Page 1

ShowDaily / สถาปนิก ’57

ฉบับที่ 3 / 1 May 2014

ดับบลิวดีซี (WDC) ชูจดุ ต่าง ผูค้ า้ วัสดุกอ่ สร้าง ทีบ่ ริการรูปแบบโซลูชนั่ มุง่ เป็นผูน้ �ำ การนำ�เข้าและ จัดจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำ�ในประเทศไทย

เลคิเซ่ ชูคอนเซ็ปต์ Energy’s Clinic ร่วมงาน สถาปนิก’57 ส่งทีมผูเ้ ชีย่ วชาญรับปรึกษาปัญหา พลังงานลูกค้าทุกกลุ่ม

บริษทั เวสเทิรน์ เดคอร์ คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด หรือ WDC (Western Decor Corporation Co.,Ltd) ผู้นำ�เข้า และจัดจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างระดับ แนวหน้ า ของเมื อ งไทย จั บ มื อ Stone Italiana ผู้ นำ � ระดั บ โลก เจ้าแห่งนวัตกรรม ควอทซ์สโตน เปิ ด ตั ว หิ น ควอตซ์ จากอิ ต าลี โดยได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทน ผู้ จั ด จำ � หน่ า ยหิ น ควอตซ์ เกรด พรีเมี่ยมจากอิตาลี ภายใต้แบรนด์ สโตน อิตาเลียน่า แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย อ่านต่อหน้า 4

Cardinal Smart Glass กระจกลามิเนตฟิล์มอัจฉริยะ นวัตกรรมจาก WindoPluz WindoPluz นำ�เสนอสินค้า Cardinal Smart Glass กระจกลามิเนตฟิลม์ LCD อัจฉริยะที่สามารถปรับ เปลีย่ นระหว่างสภาพใส/ขุน่ โดยใช้การจ่ายกระแสไฟฟ้า ทีส่ ามารถควบคุมด้วยสวิตซ์รโี มท เสียงและการ เคลื่อนไหว ด้วยเทคโนโลยีการทำ�งานด้วยระบบไฟฟ้าจากประเทศไต้หวัน อ่านต่อหน้า 4

วันนี้มีอะไร : 1 พฤษภาคม 2557 09:00 – 12:00 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานสถาปนิก’57

13:30 – 15:30 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี / 500 ท่าน / Jupiter 4-7

17:00 – 19:00 น.

ประกาศรางวัล CDAST AWARD 2013

HomeXpert เปิ ด ตั ว Chandelier Lifter รอกโคมไฟแชนเดอเลียร์ ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่ สะดวกยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์จาก HomeXpert ผูอ้ ปุ กรณ์ Smarthome ทีม่ งุ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้งาน เพียงแค่ปลายนิว้ สัมผัส ด้วยนวัตกรรม Chandelier Lifter รอกโคมไฟแชนเดอเลียร์ ที่ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า สะดวกสบายต่อการใช้งาน อ่านต่อหน้า 4

บริ ษั ท เลคิ เ ซ่ ไลท์ ติ้ ง จำ � กั ด ผู้ ผ ลิ ต และจั ด จำ�หน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นำ�คอนเซ็ปต์ LeKise Energy’s Clinic เข้าร่วม ภายในงานสถาปนิก โดยมีการจัดบูธให้คำ�ปรึกษา ด้ า นการประหยั ด พลั ง งานไว้ บ ริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ซึ่งภายในพื้นที่จะแบ่งเป็นกลุ่มสำ�หรับลูกค้าประเภท ต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการ Local Government, หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจ, หน่วยงานทีส่ นใจเกีย่ วกับ ESCO, หน่วยงานองค์กรเอกชน กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มโรงแรมรีสอร์ท และกลุ่มลูกค้าที่สนใจ Solar Cell เป็นต้น อ่านต่อหน้า 4

