Page 1

ShowDaily / สถาปนิก ’57

ฉบับที่ 5 / 3 May 2014

‘Lavenz’ ผลิตภัณฑ์อ่างอาบน้ำ�และอ่างล้างหน้า สำ�เร็จรูป แบรนด์ใหม่จาก Dolphin Aquaware

เตียวฮง สีลม นำ�เสนอนวัตกรรมระบบทีจ่ อดรถ Car Parking & Elevator Parking

‘Lavenz’ ผลิตภัณฑ์อ่างอาบน้ำ�และ อ่างล้างหน้าสำ�เร็จรูป แบรนด์ใหม่จาก Dolphin Aquaware เปิ ด ตั ว อย่ า ง เป็นทางการ ภายในงานสถาปนิก’57 กับอ่างอาบน้ำ�เรืองแสง โดยในงานนี้ ได้ดารารับเชิญ คุณศรีริต้า เจนเซ่น มาร่วมในการแถลงข่าวเปิดตัวสินค้า ครั้งนี้ด้วย อ่านต่อหน้า 4

เนื่ อ งในโอกาสครบรอบ 40 ปี เตี ย วฮง สี ล ม ถือโอกาสนำ�เสนอสินค้าวัสดุกอ่ สร้างครบวงจร ทัง้ งาน สถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน และงานวิศวกรรม ภายในงานสถาปนิ ก ’57 โดยไฮไลท์ คื อ สิ น ค้ า นวัตกรรมระบบที่จอดรถ Car Parking & Elevator Parking จากแบรนด์ ซัมจุง ประเทศเกาหลีใต้ ทีน่ �ำ เสนอ เทคโนโลยีพร้อมทั้งการใส่ใจสิ่งแวดล้อม อ่านต่อหน้า 4

วันนี้มีอะไร : 3 พฤษภาคม 2557 อาษาลานกิจกรรม ASA Sketch กับงานสถาปนิก’57 10:30 – 12:00 น. โชว์การวาดภาพโดย Mr.KK สถาปนิก และนักวาดภาพ ชาวมาเลเซีย 14:00 – 15:00 น. ASA TALKATIVE ตอน 18 คำ�ถามของคนอยาก คุยกับสถาปนิก

ASA Forum PHOENIX 10:00 – 11:30 น. Mr. Toyo Ito 13:00 – 14:30 น. Mr. Pei Zhu 15:00 – 16:30 น. Mr. Florian Idenburg & Ms. Jing Liu

Planter Cell H20 R Panel นวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มความสวยงามแก่อาคาร

สินค้าตัวใหม่ PAC Frenery เครื่องทำ� น้ำ�ร้อนจากแอร์ บ ริ ษั ท แ อ ด ว า น ซ์ เอกซเชนจ์ เทคโนโลยี จำ � กั ด แนะนำ � สิ น ค้ า ตัวใหม่จาก PAC เครือ่ งทำ�น้�ำ ร้อนจากแอร์ PAC Frenery ที่ยึดหลักการทำ�งานโดยการนำ�เอาความร้อนที่สูญเปล่า จากระบบปรับอากาศมาทำ�ให้น้ำ�มีอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 5060 ๐c โดยไม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้า ทัง้ ยังเป็นการประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟฟ้า ทำ�ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน คืนทุนในระยะ เวลาอันสั้น อีกทั้งสินค้ายังรับประกันนานสูงสุด 5 ปี อ่านต่อหน้า 4

Zillion นำ � เสนอ ผลิตภัณฑ์ Green Wall แผงสวน แนวตั้ง ‘Uniseal’ นำ�เข้าจากสิงค์โปร์ Planter Cell H20 R Panel นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสวยงามแก่อาคาร สถานที่ สามารถติ ด ตั้ ง ได้ ทั้ ง ภายนอกและภายใน อาคาร มีให้เลือกทั้งแบบ Tray, Module และ Panel ด้วยวัสดุที่ทำ�จาก Plaswood ที่มีความบางเพียง เพียง 3.5 เซนติเมตร ทำ�ให้มนี �้ำ หนักเบา ช่วยประหยัด โครงสร้างรับน้ำ�หนักได้ อ่านต่อหน้า 4

builder news 2014 strip ad.pdf 1 27/03/2014 15:39:40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Showdaily_5.indd 1

