Page 1


N E X T

G E N E R A T I O N

SUPERIOR LARGE FORMAT

INKJET TECHNOLOGY

ä ä ä ä

BRILLIANT COLOR ON ALL SUBSTRATES EXTREMELY LARGE FORMAT INKJET PRINTER FOR GRAPHIC ART 7 COLOR PRINTING CMYK, ORANGE, GREEN AND WHITE DURABLE PRINTING FOR OUTDOOR AND INDOOR APPLICATION ºÃÔÉÑ· ÃÔâ¡Œ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ 341 ¶.͋͹¹Øª á¢Ç§»ÃÐàÇÈ à¢μ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 www.ricoh.co.th μÔ´μ‹ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàμÔÁ â·Ã.0-2762-1524


AD builder_6-7.ai

2

2/19/14

6:13 PM


PROPERTY 26

BUILDER REPORT ÁÙŤ‹Ò ¤Ø³¤‹Ò áÅФ‹Ò¹ÔÂÁ Value for Many

28 34 44

DEVELOPER TALK ÊØÃÑμ¹ àÁ¦ÐÇÃÒ¡ØÅ º¹àÊŒ¹·Ò§ã¹àÁ×ͧ¾Ñ·ÂÒ PROPERTY FOCUS ÍÊѧËÒÏ μ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ àÁ×ͧËÅÑ¡ àÁ×ͧÃͧ àÁ×ͧªÒÂá´¹ PROJECT REVIEW ૹμÔâ´Œ à¡Ã«áŹ´ à¢ÒËÅÑ¡ ÃÕÊÍÏ· á͹´ Ê»Ò ãÊ‹ã¨âšÌ͹¹íÒËͧ ä¿ LED

CONSTRUCTION 58

40

62 BUILDING CODES & CONCEPT 100 PROJECT IN PROGRESS GREEN 64

GREEN PRODUCTS

66

ECO GREEN

68 72

GREEN IDEA GREEN ºŒÒ¹ GREEN àÁ×ͧ Corporate Garden:

¹ÇÑμ¡ÃÃÁáʧÊÇ‹Ò§ Í´Õμ¨¹¶Ö§Í¹Ò¤μ ¡Òû‡Í§¡Ñ¹ÊÒû¹à»×é͹ã¹ÍÒ¡ÒÈ ¡Ñº¡ÒôíÒà¹Ô¹§Ò¹ÍÒ¤ÒÃà¢ÕÂÇ à¾×èͤسÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÍÒ¤ÒÃ

àÁ×èÍͧ¤¡Ã¨Ð¨Ñ´Êǹ

SPECIAL SCOOP Lighting Design

50

¡ÒÃÍ͡ẺáʧÊÇ‹Ò§ SMART BUILDER “Modular”

54

ºŒÒ¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ»à¾×èÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂÂؤãËÁ‹ DETAILS BAMBOO

THE SPECIALIST LED Spectrum

˹Öè§à´ÕÂÇ·ÕèãËŒÁÒ¡¡Ç‹Ò.... áʧÊÇ‹Ò§

8

PRODUCT

84 86

»ÅÍ´ÀÑ àÃÕº§‹Ò μç㨷ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ·ÕèÊØ´ IN TREND à·Ã¹´â¤Áä¿´Õ䫹à¡Ž BUILDER HILIGHT Inspiration is found wherever you look for it

INNOVATION FOCUS ÃÑéÇÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ·Ò§àÅ×Í¡ãËÁ‹ ÃÇ´àÃçÇ »ÅÍ´ÀÑ äÌʹÔÁ 90 INNOVATIVE PRODUCTS 94 SPECIAL SCOOP ÍØ»¡Ã³ÊÇÔ쫏μÃǨ¨ÑºÍѨ©ÃÔÂÐ 136 ࢌÒμÅÒ´ 88


MISCELLENEOUS 14 16 18 20 32 38

98

BUILDER NEWS BUILDER GOSSIP BUILDER NEWS ASA ’57 AROUND THE WORLD LES MISCELLANEOUS ʶһ¹Ô¡ËÞÔ§¤¹ãËÁ‹ TALKING WITH ARCHAN MANOP μÅÒ´ªÐÅÍ ¸ØáԨªÐÅÍ ¡ÑºÇÔ¡ÄμàÈÃÉ°¡Ô¨ UPDATE IT Video conferencing services

114 VIEWPOINT

ÇÔ¶ÕáË‹§...Á×ÍÍÒªÕ¾ 116 HANG OUT CAFÉ

Elysian Tea House and Garden

120 HANG OUT PLACE Bangkok Tree House 124 ONCE UPON A TIME 126 128 130 134 140

10

âçáÃÁ¾ÃÐÂÒ ¾ÒÅÒ«â« PHOTOMANIAS IN THE BOX ÃͺÃÑéÇ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áǴǧÊÁÒ¤Á BUILDER CLUB

DESIGN 74

COVER STORY

“ऻ ´ÒÃÒ” ʋͧÊÇ‹Ò§·‹ÒÁ¡ÅÒ§´Ç§´ÒÇ

102 TALK TO TALK

È.´Ã. ºÑ³±Ôμ ¨ØÅÒÊÑ ¹Ñ¡Í͡ẺáÅйѡ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¼ÙŒà»ÃÕºàÊÁ×͹â¤Áä¿Ê‹Í§ÊÇ‹Ò§ ªÕé¹íÒ·Ò§

106 DESIGNER HUB 110 DESIGNED BY

ʶҹÕö俤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§


R

I ST

RA R O F SY

U

ST EM S

U N I T ED

EG

U K AS IS

O 9001

MANAGEMENT SYSTEMS

043

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.


FESTIVAL à·È¡ÒÅÇѹËÂØ´ และแลŒวก็เขŒาสูฤ‹ ดูรอŒ นแลŒว เดือนเมษายนน‹าจะเปšนเดือนทีห่ ลายๆ คน รอคอย ไม‹วา‹ จะเปšนเดือนทีม่ วี นั หยุดเยอะมาก หรือหลายคนรอคอยกับ ช‹วงเวลาทีจ่ ะไดŒลาพักรŒอน เดินทางไปท‹องเทีย่ วใหŒคลายรŒอนกัน หรืออีก หลายคนก็รอคอยช‹วงเวลาทีจ่ ะเดินทางกลับไปเยีย่ มบŒานและครอบครัว ในช‹วงวันหยุดสงกรานต พรŒอมกับเทศกาลสาดน้ํา ความสนุกสนาน และอีกหนึง่ ความหมายของความอบอุน‹ ภายในครอบครัว ทีญ ่ าติพนี่ อŒ ง จะมารวมตัวพรŒอมหนŒาพรŒอมตากัน และปดทŒายปลายเดือนเมษานีก้ บั งานแสดงเทคโนโลยีก‹อสรŒางที่ยิ่งใหญ‹ที่สุดในอาเซียน “สถาปนิก’57” ที่รวบรวมผลิตภัณฑ นวัตกรรมการออกแบบและก‹อสรŒาง….ที่คนใน วงการไม‹ควรพลาดเด็ดขาด

คณะผูŒจัดทําฝ†ายบริหาร บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ชั้น 6 อาคารเออีเฮŒาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท (66) 2717-2477 โทรสาร (66) 2318-4689, (66) 2717-2469 คณะที่ปรึกษา: ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา รศ.มานพ พงศทัต อ.ชวพงศ ชํานิประศาสน ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย ผศ.รัชด ชมภูนิช ชวลิต สุวัตถิกุล สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน ผศ.ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ

ส‹วน Builder Magazine ภายในเล‹มนี้ จะนําเสนอดŒวยเรื่องของ Lighting แสงสว‹างในหลายๆ แง‹มุม ไม‹ว‹าจะเปšนเรื่องราวกลุ‹ม ผลิตภัณฑไฟฟ‡าแสงสว‹าง หรือโครงการที่มีการออกแบบไฟแสงสว‹าง ที่น‹าสนใจ อาทิ โครงการเคป ดารา ฟรŒอนทบีช รีสอรท พัทยา และ โครงการ เซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา ตามดŒวย แนวคิดของนักออกแบบและนักการศึกษา อย‹าง ศ.ดร. บัณฑิต จุลาศัย กับการออกแบบดวงโคมภายในพิพิธภัณฑและวัง นอกจากนี้ยังมี บทสัมภาษณจากผูŒบริหาร คุณสุรัตน เมฆะวรากุล ผูŒคร่ําหวอดในการ ทํ า ธุ ร กิ จ เมื อ งพั ท ยา รวมทั้ ง นํ า เสนอสถานที่ ท‹ อ งเที่ ย วที่ น‹ า สนใจ น‹าไปแฮงคเอŒาท พรŒอมทัง้ เรือ่ งราวของนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม‹ๆ จากคอลัมนิสตอีกหลายท‹านใหŒไดŒติดตามอ‹านกัน

ทีมงานฝ†ายบริหาร: กรรมการผูŒจัดการ รองกรรมการผูŒจัดการ รองกรรมการผูŒจัดการ Publishing Director

คุณชาตรี มรรคา คุณศุภแมน มรรคา คุณศุภวาร มรรคา คุณปยะนุช มีเมือง

ฝ†ายขายโฆษณา: Sales Director

คุณศุภแมน มรรคา supaman@ttfintl.com

ติดต‹อฝ†ายขายโฆษณา โทรศัพท (66) 2717-2477 ติดต‹อฝ†ายสมาชิก โทรศัพท (66) 2717-2477 ติดต‹อฝ†ายบรรณาธิการ โทรศัพท (66) 87716-9976

คณะผูŒจัดทําฝ†ายกองบรรณาธิการ: บริษัท แท็งค ดีไซน แอนด โปรดักชั่น จํากัด 1104/31 หมู‹บŒานโนเบิล คิวบ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท (66) 2187 2531 โทรสาร (66) 2186 6741

แยกสี / เพลท โรงพิมพ

12

บริษัท สุรศักดิ์ฟลม จํากัด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

สุดทŒายทีมงาน Builder Magazine หวังเปšนอย‹างยิ่งว‹าช‹วงเทศกาล และวันหยุดยาว ทุกท‹านจะไดŒพักผ‹อนและใชŒเวลากับครอบครัวอย‹าง มีความสุข และเดินทางกันอย‹างปลอดภัย แลŒวปลายเดือนนี้เจอกัน ในงาน “สถาปนิก’57” พรŒอมกับเรานะคะ ณัชชา นันทกาญจน หัวหนŒากองบรรณธิการ editor.buildernews@gmail.com

ทีมงานฝ†ายกองบรรณาธิการ: หัวหนŒากองบรรณาธิการ คุณณัชชา นันทกาญจน กองบรรณาธิการ คุณหนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้ คุณณัฐธยาน รุ‹งรุจิไพศาล คุณภัณฑิรา มีลาภ อารตไดเรคเตอร คุณยิ่งยศ จารุบุษปายน กราฟฟกดีไซเนอร คุณธีรภัทร สลัดทุกข

natcha.tank@gmail.com


àÍÊ«Õ¨Õ àÍç¡«¾ÕàÃÕ¹« à»´Ô μÑÇÈٹ¤Í¹à«ç»μãËÁ‹ “The New Experience of Creative Living” เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ เปดตัวศูนยในคอนเซ็ปตใหม‹ภายใตŒแนวคิด The New Experience of Creative Living โดยปรับเปลีย่ นการจัดพืน้ ที่ 6,200 ตารางเมตร ใหŒรม‹ รืน่ สะดวกสบาย อัดแน‹น ดŒวยการนําเสนอไอเดีย ความรูŒ ดŒวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับคนรักบŒาน นักออกแบบ และสถาปนิกโดยเฉพาะ โดยแบ‹งพื้นที่ออกเปšน 3 ชั้น ชั้นล‹างจัดไวŒสําหรับคนรักบŒาน (Home Lover Experience) ดŒวยบรรยากาศใกลŒชิดธรรมชาติ เหมาะแก‹การนั่งคุยกัน จิบกาแฟ อ‹านหนังสือและชมนิทรรศการ ซึ่งชั้นนี้สามารถนําจักรยานมาจอดในอาคารไดŒ (Bike-Thru) ชั้นที่ 2 เนŒนการใหŒไอเดียการตกแต‹งตามเทรนดล‹าสุด (Trend & Decorative Experience) ประกอบดŒวย หŒอง Lifestyle Trend 4 ประเภท หŒองสมุด สําหรับการออกแบบ การจัดแสดงครัวและสุขภัณฑประเภทต‹างๆ และโชวรูมกระเบื้อง Cotto Italia ที่ใหญ‹ที่สุดในประเทศไทย และชั้นที่ 3 เปšนส‹วนของ การใหŒความรูŒทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบŒาน (Home Knowledge Experience) ตั้งแต‹พื้นถึงหลังคา และเจาะลึกไปถึงเรื่องของโครงสรŒางงานระบบ งานตกแต‹ง ดŒวยวัสดุและเทคนิคต‹างๆ ผูŒที่สนใจสามารถเขŒาชมและใชŒบริการไดŒทุกวัน ตั้งแต‹เวลา 10.00-19.00 น. ที่สาขาถนนเลียบทางด‹วนเอกมัย-รามอินทรา (คริสตัลดีไซนเซ็นเตอร) โทร. 0-2101-9922 และเวลา 11.00-20.00 น. ที่สาขาเมกาบางนา โทร. 0-2186-8899

ªä¹à´ÍÃÏ à»´Ô μÑÇ “PlantStruxureTM PES” ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¤Çº¤ØÁ¡Ãкǹ¡Òà ÍÑμâ¹ÁÑμ»Ô ÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹ นายแมทธิว กอนซาเลซ รองประธานบริษัท หน‹วยธุรกิจอุตสาหกรรม (Industry Business) ชไนเดอรอิเล็คทริค ประเทศไทย กล‹าวว‹า ในฐานะผูŒนําระดับโลกดŒานการจัดการพลังงาน ไดŒเปดตัวสถาป˜ตยกรรมล‹าสุด “PlantStruxure™ Process Expert System (PES)” ระบบ DCS ยุคใหม‹ที่ผสมผสานคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PLC/SCADA เช‹น การใชŒงานง‹าย และเปšน ระบบเปด พรŒอมทัง้ การเชือ่ มต‹อกันไดŒอย‹างไรŒรอยต‹อ การใชŒระบบฐานขŒอมูลเพียงหนึง่ เดียว และ การเพิ่มนวัตกรรมเกี่ยวกับการวินิจฉัยในเรื่องการจัดการพลังงานเพิ่มเติมจาก DCS แบบเดิม ที่มีอยู‹ ดŒวยการผสมผสานระบบจัดการพลังงานและการจัดการขŒอมูลในกระบวนการผลิตใหŒอยู‹ บนแพลตฟอรมเดียวกัน ซึง่ จะช‹วยทําใหŒทมี ปฏิบตั กิ ารในโรงงานสามารถควบคุมหรือจัดการงาน ต‹างๆ ไดŒแบบเรียลไทม ช‹วยใหŒทมี งานสามารถตัดสินใจไดŒอย‹างถูกตŒองและทันเวลา ส‹งผลใหŒเกิด การลดการใชŒพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไดŒดียิ่งขึ้น ดŒวยประสิทธิภาพที่ เต็มเป‚ย“ มของผลิตภัณฑใหม‹ลา‹ สุดของเรานีจ้ ะช‹วยใหŒอตุ สาหกรรมต‹างๆ สามารถลดตŒนทุนดŒาน พลังงานลงไดŒ ขณะเดียวกันก็ชว‹ ยเพิม่ ประสิทธิภาพ ตลอดวงจรอายุของเครือ่ งจักร เปšนการสรŒาง กระบวนการผลิตสินคŒาทีเ่ ปšนมิตรต‹อสิง่ แวดลŒอม จึงเชือ่ มัน่ ว‹าผลิตภัณฑดงั กล‹าวจะไดŒรบั การตอบ รับอย‹างดีจากอุตสาหกรรมทีก่ ําลังมองหาวิธกี ารเพิม่ ศักยภาพและเพิม่ ขีดความสามารถในการ แข‹งขันเพื่อกŒาวสู‹การเปšนผูŒนําตลาดไดŒอย‹างยั่งยืน

ä¹·á¿Ã§¤Ï ªÕ·é Òí àÅÃѪ´Ò-ÅÒ´¾ÃŒÒÇ àÊÕÂè §«Ñ¾¾ÅÒÂÅŒ¹ นางสาวริษิณี สาริกบุตร ผูŒอํานวยการและหัวหนŒาฝ†ายวิจัยและที่ปรึกษา ดŒานอสังหาริมทรัพย บริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปดเผยว‹าในช‹วง 5 ป‚ที่ผ‹านมา พื้นที่รัชดา-ลาดพรŒาวมีการเปลี่ยนแปลง มากมาย โดยมีป˜จจัยส‹งเสริม อาทิ การเขŒาถึงระบบขนส‹งมวลชนและการ สรŒางเสŒนทางเชื่อมต‹อกับถนนสายหลักในเมือง ทําใหŒมีผูŒประกอบการ อสังหาฯ รายใหญ‹ๆ เขŒามาพัฒนาโครงการในย‹านนี้เปšนจํานวนมาก ส‹ง ผลใหŒปริมาณซัพพลายคอนโดมิเนียมในย‹านดังกล‹าวนับตั้งแต‹ป‚ 2554 เพิม่ สูงขึน้ เกินกว‹าความตŒองการ โดยเฉพาะในป‚ทผี่ า‹ นมามีการเปดขายใน ย‹านรัชดา-ลาดพรŒาว ประมาณ 9,942 ยูนิต ในขณะที่อัตราการซื้อก็อยู‹ใน ระดับที่สูงคือประมาณ 62.6% หรือขายไดŒราว 6,223 ยูนิต โดยในส‹วน ของราคาขายนัน้ คอนโดฯ ในย‹านนีม้ รี าคาขายเพิม่ ขึน้ ประมาณ 8% ต‹อป‚ เนือ่ งจากตŒนทุนการก‹อสรŒางรวมถึงราคาทีด่ นิ ทีแ่ พงขึน้ ป˜จจุบนั นี้ คอนโดฯ บางโครงการในทําเลนี้ มีราคาขายสูงกว‹า 100,000 บาท/ตารางเมตร ในขณะที่ ร าคาขายเฉลี่ ย ของคอนโดฯ ในย‹ า นนี้ จ ะอยู‹ ที่ ป ระมาณ 90,994 บาท/ตารางเมตร ส‹วนโครงการที่ตั้งอยู‹ใกลŒกับสถานีรถไฟฟ‡าจะ สูงขึ้นไปอีก โดยอยู‹ที่กว‹า 100,000 บาท/ตารางเมตร 14

¼ÙŒ»ÃСͺ¡ÒÃÃÒÂãËÞ‹ àμÃÕÂÁμºà·ŒÒࢌÒà»Ô´â¤Ã§¡ÒËҹ¹Ô¤Á ÍÑÞ¸Ò¹Õ นายประไพสิทธิ์ ตัณฑเกยูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาบุญยง เรี ย ลเอสเตท จํ า กั ด ในเครื อ เจโมโพลิ ส ผูŒ พั ฒ นาและบริ ห ารนิ ค ม อัญธานีศูนยผลิตอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจร ตรงขŒามสนามบิน สุวรรณภูมิ เปดเผยว‹า จากการศึกษาพบว‹าบริเวณรอบๆ นิคมอัญธานี จะกลายเปšนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงแหล‹งใหม‹ เพราะมีบริษัทพัฒนาฯ ขนาด ใหญ‹หลายรายเตรียมแผนที่จะเปดโครงการใหม‹ในย‹านนี้ เนื่องจากภายใน นิคมอัญธานีเปšนที่ตั้งของสถานประกอบการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ส‹งออกกว‹า 200 บริษัท ทั้งบริษัทต‹างชาติ บริษัทคนไทย และบริษัทร‹วมทุน มีทั้งผูŒบริหาร, ดีไซเนอร, วิศวกร รวมไปถึงแรงงานระดับฝ‚มือทํางาน กว‹า 20,000 คน/วัน ระดับรายไดŒตั้งแต‹ 15,000-100,000 บาท/เดือน จึงเชื่อมั่น ไดŒว‹าดีมานดในพื้นที่มีแน‹นอน บวกกับอนาคตจะมีทั้งโครงการ อตก.วีดŒา สุวรรณภูมิ ซึง่ เปšนโครงการของกลุม‹ เจโมโพลิส ทีพ่ ฒ ั นาในลักษณะ Market Mall แบบใหม‹ ประกอบดŒวย ตลาด อตก. กว‹า 400 แผง, โครงการหลวง, ศูนยอาหาร, แหล‹งรวมพันธุไมŒ-สัตวเลี้ยง ฯลฯ โดยคาดว‹าจะเปดบริการใน ช‹วงตŒนป‚ 2558 จึงถือว‹าพื้นที่ดังกล‹าวในตอนนี้มีศักยภาพสูง สามารถตอบ โจทยในเรื่องของการเปšนที่อยู‹อาศัยและการลงทุนไดŒเปšนอย‹างดี


áʹÊÔÃÔ ÃØ¡¾Ñ²¹Ò 9 ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ÃÇÁÁÙŤ‹Ò 17,600 ŌҹºÒ· นายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผูŒจัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) หรือ SIRI เปดเผยว‹า แผนการรุกตลาดคอนโดมิเนียมในป‚ 2557 บริษัทจะเนŒนการพัฒนาโครงการ คอนโดมิเนียมเพือ่ รองรับความตŒองการของกลุม‹ ลูกคŒา ใหŒครอบคลุม ทัง้ ในกรุงเทพฯ และตลาดต‹างจังหวัด รวมถึง กลุ‹มลูกคŒาชาวต‹างชาติเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจอย‹างต‹อเนื่องในป‚ที่ผ‹านมา โดยในป‚นี้ บริษทั จะดําเนินธุรกิจภายใตŒแนวทางการปรับตัวเพือ่ ต‹อยอดความสําเร็จและสรŒางความยัง่ ยืนใหŒกบั ธุรกิจและองคกร ในระยะยาว หลังจากทีบ่ ริษทั เติบโตอย‹างรวดเร็วในช‹วง 3-4 ป‚ทผี่ า‹ นมา โดยบริษทั วางแผนการพัฒนาคอนโดมิเนียม ในป‚ 2557 ประมาณ 9 โครงการ มูลค‹ารวมประมาณ 17,600 ลŒานบาท พรŒอมโชวกลยุทธป˜นแบรนดคอนโดมิเนียม ภายใตŒแนวคิดการใชŒชวี ติ แบบ “Urban Slow Living” ภายใตŒแบรนด “HAUS” (เฮาส) และเล็งเปดตัวคอนโดมิเนียม โครงการแรก “NYX” (นิกซ) ภายใตŒคอลเลคชั่น Live with attitude มูลค‹าโครงการประมาณ 3,000 ลŒานบาท รวมทั้งมีแผนพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อรองรับความตŒองการของกลุ‹มลู กคŒาในตลาดต‹างจังหวัดอีก 2 ทําเลใหม‹ ไดŒแก‹ พิษณุโลก และศรีราชา ชลบุรี เปšนตŒน โดยบริษัทตั้งเป‡ายอดขายรวมสําหรับคอนโดมิเนียมในป‚ 2557 ไวŒประมาณ 15,600 ลŒานบาท จากเป‡าหมายยอดขายรวมของบริษัท 30,000 ลŒานบาท

¡ÅØÁ‹ ䷤͹ ªÙ¡ÅÂØ·¸»Õ 2557 μѧé ໇Òà´Ô¹Ë¹ŒÒ¢ÂÒ ¾×¹é ·Õâè ç§Ò¹áÅФÅѧÊÔ¹¤ŒÒ นายวีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูŒจัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชัน่ จํากัด (มหาชน) ผูนŒ าํ ดŒานการพัฒนา โรงงานสําเร็จรูปและคลังสินคŒาคุณภาพสูงพรŒอมใชŒเพื่อใหŒ เช‹ารายแรกของประเทศไทย จัดแถลงสรุปผลความสําเร็จใน การดําเนินงานป‚ 2556 พรŒอมชูกลยุทธหลักในการขับเคลื่อน องคกรในป‚ 2557 ดŒวยการตั้งงบลงทุนกว‹า 8,000 ลŒานบาท สําหรับใชŒในการซื้อที่ดินในทําเลยุทธศาสตรเพิ่มขึ้น และการ ก‹อสรŒางโครงการของกลุ‹ม โดยแบ‹งเปšนงบลงทุนของไทคอน 2,000 ลŒานบาท และงบลงทุนของทีพารค 6,000 ลŒานบาท เนื่องจากการดําเนินงานในป‚นี้กลุ‹มไทคอนจะมุ‹งเนŒนไปที่การพัฒนาและขยายพื้นที่คลัง สินคŒา ซึ่งดําเนินงานโดย ทีพารค เปšนหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดŒตั้งเป‡าเติบโตของกลุ‹มไทคอน ในป‚ 2557 ดŒวยพื้นที่เช‹า 350,000 ตารางเมตร ตลอดจนแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม‹ๆ ทัง้ ในประเทศ และขยายสูภ‹ มู ภิ าคเอเชียเพือ่ เพิม่ ส‹วนแบ‹งการตลาดในธุรกิจโรงงาน และคลัง สินคŒาใหŒเช‹าอย‹างต‹อเนือ่ ง และรองรับการเปดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป‚ 2558

͹ѹ´ÒÏ âªÇ¼Å»ÃСͺ¡ÒÃÊÙ§Êش໚¹»ÃÐÇÑμ¡Ô Òó ÂéÒí ¤ÇÒÁ໚¹¼Ù¹Œ Òí ¤Í¹â´ μԴö俿‡Ò นายชานนท เรื อ งกฤตยา ประธานเจŒ า หนŒ า ที่ บ ริ ห าร และกรรมการผูŒ จั ด การใหญ‹ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมŒนทจํากัด (มหาชน) เผยถึงผลการดําเนินธุรกิจในป‚ 2556 ที่ผ‹านมา นับว‹าประสบความสําเร็จเกินจากแผนการดําเนินงานที่ตั้งไวŒ ทั้งดŒานยอดขาย รายไดŒและกําไร เติบโตขึ้นจากป‚ก‹อน เรียกไดŒว‹าสูงสุดเปšนประวัติการณของบริษัท โดยมี ยอดขาย 21,083 ลŒานบาท รายไดŒเติบโตต‹อเนื่องกว‹า 9,227 ลŒานบาท และยังมียอดขาย รอรับรูŒเปšนรายไดŒจํานวน 19,854 ลŒานบาท ที่จะมีการโอนสิทธิ์ในอีก 3 ป‚ขŒางหนŒา พรŒอม ประกาศจ‹ายป˜นผลใหŒกับผูŒถือหุŒนและมุ‹งเนŒนศักยภาพการเติบโตของบริษัทอย‹างมั่นคง สําหรับแผนการดําเนินงานในป‚ 2557 ขณะนี้สถานการณการเมืองและเศรษฐกิจยังมี ความไม‹แน‹นอน ทําใหŒชว‹ งตŒนป‚บริษทั ฯ มีการวางแผนการดําเนินงานอย‹างระมัดระวัง โดย เบื้องตŒนบริษัทฯ มีแผนเปดตัวโครงการใหม‹ จํานวน 4 โครงการ โดยพัฒนาเปšนโครงการ คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ‡า ภายใตŒแบรนด “ไอดีโอ” ทีอ่ ยูใ‹ นทําเลทีต่ งั้ ย‹านใจกลางกรุงเทพฯ เปšนหลัก รวมมูลค‹า 15,000 ลŒานบาท ในป‚ 2557 นี้ โดยยังคงเป‡าหมายในการเปšนผูŒนํา ในการพัฒนาที่อยู‹อาศัยติดรถไฟฟ‡าต‹อไป

äÍÃÔÊ ¡ÃØ» Áѹè 㨴ÕÁÒ¹´¤Í¹â´Ï á¹Çö俿‡Ò àμÃÕÂÁ¼Ø´â¤Ã§¡ÒÃáá¢Í§»àÕ ¡ÒÐá¹Çö俿‡Ò ÊÕÁÇ‹ § นายกิตติพงษ สุมานนท ประธานเจŒาหนŒาที่บริหาร บริษัท ไอริส กรุป จํากัด เปดเผยว‹า แนวโนŒมธุรกิจ อสังหาริมทรัพยในป‚ 2557 ถือว‹ามีความทŒาทายสูง มาก โดยมีปจ˜ จัยเสีย่ งทีส่ ‹งผลกระทบดŒานจิตวิทยาต‹อ ภาคธุรกิจคือ ความขัดแยŒงและเสถียรภาพการเมือง ในประเทศ ซึ่งหากสถานการณทางการเมืองจบลงใน ระยะเวลาอันสั้น และไม‹มีเหตุการณรุนแรงเกิดขึ้นจะ ทําใหŒความเชื่อมั่นของผูŒบริโภคฟ„œนตัวเร็วขึ้น โดยเชื่อ ว‹าหากป˜ญหาดังกล‹าวหมดไปจะทําใหŒการตัดสินใจซือ้ ที่อยู‹อาศัยกลับมาทันทีในไตรมาส 2 ป‚นี้ และเชื่อว‹า โครงการคอนโดฯ ตามแนวรถไฟฟ‡าจะกลายเปšนที่อยู‹ อาศัยทีไ่ ดŒรบั ความนิยมมากขึน้ โดยสําหรับแผนในการ พัฒนาโครงการของบริษทั ฯในป‚ 2557 นี้ จะมีการเปด โครงการใหม‹ จํานวน 2 โครงการ โดยเปšนโครงการ ที่อยู‹อาศัยใกลŒรถไฟฟ‡า ประกอบดŒวย โครงการแรก “ดิ ไอริส บางใหญ‹” คอนโดมิเนียมแบบโลวไรส ใกลŒ รถไฟฟ‡าสายสีม‹วงสถานีคลองบางไผ‹ มูลค‹าโครงการ รวมกว‹า 1,160 ลŒานบาท และอีกหนึง่ โครงการ ขณะนี้ ยังอยู‹ระหว‹างการวางแผน คาดว‹าจะเปดตัวในช‹วง ครึ่งหลังของป‚นี้ และยังไดŒเปดเผยถึงความคืบหนŒา โครงการ “เวนิส ดี ไอริส วัชรพล” ซึง่ เปšนคอมมูนติ มี้ อลล แห‹ ง ใหม‹ บ นพื้ น ที่ ก ว‹ า 40 ไร‹ มู ล ค‹ า โครงการ รวมกว‹า 1,810 ลŒานบาท ป˜จจุบันก‹อสรŒางแลŒวเสร็จ เกือบ 100% มียอดขายแลŒวกว‹า 80% หรือคิดเปšน มูลค‹าประมาณ 1,135 ลŒานบาท โดยในเบื้องตŒนคาด ว‹าจะก‹อสรŒางแลŒวเสร็จและพรŒอมเปดใหŒบริการอย‹าง เปšนทางการในเดือนธันวาคม 2557 นี้

¡ÒúԹä·Â ºÃÔ¡ÒÃÍÔ¹àμÍÏà¹çμäÃŒÊÒ “THAI Sky Connect” àÍÒ㨤¹μÔ´ä«àºÍÏ นายโชคชัย ป˜ญญายงค รองกรรมการผูŒอํานวยการใหญ‹อาวุโสสายการพาณิชย รักษาการกรรมการผูŒอํานวยการใหญ‹ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เปดเผยว‹าไดŒเปดใหŒบริการใหม‹ทเี่ รียกว‹า “THAI Sky Connect” ซึง่ เปšนบริการ Wi-Fi บนเครือ่ งบิน ซึง่ บริการดังกล‹าวผูโŒ ดยสารจะสามารถใชŒคอมพิวเตอร โนตบุค แท็บเล็ต หรือ สมารทโฟนต‹างๆ เชือ่ มต‹อ เพือ่ เขŒาใชŒงานผ‹านแอพพลิเคชัน่ บนอินเทอรเน็ต เช‹น Virtual Private Network (VPN), e-mail, Instant messenger และ Web browser โดยในส‹วนของค‹าบริการนั้น แพ็คเกจ 3MB ค‹าบริการเริ่มตŒนที่ 4.50 ดอลลารสหรัฐ (ราว 145 บาท) สามารถชําระผ‹าน บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตไดŒ ในเบื้องตŒนจะใหŒเริ่มบริการบนเครื่องบินแอรบัส A380-800 จํานวน 6 ลํา ทําการบินในเสŒนทาง อาทิ ปารีส แฟรงกเฟรต โอซากŒา ฮ‹องกง โตเกียว และเครื่องบินแอรบัส A330-300 (33H) จํานวน 7 ลํา ทําการบินในเสŒนทาง อาทิ เพิรท ไทเป เซี่ยงไฮŒ ฮ‹องกง และ โอซากŒา ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะขยายการใหŒบริการใหŒครอบคลุมทุกลํา นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายระบบสื่อสารภายในหŒองผูŒโดยสารต‹อไป โดยเฉพาะระบบ ไรŒสาย (GSM) ซึ่งขณะนี้อยู‹ในขั้นตอนการพิจารณาของ กสทช. 15


Njҡѹ´ŒÇÂàÃ×èͧ¢‹ÒǤÃÒÇã¹áǴǧÃͺæ μÑÇàÃÒ ã¹©ºÑº¹Õé ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผูŒ บ ริ ห ารหนุ‹ ม ใหญ‹ ไ ฟแรงของ Carrier ผูŒ นํ า ดŒ า นเครื่ อ งปรั บ อากาศระดั บ โลก คุณอารดี้ รัมมณีย ที่ไดŒรับมอบหมายตําแหน‹งใหม‹เปšน Country Manager, UTC Building & Industrial Systems (Thailand) ซึ่งจะรับผิดชอบบริษัทในเครือฯ อันไดŒแก‹ Otis Elevator, Sigma Elevator, Carrier Commercial Refrigeration และ Chubb ตามวัตถุประสงคการตั้ง UTC BIS Thailand เพื่อนําเสนอและมอบ Integrated Smart Building Solution ใหŒแก‹ลูกคŒาในประเทศไทย โดยจะครอบคลุมสินคŒา เครื่องปรับอากาศ, ลิฟทและบันไดเลื่อน, ตูŒแช‹อาหาร, Physical Security อย‹างเช‹น ตูŒเซฟ และประตูหŒองมั่นคง รวมถึงระบบความปลอดภัยในอาคารต‹างๆ (Electronic Security) เช‹น Access Control, CCTV, Intrusion Detection& Alarm, Fire Detection & Alarm and Electronic Article Surveillance……พรŒอมรับงานหนักในป‚ 2014 อย‹างนี้ก็ตŒองขอเปšนกําลังใจใหŒอีกแรง คุณอารดี้ รัมมณีย Country Manager, UTC- Building & Industrial Systems (Thailand)

แมŒช‹วงนี้เศรษฐกิจจะชะลอตัว กําลังซื้อหดกันเปšนแถวๆ แต‹ผูŒบริหารหนุ‹มพ‹อลูกอ‹อนแห‹ง บมจ. อีสตโคสทเฟอรนิเทค (ECF) และนายกสมาคมเครื่องเรือนไทย คุณอารักษ สุขสวัสดิ์ ก็ไม‹หวั่น แถมมองสวนกระแส มั่นใจธุรกิจเฟอรนิเจอรไทยเติบโตดี ประกาศลุยตลาดในประเทศต‹อเนื่อง ปล‹อยแบรนด a7 ลงเมกาโฮม สาขา 3 หนองคาย สิ้นเดือนนี้ ส‹วนงบป‚ 56 ที่ออกมานั้น ขอคอนเฟรมดีตามเป‡า ไม‹ทําใหŒผูŒถือหุŒนผิดหวังอย‹างแน‹นอน คุณอารักษ สุขสวัสดิ์ ผูŒบริหาร บมจ.อีสตโคสทเฟอรนิเทค (ECF) และ นายกสมาคมเครื่องเรือนไทย

คุณสลิล กันตนฤมิตรกุล ผูŒจัดการส‹วนการตลาด สยามไฟเบอรกลาส

ใครเห็น… พี่สลิล กันตนฤมิตรกุล ผูŒจัดการส‹วนการตลาดจากค‹าย สยามไฟเบอรกลาส ในกลุ‹ม ธุรกิจ เอสซีจี ซิเมนต-ผลิตภัณฑก‹อสรŒาง (SCG Cement-Building Materials) ตอนนี้ดูหนŒาตา แจ‹มใส แมŒว‹าจะตŒองวิ่งวุ‹นทํากิจกรรมรณรงคส‹งเสริมใหŒเยาวชนเขŒาใจถึงมลพิษทางเสียง ที่กําลัง คุกคามวิถีชีวิตการพักอาศัยแบบไม‹ใหŒรูŒเนื้อรูŒตัว ในยุคที่คนนิยมหาที่พักใกลŒรถไฟฟ‡ากันคึกคัก ในโครงการประกวดหนังสัน้ ชือ่ เกŽๆ ว‹า..เมือ่ เสียงหายไป.. แถมยังจัดใหŒเยาวชนใชŒสอื่ ใกลŒตวั กันอย‹าง สรŒางสรรค ทั้งยูทูบ และเฟซบุก กันมาแรมเดือนแลŒว…ไม‹ตŒองแปลกใจ ก็แหม ทั้งผลงานหนังสั้น ที่เขŒาประกวดจะเกินคาดแลŒว กระแสความสนใจต‹อสิ่งแวดลŒอมของเด็กวัยรุ‹นสมัยนี้ ก็ทําเอา คนจัดภูมิอกภูมิใจจนหายเหนื่อย เปšนไงล‹ะ เด็ก ๆ ก็มีหัวใจนะจะ

คุณมาริวคิ เฮลสเติรน ผูบŒ ริหารสาวสวย เฮเฟเล‹ หอบกระเชŒาดอกไมŒแสดงความยินดีแก‹ คุณอุไรรัตน แสงวัฒนาโรจน กรรมการผูŒจัดการ บริษัท คณาพญา พร็อพเพอรตี้ จํากัด ผูŒบริหารคอนโดหรู โครงการคณาพญา เรสซิเดนซ และคณาพญา มารีน‹า ยอรช คลับ ย‹านพระราม 3 โครงการระดับซุปเปอรลักซชัวรี่ ริมแม‹น้ําเจŒาพระยา เมื่อเร็วๆ นี้

แว‹วๆ ว‹าช‹วงปลายป‚จะมีกิจกรรมดีๆ ของเหล‹าดีไซเนอร กับการจัดงาน TIDA FESTIVAL ซึง่ ในป‚นที้ าง AIDIA (Asia International Design Institute Association) องคกรทีม่ คี วามร‹วมมือ ระหว‹างนักออกแบบ เช‹น จีน เกาหลีใตŒ ญี่ปุ†น ไทย ฟลิปปนส มาเลเซีย เพื่อส‹งเสริมใหŒวิชาชีพ ไดŒกŒาวสู‹อาเซียน พรŒอมรับ AEC จะมอบธงใหŒกับนายกสมาคม TIDA คุณเมธินี สุวรรณบุณย ที่ประเทศไทยดŒวย พรŒอมทั้งภายในงานยังมีการสัมมนาจากดีไซเนอรที่มีชื่อเสียงจากประเทศ ต‹างๆ อีกดŒวย งานแบบนี้ตŒองเตรียมตัวแต‹เนิ่นๆ อย‹าไดŒพลาดไปเยี่ยมชมกัน 16

คุณมาริวิค เฮลสเติรน ผูŒบริหารสาวสวย เฮเฟเล‹ และคุณอุไรรัตน แสงวัฒนาโรจน กรรมการผูŒจัดการ บริษัท คณาพญา พร็อพเพอรตี้ จํากัด


ªÇ¹ËźÌ Í ¹à´× Í ¹àÁÉÒ¹ àμÃÕ Â ÁμÑ ÇãËŒ ¾ ÃŒ Í ÁáÅŒ Ç ¾º¡Ñ ¹ ÊÔé ¹ à´× Í ¹¹Õé ¡Ñº “ʶһ¹Ô¡’57” §Ò¹áÊ´§à·¤â¹âÅÂÕ¡‹ÍÊÌҧ·ÕèÂÔè§ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹ÍÒà«Õ¹ ·ÕèÃǺÃÇÁ¼ÅÔμÀѳ± ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ͡ẺáÅС‹ÍÊÌҧ ¨Ò¡¡Ç‹Ò 50 »ÃÐà·È·ÑèÇâÅ¡ â´Â¼ÙŒ¨Ñ´áÊ´§¡Ç‹Ò 600 ÃÒ ÁÒãËŒÊÑÁ¼ÑÊáÅÐàÅ×Í¡ÊÃà ¡Ñ¹Í‹ҧàμçÁÍÔèÁ º¹¾×é¹·Õè 75,000 μÒÃÒ§àÁμà ·Ñé§Âѧ໚¹àÇ·Õ㹡ÒÃáÅ¡ à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ áÅÐẋ§»˜¹»ÃÐʺ¡Òó ÃÐËÇ‹Ò§à¾×è͹ËÇÁÊÒÂÍÒªÕ¾ ʶһ¹Ô¡ ÇÔÈÇ¡Ã ¹Ñ¡Í͡Ẻ ¼ÙŒÃѺàËÁÒ ¼ÙŒÊ¹ã¨·ÑèÇä» μÅÍ´¨¹ÇÔªÒªÕ¾Í×è¹ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ÍÕ¡´ŒÇÂ

¡ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò Keynote Speaker

การสัมมนาพิเศษทีน่ า‹ จับตามองมากทีส่ ดุ ของงาน ตŒองยกใหŒ ASA Forum 2014 ทีไ่ ดŒรบั เกียรติจากสถาปนิกชัน้ นํา ระดับนานาชาติ มาร‹วมแบ‹งป˜นประสบการณความรูŒ โดยในป‚นี้มีวิทยากรพิเศษทั้งหมด 6 ท‹าน จากไดŒกล‹าวไป แลŒวคือ คุณโตโย อิโตะ, คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค, บริษัทสถาป˜ตยกรรมชื่อดังจากนิวยอรก SO-IL และคุณจิง หลู (Jing Liu) มาปดทŒายกับอีก 2 ราย ทีจ่ ะกล‹าวถึงในฉบับนี้ คือ บริษทั สถาป˜ตยกรรม Bevk Perovic และบริษทั TYIN บริษัทสถาป˜ตยกรรมชื่อดัง Bevk Perovic ที่ก‹อตั้งโดย 2 สถาปนิกหนุ‹ม มาติยา เบิฟก (Matija Bevk) และ วาซา เจ. เปโรวิค (Vasa J. Perovic) ที่ไดŒฝากผลงานการออกแบบมาแลŒวหลายโครงการ ทั้งการดีไซนตั้งแต‹เฟอรนิเจอร ไปจนถึงอาคารสํานักงาน มหาวิทยาลัย อพารทเมŒนท และบŒานพักอาศัย สําหรับ มาติยา เบิฟก เกิดเมื่อป‚ 2515 ที่กรุงลูบลิยานา ประเทศสโลวีเนีย ส‹วน วาซา เจ. เปโรวิค เกิดเมื่อป‚ 2508 ที่กรุงเบลเกรด ประเทศเซอรเบีย ทั้งคู‹ สําเร็จการศึกษาจากคณะสถาป˜ตยกรรมเช‹นเดียวกัน และมักถูกรับเชิญใหŒเปšนอาจารยบรรยายพิเศษตามสถาบัน สถาป˜ตยกรรมในหลายๆ แห‹ง ทัง้ ยังไดŒรบั รางวัลระดับนานาชาติจากผลงานการออกแบบโครงการต‹างๆ โดยรางวัล ทรงเกียรติสูงสุดที่ไดŒรับคือ Mies van der Rohe จากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Community) ในป‚ 2550 ในฐานะสถาปนิกหนŒาใหม‹ผูŒโดดเด‹นในการออกแบบสถาป˜ตยกรรมร‹วมสมัย และในงานสถาปนิก’57 ครั้งนี้ วาซา เจ. เปโรวิค จะมาร‹วมแบ‹งป˜นประสบการณ โดยจะขึ้นเปดเวทีสัมมนา ASA Forum 2014 ในช‹วงบ‹าย วันอาทิตยที่ 4 พ.ค. 2557 เวลา 13.00-14.30 น. และเพื่อเปšนการเพิ่มสาระใหŒเขŒมขŒนยิ่งขึ้น ภายในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.00-16.30 น. ท‹านจะไดŒพบกับบริษัท สถาป˜ตยกรรม TYIN ทีก่ อ‹ ตัง้ โดย อันเดรียส เกีย. เยอรตเซน (Andreas G. Gjertsen) และยาชาร ฮันสตัด (Yashar Hanstad) เมืองทรอนดไฮม ประเทศนอรเวย ในป‚ 2551 และต‹อมาในป‚ 2555 บริษัท TYIN ยังไดŒรับรางวัล The European Prize for Architecture อีกดŒวย นอกจากนี้ทั้งสองคนยังไดŒรับการยกย‹องในดŒานมนุษยธรรม จาก การสรŒางสรรคผลงานการออกแบบเพื่อสังคม และการก‹อสรŒางที่อยู‹อาศัยร‹วมกับชุมชนในพื้นที่ทุรกันดาร ทั้งใน ทวีปแอฟริกาและอีกหลายประเทศในเอเชีย รวมทั้งการสรŒาง “บŒานผีเสื้อ” เพื่อเด็กกําพรŒาชายแดนจังหวัดตากใน ประเทศไทยอีกดŒวย และในงานสถาปนิก’57 นี้ ยาชาร ฮันสตัด (Yashar Hanstad) ไดŒใหŒเกียรติร‹วมเปšนผูŒบรรยาย พิเศษในสัมมนา ASA Forum 2014 ดŒวย

¼ÙŒáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒ ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

ไฮไลทหลักของงานสถาปนิก’57 คือการจัดแสดงสินคŒาทีเ่ อือ้ ประโยชนตอ‹ งานสถาป˜ตยกรรม และการออกแบบ-ก‹อสรŒาง ซึง่ ป‚นผ้ี แŒู สดงสินคŒาเตรียมขนทัพผลิตภัณฑนา‹ สนใจจากกว‹า 50 ประเทศทัว่ โลก อาทิ ญีป่ น†ุ ไตŒหวัน สิงคโปร อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส แอฟริกา เนเธอรแลนด ฝรัง่ เศส สวีเดน ฯลฯ โดยเฉพาะอย‹างอย‹างยิง่ กองทัพ สินคŒาจากจีน ผูผŒ ลิตรายใหญ‹ทส่ี ดุ ของโลก ทีเ่ พิม่ การจองพืน้ ทีจ่ ดั แสดงมากทีส่ ดุ เปšนประวัตกิ ารณ ทีจ่ ะกล‹าวต‹อไปนี้ คือส‹วนหนึง่ ของความน‹าสนใจทีท่ า‹ นจะไดŒพบ อาทิเช‹น บริษทั อารโตŒ เอ็นจีเนียร จํากัด ผูผŒ ลิตไมŒผสม พลาสติกคุณภาพดี ทีม่ าพรŒอมขŒอเสนอพิเศษ ส‹วนลด 40% เฉพาะลูกคŒาทีส่ ง่ั ซือ้ และวางมัดจําภายในงานสถาปนิก’57 ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑของ อารโตŒ เอ็นจีเนียร ทําจากผงไมŒผสมพลาสติกโพลีเอทิลนี ชนิดความหนาแน‹นสูง ทีพ่ ฒ ั นาสูตรใหŒ เหมาะสมในการใชŒงานอันหลากหลาย ดŒวยคุณสมบัตทิ ท่ี นแสงแดด เชือ้ รา ป‡องกันความชืน้ อีกทัง้ ยังมีระบบการติดตัง้ ทีง่ า‹ ยและสามารถรองรับการยืดหดของวัสดุตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพอากาศ จึงเหมาะสมทัง้ การใชŒงานพืน้ และ งานผนังภายนอกอาคาร รวมถึงงานฝ‡าเพดาน งานดัดโคŒง งาน 3 มิติ และอืน่ ๆ ตามแต‹จนิ ตนาการของผูอŒ อกแบบ

18


เช‹นเดียวกับบริษทั ร็อควูล (ประเทศไทย) จํากัด ผูนŒ าํ ดŒานการผลิตฉนวนกันความรŒอน ภูมใิ จนําเสนอผลิตภัณฑ RockTech และ ThermalRock ซึง่ เปšนฉนวนกันความรŒอน ทีผ่ ลิตใหŒมคี วามหนาหลากหลายขนาด และมีจาํ หน‹าย เปšนมŒวนเพือ่ ใหŒสะดวกต‹อการติดตัง้ สามารถใชŒไดŒกบั ทีพ่ กั อาศัย อาคารพาณิชย และงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ ของ ร็อควูล นํามาใชŒงานไดŒหลายวัตถุประสงค ทัง้ ปูหลังคา หŒองใตŒหลังคา และเพดาน หรือจะใชŒเปšนฉนวนชัน้ เดียว สําหรับกันความรŒอนของโครงสรŒางภายนอกก็ไดŒเช‹นกัน นอกจากนีแ้ ลŒวยังจะไดŒพบกับผลิตภัณฑไมŒผสมพลาสติก (WPC) พืน้ ไมŒเอ็นจีเนียร ลามิเนต และพืน้ ไวนิลสําหรับ ทีอ่ ยูอ‹ าศัย จากบริษทั เซอรเรียลลิฟวิง่ จํากัด ซึง่ เปšนวัสดุไมŒเทียม ภายใตŒแบรนด “THAI SUN” คุณสมบัตทิ นทาน ต‹อสภาพอากาศ และทนทานต‹อน้าํ เค็มหรือน้าํ ผสมคลอรีน จึงเหมาะนํามาใชŒสาํ หรับการปูระเบียง หรือปูพน้ื รอบ สระว‹ายน้าํ รวมถึงพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ดŒวย อาทิ รŒานกาแฟ โรงแรม หรือรŒานอาหาร เปšนตŒน และดŒวยตัวเลือกทีม่ มี ากมายหลายสี และหลายรูปแบบ จึงสามารถตอบสนองความตŒองการในการใชŒงานประเภทต‹างๆ ไดŒดี ทัง้ ยังติดตัง้ ง‹าย ตลอด จนเปšนมิตรต‹อสิง่ แวดลŒอม นอกจากนีอ้ กี หนึง่ ผลิตภัณฑทจ่ี ะขอแนะนําคือ กระเบือ้ งเซรามิคจากบริษทั ไอริส อินดัสเทรียล จํากัด ทีเ่ หมาะสําหรับ งานตกแต‹งทุกประเภทรวมไปถึงสระว‹ายน้าํ และเมือ่ 2 ป‚ทแ่ี ลŒว Tree Mosaic ของไอริส ยังไดŒรบั รางวัล “G-mark 2012” ทีป่ ระเทศญีป่ น†ุ จากความโดดเด‹นดŒานการดีไซน นอกจากนี้ สินคŒาของไอริส ยังเปšนมิตรต‹อสิง่ แวดลŒอมเพราะ ผลิตจากวัสดุรไี ซเคิล และพิเศษสุดสําหรับงานสถาปนิก’57 ไอริสไดŒเตรียมนําสินคŒาพรŒอมเฉดสีใหม‹ของป‚ 2557 กว‹า 30 เฉดสี มาจัดแสดงภายในงานดŒวย

¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹æ ·Õ蹋Òʹã¨

ไม‹เพียงแค‹การจัดแสดงสินคŒา นวัตกรรม และเทคโนโลยีกอ‹ สรŒางเพียงเท‹านัน้ ภายในงานสถาปนิก’57 ยังรวบรวม กิจกรรมดีๆ มีประโยชนต‹อสังคมใหŒผŒเู ยี่ยมชมงานไดŒมีส‹วนร‹วมดŒวยอีกหลายกิจกรรม อาทิ นิทรรศการประวัติ สมาคมฯ, นิทรรศการ “สถาปนิก สถาปนิก” ทีแ่ นะนําบทบาทหนŒาทีข่ องสถาปนิกอย‹างง‹ายๆ ใหŒประชาชนไดŒรจŒู กั และ เขŒาใจต‹อบทบาทหนŒาทีม่ ากยิง่ ขึน้ , นิทรรศการผลงานการประกวดของสถาบันการศึกษา ในหัวขŒอ “เรียนสถาป˜ตย ทําไม”, นิทรรศการ “อาษาเปลีย่ นแปลง : ASA CHANGE” เชิญสถาปนิกมาออกแบบแกŒไขป˜ญหาทางกายภาพ สังคม ในแนวทางของสถาปนิกเอง กับ 4 ป˜ญหาใกลŒตัว 4 องคกรอิสระ และ 4 นักออกแบบ, การประกวด งานศิลปะ ในหัวขŒอ “ชีวติ สถาปนิก”, กิจกรรม ASA Sketch พบกับสถาปนิกนักวาดภาพชาวมาเลเซีย CH’NG KIAH KIEAN, งานประกวดแบบ Experimental Design ในหัวขŒอ “แปดสิบลูกบาศกเมตร” และนิทรรศการงานเรขศิลปŠ สถาปนิก’57, นิทรรศการถ‹ายภาพสถาป˜ตยกรรมพืน้ ถิน่ โดย อาจารยปฐม พัวพันธสกุล รวมถึงการบรรยายและ แสดงดนตรีไทย “เสียงดนตรี วิธคี ดิ สถาป˜ตยกรรมลŒานนา” โดย รศ.วิวฒ ั น เตมียพ นั ธ (อ.จิว๋ ), การเสวนา “ปรัชญา สุนทรียะ ความลับ วิถที าง ตŒนศิลปŠสตูดโิ อ” โดยคุณชาตรี ลดาลลิตสกุล และหัวขŒอ “มันมีอนาคต” โดย ดร.พร วิรฬุ หรกั ษ, กิจกรรมหมอบŒาน, นิทรรศการสถาป˜ตยกรรมดีเด‹น, นิทรรศการบริษทั สถาปนิก สมาชิกนิตบิ คุ คล สถาปนิก ทัว่ ไป และสถาปนิกอิสระ เปšนตŒน

¾Ô¸ÕÁͺÃÒ§ÇÑÅ

นอกเหนือจากกิจกรรม นิทรรศการ การประชุมสัมมนา และการประกวดต‹างๆ แลŒว พิธมี อบรางวัล ถือเปšนการเสริมสรŒางขวัญกําลังใจแด‹ผŒผู ลิตผลงานสรŒางสรรค และเปšนแรงผลักดันใหŒวงการ ออกแบบมีการพัฒนาต‹อยอดขึน้ ไปอีก ในงานสถาปนิก’57 ยังมีการจัดการประกวดออกแบบ บูธแสดงสินคŒา โดยเบือ้ งตŒนไดŒรบั การยืนยันใน 2 ประเภท คือ 1) ประเภทความคิดสรŒางสรรค 2) ประเภท Green Booth ต‹อดŒวยการประกวดผลิตภัณฑนวัตกรรม ทีม่ ง‹ุ ใหŒนกั ออกแบบชาวไทย คิดคŒนผลิตภัณฑตŒนแบบ ที่ไม‹เคยมีการผลิตที่ไหนมาก‹อน โดยใชŒวัสดุในประเทศเปšนหลัก ซึง่ ตŒองตอบสนองความตŒองการของผูอŒ ยูอ‹ าศัย และอํานวยความสะดวกไดŒดี ประการสําคัญ คือตŒองเปšนมิตรต‹อสิง่ แวดลŒอม สําหรับพิธมี อบรางวัลจะมีขน้ึ ระหว‹างเวลา 13.00–17.00 น. ของวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 และในวันศุกรท่ี 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 18.00-19.00 น. จะมีงานประกาศรางวัลโครงการ “นักวิชาการดีเด‹น คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร (CDAST AWARD)” ซึง่ สรรหานักวิชาการของคณะ สถาป˜ตยกรรมศาสตรทว่ั ประเทศ ทีม่ ผี ลงานทางวิชาการหรือผลงานสรŒางสรรคดเี ด‹นในสาขา ต‹างๆ ทีเ่ กีย่ วขŒอง 7 สาขา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ส‹งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย วิชาการ ทิง้ ทŒายก‹อนปดงานสถาปนิก’57 ดŒวยพิธปี ระกาศและมอบรางวัล TOY ARCH AWARD 2014 โครงการประกวดวิทยานิพนธทางสถาป˜ตยกรรมศาสตรดีเด‹นแห‹งป‚ ในวันอาทิตยท่ี 4 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.30-17.00 น. ร‹วมสัมผัสวัสดุก‹อสรŒาง-ออกแบบตกแต‹ง และเทคโนโลยีอันทันสมัย รวมถึงการสัมมนาวิชาการต‹อยอดวิชาชีพสถาปนิก ไดŒที่งาน “สถาปนิ ก ’57” ระหว‹ า งวั น ที่ 29 เมษายน-4 พฤษภาคม 2557 ณ ชาเลนเจอร ฮ อลล 1-3 อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี ตั้งแต‹เวลา 11.00 -21.00 น. ติดต‹อสอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมและติดตามความเคลื่อนไหวไดŒที่ เว็บไซต: www.ArchitectExpo.com หรือ www.facebook.com/ArchitectExpo 19


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้

ªØ´¿ÒÏÁ¢¹Ò´Â‹ÍÁ Modular Chicken Coop & Garden Studio Sergers ประเทศเบลเยียม ไดŒออกแบบฟารมขนาดเล็กสําหรับคนเมือง ใหŒสามารถผลิตแหล‹งอาหารประจําวันเพือ่ บริโภคอย‹าง ง‹ายๆ ดŒวยตนเอง โดยการออกแบบเปšนโมดูลส‹วนต‹างๆ ทีเ่ ชือ่ มต‹อกันไดŒ เช‹น ส‹วนของการเลีย้ งไก‹หรือสัตวเลีย้ งขนาดเล็ก ส‹วนของ การปลูกพืชผักสวนครัว ส‹วนของทีเ่ ก็บเครือ่ งมือและอุปกรณตา‹ งๆ อุปกรณนส้ี ามารถเคลือ่ นยŒายไดŒงา‹ ยเนือ่ งจากมีขนาดเล็ก จึงเหมาะกับ ครอบครัวเล็กๆ แบบคนรุน‹ ใหม‹ไดŒเปšนอย‹างดี

¨Ø´ªÁÇÔÇÅ͹éíÒ·ÕèÅ͹´Í¹ สตูดิโอดีไซเนอรสัญชาติฟนแลนด AOR ไดŒออกแบบจุดชมวิวลอยน้ําบนคลอง Regent’s ติดกับ Camley Street Natural Park เพือ่ เปšนจุดชมวิวใหŒผคŒู นไดŒสัมผัสบรรยากาศความเปšนธรรมชาติ เปšนทีน่ ง่ั พักผ‹อนหย‹อนใจ อีกทัง้ ยังสามารถชืน่ ชมชีวติ สัตวปา† ในแถบ นัน้ ดŒวย โครงสรŒางของแพลทฟอรมไดŒแรงบันดาลใจจากทีพ่ กั พิงของชาวฟนแลนดในยามออกล‹าสัตว ประกอบดŒวยกลุม‹ ของสามเหลีย่ ม ลูกบาศกขนาดเล็ก ทีป่ ระกอบกันเปšนทีน่ ง่ั และหลังคา วัสดุหมŒุ ภายนอกเปšนเหล็ก Corten ทีท่ นสภาพอากาศไดŒเปšนอย‹างดี ภายในเปšน แผ‹นไมŒเรียงเปšนแนว อีกทัง้ ยังเจาะรูเปšนสามเหลีย่ มเล็กๆ ในระดับสายตาเพือ่ ใชŒเปšนช‹องส‹องสัตว เช‹น นกกระเต็นและหงสอกี ดŒวย……. เปšนไอเดียทีน่ า‹ นํามาปรับใชŒในบŒานเมืองเราไดŒบาŒ ง

20


Kiosk ÃÙ»·Ã§»ÃÐËÅÒ´ Kiosk ในลอนดอนทีม่ รี ปู ทรงคลŒายพัดกระดาษทีส่ ามารถเปด-ปดไดŒ พัฒนาขึน้ โดย Make Architects มีคอนเซ็ปตการออกแบบจากการนํา เทคนิคการพับกระดาษมาใชŒ โดยวัสดุเปšนอลูมเิ นียมทีม่ คี วามแข็งแรง ทนทาน ภายในหุมŒ ดŒวยไมŒอดั ชนิดกันน้าํ ซึง่ สามารถใชŒงานไดŒหลาก หลายฟ˜งกชน่ั อาทิ เปšนรŒานกาแฟ, จุดประชาสัมพันธ หรือบูธดีเจในงานอีเวŒนท ก็ไดŒ…..หากนํามาใชŒกบั แผงลอยบŒานเราไดŒคงดีไม‹นอŒ ย

“Nuzzles” ¾Ù‹»ÍÁ»ÍÁàªÕÂÏ¢¹Ò´ÂѡɏÊÌҧ¤ÇÒÁͺÍØ‹¹ บริษทั ออกแบบสัญชาติแคนาดา RAW Design ไดŒออกแบบ “Nuzzles” ทีพ่ กั พิง รูปทรงคลŒายพูป‹ อมปอมสําหรับการเชียร เพือ่ ใหŒเปšนทีพ่ กั คอยใหŒความอบอุน‹ แก‹ผทŒู เ่ี ล‹นสเก็ตบนแม‹นาํ้ ทีเ่ ปšนน้าํ แข็งในเมือง Winnipeg ในแคนาดา การ ออกแบบไดŒแรงบันดาลใจจากคุณสมบัติของขนสัตวท่ีสรŒางความรŒอนจาก ภายใน โครงสรŒางภายในเปšนอะลูมเิ นียม ภายนอกเปšนโฟมเสŒนยาวหลากสีสนั ทีเ่ รืองแสงในยามค่าํ คืน โดยผูเŒ ล‹นสเก็ตสามารถเพิม่ ความอบอุน‹ ใหŒแก‹รา‹ งกาย โดยการนัง่ หรือนอนบนพูป‹ อมปอมเชียรนไ้ี ดŒ

»ÃÐμÙºÒ¹ËÁع·ÕèäÁ‹μŒÍ§§ŒÍÅÙ¡ºÔ´ ดีไซเนอรชาวออสเตรีย Klemens Torggler ไดŒออกแบบประตูทแ่ี หวกแนวไปจากประตูแบบเดิมๆ นัน่ ก็คอื ประตูบานหมุนทีใ่ ชŒวธิ กี ารเปดและ ปดไปดŒานขŒาง ประกอบดŒวยจุดหมุน 2 จุดของบานสีเ่ หลีย่ มในตําแหน‹งบนและล‹าง แผ‹นสามเหลีย่ มทีป่ ระกอบเปšนบานสีเ่ หลีย่ ม ช‹วยใหŒประตู พับงอเพือ่ ใหŒหมุนไดŒ โดยไม‹ตอŒ งใชŒลกู บิดเลยทีเดียว

21


á¡ÐÊμÑ¿¿Š¡ç¡ÅÒÂ໚¹à¿ÍϹÔà¨ÍÏ䴌 โตะขŒาง Xai เปšนหนึง่ ในเฟอรนเิ จอรคอลเล็คชัน่ ใหม‹ของ Oscar Tusquets Blanca ทีไ่ ดŒออกแบบโตะขŒาง โดย การนําแกะมาสตัฟฟŠ ติดถาดไมŒทรงกลมลงบนหลัง เจาะ ช‹องลิน้ ชักในส‹วนของช‹องทŒองและใส‹เกือกสไตล Rococo หรูหราสีบรอนซท่ีเทŒาของแกะ ซึ่งการออกแบบไดŒแรง บันดาลใจจากภาพวาด “Interpretation Project for a Stable-Library” ของจิตรกรชือ่ ดังชาวสเปน Salvador Dali ทีม่ โี ทรศัพทวางอยูบ‹ นหลังและมีลน้ิ ชักดŒานขŒางของ ตัวแกะ สนนราคาของโต๊ะข้างนี้สูงลิบเลยทีเดียว...... คงจะเหมาะสําหรับผูทŒ ม่ี ใี จรักในการสะสมงานศิลปะ หรือ ไม‹กต็ อŒ งการความแปลกใหม‹ในหŒอง

»ÃѺâ©ÁʶҹÕöä¿ãμŒ´Ô¹ Arsenal ã¹»ÒÃÕÊ สถานีรถไฟใตŒดนิ รŒาง Arsenal ในกรุงปารีสกําลังจะถูกปรับโฉมใหŒเปšนสระว‹ายน้าํ , โรงละคร, คอนเสิรต ฮอลล, ไนทคลับ, อารทแกลอรี,่ สวนสาธารณะในร‹ม และรŒานอาหาร โดยการออกแบบของสตูดโิ อสัญชาติฝรัง่ เศสอย‹าง Oxo Architectes และ Laisne Associes แต‹ใน ขณะนีแ้ ผนงานการออกแบบดังกล‹าวยังเปšนทีว่ พิ ากษวจิ ารณในเรือ่ งของการลงทุนทีม่ งี บประมาณทีค่ อ‹ นขŒางสูงและความปลอดภัยของการ เขŒาไปใชŒงานภายในสถานีรถไฟใตŒดนิ รŒางแห‹งนีด้ วŒ ย

¤Í¹ â´ÁÔà¹ÕÂÁÊÕà¢ÕÂÇ Goodwood Residence คอนโดมิเนียมแห‹งใหม‹ Goodwood Residence ในประเทศสิงคโปร ผลงานการ ออกแบบของบริษัทสถาป˜ตยกรรม WOHA ที่รายลŒอมดŒวยบรรยากาศสีเขียว ทีพ่ กั แห‹งนีป้ ระกอบดŒวยหŒองชุดจํานวน 210 ยูนติ มีทง้ั หมด 12 ชัน้ อาคารมี ลักษณะเปšนรูปตัว L บริเวณทางเขŒาแวดลŒอมไปดŒวยตŒนไมŒตลอดทาง การตกแต‹ง ภายนอกอาคาร ไดŒรบั แรงบันดาลใจจากลายผŒาทอของภูมภิ าคเอเชีย การเลือกใชŒ แผงระแนงอลูมเิ นียมในการป‡องกันแสงแดด ทีส่ ามารถปรับขึน้ -ลงไดŒตามตŒองการ เพือ่ ใหŒพน้ื ทีส่ ว‹ นกลางเปดโล‹ง โดยการออกแบบนีเ้ นŒนใหŒผอŒู ยูอ‹ าศัยไดŒสมั ผัสกับ ความเปšนธรรมชาติอย‹างแทŒจริง

22


¡ÃÐÊÇÂÍÇ¡ÒÈáË‹§Í¹Ò¤μ กระสวยอวกาศนี้ ใชŒโครงสรŒางทรงสิบสองหนŒาเช‹นเดียวกับ Antarctic ในป‚ 2002 และ Mars Society Desert Research Station ในป‚ 2011 รูปทรงถูกออกแบบไม‹ใหŒตาŒ นลม วัสดุภายในผลิตจากไมŒสน ใหŒความรูสŒ กึ ที่ อบอุน‹ เปšนธรรมชาติ สามารถรองรับผูอŒ ยูอ‹ าศัยไดŒ 8 คน มาพรŒอมสิง่ อํานวย ความสะดวกครบครัน อาทิ ฮีทเตอร, หŒองครัวขนาดเล็ก, เตียงเดีย่ ว 4 เตียง เตียงคู‹ 2 เตียง นับว‹าเปšนการจัดสรรพืน้ ทีข่ นาดเล็กไดŒอย‹างลงตัว

