Page 1


PP-R(80) Pipe System

Electro Fusion Fittings

Butt Fusion Fittings

Butt Fusion Fittings ทอขนาดใหญ D125 - 250 mm.

ทอ PP-R มาตรฐานสงออกเยอรมัน

ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงจากยุโรป รับประกันอยางนอย 5 ป มี Product Liability คุมครองสูงถึง 1 ลาน USD ผานการทดสอบมาตรฐานความสะอาด DVGW/ W 544 ใชเปนทอน้ำดื่มได นวัตกรรมชั้นสูง รุนผสมไฟเบอรสำหรับน้ำรอน ลดการยืด/ขยายตัว 3 เทา ทอสีเขียวทึบแสงไมลอดผานจึงไมเปนตะไครน้ำ ราคาถูกกวาทอเหล็ก GSP


PROPERTY 26

BUILDER REPORT ÍѨ©ÃÔÂÐà¾×èÍâÅ¡ÊÕà¢ÕÂÇ

Smart is a New Green 28

Noble Development

PRODUCT 46

SMART BUILDER Quick Space

50 54

¹ÇÑμ¡ÃÃÁÊíÒàÃç¨ÃÙ»μÔ´μÑé§àÃçÇ SPECIAL SCOOP ÊÒà VOCs ¤×ÍÍÐäÃ? DETAILS

DEVELOPER TALK

34 40

àÃÕº෋ ÁÕÊäμŏ੾ÒÐμÑÇ ´ŒÇÂÇÔ¶ÕẺâ¹àºÔÅ PROPERTY FOCUS âÍ¡ÒÊ¡ÒÃŧ·Ø¹ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ ã¹»ÃÐà·Èä·Â »Õ 2557 PROJECT REVIEW Toscana Valley

Marcopolo 80 83

ÊÕ·Ò§àÅ×Í¡ãËÁ‹ÊäμŏâÁà´ÔϹ-¤ÅÒÊÊÔ¤ IN TREND

CONSTRUCTION

PANTONE @ VIEW home + interiors 2014

56

BUILDER HILIGHT ¹Òâ¹à·¤â¹âÅÂաѺÊÕÊзŒÍ¹¤ÇÒÁÌ͹

60 93

Ceramic Coating

INNOVATION FOCUS ¾ÃÁἋ¹ ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ·Ò§àÅ×Í¡ãËÁ‹ à¾×èͧҹʶҹ¾ÂÒºÒÅ 86 INNOVATIVE PRODUCTS 136 ࢌÒμÅÒ´ 142 FREE CATALOG

THE SPECIALIST Thanyarin Special Paint BUILDING CODES & CONCEPT PROJECT IN PROGRESS

84

GREEN 62

GREEN PRODUCTS Graphene Paint

͹Ҥμ¢Í§ÊÕ·ÒÍÒ¤Òà 64

ECO GREEN

»˜ÞËÒ¹éíÒ·‹ÇÁ¡Ñº¡Òê‹ÇÂÅ´¼Å¡Ãзº ´ŒÇ¡ÒÃÍ͡ẺÍ‹ҧÂÑè§Â×¹ 66 68

GREEN IDEA GREEN ºŒÒ¹ GREEN àÁ×ͧ

ÁØÁÁͧ ECO-Planning and Design ¡Ñº»˜¨¨ÑÂáË‹§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹¡Òÿ„œ¹¿ÙªØÁª¹ ¼‹Ò¹§Ò¹ÈÔŻЪØÁª¹·Õè¡Ð´Õ¨Õ¹

8


DESIGN 70 MISCELLENEOUS 14 16 18 20 32 37 38 90

BUILDER NEWS BUILDER GOSSIP BUILDER NEWS ASA ’57 AROUND THE WORLD LES MISCELLANEOUS àÅ硾ÃÔ¡¢Õé˹٠TALKING WITH ARCHAN MANOP “ʧ¤ÃÒÁ¡ÒÃàÁ×ͧÂ×´àÂ×éÍ” ¡Ñº “ÍÊѧËÒÏ” AEC ROUND UP ÃÙŒà¢Ò ÃÙŒàÃÒ ¡ÑºÊ¡ØÅà§Ô¹áμ‹ÅлÃÐà·È UPDATE IT CES 2014

112 VIEWPOINT

àÃÔèÁ¨Ò¡ “ÃŒÍÂÁ×Í” …..ÊÙ‹¡Òà “ÊÌҧàÁ×ͧ” 114 HANG OUT CAFÉ Love Eat Bistro 118 HANG OUT PLACE Veneto μÅÒ´¹éíÒÊǹ¼Öé§ 120 ONCE UPON A TIME 122 124 130 132 144 146 10

ʶҺѹ´¹μÃÕ¡ÑÅÂÒ³ÔÇѲ¹Ò PHOTOMANIAS ÃͺÃÑéÇ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áǴǧÊÁÒ¤Á BUILDER CLUB CONTRIBUTION WRITERS MEMBER & NEXT ISSUE

96

COVER STORY Hilton Pattaya Hotel Welcome to the sea world TALK TO TALK PIA ¨Ò¡¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ

ÊÙ‹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ 100 DESIGNER HUB 104 DESIGNED BY S3H House 108 SPECIAL SCOOP

ÃÙŒàÃ×èͧÊÕ


LOVE & SHARE ¤ÇÒÁÃÑ¡áÅСÒÃẋ§»˜¹ “ซินเจียยูอ‹ ี่ ซินนีฮ้ วดไชŒ” ตŒองขอกล‹าวคํานีก้ อ‹ น เพราะเพิง่ ผ‹านเทศกาล ตรุษจีนไปไดŒไม‹นาน และตามมาติดๆ ดŒวยเดือนกุมภาพันธ เทศกาล แห‹งความรักอันอบอุ‹น ป‚นี้อากาศเย็นอยู‹นานเสียดŒวย คงตŒองมอบ ความอบอุ‹นใหŒกันและกันมากขึ้นอีกหน‹อย หลายคนอาจเตรียมมอบ ช‹วงเวลาที่ดีๆ ใหŒแก‹คนรัก แต‹อย‹าลืมแบ‹งป˜นและมอบความรักใหŒแก‹ ผูอŒ นื่ กันบŒางนะคะ อย‹าลืมว‹าการรูจŒ กั รักและแบ‹งป˜นแก‹ผอูŒ นื่ เปšนพืน้ ฐาน ของชีวิตที่สงบสุข ความรักจงบังเกิดแก‹ผูŒอ‹านทุกท‹านดŒวยค‹ะ

คณะผูŒจัดทําฝ†ายบริหาร บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 200/7-14 ชั้น 6 อาคารเออีเฮŒาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท (66) 2717-2477 โทรสาร (66) 2318-4689, (66) 2717-2469

ส‹วนนิตยสาร Builder Magazine เล‹มนี้ ขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ Color of Love เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สี และเรื่ อ งราวของสถานที่ อั น อบอุ‹นเหมาะกับการฉลองกับคนรัก อย‹างโรงแรม ฮิลตัน พัทยา หรือ บรรยากาศสุดโรแมนติก ที่โครงการทัสคาน‹า เขาใหญ‹ หรือรŒานน‹ารัก ชื่อเกŽอย‹าง Love Eat Bistro ที่อยากแนะนําใหŒทุกท‹านไดŒไปฉลองกัน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของวัสดุสีทาอาคาร และเกร็ดความรูŒที่น‹าสนใจ อี ก ทั้ ง ในเล‹ ม ยั ง มี บ ทสั ม ภาษณ ถึ ง แนวคิ ด จากผูŒ บ ริ ห าร โนเบิ ล ดีเวลลอปเมŒนท และผูŒบริหารบริษัทออกแบบภายในชื่อดัง คุณวรพงศ ชŒางฉัตร จาก PIA อีกดŒวย พรŒอมกับคอลัมนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ใหม‹ๆ จากคอลัมนิสตอีกหลายท‹านใหŒไดŒติดตามอ‹านกัน

คณะที่ปรึกษา: ดร.ปราจิน เอี่ยมลําเนา รศ.มานพ พงศทัต อ.ชวพงศ ชํานิประศาสน ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย ผศ.รัชด ชมภูนิช ชวลิต สุวัตถิกุล สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน ผศ.ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ ทีมงานฝ†ายบริหาร: กรรมการผูŒจัดการ รองกรรมการผูŒจัดการ รองกรรมการผูŒจัดการ Publishing Director

คุณชาตรี มรรคา คุณศุภแมน มรรคา คุณศุภวาร มรรคา คุณปยะนุช มีเมือง

ฝ†ายขายโฆษณา: Sales Director

คุณศุภแมน มรรคา supaman@ttfintl.com

ติดต‹อฝ†ายขายโฆษณา โทรศัพท (66) 2717-2477 ติดต‹อฝ†ายสมาชิก โทรศัพท (66) 2717-2477 ติดต‹อฝ†ายบรรณาธิการ โทรศัพท (66) 87716-9976

คณะผูŒจัดทําฝ†ายกองบรรณาธิการ: บริษัท แท็งค ดีไซน แอนด โปรดักชั่น จํากัด 1104/31 หมู‹บŒานโนเบิล คิวบ ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท (66) 2187 2531 โทรสาร (66) 2186 6741

แยกสี / เพลท โรงพิมพ

12

บริษัท สุรศักดิ์ฟลม จํากัด บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

สุดทŒายทีมงาน Builder Magazine หวังเปšนอย‹างยิง่ ว‹าเราจะเปšนส‹วน หนึง่ ทีไ่ ดŒแบ‹งป˜นความรัก และสิง่ เล็กๆ นŒอยๆ ทีส่ รŒางแรงบันดาลใจใหŒ กับกลุ‹มผูŒอ‹านของเรา โดยในเทศกาลแห‹งความรักนี้ ทุกท‹านอย‹าลืม ร‹วมแบ‹งป˜นความรักใหŒคนรอบขŒางดŒวยนะคะ ยังไงก็ขอฝากนิตยสาร ฉบับนี้ หากมีคําแนะนําและติชม ทางเราพรŒอมรับเพื่อการสรŒางสรรค นิตยสารของเราในต‹อๆ ไปค‹ะ ณัชชา นันทกาญจน หัวหนŒากองบรรณธิการ editor.buildernews@gmail.com

ทีมงานฝ†ายกองบรรณาธิการ: หัวหนŒากองบรรณาธิการ คุณณัชชา นันทกาญจน กองบรรณาธิการ คุณหนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้ คุณวราลี รุ‹งรุจิไพศาล คุณภัณฑิรา มีลาภ อารตไดเรคเตอร คุณยิ่งยศ จารุบุษปายน กราฟฟกดีไซเนอร คุณธีรภัทร สลัดทุกข

natcha.tank@gmail.com


¸¹Ò¤ÒáÃاä·Â à¼Â»Õ 57 ÍÊѧËÒÏ ãËÁ‹»ÃѺÃÒ¤Òà¾ÔèÁ ªÕé໚¹»˜¨¨Ñ´֧ÅÙ¡¤ŒÒ«×éÍ·ÃѾ NPA นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน ผูŒช‹วยกรรมการผูŒจัดการใหญ‹ ผูŒบริหารกลุ‹มทรัพยสินพรŒอมขาย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปดเผยถึงแนวโนŒมตลาดอสังหาริมทรัพยมอื สองในป‚ 2557 ว‹า NPA ของธนาคารลดลงอย‹างรวดเร็วมาก จนป˜จจุบันเหลือต่ํากว‹า 30,000 ลŒานบาท จากเหตุผลที่การลงทุนใน NPA ยังคงเปšนโอกาสและทางเลือกที่ดี เนื่องจากผูŒซื้ออสังหาฯ ทุกประเภทสามารถนําไปใชŒประโยชนทางดŒานพาณิชยหรือซื้อเพื่อการลงทุน เพราะราคา อสังหาริมทรัพยใหม‹มีแนวโนŒมที่ตŒองปรับราคาแพงขึ้นตามตŒนทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ทรัพย NPA ส‹วนใหญ‹เปšน ตŒนทุนเดิม นอกจากนี้แลŒวแนวโนŒมภาวะเศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวดีขึ้นจากวิกฤตที่เริ่มผ‹อนคลายลง และสิ่งที่สําคัญคือการ เปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพราะการที่ประเทศไทยเปšนศูนยกลางของภูมิภาคนี้ จึงน‹าจะมีการการ ลงทุนทั้งจากต‹างประเทศและในประเทศจึงเปšนโอกาสที่ดีของผูŒที่จะซื้อทรัพย NPA ของธนาคารที่ยังมีกระจายอยู‹ ในพื้นที่ดังกล‹าว แต‹อย‹างไรก็ตาม สิ่งที่เปšนกังวลคือป˜จจัยการเมืองภายในประเทศที่จะมีผลกระทบต‹อภาคธุรกิจ ทําใหŒธนาคารไดŒตั้งเป‡ายอดขายในป‚ 2557 ว‹าน‹าจะขายทรัพยทุกประเภทไดŒในระดับ 8,000 – 10,000 ลŒานบาท

¢‹ÒÇ´ÕÃѺÈÑ¡ÃÒªãËÁ‹ÊíÒËÃѺ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÍÊѧËÒÏ คุชแมน แอนด เวคฟลด บริษัทที่ปรึกษาดŒานการลงทุนชื่อดัง รายงาน สถานการณตลาดการลงทุนดŒานอสังหาฯ ทัว่ โลก ในป‚ 57 ว‹าในช‹วงทีผ่ า‹ นมา บรรดานักลงทุนทั่วโลกต‹างมีความมั่นใจ และมองแนวโนŒมการเติบโตของ เศรษฐกิจโลกไปในทางที่ดี โดยเชื่อว‹าเศรษฐกิจโลกกําลังจะกลับเขŒาสู‹ภาวะ สมดุล ทําใหŒนกั ลงทุนมีความรูสŒ กึ ทีอ่ ยากจะเสีย่ งลงทุนในต‹างถิน่ เพิม่ ขึน้ โดย จะมุ‹งไปที่สินทรัพยขนาดกลางมากกว‹าสินทรัพยขนาดใหญ‹ดังเช‹นแต‹ก‹อน ในขณะทีภ่ มู ภิ าคเอเชียแปซิฟก กิจกรรมการซือ้ -ขายมีแนวโนŒมทีจ่ ะโตขึน้ ราว 5-7% หลังจากป‚ที่ผ‹านมามีการเติบโตเพียง 1-2% เท‹านั้น นอกจากนี้ ม องว‹ า นั ก ลงทุ น ในตลาดหลั ก เริ่ ม ที่ จ ะยอมรั บ ว‹ า การไดŒ ผ ล ตอบแทนต่ําถือเปšนเรื่องปรกติ แต‹สิ่งที่พวกเขาคาดหวังจะไดŒเห็น คือความ มั่นคงเพื่อการลงทุนในสินทรัพยหลักๆ ในระยะยาว สําหรับนักลงทุนระยะ สัน้ หรือกลุม‹ ทีต่ อŒ งการผลตอบแทนในระดับสูงนัน้ เชือ่ ว‹าเปšนกลุม‹ ทีพ่ รŒอมทีจ่ ะ ขายสินทรัพยเพือ่ ลงทุนใหม‹ในตลาดทีม่ กี ารเติบโตสูง จึงทําใหŒตลาดในเอเชีย จะกลายเปšนตลาดทีน่ า‹ จับตาในป‚นี้ โดยเฉพาะมะนิลา (ฟลปิ ปนส), จาการตาŒ (อินโดนีเซีย) และเบงกาลูรู (อินเดีย) ส‹วนกลุม‹ นักลงทุนทีน่ า‹ จับตามอง ไดŒแก‹ กลุม‹ นักลงทุนชาวเอเชียทีม่ แี นวโนŒมจะเพิม่ ขึน้ แบบเท‹าตัว โดยนักลงทุนจาก จีนและญี่ปุ†นมีแนวโนŒมที่จะเพิ่มการลงทุนในต‹างประเทศมากขึ้น

ʹ¢. Âѹà´Ô¹Ë¹ŒÒâ¤Ã§¡Òö俿‡ÒÊÒÂÊÕà¢ÕÂÇࢌÁ áÁŒÃÑ°»ÃСÒÈ ÂغÊÀÒ นายจุฬา สุขมานพ ผูŒอํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส‹งและ จราจร หรือ สนข. เปดเผยว‹าแมŒรัฐบาลจะประกาศยุบสภาไปแลŒว ซึ่งส‹งผล กระทบต‹อโครงการบางโครงการทีร่ อการอนุมตั ิ รวมไปถึงบางโครงการภายใตŒ พ.ร.บ. กูเŒ งิน 2 ลŒานลŒานบาท โดย สนข. ยืนยันว‹าโครงการทีส่ ามารถเดินหนŒา ต‹อไปไดŒ คือ โครงการก‹อสรŒางรถไฟฟ‡าสายสีเขียวเขŒม ช‹วงหมอชิต-สะพาน ใหม‹-คูคต ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร วงเงิน 38,165 ลŒานบาท เนื่องจาก เปšนโครงการทีผ่ า‹ นการอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบรŒอยแลŒว ทําใหŒ ดŒานผูŒรับผิดชอบคือการรถไฟฟ‡าขนส‹งมวลชนแห‹งประเทศไทย หรือ รฟม. สามารถดําเนินการประกวดราคาคัดเลือกผูŒรับเหมาก‹อสรŒางงานโยธาต‹อไป ไดŒ ในขณะที่โครงการก‹อสรŒางรถไฟฟ‡าสายสีชมพู มีนบุรี-แคราย ระยะทาง 34.5 กิโลเมตร วงเงิน 56,691 ลŒานบาท ซึ่งอยู‹ระหว‹างการเสนอขออนุมัติ จาก ครม. นั้น ป˜จจุบันอยู‹ในระหว‹างปรับรูปแบบการประกวดราคาอยู‹ และ คงตŒองรอใหŒรฐั บาลชุดใหม‹พจิ ารณาต‹อไป ทัง้ นี้ ทาง รฟม. คาดว‹าจะสามารถ เปดประกวดราคาไดŒไม‹เกินช‹วงกลางป‚ 2557 14

¹Ñ¡¾Ñ²¹Òä·ÂËÇÁ·Ø¹¡ÑºÃÑÊà«Õ à»Ô´â¤Ã§¡Òà “ã¹ËÒ¹ ºÕª ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ” à¨ÒСíÒÅѧ«×éÍμ‹Ò§ªÒμÔã¹ÀÙà¡çμ โครงการ “ในหาน บีช คอนโดมิเนียม” ไดŒทาํ การเปดตัวอย‹างเปšนทางการ แลŒว โดยนายเอ็ดดัวด โปรตาโซฟ นักธุรกิจจากประเทศรัสเซีย ร‹วมกับ นางสาวนริศา ตันสกุล หุŒนส‹วนชาวไทย โดยโครงการดังกล‹าวประกอบ ดŒวยอาคารพักอาศัยแบบโลวไรส ความสูง 7 ชั้น จํานวน 2 อาคาร บน ถนนเจŒาฟ‡า ตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต โดยแต‹ละอาคารมีหŒองชุด จํานวน 25 ยูนิต ขนาด 1-2 หŒองนอน พื้นที่ใชŒสอยตั้งแต‹ 45-115 ตาราง เมตร ราคาขายตั้งแต‹ 2.99-15 ลŒานบาท โดยเนŒนความเงียบ สงบ เปšน ส‹วนตัว ความร‹มรื่นของสวนและสระว‹ายน้ํา โดยที่หŒองพักแต‹ละยูนิตใน โครงการมีใหŒเลือกระหว‹างวิวทะเลและวิวภูเขา ซึง่ กลุม‹ ลูกคŒาเป‡าหมายนัน้ ไดŒแก‹ กลุม‹ ลูกคŒาทีต่ อŒ งการซือ้ เพือ่ อยูอ‹ าศัยเอง และซือ้ เพือ่ การลงทุนโดยมี บริษัทตัวแทนที่จะช‹วยบริหารจัดการหาผูเŒ ช‹าระยะสัน้ -ยาวใหŒหากตŒองการ

Èٹ¢ŒÍÁÙÅÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃÑ¾ÂÏ ¿˜¹¸§ 10 ⫹ÎÍμÍÊѧËÒÏ ã¹»Õ 2557 นายสัมมา คีตสิน ผูŒอํานวยการศูนยขŒอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคาร อาคารสงเคราะห ไดŒเผยถึงผลการสํารวจล‹าสุดพบว‹าโซนที่จะเปšนทําเล ฮอตในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ‹ าศัยในประเภทบŒานเดีย่ วและทาวนเฮาส ประกอบดŒวย 5 โซน ไดŒแก‹ โซนบางนา-พระโขนง-สวนหลวง-ประเวศ, โซน ลําลูกกา-คลองหลวง, โซนบางกรวย-บางใหญ‹, โซนเพชรเกษม-หนองแขม และ โซนพระราม 2 เนื่องจากโซนดังกล‹าวเปšนทําเลที่อยู‹ใกลŒทางด‹วนซึ่ง ช‹วยใหŒการเดินทางเขŒามายังใจกลางเมืองสะดวกสบาย และโซนสําหรับการ พัฒนาที่อยู‹อาศัยในแนวสูงอย‹างคอนโดมิเนียมอีก 5 โซนฮอต ประกอบ ดŒวยโซนส‹วนต‹อขยายรถไฟฟ‡าสายสีม‹วงเฟสแรก บางซื่อ-บางใหญ‹, โซน สวนต‹อขยายรถไฟฟ‡าสายสีม‹วงเฟสที่สอง ธนบุรี-บางหวŒา-เพชรเกษม, โซนรถไฟฟ‡าสายสีแดง บางซื่อ-รังสิต, โซนพญาไท-ราชเทวี และโซนแนว รถไฟฟ‡าสายสุขุมวิท และเชื่อว‹าในป‚ 2557 จะมีคอนโดมิเนียมหŒองชุดเขŒา สู‹ตลาดเปšนจํานวนมาก น‹าจะสูงถึง 90,000 ยูนิต ซึ่งถือไดŒว‹าเปšนจํานวน ที่สูงสุดในประวัติศาสตรอสังหาริมทรัพยไทยเลยก็ว‹าไดŒ ทั้งนี้ยังเชื่อว‹า ในป‚ 2558 หากรถไฟฟ‡าส‹วนต‹อขยายเริม่ ก‹อสรŒางแลŒวเสร็จ จะทําใหŒความ ตŒองการที่อยู‹อาศัยนอกเมืองเพิ่มสูงขึ้น เพราะที่ดินแปลงใหญ‹สําหรับการ พัฒนาโครงการใหม‹ใจกลางกรุงเทพฯ ลดนŒอยลง ทําใหŒทาํ เลทีใ่ กลŒกบั ส‹วน ต‹อขยายรถไฟฟ‡าสายใหม‹ๆ จะเปšนพื้นที่ที่ไดŒรับความนิยมมากขึ้น


·Õ àÍÊ àÍç¹ äÇÏ ªÙà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒüÅÔμÅÇ´àËÅç¡à¤Å×ͺÊѧ¡ÐÊÕ·Õè·Ñ¹ÊÁÑ·ÕèÊØ´ ชอง เปˆก ฮุง กรรมการผูŒจัดการ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จํากัด และ บริษัท ที เอส เอ็น ไวร จํากัด เปดเผยว‹า ที เอส เอ็น ไวร ผูŒผลิตลวดเหล็กคารบอนต่ําและคารบอนสูงเคลือบสังกะสีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ไดŒมี การนําเทคโนโลยีการผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสีของเซนดซเิ มียร (Sendzimir) มาใชŒเปšนโรงงานแรกในประเทศไทย โดยกระบวนการผลิตของเซนดซิเมียรนับว‹าเปšนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและเปšนมิตรต‹อสิ่งแวดลŒอมมาก ที่สุดในโลก เนื่องจากไม‹ตŒองใชŒสารตะกั่วและกรดไฮโดรคลอลิกในกระบวนการอบอ‹อนและลŒางลวดจึงไม‹ก‹อใหŒเกิด ของเสียที่เปšนมลพิษ และยังช‹วยลดการใชŒพลังงานเมื่อเทียบกับกระบวนการทํางานแบบดั้งเดิม เนื่องจากระบบใหม‹ไดŒนําพลังงานหมุนเวียนกลับมาใชŒทําความรŒอนใหŒกับอ‹างในการชุบสังกะสี ดังนั้น จึงช‹วยลด ปริมาณการปล‹อยกาซคารบอนไดออกไซดลงไดŒ ทัง้ นีด้ วŒ ยคุณสมบัตอิ นั โดดเด‹นของเราจากการเปšนบริษทั พันธมิตร ระหว‹างไทย-ญี่ปุ†น ผสานการทํางานร‹วมกับกลุ‹มทาทาสตีล โกลบอลไวร บิสซิเนส จะทําใหŒ ที เอส เอ็น ไวร พรŒอม นําเสนอลวดเหล็กสังกะสีคณ ุ ภาพสูงสุดทีผ่ ลิตขึน้ จากเทคโนโลยีของญีป่ นุ† ภายใตŒกระบวนการผลิตทีเ่ ปšนมิตรต‹อสิง่ แวดลŒอมตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อตอบสนองต‹อความตŒองการของลูกคŒาทั่วโลกต‹อไป

à¨ÁÒÏ· àμÃÕÂÁ·ØÁ‹ §º¡Ç‹Ò¾Ñ¹ÅŒÒ¹ ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¡ÒÃÈٹ¡ÒäŒÒ ªØÁª¹

ÃÑ°àμÃÕÂÁàʹÍμÑÇ໚¹à¨ŒÒÀÒ¾àÍàªÕè¹à¡Áʏ»Õ 66 ¾ÃŒÍÁàÅç§ ·íÒàÅμ‹Ò§¨Ñ§ËÇѴ໚¹àÁ×ͧËÅÑ¡¨Ñ´§Ò¹

บริษัท เจ มารท จํากัด (มหาชน) หรือ JMART เตรียมเงินลงทุนกว‹า 1,000 ลŒานบาท เปดตัวโครงการศูนยการคŒาชุมชน ภายใตŒชอื่ “The JAS” ที่พัฒนาโดยบริษัทในเครือ “เจเอเอส แอสเซ็ท (JAS Asset) ในคอนเซ็ปต Neighbourhood Lifestyle Mall ที่รวบรวมสิ่งอํานวยความสะดวกครบ วงจรใหŒเหมาะกับไลฟŠสไตลคนรุ‹นใหม‹

นายสมศักย ภูรีศรีศักดิ์ รักษาการรัฐมนตรีว‹าการกระทรวงการท‹องเที่ยว และกีฬา เปดเผยว‹าประเทศไทยเตรียมเสนอตัวเปšนเจŒาภาพจัดการแข‹งขัน กีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ 19 ในป‚ พ.ศ.2566 ต‹อจากเวียดนาม โดยไดŒ มอบหมายใหŒการกีฬาแห‹งประเทศไทย (กกท.) ดําเนินการพิจารณาจังหวัด ที่เหมาะสมสําหรับเปšนเมืองหลักในการจัดแข‹งขัน โดยจังหวัดที่เปšนตัวเต็ง ในการพิจารณา ไดŒแก‹ นครราชสีมา และเชียงใหม‹ เพราะเชื่อว‹าในตอนนี้ กรุงเทพฯ คงไม‹เหมาะที่จะใชŒเปšนเมืองหลักในการจัดการแข‹งขันเนื่องจาก สถานการณความวุน‹ วายทางการเมือง อย‹างไรก็ดี สําหรับเมืองทีจ่ ะเขŒาเกณฑใน การพิจารณานั้นจะตŒองมีการสรŒางหมู‹บŒานนักกีฬาใหม‹ขึ้นมา ซึ่งหากเลือก จังหวัดที่เปšนหัวเมืองใหญ‹ ที่ดินในการที่จะนํามาพัฒนาอาจจะมีราคาแพง จึงมีความเปšนไปไดŒทอี่ าจจะตŒองพิจารณาเมืองทีม่ ที ดี่ นิ ราคาถูกควบคูก‹ นั ไป ซึง่ ประเทศไทย ไดŒมโี อกาสเปšนเจŒาภาพจัดการแข‹งขันเอเชีย่ นเกมสครัง้ ที่ 13 เมื่อป‚ 2541 ที่กรุงเทพฯ

รวมถึงการขยายธุรกิจใหŒบริการพืน้ ทีเ่ ช‹า IT Junction ทีม่ รี าŒ นคŒาจําหน‹าย โทรศัพทมอื ถือเช‹ากว‹า 1,400 รŒานคŒาทัว่ ประเทศ โดยกŒาวเขŒาสูก‹ ารบริหาร โครงการในรูปแบบของศูนยการคŒาชุมชน ซึ่งในแผนเบื้องตŒนจะทําการ พัฒนา 2 สาขาก‹อน ไดŒแก‹ สาขาวังหิน ซึ่งจะเปดใหŒบริการภายในสิ้นป‚ 2557 และสาขาลาดปลาเคŒาจะเปดใหŒบริการในช‹วงกลางป‚ 2558

ÂÙ¹àÔ Ç¹à¨ÍÏ àμÃÕÂÁá¼¹à»´Ô 6 â¤Ã§¡Òà ¾ÍÏªáŹ´ ¡Ã؍» ¾Ñ²¹Ò¤Í¹â´Ï ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ áÅÐÍÒ¤ÒÃÊíҹѡ§Ò¹ à¨ÒÐμÅÒ´ AEC ⫹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ÀÒ¤μÐÇѹÍÍ¡

