Page 1

COVER

new Rut.ai

1

3/27/13

9:46 PM


2-3 OK AOI .ai

1

3/27/13

6:05 AM

Š~¨”ŠÓ¦”Óp‚š~jŒŒŠj›Œ„Œšƒ¥„Žž­‹‚

¦ˆ‚ ‡š‚¡×¦€Ô€ž­~}~›Š¥€‹×¥Ž–Œ×¥Š}–‹¢Ó¦ŽÔ–›qq™©ŠÓ¦„Žj¨qjšƒj›Œ¥„Žž­‹‚¦„Žp ŒŠ€š®p‚š~jŒŒŠ€ž­€žŠqš‹¦Ž™‡š{‚›–š}Žp©„¨‚©}Œ×ˆ¥–Œ× R1€ž­¥„Û‚tž­Œž­“×~Ӗ¥‚ñ–pq›j R11 ¦Ž™ R11S ¦~ӔŽšpq›j€ž­©}ԓŠš …š“¦Ž™€}“–ƒ¦ŽÔ Ó›‚žm­ – m›ŠŠ”š‘qŒŒ‹×k–p…ŽŽš‡×€¥­ž €‹×¥Ž–Œ×¥Š} “ŒÔ › pm›Š~j~™ŽŸ p ¨”Ô jš ƒ pj›Œj–Ž× ˆ §Žj –žjmŒš®p

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

€¡jm‚~ӛpj¬‹–ŠŒšƒ

`GI$f_=;OW$'ESh*9Wg_9D_GOE_C6`L6*bM _Mf ; 8X * 'ITC_= ; >[ ;l T 6 T ;;IS 7 $EEC a6D_,@TR$TE'V 6 ' ; c6E A _IOE 9Wg =ES<_=GWgD;c6 @EOC=ERLV9:VBT@ 9Wg L[ * 7O<L;O*$TEb- * T;%O* ;S$$OGAc6+EV* R1 8YO_=;>G @I*%O*'ITCLlT_Ef+ODT*7O _;YgO* 6ID_9'a;aGDW`GR$TE OO$`<<L*>GbM R1 $GTD _= ; c6E A _IOE 9Wg CW JS $ DBT@ 'EO<'GZ C $TE=ES < _=GWg D ;c6 $IT*CT$9WgLZ6b;=ERIS7VJTL7E %O*_9D_GOE_C6_GD9W_6WDI c6EA_IOE R1 6Wc.;CTbM;S$$OGALTCTE8 =ES<_=GWgD;O*JTM;TcCMEYOGOA9 _@VgC%Xh;MEYOG6G* ERMIT* 8o-12o c68X* LV<LO*E[=`<<6IDO*JTM;TcCCT7E2T; 7 E[=`<< `GR=ES<O*JTbM upright c6OW$ 5 E[=`<< b;%5R_6WDI$S; R1 $fDS*LTCTE8=ES< Face angle c6OW$ 7 E[=`<< @EOC$S<'ITCLTCTE8 b;$TE=ES<9VJ9T*%O*G[$ bMLO6'GO*$S<Lc7G$TE_G;MEYO 'ITC7O*$TE%O*;S$$OGAb;`7GR'ESh*c6ODT*CW=ERLV9:VBT@ _9'a;aGDW9Wg%DTDJS$DBT@b;$TE=ES<_=GWgD;MSIcC.Xg*<EE+ZOD[b; R1 ;Sh; LTCTE89lT*T;LO6>LT;$S;ODT*G*7SI 9Sh*;Whc6EA_IOE R1 +X* EO*ES<;S$$OGAc69Z$ER6S<?CYO cCIT'Z5+Rb-c6EA_IOEO*JT_9TcME CWGS$K5R$TE7W_=;_-;cE 'Z5$fLTCTE8=ES<+[;MSIbM_=;c=ODT*9Wg 'Z57O*$TE OS;+Rc69Sh*ERDR9T* IV8WG[$`GR9VJ9T* 9Wg9E*=ERLV9:VBT@ODT*9Wg;S$$OGA+RcC_'D_+Ob;c6EA_IOEMSIb6CT$O;

Ž Š¥Œñ–pj›Œ¥Ž –jŽ–ˆ€×k–p©}Œ×ˆ¥–Œ× ©„©}Ô¥Ž‹ ¥‡Œ›™ R1 k–pm¡|“›Š›Œ„Œšƒ q¢‚©}Ԁ¡jŽ–ˆ€×

R1 k–pm¡|“›Š›Œ „Œšƒ€‘€›p€ž­m¡| ~Ԗpj›Œ©}Ô

R1 k–pm¡|“›Š›Œ“ŒÔ›pƒ–Ž©ˆŽ×€ ©}Ԗ‹Ó›p¨q


2-3 OK AOI .ai

2

3/27/13

11:53 AM

LVg*LlT'S‰OW$ =ER$TE'YO R1 c6 ES < $TEOO$`<<6ID `;I'V69W7g T *c=+T$`;I'V6 _6VC 9WCIV+SD%O*_9D_GOE_C6 ';@<ITCW;$S $OGACT$8X* 8 b; 10 '; _GYO$b-c6EA_IOE>V6O*JT 9lTbM L[‰_LWDERDR9T*9Wg'IEc6 +T$+Z6;Wh R1 +X* c6ES<$TE@S4;TbM;S$$OGALTCTE8_GYO$=ES<b- O*JTM;TcCMEYO Loft c68[$7O*`GR_MCTRLC @EOC _@VCg ERDR9T*9WLg ‰[ _LWDc=+T$$TE_GYO$GOA9>V6a6DIT*$lTGS* b;$TE=ES<O*JTM;TcCc6$IT*8X* 12 E[=`<<b;MSI_6WDI

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6T;E[=GS$K5`GRLWLS;%O*MSIcC R1 DS*'*b-LW%TI9WgCW'Z5LC<S7Vb;$TE G6`L*LR9O;.Xg*=ERL<'ITCLlT_Ef+_=;ODT*6W+T$c6EA_IOEEZ;9Wg>T;CT a6Dc6@S4;TGTD$ETAA'LWLC7S6$S<LW6lT`GR_9T _@YgO-ID_Gf*%5R+E6cC OS; _=;LVg*LlT'S‰ `GRCW>G_=;ODT*CT$LlTMES<;S$$OGAb;ER6S<`%*%S; GTD$ETAA' <;MSIcC`<<bMC9Wgb-_L;LWLC LW6lT`GRLW_9T 7S6$S<@Yh;$ER6O*LW%TI +R-IDbM;S$ $OGALTCTE8+E6cCc6ODT*CSg;b+DVg*%Xh; M;TcC`L'IE$S<G[$$OGAc66WDVg*%Xh; L*>GbM _%T<OGc6ODT*`C;DlTCT$%Xh;;Sg;_O* +Z6LlT'S‰OW$=ER$TE'YO @Yh;LW%TI;Sh;6Wc.;CTbM _=;E[=7SI “V” 7S6$S<M;TcCLW6lT LET*$EO<$TE_Gf*9Wg`C;DlTLC<[E5 _9'a;aGDWMGS$ODT* Thick-Thin Crown $TE>GV7$ER6O*cC9Wg<T*_,WD<`GRCW'ITCM;T <T*cC_9T$S; DS*'*8[$b-b;MSIcC R1 _@YgO<EEGZIS78Z=ERL*'b;$TEIT*;hlTM;S$bM_=; c=7TC'O;_.=9%O*c6EA_IOE a6D9WCIVJI$E7O*'V6';ISL6Z9Wg+RG69O;;hlTM;S$LI; OYg;e CT _@YgO=ERaD-;b;$TE+S6$TE+Z6J[;D8I*bM7glTG*`7'O;CT9T*6T;M;T `GR bMCZC_MV;9WgL[*%Xh;@EOC9Sh*G6L=;bM7glTG* +X*_@VgCERDRc6CT$%Xh;

„Œšƒ¥„Žž‹­ ‚–p‘›¥‡ñ–¥‡Š­ Œ™‹™€›p ‚šjj–Ž×ˆ€ž­¥Ž –j¨sÔ©}Œˆ¥–Œ×€ž­Šž–p‘›©ŠÓ¥”Š›™ jšƒ~‚¥–p‚š®‚q™mԂ‡ƒŒ™‹™€›p€ž­”›‹©„©}Ôq›j j›Œ„Œšƒ–p‘›”‚Ô›©ŠÔ –š‚q™Šž…ŽŸpŠ¡Š¥”‚¦Ž™ Ž}–š~Œ›j›Œ“„Ê‚Žp qŸp€²›¨”Ô©}Œ×ˆ¥–Œ×“ŒÔ›p Œ™‹™€›p©}Ԋ›jkŸ®‚‚š­‚¥–p

„Œšƒj›Œ¥„Ê}-„Ê}”‚Ô›©ŠÔ ¨”Ԑž€ž­¥”Š›“™Š

‚–jq›j¥Œñ–pk–pŽ–ˆ€×¦ŽÔ ‚šjj–Ž×ˆ‹šp ƒšpmšƒŽšj’|™”‚Ô›©ŠÔ ¨”Ô“¦mŒ× ¥„Ê} ¦Ž™„Ê} Š›j‚Ô–‹~›Šm›Š~Ԗpj›Œ©}Ԗ‹Ó›ppӛ‹}›‹ ¦Ž™¥„Û‚–“Œ™q›j“Ӑ‚–ñ‚« ¨”ԐžŽ¢j€ž­m¡| ~Ԗpj›Œ‡ŒÔ–ŠŒ™‹™€ž­Š›jkŸ®‚

„Œ¡p¦~Óps¬–~}Ԑ‹¥€m§‚§Ž‹žj›Œ Ӑp‚®²›”‚šj¦ƒƒ¨”ŠÓ

m¡|“›Š›ŒƒšpmšƒŽ¢j”Œ –„Œ¡p¦~Óps¬–~ }Ԑ‹ j›Œ„Œšƒ¥„Žž­‹‚”Š¡}Ӑp‚Ô²›”‚šj€ž­›p©Ô“Ӑ‚€Ô›‹ k–p”š ¨‚“Ӑ‚ Heel k‚›} 6 jŒšŠ ¦Ž™ toe 1 jŒšŠ (Asian Spec) ¨”ÔŽ¢j‡¡Óp~Œp ”Œ –}Œ–× ©}Ԗ‹Ó›ppӛ‹}›‹¦Ž™€Œp‡ŽšpŠ›jkŸ®‚

R1 –¥„Û‚m›Š¥”‚ –sš®‚k–p¥€‹×¥Ž–Œ×¥Š}€ž­~–j‹®²›m›Š¥„Û‚…¢Ô‚²›¦”Óp”š©ŠÔ }Ԑ‹¥€m§‚§Ž‹ž~›Ó p« €ž¥­ ‡Š­ ‘šj‹‰›‡j›Œ„Œšƒ¥„Žž‹­ ‚–‹Ó›p¥„Û‚–“Œ™q›jjš‚ ©ŠÓ›Ó q™¥„Û‚ Loft ¦Ž™ Face angle ¦Ž™‹špŠž Movable Shot Shape Weight ¨”Ô‚šjj–Ž×ˆ€¡jŒ™}šƒ†ËŠ –„Œ¡p¦~Óp ©}Œ×ˆ¥–Œ× ¨”Ô¥„Û‚©„~›Š€ž­~Ԗpj›Œ©}Ô ¥sӂ‚ž® ¥–p¥€‹×¥Ž–Œ×¥Š}qŸpŠš‚­ ¨qÓ› R1 m –j¡v¦q €ž­ ¦ “}p¨”Ô ¥ ”¬ ‚ Ÿ p m›Š“² › ¥Œ¬ q k–p ¦ƒŒ‚}× …¢Ô … Ž ~ ©}Œ× ˆ ¥–Œ× –š ‚ ¥„Û ‚ €ž­“¡}k–ppj›Œj–Ž×ˆ


AD XX7 RutI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

5:14 PM


AD sea_masters_Spread_v1_olc-Thai_RUT.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

11:28 AM


AD sea_masters_Spread_v1_olc-Thai_RUT.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

3/27/13

1:01 PM


1st ISSUE 1-15 April 2013

Signature Hole A World Class Golf Course @ The Vintage Club

46

66

Hotel & Resort

Hotel De La Paix พักผอนอยางมีสไตลริมชายหาด ที่ยาวที่สุดในประเทศ The Health หนากระตุก ตากระตุก แกไขอยางไร

63

Cars New BMW series 3 328i ยนตกรรมซีดานระดับโลก 64 Golfer Lifestyle HIGH -END COMPACK สนุกสนานกับภาพถายคุณภาพสูง ในขนาดที่เล็กลง 65

P 8,10,12_RUT.indd 4

Hot Fashoin

Fashion on Green Carpet

30

Golf Course Superintendent เก็บตกงานสัมมนา Sustainable Turfgrass Management in Asia2013

S6

3/27/13 9:54 PM


ad royal Brun 3 AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

5:09 PM


1st ISSUE 1-15 April 2013

Cover Story Callaway X Hot FW & Iron

แฟรเวย วูด สุดรอนแรงและชุดเหล็ก สุดฮ็อทรุนลาสุด

18 Golf Room

42

มุมมองและกี มมองและกีฬากอลฟ สุดดโปรดข โปรดของ ของ

คุณวรกิจ นิวาตวงศ ผูจัดการประจําประเทศไทย สายการบินรอยัลบรูไน

What’s in Bag เปดถุงกอลฟ Suzann Pettersen Hot News กอลฟแคมปคึกคักชวงปดเทอมใหญ หลายสถาบันเปดคอรสรับซัมเมอร เอาใจผูปกครองและเยาวชน Advertorial ทดสอบประสิทธิภาพไดรฟเวอร และแฟรเวย RBZ stage 2 How To ปอกเปลือกลูกกอลฟรุนใหม New Pro V1 & Pro V1 X Hot Star เฌอมาลย สันติวิวัฒนพงศ สวิงดาวรุงทีมชาติจากบึงกาฬ Tips for Kid’s Set Up สําคัญอยางไร

P 8,10,12_RUT.indd 2

26

14

38

49

53 54

Lady Tips การชิพในแนวทางลงเขา

55

Smart Tricks Ball Flight Direction Part lll

56

Get more Distance ตีไกลขึ้น จากการใช S ( Swing )

57

Putting Solution หญายาวมีผลกับการพัตตหรือไม?

58

Sport Science of Golf การเมื่อยลาและเจ็บระบม หลังการฝกซอม

62

3/27/13 11:53 AM


Oakley Golf Apparel_RUT.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

11:29 AM


บรรณาธิการบริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูจัดการฝายฮ็อท กอลฟ หัวหนากองบรรณาธิการ รองหัวหนากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

สวัสดีปใหมไทย สวัสดีอยางเปนทางการกับชวงหนารอนและเทศกาลสงกรานตทม่ี าถึงอยาง รวดเร็วครับ ปใหมไทยปนม้ี าพรอมกับความรอนและความแรงของไทเกอร วูดส ทีก่ ลับมาทวงบัลลังกมอื 1 ของโลกไดอกี ครัง้ หลังจากทีค่ วาแชมป ติดๆ กันซึง่ ผลงานชวงนีข้ องพญาเสือยอดเยีย่ มจริงๆ ครับโดยเฉพาะ พัตเตอรทท่ี าํ หนาที่ไดอยางดี แตหนทางยังอีกยาวไกลหากไทเกอร สามารถ รักษาระดับการเลนไดอยางนีผ้ มวาปนน้ี า จะเปนปของเขาอีกหนึง่ ป โดยเฉพาะ รายการเมเจอรทร่ี า งลามานานหลายปกน็ า จะไดลนุ รายการที่ 15 กันอีกครัง้ เดือนนีถ้ อื เปนเดือนทีด่ ขี อง Hot Golf ครับเพราะเปนชวงเวลาฉลองครบ รอบ 9 ปกา วขึน้ สูป ท ่ี 10 กันแลว ซึง่ หลายปทผ่ี า นมาทีมงานของเราไดทมุ เท และพยายามสรรหาเรือ่ งราวดีๆ มาสูผ อู า นและทานสมาชิกก็หวังเอาไววา เราจะยังไดรบั การตอนรับทีด่ เี ชนนีเ้ สมอไปครับ สําหรับ Hot Golf ของเรา ในฉบับครบรอบจะมีเรือ่ งราวพิเศษทีน่ า ติดตามอยางไรจะไดเห็นกันในเร็วๆนี้ ครับ ปลายเดือนเมษายนนีฮ้ อ็ ท กอลฟ ของเราจะมีการจัดกิจกรรมออกบูธใน งานสถาปนิก’ 56 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากจะมีเกมสและ การรวมสนุกลุนของที่ระลึกมากมายแลวเรายังเปดใหผูท่ีสนใจรวมโหวต รองเท า กอล ฟ ที่ทา นชอบซึ่ง รายละเอี ย ดจะเป น อย า งไรลองติ ด ตามได ใน Hot news ของเราฉบับนีแ้ ละเยีย่ มชมบูธของเราไดระหวางวันที่ 30 เมษายนถึง 5พฤษภาคม 2556 นีค้ รับ หนารอนอยางนีจ้ ะออกไปเลนกอลฟก็ขอใหระวังเรือ่ งแสงแดดและความรอน กันดวยนะครับ เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องทานเอง

วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ ทุกวันอังคาร เวลา. 21.00 - 22.00 น. จานดาวเทียม PSI ชอง 65 หรือสัญญาณ C-Band คลื่นความถี่ 3440 MHz.

P 8,10,12_RUT.indd 6

ชาตรี มรรคา ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา เรณู ฟกสกุล วัฒนพงษ พรรณา อรุณ แสดรัมย ปริทัศน มีชัย นรุตม สมงาม นักเขียนพิเศษและคอลัมนิสต ดาริณี นิมิตรพันธ เลขากองบรรณาธิการ สุดารัตน สายคํากอง คอลัมนิสต ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง ม.ล.โอรัส เทวกุล โปรฐิติพงษ ณ สงขลา โปรจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ โปรวินิจ ชมพู โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร โปรเบญจพล อุบลบาล ทีมโปรจากสมาคมกอลฟอาชีพสตรี ผูจัดการฝายการตลาด และโฆษณา เรณู ฟกสกุล ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ นภัทร กรปภาเชื้อกุล ฝายพัฒนาธุรกิจและสมาชิก วลัยลักษณ จินตนาบรรเจิด รัฐนันท ทองคําชุม ฝายการเงิน คุณแสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม แยกสี/เพลท โรงพิมพ จัดจําหนาย

Green Oke บริษัท สุรศักดิ์ฟลม จํากัด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เวิลด ออฟ สเปนเดอร จํากัด

สํานักงาน บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาคาร เออี เฮาส 200/12-14 ซอยรามคําแหง 4 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 180-185 แฟกซ. 02-318-4758 ติดตอกองบรรณาธิการ : 02-717 2477 ตอ 189 ติดตอฝายโฆษณา : 02-717 2477 ตอ 182 ติดตอฝายสมาชิก : 02-717 2477 ตอ 184 , 086-399 1060 E-mail : hotgoleditor@yahoo.com hotgolfediter@hotmail.com Website : www.HotGolfClub.com Facebook : www.Facebook.com/hotgolfclub

3/27/13 10:49 PM


กอลฟแคมปคึกคักรับปดเทอมใหญ หลายสถาบันเปดคอรสอัดกิจกรรมเสริมชวงซัมเมอร

กิจกรรม กอลฟแคมป ถือไดวาเปนอีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับผูปกครองของนองๆ ในการใชเวลาวางในชวง ปดเทอม และอีกสวนหนึ่งก็เปนการเพิ่มเติมทักษะ ความรู เกี่ยวกับการเลนกอลฟใหเขมขนเพิ่มเติม โดยเฉพาะในชวง ซัมเมอรหรือปดเทอมใหญ มีสถาบันสอนกอลฟหลาย สถาบันจัดกิจกรรมกอลฟแคมป เพื่อเปดโอกาสใหเด็กได อยูกับกอลฟและฝกฝนฝมือในเชิงกอลฟไปในตัวและปด อานตอหนา 14 เทอมนี้ก็เชนกัน

ECCO ฉลองครบรอบ 50 ป ตอกย้ําความเปนแบรนดผูผลิตรองเทาชั้นนําของโลก

เปดตัวรองเทาคอลเลคชั่นพิเศษ “ECCO MIND” บริษัท เอคโค ประเทศไทย จํากัด ผูผลิตและ จําหนายรองเทาแบรนด ECCO ฉลองความ สําเร็จเนื่องในโอกาสครบ รอบ 50 ปของแบรนด ECCO ที่มีชื่อเสียงและได รับการยอมรับไปทั่วโลก จัดงานภายใต Concept “I am a Shoemaker… The Step Never Stop” พรอมเปดตัวคอลเลคชั่น ใหม Spring Summer 2013 Collection แนะนํา รองเทารุนใหมลาสุด ECCO MIND อานตอหนา 16

P 13-17_RUT.indd 1

ซุปเปอรสปอรต กอลฟแฟร

จัดใหญเอาใจขาชอป

พรอมลดสูงสุดกวา 70 % ซีอารซี สปอรต เตรียมจัดงานใหญชวง กลางป “ซุปเปอรสปอรต กอลฟแฟร” ตั้งแตวันที่ 20 เมษายน-5 พฤษภาคม 2556 ณ หางเซ็นทรัล ชิดลม พรอมขนสินคาและ อุปกรณกอลฟกอลฟที่มีครบทุกแบรนดจัด โปรโมชั่นลดกระหน่ําสูงสุด 70% อานตอหนา 17

ฮ็อท กอลฟ ออกบูธงานสถาปนิก’56

รวมโหวตนวัตกรรมรองเทาสุดล้ํา

ฮ็อท กอลฟ ออกบูธเอาใจแฟนกอลฟ สถาปนิก 56 นําเสนอสุดยอดวัตกรรม และเทรนดรองเทากอลฟจากแบรนด ดัง วันที่ 30 เม.ย.-5 พ.ค.นี้ ชาเลนเจอร เมืองทองธานี อานตอหนา 17

3/27/13 10:26 PM


ปดเทอมใหญกอลฟแคมปคึกคัก

เดื อ น มีนาคม-พฤษภาคม เปนที่ทราบกันวาเปนชวง เวลาปดเทอมใหญของนองๆ เยาวชนในวัยเรียนหลายตอ หลายคน ซึ่งสําหรับนองเยาวชนที่เปนนักกอลฟดวยแลว แนนอนวาชวงเวลานี้ นาจะเปนชวงเวลาที่ไดอยูตาม สนามซอมและสนามกอลฟมากขึ้นและเมื่อเด็กมีเวลาวาง ผูปกครองหลายคนอาจจะหากิจกรรมอยางอื่นเสริมใหแก เด็กหลายเพิ่มเติมในตอนนี้ แตผูปกครองหลายคนก็เลือก ที่จะใหบุตรหลาน ใชเวลาวางชวงปดเทอมมากกวา กิจกรรมกอลฟแคมปถือไดวาเปนอีกทางเลือก หนึง่ สําหรับผูป กครองของนองๆ ในการใชเวลาวางในชวง ปดเทอมและอีกสวนหนึ่งก็เปนการเพิ่มเติมทักษะ ความ รูเกี่ยวกับการเลนกอลฟใหเขมขนเพิ่มเติม โดยที่ผานมา นั้ น เมื อ งไทยมี ส ถาบั น สอนกอล ฟ หลายสถาบั น จั ด กิ จ กรรมกอล ฟ แคมป เ พื่ อ เป ด โอกาสให เ ด็ ก ได อ ยู กั บ กอลฟและฝกฝนฝมือตนในเชิงกอลฟไปในตัวและปด เทอมนี้ก็เชนกันกอลฟแคมปก็ยังเปนกิจกรรมที่นักกอลฟ เยาวชนหลายคนตางสนใจ Golf 1000 Yard จัดแคมป 3 เดือน 3 ครั้ง โรงเรียนสอนกอลฟ 1000 yard โดยโปรพัน พงษพิพัฒน กองทอง นอกจากจะเปนสถาบันสอนกอลฟ ที่ เ น น ในการสอนและพั ฒ นานั ก กอล ฟ ในวั ย เด็ ก และ เยาวชน กิจกรรมกอลฟแคมปก็เปรียบเสมือนเปนอีกหนึ่ง กิจกรรมเสริมที่ร.ร.สอนกอลฟแหงนี้จัดขึ้นมาตอเนื่องกวา 5 ปแลว โดยในชวงปดเทอมป 2013 นี้ ทาง Golf 1000 Yard ก็ไดคลอดโปรแกรมการจัดกอลฟแคมปออกมาดังนี้ กิ จ กรรมกอล ฟ แคมป ฝ ก ซ อ มกอล ฟ ช ว งป ด เทอม Golf Summer Camp 2013 ในชวงปดเทอมใหญ มี.ค.-พ.ค.นี้ สัปดาหแรกเริ่ม 11 มีนาคมนี้ กิจกรรมจะ แบงออกเปนสัปดาหๆ ละ 5 วัน มีวันเวลาใหเลือกตาม

14 P 13-17_RUT.indd 2

ความสะดวก 4 สัปดาห ซอมกอลฟ 5 วัน ออกรอบ ทั้งบางกอก พาร 3 และรังสิต สปอรตคลับ (หรือสนาม อืน่ ๆ) จํานวน 9 หลุม 4 วัน ตั้งแต 9 โมงถึง 5 โมงเย็น คาใชจายคนละ 12,000 บาทตอสัปดาห ระยะเวลา 11-15 มี.ค., 1-5 เม.ย., 22-26 เม.ย., 13-17 พ.ค. 2556 ควบคุมการสอนโดยโปรพัน-พงศพิพัฒน กองทอง และ ทีมงาน โดยวัตถุประสงคและเจตนาในการจัดแคมป ครั้งนี้โปรพัน ไดเปดเผยวา “เพื่อดึงเด็กออกจากการ เลนเกมสหรือสิ่งอื่นๆ ที่ผูปกครองเล็งเห็นวาไรประโยชน อยางนอยการเลนกอลฟก็ไมมีอันตรายใดๆ เด็กไดอยูกับ กีฬามากกวา และไดออกกําลังกายดวย โดยกิจกรรมนี้ เหมาะสําหรับนักกอลฟที่ตองการเรียนรูเทคนิคเพิ่มเติม และเรียนรูการฝกแบบเปนกลุม ไดเพื่อนใหมๆ สังคม ใหม รวมถึงไดเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสูงสุด สวนที่ตองจัดแคมปขึ้นมา 3 ครั้งใน 3 เดือน ระยะเวลาก็ประมาณ 4-5 วัน เพราะวา เด็กแตละคนเวลา หยุดไมเทากัน จึงจําเปนตองมีทางเลือกใหเขาเลือก บางครั้งเด็กบางคนอาจจะวางสัปดาหเดียว การเขารวม กิจกรรมของแตละคนคงไมสะดวก ถามองในมุมคนที่ จะมาเขาแคมปคิดวาตรงนี้นาจะเปนทางเลือกที่เหมาะ สมที่สุด เพื่อใหเด็กบางคนเสียโอกาส คิดวาโปรผูสอน สําหรับการจัดแคมปนั้น โปรผูสอน 1 คน นาจะเหมาะ กับนักเรียนประมาณ 5 คน แตถาจะใหเขมขนนั้นควรจะ 3 คนก็ยังพอได” โปรพันกลาว เมือ่ ถามถึงความจําเปนสําหรับการเขารวมกอลฟ แคมปของเด็กๆ นั้น โปรพันใหความเห็นวา “จริงๆ อาจ จะไมจําเปนสําหรับเด็กที่เพิ่งเริ่มเลน เพราะโอกาสที่ได ออกรอบจะน อ ยมากแต สํ า หรั บ เด็ ก ที่ ผ า นการฝ ก ฝน ทักษะมาพอสมควรแลว กอลฟแคมปมนั ก็เหมือนเปนการ ฝ ก ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม จากสนามจริ ง ที่ จ ะเน น พั ฒ นาฝ มื อ

เขาไปอีกระดับหนึ่งจึงจะสามารถไปไดเร็วเพราะไมอยาง นั้นการเขาแคมปก็จะกลายเปนวาจะตองแบงครูสอนเด็ก กลุมหนึ่งอีกแบบหนึ่งเด็กกลุมนี้อีกแบบหนึ่ง การทํางาน ของทีมงานก็จะยากไปดวย เพราะในกอลฟแคมปเราจะ เนนเจาะรายละเอียดแกไขชอตตางๆ ในสนามจริง ทั้ง ไดรฟ ชิพ พัตต ระเบิดทราย หรือการแกไขสถานการณ ตางๆ ในสนามอีกดวย” สําหรับผูที่สนใจเขารวมกิจกรรม กอลฟแคมป กับทาง ร.ร. สอนกอลฟ 1000 Yard นั้นสามารถ สมัคร หรื อ สอบถามข อ มู ล ได ที่ โ ปรพั น โทร.086-5077366 หรือ www.golf1000yard.com ร.ร. สอนกอลฟเชาวรัตนจัดแคมปใหญ ผนึกกําลัง U.S. Kids จัดแมทชเยาวชน ดานโรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน ที่มีแนวทาง ที่ชัดเจนเปนมาตรฐาน ในการใหความรู ฝกฝนนักกอลฟ ตั้งแตมือใหมจนถึงระดับนักกีฬาอาชีพ ทุกรุนอายุ ซึ่ง เปดทําการมากวา 14 ป ไดสรางนักกอลฟเยาวชน และ นักกอลฟทุกระดับมากกวา 20000 คน โดยในป 2013 นี้ โรงเรียนฯ ไดจดั กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูส าํ หรับนักกอลฟ ทุกระดับฝมือตั้งแตเด็กเล็กจนถึงผูใหญ เพื่อเปนการ พัฒนานักกอลฟเยาวชนของเมืองไทยใหกาวไปสูระดับ สากลอยางมีคุณภาพ และสําหรับในชวงปดเทอมภาคฤดูรอนของ เยาวชน มีนาคมถึงพฤษภาคมนี้ โรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน จัดโปรแกรมเขาคายเรียนกอลฟในทุกสาขา เพื่อสงเสริม ใหเยาวชนไดใชเวลาวางในชวงปดเทอมมาฝกทักษะการ เลนกอลฟกันอยางเขมขน มีโปรแกรมหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตเยาวชนมือใหม เปนคายกลางวัน (Day Camp) เรียนที่สนามไดรฟที่มีสาขาของโรงเรียนตั้งอยูและคาย พั ก ค า งคื น ต า งจั ด หวั ด เป น โปรแกรมสํ า หรั บ กลุ ม นั ก

www.HotGolfClub.com 3/27/13 11:49 AM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

กอลฟมือกลางขึ้นไป ที่ตองการฝกฝนแบบเขมขน ผู ปกครองสามารถเขาไปดูรายละเอียดที่ในเวปไซต์ของ โรงเรียน www.thaigolfschool.com หรือเขาไปสอบถาม ไดที่โรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตนทุกสาขา นอกจากนี้ทางโรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน ไดรวมมือกับอุปกรณกอลฟของเด็ก U.S.Kids ในการจัด กิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการสรางนักกอลฟเยาวชนรุน ใหมๆ ใหเกิดขึ้น เชน จัดสอนกอลฟฟรี , จัดอบรมให ความรูผ ปู กครองและจัดการแขงขันกอลฟรายการ U.S.Kids Junior Championship ซึ่งเปนรายการแขงขันเพื่อเก็บ คะแนนสะสมสําหรับนักกอลฟเยาวชนเพื่อไปรวมแขงขัน รายการ U.S.Kids World Championship ที่ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยมีตารางแขงขันประจําป 2013 ออกมา แลว และทางโรงเรียนยังไดจัดทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสง เสริมทักษะทางกีฬากอลฟใหกับนักกอลฟเยาวชนที่สนใจ อาทิ รายการ First Tee Tournament เปนการแขงขัน กอลฟสําหรับเยาวชนมือใหมที่เพิ่งเริ่มตนเลนกอลฟไดมา เรียนรูการออกรอบจริง , รายการ Junior Develop Tournament สําหรับเยาวชนที่ตองการพัฒนาทักษะการเลน โดยในรายการนี้จะมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง กฎ กติกา การวางแผนการเลนรวมทั้งมีการจัดอบรมให ความรูกับผูปกครองนักกีฬาเยาวชนอีกดวย ซึ่งกิจกรรม ทั้งหมดจะไดรับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑU.S.Kids โดย บริษัทเมอรี่แวร กอลฟ มิลเลเนียนกอลฟ อะคาเดมี่ จัดแคมปเนนการพัฒนาด็ก อีกหนึ่งสถาบันสอนกอลฟที่นองๆ นักกอลฟ เยาวชนเขาไปเรียนกอลฟและฝกทักษะกันมากมาย นัน่ คือ มิลเลเนียนกอลฟอะคาเดมี่ ซึ่งในปที่ผานมาก็มีการจัด กิจกรรมกอลฟแคมปอยางตอเนื่อง โดยในชวงปดเทอม ใหญนี้ ทางสถาบันก็ไดจัดกิจกรรมกอลฟแคมป โดยมี โปรเอก หมอมหลวง โอรัส เทวกุล เปนผูควบคุมดูแล การเขาแคมปของนองนักกอลฟเยาวชนเกือบ 10 ชีวิต ซึง่ โดยสวนใหญเปนนักเรียนของสถาบันอยูแ ลว โดยเมือ่ เดือน มีนาคมทีผ่ า นมา เพิง่ จัดแคมปแรกไปทีส่ นามกอลฟรอแยลฮิลลส จ.นครนายก โดยโปรเอกไดกลาวถึงการจัดแคมปกอลฟใน ชวงปดเทอมนี้วา “อันที่จริงแลวผูสอนทุกคนเคยผานการ เปนเยาวชนมากอน เคยไดรับบทเรียนดีๆมาเมื่อครั้งตัว เองยังเปนนักกอลฟเยาวชน ดังนัน้ เราจึงมีความเขาใจดีวา การเรียนกอลฟที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ควรตองเรียน ในสนามกอลฟ สนามกอลฟเปนสถานที่ีดีที่สุดในการ มอบความรูเรื่องกอลฟใหเยาวชน บางครั้งผูปกครอง ก็สามารถพาลูกไปออกรอบไปตีกอลฟดวยก็มีอยูเยอะ แตขีดจํากัดในการใหความรูเรื่องกอลฟของผูปกครอง นั้น แนนอนยอมสูผูสอนที่เปนโปรหรือมีอาชีพโดยตรงไม ได การจัดเวลาที่เหมาะสมก็เปนอีกขอจํากัดในการสอน กอลฟ เพราะฉะนั้นการจัดแคมปในชวงปดเทอมจึงเปน ชวงเวลาที่เหมาะที่สุด ที่ผูสอนและผูเรียนไดมาใชเวลา รวมกัน” “สนามกอลฟในบานเราสวนใหญจะอยูตามเขต ชานเมืองหรือไมก็ตางจังหวัดไปเลยจะหาในเมืองไดนอย การเดินทางก็ลําบาก การจัดแคมปขึ้นมาจึงเปนทางออก ที่ดีที่สุดที่เยาวชนสามารถเขามารับความรูเรื่องกอลฟ อยางนอยกซัก 1 อาทิตย ที่เยาวชนไดเขารับการอบรม จากโปรผูมีความรู นาจะเปนเรื่องที่ดีและเปนชวงเวลาที่

ดีที่เด็กจะไดพัฒนาฝมือ” โปรเอกเสริม เมื่อถามถึงสิ่งที่นองเยาวชนจะไดรับกลับไป กับการเขาแคมปนั้น โปรเอกไดใหทรรศนะวา “การเขา แคมปจะทําใหเยาวชนมีความคิดเกี่ยวกับกอลฟไปในเชิง บวก พัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งสมอง รางกายและสติปญญา การฝกซอมทีถ่ กู ตอง เรียนรูก ฎกติกาขัน้ พืน้ ฐานและทีส่ าํ คัญ เราจะปลู ก ฝ ง ในเรื่ อ งมารยาทเพราะสมั ย นี้ เ รามั ก จะ โฟกัสอยูแคเรื่องถูกหรือผิดในฐานะที่ผมเปนผูฝกสอนคน หนึ่ง พานักกอลฟเยาวชนไปแขงขันที่ตางประเทศมาก็ มากมาย จากประสบการณผมมีความตั้งใจวา ตองทําให พวกเคาอยูในสังคมสวนรวมใหไดในกติกาที่พึงปฏิบัติ ภายใตมารยาทที่เหมาะสม นี้คือสิ่งที่เยาวชนจะได จากแคมปของผม” สําหรับนองทีส่ นใจเขารวมกอลฟแคมป กับโปรเอกนั้นในเดือนเมษายน-พฤษภาคม อาจจะมีการ จัดขึน้ อีกครัง้ สอบถามไดทม่ี ลิ เลนียนกอลฟอะคาเดมี่ สนาม ไดรฟออลสตาร The Foutune Golf School จัดแคมปเนนพัฒนาเด็กโตสูนักกอลฟอาชีพ สําหรับสถาบันสอนกอลฟ The Fortune Golf School ที่ควบคุมโดยโปรเต เบญจพล อุบลบาน โปร ผูฝกสอนผูมีประสบการณในการสอนกอลฟเยาวชนมา ตลอด ไดกลาวถึงการจัดแคมปกอลฟเยาวชนในชวงปด เทอมนี้วา “ของทางโปรจะเนนการจัดแคมปของนักเรียน ของโปรเองเปนหลักกอน โดยสวนมากจะเปนเด็กโตขึ้น มาหนอย 14-15 ขึ้นไป ซึ่งวันเวลานั้นก็มองวา นาจะ เปนชวงกอนสงกรานตซึ่งขณะนี้ยังไมไดสรุปโดยนาจะใช เวลา 3 วัน 2 คืน สวนสนามนั้นก็จะเปน แบล็คเมาเทน และ สปริงฟลดื ที่หัวหิน วางนาจะเปนสถานที่ที่เหมาะ กับการจัดแคมปมาก” สวนวัตถุประสงคของการจัดแคมปของทาง โปรเตนั้นตองการที่จะใหเด็กฝกฝนพัฒนากับสนามจริงๆ ในระดับแชมเปยนชิพคอรสเพราะตองบอกไวเลยเด็กที่ มาแคมปกับทางโปรเตมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาสูการเปน

