทดแทน Long putter และ Belly putter

ยัแนวคิงเปดและเหตุ นกระแสที่ใครๆ หลายคนในวงการกอลฟตางมี ผลที่ตางกันเกี่ยวกับการที่ USGA และ R&A จะยกเลิกไมใหนักกอลฟอาชีพใชพัตเตอรกานยาว (long putter) กับพัตเตอรจิ้มพุง (belly putter) ในการ แขงขันในความคิดเห็นสวนตัวผมคิดวาการใชอุปกรณที่ เหมาะสมกับนักกอลฟนั้นเปนอะไรที่ทุกคนนาจะยอมรับ ไดลองคิดเลนๆ นะครับวาถาวันหนึ่งเกิดมีกฎออกมาวา เพื่อความเทาเทียมนักกอลฟที่ทําการแขงขันตองใชไม กอลฟสเปคเดียวกันหมดทั้งนี้เพื่อไมใหมีใครไดเปรียบ เสียเปรียบกันแลวเทคโนโลยีตางๆเกี่ยวกับอุปกรณกอลฟ ที่เราพัฒนากันมานั้น จะทําไปเพื่ออะไร? นี่คงเปนเสียง

48 P 48-Rut.indd 1

เล็กๆ และเปนความคิดเห็นสวนตัวของผมเทานั้นนะครับ และเมื่อกฎใหมที่จะนํามาใชในป 2016 นั้น ได อ อกมาสู ส าธารณะชนเพิ่ ง ไม น านทางบริ ษั ท ผู ผ ลิ ต อุปกรณกอลฟหลายๆ คายก็ไดคดิ หาพัตเตอรในคอนเซ็ปท ใหมๆ ที่จะสามารถนํามาทดแทน Long putter และ Belly putter กันอยางมากมายในฐานะคอลัมนิสตและ ที่ปรึกษากองบก.ของ Hotgolf ผมไดมีโอกาสทดสอบ พัตเตอรในคอนเซ็ปทใหมๆ พอสมควร ตัวแรกที่ได ทดสอบก็คือ PING NOME เอกลักษณของพัตเตอรตัวนี้ ก็คือ ความสามารถในการปรับความยาวและมุมในการ จับกริพไดตามความตองการของผูใชโดยที่ไมตองไปโมดิ

เห็นไหมครับวาแคกฏเกีย่ วกับการแบนพัตเตอร ยาวออกมาแตยังไมมีผลบังคับใชนักคิดและวิศวกรเกี่ยว กับกอลฟก็ไดคิดอะไรใหมๆ ออกมาอยางมากมาย ผม ไมอยากใหกีฬากอลฟหยุดพัฒนาโดยการหามโนนหาม นี่ กอลฟนอกจากจะแขงขันเรื่องของฝมือแลวการพัฒนา ดานอุปกรณยังเปนอะไรที่นาติดตามอีกดวยเราก็คงได แตรอบทสรุปและแนวทางของกฏการแบนพัตเตอรยาว กันตอไปนะครับ แตเทคโนโลยีนั้นทานไมตองรอครับ มัน จะวิง่ เขามาหาทานเองโดยทีท่ า นอาจไมไดตง้ั ตัว Enjoy your golf Enjoy your swing ครับ

www.HotGolfClub.com 8/14/13 12:30 PM


เรื่อง/ภาพ : Narut

โปรฉัตร ฉัตรชัย ฤกษสําเกตุ จะทําอะไร ตองทําใหดีที่สุด เมื อ ่ ไหรที่เราไดทําสิ่งใดก็ตามใหดีที่สุดแลวแมผลที่ไดมาจะไมเปนอยางที่หวัง แตท่ี สุดแลวก็ยงั ดีกวาไมไดทาํ และ Teaching Pro ในฉบับนีท้ าํ อยางเชนทีก่ ลาวมาอยูเ สมอ ฉัตรชัย ฤกษสําเกตุ โปรฉัตร ผูที่เปนทั้ง Teaching Pro และอาจารยสอนวิชาชางยนต ในรางเดียว ซึ้งความสําเร็จที่โปรผูน้ไี ดรับในวันนี้คือคําตอบที่ชัดเจนของการที่ไมวาเรา จะทําอะไรไมวาเรื่องใหญหรือเล็กแคไหนตองทําใหดีที่สุด Way to Teaching Pro โปรฉัตร ฉัตรชัย ฤกษสาํ เกตุ ปจจุบนั อายุ 42 ป เริม่ สนใจกอลฟเมือ่ ตอนอายุ 28 ป กอนหนานั้นเคยเลนฟุตบอลแตพอถึงชวงเวลาหนึ่งก็ตองหยุดเพราะหนาที่การงาน และรางกายซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของกีฬาที่มีการปะทะ แตเพราะชอบออกกําลังกายจึง มาลงเอยทีก่ ฬี าทีไ่ มมกี ารปะทะนัน้ คือการตีกอลฟ ซึง้ กีฬากอลฟไมใชกฬี าทีเ่ ลนกันงายๆ เปนเรื่องที่รูกันดีตีแรกๆก็ยากเปนธรรมดา แตจะอยากขึ้นอีกถาเปนคนถนัดซาย เมื่อ เชื่อวาทําวันนี้ใหดีที่สุด ทําอะไรตองทําใหดีที่สุด ทําใหจากคนที่ถนัดมือซายตั้งแตเกิด สามารถตีกอลฟไดดวยมือขวาภายในเวลาแคครึ่งปจากการเรียนรูและฝกฝนดวยตัวเอง ลวนๆ เมื่อตีเปนแลวก็ตองทําใหดีที่สุดตอไป โปรฉัตรตั้งนาตั้งตาฝกซอมอยางจริงจัง ออกรอบเปนประจําจนฝมือดีขึ้นและก็เดินหนาทําสิ่งที่รักใหดีที่สุดดวยการเดินสาย แขงขันกอลฟอยางตอเนื่องตามรายการของชมรมตางๆเพื่อสะสมประสบการณมา พัฒนาตัวเอง เปนระยะเวลากวาสิบปที่โปรฉัตรเขาแขงขันในรายการตางๆที่สามารถลง แขงไดทําใหสิ่งที่ไดมาไมไดมีเพียงประสบการณเพียงเทานั้นถวยรางวัลที่ไดมามากมาย นั้นเปนสิ่งที่ยืนยันไดดีถึงผลที่ไดทําใหดีที่สุด

Teaching Experience หลังจากที่กวาดรางวัลมามากมายเกิดความรูสึกอิ่มตัว แตก็ยังรักกีฬากอลฟ และคิดจะทําใหดีที่สุดดอไปเทาที่จะทําไดจึงคิดเปลี่ยนจากนักกอลฟสมัครเลนมาเปน Teaching Pro หวังถายทอดความรูที่สะสมมาอีกทั้งอาชีพประจําที่ทําอยูคือรับราชการ เปนอาจารยสอนอยูที่วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ เรื่องการสอนจึงเปนอะไรที่อยูในสายเลือด จากการเดินสายแขงขันกอลฟมากวาสิบปทําใหโปรฉัตรเปน Teaching Pro ไดอยาง งายดายเมื่อตนปที่ผานมาจากการสอบเพียงครั้งเดียวซึ้งไมใชเรื่องแปลกสําหรับคนที่คิด อะไรแลวตองทําใหดีที่สุด นอกจากตอนกลางวันจะทําหนาที่เปนอาจารยสอนวิชาชางยนตแลวตอนเย็น ยังทําหนาที่เปนครูสอนตีกอลฟดวย โดยโปรฉัตรประจําการทําหนาที่เปน Teaching Pro อยูที่สนามฝกไดรฟกอลฟ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ โปรฉัตรจะถนัดสอนผูใหญ มากกวาเด็กเพราะจากการที่ตัวเองเริ่มเลนกอลฟตอนเปนผูใหญแลวจึงรูดีถึงขั้นตอน การฝกและเชี่ยวชาญในเทคนิคการสอนเปนอยางดี

Teaching Program 1 ชม. 1,000 บาท 15 ชม. 10,000 บาท ปรับวงสวิง 1 ชม. 500 บาท สอนพรอมโปรแกรมเช็ควงสวิง V1 Golf โปรฉัตร ฉัตรชัย ฤกษสําเกตุ 085-811-7445 สถานที่ สนามไดรฟกอลฟ RCA Driving Range

Teaching Fault&Fix เทคนิ ค ที่ โ ปรฉั ต รนํ า มาฝากในฉบั บ นี้ เ ป น เทคนิ ค การฝ ก เล น ลู ก สั้ น ให มี ประสิทธิภาพ เริ่มตนดวยทายืนจรดไมยืนกวางเทาหัวไหล ในการเลนลูกสั้นใหดีควรตี ดวยไมเวจด 60 องศา จากนั้นใหขึ้นไมตามนําหนักและระยะที่ตองการ สําคัญที่จังหวะ อิมแพค ขณะที่หนาไมปะทะลูกตําแหนงหนาไมควรสแควรเขาหาลูก จบสวิงตามน้ํา หนักตอนขึ้นสวิงคือ ขึ้นเทาไหรใหจบเทานั้น เมื่อฝกบอยๆหาจังหวะอิมแพคที่แมนยํา ได ทานนักกอลฟไดลูกสั้นที่มีประสิทธิภาพ ลูกจะมีสปน น้ําหนักและทิศทางที่แมนยํา

Teaching Equipment สําหรับอุปกรณของโปรฉัตรสุดยอดอาจารยผูมากความสามารถใชมีดังนี้ เริ่มจากถุงกอลฟ SRIXON, ไดรฟเวอร RBZ TaylorMade, ชุดเหล็กทั้งชุดใช SRIXON, หัวไมแฟรเวยใช RBZ TaylorMade, ไมเวจด Cleveland และพัตเตอรใช odyssey ทั้งหมดคืออาวุธเด็ดของ โปรฉัตร ฉัตรชัย ฤกษสําเกตุ Teaching Pro มากประสบการณ อีกหนึ่งทานในวงการสอนตีกอลฟ 2nd issue August 2013 P 49 AOI.indd 1

49 8/14/13 12:33 PM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

แคคดี้ของตนเองไป

“ภาพลักษณเดน เลนกอลฟตามกฎ” โดย จิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ

ผูตัดสิน ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดของ R&A และ USGA Director–Tour Operations, Asian Tour

เกลี่ยรอยเทาในบังเกอรกอนเลน

หากกรณีนี้เกิดขึ้นกอนป2012 ผูเลน จะมีโทษปรับแนนอน ไมวาจะมีเหตุผล อยางไร แตหลังจากมีการแกไขคํา ตัดสินนี้ ในป 2012 ทําใหผูเลนอาจมี หรือไมมีโทษปรับ

สวั ส ดี ครับทานนักกอลฟหลายคงคงเคยมีขอสงสัย เกี่ยวกับการเลนลูกที่ตกในบังเกอร เพราะในหลายครั้งๆ

หรือไม

13-4)

คําตัดสินในเรื่องนี้มีการแกไขเมื่อป 2012 ซึ่ง หากกรณีนี้เกิดขึ้นกอนป2012 ผูเลนจะมีโทษปรับแนนอน ไมวา จะมีเหตุผลอยางไร แตหลังจากมีการแกไขคําตัดสิน นี้ในป 2012 ทําใหผูเลนอาจมีหรือไมมีโทษปรับ ลองมาดู กันครับวา กรณีใดที่มีโทษปรับ และกรณีใดไมมีโทษปรับ

กรณีผูเลนมีโทษปรับถาผูเลนทําใหเกิดรอย เทาและเกลี่ยรอยเทาใหราบเรียบใกลกับลูกของเขาอยาง สม่ําเสมอหลายครั้ งกอนที่ จะเล นจากบั งเกอร ในกรณี สมควรใหสอบถามผูเลนถึงจุดประสงคในการเกลี่ยนั้น ในสถานการณเชนนั้น การเกลี่ยใหราบเรียบนั้นอาจมีจุดประสงคเพื่อ ใหรูสภาพในบังเกอรนั้นมากกวาเปนการทําเพื่อรักษา สภาพสนาม และถามีเหตุผลเชนนั้นจริง หมายถึงผูเลน ไดทําผิดกฎขอ 13-4a ที่ไปทดสอบสภาพในอุปสรรคนั้น ซึง่ จะมีโทษปรับ 2 สโตรคในการเลนแบบสโตรคเพลย และ ปรับแพในหลุมนั้น หากเปนการเลนแบบแมทซเพลย