นายวรวรรต ศรีสอŒาน กรรมการผูŒจัดการใหญ‹ บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) เปดเผยถึง แผนในการพัฒนาธุรกิจในป‚ 2557 ว‹าในเบือ้ งตŒน บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะเป ด โครงการใหม‹ อ ย‹ า งนŒ อ ย 6 โครงการ รวมมูลค‹ากว‹า 10,000 ลŒานบาท โดยจะเนŒนพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและ อาคารสํานักงานเปšนหลัก ทั้งนี้ บริษัทไดŒเตรียม งบราว 2,000 ลŒานบาท สําหรับการซื้อที่ดินเพื่อ รองรับการพัฒนาเพิ่มอีก 3 แห‹ง หลังจากที่ ก‹ อ นหนŒ า นี้ ไ ดŒ ซื้ อ ที่ ดิ น ไวŒ เ ตรี ย มพั ฒ นาแลŒ ว 3 โครงการ ไดŒแก‹ โครงการยูดีไลท พระราม 3 ริเวอรววิ , โครงการยูดไี ลท บางซ‹อน และโครงการ ยูดีไลท ท‹าพระ-ตลาดพลู นอกจากนี้ ยังมองหา ทําเลในการพัฒนาอาคารสํานักงานเพิ่มเติมอีก สําหรับเป‡ารายไดŒในป‚นี้ คาดว‹าบริษทั จะสามารถ สรŒางรายไดŒเพิม่ ขึน้ อย‹างนŒอย 20% จากประมาณ การรายไดŒ ใ นป‚ นี้ ที่ อ ยู‹ ร าว 6,000 ลŒ า นบาท โดยรายไดŒ ห ลั ก ของบริ ษั ท ในป˜ จ จุ บั น มาจาก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 65% ค‹าเช‹าพื้นที่อาคาร สํานักงาน 20% และธุรกิจสังกะสี 12%

นายชิ ษ ณุ ช า ภั ก ดี เ สน‹ ห า ประธานเจŒ า หนŒ า ที่ บริหารพอรชแลนด กรุป ผูพŒ ฒ ั นาอสังหาริมทรัพย ชื่อดังในโซนภาคตะวันออก เปดเผยว‹าบริษัท ไดŒตัดสินใจพัฒนาคอนโดมิเนียมโครงการใหม‹ ล‹าสุดบนพื้นที่ 7 ไร‹ ริมถนนสุขุมวิท ในอําเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี “เซ็น ซิตี้ คอนโด” (Zen City Condo) อาคารพักอาศัยความสูง 15 ชั้น 2 อาคาร รวม 596 ยูนติ แบ‹งเปšนหŒองแบบสตูดโิ อ 1 และ 2 หŒองนอน พื้นที่ใชŒสอยตั้งแต‹ 26.5-107 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มตŒนที่ 1 ลŒานตŒน และ อาคารพาณิชย จํานวน 17 ยูนติ พืน้ ทีใ่ ชŒสอย 70140 ตารงเมตร เนื่องจากเล็งเห็นถึงการเติบโต อย‹ า งรวดเร็ ว ของโซนอุตสาหกรรมในจั ง หวัด ชลบุรแี ละภาคตะวันออก และจะคึกคักมากยิง่ ขึน้ เมือ่ มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป‚ 2558 ดŒวย โดยการก‹อสรŒางจะเริ่มในช‹วง ไตรมาส 3 ป‚ 2557 และคาดว‹าจะก‹อสรŒางแลŒว เสร็จในช‹วงไตรมาส 3 ป‚ 2559

AP ¨Ñ º Á× Í ºÔê ¡ ÍÊÑ § ËÒÏ á´¹»ÅÒ´Ô º ¾Ñ²¹Ò¤Í¹â´Ï ãËÁ‹¤ÃÕ§è áá»Õ 57 ÁÙŤ‹Ò ÃÇÁ¡Ç‹Ò 7,500 ŌҹºÒ· นายอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจŒาหนŒาทีบ่ ริหาร เอพี (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เปดเผยว‹า บริษัทไดŒเขŒาร‹วมทุนกับ “มิตซูบิชิ เอสเตท กรุป” องคกรพัฒนาอสังหาริมทรัพยทมี่ มี ลู ค‹าสินทรัพย เปšนอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ†น ภายใตŒการลง นามในสัญญาร‹วมทุนกับบริษัท MEC Thailand Investment Pte.Ltd. (MTI) ซึ่ง เปš น บริษัท ย‹อยที่จัดตั้งขึ้นโดย บริษัท Mitsubishi Estate Asia Pte.Ltd. (MEA) และ Mitsubishi Jisho Residence Co.,Ltd. (MJR) ซึ่งเปšนบริษัทใน เครือ Mitsubishi Estate Co.,Ltd. (MEC) เพื่อ พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแบบ end to end ตั้งแต‹การร‹วมออกแบบ การพัฒนาระบบการ ก‹อสรŒางและการตรวจสอบคุณภาพเพื่อส‹งมอบ สินคŒา โดยมีเป‡าหมายที่จะร‹วมพัฒนาโครงการ คอนโดมิ เ นี ย มใจกลางเมื อ ง นํ า ร‹ อ งดŒ ว ย 3 โครงการ ภายในครึง่ แรกของป‚ 2557 มูลค‹ารวม กว‹า 7,500 ลŒานบาท

15


ÊíÒËÃѺ¢‹ÒǤÃÒÇã¹áǴǧÃͺæ μÑÇàÃÒ ã¹©ºÑº¹Õ餧μŒÍ§¢ÍàÃÔèÁ´ŒÇÂàÃ×èͧ¹‹ÒÂÔ¹´Õ จากป‚ที่ผ‹านมา ดŒวยผลประกอบการที่ดีของแต‹ละบริษัทดŒานอสังหาริมทรัพย ทําใหŒมีการแจกโบนัสใหŒแก‹พนักงานอย‹างสูงกันทั้งนั้น อย‹าง พฤกษา เรียลเอสเตท ที่ประกาศจ‹ายโบนัสพนักงานเฉลี่ยถึง 6.5 เดือน สมแลŒวที่คุณทองมา วิจิตรพงศพันธุ ไดŒเปšน The Best CEO 2013 ตัวจริง

ข‹าวที่น‹ายินดีกับคนในวงการสถาป˜ตยกรรมที่ไดŒรับเชิดชูเกียรติเปšนศิลปนแห‹งชาติในป‚นี้ Builder ตŒองขอแสดง ความยินดีเปšนอย‹างยิ่งกับคุณธีรพล นิยม แห‹งสถาบันอาศรมศิลปŠ ที่เพิ่งไดŒรับคัดเลือกเชิดชูเกียรติเปšนศิลปนแห‹ง ชาติป‚ 2556 สาขาทัศนศิลปŠ (สถาป˜ตยกรรม) ข‹าวดีๆ แบบนี้ตŒองขอประกาศ

นอกจากนัน้ ยังตŒองขอร‹วมแสดงความยินดีกบั ศาสตราจารย ดร. สุชชั วีร สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลŒาเจŒาคุณทหาร ลาดกระบัง ที่ไดŒรับการแต‹งตั้งใหŒเปšนนายก วสท. คนใหม‹ ดํารง วาระป‚ พ.ศ. 2557-2559 ดŒวยนโยบายที่มุ‹งมั่น วสท. จะเปšนที่พึ่งของสังคมไทย พัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มศักยภาพ วิศวกรไทยสู‹สากล เพิ่มสิทธิประโยชน สนับสนุนการมีส‹วนร‹วม พัฒนานักศึกษาทุกสถาบัน และวิศวกรไทยยุคใหม‹ Builder หวังเปšนส‹วนหนึ่งในการประกาศข‹าวดีๆ แบบนี้เช‹นกัน

อีกหนึง่ ข‹าวทีต่ อŒ งขอแสดงความยินดีกบั คุณพิชยั วงศไวศยวรรณ รองกรรมการผูจŒ ดั การ บริษทั สถาปนิก 49 จํากัด ที่ไดŒรับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งเปšนนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ในวาระป‚ พ.ศ. 2557-2559

ส‹ ว นในแวดวงการศึ ก ษาก็ ตŒ อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ คณบดี ค นใหม‹ ข องคณะสถาป˜ ต ยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลŒาเจŒาคุณทหาร ลาดกระบัง ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล พรŒอมรับตําแหน‹งในวาระใหม‹นแี้ ลŒว

ไม‹พดู ถึงไม‹ไดŒกบั อีกหนึง่ ท‹านทีร่ บั ตําแหน‹งคณบดีคนใหม‹ ผศ.รัชด ชมภูนชิ คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ที่กลับมารับตําแหน‹งคณบดีอีกครั้งในวาระที่ 2 พรŒอมสานงานต‹อและพัฒนาองคกร อีกทั้งยังเปšน ช‹วงแห‹งการฉลองครบรอบ 20 ป‚ ของคณะฯ อีกดŒวย Builder ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง

สุดทŒายแลŒวกับสคส. สวยๆ ที่สเก็ตซเองกับมือ ส‹งอวยพรใหŒพี่ๆ นŒองๆ เพื่อนฝูงในวงการ ในช‹วงสุขสันตป‚ใหม‹ จากคุณธนสิทธิ์ ธเนศนิตย แห‹ง แมสซีพ ดีไซน ……Builder เองก็ขอใหŒ ทุกท‹านสมหวังในป‚นี้เช‹นกัน 16


àÇÕ¹ÁÒÍÕ¡¤ÃÑ§é ¡Ñº§Ò¹ “ʶһ¹Ô¡ ’57” §Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒ ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ à·¤â¹âÅÂÕ ã¹Ç§¡ÒáÒÃÍ͡Ẻ-¡‹ÍÊÌҧ áÅЧҹ»ÃЪØÁÇÔªÒ¡Ò÷ÕèÂÔè§ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹ ÍÒà«Õ¹ ÊíÒËÃѺ»Õ¹Õé¨Ñ´¢Öé¹μ‹Íà¹×èͧ໚¹»Õ·Õè 28 ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 29 àÁÉÒ¹ 4 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2557 ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾Ï ·Ã§àÊ´ç¨Ï à»Ô´§Ò¹

โดยในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปšนองคประธานเปดงาน ในเวลา 09.30 น. บริเวณโถงดŒานหนŒา ชาเลนเจอรฮอลล อิมแพ็ค เมืองทองธานี

á¹Ç¤Ô´§Ò¹Ê¶Ò»¹Ô¡ ’57

งานสถาปนิก ’57 จัดขึ้นภายใตŒแนวคิด “สิบแปด | แปดสิบ”:“Eighteenth | Eighty” ซึง่ มีนัยสําคัญแฝงอยู‹ โดย “สิบแปด” คือวันเริ่มประชุมครั้งแรกของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ตรงกับวันที่ 18 เมษายน ส‹วน “แปดสิบ” มาจากอายุของสมาคมฯ ที่ก‹อตั้งครบ 80 ป‚บริบูรณ นับจากเมื่อป‚ พ.ศ. 2477 แต‹อย‹างไรก็ตาม ตŒองยอมรับว‹าตลอด ระยะเวลาที่ผ‹านมา “สถาปนิก” ยังเปšนอาชีพที่สังคมทั่วไปอาจรูŒจักไม‹มากนัก การจัดงาน สถาปนิก ’57 จึงเปšนอีกทางหนึ่งในการอธิบายถ‹ายทอดใหŒสังคมไดŒรูŒจักและเขŒาใจถึงบทบาท หนŒาที่ ความสําคัญ และประโยชน ของวิชาชีพนีใ้ หŒมากยิง่ ขึน้ ผ‹านทางการจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น‹าสนใจภายในงาน

¡ÒûÃЪØÁÊÑÁÁ¹Ò-Keynote Speaker

ดŒานการประชุมสัมมนาภายในงานสถาปนิก’57 ยังไดŒรบั เกียรติจากสถาปนิกและนักออกแบบ ชือ่ ดังระดับนานาชาติหลายท‹านมาเปšนวิทยากร อาทิ โตโย อิโตะ (Toyo Ito) สถาปนิกรุน‹ ใหญ‹ ชาวญี่ปุ†น วัย 72 ป‚ เปšนที่รูŒจักดีในฐานะนักสรŒางสรรคสถาป˜ตยกรรมแนวความคิด โตโย อิโตะ สําเร็จการศึกษาจากคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยโตเกียว และตั้ง บริษทั เปšนของตัวเองในกรุงโตเกียว เมือ่ ป‚ พ.ศ.2514 ชือ่ ว‹า Urbot มาจากคําว‹า Urban Robot ซึ่งต‹อมาไดŒเปลี่ยนชื่อเปšน Toyo Ito & Associates สําหรับผลงานสรŒางชื่อมีมากมาย ยกตัวอย‹างไดŒจาก เซ็นได มีเดียเท็ค ในจังหวัดมิยางิ และหŒองสมุดคอนกรีตแห‹งมหาวิทยาลัย ศิลปทามะ เปšนตŒน และเมื่อป‚ พ.ศ.2556 ที่ผ‹านมา โตโย อิโตะ เพิ่งไดŒรับรางวัลเชิดชูเกียรติ “Pritzker Prize” ซึ่งถือเปšนรางวัลสูงสุด หรือรางวัลโนเบลแห‹งแวดวงสถาป˜ตยกรรมเลย ทีเดียว นอกจากสถาปนิกระบือนามจากต‹างประเทศอีกหลายท‹านแลŒว ในส‹วนสถาปนิกไทย ก็จะ มี คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค สถาปนิกและนักออกแบบ ผูŒคร่ําหวอดในวงการสถาป˜ตยกรรม ในประเทศไทย คุณดวงฤทธิ์สําเร็จการศึกษาจากคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เริ่มกŒาวเขŒามาสู‹วงการนี้ตั้งแต‹ป‚ พ.ศ. 2541 จนถึงป˜จจุบัน ดํารงตําแหน‹ง กรรมการผูŒจัดการ บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จํากัด โดยมีผลงานการออกแบบที่โดดเด‹นเปšน ที่จดจํามากมาย อาทิ โครงการบูติกมอลล H1 ทองหล‹อ 2544, Costa Lanta โรงแรมบูติก (Boutique Hotel) ที่กระบี่ อาคารสํานักงานโรงกลั่นน้ํามันและอาคารรักษาความปลอดภัย เอสโซ‹ ศรีราชา อาคารศูนยกีฬา หมู‹บŒานและสนามกอลฟ ป˜ญญาปารค กรุงเทพฯ เปšนตŒน นอกจากนี้ คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค ยังไดŒรับเลือกตั้งเปšนกรรมการสภาสถาปนิก 2 สมัย ในชุด ที่ 3 (ระหว‹างป‚พ.ศ. 2550-2553) และชุดที่ 4 (ระหว‹างป‚พ.ศ. 2553-2556) ดŒวย

18


⫹ Green

งานสถาปนิก’57 ยังพิเศษกว‹าป‚ทผ่ี า‹ นมา ดŒวยการ แบ‹งพื้นที่เฉพาะ สําหรับการจัดแสดงโซน Green เปšนครั้งแรก เพื่อเผยแพร‹ความรูŒและเทคโนโลยี ดŒ า นผลิ ต ภั ณ ฑ วั ส ดุ อุ ป กรณ และโซลู ช่ัน ดŒ า น การออกแบบ ก‹อสรŒาง ตกแต‹ง โดยเนŒนไปที่การ ประหยั ด พลั ง งานและเปš น มิ ต รต‹ อ สิ่ ง แวดลŒ อ ม ซึง่ นอกเหนือจากการแสดงสินคŒาทีเ่ กีย่ วขŒองแลŒว ยังมี การสรŒางสรรคใหŒความรูŒ ผ‹านกิจกรรมน‹าสนใจ อาทิ ลานความรูŒ “Green Building”, บริการใหŒคาํ ปรึกษา “Ask the Expert” และ การจัดแสดงสินคŒา “Green Innovation” ตลอดจนใหŒความรูŒดŒานการประหยัด พลังงานในอาคารตลอดจนสิง่ ของเครือ่ งใชŒอกี ดŒวย

¼ÙŒáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒ ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ

สํ า หรั บ หั ว ใจสํ า คั ญ ที่ ข าดไม‹ ไ ดŒ ข องงานสถาปนิ ก ’57 นั้ น คือการจัดแสดงผลิตภัณฑทเี่ อือ้ ประโยชนตอ‹ งานสถาป˜ตยกรรม และการออกแบบ-ก‹อสรŒาง โดยในป‚นี้บรรดาผูŒร‹วมจัดแสดง เตรียมขนขบวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม‹ๆ มากันเพียบ ยกตัวอย‹างเช‹น แผ‹นไมŒจริง จาก Armstrong ผูŒนําระดับโลก มากประสบการณ พรŒอมคุณสมบัติของวัสดุที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยัง มีใหŒเลือกหลากหลายรุ‹น สามารถพบกับ Armstrong ไดŒที่บูธ หมายเลข F206 นอกจากนีย้ งั จะไดŒพบกับวัสดุกอ‹ สรŒางและตกแต‹งบŒานทีล่ า้ํ สมัย จาก บริษัท ธัญรินท เดคอรเรชั่น จํากัด ที่บูธหมายเลข F109 ซึ่งนําเสนอประสบการณใหม‹นอกเหนือจากการทาสีธรรมดา หรือติดวอลเปเปอร ดŒวยผนัง 3 มิติ “3D PANEL” สําหรับ ผูรŒ กั การแต‹งบŒานโดยเฉพาะ ซึง่ ผนัง 3 มิตนิ ี้ มีลกู เล‹นเปšนความ เวŒานูนออกมาจากผนัง สามารถเลือกลวดลายและสีไดŒตาม จินตนาการ ดูแลรักษาและทําความสะอาดง‹าย เหมาะติดตั้งทั้ง บนผนัง เพดาน ฉากกัน้ หŒอง เฟอรนเิ จอร และยังสามารถติดตัง้ ภายนอกอาคารไดŒอีกดŒวย นอกจากผลิตภัณฑสาํ หรับก‹อสรŒางและตกแต‹งบŒานแลŒว ภายใน งานสถาปนิก ’57 ยังมีนวัตกรรมน‹าสนใจ และเปšนประโยชนตอ‹ ผูŒใชŒงานในดŒานต‹างๆ ไม‹ว‹าจะเปšนการประหยัดแรงงาน เวลา ทรัพยากร เปšนตŒน ยกตัวอย‹างไดŒจาก “พัดลมยักษ” ขนาด มหึมา จากบริษัท MIND BRAIN ที่มีเสŒนผ‹าศูนยกลาง 7 เมตร ระบายกระแสลมและความเย็นไดŒไกลถึง 1 ไร‹ แถมยังประหยัด พลังงานไดŒดีเยี่ยม การันตีไดŒจากรางวัล Energy Best Award กินไฟเพียง 1,500 วัตต เพียงเท‹านั้น หรือเทียบเท‹ากับการใชŒ “ไดรเป†าผม” 1 ตัว โดยหลักการทํางานของพัดลม จะใหŒความ เย็นแบบ “ลมเฉื่อย” เหมือนกระแสลมตามชายทะเลนั่นเอง นี่เปšนเพียงส‹วนนŒอยที่จะไดŒสัมผัสนวัตกรรมของ 700 ผูŒแสดง สินคŒาจากทั่วโลก

¡Ô¨¡ÃÃÁÍ×è¹æ

ในส‹วนของกิจกรรมที่น‹ าสนใจ แบ‹งออกเปšน 2 ส‹ ว นหลั ก ๆ คื อ กิ จ กรรมของสมาคมสถาปนิ ก สยามฯ อาทิ ASA STUDENT WORKSHOP 2014, ASA SKETCH, ASA NIGHT, ASA GUIDE และอืน่ ๆ อีกมากมายทีจ่ ะทยอยมาเล‹าสูก‹ นั ฟ˜งในโอกาสต‹อไป ส‹วนอีกหนึ่งกิจกรรมของบริษัท ที ที เ อฟ อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด ซึ่ ง ไดŒ แ ก‹ การประกวดการเพŒนทสขุ ภัณฑ ภายใตŒการสนับสนุน ของสุขภัณฑ Cotto และสี TOA ที่จัดต‹อเนื่อง เปšนป‚ที่ 4 ถือเปšนเวทีแสดงออกแก‹นิสิตนักศึกษา ทีม่ คี วามสนใจในการออกแบบ นอกจากนีผ้ ลงานจาก การแข‹งขันทัง้ หมด ยังมอบใหŒเปšนสาธารณะประโยชน ต‹อไปดŒวย พลาดไม‹ไดŒดวŒ ยประการทัง้ ปวง กับงาน “สถาปนิก ’57” ระหว‹างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2557 ณ ชาเลนเจอรฮอลล 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต‹เวลา 11.00 - 21.00 น. ติดต‹อสอบถาม ขŒ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และติ ด ตามความเคลื่ อ นไหว ไดŒท่ี เว็บไซต: www.ArchitectExpo.com หรือ www.facebook.com/ArchitectExpo 19


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้

μÖ¡Ãп‡ÒáË‹§ East London ในย‹านธุรกิจ Canary Wharf ไดŒมกี ารนําเสนอโครงการพัฒนาพืน้ ทีใ่ หม‹ โดย ในเฟสแรกจะเปšนการก‹อสรŒางอาคารระฟ‡า 5 อาคารใหม‹ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ เปšน อาคารรูปทรงกระบอกที่ออกแบบโดยสํานักงานสถาปนิก Herzog & de Meuron ประเทศสวิสเซอรแลนด อาคารนีเ้ ปšนอาคารชุดทีพ่ กั อาศัยตัง้ อยูท‹ ่ี Wood Wharf ทางฝ˜ง ตะวันออกของ Canary Wharf ส‹วนโครงการเฟสต‹อไป จะเนŒนไปทีก่ ารออกแบบสภาพแวดลŒอมรอบๆ ตึก ไม‹วา‹ จะเปšนสวนสาธารณะ, รŒานคŒาปลีก, รŒานอาหารและรŒานกาแฟ, ศูนยสขุ ภาพและศูนยการศึกษา ทีจ่ ะ พัฒนาใหŒสอดคลŒองกับสังคมและวิถชี วี ติ ของผูคŒ นในย‹านนี้ ซึง่ ถŒาแผนการนํา เสนอนีไ้ ดŒรบั การอนุมตั ิ การก‹อสรŒางสําหรับเฟสแรกจะเริม่ ภายในป‚น้ี และคาด ว‹าจะสรŒางเสร็จในป‚ 2017

ˌͧÊÁØ´áË‹§ãËÁ‹¢Í§¨Õ¹ ã¹àÁ×ͧ˹ԧ»†Í เมืองหนิงป†อเปšนหนึง่ ในเมืองเก‹าแก‹ทส่ี ดุ ของประเทศจีน ทีม่ ปี ระชากรมากถึง 7 ลŒานคน และเพือ่ รองรับการพัฒนาทางดŒานการศึกษา จึงไดŒสรŒางหŒองสมุด ขนาดใหญ‹สําหรับประชาชน โดยสํานักงานสถาปนิก Schmidt Hammer Lassen ไดŒรบั เลือกใหŒเปšนผูอŒ อกแบบหŒองสมุดขนาดใหญ‹ใจกลางเมืองหนิงป†อนี้ หŒองสมุดจะสามารถเก็บหนังสือทัง้ หมดไดŒมากกว‹า 2 ลŒานเล‹ม สามารถรองรับ ผูเŒ ขŒาใชŒบริการไดŒประมาณ 8,000 คนต‹อวัน โดยการออกแบบจะเนŒนพืน้ ทีเ่ ปด และเขŒาถึงไดŒงา‹ ย ตกแต‹งดŒวยกระจกโปร‹งแสงขนาดใหญ‹เพือ่ รับแสงธรรมชาติ มีทางเชื่อมต‹อออกไปยังสวนและทะเลสาบที่อยู‹ภายนอก ส‹วนบริเวณหŒอง โถงกลางจะประกอบไปดŒวยชัน้ วางหนังสือขนาดใหญ‹, ซุมŒ สําหรับอ‹านหนังสือ และอินเตอรเน็ตสเตชัน่ ทีเ่ ปรียบเสมือนศูนยรวมของกิจกรรมต‹างๆ ภายใน หŒองสมุด ซึง่ หŒองสมุดแห‹งนีค้ าดว‹าจะสรŒางเสร็จในป‚ 2016

Pertamina Energy Tower μÖ¡Ãп‡Òã¹ÍԹⴹÕà«Õ หากตึกหลังนีส้ รŒางแลŒวเสร็จ Pertamina Energy Tower จะเปšนตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ใจกลางกรุงจาการตาŒ ประเทศอินโดนิเซีย ซึง่ ตึกระฟ‡านีจ้ ะเปšนอาคารสํานักงานใหญ‹ของบริษทั Pertamina บริษทั ผลิต น้าํ มันและกาซรายใหญ‹ของประเทศ ไดŒรบั การออกแบบโดยบริษทั สัญชาติอเมริกนั Skidmore, Owings & Merrill (SOM) ตัวอาคารสูง 530 เมตร ส‹วนของช‹องว‹างดŒานบนสุดของตึกจะ เปšนช‹องใหŒกระแสลมผ‹าน และทําการเปลี่ยนพลังงานจากกระแสลมใหŒกลายเปšนพลังงานไฟฟ‡า นอกจากนีภ้ ายในอาคารยังเปšนสถานทีจ่ ดั แสดงศิลปะและนิทรรศการ, สถานทีเ่ ล‹นกีฬาและสถานที่ ผลิตพลังงานจากพืชดŒวย ซึง่ คาดว‹าจะสรŒางเสร็จในป‚ 2020

20


§Ò¹»ÃÐμÔÁÒ¡ÃÃÁμÔ´¼¹Ñ§¨Ò¡¡ÃÐàº×éͧ 3D ศิลปน Kit Webster และ Chiara Kickdrum ไดŒร‹วมกันออกแบบงาน ประติมากรรมติดผนังรูปทรงเรขาคณิตที่เกิดจากการนํากระเบื้องเซรามิก 3D แพทเทิรน สีดาํ และขาวมาวางซŒอนกันหลายๆ ชัน้ เพือ่ ทําใหŒเกิดภาพลวงตาจาก รูปทรงและสีของแผ‹นกระเบือ้ ง นอกจากนีย้ งั มีการบันทึกเสียงของกระเบือ้ งเซรามิก ผสมผสานกับดนตรีแนวอิเล็กโทรนิกาŒ เพือ่ กระตุนŒ การรับรูแŒ ละสัมผัสประสบการณ เสียงและแสงอย‹างเต็มรูปแบบอีกดŒวย

Supervolcano ãμŒÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ Yellowstone Park หลายคนคงทราบแลŒวว‹าอุทยานแห‹งชาติ Yellowstone Park ในสหรัฐอเมริกา นัน้ มีภเู ขาไฟยักษหรือ Supervolcano ซ‹อนตัวอยู‹ และอาจเกิดการประทุขนึ้ มา ไดŒ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทารคŒนพบว‹าบ‹อหินละลายใตŒดิน (Magma Chamber) นั้นมีขนาดใหญ‹กว‹าที่เคยคาดการณไวŒถึง 2.5 เท‹า คือมี ความยาวประมาณ 55 ไมล และมีหนิ หลอมละลายอยูม‹ ากกว‹า 200-600 คิวบิค กิโลเมตร พวกเขาไดŒทาํ การทดลองคŒนหาโพรงแมกม‹าโดยใชŒเครือ่ งวัดคลืน่ แผ‹น ดินไหวที่ถูกติดตั้งไวŒบริเวณอุทยาน เพื่อบันทึกแรงสั่นสะเทือน และวัดค‹าคลื่น สัน่ สะเทือนใตŒพนื้ ดิน พบว‹าคลืน่ นัน้ เดินทางชŒากว‹าปกติ เนือ่ งจากคลืน่ เดินทาง ผ‹านสิง่ ทีร่ อŒ นและหลอมละลาย ซึง่ จากการทดลองดังกล‹าวจึงทําใหŒเราสามารถ คาดคะเนไดŒวา‹ มีอะไรอยูใ‹ ตŒพนื้ ดิน สําหรับอุทยานแห‹งชาติ Yellowstone Park แห‹งนี้ เคยเกิดการระเบิดของ Supervolcano มาแลŒวอย‹างนŒอย 3 ครั้ง แต‹ละ ครั้งห‹างกันเปšนเวลาประมาณ 600,000 ป‚ ที่น‹าตกใจคือครั้งล‹าสุดที่เกิดการ ปะทุขึ้นนั้นเมื่อ 640,000 ป‚มาแลŒว

DMAA ª¹Ð¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ã¹¡ÒÃÍ͡ẺÍÒ¤Òà Mixed-uses ·ÕèÁÔǹԤ สํานักงานสถาปนิกแห‹งกรุงเวียนนา Delugan Meissl Associated Architects (DMMA) ไดŒเปšนผูชŒ นะการแข‹งขันในการออกแบบอาคาร Mixed-uses ทีเ่ มือง มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยอาคารนีม้ ชี อ่ื ว‹า Hanns Seidel Platz มีพน้ื ที่ ใชŒสอยทัง้ หมด 40,500 ตารางเมตร ประกอบดŒวยพืน้ ทีส่ าํ นักงาน, ทีอ่ ยูอ‹ าศัย, ศูนยกลางสถานทีร่ าชการ, คอนเสิรต ฮอลล และลานสาธารณะขนาดใหญ‹ ซึง่ คอนเซ็ปตดงั กล‹าวไดŒถกู พัฒนาขึน้ ร‹วมกับบริษทั สถาปนิก Wimmer un Partner คาดว‹าจะสรŒางเสร็จในป‚ 2019