นักกอลฟอาชีพ ดังนั้นในการเขาแคมปกับเราจะเนนเจาะ ลึกไปในรายะละเอียดของการเลนจากสนามแขงขันจริง จําลองสถานการณเหมือนแขงขันจริงทุกสิ่ง แลวแกไข เด็กในชุดนั้นไดทันทีซึ่งถือวาการเขาแคมปจะสามารถทํา ในจุดนี้ไดดีกวาการซอมปกติ ผูปกครองยังใหความสนใจ แตอุปสรรคผูจัดคือคาใชจายและเวลา จากข อ มู ล ที่ ฮ็ อ ทกอล ฟ ได ส อบถามจาก สถาบันสอนกอลฟตางๆ และจากฐานขอมูลที่ทําไว ชี้ชัดวา สถาบันสอนกอลฟหลายสถาบันงดการจัดกอลฟ แคมปในชวงปดเทอมลงไป อยางเชน สถาบันสอนกอลฟ ฮารท แลนด ที่ในอดี ตเคยมีก อลฟแคมป ขนาดใหญแ ต มาระยะหลังก็ไมมีการจัดกิจกรรมดังกลาว สวนสถาบัน ที่ยังสามารถจัดแคมปไดอยูนั้นก็จะเนนเปนแคมปขนาด เล็กจํานวนผูเรียนไมเกิน 10 คน โปรผูสอนไมเกิน 2 คน แตที่จะดูแตกตางกวาที่อื่นเห็นจะเปนร.ร.สอน กอล ฟ เชาวรั ต น ที่ ส ามารถจั ด แคมป ก อล ฟ ขนาดใหญ ดวยจํานวนบุคลากรที่พรอม นักเรียนที่มีจํานวนมาก ตามความตองการทําใหสามารถควบคุมทั้งคาใชจาย บุคลากร และเวลาที่ใชในการจัดไดงายขึ้น นอกจากนั้น การมีแมทชการแขงขันเขามาพวงนั้นจะทําให กอลฟ แคมปยิ่งสามารถหาเด็กที่สนใจเขามารวมกิจกรรมได เยอะขึ้นอีกดวย สวนในมุมของผูปกครองนั้น กอลฟแคมปก็ถือ ไดวาเปนทางเลือกหนึ่งที่ ผูปกครอง อยากใหเด็กๆ ได ใชเวลาวางในชวงนี้ อยางเปนประโยชนโดยเฉพาะกับกีฬา กอลฟ ซึ่งผูปกครองหลายคนอาจจะตองยอมเสียคาใช จายตรงนี้เพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับประโยชนของเด็กๆ ที่จะได รับจากการจัดแคมปกอลฟ สวนทางผูจ ดั แคมปเองคงตอง มองหาสปอนเซอรเขามาจอยกันเพื่อการลดภาระคาใช จายที่อาจจะคุมหากจะตองจัดกอลฟแคมป ซึ่งเปนโจทย ที่นาสนใจในอนาคต

1stt issue April 2013 P 13-17_RUT.indd 3

15 3/27/13 11:50 AM


ECCO ฉลองครบรอบ 50 ป เอค

โคไดฤกษจัดงานฉลองความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ป เอคโค เวิลคไวด ตอกย้ํา ความเปนผูผลิตรองเทาชั้นนําของโลกที่ไดสรางสรรค และพัฒนารองเทาคุณภาพสูงออกมาตอบสนองความ ตองการของผูบ ริโภคทัว่ โลก โดยชูไฮไลทฉลอง 50 ป ดวย การเปดตัวรองเทารุนพิเศษ ECCO MIND พรอมโชว คอลเลคชั่นสปริงซัมเมอร 2013 ที่มาพรอมกับเอกลักษณ แหงการดีไซน แตงแตมสีสันที่สวยงามและคงไวซึ่งความ นุม เบา สบายเทา ในครัง้ นีท้ าง “ฮ็อทกอลฟ” ไดมโี อกาสพูดคุย กับคุณเสริมศรี รัตนผล ผูจัดการฝายขาย บริษัทเอคโค (ประเทศไทย) จํากัด เลาถึงความสําเร็จของแบรนดเอคโค ในประเทศไทยเองวาเปนอยางไรบาง การเติบโตของ ECCO ในปที่ผานมาวา “ผลการดําเนินงานในปที่ผานมาถือได วาเปนอีกปที่ดีเยี่ยมของ ECCO เราไดรับการสนับสนุน ในทุกๆ ดานจาก Global Team มีผลิตภัณฑที่โดดเดน และประสบความสําเร็จหลายรุน รายไดรวมของเราเติบโต ขึน้ มากกวา 13% ผลกําไรโดยรวมของทุกตลาดเติบโตมากถึง 26% เรียกไดวาสรางผลกําไรที่สูงมากเปนประวัติการณ โดยเฉพาะการเติบโตของ ECCO ในตลาดเอเชีย นับวา มาแรงเปนดาวรุงของธุรกิจอยางมากในปที่ผานมา สํ า หรั บ แผนการตลาดที่ เ ราวางไว ใ นป นี้ นั้ น เรียกไดวาเปนปที่สําคัญของเราจากการดําเนินงานมา เกื อ บครึ่ ง ศตวรรษทํ า ให เ รามองเห็ น ศั ก ยภาพในการ พัฒนาที่ตอเนื่อง โอกาสแหงการเติบโตของธุรกิจในทุกๆ ตลาด เรายังคงมุงเนนในดานคุณภาพการผลิตมาเปน อันดับหนึ่ง เพื่อสงมอบผลิตภัณฑที่ดีที่สุดใหลูกคา มี ที ม งานดี ไ ซน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ร า งสรรค ผ ลงานอั น เป น เอกลักษณสูโลกแฟชั่นสําหรับประเทศไทยเองเรามีการ เพิ่มไลนในการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของ ตลาดที่มีมากขึ้น” เมื่อพูดถึงการตลาดในปนี้ ECCO ยังคงเนน การขยายสาขาของรานเอคโคเพื่อใหครอบคลุมกับ กลุม เปาหมายไดอยางทั่วถึง โดยมีสาขาครอบคลุมมากถึง 55 สาขา ทีส่ ามารถเขาถึงกลุม เปาหมายไดอยางทัว่ ถึงมีจาํ หนาย ในหางสรรพสินคาชั้นนําทั้งกลุมของ Central, The Mall, Robinson รวมทั้ง Shop ของ ECCO เองซึ่งมีถึง 5 Shop โดยครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปาหมาย และในอนาคตมี การลงทุนของ Shopping Complex ใหมๆ หรือการเปด ตัวของสาขาหางสรรพสินคาชั้นนําแหงใหมนั้น ECCO จะนํามาพิจารณาทิศทางในการทําตลาดของพื้นที่นั้นๆ เพื่อการลงทุนที่ไดประสิทธิผลสูงสุด ดานเทรนดของสินคา ECCO ป 2013 นี้นั้น คุณเสริมศรีไดกลาววา “เทรนดของสินคานัน้ รองเทา Golf ถือเปนความภาคภูมิใจของ ECCO ที่การันตีดวยชื่อเสียง ที่อยูในระดับตนๆ ของโลก โดยไดสรางสรรคผลงานเปน ที่ยอมรับของนักกอลฟทั่วโลกอยางตอเนื่อง เราเปนผู บุกเบิกในดานของเทคโนโลยีเพราะสําหรับรองเทากอลฟ ของ ECCO เราไมไดเนนเพียงแคการผสมผสานของสีสัน งานดีไซนอันโดดเดนหรือมีชื่อเสียงเปนที่ร่ําลือเทานั้น แต หั ว ใจสํ า คั ญ คื อ การรั งสรรคที่ ผสานเทคโนโลยี ของ

16 P 13-17_RUT.indd 4

Mr.George G Kahwati Reginonal Director-ECCO Asia Pacific General Manager-China , Mr.Peter Emil Romhild Vice chairman-ECCO Thailand และคุณ เสริมศรี รัตนผล ผูจัดการฝายขายประจําประเทศไทย พรอมดารานักแสดงชื่อดัง รวมเปดงานฉลองความสําเร็จครบรอบ 50 ป แบรนดเอคโค คุณเสริมศรี รัตนผล

ความสบาย การเคลือ่ นไหว และความคลองตัวเขาไวดว ยกัน เพื่ อ ผลงานที่ ส มบู ร ณ แ บบที่ สุ ด ตอบสนองทุ ก ความ ตองการ หลายครั้งมักจะเกิดการลอกเลียนแบบ แต ไมเคยเทียบเคียงได เพราะ ECCO เรากาวนําไปกอน เสมอ ดังนั้นเปาหมายของเราจึงมุงเนนเพื่อการพัฒนาสู รองเทาตนแบบ รองเทาทุกคูของ ECCO เราตั้งใจดูแลใน ทุกๆ ขั้นตอนตั้งแตแรกเริ่มของการผลิต จนสงรองเทาที่ สมบูรณที่สุดใหกับลูกคาของเราทุกคน “และในฐานะที่เราเปนผูสนับสนุนธงชัย ใจดี นักกอลฟอันดับ 1 ของไทยมาอยางยาวนาน ECCO รูสึก เปนเกียรติอยางยิ่งที่ผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่น จากนักกอลฟทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับโลก ทุกทานวางใจให ECCO เปนสวนเล็กๆ สวนหนึง่ ทีเ่ พิม่ ความมัน่ ใจ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการเคลิอ่ นไหวในทุกสนามแขงขัน การทีท่ า นนักกอลฟ เลือก ECCO นั้นนับไดวาเปนสวนสําคัญที่สรางชื่อเสียง ใหกับเรา อยางตอเนื่องตลอดมา จนทําใหรองเทากอลฟ ของ ECCO เปนคําตอบของทานนักกอลฟ และตลาดมี การเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป”

คุณเสริมศรีทิ้งทายวาเพื่อฉลองความสําเร็จ ครั้งยิ่งใหญของในโอกาสครบรอบ 50 ปนั้น ECCO มีการ จัดงานภายใต Concept “I am a Shoemaker…The Step Never Stop” พรอมเปดตัวคอลเลคชั่นใหม Spring Summer 2013 Collection พรอมแนะนํารองเทารุนใหม ลาสุด ECCO MIND ดวยฝมือการออกแบบของ Niki Tstesen, ECCO’s chief designer ซึ่งไดรวมที่สุดของผล งานการดีไซนอันโดดเดนของเอคโคเขาไวดวยกันอยาง ลงตัว นอกจากการดี ไ ซน สุ ด คลาสสิ ก และสี สั น ที่ สวยงามแลว อีกสิง่ หนึง่ ทีส่ าํ คัญคือการเลือกใชวสั ดุหนังอูฐ แทที่มีความยืดหยุนสูง น้ําหนักเบา ผสานการผลิตดวย เทคโนโลยีทนั สมัยของ ECCO และการดูแลอยางพิถพี ถิ นั ในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ใหไดรองเทาทีม่ คี ณุ ภาพ ยืดหยุน กระชับ สามารถรองรับทุกการเคลื่อนไหวที่ใหความรูสึกเบาสบาย ไดตลอดทั้งวัน รวมทั้งยังมีสินคารุนอื่นๆ ในคอลเลคชั่น ลาสุด เพื่อใหลูกคาสามารถเลือกมิกซแอนดแมทตเขากับ ไลฟสไตลในแตละวันไดอยางลงตัว”

www.HotGolfClub.com 3/27/13 10:02 AM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

ซุปเปอรสปอรตกอลฟแฟร

ซู เ ปอร ส ปอร ต อี ก หนึ่ ง กอล ฟ สโตร ที่ มี สิ น ค า กอลฟอยูครบไลนนั้นนอกจากความโดดเดนในสินคาและ อุปกรณกอลฟกอลฟที่มีกันอยูเกือบครบทุกแบรนด และ โปรโมชั่นที่จัดมาอยางตอเนื่องอยูแลว อีกหนึ่งอีเวนท ที่ ซุปเปอรสปอรตจัดขึ้นมาเพื่อสงเสริมการขายนั่นก็คือ งานซุปเปอรสปอรตกอลฟโชว ซึ่งปนี้จะจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 20 เมษายน-5 พฤษภาคม 2556 โดยรายละเอียดสําหรับการจัดงานกอลฟแฟร ครัง้ นีค้ ณุ โรจนสทิ ธิ์ มีนจิ สิน ผูอ าํ นวยการฝายตลาด บริษทั ซีอารซีสปอรต จํากัด กลาววา “สําหรับงานกอลฟแฟร นัน้ ซูเปอรสปอรตเราจะมีการจัดขึน้ ปละ 2 ครัง้ ทีเ่ ซ็นทรัล ชิดลม เปนงาน ซูเปอรสปอรตกอลฟโชว และทีเ่ ซ็นทรัล เวิลดเปนงานซุปเปอรสปอรตกอลฟเซลลในชวงกลางป โดยภายในงานนั้ น นอกจากจะมี บ รรดา อุ ป กรณ ก อล ฟ รุ น ใหม ล า สุ ด ที่ เ ป น ไฮไลท สํ า คั ญ แล ว ซุปเปอรสปอรตยังเอาใจนักกอลฟขาชอปดวยการลดสวนลด สูงสุดถึง 70 เปอรเซ็นต แตทเ่ี ราเนนหลักเลยโปรดักสใหม ลาสุดจะตองมี ซึ่งก็ไดรับการตอบรับจากแบรนดกอลฟ ชื่อดังที่เขารวมกิจกรรมกับเรา นําอุปกรณใหมลาสุดมา รวมงานกับเราดวย โดยปที่ผานมานั้นเราถือไดวาประสบ ความสําเร็จและไดรับการตอบรับจากลูกคาทีมารวมงาน อยางตอเนื่อง สําหรับกิจกรรมกอลฟแฟรที่จะจัดขึ้นใน งาน ซุปเปอรสปอรตกอลฟแฟรในปนี้นั้น หลักๆ เลยก็นาจะ

เปนการนําสินคากอลฟมาลดราคากันชนิดจุใจนักกอลฟ โดยขนขบวนกันมาแทบทุกแบรนดไมวา จะเปน Callaway Nike TaylorMade Ping Cobra Bridgestone หรือแมแต เสื้อผาเครื่องแตงกายกอลฟจากแบรนดชั้นนําทั้งไนกี้ อาดิดาส ยังมารวมจัดรายการ ในการลดราคากับงาน กอลฟแฟรในครั้งนี้อีกดวย ซึ่ ง ที่ พิ เ ศษที่ สุ ด สํ า หรั บ งานซุ เ ปอร ส ปอร ต กอล ฟ แฟร ใ นครั้ ง นี้ ก็ คื อ เป น การรวบรวมเอาสุ ด ยอด นวัตกรรมอุปกรณกอลฟป 2013 ของแตละแบรนดมาไว ในงานกอลฟแฟรครั้งนี้ เสมือนวาใครที่กําลังตามสินคา หรืออุปกรณใหมๆ ที่งานนี้มีใหเลือกครบทุกแบรนดและ ราคาพิเศษกวาที่อื่นอยางแนนอน นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมทั้งเรื่อง คลินกิ สอนพัตตหรือ Golf Simulatorทีไ่ ดทางไวลดดง้ิ กอลฟ จัดมาใหทานนักกอลฟไดลองทดสอบวงสวิง หรืออาจจะ นําอุปกรณที่อยากจะลองตามบูทสินคาตางๆเพื่อใหนัก กอลฟไดรวมสนุกสนานนอกจากนั้นก็อาจจะมีการลุน รางวัลสําหรับนักกอลฟที่มาจับจาย-ภายในงานจาก Top Sprmder อีกดวย สวนความคาดหวังในปนี้เราตั้งเปาวา จะมีนักกอลฟมาจับจายสินคาในไลนกอลฟในงานของ เรามากกวาทุกป สําหรับแผนการตลาดของซุปเปอรสปอรต ปนี้นั่นยังเนนไปที่ความหลากหลายของสินคาที่มีครอบคุ ลมทุกแบรนดชั้นนําและสินคาที่รุนใหมลาสุด และการจัด โปรโมชั่นอยางตอเนื่องตลอดทั้งอีกดวย”

HOTGOLF

ออกบูธสถาปนิก’56

กลับมาอีกครั้งกับงานสถาปนิก 56 งาน แสดงวัสดุอุปกรณกอสรางตกแตง ครั้งที่ 27 งาน แสดงเทคโนโลยี ส ถาป ต ยกรรมที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใน อาเซี ย นโดยสมาคมสถาปนิ ก สยามในพระบรม ราชูปถัมภ และบริษัททีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พบกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริการ ดานงานสถาปตยกรรมจากเหลาผูแสดงสินคาชั้น นําทั้งในและตางประเทศ รวมดวยกิจกรรมและนิทรรศการดาน สถาปตยกรรมที่นาสนใจอีกมากมายโดยเฉพาะ อยางยิง่ การประชุมสัมมนา ASA FORUM 2013 โดย วิทยากรระดับโลก ในวันอังคารที่ 30 เมษายน ถึงวัน อาทิตยท่ี 5 พฤษภาคม 2556 ตัง้ แตเวลา 11.00-21.00 น. ณ ชาเลนเจอรฮอลล 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สําหรับในครั้งนี้ทาง HotGolf ก็ไม พลาดขอมี ส ว นร ว มนํ า เสนอและขนนวั ต กรรม อุปกรณกอลฟใหมๆรวมออกบูธสําหรับแฟนๆกีฬา กอลฟ คือการ นําเสนอสุดยอดวัตกรรมความ เบา ที่กําลังเปนที่นิยมและกระแสของโลกเกี่ยวกับ เทรนดรองเทากอลฟเพื่อการสวมใสที่สบายและใช ความเทคโนโลยี่ของความเบา เปนนําเทรนด จาก 4 แบรนดดัง อาทิ NikeGolf รุน Lunar control 2103, adidas golf รุน adizero, Ecco รุน Biom และ Footjoy. รุน FJ Sport พรอมใหผูเขาชมงาน ได ช มและลองสั ม ผั ส ถึ ง ความเบาของรองเท า กอลฟรุนดังกลาวและยังไดรวมลุนการเปนเจาของ รองเทารุนดังกลาวดวยเชนกันเพียงทานแวะชม และลงทะเบียนที่บูธ HotGolf นอกจากนี้ภายในบูธยังมีการรับสมัคร สมาชิก Hot Golf ซึ่งจัดโปรโมชั่นพิเศษมาสําหรับ งานนี้ เ ท า นั้ น พร อ มกั บ เป ด รั บ สมั ค รผู เ ข า ร ว ม แขงขันกอลฟในรายการ Enjoy Your Swing Golf Tournament 2013 ขอเชิญมารวมสนุกเลนเกมสรบั ของรางวัลไดทบ่ี ธู หมายเลขบูธ N501 ชาเลนเจอร 1 อิมแพค เมืองทองธานี สามารถติดตามขาวสาร ของ Hotgolf ไดที่หนังสือ HotGolf, รายการ HotGolf on TV, www.HotGolfClub.com, Facebook: HotGolfClub

1stt issue April 2013 P 13-17_RUT.indd 5

17 3/27/13 10:00 AM


FAIRWAY WOOD

LONGER

FROM EVERYWHERE แฟรเวยวูดสุดรอนแรงใหระยะที่มากขึ้นจากทุกพื้นผิว เป น เทรนดมาตั้งแตปกอนครับ ที่หลายแบรนด ชูแฟรเวยวูดเปนพระเอกนําขบวนในตระกูลใหมๆ

ที่ ต นคิ ด ขึ้ น จากที่ เ คยใช ไ ดร ฟ เวอร เ ป น หั ว หอก เรื่องนี้นาจะเปนผลมาจากโครงสรางที่ทีมวิจัยและ พัฒนาคิดค้นขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคย เกิดกับแฟรเวยวูดมากขนาดนี้มากอน แถมยังให ประสิทธิภาพที่ถือเปนการกาวกระโดดอีกดวย ไม วาจะเปนเรื่องของระยะ และการตีตัดผานพื้นผิว ในเขตอุปสรรคไดงา ยดายยิง่ ขึน้ เชนเดียวกับตระกูล ใหมลาสุดจากคายแคลลาเวย กอลฟ ที่ชื่อวา XHOT SERIES ก็ชูแฟรเวยวูดขึ้นแทนเปนพระเอก เชนเดียวกัน

X Hot Fairway Woods หัวไมแฟรเวยที่รอนแรงจาก แคลลาเวย กอล ฟ หัวไมแฟรเวย X Hot รุน ใหมทร่ี อ นแรงและทรงประสิทธิภาพ

Modern Warbird Sole ออกแบบรูปทรงใหมเพื่อการเลนที่หลาก หลายมากยิ่งขึ้นสามารถปรุงแตงช็อตตางๆได ตามที่ตองการเพื่อประสิทธิภาพที่ดีย่งิ ขึ้นจาก การเลนในไลนทแ่ี ตกตางกัน

สูงสุดดวยการผสมผสานเทคโนโลยีรุนใหมสวนทองไม Dynamic Weight Projection แบบ Warbird เขากับ Forged Speed Frame Face องค ป ระกอบภายในหั ว ไม ที่ ห นั ก ขึ้ น Cup ชวยสรางการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมจากทุกจุดบน ตั้งแตสวนทองไมไปจนถึงหนาไม และ หนาไม ตําแหนง CG ทีต่ าํ่ ชวยใหไดวถิ สี ปนของลูกทีต่ าํ่ ลง เพื่อระยะทางที่ดียิ่งขึ้นจากแทนที แฟรเวยและรัฟ จุดเดนและเทคโนโลยี Forged Speed Frame Face Cup หนาไมผลิตจากวัสดุคารเพนเตอร สตีล 455 ที่แข็งแกร กรง มากขึ้นกวาสแตนเลสสตีลธรรมดาเพื่อสรางความเร็ววลูลูก กอลฟที่สูงขึ้น ชวยเพื่อความเร็วลูกกอลฟขณะออกจาก จาก หนาไมเพือ่ ระยะทางทีไ่ กลและแมนยํามากยิง่ ขึน้ ออกแบบ แบบ รูปทรงดียิ่งขึ้นทําใหสามารถตีลูกดวยวิถีที่สูงขึ้นและลู ะลูก ตกไดอยางนุมนวลและดวยมุมเหินที่สูงขึ้นชวยทําใหตีตีได ระยะทางเมื่อหนาไมกระทบลูกในมุมที่ต่ํา

P 18-19 AOI.indd 18

standard

กระจายไปยังสวนตางๆของหัวไมแฟรเวย ตําแหนง CG ต่ําลงชวยสรางสปนที่ต่ําลง ใหวิถีที่ทะลุทะลวงเพื่อสราง ความเร็วลูกกอลฟทีส่ งู ขึน้ และใหระยะทางดียง่ิ ขึน้ ใหอตั รา การสปนที่สม่ําเสมอเมื่อลูกออกจากหนาไม

standard

18

Pro

Pro

Lightweight Project X Velocity Shaft กานน้ําหนักเบาเปนพิเศษชวยสรางความเร็วและระยะ ทางที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น มี ใ ห เ ลื อ กทั้ ง รุ น สแตนดาร ด และรุ น โปร พรอมลอฟทที่หลากหลาย

www.HotGolfClub.com 3/27/13 1:15 PM


เรื่อง : กองบรรณาธิการ / ภาพ : CALLAWAY GOLF

Xชุดเหล็เ Hot Irons ก X Hot ทีใ่ หความแมนยําจากโพรงดานหลังใบเหล็กและเทคโนโลยี Speeed Frame Face และกลายเปนชุดเหล็กทีใ่ หระยะทางสูงสุดเทาทีเ่ คย Speed มีมา ดวยตําแหนง CG ที่ต่ําและลึก ทําใหตีไดระยะไกลขึ้นดวยวิถีที่ดี และ และมี ะมีพลัง ใหความรูสึกที่ยอดเยี่ยมกับความเร็วลูกที่เพิ่มสูงขึ้น

Xนีค่ อื ชุHot Pro Irons ดเหล็กทีผ่ ลิตจากสแตนเลสสตีล

Spe Speed eed Frame Face Technology หัวไม ไ มีการผสานเทคโนโลยี VFT และ Hyperbolic Face เขาไวดวย กันชชวยเพิ่มพื้นที่สวีทสปอทและความเร็วของลูกเมื่อพุงออกจากหนาไม ทําให ใ ตีไดระยะทางเพิ่มขึ้น แนนอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังนําเทคโนโลยี จาก จากไดร กไดรฟเวอร X Hot มาใชในชุดเหล็กเพื่อสรางความเร็วลูกกอลฟใหสูง ขึ้นและได แ ระยะทางที่ยอดเยี่ยม

อัดแนนดวยเทคโนโลยี หน า เหล็ ก ล า สุ ด ,สร า งความรู สึ ก ที่ ดี แ ละร อ งหน า เหล็ ก ที่ แมนยํา เสริมดวย J-Face Dynamics ที่ควบคุมความหนา บางของหนาเหล็กและการเซาะรองที่ลึกชวยเพิ่มพลังในการ ตี ใหความรูสึกที่ดีและแตงช็อตไดแมนยํามากยิ่งขึ้น รวมทั้ง ใหการชดเชยที่ยอดเยี่ยมอยางที่นักกอลฟมือดีตองการ

Dee Deep ep Undercut Cavity Design หนาไมที่ลึกและมีการตัดโพรงหลังใบเหล็ก ชวยใหวศิ วกรออกแบบสามารถ วางตําแหนง CG ทีเ่ี หมาะสมเพือ่ื ใใหไ ดห นา ไไมต ามตอ งการและออกแบบหนา เหล็กแตละเบอรเพือ่ ใหตลี กู ดวยความเร็วที่สูงสุด

J-Face Dynamics เทคโนโลยีหนาเหล็กแบบใหมที่ชวยควบคุมความหนาบางของ หนาเหล็ก และการเซาะรองที่ลึกชวยเพิ่มพลังในการตี ให ความรูสึกหนักแนนอยางที่นักกอลฟฝมือดีตองการ

Feel Management Technology ผลิตจากวัสดุชั้นดีที่สามารถปรับแตงเสียงใหไพเราะใหความรูสึกที่ดีจากลูกที่วิ่งดวย ความเร็วสูงขึ้น

20o Close Spaced V Groove พัฒนาเพื่อใหไดรองหนาเหล็กที่แนนอน แมนยํา F l MManagement TTechnology Feel h l ผลิิตจากวััสดุชั้นดีีที่สามารถปรั ป ับแตงเสีียงให ใ ไพเราะให ใ ความรูสึกทีี่ดีจากลูกทีี่วิ่ง ดวยความเร็วสูงขึ้น

Instagram#Callawaythailand , Twitter@CallawaygolfTHA

1stt issue April 2013 P 18-19 AOI.indd 19

19 3/27/13 11:47 AM


เรื่อง : Paritat.m / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ปาไมปลื้ม! พาลเมอร เซ็ง แม็คอิลรอย ปดรวมสวิง

ยังคงสรางกระแสขาวไดอยูตลอดเวลาสําหรับกานเหล็กมือ 1 ของโลกอยางเจาหนูรอรี แม็ครอย เมื่อ ตํานานกานเหล็ก ของโลกอยาง อารโนลด พาลเมอร ออกโรงแสดงอาการไมปลื้มที่ สวิงหมายเลขหนึ่งของโลกนั้น ปฏิเสธเขารวมการ แขงขัน พีจีเอ ทัวร รายการ อารโนลด พาลเมอร อินวิเตชันแนล ในชวงปลายเดือนมีนาคมที่ผานมา แตรอรี นั้น กลับไปเกาะติดขางสนามเป นกองเชียรใหกับ คาโรไลน วอซเนียคกี้ นักเทนนิสแฟนสาวชาวโคนม ในการ แขงขันรายการโซนี่ โอเพน ทําใหพาลเมอรเกิดความรูสึกประหลาดใจที่วาทําไม กานเหล็กวัย 23 ปนั้นถึงปดเขารวม การแขงขันรายการกอลฟที่เจาตัวนั้นไดจัดขึ้นมาตั้งแตป 1974 โดยเจาตัวนั้นไดพูดในเชิงนอยใจวานาเสียดายที่แฟนๆ กานเหล็กจะไมไดเห็น พญาเสือ ไทเกอร วูดส ดีกรีแชมป 7 สมัย รวมดวลวงสวิงที่ลุนชิงชัยกับ รอรี แม็คอิลรอย กาน เหล็กเบอรหนึ่งของโลกคนปจจุบัน

ใหโอกาส! วัตสัน ลดโควตา เลือกลูกทีม ไรเดอร คัพ

เรียกไดวาเปนการใหโอกาสกับนักกอลฟที่มีฝมือ พัฒนาขึ้น หรือเปนการสรางแรงจูงใจในการติดธง สหรัฐฯไปลุยไรเดอรคัพในป 2014 เมื่อทอม วัตสัน กัปตันทีมไรเดอรคัพคนปจจุบันของสหรัฐอเมริกา ออกมาเปดเผยวา ตนนั้นขอลดโควต้าในการเลือก นักกอลฟจากกัปตันลงหนึ่งราย จากที่ถูกกําหนด ไว 4 ราย เปน 3 รายเพื่อไปเพิ่มโควตาใหกับนัก กอลฟที่ติดทีมโดยอัตโนมัติจากคะแนนสะสมให เปน 9 คนจากเดิมที่มี 8 คน จากจํานวนกานเหล็ก ทั้งหมด 12 คน โดยวัตสันนั้นใหเหตุผลกับการตัดสิน ใจลดโควตาในครั้งนี้วาการลดโควตาในการเลือก นักกอลฟโดยตรงจากกัปตันทีมนั้นเปนการเปด โอกาสใหกับนักกอลฟของสหรัฐฯ ที่มีผลงานดีขึ้น ในตอนนั้น ซึ่งเปนสิ่งที่เหมาะสมและสมควรทํามา นานแลว โดยโควตา 3 คนที่เหลือนั้นวัตสันยืนยัน วาจะพิจารณาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดทั้ง 3 คน เพื่อใหเปนทีมที่ดีที่สุดกับการสูศึกแหงศักดิ์ศรีกับ ทีมยุโรปที่จะพาลูกทีมนั้นควาแชมปกลับมาครองที่ บานเกิดไดในไรเดอรคพั ป 2014 ทีจ่ ะจัดขึน้ ทีป่ ระเทศ สก็อตแลนด

20 P 20-22_Rut.indd 2

มองการณไกล! โดนัลดหวังซิว เดอะมาสเตอรสทะยานมือ 1

ไมรวู า เปนการออกมากดดันคูต อ สู หรือวาเปนการวางเปาหมายให ตั ว เองเดิ น เข า สู เ ส น ทางความสํ า เร็ จ กั น แน สําหรับ ลุก โดนัลด กานเหล็กมือ 3 ของโลกชาวอังกฤษ ที่ออกมาประกาศวาจะขอแยงบัลลังกมือ 1 ของโลกคืน จากรอรี แม็คอิลรอย กานเหล็กดาวรุงชาวไอริช ที่เจาตัว นั้นเสียตําแหนงมือ 1 ของโลกใหไป หลังจากจบการ

แขงขันกอลฟรายการพีจเี อ แชมเปย นชิพ เมือ่ เดือนสิงหาคม ปทผ่ี า นมา โดยโดนัลดนน้ั หวังทีจ่ ะควาแชมปเมเจอรแรก ในชีวิตอยาง เดอะมาสเตอรส เพื่อเปนการกรุยทางความ สําเร็จใหเจาตัวนั้นกลับไปผงาดอยูบนบัลลังกมือ 1 ของ โลกอีกครั้ง ถึงแมวาเจาตัวนั้นจะรูวามันเปนเรืองที่ยาก และกดดันมหาศาลก็ตาม

www.HotGolfClub.com 3/27/13 7:56 PM


AOI Cobra AD.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

7:47 PM


เรื่อง : Paritat.m / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ไรกดดัน! เจิ้ง ชี้มือ 2 เลนสบายขึ้น

จ็อบเสริม! เมื่อ จี-แม็ค ควักทุนเปดบารเหลา

ถือวาเปนการลดความกดดันไดเยอะสําหรับ เจิ้ง หยานี่ โปรสาวจากไตหวันทีเ่ สียตําแหนงมือ 1 โลกใหกับ สเตซีลอู สิ โปรสาวจากสหรัฐฯ เพราะเจาตัวนัน้ ยอมรับวา ตําแหนง มือ 2 ของโลกนัน้ จะทําใหตนเองเลนไดสบายใจและไมรสู กึ กดดัน หลังจากครองมือ 1 ของโลกมานาน 109 สัปดาห กอนที่จะมาเสียมือหนึ่งไปในเดือนมีนาคมที่ผานมา ที่ทํา ใหเธอนัน้ หมดสิทธิท์ าํ ลายสถิตคิ รองมือ 1 ของโลกยาวนาน ที่สุดของ ลอเรนา โอชัว ที่ 158 สัปดาห แตอยางไร ก็ตามนั้นหลังจากที่ หยานี่ กลายเปนมือ 2 ของโลก ทาง กลุมแฟนคลับจากไตหวันยังคงยืนวาจะยันสงกําลังใจ ตามเชียรเจาตัวเหมือนเดิมหลังจากที่ไดสรางชื่อเสียงให ประเทศมามากมาย พรอมยกใหเปนความภูมิใจของคน ทั้งชาติ แมวาในชวงนี้เธอจะอยูในชวงฟอรมตกก็ตาม

ไมรูวารายไดจากการเลนกอลฟไมเพียงพอ หรือวาใจรักกันแนสําหรับ แกรม แม็คดาวล ยอดกานเหล็กจาก ไอรแลนดเหนือ ทีไ่ ดควักกระเปาเอาเงินมาลงทุนกับเพือ่ นกลุม บริษทั บิสโตร คอนเซ็ปส จํากัด เพือ่ เปด บาร แอนด เรสเตอรองท ที่ตั้งอยูใกลกับสนามกอลฟบริเวณทางเขาสนาม เลค โนนา กอลฟ แอนด คันทรี คลับ ในเมือง ออรแลนดโด รัฐฟลอริด ประเทศสหรัฐฯ ภายใตชื่อวา “โนนา บลู” ซึ่งเจาตัวนั้นไดวางแผนที่จะเปดรานมาตั้งแต ชวงปกอนแลว เพื่อสรางเปนอาชีพเสริมใหม สําหรับบารที่เปดนั้นเต็มรูปแบบทั้งอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงไวน ในรานดวย โดยหลังจากที่เปดบารเปนที่เรียบรอยแลว กานเหล็กชาวไอริช ไดออกมาสัญญากับลูกคาของบารวา จะใชชวงเวลาในสัปดาหที่วางๆ เพื่อเขาไปอยูที่หลังบาร และหาเวลารวมดื่มกับกลุมลูกคาในรานอยางแนนอน

เปนเรื่อง! บิถูกแฉตี๊กทหารโสมขาว กอลฟในภาวะชาติตึงเครียด กลายเปนเรื่องราวใหญโตระดับประเทศกันเลยทีเดียว สําหรับประเทศเกาหลีใตที่มีรายงานวาเจาหนาที่ระดับสูง ของกองทัพหลายคนไมวาจะเปนเหลานายทหารชั้นนาย พลหลายคน ไดจับกลุมกันออกรอบกอลฟกันอยางสบาย ใจในสนามกอลฟยูน ชาง-จุง ของกองทัพ แทนที่จะเฝา จับตาเกาหลีเหนือทามกลางสถานการณอันตึงเครียด ระหวางสองชาติโดยเฉพาะเกาหลีใตนั้นที่กําลังเตรียม พรอมรับมือความเปนไปไดที่อาจถูกยั่วยุทางทหารจาก เกาหลีเหนือ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วนั้ น ทางกระทรวง กลาโหมไดยอมรับวามีนายพลบางสวนไปเลนกอลฟจริง เรียกไดวาอยูในชวงขาขึ้นของสวิงชาวไทยกันอยางแทจริงในชวงนี้ โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผานมา เพราะลาสุด แตยืนยันวานายพลเหลานั้นไมมีตําแหนงบังคับบัญชา นั้น กานเหล็กไทยของเราก็ไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศอีกครั้งกับการควาแชมปติดตอกันของ 2 กานเหล็กรวมแผน เกี่ยวของกับประเด็นเกาหลีเหนือแตอยางใด ดินสยาม เริ่มตนที่ “โปรหมาย” ประหยัด มากแสง สวิงคนดังของไทยที่เรงเครื่องในวันสุดทาย เก็บเพิ่มอีก 8 อันเดอร พาร เบียดเอาชนะอันดับสองอยาง สกอตต สเตรนจ กานเหล็กแดนจิงโจ ไป 2 สโตรก ดวยสกอรรวม 24 อันเดอรพาร ควาแชมปไปครอง และกวาดเงินรางวัลเขากระเปาอีก 1.80 แสนเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5.4 ลานบาท) สงผลใหเจา ตัวนั้นกลายเปนโปรไทยรายที่ 3 ตอจาก สุเทพ มีสวัสดิ์ และ บุญชู เรืองกิจ ที่สามารถควาแชมปที่บานเกิดไดสําเร็จ ตอดวยอีกหนึ่งสวิงไทยที่ไปสรางชื่อนอกประเทศอีกรายสําหรับ “เจาอารม” กิรเดช อภิบาลรัตน ที่โชวผล งานสุดยอดในการแขงขันกอลฟทัวรผสม เมยแบงค มาเลเซียน โอเพน ที่ สนามกัวลาลัมเปอร กอลฟ แอนด คันทรี่ คลับ จากการเก็บเพิ่มอีก2 อันเดอรพาร ในวันสุดทาย เฉือนเอาชนะเอดูอารโด โมลินารี่ โปรอิตาลี ดวยสกอรรวม 13 อันเดอรพาร ควาแชมปยูโรเปยนทัวรครั้งแรกในชีวิตไปครองพรอมรับทัวรการดของยุโรป

เมื่อสวิงไทยสรางผลงาน กระหึ่มเอเชียอีกครั้ง

22 P 20-22_Rut.indd 4

www.HotGolfClub.com 3/27/13 11:12 AM


AD mizuno JPX_RUT-ok.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

10:32 PM


The Great Suzann

เรื่อง : Text. 9.PM

Suzann Pettersen

เธอนั้นพัฒนาฝมือวงสวิงไปไดอยางรวดเร็ว กอนที่จะมา เทิรนโปรเปนนักกอลฟอาชีพในป 2000 ขณะที่เธอนั้นมีอายุ เพียง 19 ปเทานั้น ซึ่งหลังจากนั้นเพียง 1 ป ซูนซานก็ สามารถควาการดทัวรเลดี้ยูโรเปยนและกลายเปนรุกกี้แหง ปของกานเหล็กฝายหญิงในปนั้น

