Page 1

Published by

Support by

หนังสือพิมพรายวันสำหรับงานแสดงสินคาวัสดุ-อุปกรณกอสราง และตกแตงระดับอาเซียน บิลดเทค ’54 : ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2554

กรีนฟอรั่มกระตุ้นนักออกแบบไทย BuildTech ’11 จัดสัมมนา Green Design International Forum เชิญสถาปนิกต่างชาติเปิดโลกทัศน์ ใหม่ ให้นักออกแบบไทย พร้อมโชว์ผลงานที่ ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หวังกระตุ้นผู้เกี่ยวข้อง สนใจสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สำหรับผู้ลงทะเบียน เข้าชมงาน BuildTech ’11 รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมากมาย…

เทคโนเซลโหมบุกตลาดฟิล์มนิรภัย ใช้ “ลามิน่าลูม่าร์” เป็นหัวหอกดันยอด

ภัยพิบัติส่งผลให้ฟิล์มนิรภัยรุ่ง หลังเหตุวุ่นวายทางการเมือง ย่านสีลม อาคารต่างๆ แห่ติดฟิล์มฯ ช่วยเพิ่มความปลอดภัย เทคโนเซลได้จังหวะโหมบุกตลาด ลามิน่าลูม่าร์ หวังดันยอดการใช้เพิ่ม เป็น 20%

BuildTech ’11 encourages Thai Designers to show leading acknowledged works and invites famous international guest speakers to speak in Green Design International Forum, in order to raise awareness of people toward

ผู้โชคดีรับรางวัล iPad

ประจำวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 คุณพัฒนา กาศยปนันท์ กรุงเทพฯ

วันนี้มีอะไร 8 พฤษภาคม 2554

12.00-19.00 พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ตอน “สร้างสรรค์ ธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทแนวใหม่แห่งอนาคต (Jupiter 6-7) 13.30-15.30 Green International Forum : Shma (Jupiter 11-12) 13.30-15.30 “แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย / เทคนิคการเลือก สินเชื่อที่ ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้บริโภค” Challenger 1 13.30-17.00 Building Materials Forum (Jupiter 9) 16.00-18.00 Green International Forum : ALBERT ABUT(Jupiter 11-12) 16.00-18.00 มุมมองและทิศทางชีววิถีเพื่อการอยู่อาศัย ในเมืองอย่างยั่งยืนในไทย Challenger 1 16.00-18.00 “อพาร์ทเมนท์ ไม่บาน” (Jupiter 8)

the environment under the concept “Live Together”. The seminars are held on 7th Saturday and 8th Sunday. The well-known architects from around the world-Tomohiko Yamanashi (Japan), Antonio Ismael (Indonesia) and Albert Abut (France)joins the seminar to exchange their experience and give the ideas to Thai architects and interior designers. Assistant Professor Ratchata Chompunich, the advisor for BuildTech’s activities said that the purpose of these seminars is to develop the understanding of Thai architects. However, general visitor can attend the seminars as well since this is a good chance to see the performance from international architects. ผศ. รัชด ชมภูนิช คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีป่ รึกษาด้านกิจกรรมในงาน BuildTech ’11 เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรม Green Design International Forum อ่านต่อหน้า 31 >>

Yodpao Kamavan, Sales Manager of Techno Sell, said that currently the company concentrated on promoting safety window screen “Lamina Luma”, because more polyester had been added to the product, along with exceptional glue to reduce banging from outside such as explosion, earthquake and typhoon. It was proved “Lamina Luma” was unbroken even it was during political riot, when the building with thrown by many stuffs. อ่านต่อหน้า 31 >>

‘Gio Home’ เปิดตัวชุดครัว เวลฟิกซ์ขยายไลน์สินค้าเพิ่ม เสริมทัพวัสดุทันสมัยหนีคู่แข่ง หวังตอกย้ำแบรนด์ ในตลาด General Manager of Gio Home Kitchen, Mr.Aaron Chou, stated that the company would like to introduce Quartz Countertops for Kitchen Counters, plus LED from Italy. He believed that most LED kitchen lighting in Thailand is not good quality and well-designed but his products had been used by 60% of kitchen in Europe. Gio Home Kitchen expected that consumers, architects and interior designers would move toward Quartz Countertops more in this year, one reason is because of 12 mm thinness. Thus, the company aimed to find more design of quartz to create differentiation and competitiveness. อ่านต่อหน้า 31 >>

Mr.Kanisorn Changrukit, Marketing Manager of WELFIX (Thailand), the distributor of construction tools from United States under brand “Dewalt”, said that the company had brought many new products to launch in BuildTech ’11. He also wanted to show visitors that the company had been stable and competitive since 8 years ago until today. อ่านต่อหน้า 31 >>

บริการรับ-ส่งฟรี!