21


¼ÙŒËÞÔ§¤¹áá·Õèä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅ AIA Gold Medal สถาบันสถาปนิกอเมริกัน (AIA) ไดŒแต‹งตั้งใหŒ Julia Morgan สถาปนิก ชาวแคลิฟอรเนีย เปšนผูหŒ ญิงคนแรกทีไ่ ดŒรบั รางวัล AIA Gold Medal (ถึงแมŒวา‹ เธอจะเสียชีวิตไปแลŒวเปšนเวลา 56 ป‚) เนื่องจากผลงานของเธอสามารถ เปšนแรงบันดาลใจใหŒกบั นักสถาปนิกหญิงรุน‹ ใหม‹ไดŒ นอกจากนี้ ผลงานการ ออกแบบของเธอยังมีความหลากหลายและแฝงไวŒซง่ึ ศิลปะ, บริบททางสังคม และวัฒนธรรมไดŒอย‹างชัดเจน เธอมีผลงานมากกว‹า 700 ชิน้ แต‹ผลงานที่ โด‹งดังไดŒแก‹ Hearst Castle ใน San Simeon, โบสถ St’s John’s Presbyterian Church ใน Berkley เปšนตŒน และตัง้ แต‹ป‚ 2016 เปšนตŒนไป AIA จะปรับหลัก เกณฑในการใหŒรางวัล โดยจะมีการพิจารณาเพิม่ เติมสําหรับผลงานทีเ่ กิดจาก การทํางานร‹วมกันเปšนคูด‹ วŒ ย

ÈٹÃÒª¡ÒÃáË‹§ãËÁ‹ã¹¡Ãاâ«Å ศู น ย ร าชการแห‹ ง ใหม‹ ข องกรุ ง โซล ประเทศเกาหลี ใ ตŒ ซึ่ง เปš น ผลงาน การออกแบบของ iArc Architects ทีม่ าในรูปทรงทันสมัย สอดคลŒองกับสภาพ ภูมปิ ระเทศและวิถชี วี ติ ของคนเมืองของเกาหลี โดยการออกแบบโครงสรŒาง รูปทรงโคŒงเวŒาเหมือนกับเกลียวคลื่นยักษ โคŒงเขŒาหาอาคารศูนยราชการเก‹า ดŒานหนŒาอาคารตกแต‹งดŒวยกระจกโปร‹งแสงทัง้ หมด ภายในตกแต‹งดŒวยผนัง พุม‹ ไมŒเพือ่ สรŒางบรรยากาศความเปšนธรรมชาติ ดูรม‹ รืน่ มีระบบ Window Shade ทีส่ ามารถปด-เปดเพือ่ ระบายความรŒอนภายในอาคาร มีสะพานเชือ่ ม ต‹อไปยังอาคารเก‹า ซึ่งนอกจากเปšนพื้นที่สํานักงานแลŒว ยังมีหŒองประชุม, หŒองสมุด, และสวนบนดาดฟ‡าดŒวย

Êíҹѡ§Ò¹ãËÞ‹áË‹§ãËÁ‹¢Í§ Amazon Amazon เจŒาพ‹อคŒาปลีกออนไลนชอ่ื ดัง ไดŒรบั การอนุญาตใหŒสรŒางสํานักงานใหญ‹แห‹งใหม‹ทเ่ี มือง ซีแอตเทิล ซึง่ ผูอŒ อกแบบคือบริษทั สถาปนิก NBBJ บนแนวคิดการดึงธรรมชาติมาสูส‹ าํ นักงาน ซึง่ มักไม‹มใี นสํานักงานของบริษทั ทัว่ ไป ตัวอาคารเปšนรูปโดมทรงกลม 3 ชิน้ ทีว่ างติดกัน สูง 30 เมตร สามารถรองรับพนักงานบริษทั ไดŒ 1,800 คน ตัวอาคารทําดŒวยกระจกสไตลสวนพฤกษศาสตร เพือ่ ใหŒ เปšนสภาพแวดลŒอมทางเลือกทีซ่ ง่ึ พนักงานสามารถทํางาน และสัมผัสถึงความเปšนธรรมชาติ ภายใน อาคารประกอบไปดŒวยส‹วนของสํานักงานซึง่ จะกระจายตัวตามพืน้ ที่ 4 ชัน้ ในอาคาร สิง่ อํานวยความ สะดวกอาทิ รŒานอาหาร, หŒองประชุม, เลาจน และโซนพฤกษศาสตรทร่ี วบรวมพันธุพ ชื จากทัว่ โลก

22


CALTROPe â¤Ã§¡ÒûÅÙ¡»†ÒªÒÂàŹª‹ÇÂÅ´ÇÔ¡Äμ¡ÒóÀѹéíÒ·ÐàÅ·Õèà¾ÔèÁÊÙ§ สตูดโิ อศิลปะและการออกแบบ Szovetseg’39 ของฮังการีไดŒเสนอแนวคิดทีช่ ว‹ ยลดวิกฤตการณภยั น้าํ ทะเลทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆในโลกของเรา โดยเสนอวิธกี ารปลูกป†าชายเลน เพือ่ สรŒางเขือ่ นตามธรรมชาติ ซึง่ หลังจากทีพ่ วกเขาไดŒศกึ ษากระบวนการตกตะกอน, การเคลือ่ นไหวของน้าํ และสภาพทางนิเวศวิทยา ก็สรุปไดŒวา‹ การกักเก็บชัน้ ดินตะกอนจํานวนมหาศาลทีถ่ กู น้าํ พัดมาจากดินดอนสามเหลีย่ มปากแม‹นาํ้ สามารถทดแทนพืน้ ดินทีส่ ญ ู เสียไปจากการเพิม่ สูงของระดับน้าํ ทะเลไดŒ พวกเขาจึงเสนอโปรเจกตท่ี มีชอ่ื ว‹า CALTROPe ซึง่ เปšนการติดตัง้ โครงสรŒางไวŒใตŒผวิ น้าํ โดยจะมีโมดูลทีท่ าํ หนŒาทีเ่ หมือนเครือ่ ง เพาะเลีย้ งตŒนโกงกางใหŒเติบโตขึน้ จนมันสามารถค้าํ จุนตัวเองและสรŒางเขือ่ นตามธรรมชาติไดŒในทีส่ ดุ และเนือ่ งจากโครงสรŒางผลิตจากคอนกรีตผสมผสานกับวัสดุทางธรรมชาติ ทําใหŒมนั สามารถย‹อยสลาย ไดŒเองกลายเปšนตะกอนดินหลังภายใน 15-20 ป‚ ซึง่ พวกเขาเชือ่ ว‹าเมือ่ โลกถึงจุดวิกฤตของภัยน้าํ ทะเล ปริมาณของดินตะกอนทีก่ กั เก็บไวŒจะมีปริมาณมากพอทีจ่ ะเปšนเขือ่ นป‡องกันแผ‹นดินในป˜จจุบนั ไดŒ

â¤Ã§¡ÒÃÍ͡Ẻ Parramatta Square โปรเจกตนี้จะมีส‹วนสําคัญในการช‹วยฟ„œนฟูใหŒเมือง Parramatta ในประเทศ ออสเตรเลียกลับมามีชวี ติ ชีวาอีกครัง้ โดยบริษทั Johnson Pilton Walker จาก ซิดนียเปšนผูŒชนะการแข‹งขันการออกแบบ Parramatta Square ซึ่งเปšนอาคาร พาณิชย 53 ชั้น บนพื้นที่ 140,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบดŒวย พื้นที่สาธารณะ, รŒานคŒาปลีก, จุดชมวิวแบบลอยตัวชั้น 25, Sky Lobby ชั้น 27 รวมถึงทางเชื่อมระหว‹างจุดศูนยกลางการคมนาคมกับ Parramatta Square

Trace 2.0 ¡ÃдÒÉÅÍ¡ÅÒ´ԨÔμÍÅ The Morpholio Project ไดŒเปดตัวเวอรช่นั ใหม‹ของแอพพลิเคชั่น Trace นัน่ คือ Trace 2.0 แอพพลิเคชัน่ นีท้ าํ หนŒาทีเ่ หมือนเปšนกระดาษลอกลาย ทําใหŒ ผูใŒ ชŒงานสามารถวาดลงบนรูปภาพ, เท็มเพลท, แผนงานและเอกสารต‹างๆ ไดŒ ซึง่ Trace 2.0 มาพรŒอมฟลเตอร 12 แบบ อาทิ Marker, Ink และ Perforatation ทีท่ าํ ใหŒภาพสเก็ตซดสู มจริงยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั เพิม่ ออพชัน่ ของพาเล็ตสีเพือ่ ใหŒ สะดวกต‹อการใชŒงาน เช‹น พาเล็ตสีสาํ หรับงานแฟชัน่ , งานเกีย่ วกับรถยนต หรือ งานภาพถ‹าย เปšนตŒน ในส‹วนของเลเยอร ผูใŒ ชŒสามารถยŒอนกลับไปมาเพือ่ แกŒไข, เพิ่มเติม หรือลบขŒอมูลที่ไม‹ตŒองการในแต‹ละเลเยอรไดŒ ซึ่งตอนนี้สามารถ ดาวนโหลด Trace 2.0 ไดŒท่ี Apple Store

23


10 ÊØ´ÂÍ´â»Ãà¨¡μ·Õèä´ŒÃѺáçºÑ¹´ÒÅ㨨ҡ “¤Í¹¡ÃÕμ” àÇçºä«μ ArchDaily ä´Œà»Ô´μÑÇ ArchDaily Material á¤μμÒÅçÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹ ¨Ö§ä´ŒÁÕ¡ÒèѴÍѹ´Ñº 10 ÊØ´ÂÍ´â»Ãà¨¡μ¨Ò¡·ÑèÇâÅ¡·Õè㪌 “¤Í¹¡ÃÕμ” à»š¹áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃÍ͡ẺáÅÐ໚¹ÇÑÊ´ØËÅѡ㹡Òá‹ÍÊÌҧ â´Â¼Å§Ò¹·Ñé§ËÁ´Áմѧ¹Õé

1. Vitra Fire Station ¼Å§Ò¹¢Í§ Zaha Hadid สถานีดบั เพลิงในประเทศเยอรมนี เปšนหนึง่ ในโปรเจกตแรกๆ ทีท่ าํ ใหŒ Zaha Hadid เริม่ มีชอื่ เสียงในวงการ คอนเซ็ปตหลักคือ คือความโคŒงมน ลาดเอียง ทีเ่ ต็มไปดŒวยพลังและความคิดสรŒางสรรค เชือ่ มโยงกับงานภูมสิ ถาป˜ตยกรรม

2. Cathedral of Brasilia ¼Å§Ò¹¢Í§ Oscar Niemeyer โครงสรŒางของโบสถนี้ ประกอบดŒวยเสาคอนกรีตรูปทรงเรขาคณิต 16 ตŒน ที่สูงทะยานขึ้นสู‹ทŒองฟ‡า และพื้นที่ระหว‹างเสาคอนกรีต จะกรุดŒวยหนŒาต‹าง กระจก ที่มีเฉดสีต‹างกัน อาทิ ฟ‡า ขาว และ น้ําตาล

3. Crematorium Baumschulenweg ¼Å§Ò¹¢Í§ Shultes Frank Architeckten ฌาปณสถานของชาวเยอรมัน ที่เปšนหŒองคอนกรีตสี่เหลี่ยมธรรมดา มีเสา คอนกรีตทรงกลมภายใน และใชŒบานเกล็ดกระจกดŒานบนของเสา เพื่อใหŒ แสงลอดผ‹านเขŒามาภายในโถง

4. Bagsvaerd Church ¼Å§Ò¹¢Í§ Jorn Utzon โบสถในประเทศเดนมารกที่ภายนอกดูเรียบง‹าย แต‹ภายในมีการออกแบบ ที่มีดีไซนเฉพาะ ดŒวยการใชŒแผ‹นคอนกรีตสําเร็จสีขาว รูปทรงโคŒงมนและ ปูดŒวยกระเบื้องเคลือบเงาสีขาว

5. Salk Institute ¼Å§Ò¹¢Í§ Louis Kahn สถาบันวิจยั ดŒานชีววิทยา Salk Institute ในแคลิฟอรเนีย เปšนหนึง่ ในผลงาน ชิ้นโบวแดงทางดŒานสถาป˜ตยกรรม เปšนทั้งสถานที่ทางป˜ญญาและมีสภาพ แวดลŒอมที่เอื้อต‹องานวิจัย ซึ่งการผสมคอนกรีตในการก‹อสรŒางสถาบันนี้ใชŒ เทคนิคพิเศษในการเทคอนกรีตตามหลักการของสถาป˜ตยกรรมโรมัน 24


6. Brufe Social Center ¼Å§Ò¹¢Í§ Imago นีค่ อื ศูนยบริการทางสังคมของโปรตุเกส เปšนอาคารทีถ่ กู ออกแบบใหŒภายใน และภายนอกแตกต‹างกันอย‹างสิ้นเชิง ภายนอกเปšนอาคารคอนกรีตทึบแสง ที่ถูกเจาะช‹องเล็กๆ เพื่อเปšนช‹องรับแสง ในขณะที่ภายในโปร‹งแสงและเปšน ผนังกระจก

7. Tama Art University Library ¼Å§Ò¹¢Í§ Toyo Ito หŒองสมุดในมหาวิทยาลัย Tama Art ในโตเกียว ที่ใชŒคอนกรีตรูปทรงโคŒง เหมือนซุŒมประตู ที่สามารถมองเห็นวิวไดŒหลายทิศทาง

8. Igualada Cemetery ¼Å§Ò¹¢Í§ Enric Miralles + Carme Pinos สุสานแนวใหม‹ในประเทศสเปน ออกแบบใหŒกาํ แพงกับงานภูมทิ ศั นผสานกัน อย‹างลงตัว ซึ่งกําแพงหินคอนกรีตนั้น ทําใหŒจินตนาการไดŒถึงความเวิ้งวŒาง และแหŒงแลŒงของบริเวณเนินเขาโดยรอบ

9. Grisons College of Education ¼Å§Ò¹¢Í§ Pablo Horváth การผสมผสานกั น ของโครงสรŒ า งคอนกรี ต และเหลี่ ย มมุ ม ของอาคาร เพิ่มความโดดเด‹นใหŒกับวิทยาลัยในสวิตเซอรแลนดแห‹งนี้ ดŒวยพื้นที่ที่ ปราศจากเสาค้ําและหนŒาต‹างกระจกบานใหญ‹ ช‹วยใหŒแสงส‹องเขŒามาภายใน ไดŒเต็มที่

10. Sunset Chapel ¼Å§Ò¹¢Í§ BNKR Arquitectura ลูกคŒาตŒองการใหŒออกแบบหอสวดมนตในเม็กซิโกแห‹งนี้ โดยการใชŒประโยชนจากวิวที่งดงาม โดยรอบใหŒมากที่สุด เนื่องจากพระอาทิตยจะตกดŒานหลังหอสวดมนต ทีมนักออกแบบจึงใชŒ คอนกรีตทําใหŒหอสวดมนต เปšนเหมือนหินกŒอนใหญ‹ที่ตั้งอยู‹บนยอดเขา 25


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา

˹֧è ã¹á¹Ç⹌Á¡ÃÐáÊâÅ¡ Mega Trend ·ÕÁè ¼Õ Å¡ÃзºãËŒà¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ã¹´ŒÒ¹μ‹Ò§æ Í‹ҧ à·¤â¹âÅÂÕÊÁÑÂãËÁ‹·àÕè »š¹ÍѨ©ÃÔÂзѧé ËÅÒ ÊÍ´ÃѺ¡Ñºá¹Ç¤Ô´ÊÕà¢ÕÂÇ´ŒÇ¡ÒùíÒ¹ÇÑμ¡ÃÃÁˋǧã ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐÃѡɏâšࢌÒÁÒ¼ÊÒ¹¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ IT ÍÒ·Ôઋ¹ Smart Car, Smart Phone, Smart Energy, Smart Medical, Smart Home ໚¹μŒ¹ โดยในป‚ 2014 เราจะพบว‹าแนวโนŒมของ Green Product จะถูกแทนที่ดŒวย Smart Product มากขึ้น หากเรามอง ยŒอนกลับไปในอดีต กระแสส‹วนใหญ‹ต‹างๆ ใหŒความสนใจกับสินคŒาประหยัดพลังงาน ที่ช‹วยลดการใชŒพลังงานและ ลดค‹าใชŒจ‹ายจากการใชŒงาน อีกทั้งตŒองเปšนมิตรต‹อสิ่งแวดลŒอมเปšนหลัก แต‹สินคŒาเหล‹านั้นก็ไม‹สามารถจะระบุผล ตอบแทนกลับมาไดŒเปšนรูปธรรมที่ชัดเจนว‹าสิ่งที่ลงทุนไปจะคืนทุนกลับมาภายในระยะเวลาเท‹าไหร‹หรือเปšนมูลค‹า เท‹าไหร‹ หากเราเปรียบเทียบกับสินคŒาประเภทไฮเทคโนโลยีสมัยใหม‹ ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพของสินคŒาแบบ เดิมๆ ใหŒสูงขึ้น รวมทั้งเมื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูŒบริโภคดŒวยแลŒว สินคŒาไฮเทคโนโลยีเหล‹านี้สามารถจะตอบ โจทยทางธุรกิจไดŒมากกว‹าแน‹นอน เพราะดŒวยตัวผลิตภัณฑเองสามารถระบุคา‹ พลังงานและประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานไดŒเลย รวมทัง้ สามารถ รูŒถึงระยะเวลาในการคืนทุนที่ชัดเจนดŒวย หากใหŒยกตัวอย‹าง Smart Product ที่ชัดเจนและเขŒาใจไดŒง‹าย คงหนีไม‹ พŒนพวกสมารทโฟน สินคŒาซึง่ คนส‹วนใหญ‹มไี วŒใชŒงาน เปšนผลิตภัณฑทสี่ ามารถใชŒงานไดŒหลายอย‹าง ทัง้ ติดต‹อสือ่ สาร และรับขŒอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศไดŒอย‹างมากมาย ดังนัน้ ในความหมายของ Smart Product อาจแบ‹งเปšนรูปแบบ เพื่อใหŒเกิดภาพไดŒชัดเจนน‹าจะเปšนดังนี้

Level 1: ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÃкºà¤Ã×èͧμÃǨ¨Ñº (Sensing System)

ที่ ส ามารถสื่ อ สารบอกสถานะในสภาพแวดลŒ อ มตาม สถานการณต‹างๆ ไดŒ อาทิเช‹น ผŒาพันแผลอัจฉริยะ (Smart Bandage) ที่มีเซ็นเซอรฝ˜งอยู‹ในตาข‹ายผŒากอซ และแจŒงใหŒแพทยหรือผูŒป†วยทราบหากแผลนั้นไดŒรับการ ติดเชือ้ ขึ้นมา หรือแว‹นตาอัจฉริยะ (Google Glasses) นวัตกรรมเทคโนโลยีจากกูเกิล ที่ทําใหŒแว‹นตาสามารถ ถ‹ายภาพนิง่ หรือถ‹ายวีดโิ อผ‹านกลŒองตัวเล็ก และสามารถ เรียกใชŒขŒอมูลต‹างๆ ผ‹านฐานขŒอมูลของกูเกิล เปšนตŒน

Level 2: ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÃкºà¤Ã×èͧμÃǨ¨Ñº (Sensing System)

ที่สามารถเก็บขŒอมูล พรŒอมกับมีซอฟตแวรที่จะแปลง ขŒอมูลนัน้ ๆ เพือ่ เลือกใหŒเกิดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมกับสภาพ แวดลŒอมในสถานการณต‹างๆ อาทิเช‹น แผงควบคุม ไฟแสงสว‹างอัจฉริยะ (Smart Lighting Controller) ที่ สามารถตรวจจับภายในหŒองว‹าง หากไม‹มีคนอยู‹ในหŒอง นั้น ไฟแสงสว‹างจะถูกปดลง และเมื่อมีคนเดินเขŒามาใชŒ ภายในหŒอง ไฟแสงสว‹างก็จะถูกเปดโดยอัตโนมัติเอง

“Google Glasses”

26


Level 3: ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÃкºà¤Ã×èͧμÃǨ¨Ñº (Sensing System)

ที่เปšนการนําสินคŒาในประเภทที่ 2 มาเสริมความอัจฉริยะเพิ่ม ใหŒมีการสื่อสารการใชŒงานไดŒ 2 ทาง (2-Way Flow) โดยการนําระบบเทคโนโลยีเครือข‹ายอินเตอรเน็ตมาเปšนส‹วนประกอบ ใหŒมีประสิทธิภาพการใชŒงานไดŒสูงขึ้น เช‹น แผงควบคุมไฟแสงสว‹างอัจฉริยะ (Smart Lighting Controller) สามารถใชŒงานไดŒหลายฟ˜งกชนั่ นอกจากทีก่ ล‹าวไปแลŒว ยังสามารถควบคุมปริมาณ แสงสว‹างที่เขŒาสู‹ภายในตัวอาคารไดŒดŒวย เช‹น หากในเวลากลางวันที่มีแสงแดดจŒา สามารถปรับ ลดความสว‹างของไฟแสงสว‹างลงไดŒเอง หรือหากในช‹วงเวลาเย็นที่แสงแดดลดลง ไฟแสงสว‹าง จะเพิม่ ความสว‹างใหŒมากขึน้ เพือ่ ใหŒไดŒคา‹ ความสว‹างทีเ่ หมาะกับความตŒองการตามทีไ่ ดŒโปรแกรม เอาไวŒ อีกทั้งยังสามารถควบคุมในระยะไกลผ‹านระบบเครือข‹ายอินเตอรเน็ตบน Smart Phone เวลาที่เดินทางออกไปขŒางนอก หรือเดินทางไปต‹างจังหวัด สามารถโปรแกรมเขŒามาปด-เปดไฟแสงสว‹างภายในบŒานไดŒอกี ดŒวย ในความหมายของ Smart Product ในอนาคต ไม‹เพียงแต‹เปšนสินคŒาหรืออุปกรณ เท‹านั้น หากรวมหมายถึง แนวคิดอัจฉริยะดŒวย อย‹างเช‹น Smart Home, Smart Building, Smart City เปšนตŒน ซึ่งในหลายๆ บริษัทชั้นนําของโลกไดŒ เริ่มตŒนโดยการนําแนวคิดเหล‹านี้มาเปšนเทรนดในการออกแบบผลิตภัณฑต‹างๆ เพื่อใหŒตอบโจทยผูŒบริโภค อย‹างเช‹น ค‹ายรถยนตโตโยตŒาและฮอนดŒา ที่มกี ารเปดตัวรถ Smart Car เปšนรถไฮบริดหรือรถขนาดเล็กที่ มีฟ˜งกชั่นการใชŒงานไดŒหลากหลาย เช‹น ระบบเกียรชี้นําอัตโนมัติ ระบบสวิตซโหมดการขับแบบ ประหยัดพลังงาน ระบบหน‹วยความจําอัตราเร‹งความเร็วในการขับขี่โดยพฤติกรรมปกติของ ผูŒขับขี่ ซึ่งป˜จจัยแนวคิดหลักของ Smart Car จะเนŒนที่ความปลอดภัยของผูŒขับขี่ ขŒอมูลพลังงาน และกลศาสตร และนวัตกรรมการสื่อสารอินเตอรเฟซกับผูŒขับขี่ ในอนาคตเราอาจจะเห็นรถที่ เต็มไปดŒวยเทคโนโลยีขั้นสูงในแบบสายลับเจมส บอนด 007 วิ่งอยู‹บนถนนไดŒจริงก็เปšนไดŒ “Smart Car Model – 2011 Geneva Motor Show”

หรือตัวอย‹าง Smart Energy ซึ่งเราจะเห็นไดŒจากผลการสํารวจว‹าในโลกนี้ยังมีอีกหลายที่ที่ ขาดแคลนไฟฟ‡าใชŒ และยังมีความตŒองการในการผลิตไฟฟ‡าอยู‹อีกมากในอนาคต อย‹างเช‹น แอฟริกา จีน หรืออินเดีย เปšนตŒน ทั้งปริมาณการใชŒไฟฟ‡าที่มีมากขึ้นทําใหŒการผลิตไฟฟ‡าจาก แหล‹งโรงงานใหญ‹หรือโรงงานที่อยู‹ในพื้นที่ห‹างไกลชุมชนเมือง อาจไม‹ใช‹แนวทางที่ตอบโจทย เมืองไดŒอีกแลŒว เพราะการส‹งกระแสไฟฟ‡าและการสูญเสียพลังงานระหว‹างทางทําใหŒเกิดค‹า ใชŒจา‹ ยทีส่ งู และสิน้ เปลืองพลังงาน ดังนัน้ การหาพลังงานทดแทนทีน่ าํ กลับมาใชŒใหม‹และสามารถ ผลิตในระบบหน‹วยย‹อยไดŒ Smart Grid จึงกําลังเปšนทีส่ นใจ เช‹น แหล‹งพลังงานแสงอาทิตยและ พลังงานลม ซึง่ ไม‹มวี นั หมดไปและนํามาใชŒไดŒใหม‹ สามารถผลิตและเก็บพลังงานเปšนยูนติ ไดŒจาก พลังงานธรรมชาติดังกล‹าว เช‹น พวกรถยนตไฟฟ‡า ตูŒเก็บความเย็น เครื่องทําน้ํารŒอน เปšนตŒน “Wind Energy”

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น‹าสนใจ คือ Smart Meters ในยุคที่ค‹าครองชีพพุ‹งสูงขึ้น ค‹าใชŒจ‹ายของ พลังงานที่ถูกนํามาใชŒภายในอาคารย‹อมสูงเปšนธรรมดา แต‹เทคโนโลยีนี้จะช‹วยสังเกตการณ และรายงานการใชŒพลังงานและควบคุมค‹าใชŒจ‹ายที่อาจเกิดขึ้นไดŒภายในอาคารไดŒ ไม‹ว‹าการใชŒ พลังงานไปกับการตŒมน้าํ รŒอน หรือการซักผŒาในแต‹ละครัง้ หรือแมŒแต‹การใชŒพลังงานไปกับการนัง่ ดูทวี ดี วŒ ยจอพลาสม‹าขนาดใหญ‹ในแต‹ละชัว่ โมง สามารถแจŒงใหŒเราทราบไดŒวา‹ จะเกิดค‹าใชŒจา‹ ยใน สาธารณูปโภคไปเท‹าไหร‹ ซึง่ เปšนส‹วนหนึง่ ทีจ่ ะกระตุนŒ และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของผูบŒ ริโภคใหŒ รูจŒ กั การใชŒพลังงานใหŒเกิดประโยชนอย‹างสูงสุดมากขึน้ ในอนาคตในเมืองใหญ‹ตา‹ งๆ ไดŒใหŒความ สนใจกับ Smart Meters อย‹างมาก หากสามารถนํามาประยุกตใชŒและตอบโจทยชุมชนเมืองจะ ส‹งผลใหŒเกิดการประหยัดค‹าใชŒจ‹ายและอนุรักษพลังงานไดŒเปšนอย‹างมากทีเดียว ทัง้ นีก้ ระแสของ Smart Product สินคŒาอัจฉริยะเพือ่ โลกสีเขียว เกิดขึน้ ไดŒอกี หลากหลายแนวคิด อย‹างเช‹น Smart Infrastructure, Smart Technology, Smart Mobility, Smart Factory, Smart Windows, Smart Cloud หรือ Smart Material ซึง่ ทีก่ ล‹าวมานัน้ เปšนเพียงน้าํ จิม้ เล็กนŒอยเท‹านัน้ เอง ซึง่ ในอนาคตจะมีการพัฒนาของเทคโนโลยีไปอีกมาก เราจึงตŒองเรียนรูแŒ ละกŒาวตามใหŒทนั กับกระแสโลกยุคใหม‹ ขŒอมูลอŒางอิงจาก: 1. หนังสือ New Mega Trends โดย Sarwant Singh 2. หนังสือออนไลนเจาะเทรนดโลก Trend 2014 โดย ศูนยสรŒางสรรคงานออกแบบ TCDC

27


เรื่อง: ณัฐธยาน รุ‹งรุจิไพศาล ภาพ: กัณฑตนนท สุรัชตวิรากูล

¤Ø³¸ÕþŠÇùԸԾ§È Ãͧ»Ãиҹ ºÃÔÉÑ· â¹àºÔÅ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹· ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