builder news 2014 strip ad.pdf 1 27/03/2014 15:39:40

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Showdaily_3.indd 1

4/30/14 6:39 PM


เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม เยือนงานสถาปนิก’57 แวะชมบูธจัดแสดง บริษัท อินเอาท์ติก เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2557 คุณมาร์ค มิคเคลเซ่น เอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำ�ประเทศไทย พร้อมด้วยคุณมาร์ค เดอวรินด์ท ทูตพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตเบลเยีย่ มประจำ�ประเทศไทย ให้เกียรติเยีย่ มชมงานสถาปนิก’57 ในฐานะแขกพิเศษของผูจ้ ดั แสดงสินค้า บริษทั อินเอาท์ตกิ ผู้ผลิตระบบประตูหน้าต่างรายใหญ่ของโลก ซึ่งร่วมนำ�ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาจัดแสดงเป็นประจำ�ทุกปี คุณมาร์ค มิคเคลเซ่น เปิดเผยกับทีมผูจ้ ดั งานสถาปนิก’57 ว่า ไม่เคยชมงานสถาปนิกในประเทศไทยมาก่อน ครัง้ นีน้ บั ว่าเป็นครัง้ แรก และส่วนตัว แล้วหากกล่าวถึงงานในลักษณะเดียวกันที่เบลเยี่ยม ก็ไม่เคยเดินทางไปเยี่ยมชมเช่นกัน ซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบงานจัดแสดงในประเทศไทย กับเบลเยี่ยม หรือประเทศอื่นๆ ในยุโรป จึงไม่อาจระบุได้ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด แต่หากได้เข้าไปชมภายในงานแล้วอาจมี คำ�ตอบดีๆ ให้อย่างแน่นอน สำ�หรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ใกล้จะถึงใน ปีพ.ศ.2558 นี้ คุณมาร์ค มิคเคลเซ่น ให้ความคิดเห็นว่าจะมีความ เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมในระยะยาว ผู้ประกอบการจากหลายๆ ชาติในกลุ่มอาเซียนจะเข้ามามีบทบาท อย่างแน่นอน คล้ายกับการขยายอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้มคี วามหลากหลายมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ คุณมาร์ค ระบุเพิม่ เติมว่า ปัจจุบันวงการ สถาปัตยกรรมมีความเป็นสากลอยู่แล้ว เพียงแค่การเปิดประชาคมอาเซียนจะช่วยให้ภาพดังกล่าวชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณมาร์ค ยังมีโอกาสเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของบริษัท อินเอาท์ติก ภายในงานสถาปนิก’57 ด้วย สำ�หรับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ที่ อินเอาท์ติก ที่นำ�เสนอภายในงาน คือระบบประตูหน้าต่าง ซึ่งมีดีไซน์เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย มีความปลอดภัยสูงจากปัญหาโจรกรรม และคุณสมบัติป้องกันเสียงรบกวนไปพร้อมๆ กัน ทั้งยังรักษาอุณหภูมิห้องได้เป็นอย่างดี ทัง้ นี้ ระบบประตูหน้าต่างของอินเอาท์ตกิ มีให้เลือกหลายระบบ อาทิ ระบบอินเอาท์ตกิ ระบบบานเลือ่ น ระบบบานเฟีย้ ม และระบบผนังกระจก เป็นต้น ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างคุณภาพสูง สามารถเยี่ยมชมบูธจัดแสดงของบริษัทอินเอาท์ติก ได้ที่งานสถาปนิก’57 ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-4 พ.ค. 2557 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Showdaily_3.indd 2

