Page 1

ShowDaily

Special Issue ฉบับที่ 1 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556

สถาปนิก ’56 จัดเต็มรับ AEC สมาคมสถาปนิกสยามฯ อัด 5 กิจกรรมคุณภาพ เสริมความรูควบคูผลงานที่นาสนใจ ดึงสถาปนิกระดับโลกเปดเวที สัมมนา ในงาน หวังรับมืออาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พรอมโชวผลงานยอดเยี่ยมจากนักออกแบบมืออาชีพและผลงาน นิสติ นักศึกษาไทยทัว่ ประเทศ พรอมนิทรรศการทีน่ า สนใจอีกเพียบ

ผศ.รัชด ชมภูนิช

ผศ.รัชด ชมภูนิช ประธานจัดงานสถาปนิก’ 56 เปดเผยเกี่ยวกับ กิจกรรมทีน่ า สนใจ ซึง่ จะมีขนึ้ ระหวางวันที่ 30 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2556 ณ ชาเลนเจอรฮอลล เมืองทองธานี วา ภายในงานสถาปนิก ’56 ปนี้มี กิจกรรมทีน่ า สนใจและเปนไฮไลทสาํ คัญ ทัง้ หมด 5 กิจกรรม สําหรับกิจกรรม แรกคือ ASA Change : อาษา เปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนกิจกรรมเชิญชวน สถาปนิกและนักออกแบบ จํานวน 13 ทาน โดยแบงออกเปน 3 รุน

วันนี้มีอะไร : 30 เมษายน 2556 12.00 – 16.00 น. กิจกรรมการประกวดเพนทสขุ ภัณฑ 17.00 -18.00 น. พิธมี อบรางวัลประกวดเพนทสขุ ภัณฑ 18.00 – 19.00 น. พิธมี อบรางวัลการประกวดบูธ

ตารางเสวนา 14.00 – 19.00 น. กิจกรรมการเสวนา ลานความรู Node of Knowledge

จากสถานี ร ถไฟฟ าบี ที เอส หมอชิต - อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือ ตารางเวลาเดินรถ

R1_BN_Show Daily#1_p1-2_iMac5.indd 1

CASAVA โชวหองนํ้าสุดหรู นายนพศร วงษโชติปนทอง กรรมการผู จัดการบริษทั คาสวา จํากัด เปดเผยวา บริษทั ฯ จะนํา Commbath Set ซีง่ เปนหองนํา้ อัจฉริยะ ที่ ป ระกอบดว ยตั ว shower สุข ภั ณ ฑ และ อางลางหนา จากประเทศเกาหลี มาเปดตัว ในงานสถาปนิก ’56 โดยจุดเดนจะอยูที่ระบบ การทํางานดวยระบบสัมผัส เพียงกดปุมบน รีโมทคอนโทรล ก็สามารถตั้งคาอุณหภูมิ แรง ดันนํ้า และควบคุมเวลาตามที่ตองการ ทําให ไมตองใชเวลาในการปรับแรงดันจากหัวฉีด ฝกบัวหรือไมจําเปนตองเสียเวลารอใหนํ้ารอน เพียงพอถึงจะใชได อานตอหนา 4

แกรนด โ ฮมมาร ท

สงกระเบื้องสไตลวินเทจ เปดตัวงานสถาปนิก ’56

คนอฟ ยิปซัม่ เปดตัวโรงงานผลิตที่ 9 ใน จังหวัดสระบุรี ดวยงบลงทุนกวาหนึง่ พันลาน หวังดันไทยเปนศูนยกลาง การผลิตแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พรอมใชงานสถาปนิกเปนเวทีเปดตัวนวัตกรรมแผนอะคูสติกใยไม ประสานดวยแมกนี ไซตผสมนํ้าแรบริสุทธิ์

SHUTTLE BUS ดูรายละเอียดไดท่ี หนา 41

อานตอหนา 4

‘คนอฟ’ทุมพันลานชิงตลาดยิปซั่ม ตั้งฐานผลิตสระบุรีรับเปดอาเซียน

เดินทางสะดวกกับบริการรถ

ไดที่ www.ArchitectExpo.com

คือ รุน ใหญ กลาง เล็ก ทีจ่ ะมารวมกันคิดสรางสรรคพรอมกับหาแนวทาง ในการแกไขปญหาสภาพแวดลอมทางกายภาพกับสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวใน สังคมไทย อาทิ ปญหาปายโฆษณาลนเมือง สายไฟฟาที่พันกัน หรือแม กระทั่งสะพานลอย ฯลฯ กิจกรรมทีส่ อง ASA International Forum : Borderless Design แบงเปน 2 วัน คือวันที่ 4-5 พฤษภาคม ซึง่ เปนการเชิญสถาปนิกระดับโลก ที่มีผลงานระดับโลก รวมไปถึงสถาปนิกไทยที่มีชื่อเสียง คือ คุณเมธา บุญนาค ศิลปนแหงชาติของประเทศไทย ซึ่งหลักๆ ของกิจกรรมจะเนน ความหลากหลายของงานสถาปตยกรรม เพื่อเตรียมรับมืออาเซียน ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะเปนการสัมมนาทางการพรอมกับ ใหความรูและแนวคิดในดานออกแบบ สวนกิจกรรมที่สาม ASA 101 เปนกิจกรรมที่นําเสนอผลงาน ที่สรางสรรคไอเดียจากตัวแทนสถาบันการศึกษาสถาปตยกรรม 30 ทั่วประเทศ เพื่อรวมแขงขันออกแบบพื้นที่หรืออุปกรณขนาดเล็กเพื่อ แบงปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม โดยใชงบประมาณ ไมเกิน 101 บาท ในการสรางสรรคผลงาน ซึง่ เราสามารถติดตามชมภาย ในงานไดวาจํานวนเงินเพียงนอยนิดจะสามารถสรางไอเดียและผลงาน จะออกมามีรูปรางหนาตาและลักษณะอยางไร

มร. เวยน สตั๊ดดอน

มร. เวยน สตั๊ดดอน ผูบริหารระดับภูมิภาค (เอเชียตะวันออกเฉียงใต) บริษทั คนอฟ ยิปซัม่ (ประเทศไทย) จํากัด ผูด าํ เนินธุรกิจ แผนยิปซัม และแผนฝา เพดานอะคูสติก มาตรฐานเยอรมัน ภายใตแบรนด คนอฟ (Knauf) กลาววา ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อีกทั้ง มีศักยภาพในการเปนฐานการผลิต จึงมีแผนที่จะพัฒนาใหไทยเปนศูนยกลาง ในการผลิตแผนยิปซัม่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN) เพือ่ ตอบสนอง ความตองการทางการตลาด และเพื่อกาวขึ้นสูการเปนผูนําตลาดดานอุตสาหกรรม การผลิตแผนยิปซัมในประเทศไทยอีกดวย อานตอหนา 4

นางสาวพริม ทยานุวัฒน ผูจัดการฝายขาย บริษทั แกรนด โฮม มารท จํากัด ศูนยรวมกระเบือ้ ง สุขภัณฑ ครัว และ D.I.Y เปดเผยวา ปนบี้ ริษทั ฯ มีกระเบือ้ ง เทรนดใหมหลากหลายสไตล อาทิ Modern, Classic และ Vintage ซึง่ เปนคอลเลคชัน่ ใหมลา สุด ทีโ่ ดดเดน ดวยสีสนั ลวดลาย ผิวสัมผัสทีแ่ ตกตางกัน ตอบรับกับ ไลฟสไตลของคนรุน ใหมทที่ นั สมัย จากแบรนดชนั้ นํา ของประเทศสเปน เปดตัวในงานสถาปนิก’56 โดยมี กลุม เปาหมายเปนลูกคาระดับบน อานตอหนา 4

4/27/13 10:06 PM


งานแถลงขาวนวัตกรรมที่นาสนใจในงาน

คุณชาตรี มรรคา กรรมการผูจ ดั การ บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด รวมแถลงขาว เปดตัวนวัตกรรมจากผูร ว มแสดงสินคากวา 20 ราย ในงานสถาปนิก’56 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปตยกรรมที่ใหญที่สุดในอาเซียน

บริษัท คาสวา จํากัด บูธ S705

บริษัท ดีไซน ไฮฟ จํากัด บูธ F406

บริษัท ดิจิตอล สตาร จํากัด บูธ L301

บริษทั เอ็มพี เม็ก จํากัด (เอ็มพีกรุป ) บูธ C507

BN_Show Daily#1_p1-2_iMac5.indd 2

คณะกรรมการจัดงานสถาปนิก ’56 ถายภาพเปนที่ระลึกรวมกับผูแสดงสินคา ในโอกาส แถลงขาวเปดตัวสินคานวัตกรรม โดยมีผรู ว มแสดงผลิตภัณฑนวัตกรรมกวา 20 ชิน้ กอนทีจ่ ะพบกับ ของจริงในงานวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556

บริษัท คนอฟ ยิปซั่ม (ประเทศไทย) จํากัด บูธ F313

บริษัท เพ็น เท็นส จํากัด บูธ D102/1

บริษัท ดอท อินเตอร กรุป จํากัด บูธ P104

บริษัท เอนเนอแคร จํากัด บูธ T613

สถาปนิก ’56

BUY CLEANSUI CO.,LTD บูธ T78

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด บูธ D502

GOLDEN HOPE LTD.,PART บูธ S701

บริษัท แกรนดโฮมมารท จํากัด บูธ T101/11

บริษัท สุขกมลรัชดา จํากัด บูธ T507

บริษัท มารเวล เทคโนโลยี จํากัด บริษัท ฮาโก กรุป (1991) จํากัด บูธ T604 (U38) บูธ T303

บริษัท เพนท เอฟเอ็กซ จํากัด F715

บริษัท ลีฟวิง ไอเดีย พลัส (ไทยแลนด) จํากัด บูธ F717/1

4/27/13 7:42 PM


BulilderNews_Ad HAGO_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

4/4/13

9:42 PM


สถาปนิก ’56 จัดเต็มรับ AEC ( ตอจากหนา 1 ) ใยไมประสานดวยแมกนีไซตผสมนํา้ แรบริสทุ ธิ์ ผลิตจากไมสน กิจกรรมที่ 4 นิทรรศการ อาษาอนุรักษไรพรมแดน (Borderless ASA Conservation Exhibition) ซึ่งเปน นิ ท รรศการแสดงผลงานของกรรมาธิ ก ารอนุ รั ก ษ ศิ ล ป สถาปตยกรรมและเครือขายอนุรักษฯ ที่ดําเนินการในรอบ ป 2555-2556 ประกอบไปดวย นิทรรศการรางวัลอนุรักษ ศิลปะสถาปตยกรรมดีเดนป 2556 (ASA Conservation Award 2013) ซึง่ จะเปนการแสดงผลงานอาคาร และบุคคล ที่ไดรับคัดเลือกใหเขารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวนเกือบ 30 รางวัล รวมไปถึงนิทรรศการ “อนุรักษไรพรมแดน ตามรอย พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อุ ทุ ม พรในอมรปุ ร ะ เมี ย นมาร ” โดยจะเปนการชื่นชมความสําเร็จของทีมงานโครงการพิเศษ โดยไดไปทําการขุดคนพบหลักฐานสําคัญที่พระสถูปที่เชื่อ วาบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระเจาอุทุมพรจนสามารถทําให รัฐบาลกลางเมียนมาร และรัฐบาลทองถิ่นมัณฑะเลยลมเลิก ความตั้งใจในการรื้อถอนพระสถูปและบริเวณสุสารลานชาง รวมไปถึงนิทรรศการอื่นๆ ที่นาสนใจอีกมากมาย กิจกรรมสุดทาย TIDA Salone 2013 เปนกิจกรรม เกี่ยวกับไอเดียสรางสรรคในการออกแบบตกแตง Mini Hotel จากสมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย ซึ่งปนี้จะ เปน Concept “IN INT INN” ซึ่งเปนงานที่คัดสรรผลงาน จาก Interior ดีไซนเนอรและมัณฑนากร โดยการคัดเลือก มาทั้งหมด 10 ทีม เพื่อจะมาสรางหองที่เหมือนกับโรงแรม ทั้งหมด 10 หอง ซึ่งจะไดเห็นแนวคิดในการออกแบบที่ แตกตางกันออกไปทั้ง 10 แบบ

‘คนอฟ’ ทุมพันลาน

( ตอจากหนา 1 )

ลาสุด ไดเปดตัวโรงงานแหงใหม ทีจ่ งั หวัดสระบุรี โดยใช งบในการกอสรางกวา 1,000 ลานบาท สําหรับโรงงานแหงนี้ ถือเปนโรงงานแหงที่ 9 ของคนอฟ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 35 ไร สวนอีก 8 แหง จะกระจายอยูใ นเอเชียแปซิฟค ประกอบดวย ทีป่ ระเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 4 โรงงาน, อินโดนีเซีย 2 โรงงาน และ ออสเตรเลีย 2 โรงงาน ปจจุบนั โรงงานทีจ่ งั หวัดสระบุรสี ามารถผลิตสินคาไดถงึ 20 ลานตารางเมตรในเฟสแรก และคาดวาจะสามารถผลิต ไดมากถึง 40 ลานตารางเมตรในเฟสที่ 2 และในปนี้ตั้งเปา มีสวนแบงการตลาดติดอันดับ 1 ใน 3 นอกจากนี้ยังเตรียม เปดตัวนวัตกรรม Heradesign รุน superfine แผนอะคูสติก

BN_Show Daily#1_p4_iMac5.indd 4

อยางไรก็ตาม หองนํ้า Commbath Set นั้นบริษัทฯ ไดนาํ เขามาตัง้ แตปลายปทผี่ า นมา แตยงั ไมไดทาํ ตลาดอยาง จริงจัง โดยแผนการตลาดที่ตั้งไวคือ หลังจากที่จบจากงาน สถาปนิก ’56 แลว จะมีการนําสินคาไปแสดงทีห่ า งสรรพสินคา อีกครั้ง อีกทั้งไดมีการนําสินคาไปโปรโมทผานเวบไซต และ Youtube เพือ่ เปนการสรางกระแส โดยบริษทั ฯ ตัง้ เปาหมาย การเติบโตของกลุมสุขภัณฑอัจฉริยะไวที่ 20 %

ชนิดปลูกทดแทนจากประเทศออสเตรียเสนใยไมมขี นาดกวาง 1 มม. ยาว 300 มม. เสนเล็กเหนียวและมีความยืดหยุนสูง สไตลโมเดิรนผสมผสานความเปนธรรมชาติ เหมาะสําหรับ การตกแตงภายใน ในงานสถาปนิก ’56 อีกดวย โดยผูท สี่ นใจ สามารถชมไดที่บูธ F313 มร. เวยน กลาวอีกกวา สําหรับกลยุทธการตลาดในป นี้ จะมุงเนนทําการตลาดเพื่อสรางแบรนดใหเปนที่รูจักและ จดจํา พรอมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑใหครอบคลุมทุกไลนสินคา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง อีกทั้ง ( ตอจากหนา 1 ) ยังมีแผนที่จะเพิ่มตัวแทนจําหนายใหครอบคลุมทั่วประเทศ แกรนด โฮม มารท โดยมีเปาหมายที่ขยายดีลเลอรเพิ่มกวา 100 รายภายในสิ้น โดยไฮไลทจะอยูที่กระเบื้องสไตลลอฟท และสไตลวิน ป 2556 จากปจจุบันมีประมาณ 40 ราย เทจ โดยเฉพาะกระเบื้องสไตลลอฟทอยูที่การเจียปลี 45 องศา ทั้ง 4 ดาน ซึ่งจะชวยเพิ่มดีเทลของตัวกระเบื้องใหดู CASAVA โชวหอ งนํา้ สุดหรู ( ตอจากหนา 1 ) มีมิติ และมีใหเลือกมากถึง 23 เฉดสี สวยสดใสในแบบพาส เทล มีขนาดพิเศษ 10x30 ซม. และยังชวยใหคนรุนใหม สําหรับกลุมเปาหมายจะเปนกลุม A โดยไดตั้งราคา มีความสนุกในการตกแตงบานมากขึ้น สามารถนําไปมิกซ จําหนาย Commbath Set ไวที่ 7 แสนบาทตอชุด แตสาํ หรับ แอนดแมตซไดตามสไตลที่ตองการ ตอบโจทยของผูที่ชอบ ในงานสถาปนิก ’56 บริษทั ฯ ไดจดั รายการพิเศษดวยการลด สีสันสดใส ราคาจําหนายใหกับผูที่จองในงานเพียง 5.5 แสนบาทตอชุด ซึ่งคาดวาจะไดรับการตอบรับเปนอยางดี เนื่องจากา เมื่อ เทียบราคาขายระหวางCommbath Set ของ CASAVA กับสินคาระดับเดียวกันทีเ่ ปนแบรนดจากยุโรปแลว จะพบวา ของ CASAVA นั้นถูกกวาครึ่งตอครึ่ง ทั้งที่สินคาผลิตจากที่ เดียวกัน เพียงแตตดิ แบรนดทตี่ า งกันเทานัน้ ซึง่ ตรงนีเ้ ราตอง อธิบายใหลูกคาเขาใจ นายนพศร กลาววา เปาหมายของ CASAVA คื อ เราต อ งการเป น ผู  นํ า ตลาดสุ ข ภั ณ ฑ อั จ ฉริ ย ะ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนํา สวนกระเบื้องสไตลวินเทจ แบรนด Cicogres จุดเดน สิ น ค า ไปเจาะตลาดกลุ  ม ลูกคาทีเ่ ปนบานระดับราคา คือ เปนกระเบือ้ งเซรามิคเคลือบ สไตล วินเทจ ทีม่ กี ารดีไซน 100-200 ลานบาท รวม เลียนแบบหินซีกรีต นอกจากนี้ยังมีจุดเดนในเรื่องของราคา ถึ ง คอนโดฯ ระดั บ ราคา คือ เปนกระเบื้องนําเขาที่ราคาไมแพง มีขนาดที่ใหญกวา 30 ลานบาทตอยูนิตขึ้นไป โรงงานอื่น คือ 57.7x57.7 ซม. พรอมกันนี้ ยังนําเสนอบริการพิเศษ 3 บริการไดแก โดยสิ่งที่สําคัญสําหรับการเจาะตลาดกลุมที่เปนโครงการ ก็คือเราตองพยายามเขาไปวางสเปคสินคาใหไดเสียกอน Sales Adviser เปนการใหบริการดานคําแนะนําเกี่ยวกับ ซึ่งถาเรามีโอกาสเขาไดครั้งหนึ่ง ก็จะทําใหเกิดการซื้ออยาง ขอมูลสินคา โดยทีมขายและทีมออกแบบที่มีความรูความ ชํานาญ และผานการฝกอบรมมาเปนอยางดี, 3D Design ตอเนื่องตามมา Center เปนศูนยบริการดานการออกแบบ ตกแตง ดวยระบบ ซอฟแวร 3D พรอมดวยทีมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ไวคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด รวมถึงบริการสงฟรี 200 กิโลเมตร เมื่อซื้อสินคาครบ 30,000 บาทขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีสินคาอีกมากมายหลากหลายที่ทาง แก รนด โฮม มารท นํามาใหเลือกชมเลือกซือ้ พรอมดวยการนํา เสนอสาขางามวงศวานรูปโฉมใหมทที่ นั สมัย ครบครันดวยสิง่ อํานวยความสะดวก เพือ่ สรางเปนจุดนัดพบแนวใหมสาํ หรับ สถาปนิกและนักออกแบบ ซึ่งจะเปดตัวในกลางปนี้พบสินคา จาก แกรนด โฮม มารท ไดที่ “บูธ T201”

4/27/13 7:50 PM


BN_Show Daily#1_p5_iMac5.ai

1

4/27/13

2:40 PM


Exhibitor Profile 1-8 10 SEPTEMBER CO.,LTD.

Booth No. : D405 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 7 Seri Thai 87 Rd. Meen Buri Bangkok 10510 Tel : +66 2517 0507-9 Fax : +66 2517 1868 Email : good_hope99@hotmail.com Website : www.pyramidautodoor.com Products / Services : AUTOMATIC DOORS & WINDOWS

Brand Name : PYRAMID Country of Origin : THAILAND 108 HOME DESIGN CO.,LTD. Booth No. : F520 Zone : FINISHES Address : 45/11 Moo 15 Romklao Road, Sansuk,Minburi

Bangkok 10510 Tel : +66 2737 4747 Fax : +66 2737 4072 Email : t.sukhumal@hotmail.com Website : www.108homedesign.com Products / Services : INSECT SCREEN, ALUMINIUM WINDOW AND DOOR Brand Name : 108 HOME DESIGN Country of Origin : THAILAND

2010 GLOBAL SOURCES CO.,LTD. Booth No. : D403 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 49 Moo.14 Soi. Bang Chan Industrial Estate, Seri Thai Rd. Meen Buri, Meen Buri Bangkok 10510 Tel : +66 2540 7101 Fax : +66 2517 7520 Email : info@2010globalsources.com Website : www.2010globalsoures.com Products / Services : HARDWARE Brand Name : 2010 Country of Origin : KOREA

4 ALL SOLUTION LIMITED. Booth No. : L316 Zone : LIGHTING AV & IT Address : 126/4 Krungthonburi Road, Banglampo Lang,

Klongsan Bangkok 10600 Tel : +66 2860 6120-1 Fax : +66 2860 6122 Email : pimprapai_j@4alls.com Website : www.4alls.com Product / Services : SOFTWARE Brand Name : REALFICTION, ARTEC ID, TOUCH ON GLASS, GESTURE INTERACTIVE DISPLAY, MAGIC MIRROR Country of Origin : DENMARK, LUXEMBOURG, INDIA, THAILAND

8BAHT.COM CO.,LTD Booth No. : L811 Zone : LIGHING, AV & IT Address : 324/19 Bang Na Residence , Thanon

Sanphawut Bang Na, Khet Bang Na, Bangkok 10260 Tel : +66 2744 9397 Fax : +66 2744 9379 Email : anupong@8bath.com Website : www.8baht.com Products / Services : SOFTWARE Brand Name : ADOBE, MICROSOFT Country of Origin : U.S.A., CHINA A PLUS DÉCOR CO.,LTD. Booth No. : F522 Zone : FINISHES Address : 98 Prachanaruemitr Rd. Bang Sue, Bang Sue, Bangkok 10800 Tel : +66 2912 6081 Fax : +66 2912 6082 Email : aplus_decor@yahoo.com Website : www.skc-outdoor.com Products / Services : DECORATION, WARDROBE&CLOSET SPECIALTIE TOILET PARTITION Brand Name : SKC-OUTDOOR Country of Origin : THAILAND

AARTE DE MURANO

Booth No. : L207/3 Zone : LIGHITING, AV & IT Address : 11st Floor, Room 1103, Bangkok Business

Center Building, 29 Sukhumvit63 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel : +66 2391 1628 Fax : +66 2391 1628

Builder News Show Daily ‘56 Email : pataplusitalia@gmail.com Website : www.aplusitalia.com Products / Services : DECORATIVE LIGHTS,

CHANDELIER

Brand Name : ARTE DI MURANO Country of Origin : ITALY A.F. BELLS TRADING CO.,LTD. Booth No. : T405 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE Address : 88 Paso Tower Floor 16th, Room B, Silom

Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : +66 2634 1212 Fax : +66 2 634 3829 Email : tsulalit@af.co.th Website : www.af.co.th Products / Services : CHEMICAL Brand Name : AFB

Country of Origin :

A.M.F. (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : T101/3 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 276/32 Issarapab Road, Watarun, Bangkokyai, Bangkok 10600

Tel : +66 2 891-2060-1 Fax : +66 2 891-1413 Email : muku@amfthailand.com Website : www.amfinternational.com Products / Services : FLOOR, DOOR, STAIRS Brand Name : MUKU Country of Origin : THAILAND A.S.P. BANGKOK CO.,LTD. Booth No. : F210 Zone : FINISHES Address : 29/37 Permsin Road, 24/1 Klong-thanon,

Saimai Bangkok 10200 Tel : +66 2931-5691 Fax : +66 2931-4173 Email : asp_bangkok@hotmail.com Website : www.aspbangkok.com Products / Services : INTERIOR DESIGN SERVICE Brand Name : DAYINTERIOR Country of Origin : THAILAND

AB&W ALUMINIUM SYSTEM CO.,LTD. Booth No. : D101 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 89/20 Kanlapaphruek Road, Bangborn

Bangkok 10150 Tel : +66 34 467 154-7 Fax : +66 34 467 159 Email : purchase@goldstarmetal.com Website : www.abandw.com Products / Services : DOOR WINDOW SERVICES Brand Name : AB&W ALUMINIUM SYSTEM Country of Origin : THAILAND

AD ON CO.,LTD. Booth No. : D407

Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES

Address : 504 Soi Ladphao 107, Ladphrao Road, Klongum, Bangkapi,Bangkok 10240

Tel : +66 2731 1991 Fax : +66 2731 1951 Email : marketing_t@hotmail.com Website : www.adon.co.th Product / Services : KNOCK DOWN Brand Name : AD ON EXHIBITS Country of Origin : THAILAND AEROFLEX CO.,LTD. Booth No. : R202/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1179/21-25 Rama 4 Road, Klongton, Klong-

toey Bangkok 10110 Tel : +66 2249 3976 Fax : +66 2249 4098 Email : sales_eie@aeroflex.co.th Website : www.aeroflex.co.th Product / Services : INSULATION Brand Name : AERO - ROOF Country of Origin : THAILAND

AGRO MEDIA CO.,LTD. Booth No. : N102 Zone : NEW HOME & GARDEN Address : 1201/116 Soi Ladprao 94 Road, Wang Thong

Lang. Wang Thong Lang Bangkok 10310 Tel : +66(0) 2559 2151-4 Fax : +66(0) 2559 3616 Email : ad_lifeandhome@hotmail.com Website : www.lifeandhome.net Product / Services : MAGZINE

Brand Name : LIFE & HOME Country of Origin : THAILAND AJ STAR INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. Booth No. : T710 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 324/25 Bangna Residence Bld., Sanphawut

Rd.Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Tel : +66 2744 8588 Fax : +66 2744 8589 Email : kanokwan@ajstar.co.th Website : www.ajstar.co.th Product / Services : RUBBER TILE Brand Name : P FLOOR Country of Origin : TAIWAN

ALCHIMICA SA. Booth No. : P107 Zone : INTERNATIONAL PAVILION Address : 13 Orizomilon St. Egaleo Athens Greece

12244

Tel : +30 210 5691336-7 Fax : +30 210 5619287 Email : poulakisk@alchimica.com, alchimica@alchi-

mica.com

Website : www.alchimica.com Product / Services : LIQUID POLYURETHANE

WATERPROOFING MEMBRANES Brand Name : HYPERDESMO, HYPERDESMO, PB2K Country of Origin : GREECE

ALLHOUSES CO.,LTD. Booth No. : F108/1 Zone : FINISHES Address : 135 Rama 2, Samaedam, Bangkhuntien Bangkok 10150

Tel : +66 2453 1120 Fax : +66 2453 1121 Email : all_houses@hotmail.com Website : www.allhouses.co.th Product / Services : HOME BUILDER GROUP Brand Name : ALLHOUSES Country of Origin : THAILAND ALLPROPERTY MEDIA CO.,LTD. Booth No. : R501/1

Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 56 Yada Building, 9th Floor, Room 908-909 Sukhumvit Road, Silom Road, Bangkok 10500 Tel : +66(0) 2352 4888 Fax : +66(0) 2632 9969 Email : pintarat@ddproperty.com Website : www.ddproperty.com Product / Services : WEBSITE Brand Name : www.DDproperty.com Country of Origin : THAILAND

ALUSITE PRECISION CO.,LTD. Booth No. : F604 Zone : FINISHES Address : 92, 92/1-4 Moo. 1 Hom Seel, Bangpakong Chachoengsao 24180

Tel : +66 3857 1612-3 Fax : +66 3885 71611 Email : wimol@alusite.com Website : www.alustie.com Products / Services : ALUMINIUM PROFILES Brand Name : ALUSITE Country of Origin : THAILAND ALUZAT CO.,LTD. Booth No. : D510 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 459/2 Ladkrabang Rd. Ladkrabang Bangkok 10520

Tel : +66 2727 8030-1 Fax : +66 2727 8032 Email : aluzat@hotmail.com Website : www.aluzat.com Products / Services : ALUMINIUM, WINDOW

AND DOOR

Brand Name : ALUZAT Country of Origin : THAILAND AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PLC. Booth No. : N304 Zone : NEW HOME & GARDEN Address : 378 Chaiyapruk Road, Taling Chan district

Bangkok 10170 Tel : +66(0) 2422 9999 Fax : +66(0) 2434 3555, +66(0) 2434 3777 Email : supramit@amarin.co.th Website : www.baanlaesuan.com Product / Services : MAGAZINE Brand Name : บานและสวน

Country of Origin : THAILAND AMESABUTR INTERIOR CO.,LTD. Booth No. : F414/2 Zone : FINISHES Address : 12/105 Moo 15 Bangkhao, Bangphli, Bangkok 10540

Tel : +66 8143 5999 3 Fax : +66 2693 4903 Email : paradornton@hotmail.com Website : www.mbutr-interior.com Products / Services : INTERIOR DESIGN Brand Name : AMESABUTR Country of Origin : THAILAND AMNUAYDECH FLOORTILES Booth No. : T606 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 2321 Latphrao Rd. Sapansong, Wangtonglang Bangkok 10310

Tel : +662 539 2728, +662 539 1689 Fax : +662 539 2899 Email : and6106@hotmail.com Website : www.amnuaydech.com Product / Services : FLOORING Brand Name : KONECTO CLICK Country of Origin : U.S.A. ANHUI SENTAI WPC NEW MATERIAL CO.,LTD. Booth No. : P207/1 Zone : CHINA INTOP-CHINA PAVILLION Address : Guangde Economic Development zone, Anhui, China

Tel : +86 563 698 5051 Fax : +86 563 698 5086 Email : jeff@wondertechwpc.com Website : www.sentaiwpc.com.cn Product / Services : BAMBOO PLASTIC, COMPOSITE Brand Name : SENTAI Country of Origin : CHINA APP BOARD CO.,LTD. Booth No. : F701 Zone : FINISHES Address : 253/1 Sathorn Tai Road,Khwang Yannawa Khet Sathon Bangkok 10120

Tel : +66 2211 9500 Fax : +66 2211 9888 Email : prasit@appboard.co.th Website : www.appboard.com Products / Services : BED

Brand Name : APP Country of Origin : FRANCE APPLICAD CO.,LTD. Booth No. : L408 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : No. 69 7th Floor, Soi Sukhumvit, Bangna, Bangna Bangkok 10260

Tel : +66 2744 9045 Fax : +66 22744 9589 Email : chutharat@applicadthai.com Website : www.applicadthai.com Products / Services : SOFTWARE Brand Name : ARCHICAD Country of Origin : HUNGARY APPLIED DB INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. : C602/1 Zone : CONSTRUCTION Address : 252 MOO 4, Sukhumvit Road, Prakasa, Muang, Samutprakarn 10280

Tel : +66 2709 4040-9 Fax : +66 2324 0552-3 Email : panadda@adb.co.th Website : www.adb.com Products / Services : SEALANTS, ADHESIVE, SUPER CLNE

Brand Name : ADB, SPARHO Country of Origin : THAILAND AQUALINE PROTARGET CO.,LTD. Booth No. : T101/1 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 638 Prasertmanukit Road, Ladprao, Bangkok 10320

Tel : +66 2570 9009 Fax : +66 2570 9111 Email : info@aqualineasia.com Website : www.aqualineasia.com Products / Services : ROOF, RAIN GUTTER SYS-

TEM, TANK

Brand Name : AQUALINE Country of Origin : THAILAND, SWEDEN

6

BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 6

4/27/13 2:11 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 ARRAY CONSTRUCTION CO.,LTD. Booth No. : F316 Zone : FINISHES Address : K 128/34 4th Floor, Phayathai Plaza, Phayathai Road, Phayathai, Ratchatavee Bangkok 10400

Tel : +66 2612 0004 Fax : +66 2612 0004 Email : arrayconstruction@gmail.com Website : www.array.co.th Products / Services : CONSTRUCTION SERVICES Brand Name : ARRAY Country of Origin : THAILAND ARROW SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD. Booth No. : S703 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 3088 Moo 1 Soi Baering 30, Sukhumvit

Address : 9/23 Moo 7 Suksawat Road, Bangchak,

Phapradaeng Samutprakarn 10130 Tel : +66 2817 5000 Fax : +66 2817 5005 Email : pongchai@ataco.co.th Website : www.ataco.co.th Product / Services : BALL TAP, WATER METER, GATE VALVE, ALL KIND OF VALVE AND BRASS ROD Brand Name : SANWA, ASAHI, ATACO,DRAGO, RAMBO Country of Origin : THAILAND

ASIA BOOKS CO.,LTD. Booth No. : D302 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 65/66, 65/70 Chamnan-Phenjati Business

107 Road, Samrong Nue, Muang Samutprakarn 10270 Tel : +66 2749 8135 Fax : +66 2749 8140 Email : tae_arrowpipe@jsvtech.com Website : www.arrowppr.com Products / Services : PIPE Brand Name : ARROW PP-R (80) Country of Origin : THAILAND

Center Bld. 7th Floor., Rama 9 Rd.,Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok 10320 Tel : +66 2715 9000 Fax : +66 2715 9199 Email : kriengsak_k@asiabooks.com Website : www.asiabooks.com Product / Services : BOOKS Brand Name : ASIA BOOKS Country of Origin : THAILAND

ARROW WOOD CO.,LTD. Booth No. : F410/2 Zone : FINISHES Address : 4 Moo 13 Huana-Saingam Road, Taptai,

ASIA FORESTRY MANAGEMENT CO.,LTD. Booth No. : F711 Zone : FINISHES Address : 54 B.B. Building 7th Floor, No.3705 Sukhunvit

Huahin, Prachuabkeereekhun 77110 Tel : +66 3282 8077 Fax : +66 3282 8040 Email : info@arrow-wood.com.com Website : www.arrow-wood.com Products / Services : ENGINEERING WOOD FLOORING Brand Name : ARROW WOOD Country of Origin : THAILAND

ART ABSTRACT LTD.,PART. Booth No. : D606 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 9/253-254 Moo.10 Lumlukka Rd., Ku Kod, Lumlukka Pathumthani 12130

Tel : +66 2994 8026 Fax : +66 2994 8354 Email : iron_arts@yahoo.com Products / Services : FENCE Brand Name : ART ABSTRACT Country of Origin : THAILAND ARTE DI MURANO Booth No. : L212 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 11sst Floor Room 1103, Bangkok Business

Center Building, 29 Sukhumvit 63 Road Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel : +66 2391 1628 Fax : +66 2391 1628 Email : pataplusitalia@gmail.com Website : www.aplusitalia.com Products / Services : DECORATIVE, LIGHTS, CHANDELIER Brand Name : ARTE DI MURANO Country of Origin : ITALY

ARTTECT HOME CO.,LTD. Booth No. : F208/1 Zone : FINISHES Address : 986 Soi Phetchkasem 88, Phetchkasem

Road,Bangkae Nue, Bangkae, Bangkok 10160 Tel : +66 804 1515 Fax : +66 2804 1551 Email : infoarttechhome@gmail.com Website : www.art-tech.co.th Product / Services : HOME BUILDER Brand Name : ARTTECH HOME Country of Origin : THAILAND

ARYATI CO.,LTD. Booth No. : L813 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 19 Moo 4 Chiangraknoi, Bangsai, Ayut-

thaya 13290 Tel : +66 2979 5474-79 Fax : +66 2979 5211-12 Email : salesco@tarcetorn.com Website : www.THOR-LED.com Product / Services : LED Brand Name : THOR Country of Origin : CHINA

ASAHI - THAI ALLOY CO.,LTD. Booth No. : S617 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE

21(Asok) Road, Klongton Nue, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2259 6455 Fax : +66 2259 6456 Email : thanawan,s@treedom.com Website : www.asiaforestry.com Product / Services : OUDH OIL, OUDHTREE Brand Name : ASIA FORESTRY Country of Origin : THAILAND

ASSOCIATED THAI PACKAGING CO., LTD. Booth No. : D703 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 39 Bangna complax soi Bangna - Trad 25,

Bangna , Bangkok 10260 Tel : +66 2393 8543 Fax : +66 2393 8544 Email : atpthailand@yahoo.com

Website : Product / Services : PROTECTIVE FILM Brand Name : SAIYAKAYA Country of Origin : MALAYSIA AT EAST DESIGN CO.,LTD. Booth No. : L101 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 19 Prasert manookit Rd., Sena Nikom,

Chatuchak Bangkok 10900 Tel : +66 2579 0900 Fax : +66 2579 0911 Email : marketing@ateastdesign.com Website : www.ateastdesign.com Products / Services : LIGHTING Brand Name : @ EAST Country of Origin : THAILAND

A-TECH SOLUTIONS CO.,LTD. Booth No. : L202/2 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 50/974 Moo 2 Rangsit-Nakonnayok Road,

Bungyitho, Thanyaburi Pathumthani 12130 Tel : +66 2990 8182-3 Fax : +66 2990 9536 Email : sales@smartihome.com Website : www.smartihome.com Products / Services : SECURITY SYSTEM Brand Name : NESS Country of Origin : AUSTRIA

ATRIUM PACIFIC CO.,LTD. Booth No. : S702 Zone : SANITARYWARE & KITCHEN Address : 195/29 Moo 3 Bangkuang-Sainoy Road,

Tel : +66 2553 2421-2 Fax : +66 2533 2422 Email : atsyscompany@gmail.com Website : www.atsys.co.th Product / Services : FILM Brand Name : I-GARD Country of Origin : KOREA

Ladphao Bangkok 10230

Chandrakasem, Chatuchak Bangkok 10900 Tel : +66 2941 5998 Fax : +66 2941 5997 Email : pimboon.btw@gmail.com Products / Services : WOOD FURNITURE, WOODDOOR, WOOD FLOORING, WOOD PRODUCTS Brand Name : B.T.W. BANGKOK TEAK WOOD Country of Origin : MYANMAR

AUTOGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. Booth No. : D612/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 50/236 Moo.5 Khlong Kum, Bueng Kum

BANGKOK BANK PUBLIC CO.,LTD. Booth No. : F407/1 Zone : FINISHES Address : 325 Head office tower 3, Silom Road, Ban-

Bangkok 10240 Tel : +66 2374 3236 Fax : +66 2374 8064 Email : thaiautogate@gmail.com Website : www.autogatethailand.com Products / Services : AUTOMATIC GATE/DOOR Brand Name : GIBIDI, TWIN DOOR, APRIMATIC, PROTECO Country of Origin : ITALY, GERMANY

AUTOMATIC LOCKER (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : F718 Zone : FINISHES Address : 8 Soi Narathiwasrachanakarin 26 Chongnonthree, Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2681 1811 Fax : +66 2681 1771 Email : info@thailandlocker.com Website : www.thailandlocker.com Products / Services : FURNITURE Brand Name : BUTTER FLY Country of Origin : THAILAND, CHINA

AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : S616 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 111 Seri Thai 54 Rd. Kannayao Bangkok 10230 Tel : +66 2517 1326 Fax : +66 2517 1326 Email : adinan@meath.co.th , jedsada@meath.co.th Website : www.meath-co.com Product / Services : PLUMBING Brand Name : MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION Country of Origin : THAILAND

BB.E.C. SERVICES & MANAGEMENT CO.,LTD.

Booth No. : T512 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : No. 9 U.M. Tower, Ramkhamhaeng Road,

Suanluang, Suanluang Bangkok 10250 Tel : +662717 3928 -9 Fax : +66 2717 3927 Email : admin@becservice.com Website : www.stonecarethailand.com Products / Services : SERVICE Country of Origin : THAILAND

grak, Bangkok 10500 Tel : +66 2626 4849-50 Fax : +66 2230 2439 Email : orapan.sir@bbl.co.th Website : www.bangkokbank.com Products / Services : real estate Brand Name : BBL Country of Origin : THAILAND

BANGKOK CABLE CO.,LTD. Booth No. : L313 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 39/1 Moo 1 Bangprakong - Chachoengsao

Road, Phudas, Baan Pho Chachoengsao 24140 Tel : +6638 5772 669 Fax : +6638 577 270

Email : Website : www.bangkokcable.com Products / Services : CABLE, SOLAR Brand Name : BCC Country of Origin : THAILAND

BANGKOK CERAMIC PROSPERITY CO.,LTD. Booth No. : T707 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 359/2-359/3 On-Nut Rd., Pra Wet Bangkok 10250

Tel : +66 2322 2028-9 Fax : +66 2322 2030 Email : md@bcpthailand.com Website : www.bcpthailand.com Product / Services : POTTERY TILE Brand Name : PURIN Country of Origin : THAILAND BANGKOK CREATIVE VALAES CO.,LTD. Booth No. : S617/1 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 198 Moo 1 Kaerai, Krathumban Samut-

sakorn 74110 Tel : +66 34 47 6355-10 Fax : +66 34 47 6386-7 Email : info@watersupplythailand.com

Website : Products / Services : VALVE AND BATHROOM

ACCESSORY

Brand Name : BC Country of Origin : THAILAND

B.L.T. ASSOCIATES CO.,LTD. Booth No. : D505 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 888 Pracharatbumpen 28 Road, Samsaennok,

BANGKOK CRYSTAL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : F204/1 Zone : FINISHES Address : 356 Narativasrachanakarin Road, Chongnon-

Tel : +66 2691 6789 Fax : +66 2691 6799 Email : mongkolpan@bltth.com Website : www.026916789.com Products / Services : AUTOMATIC DOOR,

Tel : +66 2678 1574-5 Fax : +66 2678 1574-5 Email : export@bangkokcrystal.com Website : www.bangkokcrystal.com Products / Services : TILE, GLASS BLOCK Brand Name : CHANG KAEW Country of Origin : THAILAND

huaykwang Bangkok 10320

POOL&EQUIPMENT

Brand Name : PAT Country of Origin : EUROPE, ASIA, SOUTH AMERICA

B.P.PRODUCT & SUPPLY CO.,LTD. Booth No. : D607 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 262 Moo 6 Samkwaipuek, Muang, Nakhonpathom 73000

Bangrakpattana, Bangbuathong Nonthaburi 11110 Tel : +66 2920 5300 Fax : +66 2920 5301 Email : atrium_pacific@yahoo.com Website : www.atrium.co.th Products / Services : STORAGE WATER HEATER Brand Name : DUX Country of Origin : AUSTRALIA

Tel : +66 3430 5909 Fax : +66 3424 8229 Email : bp-products@hotmail.com Website : www.bp-products.com Products / Services : FIBERGLASS TRANSLUCENT

ATSYS CO.,LTD. Booth No. : F721/1 Zone : FINISHES Address : 353 Prasertmanukit Road, Chaorakha Bua,

B.T.W. BANGKOK TEAK WOOD CO.,LTD. Booth No. : F514 Zone : FINISHES Address : 250 Soi Phaholyothin 32 Phaholyothin Rd.

ROOF

Brand Name : B.P.PRODUCT & SUPPLY Country of Origin : THAILAND

threee, Yannawa Bangkok 10120

BANGKOK INTEGRATED TRADING CO.,LTD. Booth No. : D612 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 255 Town In Town Soi Ladphao 94, Ladphao Road, Phlapphla, Wangthonglang Bangkok 10310

Tel : +66 2530 3811 Fax : +66 2530 3846 Email : bitmkt@bitbkk.com Website : www.bitbkk.com Products / Services : INSULATION Brand Name : ISURATE, ISUTHANE, HP SMARTER Country of Origin : THAILAND BANGKOK LIFT AND CRANE CO.,LTD. Booth No. : C505 Zone : CONSTRUCTION Address : 269/22 Sathupradit Rd. Chong Non Tree, Yannawa Bangkok 10120

Tel : +66 2211 7991 Fax : +66 2674 1312

7

BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 7

4/27/13 2:11 PM


Exhibitor Profile Email : nida.laow@gmail.com Website : www.bangkokhomelift.com Product / Services : LIFT TRUCKS Brand Name : BRUNO, CIBES, MAXWELL Country of Origin : U.S.A., SWEDEN, TAIWAN

Builder News Show Daily ‘56 Fax : +66 2215 7083 Email : BUNDIT@beger.co.th Website : www.beger.co.th Product / Services : PAINT & COATING Brand Name : BEGER Country of Origin : THAILAND

BANGKOK TOOLS INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. : C703 Zone : CONSTRUCTION Address : 114 Soi Thienthale 24 Bang Khun Thian-Chai Thale Road Tha Kham, Bang Khun Thian Bangkok 10150 Tel : +66 2897 2940 Fax : +66 2897 2948-49 Email : info@bangkoktools.com Website : www.bangkoktools.com, www.worldtoolsonline.com Product / Services : TOOL & EQUIPMENT Brand Name : ZIM-ZEN, Klipp, Waterwork, NPP, ULTIMAX Country of Origin : SINGAPORE, USA, ITALY

BEIJING LEWAY INTERNATIONAL FAIRS CO.,LTD. Booth No. : C501 Zone : CONSTRUCTION Address : Room 719, Ruichen International Center, 13 Nongzhanguan South road, Chaoyang district, Beijing, China Tel : +86 10512 95359 Fax : +86 10512 95359 Email : expo8856@worldfairs.cn Website : www.lewayfairs.cn Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA

BANGKOK WOOD PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. : S104 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : Anuwat Bldg., 56/14 Soi Taksin 12/1, Taksin Rd., Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 Tel : +66 2890 4611-27 Fax : +66 2890 4628 Email : phureewat_a@yahoo.co.th Website : www.bangkokpvc.co.th Products / Services : WATER PROOF FURNITURE, SPECIALTY DOORS, WOOD& PLASTIC DOORS Brand Name : PARAZZO Country of Origin : THAILAND

BEIJING RD EXPO Booth No. : F416/1 Zone : FINISHES Address : Room 401, Yuanlong Building, Changqing Road, Beijing, China Tel : +86 106 7187383 Fax : +86 106 7183027 Email : hassan.syed02@yahoo.com Website : www.beger.co.th Product / Services : PAINT & COATING Brand Name : BEGER Country of Origin : CHINA

BANGKOKCANVAS CO.,LTD. Booth No. : D307 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1317 Soi Charansanitwong 13 Watthapha, Bangkok Yai Bangkok 10600 Tel : +66 2864 0521-3 Fax : +66 2412 0996 Email : bangkokcanvas@gmail.com Website : www.bkkcanvas.co.th Product / Services : CANVAS Brand Name : HERO - CANVAS Country of Origin : THAILAND

BESTEC PACIFIC CO.,LTD. Booth No. : S509 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 124-130 Rama 9 Rd, Huaykwung Bangkok 10310 Tel : +66 2246 1100 Ext.109 Fax : +66 2246 1144 Email : microbath1@hotmail.com Website : www.microbath.com Product / Services : SANITARY WARE, BATHROOM ACCESSORIES Brand Name : MICROBATH, WOODLIFE Country of Origin : U.S.A.

BANGNATRAD GRANITE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : S512 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 5/12 Moo 7 Bangna Trad Road, Bangkhao, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2750 1688 Fax : +662750 1699 Email : bangnatradgranite@gmail.com Website : www.bangnatradgranite.com Product / Services : STONE, GRANITO, CERAMIC Brand Name : XL Country of Origin : CHINA

BEZEN CO.,LTD. Booth No. : T101/8 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 99/305 Moo 10 Baanklang, Muang, Nonthaburi 11000 Tel : +66 2 4225981-2 Fax : +66 2 422 5980 Email : contact@bezenceramictiles.com Website : www.bezenceramictiles.com Products / Services : TILES Brand Name : BEZEN Country of Origin : THAILAND

BATH AND SPA CO.,LTD. Booth No. : S101 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1556 Sutthisarnvinitchai Rd. Huaykwung Bangkok 10320 Tel : +66 2277-5654 Fax : +66 2275-2891 Email : info@cristina.co.th Website : www.cristina.co.th Products / Services : BATHROOM ACCESSORIES & FIXTURES, SPA, BATHTUB Brand Name : CRISTINA Country of Origin : THAILAND

BH PRO INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. : F412/3 Zone : FINISHES Address : 12/52 Moo 13 Klong1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Tel : +66 8164 9669 Fax : Email : Website : www.bhprointarnational.com Products / Services : FURNITURE Brand Name : BH PRO Country of Origin : THAILAND

BATHROOM DESIGN. CO.,LTD. Booth No. : S106 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 729/150-152 Ratchadaphisek Rd. Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2683 7322 Fax : +66 2683 7529 Email : bdmarketing@bathroomtomorrow.com Website : www.bathroomtomorrow.com Product / Services : BATHROOM ACCESSORIES & FIXTURES, SANITARYWARE Brand Name : BATJRPP, DESIGN I-SPA Country of Origin : THAILAND

BIGKIDINOFFICE CO.,LTD. Booth No. : F407 Zone : FINISHES Address : 8/43 Soi Vista Park, Ratchade-Ramintra Kannayao Bangkok 10240 Tel : +66 2347 7780-1 Fax: +66 2347 7782 Email : chatchavi@yahoo.com Email : bkiocontact@gmail.com Web : www.bk-io.com Products / Services : COMPUTER ACCESS, OFFICE EQUIPMENT Brand Name : AIDATA, ERGOTRON, CHEN-SOURCE Country of Origin : TAIWAN, U.S.A.