เราไมทราบถึงกฎกติกาในการเลนลูกที่บังเกอรนั้นซัก เทาไร บางคนอาจจะทําแบบนี้จนเคยตัว จนอาจทําให เกิดการทําผิดกติกา ขึน้ มาไดโดยทีเ่ ราไมรตู วั ซึง่ ในการแขงขัน ในทัวรนาเมนทสําคัญๆ นั้น เราไดเห็นบทลงโทษกรณี แบบนี้มาบอยครั้ง สําหรับฉบับนี้ โปรจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ คําตอบ กรณีผูเลนไมมีโทษปรับหากการเกลี่ยทราย จะอธิ บ ายถึ ง เรื่ อ งของการที่ แ ค ด ดี้ ไ ปเกลี่ ย รอยเท า ใน ให ร าบเรี ย บนั้ น เป น การปฏิ บั ติ เ พื่ อ จุ ด ประสงค ใ นการ บังเกอรกอนที่จะเลนลูกดังกลาว นั้นมีความผิดหรือไม รักษาสภาพสนามใหเรียบรอยโดยไมมีจุดประสงคในการ ทดสอบสภาพทรายในบังเกอรนั้น และตองไมเปนการทํา คําถาม กอนเลนลูกที่อยูในบังเกอรแคดดี้ของตนเอง ผิดกฎขอ 13-2 (การปรับปรุงพื้นที่เลน) ที่ไปเกี่ยวของ ไปเกลี่ยรอยเทาในบังเกอรที่ลูกอยูนั้น มีโทษปรับอยางไร กับการเลนครั้งตอไปของผูเลน (ดูขอยกเวน 2 ของกฎขอ

มีคําถามเรองกฎกอลฟ สามารถสอบถามไดที่ jittisak.tamprasert@asiantour.com

50 P 50_Rut.indd 1

www.HotGolfClub.com 8/14/13 7:31 AM


Sport Science of Golf

ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง CSCS. สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการเปนผูฝก คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน apiluk.osbc@gmail.com facebook.com/apiluk.theanthong

เรอง : ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง

ภาพ : กองบรรณาธิการ

ปจจุบันจะพบวาการดันพื้นมักถูกมองขามที่จะใชเปนทาฝกกลามเนื้อ อก จะเห็นไดจากเยาชนที่เปนนักกีฬาและคนทั่วไปไมสามารถดันพื้นได ถูกตองหรือแมแตนักกีฬาที่มีความสามารถสูงๆ ก็ยังไมสามารถดัน พื้นไดดีเทากับทาฝกดวยนําหนัก

พัฒนาความแข็งแรงกลามเนื้ออก

ดวยการดันพื้น

การ ดันพืน้ (push up) เปนทาออกกําลังกายทีใ่ ชพฒั นา กลามเนื้ออกไดเปนอยางดีโดยเริ่มเปนที่แพรหลายตั้งป ค.ศ. 1905 นอกจากพัฒนากลามเนื้ออกใหแข็งแรงและ อดทนแล ว ยั ง เป น รายการทดสอบยอดนิ ย มสํ า หรั บ ใช ประเมินความแข็งแรง และความอดทนของกลามเนือ้ สวนบน ปจจุบันจะพบวาการดันพื้นมักถูกมองขามที่ จะใชเปนทาฝกกลามเนื้ออก จะเห็นไดจากเยาชนที่เปน นักกีฬาและคนทั่วไปไมสามารถดันพื้นไดถูกตองหรือ แมแตนักกีฬาที่มีความสามารถสูงๆ ก็ยังไมสามารถดัน พื้นไดดีเทากับทาฝกดวยน้ําหนัก (weight training) เชน Barbell chest press และ Machine chest press ที่กลาว ในประเด็นนี้เพราะเมื่อใหนักกีฬาฝกดันพื้นจะพบวาไม สามารถรักษาแนวลําตัวใหเปนเสนตรงได หรือหากปฏิบตั ิ ได ถูกต อ งแตก็มี ค วามแข็ งแรงไม มากพอจะปฏิบัติ ไ ด จํานวนหลายครั้ง นั่นก็เพราะวาการดันพื้นมีความเกี่ยวของกับ กลุมกลามเนื้อมัดอื่น เชน กลามเนื้อไหล กลามเนื้อตน

แขนดา นหลังและกลา มเนื้อลํา ตัวซึ่งเกี่ยวของกั บ การ รักษาสมดุลขณะปฏิบัติ ดั ง นั้ น การฝ ก กล า มเนื้ อ อกจึ ง ไม เ พี ย งแต พัฒนากลามเนื้ออกเทานั้นยังพัฒนากลุมกลามเนื้อดัง กลาวเพิ่มเติมดวยสําหรับทาการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานมี ดังนี้ - จัดรางกายใหเปนแนวเสนตรงคือศีรษะจน ถึงปลายเทาหรือพิจารณาจากขอไหล ขอสะโพก และขอ เทา จะตองเปนแนวตรงกัน - ใชปลายเทาเปนจุดสัมผัสพื้นและเทาสอง ขางอยูชิดกัน - วางฝามือทั้งสองขางกับพื้นอยูตํากวาไหล หรือระดับเดียวกับราวนม โดยมีความกวางประมาณชวง ไหล (การวางมือสองขางชิดกันจะเปนทาประยุกตสําหรับ การพัฒนากลุมกลามเนื้อตนแขนดานหลัง) - การจัดแนวศีรษะใหอยูในทาที่สบายไมเกร็ง เกินไป และเปนรักษาแนวลําตัวใหเปนเสนตรง ดวยการ

ใหสายตามมองที่พื้นหางจากปลายนิ้วมือประมาณ 3 ฟุต - การปฏิบัติจะมีสองจังหวะ คือ จังหวะยุบ ขอศอกลงจนกระทั่งมีระยะหางจากพื้นประมาณ 1 นิ้ว หรือแขนทอนบนขนานกับพื้น และจังหวะเหยียดขอศอก เพื่อดันตัวขึ้น - ความเร็วของการปฏิบัติ คือ จังหวะยุบ ขอศอกลงจะชาและจังหวะเหยียดขอศอกเพื่อดันตัวขึ้น จะเร็วสําหรับผูเริ่มตน หรือความแข็งแรงนอย เมื่อมี ความชํานาญจึงจะเปนจังหวะเร็วทั้งขึ้นและลง - การหายใจในจังหวะยุบขอศอกลง จะเปน การหายใจเขา และจังหวะดันขึ้นจะเปนการหายใจออก เทคนิคดังกลาวสําหรับทาดันพื้นมาตรฐาน ซึ่ง จะมีการประยุกตทาใหเหมาะสมกับความสามารถของ แตละคนในลําดับถัดไป เชนเดียวกับจํานวนครั้งและจํา นวนเซ็ตของการปฏิบัติขึ้นอยูกับความสามารถของผูฝก แตละคน 2nd issue August 2013

P 51_Rut.indd 1

51 8/14/13 7:30 AM


The

Health เรื่อง : Overdose ภาพ : กองบรรณาธิการ

เลิกเหลา เขาสนามกอลฟ คง จะปฏิเสธไมไดวามีทานนักกอลฟบางทานที่หลังออกรอบ ตองนั่งจิบนิดหนอยกอนกับบานเพื่อผอนคลาย บางทานคิดวา แคนิดหนอยคงไมเปนไรแตจะดีที่สุดถาทานไมดื่มเลยและดวย กระแสเลิกเหลาเขาพรรษาที่กําลังมาแรงนิตยสาร Hot Golf มีความปรารถนาดีอยากใหทานนักกอลฟมีสุขภาพที่แข็งแรง พรอมกับไดบุญ The Health ฉบับนี้จึงอยากเชิญชวนทานนัก กอลฟมางดดื่มเหลาเพื่อไมใหตกเทรนดกับ 5 วิธีเลิกเหลา ดวยตัวเอง เขาพรรษานี้ทานจะไดเขาสนามออกรอบไดอยาง กระปรี้กระเปรา 1. ตัง้ ใจมุง มัน่ ปจจัยสําคัญทีส่ ดุ ในการทําทานสามารถ ดื่มเหลาไดคือ ความตั้งใจดวยใจที่แนวแน ไมใชแคเรื่องนี้เรื่อง เดียวเทานั้นไมวาเรื่องใดก็ตามถาไมทําดวยความตั้งใจจริงแลว คงจะหาความสําเร็จไดยาก การตีกอลฟก็เชนกันซึง่ ทานนักกอลฟ คงรูดีวา ถาไมตั้งใจซอมคงหาสกอรที่ดีไดยาก 2.การตั้งเปาหมาย การทําทุกอยางตองมีเปาหมายวา ทําเพื่ออะไร เปรียบเหมือนเปนการสรางแรงบันดาลใจ เชน เลิก ดื่มเพื่อใคร เพื่อครอบครัว เพื่อสุขภาพตัวเองหรือจะเพื่อการตี กอลฟทีด่ ขี น้ึ ก็ได เพราะการตัง้ เปาหมายนัน้ สามารถชวยเพิม่ ความ ตั้งใจใหมากขึ้นและมักจะใชไดผลเสมอ 3. หากิจกรรมทํา พฤติกรรมที่ทําซ้ําๆ ในชวงเวลา เดิมๆ เมื่อชวงเวลานั้นของวันวนมาถึง ความรูสึกที่อยากกลับไป ทําสิ่งนั้นก็จะเขามากวนใจทางที่ดีคือหากิจกรรมเบี่ยงเบนความ สนใจ เมื่อมีความรูสึกอยากดื่ม กีฬาก็เปนทางออกอยางหนึ่งแต คงเปนสิ่งที่ทานนักกอลฟทําประจําอยูแลว ลองดูหนังหรืออาน หนังสือก็ชวยได

52 P 52 aoi.indd 1

อีกวิธีที่อยากแนะนําคือใหใชเวลานี้นั่งพูดคุย กับครอบครัวจะเปนวิธีที่ดีมากๆ ซึ่งนอกจากจะดีกับตัว เองแลวยังทําใหครอบครัวมีความสุขดวย 4.หลีกเลีย่ งหรือฝกปฏิเสธ การดืม่ เพือ่ เขาสังคม หรือเพื่อสังสรรคเปนสิ่งที่มีในทุกสังคม หากอยากงดหรือ เลิกดื่มจริงๆ ควรหลีกเลี่ยงงานเลี้ยงสังสรรคที่มีการดื่ม เหลา หากเลี่ยงไมไดจําเปนตองอยูในงานนั้น ควรดื่ม เฉพาะนําเปลาหรือนําหวานเพื่อลดความอยาก หรือหาก มีใครมาชวนดื่มตองรูจักการปฏิเสธใหเปนและเด็ดขาด ทั้งนี้การหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธใหเปนตองอาศัยจิตใจที่ แนวแน 5.ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกิน กินขาวใหตรง เวลา เคี้ยวขาวใหชาขึ้น ละเอียดขึ้น ซึ่งวิธีเหลานี้จะ ทําใหเราสนใจการกินที่ดีตอสุขภาพมากขึ้น อิ่มนานขึ้น และชวยขจัดความอยากเหลาได หากยังไมสามารถเลิก เหลาไดทันที แนะนําใหเริ่มจากการลดปริมาณการดื่มลง หรือลองเปลีย่ นมาดืม่ อยางอืน่ แทน โดยเฉพาะน้าํ เปลาหรือ น้ําผลไมจะชวยลางพิษแอลกอฮอลออกจากรางกายได การงดหรื อ ดื่ ม เหล า ได นั้ น มีแ ตผลดีไ ม มีผล เสียนอกจากทําใหแข็งแรงมีสุขภาพกายสมบูรณและมี สุขภาพใจที่ดีแลวคนรอบขางก็มีความสุขตามไปดวยโดย เฉพาะครอบครัว ทั้งยังเปนการสรางความภาคภูมิใจให ตัวเองดั่งคําที่วาชนะอะไรก็ไมเกงเทาชนะตัวเอง ฉะนั้น แลวเขาพรรษานี้เขาสนามกอลฟแลวจบการออกรอบดวย เครื่องดื่มเกลือแรกันดีกวาครับ

www.HotGolfClub.com 8/14/13 12:32 PM


ระบบ ANTI-DUST FILTER เพิ่มชองวางแกวนําพรอมตัวยึด และชองจายไฟ 12 โวลทในตําแหนงที่วางแขน สําหรับ SUBARU XV 2.0i PREMIUM นี้ไมได ใสใจในเรือ่ งของรูปลักษณเพียงเทานัน้ ยังออกแบบมาเพือ่ มอบความสะดวกสบายในแบบที่ เ ป น ที่ สุ ด ด ว ยระบบ อุปกรณมาตรฐานที่ครบทุกฟงกชั่น พวงมาลัยแบบมัลทิ ฟงคชัน ระบบเชื่อมตอบูลทูธสามารถคุยโทรศัพทผาน แฮนดฟรีได พรอมเครื่องเลนดีวีดี จอแสดงขอมูล MULTIFUNCTION DISPLAY ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ แบบ ONE-TOUCH ใหผขู บั ขีส่ ามารถตัง้ คาและรักษาความ เร็วคงที่ได อีกทั้งยังมีระบบนําทางเนวิเกเตอรใหคุณถึง เปาหมายโดยไดทันเวลา SUBARU XV 2.0i PREMIUM รถครอสสโอเวอร นาตาหลอคันนี้ ใชเครื่องยนต SUBARU BOXER รุนลาสุด เจเนอเรชันที่ 3 รหัส FB20 4 สูบ 16 วาลว ขนาด 2.0 ลิตร กําลังสูงสุด 150 แรงมา ที่ 6,200 รอบ/นาที เปลี่ยนเกียร จากพวงมาลัย (PADDLE SHIFT) ใชระบบควบคุมวาลว แบบแอคทีฟ (AVCS:ACTIVE VALVE CONTROL SYSTEM) เพิ่มแรงบิดที่รอบตําสูอัตราเรงที่ยอดเยี่ยม ประหยัดเชื้อ เพลิงขึ้นจากระบบสงกําลังแบบแปรผันตอเนื่อง LINEARTRONIC เอกสิทธิ์เฉพาะที่พัฒนาสําหรับรถขับเคลื่อน สี่ลออยาง SUBARU โดยเฉพาะ ขับเคลื่อน 4 ลอ ตลอด เวลา SYMESTRICAL AWD ทําให SUBARU XV 2.0i PREMIUM ลุยไดทุกสภาพเสนทางอยางมั่นใจและนุมนวลกับ ระบบการทํางานแบบไดนามิคยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม

เรื่อง : นรุตม สมงาม ภาพ/ขอมูลจาก บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จํากัด

SUBARU XV 2.0i PREMIUM เปลี่ยนทุกนิยามของรถอเนกประสงค

SUBARU

XV 2.0i PREMIUM รถครอสสโอเวอร เจเนอเรชั่นลาสุดจากซูบารุคายรถดังจากญี่ปุนดินแดน มหาอํานาจดานยานยนตรถที่จะมาเปลี่ยนทุกนิยามของ รถอเนกประสงคคันนี้ครบครันดวยเทคโนโลยีลําสมัยและ ระบบความปลอดภัยมาตรฐานเต็มรูปแบบ รูปทรงงดงาม แฝงดวยความแกรงตามคาแรคเตอรการันตีดวยรางวัล ออกแบบยอดเยี่ยม GOOD DESIGN AWARD 2012 ตอกยําความสมบูรณแบบของรถครอสสโอเวอรไดอยาง ไรคแู ขง ยานยนตสไตลครอสสโอเวอรหรือ SUV คัน นี้ถูกดีไซนออกมาไดเฉียบขาดทุกระเบียบนิ้ว เสนสายที่ โคงมนจาก Impreza ถูกนํามาผสมผสานกับเหลี่ยมสัน ทําใหมันดูเทแบบสุดๆ กันชนหนาออกแบบมาเพื่อรับกับ

กระจังหนาโครมเมีย่ มไดอยางลงตัว โฉบเฉีย่ วดวยไฟหนา ในตาเหยี่ยวพรอมไฟเลี้ยว LED ที่ติดอยูในโคมเดียวกัน ขยับความสูงจากพืน้ ถึงตัวรถ 220 ม.ใหพรอมลุยทุกสภาพ ถนน เพิม่ ความแกรงดวยการเสริมขอบลอหรือโอเวอรเฟน เดอรและใสแรคหลังคารวมทั้งลอแม็กอัลลอยลายดอกไม ตรง สีดํา/ปดเงาโชวผิวโลหะทูโทนขนาด 17 นิ้วพรอม ยาง 225/55R17 การออกแบบหองโดยสารใชการออกแบบตาม หลัก ERGONOMIC COCKPIT CONTROLS เบาะคูห นา โอบกระชับใหความนุมนั่งสบาย เบาะหลังยกสูงสามารถ แยกพับ 60:40 แบนในระนาบเดียวกับพืน้ ชวยเพิม่ ปริมาณ ความจุเปน 1,250 ลิตร พรอมแผนปดระหวางหองเก็บ สัมภาระกับหองโดยสาร ระบบปรับอากาศอัตโนมัติและ

องคประกอบทั้งหมดเมื่อนํามารวมกันทําให SUBARU XV 2.0i PREMIUM ดูดุดันสยบรถสไตลครอสส โอเวอรหรือ SUV จากคายอื่นไดชนิดที่เรียกวาราบคาบ ไปเลย สําหรับ SUBARU XV 2.0i PREMIUM เสนอราคา คาตัวอยูที่ 1,350,000 บาท ทานที่สนใจสามารถสอบถาม ขอมูลเพิ่มเติมไดที่โชวรูมซูบารุทั่วประเทศ 2nd issue August 2013

P 53 aoi.indd 1

53 8/14/13 12:31 PM


GOLFER

LIFESTYLE เรื่อง : กองบรรณาธิการ

FEEL CONFIDENT IN ANY SITUATIONS ทุการผกอวันคลาย นนี้ทานนักกอลฟอาบน้ําดวยอะไร เจลอาบน้ํายี่หอไหน ชนิดอะไร เพราะการอาบน้ํานั้นเปนชวงเวลาแหง อีกทั้งยังใหรูสึกสดชื่น ยิ่งทานนักกอลฟที่เพิ่งไปออกรอบมาดวยแลว ยิ่งตองการความสดชื่นและ สบายตัว เจลอาบน้ําที่ดีจะตองสามารถขจัดสิ่งสกปรกของรางกาย อีกทั้งจะตองทําใหรูสึกสบายตัวตลอดวัน มี กลิ่นหอมหลังจากอาบน้ํา ในฉบับนี้ Adidas Body Care ก็แนะนํา adidas KING Shower Gel2 in1 เจลอาบน้ํา คุณภาพที่จะทําใหทานนักกอลฟรูสึกถึงความสะอาดอยางล้ําลึก อาบสะอาด สดชื่นนานตลอดวันกันครับ สําหรับทานนักกอลฟที่อยากจะออกไปจากชีวิตของตนอยางเต็มที่ดวยความมั่นใจที่ผอนคลายในและ นอกสนามสําหรับ ดวยคุณสมบัติ SHOWER GEL 2 in1 อาบสะอาด สดชื่นตลอดวันรูสึกสดชื่นติดทนนานบน รางกายและเสนผมของคุณและเพลิดเพลินไปกับความรูสึกที่ไมซ้ํากันทุกวัน ที่มีใหเลือกทั้ง 5 สี 5 สไตล ที่จะทําให ทานนักกอลฟ รูสึกความสดชื่นจากกลิ่นหอมที่ไมซ้ํากันทั่วรางกายและเสนผมของคุณ Pure Game : เจลอาบน้ําสีเขียว ที่ผสมสารสกัดจาก สารสกัดจาก Guaiac wood ใหความรูสึกที่ ผอนคลาย Deep energy : เจลอาบน้ําที่มาพรอมกับรูปลักษณสีสมทรงพลัง มีสวนผสมของสารสกัดจากโสม ใหความรูสึกถึงพลังที่มีไมจํากัดในตัวคุณ Ice Drive : เจลอาบน้ําสีฟาน้ําทะเล ที่มาพรอมกับสวนผสม สารสกัดจากเกลือทะเล ใหความรูสึก สบายเนื้อ สบายตัว

54 P 54_Rut.indd 1

Team Force : เจลอาบน้ําในรูปลักษณสีดํา เครงขรึม ที่มีสวนผสมของสารสกัดจากผลสม ใหความ รูสึกของพลังงานในตัวที่ไมมีสิ้นสุด Dynamic Pulse : เจลอาบน้ําที่มีสวนผสม ของเปปเปอรมินทใหความรูสึกของความชุมชื่นหลังจาก อาบนําเสร็จ รูสึกถึงความสดชื่นไปตลอดวัน

www.HotGolfClub.com 8/14/13 11:01 AM


2 2 1 1

อีซูซุ จัดทริปเที่ยวสุดแหลมมลายู

อะเมซิ่ง ไทยแลนด- สิงห แคดดี้ แชมเปยนชิพ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด จัดกิจกรรมการขับรถอยางประหยัดนํามันคาราวาน ทองเที่ยวประหยัดนํามัน “อีซูซุอินไซท นํามันถังเดียว เที่ยวสุดแหลมมลายู” กระบี่ยะโฮรบาหรู ระยะทาง 1,312 กม. มีคณาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ และสื่อมวลชนเปนสักขีพยานและรวมเดินทาง ตลอดเสนทาง ใชเวลาเดินทางทั้งสิ้น 3 วัน ระหวางวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2556 โดยมีคณะผูบริหารจากอีซูซุ ไดแก มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจัดการและคุณ ปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด มารอตอนรับ

ผานไปแลวกับสนามที่ 3 ของการแขงขันกอลฟ “อะเมซิ่ง ไทยแลนด สิงห แคดดี้ แชมเปยนชิพ 2013” ที่ บลูแซฟไฟร กอลฟ แอนด รีสอรท ที่ผานมา โดยมีนักกอลฟ แคดดี้รวมแขงขันอยางคับคั่งทั้งสนามในภูมิภาคตะวันออก และสนามในภูมิภาคตางๆ สนองนโยบายของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)รวมทั้งบริษัทสิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด ในการพัฒนาศักยภาพของแคดดี้ ซึ่งไดรับเกียรติจาก คุณกุลธร มีสมมนต นายก สมาคมผูบ ริหารสนามกอลฟภาคตะวันออก, คุณเครดิต พิมพพสิ ฐิ ถาวร กรรมการบริหาร สนามบูลแซฟไฟร กอลฟ แอนดรีสอรท ,คุณสมศักดิ์ หทัยเปยมสุข อุปนายกสมาคมผู บริหารสนามกอลฟภาคตะวันออกเปนประธานในพิธี รวมทั้งผูสนับสนุนการแขงขันและ ผูบริหารจากสนามกอลฟตางๆ รวมเปนเกียรติ

1.ผูบ ริหารจากอีซซู ุ รวมถายภาพกอนการเดินทาง 2.บรรดาผูร ว มทริปถายภาพกันอยางสนุกสนานระหวางเดินทาง

1.ผูบ ริหารสนามกอลฟตางๆ รวมถายภาพกับผูช นะเลิศการแขงขัน 2.บรรยากาศสนุกสนานของบรรดาแคดดีท้ ร่ี ว ม แขงขัน

“ธงชัย,ถาวร,กิรเดช”

สรางประวัติศาสตรสวิงไทยใน ดิ โอเพน

ใน ที่สุด “โปรชาง”ธงชัย ใจดี “โปรเล็ก” ถาวร วิรัตนจันทร และ “อารม”กิรเดช อภิบาลรัตน สามยอดโปรชาวไทยก็ไดสรางประวัตศิ าสตรกบั วงการกอลฟแหงแดนสยาม เมื่อพวกเขาไดรวมศึกดิ โอเพน เมเจอรที่สามแหงปที่เมียรฟลด แควนสกอตแลนด สหราชอาณาจักร ระหวางวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2556 ที่ผานมาแมวาจะผานตัดตัวแค ธงชัยคนเดียวแตสิ่งที่ทั้งสามคนไดแสดงออกมา และพิสูจนใหเห็นแลววาประเทศในโลก นี้แมแตชาติเล็กๆอยางไทยก็ยังสามารถกาวไปถึงตรงนั้นได กอลฟดิ โอเพน นับเปนรายการที่ยิ่งใหญ และเกาแกที่สุดของวงการกอลฟ โลก และในป 2013 เปนครั้งที่ 142 โดยครั้งนี้มีนักกอลฟจากประเทศไทยมากถึงสามคน

ที่ไดรวมแขงขันทําใหกลายเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีนักกอลฟไทยสามคนรวม แขงขันในรายการเมเจอรพรอมกัน แมวาผลงานนั้นจะออกมาแตกตางกัน ธงชัย มือ หนึ่งเอเชี่ยนทัวรสามสมัยนั้นผานตัดตัวคนเดียวในการเลนครั้งที่ 7 ในรายการดิ โอเพน และครั้งที่หาติดตอกัน ในขณะที่ ถาวร เลนครั้งที่สอง สวน กิรเดช จะเลนครั้งแรก เทานั้นเองและไมวาผลการแขงขันจะออกมาอยางไรนั้นสามนักกอลฟไทยไดแสดงให เห็นแลววาอยูในระดับโลกไมนอยหนากับชาติอื่นๆและในอนคาคตอันใกลอาจไดเห็นนัก กอลฟไทยเลนในรายการเมเจอรรายการเดียวมากวาสามก็ไดตองติดตามกันตอไป 2nd issue August 2013

