Page 1

cover 206-1 create_AOI.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/13/13

8:28 AM


AD_R1_Only_ok.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

1/30/13

2:47 AM


AD_R1_Only_ok.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2

1/28/13

8:17 AM


rtx cb hg _Rur.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/13/13

9:09 AM


AD Z hg Rut.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/13/13

12:13 PM


AD_Spread_v1b_913players_Rut.indd 2

2/13/13 8:34 AM


AD_Spread_v1b_913players_Rut.indd 3

2/13/13 9:18 AM


2nd ISSUE 16-28 February 2013

Cover Story

นิยามใหมของประสิทธิภาพเพื่อความไกล และการชดเชยที่ยอดเยี่ยม

18

Callaway X Hot Series

Golf Room ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ตอกย้ําความเปนผูนําตลาดกอลฟ กับแคมเปญ Enjoy Your Swing ป 4

Scoop Charming Girls 5 นักกอลฟสาวพราวเสนห

Content Hot ws Ne

14

What’s in Bag หนุมนอยเจาแฟชั่น Rickie Fowler

26

Hot Guide อัพเดทอุปกรณกอลฟรุนใหม

30

Hot Fashion Nike Golf Collection

28

Scoop Special Test New TaylorMade R1

51

Hot Star นองธนันทรัฐ วงศโดยหวัง

53

Advertorial พิสูจนความไกลและความแมนยํากับ Nike VRS Covert

36

Scoop Srixon Sport เปดตัวสินคาใหม

Tips for Kid’s ใหลูกเริ่มเลนกอลฟตอนไหน?

54

39

Smart Tricks ชิพแบบ Dead Wrists!!!

56

Putting Solution พัตตระยะไกลใหไดผล

58

How To ทดสอบแฟรเวย,ไฮบริด Titleist 913

P 8,10,12content 2 AOI.indd 8

34

42

49

2/13/13 11:26 AM


INTRODUCING TOUR-PROVEN PERFORMANCE IN A LIGHTER, MORE STABLE FJ SPORT

The Mark of a Player

©2013 ACUSHNET COMPANY.

Cleated

Spikeless

ผูเ ลนชัน้ นําในทัวร ตางเชื่อมัน่ ในรองเทาฟุตจอยสปอรต รองเทากอลฟทีม่ คี ณ ุ ภาพสูง และทัง้ ยังมีนาํ้ หนักเบา มาหลายป และบัดนี้ ขอบคุณนักกอลฟเหลานั้นสําหรับความไววางใจที่เลือกสวมใส จนเปนที่นิยม ดวยการพัฒนาใหมของ ปุมรองเทา 4 ปุมยึดบริเวณสนเทา และโครงสรางภายนอกที่เสริมความ มั่นคง ทําใหมีสมรรถภาพในการยึดเกาะ เพิ่มขึ้น พรอมนําเสนอดวยสีสันและรุนที่หลากหลาย วางตลาดพรอมกันทั้งแบบมีปุมและ แบบไรปุม FJ SPORT รองเทากอลฟคุณภาพที่เหนือกวาคําวาดีเยี่ยม หาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ footjoy.co.th

AD FJsport_AOI.indd 1

2/13/13 11:12 AM


2nd ISSUE 16-28 February 2013

45

Signature Hole Beyond the Natural & Golf @Wangjuntr Golf Park Restaurant ชวนทาน อาหาร 2 แบบ 2 สไตล Bai Yun & The World Restaurant

66

Rules of Golf การวางคลาดเกลี่ย ทรายควรทําอยางไร? Sport Science of Golf ยืดกลามเนื้อเพื่อพัฒนา ความออนตัว

60

62

The Health ฮีทสโตรก โรคลมแดดอันตราย 63 Cars SUV สายพันธุ ใหม All new Range Rover 2013 64

P 8,10,12content 2 AOI.indd 10

Hot Fashoin J.Lindeberg Golf Association ขาวสารสมาคมกอลฟ

32 70

Golf Course Superintendent วิธีกอสรางกรีนกอลฟ S6 Golf Course Directory สนามกอลฟและโปรโมชั่นนาสนใจ S7

2/13/13 2:20 AM


ปที่แลว เราทําใหคุณไดระยะไกลขึ้น 17 หลา ปนี้เราทําใหคุณอีก 10 หลา

และ Rescue ที่สรางความเปลี่ยนแปลงใหเกมสกอลฟอยางสิ้นเชิง เมื่อปที่แลว ไดมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ดวยการเพิ่มความแข็งแกรงดวย RocketSteel alloy ทําให RBZ Stage2 กาวไปสูอีกขั้นของการตีที่ ไดระยะ อยางเหนือความคาดหมาย และดวยหนาไมที่บางพิเศษทําใหเกิดความยืดหยุน สูงสุด ชวยใหลูกพุงออกไปไกลไดระยะมากกวาที่เคย นักกอลฟมือดีสามารถ ตีไดระยะเพิ่มขึ้นไปอีก 10 หลาดวยหัวไม 3 นั่นคือเหตุผลที่เราใช 17 + 10 RocketBallz-ier.

Fairway

หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนายเทยเลอรเมดอยางเปนทางการ

#ier RBZ Stage 2 Rescue

RBZ_stage AOI.indd 1

RBZ Stage 2 Fairway

©20 201 20 13 T Taylor Tay lor Ma Made d Gollf Comp de Comp pany an , Inc. Inc. n Be ette t r play yer e 17 1 yar yard d clai laim m base base ed on on RBZ RBZ vs. vs Bu Burne rn r 11 rne 11 Fair a way ay an and d 10 yarrd cclai laim lai m base base ased d on R RBZ BZ Sta St ge 2 vvss. RBZ BZ Fa Fairw i ay, irw ay ro robot te esting at 150 mph ball speed, total distancce. e #1 Fair way in Golf claim based on combined 2012 wins and usage on the PGA, European, Japan Golf, Web..co Web om, Cha Champi mpions ons an and d LPGA LPGA Tours Tours, as as rrepo eporte rted db by y tthe he Dar Darrel relll Surv Survey y Co. and Spor p ts Marketing g Surveys, y Inc.

2/13/13 8:15 AM


EDITOR’S NOTE บรรณาธิการบริหาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผูจัดการฝายฮ็อท กอลฟ หัวหนากองบรรณาธิการ รองหัวหนากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ

ปที่ยอดเยี่ยม

ชทําใหวไมงแปลกใจเลยครั นี้ยังอยู ในชวงเดือนแหงไฮซีซั่นของบรรดาสนามกอลฟหลายสนาม บที่เราจะไดเห็นสนามอยู ในความสมบูรณแมวาอาจจะถูกใช งานเยอะหนอย แตดวยการดูแลอยางดีก็คงจะผานไปไดดวยดีอีกปครับซึ่งนาจะ เปนอีกหนึ่งฤดูกาลที่กอลฟในบานเราจะกลับมาไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ปนี้ถือวารายการกอลฟบานเรามีความนาสนใจไมนอยเพราะนอกจากรายการ ใหม ในเอเชียน ทัวรอยางรายการเชียงใหม คลาสสิคซึ่งจะเกิดขึ้นในชวงปลาย เดือนหนานี้โดยมีเงินรางวัลใหชิงชัยกันกวา 750,000 เหรียญฯ นักกอลฟ มือดีอยางธงชัย ใจดีและวาย อี ยาง ตางตอบรับที่จะมาแขงขันกันดวย นี่คือ สีสันอยางดี หรือจะเปนรายการไทยแลนด โอเพน ชวงกลางเดือนหนาก็ยังมี เปแดร็ก แฮรริงตัน ยอดโปรไอริชที่จะมาโชววงสวิงใหดู ถือวารายการในบาน เราสามารถเชิญชวนนักกอลฟดังๆ เขามาไดก็นาจะเปนมิติที่ดีอยางยิ่ง ผมมีโอกาสไดทดสอบอุปกรณรุนใหมจากหลายๆ คาย ตองยอมรับครับวา เทคโนโลยีพัฒนาจนทําใหรูสึกวากอลฟนั้นตีงายจริงๆ และเราแทบไมตองปรับ เปลี่ยนอะไรมากมายก็สามารถตีกอลฟใหสนุกและดีไดครับ แตที่ดึงความสนใจ ของแฟนๆ กอลฟในชวงที่ผานมาก็คือการเปลี่ยนแปลงตนสังกัดของนักกอลฟ หลายๆ คนอยางรอรี่ แม็คอิลรอย ที่เขาไปอยูกับไนกี้ รวมกับโปรอีก 4 คนที่ เปนสมาชิกใหมเชนกันหรือเรียว อิชิกาวา ที่ไปอยูกับแคลลาเวย ก็คงตองตามดู กันวาจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด ฝากเอาไวกับ Hot Golf on TV ของเราที่ มีความนาสนใจมากขึน้ กวาเดิม ติดตามกันไดครับทุกวันอังคาร 21.00 -22.00 น. จานดาวเทียม PSI ชอง 65 และ C-band คลื่น 3440 MHz. ครับ

วัฒนพงษ พรรณา หัวหนากองบรรณาธิการ ทุกวันอังคาร เวลา. 21.00 - 22.00 น. จานดาวเทียม PSI ชอง 65 หรือสัญญาณ C-Band คลื่นความถี่ 3440 MHz.

คําถาม อยางที่ทราบกับวาปนี้นักกอลฟหลายคนมีการยายบานใหมกันมากมายครับ ลองมาดูกันวาภาพที่ทานเห็นนั่นคือนักกอลฟคนไหนและยายไปอยูกับใคร ไมยาก ครับเปดหนังสือฮ็อท กอลฟ เลมเกาๆ ก็เจอแลว

ชาตรี มรรคา ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา เรณู ฟกสกุล วัฒนพงษ พรรณา อรุณ แสดรัมย ปริทัศน มีชัย นรุตม สมงาม นักเขียนพิเศษและคอลัมนิสต ดาริณี นิมิตรพันธ เลขากองบรรณาธิการ สุดารัตน สายคํากอง คอลัมนิสต ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง ม.ล.โอรัส เทวกุล โปรฐิติพงษ ณ สงขลา โปรจิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ โปรวินิจ ชมพู โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์ชูโต โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร โปรเบญจพล อุบลบาล ทีมโปรจากสมาคมกอลฟอาชีพสตรี ผูจัดการฝายการตลาด และโฆษณา เรณู ฟกสกุล ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ นภัทร กรปภาเชื้อกุล ฝายพัฒนาธุรกิจและสมาชิก วลัยลักษณ จินตนาบรรเจิด รัฐนันท ทองคําชุม ฝายการเงิน คุณแสงอรุณ มงคล ศิลปกรรม แยกสี/เพลท โรงพิมพ จัดจําหนาย

Green Oke บริษัท สุรศักดิ์ฟลม จํากัด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท เวิลด ออฟ สเปนเดอร จํากัด

สํานักงาน บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาคาร เออี เฮาส 200/12-14 ซอยรามคําแหง 4 ถนนรามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 180-185 แฟกซ. 02-318-4758 ติดตอกองบรรณาธิการ : 02-717 2477 ตอ 189 ติดตอฝายโฆษณา : 02-717 2477 ตอ 182 ติดตอฝายสมาชิก : 02-717 2477 ตอ 184 , 086-399 1060 E-mail : hotgoleditor@yahoo.com hotgolfediter@hotmail.com Website : www.HotGolfClub.com Facebook : www.Facebook.com/hotgolfclub

ลุนรับ New Nike 20XI ฟรี! จํานวน 2 รางวัล (รางวัลละ 1 โหล)

ชื่อนักกอลฟ…………………………………………………………………… สปอนเซอร ใหมคือ…………………………………………………………..

ตอบคํําถามและ ถามและสสง มาท่ มาทีี่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ( วงเล็บมุมซอง รวมสนุกตอบคําถาม HotGolf ) อาคาร เออี เฮาส 200/12-14 ซอยรามคําแหง 4 ถ.รามคําแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 P 8,10,12content 2 AOI.indd 12

2/13/13 9:01 AM


นักกอลฟเตรียมเฮ

กอลฟแฟรเตรียม

โปรโมชั่นลอใจ นักกอลฟเตรียมเฮกอลฟแฟรเตรียมโปรโมชั่น ลอใจ สปอรตมอลล อัพเดทนวัตกรรม กอลฟแหงป ฉลองอัลติเมทกอลฟ โชวปที่ 11 สปอรตเวิลดอัดงบ จัด 5 ครั้งตอป พรอม ขยายกอลฟ โชวสู ตางจังหวัด ซูเปอรสปอรต ตอกย้ํากอลฟสโตรชั้นนํา จัดโปรโมชั่นแรง ตลอด ป

เทยเลอรเมด ประกาศความเปนผูนําตลาด

จัดงานเปดตัวสินคาประจําป 2013 Driver R1 , RBZ Stage 2 และ Lethal

เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ จัดงาน แถลงขาวเปดตัวสินคาใหมประจําป 2013 สุดอลังการตอกย้าํ ความเปนเบอร 1 พรอมชู สินคา 2 ตระกูลหลัก R1 ไดรฟเวอรที่ปรับ ไดทุกองศาในหัวเดียว และ RBZ Stage 2 เทคโนโลยีใหม RocketSteel Face บวก Speed Pocket ที่ใหความ เร็ว และแรง รวมถึงระยะที่เพิ่มขึ้นอีก 17+10 หลาที่มาแบบครบไลน และลูกกอลฟระ ดับพรีเมี่ยม ลีธอลโครงสราง 5 ชั้น รุน แรกของโลก ที่สนองตอบนักกอลฟทุก ระดับฝมือ ตั้งแตทีออฟถึงกรีน พรอมบุก ตลาดและเผยโฉมใหทานนักกอลฟไดรวม ทดสอบและเลือกซื้อกันไดแลววันนี้

SCG และ COTTO รวมหนุน โมรียา-เอรียา ลุยกอลฟอาชีพ SCG และ COTTO ประกาศสนับสนุนสองนัก กอลฟดาวรุง จากประเทศไทย ฉายา Thai Sisters โมรียา-เอรียา จุฑานุกาล สูเสนทางนักกอลฟ อาชีพ พรอมยําไมกดดันให โม-เม ตองกวาด แชมปแตมุงหวังสรางชื่อเสียงใหประเทศไทย

ไนกี้ทาพิสูจนไดรฟเวอรรุนใหม

VRS COVERT DISTANCE CHALLENGE ไนกี้ กอลฟ ประเทศไทย จัดกิจกรรมเฟนหา นักกอลฟที่ทําระยะไดไกลที่สุดในรายการ VRS COVERT DISTANCE CHALLENGE หาผูชนะ เลิศเดินทางไปรวมแขงขันกอลฟรายการ เรีย บินตัน โอเพน 2013 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

อานตอหนา 10

P 13-17 AOI.indd 13

2/13/13 9:02 AM


HOT NEWS

นักกอลฟเตรียมเฮ

ชในไลนวงกตอลนฟปนัถ้นือคึไดกวคัากในตลาดสิ นคากอลฟและอุปกรณ เปนอยางมากและเปนที่รูกันในหมู นักกอลฟวา ชวงนี้แหละเปนเวลาที่ใครก็ตามที่อยากจะ เปลีย่ นอุปกรณใหมของใหม ตอนนีถ้ อื เปนเวลาดีเลยทีเดียว เชนเดียวกันกับกับจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและโปรโมชัน่ ตางๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาพรอมกับการลอนซสนิ คาใหมใน แตละป หากไลดใู นหลายๆ ปทผี่ า นมา กิจกรรมสงเสริม การตลาดมีผลตอยอดขายของสินคาในไลนกอลฟอยู ไมนอยดังนั้นการเขาถึงผูบริโภคที่เปนนักกอลฟใหมาก อีกชองทางหนึ่งคือการจะกิจกรรมโปรโมชั่นตางๆ ออก มาเอาใจนักกอลฟขาชอปกันอยางถวนหนาโดยเฉพาะ บรรดา คอนซูเมอรเจาใหญๆ ที่ใชกิจกรรมพิเศษอยาง เชนกอลฟแฟร มาเปนชองทางในการสรางความสนใจดึง ดูนักกอลฟใหมาจับจายคึกคักเพิ่มขึ้นจากปกติ ดวยโปร โมชั่นที่แรงกวา และสินคาที่ใหมลาสุด “ฮ็อทนิวส” ฉบับนี้ จึงรวบและนําเสนอขอมูล ในดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายและโปรโมชั่น ตางๆ ที่กําลังจะเกิดขนในชวงไตรมาสแรกของป รวมถึง การวางแผนระยะยาวในการจัดกิจกรรมเหลานี้ในปนี้ ของคายตางๆ สปอรตมอลล อัพเดทนวัตกรรมกอลฟแหงป ฉลองอัลติเมทกอลฟ โชวปที่ 11 ถาจะใหพูดถึงคอนซูมเมอรที่มีสินคาในไลน กอลฟเจาใหญเจาหนึง่ ของเมืองไทยคงจะไมพดู ถึง สปอรต มอลล เปนไปไมได โดยมีชองทางในการจําหนายสินคา อยูใน เดอะมอลลทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพารทเมนตสโตรซึ่งไดรับการยอมรับวา ที่สุดของกอลฟ สโตรอันดับ 1 ของเมืองไทย แหลงรวมสินคาแฟชั่น ไลฟ สไตลและนวัตกรรมกอลฟ ซึ่งนอกจากสินคาไลนกอลฟที่ มีครบครันแลวอีกหนึ่งกิจกรรรม ที่สปอรตมอลล เปนที่

14 P 13-17 AOI.indd 14

รูจักของนักกอลฟเปนอยางดีก็คือการจัดงานกอลฟโชว ภายใตชื่องานวา “Sports Mall Ultimate Golf Show” ซึ่ง จัดมาตอเนื่องมาเปนปที่ 11 ติดตอกันแลว โดยปนี้ สปอรตมอลล รวมกับ การทองเที่ยว แหงประเทศไทย เอาใจคนรักกีฬากอลฟจัดงาน “Sports Mall Ultimate Golf Show 2013” 11 ป แหงความเปน ผูนํามหกรรม Golf Innovation พบที่สุดแหงนวัตกรรม กอลฟใหมลา สุดแหงป 2013 ระหวางวันที่ 16-27 กุมภาพันธ ศกนีท้ ่ี MCC HALL ชัน้ 4 เดอะมอลล งามวงศวาน ระหวาง วันที่ 16 กุมภาพันธ-15 มีนาคมที่ Sports Mall เดอะ มอลลทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพารทเมนตสโตร สําหรับรายละเอียดในการจัดงานปนน้ี น้ั สุนทร สุรียเหลืองขจร ผูชวยผูจัดการทั่วไปบริหารสินคา Sports Mall บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด กลาววา “Sports Mall เปนกอลฟสโตรอันดับ 1 ของเมืองไทยที่ ไดรับการ ตอบรับที่ดีจากนักกอลฟอยางตอเนื่อง เราจึงไมเคยหยุด นิง่ ทีจ่ ะนําเสนอเทรนด และนวัตกรรมใหมๆ ของสินคาอุปกรณ กอลฟเพื่อใหนักกอลฟตัวจริงและผูที่ชื่นชอบกีฬากอลฟ ไดสมั ผัสนวัตกรรม เทคโนโลยีและดีไซน ล้าํ สมัย คอลเลคชัน่ ลาสุดกอนใคร โดยครัง้ นีร้ ว มกับการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย ผนึกกําลังเพื่อชวยตอก ศักยภาพการดึงดูดนักทองเที่ยว ชาวไทยและชาวตางชาติเขามามีบทบาทในการเขามา พัฒนาเศรษฐกิจการทองเที่ยวและกีฬากอลฟในระดับ ประเทศ จัดงาน “Sports Mall Ultimate Golf Show 2013” 11 ปแหงความเปนผูนํามหกรรม Golf Innovation ที่ครบ ครัน ภายใตคอนเซ็ปต “Advanced Innovative Technology” รวบรวมนวัตกรรมกอลฟใหมลาสุดแหงป 2013 ครั้งแรกในเมืองไทย จากแบรนดชั้นนําระดับโลกกวา 100 แบรนดไวในงานเดียว อาทิ TAYLORMADE , NIKE GOLF, XXIO, CALLAWAY, CLEVELAND,CLEVELAND, SWORD

ฯลฯ รวมถึงแฟชั่นเสื้อผา รองเทาและ แอคเซสเซอรรี่ ครบครันสําหรับนักกอลฟโดยเฉพาะพรอมขอเสนอที่ดี ทีส่ ดุ ใหกบั นักกอลฟ อุปกรณกอลฟลดสูงสุด 70% อุปกรณ กีฬากอลฟคอลเลคชัน่ ใหมลา สุดลดสูงสุด 20% รับสวนลด และเงินคืนสูงสุด 20% จาก บัตรเครดิตชั้นนํา” สํ า หรั บ อุ ป กรณ ก อล ฟ ไฮไลท ภ ายในงาน “Sports Mall Ultimate Golf Show 2013” นั้นลวนแต สินคาที่เปดตัวและวางจําหนายคอลเลคชั่นใหมลาสุด ของป 2013 อาทิเชน TAYLORMADE R1 ,Nike Golf VRS Covert, XXIO NEW XXIO PRIME7 DRIVER 2013, CALLAWAY X HOT, CLEVELAND CG 588RTX, SWORD VOLTIO, TITLEIST 913 D, BRIDGESTONE J40, MIZUNO MP H-4, PRGR ID NABLA BLACK นอกจากนี้ภายในงาน “Sports Mall Ultimate Golf Show 2013” ยังมีกิจกรรม เปดตัวสินคาไฮไลทจากแบรนดชน้ั นํา พรอมรวมสนุกเลน เกมสรับของรางวัลมากมาย พิเศษสุดกับขอเสนอที่ดีที่สุด ใหกับนักกอลฟ เมื่อถามถึงความสําเร็จและการตอบรับสําหรับ งาน อัลติเมท กอลฟโชว ทีจ่ ดั ตอเนือ่ งมาถึง 11 ครัง้ นั้น สุนทร สุรยี เ หลืองขจร เผยวา “ธุรกิจของกอลฟในบานเรา มี ก ารตื่ น ตั ว มากขึ้ น สั ง เกตได จ ากบรรดาแบรนด ต า ง แขงขันในการผลิตเทคโนโลยีอุปกรณกอลฟใหมมากขึ้น ดังนั้นอุตสหกรรมกอลฟเติบโตมาโดยตลอด โดยเฉพาะ เสื้อผาหรือสินคาซอฟทไลน ที่ตลาดเปดมากขึ้น ดีไซน แฟชั่นมากขึ้น ทําใหสินคาในกลุมนี้เติบโตมากขึ้น เพราะ ฉะนั้นมันก็จะสงผลตอการจัดงานแฟรของเราที่ไดรับการ ตอบรับและมีอัตราการเติบมีมากขึ้นมาโดยตลอดทุกๆ ป เพราะดีไซนและเทรนดของอุปกรณกอลฟมากขึน้ นักกอลฟ เปลี่ยนอุปกรณกอลฟงายขึ้น บอยขึ้น และทิศทางในการ จัดงานของเราคือเนนสินคาใหครบทุกแบรนดเพื่อเปนตัว เลือกสําหรับลูกคา และที่สําคัญตองตามเทรนดในวงการ กอลฟ สินคาใหมๆ เราจะพยามอัพเดตมาในงานของเรา

www.HotGolfClub.com 2/13/13 8:46 AM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

และที่ชอปของเราเสมอ” สปอรตเวิลดอัดงบ จัด 5 ครั้งตอป พรอมขยายกอลฟ โชวสู ตางจังหวัด ดานสปอรตเวิลด คอนซูมเมอรจัดจําหนาย สินคากีฬา ที่มีสินคาไลนกอลฟจํานวนมากอีกเจาหนึ่ง ก็ ถือวาไดใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการ ขาย โดยเฉพาะการจัดงานกอลฟโชวซึ่งจัดกันมาตอเนื่อง กวา 20 ครั้งแลว ซี่งใน 1 ปนั้น ทางสปอรตเวิลดจะจัด กอลฟโชวที่สวนกลางหรือ กทม. นั้นจํานวน 5 ครั้งตอป โดยรายละเอียดในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ ขายกอลฟโชวในปนี้นั้น คุณไพโรจน พิศวง ผูจัดการฝาย จัดซื้อ บริษัท แอกทีฟ เนชั่น จํากัด ที่ดูแลรานสปอรต เวิลด กลาววา “สําหรับการจัดงานกอลฟแฟรนั้นหลักๆ เราจะจัดทีก่ รุงเทพทัง้ สิน้ 5 ครัง้ ดวยกัน โดยแบงเปนกอลฟ เอ็กซโป ซึ่งถือเปนงานใหญ 2 ครั้ง คือที่แฟชั่นไอสแลนด และกอลฟแฟรอีก 3 ครั้งซึ่งจัดกันที่ พาราไดซปารค และ แฟชั่นไอสแลนด รวมทั้งที่เทอรมินอล 21 ดวยเชนกันซึ่ง ในการจัดระดับเอ็กซโปเราไดรับตอบรับจากลูกคาที่มา รวมงานคอนขางดีอยางเชน ครั้งลาสุดเมื่อเดือนมกราคม ที่ผานมา ก็มีลูกคาเขามาชมและเลือกซื้อสินคาอุปกรณ กอลฟเปนจํานวนมาก ประสบความสําเร็จทีเดียว” ขณะที่แนวทางในการจัดงานกอลฟแฟรในปนี้ ของสปอรต เวิลด คุณไพโรจนไดกลาวตอวา “จากยอด การใชจายที่มีเกิดขึ้นในงานกอลฟแฟรของสปอรตเวิลด แตละครั้ง รวมทั้งแบรดนกอลฟตางๆ ใหใหความสนใจ มาออกงาน และจัดกิจกรรมกับเรามากขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหเราวางแผนการทํากิจกรรมกอลฟแฟรนท้ี ง้ั ปในระยะยาว โดยคํานึงชวงเวลาในการจัดเปนสิ่งสําคัญ โดยที่กลยุทธ ของเราก็คือโปรดักสที่ใหม เชนชวงตนปที่เหลาแบรนด กอลฟ ตางลอนซอุปกรณรุนใหมออกมาวางตลาด เราก็ จะไมรอชาจัดกอลฟ เอกซโปรในชวงกลางเดือนมกราคม เลย เพื่อที่จะใหลูกคาที่สนใจสินคารุนใหม ไดเขามาจับ จายในงานของเรากอนใคร นอกจากสินคารุนใหมที่จะเปนไฮไลทภายใน งานแลว เหลาแบรนดกอลฟตางๆ ก็ไดนําสินคามาทํา โปรโมชัน่ ในราคาพิเศษลดสูงสุดถึง 70 เปอรเซ็นต นอกจาก นั้นยังมีสินคาอีก 2 ประเภทที่เราจัดโปรโมชั่น ก็ โปรดักส ที่ไลน Close Out ที่นํามาจัดโปรโมชั่นในราคาแรงๆ และ จุดเดนของงาน สปอรตเวิลดกอลฟแฟร อีกอยางก็คือเรา จะจัด สินคาประเภทที่เรียกวา “มากอนมีสิทธิกอน” ซึง่ จะมีสนิ คาจํานวนจํากัด ซึง่ ไดกระแสตอบรับจากนักกอลฟ คอนขางดี ส ว นกิจกรรมเสริมภายในงานสปอรตเวิลด กอลฟแฟรนั้นก็คือการจัดคลินิกกอลฟโดยโปรชั้นนํา การ จับรางวัลลุนรับของรางวัลจากนักกอลฟชอปสูงสุดใน แตละวันดวย” ซูเปอรสปอรตตอกยํากอลฟสโตรชั้นนํา จัดโปรโมชั่นแรงตลอดป ดานซูเปอรสปอรต อีก 1 กอลฟสโตรที่มีสินคา กอลฟอยูครบไลนนั้นนอกจากความโดดเดนในสินคาและ อุปกรณกอลฟกอลฟที่มีกันอยูเกือบครบทุกแบรนด และ โปรโมชั่นที่จัดมาอยางตอเนื่องอยูแลว อีกหนึ่งอีเวนท ที่ ซูเปอรสปอรต จัดขึ้นมาเพื่อสงเสริมการขายนั่นก็คือ งาน ซูเปอรสปอรตกอลฟโชว ซึ่งปนี้จะจัดขึ้นตั้งแตวันที่ 5-20 เมษายน 2556

โดยรายละเอียดสําหรับการจัดงานกอลฟแฟร ครั้งนี้ คุณโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน ผูอํานวยการฝายตลาด บริษทั ซีอารซี สปอรต จํากัด กลาววา “สําหรับงานกอลฟ แฟรนั้น ซูเปอรสปอรตเราจะมีการจัดขึ้นปละ 2 ครั้ง ที่ เซ็นทรัล ชิดลม เปนงาน ซูเปอรสปอรตกอลฟโชว และ ที่เซ็นทรัลเวิลดเปนงานซูเปอรสปอรตกอลฟเซลล ในชวง กลางป โดยภายในงานนั้นนอกจากจะมีบรรดาอุปกรณ กอลฟรุน ใหมลา สุดทีเ่ ปนไฮไลทสาํ คัญแลว ซูเปอรสปอรต ยังเอาใจนักกอลฟขาชอปดวยการลดสวนสูงสุดถึง 70 % แตที่เราเนนหลักเลยโปรดักสใหมลาสุดจะตองมี ซึ่งก็ได

ขณะเดียวกันแบรนดเองก็ยังมีการจัดกิจกรรม สงเสริมการขายนอกจากตอเนื่อง อยางเชน คอบรา ที่ เปดตัวสินคารุนใหมตระกูล AMP Cell ที่เมื่อลูกคาชอป ในราคาเกิน 5 หมื่นบาทตอบิลแท็บเล็ตซัมซุง สวนไนกี้ ก็จัดกิจกรรมพิเศษ กับไดรฟเวอร VRS Covert ที่มีการ แขงขันรายการ VRS Covert Distance Challenge ที่หา นักกอลฟตีไกล บินไปอินโดนิเซีย พฤติกรรมนักกอลฟเปลี่ยน เนนเทรนดสินคาใหมและทางเลือกในการจับจาย

โดยปนี้ สปอรตมอลล รวมกับ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เอาใจคนรักกีฬา กอลฟจัดงาน “Sports Mall Ultimate Golf Show 2013” 11 ป แหงความ เปนผูนํามหกรรม Golf Innovation พบที่สุดแหงนวัตกรรมกอลฟใหมลาสุด แหงป 2013 ระหวางวันที่ 16-27 กุมภาพันธศกนี้ที่ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล งามวงศวาน ระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ-15 มีนาคมที่ Sports Mall เดอะมอลลทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียม และพารากอน ดีพารทเมนตสโตร รับการตอบรับจากแบรนดกอลฟชื่อดังที่เขารวมกิจกรรม กับเรา นําอุปกรณใหมลาสุดมารวมงานกับเราดวย โดย โดยปที่ผานมานั้นเราถือไดวาประสบความสําเร็จและได รับการตอบรับจากลูกคาทีมารวมงานอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรม ทั้งเรื่อง คลินิกสอนพัตต หรือ Golf Simulator เพื่อใหนักกอลฟ ไดรวมสนุกสนานนอกจากนั้น ก็อาจจะมีการลุนรางวัล สําหรับนักกอลฟทีม่ าจับจาย-ภายในงานอีกดวย สวนความ คาดหวั ง ในป นี้ เ ราตั้ ง เป า ว า จะมี นั ก กอล ฟ มาจั บ จ า ย สินคาในไลนกอลฟในงานของเรามากกวาทุกป สําหรับ แผนการตลาดของซูเปอรสปอรตปนี้ยังเนนไปที่ความ หลากหลายของสินคาที่มีครอบคุลมทุกแบรนดชั้นนํา และสินคาที่รุนใหมลาสุด และการจัดโปรโมชั่นอยางตอ เนื่องตลอดทั้งอีกดวย” นอกจากที่กลาวยังมีงานแฟรที่นักกอลฟให ความสนใจและนิยมไปเดินหาสินคากอลฟนั้นก็คือ ธนิยะ กอลฟแฟร ซึ่งรวบรวบเอาอุปกรณกอลฟมาจัดโปรโมชั่น ลอใจนักกอลฟ ทั้งสินคาใหมหรือเกามาครบ สวนวัน เวลาที่จะจัดปนี้ยังไมมีระบุ

จากแหล ง ข า วที่ จั ด งานกอล ฟ แฟร ม าอย า ง ยาวนานใหขอมูลวา ลูกคาที่มาจับจายในงานกอลฟแฟร ณ ตอนนี้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะอุปกรณ และซอฟทไลนมีการเปลี่ยนแปลง ไปสูการดีไซนที่เปน แฟชั่นมากขึ้น อุปกรณกอลฟเองก็พัฒนาเทคโนโลยีมา ควบคูกับดีไซน ดังนั้นนักกอลฟที่มาเลือกซื้อสินคาในงาน กอลฟแฟรนอกจากจะคาดหวัง จะไดสนิ คาในราคาโปรโมชัน่ ที่ถกู กวาซื้อตามโปรชอปหรือรานคาในชวงปกติ ยังเปน การไปเลือกซื้อสินคาใหมๆ ในงานเดียวกัน ขณะเดียวกันแบรนดเองก็ถือโอกาสไดเปดตัว โปรดักสใหมที่ลอนซออกมาใหกับลูกคาไดมีโอกาสสัมผัส กับโปรดักสใหมๆ ดวยเชนกัน ขณะอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทําใหนักกอลฟตัดสินใจมาเลือกซื้ออุปกรณกอลฟ ใน งานกอลฟแฟรมากกวา เพราะทางเลือกในการจับจายนั้น สะดวกมากขึ้นไมวาจะเปนสวนลดจากบัตรเครดิตหรือ การผอนชําระก็ตาม ซึ่งถือเปนจุดแข็งที่ถือวาไดเปรียบ กวาการที่นักกอลฟจะไปเลือกซื้อสินคาตามโปรชอป

2nd issue February 2013 P 13-17 AOI.indd 15

15 2/13/13 8:46 AM


HOT NEWS

เทยเลอรเมด ตอกย้ําความสําเร็จ

หลั งจากเผยโฉมใหนักกอลฟทั่วทั้งโลกไดเห็นมาพัก ใหญ ทั้ง R1 , RBZ Stage 2 และ ลูกกอลฟ 5 ชั้นตัวใหม Lethal เทยเลอรเมดก็ดีเดยเปดตัวนําของจริงมาใหทั้งสื่อ มวลชน ตัวแทนจําหนายและลูกคาทัว่ ไปไดสมั ผัสของจริง ตีจริงกัน ณ ซัมมิท วินดิม์ ลิ เมือ่ ตนเดือนทีผ่ า นมา โดยได รับเกียรติจาก Dr. Benoit Vincent, Chief Technical Officer, Development R&DES, Mr.Thomas Kroll, Global Product Line Manager Metalwoods, Marketing - Product Marketing, Mr. Jason Bierholm Vice-President & Managing Director of TaylorMade-adidas golf Region Asia , นายอุรุพงษ สินธุ สอาด คันทรีเมเนเจอร เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ ประจําประเทศไทย ,นายยรรยง ไววอง ผูจ ดั การฝายขาย เทย เลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ และนิศารัตน ฉายมงคลชัย ผู จัดการฝายการตลาด เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ รวม เปดงานอยางเปนทางการ นอกจากนี้ยังมี เซลิบริตี้คนดัง อาทิ แชมป พีรพล เอือ้ อารียกูล , ภารดร ศรีชาพันธ และโปร ในสังกัดเทยเลอรเมด คือ “โปรมะพราว” ภาณุพล พิทยารัฐ รวมงานดวย Mr.Thomas กลาววา เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ เปนบริษัทผลิตอุปกรณกอลฟที่มุงมั่นจะเปนี่หนึ่ง ในทุกดานไมวาจะเปนการผลิตอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ เพือ่ นักกอลฟทัว่ โลก ไมหยุดนิง่ ทีจ่ ะคิดคนนวัตกรรมใหมๆ และกล า ที่ จ ะเดิ น หน า นํ า เสนอเทคโนโลยี เ หล า นี้ สู นั ก กอลฟทัว่ โลก ทีส่ าํ คัญเทคโนโลยีเหลานัน้ สามารถตอบสนอง การเลนของนักกอลฟไดจริง มิไดเปนเพียงหนาตาที่สวย งามดูดีเทานั้น ดวยเหตุนี้เองสงผลใหในปที่ผานมาเทยเลอร เมดยังสามารถครองเบอรหนึ่งของยอดขายในหลายชนิด อุปกรณ โดยเฉพาะไดรฟเวอรที่ไมมีใครสามารถโคนบัง ลังคได “เรามีมารเก็ตแชรในตลาดเมทัลวูดทั้งโลกมากถึง

16 P 13-17 AOI.indd 16

30% และมีอตั ราการเติบโตในตลาดชุดเหล็ก พัตเตอรและ ลูกกอลฟที่กาวกระโดด เราเชื่อมั่นวาอุปกรณใหม ประจําป 2013 นี้ จะสงผลใหเราโตขึน้ จากเดิมอีกแนนอน” Mr.Thomas กลาว สําหรับอุปกรณที่เทยเลอรเมดไดฤกษเปดตัว ในครั้งนี้ไดแก R1 ไดรฟเวอรที่ปรับไดทุกองศาในหัวเดียว แฟรเวยวูด รุน RBZ Stage 2 ที่มาพรอม เทคโนโลยีใหม RocketSteel Face บวก Speed Pocket ที่ใหความเร็ว และแรง รวมถึงระยะที่เพิ่มขึ้นอีก 17+10 หลา และลูก กอลฟระดับพรีเมี่ยม ลีธอลโครงสราง 5 ชั้น รุนแรกของ โลก โดยDR.Benoit ใหขอมูลวา สําหรับ R1 นั้นเปนโจทย ที่ยากมากสําหรับทีมวิจัยและพัฒนา ที่จะพัฒนาความ เหนือชั้นที่มีอยูแลวใน R11 และ R11S แตหลังจากที่เก็บ ขอมูลทํารีเสิรชแลวพบวาชองโหวงของการใชงานไดรฟ เวอรนั้นยังมีอยูอีกหลายจุดและจุดสําคัญคือการเลือก ใชองศาที่ผิดของนักกอลฟในทุกระดับฝมือ แม R11 จะ สามารถปรับองศาหนาไมไดแลวก็จริงแตก็ยังมีขีดจํากัด ในการเพิ่มและลดองศาหนาไมอยูดี “ความจริงแลวในนักกอลฟทั่วไป 10 คน มีถึง 8 คนที่ใชไดรฟเวอรที่มีองศาไมเหมาะสมกับตนเอง จึง ทําใหมมุ เหินไมดเี ทาทีค่ วร สงผลใหระยะทาง และประสิทธิภาพ ในช็อตนั้นๆ ลดลง ซึ่งเทคโนโลยีในไดรฟเวอร R1 จะ ชวยใหนักกอลฟเลนหัวไมที่มีลอฟทเหมาะสมกับตนเอง จากการปรับเปลี่ยนดวย Loft-Sleeve บวกกับการเลือก ควบคุมทิศทางของลูกดวยหมุดถวงน้ําหนัก นักกอลฟทุก ระดับฝมอื จากโปรไปจนถึงนักกอลฟทัว่ ไป จึงสามารถเลือก ปรับใชสเปคที่หลากหลายจากไดรฟเวอรเพียงหัวเดียว” DR.Benoit กลาวตอวา “สวน RocketBallz Stage 2 Fairway Woods และ Rescue นั้นถือเปนความสําเร็จ ทีเ่ ราภูมใิ จและไมคดิ วาจะทําไดเพราะในปกอ นกับ Rocket Ballz ที่สามารถเพิ่มระยะเฉลี่ยไดอีก 17 หลา ซึ่งเปน

