Page 1

cover 214 AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

12:22 PM


ad CGW _ok.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

3:30 PM


AD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CGMT AOI.ai

1

6/12/13

11:34 AM


2nd ISSUE 16-30 June 2013

Cover Story Cleveland Classic

ส ว นผสมที่ ล งตั ว ที่ ใ ห ก ารชดเชยและ ความรูสึกที่ยอดเยี่ยม

18 Golf Room เตย พงศกร เมตตาริกานนท นักแสดงหนุมดาวรุงกับกีฬากอลฟที่ชนชอบ ื่

40 What’s in Bag เปดถุงกอลฟ โปรธงชัย ใจดี

P 4,6,10 AOI.indd 2

Content Hot News แบรนดกอลฟ,สนามลุยกระตุนตลาด ตอนรับชวงโลว เอาใจนักกอลฟ

10

Hot Fashion Asian Fashion ชมแฟชั่นสวยๆ จากนักกอลฟ หญิงเอเชีย

26

How To ทดสอบประสิทธิภาพพัตเตอร TaylorMade Daddy Long Leg

47

Hot Star สัมภาษณ ปรีณาพรรณ พุมคลาย สวิงสาวดาวรุงจากหัวหิน

49

Tips for Kid’s การสรางพลังดวยการฝกทรงตัว

50

Smart Tricks Face the Target

52

Get more Distance ตีไกลขึ้น จากการรักษาแกน

53

Putting Solution ระยะพัตตที่นักกอลฟตองฝกซอม

54

Rules of Golf โทษปรับจากการปด เคลื่อนยายทรายหรือดิน

56

6/12/13 12:12 PM


AD KBB AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

10:33 AM


2nd ISSUE 16-30 June 2013

Signature Hole Wind Sand Sea & Sun @ Seapine Golf Course

43 RESTAURANT

พาชิมอาหาร 2 ราน 2 สไตล Fat Bird & Enchanted

62

P 4,6,10 AOI.indd 4

Sport Science of Golf พัฒนากลามเนื้อลําตัวเพื่อพลัง ในการสวิง

58

The Health 9 อาหารที่เปนแหลงกําเนิดพลังงาน

59

Cars Peugeot 508 ยนตกรรมแหงแรงบันดาลใจ

60

Golfer Lifestyle น้ําหอมที่นักกอลฟเลือกใช

61

Golf Course Superintendent การดูแลแหลงนํา้ ในสนามกอลฟ

S6

LADY TIPS การชิพลูกลงเนิน

6/12/13 10:28 AM


AD CHANG AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

11:11 AM


สุนทร สุรียเหลืองขจร ผูชวยผูจัดการทั่วไปบริหารสินคา Sports Mall บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด รวม กับ ชัยเลิศ มนูญผล กรรมการบริหาร บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มอบรางวัลใหกับผูชนะเลิศ ณ สนามกอลฟ เดอะเลกาซี่ กอลฟคลับ โดยมี ธนยศ ทับทิม รวมแสดงความยินดี เมื่อวันกอน

เดินเครื่องดวลวงสวิงตอ

เผย 6 แชมปสนามที่ 2 รอชิงชัยตอที่ประเทศจีน

Sports Mall (สปอรตมอลล) บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ที่สุดของกอลฟสโตร อันดับ 1 ของเมืองไทย แหลงรวมสินคาแฟชั่น ไลฟสไตลและนวัตกรรมกอลฟ รวมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) และพันธมิตรแบรนดกอลฟชั้นนํา ไดแก TaylorMade, Callaway, Le coq sportif, Srixon จัดการแขงขัน “Sports Mall Golf Tournament 2013” (สปอรตมอลล กอลฟ ทัวรนาเมนท 2013) การแขงขันกอลฟสมัคร เลนที่เขมขนและทาทายที่สุดแหงป จัดขึ้นตอเนื่องเปนปที่ 7 เปดโอกาสใหนักกอลฟ สมัครเลนไดสมั ผัสประสบการณทา ทายความเปนนักกอลฟ ซึง่ จะจัดการแขงขันรอบคัดเลือก ทัง้ หมด 3 สนาม เพือ่ รวมคนหา 18 ผูช นะทีผ่ า นการคัดเลือกไปชิงชัยทีป่ ระเทศจีน พรอม ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการแขงขันสนามที่ 2 ไฟลท A ประเภทกรอสสกอร คุณพัฒนพงศ ศรีเมฆ 32-37-69 HD 2 ประเภทเน็ทสกอร คุณพีรพงษ ตันชชวาล 39-37-76 HD 8 Net 68 ไฟลท B ประเภทกรอสสกอร คุณกัญชร มัททวีวงศ 39-39-78 HD 11 ประเภทเน็ทสกอร คุณสวัสดิ์ ตั้งเจริญพัฒนา 41-38-79 HD 11 Net 68 ไฟลท C ประเภทกรอสสกอร คุณรัฐศาสตร รัตนพันธ 43-41-84 HD 14 ประเภทเน็ทสกอร คุณประสิทธิ์ องพิสิฐ 43-41-84 HD 14 Net 70

การแขงขันรอบคัดเลือกในสนามที่ 2 แขงขันกันที่ สนามกอลฟ เดอะเลกาซี่ กอลฟคลับ ดีไซน โดยตํานานกอลฟชื่อดัง “แจค นิคลอส” ใหมีความทาทายที่โดดเดน ทั้งเวสตบังเกอร และเลยเอาท ยังเปนสนามแชมเปยนชิพคอรส 18 หลุม พาร 72 ระยะ 7,037 หลา ในสนามนี้มีสมาชิกจากผูถือบัตร M Card และนักกอลฟสมัครเลนทั่วไปที่ สนใจเขารวมประลองฝมือการแขงขันทั้งสิ้นกวา 150 คน เปนการแขงขันแบบนับแตม (Stroke Play)

8 P 8 _Rut.indd 2

สนามที่ 3 จะมีขึ้นวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 ที่สนามกอลฟเดอะรอยัล เจมส กอลฟ แอนด สปอรตคลับ นักกอลฟที่สนใจสามารถสมัครไดที่ Sports Mall เดอะมอลล ทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพารทเมนตสโตร (ยกเวนสาขา รามคําแหง) สิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกผูถือบัตร M Card และสมาชิกคลับไทยประกัน ชีวิต ที่ถือบัตรไทยไลฟการด รับสวนลดคาสมัครเหลือทานละ 3,000 บาท/สนาม และ บุคคลทัว่ ไป คาสมัครทานละ 3,500 บาทตอสนาม พรอมรับของพรีเมีย่ มจาก Callaway, Le coq sportif และ Srixon รวมมูลคา 4,500 บาท นักกอลฟที่สนใจสามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-318-4407 เฉพาะวันจันทร-วันศุกร เวลา 9.30-18.00 น.

www.HotGolfClub.com 6/12/13 1:58 PM


AD SPORT MALL AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

10:30 AM


บรรณาธิการบริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูจัดการฝายฮ็อท กอลฟ หัวหนากองบรรณาธิการ รองหัวหนากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

แรงกายแรงใจ การทํางานไมวาจะลําบากแคไหน แตถาหากไดรับการสนับสนุน รวมทั้ง กําลังใจผมวาไมวาจะเปนงานอะไร หนักแคไหนก็สามารถที่จะผานไปไดดวย ดี แตหากเกิดการติดขัด ขาดการสนับสนุน งานนั้นก็จะสําเร็จไดยากไมวา จะเปนวงการอะไรก็ตาม อยางเชนความสําเร็จของนองโม-เม สองพีน่ อ งทีเ่ ราไดเห็นพัฒนาการเรือ่ ง กอลฟมาตั้งแตเด็กๆ รวมทั้งกําลังใจและความชวยเหลือทั้งแรงกาย แรง ใจของครอบครัวที่อยูเบื้องหลังและผลักดันกันอยางเต็มที่จนสามารถ ทําใหทั้งคูกาวขึ้นไปยืนอยู ในวงการกอลฟระดับโลกไดอยางแข็งแรงครับ ผมเองก็เปนคนที่ติดตามนองๆ เขามาตั้งแตเลนเปนเยาวชน ไดเห็นถึง ความทุม เทและเอาใจใสจากหลายๆ สวนชวยกันจนทําใหมวี นั นี้ไดผมคิดวามัน คุมคามากกวาคุมเสียอีกครับ อยากใหคุณพอคุณแมหรือนองๆ นักกอลฟ รุนใหมไดดูตัวอยางของความมุมานะและความตั้งใจที่จะเปนนักกอลฟที่จะ ประสบความสําเร็จและนําไปเปนแบบอยางที่ดี ในการฝกซอมหรือการมุง ตามความฝนของตัวเองใหได ผมวาหากเราตั้งใจจริงไมวาอุปสรรคอะไร เราก็จะสามารถผานไปได ชวงนีก้ ถ็ อื วาเขาสูห นาฝนกันแลว ใครทีอ่ ยากจะไปออกรอบที่ไหนก็ลองเช็ค สภาพลมฟาอากาศกันใหดีนะครับ รวมทั้งสุขภาพของตนเองดวย เพื่อให กอลฟเปนกอลฟที่มีความสุขและสนุกตลอดทั้ง 18 หลุมและอยากใหทุก ทาน Enjoy Your Swing นะครับ

วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ ทุกวันอังคาร เวลา. 21.00 - 22.00 น. จานดาวเทียม PSI ชอง 65 หรือสัญญาณ C-Band คลื่นความถี่ 3440 MHz.

P 4,6,10 AOI.indd 6

ชาตรี มรรคา ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา เรณู ฟกสกุล วัฒนพงษ พรรณา อรุณ แสดรัมย ปริทัศน มีชัย นรุตม สมงาม นักเขียนพิเศษและคอลัมนิสต ดาริณี นิมิตรพันธ เลขากองบรรณาธิการ สุดารัตน สายคํากอง คอลัมนิสต ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง ม.ล.โอรัส เทวกุล โปรฐิติพงษ ณ สงขลา โปรจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ โปรวินิจ ชมพู โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร โปรเบญจพล อุบลบาล ทีมโปรจากสมาคมกอลฟอาชีพสตรี ผูจัดการฝายการตลาด และโฆษณา เรณู ฟกสกุล ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ นภัทร กรปภาเชื้อกุล ฝายพัฒนาธุรกิจและสมาชิก วลัยลักษณ จินตนาบรรเจิด รัฐนันท ทองคําชุม ฝายการเงิน คุณแสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม แยกสี/เพลท โรงพิมพ จัดจําหนาย

Green Oke บริษัท สุรศักดิ์ฟลม จํากัด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เวิลด ออฟ สเปนเดอร จํากัด

สํานักงาน บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาคาร เออี เฮาส 200/12-14 ซอยรามคําแหง 4 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 180-185 แฟกซ. 02-318-4758 ติดตอกองบรรณาธิการ : 02-717 2477 ตอ 189 ติดตอฝายโฆษณา : 02-717 2477 ตอ 182 ติดตอฝายสมาชิก : 02-717 2477 ตอ 184 , 086-399 1060 E-mail : hotgoleditor@yahoo.com hotgolfediter@hotmail.com Website : www.HotGolfClub.com Facebook : www.Facebook.com/hotgolfclub

6/12/13 11:06 AM


กอลฟ

โลวซีซั่นไมเหงา กอลฟ โลวซีซั่น ปนี้ ไมเงียบเหงาอยาง ที ่ ค ิ ด ปีนี้ ททท. จับมือ 4 ภูมิภาค จัด แคมเปญสุดพิ เ ศษยั่วใจนั กกอล์ฟ ภาคเหนือ เชี ย งใหม่ กอลฟ เฟสติวัล สุดถูกออกรอบ เพียง1,000 บาท เขาใหญ - โคราช กอลฟ โปรโมชั่น เอาใจนักกอลฟ ดวยคูปองกรีนฟ ราคาพิเศษ ภาคตะวั นออก จัดสิง ห์พัทยา สี สั น ตะวั นออก เฟสติวัล สร้ างกระแสแข่ง กอล์ ฟนาน ร่วม 4 เดือนพรอมลุนรางวัล ใหญรอบชิงชนะเลิศ ดานหัวหิน –ชะอํา กอลฟ ติวลั 999 บาท ทุกสนาม พรอมลุน จับรางวัล ใหญ ฮอนดา – บริโอ ขณะที่แบรนด กอลฟ ตางไมหยุดนิ่ง เดินหนาจัดกิจกรรมอยางตอ เนื่อง หวังชวยกระตุนยอดขาย อานตอหนา 12

Mizuno ทุมสุดตัว ดัน Apparels และ Accessories ตีตลาด

Mizuno แบรนด อุปกรณ กอลฟยักษ ใหญจาก ญี่ปุน เตรียมทุมสุดตัว สงโปรดักส ซอฟทไลน ทั้งเสื้อผา รองเทา และ แอคเซคเซอรี่ แบบจัดเต็ม พรอมชูคอนเซ็ปต Japanese Street เนน Mix & Match เล็งกลุมเปาหมาย นักกอลฟเอเชีย ตั้งเปา โตขึ้นอีก 30 % ขณะที่ เตรียมผลักดันรองเทา กอลฟมิซูโน ใหนักกอลฟ ชาวไทยไดรูจักแพรหลาย มากขึ้น อานตอหนา 14

P 11-15.indd 1

Cobra แจกฟรี สนั่นวงการ

กับรหัส 1.6.4.

Cobra แคมเปญใหมเอาใจนักกอลฟ กับกิจกรรม เปดรหัส 1.6.4. กับ Cobra Amp Cell โดยการใหทานนักกอลฟสง สกอรการด ที่มีตัวเลข 1.6.4. มาลุนแลก ของรางวัล จาก คอบรา พูมา กอลฟ ที่ รานคาชั้นนํากวา ทั่วกรุงเทพฯ อานตอหนา 15

Golf Channel Thailand จับมือชางและโตโยตา

จัด “Chang Thailand AM Tour 2013”

ชิงตั๋วไปจีนพรอมลุนวีออส

กอลฟ แชลแนลรวมกับเครื่องดื่มตราชาง และรถยนตโตโยตา จัดกอลฟอเมเจอร ตอเนื่องเปนปที่ 2 “Chang Thailand AM Tour 2013” ชิงตั๋วไปแขงรอบ Inter Course ที่ประเทศจีนพรอมลุนโฮล อิน วัน รถยนตวีออส เริ่มแขงขันมิถุนายนนี้

อานตอหนา 15

6/12/13 12:45 PM


กอลฟ โลวซีซั่น ไมเหงา

แม นักกอลฟคนในวงการกอลฟจะรูวา ระหวางเดือน มิถุนายน-ตุลาคม ที่ถือเปนฤดูฝนของบานเรา หรือที่ใน วงการเรียกชวงนีว้ า โลวซซี น่ั ของกอลฟ ไมวา จะเปนในสวน จะของสนามกอลฟที่ลูกคาทั้งชาวไทยและตางประเทศ อาจจะลงไปในระดับหนึ่ง เชนเดียวกันกับตลาดอุปกรณ กอลฟตางๆ หลังจากทอยเปดตัว สินคาใหมเมือ่ ตนปและ ตางโหมทําการตลาดและประชาสัมพันธกันอยางหนัก หนวงในไตรมาสแรก แตสําหรับโลวซีซั่นนี้ ถือเปนโจทยหนักที่หลาย ภาคสวนในธุรกิจกอลฟ อยางเชนสนามกอลฟเองก็ตองมี การดึงโปรโมชั่นของแตละสนามของตัวเองออกมาดึงดูด นักกอลฟมาเลนกอลฟที่สนามของตัวเองมากกวาชวงไฮ ซีซน่ั โดยเฉพาะนักกอลฟชาวไทย ซึง่ ถือเปนกลุม เปาหมาย หลักในชวงโลวของสนามกอลฟ ขณะทีค่ า ยอุปกรณกอลฟ ตางๆ ก็จะถือเอาชวงนีใ้ นการนําสินคาของตัวเองทีล่ อนซ มาไปใหลูกคาไดทดสอบกันซะเปนสวนใหญ ขณะที่ ตามชอปหรือหนาราน ตามดีพารทเมนทสโตรอาจจะมี โปรโมชั่นแรงๆ มายั่วนํา้ลายนักกอลฟ ในชวงนี้อยูเสมอ อยางที่กลาวเมื่อขางตนวากลุมนักกอลฟใน ชวงโลวซซี น่ั นัน้ สวนใหญเปนนักกอลฟไทยดังนัน้ “ฮ็อทนิวส” ฉบับนี้จึงนําเสนอการกระตุนความคึกคักของธุรกิจกอลฟ จากภาคธุรกิจสนามกอลฟ รวมทั้งอุปกรณกอลฟวา โลว ซีซั่นนี้ จะมีอะไรที่นาสนใจสําหรับนักกอลฟกันบาง ททท. จับมือสนาม 4 ภูมิภาค จัดแคมเปญกระตุนโลวซีซั่น สํ า หรั บ สนามกอล ฟ ในช ว งโลว ซี ซั่ น แต ล ะ สนามก็จะจัดโปรโมชั่นของตัวเอง เพื่อรับมือกระแสนัก กอลฟทีล่ ดลงไปตามปกติทกุ ๆ ปอยูแ ลว แตนอกเหนือ จากการจัดโปรโมชั่นเองของแตละสนามซึ่งการเขาถึง หรือรับรูของนักกอลฟอาจจะนอยไปบาง ยังมีอีกวิธีการ

12 P 9-13_RUT.indd 2

หนึ่งที่ เปนการกระตุนการใหนักกอลฟในชวงโลวซีซั่นนี้ ไดมาใชบริการสนามกอลฟกันอยางคึกคักมากขึน้ โดยความ รวมมือของสมาคมหรือชมรมสนามกอลฟในภูมภิ าคตางๆ ที่รวมมือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดกิจกรรม เอาใจนักกอลฟ ชวงโลวซซี น่ั เริ่ ม กั น ที่ ภ าคเหนื อ เลยดี ก ว า กั บ แคมเปญ Chiang Mai Golf Festival 2013 หรือที่เมือกอนเรา เคยไดยินกันในชื่อ ลานนาราคาเดียว โดยการทองเที่ยว แหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม รวมกับ สมาคมกอลฟรีสอรทภาคเหนือและสนามกอลฟในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม ,ลําพูน จํานวน 7 สนาม จัดกิจกรรม สุดยอดมหกรรมกอลฟแหงป Chiang Mai Golf Festival 2013 ในราคาพิเศษกรีนฟ 1000 บาท รวมทั้งสวนลดของ คารถกอลฟไดอีกดวย ตลอดเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556 โดยสนามที่เขารวมโครงการนี้ก็ไดแก สนาม อินทนนท กอลฟ แอนด เนเชอรัล รีสอรท, สนามแมโจ กอลฟคลับแอนดรีสอรท, อัลไพนกอลฟรีสอรท เชียงใหม, สนามรอยัลเชียงใหมกอลฟ, สนามกอลฟโกลดแคนยอน คันทรีคลับ, สนามสตารโดมกอลฟคลับ, สนาม ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม คันทรี คลับ นอกจากนั้นยัง มีการจัดแขงขัน Chiang Mai Golf Festival Championship 2013 หมุนเวียนไปตามสนามตางๆ 6 สนาม เพื่ อ กระตุ น การท อ งเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละลํ า พู น ชวงGreen Season ใหคึกคัก นายวิสูตร บัวชุม ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานเชียงใหม ไดกลาวถึงการจัด Chiang Mai Golf Festival ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นตอเนื่องเปนปที่ 5 โดยในปที่ผานมา ประสบความสําเร็จทั้งในดานการรับรูและนักกอลฟเขา รวมกิจกรรมเปนอยางมาก สามารถขยายฐานของนักทองเทีย่ ว ออกไปอยางกวางขวางโดยเฉพาะนักกอลฟและผูติดตาม

ดังนั้น ททท. จึงไดวางตําแหนงทางการตลาดของจังหวัด ไปยังกลุมนักทองเที่ยวที่มีความสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่ง ตลาดผูสนใจในกิจกรรมกอลฟ” สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ททท.สํานักงานเชียงใหม โทร 0 5327 61402 www.Chiangmaigolffestival.org ลงมาดูกิจกรรมทางสนามกอลฟแถบเขาใหญโคราชกันบางทีส่ นามในแถบเขาใหญ-โคราชรวมตัวกันเปน ชมรมผูบริหารสนามกอลฟเขาใหญ-โคราชและไดรวม มือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทยสํานักงานจังหวัด นครราชสีม าจั ดกิจ กรรมกระตุ น และส ง เสริ มการทอ ง เที่ยวและธุรกิจสนามกอลฟ ในพื้นที่เขาใหญ-โคราช โดย ใชชอ่ี กิจกรรมนีว้ า “เขาใหญ โคราช กอลฟ โปรโมชัน่ 2013” นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานนครราชสีมาเผยวา ในปจจุบนั กิจกรรมทางการ ทองเทีย่ ว โดยเฉพาะกีฬากอลฟเปนทีน่ ยิ มอยางมากในขณะนี้ และมีแนวโนม เติบโตขึ้นตามลําดับ ดังนั้นเพื่อเปนการ ขยายกิจกรรมกีฬากอลฟใหกระจายไปสูชวงการทองเที่ยว นอกฤดูกาลและเกิดการเดินทางเขาสูพื้นที่อยางตอเนื่อง ททท.สํานักงานนครราชสีมาจึงไดรวมกับชมรมผูบริหาร สนามกอลฟเขาใหญ-โคราช อันประกอบไปดวย สนาม กอลฟพานอรามา กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ และสนามกอลฟ Mountain Creek อําเภอสีคว้ิ , สนามกอลฟ แรนโช ชาญวีร รีสอรทแอนดคนั ทรีคลับ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และสนามกอลฟปูนซีเมนตไทย ทาหลวงกอลฟคลับ และ สนามกอลฟ เซอรเจมสรีสอรท จังหวัดสระบุรี กําหนดจัดกิจกรรมทาทายวงสวิง ในรายการ “Khaoyai-Korat Golf Promotion 2013” ครั้งที่ 3 ณ บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2556 จัดทําคูปองเปนเลมๆ ละ 12 ใบๆ ละ 600 บาท รวมเปนเงิน 7,200 บาท สามารถใช คูปองเปนคากรีนฟรีตามเงื่อนไขของแตละสนามได ผูที่ สนใจสามารถสอบถามและติดตอขอซื้อคูปองไดที่ ชมรม

www.HotGolfClub.com 6/12/13 10:40 AM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

สนใจสามารถสอบถามและติดตอขอซื้อคูปองไดที่ ชมรม ผูบริหารสนามกอลฟเขาใหญ-โคราช โทร.08 8375 4466, 04475 6210-3 หรือที่ ททท.สํานักงานนครราชสีมา โทร. 04421 3030, 0 4421 3666 และที่สนามกอลฟสมาชิก ชมรมทั้ง 5 สนาม ขยับมาดูกันที่ภาคตะวันออกที่สนามกอลฟ ชั้นนําอยูเปนจํานวนมากนั้นในโลวซีซั่นนี้ก็ยังมีการจัดกิจ กรรมกระตุนและสงเสริมบรรยากาศกอลฟกันอยางตอ เนื่อง โดยสมาคมผูบริหารสนามภาคตะวันออก รวมกับ สิงห คอรเปอเรชั่นและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย จัด กิจกรรม“สิงห - พัทยา กอลฟเฟสติวัล 2013” และ“อะ เมซิ่ง ไทยแลนด สิงห แคดดี้ แชมเปยนชิพ 2013” การแขงขันกอลฟ “สิงห-พัทยา กอลฟเฟสติวลั 2013” จัดการแขงขันทุกๆ วันเสารของเดือนเริม่ พ.ย.-ก.ย. 2556 แขงพรอมกัน 16 สนาม รับสมัครสนามละ 24 คน คาสมัคร 1,200-1,750 บาทไมรวมรถกอลฟ , แคดดีใ้ ชการ แขงขันแบบสโตรกเพลย และคิดคะแนนในระบบ 36 ซิสเท็ม กรอสสกอรและเน็ทสกอร โดยคัดเลือกผูชนะเลิศผานเขา รอบสนามละ 2 ทานตอเดือน ระยะเวลาแขงขัน 5 เดือน รวม 160 ทาน และจับสลากรายชื่อสนามละ 2 ทาน รวม 160 ทาน เพื่อเขาแขงขันในรอบชิงชนะเลิศแกรนดโทรฟ และเอนเตอรเทนเมนทโทรฟ ชิงถวยรางวัลเกียรติยศ สวนการแขงขันกอลฟ“อะเมซิง่ ไทยแลนด สิงห แคดดี้ แชมเปยนชิพ 2013” ใชการแขงแบบ 36 ซิสเท็ม เพือ่ จัดหาแฮนดิแคบของนักกอลฟและใชระบบสเตเบิลฟอรด ทําสรุปผลการแขงขัน คาสมัครเพียง 300 บาท ทุกสนาม รับสมัครแคดดี้หญิงเขารวมแขงขันสนามละ144 คน และ คัดผูท ท่ี าํ คะแนนดีทส่ี ดุ 20 คน ของแตละสนามรวม 5 สนาม 5 เดือน เริม่ เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2556 สนาม ที่ใชแขงขันไดแก สนามเขาเขียว คันทรี คลับ ( 23 ก.ย. 56) , สนามรอยัลฮิลล กอลฟ รีสอรทแอนดสปา (17 มิ.ย. 56) , สนามรอยัลหัวหิน กอลฟคลับ (15 ก.ค.56) , สนาม นารายณฮิลล กอลฟ แอนด คันทรี กคลับ (5 ส.ค. 56) , สนามฟนิกซ กอลฟ แอนด คันทรีคลับ ( 2 ก.ย. 56) และชิงชนะเลิศ สนามสยามคันทรีคลับ พัทยา แพลนเท ชั่น (16 ก.ย. 56) สนใจสมัครเขารวมแขงขัน สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่โทร. 08-9398-1005 , 084-4651118-9 ปดทายอีกภูมิภาคที่ขึ้นชื่อวามีสนามกอลฟ เยอะที่สุดในเมืองไทยนั่นก็คือหัวหิน-ชะอํา ซึ่งเปนที่รูกัน วาลูกคาหรือนักกอลฟที่มาใชบริการสนามกอลฟที่นส้ี ว น ใหญเปนชาวตางชาติ ดังนัน้ เมือ่ เขาชวงโลวซซี น่ั ชมรม สนามกอลฟเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธรวมกับททท.สํานักงานเพชรบุรีและททท.สํานักงานประจวบคีรีขันธ เพื่อสง เสริมและประชาสัมพันธกิจกรรมกอลฟในพื้นที่หัวหิน/ ชะอํา ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย และกระตุนการเดิน ทางทองเที่ยวกลุมกอลฟในพื้นที่ชวง Green Season ใหเพิ่มมากขึ้นภายใตแคมเปญวาเทศกาลหัวหิน-ชะอํา กอลฟเฟสติวัล โดยปนี้นั้นมีสนามกอลฟในพื้นที่หัวหิน-ชะอํา เขารวมโครงการเเกือบทุกสนามยกเวน แบล็คเมาทเทน, บันยันซึ่งจะเปนการใหคุณไดออกรอบกรีนฟในราคาสุด พิเศษเพียง 999 บาท (ไมรวมแค็ดดี้ และรถกอลฟ) ใน สนามกอลฟชัน้ นําพืน้ ทีห่ วั หิน-ชะอําทัง้ 10 สนาม นอกจาก นี้ ยังมีโรงแรม/รีสอรท อีก 25 แหง ที่เขารวมโครงการ โดยให้เ ข้า พั ก ได้ในราคาพิ เศษ ตลอดระยะเวลา 2 เดือน (สิงหาคม-กันยายน) ทั้งนี้ นักกอลฟยังสามารถ

นําใบเสร็จรับเงินจากสนามกอลฟสํารองหองพักไดเลย นอกจากจะไดออกรอบสนามกอลฟชั้นนําใน หัวหิน-ชะอํา ในราคาสุดพิเศษเปนเวลา 2 เดือนแลว ทานนัก กอลฟยังมีสทิ ธิลนุ รางวัลใหญกบั การจับรางวัลผูช าํ ระคากรีนฟ ในโครงการนี้ ดวยการแจกรถยนต ฮอนดา บริโอ 1 คัน พรอม ลุน ของรางวัลอืน่ อีกมากมาย และไดวา ใครใชสทิ ธิมากก็ไดลนุ ของรางวัลมาก นอกเหนือจากการกระตุนจากททท.และชมรม สนามกอลฟตามภูมิภาคตางๆ แลว เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผานมา ยังไดมีการจัด Thailand Golf & Dive Expo 2013 หรือ มหกรรมทองเที่ยวเชิงกีฬากอลฟ ครั้งที่ 5 ซึ่ง งานนี้มีทั้งสนามกอลฟ โรงแรม จากทั่วประเทศมารวม จัดรายการ และแพคเกจกอลฟราคาสุดคุม ใหแกนกั กอลฟทีจ่ ะ มาใชบริการในชวงโลวซีซั่นนี้เต็มที่ คายอุปกรณ จัดกิจกรรม + โปรโมชัน่ นอกจากสนามกอลฟจะเรงอัดโปรโมชัน่ และ กิจกรรมสงเสริมการขายในชวงโลวซีซ่นั นี้แลวทางแบรนด อุปกรณกอลฟเองตางก็ไมหยุดนิง่ ดวย ตางก็มกี ารเคลือ่ นไหว เพื่อกระตุนยอดขายในชวงนี้ดวยเชนกัน โดยคุณวัชระ กาฬภักดี ผูจ ดั การฝายการตลาด บริษทั แอคูซเน็ท กอลฟ ประเทศไทย“ เผยวา Titleist เรามีการวางแผนกิจกรรมทาง การตลาด ในภาพใหญ ซึง่ เปนแผนระยะยาว ตลอดทัง้ ปโดย ไมไดเนนแตเฉพาะชวง Low Season เทานั้น กิจกรรม ที่เราทําจะเนน การใหความรู และการใหขอมูลในการ เลือกอุปกรณกอลฟที่เหมาะสมกับนักกอลฟ เพื่อใหนัก กอลฟใชอุปกรณไดเต็มศักยภาพและทําคะแนนไดต่ําลง ซึง่ เราเชือ่ วาการใหความรูท เ่ี หมาะสมและการทํากิจกรรม ที่ตอเนื่องจะชวยเพิ่มความมั่นใจใหกับนักกอลฟในการ เลือกซื้อสินคา รวมถึงทําใหเรามียอดขายที่ดีอยางสม่ําเสมอ แมกระทัง่ ชวง Low season ทีแ่ มวา นักกอลฟอาจจะเลน กอลฟไดนอยลง เนือ่ งจากสภาพอากาศ หรือนักทอง เที่ยวทีเ่ ปนนักกอลฟจะนอยลง แตก็เปนโอกาสที่ดีของนัก กอลฟจํานวนมาก ทีจ่ ะไดมโี อกาสทดลอง ทดสอบ และ เปลีย่ นอุปกรณ เพือ่ เตรียมพรอมกอน High season จะมาถึง” สวนทางดานแบรนดดังอยางไนกี้นั่นในชวงโลวซีซั่นนี้ ไดเนนไปในการจัดกิจกรรมในสวนของรองเทา กอลฟ LuNar Control 2013 โดยเปนการรับประกัน รองเทาไนกี้ กอลฟ รุน ลูนา คอนโทรล ทู (Lunar Control I ) ที่ซื้อ ภายในระยะเวลาดํ า เนิ น การของรายการรั บ ประกั น นี้ เทานัน้ ในกรณีทท่ี า นไมพงึ พอใจกับรองเทา ไนกี้ กอลฟ ลูนา คอนโทรล ทู (Lunar Control I ) ภายใน 15 วัน นับ จากวันที่ซ้ือทานสามารถเลือกเปลี่ยนเปนสินคาอื่นของ

ไนกี้ กอลฟ ทีม่ มี ลู คาเทียบเทาหรือนอยกวาได สินคาไม สามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดไดและมีผลเฉพาะในระยะ เวลาดําเนินการของรายการรับประกันนีเ้ ทานัน้ รายการรับ ประกันนี้เฉพาะรานไนกี้ กอลฟ สาขาที่เขารวมรายการ เทานั้น ที่ Super Sport เซ็นทรัล เวริลด, เซ็นทรัล บางนา, เซ็นทรัล แจงวัฒนะ, เซ็นทรัล ลาดพราว, เซ็นทรัล ปน เกลา, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา, เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน, ดิเอ็มโพเรียม,สยาม พารากอน, เดอะมอลล งามวงศวาน, เดอะมอลล บางกะป, เดอะมอลล โคราช, สนามไดร กอลฟ สตารโดม เชียงใหม. ขณะที่ อี ซี่ ก อล ฟ เองก็ ไ ม ห ยุ ด นิ่ ง เน น การจั ด กิจกรรมทดลองสินคาแบบบุกตรงถึงที่ทั่วประเทศไทย โปรภาคย อัครมาส ผูจัดการฝายผลิตภัณฑ บริษัท อีซี่ กอลฟ จํากัด เผยวา “ในชวงโลวซีซั่นนี้เราจะพยายาม เนนการเขาถึงของโปรดักสของเราอยางตอเนื่อง ดวยการ จัดกิจกรรมเดโมตระเวนสายไปทัว่ ประเทศ เพือ่ ใหนกั กอลฟ ไดทดลองสินคาของเราโดยเฉพาะรุน Ping G 25 ซึ่งใน หลายๆ สถานที่ที่เราไปจัดกิจกรรมนั้นเราก็จะนําสินคา ในในซีรียกอนหนานั้นไปจัดจําหนายใหกับลูกคาที่สนใจ ดวย นอกจากนั้น ก็จะมีการขัดรายการตามหางสรรพ สินคา หรือในชอบของเราอยางตอเนื่องครับ” สวนแบรนดดังอยางแคลลเวย นั้นชวงโลซ ซีซั่นก็มีการจัดแคมเปญ ขึ้นมาพอสมควรเชนกันทั้ง การจัดกิจกรรม เดโม แคลลาเวย ซีรีย X-Hot และ ตระกูล RAZR FIT XTREME ซึง่ จัดอยางตอเนือ่ งทัว่ ประเทศ นอกจากนัน้ ยังมีโปรโมชัน่ ซือ้ ไดรฟเวอร X HOT ฟรีกระเปา เสื้อผาแคลลาเวยมูลคา 2,240 บาท สวนแบรนดอื่นที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ ขาย ในชวงโลวซีซั่นก็มีทั้ง Cobra ที่ออกแคมเปญใหม เอาใจนักกอลฟกอลฟกับกิจกรรม เปดรหัส 1.6.4. กับ Cobra Amp Cell โดยการใหทา นนักกอลฟสงสกอรการด ทีม่ ตี วั เลข 1.6.4. มาลุน แลกของรางวัล S3 SAND WEDGES จากคอบรา พูมา กอลฟ ทีร่ า นคาชัน้ นํากวาทัว่ กรุงเทพฯ หวังกระตุนใหนักกอลฟเขาถึง Cobra Amp Cell ขณะที่มิซูโน นั้นในสวนของกิจกรรม ก็ยังคง มีการทํา DEMO และการเช็ควิเคราะหวงสวิงดวยเครื่อง Flight Scope ตามสนามไดรฟตางๆทุกวันอังคารและวัน พฤหัสบดี โดยสามารถอัพเดทสนามไดท่ี facebook Mizuno Thailand จะเห็นไดวาแมจะเปนชวงโลวซีซั่นก็จริงแต บรรยากาศกอลฟไทยนัน้ ก็ยงั คงคึกคัก ถึงแมอาจจะเทียบ ไมไดกับชวงไฮซีซั่นแตนี้ก็อาจจะเปนชวงเวลาที่นักกอลฟ ชาวไทยรอคอยทั้งการเลนกอลฟในราคาที่ประหยัดลง เกือบครึ่งจากชวงไฮซีซั่นหรือ ราคาอุปกรณกอลฟที่หลาย แบรนด นํามากระหน่ําโปรโมชั่นกันอยางดุเดือดซึ่งเปน สิ่งยืนยันวาโลวซีซั่นนี้ กอลฟไมเงียบเหงาอยางแนนอน

2nd issue June 2013

P 11-15.indd 3

13 6/12/13 1:08 PM


Mizuno ทุมสุดตัว ดัน Apparels หลังจากไดรับการยอมรับความเปนสุดยอดอุปกรณกอลฟ มาตรฐานคูใ จนักกอลฟมาเปนเวลานาน มิซโู น ก็เดินหนา ลุยตลาด Apparels and Accessories โดยป 2013 นี้ มิ ซูโนจดั หนักกวาทุกครัง้ ดวยการปลอย โปรดักสคอลเลคชัน่ 2013 ออกมาแบบครบไลน โดย คุณปราโมทย เดนวิทยา นันท ผูจ ดั การฝายการตลาดผลิตภัณฑ Mizuno ไดให รายละเอียดของสินคา กลุม ซอฟทไลนในปนว้ี า “ในสวน ของ Soft Line ในปนเ้ี ราจะเนนเรือ่ งของเสือ้ ผามากขึน้ ทัง้ Game Shirt และ After Game โดยทีเ่ สือ้ ผาในปนน้ี น้ั จะ เนนเรือ่ งของสีสนั ทีส่ ดใสมากขึน้ กวาปทผ่ี า นมา และในสวน ของรองเทากอลฟที่มีใหเลือกมากมายหลายแบบทั้งแบบ Hard Spike และ Soft Spike ทีส่ ามารถตอบสนองตอกลุม ลูกคาไดมากทีส่ ดุ สวน Concept ในปนี้เราออกแบบเพื่อตอนรับ กับหนารอนโดยเนนในเรื่องของสีสันที่สดใสมากขึ้น และ ดวยเปนแบรนดกอลฟที่กําเนิดมาจากประเทศญี่ปุน การ ดีไซนที่จึงไดแรงบันดาลใจมาจากมุมมองตามทองถนน ตางๆในประเทศญี่ปุน โดยใชคอนเซ็ปที่วา “Japanese Street” ในสวนของไซสเสือ้ ผานัน้ เราไดมกี ารปรับ pattern ของเสื้อผาเพื่อใหเขากับสรีระของนักกอลฟไดมากที่สุด โดยที่ยังสามารถเคลื่อนไหวรางกายระหวางสวิงไดอยาง อิสระดวยเทคโนโลยีเฉพาะของทางมิซโู น Dynamotion Fit โดยคอลเลคชั่นนี้ทางมิซูโนเองก็ไดเลือกใชเทคโนโลยี ลาสุดที่เรียกวา Xylitol (ไซลิทอล) ที่มีคุณสมบัติพิเศษใส แลวรูสึกเย็นสบายและปกปองเชื่อแบคทีเรียไดอีกดวย” ดาน concept สินคาในปนน้ี น้ั Mizuno ไดวาง Concept ใหเปนลักษณะของ Mix and Match ทีส่ ามารถ matching ไดทั้งกลุมเสื้อผาและ accessories ตางๆ ไมวาจะเปน กระเปา Boston หรือ ถุงกอลฟ ที่มีสีสันสดใส ดานสินคาในไลนของรองเทากอลฟนัน้ ปน้ี Mizuno ไดนําเขามาทั้งหมด 7 รุน โดยที่เราจะเนนรุนใหมของ ทาง Mizuno เปนรุน GENEM 001, 002 และ DRY STYLE 039 โดยทั้ง 3 รุนนี้มีการออกแบบพื้นรองเทาแบบใหม โดยมีลักษณะที่กวางกวารุนกอนหนาเพื่อใหไดการยึด เกาะทีด่ กี วาเดิม มาพรอมกับปุม เกาะรุน ใหม IG 4 (IMPACT GRIP SYSTEM) ซึ่งสามารถกระจายน้ําหนักและเกาะยึด ไดหนึบกวาเดิม และดวยเทคโนโลยี Mizuno Wave ที่ ชวยกระจายน้ําหนักและรองรับแรงกระแทกในขณะที่ เดิน ทําใหทุกกาวนั้นสบาย ไมรูสึกเมื่อยลาและใหความ สบายเทา ในสวนของรุน GENEM 001 นั้นทางเราไดนํา เขาสําหรับคนที่มีหนาเทากวางพิเศษ (4E) สวนรุน DRY STYLE 039 นั้นมาพรอมกับเทคโนโลยี ion-mask ซึ่งเปน ผาที่มีคุณสมบัติกันน้ําเขาขณะที่ระบายความรอนไดใน เวลาเดียวกัน สําหรับแนวทางการตลาดของรองเทากอลฟ ในปนี้นั้นคุณปราโมทย กลาววา “แนวทางการตลาดใน ปนี้ เรายังคงวางกลุมเปาหมายไวที่กลุมนักกอลฟ Performance ซึ่งเปนกลุมหลักของเราครับ แตเรายังคงมอง หานักกอลฟกลุมใหมๆ เชนกัน โดยที่ในบางรุนจะมีการ ตั้งราคาที่ไมแพงมากนัก เพื่อใหนักกอลฟหนาใหมไดเกิด การทดลองมาใชในสินคาของเราครับ

