Page 1

ShowDaily / สถาปนิก ’57

ฉบับที่ 6 / 4 May 2014

บาธรูมดีไซน์

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 กับความภูมิใจ คว้า 3 รางวัลใหญ่จากเวทีระดับโลก

บริษทั โอเชีย่ น นิวไลน์ จำ�กัด นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ โคมไฟ “Architectural Lighting” จาก Waldmann ภายในงานสถาปนิก’57

บริษัท โอเชี่ยน นิวไลน์ จำ�กัด นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ โคมไฟ “Architectural Lighting” ซึ่งเป็นระบบ บริหารและควบคุมแสงสว่างในอาคาร ผลิตภัณฑ์จาก Waldmann-Engineer of Light ประเทศเยอรมนี ทีช่ ว่ ยในการบริหารจัดการแสงธรรมชาติ โดยสินค้าเน้น คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน อ่านต่อหน้า 4

วันนี้มีอะไร : 4 พฤษภาคม 2557 อาษาลานกิจกรรม 11:00 – 12:00 น. ASA Talkative ตอน 18 คำ�ถามของคนอยากคุย สถาปนิก 13:00 – 16:00 น. ASA Sketch กับงานสถาปนิก’57 การประชันการวาดภาพระหว่าง นักวาดภาพชาวมาเลย์ VS สถาปนิกชาวไทย

บาธรูมดีไซน์ ผู้นำ�ด้านตลาดอ่างน้ำ�วนอัจฉริยะรายแรกของ ประเทศไทย ฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 กับความภาคภูมิใจ หลังคว้า 3 รางวัลใหญ่ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดเยีย่ มจากเวที ระดับโลก อย่างรางวัล Good Design 2014 จาก The Chicago Athenaeum ประเทศสหรัฐอเมริกา, รางวัล German Design Award “Special Mention 2014” จากประเทศเยอรมนี และ ล่าสุดกับรางวัล Reddot Design Award Winner 2014 กับ อ่างอาบน้ำ� รุ่น CALM

16:30 – 17:00 น. TOY ARCH AWARD 2014

ASA Forum PHOENIX 10:00 – 11:30 น. Mr. Duangrit Bunnag 13:00 – 14:30 น. Mr. Vasa J. Perovic 15:00 – 16:30 น. Mr. Yashar Hanstand

อ่านต่อหน้า 4

DOS เปิ ด ตั ว นวั ต กรรม Silver Nano Titanium ‘UV20’ กับผลิตภัณฑ์ใหม่ Natura Water Pac Series ‘DOS’ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มใน เครือบริษัท ธรรมสรณ์ ที่มุ่งเน้น ทางด้านสิง่ แวดล้อม อันประกอบ ด้วย น้ำ� ขยะ และพลังงาน อ่านต่อหน้า 4

Haco Electric ถือโอกาสเปิดตัวสินค้าใหม่ สวิ ต ช์ แ ละเต้ า รั บ “QUATTRO” ในงาน สถาปนิก’57 Haco Electric ถื อ โอกาสเปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ตั ว ใหม่ สวิตช์และเต้ารับ “QUATTRO” ในงานสถาปนิก’57 ด้ ว ยดี ไ ซน์ ที่ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ความสร้ า งสรรค์ ใ น การออกแบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ ใช้วสั ดุชนั้ เลิศในการผลิต เพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม ปลอดภัย และคงทน QUATTRO หมายถึง ‘สี’่ ในภาษาอิตาเลียน สือ่ ถึงสี 4 สี ทีแ่ ตกต่างของสวิตช์และเต้ารับ ทัง้ ยังเน้นดีไซน์ทโ่ี ดดเด่น สวย เรียบอย่างมีเอกลักษณ์ ตอบรับการตกแต่งใน บ้านได้อย่างลงตัว ด้วยพื้นผิวแมตท์ เน้น Texture ของสินค้าให้กลมกลืนไปกับดีไซน์ และยังยึดหลัก ความปลอดภัยด้วยระบบ Build-in Safety Shutter สินค้าผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟอย่างโพลีคาร์บอเนต ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. อ่านต่อหน้า 4

builder news 2014 strip ad.pdf 1 27/03/2014 15:39:40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Showdaily_6.indd 1