ตัวเลขทีม่ ากเกินคาดแลว ในปนเ้ี รายังทําเพิม่ ไดอกี 10 หลา รวมเปน 27 หลา จากแฟรเวยและเรสคิว จึงเกิดเปนแคมเปญ 17+10 อยางทีเ่ ห็นกันครับ กุญแจสําคัญทีไ่ ขสูค วามสําเร็จ RBZ Stage 2 fairways และ Rescues อยูที่วัสดุที่ใชทํา โครงสรางของหนาไม โดยเทยเลอรเมดไดรวมมือกับ Carpenter™ คิดคนวัสดุที่เรียกวา Ultra-high strength TaylorMade RocketSteel บางลงแตแข็งแรงขึ้น มีความ ยืดหยุนสูงรองรับการตีกระทบไดจากทั่วทุกจุดของหนา ไม บวกกับ Speed Pocket หนาไมจึงสรางสปดบอลให เพิ่มขึ้นไดอีกนั่นเอง” และปดทายดวย LETHAL ลูกกอลฟ 5 ชั้น ที่ สามารถสนองตอบสนองนักกอลฟทุกระดับฝมือ ตั้งแต ทีออฟถึงกรีน ดวยการพัฒนาโครงสราง 5 ชั้น จากวัสดุ หลากหลายชนิดระดับพรีเมีย่ ม สงผลให LETHAL สามารถ ดึงศักยภาพจากวัสดุแตละชั้น ออกมาตอบสนองในแตละ การเลนไดทุกๆ ช็อต ตั้งแตทีออฟไปจนถึงกรีน ตองยอมรับวากระแสนั้นแรงไมนอยทีเดียว สําหรับเทยเลอรเมด เพราะทัง้ ๆ ทีเ่ ปนการเปดพรีออรเดอร หรือใหนักกอลฟทั่วไปสั่งจองลวงหนากอนวางจําหนาย จริง ยอดก็ทะลุ 100 หัวภายในเวลาอันสั้น ยังไมรวมยอด สัง่ จากตัวแทนจําหนายอีกหลายเจา นิศารัตน ฉายมงคลชัย ผูจัดการฝายการตลาด เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ กลาววา เผยวาหลังจากเปดตัวแลวเทยเลอรเมดก็เตรียม กระตุนตลาดดวยการขนขบวนอุปกรณรุนลาสุดทุกรุน ใหนักกอลฟไดสัมผัส ณ สนามไดรฟกอลฟทั่วไปทันที นอกจากนี้ยังมีแคมเปญใหมคือการใหนักกอลฟสามารถ ยืมไดรฟเวอร R1 ไปออกรอบพิสูจนศักยภาพกอนซื้อจริง และหากลูกคาที่ยืมไปเพื่อลงแขงขันแลวสามารถควา รางวัลตีไกลมาไดก็จะไดลูกกอลฟ Lethal 1 โหล ไปใช ทันที ** ** ตรวจสอบเงื่อนไขกอนรับบริการ

www.HotGolfClub.com 2/13/13 9:04 AM


เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

SCG และ COTTO รวมหนุน นาย กานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ SCG และนายสราวุฒิ สําราญทรัพย กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร จํากัด ในเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง ผูผลิตกระเบื้องเซรามิก สุขภัณฑ และกอกน้ํา ระดับโลก แบรนด COTTO รวมแถลงขาวเปดตัวสนับสนุน โมรียา และ เอรียา จุฑานุกาล สองพี่นองวัย 18 ป และ 17 ป หลัง จากที่ทั้งคูสามารถสรางผลงานไดอยางยอดเยี่ยมตลอด การเลนกอลฟสมัครเลนและประสบความสําเร็จในการ แขงขันเพื่อชิงสิทธิ์เลนกอลฟอาชีพใน LPGA Tour แหง สหรัฐอเมริกา และ Lady European Tour ประจําฤดูกาล 2013 SCG และ COTTO จึงพรอมใหการสนับสนุน เพื่อ ใหเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนและเปนรางวัลในความ พยายามของ โมรียา-เอรียา จุฑานุกาล รวมถึงพอแมที่ เสียสละสนับสนุนทั้งสองคนจนกาวไปถึงฝน โดยนายกานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการ ใหญ SCG เปดเผยวา “จากการติดตามผลงานของนอง โม-นองเม เราไดเห็นถึงความมุงมั่นตั้งใจของทั้งสองคน ในการแขงขันรายการตางๆ ซึ่งสามารถควาแชมปได มากมายและไดรับการยกยองจากสื่อมวลชนตางประเทศ วาเปน Thai Sisters ที่สรางปรากฏการณใหมใหกับวงการ กอลฟเยาวชน ชวยสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย และ สรางความภาคภูมิใจใหกับพวกเราอยางมาก” ขณะที่นายสราวุฒิ สําราญทรัพย กรรมการผู จัดการ บริษัท สยามซานิทารีแวร จํากัด ในเอสซีจี ผลิต ภัณฑกอ สราง ผูผ ลิตกระเบือ้ งเซรามิก สุขภัณฑ และกอก น้ํา ระดับโลก แบรนด COTTO กลาวแสดงความยินดีใน ความสําเร็จของสองพีน่ อ งและครอบครัวจุฑานุกาล วา “ขอ ให ทั้ ง สองคนโมรี ย าและเอรี ย าสู อ ย า งเต็ ม ที่ ห ลั ง จาก ประสบความสําเร็จตามที่ฝนนั่นคือการกาวขึ้นมาเปนนัก กอลฟอาชีพในเวทีระดับโลก และเชือ่ วาทัง้ สองคนจะตอง ประสบความสําเร็จในการแขงขันเหมือนที่เคยทําไดใน

SCG และ COTTO ไม ไดกําหนดวาทั้ง สองคนจะตองมีผลงานอยู ในระดับใด เพื่อไมเปนการกดดันทั้งสองพี่นองและ ครอบครัว แต SCG และ COTTO ขอเปนกําลังใจใหโมรียาและเอรียา ที่ตอง แยกกันลงสนามคนละทวีป เลนกอลฟ โดยไมตองมีความกังวล รวมทั้งยังเชื่อ มั่นวาผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และคนไทยทั้ง ประเทศพรอมที่จะสงกําลังใจใหทั้งสอง คนในการแขงขันทุกรายการ การเลนกอลฟสมัครเลน” สําหรับเปาหมายในการสนับสนุน โมรียาและ เอรียา จุฑานุกาล นั้น SCG และ COTTO ไมไดกําหนด วาทัง้ สองคนจะตองมีผลงานอยูใ นระดับใด เพือ่ ไมเปนการ กดดันทั้งสองพี่นองและครอบครัว แต SCG และ COTTO ขอเปนกําลังใจใหโมรียาและเอรียา ทีต่ อ งแยกกันลงสนาม คนละทวีป เลนกอลฟโดยไมตองมีความกังวล รวมทั้ง ยังเชื่อมั่นวาผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และคนไทยทั้งประเทศ พร อ มที่ จ ะส ง กํ า ลั ง ใจให ทั้ ง สองคนในการแข ง ขั น ทุ ก

รายการ ซึ่ง SCG และ COTTO ก็พรอมที่จะสนับสนุน อยางเต็มที่ SCGและ COTTO ไดใหการสนับสนุนกิจกรรม กีฬามาอยางตอเนื่องทั้งแบดมินตันฟุตบอล และกอลฟ ซึ่งลวนแตเปนเกมอาชีพที่สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย โดยมีเจตนารมณที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ไทย เพื่อสรางชื่อเสียงใหประเทศและยกระดับวงการกีฬา ไทยใหเทียบเทาสากล ตลอดจนเปนแรงกระตุน ใหคนไทย หันมาสนใจเลนกีฬา

ไนกี้ทาพิสูจนไดรฟเวอรรุนใหม หลั ง จากประสบความสําเร็จและเปดตัวไดรฟเวอร รุนใหมตระกูล VRS COVERT เมื่อเดือนที่ผานมาลาสุด บริษทั ไนกี้ กอลฟ ประเทศไทย จํากัด ก็จดั กิจกรรมตอเนือ่ ง ใหนกั กอลฟไดรว มทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณกอลฟ รุน ใหมในรายการ VRS COVERT DISTANCE CHALLENGE คนหานักกอลฟที่ทําระยะไดดีที่สุดดวยไดรฟเวอรรุนใหม โดยจะตระเวณจัดกิจกรรมนีไ้ ปยังสนามไดรฟทัว่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทัง้ ตางจังหวัดอีกบางแหง ชวงระหวาง วันที่ 19 กุมภาพันธถงึ 10 เมษายนศกนี้ รวมกวา 20 สนาม ซึ่งกําหนดกติกาเอาไววา ผูเขาแขงขันจะตอง ใชไดรฟเวอรของตัวเองเพื่อใชในการทดสอบแขงขันโดย ใชไมของทาน ตีลูกกอลฟได 3 ครั้ง และเลือกเอาระยะที่ ดีที่สุด จากนั้นจะตองใชไดรฟเวอรไนกี้ VRS Covert เพื่อ ตีเปรียบเทียบและสามารถตีได 3 ครั้ง และเลือกเอาระยะ ที่ดีที่สุดเชนกัน เพื่อหาผลตางระหวางไดรฟเวอรทั้ง 2 รุน หากนักกอลฟทานใดสามารถทําผลตางของระยะทางได

มากที่สุดจะเปนผูชนะ อยางไรก็ดีมีขอแมวาความเร็วหัวไมของไดรฟ เวอรของตัวเองและไดรฟเวอรจากไนกี้ VRS Covert จะ ตองมีความแตกตางกันไมเกิน 5 ไมลตอชั่วโมงและสงวน สิทธิเฉพาะนักกอลฟสมัครเลนเทานั้น ผูชนะเลิศรายการนี้จะไดเดินทางไปเกาะเรีย บินตัน ประเทศอินโดนีเซีย (3 วัน 2 คืน) รวมแขงขันกอลฟ รายการ เรีย บินตัน โอเพน 2013 (ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม 2556) รวมตั๋วเครื่องบินและที่พัก และรับอุปกรณ กอลฟจากไนกี้กอลฟ ไดรฟเวอร,แฟรเวย,ไฮบริด และชุด เหล็ก VRS Covert รวมมูลคารางวัลชนะเลิศทั้งสิ้น กวา 150,000 บาท สวนรองชนะเลิศก็จะไดรางวัลรวมมูลคา กวา 100,000 บาทเชนกัน นักกอลฟทานใดสนใจสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ www.nikegolf.co.th หรือ 02-646-6180 หรือตามสนามไดรฟชั้นนําทั่วไป 2nd issue February 2013

P 13-17 AOI.indd 17

17 2/13/13 2:22 AM


18-19 AOI.ai

1

2/13/13

8:07 AM

COVER STORY

Š›

jšƒm›ŠŒÔ–‚¦Œp}Ԑ‹tž­Œž­“× ¨”ŠÓŽÓ›“¡}k–p §jŽƒ–Ž§Š¥}Žq›j¦mŽŽ›¥‹×j–Ž×ˆ7'.3 ¨‚rƒšƒ‚ž® q™k–¦‚™‚²›©}Œ×ˆ¥–Œ×¦Ž™¦ˆŒ×¥‹× ¢}‹š­ m›Š–‹›j€Ó›‚‚šjj–Ž×ˆjš‚jӖ‚ mŒšƒ¨‚mŒ›‚ž®qš}¥~¬ŠŠ›}Ԑ‹“¡}kš® k–p¥€m§‚§Ž‹ž€š®p“®‚}Ԑ‹m–‚¥t„€× ”š©ŠÔ¥‡ñ– m›Š©jŽ–‹Ó›pŠž„Œ™“€‰›‡ ©ŠÓÓ›q™¥„Û‚¥Œñ–pk–pj›Œ¥Ž –j¨sԐš“}¡ kŸ‚® Œ¢„”š©ŠÔ€¥­ž ƒ›Žp}ž©t‚×”š ¨”Ô¦”j–›j›‘ ©}®Œ}¥Œ¬kŸ®‚¨”® ©ˆŽ±€ƒ–Ž€ž­¦k¬p¦Œp €Œp‡Žšp ¦Ž™€ž­“²›mšv“›Š›Œ„Œšƒ¥„Žž­‹‚ Ž–ˆ€×¦Ž™©Ž‚צ–p¥jŽ©}Ԗ‹Ó›ppӛ‹}›‹©ŠÓ‹pÓ¡ ‹›j

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

_EVgC9Wgc6EA_IOE9WgOO$`<<CT_@YgObM7Wc6ERDR9T*L[*LZ6 +T$$TE=ES<`7*c6`GR$TE-6_-D'ITC>V6@GT6 9WgDO6_DWgDC6ID;hlTM;S$EIC9Wg_<TG*$IT_6VC -IDbMLTCTE8LET*'ITC_EfIG[$$OGAc6L[* %Xh;`GRG[$_MV;6IDIV8W9Wg9E*@GS*EO*ES<$TE LIV*9WgMGT$MGTDCT$%Xh;

OptiFit Technology LI;'OcCb-_9'a;aGDWÌíñæÃæñLTCTE8=ES<O*JT M;TcCbMOD[b;7lT`M;*_=6L`'IEMEYO=6c6_@YgO=ES< IV8W%O*G[$`GR'ITC`C;DlTbM6WDVg*%Xh; LET*'ITCCSg;b+bM $S<;S$$OGA_CYgO`O6_6EL

Speed Frame™ Face Technology 6ID$TE>LT;_9'a;aGDWÓÃф`GRÅöíâïßìéæàÃÞàâ…_%T6ID$S;-ID_@VgC@Yh; 9WgLIW9L=O9`GRLET*'ITC_EfIG[$$OGAbML[*%Xh;%5ROO$+T$M;TcC9Wg>GV76IDISL6Z c9_9_;WDC_@YgOERDR9T*9Wgc$G`GR`;;O;CT$DVg*%Xh; ;hlTM;S$9Wg_<TG*-IDbM$ER+TDc= DS*MSIcC_@YgO9lTbMc67lT`M;*ÀÄ9Wg_MCTRLC`GR-ID_@VgC'TÊÌÆbML[*%Xh;$ER<I;$TE %X;h E[=6ID_'CW-I DbM$Tl +S6ISL6ZLI ;9Wcg C7O *$TE_@YOg 'I<'ZC'ITCM;T<T*%O*MSIcCc6M;TcC 9WgCW'ITCa'*$ER-S<$ITc6EA_IOEϾ×ÏÕ¿éÞàèbM'ITCLID*TC7Sh*`77O;`O6_6ELEIC 9Sh*LTCTE8LET*c.6L=;`GR$TE$ER+TD`;;O;DVg*%Xh;_@YgO'ITC`C;DlT

18

Ultra Thin Wall Casting Technology 6 I D_9'a;aGDW $ TE`'L7Vh * 9Wg < T*9Wg LZ 6 %O*`'GGT_ID _9T9Wg_'D>GV7CT9lTbMc6c6EA_IOE9Wg_<TG*_@YgObM7Wc6 ERDR9T*CT$DV*g %X;h bMI8V GW $[ `<<6EOI .X*g %X;h OD[$ <S GOA9 %O*MSIcC.Xg*-IDbM;S$$OGALTCTE8=ES<`7*$TE7WG[$ c66WDVg*%Xh;;S$$OGA9Wg7W6IDGOA9L[*eLTCTE8=ES<`7*


เรื่อง : กองบรรณาธิการ / ภาพ : CALLAWAY GOLF

เพื่อใหไดทิศทางที่ตรงมากขึ้น ขณะที่นัก กอลฟที่ตีดวยลอฟทต่ําก็สามารถปรับแตง CG ใหเหมาะสมกับการเลนของตนเองได

Lower Club Weight and Swing Weight น้ําหนักหัวไมและสวิงเวทที่เบาลงชวยใหไดความรูสึก ในการตีที่ดียิ่งขึ้น

FAIRWAY WOOD หัวไมแฟรเวย X Hot รุนใหมที่รอนแรงและทรงประสิทธิภาพสูงสุดดวยการผสมผสานเทคโนโลยีรุนใหมสวนทอง ไมแบบ Warbird เขากับ Forged Speed Frame Face Cup ชวยสรางการตอบสนองที่ยอดเยี่ยมจากทุกจุดบน หนาไม ตําแหนง CG ที่ต่ําชวยใหไดวิถีสปนของลูกที่ตา่ํ ลง เพื่อระยะทางที่ดียิ่งขึ้นจากการที่จากแทนที แฟร เวเวยยและรัฟ

Lightweight Project X Velocity Shaft กานน้ําหนักเบาเปนพิเศษชวยสรางความเร็วและระยะ ทางท ทางทีทดยงขน ่ดียิ่งขึ้น

Foorged Speed Forged FrFrame rame Face Cup Standard

เฟรมหน ฟรมหนาไมผลิิตจากวั ากวัสดคาร ดดุคารเพนเตอร คารเพนเตอร สตี สตลล 455 ทีทแขงแกรงมากขนกวาสแตนเลสสตลธรรมดาเพอสรางความ ่แข็งแกรงมากขึ้นกวาสแตนเลสสตีลธรรมดาเพื่อสรางความ เร็วลูกกอลฟที่สูงขึ้น ออกแบบรูปทรงดียิ่งขึ้นึ ทําใหสามารถตีลูกดวยวิถีที่สูงขึ้นและลูกตกไดอยางนุมนวล และ ดวยมุมเหินที่สูงขึ้นชวยทําใหตีไดระยะทางเมื่อหนาไมกระทบลูกในมุมที่ต่ําเพิ่มความเร็วลูกกอลฟขณะออกจาก หนาไมเพื่อระยะทางที่ไกลและแมนยํามากยิ่งขึ้น

Modern Warbird Sole หัวไมออกแบบรูปทรงใหมเพื่อการเลนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สามารถปรุงแตงช็อตตางๆ ไดตามที่ตองการ ให ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นจากการเลนในไลนที่แตกตางกัน

Dynamic Weight Projection องคประกอบภายในหัวไมที่หนักขึ้นตั้งแตสวนทองไมไปจนถึงหนาไมม และกระจายไปยังสวนตางๆ ของหั ของหวไม วไม แฟรเวย พรอมตําแหนง CG ต่ําลงชวยสรางสปนที่ต่ําลง ใหวิถีที่ทะลุทะลวงเพื่อสรางความเร็วลูกกอลฟที่สูงขึ้น และใหระยะทางดียิ่งขึ้น ใหอัตราการสปนที่สม่ําเสมอเมื่อลูกออกจากหน ากหนนาไม าไม Pro

Lightweight Project X Velocity Shaft กานน้ําหนักเบาเปนพิเศษชวยสรางความเร็วและระยะทางที่ดียิ่งขึน้

C ALLAWAY DEMO DA YS

มี ใหเลือกทั้งรุนสแตนดารด และรุ ละรรุนุ โปร และสุุภาพสตรี พรออมลอฟท มลอฟทที่หลากหลาย

Lady

วันที่ สถานที่ เวลา 20 ก.พ. พรอมศิริ 17.00-21.00 น. 21 ก.พ. ออลสตาร กอลฟ คอมเพล็กซ 17.00-21.00 น. 22 ก.พ. อีเวนท ฮอลล งาน Ultimate Golf เดอะมอลลงามวงศวาน 17.00-21.00 น. 23 ก.พ. อีเวนท ฮอลล งาน Ultimate Golf เดอะมอลลงามวงศวาน 17.00-21.00 น. 26 ก.พ. สนาม ท.บ. 17.00-21.00 น. 27 ก.พ. นอรทปารค 17.00-21.00 น. 28 ก.พ. สุวงษชัย 17.00-21.00 น.

Standard

Pro

Lady

2nd issuee Febbruary 2013

19


SCOOP

Enjoy your lifestyle with your

Spikeless Golf Shoes รองเทากอลฟตอบสนองไลฟสไตล

FJ Contour Casual Spikeless

พลาดไม ไดกับดีไซน ใหมของ คอนทัวร แคชชัวร รองเทาลําลองที่ ออกแบบมาสําหรับวันสบายๆใหคุณสวมใส ไดทั้ง ในและนอกสนามกอลฟใชวัสดุหนังแทเกรด พรีเมี่ยมในการผลิตชวยใหความนุมและยืดหยุน อีกทั้งยังมีคุณสมบัติกันนํา ระบายอากาศ และให ความทนทานสูง สวน Midsole ของรองเทาใช วัสดุนําหนักเบาอยาง EVA เพื่อชวยรองรับแรง กระแทกจากใตฝาเทา ขณะที่พื้นรองเทาทําจาก ยาง DuraMax ที่ ไดรับการพิสูจนแลววาสามารถ ยึดเกาะกับหญาอยางมีประสิทธิภาพและทนทาน "มันจะเวิรคเหรอ รองเทาไรกอลฟไรปุม ?” คําถามนี้คงเคยผุดขึ้นมาในหัวของนักกอลฟที่อยาก หารองเทากอลฟใหมสักคู ทั้งๆ ที่อยากไดรองเทาสไตลสปอรตและสามารถสวมใสนอกรอบไดอยาง ลงตัว แตอีกใจหนึ่งก็แยงกลับมาวาจะประสิทธิภาพในการยึดเกาะก็ดี การบิดเทาสงถายนําหนักก็ดี หรือ เรื่องของนําหนัก จะใหเราไดทัดเทียมรองเทากอลฟแบบจริงจังหรือไม? หรือจะซื้อรองเทากอลฟแบบ มาตรฐานไปเลย คําตอบคือ หากอยากได ก็ซื้อเถอะครับ รองเทากอลฟแบบไรปุมในปจจุบันนั้นถูกดีไซน ใหทรง ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งรองเทาประเภทนี้มักจะอยู ในชวงชั้นบนๆ บีจนถึงเอบวกของแบรนดแทบ ทั้งสิ้นครับ ทั้งวัสดุที่นํามาตัดเย็บ เทคโนโลยีตางๆ ก็บรรจุไวพรอมสรรพไมแพรองเทากอลฟแบบ จริงจัง

20

www.HotGolfClub.com

รองเทาไรปุม ที่ ไม ไรปุม คําวา “Spikeless” แปลตรงตัวเปนภาษาไทย คือไมมีปุมหรือไรปุมครับ แตความจริงแลวรองเทากอลฟ ประเภทนี้ก็มีปุมครับแตปุมนั้นไมไดออกแบบมาเปน พลาสติกแหลม เปนแฉก สามเหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือ ดาวกระจาย แลวแตแบรนดจะออกแบบ แตปุมสวนใหญ จะกลายรางมาเปนพื้นรองเทาที่มีตุมยาง หรือปุมเล็กๆ เรียงตัวเต็มผืนพื้นรองเทา เพื่อกระจายการกดทับและ สอดรับการยึดเกาะในพื้นผิวตางๆ ใหมั่นคงนั่นเอง


เรื่อง : GolfZilla

แลวมันสามารถตอบสนอง การเลนกอลฟไดดีแค ไหน? จากการทดสอบรองเทามาแลวทั้งรองเทาระดับ เพอรฟอรแมนซและแบบไรปุม พบวารองเทาไรปุมนั้น รองรับการฝกซอมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงไรความกังวล ครับ แตจะประสิทธิภาพในการยึดเกาะจะลดลงระดับ หนึ่งหากสวมใสในการออกรอบจริงหรือยืนบนไลนที่แปลก แตกตางจากพื้นราบ เชน หากทานนักกอลฟตองยืนเลน บนไหลเนิน อาจจะตองฝนการทรงตัวสักเล็กนอย สวน เรื่องของน้ําหนักรวมของรองเทานั้นเฉลี่ยเบากวาแนนอน ครับ หรือของการบิดตัวของรองเทาดอยกวาเล็กนอย เนื่องจากรองเทาประเถทนี้สวนใหญจะเนนดีไซนสปอรต ECCO MEN'S GOLF STREET คือสามารถสวมใสลําลองได สวนกลางของรองเทาจึงไม แบรนดนี้ขึ้นชื่อเรื่องของการใชวัสดุเพื่อความนุมสบายและระบายอากาศอยูแลวครับ คราว สอดแทรกเทคโนโลยีอะไรมากนัก นี้มากับหนังอูฐใหความรูสึกพรีเมี่ยมจริงๆ ดานในบุดวยผาชนิดนุม เติมเติมชองวางระหวางเทาและ รองเทาฟตพอดีเทา พ พรอมความนุมสบาย และฟเจอรสําคัญที่เอคโคกอลฟสอดแทรกเขาไปในยรองเทา รุนนี้คือ pre-moulde pre-moulded traction bars รองรับการบิดรูปเทาเพื่อสงถายนําหนักไดอยางนุมนวลครับ

รองเทากอลฟอเนกประสงค

Nike Golf’s Lunar Swingtip รองเทารุนนี้ ไดแรงบร รดาลใจการออกแบบมาจาก นักกีฬาประเภทเอกซตรีมครับไมวาจะเปนสเก็ต บอรด หรือเซิรฟบอรด ที่ชนชอบกี ื่ ฬากอลฟเชนกัน ดีไซนจึงออกมา แนวสมใจ ซึ่งเนนใหรองเทาคูนี้มีคอนเซปทเรื่องของการสรางสมดุล ขณะสวิงไดไมแพรองเทากอลฟระดับแขงขัน ทั้งยังสามารถตอบสนอง การใชงานนอกสนามกอลฟหรือกีฬาชนิดอื่นๆ เชนสเก็ตบอรดไดเชน กัน ดานในรองเทาเสริม Lunarlon foam เพิ่มความนุมสบายและ ลดทอนน้ําหนักลง จึงเดินสบายไมเมื่อยลา

อาว!! ฟงอยางนี้กระผมเลือกรองเทากอลฟแบบมีปุมไมดีกวาหรือนี่? คําถาม นี้เหมือนเปนสมการหนะครับ สมการคือ รองเทากอลฟมีปุมใสลําลองหรือลากออกนอก สนามไมไดครับ แคเดินบนพื้นถนหรือพื้นปูนธรรมดาชวงลางหรือปุมก็จะชํารุดจนทานตอง ซือปุมมาเปลี่ยน แตรองเทาไรปุมสามารถใสลําลองและลากเทาเดินออกนอกสนามไดใน พื้นผิวที่โหดรายแตปุมก็ยังทนทานไมเสียหาย อีกทั้งดีไซนยังเทหบาดจิตบาดใจไมตางจาก รองเทาแคชชวลทั่วไป เรียกไดวาสวมใสไดทุกสถานการณทั้งเลนกอลฟและไมเลนกอลฟ ในรูปลักษณที่ดูดีมากๆ สําหรับผมแนะนําวารองเทาสําหรับออกรอบก็เลือกแบบมีปุม และ เพิ่มรองเทาไรปุมเพื่อซอมและพรอมที่จะทองเที่ยวใชชีวิตตามไลฟสไตลของคุณตอไดทันที ไวอีกสักคูนั่นเองครับ ทําอยางนี้จะเปนการยืดอายุของรองเทากอลฟทานดวยนั่นเอง คราว นี้ก็ขึ้นอยูกับทานที่จะเลือกแลวหละครับ

aadidas d Golf adicross II รรองเท อ ารุนนี้เปนรองเทาระดับเพอรฟอรแมนซครับ เทคโนโลยีที่บรจุลงไปนั้นมี เเพี พยี บเลยทีเดียว เริ่มตั้งแตหนาผาที่ตัดเย็บดวยหนังแทเกรดเอ นุมนวลและระบาย คความอั ว บชื้นไดยอดเยี่ยม รูรอยเชือกสองระดับเพิ่มความกระชับ ดานในรองเทา เเสริ ส ม Lightweight EVA sockliner เพิ่มความนุมสบายตลอดรูปเทา ออกแบบ พ พื้นื รองเทาแบบ PLUSFLEX คือมีการแบงรูปแบบของการยึดเกาะเอาไว 4 แนว คครัรบ พรอม ADVANCED TRAXION TECHNOLOGYใหสอดรับการเดิน การ เเคลื่ ค อนไหว รวมถึงการสวิงที่มั่นคงในแตละพื้นผิวครับ CCallaway a Del Mar Tech อยางที่กลาวไวขางตนหละครับวา รองเทาแบบไรปุมมักจะเปนโปรดักส ททีี่อยู ในกลุมบนของแบรนด รองเทารุนนี้ก็เชนกันครับ เห็นดีไซนคลาสสิคอยางนี้ แแตตภายในเต็มเปยมไปดวยเทคโนโลยี ซึ่ง Del Mar Tech นั้นตัดเย็บดวย ballistic nylon และหนังแท ใหความรูสึกพรีเมี่ยมพรอมความทันสมัย ปองกันนําเขา 10 100% ดวย RAINSPORT/DRYSPORT รับประกันนําเขาหนึ่งปอีกดวย 2nd issue February 2013

21


AROUND OUN THE WORLD WO

เมื่อ ซูเปอรบอล

เปลี่ยนวงสวิงจากแร็กเก็ต สูวงสวิงกานเหล็ก เรีโลกยทีก่อาจเปไดวานนีเพี่คยืองคนเดี หนึ่งคนไทยที่ชื่อเสียง และไดรับการยอมรับชาวตางชาติจากทั่ว ยวที่เวลาพูดถึงประเทศไทย ชาวตางชาติจะนึกถึงเขาเปน คนแรก สําหรับ ภราดร ศรีชาพันธ อดีตนักเทนนิสขวัญใจชาวไทย ที่เคยสรางยุค แหงการตีเทนนิสใหกับเยาวชนไทย ใหหันมาจับไมแร็กเก็ตกันไปตามๆ กัน จากการ เคยสรางปรากฏการณบอลฟเวอร ดวยการผงาดขึ้นไปครองมือวางอันดับ 9 ของโลก ในการเลนเทนนิสอาชีพและหลังจากที่หันหลังใหกับการแขงขันอาชีพและหันไปใช ชีวิตหลังความสําเร็จไดสักพัก เจาตัวก็กลับมาสูการเลนกีฬาอีกครั้ง แตมาคราวนี้เขา ยังคงเลนกีฬาที่ใชพละกําลังแขนและวงสวิงเหมือนเดิมแตสิ่งที่เปลี่ยนไปคือไมที่เจา ตัวจับที่เปลี่ยนจากการจับไมแร็กเก็ตมาเปนการจับไมกอลฟ จากการที่มีหลายคนชักเริ่มสงสัยกันแลววาหรือนี่จะเปนบทบาทครั้งใหม แหงเสนทางสายสวิงของอดีตนักเทนนิสที่อยากจะผันตัวเองเปนโปรกอลฟแทน หลัง จากที่ระยะหลังนี้เจาตัวไปปรากฏกายในสนามกอลฟอยูบอยครั้งตั้งแต มีการประเดิม แขงแมทชอยางเปนทางการกับการตีกอลฟของเจาบอลไปในศึก กอลฟ ลิโพ ทีม ใน ชวงปลายเดือนมกราคมที่ผานมาซึ่งเปนการฉีกภาพลักษณนักหวดลูกสักหลาดระดับ โลก แลวเบนเข็มมาจับกานเหล็กเพื่อเปนรุกกี้ แหงวงการสวิง พรอมออกมาประกาศ วา จะขอพัฒนาฝมือสําหรับการเทิรนโปรเปนนักกีฬาอาชีพ เพื่อสรางโอกาสใหตัวเอง มีสิทธิ์ลงแขงรายการใหญอยางเอเชียน ทัวร ในอนาคตตามที่ฝนเอาไว จากการผันตัวเขาสูวงการสวิงนั้นซุปเปอรบอลไดเปดเผยเกี่ยวกับการหัน มาเอาดีดานกอลฟวาจากการที่เจาตัวนั้นไดทดลองเลนกอลฟมาเปนเวลา 1 ปกวา

เรื่อง : Paritat.m / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ทําใหพบวาตัวเองนั้นหลงเสนหกีฬาชนิด นี้ไปแลว เพราะเปนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ตน เองมองวาเปนการทาทายความสามารถ ได เ ป น อย า งดี จ ากการที่ ต อ งใช ค วาม ละเอียดและสมาธิในการเลนคอนขางสูง เพื่อใหเกิดความผิดพลาดใหนอยที่สุดใน การตีลกู ออกไปในแตละครัง้ รวมทัง้ ยังเปน กีฬาที่สามารถลงแขงขันไดเปนระยะเวลา ยาวนานถึงแมวาผูเลนนั้นจะมีอายุมาก ขึ้นก็ตาม ซึ่งทําใหเจาตัวนั้นคิดวาคงไม เกินความสามารถนักกีฬาที่เปนทุนเดิม อยูแลวอยางแนนอน โดยเจาบอล นั้นไดยึดเอา โปร ชาง ธงชัย ใจดี ยอดนักกอลฟชาวไทย เป น ต น แบบและเป น แรงบั น ดาลใจใน การเลนกีฬาชนิดนี้ ซึ่งเจาตัวนั้นยอมรับ วาการเริ่มตนสิ่งใหมที่ไมเคยลองมากอน นั้ น เป น เรื่ อ งที่ ย ากเพราะต อ งเรี ย นรู สิ่ ง ใหมๆไมวาจะเปนการเรียนเรื่องวงสวิง หรื อ การวางแผนการเล น แต ก็ มี ห ลาย อยางที่เจาตัวนั้นสามารถจับเอาความคุน เคยจากการตีเทนนิสมาพัฒนาตอยอดได เชนกัน ซึ่งจากระยะไดรฟเฉลี่ยประมาณ 280-290 หลา ทําใหไมนาแปลกใจเลยวา หากอดีตนักเทนนิสชื่อดังของโลกจะผัน ตัวมาเปนโปรกอลฟอนาคตไกลไดไมยาก

ฉลามขึ้นบก! เมื่อ PING จับ เฟลปส เซ็นสัญญา หลังจากขึ้นจากน้ํา แลวหันมาเอาดีดานกีฬากอลฟไดไมนาน สําหรับไมเคิล เฟลปส ตํานานฉลามหนุมชาวมะกัน เจาของเหรียญทองโอลิมปก 18 เหรียญ ทาง ผลิตภัณฑกีฬากอลฟชื่อดังอยาง PING ก็ไมรีรอที่จะควาตัวมาเซ็นสัญญาเพื่อสนับสนุน อุปกรณการแขงขันกอลฟสําหรับเจาตัวโดยเฉพาะ หลังจากที่เฟลปส นั้นเริ่มมีทีทา ที่ จะเอาจริงกับการบรรเลงวงสวิงในระยะหลังที่ผานมาซึ่งหลังจากการเซ็นสัญญาในครั้ง นี้จะทําใหเจาตัวนั้นไดรับอุปกรณการแขงขันและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆจากปงส แอริโซนา ที่ผลิตเซ็ตพิเศษสําหรับเจาตัวโดยเฉพาะเพื่อรองรับความสูงของ เฟลปส ที่ 6 ฟุต 4 นิ้ว ใหมีความกระชับกับแขนที่คอนขางยาวและมือที่มีขนาดใหญ โดยหลังจาก การเซ็นสัญญาครั้งนี้ของเฟลปส นั้น เจาตัวจะไดเขารับการเรียนรูเกี่ยวกับกีฬากอลฟ เพิ่มเติมจากแฮงค ฮานีย อดีตโคชของ ไทเกอร วูดส เพื่อพัฒนาทักษะการเลนกอลฟ ของเขาใหดียิ่งขึ้นตอไป


ad JD +AD DURAFIT.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/12/13

9:50 PM


AROUND THE WORLD

เรื่อง : ปริทัศน มีชัย / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ตํานานสกอตชี้ รอรีมีโอกาสซ้ํารอยดูวัล อเล็กซานเดอร วอลเตอร บาร “แซนดี” ลีล ยอดโปรกอลฟระดับตํานานชาว สกอตแลนด ออกโรงแสดงความเห็นกึ่งฟนธงวา รอรี แม็คอิลรอย โปรมือ 1 ของโลก คนปจจุบันนั้น มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีเสนทางการเปนนักกอลฟอาชีพเชนเดียวกับ เดวิด ดูวัล กานเหล็กมะกันที่โดงดังขึ้นมารวดเร็วและฟอรมหายไปในชั่วพริบตา หลัง จากรอรีนั้นที่เปลี่ยนสปอนเซอรขามฟากมาใชอุปกรณของไนกี้ ที่สรางมูลคามหาศาล ใหกับเจาตัวถึง 250 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตทวาหลังจากที่เจาตัวนั้นเปลี่ยนอุปกรณ ครั้งแรกก็สงผลใหเห็นอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนจากการไมผานการตัดตัวตั้งแต รายการแรกที่ลงสนาม จึงทําให แซนดี ลีล มองวาเปนความผิดพลาดมหันตที่เจาหนู รอรีนั้นรีบเปลี่ยนอุปกรณที่ใชในชวงเวลาที่เจาตัวนั้นกําลังอยูในชวงฟอรมอันรอนแรง

ยังไมสิ้นลายเสือ! วูดสถูกแฉ ออกเดทกับสาวนักสกี สื่อตางประเทศรายงานวา สตาร นิตยสารกอสซิปชื่อดังออกมาแฉวา พญาเสือ ไทเกอร วูดส กานเหล็กขวัญใจชาวอเมริกัน อดีตมือ 1 ของ โลกนั้น ไดออกเดทกับ ลินดซีย วอนน นักสกีสาวทีมชาติอเมริกัน หลังจากที่ทั้งคูนั้นเริ่มปลูกตนรักกันตั้งแตเมื่อชวงเดือน พ.ย.ปที่ผาน มาจากการที่ไทเกอรนั้นเดินทางไปดูวอนนลงแขงขันสกีชิงแชมปโลก ที่ประเทศออสเตรีย กอนที่จะพาเธอไปพักรอนดวยกันที่อันติกัว ใน กัวเตมาลาทวากอนหนานี้ไมนาน ไทเกอรตัวเพิ่งจะขอ เอลิน นอรเด เกรน อดีตภรรยาใหกลับมาแตงงานกันอีกครั้ง ในขณะที่ วอนน ที่ เพิ่งจะหยาขาดกับสามีของเธอเสร็จไปในเดือน ม.ค.ที่ผานมานี้ หลัง แยกทางกันมาตั้งแตเมื่อป 2011 แลว ทําใหเปนที่นาสนใจวาหรือนี่จะ เปนแฟนสาวคนใหมของโปรเสือผูหญิงตัวจริงเสียงจริง

เรียกไดวางานเขา! วีเจย ซิงห ถูกแฉโดปสารตองหาม เรียกไดวาสะดุงกันเลยทีเดียวสําหรับ วีเจย ซิงห กานเหล็กขวัญใจชาวฟจิ วัย 49 ป ที่ถูก Sports Illustrated นิตยสารกีฬาชื่อดังของสหรัฐฯออกมาแฉวา เจาของแชมป เดอะมาสเตอรส 1 สมัย และ พีจีเอ แชมเปยนชิพอีก 2 สมัย นั้นมีการใชสารกระตุน ตองหามของวงการกอลฟอาชีพ โดยสารตัวนั้นมีชื่อวา Deer Antler Sprayหรือ น้ํามันเขากวาง ซึ่งภายนั้นมีสารประกอบที่ชื่อวา IGF-1 ที่เปนฮอรโมนชนิดหนึ่งที่ ชวยกระตุนการเจริญเติบโตของกลามเนื้อ ซึ่งเปนสารที่ถูกบรรจุใหอยูในสารตองหาม ของทัวร หลังจากมีขาวดังกลาวออกมาทําใหตอนนี้ทางเจาหนาที่พีจีเอทัวร กําลังเขา ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

สมหวังกันไป! สนามวิงกเก็ดฟุต ไดจัดศึก ยูเอส โอเพนป 2020 ถือวาถูกใจเหลากานเหล็กระดับโลกกันหลายราย สําหรับการเปดเผยจากฝาย จัดการแขงขันยูเอส โอเพน ในป 2020 ที่ไดเลือกสนามที่จะใชแขงไปเปนที่ เรียบรอยแลว โดยทางผูจัดการแขงขันไดมีมติเห็นชอบใหใชสนาม วิงกเก็ด ฟุต กอลฟ คลับ อดีตหนึ่งในสนามกอลฟชั้นยอด ที่มีทิวทัศนที่สวยงาม ซึ่งเปนครั้ง ที่ 6 แลว ที่สนามแหงนี้จะถูกใชเปนสังเวียนสําหรับการแขงรายการ เมเจอร ที่ สองของป โดยหลังจากที่ประกาศชื่อสนามที่ใชแขงออกไปแลว ทางโธมัส เจ. โอทูเล จูเนียร รองประธาน ยูเอสจีเอ ไดเปดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกลาววา เปน เรื่องที่ตนนั้นดีใจเปนอยางมาก ที่ในอนาคตนั้นเหลาบรรดากานเหล็กจะไดมี โอกาสยกพลไปฟาดฟนวงสวิงกันที่สนามแหงนี้อีกครั้ง


WHAT’S W S IN N BAG G

เรื่อง : ปริทัศน มีชัย / ภาพ : กองบรรณาธิการ

The Orange man Rickie Fowler ริคกี้ ฟาวเลอร กานเหล็กดาวรุงมือวาง อันดับ 31 ของโลกชาวอเมริกัน ที่ ไดรับการ ยกยองวาเปนกานเหล็กที่ถูกจับตามองคน มากที่สุดหนึ่งในวงการกานเหล็ก จะมีเพียง เจาหนูรอรี แมคอิลรอย กานเหล็กมือ 1 ของโลกวัยเดียวกันเทานั้นที่เขาเปนรอง

นีพอแฟชั ่คือโฉมหน าของกานเล็กหนึ่งในเจา ่นนิสตาแหงวงการกอลฟคนนึง ของโลกก็วาได สําหรับ ริคกี้ ฟาวเลอร กานเหล็กดาวรุงมือวางอันดับ 31 ของ โลกชาวอเมริกัน ที่ไดรับการยกยองวา เป น ก า นเหล็ ก ที่ ถู ก จั บ ตามองมาก ทีส่ ดุ หนึง่ ในวงการกานเหล็ก จะมีเพียง เจาหนูรอรี แมคอิลรอย กานเหล็กมือ 1 ของโลกวัยเดียวกันเทานั้นที่เขาเปน รอง ทัง้ ทีม่ อี นั ดับโลกหางกันถึง 30 ลําดับ กันเลยทีเดียวแตดวยฝมือไมลายมือ การเลนกอลฟผนวกกับหนาตาทีเ่ รียกได วาหลอขัน้ เทพบุตรในเครือ่ งแตงกายทีม่ ี สีสันบาดตาบาดใจใครตอใครที่ตาง สัมผัสเห็น เจาของรุกกี้ ออฟ เดอะ เยียร ในป 2010 นั้นเริ่มถูกจับตามองมา ตั้งแตที่เจาตัวนั้นโลดแลนอยูในพีจีเอ ทัวร ตั้งแตปลายป 2009 ที่ผานมา

เพิ่งปลดล็อกควาแชมปแรกไดสําเร็จใน รายการเวลส ฟารโก แชมเปยนชิพ เมื่อ ตนเดือน พฤษภาคมในปที่ผานมา จาก การเบียดเอาชนะ รอรี แมคอิลรอย โปร ดาวรุ ง เบอร ห นึ่ ง ของโลกคนป จ จุ บั น ใน การดวลเพลยออฟตัดสินในโคงสุดทาย ของการแขงขันอยางสูสี จนทําใหหลาย ฝายที่ไดชมการฟาดฟนวงสวิงของทั้งคู นัน้ ตางยกยองให ริคกี้ และรอรี มีสทิ ธิ์ ที่จะกลายเปนคูปรับตลอดกาลของวงการ กอลฟยุคตอไปเหมือนในอดีตที่มีคูปรับ ระดับตํานานอยาง แจ็ค นิคลอส กับทอม วัตสัน ที่ทั้งคูเคยประชันวงสวิงกันอยาง เมามันมาแลวมากมายหลายการแขงขัน สิ่งหนึ่งที่ตองยอมรับวาทําให ริคกี้ ฟาวเลอร กลายเปนกานเหล็กที่ถูก จั บ ตามมองกลายเคลื่ อ นไหวอยู ต ลอด เวลานั้ น คื อ เอกลั ก ษณ ใ นคราบส ม ของ เจาชายแฟชั่นนิสตาคนนี้ที่ดึงดูดสายตา