¡ÒÃàÊÕªÕÇμÔ ¢Í§áç§Ò¹ã¹¡Òá‹ÍÊÌҧʹÒÁ¿ØμºÍÅâÅ¡»Õ 2022 The Guardian สือ่ ในประเทศอังกฤษไดŒรายงานว‹าขณะนีม้ แี รงงานมากกว‹า 500 คน ทีเ่ สียชีวติ จาก การสรŒางสนามและสิง่ อํานวยความสะดวก สําหรับเตรียมความพรŒอมในการเปšนเจŒาภาพฟุตบอล โลก ป‚ 2022 ของกาตาร ซึง่ เมือ่ สือ่ ไดŒสอบถามความคิดเห็นจากสถาปนิกชือ่ ดัง Zaha Hadid ผูอŒ อกแบบสนามแห‹งนี้ กลับไดŒรบั คําตอบว‹า “มันไม‹ใช‹หนŒาทีข่ องสถาปนิกอย‹างเธอทีจ่ ะตŒองพิจารณา และตรวจสอบเรื่องนี้ มันเปšนความรับผิดชอบของรัฐบาลกาตารท่จี ะตŒองพิจารณาในส‹วนของ กฏหมายแรงงาน ซึง่ มันอยูเ‹ หนืออํานาจของเธอ” ซึง่ จากคํากล‹าวนีท้ าํ ใหŒผสŒู นับสนุนสิทธิมนุษยชน เกิดความไม‹พอใจและโตŒแยŒงว‹า เธอควรจะเปšนกระบอกเสียงในการรŒองขอสภาพการทํางานทีด่ ขี น้ึ

ËÍÊ‹§ÃÔººÔé¹ บริษทั สถาปนิก IND และบริษทั Powerhouse ไดŒชนะการ แข‹งขันในการออกแบบหอสังเกตการณและหอส‹งสัญญาณ โทรทัศนสงู 100 เมตร ในประเทศตุรกี ดŒวยการออกแบบ ทีม่ าในรูปร‹างคลŒายกับสายริบบิน้ ทีท่ อดยาวบนพืน้ และทะยาน ขึ้นฟ‡า พื้นที่ใชŒสอยภายในประกอบดŒวย พื้นที่จัดแสดง นิทรรศการ, หอสังเกตการณ และเสาสัญญาณ ซึ่งผูŒท่มี า เยีย่ มชมสามารถเดินเล‹นตามทางเดินทีว่ นรอบ โดยจะนําไป สูศ‹ นู ยบริการขŒอมูลนักท‹องเทีย่ วทีถ่ กู สรŒางขึน้ เหนือระดับยอด ตŒนไมŒและหันหนŒาเขŒาสูต‹ วั เมือง…..ซึง่ ในอนาคตทีน่ จ่ี ะกลาย เปšนจุดท‹องเทีย่ วทีน่ า‹ สนใจของตุรกีไดŒอกี ดŒวย

23


¼Å§Ò¹ÈÔŻР“Match-Maker” ·Õè Times Square Young Projects ร‹วมกับ Kammetal ไดŒจดั แสดงผลงานศิลปะรูปทรงหัวใจ ในวันวาเลนไทน ใจกลาง Times Square ในนิวยอรค ทีม่ าพรŒอมลูกเล‹น “Match-Maker” โดยรอบๆ หัวใจนี้ จะมีตาํ แหน‹งทีก่ าํ หนดจุดไวŒ 12 ราศี ซึง่ เมือ่ คนไปยืนในจุดทีเ่ ปšนราศีของตัวเอง แลŒวมองส‹องเขŒาไปในกลŒองทีอ่ ยูข‹ าŒ ง หนŒา ก็จะเห็นหนŒาคนอืน่ ทีย่ นื อยูท‹ ร่ี าศีทม่ี แี นวโนŒมจะเปšนเนือ้ คูเ‹ ราอีก 4 คน นัน่ เอง นับไดŒวา‹ เปšนงานศิลปะทีส่ รŒางความสนุกสนานและความสุขใหŒกบั ผูคŒ น ไดŒเปšนอย‹างดี

»‡ÒÂÃÍö»ÃШíÒ·Ò§´Õ䫹à¡Žã¹ÊÇÔμà«ÍÏᏴ บริษทั สถาปนิกเยอรมัน Vehovar & Jauslin Architektur ไดŒออกแบบป‡าย รอรถประจําทางแห‹งใหม‹ในเมือง Arau ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึง่ ตัง้ อยู‹ ดŒานหนŒาสถานีรถไฟ Theo Hotz ที่เปšนสถานีรถไฟแห‹งใหม‹ของเมือง โดยในการออกแบบใหŒหลังคามีรปู ทรงคลŒายกŒอนเมฆ ใชŒวสั ดุกง่ึ โปร‹งแสง ส‹วนตรงกลางเปดโล‹ง ทําใหŒแสงสามารถส‹องผ‹านไดŒ อีกทัง้ ยังป‡องกันฝนและ หิมะ นับว‹าเปšนงานโครงสรŒางสถาป˜ตยกรรมที่โดดเด‹นที่สุดในเมืองเลย ทีเดียว……อยากใหŒกรุงเทพฯ มีแบบนีบ้ าŒ งจังเลย

¡ÒûÃСǴ The Future of the Conservatory บริษทั ผูเŒ ชีย่ วชาญดŒานการสรŒางเรือนกระจกสําหรับปลูกตŒนไมŒ David Salisbury ของอังกฤษ ไดŒจดั การประกวดการออกแบบเรือนกระจก สําหรับปลูกตŒนไมŒแห‹งอนาคตสําหรับนักศึกษาทางดŒานสถาป˜ตยกรรม, ก‹อสรŒางและการออกแบบ ในป‚การศึกษา 2012/2013 หรือ 2013/2014 โดยนักศึกษาทีส่ นใจสามารถส‹งอีเมล ในส‹วนของโมเดลการออกแบบในรูปแบบของ 3D หรือการวาดภาพพรŒอมรายละเอียด พรŒอมทัง้ อธิบายว‹าการออกแบบของคุณช‹วยพัฒนาและกŒาวล้าํ กว‹าไอเดียการออกแบบดัง้ เดิมของเรือนกระจกอย‹างไร รวมถึงขŒอจํากัดของการ ออกแบบและป˜ญหาในภาคปฎิบตั ทิ ค่ี ณ ุ มองเห็นในอนาคต พรŒอมทัง้ ระบุถงึ วัสดุตา‹ งๆ ทีเ่ ลือกใชŒ ซึง่ ผูชŒ นะเลิศจะไดŒรบั เงินสด 1,000 ปอนด, iPad 1 เครือ่ ง และไดŒลง profile บนเว็บไซตของ David Salisbury นักศึกษาทีส่ นใจสามารถลงทะเบียนและส‹งผลงานการออกแบบไดŒถงึ วันที่ 31 พ.ค. 2014 หรือศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมไดŒท่ี www.davidsalisbury.com/conservatory-competition 24


ʹÒÁ¡ÕÌÒâÍÅÔÁ»Ô¡Ä´Ù˹ÒÇ 2014 ·Õè»ÃÐà·ÈÃÑÊà«Õ ในการจัดกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว ‘Sochi 2014’ ในเมือง Sochi ประเทศรัสเซียทีเ่ พิง่ จบไปเมือ่ เดือนกุมภาพันธทผ่ี า‹ นมา ประเทศรัสเซียไดŒ มีการสรŒางสนามกีฬาเพือ่ รองรับการแข‹งขันประเภทต‹างๆ มาหลายแห‹ง เราลองมาดูกนั ว‹ามีทไ่ี หนน‹าสนใจกันบŒาง

The Fisht เปšนสนามกีฬาที่ใชŒจัดพิธีเปด-ปดมหกรรมกีฬาโอลิมปกฤดูหนาว ‘Sochi 2014’ สนามกีฬาแห‹งนี้สามารถจุผูŒชมไดŒ 40,000 ที่นั่ง หลังคาติดตั้ง โพลีคารบอเนตใส สามารถมองเห็นวิวทิวทัศนของเทือกเขา Imeretinskaya และ Caucasus ที่ปกคลุมดŒวยหิมะ ซึ่งในอนาคตสนามแห‹งนี้จะถูกใชŒเปšน สนามสําหรับการแข‹งขัน FIFA World Cup ในป‚ 2018 อีกดŒวย

The Bolshoy Dome สนามกีฬารูปทรงคลŒายไข‹อัญมณี Faberge ของรัสเซีย จุผูŒชมไดŒ 12,000 ทีน่ งั่ ถูกสรŒางขึน้ เพือ่ ใชŒเปšนสนามแข‹งขันกีฬาฮ็อคกี้ ซึง่ ในอนาคตจะกลายเปšน ศูนยกีฬาอเนกประสงค และศูนยความบันเทิงที่ทันสมัยระดับโลก

The Iceberg Skating Palace สนามกีฬาอเนกประสงค ที่สามารถเคลื่อนยŒายไดŒ ถูกสรŒางขึ้นเพื่อรองรับ การแข‹งขันกีฬาไอซสเก็ต ซึง่ ในอนาคตจะถูกรือ้ ถอนและยŒายไปทีเ่ มืองอืน่ ใน รัสเซีย เพื่อใชŒเปšนสนามไอซสเก็ตที่เปดบริการใหŒบุคคลทั่วไป

Shayba Arena สนามกีฬาทีถ่ กู สรŒางขึน้ เพือ่ เปšนสนามแข‹งขันกีฬาไอซฮอ็ คกี้ สามารถจุคนไดŒ 7,000 ที่นั่ง ในอนาคตจะถูกยŒายไปที่เมืองอื่นในรัสเซียเช‹นเดียวกัน

Adler Arena Skating Center สนามกีฬารูปทรงกลมรี ที่ถูกออกแบบเพื่อเปšนสนามแข‹งขันสเก็ตความเร็ว สามารถจุผูŒชมไดŒ 8,000 ที่นั่ง ซึ่งในอนาคตจะถูกเปลี่ยนแปลงเปšนศูนยจัด นิทรรศการ

25


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา

¡ÒÃÊÌҧ¤‹Ò¹ÔÂÁãËÁ‹ã¹Í¹Ò¤μ á¹Ç⹌ÁËÃ×Í¡ÃÐáÊÊѧ¤Á·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹¹Ñé¹ÍÒ¨ÁÕä´ŒËÅÒÂá¹Ç·Ò§ ÃÇÁ¶Ö§¡ÒÃÊÌҧ ¤Ø³¤‹ÒãËŒ¡ºÑ ÊÔ¹¤ŒÒãËŒÁàÕ Í¡Åѡɳà©¾ÒÐáÅкÃÔ¡Ò÷Õàè »š¹¾ÔàÈÉ à¾×Íè ãËŒ¼ºÙŒ ÃÔâÀ¤à¡Ô´¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨áÅÐʹͧμͺ¤ÇÒÁ μŒÍ§¡Òâͧ¡ÅØÁ‹ â´Â੾ÒÐ ¶Ö§áÁŒ¡Ò÷íÒẺ¹Ñ¹é ¨Ð໚¹¡ÒÃà¾ÔÁè ÁÙŤ‹ÒãËŒÊ¹Ô ¤ŒÒáÅкÃÔ¡Òà áμ‹¡ÅØÁ‹ ¼ÙºŒ ÃÔâÀ¤·ÕÁè ÃÕ ÒÂä´Œ ÊÙ§¡ç¾ÃŒÍÁ·Õ¨è Ш‹Ò à¾×Íè ãËŒä´ŒÊ¹Ô ¤ŒÒáÅкÃÔ¡ÒÃ·Õºè §‹ ºÍ¡Ê¶Ò¹Ð·Õàè ˹×Í¡Ç‹Ò “ÊÑÞÅѡɳ·àÕè ˹×ÍÃдѺ” (New VIP) 2-3 ป‚ทผี่ า‹ นมาเราจะเห็นไดŒวา‹ กลุม‹ ผูบŒ ริโภคสินคŒาและบริการทีเ่ ปšน “สถานภาพขั้นสูง” (Superlatives Status) มีจาํ นวนเพิ่มขึน้ มาก ในสังคม ทั้งที่มีกําลังในการจับจ‹ายใชŒสอยสูง และมีรสนิยมในการเลือกซื้อสินคŒาและบริการ ซึ่งผูŒผลิตสินคŒาและบริการต‹างก็สรรหา กลวิธีมาสรŒางความประทับใจและความพิเศษต‹างๆ เพื่อรองรับความตŒองการของกลุ‹มคนเหล‹านี้กันทั้งนั้น หากจะใหŒ พู ด ถึ ง กระแสหลั ก ๆ ที่ มี ก ารสรŒ า งมู ล ค‹ า เพิ่ ม และเปš น ค‹ า นิ ย มของคนในสั ง คมยุ ค ใหม‹ แ ลŒ ว เห็ น จะไม‹ พŒ น เรื่ อ งของ เวชศาสตรความงาม (Good Looks) อันที่จริงแลŒวการบริโภคสินคŒาหรูไม‹ใช‹ตัวที่จะชี้วัดสถานภาพทางสังคมเพียงเท‹านั้น แต‹แนว โนŒมค‹านิยมในอนาคตของสังคมยุคใหม‹ คนจะนิยมดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น ตัวเลขอายุไม‹ใช‹สิ่งสําคัญอีกต‹อไป ทุกคนอยากแลดู อ‹อนเยาวและมีสขุ ภาพทีด่ ี อย‹างทีใ่ นโฆษณาว‹าไวŒ แมŒหนŒาจะปาเขŒาไปสามสิบสองป‚ แต‹มนั รูสŒ กึ ดีหากมีคนทักว‹ายีส่ บิ สองหรือยังคะ….(แมŒ คนจะทักไปงั้นๆ ก็เถอะ) ดังนัน้ หลายคนจึงใหŒความสนใจกับการดูแลร‹างกายในลักษณะทีเ่ ปšนแนวทางเฉพาะตัว ความพิเศษทีม่ สี ินคŒา ที่ผลิตมาเพื่อตัวเราเองโดยเฉพาะจะเปšนที่ตŒองการ ถึงแมŒจะทําใหŒสินคŒานั้นมีมูลค‹าสูงขึ้นกว‹าสินคŒาปกติทั่วไป แต‹นั่นก็เปšนคุณค‹าที่ ผูŒบริโภคยอมจ‹ายเงินเพิ่ม และดŒวยเทคโนโลยีสมัยใหม‹ที่รุดหนŒาไปมาก บริษัท Organic Pharmacy ในลอนดอนไดŒนําเสนอผลิตภัณฑ ดูแลผิวจากดีเอ็นเอออกมาทดลองเปšนครั้งแรก ซึ่งไดŒพัฒนาโดยบริษัท GeneOnyx เปšนการวิเคราะหน้ําลายของผูŒใชŒสินคŒาก‹อนที่จะ แนะนําเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับแต‹ละคน ซึ่งในอนาคตค‹านิยมนี้จะมีเพิ่มสูงขึ้นแน‹นอน อีกหนึง่ สิง่ ทีแ่ สดงถึงสถานภาพทางสังคมทีด่ แี ละเหนือกว‹า คือ เชาวปญ ˜ ญา (Brain) ถึงแมŒวา‹ บุคคลทีม่ าพรŒอมกับฐานะทีด่ จี ะมีโอกาส เขŒาถึงทางการศึกษาและคอรสพิเศษเฉพาะตัวไดŒมากกว‹า แต‹ไม‹ไดŒหมายความว‹าคนเหล‹านั้นจะมีเชาวป˜ญญาที่เปšนเลิศ ดังนั้นการเพิ่ม ความสมบูรณแบบของพวกสถานภาพขั้นสูง คนเหล‹านี้ยินดีจ‹ายเพื่อใหŒไดŒความฉลาด ศักยภาพ และความสามารถที่เหนือกว‹าคนอื่น ซึง่ ในอนาคตฐานะดีอาจนํามาซึง่ เชาวปญ ˜ ญาทีด่ ไี ดŒ ดŒวยเทคโนโลยีทกี่ าŒ วล้าํ ไปขŒางหนŒา ทําใหŒทกุ สิง่ เปšนจริงไดŒ แมŒแต‹การปลูกถ‹ายความ ทรงจํา รวมทั้งการสรŒางความทรงจําลวงขึ้นมาใหม‹แทน อย‹างในภาพยนตร Inception เปšนตŒน นอกจากนี้เราอาจเคยพบบ‹อยๆ ว‹าคนรุ‹นใหม‹ มักนิยมในการมีประสบการณสุดขั้ว (Extreme Experience) การท‹องเที่ยวที่สรŒาง ประสบการณแปลกใหม‹ ทั้งที่ดีและไม‹ดีแต‹ทําใหŒเราระลึกถึงตลอดไป ป˜จจัยของการท‹องเที่ยวจึงไม‹ใช‹แค‹ที่พักสะดวกสบายอีกต‹อไป แต‹เนŒนทีก่ ารขายประสบการณใหŒกบั ลูกคŒาเปšนหลัก การสรŒางจินตนาการและแรงบันดาลใจ เช‹น การท‹องเทีย่ วไปในดินแดนหŒวงอวกาศ อย‹างที่เครื่อง SpaceshipTwo ของสายการบิน Virgin Galactic ที่จะเปดทดลองการบินพาลูกทัวรท‹องไปในอวกาศ หรือโรงแรม ใตŒน้ํา Water Discus ในบริเวณอ‹าวอาหรับ ที่มีหŒองพัก 21 หŒอง ตั้งอยู‹ใตŒน้ําลึก 10 เมตร โดยประสบการณเหล‹านี้รองรับเฉพาะผูŒที่มี สถานภาพขั้นสูงที่มีรายไดŒที่สูงมากเท‹านั้น…..อย‹างเราๆ คงจะตŒองหาประสบการณสุดขั้วอย‹างอื่นทําแทน ทั้งหมดที่กล‹าวมาก‹อนหนŒานี้จะตอกย้ําสถานภาพขั้นสูง ดŒวยสิ่งต‹างๆ ที่เขŒาถึงไดŒยาก (Deep Access) การมีสิทธิพิเศษที่คนทั่วไป ไม‹สามารถเขŒาถึงไดŒง‹ายๆ กลายเปšนความพิเศษอีกรูปแบบหนึ่งที่มีไวŒสําหรับผูŒที่มีรายไดŒสูง โดยผูŒบริโภคกลุ‹มนี้จะใหŒความสนใจกับ การซื้อบริการพิเศษส‹วนบุคคลที่หาไม‹ไดŒจากรŒานคŒาทั่วไป เช‹น การเดินทางไปในสถานที่ต‹างๆ ที่ไดŒรับบริการเปšนพิเศษ หรือการเลือก ซือ้ อสังหาริมทรัพย ซึง่ อันทีจ่ ริงลูกคŒาใหŒความสนใจกับการบริการทีจ่ ะไดŒรบั มากกว‹าในตัวสินคŒาดŒวยซ้าํ เปšนการสรŒางอํานาจทีอ่ ยูเ‹ หนือ กว‹าคนทัว่ ไป ทีไ่ ม‹ใช‹เพียงแค‹ความสะดวกสบายเท‹านัน้ ….นีอ่ าจเปšนเหตุผลทีผ่ เูŒ ขียนเคยสงสัย ทําไมหŒองชุดบางโครงการเคŒาถึงขายกัน หŒองละรŒอยลŒานถึงสองรŒอยลŒานบาท และก็สามารถขายออกกันไดŒดŒวย

26


Geneonyx

Inception

Water Disus

Kantana Institute Jim Thompson’s silk.

นอกจากการมี “สถานภาพขัน้ สูง” แลŒวสิง่ ทีบ่ ง‹ บอกความเหนือระดับทีผ่ บูŒ ริโภคตŒองการ คือ การมีเรือ่ งราวและภาพลักษณทนี่ า‹ จดจํา (Collective Memory) การนําเสนอเรือ่ งราวเปšนมากกว‹าการดึงความสนใจของผูบŒ ริโภค แต‹เปšนการบอกเล‹ารายละเอียดผ‹านตัวสินคŒา ดŒวยความคิดสรŒางสรรค ความน‹าหลงใหลและคุณค‹าในงานฝ‚มือ ทําใหŒมีการพูดต‹อแบบปากต‹อปาก ซึ่งเปšนป˜จจัยสําคัญในการจูงใจ ใหŒเกิดการเลือกใชŒและเลือกซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ และเปšนการสรŒางภาพลักษณของแบรนดอีกดŒวย การสรŒางภาพลักษณทนี่ า‹ จดจําทีจ่ ะกลายเปšนค‹านิยมในอนาคตไดŒนนั้ สินคŒานัน้ คงตŒองเปšน ของหายากทีม่ ที กั ษะดัง้ เดิม (Craft with Traditional Skill) ซึ่งแนวคิดนี้จะช‹วยเพิ่มคุณค‹าและมูลค‹าใหŒกับสินคŒา นักออกแบบหลายคนใชŒทักษะดั้งเดิมชั้นยอดมาใชŒออกแบบ ผลิตภัณฑ สะทŒอนอยู‹ในขั้นตอนการผลิต ที่แสดงความเปšนตŒนตํารับของแทŒ พรŒอมทั้งสื่อถึงความเปšนเอกลักษณพิเศษ ความเปšนของ “แทŒ” จะทําใหŒรูŒสึกไดŒมากกว‹าแค‹ผลิตภัณฑธรรมดา กลุ‹มผูŒบริโภคก็อยากที่จะซื้อ อยากใชŒในบริการเหล‹านั้น โดยเริ่มจากจุดเริ่มตŒนใน คุณค‹าและหลักปรัชญาทีไ่ ม‹สามารถจะหาไดŒจากทีอ่ นื่ ๆ เช‹นเดียวกับผลิตภัณฑของ Jim Thompson ผŒาไหมทีถ่ กู ทอขึน้ มาอย‹างประณีต พรŒอมกับเรื่องราวเล‹าขานที่เปšนตํานาน สรŒางคุณค‹าและชื่อเสียงไปทั่วโลก……และลูกคŒาก็พรŒอมที่จะซื้อหากัน และอีกสิ่งหนึ่งที่กําลังเปšนค‹านิยมของคนในสถานภาพสังคมยุคใหม‹ คือ การสรŒางมูลค‹าจากความเรียบง‹าย (Minimalist) ศิลปะของการใชŒของนŒอยชิน้ แต‹ใหŒคณ ุ ค‹ามาก กําลังเปลีย่ นสูร‹ ปู แบบของผลิตภัณฑทมี่ คี วามหรูหรามากขึน้ นักออกแบบส‹วนใหญ‹หนั มา ใชŒรูปทรงและวัสดุจากธรรมชาติ พื้นผิวที่หยาบและขอบมุมที่แหลมจะถูกแทนที่ดŒวยความนุ‹มนวล ผูŒบริโภคยุคใหม‹จะใส‹ใจสิ่งของที่อยู‹ รอบตัวมากขึ้น และตŒองการใหŒของเหล‹านั้นทําขึ้นตามมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้นดŒวย Minimalist จึงเปšนอีกหนึ่งแนวทางของการ หาสมดุลยระหว‹างความหรูหรา ความสวยงาม และความเรียบง‹าย ทีไ่ ม‹ตอŒ งแต‹งเติมหรือพยายามมากเกินไป เช‹น การสรŒางผลิตภัณฑ รูปแบบใหม‹และนํามาใชŒงานไดŒอย‹างร‹วมสมัยจากเทคนิคงานฝ‚มอื รูปแบบดัง้ เดิม นอกจากนีค้ วามเรียบง‹ายยังถูกนํามาเปšนเครื่องมือ ในการเล‹าเรือ่ งของสินคŒาไดŒอกี ดŒวย ยกตัวอย‹างเช‹น โครงการสถาบันกันตนา ทีผ่ ูŒออกแบบนํารูปแบบทีเ่ รียบง‹ายและเทคนิคดัง้ เดิมของ การทําอิฐมอญมาใชŒในงานสถาป˜ตยกรรม อีกทัง้ ยังมีเรือ่ งราวของการสรŒางงาน ฟ„นœ ฟูกลุม‹ ช‹างฝ‚มอื ในหมูบ‹ าŒ นช‹างทําอิฐมอญใหŒกลับมา ผลิตอิฐเหล‹านีต้ ามกรรมวิธแี บบดัง้ เดิม และนําอิฐมอญนัน้ มาออกแบบก‹อสรŒางใหŒอาคารนัน้ ดูรว‹ มสมัย เหมาะกับการใชŒงานตามยุคสมัย ใหม‹ ซึ่งก็ทําใหŒอาคารแห‹งนี้มีคุณค‹าและมีเอกลักษณ เปšนที่กล‹าวถึงในวงกวŒางดŒวย ซึ่งสิ่งเหล‹านี้ แสดงใหŒเห็นถึงการประกอบไปดŒวยอัตลักษณและเอกลักษณ อันหมายถึงคุณค‹าที่จะเกิดขึ้นในใจของผูŒบริโภค ถึงแมŒของ เหล‹านีจ้ ะมีมลู ค‹าทีส่ งู แต‹ในอนาคตหากค‹านิยมในสังคมเปลีย่ นไปและเทคโนโลยีทกี่ าŒ วไกลมากขึน้ เราอาจพบว‹าสิง่ เหล‹านีจ้ ะกลายเปšน “มาตรฐานระดับทั่วไป” (New Standard) ของสังคมก็เปšนไดŒ

ขŒอมูลอŒางอิงจาก: 1. หนังสือออนไลนเจาะเทรนดโลก Trend 2014 โดย ศูนยสรŒางสรรคงานออกแบบ TCDC

27


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา ภาพ: กัณฑตนนท สุรัชตวิรากูล

28


à¡×ͺ 40 »Õ º¹àÊŒ¹·Ò§ÊÒ¸ØáԨã¹àÁ×ͧ¾Ñ·ÂÒ ¡ÅØ‹ÁºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í äÁ¤ ªŒÍ»»Ôé§ ÁÍÅŏ ¹Ñ¹é ໚¹·ÕÃè ¨ÙŒ ¡Ñ ã¹Ç§¡ÇŒÒ§ ´ŒÇ¡ÒúÃÔËÒçҹáÅÐÇÔÊÂÑ ·Ñȹ¢Í§¼ÙªŒ Ò¤¹¹Õé ¤Ø³ÊØÃμÑ ¹ àÁ¦ÐÇÃÒ¡ØÅ ´ŒÇ¡Ò÷íÒ¸ØáԨâ¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§æ μÑé§áμ‹ÃŒÒ¹¤ŒÒ¨ÔÇàÇÍÃÕè Èٹ¡ÒäŒÒ 仨¹âçáÃÁáÅÐÃÕÊÍÏ· ¼ÙŒ«Öè§à»š¹¹Ñ¡Å§·Ø¹·Õè¡ÅŒÒä´Œ¡ÅŒÒàÊÕ áÅж×Í䴌NjҤÃèíÒËÇÍ´ã¹àÁ×ͧ¾Ñ·ÂÒ໚¹Í‹ҧ´Õ การเริม่ ตŒนของธุรกิจในเครือไมคนนั้ มาจากการทําธุรกิจเกีย่ วกับการท‹องเทีย่ วเปšนหลัก ดŒวยเริม่ ตŒนจากรŒานขายของ ที่ระลึก และค‹อยๆ พัฒนามาเปšนหŒางสรรพสินคŒา และเปšนธุรกิจโรงแรมในทŒายที่สุด ซึ่งในป˜จจุบันเครือของไมค ประกอบไปดŒวย หŒางสรรพสินคŒา 2 แห‹ง และโรงแรม 6 แห‹งในพัทยา พรŒอมทั้งโรงแรมในกรุงเทพฯ อีก 1 แห‹ง โดยคุณสุรัตนไดŒเล‹าถึงการเริ่มตŒนบนเสŒนทางสายธุรกิจว‹า “เราเริ่มจากรŒานขายของที่ระลึกใหŒกับชาวต‹างชาติมา ก‹อน เมือ่ ธุรกิจเริม่ ขยายตัวจากนัน้ เราจึงลงทุนพัฒนาโครงการขึน้ โดยเริม่ ดŒวยโครงการ ไมค โฮเทล ขึน้ มา ซึง่ เปšน โรงแรมระดับทัวริสต คลาส ในระดับสามดาวก‹อน ในป‚ 2526 จึงไดŒขึ้นเริ่มโครงการในรูปแบบมิกซยูส คอมเพล็กซ นําเอาแนวคิดจากการไปดูงานที่ฮ‹องกงมาปรับใชŒ โดยที่โน‹นเนŒนใหŒอาคารชั้นล‹างเปšนพื้นที่หŒางสรรพสินคŒา และชั้น บนๆ เปšนโรงแรม ซึ่งเราก็ทําเปšนหŒางสรรพสินคŒาไมค ดีพารทเมŒนท สโตร พรŒอมกับมีโรงแรมบริการที่ดŒานบน อาคารดŒวย ตามสไตลแบบฮ‹องกง ซึ่งก็ไดŒผลตอบรับจากนักท‹องเที่ยวเปšนอย‹างดี ต‹อมาในป‚ 2532 ซึ่งภาวการณ แข‹งขันดุเดือดขึน้ จึงไดŒมกี ารตัดสินใจเปดหŒางสรรพสินคŒาแห‹งที่ 2 หŒางไมค ชŒอปปงœ มอลล เพือ่ รองรับความตŒองการ ของตลาดการท‹องเทีย่ วทีเ่ ติบโตขึน้ มาก และเปšนการตัดคูแ‹ ข‹งในทางการตลาด ดŒวยพืน้ ทีก่ ว‹า 60,000 ตารางเมตร ที่แบ‹งเปšนหŒางสรรพสินคŒากว‹า 20,000 ตารางเมตร และอีก 40,000 ตารางเมตร ถูกแบ‹งเปšนพื้นที่สํานักงาน หากแต‹ในอนาคตยังมีแนวคิดในการทําเซอรวิส อพารทเมŒนท อีกดŒวย” หากใครไดŒมโี อกาสเทีย่ วพัทยาในช‹วงยีส่ บิ ป‚กอ‹ น ทุกคนคงรูดŒ วี า‹ ก‹อนทีจ่ ะมีหาŒ งใหญ‹รมิ ชายหาดพัทยาเกิดขึน้ มานัน้ หŒางสรรพสินคŒาไมค ชŒอปปœงมอลล มีความโด‹งดังในกลุ‹มนักท‹องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต‹างชาติ โดยเฉพาะที่ แวะมาซือ้ หาของทีร่ ะลึกติดมือกลับบŒานกัน เมือ่ ธุรกิจศูนยการคŒารุง‹ เรืองมากแลŒว คุณสุรตั นจงึ หันมาลงทุนทางดŒาน พร็อพเพอรตที้ หี่ ลากหลายมากขึน้ โดยลงทุนในการทําโรงแรมและรีสอรท ซึง่ คุณสุรตั นไดŒเล‹าถึงธุรกิจสายการโรงแรม ใหŒฟง˜ ว‹า “โรงแรมทีไ่ ดŒทาํ ในตอนนัน้ เริม่ จาก โรงแรมไมค บีช รีสอรท ซึง่ เปšนรีสอรทระดับทัวริสต คลาส ในสไตลโคซี่ ทีม่ ี สิง่ อํานวยความสะดวกครบครัน เดินทางสะดวกสบาย อีกทัง้ ยังตัง้ อยูใ‹ กลŒกบั ชายหาดดŒวย ต‹อจากนัน้ ก็เริม่ ทําโรงแรม สไตลตา‹ งๆ มากขึน้ อย‹างโรงแรม ไมค ออคิด รีสอรท ซึง่ จะเนŒนการตกแต‹งในสไตลสถาป˜ตยกรรมไทย-บาหลี เปšนหลัก เพราะเปšนที่นิยมของนักท‹องเที่ยวในเวลานั้น แต‹เมื่อเวลาผ‹านไปเทรนดของตลาดธุรกิจโรงแรมก็เปลี่ยนแปลงไป ความตŒองการของนักท‹องเทีย่ วก็เปลีย่ นไป เราจึงเริม่ หันมาทําโรงแรมในสไตลโมเดิรน เพือ่ รองรับกลุม‹ นักท‹องเทีย่ ว ใหŒเขŒากับยุคสมัย จึงเปšนโรงแรม บารอน บีช โฮเทล ที่สะดวกและอยุ‹ติดกับหŒางสรรพสินคŒา และสุดทŒายกับ การลงทุนทําโรงแรมในระดับหŒาดาว อย‹าง เคป ดารา รีสอรท ซึ่งนอกจากโรงแรมเราก็ยังมีโครงการบŒานจัดสรร และโครงการอพารทเมนทอีกดŒวย จึงเปšนการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอย‹างครบวงจร” ดŒวยแนวคิดในการลงทุนพัฒนาโครงการในแต‹ละโครงการนัน้ คุณสุรตั นจะคํานึงการเลือกโลเกชัน่ ทีเ่ ล็งเห็นศักยภาพ ของแต‹ละพืน้ ที่ ใหŒเหมาะสมกับการลงทุนตามประเภทของโครงการ หากโลเกชัน่ หนึง่ เมือ่ ทํากรณีศกึ ษาพบว‹าเหมาะ กับโครงการในระดับสามดาว ก็จะสรŒางโครงการระดับสามดาวขึ้น โดยทั้งนี้ยังตŒองคํานึงถึงเรื่องของธุรกิจและการ คืนทุนภายในระยะเวลาที่เหมาะสมไปดŒวย “การลงทุนในกลุ‹มไมค เราจะเนŒนไปที่พร็อพเพอรตี้เปšนหลัก ตŒองเปšน แอสเซ็ท (Asset) คือเมือ่ สรŒางแลŒวเสร็จจะตŒองเปšนทรัพยสนิ ทีค่ งอยูถ‹ าวร เราถึงจะสนใจลงทุน และดŒวยสไตลในการ ลงทุนที่ตŒองมองถึงแนวโนŒมในอนาคตซึ่งเปšนตลาดการท‹องเที่ยว เราจึงตŒองดูการตอบรับของตลาด ความเปšนไป ไดŒในการทําการตลาดกับกลุ‹มนักท‹องเที่ยว ที่ส‹วนใหญ‹จะเปšนนักท‹องเที่ยวชาวต‹างชาติและกรุปทัวร ซึ่งลูกคŒาส‹วน ใหญ‹ก็มักกลับมาเยือนและเขŒาพักกับทางเราอยู‹เสมอ”

29


การที่ลูกคŒาใหŒความไวŒวางใจและเดินทางกลับมาพักผ‹อนที่พัทยาอยู‹เสมอนั้น อาจเปšนเพราะแนวคิดการใหŒบริการ ที่คุณสุรัตนไดŒวางไวŒสําหรับบริษัทในเครือทั้งหมด ซึ่งเปšนการบริการในแบบไทยๆ ที่ใหŒความอบอุ‹นและอ‹อนนŒอม ถ‹อมตนกับลูกคŒา “เราควรดูแลและบริการลูกคŒาเสมือนกับญาติผใูŒ หญ‹ ทีเ่ ราเคารพรัก ซึง่ นัน่ จะสรŒางความประทับใจใหŒ แก‹แขกที่มาใชŒบริการอยากกลับมาใชŒบริการเราอีกครั้งหนึ่ง” หากถามถึงแนวโนŒมการลงทุนถึงตลาดอสังหาริมทรัพยภายในเมืองพัทยาในป˜จจุบัน คุณสุรัตนไดŒใหŒความเห็น ไวŒวา‹ “เปšนยุคทีม่ กี ารเขŒามาของนักธุรกิจต‹างชาติและนายทุนทีม่ ที นุ หนา และมีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย เกิดขึ้นมากมาย ทําใหŒมีการแข‹งขันกันอย‹างดุเดือด โครงการใหม‹ๆ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองการขยายตัวของเมือง และธุรกิจการท‹องเที่ยว ทําใหŒเกิดการแข‹งขันชนิดเลือดพล‹าน (Red ocean) รวมทั้งราคาอสังหาริมทรัพยประเภท คอนโดมิเนียม ทีป่ จ˜ จุบนั ลดลงหลายเท‹านัก เมือ่ ภาวะการแข‹งขันทีส่ งู และมีมากเกินไป ย‹อมทําใหŒแนวโนŒมการลงทุน พวกคอนโดมิเนียมในเมืองพัทยาไม‹ค‹อยน‹าสนใจนัก โดยในอนาคตตลาดอาจชะลอตัวและลŒนตลาดไดŒในที่สุด”

30


เรื่องชาวบŒาน: ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย

ÊÁÑ¡‹Í¹μ͹໚¹¹Ñ¡àÃÕ¹ʶһ˜μ ÊѴʋǹ¹ÔÊÔμËÞÔ§μ‹Í¹ÔÊÔμªÒÂ㹪Ñé¹àÃÕ¹ ¤§»ÃÐÁÒ³ 1 μ‹Í 5 ËÃ×Í 6 à¾×è͹¹ÔÊÔμËÞÔ§¨íҹǹäÁ‹ÁÒ¡¹Õé àÁ×èÍàÃÕ¹¨ºä»áŌǡçäÁ‹ä´Œ·íÒ§Ò¹ÍҪվʶһ¹Ô¡ ʋǹãËÞ‹¨Ð໚¹¤ÃÙ ·ÕèàËÅ×Íä»à»š¹ ´Õ਺ŒÒ§ ä»à»š¹¹Ñ¡âÀª¹Ò¡ÒúŒÒ§

สมัยนีท้ มี่ าเปšนอาจารยสถาป˜ตย สัดส‹วนนิสติ หญิงต‹อนิสติ ชายในชัน้ เรียนดูจะเปลีย่ นไป กลายเปšน 6 หรือ 7 ต‹อ 1 ยังนึกเปšนห‹วงลูกศิษย หญิงจํานวนมากอย‹างนี้ว‹าจบไปแลŒวจะไปทํางานอะไร แต‹เรื่องขาดแคลนสถาปนิกชาย คงไม‹เปšนป˜ญหา เพราะสมัยที่เปšนนักเรียน มีโรงเรียนสถาป˜ตยแค‹สองสามแห‹ง ตอนนี้มีเปšนสิบ ยี่สิบแห‹ง รวมนิสิต นักศึกษาชายทุกโรงเรียน ก็คงไดŒมีจํานวนมากกว‹าเพื่อนนิสิต นักศึกษาชายสมัยโนŒน (ฮา) อย‹างไรก็ตาม มีลูกศิษยหญิงที่จบออกไปทํางานเปšนสถาปนิกหญิงมากขึ้น (ลูกศิษยชายออกไปเปšนสถาปนิกคลŒายหญิงก็มีเหมือนกัน) แมŒจะไม‹สัมพันธกับจํานวนที่เรียนจบ แต‹จํานวนก็เพิ่มขึ้น ที่สําคัญหลายคนที่มีชื่อเสียงและเปšนที่รูŒจัก ซึ่งก็คงเปšนไปตามกระแสโลกที่ มีสถาปนิกดาราฝ†ายหญิงเปšนข‹าวอยู‹เสมอ อย‹าง Zaha Hadid เปšนตŒน เพือ่ ใหŒเขŒากับกระแส เรื่องชาวบŒานฉบับนีข้ อนําเสนอ สถาปนิกหญิงอีกคนทีก่ ําลังมาแรง เธอเปšนสถาปนิกชาวฝรัง่ เศส ชือ่ Odile Decq เธอผ‹านการศึกษาทั้งสถาป˜ตยกรรมและผังเมือง ในฝรั่งเศส จบแลŒวก็ทํางานอยู‹สักพัก แลŒวจึงตั้งสํานักงานร‹วมกับเพื่อน มีผลงาน ออกแบบอาคารพักอาศัยรวมในปารีส สะพานลอยขŒามทางหลวง ฯลฯ บังเอิญสถาปนิกชายผูเŒ ปšนหุนŒ ส‹วนบริษทั และหุนŒ ส‹วนชีวติ ประสบ อุบัติเหตุเสียชีวิต เธอจึงเริ่มกิจการใหม‹ในชื่อเธอคนเดียวว‹า Studio Odile Decq สรŒางผลงานออกแบบมากมาย จนมีช่อื เสียงและไดŒ รับรางวัลเกียรติยศ ในงาน Venice Biennale ป‚ 1996 และจากสมาคมสถาปนิกอังกฤษ เมื่อป‚ 2003 นอกจากจะทํางานออกแบบแลŒว เธอยังเปšนอาจารยโรงเรียนสถาป˜ตยกรรมในปารีส และเปšนอาจารยพิเศษใหŒกับโรงเรียนอื่น ในฝรั่งเศส แคนาดา และ อังกฤษ ดูเหมือนว‹าผลงานออกแบบของสถาปนิกหญิงผูŒนี้ จะเปšนไปตามบุคลิกและหนŒาตาของเธอ คือ อาคารแมŒยังอยู‹ในกรอบเดิมที่เปšนอดีต สถาป˜ตยกรรมหรือสถาป˜ตยกรรมสมัยใหม‹ แต‹มักจะมีสิ่งแปลกปลอม เปรี้ยว โดดเด‹น ซ‹อนอยู‹ตลอดเวลา ตัวอย‹างที่ชัดเจนคือหŒอง อาหารทีอ่ ยูใ‹ ตŒถนุ โรงโอเปร‹า ปารีสการเนียส มรดกสถาป˜ตยกรรมทีง่ ดงามและยิง่ ใหญ‹ เธอก็เขŒาไปเพิ่มเติมเสริมสรŒางสิง่ ใหม‹อย‹างกลŒา หาญในรูปทรงที่ต‹างออกไป และเลือกใชŒสีแดงสดสําหรับตกแต‹งพื้น เกŒาอี้ และอื่นๆ ทําใหŒเปšนรŒานอาหารเล็กๆ เปšนที่รูŒจักและพูดถึง แมŒแต‹อาคารธรรมดาที่ดูจากภายนอกจะเปšนเพียงกล‹องกระจกเรียบๆ เหมือนอาคารทั่วไป แต‹บริเวณโถงภายในที่สูงสามชั้นนั้นตรง กลางมีหŒองประชุมขนาด 100 ที่นั่ง ที่เธอสรŒางสรรครูปทรงอิสระสีแดงขนาดใหญ‹ ทําใหŒอาคารหลังนี้ไม‹ธรรมดาขึ้นมาทันที เมื่อเร็วๆ นี้ เธอใหŒสัมภาษณว‹า สาเหตุที่เธอตŒองตั้งสํานักงานใหม‹ หลังจากสามีเสียชีวิตไปนานถึงสิบหŒาป‚ ก็เพราะว‹าคนทั่วไปยังชอบ อŒางอิงผลงานในอดีต ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอแสดงตัวตนออกมาอย‹างชัดเจนมานานแลŒว ทีส่ ําคัญเธออยากใหŒเปšนแบบอย‹างสําหรับสถาปนิกหญิง คนอื่นรูŒว‹า การปฏิบัติวิชาชีพสถาป˜ตยกรรมนั้น แมŒยากลําบากแต‹ก็เปšนไปไดŒ นอกจากจะตŒองมีพรสวรรคบŒางเล็กนŒอย แต‹ตŒองมุมานะ พยายามอย‹างมากในการเดินทางสู‹ความสําเร็จ ขอใหŒสานุศิษยหญิง โปรดนําเรื่องนี้ไปพิจารณาและดําเนินตามต‹อไป สาธุ… 32


113 jeab.pdf

1

2/19/14

11:49 PM


เรื่อง: วสันต คงจันทร กรรมการผูŒจัดการ บจก.โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท www.m-property.co.th

㹤ÃÒǹÕàé ÃÒ¨ÐÁÒÊíÒÃǨμÅÒ´μ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ 30 àÁ×ͧÊíÒ¤ÑÞã¹»ÃÐà·Èä·Â â´Â¢ŒÍÁÙŢͧ AREA ·Õäè ´ŒÁ¡Õ ÒÃÊíÒÃǨ àÍÒäÇŒã¹ÃÒ§ҹ ³ à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á 2556 «Ö觾º¢ŒÍÁÙÅ¡ÒâÒÂÍÊѧËÒÏ ã¹àÁ×ͧμ‹Ò§æ ·Õè¹Ò‹ ʹã¨àÍÒäÇŒ ตลาดต‹างจังหวัด มีการขยายตัวอย‹างมากในช‹วง 2-3 ป‚ที่ผ‹านมา ส‹วนใหญ‹ก็อยู‹ในตลาดคอนโดมิเนียมเช‹นกัน แต‹ตลาดคอนโดมิเนียม ในต‹างจังหวัดส‹วนใหญ‹เปšนตลาดใหม‹ (New Demand) ไม‹ไดŒไปเปลี่ยนพฤติกรรมเช‹นกรณีในกรุงเทพฯ เนื่องจากผูŒซื้อคอนโดมิเนียม ในต‹างจังหวัดส‹วนใหญ‹เปšนกลุ‹มผูŒที่ซื้อบŒานจัดสรรไม‹ไดŒ เนื่องจากสภาพเมืองที่เจริญขึ้นทําใหŒบŒานจัดสรรส‹วนใหญ‹ราคา 2-3 ลŒานบาท ทําใหŒกลุ‹มผูŒที่มีกําลังซื้อเพียง 1.0 ลŒานบาท ไม‹สามารถซื้อบŒานจัดสรรไดŒ จึงตŒองเช‹าบŒาน เช‹าอพารทเมŒนท ทําใหŒนี่เปšนโอกาสของตลาด คอนโดมิเนียมราคา 1.0 ลŒานบาท และพบว‹ามีการขยายตัวหลายเท‹า เช‹น เมืองขอนแก‹นมีการขยายตัวของตลาดคอนโดมิเนียมถึง 10 เท‹า แต‹หากพิจารณาจํานวนหน‹วยนับว‹ายังนŒอยมากหากเทียบกับตลาดในกรุงเทพฯ และเทียบกับกําลังซื้อจากกลุ‹มอพารทเมŒนทที่มีอยู‹ใน เมืองขอนแก‹น ภาพรวมตลาดที่อยูอ‹ าศัย (รวมบŒานจัดสรรและคอนโดฯ) ทัง้ ประเทศพบว‹าช‹วงก‹อนป‚ 2554 ในต‹างจังหวัดมีสดั ส‹วนเพียง 30-40% สัดส‹วน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประมาณ 60-70% แต‹จากขŒอมูลของ AREA รายงานว‹าใน 2-3 ป‚ที่ผ‹านมานี้ มีสัดส‹วนที่ใกลŒเคียงกันมาก โดยตลาดคอนโดมิเนียมจึงเปšนตลาดที่หลายคนเกรงว‹าจะเปšนฟองสบู‹ แต‹หากพิจารณาเฉพาะกลุ‹มคอนโดมิเนียมที่เพิ่งเกิดใหม‹นับจาก ป‚ 2554 เปšนตŒนมา ขŒอมูลการขายหŒองชุดในหัวเมืองสําคัญ ณ เดือนมีนาคม 2556 จึงมีดังนี้ จังหวัดภูเก็ต มีหŒองชุดพักอาศัยรวม 15,500 หน‹วย มูลค‹ารวม 34,600 ลŒานบาท พบว‹า 75% ขายไปแลŒวมูลค‹าที่ขายไดŒเปšนเงิน 23,700 ลŒานบาท มียอดขายต‹อเดือนประมาณ 1,630 หน‹วย อุปทานเหลือขายประมาณ 3,900 หน‹วย เทียบกับยอดขายต‹อเดือนดังกล‹าวแลŒว คาดว‹าจะใชŒเวลาเพียง 2.3 เดือน เท‹านั้น แสดงถึงสถานการณขายที่ดีมาก จังหวัดเชียงใหม‹ มีหŒองชุดพักอาศัย 10,700 หน‹วย มูลค‹ารวม 23,400 ลŒานบาท พบว‹า 71% ขายไดŒแลŒวมูลค‹าที่ขายไดŒเปšนเงิน 16,000 ลŒานบาท อุปทานเหลือขายประมาณ 3,100 หน‹วย เทียบกับยอดขายต‹อเดือนประมาณ 2,010 หน‹วย คาดว‹าจะใชŒเวลาเพียง 1.5 เดือน เท‹านั้น แสดงว‹าสถานการณขายดีมากเช‹นกัน เมืองพัทยา มีหŒองชุดพักอาศัยถึง 122,600 หน‹วย มูลค‹ารวมถึง 321,000 ลŒานบาทพบว‹า 75% ขายไดŒแลŒว มูลค‹าที่ขายไดŒเปšนเงิน 235,000 ลŒานบาท มียอดขายต‹อเดือนประมาณ 5,850 หน‹วย อุปทานเหลือขายประมาณ 30,000 หน‹วย เทียบกับยอดขายต‹อเดือน ดังกล‹าวแลŒวคาดว‹าจะใชŒเวลาเพียง 5.2 เดือนเท‹านั้น จังหวัดขอนแก‹น มีหŒองชุดพักอาศัย 5,500 หน‹วย มูลค‹ารวม 8,950 ลŒานบาท พบว‹า 78% ขายไดŒแลŒว มูลค‹าที่ขายไดŒเปšนเงิน 6,800 ลŒานบาท มียอดขายต‹อเดือนประมาณ 1,500 หน‹วย อุปทานเหลือขายประมาณ 1,200 หน‹วย เทียบกับยอดขายต‹อเดือนดังกล‹าว แลŒวคาดว‹าจะใชŒเวลาเพียง 0.8 เดือนเท‹านั้น แสดงว‹าสถานการณขายดีเปšนอย‹างยิ่ง พื้นที่หัวหิน-ชะอํา มีหŒองชุดพักอาศัย 17,600 หน‹วย มูลค‹ารวม 58,700 ลŒานบาท พบว‹าขายไดŒแลŒว 75% มูลค‹าที่ขายไดŒเปšนเงิน 45,000 ลŒานบาท มียอดขายต‹อเดือนประมาณ 4,500 หน‹วย อุปทานเหลือขายประมาณ 4,400 หน‹วย เทียบกับยอดขายต‹อเดือนดังกล‹าว แลŒวคาดว‹าจะใชŒเวลาเพียง 2.7 เดือนเท‹านั้น แสดงว‹าสถานการณขายดีมากเช‹นกัน อาจกล‹าวไดŒว‹าสินคŒาคอนโดมิเนียมในหัวเมืองต‹างๆ ดังกล‹าว อยู‹ในสถานการณขายที่ดีมาก และมีอุปทานเหลือนŒอยมาก เนื่องจาก กําลังซื้อส‹วนใหญ‹เปšนกลุ‹มที่อยู‹อาศัยในบŒานเช‹า อพารทเมŒนท ที่มีรายไดŒเพียงพอที่จะซื้อที่อยู‹อาศัยประมาณ 1.0 ลŒานบาทดังกล‹าว (ซือ้ ที่อยู‹อาศัยแทนการเช‹า) อีกทัง้ ในช‹วงหลายป‚ที่ผ‹านมาเศรษฐกิจหัวเมืองต‹างๆ ขยายตัวอย‹างมาก (เฉลีย่ 8-10% ต‹อป‚ตลอดช‹วงระยะ เวลา 8 ป‚ที่ผ‹านมาทําใหŒมีกําลังซื้อสูง) ป˜จจัยสําคัญที่ทําใหŒตลาดอสังหาฯ ต‹างจังหวัดขยายตัวมากตั้งแต‹ป‚ 2554 เปšนตŒนมา เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัด สําคัญในช‹วงหลายป‚ก‹อนหนŒามาอย‹างต‹อเนื่อง ส‹วนใหญ‹เศรษฐกิจจังหวัด (GPP) ขยายตัวในระดับ 8-10% ติดต‹อกันมาหลายป‚ รวมทั้งประชากรและจํานวนบŒาน

34


35


ขŒอพิจารณาสําคัญของเมืองต‹างจังหวัด พิจารณาจาก 1. เศรษฐกิจหลักของเมือง โครงสรŒางทางเศรษฐกิจเปšนเมืองสินคŒาเกษตร เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจ การศึกษา เมืองศูนยราชการ เมือง ท‹องเทีย่ ว แต‹ละเมืองจะมี Magnet ของเมืองทีด่ งึ ดูดคนทัง้ ภาคไดŒหรือไม‹ หรือมีปจ˜ จัยสําคัญทีท่ าํ ใหŒ “กระชาก” หรือ “กระทืบ” ดีมานด หากเมืองใดมีโครงสรŒางทางเศรษฐกิจหลายๆ ดŒาน ย‹อมทําใหŒกาํ ลังซือ้ หลากหลายและมีจาํ นวนมาก และยังเปšนการป‡องกันความเสีย่ ง ไปไดŒดวŒ ย เช‹น หาดใหญ‹ทเี่ ปšนศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ 7 จังหวัดภาคใตŒ เมืองศูนยราชการ เมืองท‹องเทีย่ ว เมืองเอ็นเตอรเทนเมŒนท เมืองศูนยกลางทางการศึกษา มี Magnet สําคัญคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทีด่ งึ กลุม‹ คนรุน‹ ใหม‹ตลาดหลักของคอนโดมิเนียมมา รวมกันที่นี่ แมŒหาดใหญ‹มีระเบิดลงส‹งผลกระทบต‹อการท‹องเที่ยว แต‹เศรษฐกิจของเมืองยังไปไดŒ อสังหาฯ ยังขายดี เพราะมีโครงสรŒาง ทางเศรษฐกิจดŒานอื่นรองรับ แต‹หากระเบิดไปลงที่ภูเก็ต ย‹อมตŒองแย‹แน‹ๆ เพราะเศรษฐกิจหลักมีแต‹การท‹องเที่ยว เปšนตŒน 2. ขŒอมูลคุณลักษณะดŒานประชากร (Age VS Life Style, Behavior, Revenue) เปšนป˜จจัยสําคัญเช‹นกัน ที่ยังเปšนตลาดบŒานจัดสรร อยู‹เพราะขึ้นอยู‹กับคุณลักษณะของประชากรที่เปšนกลุ‹มใด เช‹น Builders (เกิดก‹อนป‚ 2488) Baby Boomer (เกิดป‚ 2489-2507) อายุ 45 ขึ้นไป ชมชอบ Brand มีความมั่นคง (Stable) Gen X (เกิดป‚ 2508-2523):- Freedom, Enjoy Life Style, Many Choices Gen Y, Z (เกิดป‚ 2524-2543):- Myself, Different Yuppies:- Hiso Ginnies:- Teenage, in-trend โดยตลาดคอนโดมิเนียมลŒานกว‹าบาทในต‹างจังหวัด ส‹วนใหญ‹เปšนกลุ‹มคนที่ซื้อบŒานไม‹ไดŒ และเปšนคนรุ‹น Gen X, Gen Y ที่เปšนกลุ‹ม คนรุ‹นใหม‹ ยังโสด หรือเพิ่งแต‹งงาน ครอบครัวเล็ก แต‹หากเปšนกลุ‹ม Baby Boomer ซึ่งเปšนครอบครัวใหญ‹แลŒว ส‹วนใหญ‹มักตŒองซื้อ บŒานอยู‹ในคอนโดฯ ไม‹ไหว 3. ดŒานรายไดŒ (Revenue) และรูปแบบรายไดŒ นอกจากมีรายไดŒเพียงพอแลŒว ยังตŒองเปšนคนมีงานทําประจํา จึงจะกูŒแบงกซื้อบŒานไดŒ กลุ‹มคนทํางานกลางคืน กลุ‹มพ‹อคŒา แม‹คŒา กูŒแบงกไดŒยากกว‹า หรือตŒองมีรายไดŒมากกว‹ากลุ‹มขŒาราชการ คนทํางานบริษัทฯ 4. สถานการณการเติบโตของเมืองว‹าอยูใ‹ นช‹วงใด ช‹วงเริ่มตŒนขยายตัว ช‹วงเฟ„“องฟู ทรงตัว มีแต‹ทรุด หรือไม‹เช‹นในกรุงเทพฯ ตŒนทุน ราคาที่ดินสูงไปหรือยัง การเกิดขึ้นของ Mega Projects: Mass Transit, High Speed Train, AEC เปšนตŒน 5. ป˜จจัยอืน่ ๆ โดยเฉพาะสิง่ อํานวยความสะดวก ทีก่ นิ ทีเ่ ทีย่ ว ศูนยการคŒา ป˜จจุบนั หŒางเซ็นทรัลไปถึงไหนเมืองนัน้ จะขยายตัวอย‹างรวดเร็ว กลายเปšนย‹านธุรกิจใหม‹ในบัดดล อีกทั้งยังเกี่ยวกับแหล‹งงาน นิคมอุตสาหกรรมใหม‹ที่เปšนแหล‹งสรŒางงาน สรŒางกําลังซื้อจริงๆ ใหŒกับตลาดอสังหาริมทรัพย 6. ป˜จจัยป˜ญหาทางกายภาพ น้ําท‹วม ป˜จจัยดŒานขŒอกฎหมายผังเมือง กฎหมายเฉพาะบริเวณ อันจะส‹งผลต‹อทําเลของเมือง บางแห‹งดี บางแห‹งแย‹ ในเมืองเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีขŒอมูลสําคัญต‹อตลาดอสังหาริมทรัพยในอนาคต เช‹น โครงสรŒางรายไดŒประชากรในแต‹ละภาค รายไดŒของประชากรใน จังหวัดสําคัญ มูลค‹าการคŒาชายแดน การพัฒนาโครงสรŒางพื้นฐานภาครัฐ และอื่นๆ เปšนลําดับ สุดทŒาย ขŒอพิจารณาสําคัญสําหรับตลาดอสังหาริมทรัพยในอนาคต คือ ป˜จจัยดŒานมหภาค อันอาจส‹งผลลบต‹อตลาดอสังหาริมทรัพย ไดŒ อ ย‹ า งมาก แมŒ จ ะมี ฟ องสบู‹ จ ากการเก็ ง กํ า ไรในตลาดอยู‹ บŒ า ง แต‹ สั ด ส‹ ว นยั ง นŒ อ ยตลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง มี แ ปรผั น ตรง กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็อาจมีป˜ญหาไดŒในระยะเวลาอันสั้น หากมีการหดตัวทางเศรษฐกิจอย‹างรุนแรงหรือเกิดภาวะเศรษฐกิจ ตกต่าํ ในอนาคต เนือ่ งจากตลาดอสังหาริมทรัพยในยุคขŒอมูลข‹าวสาร มีกระแสการเปลีย่ นแปลงอย‹างรวดเร็ว การซือ้ อสังหาริมทรัพยจาก กลุ‹มนักลงทุนจะออกจากตลาดอย‹างรวดเร็วหากมีทิศทางสถานการณที่ไม‹ดี ในขณะที่กําลังซื้อเพื่อการอยู‹อาศัยจริง (Real Demand) ก็อาจตัดสินใจชะลอการซื้ออสังหาริมทรัพยหากสถานการณทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง เนื่องจากส‹งผลต‹อความเชื่อมั่น ผนวกกับหนี้สิน ครัวเรือนที่สูงขึ้นมาก ส‹งผลต‹อการจับจ‹ายใชŒสอยในป˜จจุบัน นอกจากนี้เนื่องดŒวยธรรมชาติของตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย กลุ‹มผูŒซื้อส‹วนใหญ‹ตŒองใชŒเงินกูŒจากสถาบันการเงิน หาก เศรษฐกิจมีป˜ญหา รายไดŒลดลง หรือหากไม‹มีงานทํา กลุ‹มผูŒที่ซื้ออสังหาริมทรัพยในช‹วงหลายป‚ที่ผ‹านมาคาดว‹าจะประสบป˜ญหาการ ผิดนัดชําระเงินกูŒดังกล‹าวแลŒว ดังนั้นทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย จึงมีความสัมพันธโดยตรงต‹อทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังตŒองพึ่งพาเศรษฐกิจโลก ที่ทิศทางการส‹งออกมีแนวโนŒมชะลอตัวอย‹างต‹อเนื่อง (โดยเฉพาะอเมริกัน ยุโรป ญี่ปุ†น ที่ยังไม‹ ดีขึ้น ส‹วนจีนเริ่มมีทิศทางชะลอลงอีก) ส‹วนภาคการบริโภคในประเทศซบเซาลง ดŒานการใชŒจ‹ายของภาครัฐในโครงการน้ํา 3.5 แสนลŒานบาท และโครงการเงินกูŒ 2.2 ลŒานลŒานบาท ยังมีความไม‹แน‹นอน ป˜ญหาทางการเมืองที่ยังคงมีสถานการณความขัดแยŒงอยู‹ ต‹อไป คงเหลือเพียงภาคการท‹องเที่ยวที่ยังมีโอกาสในการขยายตัวต‹อไป

36


เรื่อง: รศ.มานพ พงศทัต

เขŒาไตรมาสแรกของป‚มะเมีย การเมืองรุนแรงมากขึ้นและดูว‹าจะยาวนาน ตลาดที่อยู‹อาศัยในเมืองใหญ‹ และเมืองท‹องเที่ยวกําลัง มีผลทําใหŒความเชือ่ มัน่ ในการลงทุน การจับจ‹ายใชŒสอยของประชาชนลดถอย “ชะลอและลดตัวลง” สืบเนื่องจากการเมือง ต‹อดŒวย ลงไปทุกที ตลาดก็ชะลอลง ความไม‹มนั่ ใจในการลงทุน และบรรยากาศการลงทุนจาก ต‹างประเทศ ทั้งๆ ที่ AEC กําลังเปดตัวก็ไหลออกหมด ก‹อนสิ้นป‚มีการประเมินกันว‹า เศรษฐกิจควรจะโตประมาณ 4% แต‹จะเขŒา อย‹ า งไรก็ ดี “ตลาดชะลอตั ว ” หรื อ เศรษฐกิ จ กํ า ลั ง ปลายป‚ ทุกค‹ายปรับลด GDP คาดกันว‹าคงจะ + - 3% แต‹ถŒากลางป‚ไม‹ลบ ขาลงนั้น น‹าจะคิดว‹าเปšนเรื่องปกติ ขึ้นไดŒลงก็ไดŒ ป‚ที่ อาจจะ +- 2% ถึงปลายป‚ GDP อาจจะติดลบ นัน่ คือ “Crisis ของเศรษฐกิจ” แลŒวเปšนป‚ทองที่ตลาดโตเกินจริง ป‚นี้คงเปšน “ป‚ทุกข” ในอดีต 50 ป‚ ทีผ่ า‹ นมา GDP ไม‹เคยติดลบ จะติดลบเแค‹ 2 ครัง้ คือ ตŒมยํากุงŒ ที่ตลาดตกและตกเร็วเสียดŒวย ทุกคนก็จะชอค แต‹ก็ยัง ในป‚ 2540 และ Hamburger Crisis โดยช‹วงนั้นระบบธนาคารบŒาน มีผูŒประกอบการภายในตลาดเจŒาใหญ‹ 2-3 เจŒา ที่ยังคิด เราติดโรครŒายจากอเมริกา GDP ติดลบป‚ 2551 2% แต‹ตŒมยํากุŒง 11% “สวนกระแส” จะหาโอกาสจากวิกฤตคราวนีอ้ ยู‹ คงไม‹นาน ซึ่งทั้ง 2 ครั้ง เศรษฐกิจปรับตัวเร็ว ภายในป‚เดียว GDP กลับเปšนบวก ที่น‹า เกินรอที่จะพบความจริง ในธุรกิจอสังหาฯ ทั้งรายใหญ‹ สังเกตคือทั้ง 2 ครั้ง วิกฤตเพราะการเงินอย‹างเดียว กลาง เล็ก ตŒองไม‹ประมาท เตรียมแผนรองรับใหŒดี ถŒาถูกถามว‹านานเท‹าไร ก็ลองคิดดูว‹า 1 ป‚ จะอยู‹ไดŒไหม และถŒาประเทศใด GDP ติดลบ ประเทศนั้นเครดิตจะดŒอยค‹า รายไดŒของ ในทุกภาวะอยากสอนไวŒวา‹ อย‹าคิดว‹ากําไรเท‹าไร “คิดว‹าจะ ประชาชน และประเทศจะลดนŒอยถอยลง กําลังซื้อจะหดตัว ตลาดสินคŒา ประคองตัวอย‹างไร อย‹าใหŒเสียชีวติ ทุกวิกฤต การบริหาร ต‹างๆ ทั้งจําเปšนและไม‹จําเปšนจะชะลอตัว ป˜จจุบันตลาดที่ถูกกระทบแรง จะเห็น “Clash-flow Management” ดูเงินสดสํารอง… และเร็วสุด คือ ตลาดการท‹องเที่ยว ซึ่งเปšนธุรกิจชั้นแนวหนŒาของประเทศ ดีกว‹าจะคิดว‹ากําไรกี่ % ซึ่งลดลงไปแลŒว 30% และจะลดลงอีก เพราะประเทศที่เขŒามาท‹องเที่ยว บŒานเรามีอย‹างนŒอย 30 ประเทศ รวมทั้งจีน ซึ่งเปšนลูกคŒารายใหญ‹สุด ขอใหŒทุกคนโชคดี การเมืองดูว‹าโหดเกินไป อย‹าทะเลาะ (ป‚ทเี่ ขŒามาแลŒวเกือบ 3 ลŒานคน เพราะหนังเรือ่ ง Lost in Thailand เรือ่ งเดียว) กันเลย แค‹ใครจะตายก‹อนก็เท‹านั้น ทีอ่ อ‹ นไหวมากสุดคงไม‹พนŒ “ตลาดหุนŒ ” ทีต่ กเพราะขาดความเชื่อมัน่ ทัง้ ๆ ที่ บริษัทชั้นนํา Blue Chip เช‹น ปตท., ธนาคาร, SCG ซึ่งเปšนระดับ Top 50 ผลประกอบการดีอยู‹ แต‹ป‚นี้ไม‹แน‹นอน โบนัสป‚นี้ซึ่งมาจากผลประกอบการ ป‚ที่แลŒว มีบางบริษัทไดŒเกือบ 12 เดือน ตลาดของธุรกิจที่อ‹อนไหวระดับรอง คือ “อสังหาริมทรัพย” ป‚ 2556 เปšน ป‚ทองที่มีการเติบโตทุกค‹าย ในตลาดหุŒนโต 25-30% รายไดŒดี แบ‹งผล กํ า ไรดี โบนั ส ดี สิ น คŒ า ตั ว นํ า คื อ Condo โตทุ ก แห‹ ง ทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ ติดรถไฟฟ‡ามวลชน (ซึง่ การเมืองกําลังจะชะลอ ทําใหŒ Mass Transit จะชะลอลง) ทั้งเมืองท‹องเที่ยวโตมาก คอนโดโตเพราะนักลงทุนและนักเก็งกําไร ผูŒซื้อ คอนโดที่เปšน First Home Buyer ยังเท‹าเดิม ประมาณ 30% ของทั้งตลาด อีก 50-60% ซื้อใหŒเช‹าและลงทุน และอีก 10% ไวŒเก็งกําไร

38


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา

áʧÊÇ‹Ò§¶×Í໚¹ÊÔè§ÊíÒ¤ÑÞ㹪ÕÇÔμ»ÃШíÒÇѹ¢Í§àÃÒ μÑé§áμ‹μ×蹹͹ à´Ô¹·Ò§ ·íÒ§Ò¹ ·Ò¹ÍÒËÒà ËÃ×Í·íÒ¡Ô¨¡ÃÃÁμ‹Ò§æ ÍÒ·Ô ªçÍ»»œ§ ÍÍ¡¡íÒÅѧ¡Ò ¾Ñ¡¼‹Í¹ ¨¹¡ÃзÑè§à¢ŒÒ¹Í¹ àÃÒ¨ÐÁÕáʧ ÊÇ‹Ò§ÍÂÙ‹Ãͺæ μÑÇàÊÁÍ áʧÊÇ‹Ò§Âѧª‹ÇÂÊÌҧºÃÃÂÒ¡ÒÈ·Õ輋͹¤ÅÒ ʋ§àÊÃÔÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 㹡Ò÷íÒ§Ò¹ áʧáÅÐà§Ò·íÒãËŒà¡Ô´¨Ô¹μ¹Ò¡ÒÃáÅФÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä ໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧ¤ÇÒÁ ÊíÒàÃ稷ҧ¸ØáԨ áÅÐÊÌҧÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ·Õè»ÅÍ´ÀÑ ในการออกแบบไฟแสงสว‹างเปšนส‹วนหนึง่ ทีส่ นับสนุนในงานสถาป˜ตยกรรม ใหŒเกิดมิตคิ วามสวยงาม สรŒางบรรยากาศ และความปลอดภัยสําหรับอาคาร การเลือกใชŒผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับการใชŒงานเปšนป˜จจัยสําคัญที่ตŒองคํานึงถึง เกร็ดความรูŒเล็กนŒอยที่ไม‹ควรมองขŒามที่จะช‹วยใหŒเราสามารถเลือกใชŒแสงสว‹างสรŒางบรรยากาศในแต‹ละพื้นที่ไดŒดี