ตลอดระยะเวลาการจั ด งาน

ตั้งแต่เวลา

ด้วยรถ ตู้ VIP. 10 ที่นั่ง BTS หมอชิต - อิมแพค เมืองทองธานี

1


ภาพข่าวกิจกรรม VIP Guest

กิจกรรมสัมมนา ที่น่าสนใจภายในงาน

สัมมนา พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ตอน “สร้างสรรค์ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทแนวใหม่ แห่งอนาคต” โดย อ.เอกพงษ์ ตรีตรง

สัมมนา “BuildTech Materials Forum”

สัมมนา “การเลือกซื้อบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

สัมมนา “ปลูกบ้านสบายผู้อยู่...ผ่อนกู้สบาย กระเป๋า โดย K Bank”

สัมมนา “Green International Forum” โดย สัมมนา “Green International Forum” TOMOHIKO YAMANASHI ประเทศญี่ปุ่น โดย ANTONIO ISMAEL ประเทศอินโดนิเซีย

บูธเด่นภายในงาน BuildTech ’11

นายอนันต์กร อมรวาที กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์แปลน 101 จำกัด (ซ้าย) นายปราโมทย์ ธีรกุล (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด เยี่ยมชมงาน BuildTech ’11

บรรยากาศบูธพันธมิตรวัสดุก่อสร้าง

มอบรางวัลออกแบบลายผ้า นายเอกวรินทร์ พิพฒ ั น์จรูญ ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั ยูเท็กซ์ ไทล์ จำกัด มอบรางวัลให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ที่เข้าร่วม กิจกรรมประกวดการออกแบบลายผ้า

2

นายสิน พงษ์หาญยุทธ (ซ้าย) อดีตนายก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมงาน BuildTech ’11

E&V แจกรางวัล พีเค-ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร, บุค๊ โกะ-ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล, แชมป์ศุภวัฒน์ พีรานนท์ และปูเป้ เอไทม์ ร่วมกิจกรรมแจกรางวัลให้แก่ผู้ เข้าชมงานในบูธของบริษทั อีแอนด์วี จำกัด ภายในงาน BuildTech ’11