What’s in Bag. Driver : Cobra AMP Cell Driver 7.5 degrees of loftft in Vibrant Orange with MyFly nge FW : Cobra AMP Cell Fairway in Vibrant Orange with MyFly Irons : Cobra AMP Cell Pro irons MB 4-9 irons ge Hybrid : Cobra AMP Cell Hybrid in Vibrant Orange with MyFly es Wedges : Cobra Prototype Tour Trusty Rusty Wedges in 47-degree, 51-degree and 55-degree lofts Apparel : Cobra Puma Golf

แหงความสนใจมาที่เขา กับคอเล็กชั่น ตางๆ ทัง้ อุปกรณกอลฟ และเครือ่ งแตงกาย จาก Cobra Puma Golf ที่เจาตัวเลือก ใชนั้นโดยเฉพาะเซ็ทอุปกรณที่เจาตัวนั้น เลือกฝากวงสวิงไวกบั แบรนดนเ้ี ปนหลัก จึง เปนเรื่องที่นาสนใจวาในป 2013 นี้อุปกรณ คอเล็คชั่นใหมของ Cobra Puma Golf ที่ริคกี้เลือกใชโดยเฉพาะไดรฟเวอรใหม อยาง Cobra AMP Cell Driver นั้นที่ ชวยใหริกกี้นั้นสามารถเพิ่มความแรงและ ระยะสง ของลู ก ไดอ ยา งแนน อนทุ ก ครั้ ง จากการแขงขันในรายการลาสุดที่ผานมา ทํ า ให ห ลั ง จากนี้ นั้ น เป น เรื่ อ งที่ น า สนใจ ว า ก า นเหล็ ก สี ส ม รายนี้ จ ะสามารถเป น หนึ่งเดียวกับอุปกรณชุดใหมจากแบรนด อุปกรณที่คุนเคยมาตลอดสําหรับเขาได ดีมากนอยแคไหน และจะสามารถทําผล งานออกมาไดดีแคไหนสําหรับในป 2013 นี้


Scoop

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

Srixon Sport Products Launch “THE NEXT FUTURE TECHNOLOGY DEBUT 2013”

บริ ษ ท ั ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โดยนายมานาบุ อิชิกาวา กรรมการผูจ ดั การ และนายพิรยิ ะ ติยะวุฒโิ รจน ผูจ ดั การตลาดและผลิตภัณฑ เปดตัว

ความเห็นจากโปรที่รวมทดสอบ

อุปกรณกอลฟรุนใหมในป 2013 ไดแก Srixon รุน Z, ลูกกอลฟ Srixon รุน Z-Star และ Z-Star XV, ไมกอลฟ XXIO รุน FORGED4 และ PRIME7, และ เวจด Cleveland รุน 588 RTX CB ในงาน “Srixon-XXIO-Cleveland The Next Future Technology Debut 2013” ณ สนามกอลฟ เพรสซิเดนท คันทรี คลับที่ผานมา

โปรบุญชู เรืองกิจ

โปรขวัญชัย แทนนิล

ผมใช XXIO อยูแลวครับพอมาลอง รุนใหมนี้รูสึกวาตีงายขึ้น ระยะที่มอง ออกไปก็นา จะไกลขึน้ กวาเดิม ทิศทางหรือ การควบคุมก็งาย สามารถเลือกช็อต อยางที่ตองการไดรูสึกวาใชแขงขันได ดวย นาใชจริงๆ ครับ

ผมไดลองแซนดเวจของCleveland 588 รุนใหม รูสึกวาจะนุมกวาเดิม ผม มีความรูสึกวารองหนาเหล็กจะใหญ กวาเดิมทําใหตีไดสปนมากยิง่ ขึน้ และดีขน้ึ การเลนลูกสั้นๆ สามารถควบคุมไดดี ขึ้น มั่นใจเลยครับสําหรับเวดจรุนนี้

โปรชัพชัย นิราศ

โปรภาณุวัฒน หมื่นเหล็ก

ในตอนทายสุดยังไดเปดตัวนักกอลฟในสังกัด Srixon-XXIO-Cleveland Team Thailand ในป 2013 ซึ่งไดรับเกียรติจากโปรชั้นนํา อาทิ โปรบุญชู เรือง กิจ, โปรอุดร ดวงเดชา, และโปรชัพชัย นิราศ รวมเปนสักขีพยานและหลังจากนั้น ก็ไดรวมทดสอบอุปกรณรุนใหมและออกรอบรวมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวาง สื่อมวลชน,ตัวแทนจากรานคาตางๆ, และนักกอลฟอาชีพอีกดวย

โปรเบ็ค ซอก เฮียน

ผมไดลองตีเหล็กรุนใหม Z725 เนื้อ เหล็กนุมกวาเดิม คอนขางตีงายขึ้นและ สบายมากขึ้น ไฟลทบอลดูพุงมากขึ้น และก็มีสปนดวยครับ เทียบกับรุนเดิม แลวอยากจะเปลี่ยนมาใชรุนนี้เลยครับ

ผมไดลองไดรฟเวอร Z525 ซึง่ คอนโทรล ลูกไดดขี น้ึ ดูแลวลูกคอนขางออกไปใน วิถีท่ตี รงกวาเดิมและระยะที่ ไดนาจะเพิ่ม ขึ้นดวยครับ สวนหนึ่งนาจะมาจากกาน รุ น ใหม ข องมิ ย าซากิ ด ว ยครั บ ที่ เ บา และใหการตอบสนองที่ดี เหมาะกับนัก กอลฟที่ตองการตีงายและไดระยะทาง

ครั บ ผมลองเหล็ ก และไดร ฟ เวอร Z725 รูสึกวาจะตีไดงายกวาเดิมแถม ยังควบคุมลูกไดดขี น้ึ อีกดวย ไดรฟเวอร ลูกจะพุงหนอย ระยะที่ ไดนาจะดีครับ สวนชุดเหล็กชอบที่ตีงายและใบเหล็ก ออกแบบมาไดสวยและลงตัวมาก อยาก ใหทานนักกอลฟไดลองกันดูครับ

2nd issue February 2013

27


SCOO SCOOP

Charming Girls

5 นักกอลฟสาวพราวเสนห

เรีใหกยัน กที่เรีไดยกไดวายัวงาคงอยู ในชวงเดือนแหงความรัก เดือนที่เต็มไปดวยความสุขความสดใส จากเหลาความรักที่ชาย และหญิงพึงมี มีแตความสวยงามเกิดขึ้นทั้งนั้น ในวงการกอลฟก็เชนกัน ความสวยงามของเหลาโปรสาวนั้นก็นับวาเปนสีสันใน เดือนแหงความรักไดเปนอยางดี โดยเฉพาะในบานเราที่มีการจัดการแขงขันกอลฟรายการ Honda LPGA Thailland ที่เรียกไดวา เปนการแขงขันที่รวบรวมเหลาสาวสวยจากทั่วโลกมาโชววงสวิงใหเห็นกันอยางใกลชิด ดังนั้นเปนที่นาสนใจวา 5 นักกอลฟสาวที่จะ นําเสนอดังตอไปนี้นั้นจะมาโปรยเสนหความงามในสนามกอลฟใหชายไทยอยางเราไดยลฝมือกันหรือไม

Paula Creamer/USA หนึ่งเดียวของสาวหนาตาสวยงามจากฝงตะวันตก เพียงคนเดียวสําหรับเหลาโปรสาวพราวเสนห สําหรับพิงคแพนเตอร พอลลา ครีมเมอร นักกอลฟหญิงดาวรุงชาวอเมริกัน เจาของรางวัลผูเลนหนาใหมยอดเยี่ยมของแอลพีจีเอ ทัวร ในป 2005 จาก ความสวยงามตามแบบฉบับของสาวตะวันตก ที่มาพรอมเครื่องแตงกายสีชมพูที่ชวนใหนาหลงใหลเปนอยางมาก ผนวกกับฝมือ ของเธอที่เรียกไดวาไมแพความสวยงามของใบหนาและการแตงกายทีเ่ ปนเอกลักษณของเธอกับการเปนสุภาพสตรีสีชมพูไปเสียแลว

38


เรื่อง : Paritat.m / ภาพ : กองบรรณาธิการ

Michelle Wie/USA นี่ คื อ นางฟ า แห ง วงการกอล ฟ ที่ แ ฟน กอลฟ บา นเรายกย อ งให เธอเปนเบอร หนึ่งมาตลอดกาลสําหรับ มิเชล วี กาน เหล็กสาวชาว อเมริกัน เชื้อสายเกาหลีที่ เขามาโปรยเสนหความงาม ใหกับสนาม กอลฟตั้งแตวัย 10 ขวบ ดวยใบหนา คาตาที่ดูเหมือนเปนสาวเกาหลี ที่ไรซึ่ง เคาโครงความเปนอเมริกันที่สวยและ นารักตามแบบสไตลชายไทยหลงรัก ที่ ทําใหไมนาแปลกใจเลยวาทําไมเธอนั้น ยังคงเปนนางฟาในใจแฟนกอลฟ และ เปนที่ใหความสนใจมาโดยตลอด ถึงแม วาฟอรมการเลนของเธอจะไมโดดเดน เหมือนใบหนาที่งดงามราวนางฟาก็ตาม

Choi Na Yeon / South Korea สวิงสาวสวยจากแดนกิมจิ ที่เรียกไดวามีดีทั้งหนาตาและฝมือที่ไมเปนรองใคร ในวงการสวิงสตรีสําหรับ ชอย นา ยอน กานเหล็กสาวนาตาจิ้มลิ้ม อีกหนึ่งคนสําหรับ สีสันแหงวงการกอลฟสตรี ดวยใบหนาอันดูออนโยน และสดใสอยูตลอดเวลา ผนวกกับ ความสามารถที่เรียกไดวาไมไดมีความสวยเปนอยางเดียว เพราะดวยดีกรีมือ 2 ของโลก นั้นก็เปนเครื่องที่การันตีไดวาเธอนั้น เปนยอดฝมือที่นาตาดีคนหนึ่งของโลกเลยก็วาได

Makoto Takemura/Japan อีกหนึ่งสาวสวยแหงวงการกานเหล็ก สําหรับ มาโกโตะ ทาเคมูระ กานเหล็ก สาวชาวญี่ปุน วัย 25 ป ที่มีหนาตานารักจิ้มลิ้มสไตลแดนปลาดิบ ที่ในแวดวงกานเหล็ก นั้นเธอถือวายังไมโดงดังเทาไหรเมื่อเทียบกับกานเหล็กสาวรายอื่นๆเพราะเธอไมไดเทิรน โปรเขาแอลพีจีเอ แตเธอนั้นเปนที่รูจักในหมูนักกอลฟเพราะเธอผานสนามหลายรายการ ในฐานะมือสมัครเลน พรอมกับใบหนาอันสดใส นารัก ทําใชชื่อเธอนั้นเปนที่รูจักในวง กวางจึงไมแปลกใจเลยวาทําไมเธอนั้นจึงมีแฟนคลับที่ติดตามเธอเปนจํานวนมาก

Ryu So Yeon / South Korea อีกหนึ่งสาวพราวเสนหในวงการกอลฟจากแดนกิมจิ เจาของรางวัลนักกอลฟ หนาใหมยอดเยี่ยมแหงป 2012 จากผลงานการเลนที่โดดเดนทั้งฝมือ และรูปรางหนาตาที่ ชวนใหหลงเสนห สําหรับ ริว โซ ยอน สวิงสาวแดนกิมจิ อีก 1 รายที่ไดรับการยอมรับวา นี่คือกานเหล็กดาวรุงเทียบเทา รอรี แม็คอิลรอย กานเหล็กหนุมมือ 1 ของโลกคนปจจุบัน จากการที่เธอสามารถควาแชมป อันยิ่งใหญจากรายการ ยูเอส วีเมนส แชมเปยนชิพ 2011 มาครองไดตั้งแตเริ่มแรกที่เขาสูวงการสวิง 2nd issue February 2013

29


Hot Guide uide เรื่อง : สรรหา

AMP CELL Driver ไดรฟเวอรหลากสี ทรงประสิทธิภาพ เปดตัวดวยสีสันที่จัดจานเชียวครับกับซี่รี่สใหมของ คอบรากอลฟ โดย AMP CELL Driver ถูกออกแบบใหมีความล้ําสมัย ใหนักกอลฟไดเลือกถึง 4 สีดวยกัน ทั้ง สีสม, สีน้ําเงิน, สีแดง และ สีขาว เพื่อบงบอกเอกลักษณที่อยูในตัวนักกอลฟเอง เพิ่ม ประสิทธิภาพการปรับเปลี่ยนดวย “MyFly Technology” ใหนักกอลฟปรับองศา หนาไมไดถึง 6 ระดับดวย Smart Pad Technologyเทคโนโลยีที่ชวยใหหนาไม Square ไดเสมอไมวานักกอลฟจะทําการปรับ Loft ไวที่ตําแหนง องศาเทาใด และAMP Cell And E9 Face Technologyการพัฒนาขนาดหนาไมขยายขึ้น 12 % ดวยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มความแรงและระยะสงของลูกไปได ไกลทุกครั้งที่ตี แม Shot ที่ตีพลาด >> AMP CELL Driver เลือกใชกานรุนใหมจาก Fujikura Rombak แตได รับการออกแบบพิเศษให COBRA AMP CELL SERIES โดยเฉพาะ รวมถึง Grip รุนใหมอยาง Lamkin REL 3Gen มาในสีดําดุดัน เพื่อการควบคุมที่ดี และใหความรูสึกกระชับที่ดีเยี่ยม มั่นใจทุกครั้งในการสัมผัส

LETHAL Golf Ball ลูกกอลฟ 5 ชั้น ระดับพรีเมี่ยม สนองตอบทุก ระดับฝมือ ตั้งแตทีออฟถึงกรีน เทยเลอรเมด ไดคิดคนและพัฒนาไปอีกขั้นกับการเปดตัวลูกกอลฟโครงสราง 5 ชั้น รุน ใหมลาสุด LETHAL™ ที่พัฒนามาจาก PENTA ลูกกอลฟโครงสราง 5 ชั้น รุนแรกของ โลก ใหนักกอลฟทุกระดับฝมือไดสัมผัสลูกกอลฟระดับเพอรฟอรแมนซ ที่ตอบสนองทุก ช็อตการเลนตั้งแตทีออฟไปจนถึงกรีน ดวยการออกแบบดิมเปลหรือรอยบุม 322 รอยบุม พรอมกับการออกแบบโครงสรางของลูกกอลฟแบบใหม LETHAL จึงเปนลูกกอลฟที่ทํา ระยะเพิ่มขึ้นไฟลทบอลแข็งแรงขึ้นพรอมการควบคุมลูกที่ดีขึ้น >> LETHAL มีกําหนดวางจําหนายในเดือนกุมภาพันธ 2556 นี้ ในราคาโหลละ 2,490 บาท สอบถามเพิ่มเติมไดที่ เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660 3900

สอบถามรายละเอียดเพิ ดเพมเตมไดท ่มเติมไดที่ บริ บรษท ษัท ทที เอ เอฟ เอฟ จํากัด โทร.02645-1414-5

TTaylorMade a R1 ไไดร ดรฟเวอรตอบโจทยนักกอลฟที่เลือกใชไดรฟเวอร ผิดลอฟทที่มีมากถึง 80% ยังยืยืนพื้นดวยสีขาว แตเพิ่มลวดลายกราฟฟค สม-เทา-ดํา หลอเหลามาทีเดียวครับ สําหหรับไดรฟเวอร R1 ไมเพียงหนาตาที่โดดเดนเทานั้น ไดรฟเวอร R1 ยังมาพรอมกับ เทคโนโลยี เทค ค ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากR11S ไมวาจะเปน Loft-Sleeve ที่อยูบริเวณคอไมถูกดีไซน มาให มาใ ใ นักกอลฟสามารถปรับเปลี่ยนองศาหนาไมหรือลอฟท เพิ่มขึ้นหรือลดลง ระหวาง o 8 -12 - o ไดถึงสิบสองรูปแบบ ดวยการคงไลนแองเกิลมาตรฐานได 7 รูปแบบ และปรับ ไลน ไล ลนแองเกิล upright ไดอีก 5 รูปแบบ ผสาน Sole Plate Technology ที่บังคับลักษณะ หนนาไม ใหสแควร เปด และปดมากนอยตามความตองการ ไดถึง 7 จุด และ Shotหน Shape Sh ha Technology ยกจุดศูนยถวงหรือ CG ใหสูงขึ้น 5 มิลลิเมตร จากการวางหมุด ถววงงไวถึง 2 จุด นอกจากจะใหนักกอลฟเขาบอลไดอยางงายขึ้นแลวยังสามารถบังคับ บอลหรือปรุงแตงช็อตใหลูกพุงตรง หรือดรอว ไดอยางงายดายและทรงพลังมากขึ้น บบอล > คลิกไปที่ http://taylormadegolf.com/drivers/R1,en_US,pg.html >> ซอฟแวร ซซอฟ ที่จะคํานวนจากขอมูลการตีของคุณ เพื่อจะบอกสูตรการปรับหัวไมใน แบบที แแบบ ่เหมาะสมกับคุณ สอบถามเพิ ่มเติมไดที่ เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660 3900 สอ

30

www.HotGolfCClub.ccom


Ping G25 อาวุธชิ้นใหมของนักกอลฟมือดี ไดรฟเวอรขนาด 460 ซีซี. รุนลาสุดจากปงกอลฟ รุนนี้ ดีไซนมาเพื่อนักกอลฟมือ กลางถึงมือดีครับ รูปทรงที่ดีไซนแบบคลาสสิคตามหลักอากาศพลศาสตร หนาไม ไรออฟเซ็ท เวิรคบอลไดดี แทรกเทคโนโลยี Trajectory Tuning Technology ที่ สามารถปรับแตงไดทีละครึ่งองศาจากลอฟทมาตรฐานที่ตั้งไวคือ 8.5o, 9.5o, 10.5o และ 12oนอกจากการปรับลอฟทแลวเทคโนโลยีนี้ยังมีผลตอสปนเรทโดยตรงอีกดวย >> G25 รุนลาสุดนี้ ถูกใชเปนอาวุธชิ้นใหมของบับบา วัตสัน ซึ่งนํามาทํา สีชมพูสีโปรดของเขาเปนที่เรียบรอยแลว สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท อีซี่ กอลฟ จํากัด โทร.02-158-2744-6

adizero SPORT เบากวา เทหกวา Titleist Pro V1 & Pro V1X 2013 ออกแบบใหตีไดไกลขึ้น ใหความนุมนวล ทนทานยิ่งขึ้น 2013 Pro V1 ถูกออกแบบใหนุมนวลยิ่งขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ Pro V1 รุนกอน อีกทั้งยังเปน Pro V1 ที่นุมนวลที่สุดเทาที่เคยมีมา นักกอลฟจะตีไดไกลยิ่งขึ้นดวยลูกกอลฟ Pro V1 รุนใหม จากสปนที่ต่ํา ลง เมื่อตีดวยไดรฟเวอร และไมกอลฟสําหรับเลนช็อตยาว มุมที่ลูกตกลงพื้นจะแบนราบยิ่งขึ้น ในช็อต ยาว ซึ่งทําใหลูกวิ่งมากขึ้น ในขณะที่ Pro V1x ออกแบบใหตีไดไกลยิ่งขึ้นกวารุนกอน ดวยการเพิ่มระยะ แครี่ ใหการควบคุมทิศทาง และสปนที่ดียิ่งขึ้น ทั้งสองรุน มีเปลือกนอก แบบใหมที่ผลิตจาก Urethane Elastomer และระบบการทําสีแบบใหม ที่ทําใหลูกกอลฟทนทานมากยิ่งขึ้น และคงสีขาว และความ สวางของเปลือกนอก ไดยาวนานขึ้น ลูกกอลฟ Pro V1 และ Pro V1x รุนใหม ยังคงคุณสมบัติที่สุดยอด ในการเลนลูกสั้น ประสิทธิภาพในการควบคุมลูก ใหตกแลวหยุด ในการเลนรอบกรีน และการตีเขาสู กรีน ซึ่งเปนประสิทธิภาพที่นักกอลฟทุกคน ตองการสําหรับการลดสกอร >> ดวยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแกนในแบบ ZG ที่เพิ่มความนุมใหกับแกนใน ลูกกอลฟ Pro V1 รุนใหม จะใหวิถีลูกที่ต่ําลง และควบคุมไดงายยิ่งขึ้น เมื่อตีดวยไดรเวอร และ เหล็กยาว และนั่น ทําใหมุมที่ลูกตกลงพื้นในแนวที่แบนราบ ทําใหลูกวิ่งมากขึ้น และนักกอลฟจะตีไดไกลขึ้น

รองเทารุน adizero SPORT หนึ่งในรองเทากอลฟที่เพิ่งเปดตัว ตระกูลลาสุดอยาง adizero ที่วามีน้ําหนักเบาแลว ในดีไซน สปอรตนี้เบาลงอีก โดยมีน้ําหนักเพียง269 กรัม โดยใชหุน รองเทาวิ่งตระกูลดังอยาง SUPERNOVA รูปแบบสปอรตกึ่ง รองเทาผาใบ เนนความนุมและเบา ผาตาขายดานบนระบาย ความอับชื้นและความรอนไดอยางยอดเยี่ยม ไมทิ้งประสิทธิภาพ ในการยึดเกาะดวยการวางปุมยึดเกาะไว 6 ตําแหนง ราคา จําหนาย 4,800 บาท >> กุญแจสําคัญของอาดิซีโรอยูที่ SPRINTFRAME อีก ขั้นของนวัตกรรมโครงสรางที่คิดคนมาเพื่อรองเทาตระกูล นี้ โดยเฉพาะ มีผลโดยตรงกับการลดทอนน้ําหนักรวมของ รองเทา ทั้งยังใหความนุมนวลรวมไปถึงการสงถายน้ําหนัก ไดอยางตอเนื่องตลอดวงสวิงของนักกอลฟ สอบถามเพิ่มเติมไดที่ เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ โทร. 02-660 3900

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท แอคูชเน็ท กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-751-4082-5

DURAFIT GOLF shirt ตองยอมรับครับวา DURAFITเปนเสื้อกอลฟที่สวมใสแลว เย็นสบายทันที ดวยเนื้อผาไฮเทคระบายความรอนออก จากรางกายไดอยางรวดเร็ว เนื้อผาบางและเบา ใหสัมผัส นุมสบาย ทั้งยังยืดหยุนรองรับการบิดเกลียวไดอยางมี ประสิทธิภาพไมดึงรั้งรางกายใหเกิดความรําคาญใจ >> หาซื้อไดที่ สปอรตมอลลทุกสาขา , JW Golf ธนิยะ ,Pro Shop Golf4 , สนามไดรฟพาร 3 บางพลี ,สนามกรุงเทพกรีฑา, สนามปญญาอินทรา, ลําลูกกา , เกียรติธานี , สยามคันทรี่คลับ โอลดิ์ คอรส ,แหลมฉบัง และสนามกอลฟชั้นนําทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ บริษัท เค-กอลฟ แอนด พารทเนอร จํากัด โทร.02-692-9672 2nd issue February 2013

31


HOT O FASHION S ON

เรื่อง : ดาริณี นิมิตรพันธ / ภาพ : Transview Golf

J.LINDEBERG MEN’S GOLF COLLECTION Bon Flexi Twill Cap หมวก Cotton 96% ผสม Elastane 4% ดานหลังถักทอเหมือนตาขาย จึงระบาย อากาศและความรอนไดดี ราคา 1,500 บาท

Noa Patterned Merino ราคา 7,000 บาท

Slater 40 Striped Webbing Belt สายเปน Polyester 100% ราคา 4,900 บาท

ROBIN GRADED STRIPE BLUEBERRY ราคา 6,500 บาท

ถือเปนเสื้อกอลฟที่ ใหสัมผัสนุมสบายดวย Merino Wool ไหมวูลที่มีความทนทาน ยืดหยุน และไมยับงาย โดยไหมวูล จะมีลักษณะแตกตางกันไปตามประเภทของขนสัตวที่นํามาใช ทําไหม และ Merino Wool นี้ีจะเปนไหมเสนละเอียดและนุม นิ่มเปนพิเศษมากกวาเนื้อผาอื่นๆ นอกจากเสนใยที่โดดเดน แลวแบรนดนี้ยังมีดีไซนที่เปนเอกลักษณจาก J.LINDEBERG ที่ ไม ไดเนนแคลวดลาย ลวดลาย แตจะมุงเนนไปถึงรูปทรงเมื่อส อสวมใส สวมใสเปน พิเศษดวย เมื่อสวมใสจะทําาให ใหหคุณ โดดเดนกวาใครในสนามกอลลฟ แนนอน J LINDEBERG STANDBAG TECH 3D Stand Bag สุดเทจาก J.LINDEBERG ขนาด 8 นิ้ว มี น้ําหนักเบา มีชองซิปใสของ 5 ชอง วัสดุเปนไนลอน 100% ราคา 11,600 บาท

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ Transview Golf โทร.02-231-2113-4

32

www.HotGolfClub.com

Lynfa True Merino Knit (เสื้อตัวนอก) ราคา 4,600 บาท

Daley Classic Felt Cap Black

Lawrence regular Micro Twill w ll

J.LINDEBERG BRIDGE COURSE หนังแท ดีไซนคลาสสิค ราคา 6,900 บาท


HOT O FASHION S ON

เรื่อง : ดาริณี นิมิตรพันธ / ภาพ : NikeGolf

518071-659 sport gingham novelty polo 517905-320 fashion ราคา 2,150 บาท body map polo ราคา 2,490 บาท

510639-694 new tour visor ราคา 590 บาท

518074-439 sport rugby stripe p ppolo ราคา 2,15 22,150 150 บบาท าท 517908-100 Fashion prism print sphere ราคา 2,490 บาท

523621-105 as new sport cargo short

บงบอกตััวตนของคุณกัับไไนกี้ กอลฟ สปอร ป ต เพื่อตอบสนองความทั ื่ นั สมัย และสามารถสวมใส ได ในชีวิตประจําวันมากขึ้น ดวยดีไซนและสีสันที่ ให ความรูสึกสนุกสนาน ทันสมัย ดวยการปรับความยาวตัวเสื้อใหสั้นลง กระชับแนบลําตัวมากขึ้น ความยาวของแขนสั้นลง และยังคงใชเทคโนโลยี้ผา ไดร-ฟต อันเปนลิขสิทธเฉพาะของไนกี้ เนื้อผาบางเบาสบาย ระบายความอับ ชื้นไดอยางยอดเยี่ยม สวนแบบและลายนั้นมี ใหเลือกหลากหลาย เหมาะกับ ไลฟสไตลคนรุนใหม TG 0215-001 Nike Departure Back Pack II ราคา 3,990 บาท

523555-320 as new fashion summer tech short ราคา 2,250 บาท 552078-600 Nike lunar swingtip canvas ราคา 3,600 บาท

GG0420-101 dri-fit tech ราคา 890 บาท

Nike Dung Ng รองเทากอลฟดีไซนสปอรตตัดเย็บจากหนังแทกันน้ํา อยางดี ใหความนุมสบายและการระบายความอับชื้นที่ ยอดเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะผื้นผิวดวย ปุม Scorpion Stinger Spikes ระบบ Tri-LOK

BG0288-069 nike extreme sport iv ราคา 6,500 บาท

484294-106 48 844294-106 nike nik ke dung ng ราคา ราค คาา 5,490 บาท

สอบถามเพิ่มเติมไดที่ บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-676-6100

34

www.HotGolfClub.com

523570-100 5235 new modern tech pant as ne ราคา 2,790 บาท


Covert.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/13/13

7:27 AM


Advertorial

Nike VRS Covert

พิสูจนความไกลและความแมนยํากับไดรฟเวอร VRS Covert หลั ง จากเปดตัวอุปกรณกอลฟรุนใหมลาสุดในตระกูล VRS Covert ที่มาพรอมเทคโนโลยี High speed cavity

ผูรวมทดสอบ

คุณเปรมชัย เจียรพัฒโนดม ,คุณสุวรรณ กวีนันทวงศ ,คุณมานพ วงศวิทยสงค, คุณอภิรัตน เกียรติถนอมกุล และโปรชวินโรจน สิริกุลพัชร

back ครั้งแรกของโลกรวมทั้งเทคโนโลยี Flex loft ที่ สามารถปรับเปลีย่ นองศาหนาไมไดอยางงายดาย ทีมงาน ฮ็อท กอลฟ ของเราก็ขอรวมทดสอบประสิทธิภาพและความ ไกลของไมกอลฟรุนนี้ โดยเราไดนัดหมายกับนักกอลฟ สมาชิกผูโชคดี 4 ทานที่รวมสนุกกับนิตยสารฮ็อท กอลฟ ดวยการกรอกขอมูลและสงกลับมายังทีมงานของเรา สํ า หรั บ การทดสอบในครั้ ง นี้ เ ราเดิ น ทางไป ออกรอบที่สนามกอลฟเดอะ วินเทจ บางบอ ซึ่งผานการ จัดการแขงขันกอลฟระดับอาชีพและสมัครเลนมาแลว หลายรายการ ทําใหคอนดิชั่น และสภาพความสมบูรณ ของสนามถือวายอดเยีย่ มทีเดียวครับ รวมทัง้ สภาพแฟรเวย และทีออฟที่เปดกวาง ทําใหเราสามารถไดรฟออกไปได อยางเต็มที่ โดยมีโปรชวินโรจน สิริกุลพัชร คอลัมนิสต และพิธีกรรวมในรายการ Hot Golf on TV มารวมทดสอบ และใหขอมูลกับสมาชิกผูโชคดีทั้ง 4 ทานคือคุณเปรมชัย เจียรพัฒโนดม , คุณสุวรรณ กวีนันทวงศ , คุณมานพ วงศวิทยสงค และคุณอภิรัตน เกียรติถนอมกุล ในสวนของเทคโนโลยีของไนกี้ VRS Covert นั้นมีดวยกันหลักๆ 3 เทคโนโลยีลาสุดนั่นคือ >> High speed cavity back technology เปนการ กระจายน้ําหนักออกไปดานหลังและแยกออกซายและ ขวา เพื่อเพิ่มคา MOI ใหสูงขึ้นชวยใหลูกลอยงายไดระยะ และตีตรงทําใหไดระยะมากขึ้นดวย >> Flex loft เปนเทคโนโลยีทป่ี รับแยกหนาไม เปด/สแควร/ ปด และองศาหนาไมปรับได 5 องศา ตั้งแตลอฟท 8o-12o แยกกันอยางอิสระทําใหเลือกปรับใหเขากับลักษณะการตี ของแตละบุคคลใหไดประสิทธิภาพสูงสุด >> NexCOR เทคโนโลยีทําหนาไมใหมีความหนาบาง ตางกันโดยกลางหนาไมบริเวณเครื่องหมายอินฟนิตี้จะมี ความหนามากกวาบริเวณโดยรอบทําใหมีแรงสปริงของ หนาไมสูงขึ้นและไดระยะไกลเทาๆ กันแมตีพลาดไมโดน กลางหนาไม หลังจากที่ไดทดลองตีดวยไดรฟเวอร,แฟรเวย, ไฮบริด และชุดเหล็ก VRS Covert กันแลวทุกคนตางยกนิว้ ใหกับความไกลและความแมนยําที่ดีขึ้นอยางเห็นไดชัด นอกจากนีก้ ารชดเชยความผิดพลาดก็มมี ากยิง่ ขึน้ วิถขี อง ลูกที่พุงออกจากหนาไมจะคอนขางตรงและบังคับทิศทาง ไมใหออกซายหรือขวามากเกินไป ที่สําคัญที่สุดก็คือความตรงที่ไดการันตีจาก ทุกทานวาเปนสิ่งที่นักกอลฟหลายๆ ทาน ตองการและ นี่เองที่นาจะทําให VRS Covert เปนไมกอลฟที่นาจะชวย ใหเกมกอลฟของคุณงายขึ้นและสนุกมากยิ่งขึ้น

36

www.HotGolfClub.com

P 36-38 cover story AOI.indd 36

2/13/13 10:13 AM


เรื่อง : โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร / ภาพ : กองบรรณาธิการ

VRS Covert tour Driver Flex/loft ก้าน Kuro Kage 60G VRS Covert Driver Flex/loft ก้าน Kuro Kage 50G, Bassara f43

คุณเปรมชัย เจียรพัฒโนดม วันนี้ผมลองตีหัวไม 3 ของ VRS Covert เยอะมากครับ เพราะสวนตัวชอบตีหวั ไม 3 มากกวา พอลองแลวรูส กึ วาติดใจตัง้ แต ช็อตแรกที่ตีเลยครับ ฟลลิ่งดีกวาของที่ผมมีอยู แถมไดระยะไกล มากขึ้นดวยครับไมแพไดรฟเวอรเลย สําหรับไดรฟเวอรที่ชอบเลยก็ คือเรื่องความตรงและระยะทางที่ไดไกลขึ้นครับ แมวาจะตีไมคอย โดนหนาไมเต็มๆ แตก็ยังอยูในแฟรเวย กานที่มีอาจจะเบาหรือหนัก ไปสําหรับผมครับแตถือวาผลงานที่ออกมาดีเลยทีเดียว เวลาจรดไม ลงไปก็โดดเดนพอสมควรไมหลอกตา คุณสุวรรณ กวีนันทวงศ ผมลองทั้งรุนทัวรและรุนธรรมดาครับ รูสึกวารุนทัวรจะ ฟลลิง่ ใกลเคียงกับทีผ่ มใชอยูท าํ ใหรสู กึ วาชอบ และเขามือ ไฟลทบอล จะพุงดีครับ ระยะที่ไดก็นาจะดีกวาครับ พอดีพยายามไมตีแรงเพื่อ ใหอยูแฟรเวยทําใหไมไดออกแรงมากแตระยะที่ไดก็ยังดีอยู ที่ชอบ มากคือความตรงพอใจมากครับ ดีไซนกส็ วยงามมาก เทคโนโลยีของ ไนกี้ชวยไดจริงๆ ครับขนาดบางลูกผมตีไมโดนเต็มๆ แตก็ยังได ระยะที่ดี อีกอยางคือผมจะชอบเล็งเผื่อขวาเพราะจะตีติดดรอวเล็ก นอย แตกับ VRS Covert ไมตองเลยครับ สามารถเล็งตรงๆ ไดเลย คุณมานพ วงศวิทยสงค ผมลองไดรฟเวอรทุกรุนเลยครับ ชอบวิถีของลูกที่พุงออก ไปดีมากๆ ก็ขน้ึ อยูก บั กานแลวครับวาจะทําใหไปในทิศไหน ผมชอบ รุนทัวรเพราะจะหนักหนอย แตสามารถปรับไดครับทําใหงายที่จะ ทําใหเขากับมือเรา รูปทรงถือวาแปลกตาและโดดเดนดีครับ สวน หัวไม 3 ก็ดคี รับลูกพุงออกไปในวิถีที่ดีเลยและไดระยะเพิ่มขึ้นดวย คุณอภิรัตน เกียรติถนอมกุล ผมลองในรุนทัวร ตีแลวรูวาดีมากครับ ตีงายและใหวิถีที่ ตรงมากขึน้ มุมปะทะหรือมุมทีล่ กู พุง ออกจากหนาไมออกไปคอนขาง ดีครับ ในเรื่องของการคุมทิศทางรุนนี้เมื่อมีกานใหเลือกหลายกาน ทําใหทานนักกอลฟสามารถเลือกใหเหมาะสมและเลนไดงายขึ้น กานที่ลองอาจจะนุมไปหนอยเพราะผมใชกานแข็งกวานี้ ถาเปลี่ยน กานนาจะเขามือกวานี้ รูปทรงเวลาที่จรดไมลงไปแลวรูสึกวาตีงายดี ครับ อีกอยางที่ชอบคือการปรับองศาไดครับ

ไดร ฟเวอร ในรุ น ทัวร จ ะมี สี ดํา หน า ไม จ ะดี พ หรือสูงกวามีหมุดถวงน้ําหนักดานลางเพื่อปรับตําแหนง CG หัวมีขนาดเล็กดูเปนทรงกลมมากกวากาน และน้ํา หนักรวมมากกวา ตีแลวใหวิถีพุงมากกวา ชวยใหตีบังคับ ช็อตซายขวาไดงายกวาเหมาะกับมือดี และแข็งแรง สวน มือกลางถึงมือใหมในรุนธรรมดาจะดีและเหมาะสมกวา ซึ่งทําระยะไดดีไมแพกัน แตตีงายกวา กาน Kuro Kage ที่ติดมาทั้งสองตัวจะเปนสเปคอเมริกันจะมีความตึงกวา แนนและหนักกวา หากทานใดแรงนอยใหเลือก Bassara จะตีเบาสบายมือกวาครับ VRS Covert tour Fairway Flex/loft ก้าน Kuro Kage 70G VRS Covert Fairway Flex/loft และ Fixed hosel ก้าน Kuro Kage 60G, Bassara 513f 60

แฟรเวยใชเทคโนโลยี High speed cavity back, Flex/loft และ NexCOR เหมือนไดรฟเวอรรุนทัวร จะสีดาํ หนาดีพกวาพุง กวาเล็กวานิดหนอย ยากงายไมตา ง กันมากนักแตหนักกวาครับ ถาใชทีออฟปรับใหสตรอง ลอฟทซัก 13 องศา ไดระยะขึ้นมาอีกเยอะครับ ถาใครไม ชอบปรับก็มีแบบ fix hosel ใหไดเลือกใชกันครับ สวนไฮบริดจะมีทง้ั แบบปรับไดและฟกซ กระดอง ดานบนดูเหมือนมีออฟเซ็ตแตโซลดานลางยื่นออกมา ทําใหเวลาจรดลูกแลวดูมน่ั ใจตีงา ย มีใหเลือกทัง้ กานเหล็ก N.S.Pro 950 และกราไฟต Kuro Kage และ Bassara เลือกเอาตามถนัดครับ แตตีงายจริงๆ ครับ ดานชุดเหล็ก VRS Covert มีการตัดเอาสวนที่ ไมจําเปนออกมากขึ้นเพื่อกระจายน้ําหนักออกไปทางโคน และปลายใบอีกทั้งหนาเหล็กยังใชเทคโนโลยี NexCOR เหมือนไดรฟเวอรชวยลดความผิดพลาดและตีไดตรงและ ไกลสุดๆ เสริมกับโพลิเมอรสีดําดานหลังเพื่อแตงคา CG บวกกับโซลลางที่กวางชวยใหสไลดผานพื้นงายไมกัดลึก องศาหนาเหล็กจะชันขึน้ ประมาณ 2-3 องศาเหมือนรุน กอน เหมือนวาเหล็กชุดนี้อัดแนนดวยเทคโนโลยีจริงๆ ฟลลิ่ง ออกแนวโปรงนิดตามสไตลเหล็กหลอขึน้ รูป (cast) ออฟเซ็ท น อ ยเหมาะกั บ นั ก กอล ฟ ที่ ฝ มื อ ดี ที่ กํ า ลั ง แสวงหา เทคโนโลยีใหมๆ และระยะเหล็กที่เพิ่มขึ้น โดยรวมแล ว ไนกี้ รุ น ใหม นี้ อั ด แน น ไปด ว ย เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองนักกอลฟที่ตองการจะพัฒนา เกมกอลฟของทานใหดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ 2nd issue February 2013

P 36-38 cover story AOI.indd 37

37 2/13/13 7:36 AM


Advertorial

เปลี่ยนเกมกอลฟใหดีขึ้น ดวยเทคโนโลยี

High Speed Cavity Back จากไนกี้ กอลฟ VR_S Covert ในหัวไมแฟรเวยและไมไฮบริดจจากไนกี้ กอลฟ ที่สามารถปรับองศาแบบสองระนาบ dual-axis ไดเปนเจาแรกของโลก

