Page 1


ƒ Participation ƒ Sharing & Transfer Knowledge ƒ Academics & Professional 

Development  


ƒ Exhibition ƒ Seminar ƒ Design Competition ƒ Public Mind


ƒ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา : การจัดแสดงนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่เกี่ยวข้องกับงาน สถาปั ตยกรรมเนื่องในวาระครบพระชนมายุ 84 พรรษา ผ่านผลงาน ของศิลปิ นแห่งชาติสาขาสถาปั ตยกรรม


ƒ นิทรรศการและการมอบแบบ “บ้ านพอดีอย่ ”ู : การนําเสนอแบบและ

หุ่นจําลองบ้านราคาประหยัดสําหรับประชาชนทัว่ ไปจากสํานักงาน สถาปนิกที่ให้ความอนุเคราะห์ออกแบบบ้าน และมอบแบบบ้าน ดังกล่าวให้แก่ผสู้ นใจนําไปใช้ในการก่อสร้างบ้านของตนเองโดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย


ƒ นิทรรศการวิชาการ 4 สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม : เพื่อนําเสนอองค์

ความรู้และนวัตกรรมที่เป็ นประโยชน์จากเนื้อหาวิชาชีพ สถาปั ตยกรรม 4 สาขา ได้แก่

▪ เรื อน เฮือน เรื อน บ้าน ▪ Live Together on Landscape : Manmade & Nature ▪ Eco Materials ▪ Green City


ƒ นิทรรศการ Home Smiles Club : การนําเสนอข้อมูลความรู ้

เกี่ยวกับการออกแบบ การซ่อมแซมบ้านและการให้คาํ ปรึ กษา ทางด้านสิ นเชื่อเงินกูท้ ี่เป็ นประโยชน์แก่ประชาชนจาก ธนาคารกสิ กรไทย


ƒ นิทรรศการ Innovative Display : การรวบรวมผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมในวงการออกแบบ และก่อสร้างมาไว้ในพื้นที่ เดียวกัน เพื่อนําเสนอความแปลก ใหม่ ทันยุคสมัย และ ความก้าวหน้าในการผลิตและการประดิษฐ์คิดค้นจากตัวแทน ผูผ้ ลิตและจําหน่าย


ƒ นิทรรศการสถาบันการศึกษาด้ านการออกแบบ : ƒ นิทรรศการผลงานการประกวดแบบจากวารสาร Casaviva ƒ นิทรรศการ Art for Decoration ƒ นิทรรศการ Concept Car ƒ นิทรรศการ Future Living


ƒ

สั มมนาวิชาการ Green Inter Forum : การจัดสัมมนาระดับ นานาชาติเพื่อนําเสนอการผลงานออกแบบและการปฏิบตั ิ วิชาชีพที่น่าสนใจในประเด็นการออกแบบเพื่อสิ่ งแวดล้อมจาก วิทยากรที่มีความรู ้ ความสามารถทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อเปิ ดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบและผูส้ นใจได้รับ รู ้การถ่ายทอดประสบการณ์ในรู ปแบบ International Design Forum (2 ภาษา) จํานวน 2 วัน


Mr. Yamanishi Tomohiko จาก NIKKEN SEKKEI (Japan)


ƒ

เสวนาวิชาการ “กําจัดจุดอ่ อนนักออกแบบก่ อสร้ างไทย” : การ จัดเสวนาเติมเต็มความรู ้ในรู ปแบบ “ 10 ข้ อคิดผิดเสมอ” ที่มกั เกิดขึ้นกับการทํางานพื้นฐานของนักออกแบบและก่อสร้างไทย โดยผูท้ รงคุณวุฒิในวงการวิชาการและวิชาชีพ


ƒ

เสวนาวิชาการ “กําจัดจุดอ่ อนนักออกแบบก่ อสร้ างไทย” :

ƒ

กฎหมายอาคาร…สําหรั บผ้ ไู ม่ ร้ ู ครบเครื่ องเรื่ องวัสดุก่อสร้ าง การเลือกใช้ วัสดุก่อสร้ าง..อย่ างผ้ ไู ม่ ร้ ู # 1 : สีทนได้ แต่ คนทนไม่ ได้ (ถ้ ามีปัญหา) ออกแบบบ้ านอย่ างไร…ตรงใจลกู ค้ า