28


¹ÑºÇѹμÅÒ´ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ·Õè໚¹á¹Ç´Ôè§ÂÔ觤ÃÖ¡¤Ã×é¹ÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ à·‹ÒäËË ¡ÒèѺ¨Í§¾×é¹´Õæ ã¹·íÒàÅ¡ÅÒ§¡Ãا¡çÂÔè§ÂÒ¡ÁÒ¡à·‹Ò¹Ñé¹ ©Ð¹Ñé¹ÊÔ觷Õè¨Ð໚¹¨Ø´¢Ò¢ͧ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òáμ‹ÅзÕè¨Ö§μŒÍ§´Ù·Õè ¤ÇÒÁŧμÑǢͧ¡ÒÃÍ͡ẺáÅСÒÃ㪌§Ò¹ «Öè§àÃ×èͧàËÅ‹Ò¹Õé¹ÑºÇ‹Ò໚¹§Ò¹¶¹Ñ´¢Í§¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾá¹Ç˹ŒÒÍ‹ҧ â¹àºÔÅ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹· ·Õè¨ÐÊÒÁÒöÊÌҧ¤ÇÒÁ੾ÒÐμÑǢͧ ¡ÒÃÍ͡Ẻ·ÕèäÁ‹àËÁ×͹ã¤Ãáμ‹àÃÕº§‹ÒÂ䴌໚¹Í‹ҧ´Õ ¤Ø³¸ÕþŠÇùԸԾ§È Ãͧ»Ãиҹ ºÃÔÉÑ· â¹àºÔÅ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁŒ¹· ¨íÒ¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ä´Œà»Ô´âÍ¡ÒÊãËŒàÃÒä´Œà¨ÒÐÅÖ¡¶Ö§¤ÇÒÁ໚¹μÑÇμ¹ ¢Í§ â¹àºÔÅ ãËŒÁÒ¡¢Öé¹ ดŒวยประสบการณมากกว‹า 20 ป‚บนเสŒนทางอสังหาริมทรัพย คุณธีรพลเล‹าใหŒฟ˜งคร‹าวๆ ถึงที่มาของบริษัทว‹า “ความ ตั้งใจของ คุณกิตติ ธนากิจอํานวย ซึ่งเปšนผูŒก‹อตั้งโนเบิล ก็คือตŒองการจะสรŒางบริษัทที่มีคุณภาพ และแตกต‹างจาก คู‹แข‹งที่มีอยู‹ในตลาด สิ่งที่จะตŒองแตกต‹างตŒองเริ่มตั้งแต‹แนวคิด ไม‹ว‹าจะเปšนดŒานการอยู‹อาศัย การใชŒงาน การพัฒนา หรือรูปร‹างหนŒาตา” คุณธีรพลกล‹าวยกตัวอย‹างถึงโครงการแรกของบริษัทอย‹าง โนเบิล พารค ที่ลักษณะการดีไซน จะเปšนเหมือนทาวนเฮŒาสสองชั้น แต‹ถนนหนŒาบŒานกลับกลายเปšนทางเดินพักผ‹อนหย‹อนใจ โดยใหŒผูŒอยู‹อาศัยจอดรถ ไวŒบริเวณดŒานนอกแทน เพื่อใหŒผูŒอยู‹อาศัยที่มีลูกเล็กไรŒกังวลกับเรื่องอุบัติเหตุบริเวณหนŒาบŒาน “หรือแมŒกระทั่งการ ออกแบบหลังคาบŒานของโครงการ โนเบิล โฮม ทีอ่ ยูไ‹ ม‹ไกลกัน ทําไมหลังคาจะตŒองเปšนป˜น หยา เปšนหนŒาจัว่ เราเลยทํา หลังคาโคŒง ผมคิดว‹าคงไม‹มีใครทํา และก็คงไม‹ทําอีกแลŒวเหมือนกัน (หัวเราะ) เพราะว‹ามันแปลกมากในยุคนั้น และ นัน่ ก็ทาํ ใหŒไดŒรบั ผลสําเร็จมากทีเดียวในสองโครงการนี้ ตัง้ แต‹เปดตัวสามารถขายไดŒถงึ 90% ภายในเวลาแค‹เดือนสอง เดือน” คุณธีรพลยังยกตัวอย‹างรูปแบบการสรŒางบŒานของโนเบิลเพือ่ ตอบโจทยคนรุน‹ ใหม‹ทกี่ าํ ลังเริม่ สรŒางตัว แต‹อยากมี บŒานเปšนของตัวเองว‹า บŒานของโนเบิลเปšนบŒานทีส่ ามารถต‹อเติมไดŒ เพราะหลายๆ คนมักประสบป˜ญหาในวันทีอ่ ยากต‹อ เติมบŒานว‹า ต‹อเติมออกมาแลŒวเกิดความไม‹ลงตัวของสถาป˜ตยกรรม “เราออกแบบบŒานในแบบทีเ่ รียกว‹า บŒานเดีย่ วเชิง ขยาย ออกแบบบŒานไวŒเผือ่ โต โดยในตอนแรกอาจจะสรŒางไม‹ใหญ‹มาก แต‹เราเตรียมโครงสรŒางเผือ่ การต‹อเติมไวŒใหŒลกู บŒาน” นอกจากนีค้ ณ ุ ธีรพลไดŒกล‹าวเสริมถึงความแตกต‹างอันเปšนเอกลักษณของโนเบิลว‹า “โครงการอย‹างโนเบิล คิวบ ก็เปšนโครงการบŒานทาวนเฮŒาส ทีด่ งึ บันไดออกมานอกตัวบŒาน ผลทีไ่ ดŒคอื ทาวนเฮŒาสทเี่ หมือนบŒานเดีย่ ว ไม‹เหมือนใคร” สาเหตุที่บริษัท โนเบิล เริ่มหันมาจับตลาดคอนโดมิเนียมอย‹างที่เราเห็นในทุกวันนี้ ก็เนื่องมาจากการพัฒนาเสŒนทาง รถไฟฟ‡า ทางบริษทั เล็งเห็นความเปšนไปไดŒในการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยแนวดิง่ ทีจ่ ะมีตลอดเสŒนทางรถไฟฟ‡า โดยเฉพาะอย‹างยิง่ หลังยุคฟองสบูแ‹ ตกทีท่ ดี่ นิ ราคาสูงขึน้ การทําบŒานเดีย่ วจึงเปšนไปไดŒยากขึน้ เรือ่ ยๆ ทางบริษทั จึงมา มุ‹งเป‡าการทําคอนโดมิเนียมมากขึ้น คุณธีรพลไดŒกล‹าวยกตัวอย‹างโครงการคอนโดมิเนียมที่น‹าสนใจของบริษัท อย‹าง โนเบิล เพลินจิต ที่นอกจากเรื่องของดีไซนที่โดดเด‹นแลŒว ยังเปšนโครงการแรกที่ใส‹ใจในเรื่องของสิ่งแวดลŒอม อย‹างแทŒจริง เช‹น ระบบแอรที่โดยปกติจะเปšนระบบพัดลมเป†าความรŒอนซึ่งสรŒางความรŒอนใหŒกับบรรยากาศมากขึ้น ทางบริษัทไดŒเปลี่ยนมาเปšนระบบวอเตอรคูล ในการระบายความรŒอนใหŒกับแอรแทน “หรืออีกโครงการหนึ่งอย‹าง โนเบิล รีวอลฟŠ ก็มจี ดุ เด‹นทีท่ ตี่ งั้ ของโครงการทีน่ อกจากจะเดินทางสะดวกในย‹านรัชดาภิเษกแลŒว ยังมีในเรือ่ งของการ ออกแบบที่ทŒาทายอันเกิดจากการพยายามที่จะใชŒพื้นที่ใชŒสอยใหŒเกิดประโยชนสูงสุด”

29


ตลอดยี่สิบป‚ที่ผ‹านมา โนเบิลยังคงเนŒนการทําอสังหาฯ ที่มีคณ ุ ภาพ โดยที่ทุกโครงการตั้งอยู‹ในบริเวณเมือง อีกทั้ง รูปแบบยังคงยึดถึงความแตกต‹างอย‹างลงตัวอันเปšนแนวทางในการทําการตลาดของบริษทั เสมอมา “คนเห็นตŒองรูทŒ นั ที ว‹าเปšนโนเบิล ไม‹ว‹าจะเปšนเรื่องของสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ หนŒาตาของโพรดักส หนŒาตาของโครงการ ทุกคนเห็นแลŒวตŒอง สัมผัสไดŒทันทีว‹า มันแตกต‹างจากคนอื่นทํา อย‹างโฆษณาเอง คนดูอาจจะตŒองดูหลายๆ รอบเพื่อคิดนิดหนึ่ง” ถึงแมŒ คนอื่นจะพยายามสรŒางจุดขายที่เปšนความทันสมัย แต‹โนเบิลก็ยังสามารถสรŒางความแตกต‹างไดŒ แมŒกระทั่งการคัด สรรนักออกแบบของทางบริษทั ก็จะตŒองมีความเห็นและความเขŒาใจทีต่ รงกันกับบริษทั โดยเฉพาะนักออกแบบจะตŒอง เขŒาใจว‹าโนเบิลคืออะไร เพือ่ สรŒางผลงานทีอ่ อกมาเปšนตัวตนของโนเบิลไดŒ “การดีไซนไม‹ตอŒ งหรูหรา แต‹ดดู ี ดูเท‹ ดูไม‹ใช‹ ราคาถูก เปรียบเสมือนคนรวยแต‹ไม‹ไดŒแต‹งตัวอวดรวย ไม‹ตŒองแต‹งเยอะ แต‹ดูแลŒวรูŒว‹าคนนี้มีรสนิยม” โดยปกติหากคํานึงในเรื่องความโดดเด‹นในเรื่องของที่ตั้งโครงการของโนเบิลที่เหนือกว‹าคู‹แข‹งแลŒว อาจจะทําใหŒการ ขายคอนโดมีเนียมจําเปšนตŒองราคาสูงตามจนกลายเปšนผลเสียในการแข‹งขันไปไดŒ แต‹คุณธีรพลก็ไดŒกล‹าวว‹า “เพราะ เมื่อพูดในเรื่องของการก‹อสรŒาง แต‹ละเจŒาก็จะไม‹แตกต‹างกันมากนัก แต‹สิ่งที่เราทําคือ เราลดทอนสิ่งที่ไม‹จําเปšนออก เช‹น ล็อบบี้ทางเขŒาก็ไม‹จําเปšนตŒองใหญ‹โตโอ‹อ‹าหรูหรา สระว‹ายน้ําก็ไม‹จําเปšนตŒองใหญ‹ คือ พวกนี้ทําใหŒของแพงหมด เพราะไม‹ว‹าจะเปšนล็อบบี้ สระว‹ายน้ํา ทางเดิน หรือแมŒกระทั่งที่จอดรถ ทุกอย‹างสะทŒอนมาที่ราคาขายทั้งหมด” คุณธีรพลเสริมว‹า การทําใหŒออกมาใหญ‹โตเปšนเรือ่ งง‹าย แต‹การทําใหŒออกมาเล็กพอเหมาะ เปšนสิง่ ทีท่ าํ ไดŒยาก และตŒอง ลงแรงลงความคิดสูง ตŒองอาศัยความพิถีพิถันในทุกๆ รายละเอียดเพื่อใหŒผลงานออกมาดีที่สุด “เราทําทุกอย‹างดŒวย มุมมองที่ว‹า เราเปšนผูŒอยู‹อาศัยเอง” สุดทŒายเมื่อกล‹าวถึงการเตรียมตัวรับมือกับการเปดประชาคมเศรษฐกิจ หรือ AEC ในอนาคตอันใกลŒ คุณธีรพลไดŒ กล‹าวว‹า ทางโนเบิลไดŒจับตามองอยู‹อย‹างห‹างๆ เพราะบริษัทคาดว‹าในช‹วงสองป‚แรก การเปดประชาคมยังไม‹น‹าจะมี ผลกระทบต‹อตลาดอสังหาริมทรัพยมากนัก แต‹อาจช‹วยไดŒในเรื่องของตลาดแรงงานที่จะสามารถเขŒามาสนับสนุนการ เติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยไดŒมากกว‹า 30


เรื่องชาวบŒาน: ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย

ผมมีความเชื่อตลอดมาว‹า งานออกแบบไม‹ว‹าใหญ‹หรือเล็ก ไม‹ว‹าสําคัญหรือธรรมดา ไม‹ว‹า งบประมาณมากหรือแบบพอเพียง ไดŒคา‹ แบบเต็มที่ หรือเปšนเพียงงานการกุศล งานทุกงานลŒวน น‹าสนใจ และตŒองทุม‹ เทความคิดใหŒเต็มที่ เพือ่ ใหŒผลงานนัน้ เปšนทีพ่ อใจของเจŒาของงานผูใŒ ชŒ และ ทําใหŒบŒานเมืองสวยงาม แมŒจะไม‹ไดŒตีพิมพเผยแพร‹หรือไดŒส‹งประกวดไดŒรางวัลก็ตาม ผลงานออกแบบทีน่ าํ มาเล‹าสูก‹ นั ฟ˜งครัง้ นี้ น‹าจะเปšนกรณีศกึ ษาทีเ่ หมาะสม เพียงแค‹งานออกแบบ สŒวมสาธารณะ ในเมืองเล็กๆ ของญีป่ นุ† ก็ทาํ ใหŒสถาปนิกมีชอื่ เสียง เมือ่ ประชาชนผูใŒ ชŒลวŒ นพึงพอใจ เทศบาลเจŒาของอาคารภูมิใจ และยังไดŒตีพิมพในนิตยสาร Architectural Record (August 2013) ของอเมริกา (วŒาว) เริม่ ตŒนจากเทศบาลเมือง Ichihara ขอใหŒสถาปนิก Sou Fujimoto ช‹วยปรับปรุงเรือนไมŒเก‹าหลัง หนึง่ ทีใ่ ชŒเปšนหŒองน้ําสาธาณะ ตัง้ อยู‹ใกลŒสถานีรถไฟ ใหŒบริการสําหรับผูโŒ ดยสารและนักท‹องเที่ยว ที่จะมาเยี่ยมชมธรรมชาติ ภูเขา และดอกซากุระ แมŒว‹าหŒองน้ําจะเปšนพื้นที่ปดมิดชิดสําหรับชาว ญี่ปุ†น แต‹เมื่อหŒองน้ํานี้ตั้งอยู‹ในธรรมชาติที่สวยงาม สถาปนิก Fujimoto จึงอยากใหŒผูŒใชŒหŒองน้ํา ไม‹วา‹ ชายหรือหญิง มีโอกาสสัมผัสธรรมชาติระหว‹างปฏิบตั กิ าร เขาจึงดัดแปลงอาคารเดิมเพือ่ ใชŒ เฉพาะผูŒชายและคนพิการ โดยคงสภาพผนังไมŒทึบไวŒทั้งหมด แต‹เปดหลังคาใหŒเห็นทŒองฟ‡าและ เมฆขาว โดยการเปลี่ยนจากหลังคากระเบื้องเปšนแผ‹นโพลีคารบอเนตใสแทน สําหรับหŒองน้าํ หญิงจะแยกตัวห‹างออกไป โดยมีสภาพตรงขŒาม คือ เปšนกล‹องสีเ่ หลีย่ มทีห่ ลังคามุง แผ‹นโลหะทึบ แต‹ผนังเปšนกระจกใส แต‹ไม‹ตอŒ งกลัวเรือ่ งมุมมอง เพราะกล‹องกระจกใสนีต้ งั้ อยูใ‹ น สวนสวยงาม มีตนŒ ไมŒและใบหญŒา ใหŒผทูŒ กี่ าํ ลังปลดทุกขมคี วามสุขรืน่ รมย โดยไม‹ตอŒ งเกรงสายตา ผูŒใด เพราะพื้นที่ทั้งหมดจะปดลŒอมโดยรั้วไมŒทึบสูงสองเมตร มีแต‹นกกาเท‹านั้นที่จะแอบมองไดŒ จึงไม‹แปลกที่งานออกแบบสŒวมเล็กๆ ครั้งนี้ จะเปšนที่พออกพอใจของผูŒใชŒ คือ นักท‹องเที่ยวและ เปšนที่ภาคภูมิใจของเจŒาของ คือ เทศบาล เปšนที่รูŒจักว‹าเปšนหŒองน้ําสาธารณะที่เล็กแต‹สุดยอด

จาก : Architectural Record, August 2013

32


Ĉä×ĊæĊòïā"KD@M2VDDO2"N@SHMFÕùÚ QLRSQNMFċæðĄĽæ,DCHMSDBG/KTRĉòüðĄĽæ"QXRNKHSD ãąÔëýūæþÕĂæ đ îþũľôï×ôþîŪýÚđ ċŭċæÔþðĉÔľèÝ Ń ÷þĈ÷òĽþæāċđ ÷ľ÷îũČèũľôïĈä×ĊæĊòïā "KD@M2VDDO2"N@SHMF ĈëăĐùÔþðèÔèĹùÚëăđæéĀôÕýđæöąÚöĄũ ĈëĀĐî×ôþîäæäþæŪĽùÔþðÕąũÕāũ ĉòüÛĽôïòũèŃÝ÷þ×ðþçöÔèðÔũľôï÷òýÔÔþð æđþŲ ÔòĀÚđ çæċççýô ÜĂÚĐ äŲþċ÷ľöÚĐĀ öÔèðÔČîĽöþîþðãäāŭĐ üòÚòĂÔČèïýÚĈæăùđ ôýöũĄČũľ öĽÚéòċ÷ľäþŲ ×ôþîöüùþũČũľùïĽþÚÚĽþïũþï ĈëāïÚċÛľæđŲþöüùþũĉòüöþîþðãĈÛďũ×ðþçùùÔČũľäýæäāĊũïČîĽŭŲþĈèńæŪľùÚċÛľæđŲþïþČîĽôĽþŭüĈèńæðùï×ðþçŭþÔðùÚĈäľþ èþÔÔþĈ×îā ÷ðăùöþðĈ×îāŪĽþÚĎ ĉòü×ôþîëĀĈŰõÕùÚĈä×ĊæĊòïā "KD@M 2VDDO2 "N@SHMF ïýÚÛĽôïäŲþċ÷ľôýöũĄŭüîā ×ôþîĈÚþÚþîĊũïČîĽŭþŲ ĈèńæŪľùÚòÚĉôĿÔÜŁĈëăùĐ èĴũéĀô÷æľþôýöũĄĈëĀîĐ ĈŪĀîĉòüîāöôĽ æÛĽôïċæÔþðòũŪľæäĄæũľþæÔþðäŲþ×ôþîöüùþũ ĉòüÔþðũąĉòðýÔõþëăđæéĀôôýöũĄùāÔũľôï ץâöîçýŪĀëĀĈŰõÕùÚæôýŪÔððî"KD@M2VDDO2"N@SHMF

Ÿ¸šÇ µ¨¬šn³¤³›¾¤¶£›¢¶¦ƒ² ª”±†¦n³£Á››²¨˜Ë³Á¬n¢m¾ƒµ•ƒ³¤«±«¢„®‰šË³Ç ¿¦±¦•¿¤‰–·‰µ¨„®‰Ÿ¸šÇ ¦‰ ·‰Æ Š±Œm¨£œƒœi®‰Â¢mÁ¬nšËdz·¢m³šµ¨¬šn³ÂœÂ•n š¨²–ƒ¤¤¢„®‰«m¨š«¢Áš¨²«•¹˜Ë³Á¬nŸ¸Çšµ¨¢¶†¨³¢¿„ʼn¿ƒ¤m‰˜š˜³š¢³ƒ¾œ|šŸµ¾©ª ƒ³¤œ¤±«³šƒË³¦²‰ƒ²š„®‰˜²‰Ç «®‰¾˜†ÀšÀ¦£¶Ášƒ³¤œi®‰ƒ²šƒ³¤·¢„®‰šË³Ç ¿¦±ƒ³¤œƒœi®‰Ÿ¸šÇ Š³ƒ ¤®£„¶•„m¨š«m‰¦Á¬n¦µ–¡²”’q¢¶¦Áš•n³š„®‰ƒ³¤–m®–n³šƒ³¤¾ƒµ•†¤³›¿¦±‰m³£–m®ƒ³¤•º¿¦¤²ƒª³ èŃÝ÷þäāĐĈÔĀũçĽùï×ðýđÚöŲþ÷ðýçĈðăĐùÚëăđæäāĐĈÔĀũŭþÔÔþðċÛľÚþæ

¤®£¾œf®~ šŠ³ƒ¤®‰¾˜n³˜¶¾Æ ƒµ•¢³ƒŠ³ƒ¾©ª•µš¿¦±ž¹šh ˜¶–Æ •µ ¢³Áš¤®‰¾˜n³„®‰º˜n «Æ¶ è² Š¤Âœ¢³ ¤®£„¶•„m¨š›šŸ¸Çš«Ë³¬¤²›Ÿ¸Çš˜¶Æ˜¶Æ¢¶ƒ³¤«²èŠ¤¬š³¿šĄš  †¤³›šËdz ¿¦±¤®£¾œf~®šŠ³ƒƒ³¤˜Ë³†¨³¢«±®³• ›m®£†¤²Ç‰˜¶Æƒ³¤˜Ë³†¨³¢«±®³••n¨£ ¢n¢o®›Š±˜µÇ‰†¤³›šËdz¿¦±«µÆ‰«ƒœ¤ƒ–ƒ†n³‰ ¿¦±«¹•˜n³£†¤³›šËdz˜¶Æ«±«¢®³Š«m‰¦Âœ—·‰ ƒ³¤¹ƒ¤m®š„®‰¨²«•¹œ•c µ¨¬šn³Â•n

îýĐæċŭċæôýöũĄèąëăđæČôæĀò QLRSQNMF

¤¹šm 0HGLQWHFK3OXV¿¦±¤¹šm &U\VROLWH¾šÿ®Ā ‰Š³ƒ ¨²«•¹Â¢m¢«¶ ¨m š«¢„®‰Á£¬µš 1RQ$VEHVWRV  ¢¶†³m  92& Áš¤±•²›–Ë³Æ –³¢¢³–¤‘³š ¢mƒ®m ¾ƒµ•¾Œ¸®Ç ¤³¿¦±¿›†˜¶¾¤¶£ $QWLPLFURELDODQGDQWLIXQJDO

•n¢³–¤‘³š(1:HDUUHVLVWDQFH*URXS7 •n¢³–¤‘³š'23&RQWHQW(1


เรื่อง: วสันต คงจันทร กรรมการผูŒจัดการ บจก.โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท www.m-property.co.th

“¡ÃØ§à·¾Ï áÅлÃÔÁ³±Å ¹Í¡¨Ò¡¤Í¹â´Ï á¹Çö俿‡Ò áÅŒÇÂѧ·íÒÍÐäÃä´ŒÍÕ¡ ¡ÒÃᡌ䢻˜ÞËÒöμÔ´¹Ñé¹ÊÒÁÒö ᡌ䴌ṋ áμ‹μŒÍ§Â¡àÅÔ¡ºÑ§¤ÑºãËŒÁÕ·Õè¨Í´Ã¶ ʋǹ·ÕèÁÕÍÂً͹ØÞÒμãËŒ´Ñ´á»Å§ä»·íÒÍ‹ҧÍ×è¹ ãËŒÃÙŒ¡Ñ¹ä»Ç‹ÒäÁ‹ÁÕ·Õè¨Í´ öÂѧ¨Ð¢ÑºÁÒÁÑé ËÃ×ÍÂѧ¨Ð«×éÍöÁÑé àÅ×Í¡μÑ駤ÃÒÇ˹ŒÒ¡çãËŒª‹Ç¡ѹàÍÒä»·íÒ·Õ ËÑÇàÁ×ͧμ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ àÁ×ͧËÅÑ¡ àÁ×ͧÃͧ àÁ×ͧªÒÂá´¹ ÃٻẺ ¡ÒÃŧ·Ø¹áμ‹ÅÐàÁ×ͧ ¼Å¡Ãзº¡ÒÃàÁ×ͧ àÈÃÉ°¡Ô¨¢Ò¢Ö¹é ÁռŹŒÍ áμ‹ËÒ¡¢Òŧ ¨Ð໚¹»˜¨¨Ñ¡Ãзº´ÕÁÒ¹´ ÃÒ¤Ò·Õè´Ô¹ âÍ¡ÒÊ¡ÒÃŧ·Ø¹ ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Ö鹢ͧྴҹÃÒ¤Ò” ¡ÃØ§à·¾Ï áÅлÃÔÁ³±Å ¹Í¡¨Ò¡¤Í¹â´Ï á¹Çö俿‡Ò áÅŒÇÂѧ·íÒÍÐäÃä´ŒÍÕ¡

สถานการณตลาดที่อยู‹อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช‹วงหลายป‚ที่ผ‹านมา นับเปšนยุคคอนโดฯ ครองเมือง เนื่องจากในแต‹ละป‚ที่ อยู‹อาศัยขายไดŒประมาณ 60,000-100,000 หน‹วย สัดส‹วนเปšนคอนโดมิเนียม ประมาณ 44-65% นับจากป‚ 2548 ที่เปšนยุคเริ่มตŒนของ คอนโดฯ ครองเมือง จนถึงวันนี้มียอดขายไปแลŒวประมาณ 346,170 หน‹วย สัดส‹วนเฉลี่ย 54% จากหน‹วยที่อยู‹อาศัยที่ขายไดŒประมาณ 642,584 หน‹วยในช‹วงเวลาเดียวกัน การที่อัตราการขยายตัวของคอนโดมิเนียมสูงมากในช‹วงหลัง เนื่องจากกลุ‹มผูŒซื้อเปลี่ยนพฤติกรรม จากซือ้ บŒานจัดสรรนอกเมืองมาซือ้ คอนโดมิเนียมในเมืองทดแทนเนือ่ งจากป˜ญหาการเดินทาง โดยหากยŒอนดูตลาดคอนโดมิเนียมก‹อนป‚ 2548 ในขณะนั้นมีเพียง 12,000-15,000 หน‹วย สัดส‹วนเพียง 16-27% เท‹านั้น แต‹นับจากป‚ 2548 เปšนตŒนมา คอนโดมิเนียมไดŒขยาย ตัวเพิ่มขึ้นจนมีสัดส‹วนเปšน 50-65% ในป˜จจุบัน ซึ่งสวนทางกับบŒานแนวราบที่มีสัดส‹วนลดลงแทน เพราะอุปสงคโดยรวม (ทั้งคอนโดฯ และบŒานแนวราบ) ยังคงมีความตŒองการอยู‹เปšนจํานวนมาก (ส‹วนจะฟองสบู‹หรือไม‹ก็ตŒองติดตามกันต‹อไป)

¨Ø´à»ÅÕè¹ÍÊѧËÒÏ ·Õè´Ô¹ã¹àÁ×ͧÊÙ§¨¹äÁ‹¤ØŒÁ μŒÍ§¡ÃШÒÂÍÍ¡ä»μÒÁá¹Çö俿‡ÒÊÒÂμ‹Ò§æ

นับจากนีไ้ ปตลาดที่อยูอ‹ าศัยในกรุงเทพฯ คาดว‹าจะกระจายออกไปจากย‹านใจกลางเมืองออกไปยังเขตชัน้ กลางหรือเขตชัน้ นอกปริมณฑล เหตุมาจากป˜จจัยหลัก ดังนี้ 1. ตŒนทุนราคาทีด่ นิ ในเขตชัน้ ในทีป่ รับตัวสูงขึน้ มาก (ตารางวาละ 1.0-1.8 ลŒานบาท หรือไร‹ละ 400-720 ลŒานบาท) จนทําใหŒอสังหาริมทรัพย ส‹วนใหญ‹แลŒวลงทุนไม‹คุŒม

¡ÒÃáÊ´§μŒ¹·Ø¹â¤Ã§¡ÒÃÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ áÅФÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Ò㹡ÒÃŧ·Ø¹ อธิบายเพิ่มเติม:

ตŒนทุนอสังหาฯ ใน CBD วันนี้ 1. 2. 3.