ไนกี ้ กอลฟ ไดพฒั นาเทคโนโลยีขน้ึ ไปอีกระดับดวย หัวไมแฟรเวย และไมไฮบริด High Speed Cavity Back เปนเจาแรกของโลก และดวยความสวยสะดุดตา และเทคโนโลยีแหงยุค ซึ่งถูกตองและเปนไปตามกฎของ USGA และ R&A หัวไมแฟรเวยและไมไฮบริด VR_S Covert จาก ไนกี้กอลฟไดเผยใหเห็นนวัตกรรมที่ถูกออกแบบมาทั้ง เรื่องของรูปลักษณที่โดดเดนผสานกับเทคโนโลยีชั้นสูง ดวยเทคโนโลยีหลักสําคัญๆ 3 ประการ คือ High Speed Cavity Back, การปรับองศาหนาไม ดวย FlexLoft และ เทคโนโลยีหนาไม NexCOR โดยทั้ง 3 เทคโนโลยี ได ถูกผสมผสานกันอยางลงตัวเกิดขึ้นเปน VR_S Covert ที่ ใหทั้งระยะทางที่ไกล การควบคุมที่ดีเลิศ และยังชวยใน การชดเชยความผิดพลาดในการตีใหแกทานนักกอลฟได อยางสูดสุดทั้งในไดรฟเวอร หัวไมแฟรเวย และไมไฮบริด รุน VR_S Covert เทคโนโลยี High Speed Cavity Back ที่ ถูกบรรจุใน VR_S Covert ใหมนี้ถือไดวาเปนการกาว กระโดดทางเทคโนโลยีอุปกรณกอลฟ ซึ่งเปนที่ทราบกันดี วาเทคโนโลยี Cavity Back นั้นไดถูกนํามาใชในหัวเหล็ก อยางแพรหลาย ซึ่งไนกี้ กอลฟ เองถือไดวาเปนเจาแรกที่ ไดนาํ เทคโนโลยีนม้ี าใสไวในไดรฟเวอร หัวไมแฟรเวย และ หัวไมไฮบริด ซึง่ วิศวกรของไนกี้ กอลฟ ไดทาํ การออกแบบ Cavity Back ทีช่ ว ยสามารถทําใหเกิดการกระจายน้าํ หนัก ของหัวไมไปยังทางสนและปลายของหัวไมไดอยางมาก สงผลใหคา Moment Of Inertia (MOI) เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผล ที่ไดก็คือความแนนอนและการชดเชยความผิดพลาดใน การตีที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง สงผลโดยตรงทําใหประสิทธิภาพ ในการตีเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพลังงานในการตีไดถูกสงตอ ไปยังลูกกอลฟไดอยางเต็มที่ ทําใหระยะทางและความ

38

เทคโนโลยีหลัก

> เทคโนโลยี High Speed Cavity Back ตัวแรกในตลาด (ซึ่งถูกตองตามกฎของ USGA และ R&A) > การปรับหนาไม FlexLoft – เลือกปรับองศาหนาไมและหนาไมไดอยางอิสระจากกัน > NexCOR – เทคโนโลยีหนาไมที่ชวยใหความเร็วแกลูกกอลฟอยางสูดสุด

แมนยําเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก เทคโนโลยี Cavity Back นี้ สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนจากทางดานลางของ หัวไม แตไดรับการออกแแบใหถูกซอนไวอยางแนบเนียน ขณะทีน่ กั อลฟเขาแอดเดรสเพือ่ จรดลูกทัง้ นีไ้ มใหนกั กอลฟ รูสึกถูกรบกวนและใหความรูสึกมั่นใจไดอยางเต็มเปยม เทคโนโลยีระบบการปรับหนาไม FlexLoft แบบ ใหมนี้ใชระบบการปรับแบบสองระนาบหรือที่เรียกวา Dual Axis ที่ชวยทําใหนักกอลฟสามารถปรับ Loft องศา หนาไม และการปดเปดหนาไม Face Angle ไดอิสระจาก กันแบบที่ไมเคยมีมากอน โดยสามารถปรับ Loft องศา หนาไมไดถึง 5 องศา Hybrid #3 17, 18,19,20,21 Hybrid #4 21, 22,23,24,25 แฟรเวยวูด #3 13,14,15,16,17 แฟร เวยวูด #5 17,18,19, 20,21 และหนาไม Face Angle ได 3 แบบคือ หนาไมปด, สแควร, และเปด สุ ด ท า ยแล ว สามารถช ว ยทํ า ให นั ก กอล ฟ สามารถปรับวิถีลูกกอลฟไดรูปแบบที่แตกตางกันไดถึง 15 รูปแบบในหนึ่งหัวไม เพื่อตอบสนองความตองการของนัก กอลฟที่มีวงสวิงแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง เทคโนโลยี FlexLoft นี้จะมีหัวไมแฟรเวยและไมไฮบริดใน รุน VR_S Covert Tour และ Japan Spec เทานั้น และ

นักกอลฟทัง้ หลายไมควรจะพลาดทีจ่ ะมีไมเหลานีไ้ วในถุงกอลฟ “ไนกี้ กอลฟ ไดเตรียมไมระดับนีไ้ วใหกบั บรรดา นักกอลฟทั้งหลาย เพื่อใหพวกเขาไดไปถึงจุดหมายและ ประสบความสําเร็จในเกมกอลฟ ดวยการผสานเทคโนโลยี High Speed Cavity Back, การปรับองศาหนาไมดวย FlexLoft และเทคโนโลยีหนาไม NexCOR เขาดวยกันเพื่อ ใหเกิดชุดไมกอลฟทีใ่ หทง้ั ระยะทาง การควบคุม และความ แมนยําในระดับที่สูงสุด ซึ่งนักกอลฟทั้งหลายจะตองมีไว ในถุงกอลฟ เพือ่ ตอบสนองความตองการในสมรรถนะการ ตีและการปรับเปลี่ยนไปไดตามสภาพการตีและสนาม” ทอม สไตส ผูอ าํ นวยการฝายสรางสรรคผลิตภัณฑไมกอลฟ จากไนกี้ กอลฟ กลาว เทคโนโลยีหนาไม NexCOR ที่ประกอบอยูใน หัวไมแฟรเวย และไมไฮบริดรุน VR_S Covert นั้นไดถูก ออกแบบมาเพื่อชวยเพิ่มอัตราความเร็วของลูกกอลฟมาก ขึ้น ซึ่งสงผลใหเกิดระยะที่ไกลขึ้น NexCOR คือการ ออกแบบใหบริเวณหนาไมในแตละสวนมีความหนาบาง ตางกัน ซึ่งชวยชดเชยความผิดพลาดในการตีไมโดนจุด sweet spot ซึง่ สงผลโดยตรงใหเกิดอัตราความเร็วของลูก กอลฟอยางสูงสุดทั่วบริเวณที่ลูกกระทบกับหนาไม

หัวไมแฟรเวยและไมไฮบริดรุน VR_S Covert จะวางจําหนายในไทยวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งจะออกวางจําหนายใน 3 รุน คือ VR_S Covert Tour , VR_S Covert และ VR_S Covert Japan Spec โดยเทคโนโลยี FlexLoft จะมี ในรุน Tour และ Japan Spec สวนรุน VR_S Covert จะมีหัวไมและไมไฮบริดแบบ fixed head ในหัวไม 3 และ 5 และในไมไฮบริด 3 และ 4 ทั้ง สองรุนจะมาพรอมกับกาน Kuro Kage ซึ่งผลิตจากคารบอนไฟเบอรที่ความหนาแนนสูงขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกรง

www.HotGolfClub.com

P 36-38 cover story AOI.indd 38

2/13/13 7:35 AM


ad VRS convert.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/13/13

11:31 AM


HOT LIST EQUIPMENT

เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

HOT PUTTERS&WEDGES PUTTERS

รุนพัตเตอร

TAYLORMADE Ghost Manta TM WhiteSmoke Ghost Spider S

ODYSSEY White Damascus Flip Face IX Prototype Tour Metal X

TITLEIST

Cameron Select SC California

CLEVELAND Classic PING Anser Nome405

KASCO OIRI DNA

TSURUYA DG-02 Axel HM

PRGR Silver blade2 Silver blade Sweep M-11

NIKEGOLF Method Core Method Concept

T.P. MILL Ming anvil

กานยาว

ราคา

รุนเวดจ

34” 34” 34”,41”

9,900 7,900

TAYLORMADE ATV CALLAWAY Forged Dark

33”-34” 33”-34” 33”-34” 33”-34”

17,800 15,500 11,000 6,500

33”-35” 33”-35”

18,000 16,200

Big Trusty Rusty

33”-34”

4,875

33”-35” Sligh

17,000 16,500

SRIXON WG-706 CLEVELAND CG Black

34” 33.5”

12,000 4,000

Chrome/Copper

34” 34”

6,000 7,000

34” 34” 32”

7,100 7,100 6,500

FISHER CTS GV TOUR Premium hiskei Royal putter

MIZUNO Bettinadi MP301/302/303

TOURSTAGE B1,M1 B2P,M2P

PARADISO CL09

TITLEIST Vokey Design SM4 COBRA Trusty Rusty

REG 588 CG17 Forged Dark Chrome/Copper

PING

Tour Gorge Anser

YAMAHA inpres X NIKEGOLF VR forged

บริษัท เทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660-3900

48-60

Dynamic Gold

5,200

Callaway Golf (Thailand) limited โทร.02-661-2990-92

46-64

Dynamic Gold

5,950

บริษัท แอคูชเน็ท กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-751-4082-5

51,53, 55,59,61 Dynamic Gold 50,55,60 Dynamic Gold

5,975 5,600

บริษัท ที เอ เอฟ เอฟ จํากัด โทร.02-645-1414-5

50-60

Dynamic Gold

5,500

50-60 50-60 50-60 48-60

Miyazaki/NS Pro True Temper Dynamic Gold Dynamic Gold

6,125 6,125 6,625 5,200

50-60 50-60

DG spinner Dynamic Gold

8,400 9,500

52-58

Steel/Tour AD

8,000/10,000

บริษัท ซริซอน สปอรต (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-632-6630

บริษัท อีซี่ กอลฟ จํากัด โทร.02-158-2744-6

4,000/5,000

48-60 48-60

DGold/NS Pro Dynamic Gold

8,500 8,900

52,56,58 52,56,59 52,56,60 35,45,55

Steel ISS3 Dynamic Gold NS Pro modus Steel

7,900 7,900 8,900 7,100

PRGR Thailand โทร.02-231-2167

48-64 48-64

Dynamic Gold Dynamic Gold

2,900 3,650

Lovegreengolf โทร.02-246-6088

X wedge

50-60

DG/NS Pro

5,990

บริษัท แอคเซอร สปอรต จํากัด โทร.02-248-2755-60

MP T-11 MP T4

54,56,60 Dynamic Gold 54,56,60 Dynamic Gold 52-60 Dynamic Gold

6,900 6,900

บริษัท ไอซีซี อินเตอรเนชันแนล จํากัด (มหาชน) โทร.02-293-9000 ตอ 337,402

16,500 8,500

PRGR ID SS3

34” 33-34”

10,000

หมายเหตุ : สเปคและราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจําหนาย

5,900

52,56,58 NS Pro/Graphite

33”-34” 33”-34”

1,990

DG200/KBS Tour

Kasco Golf Thailand โทร.02-203-0278

4,600

32”

52-60

3,500

33”-35”

11,900 13,900

ตัวแทนจํา หนาย

48,52, 56,58,60 Steel

MARUMAN Conductor Pro KS FOURTEEN MT28 V5

34” 34”

ราคา

บริษัท ไนกี้ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด โทร.02-676-6100

RS-111 15,900 19,500 19,500

กาน

5,750 4,500

KASCO

34” 34”

องศา

52,56,58,60 Dynamic Gold 52-60 Steel

SV Tour

33”-34” 33”-34” 33”-34”

Script softtail Script nellie

WEDGES

MT28 V5 TS ID Type C ID Type C R35,45,55

GV TOUR Black Texas

TOURSTAGE MIZUNO MP R-12

Transview Golf โทร.02-231-2113-4

HOTGOLF RECOMMENDED Cleveland 588 RTX CB เวจดคลีฟแลนดที่ผสมผสานรูปทรง คลาสิคตลอดกาลของคลีฟแลนดคือรุน588 และ เพิ่มการชดเชยขอผิดพลาดในการตีใหสูงขึ้น รวม ไปถึงพัฒนาหนาเวจดเพื่อสรางอัตราสปนสูงสุด ดวยเทคโนโลยีRotex Face สรางความหยาบใหหกักับ หนาเหล็กเพื่อสรางอัตราสปนใหมากกวาเดิมมและ และ สามารถสรางสปนสูงสุดในการเลนช็อตเปดหนนาเหล็ก รองหนาเหล็กใหญกวาจากรุนเดิม16% มิลลลลดวย เลเซอรถูกพัฒนาใหมีความทนทานมากขึ้นและรอง คมมากกวาเดิม ใหความมั่นใจ

40 P 40 AOI.indd 1

Callaway Forged wedge เวดจที่ออกแบบจากโรเจอร คลีฟ แลนด วัสดุเปน 1020 คารบอน สตีล ผาน กระบวนการฟอรจใหความนุมนวล รูปทรงแบบ ดั้งเดิมสวยงามและมั่นใจตั้งแตแอดเดรส รอง เหล็กถูกตองตามกฎแบบ Tour CC ใหการสปน และควบคุมลูกไดดั่งใจ สวนทองใบเปนแบบ C Grind ใหความสวยงามและสามารถเลนเปดหนา เหล็กไดงาย รวมทั้งการควบคุมและสปนที่ยอด เยี่ยม มีใหเลือกทั้งแบบสี Dark Chrome และ แบบ Copper

www.HotGolfClubb.com 2/13/13 10:24 AM


HOT PROMOTION

เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

Callaway Golf

Callaway X-Series Jaws ราคาพิเศษ 2,700 บาท Slate/BChrome ราคาพิเศษ 2,400 บาท Chrome/Vintage Callaway RAZR X Tour ราคาพิเศษ 18,600 บาท แถมฟรี Stand Bag Callaway RAZR X Forged ราคาพิเศษ 28,000 บาท แถมฟรี Stand Bag หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Callaway Golf Golftrend Tsuruya Onesider EO iron ราคาพิเศษ 37,440 บาท แถมฟรี caddy bag Tsuruya Onesider EO Driver ราคาพิเศษ 15,120 บาท

XXIO PRIME7 Driver ราคาพิเศษ 29,900บาท ฟรีกระเปา XXIO Boston Bag X-017 XXIO FORGED4 Iron ราคาพิเศษ 38,400บาท (กานกราไฟท) ฟรีกระเปา XXIO Boston Bag X-017 และ XXIO Travel Cover Srixon Z725, Z525 Fairway ราคาพิเศษ 9,900บาท ฟรี ลูกกอลฟซริซอน รุน Z-Star 1 โหล มูลคา 2100บาท

Transview Golf Fourteen Wedge MT28 V5 Forged ราคาลดเหลือ 3,900 บาท Maruman Verity Red V2 Driver ราคาลดเหลือ 4,900 บาท Duca Del Cosma ลด 50% (เฉพาะรุน)

ADAMS Idea Tech V4 หนึ่งในแบรนดที่ยอดเยี่ยมในเรื่องอุปกรณครับ และในปนเ้ี ขาก็ออกไฮบริดรุน ใหมออกมา ใสเทคโนโลยีมา นาสนใจทีเดียว ชองบริเวณสวนกระดองและทองไมจะแคบ และลึก เพื่อชวยทําใหหนาไมมีความยืดหยุนมากขึ้นและ อีกหนึ่งสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือรอยแยกที่เปดออก ภายในชองแตละชอง ตัดผานไปยังสวนหัวจากดานบนไป ดานลาง วิศวกรของอดัมบอกวาการปรับปรุงการเดงของ หนาไมมีผลเพิ่มขึ้นมากกวา 15% ในลอฟทต่ําจะมีการ เสริมทังสเตนตรงสวน heel และ toe ชวยทําใหไดตาํ แหนง CG ทีเ่ หมาะสม นีถ่ า เขามาเชือ่ วาจะไดรบั ความนิยมแนนอน ตองรอดูกันครับ

หาซื้อไดที่รานตัวแทนจําหนาย Srixon,XXIO และ Cleveland

Cleveland Cl l d Cl Classic i XL นี่ก็เปนอีกรุนที่นาสนใจมากๆ กับคลีฟแลนด ไดรฟเวอรรุนนี้เปนโมเดลแรกของคายนี้ที่สามารถปรับ แตงวิถีของหัวไมไดทั้งองศาหนาไมและสวิงเวทรวมทั้ง ทิศทางการเหินของลูกดวยหนาไมออกแบบมาใหมีความ กวางและลึกมากทําใหมีสวีทสปอทใหญชวยชดเชยความ ผิดพลาดได นอกจากนี้หนาไมหนาบางไมเทากัน ชวยให ตีไดระยะทางแมไมโดนหนาไม มาพรอมกานพรีเมียมที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะ เชือ่ วามีโอกาสไดเห็นในบานเราครับ 2nd issue February 2013

P 41 AOI.indd 41

41 2/12/13 11:22 PM


ชาติชาย พยุหนาวีชัย

ตอกย้ําความเปนผูนําตลาดกอลฟ

กับแคมเปญเหนือระดับ KBank Enjoy Your Swing ปที่ 4 HG: ปจจุบันดูแลงานสวนใดบางครับ? ป จ จุ บั น ผมดํ า รงตํ า แหน ง รองกรรมการผู จัดการธนาคารกสิกรไทย ดูแลเรื่องบัตรเครดิต สินเชื่อ สวนบุคคล สินเชือ่ บาน การทําไอเอ็มซี การสือ่ สารการตลาด ดูแลเรื่องการพัฒนาธุรกิจ ประสานงานกับพันธมิตรทาง ธุรกิจ ซึ่งสวนใหญพันธมิตรของเราจะเปนพวกที่ดูแล คอรปอเรทใหญๆ ยกตัวอยางเชน เซ็นทรัล เดอะมอลล พารากอน ซึ่งก็จะมีลูกคารายยอยอยูในตัว ผมจะดูแลใน สวนของ Retail Business ผมจะเปนคนประสานงานผาน ฝายพัฒนาธุรกิจ เพื่อเปนการสรางธุรกิจใหมใหธนาคาร ครับ หนาที่อีกอยางก็คือการดูแลฝายขายในสวน ที่เรียกวา Direct Sales Agent มีเจาหนาที่ประมาณ 3 พันคนทําหนาที่ขายผลิตภัณฑใหธนาคาร เชน สินเชื่อ บาน สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ประกัน และสิน เชื่อรถยนต โดยรวมแลวจะดูแลทางฝง Consumer Loan ทั้งหมด

หาก จะกลาวถึงบัตรเครดิตที่สามารถมอบสิทธิประโยชนและใหบริการลูกคากลุมนักกอลฟไดมากที่สุดอีกหนึ่งบัตร ก็คงจะเปนบัตรเครดิตกสิกรไทยกับโครงการ Enjoy Your Swing ที่ประสบความสําเร็จมาอยางตอเนื่องตลอด 3 ปที่ ผานมา กอลฟ รูมของเราฉบับนี้จะพาไปเจาะลึกถึงความสําเร็จและการตอยอดกิจกรรมในปที่ 4 ของแคมเปญนี้กับ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย รองกรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจลูกคาบุคคลและเครือขายบริการ ธนาคารกสิกรไทย กัน ครับ

42 P 42-44_RUT.indd 2

HG: แลวมาเลนกอลฟไดอยางไรครับ? จริงๆ แลวเลนกอลฟมาประมาณ 28 ปแลว เลนพรอมคุณกิตติรัตน ณ ระนอง ยอนไปเมื่อป 2527 ตอนนั้นคุณกิตติรัตนยังทํางานอยูที่ธนาคารกสิกรไทย ก็ เริ่มจากมีอยูวันหนึ่งไดเจอคุณกิตติรัตนพรอมกับใบหนา ที่ดําเกรียม เลยถามวาไปทําอะไรมาก็ทราบความวาไปตี กอลฟมาเราก็อยากลองตีดูบาง เลยรวมกลุมเพื่อนๆ ได สัก 5-6 คนก็ไปตีกัน ก็ไดเริ่มตีกอลฟตั้งแตนั้นมาจนถึง ทุกวันนี้ ตอนนั้นไปฝกตีที่สนาม AIT Golf Club เปน สนาม 9 หลุม สมัยนั้นเสียคากรีนฟแคครั้งละ 150 บาท ตอนนั้นก็มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับพิธีการสินเชื่อ ดูแลสินเชื่อ Real Estate ดูแลสินเชือ่ เกีย่ วกับพาณิชยกรรมและกอสราง ก็จะมีการพบปะลูกคาอยูบอยครั้ง ก็ทําใหไดตีกอลฟบอย ตามไปดวย สวนตัวแลวคิดวากีฬากอลฟเปนกีฬาที่ยาก และทาทาย เลยมีความรูสึกวาเราตองเอาชนะตัวเองให ได เริ่มตนครั้งแรกอาจจะยังตีไมดี ครั้งแรก 9 หลุมอาจ จะไดสกอรสัก 90 กวาสโตรก เราก็ตองพัฒนาใหลงมา เรื่อยๆ จนกวาจะถึง 50 พอทําไดแลวเราก็ตองพยายาม ตอใหตํากวา 45 ใหได กอลฟจึงเปนกีฬาที่ทาทายเสมอ และสามารถเลนไดตลอด ไดสุขภาพ ไดสังคม ไดความ สนุกสนาน คิดวาเปนกีฬาที่นาสนใจก็เลยเลนกีฬากอลฟ ตั้งแตนั้นมา ผมเลนมาจนแฮนดิแคปประมาณ 7-8 ได แต มาพักหลังนี้หยุดเลนไปเพราะธุรกิจของทางธนาคารคอน ขางยุงเลยไมคอยมีเวลาตีกอลฟ บางครั้งวันเสาร-อาทิตย ตองไปอีเวนทตามตางจังหวัด ซึง่ กอลฟนัน้ ตองอาศัยความ สม่ําเสมอในการฝกซอม ตอนนี้ก็ตีไดตั้งแต 38-45 ตอ รอบ

www.HotGolfClub.com 2/12/13 8:37 PM


เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ปที่แลวยอดใชจายผานบัตรเครดิตกสิกรที่มีการใชจาย เฉพาะในกิจกรรมกอลฟรวมแลว 2,000 กวาลานบาท มีคนใชประมาณ 3 แสนคน คิดเปน 1% จากยอดใชจา ย ผานบัตรเครดิตของกสิกรทั้งหมดที่มีอยูรวม 2 แสน กวาลานบาท ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่เยอะมากเพราะอยา ลืมวานี่แคกีฬากอลฟหมวดเดียวเทานั้น

HG: โครงการ Enjoy Your Swing ที่ผานถือวา ประสบความสําเร็จในระดับไหน โครงการของเราเรี ย กได ว า ประสบความ สําเร็จคอนขางมาก ที่จริงแลวเรารวมกับ Enjoy Your Swing มาได 4 ปแลว ที่ผานมามียอดการใชจายผาน บั ต รเครดิ ต กสิ ก รไทยในหมวดของกอล ฟ ประกอบไป ดวย สนามกอลฟ คากรีนฟ คาอุปกรณกอลฟ หรือการ จับจายใชสอยในสนามกอลฟในคลับเฮาส ทั้งหมดมียอด ใชจายเพิ่มขึ้นตลอดทุกปปละไมนอยกวา 20% เฉพาะ ปที่แลวยอดใชจายผานบัตรเครดิตกสิกรที่มีการใชจาย เฉพาะในกิจกรรมกอลฟรวมแลว 2,000 กวาลานบาท มี คนใชประมาณ 3 แสนคน คิดเปน 1% จากยอดจับจาย ใชสอยของกสิกรทั้งหมดที่มีอยูรวม 2 แสนกวาลานบาท ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่เยอะมากเพราะอยาลืมวานี่แคกีฬา กอลฟหมวดเดียวเทานั้น

เราก็มีรางวัลให 1 หมื่นบาท และในทุก 2 เดือนเราจะ รวบรวมสกอรการดลูกคามาจับฉลากมอบรางวัลและชวง ทายปก็มีการจับรางวัลใหญเปนตั๋วพาไปตีกอลฟยกกวนที่ ประเทศบรูไน สวนลดรานอาหารทีพ่ กั ในสนามกอลฟ รวม ไปถึงสิทธิสวนลดเมื่อไปเรียนตีกอลฟ รวมแลวมีประมาณ 7-8 สิทธิประโยชนทล่ี กู คาจะไดรบั เพียงแคสมัครบัตรเครดิต กับธนาคารกสิกรไทย

HG : เสียงตอบรับจากลูกคาเปนอยางไรบาง? ทีผ่ า นมาลูกคาก็พดู ถึงกันมากทําใหบตั รเครดิต กสิกรไทยเปนบัตรเครดิตที่ใหสิทธิประโยชนกับลูกคาที่ เลนกอลฟมากที่สุดเมื่อเทียบกับทุกบัตรในประเทศไทย สังเกตไดจากลูกคาชาวญี่ปุนที่โดยพื้นฐานแลวสวนใหญ จะชอบเลนกอลฟ ป จ จุ บั น มี ลู ก ค า ชาวญี่ ปุ น ที่ ถื อ บั ต รเครดิ ต กสิกรไทยอยูกวา 5 พันคน โครงการ Enjoy Your Swing ทํ า ให ชื่ อ เสี ย งของบั ต รกสิ ก รไทยเป น ที่ แ พร ห ลายใน HG : แลวปนี้คาดหวังไวอยางไรบางครับ? กีฬากอลฟไมเหมือนกีฬาอื่นเพราะเปนกีฬา วงการกอลฟมากขึ้น ลูกคาสามารถโทรมาจองสนามไดที่ ที่มีการจับจายใชสอยอยูเปนประจํา ซึ่งปนี้คาดวาจะมี Contact center 080-786-7688 ลูกคาผูถือบัตรใหมที่เปนนักกอลฟ คาดวานาจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 5 หมื่นคน ถาเปนไปตามคาดยอดใชจายจะ HG : ปนี้ทัวรนาเมนทกอลฟกับบัตรเครดิตมี เพิ่มขึ้นเปน 3 พันลานบาทคิดเปนเพิ่มขึ้น 50% จากปที่ แนวโนมอยางไร? ปนี้จํานวนนักกอลฟนาจะเพิ่มขึ้น จากปจจุบัน แลว แนวโนมคงเปนไปตามคาดไดไมยากเพราะในปนี้เรา ที เ ่ รามี ล ก ู ค า อยู 3 แสนคน ปนน้ี กั กอลฟไทยนาจะมีจาํ นวน มีกิจกรรมดีๆจาก Enjoy Your Swing อยูหลายกิจกรรม ไมวาจะเปนเรื่องของสวนลดที่เพิ่มขึ้นกวารอยสนาม ให เพิม่ ขึน้ อีก 4-5 หมืน่ คน และลูกคานักกอลฟจากตางประเทศ สวนลดมากขึ้น KBank Sport day ในวันพุธและวันอาทิตย อีก ทีป่ จ จุบนั สนามกอลฟในเมืองไทยถือเปน Golf Paradise อีก 68 สนาม หรือถาโชคดีหรือมีฝมือตี Hole in one ได เพราะราคาถูกกวาตางประเทศมากแถมสนามก็สวยกวา

เมื่อปลายปที่แลวมีโอกาสไดไปตีกอลฟที่เมืองจีนสนาม Mission Hills ใชคาใชจายตอรอบตอคนรวมแลวประมาณ 12,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับไทย ที่มีสนามที่สวยราคาถูกอยูกวารอยสนามซึ่งเปนการสง เสริมการทองเทีย่ วดวย และจากตรงนีเ้ องทําใหบตั รเครดิต กสิ ก รไทยได รั บ ความยอมรั บ เป น บั ต รเครดิ ต ที่ ใ ห ผ ล ประโยชนเกี่ยวกับกอลฟมากที่สุดเพราะฉะนั้นคนก็จะหัน มาใชบัตรเครดิตกสิกรมากขึ้น HG : เพราะเหตุใดจึงเลือกกีฬากอลฟเปนหนึ่งใน กิจกรรมของ KBank ? เนื่อ งจากเปน กีฬ าที่ ดูแ ล วไม ง า ยเป น กี ฬ าที่ ทาทาย จะเลนใหเปนนั้นไมยากแตจะเลนใหเกงนั้นยาก ตองใชทักษะทางกีฬาและตองแขงขันกับตัวเองทําใหมี สมาธิในการเลน ทีส่ าํ คัญเปนกีฬาทีส่ ามารถสรางคอนเน็คชัน่ กับลูกคาหรือกับเพื่อนเพื่อความสัมพันธระยะยาวคนเลน จะผูกพันกันมากกวากีฬาอื่น อยางเชนไปคุยธุรกิจกันใน สนามกอลฟหรือคุยกับลูกคา เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่ทําให กีฬากอลฟเปนกีฬาที่นาสนใจเราจึงเลือกกีฬากอลฟมา เปนโครงการของเรา ยอนไปตอนเริ่มตนเมื่อประมาณ 28 ปกอนตอนนั้นผมทําหนาที่เปนเจาหนาที่ดูแลสินเชื่อตอง ติดตอลูกคาอยูตลอดเพราะฉะนั้นกีฬากอลฟก็จะเปน กีฬาเชือ่ มความสัมพันธระหวางเรากับลูกคาไดเปนอยางดี HG : จุดแข็งของแคมเปญนี้ซึ่งเปนที่ยอมรับจาก ลูกคาและสนามกอลฟตางๆ คืออะไร ? สิ่งที่ทําใหแคมเปญนี้ประสบความสําเร็จคือ 2nd issue February 2013

P 42-44_RUT.indd 3

43 2/13/13 9:53 AM


พอยทบัตรเครดิตแลกรับสวนลด 10-20% ลวนเอามาใช ดวยกันไดหมด เมื่อมารวมกันจึงทําใหบัตรเครดิตกสิกร ไทยเปนบัตรเครดิตที่เหนือกวาบัตรของธนาคารอื่นและ ทําใหเราเปนบัตรเครดิตที่มียอดจับจายใชสอยมากที่สุด เป น อั น ดั บ หนึ่ ง ของบั ต รเครดิ ต ทุ ก ประเภททุ ก บั ต รใน อุตสาหกรรมบัตรเครดิตโดยปที่แลวมียอดใชจายรวมอยู ที่ประมาณ 2 แสนลาน แบงเปนใชจายในอุตสาหกรรม กอลฟรวมแลว 2 พันกวาลาน ปนี้นาจะเพิ่มเปนประมาณ 3 พันลาน และคิดวานาจะมีสัดสวนการจับจายใชสอย ผานบัตรเครดิตมากขึ้นเรื่อยๆ

สิทธิประโยชนที่เราใหลูกคานั้นเยอะมากจริงๆ และใชไดจริงทําให ลูกคาติดใจ เราคุยกับสนามกอลฟไวเกือบทั่วประเทศ เรามี สวนลด 10-70% มีรางวัล Hole in one มีการจับฉลากทุก 2 เดือน สิ่งเหลานี้ทําใหพึงพอใจมาก และผลประโยชนอนๆ ื่ ที่ เรารายลอมเขาไปในธุรกิจกอลฟ เชน อุปกรณและโรงเรียน สอนกอลฟ

HG : แนวโนมธุรกิจบัตรเครดิตที่เกี่ยวกับกอลฟ มีทิศทางเปนอยางไร จริงๆ ปจจุบันเราใหสิทธิประโยชนจากการใช บัตรเครดิตเทาที่เราจะใหได แตถาจะใหไปถึงขั้นสุดโตง เชน บัตรบางบัตรในอดีตที่เมื่อเขาประเทศมาก็ไดรับสิทธิ์ VIP ตีกอลฟฟรีหมด แตอันที่แลวซื้อเมมเบอรกันทีเปน ลานสองลาน แตของกสิกรไทยสวนใหญตอนนี้จะไมมีคา ธรรมเนียมรายปซึ่งตรงนี้เราเวนไวใหลูกคา ลูกคาจึงได สิทธิประโยชนเทาที่เราจัดสรรมาได เพราะฉะนั้นถามีการ เก็บคาธรรมเนียมมากขึ้นและคืนกลับไปในรูปแบบสิทธิ พิเศษมากขึ้น เชน ตีฟรี ผมเชื่อวาถาถึงจุดนั้นไดถึงจะ เรียกวาสุดยอด ยกตัวอยางถาผมเปนธนาคารจากประเทศจีน ผมมีบัตรเครดิตเปนพันๆลานใบ อยาง CupCard มี บัตรเดบิตอยู 2-3 พันลานใบ บัตรเครดิตอีกหลายรอย ลานใบ สมมติถามีลูกคาเยอะขนาดนั้นเปนผม ผมจะ ซื้อสนามใหลูกคาตีฟรีไปเลยแตคิดวาเมืองไทยยังไปไม ถึง เพราะฉะนั้นสิทธิพิเศษที่เราใหเรียกวาคืนกําไรจากสิ่ง ที่เราไมไดเก็บลูกคาแตเพียงแตเราไดรับจากรานคาบาง เปนเปอรเซ็นตที่นอยมาก สิทธิประโยชนของเราจึงทําได ในขอจํากัดระดับหนึ่ง HG: กอลฟกับธุรกิจเหมือนกันตรงสวนใดครับ? ธุรกิจและตีกอลฟเหมือนกันตรงที่ตองมีการ วางแผน การตีกอลฟถาวางแผนมาดีตองศึกษาเลยเอาท สนาม สอบถามขอมูลจากแคดดี้หรือมีความชํานาญรูวา ตองตีตรงนี้ยังไง ตรงนี้ตองพัตตยังไง เปรียบเหมือนกับ การทําธุรกิจถาเราวางแผนการดําเนินธุรกิจมาดีมีการ วางแผนธุรกิจที่ดีผลลัพธทางธุรกิจก็จะออกมาดี กีฬา กอลฟยังชวยใหเรารูวาคนนี้คบไดหรือไมไดจากอารมณที่ แสดงออกมาในสนามกอลฟ ถาตีดีมีน้ําใจเลนตามกติกา แสดงวาเปนคนที่เราสามารถรวมทําธุรกิจดวยได

สิทธิประโยชนที่เราใหลูกคานั้นเยอะมากจริงๆ และใชได จริงทําใหลูกคาติดใจ เราคุยกับสนามกอลฟไวเกือบทั่ว ประเทศ เรามีสวนลด 10-70% มีรางวัล Hole in one มี การจับฉลากทุก 2 เดือน สิ่งเหลานี้ทําใหพึงพอใจมาก

44 P 42-44_RUT.indd 4

HG : ฝากถึงโครงการ Enjoy Your Swing ในปนี้ครับ? อยางทีเ่ ราคุยกันมาตัง้ แตตน วาโครงการ Enjoy Your Swing มีสิทธิประโยชนที่มอบใหทานนักกอลฟ คอนขางมาก เริ่มจากสวนลดคากรีนฟ 10-70% กวา รอยสนามทั่วประเทศ และก็มี KBank Sport day อีก 68 สนาม รางวัล Hole in one 10,000 บาทเมื่อใชบัตร เครดิตกสิกรไทยจายกรีนฟ มีการจับฉลากทุก 2 เดือน สิ้นปมีจับ รางวั ลใหญ อ อกรอบยกก วนที่ ป ระเทศบรูไน สวนลดซื้ออุปกรณกอลฟ สวนลดคาเรียนตีกอลฟรวมไป และผลประโยชนอื่นๆ ที่เรารายลอมเขาไปในธุรกิจกอลฟ ถึงรานอาหารและโรงแรม เรามี Call center บริการจอง เชน อุปกรณและโรงเรียนสอนกอลฟ จริงๆ แลวบัตร สนามกอลฟให เรามอบสิทธิประโยชนกลับไปใหทานนัก เครดิตกสิกรไทยเรามี value ของเราอยูแ ลวนอกจากธุรกิจ กอลฟอยางเต็มที่ กอลฟแลว เชน ปที่แลวก็มีช็อป 1000 คืน 1000 หรือใช

www.HotGolfClub.com 2/13/13 10:12 AM


Signature

Hole

เรื่อง : โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร ภาพ : กองบรรณาธิการ

Beyond the @Wangjuntr NaturalGolf&ParkGolf สวั ส ดี ครับแฟนๆ ฮ็อท กอลฟ ทริปนี้เราจะพาทา นักกอลฟมาทดสอบความทาทายกันที่ อุทยานกอลฟวัง จันทร จังหวัดระยองครับ ดวยเวลาเพียงสองชั่วโมงกวาๆ จากกรุงเทพฯบนเสนทางสาย ชลบุรี-บานบึง-แกลง เลย จากอําเภอบานบึงมาไมไกล ระหวางกิโลเมตรที่ 64-65 ก็ จะพบกับสนามที่สวยงามและทาทายเปนอยางยิ่งซอนตัว อยูในดงปาเบญจพรรณอันรมรื่น ที่นี่ยังประกอบไปดวย โรงแรมขนาด 50 หอง

คณะผูรวมทดสอบ คุณสนทรรศ สุรนันท คุณสมบูรณ สาสะเน สมาชิก Hot Golf โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร พิธีกรรวมรายการ Hot Golf on TV โปรฐิติพงษ ณ สงขลา คอลัมนิสต,ที่ปรึกษากอง บก.Hot Golf

และวิลลาแบบ 4 หองนอนอีก 10 หลัง สระวายน้าํ เซาวนา นวดแผนโบราณ และมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายอาทิเชน สวนสัตวเปดขนาดยอมๆ มีจักรยานเสือภูเขา มีพายเรือ คายัค มีฟารมเห็ดหมื่นป เห็ดหลินจือและที่ลืมไมไดเลย คืออาหารที่นี่อรอยมาก และพนักงานนารัก บริการแบบ นาประทับใจจริงๆ ครับ เหมาะอยางยิ่งจะเปนที่ที่ทานใช เวลาวันในวันหยุดสุดสัปดาหมาพักผอนกับครอบครัวหรือ เพื่อนฝูงเพราะเดินทางไมไกลและมีกิจกรรมมากมายให

เลือกเลนกัน ในทริปนี้เรายังไดรับเกียรติจากคุณดนัย สิงห เสนีย ผูบริหารรวมไปถึง คุณราตรี และ พี่สมศักดิ์ ผูที่ เปนเสมือนแมบานและพอบานของที่นี่มาดูแลพวกเรากัน อยางใกลชิดอีกดวย พนักงานที่นี่ทํางานกันอยางมีความ สุข รักองคกรกันมาก เริ่มงานกันตีสี่ตีหา เลิกงานสอง สามทุม หายากจริงๆ ขอชืน่ ชมดวยใจครับชวงนีอ้ ากาศถือ วากําลังตีกอลฟสบายๆ กันเลย ลองแวะกันไปไดนะครับ

COURSE DESCRIPTION

ชื่อสนาม: วังจันทร กอลฟ ปารค Estb: 2002 Course architect : มล.ประสบชัย เกษมสันต,คุณประเสริฐ สุขุมานันท Course character: Jungle, Valley, Highland course 36 holes/par 144/ 7270 yards(Valley) / 7646 yards (Highland) Type of Grass: Fairway = Bermuda , Green = Bermuda 129 หมู 6 ตําบลปายุบใน อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง 21210 Tel: 038-965-077/ 02-276-9072-4 Fax: 02-276-9070 www.wangjuntrgolf.com

2ndnd issue February 2013 P 45-48_rut.indd 1

45 2/13/13 10:01 AM


กับ ฉายาป ศ าจแสนสวยดู จ ะเป น คํ า นิ ย ามที่ เ หมาะกั บ หลุมนี้เปนอยางยิ่งครับ ดวยตําแหนงของแทนทีซึ่ง อยูบนยอดเขาที่ความสูงกวา 70 เมตร โดยเฉพาะ ชวงหนาหนาวทานจะมองเห็นดอกไมบานสะพรั่งราย ลอมอยูโดยทั่วตัดกับกรีนขนาดใหญที่โอบลอมดวย อางเก็บน้ําทั้งสามดาน

HIGHLAND COURSE (LEFT GREEN) GOLD 7,633 & 76.6 Yard BLUE 6,992 & 73.8 Yard WHITE 6,306 & 70.9 Yard RED 5,637 & 73.2 Yard

Signature hole Highland #14 Beautiful beast Par 4 Distance 465/445/400/365 yards กับฉายาปศาจแสนสวยดูจะเปนคํานิยามที่เหมาะ กับหลุมนี้เปนอยางยิ่งครับ ดวยตําแหนงของแทนทีซึ่งอยู บนยอดเขาที่ความสูงกวา 70 เมตร โดยเฉพาะชวงหนา หนาวทานจะมองเห็นดอกไมบานสะพรั่งรายลอมอยูโดย ทั่วตัดกับกรีนขนาดใหญที่โอบลอมดวยอางเก็บน้ําทั้ง สามดานในกรีนดานขวา สวนกรีนดานซายทานนักกอลฟ จะมองเห็นกรีนและแฟรเวยอยูดานลางไกลๆและดวย ความสูงขนาดนี้ทานนักกอลฟที่ตีไกลอาจจะตีออนไดเลย เทคนิคการเลนคือตีวางตัวในระยะปลอดภัยเล็งเผื่อซาย แฟรเวยหนอยจะมีที่ใหตกเยอะ หากวางตามระยะที่ แ ค ด ดี้ บ อกจะเล น ช็ อ ต สองไดในระยะไมไกล ถาเขาขวามากจะมีที่ตกนอยอาจ จะทะลุลงนําหรือคางอยูบนเขาก็ไดครับ กรีนถึงแมจะมี ขนาดใหญแตไลนเยอะ ดังนั้นขึ้นกรีนใหถูกทางและแมน ระยะนะครับจะเก็บเบอรดี้ พารไมยาก อยามัวหลงระเริง กับความสวยนะครับแลวจะหาวาผมไมเตือน!