5/2/14 7:28 PM


สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ร่วมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ � กั ด ผู้ จั ด งาน สถาปนิ ก ’57 งานแสดงเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 28 ที่มีการจัดแสดงงานมาตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2557 และจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากบุคคล สำ�คัญจากหลากหลายวงการ โดยเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นายชวน หลีกภัย อดีตนายก รัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเข้าชมงานสถาปนิก’57 โดยมีนายจักรกฤษณ์ เมธชนัน นายชวลิต สุวัตถิกุล และ นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ตัวแทนคณะผูจ้ ดั งานฯ ให้การต้อนรับ ซึง่ นายชวนเป็น บุคคลสำ�คัญอีกท่านหนึ่งที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงานสถาปนิกมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ�ทุกปี โดยนายชวนกล่าวว่า ทีผ่ า่ นมาได้ให้ความสนใจพัฒนาการของ การจัดงานสถาปนิกมาโดยตลอด เนือ่ งจากเป็นงานทีไ่ ด้รวบรวมเอาเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ สินค้าใหม่ๆ ที่ทันสมัยของวงการก่อสร้างไว้อย่างมากมาย จึงตัง้ ใจทีจ่ ะมาดูงานเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ติดตามดูวา่ ในวงการออกแบบก่อสร้าง ของไทย จะมีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้าง “ปีนี้ในงานสถาปนิก เห็นว่ามีสินค้าใหม่ๆ เยอะดี แล้วก็มีความใส่ใจเรื่อง ธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมเข้าอยู่ด้วย ส่วนบูธต่างๆ ของผู้มา ออกงานก็มีการออกแบบก่อสร้างที่ดูแปลกตา สวยงามดี” นายชวนกล่าวเสริม พร้อมกับแสดงความชื่นชมและยินดีกับความสำ�เร็จในการจัดงานสถาปนิก’57 ครั้งนี้

ผลการประกวดบูธสินค้าภายในงานสถาปนิก’57 หลังจากพิธมี อบรางวัลผูช้ นะการประกวดบูธแสดงสินค้าไปแล้วในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ทางคณะผูจ้ ดั งาน โดยคุณชาตรี มรรคา กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ได้มอบภาพถ่ายของบูธเพื่อแสดงความยินดีให้แก่ผู้ชนะการประกวดบูธแสดงสินค้า และ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายในงานสถาปนิก’57

Showdaily_5.indd 2

5/2/14 7:28 PM


‘Lavenz’ ผลิตภัณฑ์อ่างอาบน้ำ�และอ่างล้างหน้าสำ�เร็จรูป แบรนด์ใหม่ จาก Dolphin Aquaware

เตียวฮง สีลม นำ�เสนอนวัตกรรมระบบทีจ่ อดรถ Car Parking & Elevator Parking

โดยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นี้ผลิตจากหินสังเคราะห์ Solid Surface ที่ให้ผิวสัมผัสที่ สวยงามและเรียบเนียนดุจใยไหม ไม่มีข้อจำ�กัดด้านดีไซน์และยังคงคุณสมบัติ ที่สำ�คัญของหินสังเคราะห์ได้อย่างครบถ้วน อาทิ Non-Porous ไม่รูพรุน มีความหนาแน่นสูง ไม่ดดู ซึมน้�ำ และความชืน้ ทำ�ให้ท�ำ ความสะอาดง่าย ไม่เป็น รอยด่างบนพื้นผิว ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย ถูกสุขลักษณะและสุขอนามัย มีความทนทานต่อสารเคมี ด้วยคุณสมบัตทิ ส่ี ามารถขัดแต่งผิวหินใหม่ได้ทกุ เมือ่ ที่ ต้องการจึงทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน แลดูเหมือนใหม่อยูเ่ สมอ เชิญชมสินค้าของทาง Lavenz ได้ที่ บูธ S305 โซน Sanitaryware ภายในงาน สถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

Planter Cell H20 R Panel นวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มความสวยงาม แก่อาคาร ทัง้ นีย้ งั สามารถดีไซน์ประเภทของ ต้นไม้ให้เหมาะสมกับพืน้ ทีใ่ ช้สอย และยั ง สามารถช่ ว ยดู ด มลพิ ษ และลดความร้อนได้เป็นอย่างดี ด้วยการติดตั้งระบบท่อน้ำ�หยดไว้ ภายในทำ�ให้ไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการ รดน้�ำ ต้นไม้ นอกจากนีย้ งั สามารถ ติดตั้งกับวัสดุได้หลากหลายและ มีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปี Zillion ยังให้บริการครบวงจร ด้วยการจัด จำ�หน่ายระบบและอุปกรณ์การจัดสวน รวมทัง้ ให้ค�ำ ปรึกษาในการออกแบบและ ตกแต่งพันธุ์ไม้อีกด้วย สนใจสามารถเยี่ยมชมสินค้าของ Zillion ที่บูธ L213 โซน Lighting ภายในงาน สถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