BEGER CO.,LTD. Booth No. : F101 Zone : FINISHES Address : 90,90 Bantadthong Rd. Phetburi, Ratchathewi Bangkok 10400 Tel : +66 2611 3434

BLUESCOPE STEEL (THAILAND) LIMITED Booth No. : R301 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 7th Floor Bangkok Thai Tower 108 Rangnam Road., Phayathai, Rajthevi, Bangkok 10400

Tel : +66 2642 7155 Fax : +66 2642 7157 Email : nanagul.wuttara@bluescopesteel.com Website : www.bluescopesteel.co.th Product / Services : METAL ROOF, SHEET METAL ROOF, ZINCUME STEEL, COLORBOND STEEL Brand Name : Country of Origin : BLU-GAS CO.,LTD. Booth No. : D213/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1999 New Petburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : +66 2718 0427-31 Fax : +66 2319 1093 Email : chaichollertplakorn@yahoo.com.sg Website : www.blue-gas.com Product / Services : GAS DETECTOR, BURNER & GAS EQUIPMENT Brand Name : SHINWOO, SIEVERT & VARIOUS BRAND Country of Origin : KOREA, SWEDEN BORNEO TECHNICAL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : C706 Zone : CONSTRUCTION Address : 89/175 Moo 3 Viphawadi Rangsit Road, Taladbangkhen, Laksi Bangkok 10210 Tel : +66 2790 4900 Fax : +66 2522 7289 Email : potcark@borneothai.com Website : www.borneothai.com Product / Services : SILICONE, TAPE Brand Name : X’ TRASEAL, 3M Country of Origin : MALAYSIA BOTOU LIMING STAMPING FORM MACHINE MANUFACTURED CO.,LTD. Booth No. : P204/1 Zone : CHINA INTOP-CHINA PAVILION Address : 188, 104 National Highway Botou Hebei China Tel : +86 317 8222225 Fax : +86 317 8223331 Email : chinaformingmachine@gmail.com Website : www.chinaformingmachine.com Product / Services : VARIOUS ROLL FORMING MACHINES Brand Name : LINMING Country of Origin : CHINA BOWYEN HANDEL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D401/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 999/9 The Offices Centralworld, Room 2980Q, 29th Floor, Rama1 Road, Pathumwan Bangkok 10100 Tel : +66 2978 1445-7 Fax : +66 2978 1448 Email : kriengsak@lumberland.com Website : www.bowyen.com Product / Services : ROOF Brand Name : BOWYEN Country of Origin : GERMANY BOX&CO CO.,LTD. Booth No. : R501/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 808 Moo14 Taibaan, Muang Samutprakarn 10280 Tel : +66 2403 8200-1 Fax : +66 2703 8202 Email : boxandco@hotmail.com Website : www.comforta.co.th Product / Services : MAILBOX Brand Name : BOX&CO Country of Origin : THAILAND BRAINTHAI ENTERPRTSE CO.,LTD. Booth No. : L203 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 4 Soi.Chalermprakiet R.9 Yak 11, Chalermprakiet Rd. Dok Mai, Pra Wet Bangkok 10250 Tel : +66 2726 6506 Fax : +66 2726 6707 Email : info@mrken-fan.com Website : www.Mrken-fan.com Products / Services : CEILING FAN Brand Name : MR.KEN Country of Origin : TAIWAN BRANDEX DIRECTORY CO.,LTD. Booth No. : L203/1 Zone : CONSTRUCTION Address : 16/26 On Nut Soi 74/1, Prawet, Prawet Prawet Bangkok 10250

Tel : 02-320-5915 Fax : 02-320-5918 Email : info@brandexdirectory.com Website : www.brandexdirectory.com Product / Services : DIRECTORY Brand Name : BRANDEX DIRECTORY Country of Origin : THAILAND BRANDYOUNG CO.,LTD. Booth No. : L213 Zone : LIGHTING Address : 257/3 Moo 26 Robviang, Muang, Chiangrai 57000 Tel : +66 81716 1516 Fax : Email : titanparty@hotmail.com Website : Product / Services : AIR CONDITIONER Brand Name : YORK Country of Origin : AMERICA BRAVO INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. : D103 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 2/31Todsapolland 4, Floor 7th, Soi BangnaTrad 25, Bangna-Trad Road, Bangna, Bangna Bangkok 10260 Tel : +66 2398 8553 Fax : +66 2361 8518 Email : info@bravoracks.com Website : www.bravoracks.com Products / Services : INDUSTRIAL SHELVES Brand Name : BRAVO Country of Origin : THAILAND BRITISH PAINTS CO.,LTD. Booth No. : T101/15 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 42 Soi Bangna-Trad 25 Bangna, Bangna Bangkok 10260 Tel : +66 2 398 9858 Fax : +66 2 398 9857 Email : narumon.s77@gmail.com Website : www.britishpaints.net Product / Services : PAINT Brand Name : PAMMASTIC Country of Origin : THAILAND BTICINO (THAILAND) LIMITED Booth No. : L405 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 10 Fl. Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Road Klongtoey District, Bangkok 10110 Tel : +66 2656 9162 Fax : +66 656 9197 Email : metinee.rattana-amornsakul@bticino.com Website : www.bticino.com Products / Services : DEVICE, HOME AUTOMATION, CABLE MANAGEMENT Brand Name : BTICINO , CABLOFIL Country of Origin : ITALY BUILT TO BUILD GROUP Booth No. : F107 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 8 SoiOnnuj 46 Onnuj Rd. Suanluang Bangkok 10250 Tel : +66 2721 3999 Fax : +66 2721 3788 Email : ratchadaporn_win@yahoo.com; nunjitra@btb. co.th Website : www.btb.co.th, www.bhb.co.th, www. smallhouse.co.th Products / Services : HOME BUILDER Brand Name : BUILT TO BUILD Country of Origin : THAILAND BUMRUNGTHAI CO.,LTD. Booth No. : F416/2 Zone : FINISHES Address : 45 Moo 18 Bungthonglang, Lumlukka Pathumthani 12150 Tel : +66 2995 2220, +6602995 2189 Fax : +66 2995 2188 Email : bumrungthai@hotmail.com Website : www.bumrungthai.com Product / Services : PREFABRICATED STAIRS, WOOD DOOR Brand Name : BRT Country of Origin : THAILAND BUY CLEANSUI CO.,LTD. Booth No. : T708 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 2 Soi Samakkee 62, Samakkee Road, Tesai,

8

BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 8

4/27/13 2:11 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2976 8989 Fax : +66 2976 8991 Email : contact@buyclecnsui.co.th Website : www.buycleansui.co.th Products / Services : HOMW WATER PURIFIER Brand Name : CLEANSUI Country of Origin : JAPAN

CC.G.S. (THAILAND) CO.,LTD.

Booth No. : F203 Zone : FINISHES Address : 789/18 Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang Bangkok 10310 Tel : +66 2369 2990-4 Fax : +66 2369 2763-5 Email : noppadolkrai@cgsthai.com Website : www.cgsdesigncenter.in.th Product / Services : SOLID PAPER Brand Name : REBOARDDESIGN Country of Origin : SWEDEN C.V. NATURAL STONE CO.,LTD. Booth No. : T703-06 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 110/65 Soi Ekkachai, Ekkachai Road, Bnagkhuntien, Chomthong Bangkok 10150 Tel : +66 2893 8800-3 Fax : +66 2893 8804 Email : cv_ns@hotmail.com Web : www.nsstonetexture.co.th Products / Services : STONE Brand Name : NATURAL STONE Country of Origin : THAILAND CANON MARKETING (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : L303 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 98 Sathon Square Office Tower, 21st -24 th Floor., Sathon Nua Rd. Silom, Bang Rak Bangkok 10500 Tel : +66 2344 9999 Fax : +66 2344 9988 Email : cmt-info@cmt.canon.co.th Website : www.canon.co.th Product / Services : PRINTER & ACCESSORIES Brand Name : CANON Country of Origin : JAPAN CAPITAL G DEVELOPMENT CO.,LTD. Booth No. : D709 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 36 Moo 14 Thanon Rom Klao, Saen Saep, Minburi Bangkok 10510 Tel : +66 2919 5433, +66 86 399 2907 Fax : +66 2919 5889 Email : noona.mk2011@gmail.com, com049@hotmail.com Website : www.cg.co.th Products / Services : CONDO Brand Name : THE AVENUE VENICE Country of Origin : THAILAND CARTELL CHEMICAL CO., LTD. Booth No. : T104F Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : NO. 18 CHENG GONG STREET, MINSHYONG INDUSTRIAL PARK, CHIA-YI HSIEN, TAIWAN 621157 Tel : +886-5-2203715 Fax : +886-5-2203720 Email : sales@mxbon.com Website : www.mxbon.com Product / Services : CYANOACRYLATE ADHESIVE, ANAEROBIC ADHESIVE, UV ADHESIVE Brand Name : MXBON Country of Origin : TAIWAN, R.O.C CASAVA CO.,LTD. Booth No. : S407 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 513/158 Charansanitwong 37 Road, Bangkhunsri, Bangkoknoy Bangkok 10700 Tel : +66 2412 8210 Fax : +66 2412 9489 Email : info@casavagroup.com Website : www.casavagroup.com Products / Services : SANITARYWARE, BATHROOM ACCESSORIES & FIXTURES, TOILET MODULE / LIGHTING Brand Name : CASAVA Country of Origin : KOREA, CHINA CELLOCRETE THAI CO.,LTD.

Booth No. : R102 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 29/21 Moo 7 The Primary, Kaset-Nawamin Road, Klongkum, Bungkum Bangkok 10230 Tel : +66 2946 7575, +66 2946 9599 Fax : +66 2946 7959 Email : vkantuptim@gmail.com Website : www.cellocretethai.com Product / Services : ARTISTIC DÉCOR, CEILING SYSTEMS Brand Name : CELLOCRETE, CT, ROOF DECK SLAB TILE Country of Origin : THAILAND

CHAILAI TRADING CO.,LTD. Booth No. : N 205 Zone : NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 9/17 Moo 4, Bueng Yeetho, Thunyaburi, Pathumthani 12130 Tel : +66 2957 8433-4 Fax : +66 2957 8435 Email : jaratpor@chailai.co.th Website : www.chailai.co.th Product / Services : FURNITURE Brand Name : CL Country of Origin : CHINA

CENTURE CO.,LTD. Booth No. : F619 Zone : FINISHES Address : 51 Moo.5 Bang Kruay-Trai Noi Bang Sri Thong, Bang Kruay Nonthaburi 11130 Tel : +66 2886 3356 Fax : +66 2886 3357-8 Email : marketing04@centure.in.th Website : www.centure.in.th Products / Services : FURNITURE, OFFICE FURNITURE Brand Name : CENTURE Country of Origin : THAILAND

CHANGXINGYUEDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD. Booth No. : D306/2 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Inxing Industry Park, Changxing county, Zhejiang, China Tel : +86 572 621 8533 Fax : +86 572 621 7299 Email : Helen@zjyueda.com Website : Products / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA

CERA C-CURE CO.,LTD. Booth No. : T301 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 102 Soi Rama 9 43(Seri Road 4) Suanluang, Suanluang Bangkok 10250 Tel : +66 2720 1000 Fax : +66 2720 1380 Email : info@cera.co.th Website : www.cera.co.th Products / Services : DRYSET MORTAR, DRY SET GROUT, COLOR CEMENT, CONSTRUCTION CHEMICAL, CERAMIC, ACCESSORIES & D.I.Y Brand Name : CROCODILE Country of Origin : THAILAND

CHANGZHOU BODA WOOD INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. : P204 Zone : CHINA INTOP-CHINA PAVILLION Address : 8 New Hengcui Road, Henglin Town Changzhou, Jiangsu China Tel : +86 519 885 03010 Fax : +86 519 885 05951 Email : sales2jsbd.com Website : www.jsbd.com Products / Services : Brand Name : BODA Country of Origin : CHINA

CERAMIC INDUSTRIAL THAI CO.,LTD. Booth No. : T304 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsimentthai Road, Bangsue, Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Products / Services : CERAMIC TILE, MOSAIC Brand Name : COTTO Country of Origin : THAILAND CERAMIC ROOFING PRODUCT CO.,LTD. Booth No. : T402 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 195 Soi Phaholyothin, Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel : +66 2618 6671 Fax : +66 2271 4694 Email : saran@rothenburggroup.com Website : Products / Services : TILE ROOF Brand Name : CREATON Country of Origin : GERMANY CERAMICA IMAGE CO.,LTD. Booth No. : T405 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 88 Paso Tower 16th Floor., Silom Rd.Suriyawong, Bang Rak Bangkok 10500 Tel : +66 2634 1212 Fax : +66 2634 3829 Email : snapad@ceramicaimage.com Website : www.ceramicaimage.com Product / Services : CERAMICA SIGN Brand Name : CERAMICA IMAGE Country of Origin : THAILAND, JAPAN CERAMICROOFTILE CO.,LTD. Booth No. : T304 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : CERAMIC ROOF, TILE & ACCESSORIES Brand Name : ELEPHANT Country of Origin : THAILAND

CHANINTR LIVING CO.,LTD. Booth No. : F409 Zone : FINISHES Address : 2/4 10th Floor Nailert Tower, Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : +66 2655 5188 Fax : +66 2655 5189 Email : info@chanintr.com Website : www.chanintrliving.com Products / Services : FURNITURE Brand Name : HERMAN MILLER, EMEO, ETHNICRAFT, FRINTZ, LAMPE GRAS, LOUIS POULSEN, TON Country of Origin : AMERICA CHARTTHANA CO.,LTD. Booth No. : F628/1 Zone : FINISHES Address : 343 Rachadapisek Road, (Tha Pha-Taksin) Bukkhalo, Thonburi Bangkok 10600 Tel : +66 2460 2277ext333 Fax : +66 2460 2276 Email : chart_thana_th@hotmail.com Products / Services : FURNITURE Brand Name : CHELSEAHARBOURFURNITURE Country of Origin : THAILAND CHASE CO.,LTD. Booth No. : T102/2 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 214/2 Soi Ratchada7, Ratchada Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel : +66 2692 0099 Fax : +66 2692 2915 Email : supojn_amg@hotmail.com Products / Services : MASSAGE CHAIR Brand Name : AMAXS Country of Origin : THAILAND CHEMPLAS CO.,LTD. Booth No. : F412/2 Zone : FINISHES Address : 32/41 Sino-Thai Tower, 16th Floor Zone D, Sukhumvit 21 Road Klongteoy Nua, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2661 6177 Fax : +66 2661 6168 Email : wilawpic@hotmail.com Website : Products / Services : INTERIOR FILM Brand Name : BODAQ Country of Origin : KOREA CHINA ECONOMIC NEWS SERVICES (CENS.COM) Booth No. : C502 Zone : CONSTRUCTION

Address : 369 Sec. 1 Datong Road, Xizhi District New Taipei City Taiwan 22161 Tel : +886 2 8692 5588 Fax : +886 2 8643 3933 Email : webmaster@cens.com Web : www.cens.com Products / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA CHINA (XIAMEN) INTOP EXHIBITION CO.,LTD. Booth No. : P201-207 Zone : CHINA INTOP-CHINA PAVILLION Address : 2F LiantaiBldg, No. 41 Huli Rd, Xiamen, Fujian Province, China 361006 Tel : +86 592 2653996 Fax : +86 592 2396880 Email : fair996@eintop.com Web : www.eintop.com Products / Services : CHINESE AGENCY Brand Name : CHINA INTOP Country of Origin : CHINA CHIZONG MACHINE CO., LTD. Booth No. : T104A Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : 6,TA TUNG ST., TUCHENG DIST NEW TAIPWI CITY 236 Tel : 886-2-2267-7370 Fax : 886-2-2267-7380 Email : sales@duke-winch.com Website : www.duke-winch.com Product / Services : Brand Name : DUKE Country of Origin : TAIWAN CHUNG HSIN ENTERPRISE LTD. Booth No. : T106H Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : No. 16, Sec.1, GuoGuang Rd Dali District Taichung City Taiwan 412 Tel : +886 – 4 - 24834430 Fax : +886 – 4 - 24835526 Email : lander@landertaiwan.com Website : www.landertaiwan.com Product / Services : Brand Name : LANDER Country of Origin : TAIWAN CIARA PEDIC CO.,LTD. Booth No. : F412/1 Zone : FINISHES Address : 101/138-141 Tiwanon Road, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel : +66 2583 5392 Fax : +66 2964 2564 Email : Website : Product / Services : FURNITURE Brand Name : CIARA PEDIC Country of Origin : THAILAND CIVIC MEDIA CO.,LTD. Booth No. : L409 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 2/24-25 Soi Charoenkrung 79, Charoenkrung Road, Bangkorlaem Bangkok 10120 Tel : +66 2688 0860 Fax : +66 2688 0862 Email : sales@civicmedia.com Website : www.civicmedia.com Products / Services : LED PRODUCTS Brand Name : CIVIC MEDIA Country of Origin : THAILAND CJ SHUTTERS CO.,LTD. Booth No. : D608 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF METAL & SERVICES Address : 109-15 Srinakharin Road, Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2731 7181 Fax : +66 2379 4571 Email : chanin@cj.co.th Website : www.cj.co.th Products / Services : FOLDING GATE Brand Name : CJC Country of Origin : THAILAND CNP PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. : D207 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 33/3 Moo. 18 Sala Daeng, Bang Nam Priew Chachoengsao 24000

9

R1_BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 9

4/27/13 10:01 PM


Exhibitor Profile Tel : +66 2321 8129 Fax : +66 2 721 7070 Email : il3est88@gmail.com Website : www.Vggutter.com Products / Services : GUTTER , FRAMES DOORS & WINDOWS Brand Name : VG RAIN GUTTER, ALUVIN Country of Origin : THAILAND COLT PLUS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D205 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 438/19-22 Soi 24, Lardphrao Road, Jompol, Jatujak, Bangkok 10900 Tel : +66 2938 1938 Fax : +66 2511 3061, +66 2513 3070 Email : webmaster@scpe.co.th Website : www.scpe.co.th Products / Services : HARDWARE Brand Name : COLT Country of Origin : THAILAND, CHINA, TAIWAN, KOREA COMFORTA CO.,LTD. Booth No. : C702 Zone : CONSTRUCTION Address : 25/1 Floor 1st, 2nd, Soi Prayapirane, Cheuphoeng Road, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 Tel : +66 2240 1331-2 Fax : +66 2249 4283 Email : mail@comforta.co.th Website : www.comforta.co.th Product / Services : VIDEO TECHNOLOGY AND CCTV Brand Name : NESS, LINEAR, LG, KOCOM Country of Origin : KOREA COMGRAPH CO.,LTD. Booth No. : C606 Zone : CONSTRUCTION Address : 662/47-48 Rama 3 Road, Bangphongphang, Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2293 0211 Fax : +66 2293 0216 Email : marketing@comgraph.co.th Website : www.comgraph.co.th Product / Services : DESIGN SOFTWARE Brand Name : AUTODESK Country of Origin : U.S.A. CONICE ELECTRONIC CO.,LTD. Booth No. : L102 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 4 Vibhavadee Rangsit 2 Yak 2 Din Daeng, Din Daeng Bangkok 10400 Tel : +66 2277 9997, +66 2277 6912 Fax : +66 2275 7023 Email : jeerajack@gmail.com Website : www.conice.co.th Products / Services : AV Brand Name : RUSSOUND Country of Origin : U.S.A. CONSTRUCTION INDUSTRY SUB-COUNCIL : CCPIT Booth No. : D306, T503/14 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES, SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 9#Sanlihe Road, Beijing P.R. China 100835 Tel : +86-10-88372649 Fax : +86-10-58933930 Email : gary_niu@build-ccpit.org Website : www.build-ccpit.org Products / Services : CHINESE AGENCY Brand Name : CCPIT Country of Origin : CHINA CONWOOD CO.,LTD. Booth No. : F201 Zone : FINISHES Address : Colum Tower Floor 10th, Ratchdapisek Road, Klong Toey, Klong Toey, Bangkok 10110 Tel : +66 2797 7444 Fax : +66 2797 7004 Email : sirintra.jittrawong@conwood.co.th Website : www.conwood.com Products / Services : FIBER CEMENT Brand Name : CONWOOD Country of Origin : THAILAND CORPORATION 4D CO.,LTD. Booth No. : D301 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 81 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Sukhumvit Road Bangkok 10110 Tel : +66(0) 2260 2606-8 Fax : +66(0) 2260 2609 Email : areewan@art4d.com

Builder News Show Daily ‘56 Website : Product / Services : MAGAZINE Brand Name : ART 4 D Country of Origin : THAILAND

Website : www.dtc.co.th Products / Services : GPS TRACKING Brand Name : D.T.C.GPS Country of Origin : THAILAND

COSMOPOLITAN TRADING CO., LTD. Booth No. : S405 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 48/2 Soi Naphasup Sukhumvit 36 Road, Klongton, Klong Toey Bangkok 10110 Tel : +66 2259 6052-3 Fax : +66 258 6208 Email : info@cosmothai.com Website : www.cosmothai.com Product / Services : WATER PURIFIER Brand Name : BWT Country of Origin : GERMAN

DAI-ICHI GROUP PUBLIC CO.,LTD. Booth No. : R302 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1 Soi Ladphao 19, Ladphao Road, Chompon, Chatuchak Bangkok 10900 Tel : +66 2938 3464#121 Fax : +66 2938 3463 Email : nitiya.m@dcorp.co.th Website : Products / Services : FENCE, DOOR & WINDOW Brand Name : DAI-I GROUP (FENZER,ATECH, QSAF) Country of Origin : THAILAND

CPACROOF CO.,LTD. Booth No. : T304 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : ROOF TILE & ACCESSORIES ON ROOF Brand Name : ELEPHANT Country of Origin : THAILAND

DECA/T&D JINAN DECA MACHINE Booth No. : D104/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : B-5F Qilusoft Park No.1 Shunhua Road, HiTech zone Jinan China 250101 Tel : +86 531 88024026 Fax : +86 531 88034412 Email : aliceluan@decamachine.com Website : www.decamachine.com Products / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA

CREST LUX CO.,LTD. Booth No. : F415/2 Zone : FINISHES Address : 25 Bangkok Insurance Building, 21/F, Sathorn Tai Road, Sathorn Bangkok 10120 Tel : +662 677 3688 Fax : Email : info@crestlux.asia Website : www.crestlux.asia Products / Services : LEATHERS AND LEATHERS TILES Brand Name : CREST LUX Country of Origin : ITALY

DECEUNINCK (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D209 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 2/3 Bangna Tower A Floor 17th, Room 1704B Moo 14 Bangna - Trad Km. 6.5 Bangkhao, Bangphli, Samutprakarn 10540 Tel : +66 2751 9544 Fax : +66 2751 9546 Email : bitmkt@ji-net.com, wirata.s@deceuninck.co.th Website : www.inoutic.com Products / Services : POLYMER PROFILE Brand Name : INOUTIC PROFILE SYSTEMS Country of Origin : THAILAND

CROWN WALL PAPER INDUSTRIAL CO., LTD. Booth No. : F415/3 Zone : FINISHES Address : NO.39, KUNG 4TH ROAD, KUNG 2 INDUSTRIAL PARK, LINKOU DISTRICT, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN R. O. C. Tel : +886 2 26018901-3 Fax : +886 2 26026075 Email : crown39@ms51.hinet.net Website : www.crownwallpaper.com.tw Product / Services : Brand Name : CROWN WALL PAPER Country of Origin : TAIWAN

DECOR MART CO.,LTD. Booth No. : T101/10 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 555 Soi Thonglor 19 Sukhumvit 55 Road Klongton, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2365 0789-93 Fax : +66 2365 0779 Email : paweena@decormart.com Website : www.dm-home.com Products / Services : TILE&STONE Brand Name : DECOR MART Country of Origin : THAILAND

CXC (HK) HOLDINGS LTD. Booth No. : D112 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Room CID, 6/F Wing Hing Industrial Building, 14 Hing Yip street, Kwan Tong Kowloon Hongkong Tel : +852 2132 6506 Fax : +852 2132 6506 Email : hkcxc@yahoo.com Website : Product / Services : HONG KONG AGENCY Brand Name : CXC (HK) HOLDINGS Country of Origin : HONGKONG

DESIGN HIVE CO.,LTD. Booth No. : F406 Zone : FINISHES Address : Building B, Room. 214 Crystal Design Center No. 1412 Praditmanuthum Road, Klongjun, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2102 2075-8 Fax : +66 2102 2079 Email : korawin@designhive.co.th Website : www.designhive.co.th Products / Services : FURNITURE Brand Name : HUMANSCALE Country of Origin : U.S.A.

CYPHER COMMUNICATION CO.,LTD. Booth No. : D504/2 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 177 3rd Street Rd Norn Rimklongprapa Bang Sue Bangkok 10800 Tel : +66 2913 3901-3 Fax : 6629133904 Email : nichapat_w@hotmail.com Website : Product / Services : MAGAZINE Brand Name : B1 Country of Origin : THAILAND

DESIGN SURFACE CO.,LTD. Booth No. : F601 Zone : FINISHES Address : 920 Nakhonchaisri Rd. Dusit Bangkok 10300 Tel : +66 2243 5433-5 Fax : +66 2243 3618 Email : kobkul.eaggioni@gmail.com, sale2.3desurface@ gmail.com Website : www.3dsurfaxe.net Products / Services : WALL FINISHES Brand Name : 3D SURFACE Country of Origin : THAILAND

DD.T.C.ENTERPRISE CO.,LTD.

DESIGNMODE LTD.,PART Booth No. : F213 Zone : FINISHES Address : 42/15 Nakorn In Road, Bangsrimuaeng, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2446 7296 Fax : +66 2446 7294 Email : info.designmode@gmail.com Product / Services : HOME BUILDER GROUP Brand Name : DESIGNMODE

Booth No. : N701 Zone : NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 63 Soi Sukhumvit 68, Sukhumvit Road Bangna Bangkok 10260 Tel : +66 2759 4999 Fax : +66 2744 7776 Email : info@dtc.co.th

Country of Origin : THAILAND DESJOYAUX (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : S510 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 48/155 Moo.10, Nawamintr Rd. Klong Khum, Bueng Khum Bangkok 10230 Tel : +66 2988 9333 Fax : +66 2948 8118 Email : desjoyaux_bkk@hotmail.com Website : www.desjoyauxthailand.com Products / Services : SWIMMING POOL & EQUIPMENT Brand Name : DESJOYAUX Country of Origin : FRANCE DESS INDUSTRIALS CO.,LTD. Booth No. : D711 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : No.4, 5th. Road, Taichung Ind. Park, Taichung Taiwan 40767 Tel : +886 423 594860 Fax : +886 423598476 Email : diane.huang@dess.com.tw Website : www.dess.com.tw Product / Services : BUILDING HAND TOOLS Brand Name : WALL FORCE Country of Origin : TAIWAN DIANA CAMEO CO.,LTD. Booth No. : C500 Zone : CONSTRUCTION Address : 122,124 Soi Baromratchonnanee 72, Baromratchonnanee Road, Salathammasop, Thaveewattana Bangkok 10170 Tel : +66 2482 1493-5 Fax : +66 2482 1493-5 ext 20 Email : nutthamon.p@hotmail.com Website : www.sense.co.th Products / Services : CHOPPER, CONSUMER UNIT CABINET Brand Name : SENSE Country of Origin : THAILAND DIGITAL STAR CO.,LTD. Booth No. : L301 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 127, 1st Floor, Vibhavadi Rangsit Road Samsen, Phayathai Bangkok 10400 Tel : +66 2640 9246-8 Fax : +66 2640 4439 Email : apinun@thaidigitalstar.com Website : www.ink-led-cnc.com Products / Services : PRINTER, PRINTER AND ACCESSORIES Brand Name : FLORA UV / OSRAM / RISHANG Country of Origin : CHINA, GERMANY DILO PRODUCTS LTD.,PART Booth No. : F716 Zone : FINISHES Address : 140/28 Moo 12 Soi 9/1 Kingkao Road Rachateva, Bangplee Samutprakarn 10540 Tel : +66 2750 0026 Fax : +66 2750 3477 Email : deardilo@hotmail.com Website : www.diloproducts.com Products / Services : VINYL TILE Brand Name : DILO Country of Origin : KOREA DOLLY SOLUTIONS CO.,LTD. Booth No. : N801 Zone : NEW HOME&GARDEN Address : 79/309 Moo.2 Rajapruek Road, Bangplub, Pak Kret Nonthaburi 11120 Tel : +66 2107 0130#200, +66 8190 8248-6 Fax : +66 2922 1032 Email : chiranatda@dollysolution.com Website : www.autodoorcenter.com Products / Services : DOOR AND HOME AUTO SLIDING DOOR Brand Name : XEKA Country of Origin : THAILAND DOMMA METAL INTERNATIONAL CORP. Booth No. : T104D Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : NO.3-6, Lane 989, Chung Shan Road., ShenGang 429 Taichung City TAIWAN Tel : 04-2562-0949 Fax : 04-2561-8866 Email : domma@domma.com.tw Website : Product / Services :

10

R1_BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 10

4/27/13 8:56 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Brand Name : DOMMA Country of Origin : TAIWAN DOT INTER GROUP CO., LTD. Booth No. : P104 Zone : FINISHES Address : 125/28 Moo 5 Changwattana Road, Pakkret, Pakkret, Nonthaburi 11120 Tel : +66 2962 0801-3 Fax : +66 2962 0804 Email : ditg_thai@yahoo.com Website : Products / Services : EQUIPMENT & TOOLS Brand Name : MAGIC SAW, KAINDL Country of Origin : KOREA D-SMART SOLUTION CO.,LTD. Booth No. : R101/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 85/1391-2 Soi Prachautit 79, Prachautit Road, Thungkru Bangkok 10140 Tel : +66 2871 9944 Fax : +66 2871 8045 Email : d-smartsolution@hotmail.com Website : www.d-smart.co.th Products / Services : AUTOMATIC DOOR Brand Name : MAX SOLUTION Country of Origin : TAIWAN DURAFLOR CO.,LTD. Booth No. : F612 Zone : FINISHES Address : 4th Floor M.K. Building, 719 Banthadthong Road, Wangmai, Patumwan, Bangkok 10330 Tel : +66 2216 6620-4 Fax : +66 2216 6634 Email : duraflcoth@duraflor.co.th Website : www.duraflor.co.th Products / Services : PVC. FLOORING , LAMINATE FLOORING ,WALLPAPER Brand Name : DURAFLOR, DURAWALL, DURAWOOD Country of Origin : THAILAND DUSCHOLUX (SIAM) CO.,LTD. Booth No. : S615 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : Chonburi Industrial Estate 359 Moo 6, Highway 331 Tambol Bowin, Amphur Sriracha Chonburi 20230 Tel : +66 38 345 868 Fax : +66 38 345 872 Email : nuttaphat@duscholux.co.th Website : www.dyscholux.co.th Products / Services : SHOWER GLASS Brand Name : DUSCHOLUX Country of Origin : THAILAND DUZZS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D605 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 58 Soi 1 Kanchanapisek 39 Yak 12 Dok Mai, Prawet Bangkok 10250 Tel : +66 2751 7573 _x000D_ +66 2751 7672 Fax : +66 2751 7672 Email : chaiwatudom@hotmail.com Website : www.duzzs.com Product / Services : 3D WALL Brand Name : DUZZS Country of Origin : NETHERLAND

EE AND V CO.,LTD.

Booth No. : F501 Zone : FINISHES Address : 69 Moo. 6 Liebthongpasicharoen Fang Tai Nhongkham, Nhongkham Bangkok 10160 Tel : +66 2429 3333 Fax : +66 2429 3800 Email : eandv@kaceeandwindow.com Website : www.kaceecurtain.com Products / Services : BLINDS, CURTAIN, FURNITURE Brand Name : KACEE Country of Origin : THAILAND E ZEN (AEC) CO.,LTD. Booth No. : F415 Zone : FINISHES Address : 531 Moo 4 Theparak Road, Muang, Samutprakarn 10270 Tel : +66 81 812 0199 Email : junkamolt@gmail.com Website : Products / Services : DECORATIVE WALL Brand Name : 3D WALL

Country of Origin : CHINA EARTH COLORS CO.,LTD. Booth No. : T200/2 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 187/7 Soi Khumsub, Bangkhunnon Road, Bangkhunnon, Bangkok Noy, Bangkok 10700 Tel : +66 2887 5388-9 Fax : +66 2433 4033 Email : bhumiscape_cat@hotmail.com Website : www.crete-colors.com Products / Services : COLORS CEMENT Brand Name : EARTH CRETE COLORS Country of Origin : THAILAND EASTMAN BUILDING MATERIAL (THAILAND)CO.,LTD. Booth No. : T607 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 65 Kanchanaphisak Rd. Dok Mai, Pra Wet Bangkok 10250 Tel : +66 2726-4749 Fax : +66 2726-4588 Email : eastmantg@gmail.com Website : www.eastmanceramics.com Products / Services : TILE Brand Name : EASTMAN Country of Origin : CHINA EASYPUMP SHOP Booth No. : S606/1 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 25 Jalan Tukang Singapore 619264 Tel : +66 26684 9617 Email : info@easypumpshop.com Website : www.easypumpshop.com Products / Services : HOUSEHOLD WATER PUMP Brand Name : EASY PUMP Country of Origin : ITALY ECO LIVING CO.,LTD. Booth No. : D201/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 26 Soi Romkhao 54 Klongsam Prawet, Ladkrabang Bangkok 10520 Tel : +66 2737 5525 Fax : +66 2737 5526 Email : info@home-develop.com Website : www.home-develop.com Products / Services : HOME BUILDER Brand Name : ECO LIVING Country of Origin : THAILAND E-COM A-PRESS CO.,LTD. Booth No. : L208/1 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 111/3 Soi Nom Chit, Naret Road, Si Phraya, Bangrak, Bagkok 10500 Tel : +66 2631 8998 Fax : +66 2631 8997 Email : tanaporn@a-press.co.th Website : www.a-press.co.th Products / Services : CCTV Brand Name : E -COM A-PRESS Country of Origin : TAIWAN ECOTINT CO.,LTD. Booth No. : F704 Zone : FINISHES Address : 69/178 Moo 2 Sirnakarin Road, Kwang Nongborn Khet Prawes Bangkok 10250 Tel : +66 2743 4631-2 Fax : +66 2743 4630 Email : wanchana.h@gmail.com Website : www.ecotint.com Products / Services : FILM Brand Name : ECOTINT Country of Origin : U.S.A. EIBIZ CO.,LTD. Booth No. : L207/1 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 318/31 Soi Sukhumvit 22 Sukhumvit Road, Klongtoey Bangkok 10120 Tel : +66 2663 1881 Fax : +66 2663 1882 Email : Website : www.eibiz.com Products / Services : DIGITAL SIGNAGE Brand Name : I-MEDIA Country of Origin : EIKONIK CO.,LTD. Booth No. : S705 Zone : SANITARYWARE & KITCHEN Address : 599 Seri 6 Road, Suanluang, Suanluang

Bangkok 10250 Tel : +66 2300 1810 Fax : +66 2720 3055 Email : ko0606@hotmail.com Website : Products / Services : TILE Brand Name : EIKONIK Country of Origin : CHINA ELEMENT 26 CO.,LTD. Booth No. : F705 Zone : FINISHES Address : 712/1 Ramintha Road, Kwang Kannayao, Khet Kannayao Bangkok 10230 Tel : +66 2918 0055 Fax : +66 2918 0055 Email : 26member@gmail.com Website : www.element26.co.th Products / Services : FINISHES Brand Name : 26 OUTDOOR ELEMENT Country of Origin : THAILAND ELITE DECOR CO.,LTD. Booth No. : F711 Zone : FINISHES Address : 20/18 Moo 3 Soi Chaturachok 4, Sukhapiban 5 Road, O-Ngoen, Saimai Bangkok 10220 Tel : +66 2998 2210 Fax : +66 2998 2218 Email : buafoam@gmail.com Website : www.e-d.co.th Product / Services : ARTISTIC DECOR / TERMTNAL INSULATION PANELS, CORNICES, COLUMNS Brand Name : BUABAO Country of Origin : THAILAND ELITE TOILET PARTITION CO.,LTD. Booth No. : S303/1 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 589 Moo 10 Naiklongbangprakot Phrasamutchedi Samutprakarn 10290 Tel : +66 2464 9400 Fax : +66 2464 9401 Email : marketing@elitetoiletpartition.com Website : www.elitetoiletpartition.com Product / Services : TOILET PARTITION Brand Name : ELITE Country of Origin : THAILAND ENERCARE CO.,LTD. Booth No. : T613 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 473 Bond Street, Bangpood, Pak Kret Nonthaburi 11120 Tel : +66 2503 4490 Fax : +66 2503 4491 Email : amm2me@gmail.com Website : www.enercarethai.com Products / Services : CONCRETE, CONSTRUCTION EQUIPMENT Brand Name : CONCRETE CANVAS Country of Origin : ENGLAND ENERGY INNOVATION CO.,LTD. Booth No. : L402/1 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 40 Seri 1 Road, Huamark, Bangkapi Bangkok 10250 Tel : +66 2719 1317-19 Fax : +66 2719 1320 Email : info@easy-light.com Website : www.easy-light.com Products / Services : ELECTRONIC, VIDEO TECHNOLOGY AND CCTV Brand Name : EASYLIGHT Country of Origin : THAILAND, ENGLAND

Email : info@estrellalight.com Website : www.estrellalight.com Product / Services : LIGHTING Brand Name : ESTRELLA Country of Origin : THAILAND E-STYLE CO.,LTD. Booth No. : L805 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 223/285 Chaengwatthana - Pakkred 17 Rd. Pakkred, Pakkred Nonthaburi 11120 Tel : +662962 0145 Fax : +66 2962 1529 Email : homexpert.thai@gmail.com Website : www.estylethailand.com Products / Services : SMART HOME Brand Name : HOMEEXPERT Country of Origin : THAILAND ETH TIMBERCO.,LTD. Booth No. : F312/4 Zone : FINISHES Address : 36/48 RK Biz Center Motorway Road, Klongsongtonnun, Ladkrabang Babgkok 10520 Tel : +66 2171 7934 Fax : +66 2171 7935 Email : suklis@eth.com.sg Website : Products / Services : SAWN TIMBER Brand Name : ETH TIMBER Country of Origin : U.S.A., CANADA, EUROPE, INDONESIA EURO WALL DECOR CO.,LTD. Booth No. : F316/3 Zone : FINISHES Address : 89/18 Moo 15 Bangna-Trad Road, Bangpli, Samutprakarn 10540 Tel : +66 8582 35566 Fax : +66 2275 05115 Email : info_ewd@yahoo.com Website : www.eurowalldecor.com Products / Services : FINISH Brand Name : EUROWALL DECOR Country of Origin : THAILAND EURO WROUGHT IRON CO.,LTD. Booth No. : D110-11 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 37/9 Soi Kraisakdawat (Bangpla 8) Theparak Road, Bangpla, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2750 5115 , +66 83-097-9200 Fax : +66 2750 5115 Email : marketing_ewi@yahoo.com Website : www.ewi.co.th Products / Services : WROUGHT IRON GATE, BALUSTRADE WROUGHT IRON Brand Name : EWI Country of Origin : THAILAND EUROSIA TRADING CO.,LTD. Booth No. : L215 Zone : LIGHTING Address : 37 Soi Petkasem 86, Petkasem Road, Bangkae Nua, Bangkok 10160 Tel : +66 89 531 3153 Fax : +66 2804 8631 Email : patchra.ldn@gmail.com Website : Products / Services : HOME AUTOMATION Brand Name : A-TOUCH BY ADVANCE DOMOTICS Country of Origin : THAILAND

EP CONSULTANT GROUP CO.,LTD. Booth No. : N808-809 Zone : NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 126/29 Moo 8 Tharaeng, Bangbon Bangkok 10220 Tel : +66 86304 1069 Email : ep.consulti@gmail.com Products / Services : CONSULTANT, PROJECT DESIGN Brand Name : EP CONSULTANT Country of Origin : THAILAND

EVO HARDWARE CO., LTD. Booth No. : F415/3 Zone : FINISHES Address : 5F-3, NO.3, WUQUAN 1ST RD., XINZHUANG DIST NEW TAIPEI CITY TAIWAN 24892 Tel : +886 2 2299 7368 Fax : +886 2 2299 9726 Email : SALES@TWEVO.COM Website : WWW.TWEVO.COM Product / Services : Brand Name : Country of Origin : TAIWAN

ESTRELLA CO.,LTD. Booth No. : L312 Zone : LIGHTING AV & IT Address : 1412 Crystal Center (CDC), Building B, Room No202, Soi Ladprao 87, Pradit Manutham Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10320 Tel : +662 102 2994 Fax : +662 102 2994

EXCEL CAFE LTD.,PART Booth No. : F626 Zone : FINISHES Address : 242/46-47 Soi Prachanaruemit Bangsue, Bangsue Bangkok 10800 Tel : +66 2911 3232 Fax : +66 2911 3322 Email : subvara9000@yahoo.com

11

R1_BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 11

4/27/13 8:34 PM


Exhibitor Profile Website : www.subvara.com Products / Services : DECORATER, FURNITURE Brand Name : SUBVARA Country of Origin : SPAIN, CHINA

FFAGCA CO.,LTD. / IMP – EXP INTERNATIONAL CO.,LTD.

Booth No. : F315/1 Zone : FINISHES Address : 1229/27 Imp-Exp. Building, Charoenkrung Road, Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500 Tel : +66 2237 8676-9 Fax : +66 2233 4193, +66 2237 8675 Email : fagca@truemail.co.th; shinglefagca@hotmail.com Website : www.fagca.com Products / Services : POOLSIDE FURNITURE, SAUNA, STERM, BATHROOM ACCESSORIES, SHINGLE ROOF Brand Name : HELO & GAF / ELK Country of Origin : U.S.A., FINLAND FAITHFUL ENG. PRODS. CO.,LTD. Booth No. : P208 Zone : FINISHES Address : 3F No.1 Lane 270 Pei-Shen Road Sec 3 Shen keng Taipei Taiwan 222 Tel : +886 226624717 Fax : +886 226643841 Email : toleyh@faithful.com.tw Website : www.granic.com.tw Products / Services : GRANIC PANEL, COATING FLAKES Brand Name : Country of Origin : TAIWAN FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. : R401 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 72/17 Moo 3 Bangpli-Yai, Bangpli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2755 3641 Fax : +66 2755 9664 Email : multhaya@fameline.com Website : www.fameline.com Products / Services : DECORATIVE WALL Brand Name : FAMELINE, KNUAF, ALTEX Country of Origin : THAILAND FANCY HANDICRAFT CO.,LTD. Booth No. : N105 Zone : NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 54 Suksawas 1 Road Prabath, Muang Lampang 52000 Tel : +66 5422 7497 Fax : +66 5431 7017 Email : suvannaphoom@hotmail.com Website : www.fancyhandicraft.com Products / Services : FURNITURE & DECORATION Brand Name : FANCY HANDICRAFT Country of Origin : THAILAND FASTFIX-IT ENT. CO.,LTD. Booth No. : T106J Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : No. 47-1, Lane 199, Renxin Road, Renwu District Kaohsiung City Taiwan 814, R.O.C. Tel : +886 7 375-6058 Fax : +886 7 375-6091 Email : fastfix.it@msa.hinet.net Website : www.fastfix-it.com Product / Services : Brand Name : FASTFIX Country of Origin : TAIWAN FASTTECHNO CO.,LTD. Booth No. : F312/2 Zone : FINISHES Address : 555/1 Soi Latphrao 107 Latphrao Road, Khlong Jan, Bang Kapi Bangkok 10240 Tel : +66 2731 0292-4 Fax : +66 2375 4452 Email : info@fasttechno.com Website : www.fasttechno.com Products / Services : INTERIOR DECORATIVE MATERIAL Brand Name : FASTTECH, CHENGDO Country of Origin : THAILAND FDC MARKETING CO.,LTD. Booth No. : L105 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 1024/81-83 Rama3 Rd. Soi.29 (Chaturamitr) Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2683 5480

Builder News Show Daily ‘56 Fax : +66 2683 5338 Email : sothatip@fdc.co.th Website : Products / Services : AV & IT, PRINTING & SIGN, PRINTING TECHNOLOGY Brand Name : HP Country of Origin : U.S.A. FENSTER INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. : D108/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 99/30 Moo 13 Bangna-Trad Road, Km. 7 Bangkaew, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2751 7641-2 Fax : +66 2751 8199 Email : fenster@kturthai.com Website : www.kturthai.com Products / Services : UPVC FRAMES DOORS & WINDOWS, DESIGN, ENGINEERING & PRODUCTION OF ALUMINIUM, ARCHITECTURAL METAL WORKS Brand Name : K-TUR Country of Origin : THAILAND FILTER MART CO.,LTD. Booth No. : S506 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 26/7 Moo.4 Sam Kok-Sena Rd. Kok Chang, Bang Sai Pranalornsri Ayuthaya 13190 Tel : +66 2978 8856-9 Fax : +66 2978 8518 Email : rujee_ple@hotmail.com Website : www.themasterfilter.com/masterpure.com Products / Services : WATER HEATER HEAT PUMP & WATER FILTER Brand Name : PURE Country of Origin : THAILAND FIRESTONE BUILDING PRODUCTS Booth No. : D308 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Ikaroslaan 75, Zaventem, Belgium 1930 Tel : +32 2711 4457 Fax : Email : martinydavid@fsbpasia.com Website : www.firestonebpe.com Product / Services : METAL ROOF/ROOFING AND LINING-EPDM, TPO, POLYLSO Brand Name : FINESTONE BUILDING PRODUCTS Country of Origin : AMERICAN FORMWELL PRODUCT (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : F205 Zone : FINISHES Address : 223/150 Moo 2 Soi Mongkol Tamnon Donkaidee Amphor krathumban Samutsakorn 74110 Tel : +66 2808 3045-49 Fax : +66 2808 3036 Email : fwp@formwellthai.com Website : www.formwellthailand.com Product / Services : LAMINATE / WARDROPE & CLOSET SPECIALTILES Brand Name : MERINO, TERNO Country of Origin : INDIA, ITALY FOSHAN HUDSON ECONOMICS AND TRADE CO.,LTD. Booth No. : T503 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : Suite 6-11, 2nd Fl. Bldg. B2, Yingke, Yijia 4th Jihua Rd., Foshan, Guangdong, China Tel : +86 757 8227 8159 Fax : +86 757 8330 5878 Email : rainw@hudsonchina.com Website : Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA

Fax : +66 2567 2900 Email : Website : www.fusotruck.co.th Product / Services : TRUCK Brand Name : FUSO Country of Origin : JAPAN

GGEHAUSE LIVING CO.,LTD.