14 P 11-15.indd 4

ในเรื่องของคุณภาพของสินคาครับ รองเทาทุก รุนของ Mizuno ไมวาจะเปนรองเทากอลฟ หรือรองเทา กีฬาอื่นๆ ไดผาน QC ระดับสูงจากทาง Mizuno ญี่ปุน เลยครับ และดวยเทคโนโลยีที่ทาง Mizuno พัฒนาอยาง ตอเนื่องครับ สิ่งเหลานี้เปนเครื่องปจจัยหลักที่จะทําให ทานนักกอลฟหันมาใชรองเทา Mizuno ของเราครับ” เมื่ อ มองจากภาพรวมทั้ ง หมดแสดงให เ ห็ น อยางชัดเจนเลยวา ป 2013 นี้ Mizuno ไดกระโดดเขามา เปนคูแขงในตลาด Apparels and Accessories และ รองเทากอลฟ อยางเต็มตัว ดวยแนวทางการตลาด และ ดี ไ ซน ที่ ผ สมผสานระหว า งกอล ฟ กั บ แฟชั่ น เน น ความ เปนเอเชีย บวกกับเทคโนโลยีที่ทีมวิจัยของ Mizuno สรร สรางขึน้ มาเพือ่ นักกอลฟ ทําใหการขยับตัวครัง้ นีข้ อง Mizuno

นาคิดเปนอยางยิ่งวาจะสามารถแยงชิงสวนแบงทางการ ตลาด สินคากลุมนี้จากเจาตลาดยักษใหญไดมากนอย แคไหน ในดานความคาดหวังของสินคาในปนี้นั่น ใน ปนี้ทางเราไดตั้งเปาเติบโตมากกวา 30% โดยในปที่ผาน มาทางเราก็เติบโต 30% จริงๆ แลวทางมิซโู นเองไดใหความ สําคัญทั้งกลุม Hard Line และ Soft Line มาโดยตลอด เพราะเราเองถือวาเปน Total Golf Brand โดยเฉพาะใน กลุม เสือ้ ผากอลฟ ทีส่ ว นใหญจะเปนแบรนดทางฝง ตะวันตก โดยเราจะนําความที่เปนเอเชียแบรนดที่สามารถเขาใจ โครงสรางและสรีระของคนเอเชียนํามาเปนจุดขายใน เสื้อผาของเราและตอบสนองการเลนไดมากที่สุดครับ” ผู จัดการฝายการตลาด ของ Mizuno กลาวทิ้งทาย

www.HotGolfClub.com 6/12/13 11:00 AM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

Cobra แจกฟรี สนั่นวงการ บริษัท ทีเอ เอฟ เอฟ จํากัด ผูแทนจําหนาย อุปกรณกอลฟ Cobra จัดแคมเปญสุดพิเศษ แจกฟรีสนั่น วงการ กับตัวเลข 1.6.4. ของ AMP CELL Series ไม กอลฟรุนใหมลาสุดของ Cobra ที่เพิ่งเปดตัวไปเมื่อตนป ที่ผานมา โดย ที่มาที่ไปของกิจกรรมนี้ คุณนิพนธ แยม สรวล ผูจ ดั การฝายการตลาด บริษทั ทีเอ เอฟ เอฟ จํากัด เผยวา “หลังจาก Cobra เปดตัว AMP CELL Series ใน ชวงตนปและไดเสียงตอบรับจากนักกอลฟที่คอนขางดีพอ สมควร และในชวงโลวซีซั่นนี้ ทางเราจึงวางแผนในการ จัดกิจกรรมเพือ่ เปนการประชาสัมพันธตราสินคา และ ตัวสินคาใหเปนที่รูจักมากขึ้น พรอมสรางภาพลักษณที่ดี ใหกับตราสินคา สรางแรงจูงใจใหลูกคา ไปที่หนาราน เพื่อใหเกิดการสัมผัสสินคาใหมๆ และใหเกิดยอดขายกับ สาขานั้น” สําหรับรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้นั้น เปนการปลุกกระแสชุดรหัส สะเทือนวงการ กับ 1.6.4 ที่ ใชแทน คุณสมบัติพิเศษตางๆ ของ AMP CELL Series รุนลาสุดของ COBRA คือ “1 หัวไมสามารถปรับองศา หนาไมได 6 แบบ และมีใหเลือกถึง 4 สี ทั้ง แดง, ขาว, น้ําเงิน และ สีสม” โดยใหนักกอลฟรวมสนุกงายๆ และ รับของรางวัลสุดพิเศษไป แบบ ฟรีๆ กติกา และ เงื่อนไข การรวมกิจกรรม เพียงนําใบ SCORE CARD (ตัวจริง เทานั้น) ของนักกอลฟ ที่มี ตัวเลข 1 , 6 และ 4 อยูในนั้น มาแลกรับฟรี COBRA # S3 SAND WEDGES มูลคากวา 6,000 บาท

โดยในสกอรการด ตองระบุตําแหนงตัวเลข 1 , 6 , 4 ในใบ SCORE CARD ใหชัดเจน ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และระบุเบอรโทรศัพท โดย ตองเปน ชื่อ นามสกุล เดียวกันกับในใบ Score Card ที่ นํามาแลก ของรางวัลมีจํานวนจํากัด แค 10 ชิ้น / วัน เทานั้น หมดแลวหมดเลย ไมรับแลก กอนเวลา ไมวา กรณีใดๆ สงวนสิทธิ์ ของรางวัล ตอชิน้ ตอทาน เทานัน้ ขอสละสิทธิก์ บั การฝากมาแลกในทุกกรณี บริษทั ฯขอสงวน สิทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงของรางวัลโดยไมตอ งแจงใหทราบ ลวงหนา สําหรับความคาดหวังในแคมเปญครั้งนี้คุณ นิพนธเผยวา ”เราตองการกระตุนความสนใจในโปรดักส ใหมของเราใหนักกอลฟรับรูถึงคุณสมบัติสุดพิเศษของ เรามากกวาเรื่องของยอดขายดังนั้นอยากจะฝากชวนนัก

กอลฟทุกทานใหเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้เยอะๆ ครับ” ทั้งนี้นักกอลฟสามารถ ดูรายละเอียด เงื่อนไข วัน เวลา และ สถานที่ที่จะทําการแจก ไดที่ www.cobra.in.th และที่ www.facebook.com/cobrathailand และสื่อประชาสัมพันธตางๆ วันอังคารที่ 18 มิ.ย.56 ราน Supersports สาขาแจงวัฒนะ รับแลกเวลา 14.00 น. วันพฤหัสที่ 20 มิ.ย.56 ราน SportsMall สาขางามวงศวาน รับแลกเวลา 14.00 น. วันอังคารที่ 25 มิ.ย.56 ราน SportsMall สาขาสยามพารากอน รับแลกเวลา 14.00 น. วันพฤหัสที่ 27 มิ.ย.56 ราน SportsMall สาขา The Emporium รับแลกเวลา 14.00 น.

Golf Channel Thailand จับมือชางและโตโยตา เปนโครงการที่ดีที่สําหรับกีฬากอลฟ ที่ไมไดเนนไปเฉพาะ นักกอลฟ มืออาชีพเทานั้น เปนการเปดประสบการณให นักกอลฟ Amateur ในเมืองไทยไดรวมการแขงที่มีความ สนุกมากขึ้นและของรางวัลในปนี้ก็มีความนาสนใจมาก ขึ้นเพื่อใหนักกอลฟในเมืองไทยไดสัมผัสประสบการณ ใหมๆ เพิ่มมากขึ้น ผู ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หรื อ ทํ า การสมั ค รได ที่ w ww.golfchannelthailand.com เขาไปที่ Chang Thailand AM Tour 2013 หรือสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 086-399-3142 หรือ 083-0184152 พูดคุยกันไดที่ www.facebook.com/golfchannelthailand การแขงขัน “Chang Thailand AM Tour 2013” เปนการแขงขันกอลฟสมัครเลนเพื่อมือสมัครเลนที่จะ เริ่มจัดการแขงขันในเดือนมิถุนายน 2556-เดือนเมษายน 2557 ซึ่งจะแบงการแขงขันออกเปน 4 รอบไดแก การ แขงขันรอบเก็บคะแนนที่จะแขงขันกัน 20 สนามหาผูชนะ และนักกอลฟผานเขาไปแขงในรอบ Local Course รวม ทั้งสิ้น 192 คน โดยจะมีรางวัลพิเศษ ในแตละสนามที่ใช ในการคัดเลือก หากนักกอลฟทานไหนสามารถทํา Hole in One ได จะไดรับ รถยนตโตโยตา วีออส เปนรางวัล

พิเศษดวย ขณะที่รอบตอไปจะเปนการแขงขันรอบ Local Course หาผูชนะเพื่อเขารวมแขงขันในรอบ Inter Course ซึ่งจะทําการแขงขันในสนามชั้นนํา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แขงขันทั้งสิ้น 2 วัน เพื่อหาผูชนะเลิศ ของแตละ Flight ซึ่งจะไดผูชนะเลิศทั้งสิ้น 6 ทาน ไปแขง ในรอบ High Way Programs ตอไป ทัง้ นีน้ ายกันตพจน กิตติรฐั ศิริ ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท กอลฟชาแนลไทยแลนด จํากัด กลาววา การจัดการแขงขัน “Chang Thailand AM Tour 2013” 2nd issue June 2013

P 11-15.indd 5

15 6/12/13 11:00 AM


คลีฟ

แลนดกอลฟในป 2013 นี้ออกสตารทแรงไมเบาครับกับการที่โปร สตาฟของคายนีท้ าํ ผลงานไดดี ในหลายๆ แชมป ไมวา จะเปน Graeme McDowell กับ 2 แชมป คือ 2013 RBC Heritage และ Volvo World Match Play หรือ Will Wilcox ซิวแชมป South Georgia Classic หรือลาสุดกับ Michael Putnam แชมป 2013 Mid-Atlantic Championship ตอกย้ําความมีประสิทธิภาพของ อุปกรณชุดใหมสมกับเปนอุปกรณกอลฟเบอรตนๆ ที่ ไดรับความนิยมอยางสูง ในฝงยุโรปและอเมริกา อยางไรก็ดแี มวา คลีฟแลนดกอลฟจะเปนแบรนดฝง อเมริกา แตอปุ กรณ ในแตละรุน นีเ้ นนออกแบบมาเพอตอบสนองนักกอลฟในทุกระดับฝมอื และเหมาะสม กับนักกอลฟทัว่ โลก ไมวา จะเปนขนาดของหัว เทคโนโลยีตา งๆ ทีเ่ นนตีงา ยไดระยะ ชดเชยความผิดพลาดไดยอดเยีย่ ม บวกกับกานเฉพาะที่ บริษทั ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด ลอนชมาเพอนักกอลฟชาวไทย เสมือนเปนสวนผสมทีล่ งตัว ระหวางความไฮเทคฝง อเมริกา กับประสิทธิภาพการตอบสนองจากฝง เอเชีย ลองมาดูกนั วา ในปน้ี คลีฟแลนดวางจําหนายในรุน ใดสเปคใดบาง...

UNPARALLELED COMBINATION OF FORGIVENESS AND FEEL สวนผสมที่ลงตัว กําเนิดสายพันธุแรง ใหการชดเชยและความรูสึกที่สุดยอด Deepest Driver Face, Classic XL Driver Largest, and Larger Sweet Spot MORE DISTANCE, MORE CONFIDENT, MORE STYLE

เพิ่มพื้นที่หนาไมใหใหญและลึกมากขึ้น ชวยใหขยายจุด กึ่งกลางหนาไมใหใหญมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงออกแบบความ บางของหน า ไม ใ ห มี ค วามแตกต า งกั น ช ว ยเพิ่ ม การ คลีฟแลนดคลาสสิกเอ็กซแอล ไดรฟเวอร เปนไดรฟเวอร ชดเชยจากการตีพลาดจุดกึ่งกลางหนาไมไดมากที่สุด คลีฟแลนดที่มีการพัฒนาพื้นที่หนาไมใหมีความกวางและ (Maximum Forgiveness) และความเร็วของลูกเพิ่มมาก ลึกที่สุดเทาที่เคยมีมา ชวยเพิ่มการชดเชยจากการตีพลาด ขึ้น (Higher Ball Speed) ของลูกเพิ่มมากขึ้น (Higher จุดกึ่งกลางหนาไมไดมากที่สุด (Maximum Forgiveness) Ball Speed)

Classic XL FW คลีฟแลนดคลาสสิกเอ็กซแอลแฟรเวย เปนแฟรเวยที่เนน การตีไดระยะไกลขึ้น แมวาจะตีพลาดจุดกึ่งกลางหนาไม (Higher Forgiveness) และถือวาเปนหนึ่งในแฟรเวยที่ มีหนาไมที่ใหญที่สุด เทาที่เคยมีมา

Optimal Center of Gravity

Optimal Center of Gravity

กานคุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุน

ออกแบบจุดศูนยถว งของไม ใหตาํ่ และลึก เพือ่ ชวยใหลกู ลอย โดงออกจากหนาไมไดงา ยมากยิง่ ขึน้

ออกแบบจุุดศููนยถวงของไมใหต่ําและลึก เพื่อชวยใหลูก ลอยโดงออกจากหนาไมไดงายมากยิ่งขึน้

มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม มิยาซากิ บี อะชา ชวยเพิ่ม ความเร็วหัวไมมากยิง่ ขึน้ ใหวิถีลูกสูงระดับปานกลาง

Large Face, Larger Sweet Spot เพิ่มพื้นที่หนาไมใหใหญ และลึกมากขึ้น ชวยใหขยายจุด กึ่งกลางหนาไมใหใหญมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงออกแบบความ บางของหน า ไม ใ ห มี ค วามแตกต า งกั น ช ว ยเพิ่ ม การ ชดเชยจากการตีพลาดจุดกึ่งกลางหนาไมไดมากที่สุด (Maximum Forgiveness) และความเร็วของลูกเพิ่มมาก ขึ้น (Higher Ball Speed)

Matrix Ozik Xcon-6 Shaft มีประสิทธิภาพสูง ตีลูกลอยงายขึ้นและไดระยะไกล ลูกมี สปนต่ํา ตกแลววื่ง

16

www.HotGolfClub.com

P 14-16 cover story AOI.indd 14

6/12/13 9:53 AM


เรอง : กองบรร กองบรรณาธิการ / ภาพ : บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด

Classic XL Custom Driver คลีลีฟแลนด แลนด คลาสสิกเอ็กซแอลคัสตอม ไดรฟเวอร เปนไดรฟเวอรคลีฟแลนดทม่ี กี ารพัฒนา พืนที น้ ทีห่ นาไมใหมคี วามกวางและลึกทีส่ ดุ เทาทีเ่ คยมีมา สามารถปรับ Face Angle ของไมได รว รวมไปถึ วมไปถึง เปลีย่ นน้าํ หนักถวง บริเวณจุดศูนยถว งของไม เพือ่ ทีจ่ ะเปนไดรฟเวอรทเ่ี ขากับวง สวิวิงของนักกอลฟไดมากทีส่ ดุ และใชไดอยางมีประสิทธิภาพไดมากทีส่ ดุ

Adjustability Ad djustability กาารปรับหนาไม บริเวณคอไม (Sleevee การปรั Adj Addjust) สามารถเลือกวิถแี ละเหมาะสมกับ นักกกอล กอลฟ โดยสามารถปรับไดถงึ 12 ระดับ

Optimal Op ptimal Center of Grav Gravity อออกแบบจุดศูนยถว งของไม ใหตาํ่ และลึก เพือ่ ชวยให ออกแบบจุ ลูกลอยโด กลอยโดงออกจากหนาไมไดงา ยม ยมากยิง่ ขึน้

Largest, La argest, Deepest Driverer Face, F ce, and a Larger L Sweet Spot เพิพิ่มพื้นที่หนาไมใหใหญแและลึ ละลึ ละ กมากขึ้นนชชชชวยให วยใหหขยายจุดกึ่งกลางหนาไมใหใหญ มากยิ มาากยิง่ ขึน้ รวมไปถึงออกแบบความบางของหน ออกแ อกแบบความบางของ องหนาาาไม อองหน าไมใหม ไมใหมมความแตกตางกนชวยเพม คี วามแตกตางกันชวยเพิม่ การชดเชยจากการตี กาารชดเชยจากการตี ารตีพลาดจุดกึง่ กลางใหมากยิ ากกยิง่ ขึน้ึ (Higher Forgiveness) และ ความเร็ คววามเร็วของลู งลูกเพิ เ ม่ มากขึน้ (Higher Ball Speed) Speeed)

Classic Hybrid ALL-AROUND PERFORMANCE คลีฟแลนด คลาสสิกไฮบริด ออกแบบรูปทรงและเทคโนโลยีเหมาะสมกับนักกอลฟทุก ระดับฝมอื เปนไฮบริดทีเ่ นนการตีไดระยะไกลขึน้ แมวา จะตีพลาดจุดกึง่ กลางหนาไม (Higher Forgiveness) ตีงายทั้งจากในทราย ากในทราย ,รฟ ,รัฟ , หรอแฟรเวย หรือแฟรเวย

Optimal Center of Gravity ออกแบบจุ ด ศู น ย ถ ว งของ อง ไม ใหตาํ่ และลึก เพือ่ ชวยให ลูกลอยโดงออกจากหนาไมมได งายมากยิง่ ขึน้

Gliderail Sole การออกแบบทองไมเหมือนเปนรางโดยพืน้ ทีร่ ะหวางรางทง งรางทัง้ 2 ขางออกแบบใหเปนมุ ขางออกแบบใหเปนมุมตรง กลาง เพือ่ ชวยลดแรงตานระหวางทองไมและพืน้ หญญา ทําใหตผี า นไดงา ยขึน้ ลูกลอยขึน้ งาย ไดระยะไกล

Matrix Ozik Xcon-h6 Shaft มีประสิทธิภาพสูง ตีลกู ลอยงายขึน้ และไดระยะไกล ลูกมีสปนต่าํ ตกแลววิง่

2nd issue June 2013 P 14-16 cover story AOI.indd 15

17 6/12/13 9:54 AM


588 MT IRON ชุดเหล็ก 588 MT เปนชุดเหล็กทีอ่ อกแบบใหสาํ หรับนักกอลฟทีต่ อ งการเนน ความ ตีงา ย (Easy to hit), ความไกล (Distance) ,และใหความรูส กึ ทีด่ ใี นการตี (Feel)

Engineered for Mid Trajectory ออกแบบความสูง และความยาวของใบเหล็กแตละเบอรใหเทากัน องศาของ เหล็กแตละเบอรจะต่ํากวาทั่วไป ใหวิถีลูกสูงระดับปานกลาง ตีลูกลอยออก จากหนาไมไดงายดายมากขึ้น

Vibration Dampening ใช วั ส ดุ โ พลี เ มอร แ ละอลู มิ เ นี ย ม เพิ่ ม เป น ชั้ น บริ เ วณด า นหลั ง ใบ เหล็ก เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนขณะ หนาไมปะทะลูก ใหความรูสึกที่ดี มากขึ้น

Face Forged Technology หนาเหล็กผลิตโดยกรรมวิธฟี อรจ (Forged) เพือ่ ใหไดเนือ้ เหล็กทีม่ คี วามละเอียด สูง ใหความรูสึกที่ดีและเพิ่มความเร็วของลูกเมื่อออกจากหนาไมไดมากขึ้น

Full Hollow Construction ออกแบบโพรงในโครงสรางใบเหล็ก เพื่อสรางจุดศูนยถวงของหัวที่ต่ํา และลึก ชดเชยการผิดพลาดในการตีไดมากกวา ลูกลอยออกจากหนาไมไดอยางงายดาย

588 TT IRON ชุดเหล็ก 588 TT เปนชุดเหล็กที่ออกแบบใหสําหรับนักกอลฟที่ตองการเนน ความตีงาย (Easy to hit), ความไกล (Distance) ,และใหความรูสึกที่ดีในการตี (Feel)

Engineered for Mid Trajectory

Michael Putnam แชมป Mid-Atlantic Championship 2013 นอกจากแกรม แมคดาวน หนึ่งในทีมโปรของคลีฟแลนดกอลฟจะการัน ตีความมีประสิทธิภาพอุปกรณชุดใหมเอี่ยมประจําปนี้จากการแยงแชมป Volvo World Match Play Championship มาจากโปรมือหนึ่งของเอเชีย อยางธงชัย ใจดี มาไดเมือ่ เดือนกอนไดแลว ลาสุดกับกับ Michael Putnam ที่สามารถควาชัย Mid-Atlantic Championship 2013 มาไดสําเร็จ โดยในถุงของเต็มไปดวยอุปกรณรุนใหม ลาสุดของ Cleveland อาทิ Classic XL Custom driver , Launcher FL fairway wood, 588® Forged CB irons, 588 RTX wedges เปนตน

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-632-6630 18

ออกแบบความสูงและความยาวของใบเหล็กแตละเบอรใหเทากัน องศาของเหล็กแตละ เบอรจะต่ํากวาทั่วไป ใหวิถีลูกสูง พุง ตีลูกลอยออกจากหนาไมไดงายดายมากขึ้น

Vibration Dampening ใชวัสดุโพลีเมอรและอลูมิเนียมเพิ่มเปนชั้นบริเวณดานหลังใบเหล็กเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน ขณะหนาไมปะทะลูก ใหความรูสึกที่ดีมากขึ้น

Face Forged Technology หน า เหล็ ก ผลิ ต โดยกรรมวิ ธี ฟ อร จ (Forged)เพื่อใหไดเนื้อเหล็กที่มีความ ละเอียดสูง ใหความรูสึกที่ดีและเพิ่ม ความเร็วของลูกเมื่อออกจากหนาไมไดมากขึ้น

Engineered Undercut มี Cavity Back เล็กนอย รวมไปถึงการออกแบบบริเวณทองไม เปนแบบ Undercut บริเวณดานหลังใบชวยเพิ่มความเร็วลูก เมื่อออกจากหนาไม และชดเชย ขอผิดพลาดจากการตีพลาดจุดกึ่งกลางไดสูง

www.HotGolfClub.com

P 16-18 cover story AOI.indd 16

6/12/13 11:07 AM


AD JD+AD TV.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

3:59 AM


เออรวิน นําตํานาน แขงผีตีกอลฟ การกุศล

พญาเสือ ทวงบัลลังก นักกีฬาโกยเงินสูงสุด นับวาเปนการกลับมายิ่งใหญอีกครั้งอยางเต็มตัวหลังจากที่ทวงคืนตําแหนงมือหนึ่งของวงการ กอลฟโลกไดสําเร็จเมื่อตน ปที่ผานมา สําหรับไทเกอร วูดส กานเหล็กขวัญใจชาวอเมริกัน มือวางอันดับ หนึ่งของโลกชายคนปจจุบัน ที่ลาสุดนั้นเจาตัวสามารถทวงตําแหนงอันดับ 1 ในฐานะนักกีฬาที่มีรายได สูงสุดในชวง 12 เดือนที่ผานมาอีกดวย หลังจากที่เคยครองบัลลังกนี้มากอนอยางยาวนานในอดีตที่ผานมา ดวยการเปนนักกีฬาทําเงินสูงสุดตั้งแตป 2001-2012 กอนจะโดนยอดนักชก ฟลอยด เมยเวเธอร แซงขึ้น ไปควาตําแหนงดังกลาวเมื่อปที่ผานมา นิตยสารฟอรบส (Forbes) นิตยสารจัดอับดับคนรวยชื่อดังของโลกรายงานวานับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555-1 มิถุนายน 2556 วูดส มีรายไดรวมทั้งสิ้น 78.1 ลานเหรียญสหรัฐหรือราว 2.3 พันลาน บาท ซึ่งเงินจํานวนดังกลาวรวมถึงเงินรางวัล, การสนับสนุนจากสปอนเซอร, คาตัวและการออกแบบสนาม กอลฟทั้งนี้ทางนิตยสารยังเปดเผยอีกวารายไดของวูดสจะสูงกวานี้มากหากไมเกิดขาวฉาวนอกใจภรรยา เมื่อปลายป 2009 ซึ่งทําใหเขาเสียสปอนเซอรสําคัญไปถึง 5 ราย ซึ่งรวมเปนเงินสูงถึงปละ 50 ลานเหรียญ สหรัฐหรือราว 1.5 พันลานบาท ยิ่งไปกวานั้นในการประกาศครั้งตอไป รายไดของวูดสจะเพิ่มอยางมาก แนนอนเพราะเจาตัวมีกําหนดตอสัญญากับไนกี้ ออกไปอีกในสัปดาหหนา โดยปจจุบันไนกี้จายใหวูดสราวป ละ 20 ลานเหรียญสหรัฐหรือราว 600 ลานบาท นอกจากนี้สําหรับนักกีฬาที่มีรายไดรองลงมาจากวูดส ไดแก โรเจอร เฟเดอเรอร (71.5 ลาน เหรียญสหรัฐ), โคบี้ ไบรอันท (61.9 ลานเหรียญสหรัฐ) และเลบรอน เจมส (59.8 ลานเหรียญสหรัฐ) สวนนักกอลฟที่ติดท็อป 100 ของนักกีฬาที่มีรายไดสูงสุดไปได มีอีกหลายรายเชนกันไมวาจะเปนอันดับ 7. ฟล มิคเคลสัน (48.7 ลานเหรียญสหรัฐ), อันดับ 21 รอรี่ แม็คอิลรอย (29.6 ลานเหรียญสหรัฐ), อันดับ 78. เออรนี่ เอลส (19.5 ลานเหรียญสหรัฐ) และอันดับ 81 แบรนดท สนีเดเกอร (19 ลานเหรียญสหรัฐ)

ถึงวาเปนที่รักของแฟนบอลชาวไทย อยูต ลอดเวลาสําหรับ เดนิส เออรวนิ อดีตแบ็ก ซายตัวเกงของ แมนเชสเตอร ยูไนเต็ด ที่ยก ทัพมาพรอมดวยตํานานแขง ผีแดง มารวม แขงขันกอลฟการกุศล เลกาซี ออฟเลเจนท แมนเชสเตอรยูไนเต็ด เลเจนท เพื่อหารายได ชวยเหลือการกุศลกับองคกรโอเปอเรชันสไมล ณ สนาม ริเวอรเดล กอลฟคลับ จ. ปทุมธานี โดยครั้งนี้ 4 ตํานานแขง ปศาจแดง อยาง เดนิส เออรวิน, เคลยตัน แบล็คมอร, ลี ชารป

และ แอนดี โคล ไดดินทางมารวมการแขงขัน กอลฟในโครงการ จัดขึ้นโดยเครือ เอ็ม บี เค กรุป รวมกับ เลกาซี ออฟเลเจนท องคกรสง เสริมงานกีฬาและงานฉลองงานเลี้ยงเพื่อการ กุศลองคกรแรกของประเทศไทย เพื่อหาราย ไดมอบเงินใหกับองคกรโอเปอเรชั่น สไมล เพื่อผาตัดกับเด็กที่เปนโรคปากแหวงเพดาน โหว สํ า หรั บ รายได ส ว นหนึ่ ง จากโครง การเลกาซี ออฟเลเจนท - แมนเชสเตอรยไู นเต็ด เลเจนท จะนําไปมอบใหกับองคกรโอเปอเรชั่น สไมล, องคกรวูเมน วิท อะ มิชชัน, มูลนิธิ คา เมลเลีย เซ็นเตอร และภารกิจสุดทาย เดนิส เอ อรวนิ , เคลยตนั แบล็คมอร, ลี ชารป และ แอน ดี โคล จะเดินทางไปแขงทีส่ นาม ฟนกิ ส กอลฟ แอนด คันทรี คลับ พัทยา ตอไป

เมื่อมังกรนอยกวนสรางชื่ออีกครั้ง นับวายังสรางกระแสความสนใจไดอยูตลอดเวลาสําหรับ กวน เทียงหลาง นักกอลฟวัย 14 ป จากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนที่กําลังเดินหนาสรางความฮือฮาในวงการกอลฟอยูตลอดเวลาลาสุดนั้นหนุมนอยวัย 14 ป จากแดนมังกร สรางความฮือฮาอีกครั้ง ดวยการทําอีเวนพาร 72 ในวันพฤหัสบดีซึ่งเปนรอบแรกของการแขงขันพีจีเอ ทัวร รายการ เดอะ เมมโมเรียล ทัวรนาเมนท ในสนาม Muirfield Village ที่ไดรับการยกยองวาเปนหนึ่งในสนามที่หินที่สุดในพีจีเอ ทัวร ซึ่งสวิงนอยจากจีนนั้น ลงหวดกานเหล็กเปนกลุมสุดทายของวัน โดยเก็บไป 2 อันเดอร และตีเสีย 2 โบกี้ใน 3 หลุม สุดทาย จบวัน รั้งอันดับ 41 รวม ที่อีเวนพาร 72 จากที่กอนหนานี้ กวน ดังเปนพลุกแตกในเดือนเมษายนที่ผานมา เมื่อ เจาตัวเปนผูเลนที่อายุนอยที่สุดที่ผานการตัดตัวในการแขงขันรายการ “เดอะ มาสเตอรส แชมเปยนชิพ” และโชวความ สามารถดวยการจบดวยอันดับ 58 อีกดวย

20 P 20-21 AOI.indd 20

www.HotGolfClub.com 6/12/13 8:19 AM


เรอง : Paritat.m / ภาพ : กองบรรณาธิการ

“วอซซิล รอย 2013” ฟอรมรูด มโหฬาร

คัพเพิ่ลส หนุนเลิฟเปนมือขวา เรี ย กได ว า ยั ง คงหาฟอร ม เก ง ของทั้งคูดวยกันไมเจอจนนาใจหายสําหรับ ความรักของรอรีย แม็คอิลรอย อดีตโปร กอลฟมือ 1 โลก และ คาโรไลน วอซเนียคกี นักเทนนิสสาวชาวเดนส ที่ถูกมองวาพากัน ฟอรมฉุดลงเหวในชวงหลัง สื่ออกมาแฉ อยางตอเนื่อง โดยลาสุด “บิสซิเนสอินไซเดอร” เว็บไซตในเชิงวิเคราะหธุรกิจ ออกมาแสดง กราฟที่ตกตําตอเนื่องในป 2013 ของทั้งคู โดยลาสุดนั้นสวิงหนุมจากไอรแลนดเหนือ ผานการตัดตัวในรายการ เดอะ เมโมเรียล แชมเปยนชิพ ที่ผานมา โดยเลนจบ 4 วัน ดวยอันดับ 57 รวม อยางนาผิดหวัง พรอมๆ กันกับ วอซซี” แฟนสาวทีก่ รําศึกเทนนิสแกรนด สแลม เฟรนช โอเพน ที่ฝรั่งเศส และถูก โบยานา โบยานอฟสกี เขี่ยตกรอบ 2 เทานั้น นอกจากนี้“บิสซิเนสอินไซเดอร” เว็ บ ไซต ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ ออกมาตี แ ผ ก ราฟผล งานของทั้งคูนับตั้งแตคบกันในป 2011 ซึ่ง ผลงานพากันยํา่ แยอยางตอเนื่องโดยมิไดนัด หมาย นักหวดชาวเดนสที่ควา 3 แชมปกอน มาคบ แม็คอิลรอย แตลาสุดไมผานรอบ 2 เลยนับตั้งแตเดือนเมษายนที่ผานมา และทํา สถิติผานเขาสูรอบตัดเชือกเพียงแค 2 ครั้ง ในป 2013 ขณะที่ รอรีย ยังมีปญหากับการ ปรับจูนเขากับอุปกรณใหม ที่เขามาใหการ สนับสนุนเมื่อชวงตนปทําใหหาฟอรมเกงไม เจอ จนถูกมองวาตกไปอยูใ ตรม เงาของ ไทเกอร วูดส ยอดนักกอลฟชาวอเมริกันอีกครั้ง ทวา ตัวเลขไมเคยโกหกใคร ปฏิเสธไมไดวาการ คบกันของทั้งคูทําใหผลงานที่เคยดีตกลงไป อยางนาใจหาย

เรียกไดวาเปนคนรูใจกันมากอนสําหรับคูเพื่อนซี้ในวงการกานเหล็กคูนี้สําหรับเฟร็ด คัพเพิล่ ส กัปตันทีมเพรสซิเดนท คัพจากอเมริกา ที่ตกลงปลงใจมอบหมายให เดวิส เลิฟ เดอะเธิรด เพื่อนซี้อดีต กัปตันทีมไรเดอร คัพ เขารับหนาที่มือขวาคอยชวยเหลือในทัวรนาเมนทที่จะปะทะฝมือกับทีมรวมดารา โลก กับการแขงขันกอลฟรายการ เพรสซิเดนทส คัพ ที่สนามเมียรฟล ด วิลเลจ กอลฟ คลับ ในเมือง ดับลิน รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงเดือนตุลาคมนี้ โดยเลิฟนั้นจะเขามารวมทํางานกับเจย ฮาส ในฐานะสวนหนึ่งในทีมงานสตาฟของ คัพ เพิ่ลส สําหรับการแขงขันที่นํา 12 โปรชั้นนําของแดนมะกัน มาลงดวลกานเหล็กกับ ทีมรวมดารานัก กอลฟทั่วโลกนอกเหนือจากทวีปยุโรป โดยการแตงตั้งเพื่อนซี้เปนมือขวานั้น กัปตันเพรสซิเดนทส คัพ วัย 53 ปไดกลาวถึงเพื่อนซี้ของตนเองวา“ผมตื่นเตนจริงๆที่ไดเดวิส มาเปนสวนหนึ่งในทีม เขาเปนหนึ่ง ในเพื่อนสนิทที่สุดของผม และประสบการณของเขาในฐานะสมาชิกทีม และกัปตันทีมไรเดอร คัพนั้นจะ มีคุณคามากมายที่เมียรฟลด ในเดือนตุลาคมนี้ ผมรูวามิตรภาพและความสัมพันธของเขากับบรรดาผู เลนในทัวรนั้น จะเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยเหลือผมในการทําทีมลงแขงเพรสซิเดนทส คัพ” ขณะเดียวกันนิค ไพรซ โปรดังจากซิมบับเว ที่เคยควาแชมปเมเจอร 3 สมัย จะเปนกัปตันทีม รวมดารานานาชาติ โดยเขาแตงตั้ง มารค แม็คนัลตี้และ โทนี่ จอหนสโตน 2 กานเหล็กเพื่อนรวมชาติ รวมถึง ชิเกกิ มารุยามา นักกอลฟจากแดนปลาดิบ เปนผูชวยของเขา

ลิงกัดสาวลําปางคาสนามกอลฟ

สรางความตื่นตะหนกไปทั่วเมื่อเจาหนาที่จากสมาคมกูภัยนครลําปางไดติดตามและทําการจับ ลิงตัวใหญ สูงประมาณ 60 เซนติเมตร สีน้ําตาลได หลังไดเขาไปสรางความปนปวนในสนามไดรฟกอลฟ ลําปางไดรฟวิ่งเรนจ ยานชุมชนบานดงมอนกระทิง ต.บอแฮว อ.เมือง เขตเทศบาลนครลําปาง โดยการกอ เหตุ กระโจนกัดขาผูหญิงที่มายืนดู แลววิ่งหลบเขาไปในปารกรางขางสนามไดรฟกอลฟ อยางไรก็ตามนั้น ทางพนักงานบานรักษสัตวลําปางยืนยันวา ลิงตัวนี้ไมไดเปนบา แตเกิดจากความหิวอยางมากหลังจากที่ หลุดออกจากกรงของผูที่เลี้ยงไว 2nd issue June 2013

P 20-21 AOI.indd 21

21 6/12/13 4:02 AM


เรื่อง : Text. 9.PM

THONGCHAI JAIDEE โดยเฉพาะในเอเชี่ยนทัวรเขาเปนเจาสถิติหลายอยางและเปน นักกอลฟที่ควาเงินรางวัลรวมอาชีพมากที่สุดตลอดกาลของ เอเชี่ยนทัวรและครองมือหนึ่งมากที่สุดในทัวร และเปนคน เดียวที่ครองสามสมัย

คง ไมมีใครปฏิเสธถึงความเกงกาจและผลงานที่ยอด เยี่ยมของโปรธงชัย ใจดี ในชวงที่ผานมาครับและลาสุด ยอดโปรหนุม วัย 43 ปจากจังหวัดลพบุรมี อื หนึง่ เอเชีย่ นทัวร สามสมัย 2001,2004 และ 2009 ไดแสดงใหแลววานัก กอลฟเอเชียก็มีดีสูกับระดับโลกไดไมนอยหนาเลย เมื่อ เขาและ “อารม” กิรเดช อภิบาลรัตน โปรรุนนองเปนสอง

โปรเอเชียที่ไดรวมใน 24 ยอดโปรดวลวอลโว เวิลด แมทช เพลย แชมเปยนชิพ ที่บัลแกเรียที่ผานมา ธงชัยสรางผลงานเลนชนะ 4 แมทชแรกกอน เขารอบชิงชนะเลิศทั้งๆ ที่เลนครั้งแรกในรายการนี้แลว การเจอกับ แกรม แม็คดาวล โปรชาวไอริชจากไอรแลนด เหนือกอนที่จะแพไปแบบสูสี 2 และ 1 และจากการควา