สินค้าตัวใหม่ PAC Frenery เครื่องทำ�น้ำ�ร้อนจากแอร์ PAC Frenery สามารถเก็บความร้อนไว้ได้นานแม้ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีฮีทเตอร์สำ�รองภายใน มีความปลอดภัยสูง ด้วยระบบป้องกันไฟฟ้า รั่วและระบบป้องกันแรงดันน้ำ�ในกรณีที่น้ำ�ร้อนมีแรงดันสูง สินค้าได้รับรางวัล การันตีจาก International and Innovation Exhibition Award ประเทศ สิงคโปร์อีกด้วย สามารถเยีย่ มชมสินค้าของ PAC ได้ทบี่ ธู S626 โซน Sanitaryware ภายในงาน สถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

สิริพันธุ์ กระแสร์แสน Marketing Manager (Construction Solutions)

ระบบจอดรถของซัมจุงมีจดุ เด่น คือ ช่วยลดผลกระทบ ทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อม เช่น ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน การเสียเวลาขับวนรถหาที่จอด และยังช่วยลดมลพิษ ทางเสียงอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ของอาคารให้มากขึน้ เพราะลดพืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการจอดรถ ให้น้อยลง อีกทั้งยังให้ความปลอดภัยสูง เนื่องจาก หมดปัญหาเรือ่ งการโจรกรรมรถหรือรถชน นวัตกรรม ทีจ่ อดรถนีเ้ ป็นอินโนเวชัน่ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบสมาร์ทโฟน ในการสั่งการและผ่านคีย์การ์ดอีกด้วย โดยภายในงานสถาปนิกครั้งนี้ได้นำ�มาเสนอ 2 ระบบ คือ ที่จอดรถระบบแนวตั้ง Elevator Parking และ ที่จอดรถระบบแนวนอน Car Parking ซึ่งสามารถใช้ จอดรถได้ทั้งขนาดเอสยูวีและซีดานทั้งสองแบบ ทั้งนี้ ทางบริษัท เตียวฮง สีลม ยังให้คำ�ปรึกษาแบบครบ วงจรในการออกแบบระบบจอดรถร่วมกับสถาปนิก และวิศวกรอีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถชมสินค้าอื่นๆ ของทางเตียวฮง สีลม ได้ที่ บูธ S104/2 โซน Sanitaryware ภายในงาน สถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557

4 Showdaily_5.indd 4

5/2/14 7:29 PM


“เลคิเซ่” เดินหน้าบุกตลาดแอลอีดีเต็มสูบปี’57 พร้อมเปิดโรงงานผลิต- ขยายสาขา ตปท. รับเออีซี ดร. ดำ�รงศักดิ์ เชื่องยาง กรรมการผู้อำ�นวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ตงิ้ จำ�กัด ผูผ้ ลิตและจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์สอ่ งสว่างประหยัดพลังงาน ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ “เลคิเซ่” (LeKise) กล่าวว่า สำ�หรับแผนการตลาดปีนี้ จะเดินหน้าทำ�ตลาดหลอดแอลอีดีเต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดโรงงานผลิตหลอด แอลอีดที งั้ หมด เพือ่ รองรับการเปิดตลาดอาเซียน อีกทัง้ ยังมีแผนทีจ่ ะขยายตลาด ไปยังประเทศเพือ่ นบ้านอีกด้วย ดังนัน้ จึงมุง่ เน้นให้ความรูเ้ กีย่ วกับหลอดแอลอีดี และการจัดทำ� CSR กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นหลัก ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับรายการ โรงเรียนของหน เพือ่ มอบเสาโซล่าเชลล์ (เสาไฟถนน) ให้กบั โรงเรียนห้วยปลากอง วิทยาการ ตำ�บลขะเนจื้อ อำ�เภอแม่ระมาด จังหวัดตาก จำ�นวน 4 ต้น ปัจจุบัน โครงการ โรงแรม รีสอร์ท สปา โรงเรียน ฯลฯ เริ่มให้ความสนใจและหันมาใช้ เสาไฟพลังงานโซล่าเชลล์กนั มากขึน้ เนือ่ งจากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้าในต่างจังหวัด พื้นที่ห่างไกลอย่างมากเนื่องจากประหยัด ได้ 100% นอกจากนี้ยังมีแผนที่เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับหลอดแอลอีดี ให้กับเจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษา ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีแผนทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ กับมหาวิทยาลัยคำ�แหง วิทยาเขตบางนา เป็นที่แรก ด้วยการจัดโรดโชว์และ เปิดบูธเล็กๆ เพื่อสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ พร้อมให้ความรู้ด้วย ปัจจุบัน หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ โรงพยาบาล โรงเรียน เริม่ ให้ความสำ�คัญและมีโครงการ “วันประหยัดพลังงาน” (Energy Day) เพิ่มขึ้นเพราะทุกคนเริ่มตะหนักและหัน มาใช้หลอดแอลอีดมี ากขึน้ เพือ่ พลังงานในอนาคต ดังนัน้ จึงจัดกิจกรรมโรดโชว์ กับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้มากขึ้น งานสถาปนิก’57 จะเน้นนำ�เสนอบูธในรูปแบบของ “คลินกิ พลังงาน” ซึง่ คอนเซ็ปต์ ปีนี้เปรียบเสมือนเลคิเซ่เป็นหมอ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน ทั้งด้าน การดีไซน์ การออกแบบแสง การบริการให้ความรู้ รวมทั้งการให้ค�ำ ปรึกษาด้าน แสงสว่าง เพือ่ ช่วยให้ผบู้ ริโภคประหยัดค่าพลังงานแสงสว่างลดน้อยลง ภายใน บูธจะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงสว่างเฉพาะไว้คอยให้คำ�ปรึกษา