ª¹Ô´¢Í§ËÅÍ´ä¿¿‡Ò

หลอดไฟฟ‡าแบ‹งเปššน 2 ประเภทใหญ‹‹ๆ ไดŒดังนี้ 1.) หลอดอินแคนเดสเซ็นต หรือหลอดเผาไสŒŒ เปšนหลอดมีไสŒŒที่มีประสิทธิผล (Efficacy) ต่ํา และมีอายุการใชŒŒงาน สั้นในเกณฑประมาณ 1,000-3,000 ชั่วโมง หลอดประเภทนี้มีอุณหภูมิสีประมาณ 2,800 องศาเคลวิน แต‹ใหŒแสง ที่มีค‹าความถูกตŒองของสี 100 % 2.) หลอดปล‹‹อยประจุ เปššนหลอดที่ไม‹ตŒองใชŒŒไสŒŒหลอด หลอดในตระกูลนี้ ไดŒแก‹ หลอดฟลูออเรสเซ็นต หลอดเปšนหลอดปล‹อยประจุความดันไอต่าํ สีของหลอดมี 3 แบบคือ Daylight, Cool white และ Warm white ชนิดของหลอดที่ใชŒŒงานกันทั่วไปคือแบบ Linear ขนาด 18 และ 36 วัตต และ Circular 22, 32 และ 40 วัตต  และมีประสิทธิผลประมาณ 50-90 ลูเมนต‹‹อวัตต ถือไดŒว‹าสูงพอสมควรและประหยัดค‹าไฟฟ‡าเมื่อ เทียบกับหลอดอินแคนเดสเซ็นตซึ่งมีค‹าประมาณ 5-13 ลูเมนต‹อวัตต และมีอายุการใชŒŒงาน 9,000-12,000 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีหลอดฟลูออเรสเซ็นตร ุ‹นใหม‹‹ คือหลอดทีม่ ฟี ลักซการส‹อ‹ งสว‹า‹ งสูง ประสิทธิภาพสูง หรือทีเ่ ราเรียกว‹า “หลอด T5” หลอดฟลูออเรสเซ็นตรุ‹นใหม‹นี้มีขนาดเล็กมาก คือมีเสŒนผ‹าศูนยกลางเพียง 16 mm (หรือ 5/8 นิ้ว) มี รหัสเรียกว‹า หลอด T5 แต‹หลอดประเภทนี้จะตŒองใชŒร‹วมกับบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส หลอดคอมแพ็คฟลูออเรสเซ็นต เปšนหลอดปล‹อยประจุความดันไอต่ํา สีของหลอดมี 3 แบบ คือ Daylight, Cool white และ Warm white เช‹นเดียวกันกับหลอดฟลูออเรสเซ็นต แบบที่ใชŒŒงานกันมากคือ หลอดเดี่ยว มีขนาดวัตต 5, 7, 9, 11 วัตตและหลอดคู‹ มีขนาดวัตต 10, 13, 18, 26 วัตต เปšนหลอดที่ พัฒนาขึ้นมาแทนที่หลอดอินแคน เดสเซ็นต โดยมีประสิทธิผลสูงกว‹‹าหลอดอินแคนเดสเซ็นต คือประมาณ 35-80 ลูเมนต‹‹อวัตต และอายุการใชŒงาน ประมาณ 7,500-10,000 ชั่วโมง หลอดโซเดียมความดันไอต่ํา หลอดประเภทนี้มีสีเหลืองจัดและประสิทธิผลมากที่สุดในบรรดาหลอดทั้งหมด คือ มีประสิทธิผลประมาณ 100-180 ลูเมนต‹อวัตต แต‹‹ความถูกตŒŒองของสีนŒอยที่สุด คือ มี ความถูกตŒŒองของสีเปššน 0-20 % ขŒอดีของแสงสีเหลืองเปšนสีที่มนุษยสามารถมองเห็นไดŒŒดีที่สุด หลอดประเภทนี้จึงเหมาะที่จะใชŒŒเปšนไฟถนน และอายุการใชŒŒงานนานประมาณ 22,000-24,000 ชั่วโมงหลอดมีขนาดวัตต 18, 35, 55, 90, 135 และ180 วัตต หลอดโซเดียมความดันไอสูง หลอดโซเดียมความดันไอสูงมีประสิทธิผลรองจากหลอดโซเดียมความดันไอต่ํา คือ มีประสิทธิผลประมาณ 70-130 ลูเมนต‹อวัตต แต‹‹ความถูกตŒŒองของสีดีกว‹‹าหลอดโซเดียมความดันไอต่ํา คือ 30-50 % และมีอุณหภูมิสีประมาณ 2,500 เคลวิน ซึ่งจัดว‹าเปšนอุณหภูมิสีต่ําเหมาะกับงานที่ไม‹‹ตŒองการความส‹อง สว‹‹างมาก เช‹น ไฟถนน ไฟในบริเวณที่ตŒองการความส‹‹องสว‹‹างประมาณ 5-30 ลักซ และอายุการใชŒŒงานประมาณ 18,000-24,000 ชั่วโมง มีขนาดวัตต 50, 70, 100, 150, 250, 400 และ 1,000 วัตต หลอดไอปรอทความดันสูง หรือทีช่ าวบŒาŒ นเรียกว‹าหลอดแสงจันทร และมีประสิทธิผลสูงพอกับหลอดฟลูออเรสเซ็นต คือ มีประสิทธิผลประมาณ 30-60 ลูเมนต‹‹อวัตต แสงที่ออกมามีความถูกตŒองของสีประมาณ 60 % ส‹‹วนใหญ‹‹ ใชŒŒแทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต เมื่อตŒองการกําลังไฟ (วัตต) สูงๆในพื้นที่ที่มเี พดานสูง อุณหภูมิสีประมาณ 4,000 -6,000 เคลวิน แลŒวแต‹‹ชนิดของหลอด และอายุการใชŒŒงานประมาณ 20,000-24,000 ชั่วโมง มีขนาดวัตต 50, 80, 125, 250, 400, 700 และ 1,000 วัตต 40


หลอดเมทัลฮาไลด เหมือนกับหลอดปล‹‹อยประจุอื่นๆ แต‹‹มีขŒอดี คือ มีสเปกตรัมแสงทุกสี ทําใหŒสŒ ที ไี่ ดŒทกุ ชนิดเด‹น‹ ภายใตŒหŒ ลอดชนิดนี้ นอกจากความถูกตŒอŒ งของสีสงู แลŒวŒ แสงทีอ่ อกมาก็อาจ มีอุณหภูมิสีตั้งแต‹ 3,000-4,500 เคลวิน (ขึ้นอยู‹กับขนาดของวัตต) ส‹วนใหญ‹ นิยมใชŒŒกับสนาม กีฬาที่มกี ารถ‹ายทอดโทรทัศน มีอายุการใชŒŒงานประมา 8,000-15,000 ชั่วโมง. และมีขนาดวัตต 100, 125, 250, 300, 400, 700 และ 1,000 วัตต  หลอดแอลอีดี (LED) หลอดชนิดนี้มีชื่อเต็มว‹า Light Emitting Diode เรียกย‹‹อๆ ว‹า LED เปšน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนํา มีลักษณะโครงสรŒŒางภายในเปššนรอยต‹‹อของสาร p และสาร n หรือที่เราเรียกว‹‹า pn Junction เหมือนกับไดโอด สีของแสงที่เปล‹งออกมานั้นขึ้น อยู‹กับองคประกอบทางเคมีของสารกึ่งตัวนําที่ใชŒŒหลอดชนิดนี้ใชŒŒงานกับไฟฟ‡‡ากระแสตรง ดังนั้น หากจะนํามาใชŒใŒ นอาคารตŒอŒ งมีอปุ กรณแ ปลงไฟฟ‡ากระแสสลับใหŒเŒ ปšนกระแสตรงก‹อ‹ นการใชŒงŒ าน หลอด LED มีค‹าประสิทธิผลอยู‹ที่ประมาณ 40 ถึง 45 lm/W การเพิ่มกําลังการส‹‹องสว‹างของ LED ทําไดŒโŒ ดยการต‹อ‹ LED เล็กๆ หลายหลอดไวŒบŒ นแผงเดียวกัน โดยมักจะนํามาใชŒแŒ ทนหลอด ทังสเตนฮาโลเจน หรือนําไปใชŒŒเปššนไฟส‹‹องเฉพาะจุด เนื่องจากไม‹ม‹ กี ารแผ‹ร‹ ังสียวู ีและอินฟราเรด

ÍسËÀÙÁÔÊÕ (Color Temperature)

การบอกสีทางดŒานการส‹องสว‹างมักบอกดŒวยอุณหภูมสิ ี ซึง่ หมายถึงสีทเี่ กิดจากการเผาไหมŒวสั ดุ สีดําซึ่งมีการดูดซับความรŒอนไดŒสมบูรณดŒวยอุณหภูมิที่กําหนด เช‹‹น หลอดฟลูออเรสเซ็นตคูล ไวทมีอุณหภูมิสี 6500 องศาเคลวิน หมายถึง เมื่อเผาวัตถุสีดําใหŒรŒอนถึงอุณหภูมิ 6500 เคล วิน วัตถุนั้นจะเปล‹‹งแสงออกมาเปššนสีคูลไวทหรือขาวปนน้ําเงิน เปššนตŒŒน ตัวอย‹‹างอุณหภูมิสีของ หลอดต‹างๆ เปššนดังนี้ เทียนไข หลอดทังสเตนฮาโลเจน หลอดอินแคนเดสเซ็นต หลอดฟลูออเรสเซ็นต - เดยไลท (Daylight) - คูลไวท (Cool White) - วอรมไวท (Warm White)

¤‹Ò»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å (Efficacy)

1900 เคลวิน 2700 เคลวิน 2800 เคลวิน 6500 เคลวิน 4500 เคลวิน 3500 เคลวิน

หมายถึง ปริมาณแสงที่ออกมาต‹‹อวัตตที่ใชŒŒ (ลูเมนต‹‹อวัตต) หลอดที่มีค‹าประสิทธิผลสูง หมาย ความว‹าหลอดนี้ใหŒŒปริมาณแสงออกมามากแต‹ใชŒŒวัตตต่ํา ตัวอย‹างค‹‹าประสิทธิผลของหลอดไฟชนิดต‹‹างๆ เช‹น หลอดอินแคนเดสเซ็นต 5-13 ลูเมน/ วัตต หลอดทังสเตนฮาโลเจน 12-22 ลูเมน/วัตต หลอดฟลูออเรสเซ็นต 50-90 ลูเมน/วัตต หลอดแสงจันทร 35-80 ลูเมน/วัตต หลอดแสงจันทรแบบไม‹‹มีบัลลาสต 30-60 ลูเมน/วัตต หลอดแสงจันทรแบบมีบัลลาสต 30-60 ลูเมน/วัตต หลอดเมตัลฮาไลด 60-120 ลูเมน/วัตต หลอดโซเดียมความดันสูง 70-130 ลูเมน/วัตต หลอดโซเดียมความดันต่าํ 100-180 ลูเมน/วัตต

นอกจากนี้ป˜จจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกโคมไฟฟ‡าที่ เหมาะสมก็เปšนสิ่งสําคัญที่ตŒองคํานึงถึงอีกเช‹นกัน 1. ความปลอดภั ย ของโคม โคมไฟฟ‡ า ที่ ป ระหยั ด พลังงานตŒองไดŒรับมาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ ดŒวย เช‹น ตŒองไม‹มีคมจนอาจเกิดอันตราย ตŒองมีระบบ การต‹อลงดินในกรณีทใี่ ชŒกบั ฝ‡าสูงเพือ่ ไม‹เปšนอันตรายกับ คนที่มาเปลี่ยนหลอด 2. ประสิ ท ธิ ภ าพของโคมไฟฟ‡ า (Luminaire Efficiency) โคมไฟฟ‡าที่ประหยัดพลังงานหมายถึงโคม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพของโคมสูงทีส่ ดุ คือ ใหŒปริมาณแสงออก มาจากตัวโคมเมือ่ เทียบกับปริมาณแสงทีอ่ อกจากหลอด ใหŒมีค‹าสูงที่สุด 3. ค‹ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารใชŒ ง านของโคมไฟฟ‡ า (Coefficients of Utilization) ค‹าที่ไดŒจากการวัด ประสิทธิภาพของโคม โดยที่รวมผลของความสูงและสัม ประสิทธิของการสะทŒอนของผนังและเพดานโดยผูŒผลิต 4. แสงบาดตาของโคม (Glare) เปšนค‹าทีแ่ สดงคุณภาพ แสงของโคม ตŒองเลือกโคมที่มีแสงบาดตาอยู‹ในเกณฑ ที่ยอมรับไดŒ 5. กราฟการกระจายแสงของโคม (Distribution Curve) โคมมีหลายชนิดดŒวยกันแต‹ละโคมก็มีกราฟ กระจายแสงของโคมต‹างกัน การนําโคมไปใชŒตŒองเลือก กราฟกระจายแสงของโคมที่เหมาะสมกับงาน 6. การระบายความรŒอนของโคม โคมไฟฟ‡าทีประหยัด พลังงานควรจะมีการระบายความรŒอนไดŒดี ถŒามีอณ ุ หภูมิ สะสมในโคมมากเกินไปอาจทําใหŒปริมาณแสงทีอ่ อกจาก หลอดลดลง เช‹น โคมไฟส‹องลงหลอดคอมแพคกถาŒ ไม‹มี การระบายความรŒอนที่ดีปริมาณลดลงถึง40% เปšนตŒน 7. อายุการใชŒงาน โคมไฟฟ‡าทีประหยัดพลังงานตŒอง พิจารณาอายุการใชŒงานดŒวย เช‹น โคมตŒองทําดŒวยวัสดุ ที่สามารถใชŒงานไดŒนานตามที่ตŒองการโดยไม‹ผุกร‹อน และไม‹มกี ารเปลีย่ นรูปเมือ่ มีการบํารุงรักษาเนือ่ งจากการ เปลี่ยนหลอดหรือทําความสะอาด 8. สถานทีต่ ดิ ตัง้ การเลือกใชŒโคมแต‹ละชนิดขึน้ อยูก‹ บั ว‹า ตŒองการนําไปใชŒงานอะไรบŒางตŒองการคุณภาพแสงมาก นŒอยเพียงใด หรือเนŒนในเรื่องของปริมาณแสงแต‹เพียง อย‹างเดียว ตŒองมีการป‡องกันทางกล ป‡องกันน้ํา ฝุ†นผง มากนŒอยเพียงใด

โดยเราจะเห็นไดŒวา‹ ในป˜จจุบนั การออกแบบแสงสว‹างส‹วน หมายถึง สีที่ส‹องไปถูกวัตถุใหŒŒความถูกตŒŒองของสีมากนŒอยเพียงใด มีหน‹‹วยเปššน เปอรเซ็นต ใหญ‹จะเนŒนถึงการประหยัดพลังงาน จึงมีการเปลี่ยนไป หลอดทีม่ คี า‹ ความถูกตŒอŒ ง 100% หมายความว‹าเมือ่ ใชŒหลอดนีส้ อ‹ งวัตถุชนิดหนึง่ แลŒวสีของวัตถุ ใชŒหลอดไฟ LED เพื่อการตกแต‹งและการใชŒงานภายใน ทีเ่ ห็นไม‹ม‹ คี วามเพีย้ นของสี ตัวอย‹า‹ งค‹า‹ ดัชนีความถูกตŒองของสีของหลอดไฟชนิดต‹า‹ งๆ ชนิดของ อาคารกันมากขึ้น หลอด CRI (Color Rendering index) เช‹น หลอดอินแคนเดสเซ็นต 100 CRI หลอดทังสเตน ฮาโลเจน 100 CRI หลอดฟลูออเรสเซ็นต 60-90 CRI หลอดแสงจันทร 80-90 CRI หลอด แสงจันทรแบบมีบัลลาสต 40-60 CRI หลอดเมตัลฮาไลด 40-60 CRI หลอดโซเดียมความดัน สูง 60-90 CRI หลอดโซเดียมความดันต่ํา 30-50 CRI

¤ÇÒÁ¶Ù¡μŒŒÍ§¢Í§ÊÕ (Color rendering)

41


ในป˜จจุบันองคกรขนาดใหญ‹ไดŒเขŒามาใหŒความสําคัญกับการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการเปลี่ยนหลอดไฟมาใชŒ หลอด LED ที่ประหยัดพลังงานไดŒอย‹างมีนัยสําคัญ จึงเปšนส‹วนสําคัญที่ช‹วยกระตุŒนใหŒทุกภาคส‹วนหันมาสนใจการประหยัดพลังงาน ดŒวยการหันมาใชŒหลอดประหยัดไฟกันอย‹างกวŒางขวาง ซึ่งนอกจากจะช‹วยลดค‹าใชŒจ‹ายดŒานพลังงานไฟฟ‡าแสงสว‹างแลŒวยังสามารถ ช‹วยรัฐลดการลงทุนดŒานโรงงานผลิตกระแสไฟฟ‡าไดŒอีกทางหนึ่งรวมถึงการลดป˜ญหาดŒานสิ่งแวดลŒอมไดŒอีกดŒวย ซึ่งเราจะเห็นไดŒจาก อาคารหลายๆ แห‹งภายในเมือง

Park Venture Ecoplex Bangkok, Thailand Lighting Designer: Vision Studio Design Source: Tube Luminaries - LED Module, RGB color

Gateway Ekamai Bangkok, Thailand Designer: 49Group, RDG, Cookie Sd.Namo Source: Steplight Luminaries - LED Module, Warm White 3000K และ SMD-LED, Warm White 3000K

โดยบริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) ถือเปšนอีก หนึ่งผูŒประกอบการธุรกิจดŒานผลิตภัณฑไฟฟ‡าแสงสว‹างอย‹างครบ วงจร นับตัง้ แต‹การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ พรŒอมทัง้ จัดจําหน‹าย ผลิตภัณฑใหŒกบั ลูกคŒา นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีบริการเสริมต‹างๆ เพือ่ ใหŒลูกคŒาไดŒประโยชนมากที่สุด อาทิ แนะนํา การใชŒผลิตภัณฑรวม ทั้งออกแบบระบบแสงสว‹างใหŒเหมาะกับ ลักษณะของงาน ตลอด จนการใหŒบริการเช‹าผลิตภัณฑไฟฟ‡าแสงสว‹าง และระบบไฟฟ‡าแสง สว‹างสําหรับงานต‹างๆ ผลิตภัณฑของบริษัทมีความหลากหลาย และครบครันสามารถรองรับความตŒองการของลูกคŒาที่ใชŒไฟฟ‡า แสงสว‹างไดŒทุกกลุ‹ม ทั้งในประเทศและต‹างประเทศ และยังคอย ตอบสนองการออกแบบแสงสว‹างเพื่อการใชŒงานในชีวิตประจําวัน มาอย‹างต‹อเนื่อง ทั้งนี้นายปกรณ บริมาสพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไลท ติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ L&E ไดŒกล‹าวถึงแนว โนŒมในอนาคตของบริษัทฯ ว‹า “บริษัทฯพรŒอมเดินหนŒาขยายฐาน ตลาดหลอด LED ประหยัดพลังงานอย‹างเต็มตัว ทั้งตลาดคŒาส‹ง ตลาดคŒาปลีก และตลาดลูกคŒาองคกร ดŒวยผลิตภัณฑในกลุ‹มดัง กล‹าวกําลังไดŒรับการตอบรับจากลูกคŒากลุ‹มเป‡าหมายอย‹างดีเยีย่ ม เนือ่ งจากเปšนนวัตกรรมไฟฟ‡าแสงสว‹างล‹าสุดและสามารถประหยัด พลังงานไดŒมากทีส่ ุด สามารถรองรับกับความตŒองการของลูกคŒาที่ ใหŒความสําคัญกับการอนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลŒอมไดŒเปšนอย‹าง

Siam Discovery Bangkok, Thailand Designer: Vision Design Studio Source: Floodlight Luminaries - LED Module, RGB

ดี ประกอบกับยริษทั ฯ มีความพรŒอมทัง้ โรงงานการผลิต เทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรผูŒเชี่ยวชาญ โดยไดŒสรŒางโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ LED ขึ้น ตั้งแต‹ป‚ 2553 ซึ่งเปšนโรงงานแรกที่ผลิตหลอด LED ใน ประเทศไทย และพัฒนาสินคŒาลงสูต‹ ลาดอย‹างต‹อเนือ่ ง จนสามารถ รองรับไดŒทุกความตŒองการของลูกคŒา ป˜ จ จุ บั น เทคโนโลยี หลอดไฟLED ไดŒ พั ฒ นาไปอย‹ า งรวดเร็ ว ประสิทธิภาพหลอดไฟเพิ่มสูงขึ้นและราคาปรับตัวลดลงอย‹างต‹อ เนือ่ ง ส‹งผลใหŒผลิตภัณฑ LED ขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย‹างรวดเร็ว และผูŒ ประกอบการรวมทัง้ สถาบันต‹างๆทีเ่ กีย่ วขŒองกับอุตสาหกรรมไฟฟ‡า แสงสว‹างคาดการณกนั ว‹าภายในป‚ 2559 ผลิตภัณฑ LED จะมีสว‹ น แบ‹งตลาดถึง 45% ของตลาดผลิตภัณฑไฟฟ‡าแสงสว‹างทัง้ หมดซึง่ หมายถึงโอกาสการเติบโตของธุรกิจผลิตและจําหน‹ายผลิตภัณฑ หลอด LED ซึ่ง L&E ฐานะผูŒนําในธุรกิจผลิตและจัดจําหน‹ายโคม ไฟฟ‡าและอุปกรณแสงสว‹างของไทยและภูมภิ าคอาเซียน เล็งเห็นถึง โอกาสดังกล‹าวและพรŒอมจะรองรับกับทุกความตŒองการของลูกคŒา ทั้งกลุ‹มคŒาส‹ง กลุ‹มคŒาปลีก และกลุ‹มลูกคŒาองคกรขนาดใหญ‹ โดย มุง‹ พัฒนาผลิตภัณฑใหŒสอดรับกับทุกความตŒองการของลูกคŒาดŒวย เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อเปšนส‹วนหนึ่ง ในการดูแลโลกและสิง่ แวดลŒอม นอกจากนัน้ บริษทั ฯ กําลังจะสรŒาง โรงงานแห‹งใหม‹ซึ่งจะแลŒวเสร็จภายในป‚ 2557 เพื่อรองรับกับการ เติบโตที่จะเกิดขึ้นอย‹างต‹อเนื่องในอนาคตดŒวย”

แหล‹งขŒอมูลอŒางอิงจาก 1. เว็ปไซตสมาคมไฟ‡ฟ‡าแสงสว‹‹างแห‹‹งประเทศไทย (www.tieathai.co.th) http://www.tieathai.org/know/coom/ch%204.htm 2. เอกสารเผยแพร‹ ภาคอุตสาหกรรม หมวดที่ 15: ระบบแสงสว‹าง (Lighting) ชุดการสาธิตที่ 33 http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/websemple/Industrial(PDF)/Bay33%20Lighting.pdf ขอบคุณขŒอมูลจาก บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) ชั้น 16 และชั้น 17 อาคารมหานครยิปซั่ม 539/2 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. 10400 Tel. 02-248-8133 Fax. 02-248-8144 Email. Cco01@lighting.co.th 42


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

ตลาดหลอดไฟประหยัดพลังงานมีการเติบโตอย‹างรวดเร็วในช‹วงระยะเวลาที่ผ‹านมา ทั้งนี้สาเหตุหลักมาจากทั่วโลกเกิดป˜ญหาราคา น้าํ มันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และวิกฤตขาดแคลนแหล‹งพลังงาน รวมไปถึงป˜ญหาโลกรŒอนทีเ่ ปšนภัยคุกคามทีล่ กุ ลามอย‹างรวดเร็ว ทําใหŒทงั้ องคกร ต‹างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ใหŒความสําคัญกับป˜ญหานี้ และเริม่ ทีจ่ ะหาโซลูชนั่ ทีช่ ว‹ ยแกŒปญ ˜ หาไดŒ จากการใชŒพลังงานทั้งหมด 1 ใน 5 เปšนการใชŒพลังงานเพื่อกําเนิดแสงสว‹าง ซึ่งหากมีการใชŒเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม จะทําใหŒการใชŒพลังงานเปšนไปอย‹างคุมŒ ค‹า และในป˜จจุบนั เทคโนโลยีแสงสว‹าง LED ไดŒรบั การพัฒนาประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนอง การใชŒงานไดŒในทุกๆ แอพพลิเคชั่น ไม‹ว‹าจะเปšน บŒาน อาคารสํานักงาน หŒางสรรพสินคŒา โรงแรม โรงงาน และระบบไฟสําหรับใชŒในงาน สาธารณูปโภคต‹างๆ ไดŒอย‹างมีประสิทธิภาพ ดูไดŒจากระยะเวลา 2 ป‚ทผี่ า‹ นมา เจŒาของโครงการมีการตืน่ ตัวและกล‹าวถึงหลอดไฟแอลอีดมี ากขึน้ คิดเปšนรŒอยละ 90 ทีพ่ ดู ถึงหลอดประหยัด ไฟ พรŒอมทั้งปรับเปลี่ยนแนวความคิดและหันมาใชŒหลอดประหยัดพลังงานแอลอีดีในโครงการของตนเองมากขึ้น ผนวกกับแรงขับของ ภาครัฐที่สนับสนุนใหŒเปลี่ยนมาใชŒหลอดแอลอีดียิ่งทําใหŒตลาดมีการแข‹งขันกันอย‹างมาก ทําใหŒผูŒผลิตต‹างหันมาทําตลาดโดยการดัมพ ราคาหลอดแอลอีดีเพื่อแข‹งขันและอยู‹ในตลาดไดŒ นับเปšนผลดีต‹อผูŒบริโภคที่จะไดŒมีโอกาสไดŒใชŒผลิตภัณฑคุณภาพในราคาที่สามารถจับ ตŒองไดŒ ล‹าสุดตลาดแอลอีดีมีการหั่นราคาลงเหลือแค‹หลักรŒอยบาท ซึ่งสรŒางความตื่นเตŒนใหŒวงการไฟฟ‡าและแสงสว‹างอย‹างมาก ป˜จจุบันหลอดไฟ LED มีมูลค‹าตลาดรวมกว‹า 400 ลŒานบาท นับว‹าเปšนตลาดที่ใหญ‹และมีการเติบโตที่รวดเร็ว เนื่องจากภาครัฐ ใหŒการสนับสนุน อย‹างไรก็ตามตลาดหลักยังคงเปšนตลาดรีเพรสเมŒนท (การเปลี่ยน) มาใชŒหลอดไฟประหยัดพลังงานมาเปšนหลอด LED ซึ่งภาครัฐใหŒการสนับสนุนและรณรงคใหŒใชŒในป‚นี้ (2557) อย‹างจริงจัง ซึ่งไดŒรับการตอบรับจากเจŒาของโครงการโรงแรม รีสอรท สปา สํานักงาน มากมาย เช‹นเดียวกับโครงการ เซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา ที่ไดŒหันมาใชŒหลอดไฟ LED ทั้ง โครงการเพื่อความประหยัด คุŒมค‹ากับการลงทุนระยะยาว อีกทั้งยังเปšนการช‹วยลดโลกรŒอนอีกดŒวย เซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา เปšนอีกโครงการที่ใหŒความสําคัญเรื่องของการประหยัดพลังงานและหันมาใชŒหลอด LED ทั้งโครงการ โดยเลือกใชŒหลอดไฟของบริษัท เลคิเซ‹ ไลทติ้ง จํากัด นับเปšนโครงการนําร‹องที่มีความโดดเด‹นดŒานสถาป˜ตยกรรม สไตลบูติค ดŒาน ดร. ดํารงศักดิ์ เชื่องยาง กรรมการผูŒอํานวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท เลคิเซ‹ ไลทติ้ง จํากัด กล‹าวเสริมว‹า ดŒวย ประสบการณเชีย่ วชาญดŒานการผลิตและการออกแบบมายาวนนานจึงทําใหŒเจŒาของโครงการเซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา ไวŒวางใจใหŒติดตั้งหลอดแอลอีดีทั้งโครงการและไดŒโครงการส‹วนต‹อขยายอย‹างต‹อเนื่อง สําหรับงานออกแบบดŒานไลทติ้งในส‹วน ของงาน Indoor นั้นส‹วนใหญ‹เปšนการออกแบบโดยคํานึงถึงเรื่องฟ˜งกชั่นการใชŒงาน ความตŒองการของลูกคŒาและอาจจะมีเรื่องอารมณ เขŒามาเกีย่ วขŒองบŒาง แต‹งาน Outdoor นัน้ จะเนŒนเรือ่ งของอารมณความรูสŒ กึ เปšนหลัก ซึง่ นับเปšนเรือ่ งยากสําหรับงานออกแบบเอŒาทดอร อย‹างไรก็ตามงานออกแบบกลางแจŒงหรืองานเอŒาทดอรนั้น หากผูŒออกแบบมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณในการทํางานมาก็ สามารถอ‹ า นความคิ ด ของเจŒ า ของโครงการจั บ จุ ด ไดŒ ไ ม‹ ย ากนั ก เพราะสามารถสั ง เกตไดŒ จ ากลั ก ษณะ ท‹ า ทาง บุ ค ลิ ก ของเจŒาของโครงการก็สามารถออกแบบใหŒตรงความตŒองการของลูกคŒาไดŒ ทั้งนี้หากไดŒคุยกับเจŒาโครงการไดŒโดยตรงยิ่งเปšนผลดีต‹อ ผูŒออกแบบ เพราะสามารถปดงานและจบงานออกแบบไดŒเร็วขึ้น ดŒวยประสบการณและความเชี่ยวชาญในการออกแบบไลทติ้ง ทําใหŒเลคิเซ‹ไดŒรับความไวŒวางใจจากเจŒาของโครงการและทําใหŒไดŒงาน ส‹วนต‹อขยายโครงการเซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา ต‹อเนื่อง และงานออกแบบไลทติ้งนั้นในแต‹ละหŒองจะเนŒนการ ออกแบบที่แตกต‹างกัน ขึ้นอยู‹กับความตŒองการใชŒแสงแต‹ละหŒอง เช‹น หŒองนอนจะเนŒนดีไซนดŒวยการใหŒแสงที่ไม‹ใช‹แสงจŒาและรบกวน การนอนของลูกคŒาที่เขŒามาพัก ส‹วนหŒองบารจะเนŒนออกแบบใหŒแสงไม‹มากนัก โดยออกแบบใหŒแสงเปšนตัวควบคุมอารมณ รูŒสึกเปšน ไปตามจังหวะดนตรีเรือ่ ยๆ สบายๆ หลากหลายสี ซึง่ ไฟแอลอีดสี ามารถตอบโจทยดไี ซเนอรและตลาดรีเพรสเมŒนทไดŒเปšนอย‹างดี เพราะ สามารถปรับเปลีย่ นสีไดŒตามตŒองการ ส‹วนการออกแบบสวนนัน้ จะเนŒนออกแบบดŒวยแสงเปšนหลัก โดยออกแบบใหŒดไู ม‹นา‹ กลัว และเลือก ใชŒผลิตภัณฑที่ทนทานต‹อการใชŒงานโดยเฉพาะไอเค็มจากทะเล ดังนั้นจึงตŒองเลือกใชŒสินคŒาทีช่ ุบนิคเกิ้ล ชุบโครเมียม เปšนหลักเพื่อยืด อายุการใชŒงานใหŒยาวนานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเปšนการช‹วยใหŒเจŒาของโครงการประหยัดค‹าไฟ และค‹าบํารุงรักษาผลิตภัณฑไดŒอย‹างต‹อเนื่อง

44


ขอขอบคุณขŒอมูลจาก บริษัท เลคิเซ‹ ไลทติ้ง จํากัด เลขที่ 29/11 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3441-9299 โทร. +66( 0) 3441 9299 CALL CENTER : +66(0) 3441 9299 บริการหลังการขาย : +66 (0)8 1753 4348 EMAIL : info@lekise.co.th www.lekise.com 45


โดยโรงแรมแห‹งนี้ “เซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา” ถูกเนรมิตใหŒโดดเด‹น เปšนสง‹าบนชายหาดที่ทอดยาวตัดกับสีฟ‡าครามของทŒองทะเล อันดามัน พรŒอมรีสอรทที่มีการตกแต‹งอย‹างสวยงาม ทันสมัย ลŒอมรอบไปดŒวยพื้นที่ที่ยังคงความเปšนธรรมชาติ ในบรรยากาศที่เงียบสงบเปšนส‹วนตัว เชิญท‹านมาสัมผัสกับประสบการณที่จะทําใหŒท‹านผ‹อนคลายไดŒอย‹างเต็มที่ จากตัวรีสอรทดŒวยระยะเพียง 100 เมตร เทŒาของท‹านจะไดŒสัมผัสกับหาดทรายสีขาวและทŒองทะเลสีครามไดŒทันที พรŒอมทั้งพื้นที่สีเขียวที่จะทําใหŒท‹านรูŒสึก สดชื่นและสูดอากาศบริสุทธิ์ไดŒเต็มปอด ในส‹วนหŒองพักตกแต‹งอย‹างหรูหรา สะดวกสบาย มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน พรŒอมบริการระดับ 5 ดาว อีกทั้งยังมีกิจกรรมต‹างๆ เพื่อสรŒางความเพลิดเพลิน ไม‹ว‹าจะเปšน พายเรือคายัก ดําน้ํา ป˜นจักรยาน ฯลฯ ที่นี่จึงเหมาะสําหรับเปšนสถานที่พักผ‹อนสําหรับ วันหยุดอย‹างแทŒจริง รีสอรทระดับไฮคลาสที่เปดตัวในช‹วงป‚ พ.ศ. 2556 บรรยากาศรายลŒอมดŒวยชายหาดที่ทอดยาวและสีฟ‡าครามที่สวยงามของทะเลอันดามัน พรŒอมทั้งพื้นที่ สีเขียวที่จะทําใหŒท‹านรูŒสึกสดชื่นไปกับความเปšนธรรมชาติไดŒอย‹างแทŒจริง อีกทั้งยังไดŒมีการผสมผสานความหรูหราและยังคงความเปšนธรรมชาติไดŒอย‹าง กลมกลืน นอกจากนีร้ สี อรทยังมีการตกแต‹งอย‹างสวยงามและทันสมัย พรŒอมสิง่ อํานวยความสะดวกครบครัน จึงทําใหŒเซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา เหมาะสําหรับเปšนจุดหมายปลายทางในการใชŒเวลาพักผ‹อนไดŒอย‹างลงตัว

ˌͧ¾Ñ¡

หŒองเซนติโดŒ คอมฟอรท (Sentido Comfort Room) ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 16 หŒอง แบ‹งเปšนหŒองเตียงคิงไซส 8 หŒอง และ หŒองเตียงคู‹ 8 หŒอง มีพื้นที่ ใชŒสอยขนาด 45 ตารางเมตร ภายในหŒองยังตกแต‹งอย‹างสวยงาม เหมาะแก‹การเขŒาพักผ‹อน พรŒอมดŒวยสิ่งอํานวยความสะดวกต‹างๆ ครบครัน หŒองดีลักซ พูล วิว (Deluxe Pool View) มีจํานวน 168 หŒอง แบ‹งเปšนหŒองเตียงคิงไซส 22 หŒอง และหŒองเตียงคู‹ 146 หŒอง โดยหŒองนี้ถูกออกแบบใหŒ สามารถมองเห็นวิวสระว‹ายน้าํ ไดŒอย‹างชัดเจน ดŒวยขนาดหŒองพัก 45 ตารางเมตร พรŒอมพืน้ ทีใ่ ชŒสอยขนาดกวŒางขวางเหมาะสําหรับการพักผ‹อนแบบครอบครัว หŒองพรีเมียร พูล วิว (Premier Pool View) มีจํานวน 24 หŒอง โดยออกแบบใหŒเปšนหŒองเตียงคิงไซสทั้งหมด ดŒวยเหตุนี้จึงตกแต‹งอย‹างหรูหรา ดŒวยพื้นที่ ใชŒสอยขนาด 45 ตารางเมตร ภายในหŒองพักมีการตกแต‹งดŒวยเฟอรนิเจอรที่ทําจากไมŒที่สวยงามและทันสมัย หŒองดีลักซ พูล แอคเซส (Deluxe Pool Access) มีจํานวน 48 หŒอง เปšนหŒองเตียงคิงไซสทั้งหมด ดŒวยพื้นที่ใชŒสอยขนาด 45 ตารางเมตร มีระเบียงที่ สามารถยื่นออกไปยังสระว‹ายน้ําและสามารถลงเล‹นน้ําไดŒ หŒองพรีเมียร พูล แอคเซส (Premier Pool Access) มีจํานวน 24 หŒอง เปšนหŒองเตียงคิงไซสทั้งหมด เนŒนการออกแบบหŒองใหŒมีขนาดใหญ‹ที่ตกแต‹งอย‹าง หรูหรา ดŒวยพื้นที่ใชŒสอยขนาด 45 ตารางเมตร สามารถเดินไปเล‹นสระว‹ายน้ําไดŒอย‹างสะดวกสบาย 46


47


ˌͧÊÇÕ· (Suites)

มีจํานวน 48 หŒอง ที่มีพื้นที่ใชŒสอยขนาดกวŒางขวาง 91 ตารางเมตร ประกอบไปดŒวย หŒองนอนขนาดใหญ‹ พรŒอมตูŒเสื้อผŒาแบบ walk-in และหŒองน้ําในตัว มีพื้นที่นั่งเล‹นแยก แต‹ละหŒองนั้นมีอ‹างหินขัดกลางแจŒงสุดโรแมนติกตรงมุมระเบียง หŒองมอรแกน สวีท พูล แอคเซส (Morgan Suite Pool Access) มีจํานวน 24 หŒอง เปšนหŒองเตียงควีนไซส 2 เตียง โดยออกแบบหŒอง มอรแกน สวีท พูล วิว ใหŒความรูŒสึกเหมือนกับท‹านไดŒอยู‹บŒานของตัวเอง มีมุมสําหรับมองเห็นวิวสระว‹ายน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวก มากมาย ดŒวยพื้นที่ใชŒสอยขนาด 91 ตารางเมตร ที่ทําใหŒหŒองนี้ไดŒแยกสัดส‹วนหŒองนอนและหŒองนั่งเล‹นอย‹างลงตัวและเหมาะสม พรŒอม พื้นที่สําหรับใหŒท‹านไดŒเพลิดเพลินและผ‹อนคลายเบาๆ หŒองมอรแกน สวีท พูล แอคเซส (Morgan Suite Pool Access) มีจํานวน 12 หŒอง เปšนหŒองเตียงควีนไซส 2 เตียง และมีหŒองพักสุด แสนโรแมนติกเหมาะสําหรับคูร‹ กั ทีใ่ หŒทา‹ นไดŒเขŒาถึงยังสระว‹ายน้าํ ของรีสอรทไดŒสะดวกสบาย พรŒอมดŒวยระเบียงส‹วนตัว ดŒวยพืน้ ทีใ่ ชŒสอย ขนาด 91 ตารางเมตร จึงเปšนหŒองทีม่ พี นื้ ทีใ่ หŒทา‹ นไดŒเพลิดเพลินไดŒอย‹างสบายกายและสบายใจ มีหอŒ งนัง่ เล‹นและหŒองนอนแยกต‹างหาก มีมมุ สําหรับพักผ‹อนบนโซฟา หŒองครัวขนาดเล็กพรŒอมดŒวยโตะรับประทานอาหารทีไ่ ดŒรบั การออกแบบอย‹างหรูหราและทันสมัย ทัง้ หมด เหล‹านี้เปšนคุณสมบัติที่เหมาะสมและยอดเยี่ยมอีกจุดหนึ่งสําหรับหŒองมอรแกน สวีท พูล แอคเซส หŒองวิลล‹า (Villas) หŒองวิลล‹า มีจํานวนทั้งหมด 22 หŒอง ถูกออกแบบใหŒท‹านไดŒสัมผัสไปกับบรรยากาศแบบสวนเขตรŒอนหรือแบบริมชายหาด และการเขŒา ถึงหŒองวิลล‹าไดŒโดยบริการจากรถกอลฟ หŒองพักสุดหรูพรŒอมสระว‹ายน้าํ ส‹วนตัว ภายในหŒองพักไดŒรบั การตกแต‹งอย‹างหรูราและทันสมัย การเดŒน พูล วิลล‹า (Garden Pool Villa) มีจํานวน 7 วิลล‹า เปšนหŒองเตียงคิงไซสทั้งหมด โดยเนŒนการออกแบบใหŒเปšนหŒองพักสุดชิค และเกŽไกŽ ดูดีมีสไตล ในพื้นที่กวŒางขนาด 255 ตารางเมตร มีสระว‹ายน้ําส‹วนตัวภายใตŒบรรยากาศที่ลŒอมรอบไปดŒวยสวนเขตรŒอน เขียวชอุ‹ม พรŒอมดŒวยภูมิทัศนสบายตา ใหŒท‹านไดŒรูŒสึกเปšนส‹วนตัวและเงียบสงบ วอเตอร พูล วิลล‹า (Water Pool Villa) มีจํานวน 5 วิลล‹า เปšนหŒองเตียงคิงไซสทั้งหมด โดยหŒองดังกล‹าวจะออกแบบใหŒตั้งอยู‹บนพื้นที่ ที่รายลŒอมไปดŒวยทะเลสาบและธรรมชาติอันงดงามของรีสอรท สระว‹ายน้ํากลางแจŒงแบบส‹วนตัว ในพื้นที่กวŒางขนาด 110 ตารางเมตร ภายในหŒองพักไดŒรับการตกแต‹งอย‹างดูดีและมีความทันสมัย ในหŒองนอนมีเตียงขนาดควีนไซส เนŒนการออกแบบดŒวยพื้นไมŒ บีชฟรŒอนท พูล วิลล‹า (Beach Front Pool Villa) มีจํานวน 3 วิลล‹า แบ‹งเปšน 2 หŒองนอน ถูกออกแบบหŒองพักใหŒมองเห็นวิวทะเล สุดเลิศพรŒอมสระว‹ายน้ําส‹วนตัว ในพื้นที่กวŒางขนาด 530 ตารางเมตร ประกอบไปดŒวย 2 หŒองนอน พรŒอมหŒองน้ําในตัว รวมถึงพื้นที่ สําหรับนั่งเล‹นขนาดกวŒางร‹วมกับหŒองครัวเขŒาดŒวยกัน

48


ʋǹˌͧÍÒËÒà áÅкÒÏ ¹Ñé¹ÁÕ¤ÇÒÁâ´´à´‹¹äÁ‹àËÁ×͹ã¤Ã ´ŒÇ´Õ䫹·ÕèŧμÑÇ »ÃСͺ´ŒÇ หŒองอาหารบีชฟรŒอนท หŒองอาหารบีชฟรŒอนท ตั้งอยู‹ริมชายหาด ที่นี่ท‹านจะไดŒสัมผัสกับบรรยากาศของชายหาด และลมเย็นพัดจากทŒองทะเลอันดามัน ใหŒบริการอาหารอิตาเลี่ยนและอาหารประเภทปœงย‹าง โดยพ‹อครัวมืออาชีพ หŒองอาหาร การเดŒน หŒองอาหารริมน้าํ ทีล่ อŒ มรอบไปดŒวยธรรมชาติทสี่ วยงามของตŒนไมŒสเี ขียวและดอกไมŒนานาชนิดสีสนั สวยงาม มีทนี่ งั่ ทัง้ ภายในอาคารและ ดŒานนอกอาคาร ใหŒบริการอาหารไทยประยุกต หŒองอาหารหลัก เปšนหŒองอาหารที่ใหŒบริการทั้งอาหารเชŒา, กลางวัน และมื้อเย็น อาหารเชŒาแบบบุฟเฟ†ต เปดใหŒบริการตั้งแต‹ 6.00 - 10.00 น. / อาหาร ตามสั่ง เปดใหŒบริการตั้งแต‹ 10.00 - 17.00 น. / อาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ†ต เปดใหŒบริการตั้งแต‹ 17.00 - 22.00 น. สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการ เซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา ใหŒบริการสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิเช‹น สระว‹ายน้ํา จํานวน 2 สระ พรŒอม ดŒวยเตียงอาบแดดและอ‹างจากุชซี่ นอกจากนีส้ ระว‹ายน้าํ ยังสามารถเชือ่ มต‹อไปยังหŒองพักทีเ่ ปšนแบบ พูล แอคเซส ไดŒอย‹างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกดŒานความบันเทิงมากมาย ไม‹ว‹าจะเปšน ลานโบวลิ่ง, โตะสนุกเกอร, โตะพูล และสนามเทนนิส อีกทัง้ ภายในอาคารยังใหŒบริการหŒองออกกําลังกายพรŒอมไปดŒวยอุปกรณในการออกกําลังกายครบครัน ในส‹วนของเด็กๆ ทางรีสอรทก็ มีสิ่งอํานวยความสะดวกใหŒไดŒเพลิดเพลินเช‹นกัน ไดŒแก‹ สนามเด็กเล‹น และสระว‹ายน้ําสําหรับเด็ก หŒองคอนเฟอรเรนซ / หŒองประชุม เซนติโดŒ เกรซแลนด เขาหลัก รีสอรท แอนด สปา ใหŒบริการหŒองประชุม ที่พรŒอมไปดŒวยสิ่งอํานวยความสะดวกต‹างๆ ครบครันตาม มาตรฐานของการประชุม สามารถเลือกจัดรูปแบบหŒองประชุมไดŒหลากหลายรูปแบบตามความตŒองการของลูกคŒา ดŒวยจํานวนหŒองประชุม ที่มีมากถึง 12 หŒอง พื้นที่รวมทั้งสิ้นกว‹า 1,440 ตารางเมตร หŒองจัดงานที่ใหญ‹ที่สุดมีพื้นที่มากถึง 855 ตารางเมตร จึงสามารถรองรับ แขกไดŒมากถึง 1,200 ท‹าน นอกจากนี้ยังพรŒอมไปดŒวยอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกต‹างๆ ในการจัดงานประชุม ที่จะทําใหŒการ ดําเนินงานไปไดŒอย‹างราบรื่นและเปšนที่พึงพอใจแก‹แขกทุกท‹าน ดŒวยระบบเครื่องเสียงที่มีการดูแล และควบคุมจากพนักงานมืออาชีพที่ จะทําใหŒงานต‹างๆ ประสบความสําเร็จไดŒอย‹างดี นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกต‹างๆ ซึ่งประกอบไปดŒวย สนามเทนนิส สนามสควอซ ลานโบวลิ่ง ปงปอง สนุกเกอร โตะพูล หŒองฟตเนส และซาวน‹า หŒองกิจกรรมสําหรับเด็ก เปšนตŒน สุดทŒายนี้ คุณดํารงศักดิ์ อยากฝากผูบŒ ริโภคในการเลือกใชŒหลอดไฟ โดยหันมาใชŒหลอดแอลอีดี อย‹างเช‹นเดียวกับโครงการโรงแรมแห‹งนี้ เพื่อช‹วยประเทศชาติลดการใชŒพลังงาน ลดการนําเขŒาพลังงานไฟฟ‡าจากประเทศเพื่อนบŒาน ทั้งนี้หากผูŒบริโภคช‹วยกันคนละไมŒละมือ เปลี่ยนมาใชŒหลอดแอลอีดีทั้งประเทศ ก็จะช‹วยประเทศชาติเซฟงบประมาณในการสรŒางโรงไฟฟ‡าไดŒอย‹างมาหาศาล เรื่องประหยัด พลังงานเปšนเรื่องใกลŒตัว หากไม‹เปลี่ยนวันนี้ อย‹างไรก็ตŒองเปลี่ยนในวันขŒางหนŒาอยู‹ดี 49


เรื่อง/ภาพ: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

ºŒÒ¹âÁ´ÙÅÒÏ ºŒÒ¹ËÅѧàÅç¡æ «Ö§è ໚¹·ÕÃè ¨ÙŒ ¡Ñ ¡Ñ¹à»š¹Í‹ҧ´Õã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ´ŒÇ¤سÊÁºÑμ·Ô ÁÕè ¢Õ ¹Ò´¡Ð·Ñ´ÃÑ´ á¢ç§á¡Ã‹§ ·¹·Ò¹μ‹Íáç¾ÒÂØä´Œ´Õ ¨Ö§à»š¹·Õè¹ÔÂÁÊÌҧ໚¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ 㹻ÃÐà·È·Õè»ÃÐʺ»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÀѾԺÑμÔ ´ŒÇ¤سÊÁºÑμÔ ·ÕèÊдǡ ÃÇ´àÃçÇ à¤Å×è͹ŒÒÂä´Œ§‹Ò ¨Ö§μͺ⨷¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹·Õè㪌ªÕÇÔμÍ‹ҧÁÕÊäμŏ 䴌͋ҧŧμÑÇ

นายธีระพงษ ลิมปŠรุ‹งโรจน ผูŒจัดการดŒานเทคนิค บริษัท ซี แอนด ที โมดูลาร จํากัด บริษัทผูŒดําเนินธุรกิจผลิต ติดตั้ง ออกแบบ และ จําหน‹ายอาคารสําเร็จรูป Modular (โมดูลาร) อาทิ ตูŒสํานักงาน ตูŒคอนเทนเนอร ตูŒยาม บŒานสําเร็จรูป หŒองน้ําสําเร็จรูป ดŒวยระบบถอด ประกอบ (แฟบแพค) มานานกว‹า 20 ป‚ ภายใตŒแบรนด “C&T MODULAR” เล‹าว‹า บริษัท ซี แอนด ที โมดูลาร จํากัด เดิมชื่อว‹า บริษัท C&T Metal Product นั่นเอง และเปšนที่รูŒจักกันเปšนอย‹างดีในตลาด ดŒวยหลักในการดําเนินธุรกิจและกลยุทธทางการตลาดเพื่อตอกย้ํา แบรนดใหŒเปšนที่รูŒจักและจดจํา บริษัทจึงไดŒเปลี่ยนชื่อเปšน บริษัท ซี แอนด ที โมดูลาร จํากัด เมื่อ 2 ป‚ที่ผ‹านมา สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อใหม‹ นั้นเนื่องจากตŒองการใหŒสอดคลŒองกับผลิตภัณฑ และใหŒผูŒบริโภคเขŒาใจมากขึ้น ตลอดระยะเวลากว‹า 20 ป‚ ผลิตภัณฑ บŒานสําเร็จรูป “Modular” ไดŒรับการตอบรับจากลูกคŒาเสมอมาทั้งในและตลาดต‹างประเทศ ดŒวย ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ ผนวกกับมุ‹งเนŒนใหŒความสําคัญดŒานคุณภาพสินคŒาตั้งแต‹กระบวนการผลิตวัตถุดิบจน กระทั่งขั้นตอนการติดตั้งอาคาร สําหรับบŒานสําเร็จของเรานั้นมีใหŒเลือก 2 แบบ คือ แบบบŒานโมดูลาร และบŒานสําเร็จรูปแบบแฟบแพค โดยแบบบŒานโมดูลารนั้นจะเนŒนเจาะกลุ‹มลูกคŒาระดับไฮเอนดเปšนหลัก เนื่องจากมีราคาที่ค‹อนขŒางสูง จึงไปไดŒดีในตลาดต‹างประเทศ เช‹น ออสเตรเลีย ญี่ปุ†น และ เยอรมัน ฯลฯ ดังนั้นจึงเนŒนรับงานเมดทูออเดอรเปšนหลัก ส‹วนบŒานสําเร็จรูปแบบแฟบแพคนั้นจะ เนŒนเจาะกลุ‹มลูกคŒาตลาดระดับกลางลงล‹าง เนื่องจากมีราคาไม‹สูงมากนัก เหมาะกับที่อยู‹อาศัยที่ตŒองการความสะดวก รวดเร็วใน การเขŒาอยู‹อาศัย โดยรุ‹นแฟบแพค มีขนาดมาตรฐานใหŒเลือก คือ ขนาด 3x3, 3x6, 3x9 ซึ่งไดŒรับการตอบรับดีมาก จนกระทั่งตŒองเพิ่ม กําลังการผลิตมากขึ้น ส‹วนช‹องทางการกระจายสินคŒาจะเนŒนทําตลาดต‹างประเทศหลัก คิดเปšนสัดส‹วน 65% ส‹วนที่เหลืออีก 35% จะจําหน‹ายในประเทศ คุณสมบัติเด‹นของ บŒานสําเร็จรูป “Modular” คือ ผลิตภัณฑทุกชิ้นถูกผลิตจนสมบูรณแบบจากโรงงานระดับมาตรฐานสากล ควบคุม สภาพแวดลŒอมใหŒเหมาะสมตลอดช‹วงเวลาการผลิต มีระบบป‡องกันการเสือ่ มสภาพทีอ่ าจเกิดขึน้ จากมลภาวะ สายฝนหรือแสงแดด ก‹อน นําชิน้ ส‹วนสําเร็จรูปไปประกอบเปšนบŒาน บนรากฐานอันมัน่ คงในพื้นทีห่ นŒางาน อีกทัง้ ยังช‹วยควบคุมเวลาในการก‹อสรŒางไดŒตามกําหนด มีระบบและขัน้ ตอนการผลิตไดŒมาตรฐาน งบประมาณไม‹บานปลาย ดŒวยการคํานวณค‹าใชŒจา‹ ยต‹างๆ ในการผลิตล‹วงหนŒา เปšนมิตรกับสิง่ แวดลŒอม ไม‹กอ‹ ใหŒเกิดมลพิษ การขนส‹งสะดวกสบาย และสิง่ สําคัญสําหรับการสรŒางบŒานในยุคป˜จจุบนั ทีไ่ ม‹ควรมองขŒามคือ ความปลอดภัย ทนทานต‹อภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่เราใส‹ใจในการผลิตทุกชิ้นใหŒออกมาอย‹างมีประสิทธิภาพ ไดŒมาตรฐานระดับนานาชาติรับรอง

50


ส‹วนตัวบŒานสามารถสัมผัสแสงแดดในทุกจุด จะถูกติดตั้งดŒวยวัสดุฉนวนกันความรŒอนคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน สามารถลด การใชŒพลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ประหยัดค‹าไฟฟ‡า ทั้งยังป‡องกันการสะสมของเชื้อราและแบคทีเรียไดŒเปšนอย‹างดี เปšนมิตรกับ สิง่ แวดลŒอม (Environment Friendly) จุดเด‹นของบŒาน Modular นัน้ เปšนบŒานสําเร็จรูปทีผ่ ลิตชิน้ ส‹วนโครงสรŒางสําเร็จรูปและอุปกรณจาก โรงงานทัง้ หมด โดยผ‹านมาตรฐานการผลิต จึงทนต‹อสภาพอากาศ อาทิ ฝน แสงแดด ซึง่ สะดวก รวดเร็ว สามารถหิว้ กระเป‰าเขŒาไปอาศัย ไดŒเลย เนื่องจากบŒานของเรามีอุปกรณตกแต‹ง เฟอรนิเจอรพรŒอมทุกอย‹าง เพียงแค‹เตรียมพื้นที่ สรŒางรากฐานที่มั่นคงเตรียมไวŒเท‹านั้น จากนั้นก็วางบŒานสําเร็จรูปไดŒทันที ซึ่งการก‹อสรŒางในลักษณะดังกล‹าวจะสามารถควบคุมป˜จจัยทางดŒานระยะเวลา และงบประมาณไดŒ เปšนอย‹างดี ตรงตามมาตรฐาน งบประมาณที่ไดŒกําหนดไวŒไม‹บานปลายเหมือนการก‹อสรŒางบŒานแบบก‹ออิฐฉาบปูน ป˜จจุบันบŒานสําเร็จรูป มีการแข‹งขันกันมากขึ้น ส‹งผลใหŒมีผลิตภัณฑออกมาใหŒเลือกในตลาดมากขึ้น ทําใหŒทุกค‹ายต‹างพัฒนาสินคŒาเพื่อ ใหŒเปšนที่รูŒจักและหันมาใชŒผลิตภัณฑของตนเองใหŒมากที่สุด ซึ่ง ซี แอนด ที โมดูลาร จึงไดŒมีบŒานสําเร็จรูปแบบแฟบแพค อีกทางเลือกไวŒ บริการลูกคŒาในราคาที่ไม‹สูงมากนัก ดŒวยคุณภาพและดีไซนที่ไม‹เหมือนใคร จึงทําใหŒลูกคŒาหันมาใชŒบริการกันอย‹างแพร‹หลาย เมื่อไดŒรับความนิยมจากลูกคŒา ซี แอนด ที โมดูลาร จึงตŒองนําเขŒาเครื่องจักรใหม‹ เพื่อใหŒสามารถผลิตสินคŒาไดŒมากขึ้นและทันต‹อความ ตŒองการของผูŒบริโภค โดยเครื่องจักรใหม‹นั้นนําเขŒาจากประเทศสิงคโปร และสามารถผลิตไดŒถึง 100 ตูŒต‹อวัน จากเดิมผลิตไดŒ 10- 15 ตูŒต‹อวัน สําหรับเครื่องจักรใหม‹นี้จะนําเขŒามาในช‹วงเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ นอกจากจะช‹วยใหŒมีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นแลŒวยังช‹วยใน เรื่องของสิ่งแวดลŒอมและไม‹ทําลายบรรยากาศอีกดŒวย นับเปšนการลงทุนที่คุŒมค‹าอย‹างยิ่ง

51


นอกจากนี้ ซี แอนด ที โมดูลาร ยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบŒานมากขึ้น อาทิ ลาว และล‹าสุดไดŒเปดตลาดประเทศพม‹า และไดŒงานโรงแรมที่ย‹างกุŒง อีกทั้งยังไดŒงานของบริษัทเซฟล‹อน ที่ประเทศออสเตรเลีย กว‹า 900 ยูนิต ในส‹วนของที่พักอาศัยสําหรับ พนักงานแท‹นขุดเจาะในเหมืองถ‹านหิน ฯลฯ ขณะนี้เรากําลังผลิตส‹งใหŒลกู คŒาที่ออสเตรเลีย 80 ตูŒทุกเดือน ส‹วนตลาดในประเทศล‹าสุด ไดŒงานโรงแรมทีเ่ ขาคŒอ จังหวัดเพชรบูรณ ป˜จจุบนั บŒานโมดูลาร มีการพัฒนาไปมาก โดยดีไซนไดŒเหมือนบŒาน รีสอรท โรงแรม ทีอ่ ยูอ‹ าศัย อย‹างมาก สามารถออกแบบใหŒรองรับหลังคาแบบป˜นหยาและหนŒาจั่วไดŒอีกดŒวย ส‹วนดŒานการบริการหลังการขายนั้น เรามีการบริการหลังการขายอย‹างรวดเร็ว ทั้งในและต‹างประเทศ โดยมีการบริการดŒวยช‹างที่ ชํานาญงาน ทันทีทลี่ กู คŒาโทรเขŒามาเราจะมีทมี ช‹างไปบริการถึงทีต่ ลอด 24 ชัว่ โมง จึงทําใหŒลกู คŒาเกิดความประทับใจและเรียกใชŒบริการ อย‹างต‹อเนื่อง “บŒานโมดูลาร หรือ บŒานสําเร็จรูป นับเปšนนวัตกรรมการก‹อสรŒางแห‹งอนาคต ที่ปฏิวัติวงการสรŒางบŒานแบบเก‹าที่เคยยุ‹งยาก เสียเวลา งบบานปลาย มีป˜ญหากับผูŒรับเหมา ไดŒบŒานไม‹ถูกใจ ไดŒเปšนอย‹างดี เพราะบŒานโมดูลารก‹อสรŒางรวดเร็ว ดŒวยงบประมาณที่ไม‹บานปลาย ดีไซนที่ลงตัว”

General Building Specification Steel Structure Material

52

Main base frame Column and beam roof

250 UB SHS 89x89x3.5

Building Materials

Material

Roof External Walls Internal Walls Ceilings Floors Windows Doors Floor Finishes Wet Area - Floor

89 metal stud 1.15 mm., Trimdek, Colorbond, Offwhite 0.42mm 89 metal stud 1.15 mm.CFC R2.5 Master Wall 75mm 89 metal stud 1.15 mm.Glasswool insulation R2.2, FirestopGyproc, Paint 89 metal stud 1.15 mm.Glasswool insulation R2.2, FirestopGyproc, Paint 89 metal stud 1.15 mm.Glasswool insulation R2.2 2 layers 18mm. CFC Aluminum Steel door Bamboo floor board 300 x 600 or equivalent non slip vitrified ceramic tile, rectified edges


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

BAMBOO ÊÇÔ쪏áÅÐàμŒÒÃѺ ·Ò§àÅ×Í¡ãËÁ‹ ·Õèμͺ⨷äÅ¿ŠÊäμŏ¡ÅØ‹Á¼ÙŒãªŒ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ ÍÒ¤ÒþҳԪ Êíҹѡ§Ò¹ ·ÕèÊØ´´ŒÇ¿˜§¡ªÑ蹡Ò÷íÒ§Ò¹·ÕËè ÅÒ¡ËÅÒ àÃÕº§‹Ò ์¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÍѹ´Ñºáá ÁÑè¹ã¨´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅÁÒμðҹ ÃдѺâÅ¡ ผลิตภัณฑสวิตชและเตŒารับไฟฟ‡า ในป˜จจุบันถูกพัฒนาใหŒมีความโดดเด‹น สวยงาม น‹าใชŒ และมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับ ครั้งอดีตที่ผ‹านมา โดยเฉพาะรูปลักษณที่เปลี่ยนไป มีสีสันที่หลากหลาย มีดีไซนใหŒเลือกใชŒตอบรับทุกไลฟŠสไตลของที่อยู‹อาศัยไดŒอย‹าง ลงตัว ดŒวยเหตุนจี้ งึ ทําใหŒเจŒาของแบรนดทงั้ ในประเทศและต‹างประเทศหันมาใหŒความสําคัญกับผลิตภัณฑของตนเองมากขึน้ เพือ่ ใหŒเขŒา ถึงผูŒบริโภคมากที่สุด เช‹น การนํานวัตกรรมเขŒามาใชŒกับการผลิตสินคŒาเพื่อใหŒมีความสวยงาม ปลอดภัย ทันสมัย และสอดคลŒองกับ ยุคป˜จจุบันใหŒมากที่สุด รวมทั้งผ‹านช‹องทางการจําหน‹ายต‹างๆ เพื่อสรŒางความแตกต‹างและเปšนที่จดจําของผูŒบริโภค อุปกรณสวิตชและเตŒารับไฟฟ‡า ในทŒองตลาดมีใหŒเลือกใชŒมากมาย ตามความตŒองการของผูŒบริโภคทั้งในประเทศและต‹างประเทศ ดŒวยเหตุนี้จึงทําใหŒมีการแข‹งขันในตลาดสูง โดยผูŒประกอบการแต‹ละรายต‹างพยายามทําการตลาดเพื่อใหŒผลิตภัณฑของตนเขŒาใกลŒถึง ผูŒบริโภคมากที่สุด BAMBOO (แบมบู) สวิตชและเตŒารับ ภายใตŒแบรนด บิทชิ โี น เปšนผลิตภัณฑทอี่ อกแบบมาพรŒอมการใชŒงานทีห่ ลากหลายและเรียบง‹าย จึง เหมาะสําหรับทีพ่ กั อาศัย อาคารพาณิชย และสํานักงานทัว่ ไปอย‹างมาก ดŒวยคุณภาพทีไ่ ดŒมาตรฐานและผ‹านการรับรองคุณภาพระดับโลก จึงมัน่ ใจในความปลอดภัยต‹อชีวติ ของผูใŒ ชŒมากยิง่ ขึน้ ดŒวยเหตุนสี้ วิตชและเตŒารับไฟฟ‡า “แบมบู” จึงถูกสรŒางสรรคขนึ้ โดยคํานึงถึงความ ปลอดภัยเปšนอันดับแรก หรือ (Bamboo has been Created based on Safety) ดŒวยการออกแบบหนŒาสัมผัสใหŒสามารถรองรับกระแส ไฟฟ‡าไดŒสูงสุดถึง 16 แอมแปร โดยการเลือกใชŒหนŒาสัมผัสที่ทําจากนิกเกิล ซิลเวอร (Nickel Silver) จึงทําใหŒเปšนตัวนําไฟฟ‡าไดŒอย‹างดี สําหรับชิ้นส‹วนของกลไกภายในสวิตซทําจากทองเหลืองจึงไม‹เปšนสนิม ใหŒความปลอดภัยสูงดŒวยระบบม‹านนิรภัยในเตŒารับไฟฟ‡า ทัง้ แบบเดีย่ วและคู‹ เพือ่ ป‡องกันการสัมผัสกับส‹วนทีน่ าํ ไฟฟ‡า และสามารถยึดสายไฟไดŒดกี ว‹าเนือ่ งจากออกแบบใหŒชอ‹ งสายไฟเปšนลักษณะ แบบเกลียวเพื่อใหŒสามารถยึดสายไดŒพรŒอมกันทั้ง 2 เสŒน นอกจากนี้ยังมีฉนวนพลาสติกครอบอีกหนึ่งชั้นเพื่อป‡องกันความปลอดภัย และทนทานต‹อการใชŒงาน สามารถใชŒงานต‹อเนื่องไดŒมากว‹า 100,000 ครั้ง และออกแบบใหŒมีสวิตซเปด –ปดพรŒอมสัญญาณไฟช‹วย ควบคุมการจ‹ายกระแสไฟ ผลิตภัณฑดังกล‹าวยังถูกออกแบบใหŒสามารถยึดติดกับผนังและโตะทํางานไดŒดŒวย เตŒารับออกแบบใหŒทํามุม เฉียง 45 องศา เพื่อสะดวกสบายต‹อการใชŒงาน เตŒารับไดŒมาตรฐาน IEC-60884-1 จึงสามารถทนแรงกระชากไฟและอุณหภูมิที่สูงไดŒดี สําหรับสวิตซ แบมบู ถูกออกแบบใหŒสามารถใชŒงานไดŒถึง 3 ช‹อง คุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด‹น • ผลิตภัณฑสวิตซและเตŒารับ แบมบู สไตลอิตาเลียน • ผลิตจากนิกเกิล ซิลเวอร (Nickel Silver) • รองรับประแสไฟไดŒ 16 แอมแปร • ฝาครอบผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนยูวี • ปลอดภัยดŒวยระบบม‹านนิรภัย • สวิตซภายในทําจากผลิตภัณฑทองเหลือง ไม‹เปšนสนิม • ยึดสายไฟไดŒ 2 เสŒนพรŒอมกัน • ทนทานต‹อการใชŒงานมากกว‹า 100,000 ครั้ง ทั้งนี้ บิทิชีโน ยังมีอุปกรณสวิตซอื่นๆ อีกมากมายไวŒบริการลูกคŒาพักอาศัย สํานักงานและอาคารพาณิชย เช‹น สวิตชปลั๊กรุ‹น MODUS PLUS, MAGIC ADVANCE และ MATIX นอกจากนี้เรายังมีอุปกรณเสริมอื่นๆ สําหรับสวิตชปลั๊ก เช‹น หนŒากากแบบต‹างๆ กล‹อง กันน้ํา ไอโดรบอกซ ไปจนถึงกระดิ่งไฟฟ‡า อุปกรณโตŒตอบแบบภาพและเสียงอีกดŒวย อีกทั้งยังมีอุปกรณควบคุมไฟฟ‡า ประกอบดŒวย ตูคŒ อนซูเมอรปลัก๊ อิน ตูคŒ อนซูเมอรแบบเกาะราง โหลดเซ็นเตอร เอ็มซีซบี ี และ บีทปี ลัก๊ บีทดี นิ ไทมเมอร อุปกรณปอ‡ งการไฟรัว่ ตูŒ Marina สําหรับใชŒภายนอกอาคารหรือที่ๆ มีความชื้นสูง เพาเวอรปลั๊ก และ สวิตชเซ็นเซอร เปšนตŒน