ข่าวต่อจากปก <<กรีนฟอรั่มฯ ต่อจากปก ว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้นักออกแบบได้เห็นแนวคิดและการทำงานที่ต้องคำนึง ถึ ง การอยู่ ร่ ว มกั น ของมนุ ษ ย์ กั บ ธรรมชาติ อย่างสมดุล ด้วยการเชิญสถาปนิกทีม่ ปี ระสบการณ์จากต่างประเทศ มานำเสนอความรู้ด้าน การออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสภาพ แวดล้อม เพือ่ เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับสถาปนิกไทย จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจ มาร่วมฟังกัน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน โดยค่าลงทะเบียนจะมอบให้มลู นิธทิ อี่ ยูอ่ าศัย เพือ่ มนุษยชาติประเทศไทย และมอบหนังสือ กำจัดจุดอ่อนมูลค่า 200 บาท ให้ โดยไม่คิด มูลค่า สำหรับเรือ่ งทีจ่ ะพูดกันแบ่งเป็น 4 เซกชัน่ จัดกัน 2 วัน โดยในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม มี สถาปนิกชาวญี่ปุ่น “TOMOHIKO YAMANASHI” ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับ ประเทศและระดับนานาชาติ และมีประสบการณ์การทำงานอยู่ ในบริษัทสถาปนิกที่ ใหญ่ มากในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเคยได้รับรางวัล กรีนดีไซน์จากญี่ปุ่น ส่วนในช่วงที่ 2 จะมี สถาปนิกชาวอินโดนีเซีย “ANTONIO ISMAEL” ซึ่ ง มี ผ ลงานการใช้ ง านสถาปั ต ยกรรมเพื่ อ รองรับชุมชน เป็นการออกแบบเพื่อช่วยฟื้นฟู ชุมชนภายหลังเกิดภัยพิบัติ ส่วนในวันอาทิต์ที่ 8 พฤษภาคม ช่วงแรก จะเป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทำงาน ของสถาปนิกคนไทยจากบริษัทฉมา ที่เคย ปฏิบัติวิชาชีพในประเทศสิงคโปร์มานาน และ กลับมาเปิดออฟฟิศในประเทศไทย มีผลงาน เป็นที่ยอมรับมากมาย ส่วนในช่วงที่ 2 เป็น สถาปนิกชาวฝรั่งเศส “ALBERT ABUT” ที่ มีฐานการทำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น มาแลก เปลี่ยนประสบการณ์ “จุดประสงค์หลักของการจัดสัมมนาครัง้ นี้ ต้องการที่จะพัฒนาความรู้ ให้กับสถาปนิกและ นักออกแบบชาวไทย รวมถึงคนทัว่ ไปก็สามารถ เติมเต็มความรู้ และเป็นโอกาสที่จะได้เห็นงาน ของสถาปนิกต่างประเทศที่มีผลงานในระดับ นานาชาติ ส่วนสาเหตุที่เลือกสถาปนิกทั้ง 4 ท่านนี้ เนื่องจากทุกท่านมีผลงานที่น่าสนใจ อย่างกรณีของสถาปนิกชาวอินโดนีเซีย ที่ทำงานเกี่ยวกับชุมชน เคยช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่สถาปนิกได้ละทิ้งมานาน พอสมควร จึงอยากจะเชิญชวนให้มารับฟังกัน” ผศ. รัชด เผยต่อไปว่า เราอาจจะนึกว่า “กรีน” เป็นเรื่องการ อนุรักษ์พลังงาน การใช้วัสดุรีไซเคิล การดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม แต่ในแง่ของวิถีชีวิตชุมชน กรีนเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการทำงาน ซึ่งที่ ผ่านมาดีไซน์เนอร์ ไทยเริ่มให้ความสนใจเพิ่ม มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจริงๆ แล้ว เรื่องนี้เริ่มพูด คุยในบ้านเราเป็น 10 ปีแล้ว แต่มันอาจจะไม่ ชัดเจน อาจจะไม่มีตัวอย่างงาน แต่เดี๋ยวนี้มี ปัจจัยเข้ามาเยอะมากจากต่างประเทศ โดย เฉพาะอย่างยิ่งกลไกทางการตลาดที่เป็นปัจจัย บังคับที่ทำให้เราต้องทำไปด้วย อย่างพวก

อาคารเขียว LEED ซึ่งนักลงทุน หรือเจ้าของ อาคาร ค่อนข้างให้ความสำคัญ ดังนัน้ ผูอ้ อกแบบ จะไม่รเู้ รือ่ งนี้ ไม่ได้ เพราะจะทำงานลำบาก และ ประเทศไทยเองก็มีเกณฑ์อาคารเขียวไทย ที่ ได้ประกาศใช้แล้ว ดังนั้นผู้ออกแบบจึงต้องมี องค์ความรู้ทางด้านนี้ ให้มากขึ้น ผศ. รัชด กล่าวทิ้งท้ายว่า อยากจะเชิญ ชวนนักออกแบบทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็นสถาปนิก, ภูมิสถาปนิก, อินทีเรียร์, ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ สนใจในเรื่องการออกแบบ ได้มาฟังกันมากๆ และจะได้มีโอกาสเห็นงานดีๆ เพือ่ นำไปประยุกต์ ใช้ ในงานของตัวเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ส่วมรวม และทางผู้จัดเองก็ตั้งใจทำเพื่อให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากกิจกรรมนี้ และ คิดว่าจะเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ ีในการสร้างเครือข่าย สีเขียวในบ้านเราให้ยั่งยืนต่อไป