4/30/14 6:39 PM


ดับบลิวดีซี (WDC) ชูจดุ ต่าง ผูค้ า้ วัสดุกอ่ สร้างทีบ่ ริการรูปแบบโซลูชนั่ มุ่งเป็นผู้นำ�การนำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างชั้นนำ�ในประเทศไทย จากการทำ�การตลาดของดับบลิวดีซี (WDC) ที่ประสบผลสำ�เร็จมากกว่า 10 ปี โดยใช้กลยุทธ์ที่เน้นคุณภาพทั้งสองด้านควบคู่กันคือ ตัวผลิตภัณฑ์และด้านบริการ ด้วยทีมงานมืออาชีพ เต็มเปี่ยมด้วยหัวใจแห่งบริการ ทั้งนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่เอื้ออำ�นวย บริษทั ฯ จึงได้ปรับแนวทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพือ่ ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคโดยแท้จริง เน้นเชิงรุก ปรับจุดยืน โดยยึดตามแนวคิด “เป็นผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ ลักษณะโซลูชั่นที่เป็นทั้งคู่ค้าและคู่คิด” หรือ Building Materials Solution Provider เพือ่ คุณภาพงานและการบริหารต้นทุนทีใ่ ห้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการให้บริการครบวงจร ทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่การมี ส่วนร่วมในขั้นตอน การวางแผน การคัดเลือกวัสดุ การติดตั้ง การบริการก่อนและหลังการขาย ตลอดจนบริการพิเศษ ออกแบบงาน คอนเซ็ปต์เอกลักษณ์เฉพาะราย (Customized Building Materials) ทั้งนี้เพื่อการบริหารต้นทุนให้ต่ำ�ที่สุด นับเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าดับบลิวดีซี (WDC) ทุกกลุ่มอีกด้วย โดย ดับบลิวดีซี (WDC) ตั้งเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้นำ�ด้านการนำ�เข้าและ จัดจำ�หน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทกระเบื้องปูพื้นและผนังชั้นนำ�ในประเทศไทยภายในปี 2561 เชิญทุกท่านพบกับผลิตภัณฑ์ของทาง ดับบลิวดีซี (WDC) ได้ที่บูธ S405 โซน Sanitaryware ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557 นี้

เลคิเซ่ ชูคอนเซ็ปต์ Energy’s Clinic ร่วมงาน สถาปนิก’57 ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญรับปรึกษาปัญหา พลังงานลูกค้าทุกกลุ่ม

Cardinal Smart Glass กระจกลามิเนตฟลิ ม์ อัจฉริยะ นวัตกรรม จาก WindoPluz

ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญของเลคิเซ่สามารถให้คำ�ปรึกษาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าคอนเซปต์ LeKise Energy’s Clinic จะสามารถตอบโจทย์ของผู้เข้าร่วมงานได้อย่าง แท้จริง นายดำ�รงศักดิ์ เชื่องยาง ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เลคิเซ่ไลท์ติ้ง จำ�กัด ได้เปิดเผยว่า “หลักสำ�คัญ ของ LeKise Energy’s Clinic เพือ่ ต้องการเป็นศูนย์กลาง ในการให้ คำ � ปรึ ก ษาด้ า นการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ้ า แสงสว่าง โดยทีมผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดย ที่ เ ลคิ เ ซ่ มี ค วามพร้ อ มในการให้ บ ริ ก ารที่ ค รบทุ ก ด้ า น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่สามารถตอบสนอง ได้ ทุ ก ฟั ง ก์ ชั่ น ที ม งานออกแบบแสงที่ มี ป ระสบการณ์ ในการออกแบบ พร้อมโปรแกรมการออกแบบที่ทันสมัย รวมถึ ง ความพร้ อ มของที ม งานบริ ก ารหลั ง การขายที่ สามารถรองรับลูกค้าได้ทนั ตามความต้องการอีกด้วย ทัง้ นี้ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง” ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ารับคำ�ปรึกษาและเยี่ยมชมสินค้า ของทาง เลคิเซ่ ได้ที่บูธ L208 โซน Lighitng AV & IT ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557

โดยที่ใช้ความเร็วในการทำ�ให้กระจกปรับเปลี่ยนจากใสเป็นขุ่นเพียงแค่ 2 วินาที โดยที่สามารถแสดงความใสของกระจกได้ถึง 75-80% อีกทั้งยัง สามารถปรับใช้งานเป็นจอภาพความละเอียดสูง ทีร่ องรับการฉายภาพได้ทงั้ ด้านหน้าและด้านหลังอีกด้วย เชิญเยี่ยมชมสินค้าของทาง WindoPluz ได้ที่บูธ F202/1 โซน Finises ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557