54


รางวัลและมาตรฐานรับรองคุณภาพ ดŒวยรูปลักษณที่โดดเด‹นในดŒานการดีไซนที่ลงตัว สวยงาม และสะดวก ใชŒงานง‹าย ทําใหŒผลิตภัณฑของบิทิชีโนมีความลงตัวระหว‹างตัว อุปกรณกับสภาพแวดลŒอมที่อยู‹อาศัย ดŒวยความประณีตนี้เองทําใหŒบิทิชีโน ไดŒรับรางวัลมากมาย อาทิเช‹น The French Architects Oscar ประเทศฝรั่งเศส รางวัล The Compasso d’Or Awards ในประเทศอิตาลี รางวัล the Intel Design Award และรางวัล German RoterPunkt ผลิตภัณฑทุกชิ้นของบิทิชีโน คํานึงถึงความปลอดภัยเปšนอันดับหนึ่งเสมอ ในประเทศไทยมาตรฐานที่ไดŒรับการรับรองมาตรฐานจาก สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) มาตรฐานคุณภาพจาก CSQ (Quality System Certification), UNI EN 29000 – ISO 9000 รวมถึงมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินคŒา IEC, NEMA และ มอก. พัฒนาทั้งผลิตภัณฑและการบริการ การพัฒนาสินคŒาและการสรŒางสรรคระบบใหม‹เปšนสิ่งสําคัญในการดําเนินธุรกิจในยุคป˜จจุบัน บิทิชีโนไดŒคิดสรŒางสรรคสิ่งใหม‹ๆ เช‹น ระบบบŒานอัจฉริยะ ระบบการสือ่ สาร และระบบการกระจายพลังงาน ซึง่ ระบบต‹างๆ เหล‹านีเ้ พือ่ ตอบสนองความตŒองการของคนรุน‹ ใหม‹ที่ ตŒองการความสะดวกสบายในชีวติ นอกจากนัน้ การบริการก็เปšนหัวใจของการดําเนินธุรกิจ บิทชิ โี นไดŒกอ‹ ตัง้ บีทเี ซอรวสิ (BT SERVICE) ซึง่ เปšนหน‹วยงานทีใ่ หŒบริการก‹อนและหลังการขาย ไม‹วา‹ จะเปšนการช‹วยเหลือลูกคŒาเพือ่ แกŒไขป˜ญหาต‹างๆ ไดŒอย‹างตรงจุด หรือการตอบ คําถามต‹างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑของบิทิชีโน ใส‹ใจสิ่งแวดลŒอม สถาป˜ตยกรรมและศิลปะ ดŒวยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย นวัตกรรม ผลิตภัณฑใหม‹และวิธกี ารแกŒปญ ˜ หาใหม‹ๆ ทีม่ งุ‹ คิดคŒนขึน้ เพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ การดูแลสิง่ แวดลŒอม และการอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม ทัง้ หมดนีเ้ ปšนจรรยาบรรณและรากฐานสําคัญทางความคิดของบิทชิ โี นมาโดยตลอด ถึงแมŒผลิตภัณฑ ของบิทชิ โี นเปšนผลิตภัณฑทที่ นั สมัย แต‹เพือ่ การรักษาสิง่ แวดลŒอม สถาป˜ตยกรรมและโบราณสถานใหŒคงความสวยงาม บิทชิ โี นสามารถ ออกแบบผลิตภัณฑเพื่อใหŒกลมกลืนกับสถาป˜ตยกรรมไดŒอย‹างสวยงามโดยไม‹ทําใหŒสถานที่นั้นดŒอยค‹าลงแต‹อย‹างใด Electrician Training / Safety Training บิทิชีโนใหŒความสําคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและการใชŒอุปกรณไฟฟ‡าที่ไดŒมาตรฐาน ดังนั้นบริษัทจึงมุ‹งเนŒนที่จะใหŒความรูŒทั้งใน เชิงทฤษฎีและเชิงปฎิบัติแก‹ผูŒใชŒ โดยจัดการอบรมความรูŒเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณควบคุมไฟฟ‡า พรŒอมแนะนําอุปกรณที่หลากหลาย ที่เหมาะสมกับที่พักอาศัยและอาคารสํานักงานต‹างๆ และยังมีใหŒความรูŒเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชŒไฟฟ‡าอยู‹เสมอๆ พรŒอมๆ กับ ใหŒความรูŒในดŒานเทคโนโลยีใหม‹ๆ จากบิทิชีโนอยู‹เสมอๆ อาทิเช‹น การอบรมที่บริษัทบิทิชีโน ณ อาคารสํานักงานของบิทิชีโนที่อาคาร เพลินจิตเซ็นเตอร ถนนสุขุมวิท, การจัดอบรมตามหัวเมืองใหญ‹ในต‹างจังหวัด, การจัดทําคู‹มือการใชŒไฟฟ‡าในบŒานอย‹างปลอดภัย (Safety Book) เปšนตŒน

55


ประวัติของบริษัท บิทิชโี น (ประเทศไทย) ในป‚ พ.ศ.2513 บิทิชีโนไดŒนําเทคโนโลยี และดีไซนสไตลอิตาเลียนของสวิตช เตŒารับ เขŒามาเปดตลาดในประเทศไทย เพียง 2-3 ป‚ต‹อมา บริษัทฯ ไดŒกลายเปšนผูŒนําในตลาดของอุปกรณไฟฟ‡า ความสําเร็จนี้ส‹งผลใหŒบริษัทฯ ก‹อตั้งโรงงานผลิตขึ้นในประเทศไทยในป‚ พ.ศ.2536 ดŒวยจุดมุ‹งหมายเพื่อตอบสนองความตŒองการของตลาดในประเทศไทยไดŒมากขึ้น ใหŒสอดคลŒองดŒานตŒนทุน การขนส‹ง และการบริการ โรงงานผลิตของบิทชิ โี นในประเทศไทย ตัง้ อยูท‹ บี่ างนา ดŒวยการใชŒเทคโนโลยีขนั้ สูงต‹างๆ ในการผลิตสินคŒา เช‹น เครือ่ งยิงเลเซอรสาํ หรับประทับ ตรา พิมพสัญลักษณ เครื่องฉีดพลาสติก (ทํางานโดยหุ‹นยนต และจักรกล) ซึ่งทําใหŒสินคŒามีคุณภาพและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ส‹งผล ใหŒโรงงานในประเทศไทยสามารถผลิตเพื่อส‹งออกสินคŒาไปยังประเทศต‹างๆ ไดŒ เช‹น อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ลาว เวียดนาม รวมถึง ลาติน อเมริกา (เม็กซิโก ชิลี และเวเนซูเอลา) และกลุ‹มประเทศในตะวันออกกลางอีกดŒวย บริษัท บิทิชีโน (ประเทศไทย) จํากัด เปšน 1 ใน 180 สาขาของบิทิชีโน จากประเทศอิตาลี ดําเนินธุรกิจดŒานอุปกรณไฟฟ‡า อุปกรณเชื่อม ต‹อสัญญาณต‹างๆ สําหรับบŒานพักอาศัยและอาคารสํานักงาน บิทชิ โี นไดŒรบั การยอมรับว‹าเปšนผลิตภัณฑทมี่ คี ณ ุ ภาพสินคŒา ผลิตภัณฑของบิทชิ โี น ไดŒรบั การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากหน‹วยงานทัง้ ในประเทศและต‹างประเทศ บิทชิ โี นเขŒาร‹วมเปšนส‹วนหนึง่ ของ Legrand Group ตั้งแต‹ ป‚ พ.ศ. 2532 (Legrand Group เปšนบริษัททีด่ าํ เนินธุรกิจเกีย่ วกับ สวิตชไฟฟ‡า เตŒารับ เตŒาเสียบ อุปกรณตัดวงจรไฟฟ‡าและอุปกรณควบคุมการ ทํางานของไฟฟ‡าแบบใหม‹ๆ (สามารถเยี่ยมชมเว็บไซตของ Le Grand Group ไดŒที่ http://www.legrand.com) ผูบŒ ริโภคในประเทศไทยเริม่ รูจŒ กั ผลิตภัณฑของบิทชิ โี นตัง้ แต‹ป‚ พ.ศ. 2513 โดยเริม่ จากผลิตภัณฑ สวิตช เตŒารับไฟฟ‡า และต‹อมาเมือ่ ป‚ พ.ศ. 2536 บิทชิ โี นไดŒสรŒางโรงงานขึน้ ในประเทศไทยเพือ่ รองรับความตŒองการของตลาดทีม่ ากขึน้ ตามลําดับ และนอกจากจําหน‹ายสินคŒาภายในประเทศแลŒว โรงงานในประเทศไทยยังสามารถผลิตเพื่อส‹งออกสินคŒาไปยังต‹างประเทศไดŒอีกดŒวย อาทิเช‹น อิโดนีเซีย ฟลปิ ปนส ลาว เวียดนาม และประเทศ ในแถบละตินอเมริกา เช‹น เม็กซิโก ชิลี และเวเนซูเอลา รวมทั้งกลุ‹มประเทศในตะวันออกกกลาง เปšนตŒน

56


AD Production 33.pdf

1

2/19/14

8:40 PM


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

“áÍÅÍÕ´Õ Ê໡μÃÑÁ” ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡Òà LED ÃдѺäÎà͹´ ˹Öè§à´ÕÂÇ·Õèãˌ䴌ÁÒ¡¡Ç‹Ò¤íÒÇ‹Ò áʧÊÇ‹Ò§ ã¹ÃٻẺ Solution à¾×è;Åѧ§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡ áÅÐ໚¹ÁÔμáѺÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ผูŒใหŒบริการดŒานผลิตภัณฑ LED ในป˜จจุบันมีผูŒเล‹นในตลาดมากขึ้น สืบเนื่องจากกระแสความตื่นตัวเรื่องโลกรŒอนทําใหŒผูŒใชŒ เจŒาของ โครงการทัง้ ภาคเอกชนและภาครัฐต‹างหันมาใหŒความสนใจ และพัฒนาสินคŒาของตนใหŒสามารถตอบสนองความตŒองการของผูใŒ ชŒใหŒมาก ทีส่ ดุ จึงทําใหŒตลาดมีการแข‹งขันกันมากขึน้ บริษทั แอลอีดี สเปกตรัม จํากัด เปšนอีกหนึง่ ผูใŒ หŒบริการ LED ทีค่ รบวงจรรูปแบบ Solution พรŒอมเปšนทีป่ รึกษา ทีใ่ หŒบริการออกแบบ ติดตัง้ บริการหลังการขาย ดŒวยประสบการณและความชํานาญจนเปšนทีป่ ระจักษในวงการงาน ประชาสัมพันธ งานตกแต‹งอาคาร สถานที่ ฯลฯ ซึ่งจะมีการบริการและความโดดเด‹นอย‹างไร มาทําความรูŒจักกัน บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จํากัด เปšนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการจําหน‹าย LED (Light Emitting Diode) และ Solar Cell ในรูปแบบที่ปรึกษา พรŒอมใหŒคําแนะนําในการออกแบบและเลือกใชŒผลิตภัณฑ LED ต‹างๆ เพื่อเปšนพลังงานทางเลือก โดยมีผลิตภัณฑ ภายใตŒแบรนด “SPECTRUM” เนŒนเจาะกลุ‹มองคการขนาดใหญ‹ อาทิ โรงงานอุตสาหกรรม และ หน‹วยงานราชการทั่วประเทศไทย โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงลูกคŒา คุณภาพสินคŒาและการบริหาร เปšนสําคัญ พรŒอมทั้งดําเนินการธุรกิจภายใตŒจิตสํานึกที่ ดีตอ‹ สังคมและสิง่ แวดลŒอมเพือ่ ใหŒสอดคลŒองตามนโยบายการส‹งเสริมของหน‹วยงานภาครัฐ และเอกชนต‹างๆ ทีก่ าํ ลังไดŒรบั การส‹งเสริม เรื่องการอนุรกั ษพลังงานและการส‹งเสริมสิ่งแวดลŒอม โดยคาดว‹ามีมลู ค‹าตลาดไม‹นอŒ ยกว‹า 5,000 ลŒานบาท และมีอตั ราการเติบโตเกิน 100% ต‹อป‚ จากที่หน‹วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดŒใหŒความสนใจในเรื่องดังกล‹าว ทําใหŒบริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จํากัด จะเปšนอีก หนึ่งทางเลือกของแนวทางในการอนุรักษพลังงานใหŒกับหน‹วยงานต‹างๆ ที่ตŒองการไดŒ สําหรับช‹องทางการตลาดของบริษัทนั้นจะเนŒนกระจายสินคŒาใหŒกับหน‹วยงานราชการ ตั้งแต‹หน‹วยงานภายใตŒสังกัด กรุงเทพมหานคร หน‹วยงานราชการส‹วนทŒองถิ่นตั้งแต‹ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล องคการบริหารส‹วนตําบล โรงเรียนและสถานศึกษา หน‹ายรัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม องคกรเอกชนต‹างๆ ที่ใหŒความสําคัญในเรื่องการประหยัดพลังงาน ทั้งอนุรักษ สิ่งแวดลŒอม เปšนหลัก ผลิตภัณฑของ แอลอีดีสเปกตรัม ที่มีใหŒบริการแบ‹งไปตาม PRODUCT SOLUTION เปšน 4 ประเภท ประกอบดŒวย 1. LED Lighting ที่ใชŒภายในอาคาร (Indoor) LED Lighting LED TUBE สําหรับ งานแสงสว‹างทั่วไป การใชŒงานส‹วนใหญ‹จะเนŒนที่ใชŒแทนหลอดไฟเดิมๆ ส‹วนใหญ‹จะใชŒเปšนแอลอีดี สีขาว สีวอรมไวท การใชŒแอลอีดีในแบบนี้ส‹วนใหญ‹จะใชŒในจุดที่ติดตั้งยาก หรือตŒองการความประหยัด เปšนวิธีการแกŒป˜ญหาเพื่อเปšน รุ‹นต‹อไปแทนที่หลอดไฟเรืองแสงแบบธรรมดา หลอด LED เหมาะที่ใชŒสําหรับ โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และ คอมเพล็กซสํานักงานพาณิชย ศูนยประชุม หŒองประชุม อาคารที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย โคมไฟที่ บŒาน สํานักงาน ที่จอดรถซูเปอรมารเก็ต สถานที่ ที่ตŒองประหยัดพลังงานและการแสดงผลสีแสงดัชนีสูง LED SPOTLIGHT สําหรับ งานแสงสว‹ า งในงานตกแต‹ ง ต‹ า งๆ เพราะปราศจากรั ง สี UV ซึ่ ง ไม‹ มี ผ ลทํ า ใหŒ สี ข องวั ต ถุ ภาพวาด ภาพเขี ย น ภาพถ‹ า ย เสื่ อ มลง หรื อ ทํ า ใหŒ พื้ น ผิ ว เสี ย หายไดŒ และยั ง มี ห ลอด LED ที่ ป ล‹ อ ยความรŒ อ นออกมานŒ อ ยมาก โดยเหมาะที่ ใ ชŒ สํ า หรั บ งานตกแต‹งต‹างๆ เช‹น ตูกŒ ระจกโชวสนิ คŒา งานตกแต‹งภายใน ทีพ่ กั อาคาร หอประชุม หŒางสรรพสินคŒา โรงแรม รีสอรท งานแสดงภาพเขียน ต‹างๆ LED HIGH BAY สําหรับพื้นที่ที่ตŒองการแสงสว‹างมาก หลอด LED สามารถเปด-ปด ไดŒบ‹อยครั้ง โดยไม‹มีป˜ญหาขาดหรือเสีย ง‹ายเหมือนหลอดธรรมดา โดยหลอด LED ใหŒความสว‹างไดŒทันทีเมื่อเปดสวิทซ และยังมีอายุการใชŒงานยาวนาน มากกว‹า 50,000 ชั่วโมง ทําใหŒไม‹ตŒองเปลี่ยนบ‹อยๆ จึงเหมาะที่ใชŒสําหรับ โกดังสินคŒา อาคาร หอประชุม สโมสร รŒานอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม สนามกีฬา เปšนตŒน ที่ใชŒภายนอกอาคาร (Out Door) LED Lighting LED FLOOD LAMP สําหรับพื้นที่นอกอาคารที่ตŒองการแสงสว‹างมาก หลอด LED สามารถเปด-ปด ไดŒบ‹อยครั้ง โดยไม‹มีป˜ญหา ขาดหรือเสียง‹ายเหมือนหลอดธรรมดา โดยหลอด LED ใหŒความสว‹างไดŒทันทีเมื่อเปดสวิทซ และยังมีอายุการใชŒงานยาวนาน มากกว‹า 50,000 ชั่วโมง ทําใหŒไม‹ตŒองเปลี่ยนบ‹อยๆ เหมาะที่ใชŒสําหรับภายนอกอาคาร เช‹น บริเวณลานจอดรถ ลานกลางแจŒง สนามฟุตบอล สนามหญŒา งานตกแต‹งนอกอาคาร LED STREET LIGHT เหมาะสําหรับ พื้นที่นอกอาคารที่ตŒองการแสงสว‹างมาก โดยเมื่อเทียบ กับหลอดไฟธรรมดา ในความสว‹างที่เท‹ากัน หลอด LED กินไฟนŒอยกว‹ามาก และมีอายุการใชŒงานยาวนาน มากกว‹า 50,000 ชั่วโมง ทําใหŒไม‹ตŒองเปลี่ยนบ‹อยๆ และยังสามารถเปลี่ยนจากโคมเก‹าไดŒเลย ซึ่งเหมาะที่ใชŒสําหรับภายนอกอาคาร เช‹น ไฟถนน ไฟบริเวณ รอบพื้นที่นอกอาคาร ลานจอดรถ 58


ที่ใชŒภายในอาคาร (Indoor) LED Lighting

ที่ใชŒภายนอกอาคาร (Out Door) LED Lighting

LED ที่ใชŒร‹วมกับ โซล‹าเซล (LED SOLAR CELL)

จอภาพ LED (LED DISPLAY)

2. LED ที่ใชŒร‹วมกับ โซล‹าเซล (LED SOLAR CELL) LED SOLAR STREET LIGHTING ไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย นวัตกรรมใหม‹ของระบบไฟส‹องสว‹างทีไ่ ม‹ตอŒ งเดินสายและง‹าย ต‹อการติดตั้งเพียงยึดเขŒากับพื้นซีเมนต เป‡าหมายที่ตŒองการติดตั้งใชŒงานไดŒ ตัวเสาทําจากเหล็กชุบกัลปŠวาไนซที่แข็งแรง ทนทานต‹อ ทุกสภาพอากาศและมีอายุการใชŒงานที่ยาวนานเหมาะสําหรับใหŒแสงสว‹างบริเวณบŒาน บริเวณทางเดิน ถนน บริเวณสวน และพื้นที่ห‹าง ไกลจากระบบไฟฟ‡าหรือบริเวณที่ยากต‹อการเดินสายไฟ LED SOLAR BILL BOARD เปšนป‡ายสําหรับส‹องป‡ายชื่อโรงเรียน โรงงาน อุตสาหกรรม หน‹วยงานภาครัฐ ที่ตŒองมีการเปดใชŒงานกันตลอดทั้งคืน โดยใชŒพลังงานแสงอาทิตยเปดปดอัตโนมัติ โดยจะเปดในเวลา กลางคืนและปดในเวลากลางวัน เพือ่ ทําการเก็บพลังงาน และในวันทีไ่ ม‹มแี สงแดดยังทํางานต‹อเนือ่ งไดŒ 3 วัน มีอายุยาวนานกว‹า 10 ป‚ LED LANDSCAPE LIGHTING เปšนโคมไฟสําหรับติดตัง้ เพือ่ ใหŒแสงสว‹างบริเวณทางเดินของสวนหย‹อม หรือสนามหญŒาโดยใชŒไฟฟ‡า จากพลังงานแสงอาทิตยสามารถเปดอัตโนมัติ โดยจะเปดในเวลากลางคืน 12 ชั่วโมง และปดในเวลากลางวันเพื่อทําการเก็บพลังงาน และสามารถทํางานต‹อเนื่องไดŒเปšนเวลา 3 วัน กรณีที่ไม‹มีแสงแดด 3. จอภาพ LED (LED DISPLAY) LED DIGITAL BILLBOARD (IN DOOR) เปšนสือ่ โฆษณาประชาสัมพันธสาํ หรับข‹าวสารต‹างๆ โดยสามารถแสดงไดŒทงั้ ในภาพนิง่ และภาพ เคลือ่ นไหว โดยมีความละเอียดสูง มีอายุการใชŒงานของหลอดยาวนาน สามารถตัง้ เวลาเปดปดไดŒหลายช‹วงเวลา การส‹งสัญญาณขŒอความ กราฟฟก ผ‹านสัญญาณโทรศัพททงั้ ทีต่ วั เครือ่ งควบคุมและตัวป‡าย การแสดงภาพเคลือ่ นไหวยังสามารถใชŒคอมพิวเตอรหรือถ‹ายทอดสด ทางรายการทีวี โดยตัวป‡ายเหมาะสําหรับการใชŒงานในพืน้ ทีภ่ ายในอาคาร LED DIGITAL BILLBOARD (OUT DOOR) เปšนสือ่ โฆษณา ประชาสัมพันธสาํ หรับข‹าวสาร ภาพกิจกรรมต‹างๆ โดยสามารถแสดงไดŒทงั้ ในภาพนิง่ และภาพเคลือ่ นไหว โดยมีความละเอียดใหŒเลือกไดŒ หลายแบบ มีอายุการใชŒงานของหลอดยาวนาน สามารถตัง้ เวลาเปดปดไดŒหลายช‹วงเวลา การส‹งสัญญาณขŒอความกราฟฟก ผ‹านสัญญาณ โทรศัพททงั้ ทีต่ วั เครือ่ งควบคุมและตัวป‡ายการแสดงภาพเคลือ่ นไหวยังสามารถใชŒคอมพิวเตอร หรือถ‹ายทอดสดทางรายการทีวี โดยตัว ป‡ายออกแบบใหŒสามารถใชŒงานพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคาร และตัวโครงสรŒางป‡ายสามารถออกแบบ ไดŒหลายรูปแบบตามความตŒองการของลูกคŒา LED SCROLLING เปšนป‡ายที่ถูกออกแบบเพื่อประชาสัมพันธข‹าวสารในรูปแบบ อักษรวิ่งไดŒทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สัญลักษณ โดยสามารถแสดงผลขŒอความไดŒหลายรูปแบบผ‹านทางคอมพิวเตอร โดยสามารถติดตั้งภายนอกอาคารไดŒ เช‹น บริเวณสะพานลอย ตามแยก หรือจุดที่ผูŒคนสัญจรไปมา สามารถเลือกขนาดไดŒตามความตŒองการ มีอายุการใชŒงานยาวนาน

59


4. LED DIGITAL DESIGN เปšนการประยุกตคุณสมบัติอันหลากหลายของหลอดไฟ LED มาใชŒกับงานตกแต‹งต‹างๆ โดยใชŒความคิดสรŒางสรรคไดŒ ตามจินตนาการ ทั้งในรูปแบบ LED MODULE ไฟ LED ชนิดนี้ผลิตจากหลอดไฟแอลอีดีที่มีคุณภาพ ใหŒค‹าความสว‹างสูง เปšนหลอดไฟแอลอีดีที่ถูกออกแบบใหŒสะดวกในการใชŒงาน อายุการใชŒงานนาน มีหลากหลายสีสันใหŒเลือก เหมาะกับการ ใชŒในงานป‡ายแอลอีดี งานซ‹อนหลืบฝ‡า งานเฟอรนิเจอร LED WALL WASHER ไฟ LED Wall Washer ผลิตจากไฟ แอลอีดี High Power และดŒานหนŒาของหลอดไฟแอลอีดมี กั จะใส‹เลนสเพือ่ ปรับองศาการกระจายแสงของหลอดไฟแอลอีดี Wall Washer มีทั้งชนิดสีเดียว เช‹น White, Warm White และชนิดสีผสม เช‹น RGB, RGBWW เหมาะกับงานที่ใชŒตกแต‹งสีสันใหŒ กับตึกหรือตัวอาคาร ใหŒมีความสวยงามและโดดเด‹นมากขึ้น FLEXIBLE LED STRIP RIBBON เปšนไฟ LED ที่ใชŒตกแต‹งที่ สามารถโคŒงงอไดŒ สะดวกในการใชŒงาน มีหลายสีใหŒเลือกตกแต‹งตามสไตลงานที่ตŒองการ FIBER OPTIC เปšนใยแกŒวนําแสง คุณภาพดี เปลี่ยนสีไดŒ สามารถเนรมิตหŒองใหŒเปšนทŒองฟ‡าในยามค่ําคืน ตกแต‹งสระว‹ายน้ํา หรือใชŒเปšนโคมระยŒาแบบโมเดิรน LED SMD STRIP เปšนไฟ LED ที่ใชŒสําหรับซ‹อนใตŒหลืบฝ‡าแทนหลอดฟลูออเรสเซนต เพราะมีขนาดเล็ก สามารถตัดต‹อไดŒ ตามความตŒองการ และประหยัดไฟมากกว‹า โดยป˜จจุบันออกแบบใหŒใชŒแทนหลอดฟลูออเรสเซนตไดŒ หลักการทํางานของ LED หลักการทํางานของ LED หรือ ไดโอดเปล‹งแสง โครงสรŒางประกอบดŒวยการนําสารกึง่ ตัวนําสองชนิด (สารกึง่ ตัวนําชนิด N และ สารกึง่ ตัวนําชนิด P) ประกบเขŒาดŒวยกัน มีผวิ ขŒางหนึง่ เรียบคลŒายกระจก เมือ่ จ‹ายไฟฟ‡ากระแสตรงผ‹านตัว LED โดยจ‹ายไฟบวก ใหŒขาแอโนด (A) จ‹ายไฟลบใหŒขาแคโทด (K) ทําใหŒอิเล็กตรอนที่มีสารกึ่งตัวนํา N มีพลังงานสูงขึ้น จนสามารถวิ่งขŒามรอยต‹อ จากสารชนิด N ไปรวมกับโฮลในสารชนิด P การที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ‹านรอยต‹อ PN ทําใหŒเกิดกระแสไหลเปšนผลใหŒระดับ พลังงานของอิเล็กตรอนเปลี่ยนไป และคายพลังงานออกมาในรูปแบบคลื่นแสง สีของแสงที่เกิดจากรอยต‹อ จะขึ้นอยู‹กับชนิด ของวัสดุที่นํามาใชŒในการสรŒาง LED ทั้งชนิดที่เปšนของเหลวและกาซ เช‹น ใชŒแกลเลียมฟอสไฟด (Gallium PHOSPHIDE, GaP) ทําใหŒเกิดแสงสีแดง ใชŒแกลเลียมอสซีไนดฟอสไฟด (GALLIUMARSENIDE PHOSPHIDE,GaAsP) เกิดแสงสีเหลือง และเขียว การควบคุมปริมาณแสงสว‹างจะควบคุมโดยกระแสที่ไหลผ‹านหลอด LED หากกระแสที่ไหลผ‹านหลอดสูงจะทําใหŒ หลอดมีความสว‹างมาก แต‹หากป‡อนกระแสสูงมากเกินไปจะทําใหŒบริเวณรอยต‹อของสารกึ่งตัวนําเกิดความรŒอนปริมาณมาก จนทําใหŒโครงสรŒางหลอดเสียหายไม‹สามารถใชŒงานไดŒอีก ขŒอดีของหลอด LED หลอดไฟ LED เปšนที่รูŒกันว‹าใชŒพลังงานนŒอยประหยัดไฟไดŒถึง 75% เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต อายุการใชŒงานนานถึง 100,000 ชัว่ โมง หากเปดใชŒงานวันละ 24 ชัว่ โมง สามารถใชŒงานไดŒนานถึง 12 ป‚ อีกทัง้ ยังเปšนมิตรต‹อสิง่ แวดลŒอม เพราะไม‹มี สารปรอทเปšนองคประกอบ ไม‹มีการปล‹อยรังสีอินฟาเรด (ความรŒอน) และรังสียูวี หลอด LED มีความทนต‹อการสั่นสะเทือน มากกว‹า ไม‹เปราะบางเหมือนหลอดขดลวดหรือหลอดฟลูออเรสเซนต หลอด LED ปล‹อยความรŒอนออกมานŒอยมากทําใหŒลด การสูญเสียพลังงานไฟฟ‡าในส‹วนของเครือ่ งปรับอากาศ นอกจากนีย้ งั ใหŒแสงทีใ่ ส บริสทุ ธ ไม‹กระพริบ แสงทีอ่ อกมาจึงสบายตา และปลอดภัยต‹อสุขภาพ ช‹วยลดค‹าใชŒจ‹ายในการติดตั้ง และลดค‹าใชŒจ‹ายในการบํารุงรักษา ค‹าใชŒจ‹ายในการเปลี่ยนหลอดไฟ บ‹อยอีกดŒวย ทีผ่ า‹ นมา แอลอีดี สเปกตรัม มีผลงานอยูม‹ ากมาย ประกอบดŒวย อาคารจอดรถ Pavilion Park, หŒองประชุมการประปานครหลวง, โรงพยาบาล ชลดา บางบัวทอง, บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จํากัด, บริษัท BYK จํากัด, บริษัท เด็นโซ‹ ประเทศไทย จํากัด, ติดตั้งไฟนิออนเฟšค ไฟส‹องป‡ายบิวบอรด การประปานครหลวง, บริษัท ไทรอัมพ มอเตอรไซเคิลส (ไทยแลนด) จํากัด, บริษัท คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ซังโกะ ไดคราสติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทย – สวีดิช แอสเซมบลีย จํากัด, สํานักงานเขตบางขุนเทียน เปšนตŒน หากใครที่สนใจอยากเปลี่ยนใจใชŒหลอดไฟ LED ในโครงการเพื่อ ช‹วยในการประหยัดพลังงาน ลองเขŒามาปรึกษากับแอลอีดี สเปกตรัม ไดŒเลย

60


เรื่อง: อ.ชวพงษ ชํานิประศาสน

¼Å¡Ãзº·Õàè ¡Ô´¨Ò¡¡ÒèѴ·íÒÃÒ§ҹ¼Å¡ÃзºÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ´ŒÒ¹ÍÒ¤Òà ¡ÒèѴÊÃ÷Õè´Ô¹áÅкÃÔ¡ÒêØÁª¹ (2) สืบเนื่องจากการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลŒอม คณะกรรมการผูŒชํานาญการสิ่งแวดลŒอมดŒานอาคาร การจัดสรรที่ดิน บริการ ชุมชน ไม‹จําเปšนตŒองพิจารณาในเรื่องของมลพิษ ภาวะมลพิษ เพราะเปšนขŒอกําหนดที่ผูŒประกอบการโครงการต‹างๆ จะตŒองจัดทําจัดใหŒ มีและจัดการใหŒ แต‹ควรจะตŒองดูแลผูŒประกอบการเหล‹านั้นตามกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขŒอง ซึ่งหมายถึงไม‹มีความจําเปšนใดๆ ที่จะตŒองจัดทํารายงานผลกระทบของอาคาร การจัดสรรที่ดิน หรือบริการชุมชนในเขตชุมชนเมือง หรือเขตผังเมืองรวม หรือเขตควบคุมอาคารดังกล‹าว คณะกรรมการฯ ก็เลยไปพิจารณาเรื่องที่ไม‹อยู‹ในอํานาจหนŒาที่ตามกฎหมายบัญญัติ จึงหันไปใชŒหนŒาที่ทับสิทธิหนŒาที่ของหน‹วยงาน ที่มีหนŒาที่ตามกฎหมายอื่น เช‹น ไปใชŒหนŒาที่ของเจŒาพนักงานทŒองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและการผังเมือง เปšนตŒน และ บางครัง้ ก็ยงั ใชŒอาํ นาจหนŒาทีท่ ไี่ ม‹มกี ฎหมายใดใหŒอาํ นาจไวŒ ซึง่ ก็ไดŒถกู โตŒแยŒงการใชŒอาํ นาจทีเ่ กินไปกว‹ากฎหมายบัญญัติ แต‹คณะกรรมการฯ ก็อŒางว‹าตนเองมีอํานาจที่จะตรวจสอบในเรื่องที่อันส‹งผลใหŒเกิดความขัดแยŒง ซึ่งการใชŒอํานาจและการตีความในกฎหมายต‹างๆ ผิดเพี้ยนกัน สรŒางภาระ ความสับสน และความยุ‹งยากเกินความจําเปšน ยกตัวอย‹าง หากคําวินิจฉัยของคณะกรรมการผูŒชํานาญการดŒานอาคาร บŒานจัดสรร และบริการชุมชน ที่ไม‹ผ‹านรายงานผลกระทบ โดยใชŒวินิจฉัยในอํานาจหนŒาที่ของส‹วนราชการอื่น หรือไม‹มีกฎหมายใดรองรับ หรือเปšนเพียงความคิดเห็นส‹วนตัว เช‹น • ไม‹เชื่อใจและมั่นใจว‹า องคการบริการส‹วนทŒองถิ่นจะมีความสามารถ มีรถดับเพลิงที่จะดับไฟอาคารที่สูง 23 เมตรไดŒ • ไม‹ผ‹านความเห็นชอบ เพราะอาคารสูงถึง 7 ชั้น แต‹มีลิฟทโดยสารเพียงตัวเดียว • ไม‹ผ‹านความเห็นชอบ เพราะกําหนดระยะเวŒนว‹างโดยรอบอาคารเท‹ากับที่กฎหมายกําหนด เปšนเจตนาที่จะใชŒช‹องว‹างทางกฎหมาย หาประโยชน (แบบศรีธนนชัย) ตŒองเวŒนระยะเวŒนว‹างของอาคารเกินกว‹าที่กฎหมายกําหนดไวŒ • ใหŒสํารวจการแพร‹ขยายของโรค โดยรอบรัศมีของโครงการ • ไม‹ผ‹านความเห็นชอบ เพราะโครงการไม‹ทําความพึงพอใจและอธิบายใหŒผูŒอยู‹อาศัยโดยรอบเชื่อถือ • ไม‹ผ‹านความเห็นชอบ เพราะโครงการไม‹ไดŒจัดทํารายงานผลกระทบทางทัศนวิสัยหรือทัศนคติของอาคาร • ไม‹ผ‹านความเห็นชอบ เพราะเอกสารการขอจดทะเบียนตามกฎหมายอื่นไม‹ถูกตŒอง และประการสําคัญก็คือ ไม‹มีขŒอพิสูจนใดๆ ทั้งทางกฎหมายและทางวิชาการว‹าภายใตŒกฎเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการ ผูŒชํานาญการดŒานอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนมีส‹วนในการส‹งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลŒอมไดŒ จากความคิดเห็นส‹วนตัวจึงขออธิบายเพิ่มเติมถึงป˜ญหาและคําวินิจฉัยของคณะกรรมการผูŒชํานาญการสิ่งแวดลŒอม ในเรื่องความเชื่อ หรือความกลัวที่คิดว‹า อาคารสูงอาคารขนาดใหญ‹จะมีผลกระทบต‹อสภาพแวดลŒอม ทั้งที่ในความเปšนจริงการเกิดขึ้นของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ‹เปšนเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกๆ แห‹ง ตามเมืองใหญ‹ของโลกที่มีประชากรเปšนจํานวนมาก และขŒอเท็จจริงที่สําคัญก็คือ สภาวะแวดลŒอมที่เกิดขึ้น อันไดŒแก‹ ของเสีย ภาวะมลพิษ หรือมลภาวะ เกิดจากการประกอบกิจการเฉพาะอย‹างเท‹านั้น หาไดŒเกิดขึ้น จากการอยู‹อาศัยธรรมดา การนําผูŒคนมาอยู‹ร‹วมกัน และกําหนดหลักเกณฑวิธีการที่จะขจัดของเสียที่เกิดจากการอยู‹อาศัยโดยปกติ ธรรมดา น‹าจะเปšนการควบคุมการจํากัดของเสียไดŒอย‹างมีประสิทธิภาพมากกว‹าการยอมใหŒผูŒคนกระจัดกระจายอยู‹ทั่วไป เมื่อมีความ เชื่อที่ว‹า การรวบรวมผูŒคนใหŒเขŒามาอยู‹อาศัยรวมกันทําใหŒการขจัดของเสีย มลพิษ หรือมลภาวะเปšนไปไดŒอย‹างมีประสิทธิภาพมากกว‹า สังคมจึงกําหนดใหŒมีเครื่องมือสําคัญที่จะควบคุมของเสียหรือมลภาวะนั้น ก็คือ การออกขŒอกําหนดกฎเกณฑเรียกกันว‹า “การผังเมือง หรือผังเมืองรวม” และ “กฎกระทรวงควบคุมอาคาร”

62


การผังเมืองจึงเปšนเรื่องของการออกขŒอกําหนดกฎเกณฑในการอยู‹ร‹วมกันเปšนชุมชน เปšนอาคารเปšนหมู‹อาคารที่ นอกจากจะทําใหŒการควบคุมการกําจัดของเสีย มลพิษ หรือมลภาวะ ทั้งหลายอย‹างมีประสิทธิภาพแลŒว ก็ยังทําใหŒ เกิดประสิทธิภาพ ความประหยัด ปลอดภัย ในการใชŒประโยชนใชŒสอยอื่นๆ ของเมือง ขณะเดียวกันสังคมก็กําหนด กฎเกณฑของขบวนการบําบัด การขจัดของเสีย มลพิษ มลภาวะ เรียกว‹า กฎกระทรวงควบคุมอาคาร ระบุวิธีการ การบําบัดของเสียของชุมชนขึน้ เพราะฉะนัน้ เมือ่ จะเกิดโครงการอาคารขนาดใหญ‹เพือ่ ประโยชนใชŒสอยทีก่ าํ หนดใน พื้นที่เมืองที่มีกฎหมายผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคารเขŒาควบคุมจัดการอย‹างเขŒมงวดแลŒว ก็ไม‹เห็นว‹าโครงการ หรืออาคารเหล‹านั้นจะมีผลกระทบต‹อสภาพแวดลŒอม ใหŒเกิดผลเสียไดŒ สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ ในเมืองใหญ‹ทงั้ หลายในโลกใบนีก้ ค็ อื ผูคŒ นเขŒามาอยูอ‹ าศัยทํามาหากินเลีย้ งชีวติ กันเปšนปกติในอาคาร บŒานเรือน ขนาดสูงขนาดใหญ‹โดยทัว่ ไป แต‹สงิ่ ทีป่ รากฏในสังคมไทยก็คอื ความหวาดกลัว หวาดระแวงว‹าอาคารสูง อาคารขนาดใหญ‹ไดŒรกุ ล้าํ เขŒามาเปลีย่ นแปลงสรŒางสภาวะแวดลŒอมอันเลวรŒายใหŒกบั ชุมชนทีโ่ ครงการเหล‹านัน้ เกิดขึน้ ทั้งๆ ที่ขŒอเท็จจริง ก็คือ ความกลัวหรือความระแวงที่เรียกกันในทางพุทธศาสนา ก็คือ วิหิงสาวิตก หรือ ความกลัว อันเกิดจากความระแวงว‹าผูŒอื่นจะมาทํารŒายตน หรือคิดจะไปทํารŒายผูŒอื่น อาคารสูงอาคารขนาดใหญ‹ที่เกิดขึ้นจะ มาทําใหŒความเปšนส‹วนตัวของตนถูกรบกวน ทั้งๆ ที่กฎเกณฑทางกฎหมายที่มีอยู‹ไดŒปกป‡องการรบกวนเดือดรŒอน รําคาญนั้นกําหนดใหŒไวŒอยู‹แลŒว ผลจากวิหิงสาวิตกนี้ ที่ไดŒครอบงําผูŒคนในเมือง และรวมถึงคณะกรรมการผูŒชํานาญการสิ่งแวดลŒอมดŒานอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเขŒาไปดŒวย และเพราะเมื่อกฎเกณฑของการควบคุม กระบวนการจัดการของเสีย มลพิษ มลภาวะ ในกฎหมายผังเมือง และกฎหมายควบคุมอาคารที่ทําใหŒโครงการขนาดต‹างๆ ตŒองดําเนินการใหŒ ครบถŒวนและมีอยู‹อย‹างเพียงพอต‹อการป‡องกันของเสีย มลพิษ มลภาวะ คณะกรรมการผูŒชํานาญการสิ่งแวดลŒอม ชุดนี้ก็เลยไปพิจารณารายงานผลกระทบที่ไม‹เกีย่ วขŒองหรือเปšนไปตามประกาศหลักเกณฑการทํารายงานผลกระทบ ซึ่งการพิจารณาดังกล‹าวเปšนไปอย‹างไม‹มีกฎเกณฑ ไม‹มีมาตรฐานทางวิชาการ ใชŒดุลพินิจอันเปšนทัศนคติส‹วนตน หรืออคติจากวิหิงสาวิตกที่ครอบงําตนเองมากกว‹า ผลกระทบจากการทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลŒอมจึงเกิดขึ้น และเปšนความเสียหายที่ไม‹มีหรือไม‹ยอมรับผิดชอบ ผูŒไดŒรับผลกระทบที่เกิดความเสียหายที่ไดŒกล‹าวไวŒตอนตŒน ก็คือ 1. ผูŒซื้อโครงการ 2. ผูŒประกอบการ หรือเจŒาของโครงการ 3. ผูŒจัดทํารายงานผลกระทบ สถาปนิก วิศวกร ผูŒรับจŒางเหมาก‹อสรŒาง 4. รัฐที่เกี่ยวขŒอง ซึ่งในครั้งหนŒาผมจะอธิบายถึงผลกระทบที่ก‹อใหŒเกิดความเสียหายต‹อผูŒที่ไดŒรับผลกระทบเหล‹านี้ อันเกิดจากการใชŒ ดุลพินิจอันเปšนทัศนคติส‹วนตนหรืออคติจากวิหิงสาวิตกของคณะกรรมการฯ ใหŒทราบกันต‹อไป

63


เรื่อง: อรช กระแสอินทร

àÁ×èÍ¿‡ÒÁ״ŧÊÔ觷Õè¤Ø³·íÒ¡ç¤×Í à»´Ô ä¿ãËŒÁÕáʧÊÇ‹Ò§à¾Õ§¾Í¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¤Ø³¡íÒÅѧ·íÒÍÂÙ‹ ¹Ñè¹à»š¹¤ÇÒÁà¤ÂªÔ¹·Õè àÃÒ¤§¨Ô¹μ¹Ò¡ÒÃäÁ‹ÍÍ¡áÅŒÇÇ‹ÒËÒ¡äÁ‹ÁÕËÅÍ´ä¿ àÃÒ¨Ð㪌ªÕÇÔμ¡Ñ¹Í‹ҧäà ¨ÃÔ§æ Á¹ØɏàÃÒ¡çÁÕÇÔ·ÂÒ¡ÒÃãËŒáÊ´§ ÊÇ‹Ò§¡‹Í¹·Õè¨ÐÁÕ¡ÒûÃдÔÉ°ËÅÍ´ä¿ÁÒáÅŒÇ ÍÒ·Ô ¡Í§ä¿ μÐà¡Õ§ ËÃ×Íà·ÕÂ¹ä¢ áμ‹áʧÊÇ‹Ò§¨Ò¡ÊÔè§àËÅ‹Ò¹ÕéäÁ‹ ¤§·Õè ÁÕ¤ÇÒÁÌ͹ áÅÐ໚¹ÍѹμÃÒÂÍÂÙ‹ â´Â੾ÒÐËÒ¡àÃÒä»ãªŒã¹ËŒÍ§·Õè»Ô´ ¡çÍÒ¨à¡Ô´à¾ÅÔ§äËÁŒä´Œ ÃÇÁ¶Ö§Âѧà¡Ô´ ¤ÇѹáÅСÅÔè¹·Õ蹋ÒÃíÒ¤ÒÞÍÕ¡´ŒÇ จนกระทัง่ ช‹วงศตวรรษที่ 19 วิทยาศาสตรทางไฟฟ‡าและแสงสว‹างไดŒเริม่ พัฒนา มีนกั ประดิษฐหลายท‹านไดŒสรŒางผลิตภัณฑทใี่ ชŒประโยชน จากไฟฟ‡าขึ้นมาอย‹างมากมาย หนึ่งในจํานวนนั้นคือ Thomas Edison ซึ่งไดŒประดิษฐหลอดไฟรวมถึงวิธีการในการผลิตขึ้นในป‚ ค.ศ. 1879 และภายในเวลาเพียง 25 ป‚ หลอดไฟของ Edison ถูกนําไปใชŒในสถานที่ต‹างๆ เกือบทุกตําแหน‹งของโลก เปšนผลใหŒการใชŒชีวิต ของคนเราก็เปลี่ยนไป เราสามารถทํางานและใชŒชีวิตในเวลากลางคืนไดŒ ทําใหŒเวลาของการใชŒชีวิตเพิ่มขึ้นจากแค‹การพึง่ แสงจากดวง อาทิตยในเวลากลางวัน ในการทํางานของหลอดไฟนั้น นักวิทยาศาสตรต‹างทราบกันดีแลŒวว‹าหากผ‹านกระแสไฟฟ‡าในปริมาณที่มากพอเขŒาไปในสิ่งใด สิ่งนั้น จะค‹อยๆ รŒอนขึ้นจนเกิดการเผาไหมŒในที่สุด ซึ่งช‹วงเวลาระหว‹างที่วัตถุค‹อยๆ รŒอนขึ้นจนเผาไหมŒตัวเองหมดไปนั้น คือช‹วงเวลาที่วัสดุ นั้นสามารถเปล‹งแสงสว‹างออกมาไดŒ สิ่งที่นักวิทยาศาสตรและนักประดิษฐเหล‹านั้นพยายามคŒนหาและทดลองคือวัสดุที่สามารถทน ความรŒอนสูง และมีอายุการใชŒงานยาวมากพอนั่นเอง และหลอดไฟที่เราเรียกกันว‹าหลอดไสŒนั้น ก็เปšนทางเลือกเดียวของการใหŒแสง สว‹างตามบŒานมาอย‹างยาวนาน จนกระทั่งมีการนําหลอดฟลูออเรสเซนต หรือที่เราเรียกว‹าหลอดนีออน ออกสู‹ตลาด แต‹ก็ไม‹ไดŒทําใหŒ ความสําคัญของหลอดไสŒลดลงแต‹อย‹างใด หลอดฟลูออเรสเซนต มีรูปแบบการใหŒแสงสว‹างต‹างออกไป คือเมือ่ กระแสไฟฟ‡าไหลผ‹านหลอด จะทําใหŒอนุภาคของปรอทขŒางในหลอด ปล‹อยรังสี UV ออกมา และเมือ่ รังสี UV ไดŒกระทบกับสารเรืองแสงทีฉ่ าบไวŒทดี่ าŒ นในหลอด สารเรืองแสงก็จะเปล‹งแสงสว‹างทีม่ องเห็นไดŒ ออกมา และเนื่องจากไม‹ไดŒเปล‹งแสงโดยอาศัยความรŒอน จึงมีประสิทธิภาพในการใชŒพลังงานมากกว‹าหลอดไฟไสŒ รูปแบบของการกําเนิดแสงสว‹างถูกพลิกโฉมอีกครั้งจากเทคโนโลยี LED หรือ Light Emitted Diode ที่เปšนเทคโนโลยีของการใชŒสาร กึง่ ตัวนําในวงจรไฟฟ‡ามาสรŒางแสงสว‹าง ทีแ่ มŒในช‹วงแรกของการวิจยั และพัฒนามีการเปล‹งแสงสว‹างนŒอยมาก ไม‹สามารถนําไปใหŒแสง สว‹างไดŒ แต‹ป˜จจุบัน หลอด LED เปšนเทคโนโลยีการใหŒแสงสว‹างที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะแทบจะไม‹สูญเสียพลังงานไฟฟ‡าไปเปšน ความรŒอนเลย รวมถึงมีอายุการใชŒงานที่ยาวนานกว‹าหลอดไฟชนิดอื่นๆ ความนิยมของหลอด LED ในอีกมิติก็คงเปšนเรื่องของการใชŒ ตกแต‹ง เล‹นสีสันไดŒมาก รวมถึงเปลี่ยนสีไดŒตามสั่ง ทําใหŒ LED ถูกนําไปใชŒในงานตกแต‹งอาคารอย‹างมากมาย กลายเปšนว‹าแทบทุก อาคารตŒองมีแถบ LED เปลี่ยนสีเปšนมาตรฐานไปเลย นวัตกรรมทางดŒานแสงสว‹าง ทําใหŒเรามาไกลจากการที่แสงสว‹างมีเพื่อความจําเปšนในการใชŒชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพการสรŒางแสง สว‹างและลดการใชŒพลังงาน จนนวัตกรรมแสงสว‹างไดŒนาํ เรามาสูโ‹ ลกทีแ่ สงสว‹างถูกใชŒเปšนสิง่ ทีส่ รŒางความสวยงาน สรŒางอารมณ ใหŒแก‹ สถาป˜ตยกรรม แลŒวอะไรจะเปšนอนาคตของหลอดไฟและแสงสว‹าง ล‹าสุดมีรายงานจาก EPA หรือ Environmental Protection Agency ของสหรัฐ ไดŒแสดงถึงการที่พลเมืองของสหรัฐ ใชŒเวลาเฉลี่ย ราว 90% ภายในอาคารและไม‹ไดŒสัมผัสแสงจากดวงอาทิตยโดยตรง ขŒอมูลนี้แสดงใหŒเห็นไดŒว‹าแสงสว‹างทีประดิษฐขึ้น มีอิทธิพลต‹อ ชีวติ ของเรามากกว‹าดวงอาทิตยไปแลŒว แต‹ในขณะเดียวกัน การทีเ่ ราไม‹ไดŒสมั ผัสแสงธรรมชาติกท็ าํ ใหŒรา‹ งกายขาดตัวกระตุนŒ ต‹อวิตามิน และสิ่งจําเปšนต‹อร‹างกายหลายอย‹างไป

64


Awake & Alert

MyNature Grow

จากพฤติกรรมของเรานี้เอง ทาง Lighting Science ผูŒผลิตหลอดไฟ LED ก็ไดŒพัฒนานวัตกรรมหลอดไฟที่มีชื่อว‹า MyNature Grow และ Awake & Alert ทีช่ ว‹ ยเติมเต็มสิง่ ทีข่ าดหายไปจากการใชŒชวี ติ ภายใตŒแสงสว‹างประดิษฐ ซึง่ รายละเอียดของนวัตกรรมทัง้ สองไดŒนนั้ อย‹างแรก MyNature Grow คือหลอด LED ที่ออกแบบใหŒมีการแผ‹รังสีที่เหมาะสมต‹อการสังเคราะหแสง หรือ Photosyntheticallyactive radiation (PAR) ทําใหŒเราสามารถปลูกพืชต‹างๆ ในร‹มไดŒดีขึ้น สําหรับ Awake & Alert นัน้ ก็เปšนการใชŒเทคโนโลยีเพือ่ สรŒางคลืน่ แม‹เหล็กไฟฟ‡า (แสงก็เปšนคลืน่ แม‹เหล็กไฟฟ‡าอย‹างหนึง่ ) ทีเ่ หมาะกับการ ทํางานของร‹างกายมนุษย ช‹วยในการสรŒางวิตามินและฮอรโมน และทําใหŒเรารูสŒ กึ ตืน่ ตัวไดŒรวมถึงช‹วยการทํางานใหŒมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ Lighting Science ยังมีผลิตภัณฑอื่นๆ ที่น‹าสนใจ ลองเขŒาไปดูไดŒที่ https://definitydigital.com/ ซึ่งที่ผมเขียนมานี่ก็ไม‹ไดŒอยากจะ ช‹วยโฆษณาเขาเท‹าไหร‹หรอกครับ แต‹อยากนําเสนอว‹าแนวทางของการพัฒนานวัตกรรมในเรื่องแสงสว‹างนั้น ยังสามารถพลิกแพลงไป ไดŒอีกหลายอย‹าง ดังเช‹นที่บริษัทนี้ไดŒนําเสนอสู‹ตลาด และท‹านผูŒอ‹านที่เปšนผูŒผลิต การสรŒางนวัตกรรมอาจจะไม‹ไดŒเกี่ยวกับวิศวกรรมชั้น สูงอะไรมากนัก แต‹อยากใหŒลองพิจารณาถึงวิถีชีวิตของเราที่จะกŒาวไปในอนาคตอันใกลŒ ซึ่งเปšนสิ่งที่ค‹อนขŒางแน‹นอน แลŒวพิจารณาถึง ความเกี่ยวขŒองกับสินคŒาของเราว‹าจะมีโอกาสอย‹างไรบŒาง และนั่นก็จะเปšนจุดเริ่มของนวัตกรรมล‹ะครับ แหล‹งที่มาขŒอมูล: https://definitydigital.com/home

65


เรื่อง: ผศ.ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ LEED AP, TREES Founder ปาริณี ศรีสุวรรณ TREES-A

การดําเนินงานอาคารเขียวนอกจากจะช‹วยส‹งเสริมใหŒอาคารมีความเปšนมิตรต‹อสิ่งแวดลŒอมและลดการใชŒพลังงานในภาคอาคารลง ยังส‹งผลโดยตรงต‹อ คุณภาพชีวิตของผูŒใชŒงานอาคาร ทั้งดŒานการคมนาคมที่สะดวกสบายจากการเขŒาถึงของระบบขนส‹งมวลชน มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการโดย รอบโครงการที่ครบครัน ค‹าใชŒจ‹ายดŒานพลังงานไฟฟ‡าและค‹าการบํารุงรักษาระบบลดลง ความสบายที่เกิดจากสภาพอากาศภายในอาคาร ที่สําคัญยังช‹วย ลดความเสี่ยงต‹อการเกิดโรคที่จะไดŒรับผ‹านระบบหายใจของมนุษย หรือโรคอาคารป†วย (Sick Building Syndrome) ร‹างกายของเราเปรียบไดŒกบั อาคารทีม่ รี ะบบหายใจเปšนระบบระบายอากาศซึง่ มีการทํางานอยูต‹ ลอดเวลา อีกทัง้ เราตŒองใชŒชวี ติ อยูภ‹ ายในอาคารเกือบตลอด ทั้งวัน จึงมีความเสี่ยงสูงที่เราจะไดŒรับอากาศที่ปนเป„œอนสารพิษต‹างๆ ผ‹านทางระบบหายใจ ไม‹ว‹าจะเปšนสารปนเป„œอนที่เปšนอนุภาคขนาดเล็ก (Particles) ประมาณ 0.1-10,000 ไมครอน เช‹น ฝุ†น ควันบุหรี่ เปšนตŒน สามารถกําจัดไดŒโดยการกรองอากาศผ‹านแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Hepa Filter) หากเขŒาสู‹ร‹างกายจะถูกกําจัดผ‹านทางการไอหรือจาม ส‹วนสารปนเป„œอนอีกประเภทหนึ่งอยู‹ในรูปของสารระเหย (Vapors) และกาซ (Gases) อนุภาคเล็ก กว‹า 0.001 ไมครอน เช‹น สารระเหยอินทรีย (VOC) และคารบอนไดออกไซด (CO2) เปšนตŒน แผงกรองอากาศไม‹สามารถกรองไดŒ หากเขŒาสู‹ร‹างกายก็จะ แทรกซึมเขŒาสู‹กระแสเลือด ยากต‹อการกําจัด การดําเนินงานอาคารเขียวจึงมีการป‡องกันสารปนเป„œอนในอากาศทั้งที่เปšนขŒอบังคับและขŒอคะแนน เริ่มตั้งแต‹กระบวนการออกแบบ ก‹อสรŒาง ไปจนถึงการ ใชŒงานอาคาร โดยสารปนเป„œอนที่เปšนอนุภาคขนาดเล็ก เมื่อเขŒาสู‹ร‹างกายจะก‹อใหŒเกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ มีลักษณะการป‡องกันที่ไม‹ ซับซŒอน ไดŒแก‹ การดําเนินการตามแผนการป‡องกันฝุ†นละอองที่เกิดจากการก‹อสรŒางและการใชŒงานอาคาร การกําหนดพื้นที่หŒามสูบบุหรี่ภายในอาคารและ ห‹างจากทางเขŒา ช‹องเปดหรือช‹องนําอากาศเขŒา (Outdoor Air Intake) ภายในระยะ 10 เมตร การใชŒแผงกรองอากาศที่มีค‹าประสิทธิภาพสูงตั้งแต‹ 13 (Merv 13) ขึ้นไป ซึ่งลักษณะการป‡องกันดังกล‹าวมีค‹าใชŒจ‹ายในการดําเนินการต่ํากว‹าการป‡องกันสารปนเป„œอนที่เปšนสารระเหยหรือกาซ สารปนเป„œอนที่เปšนสารระเหยหรือกาซ เช‹น ฟอรมัลดีไฮด (Formaldehyde) สารระเหยอินทรีย คารบอนมอนอกไซด (CO) และคารบอนไดออกไซด เปšนตŒน เมื่อเขŒาสู‹ร‹างกายจะส‹งผลกระทบ ต‹อระบบประสาทส‹วนกลาง ทําใหŒเกิดอาการง‹วง เซื่องซึม มึนงง หรืออาจเปšนอันตรายถึงชีวิต หากไดŒรบั ในปริมาณมากเกินกว‹ากําหนด และหากไดŒรบั เปšนระยะเวลายาวนาน จะส‹งผลต‹อระบบ กําจัดของเสียในร‹างกาย เช‹น ตับและไต เปšนตŒน อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงต‹อการเปšนมะเร็งไดŒ ภาพที่ 1 ตัวอย‹างลักษณะการดําเนินการป‡องกันสารปนเป„œอน ที่เปšนอนุภาคขนาดเล็ก

ภาพที่ 2 ตัวอย‹างมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ Low VOC และองคกรที่ออกกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศ

ภาพที่ 3 การเจือจางระดับคารบอนไดออกไซดดŒวยการนํา อากาศภายนอกเขŒาสู‹พื้นที่ภายในอาคาร 66

การป‡องกันสารปนเป„œอนที่เปšนสารระเหยและกาซ สามารถทําไดŒทั้งการลดปริมาณการใชŒ การ ควบคุมการแพร‹กระจาย และการเจือจางใหŒมีระดับความเขŒมขŒนลดลงทั้งก‹อนและหลังการเขŒา ใชŒงานอาคาร เช‹น การใชŒวัสดุตกแต‹งอาคาร กาว สี และสารยาแนวที่มีค‹าการระเหยของสาร ระเหยอินทรียต่ํา (Low VOC) โดยมีค‹าขีดจํากัด (VOC Limit) แตกต‹างกันไปตามประเภท วัสดุ การกั้นหŒองถ‹ายเอกสาร หŒองเก็บสารเคมี พรŒอมออกแบบใหŒหŒองดังกล‹าวมีความดัน อากาศเปšนลบ การ Flush Out อากาศก‹อนการเขŒาใชŒงานอาคาร การเจือจางระดับความเขŒมขŒน ของคารบอนไดออกไซดในอาคารซึ่งเกิดขึ้นไดŒตลอดเวลาจากการหายใจของผูŒใชŒอาคารเอง ดŒวยการนําอากาศภายนอกเขŒาสู‹พื้นที่ใชŒสอยภายในอาคาร เปšนตŒน เพื่อใหŒมีระดับความเขŒมขŒน ของสารปนเป„œอนอยู‹ในเกณฑที่ยอมรับไดŒและไม‹เปšนอันตรายต‹อสุขภาพผูŒใชŒอาคาร หากแต‹ลักษณะการนําอากาศภายนอกเขŒามาในอาคารมีผลกระทบโดยตรงต‹อการใชŒพลังงาน ในอาคาร ก‹อใหŒเกิดภาระการทําความเย็นที่สูงขึ้นในระบบปรับอากาศ ส‹งผลใหŒค‹าใชŒจ‹ายในการ ดําเนินงานสูงขึน้ ดังนัน้ ควรคํานึงถึงความสมดุลระหว‹างคุณภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ ใหŒสอดคลŒอง กับค‹าใชŒจ‹ายทางพลังงานในระบบปรับอากาศ ซึ่งจะส‹งผลใหŒผูŒใชŒงานอาคารเขียวมีคุณภาพชีวิต ที่ดีไดŒอย‹างแทŒจริง


101 jeab.pdf

1

2/19/14

11:53 PM


เรื่อง: ผศ.ณัฐธร ธรรมบุตร

Hy-Fi ÁѹäÁ‹ãª‹ÍÔ°ÁÇÅàºÒ áμ‹à»š¹ÍÔ°ªÕÇÀÒ¾

The Living เปšนแบบประกวดสําหรับผลิตภัณฑอฐิ ชีวภาพทีไ่ ดŒมาจากของเสียทางการเกษตร และผลงานชิน้ นีม้ ชี อื่ ว‹า Hy-Fi, The Living เปšนผลงานจากแบบประกวดที่จัดโดย MoMa ใน Concept ของ “MOMA’s Young Architects Program (YAP)” โดยมีจุดประสงค ที่จะออกแบบอาคารชั่วคราวที่อาศัยผลิตภัณฑอิฐชีวภาพและวัสดุ Recycle อื่นๆ ที่ไดŒมาจากผลผลิตทางการเกษตร หลักหัวใจสําคัญ ของอิฐชีวภาพ ก็คือ การใชŒ ‘รา’ เปšนตัวประสานวัสดุเหลือใชŒต‹างๆ เขŒาดŒวยกัน โดยงานออกแบบดังกล‹าว จะเปšนหอที่หมุนกันเปšนเกลียว 3 หอ และที่ยอดดŒานบนของหอดังกล‹าวจะเปšนอิฐสะทŒอนแสงที่หุŒมดŒวยวัสดุ สะทŒอนแสงของ 3M และเปšนส‹วนหนึ่งของขบวนการผลิตอิฐชนิดนี้ โดยวัสดุเรืองแสง 3M ดังกล‹าว จะเปšนส‹วนหนึ่งของแบบที่ใชŒทําอิฐ ทําใหŒวัสดุเรืองแสงกลายเปšนผิวชั้นนอกของอิฐ ดŒวยการใชŒวัสดุสะทŒอนแสงดังกล‹าวจะช‹วยหักเหใหŒมีความสว‹างเพียงพอภายในหอ ก‹อใหŒเกิดจังหวะแสงเงาสวยงาม ทําใหŒมองดูบางเบาและโปร‹งที่ฐาน นอกจากนี้ ดŒวยฟอรมรูปร‹างดังกล‹าวจะทําใหŒเกิดการระบายอากาศภายในผ‹านปล‹องที่สูง จนทําใหŒอุณหภูมิดŒานบนและดŒานล‹างแตก ต‹างกัน จนเกิดการไหลเวียนของอากาศเปšน Micro Climate ไดŒ โดย Prototype สําหรับดีไซนนี้ที่จะไดŒสรŒางขึ้นที่ MoMa’s PS1 Gallery ใน Long Island City ในเดือนกรกฎาคม ที่ Queen รัฐ NEWYORK แหล‹งทีม่ า: http://www.treehugger.com/green-architecture/compostable-tower-mycelium-and-agricultural-waste-hy-fi-moma-ps1-gallery.html

68


Tree Bus Shelter ความน‹าสนใจของโปรเจกตนี้ อยู‹ที่รูปทรงและการใชŒวัสดุที่ทําใหŒมันดูคลŒายและทําจาก “ตŒนไมŒ” แต‹เปšนตŒนไมŒในภาคแอบสแตรคท Public Architecture and Communications ไดŒออกแบบที่พักสําหรับรถขนส‹งมวลชนใน University of British Columbia โดยใชŒ วัสดุไมŒทที่ าํ จากเศษไมŒ Glulam โดยแนวคิดสําคัญมาจากคอนเซปตทวี่ า‹ ถนนหลักของมหาวิทยาลัยเปšนถนนกวŒาง และปลูกตŒนไมŒสองขŒาง ทางเปšนแนวยาว การออกแบบโดยเอาแนวคิดทีว่ า‹ ช‹องว‹างของบล็อคทีเ่ ปšนแนวยาวของแถวตŒนไมŒกค็ วรแทนทีด่ วŒ ยตŒนไมŒ แต‹เปšนตŒนไมŒ ในแนวอุดมคติที่แตกต‹างไปจากแนวตŒนไมŒเดิม แต‹มันก็เปšนตŒนไมŒอยู‹ดี และดŒวยแนวคิดดังกล‹าว ดีไซเนอรจึงออกแบบป‡ายรถเมล ดังกล‹าว เปšนตŒนไมŒในมุมมองของศิลปนทีเ่ ปšนแอบสแตรคทโดยการใชŒ Glulam มาประกอบกันเปšนส‹วน Canopy และหุมŒ ดŒวยกระจก ดŒวย การออกแบบใหŒสันของ Glulam สานต‹อกันเปšนโครงทําใหŒเกิดมุมและมีประสิทธิภาพในการกันแดดมากขึ้น (เหมือน Fin ในแนวตั้ง) แหล‹งทีม่ า: http://www.treehugger.com/green-architecture/hit-or-miss-bus-shelter-built-glulam-wood-act-tree.html

¡ÅÑè¹¹éíÒà¤çÁ໚¹¹éíҨ״ ป˜จจุบนั เทคโนโลยีทใี่ ชŒในการเปลีย่ นน้าํ เค็มใหŒมาเปšนน้าํ จืดตŒองใชŒพลังงานมาก และส‹วนใหญ‹พลังงานทีใ่ ชŒจะเปšนพลังงานทีไ่ ม‹ใช‹พลังงาน หมุนเวียน เช‹น ป˜จจุบันเปšนการใชŒพลังงานจาก Fossil เปšนหลัก เช‹น ในประเทศแถบตะวันออกกลาง แต‹จากการวิจัยและทดลองทําใหŒ เกิดโปรเจกตนาํ ร‹องทีอ่ าศัยพลังงานหมุนเวียน ในการเปลีย่ นใหŒนา้ํ เค็มมาเปšนน้าํ จืดดŒวยพลังงานแสงอาทิตย Solar Cucumbers โดย ดีไซเนอรชาวอังกฤษ Phil Pauley ไดŒสรŒางถังลอยน้ําที่มีกระจกดŒานบนสําหรับใหŒแสงอาทิตยส‹องผ‹าน โดยกลไกสําคัญของสินคŒา ตัวนีอ้ ยูท‹ กี่ ารใชŒ Reverse Osmosis (การใชŒเยือ่ บางๆ เปšนตัวกรองแยกน้าํ เค็มออกจากน้าํ จืด) โดยระบบดังกล‹าวทํางานไดŒมปี ระสิทธิภาพ มากกว‹าระบบการทําน้ําจืดในทะเลเพื่อช‹วยชีวิตในเรือชูชีพที่อาศัยการระเหยและกลั่นตัวจากหยดน้ํา ดŒวยระบบ Osmosis นี้ จะทําใหŒ ไดŒปริมาณน้ําจืดมากกว‹าและมีประสิทธิภาพมากกว‹าระบบ Passive ที่อาศัยแค‹การระเหยของน้ํา นอกจากนี้ระบบดังกล‹าว ยังมีการ จัดการเรื่องแยกน้ําจืดที่กรองแลŒวออกจากน้ําเค็มและนําส‹งสู‹ผูŒใชŒงานผ‹านท‹อ ระบบดังกล‹าวเหมาะสําหรับชุมชน หรือรีสอรทที่อยู‹ห‹าง ไกล และนอกจากจะไม‹ใชŒพลังงานจากภายนอกแลŒว ระบบดังกล‹าวยังเกื้อกูลใหŒเปšนที่พักพิงสัตวน้ําอีกดŒวย แหล‹งที่มา: http://www.treehugger.com/solar-technology/solar-cucumber-desalination-unit-phil-pauley.html