รองแชมปทําใหธงชัยไดคะแนนเพิ่มอีก 61.85 คะแนน คะแนนเสีย -26.98 คะแนน จากการเลนผานมาชวง ระยะเวลา 2 ป ใน 52 รายการทําใหคะแนนรวม 129.10 คะแนน และคะแนนเฉลี่ย 2.48 คะแนน นี่เปนครั้งแรก ในรอบ 3 ปที่ธงชัย กาวขึ้นไปอยูใน 50 อันดับแรกของ โลกหลังจากที่เคยติดอยูครั้งสุดทายเมื่อป 2010 ก อ นหน า นี้ โ ปรช า งโชว ผ ลงานให ทุ ก คนได ประจักษแลววาคนเอเชียก็สามารถทําผลงานไดดีในการ เลนแบบแมทชเพลย และยังเปนนักกอลฟไทยคนแรกที่ ไดเลนรายการเมเจอรครบทั้งสี่รายการ(เดอะมาสเตอรส, ยูเอส โอเพน,ดิ โอเพน และ พีจีเอแชมเปยนชิพ) และป นี้เขาไดสิทธิ์เลนดิ โอเพน ไปแลวนั่นก็หมายความเขาจะ ได เ ล น เมเจอร อ ย า งน อ ยสองรายการและจะลุ น อี ก ใน รายการพี จี เ อแชมเป ย นชิ พ เมเจอร สุ ด ท า ยในเดื อ น

สิงหาคม โดยอันดับดีที่สุดในเมเจอรคืออันดับ 13 รวม ดิ โอเพน ป 2009 ที่เทิรนเบอรรี่ ซึ่งปนั้น สจวรต ซิงค โปรชาวอเมริกันควาแชมปดวยการชนะชนะเพลยออฟกับ ทอม วัตสัน จอมเกาจากสหรัฐฯ ธงชัยเปนหนึ่งในสัญลักษณของเอเชี่ยนทัวรมา ตลอดและเขาสรางสถิติตางๆ ในระดับนานาชาติเอาไว มากมายโดยเฉพาะในเอเชี่ยนทัวรเขาเปนเจาสถิติหลาย อยางและเปนนักกอลฟที่ควาเงินรางวัลรวมอาชีพมาก ที่สุดตลอดกาลของเอเชี่ยนทัวรและครองมือหนึ่งมาก ที่สุดในทัวร และเปนคนเดียวที่ครองสามสมัย พรอมกับ อันดับสองของนักกอลฟควาแชมปอาชีพมากที่สุดรวม 13 รายการรองแค “โปรเล็ก”ถาวร วิรัตน โปรรุนพี่ที่ควา แชมปไปแลว 15 รายการ คงตองตามกันวาในชวงที่เหลือ โปรชางจะสรางผลงานไดยอดเยี่ยมอีกมากนอยแคไหน

WHAT’S IN BAG

Driver Fairway Irons Wedges Putter Golf Ball

22 P 22_RUT.indd 2

: : : : : :

Callaway Razr Fit 9.5 Callaway X-Hot (15*)/ Razr X Black (5W) Callaway 2013 X-Forged (3-P)) Callaway X-Forged (52,56,60)) Odyssey Versa 2 Ball Callaway Hex Chrome

www.HotGolfClub.com 6/12/13 8:08 AM


AD mizuno JPX_RUT-ok.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

4:07 AM


เรอง : สรรหา

TaylorMade R1 BLACK เผยโฉมใหเห็นเต็มตาแลวสําหรับ R1 ในรูปลักษณดําทะมึนเครงขรึม คุมคาการรอคอยสําหรับ แฟนเทยเลอรเมดที่หลงไหลหัวไมสีดํา ซึ่งคงประสิทธิภาพครบถวนเชนเดียวกับ R1 สีขาว ซึ่งยัง คงตอบสนองนักกอลฟทุกระดับฝมือไดเชนเดียวกับ R1 เดิมที่เปนหัวสีขาว ไมวาจะเปนเทคโนโลยี loft sleeve ทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นองศาหนาไมได 12 จุด และเทคโนโลยีปรับหนาไม face angle ใหเปดและปดไดอีก 7 จุด บวกกับเทคโนโลยี shot-shape หมุดถวงนํา้หนักที่วางไว 2 จุด สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อควบคุมวิถีของลูกไดตามที่นักกอลฟตองการ ดวยสุดยอดเทคโนโลยีดังกลาว สงผลใหไดรฟเวอร R1 มีศักยภาพปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของนักกอลฟมากถึง 168 แบบ เหมาะสมกับทุกวงสวิง ตอบสนองทั อบสนอ ง้ ระยะทางทีไ่ กล ความรูส กึ ทีย่ อดเยีย่ ม พรอมวิถบี อลทีต่ อ งการ การันตี ความสําเร็จจาก 16 แชมปในทุกทัวรน รนาเมนททั่วโลก >> R1 BLACK (เอเชี่ยนสเป นสเปค) มากับกาน TM1-113 by Mitsubishi Rayon น้ําหนักเบา พรอมวางจําหนายปลายเดือนนมิถุนายนนี้ ในราคาเดี น ยวกับ R1 White และมีสินคาจํานวนจํากัด >> สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ เทยเลลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660 3900

FOURTEEN C112 โฟว ที น กอล ฟ แบรนด ญี่ ปุ น 100% เผยไดรฟเวอรรุนใหม ลาสุดออกแบบหัวรูปทรงลูก แพรแบบคลาสสิค ใหการ ชดเชยความผิดพลาดที่ดีเยี่ยม ดวยโครงสรางของหนาไมที่หนา บางไมเทากัน สวนสวีทสปอตออกแบบ ใหหนา 3.6 มม. ไลระดับออกไปที่ 2.9 มม. จนขอบนอกมีความหนาเพียง 2.2 มม. ดวยไททาเนียมรหัส 6-4 สงผลใหหนาไมดดี ตัวไดรนุ แรงขึน้ ทัง้ ยังออกแบบ ใหกา นยาวกวาปกติ เอือ้ ใหนกั กอลฟสามารถเรงความเร็วหัวไมไดดยี ง่ิ ขึน้ >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ Transview Golf โทร. 02-231-2113-4

Toppoint BeyondX สวนรุน BeyondX เปนลูกมัลติเลเยอร 4 ชั้น แกนในให คา COR สูงและคอมเพรสชั่นต่ํา เพื่อระยะทางสูงสุด >> รอยบุม 336 เพื่อทิศทางที่แมนยําในทุกระดับสปน ราคาขายปลีก โหลละ 1,350 บาท >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ท็อปพอยท มารเก็ตติ้ง จํากัด โทร. 02-817-1964 , 081-890-3664

Footjoy M:PROJECT ฟุตจอยรุน M:PROJECT ใหมเปนกลุมผลิตภัณฑรองเทาใหมลาสุดที่ใหนักกอลฟ ไดสัมผัสกับความรูสึก ใหมมในดานความเบาสบาย ความยึดหยุนที่ดีเยี่ยม ที่ถูกออกแบบและสรางดวยวัสดุที่นอยชิ้นที่สุดแต กลับสรางความรู ความรูสึกและ และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ตัวรองเทาตัดเย็บดวยM:SPEC™ leather by Pittards® นุมบาง เบาสบาย าย ใใหความรูสึกที่ดี รูปลักษณรองเทาที่หนากวาง ใสสบายกวา ออกแบบเพื่อทนตอ การเสียดสี ในบริเวณที่สัมผัสบอยLaser Thin Duramax™ พื้นวัสดุพิเศษ ที่ใหความยึดหยุน และยึด เกาะเปนเยี่ยมP.I.N.S™ System ออกแบบใหบางและตื้นกวาใหการยึดเกาะที่ดีกวา Stealth™ Cleat by Softspikes® -ปุมรองเทาที่ออกแบบเฉพาะสําหรับ M:Project รับประกันกันน้ํา 1 ป >> M:PROJECT มาพรอมกับสไตลที่โดดเดน เฉพาะภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต 4 รุนสําหรับแบบมีปุม และ 2 รุนสําหรับรุนไมมีปุม แบบมี ปุมทุกรุนไดหนังที่เปนเฉพาะ M:SPEC ทั้งยังมีรุนที่มี BOA® Closure system สวนอีก 2 รุนที่ ไมมีปุม มาพรอมกับหนังแมชดานบนที่ คุณภาพดีเยี่ยม สวยหรู สําหรับรุนที่มีปุมรองเทา ราคา 5,750 บาท ปุมรองเทาแบบ BOA ราคา 6,250 บาทและสําหรับแบบไมมีปุมรองเทา ราคา 5,450 บาท >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท แอคูชเน็ท กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-751-4082-5

24 P 24-25 AOI.indd 24

www.HotGolfClub.com 6/12/13 4:17 AM


PRGR ID NABLA RED หัวไมรุนใหมจาก PRGR ID NABLA RED ตอบสนองความตองการของนักกอลฟมากขึ้นสําหรับนักกอลฟ หว ที่มี สป สปดนอย เพื่อระยะที่ทานนักกอลฟตองการมากขึ้น ดวยเทคโนโลยีพรอมรูปลักษณ ที่ออกแบบให หนาไม Forg Forged Titanium ชวยสรางแรงดีดลูกกอลฟออกจากหนาไมเร็วขึ้นถึง 1.8 เทาดวยความแตก ตางของหนาไมทีตางกันถึง 7 จุด สงผลใหไดระยะเพิ่มขึ้นถึง 99% ทั้งนี้ยังเพิ่มความพิเศษของกานที่ เปน Super high-modu high-modulus carbon fiber 78 t ที่ชวยเพิ่มความเร็วของแรงเหวี่ยงสงผลให Speed ของ นักกอลฟเร็วขึ้นแตหนาไมยังคคง กลับมาสแควรเหมือนเดิมแม สปดจะมากขึ้น และ ID NABLA RED ยัง เปนจุดเดนที่การออกแบบ Center Center-Of-Gravity ที่มีจุดศูนยถวง ต่ําและลึกกวาไดรฟเวอรทั่วไป >> สนใจสอบถามเพิ่มเติ่มไดที่ PRGR SHOP ธนิยะ พลาซา 02-2312167ออล สตาร 02-934-8252 ,www.prgr-golf.com ,w

AXEL XP HM เปดตัวอยางเปนทางการกับ New

LEICA Rangemaster

1600 CRF & 1000 CRF

ไลกา เรนจมาสเตอร เปนกลองวัดระยะสัญชาติยุโรปที่โดด เดน ดวยเลนสคุณภาพสูง กําลังขยาย 7 เทา ใหภาพสวาง และคมชัด การวัดระยะแบบสแกน สามารถวัดระยะได

Driver AXEL XP ที่มีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนโครงสรางและ น้ําหนักจากรุนกอนๆ โดย วัสดุ เปนการผสมผสาน ทั้ง Titanium, Maragin ,Tangstan ซึ่งเปนการรวมกันของโลหะที่แตก ตางกัน สําหรับหัวไมออกแบบ ใหมี จุดศูนยถวงที่ตํา่ ที่สุด มีการเพิ่มน้ําหนัก ของหัวไม (จาก 193 กรัม เปน 200 กรัม) และ กานมีออกแบบเปนพิเศษ ดวยคารบอน 80t จากโรงงาน Fujikura นอกจากนี้ ยังสามารถ ปรับ เปลี่ยน องศาหนาไม และ น้ําหนักของหัวไมได เพื่อให เหมาะสมกับ สไตลของนักกอลฟแตละทาน >> เมอน้ําหนักหัวเพิ่มขึ้นจาก 193 กรัม เปน 200 กรัม และกานที่เบากวาเดิมจาก 48 กรัม เปน 46 กรัม จึงทําใหเกิด Head Speed เพิ่มขึ้น >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท กอลฟเทรนด เอเชีย จํากัด 02-300-6779 ถึง 83

Callaway HEX Solaire กอลฟบอลรุนใหมประจําป 2013 จากแคลลาเวยกอลฟที่ออกแบบมาเพื่อสุภาพสตรีโดยเฉพาะ โครงสรางลูก เริ่มตน 10 เมตร ไปจนถึง 1,500 เมตร มีการแสดงผลตัวเลข การวัดระยะบนจอ LED ที่ชัดเจนแมอยูทามกลางแสงแดดจา ผิวหนาเลนสเคลือบวัสดุคณุ ภาพสูงดวยเทคโนโลยี Aquadura® สามารถกันฝุน ละอองน้ํา และทําความสะอาดไดงาย ระบบ เลเซอรมีความปลอดภัยตอดวงตาสูง และสามารถปรับคา สายตาไดบวกลบ 3.5 ระดับ สําหรับผูที่มีปญหาเกี่ยวกับ สายตา >> สอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดที่ ไลกา สโตร ชั้น G เกษรพลาซา สี่แยกราชประสงค โทร. 02-656-1102

กอลฟแบบ 2 ชั้น แกนในS-TECH CORE ใหคาคอมเพรสชั่นต่ํา ใหแรงอัดไดสูง จึงไดระยะพรอมความรูสึก ที่นุมนวล บวกกับHEX AERODYNAMICS คือการออกแบบรอยบุม 6 เหลี่ยม ชวยใหลูกลอยอยูในอากาศ ไดนาน ตอบสนองคลับเฮดสปดที่ไม รวดเร็วมากนัก ที่สําคัญเปลือกนอก เคลือบสีเหลือบมุก PEARLUMINOUS FINISH ถูกใจสาวๆ >> สอบถามเพิ่มเติม ไดที่ Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02-661-2990-92

2nd issue June 2013

P 24-25 AOI.indd 25

25 6/12/13 4:17 AM


Chie Arimura

Ai Miyazato

ความ

Christina Kim

26 P 26 AOI.indd 26

จริงแลวเรือ่ งการแตงตัว สีสนั ฉูดฉาด ขาสัน้ โชวเรียวขาในนักกอลฟ สาวๆ ระดับแขงขันนัน้ มีอทิ ธิพลมาจากกอลฟเฟอรสาวชาวเอเชียเรานีห่ ละ คะ!! ไมวาจะเปนญี่ปุน เกาหลีหรือแมกระทั่งจีนก็ตาม กระผมจําไดวาใน ฮอนดาแอลพีจีเอ ไทยแลนด ปแรก ที่อมตะสปริง เมื่อราวป 2006 ครั้งนั้น นักกอลฟจากฝงเอเชียมากกวา 80% สวมใสขาสั้นจู กับสีสันสีโดดเดง ใน ขณะทีผ่ เู ลนจากฝง ยุโรปหรืออเมริกายังสวมใสแขนยาวขายาว สีพน้ื เรียบๆ ไรลวดลาย ผูชมจึงไมเพียงไดชมกอลฟเทานั้นแตยังละลานตาไปกับกอลฟ แฟชั่นที่ถือเปนกระแสใหมไปพรอมกันโดยเฉพาะคริสตินา คิม สาวเกาหลี สัญชาติอเมริกันรางทวมแตแตงกายไดบาดจิตบาดใจ ทั้งยังมีลีลาการเลน ที่ดุดัน ยิ่งทําใหเกมสครั้งนั้นสนุกสนานและมีสีสันเหลือเกิน แมจะมีกระแสวิพากยวิจารณจากนักกอลฟนักอนุรักษณนิยม บาง แตก็ปฎิเสธไมไดวาการแตงกายของนักกอลฟสาวๆ นั้นเปนสิทธิสวน บุคคลเพราะมิไดมีบทบัญญัติเอาไวหรือติดเปนขอตกลงเชนนักกอลฟชาย ที่หามสวมใสขาสั้นลงทําการแขงขัน เทรนดการแตงกายเชนนี้จะระบาดไป ยังฝง ทวีปอืน่ ๆ ทัว่ โลก แฟชัน่ กอลฟในฉบับนีจ้ งึ อยากอัพเดทสไตลการแตงตัว เปรี้ยวจี๊ด เข็ดฟน จากตนตํารับเราๆ ชาวเอเชียกันดูวาในชวงนี้พวกเธอ ล้ําหนาสวิงขาออนตาน้ําขาวหรือจะเสียอันดับโดนแซงตัดหนาไปเสียแลว เริ่มจาก Ai Miyazato เธอสวมชุดกระโปรงสั้นสีดําดึงใหซอฟท ลงดวยเสื้อโปโลสีชมพูออนจากฝงทัวรสเตท พาราดิโซ ดูเธอเรียบงายแต แฝงไปดวยความมุง มัน่ และครัง้ นีเ้ ธอสวม Body Skin ไวเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ของกลามเนื้อ ลงแขงขันในศึก 2013 Wegmans LPGA Championship

Hee Young Park

www.HHotGolfClub.ccom 6/12/13 8:53 AM


เรื่อง : Golf Trendy

โปรแหวน

>> Na Yeon Choi กับชุด สีมวงตัดขาวในศึกKingsmill Championship

เมื่อตนเดือนที่ผานมา สวนอีกชุดที่เธอใสลงแขงขัน Kingsmill Championship เมื่อเดือนพฤษภาคม เธอกลับมาดมั่นดวยกางเกงขายาวลาย สกอตพรอมเสื้อโปโลสีบานเย็น เขากับ Biom Golf จากเอคโคในสีโทน เดียวกันลงตัว หันมาดู Chie Arimura สวิงสาวแดนอาทิตยอุทัยที่แตงตัวเต็ม ไปดวยสีสนั และลวดลาย ไมวา จะเปนชุดกางเกงสามสวนทีจ่ ดั จานผาแนบ เนื้อหรือจะเปนชุดกระโปรงสั้นลายขาว-ดํา กับเสื้อโปโลสีดํา เพิ่มความ ออนหวานดวยเสื้อนอกลายฉลุ สวมถุงเทาครึ่งนองดูญี่ปุน ญี่ปุน!! ในศึก Wegmans แลวก็มาถึงสาวรางทวม CHRISTINA KIM ในแมทช North Texas LPGA Shootout ทีเ่ ธอยังคงจัดจานดวยเสือ้ โปโลสีบานเย็น ตัด กางเกงสีดํา เพิ่มความเทหดวยแวนดํา มาที่สาวอีกคน Hee Young Park โปรสาวแดนกิมจิ ที่สีสัน ในแตละแมทชของเธอตองไมซํา้แบบใคร เริ่มจากชุดกางเกงขาสั้นสีสัน คอนทราสตัดกันตั้งแตหัวจรดเทาในศึก 2013 Honda LPGA Thailand เมื่อตนป หรือในแมทช RR Donnelley LPGA Founders Cup เมื่อเดือน มีนาคมกับชุดกระโปรงสั้นสีครีมและเสื้อนอกแขนกุดเลนลายสลับสีดู สนุกสนาน ซึ่งในเกมสครั้งนั้นเธอเลนไดมีสีสันตามเสื้อผาของเธอจริงๆ ปดทายที่โปรแหวน พรอนงค เพชรลํา โปรสาวไทยที่สวยวัน สวยคืน ซึ่งสไตลการแตงตัวของเธอก็เปรี้ยวขึ้นทุกวี่ทุกวัน กับกระโปรง สั้นหลากสีแบรนดลาดเมาท สวมทับบน SkinS รีดพลังจากกลามเนื้อได อีกนั่นเอง

>> Momoko Ueda ใน ศึก Kingsmill Championship

Hee Young Park

>> บอดี้สูทโทน ดําเครงขึมของ MICHELLE WIE ในศึก 2013 Wegmans

>> So Yeon Ryu กับ หลากสไตลที่เธอสวม ใสในปนี้

2ndnd issue June 2013 27.indd 25

27 6/12/13 1:23 PM


VRS COVERT - 20XI GOLF BALL LUNAR CONTROL 2013 PART II

พิสูจนประสิทธิภาพของรองเทา,ลูกกอลฟและอุปกรณรุนใหมจาก Nike Golf

ผ า น ไปอีกแลวครับกับกิจกรรม Demo กับทาง Nike Golf ที่จัดกันอยางตอเนองเพอใหนักกอลฟไดพิสูจน และทดสอบอุปกรณกอลฟรุนใหมประจําป 2013 ซึ่งยังไดรับการตอบรับและมีนักกอลฟเขารวมกิจกรรมกันอยาง

มากมายเชนเดิม โดยในครั้งนี้เรายังเดินทางออกไปจัดเดโมตามหัวเมืองกอลฟอยางหัวหินและจังหวัดชลบุรีอีกดวย สําหรับกิจกรรม Demo Nike VRS Covert-20XI Golf Ball-Lunar Control 2013 ในครั้งนี้ ไนกี้ กอลฟก็ยังคงขนคาราวาน อุปกรณกอลฟมาอยางครบถวนไมวาจะเปน ไดรฟเวอร แฟรเวย ไฮบริด และชุดเหล็ก ใหมลาสุด จากตระกูล VRS–Covert ที่นักกอลฟไดรวมทดสอบแลวตางยอมรับถึงความไกล ความแมนยํา แนนอน และความรูสึกในการตีที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีรองเทากอลฟ Nike Lunar Control 2013 รุนใหมที่ ใหความ กระชับ นุม เบาสบายเทาขณะสวมใสตลอดการออกรอบ รวมทั้งการยึดเกาะที่ดีขณะสวิงและลาสุดกับเวดจรุนใหม Nike VR Forged ที่จะชวยใหเกมลูกสั้นของคุณมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นก็มีมาใหทานนักกอลฟไดรวมทดสอบ กัน โดยกิจกรรมครั้งนี้เรายังไดมอบของที่ระลึกใหกับนักกอลฟที่เขารวมกิจกรรมติดมือกลับบานไปดวย สําหรับทานนักกอลฟที่สนใจกิจกรรมและอยากพิสูจนประสิทธิภาพของ Nike VRS–Covert และรองเทา กอลฟ Nike Lunar Control 2013 รวมทั้งเวดจรุนใหม VR Forged สามารถไปทดสอบกันไดแลวตามสนาม ไดรฟทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ตามตาราง Demo ดานลาง หรือเช็คขอมูลไดที่ faceboook.com/NikeGolfTh

คุณกอง พิสิฏฐนรสีห ผมลองรองเทาแลวรูสึกวา เบามากครับ ดานในรองเทาก็นุมกวาที่เคยใสมาก พอลองไปสวิงก็ยังยึดเกาะ ดีอยูครับ นาใชมากครับ สีสันก็ดูทันสมัยขึ้นมาก สวนไมที่ผมลองก็รูสึกวาตี งาย และไฟลทบอลดูดีครับ คุณธรรมรัตน ธํารงคสิริผล หลังจากที่ผมลองใสรองเทา Lunar control รูสึกวาแตกตางกับคูที่ใสอยูครับรองเทา เบากวาและนุมกวา ตอน สวิงก็ยังใหความกระชับและ การยืดหยุนที่คอนขางจะดี กวา ชุดเหล็กที่ผมลองรูสึก วาตีงายและนุมดีครับ

วันอังคาร 18 มิถุนายน วันพุธ 19 มิถุนายน วันพฤหัสบดี 20 มิถุนายน

ธนบุรีไดรฟวิ่งเรนจ (ธนบุรี) นวลจันทร ไดรฟวิ่งเรนจ (เลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา) ออลสตาร สปอรตคอมเพล็กซ (แยกแหมงจาย)

16.30-21.00 16.30-21.00 16.30-21.00

ความคิดเห็นจากผูรวมทดสอบ คุณอํานวย เจริญเอนกกุล ผมลองใสรองเทาแลวใหความเบาที่ดี มากครับและนุมเทามากพอใสไปตีก็ ยึดเกาะดีและกระชับเทาสวนปลายเทา จะสบายดีกวาที่เคยใสที่เดนสุดก็นาจะ เปนความเบานี่แหละครับสวนเหล็กรุน ใหมก็นุมมือดี

28_Rut.indd 1

คุณอธิวัฒน พิชญาเลิศรัตน ผมลองรองเทาครับ ใสแลวรูสึกเบาเทา มาก ตอนที่สวมลงไปและลองขยับไป มาก็รูสึกถึงความนุมที่ชัดเจนเลยครับ นอกจากนี้ยังไดลองไดรฟเวอรซึ่งตีงาย และอิมแพคของลูกแนนดีครับ

คุณธํารงรัตน ถนอมธรรม ผมลองใสรองเทารุนใหม รูสึกวากระชับดีครับ ทําให เราตีไดเต็มที่มากขึ้น เหมือนทําใหตีไดระยะเพิ่ม ขึ้นดวย สวนไดรฟเวอรที่ ผมลองรูสึกวาตีงายกวารุน เดิมๆ และใหความแนนอน มากกวา คุณมุกดา เฉลิมชวง ไดลองใสรองเทา Lunar control ซึ่งเปนของผูชาย ใสแลวรูสึกวารองเทาเบา มากๆ คะ ใสสบายและ ใหการยึดเกาะที่ดีเลย รวม ถึงการทรงตัวก็ทําไดดีใน จังหวะที่เราสวิงลงไป ก็ไม หลุดหรือเซไป

6/12/13 11:15 PM


AD BRC14 AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

11:16 AM


ไฮบริด กอลฟรุนใดที่เหมาะกับคุณ ตลอด ระยะเวลากวา 50 ป ที่เอคโคผลิตรองเทากอลฟที่ทรงประสิทธิภาพออกมา หลากหลายรุน พัฒนาการออกแบบและโครงสรางในสวนตางๆ ใหตอบสนองการใช งานของนักกอลฟไดมากที่สุด ลาสุดกับ ECCO GOLF HYBRID คอลเลคชั่นใหมลาสุดใน SPRING / SUMMER 2013 ที่ใชเทคโนโลยี และผลิตจากหนังชั้นดี คุณภาพสูง รองเทากอลฟของ ECCO ที่ไมไดเนนเพียงแคการผสมผสานของสีสัน งาน ดีไซนอันโดดเดนหรือมีชื่อเสียงเปนที่ล่ําลือเทานั้น แตหัวใจสําคัญคือการรังสรรคที่ผสาน เทคโนโลยีของความสบาย การเคลื่อนไหว และความคลองตัวเขาไวดวยกัน เพื่อใหได รองเทากอลฟที่สมบูรณแบบที่สุดสําหรับรองเทา GOLF รุนนี้นั้น มีความทนทานตอทุก สภาพอากาศ สวมใสสบาย ระบายเหงื่อไดดี ผลิตดวย TPU ที่ใหความทนทานใชงานได นานกวายางธรรมดาถึง 5 เทา พื้นรองเทาสามารถยึดเกาะไดอยางยอดเยี่ยม มั่นใจทุกกาวยาง ตอบรับทุก การเคลื่อนไหว ผลิตภัณฑ ECCO เปนที่ยอมรับและไววางใจจากทานนักกอลฟมืออาชีพ ทั่วโลก ดวยคุณภาพสินคา ประกอบกับการพัฒนาที่ตอเนื่องมายาวนาน เราจึงเขาใจ ความตองการของทานนักกอลฟ และคิดคนพัฒนาสินคาใหตรงกับทุกความตองการ ทั้ง ประสิทธิภาพ ความแข็งแรงทนทาน ดีไซนที่โดดเดน และความสบายเมื่อสวมใส ดวย 6 นิยามมาตรฐานแหงความสบายแบบ ECCO นั่นคือ >> ใสสบายไดทันทีเมื่อออกจากกลอง ไมตองรอใหรองเทายืดหรือสวมใส หลายๆ ครั้ง >> การดูแลในทุกขัน้ ตอนการผลิต ECCO เปนผูผ ลิตรองเทารายใหญทส่ี ามารถ ตรรฐาน ควบคุมมาตรฐานการผลิตเอง ไมไดมกี ารจางผลิต จึงทําใหยงั รักษาระดับคุณภาพมาตรฐาน ที่เหนือกวา โดยไมสามารถลอกเลียนได เพราะมโี รงงาน รงงาน >> ความนุมสบายเปนพิเศษ ระบายความรอนไดยอดเยี่ยม เพราะมี หนนงั ทีท่นี ํามาผลิ มาผผลติ ได ไดใ นทุ นทกุ หนังเอง จึงทําให ECCO สามารถดูแลคุณภาพมาตรฐานของหนั เม่อื ลองส ลองสว มใส มใสท ั้งสองข สอองขา ง จะ จะ ขั้นตอน ขณะที่เปนไปไดยากสําหรับผูผลิตรองเทารายอื่น เมื รูสึกไดถึงความแตกตางจากการสัมผัสคุณภาพของหนังชั้นดีดี งชาญฉลาด ทํทาํ ให ใหม ั่นใจ ใจ >> เทคโนโลยีการผลิตหนังสวนนอกของรองเทาอยา งชาญฉลาด งทท่ใี ช TPU TPU ทีท่อี อนนุ นนนมุ ไดถึงความสบายและประสิทธิภาพที่เหนือกวา รวมทั้งโครงสรางที งกระแทก และการ และกการร บริเวณที่โคงมน และใช TPU แบบแข็งในบริเวณขอบรอบเพื่อรับแรงกระแทก ยึดเกาะสูงสุด >> ระบบการผลิตแบบหัวฉีดตรงที่เปนที่ยอมรับทั่วโลก ทําใหไดร องเท องเทา ทีท่เี บา บา กวา สบายกวา ทนทานยิง่ กวา มีประสิทธิภาพในการรองรับแรงกระแทกไดอยางยอดเยี ยอดเยย่ี ม >> ดวยการคิดคนเทคโนโลยีการผลิตที่เปนเอกลักษณตอเนื่อง การพัพฒั นา นา อยางไมหยุดยั้งจึงอยูใน DNA ของ ECCO

ฉีกรูปแบบความจําเจของรองเทากอลฟทีค่ ณุ เคยสัมผัสมากับ GOLF STREET ที่ดีไซนมาเพื่อใหนักกอลฟสวมใสไดทั้งในและนอกสนามกอล กสนามกอลฟอยางมี สไตล ออกแบบสีใหเปนทูโทนแลดูทันสมัย ภายในให ายในใหความนุมนวลระบาย กลิ่นอับและความชื้นไดอยางยอดเยี่ยมดดวยเทคโนโลยี วยเทคโนโลยี รองเทารุนนี้ใหความยืดหยุนสูงสามารถรองรับการบิดรูปเทาไดมากถึ าก ง 800 รูปแบบเลยทีเดียว

รองเทาระดับไฮเพอรฟอรแมนซรุนแรกที่ถูกนํามาดีไซนใหพื้นเปน HYBRID และถูกใชลงแขงขันจริงโดย FRED COUPLES เปนการผสมผสานวัสดุที่ ยอดเยี่ยม ใหความนุมสบายดวยหนังจามรี YAK LEATHER พรอมกับ เทคโนโลยี NATURAL MOTION ยืดหยุนรับการเคลื่อนไหวของเทาไดอยาง ยอดเยี่ยม

ประสิทธิภาพอันถือเปนหัวใจของ ECCO GOLF HYBRID อยูที่สวนของพื้นรองเทาที่ ออกแบบปุม ยึดพืน้ วางเรียงตัวทัว่ ทัง้ พืน้ รองเทาถึง 100 จุด หลอขึน้ รูปดวย TPU ชนิดพิเศษ ทนทาน และยึดเกาะพื้นหญาไดอยางดี และยังทนทานมากพอที่จะสวมใสเดินบนพื้นผิว อื่นๆ ดวย

30 P30-31_Rut.indd 2

www.HotGolfClub.com 6/12/13 2:29 PM


แรงบันดาลใจที่ไดมากจากนักกอลฟระดับทัวร ผสมผสานระหวางความไฮเทคและ รูปลักษณที่รวมสมัย ผานขั้นตอนการผลิตที่ปราณีต รองเทาตัดเย็บดวยหนังแทเกรด พรีเมี่ยม ใหความยืดหยุน สัมผัสนุมสบาย ดวยเทคโนโลยี ผสาน CLIMATE CONTROL กันน้ําเขาและระบายความอับชื้นอยางรวดเร็ว

รองเทาสไตลคลาสสิคสําหรับสาวๆ โดดเดนสวยงาม ดวยรูปทรง รวมสมัย ดานในรองเทาบุวัสดุชนิดพิเศษใหความนุมนวลสวมใส สบาย ดานนอกตัดเย็บดวยหนังแท สลับเลนลายดูเรียบหรู บงบอก ความเปนตัวคุณไดอยางดี

สุภาพสตรีที่มองหารองเทากอลฟสุดชิคสวมใสในชีวิตประจําวันไดตลอด เวลาคงถูกใจกับ GOLF STREET LIFE ดีไซนมาเพื่อสาวๆ ผูหลงใหลในแฟชั่น แมแตการซอมหรือออกรอบก็ตาม รองเทารุน นีม้ ไิ ดโดดเดนในเรือ่ งดีไซนเทานัน้ ยังเปยมไปดวยเทคโนโลยีของเอคโคอาทิ ECCO FABRIC สวมใสสบายระบายอากาศไดยอดเยี่ยม ไรกลิ่นอับชื้น เพิ่มประสิทธิภาพใน การยึดเกาะดวย ECCO DYNAMIC TRACTION SYSTEM (E-DTS) ใหคุณใช ชีวิตไดอยางเต็มที่

Available at : Alstl Leading Department Stores, ECCO Shop 1nd Fl., Central Plaza Pinklao 2rd Fl., Central City Bangna 3st Fl., CentralWorld 1 Fl., Megabanga For more Information call : 02-255 5860-1 2nd issue June 2013 P30-31_Rut.indd 3

31 6/12/13 2:29 PM


ad KB Enjoy 2013RUT.indd 1

6/12/13 12:39 PM


MINIMAL CONSTRUCTION = MAXIMUM FEEL INTRODUCING M:PROJECT The Mark of a Player

©2013 ACUSHNET COMPANY.

Cleated

Spikeless

ฟุตจอยขอแนะนํา รองเทากอลฟใหมลาสุด M:PROJECT ที่ใหความรูสึกที่ยอดเยี่ยมในการออกรอบ คุณจะสัมผัสถึงนวัตกรรมใหม ที่เสริมเขามา ทําใหเปนรองเทาที่เบาสบายกวาในทุกยางกาว ฟุตจอยแบรนดที่ผูเลนในทัวรมั่นใจที่จะเลือกสวมใสในทุกเกมสการเลน www. footjoy.co.th

[CS6]AD SEA_FJ_aoi.indd 1

6/12/13 1:15 PM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

ยี่หอ

HOT DRIVER

ขนาด(ซีซี.)

TaylorMade R1 TP R1 RBZ stage2 TP RBZ stage2 Gloire by TaylorMade Gloire AS Callaway Razr Fit extreme X Hot Nike Golf VRS Covert Tour VRS Covert Titleist 913D2 913D3 Cobra AMP cell AMP cell Pro Ferrari Srixon ZTX Gie Cleveland CG Black XXIO XXIO7 Prime 2011 Forged Ping Anser 2012 Serene i20 G25 K15 Yamaha Inpres X V202 Inpres X D202 Inpres X Z202 Kasco D-MAX Pyra D-MAX AR Tsuruya Axel GX Gold Axel GX MM Onesider EO Golden Prix XI Superman EG-003HR PRGR EGG Bird ID455 ID435 ID460 X S Yard Exelight GT Series Maruman Conductor Pro LX460 Fourteen JC909 GV Tour Hiskei LG350 Hiskei LG350 V7 Akira ADR Tour ADR Premium M109/M110 H109

กาน

ราคา

460 460 460 460

Aldila Rip Mitsubishi Matrix Rocketfuel

23,900 21,900/19,500 19,500 16,500/14,900

460

GL450

29,000

440 460

Graphite design Mitsubishi rayon

16,800 12,400

Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02-661-2990-92

430 460

Kuro Kage Kuro Kage/Bassara

18,900 14,900/16,900

บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-676-6100

460 445

Standard shaft/ Tour AD BB Standard shaft/ Tour AD BB

21,000/30,625 21,000/30,625

บริษัท แอคูชเน็ท กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-751-4082-5

460 460 460

Fujikura Rombak Graphite Fujikura MotoSpeeder

19,875 28,625 79,900

บริษัท ที เอ เอฟ เอฟ จํากัด โทร.02-645-1414-5

460 460

Miyazaki Miyazaki

23,625 18,625

460

Miyazaki

18,625

460 460 460

MP700 SP600 MX3000

28,625 37,375 28,625

460 460 460 460 460

TFC800D/Aldila Phenom/INZ ULT210D Project X Black TFC189D TFC615D

22,500 16,500 21,000 19,500

445 450 460

Graphite Design Tour AD Inpres X MBX Inpres X TMX

35,500 31,000 31,000

460 460

graphite graphite

35,000 24,500

Kasco Golf Thailand โทร.02-203-0278

455 450 460 460

Fujikura Motore Fujikura Mitsubishi Rayon Mitsubishi Rayon

42,000 33,000 18,900 23,900

บริษัท กอลฟเทรนด เอเชีย จํากัด โทร.02-231-2185

460

Graphite

55,000

460 455 435 460

Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi

33,000 31,000 31,000 39,900

460 460

Original Graphite EOL Quadruple

34,000 32,000

445 460

ST-5 Original Graphite

19,500 17,500

460

Custom Shaft

36,500

460 460 460

AT40/50/60 Fineone 46T/46D

22,000 24,000 22,000

Lovegreengolf โทร.02-246-6088

460 450 460 460

Graphite Design Fujikura Graphite Graphite

29,900 43,900 18,900 20,900

บริษัท พีวายพี จํากัด โทร.02-573-2827

หมายเหตุ : สเปคและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย

34 P 32 AOI.indd 1

ตัวแทนจําหนาย

Recommened

บริษัท เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660-3900

Ping G25 ไดรฟเวอรรุนใหมที่มาพรอม Trajectory Tuning Technology ปรับแตงได +-1/2 องศา ขนาดหัวไม 460cc ผลิตจากวัสดุ Ti 8-1-1 ที่มี ขนาดหัวที่ ใหญที่สุด

บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-632-6630

บริษัท อีซี่ กอลฟ จํากัด โทร.02-158-2744-6

PRGR ID NABLA หัวไมรุนใหมจาก PRGR ID NABLA ที่ตอบสนองความ ตองการของนักกอลฟ ดวย เทคโนโลยีพรอมรูปลักษณ ที่ ออกแบบใหหนาไม Forged Titanium ชวยสรางแรงดีดลูก กอลฟออกจากหนาไมเร็วขึ้น ถึง 1.5 เทา

PRGR Thailand โทร.02-231-2167

Transview Golf โทร.02-231-2113-4

NEW XXIO FORGED4 หัวไมที่ออกแบบมาใหเหมาะ สําหรับนักกอลฟฝมือดีที่ ตองการตีใหไดระยะไกลขึ้น ใชเทคโนโลยี DUAL SPEED TECHNOLOGY ชวยเพิ่ม ความเร็วหัวไมและความเร็วลูก กอลฟ

www.HotGolfClub.com 6/12/13 11:07 PM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

Callaway Legacy Black Driver ราคาพิเศษ 9,900 บาท Callaway HEX Black Tour ราคาพิเศษ 1,600 บาท Callaway HEX Chrome ราคาพิเศษ 1,250 บาท หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Callaway อยางเปนทางการ Cleveland 588 MT,TT iron ซื้อชุดเหล็กราคาพิเศษแถม ถุงกอลฟ ฟรี! Srixon Z Star ราคาพิเศษซื้อ 2 กลอง แถม 1 กลอง หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Srixon, XXIO, Cleveland Cobra Amp Driver ราคาพิเศษ 11,000 บาท Cobra Amp Driver (Orange) ราคาพิเศษ 16,900 บาท หาซื้อไดที่ช็อป Cobra Golf Maruman VERITY RED V II Driver ราคาพิเศษ 3,900 บาท Fourteen MT28 V5 ราคาพิเศษ 3,500 บาท หาซื้อไดที่ราน Transview Golf

Cobra AMP Cell Junior Driver

Ping ลดราคาพิเศษทั้งราน 30% หาซื้อไดตามช็อป Ping ทุกสาขา

ฉลองเปดรานใหมกับโปรโมชั่นแรงส!!