ทิฟอีเกิ้ลพลัส กรีนเปน เบอรมิวดา419 กรีนจะมีสองกรีน สลับกันซาย-ขวา ตามวันคี่-คู สภาพสนาม Valley course Par 72 ระยะ 7,215/7,072 (กรีนซาย/ขวา) จะเปนสนามที่ตีลัดเลาะไป ตามแนวปาสลับกับเปดโลงพรอมแฟรเวยที่เปนคลื่นเปน ลอน กรีนยกและไลนเยอะแตนุม ถูกใชเปนสนามแขง ระดับเยาวชนอยูบอยๆ Highland course Par 72 ระยะ 7,646/7,633 (กรีนซาย/ขวา) เปนสนามทีล่ อ มดวยภูเขาสามดานมีทะเล สาบใหญนอยสลับกันไป เปนการตีแบบขึ้น/ลง ลัดเลาะ ไปตามแนวเขามี ก รี น ขนาดใหญ แ ต ไ ลน เ ยอะยากแต ทาทายมีฝม อื อยางเดียวคงไมพอตองพกดวงมาดวย Jungle course สนามใหมลาสุดเปดใหทดสอบแลว 9 หลุม เปน สนามที่ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและไหลเขาสไตลเปด โลงสลับกับปาบาง กรีนใหญตกวิ่งเยอะ เปนอีกคอรสที่ สวยงามและไดดื่มด่ํากับบรรยากาศอยางแทจริง

Course Condition and Layout ดวยเนื้อที่กวา 3,400 ไร และมีถึงสามคอรสซึ่ง ขณะนี้เสร็จสมบูรณไปแลวสองคอรส 36 หลุมคือ Valley และ Highland สวน Jungle คอรสเปนคอรสใหมลาสุด เปดใหทดสอบกันแลว 9 หลุมแรก สวนอีก 9 หลุมหลัง ก็จะสรางเสร็จภายในปลายปนี้อีกดวย หญาแฟรเวยเปน

42 46 P 45-48_rut.indd 2

www.HotGolfClub.com 2/13/13 9:41 AM


Recommend hole Jungle course #3 Par 3 Dist 175/161/130/110 หลา เปนครั้งแรกที่ไดมาเลนที่พารสามหลุมนี้ ผม คิดวานี่เปนพารสามอีกหลุมที่สวยมากตีผานแนวเฟองฟา ขามน้ําขนานไปกับแนวสันเขื่อน ทีออฟจะอยูบนสันเขื่อน ตีลงเขาหากรีนขนาดใหญดานลางซึ่งมีอางเก็บน้ําและ และทรายดักอยูทางดานหนายาวไปทางซาย ส ว นด า นขวาติ ด กั บ แนวเขื่ อ นจะมี ป า ต น กระดุมทองเอาไวดกั รอ สวนดานหลังจะเปนแนวสันเขา รับอยู กรีนจะเปนกรีนยกเทจากเขาลงหาน้ําและขวาเท ลงซายแรง กรีนมีขนาดใหญตีออนไมยากแตถาเขาไมถูก ทางอยูยากหรือพัตตเหนื่อยแนครับ เนนใหเขาขวาธงไว กอนเผื่อระยะลงเขาดวยลูกจะไหลเขาหาธงเองครับ

Shot of the day ตองขอยกช็อตนี้ใหกับโปรกอลฟ บั๊ดดี้ของผมเอง ที่หลุม 15 พาร 3 ระยะ 206 หลา กรีนขวา ตีขึ้นเขาทวน ลมแตธงปกหนาแถมถาตีสั้นตกบังเกอรหนาสูงทวมหัว อีก ถาใครเคยตีหลุมนี้คงทราบดีวา เขาอยูดานขวาสโลป เทจากขวาไปซายเยอะมากสวนใหญแคดดี้ก็จะบอกใหตี เบียดเขาเลยนายขึ้นขวาไวลูกจะไหลลงซายเอง แต ถ า เข า ซ า ยลู ก จะไหลยาวตกไปไลน ล า ง ตองพัตตขึ้นเนินชันอีก เรียกไดวาแมกรีนจะใหญแตซอน อันตรายไวรอบดานจริงๆ ช็อตนี้โปรกอลฟแกเชื่อแคดดี้ มากไปนิดเลยตีดนั ออกขวาขึน้ คางไปอยูบ นเขาเลยอยูป ระมาณ ตึกชั้นสองเห็นจะไดระยะธงพอดีโชคดียังหาลูกเจอ ช็อต สองก็ยากแสนยากสโลปบนกรีนก็เทลงอยางเยอะ ไมเชื่อ ก็ตองเชื่อแกชิพลงมาตกฟนจแลวลูกก็คอยๆ ไหลลงตาม สโลปเฉี่ยวปากหลุมไปหยุดอยูในวงกิ๊ฟซะงั้น สวนพวกที่ ออนเจอไลนบนกรีนเลนงานออกสามพัตตกันไป นี่ละนา ทีเ่ คาเรียกวา “สงครามยังไมจบอยาเพิง่ นับศพทหาร” ตอง ยกใหเคาครับแตถาใหตีอีกทีผมวายังไงก็โดน 555

กมลทิพย โตะงาม เบอร 039 ทํางานทีอ่ ทุ ยานกอลฟ วังจันทร มา 5-6 ป แลวคะ เริ่มงานอาชีพ แรกก็เปนแคดดี้เลย ที่ ประทับใจและทําใหอยูที่นี้ก็เพราะความเอาใจใสและดูแล พนักงานของผูบริหารที่นี้คะ และก็รายไดถือวาคอน ขางดี มีงานอยูตลอด สวนเคล็ดลับในการทําหนาที่ แคดดี้ของเราก็คือ การเอาใจใสลูกคาและความเปน กันเองคะ

SPECIAL RATE

FOR HOTGOLFCLUB & KBank-CREDIT CARD.

WEEKDAY 1,450 Baht. ตั้งแต 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2556 WEEKEND 1,550 Baht. ตั้งแต 1 เมษายนถึง 31 ธันวาคม 2556

เมนูเด็ดที่ ใครมาก็ตองสั่งเลยคือปกไกทอด,กวางแดดเดียว ที่เนื้อนุมกวาที่คิดเอาไวครับ หรือจะเปนก วางผัดพริกไทดํา ที่ผัดไดเขาเนื้อมากๆ เปนเนื้อกวางที่นําเขาจากนิวซีแลนดครับ สวนอาหารทะเลก็ สดจริงๆ ครับเพราะรับโดยตรงจากเรือเลย ทั้งเมนูปลา ปูหรือกุงเผาสดๆ สรุปอรอยทุกอยางครับ ลองชิมกันได

Enjoy Your Swing KBank SPORT DAYS FOR KBank-CREDIT CARD.

WED 900 Baht. SUN - Baht. ตั้งแตวันที่ 1 มี.ค. - 1 ต.ค. 2556

Discount on Food.

15%

FOR HOTGOLFCLUB & KBank-CREDIT CARD. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขในหนังสือหรือ แอปพลิเคชั่นสําหรับ iPhone และ iPad

THAILAND GOLF SOURCING GUIDE 2013 2nd issue February 2013

P 45-48_rut edit 140256.indd 3

43 47 2/14/13 2:04 AM


Test

Equipment เรื่อง : โปรชวินโรจน สิริกุลพัชร ภาพ : กองบรรณาธิการ

Titleistหัวไม913 FW & Hybrid แฟรเวยและไฮบริดที่ ใหประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทั้งการ

ตีจากพื้นหญาและบนแทนทีครับ ถูกออกแบบใหตีไดไกลขึ้นและใหการ ควบคุมที่ดียิ่งขึ้น ใหวิถีลูกที่เหมาะสม สปนของลูกต่ําลง และตี ไดไกลขึ้น พรอมเทคโนโลยีคอไม SureFit Tour เพื่อการฟตติ้งที่ แมนยํา ซึ่งนักกอลฟสามารถปรับแตงเพื่อวิถีลูกที่เหมาะสมที่สุด ได อยางงายดาย มีกอนถวงนําหนัก SureFit Tour แบบใหม ซึ่งเปน สวนสําคัญในการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพที่ลงตัวรอบดาน หรือ สปนที่ต่ําลง เพื่อวิถีลูกแบบพุงทะลุทะลวง มี ใหนักกอลฟเลือก ใชหลายรุนทั้ง 913F หรือ 913F.d Low Spin, 913H หรือ 913H.d ตามคุณสมบัติดานการชดเชยความผิดพลาด และวิถีลูก ที่แตกตางกันในแตละรุน โดยเรานํามาทําสอบกันหลายกานเพื่อให ทราบถึงประสิทธิภาพที่แทจริงของแตละโมเดลครับ

Commemt from Pro Den @ Hot Golf

คุณสนทรรศ สุรนันท คุณสมบูรณ สาสะเน ทดสอบ Titleist 913F&913H ทดสอบ Titleist 913F&913H shaft Mitsubishi shaft Mitsubishi สําหรับผมลองแฟรเวยและชอบทีส่ ามารถ ปรับแตงไดครับถือวาทันสมัยมากๆ และ ที่สําคัญก็ตีงายและสามารถชวยใหการ เลนลูกในไลนตางๆ งายขึ้นมากเลยครับ หัวไมไฮบริดก็ตีงายเชนกัน เวลาที่เขารัฟ ก็สามารถตีผานออกมาไดงายกวาเดิม กานที่ใสมาน้ําหนักกําลังพอดีครับ

48 P 45-48_rut.indd 4

ผมชอบหัวไมแฟรเวยครับเพราะน้ําหนัก กําลังดี เสียงดี และการอิมแพคลูกก็หนัก แนนดีมาก แตกานที่ผมลองอาจจะหนักไป สักหนอยหากไดกานที่เบาลงนาจะทําผล งานไดดีกวานี้ครับ ที่สําคัญคือตีงายดวย สวนไฮบริดก็ถือวาใชประโยชนไดดี แทน เหล็กยาวไดและตีงายกวาครับ

แฟรเวยและไฮบริดของไทเทิลลิสตที่นํามาทดสอบกันในวันนี้เปนรุนใหมลาสุด ของป 2013 คือ รุน 913F และ 913H ตามลําดับ ดวยรูปทรงออกแบบเปนทรง shallow นิดๆ และสีสันที่สวยงาม ดุดัน มีการถวงน้ําหนักที่ดานลางเพื่อชวยใหลูกลอยงายขึ้น และตีไดตรงขึ้นแมไมโดนกลางหนาไม มีการแบงลอฟทคอนขางละเอียดมากครับ กาน ที่ติดมาเปนเทคโนโลยีของ Mitsubishi ทั้งหมดสามแบบสามสไตลแบงตามน้ําหนักและ ลักษณะการตี จากที่ไดทดสอบแลวปรากฏวาไฟลทบอลจะพุงดี วิถีไมสูงมาก ใหเสีย งอิมแพ็คแนนมากครับ ลูกตกแลวยังมีวิ่งตอทําใหไดระยะเพิ่มขึ้นอีก กานที่ติดมาจะตึง มือนิดๆ ครับแตสามารถเลือกใหเขากับตัวเราไดอีกเพราะเขาจะมีออปชั่นใหเลือก ทั้ง องศาหนาไมยังมีใหเลือกกันแบบละเอียดยิบเลยทีเดียว ฟลลิ่งคอนขางหนึบและแนนดี ครับ ที่ชอบมากอีกอยางคือเขาทํามาใหสามารถปรับแตงวิถีของลูกไดซึ่งชวยใหการเลน งายขึ้นเยอะครับ ที่ตั้งคาเอาไวเปนแบบตรงๆ ก็ตีไดตรงอยางที่ตองการเลยไมไดลอง ปรับเปนวิถอี น่ื แตทา นนักกอลฟสามารถปรับไดนะครับใหเหมาะสมกับการตีของเรา ลอง ไปหาทดสอบกันดูตามสนามไดรฟหรือช็อปของไทเทิลลีสตรับรองวาไมผิดหวังแนนอน ครับ

www.HotGolfClub.com 2/13/13 11:45 AM


โปรวีรสวัสดิ์ สวัสดิ์-ชูโต > Thai PGA Touring Pro > Class A Teaching Pro > Club Fitting Facebook/spashaft prowork www. SPASHAFT.com 084-361-2540

ทานนักกอลฟจะไดรับประโยชน SureFit Tour hosel technology ที่ สามารถปรับวิถีการพุงุ ของลูกู ใหไปยังเปาหมายมากกวา สวนการวาง ละมี of ชยขอผ ตําแหนงหมุดชวยเพิ่มมุมเห เหิหินแและมี offff ssetet เเล็ล็กนนอยที่ชดเช ดเชยข ผิิดพลาด และตีลูกไดกลางหน หนาไไมมมาากกว กกวา น้ําหหนันักรรวมช วมชวยใหการ ารสวิ รสวิงไไดดอยยางงมัมั่นใใจจ ในขณะหนาไมปะทะลูก ในการสวิงแตละ ใหความรูสึกหนักแแนนนรวมถึงเเสีสียงงในขณะหน ยตีเหล็กยาวแตงายกวาซึ่งตองยกประโยชน ใหกบั ครั้งจะใหความรูส ึกคลาายตเหลกยาวแตงายกวาซงตองยกประโยชนใหกบ การออกแบบ

Test and Review

Titleist 913 FW&Hybrids ถไฮบริาดทก็านนนัา จะตกกอลองมีฟกํTitlาeลัistงมองหาหั วไมแฟรเวยหรือหัวไม 913 Fairway และ 913 Hybrid อยูในรายชื่อแนนอนและก็ไมผิดหวังเปนไปตามความ คาดหมายกับการออกแบบที่ Titleist ออกแบบหัวไมทั้ง สองรุนโดยที่ยังคงใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยูในไดรฟ เวอรมาใสในหัวไมแฟรเวยและหัวไมไฮบริด จุดออนของนักกอลฟมือสมัครเลนนั้นการตอสู กับเกมในชวงกลางของเกมในที่นี้หมายถึง Long game performance ก็คือการตีช็อตสองในหลุมพารหา การตี ในระยะตั้งแต 180 หลา ขึ้นไปหรือไกลกวานั้นไปจนถึง ขอบกรีน แมกระทั่งการไดรฟลูกออกจากแทนทีออฟดวย หัวไมหรือหลุมพารสามยาวที่บางครั้งมีความยาวเกือบ 200 หลา ดังนั้นเราจําเปนที่ตองมีอุปกรณที่เชื่อถือไดทั้ง การควบคุมและสามารถตีไดระยะตามทีต่ อ งการซึง่ 913F/ 913F.D และ 913H/913H.D สามารถตอบโจทยขอนี้ไดไม ยากนัก ความไดเปรียบนาจะมาจากการที่ทั้งสองมี เทคโนโลยีที่คอนขางจะชวยใหการตีในแตละครั้งของวง สวิงของนักกอลฟแตละทานมีความแมนยําและไดระยะ มากขึ้นดวย SureFit tour hosel technology ที่อยูตรง สวนปลายกานที่สามารถปรับคอไมไดเหมือนกับในรุน กอน ชวยทําใหทานนักกอลฟปรับไดทั้ง Loft / Lie ถึง 16

ตําแหนง ทําใหองศาหนาไมเพิ่มขึ้นไดถึง 1.5o และ -.75o สวน Lie angle ของหนาไมได upright /+1.5o ไปจนถึง flat-.75o พรอมกับหมุดน้ําหนักทางดานทายที่ทําใหเกิด มุมเหินและลดอาการสปนของลูก ในตําแหนงหมุดน้าํ หนัก นี้ในทั้งสองรุนจะมีการวางตําแหนงที่แตกตางกันออกไป ตามแนวคิดการออกแบบ รวมถึงรูปทรงที่แตกตางกันเล็ก นอย Titleist 913F มีรูปทรงแบบ Traditional shape หนา ไมที่คอนขางบาง Shallow face มีหมุดถวงน้ําหนักที่อยู ทางดานทายมี CG ต่ําและลึกทําใหตีลูกไดงายสามารถ ตีไดทุกพื้นที่ทั่วสนามรุนนี้ทีองศาตั้งแต 13.5/15/17/19 และ 21 สวน Titleist 913FD จะมีรูปทรงที่กวางและยาว กวาเล็กนอยหนาไมเปนแบบ Deep face ที่คอนขางสูง และลึกหมุดถวงน้ําหนักจะถูกวางเลื่อนขึ้นมาดานหนา กานที่ Titleist ใหมามีความหลากหลายทีส่ ามารถ เลือกใหเหมาะกับทักษะสวิงของนักกอลฟแตละทาน Titleist เลือกใชกานคุณภาพสูงจาก Mitsubishi Rayon ในซีรีย Diamana และ Bassara ที่มีน้ําหนักและความแข็งที่ แตกตางกันจุดเดนที่เห็นไดอยางชัดเจนจากการทดสอบ เปนเรื่องของการควบคุมในระหวางการตีที่คอนขางดี และสามารถทําใหผูเลนตีไดอยางสม่ําเสมอโดยไมตอง ใชความพยายามมากนัก เนื่องจากความยาวกานที่ถูก ออกแบบมาอยางเหมาะสมชวยใหการสวิงแมนยําสราง

พลังลูกพุงออกจากหนาไม ระยะที่ไดเปนที่นาพอใจกาน ตอบสนองไดทุกระดับความเร็วไมมีอาการสะบัดหรือ แกวงในขณะที่สวิงแรง วิถีลูกทั้งสองรุนมีความแตกตาง กันเล็กนอยระยะที่ไดใกลเคียงกัน จากการทดสอบท า นนั ก กอล ฟ จะได รั บ ประโยชน SureFit Tour hosel technology ที่สามารถ ปรับวิถีการพุงของลูกใหไปยังเปาหมายมากกวา สวนการ วางตําแหนงหมุดชวยเพิ่มมุมเหินและมี off set เล็กนอย ที่ชดเชยขอผิดพลาดและตีลูกไดกลางหนาไมมากกวา น้ําหนักรวมชวยใหการสวิงไดอยางมั่นใจใหความรูสึก หนักแนนรวมถึงเสียงในขณะหนาไมปะทะลูก ในการสวิง แตละครั้งจะใหความรูสึกคลายตีเหล็กยาวแตงายกวาซึ่ง ตองยกประโยชนใหกับการออกแบบ การที่กานไมยาว มากนักชวยใหนักกอลฟ มีมุมการตีที่คอนขางชันชวยให งายตอการตีเขาลูกในลักษณะตีลง (descending blow) ชวยใหหัวไมเขาลูกงายขึ้น ในการเลนกอลฟช็อตสองพารหาหรือการตี ในชวงเหล็กยาวเปนจุดออนที่นักกอลฟมือทั่วๆไปตาง พยายามมองหาอาวุธคูกายที่เชื่อถือได และดวยเหตุผล หลายๆ อยาง Titleist 913F/913FD หรือ 913H/913HD นาจะถูกจัดใหเปนตัวเลือกที่อยูในอันดับตนๆ ที่ไมควร มองขาม 2nd issue February 2013

P 49_RUT.indd 1

49 2/12/13 8:40 PM


SCOO SCOOP

เรื่อง/ภาพ : กองบรรณาธิการ

อาดิดาส กอลฟ เปดตัวรองเทากอลฟรุนใหม

adizero ที่สุดแหงนวัตกรรมความเบา และประสิทธิภาพระดับทัวร เทย เลอรเมด อาดิดาส กอลฟ จัดงานแถลงขาวเปดตัวรองเทา อาดิดาส กอลฟ รุนใหมลาสุด “adizero” สุดยอด รองเทากอลฟแหงความเบา กระชับ และความรูสึกสัมผัสพื้นผิวที่สุดยอด ดวยเทคโนโลยีและการออกแบบใหมทั้งหมด มด สงผลใหนักกอลฟลดความเมื่อยลาและมีพลังงานในการสวิงเต็มเปยมจนจบเกมส ดวยนวัตกรรมการออกแบบและวัสดุโครงสรางที่คิดคนขึ้นมาใหมสงผลใหรองเทากอลฟอาดิซีโรมีน้ําหนัก เบาเพียง 10.6 ออนส หรือ 300.5 กรัมในรุน adizero Tour เบากวา TOUR360 ATV ถึง 38% โดยโครงสรางชั้นนอกสุด ของรองเทาบางเพียง 1.2 มม. ซึ่งถือวาบางที่สุดเทาที่อาดิดาส กอลฟ เคยผลิตรองเทากอลฟมา กุญแจสําคัญอีกดอก ของอาดิซีโรอยูที่ SPRINTFRAME อีกขั้นของนวัตกรรมโครงสรางที่คิดคนมาเพื่อรองเทาตระกูลนี้โดยเฉพาะ มีผลโดยตรง กับการลดทอนน้าํ หนักรวมของรองเทา ทัง้ ยังใหความนุม นวลรวมไปถึงการสงถายน้าํ หนักไดอยางตอเนือ่ งตลอดวงสวิงของ นักกอลฟ โดย SPRINTFRAME นั้นยังประกอบไปดวย SPRINTWEB ที่ใช TPU วางเปนชั้นเลเยอรไวดานในของโครงสราง รองรับการเคลื่อนไหวของเทาไดอยางสมบูรณ นอกจากนี้ยังเสริม SPRINTSKIN วัสดุทําจากหนังไมโครไฟเบอร ชวยให รองเทาโอบรัดกระชับทุกสรีระของเทาไดอยางแนบแนน

งานนี้นําทีมโดย อุรุพงษ สินธุสอาด คันทรี เมเนเจอร เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ ประจําประเทศไทย, นิศารัตน ฉายมงคลชัย ผูจัดการฝายการตลาด ,ยรรยง ไววอง ผูจัดการฝายขาย เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ วรรักษ วังตาล ผูจ ดั การผลิตภัณฑอาดิดาส กอลฟ พรอม กันนี้ไดรับเกียรติจากคุณสุนทร สุรียเหลืองขจร ผูบริหาร จากเดอะมอลล รวมงานเปดตัวรองเทาอาดิดาสกอลฟรุน “อาดิซโี ร“ ทีม่ าพรอมกับความเบา ณ สปอรตมอลล ชัน้ 2 หางสรรพสินคาสยามพารากอน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ที่ผานมา

เพื่อใหไดสินคาของแทและการรับประกันอยางดีจากทาง เทยเลอรเมด-อาดิดาสกอลฟ ประเทศไทยทานสามารถ เลือกซื้อสินคาไดที่รานคาตัวแทนจําหนายเทยเลอรเมด อาดิดาส กอลฟอยางเปนทางการทัว่ ประเทศ หรือสอบถาม พิเศษชวงเปดตัวแนะนําสินคา มีโปรโมชั่นดีๆมาฝาก คือ ทานนักกอลฟซื้อรองเทากอลฟ เพิ่มเติมไดที่ เทยเลอรเมด-อาดิดาส กอลฟ โทร.02-660 อาดิซีโร รุนทัวร 1 คู รับเข็มขัด อาดิซีโร ฟรี 1 เสน มูลคา 1,290 บาทตั้งแตวันนี้ (ของแถม 3900

มีจํานวนจํากัด)

50 P 50_RUT.indd 1

www.HotGolfClub.com

2/12/13 8:42 PM


Scoop

SPECIAL TEST TAYLORMADE R1 Tวงการของอุ aylormade ถือเปนแบรนดที่มีนวัตกรรมใหมออกมาสู ปกรณกอลฟมาตลอด เทาที่จําไดหัวไมของ TaylorMade รุน Burner ที่ออกมาเมื่อประมาณป 1997 นั้น ไดใชกานกราไฟทรุน Bubble ที่มีลักษณะโปงตรง กลางก า นและด ว ยคุณ สมบัติพิ เศษของอุปกรณรุนนี้ก็ ทําใหโปรในสังกัด TM ประสบความสําเร็จมากมาย และ ก็ตามมาดวย R7 หัวไมปรับไดยี่หอแรกของโลกที่สราง ความฮือฮาและเปนจุดเปลี่ยนใหกับวงการกอลฟมากมาย และในป 2013 นี้ TalorMade ก็ไดปฏิวัติ วงการอีกครั้งโดยการ Launch ไดรฟเวอรตัวใหมที่ชื่อวา R1 ออกมาเขยาวงการอีกครั้ง และในการเปดตัวสินคารุน นี้ HOF GOLF ไดมีโอกาสทดสอบ R1 ในสนามจริงแบบ จุใจกันไปเลยครับ เอาละครับเพื่อไมใหเปนการเสียเวลา เรามาผาตัด R1 กันเลยนะครับ Design : มีคะแนนเทาไหรใสใหหมดหนาตักเลยครับ เพราะความแปลกใหมและความสวยงามของดีไซนที่ตรง ใจนักกอลฟ อันนี้ขอรวมถึงเทคโนโลยีตางๆ ที่มาพรอม กับ R1 เลยนะครับ ตองใหเครดิตกับทีมวิศวกรของ Tm ที่ไดสรางสรรสิ่งใหมๆ ออกมาไมวาจะเปนการปรับLoftที่ ทําไดมากถึง 8 องศาในหัวไมอันเดียว, Bias rate (การ เปดปดของหนาไมที่ไดถึง 4 องศา) และการปรับน้ําหนัก เพื่อควบคุมวิถีของลูกกอลฟ (draw,fade) ประสิทธิภาพ : แลวเทคโนโลยีทั้งหมดนี้มันเวิรคกับคุณหรือ ไม? คําถามนีเ้ ปนเหมือนบทสรุปในเรือ่ งประสิทธิภาพของ R1 ตองขอบอกตรงๆ ครับวาถาทานไมไดทําการปรับ หัวไมใหกับตัวทานแลวละก็ ประสิทธิภาพของ R1 จะ ออกมาไมเต็มที่ครับ แตสิ่งที่ทานจะตองเปนอันดับแรก คือ ”กาน” เลือกใหเหมาะนะครับวาทานเหมาะกับ Global spec หรือ Asian spec ผมไดทดสอบ A-spec 65 gram Flex R ควบคูไปกับ G-spec 55 gram Flex-s โดยปรับ หัวไวที่ 9.5 และ 10 องศา ตามลําดับ และหนาไมสแควร ทั้งคู ผลที่ไดออกมาแตกตางกันครับ ดานที่แข็งกวาแตมี องศามากกวานั้น ใหความรูสึกในการอิมแพคที่หนักแนน มากกวา ผลก็คือไดระยะที่ไกลกวาดวย (10-15หลา) ผม เชื่อวาถากานยาวกวานี้ซักครึ่งนิ้วระยะนาจะไดมากกวา นี้แนๆ SPECIFICATION TEST : และผมก็ไดทดลองปรับหนาไมใหเปด 1 องศา LOFT 8.5-12 degree in one/ BIAS RATE +- 4 degree เพื่อแกไขอาการลูกดรอวปลายที่ผมเปนอยู ผลที่ไดดีเกิน LIE ANGLE Auto adjust by LOFT/ Flight control technology/Thick &Thin crown คาด อาการดรอวปลายหายไปโดยที่ไมตองปรับวงสวิง for clubhead speeed/ Thick club face for ball speed / Shaft by Adila phenom จุดนี้ยืนยันไดวา R1 สามารถปรับขอผิดพลาดของสวิงได (global spec), Mitsbishirayon TM1-113 (asian spec) จริงครับ ความรูส กึ อีกอยางทีส่ มั ผัสไดชดั เจนก็คอื อิมแพค ทีห่ นักแนนขึน้ R1 ไดสรางความรูส กึ ใหมใหกบั TaylorMade โดยเพิ่มฟลลิ่งของหัวไมแบบ Performance ที่มาควบคู แลวก็กลับบานครับ ผมอยากใหการทดสอบของผมเปนแรงกระตุนใหทานนักกอลฟออกมาทดสอบและหาความจริงดวยตนเอง กับเทคโนโลยีทเ่ี หนือชัน้ ไดอยางชัดเจน ไมไดโมหรือมีอะไร ในกอไผจริงๆ นะครับ เพราะพอทดสอบเสร็จก็คืนไม ครับ ไดผลอยางไร? อยากใหทานแชรประสบการณผานสื่อตางๆ ของ Hotgolf รวมกันไดนะครับ 2nd issue February 2013 P 51 AOI.indd 51

51 2/12/13 11:22 PM


Junoir Page เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

PROFILE ชื่อ ด.ช.จุตทิส เอี่มสะอาด (นองฟาโรห) เกิด 11 มิ.ย. 2545 บิดา จักรกริช เอี่ยมสะอาด มารดา ศิโรธร เอี่ยมสะอาด ร.ร.โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา ชั้น

ประเดิม PTT Golf Junior Open Champion 2013 การแขงขันรายการ PTT Golf Junior Open Champion 2013 สนามที่ 1 วันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2556 ณ สนามวินเซอร ปารค แอนด คันทรี คลับ ที่ผานมา เพราะเพียงวันเดียวของการเปดรับสมัครก็เต็มจนลนในสนามแรกเลยทีเดียว บรรยากาศการแขงขันในชวงเชาเปนไปอยางคึกคัก และหนาแนน ผูป กครอง และนักกอลฟพามาเชียรกนั ทัง้ ครอบครัวติดขอบสนามแขงขันชวงเย็นเปนการประกาศ ผลรางวัล มอบรางวัลแกผูชนะการแขงขันในแตละคลาส และจับสลากรายชื่อนองๆ ผูโชคดีเพื่อรับของรางวัลมากมายจากผูรวมสนับสนุนของรายการ ในสนามนี้ ปตท. ยังใจดีนําของรางวัลรวมจับสลาก ทั้งกระเปา รม และGift Set ผลิตภัณฑน้ํามัน หลอลื่น Blue Innovation รวมถึงรางวัลบัตรชมภาพยตรในเครือเมเจอรซีนีเพล็กซ, สายรัดขอมือเพื่อสุขภาพ Colantotte รวมถึงรางวัลแจกพ็อตที่ใหลุนกันคือถุงกอลฟ จาก บริษัท สิงห คอรเปอเรชั่น จํากัด และบริษัท อุดมพานิช คอรเปอรเรชั่น จํากัด ยังใจดีมอบกานไมกอลฟ Bassara R43 มูลคา 12,000 บาท เพื่อรวมจับสลากรางวัล ในสนามนี้ และอีก 9 สนามแขงขันที่เหลือดวย ผลการแขงขัน ชนะเลิศ คลาส B-Boy ธนภัทร พิชัยกุล , ชนะเลิศ คลาส B-Girl จารวี บุญจันทร , ชนะเลิศ คลาส C-Boy พศิน วิจิตรเจริญไพศาล , ชนะเลิศ คลาส C-Girl ปญชลิกา อาภามงคล , ชนะเลิศ คลาส D-Boy วัชรกานต จันทรการ ,ชนะเลิศ คลาส D-Girl อัญมณี วงศอรุณ , ชนะเลิศ คลาส E-Boy พงศภัค เหลาภักดี

52 P 52 AOI.indd 1

นองฟาโรห กอลฟเปนกีฬาที่สนุกจริงๆ ครับ

สวั ส ดี ครับนองๆนักกอลฟตัวนอยของ Uncle Poo นี้ก็เขาสูเดือนที่สองของปแลว นะครับอีกแคเดือนเดียวนองๆก็ตองเตรียมตัวสอบกันแลว ซอมกอลฟแลวก็แบงเวลามา อานหนังสือกันบางนะครับ และนักกอลฟนอย Kids Shot ของเราในเลมนี้ Uncle Poo ไดไปเจอนองคนนี้ในการแขงขัน PTT Golf Junior Open Champion 2013 สนามที่ 1 ณ สนามวินเซอร ปารค แอนด กอลฟ คลับ ที่ผานมา เปนนักกอลฟตัวนอยที่มีฝมือดีไมใช เลน มีสไตลการตีดุดันสูนักกอลฟเยาวชนรุนพี่ไดสูสี นองฟาโรห ชื่อจริงวา ด.ช.จตุทิส เอี่ยมสอาด อายุ 10 ขวบ นองฟาโรห สัมผัสไมกอลฟครั้งแรกตอนอายุ 7 ขวบ เริ่มจากคุณพอสังเกตเห็นวานองฟาโรหติด การตูนมากไป คิดวาจะดีกวาถานองฟาโรหจะมีกีฬาไวเลน คุณพอเลยออกอุบายจางให นองฟาโรหหัดตีกอลฟดวยคาจางวันละ 200 บาท จึงเปนจุดเริ่มตนใหนองฟาโรหหัดตี กอลฟ แตวิธีนี้ใชวาจะใชไดกับทุกคน หากไมมีใจก็บังคับกันไมได แตในกรณีนี้ตัวนอง ฟาโรหเอง เมือ่ ไดลองตีกม็ คี วามรูส กึ ชอบกีฬากอลฟขึน้ มา เลยเลนแบบจริงจังมาถึงทุกวันนี้ เริ่มตีครั้งแรกที่สนาม ทบ. ครั้งแรกยังตีไมเปนตีผิดๆถูกๆ แตนองฟาโรหก็ สนุกและชอบมาก จนนองฟาโรหกวนคุณพอใหพาไปตีกอลฟโดยที่คุณพอไมตองจางอีก เลย หัดตีอยูไมนาน นองฟาโรหก็ไดครูสอนตีกอลฟคนแรก โปรตี๋ จาตุรงค หุนสวัสดิ์ แหงสนาม ทบ. หลังจากที่นองฟาโรหหัดตีกอลฟได 3 เดือน คุณพอเกิดปลื้มลูกจนอดไมได ตัดสินใจพาลูกลงแขงกอลฟครั้งแรก ผลเปนไปตามคาดนองฟาโรหไดที่สุดทายในการ แขงขันครั้งแรกในชีวิต แตนั้นก็ไมไดทําใหนักกอลฟตัวนอยคนนี้หมดกําลังใจ เจาตัว กลับมาตัง้ นาตัง้ ตาฝกกอลฟแบบจริงจัง ปจจุบนั นองฟาโรหควาถวยรางวัลมากวา 30 ถวย เปนของประดับบานที่คุณพอคุณแมมองทีไรก็ชื่นใจทุกที ในวงการกอลฟเยาวชนนัน้ ถือวานองฟาโรห เปนนักกอลฟเยาวชนทีน่ า จับตามอง คนหนึ่ง ดวยฝมือที่พัฒนาอยางรวดเร็ว สรางผลงานโดดเดนในรายการระดับเยาวชนไว มากมาย เชน รายการสมาคมกอลฟแหงประเทศไทยไดแชมปภาคเหนือตอนลาง 2 ป ติดในป 2555 และ 2556 แตผลงานที่นองฟาโรหประทับใจที่สุดคงเปนการแขงขันเมื่อ ปลายที่แลวที่ประเทศมาเลเซียในรายการ AmBank-CrestLink-Sportexcell Internationnal Junior Golf Championship 2012 จบในอันดับที่ 15 รุน Class Boy อายุ 10-12 ป ที่ประทับใจเพราะนักกีฬาที่มาแขงในรุนนี้สวนใหญจะอายุ 12 ในขณะที่นองฟาโรห อายุ 10 ขวบ แตสามารถสูกับนักกอลฟรุนพี่ไดสบาย อนาคต นองฟาโรหบอกวา จะเลนกอลฟใหดีที่สุดเทาที่จะทําได จะตั้งใจและ มุงมั่นฝกซอมเพื่ออนาคตจะเปนนักกอลฟอาชีพ เหมือนอยางริกกี้ ฟาวเลอร โปรผูเปน ไอดอล นองฟาโรหยังฝากชวนเพื่อนๆใหมาเลนกอลฟกัน เพราะกอลฟทําใหรางกาย แข็งแรง ชวยใหเราใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเปนกีฬาที่สนุกมากๆ

www.HotGolfClub.com 2/13/13 11:40 AM


HOT

STAR เรื่อง : อรุณ แสดรัมย ภาพ : กองบรรณาธิการ

Profile ชื่อน.ส. ธนันทรัฐ วงศโดยหวัง (ตอง) อายุ 15 ป การศึกษา ร.ร. สายปญญารังสิต

ธนันทรัฐ วงศโดยหวัง

สวิงดาวรุง จากเทควันโดหันมาจับไมกอลฟ บาง ครั้ ง สิ่ ง ที่ เ ราเลื อ กในครั้ ง แรกอาจจะไม ใ ช สิ่ ง สุดทายที่อยูกับเราก็ได ซึ่งก็อาจจะเปรียบเทียบไดกับนัก กีฬา หลายคนอาจจะเริ่มตนจากกีฬาประเภทหนึ่ง แต สุดทายอาจจะเอาดีจากกีฬาประเภทหนึ่งก็เปนไดเชน เดียวกับเจาของพืน้ ที่ Hot Star ของเราในฉบับนี้ ทีอ่ าจจะ เริม่ ตนกับกีฬาอยางอืน่ แตสดุ ทายกลับเลือกกอลฟเปนกีฬา ที่เขารักและใหเสนทางในอนาคต น.ส.ธนันทรัฐ วงศโดยหวัง หรือชื่อเลนวา ตอง นักกอลฟเยาวชนวัย 15 ป จากร.ร.สายปญญารังสิต โดย กอนหนาทีจ่ ะมาจับไมกอลฟนัน้ ตองเลนกีฬาเทควันโดอยู มีดีกรีไมเบา แตเมื่อตอนอายุ 10 ขวบ คุณตามองเห็น วาการเลนกีฬาเทควันโด ทําใหตองเจ็บตัว จึงคิดใหเปลีย่ น มาเลนกีฬากอลฟเลยดีกวา โดยที่คุณตาก็สอนกอลฟให เองในช ว งแรกและถื อ ว า แตกต า งกั น มากพอสมควร สําหรับการเปลี่ยนจากเทควันโดมาเลนกีฬากอลฟ เลนกอลฟชวงแรกตองยังไมไดตั้งใจจะเลน จริงจังอะไร บางครั้งก็เคยคิดจะเลิกเลน แตสุดทาย ก็ ตัดสินใจเลนตอไป หลังจากพยายามและตัง้ ใจมากขึน้ ตอง ก็ตัดสินใจเลนตอ และเริ่มตีกอลฟไดดีขึ้น จนกระทั่งมา เลนจริงจังหลังจากเลนไดประมาณ 1 ป และเริม่ ไปแขงขัน กอลฟเยาวชนรายการตางๆ มากมาย ทั้งของ สมาคม กอลฟแหงประเทศไทย ISF รวมทั้งแมทชของปตท.จูเนียร

สําหรับการแขงขันกอลฟ ที่ตองประทับใจ นั่นก็คือ การไดที่ 1 ครั้งแรกในการแขงขัน กอลฟ ของ ISF ที่สนาม กอลฟบางพลีพาร 3 เมื่อ 2-3 ปที่แลว สวนรายการอื่นตอง ก็ไปควารางวัลมาแลวทั้ง แมทชของสมาคมภาคกลาง หรือ แมกระทั่งไดอันดับ 2 ในรายการ ปตท.จูเนียร แชมเปยน เมื่อ ปที่ผานมาดวยเชนกัน เมื่อถามถึงนักกอลฟในดวงใจนั้นตองบอกวาชื่น ชอบมิเชล วี เปนพิเศษ เพราะนอกจากจะสวยแลว วงสวิงยัง สวยสงานาติดตาม สวนทางดานการซอมนั้น ตองซอมกอลฟ เปนประจํา เกือบทุกวัน ทีร่ .ร.สอนกอลฟ 1000 yard โดย มีโปรพัน พงษพิพัฒน กองทอง ดูแลวงสวิงให เมื่ อ ถามว า กี ฬ าเทควั น โดที่ เ ธอเคยเล น กั บ กี ฬ า กอลฟมาตางกันยังไงนั้น ตองบอกวานอกจากกอลฟจะไม ตองปะทะเจ็บตัวแลวกอลฟก็ยังชวยในเรื่องของความคิดและ สมาธิใหดีขึ้น และไดเพื่อนใหมๆ มากขึ้นอีกถือไดวาเปนกีฬา ที่เขากับตัวของตองจริงๆ สําหรับความฝนของตองนั้น ตองตั้งเปาไววาอยาก จะเปนนักกอลฟอาชีพในอนาคต อยากจะเขาไปแขงขันในทัวร ระดับโลกอยางแอลพีจเี อโดยไดรบั การสนับสนุนจากครอบครัว อยางเต็มที่และคิดวาจะตั้งใจฝกซอมใหมากขึ้นเพื่อพัฒนา ฝมือและสรางผลงานใหดีกวานี้ตอไป 2nd issue February 2013

P 53_RUT.indd 1

53 2/13/13 11:39 AM


TIPS FOR KID’S โปรเบญจพล อุบลปาน > Teaching Professional > Fortune Golf school

ภาพ : กองบรรณาธิการ

ผมจะพาลูกมาเรียนกอลฟ?

ตลอด หลายปทผ่ี า นมานีเ่ ปนอีกหนึง่ ประโยคทีโ่ ปรเต เจอบอยๆ เพราะวาหลายทานอยากจะใหลกู เขามาสัมผัส กับกีฬาชนิดนี้จะเนื่องดวยมาจากพอหรือแมเลนแลวชอบ หรืออยากใหลูกมีกิจกรรม หรือเหตุผลตางๆ นานาผม ถือวาเปนเรื่องที่ดีเปนเรื่องที่นาจะสนับสนุน แตคําวาเริ่ม ของแตละคนแตละบานไมเทากัน โปรเตขออธิบายใหฟง แบบงายๆ เพื่อเปนฐานขอมูลไวเปนแนวทางประกอบกับ การตัดสินใจของทาน การเริม่ ตนทีด่ คี อื ใหนอ งๆ ไดเห็นภาพกอน วา กอลฟนั้นตีกันอยางไรอาจจะพามาที่สนามไดรฟหรือเปด ทีวีที่มีการแขงขันใหนองไดดูกอนเปนครั้งคราว (คุณหมอ หลายคนอาจจะไมชอบใหผมแนะนําวิธีนี้เพราะกลัววา เด็กสมาธิจะสั้นฮิฮิฮิ)แตผมบอกเลยวาจะเปนการปลูกฝง ภาพที่ดีมากๆ เพราะเด็กๆ จะชอบอะไรที่มีการเคลื่อน ไหว การใหเห็นภาพบอยๆ จะชวยใหเกิดจินตนาการ เมื่อไรที่สามารถยกไมขึ้นได แลวทานจะตกใจวานองๆ เคาตีโดนลูกไดอยางไร แตถาถามใหตรงประเด็นที่สุดวาควรจะเริ่ม เรียน อายุเทาไรถึงจะไมเสียดายตังค คําตอบคือ 5 ขวบ ขึ้นไปครับ เพราะวาสื่อสารกันรูเรื่อง รางกายมีความแข็ง แรงพอที่จะยกไมหรือยืนใหอยูนิ่งๆ ไดในระดับหนึ่ง และ ที่สําคัญนองๆ จะมีสมาธิดีกวาตอนเล็กๆ ดวย นี้คือตัว ตนเหตุที่จะทําใหการเรียนออกมาไดดีหรือไม หลายทานบอกวาไทเกอร วูดส หรือลูกเพื่อน ตีตั้งแต 3 ขวบ ทานตองเขาใจวาเริ่มตีแบบไหน พอสอน พี่สอน นาสอน หรือวาโปรสอน ทานควรจะถามหรือวา ศึกษาอยางละเอียดดวย เรียนกอลฟไมยาก ตีใหโดนลูกก็ ไมยาก แตเรียนแลวไดอะไรกลับบาน ไดอะไรในอนาคต ตองทําการบานดี ๆ นะครับ สนใจเรื่ อ งอะไรไม ว า เทคนิ ค หรื อ แนวทาง ตางๆ พูดคุยกันไดที่ 081-687-4586 หรือ protato21@ gmail.com ครับ

54 P 54_RUT.indd 1

แตถาถามใหตรงประเด็นที่สุดวา ควรจะเริ่มเรียน อายุเทาไรถึงจะไม เสียดายตังค คําตอบคือ 5 ขวบ ขึ้นไปครับ เพราะวาสื่อสารกันรูเรื่อง รางกายมีความแข็งแรงพอที่จะยก ไมหรือยืนใหอยูนิ่งๆ ได ในระดับหนึ่ง และที่สําคัญนองๆ จะมีสมาธิดีกวา ตอนเล็กๆ ดวย นี้คือตัวตนเหตุที่ จะทําใหการเรียนออกมาไดดีหรือไม

www.HotGolfClub.com 2/13/13 9:38 AM


LADY TIPS

ควรทําอะไร กอนออกรอบ?