Booth No. : D202 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 55 Moo 14 Bangchan Industrial, Serithai Road, Khwang Min Buri Khet Min Buri Bangkok 10510 Tel : +66 2919 9100 Fax : +66 2517 8926 Email : crm@gehause.com Website : www.gehause.com Product / Services : UPVC WINDOW AND DOOR Brand Name : GEHAUSE Country of Origin : GERMANY GENOS ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. : N301 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 888/215 Srinakarint Rd. Saun Laung, Saun Laung Bangkok 10250 Tel : +66 2722-9982-3 Fax : +66 2722-9984 Email : info@genosengineering.com Website : www.genosengineering.com Product / Services : INSULATION DUCT Brand Name : KINGSPAN, PID Country of Origin : ENGLAND, ITALY G-EVOLUTION CO.,LTD. Booth No. : N802 Zone : NEW HOME & GARDEN Address : 102 1st Floor, Athakravi Building, Soi Aree Sukhumvit 25 Road, Klongton, Klong Toey Bangkok 10110 Tel : +66 2261 5277 Fax : +66 2261 5288-6 Email : contact.glifo@gmail.com Website : www.gevolution.co.th Product / Services : FRESH AIR Brand Name : G - LIFE Country of Origin : THAILAND GIO HOME KITCHEN CO.,LTD. Booth No. : S507 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1521/1 Sukhumvit Rd. Prakhanong, Wattana Bangkok 10210 Tel : +66 2381 2250-1 Fax :+66 2381 2251 Email : prawit_2@hotmail.com Website : www.giohome.com Product / Services : KITCHEN FURNITURE Brand Name : GIO Country of Origin : THAILAND GLASS WORK CO.,LTD. Booth No. : D503 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 5/239 Moo.9 Nawamintr 111 Rd. (Yak 7) Klong Khum, Bueng Khum Bangkok 10230 Tel : +66 2946 6125-6 Fax : +66 2946 6127 Email : glasswork_gw@hotmail.com Website : Product / Services : ALUMINIUM WINDOW AND DOOR, FRAMES DOORS & WINDOWS Brand Name : GLASS WORK Country of Origin : THAILAND

FUSIONNIST CO.,LTD. Booth No. : F623/2 Zone : FINISHES Address : 422/80 On Nut 17, Suanluang, Bangkok 10250 Tel : +66 2717 9990 Fax : +66 2300 2866 Email : fusionisbkk@gmail.com Website : Product / Services : FURNITURE & DESIGN Brand Name : COUNTRY ROSE BY FUSIONIST Country of Origin : THAILAND

GLASSFORM MANUFACTURING CO.,LTD. Booth No. : F303 Zone : FINISHES Address : 35/6 Moo.6 Saothonghin, Bang Yai Nonthaburi 11140 Tel : +66 2960 2682-4 Fax : +66 2961 2244 Email : koi@glassform.co.th Website : www.glassform.co.th Product / Services : GLASS, DECORATIVE GLASS Brand Name : GLASSFORM Country of Origin : THAILAND

FUSO TRUCK (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : N701 Zone : NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 28 Moo 1 Rangsit-Pathumthani Road Baanklang, Muang, Pathumthani 12000 Tel : +66 2567 2897-99

GLOBAL ELECTRIC MOTOCARS ASIA CO.,LTD. Booth No. : F502 Zone : FINISHES Address : 888/8 Moo 5 Theparak Road, Theparak, Muang Samutprakarn 10270 Tel : +66 2 385 8888

Fax : +66 2 385 8700 Email : ywalailuk@gemcar.co.th Website : www.gemcar.co.th Product / Services : GOLF CAR Brand Name : GEMC Country of Origin : THAILAND Description : U.S.A., TAIWAN GLORY SWIFT GROUP CO.,LTD. Booth No. : F502 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 52 Petchkasem Soi 114 Nongkangplu Nongkham Bangkok 10160 Tel : +66 2810 8899 Fax : +66 2810 8696 Email : gill@swift-group.co.th Website : www.swift-group.com Product / Services : HEAVY DUTY SLIDING WALL SYSTEM Brand Name : GOOD CREDIT COPORATION Country of Origin : TAIWAN GM MULTIMEDIA PUBLIC CO.,LTD. Booth No. :D706 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 914 GM Body Building Rama 5th Nakhon Chai Si Road, Dusit, Bangkok 10300 Tel : +66 2241 8000ext512 Email : homedecor@gm.com Website : Product / Services : MAGAZINE Brand Name : HOMEDECOR Country of Origin : THAILAND GMAT INNOVATION CO.,LTD. Booth No. : R103 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1336 Suksawas Road, Ratburana, Bangkok 10140 Tel : +66 2462 8633 ext.411 Fax : +66 2468 8487 Email : bpsmarcom2@yahoo.com Website : www.tentgmat.com Product / Services : ARCHITECTURAL MEMBRANE, INDUSTRIAL TENT WAREHOUSE Brand Name : GMAT Country of Origin : THAILAND GOLD CLASSIC ENTERPRISE LTD. Booth No. : D211/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 15F No. 866-1, Jhongjheng Road, Jhonghe Dist., New Taipei City, Taiwan, R. O. C. 235 Tel : +886 2 2228 8158 Fax : +886 2 2228 8159 Email : info@gold-classic.com Website : www.gold-classic.com Product / Services : DOOR, WINDOW, FENCE, HARDWARE/HINGE; CLASS CLIP, RAILING FITTING Brand Name : Country of Origin : CHINA, VIETNAM GOLDEN HOPE LTD.,PART Booth No. : S701 Zone : SANITARYWARE,KITCHEN,TILE & STONE Address : 14 Floor Modern Tower Building, 87/ 111 Ekamai 3, Sukhumvit 63, Klongtonnua, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2381 7591-3 Fax : +66 2381 7594 Email : info@goldenhope.co.th Website : www.goldenhope.co.th Product / Services : CONSTRUCTION MATERIALS, LIQUID ELASTOMER FOR FORMS AND FORMLINERS (RUBBERMOULDS), TOBE USED FOR PRECAST CONCRETE, CERAMIC AND SANITARY FACTORIES Brand Name : RECKLI Country of Origin : GERMANY GOOD USE HARDWARE CO.,LTD. Booth No. : C707/ T104F Zone : CONSTRUCTION Address : No. 99-2, Cinan Road, Dashe District, Kaohsiung City, Taiwan 81546 Tel :+886 7 3535170 Fax : +886 7 3527785 Email : t86a7000@ms31.hinet.net Website : www.gooduse.com.tw Product / Services : CHEMICAL ANCHOR, CHEMICAL MORTAR, INJEACTION CARTRIDGE Brand Name : GOOD USE Country of Origin : TAIWAN GOODIES WOODIES CO.,LTD. Booth No. : D617/1

12

R1_BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 12

4/27/13 8:39 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICE Address : 367/6-7 Krung Thep - Non Road, Bang Sue, Bang Sue Bangkok 10800 Tel : +66 2911 2906 Fax : +66 2911 2905 Email : goodieswoodies@yahoo.com Website : www.goodies-woodies.com Product / Services : WAVE PANEL, DOOR, HINGE Brand Name : KENDO, GOODIES - WOODIES Country of Origin : CHINA GOODRICH GLOBAL CO.,LTD. Booth No. : F624 Zone : FINISHES Address : 58 Soi Sukhumvit 63 (Ekamai) Sukhumvit Road. Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel : +66 2381 7778 Fax : +66 2381 7773 Email : nicholas@goodrichglobal.th.com Website : www.goodrichglobal.com Product / Services : WALL COVERINGS, CARPETS, CARPET TILE Brand Name : GOODRICH Country of Origin : SINGAPORE

Zone : CONSTRUCTION Address : 65/213 Chamnan Phenjati Business Center Building, 25th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang Bangkok 10310 Tel : +66 2 248 8306 Fax : +66 2 248 8317 Email : info@greenvent.asia Website : www.greenvent.asia Product / Services : INDUSTRIAL FAN / ENERGY SAVE Brand Name : RUCK Country of Origin : GERMANY GREEN WORLD PUBLICATION CO.,LTD. Booth No. : D614/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 244 County Rd 107 views Khlong Chan, Khlong Chan, Bangkok 10240 Tel : +66 2731 1194 Fax : +66 2769 8120 Email : info@greenworldmedia.co.th, katesara@greenworldmedia.co.th Website : www.greenworldmedia.com Product / Services : MAGAZINE Brand Name : greenworldmedia Country of Origin : THAILAND

GRAND HOME MART CO.,LTD. Booth No. : T101/11 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 35/1-35/2 Moo 8 Rattanathibet Road, Bangkrasor, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2527 2979 ext 4515 Fax : +66 2954 1101 Email : peerapon@grandhomemart.com Website : www.grandhomemart.com Product / Services : CERAMIC AND PORCELAIN TILE, FITTING Brand Name : ROVER, GRAND VIVA, VANESSA, HERCULES Country of Origin : EUROPE, CHINA

GREENINSPIRED CO.,LTD. Booth No. : N810 Zone : NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 33/89 Pisal Village 14, Soi Tientalay 7, Bangkhuntien Chaitalay Road, Sa-Mae dum, Bangkhuntien Bangkok 10150 Tel : +66 2496 4073 Fax : +66 2496 4073 Email : contact@greeninspired.co.th Website : www.greeninspired.co.th Product / Services : PLASTIC Brand Name : GREEN INSPIRED Country of Origin : THAILAND

GRANDPRIX INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. : D401 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 4/299 Moo 5, Soi 66, Bangkhen Ladplakao Rd. Bangkhen Bangkok 10220 Tel : +66 2522-1731-8# 122 Fax : +66 2522-3228 Email : a_garagelife@hotmail.com Website : Product / Services : MAGAZINE Brand Name : Garage Life Thailand Country of Origin : THAILAND

GREENLAM ASIA PACIFIC (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F309 Zone FINISHES Address : 898/4 SV City Office Tower 2, 9th Floor., Rama 3 Rd. Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2294 2569 Fax : +66 2294 2568 Email : info.th@greenlam.com , dittakanth@greenlam.com Product / Services : LAMINATE, HIGH PRESSURE LAMINATE Brand Name : GREENLAM Country of Origin : INDIA

GREEN BOND CO.,LTD. Booth No. : D103/1 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 232/1 Moo 6 Sunphakwaan, Hangdong, Chiangmai 50230 Tel : +66 5343 6433 Fax : +66 5343 6433 Email : greenbondproducts@gmail.com Website : www.greenbond.co.th Product / Services : CHEMICALS Brand Name : LANCO Country of Origin : U.S.A.

GRM (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : F411/1 Zone : FINISHES Address : 431 Prachanaruemit Road, Bangsue, Bangsue Bangkok 10800 Tel : +66 2912 7866 Fax : +66 2912 7866 Email : kprecious02@yahoo.com Product / Services : WOOD PLASTIC COMPOSITE Brand Name : BIOWOOD Country of Origin : INDONESIA

GREEN LATEX CO.,LTD. Booth No. : F627 Zone : FINISHES Address : 25/27 Moo 12 Bueng Kham Phroi, Lamlukka Prathumthani 12150 Tel : +66 2150 7667 Fax : +66 2150 7667 ext 5 Email : pathompong@greenlatex.com Website : www.greenlatex.com Product / Services : NATURAL LATEX FOAM Brand Name : GREEN LATEX Country of Origin : THAILAND GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. : T612 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 157 Soi. Kasem Suwan, Sukhumvit 50 Rd. Phrakanong Bangkok 10250 Tel : +66 2742 7575 Fax : +66 2332 5550 Email : pradit@gte.co.th; teeinno@gmail.com Website : www.gte.co.th Product / Services : BUILDING MATERIALS, STEAM SHOWERS, SAUNAS & HYDROMASSAGE Brand Name : GRACIO LUXURY VINYL TILE, MIDOCEAN Country of Origin : CHINA GREEN VENT CO.,LTD. Booth No. : C602

GUANGDONG OPPEIN HOME GROUP INC. Booth No. : D306/5 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 366, Guanghua 3rd Road, Baiyuan, Guangzhou, China Tel : +86 20 3673 3419 Fax : +86 20 3673 3400 Email : sam@oppein.com Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA GUANGZHOU GRANDUER EXHIBITION SERVICE CO.,LTD. Booth No. : 109/2 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Room 2303-2305, 4th Tower, Dong Jun Plaza, 836 of Dong Feng Dong Road, Yuexiu, Guangzhou, China Tel : +86 202 918 8711 Fax : +86 188 2419 5008 Email : grandeurlx@yeah.net Website : www.cihie.net/ Product / Services : MAGAZINE Brand Name : CHINA INTERNATIONAL Country of Origin : CHINA

HHACO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : T101/6

Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 23/1 Moo 2 Soi 9 Ngamwongwan Road, Bangkhen, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2 952 7150 Fax : +66 2952 5334 Email : chariya@hacothailand.com Website : www.hacothailand.com Product / Services : ELECTRICAL ACCESSORIES & LIGHTING Brand Name : HACO Country of Origin : AUSTRIA, SPAIN, MALAYSIA, CHINA, SINGAPORE

Booth No. : F207 Zone : FINISHES Address : 626/212 Moo 19 Kanchanapisek Road, Bangpai, Bangkae Bangkok 10160 Tel : +66 2449 5354 Fax : +66 2449 5355 Email : sales@happyhomebuilder.com Website : www.happyhomebuilder.com Product / Services : HOME BUILDER, DESIGN, WALLPAPER, CURTAIN Brand Name : HAPPY HOME BUILDER Country of Origin : THAILAND

HACO GROUP (1991) CO.,LTD. Booth No. : T302 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 168/83-84 Floor 28th, A-B Lumpini Tower, Rama 4, Thungmahamak, Sathorn Bangkok 10120 Tel : +66 2679 7920-7 Fax : +66 679 7918-9 Email : info@haco.co.th., ratchatat@haco.co.th Website : www.haco.co.th Product / Services : SANITARYWARE FITTING & BATHROOM ACCESSORIES Brand Name : GHOHE, HACO GROUP Country of Origin : GERMANY

HAPSBURG CO.,LTD. Booth No. : T101/13 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1387 Suthisarn Vinitchai Dindaeng, Dindaeng Bangkok 10400 Tel : +66 2276 9193, +66 2355 5487 Fax : +66 2276 9194 Email : somboon@amigo.co.th Website : www.amigo.co.th Product / Services : DOOR & WINDOW VINYL Brand Name : AMIGO, VENTANAR Country of Origin : THAILAND

HACO GROUP (1991) CO.,LTD. Booth No. : T303 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1168/83-84 Floor 28th, A-B Lumpini Tower, Rama 4, Thungmahamak, Sathorn Bangkok 10120 Tel : +66 2679 7920-7 Fax : +66 679 7918-9 Email : info@onsquare.co.th., thanisarat@haco.co.th Website : www.onsquare.co.th Product / Services : CERAMIC Brand Name : ON SQUARE Country of Origin : ITALY, SPAIN HAFELE (THAILAND) LIMITED Booth No. : D107 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 57 Sukhuvit 64 , Sukhumvit Road, Bangjak , Phakanong Bangkok 10260 Tel : +66 2 741 7171 Fax : +66 2741 7272 Email : info@hafele.co.th Website : www.hafele.com Product / Services : HARDWARE PRODUCT, FURNITIRE, FITTING, SANITARY, KITCHEN, TOOLING, AND DIALOCK Brand Name : HANSA, HAUUA Country of Origin : GERMANY

HATHAIPHAT INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. T203 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 45 Soi Rama ll , Soi 69-2 , Samaedam, Bangkhuntien Bangkok 10150 Tel : +66 2892 6478 Fax : +66 2892 6899 Email : histoneinter@gmail.com, : histoneinter@hotmail.com Website : www.hicraftstone.com Product / Services : STONE Brand Name : HICRAFTSTONE, HILOPOBRICT, STONEINTER Country of Origin : THAILAND Description : TAIWAN, CHINA,MALAYSIA, INDIA HATO PAINT (J.K.R.) CO.,LTD. Booth No. : F611 Zone : FINISHES Address : 234 Moo.12 Sukaphiban Rd. Bangplee Yai, Bang Plee Samutprakarn 10540 Tel : +66 2316 2030 Fax : +66 2316 4908 Email : ketsuda@hatopaint.com Website : www.hatopaint.com Product / Services : PAINT & COATING, PAINT Brand Name : HATO Country of Origin : THAILAND

HAFELE (THAILAND) LIMITED. Booth No. : C804 Zone : CONSTRUCTION Address : 57 Sukhuvit 64 , Sukhumvit Road, Bangjak , Phakanong Bangkok 10260 Tel : +66 2 741 7171 Fax : +66 2741 7272 Email : info@hafele.co.th Website : www.hafele.com Product / Services : TOOLING Brand Name : FESTOOL Country of Origin : GERMANY

HAWAII FURNITURE AND CONSTRUCTION CO.,LTD. Booth No. : F508 Zone : FINISHES Address : 299/59-60 Ladproa Rd. Klong Chan, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2376 0100 Fax : +66 2376 0112 Email : porraphat@hawaiithai.com Website : www.hawaiithai.com Product / Services : FURNITURE, OUTDOOR FURNITURE Brand Name : HAWAII THAI Country of Origin : THAILAND

HAN-A TOOLS CO.,LTD. Booth No. : C709 Zone : CONSTRUCTION Address : 208, Byuck san Digital Vlley, 132-7 Gam Jeon-Dong, Sasang-Gu, Busan, Korea Tel : +82 – 51 – 329 – 7937 – 8 Fax : +82 – 51 329 - 7990 Email : hanatools@yahoo.co.kr Website : www.magicsaw.com Product / Services : KITCHEN WARE, DOUBLE SIDED FRYING PAN Brand Name : HANA NAVII PAN Country of Origin : KOREA HANGZHOU HANJE TEC CO.,LTD. Booth No. : D306/3 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Room 516, No.413 Gudun Rd., Hangzhou, Zhejiang, China Tel : +86 571 888 24789 Fax : +86 571 888 24786 Email : jackfanwu@gmail.com Website : Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA

HEALTH SMART Booth No. : N100 Zone : NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 3/54 Suansiam 12 yak 2, Suansiam Road, Kunnayao Bangkok 10230 Tel : +66 2942 3261 Fax : +66 2381 8940 Email : song.sakplus@hotmail.com Website : Product / Services : MATTRESS Brand Name : HEALTH SMART Country of Origin : THAILAND

HAPPY HOME BUILDER CO.,LTD.

HENKEL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : T601 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : The Offices at Central World 35th No. 999/9, Rama 1 Road, Patumwan, Patumwan Bangkok 10330 Tel : +66 2209 8097 Fax : +66 2209 8114 Email : pornsiri.singthong@th.henkel.com Website : www.henkel.com Product / Services : AERYLIC – SILICONE, ACRYLIC ROOF, SEALER-NAIL POWER / SILICONE Brand Name : SISTA, PATTEX, LOCTITC Country of Origin : GERMANY

13

BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 13

4/27/13 2:12 PM


Exhibitor Profile HENGKUO CO., LTD. Booth No. : T104E Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : NO. 136, Rende 5th Street, Daxi Taoyuan Taiwan 335, R.O.C. Tel : 886-3-3802101 Fax : 886-3-3802123 Email : terry@hkms.hengkuo.com.tw Website : www.hengkuo.com.tw Product / Services : Brand Name : ARMOR, AXIM, HIT Country of Origin : TAIWAN HEVTA CO.,LTD. Booth No. : D105 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 35/183 Moo.2 Eakachai-Bangbon Rd. Bang Nam Cheud , Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 3482 3378-9 Fax : +66 3482 3371 Email : info@hevta.com Website : www.hevta.com Product / Services : FRAMES DOORS & WINDOWS Brand Name : HEVTA Country of Origin : THAILAND HIGHPLACE LAND GROUP CO.,LTD. Booth No. : R 101 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 227/11 Soi Ladprao 1, Ladprao Road, Jompol, Jatujak, Bangkok 10900 Tel : +66 86313 7741 Fax : Email : no-i2006@hotmail.com Website : www.thubthimsiam.com Product / Services : HOTEL & RESORT Brand Name : THE LOFT KHAOYAI Country of Origin : THAILAND HIN SAENG NAKORN CO.,LTD. Booth No. : S511 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 224/4 Victory 3 Building, Muang Thong Then 3 Bangphut, Pak Kret, Nonthaburi 11120 Tel : +66 2960 0490-2 Fax : +66 2960 0493 Email : hsn-info@hinsaengnakorn.co.th Website : www.hinsaengnakorn.co.th Product / Services : STONE Brand Name : HIN SAENG NAKORN Country of Origin : ITALY, FRANCE HITECH WOOD (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D510/2 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 119 Moo 8 Kanchanavanich Baan Phu, Hadyai Songkhla 90250 Tel : +66 74 29 1240,+66 74 29 1350 Fax : +66 74 291 627 Email : krit.hwt@gmail.com , shipping.hwt@gmail.com Website : www.hitechwood.co.jp Product / Services : DOOR, CLOSET, SHELVES Brand Name : HITECHWOOD Country of Origin : THAILAND HOME BUILDER CENTRIC CO.,LTD. Booth No. : F209 Zone : FINISHES Address : 43/1079 Soi 1 Ramintra R. Anusawaree Bangkhean Bangkok 10220 Tel : +66 2970 7114 Fax : +66 2970 7114ext14 Email : ksb.hbc@hotmail.com Website : www.hbcentric.co.th Product / Services : HOME BUILDER Brand Name : HOME BUILDER CENTRIC Country of Origin : THAILAND HOME BUYER’S GUIDE CO.,LTD. Booth No. : N302 Zone : NEWHOME & GARDEN Address : 1895/97-98-99. Tucson Postal Senanikom Phaholyothin Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : +66 2941 0155ext110 Fax : +66 2579-7437 Email : anchana@home.co.th Website : www.home.co.th Product / Services : MAGAZINE Brand Name : การเงินการธนาคาร, ECommerce, @Kitchen Country of Origin : THAILAND HOME STYLISH CO.,LTD. Booth No. : T509 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE

Builder News Show Daily ‘56 Address : 135/156-157 Moo 6 Salaya, Phutthamonthon Nakornprathom 73170 Tel : +66 2889 4992-3 Fax : +66 2889 4996 Email : homestylish_group@hotmail.com Website : www.homestylishgroup.com Product / Services : STONE Brand Name : HOMESTYLISH Country of Origin : SINGAPORE, HONGKONG HOOVER TREATED WOOD PRODUCTS INC. Booth No. : S606 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 154 Wire Road, NW Thomson GA 30824 Tel : +886 42382 8868, +706 595 5058 Fax : +706 595 1326 Email : ben_chen@frtw.com.tw Website : www.frtw.com Product / Services : TREATED SOUTHERN YELLOW PINE, PRESERVATIVE AND FIRE-RETARDANT Brand Name : HOOVER Country of Origin : U.S.A

Tel : +66 91217 2179 Fax : +66 38 037 237 Email : md_imagesteel@hotmail.com Website : www.imatzh.com Product / Services : FURNITURE Brand Name : IMATZH Country of Origin : THAILAND INDIGO DISTRIBUTION CO.,LTD. Booth No. L210 Zone LIGHTING AV & IT Address : 399 Interchange Building, Unit 303, 3rd Floor, Sukhumvit Road., Klongtoey-Nua, Vadhana, Bangkok 10110 Tel : +66 2611 2611 Fax : +66 2611 2611#11 Email : Website : www.indigo.co.th Product / Services : SEURITY PRODUCTS Brand Name : LEVELONE Country of Origin : GERMANY

Fax : +66(0) 2508 8183 Email : darin@inspire.co.th Website : www.inspire.co.th Product / Services : MAGAZINE Brand Name : Casaviva Country of Origin : THAILAND INTEL INTER MARKETING CO.,LTD. Booth No. F105 Zone FINISHES Address : 71/22 Moo 3 Soi Changwattana 1 Changwattana Road, Talad Bangkhen, Laksi Bangkok 10210 Tel : +66 2357 1830-33 Fax : +66 23571834 Email : iimcoltds2008@yahoo.com Website : www.intelintermarketing.com Product / Services : DECORATION, SURFACING / INTERIOR DECORATIVE SURFACING, SYNTHETIC STONE ,RESIN Brand Name : AVONITE, PRAIRIE PANEL, PERMA CUBICLE Country of Origin : AMERICA

HOW GLASS TECH CO.,LTD. Booth No. T508/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 8/14-15 Sukhumvit Road, Nernpha, Muang Rayong 21000 Tel : +66 38 617678 #161 Fax : +66 38 617675 Email : howglass_2005@hotmail.co.th Website : http://howglass.weebly.com Product / Services : GLASS FITTING Brand Name : EURUMEGA, YOUSDA Country of Origin : CHINA

INDUSTRIAL ELECTRICAL CO.,LTD. Booth No. S706 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 85/2, 85/3 Soi Sodpinsarn, Rangnam Road, Phayathai, Rachatevi Bangkok 10400 Tel : +66 2642 6700 Fax : +66 2642 4250 Email : d_sales@ic.co.th Website : www.joventhailand.com Product / Services : ELECTRONICAL APPLIANCE / WATER HEATER Brand Name : JOVEN Country of Origin : MALAYSIA

INTER HOMECARE CO.,LTD. Booth No. T202 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1768 Bangna-Trad Road, Bangna Bangkok 10260 Tel : +66 2746 7122 Fax : +66 2746 7324 Email : wirun23@hotmail.com Website : www.ceramique.com Product / Services : MATERIALS, TILE Brand Name : CERAMIQUE Country of Origin : THAILAND, CHINA, INDONESIA

HWA LIN STIANLESS STEEL INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D106 Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 61/271-272 Rama 9 Road Kwang Huaykwang, Ket Huaykwang Bangkok 10310 Tel : +66 2246 6675-8 Fax : +66 2246 6679 Email : ppornchai2000@yahoo.com Website : www.hwayanggroup.com Product / Services : STAINLESS STEEL Brand Name : Country of Origin : THAILAND

INDUSTRIAL MARKETING CO.,LTD. Booth No. D701-02 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 54 B.B.Building Tower, 13th Floor., Room No. 1313, Sukhumvit 21 Rd. Klong Toey Nua, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2204 0243-5 Fax : +66 2204 0241-2 Email : info@imcl.co.th Website : www.imcl.co.th Product / Services : HARDWARE Brand Name : KAPRO Country of Origin : ISRAEL

INTER WATER TREATMENT CO.,LTD. Booth No. T506/3 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 599 Moo 2 Mirtraphap Road, Sila, Muang, Khonkaen 40000 Tel : +66 4339 4252-5 Fax : +66 4339 4251 Email : wh@iwater.co.th Website : www.iwater.co.th Product / Services : WATER TREATMENT Brand Name : CLACK, PROZONE Country of Origin : U.S.A.

HWA YANG STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D110 Zone : Door, Window, Roof, Metal & Service Address : 61/271-272 Rama 9 Road Huaykwang Bangkok 10310 Tel : +66 2246 6675-78 Fax : +66 2246 6679 Email : prornchai2000@yahoo.com Website : www.hwayanggroup.com Products / Services : Stainless steel Brand Name : HWA YANG Country of Origin : THAILAND

IIDEAL ONE CO.,LTD. / DESIGN CHANNEL MULTIMEDIA

CO.,LTD. Booth No. : D201 Zone : DOOR, WINDOW & SERVICES Address : 172/23 Village, Muang Thong Thani. Bond Street, some say Pak Kret district. Pak Kret Nonthaburi 11120 Tel : +66(0) 2984 0091-2 Fax : +66(0) 2984 0484 Product / Services : รายการโทรทัศน Brand Name : อยูส บาย Country of Origin : THAILAND IDOL SYSTEM CO.,LTD. Booth No. : S105/1, S205 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1/109-110 Moo 2 Tesai, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 2885 9550-3 Fax : +66 2885 9554 Email : Website : Product / Services : STAIRCASE , ENGINEERING HOME PRODUCT AIDOL Brand Name : AIDOL Country of Origin : THAILAND

IMAGE STEEL FURNITURE CO.,LTD. Booth No. F308 Zone FINISHES Address : 155/9 Moo 4 Krasaebon, Klang Rayong 21110

INFRARED GAS TECHNOLOGY LTD.,PART Booth No. S701/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 41/429 Moo 1 Klong Jed, Klong Luang Prathumthani 12120 Tel : +66 2152 5565-6 Fax : +66 2152 5866 Email : i.am.infrared555@gmail.com Website : Product / Services : HOT WATER TANK Brand Name : HAJDU (HOT WATER TANK) Country of Origin : HUNGARY

INTERLINK COMMUNICATION CO.,LTD. Booth No. C501/1 Zone CONSTRUCTION Address : 448 Inter Link Building, Soi Rungroeng, Rachadapisek Road, Samsennok, Huay Kwang, Bangkok 10310 Tel : +66 2693 1222 Fax : +66 2693 1399 Email : marketing@interlink.co.th Website : www.interlink.co.th Product / Services : CABLE Brand Name : LINK Country of Origin : THAILAND

INNO PACK CO.,LTD. Booth No. L211/1 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 194/2 Moo 5 Bangkadee Industrial, Tiwanon Road Bangkadee, Muang Pathumthani 12000 Tel : +66 2963 6308-10 Fax : +66 2963 6316 Email : info@innopack.co.th Website : www.innopack.co.th Product / Services : LAMP, SOLAR, VERTICAL Brand Name : INNOPACK Country of Origin : THAILAND

IRIS INDUSTRIAL LTD.,PART Booth No. T505/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 513 Moo 11 Pongsangthong, Muang Lampang 52100 Tel : +66 86 420 3710, +66 89 689 7313 Fax : +66 54 829 725 Email : iris_tile@yahoo.com Website : www.iristile.com Product / Services : CERAMIC TILE Brand Name : IRIS Country of Origin : THAILAND

INOVAR INDUSTRIES SDN BHD. Booth No. F513 Zone FINISHES Address : Lot 2994 Jalan Bukit Badong Bestari Jaya Selangor Darul Ehsan Malaysia 45600 Tel : +33271 7499 Fax : +33271 7496 Email : ashley@inovarfloor.com Website : www.inovarfloor.com Product / Services : WOOD FLOOR COVERING Brand Name : INOVAR FLOOR Country of Origin : MALAYSIA

IRRADIANCE CO.,LTD. Booth No. L103 Zone LIGHING, AV & IT Address : 11/88 Moo 1 Baanmai, Pakkret, Nonthaburi 11120 Tel : +66 2584 5865 Fax : +66 2584 5865ext103, +66 2960 5980 Email : store@irradiance.co.th Website : www.irradiance.co.th Product / Services : LIGHTING / SOLAR LIGHT POLE Brand Name : IRRADIANCE Country of Origin : THAILAND

INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. Booth No. D501/1 Zone DOOR, WINDOW & SERVICES Address : 115/66 Soi 40 Soi Ram Kum District, Nuanchan. District, Bangkok 10230 Tel : +66(0) 2508 8100

ISEO IMPORT-EXPORT CO.,LTD. Booth No. T101/5 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 2991/32 Soi Ladprao 101/3, Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2370 1334-6

14

R1_BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 14

4/27/13 8:36 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Fax : +66 2370 1662-5 Email : md@isonbyiseothailand.com Website : www.isonlock.com, www.sunnyemergencylight.com Product / Services : ACCESSORIES DOOR, BATHROOM, HINGES, HANDLE, EMERGENCY LIGHT, EXIT SIGN, CCU AND INVERTER Brand Name : ISON, SUNNY Country of Origin : THAILAND IVERLIGHT CO.,LTD. Booth No. L107 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 1412 Cystal Design Center Building B No. 111-112 Soi Ladphao 87 Praditmanutham Road Klongjan, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2102 2061-2 Fax : +66 2102 2063 Email : burapa@iverlight.com Website : www.iverlight.com Product / Services : LIGHTING Brand Name : IVERLIGHT Country of Origin : SPAIN, ITALY, CHINA

JJ. INDUSTRY CO.,LTD.

Booth No. D210 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 116/9 Moo.2 Soi. Kongpananpol Ekachai Bang Nam Chued Samutsakorn 74000 Tel : +66 3482 4602-3 Fax : +66 3482 4341-2 Email : info@pt-handle.com Website : www.PT-handle.com Product / Services : HARDWARE Brand Name : PT-HANDLE Country of Origin : THAILAND J.B.P. INTERNATIONAL PAINT CO., LTD. Booth No. F314 Zone FINISHES Address : 108 Bangwak Road, Bangwak, Phasicharoen Bangkok 10160 Tel : +66 2865 7800-5 Fax : +66 2865 7808-9 Email : mk@jbp.co.th Website : www.jbp.co.th Product / Services : PAINT & COATING Brand Name : JBP Country of Origin : THAILAND J.N.PROGRESS LTD.,PART Booth No. L201/1 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 199/108 Soi Romklao 11 Romklao Road, Sansaab, Minburi,Bangkok 10510 Tel : +66 2906 8788 Fax : +66 2906 8790 Email : jnprogress@gmail.com Product / Services : LED Country of Origin : IMPORT J.S.UNITED CO.,LTD. Booth No. F629 Zone FINISHES Address : 2922/240-241 Chan Issara Tower, New Phetchaburi Road,Huaykwang, Bangkapi, Bangkok 10310 Tel : +66 2 7165305-7 Fax : +66 2 7165308 Email : united@js.co.th Website : www.atone.in.th Product / Services : OFFICE FURNITURE, SOFA Brand Name : HARA CHAIR, @ONE Country of Origin : THAILAND JANICH PLAN CO.,LTD. Booth No. D309/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 23/233 Soi Chokchai 4 Yak 59 Latphao Road, Latphao, Latphao Bangkok 10230 Tel : +66 2935 9102 Fax : +66 2935 9103 Email : janich_plan@hotmaiil.com Website : www.janich-plan.com Product / Services : CONSTRUCTION AND INTERIOR DESGIN Brand Name : JANICH PLAN Country of Origin : THAILAND JARASSIL DECORATION CO.,LTD. Booth No. F617 Zone FINISHES Address : 74 Soi Chalermprakiet R.9 soi 81 Praves Bangkok 10250

Bangkok 10250 Tel : +66 2726 8447 , +66 2796 8456 Fax : +66 2726 8467 Email : ontact@ivydecor.om; ivydecor@hotmail.com Website : ww.ivydecor.com Product / Services : SYNTHETIC RATTAN FURITURE Brand Name : IVY Country of Origin : THAILAND JARDINE SCHINDER (THAI) LTD. Booth No. C509 Zone CONSTRUCTION Address : 20 Time Square Bld., 246 Sukhumvit Rd. Klong Toey, Klong Toey Bangkok 10110 Tel : +66 2685 1600 Fax : +66 2685 1601 Email : tippawan.rujivipat@th.schindler.com Website : www.jardineschindler.com Product / Services : LIFT, TRUCKS JASPAL & SONS CO.,LTD. Booth No. F610 Zone FINISHES Address : 49 Moo.9 Soi. Ruam Jai, Bangna-Trad Rd. KM.19 Bang Plee Samutprakarn 10540 Tel : +662312 6800ext525 Fax : +66 2312 6830 Email : cheeranat@jaspalhome.com Website : www.jaspalhome.com Product / Services : FINISHES, MATTRESS Brand Name : SANTAS Country of Origin : THAILAND JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY (T) CO.,LTD. Booth No. L104 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 23/110-117 Sorrachai 25th-29th Floor., Sukhumvit 63 Rd. (Ekamai) Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2787 8118ext8129 Fax : +66 2787 8106 Email : adisak_t@jjsea.com Website : www.technology.jjsea.com Product / Services : AIR CONDITION Brand Name : FUJITSU, HYUNDAI Country of Origin : JAPAN, KOREA JIAHE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. Booth No. F411/2 Zone FINISHES Address : 926 Srinakarin Road, Suanluang Bangkok 10250 Tel : +66 2721 5293 Fax : +66 2721 5231 Email : chayopronkul@gmail.com Website : www.gandbthailand.com Product / Services : PAINT&COATING Brand Name : G&B Country of Origin : CHINA JIANGMEN FEIFAN INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. P206/1 Zone CHINA INTOP-CHINA PAVILION Address : 13, Jiangsheng Road, Tangxia Town, Pengjiang District, jiangmen Guangdong China Tel : +86 750 3579618 Fax : +86 750 3579618 Email : thana@thailandbamboo.com Website : www.thailandbamboo.com Product / Services : WALL DECORATING REVOLUTION Brand Name : FEIFAN Country of Origin : CHINA

Brand Name : BREAVER WOOD Country of Origin : THAILAND JUARA SIAM TRUSS CO.,LTD. Booth No. D306/2 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1772 Km.4.5 Bangna-Trad Road Bangna Bangkok 10260 Tel : +66 2399 2288 Fax : +66 2399 2283 Email : juarasiamtruss@gmail.com Website : www.juara-siam.com Product / Services : METAL SHEET ROOFING Brand Name : SIAM TRUSS Country of Origin : THAILAND JUNG (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L407/1 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 889 Thai CC Tower Room 43, 4th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn Bangkok 10120 Tel : +66 2673 9857-9 Fax :+66 2673 9860 Email : mail@th.jungasia.com Website : www.th.jungasia.com Product / Services : SWITCHES AND HOME AUTOMATION SYSTEM Brand Name : JUNG Country of Origin : GERMANY

KK.L.CONSTRUCTION AND SUPPLY CO.,LTD.

DESIGN&ENGINEERING SERVICES Brand Name : K-TUR, KASKAL Country of Origin : THAILAND KAWAJUN SINGAPORE PTE.LTD. Booth No. P109 Zone FINISHES Address : No.150 Kampon Amat, #05-07 KA Center Singapore 368324 Tel : +65 6863 3661 Fax : +65 6383 2389 Email : yuji-kamata@kawajun.co.jp Website : www.kawajun.co.jp Product / Services : INTERIOR HARDWARE, BATHROOM ACCESSORY Brand Name : KAWAJUN Country of Origin : SINGAPORE KAWAMURA ELECTRIC INC. Booth No. L306 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 3-86 Akatsukicho, Seto-city, Aichi Japan 489-0071 Tel : +81-561-86-8172 Fax : +81 561-86-8195 Email : kaigai@kawamura.co.jp Website : http://www.kawamura.co.jp Product / Services : DISTRIBUTION BOARD, CIRCUIT BREAKER, ELECTRIC EQUIPMENT Brand Name : KAWAMURA Country of Origin : JAPAN

Booth No. N107 Zone NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 144/722-723 Moo 6 Setthakit Road, Klong ma dua, Kratumbaan, Samutsakorn 74110 Tel : +66 34 447 525 Fax :+66 34 447 525 Email : kl-cons@hotmail.com Website : Product / Services : HOME BUILDER & INTERIOR Brand Name : KL Country of Origin : THAILAND

KEMREX CO.,LTD. Booth No. F413 Zone FINISHES Address : 27/5 Moo 7 Kingkhao-Theparak Road, Bangphli Yai, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2751-0900 Fax : +66 2751-0909 Email : pornnapas@suteegroup.com Website : www.kemrex.com Product / Services : Brand Name : KEMREK Country of Origin : THAILAND

K.P.T.GLORY LTD.PART Booth No. F411/4 Zone FINISHES Address : 40/9 Moo 5 Kokkrabue, Muang, Samutsakorn 74000 Tel : +66 3483 2412-3 Fax :+66 3485 4830 Email : kptglory@hotmail.com Website : Product / Services : FURNITURE Brand Name : TASINA Country of Origin : THAILAND

KENZAI CERAMIC INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. T502 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 169/94-97 Ratchdapisek Road, Dindaeng, Dindaeng Bangkok 10400 Tel : +66 2692 5080-90 Fax : +66 2692 5091-2 Email : kenzai@kenzai.co.th Website : www.kenzai.co.th Product / Services : TILE Brand Name : KENZAI Country of Origin : THAILAND

KA POWER CO.,LTD. Booth No. F516 Zone FINISHES Address : 53 Moo.5 Salathammasop Rd. Salathammasop, Tawee Wattana Bangkok 10170 Tel : +66 2441 2555 Fax : +66 2431 7288 Email : not_kapower@hotmail.com Website : www.galliant.com Product / Services : LAMINATE, GALLIANT FLOOR, WOOD Brand Name : QUICKSTEP, GALLIANT Country of Origin : MALAYSIA, BELGIUM

KING GLASS HOUSE CO.,LTD. Booth No. S401/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 118 Moo 10 Buapaktha, Banglane Nakornprathom 73150 Tel : +66 35 379 854-6 Fax : +66 35 379 854-6 Email : king_glasshouse@hotmail.co.th Website : Product / Services : TILE & CERAMIC Brand Name : CHARIOT, SUMO Country of Origin : THAILAND

JITTRA KAMAI (2001) CO.,LTD. Booth No. F411/3 Zone FINISHES Address : 104 Moo 2 Tonyuan, Panom Suratthani 84250 Tel : +66 7792 9347 Fax : +66 7792 9344 Email : sdad2011@gmail.com Website : Product / Services : WOOD PROCESSING Brand Name : WIN WOOD Country of Origin : THAILAND

KANOKPAIBOON INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. R504 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 40/494-495 Moo 10 Rama 2 Road, Jomthong, Bangkok 10150 Tel : +66 2452 1108-9 Fax : +66 2452 0546 Email : knokpai@yahoo.com Website : www.knokpaiboon.co.th Product / Services : SHOWER, STAIRCASE Brand Name : KNOKPAIBOON INTERTRADE Country of Origin : THAILAND

KINGSMEN C.M.T.I. CO.,LTD. Booth No. D710 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 122/4 Krungthep-Kreeta Road, Sapansoong, Bangkok 10250 Tel : +66 2735 8000 Fax : +66 2735 8484 Email : pravit@kingsmen-cmti.com Website : www.kingsmen-cmti.com Product / Services : INTERIORDESIGN & EXHIBITION CONTRACTOR Brand Name : KINGSMEN Country of Origin : THAILAND

JONGSIRIKRAI CO.,LTD. Booth No. F509 Zone FINISHES Address : 93 Moo.5 Lamlookka, Lamlooka Pathumthani 12150 Tel : +66 2199 2513-15 Fax : +66 2987 1642 Email : gridtin.s@furniline.co.th Website : www.furniline.com Product / Services : FINISHES, WOOD

KASKAL CO.,LTD. Booth No. D107/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 99/30 Moo 13 Bangna-Trad Road, Km. 7 Bangkaew, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2751 7641-2 Fax : +66 2751 8199 Email : info@kaskalthai.com Website : www.kaskalthai.com Product / Services : MANUFACTURING,

KINGTHAI DIAMOND TOOL CO.,LTD. Booth No. C503/1 Zone CONSTRUCTION Address : 7/309-312 Moo 6 Mabyangporn, Pluakdeang Rayong 21140 Tel : +66 38650 642-3 Fax : +66 38 650 644 Email : kingthaidimondtools@126.com Website : www.kingthai.net Product / Services : DIMOND SAW BLOD, CORE DRIL

15

R1_BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 15

4/27/13 9:18 PM


Exhibitor Profile BIT, CUP WHEEL, SEGMENT Brand Name : KINGTHAI Country of Origin : THAILAND KIRBY SOUTH EAST ASIA CO.,LTD. Booth No. R402 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 7th Floor, 199 Dien Bien Phu, Ward 15, Binh Thanh Dist. Hockiminh Vutthana Tel : +84 85422 4455 Fax : +84 85422 1156 Email : sale@kirby.vn Website : www.kirby.vn Product / Services : PRE-ENGINEERED STEEL BUILDINGS Brand Name : KIRBY Country of Origin : KUWAIT KITAMURA UMC (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D704 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 21 Floor, Unit C, Silom Complex Building, 191 Silom Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500 Tel : +66 231 3701-3 Fax : +66 2231 1370 Email : a-muang@kitamura-umc.co.th Website : www.fact-link.com/home/kitamura-umc Product / Services : WOOD PLASTIC COMOSITS Brand Name : GRAINTECH Country of Origin : JAPAN KNAUF GYPSUM (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F313 Zone FINISHES Address : 589 Q.House Ploenjit Building, 18th-19th Floor, Room No.18BC&19B, Ploenjit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Tel : +66 2689 6077 Fax : +66 2689 6001 Email : thongnopn@knauf.co.th Website : www.knauf.com Product / Services : GYPSUM PANEL, GYPSUM CEILING Brand Name : KNAUF Country of Origin : THAILAND KRUNGTHAI - AXA LIFE INSURANCE CO.,LTD. Booth No. T503 Zone SANITARYWARE,KITCHEN, TILE & STONE Address : 2034/116-119, 136, 138-143 ItalThai Tower Floor 27, 32-33 New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang Bangkok 10310 Tel : +66 88 585 0711 Fax : +66 2197 9925 Email : nan_amornrat@hotmail.com Website : www.krungthai-axa.com Product / Services : INSURANCE Brand Name : KRUNGTHAI AXA Country of Origin : THAILAND KRUNGTHAI – AXA LIFE INSURANCE CO.,LTD. Booth No. N202 Zone NEW HOME & GARDEN& STONE Address : 36//96 Liap Motorway Road,Klongsongtonnun, Latkrabang, Bangkok 10520 Tel : +66 2184 0508 Fax : +66 2184 0508 Email : pu.phat@gmail.com Website : Product / Services : INSURANCE Brand Name : KRUNGTHAI AXA Country of Origin : THAILAND KRUNGTHAI LIGHTING CO.,LTD. Booth No. L204 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 95 Ramintha Road, Ramintra, Khunnayao Bangkok 10230 Tel : +66 935 2513, +66 2530 4870, +66 2539 4237, +66 2945 9225 Fax : +66 2530 4871 Email : infokrungthai@yahoo.com Website : www.krungthailighting.com Product / Services : LIGHTING INDOOR DECORATIVE LIGHTING, PROJECT CUSTOMIZED Brand Name : KRUNGTHAI LIGHTING Country of Origin : ASIA, EUROPE KT. MANAGEMENT CO.,LTD. Booth No. F316/1 Zone FINISHES Address : 647 Ramintha Road, Tha Raeng, Bangkhen Bangkok 10230

Builder News Show Daily ‘56 Tel : +66 2945 5578 Fax : +66 2945 5584 Email : Website : Product / Services : INSURANCE Brand Name : KRUNGTHAI AXA Country of Origin : THAILAND KUANG CHIENG FRAME & SUPPLY LTD.,PART Booth No. F720 Zone FINISHES Address : 88/88 Moo 5 Ratchaphruek Road, Bangraknoi, Meuang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2195 2255 Fax : +66 2191 9757 Email : linedekorinfo@gmail.com Website : www.linedekor.net Product / Services : FINISHES Brand Name : LINEDEKOR Country of Origin : THAILAND KYOHAYA TECHNOLOGY LTD. Booth No. F713/1 Zone FINISHES Address : 5F No. 10, Lane 7, Lide Street,Jhonghe Dist., New Taipei City , Taiwan 23584 Tel : +886 2 22230087 Fax : +886 2 323 49390 Email : regina@kyohaya.com.tw Website : www.kyohaya.com.tw Product / Services : WALL USB POWER SOCKET Brand Name : KYOHAYA Country of Origin : TAIWAN

LLABRADOR CO.,LTD.

Booth No. D303 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 3/1 SoiNonthaburi39 Sanambinnam Rd. TambonThaSai Amphur Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2951 3488 Fax : +66 2951 3489 Email : labrador_factory@yahoo.com Website : www.labradorfactory.net Product / Services : LIFESTYLE PRODUCT, STATIONARY Brand Name : LABRADOR Country of Origin : THAILAND LANDY HOME (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F211 Zone FINISHES Address : No. 1 3th, 8th, Soi Ladphao 19, Jomphon, Jatujak Bangkok 10900 Tel : +66 2 938 3456-7 Fax : +66 2 938 3458 Email : sales@landyhome.co.th Website : www.aeroflex.co.th Product / Services : HOME BUILDER Brand Name : LANDY HOME Country of Origin : THAILAND LASER DEFINITION CO.,LTD. Booth No. L315 Zone LIGHTING, AV & IT Address : B-Square Rama 9- Maengchai Road, No. 600/32 Soi Sahakarnpramoon Ramkhamhaeng 39(Thepleela) Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel : +66 2530 9646-7 Fax : +66 2196 1955 Email : secretary@sgb1988.com Website : www.laser-definition.com Product / Services : HOME AUTOMATION/LIGHTING CONTROL Brand Name : SIM2/LUTRON/FINITIVE Country of Origin : LAYTEX (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F710 Zone FINISHES Address : 22/3 Moo 6, TambonKokkrabue Amphur Muang Samuthsakorn 74000 Tel : +66 34 833164-167 Fax : +66 34 833 876 Email : info@pataxbedding.com Website : www.patexbedding com Product / Services : BEDDING Brand Name : PATEX Country of Origin : THAILAND LED SIGN AND DÉCOR CO.,LTD. Booth No. C708 Zone CONSTRUCTION Address : 479 Soi Wachirathamsatit 57, Sukhumvit Road,

Bangjak, Prakanong Bangkok 10260 Tel : +66 2397 2380-1 Fax : +66 2397 2377 Email : ledsignanddecor@gmail.com Website : www.ledsignanddecor.com Product / Services : LED Brand Name : GE LIGHTING & INTERONE Country of Origin : GERMANY, KOREA LEDONHOME TRADING CO.,LTD. Booth No. L401 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 222 Sriwarachak Building Floor 2nd, Room S11 Pom Prap Sattru Phai, Pom Prap Bangkok 10100 Tel : +66 2622 6275 Fax : +66 2622 6367 Email : ledonhome@hotmail.com.,kerdsin.eam@hotmail.com Website : www.ledonhome.com Product / Services : LIGHTING & IT / LED Brand Name : LEDONHOME Country of Origin : THAILAND LEE ARCHITECT CO.,LTD. Booth No. F208 Zone FINISHES Address : 59 Prasertmanukit Chorakhe Bua, Ladphao Bangkok 10230 Tel : +66 2570 2424 Fax : +66 2570 0318 Email : rangfun@leearchitect.co.th Website : www.leearchitect.co.th Product / Services : HOME BUILDER Brand Name : LEE ARCHITECT Country of Origin : THAILAND LEEWATTANANAN TRADING LTD. Booth No. F707 Zone FINISHES Address : 718/9-10 Soi Suanphlu, South Sathorn, Sathorn Bangkok 10120 Tel : +66 2286 5374 Fax : +66 2287 1957 Email : lwnfitness@hotmail.com Website : www.leewatta.com Product / Services : HEALTH & FITNESS COMPANY / PLAYGROUND, OUTDOOR EXERCISE Brand Name : PRECOR, POWERKIDS Country of Origin : U.S.A., THAILAND LEKISE LIGHTING CO.,LTD. Booth No. L206 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 9/11 Moo 3 Rama 2 Road, Nadee, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 34 419 299 Fax : +66 34 419 298 Email : sarawut.lkl@lekise.co.th Website : www.lekise.co.th Product / Services : LIGHTING EQUIPMENT, LAMP Brand Name : LEKISE Country of Origin : THAILAND LERTPIMARN CO.,LTD. Booth No. D713 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : No. 2 Praditmanuthum Road, Tharang, Bangkhen, Bangkok 10230 Tel : +66 2943 6059,+66 2943 6080 Fax : +66 2943 6087,+66 2943 6400 Email : info@easy-step.com Website : www.easy-step.com Product / Services : STAINLESS STEEL Brand Name : EASY STEP Country of Origin : CHINA

Email : lightupdesign@hotmail.com Website : www.lightupdesign.com Product / Services : LED DOWNLIGHTING & SWITCH Brand Name : LIGHT UP Country of Origin : IMPORT LIVING CENTER CO.,LTD. Booth No. F713 Zone Door FINISHES Address : 54 Thanadee Bld., Sukhumvit 1 Rd. Klong Toey, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2655 1011-9 Fax : +66 2655 5133 Email : lvcenter@loxinfo.co.th Website : www.living-center.com Product / Services : DECORATION MATERIAL, CEILING SYSTEMS Brand Name : TRISTONE, MITONE, USG, TRILITE Country of Origin : SOUTH KOREA, U.S.A., TAIWAN LIVING IDEA PLUS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F717/1 Zone FINISHES Address : 27Moo 9 Soi Wat Mahawong Pu Chao Samingphrai Road, Samrong Klang Samutprakarn 10130 Tel : +66 8571 22821,+66 8356 99962 Fax : +66 2183 2135 Email : supisara.pia@livingideaplus.co.th Website : www.livingideaplus.co.th Product / Services : DECORATIVE PANEL, ALUMINIUM CABINET, ALUMINIUM DOOR Brand Name : LIVING IDEA PLUS Country of Origin : THAILAND LI-ZENN PUBLISHING LTD. Booth No. D402 Zone DOOR, WINDOW, ROOF METAL & SERVICES Address : 81 Soi Sukhumvit 26, Sukhumvit Road, Klongton, Klong Toey Bangkok 10110 Tel : +66 2259 2096 Fax : +66 2661 2017 Email : bookstore@li-zenn.com Website : www.li-zenn.com Product / Services : BOOK Brand Name : LI-ZENN Country of Origin : THAILAND LLC ADB GOLDEN SECTION Booth No. P102 Zone FINISHES Address : 2nd Rabochaya street, Belovo, Kemerovo, Russia 652600 Tel : +79 0394 06069 Fax : +73 8452 61309 Email : koreff777@gmail.com Website : Product / Services : THERMAL PROTECTIVE PAINT BARER Brand Name : GOLDEN SECTION BARER Country of Origin : RUSSIA LOMA WATERSLIDES CO.,LTD. Booth No. T102/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 251/7 Soi Charoenakorn 60 Charoenakorn Road, Bangsamrae, Thonburi Bangkok 10600 Tel : +66 2877 6612-4 Fax : +66 2476 6833 Email : podjana_loma@hotmail.com Website : www.lomafiberglass.com Product / Services : POOL, WATER SLIDE Brand Name : LOMA Country of Origin : THAILAND

LIGHT AT WORK CO.,LTD. Booth No. L202 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 205/27,28 Ratchadapisek Road Dingdaeng Bangkok 10400 Tel : +66 2692 9435 Fax : +66 2692 9436 Email : lek.lightatwork@gmail.com Website : www.lightatwork.com Product / Services : LAMP Brand Name : LIGHT AT WORK Country of Origin : IMPORT EXPORT

LUCKY FLAME CO.,LTD. Booth No. S611 Zone SANITARYWARE,KITCHEN,TILE & STONE Address : 61/1 Moo 12 Kingkao Road, Rachathewa, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2312 4330ext154 Fax : +66 2750 0300 Email : jrattanaj@gmail.com Website : www.luckyflame.co.th Product / Service : GAS STOVE, HOOD, WATER HEATER Brand Name : LUCKY FLAME Country of Origin : THAILAND

LIGHT UP DESIGN CO.,LTD. Booth No. L310/1 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 41 Moo 1 Petchkasem Road, Nongkangplu Nongkham Bangkok 10160 Tel : +66 2714 4101-2 Fax : +66 2714 4103

LUX ADVERTISING CO.,LTD. Booth No. S609 Zone SANITARYWARE,KITCHEN,TILE & STONE Address : 596/106 Ladplakao Road, Ladprao, Bangkok 10230 Tel : +66 2190 0761 Fax : +66 2190 0761

16

R1_BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 16

4/27/13 9:04 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Email : Website : Product / Service : EXPOSITION Brand Name : THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUE Country of Origin : THAILAND LUXY IMPORT EXPORT CORPORATION CO.,LTD. Booth No. D305 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 58/48 Moo 2 Watnamdang, Srinakarin Road, Bang Kaew, Bang Phli, Samutprakan 10540 Tel : +66 2337 3811-3 Fax : +66 2337 3762 Email : luxy@gmail.com Website : www.luxy.co.th Product / Services : FLOODGATE Brand Name : HERCULES FLOODGATE Country of Origin : TAIWAN

M M.M. GLOBAL TRADE CO.,LTD.