เฮเฟเล่ เผยปี’57 บุกตลาดคอนโดมิเนียมเต็มสูบ

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำ�กัด เผยแผนการ ตลาดป’ี 57 เดินหน้าทำ�ตลาดคอนโดมิเนียม ส่งสินค้า นวัตกรรมสมาร์ทสเปซ เอาใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทีช่ นื่ ชอบความหลากหลาย และเน้นฟังก์ชนั่ การใช้งาน ของเฟอร์นิเจอร์ ดันยอดขายโต 3,150 ล้านบาท

มร.โฟลเคอร์ เฮลสเติ ร์ น กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผูน้ �ำ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและครัวเรือน พร้อมทั้ง อุปกรณ์สุขภัณฑ์มาตรฐานจากประเทศเยอรมนี กล่าวว่า แผนการตลาดปีนี้ มีแผนที่จะบุกตลาดคอนโดมิเนียม เป็นหลัก เนือ่ งจากมีความต้องการสูง ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ คน รุ่นใหม่ที่ต้องการสินค้าที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ในพื้นที่จำ�กัด ดังนั้น เฮเฟเล่จึงต้องการนำ�นวัตกรรมจาก สินค้ามาใช้เพื่อให้กลุ่มลูกค้ามีทางเลือกที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นผู้นำ�ในสินค้ากลุ่มสมาร์ท สเปซ ซึง่ ณ ปัจจุบนั เฮเฟเล่ ยังคงเป็นผูน้ �ำ ตลาดในส่วนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยมีอตั ราการเติบโต 15% ในไตรมาสแรกเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ซึง่ ถือเป็นแนว โน้มที่ดี และคาดว่าภายในปี 2557 นี้ยอดขายจะทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปีนี้บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) ครบรอบ 20 ปี จึงถือโอกาสในงานสถาปนิก’57 เป็นเวทีกลางในการตอกย้ำ�แบรนด์ ด้วยการนำ�เสนอสินค้า ภายใต้แนวคิด “ก้าวล้ำ�นำ�สมัย” เพื่อตอกย้ำ�ความเป็นผู้นำ�ที่ไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นและผลิตสินค้านวัตกรรม เพื่อความสะดวกสบายแก่ ผู้ใช้สินค้าและตอบรับเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งภายในบูธได้แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในบ้าน และที่อยู่อาศัย และส่วนที่เป็นเฉพาะเครื่องมือช่าง โดยสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในบ้าน แบ่งโซน สินค้าออกเป็น 9 โซน ตามประเภทกลุ่มสินค้า เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกชมนวัตกรรมสินค้าของเฮเฟเล่ ได้อย่างสะดวกสบาย