ƒ

พร้ อมรั บหนังสือฟรี !!!! “10 จดุ (ควร) ตายนักออกแบบไทย”

ƒ ƒ ƒ

ข้ อมูลโดย อ.ยอดเยีย่ ม เทพธรานนท์ / เรี ยบเรี ยงโดย ผศ. รั ชด ชมภูนิช


สั มมนาการรายงานผลงานวิจัย :การศึกษาแบบองค์รวมของการ ปรับตัวในบริ บทที่ใหญ่และแตกต่าง ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยลาว ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าํ ภาคกลางของประเทศไทย ƒ โดย ศาสตราจารย์ อรศิริ ปาณิ นท์ และคณะ ƒ


ƒ

สั มมนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง Build Tech Materials Forum :การจัดสัมมนาแนะนําข้อมูลนวัตกรรมสิ นค้าและวัสดุ ก่อสร้างเชิงเทคนิคแบบเข้าใจง่าย จากวิทยากรผูม้ ีความรู ้ ความ ชํานาญจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต


สั มมนาการออกแบบอาคารอนุรักษ์ พลังงาน :การจัดสัมมนา แนะนําข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการออกแบบอาคารอนุรักษ์ พลังงานจาก กระทรวงพลังงาน ƒ สั มมนาพลิกวิกฤตให้ เป็ นโอกาส : สร้างสรรค์ธุรกิจโรงแรม และ รี สอร์ทแนวใหม่แห่งอนาคต ƒ


ƒ

สั มมนาแนะนําความรู้เรื่องการออมและสิ นเชื่อ : การจัดสัมมนา ให้ความรู ้แก่ประชาชนและผูส้ นใจจากความร่ วมมือของ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ในหัวข้อ

ƒ การออมเงิน…อย่ างผู้ไม่ ร้ ู ƒ การขอสิ นเชื่ อ…อย่ างผู้ไม่ ร้ ู


ƒ

การประกวด Green Booth& Green Exhibitor : การจัด กิจกรรมประกวดบูทแสดงสิ นค้าและวัสดุก่อสร้างที่มีแนวคิด ทางการออกแบบและการเลือกใช้วสั ดุที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม (Green Booth)


ƒ

การประกวด Sanitary wares Painting : การจัดกิจกรรม ประกวดระบายสี สุขภัณฑ์เพื่อความสวยงามและความคิด สร้างสรรค์จากนิสิต นักศึกษาในสาขาวิชาออกแบบและที่ เกี่ยวข้อง เพื่อนําสุ ขภัณฑ์ดงั กล่าวมอบให้ศูนย์ภมู ิรักษ์ธรรมชาติ ในมูลนิธิชยั พัฒนา จังหวัดนครนายก


ƒ

กิจกรรม Workshop ยุวสถาปนิกจิตอาสา : การจัดกิจกรรมและ นิทรรศการผลงานค่ายจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ทางการ ออกแบบก่อสร้างและการดูแลผูส้ ู งอายุจากคณะนิสิต นักศึกษา สถาปัตยกรรมและจากสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการองค์ ความรู ้จากการศึกษาสู่การปฏิบตั ิจริ ง ในพื้นที่โครงการบ้านพัก ผูส้ ูงอายุศูนย์วยั ทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่


ƒ

กิจกรรม Build Tech Home Clinic : การให้คาํ ปรึ กษาและ คําแนะนําในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจริ งกับที่อยูอ่ าศัยของ ประชาชนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ จากวิทยากรตัวแทนผูผ้ ลิตที่เกี่ยวข้องเป็ นบริ การสาธารณะโดย ไม่คิดค่าใช้จ่าย


ƒ

กิจกรรม Meet & Match Designers & Developers : การให้ คําปรึ กษาและคําแนะนําด้านการออกแบบและตกแต่ง และพื้นที่ นัดพบเพื่อเจรจาธุรกิจสําหรับนักออกแบบอิสระและบริ ษทั ขนาดเล็ก

PresentationBuildTech2011  
PresentationBuildTech2011  

Presentation BuildTech2011

Advertisement