HomeXpert เปิดตัว Chandelier Lifter รอกโคมไฟแชนเดอเลียร์ ที่ตอบโจทย์การใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น เพียงกดปุ่มรีโมทโคมไฟก็จะค่อยๆ เลื่อนขึ้น-ลงอย่างนุ่มนวลจนถึงระดับที่ ต้องการ โดยโคมไฟไม่แกว่ง สามารถติดตั้งได้ที่เพดานความสูงตั้งแต่ระยะ 6 เมตรขึ้นไป อีกทั้งยังสามารถควบคุมรีโมทได้ในระยะ 20 เมตร เหมาะกับ การเปลี่ยนหลอดไฟได้ด้วยตนเองและง่ายต่อการทำ�ความสะอาด Chandelier Lifter มีทั้งหมด 3 ขนาด คือ 75 kg 200 kg 300 kg ซึ่งอุปกรณ์ผ่านการ ทดสอบจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ รวมถึงระบบรีโมทของทาง HomeXport ยังได้รับรางวัล Telecom Innovation Award 2010 จากคณะ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติอีกด้วย สนใจผลิตภัณฑ์สามารถเยีย่ มชมได้ทบี่ ธู HomeXpert L802 โซน Lighting AV & IT ภายในงานสถาปนิก’57 ได้ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2557

4 Showdaily_3.indd 4

4/30/14 6:39 PM


ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ทีโอเอ วางแผนครองความเป็นผู้นำ�ตลาด สี ท าอาคารให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย พร้ อ มเดิ น หน้ า พั ฒ นา ผลิตภัณฑ์ Green Innovation ระดับมาตรฐานโลกตอกย้ำ�แบรนด์ นางสาวพวงเพ็ญ แสงเพชร ผู้อำ�นวยการสายงานตลาด บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผู้ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายสีทาอาอาคาร ภายใต้ แบรนด์ TOA กล่าวว่า สำ�หรับธีมงานสถาปนิกปีนี้จะแตกต่างจากปีก่อนๆ เนื่องจากในโอกาสครบรอบ 50 ปี จึงมีการออกแบบบูธที่ค่อนข้างพิเศษกับธีม Fly with Color ซึ่งหมายถึง การทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยการใช้สีสันเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน ด้วยการนำ�เอาโลโก้ 6 เหลี่ยมของทีโอเอมาดีไซน์ และแปลงให้เป็นรูปแบบการบินโดยการใช้ความหลากหลายของสีมาจัดแสดง เนื้อหาหลักจะประกอบด้วยแสง เมื่อแสงมาเจอกับสีจึงก่อให้เกิดนวัตกรรม การมองเห็นทำ�ให้เกิดความสวยงามและเกิดความสุนทรียะ ผนวกกับปีนี้บริษัทครบรอบ 50 ปี เคียงคู่กับงานอาษาครบรอบ 80 ปี จึงเน้น ธีมเฉลิมฉลองให้เหมือนกับเป็นวงออร์เคสตรา โดยออกแบบฐานด้านล่างให้เป็น ฐานใส่โน้ตดนตรี ซึ่งเป็นการโชว์เฉลิมฉลองของการบินในระดับท้องฟ้า คำ�ว่า Fly เปรียบทีโอเอ เสมือนกับลูกนกทีแ่ ข็งแกร่งและบินได้ และพร้อมทีจ่ ะสยายปีก ตอกย้ำ�ความเป็นเบอร์หนึ่งให้ครอบคลุมทุกประเทศในเอเชีย นางสาวพวงเพ็ญ กล่าวอีกว่า ปีนี้เป็นปีที่พิเศษจริงๆ กับรูปแบบการดีไซน์แบบ วงออร์เคสตรา ออฟ คัลเลอร์ กับคอนเซปต์อดีต ปัจจุบนั และอนาคตต โดยใช้รปู แบบการบินทะยานขึน้ สูอ่ ากาศหรือท้องฟ้า เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และเติบโตเต็มที่ พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นที่หนึ่งทุก 7 ประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าแบรนด์ทีโอเอให้มีความ ปลอดภัย ประหยัดพลังงานในระดับมาตรฐานโลก หรือ มุง่ สู่ Green Innovation เป็นหลัก นอกจากนีย้ งั เน้นบุกตลาดสีทาดาดฟ้ากันรัว่ ซึมมากขึน้ เนือ่ งจากเป็น ตลาดรีโนเวทที่ค่อนข้างใหญ่ และมีความต้องการใช้ในปริมาณมากกว่า 55 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจและมีอนาคต

Dolphin Aquaware เปิ ด ตั ว นวั ต กรรมอ่ า งอาบน้ำ � เรื อ งแสงจากุ ด ชี่ แบรนด์ “Lavenz” Dolphin Aquaware เปิดตัวนวัตกรรมอ่างอาบน้ำ�เรืองแสงจากุดชี่ แบรนด์ “Lavenz” ชิมลางตลาดในงานสถาปนิก’57 เจาะลูกค้ารีเทล วาดเป้าปั้นยอดขายเติบโต 50% ทุกปี นางสาวชัญญา อนันตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ Dolphin Aquaware Co.,Ltd. ผู้ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ ห้ อ งน้ำ � ห้ อ งครั ว ที่ ผ ลิ ต จากหิ น สั ง เคราะห์ นำ�เข้าจากประเทศอิตาลีภายใต้แบรนด์ “Dolphin” กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านงานโปร่งแสงทั้งหมดมายาวนาน ทำ�ให้สินค้าของเรา ได้รับการตอบรับ ไว้วางใจและเป็นที่รู้จักของลูกค้าอย่างแพร่หลายในตลาด ไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์โปร่งแสง เก้าอี้ อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ� ฝักบักอาบน้�ำ ฯลฯ ซึง่ ชิน้ งานทัง้ หมดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ นี วัตกรรมไร้รอยต่อ ด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีในการติดตั้งเฉพาะ จึงทำ�ให้ผลิตภัณฑ์โปร่งแสงทุก ตัวของเราไม่มรี อยต่อ สวยงามทีส่ ดุ ด้วยเหตุนจี้ งึ ทำ�ให้ “Dolphin” เติบโตแบบ ก้าวกระโดดมาโดยตลอด ผนวกกับผลิตภัณฑ์หนิ สังเคราะห์เป็นวัสดุทถี่ กู นำ�มา ใช้ทดแทนไม้จึงทำ�ให้ยอดขายเติบโตค่อนข้างสูง ด้วยความทีแ่ บรนด์ “Dolphin” เป็นทีร่ จู้ กั และติดตลาด ดังนัน้ ในปีนบี้ ริษทั จึงได้ ต่อยอด โดยการเปิดตัวแบรนด์ Lavenz ซึง่ เป็นแบรนด์ใหม่ของเราออกสูต่ ลาด โดยใช้งานสถาปนิก’57 เป็นเวทีในการเปิดตัว ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของแบรนด์ Lavenz นัน้ จะเป็นอ่างอาบน้�ำ นวัตกรรมล่าสุด อ่างอาบน้�ำ เรืองแสงจากุดชีท่ ผี่ ลิต จากหินสังเคราะห์ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีที่ไหนมาก่อน ซึง่ จะมีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมอย่างไร อย่าลืมแวะไปสัมผัสของจริงได้ทบี่ ธู S305 ซึง่ จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ค 2557 เวลา 13.00 น. สำ�หรับกลุ่มลูกค้าจะเน้นกลุ่มงานโครงการเป็นหลัก ส่วนช่องทางการจัด จำ�หน่ายจะกระจายสินค้าผ่านดีลเลอร์และบุญถาวรทั่วประเทศ 41 Showdaily_3.indd 41