Booth No. F607 Zone FINISHES Address : 898/22 Moo.15 Theparak Rd. KM.21 Bangsaothong, Bang Plee Samutprakarn 10540 Tel : +66 2706 4093 Fax : +66 2706 4094 Email : makoto-mm@gmail.com Website : Product / Services : MASSAGE CHAIR Brand Name : MAKOTO, SANYU Country of Origin : JAPAN M.S.K.INTERTECH CO.,LTD. Booth No. S508/2 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 28 Soi Phaholyothin 48, Phaholyothin Road, Anusaowaree, Bangkaen Bangkok 10220 Tel : +66 2971 2655-7 Fax : +66 2971 2622 Email : Website : Product / Services : ACRYTECH Brand Name : MSK INTERTECH Country of Origin : THAILAND MAGTRONICA CO.,LTD. Booth No. T101/2 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 91/1Chaiyo Building 7th Floor, Rama 9 Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel : +66 2643 9515 Fax : +66 2643 9516 Email : sales@magtronica.com Website : www.magtronica.com Product / Services : LED LIGHTING Brand Name : MAG Country of Origin : THAILAND MAI NGAM TILES CO.,LTD. Booth No. T709 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 77/8 Moo 3 Sanklang, Sankampheang Chiang Mai 50130 Tel : +66 53 338 776 Fax : +66 53 385 007 Email : maingamtiles 2011@gmail.com Website : www.maingamtiles.com Product / Services : TILES, ROOF TILES Brand Name : MAINGAM TILES Country of Origin : THAILAND MAJESTEC TRADING (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D507 Zone DOOR, WINDOW, SERVICES Address : 2994, 2996 Patanakarn Road, Suan Luang,Suan Luang Bangkok 10250 Tel : +66 2322 6094 Fax : +66 2138 9767 Email : info@majestec.com Website : www.majestec.co.th Product / Services : SECURITY DOORS & WINDOWS Brand Name : MAJESTEC Country of Origin : THAILAND MAKASAN STAINLESS STEEL CO.,LTD. Booth No. S504 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE

BN_Show Daily#1_p6-17_iMac5.indd 17

Address : 3/56 Moo.3 Bang Nam Chued, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 2487 5371-2, +66 34867 631-2 Fax : +66 2487 5495, +66 3486 7633 Email : info@hooth.co.th Website : www.hooth.co.th Product / Services : KITCHEN, HOODS Brand Name : HOOTH, BY HOOTH, RUF Country of Origin : THAILAND

Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 25 Moo 9 Soi Watmahawong, Poochaosamingprain Road, Samrongklang Samutprakarn 10130 Tel : +66 2754 4207-9 Fax : +66 2754 3482 Email : info@metecno.co.th Website : www.metecno.com Product / Services : PU PANEL Brand Name : METECNO Country of Origin : THAILAND

MARVELTECHNOLOGY CO.,LTD. Booth No. T604 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 113/75 Soi Tiwanon 14, Tiwanon Road, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 Tel : +66 2978 5650-2 Fax : +66 2978 5653 Email : amonrat@marvelcompany.com Website : www.marvelcompany.com Product / Services : SANITARYWARE Brand Name : MARVEL Country of Origin : THAILAND

METRO PANEL CO.,LTD. Booth No. F510 Zone FINISHES Address : 100/1 wonsombut Floor 14th, Phra Ram 9 Road, Huai Khwang Bangkok 10310 Tel : +66 2645 0060-1 Fax : +66 2645 0062 Email : muang123@hotmail.com Website : www.alpi.it Product / Services : WALL FINISHES, LAMINATE Brand Name : ALPI Country of Origin : ITALY

MAXIMILIAN ART CO.,LTD. Booth No. F517/1 Zone FINISHES Address : 199/9 Moo 8 Naiklongbangplakod, Phra Samut Chedi Samutprakarn 10290 Tel : +662 461 1837-8 Fax : +66 2461 1839 Email : ma_maximilian_art@hotmail.com Website : www.maximiliam-art.com Product / Services : FURNITURE Brand Name : MAXIMILIAN ART Country of Origin : THAILAND

MICROFIBER INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. R203 Zone DOOR, WINDOW,ROOF, METAL & SERVICES Address : 54 Moo 12 Kingkhao Road, Rachateva, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2315 5500, +66 2312 4658 Fax : +66 2312 4654-5 Email : insulation@microfiber.co.th Website : www.microfiber.co.th Product / Services : INSULATION & MATERIAL Brand Name : MICROFIBER Country of Origin : THAILAND

MAXWELL INTEGRATION CO.,LTD. Booth No. L804 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 615 Jituthai Bld., Ramkhamhaeng Rd. Hua Mark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2374 4060 Fax : +66 2732 0999 Email : ratch@maxwell.co.th Website : www.maxwell.co.th Product / Services : CCTV Brand Name : ASICO Country of Origin : ISRAEL MEDIA ASSCOCIATED CO.,LTD. Booth No. D614 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 42/38 Soi. Vibhavadi Rangsit Road, Chom Phon, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : +66 2691-4126-30ext217 Fax : +66 2276-2336 Email : manunyapr@gmail.com Website : Product / Services : MAGAZINE Brand Name : Gmanunyapr Country of Origin : THAILAND MEDIA POWER ADVERTISING CO.,LTD. Booth No. S708 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE& STONE Address : 48/91 Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2735 0414 Fax : +66 2374 1332 Email : mediapower_a@hotmail.com Product / Services : GAS STOVE, WATER HEATER Brand Name : BOONYING Country of Origin : THAILAND MEGAMAN(THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L103/1 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 53/9 Moo 12 Soi Ramintha 40, Ramintha Road, Klongkum, Buengkum Bangkok 10240 Tel : +66 2 5095727-8 Fax : +66 2187 1161-2 Email : info@th.megaman.cc Website : www.megaman.co.th Product / Services : LAMP Brand Name : MEGAMAN Country of Origin : PR.C METECHNO PANNELLI (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D309

MICROTEK PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. L402/2 Zone LIGHING, AV & IT Address : 81-81/1-3 Moo.20 Thanon Thepharak, Bang Phli Yai, Bang Phli Samut Prakan 10540 Tel : +66 2 312 2486-7 Fax : +66 2755 4068 Email : contast@tazana.com Website : www.tazana.co.th Product / Services : DECORATE LIGHTING STATIONERY Brand Name : TAZANA Country of Origin : THAILAND MIND BRAIN CO.,LTD. Booth No. L207 Zone LIGHING, AV & IT Address : 144/5 Rama 6 Road, Samsaen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel : +66 2536 2642 Fax : +66 2536 1652 Email : krisda29@gmail.com Website : Product / Services : RESIDENTIAL AND COMMERCIAL FANS Brand Name : MEGA FANS Country of Origin : AMERICAN MISTER POOL CO.,LTD. Booth No. S700 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 408 Rachadapisek Road, Samsennok, Huykwang Bangkok 10310 Tel : +66 2276 2999 Fax : +66 2276 7800 Email : sariya@peerapat.com, sales@mspool.com Website : www.mspool.com Product / Services : SWIMMING POOL AND EQUIPMENT Brand Name : MISTER POOL Country of Origin : U.S.A. MITRAPAI CO.,LTD. Booth No. C504 Zone CONSTRUCTION Address : 1001 Ladphao Road, Chanthornsesem, Chatujak Bangkok 10900 Tel : +66 2938 1790 Fax : +66 2938 3133-35 Email : info@mitrapai.com Website : www.mitrapai.com Product / Services : TOOL & EQUIPMENT Brand Name : BOSCH Country of Origin : GERMANY MITSUBISHI ELECTRICAUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S616 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 111 Seri Thai 54 Road, Kannayao, Bangkok 10230

Tel : +66 2517 1326 Fax : +66 2517 1326 Email : adinan@meath.co.th, jedsada@meath.co.th Website : www.meath-co.com Product / Services : PLUMBING Brand Name : MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION Country of Origin : THAILAND MITSUBISHI ELECTRIC KANGYONG WATANA CO.,LTD. Booth No. L305 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 28 krungthep Kreetha Rd., Hua Mark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2763 7000 Fax : +66 2379 4758 Email : kampanat@mky.meap.com Website : www.mitsubishi-kyw.com Product / Services : HOME APPLIANCE Brand Name : MITSUBISHI ELECTRIC Country of Origin : THAILAND, JAPAN MMP CORPORATION LTD. Booth No. L806 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 3075/1-2 Sukhumvit Rd. Bangjak, Prakanong Bangkok 10260 Tel : +66 2 741 8444ext387, +66 84 126 7711 Fax : +66 2 5741 8409 Email : yupada.y@mmpcorp.co.th Website : www.mmpcorp.co.th Product / Services : COOLING EQUIPMENT Brand Name : M KOOL Country of Origin : CHINA MODEN AVENUE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L204/1 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 126/33 Park Avenue Home Office, Soi Sukhumvit 63, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel : +66 2381 6080-1, +66 2381 4484 Fax : +66 2714 4027 Email : modermavenuethai@yahoo.com Website : www.moderndrain.com Product / Services : FLOOR DRAIN Brand Name : MODERN DRAIN Country of Origin : THAILAND MODERNFORM GROUP PUBLIC CO.,LTD. Booth No. F312/7 Zone FINISHES Address : 699 Srinakarin Road, Suanluang, Bangkok 10250 Tel : +66 2708 9744 Fax : +66 2708 9842 Email : Website : www.modernform.co.th Product / Services : FURNITURE, KITCHEN FURNITURE Brand Name : MODERNFORM KITCHEN Country of Origin : THAILAND MOGEN (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S205 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1/109-110 Moo 2 Tesai, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 2885 9550-3 Fax : +66 2885 9554 Email : cs@surrealliving.com Website : www.surrealliving.com Product / Services : SANITARYWARE Brand Name : MOGEN Country of Origin : THAILAND MORIONEXT CO.,LTD. Booth No. S407/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 31 Soi Ekkachai 94 Soi 7 Bangbon, Bangbon Bangkok 10150 Tel : +66 2417 0235 Fax : +66 2894 7750 Email : marketing@vision-nex.com Website : www.vision-nex.com Product / Services : WALL DECORATION Brand Name : VISIONNEX Country of Origin : THAILAND MP MEC CO.,LTD. (MP GROUP) Booth No. C507 Zone CONSTRUCTION Address : 30 Soi. Lasalle 51, Sukhumvit Rd. Bangna, Bangna Bangkok 10260 Tel : +66 2399 0923-4 Fax : +66 2383 8872 Email : k.rungseang@hotmail.com Website : www.mpinfo.info Product / Services : CAR PARK SYSTEMS Brand Name : MPMEC, MUTRADE, SIMMATEC Country of Origin : THAILAND, CHINA, KOREA

17

4/27/13 2:12 PM


Booth Index

Builder News Show Daily ‘56

Zone : CONSTRUCTION APPLIED DB INDUSTRIAL CO.,LTD. BANGKOK LIFT AND CRANE CO.,LTD. BANGKOK TOOLS INDUSTRIAL CO.,LTD. BEIJING LEWAY INTERNATIONAL FAIRS CO.,LTD. BORNEO TECHNICAL (THAILAND) CO.,LTD. CHINA ECONOMIC NEWS SERVICES (CENS.COM) COMFORTA CO.,LTD. COMGRAPH CO.,LTD. DIANA CAMEO CO.,LTD. GOOD USE HARDWARE CO.,LTD. GREEN VENT CO.,LTD. HAFELE (THAILAND) LIMITED. HAN-A TOOLS CO.,LTD. INTERLINK COMMUNICATION CO.,LTD. JARDINE SCHINDER (THAI) LTD. KINGTHAI DIAMOND TOOL CO.,LTD. LED SIGN AND DÉCOR CO.,LTD. MITRAPAI CO.,LTD. MP MEC CO.,LTD. (MP GROUP) OLYMPIA THAI CO.,LTD. PAE (THAILAND) CO.,LTD. PLIC FIRSTON CO.,LTD. PRIZE OF WOOD INDUSTRY CO.,LTD. PST TRANSPORT AND SERVICES CO.,LTD. RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. SATTEL (THAILAND) CO.,LTD. SHANDONG KERUI STEEL PLATE CO.,LTD. SIAM INDUSTRIAL CORPORATION CO.,LTD. SINGSANGUAN AND SONS CO.,LTD. SMART INTERTRADE GROUP CO.,LTD. TC ADVANCE INDUSTRY & SUPPLY CO.,LTD. VENUS TECHNOLOGY CO.,LTD. VIGOR MERGER CO.,LTD.

Booth No. : C602/1 Booth No. : C505 Booth No. : C703 Booth No. : C501 Booth No. : C706 Booth No. : C502 Booth No. : C702 Booth No. : C606 Booth No. : C500 Booth No. : C707/ T104F Booth No. C602 Booth No. C804 Booth No. C709 Booth No. C501/1 Booth No. C509 Booth No. C503/1 Booth No. C708 Booth No. C504 Booth No. C507 Booth No. C604/1 Booth No. C802 Booth No. C506 Booth No. C801/1 Booth No. C616 Booth No. C508 Booth No. C803 Booth No. C501 Booth No. C604 Booth No. C704 Booth No. C503 Booth No. C801 Booth No. C705 Booth No. C618

Zone : DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES 10 SEPTEMBER CO.,LTD. Booth No. : D405 2010 GLOBAL SOURCES CO.,LTD. Booth No. : D403 AB&W ALUMINIUM SYSTEM CO.,LTD. Booth No. : D101 AD ON CO.,LTD. Booth No. : D407 AEROFLEX CO.,LTD. Booth No. : R202/1 ALLPROPERTY MEDIA CO.,LTD. Booth No. R501/1 ALUZAT CO.,LTD. Booth No. : D404 ART ABSTRACT LTD.,PART. Booth No. D606 ASIA BOOKS CO.,LTD. Booth No. : D302 ASSOCIATED THAI PACKAGING CO., LTD. Booth No. : D703 AUTOGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. Booth No. : D612/1 B.L.T. ASSOCIATES CO.,LTD. Booth No. : D505 B.P.PRODUCT & SUPPLY CO.,LTD. Booth No. : D607 BANGKOK INTEGRATED TRADING CO.,LTD. Booth No. : D612 BANGKOKCANVAS CO.,LTD. Booth No. : D305/1 BLUESCOPE STEEL (THAILAND) LIMITED Booth No. : R301 BLU-GAS CO.,LTD. Booth No. : D213/1 BOWYEN HANDEL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D401/1 BOX&CO CO.,LTD. Booth No. : R501/1 BRAVO INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. : D103 CAPITAL G DEVELOPMENT CO.,LTD. Booth No. : D709 CELLOCRETE THAI CO.,LTD. Booth No. : R102 CHANGXINGYUEDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD. Booth No. : D306/2 CJ SHUTTERS CO.,LTD. Booth No. : D608 CNP PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. : D207 COLT PLUS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D205 CONSTRUCTION INDUSTRY SUB-COUNCIL : CCPIT Booth No. : D306, T503/14 CORPORATION 4D CO.,LTD. Booth No. D301 CXC (HK) HOLDINGS LTD. Booth No. : D112 CYPHER COMMUNICATION CO.,LTD. Booth No. D504/2 DAI-ICHI GROUP PUBLIC CO.,LTD. Booth No. : R302 DECA/T&D JINAN DECA MACHINE Booth No. : D104/1 DECEUNINCK (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D209 DESS INDUSTRIALS CO.,LTD. Booth No. : D711 D-SMART SOLUTION CO.,LTD. Booth No. : R101/1 DUZZS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D605 ECO LIVING CO.,LTD. Booth No. : D201/1 EURO WROUGHT IRON CO.,LTD. Booth No. : D110-11 FAMELINE.PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. : R401 FENSTER INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. : D108/1 FIRESTONE BUILDING PRODUCTS Booth No. : D308 GEHAUSE LIVING CO.,LTD. Booth No. : D202 GLASS WORK CO.,LTD. Booth No. : D503 GLORY SWIFT GROUP CO.,LTD. Booth No. : D409 GM MULTIMEDIA PUBLIC CO.,LTD. Booth No. D706 GMAT INNOVATION CO.,LTD. Booth No. R103 GOLD CLASSIC ENTERPRISE LTD. Booth No. : D211/1 GOODIES WOODIES CO.,LTD. Booth No. : D617/1 GRANDPRIX INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. D401 GREEN BOND CO.,LTD. Booth No. D103/1 GREEN WORLD PUBLICATION CO.,LTD. Booth No. D614/1 GUANGDONG OPPEIN HOME GROUP INC. Booth No. D306/5 GUANGZHOU GRANDUER EXHIBITION SERVICE CO.,LTD. Booth No. 109/2 HAFELE (THAILAND) LIMITED Booth No. D107 HANGZHOU HANJE TEC CO.,LTD. Booth No. D306/3 HEVTA CO.,LTD. Booth No. D105 HIGHPLACE LAND GROUP CO.,LTD. Booth No. R 101 HITECH WOOD (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D510/2 HWA LIN STIANLESS STEEL INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D106 HWA YANG STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : D110 IDEAL ONE CO.,LTD. / DESIGN CHANNEL MULTIMEDIA CO.,LTD. Booth No. D201 INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. Booth No. D501/1 J. INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D210 JANICH PLAN CO.,LTD. Booth No. D309/1 JUARA SIAM TRUSS CO.,LTD. Booth No. D306/2 KANOKPAIBOON INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. R504 KASKAL CO.,LTD. Booth No. D107/1 KINGSMEN C.M.T.I. CO.,LTD. Booth No. D710

KIRBY SOUTH EAST ASIA CO.,LTD. Booth No. R402 KITAMURA UMC (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D704 LABRADOR CO.,LTD. Booth No. D303 LERTPIMARN CO.,LTD. Booth No. D713 LI-ZENN PUBLISHING LTD. Booth No. D402 LUXY IMPORT EXPORT CORPORATION CO.,LTD. Booth No. D305 MAJESTEC TRADING (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D507 MEDIA ASSCOCIATED CO.,LTD. Booth No. D614 METECHNO PANNELLI (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D309 MICROFIBER INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. R203 MT ALUMET CO.,LTD. Booth No. D204 MUSTUFA CO.,LTD. Booth No. D212 NAMCHAIMARKETING CO.,LTD. Booth No. R101/2 NATION NEWS NETWORK CO.,LTD. Booth No. D104/2 NATURAL INSULATION (2009) CO.,LTD. Booth No. R307 NEXT STEP INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D211 NGERNMA BUSINESS CO.,LTD. Booth No. D506 NICE PIECE CO.,LTD. Booth No. D714 NINGBO GAORUN NEW MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D306/1 NORDFAB DUCTING CO.,LTD. Booth No. R104 NTP APPLICATOR CO.,LTD. Booth No. D508/2 ORBITA TECHNOLOGY CO.,LTD. Booth No. D703/1 PACIFIC MODERN MATERIALS CO.,LTD. Booth No. D203 PENTENS CO., LTD. Booth No. D102/1 PETRA DECOR CO.,LTD. Booth No. D707 PHATU CHAIYO STEEL & STAINLESS CO.,LTD. Booth No. D705 PHOENIX SDS CO.,LTD. Booth No. R506 POLYMER MASTER CO.,LTD. Booth No. D304 PONGTHAIPOOLSUP LTD.,PART Booth No. D109 PRATOOTHAI CO.,LTD. Booth No. D508/1 PRODUCTS CONSULTANT CO.,LTD. Booth No. D213/2 PUEANSTAINLESS CO.,LTD. Booth No. D211/2 ROOMDEE CO.,LTD. Booth No. R501 ROYAL METAL INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. D604 ROYCE UNIVERSAL CO.,LTD. Booth No. D406 S L HOME DESIGN CO.,LTD. Booth No. D109/1 S.D. BRILLIANT (2002) CO.,LTD. Booth No. R307/1 SAENG CHAROEN PATANA ENTERPRISE CO.,LTD. Booth No. D205 SANKI QUALITY PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. D108 SAPPHASAN CO.,LTD. Booth No. D616/1 SARD SONG SANG CO.,LTD. Booth No. D601/1 SHANGHAI HYKON IMP. & EXP. CO.,LTD. Booth No. D306/6 SIAM TECHNO INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D205 SRITHIP CLASSIC STEEL CO.,LTD. Booth No. D306/1 STEEL SOLUTION CO.,LTD. Booth No. D212 STRUCTURAL DYNAMICS CO,LTD. Booth No. D603 SUKONTHA CO.,LTD. Booth No. R308 SUN CHAN ENGINEERING CO.,LTD. / WATERTIGHT FAMILY ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. D508 SUNPARADISE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D206 SWEET HOUSECLASS CO.,LTD. Booth No. D615 TACTICA.CO.,LTD. Booth No. R202/2 TAIZHOU VBANG COMPOSITE PANEL CO.,LTD Booth No. R205/1 TANYAPOL ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. D611/1 TENSHO CO.,LTD. Booth No. D614 THAI GERMAN INTERSERVICE CO.,LTD. Booth No. D201 THAI METAL PERFORATION CO.,LTD. Booth No. R306 THAI POLYMER SUPPLY CO.,LTD. Booth No. D202/1 THAI YOMA INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D602 THANAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD. Booth No. R304-5 TIAN JIN DEVELOPMENT AREA JINPENG PLASTICS PROFILE MANUFACTURE CO.,LTD. Booth No. R204 TJK MACHINERY CO.,LTD. Booth No. D712 TPI POLENE PUBLIC CO.,LTD. Booth No. R405 TRADE LINK MEDIA PTE.LTD. Booth No. D617 TV DIRECT PUBLIC CO.,LTD. Booth No. R501/2 UNION NIFCO CO.,LTD. Booth No. D512 UNIPRO MANUFACTURING CO.,LTD. Booth No. D502 V & P EXPENDED METAL CO.,LTD. Booth No. R505 V.T.C. ENTERPRISE CO.,LTD. Booth No. D501/1 VISION GLASS AND DOOR INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. D504 VOCA BUILDING MATERIALS CO.,LTD. / O-THAI METAL (1991)CO.,LTD. Booth No. D708 WATTA CLASSIFIES CO.,LTD. Booth No. D104 WATTANA CO.,LTD. Booth No. F410/1 WINDECOR CO.,LTD. Booth No. D208 WWS INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. D705/1 YARET INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. Booth No. D306/4 ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.,LTD. Booth No. R303 ZHENJIANG GREAT HONEST INC. Booth No. D306-7

Zone : FINISHES 108 HOME DESIGN CO.,LTD. Booth No. : F520 A PLUS DECOR CO.,LTD. Booth No. : F522 A.S.P. BANGKOK CO.,LTD. Booth No. : F210 ALCHIMICA SA. Booth No. : P107 ALLHOUSES CO.,LTD. Booth No. : F108/1 ALUSITE PRECISION CO.,LTD. Booth No. : F604 AMESABUTR INTERIOR CO.,LTD. Booth No. : F414/2 ANHUI SENTAI WPC NEW MATERIAL CO.,LTD. Booth No. : P207/1 APP BOARD CO.,LTD. Booth No. : F701 ARRAY CONSTRUCTION CO.,LTD. Booth No. : F316 ARROW WOOD CO.,LTD. Booth No. : F410/2 ARTTECT HOME CO.,LTD. Booth No. : F208/1 ASIA FORESTRY MANAGEMENT CO.,LTD. Booth No. : F711 ATSYS CO.,LTD. Booth No. : F721/1 AUTOMATIC LOCKER (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : F718 B.T.W. BANGKOK TEAK WOOD CO.,LTD. Booth No. : F514 BANGKOK BANK PUBLIC CO.,LTD. Booth No. : F407/1 BANGKOK CRYSTAL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : F204/1 BEGER CO.,LTD. Booth No. : F101 BEIJING RD EXPO Booth No. : F416/1 BH PRO INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. : F412/3 BIGKIDINOFFICE CO.,LTD. Booth No. : F312/5 BOTOU LIMING STAMPING FORM MACHINE MANUFACTURED CO.,LTD. Booth No. : P204/1 BUILT TO BUILD GROUP Booth No. : F107

BUMRUNGTHAI CO.,LTD. Booth No. : F416/2 C.G.S. (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : F203 CENTURE CO.,LTD. Booth No. : F619 CHANGZHOU BODA WOOD INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. : P204 CHANINTR LIVING CO.,LTD. Booth No. : F409 CHARTTHANA CO.,LTD. Booth No. : F628/1 CHEMPLAS CO.,LTD. Booth No. : F412/2 CHINA (XIAMEN) INTOP EXHIBITION CO.,LTD. Booth No. : P201-207 CIARA PEDIC CO.,LTD. Booth No. : F412/1 CONWOOD CO.,LTD. Booth No. : F201 CREST LUX CO.,LTD. Booth No. : F415/2 CROWN WALL PAPER INDUSTRIAL CO., LTD. Booth No. : F415/3 DENSITY INTER SYSTEMS CO.,LTD. Booth No. : F416/1 DESIGN HIVE CO.,LTD. Booth No. : F406 DESIGN SURFACE CO.,LTD. Booth No. : F601 DESIGNMODE LTD.,PART Booth No. : F213 DILO PRODUCTS LTD.,PART Booth No. : F716 DOT INTER GROUP CO., LTD. Booth No. : P104 DURAFLOR CO.,LTD. Booth No. : F612 E AND V CO.,LTD. Booth No. : F501 E ZEN (AEC) CO.,LTD. Booth No. : F415 ECOTINT CO.,LTD. Booth No. : F704 ELEMENT 26 CO.,LTD. Booth No. : F705 ELITE DECOR CO.,LTD. Booth No. : F711 ETH TIMBERCO.,LTD. Booth No. : F312/4 EURO WALL DECOR CO.,LTD. Booth No. : F316/3 EVO HARDWARE CO., LTD. Booth No. : F415/3 EXCEL CAFE LTD.,PART Booth No. : F626 FAGCA CO.,LTD. / IMP – EXP INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. : F315/1 FAITHFUL ENG. PRODS. CO.,LTD. Booth No. : P208 FASTTECHNO CO.,LTD. Booth No. : F312/2 FUSIONNIST CO.,LTD. Booth No. : F623/2 GLASSFORM MANUFACTURING CO.,LTD. Booth No. : F303 GLOBAL ELECTRIC MOTOCARS ASIA CO.,LTD. Booth No. : F414 GOODRICH GLOBAL CO.,LTD. Booth No. : F624 GREEN LATEX CO.,LTD. Booth No. : F627 GREENLAM ASIA PACIFIC (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F309 GRM (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F411/1 HAPPY HOME BUILDER CO.,LTD. Booth No. F207 HATO PAINT (J.K.R.) CO.,LTD. Booth No. F611 HAWAII FURNITURE AND CONSTRUCTION CO.,LTD. Booth No. F508 HOME BUILDER CENTRIC CO.,LTD. Booth No. F209 IMAGE STEEL FURNITURE CO.,LTD. Booth No. F308 INOVAR INDUSTRIES SDN BHD. Booth No. F513 INTEL INTER MARKETING CO.,LTD. Booth No. F105 J.B.P. INTERNATIONAL PAINT CO., LTD. Booth No. F314 J.S.UNITED CO.,LTD. Booth No. F629 JARASSIL DECORATION CO.,LTD. Booth No. F602/1 JASPAL & SONS CO.,LTD. Booth No. F610 JIAHE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. Booth No. F411/2 JIANGMEN FEIFAN INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. P206/1 JITTRA KAMAI (2001) CO.,LTD. Booth No. F411/3 JONGSIRIKRAI CO.,LTD. Booth No. F509 K.P.T.GLORY LTD.PART Booth No. F411/4 KA POWER CO.,LTD. Booth No. F516 KAWAJUN SINGAPORE PTE.LTD. Booth No. P109 KEMREX CO.,LTD. Booth No. F413 KNAUF GYPSUM (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F313 KT. MANAGEMENT CO.,LTD. Booth No. F316/1 KUANG CHIENG FRAME & SUPPLY LTD.,PART Booth No. F720 KYOHAYA TECHNOLOGY LTD. Booth No. F713/1 LANDY HOME (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F211 LAYTEX (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F710 LEE ARCHITECT CO.,LTD. Booth No. F208 LEEWATTANANAN TRADING LTD. Booth No. F707 LIVING CENTER CO.,LTD. Booth No. F713 LIVING IDEA PLUS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F717/1 LLC ADB GOLDEN SECTION Booth No. P102 M.M. GLOBAL TRADE CO.,LTD. Booth No. F607 MAXIMILIAN ART CO.,LTD. Booth No. F517/1 METRO PANEL CO.,LTD. Booth No. F510 MODERNFORM GROUP PUBLIC CO.,LTD. Booth No. F312/7 NANO TEAKWOOD (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F614 NEO DECOR INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. F414/1 NEO LATEX CO.,LTD. Booth No. F622 NITAS TESSILE CO.,LTD. Booth No. F503 NRY TRADING CO.,LTD. Booth No. F623/1 O.K. WOOD PRODUCT CO., LTD. Booth No. F507 OCEAN NEWLINE CO.,LTD. Booth No. F511 P.N. DECOR CO.,LTD. Booth No. F623/1 P.S. COSMOPLAST LTD.,PART Booth No. F702 PAINT FX CO.,LTD. Booth No. F715 PANEL PLUS CO.,LTD. Booth No. F512 PD HOUSE CORPORATION CO.,LTD. Booth No. F106 PHOENIX INTERHOME TRADING CO.,LTD. Booth No. F313/1 PIMTHA CO.,LTD. Booth No. F621 PIONEER FURNITURE CO.,LTD. Booth No. F206/1 PONG VANICH CO.,LTD. Booth No. F515 PONGWATTANA HARDWARE (1973) CO.,LTD. Booth No. F617 PORNSIWALEE KARNCHANG LTD.,PART. Booth No. F722 PRECISION ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. F519 PRIME SELECTION LIMITED Booth No. F605 PROMPT CONTRACT FURNITURE CO.,LTD. Booth No. F412 PROTECH TRANSFER CO.,LTD Booth No. P212 PROTEGO INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. F614/1 PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY Booth No. F311 RESTER THAILAND CO.,LTD. Booth No. F415/1 ROYAL INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. F719 RUANG UTAI WOOD INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. F312 S. BETTER TRADING CO.,LTD. Booth No. F706 S.H.L. PARAWOOD CO.,LTD. Booth No. F506 SAIYART COLLECTION CO.,LTD. Booth No. F404 SAMTUNWA CO.,LTD. Booth No. F615 SAN YUAN ELECTRIC ROLLING DOOR MOTOR CO.,LTD. Booth No. F415/3 SANG THONG CANVAS AWNING CO., LTD. Booth No. F524 SASHA CORPORATION CO.,LTD. Booth No. F 414/1 SAYA TRADING CO.,LTD. Booth No. F403

18

R1_BN_Show Daily#1_p18_iMac5.indd 18

4/27/13 9:20 PM


NEW HOME, GARDEN & LIFE STYLE

BN_Show Daily#1_p19-26_iMac5.indd 19

4/27/13 6:57 PM


DOOR,WINDOW,ROOF,METAL & SERVICES SELECTED EXHIBITIORS STRUCTURAL DYNAMICS CO,LTD. Booth No. D603 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Sathorn Business Park No. 21/18 Krungthonburi Road, Klongtinsai, Klongsan Bangkok 10600 Tel : +66 2862 2487 Fax : +66 2862 2488 Email : betty@strudyna.com Website : www.strudyna.com Product / Services : STAINLESS STEEL TENSILE SOLUTION Brand Name : STRUDYNA Country of Origin : THAILAND LUXY IMPORT EXPORT CORPORATION CO.,LTD. Booth No. D305 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 58/48 Moo 2 Watnamdang, Srinakarin Road, Bang Kaew, Bang Phli, Samutprakan 10540 Tel : +66 2337 3811-3 Fax : +66 2337 3762 Email : luxy@gmail.com Website : www.luxy.co.th Product / Services : FLOODGATE Brand Name : HERCULES FLOODGATE Country of Origin : TAIWAN

BN_Show Daily#1_p19-26_iMac5.indd 20

4/27/13 6:58 PM


FINISHES SELECTED EXHIBITIORS GLASSFORM MANUFACTURING CO.,LTD. Booth No. : F303 Zone FINISHES Address : 35/6 Moo.6 Saothonghin, Bang Yai Nonthaburi 11140 Tel : +66 2960 2682-4 Fax : +66 2961 2244 Email : koi@glassform.co.th Website : www.glassform.co.th Product / Services : GLASS, DECORATIVE GLASS Brand Name : GLASSFORM Country of Origin : THAILAND

BN_Show Daily#1_p19-26_iMac5.indd 21

4/27/13 6:58 PM


FLOOR PLAN

¥“Òo‹‰lš‰¤ƒÚ¬’ | oš¥’|o„œ}ˆ™{yÖ|Ӛ’~šƒØ}Ši‹‹‰l‹™­o¬ ¢‡˜ˆ „Š†˜j‡“š‡£„j¢‡“m}“m~˜›

BN_Show Daily#1_p19-26_iMac5.indd 22

4/27/13 7:32 PM


APRIL 29 - MAY 4, 2014 IMPACT, THAILAND R1_BN_Show Daily#1_p19-26_iMac5.indd 23

4/27/13 9:55 PM


SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE SELECTED EXHIBITIORS

†‚i™‚

www.BuilderNews.in.th Š²•˜´À•£ ›¤µª²˜˜¶˜¶¾® ®µš¾–®¤q¾šŒ²Æš¿š¦Š´ƒ²• 7(/

q‚™‚¥ƒo‹Òšoi l ­ BN_Show Daily#1_p19-26_iMac5.indd 24

4/27/13 7:33 PM


LIGHTING, AV & IT SELECTED EXHIBITIORS HACO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. T101/6 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 23/1 Moo 2 Soi 9 Ngamwongwan Road, Bangkhen, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2 952 7150 Fax : +66 2952 5334 Email : chariya@hacothailand.com Website : www.hacothailand.com Product / Services : ELECTRICAL ACCESSORIES & LIGHTING Brand Name : HACO

R1_BN_Show Daily#1_p19-26_iMac5.indd 25

4/27/13 9:54 PM


CONSTRUCTION SELECTED EXHIBITIORS RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. C508 Zone CONSTRUCTION Address : 137 Moo 9 Soi Sornthong Phetkasem 91 Road, Suanluang, Krathumban Bangkok 74110 Tel : +66 2811 1741 Fax : +66 2420 0293 Email : pitcharak_san @racerlighting.com Website : www.racerlighting.com Product / Services : LAMPS, LIGHTING SYSTEMS Brand Name : RACER

Country of Origin : THAILAND

R1_BN_Show Daily#1_p19-26_iMac5.indd 26

4/27/13 9:54 PM


Booth Index

Builder News Show Daily ‘56 SEZ SIGNS CO.,LTD. SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC CO.,LTD. SHOWPOW EXHIBITION & ORGANIZER CO.,LTD. SIAM GLORY WOODWORK CO.,LTD. SIAM WOODLAND CO.,LTD. SILENTECH CO.,LTD. SK MODE CO.,LTD. SLEEPWELL INDUSTRIES CO.,LTD. SLIM TECH CO.,LTD. SPACE ONE CO.,LTD. SPRING BOX CO.,LTD. STAPANIN CO.,LTD. STUDOR SUNFLOWER CORPORATION SUPREME PANEL CO.,LTD. TAIHENG FURNITURE CO., LTD. TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD. TANYARIN DECORATION CO.,LTD. THAI AJIYA SAFETY GLASS CO.,LTD. THAI HYBRID CO.,LTD. THAI MMA CO.,LTD. THAI UNION P.U. CO., LTD. THA-SAO SAWMILL LTD.,PART THE INTREND DECORATION CO.,LTD. TPS GARDEN FURNITURE CO.,LTD. TRIPLE FIVE TRADING CO.,LTD. TRUE VALUE (THAILAND) CO.,LTD. U.T.K. PRODUCT CO.,LTD. V.V.P. MARKETING CO.,LTD. VISTA INNO CO.,LTD. VIWATCHAI KAMAI CO.,LTD. VKS GROUP (ASIA) CO.,LTD. WATER STOP CO.,LTD. WILSONART (THAILAND) CO.,LTD. WIN WIN WORKS (2002) CO.,LTD. WINDOW TREATMENT SOLUTIONS CO.,LTD. WONG BROTHER INTERTRADE CO.,LTD. WOODWALK (THAILAND) CO.,LTD. X-PER TECHNIA (THAILAND) CO.,LTD. ZACKLIM ARKETING SDN.BHD. ZHANGJIAGANG YI HUA PLASTICS CO.,LTD. ZHEJIANG ZHONG DE INDUSTRIAL CO.,LTD.

Booth No. F212 Booth No. F504 Booth No. F503/1 Booth No. F314/1 Booth No. F405 Booth No. F613 Booth No. F518 Booth No. F712 Booth No. F708 Booth No. F315 Booth No. F721 Booth No. F315/4 Booth No. F316/2 Booth No. F411(020) Booth No. F312/6 Booth No. F306/2 Booth No. F413/1 Booth No. F609 Booth No. P103 Booth No. F521 Booth No. F302 Booth No. F104 Booth No. F523 Booth No. F312/1 Booth No. F603 Booth No. F703/1 Booth No. F402 Booth No. F620 Booth No. F505 Booth No. T505 Booth No. F625 Booth No. F606 Booth No. P106 Booth No. F401 Booth No. F618 Booth No. F108 Booth No. F608 Booth No. F517 Booth No. F616 Booth No. F714 Booth No. P205 Booth No. F416/6

Zone : LIGHTING, AV & IT 4 ALL SOLUTION LIMITED. 8BAHT.COM CO.,LTD A PLUS ITALIA CO.,LTD. APPLICAD CO.,LTD. ARTE DI MURANO ARYATI CO.,LTD. AT EAST DESIGN CO.,LTD. A-TECH SOLUTIONS CO.,LTD. BANGKOK CABLE CO.,LTD. BRAINTHAI ENTERPRTSE CO.,LTD. BRANDEX DIRECTORY CO.,LTD. BRANDYOUNG CO.,LTD. BTICINO (THAILAND) LIMITED CANON MARKETING (THAILAND) CO.,LTD. CIVIC MEDIA CO.,LTD. CONICE ELECTRONIC CO.,LTD. DIGITAL STAR CO.,LTD. E-COM A-PRESS CO.,LTD. EIBIZ CO.,LTD. ENERGY INNOVATION CO.,LTD. ESTRELLA CO.,LTD. E-STYLE CO.,LTD. EUROSIA TRADING CO.,LTD. FDC MARKETING CO.,LTD. GENOS ENGINEERING CO.,LTD. INDIGO DISTRIBUTION CO.,LTD. INNO PACK CO.,LTD. IRRADIANCE CO.,LTD. IVERLIGHT CO.,LTD. J.N.PROGRESS LTD.,PART JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY (T) CO.,LTD. JUNG (THAILAND) CO.,LTD. KAWAMURA ELECTRIC INC. KRUNGTHAI LIGHTING CO.,LTD. LASER DEFINITION CO.,LTD. LEDONHOME TRADING CO.,LTD. LEKISE LIGHTING CO.,LTD. LIGHT AT WORK CO.,LTD. LIGHT UP DESIGN CO.,LTD. MAXWELL INTEGRATION CO.,LTD. MEGAMAN(THAILAND) CO.,LTD. MICROTEK PRODUCTS CO.,LTD. MIND BRAIN CO.,LTD. MITSUBISHI ELECTRIC KANGYONG WATANA CO.,LTD. MMP CORPORATION LTD. MODEN AVENUE (THAILAND) CO.,LTD. N.S.F.GROUP PUBLIC CO.,LTD. NEO MATTRESS CO.,LTD. NETSPHERE SOLUTION (THAILAND) CO.,LTD. NSI (THAILAND) CO.,LTD. OMC SANYU ELEVATOR CO.,LTD. PAIBOONKIJTHANA CO.,LTD. PANASONIC ECO SOLUTIONS SALES (THAILAND) CO.,LTD. POWERADE.CO.,LTD. RICOH (THAILAND) CO.,LTD. ROBERT BOSCH CO.,LTD. S.G.D. INTER TRADING CO.,LTD. SAFE-T-CUT (THAILAND) CO.,LTD. SCHENKER ENGINEERING CO.LTD. SOKEN ELECTRONICE (THAILAND) CO.,LTD. STARLIGHT CENTRAL WORLD CO.,LTD. SUPOL ENGINEERING CO.,LTD.

Booth No. : L316 Booth No. : L811 Booth No. : L207/3 Booth No. : L408 Booth No. : L212 Booth No. : L813 Booth No. : L101 Booth No. : L202/2 Booth No. : L313 Booth No. : L203 Booth No. L203/1 Booth No. L213 Booth No. : L405 Booth No. : L303 Booth No. : L409 Booth No. : L102 Booth No. : L301 Booth No. : L208/1 Booth No. : L207/1 Booth No. : L402/1 Booth No. : L312 Booth No. : L805 Booth No. : L215 Booth No. : L105 Booth No. : N301 Booth No. L210 Booth No. L211/1 Booth No. L103 Booth No. L107 Booth No. L201/1 Booth No. L104 Booth No. L407/1 Booth No. L306 Booth No. L204 Booth No. L315 Booth No. L401 Booth No. L206 Booth No. L202 Booth No. L310 Booth No. L804 Booth No. L103/1 Booth No. L402/2 Booth No. L207 Booth No. L305 Booth No. L806 Booth No. L204/1 Booth No. L211/2 Booth No. L312/3 Booth No. L302 Booth No. L803 Booth No. L311 Booth No. : L 214 Booth No. L309 Booth No. L106 Booth No. L307-08 Booth No. L201 Booth No. L205 Booth No. L810 Booth No. L314 Booth No. L404 Booth No. L209 Booth No. L207/2

TANAKUL WORKGROUP CO.,LTD. / GOODJOB CO.,LTD. TECHNOLOGY 2004 CO.,LTD. TECHNOLOGY STORE CO.,LTD. THAITRON CO.,LTD. THEATER THREE D CO.,LTD. TIMSAENG 2000 CO.,LTD. TOTAL BUSINESS DEVELOPMENT CO.,LTD. TTC LED TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. TYL LIGHTING CO.,LTD. V & J GLOBAL DESIGN CO.,LTD. VANGUARD ELECTRONIC CO.,LTD. VASUCHART CO.,LTD. XCELLENT MANUFACTURING (THILAND) CO.,LTD. XIANJIN TRADING CO.,LTD. ZIMAGE MOTION CO.,LTD. ZYNEK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Booth No. L208 Booth No. L108 Booth No. L211 Booth No. L209/1 Booth No. L310/1 Booth No. L807-09 Booth No. L406 Booth No. L402 Booth No. L208/2 Booth No. L801 Booth No. L304 Booth No. L208/2 Booth No. L207/5 Booth No. L812 Booth No. L 212 Booth No. L403

Zone : NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE AGRO MEDIA CO.,LTD. AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PLC. CHAILAI TRADING CO.,LTD. D.T.C.ENTERPRISE CO.,LTD. DOLLY SOLUTIONS CO.,LTD. EP CONSULTANT GROUP CO.,LTD. FANCY HANDICRAFT CO.,LTD. FUSO TRUCK (THAILAND) CO.,LTD. G-EVOLUTION CO.,LTD. GREENINSPIRED CO.,LTD. HEALTH SMART HOME BUYER’S GUIDE CO.,LTD. K.L.CONSTRUCTION AND SUPPLY CO.,LTD. KRUNGTHAI – AXA LIFE INSURANCE CO.,LTD. OPTIMO PROPERTY CO.,LTD. PANATAS CO.,LTD. PEOPLE (THAILAND) CO., LTD. PHADUNGCHAT CO.,LTD. ROYAL DRAGON IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. SWEDISH MODUL HOUSE CO.,LTD. TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD. THAI NET CO.,LTD. TIT PLUS MEDIA CO.,LTD. TURFART CO.,LTD. VALID VISION CO.,LTD. ZONE IDEACO.,LTD.

Booth No. N102 Booth No. N304 Booth No. : N 205 Booth No. : N701 Booth No. : N801 Booth No. : N808-809 Booth No. : N105 Booth No. : N701 Booth No. : N802 Booth No. N810 Booth No. N100 Booth No. N302 Booth No. N107 Booth No. N202 Booth No. R406 Booth No. N206 Booth No. N101/1 Booth No. N811 Booth No. N701 Booth No. N103 Booth No. N201 Booth No. N805 Booth No. N201/1 Booth No. N807 Booth No. N806 Booth No. N104

SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE A.F. BELLS TRADING CO.,LTD. A.M.F. (THAILAND) CO.,LTD. AJ STAR INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. AMNUAYDECH FLOORTILES AQUALINE PROTARGET CO.,LTD. ARROW SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD. ASAHI - THAI ALLOY CO.,LTD. ATRIUM PACIFIC CO.,LTD. AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD. B.E.C. SERVICES & MANAGEMENT CO.,LTD. BANGKOK CERAMIC PROSPERITY CO.,LTD. BANGKOK CREATIVE VALAES CO.,LTD. BANGKOK WOOD PRODUCTS CO.,LTD. BANGNATRAD GRANITE (THAILAND) CO.,LTD. BATH AND SPA CO.,LTD. BATHROOM DESIGN. CO.,LTD. BESTEC PACIFIC CO.,LTD. BEZEN CO.,LTD. BRITISH PAINTS CO.,LTD. BUY CLEANSUI CO.,LTD. C.V. NATURAL STONE CO.,LTD. CARTELL CHEMICAL CO., LTD. CASAVA CO.,LTD. CERA C-CURE CO.,LTD. CERAMIC INDUSTRIAL THAI CO.,LTD. CERAMIC ROOFING PRODUCT CO.,LTD. CERAMICA IMAGE CO.,LTD. CERAMICROOFTILE CO.,LTD. CHASE CO.,LTD. CHIZONG MACHINE CO., LTD. CHUNG HSIN ENTERPRISE LTD. COSMOPOLITAN TRADING CO., LTD. CPACROOF CO.,LTD. DECOR MART CO.,LTD. DESJOYAUX (THAILAND) CO.,LTD. DOMMA METAL INTERNATIONAL CORP. DUSCHOLUX (SIAM) CO.,LTD. EARTH COLORS CO.,LTD. EASTMAN BUILDING MATERIAL (THAILAND)CO.,LTD. EASYPUMP SHOP EIKONIK CO.,LTD. ELITE TOILET PARTITION CO.,LTD. ENERCARE CO.,LTD. FASTFIX-IT ENT. CO., LTD. FOSHAN HUDSON ECONOMICS AND TRADE CO.,LTD. GIO HOME KITCHEN CO.,LTD. GOLDEN HOPE LTD.,PART GRAND HOME MART CO.,LTD. GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD. HACO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. HACO GROUP (1991) CO.,LTD. HACO GROUP (1991) CO.,LTD. HAPSBURG CO.,LTD. HATHAIPHAT INTERNATIONAL CO.,LTD. HENGKUO CO., LTD. HENKEL (THAILAND) CO.,LTD. HIN SAENG NAKORN CO.,LTD. HOME STYLISH CO.,LTD. HOOVER TREATED WOOD PRODUCTS INC.