อีโลกอีกกหนึคนหนึ่งกงา่ นเหล็ กสาวที่เปนที่จดจําของแฟนกอลฟทั่ว สําหรับซูซานน เพ็ตเตอรเซน โปรสาวจอมเกา จากนอรเวยกับชื่อเสียงที่โดงดังในวงการกานเหล็กสตรี มาแลวกวา 10 ป ดวยฝมืออันคงเสนคงวา ที่สงผลใหเธอ เปนโปรที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกมาโดยตลอด ซึ่ง ลาสุดนั้นเธอเองก็สามารถพลิกสถานการณในวันสุดทาย ควาแชมปมาครองไดอยางยิ่งใหญในการแขงขันกอลฟ เลดี้ส ยูโรเปยน ทัวร รายการมิชชัน ฮิลส เวิลด เลดี้ส แชมเปยนชิพ ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อตน เดือนมีนาคมที่ผานมา ซูซานนนั้น เกิดที่ออสโล ประเทศนอรเวย เธอ เริ่มเลนกอลฟตั้งแตเยาววัยเพราะไดพื้นฐานทางกีฬาจาก พอและแมของเธอที่เปนนักกีฬาเปนทุนเดิมอยูแลว ทําให

เธอนั้นพัฒนาฝมือวงสวิงไปไดอยางรวดเร็ว กอนที่จะมา เทิรน โปรเปนนักกอลฟอาชีพในป 2000 ขณะทีเ่ ธอนัน้ มีอายุ เพียง 19 ปเทานั้น ซึ่งหลังจากนั้นเพียง 1 ป ซูซานนก็ สามารถควาการดทัวรเลดีย้ ูโรเปย นและกลายเปนรุกกีแ้ หง ปของกานเหล็กฝายหญิงในปนน้ั จากฝมอื การเลนทีค่ งเสน คงวา จากการแขง 10 ครั้งที่เธอนั้นไดผานการตัดตัวได ทุกครัง้ โดยหลังจากนัน้ เธอไดสรางชือ่ เสียงกระหึม่ ดวยการ ควาแชมปเมเจอรหญิงในรายการแอลพีจเี อ แชมเปย นชิพ ในป 2007 จากการเบียดเอาชนะ แครี่ เว็บบ ไป 1 โสตรก ฟาดแชมปเมเจอรแรกในชีวิตไปครองไดสําเร็จ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ทํ า ให เ ธอคว า แชมป ค รั้ ง ล า สุ ด มา ครองไดตองยกความดีความชอบใหกับเหลาอุปกรณของ ไนกี้โดยเฉพาะไดรฟเวอรอยาง Nike VRS Covert Tour

ที่ทําใหเธอนั้นควบคุมทิศทางและเพิ่มระยะการตีของเธอ ไดเปนอยางดี ทําใหซูซานนนั้น สามารถเรียกฟอรมอัน รอนแรงในวันสุดทายใหเธอพลิกกลับมาเอาชนะคูแขง อยางปารค อิน บี ไปเพียงสโตรกเดียว ปาดหนาควาแชมป มาครองไดสําเร็จ ซึ่งการควาแชมปมาครองในครั้งนี้เปน การตอกย้ําความสําเร็จของนักกีฬาไนกี้กอลฟที่สามารถ พาอุปกรณรนุ ใหมควาแชมปมาครองในปนไ้ี ด กับการเปน โปรกอลฟรายที่ 6 ตอจากสก็อต บราวน กานเหล็กสหรัฐฯ ที่ควาแชมปรายการ เปอรโต ริโก โอเพน ไทเกอร วูดส โปรเลือดมะกันอีกรายที่ควาแชมปรายการเทอรรี่ ไพน รัสเซลล เฮนรี่ และควาแชมปเวิรด กอลฟ แชมเปยนชิพ คาดิแลค และรัสเซลล เฮนรี่ กานเหล็กเมืองมะกันอีกราย ที่ควาแชมปในรายการ โซนี่ โอเพน

WHAT’S IN BAG Driver Fairway Wood Hybrids Irons

: : : :

Wedges Putter Ball Appare

: : : :

24 P 24 AOI.indd 2

Nike VR_S Covert Tour 9.5°, neutral position Nike VR Pro Limited Edition 3-wood 15° Nike VR Pro 18° Nike VR Pro Cavity(4-5) , Nike VR Pro Combo(6-PW), all with Nippon Shaft N.S. Pro Modus3 Tour 120 shaftsts Nike VR Pro 48- degree, 52-degree, 59-degree Nike Method Core 3i Nike 20XI-X Nike

www.HotGolfClub.com 3/27/13 7:54 PM


AD TOTAL GOLF AOI+AD TURF.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

7:35 PM


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ประหยัด ฟอรมแรง

ควาแชมปไทยแลนดโอเพน 2013

ดี ใจที่ถวยแชมปอยู ในบานเรา ภูมิใจมากที่ทําใหคนไทยมีความสุข และขอมอบใหเปนของขวัญสําหรับคนไทยทุกคนครับ

และ แล ว ฝ น ของคนไทยและนั ก กอล ฟ ไทยก็ เ ป น จริงอีกครั้งเมื่อ “โปรหมาย” ประหยัด มากแสง สราง ประวัติศาสตรเปนคนไทยคนที่ 3 ที่สามารถควากอลฟ รายการไทยแลนด โอเพน 2013 หลังจากที่รอคอยกัน มายาวนานพรอมเงินรางวัล 180,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 5.4 ลานบาท ครองถวยพระราชทานพระบาท สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการแขงขันนัดเปดฤดูกาลของ วันเอเชียทัวรและเจแปนกอลฟทัวร ณ สนามธนาซิต้ี กอลฟ แอนด สปอรต คลับ สมุทรปราการ การแข ง ขั น กอล ฟ รายการนี้ เ ป น ความร ว ม มือของสมาคมกอลฟแหงประเทศไทยฯ กับ บริษทั สิงห คอรเปอเรชัน่ จํากัด วันเอเชีย และเจแปนกอลฟทัวร ออร แกไนซเซชัน่ จัดการแขงขันกอลฟอาชีพระดับตํานานของ ประเทศเปนครั้งที่ 44 กันแลว โดยมีการชิงเงินรางวัล รวม 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30 ลานบาท สนามธนาซิตี้กอลฟ แอนด สปอรต คลับ ระหวางวันที่

26 P 26 Rut.indd 2

14-17 มีนาคมนี้ ซึ่งปนี้เปนการรวมกันจัดการแขงขัน เปนครั้งแรกของวันเอเชียกับเจแปนกอลฟทัวรออรแก ไนซเซชั่น นอกจากนี้ยังเปนแมทชเปดฤดูกาลของทั้งสอง ทัวรโดยจะมีการนับอันดับเงินรางวัลที่ไดจากรายการนี้ เขารวมในตารางเงินรางวัลสะสมของทั้งสองทัวรซึ่งก็เปน “โปรหมาย” ประหยัด มากแสง ที่มาแรงวันสุดทายแซง เอาชนะผูนําอยางสกอตต สเตรนจ ไปได 2 สโตรก ควา ถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พรอม รับทรัพยกอนโต หยุดการรอคอยนาน 9 ปที่ไมไดแชมป ในบานเกิดและนับเปนโปรไทยรายที่ 3 ทีค่ วาแชมปรายการ นี้ตอจากสุเทพ มีสวัสดิ์ ที่สนามกอลฟศูนยพัฒนากีฬา กองทัพบก (ป 1991) โดยในรายการนี้โปรหมายทําผลงานไดดีอยาง เหลือเชื่อซึ่งเคล็ดลับสวนหนึ่งก็มาจากการเปลี่ยนมาใช ลูกกอลฟจากซริซอนที่ทําใหสรางผลงานไดดียิ่งขึ้นโดย เฉพาะเรื่ อ งระยะทางและการควบคุ ม ที่ ทํ า ได ดี ขึ้ น จน

สามารถควาแชมปในครั้งนี้ไดสําเร็จ ซึ่งโปรหมายไดเปด เผยถึงความรูสึกหลังควาแชมปวา “ผมออกสตารทไดดีและเลนอยางไมกดดัน พอถึงหลุม 16 ชิพจากขอบกรีนระยะประมาณ 1 คันธง ลงเปนเบอรดี้ ก็รูสึกวานาจะชนะ รายการนี้ตั้งเปาเหมือน กันวาตองแชมป ดีใจที่ถวยแชมปอยูในบานเรา ภูมิใจ มากที่ทํ า ใหค นไทยมี ค วามสุข และขอมอบใหเ ป น ของ ขวัญสําหรับคนไทยทุกคนครับ” สําหรับการแขงขันในครั้งนี้นอกจากจะไดชม นักกอลฟระดับโลกมารวมดวลวงสวิงหลายคนแลวยัง มีกิจกรรมจากผูสนับสนุนอาทิสายการบินเอมิเรตส,แค นอน,บีทีเอส,การทองเที่ยวแหงประเทศไทยรวมถึงซริ ซอน สปอรต (ไทยแลนด) ที่มารวมออกบูธจัดกิจกรรม ใหผูชมภายในงานไดรวมสนุกกันนับเปนอีกหนึ่งสีสันที่ ทําใหการแขงขันครั้งนี้ไดรับความสนใจจากแฟนๆ ทั้ง ชาวไทยและตางประเทศครับ

www.HotGolfClub.com 3/27/13 6:16 AM


27.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

4:50 AM


Hot Guide

Cobra Puma Golf

New Baffler Hybrid Irons Set

เรื่อง : สรรหา

Cobra Baffler Hybrids Irons set รุนใหมนี้ เปนการเปดตัวออกสู ตลาดเพื่อรวมฉลองครบรอบ 40 ป ของ Baffler ทั้งนี้ Cobra Baffler Hybrids Irons set รุนใหมนี้ไดรับการพัฒนาโดยใชหลักการ เดียวกับ Baffler แตออกแบบเฉพาะเพื่อใชกับ Iron โดยมีเทคโนโลยี และความพิเศษไมวาจะเปน Progressive, Oversized Profile หนา เหล็กที่ออกแบบใหใหญ ความหนาหนาเหล็กทีแ่ ตกตางไปในเหล็กสัน้ และยาว รูปทรงแบบ Low Profile ชวยดึง CG ใหต่ําและลึก ผสาน เทคโนโลยี E9 Face Technology ทําใหสงลูกไดดี ตีงาย ไดระยะ >> Wide, Railed Sole ขนาดกวางเหมือน Baffler Hybrid ทําใหดึง CG ไปดานหลัง ราง Railed ชวยลดแรงเสียดทานให ตีผานสภาพผิวที่เปนอุปสรรคไดดี >> สอบถามเพิ่มเติมที่ บริษัท ที เอ เอฟ เอฟ จํากัด โทร.02- 645-1414-5

KASCO POWERTORNADO 7 UTILITY&ITILITY

เผยโฉมคูกันมาเลยครับสําหรับหัวไมกระเทยกับเหล็กกระเทยจากแคสโก ดวยโมเดลที่มีชื่อ วา POWERTORNADO 7 เปนไมกอลฟเอนกประสงคที่จะชวยใหนักกอลฟตีไดจากพื้นผิวที่เปน อุปสรรคไดงายพรอมระยะที่มากขึ้น รวมทั้งชดเชยความผิดพลาดไดดีกวารุนกอนๆ ออกแบบให ทองไมมีความโคงมนในทิศทาง Toe / Heel และ Face / Back จะชวยใหสามารถตีผานไลน ในทุกสถานการณไดดี นอกจากนี้พื้นที่ผิวของลักษณะโคงมนที่เล็กลงในสวน โซล Center ยัง เปนการชวยยกระดับการตีใหดีขึ้นอีกดวยในทุกๆสถานการณไมวาจะเปนบนแฟรเวย พงหญา พื้นที่ลาดชันหรือแมกระทั่งบังเกอร มีการติดตั้งน้ําหนักฝง Toe และที่สวน Through-bore จะ ชวยลดการเฉของวิถีลกู หากตผดพลาด หากตีผิดพลาด อกทงยงชวยลดการตผดพลาดในฝง อีกทั้งยังชวยลดการตีผิดพลาดในฝง Toe นอกจากนยง นอกจากนี้ยัง ชวยลดการเฉของวถลู ชวยในการถายโอนน้ําหนักใหกวางขึ้นในทิศทาง Toe / Heel > ประเภท-U >> ป U มีมี #33, #33 #44, #44 #55, #55 #77, #77 #99 สสวนประเภท-I มี #04, #05, #06 > สอบถามเพิ่มเติมไดที่ Kasco Golf >> T Thailand โทร.02-203-0278

MUZIIK GRIP MUZIIK GRIP เปนกริพที่ ผลิตจากยางคุณภาพจาก ประเทศญี่ปุน มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ชวยใหนักกอลฟจับกริพไดกระชับขึ้น แหงงาย และใชงานไดนาน หรือลักษณะการ ออกแบบสีเหลี่ยมและรองบนกริพเพื่อการจับที่กระชับและไม ดูดซึมน้ําทําใหนักกอลฟจับไดมั่นคงมากขึ้น >> รองบนกริบออกแบบลักษณะคลายยางรถยนต >> สนใจสอบถามเพิ่มเติ่มไดที่ PRGR SHOP ธนิยะ พลาซา 02-2312185,และ All star Driving ragne 02-9348252

PRGR L.E.D FORGED IRON ชุดเหล็ก Limited Edition Design หรือ L.E.D จาก PRGR Golf ที่พัฒนาชุดเหล็กออกมาอยาง ตอเนื่องจาก ID NABLA ถึง L.E.D โดยรุนนี้ไดออกแบบเพื่อนักกอลฟที่ตองการเหล็ก Forged คุณภาพสูงที่ตองการเหล็กบางแตตีไดงาย ทั้งนี้ L.E.D เปนเหล็กกึ่งเบลดไมมี Cavity แตได ออกแบบใหฐานของใบเหล็กยื่นออกมาเล็กนอยซึ่งจะชวยใหลดความผิดพลาดไดมากขึ้น ทั้งนี้ยังไดออกแบบใหดานลางมีแนวโคงเพื่อชวยใหตีลูกตกและหยุดไดมากขึ้น >> ใชวัสดุ S25 C ซึ่งเปนจุดเดนของ โปรเกียร ที่ ใหความรูสึกในจังหวะเหล็กกระทบ หนาไมไดอยางนุมนวล

28 P 28-29 RUT.indd 2

www.HotGolfCluub.com 3/27/13 7:15 PM


NEW XXIO FORGED4 IRON SET

Dual Under Cut Construction สรางโพรงบริเวณทองไมที่ติดกับหนาเหล็ก ใหจุดกึ่งกลาง หนาไมใหญขึ้น รวมไปถึงออกแบบหนาเหล็กใหบางลงจาก 2.1 มม.เปน 2.0 มม. ชวยสราง แรงดีด ใหกับหนาเหล็กมากขึ้น หนาเหล็กทํางานเต็มประสิทธิภาพ Face Length Flow ออกแบบความยาวของหนาไมไลระดับ จากเหล็กยาวลงมาถึงเหล็กสั้นเพื่อชวยใหควบคุมลูกได ดีขึ้น HT1700 Premium Steel ถูกใชเปนวัสดุสําหรับหนาเหล็กและหัวเหล็ก โดยกรรมวิธีแบบ FORGING เพื่อสรางความรูสึกที่นุมเมื่อหนาไมปะทะลูกแรงดีดสูงตีไดระยะไกล >> Exclusive Dual Speed Shaft Design ออกแบบกานพิเศษเฉพาะ ซึ่งสามารถ สรางความเร็ว หัวไมไดมากขึ้นกวากานทั่วไป โดยเลื่อนจุดศูนยถวงของกานใหเขาใกล กริพมากขึ้น โดยกาน XXIO MX4000 Graphite Shaft ขยับจุดศูนยถวงของกาน ขึ้นมา 30 มม. สวน N.S.Pro 950GH D.S.T. เลื่อนขึ้นมา 12 มม. >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-662-5000

NEW XXIO FORGED4 DRIVER

ไดรฟเวอรที่จะชววยให ยใหนักกอลฟมือกลางถึงมือดีทําผลงานไดดียิ่งขึ้น SPEED ไมและ ดวย DUAL SPEE ED TECHNOLOGY เทคโนโลยีที่เพิ่มความเร็วหัวไม ความเร็วลูกกอล อลฟ โดยการสรางความหนาแนนของหนาไมใหเพิ่มมา มากขึ้น เพื่อขยายจุดกึ่งกลางหนาไมและความเร็วลูกกอลฟ สรางความบางบริเวณ สวนบนของหัหัวไม ใหลูกมีวิถีโคงสูงระดับกลาง และมีสปนนอย ออกแบบ ออกแบบรูป ทรงหัวใหดเล็ูเล็กลง มีขนาด450 ซีซี วิถีลูกพุงกวาเดิม ออกแบบจุดศูนยถวงงของ กาน ใหมาอยูบริเวณกริพมากขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็วของหัวไม >> CHEMICA CHEMICAL MILLING MAKES THINNER CROWN THICKNESS สรางความ งความบางบริเวณสวนบนของหัวไม ใหบางลงและมีน้ําหนักเบาลง ทําให ตีลูกลอย ออกจากหนาไมไดงายขึ้น วิถีของลูกสูงในระดับปานกลางและมี อัตรา ราสปนต่ํา >> สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-662-5000 0

adidas Golf new SAMBA GOLF เผยใหแฟนๆ ไดจับจองกันอีกแลวครับสําหรับSAMBA GOLF คอลเล็คชั่นใหมประจํา ปนี้ ประสิทธิภาพก็ยังคงแนนเหมือนเคย สวนหนาผาใชหนังแทไมอุมน้ํา ตัดสลับกับ หนังกลับ ใหความรูสึกถึงความเปนเอกลักษณของ SAMBA ดานในรองเทาไดเพิ่ม แผน EVA หนา 3 มิลลิเมตรเขาไปในชั้นกลางพื้นรองเทา เพื่อชวยลดแรงกระแทก ของเทาขณะสัมผัสพื้นดิน เลือกใชวัสดุที่เบาและทนทานเพื่อชวยลดในเรื่องของน้ํา หนัก และชวยใหเทาอยูใกลพื้นผิวมากขึ้นยังประโยชนในเรื่องของความรูสึก และ ถายเทน้ําหนักชวยระบายความอับชื้นไดอยางดี >> ทานสามารถเลือกซื้อสินคาไดที่ตัวแทนจําหนาย เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ ทัว่ ประเทศหรือสามารถสอบถามเพิม่ เติม่ ไดที่ เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660 3900

1stt issue April 2013

P 28-29 RUT.indd 3

29 3/27/13 7:16 PM


>> เสื้อสีนําเงินเขมตัด ขาว ในศึก Commercial Bank Qatar Masters เมื่อมกรมคมที่ผานมา ทําใหมาดของการเซียดู เครงขรึม เอาจริงเอาจัง

จาก ที่นั กกอลฟสวนใหญ จะสวมใส เสื้อผา แบบคลาสสิ คปจจุบั นก็ เปลี่ยนมาเปนเสื้อผาที่มีสีสัน การคัตติ้งที่เขารูปเหมาะกับสรีระมากขึ้น ไม >> Tiger woods ในเสื้อสม ตัด กับกางเกงสีเทาเขม กับวันสุดทาย ของศึก arnold palmer invitational 2013

30 P 30-31_Rut.indd 2

เพียงเสื้อผาเทานั้น แตหมวก รองเทา เข็มขัดและเคื่องประดับทั้งหลายยัง จัดกันมาเต็มแบบไมมีใครยอมใคร ทําใหเกมการแขงขันมีสีสันตระการตา จากบรรดานักกอลฟระดับมืออาชีพเหลานี้ ซึ่งแบรนดผูผลิตรูดีและปฏิเสธ ไมไดวานักกอลฟเหลานี้มีอิทธิพลมากตอการเลือกซื้อสินคาประเภทซอฟท ไลนเชนเสื้อผานี้อยางมากจนตองลิสตคอลเล็คชั่นในแตละรายการออกสื่อ กอนที่นักกอลฟชื่อดังลงแขงขันใหแฟนไดติดตามกอนแมทชจะเริ่มดวยซ้ํา ไป ดวยการประชันกอลฟแฟชัน่ ทีด่ เุ ดือด ทําใหผมอดอุปมาไปไมได วา การที่นักกอลฟทยอยกันออกมาทีออฟนั้นดูคลายกับงานแฟชั่นโชวของ เหลานายแบบนางแบบบนแคทวอรค หรืองานประกาศรางวัลเทศกาลหนัง ออสกาที่เหลาดาราหรือเซเลบริตี้มาประชันการแตงตัวบนพรมแดง ถาเปน เชนนั้นแลว การแขงขันกอลฟก็เปรียบเสมือนกอลฟแฟชั่นบนพรมเขียวใช ไหมหละคราาาา!!! เรามาดูวาแฟชั่นนิสตาคนใดมากับลุคใด และโดดเดน กันเชนไรเปลี่ยนแปลงไปมากนอยแคไหน >> เริ่มที่ Ryo Ishikawa เจาชายขี้อายที่นับวันยิ่งแตงตัวเกงขึ้น ทุกวันๆ มาในมาดหวานๆ สีชมพู ในศึก Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard สนาม Bay Hill Club & Lodge ฟลอริดา เมื่อ ปลายเดือนมีนาคมที่ผานมา ไมใหหลุดคอนเซปทเด็กหนุมผูออนโยน ดวย กางเกงสีชมพูออน กับเสื้อคอปกสีขาวดูหรูหรา สวมทับดวยเสื้อนอก ชมพู ตัดสลับลายกับเทา ของเขามาในแคลลาเวยกอลฟทั้งชุด สวนอีกวันมากับ ชุดกางเกงและหมวกลายสกอตดูทันสมัย ตัดกับเสื้อมาดเขมสีดํา พรอม เข็มขัดหนังขาวสลับดําเชนเดียวกัน

>> จากออรเรนจบอย Rickie fowler ลง สนามในศึก Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard ดวยตีม คัลเลอรฟูลบอย ชุด แรกกับตีมสีชมพูตัด ขาว และอีกวันกับชุด เขียวสะทอนแสงตัด กับเสื้อคาดเขียวตัด นําเงินเขม จากคายพู มากอลฟตั้งแตหัวจรด เทา ดวยสีสันทันสมัย ของการแตงตัวบวกกับ ทีทายียวน ก็กระชาก ใจสาวๆ ไดโขทีเดียว พอริกกี้!!

www.HotGolfClub.com 3/27/13 11:41 AM


เรื่อง : Golf Trendy

>> ในศึก Hyundai Tournament of Champions เมื่อ มกราคมที่ผานมา คนที่เทหไมหยอกกับชุด Dark Blue ของโปรหนุม Ian Pouter เสื้อสีดําตัดกับสีน้ําเงินเขม แสดงใหเห็นถึงความมาดมั่นกับการแขงขันในครั้งนี้ โดยเสื้อผาที่สวมนั้นเปนแบรนด IJP ดีไซน สวนเข็มขัด รองเทาและแอคเซสเซอรรี่สอื่นๆ นั่นสวนใหญเปนพู มากอลฟ

>> Bubba watson ถือเปนนักกอลฟนักแตงตัวอีกคนและในศึก World Golf Championships Cadillac Championship เมื่อตนเดือนมีนาคมที่ผานมา เขาสวมเสื้อผาจากแบรนด OKLEY สีชมพูเขม ตัดกับเทาโดดเดน ตัดกับกางเกงขาว ที่สําคัญเข็มขัดสุดเทหดึงดูดสายตาผูชมมาแตไกล อะไรจะขนาด นานนนน!!! >> ในเมือ่ นักกอลฟมีอทิ ธิพลตอการโปรโมทสินคากอลฟก็ใชเสือ้ ผาใหเปนประโยชนซะเลย จัด ไปกับการโปรโมท R1 ไดรฟเวอร ตัวใหม โดย Sergio Garcia ในศึก Northern Trust Open เมื่อกลาง เดือนกุมภาพันธ สวย สีสันจี๊ดจาดและอลังการ ตามสไตลพอเอลนิลโยววววว!!! >> นี่คือขอที่การันตีไดวาแมจะทวมระยะสุดทายแต John daily ก็เปนผูนําดานกอลฟแฟชั่น ได กับเซ็ทเสื้อผาสีสันและลวดลายสุดกู จากแบรนด Loud mouth >> ตีมสีมวงสดคาดขาวจากอาดิดาส กอลฟ ของ Paula Creamer ที่ใชลงแขงขันรายการ Honda LPGA thailand 2013เมื่อตนปที่ผานมา ชางเหมาะกับเมืองรอนบานเรายิ่งนัก >> สาวมั่นอยาง Michelle wie มาดมั่นในเสื้อสีเหลือง ISPS Handa Australian Open โดด เดนดวยการดีไซนสาบกระดุมใหเทหร ะเบิด เนือ้ ผาทรงประสิทธิภาพจากไนกีก้ อลฟ ตัดกับกระโปรงสีดาํ >> ดาน Jessica Korda ในศึกเดียวกันก็มาแบบคัลเลอรฟูลจากอาดิดาสกอลฟ แฟชั่นเพอร ฟอรแมนซ สีหวานบานเย็นเลนคลิบสีและลายสีเขียวสะทอนแสง หรือจะเปนคอลเล็คชั่นเดียวกันแต คนละสีจากการแขงขัน HSBC Women’s Champions เมื่อตนเดือนมีนาคมที่ผานมา นี่เปนสวนหนึ่งที่ประมวลนักกอลฟเจาแฟชั่นมาใหดู ครั้งหนานอกจากนักกอลฟระดับอาชีพ แลวเราจะนําเสนอการแตงกายของเหลาดาราและเซลิบริตี้ในมาดของกอลฟเฟอรกันวาเขาตามแฟชั่น กันมากแคไหน…

>>อีกชุดของพิงคแพนเตอรในรายการ Kia Classic เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ ผานมากับกางเกงสามสวนสีบานเย็น

1sstt issue April 2013 P 30-31_Rut.indd 3

31 3/27/13 11:06 PM


33.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

7:45 PM


AD TV +AD NIKON.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

7:10 PM


ad KB Enjoy 2013RUT.indd 1

3/27/13 11:19 PM


ad berdie 5_RUT.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

6:03 AM


เฟนหานักกอลฟที่ทําระยะไกลสุดกับ VRS Covert ผความสนใจ านมาแลและการตอบรั วกวา 15 สนามไดรฟทัว่ กรุงเทพฯและปริมณฑลทีผ่ า นมานัน้ ยังคงไดรบั บที่ดี นักกอลฟตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา VRS Covert นั้นสามารถใหระยะที่ไกลขึ้นไดจริง และใหการควบคุมทิศทางไดงายขึ้นอีกดวย จาก นักกอลฟที่เขามาทดสอบและรวมกิจกรรมการแขงขันเฟนหานักกอลฟผูทําระยะไกล สุดกับอุปกรณกอลฟ Nike VRS Covert ซึ่งถือไดวาเปนไมกอลฟชุดใหมลาสุดจากใน กี้กอลฟ ที่มาพรอมกับเทคโนโลยีที่เปนเอกลักษณ High Speed Cavity Back, การปรับ องศาหนาไมดวย FlexLoft และเทคโนโลยีหนาไม NexCOR ซึ่งถูกผสมผสานกันอยาง ลงตัว ทําใหไดไดรฟเวอรทใ่ี หทง้ั ระยะทางทีไ่ กล การควบคุมทีด่ ี และชดเชยความผิด พลาดในการตีไดอยางยอดเยีย่ ม ในกิจกรรม VRS Covert Distance Challenge รางวัล ผูชนะเลิศจะไดเดินทางไปรวมแขงขันกอลฟรายการ เรีย บินตัน โอเพน 2013 ระหวาง วันที่ 12-14 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศอินโดนิเซีย 3 วัน 2 คืน พรอมอุปกรณกอลฟจาก ไนกี้กอลฟ VRS Covert ครบชุด รวมมูลคารางวัลชนะเลิศกวา 150,000 บาท โคงสุดทายของ กิจกรรม VRS Covert Distance Challenge ทานนักกอลฟ สามารถเขารวมกิจกรรมและทําการแขงขันไดในวันพุธที่ 3 เมษายน สนามกรีนสตาร, วันพฤหัสบดีท่ี 4 สนามไดรฟ กัซซัน พระราม 2 และวันพุธที่ 10 เมษายน สนามไดรฟ วินดมลิ ดอารีนา บางนา หรือเขาไปดูขอมูลไดที่ facebook.com/NikeGolfTh

ความเห็นจากผูรวมทดสอบหัวไม Nike VRS Cover

คุณเดชา กลากสิกิจ ระยะที่เพิ่มขึ้น 43 หลา มีความรูสึกวาเปนไมที่ตีงาย คอนโทรลงาย จรดงายเปนไมทไ่ี มตอ งปรับอะไรมาก หนาไม สแควรเขาหาลูกไดพอดี ทั้งๆที่ไมเคยตีมา กอน แตก็ตีไดไกลขึ้นถาเปนไมของตัวเองไมรู วาจะตีไดไกลแบบนี้รึเปลา ไมเคยใชไนกี้มากอน รูสึกชอบมาก เหมาะกับนักกอลฟที่กําลังมอง หาหัวไมที่สามารถตีไดงาย

คุณชาตรี ภาคสุนทร ระยะที่เพิ่มขึ้น 35 หลา ผมรูสึกวามันดี และตื่นเตนมาก เพราะมัน มีอะไรที่แปลกใหมเพิ่มเขามา ทําใหนาสนใจ ยิ่งพอไดลองแลวยิ่งทําใหผมติดใจ หัวไม ที่ผมไดลอง ผมรุูสึกวาจับแลวมันนุนมือ ทั้งๆ ที่ผมยังไมชินกับมัน ถึงแมวากานมัน จะออนไปนิดนึงสําหรับผม แตผมชอบรูป ทรงมากครับ สวยดี จับแลวนุมมือ ผมใช อุปกรณไนกี้มาตลอด เรียกวาเปนแบรนดแอมบาสเดอรเลยก็วาได แตรุนนี้ สวย จริงๆ ครับ ผมชอบ ดูดี มีสไตส

P 36 Rut.indd 1

คุณพุฒพิ งศ ดํารงเผา ระยะทีเ่ พิม่ ขึน้ 19 หลา พอไดลองไม Nike VRS Covert ตอนจรด รูสึกเหมือนไมทั่วไป พอลองตีรูสึกวาเปน ไมที่เบา ตีงาย ตีไกลขึ้นจริงๆ ไมเคยตีไม ไนกี้มากอนพอไดลองแลวรูสึกดีมากคิดวา เปนไมกอลฟอีกรุนหนึ่งที่นาสนใจมากครับ นอกจากนั้นการปรับลอฟทไดถึง 5 องศา และปรับเปลี่ยนหนาไมใหเปดหรือปดมีสวน ชวยใหกอลฟปรับไมใหเขากับตัวเองไดงาย ขึ้นอักดวย

คุณคะเนย วรรณโท ระยะที่เพิ่มขึ้น 17 หลา กอนหนานีไ้ มเคยใชไมไนกีม้ ากอน สิง่ ทีแ่ ตกตาง จากไมที่ใชอยูคือ เปนไมที่เบาและชวยใหตีไกล ขึ้นและคอนโทรลไดดี ดีไซนสวย ที่สําคัญระยะ ถือวาทําไดดีมากทีเดียว ถามีโอกาสก็อาจ จะหามาเปนของตัวเองสักอัน ถาคะแนนเต็ม 10 ผมให 9 โดยเฉพาะเรื่องของการสราง ระยะที่คิดวานาจะเปนหัวไมที่ใหระยะดีที่สุดเทา ที่ผมเคยไดลองมาในตอนนี้ อยากใหทาน นักกอลฟไดมีโอกาสลองเดโมดูครับ

คุณปยศักด ตัง้ สถาพรพัน ระยะทีเ่ พิม่ ขึน้ 20 หลา เลนกอลฟมา 3 ป ยังไมเคยลองไมของไนกี้ มากอนเลย ลองแลวรูสึกเบา สวิงไดเร็วขึ้น กวาไมที่ใชอยู ตีไกลขึ้นอยางที่ไมเคยตีไดมา กอน เคยแตเห็นไมผานสื่อตางๆ พอไดเห็น ของจริงรูสึกชอบมากดีไซนสวย อนาคตไม แนอาจจะซือ้ เปนของตัวเอง รวมๆ แลวเปน ไมที่ดีมากเลยทีเดียว

คุณอัญญณัท ประดิษฐบาทุกา ระยะที่เพิ่มขึ้น 14 หลา ผมรูสึกวาหนาไมหนาดีกวารุนเกา ที่ผานมา ไดรูปกําลังดี เวลาตีจะปลอยลูกได ดีมาก ซึ่งตางจากอุปกรณตัวอื่นๆที่ผมเคย ไดรวมทดสอบ ซึ่งมันจะดูดลูกที่ตี ทําใหการ ปลอยลูกไมคอยดีนัก และที่ผมชอบ ที่สุด คือ มันแนนดีครับ กานก็หนึบๆ เหนียวๆ ยิ่งตียิ่งมัน ยิ่งรูสึกดี จนรูสึกไม อยากจะ ปลอยไมออกจากมือ

3/27/13 11:01 PM


AD RZN_Revolution_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

6:01 AM


เรื่อง : โปรฐิติพงษ ณ สงขลา

SPECIAL TEST

กปนอี้ แบรนด นอื่นตตอางๆได งขอเรียนใหทานผูอานทราบว นทราบววาในช ในชววงต งต งตน ทําการเปดตัวสินคารุนใหมออกมาสู

ปนี้ แบรนดตางๆไดทําการเปดตัวสินคารุนใหมออออกมาสู ตลาดกันมากมาย พูดงายๆ วาแทบทุกยี่หอพร พรรอ มใจกั มใจจกนั เปดศึกทางการตลาดกันอยางเต็มรูปแบบ ใครมี ใคร ใครมีอะไรใหม ะไไรใหม ต อ งเอาออกมานํ า เสนอให กั บ ผู บ ริ โ ภคกั ภค น อย อ ย า งหมด งหมด เปลือกและ TaylorMade ก็เปนแบรนด แบร บรนดหนึ่งที่นักกอล กอลฟ ตางจับตามอง เพราะความกาวล้ําของเทคโนโลยี ของเทคโนโโลยยีของ อง TM นั้นถือเปนที่เลื่องลือในวงการกอล ในวงการ ารกอลฟเปนอยางมาก งมาาก จากสเปคทีร่ ะบุมมาถ าถามองผานๆ ความแตกต ความแตกตตา ง ระหวาง RBZ TOUR กับ RBZ RB stage2 TOUR นั้น แทบจะะ ไมมี แตถามาดูกันใหละเอียดแลว เราสามารถฟนธงได ธงไดด เลยครับวา ทั้งสองรุ งรุนมีความแตกตางกันอยางมาก จุุดแตกต แต างขอแรกที่จะพูดถึึงคงเปนเรื่องของง การปรับลอฟท ฟทใหใชงานไดมากขึน้ จากเดิมทีส่ ามารถปรั ามารรถปรบั ไดเพียง ± 1.5 องศา จากลอฟทที่แสดงอยูบนหัวไม พูด งายๆก็คือทานจะสามารถปรับลอฟทไดเพียงสามองศา เทานั้น แตสําหรับ RBZ stage2 TOUR ทานจะปรับองศา หน หนาไมไดถึง8แบบดวยกัน เริ่มตั้งแต8 จนถึง 12 องศา และในสวนของกานนั้นถึงแมจะเปน Matrix Ozik เหมือน กันแตกานตัวใหมนี้ไดเพิ่มความแข็งแรงในทางโครงสราง เพือ่ ใหลกู กอลฟเดินทางในอากาศไดตรงขึน้ ลดอัตราการ สปนของลูกไดดี ในสวนตัวพอทราบวาจะไดทดสอบหัวไม รุน นีก้ ร็ สู กึ ดีมากๆ เพราะผมก็ใชไดรฟเวอร RBZ TOUR อยู พอดี แบบนีเ้ ปรียบเทียบกันงายหนอย เรามาดูถงึ ประสิทธิภาพ ของ RBZ stage2 TOUR กันเลยดีกวานะครับ Performance : ในสวนของการเขายืนจรด ไมตองปรับอะไรมากครับ ถาทานนักกอลฟชื่นชอบหัวไม สไตล Pear shape แลวละก็ ขอบอกวาทานจะตองชอบ เพราะการดีไซนที่ใสสีสันลงไปบนหัวไมนั้นจะเปนตัวเรง ใหเกิดปฎิกิริยาอยากไดเปนเจาของขึ้นมาทันที นักกอลฟ

38 P 38_RUT.indd 2

ใจออนโปรดระวังนะค นะครับ ทีมงานวิศววกรของ TM ไดกลาวไววานัก กกอล อลฟสวนใหญ นใหญใชลอฟท อ ผิดตรงนี้เปนอะไรที่ผมเห็น ดดว ยเป ยเปนอยางยิง่ ครับ ช็อตแรกทีท่ ดสอบผมปรับลอฟท ไปที ไปท่ี 9 องศา (ลอฟทที่ตีอยู) ผลที่ออกมาก็คือลูกจะ พพุุงตต่่ํามมากกว ากกวาการตีดวยหัวไม RBZ TOUR ตัวเกา ดดัังนนัั้นผมเลยปรับไปที่ 10 องศา พอลองตีอีกครั้ง ปรากฎว ปรากกฎวาบอลไฟลทที่ไดกลับพุงไดสวยกวาการตี ดดวยยลอฟท ลอฟท 9 ตรงนี้เปนจุดที่ชี้ใหเห็นไดวาปกติเรามัก จจะเลื ะเลือกลอฟทไดไมสัมพันธกับสเปคของกาน และวง สสวิวิิงของตัวเอง ดังนั้นถาเราจะเลือกลอฟทเทาไหรนั้น สเปคของกานซะกอนและเนื่องจากกาน เเราควรรู ราควรรูจักสเปคของ ozikik นั้นมีจุดดีดที่คอนขางสูงและมีแรงบิด MMatrix atrix ozi ของผมนั้นไมคอยสูง ดังนั้นลอฟท ททีี่ต่ํา แแตตสววิิงสสปปดของ ที่เหมาะสมควรจะเปนลอฟทที่สูงกวาปกติ ตรงจุดนี้ เราจะเห็นไดชัดครับวานี่คือประโยชนของหัวไมที่ สามารถปรับองศาได บอลไฟลทของ RBZ stage2 TOUR จะเปนอะไรทีท่ ะลุทะลวงเปนอยางมาก โดดเดน ในการตีทวนลม และใหระยะวิง่ (Run out) ทีด่ ี ฟลลิง่ แบบหนักแนน เวิรค บอลได ขอบอกวาครบครับ สําหรับ นักกอลฟที่ตองการระยะที่เพิ่มขึ้น Spec2 เปนคํา ตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ ขอคิดที่ไดจากการทดสอบครั้งนี้ก็คือ การ ตีดวยลอฟทตํา่ ๆนั้นไมไดแสดงวาเราเปนนักกอลฟที่ มีฝม อื แตการตีดว ยอุปกรณทเ่ี หมาะกับความสามารถ ของตัวเรานั้นผลงานที่ไดจะออกมาดีกวาแนนอน เพราะยุคสมัยนี้เปนยุคที่อะไรๆสามารถพิสูจน ได ดวยวิทยาศาสตร การตีดวยความเชื่อแบบเดิมๆ นั้น คงจะเลือนหายไปซักวัน Enjoy your swing ครับ