ที่ช็อปแคสโก ธัญญะ ช็อปปงพารค ศรีนครินทร-พัฒนาการ

THANYA SHOPPING PARK

KASCO SHOP

>> ซื้อชุดเหล็ก PYRA LADY พิเศษ 48,000 บาท เหลือ 19,900 บาท Free ถุงกอลฟ 1 ใบ

คอบราเพิ่งออกไดรฟเวอรรุนนี้ออกมาสําหรับนักกอลฟ ผูใหญ แตสําหรับตัวนี้จะเปนรุนที่ออกแบบมาเพื่อนัก กอลฟหนูๆ โดยเฉพาะ AMP Cell จะใชเทคโนโลยี และการตั้งคาหรือปรับหัวไมไดเหมือนกับของผูใหญ ทั้ง MyFly, SmartPad, CELL weighting และจะมาเปน สีสมซึ่งเปนสีที่ ริกกี้ ฟาวเลอร ชอบใชแขงขัน แตสิ่ง ที่แตกตางก็คือเรื่องของลอฟทและกานที่ความยาวสั้น ลงเพื่อใหเขากับรูปรางของนองๆ ครับ แตเขาก็มีกาน ที่ยาวและหนักขึ้นสําหรับนักกอลฟที่แข็งแรงหรือตีได ดีแลว นองๆ ที่อยากไดไมเทคโนโลยีเดียวกับผูใหญก็ รอดูครับวาจะเขามาบานเราเมื่อไหร

Cleveland T-FRAME BELLY PUTTER อีกไมนานเจาพัตเตอรจิ้มพุงอาจจะไมไดเห็นในการ แขงขันครับแตสําหรับการเลนทั่วๆ ไป เราสามารถ ใชได คลีฟแลนดจึงมีตัวนี้เขามากับรุน T-Frame Belly ที่มีความยาวใหเลือกตั้ง 4 แบบ รุนนี้เขาออกแบบมา ใหเพิ่มความมั่นคงในการพัตตและใหความแนนอนมาก ขึ้น หนาพัตเตอรมิลลใหความรูสึกในการพัตตที่นุมนวล หนักแนน ทรงมัลเล็ทที่คลายรูปตัวทีตรงดานบนทําให เล็งไดงาย มีการกระจายน้ําหนักจนไดพัตเตอรที่มีคา MOI สูง ใหการชดเชยที่ยอดเยี่ยมครับ เขามาเมื่อไหร ก็ลองทดลองพัตตกันไดครับ

>> ซื้อสินคา KASCO ครบ 1,000 บาท รับเสื้อ KASCO ฟรีทันที 1 ตัว ราคา 1,200 บาท >> ซื้อลูกกอลฟ KASCO ทุกรุน 2 Doz ฟรี 1 Doz

2nd issue June 2013 P 35_Rut.indd 1

35 6/12/13 2:14 PM


KB tournament _Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

9:45 AM


P 37 AD V 300 AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

8:35 AM


เรื่อง : กองบรรณาธิการ / ภาพ : CALLAWAY GOLF

o

1 OFF LINE IS THE DIFFERENCE

BETWEEN IN AND OUT เสี้ยวหนึ่งของความคลาดเคลื่อน DID YOU KNOW? วัตถุที่มีสีที่แตกตางกันระหวางขาว และดําขนาดใหญ สวนใหญ ใช ในการชวย เรื่องการพัฒนาการมองเห็นของเด็กเทคโนโลยี ลาสุดของการมองเห็นในตอนกลางคืนได ใช จอสีขาวและดําเพื่อแสดงถึงสีที่แตกตางกัน เพื่อชวยในเรื่องของการจดจํารายละเอียด การจองดูวัตถุที่มีสีที่แตกตางกันระหวาง ขาวและดําจะชวยพัฒนา สมาธิของคุณได

#1White

#1 Black

อาจเปนความผิดพลาดครั้งใหญ Odyssey มีการพัฒนาอยางตอเนือ่ งเพือ่ ใหเกมส ของคุณงายขึ้น วิวัฒนาการลาสุดก็คือ การออกแบบแนว

สีและการพัฒนาตัว insert White Hot แบบใหมลาสุด

ลายเสนดวยสีที่แตกตางกันระหวางขาว และดํา สีที่แตก ตางกันนัน้ จะชวยใหสายตาของคุณโฟกัสไปทีล่ ายเสนของ พัตเตอร ซึ่งจะชวยใหคุณมีสมาธิในการพัตตมากยิ่งขึ้น การออกแบบสีที่แตกตางกันระหวางนี้จะชวย คุณตั้งแตแอดเดรสลูก การพัตต ตลอดจนการอิมแพคลูก ไดอยางเหมาะสม ดวยการผสมผสานสีที่แตกตางทั้งสอง

High Contrast Alignment • การออกแบบที่แตกตางกันระหวางขาวและดํานี้จะชวย คุณตั้งแตแอดเดรสลูก การพัตต ตลอดจนการอิมแพคลูก ไดอยางเหมาะสม • สีที่แตกตางกันระหวางขาวและดํา จะชวยใหสายตา ของคุณโฟกัสไปที่ลายเสนของพัตเตอร ซึ่งจะชวยใหคุณ มีสามาธิในการพัตตมากยิ่งขึ้น • จะมีทั้งรุนสีดําและสีขาว

#7 White

#7 Black

New and Improved White Hot Insert • มีการ insert White Hot แบบใหมเพื่อเสียงที่ไพเราะให ความรูสึกที่ดี และศักยภาพที่ยอดเยี่ยม Tour Proven and Inspired Head Shapes • ออกแบบรูปทรงทีน่ กั กอลฟระดับโลกใชอยาง #1, #2, #7 และ 2-Ball

#9 White #

9 Black

#2 Black

2 Ball

Instagram#Callawaythailand , Twitter@CallawaygolfTHA

38 P 38-39_Rut.indd 2

www.HotGolfClub.com 6/12/13 1:53 PM


CALLAWAY DEMO DAYS 18 มิ.ย. วินดมิลด อารีนา (บางนา) 19 มิ.ย. สุวงษชัย 20 มิ.ย. กัซซัน (พระราม 2) 26 มิ.ย. ธนบุรี (พระราม 2) หมายเหตุ ทุกสนามเวลา 17.00 – 21.00 น.

1stt issue June 2013 P 38-39_Rut.indd 3

19 6/12/13 1:38 PM


เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง

จากเด็กติดเกม มีวันนี้ ได้ก็เพราะกีฬากอล์ฟ ่

กีมันฬแทรกซึากอลมเขฟาเปไปในแทบทุ นที่ทราบกันดีวา กําลังไดรับความนิยม กวงการ วงการบันเทิงเองก็ เชนกันครับ ทานผูอานหลายคนก็คงเคยไดยินวา ดารา นักแสดงหลายคนที่เลนกอลฟ หลายคนเปนเอามาก เมื่อ กอนไมเคยเลนพอเลนแลวติดอกติดใจวางไมไดเปนตอง หาเวลาไปเลนกอลฟ และเพื่อใหเกาะติดกับกระแสละครดัง “สุภาพ บุรุษจุฑาเทพ” ที่ออกอากาศทางชอง 3 ฮ็อท กอลฟ ได มีโอกาสไปสัมภาษณแบบเจาะใจและพูดคุยกับนักแสดง หนุมดาวรุง เตย พงศกร เมตตาริกานนท ผูรับ บักจอย เพื่อนสนิทของนางเอก ในตอนคุณชายรัชชานนท ซึ่ง ถือวาเปนตัวละครที่โดดเดนมากในเรื่องนี้ ทั้งความใสซื่อ และจงรักภักดีตอแผนดินเกิดของบักจอย รวมทั้งการเวา ภาษาอีสานที่พูดไดอยางนารักและคลองแคลว แมจะเปน ผลงานเรื่องแรกในวงการบันเทิงของเตยก็ตาม และในเร็วๆ นีเ้ ขากําลังมีผลงานกับละครฟอรม ยักษของทางชอง3 “พันทายนรสิงห” ที่เตยรับบทพระเอก เต็มตัว ในบทของเสือ ภายใตการกํากับของหมอมเจา ชาตรี เฉลิมยุคล ผูก าํ กับชือ่ ดัง ซึง่ นาจะอออนแอรใหชม ประมาณปลายป 56 นี้ นอกเหนือจากความสามารถในการแสดง อีก หนึ่งไลฟสไตลที่ เตย พงศกร ที่ชื่นชอบมาตั้งแตวัยเด็ก ก็ คือกีฬากอลฟ Golf Room ฉบับนี้จะพาไปทําความ รูจักกับหนุมหลอคนนี้ จากจุดเริ่มตนของการการเปนเด็ก ติดเกม อะไรที่ทําใหหันเหตัวเองจนเกือบจะกลายเปน นักกอลฟอาชีพ พรอมทัง้ สัมผัสมุมมองเกีย่ วกับวงการกอลฟ และอุปกรณกอลฟรวมทั้งทัศนคติเกี่ยวกับกีฬากอลฟใน ฐานะนักแสดงและบุคคลที่ เตย พงศกร อยากจะออก รอบดวยที่สุดจะเปนใคร HG

เลาประวัติเตยใหฟงคราวๆ หนอย ผมเกิด 25 กุมภาพันธ 2535 เปนคนจังหวัด อํานาจเจริญครับ ตอนนี้ก็อายุ 21 ป เรียนที่อํานาจเริญจน จบ ม.ปลาย กอนจะตัดสินใจเขามาเรียนที่กรุงเทพ ที่คณะ นิเทศศาสตร ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอนนี้ก็อยูชั้นปที่ 3 แลวครับสวนที่บานคุณพอคุณแมทํา กิจการรับซื้อ-ขายขาวครับ มีพี่นอง 3 คน ผมเปนพี่คน โต มีนองชายกลางและนองสาวคนเล็ก HG เปนคนอีสานนี่เอง มินาในละครถึงพูดได อยางคลองแคลว แลวเสนทางที่ทําใหเขาสูวงการ บันเทิงเตยละ ขอบคุณครับ ตองบอกวาเปนเพราะคุณแม เลยครับ เพราะเมือ่ กอนผมเปนเด็กวัยรุน ตัวผอมๆ ผิวเขมๆ แตพอชวงที่เขามาเรียนกรุงเทพตอนอยูป 1 นั้น คุณแม ใหไปสมัครโครงการ ดิไอดอล โปรเจค 2 ของ ชอง 3 ก็เลยไปสมัคร ก็เอาที่เรียนมา เอาบทละครไปออดิชั่นให

40 P 36-38 AOI.indd 36

www.HotGolfClub.com 6/12/13 8:54 AM


เรื่อง : อรุณ แสดรัมย / ภาพ : นรุตม สมงาม ขอบคุณศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (สนาม ท.บ.) เอื้อเฟอสถานที่ถายทํา

แรกๆ ก็ขี้เกียจ รอนรูสึกเหมือนถูกบังคับครับ พอเลนๆ ไปก็รูสึกสนุกดี พอเริ่มตีโดนแลวมัน รูสึกดี เหมือนไดแขงกับกับตัวเอง อีกทั้งยังมี เพื่อนเลนอีกดวย เด็กๆ ก็ชอบแขงกันอยูแลว วาใครตีไกลกวากัน ก็เลยสนุก สวนใหญก็เลน ก็ซอมที่สนามไดรฟแถวบานครับ ประมาณ 2-3 เดือนได โปรก็จับออกรอบเลยครับ จําได เลยครับตีครั้งแรกที่สนามทบ. ที่อํานาจเจริญ มี 9 หลุม ตีสกอรไป 58

กรรมการดู ปรากฏวาชนะการประกวดไดที่ 1 ท็อป ออฟ ดิไอดอล และไดเซ็นสัญญากับทางชอง 3 ครับ ฝกฝนมา ประมาณ 2 ป เรียนการแสดงของชอง ไปฟตหุนรางกาย ของตัวเอง และมีผลงานการแสดงเรื่องสุภาพบุรุษจุฑา เทพ ตอนคุณชายรัชชานนท กับบทบักจอย ที่กําลังออน แอรอยูตอนนี้ครับ HG ที่ ม าที่ ไ ปที่ ทํ า ให เ ต ย มาเล น กอล ฟ หละ เกิดขึ้นไดอยางไร ออครับ ตองเลายอนไปเมื่อตอนสมัยผมอยู ป.4 เลยครับ อายุซัก 10 ขวบ ตอนนั้นผมติดเกมมาก ครับ เกมออนไลน Ragnarok เรียกไดวาเลนเกมทุกวัน มีโอกาสเลิกเรียน หรือวันหยุดก็เลนเกมตลอด คุณพอ กับคุณแมก็เลยหาทางออกจากเกมโดยใหมาเลนกีฬา แลวคุณพอก็เลือกใหเลนกอลฟ อาจจะเปนเพราะสังคม ดวยครับ คุณพอก็เลน และมีคนรูจักที่กําลังจะเอาลูกไป เลนดวยเหมือนกัน เลยสงไปเลนดวยกัน โปรคนแรกชื่อ โปรจอย ฮาฮา ชื่อเหมือนตัวละครที่ผมเลนเลย HG

ความรูสึกแรกกับกีฬากอลฟ แรกๆ ก็ขี้เกียจ รอนรูสึกเหมือนถูกบังคับครับ พอเลนๆ ไปก็รสู กึ สนุกดี พอเริม่ ตีโดนแลวมันรูส กึ ดี เหมือน ไดแขงกับตัวเอง อีกทั้งยังมีเพื่อนเลนอีกดวย เด็กๆ ก็ ชอบแขงกันอยูแลววาใครตีไกลกวากัน ก็เลยสนุก สวน ใหญก็เลนก็ซอมที่สนามไดรฟแถวบานครับ ประมาณ 2-3 เดือนได โปรก็จับออกรอบเลยครับ จําไดเลยครับตี ครัง้ แรกทีส่ นามทบ. ทีอ่ าํ นาจเจริญ มี 9 หลุม ตีสกอรไป 58 HG

ไดขาววาเอาจริงเอาจังพอสมควรเลย จะว า แบบนั้ น ก็ ไ ด ค รั บ เพราะหลั ง จากนั้ น ก็ ตระเวนแขงไปเรื่อยๆ อยากเลนแบบจริงจังครับ อยาก 2nd issue June 2013 P 36-38 AOI.indd 37

41 6/12/13 10:12 AM


เปนโปรเลยครับ ซอมบอยและหนักมาก คือเลนมาเรื่อยๆ ตั้งแต ป.4 มีที่ไดถวยก็จะเปนรายการที่แขงจังหวัดตางๆ ทั้งรอยเอ็ด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ได ตั้งแตไฟลทดีเลยครับ และไลมาเรื่อยๆ และกีฬาเขต ก็เคยไดรับคัดเลือกอยูครั้งหนึ่งใน “ฉลามชลเกมส” ที่ จ.ชลบุรี ไดเขามาเปนตัวแทนของอีสานใต สวนสกอรที่ ทําๆไดดีที่สุดก็คือ 1 อันเดอร ครับ ตอนอายุ 18 ป ชวง นั้นอยูตอน ป 1 พอดี HG ครับ

กํ า ลั ง มีแววไปได ส วยทํ าไมถึง หยุดหละ

HG อาชีพนักแสดงกับ นักกอลฟ มีอะไรที่ เหมือนกันหรือนํามาใช ในชีวิตประวันไดบาง เหมือนครับ เหมือนตรงที่วา เราตีกอลฟเราตี ไปแลวตีพลาด เราก็ลืมสิ่งที่มันพลาดไป แลวไปเริ่มใหม กับช็อตตอไป เหมือนการแสดงมีพลาดเราก็ตองไปแกไข ในเทคตอไปตองเริ่มใหม และเรื่องของสมาธิครับ สําคัญ มากเลยกับกีฬากอลฟ เพราะตองแขงขันกับตังเอง การ แสดงก็เหมือนกันตองแขงขันกับตัวเอง ตองมีสมาธิ ก็ ถือวาสามารถเอามาปรับใชไดครับ HG ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ก อล ฟ ณ ปจจุบัน ผมคิดวาเมื่อกอนอุปกรณอยางเชนเหล็ก มัน จะมีแคใบเบลดหรือการวิตี้ อะไรแบบนี้ สมัยกอนมันตอง ตีตรงกลางเทานัน้ ถึงจะเปนจุดสวีทสปอตแตสมัยนีอ้ ปุ กรณ มันชวยมาก เปนแบบใหมซึ่งตีตรงไหนก็ได ชวยใหตี งายขึ้น ที่เห็นชัดเจนมากที่สุดทําใหคนฝกงายขึ้น นาจะ ทําใหคนหันมาเลนกอลฟมากขึ้นดวยครับ

จริงๆ ก็ไมไดหยุดหรอกครับ แคพักเมื่อตอน ชวง ม.5 เทานั้นเอง เพราะตองเตรียมตัวเอ็นทรานซซึ่ง ตอนนั้นอยากเรียนทันตแพทยมาก รองมาเปนเภสัช แลว พอไมไดทั้งสองอันเลยเรียนนิเทศศาสตร ตอนแรกคิด วาสบายมีเวลาไปซอมกอลฟ แลวพอมาเรียนจริงๆ ไม สบายอยางที่คิด ไมมีเวลาซอมเลย แลวผมเรียนสาขาที่ เลือกคือศิลปะการแสดงทําใหผมชอบเริ่มอยากเปนนัก แสดง ยิ่งไดเขามาทํางานวงการบันเทิงเวลาเลนยิ่งหาย ไปหมดเลย แฮนดิแคปตอนนี้ก็อยูประมาณ 10 ครับ HG

มุมมองของเตย เกีย่ วกับวงการกอลฟไทย

เราตีกอลฟเราตีไปแลว ตีพลาด เราก็ลืมสิ่ง ที่มันพลาดไป แลวไป เริ่มใหมกับช็อตตอ ไป เหมือนการแสดงมี พลาดเราก็ตองไปแกไข ในเทคตอไปตองเริ่มใหม

อยากออกรอบ กับไทเกอร วูดส และพี่เวียร ศุกลวัฒน

นักกอลฟในดวงใจของผม ผมชอบ ไทเกอร วูดส ครับ แนนอน เพราะวา เขาเปนมือหนึ่งของ โลก แลวเขาเคยสูญเสียอะไรหลายๆอยาง ที่ผานมาทั้งพอ แฟน รวมทั้งการตกอันดับลงมาไม ไดอยูมือ 1 แลวตอนนี้เขาตีขึ้นมาเปนมือ 1 แลว ซึ่งเขาเกงมาก ผมชอบตรงนี้ ชอบความขยัน ชอบความคิดของเขา ซักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากออกรอบกับเขา สวนคนในวงการบันเทิง ก็มี ชวนๆ กันไปเลนครับ อยางเชนพี่เวียร เพราะวาเขาชวนผมหลายครั้งแลว เวลาก็ ไมตรงกันซัก ที อีกคนก็ เจมส มาร (คุณชาย รณพีร) ดวยครับ ก็ชวนๆ กันอยูเรื่อยๆ

42 40-41.indd 38

อยากฝากกีฬานี้ไวเพราะเปนกีฬาที่แขงกับ ตัวเอง ถาชอบความทาทาย ชอบความเปนธรรมชาติ ความแปลกใหม เพราะเสนหของกีฬานี้คือ ความเปน ธรรมชาติ เพราะแตละหลุมจะไมเหมือนกันเลย ถึงแมจะ กลับมาตีหลุมนี้ใหมก็จะไมมีทางเหมือนกัน เพราะอยูใน มุมที่แตกตางกัน ตองมีการแกปญหาทุกช็อต ถาคุณชอบ ความทาทายตองมาตีกอลฟครับ HG

ฝากผลงานของเตยซะหนอยครับ คุ ณ ชายรั ช ชานนท เ พิ่ ง จะจบลงไปครั บ ส ว น เรื่องตอไปเปนภาพยนตรโทรทัศนของทานมุย หมอมเจา ชาตรี เฉลิมยุคล เรื่องพันทายนรสิงห ปลายปนี้ทางชอง 3 รับบทเปนพระเอกครับ คูกับมัดหมี่ พิมพดาว นางเอก ใหมเหมือนกันรวมทั้งนักแสดงฝมือดีมากมาย

www.HotGolfClub.com 6/12/13 10:49 PM


เรื่อง:โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

ภาพ: กองบรรณาธิการ

SEA & SUN

@SEAPINE GOLF COURSE

นอกจากเราจะไดบรรยากาศที่เรียกวา “ตีออกทะเล”แบบจริงๆ กันแลว เรายังได ชื่นชมความสวยงามของวิวและธรรมชาติของ สวนสนแหงนี้อยางเต็มที่ทีเดียว

ผูรวมทดสอบ พันเอกไชยพงศ เสนะวีณิน ผูชวยผูอํานวยการและผูจัดการสนาม วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากอง บก.Hot Golf อรุน แสดรัมย รองหัวหนากอง บก.Hot Golf โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร คอลัมนิสตและพิธีการรายการ HG on TV

เอทานอาจจะงงๆ ยชื่อสนามกอลวาฟคือSeapine Golf Course หลายๆ สนามอะไร แตหากบอกวานี่คือ สนามสวนสน ประดิพัทธหรือศูนยพัฒนากีฬากองทับบก แหงที่ 2 เชื่อวานาจะรูจักกันเปนอยางดีและถึงปจจุบันนัก กอลฟอยางเราๆ ทุกคนคงคิดวาหากไดมีโอกาสมาออก รอบที่หัวหิน สนามกอลฟสวนสนจะเปนหนึ่งในโปรแกรม ที่พลาดไมไดกันเลยทีเดียวครับ บนพื้นที่ติดทะเลกวา 1,000 ไร ไดถูกนํามา สรางเปนสนามกอลฟสําหรับเพื่อการพักผอนและออก กําลังกายของทหารและแขกทั่วไปซึ่งมีความสวยงาม และทาทายมากๆ ครับ สนามถูกออกแบบใหมีแฟรเวย ที่เปดกวางและเปนสไตลภูเขาซึ่งตัวสนามเองจะถูกแบง ออกเปนสองสวนคือมีทางรถไฟสายใต เปนตัวแบงเขต ระหวางสนามริมทะเลและสนามเชิงเขาครับ ใหเลนกัน ในแบบครบรสชาติและเมื่อไมนานมานี้ก็ถูกใชเปนสนาม แขงขันกอลฟของสมาคมกอลฟสตรีไปแลวหลังจากที่เปด บริการมาไดไมนาน ซึ่งนอกจากเราจะไดบรรยากาศที่ เรียกวา “ตีออกทะเล”แบบจริงๆ กันแลว เรายังไดชื่นชม ความสวยงามของวิวและธรรมชาติของสวนสนแหงนี้ ตัวเมืองหัวหินเลยแยกเขาตะเกียบไปเพียงไมกี่กิโลเมตรก็จะพบทางเขา “ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก” อยูทางซายมือ อยางเต็มทีท่ เี ดียวครับ การเดินทางก็ไมยากครับ ขับผาน สังเกตงายๆ มีปม ปตท. อยูดานหนาตรงทางเขานั่นเองครับ 2nd issue June 2013 P 40-45_Rut.indd 43

43 6/12/13 10:42 PM


เรื่อง:โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

ภาพ: กองบรรณาธิการ

Signature Hole: 16, 17 & 18 หลายคนอาจจะสงสัยวาผมมั่วหรือเปลา Signature อะไร มันจะหลายหลุมขนาดนั้น วันนี้เราไดรับเกียรติจากพี่เนาว หรือ พันเอกไชยพงศ เสนะวีณิน ตําแหนง ผูชวยผูอํานวย การ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบกและผูจัดการสนามกอลฟ สวนสนประดิพัทธ มารวมออกรอบและใหขอมูลกับเราวา เนื่องจากหลุม 16, 17 และ 18 เปนหลุมที่ติดกับทะเลซึ่ง มีเลยเอาทและทิวทัศนที่สวยงามอีกทั้งยังเปนหลุม พาร 5, พาร 3 และ พาร 4 ตามลําดับอีกดวย เลยทําใหเปนการ ยากในการจะตัดสินใหหลุมใดหลุมหนึ่งเปน Signature ประจําสนามเพราะสวยและมีเสนหตางกันไปนั่นเอง

Hole 16 Par 5 HC.10 Dist 580/553/529/503/497 Yards หลุมนี้เปนพาร 5 ที่คอนขางตรงและไกลตีออก ไปหาทะเลและจะไปหักขวาในช็อตทีจ่ ะขึน้ กรีนระยะประมาณ 100 หลา ดานซายจะเปนแนวกําแพงโอบีเขตของสนาม ยาวไปจนสุดทะเล สวนดานขวาจะมีน้ํามาดักอยูที่ระยะ ประมาณ 200 กวาๆยาวไปจนถึงหนากรีน แฟรเวยคอน ขางกวางสามารถทีออฟไดอยางเต็มที่ถาไมสไลซหรือฮุค จนเกินไป ถาช็อตแรกใครทีออฟดีวางตัวมาดานขวานิด นึงอาจจะมีโอกาศสูสองออนไดไมยากแตอยาลืมอุปสรรค หลักของหลุมนี้คือลมถาใครเรียนมาแลวยังพอจําไดเรื่อง

42 44 P 39-42_Rut.indd 40

ลมบก ลมทะเล นี่แหละครับใชเลย ในเวลากลางคืนลมจะพัดจากบกออกสูทะเล สวนในเวลากลางวันก็กลับกันลมจะพัดจากทะเลเขามา สูบก ใครที่อยากตีสองออนงายๆใหมาตีชวงเชานะครับ ลมจะนิ่งหนอย แตถามาตีบายก็บวกเขาไปไดเลย 20-25 หลา เพราะทวนลมเต็มๆ ดานหนากรีนมีบอทรายดักอยู และกรีนก็มีสโลปเยอะแตกวาง ยังไงตีใหออนไวกอนเขา ดานลางพัตตงายกวาเยอะครับ

Hole 17 Par 3 HC.18 Dist 186/163/146/116/109 Yards เปนหลุมพารสามที่วิวสวยมากแทนทีออฟอยู ติดทะเลเรียกวากาวลงจากทีออฟก็เปนชายหาดเลย นัก กอลฟหลายคนนิยมมาถายรูปบริเวณนีแ้ ววๆ วาทางสนาม จะจัดที่ไวใหนักกอลฟไดมาถายรูปกันดวยเร็วๆนี้นะครับ หลุมนี้ไมยากสําหรับนักกอลฟมีประสบการณแตกับนัก กอลฟมือใหมอาจจะบีบหัวใจนิดนึงเพราะตองตีขามนําไป ออนและมีทรายดักอยูดานหนากรีน แตดวยกรีนที่มีขนาด ใหญและเปนการตีตามลมทําใหทําวันออนเซฟพารไดไม ยากครับ แตเบอรดี้ตองใชความสามารถในการอานไลน เผื่อนําหนักนิดนึงเพราะกรีนมีสโลปเยอะ

ชื่อ ยุพยงค ชูกําลัง เบอร 119

มาทํางานที่สนามแหงนี้ตั้งแตเปดบริการ เลยคะ มีเพื่อนชักชวนมาทําก็เลยลอง มาซึ่งพอทําแลวรูสึกวาดี ในหลายอยาง คะทั้งรายไดและเวลาที่มี ใหกับครอบครัว เยอะขึ้น สามารถหาเวลาวางในการทํา อยางอื่นไปพรอมๆ กันไดดวย ชอบ มากคะอาชีพแคดดี้

www.HotGolfClub.com 6/12/13 9:19 AM


Hole 18 Par 4 HC.6 420/369/333/330/311yards หลุมนี้ถาดูตามระยะแลวเปนพาร 4 ที่ไมไกล ไมนาจะยากแมในแทนทีหลังสุด Tournament tee แตหา รูไมวามันมีอะไรที่ซอนอยูมากกวานั้น จากแทนทีหลังสุด ตองตีขามน้ําที่ระยะ 270-280 หลาบวกกับลมที่ทวนขวาง เขามาจากซายไปขวาดันเขาหาเขตโอบีตลอดแฟรเวยดาน ขวามือ ทําใหเราตองเผื่อไปดานซายแตนั่นก็ทําใหระยะ ขามน้ําเพิ่มขึ้นไปอีกไอครั้นจะเบียดขวาเดี๋ยวลมดันออก โอบีไปก็ไมคมุ กันอีก สรุปไมรอดครับตกน้าํ ไปซะขาดไปอีก หลาเดียวก็จะขามแลว ที่จุดดร็อปหนาน้ําก็จะเหลือระยะ ประมาณ 190-200 หลา มีทรายดักอยูดานหนา กรีนกวาง และลึกออกไปทางดานหลังมีหลายลอนทีเดียว ถาธงปก

หลังแตตกหนาก็เรียกวาพัตตกันเหนื่อยละครับ หลุมนี้ถา ใหดีช็อตแรกตีขามน้ําใหไดกอนช็อตสองก็ไมยากละครับ เพราะเหลืออีกแคไมถึง 150 หลาแตถาตกน้ําก็งานงอกละ ครับ สวนผมหลุมนี้เผอิญวาเก็บพารไดรอดตัวไปในหลุม เทอรโบ คราวหนาขอไปโมอุปกรณมาใหมกอ นจะมาแกแคน หลุมนี้ใหไดเลยคอยดู หากทานนักกอลฟทานใดไดมีโอกาสมาเที่ยว หรือมาออกรอบทีห่ วั หินอยาลืมสนามกอลฟสวนสนนะครับ แลวทานจะแปลกใจวาสนามที่ดูแลและบริหารงานเองโดย ทหารจะสวยงามและสมบูรณไดถงึ ขนาดนี้ แตตอ งจองลวง หนานะครับสนามนี้ตางชาติมาตีเยอะมากพลาดไปจะ เสียดายเดี๋ยวจะหาวาผมไมเตือน

Course condition and Lay out สวนสนประดิพัทธน้ไี ดถูกออกแบบกอสรางดูแล และบริหารงานเองโดยกองทัพบก โดยมี 6 หลุมอยูฝ ง ทะเล และอีก 12 หลุมอยูฝ ง ภูเขาโดยใชอโุ มงคลอดผานไปอีกดาน เรียกไดวาครบทั้งทะเลและภูเขากันเลย แฟรเวยที่ใชเปน Seashore Paspalum สวนกรีนเปน Bermuda Tifeagle สิง่ ทีท่ าํ ใหผมประทับใจสุดๆ นอกเหนือไปจากทิวทัศนแลว สภาพสนามที่ยังคงความเขียวสมบูรณพื้นลางเปนดินที่ นุมเปนอยางยิ่ง เรียกวาสนามในกรุงเทพบางสนามยังตอง อายกันเลยทีเดียว แฟรเวยมีความลาดเอียงและอุปสรรค เล็กนอยพอสนุกแตที่ยากสุดคือกรีนที่แมจะมีขนาดใหญ แตถาออนไมถูกที่ถูกทาง บอกไดคําเดียว “เหนื่อย” และ สิ่งที่ผมชอบอีกอยางของที่นี่คือ สกอรการด ที่จะมีรูปกรีน ของแตละหลุม และจะมีการแบงกรีนออกเปน 6 สวนแทน ดวยอักษร A-F ซึ่งจะมีการเจาะหลุมตามตําแหนงสลับกัน ไปในแตละวัน ชวยใหนักกอลฟสามารถบวกลบระยะธง ไดอยางแมนยําอีกดวย

Course Information

ชื่อสนาม : ศูนยพัฒนากีฬากองทับบกสวนสนประดิพัทธ เปดบริการ : 2010 ผูออกแบบสนาม : พลตรีวีระยุทธ เพชรบัวศักดิ์ สนามขนาด 18 หลุม พาร 72 สไตล ภูเขา,ทะเล พันธุหญาที่ ใช : แฟรเวย Seashore Paspalum , กรีน Bermuda Tifeagle ที่ตั้ง ศูนยพัฒนากีฬากองทับบกสวนสนประดิพัทธ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 โทรศัพท (032)515-470-1 โทรสาร (032 )515-473 อีเมล : rtasportcenterii@hotmail.com , www.suansongolf.com

ขอบอกวาอาหารของที่สนามสวนสนนั้น เปนทีเด็ดเลยครับ เพราะนอกจากหนาตา จะดีแลวชาติยังถึงจริงๆ อยางจานแรก กวยเตี๋ยวหมูสับ ที่มาแบบกลมกลอมไม ตองปรุงกันเลยครับ หรือจะเปนสมตํา ปูมาที่ ไดปูตัวใหญแบบสดๆ จากทะเลและ ปอเปยะที่เปนสูตรของสนามเอง ไดความ อรอยที่ ไมซ้ําใครจริงๆ ครับ

SPECIAL RATE

FOR HOTGOLFCLUB & KBank-CREDIT CARD.

WEEKDAY 2,000 Baht. WEEKEND 2,000 Baht. ตั้งแต 1 เมษายนถึง 31 ธันวาคม 2556

Enjoy Your Swing KBank SPORT DAYS FOR KBank-CREDIT CARD.

WED - Baht. SUN - Baht. ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. - 1 ต.ค. 2556

Discount on Food.

-

FOR HOTGOLFCLUB & KBank-CREDIT CARD. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขในหนังสือหรือ แอปพลิเคชั่นสําหรับ iPhone และ iPad

THAILAND GOLF SOURCING GUIDE 2013 2nd issue June 2013

P 39-42_Rut.indd 41

43 45 6/12/13 9:20 AM


ความคิดเห็นจากทีมงานฮ็อท กอล์ฟ

เรื่อง : ฐิติพงษ ณ สงขลา ภาพ : กองบรรณาธิ บรรณาธิการ

อรุน แสดรัมย อุปกรณที่ทดสอบ Cobra AMP Cell

ผมไดลองรุนทั่วไปซึ่งจะใหฟล ลิ่งในการตีที่ดี ไฟลทบอลลอยโดงได งาย สวิงผานก็สามารถตีไดครับถือวา เปนไมที่ตีงายครับ ยิ่งมีการปรับหัวได ก็ชวยใหเราสามารถเปลี่ยนการตี ไดเลย อีกอยางคือการชดเชยความผิดพลาด ที่ดีทีเดียวครับ นาใชมาก

วัฒนพงษ พรรณา อุปกรณที่ทดสอบ Cobra AMP Cell

Cobra AMP CELL Driver

ไดรฟเวอรรนุ ใหมทถ่ี กู ออกแบบใหมคี วามล้าํ สมัยโฉบเฉีย่ ว ดวย รูปลักษณ ใหม เต็มไปดวยสีสันที่มี ใหนักกอลฟไดเลือกถึง 4 สีดวยกัน ทั้ง สีสม, สีน้ําเงิน, สีแดง และ สีขาว เต็มเปยมไปดวยเทคโนโลยี ใหมๆ ที่ พัฒนาจนสูงสุดเกินที่นักกอลฟจะจินตนาการได เพิ่มประสิทธิภาพและ การชดเชยความผิดพลาดไดอยางดีเยี่ยม เสริม “MyFly Technology” ที่ชวยใหสามารถปรับองศาหนาไมไดถึง 6 ระดับดวยกัน ทําใหคุณมี AMP CELL Driver ใหม นี้แค ไมเดียว แตเปรียบเสมือนมีถึง 6 ไม ใน เวลาเดียวกัน SmartPad Technology ที่ชวยใหหนาไม Square ไดเสมอ ไมวานักกอลฟจะทําการปรับลอฟท ไวที่ตําแหนงองศาเทาใด ทําใหเลือก ปรับหนาไมเปด ปด ไดเองตามใจทุกครั้งที่จรดไม ใหทุกช็อตเวิรกดังใจ ขนาดหนาไมขยายขึ้น 12% ดวยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นอยางเหมาะสม เพื่อ เพิ่มความแรงและระยะสงของลูกไปไดไกลทุกครั้งที่ตี แมช็อตที่ตีพลาด เสริมแตงดวย E9 Face Technology ที่เพิ่มจุดตี ใหโดน Sweet Spot เพิ่มขึ้น 30% และผิวหนาที่ออกแบบใหมีความนูนและลาดเอียงที่ขอบ โดยกานที่เรามาทดสอบเปนกานทัวรและกานสแตนดารดครับ

พันเอกไชยพงศ เสนะวีณิน อุปกรณที่ทดสอบ Cobra AMP Cell /AMP CellTour

ได ล องตี ทั้ ง สองรุ น เลย รูส กึ วารุน ธรรมดาจะตีไดงา ยกวาครับ ก า นจะเบากว า ทํ า ให เ ราสวิ ง ได ง า ย บอลจะโดงหนอยเพราะตั้งลอฟทไวที่

9.5 เลยลองปรับต่าํ ลงมาอีกหนอย ก็ชว ยไดครับ ทีช่ อบคือสวิงงาย ให การควบคุมรวมทั้งการชดเชยที่ดี เลยครับ นักกอลฟทั่วๆ ไปนาจะ ชอบ แตตอ งหากานทีเ่ หมาะสมนาจะ ตีไดดีครับ

42 46 P 40-45_Rut.indd 46

สิ่ ง แรกที่ ส ะดุ ด ตาคง เป น สี สั น ที่ มี ห ลายสี ซึ่ ง ที่ เ รานํ า มาทดสอบจะเป น สี ส ม ที่ ส ดใสดี ครับ ไดรฟเวอรคอนขางตีงาย และบอลลอยโดง ซึ่งผมเปนคน ตี โ ด ง อยู แ ล ว มาได ก า นที่ ใ ห ตั ว สูงทําใหลูกลอยสูง แตเมื่อลอง ปรั บ ก็ ช ว ยได ค รั บ ซึ่ ง การปรั บ ไดก็ถือเปนจุดเดนอีกอยางหนึ่ง ตองไปลองกันดูครับ

โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร อุปกรณที่ทดสอบ Cobra AMP Cell Tour

อุปกรณทเ่ี รานํามาทดสอบกันในทริปนีค้ อื ไดรฟเวอรตวั ใหมของคาย Cobra ซึ่งจะโดดเดนในเรื่องของ E9 เทคโนโลยีที่ชวยในเรื่องการลดการสูญ เสียระยะแมตีไมเขากลางหนาไม บวกกับ MyFly เทคโนโลยีที่ชวยในการปรับ แตงองศาได 4 องศาและปรับวิถี draw ไดอีก 2 องศา หนาไมเปนแบบกึ่งแชล โลวเฟสและหัวคอนขางเปนทรงกลมแบนไมมีหมุดปรับนําหนักแต ใชการเซาะ รองและถวงน้ําหนักภายในแทน ตัวแตนดารดกาน Fujikura ที่ติดมากับไม ให ความรูสึกดีเบา และนุมคุมลูกไดงาย ลูกลอยงายและคอนขางตรงเลยทีเดียว สวนในตัวทัวรกาน Fujikura FUEL US.Spec จะใหความตึงและน้ําหนักที่มากก วาสามารถตีแตงช็อตไดงายกวา เหมือนบาลานซจะหนักกวาตัวธรรมดาอยู นิดหนอย และอีกอยางที่โดดเดนของคาย Cobra-Puma คือสีสันที่มี ใหเลือก มากมายทั้งของผูชายและผูหญิง นักกอลฟที่เนนไปทางแฟชั่นและอยากหาไม ที่ตีตรงตีงาย Cobra Amp Cell คือก็เปนอีกทางเลือกที่นาสนใจไมนอยครับ

www.HotGolfClub.com 6/12/13 10:41 PM


โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต > Thai PGA Touring Pro > Class A Teaching Pro > Club Fitter Facebook/spashaft prowork www. SPASHAFT.com 084-361-2540