5/3/14 6:31 PM


ผู้คนล้นหลาม กับการสัมมนานานาชาติ ASA Forum นำ�โดย Toyo Ito, สตูดิโอ Pei Zhu และ สำ�นักงานสถาปนิกชื่อดัง จากสหรัฐอเมริกา : SO-IL สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ � กั ด ผู้ จั ด งานสถาปนิ ก ’57 งานแสดงเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในอาเซียน ครัง้ ที่ 28 ทีม่ กี ารจัดแสดงงานมาตัง้ แต่ วันที่ 29 เมษายน และจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ การสัมมนา ASA Forum โดย 6 สถาปนิกชื่อดังของโลก มาร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ โดยวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้อง PHOENIX นำ�โดย Toyo Ito สถาปนิกชาวญี่ปุ่นผู้มีผลงานโดดเด่นจากงานออกแบบ เชิงแนวคิดและนวัตกรรม ทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากกลุม่ สถาปนิกร่วมเข้าฟังสัมมนา มากกว่า 1,000 ราย จนทำ�ให้เต็มทุกทีน่ งั่ ด้าน Pei Zhu สถาปนิกชือ่ ดังชาวจีน เจ้าของ Studio Pei Zhu ในกรุงปักกิ่ง และ Florian Idenburg & Jing Liu

Showdaily_6.indd 2

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมชื่อดัง SO-IL จากนิวยอร์ก ก่อตัง้ โดยสถาปนิก 2 สามีภรรยา ต่างก็ได้รบั ความสนใจไม่ แพ้กนั มีผเู้ ข้าร่วมรับฟังการแชร์ประสบการณ์ของสถาปนิก ชื่อดังกันอย่างคับคั่ง ASA Forum ยังมีอีก 3 Sessions จาก 3 สถาปนิกชั้นนำ� ของโลก รวมถึงสถาปนิกชื่อดังชาวไทย ที่จะจัดขึ้นในวัน สุดท้ายของงานสถาปนิก’57 วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ค. นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง PHOENIX สำ�หรับผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

5/3/14 6:31 PM


บาธรูมดีไซน์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 กับความภูมิใจ คว้า 3 คว้า ใหญ่จากเวทีระดับโลก และล่าสุดกับรางวัล Reddot Design Award Winner 2014 รางวัลสูงสุดทางด้านการออกแบบจากประเทศเยอรมนี กับอ่างอาบน้ำ�ลอยตัว “CALM” อ่างอาบน้ำ�ลอยตัวที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ รูปแบบเรียบง่าย เงียบสงบ และการใช้งาน แบบ Multifunction โดยผู้ใช้งานสามารถควบคุมการใช้งานได้จากชุดควบคุมที่รวบรวมการทำ�งานแบบ 3 in 1 คือ เป็นทั้ง Overflow ปรับควบคุมอุณหภูมิน้ำ�ภายในอ่าง Mixer และ Water Spout สำ�หรับการเติมน้ำ� ด้วยการหมุนชุด ควบคุมเพียงจุดเดียว เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้ถึงขีดสุด ที่ผสมผสานการนวดตัวด้วยศาสตร์แห่งการ บำ�บัด Hydrotherapy ให้คุณได้รู้สึกถึงความผ่อนคลาย ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ ขณะนั่งแช่ตัวในอ่างอาบน้ำ� ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่เป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอัน ทรงเกียรตินี้ และกว่า 6 ปีกับรางวัล Reddot Design Award ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทบาธรูมดีไซน์อีกมากมายที่ได้รับ รางวัลสุดยอดด้านการออกแบบดังกล่าวจากประเทศเยอรมนีเรือ่ ยมาตัง้ แต่ปี 2008 ถึง 2014 ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ของบริษทั บาธรูมดีไซน์ ได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานโลกอย่างแท้จริง เชิญทุกท่านพบกับนวัตกรรมสินค้าของทาง บาธรูมดีไซน์ ได้ที่บูธ S105 โซน Sanitaryware ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557

บริษทั โอเชีย่ น นิวไลน์ จำ�กัด นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ โคมไฟ “Architectural Lighting” จาก Waldmann ภายในงานสถาปนิก’57 จุดเด่นจะอยูท่ กี่ ารคำ�นวณค่าแสงภายนอก Daylight Level เพือ่ ปรับความสว่างให้พอดีกบั ความต้องการของพืน้ ที่ ทีม่ ี การกระจายแสงทัง้ แบบ Direct Light และ Indirect Light ทีส่ ามารถช่วยถนอมสายตาให้กบั ผูใ้ ช้และประหยัดพลังงาน ตัวเลนส์ชว่ ยกระจายแสงและปลอดความจ้า ช่วยผ่อนคลาย ความล้าของสายตา ส่วนตัวหลอดไฟมีให้เลือกหลากหลาย ทั้ง Flourescent, Hybird หรือ LED นอกจากนี้โคมไฟ ยังมีระบบ Light Management ด้วย PULSE HFMD (High Frequency Motion Detector) Sensor System ทีส่ ามารถสัง่ การให้ปดิ ไฟอัตโนมัตเิ มือ่ ไม่มกี ารเคลือ่ นไหว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ocean Newline บูธ F508 โซน Finishes ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ตงั้ แต่ วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