ความเห็นผูรวมทดสอบ โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

สําหรับไดรฟเวอร RBZ stage2 ที่ลองไปนั้นกาน จะใหความรูสึกที่ตึงมือ ขึ้นกวาเดิม ลูกลอยงาย และได ร ะยะมากยิ่ ง ขึ้ น บาลานซของรุนนี้จะลง หัวมากกวาเดิมทําใหลูก พุงและมีพลังมากยิ่งขึ้น ตีงายและไฟลทบอลของ ลู ก จะลอยนานกว า เดิ ม นักกอลฟมือดีนาจะชอบและเหมาะสมมากกวาครับ สวน แฟรเวยนั้นก็ดีเชนกัน ลูกลอยงาย พุงออกไปไดดี ตี ออกจากหญาและแฟรเวยไดงาย

โปรธนดล สิงคาลวณิช

เป น ไม ที่ อ อกแบบมาได อยางลงตัวทีเดียวครับ ทั้ ง ดี ไ ซน แ ละประโยชน ใชสอย โดยเฉพาะหัวไม สามารถปรั บ ได ทํ า ให เลือกลอฟท ใหเหมาะสม กับมือทีเดียวครับ หัวไม ตีงายลูกใหวิถีพุงดีมาก ครับ น้ําหนักกําลังพอดี สํ า หรั บ ผม ส่ ว นมื อ ทั่ ว ไปอาจใช ก า นที่ เ บา กวานีห้ นอย ชอบตรงทีต่ งี า ยและลูกลอยงายครับ สําหรับ แฟรเวยกเ็ ชนกันทีล่ กู ลอยงาย จรดทีแ่ ฟรเวยหรือรัฟก็ ให ความมั่นใจไดดี ลูกวิ่งและไดระยะดีมากครับ

wwww.HotGolfClub.ccom 3/27/13 6:22 AM


เหลาบรรดาหัวไมเทยเลอรเมดที่สรางความเปลี่ยนแปลงเกมสกอลฟเมื่อปที่แลวไดรับการ พัฒนาใหดีขึ้นอีก RBZ Stage 2 Fairway และ Rescue เพิ่มความแข็งแกรงดวย RocketSteel alloy ทําใหกาวไปสูอีกขั้นของการตีที่ ไดระยะ และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม RBZ Stage 2 Driver ที่ ใหระยะดีกวาดวยความสามารถในการปรับแตงลักษณะหนาไม ที่จะดึงประสิทธิภาพอันเหลือเชื่อออกมา ไมวาคุณจะใชหัวไม RBZ Stage 2 ชิ้นไหนในการตี คุณจะไดประสิทธิภาพที่สูงสุด และลูกที่พุงออกไปไกลไดระยะทางมากกวาเดิม นั่นคือทําไมเราจึงใชแคมเปญวา RocketBallz-ier

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่รานตัวแทนจําหนายเทยเลอรเมดอยางเปนทางการ

hotgolf_FP_Rut.indd 1

3/27/13 6:48 AM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

แบรนด

HOT FW&HYBRID

จํานวน

TAYLORMADE RBZ stage2 Tour 3,5 RBZ stage2 TP 3,5 RBZ stage2 3,5 RBZ stage2 rescue 3,4,5 Gloire by TaylorMade Gloire F 3,5 CALLAWAY Razr Fit extreme 3,5 X Hot 3,5 X Utility 3,4,5,6 X Hot 3,4,5,6 TITLEIST 913F 3,5,7,9 913F.d 3,5,7 913H 2,3,4,5 913H.d 3,4,5 COBRA AMP cell FW 3,4,5,7 AMP cell H 3,4,5,7 Buffler T-Rail FW 3,4,5 Buffler T-Rail H 3,4,5 NIKEGOLF VRS Covert Tour 3,5 VRS Covert 3,5 VRS Covert Tour H 3,4 VRS Covert H 2,3,4,5 SRIXON Z725 FW 3,5,7 Z525 FW 3,5,7 XXIO Forged 4 FW 3,5 Prime7 FW 3,5 CLEVELAND CG Black 3,5,7 Mashie 3,4,5 KASCO D-max Pyra premium 3,5,7 DF3 3,5,7 Power Tornado 06 H 22,33,44,55,77 Graphite Power Tornado FG3 H 33,44,55 PING G25 FW 3,5 G25 H 3,4,5 YAMAHA Inpres D power spoon 15 Inpres X V Fw 3,5,7 Inpres X D Fw 3,4,5,7,9 Inpres X D UT Fric U3,U4,U5 TSURUYA Onesider EO 3,5,7 Golden Prix XI 3,5,7 Axel GX MM 3,5,7,9 Axel GX HM 3,5,7 PRGR EGG Spoon 15,18,21 Red505 15,18 Egg I UT Mitsubishi ID Hit UT 19,22,25 MARUMAN Conductor AD460 3,5,7 Shuttle i4000 3,5,7,9 S-YARD Exelight 3,5,7 GT Type S 3,5,7 Fourteen SF410 F 3,5,7 UT511 5,7,9 UT409 3,5,7 HI 610h TS 2,3,4 MIZUNO JPX 800 15,18,21 JPX AD FW 15,18 MP CLK 17,20,23 GV TOUR V6 3,4,5 V6 U 3,4,5,7 Moon 3,4,5,7,9 Moon U 3,4,5,7 Akira 11ADR 3,5,7 New ADR premium 3,5,7 11ADR UT 21,24,27

40 P 40 AOI .indd 1

www.HotGolfClub.com

กาน

ราคา

ตัวแทนจําหนาย

Rocketfuel Matrix Ozix Rocketfuel Rocketfuel

12,500/13,900 16,500 10,900/12,900 8,500/10,500

GL450

17,900

Matrix/Aldila Project X Graphite Graphite

10,100 9,100 8,400 7,500

Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02-661-2990-92

Aldila/Mitsubishi Aldila/Mitsubishi Aldila/Mitsubishi Aldila/Mitsubishi

12,500 12,500 11,000 11,000

บริษัท แอคูชเน็ท กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-751-4082-5

Fujikura Rombak Fujikura Rombak Graphite Graphite

13,625 12,375 11,875 11,000

บริษัท ที เอ เอฟ เอฟ จํากัด โทร.02-645-1414-5

Kuro Kage Kuro Kage/Bassara Kuro Kage Kuro Kage/Bassara

10,900 8,900/9,900 9,900 6,900/7,900

Miyazaki Miyazaki

12,375 12,375

Graphite Graphite

18,500 24,875

Miyazaki Miyazaki

11,125 7,375

Graphite Graphite 12,000 Graphite

18,000 9,900 8,700

TFC360F TFC360H

12,900 11,900

MX-512F Graphite Design MX-511F MX-511U

22,500 18,500 16,500 13,500

Graphite Graphite Graphite Graphite

11,900 13,900 19,000 17,000

PRGR Original Mitsubishi Mitsubishi

22,900 22,900 19,21,23 13,500 13,500

Graphite Graphite

9,500 12,500

Graphite Graphite

22,000 15,000

MD335 350TU MD350 MD370

16,500 14,500 14,500 12,500

Mizuno FS5 Graphite Exsar MH3

12,000 12,000 8,000

บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชันแนล จํากัด (มหาชน) โทร.02-293-9000 ตอ 337,402

Graphite Graphite Graphite Graphite

6,500 4,800 5,500 5,200

Lovegreengolf โทร.02-246-6088

Graphite Design Fujikura Graphite Design

15,900 23,900 14,900

บริษัท พีวายพี จํากัด โทร.02-573-2827

ommende HotGolf Recommended

บริษัท เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660-3900

บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-676-6100

Titleist eist 913F

หัวไมแฟรเวย 913F รุน รงแบบลูกแพร ใหม รูปทรงแบบลู ออกแบบใหตีตไี ดไกล และ พ ชดเชยความผิผิดพลาด สูง ดวยการวางน้ําหนัก ไวในตําแหนงที่ต่ํา และลึก ใหประสิทธิภาพที่ลงตัว รอบดดาน าน

บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-632-6630

Kasco Golf Thailand โทร.02-203-0278

บริษัท อีซี่ กอลฟ จํากัด โทร.02-158-2744-6

Cobra Bufflerr T-Rail FW

แฟรเวยล้ําสมัย ดวย รูปลักษณใหมเปลี่ยน บุคลิค สีสัน ใหดุดันขึ้น วัสดุ TUNGSTEN เปน สวนประกอบในฐานลาง เพิ่มประสิทธิภาพในการตี บนพื้นผิว หรือที่ที่เปปน อุปสรรคไดดี

บริษัท กอลฟเทรนด เอเชีย จํากัด โทร.02-231-2185

PRGR Thailand โทร.02-231-2167 Nike VRS Covert FW Transview Golf โทร.02-231-2113-4

หัวั ไมแฟรเวย VRS vert จากไนกี้ กอลฟ Covert ที่ ไดออกแบบนวั ออกแบบนวัตกรรม ใหม ทั้งงเรื่เรื่องของรูป ลักษณที่โดดเดนผสาน ลยีชั้นสูง กับเทคโนโลยี ลยีหลัก ดวยเทคโนโลยี สําคัญๆ 3 ประการ คือ High Speed Cavity Back, การปรับองศา หนาไม ดวย FlexLoft และ เทคโนโลยีหนาไม NexCOR ใหทั้งระยะ ทางที่ ไกล การควบคุม ที่ดีเลิศ

หมายเหตุ : สเปคและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย

3/27/13 5:38 AM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

Bridgestone J40 Driver ซื้อหัวไมราคา 14,900 บาท แถมฟรี utility ฟรี 1 ชิ้น Ping G25 Driver ราคาพิเศษ 13,900 บาท TaylorMade RBZ Driver ราคาพิเศษ 10,900 บาท หาซื้อไดที่งาน Super sport Golf Fair 2013 เซ็นทรัล ชิดลม ถึง 30 เมษายนนี้

Scotty Cameron Select GoLo 5 Putters

Srixon Q star ราคาพิเศษ 990 บาท ซื้อ 2 กลองแถม 1 กลอง Srixon AD333 ราคาพิเศษ 890 บาท ซื้อ 1 กลองแถม 1 หลอด Srixon Distance ราคาพิเศษ 680 บาท ซื้อ 2 กลองแถม 1 กลอง หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Srixon,XXIO,Cleveland

Verity Red V ราคาเหลือ 3,900 บาท Putter Fisher ราคาเหลือ 1,900 บาท หาซื้อไดที่ราน Transview Golf TaylorMade R11S TaylorMade RBZ ลดราคากวา 50% หาซื้อที่ราน Total Golf ธนิยะชั้น G

มาแลวครับกับพัตเตอรรุนใหมจากไทเทิลลีสตในตระกูล Select กับรุน GoLo 5 และ GoLo 5 โดยรุนใหมนี้จะมี ขนาดหัวที่เล็กกวารุนเดิมเล็กนอยครับ เปนทรงมัลเล็ท ที่มีเทคโนโลยีการกระจายนําหนักเปนอยางดี รูปทรง สวยงามและหนาไมกระบวนการมิลลและเคลือบผิว แบบ glare-free Black Mist มีกานใหเลือกแบบ singlebend และแบบตรง โดยลอฟทมาตรฐานที่ใหมาเปน 4 องศาและกานยาว 33 และ 34 นิ้ว แฟนๆ ของสกอตตี้ นาจะกําลังใจจดในกับการมาของรุนนี้ครับ

Rife Vault 001 Putters พั ต เตอร ที่ อ อกแบบมาหลากหลายโดยมี ใ ห เ ลื อ กถึ ง 14 แบบ ซึ่งรุนที่อยากแนะนําเปนโมเดล Legend ซึ่ง เปนบารแบบ 2 แทงซึ่งชวยในเรื่องการบาลานซ์น้ําหนัก นอกจากนี้หนาไมยังเปนอลูมิเนียมที่เปนเอกลักษณของ Rife ขณะที่อีกโมเดลก็จะมีดีไซนที่แตกตางกัน ขณะที่ อีกรุน Prodigy ก็เปนพัตเตอรตัวแรกที่ทําเปนไบ เมทัล โดยหนาไมและกานจิ้มทองเปนเหล็กสวนโครงเปนอลู มิเนียม นอกจากนี้ก็มีอีกหลายแบบครับ หากเขามาเมื่อ ไหรก็ลองหากันดูได

TTsuruya IRON S-II

PRGR ID CARBON ราคาพิเศษ 39,900 บาท PRGR ID FORGED ราคาพิเศษ 38,900 บาท FREE GOLF BAG PRGR มูลคา 8,000 บาท หาซื้อไดที่ราน PRGR

ลลดเหลือ 23,900 บาท ((CARBON SHAFT)

ลลดเหลือ 23,100 บาท ((NS PRO SHAFT)

พิพเศษ ฟรี CADDY BAG มมูลคา 8,000 บาท

หหาซื้อไดที่ราน Golftrend Shop

1stt issue April 2013 P 41_RUT.indd 1

41 3/27/13 6:15 AM


วรกิ จ นิ ว าตวงศ์ ผู้จัดการประจําประเทศไทย สายการบินรอยัลบรูไน

“กีฬากอล์ฟนั้นสอนให้คนเคารพตัวเอง ไม่ ให้เป็นคนโกหก สอนให้เป็นคนใจเย็น” หาก จะเอยถึงสายการบินที่ดีอีกสายหนึ่งของเอเชีย ชื่อของสายการบินรอยัลบรูไนคงเปนที่รูจักของใครหลาย คน โดยเฉพาะเหลานักกอลฟ เพราะในปที่ผานมานั้น สายการบินรอยัลบรูไนไดเขามาสนับสนุนวงการกอลฟ อยางเต็มตัวจากการจัดการแขงขันรอยยัลโทรฟครั้งที่ 6 กอลฟรูมของเราฉบับนี้ มีโอกาสไดพูดคุยกับ คุณวรกิจ นิวาตวงศ ผูจัดการประจําประเทศไทย สายการบินรอยัล บรูไน ถึงการเขามาสนับสนุนกีฬากอลฟของสายการบิน รวมถึงการเลนกอลฟอยางเปนชีวิตจิตใจของผูบริหาร ทานนี้ อยากทราบประวัติสวนตัวคราว ผมเริ่มตนจากการเรียนจบออสเตรเลียจากโรง เรียนไฮสคูลแลวก็ตอมหาวิทยาลัยแตวาตอนนั้นก็ไมได จบมหาวิทยาลัย เพราะตอนนั้นเบนเข็มกอน เลยมาที่ สิงคโปรมาเรียนเปนนักบินที่สิงคโปรแอนไลนจนจบแตก็ ไมทํางานเปนนักบิน และไดกลับมาทํางานที่ประเทศไทย กับสายการบินคาเธย ในป 2520 ซึ่งทํางานตรงนั้นได 3 ปที่สนามบินดอนเมืองกอนที่เขาจะยายผมเขามาในเมือง ทําหนาที่เปนผูชวยผูจัดการฝายขาย ที่ทําตรงนั้นทําอยู ถึง 11 ป หลังจากนัน้ ผมไดอพยพครอบครัวไปออสเตรเลีย ไปอยูที่เพิรธ กอนจะกลับมารับตําแหนงผูจดั การประจํา ประเทศไทยที่สายการบินรอยัลบรูไน ซึ่งทําเรื่อยมาเปน เวลา 8 ปจนถึงปจจุบนั ทําหนาทีใ่ นการดูแลออฟฟศในเมือง และสนามบินในไทย พมา เขมร ลาว เริ่มเลนกอลฟไดอยางไร? ตอนแรกนั้นยังไมไดเลนกอลฟเพราะคิดวา มันเปนกีฬาทีต่ ากแดดตากลม ตากฝน รวมทัง้ ในสมัย นั้นอุปกรณคากอลฟคอนขางแพง ซึ่งเราไดเริ่มเลนกอลฟ ครั้งแรกเพราะวา พี่เขยเปนคนชวนไปเลนกอลฟ เพราะ ตอนนัน้ ไมมอี ะไรทํา ก็ลองเชาชุดแลวไปลองตีกอลฟดู เพราะ ภรรยาบอกวาถาชอบตีจะซื้อชุดนักกอลฟให 1 ชุดเปน ของขวัญคริสตมาส วันแรกที่ตีนั้นจําไดเลยวาใสรองเทาผาใบ ไป ออกรอบกับกวนพี่เขย 4 คน โดยเปนครั้งแรกที่ไดจับไม ซึง่ ไมมเี คยมีใครฝกใหมากอน จําไดเลยวาสกอรในครั้งนั้น 126 แตที่กลาออกรอบเลยตั้งแตครั้งแรก เพราะวาตัวเอง นั้นเลนกีฬามาตั้งแตเด็ก พอกลับมาภรรยาก็ถามวาชอบ ไหม ก็ตอบวาชอบ เพราะมันตองใชความคิดในการเลน กอลฟหลังจากนั้นเขาก็ซ้อื ชุดกอลฟใหหนึ่งชุด จําไดเลย วายี่หอแรกคือคิงคอบรา จุดเริ่มตนที่ดันใหเรามุมานะในการเลนกอลฟ

42 P 42-44_Rut.indd 2

www.HotGolfClub.com 3/27/13 6:47 AM


เรื่อง : ปริทัศน มีชัย / ภาพ : นรุตม สมงาม

เราสามารถรูนิสัยคน เลนกอลฟจากการที่ ไป ตีดวยกันไดวาคนนี้เปน คนขี้ โกงหรือเปลา เปน คนซื่อตรงหรือไม หรือ วาเปนคนอยางไร เพราะ เราจะดูออก ซึ่งเปนการ สอนใหนักธุรกิจนั้นจริงใจ กับลูกคา เพราะการเลน กอลฟนั้นไมควรที่จะ ปลิ้นปลอน

อยางเอาจริงเอาจังคือจากการโดนกลุมเพื่อนที่เมืองไทย มาหลอกเราใหพนันโดยทีเ่ ราไมรเู รือ่ งอะไรเลย ทําใหตอน นั้นเราออกรอบไป 4 ครั้งแตเสียเงินไปสองแสน ซึ่ง เราเองมารูตัวทีหลังก็ถือวาเสียคาโง ทําใหเรากลับมา เอาจริ ง เอาจั ง ที่ อ อสเตรเลี ย ด ว ยการสมั ค รเมมเบอร สโมสรกอลฟขางบาน เพื่อฝกตีกอลฟหลังเลิกงานทุกวัน เปนเวลา 1 ปเพื่อเรียนรูวิธีการเลนของฝรั่งเขาวามีวิธีการ เลนเปนแบบไหนทั้งยังเอาเทปมาอัดการแขงขันรายการ แขงขันกอลฟรายการใหญๆ ของโลกไมวาจะเปนเดอะ มาสเตอรส ดิโอเพน หรือยูเอสโอเพน เพื่อเอามาดูวนไป วนมาแลวจําวงสวิงของนักกอลฟที่ชอบมาฝกใช ซึ่งหลังจากที่ฝกเรียนรูกอลฟที่นั่นทุกวันเปน เวลาหนึ่งปพอกลับมาเมืองไทยก็โทรหากวนเดิมที่เคย หลอกเราไปเสียเงินเพือ่ ทีจ่ ะกลับมาเลนเอาคืนใหได ซึง่ พอ กลับมาเราก็สามารถไดเงินกลับมานิดหนอย เปนอยางนี้ ทุกป จนเขาปที่ 4 โทรชวนกวนเดิมแลวเขาไมเลนดวย แลว เพราะเขารูแลววาเราเกงขึ้นทุกๆ ปจนไมสามารถ จะกินเงินเราไดแลว พวกเขาจึงไมยอมเลนดวยตั้งแตนั้น มา ดังนั้นมันจึงเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งสําหรับการโดน หลอกทีท่ าํ ใหเรานัน้ มุมานะในการเลนกอลฟเปนอยางมาก เลนกอลฟบอยแค ไหน? เล น ทุ ก วั น เสาร แ ละวั น อาทิ ต ย ที่ ส นาม ปญญาอินทราเปนสวนใหญ เพราะไดซอ้ื เมมเบอรเอาไว เพราะวาเพื่อนเปนเมมเบอรของสนามปญญากันหลาย คน แตโดยสวนตัวแลวนั้นเปนคนที่ตีกอลฟไดทุกสนาม แตดวยความที่เพื่อนเปนเมมเบอรของสนามนี้เยอะเราก็ เลยตัดสินใจซื้อเมมเบอรของที่นี่ และใชเวลาเสารอาทิตย มาตีกอลฟที่นี่เปนสวนใหญ สวนหนึ่งเพราะตองยอมรับ วาเปนหนึ่งสนามที่มีความหรูหรา ดังนั้นการซื้อเมมเบอรของที่นี่จึงเปนสิ่งที่ไม 2nd issue April 2013 P 42-44_Rut.indd 3

43 3/27/13 11:14 AM


เสียหายเลย กับการที่เลือกมาตีกอลฟที่สนามนี้ สนามกอลฟที่ชอบที่สุด? ถาจะใหพูดวาสนามไหนเปนสนามที่ชอบที่สุด นั้นคงยาก เพราะวาผมนั้นก็ยังตีไมครบทุกสนาม เพราะ สนามบางสนามเปนสนามปดเราเขาไมไดตองมีเพื่อนที่ เปนเมมเบอรพาเขา อยางอมตะนั้นก็ยังไมมีโอกาสไดไป ตีสักครั้งทั้งที่เพื่อนก็ชวนหลายรอบแตก็ยังไมมีโอกาสได ไปตีสักครั้ง สวนสนามที่ประทับใจที่สุดนั้นมีหลายสนาม ดวยกันไมวาจะเปน สนามสยามคันทรีคลับที่พัทยา โดย เฉพาะโอลดคอรสที่มีความสนุกมากในการตีกอลฟ สวน สนามโลตัส วัลเลยนน้ั ก็ถอื วาเปนอีกที่ ทีม่ คี วามประทับใจ เชนกัน แตระยะทางทีไ่ กลเลยทําใหไมสามารถไปตีทน่ี น่ั ไดบอ ย เหตุผลที่นําสายการบินรอยัลบรูไน เขารวมกับกีฬากอลฟ? เพราะกลุม ลูกคาสวนใหญทต่ี กี อลฟนัน้ เปนกลุม ลูกคาที่มีเงินและเชื่อวาอยากที่จะไปตีกอลฟตางประเทศ ดวยเชนกันทําใหเรานั้นจึงเขารวมกับ KBank ในการจัด กอลฟ Enjoy your swing เพราะตองยอมรับวาสิง่ ที่ KBank ทําใหกับทาง รอยัลบรูไน เปนสิ่งที่สงผลในทางที่ดีกับ ทางเรา เพราะ KBank นั้นจะทําการประชาสัมพันธใหกับ เราในทุกชองทาง ที่แลกกับการจัดแพ็กเกจ ทองเที่ยว ตี กอลฟใหกับทาง KBank ทําใหเราและ KBank นั้นตางก็ ได้ ร ั บ ผลประโยชน์ ท ี ่ ด ี ด ้ ว ยกั น ทั ้ ง คู ่ ก ี ฬ ากอล์ ฟ วงการธุ ร กิ จ มี ส ิ ่ ง ไหนเหมื อ น

กันและสามารถนําไปปรับใชกันดวยกันได? เราสามารถรูนิสัยคนเลนกอลฟจากการที่ไปตี ดวยกันไดวา คนนีเ้ ปนคนขีโ้ กงหรือเปลา เปนคนซือ่ ตรงหรือ ไม หรือวาเปนคนอยางไร เพราะเราจะดูออก ซึ่งเปนการ สอนใหนักธุรกิจนั้นจริงใจกับลูกคา เพราะการเลนกอลฟ นั้นไมควรที่จะปลิ้นปลอนเพราะกีฬากอลฟนั้นสอนใหคน เคารพตัวเองไมใหเปนคนโกหก สอนใหเปนคนใจเย็น ทํา ใหรูจักคนเยอะไมวาจะเปนคนในวงการเดียวกัน คนตาง วงการ ซึ่งเปนสิ่งที่เปนผลดีในวงการธุรกิจ โดยเฉพาะ หากมองดี นั้นจะพบวา กีฬากอลฟกับธุรกิจนั้นสามารถ ทําใหวงการธุรกิจมีความกวางมากขึ้น เพราะเวลาที่ไป ตีเราไปเจอกลุมธุรกิจอื่นๆ เราก็สามารถรวมกันขยาย ธุรกิจใหกวางขึ้น ซึ่งเปนการเชื่อมตอระหวางธุรกิจทําให เปนการขยายวงกวางของแวดวงธุรกิจ โดยมีกอลฟเปน สื่อกลาง อุปกรณ ในถุงกอลฟมีอะไรบาง? ส ว นใหญ จ ะเป น อุ ป กรณ ข องเทย เ ลอร เ มด เพราะสวนตัวนั้นเปนแฟนของเทยเลอรเมดมาตั้งแตอดีต โดยในถุงนัน้ จะมีไดรฟเวอร เหล็ก เวดจ ทีเ่ ปนของเทยเลอรเมด ทั้งหมด สวนพัตเตอรนั้นจะเปนของเทยเลอรเมดอีกสอง อัน และของไทเทิลลิสต อีกหนึ่งอัน สวนไมสามและไม หานั้นจะใชของ Kantana ซึ่งเปนชุดอุปกรณที่ใชมานาน แลวเพราะโดยสวนตัวนั้นเปนคนที่ไมชอบเปลี่ยนอุปกรณ เพราะมันตองใชเวลามาก กวาอุปกรณชน้ิ นัน้ จะคุน มือเรา เวลาเปลีย่ นอุปกรณ แตทเ่ี ปลีย่ นบอยนัน้ จะเปนเวดจ ที่

เปนอุปกรณที่ตีไปแลวสึกไวกวาอุปกรณชิ้นอื่นๆ อุปกรณพิเศษที่ตองพกติดถุงกอลฟเสมอ? ผมเปนคนชอบใชที่มารคลูกอันเดิม คือไมใช เหล็ ก ที่ ติ ด หมวกเหมื อ นที่ นั ก กอล ฟ หลายคนใช กั น ใน ปจจุบัน แตจะเปนอันเกาที่เปนพลาสติกหัวแหลมที่กด ลงลงไปในพื้นได โดยจะเสียบอุปกรณชิ้นนี้ไวที่พัตเตอร ตลอดเวลา แลวเวลามารคจะเปนคนเดินไปมารคจุดเอง ไมเคยใหแคดดี้เขาไปทําใหเลยสักครั้ง มองวงการกอลฟบานเราอยางไร? ในสวนของกอลฟอาชีพนัน้ มันไมมใี ครสนับสนุน เต็มที่ รัฐบาลควรเขามาใหการสนับสนุนนักกีฬาแตละ คน ซึ่งจะทําใหเขาทําผลงานไดดีกวากวาเดิม เพราะตอง ยอมรับวานักกีฬาบานเรานั้นมีฝมือหลายคน สามารถสู กับนักกอลฟทั่วโลกได แตขาดเรื่องแรงกระตุน แรงผลัก ดัน การสนับสนุนในดานการเงินดานสปอนเซอร เพราะ สวนใหญนั้นนักกอลฟบานเราใชเงินตัวเองในการเดินทาง ไปแขงขัน ซึ่งในปจจุบันนั้นคาอุปกรณคอนขางที่จะถูกลง กวาในอดีต แตก็ยังมีบางยี่หอที่ยังมีราคาที่สูงโดยเฉพาะ อุปกรณของญี่ปุน ถาราคาลดลงกวาเดิม ผมเชื่อวาจะมี นักกอลฟหันมาซื้ออุปกรณของญี่ปุนกันจํานวนมาก และ จะทําใหคนหันมาตีกอลฟกันมากขึ้น อยากเลนกอลฟกัน มากขึ้น เพราะตองยอมรับวา อุปกรณของฝงอเมริกานั้น ถึงราคาคอนขางเหมาะสมสําหรับบานเรา แตบางอยาง นั้นมันหนักเกินไปกับสรีระของคนเอเชีย

ในสวนของกอลฟอาชีพนั้นมันไมมี ใคร สนับสนุนเต็มที่ รัฐบาลควรเขามาใหการ สนับสนุนนักกีฬาแตละคน ซึ่งจะทําใหเขา ทําผลงานไดดีกวากวาเดิม เพราะตอง ยอมรับวานักกีฬาบานเรานั้นมีฝมือหลาย คน สามารถสูกับนักกอลฟทั่วโลกได แต ขาดเรื่องแรงกระตุน แรงผลักดัน การ สนับสนุนในดานการเงินดานสปอนเซอร

44 P 42-44_Rut.indd 4

www.HotGolfClub.com 3/27/13 5:40 AM


Signature

Hole

เรื่อง : โปรฐิติพงษ ณ.สงขลา ภาพ : กองบรรณาธิการ

A WORLD CLASS GOLF COURSE @ THE VINTAGE CLUB เดอะ วินเทจคลับ ถือเปนหนึ่งในสนามกอลฟที่มีความทาทายและเพรียบพรอมในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปนความ พรอมในเรื่องคุณภาพของสนามความสวยงามของคลับเฮาสและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ อีกทั้งรสชาติของอาหาร ก็อรอย(ชวงนี้ถนัดเรื่องอาหาร) นี่ไมใชครั้งแรกที่ทีมงาน Hotgolf มาทดสอบความทาทายที่เดอะวินเทจฯ ตองขอ ชมเชยทีมงานดูแลสนามที่ทํางานหนักเพื่อใหสนามมีคุณภาพระดับเวิรดคลาสตามสโลแกนของเดอะวินเทจฯที่กลา ยืนยันก็เพราะไมวาจะมากี่ครั้งทั้งงานราษฎรงานหลวงคุณภาพสนามนั้นไมไดเปลี่ยนแปลงไปเลย และในชวงนีท้ างสนามก็มแี คมเปญสําหรับทานนักกอลฟทีส่ นใจจะเปนสมาชิกแบบรายปอยู ถาทานนักกอลฟ ทานใดสนใจก็สามารถติดตอมาไดนะครับ และสําหรับนักกอลฟที่ตองการฝกซอมทางสนามก็มีโปรโมชั่นไดรฟฟรีแบบ บุฟเฟตั้งแต 10:00-15:00 โปรโมชั่นดีๆ มากมายเชนนี้ พลาดไมไดนะครับ คณะผูรวมทดสอบ

คุณสมบัติ แสงสวาง สมาชิกHotgolf คุณเฌอมาลย สันติวิวัฒนพงศ แขกรับเชิญHotgolf โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร พีธิกรรายการHotgolf on TV ฐิติพงษ ณ สงขลา คอลัมนิสตและที่ปรึกษากองบก.Hotgolf

COURSE DESCRIPTION THE VINTAGE CLUB by CENTRAL GROUP Course designer : Arthur Hills and Associate Course charecter : Rolling terrain (Nature design) Type of Grass : Fw = Bermuda Tifway419 Green = Bermda Tifdwarf Address : 549,549/1 หมู3 ถนน ปานวิถี คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ 10550 TEL : 02-707-3820-5 Mobile : 084-4388443 Fax : 02-707-3829 Website : www.vintagegolfthai.com

1stt issue April 2013 P 45-49 AOI.indd 45

45 3/27/13 5:36 AM


SIGNATURE HOLE : 18th Par4 418/ 399/ 385/ 324 yards H.c.4 หลุ ม นี้ ถื อ เป น หลุ ม จบที่ แ สนจะคลาสสิ ค เพราะฉากหลั ง เป น คลั บ เฮ า ส ที่อ ยู ใ กล ชิด กั บ กรี น เป น อยางมาก ลองนึกดูนะครับถาเปนแมทซใหญๆ ผูชมจะ ลอมรอบกรีน แหม! เปนบรรยากาศที่นาตื่นเตนเปนอยาง มาก เลยเอาทของหลุมนี้จะโคงไปทางซาย แตถามอง จากแทนทีออฟจะดูเหมือนเปนแฟรเวยตรงๆ ถาทานใช ธงเปนจุดเล็ง ตรงจุดตกจะไมมีอุปสรรคอะไร แตทาน จะมองไมเห็นกรีนในช็อตแอพโพรช ทานจะตองตีโดยใช จินตนาการอยางสูง นักวาดฝนจะชอบหลุมนี้ครับ ดังนั้นถาจะเลนใหปลอดภัย ขอใหทานเล็งไป ทางซีกซายของแฟรเวยโดยใชหลักสีบอกระยะสีแดงเปน จุดเล็งนะครับ แลวทานจะโยนขึ้นกรีนไดอยางปลอดภัย แตอยาหลุดไปทางขวานะครับเวาน้ําตรงนั้นรอปลนสกอร ทานอยูนะครับผมเชื่อวาพารเปนสกอรที่สวยหรูเปนอยาง มากแลวละครับ ถาไมเชื่อก็ลองมาทดสอบกันดูนะครับ

COURSE CONDITION เดอะวินเทจคลับไดรบั ออกแบบในสไตล Nature Design แบบ Rolling terrain เพื่อใหนักกอลฟไดสนุก กับการออกรอบที่นี่ แฟรเวยจะมีความกวางทําใหทานมี พนที่ในการเลนไดมากและมันก็ไมไดเปนการกดดันนัก กอลฟในช็อตทีออฟมากจนเกินไป แตก็ใชวาอุปสรรคจะ ไมมี แตการวางอุปสรรคของเดอะวินเทจฯ จะอยูตามจุด ตกหรือเปนการวางเพื่อใหทานตองตีขามไปใหได ถาทาน พลาดจะถูกทําโทษทันที อุปสรรคน้าํ จะอยูด า นขางซะเปน สวนใหญ จะมีน้ําหนากรีนบางเหมือนกันในหลุม 2 และ หลุม 7 ผมอยากใหทานลองนึกถึงสนามที่ใชแขงขันใน รายการPGA TOUR เวลาเราดูถายทอดสดในโทรทัศนไว นะครับ นึกออกแลวใชไหมครับ นั่นแหละครับ เดอะวิน เทจคลับ จุดเดนอีกอยางหนึ่งที่ทุกคนในทีมทดสอบพูด ถึงก็คือกรีนครับ เห็นเรียบๆ แบบนี้ ขอบอกวาอานไลน ยากมากครับ เห็นขวาตองใหซาย ไลนมันคลุมเครือยังไง ก็ไมรูบอกไมถูก โดยเฉพาะไลนรอบๆ หลุม ถาใครพัตต แบบไมมั่นใจแลวละก็ เสียหายแนๆครับ เกือบลืมไปครับ วาพระเอกตัวจริงคือ “กระแสลม” ทริปนี้ลมแรงมาก ยิ่ง คลอยบาย ลมก็เย็นสบาย แตทําไมตีกอลฟเหนื่อยก็ไมรู บางช็อตตองเผื่อเหล็กถึง 3 เบอรก็มีครับ ยิ่งใกลหลุม 16 พาร 3 ระยะ 179 หลา ตีเหล็ก 4 ยังอยูแคขอบกรีนเอง ครับ เห็นไหมครับวาอุปสรรคที่แทจริงคืออะไร?

นฤมล พุมพวง เบอร 162 ทํางานที ง ่นี่มา 8 ปแลวคะตอนแรกที่มาที่ นี่ ไมชอบเลยเพราะร อบเลยเพ อนมาก แตพอทําหนาที่มาเรื่อยๆ ก็เริ่มรูสึกชอบอาชีพนี้เหมือนเรารักและสนุกกับมันคะ เราไดเจอนายหลายรูปแบบอาจจะดีบางไมดีบาง แตก็ ไม เครียดกับมันทําใหทํางานอยางมีความสุข

COURSE RATING & YARDAGE BLACK 6952 YDS 71.0 GOLD 6279 YDS 69.3 WHITE 5865 YDS 68.3 RED 5072 YDS 68.3

เมนูของสนามกอลฟเดอะวินเทจนาสนใจทีเดียว เพราะมีหลากหลายและพรอมเสิรฟใหกับนักกอลฟ ทุกชาติครับ เริ่มที่ยําปลาสลิดทอดกรอบ ซึ่งถือ เปนอาหารขึ้นชื่อของบางยอเขาเลยครับ รสชาติน้ํา ยําและปลาที่ทอดไดกรอบ เหลืองทองอรอยลงตัว ทีเดียว ชุดปลาดิบรวมที่มาแบบจานใหญและหลาก หลายชนิดมากๆ และจานสุดทายเปนสเต็กจิ้มแจวที่ อรอยมากจากน้ําจิ้มและเนื้อที่ยางกําลังกึ่งสุก นุม จริงๆ ครับ

46 P 45-49 AOI.indd 46

www.HotGolfClub.com 3/27/13 11:18 AM


RECOMMENDED HOLE: 8th par3 191/ 160/ 140/ 121 yards H.C. 13 “Wind of change” หลุมนี้ถามองผานๆ อาจกลาวได วาเปนหลุมที่สวยงามหลุมหนึ่ง เพราะองคประกอบทาง ทัศนียภาพนัน้ สวยงามมาก ดวยฉากหลังทีเ่ ปนพืน้ น้าํ และ เราจะเห็นกรีนและแทนทีออฟของหลุม 2 ที่ประดับดวย ดอกเฟองฟาและดอกไมชนิดอื่นๆ อีกมากมาย แตถา มามองใหดีๆ หลุมนี้เปนหลุมยากเลยละครับคิดตามดีๆ นะครับ ถาทานจะตองตีผานบอน้ํา, บอทรายไปยังกรีนที่ แคบและยังมีบังเกอรรออยูดานหลังธงอีก ยังไมหมดครับ ผมอยากจะเพิ่มกระแสลมที่พัดจากซายมาขวาเขามา เพิ่มดีกรีความยากเขาไปอีก ถาหลุมนี้ไมมีลมเขามาเกี่ยว ทานสามารถที่จะตีไปยังธงหรือเล็งไปทางขวาของธงได แตในกรณีของทริปนี้เราจะตองเล็งไปทางซายเพื่อใหลม พัดเขาหาธง แคเลยเอาทธรรมดาก็ยากพอแลว ไหนเรา ตองมาเลนกับลมอีก! ทาทายมากครับ พารนบั เปนสกอร ที่ใหญมากๆ เลยละครับ มาทดสอบกันไดเลยนะครับ

SHOT OF THE DAY แมในวันนี้กระแสลมจะแรงแตสกอรการดของ ทุกคนก็มีเบอรดี้กันทุกทานครับ เทาที่จําไดนองแชมเปญ มี4เบอรดี้ ผมมี3เบอรดี้ โปรเดนมี1เบอรดี้ งานนี้คงไม ตองบอกนะครับวาใครโดนใคร เอาเบอรดี้ของทิชชิ่งโปร สองคนมารวมกันไดแคเสมอกับนองแชมเปญ ผมอยากให ท า นจํ า ชื่ อ หญิ ง สาวคนนี้ไว ให ดี นะครับผมเชื่อวานองแชมเปญจะเปนอีกหนึ่งความภูมิใจ ของชาวไทยอีกแนนอนนะครับเด็กอะไร? เลนกอลฟแค4 ปกต็ ดิ ทีมชาติซะแลว ตอนผมเริม่ เลนกอลฟใหมๆ 4 ปแรก ยังไมไดถวยไฟลท D เลยอะครับ เปนกําลังใจใหนะครับ

SPECIAL RATE

FOR HOTGOLFCLUB & KBank-CREDIT CARD.