ตัในประมาณป ้งแต Taylo2008rMadeก็ไดไดมีรอุนอกรุตางๆน Spider Putter มา ออกตามมาเรื่อยๆ อยู ใ นกลุ ม ของพวกตระกู ล แมงมุ ม ซึ่ ง ก็ มี รู ป ทรงที่ เ ป น เอกลักษณเฉพาะตัวพรอมกับประสิทธิภาพในการพัตตที่ เยี่ยมยอดซึ่งก็ไดรับการตอบรับเปนอยางดี ซึ่งก็มีชื่อรุน ตางๆ มากมาย เชน White Ghost spider และเมื่อไม นานมานี้ก็มีออกแบบพัตเตอรที่มีคา MOI สูงมากใน ตระกูลSpiderที่เราไดรับมาทดสอบวันนี้ก็คือ Putter spider series ในชื่อวา Daddy Long Leg TaylorMade ไดมีการออกแบบและพยายาม ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของพัตเตอรใหดียิ่งขึ้น เปา หมายหรือแนวคิดของ Daddy Long Leg ก็คือการทําให พัตเตอรที่มีความเสถียรใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ดังนั้นพัตเตอรในกลุม Spider ทุกรุนจึงถูก สร า งขึ้ น มาในแนวคิ ด ดั ง กล า วทั้ ง สิ้ น และในรุ น ล า สุ ด นี้Daddy Long Legก็นาจะเปนพัตเตอรที่มีเสถียรภาพ มากที่สุดในทุกๆ เรื่อง Daddy Long Leg มีการนําชิ้นสวนที่แตก ตางกันถึง 16 ชิ้น และใชวัสดุที่ตางกันถึง 8 ชนิด วัตถุประสงคก็คือจะทําใหพัตเตอรนั้นมีเสถียรภาพหรือ นิ่งมากที่สุดในขณะพัตตเทาที่จะทําได คา MOI ที่ทาง TaylorMade แจงมามากกวา 8500 ซึ่งสูงกวา Spider ทุกรุนที่เคยทํามากวา 2000 ยูนิต “ความสมดุล” ที่ได จากการออกแบบพัตเตอรที่มี MOI สูง จะชวยใหทาน นักกอลฟสามารถควบคุมเรื่องความเร็ว (speed) หัวไม ไดดีกวา การที่เราพัตตพลาดไมเขาจุดกึ่งกลางหนาพัต เตอรนักกอลฟก็ยังสามารถรักษาความเร็วหัวไมเดิมได

เพราะวาหัวไมที่มี MOI สูงสามารถชวยตานไมใหหนา ไมหมุนไดดีกวา เพราะฉะนั้นจึงไมเสียความเร็วหัวไม ขอดีอีกอยางหนึ่งของพัตเตอรที่มี MOI สูงจะไดเปรียบ กวาก็คือเมื่อนักกอลฟพัตตพลาดไมเขากลางหนาไมหนา พัตเตอรจะไมบิดเปดหรือปดเนื่องจากคา MOI นอย หมายความวาลูกที่พุงออกไปจากหนาพัตเตอรจะยังคง รักษาทิศทางที่เล็งไปยังเปาหมายและลูกพุงอยูในไลน มากกวาพัตเตอรที่มี MOI นอยกวา น้าํ หนักเฉพาะหัว พัตเตอรหนัก 395g และ Daddy long leg ไดมีการ ประกอบพัตเตอรใหมี Counter Balance โดยใหกริพยาว ถึง 15 นิว้ น้าํ หนักกริพ 130 กรัม และเพิ่มความยาวกาน ใหยาวขึ้น ฉะนั้นพัตเตอรทั้งอันจึงมีความสมดุลมาก “Super stable design” ก็เปนการออกแบบ พัตเตอรที่สามารถเขามาทดแทนการพัตตในสไตล Belly Putter ซึ่ง Belly Putter เปนพัตเตอรที่ชวยลดอาการขอ มือที่มากเกินไปในขณะพัตตรวมถึงอาการหนาแขนและ ไหลทํางานไมถูกตอง เปนพัตเตอรที่มีความสมดุลสูง แต ปญหาของ Belly Putter ก็มีพอสมควรเชนในเรื่องของ ความยาวกานที่ตองเหมาะกับความสูง มุมของแนวหัวไม กับกาน Lie angle ที่นักกอลฟแตละคนไมเหมือนกันหรือ อาจจะกลาวไดวา Belly putte rควรจะเปน Fitting เฉพาะ ตัวจึงจะไดประโยชนสูงสุด และปญหาของพัตเตอรแบบ Belly Putter ก็คอื การตองทําความคุน เคยกับวิธกี ารสโตรก และทาทางที่ตางจากพัตเตอรแบบมาตรฐานทั่วไป และ ในทางกลับกันการออกแบบ Daddy Long leg ที่มี Counter Balance และเปนแบบที่เรียกวา Super Stable Design ซึ่งสามารถที่จะชวยใหทานนักกอลฟหมดปญหา

เกี่ยวกับการใชขอมือหรืออาการตางๆ ที่ไมสมดุลไดดี และยังคงพัตตดวยวิธีปกติที่นักกอลฟแตละทานคุนเคย Daddy long leg ความยาวที่ 35 นิ้วกับ 38 นิ้วหรือ อาจสั่ง Fittingได เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการพัตต แนะนําใหนักกอลฟจับกริพต่ําลงมาประมาณ”2นิ้ว”ใน เวลาพัตต เพราะฉะนั้ น ถ า นั ก กอล ฟ ใช พั ต เตอร ที่ ความยาว 33 นิ้วก็ควรใช Daddy long leg ที่ความยาว 35 นิ้ว สวนนักกอลฟที่ใชพัตตยาว 35 นิ้ว ก็นาจะลอง ใชพัตเตอรที่ยาว 38 นิ้ว โครงสรางที่ออกแบบใหพัตเตอร มีรูปทรงสีสันที่สวยงาม โครงเปนสีขาวแกนดําใตทองสี แดงมีเสนเล็งสีดําทําใหวางหนาพัตเตอรเล็งไปตามเปา หมายไดงาย และสามารถรักษาความสมํา่ เสมอในการ สโตรกและเรงความเร็วหัวไมไดอยางสม่ําเสมอ Counter Balance คืออะไรถาจะอธิบายงายๆ ก็นาจะเปนการทําน้ําหนักสวนหนึ่งที่สรางความสมดุลกับ น้ําหนักอีกสวนหนึ่ง จึงเปนปจจัยที่ทําใหเกิดผลในทาง ตรงกันขามเพือ่ ทีจ่ ะปองกันการเคลือ่ นไหวหรือแรงกระทบ ที่ไมตองการและเมื่อ Counter balance ชวยแกปญหา เหลานี้ไดในอนาคตก็นาจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่องการ ที่สวนปลายกริพที่มีการทํา Counter Balance ทําให นักกอลฟสามารถเปลีย่ นทัง้ ลักษณะและปฎิกริยาการพัตต ทั้งดานความรูสึกการควบคุมและความเร็วหัวไมใหมี ความสมดุลมากกวาพัตเตอรที่ไมมีการทํา Cunter Balance ทาง TaylorMade แจงวาพัตตเตอร Daddy Long Leg มีความสม่ําเสมอเพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับพัตเตอร แบบปกติ 2nd issue June 2013

P 43_Rut.indd 1

47 6/12/13 10:32 PM


Junoir Page เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

สวิงจิ๋ว ฟฟา “พงศภัค เหลาภักดี” กด 2 อันเดอร PTT Golf Junior Open Champion 2013 สนาม 5

การแขงขันเมื่อวันเสารที่ 1 มิ.ย.56 ที่ผานมา ณ กบินทรบุรี กอลฟ แอนด สปอรต คลับ ไดดําเนินมาถึงครึ่งทางของรอบคัดเลือกแลว และทางดานฝมือในวันนี้ ปรากฎวาทางดานคลาส บี ชาย กฤตชยพล สินไชย ชนะไปแบบเฉียดฉิว โดยทํา คะแนน 73 เทากับอติรุจ วินัยเจริญชัย แตชนะเคาทแบคหลุม 18 รั้งแชมปในที่สุด ขณะ ที่คลาส บี หญิง กรกมล ศุขอารีย ทําสกอรรวม 4 โอเวอรพาร 76 นําอันดับ 2 จิรัฐิพร บุญจบไปเพียงสโตรคเดียว และทาง-ดานฝมือคลาสอื่นๆ ปรากฎวาวันนี้มีผูทําอันเดอร สนาม 3 คนไดแก ณฐนนท ธนูรัตน จากคลาส ซี ชาย สกอร 35-36-71 ,ธัญวรัตม เต็ม ยอด จากคลาส ซี หญิง 35-36-71 และพงศภัค เหลาภักดี สวิงจิ๋ว จากคลาส อี ชาย หนึ่งเดียวที่ทํา 2 อันเดอรพาร 70 ประจําการแขงขันในสนาม 5 นี้ สวนผูโชคดีรับกาน ไมกอลฟ Mitsubishi RAYON มูลคา 12,000 บาทจากบริษัท อุดมพานิช คอรเปอรเรชั่น จํากัด ไดแก นองตนไม สุภารยะ สุขถนอม สําหรับนองๆ ที่สนใจแขงขันในสนามตอไป จะมีในวันเสารที่ 6 กรกฎาคม 56 ณ สนามกอลฟพานอรามา ช็อตกันสตารท 10.00 น. สมัครแขงขันฟรี! และสอบถาม รายละเอียดไดที่ 0-2933-0161, 081-205-7337 หรือ www.pttgolfjunior.com

เมอรเซเดส เบนซ จูเนียร กอลฟ เอเชี่ยน มาสเตอร ไฟนอล 2013

บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแขงขันกอลฟเยาวชน นานาชาติ รายการเมอรเซเดส-เบนซ จูเนียร กอลฟ เอเชี่ยน มาสเตอร ไฟนอล ปที่ 11 ณ สนามบูรพา กอลฟ แอนด รีสอรท ระหวางวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 โดยเปน สนามสุดทายของการ แขงขันกอลฟ เมอรเซเดส-เบนซ จูเนียร กอลฟ แชมเปยนชิพส นักกอลฟเยาวชนไทยกวา 80 คนที่ผาน รอบคัดเลือก 7 สนามตั้งแตเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม 2556 จะไดสิทธิ์เขารวมการแขงขันเพื่อชิงชัยในการเปนหนึ่งใน สมาชิกทีมเมอรเซเดส-เบนซ กอลฟ จูเนียร เดินทางไปดวลวงสวิงกับนักกอลฟเยาวชน ชั้นนําของทวีปเอเชียในการ แขงขัน ZLW Cup ณ สนามกอลฟ ลักซฮิลล อินเตอร เนชั่นแนล กอลฟ คลับ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

48 P 48_Rut.indd 1

Profile ชื่อ ด.ญ. พิมพนารา รัตนกาฬ เกิด 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 มารดา นส.อรวรรณ กลําสนอง การศึกษา ประถม 6 รร.อมาตยกุล

นกอลอฟทํงอิ ง าใหมีสมาธิ

สวั ส ดี ครับ หลานๆ พบกับ Uncle Poo กันอีกเชนเคยนะครับ โดยฉบับนี้ Hot Golf ฉบับที่ 214 แลวนะครับ แหมเผลอแปปเดียวเอง สําหรับชวงนี้ถือเปนชวงหนาฝนครับ หลานๆ หลายคนอาจจะเซ็งบาง ที่เวลาจะไปซอมก็ติดฝน เวลาจะออกรอบฝนเจากรรม ก็ดันมาตกซะนี่ แตไมเปนไรครับ ถารักกีฬากอลฟแลวละก็ Uncle Poo เชื่อวารอนิดรอ หนอยคงไมเปนไร วาแลวก็มาพบ Kids Shot ของเราในฉบับนี้กันดีกวา ด.ญ.พิมพนารา รัตนกาฬ หรือ นองอิง นักกอลฟสาวหนาใส วัย 11 ขวบ นอง อิงเริ่มรูจักกับกีฬากอลฟ เมื่อประมาณ 4 ปที่แลว โดยตอนนั้นตอนแรก คุณแม กับคุณยาย บอกใหหัดเลนไวจะไดแข็งแรง เพราะตีกอลฟออกกําลังกายไดทุกสวน ทั้งแขน ขา ลําตัว และยังเปนกีฬาที่ไปในทางเดียวกับการขี่มาที่นองอิงทําอยูแลวซึ่ง คุณแมกับคุณยายพาไป เรียนกับโปร (ชื่อ) กอลฟ ที่สนามนอรธปารค ตอมาปลายป 2554 เปลี่ยนมาเรียนกับโปรนอย ที่สนามทบ. แตเวลาไมสะดวก เพราะเรียนวันเสาร-อาทิตย และตองเรียน 7 โมงเชา (เพราะโปรนอย ลูกศิษยเยอะ) นองอิงเหนื่อยมาก เลยตองหยุดเรียนกับโปรนอย มาลงตัวทุกอยางที่โปรพัน ที่โรงเรียน สอนกอลฟ 1000 yard สนามไดรฟเกียรติธาดา ทั้งเวลา และความเอาใจใส จึงเรียนกับ โปรพันตั้งแตตนป 2555 ถึงปจจุบัน และคิดวาจะเรียนตอไปเรื่อยๆ เลนกอลฟมาก็เกือบ 4 ป คุณแมนองอิงบอกกับ Uncle Poo วา สิ่งที่เห็นชัด ทีส่ ดุ หลังจากไดมาเลนกอลฟคือความแข็งแรงของรางกาย เพราะไมกอลฟหนักคะ รองลงมา การคิด การคํานวณ การตัดสินใจ โดยแบงเวลาเรียนกับ การเลนกอลฟก็คอื เรียนตาม เวลาเรียนและซอมกอลฟตอนเย็น ยิง่ ชวงนีฝ้ นตกมาก ขีม่ า ไมได นองอิงก็ซอมกอลฟไดมาก ขึ้นสวนความสามารถพิเศษอื่นนั้น นองอิงจะชอบขี่มาเลนอูคูเลเล สําหรับอนาคตนั้นแมตอนนี้อิงจะอายุแคเพียง 11 ขวบ แตเธอก็มีความฝน อยากเปนนักกอลฟอาชีพในทัวรเหมือนพีแ่ หวนพรอนงค เพชรล้าํ โดยครอบครัวก็สนับสนุน ถานองอิงรักที่จะทํา ซึ่งสวนตัวนองอิงเองคิดวากีฬากอลฟก็เปนกีฬาที่มีเสนหในตัวของ มัน ทําใหเราตองมีสมาธิตลอดเวลา ไมงั้นอาจจะตีพลาดไดและกอลฟเปนกีฬาที่เลนได เสมอ ไมวาจะเลนคนเดียวหรือมีเพื่อนเลน ถึงแมฝนตกก็ยังไดรฟได เรียกวาเหงื่อออกได ตลอดเวลาเทาที่ตองการ

www.HotGolfClub.com 6/12/13 9:23 AM


HOT

STAR เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

Profile

ชื่อ เกิด คุณพอ คุณแม การศึกษา

ปรีณาพรรณ พุมคลาย 9 สิงหาคม 2538 นายชุติมันต พุมคลาย นางนฤมล พุมคลาย มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนหัวหิน

ปรีณาพรรณ พุมคลาย สวิงสาวดาวรุงจากหัวหิน

โอกาส คือ สิ่งสําคัญในชีวิตของมนุษย บางครั้ง ความเพียรพยายามของใครหลายคนอาจจะไมประสบ ความสําเร็จ หากปราศจากการไดรับโอกาส การจะเปน นั ก กอล ฟ อาชี พ ในอนาคตก็ เ ช น เดี ย วกั น ถ า ปราศจาก การผลักดันจากผูสนับสนุนทั้งหลายก็คงจะไปไมถึงฝน สําหรับ Hot Star เธอเปนนักกอลฟสาวดาวรุงที่อยูชมรม สิงหพัฒนากีฬากอลฟเยาวชนหัวหินโดยโปรประหยัด มากแสง และเธอก็ไดรับโอกาสจากชมรมนี้ พัฒนาฝมือ จนขึ้นมานักกอลฟดาวรุงที่นาสนใจอีกคนหนึ่ง ปรีณาพรรณ พุมคลาย หรือ ชื่อเลนวา ไนน สวิงสาววัย 16 ป ชาวหัวหิน ที่เริ่มจับไมกอลฟมาไดเพียง 3 ปเทานั้น แตวาผลงานของเธอไมธรรมดาเลยทีเดียว โดยจุดเริ่มตนที่ทําใหไนน ไดมาเลนกอลฟนั้นเกิดขึ้นเมื่อ ตอนที่เธอ อยูชั้น ม.3 หรือ เมื่อ 3 ปที่แลว คุณพอพาไป ดูแขงกอลฟจูเนียรเวิลด ที่สนามกอลฟหลวงหัวหิน ปนั้น มีนองชีนา อสมา แมคเคนซี เด็กหัวหินเขารวมแขงขัน ดวยทําใหมีความรูสึกชอบและนาจะทําไดเหมือนนองชี นา โดยไดโปรชุมพล แชมชื่น เปนผูสอนกอลฟใหคนแรก หลังจากเริ่มเลนกอลฟ ไนนก็มีโอกาสไดเขา ไปอยู ชมรม สิงหพัฒนากีฬากอลฟเยาวชนหัวหิน โดย ประหยัด มากแสง ภายใตการดูแลของ คุณอํานาจ ปานแกว ประธานชมรมฯ ซึง่ เปนชมรมทีส่ ง เสริมใหนกั กอลฟเยาวชน ในหัวหินไดพัฒนา และฝกฝนฝมือ โดยมีโปรประหยัด มากแสง ที่เปรียบเสมือนเปนไอดอลกอลฟของเด็กหัวหิน เปนผูสนับสนุนรวมกับสิงห และไนนก็ไดฝกฝนฝมือมาก

ขึ้นกับที่นี่ รูที่มาในการเริ่มตนเลนกอลฟของไนนมาพอสมควร แลวมาดูผลงานในสนามของเธอกันบางไดรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง กีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติป 2555 ที่ อุบลราชธานี ชนะเลิศการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหง ชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 7) ณ จังหวัดกาญจนบุรี ชนะเลิศ การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 29 รอบคัดเลือกภาค 2 นครปฐมเกมส (ประเภทบุคคล) แตเมื่อถามถึงผลงานที่ภาคภูมิใจและประทับใจมาก ที่สุดก็คือการไดรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันกอลฟ PTT Blue Innovation Golf A-Class 2012 (รอบชิงชนะเลิศ) ซึ่งถือวาเปน รายการใหญ และไนนก็ตีไดดีและทําผลงานไดยอดเยี่ยมจนควา อันดับ 2 มาครองไดสําเร็จ และเมื่อถามถึงนักกอลฟในดวงใจนั้น แนนอนวาเปนคนอื่นไปไมไดนอกจาก ประหยัด มากแสง หรือโปร หมาย ที่เปนขวัญใจของนองๆ นักกอลฟชาวหัวหินแทบทุกคน สําหรับอนาคตนั้น ไนน นั้นตั้งใจวา อยากจะเปนนัก กอลฟอาชีพใหได สวนจะไปถึงขั้นไหนนั้นก็คอยวากันในอนาคต อีกทีและครอบครัวก็ใหการสนับสนุนเต็มที่โดยเฉพาะคุณพอพาไป ซอมไดรฟออกรอบเมื่อมีการแขงขัน คุณพอเปนคนพาไป โดยจะ ซอมเปนประจํา จันทร-ศุกร เรียนหนังสือ หลังเลิกเรียนซอมไดรฟ และออกรอบ พอวันหยุดออกรอบ 18 หลุม สุ ด ท า ยไนน บ อกว า นอกจากความสวยงามของ ธรรมชาติที่เปนเสนหของกีฬากอลฟแลวนั้นกอลฟยังใหทั้งสมาธิ สติปญญาที่ดีและอยากจะฝากถึงนองๆ นักกอลฟเยาวชนวา นัก กอลฟที่ดีตองขยันฝกซอมและตองมีระเบียบวินัยดวย 2nd issue June 2013

P 49 Rut.indd 1

49 6/12/13 9:31 AM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

โปรวินิจ ชมภู > คณะกรรมการสถาบันสง เสริมและพัฒนานักกอลฟไทย > อาจารยพิเศษโรงเรียนสาธิต พิบูลยบําเพ็ญ ม.บูรพา

การสรางพลัง ดวยการฝกทรงตัว

การ ใชอุปกรณทางดานวิทยาศาสตรการกีฬามาชวยในการฝกซอมจะชวยทําใหมีพัฒนาการทางดานรางกายไปใน ทางที่ดี และเมื่อนักกีฬามีรางกายที่ดีแลว ยอมจะทําใหการพัฒนาฝมือใหใดดีนั้นทําไดงายขึ้น ทิปสฟอรคิดสของเราฉบับนี้จะเปนการฝกการสรางพลังจากการทรงตัวที่ดี (ตามภาพ) ใชลูกบอลฝกการ ทรงตัว โดยเปนการฝกทรงตัวดวยการยืนบนลูกบอลทั้งสองเทา เมื่อฝกทรงตัวบนลูกบอลไดดีแลว ก็ฝกตีบอลในขณะ ที่ยืนบนบอลทรงตัว จากการฝกนักกอลฟเปนเวลา 2 สัปดาหพบวานักกอลฟมีการทรงตัวที่ดีขึ้น ความแมนยําก็มาก ขึ้น รางกายแข็งแรงขึ้นดวยครับ

50 P 50_Rut.indd 1

แบบโดย น.ส.ชนนิกานต ชัยสิทธิ์

www.HotGolfClub.com 6/12/13 2:49 PM


ภาพ : นรุตม สมงาม / ขอบคุณสถานที่ สนามกอลฟปญญา อินทรา

การชิพลูกลงเนิน

โปรณัฐเกศ นิมิตพงษกุล (โปรไวน) > Thai LPGA > อันดับ 38 Taiwan LPGA 2012 > อันดับ 19 Thai LPGA 2013

กอนขึ้นไม ใหรักษาสมดุลของรางกาย ไว ใหดี จากนั้นให ใช ไหลหมุ นพร อมกับ ล็อคขอมือ ตอนลงเหล็กใหล็อคขอมือ เหมือนเดิมเพอสงเหล็กไปที่เปาหมาย

การ ชิพลูกลงเนินเขาหากรีนนัน้ ซึง่ การชิพปกติอาจทํา ใหตีโดนหัวลูกหรือหลังลูก ฉบับนี้โปรไวน โปรสาวหนา ใส จะมาแนะนําวิธีที่จะทําใหทานนักกอลฟชิพลูกงายขึ้น และตรงตามเปาหมายที่ตองการ ขั้นตอนที่ 1 การจับกริพควรจับใหสั้นกวาปกติ เล็กนอยโดยเลื่อนมือลงมาจับบริเวณกริพดานลาง จรด ลูกเปดใบเหล็กออก โดยใชเหล็กที่มีองศาหนาตั้งเพราะ จะทําใหการตีไดลูกที่พุงตรงและลูกจะวิ่งมากกวาเดิม ขั้นตอนที่ 2 ยืนใหกวางกวาการเลนลูกชิพ

ทั่วไปใหลูกคอนมาทางเทาขวา โดยการยืนใหเทาขวาอยู ระดับตํา่ กวาเทาซายเพราะจะทําใหการตีลูกไมติดเขา ขวาและจะทําใหหนาไมชนลูกไดแมนกวาแบบปกติ ขั้นตอนที่ 3 กอนขึ้นไมใหรักษาสมดุลของ รางกายไวใหดีจากนั้นใหใชไหลหมุนพรอมกับล็อคขอมือ ตอนลงเหล็กใหล็อคขอมือเหมือนเดิมเพื่อสงเหล็กไปที่ เปาหมาย หลักสํา คัญที่ไ มควรลื มในการเลนลูกชิพลง เนินคือจังหวะสวิงใหรักษาสมดุลของรางกายสวนลางไว

ใหมั่นคง ในขณะเดี ยี วกันั การทําํ สวิงิ ให ใ ใ ใ ชร างกายทอน บนอยางเชน แขน หนาอก หัวไหล และนี่ก็คือทิปการชิพลูกลงเนินจากโปรไวน เปนแบบฝกซอมที่นําไปลองฝกกันไดไมยากรับรองวา ทานนักกอลฟจะไดลูกชิพลงเนินที่แมนยําแนนอน 2nd issue June 2013

P 51 lady_Rut.indd 1

51 6/12/13 4:54 AM


ภาพ : นรุตม สมงาม / ขอขอบคุณสถานที่ : สนามกอลฟปญญา อินทรา

โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง > Millennium Golf Academy instructor > Certified Teaching Professional

FACE THE TARGET (FTT) Face The Target – Using Upper Body – Delay hit, Impact, Release and Follow Through

การยืนเชนนี้จะจํากัดการเคลื่อนไหวของรางกายทอน ลางโดยสิ้นเชิง กลาวคือทานนักกอลฟแทบจะไม ได ใช รางกายทอนลางในแบบฝกหัดนี้เลย

<< มุมมองขณะ แอดเดรสจาก ดานหนา

FTT คือแบบฝกหัดการใชรางกายสวนบนใหถูกตอง เพื่อใหเขาใจจังหวะปะทะลูก การพลิกขอมือ และการสง follow through ตอจากฉบับที่แลวนะครับ ทบทวนเล็ก นอย BTT เปนแบบฝกหัดเพื่อฝกการ Take Away, Backswing, Downswing, Impact and Release ฉบับนี้ครับ FTT เปนการฝกตอเนื่องจาก BTT เพื่อใหเขาใจจังหวะของ การลงไมที่ดี ตั้งแตการรักษามุมของขอมือ การปะทะลูก การพลิกขอมือ และการสง follow through วิธีการฝก ก็คลายๆฉบับที่แลว แตตางกันที่หันคนละทางครับ เชน เดิมนะครับผมขอแนะนําใหใช Driver เพราะลูกที่ตั้งอยู บน tee จะตีงายกวาลูกที่ตั้งอยูกับพื้นครับ ขั้นแรกใหยืนจรดลูกเหมือนตองการจะตีลูก กอลฟแบบปกติ จากนั้นใหทานนักกอลฟยืนหันหนาไป ทางเปาหมาย หลั ง จากนั้ น ให ท า นนั ก กอล ฟ หมุ น เฉพาะ

52 P 52.indd 1

รางกายสวนบน (คือตั้งแตเอวขึ้นไป) กลับมาจรดลูก แต รางกาย ทอนลางยังยืนเหมือนเดิม น้ําหนักจะอยูที่ขา ขวาและเทาขวาประมาณ 80% การยื น เช น นี้ จ ะจํ า กั ด การเคลื่ อ นไหวของ รางกายทอนลางโดยสิ้นเชิง กลาวคือทานนักกอลฟแทบ จะไมไดใชรางกายทอนลางในแบบฝกหัดนี้เลย เมื่อทานนักกอลฟสามารถยืนทานี้ไดแลวก็ให ทานลองขึ้นไมและลงไมดูครับ พยายามรักษา Swing Center ใหนิ่งที่สุดเทาที่จะทําไดนะครับ ทีนี้เวลาที่ทาน นักกอลฟฝกซอมตอนขึ้นไมนั้น เนื่องจากรางกายชวงลางหันไปทางเปาหมาย การขึ้นไมก็จะทําไดสั้นดังนั้นตอนขึ้นไมก็ใหหมุนรางกาย ชวงบน พยายามขึ้นใหไดกวางที่สุดและยาวที่สุดเทาที่ทํา ไดนะครับ ตอนลงไมใหทานนักกอลฟรักษามุมที่เกิดขึ้น ระหวางแขนซายกับกานไมไวเหมือนกับตองการชี้กนกริพ

ไปที่ลูก ตอจากนั้นก็คือการปะทะลูกโดยการพลิกขอมือ แลวสงตอจนจบวงสวิง (พยายามใหชวงบนของรางกาย จบวงสวิงเหมือนกับการตีจริงเลยนะครับ) อยาลืมวาน้ํา หนักสวนใหญยังคงอยูที่ขาขวาและเทาขวา) *ขอควรระวังก็คอื ตอนทีท่ า นนักกอลฟลงไมแลว น้ําหนักถูกถายไปขาซายและเทาซาย นั่นก็แปลวา Swing Center ไมนง่ิ ทานมีการถายน้าํ หนักจากเทาขวามาเทาซาย อาจจะเกิดจากการที่ทานรีบยกตัวหลังจากตีโดนลูกทําให ขอศอกซายถูกดึงเร็วเกินไป follow through ไดไมเต็มที่ เมื่อทานนักกอลฟไดลองฝกซอมทั้ง BTT และ FTT แลวใหเอาแบบฝกหัดทัง้ สองมาผสมผสานกันผมรับรอง ไดวาอาการตีครอมจะคอยๆหายไปแทนที่ดวยการตีที่ ลงมาจากดานใน การรักษามุมของขอมือ การปะทะลูก การพลิกขอมือ และการสง follow through ก็จะดีขึ้น ตี กอลฟสนุกขึน้ อยางแนนอนครับ แลวเจอกันฉบับหนาครับ

www.HotGolfClub.com 6/12/13 5:26 AM


Swing Center

ตีไกลขึ้นจากการรักษาแกน

ภาพ นรุตม สมงาม

ม.ล.โอรัส เทวกุล > Teaching Professionnal > โคชทีมชาติไทยชุดซีเกมส 2011

การสรางแบ็คสวิงแลวมีการยกของเทาขวา ณ ขณะ ทีท่ า นนักกอลฟทําการขึน้ วงสวิง จะทําใหแกนกลาง หรือกระดูกสันหลังของทานนักกอลฟมีการเคลื่อนที่ ได ในลักษณะทีย่ ดื ขึน้ ครับ

สวั ส ดี ครับ ทานนักกอลฟและทานสมาชิก Hot Golf ทุกทานครับ ในฉบับนี้ จะขอ คุยถึงหลักการงายที่จะชวยทานนักกอลฟในการเพิ่มระยะทางของทานนักกอลฟตอการ

กระดูกสันหลังของทานนักกอลฟมีการเคลื่อนที่ได ในลักษณะที่ยืดขึ้นครับ ในทางตรง กันขาม หากทานนักกอลฟที่ตองการตีใหไดระยะขึ้น จุดแรกเลยสําหรับทานนักกอลฟ ตีดวยหัวไมของทานนักกอลฟครับ หลักการที่วานี้คือการรักษาแกนของกระดูกสันหลัง คือการรักษาแกนกลางของสวิงของเขาใหได การปะทะก็จะเกิด การตีเขากลางหนาไมก็ ของทานนักกอลฟครับ จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากภาพทานนักกอลฟจะสังเกตไดครับวา รูปภาพของการสรางแบ็คสวิงแลว หวังวาทิปสนี้จะชวยทานนักกอลฟในการตีเพิ่มระยะการตีไดบาง สวัสดีครับ มีการยกของเทาขวา ณ ขณะที่ทานนักกอลฟทําการขึ้นวงสวิง จะทําใหแกนกลางหรือ 2nd issue June 2013 P 53 AOI.indd 1

53 6/12/13 5:31 AM


ภาพ : นรุตม สมงาม

โปรฐิติพงษ ณ สงขลา > Puttman Academy Instructor > Harold Swash Accredited Instructor (Level 2)

ระยะพัตต ที่นักกอลฟตองฝกซอม สวั ส ดี ค รั บ ...กลั บ มาพบกั น อี ก ครั้ ง ในฉบั บ นี้ ผ ม อยากที่จะขอแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของระยะที่เราจะตอง

พัตตบนสโลป ปญหาที่ทําให ทานไมสามารถพัตตลงได สวนใหญก็คือการไมสงพัต เตอรไปยังเปาหมายที่เล็งไว จริงๆ นักกอลฟมักจะสง หนาพัตเตอรไปยังหลุมซะ มากกวาผลที่ออกมาก็คือ ลูกกอลฟจะตกไลนกอนที่จะ ถึงหลุมดังนั้นผมอยากที่จะ แนะนําใหทานสโตรกพัตเตอร โดยควบคุมสปดใหถูกตอง ไปยังจุดหรือเปาหมายที่ลูก กอลฟจะเริ่มเลี้ยว

54 P 54_Rut.indd 1

ทําการฝกซอมเนื่องจากบนกรีนนั้นมีสโลปและความลาด เอียงที่ละเอียดมากกวาบนแฟรเวย ถาสังเกตใหดีเมื่อเรา แอพโพรชขึ้นกรีนเราจะไมสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ ของลูกกอลฟบนผิวกรีนไดแมนยําเทาใดนักบางครั้งลูก ตกใกลธงแตวิ่งไปไกลหรือตกไกลธงแตหยุดนิ่งฯลฯดัง นั้นคําถามที่ถามวาระยะไหนที่เราควรจะตองฝกซอมพัต ตเปนพิเศษบางจึงเปนอะไรที่ตอบไดยากคําตอบที่ดีที่สุด นาจะเปนการซอมจากทุกระยะ ผมอยากใหทานแบงระยะที่จะซอมเปน4ระยะ ดวยกันคือ 1.ระยะสั้น 2.ระยะหวังผล 3.ระยะไกล 4.พัตต บนสโลป มาดูรายละเอียดกันนะครับ พัตตระยะสั้น หรือที่เราเรียกกันวาระยะขาสั่น หรือระยะ Tap in เราควรฝกซอมที่ระยะ 3-7 ฟุตระยะนี้ เปนระยะที่เราซอมไดเรื่อยๆ ครับถาเปนไปไดขอใหทาน ซอมจากทุกไลนและทุกสถานการณผมขอใหทานพัตต โดยไมตองตั้งไลนถาทานมั่นใจในระยะนี้ผมเชื่อวาทาน จะรูสึกผอนคลายและมั่นใจในการพัตตมากขึ้น พัตตระยะหวังผล หรือระยะเบอรดี้ขอใหทาน ซอมจากระยะ 10-15 ฟุต ระยะนี้ทานอาจจะตองใช สมาธิมากเปนพิเศษทานจะตองตั้งเปาหมายใหชัดเจน ขึ้นเชนพัตตใหลง5ลูกติดต อกันจากไลน เดิมและทาน จําเปนตองซอมในทุกไลนเพราะในการยิงเบอรดี้นั้นเรา ไมสามารถกําหนดไลนที่ชอบได พัตตระยะไกลระยะ 20 ฟุตขึ้นไป หัวใจในการ ซอมที่ระยะนี้นั่นคือจังหวะในการพัตตจะตองไมกระชาก หรือกระแทกพัตเตอรการรูสึกใหไดถึงการอิมแพคลูกตรง การหนาไมถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดการพัตตควบคุมระยะ จากระยะไกลแลวไปพัตตเก็บจากระยะสั้นถือวาเปนสิ่งที่ ยอดเยี่ยมมากแลวครับ พัตตบนสโลป ปญหาที่ทําใหทานไมสามารถ พัตตลงไดสวนใหญก็คือการไมสงพัตเตอรไปยังเปาหมาย ที่เล็งไวจริงๆ นักกอลฟมักจะสงหนาพัตเตอรไปยังหลุม ซะมากกวาผลที่ออกมาก็คือลูกกอลฟจะตกไลนกอนที่จะ ถึงหลุมดังนั้นผมอยากที่จะแนะนําใหทานสโตรกพัตเตอร โดยควบคุมสปดใหถูกตองไปยังจุดหรือเปาหมายที่ลูก กอลฟจะเริ่มเลี้ยวจากนั้นก็ปลอยใหสโลปทํางานดวยตัว มันเองช็อตนี้เปนอะไรที่ทานจะตองทําใจใหไดเราจะตอง สนใจกับสิ่งที่เราจะตองทําจริงๆเทานั้นนั่นคือการพัตต ตรงไปยังเปาหมาย ผมเชื่ อ ว า การซ อ มตามระยะข า งต น จะ สามารถช ว ยให ท า นพั ฒ นาการพั ต ต ไ ด อ ย า งแน น อน เพราะระยะขางตนจะเปนระยะที่เราจะตองเจอตอนออก รอบแทบจะทุกครั้ง เอาละครับในเมื่อเรามีแนวทางในการซอมแลว ก็อยูที่ทานแลวละครับวาจะนําไปใชหรือไมขอใหสนุกกับ การออกรอบนะครับ

www.HotGolfClub.com 6/12/13 4:53 AM


เรื่อง/ภาพ : Narut

โปรนอค ณัฏฐชัย เล็กชม

เราทําสวิงที่ดี ใหเปนสวิงที่ดีเยี่ยมได

จุจิตดใจของตั เริ่มตนของการเลนกอลฟที่ดีที่สุดนั้นยอมมาจากความรักในกีฬากอลฟที่มาจาก วผูเลนเอง เมื่อใดที่เราถอยหรือหยุดเราก็ไมสามารถทําสิ่งนั้นใหดีเยี่ยมได Teaching Pro ฉบับนี้เรามีโปรผูผานประสบการณการเรียนรูกอลฟการแขงขันและการ สอนกอลฟมาตัง้ แตสมัยเรียนสัมผัสมาแลวทัง้ ความผิดหวังและสมหวัง โปรนอค ณัฏฐชัย เล็กชม จากสนามออลสตาร กอลฟคอมเพล็กซ(แยกเหมงจาย) Way to Teaching Pro เสนทางการเขาสูแวดวงกอลฟของโปรนอคนั้นเริ่มตนขึ้นเมื่อตอนอายุ 17 ป จากที่คุณลุงซื้อถุงกอลฟมาฝากคุณพอ ซึ่งตอนนั้นโปรนอคเปรียบไดกับสปอรตแมนของ โรงเรียนเลนกีฬาไดทุกประเภทและจําไดวาครั้งหนึ่งเคยไดยินผูใหญพูดกันวากีฬากอลฟ นั้นเปนกีฬาที่ยาก เกิดเปนความทาทายจุดประกายใหโปรนอคเริ่มศึกษากีฬากอลฟ โปรนอคเริ่มศึกษากอลฟจากตําราที่ชื่อวา Golf My Way ของ แจ็ค นิคลอส 1-2 อานจนจบอานไปฝกไปใชเวลาศึกษาผานตําราอยูประมาณ 1 เดือนจนมั่นใจ แบกถุงกอลฟของคุณพอเขาสนามไดรฟแบบฉายเดี่ยว ณ สนามไดรฟประชานิเวศน (ปดบริการแลว) ปรากฎวาตีครั้งแรกตีไมโดนทําใหรูสึกแปลกใจทั้งที่เตรียมตัวมาอยาง ดีทําตามตําราทุกอยาง ทําใหจากนั้นความคิดและความรูสึกที่มีตอกีฬากอลฟของโป รนอคก็ไดเปลี่ยนไปตลอดกาล