<<เทคโนเซล โหมบุกฯ ต่อจากปก This innovation also has fireproof feature and able to protect 80% of the heat from sunlight, causes air condition to consume less energy and save money. Presently, there are only 10% of window screens that implement safety feature. Therefore, Techno Sell would like to increase this number to 20% by advertising via several media channels, as well as 400 dealers. The company has also contacted many project development, hotels and condominiums to do business together. นายยอดเผ่า ขมะวรรณ ผู้จัดการ ฝ่ายขาย บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทกำลังให้ความสำคัญ กับฟิล์มนิรภัย ลามิน่าลูม่าร์ เนื่องจากฟิล์ม นิรภัยเป็นฟิลม์ ทีม่ คี วามแตกต่างจากฟิลม์ ทัว่ ไป ตรงการเพิ่มชั้นโพลีเอสเตอร์ และปริมาณกาว ชนิ ด พิ เ ศษที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการยึ ด ติ ด อย่ า ง เหนียวแน่นให้มีมากชั้นกว่าฟิล์มทั่วไป ดังนั้น การติดตั้งฟิล์มนิรภัยที่กระจกธรรมดาจะช่วย เพิ่มประสิทธิภาพ และความแข็งแรงในการ ลดแรงกระแทกจากวัตถุภายนอกได้เมื่อเกิด อุบัติเหตุ การระเบิด แผ่นดินไหว พายุ ฯลฯ ฟิ ล์ ม นิ ร ภั ย จะช่ ว ยยึ ด กระจกที่ แ ตกออกไว้ ด้วยกัน ช่วยป้องกันอันตรายและความเสีย หายของชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น จากเศษกระจก ดั่งเช่นในช่วงที่มีเหตุวุ่นวายทางการเมือง มี อาคารที่ ติ ด ฟิ ล์ ม ของลามิ น่ า ลู ม่ า ร์ แ ละถู ก เขวี้ยง ปรากฏว่ากระจกก็ยังตั้งอยู่ ได้ ไม่แตก และร่วงหล่นลงมาใส่ผู้คนหรือสิ่งของด้านล่าง ให้เสียหาย ซึ่งหลังจากเหตุการณ์สงบลง มี อาคารจำนวนมากหันมาติดฟิล์มลามิน่าลูม่าร์ กันมากมาย เพราะนอกจากคุณสมบัตดิ งั กล่าว แล้ว ฟิลม์ ลามินา่ ลูมา่ ร์ยงั ช่วยป้องกันการลอบวางเพลิงได้ระดับหนึ่ง เพราะมีค่าทดสอบการ ทนไฟและการลามไฟได้ ช่วยลดความร้อน จากแสงแดดได้เกือบ 80% ป้องกันรังสียูวีได้ มากกว่า 99% นอกจากนีย้ งั ช่วยลดแสงจ้า ให้ ความรูส้ กึ สบายตา ลดความเครียดของสายตา ช่ ว ยให้ เ ครื่ อ งปรั บ อากาศภายในบ้ า นและ สำนักงานไม่ตอ้ งทำงานหนัก ประหยัดไฟ และ ถนอมเครื่องปรับอากาศ ชะลอความซีดจาง ของวัสดุ เครื่องใช้ และเฟอร์นิเจอร์ภายใน อาคารบ้านเรือน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ฟิลม์ นิรภัยเพิง่ เริม่ มีการใช้กนั อยูเ่ พียง 10% ดังนัน้ บริษทั จึงพยายาม ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า ใจถึ ง ความ สำคัญของฟิล์มนิรภัยมากขึ้น โดยจะพยายาม

เพิ่มสัดส่วนการใช้ ให้เพิ่มมากขึ้นเป็น 20% ภายในปีนี้ ด้วยแผนการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทาง การจำหน่ายที่เป็นดีลเลอร์ของบริษัท ที่มีอยู่ ประมาณ 400 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการติดต่อ เข้าสู่โครงการ ทัง้ โรงแรม คอนโดมิเนียม โครงการระหว่างประเทศ ร้านสะดวกซือ้ โดยอาคาร ที่ ได้มีการติดฟิล์มนิรภัยของลามิน่าลูม่าร์แล้ว คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษทั ผลิตไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ฯลฯ