ภาพ : นรุตม สมงาม

โปรศรุตยา งามอุษาวรรณ (แอร) > 3rd อีสาน โอเพน 2012 > อดีตทีมชาติชุดมหาวิทยาลัยโลก และซีเกมสป 2008

> facebook.com/Saruttaya Air FC

เริ่มจากพัตทระยะยาว 15-20 หลา พัตตไป ประมาน 10 จากหลากหลายไลน และตอ ดวยพัตตระยะกลาง 5-7 หลา (15-20feet) พัตตประมาน10 ลูก และสุดทายตอดวยพัต ตระยะสั้น 1-3 หลา (3-9 feet) โดยปกติ แอรจะพัตตหาความมั่นใจจากพัตตระยะสั้น นี้ โดยกําหนดวาพัตต ใหลง 3 ลูกติดตอกัน ในไลนเดิม

ทุกๆ ครั้งกอนออกรอบเราควรเตรียมตัวใหพรอม สิ่งที่ตองเตรียมนอกจากอุปกรณที่พรอมแลว อีกสิ่งหนึ่ง ที่สําคัญมากไมแพกันคือการเตรียมรางกายใหพรอม ดัง นั้นกอนออกรอบเราควรไปถึงสนามกอนถึงเวลาทีออฟ อยางนอย 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อทําการ warm up รางกาย มีขั้นตอนดังนี้

แคหนึ่งชิ้น) และจบดวย Driver 5-8 ลูก เริ่มดวยจากลูกสั้นๆ เพื่อ หาความรูสึกการตี ลูก จาก half swing กอน และคอยๆเพิ่มจนจบที่ full swing ลูกสัน้ ๆ แอรใหจาํ นวนลูกเยอะกวา เพราะหาความ รูสึกลูกกระทบไมไดมากกวา หลักสําคัญของการ warm up คือ warm up ไมไดมาหาความสมบูรณแบบ (perfect shot) ในการตี ลูกกอนออกรอบ แตมาดูวาวันนี้ลักษณะลูกเปนแบบไหน และนําลูกเหลานั้นไปเลนในสนาม เพราะเราไมสามารถ มีสวิงและความพรอมของกลามเนื้อพรอมเทากันทุกครั้ง ที่เราออกรอบ

A เริ่มจาก ยึดกลามเนื้อ 10 นาที B ซอมไดรฟ ประมาน 40 ลูกไมเกินไปจากนี้ ใช เวลาประมาน 20-30นาที โดยเริ่มจากชิพลูกสั้นๆ 5-10 ลูก (58 54 50 เลือกแคหนึ่งชิ้น) และตอดวยเหล็กสั้น 5-10 ลูก (pw i9 i8เลือกแคหนึ่งชิ้น) และเหล็กยาว 3-5 ลูก (I6 I5 I4 เลือก C หลังจากที่ซอมไดรฟเสร็จ ไปตอดวยซอม แคหนึ่งชิ้น) หัวไมแฟรเวย 3-5 ลูก (wood 3 5 7 เลือก พัตต ใชเวลาประมาน 20-30 นาที

เริ่มจากพัตทระยะยาว 15-20 หลา พัตตไป ประมาน 10 จากหลากหลายไลน และตอดวยพัตตระยะ กลาง 5-7 หลา (15-20feet) พัตตประมาน10 ลูก และ สุดทายตอดวยพัตตระยะสั้น 1-3 หลา (3-9 feet) โดย ปกติแอรจะพัตตหาความมั่นใจจากพัตตระยะสั้นนี้ โดย กําหนดวาพัตตใหลง 3 ลูกติดตอกันในไลนเดิม การ warm up B และ C อาจจะสลับกันตาม ความพอใจของแตละทาน ทุกอยางปรับเปลี่ยนไดคะ แตแอรขอใหยืดเหยียดกลามเนื้อกอนเพื่อปองกันการบาด เจ็บ และไปกอนทีไทมของทาน 15 นาทีคะ D เดินไปรอบริเวณแทนทีออฟ กอนประมาน 15 นาที เพื่อเตรียมความพรอมและทําสมาธิ ขอใหสนุกในการ warm up กอนออกรอบคะทุกคน 2nd issue February 2013

55


SMART TRICK

โปรอภิชาติ กมลธรรม ณ ระนอง > Millennium Golf Academy instructor > Certified Teaching Professional

การ

ภาพ : นรุตม สมงาม / ขอขอบคุณสถานที่ : เพลสซิเดนท คันทรี คลับ

ชิพแบบ Dead Wrists !!!

ชิพขางๆ ขอบกรีนนั้นเปนสิ่งที่นักกอลฟทุกทานตองเจออยูเปนประจําเวลาไปออกรอบ สวนใหญแลวนักกอลฟ มือใหมหรือมือสมัครเลนเวลาที่ตองชิพขางๆ ขอบกรีนจะลงเอยที่ท็อปลูกหรือไมก็หลังลูก ดังนั้นในฉบับนี้ผมขอแนะนํา การชิพแบบที่เรียกวา Dead Wrists ครับ Dead Wrists คืออะไร Dead Wrists คือการชิพแบบไมมีการหักหรือใชขอมือโดยเฉพาะขอมือซาย เชนดังใน ภาพนี้ครับ ลูกตกอยูขอบกรีนตองชิพเขาไป วิธีการชิพแบบ Dead Wrists มีดังนี้ครับ 1) ยืนความกวางประมาณเอว เทาซายอยูต่ํากวาเทาขวา (สําหรับคนถนัดขวา) 2) จับกริพดวยมือซายแตมือขวาใหแบมือและแตะไวขางๆ กริพดังในภาพ จับไมใหสั้นลงประมาณ 1-1.5 นิ้ว (เพื่อการ control ที่ดีขึ้น) 3) น้ําหนักอยูเทาหนา มืออยูหนาลูก หนาเหล็กตั้งฉากกับเปาหมายที่ตองการจะตี 4) การสโตรคลูกใหใชกลามเนือ้ ใหญคอื ลําตัวชวงบน และทอนแขนดานบนทัง้ สองขางเปนตัวหมุนไมขน้ึ อาจมี การหักขอมือไดเล็กนอยนะครับ

56

www.HotGolfClub.com

5) ตอนลงไมก็ใหใชกลามเนื้อใหญอีกเชนกัน แตตอน impact (โดนลูก) นั้นใหเนนที่ขอมือซายตอง ไมมีการหักหรืองอ และคงไวใหเปนเสนตรงแนวเดียวกับ ทอนแขนซายและเหล็กที่ใชในการตี 6)หลังจากที่โดนลูกไปแลวใหปลอยมือขวา ออกจากกริพ และคงมือซายไวดังในภาพ การฝกเชนนี้ก็เพื่อใหขอมือซายไมมีการหัก หรืองอในขณะที่ตีโดนลูกตอนเลนลูกชิพนั่นเองฝกแบบนี้ ไปเรื่อยๆ นะครับแลวทานนักกอลฟจะรูสึกถึงการสโตรก ลูกที่แนนขึ้น แถมยังลดการท็อปลูกหรือหลังลูกไดอยาง แนนอนครับ แลวพบกันฉบับหนาครับ


GET MORE DISTANCE

Take away

ภาพ นรุตม สมงาม / ขอบคุณสถานที่ สนามกอลฟ เดอะวินเทจ คลับ

ตีไกลขึ้น จากการขึ้นไมดวยการหักหรือไมหักขอมือ

ม.ล.โอรัส เทวกุล > Teaching Professionnal

นักกอลฟสามารถทําไดทง้ั สองกรณีครับ ขึน้ อยูก บั การใชรา งกายของทานนักกอลฟโดย เฉพาะทานนักกอลฟทีส่ ามารถใชงานขอมือไดดี อาจสรางมุมของขอมือใหมาก จากนัน้ ชวงดาวนสวิงใหหาจังหวะในการปลอย ซึง่ ลักษณะของการทํางานในทานนักกอลฟที่ใชขอ มือหรือเซทขอมือมาก อาจเหมาะสมกับทานนักกอลฟทีเ่ ลนกีฬาที่ใชแร็คเก็ตเปน เชน เคย เปนนักเทนนิสมากอน เปนตนครับลักษณะการขึน้ ไมลกั ษณะดังกลาวอาจเหมาะสมกับนัก กอลฟบางทาน ซึง่ ไม ใชทกุ คนแนนอน

ขึกอลน้ ฟไมสามารถทํ ดว ยการหักหรือไมหกั ขอมือ? คําตอบคือทานนัก าไดทั้งสองกรณีครับ ขึ้นอยูกับการใช

เปน เชน เคยเปนนักเทนนิสมากอน เปนตนครับลักษณะ การขึ้นไมลักษณะดังกลาวอาจเหมาะสมกับนักกอลฟบาง ร า งกายของท า นนั ก กอล ฟ โดยเฉพาะท า นนั ก กอล ฟ ที่ ทาน ซึ่งไมใชทุกคนแนนอน (จากภาพ) การขึ้นไมที่ใช Arc หรือความ สามารถใชงานขอมือไดดี อาจสรางมุมของขอมือใหมาก จากนัน้ ชวงดาวนสวิงใหหาจังหวะในการปลอย ซึง่ ลักษณะ กวางของวงสวิงในชวงขณะที่ทานนักกอลฟกําลังขึ้นไม ของการทํางานในทานนักกอลฟที่ใชขอมือหรือเซทขอมือ ซึ่งลักษณะดังกลาว ถือเปนคําแนะนําสากลในการขึ้นไม มาก อาจเหมาะสมกับทานนักกอลฟทีเ่ ลนกีฬาทีใ่ ชแร็คเก็ต ซึ่งเปนวิธีชวยทานนักกอลฟในการสรางความเร็วของ

คลับ สุดทายสิ่งที่สําคัญยิ่ง ก็คือทานนักกอลฟถนัดใน การขึ้นไมในแบบใดครับ ใชความกวางชวงขึ้นไม หรือ ทานนักกอลฟชอบการจัดแตงเซทของขอมือก็คงตอง ลองหาความรูสึกที่ดีที่สุดสําหรับเรากอน กอนที่ทานนัก กอลฟจะทําการออกรอบครับ ทายสุดทิปสนี้คงชวยทานนักกอลฟในการเพิ่ม ระยะใหกับทานนักกอลฟไดบางไมมากก็นอย สวัสดีครับ 2nd issue February 2013

57


PUTTING SOLUTION

โปรฐิติพงษ ณ สงขลา > Puttman Academy Instructor > Harold Swash Accredited Instructor (Level 2) > ผูชวยโคชทีมชาติไทย

ภาพ : นรุตม สมงาม

พัตตระยะไกลใหไดผล!

การขึ้นแบ็คสโตรกและสงเทาๆ กัน

ผม เชื่อวาทานนักกอลฟคงเคยพบกับปญหาในการพัตตระยะไกล บางทีก็พัตตไมถึง บางที ก็ เ ลยไปไกลการทํ า เรกกู ล า ออนได แ ต ต อ งมาเสี ย สามพั ต ต แ บบไม น า เสี ย เหตุการณนี้คงเปนอะไรที่นักกอลฟทุกระดับฝมือไมอยากจะเจอเวลาออกรอบ แลวอะไร เปนตนเหตุของปญหาดังกลาว? ทานนักกอลฟเคยไดยนิ คําพูดทีว่ า “ขึน้ สัน้ ดันยาวไหมครับ?” การสโตรกแบบนี้ เปนสโตรกที่เราเห็นไดแทบจะทุกครั้งเวลาที่เพื่อนรวมกวนของเราทําการพัตตไกล แตทานทราบไหมครับวาการสโตรกแบบนี้จะทําใหลูกที่กลิ้งออกจากหนาพัตเตอรไปนั้น มีแบ็คสปนมากกวาปกติ เพราะมุมที่เขาปะทะลูกนั้นจะทําใหลูกกอลฟกระโดดออกจาก หนาไม แทนที่จะกลิ้งออกจากหนาไมและอยูบนเสนทารเก็ตไลน การกระโดดออกไป ของลูกกอลฟนั้นจะทําใหการหมุนของลูกกอลฟผิดเพี้ยนไป แทนที่จะหมุนไปขางหนา มันกลับจะหมุนไปขางหลัง แรงตนจะออกไปดีแตจะคอยๆ ชะลอลงอยางรวดเร็ว นัก กอลฟที่เคยมีประสบการณดังกลาวก็จะเพิ่มแรงโดยการกระแทกตอนอิมแพค ซึ่งก็จะมี ผลทําใหลูกกอลฟวิ่งเลยเปาหมายไปมากกวาปกติ หรืออาการปนลั่นนั่นเอง เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาเรามาดูวิธีแกไขกันเลยนะครับ ผมอยากใหทานจํา

58

www.HotGolfClub.com

การขึ้นแบ็คสโตรกสั้นและสงยาว

วลีใหมที่กลาววา “ขึ้นแคไหน สงแคนั้น ดวยอัตราเร็วที่สม่ําเสมอ” โดยที่ทานสามารถ นําไปใชไดทันที เพราะการสโตรกที่มีระยะแบ็คสโตรกและฟอลโลวทรูที่เทากันและเดิน ทางดวยอัตราเรงที่สม่ําเสมอนั้นจะทําใหลูกวิ่งออกไปดวยความเร็วที่คงที่ ลูกกอลฟจะ กินไลนมากกวา กลิ้งไดดีกวา ผลก็คือลูกจะมีโอกาสกลิ้งลงหลุมมากขึ้นดวยครับ การ สโตรกดวยวิธีนี้เราจะใหระยะในการพัตตดวยระยะของการแบ็คสโตรก พูดงายๆ วาถา ระยะในการพัตตเพิ่มขึ้น แบ็คสโตรกก็ยาวขึ้นดวยเชนกัน สําหรับอัตราเรงนั้นจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงนั้น ปจจัยที่จะอยูที่ระดับของกรีน ถาพัตตขึ้นเนินทานจะตองเพิ่มอัตราเรง ใน ทางกลับกันถาพัตตลงเนินอัตราเรงจะตองลดลง ผมเชื่อวาถาทานนักกอลฟไดมีโอกาสซอมและไดทําความคุนเคยกับสโตรก แบบนี้ไปซักพัก ทานจะพัตตไดดีขึ้นอยางแนนอน สําหรับทานที่ตองการปรับปรุงหรือ เรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัตต ทานสามารถสงคําถามหรือคลิปวีดีโอมาไดที่ golf_ hotgolf@live.com หรือ Facebookที่ PAGE ชื่อ pro-golf@golf is my life แลวพบกัน นะครับ สําหรับฉบับนี้สวัสดีครับ


เรื่อง/ภาพ : NARUT

ภานุพงษ เคารพไทย โปรพี

หากมีความเชื่อ ทุกอยางเปนไปได Teaching Program 1 ชั่วโมง 500 บาท 10 ชั่วโมง 5,000 บาท สนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โทร.081-888-9565

Way to Teaching Pro โปรพีเริ่มเลนกอลฟมาตั้งแตอายุ 22 ปดวยพื้นฐานเปนคนรักกีฬากอนเคย เปนนักฟุตบอล เริ่มรูจักกอลฟครั้งแรกจากเพื่อน ไมเคยลองไดรฟ ไมเคยออกรอบไม เคยจับไมกอลฟมากอนเลยแมแตครั้งเดียวแตไดมาตีกอลฟดวยความบังเอิญจากคํา ชักชวนของเพื่อน ตีกอลฟครั้งแรกก็ลุยเลยโดยไมมีใครสอนแถมยังชิฟทําเบอรดี้ไดชนิด ที่เจาตัวก็ยังงงๆ เกิดเปนเบอรด้บี ันดาลใจ ทําใหรูสึกสนุกกับกีฬากอลฟ สุดทายกีฬา กอลฟก็เขามาอยูในใจกลายเปนกีฬาสุดโปรดโดยไมรูตัว พอไดสัมผัสและตัดสินใจที่จะจริงจังกับกีฬากอลฟ โปรพีเริ่มหาที่เรียนที่ซอม เพื่อพัฒนาฝมือโดยมาไดโปรตุมแหงสนามลาซาลไดรฟวิ่งเรนจเปนครูคนแรกเรียนอยู ได 5-6 เดือน โปรตุมชวยใหฝมือพัฒนาระดับหนึ่งชวยใหเขาใจในกีฬากอลฟมากขึ้น หลังจากนั้นก็พยายามพัฒนาตัวเองตอดวยการมาเรียนไดรฟกอลฟที่คณะบริหารจัดการ กอลฟ ม.รามคําแหง การไดเขาสังคมที่คณะบริหารจัดการกอลฟ ม.รามคําแหง ฝมือ ของโปรพีนั้นพัฒนาขึ้นอีกระดับทั้งเรื่องการตีที่ดีขึ้นหรือเรื่องความคิด หลังฝกฝนและ เรียนเพิ่มเติมอยู 1 ป โปรพีเริ่มแขงตามรายการการกุศลตางๆ จากนั้นก็ไดของแตงบาน เปนถวยรางวัลมากมาย ดวยความเชื่อและศรัทธาในตัวเองเปนแรงผลักดันใหโปรพีตั้งใจมีความ ตองการที่จะเปนโปรกอลฟใหไดมุงมั่นพัฒนาฝมือตอสุดทายมาลงเอยไดครูสอนตีกอลฟ ที่รูใจ โปรสรณ อนุสรณ แดงกระจาง ประสบการณที่โปรสรณมอบใหนั้นชวยพัฒนา ฝมือของโปรพีไดมากและรวดเร็ว อันที่จริงโปรพีเคยหยุดตีไป 1 ปจากอาการบาดเจ็บขอ มือ ก็ไดอาจารยอยางโปรสรณ พูดกระตุนจนความทอที่มีอยูขณะนั้นเปลี่ยนกลับมาเปน ความเชื่อมั่นอีกครั้ง Teaching Experience

โปร พี ภานุพงษ เคารพไทย ปจจุบันอายุ 27 ป โปรหนุมแหงลาซาลไดรฟวิ่งเรนจ โปรพี Teaching Pro ผูพกความเชื่อมาเต็มกระเปา จุดเริ่มตนการตีกอลฟของโปรหนุม คนนี้อาจจะดูเปนเรื่องบังเอิญไปซะหนอยแตนั้นไมสําคัญเทาความศรัทธาและความเชื่อ ที่มีตอตัวเอง เพราะเมื่อคนเรามีความเชื่อแลว ความสําเร็จก็จะไมใชเรื่องบังเอิญอีกตอ ไป

ในที่สุดโปรพี โปรหนุมคนเกงของเราก็เดินหนาเขาสูเสนทางของการเปนมือ อาชีพ หลังจากอาการบาดเจ็บขอมือดีขึ้น โปรพีกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้ง ทุมเท ฝกซอมอยูเพียงไมกี่เดือนโปรพีก็สามารถเทิรนโปรในระดับ Teaching Pro ไดสําเร็จ ดวยการสอบเพียงครั้งเดียว ปจจุบันโปรพี เปนโปรสอนไดรฟกอลฟอยูที่สนามลาซาล ไดรฟวิ่งเรนจ นอกจากสอนตีกอลฟ เจาตัวก็ยังคงตั้งใจฝกซอมพัฒนาฝมืออยูตลอด เพื่อลงแขงในรายการแขงขันตางๆที่ตัวเองตั้งใจ โปรพีบอกกับเราวา การเลนกอลฟนั้น ทําใหชีวิตเปลี่ยนไปมากทั้งเรื่องความคิด สมาธิ ใจเย็นลงควบคุมอารมณไดดีขึ้น กอลฟ ยังชวยสอนใหเรายอมรับขอผิดพลาดเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นไป Teaching Equipment อุปกรณในถุงกอลฟที่โปรคนเกงรายนี้เลือกใช ไดรฟเวอร Titleist 910 D2 หัว ไมแฟรเวย TaylorMade RBZ ชุดเหล็ก Callaway Razr พัตเตอรเลือกใชของ Scotty Cameron เหตุผลก็ไมมีอะไรมากคือลองแลวถนัดมือน้ําหนักดีตีแลวไดระยะ Teaching Fault & Fix เทคนิคที่โปรพีนํามาฝากในฉบับนี้ เปนเทคนิคดีๆสําหรับคนที่มีปญหาในการ เลนลูกชิพขางกรีน เริ่มจากการจรดลูกใหยืนในลักษณะที่ลูกคอนไปทางขาขวา จากนั้น ใหทิ้งน้ําหนักไปที่ขาซาย 80% ขาขวา 20% โดยรักษาแกนแขนทอนบนสองขางใหเปน รูปสามเหลี่ยม ขึ้นไมตามความรูสึก และหาจุดตกโดยจินตนาการถึงลูกที่วิ่งไปหาหลุม หลักสําคัญอยูที่ตอนขึ้นวงสวิงกับตอนจบสวิงใหรักษาแขนทอนบนทั้งสองขางใหเปนรูป สามเหลี่ยม สิ่งที่ไดจากแบบฝกนี้คือลูกที่ออกจากไมจะวิ่งเขาหาหลุมและมีโอกาสที่ลูก จะลงหลุมมากกวาการเลนลูกโดง การฝกนีส้ ามารถฝกไดทกุ เหล็กและเมือ่ ฝกจนชํานาญจะ สามารถเลนลูกขางกรีนไดทุกสถานการณ 2nd issue February 2013

59


RULES OF GOLF

จิตติศักดิ์ แตมประเสริฐ > Director of Tour Operations, Asian Tour

ภาพ : กองบรรณาธิการ

ควรวางคราดเกลี่ยทราย ไวในหรือนอกบังเกอร?

ไมมีคําตอบที่สมบูรณ ในการ วางตําแหนงของคราดที่ ใชเกลี่ย ทราย แต ในทางความสมดุลนั้น รูสึกไดวาถาวางคราดไวนอก บังเกอร จะมีความเปนไปไดนอย กวาที่จะทําใหเกิดการไดเปรียบ หรือเสียเปรียบตอผูเลน

ใน สนามกอลฟนั้นทานนักกอลฟจะเจอสิ่งของชนิด หนึ่ ง ที่ อ ยู ใ นเกื อ บทุ ก หลุ ม ของสนามกอล ฟ นั่ น ก็ คื อ คราดที่ใชเกลีย่ ทรายในบังเกอร ซึง่ หลายทานจะไมทราบวา หลังจากที่เราใชเจา “คราด” ในการเกลี่ยทรายไปแลวนั่น เราควรจะวางคราดไวในหรือนอกบังเกอรดี เพราะปกติ จะเปนหนาที่ของแคดดี้ แตคิดวาทานนักกอลฟก็จําเปน ตองรูไว คําตอบคือการเลนกอลฟในสนามกอลฟนั้น เรียกไดวาทุกคนคงมีประสบการณในการเลนลูกจาก บังเกอร ซึ่งมักมีคําถามตามมาวา หลังจากการเลนใน บังเกอร และไดมกี ารเกลีย่ ทรายใหเรียบรอยแลว นักกอลฟ ควรวางคราดที่ ใ ช เ กลี่ ย ทรายไว ใ นบั ง เกอร ห รื อ นอก บังเกอร กฎขอบังคับกีฬากอลฟ มีขอแนะนําดังนี้ คือ ไมมีคําตอบที่สมบูรณ์ในการวางตําแหนงของ

คราดที่ใชเกลี่ยทราย แตในทางความสมดุลนั้นรูสึกไดวา ถาวางคราดไวนอกบังเกอร จะมีความเปนไปไดนอยกวา ที่จะทําใหเกิดการไดเปรียบ หรือเสียเปรียบตอผูเลน อาจมีการโตแยงวาถาวางคราดไวนอกบังเกอร จะมี ค วามเป น ไปได สู ง ว า ลู ก เมื่ อ กระทบคราดแล ว จะ กระดอนเขาไปในบังเกอรมากกวาที่จะกระดอนออก แต ก็โตแยงไดวาถาหากวางคราดไวในบังเกอรเมื่อลูกกระทบ คราดแลวจะกระดอนออกนอกบังเกอร ในทางปฏิบัติ ผูเลนที่วางคราดไวในบังเกอร มักจะวางไวทางดานขาง ซึ่งมีแนวโนมวาจะทําใหกั้นลูก ไวไมใหกลิ้งลงไปยังสวนที่ราบของบังเกอร ทําใหเลนลูก ไดยากมากกวาลูกที่อยูบนพื้นราบ เปนสิ่งที่ยอมรับกัน มากที่สุดเมื่อสนามมีบังเกอรเล็ก เมื่อลูกมาหยุดบน หรือ พิงคราดในบังเกอร และผูเลนตองปฏิบัตติ ามกฎ 24-1

มีคําถามเรื่องกฎกอลฟ สามารถสอบถามไดที่ jittisak.tamprasert@asiantour.com

60

www.HotGolfClub.com

(การย า ยคราดออกไป)หากลู ก เคลื่ อ นที่ จ ากการหยิ บ คราดมันอาจเปนไปไมไดที่จะวางลูกไวที่ตรงจุดเดิม หรือ หาจุดในบังเกอรที่ไมอยูใกลหลุมเขาไปเกินกวาจุดเดิม (ดู คําตัดสินที่ 20-3d/2) ถาหากจะวางคราดไวกลางบังเกอร มีอยูวิธี เดียวที่จะทําเชนนั้นได คือโยนคราดลงไป ซึ่งจะทําให พื้นผิวของบังเกอรเกิดความเสียหายได ถาหากคราดอยู กลางบังเกอรที่มีขนาดใหญ การคราดทรายนั้นจะมีผล ทําใหเกิดการลาชาโดยไมจําเปน ดังนั้นเมื่อไดพิจารณาจากมุมมองตางๆ แลว ขอแนะนําวา ควรวางตําแหนงคราดไวนอกบังเกอร ใน ตําแหนงที่มีผลกระทบกับการเคลื่อนที่ของลูกนอยที่สุด สุดทาย เปนเรื่องของคณะกรรมการที่จะเปนผู ตัดสินใจวาจะใหวางคราดไวที่ใด


Sport Science of Golf เรื่อง : ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง

ภาพ : กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิลักษณ เทียนทอง CSCS. สาขาวิชาจิตวิทยาการกีฬาและการเปนผูฝก คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน apiluk.osbc@gmail.com facebook.com/apiluk.theanthong

เมื่อใดก็ตามที่การสวิงไมสามารถฝกใหดีขึ้น ได ควรจะตรวจสอบความออนตัวควบคูกับ องคประกอบอื่นๆ ความออนตัวเกี่ยวของกับ การเคลื่อนไหวหลายอยาง ถาความออนตัว ลดลง จะทําใหการเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพ นอยลง นอกจากนี้การมีความออนตัวที่ดียัง สามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้น จากการฝกซอมและการแขงขันได

ยืเพื่ดอพักล า มเนื อ ้ ฒนาความออนตัว

ความ ออ นตัวั เปปนองคป ระกอบของสมรรถภาพทางกายทีส่ี าํ คัญั สําํ หรับั กีฬี าทุกปประเภท ความออ นตัวั จะชว ยให ใ ข อ ตอ มีการเคลื่อนไหวไดคลองแคลวเคลื่อนที่ไดตลอดชวงและครอบคลุมในทุกทิศทางการเคลื่อนไหวของขอตอนั้นๆ นอกจากนี้ยังชวยใหกลามเนื้อมีการประสานสัมพันธกันดีขึ้น ความออนตัวที่ดีสามารถเพิ่มศักยภาพในการเลนของนัก กอลฟใหสูงขึ้นได และยังสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฝกซอมและการแขงขัน โดยปกติแลวการเคลื่อนไหวในขณะทําการแขงขันเพื่อชัยชนะจะเปนไปดวยความรุนแรง กลามเนื้อมีการหด ตัวอยางรวดเร็วเปนสวนใหญ จึงมีความเสี่ยงในการที่จะไดรับบาดเจ็บสูงมาก การบาดเจ็บที่เกิดไดประการหนึ่งก็คือ เกิดจากการที่กลามเนื้อออกแรงมากเกินปกติ เปนผลใหรางกายเคลื่อนไหวเกินขอบเขตจํากัดของการเคลื่อนไหว การ ขาดความออนตัวจะทําใหการเคลื่อนไหวไมถูกตอง เมื่อใดก็ตามที่การสวิงไมสามารถฝกใหดีขึ้นได ควรจะตรวจสอบ ความออนตัวควบคูกับองคประกอบอื่นๆ ความออนตัวเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวหลายอยาง ถาความออนตัวลดลง จะทําใหการเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพนอยลง นอกจากนี้การมีความออนตัวที่ดียังสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจ จะเกิดขึ้นจากการฝกซอมและการแขงขันได การพัฒนาความออนตัวสามารถทําไดดวยการฝกยืดเหยียดกลามเนื้อ (Stretching) คือ การเคลื่อนไหวขอ ตอและทําใหกลามเนื้อมีความยาวมากกวาความยาวในสภาวะพักหรือปกติ ซึ่งจะมีความรูสึกตึงหรือเจ็บเล็กนอยเมื่อ เคลื่อนไหวไปจนสุดชวงการเคลื่อนไหวที่ขอตอจะทําได ทั้งนี้ควรจะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังและควรฝกใหเปน ลําดับขั้นตอนในทุกๆ ทาที่นํามาใชในการฝกความออนตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งทาที่มีความเชื่อมโยงกันระหวางขอตอ แตละสวน ทาที่ไมเคยปฏิบัติ และทาที่มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บไดงาย สําหรับรูปแบบการยืดกลามเนื้อมีหลายรูปแบบสําหรับแบบที่งาย สะดวก และนําไปใชในการพัฒนาความ ออนตัวไดดี คือ การยืดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ (Static stretching) เปนวิธีการยืดกลามเนื้ออยางชาๆ โดยที่กลุม กลามเนื้อที่ตองการยืดจะตองผอนคลายและถูกยืดออก จนถึงตําแหนงสุดทายของการเคลื่อนไหว (End point) หรือไม สามารถยืดตอไปได (จะมีอาการเจ็บเล็กนอย) ใหหยุดคางในตําแหนงนั้นไว 20-30 วินาที จึงกลับสูทาเดิม เมื่อกลับสู ทาเดิมหรือทาเริ่มตนควรผอนคลายกลามเนื้อประมาณ 5 วินาที จึงเริ่มปฏิบัติในครั้งตอไป การใชเทคนิคนี้ควรมีการ ปฏิบัติซ้ําหลายๆ ครั้ง

62

www.HotGolfClub.com


The

Health เรื่อง : นรุตม สมงาม ภาพ : กองบรรณาธิการ

ฮี ท สโตรก โรคลมแดดอันตรายถึงชีวิต

อากาศ ที่เปลี่ยนแปลงจากโลกที่ รอนขึ้นสงผลกระทบมากมายตอคนทั้ง

โลกโดยเฉพาะในไทยที่ฤดูรอนมาไวและ ยาวนานขึ้นทุกปสวนฤดูหนาวก็หมดเร็ว เหลื อ เกิ น และด ว ยสภาพอากาศที่ ร อ น อัตราเสีย่ งทีจ่ ะเปนโรคก็มมี ากขึน้ โดยโรค ที่นํามาเตือนใหทานนักกอลฟในฉบับนี้ เปนโรคทีเ่ กิดจากการตองเผชิญกับแสงแดด และอากาศรอนเปนเวลานาน เพื่อใหทาน นั ก กอล ฟ ได เ ตรี ย มตั ว รั บ ฤดู ร อ นที่ ดู เหมือนวาจะมาถึงแลว (อยางไมเปนทางการ) โรคที่วานี้คือ “โรคฮีทสโตรก” หรือ “โรคลมแดด” พบวาเปนมากในผูท ต่ี อ ง ทํางานกลางแจงหรือคนชอบออกกําลังกาย โดยเฉพาะกีฬากลางแจง เชน ฟุตบอล วิ่ง หรื อ การออกรอบตี ก อล ฟ ที่ ต อ งเจอกั บ อุณหภูมิที่รอนจัดเปนเวลานานในสนาม กอลฟยิ่งตองระมัดระวังเปนพิเศษ เพราะ หากไมไดรับการปฐมพยาบาลที่ถูกตอง และทันทวงทีอาจเปนอันตรายถึงขั้นเสีย ชีวิต ฮีทสโตรก Heat stroke เกิด จากรางกายไดรับความรอนมากเกินไป จนรางกายไมสามารถรักษาอุณหภูมิให เปนปกติได แพทยระบุวาโรคลมแดดเปน ความผิ ด ปกติ ที่ รุ น แรงทํ า ให ส มองไม สามารถควบคุ ม การทํ า งานของระบบ ตางๆ ได อุณหภูมิในรางกายจึงเพิ่มขึ้น อยางผิดปกติ อาการจะเริ่มจาก มึนงง วิงเวียน ปวดศีรษะ อาเจียน หายใจเร็ว ขึ้น กระหายน้ําตัวรอนขึ้นเรื่อยๆ ชักเกร็ง และหมดสติได

สาเหตุการเกิดโรคแบงเปน 2 ประเภท คือ Classical Heat Stroke เกิดจากความรอนรอบตัวที่มีมากเกินไป สวนมากพบในผูสูงอายุและมีโรค เรื้อรัง เปนความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง อาการที่พบคือ อุณหภูมิในรางกายสูงแตไมมีเหงื่อออก Exertional Heat Stroke เกิดจากการออกกําลังกายที่หักโหม มากเกินไป อาการคลายกับ Classical ตางกันตรงที่จะมีเหงื่อไหลออกมาก เกิดการสลายเซลลกลามเนือ้ กลายเปนทีม่ าของอาการแทรกซอนตางๆ เชน ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง ระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูง ระดับแคลเซียม ในเลือดต่ํา และพบไมโอโกลบินในปสสาวะดวย เมื่อมีอาการสงสัญณาณเตือนวาทานอาจกําลังอยูในภาวะของ โรคฮีทสโตรก Heat stroke หรือ โรคลมแดด สิ่งที่ควรทําคือ หยุดออก กําลังกายหรือหยุดทํากิจกรรมนั้นทันที นั่งพักดื่มน้ํามากๆ แลวใชผาชุบ น้ําบิดหมาดๆ เช็ดตัวเพื่อระบายความรอน หากพบผูปวยโรคลมแดดที่มี อาการมากควรรีบชวยเหลือดวยการพาเขาทีร่ ม ใหนอนราบยกเทาสูงเพือ่ ให เลือดไหลเวียนไปสูสมองมากขึ้น ถอดเสื้อผาออก ใชผาชุบน้ําเช็ดตัว ศีรษะ ซอกคอรักแร ขาหนีบ ใชพัดลมเปาเพื่อระบายความรอนออกจากรางกาย ใหเร็วขึ้น และรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตอไป โรคฮีทสโตรก ปองกันได ควรเตรียมตัวใหพรอมเมื่อรูวาตองเจอ กับสภาพอากาศที่รอน ดวยการออกกําลังกายกลางแจงเปนประจําสัปดาห ละ 3 ครั้งๆ ละประมาณ 30 นาที เพื่อใหรางกายชินกับสภาพอากาศรอน หรือวันไหนที่ตองออกรอบกอนออกจากบานควรดื่มน้ํา 1-2 แกว ในขณะ ทํากิจกรรมกลางแจงหรือแมแตตอนออกรอบควรดื่มน้ําใหไดชั่วโมงละ 1 ลิตร แมจะไมรูสึกหิวน้ําก็ตาม เลือกใสเสื้อผาที่ไมหนาน้ําหนักเบาสีออนๆ เปนไปไดควรเลือก เสื้อที่มีคุณสมบัติระบายความรอนไดดี ใชครีมกันแดดที่มีคาเอสพีเอฟ 15 ขึ้นไป หลีกเลี่ยงการกินยาแกแพ ยาลดน้ํามูก โดยเฉพาะกอนการออกรอบ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การออกกําลังกายนัน้ เปนประโยคตอรางกายมหาศาล แตในขณะ เดียวกันถาหักโหมเกินไปออกกําลังกายไมถูกวิธีก็สงผลเสียตอรางกาย มหาศาลเชนกัน ดังนั้นการเตรียมตัวใหพรอม รูเทาทันโรค รับประทาน อาหารถูกหลักโภชนาการ พักผอนใหเพียงพอและออกกําลังกายอยางถูกวิธี สิ่งเหลานี้ลวนเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหทานนักกอลฟมีสุขภาพดี ตีกอลฟไดนานๆ โดยไมจําเปนตองพึ่งยาบํารุงใดๆ ในโลก 2nd issue February 2013

63


CARS เรื่อง : นรุตม สมงาม ภาพ : Mercedes-Benz

All New Range Rover 2013

SUV สายพันธุใหม

สมบูรณแบบทุกสภาวะการขับขี่ มา ฉีกกฎเดิมๆ แลวเปดโลกใหมดวย SUV ระดับพรีเมี่ยม All New Range Rover 2013 สุดยอดยนตรกรรมอัน เปนผลงานยนตรกรรมลําสมัยจากคาย Land Rover ตํานานผูสรางรถลุยปาที่อมตะที่สุดในโลกยานยนต มาครั้งนี้ Land Rover ทําใหโลกยานยนตตองตะลึงอีกครั้งดวยการใหกําเนิดรถ SUV สายพันธุใหมที่มีตัวถังเบาบวกหรูหรา และพรอมลุยไดอยางลงตัว All New Range Rover 2013 ไดรับการออกแบบมาอยางพิถีพิถันทุกขั้นตอนทั้งดีไซน วิศวกรรมที่ล้ํา สมัย และผลิตในโรงงานที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง สิ่งที่ไดจากการพัฒนาครั้งนี้คือยนตรกรรมที่สมบูรณแบบทั้งภาพ ลักษณหรูหราและสมรรถนะในการขับขี่ไรขีดจํากัด Land Rover ไดพัฒนาและออกแบบให All New Range Rover 2013 เปนรถ SUV ที่มีน้ําหนักเบาที่สุดเทาที่โลกเคยมี ดวยการใชวัสดุโครงสรางตัวถังแบบใหมที่ใหน้ําหนักเบา ในขณะเดียวกันก็ยังคงความแข็งแรงเพื่อสมรรถนะการขับขี่ที่สมบูรณแบบในทุกสภาพถนน ไมวาจะเปนเสนทาง โหดๆ อยางออฟโรดหรือการวิ่งบนถนนทางเรียบทุกประเภท ภายในหรูหราตามดีไซนมาสไตลรถเมืองผูดี สงางามดวยงานบุหนัง และวีเนียรคุณภาพสูงพรอมพื้นไม สะดวกสบายขึ้นดวยการเพิ่มพื้นที่หองโดยสารดานหลังขึ้นอีก 118 ม.ม และพิเศษสําหรับลูกคา VIP สามารถเลือก ชุดแตงใหหรูขึ้นไดตามตองการภายใตแพ็คเกจ Executive Class โดยรวมหองโดยสารของ All New Range Rover 2013 ถูกออกแบบมาไดหรูหรามีสไตลเฉพาะตัวและยังมีรุน Auto Biography ที่ออกแบบหรูหราเต็มตัวเฉพาะ สะทอนความเปนตัวตนที่ไมเหมือนใครสมกับเปนยานยนตที่มาจากคายรถระดับโลกอยาง Land Rover ภายนอกดูภูมิฐานสมกับเปน SUV ระดับพรีเมี่ยม หลังคาถูกลดใหต่ําลงกวาเดิม 20 ม.ม. เพื่อลดแรง ตานตามหลักอากาศพลศาสตร เสริมความมีระดับอีกขั้นดวยลออัลลอยสวยเฉียบมีใหเลือกขนาดใหญสุดถึง 22 นิ้ว เพิ่มความมั่นใจทุกเสนทางดวยระบบตางๆ ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะ อาทิ ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมที่ตอบ สนองทุกการขับขี่ไมวาจะทางเรียบหรือบุกปาฝาดง ระบบ Terrain Response ระบบอัจฉริยะที่จะทําการวิเคราะห ถนนและเลือกโหมดการขับขี่ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ระบบกลองเกียรขับเคลื่อน 4 ลอ แบบ 2 สปด เอาใจขาโหด กับระบบควบคุมแรงฉุดดวยไฟฟาสามารถลากจูงไดถึง 3500 ก.ก. และลุยน้ําไดสูงสุดถึง 900 ม.ม หนักแนนดุดันแบบออฟโรดขาลุยกับเครื่องยนตทั้งในรุนเครื่องยนตเบนซิน LR V8 Supercharge มา พรอมขุมกําลัง 510 แรงมานุมนวลพรอมลุย และเวอรชั่นเครื่องยนตดีเซลที่มีมาใหเลือกถึง 2 แบบ กับขุมพลัง TDV6 3.0 ใหกําลัง 258 แรงมา และ เครื่องยนต SDV8 4.4 ลิตร ใหกําลัง 339 แรงมา ทั้งหมดตอบสนองผาน เกียรอัตโนมัติ 8 สปด ชวยสรางสมรรถนะการขับขี่ที่นุมนวล และทรงประสิทธิภาพในทุกเสนทาง สําหรับ All New Range Rover 2013 ในประเทศไทยวางจําหนายเพียง 3 รุน คือ HSE ,Vogue และ Autobiography หากตองการขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอโชวรูมและศูนยบริการ Land Rover หรือดูขอมูลรถยนต Land Rover และ Range Rover ไดที่เว็บไซต www.landroverthailand.com

64

www.HotGolfClub.com


GOLFER

LIFESTYLE เรื่อง : Text. 9.PM.