41 Showdaily_5.indd 41

5/2/14 7:29 PM


ส่วนใครที่กำ�ลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้านที่สุดยอดแห่งการดีไซน์ และทนทานทุกภาวะอากาศ อย่าลืม แวะไปที่บูธ IVY รับรองว่าไม่ผิดหวัง กับเฟอร์นเิ จอร์หวายเทียมดีไซน์สดุ ชิค จากประเทศเยอรมัน ด้วยโครงสร้าง อลูมิเนียม ทนต่อการกร่อนของเกลือ ทะเล และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ในราคาทีค่ มุ ค่าคุม้ ราคา ตอบรับไลฟ์สไตล์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ

สำ�หรับบูธวินเซอร์ปีนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเช่นเคย กับการขนทับสินค้านวัตกรรม วัสดุทดแทนไม้ที่นำ�มาให้ชมและสัมผัสของจริงทุกปี ปีนี้พิเศษตรงนี้พี่สมาร์ท กฤษฎา พรเวโรจน์ นักแสดงและดีไซเนอร์ มาสาธิตการติดตั้งไม้ระแนง รั้วระแนงที่แสนจะตดตั้งได้อย่างง่ายได้แม้กระทั่งดารานักแสดงยังติดตั้งได้ ซึ่งจะง่าย สะดวก รวดเร็วอย่างไร อย่าลืมแวะไปที่บูธ วินเซอร์ (WINDSOR) รับรองไม่ผิดหวัง พร้อมรับความรู้อีกมากมายว่าวัสดุทดแทนไม้สามารถนำ�มา สร้างบ้านได้ทั้งหลังแล้วนะ

อย่าพลาดกับพืน้ ทีโ่ ซนสินค้าในกลุม่ พันธมิตรวัสดุสนิ ค้าทีร่ วมสินค้าแบรนด์ดงั ทัง้ หลายไว้ดว้ ยกัน อาทิ TOA, TEOHONG SILOM, VIVA BOARD, SANA, AMIGO, HAGO ELECTRIC, BEZEN, AQUALINE, MUKU, GRANDHOMART, ISON เป็นต้น พร้อมบริการเครื่องดื่มและของว่างให้ผู้เข้าชมงานได้แวะนั่งพักและชมสินค้าของกลุ่มพันธมิตรวัสดุสินค้ากัน เชิญเยี่ยมชมและเพลิดเพลินได้ที่ บูธ S104 โซน Sanitaryware ตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤษภาคม 2557 ขอแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้

อีกหนึ่งบริการสำ�หรับผู้เข้าชมงาน ที่มีพื้นที่จุดพักสำ�หรับผู้ที่ต้องการชาร์ต แบตเตอรี่มือถือ ที่ทาง Haco Electric ได้จัดเตรียมไว้ให้บริการในโซน Lighting สามารถแวะใช้บริการกันฟรีได้เลย เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี กั บ การออกบู ธ ของทางสำ�นักพิมพ์ ลายเส้น ทีข่ น หนั ง สื อ สถาปั ต ยกรรมมาจั ด จำ�หน่ายภายในงานในราคาพิเศษ พร้อมกันนี้ยังมีหนังสือออกใหม่ มาให้เลือกอีกมากมาย ติดตาม หนังสือของสำ�นักพิมพ์ ลายเส้น ได้ ที่ บู ธ F201 โซน Finishes ภายในงานสถาปนิก’57 ตัง้ แต่วนั นี้ – 4 พฤษภาคม กันได้เลย

Showdaily_5.indd 42

หน้า 30 TEALIGHT COLLECTION CO.,LTD. Booth No. L202 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 1448/6 Crystal Design Center Building K1, 2th Floor No.206, 208 Soi Lat Phrao 87, Pradit Manutham Road, Khlong Chan, Khlong Chan, Bangkok 10240 Tel : +66 2102 2430 Fax : +66 2102 2430 Email : info@tealightcollection.com, tealightcollection@yahoo.com Website : www.tealightcollection.com Product / Service : LIGHTING, HARDWARE, TILE Brand Name : TEALIGHT COLLECTION Country of Origin : TURKEY ฉบับที่ 4 / 2 May 2014 หน้า 41 Decoroom ทุ่มงบ 10 ล. เปิดโชว์รูม “Dwell Living” กรรมการผู้จัดการ Decoroom Co.,Ltd. นายโสภณ ไพโรจน์มหกิจ

5/2/14 7:29 PM

Showdailyarchitectexpo vol05  

ARCHITECT EXPO aims to create opportunities for developers, designers, consultants, engineers, contractors, etc. to meet up with worldwide m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you