<<Gio Home เปิดตัวฯ ต่อจากปก Mr. Aaron Chou ผู้จัดการทั่วไป Gio Home Kitchen Co.,Ltd. เปิดเผยว่า สำหรับงาน BuildTech ’11 ในครั้งนี้ทาง บริ ษั ท ได้ น ำชุ ด ครั ว ที่ เ ป็ น ท็ อ ป หิ น ควอตซ์ ม า โชว์ นอกจาก นั้นทางบริษัทยัง มีการนำไฟแอลอี ดี ที่ ใ ช้ ส ำหรั บ ชุดครัว ที่นำเข้า มาจากประเทศ อิ ต า ลี ม า จั ด แสดงในงานนี้ด้วย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าไฟแอลอีดี ที่ใช้กบั ชุดครัวในเมืองไทยยังมีในปริมาณทีน่ อ้ ย นอกจากนั้นแต่ละยี่ห้อก็ยังมีคุณภาพหรือรูป แบบในการดีไซน์ที่ ไม่ดีมากนัก แต่สำหรับไฟ แอลอีดีที่เรานำเข้ามานั้นเกือบ 60% ของชุด ครัวในยุโรปใช้สินค้าจากที่นี่ทั้งหมด ดังนั้นจึง สามารถการั น ตี ถึ ง คุ ณ ภาพของตั ว สิ น ค้ า ได้ เป็นอย่างดี และด้วยสิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงทำให้ ทางบริษัทตัดสินใจที่จะนำสินค้ามาโชว์ภายใน งานทั้งนี้ก็เพื่อให้ทางผู้บริโภคได้มีการรับรู้ว่า ปัจจุบันแอลอีดีมีฟังก์ชั่นในการใช้งานที่เพิ่ม มากขึ้นอย่างไร ด้านเทรนด์ของชุดครัวในปีนี้ ในความ คิดเห็นของทางบริษัทมองว่า ผู้บริโภค กลุ่ม สถาปนิก และมัณฑนากร เริม่ หันมานิยมท็อปครัวที่มีความบางโดยเฉพาะความบางขนาด 12 มม. ดังนั้นจึงทำให้ ในปัจจุบันเหล่าบรรดา ดีไซน์เนอร์เริ่มให้ความสนใจกับท็อปครัวชนิด นี้เพิ่มมากขึ้น ในด้านของการแข่งจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันตลาดเริ่มมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องหาจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่ง อย่างในส่วนของ วัสดุทางเราก็ต้องใช้วัสดุที่ทันสมัยกว่าคู่แข่ง รายอื่นๆ และพยายามหาอุปกรณ์ใหม่ๆ เข้า มาเสริมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตรงนี้ถือเป็นจุดขาย ทีท่ างบริษทั ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก อย่าง วัสดุที่นำมาใช้ทำท็อปครัว เราก็พยายามที่จะ

หาหินควอตซ์ลวดลายใหม่ๆ เข้ามาเสริม เพื่อ สร้างจุดเด่นและจุดต่างให้กับสินค้าของเรา นั่นเอง

<<เวลฟิกซ์ ขยายไลน์ฯ ต่อจากปก As for BuildTech ’11, WELFIX invested more than THB 200,000 for booth decoration since construction tools market is quite fierce and the company would like to maintain brand image of WELFIX and make all visitors feel confident in their products. นายคณิสร ช้างรู้กิจ ผู้จัดการฝ่ายการ ตลาด บริษทั เวลฟิกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตัวแทนจำหน่าย เ ค รื่ อ ง มื อ ก่อสร้างภายใต้ แ บ ร น ด์ “Dewalt” จาก ประเทศสหรั ฐ อเมริกา เปิดเผย ถึงการเข้าร่วมงาน BuildTech ’11 ว่า บริษทั ได้นำสินค้าใหม่มาเปิดตัวในงานนีเ้ ป็น ครั้งแรก อาทิ น้ำยาเสียบเหล็ก ชุดยกตัวแผ่น พื้นสำเร็จ และสินค้าในกลุ่มของอุปกรณ์เซฟตี้ ที่บริษัทกำลังจะเปิดตัวในตลาดภายในเดือนนี้ เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา เข็มขัด ที่ปิดจมูก เป็นต้น นอกจากนีย้ งั มีนำ้ ยาเคมี WELCRETE Plus-F2 อีกด้วย ส่วนบูธจะเน้นดีไซน์เพื่อโชว์ถึงรูปลักษณ์ ของความเป็น เวลฟิกซ์ ให้ลูกค้าเห็นถึงความ มั่นคงและแข็งแกร่งทางด้านการเงิน และการ เติบโตของบริษัทตลอดระยะเวลา 8-9 ปีที่ ผ่านมา ดังนั้นภายในบูธจึงโชว์ให้เห็นถึงสินค้า ต่างๆ ที่หลากหลาย พร้อมทั้งสินค้าใหม่ที่จะ นำมาเสนอในตลาดในปัจจุบัน เพื่อสร้างการ รับรู้ ในตลาดและเพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยทุ่มงบกว่า 2 แสนบาทในการตกแต่งบูธ ปัจจุบนั ตลาดเครือ่ งมือก่อสร้างมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและมี การโจมตี คู่ แ ข่ ง อยู่ ต ลอดเวลาเพื่ อ ช่ ว งชิ ง ลูกค้าและมาร์เก็ตแชร์ในตลาด อย่ า งไรก็ ต ามถึ ง แม้ ว่ า การแข่ ง ขั น ใน ตลาดจะมีความรุนแรงและมีการโจมตีคู่แข่ง เพื่อแย่งชิงลูกค้า แต่บริษัทก็ยังมีศักยภาพใน การดำเนินงานให้เติบโตไปตามเป้าที่ตั้งไว้และ มีการเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา 20% ทุกปี ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั่นและมีความไว้ วางใจในตัวบริษัทและการบริการของบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมามียอดขายประมาณ 80 ล้านบาท