กลั บ มาอัพเดทอีกครัง้ สําหรับเหลาเทคโนโลยี และอุปกรณไฮเทคตางๆวามีอะไรที่นาสนใจ และ เขากับไลฟสไตลของคุณในปจจุบันกันบาง โดย เฉพาะในยุคไฮเทคนั้นที่มีอุปกรณสงเสริมความ สะดวกสบายที่มีเลือกใชกันอยางหลากหลาย ดัง นั้นคุณจะมัวรีรออะไรกันอยู รีบมาอัพเดทกัน กอนที่จะเกิดความรูสึกตกยุค

Logitech g Ultrathin Keyboard y Cover นี่คือโฉมหนาของคียบอรดไรสายแบบ Bluetoootth คูหูคนสนิทคนใหมของเหลาสาวก iPad mini ที่ยังไมมีผผลิ ู ต รายไหนผลิตขนาดคียบอรดที่เหมาะสมกับขนาดของiPadd ฉบับจิ๋ว และสามารถใชงานไดอยางลงตัวสรางความถนัด มือสําหรับสาวก iPad mini อยางแทจริง เพราะดวยควาาม ที่มีขนาดเล็กลงกวาเดิมที่สรางประสบการณในการพิมพทีท่ี ดี และเปนรุนใหมลาสุดที่ไดรับการพัฒนาจากตัว Ultrathhin iPad keyboard cover คียบอรดไรสายที่ผลิตออกมากอน อ หนานี้สําหรับ iPad ขนาดตนฉบับ Acer ICONIA B1 เรียกไดวาเปนแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูอยางแทจริง สําหรับเจาเครื่องนี้ที่เปนแท็บเล็ตขนาดกะทัดรัด สะดวก ในการพกพา ดวยน้ําหนักเพียง320 กรัม กับหนาจอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว ที่มีความละเอียด 1024 x 600 มาพรอม Acer Smart แหลงรวมแอพพลิเคชั่นทางความรู ที่รวบรวมเนื้อหา ทางการศึกษา สื่อการเรียน รวมไปถึงแนวขอสอบ เพื่อการ พัฒนาและเสริมสรางทักษะทางความรูในทุกเนื้อหาวิชา สําหรับเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งนาจะเปนคําตอบใหเหลาผู ปกครองไดเปนอยางดีสําหรับแท็บเล็ตที่มีประโยชนสําหรับ ลูกหลานอยางแทจริง

Lifestyles Update

iSmartAlarm ในยุคที่มือถือของทุกคนนั้นกลายเปน สมารท โฟน แทบทั้งสิ้นเหลานักพัฒนาก็ยิ่งตอบโจทยความสะดวก สบายใหกับชีวิตประจําวันของผูใชกันมากขึ้น ดังนั้นจะเปน เรื่องที่ไมแปลกใจเลยวาทําไมอุปกรณรักษาความปลอดภัย ภายในบานแบบครบวงจรที่ชื่อวา iSmartAlarm จะถือ กําเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทยความสะดวกสบายไปอีกขั้นสําหรับ การสอดสองและดูแลความเรียบรอยภายในบาน ผานสมารท โฟนของคุณเอง หมดยุคแหงการพึ่งพาผูรักษาความปลอดภัย ที่นับวันนั้นยิ่งหาความไวใจกันยากลําบากมากยิ่งขึ้น Kingston g HyperX yp Predator 3.0 นี่คือโฉมหนาของแฟลชไดรฟ ที่มีความเร็วในการ ถายเทขอมูลที่ไวที่สุดในโลกในปจจุบันดวยความเร็วในการ อานและเขียนสูงถึง 240MB/s และ 160MB/s ตามลําดับกับ ความโดดเดนดวยพื้นที่จุขนาดใหญและความเร็วสูงสุดการ ถายโอนที่ตอบโจทยความตองการของผูที่ตองทํางานกับไฟล วิดีโอหรือกราฟฟกขนาดใหญโดยตัวเคสนั้นทําจากโลหะซิงก อัลลอยกันกระแทกคุณภาพสูงที่ถูกดีไซนใหมีหนาตาอยูใน ระดับไฮเอนดมาพรอมหวงคลองสายดีไซนเฉพาะจากคิงสตัน

Sonyy Xperia p Z เรียกไดวาเปนสมารทโฟนที่สเปคสูสงที่สี ุดของโซนี โซ ่ใี นขณะนี้ี กับั ดีไี ซน ซ ท ี่สวย หรู บาง เฉีียบ กัับขนาดของหนา จอขนาด 5 นิ้ว ที่มีความละเอียดระดับ Full HD 1080pมาพรอมกับเทคโนโลยี Mobile Bravia Engine 2 ที่ใหภาพสีสวย สดคมชัดในการแสดงผล โดยมีจุดเดนที่สรางความแตกตางจากสมารทโฟนทั่วไปคือ เทคโนโลยี NFC ที่สามารถเชื่อมตอ โอนถายขอมูล, ภาพ และเสียงไปยังอุปกรณอื่นไดดวยการแตะตัวเครื่องกันเพียงครั้งเดียว รวมทั้งเจานี่ยังสรางความตื่น ตะลึงใหกับทั่วโลกดวยการเปนสมารทโฟนที่สามารถกันน้ําได

2nd issue February 2013

65


RESTAURANTS

Bai Yun Restaurant

ดื่มด่ําอาหารจีน บนบรรยากาศ ความสุขเสียดฟา

FFact Detail

Locate: ชัน้ 60 โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ www.banyantree.com/en/bangkok/experience_the_resort/dining/bai_yun Open: ทุกวัน เวลา 11.30 - 14.30 น. Tel: 0-2679-1200

หาก คุณกําลังมองหาสถานที่รับประทานอาหารกับ ครอบครัวในวันรวมญาติแหงเทศกาลตรุษจีนหรือจะพา คูรักไปตอยอดความสุขในเทศกาลแหงความรัก ชื่อของ หองอาหารไบยุน อาจเปนคําตอบของใครหลายคนที่จะ เติมเต็มความสุขดวยอาหารมื้อเที่ยงอันแสนพิเศษ ใน บรรยากาศของกรุงเทพมหานครตอนกลางวัน บนชั้น 60 ของโรงแรมบันยันทรีกรุงเทพฯ กับรานอาหารทีต่ กแตงดวย สไตลจักรพรรดิจีนรวมสมัยที่ใหสัมผัสแหงความหรูหรา สงางาม ที่แอบแฝงความสบาย และเปนกันเองไวอยาง ลงตัว ภายใตคอนเซ็ปตโทนสีเงินและแดงเบอรกันดี้ กับ สุดยอดเมนูอาหารจีนกวางตุง ที่การันตีความเลิศรสโดย รางวัลจากหลายสถาบันอาหารชั้นนํา หลังจากที่ไดเขามาสัมผัสบรรยากาศภายใน ร า นแล ว ก็ ถึ ง เวลาที่ เ ราจะลิ้ ม ลองรสชาติ ข องอาหาร ทามกลางความโรแมนติกของวิวทิวทัศนโดยรอบของ มหานครที่รายลอม ไปพรอมมื้อเที่ยงที่เต็มไปดวยหลาก หลายเมนูของบุฟเฟตติ่มซําสไตลกวางตุง ไมวาจะเปน ซาลาเปานมสด เมนูหอยสังขแปะซะ ซุปกระเพาะปลา ตุนเห็ดหอม ขาไกนึ่งเห็ดหอมรากบัวจีนซอสพริก ปลา หิมะนึ่งเตาหู ขาวเหนียวทอดไสถั่วแดง และอีกมากมาย

66

www.HotGolfClub.com

กวา 30 ชนิด ที่เรียกไดวารสชาติความอรอยในแตละ เมนูนั้นแขงกันสรางสีสันความอรอยที่ถูกปากกันอยาง สนุกสนาน ผานฝมอื พอครัวใหญของหองอาหาร ทีร่ งั สรรค หลากหลายเมนูตม่ิ ซําขึน้ มาใหมอยูต ลอดเวลาทําใหรสชาติ ของเหลาติม่ ซําของทีน่ ่ี ใหสมั ผัสถึงความเปนจีนตามแบบ ฉบับกวางตุงอยางแทจริง ที่เต็มไปดวยความสดใหมและ วัตถุดิบคุณภาพชั้นดี ที่รับรองวาใครที่รักการทานอาหาร จีนเปนชีวิตจิตใจไมควรพลาด หลังจากอิ่มเอมจากเหลาติ่มซํารสเลิศแลว ที่นี่ ยังมีชาชั้นเลิศกวา 30 ชนิด เชน ชาอูลอง ชาปูเออร หรือ ชาเขียว ใหลิ้มลองตบทายความสุขพรอมเสพบรรยากาศ ใหเต็มอิ่มโดยเฉพาะผูที่ชอบการจิบชา โดยชาแตละชนิด นั้นทุกชาจะมีสรรพคุณในการรักษาโรคที่แตกตางกันไป ซึ่งเรียกไดวานอกจากจะไดลิ้มรสอาหารในเทศกาลแหง ความรัก และเทศกาลตรุษจีนกันอยางอิ่มเอมสุขแลว คุณ ยังไดสุขภาพที่ดีกลับไปพรอมกับคนที่คุณรักอีกดวย พิเศษสําหรับผูที่ชําระผานบัตรเครดิตแพลตินัม ,ซิกเนเจอร และวิสดอม ของธนาคารกสิกรไทย มอบสวนลดพิเศษมา 3 จาย 2 สําหรับเมนู บุฟเฟตติ่มซํา มื้อเที่ยง (เฉพาะคาอาหาร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0-2679-1200


เรื่อง : เด็กอวนชวนอิ่ม / ภาพ : บรรณาธิการ

Fact Detail Locate: ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด Open: ทุกวัน เวลา 18.00 - 22.30 น. Tel: 0-2100-6255

The World restaurant สุนทรียภาพแหงมื้ออาหาร บนโลกแหงความสุขกลางอากาศ

อีรักในเดื กหนึอ่งนแหสถานทีงความรั ่แหงการเติมเต็มความสุขใหกับคนที่เรา กกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก สําหรับหองอาหารเดอะเวิลด หองอาหารแหงความสุขที่ เปรียบเสมือนโลกแหงการลิ้มรสอาหารจากทั่วทุกมุมโลก ใจกลางเมืองกับทัศนียภาพวิวทิวทัศนความสวยงามของ กรุงเทพบนชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กับหองอาหารที่ถูก ตกแตงดวยสไตลชิคโมเดิรนสีสม และสีน้ําตาลโทนรอน ตามธาตุไฟ 1 ในสวนประกอบของ 4 ธาตุหลักตามคอน เซ็ปตการตกแตงภายในของโรงแรม ที่เนรมิตบรรยากาศ สุดโรแมนติกของกรุงเทพในยามราตรี กับเมนูอาหารมื้อ คําตามแบบฉบับบุฟเฟตนานาชาติ ที่ขนเอาความอรอย ชัน้ เลิศจาก 5 ทวีปทีช่ ว ยเติมเต็มชวงเวลาแหงความรักของ คุณไดเปนอยางดี ตองขอบอกกอนวาบุฟเฟตนานาชาติของที่นี่ นั้นจะมีความแตกตางกันไปแตละวันตามคอนเซ็ปตของ วันนั้นๆวาจะมีอะไรเปนพระเอกของราตรีคืนนั้น สําหรับ วันที่เด็กอวนนั้นไดมีโอกาสไปลิ้มลองรสชาติของบุฟเฟต นานาชาติเปนวันพฤหัสบดีพอดีซึ่งวันนั้นพระเอกของงาน คือบุฟเฟตของคนรักปูโดยเฉพาะ ซึ่งตองยอมรับวา เด็ก อวนนั้นเปนคนที่ไมชอบการทานปูสักเทาไหรนัก เพราะ เหตุผลหลักอยางที่ใครหลายคนทราบดีอยูแลวคือเปน เมนูอาหารที่ทานยาก ที่สุดในบรรดาอาหารทั่วๆ ไป แต เมื่อเด็กอวนไดเขามาสัมผัสกับการทานเหลาเมนูปูของที่

นี่ตองบอกเลยวาความคิดในตอนแรกเปลี่ยนไปอยางสิ้น เชิง เพราะหากคุณไดลม้ิ ลองเมนูปขู องทีน่ ไ่ี ลไปตัง้ แตซฟี ดู เนื้อปูทะเล ที่มีทีเด็ดอยางเนื้อปูอลาสกา หรือจะเปนเมนู ปูปรุงแตงอยาง ปูผัดพริกไทยดําแบบสิงคโปร ปูผัดผงกระหรี่ ปูจา ผัดหมี่อี้ฟูปู ที่เรียกไดวาอรอยไมแพกันใน ทุกเมนูจนเลือกทานกันอยางไมหวาดไมไหวที่เรียกไดวา บุฟเฟตนี่ไมไดมีดีเฉพาะกับคนที่รักปูเทานั้น เพราะใคร ที่ไดลองสัมผัสกับความสด สะอาด วัตถุดิบชั้นดีของเมนู ตางๆทั้งที่ทําจากปู และเมนูอาหารนานาชาติตางๆของ ที่นี่แลวคุณจะพบวาคุณหลงรักกับเมนูบุฟเฟตของที่นี่เขา ใหแลว นอกจากอาหารคาวในบุฟเฟตท ห่ี ลากหลายจน เลือกทานไมครบแลวที่นี่ยังมีเมนูขนมหวานใหไดเลือก เสพรสชาติความอรอยอีกมากมายไมวาจะเปนตระกูล เคกตางๆ ที่สรางสรรคดวยวัตถุดิบชั้นดีจากเบเกอรี่ของ โรงแรมและเมนูขนมหวานนานาชาติอีกมากมายที่เรียก ไดวาหากใครไดเห็นหนาตาของมันก็ยากที่จะอดใจที่จะ ลิ้มลองความอรอยของเหลาขนมหวาน โดยเฉพาะทาน สุภาพสตรีที่บอกไดคําเดียววานี่คือเหลาเมนูชั้นดีที่จะ เติมเต็มความสุขของคูรักคุณไดเปนอยางดี ทั้งรสชาติ บรรยากาศ ที่บรรเลงความสุขใหอิ่มเอมไดมากขนาดนี้ เพราะฉะนั้นลองถามตัวเองและคูรักของคุณดูวา “แลว เราทั้งคูจะรออะไร”

พิเศษสําหรับผูที่ชําระผานบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย มอบสวนลดพิเศษมา 4 จาย 2 สําหรับเมนูบุฟเฟตอาหารนานาชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2100-6255

2nd issue February 2013

67


HOT SOCIETY

เรื่อง : วัฒนพงษ พรรณา

1.มร. แมทธิอัส พฟาลซ ประธาน บี เอ็มดับเบิลยู กรุป ประเทศไทย พรอม ผูบริหารจากผูจําหนายอยางเปน ทางการของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย รวมจับรางวัลในโอกาสครบรอบ 12 ป แหงการบริการหลังการขายโดย มี คุณเสรี คงอยู ปลัดอาวุโสจังหวัด ปทุมธานีรวมงาน 2.KTC หรือบัตรเครดิตธนาคาร กรุงไทย จัดงานเลี้ยงสังสรรค เนื่องในโอกาสขึ้นปใหม 2556 ใหกับ สื่อมวลชนสายกีฬากอลฟ ณ ราน อาหารเพลิน วิภาวดี โดยมีพี่ๆ นองๆ นักขาวรวมงานกันอยางคับคั่งและ อบอุน 3.คุณพราวนภัส จินดาพรพันธุ ผู อํานวยการฝายขายและการตลาด ใหการตอนรับทีมฮานยาง แชมป ฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัย จากแดน กิมจิ ที่บินลัดฟามาเก็บตัวซุมซอม ณ สนามฟุตบอลพัฒนาสเตเดียม สนาม พัฒนากอลฟคลับ แอนด รีสอรท 4.ธนายศ ทับทิม ผจก.บริหารสินคา กอลฟ สปอรตมอลล จัดงานทําบุญ ฉลองขึ้นบานใหม ที่ ม.มัณฑนา ถ.กรุงเทพกรีฑา โดยมี ผูแทนขาย สินคากอลฟ และ พี่นอง ผองเพื่อน รวมแสดงความยินดี 5.คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการ ผูจัดการ สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7 ลงนามสัญญารวมกับ ผูรวม สนับสนุนการแขงขันกอลฟ Honda LPGA THAILAND 2013 ณ สยาม คันทรีคลับ พัทยา โอลดคอรส 6. Mr.Sun Sheck Kuang ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท ฟตเทค อิเลคโทรนิกส (ประเทศไทย)จํากัด และโปรสุกรี ออนฉ่ํา จัดการแขงขัน กอลฟอาชีพอาวุโส รายการ “FITTEC Senior Golf Challenge Championship 2013”ณ สนามเดอะไพนกอลฟ

1 I#N?'ScIF=N&PIA; ;5P'7))NIP53?N ?L>I#?Q5CMAZA F>N= M53?Q AM6 'M==P3?Q5CMAZA

1 I#N?N>F=N&PIA; FT<N:@ECP50Z'I?7N? Z:?F'PZ0 53AOAUN ZNZQ>C M53?Qb AM6?I>MAZ$=F'P1Qc

N>3Qb0P5<UZa1‡‡^?  FN=N?2=I#ZGa5CPC3LZAˆGN0 ?N N^= [:# ?T #3P:…Ž‚†Š‰‚ŠŽˆ…†‚ŽŽ‚ŠŽˆ

68

www.HotGolfClub.com

สวัสดีครับทานนักกอลฟและสมาชิกหนังสือทุกทาน วงการกอลฟใน บานเราเปนอยางไรไปติดตามครับ เจอกันหลายครั้งหลายคราก็เพิ่งไดสอบถามอาการบาดเจ็บที่ แขนขวาของโปรเจ วันปย สัจจมารค เพราะเมื่อครั้งไปบรูไนก็ยังดูไม รุนแรง แตปรากฏวามาตรวจอีกครั้งกลับพบวากระดูกหัก แตกําลัง พักฟนและอาการดีขึ้นเรื่อยๆ นี่ไมไดเจ็บจากตีกอลฟนะครับ แตเปน จากจักรยานของรักของพี่เจเขาครับ มีโอกาสไดเห็นวงสวิงของ บอล ภราดร ศรีชาพันธ แลวยอมรับ วาแข็งแรงและพัฒนาไดอยางรวดเร็วจริงๆ ครับ จําไดวา เคยเห็นตัง้ แต เริม่ ตนใหมๆ เพียงไมกป่ี ก จ็ ะเทิรน โปรกันแลวก็ขอเอาใจชวยครับ ดวย ความเปนนักกีฬาอาชีพมาแลวก็คงไมใชเรื่องยากครับ จากงานเดียวกันในงานเปดตัวหัวไมรุนใหมจากเทยเลอรเมด ไดชมคอนเสิรต ของออฟ ปองศักดิ์ เปนการปดทายหลังจากรวมกิจกรรม กันในชวงกลางวันมีนองๆ พี่ๆ สื่อมวลชนขอถายภาพกันเพียบ นัก รองเสียงดีมารองทั้งทีก็ขอกันหนอยละครับ ปลายเดื อ นหน า จะมี ก อล ฟ รายการใหญ เ กิ ด ขึ้ น อี ก หนึ่ ง รายการนั่นคือ เชียงใหม คลาสสิค ซึ่งถือเปนรายการเอเชี่ยนทัวร ที่เงินรางวัลเยอะพอสมควรและไดรบั กรยืนยันจากธงชัย ใจดีและวาย อี หยางแชมปเมเจอรชาวเอเชียหนึ่งเดียวที่จะมารวมแขงรายการนี้ดวย นาสนใจทีเดียวครับก็ตามเชียรนักกอลฟเรากันไดที่สนามอัลไพน เชียงใหมครับ ทีมงานที่เดินทางไปทดสอบสนามกอลฟสอยดาวและวังจันทร ฝากขอบคุณทีมงานและเจาหนาที่ที่ชวยอํานวยความสะดวกกันเปน อยางดีนอกเหนือจากสนามที่สวยแลวยังมีบริการที่ยอดเยี่ยมตอง ยกมือชื่นชมครับ วันที่ 18 กุมภาพันธทีมสื่อมวลชนและทีมสิงหมีนัดดวลวงสวิง กันทีป่ ญ ญาอินทราในงานทีจ่ ดั เปนประจํา ผลการแขงขันจะมีมารายงาน ใหกันในครั้งหนา แตเหนือสิ่งอื่นใดคือความสนุกและเปนกันเองของ ทั้ง 2 ทีมก็เปนสิ่งที่นาประทับใจมากๆ ฝากมาจากจังหวัดปราจีนบุรแี ละการทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (ททท.) ไดกําหนดจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ในวันที่ 18-26 กุมภาพันธ 2556 ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกตและวัดสระมรกต อําเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีทานใดที่สนใจก็เชิญไปรวมงานกัน ได อาจจะไปออกรอบแลวเลยไปเที่ยวงานกันตอก็ไดนะครับ สุดทายฝากกิจกรรมจากไนกี้ กอลฟที่จะเริ่มกันในวันที่ 19 กุมภาพันธนี้กับการเดโมและแขงขันดวยอุปกรณใหมลาสุดตระกูล Covert ฮ็อท กอลฟ ไดลองมาแลวชอบมากครับ สวิงงายและระยะ ก็ดีอีกดวย เชิญไปพิสูจนและรวมแขงขันกันไดตามสนามไดรฟชั้นนํา ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทั้งตางจังหวัดดวย รายละเอียด ติดตามไดภายในเลมของเราครับ

NEXT PREVIEW. Signature Hole : ตีกอลฟสนามใกลเมือง ธนา ซิตี้ กอลฟ แอนด คันทรี คลับ Putting Solution : เทคนิคการพัตตจากโปร กอลฟ puttman academy Golf Room : สัมภาษณคุณพินทองทา คุณากรวงศ ผูบริหารสนามกอลฟอัลไพน เชียงใหม How to : เทสตอุปกรณ ใหมจาก Callaway Golf

WORLD SPLENDOUR HOLIDAYS LTD. Tour License ense No.11/014

¤Òi•Ö‡}Қoƒ‹˜¤

¦‡m¥j¬qj–Ž×ˆm ‚j–Ž×ˆŒ–ƒ /QNLNSHNM“„Œpt~ž®m¡‚”Šp~š®p¦~ӐԂ‚ž®Ÿp¥Š’›Œ›m› ƒ›€ ¥ŽÓ‚j–Ž×ˆš‚”‹¡}¥“ž‹¥‡­Šƒ›€~Ӗ”Ž¡Š

2SNMD%NQDRSm¡‚”Šp“‚›Šj–Ž×ˆ”Ž¡Š¥„Ê}¦ŽÔ“–ƒ›ŠŒ›m›©}Ô Šssš­‚—ŽŽ×¥t‚¥q®‚ ƒ›€

ƒ‚~š‚–‚§}‚ž¥tž‹¥Œ­Š€ž­ ƒ›€ŒŠmӛ¥Œ –“pmק„Œ× ƒ‚~š‚‡šjƒ‚~špŽ›j¢‚ ¥ŽÓ‚Œ–ƒ“‚›Š

/DQSG  TRSQ@KH@ ƒ›€¥ŽÓ‚©}ÔŒ–ƒ“‚›Š “‚¨q©„}¢¦kÓpj–Ž×ˆ1NX@K3QNOGX€ž­!QTMDH¥} –‚š‚›‚ž®“–ƒ›Š©}Ô ~žj–ŽˆÒ€ž­¥ž‹~‚›Š¥Š –p}›Žš}}›‚šp—›‚–‹

qš}©„~žj–Ž×ˆÏ€š­§ŽjŒŠ€š®p€ž­/DAAKD!D@BG 42 2S MCQDVR 2BNSK@MCq–p¥Ž›3 .EE©}Ô

qš}€šŒ×jŒ¡Õ„¥”Š›¨”Ô¦ˆ‚¥‡Žpk–p$KUHR/QDRKDX~›ŠŒ–‹¥‹ž­‹ŠƒÔ›‚¥j} ˆÙp}‚~Œ!KTDR«Ž«€ž­42

§€Œq–p€ž  ­     ”Œ ––ž¥ŠŽ×O@QHBGNSDVNQKCROKDMCNTQ BN SG

¥Œ›¥„Û‚‘¢‚‹×t ®– k›‹“Š›sjj–Ž×ˆ “Š›sjŒ›m›‡¥‘’¥Š –p¥–jšp‚Ô–‹ ŽœŽ¢jj›

“–ƒ›Š©}Ԁž­  }¢Œ›‹Ž™¥–ž‹}Œ›m›t ®– k›‹“Š›sj¦Ž™¦‡m¥j¬q~ӛp«

€ž­VVV VNQKCROKDMCNTQ BN SG


CONFERENCE

1

1 2

Sports Mall Ultimate Golf Show 2013 ธวัชชัย อรัญญิก รองผูวาการดานตลาดในประเทศ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รวมกับ เชิงชาย ภูววีรานนท ผูจัดการใหญบริหารสินคา บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด จัดงานแถลงขาว “Sports Mall Ultimate Golf Show 2013” (สปอรต มอลล อัลทิเมท กอลฟโชว 2013) งานรวบรวมนวัตกรรมสินคากอลฟใหมลาสุดแหง ป 2013 ระหวางวันที่ 16-27 กุมภาพันธ ศกนี้ที่ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล งามวงศวาน และ ระหวางวันที่ 16 กุมภาพันธ-15 มีนาคม ศกนี้ที่ Sports Mall เดอะมอลลทุกสาขา ดิ เอ็มโพเรียมและพารากอน ดีพารทเมนตสโตร โดยมี สุนทร สุรียเหลืองขจร, กฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ์รวมงาน ณ สนามกอลฟเพรสซิเดนท คัน ทรีคลับ กรุงเทพฯ 1.คุณเชิงชาย ภูววีรานนทและคุณสุนทร สุรียเหลืองขจร สองผูบริหาร Sports Mall เดอะมอลล กรุป 2.คุณธวัชชัย อรัญญิก รองผูวาการดานตลาดในประเทศการทองเที่ยวแหงประเทศไทยรวมถายภาพกับ ผูบริหารเดอะ มอลลและแบรนดกอลฟ

Honda Media Golf บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด จัดการแขงขันกอลฟรายการ Honda Media Golf Challenge 2013 ขึ้น ณ สนามริเวอรเดล กอลฟ คลับ เพื่อคัด เลือกผูชนะเลิศและผูโชคดีเขารวมเลนกับนักกอลฟหญิงระดับโลกในวันโปรแอม รายการ Honda LPGA Thailand 2013 ในวันที่ 20 กุมภาพันธโดยมีเพื่อนๆ พี่ๆ สื่อมวลชนจากหลายแขนงเขารวมงานกันอยางคับคั่ง ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมและ ของที่ระลึกมากมายมอบให ในบรรยากาศที่เปนกันเอง 1. คุณพิทักษ พฤทธิสาริกร รองประธานอาวุโส บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด รวมถายภาพกับสื่อมวลชนกอนการแขงขัน

1

1

พัฒนา อินวิเทชั่น 2013 คุณรุจิรพรรณ จึงุรงเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร สนามพัฒนากอลฟ คลับ แอนด รีสอรท จัดงาน “Pattana Invitation 2013” เพื่อขอบคุณผูสนับสนุนทั้งภาค รัฐและเอกชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง สําหรับในป 2556 นี้เราแขงขันแบบ พี่นองโดยจับสกอรมาเทียบคะแนนกันใบตอไป และผูครองแชมปในปนี้ไดแก ทีม สื่อมวลชน (สีสม) นําทีมโดยคุณเถลิง พลวรรณาภา ผูสื่อขาวจากกรังดปรีซ ชนะทีม สวนราชการและเอกชน (สีเขียว) นําทีมโดย พ.ต.ท.นาวิน สินธุรัตน รองผูกํากับฯ หนุมรูปหลอจากศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรีไปอยางขาดลอย ณ สนามพัฒนากอลฟ คลับ แอนด รีสอรท 1.คุณรุจิรพรรณ จึงุรงเรืองกิจ รวมถายภาพกับทีมชนะเลิศทีมสื่อมวลชน 2.บรรยากาศสนุกสนามของทีมผูเขาแขงขัน

ลิโพกอลฟทีม สนามสวนสน ผานการแขงขันไปอีกหนึ่งสนามสําหรับการแขงขันกอลฟรายการ “ลิโพ กอลฟทีม ไทยแลนด แชมเปยนชิพ” ชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ลานบาท โดยครั้งนี้ยกพลไปดวล วงสวิงกันที่สนามสวนสนประดิพัทธ จ.ประจวบคีรีขันธ ซึ่งมีสีสันจาก “ซุปเปอร บอล” ภราดร ศรีชาพันธ อดีตนักเทนนิสมือ 9 ของโลกจับคูกับโปรปณัชช บุรุษชาต ในนามทีมส.แหลมฉบังลงแขงขันในครั้งนี้ดวยโดยมีคุณประวาล โรจนพฤกษ ผช.ผจก.ฝายสินคาเครื่องดื่ม 2 บ. โอสถสภา จก. รวมเปนประธานและมอบรางวัล ในครั้งนี้ 1.นายประวาล โรจนพฤกษ ผช.ผจก.ฝายสินคาเครื่องดื่ม ถายภาพรวมกับผูรวมแขงขัน

2nd issue February 2013

69


GOLF ASSOCIATION

สิงหมาสเตอร 2013

กิรเดชควาแชมปสิงหมาสเตอร ครั้งที่ 14

การ แขงขันกอลฟ “สิงหมาสเตอรส ครั้งที่ 14 “รายการ สะสมคะแนนสนามสุดทายของสิงหออลไทยแลนดทัวร ฤดูกาล 2012 ชิงเงินรางวัลรวมนักกอลฟชาย 4 ลานบาท นักกอลฟหญิง 3 แสนบาท สนับสนุนโดยบริษทั สิงหคอรเปอ เรชั่น จํากัด ที่สนามกอลฟสันติบุรี คันทรี คลับ จังหวัด เชียงราย โดยในรอบสุดทาย ในประเภทนักกอลฟชาย แชมปตกเปนของ กิรเดช อภิบาลรัตน หลังจากทําสกอร เพิ่มไดอีก 9 อันเดอรพาร 63 จาก 9 เบอรดี้ ไมเสียโบกี้ สกอรรวม 25 อันเดอรพาร 263 ควาแชมปไปครองพรอม กับรับเงินรางวัล 6 แสนบาท สวน เบ็ค ซ็อค เฮี่ยน ผูนํา สามรอบแรกจากเกาหลีใต รอบนี้ทําเพิ่ม 6 อันเดอรพาร 66 สกอรรวม 23อันเดอรพาร 270 ไดแครองแชมปรับเงิน รางวัล 362,000 บาท ดานชัพชัย นิราช รอบนี้ทําเพิ่ม 1 อันเดอรพาร 71 สกอรรวม 17 อันเดอรพาร 271 ไดที่ 5 สําหรับผลงานนักกอลฟที่นาสนใจ ประหยัด มากแสง ทําเพิ่ม 6 อันเดอรพาร 66 สกอรรวม 15 อันเดอรพาร 273 ไดที่ 6 ทางดานประเภทนักกอลฟหญิง แชมปไดแก ธิฎาภา สุวณั ณะปุระ ทีร่ อบนีต้ เี กิน 2 โอเวอรพาร 74 สกอร รวมเหลือ 6 อันเดอรพาร 282 เฉือนชนะ ภรณีย ชุติชัย

และ จารุพร ปาลกวงษ ณ อยุธยา ไปเพียงแตมเดียว โดย ธิฎาภา รับเงินรางวัล 70,000 บาท สวน ภรณีย กับ จารุพร รับคนละ 37,500 บาท นอกจากนั้นยังมีถวย “ศุภพร มาพึ่งพงศ” มอบใหนักกอลฟสมัครเลนที่ทําผล งานไดดีที่สุด โดยฝายชายไดแก อิทธิพัทธ บูรณธัญรัตน วัย 19 ปจากนนทบุรี ที่ทําสกอรรวม 13 อันเดอรพาร 275 สวนฝายหญิงไดแก ปรินดา โพธิ์กัณฑ วัย 16 ปจาก ขอนแกน ที่ทําสกอรรวม 3 โอเวอรพาร 291

โดยหลังจากจบรายการนี้ ผูที่ควาแชมปผูทําเงิน รางวัลสูงสุดของสิงหออลไทยแลนดทัวรฤดูกาล 2012 ใน ประเภทนักกอลฟชายไดแก กิรเดช อภิบาลรัตน เจาของ แชมปสงิ หออลไทยแลนดแชมเปย นชิพ และสิงหมาสเตอรส โดยทําเงินรางวัลรวม 900,000 บาท เปนสมัย ที่ 2 หลังจากควาไดครั้งแรกในป 2008 สวนนักกอลฟ หญิงไดแก ธิฎาภา สุวัณณะปุระ ที่ควาได 2 สมัยติด โดย ทําเงินรางวัลรวม 118,250 บาท

สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย สมาคมกอลฟแหงประเทศไทย โดยคุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท นายกสมาคมฯ เตรียม ระเบิดศึก กอลฟ ที่เกาและยิ่งใหญที่สุดของเมืองไทย นั่นก็คือ การแขงขันกอลฟไทยแลนด โอเพน 2013 ทัวรนามเมนตที่จัดกันมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2508 โดยปนี้จะจัดการแขงขันระหวาง วันที่ 14-17 มีนาคม นี้ โดยปนี้จะโยกมาจัดกันที่สนามกอลฟ ธนาซิตี้ กอลฟ แอนด สปอรต คลับ และยังคงเปนทัวรนาเมนต ของวันเอเชียทัวร ชิงเงินรางวัล 1 ลานบาทเชนเดิม แตปนี้ไดเพิ่มสีสันดวยการเปน ทัวรนาเมนท และจะเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรที่รวมโคแซงชั่นกับเจแปนกอลฟทัวรออรแกไนเซชั่น

สมาคมกอลฟสตรีฯ สมาคมกอลฟสตรีฯ กําหนดจัดการแขงขันกอลฟโอเพนสตรีสมัครเลนแหงประเทศไทย และทีม แชมเปยนชิพระหวางสโมสรนานาชาติ ครั้งที่ 23 ณ สนามบางไทร คันทรีคลับ ระหวางวันที่ 2022 มีนาคม 2556 ปดรับสมัครวันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-255-7976 หรือ E-mail: talga_golf@hotmail.com

สมาคมกอลฟอาชีพแหงประเทศไทย โดนพิษโซเชี่ยลเน็ตเวิรค เลนงานเขาใหแลว สําหรับกรณี ของโปรเล็ก ถาวร วิรัตน จันทร กับ โปร แหลม” สุทธิรักษ หลิมวัฒนา เหรัญญิกและกรรมการฝายตลาดสิทธิประโยชนของสมาคมกอลฟ อาชีพแหงประเทศไทย จากการที่โปรแหลมไปโพสตขอความพาดพิงโปรเล็ก ทางเฟซบุคส กรณี ที่ไมอยูรวมงานเลี้ยงกับ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจบการแขงขันกอลฟ อาชีพ รายการ “ซันไรสลากูนไทยแลนดมาสเตอร 2012” และตอนนีเ้ รือ่ งก็อรี งุ ตุงนัง แมโปรหลุยส” ชยพัทธ สุนายนตร นายกสมาคมกอลฟอาชีพฯ ออกมาชวยจัดการใหก็ตาม คนวงการเดียวกันแทๆ ครับ ไมอยากเปนเรื่องบาดหมางกัน ยืดยาว ขอใหจบลงดวยดีแลวกันนะครับ

สมาคมกอลฟผูอาวุโสแหงประเทศไทย สมาคมกอลฟผูอ าวุโสฯ จะจัดการแขงขันประจําเดือนกุมภาพันธ จะเปนแมทชใหญประจําป ณ สนาม กอลฟเพรสซิเดนท ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2556 Tee-off เวลา 06.30 น. (Shot Gun Start) ทานที่สนใจ สมัคร กรุณาติดตอ สมาคมฯ โทร 02-992-6310-11หรือคุณวิเศษ แดงนอย 081-804-2755,คุณวีรพล นิยมไทย 085-449-9982,พล.ต.เกียรติศรวัฒนะ 081-933-7073

70

www.HotGolfClub.com


Ad Ecco OK.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/13/13

7:18 AM


AD_vokey_sm4_Rut.indd 1

2/13/13 7:23 AM


GOLF IN GO NM MEMORY MO

Pete Brown Born 2 February 1935 ทุเกิดกของวันทีพี่ ท2 บราวน กุมภาพันธของทุกปเปนวันคลายวัน กานเหล็กเชื้อสายแอฟริกัน อเมริกันอีกหนึ่งกานเหล็กอีกคนที่ถูกลืม กับโปรไฟล ชีวิตบนเสนทางสวิงที่คอนขางธรรมดา ไมหวือหวา เหมือนเหลาโปรระดับตํานานกานเหล็กทองในยุคนัน้ ที่ตางกอบโกยโทรฟแชมปกันเหมือนของเลนที่หาได งายตามทองตลาด แต อ ย า งไรก็ ต ามชื่ อ ของเขานั้ น ถื อ ว า เปนตํานานของคนอเมริกันที่มีเชื้อชาติแอฟริกันคน หนึ่งในวงการกอลฟ เพราะพีท บราวน นั้นนับวา เปนนักกอลฟชายเชือ้ สายแอฟริกนั อเมริกนั คนแรก ที่สามารถควาแชมปพีจีเอทัวรมาครอบครองได

HG

SUBSCRIPTION ISSUE 206

16-28 FEBRUARY 2013

สมัครสมาชิกหนังสือ Hot Golf olf 1 ป 24 ฉบับ ราคา 1,200 บาท

พิเศษ 1,090 บาท

รับลูกกอลฟ NIKE 20XI 2 หลอด มูลคา 600 บาท + รับปลอกแขน Durafit 1 คู มูลคา 399 บ.

สมัครสมาชิกหนังสือ Hot Golf 2 ป 48 ฉบับ ราคา 2,400 บาท

พิเศษ 2,000 บาท รับลูกกอลฟ Reygrande 1 โหล มูลคา 550 บ. + ชุดกิ๊ฟเซ็ทมีดคมคม กอลฟ มูลคา 1,400 บ. ติดตอสอบถามเพิ่มเติมที่ฝายสมาชิก : คุณรัฐนันท

02-717-2477 ตอ 180-184 หรือ 086-399-1060

ชําระดวยบัตรเครดิตกสิกรไทย รับหนังสือเพิ่ม 2 ฉบับ ชื่อ-สกุล (ไทย) ..................................................................................................................................................................... ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) .............................................................................................................................................................. เพศ...................................อายุ............................................วัน เดือน ป เกิด............................................................................ ที่อยู............................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

บราวน นั้นเกิดที่เมืองพอรท กิ๊บสัน ใน รั ฐ มิ ซ ซิ ส ซิ ป ป ก อ นที่ จ ะมาเติ บ โตที่ เ มื อ งแจ็ ค สั น ใน รัฐเดียวกันบนแผนดินอเมริกา เขาเริ่มตนกับ กีฬากอลฟดวยการเปนแคดดี้ในสนามกอลฟของ เทศบาล ในบานเกิดของเขาเอง ที่เจาตัวนั้นไดเรียน รูและพัฒนาฝมือการเลนกอลฟจนเจาตัวนั้นไดรับ การดทัวรพีจีเอในป 1964 และเปนปเดียวที่เจาตัว นั้ น ระเบิ ด ฟอร ม ก า นเหล็ ก ของตั ว เองผงาดคว า แชมปแรกในทัวรไดในทันทีในรายการ วารโก เทิรน เนอร โอเพน แตหลังจากนั้นฟอรมการเลนของเขาก็ ไมดีเทาที่เจาตัวตองการ ทําใหในเสนทางกานเหล็ก กวา 20 ปของ พีท บราวน นั้นสามารถควาแชมป อาชีพมาครองไดเพียง 14 ครั้งเทานั้น

โทรศัพท...............................................................โทรศัพทมือถือ.............................................................................................. E-Mail……………………………………………………........................................................................................................................... สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 1 ป (24 เลม) ราคา 1,090 บาท สมัครสมาชิกหนังสือ HotGolf 2 ป (48 เลม) ราคา 2,000 บาท โปรโมชั่นจากฉบับที่...............................................................เริ่มจัดสงฉบับที่............................................................................ ชําระเงินโดย เงินสด

โอนเงินเขาบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-7-22396-9

ธนาณัติสั่งจาย ปณ.สวนหลวง 10253 ธนาณัติเลขที่.................................................................................................. เช็คขีดครอมธนาคาร.............................................สาขา...........................................เลขที่เช็ค............................................ ลงวันที่.................................................................................. ( กรณีตางเช็คจังหวัดบวกคาธรรมเนียมเรียกเก็บ 10 บาท ) บัตรเครดิต ประเภทบัตร

Did you know?