69


ÍÒ¤Òà Samsung Pavilion Samsung ไดŒสรŒางงานที่น‹าสนใจใน Olympic Games ที่ Sochi ในขณะที่เจŒาภาพ คือ รัสเซียกําลังโกยเหรียญทองนั้น ก็มีอาคาร ที่แสดงแนวคิดที่น‹าสนใจในงานโอลิมปคเช‹นกัน อาคาร Samsung pavilion ดังกล‹าว นําคอนเทนเนอรใชŒแลŒว จํานวน 16 ตูŒ มาซ‹อมแซมใหม‹ใหŒสดใสและพ‹นทับดŒวยสีสัน และตั้งชื่อว‹า Galaxy Studio เปšนกลุ‹มอาคารที่แสดงทัศนะต‹อสภาพแวดลŒอมและการ ใชŒพลังงานอย‹างยั่งยืน เมื่อนํามาเรียงต‹อกันเปšนบล็อคเหมือนต‹อ Lego โดยคอนเทนเนอรดังกล‹าว เรียงต‹อกันเปšนผนังและบางส‹วน ใชŒเปšนเคานเตอรประชาสัมพันธ ส‹วนภายในก็เปšนอาคารโล‹งๆ ดิสเพลยดŒวยโตะขาวเรืองแสง แสดงผลิตภัณฑของ Samsung และ ทดลองผลิตภัณฑ Galaxy Studio ดังกล‹าวไดŒเวียนไปจัดแสดงตามเมืองต‹างๆ 15 เมืองในรัสเซีย เพื่อเก็บขŒอมูลความตŒองการของ ผูใŒ ชŒ และนอกจากนีย้ งั มอบ Galaxy Note 3 ใชŒกบั นักกีฬาใชŒพรŒอมกับ App เฉพาะในงาน Olympic สําหรับใหŒทมี งานในงานไดŒใชŒกนั ดŒวย แหล‹งที่มา: http://www.treehugger.com/green-architecture/recycled-containers-make-best-building-sochi-olympics-2014.html

ÂÒ¹μ‹Ò§´ÒÇãˌઋҺ¹à·×Í¡à¢Ò Alps »ÃÐà·ÈÍÍÊàμÃÕ บŒานตŒนไมŒเปšนบŒานอันแสนสุขในวัยเด็กของหลายๆ คนดŒวยแนวคิดเรื่องบŒานตŒนไมŒและบŒานจิ๋วกําลังไดŒรับความนิยมในทั่วโลก แทนที่ จะสรŒางมันไวŒเองคนเดียวก็มีการเปดใหŒเช‹าและแชรกันง‹ายกว‹าและไดŒบรรยากาศ ดŒวยแนวคิดการออกแบบบŒานแบบจิ๋วๆ น‹ารักหลัง นี้นํามาจากรูปทรงหลายเหลี่ยมกับการลงจอดโดยไม‹กระทบกระเทือนสิ่งแวดลŒอมของยานอวกาศ อาคารหลังนี้ชื่อว‹า UFOgel (UFO.+Vogel ซึ่งในภาษาเยอรมันแปลว‹า นก) โครงสรŒางเหล็กรูปทรงเหลี่ยมนี้ตั้งอยู‹บนขาลงของยานอวกาศมีหนŒาตรงทรงเหลี่ยม ขนาดใหญ‹มองวิวหุบเขาของเมือง Lienz ประเทศออสเตรีย ท‹ามกลางบรรยกาศขุนเขาและการปรับ Space ภาพไดŒสอดคลŒองดŒวยการ สอด Space ใชŒงานลงบนกล‹องขนาดเล็กและดŒวยขนาดแค‹ 485 ft2 หรือแค‹ 50 ตร.ม รูปทรง Avangard นี้ กลับใชŒวัสดุทŒองถิ่นหุŒม และมีธีมการออกแบบที่เรียบง‹าย กรุดŒวยไมŒ Larch สะอาดตาและมีประโยชนใชŒสอยสูงสุด Living Area มีการสอดทับของ Space จากหŒองกินขŒาวภายในมีทั้งเตาผิงเหล็กแบบโบราณที่ยงั ใชŒฟ„น หŒองครัวหŒองนอนสองหŒอง ที่เปšนหŒองใหญ‹ Master และหŒองเล็กสําหรับ เด็กอีก 2 คนดŒวยความฉลาดใชŒการซŒอนทับพื้นที่ใชŒงาน และเปดรับแสงธรรมชาติของบานหนŒาต‹างใหญ‹ที่เปšนจุดเด‹น โดยมีวิวของ Tyrolean Mountainเปšนฉากหลัง บŒานเล็กๆ อย‹างนี้สามารถอยู‹ไดŒสําหรับ 1 ถึง 5 คน ทั้‹งยังเปšนปรากฎการณที่ต‹อเนื่องมาจาก “Tiny House Phenomenon” ที่กําลังไดŒรับความนิยมในยุโรป แหล‹งที่มา: http://www.treehugger.com/green-architecture/ufogel-austrian-micro-house-for-rent.html

70


เรื่อง: อ.ทําเนียบ อุฬารกุล อาจารยประจําสาขาวิชาภูมิสถาป˜ตยกรรม คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โดยทั่วไปการที่องคกรภาคธุรกิจจะตัดสินใจใชŒจ‹ายเงินย‹อมหวังผลทางธุรกิจเปšนเป‡าหมาย แต‹การลงทุนงบประมาณในการมีสวนใน องคกร อาจจะอธิบายไดŒไม‹ง‹ายนักว‹าจะมีอะไรเปšนผลตอบแทน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงค‹าใชŒจ‹ายที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต‹การออกแบบ การก‹อสรŒาง และโดยเฉพาะการดูแลรักษาสวนซึ่งจะเปšนรายจ‹ายประจําสําหรับองคกร ทั้งนี้ ไดŒมีผูŒศึกษาบทบาทของสวนที่มีต‹อองคกร ทัง้ ในดŒานการสรŒางมูลค‹าใหŒกบั อสังหาริมทรัพย การตลาด และดŒานทรัพยากรบุคคล เปšนตŒน โดยผลการศึกษาต‹างๆ ช‹วยทําใหŒเกิดความ เขŒาใจต‹อสวนในมุมมองที่เปšนธุรกิจมากยิ่งขึ้น สวนกับอสังหาริมทรัพย สําหรับองคกรธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การศึกษาพบว‹าที่ดินซึ่งอยู‹ใกลŒสวนจะเปšนแปลงที่มีความตŒองการสูง โดยสวนมีส‹วนช‹วยในการสรŒางมูลค‹าดŒานสุนทรียภาพใหŒกับที่ดิน (Maryam et al., 2012) นอกจากนั้นการมีตŒนไมŒ ใหญ‹จะช‹วยเพิ่มมูลค‹าใหŒกับอสังหาริมทรัพยไดŒ โดยบŒานลักษณะเดียวกันที่มีตŒนไมŒสามารถขายไดŒราคาสูงกว‹า 3-5% และที่สหรัฐอเมริกา มีการสํารวจราคาอสังหาริมทรัพยในเมืองเวสเบอรี่ รัฐนิวยอรก โดยบริษัทจํานองสินทรัพยพบว‹า ราคาอสังหาริมทรัพยเพิ่มถึง 20% เมื่อมีตŒนไมŒใหญ‹ (เดชา, 2543) สวนกับการตลาด Philip Kotler (1973) ผูŒทรงคุณวุฒิดŒานการตลาดระดับโลก กล‹าวถึงความสําคัญในการสรŒางบรรยากาศของสถานที่ ว‹าเปšนส‹วนหนึ่งของผลิตภัณฑและส‹งผลต‹อการตัดสินใจซื้อสินคŒาหรือบริการ ทั้งนี้ธุรกิจดŒานบริการสามารถใชŒสวน เปšน “ภาษาเงียบ” ในการสื่อสารทางอŒอมถึงคุณภาพบริการต‹อลูกคŒา เช‹น ความสะอาดของสวนในโรงพยาบาลสื่อ ถึงการจัดสุขอนามัยที่ดี เปšนตŒน นอกจากนั้นสวนยังช‹วยทําใหŒลูกคŒาไดŒรับความสะดวกสบาย เปšนสถานที่พักผ‹อน ระหว‹างรอรับบริการทั้งสําหรับตัวลูกคŒาเองหรือผูŒติตตาม โดยสุนทรียภาพของสวนนั้นจัดเปšนมูลค‹าประการหนึ่งที่มี ต‹อลูกคŒา (Ulrich, 2002) สวนกับการจัดการทรัพยากรบุคคล ป˜ญหาดŒานสภาพแวดลŒอมในการทํางานและการรักษาบุคลากรขององคกรเปšนป˜ญหาสําคัญทางดŒานการจัดการ ทรัพยากรมนุษยในป˜จจุบัน เนื่องจากอาการป†วยจากสภาพแวดลŒอมในการทํางาน เช‹น ความเครียด ส‹งผลต‹อ ประสิทธิภาพในการทํางาน และการขาดงานของบุคลากร ในขณะที่การลาออกของบุคลากรที่มีประสบการณและการ จŒดหาบุคลากรใหม‹มาทดแทนทําใหŒตนŒ ทุนในการบริหารงานขององคกรสูงขึ้น การศึกษาจํานวนมากชี้ถึงบทบาทของ สวนต‹อองคกรดŒานการจัดการทรัพยากรบุคคลใน 3 ประเด็น (Ulrich, 2002; Stigsdotter et al., 2004; Lottrup et al., 2012) คือ การลดความเครียดในสถานที่ทํางาน เพิ่มความพอใจของบุคลากรที่มีต‹อสถานที่ทํางาน และมีส‹วน ช‹วยในการดึงดูดบุคลากรใหม‹และรักษาบุคลากรเดิม โดยขึน้ อยูก‹ บั โอกาสในการเขŒาถึงสวนของบุคลากร ทัง้ การเขŒาไป ใชŒสวนโดยตรงและการการชมวิวจากภายนอกสวน

72


สวนดาดฟ‡าและพื้นที่อนุรักษของโรงงานแห‹งหนึ่งในศรีลังกา

สวนในโรงพยาบาล

สวนหนŒาอาคารสํานักงานญี่ปุ†น

สวนครัวของพนักงานในโรงงาน, ศรีลังกา

สวนใน Business Park ที่ประเทศญี่ปุ†น

เมื่อไหร‹ที่องคกรควรจะจัดสวน ถึงแมŒวา‹ สวนจะมีบทบาทต‹อองคกรในหลายดŒาน แต‹การจัดสวนก็อาจไม‹ใช‹สูตรสําเร็จของทุกองคกร เนือ่ งจากสวน เปšนตŒนทุน และก‹อใหŒเกิดรายจ‹ายประจําขึ้น องคกรแต‹ละแห‹งตŒองคํานึงถึงความคุŒมค‹าที่จะเกิดขึ้นจากการมีสวน ซึง่ ก็อาจจะพิจารณาจากมูลค‹าของสวนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ นี้ บทบาทของสวนในบางดŒานสามารถประเมินมูลค‹าเปšนตัวเงิน ไดŒง‹าย เช‹น มูลค‹าอสังหาริมทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการมีสวน แต‹ในขณะที่บางดŒาน เช‹น การตลาด และการรักษา ทรัพยากรบุคคล ก็ยากที่จะประเมินมูลค‹าเปšนตัวเงิน อย‹างไรก็ตาม เราอาจนําแนวคิดดŒานการตลาดสรŒางบรรยากาศ มาช‹วยพิจารณาในการมีสวนขององคกรไดŒ โดย Kotler (1973) แนะนําว‹าการสรŒางบรรยากาศจะมีผลต‹อการตลาดใน 4 กรณี คือ 1) เมื่อดําเนินการในสถานที่ซึ่ง มีการซื้อหรือการบริโภคผลิตภัณฑ (เช‹น รŒานคŒาปลีก หรือโรงพยาบาล) เนื่องจากเปšนจุดที่สภาพแวดลŒอมจะส‹งผล ต‹อการตัดสินใจซือ้ สินคŒาหรือบริการ 2) เมือ่ มีหนŒารŒานของคูแ‹ ข‹งเพิม่ มากขึน้ ในสถานการณนบี้ รรยากาศของสถานที่ จะเปšนป˜จจัยสําคัญในการดึงดูดความสนใจ 3) เมื่อตัวผลิตภัณฑและราคาไม‹ค‹อยแตกต‹างกัน ผูŒซื้อจะนําความ สะดวกสบายในการซื้อหรือรับบริการมาพิจารณาแทน 4) เมื่อตŒองการจับตลาดเฉพาะกลุ‹ม โดยสรŒางบรรยากาศที่ สอดคลŒองกับรสนิยมของกลุ‹มเป‡าหมาย สวนขององคกรในแง‹มุมอื่นๆ นอกจากที่กล‹าวมาแลŒว ยังอาจพบบทบาทของสวนต‹อองคกรในลักษณะอื่น ๆ เช‹น บทบาทในการเปšนสวัสดิการ โดยฝ†ายบริหารอนุญาตใหŒบุคลากรรวมกลุ‹มกันใชŒพื้นที่ขององคกร เช‹น ดาดฟ‡า หรือพื้นที่ว‹างเปล‹าอื่น ๆ ในการทํา สวนครัว (Burge, 2014; Harberman, 2014) หรือการใชŒสวนในการดําเนินการกิจกรรม CSR โดยจัดเปšนศูนย การเรียนรูŒของชุมชนในดŒานสมุนไพร หรือศูนยการเรียนรูŒการปลูกผักปลอดสารพิษ ซึ่งองคกรและชุมชนใกลŒเคียง ดําเนินกิจกรรมร‹วมกัน (สวนผักคนเมือง, 2557) บทบาทของสวนในองคกรแต‹ละแห‹งอาจมีความแตกต‹างกันในดŒานวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงาน แต‹สวนทุกแห‹งทีอ่ งคกรต‹าง ๆ ร‹วมกันสรŒางขึน้ ลŒวนมีสว‹ นในการสรŒางสภาพแวดลŒอมของโลกนีใ้ หŒดขี นึ้ การส‹งเสริม ใหŒองคกรธุรกิจทําสวนจึงอาจเปšนอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหŒกับบŒานเมืองของเรา 73


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา ภาพ: กัณฑตนนท สุรัชตวิรากูล

“Twinkle, twinkle, little star, How I wonder what you are. Up above the world so high, Like a diamond in the sky. When the blazing sun is gone, When he nothing shines upon, Then you show your little light, Twinkle, twinkle, all the night. Then the traveller in the dark, Thanks you for your tiny spark, He could not see which way to go, If you did not twinkle so…… ……….As your bright and tiny spark, Lights the traveller in the dark. Though I know not what you are, Twinkle, twinkle, little star.” เมื่อไดŒมีโอกาสมาเยือนสถานที่แห‹งนี้ ก็อดไม‹ไดŒที่จะนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาในทันที ดŒวยบรรยากาศที่สวยงามของโรงแรมแห‹งนี้ไดŒสรŒาง ความประทับใหŒทุกครั้ง ที่คิดถึงความระยิบระยับของดวงดาว ที่ส‹องสว‹างสุกสกาว จนนักเดินทางต‹างตŒองคอยมองหา รีสอรทแห‹งนี้ตั้งอยู‹บนแหลมดาราที่สามารถมองเห็นระหว‹างอ‹าวพัทยาและอ‹าวแหลมฉบัง ทําใหŒเปดมุมมองรับวิวทะเลทั้งสองฝ˜งอ‹าว ไดŒอย‹างเต็มที่ อีกทั้งยังห‹างไกลแสงสีของตัวเมืองพัทยาในยามค่ําคืน สถานที่แห‹งนี้จึงสามารถมองเห็นดวงดาวในตอนกลางคืนไดŒ อย‹างชัดเจน จนถูกขนานนามว‹า “เคป ดารา” และยามที่พระอาทิตยตกดินก็ยังสรŒางภาพวิวที่น‹าประทับใจยิ่งนักสําหรับนักเดินทางที่ ไดŒมาพักผ‹อน ณ ที่แห‹งนี้ อาคารสูง 26 ชั้น ที่ซ‹อนตัวอยู‹บนแหลมที่เงียบสงบ หากไดŒรับการออกแบบที่พิถีพิถัน เต็มไปดŒวยบรรยากาศที่อบอุ‹น เรียบง‹าย และ ผ‹อนคลาย เมือ่ ไดŒยา‹ งกŒาวเขŒาสูโ‹ ถงล็อบบีข้ องโรงแรม ก็จะรูสŒ กึ ไดŒทนั ทีถงึ ลมทะเลทีพ่ ดั ปะทะตัว เชิญชวนใหŒอยากเอนตัวนัง่ เล‹นนอนเล‹น ชมวิวทะเลเบื้องหนŒาเปšนอย‹างยิ่ง ดŒวยการออกแบบในสไตลโมเดิรนที่เรียบง‹าย แต‹แฝงดŒวยความอลังการของสเปซที่เปดโล‹งขนาด ใหญ‹ สรŒางความโปร‹งสบายและผ‹อนคลาย รับลมและแสงธรรมชาติไดŒอย‹างเต็มที่ เพื่อใหŒแขกที่ไดŒมาพักรูŒสึกอบอุ‹น เปšนธรรมชาติและ ไดŒพักผ‹อนอย‹างแทŒจริง ดังนั้นสถาปนิกผูŒออกแบบจึงไดŒสรŒางสรรคผลงานการออกแบบทั้งงานสถาป˜ตยกรรมและตกแต‹งภายใน โดยมีแนวความคิดในการ ตกแต‹งรีสอรทแห‹งนีต้ ามคอนเซปตของดาราศาสตร หลักของดวงดาวและกาแลคซี่ ซึง่ เปšนการสรŒางสรรคไดŒอย‹างลงตัว ในยามกลางวัน เราจะพบกับความเรียบง‹าย และผ‹อนคลายไปกับธรรมชาติ แสงแดด สายลมและชมวิวทะเล ในยามกลางคืนเราจะพบกับแสงดาว และ แสงไฟส‹องสว‹างระยิบระยับซึง่ ใหŒบรรยากาศอีกดŒานหนึง่ ทีต่ า‹ งออกไป ความสําเร็จของการสรŒางสรรคสถานทีแ่ ห‹งนีเ้ กิดจากการร‹วมมือ กันของหลายฝ†ายที่ไดŒเขŒามามีส‹วนร‹วมในการก‹อสรŒาง ตั้งแต‹เจŒาของโครงการ ผูŒออกแบบ ผูŒรับเหมา จนกระทั่งผูŒผลิตสินคŒา หรือแมŒแต‹ พนักงานต‹างก็มีความตั้งใจที่จะสรŒางรีสอรทแห‹งนี้ใหŒส‹องแสงระยิบระยับจับใจแขกผูŒมาเยือน รายละเอียดโครงการ: ชื่อโครงการ เคป ดารา เดอะ บีชฟรŒอนท รีสอรท พัทยา ทีต่ ง้ั 256 หาดดารา ซอยนาเกลือ 20 ถนนพัทยา-นาเกลือ พัทยา T. +66 38 933 888 F. +66 38 933 800 RESERVATION@CAPEDARAPATTAYA.COM เจŒาของโครงการ: สุรัตน เมฆะวรากุล ผูŒออกแบบสถาปนิก: บริษัท ดีไซน ไอ คิว จํากัด

74


75


ส‹วนแนวคิดในการตกแต‹งภายใน ผูŒออกแบบเนŒนไปที่ความเรียบง‹ายและเปšนธรรมชาติ ดังนั้น โทนสีในการตกแต‹งจึงเนŒนสีเอิรธโทน เปšนหลัก เช‹น สีไมŒ สีนา้ํ ทะเล สีของทรายและหินธรรมชาติ เปšนตŒน โดยในหŒองพักก็เช‹นเดียวกันจะไดŒรบั การออกแบบตกแต‹งทีเ่ รียบง‹าย เพื่อขับใหŒภาพวิวทะเลอันสวยงามที่อยู‹ภายนอกเด‹นชัดในสายตา เพราะทุกหŒองพักของที่น่สี ามารถมองเห็นวิวทะเลไดŒ 180 องศาเลย ทีเดียว นอกจากนี้ในการตกแต‹งยังมีการใส‹ลูกเล‹นที่เปšนเรื่องราวของดาราศาสตรและกาลเวลาลงไปดŒวย อาทิ การตั้งชื่อหŒองอาหาร และหŒองจัดเลี้ยง หรือแมŒแต‹การเลือกวัสดุตกแต‹งที่เขŒากับคอนเซปต เช‹น พรมปูพื้น ดวงโคมไฟ หรือวัสดุบุผนังและฝ‡าเพดาน เปšนตŒน สิ่งหนึ่งที่สื่อถึงคอนเซปตหลักในการออกแบบ คือ ไฟแสงสว‹าง ที่มาเติมเต็มแนวคิดดาราศาสตรและกาแล็คซี่ ดŒวยการลงทุนในงบ ประมาณจํานวนมากเพือ่ ใหŒไดŒแสงสว‹างตามคอนเซปตสมกับความระยิบระยับของดวงดาวทีว่ างไวŒ จึงไดŒมที ปี่ รึกษาทางดŒานการออกแบบ ไฟแสงสว‹างร‹วมใหŒคําแนะนําในการเลือกใชŒผลิตภัณฑแสงสว‹างที่เหมาะสมกับการใชŒงาน โดยเนŒนการออกแบบไฟแบบ Indirect ที่ สะทŒอนแสงใหŒเกิดเงา สรŒางบรรยากาศแบบเอสเธติก (Aesthetic Atmosphere) แต‹จุดขายของงานไฟแสงสว‹างจะอยู‹ที่ “ดวงโคมใน หŒองบอลรูม” ซึง่ ผูŒออกแบบไดŒนําคอนเซปตของกาแลคซี่มาออกแบบดวงโคมหŒอยระยŒา สื่อถึงจักรวาลอันยิ่งใหญ‹ สวยงาม ช‹อดวงโคม ที่อลังการดŒวยขนาดที่ใหญ‹ หŒอยลงมาจากฝ‡าเพดานกว‹า 1.50 เมตร สามารถมองเห็นไดŒอย‹างชัดเจนในยามอาทิตยลับขอบฟ‡าไปแลŒว และอีกหนึ่งจุดที่สวยงามไม‹แพŒกัน ไดŒแก‹ “สะพานดาว” จุดชมพระอาทิตยตกดินที่แสนโรแมนติก ดŒวยโครงสรŒางทางเดินพื้นกระจกที่ มุ‹งหนŒาสู‹ทะเล รับกับมุมพระอาทิตยลับขอบฟ‡าพอดี เมื่อแสงสุดทŒายเริ่มหายไปจากทŒองฟ‡า แสงไฟระยิบระยับจะปรากฎขึ้นบนพื้นทาง เดินกระจก ดุจแสงดาวพร‹างพราวเปšนสะพานทอดใหŒเราเดินขŒามไป ซึ่งบรรยากาศในช‹วงกลางวันและกลางคืนจะทําใหŒจุดชมวิวนี้ไดŒ รับอารมณที่แตกต‹างกันออกไป

76


77


78


79


ส‹วนแนวคิดในการตกแต‹งภายใน ผูอŒ อกแบบเนŒนไปทีค่ วามเรียบง‹ายและเปšนธรรมชาติ ดังนัน้ โทนสีในการตกแต‹งจึงเนŒนสีเอิรธ โทนเปšน หลัก เช‹น สีไมŒ สีน้ําทะเล สีของทรายและหินธรรมชาติ เปšนตŒน โดยในหŒองพักก็เช‹นเดียวกัน จะไดŒรับการออกแบบตกแต‹งที่เรียบง‹าย เพื่อขับใหŒภาพวิวทะเลอันสวยงามที่อยู‹ภายนอกเด‹นชัดในสายตา เพราะทุกหŒองพักของที่นี่สามารถมองเห็นวิวทะเลไดŒ 180 องศาเลย ทีเดียว นอกจากนี้ในการตกแต‹งยังมีการใส‹ลูกเล‹นที่เปšนเรื่องราวของดาราศาสตรและกาลเวลาลงไปดŒวย อาทิ การตั้งชื่อหŒองอาหาร และหŒองจัดเลี้ยง หรือแมŒแต‹การเลือกวัสดุตกแต‹งที่เขŒากับคอนเซปต เช‹น พรมปูพื้น ดวงโคมไฟ หรือวัสดุบุผนังและฝ‡าเพดาน เปšนตŒน สิ่งหนึ่งที่สื่อถึงคอนเซปตหลักในการออกแบบ คือ ไฟแสงสว‹าง ที่มาเติมเต็มแนวคิดดาราศาสตรและกาแล็คซี่ ดŒวยการลงทุนในงบ ประมาณจํานวนมากเพือ่ ใหŒไดŒแสงสว‹างตามคอนเซปตสมกับความระยิบระยับของดวงดาวทีว่ างไวŒ จึงไดŒมที ปี่ รึกษาทางดŒานการออกแบบ ไฟแสงสว‹างร‹วมใหŒคําแนะนําในการเลือกใชŒผลิตภัณฑแสงสว‹างที่เหมาะสมกับการใชŒงาน โดยเนŒนการออกแบบไฟแบบ Indirect ที่ สะทŒอนแสงใหŒเกิดเงา สรŒางบรรยากาศแบบเอสเธติก (Aesthetic Atmosphere) แต‹จุดขายของงานไฟแสงสว‹างจะอยู‹ที่ “ดวงโคมใน หŒองบอลรูม” ซึง่ ผูŒออกแบบไดŒนําคอนเซปตของกาแลคซี่มาออกแบบดวงโคมหŒอยระยŒา สื่อถึงจักรวาลอันยิ่งใหญ‹ สวยงาม ช‹อดวงโคม ที่อลังการดŒวยขนาดที่ใหญ‹ หŒอยลงมาจากฝ‡าเพดานกว‹า 1.50 เมตร สามารถมองเห็นไดŒอย‹างชัดเจนในยามอาทิตยลับขอบฟ‡าไปแลŒว และอีกหนึ่งจุดที่สวยงามไม‹แพŒกัน ไดŒแก‹ “สะพานดาว” จุดชมพระอาทิตยตกดินที่แสนโรแมนติก ดŒวยโครงสรŒางทางเดินพื้นกระจกที่ มุ‹งหนŒาสู‹ทะเล รับกับมุมพระอาทิตยลับขอบฟ‡าพอดี เมื่อแสงสุดทŒายเริ่มหายไปจากทŒองฟ‡า แสงไฟระยิบระยับจะปรากฎขึ้นบนพื้นทาง เดินกระจก ดุจแสงดาวพร‹างพราวเปšนสะพานทอดใหŒเราเดินขŒามไป ซึ่งบรรยากาศในช‹วงกลางวันและกลางคืนจะทําใหŒจุดชมวิวนี้ไดŒ รับอารมณที่แตกต‹างกันออกไป หรือหากใครอยากสัมผัสกับสายลม แสงแดด และวิวทะเลอย‹างเต็มที่ ตŒองเลือกพักทีอ่ าคารบีช ฟรŒอนท ทีส่ ามารถเดินเชือ่ มไปยังชายทะเล ไดŒ ดŒวยสไตลหŒองพักแบบหŒองดารา บีช ฟรŒอนท หŒองพักขนาด 35-49 ตารางเมตร พรŒอมระเบียงที่มีอ‹างจากุซซี่ใหŒนอนแช‹ตัว รับวิว และลมทะเล หรือเลือกพักหŒองดารา ไพรเวท พูล หŒองพักขนาด 40-46 ตารางเมตร ที่มสี ระส‹วนตัวใหŒแต‹ละหŒอง เพื่อแช‹ผ‹อนคลายแบบ ส‹วนตัวกันเอง แต‹หากตŒองการสไตลเอ็กคลูซีฟตŒองเลือกพักหŒองท็อป สตาร ดูเพล็กซ สวีท หŒองพักสไตลเพ็นทเฮŒาส 2 ชั้น ขนาด 86 ตารางเมตร และ 123 ตารางเมตร ทีป่ ระกอบไปดŒวย หŒองนอน 2 หŒอง และหŒองนัง่ เล‹น พรŒอมระเบียงกวŒางสําหรับนัง่ รับลมและชมทะเล อย‹างเปšนส‹วนตัว พรŒอมบริการพรีวิลเลจที่ ดารา คลับ เลาจน และรับบริการเครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งวัน หรือหากมาเปšนหมู‹คณะสามารถ เลือกหŒองพักแบบ พูล วิลล‹า หŒองพักสไตลเพ็นทเฮŒาส 3 ชั้น ที่ประกอบดŒวย หŒองนอน 5 นอน หŒองนั่งเล‹น หŒองครัว หŒองอาหารและ สระว‹ายส‹วนตัว พรŒอมสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการพรีวลิ เลจอีกมากมาย ดŒวยสไตลที่หลากหลายใหŒแขกไดŒเลือกพักตามอัธยาศัย

80


81


ส‹วนของงานบริการดŒานอาหารของทีน่ กี่ เ็ ปšนทีน่ า‹ ประทับใจไม‹แพŒกนั ดŒวยรสชาติทอี่ ร‹อยของอาหารหลากสไตล พรŒอมกับหŒองอาหารและ บารไวŒบริการถึง 6 แห‹ง อาทิ หŒองอาหารจีนหมิง ซิง ทีเ่ สิรฟ อาหารสไตล Cantonese เปดใหŒบริการอาหารกลางวันและอาหารเย็น หรือ จะเปšนหŒองอาหารเรเดียส ในบรรยากาศหŒองอาหารแบบเปดโล‹ง รับลมธรรมชาติและวิวทะเล ทีใ่ หŒบริการตลอดทัง้ วัน ดŒวยอาหารบุฟเฟ†ต นานาชาติทั้งช‹วงเชŒาและช‹วงเย็น และอาหารตามสั่งที่เสิรฟสไตลยุโรปและเอเชี่ยน นอกจากทานอาหารอร‹อยแลŒวยังสามารถนั่งชิลล ดืม่ ด่าํ กับบรรยากาศและวิวทะเลไปดŒวยกัน หรือหากจะมองหาขนมหวานและเบอเกอรีท่ าน ก็มาทีเ่ มลโล คาเฟ† ก็มบี ริการของหวานและ เครือ่ งดืม่ รสเลิศไวŒบริการ หรือหากพักจากการว‹ายน้าํ และอาบแดดก็สามารถแวะหาเครือ่ งดืม่ คลายรŒอนไดŒที่ ทวิงเกิล บาร และ วาลาลา บาร ที่อยู‹ริมสระว‹ายน้ํา นอกจากนี้แขกที่พักในหŒองสวีททั้งหลายจะไดŒใชŒบริการที่ ดารา คลับ เลาจน ที่ชั้นบน พรŒอมชมวิวทะเลของ อ‹าวพัทยา ตลอดแนว 180 องศา ที่เสิรฟอาหารเชŒาสไตลยุโรปและเอเชียน พรŒอมทั้งบริการเครื่องดื่มฟรีแก‹สมาชิกตลอดทั้งวันอีกดŒวย และหากตŒองจัดการประชุมและจัดเลี้ยง ที่นี่ก็มีหŒองจัดเลี้ยงในแบบต‹างๆ รับรองตามความเหมาะสมไวŒคอยบริการ อันไดŒแก‹ • เวลา แกรนด บอลลูม (Vela Grand Ballroom) หŒองบอลรูมขนาดใหญ‹ 552 ตารางเมตร • ลิปดา (Lipda) หŒองจัดเลี้ยง ขนาด 177 ตารางเมตร • นาที (Natee) หŒองประชุมขนาด 53 ตารางเมตร • เรโช (Ratio) หŒองประชุมขนาด 127 ตารางเมตร • และ เอ็กเซ็กคิวทีฟ บอรดรูม (Executive Boardroom) หŒองประชุมผูŒบริหาร จํานวน 10 ที่ นอกจากนี้ ภายในรีสอรทยังมีส‹วนอํานวยความสะดวกใหŒบริการแก‹แขกผูŒมาพัก อาทิ ชายหาดที่เปšนส‹วนตัว น‹าเดินเล‹นรับลมทะเล สระว‹ายน้ํา 2 สระ ที่ใหŒบริการตามความสะดวกของแขกที่มีหŒองพักใกลŒกับจุดใดจุดหนึ่ง “ลูมิเนียส” สปา หŒองฟตเนส และหŒองเด็กเล‹น รŒานคŒากิฟ๊ ช็อป นอกจากนีใ้ นการบริการของทางรีสอรทยังเนŒนใหŒความใส‹ใจกับลูกคŒา ดŒวยการใหŒบริการตลอด 24 ชัว่ โมง รวมทัง้ บริการ ดูแลเด็กและเมนูอาหารสําหรับเด็กอีกดŒวย ที่นี่ยังมีทีมงานที่พรŒอมดŒวยการตŒอนรับแขกต‹างชาติในหลายภาษาอีกดŒวย สุดทŒายเมือ่ อาทิตยลับขอบฟ‡าไปแลŒว ดวงดาวที่นําทางยามสิ้นแสงสุดทŒาย “เคป ดารา” ถือไดŒว‹าเปšนอีกหนึ่งสถานที่ที่น‹าเดินทางมา พักผ‹อน เพือ่ ชารตพลังงานในวันต‹อไป และดŒวยระยะเวลาการเดินทางทีไ่ ม‹ไกลจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ และจากกรุงเทพมายัง พัทยา โดยใชŒเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงกว‹าๆ เท‹านั้น นักท‹องเที่ยวสามารถเดินทางมาไดŒอย‹างสะดวกสบาย หากท‹านใดยังไม‹มีโอกาสไดŒ เดินทางมาแหลมแห‹งนี้….ลองเดินทางตามแสงของดวงดาว และมาชื่นชม “แสงสว‹างแห‹งดวงดาว” อีกดวงกันดู

82


83


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้

ã¹»˜¨¨Øº¹Ñ â¤Áä¿äÁ‹ä´Œà»š¹à¾Õ§ᤋ俷Õãè ËŒáʧÊNjҧ෋ҹѹé áμ‹Â§Ñ à»ÃÕºàÊÁ×͹à¿ÍϹàÔ ¨ÍÏμ¡á싧 ·Õªè Ç‹ ÂàμÔÁá싧 ·ÕÍè ÂÙÍ‹ ÒÈÑÂãËŒÊǧÒÁáÅй‹ÒÍÂÙÁ‹ Ò¡¢Ö¹é à¹×Íè §¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃÍ͡Ẻâ¤Áä¿ÁÒã¹ËÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺ, Êäμŏ áÅлÃÐàÀ· ¢Í§¡ÒÃ㪌§Ò¹ãËŒàÅ×Í¡ÊÃà 㹩ºÑº¹Õé ¢Í¹íÒàʹ͡ÒÃÍ͡Ẻâ¤Áä¿áººμ‹Ò§æ ·Õ¹è Ò‹ ʹ㨨ҡ´Õä«à¹ÍÏ·ÇÑè âÅ¡ ÍÒ·Ô â¤Áä¿ ImmerLit

โคมไฟ ImmerLit ผลงานของดีไซเนอร Gabriella Levy เปšนโคมไฟพอรซเลนแฮนดเมด แบบแขวนฝ‡าเพดาน ที่สามารถออกแบบไดŒตามความตŒองการของคุณโดยเฉพาะ ทั้งในเรื่อง ของขนาด, รูปทรง และสี ซึ่งไม‹เพียงแต‹จะเปšนโคมไฟเท‹านั้น แต‹ยังเปšนเหมือนงานศิลปะใน บŒานของคุณดŒวย

â¤Áä¿ Skyline

สตูดิโอออกแบบสัญชาติสวีเดน Folkfrom ไดŒออกแบบ โคมไฟซีรี่ย Skyline ใหŒกับแบรนด Orsjo Belysning แบรนดโคมไฟชื่อดังของสวีเดน โดยออกแบบในรูปทรง บล็อกสี่เหลี่ยม ที่ไดŒแรงบันดาลใจจากรูปทรงอาคาร คอนกรีตแถบชานเมืองของกรุงสต็อกโฮลม ทีเ่ ล‹นสีสนั ใน โทนดํา ขาว และทองเหลือง มีใหŒเลือกทั้งในรูปแบบของ โคมไฟแขวน, โคมไฟติดผนัง และโคมไฟตั้งพื้น

â¤Áä¿ Lampslamp

ดีไซนเนอรชาวรัสเซีย Anna Strupinskaya และ Alexey Ivashkevich ไดŒร‹วมกันออกแบบ โคมไฟแขวนฝ‡าเพดาน Lampslamp รูปทรงคลŒายแมงกระพรุน ทีภ่ ายในบรรจุหลอดฮาโลเจŒน ใหŒปริมาณแสงสว‹างสูง ในขณะทีต่ วั โคมภายนอกผลิตจากซิลโิ คนโปร‹งแสงสีมว‹ งอ‹อนทีย่ ดื หยุน‹ ไดŒ ซึ่งเมื่อมองผ‹านๆ คุณจะเห็นว‹าโคมไฟนี้มีแพทเทิรนที่พิเศษ แต‹เมื่อมองใกลŒๆ คุณจะเห็น ว‹าสิง่ ทีอ่ ยูภ‹ ายในนัน้ มีเพียงแค‹หลอดไฟฮาโลเจนเท‹านัน้ นับว‹าเปšนงานไอเดียสรŒางสรรคจริงๆ

â¤Áä¿á¢Ç¹·Ã§¡Ãк͡ãÊ‹â»ÊàμÍÏ

สตูดิโอ TAF ออกแบบโคมไฟรูปทรงคลŒายกระบอกใส‹ โปสเตอรใหŒกับแบรนดสัญชาติสวีเดนอย‹าง Zero โดย การออกแบบของทีม TAF จะเนŒนคอนเซ็ปตการออกแบบ ที่พัฒนาขึ้นจากสิ่งของรอบๆ ตัว ซึ่งโคมไฟนี้เปšนโคม ไฟแขวนฝ‡าเพดาน ทีใ่ ชŒหลอดไฟ LED แบบเสŒน ผลิตจาก อลูมิเนียมเสŒนหนŒาตัด มีใหŒเลือกทั้งสีดํา, ขาว และ สีของกระดาษแข็ง

84

â¤Áä¿ Stringa

โคมไฟ Stringa ออกแบบโดย Sebastiano Tonelli เปšน โคมไฟที่ผลิตจากแผ‹นไมŒเบิชบางๆ ที่นํามาประกอบกัน เปšนโคมไฟไดŒโดยการนําแผ‹นไมŒมามŒวนพับและใชŒเชือก ผูกปมไวŒดŒานหลังเพื่อยึดโครงของโคมไฟไวŒ และยัง สามารถควบคุมปริมาณแสงไฟไดŒ โดยการปรับความ หลวมความแน‹นของเชือก


â¤Áä¿ Put Baby In The Corner

โคมไฟ Put Baby In The Corner เปšนโคมไฟที่ถูกตั้ง ชื่อตามจุดประสงคหลักในการใชŒงาน ซึ่งคือการใชŒงาน บริเวณมุมหรือพืน้ ทีเ่ ฉพาะนัน่ เอง ออกแบบโดย Scharp Inc. Produktdesign ที่มาในรูปทรงเรขาคณิต ตัวฐาน รูปทรงสามเหลีย่ มผลิตจากอะลูมเิ นียมเคลือบสีขาว แผ‹น ฝาปดดŒานหนŒามาในสีพาสเทล 4 สีทสี่ ามารถถอดเปลีย่ น สีไดŒตามตŒองการ

â¤Áä¿ Thank for the Sun

โคมไฟ Thank for the Sun เปšนโคมไฟ LED เปลี่ยนสีไดŒ ออกแบบโดย ดีไซเนอรชาวดัชท Arnout Meijer ที่มีจุดประสงคเพื่อใหŒผูŒใชŒไดŒสัมผัส ประสบการณการใชŒแสงไฟที่เหมาะสมในชีวิตประจําวัน อาทิ แสงไฟสีขาว ช‹วยเพิม่ สมาธิ ความตืน่ ตัวในการทํางาน, อ‹านหนังสือ ส‹วนแสงไฟสีเหลือง และสีสŒม ช‹วยใหŒรูŒสึกผ‹อนคลายก‹อนเขŒานอน ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีไดŒโดย การหมุนหรือสไลดที่ปุ†มบนฐานของโคมไฟ

â¤Áä¿ Eikon

บริษัทสัญชาติเยอรมัน Schneid ไดŒ ออกแบบโคมไฟในซีรยี่ ทมี่ ชี ื่อว‹า Eikon ที่เปšนโคมไฟแขวนฝ‡าเพดาน รูปทรง คลŒ า ยไอศกรี ม โคนคว่ํ า ที่ ส ามารถ เปลีย่ นตัวโคมไดŒ โดยการถอดโคมออก จากตัวฐานที่มีแม‹เหล็กซ‹อนอยู‹ ทําใหŒ สะดวกในการปรับเปลี่ยน ตัวโคมมา ในสีดํา, สีเขียวมิ้นท และสีขาว อีกทั้ง ยังสามารถเลือกชนิดของไมŒในส‹วนตัว ฐานไดŒตามตŒองการอีกดŒวย

àªÔ§à·Õ¹àÃ×ÍÅ͹éíÒ

เชิงเทียนเรือเซรามิกจาก dOt ที่ไดŒแรงบันดาลใจการ ออกแบบรูปทรงเรือจากการพับเรือกระดาษ สามารถ ลอยน้ําไดŒ อีกทั้งเทียนยังมาในสีที่หลากหลาย เหมาะใชŒ ตกแต‹งในบ‹อน้าํ หรือสระน้าํ บริเวณหนŒาบŒาน เพือ่ เพิม่ แสง สว‹างและสรŒางบรรยากาศใหŒกับบŒานของคุณ

â¤Áä¿ Afillia

โคมไฟ Afillia ออกแบบโดยดีไซเนอรชาวอิตาเลียน Alessandro Zambelli ใหŒกับแบรนด .exnovo ตัวโคมถูกออกแบบใหŒมลี ายแพทเทิรน คลŒายตาข‹าย ทีพ่ ฒ ั นาขึน้ โดยการใชŒเทคโนโลยี 3D printing มาในรูปทรง 3 แบบ ตัวฐานผลิตจากไมŒสนสวิตเซอรแลนดคุณภาพพรีเมียม มีใหŒเลือกทั้งโคมไฟแขวนฝ‡าเพดาน และโคมไฟตั้งโตะ

85


เรื่อง: กองบรรณาธิการ

HI-LIGHT ã¹àÅ‹Á¹Õé Í´äÁ‹ä´Œ·Õè¨Ð¾Ù´¶Ö§ ¼ÙŒ¼ÅÔμä¿¿‡ÒáʧÊÇ‹Ò§ºÃÔÉѷ˹Öè§ ´ŒÇ¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨ã¹ÀÒ¾Åѡɳ áÅСÒÃÊ×èÍÊÒûÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸¢Í§Í§¤¡Ã·Õè ERCO, the Light Factory ä´Œ¹íÒàʹÍÍÍ¡ÁÒ ·íÒãËŒÍÂÒ¡¹íÒÁÒ áº‹§»˜¹áÅÐÍҨ໚¹áçºÑ¹´ÒÅã¨ãËŒ¼ÙŒÍ‹Ò¹ BUILDER ä´ŒÍÕ¡´ŒÇ I’m an architect. I don’t design buildings. I design places where people feel good. I don’t start a project by sitting down in a quiet office. I sit in the busiest cafe in the busiest place in the city. I watch the people. Hear the stories. Smell the scents. Feel the light. I sit there and wait until an idea strikes. Until it nudges me and says, “This is how we’ll do it. Exactly like this.” I’m an architect. I don’t design buildings. I design places where people feel good. “Inspiration is found wherever you look for it.”

Erco เปšนบริษัทชั้นนําระดับสากล ที่มีการใหŒบริการไปทั่วโลก สํานักงานและโชวรูมของ Erco สามารถพบไดŒในตลาดหลักๆ พรŒอม ทั้งการใหŒบริการที่ปรึกษาดŒานการออกแบบแสงสว‹างที่มีเครือข‹ายทั่วโลก การบริการที่น‹าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพที่คอยสนับสนุน การออกแบบสถานที่โดยเฉพาะอย‹างยิ่งในโครงการระหว‹างประเทศ การใหŒคําแนะนําในระหว‹างขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและ การวางแผนโครงการ รวมทัง้ การใหŒบริการผลิตภัณฑ การบริหารจัดการภายในโครงการ ทัง้ ยังมีบริการลูกคŒาดŒวยการฝƒกอบรมอีกดŒวย Erco จึงเปšนที่ไวŒวางใจของกลุ‹มนักออกแบบ เจŒาของกิจการ และเจŒาของโครงการใหŒเปšนผูŒที่ดูแลผลงานโครงการที่สําคัญฯ หากตŒองการหาขŒอมูลเพิ่มเติมที่ ERCO, the Light Factory. Find your lighting solution at http://www.erco.com/inspirations ERCO Lighting Pte. Ltd. 93 Havelock Road #03-532 Singapore 160093 tel: +65 6227 3768 fax: +65 6227 8768 email: info.sg(at)erco.com 86

แหล‹งภาพวีดิโอจาก: http://www.youtube.com/watch?v=JHMqrbdHPWQ


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

PROFENCE (â»Ã࿹«) ¹ÇÑμ¡ÃÃÁÃÑéÇÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁÊíÒàÃç¨ÃٻẺãËÁ‹ ´Õ䫹ÊÇ·ѹÊÁÑ ËÁ´¤ÇÒÁ¡Ñ§ÇÅ㨠äÃŒàÃ×èͧʹÔÁ “ÃÑéǺŒÒ¹” ໚¹ÍÕ¡¼ÅÔμÀѳ±·Õèà¡×ͺ·Ø¡ºŒÒ¹μŒÍ§ÁÕ à¾×èÍ¡Ñé¹ÍÒ³Òà¢μáÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ໚¹à¨ŒÒ¢Í§ä´ŒÍ‹ҧªÑ´à¨¹ ¹Í¡¨Ò¡ÃÑÇé ºŒÒ¹¨ÐáÊ´§¶Ö§¤ÇÒÁ໚¹à¨ŒÒ¢Í§áÅŒÇ ÃÑÇé ºŒÒ¹Âѧ໚¹ä´ŒÁÒ¡¡Ç‹ÒᤋÃÇÑé ¡Ñ¹é äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð໚¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁÊǧÒÁ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ áÅÐÂѧº‹§ºÍ¡¶Ö§ÃʹÔÂÁ °Ò¹Ð¢Í§à¨ŒÒ¢Í§ºŒÒ¹ä´Œà»š¹Í‹ҧ´Õ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÃÑéǺŒÒ¹Âѧ¨Ñ´ä´ŒÇ‹Ò໚¹ ÍØ»¡Ã³μ¡á싧ºŒÒ¹·Õ誋ÇÂá싧àμÔÁÊÕÊ¹Ñ ãËŒ¡ÑººŒÒ¹ä´Œà»š¹Í‹ҧ´Õ ´ŒÇÂàËμعÕé¨Ö§·íÒãËŒ¼ÙŒ¼ÅÔμÃÑéǺŒÒ¹â´ÂμçËѹÁÒãËŒ ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑޡѺ¼ÅÔμÀѳ±¢Í§μ¹àͧÁÒ¡¢Öé¹ à¾×èÍãËŒÊÒÁÒöᢋ§¢Ñ¹áÅÐÍÂÙ‹ã¹μÅҴ䴌͋ҧμ‹Íà¹×èͧ ´ŒÇ¡Òà ¾Ñ²¹ÒáÅдÕ䫹ÃÑéÇãËŒÁըشഋ¹áÅÐÊÌҧ¤ÇÒÁáμ¡μ‹Ò§ÍÂÙ‹àÊÁÍ à¾×èÍμͺʹͧ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒâͧμÅÒ´ áÅÐ äÅ¿ŠÊäμŏ¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ ป˜จจุบัน “รั้วบŒาน” มีใหŒเลือกหลากหลาย เช‹น รั้วไมŒ รั้วเหล็ก รั้วอัลลอยด รั้วเหล็กรอทไอรออน รั้วสแตนเลส รั้วปูน รั้วสําเร็จรูป และ รั้วลามิเนต ประตูรั้วเหล็กผสมไมŒ และอื่นๆ อีกมากมายตามความชื่นชอบของผูŒใชŒ ดังนั้นในฉบับนี้ผูŒเขียนจึงขอนําเสนอ รั้วสําเร็จรูป ปลอดสนิม ซึ่งผลิตจากอลูมิเนียมเกรดคุณภาพมาใหŒรูŒจักกันเพื่อเปšนขŒอมูลประกอบการตัดสินใจซื้อรั้วบŒานไปติดตั้ง คาดว‹าจะเปšน ประโยชนต‹อผูŒอ‹านอย‹างแทŒจริงก‹อนตัดสินใจเลือก อลูมิเนียม เปšนวัสดุที่ถูกนํามาใชŒอย‹างแพร‹หลาย โดยเฉพาะในส‹วนของการตกแต‹งประกอบอาคาร เช‹น ประตู หนŒาต‹าง แต‹นอกจาก คุณสมบัติที่ไม‹เปšนสนิมผุกร‹อนและน้ําหนักเบาของอลูมิเนียมแลŒว อลูมิเนียมยังสามารถนํามาสรŒางสรรคผลิตภัณฑ เพื่อตอบโจทย ผูŒบริโภคไดŒอย‹างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑรั้วสําเร็จรูป PROFENCE (โปรเฟนซ) เปšนอีกผลิตภัณฑที่ผลิตจากอลูมิเนียมที่มีดีไซน ที่มาพรŒอมความสวยงาม ดูเกŽ ทนทาน และที่สําคัญยังเปšนรั้วอลูมิเนียมสําเร็จรูปที่น‹าจับตาอย‹างมาก ทางเลือกใหม‹ของรั้วสําเร็จรูป ปลอดสนิม PROFENCE โปรเฟนซ เปšนผลิตภัณฑคิดคŒนดŒวยนวัตกรรมในการผลิตรั้วอลูมิเนียมสําเร็จรูป เพื่อใหŒมีความแข็งแกร‹งและทนทาน โปรเฟนซ คัดสรรวัตถุดิบอลูมิเนียมอัลลอยด ที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษ เชื่อมประกอบอย‹างแม‹นยํา ผ‹านกระบวนการพ‹นสีฝุ†น (Powder Coating) ที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับงานกลางแจŒง การพ‹นและอบบ‹มสีฝุ†นที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส สามารถเชื่อม ต‹อโมเลกุลของสีกับผิวอลูมิเนียมอย‹างแน‹นสนิท ทําใหŒไม‹หลุดลอกหรือกะเทาะ จึงเหมาะกับการใชŒงานกลางแจŒงภายนอกทําใหŒรั้ว อลูมิเนียมมีความทนทานทุกสภาวะอากาศ และที่สําคัญเปšนรั้วอลูมิเนียมปลอดสนิม ที่ไม‹ตŒองวุ‹นวายกับการบํารุงรักษาตลอดอายุการ ใชŒงาน เนือ่ งจากเปšนรัว้ อลูมเิ นียมสําเร็จรูปจึงติดตัง้ ง‹าย สามารถติดตัง้ ไดŒทงั้ กับเสา หรือผนังปูน, ไมŒ หรือตัง้ เสาอลูมเิ นียมก็ไดŒ เหมาะกับ ทุกพื้นผิว เช‹น รั้วอลูมิเนียมบนพื้นปูน รั้วอลูมิเนียมบนพื้นดิน อุปกรณประกอบรั้วทุกชิ้นส‹วนเปšนวัสดุที่ไม‹เกิดสนิม ที่สําคัญใชŒเวลา ประกอบง‹ายเหมือนงาน D.I.Y. ที่สามารถติดตั้งไดŒดŒวยตัวเอง ทําใหŒประหยัดเวลาในการทํางานของช‹างมากขึ้นอย‹างนŒอย 3 เท‹า ขอบคุณขŒอมูลจาก: Profence by Thai Metal Company Limited บริษัท ไทยเม็ททอล จํากัด 205 หมู‹ 2 ถนนแพรกษา ต.ทŒายบŒานใหม‹ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท 0-2136-8899; 0-9228-08445 www.profence.thaimetal.com; profence@thaimetal.com Facebook: https://www.facebook.com/Profence.Thailand

88


3 แบบ 3 สไตล รั้วอลูมิเนียมโปรเฟนซ มี 3 แบบใหŒเลือกตามสไตลของสถานที่นั้นๆ ประกอบดŒวย 1. แบบเรียบคลาสสิค (Flat Top) 2. แบบโคŒง (Loop) 3. แบบโคŒงแหลม (Loop & Spear) ส‹วนดŒานความสูงของผลิตภัณฑมใี หŒเลือก 2 ขนาด ซึง่ เปšนขนาดมาตรฐาน คือ 1,250 และ 900 มิลลิเมตร ดŒานความยาวของรัว้ นัน้ มีใหŒ เลือกความยาว 3 รุ‹นตามเนื้อที่การใชŒงานที่เหมาะสม ประกอบดŒวย รุ‹นความยาว 1 เมตร 2 เมตร และ 3 เมตร ซึ่งความยาวทั้งหมด จะมีตวั ฐานหล‹ออลูมเิ นียมรองรับเพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงยิ่งขึน้ ทัง้ นีค้ วามยาวสามารถตัดใหŒสนั้ ลงตามพืน้ ทีจ่ ริงเสมือนการออกแบบมา เฉพาะในแต‹ละพื้นที่ และสามารถเลือกใชŒร‹วมกับประตูรั้วอลูมิเนียม นอกจากนี้โปรเฟนซ ยังมีอุปกรณระบบล็อคแบบแม‹เหล็กพิเศษ ซึ่งทําจากวัสดุที่ไม‹เปšนสนิมตลอดอายุการใชŒงาน จึงทําใหŒมีความแข็งแกร‹ง ทนทาน รวมทั้งดีไซนสวย ประโยชนใชŒสอยที่หลากหลาย รั้วอลูมิเนียมสําเร็จรูปโปรเฟนซถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทยการใชŒงานที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความตŒองการของผูŒใชŒไดŒหลาก หลายรูปแบบ ซึง่ เหมาะทีจ่ ะไปติดตัง้ เปšนรัว้ รอบโครงการ รัว้ รอบบŒาน รัว้ อเนกประสงคในสวน รัว้ สําหรับกัน้ สัตวเลีย้ ง รัว้ เพือ่ ใชŒประกอบ กับฐานและเสาปูนเพื่อเพิ่มความโปร‹ง และสูงของรั้วบŒาน หรือในรุ‹นความสูงมาตรฐานที่ 90 เซนติเมตร ยังเหมาะเปšนราวระเบียง ราวกันตก สําหรับบŒานเดี่ยว ทาวนโฮม อาคารต‹างๆ หรือแมŒแต‹โครงการโรงแรม รีสอรท โดยเฉพาะโครงการที่ติดชายฝ˜งทะเล ซึ่งตŒองการวัสดุที่ทนทานต‹อทุกสภาพอากาศ ทั้งความชื้น แดดจัด ไอทะเล ไดŒเปšนอย‹างดี ใส‹ใจทุกขั้นตอนการผลิต ส‹วนการออกแบบและผลิตทั้งหมดนั้น จะถูกควบคุมโดย บริษัท ไทยเม็ททอล ผูŒผลิตอลูมิเนียมเสŒนครบวงจรชั้นนําในอาเซียน (One Stop Service for Aluminium Products) อย‹างเคร‹งครัด ซึง่ มีประสบการณในการผลิตและส‹งออกอลูมเิ นียมเสŒนตามมาตรฐาน สากลมานานกว‹า 30 ป‚ ดŒวยกระบวนการผลิตคุณภาพ ISO 9001; 14001; TS16949 จึงไดŒออกแบบและผลิตรั้วอลูมิเนียมสําเร็จรูป โปรเฟนซทางเลือกใหม‹ สําหรับผลิตภัณฑรั้วที่ปลอดสนิมตลอดอายุการใชŒงาน คุณสมบัติเด‹น 1. รั้วผลิตจากอลูมิเนียมชนิดที่มีความแข็งแรงสูงพิเศษผ‹านการเชื่อมประกอบอย‹างแม‹นยํา 2. พืน้ ผิวทนทานต‹อสภาวะแวดลŒอมภายนอกไม‹หลุดลอกหรือกระเทาะ เพราะผ‹านกระบวนการพ‹นสีฝนุ† อบทีอ่ ณ ุ หภูมิ 200 องศาเซลเซียส ทําใหŒสีเชื่อมต‹อกับผิวอลูมิเนียมอย‹างแนบสนิท 3. แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งง‹าย 4. รั้วและอุปกรณส‹วนประกอบทุกชิ้น คุณภาพเยี่ยม ไม‹เปšนสนิมตลอดอายุการใชŒงาน 5. ดีไซนทันสมัย เหมาะสําหรับราวกันตก, รั้วบŒานเดี่ยวในโครงการ, รั้วทาวนโฮม, รั้วรอบโครงการ, รั้วกั้นอาณาบริเวณ, รั้วกั้น สัตวเลี้ยง, รั้วลŒอมพื้นที่ หรือตามที่ลูกคŒาตŒองการ 6. ผลิตดŒวยมาตรฐานทางวิศวกรรม โดยคํานึงความสวยงามตามหลักสถาป˜ตยกรรม 7. กระบวนการผลิตเปšนมิตรต‹อสิ่งแวดลŒอม รั้วอลูมิเนียมโปรเฟนซ ผลิตภัณฑทางเลือกใหม‹ที่ตอบโจทยไลฟŠสไตลของที่อยู‹อาศัย ทนทาน แข็งแกร‹ง ปลอดภัย ไรŒสนิม จึงเปšน อีกผลิตภัณฑทางเลือกที่น‹าจับตา และน‹านํามาใชŒเปšนอย‹างยิ่ง 89


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้

¹ÒÔ¡Ò»ÅØ¡´Õ䫹à¡Ž นาิกาปลุกดีไซนเกŽจากแบรนด Lexon ผลงานการออกแบบของ Adrian และ Jeremy Wright นาิกาปลุกรูปทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผŒาขนาด กระทัดรัด 10.5 x 6.5 x 2.9 ซม. มีหลักการทํางานคือ เมื่อเราหงายดŒานที่มีตัวอักษร “ON” การทํางานของนาิกาปลุกก็จะเกิดขึ้น ตามเวลาที่เราตั้งไวŒ โดยเวลาที่ตั้งไวŒจะถูกโชวเปšนตัวเลขตรงมุมขวาล‹าง และถŒาตŒองการหยุดเสียงปลุกของนาิกาก็แค‹พลิกนาิกา ไปเปšนดŒาน “OFF” เสียงปลุกก็จะหยุดทันที ผลิตจากพลาสติก ABS หุŒมดŒวยยาง มีใหŒเลือกทั้งหมด 10 สี

àÅ纻ÅÍÁ 3D Print Sarah C. Awad และ Dhemerae Ford ดีไซเนอรชาวนิวยอรค ไดŒร‹วมกัน ออกแบบเล็บปลอมเพือ่ ใชŒในการตกแต‹งเล็บภายใตŒแบรนด TheLaserGirls โดยการใชŒเทคโนโลยีการพิมพ 3 มิติ ทําใหŒเกิดเล็บปลอมสไตลแปลกใหม‹ มีมิติ วัสดุเล็บมีทั้งที่เปšนไนลอน, โลหะ, เงิน และทองเหลือง การใชŒงาน เหมือนกับการติดเล็บปลอมทั่วไป เล็บ 1 เซ็ต ราคา 35-70 ดอลล‹ารสหรัฐฯ ขึ้นอยู‹กับลวดลายและวัสดุ

“Tango” â¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹¨Ò¡ Google Google เปดตัวโครงการ “Tango” ซึ่งเปšนการพัฒนาสมารทโฟนที่ สามารถสรŒางภาพ 3D ไดŒแบบเรียลไทม มาพรŒอมเทคโนโลยี 3 มิติ เชือ่ ม กับระบบแผนทีโ่ ลก, กลŒองติดตามการเคลือ่ นไหว และเซนเซอรทฝี่ ง˜ อยูใ‹ น ตัวเครื่อง โดยหลักการทํางานคือ เมื่อผูŒใชŒยกโทรศัพทมือถือถ‹ายวีดีโอ ตัวเซนเซอรจะตรวจจับทิศทางและจับภาพที่อยู‹ขŒางหนŒา จากนั้นจะ ประมวลผลแบบเรียลไทมออกมาเปšนภาพ 3 มิติ เหมาะสําหรับการนํา ไปใชŒในการออกแบบและตกแต‹งบŒาน หรือนําไปใชŒกับผูŒที่มีป˜ญหาในการ มองเห็น โดยทาง Google จะทําการจัดส‹งตŒนแบบโทรศัพทมอื ถือจํานวน 200 เครื่อง ไปใหŒนักพัฒนาซอฟตแวรเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ ทําแผนที,่ เกมส และวิธีการใหม‹ๆ ดŒวย

90


“Amoeba” Ãͧ෌ÒÇÔè§ã¹»Õ 2050 Shamees Aden นักวิจยั และนักออกแบบชาวอังกฤษ ไดŒออกแบบรองเทŒาวิง่ “Amoeba” รองเทŒาที่ผลิตจาก “โปรโตเซลล” ซึ่งเปšนเคมีสังเคราะห ที่ มี พ ฤติ ก รรมแบบเดี ย วกั บ เซลล เ นื้ อ เยื่ อ ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ ส ามารถเผา ผลาญอาหารและเคลื่อนไหวไดŒ ซึ่ง Aden ไดŒกล‹าวว‹า ถึงแมŒว‹ามันจะมี ช‹วงชีวิตที่จํากัด แต‹มันสามารถสรŒางชีวิตใหม‹ไดŒหลังจากการวิ่งในแต‹ละ ครั้ง รองเทŒานี้จะห‹อหุŒมแนบกับเทŒา สามารถรองรับแรงกระแทกสําหรับ การใส‹วิ่งไดŒอย‹างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเธอคาดว‹ารองเทŒานี้จะสามารถนํามา ใชŒงานไดŒจริงในป‚ 2050

ᶺ¡ÃдÒÉ ªØ´μÃǨÁÐàÃç§ นักวิจัยจาก MIT ไดŒพัฒนาชุดตรวจมะเร็งจากแถบกระดาษ ดŒวยเทคโนโลยี Synthetic Biomarker โดยการฉีดสารอนุภาคนาโนใหŒกบั คนไขŒ จากนัน้ คนไขŒ เพียงนํากระดาษจุ‹มลงในป˜สสาวะ เพียงเท‹านี้ก็สามารถรูŒผลไดŒทันที เหมือน กับการทดสอบการตัง้ ครรภ โดยอนุภาคนาโนนีจ้ ะไปทําปฏิกริ ยิ ากับ Tumor Protein ที่เรียกว‹า Proteases ที่จะไปกระตุŒนการสรŒาง Biomarkers ที่บ‹งชี้ มะเร็ง ซึ่งสามารถตรวจพบไดŒง‹ายในป˜สสาวะ นับว‹าปšนวิธีการที่ง‹าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค‹าใชŒจ‹าย และสามารถลดอัตราการเสียชีวิตดŒวยโรคมะเร็ง ไดŒมากทีเดียว

ºŒÒ¹ Cob House ã¹ Arctic Circle บŒ า นหลั ง นี้ ตั้ ง อยู‹ บ นเกาะ Sandhornoya บริ เ วณ ตอนเหนือของประเทศนอรเวย เปšนบŒาน Cob House (บŒานที่สรŒางขึ้นจากวัสดุจากธรรมชาติ) ที่สรŒางขี้นโดยใชŒ ทราย, ดินเหนียว, น้ํา, วัสดุธรรมชาติ และวัสดุรีไซเคิล รวมถึงการใชŒเทคโนโลยีแผงพลังงานแสงอาทิตย ภายใน ประกอบดŒวยหŒองนอน 5 หŒอง, หŒองน้ํา 2 หŒอง, เลาจน, หŒองครัว, หŒองทานอาหาร, โรงรถและสวนครัว ภายนอก เปšนโดมทรงลูกโลกที่ผลิตจากอะลูมิเนียมและกระจก ทีส่ ามารถตŒานทานแรงลมและสภาพอากาศทีห่ นาวจัดใน แถบอารกติกไดŒเปšนอย‹างดี

ÍØ»¡Ã³ÍѨ©ÃÔÂÐ ·íÒ¹ÒÂ͹Ҥμ ดีไซเนอรชาวอิสราเอล Dor Tal ไดŒออกแบบเซ็ตของอุปกรณที่สามารถติดตามขŒอมูลที่เกิดขึ้น จากโซเชียลเน็ตเวิรค เพื่อใหŒผูŒใชŒสามารถคาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดŒ โดยผูŒใชŒจะตŒอง ดาวนโหลดแอพลิเคชั่นที่ออกแบบเฉพาะลงบนสมารทโฟน แอพพลิเคชั่นนี้จะทําหนŒาที่รวบรวม ขŒอมูลเกีย่ วกับผูใŒ ชŒ บุคคลอืน่ ๆ หรือองคกรต‹างๆ ทีม่ ผี ลกระทบซึง่ กันและกัน จากนัน้ จะคŒนหารูป แบบของพฤติกรรมทีส่ ามารถคาดการณไดŒ โดยจะแสดงสิง่ ทีค่ าดการณ พรŒอมกับคําแนะนําหรือ วิธีแกŒป˜ญหาดŒวยอุปกรณที่ใชŒแสดงผล ประกอบดŒวยอุปกรณ 2 ชิ้น ชิ้นแรกคือโปรเจ็คเตอรที่จะ แสดง Timeline และสิง่ ทีต่ อŒ งทําเปšนรูปวงกลมทีม่ าในสีสนั ต‹างๆ ส‹วนชิน้ ทีส่ องคือนาิกาขŒอมือ ที่สามารถแสดงผลไดŒบนมือ ในกรณีที่คุณอยู‹นอกบŒาน

91


ÍØ»¡Ã³μÃǨàªç¤ÊØ¢ÀҾẺ¾¡¾Ò สตูดิโอดีไซน Vitamins และบริษัท Qardio ร‹วมกันพัฒนาอุปกรณพกพาที่ช‹วยตรวจเช็คและ เก็บขŒอมูลสุขภาพ ซึ่งก็คือ QardioArm ที่เปšนอุปกรณวัดความดันโลหิต และ QardioCore อุปกรณตรวจเช็คจังหวะการเตŒนของหัวใจ (ECG) ที่ถูกออกแบบใหŒใชŒงานง‹ายและดูทันสมัย ซึ่งนอกจากจะช‹วยใหŒแพทยมีขŒอมูลมากขึ้นในการวินิจฉัยโรคแลŒว ผูŒป†วยก็ไม‹ตŒองเสียเวลาไป พบแพทยบ‹อยครั้งอีกดŒวย