Booth No. : T405 Booth No. : T101/3 Booth No. : T710 Booth No. : T606 Booth No. : T101/1 Booth No. : S703 Booth No. : S617 Booth No. : S702 Booth No. S616 Booth No. : T512 Booth No. : T707 Booth No. : S617/1 Booth No. : S104 Booth No. : S512 Booth No. : S101 Booth No. : S106 Booth No. : S509 Booth No. : T101/8 Booth No. : T101/15 Booth No. : T708 Booth No. : T703-06 Booth No. : T104F Booth No. : S407 Booth No. : T301 Booth No. : T304 Booth No. : T402 Booth No. T405 Booth No. : T304 Booth No. : T102/2 Booth No. : T104A Booth No. : T106H Booth No. : S405 Booth No. : T304 Booth No. : T101/10 Booth No. : S510 Booth No. : T104D Booth No. : S615 Booth No. : T200/2 Booth No. : T607 Booth No. : S606/1 Booth No. : S705 Booth No. : S303/1 Booth No. : T613 Booth No. : T106J Booth No. : T503 Booth No. : S507 Booth No. : S701 Booth No. : T101/11 Booth No. T612 Booth No. T101/6 Booth No. T302 Booth No. T303 Booth No. T101/13 Booth No. T203 Booth No. T104E Booth No. T601 Booth No. S511 Booth No. T509 Booth No. S606

HOW GLASS TECH CO.,LTD. Booth No. T511 IDOL SYSTEM CO.,LTD. Booth No. S105/1, S205 INDUSTRIAL ELECTRICAL CO.,LTD. Booth No. S706 INFRARED GAS TECHNOLOGY LTD.,PART Booth No. S701/1 INTER HOMECARE CO.,LTD. Booth No. T202 INTER WATER TREATMENT CO.,LTD. Booth No. T506/3 IRIS INDUSTRIAL LTD.,PART Booth No. T505/1 ISEO IMPORT-EXPORT CO.,LTD. Booth No. T101/5 KENZAI CERAMIC INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. T502 KING GLASS HOUSE CO.,LTD. Booth No. S401/1 KRUNGTHAI - AXA LIFE INSURANCE CO.,LTD. Booth No. T503 LOMA WATERSLIDES CO.,LTD. Booth No. S607 LUCKY FLAME CO.,LTD. Booth No. S611 LUX ADVERTISING CO.,LTD. Booth No. S609 M.S.K.INTERTECH CO.,LTD. Booth No. S508/2 MAGTRONICA CO.,LTD. Booth No. T101/2 MAI NGAM TILES CO.,LTD. Booth No. T709 MAKASAN STAINLESS STEEL CO.,LTD. Booth No. S504 MARVELTECHNOLOGY CO.,LTD. Booth No. T604 MEDIA POWER ADVERTISING CO.,LTD. Booth No. S708 MISTER POOL CO.,LTD. Booth No. S700 MITSUBISHI ELECTRICAUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S616 MOGEN (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S205 MORIONEXT CO.,LTD. Booth No. S407/1 NASCO SANITARYWARE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. T102 NAWAPLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. T304 NEWEST TECH ENTERPRISE CO.,LTD. Booth No. S614 OOPARTS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. T709/1 OVERSEAS ALUMINUM CO.,LTD. Booth No. S608 PAT SOLUTION CO.,LTD. Booth No. S700/1 PIING HEH ENTERPRISE CO., LTD. Booth No. T104B PIMATEC CO.,LTD. Booth No. S703/1 POOL & FT CO.,LTD. Booth No. S501 POOL & SPA PRODUCTS CO., LTD. Booth No. S502 PREMIER PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. Booth No. S505 PROMINENT FLUID CONTROLS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S605 RCD DESIGNCENTER CO.,LTD. Booth No. T401 REGINOX FAR EAST PTE.LTD. Booth No. T302 REP FLOOR COMOANY LIMITED CO.,LTD. Booth No. T702 RICH SANITARY CO.,LTD. Booth No. S503 SANMART CO.,LTD. Booth No. T101/12 SCG BUILDING MATERIALS CO.,LTD. Booth No. T304 SCG LANDSCAPE CO.,LTD. Booth No. T304 SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO.,LTD. Booth No. T304 SCG SEKISUI SALES CO.,LTD. Booth No. T304 SHYH RU METALLIC INDUSTRIAL CORP. Booth No. T104F SIAM FIBERECEMENT CO.,LTD. Booth No. T304 SIAM FIBERGLASS CO.,LTD. Booth No. T304 SIAM MORTA CO.,LTD. Booth No. T304 SIAM SANITARY FITTINGS CO.,LTD. Booth No. T304 SIAM SANITARY WARE CO.,LTD. Booth No. T206 SIAM SANITARY WARE INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. T304 SIAM WHITECEMENT CO.,LTD. Booth No. T304 SIAMDURASTONE CO.,LTD. Booth No. T701 SIAMESE ECOLITE CO.,LTD. Booth No. T610 SIKA (THAILAND) CO., LTD. Booth No. T103 SINCHAROEN RUBBERCO.,LTD. Booth No. T509/1 SONITE INNOVATIVE SURFACES CO.,LTD. Booth No. T608 SOOKKAMOL RATCHADA CO.,LTD. Booth No. S203 STARMARK MANUFACTURING CO.,LTD. Booth No. S205 STIEBEL ELTRON ASIA CO.,LTD. Booth No. S206 STONE & STYLE CO.,LTD. Booth No. T406 STWO GROUP (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S205 SUKAPAN CENTER GROUP CO.,LTD. Booth No. T507 SURREALLIVING CO.,LTD. Booth No. T508 SYLER GROUP CO.,LTD. Booth No. S105 TAI PENG VALVE MANUFACTURING CO., LTD. Booth No. S406 TAIWAN CHI YEAH INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. T106G TAIWAN DAEDALUS DOOR CONTROL CO., LTD. Booth No. T106K TAKARNTA CO.,LTD. Booth No. T101/4 TECHNO-SELL(FREY)CO.,LTD. Booth No. T510 TEO HONG SILOM CO.,LTD. Booth No. T101/4 THAI HORIZON CONSTRUCTION CO.,LTD. Booth No. S610/3 THAI MARBLE CORP., LTD. Booth No. S403 THAI WELLTEX INTERPRODUCTS CO.,LTD. Booth No. S610 THAILAND CERAMIC INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. T30 THAMMASORN CO.,LTD. Booth No. S102 THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD. Booth No. T501 THONGSIAM ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. S104/1 TIFFANY DECOR CO.,LTD. Booth No. T605 TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. T101/9,T101 TONG LONG (XIAMEN) CERAMIC CO.,LTD. Booth No. T405 TRAKUL THAI PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. S408 TWOTHOUSAND PROGRESS CO.,LTD. Booth No. T609 UNION PROPERTY CO.,LTD. Booth No. T603 VILLEROY & BOCH (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S103 VISTA INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. T604/1 VIVA INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. T101/7 WASER HOUSE CO.,LTD. Booth No. T711 WATERPRO (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S501/1 WE INTERIOR CO.,LTD. Booth No. S205 WELCRAFT PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. S303 WES WORLDWIDE EXPO SERVICES LTD. Booth No. S601-02, S603-04, F709 WESTERN DECOR CORPORATION CO.,LTD. Booth No. T504 WIN LENK AUTOMATION INC. Booth No. T106I XIAMEN CONFERENCE & EXHIBITION JINFENG EXHIBITION CO.,LTD. Booth No. S302 XIAMEN GOLDEN PEAK EXHIBITION CO.,LTD. Booth No. S301-302 XINXING JIN MALI CERAMIC CO.,LTD. Booth No. S508/1 YANGMA SPORTS TECH CO.,LTD. Booth No. T614 YONG HONG (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S613 ZENITH ENTERPRISE CO.,LTD. Booth No. : T304 ZYXEL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : T304

27

R1_BN_Show Daily#1_p27_iMac5.indd 27

4/27/13 9:21 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56

MP MEC CO.,LTD. (MP GROUP) Booth No. C507 Zone CONSTRUCTION Address : 30 Soi. Lasalle 51, Sukhumvit Rd. Bangna, Bangna Bangkok 10260 Tel : +66 2399 0923-4 Fax : +66 2383 8872 Email : k.rungseang@hotmail.com Website : www.mpinfo.info Product / Services : CAR PARK SYSTEMS Brand Name : MPMEC, MUTRADE, SIMMATEC Country of Origin : THAILAND, CHINA, KOREA

NATURAL INSULATION (2009) CO.,LTD. Booth No. R307 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 194 Moo 1 Tambol Kaerai, Amphur Krathumban Samuthsakorn 74110 Tel : +66 2 811 2730-1ext205 Fax : +66 2 811 2859 Email : coolorcosyth@yahoo.com Website : www.coolorcosyththai.com Product / Services : INSULATION Brand Name : COOLOR COSY Country of Origin : THAILAND

MT ALUMET CO.,LTD. Booth No. D204 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 111/1 Moo 3 Bangna-Trad Road, Km.42 Bangsamak, Bangprakong Chachoengsao 24180 Tel : +66 38 830 787 Fax : +66 38 830 455 Email : marketing@alumet.com Website : www.mtalumet.com Product / Services : ALUMINIUM WINDOW AND DOOR Brand Name : MT ALUMET Country of Origin : THAILAND

NAWAPLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : ระบบหนาตาง ประตูไวนิล Brand Name : WINDSOR Country of Origin : THAILAND

MUSTUFA CO.,LTD. Booth No. D212 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 64/107 Moo 4 Pluakdaeng, Rayong 21140 Tel : +66 2328 0695 Fax : +66 2528 0695 ext.11 Email : msteelframe@gmail.com Website : Product / Services : STEEL FRAME STEELFRAME Brand Name : STEEL SOLUTION Country of Origin : THAILAND

NEO DECOR INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. F414/1 Zone FINISHES Address : 140/715 Soi Rewadi 48 Moo 4 Rewadi Road, Taladkwan, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2 969 5505-7 Fax : +66 2 969 4404 Email : armneodecor@hotmail.com ; itarmie@hotmail.com ; pasaphong@neodecor.net Website : www.neodecor.net Product / Services : WOOD FLOORING Brand Name : ARIKET, ARIDEKO, PROKET Country of Origin : CHINA, THAILAND

NN.S.F.GROUP PUBLIC CO.,LTD.

Booth No. L211/2 Zone LIGHTING Address : 200 Soi Baromratchonnanee2, Baromratchonnanee Road, Bangbumrhu, Bangplad, Bangkok 10700 Tel : +66 2881 8981-7 Fax : +66 2434 7220-1 Email : info@kipthailand.com Website : www.kipthailand.com Product / Services : PLAN PRINTER AO Brand Name : KIP Country of Origin : JAPAN

NEO LATEX CO.,LTD. Booth No. F622 Zone FINISHES Address : 76/17-18 Tiwanon Road BaanMai, Pakkred Nonthaburi 11120 Tel : +66 2961 4569 Fax : Email : rungsoi_dee@hotmail.com Website : Product / Services : MATTRESS Brand Name :NEO LATEX Country of Origin : THAILAND

NAMCHAIMARKETING CO.,LTD. Booth No. R101/2 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 175 Soi Sainamthip, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260 Tel : +66 2741 4620-1 Fax : +66 2741 4623 Email : numchai@yahoo.com Website : www.numchaimarket.com Product / Services : AUOMATIC DOOR Brand Name : GRIZZLY Country of Origin : TAIWAN

NEO MATTRESS CO.,LTD. Booth No. L312/3 Zone FINISHES Address : 55/30,55/32 Moo 4 Bungkamproy, Luml+66 2159 9710-2 Fax : +66 2159 9713 Email : supot@neomattress.co.th Website : www.neomattress.co.th Product / Services : MATTRESS Brand Name : BURGESS, PETERREED ARTILAT, DESLEE CLAMA Country of Origin : ENGLAND, BELGIUM

NANO TEAKWOOD (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F614 Zone FINISHES Address : No.119/19 Prime Place Plaza Room. B3 - B4, Moo.5, Chaengwattana Rd. Pakkret, Pakkret Nonthaburi 11120 Tel : +66 81 938 4177 , +66 81 820 6177 Fax : +66 81-938-5177 Email : admin@nanoteakwood.com Website : www.nanoteakwood.com Product / Services : WOOD FURNITURE, WOOD FLOORING Brand Name : NANO TEAK WOOD Country of Origin : MYANMAR, ITALY

NETSPHERE SOLUTION (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L302 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 919/431, Jewelry Trade Center, 36/F, Silom Road, Silom, Bangkok 10500 Tel : +66 2630 3368 Fax : +66 2630 3367 Email : design@netsphere.com.th Website : www.netsphere.co.th Product / Services : ELECTRONIC/UPS Brand Name : EATON, SANTAK, SMAP Country of Origin : U.S.A.

NASCO SANITARYWARE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. T102 Zone SANITARYWARE KITCHEN, TILE & STONE Address : 141 Moo 11 Maduea, Krathum Baen Samutsakorn 74110 Tel : +66 34 848 441 Fax : +66 34 848 441 Email : nasomarketings@gmail.com Website : www.nasco.co.th Product / Services : SANITARYWARE AND TOILET ACCESSORIES Brand Name : NASCO Country of Origin : THAILAND NATION NEWS NETWORK CO.,LTD. Booth No. D104/2 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1854 Bangna - Trad Road (Km 4.5), Bangna, Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Tel : 0-2338-3333 ext.3557 Fax : 0-2338-3971 Email : sansanee@nationgroup.com Website : Product / Services : MAGAZINE Brand Name : NATION NEW NETWORK Country of Origin : THAILAND

NEWEST TECH ENTERPRISE CO.,LTD. Booth No. S614 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 46/202 Moo 12 Nuamchan Road, Khlongkum, Buengkum Bangkok 10230 Tel : +66 2184 2552,+66 2184 2832 Fax : +66 2184 2833 Email : kannika@nwt.co.th Website : www.nwt.co.th Product / Services : ENGERY SAVING, WATER HEATER, AIR - CONDITIONER, SANITARYWARE Brand Name : PAC Country of Origin : THAILAND NEXT STEP INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D211 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 13, 15, 17 Soi Borommaratchachonnani, Borommaratchachonnani Road, Bangbamru, Bangplud Bangkok 10700 Tel : +66 433 1541 Fax : +66 2881 7169 Email : ked@nextstepthai.com Website : www.nextstepthai.com Product / Services : ALUMINUM WINDOWS AND DOORS Brand Name : NEX Country of Origin : THAILAND

NGERNMA BUSINESS CO.,LTD. Booth No. D506 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 238 Moo 7 Ramintha Road Tarang, Bangkhen Bangkok 10220 Tel : +66 2943 6661 Fax : +66 2519 5514, +66 2943 6685 Email : ngmb@truemail.com, marketing@ngernma.com Website : www.ngernma.com Product / Services : ARCHITECTYRAL HARDWARE, AUTOMATIC DOOR, DOOR SYSTEM, TRANSLUCENT STONE, ADHESIVES, SEALANTS, TAPES Brand Name : PANASONIC, 3M, TAIKEN, PROFILE, LUMISTONE, LITESTONE, TRUEGRASS, 3FORM, TOB Country of Origin : U.S.A., JAPAN, EUROPE, CHINA NICE PIECE CO.,LTD. Booth No. D714 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 279/1 mahidol Road, Padad, Muang Chiang Mai 50100 Tel : +65 3368 803 Fax : +65 3368 803 Email : nattytouch@gmail.com Website : www.nice-piece.com Product / Services : METALS Brand Name : NICE PIECE Country of Origin : THAILAND NINGBO GAORUN NEW MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D306/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Jingpuan Village, Hemudu Town, Yuyao city, Ningbo, China Tel : +86 574 6296 2685 Fax : +86 574 6291 3708 Email : nbgaorun@nbgaorun.net Website : Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA NITAS TESSILE CO.,LTD. Booth No. F503 Zone FINISHES Address : 136 Soi Sukhumvit 89 Sukhumvit Rd. Prakhanong Bangchak Bangkok 10260 Tel : +66 2 333 0666 Fax : +66 2332 3433-34 Email : nitas@nitas-tessile.com Website : www.nitas-tessile.com Product / Services : DECORATIVE FABRICA Brand Name : NITAS TESSILE, KLASZ, STARBOARD Country of Origin : THAILAND, EUROPE, U.S.A. NORDFAB DUCTING CO.,LTD. Booth No. R104 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 700/694 Amatanakorn Industrial Estate Pon thung thong Chonburi Tel : +66 2903 6600 Fax : +66 2903 6933 Email : Rattiya.Sutthaluck@nordfab.com Website : www.nordfab.co.th Product / Services : DUCTING Brand Name : NORDFAB DUCTING Country of Origin : DENMARK NRY TRADING CO.,LTD. Booth No. F623/1 Zone FINISHES Address : 46/1 Baanklangmuang Yothinpattana Village, Soi Praditmanutham 19, Praditamanutham Road, Ladprao Bangkok 10230 Tel : +66 2515 0202-3 Fax : +66 2515 0204 Email : narunyatrade@gmail.com Website : www.nrytrading.com Product / Services : WALL DECORATION Brand Name : NRY TRADING Country of Origin : THAILAND NSI (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L803 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 65/14 Moo 3 Soi Chaengwattana 1 Chaeng wattana Road, Kwang Taladbangkhen, Khet Laksi Bangkok 10210 Tel : +66 2973 3691-5 Fax : +66 2973 3697 Email : nsit@nsith.com Website : www.optiled.com Product / Services : LIGHTING, LED Brand Name : OPTILED Country of Origin : CHINA NTP APPLICATOR CO.,LTD. Booth No. D508/2 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 65/25 Soi Ramintra 14 Tharang, Bangkhen Bangkok 10230 Tel : +66 2349 7636-7 Fax : +66 2349 7636-7ext11 Email : ntp_applicator@hotmail.com Website : www.ntpapplicator.com Product / Services : FLOOR SYSTEM

Brand Name : NTP, STI, LYTHIC Country of Origin : AMERICA

OO.K. WOOD PRODUCT CO., LTD.

Booth No. F507 Zone FINISHES Address : 17/1 Soi Wat Po Omawalee, Pracharath Bamphen 1 Rd. Bang Sue, Bang Sue Bangkok 10800 Tel : +66 2581 5894-5 Fax : +66 2975 6086 Email : thanun@okwood.com Website : www.okwood.com Product / Services : FURNITURE DOOR, WOOD FURNITURE, WOOD PRODUCTS, DOOR Brand Name : O.K.WOOD Country of Origin : THAILAND OCEAN NEWLINE CO.,LTD. Booth No. F511 Zone FINISHES Address : 4026, 4026/1 Rama 4 Road, Phakhanong, Klongtoey Bangkok 10110 Tel : +66 2671 6008-9 Fax : +66 2671 6100 Email : info.oceannewline.com Website : www.oceannewline.com Product / Services : LIGHTING, BED, ROILER, BLIND, ROLLER SHUTTER, MOTORIZED SYSTEM, STAINLESSSTEEL Brand Name : OCEAN NEWLINE, JAKOB, WALDMANN, AUPING, SOMFY, ALULUX Country of Origin : EUROPE, GERMANY, SWITZERLAND, NETHERLANDS OLYMPIA THAI CO.,LTD. Booth No. C604/1 Zone CONSTRUCTION Address : 444 Olympia Thai Tower Rachadapisek Road, Samseangnok, Huykwang Bangkok 10310 Tel : +66 2513 6111 Fax : +66 2513 4739 Email : prapasri@olympiathai.com Website : www.olympiathai.com Product / Services : POWER TOOLS Brand Name : KRESS, FEIN Country of Origin : GERMANY OMC SANYU ELEVATOR CO.,LTD. Booth No. L311 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 9, 11, 13 Soi Samakkree 59, Tesai, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2980 0191-4 Fax : +66 2573 8403 Email : paochailikitthong@hotmail.com Website : Product / Services : LIFT Brand Name : OMC SANYU Country of Origin : THAILAND OOPARTS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. T709/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 88 Paso tower 16th Floor, Room B, Silom Road Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500 Tel : +66 2634 1323-5 Fax : +66 2634 3829 Email : tsulalit@af.co.th Website : www.af.co.th Product / Services : TECHNOLOGY&EQUIPMCRIT IN THE FLOOR TILES Brand Name : OOPARTS Country of Origin : JAPAN OPTIMO PROPERTY CO.,LTD. Booth No. R406 Zone NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 2 Soi Krungthepkreetha 19 Sapansoong Bangkok 10250 Tel : +66 2368 2325 Fax : +66 2368 3312 Email : pan_a5@hotmail.com Product / Services : CONDOMINIUM Brand Name : OPTIMO Country of Origin : THAILAND ORBITA TECHNOLOGY CO.,LTD. Booth No. D703/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF METAL & SERVICES Address : 6TH Floor Building, A3 Xiufeng Industrial Zone, Buji, Longgang District, Shenzhen China Tel : +86 755 83369158-606 Fax : +86 755 836177 Email : sales@orbitatthai.com Website : www.orbitathai.com Product / Services : HOTEL, LOCK, MINIBAR, SAFE, KEYTAG Brand Name : ORBITA Country of Origin : CHINA OVERSEAS ALUMINUM CO.,LTD. Booth No. S608 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 62/7 Ladphao 87 Road, Klongchaohkunsing, Wangthonglang Bangkok 10310

28

R1_BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 28

4/27/13 9:05 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Tel : +66 2539 8604-6 Fax : +66 2539 0569 Email : ta_naja@hotmail.com Website : www.overseas-shower.com Product / Services : FINISHES WARDROPE & CLOSE SPECIALTIES (SLIDING DOORS)/DOOR WINDOW SYSTEMS Brand Name : OVERSEAS Country of Origin : THAILAND

PP.N. DECOR CO.,LTD.

Booth No. F623/1 Zone FINISHES Address : 283/37 Home Place Office Building, 2nd Floor, Thonglor (Sukhumvit 55) Sukhumvit Road, Klongton Nue, Wattana Bangkok 10110 Tel : +668 6345 1772, +668 3608 8751 Fax : +66 2528 5163 Email : p.n.decor@hotmail.com Product / Services : BLINDS, FABRIC Brand Name : P.N.DECOR Country of Origin : KOREA, JAPAN, CHINA P.S. COSMOPLAST LTD.,PART Booth No. F702 Zone FINISHES Address : 691 Soi Sawatdee 4, Sukhumvit 50 Road, Prakanong, Bangjak Bangkok 10260 Tel : +66 2331 6704 Fax : +66 2742 9284 Email : somporn@pscosmoplast.co.th Website : www. pscosmoplast.com Product / Services : SHUTTER, MILLWORK, TEXTURE PLUS Brand Name : PS BLINDS Country of Origin : U.S.A. PACIFIC MODERN MATERIALS CO.,LTD. Booth No. D203 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 38/4 Moo 4 Amphur Krathumban Samuthsakorn 74110 Tel : +662 810 9704 Fax : +662 810 9705 Email : porpoiseupvc@hotmail.com Website : www.porpoiseupvc.com Product / Services : UPVC FRAMES DOOR & WINDOWS, INSECT SCREEN Brand Name : PORPOISE Country of Origin : GERMANY PAE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. C802 Zone CONSTRUCTION Address : 255/15-18 Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng Bangkok 10400 Tel : +66 2274 9435-9 Fax : +66 2275 5133 Email : thanxgod159@gmail.com; Pae_thx@hotmail.com Website : www.paeworld.org Product / Services : CHEMICAL Brand Name : PAE Country of Origin : THAILAND PAIBOONKIJTHANA CO.,LTD. Booth No. : L 214 Zone : LIGHTING, AV & IT Address : 19 Soi Akekachai 72, Akekachai Road, Bangbon, Bangkok 10150 Tel : +66 2894 3618-9 Fax : +66 2894 3617 Email : zeberg.nationine@gmail.com Website : Product / Services : PLUG, SWITCH Brand Name : ZEBERG, NATIONINE Country of Origin : THAILAND, CHINA PAINT FX CO.,LTD. Booth No. F715 Zone FINISHES Address : 12/460 Moo.15 Bangna-Trad Rd. KM.5.5 Bang Kaew, Bang Plee Samutprakarn 10540 Tel : +66 2 743 1250 Fax : +66 2 743 1260 Email : paintfxasia@gmail.com; narong@coit.com Website : www.paintfx.com Product / Services : DECORATIVE PAINT Brand Name : AMERICAN CLAY, MODERN MASTER, PORTOR’S PAINT Country of Origin : U.S.A. PANASONIC ECO SOLUTIONS SALES (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L309 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 18th Floor, Silom Complex Building 191 Silom Road, Bangrak Bangkok 10500 Tel : +66 2231 3683-7 Fax : +66 231 3688 Email : patchara.ninlawon@th.panasonic.com Website : www.pessth.panasonic.co.th Product / Services : ELECTRICAL CONSTRUCTION MATERIALS Brand Name : PANASONIC Country of Origin : THAILAND, JAPAN

PANATAS CO.,LTD. Booth No. N206 Zone NEW HOME & GARDEN Address : 21/254 Moo 4 Pinkhao-Nakornchaisri Road, Salathamasop, Thaweewatana Bangkok 10170 Tel : +66 2435 8387 Fax : +66 2435 9530 Email : p.panatas @hotmail.com Website : www.panagarden.com Product / Services : LANDSCAPE DESIGN Brand Name : PANATAS Country of Origin : THAILAND PANEL PLUS CO.,LTD. Booth No. F512 Zone FINISHES Address : 25 Soi Sukhumvit2 Klong Toey Bangkok 10110 Tel : +66 2656 8188ext159 Fax : +66 2656 8534 Email : Siripornl@panel plus.co.th Website : www.panelplus co.th Product / Services : WOOD Brand Name : PANEL PLUS Country of Origin : THAILAND PAT SOLUTION CO.,LTD. Booth No. S700/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 44/47 SoiLadprao 15, Ladprao Road Jomphol, Jatujak Bangkok 10900 Tel : +66 2977 4935-6 Fax : +66 2977 4933 Email : renergy1@praneetech.com Website : www.praneetech.com Product / Services : SOLAR WATER HEATER Brand Name : SOLAHART Country of Origin : AUSTRALIA

Zone DOOR, WINDOW, ROOF METAL & SERVICES Address : 21/28 Moo 4 Thanon Soi Langwatnamdaeng Bang Phli Yai, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2183 9532-3 Fax : +66 2183 9531 Email : phatu_chaiyo@hotmail.com Website : www.phatuchaiyo.com Product / Services : ALUMINIUM, STAINLESS, ALLOY Brand Name : PHATUCHAIYO Country of Origin : THAILAND PHOENIX INTERHOME TRADING CO.,LTD. Booth No. F313/1 Zone FINISHES Address : 78/18 Moo 5 Pakkret Bypass Road, Pakkret Nonthaburi 11120 Tel : +66 2962 6999 Fax : +66 2962 6898 Email : phoenixinterhome@hotmail.comm Website : www.phoenixinterhome.com Product / Services : DECORATION Brand Name : PHOENIX Country of Origin : IMPORTED AROUND THE WORLD PHOENIX SDS CO.,LTD. Booth No. R506 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICE Address : 1583 Soi Latphao 94, Latphao Road, Wangthonglang, Wangthonglang Bangkok 10310 Tel : +66 2559 2318-21 Fax : +66 25592322 Email : marketing@k-block.com Website : www.k-block.com Product / Services : LIGHTWEIGHT CONCRETE Brand Name : K BLOCK Country of Origin : THAILAND

PD HOUSE CORPORATION CO.,LTD. Booth No. F106 Zone FINISHES Address : 473 Sangsit-Nakornnayok Road, Prachatipat, Tanyaburi Prathumthani 12130 Tel : +66 2996 0940-7 Fax : +66 2996 0948-9 Email : malee@pd.co.th Website : www.pd.co.th Product / Services : HOME BUILDER Brand Name : PD HOUSE Country of Origin : THAILAND

PIING HEH ENTERPRISE CO., LTD. Booth No. T104B Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : No. 70-1, Fubei Rd., Hemei Township Changhua County TAIWAN 508,( R.O.C) Tel : 886-4-7366151 Fax : 886-4-7363177 Email : ph@piingheh.com.tw Website : www.piingheh.com.tw Product / Services : Brand Name : Piing Heh Country of Origin : Taiwan (R.O.C)

PENTENS CO., LTD. Booth No. D102/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 9/23 Moo 3 Theparak Road, Bangphli Yai, Bang Phli Samutprakan 10540 Tel : +66 2755 3147 Fax : +66 2755 3148 Email : info@pentens-thailand.com Website : www.pentens-thailand.com Product / Services : CONSTRUCTION CHEMICALS Brand Name : PENTENS Country of Origin : TAIWAN

PIMATEC CO.,LTD. Booth No. S703/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 71/138 Parichart Village, Moo6 soi A18, Sai 345 Rd, T.Bangkuwat, Muangpathumthani, pathumthani 12000 Tel : +66 2962 2665 Fax : +66 2962 2664 Email : info@pimatec.co.th Website : www.pimatec.com Product / Services : PIPE AND FITTUINGS Brand Name : PIMAFLEX MULTIPIPE Country of Origin : GERMANY

PEOPLE (THAILAND) CO., LTD. Booth No. N101/1 Zone NEW HOME, GARDEN & LIFESYLE Address : 57-59 Moo 3 Petkasem, Tha Talad, Sampran, Nakornpathom 73110 Tel : +66 86304 6071 Fax : +66 3432 1118 Email : contact@people.co.th Website : www.people.co.th Product / Services : WOOD PLASTIC Brand Name : PEOPLE, HOME Country of Origin : THAILAND PETRA DECOR CO.,LTD. Booth No. D707 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 18/235 Soi Chalermprakiet R.9 Soi 21 Nongborn, Prawet Bangkok 10250 Tel : +66 2747 1809 Fax : +66 2747 1809 Email : toatom@gmail.com Website : www.petradecor.net Product / Services : INSECTSCREEN, PESTS AND TERMITES CONTROL, INTERIOR DESIGN Brand Name : PETROS ROLLER BLIND Country of Origin : THAILAND, TAIWAN

PIMTHA CO.,LTD. Booth No. F621 Zone FINISHES Address : 147 Soi Ramkamhang 26/1 Ramkamhang Rd. Hua Mark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2 374 2621, +66 89 602 1101 Fax : +66 2 320 2670 Email : thana@thailandbamboo.com Website : www.thailandbamboo.com Product / Services : WOOD BAMBOO Brand Name : ZA – BAAI BAMBOO Country of Origin : THAILAND PIONEER FURNITURE CO.,LTD. Booth No. F206/1 Zone FINISHES Address : 174/1-2 Silom Road, Suriwang, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : +66 2234 1057-9 Fax : +66 2234 2793 Email : pioneer@pioneer-industrial.com Website : www.pioneer-industrial.com Product / Services : FURNITURE Brand Name : PIONEER Country of Origin : THAILAND

PHADUNGCHAT CO.,LTD. Booth No. N811 Zone NEW HOME & GARDEN Address : 59/1 Kanchanapisek Road, Bangmaenang, Bangyai Nonthaburi 11140 Tel : +66 87 5151 665 Fax : +66 2924 9398 Email : ipot.net@gmail.com Website : www.i-pot.net Product / Services : POT AND GARDENNING SUPPLY Brand Name : I-POT Country of Origin : THAILAND

PLIC FIRSTON CO.,LTD. Booth No. C506 Zone CONSTRUTION Address : 138 Moo 5 Chiengrakyai, Samkhok Prathumthani 12160 Tel : +66 2159 8222 Fax : +66 2159 8224 Email : plic@plic.co.th Website : www.plic.co.th Product / Services : SILICONE Brand Name : PLIC FIRSTON/ SHIN-ETSU SILICONES Country of Origin : THAILAND

PHATU CHAIYO STEEL & STAINLESS CO.,LTD. Booth No. D705

POLYMER MASTER CO.,LTD. Booth No. D304

Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 136 Soi Sangkomsongkhro 24 Ladphao, Ladphao, Bangkok 10230 Tel : +66 2956 1048-9 Fax : +66 2956 1042 Email : pm@polymer-master.com Website : www.polymer-master.com,www.treeconcept.com Product / Services : UPVC DOOR & WINDOW, TREE CONCEPT Brand Name : INOUTIC Country of Origin : GERMANY PONG VANICH CO.,LTD. Booth No. F515 Zone FINISHES Address : 84/19 Trok Wat Lad Bua Khao Bang Kho Laem Bangkok 10120 Tel : +66 2291 1808 Fax : +66 2688 0368 Email : admin@hikoolfilm.com Website : www.hikoolfilm.com Product / Services : FILM Brand Name : HIKOOL Country of Origin : U.S.A. PONGTHAIPOOLSUP LTD.,PART Booth No. D109 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 3 Moo 6 Satingmor, Singhanakhon, Songkla 90280 Tel : +66 7433 1354 Fax : +66 7433 1355 Email : thaiturn@gmail.com Website : Product / Services : GATE, BRICK Brand Name : TRENDY Country of Origin : THAILAND PONGWATTANA HARDWARE (1973) CO.,LTD. Booth No. F617 Zone FINISHES Address : 5/19 Moo 9 Taweewattana - Kanchanapisek Road, Taweewattana, Taweewattana, Bangkok 10170 Tel : +66 2448 2833-6 Fax : +66 2448 2837 Email : pong_hardware@yahoo.co.uk Website : www.pongwattana.com Product / Services : SEIKI LOCK & ROLL SCREEN SYSTEM, WOOD BLIND, ROLLER BLIND Brand Name : SEIKI, PHIFER, BENTHIN, SOMFY Country of Origin : JAPAN, U.S.A., DENMARK, FRANCE POOL & FT CO.,LTD. Booth No. S501 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 29 Soi Sukhumvit 31 Klongtoey Nue, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2260 2587-9 Fax : +66 2258 9779 Email : reim_ntp@ksc.th.com; pool_fountain@yahoo.com Website : www.ntptechno.com Product / Services : SWIMMING POOL, POOL & SPA EQUIPMENTS, POOL DESIGN Brand Name : PENTAIR, AIRZON OZONE Country of Origin : U.S.A., AUSTRALIA, KOREA POOL & SPA PRODUCTS CO., LTD. Booth No. S502 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 40/2 Moo 14, King Kaew Rd. Rachathewa, Bangplee Samutprakarn 10540 Tel : +66 2738 5088-99, +66 2175 2561-66 Fax : +66 2738 5299, +66 2738 4209 Email : sales@poolspa.co.th Website : www.poolspa.co.th Product / Services : SWIMMING POOL, EQUIPMENT, SAUNA Brand Name : JACUZZI, SWIMSPA, EMAUX Country of Origin : THAILAND, U.S.A. PORNSIWALEE KARNCHANG LTD.,PART. Booth No. F722 Zone FINISHES Address : 75/5 Moo 9 Petchkasem Rd. Bang Wa, Pasicharoen Bangkok 10160 Tel : +66 2413 3506 Fax : +66 2455 7588 Email : arsoi@hotmail.com Website : www.pornsiwalee.com Product / Services : FENCE Brand Name : PORNSIWALEE Country of Origin : THAILAND POWERADE.CO.,LTD. Booth No. L106 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 476/2-4 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road, Suanluang, Suanluang Bangkok 10250 Tel : +66 2322 0810-6 Fax : +66 2322 0810-6 Email : thanyapat@powerade.co.th Website : www.powerade.co.th Product / Services : SUN TRACKERS, BUMPER GUARDS, MOTION SENSOR,GLASS Brand Name : CIRALIGHT, KNUFFI, STEINEL, NADE,

29

BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 29

4/27/13 2:22 PM


Exhibitor Profile POLYTRON Country of Origin : AMERICA, GERMANY, TURKEY PRATOOTHAI CO.,LTD. Booth No. D508/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 302, 304 soi phutthabucha 22/2 phutthabucha Road, Bangmod, Bangkok 10150 Tel : +66 2426 3383 Fax : +66 2426 3357 Email : pratoothai_th@hotmail.com Website : www.pratoothai.com Product / Services : DOORS Brand Name : PRATOOTHAI Country of Origin : THAILAND, TAIWAN PRECISION ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. F519 Zone FINISHES Address : 153/13 Roungmuang Soi 3, Roungmuang Road Patumwan Bangkok 10330 Tel : +66 2613 8989 Fax : +66 2217 0214 Email : mkt@woodtect.com Website : www.woodtect.com Product / Services : PAINTS & COATINGS,POLYURETHANE Brand Name : WOODTECT, CHEMGIAZE, THOMPSON’S Country of Origin : THAILAND PREMIER PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. Booth No. S505 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 2 Premier Place, Soi Premier 2, Srinakarin Road Nong-born, Prawet Bangkok 10250 Tel : +66 2301 2100-1 Fax : +66 2398 1301 Email : narong@pp-premier.co.th Website : www.premier-products.in.th Product / Services : ENVIRONMENT, TANK, WASTE WATER TREATMENT Brand Name : P.P. Country of Origin : THAILAND PRIME SELECTION LIMITED Booth No. F605 Zone FINISHES Address : 16 Soi Lung Sanam Golf 1, Krungthep Kreetha Rd. Hua Mark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2731 7620 Fax : +66 2731 7933 Email : preselect@gmail.com Website : www.priselect.com Product / Services : WOOD Brand Name : VIKINGWOOD, THERMOWOOD Country of Origin : SWEDEN PRIZE OF WOOD INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. C801/1 Zone CONSTRUCTION Address : 40/1 Moo 2 Tiwanon Road, Baanklang, Meung, Prathumthani 12000 Tel : +66 2831 8200 Fax : +66 2975 6499 Email : sales@prizeofwood.com Website : www.prizeofwood.com Product / Services : WOOD FLOORING Brand Name : BAVARIA LAMINATE FLOORING, CHALE’T PREFINISHED SOLID, FLOORING GENOTRUSS DAIKEN Country of Origin : EUROPE, ASIA PRODUCTS CONSULTANT CO.,LTD. Booth No. D213/2 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 999 Charoenkrung Road, Mahaprutaram, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : +66 2639 4173ext77 Fax : Email : brandsalon06@yahoo.com Website : Product / Services : SECURITY FILM Brand Name : S - TEC Country of Origin : KOREA PROMINENT FLUID CONTROLS (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S605 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 2991/7 Ladphao Raod, Klongjun, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2376 0008-12 Fax : +66 2376 0013 Email : crm@prominent.co.th Website : www.prominent/co.th Product / Services : SWIMMING POOL DISINFECTION SYSTEM Brand Name : PROMINENT, KRIPSAL Country of Origin : GERMANY, SPAIN PROMPT CONTRACT FURNITURE CO.,LTD. Booth No. F412 Zone FINISHES Address : 5/21 Baan Klangkrung Soi Srinakarin 46/1 (Pramot) Srinakarin Road, Nongbon, Prawet Bangkok 10250 Tel : +66 2138 3588 Fax : +66 2138 3589ext2 Email : contact@promptcontract.com

Builder News Show Daily ‘56 Website : www.promptcontract.com Product / Services : FURNITURE Brand Name : PROMPT Country of Origin : THAILAND PROTECH TRANSFER CO.,LTD Booth No. P212 Zone FINISHES Address : 189 Soi Chockchailongjamlaem Rama 3 Rd. Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2683 4990-1 Fax : +66 2683 4992 Email : eisenkraft_asia@yahoo.de, ralf@protech-transfer.com Website : www.protech-transfer.com, www.eisenkraft.com Product / Services : MACHINE TOOLS, WROUGHT IRON PRODUCTS, HARDWARE, WATER PUMP Brand Name : EISENKRAFT Country of Origin : AUSTRIA, EUROPEAN PROTEGO INTERNATIONAL CO.,LTD. Booth No. F614/1 Zone FINISHES Address : 116/8 Warehouse 24/1 Prayasurent Rd. Samwatawantok, Klongsamwa Bangkok 10510 Tel : +66 2914 2191 Fax : +66 2914 2192 Email : domestic@protego.co.th , suntree@protego.co.th Website : www.protego.co.th Product / Services : PAINT & COATING, WOOD COATING Brand Name : PROTEGO Country of Origin : DENMARK PST TRANSPORT AND SERVICES CO.,LTD. Booth No. C616 Zone CONSTRUCTION Address : 37/8 Klongpra-udom, Ladlumkaew, Pathumthani 12140 Tel : +66 2598 9285-6 Fax : +66 2598 9285-6 Email : natthakt@hotmail.com Website : www.roadpump.com Product / Services : PLASTERING MACHINE Brand Name : COUIPEMENT Country of Origin : ITALY PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY Booth No. F311 Zone FINISHES Address : SAPTA MULIA CENTER BUILDING,1st FLOOR,JI Rawa Gelam V KAV. OR NO.3B Polo Gadung Industial Estate Jakarta Indonesia 13930 Tel : +62214606979 Fax : +62214614057 Email : tkpi@tekaparquet.com Website : www.tekaparquet.com Product / Services : WOOD, SURFACING Brand Name : TEKA PARQUET Country of Origin : INDONESIA PUEANSTAINLESS CO.,LTD. Booth No. D211/2 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 2/540 Moo 1, Rangsit - four views District, Thailand the main canal. Klong Luang Pathumthani 11213 Tel : +66 2904-9099 Fax : +66 2904-8901 Email : info@stainlessmag.com Website : www.stainlessmag.com Product / Services : MAGAZINE Brand Name : PUEANSTAINLESS Country of Origin : THAILAND

RRACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.

Website : www.reginox.com Product / Services : REGINOX AN INTERNATIONAL REPUTABLE NAME SYSNONYMOUSLY AND INNOVATIVELY KNOWN FOR ITS PERMIUM QUALITY AND DESIGNS. OWNING A REGINOX UNIT IS LIKE OWNING A TRUE GEM THE CROWN FOR YOUR KITCHEN Brand Name : REGINOX Country of Origin : THE NETHERLANDS REP FLOOR COMOANY LIMITED CO.,LTD. Booth No. T702 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 112/18 Moo 6 Soi Suksawat, Bangjak, Phapradaeng Samutprakarn 10130 Tel : +66 2817 8159 Fax : +66 2817 8160 Email : info@repfloor.co.th Website : www.repfloor.co.th Product / Services : CONCRETE POLISHING Brand Name : CRYSTAL FLOOR Country of Origin : THAILAND RESTER THAILAND CO.,LTD. Booth No. F415/1 Zone FINISHES Address : 999 Gaysoan prasa, Thanon Phloen Chit Lumbini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Tel : +66 2255 3000 Fax : +66 2252 5888 Email : saa_345@hotmail.com Website : www.restergroup.com Product / Services : MASSAGE CHAIR Brand Name : RESTER Country of Origin : THAILAND RICH SANITARY CO.,LTD. Booth No. S503 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 57/51 Moo 9 Ratchaphruek Road, Soi 8 Bang Chueak Nang, Talingchan Bangkok 10170 Tel : +66 2865 9991-2 Fax : +66 2865 9993 Email : into@ rrintertrade.com Website : www.richsanitary.com Product / Services : SANITARY Brand Name : RICH COLLECTION Country of Origin : INDIA RICOH (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L307-08 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 341 Onnuj Rd., Prawet, Prawet Bangkok 10250 Tel : +66 2762 1347 Fax : +66 2762 1348 Email : varisara.mud@ricoh.co.th Website : www.ricoh.co.th Product / Services : ARCHITECTURAL OFFICE EQUIPMENT & SUPPLYS/PRINTERS,COPIER, SCANNER, FAX Brand Name : RICOH Country of Origin : JAPAN ROBERT BOSCH CO.,LTD. Booth No. L201 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 287 Liberty Square Building, 11st Floor, Silom Road, Bangrak Bangkok 10500 Tel : +66 2639 3111 Fax : +66 2631 2030 Email : info.security@th.bosch.com Website : www.th.boschsecurity.com Product / Services : CONSTRUCTION/SECURITY SYSTEMS, CCTV, PUBLIC ADDRESS, FIRE ALARM Brand Name : BOSCH Country of Origin : GERMANY

Website : www.royalintertrade.com, www.cutandcarve.com Product / Services : ARTISTIC DECOR Brand Name : CUT & CARVE Country of Origin : THAILAND ROYAL METAL INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. D604 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 137 Soi Prayamontatratchasripichit, Bang Khuntien rd. Bangbon, Bangbon Bangkok 10150 Tel : +66 2899 8999 Fax : +66 2415 4492 Email : info@rmi.co.th Website : www.rmi.co.th Product / Services : HARDWARE Brand Name : R.M.I Country of Origin : THAILAND ROYCE UNIVERSAL CO.,LTD. Booth No. D406 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 86 Moo 9 Langwat Tha-pood Road Raiking, Sampran Nakornpathom 73010 Tel : +66 2810 2533 Fax : +66 2810 2539 Email : info@royceuniversal.net Website : www.royceuniversal.net Product / Services : AWNING, METAL SHEET, POLYCARBONATE, FURNITURE, LIGHTING Brand Name : LUMINA, THE LAF MODERN FURNITURE Country of Origin : THAILAND RUANG UTAI WOOD INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. F312 Zone FINISHES Address : 39 Moo 7 Pratumthanee - Banglen Road, Kubangluang, Lardlumkaew Prathumthani 12140 Tel : +66 2598 1112-8 Fax : +66 2598 1284 Email : muk@ruangutai.com Website : www.ruangutai.com Product / Services : STAIR CASE, FLOORING, DOOR, HOUSING MATERIAL Brand Name : RUANGNTAI Country of Origin : THAILAND

SS L HOME DESIGN CO.,LTD.