บริษัท บลูสโคป สตีล เสนอ LYSAGHT LOUVREMAX ระบบบานเกร็ดเมทัลชีท ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี ใครสนใจพบกันได้ที่ บูธ 328-29 มีน้องน่ารักๆ คอยให้คำแนะนำ

31


Exhibitor in Alchimica Sa.

Faithful Eng. Prods. Co.,Ltd.

108 Home Design Co.,Ltd. นายโจเซฟ เอล กรรมการผู้จัดการ TN Polycarbonate Co.,Ltd. นางสาวรัชนี อัคโกศล ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บริษทั 108 โฮม ดีไซน์ จำกัด เผยว่า “เรามีความมัน่ ใน บริษทั ทีทเี อ บริษทั ที. เอ็น. โพลีค่ าร์โบเนต จำกัด เผยว่า “เราเชือ่ มัน่ ในทีมงานของ ฟฯ และในปีหน้าบริษัทจะนำนวัตกรรมใหม่ๆ มานำเสนอ” บริษทั ทีทเี อฟฯ ในการประสานงาน รวมไปถึงการโปรโมทงานด้วย”

แก้ ไขข้อมูลผู้แสดงสินค้า

Juara Siam Truss Co.,Ltd.

Loma Water Slides Co.,Ltd.

Maris Polymers Asia Pte.,Ltd.

APPLICAD CO.,LTD. BOOTH No. D 111/1, L118/3-4 Tel. 0-2744-9669 Fax 0-2744-9602 www.applicadthai.com Email : aec@applicadthai.com PANINI CO.,LTD. Email : prpanita@yahoo.com Website : panini-design.com

MAXIM POLY THAILAND CO.,LTD. Booth No. D306 www.everisestellar.com Maxim Poly (Thailand) Co.,Ltd.

Neolaser Solutions Pte.,Ltd.

P.S.R.Electric Supply Co.,Ltd.

BATHROOM DESIGN CO.,LTD. Booth No. S106 Tel : 0-2683-7322-3 Fax : 0-2683-7324

Email : marketing@bathroomtomorrow.com Website : www.bathroomtomorrow.com

Protech Transfer Co.,Ltd.

Quantum Eco Hot Water

Twothousand Progress Co.,Ltd.

สนใจติดต่อจองบูธงาน Water Stop Company Limited

32

Yonok 2006 Co.,Ltd.

KREL COMPUTER LIMITED. Booth No. L 305 Address : 269/2 PK Building Soi Chokchaichongjamroen Rama 3 Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120 Brand Name : INKTEC Country of Origin : KOREA Description : Ink

THAI YOMA INDRUSTRY CO.,LTD. Booth No. D309 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 120 Email : yomagroup@yahoo.com E-mail : salesconstruction@ttfintl.com Website : www.thaiyoma.com

BuildTech ’11 Show Daily Vol.6  

หนังสือพิมพ์รายวัน งานบิลด์เทค '54 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2554