WEEKDAY 1,600 Baht. WEEKEND 2,600 Baht.

Enjoy Your Swing KBank SPORT DAYS FOR KBank-CREDIT CARD.

WED 1,200 Baht. SUNตั้งแต1,600 Baht. วันที่ 1 มี.ค. - 1 ต.ค. 2556

(หลัง 12.00 น.)

Discount on Food.

-

FOR HOTGOLFCLUB & KBank-CREDIT CARD. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขในหนังสือหรือ แอปพลิเคชั่นสําหรับ iPhone และ iPad

THAILAND GOLF SOURCING GUIDE 2013 1stt issue April 2013

P 45-49 AOI.indd 47

4347 3/27/13 6:37 AM


Test

Equipment เรื่อง : โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร ภาพ : กองบรรณาธิการ

Titleist PROV1& PROV1 X ลูกกอลฟรุนใหมจากไทเทิลลีสที่ ใชเทคโนโลยีกระบวนการ

ผลิตแกนใน ZG ชวยใหเราสรางแกนในที่มีคาคอมเพรส ชั้นต่ําลงและต่ําที่สุดเทาที่ Pro V1 เคยมีมาใหความรูสึก นุมนวลยิ่งขึ้น ตีไดไกลขึ้น และทนทานมากขึ้น เปลือกนอก ผลิตจาก Urethane Elastomer ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหมและ ใชระบบการทําสีแบบใหม ที่ทั้งเพิ่มความทนทาน และทําให สีขาวและสวาง นานยิ่งขึ้น เปลือกนอก และระบบการทํา สีแบบใหม ชวยรักษาคุณสมบัตทิ างอากาศพลศาสตร และ เพิม่ ความสม่าํ เสมอในการเลน รอยบุม แบบ 352 รอย ลูกกอลฟ PRO V1x รุนใหม โครงสรางแบบสี่ชั้น ผลิต แกนในดวยเทคโนโลยี ZG ซึ่งทําใหแกนชั้นในสุด ของแกน ในแบบสองชั้น มีความนุมขึ้นเปนอยางมาก ซึ่งจะทําใหสปน ของลูกกอลฟต่ําลง เมื่อตีดวยไดรฟเวอร และสปนของ ลูกสูงขึ้น เพื่อชวยในการควบคุมลูก เมื่อตีดวยเหล็ก

ความคิดเห็นจากผูทดสอบ คุณสมบัติ แสงสวาง อุปกรณที่ ทดสอบ : Titleist PRO V1x โดยสวนตัวผมชื่นชอบ PRO V1x อยูแ ลวเพราะ การควบคุ ม สป น ใน การเล น ลู ก สั้ น นั้ น สั่ ง ไดดั่งใจ แตสําหรับรุน ป 2013 นี้ ผมมีความ รูสึกวา cover ชั้นนอก สุ ด นั้ น แข็ ง กว า ปรกติ และเหมื อ นกั บ ว า ลู ก กอลฟพุงไปในอากาศ ไดดขี น้ึ กวาเดิม แตกไ็ ม เสียฟลลิ่ง อิมแพคแลว ไมรูสึกกระดางสุดยอด เหมือนเดิมครับ

COMMENT FROM GOLF@HOTGOLF คงตองขออางอิงจากขอมูลที่ไปคนความากอนนะครับความ แตกตางทางดานเทคนิคระหวาง Prov1 กับ Pro v1x จะอยูที่ แกนกลางและรอยบุมของเปลือกนอก สวนเปลือกชั้นที่สองและ เปลือกนอกสุดจะทําจากวัสดุที่จะชวยสรางแรงดีดของลูกใหเพิ่ม ขึ้น และในรุนป2013นี้ จะเพิ่มความทนทานของเปลือกชั้นนอก อีกดวย ยอนกลับมาดูที่ความแตกตางของทั้งสองรุนกันบาง แกนกลางของ Pro v1 จะผลิตจากวัสดุที่มีแรงบีบอัดต่ํามีผล ทําใหเกิดความยืดหยุนมากกวา เราจึงรูสึกวา Pro v1 มีความนุม ตอนอิมแพคมากกวา แตสําหรับPro v1xจะทําจากแกนสองชั้น เพื่อเพิ่มพลังในการตีดวยความเร็วสูงไดดี สําหรับในเรื่องของ รอยบุม (Dimple) นั้น Pro v1 จะมีมากกวาเล็กนอย เพื่อควบคุม บอลไฟลทใหมีความแตกตางกันครับ แลวเราจะเลือกใชรุนไหนดี?ระหวางทั้งสองรุนนี้ขอ แนะนําใหทา นเลือกจากความรูสึกที่ทานชอบครับ Prov1 จะตี สบายไดฟลลิ่งแต Prov1x จะเหมาะกับทานที่ชอบอิมแพคที่หนัก แนน แตถา ทานตองการทราบรุน ทีเ่ หมาะกับทานจริงๆ ขอ ใหทา นนึกถึง 1.ความเร็วหัวไมของทาน 2.สิ่งที่ทานตองการเพิ่ม เติมในเกมสของทาน เชน ระยะทีเ่ พิม่ ขึน้ ในการเลนลูกยาว หรือสปน ที่เพิ่มขึ้นจากการเลนลูกสั้น แคนี้ทานก็จะไดลูกกอลฟที่เหมาะ กับทานแลวละครับขอใหสนุกกับการเลนกอลฟนะครับ

คุณเฌอมาลย สันติวิวัฒนพงศ อุปกรณที่ทดสอบ : Titleist PRO V1x

โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร อุปกรณที่ทดสอบ : Titleist PRO V1x

หนูมีความรูสึกเหมือนกับคุณอาสมบัตินะคะแตความ แตกตางของ Pro v1x รุนป 2012 กับป 2013 ที่สัมผัสได คงจะเปนเรื่องของน้ําหนักและความทนทาน ปกติเปลือก นอกมักจะเปนรอยไดงายเมื่อเลนดวยเวดจ แตสําหรับรุน ใหมนี้ หายหวงคะ แถมโลโก Pro v1x ที่เอาไวตั้งไลนก็ สวยกวาเดิมอีกดวย ชอบคะ

คุณภาพของ Titleist ก็ยังโดดเดนเหมือนเดิมครับ ดวยความไกลที่ เพิ่มขึ้นจากการตีดวยหัวไมและเหล็กยาว และการควบคุมสปนใน การเลนลูกสั้นและการเลนรอบๆกรีน แตที่รูสึกถึงความแตกตาง ระหวาง Prov1 กับ Pro v1x ก็คือเรื่องของความรูสึกครับ ถาตี ดวยหัวไม Prov1x จะใหฟลลิ่งที่หนักแนนกวา Pro v1 แตถาตีดวย เหล็ก Pro v1 จะนุมมือมากกวา สรุปแลวดีทั้งคูครับ

48 P 45-49 AOI.indd 48

www.HotGolfClub.com 3/27/13 10:39 AM


โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต > Thai PGA Touring Pro > Class A Teaching Pro > Club Fitting Facebook/spashaft prowork www. SPASHAFT.com 084-361-2540

New Titleist Prov1 Prov1x 2013 นาจะถูกจัดใหเปนลูกกอลฟ ที่นักกอลฟทุกทานแสวงหาเพื่อ ชวยใหเกมดีขึ้นซึ่งก็ ไมนาแปลก ใจที่ลูกกอลฟถูกผลิตมาดวย เทคโนโลยีที่ดีที่สุดพรอมกับวัสดุ ที่ ใชเต็มไปดวยประสิทธิภาพซึ่งได ถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง ซึ่ง ราคาอาจจะคอนขางสูงแตก็คุมคา กับลูกกอลฟคุณภาพสูงที่ดีที่สุด ในตลาด

New Titleist Golf Ball 2013 ใน

เกมกอลฟทีส่ มบรูณแ บบนักกอลฟตางก็พยายามฝกฝนปรับวงสวิงหาอุปกรณตา งๆไม วาจะเปนหัวไมหรือชุดเหล็กทีค่ ดิ วาดีทส่ี ดุ แตสว นใหญทา นนักกอลฟอาจจะมองขามหรือให ความสําคัญเรือ่ งลูกกอลฟนอยไปเชนใชลกู กอลฟทีไ่ มไดคณุ ภาพใชมานานหรือลูกกอลฟตก น้าํ ลูกทีไ่ มไดคณุ ภาพมีผลตอการเหินของลูก การสปน (การหมุดของลูก) การควบคุมใน ระยะทีต่ าํ่ กวารอยหลา หรือแมแตความแนนอนของการพัตตลกู กอลฟทีไ่ มสมดุล(Balance) จะมีผลตอการกลิง้ ของลูกในขณะพัตต ดังนัน้ บรรดาโปรทัวรหรือนักกอลฟประเภททีจ่ ริงจัง กับเกมสวนใหญใหความสําคัญกับการทําBall Fittingเพือ่ เกมทีส่ มบรูณแ บบ New Titleist Golf Ball เปนหนึง่ ในลูกกอลฟทีม่ สี ว นแบงตลาดมากทีส่ ดุ Titlest อยูเ บือ้ งหลังความสําเร็จกับการควาแชมปมามากมายทัว่ โลก ลูกกอลฟ Titleist นีม้ ปี ระวัติ ความเปนมาทีย่ าวนานมีการพัฒนามาอยางตอเนือ่ งและในป 2013 Titleist ไดผลิตลูกกอลฟ ProV1x และ Pro V1 สําหรับ Prov1 เปนรุน ทีเ่ จ็ดของการผลิตลูกแบบสามชัน้ ซึง่ มี Compression และแกนกลางทีน่ มุ กวารุน อืน่ ๆ ลูกรุน ใหมนจ้ี ะมีสปนทีต่ าํ่ ขณะทีท่ อี อฟและไดระยะเพิม่ ถา นักกอลฟที่ตีดวยหัวไมและเหล็กยาวมุมที่หนาไมเขาหาลูกจะตื้นซึ่งจะทําใหลูกมีสปนต่ํา ทําใหลกู กลิง้ ไปไดมากกวาสวน Prov1x ทีม่ สี ช่ี น้ั ซึง่ เปนรุน ทีห่ กทีไ่ ดการพัฒนาเชนกันและมี ความนุม นวลและควบคุมไดดคี งคุณสมบัตทิ ด่ี ตี ง้ั แตผลิตมา แนวคิดการออกแบบ Prov1 ใหความรูส กึ ทีน่ มุ นวล ระยะและอายุการใชงานที่ นานกวามาจากการทีล่ กู กอลฟถูกออกแบบโครงสรางทีม่ สี ว นประกอบทีห่ ลากหลายทีค่ วาม นุม กวาเมือ่ หนาไมกระทบลูกดวยแกนดานในเปน ZGProcess Core technology ชัน้ กลาง เปนขบวนการแบบ Ionomeric Casing Layer สวนชั้นนอกเปน Urethane Elastomer คุณภาพสูง สวนเปลือกนอกมีการออกแบบใหมี Dimple ท่มี จี าํ นวนถึง 352 เปนรูปทรง กลมแตไดถูกจัดวาเรียงเปนรูปทรงเหลี่ยมมีผลใหลูกเกิดแรงยกและลดการเสียดทานของ อากาศตามหักอากาศพลศาสตรสว น Prov1x นัน้ ระยะทีไ่ ดไกลกวารวมถึงอายุการใชงานที่ นานกวาและถูกออกแบบมาใหนกั กอลฟทีต่ อ งการมุมเหินทีด่ ที ส่ี ดุ (High Launch) สปนต่าํ (Low Spin)ระยะตรงและไกล (Long Straight Distance) มีวถิ ลี กู ทีส่ ม่าํ เสมอ (Consistent Flight) รวมถึงตกหยุด (Drop-and-Stop) สวนแกนเปนสองชัน้ ซึง่ ตางจาก Pro v1 และในสวน Dimple ของPro v1x มีการออกแบบเปนรูปทรงกลมเชนกันแตมดี มิ เพิลเพียง 328 ถูกวาง เรียงเปนเหลีย่ มเพือ่ ใหไดมมุ เหินสปนและลดอาการ Turbulance ของอากาศรอบๆ ลูกใน ขณะทีล่ กู ลอยออกจากหนาไม จากการทดสอบลูกทัง้ สองรุน มีจดุ เดนในเรือ่ งของความนุม นวลทีไ่ มตา งกันมาก นักทัง้ สองรุน ระยะทีไ่ ดคอ นขางใกลเคียงกันแต Prov1x ทําระยะไดไกลกวาเล็กนอย การ

กลิง้ ไปขางหนา Prov1 ทําระยะไดดกี วาเล็กนอยแตกไ็ มกลิง้ ไปไกลมากเทาลูกกอลฟประเภท Distance Prov1 ทัง้ สองรุน นีส้ ามารถตีขน้ึ กรีนไดดมี ากทัง้ การควบคุม และอาการ สปนของลูก จุดเดนทีต่ อ งยกใหลกู กอลฟทัง้ สองรุน ก็คอื ความสม่าํ เสมอของระยะทีต่ ไี ดใน เหล็กแตละเบอรจะมีระยะทีใ่ กลเคียงกันมาก และจะไดผลมากยิง่ ขึน้ ถานักกอลฟทานนัน้ ๆ มีสวิงทีค่ งเสนคงวา ซึง่ ก็ไมนา แปลกใจทีโ่ ปรชัน้ นําทัว่ โลกเลือกใชลกู กอลฟในซีรยี น ้ี ความ แมนยําของระยะและสปนบอลในซ็อตขึน้ กรีนเปนสิง่ ทีน่ กั กอลฟมืออาชีพตองการ จากการ ทดสอบเปลือกหรือผิวลูกกอลฟมีความคงทนในขณะทีต่ แี บบกัดลูกแรงๆ ลูกกอลฟยังให ความรสู กึ นุม นวลและควบคุมไดดี Prov1 และ Prov1x จะชวยทานนักกอลฟไดประโยชนในทุกๆ ช็อตของเกม การเลนตั้งแตการตีลูกออกจากแทนทีออฟดวยมุมเหินที่เหมาะสมและสม่ําเสมอและสปน ที่นอยทําใหไดระยะเพิ่มขึ้น สวนการตีช็อตที่สองดวยเหล็กจะไดวิถีลูกที่พุงต่ําและเหิน ทําใหลูกตกลงกรีนในมุมที่ชันกวาพรอมกับสปนลูกที่สูงทําใหตกหยุดการเลือกลูกกอลฟ ทั้งสองนั้นสามารถเลือกใหเหมาะกับความตองการของนักกอลฟแตละทานได โดยที่ลูก ทั้งสองยังคงคุณสมบัติเดนในเรื่องของเกมลูกสั้นรอบๆ กรีน สวนการไดรฟลูกออกจาก แทนทีออฟ Prov1x จะมีสปนบอลที่นอยกวา และระยะที่ไดคอนขางใกลเคียงกันตางกัน เล็กนอย เรื่องความนุมนวล Prov1 จะใหความรูสึกที่นุมนวลกวาเล็กนอย New Titleist Prov1 Prov1x 2013 นาจะถูกจัดใหเปนลูกกอลฟที่นักกอลฟทุก ทานแสวงหาเพื่อชวยใหเกมดีขึ้นซึ่งก็ไมนาแปลกใจที่ลูกกอลฟถูกผลิตมาดวยเทคโนโลยี ที่ดีที่สุดพรอมกับวัสดุที่ใชเต็มไปดวยประสิทธิภาพซึ่งไดถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง ซึ่ง ราคาอาจจะคอนขางสูงแตก็คุมคากับลูกกอลฟคุณภาพสูงที่ดีที่สุดในตลาด 1stt issue April 2013

P 45-49 AOI.indd 49

49 3/27/13 11:18 AM


AXEL PREMIUM CLUB_RUT.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

6:29 AM


AD AXEL XP_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

6:56 AM


Junoir Page เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

Proffile Profile ชื่อ ด.ญ. พิมพมาดา วองธนะวิโมกษ (นองนีนา) วันเดือนปเกิด 4 สิงหาคม 2547 คุณพอ คุณแม พหล วองธนะวิโมกษ /มาริษา วองธนะวิโมกษ การศึกษา กําลังจะขึ้นชั้น ป.4 โรงเรียนกวางเจา อิงลิชโปรแกรม

“ณัชชา-ปาณัท”ซิวแชมปสนาม 2

พีทีที บลูอินโนเวชั่น กอลฟ เอ-คลาส แชมเปยนชิพ 2013 “อารม” รัฐนันท สมุทรผอง เฮงรับแจคพ็อตกานไมกอลฟ Mitsubishi RAYON ขณะที่ 2 ผูโชคดีจากรางวัล LUCKY DRAW เขาสูรอบชิงชนะเลิศประจําสนามนี้ ไดแก “กันต” บัญญพนธ บุญจูง ทําสกอรรวม 2 วัน 172 ขณะที่ ฝายหญิงเปนของ “ใบเตย”วิภาวี แสงสุระ ทําสกอรรวม 2 วัน 179 ในการแขงขัน พีทีที บลูอินโนเวชั่น กอลฟ เอ-คลาส แชมเปยนชิพ 2013สนาม 2 เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 56 ณ สนาม ดิอมิ พีเรียล เลควิว รีสอรท แอนด กอลฟ คลับ ชะอํา สําหรับการ แขงขันในสนาม 3 จะมีในวันที่ 20-21 เมษายน 56 ณ สนาม กอลฟเขื่อนศรีนครินทร โดยเปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 56 เปนตนไป นองๆที่ สนใจสามารถสงใบสมัครมาที่ แฟกซ 0-2933-0162 หรือ pttgolfa.class@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ 0-2933-0161 , 081-205-7337

เมอรเซเดสเบนซ จูเนียร สนาม 5 “เมอรเซเดส-เบนซ จูเนียร กอลฟ แชมเปยนชิพส” ปที่ 11 คัดเลือกนักกอลฟ เขาแขงขันรอบเอเชี่ยนมาสเตอรไฟนอลยังตางประเทศ สําหรับรอบคัดเลือกสนาม 5 ณ สนามกอลฟเอเวอรกรีน จังหวัดกาญจนบุรี ภูรพิ น น้าํ คาง ซิวแชมปในรุน เยาวชนชาย 12 ปและต่าํ กวา รุน เยาวชนหญิง 12 ป ธัญวรัตม เต็มยอด เบิล้ แชมป 2 สนามติดตอกัน รุน เยาวชนชาย 14 ปและต่าํ กวา เอกปริษฐิ์ หวู ควาแชมป รุน เยาวชนหญิง กรกมล ศุขอารีย รุนเยาวชนชาย 17 ปและต่ํากวา ธนกร ตอสี ควาแชมป รุนเยาวชนหญิงแชมป เปนของ พีรดา ปดดอน สกอร 150 (74-76 รุน ชาย 23 ปและต่าํ กวา พงศธร เพ็งบุญมา ควาแชมป ประเภทหญิง แชมปเปนของ ปภาดา วองไวกิจไพศาล สําหรับสนาม 6 จะจัดแขงขันวันที่ 4- 5 เมษายน 2556 ณ สนามกอลฟ วอเตอรมิลล จังหวัดนครนายก สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม บริษัท เพนแทง เกิล โปรโมชั่น จํากัด โทรศัพท 02-311-3414-5 www.pentanglepromotions.com , facebook.com/MercedesTrophy.Junior.Golf

52 P 52 AOI.indd 1

น อ งนี น า  กอลฟใหประสบการณใหมๆ อยูเสมอ สวั ส ดี จะหลานๆทั้งหลายชวงนี้นอกจากจะปดเทอมใหญสําหรับหนูในวัยเรียนแลว อากาศตอนนี้ก็ยังถือวารอนมากมายเหลือเกิน Uncle Poo เดินออกรอบทีแทบจะเปนลม ก็สงสารหลานๆ เหมือนกันครับ แตรกั จะเลนกอลฟตองอดทนครับ สําหรับฉบับนี้ นักกอลฟ ประจําคอลัมน Kid’s Shot จะเปนใครไปติดตามชมกันครับ นองนีนา หรือชือ่ จริงนามสกุลจริงวา ด.ญ. พิมพมาดา วองธนะวิโมกษ นักกอลฟ เยาวชนวัยใส อายุเพียง 8 ขวบ โดยจุดเริ่มตนที่ทําใหนองนีนา หันมาจับไมกอลฟนั้นเกิด จากการที่ครอบครัวของเธอเปนครอบครัวนักกีฬาโดยนีนาเริ่มจากกีฬาวายน้ํากอน พอ อายุ 5 ขวบคุณพอคุณแมพานองนีนาไปทดลองเรียนกอลฟกับโปรตฤณ พุทธินันท พอได ลองตีแลวนีนารูสึกเลยวากอลฟสนุกมาก จากนั้นก็เลยเลนกอลฟเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน สําหรับแรงบันดาลใจที่ทําใหเลนกีฬากอลฟมาอยางตอเนื่องนั้น นองนีนาบอก วา เห็นนักกีฬากอลฟหญิงใน TV รูสึกเทห และเมื่อไดไปรวมกิจกรรมกอลฟคลีนิกรายการ HONDA LPGA 2011 ไดเห็นนักกีฬากอลฟหญิงระดับโลกตัวจริง ไดเห็นวงสวิง และไดเห็น บรรยากาศการแขงขันกอลฟระดับโลก ยิง่ รูส กึ ประทับใจมาก จากทีไ่ มเคยสัมผัสกับสนาม กอลฟจริงๆ ภายหลังไดมีโอกาสลงตีสนามกอลฟ 18 หลุมเปนครั้งแรกในรายการ PTT Junior Golf Championship 2011 ในรุน Class E ซึ่งนองนีนารูสึกสนุก ประทับใจและเปน จุดเริ่มตนที่อยากเขาแขงขันกอลฟดวยตัวเอง ป 2012 เริ่มแขงขัน ISF Junior Golf Open โดยเขาแขงเดือนละครั้ง ในคลาส E หญิง และคลาส D หญิง ไดรางวัลชนะเลิศบาง และ รองชนะเลิศบาง เมือ่ ถามวาตัง้ แตเลนกอลฟมานัน้ ไดมสี ว นพัฒนาดานไหนนัน้ นีนา บอกวากอลฟ นั้นชวยมีความรับผิดชอบมากขึ้น รูจักการตั้งเปาหมาย มีความพยายาม อดทน รูจักวินัย การฝกซอม รูแพ รูชนะ ไดฝกรับมือกับสถานการณที่กดดัน รูจักวางแผน ใชจินตนาการ และแกไขปญหาเฉพาะหนาดวยตนเอง ปจจุบันนี้นาฝกซอมกับโปรทุกวันเสาร-อาทิตย วันละประมาณ 2 ชั่วโมง ฝก ซอมเองหลังเลิกเรียน วันธรรมดา อาทิตยละ 2-3 วัน วันละประมาณ 2 ชั่วโมง สนาม ไดรฟที่ใกลบานเชน Pro-am, Allstar โดยครอบครัวใหการสนับสนุนมาตลอด คุณแมกับ คุณยายก็คอยใหกําลังใจ อํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ สุดทายนองนีนาบอกวาในทุกๆ ครั้งที่ออกรอบจะมีประสบการณใหมๆ รอให ผจญภัยฝกใหเราแกไขสถานการณอยูเ สมอๆ โดยเฉพาะสนามทีไ่ มเคยออกรอบมากอนสวน อนาคตนั้นจะพยายามตั้งใจเลนกอลฟโดยมีเปาหมายหลักเพื่อโอกาสทางการศึกษาใน อนาคตโดยมีพอลลา ครีมเมอร เปนนักกอลฟขวัญใจ อารมณดี สีชมพูตลอดซึ่งเปนสีที่ นีนาชอบ

www.HotGolfClub.com 3/27/13 5:19 AM


HOT

STAR เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

หลังจากเพียรพยายามฝกซอมบมเพาะฝมือ อยูถึง 2 ป จนมาไดแชมปรายการแรก ในการ แขงขันกอลฟเยาวชนของสมาคมกอลฟแหง ประเทศไทย ทีจีเอแคท จูเนียร รอบคัดเลือก ภาคอีสาน ตอจากนั้นยังไปสรางผลงานใน การแขงขันกอลฟนักเรียนอาเซียนที่ประเทศ อินโดนิเซีย ในป 2555

Profle ชื่อ เฌอมาลย สันติวิวัฒนพงศ (แชมเปญ) อายุ 16 ป การศึกษา ร.ร. บึงกาฬ เกียรติประวัติ นักกอลฟ โครงการทีมชาติไทย

เฌอมาลย สันติวิวัฒนพงศ สวิงดาวรุงทีมชาติจาก บึงกาฬ

มีคนเคยบอกวา จุดเริ่มตนนั้นสําคัญที่สุด กอลฟเชนกัน เคยไดยินครูกอลฟบางคนบอกไววา ควรจะเริ่มฝกกอลฟ ตั้งแตตอนเด็ก เพราะวงสวิงนัน้ ถาไดรบั การปูพน้ื ฐานทด่ี ี จะทําใหพัฒนาตอไปไดงาย แตบางครั้งสิ่งเหลานี้ก็อาจจะ

ไมจริงเสมอไป เพราะนักกอลฟบางคนอาจจะเริ่มตนเลน กอลฟชา แตถามีความตั้งใจฝกฝน โอกาสที่จะกาวเปน ยอดฝมือนั่นก็มี เฉกเชน Hot Star ของเราในฉบับนี้ เฌอมาลย สันติวิวัฒนพงศ หรือ แชมเปญ นัก กอลฟสาวดาวรุง วัย 16 ป ชาวจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งขณะ นี้กําลังศึกษาอยูที่ ร.ร.บึงกาฬ ชั้น ม.4 โดยจุดเริ่มตนที่ ทําใหแชมเปญกาวเขามาอยูบนถนนสายกอลฟนั่นเกิด จากคําแนะนําของคุณพอที่อยากใหมาเลนกอลฟแทน กีฬาเทนนิสที่เลนมาตั้งแตอายุ 7 ขวบ เพราะวาสามารถ สรางระเบียบวินัยและความรับผิดชอบใหกับตัวเองได แมตัวแชมเปญเองอาจจะไมชอบมากนักเพราะเปนกีฬาที่ รอนมาก ถาหากจะบอกวาแชมเปญเริ่มเลนกอลฟชา กวาเด็กคนอื่น ก็อาจจะใช แตวาสิ่งที่นาสนใจกวานั้น ก็ คือคุณพอของแชมเปญตั้งใจใหลูกสาวตัวเองเลนกอลฟ มากถึ ง ขนาดลงทุ น ซื้ อ ที่ ส ร า งสนามไดร ฟ กอล ฟ ไว ใ ห แชมเปญไดฝก ซอม โดยมีคณุ พอเปนคนสอนกอลฟใหดว ย

จนกระทั่งแชมเปญเริ่มชอบและคิดจะเอาจริงเอาจังกับกีฬากอลฟ และเริ่มไปแขงกอลฟรายการตางๆ พูดถึงผลงานในสนามกันบาง หลังจากเพียรพยายาม ฝกซอมบมเพาะฝมอื อยูถ งึ 2 ป จนมาไดแชมปรายการแรก ในการ แขงขันกอลฟเยาวชนของสมาคมกอลฟแหงประเทศไทย ทีจีเอ แคท จูเนียร รอบคัดเลือกภาคอีสาน ตอจากนั้นยังไปสรางผลงาน ในการแขงขันกอลฟนักเรียนอาเซียนที่ประเทศอินโดนิเซีย ใน ป 2555 ที่แชมเปญไปความาไดถึง 2 เหรียญทองทั้งบุคคลและทีม แตถาถามถึงผลงานที่ยิ่งใหญและสรางความภาคภูมิใจ ที่สุดใหกับแชมเปญที่สุด ก็คือ การผานการคัดเลือกเปนนักกอลฟ ในโครงการทีมชาติไทยของสมาคมกอลฟแหงประเทศไทย ซึ่งคัด เลือกกันถึง 5 สนาม และแชมเปญผานเขามาไดลําดับที่ 5 ซึ่ง ถือวาเปนโอกาสครั้งแรกของเธออีกดวย สวนอนาคตที่แชมเปญตั้งความหวังไววาอยากจะติด ทีมชาติชุดนี้ไปแขงกอลฟในกีฬาซีเกมสปลายปนี้ ที่ประเทศ พมา และถาทําผลงานไดดีตอเนื่อง และพออายุ 19 ปก็จะเทิรนโปรสู การเปนนักกอลฟอาชีพในอนาคตใหได โดยมีพรอนงค เพชรล้ํา นักกอลฟสาวรุนพี่ ที่ไปโลดแลนใน แอลพีจีเอ ทัวร เปนแบบอยาง โดยครอบครัวไดใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะคุณพอที่ อยากใหแชมเปญประสบความสําเร็จเปนนักกอลฟยอดฝมือในวัน ขางหนา 1stt issue April 2013

P 53 Rut.indd 1

53 3/27/13 11:20 AM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

Set up สําคัญอยางไร? จุ2 ขดอ เริขอ่มทีต่ น1ของการมี ระบบของวงสวิงที่ดีมีอยูดวยกัน คือการจับไมกอลฟ และขอที่ 2 คือการจัด ตําแหนงของรางกายในสวนตางๆ ซึง่ ทัง้ สองขอคือจุดทีค่ วร จะถูกตองตั้งแตเริ่มตน เพราะวาถามีสวนใดสวนหนึ่งที่ ผิดพลาดไปมันมักจะเปนตนเหตุของขอผิดพลาดตางๆ ในวงสวิงทีจ่ ะตามมา จุดทีจ่ ะตองเช็คเปนประจํามีอยูด ว ย กัน 5 จุด คือ 1. ตําแหนงของแนวเทาและแนวหัวไหล ตอง ขนานกับแนวเปาหมายเพราะเรื่องนี้มักจะเกิดขอผิดพลาด อยูเ ปนประจํา บางทานตีแลวไมเขาเปาก็มกั จะคิดวา สวิงตนเองผิด แตเชื่อหรือไมวารอยละ 80 ยืนไมถูกตอง วิธกี ารเช็คคือนํากานไมกอลฟมาวาง 2 เสน เสนบนชีไ้ ป หาเปา เสนลางใหขนานกับเสนบน การทําแบบนีเ้ ปนประจํา จะทําใหรางกายเกิดการจดจําวาตองเซตรางกายแบบไหน ถึงจะถูกตอง 2.น้ําหนักที่วางลงบนเทาจะตองอยูตองกลาง เทาหรือสนเทา หามอยูท ป่ี ลายเทาเพราะจะทําใหเวลาสวิง ลงมาจะทําใหรางกายคะมําหรือคว่ําไปดานหนา เรื่องนี้ ถาผิดอาจจะทําใหตีแชงคไดและเปนตนเหตุขอหนึ่งที่จะ เรงความเร็วในการสวิงไมได 3.การเซตตําแหนงของกระดูกสันหลัง เรื่องนี้ รอยละ 90 จะผิดพลาด ที่ถูกตองคือถามองจากดานหลัง จะตองเห็นวาแกนของกระดูกสันหลังจะตองเอียงไปทาง ขวา เพราะตําแหนงของมือขวาจะอยูต่ํากวามือซาย 4.ตํ า แหน่ ง การพั บ ของลํ า ตั ว ที ่ ถ ู ก ต้ อ งคื อ (ดูไดจากดานขาง)เมือ่ ยืนเสร็จแลวจะมีการดันกนไปดานหลัง ลําตัวทอนบนจะพับลง จะตองรูสึกวาหนาอก ทําการกด ลูกเอาไวและเมื่อวัดจากแนวหัวไหลลงมาเปนเสนตรง แนวหัวไหลจะตองอยูเปนแนวเดียวกันกับขอนิ้วเทา 5.ตําแหนงที่หอยมือลงมาจะตองหางจากตนขา ซายประมาณ 1 ฝามือ เพราะถาจรดลูกแลวมือใกลเกิน ไปอาจจะทําใหตีแชงคหรือโดนคอไมได

แสดงแบบโดย ด.ช.นฤพาน ทองไทย

เรื่องราวที่แนะนําเปนจุดที่มีความสําคัญทุกขอ ประโยนชอยางสูงสุดครับ เพราะถ า จั ด ร า งกายได ดี จ ะทํ า ให ส วิ ง ลื่ น ไหลดู เ ป น อยากรูเรื่องราวใดๆ หรือมีขอสงสัยประการใด ธรรมชาติและขอผิดพลาดตางๆ จะลดลงอยางแนนอน ติดตอไดที่ protato21@gmail.com หรือที่เบอร 081เรื่องที่เขียนไปจะเปนคนที่ถนัดมือขวานะครับทานใด 687-4586 ไดนะครับ ถนั ด ซ า ยก็ แ ปลงข อ มู ล ที่ แ นะนํ า ให โ ปรเต เ ชื่ อ ว า เป น

54 P 54_Rut.indd 1

www.HotGolfClub.com 3/27/13 11:13 AM


ภาพ : นรุตม สมงาม / ขอบคุณสถานที่ สนามกอลฟปญญา อินทรา

การชิพในแนวทางลงเขา

โปรรุงทิวา ปางจั่น (โปรสม) > อดีตทีมชาติ 7 สมัย > ชนะเลิศ Shang hai classic 2555 > SINGHA E-SAN รองชนะเลิศอันดับ 1

การ ชิพลูกมีหลายรูปแบบหลายสถานการณ ฉบับนี้ โปรสม รุง ทิวา ปางจัน่ จะมาสอนเทคนิคการชิพในสถานการณ ที่ลงอยูที่สูงหรือการชิพลูกในแนวลงเขาหลักการชิพลูกใน แนวทางลงเขานั้นควรเลนลูกใหโดง เนื่องจากแนวทางที่ ลาดลง จะทําใหลูกไมหยุดงายๆ ดังนั้นการเลนลูกทาง ลงเขาจึงควรเลนลูกโดง คือใช Sand Wedge โดยหลัก การชิพลงเนินหรือลงเขามีดังนี้ เริ่มดวยทายืน ในการชิพลักษณะนี้ทายืนควร ยืนใหกวางกวาการชิพในทางลาดหรือการชิพปกติทั่วไป ตํ า แหน ง ลู ก จะอยู ค อ นมาทางเท า ซ า ยการจรดเหล็ ก แนะนําใหเปดใบเหล็กออกกอนจึงคอยจับกริพจะงายกวา การขึ้นไมจะหมุนไหลพรอมทั้งพับขอมือในการขึ้น และ เมื่อลงเหล็กใหพับขอมือขึ้นใหเร็วเชนกันเพื่อชอนลูกขึ้น ใหสูง การยืนขณะลูกผานจะไมมีการยกสนเทาขวาใหใช แตไหล แขนและขอมือเทานั้น กําหนดจุดตกของลูกกอน ถึงหลุมประมาณ 4-5 เมตร สามารถเลนลูกลักษณะนี้ไดในช็อตที่ลูกตกลง ในรัฟหรือหญายาวๆ ได ที่สําคัญควรตีใหผาน หากทาน หยุดหรือไมกลาตีอาจทําใหเกิดสิ่งที่ไมอยากใหเกิดได ฝากไวอีกนิด ควรซอมบอยๆ กอลฟไมยากเกินไปหาก เอาใจใส แ ละอย า ลื ม ใส ค วามรู สึ ก เข า ไปทุ ก ครั้ ง ที่ เ ล น กอลฟ 1st issue April 2013 P 55 lady AOI.indd 1

55 3/27/13 5:49 AM


ภาพ : นรุตม สมงาม / ขอขอบคุณสถานที่ : สนามกอลฟปญญา อินทรา

โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง > Millennium Golf Academy instructor > Certified Teaching Professional

BALL FLIGHT DIRECTION Push Hook, Push and Push Slice Part 3 Push Push Hook

Push Slice

แนวไม–ในไปนอก หนาไม–ปด ทิศทางของลูกกอลฟ–พุงไปขวาตรง และมวนเขาซายตอ

แนวไม–ในไปนอก หนาไม–ตั้งฉาก ทิศทางของลูกกอลฟ–พุงไปขวาตรง และไปตรงเรื่อยๆ ไมมีเลี้ยว

แนวไม–ในไปนอก หนาไม–เปด ทิศทางของลูกกอลฟ–พุงไปขวาตรง และมวนเขาขวาตอ

กทานในช อนวอืงวั่นนก็หยุตอดงขอสวั สดีปใหมกับทานนักกอลฟทุก สงกรานตปนี้นะครับ ขอใหมีแตความ

พุงตรง ทําใหเรารูแลววาการที่จะตีลูกให draw, straight หรือ fade นั้นแนวไมกับหนาไมตองทํางานสัมพันธกัน อยางไร มาในฉบับนี้จะเปนทิศทางที่ไปทางขวาซึ่งก็ คือแนวไมที่มาจากในไปนอกขณะลงไม (swing path : Inside-To-Out) สวนหนาไมขณะปะทะลูกก็มีดวยกัน 3

แบบเหมือนเคยคือ 1) หนาไมปด 2) หนาไมตั้งฉาก และ 3) หนาไมเปด และทั้งหมดนี้ก็คือทิศทางทั้งเกาทิศที่เกิดจาก การทํางานของแนวไมและหนาไมขณะปะทะลูกในเวลา ลงไม (downswing) ครับ

สุขกาย สบายใจ รมเย็นตลอดไปนะครับ หลังจากในสอง ฉบับที่ผานมาเปนการแนะนําเทคนิคการการตีในแนวไม แบบ Outside-To-In ที่จะทําใหทิศทางของลูกไปทาง ซาย และการตีในแนวไมแบบ Inside-To-In me ทําใหลูก

56 P 56_Rut.indd 1

www.HotGolfClub.com 3/27/13 9:36 PM


ภาพ นรุตม สมงาม

ตีไกลขึ้น จากการใช(Swing)S

ม.ล.โอรัส เทวกุล > Teaching Professionnal

สวิง คือการสรางแบคสวิง + ฟอลโล ทรู ทีส่ าํ คัญ คือ การสราง sense ของสวิง ไม พยายามทุบ หรือ อัดลงไปที่ ลูกแตเพียงอยางเดียว

สวั ส ดี ครับทานนักกอลฟและทานสมาชิกนิตยสาร Hot Golf ทุกทานครับ ใน Hot Golf ฉบับนี้ ผมขอนําขออางอิงหรือวิธีการสรางระยะจากนักกอลฟในระดับโลก ทานหนึ่งมาอางอิงหรือชวยทานนักกอลฟในการสรางระยะจากการตีไดไมมากก็สรางได ไมนอยเลยครับ ในสัปดาหที่มีการแขงขัน Thailand Open 2013 ที่ผานมานี้ บังเอิญผมไดมี โอกาสไปรวมทํากิจกรรม swing clinic กับ Padriag Harrington นักกอลฟที่ชนะ Major 3 รายการ กับนักกอลฟเยาวชน ที่สนามกอลฟ ธนาซิตี้ ที่ผานมา Harrington ไดแนะนํา หลักพื้นฐานสําคัญ 3 อยางในการสรางสวิงและระยะจากการตีครับ S C H แตละตัวมี ความหมายดังนี้ครับ S = Swing , C = Chest on the ground , H = Hold your finish

ซึ่งใน Hot Golf ฉบับนี้ ผมขอพูดถึงเรื่องแรกกอนครับ คือ S = swing = สวิง ในความหมายหลัก คือ ตอบอยูแลวครับในความหมาย สวิง คือการสรางแบคสวิง + ฟอลโล ทรู ที่สําคัญ คือการสราง sense ของสวิง ไมพยายามทุบ หรือ อัดลงไปที่ลูกแต เพียงอยางเดียว ความเร็วของหัวไมหลักมาจากองคประกอบทั้งสองอยาง คือ แบ็คสวิง + ฟอลโลทรู จะตองมีปจจัยหลัก ทั้งสองนี้ครับ จึงจะมีความเร็วชวงหัวไม เขาสูจุดปะทะ ลูกกอลฟได (จากภาพ) รวมทัง้ dril ในการสรางความรูส กึ ของสวิงดวยครับ และใน Hot Golf ฉบับหนาผมจะมาขอพูด ถึงขออางอิงอีก 2 ขอในสัปดาหตอไป สวสดีครับ 1stt issue April 2013

P 57_Rut.indd 1

57 3/27/13 9:35 PM


โปรฐิติพงษ ณ สงขลา > Puttman Academy Instructor > Harold Swash Accredited Instructor (Level 2) > ผูชวยโคชทีมชาติไทย

มีผลตอการพัตตหรือไม?