P 55 aoi.indd 1

55 8/14/13 8:27 AM


92 Cafe’

อิ่ม...อรอย หลากเมนูบุปเฟต

หองอาหารนานาชาติ 92 Cafe’ โรงเเรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ Tel: 02 641 4777 Open : Daily 01.00 a.m – 12.oo p.m. Buffet : Lunch 11.30 a.m. – 02.30 p.m. Dinner 06.00 p.m. – 10.30 p.m. Site : www.goldentulipbangkok.com g

เมื่อ

เอยถึง หองอาหาร 92 Cafe’ หลายคนคงตอง นึกถึงมื้อพิเศษแบบบุฟเฟต ในบรรยากาศสบายๆ และ ราคาคุมคา สําหรับสังสรรคกับเพื่อนฝูง ครอบครัว ซึ่ง ตั้งอยูในโรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ ตกแตงสไตลหรูหรา บริการบุฟเฟตนานาชาติสุดอลังการ จากเชฟฝมือเยี่ยม คัดสรรเลือกวัตถุดิบคุณภาพอยางดี อาหารสด ใหม ทุกวัน ใหบริการทั้งอาหารไทย จีน เอเซีย มองโกเลี่ยนและนานาชาติ ปรุงจากเชฟผูมากดวยฝมือ 92 Cafe’ ใหบริการอาหารมื้อกลางวันแบบ นานาชาติในรูปแบบบุฟเฟต ตั้งแตเวลา 11:30-14:30 น.ทุกวัน ผูใหญราคา 699++ เด็กราคา 350++ และมื้อ อาหารมื้อคํา เปดใหบริการตั้งแตเวลา 18:00-22:30 น. นอกจากนี้ บริการอาหารนานาชาติ อาหาร พิเศษจากทุกมุมโลก และอิ่มอรอยกับมุม ปง ยาง โดย เฉพาะอาหารทะเลสดนานาชนิดในวันอาทิตย-วันจันทรวันอังคาร และวันพุธ ในราคา 950++ สําหรับผูใหญ และ เด็กราคา 475++ ส ว นในวั น พฤหั ส บดี - วั น ศุ ก ร แ ละวั น เสาร สัมผัสกับรสชาติอาหารทะเล ที่นําเขาสดใหมทุกวัน อาทิ ล็อบสเตอร ปูอลาสกา หอยแมลงภูจากนิวซีแลนด ที่ เตรียมไวใหทา นปรุงอาหารไมวา จะเปนอาหารสด ตม ปง ยาง หรือผัดกับเครื่องปรุง หรือซอสที่ทานชอบ รวมทั้งมุม พิซซาที่พอครัวไดเตรียมแปงบางกรอบอบกับหนาตางๆที่ เลือก เสิรฟตรงถึงโตะ ในราคาผูใหญราคา 1,200++ เด็ก ราคา 600++

56 P 56-57_Rut.indd 56

พิเศษสําหรับผูที่ชําระผานบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

Term and Conditions 1 Jan-31 Dec 2013 10% discount on Food only. Remarks - Plese show the card before use. - Cannot be used in conjunction with other promotion. -The promotion is subject to change without advance notice.

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:25 AM


เรอง : Piatto Fondo ภาพ : Narut

เปดบริการทุกวัน เวลา 11.30 น.- 22.00 น. Location : โรงแรมอินทรารีเจนท : 120/126 อาคาร ชั้น 4 โรงแรมอินทรารีเจนท ถนนราชปรารภ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel :0-2208-0022-30 Site : www.indrahotel.com

BOTANICA ปลดปลอยอารมณสุนทรีย ที่ “โบฑาณิกา” ชไปเทีว่ยงวไปช็นี้ยังอยูอปไปหาอะไรอร ในชวงวันแมกันอยู หลายคนคงพาคุณแม อยๆ ทานกันแลว หรือใคร ที่ยังไมไดพาคุณแมไปไหน หรือพาคุณแมมาทานในชวง สุดสัปดาห วันนีเ้ ราก็พามาแนะนําอาหารอรอยๆ จากหอง อาหารโบฑาณิกากันครับ อิ่มอรอยกับอาหารนานาชาติ และดื่มด่ํา กับ กลิ่นหอมยวนใจของอาหารแบบฟวชั่นจากเชฟมือฉมัง ประสบการณกวา40 ป พรอมบริการเครื่องดื่มมีใหเลือก มากมายพร อ มบรรยากาศสไตล ค ลาสสิ ก วิ น เทจ บรรยากาศโปรงโลงสบายตาสวนสวยตกแตงรมรื่นดวย แมกไมพันธุหายาก สําหรับอาหารที่ทางหองอาหารไดแนะนําเรา นั้น แตละเมนูเลือกสรรใชวัตถุดิบอยางดี ของทุกอยางที่

นํามาปรุงแตงทั้งสดและใหม โดยเฉพาะเรื่องของรสชาติ อาหารที่อรอยจนอยากลิ้มลองเพราะทางรานพิถีพิถัน ใสใจกับทุกรายการ โดยเฉพาะเรื่องของความอรอย เริ่ม ดวยจานแรก กวยเตี๋ยวทะเล อาหารจานเด็ด ใครที่มา จะตองสั่ง เพราะถาหากไมสั่งถือวามาไมถึง ซีฟูดสทะเล เมนูตอมาเปน สเต็กหมูสมุนไพร หมูสันนอกอบดวยซอส สมุนไพร สูตรเฉพาะของทางราน ที่ใครทานรับลองจะ ตองติดใจ จานตอมาเปนสเต็กปลาทะเล ราดดวยซอส บลอคเคอรี่ สูตรพิเศษและเนยสมุนไพรที่เชฟกระซิบบอก วาเปนสูตรเฉพาะที่ไมมีที่อื่น ตบทายดวยเมนูอยางผูที่ชื่น ชอบลาซานยา ดวยลาซานยาผักโขม จะมีซอสมะเขือ เทศที่ทําขึ้นมาเอง เปนอาหารเพื่อสุขภาพ เหมาะสําหรับ เดือนของวันแมอยางแทจริง

Blue Sapphire

Ligth Rum+Blue Puracao +P.J+ L.J

Tropical Tieh

Ligth Rum +Park Rum+ Prangr Curacao +O.J+ L.J +P.J +Grenadine Syrup

พิเศษสําหรับผูที่ชําระผานบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย

Term and Conditions 1 Jan-31 Dec 2013 10% discount on Food only. Remarks - Plese show the card before use. - Cannot be used in conjunction with other promotion.

2nd issue August 2013 P 56-57_Rut.indd 57

57 8/14/13 8:26 AM


เรอง : วัฒนพงษ พรรณา

1.การแขงขันกอลฟการกุศล “Prd.3 Golf lnvitations 2013” ชิงถวยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชิน วัตรณ สนามอัลไพนกอลฟรีสอรท – เชียงใหม ทามกลางความสนุกสนาน

2.โปรบุญชู เรืองกิจ ยอดโปรจอมเกา พา เพอนรวมกวนมาออกรอบที่สนามกอลฟ เขาใหญ กอลฟ คลับ โดยมีคุณปติกานต พวงรอด ผูจัดการทั่วไป ใหการตอนรับ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปดวยความสนุกสนาน

3.นายสุรพล อุทินทุ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด ในนาม “เครองดมตราชาง” สานฝนปน ดาว มอบเงินสนับสนุนใหกับ “แตงโม - ธ ยาน ลิมปผลไพบูลย” เขารวมแขงขัน กอลฟรายการ Optimist International Junior Golf Championships 2013 ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 4.คุณรุจิรพรรณ จึงรุงเรืองกิจ รอง ประธานกรรมการสนามพัฒนา กอลฟ คลับ แอนด รีสอรท นําทีมคณะผูบริหาร รวมตอนรับ Mr. Lim, Jin Han Teaching Pro จากประเทศเกาหลี พรอมทั้งพาเยี่ยม ชมสนามเพอเตรียมเก็บตัวฝกซอมนัก กอลฟเยาวชนจากประเทศเกาหลี ในชวง High Season 5.คุณพงศกร วงศวงษเหริ ผูชวยผู จัดการผลิตภัณฑ บ.ไทยเบฟเวอเรจมา เก็ตติ่ง จํากัดและคุณอภิชาต นันทเทิม กรรมการผูจัดการ บ.กอลฟชาแนล จํากัด มอบรางวัลใหแกผูชนะเลิศในการแขงขัน Change Thailand AM Tour Presented by Golf Channel Thailand สนามที่3 ณ สนามกอลฟ โลตัส วัลเลย 6.นายสรรเสริญ เงารังษี รองผูวาการ ดานการตลาดเอเซียและแปซิฟคใต การทอง เที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)จัดการแขงขัน กอลฟ“China Common Project Golf Tournament 2013” โดยการนํานักทอง เที่ยวชาวจีนเดินทางมาทดสอบสนาม ณ สนามกอลฟอัลไพน กอลฟ รีสอรท

1 I#N?'ScIF=N&PIA; ;5P'7))NIP53?N ?L>I#?Q5CMAZA F>N= M53?Q AM6 'M==P3?Q5CMAZA

1 I#N?N>F=N&PIA; FT<N:@ECP50Z'I?7N? Z:?F'PZ0 53AOAUN ZNZQ>C M53?Qb AM6?I>MAZ$=F'P1Qc

N>3Qb0P5<UZa1‡‡^?  FN=N?2=I#ZGa5CPC3LZAˆGN0 ?N N^= [:# ?T #3P:…Ž‚†Š‰‚ŠŽˆ…†‚ŽŽ‚ŠŽˆ

58 P 58 AOI.indd 1

ความเคลื่อนไหวของกอลฟในบานเราเปนอยางไรไปติดตามครับ สนามกอลฟริเวอรเดล ปทุมธานี้จัดโปรโมชั่นเอาใจนักกอลฟ ผูถือบัตรริเวอรเดล การด กับกรีนฟแบบมา 4 จาย 3 ในวันจันทร และอังคาร สวนวันพุธ,พฤหัสบดี เลนกอลฟแบบไมอน้ั หลังบาย 3 โมง สําหรับนักกอลฟที่กําลังรอการแขงขันกอลฟ Amazing Thailand-MBK golf tournament 2013 สนามแรกที่ริเวอรเดลในวันที่ 26 สิงหาคมนี้แลว นักกอลฟที่ยังรีรอก็ลองโทรไปหารายละเอียดกันไดที่ คุณบอย จีเอ็ม สนามเบอร 02-501-2789 หรือ089-212-8877 ครับ เดือนตุลาคมนี้จะมีกอลฟรายการใหญ chiangmai tee off cup 2013 ซึ่งจัดแขงขันกันเปนประจําทุกปเพื่อประชาสัมพันธสนาม กอลฟและการทองเที่ยวในเมืองเชียงใหมโดยจะเลนกันในชวงวันที่ 20-27 นี้ นักกอลฟที่อยากสัมผัสอากาศหนาวๆ ก็ลองสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ magnus@cm.ksc.so.th ฝากประชาสัมพันธมาจากชมรมกอลฟมาแชร ไทยแลนด ที่ จ ะจั ด การแข ง ขั น กอล ฟ เพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ ชิ ง ถ ว ยรางวั ล เกียรติยศของทานประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี ที่สนาม กอลฟ ยูนิแลนด นครปฐมในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ทานใดสนใจติดตอ ไดที่ 081-8424374,087-4000139 แสดงความยินดีกับ “นองเพิรล” เกสรี โรจนเพียรสถิต นัก กอลฟสาววัย 14 ป จากโรงเรียนนานาชาติฮาโรว ลาสุดเดินทางไป สหรัฐอเมริกา เพื่อเขารวมการแขงขันกอลฟเยาวชนรายการตางๆ ของ เอเจจีเอ หรือ สมาคมกอลฟเยาวชนสหรัฐอเมริกา 3 รายการ ติดตอกันและทําผลงานไดนาประทับใจมากๆ งานนี้คุณลูกดีใจ แตคุณพอดีใจกวาครับผม เพราะกลับถึง เมืองไทยปุบ AJGA สงจดหมายแสดงความยินดีตามมาติดๆ เพราะ รวมแขง 3 รายการไมนับรอบคัดเลือก ติดหนึ่งในหาตลอดนั่นเอง คุณสุรภูมิ อุดมวงศ ผูอํานวยการฝายเลกซัสกรุป บริษัท โต โยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เตรียมจัดการแขงขัน Lexus Golf Tournament 2013 สนามที่ 4 ลุนรับสิทธิ์เขารวมแขงขัน กอลฟรอบ พิเศษ เลกซัส กอลฟ ไฟนอล ราวด 2013 โดยมี “บิ๊กอั้น” คุณ ศิตชัย จีรธัญญาสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท โตโย ตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด เปนประธานฯ ใน วันอังคารที่ 20 สิงหาคม นี้ ที่ สนาม รอยัลเจมส ซิตี้ รังสิต-องครักษ คลอง 6 ช็อตกัน 11.00 น. รายละเอียดสอบถามไดที่ผูแทนจําหนาย เลกซัส อยางเปนทางการ มีโอกาสไดไปดูการสัมมนาและสอนเทคนิคจากโปรกอลฟชื่อ ดัง แฮงค ฮานีย อดีตโคชของไทเกอร วูดส ตองบอกวาเหมือนกับ กอลฟเปนเรื่องงายสําหรับเขาเลยครับ การอธิบายหรือการแกไข จับ วงใหดูงายไปหมด เหนือสิ่งอื่นใดเขามาเมืองไทยครั้งนี้ทําใหเห็นวา มืออาชีพเขาทํางานยังไง มีทีมงานคอยดูแลและตารางการทํางานให ตลอด ยอดเยี่ยมจริงๆ ครับ สนามที่จัดสัมมนาอยางโลตัส วัลเลย ตอนนี้ถือวาสมบูรณเหมือนเดิมครับ

NEXT PREVIEW.