โปรนอคเริ่มเรียนกอลฟจริงจัง โปรคนแรกที่สอนกอลฟใหคือ โปรสุเทพ วงศบัวทอง เรียนแค 6 เดือน ก็สามารถเขาแขงขันระดับเยาวชนได จากนั้นก็ตอดวย การเปนนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยจนจบ ป.ตรี มีโอกาสไปศึกษาตอ ป.โท ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา โปรนอคสามารถผานการคัดเลือกเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยไดอีก เชนเคย แตกอนจะสมหวังก็ตองมีผิดหวังกันบาง ชวงนั้นโปรนอคทําผลงานเปนอันดับ 2 ของสถาบันจึงไดสิทธิ์เขาแขงกีฬามหาวิทยาลัยของสหรัฐฯ NCAA แตดวยความ เขาใจผิดการแขงขันนี้ผูที่แขงไดตองศึกษาระดับ ป.ตรี เทานั้นทําใหโปรนอคพลาด ประสบการณสําคัญนี้ไป

Teaching Program 5 ครั้ง 12,000 บาท 2ชม./ครั้ง แกวงสวิง ครั้งละ 3,000 บาท 2ชม./ครั้ง รายป 120,000 บาท 1 ครั้ง/สัปดาห ขอบคุ ณ สถานที่ ส นามไดร ฟ ออลสตาร กอลฟ คอมเพล็กซ (แยกเหมงจาย)

โปรนอคจะสอนเปนประจําอยูที่สนามไดรฟออลสตารกอลฟคอมเพล็กซและสนามไดรฟ กอลฟ นอรธปารค สิ่งที่ทําใหโปรนอคมีวันนี้ไดคือการยึดมั่นในคติที่วา เราสามารถทํา สิ่งที่ดีใหดีเยี่ยมได ดั่งเชนที่เราสามารถทําสวิงที่ดีอยูแลวใหเปนสวิงที่สุดยอดได ถาเรา ไมละความพยายาม

Teaching Equipment ดวยความที่เปนที่รักของผูหลักผูใหญอุปกรณที่โปรนอคใชจึงมีบางที่ไดรับ การสนับสนุน เรามาดูอุปกรณของโปรคนเกงคนนี้กันครับ ไดรฟเวอร Callaway, ชุด เหล็ก Cobra, หัวไมแฟรเวย RC Collection, พัตเตอร YES, เวดจ Fourteen กับ RC Teaching Experience Collection 2 หลังนั้นไดรับการสนับสนุนจาก บ.อุดมพานิช คอรเปอรเรชั่น จํากัด และ หลั ง จากที่ ไ ด ก ลั บ มาอยู เ มื อ งไทยตอนนั้ น โปรน อ คได ห ยุ ด เล น กอล ฟ ไป ที่ไมไดกลาวถึงอีกมากมายตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย ประมาณ 2 ป จากการที่ตองทํางานประจําเวลาวางจึงนอยลง แตกีฬากอลฟก็ยังวน เวียนอยูในหัวตลอดวางเมื่อไหรก็ซอมไดรฟเปนประจํา จนมีโอกาสไดรูจักกับโปรวัลลภ Teaching Fault&Fix ขนาดนิด จาก HEARTLAND GOLF SCHOOLS เห็นฝมือโปรนอคจึงชักชวนใหลองเทิรน เทคนิคที่โปรนอคจะมาแนะนําในฉบับนี้เรียกวา การสรางทายืนที่ถูกตอง เริ่ม เปน Teaching Pro ดูเปนการจุดประกายอีกครั้ง โปรนอคลองเทิรนโปรอยูหลายครั้ง จากยืนตรงขาชิดปกติ จากนั้นใหกางขาออกความกวางประมาณหัวไหล แลวใหนํามือ แตก็พลาดเพราะตองทํางานประจําเวลาซอมจึงมีไมพอ แตดวยความที่เปนนักกีฬามา ประสานที่นาอก หลังจากนั้นใหยื่นกนไปดานหลังโดยสําคัญที่ใหรักษาแผนหลังใหตรง เกือบทั้งชีวิตที่สุดในป 2547 โปรนอคสามารถเปน Teaching Pro ไดอยางที่ตองการ แลวใหพักเขา (งอเขาเล็กนอย) ทิ้งมือลงแตะกันในลักษณะพนมมือ เมื่อถึงขั้นตอนนี้ จากนั้ นก็เริ่มถายทอดความรูทันทีดว ยพื้นฐานการสอนที่ไ ดม าตอนอยูที่ ทานนักกอลฟจะคนพบตําแหนงการจับไมที่ดีที่สุด จากนั้นลองนําเหล็กมาจับจะสังเกตุ สหรัฐฯ จากการเปดคลีนิคสอนเยาวชนที่มหาลัยจัดขึ้นประจําทําใหเรื่องการสอน การ เห็นวามือจะอยูในตําแหนงที่ตรงกับคางพอดี เมื่อคนพบการยืนที่ถูกตองคุณจะไดสวิงที่ นําเทคนิคตางๆ มาใชสอน การทําใหผูเรียนเขาใจ ลวนเปนเรื่องที่โปรนอคทําไดเปน ถูกตอง เพราะการฝกเชนนี้จะบังคับใหคุณตองขึ้นสวิงตามที่รางกายกําหนดและจะนํา อยางดี และในป 2547-2553 โปรนอคไดรับเลือกใหเปน Honma Profesional สวนใหญ ไปสูการตีที่แมนยํา 2nd issue June 2013

P 55 AOI.indd 1

55 6/12/13 6:01 AM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

“ภาพลักษณเดน เลนกอลฟตามกฎ” โดย จิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ

ผูตัดสิน ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดของ R&A และ USGA Director–Tour Operations, Asian Tour

โทษปรับจากการ ปดเคลื่อนยาย ทรายหรือเศษดิน

ผูเลนทําหมุดทีเคลื่อนที่กอนหนาหรือ หลังจากการเลนลูกจากแทนตั้งที โดย การเจตนาเตะหรือตีดวยไมกอลฟ ไมมี การปรับโทษ ใหนําหมุดทีกลับไปวางไว ที่เดิม

เพราะ เหตุใด นักกอลฟมือ 2 ของโลก Rory McIlroy จึงมีโทษปรับ 2 สโตรคในรายการแขงขัน Abu Dhabi Championship 2013 จากการปดและเคลื่อนยาย ทรายซึ่งอยูในเสนทางเลน การเลนในรอบที่ 2 ของการแขงขันรายการ Abu Dhabi Championship ของป 2013 Rory McIlroy แชมป U.S. Open ป 2012 และปจจุบันเปนมือ 2 ของโลก ถูก ปรับ 2 สโตรกจากการไปปดทรายซึ่งอยูในเสนทางเลน เหตุ ก ารณ นี้ สั ง เกตุ เ ห็ น โดยนั ก กอล ฟ ที่ เ ล น อยู ใ นกลุ ม เดียวกัน คือ Luke Donald ชึ่งทําหนาที่แจงใหทราบ ซึ่งเปนการชวยปองกันไมให Rory McIlroy สงสกอรผิด พลาดและอาจถูกตัดสิทธิ์จากการแขงขันได ทรายหรือเศษดิน (ดินรวน) นั้น คือสวนหนึ่ง ของพื้นสนามที่นักกอลฟจะตองยอมรับสภาพที่ลูกไป หยุดอยูที่นั้น อยางไรก็ตาม กฎขอบังคับมีการกําหนดให ทรายมีสภาพเปนลูสอิมเพดิเมนทเมือ่ อยูบ นกรีน นักกอลฟ

การเลนในรอบที่ 2 ของการแขงขันรายการ Abu Dhabi Championship ของป 2013 Rory McIlroy แชมป U.S. Open ป 2012 และปจจุบันเปนมือ 2 ของโลก ถูกปรับ 2 สโตรคจากการไปปดทรายซึ่งอยู ในเสนทางเลน เหตุการณนี้ สังเกตุเห็นโดยนักกอลฟที่เลนอยู ในกลุมเดียวกัน คือ Luke Donald ชึ่งทําหนาที่แจงใหทราบ ซึ่งเปนการชวยปองกันไม ให Rory McIlroy สงสกอรผิดพลาดและอาจถูกตัดสิทธิ์จากการ แขงขันได

สามารถปดหรือเคลื่อนยายทรายได เมื่อทรายอยูบนกรีน เทานั้น ตามกฏขอ 13-2 มีการกําหนดหามปรับปรุง พื้นที่ในบริเวณ ดังนี้ คือ 1. ตําแหนงหรือสภาพพื้นที่ที่ลูก หยุดอยู 2. บริเวณตั้งใจยืนหรือบริเวณตั้งใจสวิง 3. เสน ทางเลนหรือเสนทางตอเนื่องเลยหลุมไปพอสมควร 4. บริเวณที่ดรอปหรือวางลูก กฏนี้ มี ก ารห า มการกระทํ า ดั ง กล า วข า งต น รวมถึงหามมีการปดเคลื่อนยายทราย เศษดิน ดิวอทที่ปะ แลว หรือแผนหญาที่ปะในที่แลวในบริเวณดังกลาว นัก กอลฟอาจมีความคิดวา “ ทําไม จะปด เคลื่อนยายทราย เศษดิน เศษใบไม เศษหญา ซึ่งอยูในเสนทางเลน และที่ อยูบนกรีนไมได” ซึ่งความจริงแลวเปนความคิดที่ถูกตอง เพราะ ในชวงทายของกฏขอ 13-2 กําหนดใหนักกอลฟสามารถ ปดเคลื่อนยายทราย เศษดินที่อยูบนกรีนไดโดยไมมีโทษ

ปรับไมวาลูกของนักกอลฟจะอยูบนกรีนหรือไมก็ตาม กฏ อีกเรื่องหนึ่งที่รองรับในเรื่องนี้ คือ นิยามศัพทของลูส อิม เพดิเมนท ซึ่งกลาวไววา วัตถุธรรมชาติ (ที่หลุดรวงแลว) ถือวาเปน ลูส อิมเพดิเมนท ในทุกสถานที่ แตทรายและ เศษดิน เปน ลูส อิมเพดิเมนท เมื่ออยูบนกรีนเทานั้น กฏขอ 23-1 ซึ่งเปนกฎเกี่ยวกับเรื่องลูสอิมเพ ดิเมนท กําหนดใหสามารถปดเคลือ่ นยาย ลูสอิมเพดิเมนท ไดเมื่อลูกหยุดอยูบนพื้นสนามทั่วไป แตเมื่อกําหนดวาทรายและเศษดินเปนลูส อิม เพดิเมนท เมื่ออยูบนกรีนเทานั้น จึงไมสามารถปด หรือ เคลื่อนยายทราย หรือเศษดินที่อยูนอกกรีนหากการปด เคลื่อนยายนั้นเปนการปรับปรุงพื้นที่ ตามกฏขอ 13-2 ดังนั้นการที่ Rory McIlroy ไปปดเคลื่อนยาย ทรายซึ่งอยูนอกกรีนและทําใหเกิดความไดเปรียบจาก การกระทําดังกลาวจึงเปนการปฎิบัติที่ละเมิดกฎขอ 13-2 ซึง่ มีโทษปรับ 2 สโตรกนัน่ เอง แลวพบกันใหมฉบับหนาครับ

มีคําถามเรื่องกฎกอลฟ สามารถสอบถามไดที่ jittisak.tamprasert@asiantour.com

56 P 56_Rut.indd 1

www.HotGolfClub.com 6/12/13 8:31 AM


P 57 AD Bushnell_pac1_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

5:40 AM


Sport Science of Golf

ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง CSCS. สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการเปนผูฝก คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน apiluk.osbc@gmail.com facebook.com/apiluk.theanthong

เรื่อง : ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง

ภาพ : กองบรรณาธิการ

<< ยกลําตัวขึ้นใหพนจากพื้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรและบิดใหศอกซาย ไปสัมผัสที่เขาขวาและกลับสูทาเริ่มตน จํานวน 5-10 ครั้งตอเนื่องกัน และ สลับขางปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติครบทั้งสอง ขาง พัก 60 วินาที

พัเพื่อความมั ฒนากล า มเนื อ ้ ลํ า ตั ว ่นคงและพลังในการสวิง (ตอนที่ 2) หลั ง จากที่เราไดกลาวถึงกลามเนื้อที่มีสวนในการ เสริมสรางพลังในการสวิงไปแลวในสวนแรกฉบับนี้เรา

ทาเตรียม นอนหงาย ชันเขาขึ้นเหยียดตัวตรง แขนไขวกันไวที่อก ปฏิบัติ 1. ยกลําตัวขึ้นใหหลังพนจากพื้น ประมาณ 20-30 เซนติเมตร และอยูนิ่งประมาณ 15-20 วินาที พัก 10-15 วินาที แลวปฏิบัติขั้นที่ 2 2. ยกลําตัวขึ้นใหพนจากพื้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร จํานวน 10-15 ครั้ง ตอเนื่องกัน พัก 60 วินาที 3. ปฏิบัติตอจํานวน 3-4 ชุด (เวลาฝกและ พักขึ้นอยูกับระดับสมรรถภาพทางกาย หรืออาจเลือกฝก เฉพาะขั้นที่ 1 หรือ 2 อยางใดอยางหนึ่งกอนได)

จะกลาวถึงอีกกลุมหนึ่งที่มีความสําคัญไมแพกันนั่นก็ คือ กลุมกลามเนื้อที่ชวยใหลําตัวมีการบิด หมุน กมและ เหยียด ซึ่งไดแกกลุมกลามเนื้อทองดานหนาและดานขาง การฝกกลามเนื้อในกลุมเหลานี้สามารถทําได ทัง้ ลักษณะการหดเกร็งรวมกับการเคลือ่ นไหวในชวงแคบๆ และการฝกที่กลามเนื้อมีชวงการเคลื่อนไหวที่กวางคือ ลั ก ษณะการหดตั ว ของกล า มเนื้ อ เป น แบบหดสั้ น เข า (concentric contraction) และหดตัวแบบยืดยาวออก (eccentric contraction) ทา Curl up and twist ผมมีแบบฝกความแข็งแรงในสวนนี้มาฝากกัน ทาเตรียม นอนหงายเหยียดตัวตรง ชันเขาขึ้น ครับ ดังตัวอยางทาฝกตอไปนี้ และนําขาขวาไปไขวไว มือประสานที่ทายทอย ทา Curl up

58 P 58_Rut.indd 1

ปฏิบตั ิ 1.ยกลําตัวขึน้ ใหหลังพนจากพืน้ ประมาณ 20-30 เซนติเมตร และบิดใหศอกซายไปสัมผัสที่เขาขวา (เขาขวาอยูนิ่งไมบิดมาหาศอก) และอยูน ง่ิ ประมาณ 15 -20 วินาที กลับสูทาเริ่มตน และสลับขางปฏิบัติ เมื่อครบทั้ง สองขาง พัก 10-15 วินาที แลวปฏิบัติขั้นที่ 2 2. ยกลําตัวขึ้นใหพนจากพื้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรและบิดใหศอกซายไปสัมผัสที่เขาขวาและกลับ สูทาเริ่มตน จํานวน 5-10 ครั้งตอเนื่องกัน และสลับขาง ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติครบทั้งสองขาง พัก 60 วินาที 3. ปฏิบัติตอจํานวน 3-4 ชุด (เวลาฝกและ พักขึ้นอยูกับระดับสมรรถภาพทางกาย หรืออาจเลือกฝก เฉพาะขั้นที่ 1 หรือ 2 อยางใดอยางหนึ่งกอนได)

www.HotGolfClub.com 6/12/13 6:41 AM


The

Health เรื่อง : Overdose ภาพ : กองบรรณาธิการ

9 อาหารทานเพลิน

แหลงกําเนิดพลังและกลามเนื้อ

การ ออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาเปนประจํานั้น ยอมทําใหรา งกายแข็งแรง แตการออกกําลังกายอยางเดียว

คงไมอาจทําใหเราแข็งแรงไดอยางถาวร การรับประทาน อาหารที่ครบถวนจึงเปนอีกหนึ่งองคประกอบสําคัญใน การทําใหรางกายแข็งแรงและมีแรงออกกําลังกายในวัน ถัดไป ฉบับนี้เรามีอาหาร 9 อยางที่ชวยเสริมสรางกลาม เนื้อใหทานที่หลงใหลการใชพลังไดเปนอยางดี และโดย เฉพาะทานนักกอลฟที่พยายามสรางกลามเนื้อเพื่อสวิงที่ หนักแนนยิ่งไมควรพลาด 1.ไข ถือเปนอาหารอันดับตนๆที่ชวยสราง กลามเนื้อไดเปนอยางดีเปนแหลงโปรตีนที่หาซื้องายราคา ถูก ประโยชนของไขขาวก็คือ มีโปรตีนสูง ยอยงาย ซึ่ง จะชวยเพิ่มกลามเนื้อไดเปนอยางดี หนุมๆที่เลนเวท หนักๆ แนะนําใหทานไขตมวันละ 2-4 ฟอง เปนประจํา (แตทานเฉพาะไขขาวนะ)รับรองกลามเนื้อคุณจะแนนขึ้น จนเห็นไดชัด 2.ปลาแซลมอน ในเนือ้ ปลาหรือน้าํ มันปลาแซล มอนมีสารโอเมกา3 ชวยลดอาการอักเสบของกลามเนือ้ และ ยั ง ช ว ยกระตุ น การเผาผลาญไขมั น ในร า งกายได ดี อี ก ดวย ดังนั้นถาอยากใหกลามเนื้อแข็งแรงไมมีอาการปวด หรืออักเสบควรเลือกทานปลาทะเลน้ําลึกอยางเชน ปลา แซลมอน ปลาทูนา ปลาซารดีน และปลาเทราต ฯลฯ เพราะให ทั้ ง โปรตี น และกรดไขมั น คุ ณ ภาพสู ง ที่ ดี ต อ รางกาย 3.นม ถือเปนแหลงโปรตีนสําคัญที่หางายและ ทานไดทกุ วัย บางคนทานนมแทบทัง้ ชีวติ ก็มใี หเห็นอยูท ว่ั ไป แนะนําใหรับประทานในตอนเชา เพราะนมจะถูกดูดซึม ไดดี ทั้งยังมีวิตามิน D และแคลเซียมที่จําเปนตอรางกาย สําหรับทานนักกอลฟที่อยูในชวงสรางกลามเนื้อหรืออยู ระหวางการลดน้ําหนัก แนะนําวาควรดื่มนมรสจืดหรือ นมพรองมันเนยจะไดประโยชนสูงสุดและตรงจุดที่สุด 4.โยเกิรต เมือ่ มีนมก็ตอ งมีโยเกิรต ประโยชนของ โยเกิรตนอกจากมีผลโดยตรงในการชวยเรื่องระบบขับ ถายแลว โยเกิรต ยังเหมาะกับคนทีเ่ ลนเวท เพือ่ สรางกลาม เนื้อดวย เพราะในโยเกิรตมีธาตุสังกะสีอยูมากซึ่งมากพอ ที่ จ ะมาช ว ยให ก ล า มเนื้ อ ทํ า งานได ดี แ ละยั ง ช ว ยฟ น ฟู กลามเนือ้ ทีส่ กึ หรอจากการออกกําลังกายอยางหนักอีกดวย

5.ถั ่ ว ชนิ ด ต่ า งๆ เป็ น ที ่ ร ู ้ ก ั น ดี ม าอย่ า งยาวนาน แลววาถั่วนั้นเปนแหลงโปรตีนอยางดีโดยเฉพาะถั่วเหลืองแถมใน ถั่วยังไมมีไขมันอิ่มตัวซึ่งถาเปรียบเทียบกับอาหารประเภทพวก เนื้อแดงหรือเนื้อหมูแลวนั้น ซึ่งเนื้อพวกนี้ลวนเปนเนื้อจําพวกที่มี ไขมันอิ่มตัวอยูเยอะมากและนอกจากนี้ขอดีของถั่วอีกอยางคือ ถั่วมีไฟเบอรชวยในการขับถาย และชวยในการเจริญเติบโตของ กลามเนื้อไดดีที่สุดอีกดวย 6.ขาวโอต เปนอาหารธัญพืชที่ชวยเพิ่มพลังงานใหกับ รางกายและยังมีคุณสมบัติท่ ี่ทําใหไมอวนอีกดวย เพราะในขาว โอตนั้นมีไฟเบอรสูง ไขมันตํา อุดมดวยโปรตีน วิตามิน เกลือแรและ สารแอนตีอ้ อกซิแดนท ซึง่ จะชวยชะลอการดูดซึมและลดไขมันไดดี การบริโภคขาวโอตจึงทําใหเราไดรับสารอาหารที่หลากหลาย และยังชวยสรางกลามเนื้อและใหพลังงานไดดี 7.กลวยหอม ผลไมทเ่ี ปนแหลงพลังงานสุดฮิตของเหลา นักกีฬาทั้งหลายเพราะกลวยหอมมีแมกนีเซียมที่ชวยใหกลาม เนื้อมีแรงและฟนตัวจากความเหนื่อยลาไดเร็ว ซึ่งหลายคนอาจ เคยเห็นนักเทนนิสระดับโลกหรือนักกอลฟระดับโลกที่มักจะทาน กลวยหอมในชวงพัก ขอดีอีกอยางของกลวยหอมคือ สามารถ ทานไดทั้งกอนหรือหลังออกกําลังกาย 8.แอปเปล ใครจะรูว า แอปเปล นอกจากทานแลวจะชวย ใหผิวพรรณดี คุณประโยชนของแอปเปลเมื่อทานเปนประจําแลว ยังชวยเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของกลามเนื้อ เพราะใน แอปเปลมีสารที่ชื่อเควอซิทนิ ซึ่งชวยตานอนุมูลอิสระและลดการ อักเสบของกลามเนื้อในคนที่ออกกําลังกายหนักๆ นอกจากนี้ใน แอปเปลยังมีไฟเบอรซึ่งจะชวยดูดซับไขมันไดอีกดวย 9.น้ํา เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่รางกายของมนุษยจะขาด ไมไดอยางเด็ดขาด เพราะน้าํ มีประโยชนตอ การลําเลียงสารอาหาร ตางๆ ใหผานเขารางกาย น้ํายังมีขอดีในการเรงการเผาผลาญ ในรางกายเราดวย ดังนั้นการที่จะมีกลามใหญๆได นอกจาก การออกกําลังกายและเลือกรับประทานทานอาหารแลวการดื่มน้ํา สะอาดก็เปนสวนสําคัญที่ทําใหคุณมีสุขภาพดี รับรองไดวาอาหารที่เรานํามาแนะนําในฉบับนี้นาจะ ชวยใหผูที่รักการออกกําลังกายหรือชวยใหทานนักกอลฟทั้งหลาย มีกลามเนื้อที่แข็งแรง ออกรอบหรือออกกําลังกายกันไปไดอีก ตราบนานเทานาน ทั้งนี้นอกจากการออกกําลังกายประจํารับ ประทานอาหารอยางครบถวน อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไมไดคือการพัก ผอนใหเพียงพอ เพียงเทานี้ทานก็ไมตองสละเวลาออกรอบไปพบ หมออีกตอไป 2nd issue June 2013

P 59_Rut.indd 1

59 6/12/13 6:39 AM


เรื่อง : นรุตม สมงาม ภาพ : peugeot-th.com

PEUGEOT 508 ยนตรกรรมแหงแรงบันดาลใจ เปอโยต 508 ความสมบูรณผสานความภูมิฐาน เกิดเปนยนตรกรรมซีดานขนาดใหญ หรือแกรนด ทัวรริ่ง คาร สายพันธุฝรั่งเศสที่สรางจากแรงบันดาลใจ หรูหรา เนียบเฉียบขาดทุกระเบียบนิ้วตั้งแตหัวจรดทาย เปนการ ออกแบบที่ใหคุณสัมผัสไดถึงความหรูหรามีสไตลในแบบ ยนตกรรมฝรั่งเศสที่สะทอนความเหนือระดับของผูนําบน พื้นฐานแหงแรงบันดาลใจ รูปลักษณภายนอกของเปอโยต 508 ถูกสราง ใหมีเอกลักษณที่โดดเดนสะกดทุกสายตาดวยรูปทรงที่ดู สงางามสมกับเปนรถยนตซีดานสําหรับผูนํา รูปแบบรถ เปนแบบซาลูน 4 ประตู ตัวถังมาในแบบซิงเกิล บล็อก (single block) กระจังหนา ไฟหนาซีนอนดีไซนใหมพรอม หลอดไฟ LED เพิ่มทัศนวิสัยในเวลากลางคืน เพิ่มความ หรูหราดวยการเพิ่มคิ้วขอบโครเมียมตลอดแนว เปอโยต 508 เปนยนตรกรรมที่ออกแบบได สมดุลเปนหนึ่งเดียวดูหรูหรามีพลังแตแฝงไปดวยความ คลองตัว ซึ่งเสนสายในการออกแบบครั้งนี้ทําใหเปอโยต 508 ไดรับรางวัลชนะเลิศ “red dot design award 2011” สาขา product design ซึ่งเปนรางวัลที่ไดรับการ ยอมรับจากนักออกแบบทั่วโลก ภายในโออากวางขวางและหรูหราสมคําล่ําลือ

60 P 60 cars_Rut.indd 1

สําหรับความสะดวกสบายภายในหองโดยสารนั้นเปน เรื่องที่เปอโยตใหความสําคัญเปนพิเศษ ตกแตงภายใน ดวยเบาะหนังแท ระบบปรับอากาศในแบบควอท โซน (quad-zone) ควบคุมความเย็นภายในหองโดยสารแบบ อัตโนมัติสามารถแยกระบบควบคุมความเย็นในสวนของ ผูขับขี่ และผูโดยสารดานหลังไดอยางเปนอิสระ ติดตั้งระบบเนวิเกเตอรนําทางผานดาวเทียม (Built-in Navigator) ไวที่คอนโซลกลางบริเวณพรอมจอ ขนาด 7 นิ้ว ใหเสียงสมจริงตลอดการเดินทางดวยการติด ตั้งชุดเครื่องเสียงติดรถยนต JBL HiFi พรอมซับวูฟเฟอร ขนาด 500W โดยติดตั้งลําโพงมาใหมากถึง 10 ชิ้น ทําให ระบบเสียงภายในหองโดยสารมีความคมชัดสมจริงแบบสุดๆ ดานระบบความปลอดภัย เปอโยต 508 มา พรอมอุปกรณมาตรฐานครบครันระบบพวงมาลัยแร็ค แอนดพิเนียน และพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟาทํางานอยาง แมนยําตอบสนองความสะดวกสบายของจังหวะวงเลี้ยว อยางตอเนือ่ ง ปรับน้าํ หนักพวงมาลัยอัตโนมัตใิ นขณะขับขี่ ดวยความเร็วสูงใหสมั พันธกบั ความเร็ว ออกแบบใหมรี ะดับ ของความปลอดภัยดีที่สุดดวยโครงสรางที่สามารถยุบตัว พรอมดวยเทคโนโลยีการปองกันจากอุปกรณที่กาวหนา โดยติดตั้งถุงลมนิรภัยถึง 6 จุด พรอมระบบเบรก ABS

และยังติดตั้งระบบชวยการทรงตัวอิเลคทรอนิกส ESP (Electronic Stability Programme) ระบบ Electric parking brake และระบบ Cruise control ใหคุณและ คนที่คุณรักปลอดภัยในระดับสูงสุด ตอบโจทยความเปน รถยนตของผูนําไดครบถวน Peugeot 508 ยนตรกรรมแหงแรงบันดาลใจนี้ ขับเคลื่อนดวยพลังเครื่องยนตดีเซล 2,000 ซีซี สามารถ สรางแรงมาสูงสุดที่ 163 แรงมา ที่ 3,750 รอบ/นาที และ แรงบิดสูงสุดที่ 340 รอบ/นาที พรอมเกียรอตั โนมัติ 6 สปด สรางความนุมนวลใหผูขับและผูโดยสารในทุกสภาพถนน สําหรับเรื่องความใสใจตอสิ่งแวดลอมนั้นทีมวิศวกร ของเปอโยตไดคดิ คนเทคโนโลยีเครือ่ งยนตแบบ e-HDi ซึง่ สามารถปลอยไอเสียผานมาตรฐาน Euro 5 ที่ 149 กรัม/กม. หากสนใจยนตรกรรมแห ง แรงบั น ดาลใจที่ สรางมาเพื่อผูนําโดยเฉพาะคันนี้สามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมไดที่ บริษัท ยนตรกิจ ออโตโมบิลส จํากัด ตัวแทนจําหนายรถยนตเปอโยตในประเทศไทย Tel.02-735-6888 Fax .02-376-3011 หรือติดตามขาวสาร ไดที่ www.peugeot-th.com

www.HotGolfClub.com 6/12/13 5:44 AM


GOLFER

LIFESTYLE เรื่อง : Paracab

Perfume for sport

golfer

ใน ชีวิตจริงนั้นเราตองพบเจอกับผูคนมากมาย หลายครั้งที่เสนห ในตัว คนนั้นมักนําไปสูบันไดแหงความสําเร็จ ฉบับนี้เรามีวิธีที่ชวยสรางเสนห ใหกับ ทานไดงายๆ ดวยการสรางกลิ่นกายใหหอมดวยน้ําหอมระดับเวิรลคลาส เครื่องมือที่จะมาชวยเพิ่มเสนหสรางความมั่นใจเมื่ออยูนอกสนามใหกับทาน นักกอลฟ เชิญทานพบกับน้ําหอมที่จะทําใหทานเหนือชั้นกวาใครดวยมนต เสนหแหงกลิ่น

DKNY BE DELICIOUS

ZEGNA INTENSO

FREEDOM SPORT TOMMY HILFIGER

UOMO

เริ่มดวยการเอาใจนักกอลฟสาวใหหอมส อมสดชื่นดวยน้ําหอมใหมลาสุดจาก เมืองแอปเปล DKNY the Fragrance rance แบรนดจากมหานครนิ าก วยอรกสรางสรรค โดย ดอนนา คาราน ดี ไ ซน์เ นอร์ช ั้น นํา ได้้ แ รงบั งบั นดาลใจจากแอปเปิ้ลสั ญ ลักษณ์ ของนิวยอรก เกิดเปนน้าํ หอมสองกลิ่นใหมที่ชุมฉ่ํา DKNY BE DELICIOUS น้ําหอม สําหรับคุณผูหญิง ที่มีกลิ่นหอมเดนของแอปเปลอเมริกัน (American Apple) ผสม ดวยพลังของแตงกวาเขียวทีท่ฉ่ําน้ํา (Green Cucumber) มอบความรูสึกที่ปลอดโปรง ผสานกลิ่นหอมของดอกไมจากตางประเทศที่ ใหความรูสึกสดชื่น และความหอมของไมสี ออนพันธุตางๆ เสริมความรูสึกสดชื่นชวนใหพอใจในสัมผัส นี่คือน้ําหอมที่ชวยใหคุณออกรอบอยางมั่นใจ Freedom Sport น้ําหอมที่ สรางสรรคเพื่อชายหนุมผูมีความมั่นใจและชื่นชอบกิจกรรมกลางแจงโดยเฉพาะ ดวย น้าํ มันสกัดบริสทุ ธิจ์ ากเครื่องเทศ (Clary Sage) ทีผ ่ สมผสานกันอยางลงตัวกับ สราง กลิ่นที่จะทําใหจังหวะ หัวใจเตนเร็ว ตามดวยสัมผัสที่เรารอนขึ้นดวย (Spicy Note) ที่ มีเครื่องเทศหลายอยางรวมกัน และสรางความหอมดวยไม Driftwood จาก แพ็ชชัวลี่ พืชตระกูลเดียวกับมินท Freedom Sport มาในดีไซนอันเปนเอกลักษณของ Tommy Hilfiger ขวดสีน้ําเงินเขม ฝาปดโครเมียม นี่คือน้ําหอมดีไซนคลาสสิกสําหรับชายหนุม ที่อยูเฉยไม ได เริ่มจําหนายตนเดือนกรกฎาคม 2556 เปนตนไป ณ เคานเตอรน้ําหอม ทอมมี่ ฮิลฟเกอร หางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไป

มาถึงคิวของน้ําหอมระดับโลกอีกแบรนด Zegna Intenso จาก ERMENEGILDO ZEGNA น้ําหอมที่สะทอนอารมณและเอกลักษณแหงความเปนชายมาก ที่สุดจากน้ําหอม Zegna ชื่อ Intenso สะทอนถึงพลังและเสนหของสุภาพบุรุษในแบบ Zegna Intenso ที่ชวยสรางเอกลักษณ ใหชายหนุมมีความแข็งแกรงและรอนแรงดวย กลิ่นหอมที่ผสานความตางใหเขากันอยางนาทึ่งความบางเบาสดชื่น ตามดวยความเขม หนักแนน Zegna Intenso โดดเดนมีเอกลักษณดวยรูปทรงเรียบงายแตเนี้ยบสะทอน การดีไซน ในสไตลอิตาเลียนกลิ่นหอมรอนแรงถูกบรรจุภายใตฝาสีดําแข็งแกรง สูการ เปนน้ําหอมที่มีเอกลักษณสูงดวยธรรมชาติของตนเอง ความหอมสําหรับลูกผูชายที่เปยมดวยความมุงมั่น UOMO อีกหนึ่งความ หอมใหมจาก Ermenegildo Zegna น้ําหอมที่ผสานความหรูหรา ความคลาสสิค ธรรมชาติและชายหนุมเขากันไว ไดลงตัวที่สุด ผลงานของนักรังสรรค์ค น้ําหอมชื่อ ดัง Alberto Morillas น้ําหอม UOMO คือการผสมผสานที่แตกตางของสองสวน ผสมทรงพลังจากธรรมชาติและวิทยาศาสตร์รล้ําหนา กลิ่นดอกไมอันเปนเอกลักษณ Violettyne Captive เปนการจับคูความหอมที่เกิดเปนกลิ่นแหงความปราณีตบรรจง และความสดชื่นอันนาดึงดูด กลายเปนพลังแหงความมั่นใจ สอบถามเพิ่มเติมไดที่ เคานเตอร์รน้ําหอม Ermenegildo Zegna หางสรรพสินคาชั้นนํา และ Ermenegildo Zegna Boutique ไดแกพารากอน เกษรพลาซา เอ็มโพเรี่ยม และชิดลม

2nd issue June 2013 P 61_Rut.indd 1

61 6/12/13 5:51 AM


Fact.. Locate. 323 ซอยสุขุมวิท 55

(ทองหลอ15) อาคาร โครงการเจอเวนิว ทองหลอ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Open. เปดทุกวัน เวลา 18.30 - 02.00 น. Tel. 089-0212910 Website.http://www. facebook.com/enchantedbar

ENCHANTED ดมด่ําความสบายใจกลางทองหลอ

การ รับประทานอาหารใหไดรสชาตินน้ั สิง่ ทีต่ อ งควบคูไ ป ดวยกัน คือ บรรยากาศทีด่ ี วันนีเ้ ราจึงอยากแนะนํารานทีช่ อ่ื วา Enchanted รานอาหารทีม่ บี รรยากาศนาหลงใหลสําหรับ การนั่งรับประทานอาหารหรือสังสรรคกันตามประสาวัย รุน วัยทํางาน หรือจะเปนการเรียกเหลาเพื่อนฝูงมารวม ตัวกัน กับรานอาหารใจกลางทองหลอที่มีความวุนวายอยู ตลอดเวลากับรานอาหารภายใตชื่อรานวา Enchanted ที่มีความหมายวาชวนใหนาหลงใหล Enchanted มาพรอมกับคอนเซ็ป รานทีพ่ ยายาม ดึงความเปนเอกลักษณของรานใหฉีกออกจากเขตเมือง หลวงที่วุนวายอยางทองหลอ เสมือนใหผูคนที่อยูในราน รู สึ ก ราวกั บ ว า อยู ใ นชานเมื อ งที่ โ อบล อ มไปด ว ยความ สบายของบาร โ อเพ น เพื่ อ เป ด ทั ศ นี ย ภาพของท อ งฟ า เมืองไทย กับการตกแตงจะแบงออกเปนสองโซนสอง บรรยากาศดวยกัน ใหคุณไดเลือกนั่งตามใจชอบ สําหรับ โซนแรกที่เราขอแนะนําคุณนั่นก็คือ โซนหองแอรซึ่งผสม ผสานสไตลโมรอคโคราวกับวาคุณกําลังดินเนอรใตแสง เทียน สวนโซนที่สองคือ โซน Openair ที่ตกแตง สไตลโมเดิรน ใหดสู วยงามแบบเรียบงายแตแสงจะโรแมนติ ก ในยามพลบค่ํ า เพราะทํ า ให คุ ณ สามารถดื่ ม ด่ํ า ไปกั บ บรรยากาศแสงไฟยามคํ่ าคืนที่สาดสองสวยงาม กับ บรรยากาศที่เนนธรรมชาติเปนหลัก มีมุมธรรมชาติหลาก หลายมุมที่ใหลูกคาผอนคลายกวารานอื่นทั่วไปที่อยูใน ทองหลอกับการเนนความรูสึกไปทางความหรูหรา ซึ่ง เกิดจากการรวมมือกันของกลุมเพื่อนที่ตองการทําราน อาหารนั่งเลนสบายๆ เพื่อผอนคลายหลังการเลิกงาน ที่ นี่จะเนนอาหารสไตลอิตาลี่ เม็กซิกันเปนหลัก หากใครได

62 P 62-63_Rut.indd 2

รับประทานยอมไมพลาดทีจ่ ะมาเยือนอีกหลายๆ ครัง้ แนนอน สําหรับเมนูอาหารของ Enchanted ที่อยาก แนะนําใหคุณสัมผัสกันวันนี้ มีดวยกัน 4 เมนูดวยกันคือ เริ่มตนดวยเมนูเรียกน้ํายอยอยาง อิตาเลี่ยนซอสเซส ไส กรอกสัญชาติอิตาเลี่ยนที่หั่นพอดีคําตกแตงดวยมันบดที่ ทานพรอมกันอยางลงตัวเรียกน้ํายอยทวีความหิวเพิ่มขึ้น ตอดวยเมนูเรียกน้ํายอยอีกจานที่บางคนใหเปนจานแหง กลับแกลมชั้นดีอยางพลาแซลมอน เมนูที่เรียกไดวานํา เนื้อแซลมอนมาคลุกเคลาปรุงรสชาติที่ดึงความอรอยจาก เนื้อปลาที่สดออกมาไดอยางสมบูรณแบบ มาถึงเมนู เมนดิชอยาง สปาเก็ตตี้กุงไวทไวน เมนูอาหารที่เรียกได วาเปนเมนูยอดฮิตของที่รานกับการปรุงรสสปาเก็ตตี้สูตร เฉพาะของที่รานจนลูกคาประจําขาดไมไดที่จะสั่งเมนูนี้ มาลิ้มรสกันทุกครั้ง ปดทายดวยเมนูเบาๆ เอาใจสาวก คนกลัวไขมันอยางฟชแอนชิพ ที่ถูกรังสรรคความนาทาน ไดอยางสมบูรณแบบ กับความกรอบนอกที่นุมในเรียก ไดวาอยาสั่งเปนจานแรกเด็ดขาดหากคุณยังไมอยากอิ่ม กอนจะลิ้มลองรสชาติเมนูอื่นๆ ของ Enchanted นอกจากเมนูอาหารแลวที่นี่เรียกไดวาขึ้นชื่อ ในเรื่องของเครื่องดื่มดวยเชนกันไมวาจะเปน Cointreau Mojito ,Cointreau Cosmo, Cointreau Margarita และ Cointreau Shooter 4 เมนูเครื่องดื่มที่ปรุงแตงรสชาติ หลักดวย Cointreau ไดอยางลงตัวเหมาะกับผูรักการ ดื่มในยามราตรีแหงการพักผอนเปนอยางยิ่ง หากใครที่มี โอกาสไดเขามาที่ Enchanted นั้นก็อยาลืมที่จะสั่งทั้งสี่ เมนูเครื่องดื่มที่แนะนําไป ทานควบคูกับเหลาเมนูอาหาร ที่ แ นะนํ า กั น ไปข า งต น นั้ น คงยากที่ จ ะลื ม เลื อ นความ หลงใหลแหงนี้