Booth No. D109/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 41 Soi Ekkachai 80/2 Bangbon, Bangbon Bangkok 10150 Tel : +66 2894 4377-8 Fax : +66 2894 4379 Email : shenlong_toys @hotmail.com Website : www.sl-homedesign.com Product / Services : UPVC FRAMES DOOR & WINDOW Brand Name : S L Country of Origin : THAILAND S. BETTER TRADING CO.,LTD. Booth No. F706 Zone FINISHES Address : 25/371 Soi Sameadam17, Sameadam Rd., Sameadam, Bangkhunthian Bangkhunthian, Bangkok 10150 Tel : +66 2452 1435 Fax : +66 2896 2236 Email : supamongkol15@hotmail.com Website : www.supracare.co.th Product / Services : BEDSHEET Brand Name : SUPRACARE Country of Origin : THAILAND

Booth No. C508 Zone CONSTRUCTION Address : 137 Moo 9 Soi Sornthong Phetkasem 91 Road, Suanluang, Krathumban Bangkok 74110 Tel : +66 2811 1741 Fax : +66 2420 0293 Email : pitcharak_san @racerlighting.com Website : www.racerlighting.com Product / Services : LAMPS, LIGHTING SYSTEMS Brand Name : RACER Country of Origin : THAILAND

ROOMDEE CO.,LTD. Booth No. R501 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 17/14 Moo 3 Naiklongbangplakod, Phra Samut Chedi Samutprakarn 10290 Tel : +66 2360 1888 Fax : +66 2911 5151 Email : oyasumi.contact@gmail.com Product / Services : MATTRESS Brand Name : OYASUMI, MR STOOOL Country of Origin : THAILAND

S.D. BRILLIANT (2002) CO.,LTD. Booth No. R307/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 69/155 Moo 1 Baan Mai, Pakkred Nonthaburi 11120 Tel : +66 2961 8568-9 Fax : +66 2961 8475 Email : info@sdbrilliant.co.th Website : www.sdbrilliant.co.th Product / Services : SECURITY DOOR Brand Name : SD Country of Origin : THAILAND

RCD DESIGNCENTER CO.,LTD. Booth No. T401 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 289 Soi Thonglor 15 Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2185 3116 Fax : +66 2712 6924 Email : info@rcdkitchen.com Website : www.rcdkitchen.com Product / Services : KITCHEN Brand Name : R C D Country of Origin : THAILAND

ROYAL DRAGON IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. Booth No. N701 Zone NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 89/1 Moo 8 Bangchaloong, Bangpli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2715 1844 Fax : +66 2715 1845 Website : www.royaldragonbus.com Product / Services : BUS Brand Name : KINGLONG Country of Origin : CHINA

S.G.D. INTER TRADING CO.,LTD. Booth No. L205 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 54/5-6 Soi Nhawang, Charoen Krung Rd. Wang Burapa, Phranakorn Bangkok 10200 Tel : +66 2 222 0559 Fax : +66 2 226 3031 Email : supannee@fujiko.biz Website : www.fujiko.co.th Product / Services : SECURITY ACCESS Brand Name : FUJIKO Country of Origin : TAIWAN

REGINOX FAR EAST PTE.LTD. Booth No. T302 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 2 LOYANG LANE, #03-03, Singapore 508913 Tel : +65 6788 5363 Fax : +65 6788 3835 Email : export@reginox.com.sg

ROYAL INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. F719 Zone FINISHES Address : 14/36 Moo.10 Rama 2 Rd. (Soi. 38) Nang Mod. Jom Thong Bangkok 10150 Tel : +66 2417 0918 , +66 2840 4602 Fax : +66 2867 0982 Email : salesroyal@gmail.com

S.H.L. PARAWOOD CO.,LTD. Booth No. F506 Zone FINISHES Address : 73/1 Moo 1 Taladkwa, Mueng Nonthaburi 11000 Tel : +66 2951 0900 Fax : +66 2951 2977 Email : prapai@shlparawood.com

30

R1_BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 30

4/27/13 9:07 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Website : www.treppenmeisterthailand.com, www.panake.com Product / Services : ENGINEERED WOOD FLOORS, GERMAN ORIGINAL STAIRS Brand Name : PANAKE, TREPPENMEISTER BY PANAKE Country of Origin : THAILAND, GERMANY SAENG CHAROEN PATANA ENTERPRISE CO.,LTD. Booth No. D205 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 438/19-22 Soi 24, Lardphrao Road, Jompol, Jatujak, Bangkok 10900 Tel : +66 2938 1938 Fax : +66 2511 3061, +66 2513 3070 Email : sirinan_non@hotmail.com Website : www.scpe.co.th Product / Services : ALUMINIUM COMPOSITE, HARDWARE, SILICONE Brand Name : GIESSE, REYNOBOND Country of Origin : ITALY, CHINA SAFE-T-CUT (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L810 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 1515 Moo 4 Theparak Rd. Theparak, Muang Samutprakarn 10270 Tel : +66 2758 1261 Fax : +66 2394 7908 Email : sales@safe-t-cut.com Website : www.safe-t-cut.com Product / Services : BREAKER Brand Name : SAFE-T-CUT Country of Origin : THAILAND SAIYART COLLECTION CO.,LTD. Booth No. F404 Zone FINISHES Address : 7/6 Soi Suwanaphruek 7 Ramkamhaeng Road, Sapansoong Bangkok 10260 Tel : +66 81 840 2221 Fax : +66 2729 3803 Email : saiyartworkshop@gmail.com Website : www.saiyart.com Product / Services : WOOD FURNITURE & SCULTURE Brand Name : SAIYART COLLECTION Country of Origin : THAILAND SAMTUNWA CO.,LTD. Booth No. F615 Zone FINISHES Address : 53 Sukontasawat road Ladprao, Ladprao Bangkok 10230 Tel : +66 2907 8140-2 Fax : +66 2907 8143 Email : samtunwa@hotmail.com Website : Product / Services : WOOD, GARDEN Brand Name : SAMTUNWA Country of Origin : THAILAND SAN YUAN ELECTRIC ROLLING DOOR MOTOR CO.,LTD. Booth No. F415/3 Zone FINISHES Address : No. 158,Liufen Road,Yungfeng Li,Waipu District Taichung City TAIWAN 43857 Tel : +886-4-26835211 , +886-932537328 Fax : +886-4-26836633 Email : service@san-yuan.com.tw Website : www.san-yuan.com.tw Product / Services : Brand Name : SAN YUAN Country of Origin : TAIWAN SANG THONG CANVAS AWNING CO., LTD. Booth No. F524 Zone FINISHES Address : 467/1 Soi Ramkamkaeng 39, Ramkamhaeng Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel : +66 2530 8188 Fax : +66 2530 8189 Email : contact-awning@sang-thong.com, veerapong @sang-thong.com, voranuchm@hotmail.com Website : www.sang-thong.com Product / Services : RETRACTABLE, AWNING Brand Name : PERMA Country of Origin : SWEDEN SANKI QUALITY PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. D108 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 465 Soi Nonthree 14 Yak 11 (Rongaong) Sathupradit Road, Chong Nonthree, Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2681 4976-80 Fax : +66 2681 7802 Email : pichai@sankimetal.com Website : www.sankimetal.com Product / Services : STEEL DOOR AND FRAME, METAL SHEET CONSTRUCTION PROFILES, AUTOMATIC ADJUSTABLE LOUVER, SHUTTER Brand Name : SANKI Country of Origin : THAILAND SANMART CO.,LTD. Booth No. T101/12 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 174/133 Viphawadi Rangsit Road, Srikun,

Donmuang Bagkok 10210 Tel : +66 2533 6463 Fax : +66 2533 6307 Email : info@sana.co.th Website : www.sana.co.th Product / Services : SANITARYWARE Brand Name : SANA Country of Origin : THAILAND SAPPHASAN CO.,LTD. Booth No. D616/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 71/17 Pinklao Road. Dawn Taylor Road, Amritsar or the Bangkok Noi, Bangkok 10700 Tel : 02-435-2345ext210, 200 Fax : 02-884-9650 Email : sappnews@hotmail.com Website : www.taladbancyber.com Product / Services : MAGAZINE Brand Name : ตลาดบาน Country of Origin : THAILAND SASHA CORPORATION CO.,LTD. Booth No. F 414/1 Zone FINISHES Address : 100/2 Soi Paholyothin 32 Chankasem, Jatujak, Bangkok 10900 Tel : +66 2941 5256-7 Fax : +66 2941 5258 Email : vn_sasha@hotmail.com Website : Product / Services : FURNITURE Brand Name : SASHA HOUSE Country of Origin : THAILAND SARD SONG SANG CO.,LTD. Booth No. D601/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 3 Soi Satreewittaya 2 Soi 8 Ladprao Bangkok 10230 Tel : +66 2539 4647 Fax : +66 2539 4800 Email : surface.sss@hotmail.com Website : www.sardsongsang.com Product / Services : AUTO AWNING Brand Name : LLAZA Country of Origin : SPAIN, CHIN SATTEL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. C803 Zone CONSTRUCTION Address : 52/84 Moo 4 Soi Phaholypthin 52, Phaholyothin Road, Klongthanon, Sai Mai Bangkok 10220 Tel : +66 2973 8729-30 Fax : +66 2973 9200 Email : sattel.thailand@yahoo.com Website : www.sattelthailand.com Product / Services : FIRE RESISTANT CABLES, AUTOMATIC TRANSFER SWITCH,AUDIO/VIDEO CABLES Brand Name : STUDER, DEKORON, OMERIN, FIRST CAPITAL, TKD, CAE, KORPS Country of Origin : SWITZERLAND, AMERICA, FRANCE, GERMANY, KOREA SAYA TRADING CO.,LTD. Booth No. F403 Zone FINISHES Address : 2067 Soi Bearing Samrong Nue, Muang Samutprakarn 10270 Tel : +66 2398 7658 Fax : +66 398 7659 Email : thaisaree@sayatrading.com Website : www.abetlaminati.it Product / Services : LAMINATE / LAMINATE, FINISHING PRODUCT Brand Name : ABET LAMINATI Country of Origin : ITALY SCG BUILDING MATERIALS CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : HOME SOLUTION, GREEN BUILDING Brand Name : SCG Country of Origin : THAILAND SCG LANDSCAPE CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : ผลิตภัณฑคอนกรีตสําหรับ งานตกแตง พื้น ผนัง, ระบบรั้วสําเร็จรูป Brand Name : ELEPHANT Country of Origin : THAILAND SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO.,LTD. Booth No. T304

Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : TANK Brand Name : ELIXIR Country of Origin : THAILAND SCG SEKISUI SALES CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : MODULAR HOME Brand Name : SCG HEIM Country of Origin : THAILAND SCHENKER ENGINEERING CO.LTD. Booth No. L314 Zone LIGHTING AV & IT Address : 599/17 Ladphao Road, Ladyao, Jatujak Bangkok 10900 Tel : +66 2 938 5811-3 Fax : +66 2938 5801 Email : semail@asianet.co.th Website : www.sun12.com Product / Services : MIXING PUMP, CONVEYING PUMP Brand Name : SCHENKER Country of Origin : GERMANY SEM DATA CO.,LTD. Booth No. L401/1 Zone CONSTRUCTION Address : 20/72 Moo 11 Bang Cheuk Nang, Talingchan Bangkok 10170. Talingchan Bangkok 10170 Tel : Fax : Email : Website : Product / Services : MAGAZINE Brand Name : SEM DATA Country of Origin : THAILAND SEZ SIGNS CO.,LTD. Booth No. F212 Zone FINISHES Address : 139/129 Moo 5 Soi Ladplakao, Ramintra Road, Anusaowaree Bangkok 10220 Tel : +66 2522 2932 Fax : +66 2522 2930 Email : info@sezsign.com Website : www.sezsign.com Product / Services : INTERIOR DECORATION Brand Name : SEZ SIGN Country of Origin : THAILAND SHANDONG KERUI STEEL PLATE CO.,LTD. Booth No. C501 Zone CONSTRUCTION Address : Boxing Idustry District, Binzhou City, Shandong, China Tel : +86 543 2260031 Fax : +86 543 02260022 Email : Yangpaifeng200625217@126.com Website : www.51kerui.com Product / Services : PPGI, GI Brand Name : KERUI Country of Origin : CHINA SHANGHAI HYKON IMP. & EXP. CO.,LTD. Booth No. D306/6 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Room 2801 Building A, No.58-2 Xinjian East Road, Shanghai, China Tel : +86 21 6541 37630 Fax : +86 21 6413 7701 Email : shuixiang9903@sina.com Website : Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC CO.,LTD. Booth No. f504 Zone FINISHES Address : 1061-9 Srinakharin Rd. Suanluang Bangkok 10250 Tel : +66 2320 2288 Fax : +66 2320 2670 Email : amonrat@sherwood.co.th Website : www.sherwood.co.th Product / Services : PAINTS & COATINGS Brand Name : CHAINDRITE Country of Origin : THAILAND SHOWPOW EXHIBITION & ORGANIZER CO.,LTD. Booth No. F503/1 Zone FINISHES Address : 17/56 Soi 37 Moo 4 Sukhaphban 5 Road, Kwang O-Ngerrn, Khet Saimai Bangkok 10220

Tel : +66 2998 7645-6 Fax : +66 2998 7647 Email : showpowgroup@hotmail.com Website : www.showpowgroup.com Product / Services : INTERIORDESIGN & EXHIBITION CONTRACTOR Brand Name : SHOWPOWGROUP Country of Origin : THAILAND SHYH RU METALLIC INDUSTRIAL CORP. Booth No. T104F Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : No. 1, Lane 721, Zhongzheng Rd, Xinzhuang Dist New Taipei City Taiwan 242 Tel : 886-2-2906-5816 Fax : 886-2-2902-5877 Email : srm@shyhru.com.tw Website : www.shyhru.com.tw Product / Services : Brand Name : SRM Country of Origin : TAIWAN SIAM FIBERECEMENT CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : ROOF, CEILING & WALL Brand Name : ELEPHANT Country of Origin : THAILAND SIAM FIBERGLASS CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : SOUND ABSORPTION, SOUND INSULATION, THERMAL INSULATION, TRANSLUCENT SHEET Brand Name : ELEPHANT Country of Origin : THAILAND SIAM GLORY WOODWORK CO.,LTD. Booth No. F314/1 Zone FINISHES Address : 12/401-2 Bangna- Trad Rd., KM.5 Bang Kaew, Bang Plee Samutprakarn 10540 Tel : +66 8 1647 4317 Fax : +66 2398 3284 Email : sales@glorywoodwork.com Website : www.glorywoodwork.com Product / Services : WOOD FURNITURE Brand Name : SIAM GLORY WOODWORK Country of Origin : THAILAND SIAM INDUSTRIAL CORPORATION CO.,LTD. Booth No. C604 Zone CONSTRUCTION Address : 5/15 Moo 6 Bangna-Trad Road, BangCharong, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2312 5300 Fax : +66 2312 5300 Email : Website : www.siamind.co.th Product / Services : LIFT AND AUTOMATIC PACKINGCAR Brand Name : BUNSE, COSTEC Country of Origin : KOREA SIAM MORTA CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : ปูนสําเร็จรูป Brand Name : เสือมอรตาร Country of Origin : THAILAND SIAM SANITARY FITTINGS CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : FAUCET Brand Name : COTTO Country of Origin : THAILAND AND IMPORT SIAM SANITARY WARE CO.,LTD. Booth No. T206 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 36/11 Viphavadee-Rangsit Road, Samanbin,

31

BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 31

4/27/13 2:22 PM


Exhibitor Profile Donmuang Bangkok 10120 Tel : +66 2973 5040 Fax : +66 2963 5955 Email : Website : www.totobkk.com Product / Services : BATHROOM AND FAUCET Brand Name : TOTO Country of Origin : THAILAND, JAPAN SIAM SANITARY WARE INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : SANITARYWARE Brand Name : COTTO Country of Origin : THAILAND AND IMPORT SIAM TECHNO INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D205 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 438/19-22 Soi 24, Lardphrao Road, Jompol, Jatujak, Bangkok 10900 Tel : +66 2938 1938 Fax : +66 2511 3061, +66 2513 3070 Email : reynobond@scpe.co.th Website : www.scpe.co.th Product / Services : HARDWARE, ALUMINIUM COMPOSITE Brand Name : GIESSE, REYNOBOND Country of Origin : ITALY, FRANCE SIAM WHITECEMENT CO.,LTD. Booth No. T304 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : WHITE CEMENT AND APPLICATIONS OF WHITE CEMENT Brand Name : เสือซีเมนตขาว, ชางซีเมนตขาว Country of Origin : THAILAND

Builder News Show Daily ‘56 Address : 49/7 Moo 9 Kanchanaphisek Road, Bang Muang, Bang Yai Nonthaburi 11140 Tel : +66 2443 7300 Fax : + 66 2443 7319 Email : ballang@laquatech.com Website : www.silentech.co.th ,www.laquatech.com Product / Services : ACUSTIC MATERIAL & SYSTEM / DAMP PROOFING & WATERPROOFING / SHINGLES ROOF Brand Name : SILENTECH Country of Origin : THAILAND SINCHAROEN RUBBERCO.,LTD. Booth No. T509/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE& STONE Address : 349 Moo 1 Sukhumvit Road, Bangpumai, Muang, Samutprakarn 10280 Tel : +66 2 383 5688, +66 2 323 9604 Fax : +66 2 383 5866 Email : floorament_thai@hotmail.com Website : www.floorament.com Product / Services : RUBBER TILE Brand Name : FLOORAMENT Country of Origin : THAILAND SINGSANGUAN AND SONS CO.,LTD. Booth No. C704 Zone CONSTRUCTION Address : 40/10 Soi Mahatharadon Akhan Songkhro Road, Thung Wat Don, Sathorn Bangkok 10120 Tel : +66 2888 8944 Fax : +66 2888 8915 Email : marketing4@singsanguan.co.th Website : www.singsanguan.co.th Product / Services : HIGH-PRESSURE Brand Name : ZINSANO Country of Origin : ITALY SK MODE CO.,LTD. Booth No. F518 Zone FINISHES Address : 19 Moo 4 Chiangraknoi, Bangsai, Ayutthaya 13290 Tel : +66 2979 5474-79 Fax : +66 2979 5211-12 Email : ao_wara@hotmail.com Product / Services : HOME BUILDER Brand Name : MODELA Country of Origin : THAILAND

Address : 253/43 Soi. Ladproa 80 Yak 2 Wangthonglang Bangkok 10310 Tel : +66 2935 5594-8ext249 Fax : +66 2935 5883 Email : j.butsa@sonitesurfaces.com Website : www.sonitesurfaces.com Product / Services : GLASS TILE & GLASS MOSAIC Brand Name : SONITE Country of Origin : THAILAND SOOKKAMOL RATCHADA CO.,LTD. Booth No. S203 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 410/17-23, 410/58-62 Ratchadaphisek Road, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310 Tel : +66 2541 5333 Fax : +66 2541 5330 Email : asapol@sookkamol.co.th Website : www.sookkamol.co.th Product / Services : FITTING, LED DISPLAY, LED LIGHT, SPEAKER Brand Name : SLOAN, DBEST, NEX Country of Origin : U.S.A., UK, TAIWAN

Tel : +66 2328 0695 Fax : +66 2528 0695ext11 Email : msteelframe@gmail.com Website : Product / Services : STEEL FRAME STEELFRAME Brand Name : STEEL SOLUTION Country of Origin : THAILAND STIEBEL ELTRON ASIA CO.,LTD. Booth No. S206 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : No. 469 Moo 2, Tambol Klong - Jik , Amphur Bangpa - In , Ayutthaya 13160 Tel : +66 35-220-088 Fax : +66 35-221-185-88 Email : prakit@stiebeleltronasia.com Website : www.stiebeleltronasia.com Product / Services : ATER HEATER, HEAT PUMP & WATER FILTER Brand Name : STIEBEL ELTRON Country of Origin : GERMANY

SPACE ONE CO.,LTD. Booth No. F315 Zone FINISHES Address : 2 Soi Jindatawin, Sipraya Mahaprutaram, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : +66 2235 8341-3 Fax : +66 2235 8344 Email : ake@space1.co.th Website : www.space1.co.th Product / Services : WALLCOVERING Brand Name : S1 Country of Origin : THAILAND

STONE & STYLE CO.,LTD. Booth No. T406 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 2/1 Soi Phudhabucha 37/1 Bangmod, Thungkhu Bangkok 10140 Tel : +66 2870 7777 Fax : +66 2870 5500 Email : stonemakessensestone@yahoo.com Website : www.stonemakessense.com Product / Services : PREMIUM COMPOSITE MARBLE QUARTZ SURFACE STONE (GRANITE, MARBLE) / OTHERS QUARTZ ENGINEERED STONE Brand Name : STONE MAKESSENSE Country of Origin : ITALY, SPAIN

SPRING BOX CO.,LTD. Booth No. F721 Zone FINISHES Address : 2922/60 Charn Issara Tower 2, Floor 4th, News Phetburi Road, Bangkapi, Huaykhwang Bangkok 10310 Tel : +66 2308 2994 Fax : +66 2308 2995 Email : mkt_springbox@yahoo.com Website : www.springbox.co.th Product / Services : LASER INTRUMENT Brand Name : LEICA, BUSHNELL Country of Origin : SWITZERLAND, AMERICA

STRUCTURAL DYNAMICS CO,LTD. Booth No. D603 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Sathorn Business Park No. 21/18 Krungthonburi Road, Klongtinsai, Klongsan Bangkok 10600 Tel : +66 2862 2487 Fax : +66 2862 2488 Email : betty@strudyna.com Website : www.strudyna.com Product / Services : STAINLESS STEEL TENSILE SOLUTION Brand Name : STRUDYNA Country of Origin : THAILAND

SRITHIP CLASSIC STEEL CO.,LTD. Booth No. D306/1 Zone DOOR,WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 118/1 Kasetsin Road, Lamphaya, Muang, Nakornpathom 73000 Tel : +66 8166 67422 Fax : +66 342 50420 Email : stc072@gmail.com Website : Product / Services : DOOR, WINDOW, FENCE & GATE Brand Name : Country of Origin : THAILAND

STUDOR Booth No. F316/2 Zone FINISHES Address : Studor House, 13 Sheridan terrace, Hove Bne sae UK Tel : +44 845 601 3292 Fax : +44 845 601 3293 Email : tony@studor.net Website : wwww.studor.net Product / Services : AIR ADMITTANCE VALVES Brand Name : STUDOR Country of Origin : UK

SIAM WOODLAND CO.,LTD. Booth No. F405 Zone FINISHES Address : 39 Moo 18 Bueng Kham Phroi, Lamlukka Prathumthani 12150 Tel : +66 2987 9020-30 Fax : +66 2987 9032 Email : marketing@siamwoodland.com Website : www.siamwoodland.com Product / Services : WOOD VENEER, HIGH GLOSS Brand Name : SW WOOD VENEER, KLAUSS Country of Origin : EUROPE, AMERICA, ASIA, AFRICA

SLEEPWELL INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. F712 Zone FINISHES Address : Lake Ratchda Building Office Complax, Ratchda Road, Klong Toey, Klong Toey Bangkok 10110 Tel : +66 2204 2506-8 Fax : +66 2204 2514 Email : preecha@sleepwell group.com Website : www.sleepwellgroup.com Product / Services : BED & METTRESS Brand Name : DREAMMASTER Country of Origin : HOLLAND

SIAMDURASTONE CO.,LTD. Booth No. T701 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 78/22 Prayasurent 19 Rd. Bang Chun, Klongsamwa Bangkok 10510 Tel : +66 2918 5573-4 Fax : +66 2918 5575 Email : siamdurastone@yahoo.com Website : www.siamdurastone.com Product / Services : STONE Brand Name : GRANBLEX Country of Origin : THAILAND, CHINA

SLIM TECH CO.,LTD. Booth No. F708 Zone FINISHES Address : 29/17 Soi Watapan, Ratchaparod Road, Makkasan, Ratchathevi Bangkok 10400 Tel : +66 2640 1002-3 Fax : +66 2245 3359 Email : slimtech_2@hotmail.com Website : www.slimtech2002.com Product / Services : CURTAIN WALLING Brand Name : SLIMTECH Country of Origin : THAILAND, JAPAN, AUSTRALIA

STAPANIN CO.,LTD. Booth No. F315/4 Zone FINISHES Address : 221/3 Suansiam Road, Kannayao Bangkok 10230 Tel : +66 2995 3588 Fax : +66 2995 3591 Email : pisamai@stapanin.com Website : www.stapanin.com Product / Services : HOME BUILDER Brand Name : STAPANIN Country of Origin : THAILAND

SIAMESE ECOLITE CO.,LTD. Booth No. T610 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 335/13-14 Srinakarintr Rd. Nong Bon, Pra Wet Bangkok 10250 Tel : +66 2366 0961-8 Fax : +66 2366 0861 Email : nirutw7@hotmail.com Website : Product / Services : BUILDING MATEREAL, CONCRETE WALL Brand Name : TAXCA WALL, ECOLITE Country of Origin : THAILAND

SMART INTERTRADE GROUP CO.,LTD. Booth No. C503 Zone CONSTRUCTION Address : 171/98-99 Lat Prao 80 Rd. (Soi Janthima) Wangthonglang, Wangthongland Bangkok 10310 Tel : +66 2935 5761-4 Fax : +66 2935 5760 Email : songluek@gunkamoey.com Website : www.gunkamoey.com Product / Services : VIDEO TECHNOLOGY AND CCTV, CCTV, DOOR CONTROL Brand Name : SATEL, NEMTEK Country of Origin : POLAND, SOUTH AFRICA

STARLIGHT CENTRAL WORLD CO.,LTD. Booth No. L209 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 224 Moo 8 Ramindra Road, Tha Raeng, Bangkhean Bangkok 10230 Tel : +66 2946 5971-4 Fax : +66 2946 5970 Email : starlightfan@hotmail.com Website : www.starlightfan.com Product / Services : FAN Brand Name : STARLIGHT Country of Origin : THAILAND

SIKA (THAILAND) CO., LTD. Booth No. T103 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 700/37 Moo 5 Bangprakong Industrial Park 2, Bangna-Trad Road, Klong Tam-Rhu Muang Chonburi 20000 Tel : +66 38 214 270-85 Fax : +66 38 214 286 Email : market@th.sika.com Website : www.sikathailand.com Product / Services : CHEMICAL CONSTRUCTION Brand Name : Country of Origin : SWITZERLAND

SOKEN ELECTRONICE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L404 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 230 Bangkhunthian-Chai thale Road, Samdam, Bangkhunthian Bangkok 10150 Tel : +66 2417 0808 Fax : +66 2417 2048 Email : Website : www.sokenthai.com Product / Services : HOME APPLIANCE, KARAOKE PLAYER Brand Name : SOKEN Country of Origin : KOREA, CHINA

SILENTECH CO.,LTD. Booth No. F613 Zone FINISHES

SONITE INNOVATIVE SURFACES CO.,LTD. Booth No. T608 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE

STARMARK MANUFACTURING CO.,LTD. Booth No. S205 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1/109-110 Moo 2 Tesai, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 2885 9550-3 Fax : +66 2885 9554 Email : contact@starmark.co.th Website : www.starmark.co.th Product / Services : KITCHEN FURNITURE Brand Name : STARMARK Country of Origin : THAILAND STEEL SOLUTION CO.,LTD. Booth No. D212 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 64/107 Moo 4 Pluakdaeng, Pluakdaeng, Rayong 21140

STWO GROUP (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S205 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1/109-110 Moo 2 Tesai, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 2885 9550-3 Fax : +66 2885 9554 Email : Website : Product / Services : FURNITURE Brand Name : STWO Country of Origin : THAILAND SUKAPAN CENTER GROUP CO.,LTD. Booth No. T507 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 249 Ratchadaphisek Rd. Din Daeng Bangkok 10400 Tel : +66 2693 9999 Fax : +66 2693 8999 Email : oranuch@sulapancenter.com Website : www.sulapancenter.com Product / Services : CERAMIC TILE , GLASS TILE & GLASS MOSAIC, AIR COMPRESSORS, LAMINATE, BATHROOM ACCESSORIES & FIXTURES, FAUCET & SHOWER, FLUSH SYSTEM & ACCESSORIES, SANITARY WARE, SINKS & FITTING, TUB & SHOWER ENCLOSURE, WATER HEATER HEAT & WATER FILTER, HEATING APPLIANCES Brand Name : SUKAPAN CENTER Country of Origin : THAILAND SUKONTHA CO.,LTD. Booth No. R308 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 7/5 Soi Ramkhamhaeng 4, Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 Tel : +66 2 314 6601-2 Fax : +66 2 318 2706 Email : center@sukontha.com Website : www.sukontha.com Product / Services : A CURVED ROOF STRUCTURE Brand Name : SUKONTHA

32

BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 32

4/27/13 2:22 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Country of Origin : THAILAND SUN CHAN ENGINEERING CO.,LTD. / WATERTIGHT FAMILY ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. D508 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : No. 7 Soi Nakniwas 18, Nakniwas Road, Ladphao, Ladphao Bangkok 10230 Tel : +66 2956 1068-9 Fax : +66 2956 1066 Email : sunchan988@gmail.com Website : www.sunchanengineerimg.com Product / Services : ALUMINUM PLATE Brand Name : DAYU Country of Origin : TAIWAN SUNFLOWER CORPORATION Booth No. F411(020) Zone FINISHES Address : 12F., 82 Sung Chiang Road Taipei Taiwan Tel : +886 22551 7700 Fax : +886 22522 446 Email : pchiu@sunflower.com.tw Website : www.sunflower.com.tw Product / Services : HIGH PRESSURE LAMINATE Brand Name : SUNFLITE, LITESPAL Country of Origin : TAIWAN SUNPARADISE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. D206 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 112/2 Moo 5 Tambon Sib-Ed Sok, Amphor Baan Poo Chachoengsao 24140 Tel : +66 38 516 222-4 Fax : +66 38 516 229 Email : chutima@sunparadise.co.th Website : www.sunparadise.co.th Product / Services : ALUMINIUM WINDOW AND DOOR Brand Name : SUNPARADISE Country of Origin : THAILAND SUPOL ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. L207/2 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 42/1 Soi Chalermprakiet Rama9 30, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 Tel : +66 2328 1732 Fax : +66 2328 1373 Email : supol_eng@yahoo.com Website : www.liftorhome.com Product / Services : LIFT Brand Name : WEASY HOME LIFT Country of Origin : THAILAND SUPREME PANEL CO.,LTD. Booth No. F312/6 Zone FINISHES Address : 103 Soi Lasan 43, Sukhumvit 105 Road, Bangna, Bangkok 10260 Tel : +66 2399 7377 Fax : +66 2309 3058 Email : Website : www.supremepanel.co.th Product / Services : CONSTRUCTION MATERIALS Brand Name : SUPREME PANEL Country of Origin : CHINA SURREALLIVING CO.,LTD. Booth No. T508 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 266 Soi. Yothin pattana, Praditmanootham Rd. Klong Chan, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2515 1000-2 Fax : +66 2515 1008 Email : cs@surrealliving.com Website : www.surrealliving.com Product / Services : ENGINEER HAND WOOD, VINYL, LAMINATE Brand Name : THAISUNM PUZZLE, ELEGANT LIVING Country of Origin : CHINA SWEDISH MODUL HOUSE CO.,LTD. Booth No. N103 Zone NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 638 Prasertmanukit Road, Ladprao, Bangkok 10320 Tel : +66 2570 9009 Fax : +66 2570 9111 Email : info@aqualineasia.com Website : www.aqualineasia.com Product / Services : LIGHTWEIGHT CONSTRUCTION TECHNOLOGY Brand Name : LINDB Country of Origin : SWEDEN SWEET HOUSECLASS CO.,LTD. Booth No. D615 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1576-1578 Ladprao Road, Wangthonglang Bangkok 10310 Tel : +66 2933 6672-3 Fax : +66 2449 7532 Email : sweethouseclass@gmail.com Website : www.sweethouseclass.com Product / Services : DOOR FURNITURE

Brand Name : SWEET HOUSE CLASS Country of Origin : THAILAND SYLER GROUP CO.,LTD. Booth No. S105 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 21 Room 3A Bangprakok Saha Insurance No. 177/1 Soi Anumanrachathon Suriyawong Road, Suriyawong, Bangrak Bangkok 10500 Tel : +66 2634 9981-4 Fax : +66 2631 7150 Email : piroon@sylergroup.com Website : www.sylerpipe.com Product / Services : PE-LINED STEEL PIPE Brand Name : SYLER, THAI PP-R, VINEMAN Country of Origin : THAILAND

TTACTICA.CO.,LTD.

Booth No. R202/2 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 128/4 Soi Charoenjai, Ekkamai Road, Klongtonnue, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2713 1483-4 Fax : +66 2713 1455 Email :marketing@tactica.co.th Website : www.tactica.co.th Product / Services : FITTING DOOR Brand Name : NAKAO Country of Origin : JAPAN TAI PENG VALVE MANUFACTURING CO., LTD. Booth No. S406 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 46/4 Moo 12 Kingkhao Road, Bangphli Yai, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2 337 3640-1 Fax : +66 2 337 3639 Email : crm@tpvalve.com Website : www.tpvalve.com Product / Services : VALVE, BRASS EQUIPMENT Brand Name : TPVALVE, ANA Country of Origin : THAILAND

Website : www.tak.com.sg Product / Services : LAMINATE, PVC Brand Name : LAMITAK, NEVADAR, ALPI Country of Origin : SINGAPORE,U.S.A., ITALY

Website : www.techno.co.th Product / Services : LAMP, SOLAR, VERTICAL Brand Name : TECHNOLOGY STORE Country of Origin : THAILAND

TAKARNTA CO.,LTD. Booth No. T101/4 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 19/231 Moo 7 Bang Chalong, Bangpli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2750 8667-8 Fax : +66 2752 6262 Email : thrayuth@yahoo.com Website : www.takarnta.com Product / Services : TEMPER GLASS Brand Name : TAKARNTA Country of Origin : THAILAND

TECHNO-SELL(FREY)CO.,LTD. Booth No. T510 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 12/11 Moo 8 Taling Chan-Bangbua tong Rd Taweewattana Bangkok 10170 Tel : +66 2885 2500 Fax : +66 2885 2509 Email : yodpao@laminafilm.com Website : www.laminafilms.com Product / Services : FILM, SYNTHETIC STONE Brand Name : LAMINA Country of Origin : U.S.A.

TANAKUL WORKGROUP CO.,LTD. / GOODJOB CO.,LTD. Booth No. L208 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 729/ 49 Ratchapisek Road, Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2683 5660 Fax : +66 2683 5700 Email : oodjobstore@gmail.com Website : www.goodjobstore.com Product / Services : LIFT Brand Name : ARITCO Country of Origin : SWEDEN

TENSHO CO.,LTD. Booth No. D614 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 599/71 in the heart of the home. Ratchadapisek Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel : 02-192-1685-6 Fax : 02-192-1689 Email : Tum@thaipurching.com Website : www.thaipurchasing.com Product / Services : MAGAZINE Brand Name : TENSHO Country of Origin : THAILAND

TANYAPOL ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. D611/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 58/93-94 Moo 8 Talingchan Bangkok 10170 Tel : +66 2884 2401-2 Fax : +66 2884 2400 Email : info@tanyapol.com Website : www.type.co.th Product / Services : AUTOMATIC GATE OPENER MANUFACTURER Brand Name : TYPE Country of Origin : THAILAND

TEO HONG SILOM CO.,LTD. Booth No. T101/4 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : Bangna Tower B 17th Floor, No. 2/3 Moo. 14 Bangna-Trad Km. 6.5 Bangkhao, Bangphli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2 312 0045-69 Fax : Email : siripan@teohong.com Website : www.teohong.com Product / Services : INTERIOR, EXTERIOR Brand Name : FORBO, BOLON, TOTALPANEL, BARRISOL, BEMO, ALCOPANEL Country of Origin : SWEDEN, SPAIN, FRANCE, GERMANY, KOREA

TAIHENG FURNITURE CO., LTD. Booth No. F306/2 Zone FINISHES Address : 209/1 Soi Barumratchonnanee, Baromratchonnanee Road, Bangpat, Bangkok 10700 Tel : +66 2434 4275-5 Fax : +66 2434 4273 Email : taiheng_f@yahoo.co.th Website : www.taiheng-f.com Product / Services : Brand Name : TAIHENG FURNITURE Country of Origin : THAILAND

TANYARIN DECORATION CO.,LTD. Booth No. F609 Zone FINISHES Address : 18 Soi Bangwag 122 Bangpai, Bangkae, Bangkok 10160 Tel : +66 2865 4655-6 Fax : +66 2865 4211 Email : tanyarin@gmail.com Website : www.tanyarin.com Product / Services : PAINT & COATING / DECORATIVE PAINT Brand Name : TANYARIN DECORATION Country of Origin : THAILAND, ENGLAND, ITALY

TAIWAN CHI YEAH INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. T106G Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : No. 227-3 Maugang Tsuen Shiaying Shiang Shiaying Shiang 735 .R.O.C. Tel : +886-6-679-3286,+886-6-679-3287 Fax : +886-6-679-3376 Email : service@geya.com.tw;geya160@yahoo.com.tw Website : Product / Services : Brand Name : KIO Winch Country of Origin : TAIWAN

TC ADVANCE INDUSTRY & SUPPLY CO.,LTD. Booth No. C801 Zone CONSTRUCTION Address : 125/30 Kanchanaphisek Rd. Bangkar Nua, Bangkae Bangkok 101600 Tel : +66 2496 0200-6 Fax : +66 2496 0200-7 Email : kwanjai_mktco@tcadvance.com Website : www.electan.com Product / Services : MEDIA SYSTEMS ACCESSORIES, BRACKETS, CABLES & CONNECTORS Brand Name : ELECTAN Country of Origin : THAILAND, CHINA

TAIWAN DAEDALUS DOOR CONTROL CO., LTD. Booth No. T106K Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : No. 94, Section 1, Hsing Lo Road, Tien Chung Chang Hua TAIWAN R. O. C. Tel : +886-4-8751578 Fax : +886-4-8760996 Email : servicetw@dr-daedalus.com.tw Website : www.dr-daedalus.com.tw Product / Services : Brand Name : Daedalus Country of Origin : TAIWAN

TECHNOLOGY 2004 CO.,LTD. Booth No. L108 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 44 Srijultap Bld., G Floor & 2nd Floor., Rama 1 Rd., Rong Muang, Pathumwan Bangkok 10330 Tel : +66 2214 6431-9 Fax : +66 214 6430 Email : info@tech.co.th Website : www.tech.co.th Product / Services : PRINTER & ACCESSORIES Brand Name : MIMAKI Country of Origin : JAPAN

TAIZHOU VBANG COMPOSITE PANEL CO.,LTD Booth No. R205/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Jienan Village, Xiachen Street, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China Tel : +86 576 88178010 Fax : +86 576 88173889 Email : doris.tzsx@gmail.com Web : www.sxacp.com Products / Services : COMPOSITE PANEL Brand Name : TAIZHOU Country of Origin : CHINA

TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD. Booth No. N201 Zone NEW HOME & GARDEN Address : 471/4 Phaholyothin Road, Phaya Thai Rd Ayudhya Road, Rd Ayudhya Bangkok 10400 Tel : +66(0) 2644 4555 Fax : +66(0) 2644 6649 Email : tnmedia@technologymedia.com Website : www.Technologymedia.com Product / Services : MAGAZINE Brand Name : ENGINEERING TODAY,CONSTRUCTION PROPERTY Country of Origin : THAILAND

TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD. Booth No. F413/1 Zone FINISHES Address : 63/3 Moo 1 Mahasawat, Phutthamonthon Nakhonpathom 73170 Tel : +66 34 990 310-2, +66 2683 0080 Fax : +66 2683 0084 Email : WICHIEN@takproducts.co.th

TECHNOLOGY STORE CO.,LTD. Booth No. L211 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 604/3 Pantip Plaza Tower 3rd Floor Room 3107, Petchburi Road, Ratchathevi Bangkok 10400 Tel : +66 2255 3631-3 Fax : +66 2251 4828 Email : prasong@techno.co.th

THA-SAO SAWMILL LTD.,PART Booth No. F523 Zone FINISHES Address : 30 Moo 7 Thasao, Muang Uttaradit 53000 Tel : +66 55 412 482-4 Fax : +66 55 412 479 Email : woranuch_jit@hotmail.com Website : www.ts-teak.com Product / Services : WOODEN FLOOR Brand Name : TS-TEAK Country of Origin : THAILAND THAI AJIYA SAFETY GLASS CO.,LTD. Booth No. P103 Zone FINISHES Address : 700/609 Moo 7, Phase 6C, Amata Nakorn Industrial Estate, Tambon Donhuaroh, Amphur Muang Chonburi 20000 Tel : +603 8062 3939 Fax : +603 8061 3111 Email : export@ajiya.com, jowys@ajiya.com Website : www.ajiya.com Product / Services : SAFETY GLASS, TOUGHENED LAMINATED, FLAT AND CURVE TEMPERED, LOW EMISSIVITY I.G UNITS, DECORATIVE CERAMIC FRIT PRINTING, SECURITY STORM AND BULLET RESISTANCE Brand Name : AJIYA Country of Origin : MALAYSIA THAI GERMAN INTERSERVICE CO.,LTD. Booth No. D201 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 9/2 Moo 6 Soi Wirunrat Sethakit 1 Road, Thamai, Kathumban Samutsakorn 74110 Tel : +66 2816 9626 Fax : +66 2810 0998 Email : thanaseth2011@gmail.com Website : www.thaiautohome.com Product / Services : AUTOMATIC DOORS, ROLLER BLIND, WIRELESS BURGLAR Brand Name : NICE Country of Origin : ITALY THAI HORIZON CONSTRUCTION CO.,LTD. Booth No. S610/3 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 481-483-485 Chakkraphatdi Phong Road. Mahanak, Pom Prap SattruPhai Bangkok 10100 Tel : +66 2223 0825-6 Fax : +66 2223 0826 Email : thtiles@gmail.com Website : www.thehorizon-tiles.com Product / Services : VINYL WOOD TILES Brand Name : THE HORIZON Country of Origin : CHINA THAI HYBRID CO.,LTD. Booth No. F521 Zone FINISNES

33

BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 33

4/27/13 2:22 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56

Address : 55/1 Moo 6 Bang bua thong - Suphanburi Tambon Sammuang, Amphur Ladbualuang, Ayutthaya 13230 Tel : +66 2582 3288 Fax : +66 2582 3288 Email : thanadon@thaihybrid.com Website : www.artowood.com Product / Services : WOOD, PLASTIC, COMPOSITE Brand Name : ARTO Country of Origin : THAILAND

Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 112/14 Moo.6 Suksawad 76 Rd. Bang Chak, Prapradaeng Samutprakarn 10130 Tel : +66 2819 9474 Fax : +66 2819 9473 Email : yomagroup@yahoo.com Website : www.thaiyoma.com Product / Services : HARDWARE Brand Name : YOMA Country of Origin : THAILAND

THAI MARBLE CORP., LTD. Booth No. S403 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 565/1 Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela) Ramkhamhaeng Road, Phlapphla, Wang Thonglang Bangkok 10310 Tel : +66 2319 7972 Fax : +66 2319 6640 Email : salbkk@thaimarble.co.th Website : www.thaimarble.co.th Product / Services : MARBLE Brand Name : THAI MARBLE Country of Origin : THAILAND

THAILAND CERAMIC INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. T30 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1 Poonsiment thai Road Bang sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 5679 Fax : +66 2586 1369 Email : monsisha@scg.co.th Website : www.scg.co.th Product / Services : CERAMIC TILE, MOSAIC Brand Name : COTTO Country of Origin : THAILAND AND IMPORT

TIAN JIN DEVELOPMENT AREA JINPENG PLASTICS PROFILE MANUFACTURE CO.,LTD. Booth No. R204 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : No.51, Kaiwei Road Tanggu District, Tianjin, China Tel : +86 22 25389226 Fax : +86 22 25389226 Email : kinbon@tjkinbonprofile.com Website : www.tjkinbonprofile.com Product / Services : U-PVC PROFILE Brand Name : KINBON Country of Origin : CHINA

THAITRON CO.,LTD. Booth No. L209/1 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 23 Soi Ratburana 44, Ratburana Road Bangkok 10140 Tel : +66 2462 6239 Fax : +66 2462 6404 Email : sales@thaitron.com Website : www.thaitron.com Product / Services : LED LIGHTING Brand Name : SOLUXINA Country of Origin : NETHERLAND

TIFFANY DECOR CO.,LTD. Booth No. T605 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 6/2 m. 8, Klonghartawanook 29 road Klonghar, KlongruangKlonghar, Klongruang Pathumthani 12120 Tel : +66 2986 4466 Fax : +66 2986 4477 Email : supanun@tiffany-decor.com Website : www.tiffany-decor.com Product / Services : SURFACING / SOLID SURFACE Brand Name : PERIDOT, SOLITAIRE Country of Origin : THAILAND

THAMMASORN CO.,LTD. Booth No. S102 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 4156/20 Tarnthana Bld., Petchaburi Rd. Petchaburi, Ratchathewee Bangkok 104000 Tel : +66 2611 0290-6 Fax : +66 2611 0652 Email : marketing@dos.co.th Website : www.dos.co.th Product / Services : TANK, WASTE WATERTREATMENT Brand Name : DOS Country of Origin : THAILAND

TIMSAENG 2000 CO.,LTD. Booth No. L807-09 Zone LIGHTING AV & IT Address : 2 Soi. Suan Siam 12 Yak 2 Kannayao Bangkok 10230 Tel : +66 2919 7373 Fax : +66 2919 7493 Email : marketing@ts2000.co.th Website : www.ts2000 Product / Services : HOME APPLIANCE Brand Name : FISHER & PAYKEL, BIONAIRE Country of Origin : NEW ZEALAND, AUSTRALIA

THANAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD. Booth No. R304-5 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 33/21-22 Moo 9 Boromarajajonani Road, Soi Boromarajajonani, Chimphali, Taling Chan Bangkok 10170 Tel : +66 2887 7200-8 Fax : +66 2448 6350 Email : thanakoon2001@gmail.com Website : www.special4cons.com Product / Services : CHEMICAL, PAINT Brand Name : CONLITE Country of Origin : AUSTRALIA

TIT PLUS MEDIA CO.,LTD. Booth No. N201/1 Zone NEWHOME & GARDEN Address : 3300 Elephant Tower, 9th Floor, Zone B, Phaholyothin Road, Chatuchak Bangkok 10900 Tel : +66 (0)2967 9999 Fax : +66(0)2 937 3061 Email : ad.titmag@gmail.com Website : Product / Services : MAGAZINE Brand Name : THAILAND INDUSTRY TODAY Country of Origin : THAILAND

THAI METAL PERFORATION CO.,LTD. Booth No. R306 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 100/12 Chongnontree Rd. Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 Tel : +66 2233 6105-9 Fax : +66 2235 0806 Email : lns99@ksc.th.com Website : www.thaiperforate.com Product / Services : METAL, METAL & STEEL Brand Name : EAGLE, BRAND, AMORIM BRAND Country of Origin : JAPAN THAI MMA CO.,LTD. Booth No. F302 Zone FINISHES Address : 1 Puncementthai Khwang Bang Sue Khet Bang Sue Bangkok 10800 Tel : +66 2586 3084 Fax : +66 2586 5393 Email : thannape@scg.co.th Website : www.thaimma.com Product / Services : ACRYLIC Brand Name : SHINKOLITE Country of Origin : THAILAND THAI NET CO.,LTD. Booth No. N805 Zone NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 142/153 Moo 6 Pattaya Tropical Village, Soi Pronprapanimitr 16 Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150 Tel : +66 87605 0201 Fax : Email : meena.paleekhan@thainet.asia Website : Product / Services : CHEMICAL, PAINT Brand Name : GRITCO, ARMEX, NANOPHOS Country of Origin : GREECE, NETHERLAND THAI POLYMER SUPPLY CO.,LTD. Booth No. D202/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 406 Sukhumvit 55 Soi Thonglor, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana Bangkok 10110 Tel : +66 2750 7296-7 Fax : +66 2750 7299 Email : marketing@thaipolymer.co.th Website : www.thaipolymer.co.th Product / Services : ROOF POLYCARBONATE, LVD AND OTHERS Brand Name : ROOFING, LED LIGHTING Country of Origin : MALAYSIA, CHINA THAI UNION P.U. CO., LTD. Booth No. F104 Zone FINISHES Address : 1146/14-16 Aek Pailin Bld. 4th Floor., Srinakarint Rd. Muang Samutprakarn 10270 Tel : +66 2385 7863 Fax : +66 2385 7603 Email : info@polydec.co.th Website : www.polydec.co.th Product / Services : ARTISTIC DÉCOR Brand Name : POLYDEC Country of Origin : THAILAND THAI WELLTEX INTERPRODUCTS CO.,LTD. Booth No. S610 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 71/97-99 Soi Vibhavadi Rangsit 64 Moo 3, Vibhavadi Road, Talad Bangkhen, Laksi Bangkok 10210 Tel : +66 2553 5122 Fax : +66 2552 5188 Email : marketing@welltexshowerpro.com Website : www.wspbath.com Product / Services : BATHROOM ACCESSORIES Brand Name : WSP, BATHINA Country of Origin : CHINA, TAIWAN THAI YOMA INDUSTRY CO.,LTD. Booth No. D602

THE INTREND DECORATION CO.,LTD. Booth No. F312/1 Zone FINISHES Address : 47/8 Soi Sukhumvit 89/1 Sulhumvit Road, Bangjak, Phakhanong Bangkok 10260 Tel : +66 2311 0762 Fax : +66 2332 2289 Email : intrendBangkok@gmail.com Website : www.intrend-decoration.com Product / Services : BLINDS CURTAINFURNITURE Brand Name : INTREND DECORATION Country of Origin : THAILAND THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD. Booth No. T501 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 65 Chamnan Phenjati Business Center Building 29th Fl., Rama 9 Road, Huaykwang Bangkok 10310 Tel : +66 2248 7007 Fax : +66 2248 7005 Email : charinee.la@umi-tiles.com Website : www.umi-tiles.com Product / Services : TILE THEATER THREE D CO.,LTD. Booth No. L310/1 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 1/2 Moo 1 Tambon Sano Loi, Amphoe Bang Bua Thong Nonthaburi 11110 Tel : +66 87 719 9337 Fax : +66 2923 0557 Email : theater-three-d@hotmail.com Website : www.theater-three-d.com Product / Services : HOME ENTERTAIN MENT, HOME THEATER, SPECKER Brand Name : ACZON, KAMAZ, BOSTON Country of Origin : AMERICA, GERMANY THONGSIAM ENGINEERING CO.,LTD. Booth No. S104/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 279/29 Suthisarn Road, Samsannok, Huaykwang Bagkok 10320

Tel : +66 2274 7950-4 Fax : +66 2274 7495 Email : crgroup@crthailand.com Website : Product / Services : WATER PUMP GENERATOR Brand Name : PBNTAR, KIKAWA, FIRMEN Country of Origin : ITALY, TAIWAN, CHINA Brand Name : DURAGRESS, CERAGRESS, RCI Country of Origin : THAILAND

Tel : +66 2934 3402ext302 Fax : +66 2934 3405 Email : ruja@itopplus.com Website : www.itopplus.com Product / Services : SOFTWARE Brand Name : ITOPPLUS Country of Origin : THAILAND TPI POLENE PUBLIC CO.,LTD. Booth No. R405 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 25/56 Chan Tud Mai Rd., Tung Mahamek, Sathon Bangkok 10120 Tel : +66 2213 1039 Fax : +66 2213 1013 Email : wmaster@tpipolene.co.th Website : www.tpipolene.co.th Product / Services : ROOF TILES & ROOF COVERING, CEMENT Brand Name : TPI Country of Origin : THAILAND TPS GARDEN FURNITURE CO.,LTD. Booth No. F603 Zone FINISHES Address : 73/8 Moo 12 Kramung, Muang Ayudhaya Ayudhaya 13000 Tel : +66 2911 5780-4 Fax : +66 2911 5780-4 Email : thanathida@gmail.com Website : www.tpswood.com Product / Services : WOOD FLOORING / LEATHER FURNITURE Brand Name : MEDICI / SESIA Country of Origin : THAILAND TRADE LINK MEDIA PTE.LTD. Booth No. D617 Zone DOOR, WINDOW,ROOF,METAL & SERVICES Address : 101 Lorong 23 Geylang # 06-04 Prosper House, Singapore 388399 Tel : +886-2-2551-7700 Fax : +886-2-2522-4466 Email : pchiu@sunflower.com.tw Website : www.sunflower.com.tw Product / Services : MAGAZINE Brand Name : TRADE LINK Country of Origin : SINGAPORE TRAKUL THAI PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. S408 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 22/271 Soi Phet Kasem 69 Nong Khang Phlu, Nongkhaem Bangkok 10160 Tel : +66 2444 2801 Fax : +66 2807 4902 Email : aor-tee2528@hotmail.com Website : www.trakulthaiproduct.com Product / Services : SHOWER Brand Name : HUZSA,ARMSTRONG Country of Origin : THAILAND

TJK MACHINERY CO.,LTD. Booth No. D712 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : No. 1 Jingshun Road, Beichen District, Tianjin China Tel : +86 22 26993766 Fax : +86 22 26997888 Email : tjkthailand@gmail.com.,lijie.qiu@tjkmachinery.com Website : www.mm-tik.com Product / Services : MACHINERY Brand Name : TJK Country of Origin : CHINA

TRIPLE FIVE TRADING CO.,LTD. Booth No. F703/1 Zone FINISHES Address : 6, 8 Suksawat 30 Yak 1 Bangprakok, Ratchburana Bangkok 10140 Tel : +66 2427 7191 Fax : +66 2427 7191 Email : chira.triple5@gmail.com Website : Product / Services : DECORATIVE CONICE & SKIRTING BOARD Brand Name : DD WOOD Country of Origin : THAILAND

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. T101/9,T101 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 31/2 Moo3 Bangna-Trad K.M. 23 Bangsaothong, Bangsaothong Samutprakarn 10540 Tel : +662 335-5555 Fax : +66-2312-8919 Email : sakol@toagroup.com, chuda@toagroup.com Website : www.toagroup.com Product / Services : PAINT& COATING Brand Name : TOA Country of Origin : THAILAND

TRUE VALUE (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F402 Zone FINISHES Address : 66/67 Moo 4 Tiwanon Road, Taladkwan, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2968 8600 Fax : +66 2968 8624 Email : info@truevalue.co.th Website : www.truevalue.co.th Product / Services : LADDER DECORATION ITEMS Brand Name : WERNER, STEP2, RUBBERMAID, WHITEHALL Country of Origin : U.S.A.