ทานเคยขับรถดวยความเร็วสูงโดยใชเกียรสูงๆผานเขาไปในบริเวณ พื้นที่ขรุขระบางมั้ยครับ อาการของรถยนตทานเปนยังไงบาง ครับ?เราจะรูสึกไดเลยวาเราจะควบคุมรถไดยากพวงมาลัยจะเบารถ จะเหมือนลอยไปตามความไมเรียบของพื้นที่นั้นเลยทีเดียว!ในทาง กลับกันถาเราใชความเร็วเทาเดิมแตควบคุมรอบของเครื่องยนต ให สูงขึ้นโดยการลดเกียรลงมาผลที่ ไดจะแตกตางกันเราจะรูสึกไดวา เราสามารถควบคุมรถไดมากขึ้น!!

58 P 58 AOI.indd 1

หญายาว

ภาพ : นรุตม สมงาม

ผม ยังไมอยากใหทานคาดหวังกับคําตอบของ คําถามนี้นะครับ การพัตตตางจากการตีตรงที่ การ พัตตนั้นลูกกอลฟจะอยูบนผิวกรีนตลอดแตการตี ลูกจะลอยขึ้นไปบนอากาศ ดังนั้นการที่เราถามวา ไลนหญาที่ยาวจะมีผลตอการพัตตไหมนั้น ผมขอ ตอบวา มีผลแนนอน! แลวถาถามตอไปวา เราจะ ลดอิทธิพลของความยาวหญาใหนอยลงไดไหม? ผมขอตอบวา ได!แตไมไดทั้งหมด เพราะตราบใด ที่ลูกกอลฟยังอยูบนผิวกรีน เราก็ไมอาจที่จะจํากัด เขาออกไปได แลวเรามีวิธีการพัตตในกรีนที่มีหญา ยาวไดอยางไร ? มาดูกันนะครับ ผมอยากใหทานลองเปรียบเทียบสิ่งที่ ผมพยายามจะอธิบายกับเหตุการณตอไปนี้นะครับ ท า นเคยขั บ รถด วยความเร็วสูง โดยใชเ กีย ร สูงๆ ผานเขาไปในบริเวณพืน้ ทีข่ รุขระบางมัย้ ครับ อาการ ของรถยนตทานเปนยังไงบางครับ?เราจะรูสึกได เลยวาเราจะควบคุมรถไดยากพวงมาลัยจะเบารถ จะเหมือนลอยไปตามความไมเรียบของพื้นที่นั้น เลยทีเดียว!ในทางกลับกันถาเราใชความเร็วเทา เดิมแตควบคุมรอบของเครื่องยนตใหสูงขึ้นโดยการ ลดเกียรลงมาผลที่ไดจะแตกตางกันเราจะรูสึกได วาเราสามารถควบคุมรถไดมากขึ้น!! จะเห็นไดวารอบของเครื่องยนตจะเปน สิ่งที่ทําให 2 เหตุการณนี้มีความแตกตางกัน ถา เราจะเปรียบเทียบกับการพัตตอัตราเรงที่เขาปะทะ ลูกกับระยะในการแบ็คสโตรคจะเปนตัวที่ทําให เราสามารถควบคุมการพัตตในกรีนที่หญายาวได งายขึ้นพูดงายๆ ก็คือระยะแบ็คสโตรกจะยาวขึ้น ตามระยะจากลูกไปยังหลุมระยะทางยิ่งไกลระยะ สโตรคยิ่งยาวแตอัตราเรงจะชาลงพยายามรักษา อัตราเรงจากจุดสูงสุดของแบ็คสโตรกไปยังจุดสูง สุดของฟอลโลวทรูใหไดโดยระยะแบ็คสโตรกกับ ฟอลโลวทรูจะตองเทากันถาทานลองฝกตามทาน จะรูสึกไดวาการสโตรกของทานจะราบรื่นและไมรู สึกถึงการอิมแพคลูกเลย สโตรกของทานจะเหมือน กับลูกตุมนาิกาที่แกวงไปมาแลวผลงานก็จะดีขึ้น ดวยครับ จะสังเกตไดวาการพัตต ในกรีนที่หญา ยาวจะมีลักษณะคลายกับการพัตตระยะไกลแต สปดในการพัตตจะเปนตัวที่ทําใหการพัตตทั้งสอง อยางแตกตางกันหวังวาทานสมาชิกและผูอานทุก ทานคงจะไดประโยชนและนําไปใชไดผลนะครับ ทานสามารถติดตามคอลัมนยอนหลังไดที่ www. hotgolfclub.commหรือ Facebook: Pupils of Pro Golf Puttmanm ไดนะครับ พบกันใหมฉบับ หนาครับ

www.HotGolfClub.com 3/27/13 5:52 AM


เรื่อง/ภาพ : Narut

จามร บัวลอด โปรโนต

เรียนกับผมเราตอง WIN-WIN ทั้งสองฝาย

ฉบั บ นีเ้ ราไดรบั เกียรติ จากโปรผูเ ปนถึงอดีตแชมป ลิโพตีไกล ประจําป 2008 รายการ สําหรับผูที่มั่นใจวาสวิงของตัวเองนั้นรุนแรงและความแมนยําไมแพใครในชาตินี้และโปร ทานนี้ก็สามารถพิชิตตําแหนงชนะเลิศมาไดอยางไมอยากเย็น โปรโนต จามร บัวรอด แหง Monster Golf Professional สนามไดรฟ 1O1(วัน-โอ-วัน) โปรผูมีไลฟสไตลการ สอนที่ไมเหมือนใคร แตถึงกระนั้นก็มีลูกศิษยผานมือมาไมนอยกวา 90 คน อยางนอยๆ โจอี้ บอย ก็เปนหนึ่งในนั้น Way to Teaching Pro โปรโนต จามร บัวรอด ปจจุบันอายุ 32 ป เปนโปรที่ตีไกลแตกีฬาแรกที่เลือก เลนกลับไมใชกอลฟ กีฬาแรกที่โปรโนตเลือกคือเทนนิส จากนั้นพออายุ 16 ก็เปลี่ยนจาก แร็กเก็ตมาเปนกานเหล็กจากคําแนะนําของคุณแม เริม่ เลนกอลฟครัง้ แรกก็ยงั ไมคดิ จริงจัง อะไรมาก เลนแคปละครั้งดวยซ้ํา ทัศนะคติมาเปลี่ยนตอนที่เพื่อนชวนเลนอีกครั้งตอน อายุ 21 ป ดันชอบขึ้นมาซะงั้น เริ่มพัฒนาฝมือตัวเองเลือกเรียนกอลฟกับ โปรคิงส สมศักดิ์ศรี ส.ศรีสุวรรณ เรียนได 5 ป ที่สนามหัสดิน ปจจุบัน คือสนามไดรฟ 1O1 โปรกอลฟเขาศึกษาที่คณะบริหารจัดการกอลฟ ม.รามคําแหง รุนที่ 2 และ ก็ไดเปนนักกีฬาของมหาลัยตามคาด ดวยใจที่มุงมั่นทําแลวตองทําใหสุดจากที่เคยออก รอบปละไมกค่ี รัง้ เปลีย่ นมาเปนออกรอบอยางต่าํ อาทิตยละ 5 วัน วันนีจ้ งึ ไมใชเรือ่ งแปลก ทีป่ ระเทศไทยจะมีโปรทีไ่ กลทีต่ สี ดุ คนหนึง่ ของประเทศทีช่ อ่ื วา โปรโนต จามร บัวรอด

Teaching Experience โปรโนต เปน Touring Pro ตอนอายุ 27 ป จากพรสวรรคดานกีฬาบวกกับ ความมุงมั่นและการฝกซอมที่เขมขน ทําใหโปรโนตผานการเทิรนโปรมาไดแบบชิวๆทํา คะแนนไดสูง ไดสิทธิ์ลงแขงรายการควีนคัพป 2007 รายการใหญรายการแรกในชีวิต และเปนรายการแรกหลังจากที่เทิรนโปรได แขงครั้งแรกสามารถผานการตัดตัว ไดเงิน รางวัล หลังจากนั้นก็เขารวมรายการ ASIAN TOUR ถึงสองครั้งในป 2008 และ 2009 เคย จบ Ranking สูงสุดที่อันดับ 25 ของประเทศในป 2008 และเปนแชมปลิโพตีไกลประจํา ภาคกลางในป 2008 เชนเดียวกัน Nike Speed Drive 2012 มาทีส่ ไตลการสอนทีว่ า ไมเหมือนใครนัน้ อันทีจ่ ริงก็ไมไดดแู ตกตางจากโปรทานอื่น เพียงแตวา โปรโนตเลือกสอนเฉพาะผูที่ตั้งใจที่จะพัฒนาฝมือกอลฟอยางจริงจัง ไมสอน ผูหญิงและเด็ก แตเด็กที่เปนนักกีฬากอลฟจะสอนให โปรโนตยอมรับวาคาเรียนของตัว เองนัน้ คอนขางแพงกวาทีอ่ น่ื แตมน่ั ใจไดวา เมือ่ คุณเดินเขามาที่ Monster Golf Professional แลว คุณตองไดสิ่งที่คุณตองการแนนอน เรียนกับผมเราตอง WIN-WIN ทั้งสองฝาย ปจจุบันมีทั้งนักกอลฟระดับสมัครเลนและระดับโปรมากมายที่ฝมือพัฒนาไดเพราะโปร ทานนี้อยาง โจอี้ บอย เห็นตีกอลฟดีวันดีคืนได ก็ฝมือโปรโนตเขานี้แหละ

Teaching Program 1 ชั่วโมง 1,500 บาท 10 ชั่วโมง 15,000 บาท

Teaching Fault & Fix ฉบับนี้จะเปนขอมูลแนวทฤษฎีเพื่อการตีที่ไกลและมีประสิทธิภาพทานนัก กอลฟสามารถนําไปประยุกตใชกบั ตัวเองได หรือไมกป็ รึกษาโปรโนตโดยตรง เปนขอแนะนํา เรื่องการที่จะตีไดไกลขึ้น โดยมีปจจัย 4 ตัวหลัก คือ Speed ความเร็วของหัวไม Spin การหมุนของลูกกอลฟ Launch angles มุมเหินของลูกกอลฟ และ Smash อัตราสวน ความเร็วหัวไมกับความลูกกอลฟอัตราความเร็วของลูกกอลฟตอความเร็วหัวไมยังมี ขอมูลอีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.com/MonsterGolfProfesional Teaching Program Golf Clinic 1 Hr. 2,000 บาท, Golf Clinic 10 / Hr 12,000 บาท, Swing Change Program (การเปลี่ยนวงสวิง) 10 / hr 15,000 บาท

Teaching Equipment มาดูอุปกรณของโปรจอมพลังกันวามีอะไรกันบาง อาวุธท่ีเด็ดที่โปรโนตเลือก ใชก็มีดังนี้ครับ เริ่มจากไดรฟเวอรและกาน house of forged เลือกใช ชุดเหล็กและ หัวไม 3 TaylorMade สวนพัตเตอรเลือกใชบริการของ ZEN และทั้งหมดคืออุปกรณของ โปรคนเกงอดีตแชมปลิโพตีไกลป 2008 ดวยระยะ 319 หลา 1stt issue April 2013 P 59_Rut.indd 1

59 3/27/13 5:48 AM


ภาพ : กองบรรณาธิการ

การเช็ดลูกและ

“ภาพลักษณเดน เลนกอลฟตามกฎ” โดย จิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ

ผูตัดสิน ประกาศนียบัตรขั้นสูงสุดของ R&A และ USGA Director–Tour Operations, Asian Tour

ทําความสะอาดลูก

ถาผูเลนทําความสะอาดลูก ของตนระหวางการเลนหลุม ใดหลุมหนึ่ง เวนแตกําหนดไว ในกฎขอนี้ ผูเลนมีโทษปรับ หนึ่งสโตรค และถาไดหยิบลูก นั้นขึ้น ตองนําลูกนั้นกลับไป วางที่เดิม

ฉบั บ นี ม้ าทําความรูจักเรื่องการเช็ดลูก หรือการ ทําความสะอาดลูก มีหลายกรณีที่เมื่อนักกอลฟหยิบลูกที่ อยูในการเลนขึ้นมาแลว กฎขอบังคับกําหนดใหสามารถ ทํ า ความสะอาดลู ก ได แ ต ก็ มี ห ลายกรณี เ ช น กั น ที่ ก ฎ กําหนดหามทําความสะอาดลูก กฎที่เกี่ยวของกับเรื่องทําความสะอาดลูก คือ กฎขอที่ 21 มีการกําหนดไวดังนี้ คือ “ลูกใดลูกหนึ่งอยูบน กรีนอาจหยิบขึ้นทําความสะอาดไดตามกฎขอ 16-1b ใน ที่อื่นๆ อาจทําความสะอาดลูกใดลูกหนึ่งไดเมื่อหยิบขึ้น ยกเวนเมื่อหยิบขึ้นในกรณีตอไปนี้ คือ a.เพื่อกําหนดวาลูกมีสภาพไมเหมาะใชเลน (กฏขอ 5-3) b.เพื่อการระบุลูก (กฎขอ 12-2) ในกรณีนี้ อาจ เช็ดลูกไดเทาที่จําเปนเทานั้นสําหรับการระบุ หรือ c.เพราะลูกชวยเหลือ หรือลูกกีดขวางการเลน (กฎขอ 22)

ถาผูเลนทําความสะอาดลูกของตนระหวางการ เลนหลุมใดหลุมหนึ่ง เวนแตกําหนดไวในกฎขอนี้ ผูเลนมี โทษปรับหนึ่งสโตรค และถาไดหยิบลูกนั้นขึ้น ตองนําลูก นั้นกลับไปวางที่เดิม ถาผูเลนที่จําเปนตองนําลูกใดลูกหนึ่งกลับไป วางที่เดิม แลวไมปฏิบัติตามนั้นผูเลนมีโทษปรับทั่วไปตม กฎขอบังคับที่นํามาใชได แตไมนํากฎขอ 21 ไปปรับโทษ เพิ่มอีก” ขอสรุป จํางายๆ คือ การทําความสะอาดลูก นั้น สามารถทําไดทุกครั้งเมื่อหยิบลูกขึ้น ยกเวน 3 กรณี คือ 1. หยิบขึ้นมาดูวาลูกเสียหายหรือไม 2.หยิบขึ้นมาดูวา เปนลูกของตนเองหรือไม 3.เมื่อลูกชวยเหลือ หรือกีดขวาง การเลนผูอื่น หวั ง ว า จะทํ า ให นั ก กอล ฟ เข า ใจเรื่ อ งการ ทําความสะอาดลูกไดชัดเจนพบกันใหม ฉบับตอไปครับ

มีคําถามเรื่องกฎกอลฟ สามารถสอบถามไดที่ jittisak.tamprasert@asiantour.com

60 P 60_RUT.indd 1

www.HotGolfClub.com 3/27/13 9:28 PM


Sport Science of Golf

ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง CSCS. สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการเปนผูฝก คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน apiluk.osbc@gmail.com facebook.com/apiluk.theanthong

เรื่อง : ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง

ภาพ : กองบรรณาธิการ

การเมื่อยลาและเจ็บระบม หลังการฝกซอม

สของการฝ วนหนึกซ่งอของความสํ าเร็จในการแขงขันอยูที่กลยุทธ ม การวางแผนการฝกโดยการจัดกิจกรรม กําหนดความหนัก ปริมาณงานและระยะเวลาของการพัก ฟน ทีเ่ หมาะสม จะทําใหนกั กอลฟปราศจากสภาวะการฝก เกิน และไมกอใหเกิดการบาดเจ็บ แตอยางไรก็ตามการ ฝกซอมแตละครั้งหรือแตละชวงยอมทําใหนักกอลฟเกิด ความลาสะสม โดยความลาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากพลังงานที่ใช ในชวงการฝกซอมลดนอยลง การเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดขึ้นในชวงสั้นๆ คือ เปนนาทีหรือชั่วโมง สามารถฟน คืนกลับไดเมื่อไดรับการชดเชยสารอาหารสําหรับสราง พลังงานที่ใชไปไดอยางเพียงพอ เปนอาการที่สามารถฟน กลับไดภายระยะเวลาอั้นสั้น เชน เมื่อไดรับคารโบไฮเดรต สู ง หลั ง การแข ง ขั น จะช ว ยให ไ กลโคเจนที่ ถู ก ใช ไ ปฟ น คืนกลับภายใน 24 ชั่วโมง แตหากเปนการฝกซอมหรือ แขงขันอยางหนัก เชน การเสริมสรางความแข็งแรงของ กลามเนื้อดวยโปรแกรมการฝกยกน้ําหนักที่ไมเคยฝกมา กอน หรือมีการเพิ่มความหนักของการฝก การฝกซอม

62 P 62_Rut.indd 1

สวิงปริมาณมากกวาที่เคยฝก การฝ ก สวิ ง ที่ เ น น พลั ง หรื อ ให ไ ด ร ะยะทาง เปนตน สิ่งเหลานี้จะนําไปสูความสามารถในการปฏิบัติ กิจกรรมตางๆ ลดลง เชน แรงในการหดตัวของกลาม เนื้อ ความออนตัว และความอดทน เปนตน โดยการ เปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้น หลังการฝกผานไป 24 ถึง 48 ชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนแบบระยะยาว อันเนื่องจากเกิดการเสียหายภายในเซลลของกลามเนื้อ หรือมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นทั้งนี้มีอาการที่แสดงใหเห็นหรือ ความรูสึกที่นักกอลฟรับรูไดคือรูสึกเจ็บระบมที่กลามเนื้อ (delayed onset of muscle soreness : DOMS) ใน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 รูปแบบ คือ ระยะสั้นหรือ ทันทีทันใดหลังการฝกซอม และระยะยาว คือ ภายหลัง 24-48 ชั่วโมง หากไมไดรับการดูแลอยางดีจากผูฝกสอน ในการจัดใหเกิดความสมดุลระหวางความหนักของการ ฝกซอมและระยะเวลาในการพักฟนจะนําไปสูปญหาการ บาดเจ็บ หรือสภาวะการฝกเกินในที่สุด

www.HotGolfClub.com 3/27/13 5:47 AM


AD Transview AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

9:38 PM


The

Health เรื่อง : Overdose ภาพ : กองบรรณาธิการ

ใบหนากระตุก ตากระตุก ท าน

ทําสวิงสะดุด

นั ก กอลฟ เคยมีอ าการตากระตุก หรือ ใบหนา กระตุกบางหรือเปลา ไมวาจะออกรอบ ซอมไดรฟ แมจะ อยูเฉยๆก็กระตุก หากเคยเปนและเปนบอย ใหลืมเรื่อง ความเชื่อที่มักกลาวกันวา “กระตุกขวารายกระตุกซายดี” ไปไดเลย เพราะอาการที่เกิดขึ้นคือสัญณาณเตือนวาทาน กําลังเปนโรคชนิดหนึง่ ทีเ่ รียกวา โรคกลามเนือ้ ใบหนากระตุก ซึ่ ง ถ า ขาดการดู แ ลรั ก ษาที่ ถู ก ต อ งอาจส ง ผลต อ การตี กอลฟของทานไปตลอดกาล โรคกลามเนื้อใบหนากระตุก สามารถแบงออก ไดเปนหลายประเภท เชน ตาเขมน, ตากระพริบคาง, ใบหนากระตุกครึ่งซีก,กลามเนื้อใบหนาสวนกลางหดเกร็ง ตลอดแนว, กลามเนือ้ รอบปาก คาง ลิน้ เคลือ่ นไหวผิดปกติ โดยแตละอาการลวนเกิดจากความผิดปกติของกลามเนื้อ ใบหนา The Health เลมนี้จะพาไปรูจักกับอาการตางๆ เพื่อเปนคูมือใหทานนักกอลฟหมั่นสํารวจตัวเองกอนที่จะ สายเกินรักษา รายละเอียดของโรคมีดังนี้ ตากระตุก หรือที่เรียกวา ตาเขมน เปนภาวะ การกระตุกของกลามเนื้อกลุมใดกลุมหนึ่งเพียงกลุมเดียว เชน ใตหนังตา มุมปาก หรือเฉพาะกลามเนื้อรอบลูกตา ขางใดขางหนึ่งเพียงเทานั้น อาการเหลานี้ในบางรายอาจ เกิดเปนประจําจนติดเปนนิสยั ได อาการกระตุกมักจะเปน มากขึ้นเมื่อเกิดภาวะเครียดหรือกังวลใจ นอกจากนี้การ พั ก ผ อ นที่ ไ ม เ พี ย งพอก็ เ ป น อี ก หนึ่ ง สาเหตุ ที่ ก อ ให เ กิ ด อาการตากระตุกหรือตาเขมนได อาการเชนที่กลาวมา นี้ยังไมอันตรายมากนัก ถารางกายไดรับการพักผอนที่ เพียงพออาการก็จะหายไปเอง ตากระพริบคาง (Blepharospasm) ภาวะ นี้ถือวาเปนการเคลื่อนไหวผิดปกติของรางกายที่เรียก วา ดีสโทเนีย (Dystonia) ผูปวยจะตากะพริบทั้งสองขาง พรอมๆ กัน ซึง่ เปนผลมาจากกลามเนือ้ รอบลูกตาหดเกร็ง ตัวอยูตลอดเวลา ในผูปวยกลุมนี้เราสามารถแบงเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ กะพริบตาถี่ๆ หรือกะพริบตาปดคาง และลืมตาไมขึ้น ใบหนากระตุกครึ่งซีก (Hemifacial Spasm) ภาวะการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อที่ผิดปกตินี้ พบมาก ในคนไทย อาการทีพ่ บคือกลามเนือ้ ใบหนาทัง้ ซีกทีเ่ ลีย้ งดวย ประสาทสมองคูที่ 7 จะมีการกระตุกถี่ๆ สลับเกร็งคาง

อาการที่เกิดขึ้นนี้ อาจสรางความรําคาญจนผูป วยรูสึกอายไม กลาเขาสังคมและที่สําคัญอาการที่กลาวมานี้จะสงผลโดยตรง สําหรับผูที่ชอบตีกอลฟอยางไมตองสงสัย เปนโรคที่ไมรุนแรงแต ไมสามารถรักษาใหหายได อาการจะเปนมากขึ้นเมื่อผูปวยอยูใน ภาวะ ตื่นเตน ตกใจหรือกังวล กลามเนื้อใบหนาสวนกลางหดเกร็งตลอดแนว (Meige Syndrome) ผูปวยจะมีอาการตากระพริบคางรวมกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของปาก จมูก และคิ้วรวมดวย อาการนี้จัดอยูใน ประเภทเดียวกับกลุมโรคการเคลื่อนไหวผิดปกติชนิดดีสโทเนีย กลามเนื้อรอบปาก คาง ลิ้น เคลื่อนไหวผิดปกติ (Orofacial Dyskinesia) เปนความผิดปกติที่มีผลทําให ปาก คางและ ลิ้น เกิดการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา อาการนี้สวนมากจะเกิด จากการแพยาประเภทกลุมยากลอมประสาทหลัก หรือยากลุมที่ ใชรักษาโรคพารกินสัน ซึ่งโดยมากมักจะพบในผูสูงอายุ การรักษา โรคกล า มเนื้ อ ใบหน า กระตุ ก และอาการทั้ ง หมด สามารถรักษาได แตเพียงแคชั่วคราวเทานั้น โดยการรักษาทําได โดย การใชสารโบทูลินัม ท็อกซิน เอ ฉีดเขารางกาย วิธีนี้ถือเปน วิธีที่ปลอดภัยไมเสี่ยงเหมือนการผาตัดและยังเปนวิธีที่ไดผลดี ที่สุดเทาที่วงการแพทยจะทําไดในตอนนี้ ผูปวยประมาณ 70-75% มีอาการดีขน้ึ จากการรักษาดวยวิธดี งั กลาว แตทง้ั นีอ้ าการก็ไมสามารถ หายขาดไดประมาณ 2-4 เดือนผูปวยจะตองกลับมารักษาดวย วิธีเดิมตอไปเรื่อยๆ แตการรักษาดวย สารโบทูลินัม ท็อกซิน เอ ยังมีขอจํากัดอยู คือ ราคาที่แพง ฤทธิ์ของยาอยูไดชั่วคราวตอง กลับมารับการฉีดยาซ้ําอีก และผลแทรกซอนจากการฉีดยา ไดแก ตาแหง น้ําตาไหลเยอะ หนังตาตก ตาสูแสงไมได เห็นภาพซอน เลือดออกบริเวณทีฉ่ ดี ปากเบีย้ ว ฝดคอ และมีผน่ื ตามลําตัว แตอาการ ทั้งหมดจะเปนเพียงชั่วคราวเทานั้น จากนั้นอาการจะคอยๆ หาย ไปเอง แมวาโลกใบนี้จะมีโรคภัยตางๆรอจังหวะทํารายเราอยู มากมาย แตตราบใดที่คุณหมั่นดูแลสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ เลนกีฬาหรือออกกําลังกายเปนประจํา พักผอนใหเพียงพอ รับ ประทานแตสิ่งที่เปนประโยชนตอรางกายเปนไปไดควรตรวจ สุขภาพทุกป หากเปนอะไรขึ้นมาจะไดรักษาไดทัน เพียงเทานี้ คุณก็สามารถตีกอลฟไปไดอีกนาน 1stt issue April 2013

P 63_Rut.indd 1

63 3/27/13 5:46 AM


CARS เรื่อง : นรุตม สมงาม ภาพ : บริษัท บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จํากัด

The All-New BMW 3 Series BMW 328i ยนตรกรรมซีดาน ระดับโลก

บี

เอ็มดับเบิลยู ซีรี่ส 3 ซีดานใหม ยนตรกรรมระดับโลก ทีไ่ มเคยทําใหสาวกผิดหวัง ตอกย้าํ ความยิง่ ใหญดว ย BMW 328i สุดยอดรถยนตซดี านในแบบฉบับของ บีเอ็มดับเบิลยู หยุดทุกสายตากับรูปลักษณสปอรตอยางมีระดับแฝงไป ดวยความหรูหราและมีพลัง พรอมระบบอํานวยความสะดวก และระบบความปลอดภัยเพื่อความสบายที่เหนือกวาดวย มาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู มหาอํานาจดานรถยนตของโลก โครงสรางภายนอกไดรับการออกแบบมาให ล้ําสมัยแบบสุดๆ แสดงออกอยางชัดเจนผานโครงสราง และสัดสวนที่เปนเอกลักษณเฉพาะของ บีเอ็มดับเบิลยู ที่ สงตอมาจากรุน สูร นุ จนประสบความสําเร็จ มาคราวนีก้ าร ดีไซนยังคงดูโฉบเฉี่ยวตามแบบฉบับตระกูลซีรี่ส 3 กระจัง หนาออกแบบใหมใหมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิม เสนสาย ตลอดคันใหสัมผัสที่กลมกลืนและคลองตัว ใหความรูสึก สปอรต ปราดเปรียวยิง่ ขึน้ เหมือนรถคูเปแตหรูหราแบบรถ ซีดาน การตกแตงดานในของ BMW 328i เลือกใช วัสดุคณุ ภาพสูงตัดเย็บอยางประณีต ตอบสนองการใชงาน ที่สะดวกสบายจากการควบคุมทุกอยางผานพวงมาลัย หน า พิ ถี พิ ถั น ทุ ก สั ด ส ว นแม ก ระทั่ ง คอนโซลกลางที่ ออกแบบมาเนนความสะดวกของผูข บั ขีเ่ ปนหลัก ดูหรูหรา มีระดับดวยการเลือกใชวัสดุตกแตงภายในเปนลายไม ระบบอัจฉริยะควบคุมฟงคชน่ั ตางๆ iDrive อุปกรณมาตรฐาน ควบคุมทุกสิง่ ดวยปลายนิว้ ตัง้ แตระบบนําทางจนถึงระบบ ทั่วไป จอแสดงผลระบบ iDrive แบบ Free Standing ที่

64 P 64 AOI.indd 1

ทันสมัย บางกะทัดรัด ซึ่งออกแบบมาใหสอดคลองกับ ดีไซนของคอนโซล อยางลงตัว BMW 328i มาพรอมระบบอัจฉริยะทีค่ อยอํานวย ความสะดวกใหคณุ ทุกเสนทาง นอกจากระบบการเปดล็อค ประตูโดยไมตองใชกุญแจแลว นี่ยังเปนครั้งแรกที่รถยนต บีเอ็มดับเบิลยู ตระกูลซีรส่ี  3 สามารถเปดฝาทีเ่ ก็บสัมภาระ ทายรถดวยระบบเซ็นเซอร ที่จะทําใหคุณลืมความยุงยาก แบบเดิมๆ เพราะแมมือทั้งสองขางของคุณจะเต็มไปดวย สัมภาระ ระบบจะปลดล็อคและเปดฝากระโปรงทายทันที เพียงแคแกวงเทาใตกันชนทาย เครื่องยนต บีเอ็มดับเบิลยู TwinPower Turbo สุดยอดขุมพลังจากบีเอ็มดับเบิลยู ใหสมรรถนะและพลัง การขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมแตประหยัดพลังงาน BMW 328i ใหมติดตั้งเครื่องยนตดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบทวินเทอรโบ ใหกําลังขับเคลื่อนสูงอยางตอเนื่องในทุกรอบเครื่องยนต เพิ่มความคุมคาในการใช้น้ํามันและลดอัตราการปลอยไอ เสียเครือ่ งยนตใหม เสือ้ สูบอลูมเิ นียมคอมโพสิท น้าํ หนักเบา หัวฉีด คอมมอนเรลรุนลาสุด และเพิ่มแรงอัดดวยเทอรโบ แปรผัน สงกําลังดวยเกียรอัตโนมัติใหม 8 สปด ใหกําลัง สูงสุดที่ 135 กิโลวัตต (180 แรงมา) แตอัตราการเผา ผลาญเชื้อเพลิงเฉลี่ย 22.7 ก.ม. ตอลิตร ลดการสราง คารบอนไดออกไซดต่ําสุดถึง 117 กรัม/ก.ม. เราใจไปกับโหมดสปอรต เพียงคุณเลือกโหมด ขับขี่แบบสปอรตดวยปลายนิ้วสัมผัสจากฟงกชั่น Driving Experience Control ทีเ่ ปนอุปกรณมาตรฐานติดตัง้ ทีแ่ ผง

คอนโซลกลาง ระบบจะสั่งการและปรับเปลี่ยนเครื่องยนต ใหตอบสนองการขับขี่สูงสุด ดวยการปรับคาของระบบสั่ง การที่ บั น ทึ ก ไว โ ดยวิ ศ วะกรให สั ม พั น ธ กั บ เครื่ อ งยนต เปลีย่ นสไตลการทํางานของเครือ่ งยนต ใหแรงบิดสูงทีร่ อบ ต่าํ อัตราเรงสูงขึน้ ระบบกันสะเทือนแบบสปอรตเพือ่ การ ขับขี่ที่เต็มสมรรถนะ และสนุกกวาดวยจังหวะการเปลี่ยน เกียรอัตโนมัติที่เราใจ ตอบสนองอัตราเรงอยางลงตัว โหมดประหยัดเพื่อการขับขี่ที่ตอบสนองทุก ความตองการ ทางบีเอ็มดับเบิลยูยังไดคิดคนโหมด ECO PRO ใหคุณใช้น้ํามันทุกหยดอยางคุมคา เพียงคุณเลือก โหมด Eco Pro ที่เปนอุปกรณมาตรฐานควบคุม สไตล การขับขี่ ระบบอัจฉริยะจะควบคุมการจายเชื้อเพลิงให เหมาะสมกับ สไตล ก ารขั บ ขี่ แ ละลดการสิ้ น เปลื อ งเชื้ อ เพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ และนีเ่ ปนครัง้ แรกทีบ่ เี อ็มดับเบิลยู ซีรส่ี  3 ดีไซน รถใหออกมาเปน 3 สไตลภายใตคอนเซ็ป บีเอ็มดับเบิล ยูไลน เพื่อเติมเต็มความตองการใหเหมาะกับบุคลิกของ ผูขับขี่มากที่สุด มีทั้งแบบสปอรต ไลน (Sport Line) รูป ลักษณเราใจแบบรถสปอรต, ลักซูรี่ ไลน (Luxury Line) หรูหราระดับผูบริหาร, หรือโมเดิรน ไลน (Modern Line) สไตลอบอุนสบายรวมสมัย โดยรายละเอียดทั้งหมดสามารถสอบถามไดที่ ศูนยบริการ BMW ทั่วประเทศ หรือที่ www.bmw.co.th

www.HotGolfClub.com 3/27/13 9:33 PM


GOLFER

LIFESTYLE เรื่อง : Overdose

SONY DSC-RX1

กลองความละเอียด 24.3 ลานพิกเซล แบบ Full Frame ตัวแรกของคาย มาพรอมกับเซนเซอรแบบ “Exmor” CMOS แบบ Full Frame (ขนาดเทียบเทาฟลม 35 mm.) ดวยสมรรถนะความเร็วสูง และเลนสที่สวาง Carl Zeiss Sonnar T* 35mm f/2 กลองรุนนี้ยังมาพรอม กับรางวัล นวัตกรรมที่ดีที่สุด จากงาน Ces 2013ตาม คุณภาพทางวิศวกรรมโดยรวมเกี่ยวกับสเปคตางๆ ทาง เทคนิคและวัสดุตางๆ สุนทรียภาพ ฟเจอรตางๆ ที่เปน เอกลักษณ และคุณภาพทางการออกแบบอีกดวย ผม ไมอยากอธิบายมากสําหรับกลองตัวนี้ ราคาเปดมา 99,000 บาท ซึ่งเซียนกลองหลายคนลง ความเห็นวามันแพงเวอร!!!! รุนนี้เปลี่ยนเลนส ไม ไดครับ

FUJI FINEPIX X100S

X100S ภาคตอจากรุน X100 ที่ ทําใหกลองดีไซนคลาสสิคใหกลับมา มีชีวิตบนสเปคระดับพรีเมี่ยม ครั้ง นี้ X100S มากับการพัฒนาเซ็นเซอร APS-C X-Trans CMOS II ชองมอง ภาพระบบ Hybrid Viewfinder เลนส Fujinon 35mm f2 ที่ ใหภาพคมชัดสูง ออ!! ลืมบอกรุนนี้เปลี่ยนเลนสไม ไดและ ซูมไม ไดนะครับ

HIGH-END COMPACK.