Cointreau Mojito Cointreau + Rum + Mint + Lime + Red Sugar Cointreau Cosmo Cointreau +Vodka + Canberry + Lemon Juice + Syrup Cointreau Margarita Cointreau + Takila + Lemon Juice + Syrup Cointreau Shooter Cointreau + Homemade Jelly + Italy Wine

www.HotGolfClub.com 6/12/13 4:46 AM


เรื่อง / ภาพ : Paritat.m

Fact.. Locate. พหลโยธิน 4 ตรงขามซอยอารีย 3 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ Open. เปดทุกวัน เวลา 18.00 - 23.00 น. Tel. 081-914-3634 Website.http://www.facebook.com/fatbird

FAT BIRD อิสรภาพของความอรอยแหงซอยอารีย จาก ภาวะความวุนวายที่มนุษยนั้นรวมกันกอขึ้นมาให กับเมืองหลวงของประเทศเราอยางกรุงเทพมหานคร โดย เฉพาะ ซอยอารีย สถานที่ที่เรียกไดวามีผูคนมากมายเดิน กันอยางขวักไขว ทุกเพศทุกวัย จนเรียกไดวาเปนอีก สถานทีท่ ม่ี คี วามแออัดทางการเดินทางเปนอยางยิง่ แตใคร เลยจะรูว า ภายในซอยแหงนีน้ น้ั จะมีสถานทีพ่ กั ผอน ทีเ่ ปด รอใหสัมผัสความผอนคลายกันอยูเปนจํานวนมากซึ่งหนึ่ง ในรานที่จะแนะนําตอไปนี้นั้นเรียกไดวาหากใครไดเขามา สัมผัสแลวหละก็จะไดพบกับความอิสระที่ปลดแอกความ วุนวายโดยรอบไดอยางแทจริง รานอาหารสุดเกและนาสนใจเปนอยางมากที่ พูดถึงอยูนั้น และอยากแนะนําใหไดรูจักกันคือ FAT BIRD รานอาหารเล็กๆที่ตกแตงอยางสวยงามที่เกิดจากการ ใชพื้นที่ของอาคารพาณิชมาตกแตงใน Style Vintage ที่ ภายในนัน้ ไดรวบรวมของเกาจากทั่วยุโรป และ นิวยอรก มา ตกแตงใหเขากับตัวอาคาร ทําใหบรรยากาศภายในราน สบายๆ กับหนารานที่เปนเรือนกระจกดึงดูดใหนาสนใจ ใหความรูสึกเหมือนอยูในชุมชนเมืองของลอนดอน จน ทําใหสัมผัสไดวาที่นี่เปนรานอาหารที่เหมาะแกการพา เพื่อนๆ มากินขาว สนทนา ประชุม สวนทางดานอาหาร ก็มีตั้งแตอาหารไทยและอาหารตะวันตก ที่ถูกเนรมิตจาก ความฝนของ หญิงนอย-ม.ร.ว.นิภานพดาราทายาทของ หมอมเจาฐิติ (ทานกบ) ยุคล กับ หมอมอุนเรือน เจาของ ราน ที่ตั้งชื่อราน Fatbird กับความหมายถึงความเปน อิสระ นกจะบินไปไหนมาไหนก็ได นอยชอบอิสระ อยาก ทําอะไรก็ทํา อยากกินก็กิน สําหรับเมนูอาหารของ FAT BIRD ทีอ่ ยากแนะนํา ใหลองชิมมี 3 เมนูดวยกัน เริ่มตนที่เมนูเรียกน้ํายอย อยาง Chicken liver cherry sauce rocket salad หรือ เรียกอยางงายๆ วา ตับไกราดซอสเชอรี่ กับสลัดร็อกเก็ต

ปดทายดวยเมนูที่เด็กอวนตองยกนิ้วใหกับความ อร อ ยที่ เ อาใจคนกลั ว อ ว นอย า งสาวๆเปนพิเศษ สําหรับเมนู Fat Bird Portbello Steak กับเมนูสเต็ก ที่ใชเห็ด Portbello ปรุงแตงออกมาหนาตาเหมือน สเต็กเนื้อทั่วไป กับสัมผัสที่เรียกไดวานิ่มละมุนลิ้น ทานไดทั้งความอรอยและสุขภาพ กับความอรอยที่ ถูกปรุงแตงในจานอยางสมบูรณแบบ นอกจากเมนูอาหารแลวที่นี่เรียกไดวา ขึ้นชื่อในเรื่องของเครื่ องดื่ มด วยเชนกันไมว าจะ เปน Bird Company ค็อกเทลผสมสายพันธุพิเศษ ของทางรานที่ปรุงแตงความเขมขนภายในไดอยาง ลงตัว อีกแกวที่อยากแนะนํานั้นเรียกไดวาเปน ขวัญใจของใครหลายคนที่เขามาที่รานแหงนี้คือ Mount Gay Rum Mojito ค็อกเทลสุดฮิตในยุค นี้ ที่ผสมผสานกับ Mount Gay Rum ใหความนุม ผสานกับความเขมขนจนเรียกไดวาอรอยละมุนจน ลืมตัววานี่คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ซึง่ นอกจากอาหารอรอย เครือ่ งดืม่ เปนเลิศ แลวที่ นี่ ยัง มีดนตรี ที่ บ รรเลงขั บ กล อ มความผ อ น คลายกับทวงทํานองที่เรียกไดวาแตกตางจากราน อาหารทั่วไปจนใครหลายคนเผลอลืมตัวไปวาที่นี่ เหมือนบานของตัวเองที่ชานเมืองลอนดอนมากกวา รานอาหารทามกลางเมืองหลวงอยางซอยอารีย

อาหารฟวชั่นที่เรียกไดวาเปนเมนูยอดฮิตของที่ราน กับ ความนุมของตับไกที่ราดดวยซอสเชอรี่ กับสลัดที่ทาน พรอมกันอยางลงตัวจนใครหลายคนที่ไดลิ้มลองนั้นบอก เปนเสียงเดียวกันวา อรอยไมแพกบั การไดทานตับหานกัน เลยทีเดียว ตอดวยเมนูหลักอยาง สปาเก็ตตี้เอ็นโชววี สปาเก็ตตี้ซอสสูตรพิเศษของทางรานที่มีสวนผสมของ เนื้อปลาเอ็นโชววีคลุกเคลากันอยางลงตัว ซึ่งจานนี้ตอง ขอบอกเลยวา อรอยไมแพสปาเก็ตตี้รานอื่นๆเลยเชนกัน

Bird Company Cointreau + Maker Mark +Vodka + Lemon Juice + Fruit

Mount Gay Rum Mojito Mount Gay Rum + Red Sugar + Mint Spring + Lemon Juice

2nd issue June 2013 P 62-63_Rut.indd 3

63 6/12/13 5:18 AM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

1.มร.ยูจิ อิโน ประธานคาสโก (ประเทศไทย) สงา อดทน ผจก.หนุม ใหญ คาสโก จัดแขงขัน กอลฟ คาสโก คลับ 2013 ครั้งที่ 2 โดยมีคุณกัมพล เหมือนเพชร บอสใหญโปรชอปลักกี้ กอลฟ บานฉาง นําทีมรวมแขงขัน ณ สนามกอลฟอิสเทิรนสตาร 2.มร. ทาเคชิ โอคาดะ ผูจัดการทั่วไป บริษัท ซิติเซ็น วอทช (ฮองกง) จํากัด สาขาสิงคโปร และคุณวิภาวรรณ มหา ดํารงคกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีทองพาณิชย จํากัด จัดปารตี้เปด ตัวนาฬิกาแบรนด ใหม “INDEPENDENT” ณ Zense ชั้น 17 เซ็นทรัลเวิลด 3.โรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน จัด งานเลี้ยงแสดงความยินดีและเลี้ยง สงนักกีฬาที่อยู ในความดูแลของโรง เรียนฯ ที่ ไดเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับ นานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฎาคมที่รานอาหารเพลิน วิภาวดี 4.คุณรุจิรพรรณ จึงรุงเรืองกิจ รอง ประธานกรรมการสนามพัฒนากอลฟ คลับ แอนด รีสอรท พรอมดวยพันโท กิตติเทพ กรินชัย กรรมการผูจัดการ และคณะผูบริหารสนามกอลฟฯ รวม ถวายรถกอลฟไฟฟา Cario รุน TT01 Extension ใหกับวัดเนินตอง จ.ชลบุรี 5.โฉมหนานองๆ ทีมไทยที่เดินทางไปควา 5 รางวัล จากการแขงขัน สิงคโปร จู เนียร กอลฟ โอเพน 2013 ระหวางวัน ที่ 3 - 6 มิถุนายน 2556 ที่ผานมา ณ สนาม Keppel Club ประเทศสิงคโปร

6.ผูโชคดีจากการแขงขันกอลฟรายการ “Singha Chonburi-Pattaya Golf Festival 2013” ณ สนามพัฒนา กอลฟคลับ แอนด รีสอรท รวมถาย ภาพรับรางวัล

1 I#N?'ScIF=N&PIA; ;5P'7))NIP53?N ?L>I#?Q5CMAZA F>N= M53?Q AM6 'M==P3?Q5CMAZA

1 I#N?N>F=N&PIA; FT<N:@ECP50Z'I?7N? Z:?F'PZ0 53AOAUN ZNZQ>C M53?Qb AM6?I>MAZ$=F'P1Qc

N>3Qb0P5<UZa1‡‡^?  FN=N?2=I#ZGa5CPC3LZAˆGN0 ?N N^= [:# ?T #3P:…Ž‚†Š‰‚ŠŽˆ…†‚ŽŽ‚ŠŽˆ

64 P 64_Rut.indd 1

ฝากงานบุญกันมาโดยคุณสุภชัย วีระภุชงค (ออด) เลขาธิการ ของสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ และเลขานุการชมรมโพธิคยา ๙๘๐ ขอเชิญชวนผูที่สนใจรวมแขงขันกอลฟมหากุศลเพื่อสมทบทุนชมรม “โพธิคยา” สงเสริมพระสงฆไปศึกษาพระพุทธธรรม ณ ดินแดนพุทธ ภูมิ ณ ประเทศอินเดีย โดยจะมีการแขงขันขึ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ สนามกอลฟวินเซอร ปารค สุวินทวงศ ผูสนใจรวมการ แขงขันกอลฟมหากุศลในครั้งนี้ ขอมูลเพิ่มเติมไดที่คุณปราณี อยูศิริ โทรศัพท ๐๒-๕๕๕-๙๙๙๙ ตอ ๑๑๒๔ เจอหนากันอีกครั้งกับนองเจนที่ยายไปทําหนาที่การตลาด และประชาสัมพันธใหกับสนามกอลฟรอยัล เลคไซด ยานบางปะกง ตอนนี้สนามจัดการแขงขันมากมายและมีนักกอลฟไปเลนกันคับคั่ง ติดอยางเดียวตองพกยากันยุงไปดวยนะครับ ปองกันเอาไวกอน ชวงนีเ้ ปนชวงฝนกําลังเขาทําใหหลายสนามเริม่ จัดโปรนาสนใจ เพียบโดยที่สยามคันทรีคลับแพลนเทชั่นทุกวันอาทิตยหลังเที่ยง เปนตนไปกรีนฟ 2,500 บาท / 18 หลุม / ทาน (ราคานี้ยังไมรวมคา รถกอลฟและคาแคดดี้, สนามบังคับใชรถ 1 คัน ตอ 1 ทานทุกวัน) เริ่ม 1 มิถุนายน-6 ตุลาคม 2556 สวนสปอรตเดยทกุ วันอังคาร (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) กรีนฟ 1,350 บาท/18 หลุม/ทาน (ราคานีย้ งั ไมรวมคารถกอลฟและคาแคดดี,้ สนามบังคับใชรถ 1 คัน ตอ 1 ทานทุกวัน) เริ่ม 7 พ.ค.-8ต.ค. 2556 ติดตอขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองเวลาไดที่ 038-909600 ดานสนามกอลฟอีสเทิรนสตาร ก็มีโปรโมชั่นนาสนใจครับกับ แพคเก็จ stay & play สําหรับ 4 ทาน พักหองพัก 1 คืนพรอมเลน กอลฟ 1 รอบในราคาวันธรรมดา 4,000 บาท สนใจสอบถามราย ละเอียดไดที่ 086-377-6722, 038-630-410-3 นี่ก็นาสนใจกั บสนามกอลฟเดอะวินเทจคลับบางนาตราด กม.27 จัดแพคเก็จดีๆ สําหรับนักกอลฟไดคลายรอนกันอีกแลว โดย ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ไทยนํา้ทิพย จํากัด ในวันธรรมดา (ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ) 1500 บาท (กรีนฟ+แคดดี้) และ 1900 บาท (กรีนฟ+แคดดี้+รถกอลฟ) พรอมรับเครื่องดื่มดับรอนจากทาง ไทยนําทิพยคะ สามารถจองออกรอบไดที่ 02 707 3820 ถึง 5, 084 438 8443 หรือ www.vintagegolfthai.com สนามกอลฟ นอรธเทิรน รังสิต กอลฟคลับจัดโปรโมชั่น ตอนรับเดือน มิถุนายน 2556 ดวย แพคเก็จกรีนฟ วันธรรมดา ราคา เพียง 1,400 บาท (ราคารวม กรีนฟ+รถกอลฟ+แคดดี้) วันอาทิตย หลังเที่ยง กรีนฟ+แคดดี้ เพียง 1,100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติม โทร.081-9940951,035-744596-7 ไปรวมงานของเบลนด 285 เมื่อไมนานมานี้ฝนเทกระหนํา่ จน เลนไมจบแตไดความเพลิดเพลินกับกิจกรรมที่ไม่ซ้ําใคร ทานที่อยาก สัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็คอยติดตามรายละเอียดกิจกรรมกันตอไป

NEXT PREVIEW.

Cover Story : พบประสิทธิภาพและความนา สนใจของอุปกรณกอลฟแคลลาเวย Smart Trick : เทคนิคการเลนกอลฟแบบ ฉบับโบราณ Stgnature Hole : เยือนสนามสุดทาทาย บางพระ กอลฟคลับ Golfer Lifestyle : ครีมทาผิวสําหรับนัก กอลฟหรือนักกีฬา

WORLD SPLENDOUR HOLIDAYS LTD. Tour License ense No.11/014

¤Òi•Ö‡}Қoƒ‹˜¤

¦‡m¥j¬qj–Ž×ˆm ‚j–Ž×ˆŒ–ƒ /QNLNSHNM“„Œpt~ž®m¡‚”Šp ~š®p¦~ӐԂ€ž­¥Š’›‹‚ŸpŠ¡‚›‹‚Œ›m› ƒ›€ ¥ŽÓ‚j–Ž×ˆš‚”‹¡}¥“ž‹¥‡­Šƒ›€~Ӗ”Ž¡Š

2SNMD%NQDRSm¡‚”Šp“‚›Šj–Ž×ˆ”Ž¡Š¥„Ê}¦ŽÔ“–ƒ›ŠŒ›m›©}Ô Šssš­‚—ŽŽ×¥t‚¥q®‚ ƒ›€ ƒ‚~š‚–‚§}‚ž¥tž‹¥Œ­Š€ž­ ƒ›€ŒŠmӛ¥Œ –“pmק„Œ× ƒ‚~š‚

‡šjƒ‚~špŽ›j¢‚¥ŽÓ‚Œ–ƒ“‚›Š

/@BJ@FD5HDSM@Lš‚m ‚'@MNH ƒ›€  2@HFNM ƒ›€ #@M@MF ƒ›€ qš}©„~žj–Ž×ˆ©}Ԁš­§ŽjŒŠ€š®p€ž­/DAAKD!D@BG 42  2S MCQDVR 

2BNSK@MCq–p¥Ž›3 .EE©}Ô

qš}OQHU@SD€šŒ×jŒ¡Õ„mŒ–ƒmŒš©„¥€ž­‹†Œš­p¥‘’¥‹–ŒŠš‚–špj’ ”Œ –“¦m‚}¥‚¥ž‹ §€Œq–p€ž­     ”Œ ––ž¥ŠŽ×O@QHBGNSDVNQKCROKDMCNTQ BN SG

¥Œ›¥„Û‚‘¢‚‹×t ®– k›‹“Š›sjj–Ž×ˆ “Š›sjŒ›m›‡¥‘’¥Š –p¥–jšp‚Ô–‹ ŽœŽ¢jj›

“–ƒ›Š©}Ԁž­  }¢Œ›‹Ž™¥–ž‹}Œ›m›t ®– k›‹“Š›sj¦Ž™¦‡m¥j¬q~ӛp«

€ž­VVV VNQKCROKDMCNTQ BN SG

www.HotGolfClub.com 6/12/13 5:55 AM


1

1

2

Blend 285 Signature Golf Party บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด ในนามผลิตภัณฑ “Blend 285 Signature” บุกตลาดกอลฟไลฟสไตล ตอบโจทยคนรุนใหมที่มีไลฟสไตลอยางเหนือระดับกับ กิจกรรม 285 Signature Hole คัดเลือกนักหวดฝมือดีที่เปนที่สุดในแตละสนามจนได นักกอลฟฝมือดีกวา 120 ทาน รวมกิจกรรมสุดเอ็กซคลูซีฟ “Blend 285 Signature Golf Party” ในรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกอลฟซัมมิท วินด มิลล กอลฟ คลับที่ผาน มา โดยมีดารานักแสดงเขารวมสนุกแขงขันเกมกอลฟกับนักกอลฟในหลุมพาร 3 และ ปดทายหลังเกมกอลฟดวยการมอบรางวัลผูชนะในแตละไฟลท ในบรรยากาศอบอุน สนุกสนานและเปนกันเอง

ลิโพตีไกลภาคเหนือ เครื่องดื่มลิโพวิตัน-ดี โดย บริษัท โอสถสภา จํากัด เปดฤดูการแขงขันประจําปเปน ที่เรียบรอยสําหรับการแขงขันตีไกลในรายการ “ลิโพ ไทยแลนด ลองเกสท ไดรฟ คอนเทสท 2013” โดยสนามนี้เปนรอบคัดเลือกภาคเหนือ ซึ่งแบงเปนรอบคัดเลือก 5 กลุมดวยกันและในรอบชิงชนะเลิศนั้นโปรกนกชนม โพธิสุนทร ทิชชิ่งโปรเจาถิ่นวัย 23 ป ทุบสถิติตีไกลราบคาบหลังหวด 356.10 หลา ควาทองคําหนัก 10 บาทจากลิโพได สําเร็จ ณ สนามกอลฟลานนา จ.เชียงใหมที่ผานมาคุณประวาล โรจนพฤกษ ผูบริหาร เครื่องดื่มลิโพ บ.โอสถสภา จก. รวมมอบรางวัลในครั้งนี้ 1. พล.ต.เอนก อินทรอาํ นวย ผูบ ญั ชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ประธานอํานวยการ ศูนยพฒั นากีฬามณฑลทหาร บกที่ 33 รวมมอบรางวัลและถายภาพกับนักกอลฟทีเ่ ขารวมการแขงขัน

1.ผูบ ริหารจาก บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติง้ จํากัด รวมมอบรางวัลและถายภาพ 2.ทีมดารานักแสดงรวมถายภาพกับแขกผูร ว มแขงขันกอลฟ

11

1

2

2

2 Singha Corporate Golf Challenge 2013 บริษัท แอคคูชเน็ทกอลฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรมในงาน Partner Day โดยงาน นี้ไดเชิญคูคาจากหลายประเทศในเซาทอีสเอเชียเขารวมงานและเยี่ยมชมโรงงานผลิต ถุงมือฟุตจอยและลูกกอลฟไทเทิลลีสต พรอมรวมออกรอบกันอยางสนุกสนาน และ ภายในงานเลี้ยงยังไดชมแฟชั่นโชวคอลเลคชั่นใหมลาสุดจากฟุตจอย ณ สนามกอลฟสยามคันทรีคลับ แพลนเตชั่น พัทยา เมื่อเร็วๆนี้

ผานไปเรียบรอยกับการแขงขันกอลฟ “สิงห คอรเปอเรท กอลฟ ชาลเลนจ 2013” รอบ คัดเลือกสนาม 1 ที่ผานมา ณ สนามกอลฟเมืองแกว โดยมีทีมเขารอบ 12 ทีมที่จะไป ชิงชนะเลิศในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นี้ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะไดบินลัดฟากับการบินไทย ไปเลนกอลฟที่สนาม Gulf Harbour Country Club และ Titirangi Golf Club เมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด โดยภายในงานไดรับเกียรติจากคุณอรณิชา คําลือวงศ ผจก. ทั่วไป สนามกอลฟเมืองแกว รวมถายภาพแสดงความยินดีและมอบรางวัลใหกับ นักกอลฟดวย

1.ทีมพารทเนอรจากเซาทอีสเอชียรวมถายภาพเปนที่ระลึก 2.คุณ Timothy Yoong, Brand Manager FJ S.E.Asia รวมใหขอมูลรองเทารุนใหม

1.คุณอรณิชา คําลือวงศ ผจก. ทั่วไป สนามกอลฟเมืองแกว รวมถายภาพแสดงความยินดี 2.ผูรวมแขงขันถายภาพกับปายผูสนับสนุน

FJ Partner Day

2nd issue June 2013 P 65_Rut.indd 1

65 6/12/13 5:57 AM


“ภานุพล” ซิวแชมปอาชีพแรก

“โตโยตา พีจีเอ ไทยแลนด คลาสสิค” ครั้งที่ 2

“โปร มะพราว” ภานุพล พิทยารัฐ ดาวรุงวัย 20 ป ระเบิดฟอรมทําอีเกิ้ลหลุมสุดทายเพื่อจบวันดวยการทํา 4 อันเดอร สกอรรวม 13 อันเดอรพาร 206 เฉือนเอาชนะ “โปรมดแดง” ธรรมนูญ ศรีโรจน ไปไดแบบสนุกตื่นเตน สองสโตรก ควาแชมปอาชีพครั้งแรกในชีวิตไปครองจาก ศึก “โตโยตา พีจีเอ ไทยแลนด คลาสสิค” ครั้งที่ 2 การแขงขันกอลฟอาชีพ พีจีเอ ไทยแลนด ทัวร แอนด แซท 2013 รายการ “โตโยตา พีจีเอ ไทยแลนด คลาสสิค” ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลรวม 2 ลานบาท ไดรับ การสนับสนุนจาก บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด, บริษัท ชารป ไทย จํากัด, สนามกอลฟ ซันไรส ลากูน, แคสโก, ฟนิกซ, แคทเทเลคอม,กอลฟชาแนล และ CTH ทําการแขงขันระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม -

2 มิถุนายน 2556 ณ สนามกอลฟเซนตแอนดรูวส 2000 จ.ระยอง หลังจากคณะกรรมการจัดการแขงขันลดการ แขงขันเหลือ 3 วัน 54 หลุม ในรอบสุดทายของการ แขงขันผลปรากฏวา “โปรมะพราว” ภานุพล พิทยารัฐ โปรดาวรุงวัย 20 ป ยังเลนไดดีอยางตอเนื่องทําเพิ่มไดอีก 4 อันเดอรพาร 69 จาก 3 เบอรดี้ ที่หลุม 2, 7 และ16 และ อีเกิ้ลที่หลุม 18 เสีย 1 โบกี้ สกอรรวม 13 อันเดอร พาร 206 เอาชนะ “โปรมดแดง” ธรรมนูญ ศรีโรจน ที่วันสุดทายทําสกอร 4 อันเดอรพาร 69 เชนกันไป 2 สโตรก ควาเงินรางวัล 250,000 บาท สวน ธรรมนูญ รับ เงินรางวัลปลอบใจไป 150,000 บาท โดยภานุพลที่ควาแชมปอาชีพครั้งแรกในชีวิต

หลังจากเทิรนโปรมาตั้งแตอายุ 14 ปกลาววา “วันนี้ใน 9 หลุมแรกรูสึกกดดันมาก พัตตไมดีและโปรธรรมนูญ ก็เลนไดดีดวย แตพอเขา 9 หลุมหลังผมมั่นใจมากขึ้น และก็ควาแชมปมาไดในที่สุด และตองขอบคุณคุณพอที่ สนับสนุนผมมาตลอด มาเปนแคดดี้ชวยสอนทําใหผมมี วันนี้ได ขอบคุณสมาคมฯ, โตโยตา และกกท. ที่จัดการ แขงขันรายการนี้ขึ้นมา ดีใจมากกับแชมปนี้หลังจากที่รอ มาเกือบ 5 ป” สําหรับแฟนกอลฟสามารถรับชมการถายทอด เทปการแขงขันกอลฟอาชีพพีจีเอไทยแลนด ทัวร แอนด แซท 2013 รายการ “โตโยตา พีจีเอ ไทยแลนด คลาสสิค” ครั้งที่ 2 ได 4 ชองทางไดแก กอลฟแชนแนล ไทยแลนด ทรูวิชั่นสชอง 156, ระบบดาวเทียม CAT Channel 99 (จานดํา), เคเบิล้ ทีวที ว่ั ประเทศทางชอง CTH และจากไอแพด ไอโฟน อินเตอรเน็ต แอนดรอยดที่ www.cattelecom.tv หรือ เว็บไซต www.pgathailand.com

สมาคมกอลฟสตรีแหงประเทศไทยฯ หลังจากไปสรางผลงานในการแขงขันควีนสิริกิติ์ ครั้งที่ 35 ที่ฟลิปนส คุณจิตกานต จันทรวิโรจน นายกสมาคมกอลฟสตรี และโปรอุย วิรดา นิราพาธพงศพร นํานักกอลฟทีมชาติ เขา ขอบคุณ คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการ บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จํากัด ที่ ใหการสนับสนุนโครงการพัฒนาทีมชาติ ชุดถวยพระราชทาน “ควีนสิริกิติ์” ครั้งที่ 35 นี้ดวย สมาคมกอลฟสตรีฯ กําหนดจัดการแขงขันกอลฟถวยสมาคมกอลฟสตรี ( TALGA CUP) ในวันอังคาร ที่ 25 มิถนุ ายน 2556 ณ สนามเดอะ เลคกาซี กอลฟ คลับ เริม่ เวลา 08.00 น. การแขงขันเปนแบบสโตรกเพลย18 หลุม นับคะแนนสุทธิ ใหแตมตอสูงสุด 18 ในกรณีเสมอกันคาสมัครแขงขันคนละ 1,600.- บาท (รวมคากรีนฟ คาแคดดี้ และคาอาหาร) ขอเชิญ สมาชิกที่สนใจโทรสมัครไดที่สมาคมฯ 02-2557976 (วันจันทร-ศุกร 09:30-17:00) ปดรับสมัครวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556

สมาคมกอลฟอาชีพสตรี ดานการแขงขันกอลฟอาชีพสตรี ของสมาคมกอลฟอาชีพสตรี ทีส่ นับสนุนโดย สิงหคอรเปอเรชัน่ และการกีฬาแหงประเทศไทย จากสนามปญญาอินทรากอลฟคลับ,บีทเี อส,หมอเส็ง,สมิตเิ วช สุขมุ วิท, น้ําดื่มตราสิงห, บีอิ้ง และซันโว ซึ่งในครั้งนี้ไปดวลวงสวิงกันไกลถึงหัวหิน กับการแขงขัน 4th SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2013” ณ สนามแบล็คเมาทเทน กอลฟคลับ ซึ่งตลอด 3 วันของการแขงขัน ฝน นั้นเปนอุสรรคอยูตลอด แตจนแลวจนรอด ก็สามารถเลนจบการแขงขัน ไดสําเร็จ โดยแชมปในรายการนี้ตกเปนของแท็ป-จารุพร ปาลกวงษ ณ อยุธยา โปรสาวรางเล็กวัย 21 ป ซึ่งเอาชนะ กุสุมา มีชัย วัย 18 ปจากปราจีนบุรี ดวยการเพลยออฟหลุมที่ 2 หลังจากทั้งคูทําสกอรเขามาที่ 1อันเดอรพาร 215 จารุพรรับแชมปพรอมเงินรางวัล 71,900 บาท สวนภิญญาดา คุวานันท จากรร.สาธิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน ควาแชมปนักกอลฟสมัครเลนในรายการนี้ สําหรับการแขงขันสิงห-แซท ไทยแอลพีจีเอ ทัวร สนามที่ 5 ชิงเงินรางวัล 500,000 บาท จะมีขึ้นระหวางวัน ที่ 3-5 กรกฎาคม 2556 ณ สนามวอเตอรมิลล กอลฟ แอนด การเดน จ.นครนายก สอบถามเพิ่มเติมไดที่ สมาคมกอลฟ อาชีพสตรี สํานักงานเลขาธิการ สนามปญญาอินทรากอลฟคลับ หรือเว็บไซท www.thailpga.com และโปรษาริณี เล็กสุวรรณ โทร.081-813-9103 และโปรแพรวรรณ อุดมพรรษา โทร.089-031-9292

66 P 66_Rut.indd 1

www.HotGolfClub.com 6/12/13 4:49 AM


KB kasco create_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

12:23 PM


Jason Dufner

Adam Scott

Webb Simpson

Steve Stricker

ࢌÒËÇÁ Team Titleist ·Õè titleist.co.th ©2013 Acushnet Company.

[CS6]AD Titleist AOI.indd 1

6/12/13 12:40 PM


Jerry Pate โปร อเมริกนั วัย 60 ปคนนีเ้ ปนอีกหนึง่ โปรทีส่ ามารถ ควาแชมปรายการเมเจอรอยาง ยูเอส โอเพน มาครองทั้งๆ ที่เพิ่งเขามาเลนเปนรุกกี้ในการเลนอาชีพ พีจีเอ ทัวรเพียงปเดียวเทานั้น เจอรรี่ เปนนักกอลฟ เกิดที่จอรเจียและเขามาเรียนที่อลาบามาซึ่งที่นี่เอง เขาไดรวมทีมกอลฟ Crimson Tide และสรางผล งานที่ ย อดเยี่ ย มมาตลอดโดยสามารถคว า แชมป ยูเอส อเมเจอร โอเพนในป 1974 และในปตอมา เขาก็อยูในทีมของสหรัฐในชุดที่สามารถควาแชมป กอลฟรายการวอรกเกอร คัพและไอเซนฮาว โทรฟ มาครอง เจอรรี่ เทิรนโปรในป 1975 หลังจากที่ ผานคิว สคูลไดกอนจะเริ่มแขงขันอยางจริงจังในป ตอมาและนั่นเองที่เขาสามารถสรางผลงานที่ยอด เยี่ยมที่สุดในชีวิตดวยการควาแชมปรายการเมเจอร เดียวในอาชีพในรายการยูเอส โอเพนไดสําเร็จ กอนที่จะไดแชมปในรายการแคนาเดียน โอเพนได ดวย ซึ่งทําใหเขาไดรับเลือกใหเปนนักกอลฟดาวรุง

HG

SUBSCRIPTION ISSUE 214

16-30 JUNE 2013

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป

พิเศษแพคคู

24 ฉบับ ราคา 1,200 บาท

พิเศษเหลือ 1,090 บาท

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป 24 ฉบับ หนั หนนังสือ TGSG 2013 พรอมบัตรส รสสวนลดราคารวม 2,000 บาท

พิเศษเหลือ

รับลูกกอลฟ PRECEPT FUEL 1 โหล มูลคา 550 บ.

1,590 บาท

รรัับลลูกู กกอล ออลฟ PRECEP PT FUEL UELL PRECEPT 1 โหล มูลคา 550 บ.

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป 48 ฉบับ ราคา 2,400 บาท

พิ เศษเหลืEPTอFUEL2,000 บาท รับลูกกอลฟ PERCEPT 1 โหล มูลคา คา 550 บ. + ครีมกันแดดนีเวีย 1 หลอด + เสอยดจาก เสื้อยืดจาก ecco 1 ตว ตัว

ติดตอสอบถามเพิ่มเติมที่ฝายสมาชิก : คุณรัฐนันท

02-717-2477 ตอ 180-184 หรือ 086-399-1060

ชําระดวยบัตรเครดิตกสิกรไทย รับหนังสือเพิ่ม 2 ฉบับ ชอ-สกุล (ไทย) ..................................................................................................................................................................... ชอ-สกุล (อังกฤษ) .............................................................................................................................................................. เพศ...................................อายุ............................................วัน เดือน ป เกิด............................................................................

ยอดเยี่ยมแหงป เจอรรี่ ควาแชมปในทัวรไดอีก 6 รายการระหวางป 1977- 1982 รวมทั้งในทัวรตางๆ อีกหลายรายการ โดยไดรวมทีมไรเดอร คัพสหรัฐฯ ในชุดที่สามารถควาแชมปมาครองในป 1981 แต หลังจากนั้นเขาก็ประสบปญหาอาการบาดเจ็บที่หัว ไหลจนผลงานเริ่มไมคอยดีนักซึ่งรายการสุดทายที่ เขาควาแชมปไดกค็ อื ในรายการ Tournament Players Championship ซึ่งเขาฉลองชัยชนะดวยการผลัก พีท ไดยและดีน เบแมน หัวหนาทัวรลงนํา้กอนที่ตัว เองจะกระโดดตามลงไปทีห่ ลุม 18 สนามทีพซี ี ซอวกราส เจอร รี่ ม าทํ า งานเป น นั ก วิ เ คราะห ท าง รายการทีวีชอง ABC, CBS และ BBC รวมทั้งตั้ง บริษทั สวนตัวขึน้ มา อยางไรก็ดเี ขาก็ยงั ลงเลนในแชมเปยนทัวรดวยเชนกัน

ที่อยู............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท...............................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................. E-Mail……………………………………………………........................................................................................................................... สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป (24 เลม) ราคา 1,090 บาท สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป (48 เลม) ราคา 2,000 บาท โปรโมชั่นจากฉบับที่...............................................................เริ่มจัดสงฉบับที่............................................................................ ชําระเงินโดย เงินสด

สั่งจายในนาม บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-7-22396-9

ธนาณัติสั่งจาย ปณ.สวนหลวง 10253 ธนาณัติเลขที่.................................................................................................. เช็คขีดครอมธนาคาร.............................................สาขา...........................................เลขที่เช็ค............................................

Did you know?

แชมปรายการยูเอส โอเพน ที่มีอายุมากที่สุดใน ประวัติศาสตรคือ ฮัล เออรวิน ในป 1990 ดวยวัย 45 ปกับอีก 15 วัน ขณะที่นักกอลฟที่อายุนอยที่สุด ที่ควาแชมปก็คือ จอหน แม็คเดอรมอตต ซึ่งขณะนั้น เขามีอายุเพียง 19 ปกับ 315 วัน

ลงวันที่.................................................................................. ( กรณีตางเช็คจังหวัดบวกคาธรรมเนียมเรียกเก็บ 10 บาท ) บัตรเครดิต ประเภทบัตร

วีซา

มาสเตอรการด / ธนาคาร.................................................................

หมายเลขบัตรเครดิต.......................................................................................วันหมดอายุ....................................................... ลายมือชอผูถือบัตร.................................................................................................................................................................. หมายเหตุ: กรุณาแฟกซสําเนาการโอนเงินมาที่ 02-318 4758 หรือ 02-717 2466 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู จัดสงหนังสือกรุณาแจงลวงหนา 1 เดือน /ของสมนาคุณอาจมการเปลี่ยนแปลงดดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

2nd issue June 2013 S1_Rut.indd 1

Special Section

1

6/12/13 3:22 AM


S2 ad unoco_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

7:21 AM


S3 Lowseason Ads_2-rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

6/12/13

7:11 AM


เรอง : ปริทัศน มีชัย แสดรัมย / ภาพ : กองบรรณาธิการ

อิน บี เพลยออฟ ซิวแชมป เมเจอร

LPGA Championship

PGA TOUR Travelers Championship 20-23 June 2013 Venue : TPC River Highlands, Cromwell, CT Purse: $6,100,000 Winner 2012 : Marc Leishman AT&T National 27-30 June 2013 Venue : Congressional Country Club, Bethesda, MD Purse: $6,500,000Winner 2012 : Tiger Woods EUROPEANTOUR BMW International Open June 2013 Venue : Golfclub MünchenEichenried,Munich,Germany Purse : €2,000,000 Winner 2012 : Danny WILLETT The Irish Open 27-30 June 2013 Venue : Carton House GC,Maynooth, Co. Kildare,Republic of Ireland Purse : €2,000,000 Winner 2012 : Jamie DONALDSON

ชทั้งในยุวงโรปเวลาและสหรั 15 วันที่ผานมานั้น มีการแขงขันกอลฟระดับโลกที่นาสนใจหลายรายการ ฐฯ โดยที่ยุโรปนั้น รายการยูโรเปยนทัวร BMW PGA CHAMPIONSHIP โปรหนุมนอยชาวอิตาเลี่ยน มัตเตโอ มานาสเซโร พรอมขยับขึ้นมาเปนผูนําใน Race to Dubai ทันที สวนทางดานฝง สหรัฐ ในรายการของ พีจเี อ ทัวร รายการ The Memorial Tournament presented by Nationwide Insurance ทีแ่ ชมปนน้ั ตกเปนของแมตช คูชาร การแขงขันกอลฟ LPGA Tour รายการเมเจอร ที่ 2 ของป ชิงเงินรางวัลรวม 2.25 ลานเหรียญสหรัฐ ที่สนามโลคัสต ฮิลล คันทรี คลับ ที่เมืองพิตตสฟอรด รัฐนิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากฝายจัดการแขงขันเลื่อนการแขงขันในวันแรกเนื่องจาก สภาพอากาศที่ยํา่ แย ทําใหโปรสาวตองมาแขงขันในรอบที่ 3 และ 4 ในวันสุดทายถึง 36 หลุม ซึ่งปรากฏวาแชมปนั้นตกเปนของ พารค อิน บี นักกอลฟสาวฟอรมแรงแหงป จาก เกาหลีใต เจาของมือวางอันดับ 1 ของโลก โดย อิน บี นั้นทําสกอร 72 หลุมเขามา 5 อันเดอรพาร 283 เทากับ คาทริโอนา แมทธิว โปรสาวจากสกอตแลนด ทําใหทั้งคูตองดวลเพยออฟกัน โดย 2 หลุมแรกตาง ออกพารเทากัน จนมาหลุม 3 อินบี ไดเบอรดี ขณะที่ แมทธิว ทําไดเพียงโบกี้ สงให อิน บี ควาแชมปเมเจอรท่ี 2 ติดตอกัน และเปนเมเจอรที่ 3 ของการเลนอาชีพ อินบี ยังเปน ผูเลนคนที่ 7 ที่ควาแชมป 2 เมเจอรแรก และเปนคนแรกนับตั้งแต แอนนิกา โซเรนสตัม ทําไดเมื่อป 2005 ขณะเดียวกันยังสงใหโปรสาวเอเชียไดแชมปเมเจอร 9 รายการติดตอ กัน นับแต สเตซีย ลูอิส สาวอเมริกัน เปนโปรที่ไมใชเอเชียไดแชมปครั้งสุดทายในราย การคราฟต นาบิสโก เมื่อป 2011

LPGA TOUR U.S Women’s Open 27-30 June 2013 Venue : Southampton, NY Purse: $3,250,00 Winner 2012 Na Yeon Choi

ชอง 3

ของฝากนักกอลฟ

ชอง 11

กอลฟพาราไดส เลนกอลฟงายๆ สไตลโปรเผาสิงห

00.27-00.30 น.