TONG LONG (XIAMEN) CERAMIC CO.,LTD. Booth No. T405 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : GuanKou Sanshe, Jimei District, Xiamen, Fujian Province, China 361023 Tel : +86-0592-6091690 Fax : +86-0592-6091680 Email : jeffrey@tltiles.com Website : www.tltiles.com Product / Services : CERAMIA Brand Name : TONG LONG Country of Origin : CHINA

TTC LED TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. L402 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 11/60 Paholyothin 48 Rd. Anusaowaree, Bang Khen Bangkok 10220 Tel : +66 2971 2100 Fax : +66 2521 1951 Email : narin.ttcled@gmail.com Website : www.ttc-led.com Product / Services : LED Brand Name : TTC Country of Origin : THAILAND

TOTAL BUSINESS DEVELOPMENT CO.,LTD. Booth No. L406 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 107/1 Lat Prao 122 Rd. Plub Pla, Wangthonglang Bangkok 10310

TURFART CO.,LTD. Booth No. N807 Zone NEW HOME & GARDEN Address : 17/667 Moo 5 Bangkuang-Sai noi, Sainoi Nonthaburi 11150

34

R1_BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 34

4/27/13 8:32 PM


Exhibitor Profile

Builder News Show Daily ‘56 Tel : +66 2519 2649 Fax : +66 2519 2650 Email : avnine1919@hotmail.com Website : www.turfart.co.th Product / Services : GRASS & HARDWARE Brand Name : TURFART Country of Origin : CHINA TV DIRECT PUBLIC CO.,LTD. Booth No. R501/2 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 25 Watcharapol Road Tha Raeng, Bangkaen Bangkok 10230 Tel : +66 2666 0999 Fax : +66 2666 0888 Email : thananant_s@tvdirect.tv Website : www.pestfreethailand.com Product / Services : HOUSEHOLD Brand Name : PEST FREE Country of Origin : AUSTRALIA TWOTHOUSAND PROGRESS CO.,LTD. Booth No. T609 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 87/17 Moo.1 Soi Tang Pattana, Liebklongseewapasawad Rd. Na Dee, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 3483 2510-3 Fax : +66 3483 2514-5 Email : 2000supply@gmail.com Website : www.stamped-tools.com Product / Services : STAMPED TOOLS, CONCRETE CUTTING, CONCRETE CONTRACTORS, STAMP CONCRETE Brand Name : 2000 PROGRESS, COLOR SEASONS Country of Origin : THAILAND TYL LIGHTING CO.,LTD. Booth No. L208/2 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 2154/14 Sukhumvit Road, Prakanong, Bangkok 10260 Tel : +66 2332 4802 Fax : +66 2332 4801 Email : info@tlylighting.com Website : www.tlylighting.com Product / Services : LAMP Brand Name : TYL LIGHTING Country of Origin : THAILAND

UU.T.K. PRODUCT CO.,LTD.

V & J GLOBAL DESIGN CO.,LTD. Booth No. L801 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 104 Moo 5 Kanchanapisak Road, Bangborn Bangkok 10150 Tel : +66 2 453 2317-8 Fax : +66 2 453 2316 Email : tik_vj@yahoo.com Website : www.ledbangkok.com Product / Services : LED Brand Name : LFT, LED STUDIO Country of Origin : THAILAND V & P EXPENDED METAL CO.,LTD. Booth No. R505 Zone DOOR, WINDOOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 49/12 Moo 4 Kingkaew Road, Rachateva, Bangphee Samutprakarn 10540 Tel : +66 2750 1264 Fax : +66 2750 3091 Email : vpexpand@ksc.th.com Website : www.expand-metal.com Product / Services : EXPANDEO METAL Brand Name : V & P Country of Origin : THAILAND V.T.C. ENTERPRISE CO.,LTD. Booth No. D501/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 65/126-8 Chamnan Penchet Business Center, 15th Floor, Rama 9 Road, Huaywang Bangkok 10320 Tel : +66 2245 4834 Fax : +66 248 3839 Email : ingo@vtc.co.th Website : www.vtc.co.th Product / Services : HARDWARE Brand Name : MUL-T-LOCK / SAMSUNG Country of Origin : ISRAEL, KOREA V.V.P. MARKETING CO.,LTD. Booth No. F505 Zone FINISHES Address : 283 Rama 2 Rd. Sam Dum, Bang Khuntien Bangkok 10150 Tel : +66 2894 0020 Fax : +66 2415 4703 Email : vvpcsv@ksc.th.com Website : www.vvpmarketing.com Product / Services : HARDWARE Brand Name : VVP Country of Origin : THAILAND

Booth No. F620 Zone FINISHES Address : 1 ramkhamhaeng 129/4 Rd. Sapansung Bangkok 10240 Tel : +66 2729 5037-9 Fax : +66 2729 3624 Email : utkproduct@gmail.com Website : www.utk.co.th Product / Services : FURNITURE Brand Name : UTK Country of Origin : THAILAND

VALID VISION CO.,LTD. Booth No. N806 Zone NEW HOME & GARDEN, LIFE STLYE Address : 36/64 RK Biz Center, Motorway Road, Klongsongtonnun, Ladkabang Bangkok 10520 Tel : +66 2171 7938 Fax : +66 2171 7937 Email : support@validvasion.co.th Product / Services : 3-D LASER SCANNER Brand Name : FARO Country of Origin : GERMANY

UNION NIFCO CO.,LTD. Booth No. D512 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 99/11 Moo 5 Bangna - Trad Road, (Km. 38) Bangsamak, Bangprakong, Chachoengsao 24180 Tel : +66 3884 2130-5 Fax : +66 3884 2129 Email : supakit@union-nifco.co.th Website : www.union-nifco.co.th Product / Services : PUSH LACTH, DAMPER,SOFT CLOSER Brand Name : NIFCO Country of Origin : JAPAN

VANGUARD ELECTRONIC CO.,LTD. Booth No. L304 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 1448/8 Phahonyothin Road, Chanthonkesem, Jatujak Bangkok 10800 Tel : +66 2930 1272 Fax : +66 2930 2776 Email : prapaporn@vanguard.in.th Website : www.vanguard.com Product / Services : VIDEO TECHNOLOG AND CCTV Brand Name : VANGUARD Country of Origin : JAPAN

UNION PROPERTY CO.,LTD. Booth No. T603 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 88/44 Ngamwongwan 2 Rd.(Soi. Akkanee) Bang Khen, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2580 0620, +66 2951 0710-4 Fax : +66 2580 4557, +66 2951 0718 Email : sales@starflextile.com, export@starflextile.com Website : www.starflextile.com Product / Services : PVC TILE, VINYL FLOOR, ENTREANCES & STOREFRONTS Brand Name : STARFLEX Country of Origin : THAILAND

VASUCHART CO.,LTD. Booth No. L208/2 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 20/14 Moo 13 Soi Jatuchok 4 ornguen, Saimai Bangkok 10220 Tel : +66 84088 0750 Fax : Email : pongsiri0303@gmail.com Website : Product / Services : PRINTER, PLASTIC BUILDER Brand Name : MANDEL Country of Origin : U.S.A., INDIA

UNIPRO MANUFACTURING CO.,LTD. Booth No. D502 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 50/565-6 Moo 5 Nawamin Road, Klongkum, Buengkum Bangkok 10240 Tel : +66 2734 6176-77 Fax : +66 2375 2365 Email : rangsiya@uniprogroup.net Website : www.uniprogroup.net Product / Services : ALUMINUM FOIL INSULATION Brand Name : SKY COOL, KOOL TEC, U KOOL Country of Origin : THAILAND

VENUS TECHNOLOGY CO.,LTD. Booth No. C705 Zone CONSTRUCTION Address : 634/4 Soi.Ramkhamhaeng 39 (Thep Leela), Pracha Uthit Rd., Wangthonglang, Wangthonglang Bangkok 10310 Tel : +66 2725 0841-3 Fax : +66 2725 0840 Email : trade@venus.co.th Website : www.mosquito.in.th Product / Services : TOOL & EQUIPMENT, ELECTRICAL TOOLS Brand Name : MOSQUITO MAGNET & BLACK HOLE Country of Origin : THAILAND

V

VIGOR MERGER CO.,LTD. Booth No. C618

R1_BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 35

Zone CONSTRUCTION Address : 96, 3rd Floor, Soi Ratchadapisek 19, Thapra, BangkokYai, Bangkok 10600 Tel : +66 2848 0799 Fax : +66 2848 0806-7 Email : anwita_k@vigorine.com Website : Product / Services : LANDSCAPE Brand Name : GEOSYNTHETIC Country of Origin : THAILAND VILLEROY & BOCH (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S103 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 65/227 Chamnan Phenjati Business Center, Rama 9 Rd. Bangkapi, Huay Kwang Bangkok 10310 Tel : +66 2643 1571-9 Fax : +66 2643 1570 Email : marketing@nahm-sanitaryware.com Website : www.nahm-sanitaryware.com Product / Services : BATHROOM ACCESSORIES & FIXTURE, SANITARYWARE, TUB & SHOWER ENCLOSURE Brand Name : NAHM Country of Origin : THAILAND VISION GLASS AND DOOR INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. D504 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICE Address : 17/1Moo16 Chacherngsao-Sattahip Road, Nong Hiang, Phanat Nikhom Chonburi 20140 Tel : +66 38 299 313-5 Fax : +66 38 299 321 Email : info@visionglass.net Website : www.visionglass.net Product / Services : GLASS, GLAZING, WOOD & FIBERGLASS DOORS Brand Name : VISIONGLASS Country of Origin : THAILAND VISTA INNO CO.,LTD. Booth No. T505 Zone FINISHES Address : 90/43-44 Moo 20 Soi Boonmeesup, Klongkhud Road, Bang phli Yai, Bang Phli Samutprakarn 10540 Tel : +66 2382 5191 Fax : +66 2382 5192 Email : vista_inno@hotmail.com Website : www.vistainno.com Product / Services : CHEMICAL, PAINT Brand Name : Country of Origin : THAILAND VISTA INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. T604/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 40/1 Wuttagard Road, Taladplu, Thonburi Bangkok 10600 Tel : +66 2465 3078 Fax : +66 2891 4092 Email : Website : Product / Services : VINYL FLOORING Brand Name : VISTA Country of Origin : CHINA VIVA INDUSTRIES CO.,LTD. Booth No. T101/7 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 916/9 Soi Sukhumvit 55, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 Tel : +66 2381 6453 Fax : +66 2381 2400 Email : jatupon_k@viva.co.th Website : www.viva.co.th Product / Services : WOOD CEMENT BOARD Brand Name : VIVA BOARD Country of Origin : THAILAND VIWATCHAI KAMAI CO.,LTD. Booth No. F625 Zone FINISHES Address : 725 Pracha Naruemit Road, Bangsue, Bangsue Bangkok 10800 Tel : +66 2583 6950 Fax : +66 2585 7596 Email : v_vasana@hotmail.com Website : www.vkfloor.com Product / Services : WOOD Brand Name : ALLURE, KRONESWISS Country of Origin : SWITZERLAND, U.S.A. VKS GROUP (ASIA) CO.,LTD. Booth No. F606 Zone FINISHES Address : 424/28-29 H2O2 Village, Kanchanaphisek Rd., Dok Mai, Pra Wet Bangkok 10250 Tel : +66 2181 5365-8 Fax : +66 2181 5369 Email : jkb_babion@hotmail.com Website : www.v-koolgroup.com Product / Services : FILM Brand Name : V-KOOL Country of Origin : THAILAND VOCA BUILDING MATERIALS CO.,LTD.

/ O-THAI METAL (1991) CO.,LTD. Booth No. D708 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 61/156 Soi Thaweemitr 5 Rama 9 Rad, Huaykwang, Huykwang Bangkok 10310 Tel : +66 2612 2029 Fax : +66 247 5249 Email : voca@truemail.co.th Website : www.vocathailand.com Product / Services : HOTEL LOCK, HOTELSAFE, MINIBAR,MAIL BOX Brand Name : GLUTZ, KABA, BE-TECH, TNNZ,OGOODS Country of Origin : SWITZERLAND, CHINA,THAILAND

W WASER HOUSE CO.,LTD.

Booth No. T711 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 86 Ramkhamhaeng 30/1 Rd. Hua Mark, Bangkapi Bangkok 10240 Tel : +66 2375 5378 Fax : +66 2375 5029 Email : info@waserhouse.com Website : www.waserhouse.com Product / Services : RUBBER TILE Brand Name : NORA-BEAUFLOR Country of Origin : GERMANY, BELGIUM WATER STOP CO.,LTD. Booth No. P106 Zone FINISHES Address : 41/50 Moo11 Dokmai, Phavef Bangkok 10250 Tel : +61 2 9771 0011 Fax : +61 2 977 10111 Email : hans@swepdri.com.au Website : www.swepdri.com.au Product / Services : CEMENT BASED WATERPROORING MATERIAL Brand Name : DRIZORD Country of Origin : AUSTRALIA WATERPRO (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S501/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 45/10 Moo 4 Bankluay-Trainoy Road, Pimonrat, Bangbuathong Nonthaburi Thailand 11110 Tel : +66 2194 8182-3 Fax : +66 2997 5549 Email : waterprothaisale@gmail.com Website : www.waterprothai.com Product / Services : SPRINKLER SYSTEM Brand Name : WEATHERMATIC Country of Origin : AMERICA WATTA CLASSIFIES CO.,LTD. Booth No. D104 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 71/30 Baromratchonnanee Road, Arinamarin, Bangkok Noi, Bangkok 10700 Tel : +66 2422 8008 Fax : +66 2884 7575 Email : jpornipa@yahoo.com Website : www.wattabook.com Product / Services : MAGAZINE, NEWSPAPER Brand Name : หนังสือพิมพโลกวันนี้, อาคารวันนี้ Country of Origin : THAILAND WATTANA CO.,LTD. Booth No. F410/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 1 Soi. Pipat 2, Convent Rd. Silom, Bangrak Bangkok 10500 Tel : +66 2266 7200-5 Fax : +66 2235 0467 Email : sale@wattanacompany.com Website : www.wattanacompany.com, www.wattanacompany.com Product / Services : ADR OPERABLE WALL, SAUNA ROOM, STEAM ROOM AND NOISE CONTROL PRODUCTS Brand Name : ADR, ARVICA, TYLO, TRIDENTS Country of Origin : THAILAND WE INTERIOR CO.,LTD. Booth No. S205 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STON Address : 1/109-110 Moo 2 Tesai, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 2885 9550-3 Fax : +66 2885 9554 Product / Services : KITCHEN FURNITURE / WADROBE & CLOSET SPECIALTIES Brand Name : BESSI, KARENZA Country of Origin : THAILAND WELCRAFT PRODUCTS CO.,LTD. Booth No. S303 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 133 Moo 6 Suksawat Road 78, Bangchak, Phrapradaeng Samutprakarn 10130 Tel : +66 2295 2444 Fax : +66 2295 2837-8 Email : art_adikan@yahoo.com Website : www.welcraft.com

35

4/27/13 8:57 PM


Exhibitor Profile Product / Services : TOILET MODULE, WALL FINSHES, DENTRANCES & STOREFRONTS Brand Name : WILLY Country of Origin : THAILAND WES WORLDWIDE EXPO SERVICES LTD. Booth No. S601-02, S603-04, F709 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE / FINISHES Address : 4F-11, NO. 9, Dehuei Street, Taipei Taiwan R.O.C. Tel : +886 2 2598 2630ext119 Fax : +886 2 2598 2650 Email : Effie_Kuo@wesexpo.com Website : www.wesexpo.com Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA WESTERN DECOR CORPORATION CO.,LTD. Booth No. T504 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1168/9 Lumpini Tower 13th Floor., Rama 4 Rd. Tung Mahamek, Sathon Bangkok 10120 Tel : +66 2679 8885-7, +66 2679 9334-6 Fax : +66 2679 9339 Email : pornying@wdc.co.th , supamas@wdc.co.th Website : www.wdc.co.th Product / Services : FLOOR TILES, WALL TILES AND GLASSBLOCK, FLOOR SYSTEMS, WALL FINISHES, STONE (GRANITE,MARBLE), CERAMIC TILE Brand Name : WDC Country of Origin : SWITZERLAND, INDONESIA, CHINA, VIETNAM WILSONART (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F401 Zone FINISHES Address : 75/16 Moo.5 Soi. Wat Sopanaram, Eakachai Rd. Kok Kham, Muang Samutsakorn 74000 Tel : +66 3483 4399 Fax : +66 3483 4414 Email : sales_mktg@wilsonart.thmail.com Website : www.wilsonart.co.th Product / Services : LAMINATE, INTERIOR DECORATIVE MATERIAL Brand Name : WILSONART Country of Origin : U.S.A. WIN LENK AUTOMATION INC. Booth No. T106I Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE (Taiwan Pavilion) Address : 9F.,No.120-12,Sec.3,Jhongshan Rd Jhonghe City Taipei County TAIWAN 235 Tel : +886-2-32343960 Fax : +886-2-32343961 Email : winlenk@yahoo.com.tw Website : www.winlenk.com Product / Services : Brand Name : Dessen Design Country of Origin : TAIWAN WIN WIN WORKS (2002) CO.,LTD. Booth No. F618 Zone FINISHES Address : 64 Chockchai Rd. (Soi.64) Ladprao, Ladprao Bangkok 10230 Tel : +66 2539 9990 Fax : +66 2539 9366 Email : contact@hanitathailand.com Website : www.hanitathailand.com Product / Services : FILM Brand Name : HANITA Country of Origin : ISRAEL WINDECOR CO.,LTD. Booth No. D208 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 58/99 Ramkhamhaeng 60/2 Rd. Hua Mark, Bangkapi Bangkok 10230 Tel : +66 2943 2223-5 Fax : +66 2943 2315 Email : windecor_com@hotmail.com Website : www.windecor.co.th Product / Services : INSECT SCREEN Brand Name : WINDECOR Country of Origin : U.S.A., ITALY WINDOW TREATMENT SOLUTIONS CO.,LTD. Booth No. F108 Zone FINISHES Address : 1231 8th Floor Sukhumvit 77 Road Suanluang Bangkok 10250 Tel : +66 2769 6060 Fax : +66 2318 3641 Email : Website : www.wtsdecor.com Product / Services : BLIND, FURNISHING FABRICS Brand Name : WTS Country of Origin : THAILAND WONG BROTHER INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. F608 Zone FINISHES Address : 252 Rom Kloa Rd. Meenburi, Meenburi

Builder News Show Daily ‘56 Bangkok 10510 Tel : +66 2543 6601-2 Fax : +66 2453 6603 Email : info@maxxamafilm.com Website : www.maxxmafilm.com Product / Services : FILM, DECORATIVE FILM Brand Name : MAXXMA Country of Origin : KOREA, U.S.A. WOODWALK (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F517 Zone FINISHES Address : 101/59 Moo 20 Phaholyothin Road, Klongnueng, Klongluang Phathumthanee 12120 Tel : +66 2529 5156-7 Fax : +66 2529 5158 Email : gerard@wood-walk.com Website : www.bellefloor.com Product / Services : WOOD FLOORING / ENGINEERED WOOD FLOOR Brand Name : BELLE FLOOR Country of Origin : THAILAND WWS INTERTRADE CO.,LTD. Booth No. D705/1 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 185 Soi Kanchanapisek Road, Laksong, Bangkae Bangkok 10160 Tel : +66 2802 7042-3 Fax : +66 2802 7044 Email : wwsintertrade@hotmail.com Website : Product / Services : INSULATION Brand Name : PROACOUS Country of Origin : THAILAND, CHINA

XXCELLENT MANUFACTURING (THILAND) CO.,LTD. Booth No. L207/5 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 145 Moo 1 Mabpai, Banbung, Chonburi 20170 Tel : +66 3815 1679-80 Fax : +66 3844 5709 Email : panisara.c@xcellent.co.th Website : www.xcelent.co.th Product / Services : LED LAMP Brand Name : XCELLENT LIGHTING Country of Origin : THAILAND

XIAMEN CONFERENCE & EXHIBITION JINFENG EXHIBITION CO.,LTD. Booth No. S302 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 198 Exhibition Rd. Simign district,Xiamen, China 361008 Tel : +86 592 5959288 Fax : +86 592 5959188 Email : zyc@xicec.com Website : www.xicec.com Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA XIAMEN GOLDEN PEAK EXHIBITION CO.,LTD. Booth No. S301-302 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 198 Exhibition Road, Siming District, Xiamen, Fujian Province, China 5959188 Tel : +86 592 5959288 Fax : +86 592 5959188 Email : linhand@xice.com Website : www.xice.com Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA XIANJIN TRADING CO.,LTD. Booth No. L812 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 648 Rama 2 Road, Soi 60 Samaedam, Bangkhuntien Bangkok 10150 Tel : +66 2417 0508-9 Fax : +66 2417 0507 Email : tidtamon@xianjin.co.th Website : www.xianjin.co.th Product / Services : SOFEWARE Brand Name : ZWCAD, YFCAD Country of Origin : CHINA XINXING JIN MALI CERAMIC CO.,LTD. Booth No. S508/1 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : Buchen Industrial zone, Rencun, Xinxing Guangdong China Tel : +86 0766 852 7733 Fax : +86 0766 258 7688 Email : zhangliyingfang@163.com Website : www.nataojia.com Product / Services : SHOWER GLASS Brand Name : DUSCHOLUX Country of Origin : THAILAND X-PER TECHNIA (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. F616

Zone FINISHES Address : 58/1 Moo.6 Klong Ma Due, Kratumban Samutsakorn 74110 Tel : +66 2888 8995-8 , +66 8 6323 8793 Fax : +66 2888 2994 Email : salesco@xperasia.com Website : www.xperasia.com Product / Services : AIR CURTAIN, FAN VENTILATOR Brand Name : X-PER, HYDROAIR Country of Origin : THAILAND

YYANGMA SPORTS TECH CO.,LTD.

Booth No. T614 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1/416 KM.26 Moo 17 Phaholyothin Road, Soi 60 Khukhot, Lamlukka Prathumthani 12130 Tel : +66 2532-2518, +66 2993 5635-37 Fax : +66 2532-2688 Email : thitiwat@yangma.co.th Website : www.yangma.co.th Product / Services : TOOL & EQUIPMENT/ MECHANICAL/STORM DRAINAGE PIPING/CONSTRUCTION SERVICES Brand Name : BONA, ASTROTURF, EVALON, ELMICH Country of Origin : SWEDEN, AMERICA, GERMANY, AUSTRALIA YARET INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. Booth No. D306/4 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 601 Xiangmin Rd. Songjiang Industrial zone, Shanghai, China Tel : +86 21 5777 6888 Fax : +86 21 5777 5992 Email : lexi.teng@yaret.com.cn Website : Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA YONG HONG (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. S613 Zone SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 27/10 Soi Pradipat 10, Praditpat Road, Samsengnai, Phayathai Bangkok 10400 Tel : +66 2 383 5688, +66 2618 3000 Fax : +66 2618 2000 Email : bodin@yonghong.co.th Website : www.yonghong.co.th Product / Services : WATER PUMP, AIR PUMP, TANK , HOIST, MOTOR, AIR COMPRESSOR, ACCESSORIES Brand Name : TSURUMI, HIBLOW, ZILMET, MITSUBISHI ELEPHANT KOSHIN Country of Origin : JAPAN, EUROPE

ZZACKLIM ARKETING SDN.BHD.

Booth No. F714 Zone FINISHES Address : No. 70-G, Jalan PJS 5/30, Pertaling Commercial City (PJCC), Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 46150 Tel : +603 7782 2996 Fax : +603 7782 1196 Email : melissa@zacklim.com , zm@zacklim.com Website : www.zacklim.com Product / Services : LIQUID HARDENER (HARDEN X), SEALER (DURAGLOSS), SUPER FLAT FLOOR Brand Name : ZACKLIM, SEALSOURCE, HARDEN X, DURAGLOSS Country of Origin : MALAYSIA ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.,LTD. Booth No. R303 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : 140 One Pacific Place, Unit 1406, Floor 14th, Sukhumvit Road, Klong Toey Bangkok 10110 Tel : +66 2653 3724-5 Fax : +66 2653 2726 Email : ahmedibrahim@zamilsteel.co.th Website : www.sl-homedesign.com Product / Services : PRE-ENGINEER STEEL BUILDING Brand Name : ZAMIL Country of Origin : SAUDIARABIA

Fax : +86 512 586 86138 Email : gavin@yihuaplastic.com Website : Product / Services : PVC FLOORING Brand Name : YIHUA Country of Origin : CHINA ZHEJIANG ZHONG DE INDUSTRIAL CO.,LTD. Booth No. F416/6 Zone FINISHES Address : YANGHU VILLAGE, ZHUJI CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Tel : +86 575 87587900 Fax : +86 575 87617500 Email : rdjackie@126.com Website : www.china-zd.net Products / Services : PPR PIPE AND FITTING Brand Name : Country of Origin : CHINA ZHENJIANG GREAT HONEST INC. Booth No. D306-7 Zone DOOR, WINDOW, ROOF, METAL & SERVICES Address : Tel : +86 511 858 98006 Fax : +86 511 858 98010 Email : Website : Product / Services : Brand Name : Country of Origin : CHINA ZIMAGE MOTION CO.,LTD. Booth No. L 212 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 96/8 Moo 5 Rattanathibet Road Bangkrasor, Muang Nonthaburi 11000 Tel : +66 2965 7156-70 Fax : +66 2526 3328 Email : contact@zimmtheater.com Website : www.zimmtheater.com Product / Services : LEATHER SOFA Brand Name : IMAGE, MILANO, MULLER, ZIMM Country of Origin : THAILAND ZONE IDEACO.,LTD. Booth No. N104 Zone NEW HOME, GARDEN & LIFESTYLE Address : 31/13-14 Petkasem Road, Aomnoi, Kratumbaan Samutsakorn 74130 Tel : +66 89476 3362 Fax : Email : preawpan@hotmail.com Website : www.zoneengineer.com Product / Services : WEBSITE ONLINE Brand Name : ZONE ENGINEER Country of Origin : THAILAND ZYNEK TECHNOLOGY CO.,LTD. Booth No. L403 Zone LIGHTING, AV & IT Address : 444, 4th Floor, Olympia Thai Plaza, Ratchadapisek Rd Samsennok, Huaykwang Bangkok 10310 Tel : +66 89 994 0990 Fax : +66 2 513 4406 Email : chatchai.ha@zynek.com Website : www.zynekcctv.com Product / Services : CCTV Brand Name : AVTECH PANASONIC Country of Origin : TAIWAN, JAPAN ZYXEL (THAILAND) CO.,LTD. Booth No. : T304 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 1/1 Moo 2 Ratchapruk Road, Bangrak Noi, Muang, Nonthaburi 11000 Tel : +66 2831 5315 Fax : +66 2831 5395 Email : info@zyxel.co.th Website : www.zyxel.co.th Product / Services : IT Brand Name : ZyXEL Country of Origin : TAIWAN

ZENITH ENTERPRISE CO.,LTD. Booth No. : T304 Zone : SANITARYWARE, KITCHEN, TILE & STONE Address : 129/216-218 Moo 14 Sukapiban 1 Road, Pravet, Bangkok 10250 Tel : +66 2726 8805-8 Fax : +66 2726 7763 Email : marketing@zenithpaper.com Website : www.zenithpaper.com Product / Services : JOURNAL NOTEBOOK, ORGANIZER Brand Name : ZEQUENZ Country of Origin : THAILAND ZHANGJIAGANG YI HUA PLASTICS CO.,LTD. Booth No. P205 Zone FINISHES Address : Tel : +86 512 586 99109

36

R1_BN_Show Daily#1_p28-36_iMac5.indd 36

4/27/13 10:01 PM


Builder News Show Daily ‘56 Brand Name

Campany Name

Booth No. Brand Name

Campany Name

Booth No. Brand Name

AIDATA, ERGOTRON, CHEN-SOURCE BIGKIDINOFFICE CO.,LTD. F312/5 AIDOL IDOL SYSTEM CO.,LTD. S105/1, S205 AJIYA THAI AJIYA SAFETY GLASS CO.,LTD. P103 ALLHOUSES ALLHOUSES CO.,LTD. F108/1 ALLURE, KRONESWISS VIWATCHAI KAMAI CO.,LTD. F625 ALPI METRO PANEL CO.,LTD. F510 ALUSITE ALUSITE PRECISION CO.,LTD. F604 ALUZAT ALUZAT CO.,LTD. D404 AMAXS CHASE CO.,LTD. T102/2 AMERICAN CLAY, MODERN MASTER, PORTOR’S PAINT PAINT FX CO.,LTD. F715 AMESABUTR AMESABUTR INTERIOR CO.,LTD. F414/2 AMIGO, VENTANAR HAPSBURG CO.,LTD. T101/13 APP APP BOARD CO.,LTD. F701 AQUALINE AQUALINE PROTARGET CO.,LTD. T101/1 ARCHICAD APPLICAD CO.,LTD. L408 ARIKET, ARIDEKO, PROKET NEO DECOR INTERNATIONAL CO.,LTD. F414/1 ARITCO TANAKUL WORKGROUP CO.,LTD. / GOODJOB CO.,LTD. L208 ARMOR, AXIM, HIT HENGKUO CO., LTD. T104E ARRAY ARRAY CONSTRUCTION CO.,LTD. F316 ARROW PP-R (80) ARROW SYNDICATE PUBLIC CO.,LTD. S703 ARROW WOOD ARROW WOOD CO.,LTD. F410/2 ART 4 D CORPORATION 4D CO.,LTD. D301 ART ABSTRACT ART ABSTRACT LTD.,PART. D606 ARTE DI MURANO A PLUS ITALIA CO.,LTD. L207/3 ARTE DI MURANO ARTE DI MURANO L212 ARTO THAI HYBRID CO.,LTD. F521 ARTTECH HOME ARTTECT HOME CO.,LTD. F208/1 ASIA BOOKS ASIA BOOKS CO.,LTD. D302 ASIA FORESTRY ASIA FORESTRY MANAGEMENT CO.,LTD. F711 ASICO MAXWELL INTEGRATION CO.,LTD. L804 A-TOUCH BY ADVANCE DOMOTICS EUROSIA TRADING CO.,LTD. L215 L101 AUTODESK COMGRAPH CO.,LTD. C606 F520 AVONITE, PRAIRIE PANEL, PERMA CUBICLE INTEL INTER MARKETING CO.,LTD. F105 L403 T609 AVTECH PANASONIC ZYNEK TECHNOLOGY CO.,LTD. D403

B.E.C. SERVICES & MANAGEMENT CO.,LTD. T512 BEIJING LEWAY INTERNATIONAL FAIRS CO.,LTD. C501 BLUESCOPE STEEL (THAILAND) LIMITED R301 CHANGXINGYUEDA IMPORT & EXPORT CO.,LTD. D306/2 CHINA ECONOMIC NEWS SERVICES (CENS.COM) C502 CIVIC MEDIA CO.,LTD. L409 DECA/T&D JINAN DECA MACHINE D104/1 EVO HARDWARE CO., LTD. F415/3 FAITHFUL ENG. PRODS. CO.,LTD. P208 FOSHAN HUDSON ECONOMICS AND TRADE CO.,LTD. T503 GOLD CLASSIC ENTERPRISE LTD. D211/1 GUANGDONG OPPEIN HOME GROUP INC. D306/5 HANGZHOU HANJE TEC CO.,LTD. D306/3 HWA LIN STIANLESS STEEL INDUSTRY CO.,LTD. D106 J.N.PROGRESS LTD.,PART L201/1 JARDINE SCHINDER (THAI) LTD. C509 NEO LATEX CO.,LTD. F622 NINGBO GAORUN NEW MATERIAL INDUSTRY CO.,LTD. D306/1 SCG LANDSCAPE CO.,LTD. T304 SHANGHAI HYKON IMP. & EXP. CO.,LTD. D306/6 SIAM FIBERGLASS CO.,LTD. T304 SIKA (THAILAND) CO., LTD. T103 SRITHIP CLASSIC STEEL CO.,LTD. D306/1 TECHNOLOGY 2004 CO.,LTD. L108 THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD. T501 WES WORLDWIDE EXPO SERVICES LTD. S601-02, S603-04, F709 XIAMEN CONFERENCE & EXHIBITION JINFENG EXHIBITION CO.,LTD. S302 XIAMEN GOLDEN PEAK EXHIBITION CO.,LTD. S301 302 YARET INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. D306/4 ZHEJIANG ZHONG DE INDUSTRIAL CO.,LTD. F416/6 ZHENJIANG GREAT HONEST INC. D306-7

@-3 @ EAST AT EAST DESIGN CO.,LTD. 108 HOME DESIGN 108 HOME DESIGN CO.,LTD. 2000 PROGRESS, COLOR SEASONS TWOTHOUSAND PROGRESS CO.,LTD. 2010 2010 GLOBAL SOURCES CO.,LTD. 26 OUTDOOR ELEMENT ELEMENT 26 CO.,LTD. 3D SURFACE DESIGN SURFACE CO.,LTD. 3D WALL E ZEN (AEC) CO.,LTD.

A AB&W ALUMINIUM SYSTEM AB&W ALUMINIUM SYSTEM CO.,LTD. ABET LAMINATI SAYA TRADING CO.,LTD. ACZON, KAMAZ, BOSTON THEATER THREE D CO.,LTD. AD ON EXHIBITS AD ON CO.,LTD. ADB, SPARHO APPLIED DB INDUSTRIAL CO.,LTD. ADOBE, MICROSOFT 8BAHT.COM CO.,LTD ADR, ARVICA, TYLO, TRIDENTS WATTANA CO.,LTD. AERO - ROOF AEROFLEX CO.,LTD. AFB A.F. BELLS TRADING CO.,LTD.

F705

Brand | Company | Booth

B

B.P.PRODUCT & SUPPLY B.P.PRODUCT & SUPPLY CO.,LTD. D607 F601 B.T.W. BANGKOK TEAK WOOD F415 B.T.W. BANGKOK TEAK WOOD CO.,LTD. F514 B1 CYPHER COMMUNICATION CO.,LTD. D504/2 BATJRPP, DESIGN I-SPA BATHROOM DESIGN. CO.,LTD. S106 BAVARIA LAMINATE FLOORING, CHALE’T PREFINISHED SOLID, FLOORING GENOTRUSS DAIKEN PRIZE OF WOOD INDUSTRY CO.,LTD. C801/1 D101 BBL BANGKOK BANK PUBLIC CO.,LTD. F407/1 BANGKOK CREATIVE VALAES CO.,LTD. F403 BC S617/1 BANGKOK CABLE CO.,LTD. L313 L310/1 BCC BEGER BEGER CO.,LTD. F101 BEIJING RD EXPO F416/1 D407 BEGER BELLE FLOOR WOODWALK (THAILAND) CO.,LTD. F517 WE INTERIOR CO.,LTD. S205 C602/1 BESSI, KARENZA BEZEN BEZEN CO.,LTD. T101/8 BH PRO INTERNATIONAL CO.,LTD. F412/3 L811 BH PRO BIOWOOD GRM (THAILAND) CO.,LTD. F411/1 F410/1 BODA CHANGZHOU BODA WOOD INDUSTRYCO.,LTD. P204 R202/1 BODAQ CHEMPLAS CO.,LTD. F412/2 T405 BONA, ASTROTURF, EVALON, ELMICH

Campany Name

Booth No.

YANGMA SPORTS TECH CO.,LTD. T614 BOONYING MEDIA POWER ADVERTISING CO.,LTD. S708 BOSCH MITRAPAI CO.,LTD. C504 BOSCH ROBERT BOSCH CO.,LTD. L201 BOWYEN BOWYEN HANDEL (THAILAND) CO.,LTD. D401/1 BOX&CO BOX&CO CO.,LTD. R501/1 BRANDEX DIRECTORY BRANDEX DIRECTORY CO.,LTD. L203/1 BRAVO BRAVO INDUSTRY CO.,LTD. D103 BREAVER WOOD JONGSIRIKRAI CO.,LTD. F509 BRT BUMRUNGTHAI CO.,LTD. F416/2 BRUNO, CIBES, MAXWELL BANGKOK LIFT AND CRANE CO.,LTD. C505 BTICINO , CABLOFIL BTICINO (THAILAND) LIMITED L405 BUABAO ELITE DECOR CO.,LTD. F711 BUILT TO BUILD BUILT TO BUILD GROUP F107 BUNSE, COSTEC SIAM INDUSTRIAL CORPORATION CO.,LTD. C604 BURGESS, PETERREED ARTILAT, DESLEE CLAMA NEO MATTRESS CO.,LTD. L312/3 BUTTER FLY AUTOMATIC LOCKER (THAILAND) CO.,LTD. F718 BWT COSMOPOLITAN TRADING CO., LTD. S405

C CANON

CANON MARKETING (THAILAND) CO.,LTD. L303 CASAVA CASAVA CO.,LTD. S407 CASAVIVA INSPIRE ENTERTAINMENT CO.,LTD. D501/1 CCPIT CONSTRUCTION INDUSTRY SUB-COUNCIL CCPIT D306, T503/14 CELLOCRETE, CT, ROOF CELLOCRETE THAI CO.,LTD. R102 CENTURE CENTURE CO.,LTD. F619 CERAMICA IMAGE CERAMICA IMAGE CO.,LTD. T405 CERAMIQUE INTER HOMECARE CO.,LTD. T202 CHAINDRITE SHERWOOD CHEMICALS PUBLIC CO.,LTD. F504 CHANG KAEW BANGKOK CRYSTAL (THAILAND) CO.,LTD. F204/1 CHARIOT, SUMO KING GLASS HOUSE CO.,LTD. S401/1 CHELSEAHARBOURFURNITURE CHARTTHANA CO.,LTD. F628/1 CHINA INTERNATIONAL GUANGZHOU GRANDUER EXHIBITION SERVICE CO.,LTD. 109/2 CHINA INTOP CHINA (XIAMEN) INTOP EXHIBITION CO.,LTD. P201-207 CIARA PEDIC CIARA PEDIC CO.,LTD. F412/1 CIRALIGHT, KNUFFI, STEINEL, NADE, POLYTRON POWERADE.CO.,LTD. 106 CJC CJ SHUTTERS CO.,LTD. D608 CL CHAILAI TRADING CO.,LTD. N 205 CLACK, PROZONE INTER WATER TREATMENT CO.,LTD. T506/3 COLT COLT PLUS (THAILAND) CO.,LTD. D205 CONCRETE CANVAS ENERCARE CO.,LTD. T613 CONLITE THANAKOON BANGKOK (2001) CO.,LTD. R304-5 CONWOOD CONWOOD CO.,LTD. F201 COOLOR COSY NATURAL INSULATION (2009) CO.,LTD. R307 COTTO CERAMIC INDUSTRIAL THAI CO.,LTD. T304 COTTO SIAM SANITARY FITTINGS CO.,LTD. T304 COTTO SIAM SANITARY WARE INDUSTRY CO.,LTD. T304 COTTO THAILAND CERAMIC INDUSTRY CO.,LTD. T304 COUIPEMENT PST TRANSPORT AND SERVICES CO.,LTD. C616

L

37

R1_BN_Show Daily#1_p37-40_iMac5.indd 37

4/27/13 9:02 PM


Brand | Company | Booth Brand Name

Campany Name

Booth No. Brand Name

COUNTRY ROSE BY FUSIONIST FUSIONNIST CO.,LTD. F623/2 CREATON CERAMIC ROOFING PRODUCT CO.,LTD. T402 CREST LUX CREST LUX CO.,LTD. F415/2 CRISTINA BATH AND SPA CO.,LTD. S101 CROCODILE CERA C -CURE C O.,LTD. T 301 CROWN WALL PAPER CROWN WALL PAPER INDUSTRIAL CO.,LTD. F415/3 CRYSTAL FLOOR REP FLOOR COMOANY LIMITED CO.,LTD. T702 CUT & CARVE ROYAL INTERTRADE CO.,LTD. F719 CXC (HK) HOLDINGS CXC (HK) HOLDINGS LTD. D112

D D.T.C.GPS DAEDALUS

Builder News Show Daily ‘56 ESTRELLA ETH TIMBER EUROWALL DECOR

Campany Name ESTRELLA CO.,LTD. ETH TIMBERCO.,LTD. EURO WALL DECOR CO.,LTD.

EURUMEGA, YOUSDA HOW GLASS TECH CO.,LTD. EWI EURO WROUGHT IRON CO.,LTD.

Booth No. Brand Name L312 F312/4 F316/3 T511 D110-11

F FAMELINE, KNUAF, ALTEX FAMELINE.PRODUCTS CO.,LTD. R401 FANCY HANDICRAFT FANCY HANDICRAFT CO.,LTD. N105 FARO VALID VISION CO.,LTD. N806 FASTFIX FASTFIX-IT ENT. CO., LTD. T106J FASTTECH, CHENGDO FASTTECHNO CO.,LTD. F312/2 FEIFAN JIANGMEN FEIFAN INDUSTRIAL CO.,LTD. P206/1 FESTOOL HAFELE (THAILAND) LIMITED. C804 FINESTONE BUILDING PRODUCTS FIRESTONE BUILDING PRODUCTS D308 FISHER & PAYKEL, BIONAIRE TIMSAENG 2000 CO.,LTD. L807-09 FLOORAMENT SINCHAROEN RUBBERCO.,LTD. T509/1 FLORA D UV / OSRAM / RISHANG DIGITAL STAR CO.,LTD. L301 FORBO, BOLON, TOTALPANEL, BARRISOL, BEMO, ALCOPANEL TEO HONG SILOM CO.,LTD. T101/4 FUJIKO S.G.D. INTER TRADING CO.,LTD. L205 FUJITSU, HYUNDAI JEBSEN & JESSEN TECHNOLOGY (T) CO.,LTD. 104 FUSO FUSO TRUCK (THAILAND) CO.,LTD. N701

D.T.C.ENTERPRISE CO.,LTD. N701 TAIWAN DAEDALUS DOOR CONTROL CO., LTD. T106K DAI-I GROUP (FENZER,ATECH, QSAF) DAI-ICHI GROUP PUBLIC CO.,LTD. R302 DAYINTERIOR A.S.P. BANGKOK CO.,LTD. F210 DAYU SUN CHAN ENGINEERING CO.,LTD. / WATERTIGHT FAMILY ENGINEERING CO.,LTD. 508 DD WOOD TRIPLE FIVE TRADING CO.,LTD. F703/1 DECOR MART DECOR MART CO.,LTD. T101/10 DESIGNMODE DESIGNMODE LTD.,PART F213 DESJOYAUX DESJOYAUX (THAILAND) CO.,LTD. S510 DESSEN DWSIGN WIN LENK AUTOMATION INC. T106I DILO DILO PRODUCTS LTD.,PART F716 DOMMA DOMMA METAL INTERNATIONAL CORP. T104D DOS THAMMASORN CO.,LTD. S102 DREAMMASTER SLEEPWELL INDUSTRIES CO.,LTD. F712 DRIZORD WATER STOP CO.,LTD. P106 DUKE CHIZONG MACHINE CO., LTD. T104A G - LIFE G-EVOLUTION CO.,LTD. N802 DURAFLOR, DURAWALL, DURAWOOD G&B JIAHE INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. F411/2 DURAFLOR CO.,LTD. F612 GARAGE LIFE THAILAND GRANDPRIX INTERNATIONAL CO.,LTD. DURAGRESS, CERAGRESS, RCI D401 THONGSIAM ENGINEERING CO.,LTD. S104/1 GE LIGHTING & INTERONE LED SIGN AND DECOR CO.,LTD. DUSCHOLUX DUSCHOLUX (SIAM) CO.,LTD. S615 C708 DUSCHOLUX XINXING JIN MALI CERAMIC CO.,LTD. S508/1 GEHAUSE GEHAUSE LIVING CO.,LTD. D202 DUX ATRIUM PACIFIC CO.,LTD. S702 GEMC GLOBAL ELECTRIC MOTOCARS ASIA CO.,LTD. F414 DUZZS DUZZS (THAILAND) CO.,LTD. D605 GEOSYNTHETIC VIGOR MERGER CO.,LTD. C618 GHOHE, HACO GROUP HACO GROUP (1991) CO.,LTD. T302 GIBIDI, TWIN DOOR, APRIMATIC, PROTECO AUTOGATE TECHNOLOGY CO.,LTD. D612/1 E -COM A-PRESS E-COM A-PRESS CO.,LTD. L208/1 GIESSE, REYNOBOND SAENG CHAROEN PATANA ENTERPRISE CO.,LTD. D205 EAGLE, BRAND, AMORIM BRAND D205 THAI METAL PERFORATION CO.,LTD. R306 GIESSE, REYNOBOND SIAM TECHNO INDUSTRY CO.,LTD. GIO HOME KITCHEN CO.,LTD. S507 EARTH CRETE COLORS EARTH COLORS CO.,LTD. T200/2 GIO GLASS WORK CO.,LTD. D503 EASTMAN EASTMAN BUILDING MATERIAL (THAILAND)CO.,LTD. GLASS WORK GLASSFORM MANUFACTURING CO.,LTD. F303 T607 GLASSFORM EASY PUMP EASYPUMP SHOP S606/1 GLUTZ, KABA, BE-TECH, TNNZ,OGOODS VOCA BUILDING MATERIALS CO.,LTD. EASY STEP LERTPIMARN CO.,LTD. D713 / O-THAI METAL (1991)CO.,LTD. EASYLIGHT ENERGY INNOVATION CO.,LTD. L402/1 708 EATON, SANTAK, SMAP MEDIA ASSCOCIATED CO.,LTD. D614 NETSPHERE SOLUTION (THAILAND) CO.,LTD. GMANUNYAPR GMAT INNOVATION CO.,LTD. R103 L302 GMAT P102 ECO LIVING ECO LIVING CO.,LTD. D201/1 GOLDEN SECTION BARER LLC ADB GOLDEN SECTION ECOTINT ECOTINT CO.,LTD. F704 GOOD CREDIT COPORATION GLORY SWIFT GROUP CO.,LTD. D409 EIKONIK EIKONIK CO.,LTD. S705 GOOD USE HARDWARE CO.,LTD. C707/ T104F EISENKRAFT PROTECH TRANSFER CO.,LTD P212 GOOD USE GOODRICH GLOBAL CO.,LTD. F624 ELECTAN TC ADVANCE INDUSTRY & SUPPLY CO.,LTD. GOODRICH C801 GRACIO LUXURY VINYL TILE, MIDOCEAN GREEN TECHNOLOGY ENGINEERING CO.,LTD. T612 ELEPHANT CERAMICROOFTILE CO.,LTD. T304 KITAMURA UMC (THAILAND) CO.,LTD. D704 ELEPHANT CPACROOF CO.,LTD. T304 GRAINTECH SIAMDURASTONE CO.,LTD. T701 ELEPHANT SIAM FIBERECEMENT CO.,LTD. T304 GRANBLEX ` GREENINSPIRED CO.,LTD. N810 ELITE ELITE TOILET PARTITION CO.,LTD. S303/1 GREEN INSPIRED GREEN LATEX CO.,LTD. F627 ELIXIR SCG PERFORMANCE CHEMICALS CO.,LTD. T304 GREEN LATEX GREENLAM GREENLAM ASIA PACIFIC (THAILAND) CO.,LTD. F309 ENGINEERING TODAY,CONSTRUCTION PROPERTY TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD. N201 GREENWORLDMEDIA GREEN WORLD PUBLICATION CO.,LTD. D614/1 THAI NET CO.,LTD. N805 EP CONSULTANT EP CONSULTANT GROUP CO.,LTD. N808-809 GRITCO, ARMEX, NANOPHOS

G

E

GRIZZLY

Campany Name NAMCHAIMARKETING CO.,LTD.