Haco Electric ถือโอกาสเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ สวิตช์และเต้ารับ “QUATTRO” ในงานสถาปนิก’57

DOS เปิดตัวนวัตกรรม Silver Nano Titanium ‘UV20’ กับผลิตภัณฑ์ใหม่ Natura Water Pac Series โดยภายในบูธของ DOS ในงานสถาปนิก’57 จะเน้นในเรือ่ งของน้�ำ เป็นหลัก โดยจะมีผลิตภัณฑ์ระบบน้ำ�ที่ใช้ภายในบ้านพักอาศัยไปจนถึงอาคาร

นอกจากนีย้ งั มีอปุ กรณ์ปอ้ งกันไฟช็อต ไฟเกิน ไฟดูด ไฟรัว่ รวมทัง้ อุปกรณ์ปอ้ งกันไฟกระชากแรงดันสูง โดยบริษทั เน้น ผลิตภัณฑ์ทม่ ี คี ณ ุ ภาพ ฟังก์ชน่ ั การใช้งานครบถ้วน ตอบโจทย์ ความต้ อ งการของกลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภคทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย ทีส่ �ำ คัญจะชูมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า ซึง่ ถือเป็น หัวใจหลักของผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าและเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สามารถเยี่ยมชมสินค้าตัวใหม่ของ Haco ได้ที่ Haco Electric บูธ S104/8 โซน Sanitaryware ภายในงาน สถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

ซึ่งภายในงานนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่มานำ�เสนอ DOS Natura Water Pac Series ภายใต้คอนเซ็ปต์การออกแบบ Water Pac เป็นการรวมระบบไว้ ด้วยกัน ทัง้ ระบบน้�ำ ปัม๊ น้�ำ และระบบท่อภายใน มาออกแบบให้ผสมร่วมกัน อยูใ่ นยูนติ เดียวกัน ด้วยดีไซน์ลกั ษณะถังเก็บน้�ำ ทีส่ วยงาม และมีคณ ุ สมบัติ การเก็บน้ำ�ได้ดี มีความแข็งแรงทนทาน ป้องกันการปนเปื้อนทั้งภายนอก และภายในระบบด้วยนวัตกรรม Silver Nano Titanium ทำ�ให้เป็นถังเก็บน้�ำ ที่ปลอดภัย ไร้แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ นอกจากนี้ภายในงานยังเปิดตัวนวัตกรรม ‘UV20’ ซึ่งให้คุณสมบัติพิเศษ ป้องกันแสงยูวีสูงในระดับ 20 ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixir โดยสินค้า DOS รุ่น Natura Water Pac Series นี้ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์แนวคิดใหม่อีกด้วย เชิญเยี่ยมชมสินค้าตัวใหม่ของ DOS ได้ที่บูธ S102 โซน Sanitaryware ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