Cover story : นวัตกรรมใหมของอุปกรณ จากแคลลาเวย กอลฟ Golf Room : สัมภาษณผูบริหาร Golf Pride แบรดกริพอันดับ 1 ของโลก What in Bag : เปดถุงกอลฟไทเกอร วูดส มือ 1 ของโลกในปจจุบัน Lifestyle : พาทองเที่ยวทะเลกระบี่และพัก โรงแรมหรูโภคีธรา

WORLD SPLENDOUR HOLIDAYS LTD. Tour License ense No.11/014

¤Òi•Ö‡}Қoƒ‹˜¤

¦‡m¥j¬qj–Ž×ˆm ‚j–Ž×ˆŒ–ƒ /QNLNSHNM“„Œpt~ž®m¡‚”Šp ~š®p¦~ӐԂ€ž­¥Š’›‹‚ŸpŠ¡‚›‹‚Œ›m› ƒ›€ ¥ŽÓ‚j–Ž×ˆš‚”‹¡}¥“ž‹¥‡­Šƒ›€~Ӗ”Ž¡Š

2SNMD%NQDRSm¡‚”Šp“‚›Šj–Ž×ˆ”Ž¡Š¥„Ê}¦ŽÔ“–ƒ›ŠŒ›m›©}Ô Šssš­‚—ŽŽ×¥t‚¥q®‚ ƒ›€ ƒ‚~š‚–‚§}‚ž¥tž‹¥Œ­Š€ž­ ƒ›€ŒŠmӛ¥Œ –“pmק„Œ× ƒ‚~š‚

‡šjƒ‚~špŽ›j¢‚¥ŽÓ‚Œ–ƒ“‚›Š

/@BJ@FD5HDSM@Lš‚m ‚'@MNH ƒ›€  2@HFNM ƒ›€ #@M@MF ƒ›€ qš}©„~žj–Ž×ˆ©}Ԁš­§ŽjŒŠ€š®p€ž­/DAAKD!D@BG 42  2S MCQDVR 

2BNSK@MCq–p¥Ž›3 .EE©}Ô

qš}OQHU@SD€šŒ×jŒ¡Õ„mŒ–ƒmŒš©„¥€ž­‹†Œš­p¥‘’¥‹–ŒŠš‚–špj’ ”Œ –“¦m‚}¥‚¥ž‹ §€Œq–p€ž­     ”Œ ––ž¥ŠŽ×O@QHBGNSDVNQKCROKDMCNTQ BN SG

¥Œ›¥„Û‚‘¢‚‹×t ®– k›‹“Š›sjj–Ž×ˆ “Š›sjŒ›m›‡¥‘’¥Š –p¥–jšp‚Ô–‹ ŽœŽ¢jj›

“–ƒ›Š©}Ԁž­  }¢Œ›‹Ž™¥–ž‹}Œ›m›t ®– k›‹“Š›sj¦Ž™¦‡m¥j¬q~ӛp«

€ž­VVV VNQKCROKDMCNTQ BN SG

www.HotGolfClub.com 8/14/13 8:28 AM


AD SPECIAL PRICE !!_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/14/13

8:00 AM


! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

PERFORMANCE IS EVERYWHERE.

2013 Worldwide Ball Count

14,213

Š2013 Acushnet Company. Source: Darrell Survey, Sports Marketing Surveys Inc. Northmountain International. Based upon results through 4/9/2013 on the U.S. PGA, U.S. LPGA, Champions, Web.com, South African, Asian, Korean, OneAsia, Australasian, Japan, Canadian PGA and PGA European Tours.

AD Titleist WWWrap_RUT.indd 1

8/14/13 11:23 AM


The Father/Son Challenge กอล ฟ รายการที่เกิดขึ้นมาไดหลายปแลวครับ กั บ การจั บ เอาพ อ ลู ก หรื อ คนในตระกู ล ซึ่ ง เป น นั ก กอลฟทั้งดังและไมดังมาจับคูดวลวงสวิงกัน โดยรายการนี้ เ ริ่ ม ต น เล น กั น มาตั้ ง แต ป 1995 และจัดกันมาเปนประจําทุกป โดยจับนัก กอลฟรุนเกาที่เลนอยูในแชมเปยนทัวรมาเลนรวม กับนักกอลฟในพีจีเอ ทัวรซึ่งสวนใหญก็จะเปนรุน ลูกๆ โดยครั้งแรกๆ จัดแขงขันกันที่สนาม Champions Gate Golf Resort ในฟลอริดา

SUBSCRIPTION ISSUE 218

16-31 AUGUST 2013 สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป

พิเศษแพคคู

24 ฉบับ ราคา 1,200 บาท

พิเศษเหลือ 1,090 บาท

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป 24 ฉบับ หนั หนนังสือ TGSG 2013 พรอมบัตรส รสสวนลดราคารวม 2,000 บาท

พิเศษเหลือ

รับลูกกอลฟ PRECEPT FUEL 1 โหล มูลคา 550 บ.

1,590 บาท

รรัับลลูกู กกอล ออลฟ PRECEP PT FUEL UELL PRECEPT 1 โหล มูลคา 550 บ.

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป 48 ฉบับ ราคา 2,400 บาท

พิ เศษเหลือ 2,000ลคา 550บาท รับลูกกอลฟ PERCEPT FUEL 1 โหล มูลค บ. + ครีมกันแดดนีเวีย 1 หลอด ลอด + เสอยดจาก เสื้อยืดจาก ecco 1 ตตัว

ติตดต ดตตอสอบถาม สอบถามเพิ มเเเพมเตมที พิ่มิ เติมที่ฝายส ยสมาชิก : คุุณรัฐนนันท

02-717-2477 ตอ 180-184 หรือ 086-399-1060 02-7

ชําระดวยบัตรเครดิ รดิตกสิ ก กรไท กสกรไ รไทย ไทย รับหนังสือเพิ่ม 2 ฉบับ ชอ-สกุล (ไทย) ..................................................................................................................................................................... ชอ-สกุล (อังกฤษ) .............................................................................................................................................................. เพศ...................................อายุ............................................วัน เดือน ป เกิด............................................................................ ที่อยู............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท...............................................................โทรศัพทมือถือ..............................................................................................

การแขงขันนั้นจะเลนกันทั้งหมด 36 หลุม ชิงถวยรางวัล Willie Park Trophy เพื่อระลึกถึงสอง พอลูก วิลลี่ ปารค ซีเนียรและจูเนียร ที่เคยสราง ตํานานควาแชมปบริทิช โอเพน มาไดซึ่งในป 2012 ที่ผานมาเงินรางวัลของการแขงขันรายการนี้พุงไป ถึง 1 ลานเหรียญฯ เลยทีเดียว โดยเปนการรวมกัน จัดของ IMG และ NBC Sport มีนักกอลฟทั้งหมด 18 ทีมเขารวมแขงขันเลนแบบสแครมเบิ้ล โดยมี เงื่อนไขวาผูพอนั้นจะตองเปนแชมปรายการเมเจอร หรือเดอะ เพลเยอร แชมเปยนชิพมากอนดวย โดย แชมปปที่แลวเปนของตระกูลเลิฟ Did you know?

ทีมที่ ไดแชมปรายการนี้มามากที่สุดนั้นเปน ของตระกูล Floyd ที่จับคูควาแชมปไปไดแลว 5 ครั้ง ดวยกัน โดยคุณปูฟรอยดนั้นในอดีตเปนเจาของแชมป รายการเมเจอรทั้งหมด 4 สมัย จาก 3 รายการ

E-Mail……………………………………………………........................................................................................................................... สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป (24 เลม) ราคา 1,090 บาท สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป (48 เลม) ราคา 2,000 บาท โปรโมชั่นจากฉบับที่...............................................................เริ่มจัดสงฉบับที่............................................................................ ชําระเงินโดย เงินสด

สั่งจายในนาม บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-7-22396-9

ธนาณัติสั่งจาย ปณ.สวนหลวง 10253 ธนาณัติเลขที่.................................................................................................. เช็คขีดครอมธนาคาร.............................................สาขา...........................................เลขที่เช็ค............................................ ลงวันที่.................................................................................. ( กรณีตางเช็คจังหวัดบวกคาธรรมเนียมเรียกเก็บ 10 บาท ) บัตรเครดิต ประเภทบัตร

วีซา

มาสเตอรการด / ธนาคาร.................................................................

หมายเลขบัตรเครดิต.......................................................................................วันหมดอายุ....................................................... ลายมือชอผูถือบัตร.................................................................................................................................................................. หมายเหตุ: กรุณาแฟกซสําเนาการโอนเงินมาที่ 02-318 4758 หรือ 02-717 2466 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู จัดสงหนังสือกรุณาแจงลวงหนา 1 เดือน /ของสมนาคุณอาจมการเปลี่ยนแปลงดดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

www.HotGolfClub.com S1_Rut.indd 1

Special Section

1

8/14/13 9:15 AM


AD thai_PromotionUPDATE_RUT.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/14/13

9:30 AM


AD Rachakram_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

8/14/13

9:33 AM


เรอง : พงษศักดิ์ วัฒนพงษ/ ภาพ : กองบรรณาธิการ

พญาเสือ ทวงบัลลังค

ขขาวสารมากมายอย าวสารในวงการกอล ฟในชวงตนสัปดาหที่ผานมาสําหรับกอลฟแลวนั้นยังคงมี างตอเนื่องจากทั้งในและตางประเทศ ไมวาจะเปนศึกสวิงโตโยตาพีจี เอไทยแลนด คลาสสิค ที่ โปรหมาย ประหยัด มากแสง รักษาฟอรม รวมสี่วัน 19 อัน เดอรพาร 265 ควาแชมปไปครอง รับถวยแชมปพรอมเงินรางวัล 250,000 บาท ซึ่งถือ เปนแชมปรายการที่ 6 เจาตัวในปนี้ ขาวคราวทางดานกอลฟสตรี จิตกานต จันทรวิโรจน รักษาตําแหนงนายกสมาคมกอลฟสตรีเปนสมัยที่ 3 ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 สวนสวิงนอกนั้นมีทั้งศึกกอลฟแอลพีจีเอ ทัวรเมเจอรที่ 4 ของป รายการ ริโกห วีเมนส บริติช โอเพน แชมปตกเปนของ สเตซี ลูอิส จากสหรัฐฯ สกอร 8 อันเดอรพาร สําหรับแชมป ออน กรีน ฉบับนี้ ตองเปดทางใหกับ “พญาเสือ” ไทเกอร วูดส ที่กับมาทวงบัลลังคแชมป ดวยการผงาดแชมป เวิลดกอลฟ แชมเปยนชิพ-บริจสโตนฯ สมัยที่ 8 ที่สนามไฟรสโตน คันทรี คลับ (เซาธ คอรส) ระยะ 7,400 หลา พาร 70 เมือ งอาครอน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ชิงเงินรางวัลรวม 8.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ ที่ ทําสกอรทิ้งขาดคูแขงไปชนิดแบบไมเห็นฝุน ไทเกอร วูดส โปรมือ 1 ของโลก สามารถเอาชนะคูแขงแบบสบายตัว หลังจาก มีสกอรรวม 4 วัน 15 อันเดอรพาร ทิ้่งหางอันดับ 2 รวมอยาง คีแกน แบรดลีย เพื่อนรวม ชาติ และ เฮนริก สเตนสัน จากสวีเดน ถึง 7 สโตรก ซึ่งในวันที่ 2 นั้นเก็บเพิ่ม 9 อันเดอร จบวันที่ 2 สกอรรวม 13 อันเดอร ขึ้นมารั้งผูนําเดี่ยว ศึกเวิลดกอลฟ แชมเปยนชิพ-บริดจ สโตนฯ ทิ้งหางที่ 2 รวม 7 สโตรก กอนวันสุดทายจะโชวฟอรมแบบสบายอยางพญาเสือ กอนจะควาชัยใหตัวเองมาครอบครองทําใหการควาแชมปในรายการนี้เปนรายการที่ 79 ของการสะสมแชมปพีจีเอของตนเอง รวมถึงเปนแชมปรายการที่ 5 ในปนี้ดวย