Booth No. R101/2

H HACO HACO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. T101/6 HAJDU (HOT WATER TANK) INFRARED GAS TECHNOLOGY LTD.,PART S701/1 HANA NAVII PAN HAN-A TOOLS CO.,LTD. C709 HANITA WIN WIN WORKS (2002) CO.,LTD. F618 HANSA, HAUUA HAFELE (THAILAND) LIMITED D107 HAPPY HOME BUILDER HAPPY HOME BUILDER CO.,LTD. F207 HARA CHAIR, @ONE J.S.UNITED CO.,LTD. F629 HATO HATO PAINT (J.K.R.) CO.,LTD. F611 HAWAII THAI HAWAII FURNITURE AND CONSTRUCTION CO.,LTD. F508 HEALTH SMART HEALTH SMART N100 HELO & GAF / ELK FAGCA CO.,LTD. / IMP – EXP INTERNATIONAL CO.,LTD. F315/1 HERCULES FLOODGATE LUXY IMPORT EXPORT CORPORATION CO.,LTD. D305 HERMAN MILLER, EMEO, ETHNICRAFT, FRINTZ, LAMPE GRAS, LOUIS POULSEN, TON CHANINTR LIVING CO.,LTD. F409 HERO - CANVAS BANGKOKCANVAS CO.,LTD. D305/1 HEVTA HEVTA CO.,LTD. D105 HICRAFTSTONE, HILOPOBRICT, STONEINTER HATHAIPHAT INTERNATIONAL CO.,LTD. T203 HIKOOL PONG VANICH CO.,LTD. F515 L HIN SAENG NAKORN HIN SAENG NAKORN CO.,LTD. S511 HITECHWOOD HITECH WOOD (THAILAND) CO.,LTD. D510/2 HOME BUILDER CENTRIC HOME BUILDER CENTRIC CO.,LTD. F209 HOMEDECOR GM MULTIMEDIA PUBLIC CO.,LTD. D706 HOMEEXPERT E-STYLE CO.,LTD. L805 HOMESTYLISH HOME STYLISH CO.,LTD. T509 HOOTH, BY HOOTH, RUF MAKASAN STAINLESS STEEL CO.,LTD. S504 HOOVER HOOVER TREATED WOOD PRODUCTS INC. S606 HP FDC MARKETING CO.,LTD. L105 HUMANSCALE DESIGN HIVE CO.,LTD. F406 HUZSA,ARMSTRONG TRAKUL THAI PRODUCTS CO.,LTD. S408 HWA YANG HWA YANG STAINLESS STEEL (THAILAND) CO.,LTD. D110 HYPERDESMO, HYPERDESMO, PB2K ALCHIMICA SA. P107

I I-GARD ATSYS CO.,LTD. F721/1 IMAGE, MILANO, MULLER, ZIMM ZIMAGE MOTION CO.,LTD. L 212 IMATZH IMAGE STEEL FURNITURE CO.,LTD. F308 I-MEDIA EIBIZ CO.,LTD. L207/1 INNOPACK INNO PACK CO.,LTD. L211/1 INOUTIC POLYMER MASTER CO.,LTD. D304 INOUTIC PROFILE SYSTEMS DECEUNINCK (THAILAND) CO.,LTD. D D209 INOVAR FLOOR INOVAR INDUSTRIES SDN BHD. F513 INTREND DECORATION THE INTREND DECORATION CO.,LTD. F312/1 I-POT PHADUNGCHAT CO.,LTD. N811 IRIS IRIS INDUSTRIAL LTD.,PART T505/1 IRRADIANCE IRRADIANCE CO.,LTD. L103 ISON, SUNNY ISEO IMPORT-EXPORT CO.,LTD. T101/5 ISURATE, ISUTHANE, HP SMARTER BANGKOK INTEGRATED TRADING CO.,LTD. D612 ITOPPLUS TOTAL BUSINESS DEVELOPMENT CO.,LTD. L406 IVERLIGHT IVERLIGHT CO.,LTD. L107 IVY JARASSIL DECORATION CO.,LTD. F602/1

J JACUZZI, SWIMSPA, EMAUX POOL & SPA PRODUCTS CO., LTD. S502

38

R1_BN_Show Daily#1_p37-40_iMac5.indd 38

4/27/13 8:55 PM


Brand | Company | Booth

Builder News Show Daily ‘56 Brand Name

Campany Name

JANICH PLAN JANICH PLAN CO.,LTD. JBP J.B.P. INTERNATIONAL PAINT CO., LTD. JOVEN INDUSTRIAL ELECTRICAL CO.,LTD. JUNG JUNG (THAILAND) CO.,LTD.

Booth No. Brand Name D309/1 F314 S706 L407/1

K

Campany Name

LUCKY FLAME LUCKY FLAME CO.,LTD. LUMINA, THE LAF MODERN FURNITURE ROYCE UNIVERSAL CO.,LTD.

M

Booth No. Brand Name S611 D406

Campany Name

Booth No.

O O.K.WOOD O.K. WOOD PRODUCT CO., LTD. F507 OCEAN NEWLINE, JAKOB, WALDMANN, AUPING, SOMFY, ALULUX OCEAN NEWLINE CO.,LTD. F511 OMC SANYU OMC SANYU ELEVATOR CO.,LTD. L311 ON SQUARE HACO GROUP (1991) CO.,LTD. T303 OOPARTS OOPARTS (THAILAND) CO.,LTD. T709/1 OPTILED NSI (THAILAND) CO.,LTD. L803 OPTIMO OPTIMO PROPERTY CO.,LTD. R406 ORBITA ORBITA TECHNOLOGY CO.,LTD. D703/1 OVERSEAS OVERSEAS ALUMINUM CO.,LTD. S608 OWENSCORNING DENSITY INTER SYSTEMS CO.,LTD. F416/1 OYASUMI, MR STOOOL ROOMDEE CO.,LTD. R501

M KOOL MMP CORPORATION LTD. L806 MAG MAGTRONICA CO.,LTD. T101/2 MAGIC SAW, KAINDL DOT INTER GROUP CO., LTD. P104 MAINGAM TILES MAI NGAM TILES CO.,LTD. T709 MAJESTEC MAJESTEC TRADING (THAILAND) CO.,LTD. D507 MAKOTO, SANYU M.M. GLOBAL TRADE CO.,LTD. F607 MANDEL VASUCHART CO.,LTD. L208/2 MARVEL MARVELTECHNOLOGY CO.,LTD. T604 MAX SOLUTION D-SMART SOLUTION CO.,LTD. R101/1 MAXIMILIAN ART MAXIMILIAN ART CO.,LTD. F517/1 MAXXMA WONG BROTHER INTERTRADE CO.,LTD. F608 MEDICI / SESIA TPS GARDEN FURNITURE CO.,LTD. F603 P FLOOR AJ STAR INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. T710 MEGA FANS MIND BRAIN CO.,LTD. L207 P.N.DECOR P.N. DECOR CO.,LTD. F623/1 MEGAMAN MEGAMAN(THAILAND) CO.,LTD. L103/1 P.P. PREMIER PRODUCTS PUBLIC CO.,LTD. S505 METECNO METECHNO PANNELLI (THAILAND) CO.,LTD. D309 PAC NEWEST TECH ENTERPRISE CO.,LTD. S614 MICROBATH, WOODLIFE BESTEC PACIFIC CO.,LTD. S509 PAE PAE (THAILAND) CO.,LTD. C802 MICROFIBER MICROFIBER INDUSTRIES CO.,LTD. R203 PAMMASTIC BRITISH PAINTS CO.,LTD. T101/15 MISTER POOL MISTER POOL CO.,LTD. S700 PANAKE, TREPPENMEISTER BY PANAKE CLEANSUI BUY CLEANSUI CO.,LTD. T708 S.H.L. PARAWOOD CO.,LTD. F506 MITSUBISHI ELECTRIC PANASONIC PANASONIC ECO SOLUTIONS SALES (THAILAND) CO.,LTD. MITSUBISHI ELECTRICKANGYONG WATANA CO.,LTD. L305 309 MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION PANASONIC, 3M, TAIKEN, PROFILE, LUMISTONE, LITESTONE, AUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD. S616 TRUEGRASS, 3FORM, TOB NGERNMA BUSINESS CO.,LTD. D506 MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION PANATAS PANATAS CO.,LTD. N206 MITSUBISHI ELECTRICAUTOMATION (THAILAND) CO.,LTD. S616 PANEL PLUS PANEL PLUS CO.,LTD. F512 MODELA SK MODE CO.,LTD. F518 PARAZZO BANGKOK WOOD PRODUCTS CO.,LTD. S104 MODERN DRAIN MODEN AVENUE (THAILAND) CO.,LTD. PAT B.L.T. ASSOCIATES CO.,LTD. D505 L204/1 PATEX LAYTEX (THAILAND) CO.,LTD. F710 MODERNFORM KITCHEN MODERNFORM GROUP PUBLIC CO.,LTD. PD HOUSE PD HOUSE CORPORATION CO.,LTD. F106 F312/7 PENTAIR, AIRZON OZONE POOL & FT CO.,LTD. S501 MOGEN MOGEN (THAILAND) CO.,LTD. S205 PENTENS PENTENS CO., LTD. D102/1 MOSQUITO MAGNET & BLACK HOLE VENUS TECHNOLOGY CO.,LTD. PEOPLE, HOME PEOPLE (THAILAND) CO., LTD. N101/1 C705 N101/1 MPMEC, MUTRADE, SIMMATEC MP MEC CO.,LTD. (MP GROUP) PERIDOT, SOLITAIRE TIFFANY DECOR CO.,LTD. T605 C507 PERMA SANG THONG CANVAS AWNING CO., LTD. F524 MR.KEN BRAINTHAI ENTERPRTSE CO.,LTD. L203 PEST FREE TV DIRECT PUBLIC CO.,LTD. R501/2 MSK INTERTECH M.S.K.INTERTECH CO.,LTD. S508/2 PETROS ROLLER BLIND PETRA DECOR CO.,LTD. D707 S508/2 PHATUCHAIYO PHATU CHAIYO STEEL & STAINLESS CO.,LTD. D705 MT ALUMET MT ALUMET CO.,LTD. D204 PHOENIX PHOENIX INTERHOME TRADING CO.,LTD. F313/1 MUKU A.M.F. (THAILAND) CO.,LTD. T101/3 Piing Heh PIING HEH ENTERPRISE CO., LTD. T104B V.T.C. ENTERPRISE CO.,LTD. D501/1 PIMAFLEX MULTIPIPE PIMATEC CO.,LTD. S703/1 LABRADOR LABRADOR CO.,LTD. D303 MUL-T-LOCK / SAMSUNG D501/1 PIONEER PIONEER FURNITURE CO.,LTD. F206/1 LAMINA TECHNO-SELL(FREY)CO.,LTD. T510 CARTELL CHEMICAL CO., LTD. T104F PLIC FIRSTON/ SHIN-ETSU SILICONES LAMITAK, NEVADAR, ALPI TAK PRODUCTS & SERVICES CO.,LTD. MXBON PLIC FIRSTON CO.,LTD. C506 F413/1 POLYDEC THAI UNION P.U. CO., LTD. F104 LANCO GREEN BOND CO.,LTD. D103/1 PORNSIWALEE PORNSIWALEE KARNCHANG LTD.,PART. F722 LANDER CHUNG HSIN ENTERPRISE LTD. T106H PACIFIC MODERN MATERIALS CO.,LTD. D203 LANDY HOME LANDY HOME (THAILAND) CO.,LTD. F211 NAHM VILLEROY & BOCH (THAILAND) CO.,LTD. S103 PORPOISE PRATOOTHAI CO.,LTD. D508/1 LEDONHOME LEDONHOME TRADING CO.,LTD. L401 NAKAO TACTICA.CO.,LTD. R202/2 PRATOOTHAI F707 LEE ARCHITECT LEE ARCHITECT CO.,LTD. F208 NANO TEAK WOOD NANO TEAKWOOD (THAILAND) CO.,LTD. PRECOR, POWERKIDS LEEWATTANANAN TRADING LTD. WWS INTERTRADE CO.,LTD. D705/1 LEICA, BUSHNELL SPRING BOX CO.,LTD. F721 F614 PROACOUS LEKISE LEKISE LIGHTING CO.,LTD. L206 NASCO NASCO SANITARYWARE (THAILAND) CO.,LTD. T102 PROMINENT, KRIPSAL PROMINENT FLUID CONTROLS (THAILAND) CO.,LTD. LEVELONE INDIGO DISTRIBUTION CO.,LTD. L210 NATION NEW NETWORK NATION NEWS NETWORK CO.,LTD. S605 LFT, LED STUDIO V & J GLOBAL DESIGN CO.,LTD. L801 D104/2 PROMPT CONTRACT FURNITURE CO.,LTD. F412 LIFE & HOME AGRO MEDIA CO.,LTD. N102 NATURAL STONE C.V. NATURAL STONE CO.,LTD. T703-06 PROMPT PROTEGO INTERNATIONAL CO.,LTD. F614/1 LIGHT AT WORK LIGHT AT WORK CO.,LTD. L202 NESS A-TECH SOLUTIONS CO.,LTD. L202/2 PROTEGO P.S. COSMOPLAST LTD.,PART F702 LIGHT UP LIGHT UP DESIGN CO.,LTD. L310 NESS, LINEAR, LG, KOCOM COMFORTA CO.,LTD. C702 PS BLINDS J. INDUSTRY CO.,LTD. D210 LINDB SWEDISH MODUL HOUSE CO.,LTD. N103 NEX NEXT STEP INDUSTRY CO.,LTD. D211 PT-HANDLE PUEANSTAINLESS CO.,LTD. D211/2 LINEDEKOR KUANG CHIENG FRAME & SUPPLY LTD.,PART F720 NICE THAI GERMAN INTERSERVICE CO.,LTD. D201 PUEANSTAINLESS LINK INTERLINK COMMUNICATION CO.,LTD. C501/1 NICE PIECE NICE PIECE CO.,LTD. D714 D211/2 LINMING BOTOU LIMING STAMPING FORM MACHINE NIFCO UNION NIFCO CO.,LTD. D512 PURIN BANGKOK CERAMIC PROSPERITY CO.,LTD. T707 MANUFACTURED CO.,LTD. P204/1 NITAS TESSILE, KLASZ, STARBOARD NITAS TESSILE CO.,LTD. F503 PYRAMID 10 SEPTEMBER CO.,LTD. D405 LIVING IDEA PLUS LIVING IDEA PLUS (THAILAND) CO.,LTD. F717/1 NORA-BEAUFLOR WASER HOUSE CO.,LTD. T711 LI-ZENN LI-ZENN PUBLISHING LTD. D402 NORDFAB DUCTING NORDFAB DUCTING CO.,LTD. R104 LLAZA SARD SONG SANG CO.,LTD. D601/1 NRY TRADING NRY TRADING CO.,LTD. F623/1 LOMA LOMA WATERSLIDES CO.,LTD. S607 NTP, STI, LYTHIC NTP APPLICATOR CO.,LTD. D508/2 QUICKSTEP, GALLIANT KA POWER CO.,LTD. F516 K BLOCK PHOENIX SDS CO.,LTD. R506 KACEE E AND V CO.,LTD. F501 KAWAJUN KAWAJUN SINGAPORE PTE.LTD. P109 KAWAMURA KAWAMURA ELECTRIC INC. L306 KEMREK KEMREX CO.,LTD. F413 KENDO, GOODIES - WOODIES GOODIES WOODIES CO.,LTD. D617/1 KENZAI KENZAI CERAMIC INDUSTRY CO.,LTD. T502 KERUI SHANDONG KERUI STEEL PLATE CO.,LTD. C501 KINBON T IAN J IN D EVELOPMENT A REA J INPENG P LASTICS PROFILE MANUFACTURE CO.,LTD. R204 KINGLONG ROYAL DRAGON IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. N701 KINGSMEN KINGSMEN C.M.T.I. CO.,LTD. D710 KINGSPAN, PID GENOS ENGINEERING CO.,LTD. N301 KINGTHAI KINGTHAI DIAMOND TOOL CO.,LTD. C503/1 KIO Winch TAIWAN CHI YEAH INDUSTRIAL CO.,LTD. T106G KIP N.S.F.GROUP PUBLIC CO.,LTD. L211/2 KIRBY KIRBY SOUTH EAST ASIA CO.,LTD. R402 KL K.L.CONSTRUCTION AND SUPPLY CO.,LTD. N107 KNAUF KNAUF GYPSUM (THAILAND) CO.,LTD. F313 KNOKPAIBOON INTERTRADE KANOKPAIBOON INTERTRADE CO.,LTD. R504 KONECTO CLICK AMNUAYDECH FLOORTILES T606 KRESS, FEIN OLYMPIA THAI CO.,LTD. C604/1 KRUNGTHAI AXA KRUNGTHAI - AXA LIFE INSURANCE CO.,LTD. T503 KRUNGTHAI AXA KRUNGTHAI – AXA LIFE INSURANCE CO.,LTD. N202 KRUNGTHAI AXA KT. MANAGEMENT CO.,LTD. F316/1 KRUNGTHAI LIGHTING KRUNGTHAI LIGHTING CO.,LTD. L204 K-TUR FENSTER INTERNATIONAL CO.,LTD. D108/1 K-TUR, KASKAL KASKAL CO.,LTD. D107/1 KYOHAYA KYOHAYA TECHNOLOGY LTD. F713/1

P

L

N

Q

39

R1_BN_Show Daily#1_p37-40_iMac5.indd 39

4/27/13 9:52 PM

L


Brand | Company | Booth Brand Name

Campany Name

Builder News Show Daily ‘56

Booth No. Brand Name

R RCD RCD DESIGNCENTER CO.,LTD. T401 R.M.I ROYAL METAL INDUSTRIES CO.,LTD. D604 RACER RACER ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. C508 REALFICTION, ARTEC ID, TOUCH ON GLASS, GESTURE INTER ACTIVE DISPLAY, MAGIC MIRROR 4 ALL SOLUTION LIMITED. L316 REBOARDDESIGN C.G.S. (THAILAND) CO.,LTD. F203 RECKLI GOLDEN HOPE LTD.,PART S701 REGINOX REGINOX FAR EAST PTE.LTD. T302 RESTER RESTER THAILAND CO.,LTD. F415/1 RICH COLLECTION RICH SANITARY CO.,LTD. S503 RICOH RICOH (THAILAND) CO.,LTD. L307-08 ROOFING, LED LIGHTING THAI POLYMER SUPPLY CO.,LTD. D202/1 ROVER, GRAND VIVA, VANESSA, HERCULES GRAND HOME MART CO.,LTD. T101/11 RUANGNTAI RUANG UTAI WOOD INDUSTRY CO.,LTD. F312 RUCK GREEN VENT CO.,LTD. C602 RUSSOUND CONICE ELECTRONIC CO.,LTD. L102

S S - TEC PRODUCTS CONSULTANT CO.,LTD. D213/2 SL S L HOME DESIGN CO.,LTD. D109/1 S1 SPACE ONE CO.,LTD. F315 SAFE-T-CUT SAFE-T-CUT (THAILAND) CO.,LTD. L810 SAIYAKAYA ASSOCIATED THAI PACKAGING CO., LTD. D703 SAIYART COLLECTION SAIYART COLLECTION CO.,LTD. F404 SAMTUNWA SAMTUNWA CO.,LTD. F615 SAN YUAN SAN YUAN ELECTRIC ROLLING DOOR MOTOR CO.,LTD. F415/3 SANA SANMART CO.,LTD. T101/12 SANKI SANKI QUALITY PRODUCTS CO.,LTD. D108 SANTAS JASPAL & SONS CO.,LTD. F610 SANWA, ASAHI, ATACO,DRAGO, RAMBO ASAHI - THAI ALLOY CO.,LTD. S617 SASHA HOUSE SASHA CORPORATION CO.,LTD. F 414/1 SATEL, NEMTEK SMART INTERTRADE GROUP CO.,LTD. C503 SCG SCG BUILDING MATERIALS CO.,LTD. T304 SCG HEIM SCG SEKISUI SALES CO.,LTD. T304 SCHENKER SCHENKER ENGINEERING CO.LTD. L314 SD S.D. BRILLIANT (2002) CO.,LTD. R307/1 SEIKI, PHIFER, BENTHIN, SOMFY PONGWATTANA HARDWARE (1973) CO.,LTD. F617 SENSE DIANA CAMEO CO.,LTD. C500 SENTAI ANHUI SENTAI WPC NEW MATERIAL CO.,LTD. P207/1 SEZ SIGN SEZ SIGNS CO.,LTD. F212 SHINKOLITE THAI MMA CO.,LTD. F302 SHINWOO, SIEVERT & VARIOUS BRAND BLU-GAS CO.,LTD. D213/1 SHOWPOWGROUP SHOWPOW EXHIBITION & ORGANIZER CO.,LTD. F503/1 SIAM GLORY WOODWORK SIAM GLORY WOODWORK CO.,LTD. F314/1 SIAM TRUSS JUARA SIAM TRUSS CO.,LTD. D306/2 SILENTECH SILENTECH CO.,LTD. F613 SIM2/LUTRON/FINITIVE LASER DEFINITION CO.,LTD. L315 SISTA, PATTEX, LOCTITC HENKEL (THAILAND) CO.,LTD. T601 SKC-OUTDOOR A PLUS DECOR CO.,LTD. F522 SKY COOL, KOOL TEC, U KOOL UNIPRO MANUFACTURING CO.,LTD. D502 SLIMTECH SLIM TECH CO.,LTD. F708 SLOAN, DBEST, NEX SOOKKAMOL RATCHADA CO.,LTD. S203 SOKEN SOKEN ELECTRONICE (THAILAND) CO.,LTD. L404 SOLAHART PAT SOLUTION CO.,LTD. S700/1 SOLUXINA THAITRON CO.,LTD. L209/1 SONITE SONITE INNOVATIVE SURFACES CO.,LTD. T608 SRM SHYH RU METALLIC INDUSTRIAL CORP. T104F STAPANIN STAPANIN CO.,LTD. F315/4

Campany Name

Booth No. Brand Name

STARFLEX STARLIGHT STARMARK

UNION PROPERTY CO.,LTD. T603 STARLIGHT CENTRAL WORLD CO.,LTD. L209 STARMARK MANUFACTURING CO.,LTD. S205 STEEL SOLUTION MUSTUFA CO.,LTD. D212 STEEL SOLUTION STEEL SOLUTION CO.,LTD. D212 STIEBEL ELTRON STIEBEL ELTRON ASIA CO.,LTD. S206 STONE MAKESSENSE STONE & STYLE CO.,LTD. T406 STRUDYNA STRUCTURAL DYNAMICS CO,LTD. D603 STUDER, DEKORON, OMERIN, FIRST CAPITAL, TKD, CAE, KORPS SATTEL (THAILAND) CO.,LTD. C803 STUDOR STUDOR F316/2 STWO STWO GROUP (THAILAND) CO.,LTD. S205 SUBVARA EXCEL CAFE LTD.,PART F626 SUKAPAN CENTER SUKAPAN CENTER GROUP CO.,LTD. T507 SUKONTHA SUKONTHA CO.,LTD. R308 SUNFLITE, LITESPAL SUNFLOWER CORPORATION F411(020) SUNPARADISE SUNPARADISE (THAILAND) CO.,LTD. D206 SUPRACARE S. BETTER TRADING CO.,LTD. F706 SUPREME PANEL SUPREME PANEL CO.,LTD. F312/6 SW WOOD VENEER, KLAUSS SIAM WOODLAND CO.,LTD. F405 SWEET HOUSE CLASS SWEET HOUSECLASS CO.,LTD. D615 SYLER, THAI PP-R, VINEMAN SYLER GROUP CO.,LTD. S105

T TAIHENG FURNITURE TAIHENG FURNITURE CO., LTD. F306/2 TAIZHOU TAIZHOU VBANG COMPOSITE PANEL CO.,LTD R205/1 TAKARNTA TAKARNTA CO.,LTD. T101/4 TANYARIN DECORATION TANYARIN DECORATION CO.,LTD. F609 TASINA K.P.T.GLORY LTD.PART F411/4 TAXCA WALL, ECOLITE SIAMESE ECOLITE CO.,LTD. T610 TAZANA MICROTEK PRODUCTS CO.,LTD. L402/2 TECHNOLOGY STORE TECHNOLOGY STORE CO.,LTD. L211 TEKA PARQUET PT. TANJUNG KREASI PARQUET INDUSTRY F311 TENSHO TENSHO CO.,LTD. D614 THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUE LUX ADVERTISING CO.,LTD. S609 THAI MARBLE THAI MARBLE CORP., LTD. S403 THAILAND INDUSTRY TODAY TIT PLUS MEDIA CO.,LTD. N201/1 THAISUNM PUZZLE, ELEGANT LIVING SURREALLIVING CO.,LTD. T508 THE AVENUE VENICE CAPITAL G DEVELOPMENT CO.,LTD. D709 THE HORIZON THAI HORIZON CONSTRUCTION CO.,LTD. S610/3 THE LOFT KHAOYAI HIGHPLACE LAND GROUP CO.,LTD. R 101 THOR ARYATI CO.,LTD. L813 TJK TJK MACHINERY CO.,LTD. D712 TOA TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD T101/9,T101 TONG LONG TONG LONG (XIAMEN) CERAMIC CO.,LTD. T405 TOTO SIAM SANITARY WARE CO.,LTD. T206 TPI TPI POLENE PUBLIC CO.,LTD. R405 TPVALVE, ANA TAI PENG VALVE MANUFACTURING CO., LTD. S406 TRADE LINK TRADE LINK MEDIA PTE.LTD. D617 TRENDY PONGTHAIPOOLSUP LTD.,PART D109 TRISTONE, MITONE, USG, TRILITE LIVING CENTER CO.,LTD. F713 TS-TEAK THA-SAO SAWMILL LTD.,PART F523 TSURUMI, HIBLOW, ZILMET, MITSUBISHI ELEPHANT KOSHIN YONG HONG (THAILAND) CO.,LTD. S613 TTC TTC LED TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. L402 TURFART TURFART CO.,LTD. N807 TYL LIGHTING TYL LIGHTING CO.,LTD. L208/2 TYPE TANYAPOL ENGINEERING CO.,LTD. D611/1

U UTK

U.T.K. PRODUCT CO.,LTD.

F620

V

Campany Name

Booth No.

V&P V & P EXPENDED METAL CO.,LTD. R505 VANGUARD VANGUARD ELECTRONIC CO.,LTD. L304 VG RAIN GUTTER, ALUVIN CNP PLASTIC INDUSTRY CO.,LTD. D207 VIKINGWOOD, THERMOWOOD PRIME SELECTION LIMITED F605 VISIONGLASS VISION GLASS AND DOOR INDUSTRIAL CO.,LTD. D504 VISIONNEX MORIONEXT CO.,LTD. S407/1 VISTA VISTA INTERTRADE CO.,LTD. T604/1 VIVA BOARD VIVA INDUSTRIES CO.,LTD. T101/7 V-KOOL VKS GROUP (ASIA) CO.,LTD. F606 VVP V.V.P. MARKETING CO.,LTD. F505

W WALL FORCE DESS INDUSTRIALS CO.,LTD. WDC WESTERN DECOR CORPORATION CO.,LTD. WEASY HOME LIFT SUPOL ENGINEERING CO.,LTD.

D711 T504

L207/2 WEATHERMATIC WATERPRO (THAILAND) CO.,LTD. S501/1 WERNER, STEP2, RUBBERMAID, WHITEHALL TRUE VALUE (THAILAND) CO.,LTD. F402 WILLY WELCRAFT PRODUCTS CO.,LTD. S303 WILSONART WILSONART (THAILAND) CO.,LTD. F401 WIN WOOD JITTRA KAMAI (2001) CO.,LTD. F411/3 WINDECOR WINDECOR CO.,LTD. D208 WINDSOR NAWAPLASTIC INDUSTRIES CO.,LTD. T304 WOODTECT, CHEMGIAZE, THOMPSON’S PRECISION ENGINEERING CO.,LTD. F519 WSP, BATHINA THAI WELLTEX INTERPRODUCTS CO.,LTD. S610 WTS WINDOW TREATMENT SOLUTIONS CO.,LTD. F108 www.DDproperty.com ALLPROPERTY MEDIA CO.,LTD. R501/1

X X’ TRASEAL, 3M BORNEO TECHNICAL (THAILAND) CO.,LTD. C706 XCELLENT LIGHTING XCELLENT MANUFACTURING (THILAND) CO.,LTD. L207/5 XEKA DOLLY SOLUTIONS CO.,LTD. N801 XL BANGNATRAD GRANITE (THAILAND) CO.,LTD. S512 X-PER, HYDROAIR X-PER TECHNIA (THAILAND) CO.,LTD. F616

Y YIHUA YOMA YORK

ZHANGJIAGANG YI HUA PLASTICS CO.,LTD. THAI YOMA INDUSTRY CO.,LTD. BRANDYOUNG CO.,LTD.

P205 D602 L213

Z ZA – BAAI BAMBOO PIMTHA CO.,LTD. F621 ZACKLIM, SEALSOURCE, HARDEN X, DURAGLOSS ZACKLIM ARKETING SDN.BHD. F714 ZAMIL ZAMIL STEEL BUILDINGS VIETNAM CO.,LTD. R303 ZEBERG, NATIONINE PAIBOONKIJTHANA CO.,LTD. L 214 ZEQUENZ ZENITH ENTERPRISE CO.,LTD. T304 ZIM-ZEN, Klipp, Waterwork, NPP, ULTIMAX BANGKOK TOOLS INDUSTRIAL CO.,LTD. C703 ZINSANO SINGSANGUAN AND SONS CO.,LTD. C704 ZONE ENGINEER ZONE IDEACO.,LTD. N104 ZWCAD, YFCAD XIANJIN TRADING CO.,LTD. L812 ZyXEL ZYXEL (THAILAND) CO.,LTD. T304 การเงินการธนาคาร, ECommerce, @Kitchen HOME BUYER’S GUIDE CO.,LTD. N302 ตลาดบาน SAPPHASAN CO.,LTD. D616/1 บานและสวน AMARIN PRINTING AND PUBLISHING PLC. N304 เสือซีเมนตขาว, ชางซีเมนตขาว SIAM WHITECEMENT CO.,LTD. T304 เสือมอรตาร SIAM MORTA CO.,LTD. T304 หนังสือพิมพโลกวันนี้, อาคารวันนี้ WATTA CLASSIFIES CO.,LTD. D104 อยูส บาย IDEAL ONE CO.,LTD. / DESIGN CHANNEL MULTIMEDIA CO.,LTD. D201 Product / Services CHEMICAL, PAINT VISTA INNO CO.,LTD. T505

40

R1_BN_Show Daily#1_p37-40_iMac5.indd 40

4/27/13 8:30 PM


งานสถาปนิก’56 ปลุกแนวคิดโครงการ “Green Exposition” เชิญชวนผูแสดงสินคารักษาสิ่งแวดลอม คืนประโยชนสูสังคม อนุ รั ก ษ พลั งงานและสิ่ งแวดล อมมาก ยิ่งขึ้น โดยการจัดโครงการ “Green Exposition” เพื่อเปนสวนหนึ่งในการ รวมรณรงคใหผูแสดงสินคาและผูชม งานชวยกันใชทรัพยากรตางๆ อยางคุม คา กระตุนใหทุกภาคสวนไดตระหนักถึง ความสําคัญของการสรางความสมดุล ระหวางความเจริญทางเศรษฐกิจควบคู ไปกับการรักษาสิ่งแวดลอม ปจจุบัน การกอสราง- ตกแตงบูธแสดงสินคาใน แตละครั้ง จําเปนตองใชวัสดุ-อุปกรณ รวมไปถึ งงบประมาณในการก อสราง เปนจํานวนมาก และเมื่อจบงาน วัสดุ อุปกรณที่ใชในการประกอบเปนบูธได กลายมาเปนขยะจํานวนมหาศาล โดย นับวาเปนงานแสดงสินคาที่ยิ่งใหญระดับอาเซียน ก็วา เริ่มจากการใชกระดาษ และใชวัสดุในการตกแตงที่สามารถ ไดกับ งานสถาปนิก’56 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปตยกรรม นํากลับมาใชใหมได(Re-Used) ดังนัน้ ทางคณะผูจ ดั งานจึง ที่ใหญที่สุดในอาเซียน เปดทุกมิติมุมมองจัดเต็มพื้นที่กวา 75,000 ตารางเมตร พบกับความยิง่ ใหญดา นสถาปตยกรรม งานเดียวในเมืองไทย ตอนรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนหรือ AEC ภายใตแนวคิด Borderless แขงขัน... แบงปน โดย สถาปนิก ’56 ยังคงความยิ่งใหญ อัดแนนดวย ความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมถึงการบริการดานงาน สถาปตยกรรมครบวงจร และพรอมเปนเวทีแหงการแลก เปลี่ยนความรู ประสบการณ และความคิดเห็นของบุคคล ในแวดวงจากทั่วทุกมุมโลก จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด ความนาสนใจในงานสถาปนิก’56 ในครั้งนี้ ทางผู จั ด งานไดมี แ นวคิ ด ในการพั ฒนาการจัด งานแสดงสิ นคา เพื่อเปนการรณรงคและกระตุนใหใชสินคาและบริการดาน

เกิดแนวคิดในการสงเสริมใหงานสถาปนิก ’56 เปนงานแสดง สินคาในรูปแบบ “Green Exposition” และวัตถุประสงค อีกประการ คือการนําบูธที่เขารวมโครงการนําไปบริจาคให กับมูลนิธิตางๆ เพื่อสาธารณะประโยชนตอไป หรือผูแสดง สินคาสามารถดําเนินการบริจาคดวยตนเองหรือมีความ ประสงคที่จะนําโครงสรางกลับไปใชเองก็ได โดยในปนี้ทาง สมาคมสถาปนิกสยามฯ จะมีการมอบโลสาํ หรับผูแ สดงสินคา ทุกรายที่เขารวมโครงการนี้ดวย งานสถาปนิก’56 ครัง้ นี้ ยังไดตอบโจทยการจัดโครงการ “ Green Exposition” โดยการเชิญชวนผูแสดงสินคาเขา รวมประกวดบูธ “Green Booth” โดยแบงออกเปนประเภท รวม 6 รางวัล - รางวัลชนะเลิศการออกแบบตกแตงบูธแสดงสินคา จํานวน 1 รางวัล - รางวั ล ดี เ ด น การออกแบบตกแต ง บู ธ แสดงสิ น ค า จํานวน 5 รางวัล ขอเชิญรวมเปนสวนหนึง่ ในงานยักษดา นสถาปตยกรรม พรอมสัมผัสนวัตกรรมลํ้าสมัยนับหมื่น รายการจากกองทั พ ผู  แ สดงสิ น ค า รวมดวยกิจกรรมและนิทรรศการดาน สถาปตยกรรมทีน่ า สนใจอีกมากมาย ใน งานสถาปนิก ’56 ซึ่งจะจัดขึ้นระหวาง วันอังคารที่ 30 เมษายน– วันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2556 ตั้งแตเวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ชาเลนเจอรฮอลล 1-3 อิม แพค เมืองทองธานี

เดินทางสะดวก กับบริการรถ SHUTTLE BUS จากสถานีรถไฟฟาบีทีเอส หมอชิต - อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่ออํานวยความสะดวกสบายในการเดินทางของผู เขาชมงาน “สถาปนิก’56” มากยิ่งขึ้น ทางคณะผูจัด งานไดเตรียมรถโดยสาร SHUTTLE BUS ไวใหบริการ จากสถานีรถไฟฟาบีทเี อสหมอชิต - อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฟรี!! ทั้งไปและกลับ ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงรอบสุดทาย เวลา 21.45 น. ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ตัง้ แตวนั ทึ่ 30 เม.ย – 5 พ.ค 2556 สอบถามขอมูลเพิ่มเติม หรือ ตารางเวลาเดินรถไดที่ www.ArchitectExpo.com

41

BN_Show Daily#1_p41_iMac5.indd 41

4/27/13 3:22 PM


Builder News Show Daily… หนังสือพิมพรายวันฉบับ พิเศษ เพือ่ งานสถาปนิก ’56 โดยเฉพาะ ปนกี้ ลับมายิง่ ใหญ อีกครั้ง จัดเต็มพื้นที่ชาเลนเจอร ฮอลล 1-3 แถมมีไฮไลท เด็ดๆ มาใหชมกันเพียบ โดยเฉพาะ เอ็กซิบเิ ตอรทพี่ รอมใจ กันขนนวัตกรรมและโปรดักสใหมๆ มารวมประชันกันชนิด เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาไป ที่ไมมีใครยอมใคร เริ่มกันเลยที่บูธของ บริษัท เตียวฮง สีลม จํากัด “สิริพันธุ กระแสรแสน” ผูจัดการฝายการตลาด แจงมาวางาน สถาปนิ ก ป นี้ เตรี ย มไวนิ ล ถั ก ทอ ทดแทนพรม BOLON รุน Missoni ซึ่ ง เป น Fashion House ชื่ อ ดั ง จากอิตาลี ดวยการดีไซนลวดลาย และเนนสีสนั ทีส่ ดใสควบคูล วดลายที่ ทันสมัย และยังคงคุณภาพของพื้นที่ ใหมีการวางชั้นถักทอที่มีความหนา สิรพิ นั ธุ กระแสรแสน แนนสูง นํา้ ไมสามารถผานตัวแผนได ตั ว แผ น จึ ง ไม เ ก็ บ กั ก ฝุ  น และกลิ่ น สามารถใชนํ้าทําความสะอาดได โดยผูที่สนใจสามารถดู ตัวอยางสินคาได ที่บูธ T101/4 และบูธของ TIDA ที่ทาง ดาน บริษัท เตียวฮงสีลมไดใหการสนับสนุนจา จารดีน ชินดเลอร (ไทย) จํากัด เผยโฉมระบบลิฟตสําหรับ อนาคต Schindler PORT Technology ที่จะเปลี่ยน รูปแบบการใชลฟิ ต จากระบบปุม กด เปนระบบ touchless card reader ที่จะทําใหผูใชลิฟตไปสูชั้นจุดหมายรวดเร็ว สะดวกสบาย ปลอดภัย และลดการใชพลังงานในอาคาร สนใจเชิญชมเทคโนโลยีล้ําแบบนี้ไดที่บูธ C509 สวน บริษทั เฮเฟเล (ประเทศไทย) จํากัด ผูน าํ วัสดุกอ สราง ประเภทอุปกรณฮารดแวร ทนความเยายวนของตลาด สุขภัณฑไมไหว เลยตองขอรวมวงดวยคนกับสุขภัณฑ แบรดนเฮเฟเล จุดเดนจุดขายอยูท เี่ ปนสุขภัณฑแบบติดผนัง ที่ ไ ม ค  อ ยได เ ห็ น กั น นั ก ในบานเรา สวนเปายอด ขายปแรกนี้ตั้งไวเบาะๆ ที่ 3 พันลานบาท งานนี้ ยังมีการลอนซสนิ คาใหม อีกเพียบ สนใจ แวะไปที่ ฟาก บริษทั บาธรูมดีไซน จํากัด ผูค รํา่ หวอด บูธ C804 อยูในวงการสุขภัณฑมานาน ปนี้สั่งลอนชอางอาบนํ้าวน คอลเลคชั่นใหม ที่มีฟงกชั่นการใชงานหลากหลาย รวม ทั้งเทคโนโลยีรูปแบบใหม เพื่องานนี้โดยเฉพาะ อยาก รู  ว  า วงการอ า งอาบนํ้ า กาวไกลไปขนาดไหวแลว ตองแวะไปสัมผัสไดที่บูธ S106 แลวจะรูว า วงการ สุ ข ภั ณ ฑ ไ ปไกลกว า ที่ เราคิ ด ไว เ ยอะ

สวนใครที่สนกําลังมองหาเครื่องมือ อเนกประสงคตองไปลองจับกันให ไดทบี่ ธู ของ บริษทั ดอท อินเตอร กรุป จํากัด งานนีม้ ี 2 นวัตกรรมแกะกลอง มาอวดโฉมกัน ตัวแรกเปนประแจ อเนกประสงค สําหรับขันเกลียว หรือ ยึดนอต ตั้งแตขนาด 9 -36 มม. ตัวที่สองเปนเลื่อยอเนกประสงค ที่ ฐิตพิ งศ ดาวพิเศษ มีใบเลื่อยพิเศษ สามารถโคงงอได “ฐิตพิ งศ ดาวพิเศษ” โดยไมหกั หาชมไดทบี่ ธู P104 ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารฝ า ยการตลาด บริ ษั ท ฮาโก กรุ  ป (1991) จํ า กั ด ผู  จั ด จํ า หน า ยก อ กนํ้ า และอุ ป กรณ หองนํ้าภายใตแบรนด “โกรเฮ” (GROHE) มีนวัตกรรม ก อ กนํ้ า ดิ จิ ต อล ที่ ถู ก พั ฒ นาให รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ การใชงานสําหรับผูหญิง และผูชายมากขึ้น พรอมทั้งยัง นําเทคโนโลยีการใชงานรูปแบบใหมๆ เขามารวมใชงานอยาง ลงตัว อยากรูวาพิเศษอยางไร ตองแวะไปดูกันใหไดที่บูธ ดาน บริษัท เพ็น เท็นส จํากัด มีนวัตกรรม T302 ระบบกันซึม Polyurea Eco roof Waterproofing สูตรนํ้า ที่ดีไซนมาเพื่อการปกปองถึง 2 ชั้น ทั้งกันรอนและกันซึม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชวยลดการใชพลังงานในอาคาร อีกทั้งยังใชวัสดุที่ทนทานตอการชอนไชของรากไม พรอม ดวยเคมีภณ ั ฑสาํ หรับงานกอสรางหลายชนิดใหเลือกชมทีบ่ ธู สวน ENERCARE มาพรอมนวัตกรรมแผน D102/1 ผสมคอนกรีตไฟเบอรพรอมใช Concrete Canvas ทีส่ ามารถ ดัดให โคงงอตามต องการ ใช งานงายเพียงราดนํ้าทิ้งไว 24 ชั่วโมง ก็สามารถเซตตัวเปนแผนคอนกรีตที่แข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานยาวนานถึง 50 ป และยังสามารถ กันนํา้ กันไฟไดเปนอยางดี ใชงา ยแถมทนทานแบบตองไปชม “ดิษฐกาน ทิพวัลย” ประธาน กันใหไดที่บูธ T613 บริ ษั ท กรี น แลม เอเชี ย แปซิ ฟ  ค (ประเทศไทย) จํากัด แอบกระซิบดังๆ วาปนี้ เตรียมอัดแคมเปญใหญเขยา วงการวั ส ดุ ป  ด ผิ ว งานเฟอร นิ เ จอร GREENLAM แจกโชคใหญ ร วม รางวัลมูลคากวา 6 ลานบาท ลุนรับ ฟรี ต ลอดทั้ ง ป โ ดยซื้ อ แผ น ลามิ เ นต กรีนแลม 1 แผนรับคูปอง1ใบลุนโชค ดิษฐกาน ทิพวัลย กระบะ Toyota Vigo รุน C-CAB2.5 E รวม 6 คัน รถมอเตอรไซตยามาฮา รุน พีโน จํานวน 18 คัน สรอยคอทองคํา จํานวน 65 เสน และ Gift Voucher มูลคา 2,000 บาท จํานวน 140 รางวัล จับรางวัลครั้งแรก 30 สวน GOLDEN HOPE นํา เมษายนนี้ ที่บูธ F309 PHOTOENGRAVING TECHNOLOGY ซึง่ เปนเทคโนโลยี ของ RECKLI ประเทศ เยอรมั น ที่ มี ก ารนํ า ภาพถ า ยมาแกะเป น ลวดลายลงบนแมพิมพ เพื่อนําไปหลอบนผนัง คอนกรีต ภาพจะปรากฎ ขึ้ น จากแสงและเงาที่ กระทบบนพื้นผิวคอนกรีต หรือทําเปน landmark จาก ภาพถายของสถานที่นั้นๆ ตามตองการ ทําใหไดชิ้นงานที่ โดดเดนไมเหมือนใคร สนใจเชิญแวะชมไดทบี่ ธู S701 ฟากPaint FX นําเสนอนวัตกรรมสี 3 ชนิด ผลิตจากวัสดุ ธรรมชาติ 100% เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ชวยลดการใช พลังงาน แตละชนิดมีความโดดเดนในตัวเอง สีดิน จะชวย ใหบา นเย็น, สีเมทัลลิค มีประกายเพชร สวยงามแวววาว เปน สีทไี่ มมกี ลิน่ และตัวสุดทาย เปนผลิตภัณฑทนี่ าํ เขาจากญีป่ นุ

ทีแ่ ปลกตรงทีใ่ ชเปลือกไขผสมสาหรายบด และเม็ดสีออแก นิกสีขาว สําหรับผูที่สนใจสามารถเลือกชมไดที่บูธ F715 สําหรับผูที่กําลังมองหากระเบื้องติดผนังที่มีความ พิเศษแตกตางจากทั่วๆ ไป ตองแวะไปที่บูธของ TONG LONG ทีแ่ พคคูม ากับ เซรามิกา อิมเมจ นํากระเบือ้ งแผน ใหญชนิดบางขนาด 100 x 200 ซม.หนา 0.4 ซม. นํ้าหนัก เบาเหมาะสําหรับใชเปนผนังติดตั้งในโรงพยาบาล อุโมงค ในการกอเสราง เนื่องจากมีสารพิเศษ TiO2 ที่เปนสารฆา เชือ้ โรคทีย่ โุ รป และญีป่ นุ นิยมใช ชวยทําใหอากาศบริสทุ ธิ์ และยังสามารถนําไปโคงงอไดถงึ 15 องศาจึงติดตัง้ ไดแบบ ไรรอยตอ อีกทั้งยังทําความสะอาดไดงายเพียงเช็ดเบาๆ สวนคนที่มีสมาชิกเปนเจาหนู เชิญไดที่บูธ T405 นอยจอมซม ที่ชอบขีดเขียนไปทุกที่ ไมเวนแมแตผนังบาน DESIGN HIVE ครีเอท เพน เขามีกรรมวิธเี ปลีย่ นผนังบาน ใหกลายเปนไวทบอรดดวยวิธีงายๆ ดวยสารโปรงใสที่เอา ไวเคลือบพื้นผิวใหกลายเปนกระดานผิวผาใบ จึงสามารถ ขีดเขียนไดโดยไมตอ งกลัวสกปรกเพราะลบออกไดงา ยดาย จึงเหมาะนําไปใชทาโรงเรียน รานคา หรือสํานักงานที่ ตองการใชผนังเปนพื้นที่ขีดเขียน รวมถึงบานที่มีเด็กๆ มาดูที่บูธ ของ UNIPRO เชิญแวะไปที่บูธ F406 MANUFACTURING กันบาง บูธนี้มีฉนวนกันความรอน KOOLTEG ที่ผลิตจากเสนใย Polyester ทอเปนผืนหนา เปนพิเศษมาโชว ดวยคุณสมบัติของ Polyester จึงกัน ความรอนไดดี ปราศจากเชือ้ รา ไมกกั เก็บความชืน้ และไมทาํ ปฎิริยากับโลหะ ไมเปนฝุนคลุงกระจาย ทําใหไมระคาย เคืองตอรางกาย เหมาะกับการนําไปปูบริเวณเหนือฝา เพดาน ทั้งแบบฉาบเรียบ และแบบที-บาร เพื่อปองกัน ความรอนที่มาจากโถงหลังคา ไมใหผานฝาเพดานลงมา ภายใตตัวบาน และยังใชบุผนังเพื่อกันความรอนที่จะ ดาน เขามารทางผนัง ชมของจริงไดที่บูธ D502 LIVING IDEA PLUS นําแผนโพลีกลาสไฮเดนซิตี้อัดลาย สําเร็จรูป เหมาะสําหรับใชตกแตงผนังแทนวอลเปเปอร หรือวัสดุกุถรุหนาบานประตูทําแทนกระจกและไมเอ็มดี เอฟ จึงเหมาะสําหรับลูกคาทีช่ อบความแปลกใหมไมซาํ้ ซาก จําเจกับวัสดุแบบเดิมๆ เนื่องจากแฟนโพลีลาสโอมิกซถูก ออกแบบใหมีความผสมผสานจากลวดลายธรรามชาติเขา กับเทคนิคการพิมพ ทีส่ อดแทรกเสนไฮไลทในเนือ้ วัสดุทาํ ให เกิดเลือ่ มเงาแบบ 3 มิติ ในองศาทีแ่ ตกตางกัน สนใจแวะไป BUY CLEANSUI มีเครื่อง ชมไดที่บูธ F717/1 กรองนํ้าไฮเทคจากมิตซูบิชิ แบรนดแรกที่นําเทคโนโลยี เมมเบรนในการกรองนํ้าเพื่อใชในอุตสาหกรรม มาใชกับ เครือ่ งกรองนํา้ สําหรับบานพักอาศัย ไปดูกนั วาเครือ่ งทีม่ าก ดวยเทคโนโลยีแบบนีจ้ ะใหนาํ้ ดืม่ ทีส่ ะอาดมากนอยเพียงใด สนใจแวะไปสอบถามรายละเอียดกันไดที่บูธ T78 ดาน สุกมลรัชดา ไฮไลทเด็ดปนี้อยูที่ฟลัชวาลวโถปสสาวะ ชาย Solis 8186 ทีท่ าํ งานไดโดยไมตอ งใชพลังงานใดๆ เลย เพราะตัวเครื่องสามารถนําแสงที่มีอยูภายในหองนํ้า มา แปลงเปนพลังงานเพือ่ ใชในการทํางานของระบบฟลัชวาลว อัตโนมัติ และใชนํ้าเพียงครึ่งลิตรในการทําความสะอาด ไป สนใจรายละเอียดตามไปดูกันไดที่บูธ S203 ตอกันที่บูธของ ดิจิตอล สตาร ผูนํานวัตกรรม LED งาน ปาย ตกแตงภายใน-ภายนอก ที่สามารถประหยัดคาไฟฟา ไดมากกวา 80% และยังชวยลดภาวะโลกรอน มีไฮไลท เด็ดเปนหลอดแอลอีดีประหยัดพลังงานของ OSRAM ไป ทั้งหมดนี้เปนเพียงเสี้ยว แวะชมกันไดที่บูธ L301 หนึ่งของสินคาใหมและนวัตกรรมในงานสถาปนิก ’56 สําหรับฉบับแรกนี้ คงตองของเบรกกันไวเทานี้กอน พรุงนี้ พบกันใหม...

42

R1_BN_Show Daily#1_p42_iMac5.indd 42

4/27/13 9:58 PM


BulilderNews_Ad Mogen_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

4/17/13

9:04 PM


BulilderNews_Ad Stiebel_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

4/5/13

9:27 PM

ShowDaily ฉบับที่1 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556  

สถาปนิก'56 จัดเต็มรับ AEC

ShowDaily ฉบับที่1 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556  

สถาปนิก'56 จัดเต็มรับ AEC

Advertisement