34

ที่ดิน 400 ลŒานบาทต‹อไร‹ GFA 16,000, SLA 8,000 อาคาร 30,000 SLA 50% ค‹าดําเนินการ รวม

50,000 60,000 20,000 130,000

คอนโดฯ กําไร 30% ขาย 170,000 UP

สํานักงาน / เซอรวิสฯ ค‹าเช‹า 900 x 12 หักว‹าง คชจ. เหลือ 6,804 = 5%

1.1 ตŒนทุนราคาทีด่ นิ ตารางวาละ 1.0 ลŒานบาท หรือไร‹ละ 400 ลŒานบาทนั้น หากก‹อสรŒางอาคารขึ้นมาหลังหนึ่งไดŒ (GFA) 16,000 ตารางเมตร (FAR 10) จะนําไปขายไดŒเพียง 50% (SLA) เพราะตŒองมีพื้นที่ส‹วนกลางและที่จอดรถ ประมาณ 8,000 ตารางเมตร จึงเฉลี่ยเขŒาไปในพื้นที่ ขายไดŒ (หรือเช‹า) ตารางเมตรละ 50,000 บาท (=400 ลŒานบาท หาร 8,000 ถŒาตารางวาละ 1.0 ลŒานบาท หรือไร‹ละ 600 ลŒานบาท จะเฉลีย่ เขŒาไปในราคาขาย 75,000 บาท) 1.2 ค‹าก‹อสรŒางอาคารสูง 20-30 ชั้น ตารางเมตรละ 30,000 บาท เฉลีย่ ต‹อพืน้ ทีข่ าย 50% เปšนตารางเมตรละ 60,000 (=30,000 หาร 50%) 1.3 บวกค‹ า ดํ า เนิ น การอี ก ประมาณ 20% หรื อ ตารางเมตรละ 20,000 บาท 1.4 รวมค‹าทีด่ นิ ตารางเมตรละ 50,000 บาท รวมกับค‹า ก‹อสรŒางเฉลี่ยต‹อพื้นที่ขาย 60,000 บาท ค‹าดําเนินการ 20,000 บาท รวมตŒนทุนตารางเมตรละ 130,000150,000 บาท 1.5 ทางเลือกในการพัฒนาอาคารสํานักงานที่ใหŒเช‹าไดŒ แค‹ตารางเมตรละ 800-900 บาท คูณ 12 เดือน หักว‹าง 10% ค‹าใชŒจ‹ายอีก 30% คงเหลือสุทธิแค‹ 6,804 บาท หรือผลตอบแทนแค‹ 4-5% ของเงินลงทุน


1.6 หรือไปพัฒนาเซอรวิสอพารทเมนท ก็ไดŒค‹าเช‹าตารางเมตรละ 1,000 กว‹าบาทต‹อเดือน หักอัตราว‹าง 10% ค‹าใชŒจ‹าย 40% คงเหลือสุทธิป‚ละประมาณ 6,480 บาท เทียบกับเงินลงทุนแทบไม‹ต‹างกับสํานักงาน แถมเซอรวิส อพารทเมนท ยังตŒองจ‹ายตกแต‹ง ค‹าเครื่องมือเครื่องใชŒต‹างๆ เพิ่มอีก 1.7 โอกาสในการพัฒนาอาคารสํานักงาน เซอรวสิ อพารทเมนท จึงแทบไม‹มเี พราะผลตอบแทนต่าํ แมŒแต‹กรณีเช‹าทีด่ นิ ค‹าเช‹า 30 ป‚ 30-40% ตŒนทุนค‹าทีด่ นิ ลดเหลือ 20,000-30,000 บาทต‹อตารางเมตร ตŒนทุนรวม 100,000-110,000 บาทต‹อตารางเมตร ก็ไดŒผลตอบแทน 6-7% เท‹านัน้ เอง ในอนาคตอาจไดŒเห็นการลงทุนอาคารสํานักงานและเซอรวสิ อพารทเมนท ยŒายไปยังทําเลอื่นที่ราคาที่ดินต่ํากว‹าและมีศักยภาพ เช‹น รัชดาภิเษก (มีอาคารสํานักงานใหญ‹ ตลาดหลักทรัพยกาํ ลังก‹อสรŒาง อีก 3 ป‚แลŒวเสร็จ) ย‹านพหลโยธิน จตุจกั ร วิภาวดี ทีเ่ ปšนจุดรวมของรถไฟฟ‡าถึง 7 สาย 1.8 เมื่อการพัฒนาใหม‹แทบไม‹มี ย‹อมเปšนโอกาสของอาคารเก‹าที่มีอยู‹ เพราะคู‹แข‹งถูกจํากัดดŒวยราคาที่ดิน อุปสงค ยังมีอยู‹แมŒขยายตัวไม‹มาก อนาคตอัตราการเขŒาพักจะสูงขึ้น ค‹าเช‹าจะปรับตัวสูงขึ้น จนกว‹าค‹าเช‹าสํานักงานจะเปšน ตารางเมตรละ 1,700-1,800 บาท จึงจะน‹าสนใจลงทุนใหม‹ (ผลตอบแทน 10%) หรืออาจถึง 2,000 บาท เพราะราคา ทีด่ นิ ย‹อมสูงขึน้ ดŒวยแมŒวา‹ ต‹อไปอาจไม‹เพิม่ แรงๆ แบบทีผ่ า‹ นมา เพราะความตŒองการลดลงการพัฒนาแทบไม‹คมุŒ ดังว‹า 1.9 อสังหาฯ ที่พัฒนาไดŒก็กลับไปที่คอนโดฯ เพราะตŒนทุนตารางเมตรละ 130,000 บาท บวกกําไรไม‹นŒอยกว‹า 30-40% (ป‚ละ 10-15% 2-3 ป‚) ก็ตŒองขายตารางเมตรละ 170,000-200,000 บาท แต‹ว‹าตลาดจะแคบลงเฉพาะ Segment คอนโดฯ Premium เปšนหลัก เพราะราคาสูงจนตลาดส‹วนใหญ‹ (ไม‹เกิน 3 ลŒานบาท) คงซื้อไม‹ไดŒแลŒว เพราะจ‹ายไม‹ไหว (170,000 X 30 ตารางเมตร = หŒองละ 5.1 ลŒานบาท) ตลาดวันหนŒาก็ตŒองขายคนส‹วนนŒอยหรือ ชาวต‹างชาติ 1.10 ส‹วนกรณีโรงแรม ตŒนทุนค‹าก‹อสรŒางจะเพิ่มเปšน 40,000 บาท เฉลี่ยต‹อพื้นที่เช‹า กลายเปšน 80,000 บาท บวก ค‹าที่ดิน 50,000-75,000 บาท บวกค‹าดําเนินการ 20% รวมเปšนตŒนทุนตารางเมตรละ 150,000-180,000 บาท ถŒาโรงแรมขนาดหŒอง 30 ตารางเมตร ตŒนทุนรวมหŒองละ 4.5-5.4 ลŒานบาท ถŒาผลตอบแทนสัก 10% ตŒองไดŒค‹าเช‹า สุทธิ (หลังหักค‹าใชŒจ‹าย) ต‹อป‚ 450,000-540,000 บาทต‹อหŒอง เฉลี่ยต‹อวัน (หาร 365) ตกวันละ 1,232 บาท หาร กลับค‹าใชŒจ‹าย 50% หารอัตราการเช‹า 60% ทําใหŒตŒองตŒองมีค‹าหŒองพักที่ไดŒจริง (Average Room Rate) หŒองละ 4,106-4,931 บาทต‹อคืน ซึ่งตŒองตั้งค‹าเช‹าหŒองเผื่อส‹วนลดเพิ่มไปอีก จึงตŒองตั้งค‹าเช‹า 7,000-10,000 บาท (ตŒองมี ส‹วนลด 30-50% จากค‹าหŒองที่ตั้ง หรือ Rack Rate) ค‹าเช‹าขนาดนี้ตŒองเปšนโรงแรม 4-5 ดาวเปšนหลัก 1.11 อีกทั้งราคาที่ดินในวันหนŒาย‹อมปรับตัวสูงขึ้นไปอีก แมŒว‹าต‹อไปโอกาสเพิ่มขึ้นแรงๆ เช‹นที่ผ‹านมาย‹อมนŒอยลง เพราะความตŒองการที่ดินในการพัฒนาอสังหาฯ ลดลงจากความไม‹คุŒมค‹าในการลงทุนดังกล‹าว 2. ป˜จจัยต‹อมา คือ ดŒานกําลังซื้อ เนื่องจากความสามารถในการซื้อที่อยู‹อาศัยโดยรวมลดลงจากป˜ญหาหนี้สิน ครัวเรือนที่สูงขึ้นและรายไดŒไม‹คอ‹ ยเพิ่ม (ตามมาดŒวยอัตราการปฏิเสธสินเชื่อที่สูงขึ้น) อีกทั้งกําลังซื้อส‹วนใหญ‹ของ ตลาดที่อยู‹อาศัยประมาณ 70% ซื้อไดŒไม‹เกิน 3.0 ลŒานบาท (หรือมีรายไดŒต‹อเดือนประมาณ 50,000-60,000 บาท) กําลังซื้อเหล‹านี้จะซื้อคอนโดฯ ในเมืองเช‹นที่ผ‹านมาไม‹ไดŒแลŒว แต‹จะมีทางเลือกในการซื้อที่อยู‹อาศัยกระจายตาม แนวเสŒนทางรถไฟฟ‡าออกนอกเมือง โดยในเขตชั้นกลาง (Intermediate Area) ไม‹ไกลจากแหล‹งงาน เช‹น อ‹อนนุช บางนา บางแค ลาดพรŒาว พหลโยธิน เกษตร บางซื่อ เปšนตŒน จะเปšนตลาดคอนโดมิเนียม 1-2 ลŒานบาท ส‹วนใน เขตชั้นนอก (Outer Area) สุดเสŒนทางรถไฟฟ‡า เช‹น บางใหญ‹ รังสิต ลําลูกกา เพชรเกษม บางปู จะเปšนตลาดบŒาน แนวราบซื้อทาวนเฮาสลŒานกว‹าบาท หรือบŒานเดี่ยว 3-4 ลŒานบาท (หากจะซื้อนอกเมืองแลŒวทํางานในเมือง กรุณา คิดถึงค‹ารถไฟฟ‡าดŒวย) อีกตลาดหนึ่งที่น‹าสนใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยนอกแนวรถไฟฟ‡า คือ ตลาดคอนโดฯ ราคาต่ํากว‹าลŒานบาท ในย‹านชุมชนขนาดใหญ‹นอกเมือง เช‹น รังสิต บางใหญ‹ แจŒงวัฒนะ บางพลี ที่มีแหล‹งงานขนาดใหญ‹ ของคนทํางาน ในย‹านนัน้ (ไม‹ไดŒเขŒาเมือง) เนือ่ งจากสถานการณดาŒ นหนีส้ นิ ทีส่ งู ขึน้ ทําใหŒกาํ ลังซือ้ ลดลง เคยซือ้ ลŒานกว‹าบาทไดŒ วันนี้ อาจซื้อไม‹ไดŒตŒองลดเพดานลง ซึ่งผูŒประกอบการรายใหญ‹ เช‹น LPN, PS เริ่มลุยกันบŒางแลŒว เปดขายทีหนึ่งเปšน 10,000 ยูนิต มีศูนยการคŒาในโครงการ สรŒางเมืองใหŒกันไปเลย แมŒแต‹ในหัวเมืองต‹างจังหวัดในวันหนŒา เพราะคน มีภาระหนี้สินมากขึ้น

35


3. ป˜จจัยการก‹อสรŒางรถไฟฟ‡าออกไปนอกเมืองมากขึ้น ก‹อใหŒเกิดทําเลใหม‹ เปšนทางเลือกใหม‹จากเดิมที่มีแค‹ในเขตชั้นใน คนจะมี ทางเลือกดังกล‹าวมากขึน้ อีกทัง้ ยังเปšนแนวทางการแกŒปญ ˜ หาการจราจรในมหานคร โดยตŒองยกเลิกการบังคับใหŒสรŒางทีจ่ อดรถใน อาคารทุกประเภทในเขตเมือง และทีม่ อี ยูแ‹ ลŒวก็อนุญาตใหŒดดั แปลงนําทีจ่ อดรถไปทําอย‹างอืน่ ไดŒเลย ประเด็นก็คอื หากไม‹มที จี่ อดรถ เตรียมไวŒใหŒ คนก็คงขับรถเขŒามาในเมืองไม‹ไดŒ เหตุที่รถติดทุกวันนี้เพราะว‹าตอนเชŒาแห‹กันขับเขŒาเมือง ตอนเย็นแห‹ขับกลับบŒาน ซึ่งไม‹ไดŒสรŒางคุณค‹าทางเศรษฐกิจอะไรเลย แต‹กลับตŒองเสียเงินนําเขŒาน้ํามันมาเผาผลาญ สรŒางมลพิษ แต‹ที่สําคัญ คือ เราตŒอง สรŒางรถไฟฟ‡าใหŒมากๆ เพื่อเปšนทางเลือก พรŒอมทั้งตŒองปรับปรุงระบบบริการสาธารณะใหŒดีขึ้น (ถŒาตŒองซื้อรถเมลใหม‹ก็ซื้อเถอะ) เพื่อใหŒคนกลŒาใชŒ หากจะใหŒขึ้นเมลนรกหมวยยกลŒอก็คงจะไม‹ไหว การยกเลิกสรŒางที่จอดรถ ในดŒานอสังหาริมทรัพยเอง ราคาจะสามารถลดลงไดŒถึง 30% และหากเพิ่ม FAR เขŒาไปดŒวยจะทําใหŒ ลดลงเกือบ 50% คอนโดฯ จากตารางเมตรละ 150,000 บาท เหลือแค‹ 80,000 บาท หรือตารางเมตรละ 110,000 บาท เหลือแค‹ 60,000 บาท สามารถอยูส‹ ขุ มุ วิทกันไดŒเลย เปšนทางเลือกใหŒคนทีไ่ ม‹อยากซือ้ รถ ไม‹อยากใชŒรถ สามารถซือ้ คอนโดฯ ราคาต่าํ ลงครึ่งหนึ่ง ไม‹เปลืองค‹าเดินทาง ไม‹เปลืองเวลา เลือกตั้งคราวหนŒา ใครจะเอาไปใชŒไม‹สงวนสิทธิ์ครับ เอานําร‹องตามแนวเสŒนทาง รถไฟฟ‡าก‹อนก็ไดŒ 4. ป˜จจัยดŒานผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่ก‹อสรŒางไดŒยากขึ้น แต‹ถŒาเปšนพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ‡า 500 เมตร จะยังคงก‹อสรŒาง ไดŒมากกว‹าทั่วไป บวกกับป˜จจัยทางการตลาดทําใหŒการพัฒนาตŒองเกาะตามแนวรถไฟฟ‡าเปšนหลัก ยกตัวอย‹างผังเมือง พ.3 หากจะก‹อสรŒางอาคารขนาดใหญ‹พิเศษ (ตั้งแต‹ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป) ถนนตŒองกวŒางถึง 30 เมตร แต‹หากอยู‹ในระยะ 500 เมตร มีถนน 10 เมตรก็พอ อีกทั้งหากออกไปจังหวัดปริมณฑลก็จะไม‹มีกฎซีเรียสเช‹นในกรุงเทพฯ เช‹น แถวแบริ่ง เขตกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ แถวแจŒงวัฒนะ เขตกรุงเทพฯ กับนนทบุรี เปšนตŒน นอกจากนี้ยังมีสถานการณและป˜จจัยในดŒานอื่นๆ ที่น‹าสนใจในป‚ 2557 ที่อยากจะหยิบยก นําเสนอใหŒกับผูŒอ‹านในโอกาสต‹อๆ ไปอีกดŒวยครับ

36


เรื่อง: รศ.มานพ พงศทัต

การเมืองคราวนี้ไม‹รุนแรงถึงขั้นลŒมตาย แต‹คงจะยืดเยื้อแน‹ๆ เพราะวิธี การบริหารขัดแยŒงการเมืองไม‹ยอมกันง‹ายๆ การสูŒรบกันในสภานิติบัญญัติ ไม‹ใช‹สิ่งที่มุ‹งหวังกัน แต‹ใชŒการนําเอาสงครามขัดแยŒงออกมาสู‹ถนน และ ดึงประชาชนเขŒาร‹วมพวกดŒวย วิธีนี้ใชŒทั้งเสื้อเหลืองและเสื้อแดงจนเปšน ธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อนบŒานเช‹นเขมรก็ไดŒยืมวิธีการปฏิบัตินี้ไปใชŒดŒวย ในอดี ต “การเมื อ งในถนนถื อ ว‹ า เปš น การผิ ด ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ แ ละผิ ด กฎหมาย” การป‡องกันแกŒป˜ญหาคือ ทหารและอาวุธเท‹านั้น พอผูŒคนลŒมตาย ก็มีการเปลี่ยนการปฏิบัติที่อาจจะไม‹ถูกกฎหมาย โดยพรรคฝ†ายคŒานที่แมŒ เคยยึดถือประชาธิปไตยดŒวยการเลือกตัง้ เขŒามาสูใŒ นสภา ก็กาํ ลังเปลีย่ นความ คิด ส‹วนพรรคใหญ‹ทยี่ ดึ ถือการเลือกตัง้ ถŒาชนะมากก็เปšนการกินรวบไม‹มอง ประชาชนหรือพรรคอื่น การเปลีย่ นวิธคี ดิ และธรรมเนียมการปฏิบตั ิ รวมทัง้ การเคารพกฎหมายกําลัง เปลี่ยนไป ไม‹รูŒว‹าดีขึ้นหรือแย‹ลงกว‹าที่คิด เพราะรัฐธรรมนูญของเราเปลี่ยน มากที่สุดในโลก บางประเทศแม‹แบบ เช‹น อังกฤษ อเมริกา รัฐธรรมนูญยัง ไม‹เปลี่ยนมากเท‹าเรา และก็ไม‹แน‹ว‹า “รัฐธรรมนูญ ฉบับ Perfect” จะมีไหม อีกป‚สองป‚ก็อาจจะเปลี่ยนอีก พอๆ กับการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีก็ไดŒ หันกลับมามองสงครามการเมืองคราวนี้กับธุรกิจอสังหาฯ ของเรา “ตาม ธรรมดา วิกฤตการเมืองจะเกิดเร็วจบเร็ว” มักจะจบดŒวยปฏิวตั ริ ฐั ประหารจบ ดŒวยอาวุธ เมือ่ ครัง้ จําลอง-สุจนิ ดา จําไดŒไหม ทีเ่ ผาเมืองฆ‹ากันตายเกลือ่ นเต็ม ถนนราชดําเนิน ก็ใชŒเวลาไม‹ถึง 2 เดือน หรือสมัย 14 ตุลา ถนอม-ประภาส ก็ฆ‹ากันตาย จบลงดŒวยอาวุธและชีวิต ในเวลาไม‹เกิน 1 เดือนรูŒผล

ธนาคารต‹างชาติมากขึ้น ธปท. เขŒาไปดูไม‹ถึง เขามีสิทธิ์ที่จะเอาเงินออกนอก ประเทศ คราวนี้ก็จะเหมือนป‚ 2540 ต‹างกันก็คือขณะนั้นตŒมยํากุŒง จากการ ใหŒกูŒเลยตัว NPL เต็มไปหมด แต‹คราวนี้เกิดจากความหมดศรัทธา และขาด ความเชื่อมั่น ก็จะถอนเงินสดออกมาเก็บไวŒเพื่อเตรียมรับมือ 2. ผูŒประกอบการไทยขณะนี้กŒาวหนŒามาก 40 กว‹าบริษัทในตลาดหุŒนเขŒมแข็ง หลายบริษัทขาย Bond พันธบัตรในตลาดหุŒนและเอามาลงทุนเอง ไม‹ตŒองกูŒ ผ‹านธนาคารโดยตรง ก็จะมีเงินสํารองระยะกลางไวŒส‹วนหนึ่ง แต‹ผูŒประกอบ การรายกลางประมาณ 40% ของประเทศ ไม‹ไดŒอยู‹ในตลาดหุŒน โดยเฉพาะ ผูŒประกอบการต‹างจังหวัดตŒองกูŒธนาคารทั้งนั้น ระบบเงินสดก็จะถูกธนาคาร สกัดการใชŒจ‹ายหรือปดเครดิต หรือชะลอการปล‹อยสินเชื่อที่เคยไดŒปกติ ป˜ญหาคือ “ขาดเงินสดระยะสั้น” ดังนั้นผูŒรูŒในธุรกิจอสังหาฯ จะสอนเสมอว‹า “อสังหาฯ เปšนธุรกิจระยะกลาง” มิใช‹ระยะสั้นเหมือนเล‹นหุŒนหรือเล‹นทอง ดังนั้น พอวิกฤตมาใหŒเตรียมสํารอง Cash ไวŒ ในป‚นี้ ป‚มŒา 2557 พวกเรา จึงตŒองหันไปใชŒกลยุทธ “บริหารเงินสดระยะ 1-2 ป‚” อย‹าเพิ่งคิด “บริหาร กําไร” หรือคิดจะเพิ่มกําลังผลิต เพราะ Cash ก็จะนŒอยลง ตลาดก็จะหดตัว กําลังซือ้ ก็จะนŒอย ทีข่ ายไปแลŒวหรือกําลังสรŒางก็อาจจะตŒองชะลอการส‹งมอบ เพราะเงินสดเงินที่จะเขŒาหลังการโอนก็จะชŒาลงแน‹ๆ ผูŒประกอบการคงตŒอง ชะลอ และตŒองมีแผน 2-3 รองรับดŒวย 3. ฝ†ายผูŒบริโภค แน‹นอนประชาชนรูŒสึกไม‹มั่นคง ไม‹แน‹ใจว‹าอะไรจะเกิดขึ้น จากสงครามการเมืองที่เดินขบวนกันบ‹อยๆ ทั้ง 2 ค‹าย การจะตัดสินใจซื้อ ที่อยู‹ตŒองชะลอออกไปแน‹ๆ เพราะบŒานไม‹เน‹าไม‹เสียรอไดŒ ส‹วนที่วางดาวนไวŒ แลŒวก็คิดหนัก รวมถึงพวกที่ซื้อไวŒลงทุนรับรองถอยแน‹ จากซื้อคอนโด 20 หŒอง อาจจะลดลงมาเหลือ 5 หŒอง ที่เก็งกําไรไม‹ตŒองคิดเพราะเก็งไปแลŒวไม‹ คุŒม ที่จะเอากลับไปเล‹นหุŒนอีกก็เสี่ยงเหลือเกินเพราะตลาดหุŒนอ‹อนไหวเหลือ หลาย ต‹างชาติก็ถอยเงินกลับจํานวนมาก ดังนั้น คนจะซื้ออสังหาฯ ก็จะ เหลือพวกตŒองการที่อยู‹อาศัยจริงๆ ที่เรียกว‹า “Real Buyer” ที่ซื้อบŒานหลัง แรก เพราะตŒองการจะอยู‹สรŒางครอบครัว ประมาณไดŒว‹าไม‹เกิน 30-40% ของตลาดป˜จจุบนั และซือ้ เพือ่ ใหŒเช‹าอีก 50% รับรองว‹าถอยแน‹ๆ ชะลอแน‹ๆ ที่เก‹งอสังหาฯ ก็ต‹างชาติที่ยังพอซือ้ คอนโดอยูใ‹ นโควตŒา 49% เช‹น จีน ญีป่ นุ† ไตŒหวัน สิงคโปร มาเลเซีย ก็จะเขŒามาซื้อทดแทนกลุ‹มไทยที่ซื้อไวŒใหŒเช‹า ในอนาคตคอนโดทีจ่ ะขายไดŒกเ็ ปšนพวกต‹างชาติในโควตŒาเท‹านัน้ แลŒวพวกนีก้ ็ จะเอามาปล‹อยเช‹าต‹อหรือขายกันเอง เบียดตลาดบŒานเช‹าของไทย และเขŒามา ขายแข‹งผูŒประกอบการไทยในอนาคต

แต‹คราวนี้ดูว‹า “เปšนสงครามอ‹อนชŒอยยืดเยื้อ” ยาวแน‹ๆ และคงจะไม‹มี ใครกลŒาใชŒอาวุธ เพราะเมื่อมีคนตายรัฐบาลนั้นจะตŒองถูกกล‹าวโทษว‹าเปšน “ฆาตกรและอาชญากร” ฟ‡องรŒองกันจนตายไปขŒางหนึง่ แต‹สงครามทีย่ ดื เยือ้ จะทําใหŒ “เศรษฐกิจพัง” และค‹อยๆ ย่ําแย‹ลงไปทุกที อ‹อนแอลงทุกที เพียง เดือนกว‹าๆ ของสงครามการเมืองที่อ‹อนชŒอยครั้งนี้ก็ทําใหŒ “ระดับความเชื่อ มั่ น ” ของนั ก ลงทุ น ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในประเทศและต‹ า งประเทศถอยหลั ง ลง โดยเฉพาะอสังหาฯ ของเรา ความเชือ่ มัน่ อยูร‹ ะดับต่าํ 70% (จาก 100% ปกติ) ทัง้ ธนาคาร ทัง้ ผูปŒ ระกอบการ ทัง้ ผูซŒ อื้ ต‹างก็ชะลอตัว มีแผน 2 ออกมาเตรียม รับมือกับการปดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม หรือยาวต‹อไปอีก ก็จะยิ่ง ทําใหŒความเชือ่ มัน่ ถดถอย ระบบสาธารณูปโภคจะพัง ทัง้ น้าํ ไฟ น้าํ มัน ขนส‹ง ที่แน‹ๆ ก็จะคลŒายสงครามกลางเมืองเขŒาไปทุกที จากสงครามการเมืองอาจ จะทําใหŒตŒองแยกประเทศเปšนเหนือ-ใตŒ เหมือนเกาหลี เวียดนาม หรือแมŒ จะทําอย‹างไรกันดี “อย‹าตกใจ อย‹าตื่นกลัว” อย‹าถูกจูงเขŒากระแสมวลชน อเมริกาในอดีตก็เปšนไดŒ ใหŒยืนสายกลางไวŒ รักษาตัวเองระยะยาว ดูแลกระแสเงินสดของตัวเองและ ครอบครัว ลดป˜ญหาหนี้เสีย รอใหŒพายุผ‹านไปก‹อนค‹อยปรับตัวอีกครั้ง แลŒวอสังหาฯ จะทําอย‹างไร เพราะจะกระทบ 3 ระนาบ ก‹อนอื่นตŒองขอใหŒ เหตุ ก ารณ ตŒ อ งดู กั น เปš น รายวั น ขอใหŒ เ ลิ ก ทะเลาะแย‹ ง อํ า นาจกั น เสี ย ที ตายแลŒวก็เอาไปไม‹ไดŒ รูŒรักสามัคคี ผ‹อนปรนกัน คนไทยดŒวยกันครับ 1. ธนาคารมัน่ คงไวŒกอ‹ น โดย ธปท. ตŒองลงมาดู มิใช‹ทาํ ใหŒคนหวัน่ ไหวจนจะ ถอนเงินหมดจากธนาคาร ก็จะเจงไดŒ ดังนัน้ ทุกธนาคารตŒองมีสาํ รองเงินสด ใหŒพอ ธนาคารชาติตอŒ งลงมาดูการตัง้ สํารองของธนาคารพาณิชย ยิง่ ขณะนีม้ ี

37


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา

¨Ò¡º·¤ÇÒÁ¤ÃÑ駷ÕèáÅŒÇä´Œ¡Å‹ÒǶ֧¨Ø´á¢ç§-¨Ø´Í‹Í¹ã¹àº×éÍ§μŒ¹¢Í§áμ‹ÅлÃÐà·È·ÕèËÇÁÍÂÙ‹ã¹ AEC »ÃЪҤÁ àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÒà«Õ¹ä»áŌǹÑé¹ ¤ÃÒǹÕé¨Ö§ÍÂÒ¡¨Ð¹íÒàʹÍã¹á§‹¡ÒÃà§Ô¹¢Í§áμ‹ÅлÃÐà·È´ÙºŒÒ§ à¾ÃÒÐ໚¹ÍÕ¡ÊÔè§ Ë¹Ö觷Õàè ÃÒ¤ÇÃÃÙàŒ ÍÒäÇŒ à¾×èÍ໚¹»ÃÐ⪹ã¹¡Ò÷íÒ¸ØáԨÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹ Ê¡ØÅà§Ô¹ÍÒà«Õ¹áÅÐÊ¡ØÅà§Ô¹ÊÁÒªÔ¡ÍÒà«Õ¹ สําหรับสกุลเงินที่ใชŒในหมู‹ของประเทศสมาชิกอาเซียน เรายังไม‹มีเงินสกุลเดียวกันใชŒเหมือนกับที่ประชาคมยุโรปใชŒเงินยูโรกัน เนือ่ งจากทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หวัน่ เกรงว‹าจะประสบป˜ญหาวิกฤตหนีส้ าธารณะและเศรษฐกิจยุโรปทีเ่ กิดขึ้น ในสหภาพยุโรปมาแลŒว ซึ่งป˜ญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการใชŒสกุลเงินยูโรร‹วมกันนั่นเอง ส‹วนสกุลเงินของประเทศสมาชิก อาเซียนทีใ่ ชŒกันในแต‹ละประเทศมีดังนี้

»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã (Republic of Singapore)

สิงคโปรใชŒสกุลเงินดอลล‹ารสิงคโปร (Dollar Singapore - SGD) ใชŒสัญลักษณ S$ โดยมีธนบัตรที่ใชŒอยู‹ คือ 2 ดอลล‹ารสิงคโปร, 5 ดอลล‹ารสิงคโปร, 10 ดอลล‹ารสิงคโปร, 50 ดอลล‹ารสิงคโปร, 100 ดอลล‹าร สิงคโปร, 1,000 ดอลล‹ารสิงคโปร และ 10,000 ดอลล‹ารสิงคโปร ส‹วนเหรียญที่ใชŒบ‹อยมี 5 เซ็นต, 10 เซ็นต, 20 เซ็นต, 50 เซ็นต และเหรียญ 1 ดอลล‹าร อัตราการแลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับ ประมาณ 1.27 ดอลล‹ารสิงคโปร หากอัตราแลกเปลี่ยนเปšนเงินไทย 1 ดอลล‹ารสิงคโปร แลกเปšนเงินไทย ไดŒเท‹ากับประมาณ 26.05 บาท

»ÃÐà·ÈÍԹⴹÕà«Õ (Republic of Indonesia)

อินโดนีซยี ใชŒสกุลเงินรูเป‚ยห (Rupiah - IDR) ใชŒสัญลักษณ Rp. ธนบัตรทีใ่ ชŒในป˜จจุบนั คือ 1,000 รูเป‚ยห, 2,000 รูเป‚ยห, 5,000 รูเป‚ยห, 10,000 รูเป‚ยห, 20,000 รูเป‚ยห, 50,000 รูเป‚ยห และ 100,000 รูเป‚ยห ส‹วนอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 12,225 รูเป‚ยห หากอัตราแลกเปลี่ยนเปšนเงิน ไทย 10,000 รูเป‚ยห สามารถแลกเปšนเงินไทยไดŒเท‹ากับประมาณ 27 บาท

»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«Õ (Federation of Malaysia)

มาเลเซียใชŒสกุลเงินริงกิต (Ringgit - MYR) ใชŒสัญลักษณ RM ธนบัตรที่ใชŒในป˜จจุบัน คือ 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 ริงกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต ส‹วนเหรียญที่ใชŒมี 5 เซ็นต, 10 เซ็นต, 20 เซ็นต, 50 เซ็นต โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 3.29 ริงกิตมาเลเซีย ส‹วนอัตรา แลกเปลี่ยนเปšนเงินไทย 1 ริงกิตมาเลเซีย แลกเปšนเงินไทยไดŒเท‹ากับประมาณ 10.12 บาท

»ÃÐà·ÈºÃÙä¹ (Negara Brunei Darussalam)

บรูไนใชŒสกุลเงินดอลล‹ารบรูไน (Dollar Brunei - BND) ใชŒสัญลักษณ B$ มีธนบัตรที่ใชŒในป˜จจุบัน คือ 1 ดอลล‹ารบรูไน, 5 ดอลล‹ารบรูไน, 10 ดอลล‹ารบรูไน, 20 ดอลล‹ารบรูไน, 25 ดอลล‹ารบรูไน, 50 ดอลล‹าร บรูไน, 100 ดอลล‹ารบรูไน, 500 ดอลล‹ารบรูไน, 1,000 ดอลล‹ารบรูไน และ 10,000 ดอลล‹ารบรูไน ส‹วนเหรียญทีใ่ ชŒมี 1 เซ็นต, 5 เซ็นต, 10 เซ็นต, 20 เซ็นต, 50 เซ็นต และ 1 ดอลล‹าร มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 1.27 ดอลลารบรูไน อัตราแลกเปลีย่ นเปšนเงินไทย 1 ดอลล‹ารบรูไน แลกเปšน เงินไทยไดŒเท‹ากับประมาณ 26.05 บาท บรูไนมีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปรทําใหŒเงินดอลล‹าร บรูไน มีมูลค‹าเท‹ากับเงินดอลล‹ารสิงคโปร และสามารถใชŒแทนกันไดŒในทั้ง 2 ประเทศดŒวย 38


»ÃÐà·È¿ÔÅÔ»»Ô¹Ê (Republic of the Philippines)