4/30/14 6:39 PM


ในวันที่ 29 เม.ย. 2557 มีกิจกรรมดีๆ จาก GOODJOB ที่จัดงานภายในงานสถาปนิก กับการประกวดแบบ ‘Design Award 2014 – Tomorrow bag’ ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาส่งผลงงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมภายในงานด้วย โดยได้คัดเลือกผลงานการออกแบบ 10 ชิ้น ที่น่าสนใจมาร่วมทำ� workshop ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างโชว์อยู่ภายในบูธ GOODJOB พร้อมให้กรรมการผูท้ รงคุณวุฒริ ว่ มตัดสินผลการประกวด อาทิ คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรม, คุณประธาน ธีระธาดา บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Art4d, คุณจิรากร ประสงค์กจิ สถาปนิก เป็นต้น ซึง่ ผูช้ นะการประกวดจะได้รบั เงินรางวัล และผลงานทีน่ า่ สนใจ จะถูกคัดเลือกผลิตขึ้นเป็นสินค้าในแบรนด์ GOODJOB อีกด้วย โดยกิจกรรมนี้ได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาหลายๆ สถาบันที่ส่งผลงาน เข้ามากว่า 100 ชิ้น สามารถพบกับผลงานการออกแบบและสินค้าของทาง GOODJOB ได้ที่บูธ F201/1 โซน Finishes LAVENZ แบรนด์ใหม่จาก Dolphin Aquaware ที่มา เปิดตัวในงานสถาปนิก’57 เป็นครั้งแรก กับนวัตกรรม สุ ข ภั ณ ฑ์ ชั้ น ยอด สามารถ เยี่ยมสินค้าได้ที่บูธ S305 โซน Sanitaryware ในงาน สถาปนิก’57 เปิดตัวครั้งแรกภายในงานสถาปนิก’57 กับแบรนด์ Raysonic ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมฝาไม้ตกแต่งผนังที่เพิ่มความสวยงามให้แก่ที่พักอาศัย ด้วยไม้และ อุปกรณ์ทุกอย่างที่นำ�เข้าจากยุโรป โดยการผลิตจากประเทศไต้หวัน ที่สามารถ ตกแต่งห้องและพร้อมเข้าอยูไ่ ด้ทนั ที ด้วยการติดตัง้ ทีส่ ะดวก รวดเร็ว และสะอาด เตรียมพบกับสินค้าได้ที่บูธ F506 โซน Finishes

‘Art of Sculpture’ การแสดงผลงานประติมากรรมที่น่าสนใจของกลุ่ม ศิลปิน Devaridh Artisan ทีน่ �ำ ผลงานของศิลปินชัน้ ครู มานำ�เสนอให้เราได้ ชืน่ ชมกัน ไม่วา่ จะเป็นผลงานวัสดุส�ำ ริด ‘การผนึกกันของรูป 8’ โดย ศ.เข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) และวัสดุพลาสเตอร์ ‘เมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการ’ หรือผลงานวัสดุสำ�ริด ‘ดวงตาเห็นธรรม’ ของ ศ.วิชยั สิทธิรตั น์ หรือผลงานวัสดุส�ำ ริด ‘พลังแห่งชีวติ ’ ของ ศ.วิชยั สิทธิรตั น์ และวัสดุสแตนเลส ‘พลังสุริยะ’ นอกจากนี้ อีกหนึ่งไฮไลท์คือ วัสดุหินอ่อน เทียม ผลงาน ‘กันยา-นารี’ ของ อ.สุรเดช แก้วท่าไม้ ที่ได้นำ�มาจัดแสดง ภายในงาน เชิญเยี่ยมชมประติมากรรมเหล่านี้ได้ที่บูธ F500/8 S28 ตั้งแต่ วันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 2557

ถึ ง กั บ ต้ อ งสะดุ ด หยุ ด ถ่ า ยรู ป กั บ บู ธ รู ป ทรงแปลกตาของ Wilsonart ที่ได้สถาปนิกชื่อดัง อย่างคุณบุญเลิศ เหมวิจติ รพันธ์ มาออกแบบให้อกี ครัง้ หนึง่ สร้าง ความฮื อ ฮาภายในงานได้ ไ ม่ น้อยเลย สามารถเยี่ยมชมสินค้าและบูธทรงสวยนี้ได้ที่ฆบูธ F501 โซน Finishes ในงาน สถาปนิก’57 ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย. – 4 พ.ค. 2557 ขอแก้ไขมูลที่ถูกต้องของ TEO HONG SILOM CO.,LTD. Brand Name : FORBO, FLOTEX,LUMINOUS, IPC, SAMJUNG, FERCO, SAN MACRO, EXTENZO Country of Origin : FRANCE, KOREA, MALAYSIA, ITALY, NATHERLANDS, USA

Showdaily_3.indd 42

4/30/14 6:39 PM

Showdaily Architect Expo vol.03  
Showdaily Architect Expo vol.03  
Advertisement