4 Showdaily_6.indd 4

5/3/14 6:31 PM


พานาโซนิค ส่งสวิตช์และเต้ารับ “Alufila” ด้วยดีไซน์บางเฉียบ ขนาด 2 มม. ชิมลางตลาด

บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ เซลส์ (ประเทศไทย) เปิดตัวสวิตช์ และเต้ารับ “Alufila” ด้วยดีไซน์บางเฉียบขนาด 2 มิลลิเมตร ชิมลาง ตลาดเจาะกลุ่มงานตกแต่งภายในและพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ นางสาวพัชรินทร์ ทิพยทยารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชนั่ ส์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่าวว่า สำ�หรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทนี่ �ำ มา เสนอในตลาดปีนี้คือ สวิตช์และเต้ารับ Alufila (อะลูฟิล่า) ซึ่งป็นสินค้าใหม่ ล่าสุดจากพานาโซนิค ที่ผ่านการออกแบบขั้นสูงเพื่อความสะดวกสบาย มีขนาดกะทัดรัดและการใช้งานอย่างน่าอัศจรรย์ ด้วยดีไซน์ทบี่ างเฉียบเพียง 2 มิลลิเมตร ทำ�ให้การออกแบบตกแต่งภายในเป็นไปอย่างกลมกลืนสวยงาม ตัวฝาผลิตด้วยอลูมิเนียมคุณภาพสูง ที่มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เฉพาะตั ว ของพานาโซนิ ค กลไกสวิ ต ช์ จึ ง ถู ก ออกแบบให้ คื น ตั ว กลั บ หลั ง จากการกดเปิ ด /ปิ ด และด้ ว ยรู ป แบบสวิ ต ช์ แ บบมี ไ ฟหิ่ ง ห้ อ ยโชว์ จึงทำ�ให้สามารถหาตำ�แหน่งสวิตช์ไฟเจอได้โดยง่ายดายแม้อยูใ่ นทีม่ ดื สวิตซ์ รูปแบบนีเ้ ป็นรุน่ แรกของโลก และถูกผลิตโดยใช้เทคโนโลยีอนั เป็นกรรมสิทธิ์ ของพานาโซนิค ซึ่งเมื่อกดสวิตซ์แล้วก็จะค่อยๆ ถอยกลับสู่ระดับที่เท่ากัน สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอย่างเป็นอิสระ จึงเหมาะสำ�หรับ งานตกแต่งภายในและพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง อย่างไร กระแสรักษ์โลก ลดโลกร้อนยังคงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุน่ ใหม่ได้ตอ่ เนือ่ ง นอกจากผูบ้ ริโภคจะได้ใช้สนิ ค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ยังได้มผี ลิตภัณฑ์ คุณภาพให้เลือกใช้หลากหลาย ในราคาที่ชื้อหาได้ นอกจากนี้ยังเป็นการ ช่วยสร้างโลกให้น่าอยู่และรักษาโลกให้อยู่กับเราได้นานขึ้น เพื่ออนาคต ที่ดีในวันข้างหน้า

โซลาร์ พาวเวอร์ รูฟ ชูคอนเซ็ปต์ Smart

Living Smart Saving เจาะกลุ่มบ้านอาศัยที่เน้น ประหยัด ขยายฐานตลาดในประเทศโต บริษัท โซลาร์ พาวเวอร์ รูฟ จำ�กัด สบช่องตลาดหลังภาครัฐให้การ สนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์หลังเกิดกระแสไฟตก เดินหน้าขยายฐานตลาด บุกกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่ต้องการประหยัดค่าไฟฟ้า ดันยอดขายเพิ่ม นางสาวบุษราภรณ์ จันทร์ชเู ชิด รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โซลาร์ พาวเวอร์ รูฟ จำ�กัด ผู้บุกเบิกธุรกิจไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์รูปแบบโซล่าฟาร์มและโซล่ารูฟ แห่งแรกในประเทศไทยและอาเซียน ภายแบรนด์ SPR กล่าวว่า สำ�หรับ คอนเซ็ปต์บูธของเราปีนี้นั้นเราจะเน้นธีม Smart Living Smart Saving การบริหารจัดการสำ�หรับกลุม่ ลูกค้าทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นหลัก ซึง่ แตกต่างจากปีทแี่ ล้ว ทีเ่ ราเน้นธีมการขายไฟฟ้าคืนให้กบั รัฐบาล แต่ปนี มี้ าในรูปแบบของการติดตัง้ ไว้ ใช้เองในบ้านเรือน ทั้งนี้ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นมีการติดตั้งโซล่า รูฟ ไว้ใช้เองในบ้านเรือนมานานพอสมควร แต่ของไทยนั้นเป็นเฟสที่ 2 หลังจาก ที่ภาครัฐเริ่มเข้ามาให้การสนับสนุนและรณรงค์ให้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟตก อีกทั้งยังช่วยสร้างกระแสให้กับตลาดมากขึ้น ดังนั้นเราจึงเน้นที่จะทำ�ตลาดกลุ่มบ้านอาศัยที่ต้องการประหยัดมากขึ้น เหมาะกับกลุ่ม ลูกค้าที่ใช้ไฟฟ้า 5,000 บาทขึ้นไป ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดในระยะยาวและคืนทุนภายใน 8-9 ปี นับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนเพราะค่าไฟฟ้า มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี Solar Power Roof มีความโดดเด่นคือเป็นการใช้พลังงานสะอาดทีไ่ ด้รบั จากธรรมชาติ หรือแสงอาทิตย์ซงึ่ เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังช่วย ลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือน และยังช่วยคุมคุมค่าไฟฟ้าในอนาคตด้วย ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการบำ�รุงรักษา ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังเป็นการสร้างอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพให้แก่ครัวเรือน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการตอบรับและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างมาก นับว่าเป็นการตอบรับที่ดีอย่างมาก 41 Showdaily_6.indd 41