สนุกสนานกับภาพถายคุณภาพสูงในขนาดที่เล็กลง Samsung NX1000

รองรับความละเอียดสูงสุด 20.3 ลานพิกเซล นอกจากสเปคตางๆ แลว จุดขายของกลองตัว นี้อยูที่ความฉลาดดวยฟเจอร Smart Link ที่จะ ชวยใหการเชื่อมตอกลองกับ WiFi เพื่อเชื่อมตอ อินเตอรเน็ตไรสายรวมถึง WiFi Direct/DLNA กับสมารทโฟน ทําไดงายขึ้นมาก โดยผู ใช สามารถดาวนโหลดแอปฯ ใน ชื่อเดียวกันจากสโตร ทั้ง App Store และ Google Play Store มาใชงานไดทันที

Nikon 1 V2 V

รุนภาคตอจากNikon 1 V1 จุดแรกที่เปลี่ยนเลยคือ รูปลักษณจากรุนเดิมที่ตัว กลองแบนๆ รุนนี้ออกแบบ ตัวกลองใหรองรับอุงมือ จับถนัดขึ้นแยะ กลองมา พรอม14.2 ลานพิกเซลดวย เซ็นเซอรรับภาพ CMOS รูปแบบ CX จาก Nikon ระบบประมวลผล ภาพความเร็วสูง “EXPEED 3A”

1stt issue April 2013 P 65_Rut.indd 1

65 3/27/13 9:32 PM


Hotel De La Paix Cha am Beach

พักผอนอยางมีสไตลริมชายหาดที่ยาวที่สุดในประเทศ อีสําหรักบหนึชะอํ่งสถานที ่รับลมรอนที่ไดรับความนิยมไมแพกัน า อีกหนึ่งชายหาดฝงตะวันออกของอาวไทย ทีไ่ ดรบั ความนิยมในการทองเทีย่ วเปนอันดับตนๆ ของคน ไทยทีต่ อ งการเดินทางไปพักผอนทามกลาง หาดทราย ทะเล สายลม ในชวงฤดูรอนของทุกป กับสถานที่อันแสน วิ เ ศษแห ง การพั ก ผ อ นที่ ส ร า งความสบายในแบบ ฉบั บ เรี ย บง า ยในสถานที่ อั น เงี ย บสงบกั บ บรรยากาศ ที่ ติ ด ชายป า และทิ ว เขาเขี ย วขจี ที่ เ ดิ ม ที นั้ น ชะอํ า เคยเป น หมู บ า นชาวประมงที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความ สมบู ร ณ แ บบของการพั ก ผ อ นอย า งแท จ ริ ง สํ า หรั บ วั น หยุ ด อั น มี ค า กั บ ภาพวิ ว ที่ ท อดยาวสุ ด สายตาของ ชายหาดที่ยาวที่สุดของประเทศอยางชะอํา โฮเต็ล เดอ ลา เปซ นับวาเปนหนึ่งในชื่อของ สถานที่พักผอนชั้นเลิศแหงหนึ่งบนชายหาดที่ยาวที่สุดของ ประเทศอยางชะอํา กับที่พักริมชายหาดสไตลทรอปคอล ในดีไซนที่ไมธรรมดามีเอกลักษณเฉพาะที่แตกตางจาก ที่ พั ก ทั่ ว ไปโดยเฉพาะเหล า บ า นพั ก ตากอากาศริ ม ทะเลอั น แสนคลาสสิ ค ที่ เ รี ย งรายกั น บนหาดชะอํ า กั บ สถาปตยกรรมโรงแรมที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนํา

66 P 66-67 AOI.indd 66

www.HotGolfClub.com 3/27/13 5:41 AM


เรื่อง : ปริทัศน มีชัย ภาพ : Ravindra Beach Resort & Spa

ของเอเชียอยางดวงฤทธิ์ บุนนาค ที่เปนผูเนรมิตใหโฮเต็ล เดอ ลา เปซ กลายเปนจุดหมายปลายทางเพื่อการพัก ผอนสําหรับไลฟสไตลที่ทันสมัย ที่รับรูไดตั้งแตภาพแรก ที่ตาสัมผัสกับบริเวณ ทางเขาที่เปนลานบันไดหินออนกวางใหญดู สงางาม ภายในโลงโปรงเต็มไปดวยแสงสวางจากธรรมชาติ ที่ถูกสรางสรรคใหเสมือนงานศิลปะที่ใชวัสดุนอยชิ้นสราง ใหเกิดบริเวณพื้นที่โลงกวาง กับมนตเสนหของความเรียบ งายของเสนสาย โครงสรางและรูปทรงของอาคารเผยให เห็นถึงความเปนธรรมชาติของวัสดุที่ใชทั้งภายในและ ภายนอกไมวาจะเปนไม หิน หรือปูน ที่คํานึงถึงความมี สไตลและการคุมโทนสีธรรมชาติ ทีพ่ กั ของโฮเต็ล เดอ ลา เปซ มีจาํ นวนทัง้ หมด 79 หองประกอบดวยหองพักวิวทะเล หรือ Horizon Room หองพักวิวสวน หรือ Garden Terrace Room และบาน พักติดสระวายน้ํา หรือ Pool Villa ที่ถูกออกแบบจาก แรงบันดาลใจของการใชชีวิตสไตลโมเดิรนที่หรูหรา เพื่อ ใหผูเขาพักไดมีการพักผอนที่ดีที่สุด กับพื้นที่ภายในเปด โลงขนาดใหญ กับเพดานที่สูงเพื่อความปลอดโปรง รวม ทั้งหนาตางที่สูงจากพื้นจรดเพดานเพื่อเปดวิวสายตาได อยางเต็มที่ ในสไตลมินิมัลลิสมที่ถูกทําใหซอฟตลงดวย สัมผัสแบบไทย นอกจากความผ อ นคลายของสปาที่ เ ป ด ให บริการและรานอาหารอันสุดแสนโรแมนติกของที่นี่แลว บรรยากาศโดยรอบบริเวณโรงแรมนั้นก็ถือวาเปนอีกสิ่ง เต็มไปดวยความเงียบสงบอันแสนอบอุน โดยเฉพาะสระ

Nearby place

สถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงกับ โฮเต็ล เดอ ลา เปซ ที่หากใครไดมาพักผอนที่นี่แลวไมควรพลาด ที่จะเดินทางไปเที่ยวตอ ซานโตรินี พารค ชะอํา แหลงชอปปงรูปแบบใหม ภายใตสโลแกนสีสันใหม แหงประสบการณความสนุก กับการชอปปง สิน้ คา ไปพรอมกับความสนุกของการไดเลนเครื่องเลน นานาชนิดที่สั่งตรงจากตางประเทศ ที่สรางสีสัน ใหมแหงประสบการณความสนุก ในบรรยากาศที่ เปนเอกลักษณที่พบเห็นไดเสมือนอยูบนเกาะซานโต รินี ประเทศกรีซ ที่เปนแรงบันดาลใจในการสราง สถานที่แหงนี้

วายน้ําบนดาดฟาที่สะทอนภาพทองฟาสดใสเหนือผืนทะเลสีครามมาพรอมกับวิวทิวทัศนธรรมชาติ และยิ่งในชวงเวลา กลางคืนของโฮเต็ล เดอ ลา เปซ นั้นสีสันและดีไซนของที่นี่จะถูกเปดเผยความสวยงามอยางเห็นไดชัด บนดาดฟาถูกแทนที่ดวยดวงดาวสองประกายระยิบระยับ กับสวนทางเดินหลักที่ดูแข็งแกรงและสะดุดตากับ กําแพงหินในยามเชา ที่กลับกลายเปนเสนทางแสนโรแมนติกเมื่อแสงไฟถูกเปดขึ้นเรียงรายตลอดทาง เรียกไดวาหาก ใครที่ไดเขามาสัมผัสกับความผอนคลายและความโรแมนติกริมชายหาดของโฮเต็ล เดอ ลา เปซ แลวหละก็จะพบวานี่ คือสวรรคแหงการพักผอนชั้นเลิศอีกแหงหนึ่งที่สรางสัมผัสแหงความสุขที่ยากจะลืมเลือน พิเศษสําหรับสําหรับผูถือบัตร บัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท

และบัตร Hot Golf Club ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556-31 ธันวาคม 2556 รับสวนลดพิเศษหองพักทุกประเภท 30% จากราคา Best Available Rate สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 032-709-5555 หรือเว็บไซด http://www. hoteldelapaixhh.com/

1st issue April 2013 P 66-67 AOI.indd 67

67 3/27/13 5:41 AM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

1.คุณธงชัย ศรีดามา กรรมการ สสปน. รวมเปนเกียรติมอบรางวัลและ ถายภาพกับสื่อมวลชนในการแขงขัน กอลฟนัดพิเศษ ณ สนามกอลฟ ริเวอรเดล กอลฟ คลับ ปทุมธานี เมื่อเร็วๆ นี้ 2.บรรยากาศการแขงขันกอลฟรายการ CALLAWAY GOLF 2013 ณ สนาม ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม คันทรี คลับเมื่อเดือนที่ผานมาโดยมีนัก กอลฟทั้งชาวไทยและตางชาติเขารวม แขงขันกันอยางคึกคัก

3.โปรประหยัด มากแสง แชมปศึก กอลฟ ไทยแลนด โอเพน2013 รวม ถายภาพกับ คุณจิระศักดิ์ ติ่งสุข เจา หนาที่อาวุโส ฝายขาย สายการบิน เอมิเรตส ณ สนามกอลฟธนาซิตี้ กอลฟ แอนด สปอรต คลับ 4.นายณัฐสิทธิ์ สุนทราณู ผูอํานวย การ สายงานธุรกิจบัตรเครดิต “เคที ซี”หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปดแคมเปญKTC Forever Rewards รวมกับ 6 หางสรรพสินคา ชั้นนํามอบสวนลดมากมายใหกับลูกคา บัตร KTC 5.วิบูลย สงวนพงศ (กลาง) ปลัด กระทรวงมหาดไทย และ ชวน ศิรินันท พร (ขวา) อธิบดีกรมการปกครอง เปนประธานในพิธีปดการแขงขันกอลฟ ชมรมราชสีห ครั้งที่ 1 ประจําป 2556 ณ สนามกอลฟเขาเขียว คันทรีคลับ จ.ชลบุรี 6.มร. แมทธิอัส พฟาลซ ประธาน บีเอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย และ ม.ล. กมลชาติ ประวิตร ผูจัดการทั่วไป บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอรราด ประเทศไทย รวมมอบรถจักรยานยนต BMW รุน R1200 RT เพื่อใช ในกิจการของกอง บัญชาการ ตํารวจนครบาล

1 I#N?'ScIF=N&PIA; ;5P'7))NIP53?N ?L>I#?Q5CMAZA F>N= M53?Q AM6 'M==P3?Q5CMAZA

1 I#N?N>F=N&PIA; FT<N:@ECP50Z'I?7N? Z:?F'PZ0 53AOAUN ZNZQ>C M53?Qb AM6?I>MAZ$=F'P1Qc

N>3Qb0P5<UZa1‡‡^?  FN=N?2=I#ZGa5CPC3LZAˆGN0 ?N N^= [:# ?T #3P:…Ž‚†Š‰‚ŠŽˆ…†‚ŽŽ‚ŠŽˆ

68 P 68_RUT.indd 1

สวัสดีครับทานนักกอลฟ ขาวสังคมกอลฟในบานเราเปนอยางไรไป ติดตามครับ ตองแสดงความยินดีอีกรอบกับคุณวสนันท โพธิ์ศรีธนัต หรือ พี่ตัวเล็กของนองๆ ที่ชวงนี้ฮ็อท เหลือเกินนอกจากฝมือในสนามแลว นอกสนามยังพกดวงมาอีกเพียบลาสุดก็ควารางวัลไอแพด มินิไปเลน แกเหงา จากงานกอลฟนัดพิเศษแหมตองบอกวาตั้งแตเลิกสิ่งมึนเมา แลวสิ่งดีๆ ตามมาอีกเยอะเลย ซริซอน สปอรต ในปนี้เดินสายทํากิจกรรมและโปรโมตสินคา กันยกใหญ ครั้งกอนเห็นไปรวมเปดบูธที่งานฮอนดา แอลพีจีเอ ที่ พัทยา มาเจออีกครั้งที่สนามกอลฟธนา ซิตี้ ในงานไทยแลนด โอเพน ชวงนีเ้ ลยเห็นคุณกอลฟ พิรยิ ะ คร่าํ เครงกับการดูแลงานเปนการใหญ สงสัยปนี้นาจะไดโบนัสเยอะเลยละครับ ต อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ พี่ โ อ ค แห ง สนามกอล ฟ แรนโช ชาญวีร ทีล่ น่ั ระฆังวิวาหไปเมือ่ ปลายเดือนทีผ่ า นมาหลังจากทีเ่ ปนหนุม มานาน เอาเปนวาขอใหมีความสุขมากๆ นะครับและขอใหชีวิตคูมี แตความราบรื่นตลอดไปครับ ฝากประชาสัมพันธมาจากลูกกอลฟท็อปพอยต ที่เผยโฉม ลูกใหม รุน Beyond และ Beyond X ซึ่งไดวิเคราะหคิดคนออกมา เปนลูกกอลฟ 3และ4 ชั้นมาตรฐานระดับพรีเมียม ผิว แคส ยูริเทน ชวยให Driver-สปนต่ํา-ตีตรง และ เหล็กสั้น-สปนสูง-ตกหยุด โดย ตอนนี้เปดใหทดสอบแลวทั่วประเทศ เงื่อนไขงาย ๆ ครับโดยลง ทะเบียนเขาไปที่ www.ToppointGolf.com ทางเราจะจัดสงใหทาน ไดทดสอบทันที 1 หลอด ฟรี! แบบนี้ตองลองกันสักหนอยแลวครับ ดานสนามไดรฟกอลฟวันโอวัน บางนา (สุขุมวิท 70/3) หรือ สนามไดรฟหัสดินเกา ไดลงลูกกอลฟใหม พรอมโปรโมชั่น 3 ถาด 100 บาท ตัง้ แตเชาถึง 17.00 น. หลังหาโมงเย็นถาดละ 40 บาท พรอม เลนหญาจริงใหนักกอลฟไดซอมไดรฟแบบสุดๆ ถึงรั้วสนามในระยะ 330 หลา นักกอลฟบริเวณใกลเคียงสามารถมาทดสอบไดอยูใกล สถานีรถไฟฟาบางนาและแบริ่งใครเดินทางไมถูกหรือตองการขอมูล เพิ่มเติม ติดตอโปรโอ สรรวสุ บริราช 081-614-9030 ครับ ทิ้งทายเอาไวสําหรับนักกอลฟที่คิดไมดีซึ่งมีเพียงบางสวนที่มี นิสัยแยๆ ฉกฉวยโอกาสยืมอุปกรณที่แบรนดนํามาใหทดสอบแลวนํา กลับไปโดยไมคนื พฤติกรรมแบบนีไ้ มควรเอาเปนเยีย่ งอยางครับเพราะ บงบอกถึงนิสัยของคุณไดวาเปนอยางไร ขอเถอะครับใหเลิกทําซะ เพราะกอลฟเปนกีฬาของสุภาพบุรุษที่ถือความซื่อสัตยเปนสําคัญ อยาทําใหเสียไปถึงนักกอลฟคนอื่นๆ เลย

NEXT PREVIEW. Hot News : เจาะลึกแฟชั่นอินเทรนดชวง ซัมเมอรของแบรนดชื่อดัง Golf Room : สัมภาษณเจาพอแรพชื่อดัง โจอี้ บอย กับประสบการณ ในสนามกอลฟ Putting Solution : เทคนิคการพัตตจาก Puttman Acedemy Scoop : แนะนําสนามกอลฟระดับแชมเปยน ชิพในเมืองไทย

WORLD SPLENDOUR HOLIDAYS LTD. Tour License ense No.11/014

¤Òi•Ö‡}Қoƒ‹˜¤

¦‡m¥j¬qj–Ž×ˆm ‚j–Ž×ˆŒ–ƒ /QNLNSHNM“„Œpt~ž®m¡‚”Šp ~š®p¦~Ӑš‚€ž­¥Š’›‹‚ŸpŠ¡‚›‹‚Œ›m› ƒ›€ ¥ŽÓ‚j–Ž×ˆš‚”‹¡}¥“ž‹¥‡­Šƒ›€~Ӗ”Ž¡Š

2SNMD%NQDRSm¡‚”Šp“‚›Šj–Ž×ˆ”Ž¡Š¥„Ê}¦ŽÔ“–ƒ›ŠŒ›m›©}Ô Šssš­‚—ŽŽ×¥t‚¥q®‚ ƒ›€ ƒ‚~š‚–‚§}‚ž¥tž‹¥Œ­Š€ž­ ƒ›€ŒŠmӛ¥Œ –“pmק„Œ× ƒ‚~š‚ ‡šjƒ‚~špŽ›j¢‚¥ŽÓ‚Œ–ƒ“‚›Š

/DQSG  TRSQ@KH@ ƒ›€¥ŽÓ‚©}ÔŒ–ƒ“‚›Š ~žj–ŽˆÒ€ž­¥ž‹}‚›Š¥Š –p}›Žš}}›‚šp—›‚–‹ ƒ›”Žž qš}©„~žj–Ž×ˆ©}Ԁš­§ŽjŒŠ€š®p€ž­/DAAKD!D@BG 42 

2S MCQDVR 2BNSK@MCq–p¥Ž›3 .EE©}Ô

qš}€šŒ×jŒ¡Õ„mŒ–ƒmŒš©„¥€ž­‹‹¡§Œ„–špj’“¦m‚}¥‚¥ž‹

§€Œq–p€ž­     ”Œ ––ž¥ŠŽ×O@QHBGNSDVNQKCROKDMCNTQ BN SG

¥Œ›¥„Û‚‘¢‚‹×t ®– k›‹“Š›sjj–Ž×ˆ “Š›sjŒ›m›‡¥‘’¥Š –p¥–jšp‚Ô–‹ ŽœŽ¢jj›

“–ƒ›Š©}Ԁž­  }¢Œ›‹Ž™¥–ž‹}Œ›m›t ®– k›‹“Š›sj¦Ž™¦‡m¥j¬q~ӛp«

€ž­VVV VNQKCROKDMCNTQ BN SG

www.HotGolfClub.com 3/27/13 9:30 PM


2

1

1

2

3 คอตโต เปดบูธฮอนดา แอลพีจีเอ

อีซูซุ “UNLEASH YOUR X-NIGHT”

COTTO ในฐานะผูสนับสนุนการแขงขันฮอนดา แอลพีจีเอ ไทยแลนด 2013 ตอนรับแฟนกอลฟที่ไปชมการแขงขันดวยการออกบูธในสไตล อิตาเลี่ยน คาเฟ ณ สนามสยามคันทรี คลับ พัทยา โอลดคอรส ตอบรับกับแคมเปญเปดสินคาใหม ของ COTTO คือ COTTO Italia นอกเหนือจาก กาแฟและเครื่องดื่ม ภายในบูธ ยังมี เกมแจกของรางวัล ซึ่งเปนของที่ระลึก แบบ Limited Edition นอกจากนี้ยังเชิญโมรียา และเอรียา มารวมแจกลายเซ็นตและถายภาพ รวมทั้งรวมสนุกกับกิจกรรมภายในบูธ ที่เต็มไปดวยความสนุกสนาน เรียกไดวาในปนี้บูธ COTTO สรางสีสันใหกับบรรยากาศ ภายในงานเปนอยางมาก

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด จัดงานเลี้ยง “อีซูซุขอบคุณสื่อมวลชน 2013” เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ชวยใหการสนับสนุนอยางดียิ่งตลอดมา ภายใตแนวคิด “UNLEASH YOUR X-NIGHT” ในบรรยากาศที่ฉีกทุกกฎแบบสุดขั้วมีสื่อมวลชนพรอมใจ กันมารวมงานกวา 700 คน โดย มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด รวมเปนประธานและมอบรางวัลใหผูโชคดีพรอมดวยแขกรับ เชิญศิลปนดาราสมาชิกประชาคมอีซูซุสลับกันขึ้นมาใหความบันเทิงทั้ง “อั้ม อธิชาติ” “สมารท กฤษฎา” “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” และ “ลิเดีย ศรัณยรัชต” ณ BCC Hall เซนทรัล พลาซา ลาดพราว

1.นายกานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ SCG ถายภาพแสดงความยินดีกับสองพี่นอง โมรียา-เอรี ยา จุฑานุกาล 2.”นองเมย” เอรียา จุฑานุกาล รวมแจกลายเซ็นใหผูเขารวมชมบูธ 3.ผูโชคดีไดรับรางวัลถุง กอลฟจากคอตโต

1.มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผูจัดการ รวมถายภาพหมูเปนที่ระลึก 2.มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ มอบรางวัลใหผู โชคดีภายในงาน 3.พี่นองสื่อมวลชนรวมงานกันอยางสนุกสนาน

2

2

1 1

3

มิซูโน ดรีม คัพ ไทยแลนด 2013 “มิซูโน” บริษัทผลิตอุปกรณกอลฟชั้นนําของโลกจากประเทศญี่ปุน จัดการแขงขัน กอลฟสมัครเลนรายการ “มิซูโน ดรีม คัพ ไทยแลนด 2013” รอบคัดเลือก ณ สนาม รอยัล เจมส กอลฟ แอนด สปอรต คลับ ศาลายา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธที่ผานมา ไดนักกอลฟยอดฝมือ 15 คน (อันดับ 1-5 ของแตละไฟลท) ผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ เพื่อลุนเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขันรอบคัดเลือกรอบสุดทายที่ประเทศญี่ปุนตอไป โดยมีคุณชัยเลิศ มนูญผล กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนประธานในการแขงขันครั้งนี้ 1.คุณชัยเลิศ มนูญผล กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนประธานในพิธีมอบ รางวัลใหแกผูชนะ 2.ผูเขารวมแขงขันและสื่อมวลชนรวมถายภาพกอนการแขงขันจะเริ่ม 3.ผูโชคดีไดรับรางวัล ไดรฟเวอรจากมิซูโน

ลิโพตีไกล 2013 สนาม 1 เครื่องดื่มลิโพวิตัน-ดี โดย คุณประวาล โรจนพฤกษ ผูบริหารเครื่องดื่มลิโพ บ.โอสถ สภา จํากัด จัดการแขงขันตีไกลในรายการ “ลิโพ ไทยแลนด ลองเกสท ไดรฟ คอน เทส 2013” การแขงขันตีไกลซึ่งครองตลาดมานานเปนปที่ 16 ติดตอกัน โดยมีนัก กอลฟอาชีพชื่อดังเคยผานการแขงขันมาแลวมากมาย ซึ่งในสนามนี้เปนรอบคัดเลือก ภาคกลางสนามแรกของป มีนักกอลฟใหการตอบรับเขารวมการแขงขันกันเกือบหนึ่ง รอยคนดวยกัน ผลปรากฏวาสุพคม มีสม นักกอลฟสมัครเลน วัย 19 ป ควาแชมป รอบนี้ไปครองดวยระยะ 296.80 หลา โดยงานนี้มีคุณประวาล โรจนพฤกษ ผูบริหาร เครื่องดื่ม ลิโพ วิตัน-ดี บริษัท โอสถสภา จํากัด รวมมอบของรางวัล 1.คุณประวาล โรจนพฤกษ ผูบริหารเครื่องดื่ม ลิโพ วิตัน-ดี บริษัท โอสถสภา จํากัด รวมแสดงความยินดีและ มอบรางวัลใหกับแชมปและรองแชมป 2.โฉมหนาแชมปสนามนี้่ สุพคม มีสม นักกอลฟสมัครเลนวัย 19 ป

1stt issue April 2013 P 69_RUT.indd 1

69 3/27/13 9:27 PM


“อติวิชญ” ควาแชมปอาชีพแรก

นครนายก กอลฟ พาราไดส คลาสสิค รอบสุดทาย

“โปร แจซ” อติวิชญ เจนวัฒนานนท นักกอลฟดาว รุงวัยเพียง 17 ปโชวฟอรมเกงในวันสุดทาย เก็บเพิ่มได ถึง 6 อันเดอรพาร 66 เขาปายควาแชมปอาชีพครั้งแรก ในชีวิตไปครองดวยสกอรรวม 19 อันเดอรพาร 269 โดย เอาชนะอันดับ 2 ไปสองสโตรกจากศึก นครนายก กอลฟ พาราไดส คลาสสิค นายชยพัทธ สุนายนตร นายกสมาคมกอลฟ อาชีพแหงประเทศไทย (สกอท) ไดรับความรวมมือจาก นายกนกพันธจุลเกษม ผูวาการ การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท) จัดการแขงขันกอลฟรายการใหญ ของสมาคม กอลฟอาชีพแหงประเทศไทย การแขงขันพีจีเอไทยแลนด ทัวร 2013 รายการที่ 3 “นครนายก กอลฟ พาราไดส คลาสสิค “ชิงเงินรางวัลทั้งสิ้น 2,000,000 บาท สนาม

ไพร กอลฟ คันทรี่ คลับ อ.องครักษ จ.นครนายก ผลการแขงขันในรอบสุดทายปรากฏวา“โปร แจซ” อติวิชญ เจนวัฒนานนท โปรดาวรุงวัย 17 ปจาก กรุงเทพมหานคร ผูนํารวมจากรอบที่แลว ออกมาเก็บ เพิ่มอีก 6 อันเดอรพาร 66 จากการทํา 7 เบอรดี้ เสีย 1 โบกี้ จบเปนแชมปที่สกอรรวม 19 อันเดอรพาร 269 โดยถือเปนชัยชนะรายการอาชีพแรกของเจาตัวนับตั้งแต เทิรนโปรเมื่อป 2011 โดยภายหลังการแขงขัน โปรแจซ วัย 17 ป 3 เดือนที่ไดรับเงินรางวัลสําหรับผูชนะไป 250,000 บาท กลาววา “ผมรูสึกดีใจมากครับ วันนี้ออกมาเลนไดตาม แผน แตมีปญหาตีโดนรากไมที่หลุม 7 ทําใหเจ็บที่ขอมือ แตทางกรรมการชวยเอาสเปรยมาฉีดใหทําใหอาการดีขึ้น

แตที่ทําใหมั่นใจที่สุดคือการพัตตเบอรดี้ไกลลงที่หลุม 12 ทําใหคิดวานาจะมีโอกาสไดแชมป” สวนอันดับ 2 รวมที่สกอรรวม 17 อันเดอรพาร 271 แพผชู นะไปสองสโตรกมีดว ยกัน 4 คนไดแก มาเทียม การฮารด เคยเซอร จากแอฟริกาใต , สมเกียรติ ศรีสงา ทําสกอร 5 อันเดอรพาร 67, ปยะ สวางอรุณพร ทําสกอร 5 อันเดอรพาร 67 และ กฤฏิธี สุนทรนนท ทําสกอร 5 อันเดอรพาร 67 สํา หรั บ การแข ง ขัน กอล ฟอาชี พของสมาคม กอล ฟ อาชี พ แห ง ประเทศไทยสนามต อ ไปเป น ศึ ก “นครนายก กอลฟ พาราไดซ” ชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท ณ สนามวอเตอรมิลล กอลฟ กาเดนส ระหวางวันที่ 11-14 เมษายน 2556

สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย ในงานประชุมใหญ สามัญประจําป 2556 ของสมาคมกอลฟแหงประเทศไทย โดยมี วาระสําคัญคือการเอกตั้งนายกสมาคม ภายหลังจากที่คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนนาสมาคมคนเกาที่ ดํารงตําแหนงมา 3 สมัยไดหมดวาระลง ซึ่งในที่ประชุมก็ไดมีการ คุณเสกสรรค สุวัณณะปุระ ผู แทนสหพันธกอลฟนักเรียนไทย ไดเสนอชื่อคุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท เปนนายกสมาคมกอลฟแหงประเทศไทยฯ ซึ่ง ไมผูใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเขามาเปนคูแขง และไดรับการโหวตจากบรรดาสมาชิกทวมทนทําใหคุณรังสฤษดิ์ กลับมาเปน นายกฯ ในสมัยที่ 4 (2556-2558) นายกสมาคมกอลฟฯ เปดใจวา “ดีใจ และยินดีมากที่บรรดาสมาชิกใหความไววางใจ ใหขึ้นมาดํารง ตําแหนงนายกสมาคมฯ อีกสมัยหนึ่ง โดยตนจะทําหนาที่ใหดีกวาสามสมัยแรก โดยงานใหญปลายปนี้คือแม็ทชโนมู ระคัพ ซึ่งจะจัดในเดือนพฤศจิกายน ที่สนามสันติบุรี เชียงราย ซึ่งเปนรายการกอลฟสมัครเลนที่ใหญที่สุดในภูมิภาค เอเชียแปซิฟก

สมาคมกอลฟสตรีแหงประเทศไทยฯ ด า นการแข ง ขั น กอล ฟ โอเพ น สตรี ส มั ค รเล น แห ง ประเทศไทยและการแข ง ขั น ที ม แชมเปยนชิพ ระหวางสโมสรนานาชาติ ครั้งที่ 23 ที่สนามกอลฟบางไทร คันที่ คลับ ภายหลัง จบการแขงขัน 3 วัน ปรากฏวาแชมปในประเภทบุคคลโอเวอรออล แชมปนั้นตกเปนของ นอง แชมเปญ เฌอมาลย สันติวิวัฒนพงศ สวิงดาวรุงวัย 16 ป สวนประเภททีม ประเภททีมกรอส สกอร ชนะเลิศทีม QSC 2013 (อรณิชา โกนสันเทียะ,สุภมาส แสงจันทร,เบญญาภา นิภัทรโสภณ)

สมาคมกอลฟอาชีพสตรีฯ สมาคมกอลฟอาชีพสตรีรวมกับบริษัท สิงหคอรเปอเรชั่น จํากัด และการกีฬาแหง ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากสนามปญญาอินทรากอลฟคลับและหมอเส็ง จะจัดการแขงขัน โปรสตรีรายการที่ 2 ประจําป 2556 รายการ “2nd SINGHA-SAT THAI LPGA CHAMPIONSHIP 2013” ชิงเงินรางวัล 500,000 บาท ระหวางวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพ บก สวนสนประดิพัทธ สอบถามเพิ่มเติมไดที่ โปรษาริณี เล็กสุวรรณ โทร.081-813-9103 และโปร แพรวรรณ อุดมพรรษา โทร.089-031-9292

70 P 70_RUT.indd 1

www.HotGolfClub.com 3/27/13 9:09 AM


KB kasco create_Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

8:49 PM


Discover R1 at taylormadegolf.com Š2013 Taylor Made Golf Company, Inc. #1 Driver in Golf claim based on combined 2012 wins and usage on the PGA, European, Japan Golf, Web.com, Champions and LPGA Tours, as reported by the Darrell Survey Co. and Sports Marketing Surveys, Inc.

hotgolf_seethegam_Rut.indd 1

3/27/13 9:04 AM


Masters Tournament First major of the year Established 1934

เดื อ น นี้เรียกไดวาการแขงขันกอลฟจะกลับมา คึกคักอีกครั้ง เมื่อเมเจอรแรกอยางเดอะมาสเตอรส การแขงขันกอลฟรายการที่โปรทั่วโลกใฝฝนที่จะ ไปเหยียบบนผืนหญาของสนามสนามออกัสตาดวย ความสวยงาม และความศักดิ์ที่ยังคงความขลังมา เกือบ 70 ป จึงไมแปลกใจเลยวาทําไมเหลากาน เหล็กระดับโลกตางพากันยกระดับตัวเองเพื่อใหสัก ครั้งหนึ่งในชีวิตไดเปนหนึ่งในผูรวมทําการแขงขัน กอล ฟ รายการเมเจอร ที่ ยิ่ ง ใหญ อี ก รายการหนึ่ ง เพื่อชวงชิงกรีนแจ็กเก็ตมาใสตอหนาผูชมทั่วโลก ใหความสนใจการแขงขันกอลฟรายการนี้กันเปน จํานวนมาก

HG

SUBSCRIPTION ISSUE 209

1-15 APRIL 2013

สมัครสมาชิกหนังสือ Hot Golf 1 ป

พิเศษแพคคู

24 ฉบับ ราคา 1,200 บาท

พิเศษ 1,090 บาท

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป 24 ฉบับ หนังสือ TGSG 2013 พรอมบัตรส ร วนลดราคารวม 2,000 บาท

พิเศษเหลือ

รับลูกกอลฟ Reygrande 1 โหลล มูลคา 550 บ.

1,590 บาท

รับลูกกอลฟ Reygrande 1 โหล มูลคา 550 บ.

สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป 48 ฉบับ ราคา 2,400 บาท

พิ เศษเหลือ 2,000 บาท รับลูกกอลฟ 20XI 2 หลอด มูลคา 600 บ. พรอมชุดกิ๊ฟเซ็ทมีดคมคมกอลฟ มูลคา 690 บ.

ตติิดตตอสสอบถามเพิ อบถามเพิ่มเเติติมททีี่ฝายยสมาชิ สมาชิก : คคุุณรรัฐั นนัันทท

002-717-2477 2-7717-2477 ตอ 180-184 หรือ 086-399-1060

ชําระดวยบัตรเครดิตกสิกรไทย รับหนังสือเพิ่ม 2 ฉบับ ชื่อ-สกุล (ไทย) ..................................................................................................................................................................... ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) .............................................................................................................................................................. เพศ...................................อายุ............................................วัน เดือน ป เกิด............................................................................

เดอะมาสเตอรสหรืออีกชื่อหนึ่งที่ไมคอย ไดยินอยาง เดอะยูเอสมาสเตอรส เปนการแขงขัน กลอฟในสนามที่เรียกไดวามีความทาทายแหงหนึ่ง ของโลก ทําใหนกั กอลฟนัน้ ตางพากันตองการทีจ่ ะวัด ความสามารถของตัวเองกับการเลนกอลฟในสนาม ออกัสตา แหงนี้ เพราะตองยอมรับวาที่ผานมานั้น แชมปที่ไดสวมกรีนแจ็กเก็ตนั้นมักจะเจออุปสรรค ตางๆของสนามเลนงานใหสกอรออกมาไมดีทาที่ ควร อยางในป 2007 นั้นที่แชมปในปนั้นอยาง แซก จอหนสัน ตีเกินไป 1 โอเวอรพาร ยังสามารถควา กรีนแจ็กเก็ตมาครองได นับวาเปนสนามที่หินเปน อยางมากเพราะแชมปรายการนี้มักเปลี่ยนหนาไป ทุกป ดังนั้นเปนที่นาสนใจวาสําหรับปนี้กาน เหล็กคนไหนจะสามารถควากรีนแจ็กเก็ตมาครองได Did you know?

ในการแขงขันเดอะมาสเตอรส มีกฎหามโฆษณา ประชาสัมพันธสินคาใดๆ ในสนาม แมแตซุมอาหารก็ไม เปดใหบริษัทเอกชนเขามาขายของ เพราะที่นี่จะมีเหลา อาหารยี่หอเดอะมาสเตอรขายเพียงอยางเดียว ไมวาจะ เปน นํา ผลไม หรือแซนดวิช เพื่อเปนการตอกยําความ เปนเจาของทัวรนาเมนท แบบครบวงจรแตเพียงผูเดียว

ที่อยู............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................... โทรศัพท...............................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................. E-Mail……………………………………………………........................................................................................................................... สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป (24 เลม) ราคา 1,090 บาท สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป (48 เลม) ราคา 2,000 บาท โปรโมชั่นจากฉบับที่...............................................................เริ่มจัดสงฉบับที่............................................................................ ชําระเงินโดย เงินสด

สั่งจายในนาม บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-7-22396-9

ธนาณัติสั่งจาย ปณ.สวนหลวง 10253 ธนาณัติเลขที่.................................................................................................. เช็คขีดครอมธนาคาร.............................................สาขา...........................................เลขที่เช็ค............................................ ลงวันที่.................................................................................. ( กรณีตางเช็คจังหวัดบวกคาธรรมเนียมเรียกเก็บ 10 บาท ) บัตรเครดิต ประเภทบัตร

วีซา

มาสเตอรการด / ธนาคาร.................................................................