ฟลปิ ปนสใชŒสกุลเงินเปโซ (Peso - PHP) ใชŒสญ ั ลักษณ P ธนบัตรทีใ่ ชŒในป˜จจุบนั คือ 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ ส‹วนเหรียญที่ใชŒบ‹อยมี 25 เซ็นต และ 1 เปโซ, 5 เปโซ, 10 เปโซ อัตรา แลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 44.34 เปโซ อัตราแลกเปลี่ยน เปšนเงินไทย 100 เปโซ แลกเปšนเงินไทยไดŒเท‹ากับประมาณ 74.50 บาท

»ÃÐà·ÈàÇÕ´¹ÒÁ (Socialist Republic of Vietnam)

เวียดนามใชŒสกุลเงินด‹ง (Dong - VND) ใชŒสัญลักษณ d ธนบัตรที่ใชŒในป˜จจุบัน ไดŒแก‹ 1,000 ด‹ง, 2,000 ด‹ง, 5,000 ด‹ง, 10,000 ด‹ง, 20,000 ด‹ง, 50,000 ด‹ง, 100,000 ด‹ง, 200,000 ด‹ง และ 500,000 ด‹ง ส‹วนเหรียญที่ใชŒมี 200 ด‹ง, 500 ด‹ง, 1,000 ด‹ง, 2,000 ด‹ง และ 5,000 ด‹ง ส‹วนอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 21,000 ด‹ง อัตราแลกเปลี่ยนเปšนเงินไทย 100 บาทของไทย แลกเปšนสกุลเงินด‹งไดŒเท‹ากับประมาณ 63,800 ด‹ง

»ÃÐà·È¡ÑÁ¾ÙªÒ (Kingdom of Cambodia)

กัมพูชาใชŒสกุลเงิน เปšน เงินเรียล (Riel - KHR) ใชŒสัญลักษณ CR. หรือ ธนบัตรที่ใชŒในป˜จจุบัน ไดŒแก‹ 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล ส‹วนเหรียญที่ใชŒมี 50 เรียล, 100 เรียล, 200 เรียล และ 500 เรียล มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 4,000 เรียล ส‹วนอัตราแลกเปลี่ยนเปšนเงินไทย 100 บาทของไทย แลกเปšนสกุลเงินเรียล เท‹ากับประมาณ 12,100 เรียล

»ÃÐà·ÈÅÒÇ (The Lao People’s Democratic Republic)

ลาวใชŒสกุลเงินกีบ (Kip - LAK) ใชŒสัญลักษณ K โดยธนบัตรที่ใชŒในป˜จจุบัน ไดŒแก‹ 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 50,000 กีบ ส‹วนเหรียญที่ใชŒมี 10 อัด, 20 อัด, 50 อัด และ 1 กีบ, 5 กีบ, 10 กีบ, 20 กีบ, 50 กีบ มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 8,000 กีบ อัตราแลกเปลี่ยนเปšนเงินไทย 100 บาทของไทย แลกเปšนสกุลเงิน ของลาวไดŒเท‹ากับประมาณ 24,500 กีบ

»ÃÐà·È¾Á‹Ò (Republic of the Union of Myanmar)

พม‹าใชŒสกุลเงินจาด (Kyat - MMK) ใชŒสญ ั ลักษณ K โดยธนบัตรทีใ่ ชŒในป˜จจุบนั ไดŒแก‹ 50 ปยา, 1 จาด, 5 จาด, 10 จาด, 20 จาด, 50 จาด, 100 จาด, 200 จาด, 500 จาด, 1,000 จาด, 5,000 จาด และ 10,000 จาด ส‹วนเหรียญที่ใชŒ มี 1 ปยา, 5 ปยา, 10 ปยา, 25 ปยา, 50 ปยา และ 1 จาด, 5 จาด, 10 จาด, 50 จาด, 100 จาด โดยมีอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 1,000 จาด อัตราแลกเปลี่ยนเปšนเงินไทย 100 บาทของไทย แลกเปšนสกุลเงิน จาดไดŒเท‹ากับประมาณ 3,000 จาด

»ÃÐà·Èä·Â (Kingdom of Thailand)

ไทยใชŒสกุลเงินบาท (Baht - THB) ใชŒสญ ั ลักษณ ฿ ธนบัตรทีใ่ ชŒในป˜จจุบนั ไดŒแก‹ 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท ส‹วนเหรียญที่ใชŒมี 25 สตางค, 50 สตางค และ 1 บาท, 2 บาท, 5 บาท, 10 บาท มีอัตรา แลกเปลี่ยน 1 ดอลล‹ารสหรัฐ เท‹ากับประมาณ 33 บาท อัตราแลกเปลี่ยน: ณ วันที่ 3 มกราคม 2557 อŒางอิงขŒอมูลจาก: องคความรูŒ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asian Economic Community, เว็บไซต http://www.thai-aec.com 39


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

ºŒÒ¹μÒ¡ÍÒ¡ÒÈÊØ´ËÃÙÊäμŏ·ÍʤҹÕè ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒȸÃÃÁªÒμÔ ·Õàè ¢ÒãËÞ‹ “Tocana Valley â¤Ã§¡ÒúŒÒ¹μÒ¡ÍÒ¡ÒÈÊØ´ËÃÙÊäμŏ·ÍʤҹÕè ·‹ÒÁ¡ÅÒ§¸ÃÃÁªÒμÔ áÅÐʹÒÁ¡Íŏ¿ 18 ËÅØÁ 㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈʺÒÂæ ºÃÔàdzà¢ÒãËÞ‹ ·íÒãËŒ¡Òþѡ¼‹Í¹¢Í§¤Ø³áÅФÃͺ¤ÃÑÇ໚¹ä»Í‹ҧ¾ÔàÈÉ º¹¾×é¹·Õè·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ໚¹Ê‹Ç¹μÑÇÊÙ§” à¡ÕèÂǡѺ ·ÍÊ¤Ò¹Ò ÇÑÅàŏ

ทอสคานา วัลเลย เปšนโครงการแรกทีพ่ ฒ ั นาพิเศษอย‹างแทŒจริงทีเ่ กิดขึน้ ในบริเวณใกลŒเคียงเขาใหญ‹ ดŒวยแรงบันดาล ใจทีแ่ ข็งแกร‹งของสิง่ ทีส่ มบูรณทแี่ ปลกใหม‹และไม‹ซา้ํ กับตลาด ทอสคานา วัลเลย เปšนหนึง่ ในโครงการทีก่ ล‹าวถึงอย‹าง แพร‹หลาย ความตั้งใจของการพัฒนาคือการสรŒางสิ่งที่มีเอกลักษณของการใหŒบริการ ไม‹เพียงแต‹ตลาดในประเทศ แต‹ยังมุ‹งสู‹ตลาดต‹างประเทศ ทอสคานา วัลเลย โดยบริษัท ทัสคานี วิลล จํากัด เตรียมความพรŒอมที่จะใหŒบริการ ในตลาดระดับสูง ที่เพิ่มขีดของความพึงพอใจสําหรับผูŒที่กําลังมองหาบŒานที่แทŒจริงของชีวิต Toscana วัลเลย เปšนที่พักอาศัยที่มีความสง‹างามและความเรียบง‹าย การออกแบบดŒวยองคประกอบและวัสดุ ธรรมชาติตามแบบ Tuscan ที่เปšนบŒานอิฐ ตกแต‹งดŒวยไมŒ และหลังคาดินเผา ซึ่งเต็มไปดŒวยบรรยากาศที่สงบสุข ของจิตใจที่มาพรŒอมกับความรูŒสึกปลอดภัยในสภาพแวดลŒอมแห‹งหุบเขา ที่ใหŒความเปšนส‹วนตัว พรŒอมสิ่งอํานวย ความสะดวกสําหรับการดําเนินชีวิตที่สะดวกสบาย รวมถึงการบริการและการดูแลสวน รายละเอียดโครงการ ทอสคานา วัลเล‹ย (TOSCANA VALLEY) ชื่อโครงการ: ทอสคานา วัลเล‹ย (TOSCANA VALLEY) ที่ตั้งโครงการ: อําเภอปากช‹อง จังหวัดนครราชสีมา เจŒาของโครงการ: บริษัท ทอสคานา วิลล จํากัด พื้นที่โครงการ: 2500 ไร‹ พื้นที่ใชŒสอยของบŒาน: ตั้งแต‹ 372.0 ถึง 595.0 ตร.ม. 40


41


การออกแบบที่ตอบโจทยทุกไลฟŠสไตล ทอสคานา วัลเลย ถูกออกแบบมาเปšนพิเศษในแบบชุมชนของครอบครัวใหญ‹ โดยภายในโครงการมีความพิเศษพรŒอมสิ่งอํานวยความ สะดวกครบครัน ดŒวยภูมิทัศนที่สวยงาม พรŒอมลานกิจกรรมสําหรับครอบครัวที่พรŒอมแบ‹งป˜นช‹วงเวลาที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับ การเดินเล‹นท‹ามกลาง Junipers ที่สูงตระหง‹านและพุ‹มไมŒโอค สวนดอกไมŒและสวนผลไมŒ นอกจากนั้นยังสามารถเดินป†าชมธรรมชาติ ไดŒดŒวย ซึ่งเปšนสิ่งที่ Toscana Valley ตŒองการนําเสนอประสบการณผจญภัยใหŒทุกคนไดŒสัมผัส พรŒอมทั้งสนามกอลฟขนาด 18 หลุม การออกแบบที่ลงตัวกับภูมิประเทศ ดŒวยตําแหน‹งของ ทอสคานา วัลเลย อยู‹ติดกับเขตแดนทางเหนือของอุทยานแห‹งชาติเขาใหญ‹ ที่อยู‹ใตŒร‹มเงาของธรรมชาติและหนŒาผา หินปูน ซึ่งจะกลายเปšนฉากหลังที่ยอดเยี่ยมของโครงการทั้งหมด โดยเฉพาะอย‹างยิ่งในฤดูฝนที่มีเสŒนของน้ําตกที่สามารถมองเห็นไดŒ อย‹างชัดเจน เปšนชุมชนที่พักอาศัยอันหรูหราที่มีความเรียบง‹ายของการใชŒชีวิต สไตล Tuscan ที่มีเสน‹หแบบอิตาลี บนสนามกอลฟ ระดับโลก ซึ่งเปšนสิ่งที่ทŒาทายและน‹าตื่นเตŒน สนามกอลฟ 18 หลุม ในบรรยากาศสบายๆ บริเวณเขาใหญ‹ นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั มีสนามกอลฟไวŒบริการเพือ่ กิจกรรมสันทนาการทีห่ ลากหลาย โดดเด‹นดŒวยสนามกอลฟ 18 หลุม Toscana Valley Golf Course โดยใชŒสถาปนิกทีม่ ชี อื่ เสียงดŒานการออกแบบสนามกอลฟ Bob McFarland มาช‹วยออกแบบ ดŒานหลังสนามกอลฟนัน้ เปšนส‹วน ของอุทยานแห‹งชาติเขาใหญ‹ ที่มีบรรยากาศสวยงามและมีเสน‹หคลŒายกับสภาพแวดลŒอมของการทอสคานา วัลเล‹ย ในประเทศอิตาลี

42


ความโดดเด‹นดŒานสถาป˜ตยกรรมของตึกสโมสร CLUB HOUSE ไดŒรับอิทธิพลจากวิลล‹า Cenami Mansi, Luca โดยมีรูปแบบของสถาป˜ตยกรรมที่แสดงใหŒเห็น ถึงวิลล‹าสไตลอติ าลีแบบดัง้ เดิม สโมสรถูกกําหนดใหŒเปšนพืน้ ทีส่ งวนไวŒสาํ หรับผูอŒ ยูอ‹ าศัยและแขกของพวกเขาเท‹านัน้ ไดŒรับการตกแต‹งดŒวยสิ่งอํานวยความสะดวก อาทิเช‹น รŒานอาหารสไตลอิตาเลียน ล็อบบี้เลานจ และระเบียงกวŒาง ขวางที่มีทัศนียภาพอันงดงามของเขาใหญ‹ และ Toscana Valley Golf Course ทาวนสแควร อันโดดเด‹น ทาวนสแควร ถูกออกแบบใหŒมคี วามสดใสและมีชวี ติ ชีวา มีหลายกิจกรรมทีจ่ ะผ‹อนคลายและใชŒเวลาเมือ่ อยูท‹ นี่ ี่ ผูอŒ ยู‹ อาศัยสามารถลิ้มลองเลือกชิมกาแฟพรีเมี่ยมและชา ในขณะที่เพลิดเพลินกับหนังสือดีๆ ที่คาเฟ† พบปะกับเพื่อนฝูง หรือดื่มด่ํากับบรรยากาศแสนโรแมนติกของอาหารมื้อค่ําในรŒานอาหารอิตาเลียน นอกจากนี้ผูŒอยู‹อาศัยยังสามารถ ใชŒเวลาว‹างดŒวยการแวะชŒอปปœงในรŒานคŒาสุดหรูไดŒอีกดŒวย ภายในโดดเด‹นดŒวยสีสรŒางลาย BegerShield Art Effects Toscana Valley ไม‹ไดŒสวยแค‹ภายนอกเพียงอย‹างเดียว แต‹สวยเขŒาไปถึงขŒางในอาคารดŒวยดีไซนทลี่ งตัว โดยเฉพาะ สีทาภายในอาคารที่มีความโดดเด‹นดŒานการสรŒางสวดลาย จาก BegerShield Art Effects หรือสีสรŒางลายนําเขŒา จากประเทศอิตาลี ใชŒสาํ หรับตกแต‹งผนังภายในบŒานใหŒมลี วดลายสวยงาม เกŽไกŽไม‹ซา้ํ แบบใคร มาพรŒอมกับเทคโนโลยี ความปลอดภัย Low VOCs จึงมัน่ ใจไดŒวา‹ ปลอดสารเคมีที่เปšนอันตรายต‹อผูอŒ ยูอ‹ าศัยปราศจากสารปรอท สารตะกัว่ ไรŒกลิน่ อับชืน้ สามารถเขŒาอยูอ‹ าศัยไดŒทนั ทีทที่ าเสร็จ ใชŒเวลาแหŒงไวเพียง 2-4 ชัว่ โมง ทัง้ ยังมีคณ ุ สมบัตปิ อ‡ งกันคราบ ด‹างคราบเกลือ เช็ดลŒางทําความสะอาดง‹ายเพียงใชŒผาŒ ชุบน้าํ หมาดๆ สามารถทาไดŒทกุ พืน้ ผิวทัง้ ปูน ไมŒเหล็ก ยิปซัม่ BegerShield Art Effects จึงเหมาะกับกลุ‹มเจŒาของบŒานที่เปšนคนรุ‹นใหม‹ ทันสมัย สถาปนิก อินทีเรียดีไซนเนอร และช‹างรับเหมา ที่เปดรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม‹ๆ ชอบตกแต‹งบŒาน ชอบผลงาน DIY รักความเปšนตัว ของตัวเอง ชอบความงามทางศิลปะ รักความสะดวกสบาย มีรสนิยมในการจับจ‹ายใชŒสอย ยอมจ‹ายแพงขึ้นเพื่อ แลกกับคุณภาพที่เหนือกว‹า ดŒวยเหตุนี้โครงการ Toscana Valley เขาใหญ‹ จึงไวŒวางใจและเลือกใชŒสีทาภายใน สี BegerShield Art Effects ขอขอบคุณขŒอมูล Beger Co., Ltd. Tel: +(662) 611 3434 Fax: +(662) 215-7083 www.beger.co.th

43


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา

ในป˜จจุบันนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) เขŒามา มีบทบาทกับสินคŒาอุปโภคบริโภคอยู‹มากมาย เหตุดŒวย นวั ต กรรมของนาโนเทคโลยี ที่ เ ขŒ า มาเพิ่ ม คุ ณ สมบั ติ ใหม‹ๆ ต‹อยอดใหŒกบั วัสดุและผลิตภัณฑตา‹ งๆ ทีม่ อี ยูเ‹ ดิม อย‹างสีนาโนทาอาคารที่มีสมบัติกันน้ําหรือยับยั้งเชื้อ แบคทีเรียไดŒ หรือสีทาอาคารทีม่ กี ารผสมผงนาโนเทฟล‹อน เพิ่มคุณสมบัติสะทŒอนหยดน้ําและทําความสะอาดตัว เองไดŒ หรือสีทาอาคารที่มีการผสมสารไททาเนียมนาโน เขŒาไปช‹วยป‡องกันรังสียูวี เพื่อใหŒมีสมบัติสะทŒอนรังสี อั ล ตราไวโอเลตไม‹ ใ หŒ ผ‹ า นเขŒ า ในอาคารไดŒ นอกจาก เปšนการสรŒางมูลค‹าเพิ่มใหŒกับผลิตภัณฑแลŒว “นาโน เทคโนโลยี” ยังช‹วยดึงดูดความสนใจจากผูŒบริโภคไดŒ เปšนอย‹างดี อีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะนําเสนอในครั้งนี้ ถือเปšนอีกหนึ่ง ตัวอย‹างของสีทาอาคารที่มีคุณสมบัติเปšนฉนวนป‡องกัน ความรŒอน ช‹วยลดการถ‹ายเทความรŒอนระหว‹างภายนอก กับภายในตัวอาคาร ทําใหŒประหยัดพลังงานในการปรับ อุณหภูมิภายในตัวอาคารลงไดŒ สีชนิดพิเศษนี้เปšนผล มาจากการพัฒนาในหŒองปฏิบัติการขององคการนาซ‹า เพื่อคŒนหาวัสดุที่มีความสามารถในการป‡องกันความ รŒอนใหŒกับยานอวกาศในขณะเสียดสีกับชั้นบรรยากาศ โลก โดยการนําวัสดุเซรามิกที่เปšนเม็ดกลมขนาดเล็ก มาก (Microsphere Ceramic) มาผสมอยู‹ในเนื้อสีเปšน เนือ้ สีชนิดพิเศษเนือ่ งจากเม็ดเซรามิกดังกล‹าวมีลกั ษณะ เปšนลูกบอลภายในกลวง และมีสภาพเปšนสุญญากาศ ซึง่ สามารถใชŒเปšนฉนวนกันความรŒอนไดŒดที สี่ ดุ ดังนัน้ เมือ่ ทาสีชนิดลงบนผนังหรือเพดานแลŒว เม็ดเซรามิกเหล‹านี้ จะเรียงตัวกันเปšนชั้นบางๆ บนผนังทําหนŒาที่เปšนฉนวน ป‡องกันไม‹ใหŒความรŒอนเขŒาสู‹ตัวอาคารในฤดูรŒอน และ สกัดกั้นไม‹ใหŒความรŒอนจากภายในตัวอาคารถ‹ายเทออก ไปขŒางนอกไดŒโดยง‹ายในฤดูหนาวไดŒ นอกจากนั้นแลŒว สีชนิดนี้ยังมีสมบัติที่ดีอื่นๆ อีก อาทิเช‹น ทนไฟ ไม‹เปšน พิษต‹อร‹างกายมนุษย ทนต‹อความรŒอนสูง เพิ่มความ สามารถในการรับแรงของผนังที่ทาสีชนิดนี้ ป‡องกัน ความชื้น รวมถึงยังป‡องกันการรบกวนของสิ่งมีชีวิต เล็กๆ ไดŒอีกดŒวย ทําใหŒสีชนิดนี้นอกจากจะนํามาใชŒใน การทาผนังอาคารบŒานเรือนและยานพาหนะเพื่อป‡องกัน

44

ความรŒอนแลŒว ยังสามารถนําไปใชŒในลักษณะอื่นๆ ไดŒ อีกดŒวย เช‹น ใชŒทาเคลือบเพื่อป‡องกันสนิม หรือใชŒเคลือบ เพือ่ ป‡องกันการทําลายจากความชืน้ และการกัดแทะของ หนูและแมลง เปšนตŒน แต‹ อ ย‹ า งไรก็ ต ามการทาสี ใ หŒ ค รบตามขั้ น ตอนเปš น กระบวนการสํ า คั ญ ที่ จ ะช‹ ว ยใหŒ ผ นั ง อาคารไม‹ ว‹ า จะ ใหม‹ ห รื อ เก‹ า สามารถป‡ อ งกั น ความรŒ อ นไดŒ ดี ขึ้ น ดŒ ว ย โดยควรเริม่ ตŒนดŒวยการรองพืน้ ดŒวยสีรองพืน้ ปูนเสียก‹อน (Ceramic Alkali Resisting Primer) ซึง่ มีคณ ุ สมบัตเิ ปšน ฉนวนกันความรŒอน ป‡องกันเชื้อรา ทนต‹อด‹างและคราบ เกลือในปูน จากนั้นใชŒสีฉนวนกันความรŒอนและกันน้ํา ชนิดยืดหยุ‹น (Ceramic Elastomeric Heat Insulation Paint) ซึง่ มีคณ ุ สมบัตเิ ปšนฉนวนกันความรŒอนอีกชัน้ หนึง่ ช‹วยปกปดรอยแตกลายงาและป‡องกันน้ําซึมเขŒาสู‹ผนัง สุดทŒายจบดŒวยการใชŒสีทับหนŒาสะทŒอนความรŒอน (Heat Reflection Insulation Paint) สีประเภทนี้มีระยะเวลา ในการใชŒงานนานประมาณ 5 ป‚ จึงสามารถช‹วยประหยัด พลังงานและค‹าใชŒจ‹ายไม‹มากก็นŒอยทั้งนั้น Selected Product สี ท าอาคารที่ น‹ า สนใจที่ มี คุณสมบัติกันความรŒอน อาทิเช‹น 1.สีเบเยอรคูล ออลซีซั่น เซรามิกชิลด แบรนด Beyer 2.สีเบเยอรคูล ซุปเปอรเซรามิกชิลด แบรนด Beyer บริษัท เบเยอร จํากัด เลขที่ 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : 0-2611-3434 โทรสาร : 0-2215-7320 ติดต‹อฝ†ายขาย(กทม.) : ต‹อ 105,106,509 ติดต‹อฝ†ายขาย (ต‹างจังหวัด) : ต‹อ 702,704 ติดต‹อฝ†ายขาย (โครงการ) : ต‹อ 507,526

3.สีทีโอเอ ซูเปอรชิลด ไทเทนี่ยม แบรนด TOA 4.สีทีโอเอ โฟซีซั่น ซันบล็อก แบรนด TOA บริษทั ทีโอเอ เพŒนท (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงาน และศูนยอุตสาหกรรม ทีโอเอ บางนา-ตราด 31/2 หมู‹ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท +662 335-5555 โทรสาร +662 312-8919


เรื่อง/ภาพ: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

¾×¹é ·ÕÍè ÂÙÍ‹ ÒÈÑÂẺãËÁ‹ ·ÕÊè ÒÁÒöμͺ⨷»Þ ˜ ËÒ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§¡ÒÃÊÌҧÍÒ¤Òà »˜ÞËÒáç§Ò¹ áÅл˜ÞËÒÍ×¹è æ ÏÅÏ ä´ŒÍ‹ҧŧμÑÇ Quick Space ࢌÒÁÒá¡Œ»Þ ˜ ËÒ´ŒÒ¹¡‹ÍÊÌҧ䴌·¹Ñ àËμØ¡Òó à¹×èͧ¨Ò¡¼ÅÔμÀѳ±´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÊÌҧ¤ÇÒÁÊдǡʺÒ áÅÐÃÇ´àÃçÇãËŒ¡Ñºà¨ŒÒ¢Í§â¤Ã§¡Òà ÃÇÁ·Ñ駼ٌ·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ㪌ÊÍÂÍÒ¤Ò÷ÕèμŒÍ§¡ÒÃ㪌§Ò¹â´ÂàÃçÇ ËÃ×ͼٌ·ÕèäÁ‹μŒÍ§¡ÒÃÃÍ¡Òá‹ÍÊÌҧ นางสาวนฤชล บุญลิขติ ชีวะ รองกรรมการผูจŒ ดั การ บริษทั พี.ซี. สตีล โพลส แอนด แคบินส จํากัด ผูผŒ ลิตและจําหน‹าย อาคารสํานักงานสําเร็จรูป ภายใตŒแบรนด “Quick Space” เล‹าว‹า อาคารสําเร็จรูปติดตั้งเร็ว “Quick Space” เปšนนวัตกรรมอาคารสําเร็จรูปที่รีแบรนดมาจาก PC Cabin ซึ่งลูกคŒาจะคุŒนหูและรูŒจักเปšนอย‹างดีกับบŒานสําเร็จรูป ของ PC Cabin มานานกว‹า 4 ป‚ และป‚นี้ในโอกาสที่เราดําเนินธุรกิจสู‹ป‚ที่ 5 จึงมีแผนที่จะรีแบรนดดิ้งใหม‹เพื่อ ใหŒมีความเหมาะสมและสอดคลŒองกับผลิตภัณฑ และเพื่อเปšนการตอกย้ําแบรนดใหŒเปšนที่รูŒจักและจดจําในตลาด มากขึน้ จึงไดŒปรับเปลีย่ นชือ่ ใหม‹จาก PC Cabin มาเปšน“Quick Space” นับจากนีเ้ ปšนตŒนไป ดังนัน้ ในป‚นจี้ งึ มีแผนที่ จะเร‹งพัฒนาสินคŒา องคกร และลงทุนพัฒนาบุคลากรใหŒมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอกย้ําแบรนดและสรŒาง แบรดใหŒเปšนที่จดจําในตลาด

¹ÇÑμ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍ͡Ẻ ¾×é¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ·ÕèÃÇ´àÃçǷѹ㨠áÅÐÍÂÙ‹ä´Œ¨ÃÔ§

นวัตกรรมอาคารสําเร็จรูป “Quick Space” เปšนอาคารสําเร็จรูปติดตั้งเร็ว ที่มีโครงสรŒางที่แข็งแกร‹ง ทนทาน ตลอดอายุการใชŒงานกว‹า 50 ป‚ โดยโครงสรŒางของอาคารนั้นทํามาจากโลหะ เหล็กอลูซิงค (Aluzine) คุณภาพสูง มีคุณสมบัติทนต‹อการเกิดสนิม และคงทน เพราะมีส‹วนผสมของเหล็ก อะลูมิเนียม และซิงกหลอมละลายรวมกัน จึงทําใหŒเกิดความเบา เงางาม คงทน และกันสนิมไดŒยาวนาน อีกทั้งยังอบดŒวยสี Polyester ทําใหŒความเงางาม ของสีไม‹ซีดจางไปจากเรานานนับหลายๆ สิบป‚ จึงไม‹จําเปšนที่จะตŒองทาสีตัวอาคารใหม‹อีกเลย ดŒานผนังของอาคารทําจากโลหะ กัลวาไนซ (Galvanize) ที่มีความทนทานต‹อสนิม และสามารถรองรับอากาศรŒอน ชื้นของประเทศไทยไดŒเปšนอย‹างดี นอกจากนี้ผนังยังสามารถปกป‡องและกันความรŒอนจากภายนอกไดŒ พรŒอมทั้งยัง เก็บรักษาความเย็นจากภายในไดŒอกี ดŒวย เนือ่ งจากเราไดŒฉดี ฉนวนกันความรŒอน Polyurethane Foam เพือ่ ป‡องกัน ความรŒอนจากภายนอก และรักษาอุณหภูมิความเย็นจากภายในจากหŒองแอรไดŒยาวนาน 46