PGA Tour The Barclays 22–25 Aug, Liberty National GC, Jersey City, New Jersey Purse: $8,000,000 Winer 2012 : Nick Watney Deutsche Bank Championship 30 Aug- 2 Sep, TPC Boston, Norton, Massachusetts Purse: $8,000,000 Winer 2012 : Rory McIlroy LPGA Tour The Solheim Cup 16–18 Aug Colorado Golf Club, Parker Colorado CN Canadian Women’s Open 22 – 25 Aug, Royal Mayfair CC, Edmonton Alberta Purse: $2,000,000 Winer 2012 : Lydia Ko Safeway Classic Presented by Coca-Cola 29 Aug - Sep 1, Columbia Edgewater Country Club, Portland Oregon Purse: $1,300,000 Winer 2012 : Mika Miyazato European Tour Johnnie Walker Championship at Gleneagles 22-25 Aug, The Gleneagles Hotel, Perthshire Scotland Purse : EUR 1,400,000 Winer 2012 : LAWRIE, Paul ISPS Handa Wales Open 29 Aug -1 Sep, The Celtic Manor Resort, City of Newport Wales Purse : EUR 1,800,000 Winer 2012 : JAIDEE, Thongchai

ชอง 3

ของฝากนักกอลฟ

ชอง 11

กอลฟพาราไดส เลนกอลฟงายๆ สไตลโปรเผาสิงห

00.27-00.30 น.

จันทร-เสาร

00.45 น.

พุธ

06.25 น. (ขาวกีฬาภาคเชา) จันทร-ศุกร

Golf channel (True 158)

School of Golf 21.00 น. Golf Fitness Academy 20.30 น. Golf Channel Academy 20.30 น.

At Design Channel Hot golf On Tv.

21.00 -22.00 น.

พุธ อังคาร จันทร อังคาร

นายลืม เชื ่ อ ไหมครับวาหลายครั้งที่ไปสนามกอลฟผมจะเห็นของที่นักกอลฟลืมทิ้งเอาไวเยอะ มาก ไมวาจะเปน กทม.หรือตางจังหวัดก็มีใหเห็นเหมือนๆ กันอยางบางสนามผมเห็นตู ที่ใสของตั้งหลายใบเลยครับ นี้แสดงใหเห็นวานายลืมของกันบอยมาก ผมเคยลองไปถาม วาไมมีคนมาเอาคืนกันเหรอ ก็ไดคําตอบวาไม แบบวาลืมแลวลืมเลย แคดดี้คนหนึ่งเคยเลาใหฟงวาเธอก็ไปออกรอบกันตามปกติ วันนั้นเธอไดนาย ญี่ปุนก็คงจะมีอายุเยอะหนอยก็จะมีของติดตัวไปเยอะครับ เธอก็สังเกตและคิดวาจะตอง มีการลืมของกันเอาไวแนๆ วันนั้นไดใชรถดวยก็ดีหนอยที่จะไดวางของในชองดานหนา หลังจากที่เลนกอลฟไปเรื่อยๆ จนใกลถึงหลุมสุดทายก็จะมีของวางเอาไวเยอะมาก และเหมือนจะกองทับกันเอาไวและเมื่อเลนจบนายก็รีบเก็บของและเก็บถุงกอลฟโดยยัง ไมไดเช็คของใหดี จนนายเขาล็อคเกอรไปเธอก็แอบเห็นนาิกาวางอยูที่ดานหนาของรถ อยากจะบอกวากอนที่นายจะกลับบานหรือเก็บของกรุณาชวยตรวจเช็คของให กอลฟกอนที่เธอจะสงรถคืนสนามไป เธอก็เลยเก็บเอาไวและมารอนายที่ดานหนาเพื่อคืน ดีนะครับเพราะบางครั้งเมื่อเรามีของเยอะๆ อาจจะมีการลืมกันได ยิ่งเอาวางไวหลายๆ ของและนายก็ไดของกลับไป ทีก่ ็ตองรอบคอบกันหนอยจะไดไมเสียใจในภายหลัง Special Section

4

S4_Rut.indd 1

2nd issue August 2013 8/14/13 9:17 AM


อยุธายา กอลฟ คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

4,500 บาท

วันธรรมดาและวันหยุด ลดทันทีมูลคา 200 บาท (จากราคาปกติ)

ตั้งแตวันนี้ – 30 กันยายน 2556 (ไมรวมแคดดี้ และ รถกอลฟ ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ T.035-703-664-6 และ 086-128-8022

วอเตอรฟอรด วัลเลย เชียงใหม กอลฟ แอนด ลอดจ

5,900 บาท

COBRA AMP DRIVER ลอฟท 9.5 กานสแตนดารด flex SR ของใหมแกะกลอง ขายขาดทุน โทร.087-718-7969

TAYLORMADE ROSSA SPIDER VICINO พัตเตอรตระกูลแมงมุม สภาพ99% กานยาว 34 นิ้ว พัตตงาย โทร.087-718-7969

CALLAWAY LEGACY APEX V ลอฟท 10.5 กานสแตนดารด flex R สภาพ 80% เปนไมพรีเมี่ยม ซื้อไปมือใหมหรือซี่เนียรไมตองโมฯ ตีไดเลย โทร.087-718-7969

RBZ Iron set กานเหล็ก ราคาพิเศษ โทร.087-718-7969

8,900 บาท

ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

RBZ DRIVER ลอฟท 9.5 กานสแตนดารด flex R ของใหมเอี่ยม เหมาะกับนักกอลฟทั่วไป ทั้งมือใหมมือกลาง ซื้อเพอโมกานก็คุมคา มีเพียงหัวเดียวของแทแนนอน สนใจตอรองได โทร.087-718-7969

วันธรรมดา 1,050 บาท วันหยุด 1,400 บาท ตั้งแตวันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอนําแสดงกับทางสนามกอนรับบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ T.053-953-440

ขายเมมเบอรสนามกอลฟ สอยดาว ไฮแลนด กอลฟ คลับ แอนด รีสอรท ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 800 บาท วันหยุด 1,200 บาท ตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม 2556 (ไมรวมแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอนําแสดงกับทางสนามกอนใชบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ T. 039-326-400-2

สนามกอลฟ ภูนาคา กอลฟ คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดาและวันหยุด 570/9 หลุม 960/18 หลุม ตั้งแตวันนี้–31 ตุลาคม 2556 เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอนําแสดงกับทางสนามกอนใชบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ T. 076-521-911-5

ดิอิมพิเรียล เลควิว แอนด รีสอรท ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

วันธรรมดา 999 บาท / ทาน / 18 หลุม วันหยุด 1,300 บาท ตั้งแตวันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมแคดดี้ และ รถกอลฟ ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอนําแสดงกับทางสนามกอนใชบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ T.032-709-100

กัซซัน ขุนตาล กอลฟ แอนดด รีรสี อร อรท ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

วันธรรมดา 1,250 บาท วันหยุด 1,500 บาท

ตั้งแตวันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel.053-507-006-9 Special Section

5

S5 new_Rut .indd 1

กรุงเทพฯ กรีฑา ราคาขาย 3,000,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

ธนาซิตี้ ราคาขาย 250,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

ราชพฤกษ ราคาขาย 1,900,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน

สนามกอลฟบางกอก ราคาขาย 230,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน

อัลไพน กอลฟ คลับ ราคาขาย 850,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

บางปะกง ริเวอรไซด ราคาขาย 200,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

สนใจติดตอคุณราตรี ยิ้มใหญ 081-860-3087

TEACHING PRO LIST LIST. โปรโนต จามร บัวลอด 1 ชั่วโมง 2,000 บาท 10 ชั่วโมง 12,000 บาท Swing Change Program 10 ชั่วโมง 15,000 บาท สนามไดรฟ 1O1(วัน-โอ-วัน) โปรโนต 082-991-9924

สนามกอลฟเมืองเอก วังนอย ราคาขาย 129,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนามกอลฟเมาเทน ชาโดว ราคาขาย 90,000 บาท สนามกอลฟอัลไพน ราคาขาย 770,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนใจติดตอ 081-868-7322 www.worldsplendour.co.th

ขายทั้งโครงการ ราคาพิเศษ บานเดี่ยว 5 หลัง พรอมที่ดิน 2 ไร บางปู โทร.081-625-7788

โปรหลุยส ชัยกร รัตนพันธ 10 ชั่วโมง 8,000 บาท 1 เดือน 15,000 บาท (หลักสูตรเพอแขงขัน ระดับเยาวชน) สนามไดรฟกอลฟ บางพลี พาร 3 โปรหลุยส 089-062-3482

โปรตอย ชวลิต พิณเมืองงาม 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 5 ชั่วโมง 4,000 บาท 10 ชั่วโมง 7,000 บาท CRAFTMAN GOLF สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรตอย 081-9879921

โปรหนุย สมหมาย ออนอิ่มสิน โปรตอง พิพัฒน ศิริสุนทร 1 ชั่วโมง 1,000 บาท โปรตฤณ พุทธินันทน 1 ครั ง ้ 700 บาท 2 เดือน 12,000 บาท 1 ชั่วโมง 1,000 บาท (ครั้งละ 1 ชม.ถึง 1 ชม.ครึ่ง) 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนาม Birdy 5 1 ครั้ง 6,000 บาท โปรหนุย 089-073-6767 สนามไดรฟทูเดย (ครั้งละ 1 ชม.ถึง 1 ชม.ครึ่ง) สนามไดรฟนวลจันทร หลักสูตรพาออกรอบ โปรปุย ศุภฤกษ ภิรมยรน โทร. 081-667-0466 ครั้งละ 1,000 บาท 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง เด็ก 7,000 บาท พรอมศิริ 081-684-7810 โปรสหพงษ ธรรมจารี ผูใหญ 8,000บาท 10 ชั่วโมง 7,900 บาท โปรพี ภานุพงษ เคารพไทย 3 วัน/สัปดาห 6,900 บาท โรงเรียนสอนกอลฟ 1 ชั่วโมง 500 บาท GOLF1000YARD School (รายเดือน) 10 ชั่วโมง 5,000 บาท สนามเกียรติธาดา Iswing Golf Academy สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรปุย 087-516-0590 สนามไดรฟวีวา โปรพี 081-888-9565 โทร. 089-494-6738

www.HotGolfClub.com 8/14/13 9:19 AM


เรื่อง : สมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย

การจัดการปญหาวัชพืช ในสนามกอลฟ

สมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย www.t-gcsa.org

วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสามารถทําลายวัชพืชไดครั้งละ มากๆ ผูใชตองมีความรูเรื่องยาและมีความชํานาญในการ ใชเครือ่ งมือและอุปกรณตา งๆ เปนอยางดี นอกจากนีค้ วาม ปลอดภัยแกสนามหญา สัตวเลี้ยงผูใช รวมถึงแมลงที่เปน ประโยชนและสภาพแวดลอม การใชวิธีโดยใชสารเคมีควร เลือกเปนวิธีการกําจัดเปนวิธีสุดทายเพื่อคํานึงถึงสภาพ แวดลอมโดยรวม