หมายเลขบัตรเครดิต.......................................................................................วันหมดอายุ....................................................... ลายมือชื่อผูถือบัตร.................................................................................................................................................................. หมายเหตุ: กรุณาแฟกซสําเนาการโอนเงินมาที่ 02-318 4758 หรือ 02-717 2466 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู จัดสงหนังสือกรุณาแจงลวงหนา 1 เดือน /ของสมนาคุณอาจมการเปลี่ยนแปลงดดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

www.HotGolfClub.com S1_RUT.indd 1

Special Section

1

3/27/13 8:51 PM


ad inthanont AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

3/27/13

8:53 PM


AD Riverdale AOI .ai

1

3/27/13

8:54 PM

RI V ERDA LE G O LF AND COUNTRY CLUB

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

R I V E R D A L E G O L F A N D C O U N T R Y C L U B C O . , LT D . 1 2 3 / 5 M O O 1 , B A N G K A D I S U B - D I S T R I C T, M U A N G PAT H U M T H A N I , PA H U M T H A N I 1 2 0 0 0 T E L : 0 2 - 5 0 1 - 2 7 8 9 FA X : 0 2 - 5 0 1 - 2 4 8 4 PAT

Email: riverdale@riverdalegolfclub.co.th Website: www.riverdalegolfclub.co.th E


เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ลูอิส แชมปอารอาร ดอนเนลลียฯ

ทะยานมือ 1 โลก

PGA Tour

Valero Texas Open 4 – 7 AprilVenue: JW Marriott, TPC San Antonio, San Antonio, TX Purse: $6,200,000 Winner 2012: Ben Curtis Masters Tournament 11 - 14 April Venue: Augusta National GC, Augusta, GA Purse: $8,000,000 Winner 2012: Bubba Watson

Asian Tour

Panasonic Open India 4 – 7 April Purse: Delhi Golf Club, New Delhi India Purse: $300,000 Winner 2012: Digvijay Singh

ยัตางประเทศ งคงความสนุและกอล กกันตอเนื่องสําหรับการแขงขันกอลฟในชวง 15 วันที่ผานมา ทั้งกอลฟ ฟในประเทศไทยเราเองนั้นเรียกไดวามีความสุนกไมแพกัน เริ่ม ตนที่กอลฟในบานเรารายการไทยแลนด โอเพนทีแชมปตกเปนของประหยัด มากแสง กานเหล็กคนดังของไทย ที่เรงเครื่องในวันสุดทายเก็บเพิ่ม 8 อันเดอรพารควาแชมปไป ครองดวยสกอรรวม 24 อันเดอรพาร ตอดวยอีกหนึ่งรายการในบานเราในการแขงขัน กอลฟโอเพนสตรีสมัครเลนแหงประเทศไทย และการแขงขันทีมแชมเปยนชิพ ระหวาง สโมสรนานาชาติ ครั้งที่ 23 ผลปรากฏวาแชมปตกเปนของเฌอมาลย สันติวิวัฒนพงศ สวิงดาวรุงวัย 16 ปที่เพลยออฟชนะ ปณณรัตน ธนพลบุญรัศมิ์ วัย 15 ปทั้งคูหวดสกอร รวมเทากันที่คนละ 15 อันเดอรพาร ดานสวิงพีจีเอ ทัวร รายการ แทมปา เบย แชมเปยน ชิพ แชมปตกเปนของเควินสตรีลแมน โปรเจาถิ่น ที่เก็บเพิ่มอีก 4 อันเดอรพาร ควา แชมปพีจีเอรายการแรกไปครอง สําหรับแชมปที่นาจับตามองฉบับนี้คงจะเปนไปไมไดนอกเสียจาก สเตซี ลูอิส โปรกอลฟสาวชาวอเมริกัน ที่สรางผลงานอันยอดเยี่ยม ในศึกกอลฟ แอลพีจีเอ ทัวร รายการ อารอาร ดอนเนลลียแอลพีจีเอ เฟานเดอรสคัพ ชิงเงินรางวัลรวม 1.5 ลาน เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 45 ลานบาท) ที่สนามไวลดไฟร กอลฟ คลับ ในเมืองฟนิกซ มลรัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ที่เจาตัวนั้นโชวฟอรมสวยหรูตั้งแตวันแรก กอนที่จะมาเก็บ เพิ่มมาอีก 7 อันเดอร รวม 4 วันสกอรเปน 23 อันเดอรพารทิ้งอันดับสองอยางไอ มิยา ซาโตะ กานเหล็กสาวชาวญี่ปุนไป 3 สโตรก ควาแชมปไปครอง และรับเงินกลับบานอีก 225,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 6.7 ลานบาทพรอมทั้งยังทําใหเธอกลายเปนกานเหล็ก สาวมือ 1 ของโลกคนปจจุบันหลังจากการแขงขันเสร็จสิ้น

LPGA Tour

Kraft Nabisco Championship 4 – 7 April Venue: Rancho Mirage, CA Purse: $2,000,000 Winner 2012: Sun Young Yoo

ชอง 3

ของฝากนักกอลฟ

ชอง 11

กอลฟพาราไดส เลนกอลฟงายๆ สไตลโปรเผาสิงห

00.27-00.30 น.

จันทร-เสาร

00.45 น.

พุธ

06.25 น. (ขาวกีฬาภาคเชา) จันทร-ศุกร

Golf channel (True 158)

School of Golf 21.00 น. Golf Fitness Academy 20.30 น. Golf Channel Academy 20.30 น.

At Design Channel Hot golf On Tv.

21.00 -22.00 น.

พุธ อังคาร จันทร อังคาร

ไมชวยเลยเพื่อน หลายๆ ครั้งที่ผมไปสนามกอลฟกับกวนประจํามักจะเจอแคดดี้ที่ทํางานเปนบาง ไมเปนบาง ปะปนกันไปครับและหลายครั้งเลยที่แคดดี้ประเภททํางานไมเปนมักจะไปอยู กับเพื่อนๆ ผมทําใหเกิดอาการเซ็งชวงตีกอลฟเพราะพวกเธอบางคนไมชวยอะไรนายเลย ผมเคยถามแคดดี้วานองๆ ที่ทํางานกันนี่มีแบงความสามารถกันมั้ยวาคนไหน เกงหรือคนไหนบริการดี ไมดีอยางไรบาง แคดดี้ผมก็จะอ้ําอึ้งเพราะจริงๆ แลวบางคนก็ เปนเพือ่ นในกลุม เดียวกันครับ หลายๆ ครัง้ ทีเ่ บอรพวกเธอใกลเคียงกันและมักจะไดออกรอบ พรอมๆ กันทําใหจะสนิทกันมากกวากลุมอื่นๆ ครับ แตเจาเพื่อนของผมก็เปนประเภทที่ ตองการความชวยเหลือเสียดวย ยิ่งไปสนามที่ไมคอยไดเลนก็ตองเพิ่มความใสใจกันมาก กวาเดิม ถามาเจอแคดดี้ที่ไมคอยทํางานดวยทําใหความหงุดหงิดเกิดขึ้นไดงายมากครับ ผมเองก็บอกแลววาอยาเอาอะไรมาก ดูเองเลยดีกวาทั้งไลนทั้งเลือกเหล็ก ทําเองงายกวา แตก็อยางวาหละครับเราเสียเงินจางพวกเธอใหมาทํางานแตถาไมทําก็ตองวากันตามเนื้อ งาน เอาเปนวาไปหยอนความคิดเห็นตรงกลองหยอนบัตรแคดดี้หลังเลิกเลนก็แลวกัน จริงๆ งานพวกนี้คืองานบริการที่ตองอาศัยความอดทนสูงบางครั้งอารมณก็มี สวนเขามาเกี่ยวของเสมอ บางทีไมสบายใจมาหรือเจอเรื่องรุนแรงมาก็อาจจะกระทบกับ Special Section

4

S4_RUT.indd 1

การทําหนาที่ในสนามกอลฟไดเหมือนกันอันนี้ก็ตองทําความเขาใจกับบรรดานายๆ ทั้ง หลายดวย แคดดี้ผมคนหนึ่งเคยบอกวาหนูก็คนธรรมดานั่นแหละนาย บางทีก็มีเรื่องราว หรืออะไรที่ทําใหไมสบายใจบาง แตก็จะพยายามขมเอาไวเพราะรูวาหนาที่ในสนามนั้น สําคัญกวาสิ่งอื่นใด ตรงนี้ผมเห็นดวยเต็มๆ เลยครับ

1stt issue April 2013 3/27/13 8:59 PM


สนามกอลฟ กัซซัน ขุนตาล กอลฟ แอนด รีสอรท ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

8,900 บาท

9,000 บาท

RBZ DRIVER ลอฟท 9.5 กานสแตนดารด flex R ของใหมเอี่ยม เหมาะกับนักกอลฟทั่วไป ทั้งมือใหมมือกลาง ซื้อเพื่อโมกานก็คุมคา มีเพียงหัวเดียวของแทแนนอน สนใจตอรองได โทร.087-718-7969

วันธรรมดา 1,250 บาท วันหยุด 1,500 บาท

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงื่อนไข : ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel.053-507-006-9

COBRA AMP DRIVER ลอฟท 9.5 กานสแตนดารด flex SR ของใหมแกะกลอง ขายขาดทุน ซื้อมา 16,900 บาท โทร.087-718-7969

สนามกอลฟ นอรธเทิรน รังสิต ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

วันธรรมดา 550 บาท วันหยุด 1,350 บาท

ตั้งแตวันที่ 1 -30 เมษายน 2556 (ไมรวมแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงื่อนไข : ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 035-744-596-9

5,900 บาท TAYLORMADE ROSSA SPIDER VICINO พัตเตอรตระกูลแมงมุม สภาพ99% กานยาว 34 นิ้ว พัตตงาย โทร.087-718-7969

DIABLO EDGE DRIVER ลอฟท 10 กานสแตนดารด flex R สภาพ 90% ใชงานนอยมาก กริพ ยังไมเสื่อม โทร.087-718-7969

5,900 บาท CALLAWAY LEGACY APEX V ลอฟท 10.5 กานสแตนดารด flex R สภาพ 80% เปนไมพรีเมี่ยม ซื้อไปมือใหมหรือซี่เนียรไมตองโมฯ ตีไดเลย โทร.087-718-7969

ขายเมมเบอรสนามกอลฟ สนามกอลฟ เขาใหญ กอลฟ คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

วันธรรมดา 600 บาท วันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ 1,250 บาท ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงื่อนไข : ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 กวน (4 ทาน) โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 044-297-258

สนามกอลฟ ชิวกี้โอค คันทรี คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 800 บาท วันหยุด 1,000 บาท

ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ ) เงื่อนไข : ตัดคูปองนี้เพื่อนําแสดงกับทางสนามกอนใชบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 038-030-675

สนามกอลฟ ภูนาคา กอลฟ คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ

วันธรรมดาและวันหยุด 570 ตอ 9 หลุม 960 ตอ 18 หลุม ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2556 (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงื่อนไข : ตัดคูปองนี้เพื่อนําแสดงกับทางสนามกอนใชบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 076-521-911-5

สนามกอลฟ มิชชั่นฮิลล – ภูภเก็กต็ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟวันธรรมดา และวันหยุด 1,500 บาท

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม–30 เมษายน 2556 หมายเหตุ : เฉพาะคนไทยเทานั่น (ไมรวมคาแคดดี้ และ รถกอลฟ) เงื่อนไข : ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คููปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel 076-321-929 Special Section

5

S5_RUT .indd 1

กรุงเทพฯ กรีฑา ราคาขาย 3,000,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

ธนาซิตี้ ราคาขาย 250,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

ราชพฤกษ ราคาขาย 1,900,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน

สนามกอลฟบางกอก ราคาขาย 230,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน

อัลไพน กอลฟ คลับ ราคาขาย 850,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

บางปะกง ริเวอรไซด ราคาขาย 200,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

สนใจติดตอคุณราตรี ยิ้มใหญ 081-860-3087

TEACHING PRO LIST LIST.

สนามกอลฟเมืองเอก วังนอย ราคาขาย 129,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนามกอลฟเมาเทน ชาโดว ราคาขาย 90,000 บาท สนามกอลฟอัลไพน ราคาขาย 770,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนใจติดตอ 081-868-7322 www.worldsplendour.co.th

ขายทั้งโครงการ ราคาพิเศษ บานเดี่ยว 5 หลัง พรอมที่ดิน 2 ไร บางปู โทร.081-625-7788

โปรพี ภานุพงษ เคารพไทย 1 ชั่วโมง 500 บาท 10 ชั่วโมง 5,000 บาท สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรพี 081-888-9565

โปรวราวุฒิ โชติกพนิช 1 ครั้ง 700 บาท 10 ครั้ง 7,000 บาท สนามไดรฟทั่วไป โทร. 085-283-3259โปร

โปรตอย ชวลิต พิณเมืองงาม 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 5 ชั่วโมง 4,000 บาท 10 ชั่วโมง 7,000 บาท CRAFTMAN GOLF สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรตอย 081-9879921

อัญชิสา อักษรศรี หลักสูตร Beginner 10 ชั่วโมง 12,000 บาท หลักสูตร Advance 1 ชั่วโมง 1,500 บาท 10 ชั่วโมง 12,000 บาท สนามไดรฟท็อป ไดรฟ พาร 3 ศรีนครินทร โทร. 051-616-2054

โปรกอลฟ ดลวรัชญ สวาหะ 1 ชั่วโมง 1,500 บาท 10 ชั่วโมง 15,000 บาท คิงสเพาเวอร กอลฟ แอนด แอคแซ็ทเซอรรี่ สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรกอลฟ 089-154-4566, 085-666-6106

โปรปณต พงษประดิษฐ 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง 7,000 บาท แบบคู 11,000 บาท นวลจันทร กอลฟ สคูล สนามไดรฟนวลจันทร โทร.081-379-2456

โปรบัณฑิต เลิศมณีกาญจน 1 ชั่วโมง 1,200 บาท 10 ชั่วโมง 8,000 บาท เชาวรัตน กอลฟ สนามไดรฟศรีนครินทร โทร. 086-994-3231 โปรภูมพ ิ ฒ ั น ผลอวยพร สนามไดรฟวินดมลิ ล อารีนา โทร. 087-802-8170 โปรเทิดพันธ บุงทอง 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนามไดรฟทั่วไป โทร. 083-704-1516 ณัฐมนต โพธิ์พัฒนชัย Beginner Program 16,000 บาท /20 ชั่วโมง Advance Program 9,000 บาท/10 ชั่วโมง Corrective Swing 1,500 บาท/ 1 ชัว่ โมงครึง่ โทร. 081-8352838

www.HotGolfClub.com 3/27/13 9:05 PM


เรื่อง : สมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย

SUSTAINABLE TURFGRASS

MANAGEMENT IN ASIA 2013

สวั ส ดี ทานผูอานและผูที่สนใจทุกทาน ฉบับนี้มาพูด คุยกัน และเลาสูกันฟงเกี่ยวกับงานสัมมนา “การบริการ การจัดการหญาอยางยั่งยืน สําหรับภูมิภาคเอเชีย 2013” (SUSTAINABLE TURFGRASS MANAGEMENT IN ASIA 2013) จัดขึ้นระหวางวันที่ 11-13 มีนาคม ที่ผานมา ณ โรงแรมอมรี พัทยา จ.ชลบุรี โดยสมาคมผูดูแลสนาม กอลฟไทย (TGCSA), สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย (TGA) ,ASIAN TURFGRASS CENTER, R&A ไดรวมกันจัดงานนี้ขึ้น มา เพือ่ เผยแพรความรูแ ละวิธกี ารตางๆ ทีน่ า สนใจสําหรับ ผูดูแลสนามกอลฟ (Superintendent) หรือ ผูที่สนใจใน การบริหารจัดการสนามหญา ซึง่ ถือไดวา เปนงานทีใ่ หญ และ ประสบผลสําเร็จอยางเหนือความคาดหมายโดยไดรับ ความสนใจจากผูเขารวมสัมมนาลงทะเบียนจํานวน 238 คน จาก 20 ประเทศ ทั่วทุกมุมโลก ไดแก จีน, เวียดนาม, พมา, กัมพูชา, มาเลเซีย, สิงคโปร, อินโดนีเซีย, ฟลิปปนส, อินเดีย, ออสเตรเลีย, ญี่ปุน, อเมริกา, อังกฤษ, บรูไน, แคนนาดา, ฮองกง, ศรีลังกา, ไตหวัน, ไทย, กาตาร การสัมมนาแบงเนื้อหาออกเปน 3 วันดวยกัน วันที่ 11 มีนาคม 2556 เปนเนื้อหาทางวิชาการถวนๆ ที่ มีความสําคัญโดย Dr.Micah Wood ไดบรรยายในเรื่อง

ของความตองการธาตุอาหารของหญาเมืองรอนวามีความ ตองการมากนอยและความสูญเสีย ทีเ่ ราตองปองกัน รวมถึง ความเหมาะสมในการใหธาตุอาหารพืชตามความตองการ สวน Les Jeremiah, Jr. ไดบรรยายเกี่ยวกับ ความจําเปนในการบริหารจัดการเครื่องมือ เครื่องจักรที่ ใชในการดูแลสนามกอลฟ ซึง่ เปนหัวใจในการทํางาน ใหมี ประสิทธิภาพสูงสุด, John Neylan ไดบรรยายในเรื่องพื้น ผิวสวนตางๆ ของสนามกอลฟทีต่ อ งมีการรักษาใหมคี วาม สวยงามและเหมาะสมกับการเลน โดยการบริหารจัดการ อยางถูกตองและใชตน ทุนทีต่ าํ่ , คุณกิตติพงษ หรัญรัตน ซึง่ เปนผูด แู ลสนามกอลฟไทย (Superintendent) ไดนาํ เสนอ วิธีการฟนฟูสนามกอลฟหลังน้ําทวม โดยใชเหตุการณจริง ที่เกิดกับสนามอยุธยากอลฟคลับในป 2544-2555 ใหกลับ มามีสภาพที่ดีหลังการฟนฟู, คุณกิตติพงษ สืบสวน ได บรรยายถึงเรื่องการเพิ่มความเร็วของลูกกอลฟบนกรีน ในหญาพลาสพาลัม, Dominic Wall ไดบรรยายในเรื่อง การเตรี ย มสนามสํ า หรั บ การแข ง ขั น ระดั บ แชมป เ ป ย น รวมถึงเทคนิคตางๆ อีกมากมาย ซึ่งมีประโยชนตอผูเขา รวมสัมมนาในครั้งนี้ วันที่ 12 มีนาคม 2556 เปนวัน Fied day ซึ่ง

คุณภานุวัฒน นานรัมย นายกสมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย 089-793-4518 www.t-gcsa.org

ทุกทานตองลงไปทดสอบทดลองในภาคสนามจริงๆ โดย มีการแสดงของ AGIF Turfgrass Management Exposition มีวัสดุอุปกรณและเครื่องจักรจํานวนมากมาจัดแสดง และใหทดสอบใหเห็นจริงๆ มันเปนอะไรที่สุดยอดมาก ก็ ตองขอขอบพระคุณสนามกอลฟสยามคันทรีคลับแพลนเทชัน่ โดยคุณประเสริฐชัย พรประภา และคุณพิระพล นะมาตร กรรมการผูจัดการ บริษัท กอลฟอีส จํากัด ที่จัดแสดงได อยางนาประทับใจ วันที่ 13 มีนาคม 2556 เริ่มกลับมาเพิ่มเติม ความรูที่ไดรับจากวัน Fied day คือ มีเทคนิคเรื่องการให น้ํา, เทคนิคการดูแลรักษาหญาเมืองรอน, เทคนิคการให ปุยและอื่นๆ อีกมากมาย จากผลสําเร็จของการจัดสัมมนา SUSTAINABLE TURFGRASS MANAGEMENT IN ASIA 2013 ยังผลใหมีผู ดูแลสนามกอลฟ และ ผูที่สนใจ เรียกรองใหมีการจัดตอ เนื่องกันไปเปนประจําทุกๆ ป โดยใหประเทศไทยเปน ศูนยกลางในการจัดงานที่มีประโยชนเชนนี้ตอไปสนใจเขา ชมเนือ้ หาในการสัมมนาครัง้ นีท้ ่ี www.asianturfseminar.com

„Ó š “Ò ‰ |œ   Erosion Control Blankket

ƒÎ•oi™iš‹i™|¤sš˜“Óš|œiҕ“uӚo•i ƒ‹˜“Š™|lҚ§rÓpҚŠ¦|Š‹‰ ’§p}œ|}ҕ‚‹œ‘™¨†‹Ö‰s¤«lr™¬p›i™|¦‹™†Ö  ¦‹’š‹  }ӕoiš‹}™¥p›“ÒšŠ™¬ƒ‹˜¤ Special Section

6

S6_RUT.indd 1

1stt issue April 2013 3/27/13 10:43 PM


กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กานตรัตน (สนามงู) 0-2534-3840-3 เดอะเลกาซี่ฯ 0-2914-1930-40 เดอะไพนกอลฟฯ 0-2178-3666 ธานนท กอลฟ วิว ฯ 0-2916-9100-4 นวธานี 0-2376-1034-6 ปญญาอินทราฯ 0-2943-0000-4 วินเซอร ปารค ฯ 0-2989-4216 เพร็สซิเด็นท คันทรี คลับ 0-2988-7555-63 ยูนิโก กอลฟ คอรส 0-2138-8319 ราชกรีฑาสโมสร 0-2251-0181 สมาคมสโมสรกอลฟ ดุสิตฯ0-2281-1330 สโมสร กรุงเทพกรีฑา 0-2379-3716-7 สโมสร ราชพฤกษ 0-2955-0055 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (ใหม) 0-2521-5338-39 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (เกา) 0-2521-5338-39

ปทุมธานี

กรุงกวีสโมสร ชวนชื่น กอลฟ คลับ ซัมมิท ไพนเฮิรสทฯ ธูปะเตมีย ธัญธานี คันทรี คลับ บางกอก กอลฟ คลับ เมืองเอก เมือกเอก วิสตาฯ รังสิต สปอรต คลับ เดอะ รอยัล เจมส ซิตี้ ลําลูกกา คันทรี คลับ อัลไพน กอลฟ คลับ เอไอทฯ (9หลุม) ริเวอรเดล กอลฟฯ

สมุทรปราการ

0-2577-2891 0-2598-269 0-2516-8679-84 0-2531-1484 0-2560-1174-6 0-2501-2822-9 0-2533-9335-40 0-2997-8501-6 0-2904-0468-71 0-2577-8500 0-2995-2300-4 0-2577-3333 0-2516-4244-7 0-2501-2789

กรีนวัลเล คันทรี คลับ 0-2312-5883-9 เกียรติธานี คันทรี คลับ 0-2707-1700-9 ซัมมิทวินดมิลล กอลฟ คลับ 0-2750-2112-20 เดอะรอยัล กอลฟฯ (ลาดกระบัง) 0-2738-1010 เดอะ วินเทจ คลับ 0-2707-3820-5 ธนาซิตี้ 0-2336-0568-74 บางปู 0-2324-0320-9 เมืองแกว กอลฟ คอรส 0-2740-2693 เลควูด คันทรี คลับ 0-2312-6278-86 สุภาพฤกษ กอลฟ คลับ 0-2317-0801-4

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคกลาง กําแพงเพชร ศรีพูนทรัพย

ชัยนาท

(055)799-333

เขื่อนเจาพระยา

(056) 411-559

นครนายก

เขาชะโงก (037) 393-001 คาสคาตา กอลฟ คลับ (037) 612-300-3

ไพรม ซิตี้ กอลฟ คลับ รอยัล ฮิลสฯ วอเตอรมิลสฯ อาทิตยา คันทรี คลับ

นครปฐม

(037) 391-350 (037) 385-090-3 0-2546-3392-4 081-575-6641

พะเยา

สระบุรี

เซอร เจมส คันทรี คลับ (036) 343-200 ซิสโก แลนด กอลฟ คลับ (036) 351-200 อดิศร (036) 212-945

อยุธยา

นอรธเทิรน รังสิต กอลฟ คลับ (035) 744-596-9 บางไทร คันทรี คลับ (035) 371-491 เมืองเอก วังนอย (035) 214-825-9 ราชคราม กอลฟ คลับ (035) 367-060 สโมสร อโยธยา ลิงค (035) 257-999 อควอริอัส คันทรี คลับ (035) 292-555 อยุธยา กอลฟ คลับ (035) 703-664-6

จํานวนสนาม

31

สนาม

ภาคเหนือ เชียงราย แมกก กอลฟคลับ (053) 371-626 ทีเอสบี ไวทแซน กอลฟฯ (053) 729-750-1 เรจินา กอลฟ แอนด โฮเต็ล 089-559-5345 วอเตอรฟอรด วัลเลย เชียงราย (053) 953-440 สันติบุรี คันทรี คลับ (053) 662-826-7

เชียงใหม

เชียงใหม อินทนนท กอลฟฯ (053) 276-115-6 ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม (053) 298-220-3 เชียงใหม ยิมคานา (053) 247-352 เชียงใหม ไฮแลนดฯ (053) 261-354-9 แซนดครีก (053) 881-151 เดอะรอยัล เชียงใหมฯ (053) 849-301-6 แมโจ กอลฟ คลับ (053) 354-431-2 แมสา (053) 298-095 ศูนยกีฬาลานนา (053) 221-911 พิมานทิพย (053) 999-666 หางดงฯ (053) 426-201

บรรยากาศธรรมชาติโดยรอบของบริเวณหนาคลับเฮาส สนามกอลฟกัซซัน ขุนตาล รีสอรท ที่ตั้งสวยงามอยูหนา เขาอันอุดมสมบูรณ

วิคตอรี่ พารค

(044) 407-296-9

(056) 612-604 089-567-0051

สโมสรกอลฟ หนองสําโรง (042) 222-927 ศรีธานี กอลฟ ฟอเรสต 081-954-3188 อุดร กอลฟฯ (042) 223-216

แพร เวียงโกศัย

(054) 511-184 (054) 613-060 ตอ 238

เขื่อนสิรินธร สรรพสิทธิประสงค

พิษณุโลก

กําแพงเพชร อัครโยธิน 0-2297-6976 เบสท โอเชี่ยนฯ (034) 451-178 เอกชัย กอลฟฯ (034) 423-675

(044) 511-844 ตอ 2098

ชาละวัน พิจิตร เดอะร็อค กอลฟฯ

จอมพล ป. นารายฮิลสฯ

สมุทรสาคร

หนองคาย อุดรธานี

พิจิตร

(036) 413-133 (036) 426-545

วีรวัฒนโยธินฯ

ขุนเจือง (กวานพะเยา) (054) 482-783

กฤษดา ซิตี้ กอลฟ ฮิลส (034) 231-101-7 เดอะรอยัล เจมสฯ 0-2429-8066 ไดนาสตี้ ฯ (034) 993-333-5 ทองใหญ (034) 383-754 นครชัยศรีฯ (NCR) (034) 399-014 ยูนิแลนดฯ (034) 271-351-3 โรส การเดนทฯ (สามพราน)(034) 322-769 สุวรรณ กอลฟ ฯ (034) 339-333

ลพบุรี

สุรินทร

อัลไพน กอลฟฯ (เชียงใหม) (053) 880-888 แฮปปซิตี้ กอลฟ คอรส 053-602-637 เมสซาไนท คูปนกอลฟ 053-908-999

แพร

เพชรบูรณ

อุบลราชธานี จ.บุรีรัมย

เพชรบูรณ กอลฟ คลับ 089-437-1493 มาศึก กอลฟ คลับ (056)721-934-6 ตอ 3138 ดงภูเกิด วอเตอร แลนดฯ

ลําปาง

เขากระโดง กอลฟ คลับ โทร.044-637-308-9 ตอ 20616

จํานวนสนาม

ตาก

โกลด แคนยอน กัซซัน ขุนตาลฯ กัซซัน เลค ซิตีฯ กัซซัน มารีนาฯ

(053) 560-333 (053) 507-006-9 (053) 963-202 (053) 921-888

ลําพูน

นครสวรรค นาน

อุตรดิตถ

(054) 711-206

เขื่อนสิริกิติ์ พิชัยดาบหักฯ

(055) 461-140 (055) 411-645 ตอ 3508

ไอยรา กอลฟ คอรส

(056) 516-333

อุทัยธานี

จํานวนสนาม

40

กรีนเวิลด ฮ็อทสปริง เขาแหลม เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร เดอะไมดา กอลฟ คลับ นิจิโกะ คันทรี คลับ บลูแซฟไฟร กอลฟ มิชชั่น ฮิลส กอลฟ คลับ ริเวอร แคว กอลฟ เอเวอรกรีน ฮิลส กรังปรีด กอลฟ คลับ

(034) 531-382-3 (034) 599-077 #2602 (034) 599-077 #2502 (034) 574-001 #2455 (034) 531-235 (034) 584-000 (034) 581-227-30 (034) 644-147-8 (034) 565-089-90 (034) 657-130 (034) 603-858

แกงกระจาน คันทรี คลับ ดิ อิมพีเรียลเลควิว ชะอํา ปาลม ฮิลสฯ สปริงฟลดฯ สวางรีสอรทฯ

(032) 427-596 (032) 456-233-40 (032) 520-801-9 (032) 709-222 (032) 562-555-8

เพชรบุรี

จิระประวัติ (056)255-806 ตอ 3091 สโมสรกอลฟกองบิน 4 (056)261-071-2ตอ 54437 รุงแสง กอลฟ คลับ

ประจวบคีรีขันธ

เดอะ มาเจสติค ครีก (032) 619-167-70 ทวิมุกข (032) 522-571-3 รอยัล หัวหิน (032) 512-475 ธนรัชต กอลฟ คลับ (032) 622-033 แบลค เมาทเทนทฯ (032) 618-666 เดอะ บันยัน กอลฟ คลับ (032) 616-200 อีเกิ้ล มิลฟอรด หัวหิน (032) 572-444 อาวมะนาว (032) 611-017 # 60482 ศูนยพัฒนากีฬา (สวนสน) (032) 515-470

สนาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน เขื่อนอุบลรัตน รถไฟขอนแกน แดนคูณ กอลฟ คลับ สีหราชเดโชชัยฯ สิงหปารคขอนแกนฯ

(043) 372-228 089-842-0769 043-255-107-9 (043) 231-806 (043) 209-000

ราชบุรี

ดรากอนฮิลสฯ รอยัล ราชบุรีฯ ภาณุรังษี กอลฟ คลับ วูซุง คาสเทิลฯ

(032) 228-222 (032) 227-0312 (032) 391-019 (032) 228-069

เขื่อนจุฬาภรณ

(044) 861-669 ตอ 2630

จํานวนสนาม

28

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

คีรีมายา (044) 426-099 โคราช คันทรี คลับ (044) 249-060-1 จังเกิล กอลฟ คลับ (044) 328-334-43 ตอ 212 โซล สยาม รีสอรท (044) 319-052 เดอะ ไทเกอรฯ (044) 358-110-4 โบนันซาฯ (044) 249-340 เฟรนดชิพ เมโดวสฯ (044) 313-245 เขาใหญ กอลฟ คลับ (044) 297-258-61 ทอสกานา วัลเลย (044) 983-056-60 สุรนารี กอลฟ คลับ (044)255-530-9ตอ 22188 พานอรามาฯ (044) 436-298-9 เมาทเทน ครีกฯ (044) 323-024 แรนโช ชาญวีรฯ (044) 756-215 ปากชอง คันทรี คลับ 089-945-6262 ภูกระแต กอลฟ คลับ

รอยเอ็ด

จันทบุรี รําไพพรรณี สอยดาวฯ

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ประเสริฐสงคราม (043) 525-439 ศูนยพฒั นากีฬากองทัพบกที่ 6 (043) 515-855 ตอ 2655 กําลังเอก

สกลนคร

(042) 811-939

ประภาศรี

(042) 713-342 ตอ 265

(039) 335-493 (039) 326-400-4

ไทย คันทรี คลับ (038) 570-234-46 บางปะกง กอลฟฯ (038) 573-420-7#2995 บางปะกง ริเวอรไซด 038-500-500 รอยัล เลคไซดฯ (038) 573-275-9 โลตัส วัลเลยฯ (038) 835-555 ซัลไลน ลากูน กอลฟ 081-377-6202

(042) 511-177

เลย

สนาม

ภาคตะวันออก

นครพนม

กรีนวูดกอลฟฯ เขาเขียว คันทรี คลับ ชลบุรี เซ็นจูรี่ ฯ เทรชเชอรฮิลส นาวิกโยธินฯ บางพระอินเตอรฯ บูรพา กอลฟ คลับ เพลสเซน วัลเลยฯ พัฒนากอลฟ รีสอรท พัทยา คันทรีฯ

(038) 263-158-9 (038) 318-000 (038) 411-923-6 (038) 420-766 (038) 334-199 (038) 341-149-50 (038) 372-700-1 (038) 260-825 (038) 318-999 (038) 423-718

www.HotGolfClub.com S7_RUT.indd 1

สนาม

กาญจนบุรี

เขลางคนคร กอลฟ คลับ (054) 225-941 ตอ 3383 แมเมาะ (054) 254-970 (055)599-093-6 ตอ2321 (055) 511-375-8

30

ภาคตะวันตก

(055) 251-531 (055) 993-700-3

เขือ่ นภูมพิ ล ผาแดง อินดัสเตรียล

(045) 366-081 # 2708 (045) 321-826 #26069

Special Section

7

3/27/13 10:44 PM


ฟนิกซ กอลฟฯ (038) 239-391-5 โรงแรม เอเชีย พัทยา (038) 250-602-3 ราชนาวี พลูตาหลวง (038) 701-891 เลกาซี่ คริสตัล เบยฯ (038) 349-370-80 เลกาซี่ เมาทเทนท ชาโดวฯ (038) 389-211-6 วันเดอร แลนด 081-255-1255 ศรีราชา อินเตอรเนชั่นแนล (038) 338-375-8 สยาม คันทรี คลับ (โอลคอรส) (038) 909-700 สยาม คันทรี คลับ (แพลนเทชั่น) (038) 909-600 แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล (038) 372-273 อมตะ สปริง คันทรี คลับ (038) 468-888

ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี สปอรต คลับ (037) 290-345 พรหมโยธี (037) 471-439 ฮิลสไซต คันทรีโฮม (037) 215-492-6

ระยอง

เซ็นตแอนดรูวส 2000 ดิเอมเมอรัลล ระยอง คันทรี คลับ ระยอง กรีนวัลเลยฯ สโมสรกอลฟ วังจันทร อีสเทอรนสตาร ซิลกี้ โอค กอลฟ คลับ สยามรอยัลวิว เกาะชางฯ

(038) 030-660 (038) 941-111 (038) 626-148 (038) 030-660 (038) 965-077 (038) 630-410-5 (038) 030-060-2 (039) 555-134

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคใต กระบี่ โภคีธรา กอลฟ คลับ ปากาไส คันทรี คลับ

(075) 627-800 (075) 635-000 # 3300

เขตอุดมศักดิ์ เดอะ บีช กอลฟ คลับ

(077) 511-656 #4068 (077) 529-529 #8502

ศรีตรัง ตรัง

(075) 203-319 (075)210-802-4

วชิราวุธ ทุงสง

(075) 356-575 V 289 (075) 538-146

ทายเมืองบีชฯ ราชนาวี ทับละมุฯ

(076) 571-533-35 (076) 443-288

พัทลุง

นราธิวาส

(074)614-408 # 204

จุฬาภรณ กอลฟ คลับ

(073) 565-086

ชุมพร ตรัง

นครศรีธรรมราช พังงา

พัทลุง ภูเก็ต

บลูแคนยอน (เลค คอรส) (076) 328-088 บลูแคนยอน (แคนยอน คอรส) (076) 328-088 ภูเก็ต คันทรี คลับ (ใหม) (076) 319-200-4 ภูเก็ต คันทรี คลับ (เกา) (076) 319-200-4 มิชชั่น ฮิลสฯ (076) 310-800-88 ลากูนา ภูเก็ต กอลฟฯ (076) 270-991 ล็อค ปาลมฯ (076) 321-929-34 เรด เมาทเทนฯ (076) 322-000-1 ภูนาคา กอลฟ คลับ (076) 521-913-5

ยะลา

เขื่อนบางลาง

สงขลา

(073)281-063-6# 2206

กองบิน 56 เสนาณรงคฯ เซาทเทิรน ฮิลส กอลฟ ทองใหญ หาดใหญ รีสอรทฯ ทองไทย บานไร

(074)251-040-1# 63424 (074) 219-050 #44345 (074) 553-683 (074) 323-761 (074) 434-771-3 (074) 553-660-1

สุราษฏรธานี

เขื่อนรัชประภา (077) 242-555 # 5663 วิภาวดีรังสิต (077) 285-250 สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ (077) 421-700-8

จํานวนสนาม

31

สนาม

NIGHT GOLF ซัมมิท วินทมลิ ล กอลฟ คลับ

เปดทําการ วันอังคาร–วันอาทิตย วันธรรมดา เวลา 16.00 น.–19.30 น. วันเสาร–วันอาทิตย เวลา 17.30–19.30 น. หลังเวลา 19.30 น. ตีไดแค 9 หลุม กรีนฟ 1,500 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ ราคา 700 บาท และ ราคา 900 บาท

ซัมมิทกรีนวัลเลย เชียงใหม เปดทําการทุกวัน วันอังคาร–วันอาทิตย เวลา 16.00–19.00 น. กรีนฟ 650 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 600 บาท

ซัมมิทไพนเฮิรส ท กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ ชาวตางชาติ 1,300 บาท คนไทย 1,000 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) เดีย่ ว 600 บาท คู 800 บาท

สนามกอลฟ เดอะวินเทจ คลับ

สนามกอลฟ เดอะวินเทจ คลับเปนสนามกอลฟขนาดมาตรฐาน 18 หลุม พาร 72 ความยาว 6,720 หลา ออกแบบโดย Arthur Hills and Associates นายกสมาคมนักออกแบบสนามกอลฟ แหงประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สรางออก มาใหเปนสนามกอลฟที่มีความรมรื่น สภาพแฟรเวยและกรีนดีเยี่ยม มีหลุมเดน ที่นาสนใจและทาทายอยูหลายหลุม และมีคลับเฮาส ในสไตล Tudor ของอังกฤษที่ สวยงามเปนธรรมชาติ รมรื่นดวยน้ําพุขนาดใหญกลางคลับเฮาส ที่เนนใหความ สะดวกสบายของนักกอลฟ และผูมาใชบริการเปนหลัก

KBank Sport Days Special

For Hot Golf Club & KBank CreditCard

พุธ 1,200 วันธรรมดา 1,600

อาทิตย 1,600

ตั้งแตวันนี้–31 ตุลาคม 2556

วันหยุด 2,600

ตั้งแตวันนี้ –31 ธันวาคม 2556

บางกอก กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ 1,000 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 700 บาท

สโมสรกอลฟ ดุสติ

เปดทําการทุกวัน จันทร–วันเสาร เวลา 17.00– 24.00 น. กรีนฟชาวตางชาติ 600 บาท คนไทย 400 บาท แคดดี้ 200 บาท

ราชคราม กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวัน วันจันทร–วันเสาร เวลา 15.00-19.00 น. วันอาทิตย เวลา 15.00–18.00 น. กรีนฟวนั จันทร–วันศุกร 900 บาท กรีนฟวนั เสาร – วันอาทิตย เวลา 06.00–12.00 น. ราคา 1,700 บาท เวลา 13.00–15.00 น. ราคา 1,400 บาท หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป ราคา 900 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ บังคับ กวนละ 6 ทาน ขึน้ ไป/ ทานละ 1 คัน ถามาไมถงึ 6 ทาน ไมบงั คับ

ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Colin Foo Chek Feng นักกอลฟตางชาติ (กลาง)ที่สามารถพิชิต โฮลอินวัน ดวยเหล็ก 7 ไดที่หลุม 7 พาร 3 ระยะ 145 ที่สนามกอลฟ เมืองแกว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการโดยมี คุณธนะสิทธิ์ ราชสิงห ผู จัดการฝายขายและการตลาด รวมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ขอแสดงความยินดีกับโปร พงศพิพัฒน กองทอง (โปรพัน), (ที่ 2 จากขวา) ที่ สามารถพิชิต โฮลอินวัน ดวยพิชชิ่งเวดจไดที่หลุม 12 พาร 3 ระยะ 137 หลา ที่สนามกอลฟเขาชะโงก จ.นครนายก พรอมรับไดรับ รางวัลปูนซิเมนตจํานวน 2 ตัน จาก บริษัท ปูนซิเมนต ไทย (แกงคอย) จํากัด

1st issue April 2013 S8_RUT.indd 1

Special Section

8

3/27/13 9:20 PM

Vol.209 ปักษ์แรก เดือน เมษายน 2556  
Vol.209 ปักษ์แรก เดือน เมษายน 2556  

รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟ

Advertisement