47


นอกจากนี้อาคารสําเร็จรูปติดตั้งเร็วยังมีความโดดเด‹นอีกมาก อาทิเช‹น สามารถติดตั้งง‹าย รวดเร็ว ช‹วยลดตŒนทุนการก‹อสรŒาง ตอบโจทยปญ ˜ หาแรงงานขาดในยุคป˜จจุบนั ไดŒเปšนอย‹างดี เนือ่ งจากผลิตภัณฑดงั กล‹าวเปšนลักษณะของอาคารน็อคดาวน (Known Down) จึงสามารถถอด และเคลือ่ นยŒายไปประกอบทีอ่ นื่ ไดŒงา‹ ย ซึง่ จะช‹วยใหŒสามารถขนส‹งไดŒสะดวก โดยอาคารสําเร็จรูปดังกล‹าวเหมาะสําหรับ ผูŒที่ตŒองการใชŒอาคารอย‹างรวดเร็ว มีพื้นที่จํากัด ช‹วยแกŒใหŒป˜ญหาลูกคŒาที่มีที่ดิน หรือพื้นที่แคบๆ ที่คิดว‹าไม‹น‹าจะทําประโยชนไดŒแลŒว ใหŒกลับมามีประโยชนไดŒอย‹างแทŒจริง ดŒวยคุณสมบัติที่โดดเด‹นสามารถต‹อเติม เคลื่อนยŒายไดŒไม‹จํากัด โดยไม‹เสียความแข็งแรงของ โครงสรŒางจึงเปšนอาคารสําเร็จรูปทางเลือกใหม‹ทตี่ อบโจทยภาวะเศรษฐกิจในยุคป˜จจุบนั ไดŒเปšนอย‹างดีทงั้ โดยเฉพาะป˜ญหาดŒานแรงงาน ขาด ฯลฯ “Quick Space” มีใหŒเลือกหลากหลายขนาด ประกอบดŒวย ขนาด 3x3,3x6,3x9,3x12,และขนาด 3.2x7.3 F โดยอาคารสําเร็จรูป ดังกล‹าวจะไม‹มีโครงสรŒางเสาค้ํายันตรงกลาง เพื่อใหŒสามารถใชŒพื้นที่ใชŒสอยที่มีอยู‹จํากัดไดŒเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเพิ่มความโอ‹โถง หรูหราใหŒแก‹ตัวอาคารไดŒดŒวย นอกจากนี้ยังใชŒระยะเวลาประกอบก‹อสรŒางหนŒางานที่สั้นเพียง 1 สัปดาห เมื่อเทียบกับการก‹อสรŒางใน รูปแบบอื่นๆ นับว‹าเปšนนวัตกรรมล‹าสุดที่คิดคŒนโดยคนไทย 100% และล‹าสุดผลิตภัณฑของเราไดŒถูกนําไปใชŒที่บริเวณ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม กว‹า 1,080 ตารางเมตร แบ‹งออกเปšนอาคารสําเร็จรูป ทั้งหมด 2 อาคาร โดยอาคารหลักแรก มีพื้นที่ทั้งหมด 378 ตารางเมตร มีเสาตรงกลาง 4 เสา และอาคารสําเร็จรูปหลังที่สอง มีพื้นที่ 702 ตารางเมตร มีเสาตรงกลางอยู‹ 8 เสา ซึ่งใชŒเวลาในการติดตั้งอาคารสําเร็จรูปพรŒอมใชŒงานเพียง 1 สัปดาห และติดตั้งงานระบบ ไฟฟ‡าอีก 3 สัปดาหเท‹านั้น หากเปšนการก‹อสรŒางแบบก‹ออิฐ ฉาบปูน ตŒองใชŒเวลาในการก‹อสรŒางหลายเดือน ในมุมมองดŒานการตลาดตนมองว‹า อาคารสําเร็จรูป “Quick Space” เหมาะกับกลุม‹ บริษทั ชัน้ นําทีต่ อŒ งการใชŒพนื้ ทีส่ าํ หรับเปšนสํานักงาน แบบชั่วคราว หรือแบบถาวร กลุ‹มธุรกิจบŒานจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมที่นําไปใชŒเปšนสํานักงานขาย กลุ‹มบุคคล ที่นําไปใชŒเปšนที่พัก ตากอากาศส‹วนตัว หรือประกอบกิจการบŒานพักรีสอรทไดŒเปšนอย‹างดี เนื่องจากเปšนกลุ‹มที่มีความตŒองการใชŒพื้นที่อาคารชั่วคราวสูง และกลุ‹มลูกคŒาที่กล‹าวมาขŒางตŒนน‹าจะมีกลุ‹มลูกคŒาเป‡าหมายของเราไดŒเปšนอย‹างดีในอนาคต อย‹างไรก็ตามกระแสการตอบรับตลาดอาคารสําเร็จรูปนัน้ มีการเติบโตอย‹างต‹อเนือ่ งเพิม่ ขึน้ ทุกป‚ ผนวกกับมีผเูŒ ล‹นเขŒามาแข‹งขันในตลาด มากขึน้ จึงทําใหŒมกี ารแข‹งขันทีค่ อ‹ นขŒางสูง เนือ่ งจากสินคŒาเพือ่ การอยูอ‹ าศัยนัน้ มีความหลากหลายและมีความทŒาทายอยูม‹ าก เนือ่ งจาก ตลาดอาคารสํานักงานสําเร็จรูปยังไม‹เปšนทีร่ จูŒ กั มากนัก ดŒวยเหตุนเี้ ราจึงมุง‹ เนŒนพัฒนาบุคลากรใหŒมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะไดŒ ช‹วยกันสรŒางการรับรูŒอาคารสําเร็จรูปติดตั้งเร็ว ใหŒเปšนที่รูŒจักอย‹างแพร‹หลายในตลาดมากยิ่งขึ้นว‹า อาคารสําเร็จรูป “Quick Space” เปšนที่อยู‹อาศัยแบบใหม‹ ที่สามารถตอบโจทยภาวะเศรษฐกิจในยุคป˜จจุบันไดŒอย‹างแทŒจริง สําหรับผูŒที่สนใจขอเชิญสัมผัสของจริงไดŒที่งานสถาปนิก ’57 หรือเยี่ยมชมไดŒที่สาขาศรีนครินทร สาขาบางปะอิน สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาสมุทรสาคร (ฝ˜งขาเขŒากรุงเทพฯ) อนึ่ง Quick Space ผูŒผลิตและจัดจําหน‹ายอาคารสําเร็จรูป โครงสรŒางของอาคารผลิตจากเหล็กอลูซิงค ซึ่งมีน้ําหนักเบา สามารถ ติดตัง้ ไดŒอย‹างรวดเร็ว กันสนิม คงทน และเงางาม แผ‹นผนัง PPGI ทําใหŒไม‹ซดี จาง คงความงาม สรŒางความโดดเด‹น และคงความสวย ตลอดอายุการใชŒงานดŒวยการฉีดฉนวนโพลียูริเทนโฟมเขŒาในระหว‹างแผ‹นเหล็ก PPGI ทั้งสองแผ‹นเพื่อป‡องกันความรŒอนจากภายนอก และช‹วยรักษาความเย็นภายในตัวอาคารเอาไวŒ เหมาะสําหรับทุกสภาพอากาศ

ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§Í§¤»ÃСͺÊÔ¹¤ŒÒ

1. หลังคาเหล็ก PPGI 2. แผ‹นผนังเหล็ก PPGI 3. โครงสรŒาง Aluzinc 4. พื้น Viva Board 5. หนŒาต‹างวงกบ Aluminium 6. ประตูวงกบ Aluminium บานปดขึ้นรูปพิเศษ 7. โครงฐานเหล็กดัด Aluzinc ดัดขึ้นรูป “Quick Space อาคารสําเร็จรูปทางเลือกใหม‹ทตี่ อบโจทยภาวะเศรษฐกิจในยุคป˜จจุบนั ไดŒเปšนอย‹างดีทงั้ โดยเฉพาะ ป˜ญหาดŒานแรงงานขาด” ขอบคุณขŒอมูลจาก PC Cabin 317 ถนนศรีนครินทร หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-747-0628 แฟกซ. 02-747-0631 Email. info@pccabin.com www.pccabin.com

48


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา

˹Öè§ã¹»˜ÞËÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè¾Ç¡àÃÒ༪ÔÞÍÂÙ‹ ʋǹ˹Ö觡ç¤×Í ÁžÔÉã¹ÍÒ¡ÒÈ ·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¨Ò¡ÊÒÃÃÐàËÂ໚¹¾ÔÉ·Õè àÃÕÂ¡Ç‹Ò VOCs (Volatile Organic Compounds) à¾ÃÒЩйÑé¹àÃÒÅͧÁÒ·íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡ÊÒÃàËÅ‹Ò¹Õé¡¹Ñ ãËŒÁÒ¡ ¢Ö¹é ÍÕ¡¹Ô´´Õ¡Ç‹Ò «Ö§è Íѹ·Õ¨è ÃÔ§áÅŒÇÊÒÃÃÐàË·Õàè »š¹¾ÔɹÕÊé ÒÁÒö¾ºä´Œ·ÇÑè ä»ã¹¼ÅÔμÀѳ±·àÕè ÃÒ㪌ÊÍÂ㹪ÕÇμÔ »ÃШíÒÇѹ à¾ÃÒÐ VOCs ¡ç¤Í× ÊÒûÃСͺÍÔ¹·ÃÕÂÏ ÐàËÂËÃ×ÍÊÒûÃСͺÍÔ¹·ÃÕÂÏ Ðà˧‹Ò ÊÒþǡ¹ÕÍé ÂÙã‹ ¹ÍسËÀÙÁ»Ô ¡μÔ â´Â·ÑèÇä»ÁÕÅѡɳÐ໚¹¢Í§àËÅÇ ÁÕ¡ÅÔ蹩ع ÃÐàËÂä´Œ§‹Ò áÅÐÂѧäÇä¿ÍÕ¡´ŒÇ ÊÒÁÒö»Ð»¹ÍÂÙ‹ã¹ÍÒ¡ÒÈ ¹éíÒ´×èÁ à¤Ã×èͧ´×èÁ ÍÒËÒà ÊÕ·ÒºŒÒ¹ ¤ÇѹºØËÃÕè ¹éíÒÂÒÂŒÍÁ¼Á ä͹éíÒÁѹ «Ö觨ÐÊÌҧ¼Å¡Ãзº·Ò§ªÕÇÀÒ¾áÅÐ໚¹ÍѹμÃÒ μ‹ÍÊØ¢ÀҾËҧ¡Ò¢ͧàÃÒ䴌͋ҧÁÒ¡´ŒÇ ÊÒà VOCs ÊÒÁÒöẋ§ÍÍ¡μÒÁÅѡɳТͧâÁàÅ¡ØŠ໚¹ 2 ¡ÅØ‹ÁãËÞ‹æ ¤×Í 1. Non-Chlorinated VOCs หรือ Non-Halogenated Hydrocarbons ไดŒแก‹ กลุ‹มไฮโดรคารบอนระเหยที่ไม‹มีธาตุคลอรีนในโมเลกุล ประกอบดŒวย Aliphatic Hydrocarbons อาทิเช‹น Fuel Oils, Gasoline, Hexane, Industrial Solvents, Alcohols, Aldehydes, Ketone และกลุ‹มสาร Aromatic Hydrocarbons เช‹น สารตัวทําละลาย Toluene, Benzene, Ethyl Benzene, Xylenes, Styrene, Phenol สาร VOCs กลุ‹มนี้มาจากสิ่งแวดลŒอม การเผาไหมŒกองขยะ พลาสติก วัสดุ สารตัวทําละลาย สีทาวัสดุ เปšนตŒน มีผลเสียต‹อ สุขภาพร‹างกาย เราจะพบว‹าพนักงานดับเพลิง คนงานเผาขยะ คนเผาถ‹าน มักป†วยดŒวยโรคทางเดินลมหายใจบ‹อยเพราะไดŒรับ VOCs กว‹า 144 ชนิด ทั้งจากควันไฟและเชื้อเพลิงที่พบเปšนประจําในกลุ‹มนี้ 2. Chlorinated VOCs หรือ Halogenated Hydrocarbons ไดŒแก‹ กลุม‹ ไฮโดรคารบอนระเหยทีม่ ธี าตุคลอรีนในโมเลกุล พวกสารเคมีที่ สังเคราะหใชŒในอุตสาหกรรม ซึ่งสาร Chlorinated VOCs นี้มีความเปšนพิษมากกว‹าและเสถียรตัวในสิ่งแวดลŒอมมากกว‹าสารกลุ‹มแรก (Non-Chlorinated VOCs) เพราะมีโครงสรŒางที่มีพันธะระหว‹างคารบอนและธาตุกลุ‹มฮาโลเจนที่ทนทานมาก ยากต‹อการสลายตัวใน ธรรมชาติ ทางชีวภาพ ทางกายภาพ หรือโดยทางวิธีเคมีทั่วไป มีความคงตัวสูงและสะสมไดŒนาน สลายตัวทางชีวภาพไดŒยาก รบกวน การทํางานของสารพันธุกรรม หรือ ยับยั้งปฎิกริยาชีวเคมีในเซลล และมีฤทธิ์ในการก‹อมะเร็ง หรือกระตุŒนการเกิดมะเร็งไดŒ หากเรามองไปรอบๆ ตัว ภายในอาคารเกือบทุกอาคารทั่วไป เราจะพบสารระเหยเหล‹านีใ้ นผลิตภัณฑหรือวัสดุกอ‹ สรŒางไดŒ อาทิเช‹น สีทา อาคาร เฟอรนิเจอร พรมปูพื้น เปšนตŒน ซึ่งสีทาอาคารเปšนอีกผลิตภัณฑที่แทบทุกตึกจะตŒองใชŒงานทั้งนั้นแมŒแต‹ในบŒานเรือนของเราเอง และเรามักจะพบสาร VOCs อยู‹ในสีทาอาคารเปšนส‹วนใหญ‹ โดยจะอยู‹ในส‹วนประกอบของสารปรุงแต‹งที่อยู‹ในเนื้อสี เมื่ออยู‹ในอุณหภูมิ สูงสาร VOCs จะระเหยและสะสมอยู‹ในสิ่งแวดลŒอมรอบตัว ทั้งในอากาศ, ดิน, น้ําผิวดิน และน้ําใตŒดิน ซึ่งพิษจากสาร VOCs สามารถ เขŒาสู‹ร‹างกายของเราไดŒทั้งทางผิวหนังทางปากและจากการสูดดม ซึ่งมีผลเสียต‹อสุขภาพทําใหŒป†วยเปšนโรคต‹างๆ หากไดŒรับสารเปšน ระยะเวลานานๆ อาจจะก‹อใหŒเกิดมะเร็ง หรืออวัยวะภายในถูกทําลายไดŒ ดังนั้นจึงไดŒมีการกําหนดค‹า VOCs ที่เปšนมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลŒว อย‹างเช‹น ประเทศในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และญี่ปุ†น ต‹างถือเปšนมาตรฐานสําคัญในการระบุ ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ Green Product กันเลย

50


«Ö§è ¤‹ÒÁÒμðҹ¢Í§ÊÒÃÃÐàË VOCs ã¹áμ‹ÅлÃÐà·Èμ‹Ò§ÃкØàÍÒänj໚¹ÁÒμðҹ·Õáè μ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ä» ÍÒ·Ôઋ¹ »ÃÐà·È

¤‹Ò VOCs ·Õè¡íÒ˹´ ã¹¼ÅÔμÀѳ±ÊÕ·ÒÍÒ¤ÒÃ

ÁÒμðҹͧ¤¡Ã

ä·Â

Green Lable

สีชนิดดŒาน ต่ํากว‹า 40 กรัมต‹อลิตร สีชนิดเงา ต่ํากว‹า 100 กรัมต‹อลิตร

ÊÔ§¤â»Ã

Green Mark

สีชนิดดŒาน ต่ํากว‹า 40 กรัมต‹อลิตร สีชนิดไม‹ดŒาน ต่ํากว‹า 100 กรัมต‹อลิตร

China Environmental Labeling

สีทาภายใน ต่ํากว‹า 100 กรัมต‹อลิตร สีทาภายนอก ต่ํากว‹า 200 กรัมต‹อลิตร

¨Õ¹ ÍÍÊàμÃàÅÕÂ

Environmental Choice

สีชนิดดŒาน ทาภายใน ต่ํากว‹า 5 กรัมต‹อลิตร สีชนิดดŒาน ทาภายนอก ต่ํากว‹า 10 กรัมต‹อลิตร

à¡ÒËÅÕ

Korea Eco-Label

สีชนิดดŒาน ต่ํากว‹า 40 กรัมต‹อลิตร สีชนิดเงา ต่ํากว‹า 100 กรัมต‹อลิตร

ÞÕè»Ø†¹

Ecomark

สีทาอาคาร ต่ํากว‹า 50 กรัมต‹อลิตร

ÍàÁÃÔ¡Ò

Greenseal

สีทาภายใน ต่ํากว‹า 0.5 กรัมต‹อลิตร สีทาภายนอก ต่ํากว‹า 100 กรัมต‹อลิตร

ÊËÀÒ¾ÂØâû

Eu flower

สีทาอาคาร ต่ํากว‹า 0.03 กรัมต‹อลิตร

ÍѹμÃÒ¢ͧ VOCs

สาร VOCs สามารถเขŒาสู‹ร‹างกายไดŒ 3 ทางคือ 1. การหายใจ ไดŒรับทางปอด 2. การกิน-ดื่มทางปาก และ 3. การสัมผัสทางผิวหนัง หลังจากการเขŒาสู‹ร‹างกายแลŒวจะผ‹านเขŒาสู‹ตับ ซึ่งจะมีเอนไซมและวิถีทางเมตะบอลิสม (Metabolism) ที่หลากหลายแตกต‹างกันไป การที่เราจะทราบกลไกการเกิดพิษของสาร VOCs ไดŒนั้น ตŒองอาศัยความรูŒดŒานเภสัชวิทยาและพิษจุลศาสตรมาวิเคราะห ส‹วนป˜จจัย ที่ทําใหŒสาร VOCs เกิดอันตรายมีความรุนแรงและอาการป†วยมากหรือนŒอยต‹างกันไปขึ้นอยู‹กับ 1. ช‹วงชีวิตของสาร VOCs ในเลือด เพราะการตรวจวัดสารระเหย VOCs ในกระแสเลือดสามารถบอกประวัติการไดŒรับ หรือการสัมผัส VOCs ในประชากรไดŒ 2. ขึ้นอยู‹กับสภาวะภายในร‹างกาย และปฏิกิริยาชีวเคมีทางเมตะบอลิสมในตับและเนื้อเยื่อ แปรสภาพใหŒเปšนพิษมากขึ้นหรือนŒอยลงไดŒ และขึ้นอยู‹กับปริมาณอัลกอฮอลหรือสารเคมีอื่นในกระแสเลือดและเนื้อเยื่อดŒวย ตัวอย‹างเช‹น การดื่มเหลŒาหรือเครื่องดื่มที่มีอัลกอฮอล จะเพิ่มการดูดซึมและเพิ่มระดับของสารระเหยที่เปšนพิษในเลือดของนักดื่มเหลŒาทั้งหลายมากขึ้น 3 การขับสารพิษทิ้ง สาร VOCs ถูกขับโดยตรงผ‹านไตออกมาทางป˜สสาวะ ทางลมหายใจ และโดยทางอŒอมผ‹านตับและน้ําดี ถŒาสารนั้น ถูกขับออกทิ้งไดŒง‹าย ความเปšนพิษจะนŒอยลงกว‹าสารเคมีที่ถูกขับออกทิ้งไดŒยาก ผลกระทบของสารอินทรียไอระเหยที่มีต‹อระบบต‹าง ๆ ในร‹างกายอาจทําใหŒเรารูŒสึกไม‹สบาย หายใจไม‹สะดวก เคืองตา ระคายคอ จมูก ปวดศีรษะเปšนไขŒก็ไดŒ ซึ่งหากแบ‹งเปšนกลุ‹มใหŒเขŒาใจไดŒง‹ายๆ อาทิเช‹น 1. ผลกระทบต‹อภูมิคุŒมกัน ที่อาจทําใหŒระบบภูมิคุŒมกันลดลง ร‹างกายสามารถติดเชื้อไดŒง‹าย สารอินทรียไอระเหยหลายชนิดทําใหŒระบบภูมิคุŒมกันถูกรบกวนหรือถูกทําลาย ทําใหŒศักยภาพทางการป‡องกันโรคการติดเชื้อจะลดและ พร‹องลงจากเดิม เช‹น จากขŒอมูลการศึกษาประชากร 302 คน ที่ช‹วงอายุ 40-59 ป‚ ในเมือง Aberdeen, North Carolina และบริเวณ ใกลŒเคียงโดยการตรวจเลือด ตรวจผิวหนังและสัมภาษณ พบว‹ามีสาร Dichlo (DCE) ในเลือดของกลุ‹มคนที่อยู‹ใกลŒที่ทิ้งขยะสารเคมี เปšนพิษ (Pesticide Dump Sites) อยู‹ในระดับเฉลี่ย 4.05 ppb เมื่อเทียบกับระดับเฉลี่ยโดยปกติ 2.95 ppb (p=0.01) ยิ่งในกลุ‹ม ควบคุมคนที่อยู‹ใกลŒที่ทิ้งขยะสารเคมีเปšนพิษมาก ยิ่งมีระดับ DCE สูงกว‹า โดยเฉพาะคนที่ยิ่งอยู‹ในบริเวณนั้นนาน ๆ ยิ่งไดŒรับมากขึ้น มีความแตกต‹างกันอย‹างชัดเจน 51


2. ผลต‹อระบบประสาท ทีจ่ ะกดประสาทและทําลายประสาทส‹วนกลาง ทําใหŒง‹วงนอน วิงเวียนศีรษะ ซึมเศรŒา หรือหมดสติไดŒ การไดŒรับสารอินทรียไอระเหยจะทําใหŒเกิดอาการทางการกดประสาทหลาย อย‹าง โดยจากผลการทดลองทีไ่ ดŒเคยมีคนศึกษาเอาไวŒกบั หนูพกุ ขาวและหนู ถีบจักร ซึง่ พบว‹าการไดŒรบั สาร 1,1,1-trichloroethane(TRI) 5000 ppm ทาง ลมหายใจนาน 40 นาที ทําใหŒการส‹งกระแสภายในประสาทผิดปรกติไดŒ ทําใหŒ หนูมีการเรียนรูŒสิ่งเรŒาในสิ่งแวดลŒอมลดลง กลไกคือ TRI ทําใหŒสาร Cyclic GMP (สารทีท่ าํ หนŒาทีเ่ ปšนตัวกลางใหŒเซลลประสาททํางาน) มีระดับลดลง และ Medulla Oblongata (สมองส‹วนที่อยู‹ติดกับไขสันหลัง ควบคุมการทํางาน ของระบบประสาทอัตโนมัติ) ลดลงจากกลุ‹มควบคุมถึง 55-58% และระดับ Cyclic GMP จะลดขึ้นอีกเมื่อไดŒรับสารระเหยนานมากขึ้นเปšน 100 นาที อย‹างในกลุ‹มช‹างทํารองเทŒา จะไดŒรับ VOCs จากการหายใจเอาสารตัวทํา ละลายสีหรือน้ํายาทํารองเทŒา Dichloromethane, N-hexane), Plastic Compounds (Isocyanates และ Polyvinyl Chloride) อยูเ‹ ปšนประจํา จึงมัก มีอาการทางประสาทคือ ปวดศรีษะ (65%), จิตใจกังวล (53%), รูŒสึกคันที่ขา และเทŒา (46%), เจ็บตา (43%), หายใจลําบากและมีอาการรวมหลายอย‹าง (1.1-3.5%) นอกจากนี้มีการศึกษาในหญิงตั้งครรภจํานวน 14,000 คน ใน Bristol, U.K. ทีน่ ยิ มใชŒสเปรยปรับอากาศ (Aerosols) เปšนประจํา ในเลือด กลุม‹ ตัวอย‹างเหล‹านีจ้ ะมีสารพวก VOCs (Xylene, Ketones และ Aldehydes) ค‹อนขŒางสูง และประชาการเหล‹านี้จะเกิดอาการป†วยหลายอย‹าง เช‹น 25% ปวดศรีษะ, 19% มีอาการซึมเศรŒาหลังคลอด, เด็กที่คลอดออกมาแลŒวมัก มีอาการทŒองเสียบ‹อยกว‹าเด็กกลุ‹มอื่น 22% ซึ่งอาการป†วยเหล‹านี้อาจเปšน เรื่องเล็กนŒอยที่เราไม‹เคยรูŒสาเหตุที่แทŒจริงมาก‹อนก็เปšนไดŒ 3. ผลกระทบต‹อสุขภาพในดŒานอืน่ ๆ เช‹น ระบบพันธุกรรม ระบบฮอรโมน ระบบสืบพันธุ ที่อาจก‹อใหŒเกิดมะเร็งบางชนิดไดŒ สารอินทรียไอระเหย อาจมีผลกระทบต‹อสุขภาพระบบอื่นๆ ไดŒแก‹ ระบบ พันธุกรรม ระบบฮอรโมน ระบบสืบพันธุ และระบบประสาท อาจทําใหŒ เกิดโรคมะเร็งบางชนิดไดŒ (ตารางที่ 2) และโรคทางระบบสืบพันธุ เช‹น เปšนหมัน ความพิการของเด็กมีการกลายเพศเปšนตŒน ซึ่งตัวอย‹างสาร VOCs ที่เปšนสารก‹อมะเร็ง (Carcinogen) และสารส‹งเสริมการเกิดเนื้องอก (Tumor Promoter) และชนิดของมะเร็งที่สามารถพบไดŒ อาทิเช‹น Benzene (Acute Myeloblastic Leukemia), Carbon Tetrachloride (Hepatoma), Dichloropropane, Ethylbenzene, Dichloroethane, Pentachloropheno, Toluene, Trichloroethylene, Dichloromethane, Vinyl Chloride, Hexachlorobenzene, Dibromochloropropane, Ethylene Dibromide, Trihalomethanes, Trihalomethnes, Trichloroacetylene (Lung Cancer), Haloacetic Acid

Toluene - อาการทางประสาทส‹วนกลาง Trichlorobezene - ทําใหŒตับเสื่อม หรือตับแข็ง ไตเสื่อม 1,1,1-Trichloroethane - อาการทางประสาทส‹วนกลาง ชักหมดสติ หรือ อาจถึงตายไดŒ Xylene - ทําใหŒระคายเคืองผิวหนัง โรคผิวหนัง และเกิดอาการกดประสาท ส‹วนกลาง อันตรายและโทษต‹อสุขภาพของสาร VOCs จะยิ่งมีผลกระทบมากขึ้น (Additive Effect) ถŒาไดŒรับสารอินทรียไอระเหยผสมกันหลายชนิดในระยะ เดียวกัน อาจจะส‹งเสริมความรุนแรงต‹อสุขภาพมากขึ้น มากกว‹าผลกระทบ รวมกันที่เกิดจากสารเดี่ยว ๆ แต‹ละชนิดไดŒ การป‡องกันและการแกŒไขพิษ การควบคุมสารเคมีอินทรียระเหยไดŒที่ดีที่สุด คือ การป‡องกันมิใหŒมีการใชŒ สารที่เปšนอันตรายต‹อสุขภาพโดยไม‹จําเปšน หรือหากจําเปšนตŒองใชŒก็ตŒองมี วิธีการลดอันตราย ลดความเสี่ยง และความเปšนพิษใหŒเหลือนŒอยที่สุด โดย พยายามไม‹ใหŒสารเคมี ปนเป„œอนอยู‹ในสิ่งแวดลŒอม เช‹น ในน้ํา อากาศ ดิน อาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อความปลอดภัยของผูŒบริโภค การทําลาย VOCs ทางเคมี ไดŒมีการนําสาร Oxidizers หลายชนิด เช‹น กาซโอโซน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด และโปตัสเซี่ยมเปอรมังกาเนต หรือ การนําวิธกี ารทําลายทางชีวภาพ โดยใชŒจลุ ชีพหลายชนิดรวมกัน ทําปฏิกริ ยิ า ทางชีวเคมีกับสารอินทรียไอระเหยไดŒ โดยอาศัยเอนไซมของแบคทีเรียทั้ง ชนิด Anaerobic และ Aerobic มาใชŒเพื่อทําลายสาร VOCs โดยปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ทําใหŒ VOCs หลายกลุ‹ม สลายตัว และหมดสภาพความเปšน พิษไดŒ ส‹วนในทางการแพทยไดŒมกี ารรักษาผูปŒ ว† ยทีไ่ ดŒรบั สารอินทรียไ อระเหย เขŒาไปในร‹างกายและเกิดมีอาการป†วย ตŒองใชŒวธิ กี ารลŒางออก การขับออกใน ทุกรูปแบบ ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ใหŒท‹วงทันก‹อนที่สาร เคมีนั้นจะสะสมและเกิดความเปšนพิษ เพราะวิธีการรักษานั้นกระทําไดŒยาก สิ้นเปลืองการรักษาและตŒองใชŒเวลานาน

สารอินทรียระเหยมีอันตรายต‹อสุขภาพหลายดŒาน แต‹จะมีมากหรือนŒอย แลŒวแต‹ชนิดและความแตกต‹างของสารเคมี รวมทั้งปริมาณที่ไดŒรับเขŒาไป ในร‹างกาย การเมตะบอลิสมและป˜จจัยอื่น ๆ อีกดŒวย ดังนั้นเราควรมีการ ป‡องกันเกี่ยวกับสารอินทรียระเหย VOCs โดยการควบคุมและเลือกใชŒ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกําหนดเอาไวŒ เพราะการไดŒรับสาร พิษในเหล‹านี้ในเบื้องตŒน เราอาจไม‹รูŒตัวหรือคิดไม‹ถึงมาก‹อนจนเกิดอาการ ซึ่งอย‹างที่ทราบในการรักษาอาการป†วยที่เกิดขึ้นนั้น ย‹อมมีความลําบาก ยุ‹งยากมากกว‹า หากสามารถควบคุมหรือป‡องกัน ลดความเสี่ยงต‹อสาร อินทรียระเหยที่อาจเกิดขึ้นรอบตัวในรูปแบบต‹าง ๆ ย‹อมเปšนวิธีการที่ดีและ ดังนั้นจึงเปšนการดีหากเราจะอ‹านฉลากในส‹วนประกอบของผลิตภัณฑใหŒดี มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก‹อนเลือกสินคŒาในครั้งต‹อไป เพื่อปกป‡องสุขภาพร‹างกายที่ดี สาร VOCs หลายชนิดทําอันตรายโดยการทําลายโครโมโซมเซลลของระบบ อวัยวะต‹าง ๆ เช‹น เม็ดเลือดแดง ตับ ไต ประสาท ตัวอย‹างของสาร VOCs บางชนิด ทีม่ ผี ลกระทบต‹อระบบเนือ้ เยือ่ และเปšนอันตรายต‹อสุขภาพ อาทิเช‹น

Benzene - ทําลายไขกระดูก เม็ดเลือดแดงแตก โรคโลหิตจาง และอาการ หรือโรคทางประสาทส‹วนกลาง Carbon Tetrachloride - ทําใหŒตับเสื่อม หรือตับแข็ง Chloroform (Trichloromethane) - ทําใหŒตับเสื่อม หรือตับแข็ง ไตเสื่อม หัวใจเตŒนผิดปกติ การแสบระคายเคืองของตา และผิวหนัง Dichlorobezene - ออกฤทธิ์ทําใหŒแสบระคายเคือง ปอดบวม โรคตับ กดประสาทส‹วนกลาง อาจหมดสติและตายไดŒ Ethyl Alcohol - ทําใหŒตับเสื่อม หรือตับแข็ง เร‹งการเกิดมะเร็งในตับ มีอาการกดประสาท ทําใหŒทารกคลอดพิการ Ethyl Benzene - ทําใหŒระคายเคือง และแสบตา แสบจมูก กดประสาทส‹วน กลางทําใหŒปวดหัว สับสนงุนงงจนหมดสติไดŒ Methyl Alcohol - ทําใหŒตับเสื่อม อาการกดประสาท และทําใหŒตาบอดไดŒ 52