จันทร-เสาร

00.45 น.

พุธ

07.35 น. (ขาวกีฬาภาคเชา) จันทร-ศุกร

Golf channel (True 158)

School of Golf 21.00 น. Golf Fitness Academy 20.30 น. Golf Channel Academy 20.30 น.

At Design Channel Hot golf On Tv.

21.00 -22.00 น.

พุธ อังคาร จันทร อังคาร

วาดวยเรอง ลืมใหทิป เคย ไดยนิ เรือ่ งนายบางคนไมใหทปิ แคดดีบ้ า งอยางเชนแคดดีบ้ างคนทํางานไมไดตามที่ ทีน่ ายคนนัน้ คาดหวัง บางคนอาจจะบอกไลนมว่ั หยิบไมใหนายไมทนั ใจ สงผลใหนายเสีย ตังค จนกระทัง่ ไมทปิ นัน่ ก็มี แตประเภทลืมใหทปิ แคดดี้ี นีม่ นี อ ยนะครับ (ไมไดตง้ั ใจแตลมื ) แตลา สุดผมเจอมากับตัวดวยเพือ่ นรวมกวนของผมเองนีห้ ละครับ วันนัน้ เราออกรอบกันในวันฝนตก แคดดีม้ นี อ ย เรามาชา แคคดีเ้ หลือพอดิบพอดี กับกวนเราเลย ทีส่ าํ คัญ มีเด็กนอย (นาจะยังเปนนักเรียน) หนาใหมอยูด ว ยถึง 2 คน ปรากฏ วา นองเคายังๆ ไมคอ ยเปนจริงๆ ครับ ถามอะไรก็ไมตอบ ปลอยใหนายหาลูกเองบาง หยิบ ไมผดิ ๆ ถูกๆ ขับรถกอลฟไปชนคันของคนอืน่ บาง ยืนผิดทีผ่ ดิ ทางเกือบจะโดนลูกกอลฟ บาง เลนเอาเพือ่ นผมคนนัน้ หงุดหงิด ประกอบกับเลนไมดดี ว ย ยิง่ ไปกันใหญ แตวา เจาตัวก็ ไมไดแสดงอาการออกมากมาย ผมเลนจบเอาถุงกอลฟลง ผมก็จดั การใหทปิ แคดดีข้ องผมไป ผมก็สงั เกตวา นอง เคายังเฉยๆ อยู สวนแคดดีผ้ มทีท่ าํ หนาทีพ่ เ่ี ลีย้ งมาตลอด ก็ไมไดถามอะไร คงนึกวา เรา จัดการอะไรเสร็จแลว ก็เรียกนองกลับไปและเจาตัวก็ยอมขึน้ รถกลับไปโดยดี โดยไมมที า ทาง ผิดสังเกต จนกระทัง่ ผมกําลังอาบน้าํ กับเพือ่ นคนนี้ คุยไปคุยมาจนถึงเรือ่ งแคดดี้ มันโพลง Special Section

4

S4_Rut.indd 1

ออกมาวา “ตายแลว ผมลืมทิปแคดดี้” ผมก็รองอาว เห็นทางนองเขาไมไดมีทีทาอะไร เราก็นกึ วาเรียบรอย ก็เลยถามเพือ่ นไปวา จริงหรอ ไมใชไมอยากใหหรือเปลา เพือ่ นก็บอกวา เปลา ลืมจริง ก็สงสารนองเขาเหมือนกัน ครัง้ จะกลับไปหาตัวก็ไมเจอแลว ถือวาเปนคราว ซวยของนองเขาไปหละครับ

www.HotGolfClub.com 6/12/13 3:32 AM


สนามกอลฟ กัซซัน ขุนตาล กอลฟ แอนด รีสอรท ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

9,000 บาท

8,900 บาท

RBZ DRIVER ลอฟท 9.5 กานสแตนดารด flex R ของใหมเอี่ยม เหมาะกับนักกอลฟทั่วไป ทั้งมือใหมมือกลาง ซื้อเพอโมกานก็คุมคา มีเพียงหัวเดียวของแทแนนอน สนใจตอรองได โทร.087-718-7969

วันธรรมดา 1,250 บาท วันหยุด 1,500 บาท

ตั้งแตวันนี้ – 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel.053-507-006-9

COBRA AMP DRIVER ลอฟท 9.5 กานสแตนดารด flex SR ของใหมแกะกลอง ขายขาดทุน ซื้อมา 16,900 บาท RBZ Iron set กานเหล็ก ราคาพิเศษ โทร.087-718-7969

สอยดาว ไฮแลนด กอลฟ คลับ แอนด รีสอรท ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

วันธรรมดา 800 บาท วันหยุด 1,200 บาท

ตั้งแตวันนี้ - 31 ธันวาคม 2556 (ไมรวมแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 039-326-400-2

CALLAWAY LAGACY10 กานเหล็ก มีรอยเพียงไมกี่เหล็ก เทานั้น ใชตีเพียงครั้งเดียว ขาย พรอมกลอง 5-9 Pw sw ราคายังไมระบุเสนอมาไดเลย โทร.087-718-7969

TAYLORMADE ROSSA SPIDER VICINO พัตเตอรตระกูลแมงมุม สภาพ99% กานยาว 34 นิ้ว พัตตงาย โทร.087-718-7969

ขายเมมเบอรสนามกอลฟ สนามกอลฟ เขาใหญ กอลฟ คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

วันธรรมดา 600 บาท วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ 1,250 บาท ตั้งแตวันนี้ - 30 มิถุนายน 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 กวน (4 ทาน) โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 044-297-258

ซิลกี้โอค คันทรี คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 800 บาท วันหยุด 1,000 บาท ตั้งแตวันนี้ - 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอนําแสดงกับทางสนามกอนใชบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 038-030-675

ภูนาคา กอลฟ คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดาและวันหยุด 570/9 หลุม 960/18 หลุม ตั้งแตวันนี้ - 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอนําแสดงกับทางสนามกอนใชบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 076-521-911-5

ยูนิแลนด กอลฟ คลัลบั ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 600 บาท วันหยุด 1,200 บาท

ตั้งแตวันนี้–30 มิถุนายน 2556 หมายเหตุ : เฉพาะคนไทยเทานั้น (ไมรวมคาแคดดี้และรถกอลฟ) เงอนไข : ตัดคูปองนี้เพอ แสดงกับทางสนามกอนใชบริการ 1 คูปอง ตอ 5 ทาน โทร.034-243-444 Special Section

5

S5 new_Rut .indd 1

กรุงเทพฯ กรีฑา ราคาขาย 3,000,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

ธนาซิตี้ ราคาขาย 250,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

ราชพฤกษ ราคาขาย 1,900,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน

สนามกอลฟบางกอก ราคาขาย 230,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน

อัลไพน กอลฟ คลับ ราคาขาย 850,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

บางปะกง ริเวอรไซด ราคาขาย 200,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

สนใจติดตอคุณราตรี ยิ้มใหญ 081-860-3087

TEACHING PRO LIST LIST. โปรโนต จามร บัวลอด 1 ชั่วโมง 2,000 บาท 10 ชั่วโมง 12,000 บาท Swing Change Program 10 ชั่วโมง 15,000 บาท สนามไดรฟ 1O1(วัน-โอ-วัน) โปรโนต 082-991-9924

สนามกอลฟเมืองเอก วังนอย ราคาขาย 129,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนามกอลฟเมาเทน ชาโดว ราคาขาย 90,000 บาท สนามกอลฟอัลไพน ราคาขาย 770,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนใจติดตอ 081-868-7322 www.worldsplendour.co.th

ขายทั้งโครงการ ราคาพิเศษ บานเดี่ยว 5 หลัง พรอมที่ดิน 2 ไร บางปู โทร.081-625-7788

โปรหลุยส ชัยกร รัตนพันธ 10 ชั่วโมง 8,000 บาท 1 เดือน 15,000 บาท (หลักสูตรเพอแขงขัน ระดับเยาวชน) สนามไดรฟกอลฟ บางพลี พาร 3 โปรหลุยส 089-062-3482

โปรตอย ชวลิต พิณเมืองงาม 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 5 ชั่วโมง 4,000 บาท 10 ชั่วโมง 7,000 บาท CRAFTMAN GOLF สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรตอย 081-9879921

โปรหนุย สมหมาย ออนอิ่มสิน โปรตอง พิพัฒน ศิริสุนทร 1 ชั่วโมง 1,000 บาท โปรตฤณ พุทธินันทน 1 ครั ง ้ 700 บาท 2 เดือน 12,000 บาท 1 ชั่วโมง 1,000 บาท (ครั้งละ 1 ชม.ถึง 1 ชม.ครึ่ง) 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนาม Birdy 5 1 ครั้ง 6,000 บาท โปรหนุย 089-073-6767 สนามไดรฟทูเดย (ครั้งละ 1 ชม.ถึง 1 ชม.ครึ่ง) สนามไดรฟนวลจันทร หลักสูตรพาออกรอบ โปรปุย ศุภฤกษ ภิรมยรน โทร. 081-667-0466 ครั้งละ 1,000 บาท 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง เด็ก 7,000 บาท พรอมศิริ 081-684-7810 โปรสหพงษ ธรรมจารี ผูใหญ 8,000บาท 10 ชั่วโมง 7,900 บาท โปรพี ภานุพงษ เคารพไทย 3 วัน/สัปดาห 6,900 บาท โรงเรียนสอนกอลฟ 1 ชั่วโมง 500 บาท GOLF1000YARD School (รายเดือน) 10 ชั่วโมง 5,000 บาท สนามเกียรติธาดา Iswing Golf Academy สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรปุย 087-516-0590 สนามไดรฟวีวา โปรพี 081-888-9565 โทร. 089-494-6738

www.HotGolfClub.com 6/12/13 3:29 AM


เรื่อง : สมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย

ปจจัยและสาเหตุที่ทําให

คุณภาพน้ําเสอมโทรม แหล ง นํา้และทะเลสาบที่ตื้นๆ จะสรางปญหาใหยาก แกการจัดการไดมากกวาน้าํ ลึก แหลงน้าํ ทีล่ กึ ไมถงึ 2 เมตร มั ก จะอุ น มากและเหมาะที่ พื ช พั น ธุ ไ ม นํ า้ แ ละสาหร า ย จะเจริญเติบโตไดดีแหลงน้ําประเภทนี้จะตองใชความ พยายามมากเปนพิเศษในการหาวิธีการในการที่จะบํารุง รักษา สภาพสมดุลของระบบนิเวศน ปจจัยรองลงมาที่จะตองพูดถึงกันในการศึกษา การจัดการสมดุลของระบบนิเวศนของทะเลสาบก็จะเปน เรื่องของสารที่เปนอาหารของระบบ ชีวภาพในแหลงน้ํา มี วิธีทางตรงในการที่แกไขอัตราของสารอาหารที่ผสมปนอยู ในน้ํา รวมถึงปริมาณของสาหรายและสาหรายน้ํา การที่จะไดความรูที่ชัดแจงเปนเรื่องสําคัญที่จะ เห็นถึงแหลงที่มาของสารอาหารที่เขาสูแหลงน้ํา การที่สาร อาหารนี้ปนละลายแตกตัวเขาไปในน้ํา และผลกระทบของ สารที่เปนธาตุอาหารเหลานี้มีกับสภาพของน้ําโดยปฏิกิริยา ทางเคมี อันที่จริงแลวการตรวจพิสูจนสภาพทางเคมีของ น้ําจากแหลงน้ําหรือทะเลสาบจะชวยอยางมากในการจะ หาวิธีดูแลรักษาเชิงปองกันสําหรับแหลงน้ําที่มีปญหา เราจะตองเริม่ จากการพิจารณาการทีส่ ารชีวภาพ ที่ปนธาตุอาหารสามารถเขาไปสะสมและสลายตัวเขากับ นํา้ในแหลงน้ําทะเลสาป สารชีวภาพที่เปนธาตุอาหารหนึ่ง คือ สารประกอบฐานคารบอนที่เปนธาตุอาหารที่จําเปน สําหรับการเจริญเติบโตของพืช ในระบบนิเวศนของแหลง น้ําทะเลสาบธาตุอาหารขนาดใหญที่เรามักจะกลาวถึงคือ ฟอสฟอรัส และไนโตรเจน (phosphorus and nitrogen) อันที่จริงแลวฟอสฟอรัสจัดวา เปนธาตุชนิดเดียวที่สงผล อยางใหญหลวงตอการเจริญเติบโตของพืชน้ํา ที่สําคัญ

หนึ่ ง กรั ม ของฟอสฟอรั ส จะสร า งถึ ง หนึ่ ง ร อ ยกรั ม ของ จํานวนสิ่งมีชีวิตในพื้นน้ําและสาหราย ขณะที่อัตราสาร ธาตุอาหารในนํา้เพิ่มขึ้นก็จะเปนการสรางการเติบโตของ พืชนํา้ หญา และสาหรายเปนเทาทวีคูณ เลยทีเดียว นี่ เ ป น ป ญ หาอย า งมากแก ก ารจั ด การสิ่ ง แวดลอมและความสวยงามของแหลงน้ําจะเปนประโยชน อยางมากถาเราสามารถที่จะบงบอกไดถึงแหลงที่มาของ สารธาตุอาหารเหลานี้เขาสูแหลงน้ําสามแหลงที่มักจะเปน ที่มาสําคัญจะไดแกสภาพดินของกนบอของแหลงน้ําเอง และการหมักหมมของซากพืชที่ตายแลวจากภายในน้ํา ที่เออลนเขาสูแหลงน้ําจากบริเวณขางเคียงและน้ําจาก แหลงอื่นที่ไหลเขามา ชีวิตพืชผักในทะเลสาปและปฏิกูลหมักหมม ที่พื้นบอจะเปนแหลงสารธาตุอาหารที่สําคัญ แมมันจะ เปนเพียงวงจรชีวิตสั้นๆ เพียงสองสัปดาห สาหรายเขียว น้ําเงินจะประสบกับการแบงเซลและสรางสายพันธุเพิ่มพูน เปนสองเทาอยางตอเนื่องทุกๆ 20 นาที และที่ปลายของ วงจรนี้ ส าหร า ยก็ จ ะตายและจมลงสู ก น บ อ ไปเพิ่ ม เป น แหลงสะสมของจํานวนสิ่งมีชีวิตที่ตายสะสมเพิ่มตอพื้นที่ รวมเปนจํานวนของสารชีวภาพในแหลงน้ําตอไป วงจรการเกิดขี้เลน (aquatic compost pile) ที่กองเพิ่มเรื่อยๆ ใน benthic zone หรือโซนสวนลาง ของบอ สวนที่หมักหมมกันที่กนบอนี้จะเสมือนเปนแหลง สารอาหารสําหรับสาหราย ตะไคร และหญาน้ําที่จะเกิด ตามมาตอไป หรือทีเ่ รียกวาเปนหวงโซอาหารของแหลงน้าํ หวงโซอาหารนี้จะสรางความตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้น อีกเชนกัน จากแหลงน้ํานี้ในโซน hypolimnion หรือโซน

สมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย www.t-gcsa.org

สวนกนบอและกอใหเกิดสภาวะความเครียดจากการแยง ชิงทรัพยากรในที่นี้คือออกซิเจนที่จํากัด ของเหลาชีวภาพ ที่รวมกันอาศัยแหลงน้ํานี้ ผลการวิจัยที่รายงานจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา กลาวถึงตะกอน หรือชั้นเลนจะสะสมในอัตราประมาณ 1 ถึง 5 นิ้ว หรือ 2.5 ถึง 12 เซนติเมตรตอปในพื้นที่ตอน เหนือที่อากาศเย็น และในอัตราประมาณ 3 ถึง 8 นิ้ว หรือ 6 ถึง 16 เซนติเมตรตอปในพื้นที่เขตรอนขึ้นอยู กับ อั ต ราส ว นผสมของสารอาหารที่ ล ะลายปนอยู ใ นน้ํ า ใน แตละชวงเวลา ณ จุดกลางของอัตรการสะสมที่อัตรา 3 นิ้วหรือ 7 เซนติเมตรตอป อยางพื้นที่ผิวพื้นทะเลสาบ ประมาณ 4000 ตารางเมตร ทะเลสาบนี้จะสูญเสียพื้นที่ เก็บกักน้ําถึง 80,000 แกลลอน หรือ 300 คิวบิคเมตร ของ น้ําที่จะเก็บอยูไดในหนึ่งป ก็ลองไปคํานวณดูวาเมื่อสะสมมากขึ้นๆ จะสง ผลกระทบอยางไรตอความสามารถในการกักเก็บน้ําของ แหลงน้ําแบบทะเลสาบ เมื่อเวลาผานไป สิบยี่สิบ หรือ หา สิบป เลนและสิ่งปฏิกูลจะเกิดการสะสมอยางตอเนื่องไป เรื่อย ๆ และจะลดทอนสมรรถภาพใน การกักเก็บน้ําของ แหลงน้ําอยางมหาศาลทุกป แหลงสําคัญที่สองของที่มาของสารธาตุอาหาร จะมาจากของเหลวจากสนามและพืน้ ทีร่ อบๆ แนวตลิง่ ของ แหลงน้าํ รวมถึงถนนทีอ่ ยูอ าศัย ฟารม พืน้ ทีท่ างการเกษตร โรงงานและอื่นๆ โดยรอบ สมาคม USGA มีรายงานศึกษา พบวากวา 4% ของปุยที่ใชในบริเวณสนามกอลฟ หรือ พื้นที่เพาะปลูกที่รายรอบแหลงน้ําจะไหลลงสูแหลงน้ําใน ที่สุด ซึ่งสารเหลานี้เปนภาระดานสารธาตุอาหาร ที่จะมี ผลต อ คุ ณ ภาพน้ํ า และหากพิ จ ารณาต อ ไปอี ก จะพบว า หากสนามกอลฟจะใชปุยในแตละปประมาณ 16 ตัน นั่น หมายความวาไมนอ ยกวา 500 กก.ของปุย เหลานัน้ จะไหล ลงสูแหลงน้ําในแตละปมากับนํา้ฝนและทอทางระบาย ตางๆในบริเวณ ใบไม เศษหญาและการตัดแตงหญา รวม ถึงเศษวัสดุอื่น ก็จะปลิวไหลลนเขาสูแหลงน้ําปละไมนอย เลยดวยที่จะตองทําใหระบบการทําความสะอาดโดยวงจร ธรรมชาติของแหลงน้ําตองมีภาระเพิ่มขึ้นมากกวาปกติ มากสระน้ํ า หรื อ ทะเลสาบมั ก จะเป น ที่ กั ก เก็ บ ขยะโดย ธรรมชาติโดยไมมีทางหลีกเลี่ยง

„Ó š “Ò ‰ |œ   Erosion Control Blankket

ƒÎ•oi™iš‹i™|¤sš˜“Óš|œiҕ“uӚo•i ƒ‹˜“Š™|lҚ§rÓpҚŠ¦|Š‹‰ ’§p}œ|}ҕ‚‹œ‘™¨†‹Ö‰s¤«lr™¬p›i™|¦‹™†Ö  ¦‹’š‹  }ӕoiš‹}™¥p›“ÒšŠ™¬ƒ‹˜¤ Special Section

6

S6_Rut.indd 1

www.HotGolfClub.com 6/12/13 3:47 AM


กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กานตรัตน (สนามงู) 0-2534-3840-3 เดอะเลกาซี่ฯ 0-2914-1930-40 เดอะไพนกอลฟฯ 0-2178-3666 ธานนท กอลฟ วิว ฯ 0-2916-9100-4 นวธานี 0-2376-1034-6 ปญญาอินทราฯ 0-2943-0000-4 วินเซอร ปารค ฯ 0-2989-4216 เพร็สซิเด็นท คันทรี คลับ 0-2988-7555-63 ยูนิโก กอลฟ คอรส 0-2138-8319 ราชกรีฑาสโมสร 0-2251-0181 สมาคมสโมสรกอลฟ ดุสิตฯ0-2281-1330 สโมสร กรุงเทพกรีฑา 0-2379-3716-7 สโมสร ราชพฤกษ 0-2955-0055 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (ใหม) 0-2521-5338-39 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (เกา) 0-2521-5338-39

ปทุมธานี

กรุงกวีสโมสร ชวนชื่น กอลฟ คลับ ซัมมิท ไพนเฮิรสทฯ ธูปะเตมีย ธัญธานี คันทรี คลับ บางกอก กอลฟ คลับ เมืองเอก เมือกเอก วิสตาฯ รังสิต สปอรต คลับ เดอะ รอยัล เจมส ซิตี้ ลําลูกกา คันทรี คลับ อัลไพน กอลฟ คลับ เอไอทฯ (9หลุม) ริเวอรเดล กอลฟฯ

สมุทรปราการ

0-2577-2891 0-2598-269 0-2516-8679-84 0-2531-1484 0-2560-1174-6 0-2501-2822-9 0-2533-9335-40 0-2997-8501-6 0-2904-0468-71 0-2577-8500 0-2995-2300-4 0-2577-3333 0-2516-4244-7 0-2501-2789

กรีนวัลเล คันทรี คลับ 0-2312-5883-9 เกียรติธานี คันทรี คลับ 0-2707-1700-9 ซัมมิทวินดมิลล กอลฟ คลับ 0-2750-2112-20 เดอะรอยัล กอลฟฯ (ลาดกระบัง) 0-2738-1010 เดอะ วินเทจ คลับ 0-2707-3820-5 ธนาซิตี้ 0-2336-0568-74 บางปู 0-2324-0320-9 เมืองแกว กอลฟ คอรส 0-2740-2693 เลควูด คันทรี คลับ 0-2312-6278-86 สุภาพฤกษ กอลฟ คลับ 0-2317-0801-4

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคกลาง กําแพงเพชร ศรีพูนทรัพย

ชัยนาท

(055)799-333

เขื่อนเจาพระยา

(056) 411-559

นครนายก

เขาชะโงก (037) 393-001 คาสคาตา กอลฟ คลับ (037) 612-300-3

สระวายนําของโรงแรมที่โดดเดน สวยงาม เหมาะแกการพักผอนอยางมาก

ไพรม ซิตี้ กอลฟ คลับ รอยัล ฮิลสฯ วอเตอรมิลสฯ อาทิตยา คันทรี คลับ

นครปฐม

(037) 391-350 (037) 385-090-3 0-2546-3392-4 081-575-6641

พะเยา

สระบุรี

เซอร เจมส คันทรี คลับ (036) 343-200 ซิสโก แลนด กอลฟ คลับ (036) 351-200 อดิศร (036) 212-945

อยุธยา

นอรธเทิรน รังสิต กอลฟ คลับ (035) 744-596-9 บางไทร คันทรี คลับ (035) 371-491 เมืองเอก วังนอย (035) 214-825-9 ราชคราม กอลฟ คลับ (035) 367-060 สโมสร อโยธยา ลิงค (035) 257-999 อควอริอัส คันทรี คลับ (035) 292-555 อยุธยา กอลฟ คลับ (035) 703-664-6

จํานวนสนาม

31

สนาม

ภาคเหนือ เชียงราย แมกก กอลฟคลับ (053) 371-626 ทีเอสบี ไวทแซน กอลฟฯ (053) 729-750-1 เรจินา กอลฟ แอนด โฮเต็ล 089-559-5345 วอเตอรฟอรด วัลเลย เชียงราย (053) 953-440 สันติบุรี คันทรี คลับ (053) 662-826-7

เชียงใหม

เชียงใหม อินทนนท กอลฟฯ (053) 276-115-6 ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม (053) 298-220-3 เชียงใหม ยิมคานา (053) 247-352 เชียงใหม ไฮแลนดฯ (053) 261-354-9 แซนดครีก (053) 881-151 เดอะรอยัล เชียงใหมฯ (053) 849-301-6 แมโจ กอลฟ คลับ (053) 354-431-2 แมสา (053) 298-095 ศูนยกีฬาลานนา (053) 221-911 พิมานทิพย (053) 999-666 หางดงฯ (053) 426-201

วิคตอรี่ พารค

(044) 407-296-9

(056) 612-604 089-567-0051

สโมสรกอลฟ หนองสําโรง (042) 222-927 ศรีธานี กอลฟ ฟอเรสต 081-954-3188 อุดร กอลฟฯ (042) 223-216

แพร เวียงโกศัย

(054) 511-184 (054) 613-060 ตอ 238

เขื่อนสิรินธร สรรพสิทธิประสงค

พิษณุโลก

กําแพงเพชร อัครโยธิน 0-2297-6976 เบสท โอเชี่ยนฯ (034) 451-178 เอกชัย กอลฟฯ (034) 423-675

(044) 511-844 ตอ 2098

ชาละวัน พิจิตร เดอะร็อค กอลฟฯ

จอมพล ป. นารายฮิลสฯ

สมุทรสาคร

หนองคาย อุดรธานี

พิจิตร

(036) 413-133 (036) 426-545

วีรวัฒนโยธินฯ

ขุนเจือง (กวานพะเยา) (054) 482-783

กฤษดา ซิตี้ กอลฟ ฮิลส (034) 231-101-7 เดอะรอยัล เจมสฯ 0-2429-8066 ไดนาสตี้ ฯ (034) 993-333-5 ทองใหญ (034) 383-754 นครชัยศรีฯ (NCR) (034) 399-014 ยูนิแลนดฯ (034) 271-351-3 โรส การเดนทฯ (สามพราน)(034) 322-769 สุวรรณ กอลฟ ฯ (034) 339-333

ลพบุรี

สุรินทร

อัลไพน กอลฟฯ (เชียงใหม) (053) 880-888 แฮปปซิตี้ กอลฟ คอรส 053-602-637 เมสซาไนท คูปนกอลฟ 053-908-999

แพร

เพชรบูรณ

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ กอลฟ คลับ 089-437-1493 มาศึก กอลฟ คลับ (056)721-934-6 ตอ 3138 ดงภูเกิด วอเตอร แลนดฯ

ลําปาง

เขือ่ นภูมพิ ล ผาแดง อินดัสเตรียล

(055)599-093-6 ตอ2321 (055) 511-375-8

โกลด แคนยอน กัซซัน ขุนตาลฯ กัซซัน เลค ซิตีฯ กัซซัน มารีนาฯ

(053) 560-333 (053) 507-006-9 (053) 963-202 (053) 921-888

จิระประวัติ (056)255-806 ตอ 3091 สโมสรกอลฟกองบิน 4 (056)261-071-2ตอ 54437

นาน

รุงแสง กอลฟ คลับ

อุตรดิตถ

(054) 711-206

เขื่อนสิริกิติ์ พิชัยดาบหักฯ

(055) 461-140 (055) 411-645 ตอ 3508

ไอยรา กอลฟ คอรส

(056) 516-333

อุทัยธานี

จํานวนสนาม

40

จํานวนสนาม

30

กรีนเวิลด ฮ็อทสปริง เขาแหลม เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร เดอะไมดา กอลฟ คลับ นิจิโกะ คันทรี คลับ บลูแซฟไฟร กอลฟ มิชชั่น ฮิลส กอลฟ คลับ ริเวอร แคว กอลฟ เอเวอรกรีน ฮิลส กรังปรีด กอลฟ คลับ

(034) 531-382-3 (034) 599-077 #2602 (034) 599-077 #2502 (034) 574-001 #2455 (034) 531-235 (034) 584-000 (034) 581-227-30 (034) 644-147-8 (034) 565-089-90 (034) 657-130 (034) 603-858

แกงกระจาน คันทรี คลับ ดิ อิมพีเรียลเลควิว ชะอํา ปาลม ฮิลสฯ สปริงฟลดฯ สวางรีสอรทฯ

(032) 427-596 (032) 456-233-40 (032) 520-801-9 (032) 709-222 (032) 562-555-8

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

เดอะ มาเจสติค ครีก (032) 619-167-70 ทวิมุกข (032) 522-571-3 รอยัล หัวหิน (032) 512-475 ธนรัชต กอลฟ คลับ (032) 622-033 แบลค เมาทเทนทฯ (032) 618-666 เดอะ บันยัน กอลฟ คลับ (032) 616-200 อีเกิ้ล มิลฟอรด หัวหิน (032) 572-444 อาวมะนาว (032) 611-017 # 60482 ศูนยพัฒนากีฬา (สวนสน) (032) 515-470

สนาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน เขื่อนอุบลรัตน รถไฟขอนแกน แดนคูณ กอลฟ คลับ สีหราชเดโชชัยฯ สิงหปารคขอนแกนฯ

(043) 372-228 089-842-0769 043-255-107-9 (043) 231-806 (043) 209-000

ราชบุรี

ดรากอนฮิลสฯ รอยัล ราชบุรีฯ ภาณุรังษี กอลฟ คลับ วูซุง คาสเทิลฯ

(032) 228-222 (032) 227-0312 (032) 391-019 (032) 228-069

เขื่อนจุฬาภรณ

(044) 861-669 ตอ 2630

จํานวนสนาม

28

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

คีรีมายา (044) 426-099 โคราช คันทรี คลับ (044) 249-060-1 จังเกิล กอลฟ คลับ (044) 328-334-43 ตอ 212 โซล สยาม รีสอรท (044) 319-052 เดอะ ไทเกอรฯ (044) 358-110-4 โบนันซาฯ (044) 249-340 เฟรนดชิพ เมโดวสฯ (044) 313-245 เขาใหญ กอลฟ คลับ (044) 297-258-61 ทอสกานา วัลเลย (044) 983-056-60 สุรนารี กอลฟ คลับ (044)255-530-9ตอ 22188 พานอรามาฯ (044) 436-298-9 เมาทเทน ครีกฯ (044) 323-024 แรนโช ชาญวีรฯ (044) 756-215 ปากชอง คันทรี คลับ 089-945-6262

นครพนม

ภูกระแต กอลฟ คลับ

รอยเอ็ด

(042) 511-177

ประเสริฐสงคราม (043) 525-439 ศูนยพฒั นากีฬากองทัพบกที่ 6 (043) 515-855 ตอ 2655

เลย กําลังเอก

สกลนคร

(042) 811-939

ประภาศรี

(042) 713-342 ตอ 265

สนาม

ภาคตะวันออก จันทบุรี รําไพพรรณี สอยดาวฯ

ฉะเชิงเทรา

(039) 335-493 (039) 326-400-4

ไทย คันทรี คลับ (038) 570-234-46 บางปะกง กอลฟฯ (038) 573-420-7#2995 บางปะกง ริเวอรไซด 038-500-500 รอยัล เลคไซดฯ (038) 573-275-9 โลตัส วัลเลยฯ (038) 835-555 ซัลไลน ลากูน กอลฟ 081-377-6202

ชลบุรี

กรีนวูดกอลฟฯ เขาเขียว คันทรี คลับ ชลบุรี เซ็นจูรี่ ฯ เทรชเชอรฮิลส นาวิกโยธินฯ บางพระอินเตอรฯ บูรพา กอลฟ คลับ เพลสเซน วัลเลยฯ พัฒนากอลฟ รีสอรท พัทยา คันทรีฯ

(038) 263-158-9 (038) 318-000 (038) 411-923-6 (038) 420-766 (038) 334-199 (038) 341-149-50 (038) 372-700-1 (038) 260-825 (038) 318-999 (038) 423-718

www.HotGolfClub.com S7_Rut.indd 1

สนาม

กาญจนบุรี

ตาก

นครสวรรค

เขากระโดง กอลฟ คลับ โทร.044-637-308-9 ตอ 20616

ภาคตะวันตก

(055) 251-531 (055) 993-700-3

เขลางคนคร กอลฟ คลับ (054) 225-941 ตอ 3383 แมเมาะ (054) 254-970

ลําพูน

จ.บุรีรัมย

(045) 366-081 # 2708 (045) 321-826 #26069

Special Section

7

6/12/13 3:26 AM


ฟนิกซ กอลฟฯ (038) 239-391-5 โรงแรม เอเชีย พัทยา (038) 250-602-3 ราชนาวี พลูตาหลวง (038) 701-891 เลกาซี่ คริสตัล เบยฯ (038) 349-370-80 เลกาซี่ เมาทเทนท ชาโดวฯ (038) 389-211-6 วันเดอร แลนด 081-255-1255 ศรีราชา อินเตอรเนชั่นแนล (038) 338-375-8 สยาม คันทรี คลับ (โอลคอรส) (038) 909-700 สยาม คันทรี คลับ (แพลนเทชั่น) (038) 909-600 แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล (038) 372-273 อมตะ สปริง คันทรี คลับ (038) 468-888

ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี สปอรต คลับ (037) 290-345 พรหมโยธี (037) 471-439 ฮิลสไซต คันทรีโฮม (037) 215-492-6

ระยอง

เซ็นตแอนดรูวส 2000 ดิเอมเมอรัลล ระยอง คันทรี คลับ ระยอง กรีนวัลเลยฯ สโมสรกอลฟ วังจันทร อีสเทอรนสตาร ซิลกี้ โอค กอลฟ คลับ สยามรอยัลวิว เกาะชางฯ

(038) 030-660 (038) 941-111 (038) 626-148 (038) 030-660 (038) 965-077 (038) 630-410-5 (038) 030-060-2 (039) 555-134

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคใต กระบี่ โภคีธรา กอลฟ คลับ ปากาไส คันทรี คลับ

(075) 627-800 (075) 635-000 # 3300

เขตอุดมศักดิ์ เดอะ บีช กอลฟ คลับ

(077) 511-656 #4068 (077) 529-529 #8502

ศรีตรัง ตรัง

(075) 203-319 (075)210-802-4

วชิราวุธ ทุงสง

(075) 356-575 V 289 (075) 538-146

ทายเมืองบีชฯ ราชนาวี ทับละมุฯ

(076) 571-533-35 (076) 443-288

พัทลุง

นราธิวาส

(074)614-408 # 204

จุฬาภรณ กอลฟ คลับ

(073) 565-086

ชุมพร ตรัง

นครศรีธรรมราช พังงา

พัทลุง ภูเก็ต

บลูแคนยอน (เลค คอรส) (076) 328-088 บลูแคนยอน (แคนยอน คอรส) (076) 328-088 ภูเก็ต คันทรี คลับ (ใหม) (076) 319-200-4 ภูเก็ต คันทรี คลับ (เกา) (076) 319-200-4 มิชชั่น ฮิลสฯ (076) 310-800-88 ลากูนา ภูเก็ต กอลฟฯ (076) 270-991 ล็อค ปาลมฯ (076) 321-929-34 เรด เมาทเทนฯ (076) 322-000-1 ภูนาคา กอลฟ คลับ (076) 521-913-5

ยะลา

เขื่อนบางลาง

สงขลา

(073)281-063-6# 2206

กองบิน 56 เสนาณรงคฯ เซาทเทิรน ฮิลส กอลฟ ทองใหญ หาดใหญ รีสอรทฯ ทองไทย บานไร

(074)251-040-1# 63424 (074) 219-050 #44345 (074) 553-683 (074) 323-761 (074) 434-771-3 (074) 553-660-1

สุราษฏรธานี

เขื่อนรัชประภา (077) 242-555 # 5663 วิภาวดีรังสิต (077) 285-250 สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ (077) 421-700-8

จํานวนสนาม

31

สนาม

NIGHT GOLF ซัมมิท วินทมลิ ล กอลฟ คลับ

รอยัลเลคไซค กอลฟ คลับ

เปดทําการ วันอังคาร–วันอาทิตย วันธรรมดา เวลา 16.00 น.–19.30 น. วันเสาร–วันอาทิตย เวลา 17.30–19.30 น. หลังเวลา 19.30 น. ตีไดแค 9 หลุม กรีนฟ 1,500 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ ราคา 700 บาท และ ราคา 900 บาท

ซัมมิทกรีนวัลเลย เชียงใหม เปดทําการทุกวัน วันอังคาร–วันอาทิตย เวลา 16.00–19.00 น. กรีนฟ 650 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 600 บาท

ซัมมิทไพนเฮิรส ท กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ ชาวตางชาติ 1,300 บาท คนไทย 1,000 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) เดีย่ ว 600 บาท คู 800 บาท

รอยัล เลคไซด กอลฟ คลับ เปนสนามกอลฟ 18 หลุม ที่ตั้งอยูบริเวณปากแม นําบางปะกง ใชเวลาเดินทางดวยรถยนตประมาณ 1 ชั่วโมงครับ นอกจากความ ทาทายและเลยเอาทที่นาสนใจแลว สิ่งพิเศษของสนามนี้คือมีทาเรือยอชท อยู ในบริเวณสนามดวย หากตองเลนทีท่ หี ลังสุดถือวาเปนสนามทีย่ ากพอสมควรครับ แตหากใครอยากสัมผัสอากาศดีๆ รับลมและสูดกลิน่ อายทะเล รวมทัง้ ทิวทัศนที่ สวยงามก็ตองที่นี่เลยครับ

KBank Sport Days Special

For Hot Golf Club & KBank CreditCard

พุธ 850

วันธรรมดา 900

อาทิตย 1,250

ตั้งแตวันนี้–31 ตุลาคม 2556

วันหยุด 1,900

ตั้งแตวันนี้ –31 ธันวาคม 2556

บางกอก กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ 1,000 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 700 บาท

สโมสรกอลฟ ดุสติ

เปดทําการทุกวัน จันทร–วันเสาร เวลา 17.00– 24.00 น. กรีนฟชาวตางชาติ 600 บาท คนไทย 400 บาท แคดดี้ 200 บาท

ราชคราม กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวัน วันจันทร–วันเสาร เวลา 15.00-19.00 น. วันอาทิตย เวลา 15.00–18.00 น. กรีนฟวนั จันทร–วันศุกร 900 บาท กรีนฟวนั เสาร – วันอาทิตย เวลา 06.00–12.00 น. ราคา 1,700 บาท เวลา 13.00–15.00 น. ราคา 1,400 บาท หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป ราคา 900 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ บังคับ กวนละ 6 ทาน ขึน้ ไป/ ทานละ 1 คัน ถามาไมถงึ 6 ทาน ไมบงั คับ

คุณฉัตรชัย วีระเมธีกุล (กลาง) รองประธานสนามกอลฟ เดอะ รอยัล กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ (สุวรรณภูมิ) แสดงความยินดีกับ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผูจัดการธนาคารกสิกรไทย ที่ สามารถพิชิต โฮล อิน วัน ไดที่หลุม 13 ดวยระยะ 131 หลา โดยมีคุณ ปรีดี ดาวฉาย กรรมการผูจัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (ที่ 2 จากขวา) คุ ณ ธีร นั น ท์ ศรี ห งส์ กรรมการผู ้ จ ั ด การ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย (ที่ 1 จากขวา) และเพอนรวมกวนรวมแสดงความยินดีและเปนสักขีพยาน

2nd issue June 2013 S8_Rut.indd 1

Special Section

8

6/12/13 3:23 AM

Vol.214 ปักษ์หลัง เดือน มิถุนายน 2556  

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟ.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you