ตลอดชีวิตที่ผานมาของ พีท บราวน เขาสามารถทํา เงินรางวัลจากการแขงขันได 128,995.66 เหรียญ สหรัฐฯ ซึ่งนับวาเปนจํานวนตัวเลขที่มากพอสมควร สําหรับในอดีตที่เงินรางวัลยังไมสูงเหมือนปจจุบัน

วีซา

มาสเตอรการด / ธนาคาร.................................................................

หมายเลขบัตรเครดิต.......................................................................................วันหมดอายุ....................................................... ลายมือชื่อผูถือบัตร.................................................................................................................................................................. หมายเหตุ: กรุณาแฟกซสําเนาการโอนเงินมาที่ 02-318 4758 หรือ 02-717 2466 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู จัดสงหนังสือกรุณาแจงลวงหนา 1 เดือน /ของสมนาคุณอาจมการเปลี่ยนแปลงดดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

www.HotGolfClub.com S1_RUT.indd 1

Special Section

1

2/12/13 9:12 PM


AOI Rancho.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

2/13/13

7:05 AM


AD-artwork_Rut.ai

1

2/13/13

7:00 AM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1


CHAMP ON GREEN

เรื่อง : ปริทัศน มีชัย แสดรัมย / ภาพ : กองบรรณาธิการ

พญาเสือ แชมปสวิงซิว ฟารเมอรสฯ โทรฟแรกแหงป

PGA Tour

World Golf Championships-Accenture Match Play Championship 20-24 February Venue: The Golf Club at Dove Mountain, Marana, AZ Purse : $8,750,000 Winner 2012: Hunter Mahan The Honda Classic 20 Feb–3 Mar Venue : PGA National Champion Course, Palm Beach Gardens, FL Purse : $5,800,000 Winner 2012 : Rory MciIroy

European Tour

WGC-Accenture Match Play Championship 20-24 February Venue : Ritz-Carlton GC, Dove Mountain, Marana , Arizona, USA Purse : $8,750,000 Winner 2012 : Hunter Mahan

15 วันที่ผานมานั้น การแขงขันกอลฟกลับมาคึกคักกันอีกครั้ง ทั้งในรายการสวิงระดับ โลก และรายการแขงขันในบานเรา หลังจากเหลาโปรระดับเพชรเม็ดงามของวงการสวิง ตางกลับมาระเบิดฟอรมควาชัยกันตัง้ แตตน ฤดูกาล เริม่ ตน โอเมกา ดูไบ ดีเสิรต คลาส สิก ที่แชมปตกเปนของสตีเฟน กัลลาเกอรโปรแดนวิสกี้ที่เก็บเพิ่มเพียง 1 อันเดอรพารใน วันสุดทายควาแชมปไปครอง ตอดวยการกลับมาของสิงหอซี า ยอยางฟล มิคเคลสัน สวิงมือ 6 ของโลกชาวอเมริกนั ทีร่ ะเบิดฟอรม ทิง้ คูแ ขงไป 4 สโตรกควาแชมปฟน กิ ซโอเพนไปครอง ปดทายดวยการแขงขันกอลฟในบานเราสิงหมาสเตอรส ครั้งที่ 14 ที่แชมปตกเปนของ กิรเดช อภิบาลรัตน จากการโชวฟอรมอันรอนแรง เก็บ 9 เบอรดี้โดยไมเสียโบกี้ในวัน สุดทาย เขาปายควาแชมปไปครอง สําหรับแชมปที่นาจับตามองในฉบับนี้คงจะเปนใครไปไมไดนอกจากชายผูนี้ เทานั้น “พญาเสือ” ไทเกอร วูดส กานเหล็กขวัญใจชาวอเมริกัน กับการควาตําแหนง แชมปกอลฟ พีจีเอ ทัวร รายการ ฟารเมอรส อินซัวแรนซ โอเพน ที่สนามทอรเรย ไพนส (เซาธ คอรส) เมืองลา จอลลา มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการระเบิด ฟอรมตั้งแตวันแรกที่ทิ้งคูแขงไปไกลถึง 6 สโตรก กอนที่จะมาฟอรมหลุดในวันสุดทาย หลังจากที่การแขงขันตองเลื่อนออกไปเพราะแสงสวางในสนามนั้นไมเพียงพอ แตสุดทาย ไทเกอรนั้นก็สามารถประคองตัวทิ้งหาง แบรนดท สนีเดเกอร และจอช ทีเตอร สวิงเพื่อน รวมชาติไป 4 สโตรก ควาแชมปพีจีเอ ทัวร รายการที่ 75 ของเจาตัวไปครองพรอมเงิน รางวัล 1.09 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 32.48 ลานบาท)

Honda LPGA Thailand 20-24 February Venue : Siam country club old course Pattaya Chonburi, Thailand Purse: $1,500,000 Winner 2012 : Yani Tseng

ชอง 3

ของฝากนักกอลฟ

ชอง 11

กอลฟพาราไดส เลนกอลฟงายๆ สไตลโปรเผาสิงห

00.27-00.30 น.

จันทร-เสาร

00.45 น.

พุธ

06.25 น. (ขาวกีฬาภาคเชา) จันทร-ศุกร

Golf channel (True 158)

School of Golf 21.00 น. Golf Fitness Academy 20.30 น. Golf Channel Academy 20.30 น.

At Design Channel Hot golf On Tv.

21.00 -22.00 น.

พุธ อังคาร จันทร อังคาร

ระวังนะนาย ครั ้ ง หนึ่งผมเคยไปออกรอบที่สนามและเจองูกําลังกินกบอยูแบบกําลังคาปากเลยครับ เราเลยตองขับรถวนออมไปเพื่อจะไดไมรบกวนกัน พอขับไปสักพักแคดดีก้ ถ็ ามผมวาทําไม ไมชวยกบละ ผมก็บอกเธอไปวามันเปนธรรมชาติและวงจรที่เกิดขึ้นอยูทุกวันซึ่งเราก็ไม ควรจะไปเปลี่ยนหรือทําใหเสียสมดุลตามธรรมชาติที่เกิดขึ้น หลายๆ สนามที่ยังอยูกับธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณอยูก็มักจะเจอ กับเจาพวกงูหรือสัตวมีพิษหลงเหลืออยูบางครับ อยาลืมวาเราเปนคนบุกเบิกและบุกรุก เขาไปทําสนามกอลฟซึ่งที่เดิมอาจจะเปนที่ที่พวกเขาอยูมากอนหนานี้ ก็หลีกเลี่ยงไมไดที่ ตองเผชิญหนากัน แคดดี้คนหนึ่งเคยบอกวาตอนที่เธอและนายกําลังเดินเขาไปยังพุมไม ซึ่งนายเธอตีหลุดเขาไปในนั้นและตองเขาไปหา สิ่งที่สวนเธอออกมานั่นคืองูที่เลื้อยผาน เธอออกไปในระยะที่ตากําลังมองเห็น โชคดีนะครับที่ไมไดทําอันตรายใดๆ เพราะคิดวา มันคงกําลังตกใจและอยากที่จะหนีมากกวาจะทํารายอะไร สัตวพวกนี้ถาไมไดไปทําราย เขากอนเขาก็จะหนีไปเองครับ นี่ก็เปนอีกเรื่องที่ทานนักกอลฟพึงระวังเอาไวใหดีเพราะเรา ไมรูเลยวาปาหรือตนไมทึบขางหนาจะมีอะไรอยู ทางที่ดีหากตีเขาไปแลวดูวามันอันตราย แตใชวาในสนามจะไมนากลัวนะครับเพราะในปาอาจจะมีงู แตในสนามหัวงู หรือไมมีทางเอาออกมาก็ยอมเสียดรอปไปเถอะครับ เสียแตมเสียตังค ดีกวาตองมาเสีย นาจะเยอะกวาครับ ฮาๆ เงินหรือเสี่ยงกับอันตรายที่จะเกิดขึ้น Special Section

4

S4_RUT.indd 1

2nd issue February 2013 2/13/13 7:08 AM


PRE OWNED CLUB ระยอง กรีนวัลเลย คันทรี คลับ มอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 1,600 บาท คากรีนฟ วันหยุด 2,000 บาท

8,900 บาท

ตั้งวันที่ 1– 28 กุมภาพันธ 2556 หมายเหตุ ราคานี้ ไมรวมแคดดี้และรถกอลฟ เงื่อนไข ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel.038-030-660-2

พานอรามา กอลฟ แอนด คันทรีคลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 950 บาท วันหยุด 1,200 บาท

ตั้งแตวันที่ 1–28 กุมภาพันธ 2556 หมายเหตุ ราคานี้ ไมรวมแคดดี้และรถกอลฟ เงื่อนไข ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel.044-436-298 ถึง 300

9,000 บาท

RBZ DRIVER ลอฟท 9.5 กานสแตนดารด flex R ของใหมเอี่ยม เหมาะกับนักกอลฟทั่วไป ทั้งมือใหมมือกลาง ซื้อเพื่อโมกานก็คุมคา มีเพียงหัวเดียวของแทแนนอน สนใจตอรองได โทร.087-718-7969

COBRA AMP DRIVER ลอฟท 9.5 กานสแตนดารด flex SR ของใหมแกะกลอง ขายขาดทุน ซื้อมา 16,900 บาท โทร.087-718-7969

5,900 บาท TAYLORMADE ROSSA SPIDER VICINO พัตเตอรตระกูลแมงมุม สภาพ99% กานยาว 34 นิ้ว พัตตงาย โทร.087-718-7969

DIABLO EDGE DRIVER ลอฟท 10 กานสแตนดารด flex R สภาพ 90% ใชงานนอยมาก กริพ ยังไมเสื่อม โทร.087-718-7969

5,900 บาท CALLAWAY LEGACY APEX V ลอฟท 10.5 กานสแตนดารด flex R สภาพ 80% เปนไมพรีเมี่ยม ซื้อไปมือใหมหรือซี่เนียรไมตองโมฯ ตีไดเลย โทร.087-718-7969

ขายเมมเบอรสนามกอลฟ นิจิโกะ รีสอรท แอนด คันทรี คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 800 บาท วันหยุด 1,000 บาท

ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ - 13 มีนาคม 2556 หมายเหตุ ราคานี้ ไมรวมแคดดี้และรถกอลฟ เงื่อนไข ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ 034-584-000-15

สอยดาว ไฮแลนด กอลฟ คลับ แอนด รีสอรท ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 800 บาท วันหยุด 1,200 บาท

ตั้งแตวันที่ 1-28 กุมพาพันธ 2556 หมายเหตุ ราคานี้รวมแคดดี้และรถกอลฟ เงื่อนไข ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel.039-326-400-2

เพรสซิเด็นท คันทรี คลับ ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 400 บาท ตั้งแตวันที่ 1-28 กุมภาพันธ 2556 หมายเหตุ ราคานี้ ไมรวมแคดดี้และรถกอลฟ เงื่อนไข ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel.0-2988-7555-63

ยูนิแลนด กอลฟ คลัลบั ยินดีมอบสวนลดพิเศษคากรีนฟ วันธรรมดา 600 บาท วันหยุด 1,200 บาท

ตั้งแตวันที่ 1- กุมภาพันธ 2556หมายเหตุ ราคานี้ ไมรวมแคดดี้และรถกอลฟ เงื่อนไข ตัดคูปองนี้เพื่อแสดงกับทางสนามกอนรับการบริการ 1 คูปอง ตอ 1 ทาน โทรสอบถามรายละเอียดไดที่ Tel.034-243-444 Special Section

5

S5 AOI.indd 1

กรุงเทพฯ กรีฑา ราคาขาย 3,000,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

ธนาซิตี้ ราคาขาย 250,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

ราชพฤกษ ราคาขาย 1,900,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน

สนามกอลฟบางกอก ราคาขาย 230,000 บาท สถานภาพ 12 ป รวมคาโอน

อัลไพน กอลฟ คลับ ราคาขาย 850,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

บางปะกง ริเวอรไซด ราคาขาย 200,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ รวมคาโอน

สนใจติดตอคุณราตรี ยิ้มใหญ 081-860-3087

สนามกอลฟเมืองเอก วังนอย ราคาขาย 129,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนามกอลฟเมาเทน ชาโดว ราคาขาย 90,000 บาท สนามกอลฟอัลไพน ราคาขาย 770,000 บาท สถานภาพตลอดชีพ สนใจติดตอ 081-868-7322 www.worldsplendour.co.th

TEACHING PRO LIST LIST. โปรตฤณ พุทธินันทน 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนามไดรฟทูเดย สนามไดรฟนวลจันทร โทร. 081-667-0466 โปรสหพงษ ธรรมจารี 10 ชั่วโมง 7,900 บาท 3 วัน/สัปดาห 6,900 บาท (รายเดือน) Iswing Golf Academy สนามไดรฟวีวา โทร. 089-494-6738 โปรอรัญญา พันธุลวน 10 ครั้ง 8,000 บาท (Teaching pro) 10 ครั้ง 10,000 บาท (Senior pro) โรงเรียนสอนกอลฟเชาวรัตน สนามไดรฟธนบุรี โทร.02-867-2210, 081-725-4804

โปรวราวุฒิ โชติกพนิช 1 ครั้ง 700 บาท 10 ครั้ง 7,000 บาท สนามไดรฟทั่วไป โทร. 085-283-3259โปร อัญชิสา อักษรศรี หลักสูตร Beginner 10 ชั่วโมง 12,000 บาท หลักสูตร Advance 1 ชั่วโมง 1,500 บาท 10 ชั่วโมง 12,000 บาท สนามไดรฟท็อป ไดรฟ พาร 3 ศรีนครินทร โทร. 051-616-2054 โปรปณต พงษประดิษฐ 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง 7,000 บาท แบบคู 11,000 บาท นวลจันทร กอลฟ สคูล สนามไดรฟนวลจันทร โทร.081-379-2456

โปรบัณฑิต เลิศมณีกาญจน 1 ชั่วโมง 1,200 บาท 10 ชั่วโมง 8,000 บาท เชาวรัตน กอลฟ สนามไดรฟศรีนครินทร โทร. 086-994-3231 โปรภูมพ ิ ฒ ั น ผลอวยพร สนามไดรฟวินดมลิ ล อารีนา โทร. 087-802-8170 โปรเทิดพันธ บุงทอง 1 ชั่วโมง 1,000 บาท 10 ชั่วโมง 8,000 บาท สนามไดรฟทั่วไป โทร. 083-704-1516 ณัฐมนต โพธิ์พัฒนชัย Beginner Program 16,000 บาท /20 ชั่วโมง Advance Program 9,000 บาท/10 ชั่วโมง Corrective Swing 1,500 บาท/ 1 ชัว่ โมงครึง่ โทร. 081-8352838

www.HotGolfClub.com 2/12/13 11:28 PM


GOLF COURSES SUPERINTENDENT

เรื่อง : สมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย

ขั้นตอนและวิธีการ

กอสรางกรีนกอลฟ

ตอ

เนื่องจากฉบับที่แลว เมื่อทุกทานไดรูเรื่องโครงสราง กรีน (Green construction) และพันธุหญาที่ใชบนกรีน (Turf grasses) ในฉบับนี้ก็มารูจักขั้นตอนและวิธีการสราง กรีนกันหนอยนะครับเผื่อทานผูอานทุกทานจะไดทราบ ถึงวากวาจะมาเปนกรีนกอลฟเขาสรางกันอยางไร โดยหลักการการสรางกรีนมีรายละเอียดและขัน้ ตอนในการจัดสรางมากมาย ตั้งแตการสํารวจ ออกแบบ คํ า นวณโครงสร า งของดิ น และการกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ อุปกรณตางๆที่ใชในการกอสรางกรีนโดยวิศวกรและผู เชี่ยวชาญในหลายสวนงานมารวมกัน เพื่อที่จะทําใหกรีน กอล ฟ ที่ เ ราเล น มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ค รบถ ว นตามที่ นั ก กอล ฟ ตองการ ผมจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการกอสรางกรีนเพื่อ ใหทุกทานไดรูกันงายๆ พอสังเขปนะครับ ขัน้ ตอนที่ 1 การสํารวจและปรับพืน้ ทีก่ รีน (Shaping Green) คือ การกําหนดตําแหนง ขอบเขต รูปราง ระดับความสูง ของพืน้ ทีก่ รีน พรอมทัง้ บดอัดพืน้ ดินบริเวณ ที่จะสรางกรีนใหอัดแนน เพื่อปองกันไมใหกรีนที่สรางทรุด ตัว และ คงสภาพรูปรางกรีน รวมถึงเนินดินตางๆ ทิศทาง

การไหลของน้ําหรือที่เราเรียกวา slope บนกรีน ของกรีน ตามที่มีการออกแบบวางผังเอาไว ขัน้ ตอนที่ 2 ขุดวางระบบระบายน้ําใตดิน (Subdrain) คือ การวางแนวใหชวยการระบายน้ําบนพื้นที่กรีน โดย การขุดรองลึกประมาณ 30 ซม.กวาง 30 ซม. โดย ระยะหางของรองหางกันประมาณ 2-3 เมตร หรือแลวแต วิศวกรเปนคนกําหนด แลววางทอ Sub-drain กลบดวย กรวดคัดเพื่อชวยใหการระบายน้ําในพื้นที่กรีนมีการระบาย น้ําใหดีที่สุด ขัน้ ตอนที่ 3 นํากรวดคัดเขาพืน้ ทีก่ รีน ทัว่ ทัง้ พืน้ ประมาณ 10 ซม. ตองมีการตรวจเช็คอยางละเอียด พรอม ทั้งฉีดน้ําทําความสะอาดและเช็คระบบระบายน้ําใตดิน ดวย ขัน้ ตอนที่ 4 นําทรายกรีนทีก่ าํ หนดและตรวจสอบ ใหได space เขาทั่วพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 30 ซม. จะ ตองตรวจเช็คใหละเอียด ขัน้ ตอนที่ 5 ปรับพืน้ ผิวทรายกรีนและบดอัดพืน้ ทรายใหแนนใหไดรูปตามที่แบบที่กําหนดทั่วทั้งพื้นกรีน

คุณภานุวัฒน นานรัมย นายกสมาคมผูดูแลสนามกอลฟไทย 089-793-4518 www.t-gcsa.org

จะตองมีความสูงของทราย 30 ซม. (ตองตรวจเช็คใหละเอียด) โดยใชรถคราดทราย หรือที่เราเรียกกันคือ รถ Sand Pro ติดหางลากทราย (Box grade) ขั้นตอนที่ 6 หวานหญา โดยใชทอนพันธุหญา ที่ไดมาจากการ ซอยหญา (Verticut) เอาลําตนบนดิน (Stolon) และลําตนใตดนิ มาหวานโปรยลงบนผิวทรายกรีน แลวลากกดทับดวยแผนจานเหล็ก (Cut in) เพื่อกดทอน พันธุหญาลงไปในพื้นทราย ขั้นตอนที่ 7 ใหน้ําและใหปุย ใหมีความชื้น ตลอดเวลา ในชวงหลังการหวานหญาในสัปดาหแรก ตอง มีการควบคุมอยางใกลชิดเพื่อที่จะใหหญาที่หวานลงไป นัน้ สามารถแตกรากและงอกขึน้ มา แลวเลือ้ ยคลุมพืน้ ทีก่ รีน ทั้งหมด คือ ใหน้ําแตนอยแตบอยครั้งนะครับ เปนอยางไรกันบางครับกับขั้นตอนและวิธีการ สรางกรีนกอลฟก็หวังเปนอยางยิ่งวาทานนักกอลฟและ ท า นผู อ า นจะเข า ใจว า กว า จะมี ก รี น กอล ฟ ที่ ดี ไ ด ต อ งมี การควบคุมดูแลกันอยางใสใจในรายละเอียดและตองใช แรงงานและวัสดุตางๆ เปนจํานวนมากครับ

„Ó š “Ò ‰ |œ    Erosion Control Blankketet

ƒÎ•oi™iš‹i™|¤sš˜“Óš|œiҕ“uӚo•i•i ƒ‹˜“Š™|lҚ§rÓpҚŠ¦|Š‹‰‰ ’§p}œ|}ҕ‚‹œ‘™¨†‹Ö‰s¤«lr™¬p›i™|¦‹™†Ö  ¦‹’š‹  }ӕoiš‹}™¥p›“ÒšŠ™¬ƒ‹˜¤  Special Section

6

S6_RUT.indd 1

2nd issue February 2013 2/12/13 9:24 PM


GOLF COURSES DIRECTORY กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล กานตรัตน (สนามงู) 0-2534-3840-3 เดอะเลกาซี่ฯ 0-2914-1930-40 เดอะไพนกอลฟฯ 0-2178-3666 ธานนท กอลฟ วิว ฯ 0-2916-9100-4 นวธานี 0-2376-1034-6 ปญญาอินทราฯ 0-2943-0000-4 วินเซอร ปารค ฯ 0-2989-4216 เพร็สซิเด็นท คันทรี คลับ 0-2988-7555-63 ยูนิโก กอลฟ คอรส 0-2138-8519 ราชกรีฑาสโมสร 0-2251-0181 สมาคมสโมสรกอลฟ ดุสิตฯ0-2281-1330 สโมสร กรุงเทพกรีฑา 0-2379-3716-7 สโมสร ราชพฤกษ 0-2955-0055 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (ใหม) 0-2521-5338-39 ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก (เกา) 0-2521-5338-39

ปทุมธานี

กรุงกวีสโมสร ชวนชื่น กอลฟ คลับ ซัมมิท ไพนเฮิรสทฯ ธูปะเตมีย ธัญธานี คันทรี คลับ บางกอก กอลฟ คลับ เมืองเอก เมือกเอก วิสตาฯ รังสิต สปอรต คลับ เดอะ รอยัล เจมส ซิตี้ ลําลูกกา คันทรี คลับ อัลไพน กอลฟ คลับ เอไอทฯ (9หลุม) ริเวอรเดล กอลฟฯ

สมุทรปราการ

0-2577-2891 0-2598-269 0-2516-8679-84 0-2531-1484 0-2560-1174-6 0-2501-2822-9 0-2533-9335-40 0-2997-8501-6 0-2904-0468-71 0-2577-8500 0-2995-2300-4 0-2577-3333 0-2516-4244-7 0-2501-2789

กรีนวัลเล คันทรี คลับ 0-2312-5883-9 เกียรติธานี คันทรี คลับ 0-2707-1700-9 ซัมมิทวินดมิลล กอลฟ คลับ 0-2750-2112-20 เดอะรอยัล กอลฟฯ (ลาดกระบัง) 0-2738-1010 เดอะ วินเทจ คลับ 0-2707-3820-5 ธนาซิตี้ 0-2336-0568-74 บางปู 0-2324-0320-9 เมืองแกว กอลฟ คอรส 0-2740-2693 เลควูด คันทรี คลับ 0-2312-6278-86 สุภาพฤกษ กอลฟ คลับ 0-2317-0801-4

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคกลาง กําแพงเพชร ศรีพูนทรัพย

ชัยนาท

(055)799-333

เขื่อนเจาพระยา

(056) 411-559

นครนายก

เขาชะโงก (037) 393-001 คาสคาตา กอลฟ คลับ (037) 612-300-3

เบสทโอเชีย่ น

ไพรม ซิตี้ กอลฟ คลับ รอยัล ฮิลสฯ วอเตอรมิลสฯ อาทิตยา คันทรี คลับ

นครปฐม

(037) 391-350 (037) 385-090-3 0-2546-3392-4 081-575-6641

พะเยา

สระบุรี

เซอร เจมส คันทรี คลับ (036) 343-200 ซิสโก แลนด กอลฟ คลับ (036) 351-200 อดิศร (036) 212-945

อยุธยา

นอรธเทิรน รังสิต กอลฟ คลับ (035) 744-596-9 บางไทร คันทรี คลับ (035) 371-491 เมืองเอก วังนอย (035) 214-825-9 ราชคราม กอลฟ คลับ (035) 367-060 สโมสร อโยธยา ลิงค (035) 257-999 อควอริอัส คันทรี คลับ (035) 292-555 อยุธยา กอลฟ คลับ (035) 703-664-6

จํานวนสนาม

31

สนาม

ภาคเหนือ เชียงราย แมกก กอลฟคลับ (053) 371-626 ทีเอสบี ไวทแซน กอลฟฯ (053) 729-750-1 เรจินา กอลฟ แอนด โฮเต็ล 089-559-5345 วอเตอรฟอรด วัลเลย เชียงราย (053) 953-440 สันติบุรี คันทรี คลับ (053) 662-826-7

เชียงใหม

เชียงใหม อินทนนท กอลฟฯ (053) 276-115-6 ซัมมิท กรีนวัลเลย เชียงใหม (053) 298-220-3 เชียงใหม ยิมคานา (053) 247-352 เชียงใหม ไฮแลนดฯ (053) 261-354-9 แซนดครีก (053) 881-151 เดอะรอยัล เชียงใหมฯ (053) 849-301-6 แมโจ กอลฟ คลับ (053) 354-431-2 แมสา (053) 298-095 ศูนยกีฬาลานนา (053) 221-911 พิมานทิพย (053) 999-666 หางดงฯ (053) 426-201

วิคตอรี่ พารค

(044) 407-296-9

(056) 612-604 089-567-0051

สโมสรกอลฟ หนองสําโรง (042) 222-927 ศรีธานี กอลฟ ฟอเรสต 081-954-3188 อุดร กอลฟฯ (042) 223-216

แพร เวียงโกศัย

(054) 511-184 (054) 613-060 ตอ 238

เขื่อนสิรินธร สรรพสิทธิประสงค

พิษณุโลก

กําแพงเพชร อัครโยธิน 0-2297-6976 เบสท โอเชี่ยนฯ (034) 451-178 เอกชัย กอลฟฯ (034) 423-675

(044) 511-844 ตอ 2098

ชาละวัน พิจิตร เดอะร็อค กอลฟฯ

จอมพล ป. นารายฮิลสฯ

สมุทรสาคร

หนองคาย อุดรธานี

พิจิตร

(036) 413-133 (036) 426-545

วีรวัฒนโยธินฯ

ขุนเจือง (กวานพะเยา) (054) 482-783

กฤษดา ซิตี้ กอลฟ ฮิลส (034) 231-101-7 เดอะรอยัล เจมสฯ 0-2429-8066 ไดนาสตี้ ฯ (034) 993-333-5 ทองใหญ (034) 383-754 นครชัยศรีฯ (NCR) (034) 399-014 ยูนิแลนดฯ (034) 271-351-3 โรส การเดนทฯ (สามพราน)(034) 322-769 สุวรรณ กอลฟ ฯ (034) 339-333

ลพบุรี

สุรินทร

อัลไพน กอลฟฯ (เชียงใหม) (053) 880-888 แฮปปซิตี้ กอลฟ คอรส 053-602-637 เมสซาไนท คูปนกอลฟ 053-908-999

แพร

เพชรบูรณ

อุบลราชธานี จํานวนสนาม

เพชรบูรณ กอลฟ คลับ 089-437-1493 มาศึก กอลฟ คลับ (056)721-934-6 ตอ 3138 ดงภูเกิด วอเตอร แลนดฯ

ลําปาง

เขือ่ นภูมพิ ล ผาแดง อินดัสเตรียล

(055)599-093-6 ตอ2321 (055) 511-375-8

โกลด แคนยอน กัซซัน ขุนตาลฯ กัซซัน เลค ซิตีฯ กัซซัน มารีนาฯ

(053) 560-333 (053) 507-006-9 (053) 963-202 (053) 921-888

จิระประวัติ (056)255-806 ตอ 3091 สโมสรกอลฟกองบิน 4 (056)261-071-2ตอ 54437

นาน

รุงแสง กอลฟ คลับ

อุตรดิตถ

(054) 711-206

เขื่อนสิริกิติ์ พิชัยดาบหักฯ

(055) 461-140 (055) 411-645 ตอ 3508

ไอยรา กอลฟ คอรส

(056) 516-333

อุทัยธานี

จํานวนสนาม

40

กรีนเวิลด ฮ็อทสปริง เขาแหลม เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร เดอะไมดา กอลฟ คลับ นิจิโกะ คันทรี คลับ บลูแซฟไฟร กอลฟ มิชชั่น ฮิลส กอลฟ คลับ ริเวอร แคว กอลฟ เอเวอรกรีน ฮิลส กรังปรีด กอลฟ คลับ

(034) 531-382-3 (034) 599-077 #2602 (034) 599-077 #2502 (034) 574-001 #2455 (034) 531-235 (034) 584-000 (034) 581-227-30 (034) 644-147-8 (034) 565-089-90 (034) 657-130 (034) 603-858

แกงกระจาน คันทรี คลับ ดิ อิมพีเรียลเลควิว ชะอํา ปาลม ฮิลสฯ สปริงฟลดฯ สวางรีสอรทฯ

(032) 427-596 (032) 456-233-40 (032) 520-801-9 (032) 709-222 (032) 562-555-8

เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ

เดอะ มาเจสติค ครีก (032) 619-167-70 ทวิมุกข (032) 522-571-3 รอยัล หัวหิน (032) 512-475 ธนรัชต กอลฟ คลับ (032) 622-033 แบลค เมาทเทนทฯ (032) 618-666 เดอะ บันยัน กอลฟ คลับ (032) 616-200 อีเกิ้ล มิลฟอรด หัวหิน (032) 572-444 อาวมะนาว (032) 611-017 # 60482 ศูนยพัฒนากีฬา (สวนสน) (032) 515-470

สนาม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน เขื่อนอุบลรัตน รถไฟขอนแกน แดนคูณ กอลฟ คลับ สีหราชเดโชชัยฯ สิงหปารคขอนแกนฯ

(043) 372-228 089-842-0769 043-255-107-9 (043) 231-806 (043) 209-000

ราชบุรี

ดรากอนฮิลสฯ รอยัล ราชบุรีฯ ภาณุรังษี กอลฟ คลับ วูซุง คาสเทิลฯ

(032) 228-222 (032) 227-0312 (032) 391-019 (032) 228-069

เขื่อนจุฬาภรณ

(044) 861-669 ตอ 2630

จํานวนสนาม

28

ชัยภูมิ

นครราชสีมา

คีรีมายา (044) 426-099 โคราช คันทรี คลับ (044) 249-060-1 จังเกิล กอลฟ คลับ (044) 328-334-43 ตอ 212 โซล สยาม รีสอรท (044) 319-052 เดอะ ไทเกอรฯ (044) 358-110-4 โบนันซาฯ (044) 249-340 เฟรนดชิพ เมโดวสฯ (044) 313-245 เขาใหญ กอลฟ คลับ (044) 297-258-61 ทอสกานา วัลเลย (044) 983-056-60 สุรนารี กอลฟ คลับ (044)255-530-9ตอ 22188 พานอรามาฯ (044) 436-298-9 เมาทเทน ครีกฯ (044) 323-024 แรนโช ชาญวีรฯ (044) 756-215 ปากชอง คันทรี คลับ 089-945-6262

นครพนม

ภูกระแต กอลฟ คลับ

รอยเอ็ด

(042) 511-177

ประเสริฐสงคราม (043) 525-439 ศูนยพฒั นากีฬากองทัพบกที่ 6 (043) 515-855 ตอ 2655

เลย กําลังเอก

สกลนคร

(042) 811-939

ประภาศรี

(042) 713-342 ตอ 265

สนาม

ภาคตะวันออก จันทบุรี รําไพพรรณี สอยดาวฯ

ฉะเชิงเทรา

(039) 335-493 (039) 326-400-4

ไทย คันทรี คลับ (038) 570-234-46 บางปะกง กอลฟฯ (038) 573-420-7#2995 บางปะกง ริเวอรไซด 038-500-500 รอยัล เลคไซดฯ (038) 573-275-9 โลตัส วัลเลยฯ (038) 835-555 ซัลไลน ลากูน กอลฟ 081-377-6202

ชลบุรี

กรีนวูดกอลฟฯ เขาเขียว คันทรี คลับ ชลบุรี เซ็นจูรี่ ฯ เทรชเชอรฮิลส นาวิกโยธินฯ บางพระอินเตอรฯ บูรพา กอลฟ คลับ เพลสเซน วัลเลยฯ พัฒนากอลฟ รีสอรท พัทยา คันทรีฯ

(038) 263-158-9 (038) 318-000 (038) 411-923-6 (038) 420-766 (038) 334-199 (038) 341-149-50 (038) 372-700-1 (038) 260-825 (038) 318-999 (038) 423-718

www.HotGolfClub.com S7_RUT.indd 1

สนาม

กาญจนบุรี

ตาก

นครสวรรค

30

ภาคตะวันตก

(055) 251-531 (055) 993-700-3

เขลางคนคร กอลฟ คลับ (054) 225-941 ตอ 3383 แมเมาะ (054) 254-970

ลําพูน

(045) 366-081 # 2708 (045) 321-826 #26069

Special Section

7

2/12/13 9:27 PM


ฟนิกซ กอลฟฯ (038) 239-391-5 โรงแรม เอเชีย พัทยา (038) 250-602-3 ราชนาวี พลูตาหลวง (038) 701-891 เลกาซี่ คริสตัล เบยฯ (038) 349-370-80 เลกาซี่ เมาทเทนท ชาโดวฯ (038) 389-211-6 วันเดอร แลนด 081-255-1255 ศรีราชา อินเตอรเนชั่นแนล (038) 338-375-8 สยาม คันทรี คลับ (โอลคอรส) (038) 909-700 สยาม คันทรี คลับ (แพลนเทชั่น) (038) 909-600 แหลมฉบัง อินเตอรเนชั่นแนล (038) 372-273 อมตะ สปริง คันทรี คลับ (038) 468-888

ปราจีนบุรี

กบินทรบุรี สปอรต คลับ (037) 290-345 พรหมโยธี (037) 471-439 ฮิลสไซต คันทรีโฮม (037) 215-492-6

ระยอง

เซ็นตแอนดรูวส 2000 ดิเอมเมอรัลล ระยอง คันทรี คลับ ระยอง กรีนวัลเลยฯ สโมสรกอลฟ วังจันทร อีสเทอรนสตาร ซิลกี้ โอค กอลฟ คลับ สยามรอยัลวิว เกาะชางฯ

(038) 030-660 (038) 941-111 (038) 626-148 (038) 030-660 (038) 965-077 (038) 630-410-5 (038) 030-060-2 (039) 555-134

จํานวนสนาม

39

สนาม

ภาคใต กระบี่ โภคีธรา กอลฟ คลับ ปากาไส คันทรี คลับ

(075) 627-800 (075) 635-000 # 3300

เขตอุดมศักดิ์ เดอะ บีช กอลฟ คลับ

(077) 511-656 #4068 (077) 529-529 #8502

ศรีตรัง ตรัง

(075) 203-319 (075)210-802-4

วชิราวุธ ทุงสง

(075) 356-575 V 289 (075) 538-146

ทายเมืองบีชฯ ราชนาวี ทับละมุฯ

(076) 571-533-35 (076) 443-288

พัทลุง

นราธิวาส

(074)614-408 # 204

จุฬาภรณ กอลฟ คลับ

(073) 565-086

ชุมพร ตรัง

นครศรีธรรมราช พังงา

พัทลุง ภูเก็ต

บลูแคนยอน (เลค คอรส) (076) 328-088 บลูแคนยอน (แคนยอน คอรส) (076) 328-088 ภูเก็ต คันทรี คลับ (ใหม) (076) 319-200-4 ภูเก็ต คันทรี คลับ (เกา) (076) 319-200-4 มิชชั่น ฮิลสฯ (076) 310-800-88 ลากูนา ภูเก็ต กอลฟฯ (076) 270-991 ล็อค ปาลมฯ (076) 321-929-34 เรด เมาทเทนฯ (076) 322-000-1 ภูนาคา กอลฟ คลับ (076) 521-913-5

ยะลา

เขื่อนบางลาง

สงขลา

(073)281-063-6# 2206

กองบิน 56 เสนาณรงคฯ เซาทเทิรน ฮิลส กอลฟ ทองใหญ หาดใหญ รีสอรทฯ ทองไทย บานไร

(074)251-040-1# 63424 (074) 219-050 #44345 (074) 553-683 (074) 323-761 (074) 434-771-3 (074) 553-660-1

สุราษฏรธานี

เขื่อนรัชประภา (077) 242-555 # 5663 วิภาวดีรังสิต (077) 285-250 สันติบุรี สมุย คันทรี คลับ (077) 421-700-8

จํานวนสนาม

31

สนาม

NIGHT GOLF ซัมมิท วินทมลิ ล กอลฟ คลับ

เปดทําการ วันอังคาร–วันอาทิตย วันธรรมดา เวลา 16.00 น.–19.30 น. วันเสาร–วันอาทิตย เวลา 17.30–19.30 น. หลังเวลา 19.30 น. ตีไดแค 9 หลุม กรีนฟ 1,500 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ ราคา 700 บาท และ ราคา 900 บาท

ซัมมิทกรีนวัลเลย เชียงใหม เปดทําการทุกวัน วันอังคาร–วันอาทิตย เวลา 16.00–19.00 น. กรีนฟ 650 บาท แคดดี้ 350 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 600 บาท

ซัมมิทไพนเฮิรส ท กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ ชาวตางชาติ 1,300 บาท คนไทย 1,000 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) เดีย่ ว 600 บาท คู 800 บาท

เซอรเจมส กอลฟ แอนด คันทรี คลับ

เซอรเจมส คันทรีคลับ สนามกอลฟที่ถูกออกแบบจากอดีตตํานานนัก กอลฟและนักออกแบบสนามกอลฟระดับโลกวา แจ็ค นิคคลอส ที่เปลี่ยนจากพื้นที่ ฟารมโคนมบนเนื้อที่กวา 2,000 ไร ที่เคยไดขึ้นชื่อวาเปนฟารมแหงแรกของประเทศ ที่ ไดนําโคนมพันธุตางประเทศเขามาขยายพันธุและผลิตนมสงออก ใหกลายเปน สนาม 18 หลุม ในบรรยากาศที่อุดมไปดวยธรรมชาติที่โอบลอมดวยขุนเขาที่อยู ไมไกลจากเมืองหลวง ในสนามที่มีความทาทายในบางแหงของสนามที่มีลักษณะเปน หุบเขา นอกจากความทาทายและความสวยงามของสนามแหงนี้แลวการบริการ และ การตอนรับของพนักงานก็ถือวาเปนกันเองและสรางความอบอุนใหรูสึกถึงความ เปนกันเองอยางมาก

KBank Sport Days Special

For Hot Golf Club & KBank CreditCard

พุธ 800

อาทิตย 1,200

1 มีนาคม–31 ตุลาคม 2556

วันธรรมดา 1,000

วันหยุด 1,500

1 มกราคม–31 ธันวาคม 2556

บางกอก กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวันจันทร–วันอาทิตย เวลา 15.00-19.30 น. กรีนฟ 1,000 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ (ไมบงั คับ) ราคา 700 บาท

สโมสรกอลฟ ดุสติ

เปดทําการทุกวัน จันทร–วันเสาร เวลา 17.00– 24.00 น. กรีนฟชาวตางชาติ 600 บาท คนไทย 400 บาท แคดดี้ 200 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิศิษฐ วงศาสุธาฤทธิ์ สามารถพิชิต โฮลอินวัน ไดที่ หลุม 17 พาร 3 ระยะ 150 หลา ณ สนามกอลฟเมืองแกว จังหวัดสมุทรปราการ จากการ ใชเหล็ก 7 โดยมี คุณธนะสิทธิ์ ราชสิงห ผูจัดการฝายขายและ การตลาด สนามกอลฟเมืองแกว รวมแสดงความยินดีพรอมมอบ เกียรติบัตรจากทางสนามฯ

ราชคราม กอลฟ คลับ

เปดทําการทุกวัน วันจันทร–วันเสาร เวลา 15.00-19.00 น. วันอาทิตย เวลา 15.00–18.00 น. กรีนฟวนั จันทร–วันศุกร 900 บาท กรีนฟวนั เสาร – วันอาทิตย เวลา 06.00–12.00 น. ราคา 1,700 บาท เวลา 13.00–15.00 น. ราคา 1,400 บาท หลังเวลา 15.00 น. เปนตนไป ราคา 900 บาท แคดดี้ 300 บาท รถกอลฟ บังคับ กวนละ 6 ทาน ขึน้ ไป/ ทานละ 1 คัน ถามาไมถงึ 6 ทาน ไมบงั คับ

ขอแสดงความยินดีกับคุณ รัฐพล แสงมณี ที่สามารถ พิชิต โฮลอินวัน ไดที่หลุม 7 ระยะ 140 หลา ณ สนาม กอลฟเมืองแกว จังหวัด สมุทรปราการ จากการใช เหล็ก 7

2nd issue February 2013 S8_RUT.indd 1

Special Section

8

2/12/13 9:28 PM

Vol.206 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์  

รวามเรื่องราวที่เกี่ยวกับวงการกอล์ฟ

Vol.206 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์  

รวามเรื่องราวที่เกี่ยวกับวงการกอล์ฟ

Advertisement