5/3/14 6:31 PM


พืน้ ทีจ่ ดุ นัง่ พัก Rest Area by Horizon สำ�หรับผูเ้ ข้าชมงาน ที่ตกแต่งด้วยพื้นไวนิลลามิเนตลายไม้ จาก Horizon โดย บริษัท ไทยฮอริซอนคอนสตรัคชั่น จำ�กัด ที่ให้ความ รูส้ กึ อบอุน่ เหมือนนัง่ เล่นอยูท่ บ่ ี า้ น ผูท้ ส่ ี นใจสามารถเยีย่ มชม และสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่บูธ S604 โซน Sanitaryware ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

Sunpole แนะนำ�สินค้าใหม่ ‘LIFTER’ เสากั้นรถผ่านแบบดึงขึ้น-ลง จากประเทศญี่ปุ่น Sunpole โดยบริ ษั ท ไทยลั ด ดา โปรดั ก ท์ จำ � กั ด เปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ใหม่ LIFTER เสากั้นรถผ่านแบบดึงขึ้น-ลงจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำ�ลังมาแรงใน ตลาดต่างประเทศขณะนี้ โดยที่ประโยชน์ใช้สอยหลัก คือ สามารถดึงตัว ลิฟต์เตอร์ขน้ึ -ลงเพือ่ กัน้ รถผ่านได้ทกุ เวลาตามต้องการ ง่ายต่อการบำ�รุงรักษา เนื่องจากเสาทำ�จากสแตนเลส ซึ่งเป็นสนิมยากแต่ทำ�ความสะอาดได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบและมี ความทนทานต่อทุกสภาพอากาศอีกด้วย นอกจากนี้ Sunpole ยังมีสินค้าตัวอื่นที่น่าสนใจ อาทิเช่น ที่ดับบุหรี่ POISTOP หรือไฟทางเดิน Solar LED Bollard ที่มีความพิเศษอยู่ที่การนำ� พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Cell มาใช้ในการสร้างกระแสไฟฟ้า

i3Dbot นำ�เสนอสินค้านำ�เข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ‘เครื่องพิมพ์ 3 มิติ BUILDER’ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ แปลกตา ทั้งงานออกแบบ งานพัฒนาสินค้าและงานเพิม่ มูลค่าสินค้า สามารถพิมพ์งานได้สองสี ส่วนระยะเวลา การสร้างชิ้นงานขึ้นอยู่กับความละเอียดที่ต้องการ รับประกันอะไหล่นานสูงสุด 1 ปี นอกจากนีย้ งั มี ‘เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ i3Dbot’ สินค้าทีผ่ ลิตภายในประเทศไทย สามารถพิมพ์งานได้ทลี ะ 1 สี ด้วยสนนราคาเริม่ ต้น 35,000 บาท หากใครสนใจ พบกับเครื่องพิมพ์ 3 มิตินี้ได้ที่ บูธ L102/1 โซน Lighting ในงานสถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 พฤษภาคม 2557 ห้องน้ำ�สำ�เร็จรูป ตอนนี้กำ�ลังเป็นที่นิยม และเป็นที่ต้องการของเจ้าของโครงการ อสังหาริมทรัพย์หลายโครงการอย่างมาก เนือ่ งจากตอบโจทย์ปญ ั หาแรงงานก่อสร้าง ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว สะดวก สบาย มีให้เลือกทุกขนาดตามความต้องการ ของเจ้ า ของ สำ � หรั บ เจ้ า ของโครงการที่ สนใจอย่าลืมแวะมาที่บูธห้องน้ำ�สำ�เร็จรูป Egg Rock Thailand รับรองไม่ผิดหวัง สะดวกสบายทุกการขนส่งในราคาที่คุยกัน ได้กับ BESBUILT GROUP

Showdaily_6.indd 42

สนใจสินค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บูธ P502 โซน Finishes ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

พื้นที่กิจกรรมมุมเล็กๆ ที่ให้ผู้เข้าชมงานได้เพลิดเพลินไปกับภาพวาดและ ภาพล้อเลียน จากฝีมือนักวาดภาพอาชีพ ผู้ที่สนใจสามารถไปใช้บริการกัน ได้ที่มุมวาดภาพเหมือนและภาพล้อเลียน บูธ F402 โซน Finishes

5/3/14 6:32 PM

Showdailyarchitectexpo vol 06  

ARCHITECT EXPO aims to create opportunities for developers, designers, consultants, engineers, contractors, etc. to meet up with worldwide m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you