©¹Ç¹¡Ñ¹¤ÇÒÁÌ͹·íÒ¨Ò¡àËç´

à©´ÊÕãËÁ‹¢Í§áºÃ¹´ Corian ¨Ò¡ DuPont บริษทั DuPont บริษทั ชัน้ นําดŒานนวัตกรรมและวิทยาศาสตร ไดŒพฒ ั นาโทนสีใหม‹ อาทิ สีดําเขŒม, สีดําเทา สําหรับวัสดุพื้นผิวแข็งแบรนด Corian โดยการใชŒเทคโนโลยี DeepColour ใน กระบวนการผลิต Corian เปšนวัสดุที่สามารถขึ้นรูปไดŒง‹าย เหมาะสําหรับการใชŒเปšนพื้นผิวใน หŒองครัว, หŒองน้ํา, เครื่องใชŒภายในบŒาน และ ในงานสถาป˜ตยกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ Dupont ยังไดŒพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน ใหŒดียิ่งขึ้นดŒวย

á;¾ÅÔपÑè¹ “Polyfauna” ¨Ò¡Ç§ Radiohead สตูดิโอ Universal Everything ร‹วมกับวง Radiohead วงดนตรีแนว Alternative Rock ของอังกฤษ ออกแบบแอพพลิเคชั่น AR ที่มีชื่อว‹า “Polyfauna” ทีท่ าํ ใหŒผใูŒ ชŒงานสามารถท‹องไปในโลกของสภาพแวดลŒอมแบบ ดิจติ อลในแบบฉบับของตัวเอง พรŒอมกับเพลิดเพลินกับการฟ˜งเพลง Bloom จากอัลบัม้ The King of Limbs ของวง Radiohead การใชŒงาน เพียงเคลือ่ น ไหวแท็บเล็ตหรือสมารทโฟนไปรอบๆ ซึ่งถŒาเคลื่อนไหวไปตามจุดสีแดงบน หนŒาจอ ฉากสภาพแวดลŒอมก็จะเปลี่ยนไป นอกจากนี้ผูŒใชŒงานสามารถใชŒนิ้ว วาดภาพลงบนสกรีนไดŒดŒวย 92

Evocative บริษัทดŒานเทคโนโลยีชีวภาพของอเมริกา ไดŒ พั ฒ นากระบวนการผลิ ต วั ส ดุ จ ากธรรมชาติ โดย การนําผลิตผลทางการเกษตรเช‹น ขŒาว, ฝ‡าย มาผสมกับ Mycelium (เสŒนใยของเห็ดราที่รวมกลุ‹มกัน) จนกลาย เปš น วั ส ดุ ที่ เ กิ ด จากเห็ ด ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมื อ นกั บ โฟม (Styrofoam) เลยที เ ดี ย ว วั ส ดุ นี้ ส ามารถนํ า มาใชŒ เปš น ตั ว รองกั น กระแทก ใชŒ เ ปš น ฉนวนกั น ความรŒ อ น ใชŒในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร, รองเทŒา หรือแมŒแต‹ เซิรฟบอรดก็ยังไดŒ นับว‹าเปšนทางเลือกใหม‹ เพื่อการ อนุรักษสิ่งแวดลŒอมที่ยั่งยืน


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

¡ÃÐáÊÃѡɏâÅ¡Âѧ¤§à»š¹¡ÃÐáÊ·Õèä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ·Õè¹ÔÂÁÍ‹ҧμ‹Íà¹×èͧ Ê‹§¼ÅãËŒ¼ÙŒ¼ÅÔμáÅШíÒ˹‹Ò ÇÑÊ´Ø ¼ÅÔμÀѳ±à¾×Íè 㪌ã¹Ç§¡Òá‹ÍÊÌҧμ‹Ò§à˧¾Ñ²¹ÒÊÔ¹¤ŒÒ໚¹ÁÔμáѺÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ μͺʹͧ ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ㪌à¡ÒСÃÐáÊÊÔ¹¤ŒÒ»ÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹àμÔºâμ บริษัท ฮาโกŒ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด ผูŒดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน‹ายอุปกรณสวิตซปลั๊กมายาวนาน กว‹า 40 ป‚ เปšนอีกหนึง่ บริษทั ทีต่ ระหนักถึงป˜ญหาโลกรŒอนจึงใหŒความสําคัญเรือ่ งของการอนุรกั ษพลังงาน ดŒวยเหตุนี้ บริษัทจึงมุ‹งเนŒนนําและเสนอผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษพลังงานออกสู‹ตลาดอย‹างต‹อเนื่อง ดŒวยอุปกรณตรวจจับความ เคลื่อนไหว เพื่อตอบโจทยไลฟŠสไตลในรูปแบบชีวิตที่ทันสมัย ที่มาพรŒอมความประหยัดดŒานพลังงานออกสู‹ตลาด ซึ่งมีอุปกรณตรวจจับหลากหลายรูปแบบใหŒเลือกใชŒ เช‹น ตรวจจับความเคลื่อนไหวจากรังสีอินฟราเรด และคลื่น ไมโครเวฟที่มีความแม‹นยําและสะดวกในการควบคุมไฟฟ‡าเปด-ปดอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับแกส และโคมไฟฉุกเฉิน เพือ่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สําหรับอุปกรณตรวจจับโดยใชŒ สัญญาณไมโครเวฟ (Microwave Sensors Ceiling Mount) ซึ่งสามารถตรวจ จับไดŒ 360 องศา ถูกออกแบบใหŒทํางานโดยระบบเซนเซอรเพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวระบบสัญญาณไมโครเวฟ ส‹งคลื่นความถี่แม‹เหล็กไฟฟ‡า (5.8GHz) สะทŒอนกลับเซนเซอร สามารถตรวจสอบพบแมŒกระทั่งการเคลื่อนไหว ที่นŒอยที่สุด ในพื้นที่การตรวจจับทํางานที่ระดับความเขŒมแสง 2-2000 Lux – Daylight (Adj.) เพื่อควบคุมการ เปด-ปดโคมไฟอัตโนมัติ สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวผ‹าน ประตู กระจก หรือผนังที่ไม‹หนามากไดŒ อย‹างไร ก็ตามระบบตรวจจับโดยใชŒสัญญาณไมโครเวฟนั้นไม‹เปšนอันตรายต‹อมนุษยและสิ่งมีชีวิตอย‹างแน‹นอน ที่สําคัญยัง ช‹วยใหŒผใูŒ ชŒประหยัดค‹าใชŒจา‹ ยในการใชŒไฟอย‹างมาก เพราะอุปกรณตรวจจับจะทํางานต‹อเมือ่ วัตถุมคี วามเคลือ่ นไหว ดŒานช‹องทางการจําหน‹ายจะกระจายสินคŒาทั่วประเทศ ทั้งรŒานคŒาต‹าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และต‹างจังหวัด ในกลุ‹ม รŒานคŒาโมเดิรนเทรด รวมทั้งขายผ‹านโครงการทั้งบŒานจัดสรร คอนโดมิเนียม และโรงแรม อาทิ โครงการพฤกษา และแสนสิริ เปšนตŒน นอกจากนี้ยังไดŒขยายตลาดไปยังกลุ‹มประเทศเพื่อนบŒานมากขึ้นเพื่อเปšนการเปดรับตลาดเออีซี ซึ่งก็ไดŒรับการตอบรับเปšนอย‹างดีจากประเทศลาว อีกทั้งยังมีแผนที่จะรุกตลาดไปยังประเทศเวียดนามมากขึ้น อีกดŒวย โดยขณะนี้ไดŒมีการเปดโชวรูมที่ประเทศเวียดนามเปšนที่เรียบรŒอยแลŒว รวมทั้งในอนาคตมีแผนที่จะบุก ตลาดประเทศอียปิ ตและประเทศบังคลาเทศดŒวย

94


ป˜จจุบันบริษัทฯ มีการขยายฐานธุรกิจใหŒกวŒางมากขึ้น โดยธุรกิจดŒานไฟฟ‡าเปšนอีกธุรกิจที่ไดŒใหŒความสนใจ ซึ่งดูไดŒจากการตอบรับเขŒา ร‹วมเปšนดีลเลอรผ‹านทางโชเซี่ยลเน็ตเวิรค ที่ล‹าสุดมีผูŒที่สนใจเขŒาร‹วมแลŒวหลายราย ซึ่งนับว‹าเปšนการตอบรับที่ดี ดŒวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเนŒนกระตุนŒ ตลาดโดยการจัดโปรโมชั่นเทีย่ วต‹างประเทศสําหรับลูกคŒาทีท่ าํ ตามเป‡าหมายไดŒ พรŒอมทั้งไดŒเปดตัวสินคŒาผ‹านสือ่ ดิจติ อล มากขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหŒลูกคŒาไดŒเขŒาถึงสินคŒาและสรŒางความเชื่อมั่นใหŒกับลูกคŒา ซึ่งล‹าสุดไดŒเปดตัวสวิตซและเตŒารับ Quattro ออกสู‹ตลาด เพื่อเจาะกลุ‹มลูกคŒาสถาปนิก ดีไซเนอร มากขึ้น โดยคงคอนเซปตเรียบหรู เนŒนสีโทนขรึม เปšนหลัก อาทิ สีขาว สีดําดŒาน สีเทาดŒาน และสีโทนมืด ซึ่งป‚นี้เปšนการพัฒนารูปแบบสินคŒาไปสู‹ระดับไฮเอนด และยังคง มุ‹งเนŒนผลิตสินคŒาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และประหยัดพลังงาน พรŒอมทั้งมีดีไซนสวยอย‹างต‹อเนื่อง

95


ในส‹วน บริษัท ทีทีชี เทคโนโลยี จํากัด เปšนอีกธุรกิจที่มุ‹งเนŒนผลิตสินคŒาที่เปšนมิตรกับสิ่งแวดลŒอม อย‹างต‹อเนื่องไม‹แพŒผูŒผลิตรายอื่นๆ ในตลาด โดยเฉพาะไฟส‹องทางหรือไฟถนน ที่รูŒจักกันเปšนอย‹างดีในนาม TTC LED STREEL LAMP ซึ่งนอกจากจะมีความโดดเด‹น ดŒวยดีไซนแลŒวยังคงมีความโดดเด‹นดŒานประหยัดพลังงาน โดยสามารถช‹วยประหยัดพลังงานไดŒถึง 60% ทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับ หลอดทั่วไปที่ใชŒในป˜จจุบัน นอกจากนี้ หลอด LED STREEL LAMP ยังถูกออกแบบดŒวยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย จึงทําใหŒชว‹ ยลดมลภาวะโลกรŒอน โดยเปšนผลิตภัณฑ ไม‹ก‹อใหŒเกิดความรŒอน ไม‹มสี ารปรอท และไม‹มคี ารบอน นับว‹าเปšนผลิตภัณฑที่ไม‹เปšนพิษกับสิ่งแวดลŒอม ปลอดภัยต‹อผูŒใชŒงาน และ มีอายุการใชŒงานนาน 50,000 ชั่วโมง หรือประมาณ 11 ป‚ (กรณีใชŒงาน 12 ชั่วโมงต‹อวัน) นับว‹าช‹วยประหยัดเงินในกระเป‰าเจŒาของ บŒานไดŒเปšนอย‹างมาก และคุŒมค‹ากับการลงทุน ซึ่งผลิตภัณฑดังกล‹าวสามารถคืนทุนใหŒเจŒาของบŒานไดŒในระยะเวลา 2 ป‚ เมื่อเทียบกับ หลอดทีใ่ ชŒอยูใ‹ นป˜จจุบนั และหลังจากนั้นยังประหยัดพลังงาน 60% ประหยัดแรงงานเพราะไม‹จาํ เปšนตŒองบํารุงรักษาบ‹อย นอกจากนีย้ งั สามารถเขŒาร‹วมโครงการ Carbon Credit ไดŒดŒวย รวมทั้งยังช‹วยลดค‹าใชŒจ‹ายในการลงทุนของสายไฟ และหมŒอแปลง (New Project) เนื่องจาก LED ใชŒกําลังไฟวัตตต่ํา แต‹มีประสิทธิภาพสูง พรŒอมยังรับประกันการใชŒงานนาน 3 ป‚ อย‹างไรก็ตามบริษัทฯ ไดŒผลิตและพัฒนาสินคŒาออกสู‹ตลาดอย‹างเนื่อง ซึ่งมีสินคŒาใหŒเลือกใชŒต‹างๆ มากมายป‡อนตลาด โดยมุ‹งเนŒน นําเสนอสินคŒาที่เปšนมิตรกับสิ่งแวดลŒอม ประหยัดพลังงาน และเพื่อใหŒสอดคลŒองกับความตŒองการของตลาดอย‹างยั่งยืน

96


จากนั้นมาต‹อกันที่ บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส เซลส (ประเทศไทย) จํากัด กันบŒาง ที่ล‹าสุดไดŒส‹งอุปกรณสวิตชตรวจจับความ เคลื่อนไหวออกสู‹ตลาด ซึ่งไดŒรับการตอบรับจากผูŒใชŒเปšนอย‹างดี เนื่องจากสวิตซตรวจจับดังกล‹าวถูกออกแบบใหŒมีเซนเซอรในการ ตรวจจับ ซึ่งเปšนเซนเซอรอัจฉริยะเพื่อการประหยัดพลังงานแสงสว‹างสวิตชจะตรวจจับการเคลื่อนไหวดŒวยเซนเซอรอินฟราเรดร‹วมกับ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความแตกต‹างของอุณหภูมิร‹างกายคนและอุณหภูมิแวดลŒอมในพื้นที่การตรวจจับที่อุณหภูมิ 4๐C หรือ มากกว‹า เมื่อไม‹มีการเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในพื้นที่ เซนเซอรจะสั่งใหŒไฟดับโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาหน‹วง ที่ตั้งไวŒ หากเกิดการเคลื่อนไหวและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไฟก็จะเปดเองโดยอัตโนมัติเช‹นกัน นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มพื้นที่การ ตรวจจับใหŒกวŒางขึ้นไดŒ โดยการติดตั้งเซนเซอรต‹อพ‹วงไดŒสูงสุดถึง 4 ตัว นับเปšนอุปกรณสวิตชตรวจจับความเคลือ่ นไหวทีน่ า‹ สนใจอีกหนึง่ ทางเลือก ทีม่ คี วามโดดเด‹นไม‹แพŒของคูแ‹ ข‹งในตลาด เพราะสามารถติด ตัง้ ร‹วมกับเซนเซอรตอ‹ พ‹วงไดŒสงู สุดถึง 4 ตัว เพือ่ ขยายพืน้ ทีก่ ารตรวจจับใหŒมบี ริเวณกวŒางขึน้ การตรวจจับดŒวยเซนเซอรทมี่ คี วามถีส่ งู (Napion Sensor) เพิ่มความไวในการตรวจจับ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดค‹าหน‹วงเวลาสําหรับไฟดับเมื่อไม‹มีความเคลื่อนไหวใน พื้นที่ไดŒตั้งแต‹ 10 วินาที – 30 นาที และสามารถปรับระดับแสงในการตรวจจับตั้งแต‹ 5 Lux (dark point) – 1,001 Lux (Light Point) มีอายุการใชŒงานยาวนาน เปด-ปดไดŒ 100,000 ครั้ง ปลอดภัยและง‹ายในการติดตั้งดŒวยโครงสรŒางสายล็อคของขั้วเสียบอเนกประสงค อีกทั้งยังมีเซนเซอรหลักเปดสแตนดบายดŒวยพลังงานที่ต่ํากว‹า 2 วัตต นอกจากนี้ พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส เซลส (ประเทศไทย) ไดŒส‹งชุดสายพ‹วงออกสู‹ตลาดเพื่อเปšนสินคŒาทางเลือกใหŒกับลูกคŒา โดยมี ความปลอดภัยสูง ตามมาตรฐาน มอก. ที่มีความปลอดภัยในการเชื่อมต‹อ อีกทั้งยังสามารถรองรับกระแสไฟสูงสุดไดŒถึง 3,500 วัตต พรŒอมทั้งมีม‹านนิรภัยที่เตŒารับเพื่อป‡องกันไฟฟ‡าช็อต และอุปกรณป‡องกันกระแสไฟเกินดŒวยเซฟตี้เบรคเกอร หากกระแสไฟฟ‡ารวมที่ใชŒ กับชุดสายพ‹วงมีค‹าเกิน 3,500 วัตต เบรคเกอรจะทําการตัดกระแสไฟ พรŒอมๆ กันกับที่ปุ†มรีเซ็ทจะเดŒงออกมาทันที หากตŒองการใหŒ ชุดสายพ‹วงกลับมาทํางานไดŒตามปกติใหŒถอดปลัก๊ ของอุปกรณตอ‹ พ‹วงออกจากเตŒารับจนกระแสไฟรวมมีคา‹ ไม‹เกิน 3,500 วัตต จากนัน้ จึงกดปุ†มรีเซ็ทของเบรคเกอรชุดสายพ‹วงจะกลับมาพรŒอมใชŒอีกครั้ง พานาโซนิคมุ‹งมั่นที่จะผลิตสินคŒาคุณภาพสูงเพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสินของลูกคŒา พรŒอมกันนีย้ งั ไดŒเปดตัวสวิตชและเตŒารับรุน‹ ใหม‹ลา‹ สุดจากพานาโซนิค รุน‹ Alufila (อะลูฟล า‹ ) ดŒวยเทคโนโลยีเฉพาะตัวของพานาโซนิค ทําใหŒสวิตชและเตŒารับรุ‹นนี้มีดีไซนบางเฉียบ เรียบหรู ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพสูง Alufila จึงเปšนสินคŒาที่สะทŒอนความ ทันสมัยและมีระดับ ดŒวยความบางเพียง 2 มิลลิเมตร ทําใหŒการออกแบบตกแต‹งภายในเปšนไปอย‹างกลมกลืนสวยงาม ฝาครอบผลิตดŒวย อะลูมิเนียมคุณภาพสูง ที่มาพรŒอมดŒวยเทคโนโลยีอันทันสมัยเฉพาะตัวของพานาโซนิค กลไกสวิตชจึงถูกออกแบบใหŒคืนตัวกลับขึ้นมา หลังจากการกด เปด-ปด และดŒวยรูปแบบสวิตชแบบมีไฟหิ่งหŒอยโชว จึงทําใหŒสามารถหาตําแหน‹งสวิตชไฟเจอไดŒโดยง‹ายดายแมŒอยูใ‹ น ที่มืด ทั้งนี้บริษัทยังมีผลิตภัณฑใหม‹อื่นๆ ออกสู‹ตลาดอย‹างต‹อเนื่อง อย‹างไรก็ดีกระแสรักษโลก ลดโลกรŒอน ยังคงตอบโจทยไลฟŠสไตลคนรุ‹นใหม‹ไดŒต‹อเนื่อง นอกจากผูŒบริโภคจะไดŒใชŒ สินคŒาที่เปšนมิตรกับสิ่งแวดลŒอม ยังไดŒใชŒผลิตภัณฑคุณภาพใหŒเลือกใชŒหลากหลาย ในราคาที่ซื้อหาไดŒ นอกจากนี้ยัง เปšนการช‹วยการสรŒางโลกใหŒน‹าอยู‹และเซฟโลกใหŒอยู‹กับเราไดŒนานขึ้น เพื่ออนาคตที่ดีในวันขŒางหนŒา

97


เรื่อง: กฤษณ นาคะชาต

¡ÒûÃЪØÁ·Ò§ä¡Å Video Conference ã¹»˜¨¨ØºÑ¹à»š¹àÃ×èͧ¸ÃÃÁ´Òä»áÅŒÇ â´Â¾×é¹°Ò¹áÅŒÇËÅÒ·‹Ò¹¡ç¤§ à¤Â㪌¡Ñ¹ÍÂÙ‹ºŒÒ§áŌǹФÃѺ ËÃ×ÍËÅÒ·‹Ò¹ÍÒ¨¨ÐÍÂÒ¡Åͧ㪌¡çäÁ‹ãª‹àÃ×Íè §ÂÒ¡ ã¹Í´ÕμËÅÒºÃÔÉÑ·μŒÍ§Å§·Ø¹«×éÍ ÍØ»¡Ã³¡Ñ¹ãËÞ‹âμ μÔ´μÑ駡ѹ໚¹àÃ×èͧ¨ÃÔ§¨Ñ§ áÅÐÃÒ¤Ò¤‹Í¹¢ŒÒ§á¾§ à¾×èÍãˌ䴌¿˜§¡ªÑ蹡Ò÷íÒ§Ò¹·Õμè ͺʹͧ ¡ÒûÃЪØÁ¨ÃÔ§ ÊÒÁÒöàËç¹Ë¹ŒÒ¼ÙÃŒ Ç‹ Á»ÃЪØÁ ¾Ù´¤Ø ʋ§ä¿Å áªÃË¹ŒÒ¨Í¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÏ ᪷ »˜¨¨Øº¹Ñ ÊÔ§è àËÅ‹Ò¹Ñ¹é ¡ÅÒÂ໚¹Í´Õμä»áŌǤÃѺ à¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃãËÁ‹æ à¡Ô´¢Ö¹é ÁÒ¡ÁÒ ÁÕ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡Òü‹Ò¹ SaaS-based ·íÒãËŒ¼ÙŒãªŒÊÒÁÒö㪌§Ò¹ä´Œ§Ò‹  ¼‹Ò¹ÍØ»¡Ã³¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÏ ÊÁÒϷ⿹ á·çºàÅçμ áÅÐÂѧÊÒÁÒö㪌§Ò¹ä´Œ·Ø¡Ãкº »¯ÔºμÑ ¡Ô Òà ËÃ×ͨÐ໚¹¡Å‹Í§ÍØ»¡Ã³áººà¡‹Ò¡çÁÕ¢¹Ò´àÅç¡Å§ ºÃÔ¡ÒÃÍ‹ҧ VOIP (Voice Over IP) ¡ç·Òí ãËŒ ¡ÒÃμÔ´μ‹Í¼‹Ò¹â·ÃÈѾ·¶Ù¡Å§ÍÕ¡ÁÒ¡ à·¤â¹âÅÂÕÁÒ¡ÁÒÂμ‹Ò§æ àËÅ‹Ò¹Õé ÊÒÁÒöª‹ÇÂãËŒ¤Ø³μÔ´μ‹Í䴌͋ҧÊдǡ ÃÇ´àÃçÇ áÅлÃÐËÂÑ´ วันนี้นอกจากจะนําเสนอว‹ามีผูŒใหŒบริการรายไหนบŒางที่กําลังไดŒรับความนิยม และยังอยากสะทŒอนสภาพป˜ญหาการใชŒงานจริง ที่มักพบ บ‹อย และชาวไอทีก็เลี่ยงไม‹ไดŒที่จะตŒองลองใชŒทั้งหมดนั่นเลย ก‹อนจะอธิบายว‹าเพราะอะไรนั้น เรามาดูกันครับว‹ามีผูŒใหŒบริการมากมาย ขนาดไหน โดยผมคัดมาเฉพาะตัวอย‹างเจŒาดังๆ นะครับ *SaaS-Based (Software as a Service) คือ Web-based Software หรือการใหŒบริการซอฟตแวรผ‹านเว็บครับ

Adobe Connect มีค‹าใชŒจ‹ายเดือนละ $55 ต‹อโฮส (Meeting Leader) คือ ผูŒที่สามารถสรŒางการประชุมไดŒนะครับ ส‹วนถŒาเราเปšนเพียงผูŒร‹วมประชุม ก็สามารถใชŒงานไดŒฟรี โดยสามารถใชŒงานไดŒทั้ง Windows, Mac, Linux Desktop, BlackBerry, Android เรียกไดŒว‹าก็แทบทุกค‹ายครับ ลองชมคลิป แนะนําครับ จะเห็นภาพยิ่งขึ้น Overview: https://www.youtube.com/watch?v=Oyx_hutZtzA ELearning: https://www.youtube.com/watch?v=IE_FK298Icg Adobe Connect: http://www.adobe.com/sea/products/adobeconnect.html

Cisco WebEx WebEx คิดค‹าบริการต‹างออกไปครับ ในเวอรชั่นฟรี คุณสามารถใชŒงานไดŒไม‹ เกิน 1 โฮส และผูŒร‹วมประชุม 3 ท‹าน แต‹ถŒาจ‹าย $24 ต‹อโฮส ต‹อเดือน สามารถ ใชŒงานไดŒ 1 โฮส และผูรŒ ‹วมประชุม 8 ท‹าน และยังมีแพ็คเกจทีส่ งู กว‹าใหŒเลือกใชŒ งาน การใชŒงานเปšนแบบ Web-based เท‹านั้น พูดแบบนี้เหมือนเปšนขŒอจํากัด แต‹ที่จริงแลŒวก็คือ มี Browser ที่ไหน ก็ใชŒงานไดŒทุกระบบปฏิบัติการเลยครับ ความสามารถทั่วไป ก็เช‹นการกําหนดวาระการประชุม การอัพโหลดไฟล และบันทึกการประชุมไดŒ จากการสัมผัสโดยตรงพบว‹าผูŒใชŒ ชื่นชอบในการใชŒงานที่ง‹าย ไม‹ซับซŒอนครับ Demo on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fyaWHEF_aWg WebEx: http://www.webex.com/

InterCall Unified Meeting

มีค‹าใชŒจ‹ายเดือนละ $55 ต‹อโฮส (Meeting Leader) คือ ผูŒที่สามารถ สรŒางการประชุมไดŒนะครับ ส‹วนถŒาเราเปšนเพียงผูŒร‹วมประชุม ก็สามารถใชŒ งานไดŒฟรี โดยสามารถใชŒงานไดŒทั้ง Windows, Mac, Linux Desktop, BlackBerry, Android เรียกไดŒว‹าก็แทบทุกค‹าย ลองชมคลิปแนะนําครับ จะเห็นภาพยิ่งขึ้น Overview: https://www.youtube.com/watch?v=Oyx_hutZtzA ELearning: https://www.youtube.com/watch?v=IE_FK298Icg Adobe Connect: http://www.adobe.com/sea/products/adobeconnect.html

98


LogMeIn Join. Me คุŒนทั้งโลโกŒ ทั้งผูŒใหŒบริการครับ join. Me มีขŒอดีที่สุดในเรื่องของราคาการใหŒบริการ ครับคือ $19 ต‹อเดือน การติดตั้งง‹าย สะดวก รวดเร็ว การประชุมกําหนดจากเว็บ ใชŒงานผ‹านคอมพิวเตอร และสมารทโฟน ไดŒทั้ง iOs และ Android และล‹าสุดเพิ่งจะ บันทึกการประชุมไดŒครับ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rWciOeo1tAc Webinar and Screen sharing demo: https://www.youtube.com watch?v=1o7okSh__9w Join.Me: https://join.me/

Microsoft Lync 2013 Lync ถูกออกแบบมาเพื่อทํางานกับชุด Microsoft Office โดยเฉพาะ ดังนั้นเปšนความไดŒ เปรียบเจŒาอืน่ อย‹างแน‹นอนในดŒานนี้ และขŒอดีอกี อย‹างของ Lync คือสามารถเชือ่ มต‹อกับผูใŒ ชŒงาน บน Skype ไดŒอีกดŒวย ทําใหŒฐานผูŒใชŒงานค‹อนขŒางกวŒาง และถึงแมŒเพิ่งจะเปดตัวก็อาจจะมาแรง แซงทางโคŒงไดŒในอนาคตอันใกลŒนี้ นอกจากนี้ Lync ยังมีค‹าใชŒจ‹ายที่ไม‹แพง สําหรับเวอรชั่น สูงสุดอยู‹เพียง $5.5 ต‹อหนึ่งผูŒใชŒงานต‹อเดือน สามารถควบคุมการประชุมไดŒทั้งผ‹านเว็บและ ผ‹านโปรแกรม แชรขŒอมูลไดŒหลากหลาย แชรหนŒาจอ ไฟล ส‹วนการรองรับการใชŒงาน สามารถ ใชŒงานไดŒบนคอมพิวเตอร และโมบายแอพพลิเคชั่น ทั้ง iOs, Windows Phone และ Android A Smart way to work: https://www.youtube.com/watch?v=yuVPJHLNHuY Lync: http://office.microsoft.com/en-001/lync/

Skype Premium

สําหรับ Skype แลŒวคงนŒอยคนที่จะไม‹รูŒจักนะครับ แต‹ส‹วนใหญ‹เรามักรูŒจัก Skype ในส‹วนของบริการฟรี ซึ่งแมŒ เวอรชั่นฟรี Skype ยังสามารถแชรหนŒาจอไดŒ ทําการประชุมแบบ 1:1 ไดŒเปšนอย‹างดี หากไม‹มีความจําเปšนที่จะตŒอง ประชุมหลายสาย Skype แบบฟรีนี้คือตัวเลือกที่ลงตัว แต‹เมื่อความตŒองการเพิ่มขึ้น Skype Premium จึงเปšนอีก ทางเลือกหนึ่งที่ไม‹ควรพลาด ค‹าบริการอยู‹ที่ประมาณ €6.99 คุณสามารถเพิ่มเติมความสามารถจากเวอรชั่นฟรีคือ การทํา Group video calls, Group screen sharing และความสามารถสุดยอดปรารถนาอีกอย‹างคือ คุณสามารถ โทรขŒามประเทศดŒวย Skype ไปยังโทรศัพท ไดŒแบบไม‹จํากัด (เฉพาะประเทศที่ใหŒบริการ) ซึ่งความสามารถนี้ผมเคย ทดลองใชŒ เนื่องจากผมไดŒ Skype เครดิตฟรีจากการซื้อ Office 365 พบว‹าถŒาคุณมีการติดต‹อผ‹านโทรศัพทบ‹อยๆ การโทรดŒวย Skype จะช‹วยคุณลดค‹าใชŒจ‹ายไดŒมากมายทีเดียวครับ ซึ่งในส‹วนของการโทรนี้ แมŒคุณใชŒเวอรชั่นฟรีอยู‹ ก็สามารถซื้อ Skype Credit เพือ่ ใชŒงานไดŒครับ ส‹วนการรองรับการใชŒงานแน‹นอน Skype Premium สามารถใชŒงาน ไดŒทุกระบบปฏิบัติการ Windows, Mac, iOs, Android Review: https://www.youtube.com/watch?v=79FMDG4izF0 Skype Premium: http://www.skype.com/en/premium

จากที่นําเสนอมาเปšนเพียงแค‹ส‹วนหนึ่งของบริการประเภทนี้ ทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่ผมกล‹าวไวŒตอนเริ่มบทความนะครับ ป˜ญหามันมีอยู‹ว‹า เมื่อคุณ จําตŒองเลือกใชŒบริการ Video Conference สักหนึง่ เจŒา ก็ตอŒ งแบกรับภาระค‹าบริการอยูพ‹ อประมาณแลŒว คงเปšนไปไม‹ไดŒนกั ทีจ่ ะสมัครกันทุกผูใŒ หŒบริการจริง ไหมครับ และนอกจากนีผ้ ใูŒ ชŒงานเองทัง้ ฝ˜ง เรา และผูทŒ จี่ ะร‹วมประชุมเอง ก็คงไม‹เคยลองใชŒงานทุกโปรแกรม หรือบริการเปšนแน‹ คราวนีม้ าดูตวั อย‹าง สมมุติ ว‹าผมเปšนผูŒจัดประชุม และผมเลือกใชŒ Skype เพราะความเหมาะสมอะไรก็แลŒวแต‹ป˜ญหาที่เคยพบและอาจเกิดขึ้นไดŒ คือ 1. ผูŒใชŒงานฝ˜งเราเองใชŒงานไม‹เปšน เช‹น อาจเคยใชŒบŒางนิดหน‹อย แชรหนŒาจอไม‹เปšน เสียงไม‹ออก ภาพไม‹ไป สุดทŒายไอทีตŒองนั่งอยู‹ในที่ประชุมดŒวย แต‹ก็ยัง อาจติดๆ ขัดๆ ไปหมด จนกลายเปšนการประชุมเครียดเพราะการสื่อสาร แทนที่จะเปšนเพราะเนื้อหาการประชุมเสียอีก 2. ผูŒเขŒาร‹วมประชุมอาจใชŒงานไม‹เปšน เช‹น ที่บริษัทอาจใชŒงานผูŒใหŒบริการรายอื่น จึงไม‹มีความคุŒนเคยกับ Skype ก็เปšนป˜ญหาที่ไม‹ต‹างกับที่เกิดกับเราเลย สุดทŒายก็ติดขัดไม‹ราบรื่น 3. ป˜ญหาที่คาดไม‹ถึง เช‹น บริษัทผูŒเขŒาร‹วมประชุมไม‹สามารถใชŒงาน Skype ไดŒ เนื่องจากไอทีมองว‹าเปšนโปรแกรมแชททั่วไป ก็เลยทําการบล็อกตาม นโยบายบริษัท ซึ่งเคยเกิดขึ้นจริงมาแลŒวครับ ทั้งที่การเลือก Skype ในการประชุม เพราะคิดว‹าเปšนโปรแกรมทั่วไปที่นิยม มีผูŒใชŒมาก กลับกลายเปšนเจอ ป˜ญหาที่คาดไม‹ถึงซะอีก จากตัวอย‹าง ป˜ญหาคือความหลากหลายของบริการ, โปรแกรม และทักษะของผูŒใชŒงาน ดังนั้น แนวทางแกŒป˜ญหาที่ผมเองกําลังตŒองทําเช‹นกันคือ 1. ไอทีตŒองทําการศึกษาการใชŒงานในทุกบริการเท‹าที่จะทําไดŒ และตŒองจัดทําคู‹มือเพื่อใหŒผูŒใชŒงานไดŒศึกษาการใชŒงาน สําหรับการประชุมแต‹ละครั้งเพื่อ ความคุŒนเคย และยังสามารถส‹งคู‹มือใหŒผูŒร‹วมประชุมไดŒศึกษาก‹อนการประชุมจริง และหากสามารถทําการอบรมพนักงานเรื่องการใชŒงานดŒวยก็จะช‹วยใหŒ เกิดความคุนŒ เคยจากการใชŒงานมากยิง่ ขึน้ เพราะในการประชุมแต‹ละครัง้ เราอาจไม‹ไดŒเปšนผูกŒ าํ หนดบริการ หรือโปรแกรมทีจ่ ะใชŒในการประชุม ผูรŒ ว‹ มประชุม หรือผูŒที่เราติดต‹อดŒวยอาจเปšนผูŒกําหนดครับ 2. ผูŒใชŒงานควรเตรียมการประชุมใหŒพรŒอมก‹อนเวลาการประชุมจริง หรือนัดหมายทดสอบการใชŒงานกับผูŒร‹วมประชุมก‹อน ก็จะลดป˜ญหาที่จะเกิดขึ้นในการ ประชุมจริงไดŒอย‹างมาก 3. ไอทีตŒองพรŒอมที่จะช‹วยเหลือตลอดเพื่อใหŒการประชุมราบรื่น และตŒองมีแนวทางสํารองเสมอ เพราะเหตุการณไม‹คาดฝ˜นอาจเกิดขึ้นไดŒเสมอ ตัวอย‹าง เช‹น การใชŒบริการ VOIP (Voice Over IP) แทนเมื่อไม‹สามารถติดต‹อผ‹านระบบ Conference ไดŒ ที่เล‹ามาทั้งหมดจะเห็นไดŒว‹า แมŒเทคโนโลยีจะช‹วยใหŒเรา สะดวกมากขึ้นในการติดต‹อสื่อสาร แต‹เราเองก็ตŒองศึกษาการใชŒงานมากขึ้น และหลากหลายขึ้น ไม‹เช‹นนั้น การประชุมที่น‹าจะราบรื่นอาจกลายเปšนหายนะ ไดŒนะครับ สุดทŒายนี้ฝากท‹านผูŒอ‹านทดลองใชŒงานกันดŒวยนะครับ 99


เรื่อง: กองบรรณาธิการ

Project in Progress ©ºÑº¹Õé àÃÒŒ͹¡ÅѺÁÒμÒÁ´Ùâ¤Ã§¡Òù‹Òʹã¨μÒÁá¹ÇºÃÔàdzö俿‡ÒÊÒÂÊÕÁ‹Ç§ (ºÒ§ãËÞ‹) ´Ù¡Ñ¹Ç‹ÒÁÕâ¤Ã§¡ÒÃã´·ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÍ͡ẺËÃ×Í¡Òá‹ÍÊÌҧÍÐäÃÍÂÙ‹ºŒÒ§

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการ ผูŒพัฒนาโครงการ เริ่มพัฒนาโครงการ คาดว‹าแลŒวเสร็จ ความคืบหนŒาโครงการ

โครงการ ดิ ไอริส บางใหญ‹ ซ.จันทรทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 9-3-20 ไร‹ บริษัท ไอริส กรุป จํากัด ป‚ 2557 เฟสแรก ป‚ 2558 อยู‹ระหว‹างการก‹อสรŒาง

ลักษณะโครงการ โครงการอาคารชุดที่พักอาศัย เปšนอาคาร 8 ชั้น 5 อาคาร เพียง 900 ยูนิต มี 3 สไตล 8 แบบเลือกไดŒตามสไตลที่เปšนคุณ การผสานของไลฟŠสไตล แนวใหม‹ที่ลงตัว อีกนิยามของการกŒาวขŒามสู‹ความล้ําสมัยกับสังคมที่รื่นรมย รายลŒอมดŒวยธรรมชาติและสีสันความ ทันสมัย อีกทัง้ ความพรŒอมของสิง่ อํานวยความสะดวกในโครงการและบริเวณใกลŒเคียงอย‹างครบครัน โดดเด‹นดŒวย การออกแบบอาคารใหŒอิสระต‹อกันเปšนเอกลักษณของ IRIS เพื่อเปดมุมมองใหม‹ๆ ใหŒคุณไดŒสัมผัส 180 องศา เพื่อ สรŒางจินตนาการใหŒล‹องลอยเสมือนถูกโอบลŒอมดŒวยธรรมชาติและสัมผัสทัศนียภาพอันกวŒางใหญ‹

100

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการ ผูŒพัฒนาโครงการ เริ่มตŒนก‹อสรŒาง ก‹อสรŒางแลŒวเสร็จ ความคืบหนŒาโครงการ

โครงการ พลัม คอนโด บางใหญ‹ สเตชั่น ซ.คลองถนน ถ.กาญจนาภิเษก อ.บางใหญ‹ จ.นนทบุรี 16 ไร‹ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) ป‚ 2557 ป‚ 2558 อยู‹ระหว‹างการเตรียมงานก‹อสรŒาง

ลักษณะโครงการ

คอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น 7 อาคาร จํานวน 1,870 ยูนิต


ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ บนเนื้อที่โครงการ ผูŒพัฒนาโครงการ คาดว‹าแลŒวเสร็จ ความคืบหนŒาโครงการ

โครงการ แอสปาย รัตนาธิเบศร ถ.รัตนาธิเบศร ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 3-0-13.5 ไร‹ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ป‚ 2558 อยู‹ระหว‹างการก‹อสรŒาง

ลักษณะโครงการ คอนโดมิเนียม สูง 24 ชั้น จํานวน 1 หลัง แบ‹งเปšนหŒองชุดสําหรับ พักอาศัย จํานวน 540 หŒอง หŒองชุดสําหรับพาณิชย จํานวน 1 หŒอง

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ผูŒพัฒนาโครงการ เริ่มตŒนการก‹อสรŒาง คาดว‹าแลŒวเสร็จ ความคืบหนŒาโครงการ

โครงการเซ็นทรัล เวสตเกต บางใหญ‹ จ.นนทบุรี บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ป‚ 2557 กลางป‚ 2558 อยู‹ระหว‹างก‹อสรŒาง

ลักษณะโครงการ “เซ็นทรัลเวสตเกต” กับคอนเซปตใหม‹ของ “ซูเปอรรีจินัล มอลล” แห‹งแรกย‹านในบางใหญ‹ดŒวยมูลค‹าการลงทุน 10,000 ลŒานบาท โดยโครงการนี้ไม‹ไดŒเปšนแค‹ ศูนยการคŒาแต‹จะเปšนเมืองศูนยรวมสุดยอดไลฟŠสไตลแห‹งอนาคตเอเชีย ดŒวยพื้นที่ขนาด 5 แสน ตารางเมตร บนพื้นที่ใหญ‹ 100 ไร‹ ภายใตŒแบบแนวการคิด “มีทเอเชีย” ประกอบดŒวยศูนยการคŒา ไลฟŠสไตลคอมเพล็กซ, เอ็นเตอรเทนเมนทคอมเพล็กซ, แอคแทรกชั่นระดับโลก และโครงการที่อยู‹ อาศัย รŒานคŒาภายในโครงการจะพลิกโฉมใหม‹เอีย่ มในรูปแบบของซูเปอรไซสชอŒ ป นอกจากนีย้ งั เปšน แหล‹งรวมรŒานคŒาแบรนดดังทั้งไทยและอินเตอรกว‹า 1,000 รŒานคŒา และจุดหมายปลายทางของ นักชิมเพราะมีรŒานอาหารหลากหลายตอบสนองทุกไลฟŠสไตล พรŒอมเปดใหŒบริหารช‹วงตŒนป‚ พ.ศ.2558 แน‹นอน

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ผูŒพัฒนาโครงการ เริ่มตŒนการก‹อสรŒาง คาดว‹าแลŒวเสร็จ ความคืบหนŒาโครงการ

โครงการเมกา เวสต @ บางใหญ‹ บางใหญ‹ จ.นนทบุรี บริษทั สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมŒนท จํากัด (มหาชน) ป‚ 2557 ป‚ 2558 อยู‹ระหว‹างเตรียมการปรับปรุง

ลักษณะโครงการ หŒางสรรพสินคŒา บนที่ดินกว‹า 50 ไร‹ บริเวณแยก บางใหญ‹ ที่ตั้งเป‡าจะพัฒนาเปšนเมกาบางนา 2 ดŒวยเงินลงทุนกว‹า 1 หมื่น ลŒานบาท โครงการนี้จะเนŒนเปšนศูนยการคŒาครบวงจร โดยร‹วมกับพันธมิตร สําคัญ อาทิ อิคาโน จากประเทศสวีเดน ที่จะเปดใหŒบริการอิเกีย ศูนยจําหน‹าย เฟอรนิเจอร และอุปกรณตกแต‹งบŒานรายใหญ‹ นอกจากนี้ยังจะมีส‹วนของหŒาง สรรพสินคŒา , ซูเปอรมารเก็ต , โรงภาพยนตร ฯล รวมพื้นที่ก‹อสรŒางประมาณ 4 แสนตารางเมตร ขณะนี้อยู‹ระหว‹างการออกแบบก‹อสรŒาง

101


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา ภาพบุคคล: พฤกษ เดชกําแหง ภาพผลงาน: ธีรพงษ สินสังข

หากเรานึกถึงการออกแบบโคมไฟแสงสว‹างในงานสถาป˜ตยกรรมประเภทวังและพิพิธภัณฑ ชื่อของ ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย จะปรากฎขึ้น มาในความคิดก‹อนเปšนชื่อแรกๆ ท‹านเปšนทั้งสถาปนิกและอาจารยผูŒทรงคุณวุฒิ อดีตคณบดีคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาบริษัท สถาปนิก จุลาสัย จํากัด ที่มีผลงานการออกแบบและงานวิจัยมากมาย รวมทั้งการออกแบบดวงโคม ภายในโครงการพิพิธภัณฑวังเทวะเวสม และอีกหลายๆ โครงการดŒวย ประวัติการทํางานและชื่อเสียงของ ศ.ดร.บัณฑิต ต‹างก็เปšนที่รูŒจักในวงกวŒาง ตลอดเวลากว‹า 40 ป‚ในการสอนหนังสือ ท‹านเปšนอาจารย ผูŒที่มีลูกศิษยลูกหามาหลายรุ‹น จากการเริ่มตŒนเปšนอาจารยชั้นผูŒนŒอยจนถึงการเปšนคณบดีคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร ท‹านไม‹ ไดŒเพียงแต‹สอนหนังสือ หากแต‹ยังทํางานวิจัยและทํางานออกแบบอีกดŒวย ผลงานการออกแบบของท‹านยังไดŒรับรางวัลสถาป˜ตยกรรม ยอดเยีย่ มและสถาป˜ตยกรรมดีเด‹นจากทางสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ รวมทัง้ รางวัลอนุรกั ษศลิ ปสถาป˜ตยกรรมดีเด‹น จากทางสมาคมสถาปนิกสยามฯ หลายโครงการ ถึงแมŒในป˜จจุบันท‹านจะเกษียณอายุราชการแลŒว แต‹ทางมหาวิทยาลัยยังคงใหŒท‹าน อยู‹ช‹วยงานการเรียนการสอนใหŒกับทางคณะต‹อไป ทางดŒานการออกแบบผลงานของ ศ.ดร.บัณฑิต ที่ไดŒออกแบบ บูรณะและซ‹อมแซมวังเก‹านั้นมีอยู‹หลายแห‹ง นอกจากการบูรณะทาง สถาป˜ตยกรรมแลŒว ยังไดŒทาํ การออกแบบดวงโคมตกแต‹งภายในอาคารดังกล‹าวอีกดŒวย ซึง่ ในการทํางานอนุรกั ษสถาป˜ตยกรรมเหล‹านัน้ ไดŒสรŒางผลงานอันทรงคุณค‹าของการออกแบบงานฝ‚มือแบบดั้งเดิม ที่เปšนนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบดวงโคมสมัยใหม‹ผสมผสาน เขŒาไป ซึง่ เราก็ไดŒขอใหŒทา‹ นช‹วยแบ‹งป˜นถึงแนวคิดและประสบการณในการทํางานในโครงการออกแบบดวงโคมใหŒกบั วังเทวะเวสม ทีไ่ ดŒ จดเปšนสิทธิบัตรขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อเปšนความรูŒและสรŒางแรงบันดาลใจใหŒกับนักออกแบบรุ‹นใหม‹ๆ ต‹อไป โดย ศ.ดร.บัณฑิต ไดŒเริ่มตŒนว‹า “โครงการนี้เริ่มมาจากธนาคารแห‹งประเทศไทยตŒองการจะบูรณะและซ‹อมแซมวังบางขุนพรหมก‹อน ซึ่งเปšนตําหนักเก‹าที่คลŒายกับวังเทวะเวสม จึงไดŒมาเชิญผมไปเปšนทีป่ รึกษา เนื่องจากผมสอนวิชาอนุรักษอาคารอยู‹ จึงไดŒนําทีมเขŒาไป ช‹วยสํารวจและรังวัดอาคาร เขียนแบบก‹อสรŒางใหŒใหม‹ เพื่อนําไปใชŒในการอนุรักษอาคารและตกแต‹งใหม‹ทําเปšนพิพิธภัณฑ ในระหว‹างที่ นักออกแบบทํางานตกแต‹งอาคาร ก็มาเจอกับป˜ญหาเรือ่ งโคมไฟส‹องสว‹างทีต่ อŒ งออกแบบใหŒเขŒากับตามยุคสมัยนัน้ ซึง่ ถŒาหากจะเลือกใชŒ โคมไฟตามแบบเดิมจริง จะตŒองสั่งนําเขŒาจากต‹างประเทศใหม‹ทั้งหมด ซึ่งจะตŒองใชŒงบประมาณค‹อนขŒางสูง จึงไดŒมีการปรึกษาหารือ กันว‹าจะทําอย‹างไรดี จากที่ผมเคยทํางานออกแบบดวงโคมใหŒโรงแรมโซฟเทลที่หัวหินมาก‹อน ซึ่งนี่ก็เปšนการทํางานที่คลŒายกันคือ เปšนการเก็บขŒอมูลดวงโคมไฟในยุคเก‹านํามาผลิตใหม‹โดยใชŒดีไซนในแบบดั้งเดิม ดังนั้นผมจึงไดŒรับมอบหมายใหŒทําการออกแบบ ดวงโคมไฟทั้งหมดภายในวัง เพื่อนํามาผลิตใหม‹ภายในประเทศแทน ใหŒอยู‹ในงบประมาณที่กําหนดไวŒ” ซึ่งนี่จึงเปšนจุดเริ่มตŒนที่ทําใหŒ ศ.ดร.บัณฑิต ไดŒร‹วมในการออกแบบโคมไฟส‹องสว‹างภายในอาคารอนุรักษ วังบางขุนพรหม

102


È.´Ã.ºÑ³±Ôμ ¨ØÅÒÊÑ ÈÒÊμÃÒ¨ÒÏ ÍÒ¨ÒÏ»ÃШíÒ ¤³Ðʶһ˜μ¡ÃÃÁÈÒÊμÏ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

103


จากการออกแบบใหŒการใชŒสอยพื้นที่อาคารประเภทวังกลายเปšนพิพิธภัณฑ ทาง ศ.ดร.บัณฑิต ยังคงใชŒดีไซนรูปแบบดวงโคมดั้งเดิม “ซึ่งโคมไฟที่วังบางขุนพรหมจะมีอยู‹ 2-3 แบบ ที่สามารถนํามาประยุกตดีไซนใหŒเขŒากับยุคสมัยป˜จจุบันนี้ไดŒ เช‹น ถŒาดวงโคมในหŒองโถง ใหญ‹ตŒองใชŒไฟระยŒาช‹อใหญ‹หลายดวง ก็นํารูปแบบดวงโคมแบบไฟกิ่ง ไฟเพดาน ไฟหŒอยระยŒา มาปรับประยุกตใชŒร‹วมกันใหŒเหมาะกับ การใชŒงาน ฟ˜งดูเหมือนไม‹ยากแต‹ตŒองเขŒาใจในรายละเอียด และประวัติความเปšนมาของดวงโคมในแต‹ละสไตล แต‹ละยุคสมัย มันเปšน งานศิลปะที่ตŒองศึกษาใหŒถ‹องแทŒก‹อนจึงจะออกแบบใหŒดีไดŒ” เมื่อไดŒออกแบบที่วังบางขุนพรหมแลŒวเสร็จนั้น เรื่องการออกแบบ ดวงโคมก็ยังเปšนที่รับรูŒกันในวงแคบ จะรูŒกันเฉพาะวงการในการผลิตโคมไฟเท‹านั้น คนอื่นอาจจะไม‹ไดŒสนใจหรือรับรูŒในวงกวŒางแต‹ ศ.ดร.บัณฑิต ซึ่งเปšนผูŒออกแบบย‹อมภูมิใจกับผลงานที่ท‹านไดŒฝากเอาไวŒนี้ หลังจากนัน้ กว‹า 10 ป‚ ก็ไดŒมกี ารติดต‹อจากธนาคารแห‹งประเทศไทยใหŒ ศ.ดร.บัณฑิต กลับมาบูรณะซ‹อมแซมวังเทวะเวสมอกี ท‹านไดŒเล‹าว‹า “ที่วังเทเวสมนี้จะมีการปรับเปลี่ยนลักษณะพื้นที่ใชŒสอยใหม‹ จากเดิมที่เคยเปšนวังจะเปลี่ยนเปšนสํานักงานแทน ดังนั้นในการออกแบบ ไฟฟ‡าแสงสว‹างจึงตŒองเปลี่ยนใหม‹ทั้งหมด โดยการนําดวงโคมที่เหลืออยู‹มาดีไซนดัดแปลงใหŒเหมาะกับการยุคสมัย ที่มีการใชŒงานเปšน สํานักงานสมัยใหม‹ ซึ่งตŒองเนŒนเรื่องการประหยัดพลังงาน แตกต‹างจากการใชŒงานเดิมที่เปšนวังหรือพิพิธภัณฑ” ซึ่งในการทําโครงการ นี้ทาง ศ.ดร.บัณฑิต ไดŒเชิญ อ.พันธรัตน ซึ่งเปšนผูŒเชี่ยวชาญทางดŒานแสงสว‹างเขŒามาร‹วมกันทํางาน เพื่อออกแบบชนิดของหลอดไฟใหŒ ปรับไปใชŒหลอดประหยัดพลังงานแทน โดย ศ.ดร.บัณฑิต ไดŒกล‹าวว‹า “โครงการนี้จําเปšนตŒองใชŒผูŒเชี่ยวชาญและมีความรูŒเรื่องชนิดของ ดวงไฟอย‹างดี การออกแบบตัวดวงโคมไฟพวกไฟช‹อหลอด ขั้วหลอดต‹างๆ ตŒองเลือกชนิดหลอดไฟพิเศษที่ประหยัดพลังงาน ใหŒแสง สว‹างไดŒตามตŒองการและเหมาะสมกับดวงโคมที่ดีไซนเอาไวŒดŒวย เช‹น โคมไฟช‹อรูปสับปะรดที่มีกŒานทองเหลือง เพราะในยุคสมัยก‹อน นิยมใชŒกŒานทองเหลือง ดังนั้นเวลาเลือกใชŒหลอดไฟ ตŒองเลือกแสงที่สว‹างพอดีและไม‹ควรเปšนแสงสีขาวของฟลูออเรสเซนตซึ่งจะทําใหŒ เสียบรรยากาศไดŒ ซึ่งในโครงการนี้ไดŒออกแบบทั้งหมดไวŒ 10 กว‹าแบบ และไดŒมีการจดทะเบียนสิทธิบัตรไวŒดŒวย ถือไดŒว‹าเปšนนวัตกรรม ในการออกแบบดวงโคม และเปšนความกŒาวหนŒาของทางผูŒผลิต เพราะเปšนการดีไซนดวงโคมที่ไดŒความสวยงามตามยุคสมัยก‹อน แต‹การใชŒสอยแสงสว‹างออกแบบใหŒเหมาะสมกลมกลืนกับพื้นที่ใชŒสอยตามยุคป˜จจุบัน” ถึงแมŒในการออกแบบในโครงการของธนาคาร แห‹งประเทศไทย จะมีงบประมาณทีจ่ าํ กัด แต‹กเ็ ปšนงานทีต่ อŒ งการความพิถพี ถิ นั อย‹างมาก เพราะเปšนหนŒาตาของประเทศไทยเลยก็วา‹ ไดŒ ศ.ดร.บัณฑิต จึงมีความประทับใจและรับทํางานนี้ ดŒวยคิดว‹ามันคือความทŒาทายที่จะไดŒทําในสิ่งที่มีคุณค‹าแก‹วงการ และในทŒายนี้ ศ.ดร.บัณฑิต ไดŒกล‹าวถึงการออกแบบ Lighting ในสมัยนีแ้ ละฝากขŒอคิดเตือนใจเอาไวŒ “ดŒวยสมัยนีก้ ารออกแบบ Lighting คลŒายกับไฟผีหลอก ที่เนŒนแต‹ไฟส‹องสว‹างดŒานบนหรือไฟส‹องสว‹างดŒานล‹าง แต‹ถŒาจะสรŒางบรยากาศใหŒดูคลาสสิกสวยงาม จะตŒองมี ป˜จจัยสําคัญ คือ ฝ‚มือและเงิน ในสมัยยุคโบราณที่เริ่มใชŒเทียนไขส‹องสว‹าง ก็ตŒองมีการออกแบบเชิงเทียนและฝาแกŒวครอบ มีการจัด วางช‹อระยŒาที่เหมาะสม จากการที่ผมไดŒสอนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษอาคารทําใหŒรูŒว‹าแต‹ละยุคนั้นมีการออกแบบเปšนอย‹างไร มีการ ปฏิรูปการออกแบบแสงสว‹างอย‹างไรจนพัฒนากลายเปšนไฟฟ‡าแสงสว‹างในที่สุด ซึ่งมันเปšนประโยชนที่สามารถนํามาใชŒในการดีไซน ที่ดีไดŒ ซึ่งอยากใหŒนักออกแบบรุ‹นใหม‹คํานึงถึงเรื่องนี้กันใหŒมาก แต‹ Lighting Design ในป˜จจุบันนี้ก็ถือไดŒว‹ามีการพัฒนาดีขึ้นมาก ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่กŒาวล้ําไปมากกว‹าแต‹ก‹อนเยอะไปแลŒว”

104


¾×¹é ·Õàè »´Ô ¡ÇŒÒ§ãˌᡋ¹¡Ñ ¤Ô´ ¹Ñ¡Í͡Ẻ ËÇÁÊ‹§¼Å§Ò¹à¢ŒÒÁÒà¾×Íè à¼Âá¾Ã‹ÊÊ‹Ù ÒÂμÒ¼ÙÍŒ Ò‹ ¹ ໚¹¡ÒùíÒàʹͼŧҹ·Õ¹è Ò‹ ʹ㨷ѧé ã¹ÁØÁ¢Í§ ¡ÒÃÍ͡Ẻ§Ò¹Ê¶Ò»˜μ¡ÃÃÁ §Ò¹Ê¶Ò»˜μ¡ÃÃÁμ¡á싧ÀÒÂã¹ §Ò¹ÀÙÁÊÔ ¶Ò»˜μ¡ÃÃÁ 仨¹¡ÃÐ·Ñ§è §Ò¹Í͡ẺÇÑÊ´Ø ÊÔ¹¤ŒÒ §Ò¹Í͡Ẻ»‡ÒÂáÊ´§ÊÑÞÅѡɳ ËÃ×ͧҹÍ͡Ẻ¡ÃÒ¿¡Ô áÅÐÊ×Íè ÊÔ§è ¾ÔÁ¾·§éÑ ËÅÒ ÊÒÁÒöʋ§¼Å§Ò¹à¢ŒÒËÇÁä´Œ áÅÐÊͺ¶ÒÁ ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔÁè àμÔÁä´Œ·èÕ www.builderclick.com/designerhub

ออกแบบโดย ติดต‹อ

Kidmark Atelier 12/261 หมู‹บŒานฟายนโฮม 3 ซ.รามอินทรา 58 แยก 6 ถ.รามอินทรา คันนายาว กทม. 10230 Tel. 086-977-6145 E-mail. kidmarkatelier@gmail.com Web. https://www.facebook.com/pages/Kidmark-atelier

ชื่อโครงการ Office Building ลักษณะงาน Architectural Design เปšนงานออกแบบออฟฟศของ Benz Tan Maintenance Co.,Ltd. ในขนาดพื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม.