การ จัดการกําจัดวัชพืชในโครงการเปนปญหาใหญที่ ตองมีการจัดการใหถูกตองและถูกวิธี เพื่อชวยลดปญหา ในสวนของสนามกอลฟ และสนามหญาในพื้นที่การกําจัด วัชพืชในสนามหญามีหลักการปฏิบัติอยู 3 วิธี คือ 1. การจัดการกําจัดวัชพืชโดยวิธีกล เปนการควบคุมกําจัดวัชพืชโดยการใชแรงงาน คนและการใชเครื่องมือกลตางๆ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การกําจัดวัชพืชทางกายภาพ มีวิธีปฏิบัติดังนี้ การถอน ดวยมือ เหมาะสําหรับกําจัดวัชพืชประเภทลมลุก มีระบบ รากตื้น เชน ผักโขม ผักเบี้ยหิน ควรกําจัดขณะวัชพืช เปนตนออนและเมื่อสนามหญาเปยกชุมจะทําใหการกําจัด งายขึ้น การใชเหล็กแหลมหรือเสียม หากวัชพืชมีระบบ รากหยั่งลึกไมสามารถถอนไดดวยมือ เชน หญาแหวหมู หญาตีนกา หญาคา เปนตน ตองใชเหล็กแหลมหรือเสียม ขุดแซะออก การใชกรรไกรหรือมีดตัดแตงเปนวิธตี ดั ทอนวัชพืช หากเปนวัชพืชฤดูเดียวจะทําลายหรือกําจัดไดดี แตถา

เปนวัชพืชยืนตน ก็จะทําลายเหงาหรือลําตนใตดินไดไม หมด การใชเครื่องตัดหญาควรมีการกําหนดความ สูงของหญาและความถี่ในการตัดหญาที่พอเหมาะจะชวย ควบคุมการเจริญเติบโตไมใหวัชพืชขึ้นปกคลุม ทําความ เสียหายแกสนาม การกําจัดวัชพืชโดยวิธีกลอาจมีความ ลาชาและคอนขางกําจัดไดในพื้นที่จํากัด แตเปนวิธีการที่ ปลอดภัย เชนเดียวกับชีววิธี เพราะไมทําใหเกิดมลพิษ 2. การจัดการกําจัดวัชพืชโดยชีววิธี การควบคุ ม วั ช พื ช โดยชี ว วิ ธี เ ป น พฤติ ก รรม ควบคุมวัชพืชโดยใชศัตรูทางธรรมชาติดวยการกระทํา ของตัวเบียน ตัวหํา้ และเชื้อโรค เปนวิธีที่ปลอดภัยและได ผลดี เสียคาใชจายต่ํา นอกจากนี้ยังใหผลที่ยาวนานไมทํา ใหสภาพแวดลอมเปนพิษ 3. การจัดการกําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมี การกําจัดวัชพืชโดยใชสารเคมีเปนวิธีที่ใชยา กําจัดวัชพืชยาบางอยางจะทําลายวัชพืชไดเพียงอยาง เดียว บางอยางทําลายวัชพืชไดหลายอยาง การกําจัด

ศัตรูสําหรับสนามกอลฟ สั ต ว ศั ต รู ที่ ทํ า ความเสี ย หายแก ส นามหญ า ไดแก แมลง ไสเดือน หนู กระรอก สัตวอื่นๆ รวมถึง มนุษยดว ย ซึง่ แตละชนิดจะมีลกั ษณะการทําลายทีแ่ ตกตาง กัน ดังนี้ 1. แมลง แมลงที่ทําลายสนามหญาสวนใหญมี 2 ชวงวัย คือ เปนตัวหนอนและตัวเต็มวัย หนอนใบหญา กินหนอหญา ใบหญาเปนหยอมๆ หญาจะตายเปนจุด กวางประมาณ 1- 2 นิ้ว ถาสังเกตใหดีจะพบเสนใยใน พื้นที่สนามหญาที่ถูกหนอนใยหญาทําลาย หนอนใยหญา จะกัดกินใบหญาเหนือระดับชั้นเศษหญา หนอนกัดกินใบชอบกัดกินสวนของตัวใบหญา โดยเฉพาะริมขอบใบ บางครั้งจะทําลายลําตน ทําใหหนอ หญาขาดชิดดิน หนอนดวงชอบทําลายรากหญากัดกินรากหญา เปนอาหารทําใหหญาตายเปนหยอมสีน้ําตาล หนอนดวง จะอาศัยอยูใตดินและรอเปนตัวเต็มวัย ตั๊กแตน ชอบกัดกินใบหญา โดยกัดกินขอบใบ เขาไป จนทําใหใบหญาขาด แมลงอื่น เชน ปลวก มด ชอบทําลายหญา สนาม โดยการกัดกินราก ลําตน และใบหญา สรางโพรง ใตดิน สรางขุยดินทําใหสนามหญาสกปรก วิธีการปองกันและกําจัดแมลง วิธีการปองกันและกําจัดแมลงทําไดหลายวิธี เชน วิธีกลใชมือจับ ลอดวยแสงไฟ วิธีทางเคมี ใชสารเคมี กําจัดที่มีขายตามทองตลาด แตตองระวังการใชสารเคมี ใหมีอันตรายตอคนนอยที่สุด และคํานึงถึงสภาพแวดลอม ตางๆ

„Ó š “Ò ‰ |œ   Erosion Control Blankket

ƒÎ•oi™iš‹i™|¤sš˜“Óš|œiҕ“uӚo•i ƒ‹˜“Š™|lҚ§rÓpҚŠ¦|Š‹‰ ’§p}œ|}ҕ‚‹œ‘™¨†‹Ö‰s¤«lr™¬p›i™|¦‹™†Ö  ¦‹’š‹  }ӕoiš‹}™¥p›“ÒšŠ™¬ƒ‹˜¤ Special Section

6

S6_Rut.indd 1

2nd issue August 2013 8/14/13 9:24 AM


กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กานตรัตน (สนามงู) 0-2534-3840-3 เดอะเลกาซี่ฯ 0-2914-1930-40 เดอะไพนกอลฟฯ 0-2178-3666 ธานนท กอลฟ วิว ฯ 0-2916-9100-4 นวธานี 0-2376-1034-6 ปญญาอินทราฯ 0-2943-0000-4 วินเซอร ปารค ฯ 0-2989-4216 เพร็สซิเด็นท คันทรี คลับ 0-2988-7555-63 ยูนิโก กอลฟ คอรส 0-2138-8319 ราชกรีฑาสโมสร 0-2251-0181 สมาคมสโมสรกอลฟ ดุสิตฯ0-2281-1330 สโมสร กรุงเทพกรีฑา 0-2379-3716-7 สโมสร ราชพฤกษ 0-2955-0055 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (ใหม) 0-2521-5338-39 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (เกา) 0-2521-5338-39

ปทุมธานี

กรุงกวีสโมสร ชวนชื่น กอลฟ คลับ ซัมมิท ไพนเฮิรสทฯ ธูปะเตมีย ธัญธานี คันทรี คลับ บางกอก กอลฟ คลับ เมืองเอก เมือกเอก วิสตาฯ รังสิต สปอรต คลับ เดอะ รอยัล เจมส ซิตี้ ลําลูกกา คันทรี คลับ อัลไพน กอลฟ คลับ เอไอทฯ (9หลุม) ริเวอรเดล กอลฟฯ

สมุทรปราการ

0-2577-2891 0-2598-269 0-2516-8679-84 0-2531-1484 0-2560-1174-6 0-2501-2822-9 0-2533-9335-40 0-2997-8501-6 0-2904-0468-71 0-2577-8500 0-2995-2300-4 0-2577-3333 0-2516-4244-7 0-2501-2789

กรีนวัลเล คันทรี คลับ 0-2312-5883-9 เกียรติธานี คันทรี คลับ 0-2707-1700-9 ซัมมิทวินดมิลล กอลฟ คลับ 0-2750-2112-20 เดอะรอยัล กอลฟฯ (ลาดกระบัง) 0-2738-1010 เดอะ วินเทจ คลับ 0-2707-3820-5 ธนาซิตี้ 0-2336-0568-74 บางปู 0-2324-0320-9 เมืองแกว กอลฟ คอรส 0-2740-2693 เลควูด คันทรี คลับ 0-2312-6278-86 สุภาพฤกษ กอลฟ คลับ 0-2317-0801-4

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคกลาง กําแพงเพชร ศรีพูนทรัพย

ชัยนาท

(055)799-333

เขื่อนเจาพระยา

(056) 411-559

นครนายก

เขาชะโงก (037) 393-001 คาสคาตา กอลฟ คลับ (037) 612-300-3

บานติดริมทะเลสาบในบริเวณสนามกอลฟ บลูแซฟไฟร

ไพรม ซิตี้ กอลฟ คลับ รอยัล ฮิลสฯ วอเตอรมิลสฯ อาทิตยา คันทรี คลับ

นครปฐม

(037) 391-350 (037) 385-090-3 0-2546-3392-4 081-575-6641

อัลไพน กอลฟฯ (เชียงใหม) (053) 880-888 แฮปปซิตี้ กอลฟ คอรส 053-602-637 เมสซาไนท คูปนกอลฟ 053-908-999

พะเยา

สระบุรี

เซอร เจมส คันทรี คลับ (036) 343-200 ซิสโก แลนด กอลฟ คลับ (036) 351-200 อดิศร (036) 212-945

อยุธยา

นอรธเทิรน รังสิต กอลฟ คลับ (035) 744-596-9 บางไทร คันทรี คลับ (035) 371-491 เมืองเอก วังนอย (035) 214-825-9 ราชคราม กอลฟ คลับ (035) 367-060 สโมสร อโยธยา ลิงค (035) 257-999 อควอริอัส คันทรี คลับ (035) 292-555 อยุธยา กอลฟ คลับ (035) 703-664-6

จํานวนสนาม

31

สนาม

ภาคเหนือ เชียงราย แมกก กอลฟคลับ (053) 371-626 ทีเอสบี ไวทแซน กอลฟฯ (053) 729-750-1 เรจินา กอลฟ แอนด โฮเต็ล 089-559-5345 วอเตอรฟอรด วัลเลย เชียงราย (053) 953-440 สันติบุรี คันทรี คลับ (053) 662-826-7

เชียงใหม

เชียงใหม อินทนนท กอลฟฯ (053) 276-115-6 ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม (053) 298-220-3 เชียงใหม ยิมคานา (053) 247-352 เชียงใหม ไฮแลนดฯ (053) 261-354-9 แซนดครีก (053) 881-151 เดอะรอยัล เชียงใหมฯ (053) 849-301-6 แมโจ กอลฟ คลับ (053) 354-431-2 แมสา (053) 298-095 ศูนยกีฬาลานนา (053) 221-911 พิมานทิพย (053) 999-666 หางดงฯ (053) 426-201

วิคตอรี่ พารค

(044) 407-296-9

(056) 612-604 089-567-0051

สโมสรกอลฟ หนองสําโรง (042) 222-927 ศรีธานี กอลฟ ฟอเรสต 081-954-3188 อุดร กอลฟฯ (042) 223-216

แพร เวียงโกศัย

(054) 511-184 (054) 613-060 ตอ 238

เขื่อนสิรินธร สรรพสิทธิประสงค

พิษณุโลก

กําแพงเพชร อัครโยธิน 0-2297-6976 เบสท โอเชี่ยนฯ (034) 451-178 เอกชัย กอลฟฯ (034) 423-675

(044) 511-844 ตอ 2098

ชาละวัน พิจิตร เดอะร็อค กอลฟฯ

จอมพล ป. นารายฮิลสฯ

สมุทรสาคร

หนองคาย อุดรธานี

พิจิตร

(036) 413-133 (036) 426-545

วีรวัฒนโยธินฯ

ขุนเจือง (กวานพะเยา) (054) 482-783

กฤษดา ซิตี้ กอลฟ ฮิลส (034) 231-101-7 เดอะรอยัล เจมสฯ 0-2429-8066 ไดนาสตี้ ฯ (034) 993-333-5 ทองใหญ (034) 383-754 นครชัยศรีฯ (NCR) (034) 399-014 ยูนิแลนดฯ (034) 271-351-3 โรส การเดนทฯ (สามพราน)(034) 322-769 สุวรรณ กอลฟ ฯ (034) 339-333

ลพบุรี

สุรินทร

แพร

เพชรบูรณ

เพชรบูรณ กอลฟ คลับ 089-437-1493 มาศึก กอลฟ คลับ (056)721-934-6 ตอ 3138 ดงภูเกิด วอเตอร แลนดฯ