ออกแบบโดย ติดต‹อ

บริษัท สตูดิโอ ใตŒหลŒา จํากัด 111/86 อาคารรั ช ดา พาวิ เ ลี่ ย น ซอยลาดพรŒ า ว 23 จันทรเกษม จตุจักร กทม. 10900 Tel. 02-967-7071 Fax. 02-967-7072 E-mail. exeed@studiotaila.com

ชื่อโครงการ บŒานพักอาศัย โครงการ Golden Heritage ถ.ราชพฤกษ ลักษณะงาน Architectural Design เปš น การออกแบบบŒ า นพั ก อาศั ย ภายในโครงการ Golden Heritage ถ.ราชพฤกษ บŒานเปšนสไตลโมเดิรน อิตาเลียน สะทŒอนลักษณะจากรูปแบบสถาป˜ตยกรรมและความตŒองการ จากลูกคŒา

106


ออกแบบโดย ติดต‹อ

SIM ARCHITECTURE & DESIGN WORKSHOP 18 เอส เค พี แมนชัน่ ซ.รามคําแหง 50 หัวหมาก บางกะป กทม. 10240 Tel. 081-444-2247 E-mail. edtk80@yahoo.com

ชื่อโครงการ งานบŒานพักอาศัย ลักษณะงาน Architectural Design เปš น งานออกแบบทั้ ง ภายในและภายนอกบŒ า นพั ก อาศั ย ที่ ค วามเรี ย บหรู เรี ย บง‹ า ย สไตลทันสมัย

ออกแบบโดย ติดต‹อ

คุณป˜ทม สายสวัสดิกุล 12 ถ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 E-mail. pat.2p.architect@gmail.com

ชื่อโครงการ งานออกแบบอาคารบŒานพัก ตึกแถว ทาวนเฮŒาส ลักษณะงาน Architectural Design เปšนงานออกแบบอาคารทีพ่ กั ทาวนเฮŒาส บŒานเดีย่ ว ตลอดจนหอประชุม อาคารสถานทีต่ า‹ งๆ ซึง่ ออกแบบตามใจลูกคŒา เนŒนการเสนองานผ‹านงานกราฟกก‹อนเพือ่ ใหŒลกู คŒาไดŒเห็นภาพเสมือน จริงก‹อนการก‹อสรŒาง

ออกแบบโดย ติดต‹อ

คุณรัตนพล มักการุณ E-mail. rattanapon1870@gmail.com

ชื่อโครงการ หมู‹บŒานบุรีสีมา ลักษณะงาน Architectural Design เปšนงานออกแบบบŒานพักอาศัยในโครงการหมู‹บŒาน

ออกแบบโดย ติดต‹อ

บริษัท ที อาคิเตคเจอร จํากัด 87/98 ม.เกร็ดแกŒวการเดŒนท 4 ถ.เทศบาลสงเคราะห ซ.4 ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 Tel. 02-954-2485 Fax. 02-954-2485 E-mail. thongcha@t-architects.com

ชื่อโครงการ Trail International School ลักษณะงาน Architectural Design เปšนงานออกแบบสถานที่โรงเรียนนานาชาติ ซึ่งตŒองออกแบบใหŒมีสถานที่เหมาะสม สะดวก ต‹อการใชŒงานและคํานึงถึงความปลอดภัยในการใชŒสถานทีข่ องเด็กนักเรียน อีกทัง้ ยังมีความ สวยงาม ทันสมัย 107


ออกแบบโดย ติดต‹อ

ihapstudio 69/80 บŒานสวนลลนา-สวนหลวง ประเวศ 10250 Tel. 085-129-7009 E-mail. ihapstudio@yahoo.com

ชื่อโครงการ ออกแบบตราสัญญลักษณ ลักษณะงาน Graphic Design เปšนงานออกแบบตราสัญญลักษณ ปรับปรุงแบรนดโลโกŒใหŒมีความสวยงาม เหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ โดยออกแบบใหŒเหมาะสมกับสิ่งของเครื่องใชŒต‹างๆ ตลอดจนยานพาหนะ

ออกแบบโดย ติดต‹อ

Ronodesign Studio 163 ถ.จันทน ช‹องนนทรี ยานาวา กทม.10120 Tel. 02-213-2285 E-mail. ronnarong.boon@gmail.com

ชื่อโครงการ Gastronom ลักษณะงาน Graphic Design เปšนงานออกแบบโลโกŒราŒ นคŒา ทีเ่ นŒนความเรียบง‹ายแต‹มสี ไตล ไม‹ลาŒ สมัย ใชŒสขี าวและดําเปšน หลัก โดยใชŒโลโกŒเปšนส‹วนประกอบในสิง่ ต‹างๆ เช‹น อยูใ‹ นเมนูอาหาร ผŒากันเป„อœ น และเครือ่ ง แบบของพนักงานในรŒาน รวมไปถึงนามบัตรของรŒานอีกดŒวย

ออกแบบโดย ติดต‹อ

บริษัท กลาสเดค จํากัด 29 ซอยพระรามที่ 3 ซ.59 ถ.พระรามที่ 3 ช‹องนนทรี ยานนาวา กทม. 10120 Tel. 02-681-4811-4 Fax. 02-294-2429 E-mail. Pattaya.w@ksg.co.th

ชื่อโครงการ กระจกตกแต‹ง ลักษณะงาน Product Design เปšนการสรŒางสรรคงานศิลปะบนกระจก มีกรรมวิธีที่หลากหลาย กระจกแกะลายพ‹นทราย กระจกสีตัดประกอบดŒวยรางโลหะ หรือผลิตภัณฑจากกระจกที่เปšนของที่ระลึกต‹างๆ สามารถตอบสนองลูกคŒาไดŒทุกรูปแบบ ออกแบบโดย ติดต‹อ

คุณปราณี ใจกลŒา ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม‹ 50220 Tel. 081-431-5508 E-mail. n_cki@hotmail.com

ชื่อโครงการ ออกแบบบรรจุภัณฑ ลักษณะงาน Product Design เปšนงานออกแบบบรรจุภัณฑ ออกแบบโปสเตอร ป‡ายส‹งเสริมการขาย

108


เรื่อง: กองบรรณาธิการ

àÁ×Íè äÁ‹¹Ò¹ÁÒ¹Õé ÁÕ¡ÒûÃСÒȼŻÃСǴẺʶҹÕö俤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ ¢Í§ Êíҹѡ§Ò¹¹âºÒ áÅÐá¼¹¡Òâ¹Ê‹§áÅШÃҨà (ʹ¢.) ª×èͧ͢ºÃÔÉÑ·àÅç¡æ N7A ARCHITECTS ¡çä´Œ »ÃÒ¡®¢Ö¹é ÁÒ à¾ÃÒÐäÁ‹à¾Õ§ᤋ˹֧è áμ‹ N7A ÊÒÁÒöª¹Ð¡ÒûÃСǴʶҹÕö俤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ ÊÒ¡ÃØ§à·¾Ï - ËÑÇËÔ¹ ã¹ËÅÒÂÃÒ§ÇÑÅ áÅÐËÅÒÂʶҹÕÍÕ¡´ŒÇ N7A Architects ก‹อตั้งขึ้นในป‚ 2008 โดยคุณ ุ จักรดาว นาวาเจริญ และ คุณ ุ ดีจริง จิตตนูนู ท บริษัทรับทํางาน ออกแบบในหลายแขนง ทัง้ ทางดŒานสถาป˜ตยกรรมและตกแต‹งภายใน จึงมีทงั้ งานวางผังโครงการ งานออกแบบ สถาป˜ตยกรรม และงานออกแบบตกแต‹งภายใน ทําใหŒผลงานที่ผ‹านมานั้นมีหลากหลายประเภทอาคาร อาทิ งานอาคารชุดที่พักอาศัยระดับไฮเอนด โรงงานอุตสาหกรรมที่เปšนมิตรต‹อสิ่งแวดลŒอม สํานักงานที่เนŒนตามแนว คอนเซปต โครงการบŒานจัดสรร หรือแมŒแต‹งานประกวดแบบระดับประเทศ รวมไปถึงสถานสันทนาการและสถาบัน การศึกษา โดยลูกคŒานั้นมีตั้งแต‹บุคคล องคกร ไปจนถึงเจŒาของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยรายใหญ‹อีกดŒวย หลักแนวคิดในการออกแบบของ N7A Architects เนŒนที่ความงามของที่ว‹างทางสถาป˜ตยกรรมและรูปู แบบที่ กระตุŒนุ และสรŒางแรงบันดาลใจ โดยสถาป˜ตยกรรมนั้นจะบอกเล‹าเรื่องราวของสถานที่ ช‹วงเวลา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความใฝ†ฝน˜ ส‹วนบุคุ คล เช‹นเดียวกับการรวมกันระหว‹างธรรมชาติและการสรŒางเมือง กว‹าป‚ทผี่ า‹ นมา การออกแบบร‹วมสมัยนั้นแสดงถึงการออกแบบดŒวยอัตลักษณและออกแบบอย‹างยั่งยืน มีการพัฒนา และเรา ยังคงพัฒนาอยู‹ไม‹หยุดยั้ง และดŒวยการทํางานอย‹างทุุ‹มเท ผลงานการประกวดแบบสถานีรถไฟความเร็วสูงู สายกรุงุ เทพฯ-หัวหิน ภายใตŒชื่อ “Design Station Define Identity” ซึ่งไดŒรับรางวัลชนะเลิศ ไดŒแก‹ สถานีนครปฐม และสถานีเพชรบุรี และยัง ไดŒรับรางวัลที่ 3 จากสถานีหัวหินอีกดŒวย โครงการ: เจŒาของโครงการ: ผูŒออกแบบ:

สถานีรถไฟความเร็วสูง (สถานีนครปฐม สถานีเพชรบุรี สถานีหวั หิน) สํานักงานนโยบายและแผนการขนส‹งและจราจร (สนข.) บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จํากัด โดยคุณจักรดาว นาวาเจริญ และ คุณดีจริง จิตตนูนท ผลงานประกวดแบบ: ป‚ 2014 ขอขอบคุณขŒอมูลจาก: บริษัท เอ็นเจ็ดเอ จํากัด 999/9 ชั้น 45 เดอะออฟฟศ แอท เซ็นทรัล เวิลด ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 Tel: 02-251-0202 Fax: 02-613-1512 Email: info@n7a.co.th

110


ʶҹչ¤Ã»°Á

แนวคิดในการออกแบบไดŒแรงบันดาลใจจากสัญลักษณสําคัญของจังหวัด คือ องคพระปฐมเจดีย มาออกแบบสถาป˜ตยกรรมใน สองลักษณะ คือ ความสัมพันธระหว‹างพื้นที่ตั้งของอาคารกับพระปฐมเจดียในแง‹ของมุมมองจากสถานีและแนวแกนของเมือง และ ความสัมพันธในรูปแบบรายละเอียดและลีลาความต‹อเนื่องขององคประกอบดŒานสถาป˜ตยกรรมจากพระปฐมเจดียสู‹องคประกอบของ อาคารสถานี ความสัมพันธระหว‹างพื้นที่ตั้งของอาคารกับพระปฐมเจดีย โดยนําแนวแกนหลักจากองคพระปฐมเจดียมายังตัวสถานี ถูกทําใหŒเด‹นชัดขึ้นทั้งในตัวรูปทรงของสถาป˜ตยกรรมที่ยกตัวขึ้นตามแนวแกนหลัก เกิดประกายแสงสะทŒอนจากหลังคาดŒานบน และ แสงดŒานในทีส่ ว‹างขึน้ จากการยกหลังคาสูง ทําใหŒเกิดการเนŒนแนวแกนไปยังพระปฐมเจดียด วŒ ยแสงสว‹างโล‹งทีเ่ กิดขึน้ ภายใน และเสŒนแสง สะทŒอนบนหลังคาจากมุมมองภายนอก นอกจากนั้นจากมุมมองดŒานใน หลังคาที่ยกสูงตามแนวแกนยังเปดภาพมุมมองจาก องคพระปฐมเจดียม าสูพ‹ นื้ ทีช่ านชาลาภายในสถานี เกิดความสัมพันธของพืน้ ทีต่ อ‹ เนือ่ งกันจากสถานีไปสูส‹ ญ ั ลักษณของจังหวัดนครปฐม ส‹วนทางดŒานความสัมพันธดาŒ นองคประกอบทางดŒานสถาป˜ตยกรรมของอาคารกับพระปฐมเจดีย ก‹อเกิดความสัมพันธในเชิงทีว่ า‹ งและ บรรยากาศของจังหวัดนครปฐมจากพระปฐมเจดียสู‹พื้นที่บริเวณสถานี รูปแบบดŒานสถาป˜ตยกรรมบริเวณฐานขององคพระปฐมเจดีย ไดŒถูกนํามาใชŒสรŒางองคประกอบของสถาป˜ตยกรรมโดยรวมของอาคารสถานี โดยใหŒมีนัยยะนอกจากมีกลิ่นอายของสถาป˜ตยกรรม ไทยแลŒว ยังเสมือนสถานที่แห‹งนี้และเมืองนครปฐมเสมือนเปšนส‹วนหน่ึงของฐานขององคพระปฐมเจดียซึ่งแผ‹ออกสู‹ปริมณฑลโดยรอบ ซึ่งมีรายละเอียดของพื้นที่ใชŒสอย ดังนี้ พื้นที่ชั้นใตŒดิน เปšนส‹วนของระบบรถไฟรางคู‹ พืน้ ทีบ่ ริเวณชัน้ 1 ประกอบดŒวย พืน้ ทีล่ านอเนกประสงคขนาดใหญ‹ทที่ าํ หนŒาทีเ่ ชือ่ มต‹อเมืองโดยรอบกับตัวสถานี พืน้ ทีส่ าํ หรับการพัฒนา เชิงพาณิชย และส‹วนส‹งเสริมการท‹องเที่ยวและกิจกรรมของทางจังหวัด ในส‹วนของพื้นที่สํานักงานและงานระบบถูกจัดไวŒอยู‹ตรงกลาง เพื่อไม‹ใหŒขวางพื้นที่อื่นๆ แต‹ยังสามารถเขŒาถึงไดŒง‹าย พืน้ ทีบ่ ริเวณชัน้ 2 ประกอบดŒวย พืน้ ทีช่ านชาลารถไฟความเร็วสูง พืน้ ทีใ่ นส‹วนนีถ้ กู ออกแบบใหŒคนทีย่ นื อยูบ‹ นชานชาลาสามารถมองเห็น องคพระปฐมเจดียไดŒจากสถานี 111


ʶҹÕྪúØÃÕ

แนวความคิดที่นําเอาเอกลักษณของเขาวังและงานปูนป˜นของเมืองเพชรบุรีมาเปšนแรงบันดาลใจในการออกแบบสถานีใน 3 ลักษณะ คือ ความสัมพันธของที่ว‹าง และรูปทรงของอาคารกับลักษณะภูมปิ ระเทศ ความสัมพันธในเชิงสถาป˜ตยกรรมของตัวสถานีกับเขาวัง และความสัมพันธระหว‹างพื้นที่ตั้งของอาคารกับลักษณะแนวแกนของบริบทเมือง และแนวแกนของเสŒนทางรถไฟที่อยู‹คนละแกนกัน ความสําคัญระหว‹างที่ว‹าง และรูปทรงอาคารกับลักษณะภูมิประเทศ โดยพื้นที่ตั้งของอาคารสถานีนั้นมีลักษณะเฉพาะ ตั้งอยู‹บริเวณที่ สัมพันธกับเนินเขาสองลูก รูปแบบของอาคารจึงออกแบบใหŒสอดคลŒองกับความโคŒงของเนินเขาโดยใชŒเสŒนโคŒงของหลังคาขนาดใหญ‹ ต‹อเนือ่ งไปสูเ‹ สŒนโคŒงของเนินเขาบริเวณใกลŒเคียง โดยใชŒเสŒนโคŒงสรŒางความสัมพันธไปสูโ‹ ครงสรŒางโคŒงในหลายขนาดเพือ่ ใหŒเกิดรูปแบบ ที่น‹าสนใจในทางสถาป˜ตยกรรม ที่เชื่อมโยงความหมายในสิ่งต‹างๆ ที่เกี่ยวขŒองเขŒาดŒวยกันผ‹านเสŒนโคŒงที่ซ้ําๆ กัน ความสําคัญระหว‹าง สถาป˜ตยกรรมของสถานีกบั สถาป˜ตยกรรมของพระนครคีรี ก‹อเกิดความสัมพันธในเชิงสถาป˜ตยกรรมของทัง้ สองสถานที่ องคประกอบ ทางสถาป˜ตยกรรมของสถานีเพชรบุรไี ดŒเลือกใชŒลกั ษณะของโครงสรŒางโคŒง ตามแบบรูปลักษณองคประกอบบางส‹วนของสถาป˜ตยกรรม พระนครคีรี ที่มีซุŒมโคŒง และหลังคาทรงกลม แต‹นํามาใชŒในหลายขนาดเพื่อใหŒเกิดภาษารูปแบบสถาป˜ตยกรรมร‹วมสมัยที่น‹าสนใจ และ ยังมีนัยยะถึงสัญลักษณสําคัญของจังหวัดเพชรบุรี ความสัมพันธระหว‹างบริบทของเมืองกับอาคารสถานี ไดŒนําลักษณะแนวแกนของ เมืองและแนวแกนของสถานีรถไฟทีต่ า‹ งกัน จึงนําเอาลักษณะเฉพาะนีม้ าสรŒางรูปแบบทีว่ า‹ งเฉพาะของสถานีขน้ึ นอกจากการใชŒลกั ษณะ โครงสรŒางโคŒงในหลายขนาดแลŒว การเบีย่ งแกนโครงสรŒางโคŒงตามแนวแกนไขวŒกนั ระหว‹างพืน้ ทีช่ นั้ ล‹างทีส่ มั พันธกบั ระบบแกนเมือง และ ชั้นบนที่สัมพันธกับแกนของสถานีรถไฟ ก็ทําใหŒเกิดรูปแบบสถาป˜ตยกรรมเสŒนโคŒงหลายขนาด และหลายแกนซŒอนทับกันเปšนรูปแบบ สถาป˜ตยกรรมที่มีลักษณะแปลกตา ดูทันสมัย แต‹สอดคลŒองกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมีรายละเอียดของพื้นที่ใชŒสอย ดังนี้ พื้นที่บริเวณชั้น 1 ประกอบดŒวย พื้นที่ลานอเนกประสงค‹เชื่อมต‹อเขŒากับเเกนเมืองเดิม พื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย ส‹วนส‹งเสริมการท‹อง เที่ยวและกิจกรรมของทางจังหวัด เเละส‹วนของพื้นที่ลานจอดรถและงานระบบสถานี ถูกจัดไวŒอยู‹ตรงดŒานหลังของพื้นที่เพื่อไม‹ใหŒขวาง การพัฒนาพื้นที่อื่นๆ แต‹ยังสามารถเขŒาถึงไดŒง‹าย พื้นที่บริเวณชั้น 2 ประกอบดŒวย พื้นที่ขายตั๋วรถไฟ ลานอเนกประสงค เเละพื้นที่เชิงพาณิชย พื้นที่ในส‹วนนี้ถูกออกแบบใหŒเชื่อมโยง กับพื้นที่ชั้น 1 เเละชุมชนรอบๆ พื้นที่บริเวณชั้นชานชลา ประกอบดŒวย พื้นที่ชานชาลารถไฟความเร็วสูง ที่สามารถมองเห็นพระนครคีรีไดŒ 112


ʶҹÕËÑÇËÔ¹

รูปแบบทางสถาป˜ตยกรรมของสถานีรถไฟหัวหิน เกิดจากนําความรูŒสึกในบรรยากาศเฉพาะของหัวหินบางประการ คือ กลิ่นอาย สถาป˜ตยกรรมแบบโคโลเนียล และโอเรียนทอล ผสานกับภาพของทะเลที่แฝงกลิ่นอายความทรงจําของผูŒคนผ‹านยุคสมัยต‹างๆ มา สรŒางเปšนรูปแบบของสถาป˜ตยกรรมแห‹งนีข้ นึ้ โดยมีลกั ษณะของสถาป˜ตยกรรมทีส่ าํ คัญในสองลักษณะคือ หนึง่ ความสัมพันธของทีว่ า‹ ง และ รูปทรงของอาคาร กับลักษณะการสานกันของบริบทในเชิงรูปแบบสถาป˜ตยกรรมโคโลเนียล และโอเรียนทอล และบรรยากาศของ ทะเลผ‹านเสŒนสายการสานกันของโครงสรŒางในรูปแบบร‹วมสมัย สอง ความสัมพันธในเชิงสถาป˜ตยกรรมของตัวสถานีใหม‹กบั สถานีหวั หิน ในป˜จจุบัน ซึ่งเปšนสัญลักษณสําคัญของหัวหิน ความสําคัญระหว‹างบริบท กับลักษณะการสานกันทางสถาป˜ตยกรรม เกิดจากบริบท อันหลากหลายของหัวหิน ทั้งในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศที่อยู‹ระหว‹าง ทะเล เมือง และภูเขา รวมถึงลักษณะที่สะทŒอนบรรยากาศ ของหัวหินบางประการผ‹านสถาป˜ตยกรรมแบบโคโลเนียลและโอเรียนทอล ตัวสถาป˜ตยกรรมของสถานีหัวหินนี้จึงพยายามใหŒเกิดรูป แบบในลักษณะอุปมาของการสานสิ่งต‹างๆ เขŒาดŒวยกัน ผ‹านเสŒนสายของโครงสรŒางสีขาวที่ถักทอกันเปšนรูปทรง เปšนที่ว‹าง เปšนสถานี ที่มีลักษณะรูปแบบสถาป˜ตยกรรมร‹วมสมัยที่มีบรรยากาศเฉพาะของหัวหิน ความสัมพันธระหว‹างสถาป˜ตยกรรมของสถานีหัวหิน ใหม‹กับสถาป˜ตยกรรมของสถานีในป˜จจุบัน ก‹อเกิดความสัมพันธในเชิงสถาป˜ตยกรรมของทั้งสองสถานที่ที่อยู‹ติดกัน องคประกอบ ทางสถาป˜ตยกรรมของสถานีหัวหินใหม‹ไดŒเลือกใชŒองคประกอบที่มีลักษณะเด‹นของโครงสรŒางคลŒายในส‹วนของโครงสรŒางของสถานีใน ป˜จจุบันเพื่อใหŒเกิดความต‹อเนื่องในเชิงสถาป˜ตยกรรมที่ไม‹ขัดแยŒงกัน และยังสะทŒอนความทันสมัยและบรรยากาศที่ดีในสถานีแห‹งใหม‹ ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดของพื้นที่ใชŒสอย ดังนี้ พื้นที่บริเวณชั้น 1 ประกอบดŒวย พื้นที่ชานชาลารถไฟรางคู‹ และพื้นที่ลานอเนกประสงคขนาดใหญ‹ที่ทําหนŒาที่เชื่อมต‹อเมืองโดยรอบกับ ตัวสถานี โดยพืน้ ทีท่ เี่ ตรียมไวŒสาํ หรับการพัฒนาเชิงพาณิชย และส‹วนส‹งเสริมการท‹องเทีย่ วและกิจกรรมของทางจังหวัด ในส‹วนของพืน้ ที่ สํานักงานและงานระบบสถานี ถูกจัดไวŒอยู‹ใตŒรางรถไฟความเร็วสูง เพื่อไม‹ใหŒขวางการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ แต‹ยังสามารถเขŒาถึงไดŒง‹าย พื้นที่บริเวณชั้น 2 ประกอบดŒวย พื้นที่จําหน‹ายบัตรรถไฟทุกประเภท และเปšนส‹วนเชื่อมต‹อไปยังรถไฟความเร็วสูง และรถไฟรางคู‹ พื้นที่บริเวณชั้น 3 ประกอบดŒวย พื้นที่ชานชาลารถไฟความเร็วสูง 113


เรื่อง: ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ถึงแมŒปจ˜ จุบนั ผมจะทํามาหาเลีย้ งชีพดŒวยการเปšนอาจารย เปšนผูบŒ ริหาร เปšน สถาปนิก เปšนนักเขียน เปšนคอลัมนิสต เปšนพิธีกรรายการโทรทัศนดŒานการ ออกแบบทางช‹องเคเบิล เปšน Commentator ในรายการโทรทัศนช‹องฟรีทีวี รวมทัง้ เคยเปšนอะไรๆ อีกหลายอย‹างในอดีตทีท่ งั้ มีสาระและ (ดูจะ) ไม‹มสี าระ เท‹าใดนัก ซึง่ เปšนเรือ่ งของการทําเพือ่ ตอบสนองอารมณความตŒองการลŒวนๆ แต‹อกี สิง่ หนึง่ ทีผ่ มมีความใฝ†ฝน˜ อย‹างแรงกลŒาพอสมควรแต‹ยงั ดูหา‹ งไกลจาก จุดเริ่มตŒนเปšนอย‹างยิ่ง นั่นก็คือ การเปšน…นักกอลฟอาชีพครับ ใช‹แลŒวครับ ผมอยากเปšนนักกอลฟอาชีพครับ เพราะช‹องทีวีที่ผมติดแจในช‹วงป‚สองป‚ที่ ผ‹านมาคือช‹อง Golf Channel ครับ และผมก็ความฝ˜นว‹าอยากจะมีวงสวิง ที่สวยงาม อยากไดรฟไกล พัตตเนียนๆ แต‹งตัวเท‹ๆ และไดŒเดินในสนาม กอลฟสวยๆ ที่มีกองเชียรแห‹แหนเดินตามคับคั่งเหมือนโปรในทีวีไงครับ ฟ˜งดูเหมือนง‹ายมากเลยนะครับ เพราะเวลาเราดูกอลฟในทีวีเราจะรูŒสึกว‹า สิ่งที่โปรระดับโลกทั้งชายและหญิงทําใหŒเราไดŒเห็นทางทีวี ในการแข‹งขัน Tournament ต‹างๆ ไม‹ว‹าจะเปšนลูกไดรฟ ลูกพัตต ระเบิดทราย ช็อต แอพโพรชต‹างๆ มันดู…ง‹ายไปหมดง‹าย….เหมือนเราปอกกลŒวยเขŒาปากกัน ประมาณนั้นเลยทีเดียว มายาคติเหล‹านี้ ทําใหŒผมคิดว‹าการเขŒาสนามซŒอม บ‹อยๆ การออกรอบเปšนประจําทุกสัปดาห นั่งดูรายการกอลฟทุกวัน หรือ แมŒแต‹การใชŒไมŒกอลฟดีๆ ราคาแพงจะทําใหŒเราพัฒนาฝ‚มอื ขึน้ มาเทียบเคียง นักกอลฟเหล‹านั้นไดŒ แต‹ท‹านผูŒอ‹านครับ ผมคิดผิดครับ เพราะอะไรท‹านผูŒอ‹านทราบไหมครับ? ผมจะเฉลยใหŒฟง˜ ครับ สิง่ สําคัญทีท่ าํ ใหŒผมคิดผิด จนผมตŒองลŒมเลิกความฝ˜น อันนีข้ องผมไปก็ดวŒ ยเหตุทผี่ มดันไปคิดว‹า…. เล‹นกอลฟ (ใหŒด)ี ง‹ายนิดเดียว นั่นเองครับ หลายครัง้ หลายหนทีผ่ มมีโอกาสไดŒออกรอบในสนามกอลฟกับ พรรคพวกเพื่อนฝูง แลŒวคิดง‹ายๆ ว‹าจะนําช็อตสวยๆ ที่ตัวเองซŒอมมาทําใน สนามเหมือนดูนกั กอลฟระดับโลกทํากันในทีวี แต‹กไ็ ม‹คอ‹ ยจะทําไดŒเท‹าใดนัก สกอรที่วาดฝ˜นว‹าจะตŒองสวยหรู และตีไดŒสกอรดีๆ ทุกครั้งที่ออกรอบ ก็ออก จะลุ‹มๆ ดอนๆ ไม‹เคยจะไดŒดีเหมือนที่ตŒองการซักที แต‹เหตุผลสําคัญที่ช‹วยสนับสนุนว‹า ถึงอย‹างไรชีวิตนี้ผมก็คงไม‹มีทางเปšน นักกอลฟอาชีพจริงๆ ไดŒแน‹ๆ มันเกิดจากเมื่อเร็วๆ นี้ ผมมีโอกาสไปดูการ แข‹งขันกอลฟ Honda LPGA Thailand ในสนาม ไดŒสัมผัสตัวจริงๆ ของ นักกอลฟหญิงระดับโลกทีเ่ ราเคยเห็นแต‹ในทีวี มาวาดวงสวิงใหŒผมเห็นกับตา เลยทีเดียว มันทําใหŒผมทราบว‹า นอกเหนือจากช‹วงเวลาการแข‹งขันตลอด 3-4 ชั่วโมงที่เราเห็นตั้งแต‹หลุมแรกยันหลุม 18 นักกอลฟอาชีพเหล‹านั้นตŒองตื่น มาเตรียมตัวฝƒกซŒอมก‹อนการแข‹งขันไม‹นอŒ ยกว‹า 3-4 ชัว่ โมง ไม‹วา‹ จะเปšนการ ไดรฟ การตีเหล็ก การชิพ การพัตต ระเบิดทราย เพือ่ ใหŒตวั เองมีความพรŒอม สูงสุดก‹อนการแข‹งขันในแต‹ละวัน (ปกติการแข‹งขันกอลฟถŒาผ‹านการตัดตัว เขŒาลุŒนแชมปŠจะตŒองเล‹นกัน 4 วันต‹อเนื่อง) และในแต‹ละวันหลังการแข‹งขัน นักกอลฟทุกคนหลังจากส‹งคะแนนแลŒวก็จะกลับมาเขŒาสนามซŒอมเพือ่ ทบทวน และแกŒไขสิ่งที่ตนเองทําผิดพลาดระหว‹างการแข‹งขันอีกนับชั่วโมง ยังมีภาพ ของการฝƒกซŒอม ฟตร‹างกายตัวเอง แกŒไขวงสวิง ปรับสภาพความพรŒอม ระหว‹างพักการแข‹งขันแต‹ละป‚ซึ่งก็มีเวลาไม‹นานเท‹าใดนัก

114

นอกจากนี้ยังมีภาพของการเดินทางไปทุกมุมโลกเพื่อเขŒาแข‹งขันหลังจาก การแข‹งขันขันหฤโหดตลอด 4 วัน โดยเหลืออีก 3 วันไวŒสําหรับการเดินทาง การฝƒกซŒอมในสนามแข‹งขันนั้นๆ และการแข‹งขันโปรแอมเพื่อโปรโมทการ แข‹งขัน (ถŒามี) จนนึกไม‹ออกว‹าจะมีเวลาพักผ‹อนกันตอนไหน และที่สําคัญ คือนักกอลฟที่ผ‹านการตัดตัวเท‹านั้นถึงจะมีสิทธิ์ไดŒรับเงินรางวัลจะมากหรือ นŒอยก็ขึ้นกับอันดับที่ไดŒรับ แต‹ถŒาตกรอบก็หมายความว‹า นักกอลฟคนนั้น จะไม‹ไดŒเงินรางวัลจากการแข‹งขันแมŒแต‹บาท หรือดอลล‹ารเดียว ไหนจะค‹า เดินทาง ค‹าทีพ่ กั ค‹ากินค‹าอยูท‹ ตี่ อŒ งลงทุนไปล‹วงหนŒาอีกมากมาย นีเ่ ปšนส‹วน เสี้ยวของวิถแี ห‹งนักกอลฟมืออาชีพทีเ่ กิดขึน้ ซ้าํ แลŒวซ้าํ เล‹า เปšนวัฏจักรตลอด ป‚การแข‹งขันที่คนดูทางบŒานอย‹างเราๆ ท‹านๆ อาจจะไม‹เคยรับรูŒหรือไม‹เคย เห็นมาก‹อนแมŒแต‹นŒอย ยกเวŒนคนที่อยู‹ในแวดวงจริงๆ ยŒอนกลับมาทีแ่ วดวงสถาปนิก นักออกแบบ ทัง้ ในบŒานเราและในต‹างประเทศ บุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงเหล‹านีแ้ ทบทุกผูคŒ นจะถูกจับตามองเห็นจากภาพแห‹งความ สําเร็จอันงดงามทางหนŒาฉาก เห็นภาพอาคารบŒานเรือนสวยงามในหนังสือ นิตยสาร เห็นรางวัล เกียรติยศ และชื่อเสียงที่ผูŒคนมากมายชื่นชม และภาพแห‹งมายาเหล‹านีเ้ ช‹นเดียวกัน ทีท่ าํ ใหŒผคูŒ นมากมายและเด็กๆ รุน‹ หลัง อยากประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงเหมือน Idol ในวงการเหล‹านั้น จนบางทีกลับหลงคิดไปไดŒว‹าการออกแบบอาคารบŒานเรือนที่มีลักษณะ คลŒายคลึงกับสถาปนิก และนักออกแบบทีเ่ ปšน Idol ของตนเอง จะทําใหŒตนเอง ประสบความสําเร็จไดŒอย‹างง‹ายดายเพียงขŒามคืน แต‹เรากลับไม‹เคยเห็น ความทุม‹ เทและความยากลําบากในการตรากตรําทํางานของบุคคลเหล‹านัน้ เราไม‹เ คยเห็ นแบบร‹ า งมากมายที่ถู กขยํา หรือ ทิ้ง ลงถัง ขยะอย‹ า งไม‹ ใยดี เราไม‹เคยเห็นความลŒมเหลวของความเพียรพยายามนําเสนองานต‹อลูกคŒา ครั้งแลŒวครั้งเล‹าของสถาปนิก นักออกแบบชื่อดังมากมาย เช‹นเดียวกับที่เรา ไม‹เคยเห็นว‹า บุคคลเหล‹านีต้ อŒ งใชŒเวลาเพาะบ‹มและเก็บเกีย่ วประสบการณมา มากเพียงไหน ถึงจะกลายเปšนผูŒที่ประสบความสําเร็จในแถวหนŒาของวงการ ไดŒในป˜จจุบนั และคงไม‹มใี ครอยากเล‹าประสบการณอนั เลวรŒายในการถูกเบีย้ ว ค‹าแบบของตัวเองอย‹างแน‹นอนครับ ผมเชื่อมานานและเชื่อมาโดยตลอดว‹า มืออาชีพที่ประสบความสําเร็จใน ทุกวงการวิชาชีพ ไม‹มีใครไดŒมาโดยง‹ายดาย หากเราเดินยŒอนรอยทางที่ดู เหมือนจะปูดวŒ ยกลีบกุหลาบนั้น บางทีอาจจะเต็มไปดŒวยขวากหนาม เสียง วิพากษวจิ ารณ เสียงแห‹งการดูถกู ดูแคลน และถมทับดŒวยร‹องรอยแห‹งคราบ น้ําตา ก็เปšนไดŒ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารบอกกับนŒองๆ นิสิต นักศึกษา และสถาปนิก นักออกแบบรุ‹นใหม‹ ใหŒใส‹ใจกับที่มา ขั้นตอน กระบวนการ วิธีการ และ หนทางทีจ่ ะทําใหŒเราเขŒาไปอยูใ‹ นวิถแี ห‹งความสําเร็จนัน้ มากกว‹าการใหŒความ สําคัญผลลัพธ หรือภาพงดงามอันฉาบฉวย ซึ่งไม‹เคยยั่งยืนแต‹อย‹างใด และ สุดทŒาย…ผมก็ยังเชื่อตลอดไปว‹า วิถีแห‹งมืออาชีพนั้น…ไม‹เคยไดŒมาดŒวย ความง‹ายดายอย‹างแน‹นอนครับ


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้ ภาพ: Elysian Tea House

ã¤Ã·Õèª×蹪ͺ¡Òô×èÁªÒ໚¹ªÕÇÔμ¨Ôμ㨠àÃÒ¢Íá¹Ð¹íÒÌҹ Elysian Tea House and Garden ÌҹªÒ House blend ·Õèà¡Ô´¨Ò¡ã¨Ãѡ㹡Òô×èÁªÒ¢Í§ ¤Ø³¤ÔÁ Í´ØÅÞÒ ÎعμÃСÙÅ áÅÐà¾×è͹ ¤Ø³«ÒÁÕÏ àÍÅ ¡Ùê٠·ÕèÍÂÒ¡¨Ðà»Ô´ÃŒÒ¹ªÒ ãˌ໚¹àËÁ×͹ÊÃǧÊÇÃ䏢ͧ¤¹ÃÑ¡ªÒ â´Âà¹ÃÁÔμÌҹ·Õãè ËŒºÃÃÂÒ¡ÒȢͧ¤ÇÒÁ ໚¹ Tea House 㨡ÅÒ§àÁ×ͧ

116


การตกแต‹งในส‹วนของทางเขŒารŒาน ถูกจัดเปšนสวนหย‹อมสีเขียวอันรื่นรมย เมื่อเดินเขŒาไป จะสั ม ผั ส ไดŒ ถึ ง ความหอมละมุ น ของกลิ่ น ชาและขนมสี สั น สดใสชวนใหŒ ลิ้ ม ลอง ภายใน รŒานแบ‹งออกเปšน 2 โซน คือ โซน Dar al Rumi ที่ตกแต‹งในสไตล Morocco มาพรŒอม เบาะนั่ ง พื้ น และที่ นั่ ง ที่ ส ามารถเอนนอนไดŒ เนŒ น ความสบายและเปš น กั น เอง โซน The Brereton Room จะตกแต‹งในสไตล English Tea Room ดูหวานๆ เหมาะกับการนั่งทํา งานชิลๆ ซึ่งโซนนี้จะมีสวนเล็กๆ ภายนอกใหŒนั่งจิบชารับลมเย็นๆ ดŒวย

117


ไฮไลทชาของทีน่ ี่ อยูท‹ กี่ ารเลือกใชŒชาออรแกนิกทีค่ ดั มาจากเชียงใหม‹และเชียงราย จากนัน้ นํามา Blend ผสมรสชาติ ขึ้นมาเอง จนไดŒรสชาติที่หลากหลายกว‹า 24 รส ในแบบฉบับที่ไม‹เหมือนใคร ซึ่งชาที่เปšนจุดเด‹นของทางรŒาน อาทิ “Kalon Tea” เปšนชาเขียวผสมกับ Peppermint และดอกอัญชัน รสชาติสดชืน่ และหอมกลิน่ มินต หรือ “Alate Tea” ที่เปšนชาเขียวผสมสตรอเบอรี่กับมะกรูด ไดŒทั้งรสหวาน เปรี้ยว และขมในแกŒวเดียว ในส‹วนของขนมและเบเกอรี่ต‹างๆจะเปšนสไตลฝรั่งเศสที่เปšนสูตรเฉพาะของเชฟที่รŒาน ไม‹ว‹าจะเปšนมาการอง, ทารต, มูสเคŒก, แมดเดอแลน (Madeleine), คาเนเล‹ (Canele) และครัวซองทชนิดต‹างๆ ซึ่งถŒาใครอยากลิ้มลอง ขนมทีห่ ลากหลายพรŒอมกับชา ก็สามารถสัง่ เปšน “Tea Set” ไดŒ โดยในเซ็ตจะมีขนมชิน้ เล็กๆ พอดีคาํ หลากหลายชิน้ เสิรฟพรŒอมชา 1 กา ในส‹วนของคอกาแฟนั้นก็ไม‹ตŒองกังวลว‹ามาที่นี่แลŒวจะตŒองมานั่งดื่มชาอย‹างเดียว เพราะที่นี่ก็มีเมนูกาแฟใหŒเลือก หลากหลายเช‹นเดียวกัน อาทิ Iced Lavender Tea infused with Italian Coffee ที่เปšนชากลิ่นลาเวนเดอรผสม กับกาแฟอิตาเลียน ถŒ า คุ ณ อยากหารŒ า นเงี ย บๆ มี มุ ม ส‹ ว นตั ว นั่ ง ทํ า งาน หรื อ นั่ ง เมŒ า ท จิ บ น้ํ า ชายามบ‹ า ยกั บ กลุม‹ เพือ่ น ในบรรยากาศของความเปšน Tea House ลองแวะไปทีร่ าŒ น Elysian Tea แห‹งนี้ ตัง้ อยูท‹ ี่ ซอยสุขุมวิท 49/1 (ซอยพรŒอมมิตร) เปดใหŒบริการวันอังคาร – อาทิตย เวลา 9.00 – 20.00 น. โทร 02-662-6964 118


AD Food Design.pdf

1

2/20/14

12:14 AM


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้ ภาพ: Bangkok Tree House

‹ҧࢌÒà´×͹àÁÉÒ¹ à´×͹·ÕèÌ͹·ÕèÊØ´áË‹§»Õ ËÅÒ¤¹¤§ÍÂÒ¡¨ÐËÒʶҹ·Õè¾Ñ¡¼‹Í¹ ËźÌ͹ ä»à·ÕèÂǪÒ·ÐàÅËÃ×Íà´Ô¹·Ò§ä»μ‹Ò§»ÃÐà·È àÃÒ¢Íá¹Ð¹íÒãËŒÅͧà»ÅÕ蹺ÃÃÂÒ¡ÒÈä»ÊÑÁ¼ÑÊ ¤ÇÒÁ໚¹¸ÃÃÁªÒμÔÍ‹ҧ᷌¨ÃÔ§¡ÑºÊ¶Ò¹·Õè¾Ñ¡á¹Ç Eco ·ÕèÍÂÙ‹äÁ‹ä¡Å¨Ò¡¡Ãا෾ ã¡ÅŒ¡ÑºμÅÒ´ ºÒ§¹éíÒ¼Öé§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà «Ö觡ç¤×Í Bangkok Tree House ¹Ñè¹àͧ

120


คอนเซ็ปตของที่นี่คือที่พักแนว Eco ที่ออกแบบโดยคํานึงถึงระบบนิเวศวิทยา, ทิศทางแสงแดด และทิศทางลม ใชŒไฟฟ‡าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย ใชŒวัสดุตกแต‹งจากธรรมชาติ อาทิ ไมŒและไมŒไผ‹ รวมถึงเมนูอาหารทีม่ ใี หŒบริการเพียงมังสวิรตั แิ ละเนือ้ ปลา โทรทัศนภายในหŒอง ไม‹มีช‹องฟรีทีวี มีแต‹ Green Movie ใหŒเลือกชมกว‹ารŒอยเรื่อง หŒองพักของที่นี่มี 4 แบบ คือ Tree - Top Nests , Honeymoon Nest, The View with A Room และ Family Nest ที่ตกแต‹งดŒวยคอนเซ็ปตของแมลง โดยมาจากพื้นฐานแนวคิดที่ว‹า “แมลงช‹วยผสมเกษรต‹างๆ อันเกิดเปšนวัฏจักรที่ทําใหŒระบบนิเวศสมบูรณ หากแมลงตายใน วันนี้ โลกจะอยู‹ไม‹ไดŒในอีกหŒาสิบป‚ขŒางหนŒา ในทางกลับกัน หากวันนี้สิ้นโลกในอีกหŒาสิบป‚ขŒาง หนŒาจะเปšนยุคเฟ„“องฟูมาก” ดังนั้นที่นี่จึงใชŒวิธีกําจัดแมลงและยุงดŒวยน้ําสŒมควันไมŒ ที่นี่ทุกอย‹าง เปšนออรแกนิค ไม‹มีสารเคมีที่ทําลายสิ่งแวดลŒอม เช‹น ผงซักฟอก น้ํายาลŒางจาน แต‹จะใชŒน้ํายา ที่หมักเองจากธรรมชาติเท‹านั้น 121


การออกแบบตัวอาคารดŒานนอกใชŒโครงสรŒางเหล็กเปšนหลัก ออกแบบเปšนแนวยาวไปตามพืน้ ทีโ่ ดยลดหลัน่ ใหŒเกิดมิตแิ ละมุมมองทีเ่ ปšน ส‹วนตัว เลือกใชŒวัสดุไมŒไผ‹มาออกแบบเปšนผนังตกแต‹งของอาคาร ภายในหŒองพักเลือกใชŒวัสดุโปร‹งเบาอย‹างกระจกและสแตนเลสเงา ช‹วยใหŒหŒองดูกวŒางขึ้น พื้นที่ใชŒสอยประกอบดŒวย ชั้นหนึ่งที่เปšนหŒองน้ําและหŒองแต‹งตัว มีบันไดขนาดเล็กนําขึ้นไปยังชั้นสองซึ่งเปšนหŒอง นอน และชั้นสามเปšนดาดฟ‡า สําหรับนอนรับลมยามเย็น ชมวิวแม‹น้ํา หรือดูดาว ในยามค่ําคืนไดŒดŒวย สําหรับกิจกรรมที่พลาดไม‹ไดŒของ การมาพักผ‹อนที่นี่คือการขี่จักรยานเที่ยวตลาดบางน้ําผึ้ง รวมถึงสถานที่ท‹องเที่ยวสําคัญต‹างๆ โดยรอบ การเดินทางมาที่นี่ สามารถเดินทางดŒวยรถไฟฟ‡าบีทีเอสมาลงที่สถานีบางนา นั่งรถมอเตอรไซคต‹ออีกประมาณ 5 นาที มาที่ท‹าเรือ วัดบางนานอก จากนั้นนั่งเรือขŒามฟากขŒามไปยังฝ˜งตลาดบางน้ําผึ้งหรือท‹าวัดบางน้ําผึ้งนอก เดินลัดเลาะไปตามสะพานปูนที่ทอดยาว ผ‹านดงจากทีป่ ลูกริมน้ําแบบเปšนธรรมชาติ และบŒานเรือนของชาวชุมชนวัดบางน้ําผึ้งนอก ก็จะพบกับ Bangkok Tree House แห‹งนี้ ใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศแต‹ไม‹อยากเดินทางไกล ลองมาสัมผัสความรูŒสึกผ‹อนคลายในบรรยากาศของกรีนไลฟŠดูสักครั้ง รับรองว‹า คุณจะไม‹ผิดหวังแน‹นอน ที่ตั้ง: 60 หมู‹ 1 ถนนเพชรหึงส ซอย 26 บางน้ําผึ้ง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 08-2995-1150 www.bangkoktreehouse.com

122


เรื่อง: สุพิชชา โตวิวิชญ ภาพจาก: โรงแรมพระยา พาลาซโซ

âçáÃÁ¾ÃÐÂÒ ¾ÒÅÒ«â« ·ÕÊè ÇÂʧ‹Ò§ÒÁáÅÐËÃÙËÃÒã¹»˜¨¨Øº¹Ñ ¹Õé ÁÕ»ÃÐÇÑμÈÔ ÒÊμϤÇÒÁ໚¹ÁÒŒ͹¡ÅѺä»à¡×ͺÌÍÂ»Õ áμ‹à´ÔÁâçáÃÁ¾ÃÐÂÒ ¾ÒÅҫ⫠໚¹ÍÒ¤ÒÃà¡‹Òá¡‹μ§Ñé ÍÂÙË ÁÔ áÁ‹¹Òéí ਌ҾÃÐÂÒ ÁÕªÍ×è àÃÕÂ¡Ç‹Ò “ºŒÒ¹ºÒ§ÂÕ¢è ¹Ñ ” ¶Ù¡ÊÌҧ ¢Ö¹é 㹪‹Ç§»Õ ¾.È. 2466 ÊÁÑÂμŒ¹ÃѪ¡ÒÅ·Õè 6 Íѹ໚¹Âؤμ‹Íà¹×Íè §¢Í§¡ÒÃËÅѧè äËÅࢌÒÁҢͧÇѲ¹¸ÃÃÁμÐÇÑ¹μ¡ áÅÐÈÔŻԹªÒÇÍÔμÒàÅÕ¹·Õèä´ŒÃѺàªÔÞࢌÒÁÒÊÌҧÊÃ䏧ҹÁÒ¡ÁÒÂã¹»ÃÐà·ÈμÑé§áμ‹ÊÁÑÂÃѪ¡ÒÅ·Õè 5 แต‹เดิมอาคารบŒานบางยีข่ นั ถูกออกแบบเพือ่ เปšนเรือนหอของพระยาชลภูมพิ านิช (ตŒนตระกูลอเนกวณิช) กับคุณหญิงส‹วน อุทกภาชน โดย พระยาชลภูมพิ านิชนัน้ เปšนขุนนางเชือ้ สายจีนซึง่ รับราชการในกรมท‹าซŒาย กระทรวงมหาดไทย ทําหนŒาทีต่ รวจสอบและจัดเก็บรายไดŒจาก เรือสินคŒาที่เดินเรือผ‹านทะเลอ‹าวไทยเขŒามาสู‹แม‹น้ําเจŒาพระยา มีฐานะมั่งคั่งร่ํารวย และมีบทบาทสําคัญทั้งทางการคŒา และการเมือง การปกครองของประเทศ รูปแบบของสถาป˜ตยกรรมบŒานบางยี่ขันเปšนแบบพาลาดิโอ ตัวอาคารก‹ออิฐถือปูน (คอนกรีต) มีความสูงสอง ชัน้ ผังมีลกั ษณะเปšนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผŒายาวขนานไปกับแม‹นา้ํ เจŒาพระยา อาคารเปดหันหนŒาสูแ‹ ม‹นาํ้ ดŒานหนŒามีบี นั ไดหินอ‹อนขึน้ ลงทัง้ ป‚ก ซŒายและขวา ชั้นล‹างทําเปšนช‹องซุŒมโคŒงแบบตะวันตก กรอบประตูหนŒาต‹างตกแต‹งเปšนซุŒมโคŒงเช‹นกัน ช‹องลมประดับกระจกสีเปšนแฉก รัศมีพระอาทิตยครึง่ ดวง เชิงชายอาคารประดับประดาดŒวยลายขนมป˜งขิง ตัวอาคารไม‹มกี นั สาดตามอิทธิพลสถาป˜ตยกรรมตะวันตกใน ยุคนั้น ตัวอาคารมีพื้นที่รวมประมาณ 800 ตารางเมตร ตั้งอยู‹บนที่ดินขนาดประมาณ 2 ไร‹กว‹า ขŒอมูลจาก www.asa.or.th / www.bangkokbiznews.com / www.prayapalazzo.com 124

ขอขอบคุณขŒอมูลและภาพถ‹ายจาก โรงแรมพระยา พาลาซโซ


พระยาชลภูมพิ านิช คุณหญิงส‹วน และบุตรธิดากว‹า 10 ท‹านไดŒใชŒชวี ติ ร‹วมกันในบŒานอย‹างมีความสุขเปšนอย‹างดี กระทัง่ พระยาชลภูมพิ านิชไดŒถงึ แก‹อนิจกรรม ในช‹วงป‚ พ.ศ.2481 และในป‚ พ.ศ.2489 มีการตัดถนนพัฒนาเมืองอย‹างกวŒางขวาง ทําใหŒเสŒนทางสัญจรทางแม‹น้ําที่เคยเปšนเสŒนทางหลักไดŒปรับเปลี่ยนไป เปšนการสัญจรทางถนนแทน ทางครอบครัวของพระยาชลภูมพิ านิชและคุณหญิงส‹วนจึงไดŒยาŒ ยไปพํานักอยูท‹ บี่ าŒ นแถบสุขมุ วิทแทน และขายบŒานหลังนีใ้ หŒแก‹ ผูŒดูแลมัสยิดปากคลองบางกอกนŒอย ซึ่งต‹อมาคือมูลนิธิมุสลิมกรุงเทพวิทยาทาน เพื่อใชŒเปšนอาคารโรงเรียนราชการุญมูลนิธิ เนื่องจากอาคารเรียนเดิม ไดŒรบั ความเสียหายในระหว‹างช‹วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง โรงเรียนราชการุญดําเนินกิจการเรือ่ ยมาจนปดตัวลงในป‚ พ.ศ.2521 จากนัน้ ในป‚ พ.ศ.2526 มูลนิธิ มุสลิมกรุงเทพวิทยาทานไดŒใหŒเอกชนเช‹าอาคารเรียนดําเนินกิจการต‹อเปดเปšนโรงเรียนอินทรอาชีวศึกษา ซึง่ ไดŒเปดดําเนินการและหยุดกิจการลง เปšนสาเหตุ ใหŒอาคารถูกทิ้งรŒาง ตั้งแต‹ประมาณ พ.ศ.2539 – 2552 ทุกวันนี้บŒานบางยี่ขันไดŒถูกพลิกฟ„œน ชุบชีวิต และ Renovate ครั้งใหญ‹ กลายมาเปšนบูติกโฮเท็ล “พระยา พาลาซโซ” ขนาด 17 หŒอง ที่สวยงาม หรูหรา อบอุ‹นและมีชีวิตชีวา โดยฝ‚มือของ คุณปรียาธร พิทักษวรรัตน เจŒาของ หุŒนส‹วนหลัก และหัวหนŒาคณะผูŒบริหารโรงแรมพระยา พาลาซโซ และ สามี ผศ.วิชัย พิทักษวรรัตน สถาปนิกและอาจารยคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ริเริ่มบูรณะบŒานบางยี่ขัน ดŒวยความรักในคุณค‹าและสุนทรียะของ สถาป˜ตยกรรมโบราณทีม่ ากดŒวยประวัตศิ าสตรแห‹งนี้ และดŒวยเงินทุนกว‹ารŒอยลŒานบาท และดŒวยความทีบ่ าŒ นบางยีข่ นั หลังนีไ้ ม‹มถี นนตัดถึง การขนส‹งอุปกรณ และเครือ่ งมือช‹วงการบูรณะทัง้ หมดจึงตŒองอาศัยเรือเปšนพาหนะขนส‹งหลัก ซึง่ ไม‹ใช‹เรือ่ งง‹ายๆ ในการจัดการเลย ระยะเวลาของการบูรณะประมาณ 20 เดือน แนวความคิดของการบูรณะตŒองการรักษาและชุบฟ„œนการใชŒสอยเดิมๆ ของอาคารเก‹าไวŒใหŒมากที่สุด โดยพยายามใหŒมีการปรับเปลี่ยนใหŒนŒอยที่สุด หŒองแต‹ละหŒองมีชื่อที่สะทŒอนยุคที่ประเทศไทยคŒาขายและติดต‹อกับต‹างชาติ ตŒนไมŒที่รายลŒอมในสวนคือตŒนไมŒสําคัญในบŒานไทยโบราณและสวนสมุนไพร โรงแรมพระยา พาลาซโซ ประกอบดŒวยตึกสองชั้น มีป‚กสองดŒานที่แบ‹งเปšนหŒองพักต‹างๆ โถงดŒานล‹างคือหŒองอาหารพระยาไดนนิ่ง โถงดŒานบนคือหŒอง รับรองโบราณที่บูรณะใหŒเหมือนเดิม สะทŒอนชีวิตของขุนนางโบราณที่มักตŒองตŒอนรับแขกเหรื่อในหŒองโถง ป˜จจุบันหŒองโถงแห‹งนี้ถูกใชŒเปšนหŒองสําหรับการ จัดพิธหี มัน้ หรือพิธหี ลัง่ น้าํ สังขแก‹คบู‹ า‹ วสาวทีน่ ยิ มบรรยากาศยŒอนยุคแบบไทยๆ โครงการโรงแรมพระยา พาลาซโซนับเปšนการบูรณะอาคารเก‹าทีอ่ าศัยความ รัก ความใส‹ใจ ความชํานาญการ และความพิถีพิถันในทุกจุด ชุบฟ„œนบŒานบางยี่ขันใหŒกลับมาสวยสง‹างามไดŒอย‹างสมบูรณแบบอีกครั้งไดŒอย‹างน‹าประทับใจ 125


เรื่อง: สุพิชชา โตวิวิชญ

ชวณัฏฐ ลŒวนเสŒง เปšนสถาปนิกที่ทํางานดŒานการพัฒนาชุมชนมากว‹า 13 ป‚ จากความเชื่อมั่นในศักยภาพภายในของมนุษยและ ความดีงามพืน้ ฐานทีท่ กุ คนมี ทําใหŒเขาสนใจทีจ่ ะเรียนรูแŒ ละคŒนหากระบวนการทีจ่ ะสามารถเอือ้ ใหŒผคูŒ นไดŒกลับมาอยูร‹ ว‹ มกัน สรŒางความเปšน ชุมชนบนพื้นฐานที่เคารพต‹อโลกธรรมชาติและความเปšนมนุษยไดŒ ผลงานการพัฒนาชุมชนของเขามีมากมายหลายโปรเจกต ทั้งที่อยู‹ ในประเทศไทยและต‹างประเทศ ชวณัฏฐเริ่มทํางานออกแบบกับชุมชนตั้งแต‹ป‚ 2001 เขาไดŒร‹วมก‹อตั้งกลุ‹ม openspace ในป‚ 2007 เพื่อพัฒนางานออกแบบอย‹างมีส‹วนร‹วมกับชุมชนในหลากบริบท ในป‚ 2009 ไดŒร‹วมงานกับ ACHR: Asia Coalition for Housing Right เพื่อก‹อตั้งเครือ CAN: Community Architects Network ในเอเชีย (www.communityarchitectsnetwork.info) งานอดิเรก ของเขาอย‹างหนึง่ คือการถ‹ายภาพ และเนือ่ งจากเขามักไดŒเดินทางไปในพืน้ ทีต่ า‹ งๆ อยูเ‹ สมอ เขาจึงมีคอลเลคชันภาพถ‹ายสถาป˜ตยกรรม พื้นถิ่นจากหลายเมืองทั่วโลก

126


ทั้งสองภาพที่นําเสนอนี้ เขาเลือกภาพชุมชนมาจากการเดินเทŒาท‹องไปในหุบเขาหิมาลัย ในเขต Annapurana ประเทศเนปาล เมื่อป‚ 2007 เมืองเล็กๆ ทั้งสองนี้สรŒางมากว‹าหนึ่งพันป‚ ภาพแรกเปšนเมือง Marpha ภาพที่สองเปšนเมือง Ghandruk กลŒองที่ใชŒคือ Ricoh GX200 ถ‹ายดŒวยโหมดอัตโนมัติ Landscape แนวคิดคือ Ancient future ซึ่งสื่อความหมายถึงการอยู‹อย‹างเรียบง‹ายเพื่อเขŒาถึงสิ่ง สูงสุด เขามีความหลงใหลในสถาป˜ตกรรมทŒองถิ่นที่สรŒางขึ้นมาอย‹างเคารพโลก ธรรมชาติ และความเปšนมนุษย สรŒางดŒวยเทคโนโลยี ง‹ายๆ วัสดุในทŒองถิ่น สรŒางดŒวยมือ และอาศัยความร‹วมมือของผูŒคนในชุมชน สอดคลŒองสัมพันธกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมของ ทŒองถิ่น ซึ่งหลักการที่กล‹าวมาถือเปšนหัวใจสําคัญที่สามารถนํามาปรับใชŒกับการทํางานในบริบทต‹างๆ ไดŒ

127


เรื่อง: กองบรรณาธิการ

วันนี้เราจะมีแบบดวงโคมสวยๆ มาแนะนํากัน หากคุณตŒองการโคมไฟสวยๆ ดŒวยฝ‚มือตัวเอง แต‹ไม‹รูŒตŒองเริ่มตŒนทํายังไงดี ทําตามเราสิ คุณจะไดŒ Pendant Lamp สวยเกŽ และทําไดŒง‹ายๆ

อย‹างแรกตŒองเตรียมอุปกรณ ไดŒแก‹ 1. สกรู ขนาดยาว 1/4”-1/2” 2. น็อตหกเหลี่ยมที่เหมาะกับสกรู 3. ปากกา สําหรับทําเครื่องหมาย 4. มีดแกะสลัก 5. เทป (เทปแบบช‹างทาสี แต‹ถŒาวัสดุของคุณตŒองการใหŒ โคŒงงอไดŒมาก ใหŒใชŒเทปที่ติดแน‹นกว‹านั้น) 6. วัสดุแผ‹นเรียบที่มีความแบน มีความยืดหยุ‹นและทนไฟ เช‹น ตาข‹ายโลหะ ผŒาสักหลาด ผŒาบุหนัง ผŒาหนา กระดาษ บางประเภท หรือผŒาใบ ฯลฯ สําหรับทําดวงโคม 7. สายไฟและหลอดไฟ

วิธีทํา เริ่มตŒนง‹ายๆ 1. โดยเริม่ ตัดวัสดุตามแบบ โดยอาจใชŒขนาดมาตรฐานที่ 8.5” x 11” ซึง่ จะทําใหŒโคมรูปทรงกรวยทีอ่ าจดูไม‹สมดุลแต‹ดสู วยเกŽกว‹า แต‹หาก ชอบใหŒไดŒโคมที่เปšนทรงสวย คุณสามารถปรับขนาดกระดาษหรือผŒาแบบใหŒไดŒรูปทรงที่ตŒองการไดŒ 2. เมื่อไดŒรูปกรวยที่ตŒองการแลŒว กางแผ‹นวัสดุที่ตŒองการทําเปšนโคมใหŒแบนราบ และบาก X เล็ก ๆ ในจุดที่ตŒองการยึดติดสกรู หรืออาจ วางไวŒตรงมุมห‹างจากขอบประมาณ 1/4” โดยใหŒ X มีขนาดใหญ‹พอที่จะใส‹สกรูลงไปไดŒ จากนั้นมŒวนกรวยอีกครั้งตามที่ตŒองการ ใชŒเทป ติดและพันโดยรอบกรวยเพื่อรักษาทรงกรวยตามที่ตŒองการ จากนั้นใชŒปากกาทําเครื่องหมาย X ลงบนแผ‹นวัสดุที่อยู‹ดŒานล‹าง 3. กางแผ‹นออกอีกครั้ง และตัด X ในตําแหน‹งที่ทําเครื่องหมายไวŒอีกดŒานหนึ่ง จากนั้นมŒวนกรวยใหŒไดŒตําแหน‹งที่ตŒองการโดยรอบชุด สายไฟและหลอดไฟ แลŒวใชŒสกรูยึดตามรูที่เจาะ X เอาไวŒ 4. ดึงเตŒารับหลอดไฟลง และเช็คตําแหน‹งสกรูใหŒแน‹น และไม‹ใหŒโดนกับเตŒารับ เพื่อความปลอดภัยที่ดี จากนั้นดึงสายไฟใหŒหลอดไฟ อยู‹ในตําแหน‹งภายในกรวยที่เหมาะสม และทําการแขวนโคมไฟที่ผนังไดŒเลย แหล‹งขŒอมูลจาก: http://design-milk.com/diy-simple-cone-pendant-lamp/?utm_source=Design+Milk+Newsletter&u tm_campaign=1deeeb81b6-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_1033d478fd1deeeb81b6-23137965 128


AD Bus&Truck-57.pdf

1

2/19/14

10:54 PM


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ Á¨¸. Ê‹§ “ºŒÒ¹ªÒ¹” ËÇÁᢋ§¢Ñ¹¡ÒÃÍ͡ẺáÅÐÊÌҧºŒÒ¹¾Åѧ§Ò¹áʧÍÒ·Ôμ »Õ 2014 (Solar Decathlon Europe) μÑÇàμç§ 1 ã¹ 20 ·ÕÁ¨Ò¡·ÑèÇâÅ¡ ËÃ×ÍμԴ˹֧è ã¹ 4 ·ÕÁ¢Í§àÍàªÕ «Ö觨ШѴᢋ§¢Ñ¹ ¢Öé¹ã¹à´×͹ÁԶعÒ¹ ¹Õé โครงการ Decathlon Europe (SED) เปšนการแข‹งขันระดับนานาชาติเพื่อทําการออกแบบบŒานและสรŒางบŒาน พลังงานแสงอาทิตย โดยรวมศาสตรหลาย แขนงมาใชŒในการออกแบบ เช‹น ศาสตรดŒานสถาป˜ตยกรรม วิศวกรรมศาสตร การออกแบบ พลังงานและวัสดุ จัดขึ้นโดยความร‹วมมือระหว‹างกระทรวง พลังงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา และกระทรวงการเคหะการ ประเทศสเปน มาตั้งแต‹ป‚ 2012 เพื่อเปšนการพัฒนาแนวทาง การถ‹ายทอดองคความรูŒงาน วิจัยาการทดลองต‹างๆ ในสาขาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งการแข‹งขันในครั้งนี้คาดว‹าจะไดŒรับความร‹วมมือ สรŒางทีมเวิรคใหŒกับ ผูŒร‹วมแข‹งขันไดŒเปšนอย‹างดี เพื่อรองรับประชาคมการวิจัย สําหรับการแข‹งขัน Decathlon Europe (SED) ในป‚ 2014 จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2557 ณ เมืองแวรชายส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทีม KMUTT จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลŒาธนบุรี ไดŒรับคัดเลือกใหŒเปšน 1 ใน 20 ทีมจากทั่วโลก หรือเปšนหนึ่งใน 4 ทีมของเอเชีย และเปšนหนึ่งเดียวในอาเซียน ส‹วนโจทยการออกแบบบŒานและสรŒางบŒานพลังงานแสงอาทิตยในป‚นี้คือ ทีมออกแบบจะตŒองออกแบบบŒานใหŒใชŒไฟพลังงานแสงอาทิตยไม‹เกิน 5 กิโลวัตต ซึ่งนับว‹าเปšนเรื่องที่น‹าทŒาทายและสรŒางชื่อเสียงใหŒŒกับประเทศชาติอย‹างมาก ดร.วีระพันธ ชินวัตร คณบดีคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตรและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลŒาธนบุรี (มจธ.) เล‹าว‹า สําหรับการ แข‹งขัน Decathlon Europe (SED) ในครั้งนี้ มจธ. ไดŒนําแนวคิดจาก วิถีชีวิตบŒานเรือนไทยมาพัฒนาต‹อยอด โดยการออกแบบเปšนบŒาน 2 ชั้น บนพื้นที่ขนาด 110 ตารางเมตร โดยจะตŒองมีการใชŒพลังงานแสงอาทิตย หรือแผงโซล‹าเซลล อีกทั้งยังตŒองออกแบใหŒสามารถอยู‹อาศัยไดŒจริงและ บรรจุคนไดŒประมาณ 5-6 คน โดยมีขอŒ จํากัดทีว่ า‹ บŒานทีท่ าํ การออกแบบนัน้ จะ ตŒองสามารถใชŒงานจริง ซึง่ การแข‹งขันครัง้ นีเ้ ปšน ดําเนินการก‹อสรŒางในประเทศ จากนั้นจึงจะขนยŒายเพื่อนําไปประกอบในการแข‹งขันที่ประเทศฝรั่งเศส อย‹างไรก็ตามตนมองว‹าการแข‹งขันครัง้ นีน้ า‹ จะสรŒางความน‹าเชือ่ ถือและความ โดดเด‹นของเยาวชนไทยใหŒเปšนที่ประจักษต‹อสายตาในเวทีนานาชาติไดŒเปšน อย‹างดี ว‹าคนไทยมีองคความรูŒ ความสามารถในการคิดคŒนไม‹แพŒต‹างชาติ อีกทั้งยังเปšนการเผยแพร‹ความรูŒในการประหยัดพลังงานที่คิดคŒนโดยฝ‚มือ คนไทย การใชŒพลังงานจากแสงอาทิตยจากแผงโซล‹าเซลล เพื่อใหŒสังคม ไดŒรบั รูแŒ ละใชŒพลังงานอย‹างชาญฉลาด อีกทัง้ ยังเปšนการสรŒางความตระหนัก ใหŒเยาวชนสังคมไทยในการใชŒพลังงานไดŒอย‹างยั่งยืน สําหรับการแข‹งขันครั้งนี้ทีม มจธ. ไดŒนําเอาแนวคิด “บŒานชาน” มาใชŒในการ ออกแบบ ซึ่งแนวคิดดังกล‹าวนั้น เปšนการนําเอาระเบียงบŒานที่อยู‹อาศัยแบบ ดัง้ เดิมของไทย มาใชŒในการออกแบบเนือ่ งจากสถาป˜ตยกรรมไทยแบบดัง้ เดิม อํานวยกับสภาวะแวดลŒอมและสภาพภูมิอากาศเขตรŒอนไดŒเปšนอย‹างดี เช‹น ชานบŒานทีเ่ ปšนระเบียงเปด มีพนื้ ทีใ่ ชŒสอยสําหรับหลากหลายกิจกรรมในเวลา กลางวัน และยังเพิม่ การไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ เอือ้ ใหŒเกิดการระบายอากาศเขŒาไปในบŒาน เพือ่ สรŒางสภาพแวดลŒอมทีด่ ี สะดวกสบายและลดการ ใชŒพลังงาน มีการเพิม่ ระเบียงกลางบŒานเพือ่ ความกลมกลืน ระหว‹างสไตลการใชŒชวี ติ กลางแจŒงและกึง่ กลางแจŒง ทําใหŒผอŒู ยูอ‹ าศัยใกลŒชดิ กับธรรมชาติมากยิง่ ขึน้

130


นอกจากนี้ยังเปšนการส‹งเสริมใหŒผูŒอยู‹อาศัยไดŒตระหนักถึงธรรมชาติและลด ความจําเปšนในการใชŒพลังงานอย‹างสิ้นเปลืองอีกดŒวย เพื่อใหŒสอดคลŒอง กับการออกแบบสู‹ความยั่งยืน โดยทีม มจธ. จะพิจารณาแนวทางการ ออกแบบบŒานโดยยึดการออกแบบ 6 หลักการ คือ 1. ความหนาแน‹นที่เหมาะสม (Density) เพื่อรองรับการขยายของ ครอบครั ว เพราะครอบครั ว คนไทยส‹ ว นใหญ‹ เ ปš น ครอบครั ว ขนาดใหญ‹ จึงออแบบใหŒมีความยืดหยุ‹นรองรับการขยายตัวของครอบครัวเช‹นเดียวกับ บŒานไทยสมัยในอดีตโดยใชŒระบบโมดูลารของตูŒคอนเทนเนอร ที่ช‹วยใหŒบŒาน สามารถขยายเพิม่ ไดŒถงึ 4 ชัน้ พรŒอมระบบโครงสรŒางแบบ M&E แสงอาทิตย และระบบสุขาภิบาล ที่ไดŒออกแบบไวŒรองรับการขยายตัวบŒานในอนาคต 2. ความมีเหตุผล (Sobriety) เปšนการนําเอาแนวความคิดที่ไดŒผสมผสาน การดําเนินชีวิตในป˜จจุบันกับการออกแบบบŒานแบบดั้งเดิม ที่ถูกนํามาปรับ ใชŒและปรับปรุงใหŒผูŒอยู‹อาศัยรูŒสึกสบายและลดการใชŒพลังงานลง การจัด โซนของบŒานทําใหŒผูŒอยู‹อาศัยไดŒอยู‹ใกลŒกับธรรมชาติสรŒางความสัมพันธกับ ธรรมชาติ การระบายอากาศแบบธรรมชาติช‹วยลดการใชŒเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม‹จะเปšน เนื่องจากบŒานออกแบบใหŒมีหนŒาต‹างสําหรับระบายอากาศใน ทุกทิศทางที่เหมาะสม พรŒอมออกแบบใหŒมีช‹ องรับแสงสะทŒอนจากแสง ธรรมชาติเขŒามาภายในบŒานอีกดŒวยจึงนําพาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 3. ราคาทีเ่ หมาะสม (Affordability) บŒานหลังนีอ้ อกแบบโดยใชŒวสั ดุในทŒอง ถิน่ เปšนหลัก เพือ่ ลดค‹าใชŒจา‹ ยและป˜ญหาในการหาวัสดุทดแทน อีกทัง้ ยังเปšน การสนับสนุนผลิตภัณฑทŒองถิ่นอีกดŒวย 4. คํานึงถึงสิ่งแวดลŒอม (Environmental) ประเทศไทยพัฒนาประเทศใน ลักษณะการขยายตัว กรุงเทพฯ จึงกลายเปšนเมืองทีท่ นั สมัยในดŒานเศรษฐกิจ และสังคม แต‹ขาดการส‹งเสริมจัดการมลพิษ และยังคงทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปใน คลอง ทําใหŒประเทศผจญกับภัยพิบตั ิ น้าํ ท‹วมใหญ‹ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ภัยพิบตั นิ ไี้ ดŒแพร‹กระจายอย‹างเปšนวงกวŒางทัว่ ลุม‹ น้าํ ส‹งผลใหŒเกิด ป˜ญหาดŒานการขนส‹ง การขาดแคลนแหล‹งน้าํ อาหาร ป˜ญหาน้าํ เสีย ขาดไฟฟ‡า ฯลฯ ดŒวยเหตุนที้ มี มจธ. จึงไดŒออกแบบ “บŒานชาน” เพือ่ ใหŒเหมาะสมกับสภาพ ภูมอิ ากาศ เขตอบอุน‹ และรŒอนชืน้ เปšนหลัก โดยคํานึงถึงความเหมาะสมการ ใชŒอยูอ‹ าศัยอย‹างยัง่ ยืนในพืน้ ทีน่ า้ํ ท‹วมในภาคกลางของประเทศไทย ดŒวยการ ปรับใชŒภมู ปิ ญ ˜ ญาดัง้ เดิมของไทย ซึง่ เปšนการอกแบบใหŒชมุ ชนสามารถอยูร‹ อด ไดŒในฤดูนา้ํ ท‹วม และร‹วมใชŒสงิ่ อํานวยความสะดวก พืน้ ทีส่ ว‹ นภูมทิ ศั น รวมทัง้ พื้นที่ใชŒสอยร‹วมกันระหว‹างลูกบŒานแต‹ละหลังเปšนชุมชนที่สามารถช‹วยเหลือ ซึ่งกันในช‹วงภัยพิบัติ ส‹วนวัสดุที่เลือกใชŒจะเนŒนวัสดุทŒองถิ่นที่มีราคาไม‹สูง หาเปลีย่ นไดŒงา‹ ย หรือวัสดุทมี่ คี ณ ุ สมบัตไิ ม‹รวั่ ซึมน้าํ บํารุงรักษาต่าํ เมือ่ น้าํ ท‹วม 5.นวัตกรรม (Innovation) เปšนการสรŒางบŒานดŒวยระบบโมดูลาร บŒาน คอนเทนเนอร ซึง่ แบ‹งออกเปšน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก ออกแบบหลังคา ใหŒมรี ะบบระบายน้าํ ฝนซึง่ ใชŒสาํ หรับคอนเทนเนอรบนสุด หรือสแตนอโลนบน และประเภทที่ 2 จะออกแบบใหŒไม‹มีระบบระบายน้ําฝน หลังคาจึงติดภายใตŒ ช‹องเพดานซึ่งจะช‹วยเพิ่มความสูงของเพดานมากขึ้น ส‹วนกันสาดพัฒนามา จากรูปแบบลายไทยดัง้ เดิมทีส่ ามารถปรับปริมาณแสงใหŒสามารถเขŒาถึงพืน้ ที่ ไดŒโดยใชŒไมŒไผ‹ซงึ่ เปšนวัสดุทอŒ งถิน่ และมีความสวยงามแบบไทยๆ นอกจากนี้ บŒานชานยังติดเครื่องปรับอากาศเพื่อเปšนมาตรฐานความสะดวกสบาย ซึง่ ออกแบบพิเศษเพือ่ ใหŒใชŒพลังงานนŒอยลง พรŒอมนํากระบวนการระบายความ รŒอนมาทําระบบน้ํารŒอนไวŒในในบŒานอีกดŒวย และ

6. ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย น (Mobility) แบบบŒานจะใชŒโครงเหล็กระบบโมดูลาร เนือ่ งจากมีความ แข็งแกร‹ง ทนทาน ก‹อสรŒางรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนไดŒ ง‹าย อีกทั้งยังเปšนมิตรกับสิ่งแวดลŒอม เคลื่อนยŒายไดŒ สะดวกไดŒทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก อาทิ ทางเรือ รถบรรทุก รถไฟ นอกจากนี้บŒานชานยังถูกออกแบบใหŒเปšนบŒาน พลังงานแสงอาทิตย จึงสามารถผลิตไฟฟ‡าใชŒเองไดŒ จึงตอบโจทยการประหยัดพลังงาน และสามารถชารต แบตเตอรี่ร‹วมกับรถไฟฟ‡าในชุมชนไดŒอีกดŒวย ซึ่งการแข‹งขันครั้งนี้ ทีมออกแบบจะตŒองออกแบบบŒาน ใหŒใชŒพลังงานแสงอาทิตยไม‹เกิน 5 กิโลวัตต พรŒอมทั้ง ตŒองมีการส‹งรายงานความคืบหนŒาการวิจัยพรŒอมวีดีโอ พรีเซนเทชั่น เปšนระยะๆ ซึ่งครั้งนี้เปšนครั้งที่ 6 ก‹อนที่จะ ทําการก‹อสรŒางจริงในเดือนมิถนุ ายน 2557 โดยมีทมี งาน กว‹า 34 ท‹าน แบ‹งเปšนอาจารย 4 ท‹าน ที่เหลือเปšน นักศึกษาป‚ 3, 4 ซึ่งการดําเนินการครั้งนี้ใชŒงบประมาณ กว‹า 38 ลŒานบาท หากหน‹วยงานเอกชน และภาครัฐ ที่ ตŒ อ งการสนั บ สนุ น ในการแข‹ ง ขั น ครั้ ง นี้ เ พื่ อ เปš น ค‹าใชŒจา‹ ยในดŒานการดําเนินการ สามารถติดต‹อทางคณะ ไดŒโดยตรง นอกจากนี้ ดร.วีระพันธ ยังกล‹าวทิ้งทŒายว‹า หลังจากจบ การประกวดมหาวิทยาลัยฯ จะนําไปเปšนโครงการนําร‹อง เพื่อต‹อยอดแชรเปšนหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท เพือ่ ใหŒนกั ศึกษาไดŒทาํ งานร‹วมกัน เปšนทีมเวิรค และเพื่อเปšนประสบการณก‹อนการทํางาน จริง ในอนาคตมีแผนที่จะสรŒางศูนยพลังงานดŒานหลัง ของคณะ เพื่อเปšนที่เรียนรูŒของนักศึกษาไดŒทําการวิจัย พัฒนาและวัดค‹าพลังงาน ซึ่งคาดว‹าจะเปšนโครงการที่ดี อย‹างมาก

131


¤³Ðʶһ˜μ ¨ØÌÒÏ ¨ÑºÁ×Í ¨ÕâÍä«à¤ÔÅ Áͺ¶Ñ§¢ÂÐáÅÐà¤Ã×èͧ¼ÅÔμ »Ø‰ÂËÁÑ¡áÅСÒ«ªÕÇÀÒ¾¨Ò¡¢ÂÐ ãËŒ¡ÑºªØÁª¹ ¨.ªÑÂÀÙÁÔ จากการศึกษาของคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในเรื่อง การจัดการขยะชุมชน และ บริษัท จีโอไซเคิล จํากัด ในเครือปูนซีเมนตนครหลวง ตกลงใหŒความร‹วมมือ มอบถังขยะ จํานวน 1,000 ใบ สําหรับแจกจ‹ายใหŒกับทุก ครัวเรือน และมอบเครือ่ งผลิตปุย‰ หมักและกาซชีวภาพจากขยะ ใหŒกบั เทศบาลตําบล คอนสวรรค อําเภอคอนสวรรค จังหวัดชัยภูมิ โดยมี เพชราพร ภูมิรัตนประพิณ นายกเทศมนตรี และเจŒาหนŒาที่เทศบาล เปšนผูŒรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

¤³Ðʶһ˜ μ ¡ÃÃÁÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÔŻҡà 䴌¨Ñ´ ¹Ô · ÃÃÈ¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ “àÃ×èͧàÅ‹Ò/ºŒÒ¹àÃÒ/ ºÒ§ËÅǧ” เมือ่ เร็วๆ นี้ คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ไดŒ จั ด นิทรรศการ “เรื่องเล‹า/บŒานเรา/บาง หลวง” ซึ่งเปšนการแสดงผลงานของ นักศึกษาจากรายวิชาการอนุรกั ษสถาป˜ตยกรรมพืน้ ถิน่ และการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาคลองบางหลวง หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต ณ ชุมชนคลองบางหลวง ซึ่งผลงานของนักศึกษาจะมีทั้งที่เปšน นิทรรศการภาพถ‹าย หนังสั้นเล‹าวิถีชีวิตคลองบางหลวง แผนที่เดินเทŒาของ ชุมชน แผนที่รŒานอาหารอร‹อย สมุดรวมภาพสิ่งที่เคยมีในคลองบางหลวง ฯลฯ โดยวัตถุประสงคเพือ่ ใหŒคณะนักศึกษาทีน่ อกจากจะไดŒทาํ การศึกษาพืน้ ที่ ดังกล‹าวทางวิชาการแลŒวยังไดŒผลิตผลงานสรŒางสรรคในหลายรูปแบบเพือ่ ใชŒ ผลงานสรŒางสรรคเปšนเครื่องมือในการสรŒางการมีส‹วนร‹วมของชุมชนในการ อธิบายจุดแข็งหรือขŒอดี ตลอดจนศักยภาพภายในชุมชน ทัง้ นีใ้ นกระบวนการ เดียวกันก็ยงั ทําใหŒเกิดการเรียนรูŒ และทบทวนจุดดŒอยเพือ่ นํามาปรับปรุงแกŒไข เพือ่ ทําใหŒเกิดกระบวนการอนุรกั ษ และพัฒนาสถาป˜ตยกรรมพืน้ ถิน่ ทีอ่ ยูอ‹ าศัย และชุมชนอย‹างยั่งยืนต‹อไป

ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ¸ÃÃÁÈÒÊμÏ »ÃСÒȤÇÒÁÊíÒàÃ稴ŒÒ¹¡Òà ÇԨѠศ.ดร.ประมวญ เทพชั ย ศรี รั ก ษา ราชการตําแหน‹งรองอธิการบดีฝ†าย วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เผย ความสําเร็จดŒานการวิจัยงานวิจัยที่เติบโตอย‹างกŒาวกระโดด ทั้งในเชิง ปริมาณและคุณภาพ จากการใชŒกลยุทธพัฒนางานวิจัยสู‹สากล เพื่อบรรลุ เป‡าหมายการเปšน 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําของประเทศ โดยในช‹วง 3 ป‚ที่ผ‹านมา มธ. ไดŒเร‹งพัฒนาผลงานวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล สรŒางองคความรูŒทั้งดŒานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและแกŒป˜ญหาของสังคม ตลอดจนสิ่งแวดลŒอม ซึ่งจะเกิดประโยชนทั้ง แก‹สาธารณะและเชิงพาณิชย ภายใตŒนโยบายหลักคือการบริหารจัดการใหŒ มีป˜จจัยสนับสนุนการวิจัยที่เพียงพอและรอบดŒาน โดยเนŒนกลยุทธหลัก 3 ประการ คือ การเพิม่ ทุนวิจยั และเสริมสรŒางศักยภาพของการวิจยั , การจัดตัง้ เครือข‹ายนักวิจยั และการใหŒทนุ สนับสนุนการตีพมิ พผลงานทางวิชาการพรŒอม เชิดชูและใหŒรางวัลผลงานวิจยั ดีเด‹นและรางวัลสิง่ ประดิษฐ จึงส‹งผลใหŒ มธ. มีผลงานวิจยั ทีไ่ ดŒรบั รางวัลจากเวทีระดับโลกกว‹า 10 รางวัลต‹อป‚ รางวัลระดับ ประเทศกว‹า 100 รางวัลต‹อป‚ และมีผลงานที่ไดŒรับการยื่นจดสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นกว‹า 100% โดยในป‚ 2556 มีผลงานวิจัยที่ไดŒตีพิมพ เผยแพร‹ในระดับชาติ 338 ผลงาน และระดับนานาชาติ 518 ผลงานดŒวยกัน

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¡Ãا෾ ¢ÍàªÔÞ¤³Ò¨ÒÏÂáÅйѡÇÔªÒ¡Òà ʋ§¼Å§Ò¹à¢ŒÒÃѺ¡ÒäѴàÅ×Í¡ à¾×Íè áÊ´§ ã¹¹Ô·ÃÃÈ¡ÒüŧҹÊÌҧÊÃ䏡Ãا෾ ¤ÃÑ駷Õè 3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีกําหนดจัดนิทรรศการผลงานสรŒางสรรคกรุงเทพ ครั้งที่ 3 (The 3rd Bangkok Creative Exhibition) ในวันที่ 31 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลปะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกลŒวยน้ําไท ชั้น 2 อาคาร 7 จึงขอเชิญคณาจารยและนักวิชาการที่สนใจ ส‹งผลงานเขŒารับการคัดเลือกเพื่อแสดงในนิทรรศการ ตามกําหนดการดังนี้ 1. ยืน่ แบบลงทะเบียนและบทคัดย‹อขนาดยาว (Extended Abstract) สําหรับการนําเสนอผลงานพรŒอมภาพตัวอย‹าง ผลงานสรŒางสรรค เพื่อการจัดพิมพหนังสือประกอบนิทรรศการ ผ‹านทางอีเมล bucreativitycenter@gmail.com ตั้งแต‹วันนี้ - 24 เมษายน 2557 โดยดูรายละเอียดและดาวนโหลดใบสมัครไดŒที่ http://bucreativitycenter. blogspot.com 2. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชือ่ ผูไŒ ดŒรบั การเลือกใหŒนาํ เสนอผลงาน วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 3. ส‹งผลงานเพื่อเตรียมการติดตั้งจัดแสดงภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 4. แสดงผลงานระหว‹างวันที่ 31 พฤษภาคม -27 มิถุนายน 2557 ณ หอศิลปะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขต กลŒวยน้ําไท ในวันอังคาร-เสาร เวลา 10.00-19.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ ศูนยสรŒางสรรคมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โทร. 02 902 0299 ext. 2359 อีเมล bucreativitycenter.blogspot.com 132


TCDC ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡Òâ¹Ò´Â‹ÍÁ “¡ÒÃÍ͡ẺºÃÔ¡Òä×ÍÍÐäÔ เวลา: 18 มีนาคม - 29 มิถุนายน 2557 | 10:30 - 21:00 น. สถานที่: หŒองสมุดเฉพาะดŒานการออกแบบ TCDC

นิทรรศการขนาดย‹อม “การออกแบบบริการคืออะไร” จัดขึ้นเนื่องจากมีหลายองคกรที่อาจเลือก ลงทุนดŒานนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดใหŒกับธุรกิจ เพราะเปšนสิ่งที่ช‹วย ใหŒบริษทั ดูทนั สมัยและมีภาพลักษณนา‹ เชือ่ ถือ ซึง่ ต‹างอย‹างสิน้ เชิงกับการลงทุนดŒานการบริการซึง่ นŒอยคนนักจะเล็งเห็นถึงความสําคัญ แต‹ในโลกยุคใหม‹ “การออกแบบบริการ” กําลังกลายเปšน หัวใจของการพัฒนาธุรกิจ เพราะไม‹ใช‹เปšนเพียงการปรับปรุงดŒานกายภาพ แต‹เปšนการออกแบบ ใหŒมองเห็นองครวมโดยคํานึงถึงประสบการณของผูŒใชŒ ไม‹ว‹าจะเปšนจากมุมมองของผูŒใหŒหรือ ผูŒรับบริการ ดังที่ สเตฟาน มอริทซ นักพัฒนานวัตกรรมและการจัดการระบบบริการ กล‹าวไวŒว‹า “Service Design” เปšนศาสตรที่ทําใหŒเห็นมุมมองรอบดŒานไดŒอย‹างครบถŒวน รวบรวมวิธีการ และศาสตรแขนงต‹างๆ เขŒาไวŒดŒวยกัน และช‹วยยกระดับความเปšนอยู‹ใหŒดีขึ้น แมŒทศั นะจากนักคิดหลายท‹านอาจทําใหŒเห็นขŒอดีของการออกแบบบริการ แต‹นนั่ อาจไม‹ใช‹เรือ่ งง‹ายทีจ่ ะเขŒาใจ “การออกแบบบริการคืออะไร (What is Service Design?)” นิทรรศการขนาดย‹อม จะพาคุณร‹วมเรียนรูศŒ าสตรการออกแบบบริการใหŒเห็นทุกมิตแิ ละขัน้ ตอนต‹างๆ จาก จุดเริ่มตŒนถึงผลสําเร็จ พรŒอมชวนคุณมามีส‹วนร‹วมในการออกแบบปรับปรุงการบริการของหŒองสมุดเฉพาะดŒานการออกแบบ เพื่อใหŒ ตรงใจและตรงกับความตŒองการของคุณมากยิ่งขึ้น เขŒาชมฟรี ณ หŒองสมุดเฉพาะดŒานการออกแบบ TCDC ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม เวลา 10.30 – 21.00 น. (ปดวันจันทร) สอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒที่เคานเตอร Info Guru หŒองสมุดเฉพาะดŒานการออกแบบ โทร. 0-2664-8448,0-2664-8448 ต‹อ 215, 216 หมายเหตุ: ผูŒสนใจเขŒาชมนิทรรศการที่ไม‹ไดŒเปšนสมาชิกหŒองสมุดเฉพาะดŒานการออกแบบ โปรดติดต‹อเคานเตอร Info Guru ดŒานหนŒา หŒองสมุด เพื่อรับบัตรเขŒาชมโดยไม‹เสียค‹าใชŒจ‹าย

ÊÀÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁÏ ¨Ñ´ÍºÃÁàÃ×èͧ¡ÒÃÍ͡Ẻ ÍÑμÅѡɳÍ§¤¡Ã㹡ÃÐáÊáË‹§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ (Corporate Identity Design)

หน‹วยงานจับคูธ‹ รุ กิจ สภาอุตสาหกรรมแห‹งประเทศไทย จัด อบรมและแลกเปลีย่ นประสบการณ “การออกแบบอัตลักษณ องคกร ในกระแสแห‹งการเปลีย่ นแปลง (Corporate Identity Design)” โดย อาจารยวาริ โชคล้ําเลิศ คณบดี Creative Media Design, Stamford International University ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หŒอง Board Room 2 โซน C ชัน้ 3 ศูนยการประชุมแห‹งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงคของการจัดอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากการออกแบบสรŒาง “อัตลักษณ” ใหŒกับองคกรหรือแบรนดเปšนงานที่ยากยิ่ง เพราะ ไม‹ใช‹เปšนเพียงการออกแบบ “โลโกŒ” ใหŒสวยงามแลŒวจบ แต‹สิ่งที่ตŒองการคือ อัตลักษณดŒานภาพที่จะสื่อสารถึงจุดยืน, บุคลิกภาพ รวมถึง วิสัยทัศนของแบรนด จากนั้นค‹อยพัฒนาต‹อในเรื่องระบบการใชŒโลโกŒ, การใชŒตัวอักษร, การใชŒสี, การใชŒภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะ ทําใหŒภาพลักษณขององคกรมีอัตลักษณตามที่ตŒองการ เรียกว‹า ถŒาพลาดก็อาจทําใหŒภาพของแบรนดบิดเบี้ยวไปเลยก็ไดŒ ผูŒสนใจสามารถสอบถามขŒอมูล/สมัครเขŒาร‹วมอบรม ไดŒที่ โทร. 0-2345-1124, 0-2345-1124, 08-6329-1977 หรือที่เว็บไซต www.ftimatching.com, www.facebook.com/BusinessMatchingTraining

ÇÊ·. áÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡ºÑ ¡ÒÃà¤ËÐáË‹§ªÒμÔ ã¹âÍ¡ÒʤúÃͺ 41 »Õ ดร.พงศธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ วิศวกรรมสถานแห‹ง ประเทศไทยฯ (วสท.) ไดŒมอบช‹อดอกไมŒแสดงความยินดีแก‹ กฤษดา รักษากุล ผูŒ ว‹ า การ การเคหะแห‹ ง ชาติ ในโอกาสการเคหะแห‹ ง ชาติ ค รบรอบ 41 ป‚ ณ การเคหะแห‹งชาติ เมื่อเร็วๆ นี้

134


¡ÒÃä¿¿‡Ò¹¤ÃËÅǧ ÁͺμÃÒÊÑÞÅѡɳãËŒÊØ´ÂÍ´ÍÒ¤Òà »ÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹

สมชาย โรจนรงุ‹ วศินกุล รองผูวŒ า‹ การทําการเเทน ผูวŒ า‹ การการไฟฟ‡านครหลวง (กฟน.) เปšนประธานในพิธมี อบรางวัลตราสัญลักษณ “กฟน. อาคารประหยัด พลั ง งาน” ใหŒ กั บ อาคารประเภทโรงพยาบาล และกลุ‹ ม ธุ ร กิ จ คŒ า ปลี ก (ไฮเปอรมารเก็ต) ทีไ่ ดŒรบั รางวัลในการจัดการแข‹งขันป‚แรก ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร โดยรางวัลชนะเลิศ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเลิศ” ไดŒแก‹ รพ.พญาไท 2 โดยมีรางวัล “กฟน. อาคารประหยัด ดีเด‹นพิเศษ” และ “กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน ดีเด‹น” ในป‚แรกอีก 7 รางวัล ทั้งนี้ ผลการ แข‹งขันในป‚แรกช‹วยชาติประหยัดพลังงาน 4.7 ลŒานเมกะวัตต คิดเปšนเงิน ค‹าไฟฟ‡าทีป่ ระหยัดกว‹า 18 ลŒานบาท ลดกาซคารบอนไดออกไซดไดŒ 3.4 พันตัน พรŒอมกันนี้ ยังมีอาคารสํานักงานและโรงแรมที่เขŒารับมอบตราสัญลักษณ ระดับที่ 1 ของการแข‹งขันป‚ที่สอง เพื่อแข‹งขันต‹ออีก 24 อาคาร

ʹ¢. ¢ÍàªÔުǹʋ§¼Å§Ò¹»ÃСǴá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÍ͡ẺÀÒÂã¹Ê¶Ò¹Õö俿‡Ò¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ ÊÒ¡Ãا෾Ï-àªÕ§ãËÁ‹ ÃÐÂзÕè 2 ¾ÔɳØâÅ¡-àªÕ§ãËÁ‹

สํานักงานนโยบายและแผนกรมขนส‹งและจราจร (สนข.) ขอเชิญชวนผูŒที่สนใจส‹งผลงานประกวดออกแบบภายใน สถานีรถไฟฟ‡าความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม‹ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม‹ ภายใตŒชื่อ “อัตลักษณสรŒาง คุณค‹า” (Identity Creates Value) ชิงเงินรางวัลมูลค‹ารวมกว‹า 500,000 บาท

วัตถุประสงค 1. เพื่อเปšนการประชาสัมพันธใหŒประชาชนไดŒรับรูŒ และเกิดความเขŒาใจในโครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ของประเทศไทย 2. เพื่อส‹งเสริมการมีส‹วนร‹วมของประชาชนในการร‹วมเสนอแนวคิดในการออกแบบภายในสถานีรถไฟความเร็วสูง ผ‹านกิจกรรมการประกวดออกแบบฯ 3. เพือ่ ระดมความคิดเห็นอันเปšนประโยชนตอ‹ การพัฒนา และออกแบบภายในสถานีรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯเชียงใหม‹ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม‹ คุณสมบัติของผูŒเขŒาร‹วมประกวด แบ‹งเปšน 2 กลุ‹มดังนี้ 1. ระดับอาชีพ ไดŒแก‹ บุคคล บริษัท และสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ (มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 2. ระดับสมัครเล‹น ไดŒแก‹ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้จํานวนผูŒสมัครตŒองไม‹เกิน 4 คนต‹อ 1 ทีม และสามารถส‹งไดŒมากกว‹า 1 ผลงาน หลักเกณฑในการส‹งผลงานเขŒาประกวด สามารถเลือกส‹งผลงานแบบภายในสถานีเปšนสถานีใดก็ไดŒ และสามารถส‹งผลงานเขŒาแข‹งขันไดŒมากกว‹า 1 สถานี โดยผลงานตŒองไม‹เคยส‹งเขŒาประกวดทีใ่ ด มาก‹อน และตŒองเปšนผลงานตŒนแบบ โดยสามารถดาวนโหลดผังสถานี และรายละเอียดของสถานีทตี่ อŒ งการทัง้ 3 สถานี ไดŒทเี่ ว็บไซต www.thaihispeedtrain. com/chiangmai_phase2 การสมัคร เปดรับสมัครตั้งแต‹วันนี้-30 เมษายน 2557 โดยสามารถสมัครผ‹านทางเว็บไซต www.thaihispeedtrain.com/chiangmai_phase2 การส‹งผลงาน สามารถส‹งผลงานดŒวยตนเองภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ฝ†ายรับส‹งเอกสาร ชั้น 1 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนการขนส‹งและจราจร (สนข.) หรือทางไปรษณียโดยวงเล็บมุมซองว‹า “การประกวดแนวคิดการออกแบบสถานีรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม‹” มาที่ ตูŒปณ. 170 ปณศ. จระเขŒบัว ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปšนสําคัญ การประกาศผลผูŒไดŒรับรางวัล 1. ประกาศผลผูŒเขŒารอบผ‹านทางเว็บไซต www.thaihispeedtrain.com/chiangmai_phase2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 พรŒอมเปดโหวตผ‹านทาง Fan Page และกิจกรรมประชาสัมพันธของโครงการ เพื่อเปดโอกาสใหŒประชาชนร‹วมโหวตรางวัลสถานียอดนิยม 2. ประกาศผลการตัดสินรางวัลประเภทต‹างๆ พรŒอมแจŒงรายละเอียดกําหนดการในพิธีรับรางวัลผ‹านทางเว็บไซต www.thaihispeedtrain.com/ chiangmai_phase2 ในลําดับต‹อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1. ดŒานการออกแบบ โทร. 0-2509-9081-2 ต‹อ 403, 324 2. ดŒานการสมัครและส‹งผลงาน โทร. 08-3304-5789, 08-4145-5988 3. สามารถดาวนโหลดขŒอมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมไดŒที่ www.thaihispeedtrain.com/chiangmai_phase2 135


ท‹อเหล็กรŒอยสายไฟ ARROW PIPE ผลิตดŒวยเครื่องจักรที่ทันสมัย โดยใชŒเทคโนโลยีล‹าสุด Solid State Welders จึงมีความทนทานแข็งแรง ดัด โคŒ ง ง‹ า ย ผ‹ า นการชุ บ สั ง กะสี ก ระบวนการ Hot-Dip Galvanized ทั้ ง ภายในและภายนอก จึ ง สามารถ ป‡องกันสนิม ทนต‹อการกัดกร‹อนไดŒดี และรŒอยสายไฟ ไดŒลื่นและง‹าย บริษัท แอรโรวซินดิเคท จํากัด (มหาชน) www.arrowsyndicate.com

อ‹างลŒางหนŒา KUDOS ผ ลิ ต จ า ก หิ น ธ ร ร ม ช า ติ ผ ส ม เ ร ซิ่ น สั ง เ ค ร า ะ ห แลŒวเคลือบดŒวย Gel Coat สูตรพิเศษที่ช‹วยป‡องกันการ แตกรŒาวจากการสัมผัสน้ํารŒอนน้ําเย็นในเวลาเดียวกัน รวมทั้งรอยขีดข‹วนจากของมีคม พื้นผิวสัมผัสราบเรียบ ไรŒรูโพรงจึงมั่นใจในความสะอาดแบบ Ultra-Hygienic และซ‹อมแซมใหŒกลับมาสูส‹ ภาพเดิมไดŒเมือ่ เกิดการชํารุด ซึ่งวัสดุโดยทั่วไปไม‹สามารถทําไดŒ C.I.T Co.,Ltd. www.kudos.co.th

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S608/1

กระเบื้อง รุ‹น Marino ผ ลิ ต ดŒ ว ย ง า น แ ฮ น ด เ ม ด จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ดŒวยเนื้อกระเบื้องพอรซเลน ทําใหŒมีอายุการใชŒงานที่ ยาวนาน และทนทานต‹อทุกสภาวะอากาศ โดยนําเอา พื้นผิวของลายสางอันละเอียดผสมผสานลวดลายผŒาทอ และเฉดสีขาว น้ําเงิน เทา มาถ‹ายทอดอารมณของทŒอง ทะเลลงบนผิวเซรามิค ที่สามารถประดับตกแต‹งบŒาน เรือนใหŒดูทันสมัย Haco Group (1991) Co.,Ltd.

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S401

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S103

ศูนยรับสรŒางบŒาน ศูนยรับสรŒางบŒานมาตรฐานใหม‹ การันตีดŒวยผลงาน คุณภาพของบŒานทีส่ รŒางเสร็จแลŒว ใหŒคณ ุ ไดŒมากกว‹าดŒวย การบริการครบวงจร การออกแบบทีโ่ ดดเด‹น มีสไตล และ คุมŒ ค‹าดŒวยวัสดุมาตรฐานทีเ่ ราคัดสรรมาอย‹างดี พรŒอมมี แบบบŒานคุณภาพใหŒเลือกสรรกว‹า 30 แบบ บริษัท เฮŒาส ทู โฮม บิวเดอร จํากัด www.housetohome.co.th

กระเบื้องปูพื้นผนัง นวัตกรรมการสรŒางผิวและลวดลาย สัมผัสความหรูหรา ของกระเบื้องเสมือนหิน Quartz ใชŒสําหรับปูผิวพื้นและ ผนัง อาทิเช‹น หŒองรับแขก หŒองน้าํ และหŒองครัว ไดŒอย‹าง ลงตัวและสวยงามตลอดอายุการใชŒงาน สามารถเลือกไดŒ หลายเฉดสี พรŒอมรูปแบบดีไซนที่หลากหลาย บริษัท อินเตอรโฮมแคร จํากัด www.Ceramique.me

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F216

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S310/1

ชุดม‹านปรับแสงไรŒสายพรŒอมกระจกนิรภัย มีคุณสมบัติกันฝุ†น กันน้ํา และไม‹เกิดฝ‡าภายใน ตัวม‹าน ปรับแสงลดระดับเสียงดังและรังสีความรŒอนและยูวีจาก ภายนอก ช‹วยประหยัดพลังงาน การควบคุมการปรับ แสงและการปรั บ ม‹ า นขึ้น ลง เปš น ระบบแม‹ เ หล็ ก ไรŒ สาย ประกอบกับเฟรม อลูมิเนียม ยูพีวีซี หรือไมŒ เพื่อทําเปšน หนŒาต‹างประตู รับประกันคุณภาพและการใชŒงานนาน 10 ป‚ บริษัท เอส ซี ที อินโนเวชั่น จํากัด www.desbi.com.my ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth P607

ผŒาม‹าน SLIMTECH เปšนเครื่องตกแต‹งที่พักอาศัยที่นอกจากช‹วยสรŒางความ สวยงามลงตัวแลŒว ยังมีประโยชนในการป‡องกันแสง ภายในดŒวยวัสดุทแี่ ตกต‹างกัน มีหลากหลายแบบใหŒเลือก ในราคาที่พึงพอใจ ไม‹ว‹าจะเปšนผŒาม‹านหรูหรามีระดับ หรือผŒาม‹านดีไซนคลาสิคเกŽไกŽแบบใหม‹ที่ทันสมัย พรŒอม บริการรับติดตั้งทั้งกรุงเทพ-ปริมณฑล และทั่วประเทศ Slimtech Co.,Ltd. www.slimtech2002.com ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F711 136

ถังเก็บน้ํา SMART LINE ถั ง เก็ บ น้ํ า พรŒ อ มป˜ ม น้ํ า ติ ด ตั้ ง ภายใน นวั ต กรรมเพื่ อ อนาคตดŒวยดีไซนใหม‹ล้ําสมัย ประหยัดพื้นที่ใชŒสอยติด ตั้งสะดวก แมŒในพื้นที่แคบ ผลิตจากวัสดุที่ไดŒมาตรฐาน คุณภาพสูง ภายใตŒสโลแกน Smart Line ไม‹ใช‹แค‹ถัง เก็บน้ํา แต‹เปšนคําตอบของระบบน้ําภายในบŒาน บริษัท ซูโมโตŒ คอรปอเรชั่น จํากัด WWW.SUMOTOCORP.COM ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S711

PRINTER PIXMA MG2470 All in one Printer ดŒวยฟ˜งกชั่นการพิมพแบบพื้นฐาน ฟ˜งกชั่นการถ‹ายสําเนา และฟ˜งกชั่นการสแกนพรินเตอร สีระบบอิงคเจ็ท เครื่องถ‹ายเอกสาร และสแกนเนอรความ รวดเร็วในการพิมพ (A4) ตามมาตรฐาน ISO :สูงถึง 8.0 หนŒาต‹อนาที สําหรับขาวดํา / 4.0 หนŒาต‹อนาที สําหรับสี CANON ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 BOOTH L306


ตูŒรับจดหมาย ตูŒ รั บ จดหมายแนวคิ ด ใหม‹ ดŒ า นนวั ต กรรมที่ ค รบ ถŒ ว นการใชŒ ง าน เช‹ น ซองจดหมาย ซองเอกสาร นิ ต ย ส า ร ห นั ง สื อ พิ ม พ มี ช‹ อ ง ม อ ง ภ า ย ใ น มี ร ะบบกั น น้ํ า เขŒ า ภายใน ทํ า ใหŒ จ ดหมายไม‹ เ ป‚ ย กน้ํ า มี ร ะบบกุ ญ แจล็ อ คป‡ อ งกั น เอกสารภายในถู ก ขโมย แข็งแรงทนทาน และมีอายุการใชŒงานยาวนาน มีกว‹า 30 แบบ และหลากสี ใ หŒ เ ลื อ กเพื่ อ ใหŒ เ หมาะกั บ บŒ า น ทุกหลังตามสไตล BOX & CO Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F714/1

หลอดไฟ LED PAR20 หลอด LED PAR20 ขั้ ว E27 7W 300/330 lm CRI80 2700/3000K มี คุ ณ สมบั ติ เ ที ย บเท‹ า หลอด Incandescent 60W ช‹วยประหยัดไฟไดŒถึง 90% มีอายุ การใชŒงาน 20,000 hrs. เหมาะสําหรับใชŒเปšน Down Light หรือ Spot Light เขŒากับโคมสําหรับขัว้ เกลียว นิยม ใชŒกับโรงแรม รŒานอาหาร รŒานคŒา และอาคารสํานักงาน LED SIGN AND DECOR CO.,LTD. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F627

BTICINO LIVING & LIGHT TECH เปšนระบบที่สมบูรณที่สุดสําหรับอุปกรณไฟฟ‡าติดตั้งไดŒ ทั้งภายในและภายนอกของที่พักอาศัยหรืออาคาร ดŒวย 3 รูปแบบที่แตกต‹าง อันจะตอบสนองความตŒองการ ที่หลากหลายและสอดคลŒองการใชŒงานใหŒดีที่สุด และรูป แบบการควบคุมที่ไม‹ไดŒมีเพียงแค‹สวิตชและปลั๊กเสียบ เหมือนในอดีต เพียบพรŒอมในความสะดวกสบายดŒวย มาตรฐานความปลอดภัย BTICINO (Thailand) Ltd.

ผลิตภัณฑ ตูŒคอนซูมเมอรยูนิต ตูŒคอนซูมเมอรยูนิต, มินิเอเจอรเซอรกิตเบรกเกอร แบบ ปลั๊กอิน-แบบดิน,อุปกรณป‡องกันไฟรั่ว ไฟดูด และเซฟตี้ เบรกเกอร, ตูŒโหลดเซ็นเตอร,โมลเคสเซอรกิตเบรกเกอร, เคสเซอรกิตเบรกเกอร พรŒอมอุปกรณตรวจจับไฟรั่วที่มี คุณภาพดี ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เช‹น IEC, JIS และไดŒรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 KAWAMURA ELECTRICINC ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L409

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 L103

ผลิตภัณฑ LED แอลอีดี สเปคตรัม เปšนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ LED (Light Emitting Diode) แบบครบ วงจร เพื่อเปšนพลังงานทางเลือก และตอบสนองความ ตŒองการรวมถึงความทันสมัยของลูกคŒา ภายใตŒแบรนด Spectrum โดยเลือกใชŒวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพสูง พรŒอมทั้งใส‹ใจในการใหŒบริการหลังการขายเปšนอันดับ หนึ่ง ภายใตŒนโยบาย “The Lighting Beyond” บริษัท แอลอีดี สเปคตรัม จํากัด www.ledspectrumthai.com

กลŒองวงจรปด IP 5000 กลŒองรุน‹ ใหม‹ทมี่ าพรŒอมกับเทคโนโลยีพเิ ศษ 2 ชนิดทีจ่ ะช‹วย ในการลดแบนดวธิ แบบแรก คือ ระบบลดคลืน่ เสียงอัจฉริยะ ทําหนŒาที่ปรับระดับการลดสัญญาณรบกวนในภาพแบบ เรียลไทมตามการวิเคราะหเนือ้ หาของฉากนัน้ ๆ และแบบที่ 2 แบนดวิธจะลดลงตามการตั้งค‹าความสําคัญของแต‹ละ พื้นที่ในภาพ ซึ่งจะทําใหŒระดับการบีบอัดภาพแตกต‹างกัน ตามแต‹ละพื้นที่ โดยสามารถกําหนดไดŒสูงสุดถึง 8 พื้นที่ Mitrapai Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L309

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L106

SAFE-T-CUT Miniature Circuit Breaker : EB01 เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ‡ารั่วลงดินอัตโนมัติขนาดเล็ก ที่ อ อกแบบใหŒ ใ ชŒ ง านเฉพาะจุ ด ต‹ อ เพิ่ ม เติ ม จากระบบ ไฟฟ‡าเดิม มีคณ ุ สมบัตใิ นการป‡องกันอันตรายจากกระแส ไฟฟ‡ารัว่ โดยเฉพาะเครือ่ งทําน้าํ อุน‹ ทีม่ คี วามเสีย่ งในการ เกิดกระแสไฟฟ‡ารัว่ ทีเ่ ปšนอันตรายต‹อชีวติ สูง พรŒอมมีการ ออกแบบใหŒมีรูปทรงทันสมัยเพิ่มความโดดเด‹นใหŒกับ บŒานเรือนของท‹าน SAFE-T-CUT ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L808

สายไฟ Fiber Optic Light เปšนใยแกŒวนําแสงที่สามารถนํามาติดบนฝ‡าเพดานใหŒ เปšนกลุ‹มดาว ราศี ตามจินตนาการ หรือเปšนรูปโคมไฟ ระยŒา อีกทั้งในสระว‹ายน้ําใหŒมีไฟระยิบระยับใตŒน้ํา แมŒแต‹ พื้นทางเดินต‹างๆ และสวนสาธารณะต‹างๆ เพื่อใหŒเกิด ความสวยงามตระการตา TWO Y LIGHTING Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L302/2

แพลทฟอรมลิฟท ARITCO ลิฟทดีไซนเรียบหรู ล้ําสมัย ใชŒมอเตอรในการขับระบบ ฟ˜นเฟ„องใหŒทํางาน รับน้ําหนักไดŒถึง 500 กก. เดินทาง ไดŒ สู ง สุ ด 13 ม. มี ร ะบบไฟสํ า รองฉุ ก เฉิ น ใหŒ ค วาม ปลอดภัยสูงสุด ใชŒพื้นที่ในการติดตั้งไม‹มาก ไม‹กระทบ โครงสรŒางเดิมของตัวบŒาน เหมาะสําหรับติดตั้งในบŒานพัก อาศัย อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม ฯลฯ Tanakul Workgroup Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth C503 137


วอลเปเปอร เปšนวอลเปเปอรที่ใชŒสําหรับติดผนัง หรือกําแพง มีกาว ในตัว สามารถพิมพลายไดŒตามการออกแบบ มีอายุการ ใชŒงานยาวนานนําเขŒาจากยุโรป อเมริกา เกาหลี เชื่อถือ ไดŒทั้งคุณภาพ ราคา และบริการ Sign Materials Supply Co.,Ltd.

ประแจอเนกประสงค เปšนนวัตกรรมที่เกิดจากแนวคิดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใหŒเปšน เครือ่ งมือสําหรับขันเกลียว หรือยึดนอตตะปู ตัง้ แต‹ขนาด 9-38-6 mm มีกลŒามหนีบที่แข็งแรง 2 ชั้น สามารถใชŒไดŒ ทั้งงาน DIY ในอุตสาหกรรมขนาดย‹อม หรืออย‹างมือ อาชีพ มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถทํางานในอุณหภูมิ 600 องศาเซียลเซียส มีโครงสรŒางแบบงานสปริง และ อายุการใชŒงานยาวนาน Dot Inter Group Co.,Ltd.

ผลิตภัณฑ LED ผลิตภัณฑ LED ภายใตŒตราสินคŒาฮอร ที่มอบความเชื่อมั่น ในคุณภาพ และการบริหารจัดการพลังงานจากธรรมชาติที่ มีอยูอ‹ ย‹างจํากัดอย‹างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ใหŒเกิดความคุมŒ ค‹า และประโยชนสูงสุดแก‹ผูŒใชŒงานและสิ่งแวดลŒอม Aryati Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L805

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth P405

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F713

น้ําหอม จากไมŒกฤษณา กฤษณาเปšนไมŒที่ราคาดังทองคํา เมื่อผ‹านการกลั่นเปšน น้ํามันกฤษณาแลŒว จึงไดŒชื่อว‹าทองคําดํา มีมูลค‹าสูง และเปšนที่ตŒองการของตลาด เพราะหายาก แต‹มคี วาม ตŒองการสูงของบริษัทฯ แบรนดดังที่ผลิตน้ําหอมออก จําหน‹ายทั่วโลก บริษัท เอเชี่ยแพลนเตชั่น (ไทยแลนด) จํากัด

POP สําหรับวางสินคŒา ผลิตจาก Re-board ที่มีความสวยงาม เบา ถอด ประกอบไดŒรวดเร็ว สามารถดีไซนใหŒไดŒตามแบบทีล่ กู คŒา ตŒองการ และสามารถดีไซนใหŒถอดประกอบเพื่อขนส‹ง โดยเครื่องบินไดŒ สามารถทําไดŒแมŒแต‹ตัวเดียว ไม‹ตŒอง คํานึงถึงจํานวนของการผลิต ขนยŒายสะดวก แข็งแรง และเปšนสินคŒาที่เปšน 3R โดยแทŒจริง C.G.S. (Thailand) Co.,Ltd.

HPDesignjet L210/L260 เ ค รื่ อ ง พิ ม พ อิ ง ค เ จ็ ท เ ท ค โ น โ ล ยี ห มึ ก ล า เ ท ก ซ ที่ เ ปš น มิ ต รต‹ อ สิ่ ง แวดลŒ อ ม สามารถพิ ม พ ล งบนวั ส ดุ ไ ดŒ หลากหลายชนิด ไดŒแก‹ กระดาษ สติ๊กเกอร ผŒาแคนวาส วอลลเปเปอร หนังเทียม ฯลฯ โดยคุณสมบัตพิ เิ ศษของหมึกที่ ยึดเกาะมีความทนทานกันน้ํา กันแดด สามารถพิมพและ ติดตั้งไดŒทั้งงานกลางแจŒงและในร‹ม ทําใหŒผลิตงานออกมา มีคุณภาพสีสันสวยงาม Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd.

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F205

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F108/1

กระเบื้อง ไอริส เปšนกระเบือ้ งเซรามิคสําหรับการตกแต‹ง รวมถึงสระว‹ายน้าํ ที่โดดเด‹นในเรื่องของการออกแบบและรูปทรง ซึ่งไดŒ รับรางวัลการออกแบบดีเด‹นจากประเทศญี่ปุ†น G-mart ป‚ 2012 ในรุ‹น Three Mosaic และพบกับกระเบื้อง รุ‹นใหม‹ป‚ 2014 พรŒอมสีสันสดใสเทรนดใหม‹กว‹า 30 เฉดสีจาก IRIS Tiles Iris Industry Co.,Ltd.

ประตูไมŒลามิเนต iDoor มีคณ ุ สมบัตทิ นทานต‹อรอยขูดขีด ผิวหนŒาบานทนต‹อรอย ขีดข‹วนไดŒมากกว‹าปรกติ เนือ่ งจากเคลือบทับดŒวยเมลามีน เกรดพิเศษ โครงสรŒางภายในแข็งแรง เสริมโครงไมŒแบบ หนŒาพิเศษ ไม‹ตŒองทําสี สะดวกในการติดตั้งและใชŒงาน หนŒาบานสวยงาม มีความหลากหลายทั้งสีสันและดีไซน สามารถเลือกใชŒงานไดŒตามสไตลที่ตŒองการ Leowood Intertrade Co.,Ltd.

เครื่องลดอุณหภูมิอากาศ ชนิด อีแวโพเรทีฟ M KooL ใชŒระบบ Evaporative Cooling ที่ดูดซับความรŒอนจาก อากาศเพื่อไปใชŒในการเปลี่ยนสถานะจากน้ํากลายเปšนไอ เปšนผลทําใหŒอากาศมีอณ ุ หภูมลิ ดลงลมทีเ่ ป†าออกมาจึงเปšน ลมเย็นที่ปราศจากละอองน้ํา ทําใหŒบริเวณนั้นมีอุณหภูมิ ลดลงจากอุณหภูมิปกติ เฉลี่ย 5-10 องศาเซลเซียส ทําใหŒ ผูŒคนในบริเวณนั้น รูŒสึกเย็นสบายและสดชื่นขึ้น MMP Corporation Ltd.

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S623

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F401

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L803

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F635

138


ฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL ผลิตจากหินภูเขาไฟ สามารถกันไฟ กันความรŒอน และ กันเสียงไดŒอย‹างมีประสิทธิภาพสูง สามารถนําไปติดตั้ง ไดŒหลายพื้นที่ใชŒงาน ทั้งในส‹วนของหลังคา ผนังดŒาน นอก ดŒานในอาคาร ฝ‡าเพดาน และในส‹วนของท‹อภายใน โรงงานอุ ต สาหกรรม อาคารสํ า นั ก งาน ที่ อ ยู‹ อ าศั ย หŒางสรรพสินคŒา ฯลฯ Rockwool (Thailand) Co.,Ltd.

ประตูมŒวน โพลีคารบอเนต เปšนประตูแผ‹นยาวไรŒรอยต‹อ หนŒากวŒาง 100 มิลลิเมตร มีไสŒกลางระหว‹างใบเปšนอลูมิเนียม แข็งแรงทนทาน ต‹อแรงกระแทก น้ําหนักเบากว‹า มีความยืดหยุ‹นเหมาะ สําหรับประตูทมี่ ขี นาดใหญ‹ ผลิตภัณฑพลาสติกมีคณ ุ ภาพ สูง เปšนแบบโปร‹งแสง มีความใส สามารถแสดงสินคŒาไดŒ ในขณะที่ประตูปดอยู‹ พรŒอมทั้งป‡องกันลมและฝุ†นละออง ไม‹ใหŒเขŒาไปในรŒานทําใหŒสกปรก V.C Autoshutter Co.,Ltd.

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D409

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D204/1

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S612

หนŒาต‹างบานเกล็ดไฟฟ‡าระบบอัตโนมัติ ใชŒระบบไฟฟ‡าแรงดันต่ําซ‹อนอยู‹ภายในกรอบหนŒาต‹าง ควบคุมการทํางานการเปด-ปดดŒวยรีโมทคอนโทรล หรือ สวิทซ สามารถทําความสูงไดŒถึง 2.7 เมตร นําเขŒาจาก ประเทศออสเตรเลีย 100% ติดตั้งง‹าย ใชŒงานสะดวก Altair PowerlouvreTM Window ช‹วยใหŒอากาศภายใน บŒานหมุนเวียนไดŒอย‹างเต็มที่ สามารถปรับระดับการเปดปดไดŒตามความตŒองการของคุณ Zimplex (Thailand) Co.,Ltd.

บันไดสําเร็จรูป DECORA ราวบันไดสําเร็จรูป ราวกันตกสําเร็จรูป บันไดสําเร็จรูป ภายใตŒ Brand “DECORA” ผ‹านการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การคัดแยกคุณภาพ ตลอดจนการ ประกอบชิน้ ส‹วนต‹างๆ จนมาเปšนสินคŒาสําเร็จรูป ทีส่ ามารถ ตอบโจทยในดŒาน Function การใชŒงานทีใ่ ชŒงานไดŒสะดวก ดŒาน Design ทีส่ วยงามบ‹งบอกคุณค‹า และดŒาน Durability โดยวัสดุที่เลือกใชŒตŒองมีความเหมาะสมกับงาน แข็งแรง ทนทาน ใชŒงานไดŒในระยะยาว DECORA

ที่นอน Sergio รุ‹น Paraso ที่ น อนระบบโฟมยางสั ง เคราะห อั ด แน‹ น คุ ณ ภาพสู ง ที่ มี ความหนาแน‹นพิเศษ เสริมทับดŒวยโฟมยางสังเคราะหเกรด AAA+ ดŒานบนเพือ่ เพิม่ การรองรับส‹วนโคŒงและส‹วนเวŒาของ ร‹างกาย ทําใหŒไม‹แข็งกระดŒางจนเกินไป จึงทําใหŒไม‹ปวดหลัง ผŒาหุŒมที่นอนผลิตจากผŒาเยื้อไผ‹ ที่ช‹วยป‡องกันไรฝุ†น และ เชื้อรา และเปšนมิตรกับสิ่งแวดลŒอม SIAM BED

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D506

SOLAR PV ROOFTOP เปšนระบบผลิตไฟฟ‡าดŒวยเซลลแสงอาทิตยที่ติดตั้งบน หลังคาบŒานและอาคารต‹างๆ โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ ขาย ไฟฟ‡าที่ผลิตไดŒในราคาพิเศษ (ราคา 6.16-6.96 บาทต‹อ หน‹วย) หรือใชŒเองภายในบŒานหรืออาคารของตนเอง เพือ่ เปšนการประหยัด ลดค‹าไฟฟ‡า เปšนผูผŒ ลิตไฟฟ‡าดŒวยเซลล แสงอาทิตยที่เปšนแหล‹งพลังงานสะอาด เปšนมิตรกับสิ่ง แวดลŒอม และใชŒงานไดŒยาวนาน TSUS EXCELLENT ENGINEERING CO.,LTD. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L101/2

ม‹านอากาศ X-PER รุ‹น ตั้งพื้น (XQ,VQ) เหมาะกับไซตงานทีไ่ ม‹สามารถติดตัง้ ม‹านอากาศเหนือประตู ดŒ ว ยการติ ด ตั้ ง ม‹ า นไวŒ ขŒ า งประตู เพื่ อ ดั ก ฝุ† น ดั ก แมลง และกันแรงลมออกนอกอาคาร และช‹วยสรŒางทัศนียภาพที่ สวยงาม แปลกตาใหŒกบั สถานทีต่ ดิ ตัง้ ดŒวยดีไซนทสี่ วยงาม และลงตัว และสามารถติดไดŒกับทุกขนาดความสูงประตู และระบุความแรงลมตามที่ตŒองการไดŒอีกดŒวย X-PER Technia (Thailand)

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F506/1

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D218

BODAQ INTERIOR FILM สามารถติดไดŒทั้งพื้นผิวตัดตรง โคŒงมน หรือเขŒาเหลี่ยม มุม ติดบนพื้นผิววัสดุไดŒหลายชนิด เช‹น ไมŒ, เหล็ก, กระจก ติ ด ตั้ ง ไดŒ ง‹ า ยและใชŒ เ วลาในการทํ า งานนŒ อ ย ช‹ ว ยใหŒ ป ระหยั ด ทั้ ง เวลาและค‹ า ใชŒ จ‹ า ย อายุ ก ารใชŒ งานนาน สามารถทําความสะอาดไดŒ มีหลากหลายรูป แบบและสีสันใหŒเลือกกว‹า 400 แบบ มีทั้งรูปแบบและ สีสันแนวธรรมชาติและโมเดิรน CHEMPLAS CO.,LTD.

หลังคาบาวเยน เปš น หลั ง คาคาร บ อนไฟเบอร สั ง เคราะห มี คุ ณ สมบั ติ ทนกรด ทนด‹าง เกลือ และไอระเหยจากสารเคมีแทบทุก ชนิด ไม‹กรอบแตกหัก ไม‹ขึ้นรา และตะไคร‹น้ํา ป‡องกันการ รัว่ ซึม ไม‹ตดิ ไฟ ผลิตดŒวยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย เหมาะสําหรับ หลังคาโรงงาน, หลังคาที่พักอาศัย และโครงการหมู‹บŒาน BOWYEN HANDEL (THAILAND) CO.,LTD.

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F716-717

139


â»Ãਤ á¾Å¹¹Ôè§Ï ࢌÒཇÒÃѺàÊ´ç¨ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ï ã¹¾Ô¸Õ෷ͧËÅ‹Í Í§¤¾Ø·¸àÁμμÒÏ ประสงค ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาโครงการสรŒางพระพุทธเมตตา ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ ในพระบรมราชินูปถัมภ เปšนตัวแทน เขŒาเฝ‡ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรับ พระราชทานของที่ระลึกในงานพิธีเททองหล‹อชิ้นส‹วนสําคัญขององคพระพุทธ เมตตาฯ พรŒอมกับมีจิตศรัทธาบริจาคเงินจํานวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุน การก‹อสรŒางในครั้งนี้ดŒวย ณ วัดชนะสงคราม

ÊËÇÔÃÂÔ ÒÊμÕÅÏ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃЪØÁªÕáé ¨§á¼¹§Ò¹»ÃШíÒ»Õ 2557 วิน วิริยประไพกิจ ประธานเจŒาหนŒาที่บริหารกลุ‹มและกรรมการผูŒจัดการใหญ‹ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นําคณะผูŒบริหาร กว‹า 100 คน เขŒาร‹วมกิจกรรมเพือ่ นําเสนอแผนงานและกลยุทธในการดําเนินงาน ประจําป‚ 2557 เพื่อบรรลุเป‡าหมายการลดตŒนทุน เพิ่มคุณค‹าใหŒแก‹ผูŒมีส‹วน ไดŒเสีย หาโอกาสใหม‹ๆ ทางธุรกิจ และเชือ่ มโยงการดําเนินธุรกิจเหล็กตŒนน้าํ และ ปลายน้ําอย‹างครบวงจร ณ หŒองออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตรในพระบรม ราชูปถัมภ กรุงเทพฯ

140

¨ÒÏμ¹Ñ Ï Ã‹ÇÁŧ¹ÒÁºÑ¹·Ö¡Ã‹ÇÁÁ×ÍʹѺʹع Habitat ธีธัช จึงกานตกุล กรรมการผูŒจัดการ บริษัท จารตัน แอนด ซันส จํากัด ผูŒผลิตและส‹งออกอุปกรณประตูครบวงจร ร‹วมลงนามบันทึกขŒอตกลง ความร‹วมมือ สนับสนุนมูลนิธิที่อยู‹อาศัย ประเทศไทย ป‚ 2556-2557 ภายใตŒชื่อโครงการ “จารตัน ห‹วงใย ใส‹ใจสังคม” ซึ่งที่ผ‹านมาบริษัทฯ ไดŒเล็งเห็นถึงความสําคัญดŒานที่อยู‹อาศัย และมอบความช‹วยเหลือ สนับสนุนลูกบิดประตู และอุปกรณประตู-หนŒาต‹าง เพื่อใชŒในกิจกรรม ของมูลนิธิ มาตลอดป‚ 2556-2557

ÀÔ ÃÑ ª ºØ ÃÕ à»Ô ´ μÑ Ç ÍÒ¤ÒÃÊí Ò ¹Ñ ¡ §Ò¹ BHIRAJ TOWER @ EmQuartier ปติภัทร บุรี กรรมการบริหาร บริษัท ภิรัชบุรี จํากัด จัดกิจกรรมพบ บริษทั ตัวแทนอสังหาริมทรัพยพรŒอมเปดตัวอาคารสํานักงาน BHIRAJ TOWER @ EmQuartier อาคารสํานักงานเกรดเอแห‹งใหม‹ย‹าน สุขุมวิท แหล‹งธุรกิจสําคัญใจกลางกรุงเทพฯ บนพื้นที่จํานวนกว‹า 47,500 ตารางเมตร ที่ลŒอมรอบไปดŒวยสิง่ อํานวยความสะดวกต‹างๆ อาทิ รŒานอาหาร โรงแรม ศูนยการคŒา สวนสาธารณะ และรถไฟฟ‡า บีทีเอส เมื่อเร็วๆ นี้


ÍÔ¹àμÍÏ àÃÕÂÅμÕéÏ ÃѺ§Ò¹ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃá¡Ã¹´ ¤ÃÔÊμÑÅ ธนันทรเอก หวานฉ่ํา กรรมการผูŒจัดการ บริษัท อินเตอร เรียลตี้ แมเนจเมŒนท จํากัด (IRM) มอบของที่ระลึกแก‹ กวีพันธ เอี่ยมสกุลรัตน กรรมการผูŒจัดการ บริษัท เค.อี. แลนด จํากัด เจŒาของโครงการแกรนด คริสตัล ในโอกาสที่ IRM ไดŒรบั การแต‹งตัง้ ใหŒเปšนตัวแทนเขŒาไปบริหารทรัพยสนิ ในโครงการดังกล‹าว เนื่องจากมีประสบการณในการบริหารทรัพยสินของโครงการระดับไฮเอนด ซึ่งสอดคลŒองกับผูŒอยู‹ในอาศัยในโครงการแกรนด คริสตัล เมื่อเร็วๆ นี้

àÁ¡Ò âÎÁ à´Ô¹Ë¹ŒÒà»´Ô ÊÒ¢Ò 3 ˹ͧ¤Ò ÁÑè¹ã¨¤Ãͧ਌ÒμÅÒ´ ÊÔ¹¤ŒÒºŒÒ¹ อนันต อัศวโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) นําทีมคณะผูŒบริหารฯ เปดตัว เมกา โฮม ศูนยรวมสินคŒาของใชŒใน บŒานและวัสดุก‹อสรŒางทั้งส‹งและปลีก สาขา 3 จังหวัดหนองคาย ซึ่งติดกับ นครเวียงจันทน สปป.ลาว นับเปšนหนึ่งในจังหวัดที่ไดŒตั้งกลยุทธขยายสาขา ตามชายแดน พรŒอมมั่นใจสามารถตอบโจทยความตŒองการของทุกกลุ‹มอย‹าง ครบครั น และยั ง รองรั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (เออี ซี ) เป ด อย‹ า ง เต็มรูปแบบในป‚ 2558

à¤·Õ«Õ ©Åͧ 9 »Õ ᨡ¤Í¹â´ “¤ÃÔÊ ¡ÒÏഹ ¾ÃÐÃÒÁ 9” μͺ᷹ÅÙ¡¤ŒÒºÑμà KTC CASH Revolve ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานกรรมการและประธานเจŒาหนŒาที่ บริหาร บริษัท เอคิว เอสเตท หรือ กฤษดามหานคร จํากัด (มหาชน) ใหŒการตŒอนรับ สุดาพร จันทรวัฒนากุล รองประธานเจŒาหนŒาที่บริหาร สายงานธุรกิจสินเชื่อบุคคล บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือ “เคทีซี” ในโอกาสเยี่ยมชมและเลือกโครงการคอนโดมิเนียม “คริส การเดน พระราม 9” เปšนของรางวัลชิงโชค ในแคมเปญ “Big Thanks” เพื่อตอบแทนลูกคŒาที่ใชŒบัตรสินเชื่อพรŒอมใชŒ KTC CASH Revolve ตั้งแต‹วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2557

ä·Â«Ñ ¹ Ï Ã‹ Ç ÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ ¹ ´Õ à »Ô ´âªÇ ÃÙ Á ¢Í§μÑ Ç á·¹ ¨íÒ˹‹ÒÂÀÒ¤μÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×Í อัครเดช วงษพิทักษโรจน กรรมการผูŒจัดการ บริษัท ไทยซัน อินเตอร แมชชีน จํากัด ผูŒนําเขŒารถหัวลาก SHACMAN, รถโม‹ผสมคอนกรีต SANY, รถขุดรถตัก ยี่หŒอ XGMA และโฟลคลิฟ HELI ร‹วมแสดง ความยินดีกบั เฉลิม สิรวงศมานิต และ รัตนา สิรวงศมานิต ผูบŒ ริหาร หจก. ที.เอส.เอส.สกลแทรกเตอร ผูŒแทนจําหน‹ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสเปดตัวโชวรูมแห‹งใหม‹ เมื่อเร็วๆ นี้

141


“¤ÍμâμŒ ´Õà·ÍÏà´ç¡” ¹éÒí ÂÒ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ª‹ÇÂŌҧºŒÒ¹áºº »ÅÍ´¾ÔÉ äÍÃÔÊ ¡ÃØ» à»´Ô μÑÇâ¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹à¡ÒÐá¹Çö俿‡Ò “´Ô äÍÃÔÊ ºÒ§ãËÞ‹” กิตติพงษ สุมานนท ประธานเจŒาหนŒาที่บริหาร บริษัท ไอริส กรุป จํากัด พรŒอม ดŒวยคณะผูŒบริหารฯ จัดงานแถลงข‹าวเปดตัวโครงการใหม‹ “ดิ ไอริส บางใหญ‹” มูลค‹ารวมกว‹า 1,160 ลŒานบาท โดดเด‹นดŒวยศักยภาพดŒานทําเลที่ตั้ง ห‹างจาก รถไฟฟ‡าสายสีม‹วง สถานีคลองบางไผ‹ เพียง 400 เมตร ตอบสนองคนรุ‹นใหม‹ ที่ตŒองการหลีกหนีความวุ‹นวายสู‹โครงการที่ธรรมชาติโอบลŒอม เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด (COTTO) เปดตัว “คอตโตŒ ดีเทอรเด็ก” น้าํ ยาทําความสะอาดคุณภาพสูง สูตรเขŒมขŒน เหมาะสําหรับ ใชŒทําความสะอาดคราบสกปรกหลังการปูกระเบื้อง ที่อาจมีคราบปูน ซิเมนต คราบยาแนว หรือคราบสกปรกอื่นๆ โดยไม‹ทําลายผิวหนŒา กระเบื้อง ทําใหŒพื้นสะอาดอย‹างแทŒจริง และเปšนน้ํายาที่ปราศจาก ไอระเหยที่เปšนพิษทั้งต‹อสุขภาพ และสิ่งแวดลŒอม สําหรับผูŒที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และเลือกหาซื้อไดŒที่ คอตโตŒ สตู ดิ โ อ โฮมโซลู ชั่ น และรŒ า นตั ว แทนจํ า หน‹ า ยกระเบื้ อ งคอตโตŒ ตั้งแต‹วันนี้เปšนตŒนไป หรือที่ www.cotto.co.th

â¹àºÔÅÏ ¨Ñ´á¤Áà»Þ “ªÒϨ¤ÇÒÁÊØ¢ ãËŒªÕÇÔμ¾ÃŒÍÁÍÂÙ‹” ¡Ñº 2 â¤Ã§¡ÒäسÀÒ¾μԴö俿‡Ò ´ÙÅÑ¡« à»Ô´μÑÇ “¤ÑÅàÅÍÏ ´Õ䫹 à«ç¹àμÍÏ” áË‹§ãËÁ‹ บริษัท อั๊คโซ‹ โนเบล เพŒนทส (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัว “คัลเลอร ดีไซน เซ็นเตอร” ศูนยบริการออกแบบสีแห‹งใหม‹ ณ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร ชั้น 21 พรŒอมใหŒบริการคําปรึกษาโดยดŒวยทีมงานนักออกแบบและผูเŒ ชีย่ วชาญดŒานสีสนั มืออาชีพ นอกจากนี้ สามารถขอคําแนะนําเรื่องเทรนดสีแห‹งป‚ 2014 และรับฟรี แคตตาล็อคสี และหนังสือ Colour Guide Book โดยเปดใหŒบริการใน วันจันทร-วันศุกร ตัง้ แต‹เวลา 8.30-17.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดŒที่ โทร. 0-2770-6333 หรือสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการออกแบบสีไดŒ ทางเว็บไซต www.dulux.co.th

142

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เปดตัวแคมเปญใหม‹ ชารจความสุข ใหŒชีวิตพรŒอมอยู‹” รูปแบบชีวิตคอนโด Revolve Living สุขเต็มที่…ในพื้นที่ลงตัว กับ 2 โครงการคุณภาพ Noble Revolve Ari และ Noble Revolve Ratchada 2 ติดรถไฟฟ‡า BTS อารีย และ MRT พิเศษสุด! เพียงจองทําสัญญาวันนี้ รับฟรี Fully Package อาทิ ชุดเฟอรนเิ จอรบลิ -อินน และลอยตัว พรŒอมเครือ่ งใชŒไฟฟ‡า โดยทัง้ 2 โครงการมีขนาดหŒองชุดใหŒเลือกตั้งแต‹แบบ 1 หŒองนอน พื้นที่ ใชŒสอยขนาด 22 และ 25 ตารางเมตร และแบบ 2 หŒองนอน พื้นที่ ใชŒสอยมากกว‹า 50 ตารางเมตร ในราคาเริ่มตŒนเพียง 2.99 ลŒานบาท เท‹านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่ สํานักงานขายโครงการ โทร.02-251-9955 หรือ www.noblehome.com


ÃÈ.ÁÒ¹¾ ¾§È·Ñμ

อาจารยผูŒทรงคุณวุฒิ ประจําภาควิชาเคหการ คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย È.´Ã.ºÑ³±Ôμ ¨ØÅÒÊÑ Í.ªÇ¾§È ªíÒ¹Ô»ÃÐÈÒʹ

อ ดี ต น า ย ก ส ม า ค ม ส ถ า ป นิ ก ส ย า ม ฯ ป‚ พ.ศ.2541-2543 และ กรรมการผูŒจัดการ บริษัท สํานักงานสถาปนิกทวีธา จํากัด

อาจารยผูŒทรงคุณวุฒิ อดีตคณบดี คณะสถาป˜ ต ยกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย และทีป่ รึกษาบริษัท สถาปนิกจุลาสัย จํากัด

¼È.´Ã.¨μØÇѲ¹ ÇâôÁ¾Ñ¹¸

LEED AP, TREES FA อาจารย ป ระจํ า คณะสถาป˜ ต ยกรรมศาสตร แ ละการผั ง เมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และผูŒ จั ด การศู น ย วิ จั ย นวั ต กรรม เทคโนโลยีสงิ่ แวดลŒอมสรรคสรŒาง ผูเŒ ชีย่ วชาญทางดŒานอาคารเขียว และเกณฑการประเมิน LEED

¤Ø³ÇÊÑ¹μ ¤§¨Ñ¹·Ã

กรรมการผูŒจัดการ บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท จํากัด

¼È.³Ñ°¸Ã ¸ÃÃÁºØμÃ

อาจารยประจําคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ Creative Director บริษัท Aesthetic Architect จํากัด และอาจารยพิเศษในหลายสถาบัน ¼È.ÃѪ´ ªÁÀÙ¹Ôª ¤Ø³Ë¹Öè§Ä·Ñ ¤Ò·ØÊà«¿Ê¡Õé

จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโทจากคณะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกลŒ า เจŒ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง อดี ต นั ก Marketing ที่ป˜จจุบันผันตัวเองมาเปšนนักเขียนและนักแปลอิสระ ใหŒกับนิตยสารและบริษัทต‹างๆ ´Ã.ÊؾԪªÒ âμÇÔÇԪޏ

อาจารยประจําคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณบดีคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จบการศึกษาดŒาน การออกแบบจาก คณะสถาป˜ ต ยกรรมศาสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ป˜ จ จุ บั น ดํ า ร ง ตํ า แ ห น‹ ง Director of Technical Marketing ที่ Wisdom ¤Ø³Íê ¡ÃÐáÊÍÔ¹·Ã Consulting and Solution Co.,Ltd.

Í.·íÒà¹Õº ÍØÌÒáØÅ

อาจารย ป ระจํ า คณะสถาป˜ ต ยกรรมศาสตร แ ละการออกแบบ สิ่ ง แวดลŒ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย แม‹ โ จŒ ป˜ จ จุ บั น อยู‹ ร ะหว‹ า งศึ ก ษา ต‹ อ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า เ อ ก ค ณ ะ ส ถ า ป˜ ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 144

¤Ø³¡Äɳ ¹Ò¤ÐªÒμ

Head of IT Department จากบริษัท สถาปนิก 49 จํากัด อดี ต หนุ‹ ม สถาปนิ ก ที่ คŒ น พบสิ่ ง ที่ ตั ว เองรั ก และสนใจทางดŒ า น คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ การออกแบบ สถาป˜ตยกรรม


BUILDER MAGAZINE Product Knowledge Provider Questionnaires ชาย ช‹วงอายุ 20-24 ป‚

หญิง 25-34 ป‚

อาชีพ ________________________________________ 35-44 ป‚

45-60 ป‚

60 ป‚ขึ้นไป

ท‹านมีความสนใจในดŒานใดมากที่สุด โดยใหŒใส‹ลําดับ 1-5 (เรียงจากมาก 1 ไปหานŒอย 5) การออกแบบและก‹อสรŒาง อสังหาริมทรัพย โครงการหรืออาคารที่น‹าสนใจ ข‹าวสารการก‹อสรŒาง วัสดุก‹อสรŒาง การบริหารจัดการอาคาร นวัตกรรมเทคโนโลยี อนุรักษพลังงานและเพื่อสิ่งแวดลŒอม ไลฟŠสไตลและการท‹องเที่ยว ข‹าวแวดวงในวงการต‹างๆ ท‹านมีความสนใจในสินคŒา ผลิตภัณฑประเภทใดมากที่สุด โดยใหŒใส‹ลําดับ 1-5 (เรียงจากมาก 1 ไปหานŒอย 5) Lighting Innovation & Technology Door & Window Roofing Wall Covering Floor Covering Wooden Glass Steel & Metal Natural & Recycle Content Security & BAS ท‹านชอบอ‹านคอลัมนประเภทไหน เชิงวิชาการ ที่ประกอบดŒวยเนื้อหาสาระ แหล‹งขŒอมูลในดŒานต‹างๆ เชิงเกร็ดความรูŒ ที่เปšนเนื้อหาสาระทั่วไป ไม‹เนŒนเชิงวิชาการ เชิงแนะนําโครงการที่น‹าสนใจ เชิงไลฟŠสไตล ที่เนŒนท‹องเที่ยว พักผ‹อน หรือการใชŒชีวิต เชิงคู‹มือ ที่เปšนเรื่องของการใหŒคําแนะนําและใหŒคําปรึกษา เชิงปฏิบัติ ที่เนŒนการเล‹าหรือแชรประสบการณโดยตรง แบ‹งป˜นใหŒกับผูŒอ‹าน จํานวนความยาวหนŒาที่เหมาะสมสําหรับการอ‹านของท‹าน ประมาณ 1 หนŒา ประมาณ 2-3 หนŒา ประมาณ 4 หนŒา ประมาณ 6-8 หนŒา ในนิตยสารท‹านมีความสนใจในคอลัมนใดมากที่สุด _____________________________________________ หากมีการจัดทํา Application Multi-media ภาพเคลื่อนไหว ร‹วมในคอลัมนเพื่อนําเสนอขŒอมูลเพิ่มเติม ท‹านอยากใหŒมีในคอลัมนใดมากที่สุด ________ ___________________________________________________________ คําแนะนํา / ความคิดเห็น ________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________ โดยผูŒที่ร‹วมตอบคําถาม 100 ท‹านแรกจะไดŒรับ เสื้อโปโล งานสถาปนิก ’57 คนละ 1 ตัว โปรดใหŒที่อยู‹ที่ติดต‹อ และส‹งกลับมาที่ โทรสาร 02-186-6741 หรือที่ www.builderclick.com ชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง) ______________________________________________________________________________________________ อีเมล _________________________________________________________________________________________________________________ ทีจ่ ดั ส‹งของรางวัล________________________________________________________________________________________________________

145


ASA 2014 งานแสดงเทคโนโลยีก‹อสรŒางที่ยิ่งใหญ‹ ที่สุดในอาเซียน “สถาปนิก’57” ที่รวบรวมผลิตภัณฑ นวัตกรรม การออกแบบและก‹อสรŒาง พบกับคอลัมน สัมภาษณนักออกแบบและนักบริหาร ผูŒบริหารจาก AESTHETIC ARCHITECT และ นวัตกรรมสินคŒามากมาย จากภายในงานสถาปนิก’57

146


ä ä ä ä

ºÃÔÉÑ· ÃÔâ¡Œ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ 341 ¶.͋͹¹Øª á¢Ç§»ÃÐàÇÈ à¢μ»ÃÐàÇÈ ¡ÃØ§à·¾Ï 10250 www.ricoh.co.th μÔ´μ‹ÍÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´à¾ÔèÁàμÔÁ â·Ã.0-2762-1524


Builder Magazine Vol.06 issue , April 2014  

นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การตกแต่งภายใน สินค้าและวัสดุ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you