ลําปาง

(055) 251-531 (055) 993-700-3

เขลางคนคร กอลฟ คลับ (054) 225-941 ตอ 3383 แมเมาะ (054) 254-970

ตาก

เขือ่ นภูมพิ ล ผาแดง อินดัสเตรียล

(055)599-093-6 ตอ2321 (055) 511-375-8

โกลด แคนยอน กัซซัน ขุนตาลฯ กัซซัน เลค ซิตีฯ กัซซัน มารีนาฯ

(053) 560-333 (053) 507-006-9 (053) 963-202 (053) 921-888

ลําพูน

นครสวรรค

จิระประวัติ (056)255-806 ตอ 3091 สโมสรกอลฟกองบิน 4 (056)261-071-2ตอ 54437

นาน

รุงแสง กอลฟ คลับ

อุตรดิตถ

(054) 711-206

เขื่อนสิริกิติ์ พิชัยดาบหักฯ

(055) 461-140 (055) 411-645 ตอ 3508

ไอยรา กอลฟ คอรส

(056) 516-333

อุทัยธานี

จํานวนสนาม

40

สนาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน

อุบลราชธานี จ.บุรีรัมย

(045) 366-081 # 2708 (045) 321-826 #26069

เขากระโดง กอลฟ คลับ โทร.044-637-308-9 ตอ 20616

จํานวนสนาม

30

ภาคตะวันตก กาญจนบุรี กรีนเวิลด ฮ็อทสปริง เขาแหลม เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร เดอะไมดา กอลฟ คลับ นิจิโกะ คันทรี คลับ บลูแซฟไฟร กอลฟ มิชชั่น ฮิลส กอลฟ คลับ ริเวอร แคว กอลฟ เอเวอรกรีน ฮิลส กรังปรีด กอลฟ คลับ

(034) 531-382-3 (034) 599-077 #2602 (034) 599-077 #2502 (034) 574-001 #2455 (034) 531-235 (034) 584-000 (034) 581-227-30 (034) 644-147-8 (034) 565-089-90 (034) 657-130 (034) 603-858

แกงกระจาน คันทรี คลับ ดิ อิมพีเรียลเลควิว ชะอํา ปาลม ฮิลสฯ สปริงฟลดฯ สวางรีสอรทฯ

(032) 427-596 (032) 456-233-40 (032) 520-801-9 (032) 709-222 (032) 562-555-8

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

เดอะ มาเจสติค ครีก (032) 619-167-70 ทวิมุกข (032) 522-571-3 รอยัล หัวหิน (032) 512-475 ธนรัชต กอลฟ คลับ (032) 622-033 แบลค เมาทเทนทฯ (032) 618-666 เดอะ บันยัน กอลฟ คลับ (032) 616-200 อีเกิ้ล มิลฟอรด หัวหิน (032) 572-444 อาวมะนาว (032) 611-017 # 60482 ศูนยพัฒนากีฬา (สวนสน) (032) 515-470

เขื่อนอุบลรัตน รถไฟขอนแกน แดนคูณ กอลฟ คลับ สีหราชเดโชชัยฯ สิงหปารคขอนแกนฯ

(043) 372-228 089-842-0769 043-255-107-9 (043) 231-806 (043) 209-000

ราชบุรี

ดรากอนฮิลสฯ รอยัล ราชบุรีฯ ภาณุรังษี กอลฟ คลับ วูซุง คาสเทิลฯ

(032) 228-222 (032) 227-0312 (032) 391-019 (032) 228-069

เขื่อนจุฬาภรณ

(044) 861-669 ตอ 2630

จํานวนสนาม

28

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

คีรีมายา (044) 426-099 โคราช คันทรี คลับ (044) 249-060-1 จังเกิล กอลฟ คลับ (044) 328-334-43 ตอ 212 โซล สยาม รีสอรท (044) 319-052 เดอะ ไทเกอรฯ (044) 358-110-4 โบนันซาฯ (044) 249-340 เฟรนดชิพ เมโดวสฯ (044) 313-245 เขาใหญ กอลฟ คลับ (044) 297-258-61 ทอสกานา วัลเลย (044) 983-056-60 สุรนารี กอลฟ คลับ (044)255-530-9ตอ 22188 พานอรามาฯ (044) 436-298-9 เมาทเทน ครีกฯ (044) 323-024 แรนโช ชาญวีรฯ (044) 756-215 ปากชอง คันทรี คลับ 089-945-6262

นครพนม

ภูกระแต กอลฟ คลับ

รอยเอ็ด

(042) 511-177

ประเสริฐสงคราม (043) 525-439 ศูนยพฒั นากีฬากองทัพบกที่ 6 (043) 515-855 ตอ 2655

เลย กําลังเอก

สกลนคร

(042) 811-939

ประภาศรี

(042) 713-342 ตอ 265

สนาม

ภาคตะวันออก จันทบุรี รําไพพรรณี สอยดาวฯ

ฉะเชิงเทรา

(039) 335-493 (039) 326-400-4

ไทย คันทรี คลับ (038) 570-234-46 บางปะกง กอลฟฯ (038) 573-420-7#2995 บางปะกง ริเวอรไซด 038-500-500 รอยัล เลคไซดฯ (038) 573-275-9 โลตัส วัลเลยฯ (038) 835-555 ซัลไลน ลากูน กอลฟ 081-377-6202

ชลบุรี

กรีนวูดกอลฟฯ เขาเขียว คันทรี คลับ ชลบุรี เซ็นจูรี่ ฯ เทรชเชอรฮิลส นาวิกโยธินฯ บางพระอินเตอรฯ บูรพา กอลฟ คลับ เพลสเซน วัลเลยฯ พัฒนากอลฟ รีสอรท พัทยา คันทรีฯ

(038) 263-158-9 (038) 318-000 (038) 411-923-6 (038) 420-766 (038) 334-199 (038) 341-149-50 (038) 372-700-1 (038) 260-825 (038) 318-999 (038) 423-718

www.HotGolfClub.com S7 AOI.indd 1

สนาม

Special Section

7

8/14/13 11:26 AM


ฟนิกซ กอลฟฯ (038) 239-391-5 โรงแรม เอเชีย พัทยา (038) 250-602-3 ราชนาวี พลูตาหลวง (038) 701-891 เลกาซี่ คริสตัล เบยฯ (038) 349-370-80 เลกาซี่ เมาทเทนท ชาโดวฯ (038) 389-211-6 วันเดอร แลนด 081-255-1255 ศรีราชา อินเตอรเนชั่นแนล (038) 338-375-8 สยาม คันทรี คลับ (โอลคอรส) (038) 909-700 สยาม คันทรี คลับ (แพลนเทชั่น) (038) 909-600 แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล (038) 372-273 อมตะ สปริง คันทรี คลับ (038) 468-888

ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี สปอรต คลับ (037) 290-345 พรหมโยธี (037) 471-439 ฮิลสไซต คันทรีโฮม (037) 215-492-6

ระยอง

เซ็นตแอนดรูวส 2000 ดิเอมเมอรัลล ระยอง คันทรี คลับ ระยอง กรีนวัลเลยฯ สโมสรกอลฟ วังจันทร อีสเทอรนสตาร ซิลกี้ โอค กอลฟ คลับ สยามรอยัลวิว เกาะชางฯ

(038) 030-660 (038) 941-111 (038) 626-148 (038) 030-660 (038) 965-077 (038) 630-410-5 (038) 030-060-2 (039) 555-134

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคใต กระบี่ โภคีธรา กอลฟ คลับ ปากาไส คันทรี คลับ

(075) 627-800 (075) 635-000 # 3300

เขตอุดมศักดิ์ เดอะ บีช กอลฟ คลับ

(077) 511-656 #4068 (077) 529-529 #8502

ศรีตรัง ตรัง

(075) 203-319 (075)210-802-4

วชิราวุธ ทุงสง

(075) 356-575 V 289 (075) 538-146

ทายเมืองบีชฯ ราชนาวี ทับละมุฯ

(076) 571-533-35 (076) 443-288

พัทลุง

นราธิวาส

(074)614-408 # 204

จุฬาภรณ กอลฟ คลับ

(073) 565-086

ชุมพร ตรัง

นครศรีธรรมราช พังงา

พัทลุง ภูเก็ต

บลูแคนยอน (เลค คอรส) (076) 328-088 บลูแคนยอน (แคนยอน คอรส) (076) 328-088 ภูเก็ต คันทรี คลับ (ใหม) (076) 319-200-4 ภูเก็ต คันทรี คลับ (เกา) (076) 319-200-4 มิชชั่น ฮิลสฯ (076) 310-800-88 ลากูนา ภูเก็ต กอลฟฯ (076) 270-991 ล็อค ปาลมฯ (076) 321-929-34 เรด เมาทเทนฯ (076) 322-000-1 ภูนาคา กอลฟ คลับ (076) 521-913-5

ยะลา

เขื่อนบางลาง

สงขลา

(073)281-063-6# 2206

กองบิน 56 เสนาณรงคฯ เซาทเทิรน ฮิลส กอลฟ ทองใหญ หาดใหญ รีสอรทฯ ทองไทย บานไร

(074)251-040-1# 63424 (074) 219-050 #44345 (074) 553-683 (074) 323-761 (074) 434-771-3 (074) 553-660-1

สุราษฏรธานี

เขื่อนรัชประภา (077) 242-555 # 5663 วิภาวดีรังสิต (077) 285-250 สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ (077) 421-700-8

จํานวนสนาม

31

สนาม

NIGHT GOLF ซัมมิท วินทมลิ ล กอลฟ คลับ

เปดทําการ วันอังคาร–วันอาทิตย วันธรรมดา เวลา 16.00 น.–19.30 น. วันเสาร–วันอาทิตย เวลา 17.30–19.30 น. หลังเวลา 19.30 น. ตีไดแค 9 หลุม กรีนฟ 1,500 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ ราคา 700 บาท และ ราคา 900 บาท

ซัมมิทกรีนวัลเลย เชียงใหม เปดทําการทุกวัน วันอังคาร–วันอาทิตย เวลา 16.00–19.00 น. กรีนฟ 650 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 600 บาท

ซัมมิทไพนเฮิรส ท กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ ชาวตางชาติ 1,300 บาท คนไทย 1,000 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) เดีย่ ว 600 บาท คู 800 บาท

พลูตาหลวง กอลฟ คลับ

สนามกอลฟ ศูนยพัฒนากีฬาราชนาวี พลูตาหลวง (Plutaluang Navy Golf course) ตั้งอยู ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปนสนามกอลฟที่อยูทามกลางพื้นที่ราบ ลุมสลับที่เนินนอยใหญอุดมไปดวยแมกไมนานาพันธุเรียงรายในสภาพที่สมบูรณ รายลอมในออมกอดของขุนเขา และอางเก็บนํา ขนาดใหญ (อางเก็บนํา ภูติอนันต) การเดินทางสะดวก ใกลสนามบินนานาชาติ อูตะเภา พัทยา ระยอง และแหลง ทองเที่ยวอีกหลายแหงโดยในการออกแบบสรางสนามกอลฟไดคํานึงถึงสภาพ ธรรมชาติดั้งเดิมไวทั้งหมด ตนไมที่เรียงรายอยู ในสนามกอลฟจึงเปนตนไมที่ มีคุณคาขนาดใหญ อีกทั้งเปนที่อาศัยของสัตวปาและนกจํานวนมากหลากหลาย ชนิด การสรางสนามกอลฟในครั้งแรกเปนการรวมมือกันระหวางกองทัพเรือ ไทยกับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ในประมาณป พ.ศ.2507 ครับ

KBank Sport Days Special

For Hot Golf Club & KBank CreditCard

พุธ 500 วันธรรมดา 700

อาทิตย 700

ตั้งแตวันนี้–31 ตุลาคม 2556

วันหยุด 1,000

ตั้งแตวันนี้ –31 ธันวาคม 2556

บางกอก กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ 1,000 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 700 บาท

สโมสรกอลฟ ดุสติ

เปดทําการทุกวัน จันทร–วันเสาร เวลา 17.00– 24.00 น. กรีนฟชาวตางชาติ 600 บาท คนไทย 400 บาท แคดดี้ 200 บาท

ราชคราม กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวัน วันจันทร–วันเสาร เวลา 15.00-19.00 น. วันอาทิตย เวลา 15.00–18.00 น. กรีนฟวนั จันทร–วันศุกร 900 บาท กรีนฟวนั เสาร – วันอาทิตย เวลา 06.00–12.00 น. ราคา 1,700 บาท เวลา 13.00–15.00 น. ราคา 1,400 บาท หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป ราคา 900 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ บังคับ กวนละ 6 ทาน ขึน้ ไป/ ทานละ 1 คัน ถามาไมถงึ 6 ทาน ไมบงั คับ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Hiroki Arikawa ที่สามารถพิชิต Hole in One ไดที่ หลุม 13 พาร3 ระยะ 145 หลา จากการใช เหล็ก 7 โดยมีคุณวิกานดา โทะปา Asst.Customer Relation Manager รวมแสดงความยินดี พรอม มอบเกียรติบัตร ตั๋วเครองบินจากสายบางกอกแอรเวย และผลิตภัณฑ แวนตากันแดด SOLDATO พรอมของที่ระลึกจากสนามฯ

2st issue August 2013 S8 AOI.indd 1

Special Section

8

8/14/13 9:25 AM

Vol.218 ปักษ์หลัง เดือน สิงหาคม 2556  

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟ.

Advertisement