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

»˜¨¨ØºÑ¹ÊÕ·ÒÍÒ¤Òà ࢌÒÁÒÁÕº·ºÒ·ã¹ªÕÇÔμ»ÃШíÒÇѹ¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤à»š¹Í‹ҧÁÒ¡ ¼ÙŒ¼ÅÔμÊÕμ‹Ò§à˧ ¾Ñ²¹Ò¾ÃŒÍÁ¹íÒ¹ÇÑμ¡ÃÃÁࢌÒÁÒà¾×Íè ª‹Ç§ªÔ§¤ÇÒÁ໚¹à¨ŒÒμÅÒ´ ·Ø¡¤‹Ò¾ÌÍÁ㨼ÅÔμÊÕà¡ÒСÃÐáÊ à»š¹ÁÔμáѺÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁÍÍ¡ÊÙμ‹ ÅÒ´ ÍÒ·Ô ÊÕ»ÃÒȨҡ¡ÅÔ¹è »‡Í§¡Ñ¹áº¤·ÕàÃÕ μÅÍ´¨¹·íÒ¤ÇÒÁ ÊÐÍÒ´ä´Œ´Õ «Öè§à»š¹¼Å´Õμ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤à¹×èͧ¨Ò¡ä´ŒãªŒ¼ÅÔμÀѳ±·Õè´ÕÁդسÀÒ¾ ผลิตภัณฑสีทาอาคารถูกพัฒนาไปเร็วมาก นอกจากจะทําลวดลายไดŒแลŒว สียังทําใหŒผูŒใชŒงานไดŒรับประสบการณใหม‹ จากสีไดŒอกี ดŒวย ไม‹วา‹ จะเปšน เทคนิคทําใหŒวสั ดุไมŒทที่ าสีลงไปนัน้ ดูเหมือนเหล็กขึน้ สนิม ฯลฯ สีตกแต‹งลวดลายพิเศษ สามารถตอบสนองความตŒองการที่หลากหลาย และลบขŒอจํากัดต‹างๆ เช‹น บางคนไม‹ชอบสีพื้น แต‹ตŒองการทําใหŒ บŒานหรืออาคารมีลกู เล‹นมากขึน้ และสี Marcopolo เปšนอีกสีตกแต‹งทีอ่ ยากนําเสนอเพราะสามารถตอบโจทยความ ตŒองการผูŒใชŒไดŒหลากหลายและมาพรŒอมคุณสมบัติสีรุ‹นใหม‹ใส‹ใจสิ่งแวดลŒอม นับเปšนสีที่น‹าจับตา สี San Marco รุ‹น Marcopolo เปšนวัสดุตกแต‹งเคลือบผิว ฉาบผิวจากประเทศอิตาลี เปšนวัสดุที่ไม‹มีสารระเหย อินทรียวัตถุ (VOC) วัตถุดิบส‹วนใหญ‹มาจากธรรมชาติ สามารถใชŒงานไดŒหลากหลายพื้นที่ โดยใชŒงานไดŒทั้งภายใน และภายนอกอาคาร

¤Ø³ÊÁºÑμÔà´‹¹

• มีสีสันใหŒเลือกหลากหลายตอบสนองทุกจินตนาการในการออกแบบ ทั้งพื้นผิวแมทัลลิค พื้นผิวกํามะหยี่ เปšนตŒน • มีความทนทานสูง • สามารถส‹งผ‹านความชื้นของผิวอาคารไดŒดี ไม‹ร‹อน ไม‹เปšนเชื้อรา • ค‹าการระเหยของสารอินทรียวัตถุ VOC ต่ํา • สารยับยั้งการเติบโตของเชื้อราและตะไคร‹น้ํา

¤Ø³ÊÁºÑμÔ੾ÒмÅÔμÀѳ±

Marcopolo เปšนสารประกอบประเภทอะคริลิกโพลีเมอรชนิดเหลวสําหรับใชŒในงานตกแต‹งภายใน ก‹อใหŒเกิดความ รูŒสึกเหมือนกับโลหะและมีผิวสัมผัสหยาบ จึงแนะนําใหŒใชŒในพื้นที่ที่มีแสงมาตกกระทบและที่ที่มีความแตกต‹างของ แสงระหว‹างความสว‹างและความมืด ทัง้ นีส้ ี Marcopolo จะมีลกั ษณะเฉพาะ คือ มีรปู แบบทางสถาป˜ตยกรรมไสตลโมเดิรน และคลาสสิค อีกทัง้ ยังสามารถ ออกแบบและสรŒางสรรคจนิ ตนาการไดŒหลากหลาย ทัง้ ลวดลายและการผสมสี ขึน้ อยูก‹ บั เทคนิคการทา ซึง่ สีดงั กล‹าว ถูกเลือกใชŒในโครงการขนาดใหญ‹ที่ Marina Bay Sands Casino มาแลŒว

54


à·¤¹Ô¤¡Ò÷ÒÊÕ Marcopolo

• Marcopolo (Topcoat): 1-Coat (ทาชัน้ ทีส่ ามเปšนการทําสี หรือทําลวดลายบนผิวผนัง ทิง้ ไวŒจนสีแหŒง ความหนาโดยรวมประมาณ 1-2 มม.) • Decorfond: 1-2 Coats (ทาชั้นที่สองเปšนการรองพื้น หรือเพื่อทําสีพื้น ทิ้งใหŒแหŒงไวŒ 3-4 ชม.) • Atomo (Primer): 1-Coat (ทาชั้นที่หนึ่ง ดŒวย Primer เพื่อเตรียมความเรียบเนียน ทิ้งใหŒแหŒงไวŒ 3-4 ชม.) นอกจากนี้สี Marcopolo ยังสามารถใชŒงานไดŒกับพื้นผิวที่มีอยู‹ไดŒ เช‹น ปูนฉาบผนังเดิมหรือปูนฉาบผนังของใหม‹ ที่มีการใชŒน้ําผสมเปšน หลัก พืน้ ผิวคอนกรีต ผนังยิปซัม่ บอรด ผนังเดิมที่มกี ารทาสีดวŒ ยสารอินทรีย กลุม‹ กŒอนแร‹ทสี่ ามารถดูดซึมน้าํ ไดŒ ซึง่ สามารถทําใหŒแหŒงและ เซ็ตตัวภายใน 2 ชั่วโมง ส‹วนอุปกรณที่ใชŒทาประกอบดŒวย แปรงทาสี หรือฟองน้ํา สี Marcopolo 1 ลิตร สามารถทาไดŒ 4-6 ตารางเมตร

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ㪌§Ò¹

สําหรับวิธีการใชŒงานเริ่มตŒนจากผสม Decorfond สีทารองพื้น กับน้ําเปล‹า จากนั้นจึงผสม Decorfond กับน้ําเปล‹า ในอัตราส‹วน 1:1 แลŒวคนใหŒเขŒาเปšนเนื้อเดียวกัน ขั้นตอนต‹อมาใหŒใชŒลูกกลิ้งหรือแปรงก็ไดŒตามความถนัด จากนั้นจึงทารองพื้น Decorfond ใหŒเรียบและ ทั่วบริเวณที่จะใชŒงานก‹อน โดยจะตŒองทาทั้งหมด 2 รอบ ส‹วนการทารอบที่ 2 นั้นจะตŒองรอจนกว‹ารอบแรกจะแหŒง ถึงจะสามารถทา รอบที่สองต‹อไดŒ ซึ่งปกติแลŒวสีรองพื้นจะแหŒงสนิทไดŒตŒองใชŒระเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังจากทําการทาสีรองพื้นรอบที่ 2 แหŒงแลŒว ก็ใหŒเริ่มทาสี Marcopolo ลงไปในพื้นที่ที่ตŒองการ โดยสีดังกล‹าวถูกพัฒนาขึ้นมาใหŒพรŒอม ใชŒงานไดŒทันทีโดยที่ไม‹ตŒองผสมน้ํา ซึ่งง‹ายต‹อการใชŒงานเปดฝาใชŒงานไดŒเลย ส‹วนการใชŒงานเพียงแค‹ใชŒแปรงทาใหŒทั่วบริเวณที่ตŒองการ โดยสี Marcopolo จะใหŒ Effect แบบ Metalic และสามารถสรŒางลวดลายไดŒตามที่ฝ‚แปรงที่ทาลงไป หลังจากที่ใชŒแปรงทาทั่วพื้นที่แลŒว ช‹างหรือผูŒใชŒงานควรใชŒฟองน้ําวนเพื่อลดความคมของรอยแปรง และใหŒพื้นผิวดูนุ‹มนวลมากขึ้น ทั้งนี้การทําลวดลายจะทําขณะสียังไม‹แหŒงเท‹านั้น และลวดลายที่ทําสามารถเปลี่ยนไปมาไดŒจนกว‹าสีจะแหŒง นอกจากนั้นยังมีเทคนิค การทําใหŒเกิด Effect ไดŒอีกดŒวย โดยการใชŒแปรงขนแข็งเพื่อสรŒางรอยแปรงแบบเสŒนตรง แมŒกระทั่งการใชŒ Effect แบบรอยแปรงแบบ เสŒนตรง Effect แบบรอยแปรงแบบเสŒนสาน และ Effect แบบรอยแปรงแบบเสŒนคลื่น ฯลฯ ดังนั้นสี Marcopolo จึงเปšนสีทาผนังอีกทางเลือกที่ช‹วยใหŒการสีอาคาร บŒาน ไม‹ใชŒแค‹สีทาบŒานที่เปšนสีเดียวโดดๆ เหมือนที่ผ‹านมา แต‹จะไดŒสีสัน ลวดลาย จินตนาการ ที่แตกต‹างออกไปตามฝ‚แปรงที่ลงไป ซึ่งเปšนสีที่เหมาะกับผูŒที่ตŒองการสรŒางความแตกต‹าง เอกลักษณ เฉพาะตัวไม‹เหมือนใคร ขอบคุณขŒอมูลจาก บริษัท เตียวฮงสีลม จํากัด บางนาทาวเวอร บี ชั้น 17 เลขที่ 2/3 หมู‹ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 บางแกŒว บางพลี สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-2312-0045 - 69 โทรสาร 0-2312-0700 - 4 www.teohong.com/cmme/ 55


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

»˜¨¨ØºÑ¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ㹺ŒÒ¹àÃÒ àÃÔèÁáÅйÔÂÁ·ÒÊÕºŒÒ¹ ÍÒ¤Òà Êíҹѡ§Ò¹ ´ŒÇÂà·¤¹Ô¤ÊÕ¾ÔàÈÉÁÒ¡¢Öé¹ à¾×Íè μͺ⨷äÅ¿ŠÊäμŏ áÅÐÊÌҧàÍ¡ÅѡɳãËŒÁ¤Õ ÇÒÁâ´´à´‹¹à©¾ÒÐμÑÇÁÒ¡¢Ö¹é ©Ð¹Ñ¹é àÃÒ¨Ö§á¹Ð¹íÒ ºÃÔÉ·Ñ ªÑ¹é ¹íÒ·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁàªÕÂè ǪÒÞáÅЪíÒ¹ÒÞ´ŒÒ¹à·¤¹Ô¤¡ÒÃμ¡á싧¾×¹é ¼ÔǼ¹Ñ§ËŒÍ§μ‹Ò§æ ½‡Òྴҹ ¾×é¹ ·Ñé§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒ¹͡ ´ŒÇÂà·¤¹Ô¤μԴἋ¹·Í§ Ἃ¹à§Ô¹ Ἃ¹·Í§á´§ à·ç¡«à¨ÍÏÅÇ´ÅÒ ´ŒÇÂà·¤¹Ô¤ÊÕ¾ÔàÈÉÁÒãËŒÃÙŒ¨Ñ¡ “Tanyarin Decoration เราคือผูŒเชี่ยวชาญดŒานสี เทคนิคการตกแต‹งพื้นผิวผนังหŒองต‹างๆ ทั้งภายในและภายนอก อาคาร บŒาน โรงแรม และรีสอรท โดยทีมงานช‹างผูŒเชี่ยวชาญกว‹า 10 ป‚ ไม‹ว‹าจะเปšน งานติดแผ‹นเงิน ติดแผ‹นทอง งานสรŒาง Texture พื้นผิว งานหล‹อชิ้นงานลอย เปšนตŒน เราเปšนผูŒนําเขŒา แผ‹นเงิน แผ‹นทอง Decorative Pain จาก ต‹างประเทศ จึงมั่นใจไดŒว‹าคุณภาพเนื้องาน มีความคงทน แข็งแรง และสวยงาม ผลงานดีไซน พรŒอมรูปแบบงาน เพนทบนพื้นผิว หรือ เฟอรนิเจอร จะมีความเปšนเอกลักษณ และคุณภาพทีดีเยี่ยม” ทั้งนี้บริษัทซึ่งเปšนผูŒใหŒบริการงานตกแต‹งภายในชั้นนํารายแรกในประเทศไทย ที่ไดŒนําแนวคิดของ Decorative Painting (เทคนิคสี Stucco, Polished Plaster ติดแผ‹นทอง ติดแผ‹นเงิน ติดแผ‹นทองแดง เทคนิคสี Stencil Faux Finish เปšนตŒน) เขŒามานําเสนอและบริการ ใหŒกับกลุ‹มลูกคŒาในประเทศไทย และต‹างประเทศ ที่ตŒองการความ มีเอกลักษณของงานตกแต‹งภายใน ตลอดระยะเวลากว‹า 10 ป‚ ที่ผ‹านมา บริษัทฯ ไดŒรับความไวŒวางใจจากลูกคŒา มาโดยตลอด ในเรื่องของคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตยต‹อลูกคŒา ดŒวยเหตุนี้จึงทําใหŒเราเร‹งสั่งสมประสบการณ พรŒอมทั้งพัฒนาเทคนิคใหม‹ๆ อยู‹อย‹างสม่ําเสมอ ทําใหŒผลงานของเราบริษัทฯ เปšนที่ประจักษและพบเห็นไดŒทั่วไป ไม‹ว‹าจะเปšน ในศูนยการคŒา โรงแรม สํานักงาน สปา บŒานพักอาศัย เปšนตŒน พื้นผิวพิเศษ RUST EFFECT/ EDFAN Microcement ป˜จจุบัน ธัญรินทมีนวัตกรรมการตกแต‹งพื้นผิว ป‡อนสู‹ตลาดหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเทคนิคการแต‹งพื้นผิว แบบ RUST EFFECT ซึ่งเปšนการตกแต‹งพืน้ ผิวทัง้ ภายในและภายนอกอาคารดŒวยสไตล “สนิม” หรือ “Rust Effect” สําหรับคนรุ‹นใหม‹ที่ชื่นชอบความเก‹าในยุค Modern Day สามารถปรับพื้นผิวใหŒเปšนแบบดŒาน เงา หรือมีเมทัลลิค ในเนื้อสนิมไดŒดŒวย หมดกังวลเรื่องสีเปลี่ยน อยู‹ไดŒทั้งภายในและภายนอก ทนแดดและฝนไดŒเปšนอย‹างดี ทําไดŒบน ผนัง ฝ‡าเพดาน เฟอรนิเจอร ฉากกั้นหŒอง และตามส‹วนต‹าง ๆ ของอาคารไดŒ ซึ่งสามารถติดต‹อเพื่อรับการออกแบบ ไดŒที่เราโดยไม‹เสียค‹าใชŒจ‹าย อีกทั้งยังมีนวัตกรรม EDFAN Microcement ผลิตภัณฑทางเลือกใหม‹มานําเสนออีกดŒวย โดย EDFAN Microcement นั้นเปšนพื้นผิว “Cement Concept” ที่ถูกออกแบบใหŒมีความหนาเพียง 1-2 มม. แข็งแกร‹ง ไม‹แตก ไม‹หลุดร‹อน ไม‹กระเทาะ ไม‹เปลี่ยนสี สามารถอยู‹ไดŒทุกส‹วนทั้งภายในและภายนอก ไดŒแก‹ พื้น ผŒาเพดาน เฟอรนิเจอร ผนัง และพื้นที่เป‚ยก เช‹น ภายในสระว‹ายน้ํา เปšนตŒน ดŒวยการฉาบจากช‹างผูŒชํานาญ ทําใหŒเกิดลวดลาย น‹าหลงใหล เอาใจคนชอบสไตล Loft สวยงาม ดูแลรักษาง‹าย

56


นอกจากนี้ยังมีเทคนิคสี ติดแผ‹นทอง ติดแผ‹นเงิน ติดแผ‹นทองแดง ติดแผ‹นทองด‹าง การเพŒนท Artwork เทกเจอร Polished Plaster เทคนิคสี Mettallic งานหล‹อหิน Lime Stone งานหล‹อเรซิน ไฟเบอร ART ORJECT และการใชŒสี STUCCO ภายในและภายนอก มาไวŒบริการอีกมากมาย นอกจากงานบริการดŒานตกแต‹งพื้นผิวแลŒว ยังมีบริการออกแบบสี แนะนําเทกเจอรใหม‹ๆ ใหŒกับลูกคŒาโดยไม‹ เสียค‹าใชŒจ‹ายอีกดŒวย เพื่อสรŒางความพึงพอใจใหŒกับลูกคŒา ในจินตนาการไม‹มีขอบเขตจํากัด ดŒวยเทคนิคสีพิเศษ ในป‚ พ.ศ.2548 บริษัท ธัญรินทฯ ไดŒรับสิทธิในการเปšนตัวแทนจําหน‹าย และใหŒบริการผลิตภัณฑของ Armourcoat จากประเทศอังกฤษ แต‹ผูŒเดียวในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑของ Armourcoat เปšนผลิตภัณฑระดับโลกในส‹วนของ Decorative Polished Plaster ที่มีการ พัฒนานวัตกรรมใหม‹ๆ อย‹างสม่าํ เสมอ และไดŒรบั รางวัลผลิตภัณฑดเี ด‹นของ BIDA ( British Interior Design Association) ในป‚ 2547 ในป‚ พ.ศ.2552 บริษัท ธัญรินทฯ ไดŒขยายผลิตภัณฑเพิ่มเติม โดยไดŒรับสิทธิในการเปšนตัวแทนจําหน‹ายและใหŒบริการ ผลิตภัณฑของ Novacolor จากประเทศอิตาลี แต‹ผูŒเดียวในประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑของ Novacolor เปšนผลิตภัณฑที่เปšนที่นิยม และยอมรับใน คุณภาพ และเนŒนในส‹วนของ Decorative Paint ทั้งงานตกแต‹งภายในและภายนอก ในป‚ พ.ศ.2555 บริษัท ธัญรินทฯ ไดŒรับสิทธิในการเปšนตัวแทนจําหน‹าย และใหŒบริการ ผลิตภัณฑของ Edfan จากประเทศสเปน แต‹ เพียงผูŒเดียวในประเทศไทย ผลิตภัณฑของ Edfan เปšนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ ในส‹วนของ Concrete Solution ใชŒใน การตกแต‹งพื้น ทางเดินภายในหรือภายนอก สวน สระว‹ายน้ําหรือปรับแต‹งพื้นผิวงานคอนกรีต ใหŒมีเอกลักษณ โดดเด‹น และมีสีสันที่ หลากหลาย ปรับเปลีย่ นใหŒตรงตามรสนิยม และความตŒองการของแต‹ละงานไดŒ งานตกแต‹งจึงไม‹ถกู จํากัดความคิดเฉพาะส‹วน สามารถ ตกแต‹งกลมกลืนไดŒทั้ง ฝ‡าเพดาน ผนัง พื้น ทางเดินนอกบŒาน สวน รวมทั้งสระว‹ายน้ํา ใหŒไดŒความสวยงามต‹อเนื่อง

57


บริษัท ธัญรินท เดคอรเรชั่น จํากัด เปšนบริษัทผูŒใหŒบริการงานตกแต‹งภายใน บริษัทแรกและชั้นนําในประเทศไทย ที่ไดŒนําแนวคิดของ Decorative Painting (เทคนิคสี Stucco, Polished Plaster ติดแผ‹นทอง ติดแผ‹นเงิน ติดแผ‹นทองแดง เทคนิคสี Stencil Faux Finish เปšนตŒน) เขŒามานําเสนอและบริการใหŒกบั กลุม‹ ลูกคŒาในประเทศไทยและต‹างประเทศ ทีต่ อŒ งการความมีเอกลักษณของงานตกแต‹ง ภายใน เมื่อกว‹า 10 ป‚ มาแลŒว ตลอดเวลาที่ผ‹านมา ทางบริษัทฯ ไดŒรับความไวŒวางใจมาโดยตลอด ในเรื่องของคุณภาพ บริการ และ ความซื่อสัตยต‹อลูกคŒา ขณะเดียวกัน ไดŒสั่งสมประสบการณในการทํางาน พรŒอมทั้งพัฒนาเทคนิคใหม‹ๆ อยู‹อย‹างสม่ําเสมอ ผลงาน ของบริษัทฯ สามารถพบเห็นไดŒทั่วไป ไม‹ว‹าจะเปšนในศูนยการคŒา โรงแรม สํานักงาน สปา บŒานพักอาศัย

ขอขอบคุณขŒอมูลจาก บริษัท ธัญรินท เดคอรเรชั่น จํากัด 18 Soi Bangwag 122 Bangpai, Bangkae, Bangkok 10160 โทร. 0-2865-4655–6 มือถือ 081-451-9988 www.tanyarin.com Email. sales@tanyarin.com Facebook. TanyarinDecoration Twitter. TanyarinDecor 58


เรื่อง: อ.ชวพงษ ชํานิประศาสน

㹺·ºÑÞÞÑμԢͧÁÒμÃÒ 39 ·ÇÔ ÇÃä˹Ö觺ÑÞÞÑμÔäÇŒ´Ñ§¹Õé มาตรา 39 ทวิ ผูŒใดจะก‹อสรŒาง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยŒายอาคาร โดยไม‹ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจŒาพนักงานทŒองถิ่นก็ไดŒ โดยการแจŒงต‹อเจŒาพนักงานทŒองถิ่นและตŒองดําเนินการดังต‹อไปนี้ (1) แจŒงใหŒเจŒาพนักงานทŒองถิ่นทราบตามแบบที่เจŒาพนักงานทŒองถิ่น กําหนดพรŒอมทั้งแจŒงขŒอมูลและยื่นเอกสารดังต‹อไปนี้ดŒวย (ก) ชื่อของผูŒรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะตŒองเปšนผูŒไดŒรับใบอนุญาตใหŒเปšนผูŒประกอบวิชาชีพสถาป˜ตยกรรม ควบคุม ประเภทวุฒิสถาปนิก…………………………………………. (ข) ……………… (ค) …………….. ………………….. ประเด็นของเหตุผลที่ตŒองตราแกŒไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ป‚ 2535 ก็ดŒวยเหตุของการขยายตัวภาคอสังหาริมทรัพยที่เกิดขึ้น อย‹างมากมาย และการขยายตัวภาคอสังหาริมทรัพยนั้นไดŒก‹อใหŒเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีอาคารมากยิ่งขึ้น จนเปšนเหตุ ใหŒเจŒาพนักงานทŒองถิ่นไม‹อาจออกใบอนุญาตก‹อสรŒางไดŒในเวลาที่กฎหมายควบคุมอาคารบัญญัติไวŒคือ 45 วัน ผลของการล‹าชŒาในการพิจารณาออกใบอนุญาตก‹อสรŒาง นอกจากจะขัดต‹อบทกฎหมายแลŒว ยังเปšนอุปสรรคขัดขวาง ตลอดจนก‹อใหŒ เกิดการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุน อันกระทบต‹อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ คณะรัฐมนตรีโดยท‹านรองมีชยั ฤชุพนั ธ จึงไดŒขอเสนอแกŒไขป˜ญหาดังกล‹าว เพือ่ ลดป˜ญหาความล‹าชŒาทั้งปวง ดŒวยการตราพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฉบับ 2535 ใหŒปรับปรุง การขออนุญาตก‹อสรŒางโดยไม‹ยนื่ คําขอรับใบอนุญาตเพือ่ ใหŒเริม่ ตŒนก‹อสรŒางอาคารไดŒโดยรวดเร็วขึน้ นับแต‹ไดŒมกี ารแกŒไขพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับ 2535 เปšนตŒนมา ปรากฏผลก็คือ ยังมีป˜ญหาการใชŒอํานาจตามมาตรา 39 ทวิ เกิดขึ้นโดยต‹อเนื่องแมŒในป˜จจุบัน ป˜ญหาที่ยังคงมีอยู‹ในฝ†ายของเจŒาพนักงานทŒองถิ่นก็คือ ความเขŒาใจหรือทัศนคติที่มีต‹อผูŒขอก‹อสรŒางอาคารโดยไม‹ตŒองขออนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ ถึงขนาดไล‹ผูŒยื่นขอก‹อสรŒางอาคารโดยไม‹รอรับใบอนุญาตออกจากที่ทําการองคการบริหารส‹วนตําบล ซึ่งเปšนพื้นที่ที่จะมี การก‹อสรŒางอาคารนัน้ โดยทัศนคติของฝ†ายเจŒาพนักงานทŒองถิน่ หรือเจŒาหนŒาทีฝ่ า† ยโยธาฯ ทีม่ ตี อ‹ ผูขŒ ออนุญาต คือคิดว‹ามีเจตนาจะหลีก เลีย่ งการจะตŒองปฏิบตั ติ ามกฎหมาย อาจจะใชŒแบบก‹อสรŒางทีไ่ ม‹เปšนไปตามขŒอกําหนดกฎกระทรวงควบคุมอาคารหรือขŒอบัญญัตทิ อŒ งถิน่ เพือ่ ประโยชนโดยมิชอบ ซึง่ ในกรณีดงั กล‹าวเจŒาหนŒาทีฝ่ า† ยโยธา ซึง่ เปšนผูปŒ ฏิบตั ริ าชการในส‹วนของผูตŒ รวจแบบก‹อสรŒางแทนเจŒาพนักงาน ทŒองถิน่ พยายามทีจ่ ะไม‹รบั เรือ่ งขออนุญาตการก‹อสรŒางโดยไม‹รอรับใบอนุญาตในทุกวิถที าง ไม‹วา‹ เปšนเรือ่ งของการใชŒอาํ นาจหนŒาทีท่ าง ราชการ หรืออํานาจแอบแฝงส‹วนตนขัดขวางการยื่นเรื่องขออนุญาตก‹อสรŒางโดยไม‹รอรับใบอนุญาต ส‹วนป˜ญหาของผูŒขออนุญาตหรือเจŒาของโครงการก็มักจะเขŒาใจว‹าการขอก‹อสรŒางอาคารโดยไม‹ตŒองรอรับใบอนุญาตนั้น เปดโอกาสใหŒ โครงการนั้นอาจทําอะไรที่ผิดจากขŒอกําหนดกฎกระทรวงควบคุมอาคารหรือขŒอบัญญัติทŒองถิ่นไดŒ ดังนั้น ป˜ญหาของความขัดแยŒงและทัศนคติต‹อการใชŒอํานาจตามมาตรา 39 ทวิ นี้ยังคงมีอยู‹และสรŒางความขัดแยŒงที่รุนแรงไปสู‹การ ขัดแยŒงทางผลประโยชนอื่นๆ อันเปšนหนทางของการเกิดฉŒอราษฎรบังหลวงตามมา ในขŒอเท็จจริงป˜ญหาเรื่องนี้ไม‹น‹าจะเกิดขึ้น เพราะถŒาทั้งฝ†ายเจŒาพนักงานทŒองถิ่น (เจŒาหนŒาทีฝ่ †ายโยธา (เขต) หรือฝ†ายผูŒขออนุญาตหรือ เจŒาของโครงการจะพิจารณาในมาตรา 39 ตรี แห‹งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารฉบับนีก้ จ็ ะพบว‹า แทŒจริงแลŒวการใชŒอาํ นาจตามมาตรา 39 ทวิ นัน้ เปšนเพียงการช‹วยใหŒระยะเวลาของการก‹อสรŒางอาคารเริม่ ตŒนขึน้ เร็วกว‹าการขออนุญาตก‹อสรŒางธรรมดา 45 - 120 วัน เท‹านัน้ ทัง้ นี้ เพราะมาตรา 39 ตรี แห‹งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารนัน้ ยังคงใหŒอาํ นาจหนŒาทีใ่ นการพิจารณาตรวจสอบความถูกตŒองของการ ก‹อสรŒางว‹าตŒองเปšนไปภายใตŒขŒอกําหนดกฎกระทรวงควบคุมอาคารหรือขŒอบัญญัติทŒองถิ่นเช‹นเดียวกับการขออนุญาตตามปกติทั่วไป สุดทŒายก็คือ ขอใหŒเจŒาหนŒาที่โยธาเขตทั้งหลายผูŒทําหนŒาที่ตรวจสอบการก‹อสรŒางทั้งปวง โดยการใชŒสิทธิ์ของเจŒาพนักงานทŒองถิ่น กรุณา อย‹าโกรธแคŒนผูŒที่จะขอก‹อสรŒางอาคารโดยไม‹ตŒองขออนุญาตตามมาตรา 39 ทวิ ต‹อไป และเจŒาของโครงการก็อย‹าเชื่อว‹า การใชŒอํานาจ ตามมาตรา 39 ทวิ จะหลีกเลี่ยงไม‹ปฏิบัติตามกฎหมายไดŒอีกต‹อไป 60


เรื่อง: อรช กระแสอินทร

ท‹านผูอŒ า‹ นคงเคยดูหนังวิทยาศาสตร แลŒวเห็นอาคารหรือ สถานที่มันสามารถทําอย‹างโนŒนอย‹างนี้ที่แสนจะพิสดาร ไดŒตามความตŒองการของตัวละครในหนัง ผมเชือ่ ว‹าท‹าน ผูŒอ‹านก็คงคิดว‹า เออ มันคงเปšนไปไดŒเฉพาะในหนังหรือ จากการสรŒางดŒวย Computer Graphic เท‹านั้น แต‹ใน โลกความเปšนจริง เทคโนโลยีล้ําสมัยต‹างๆ ก็ไดŒถูกนํา มาเสนอในวงการก‹อสรŒางอย‹างต‹อเนื่อง ซึ่งผมคิดเอา ว‹าหากเรามองยŒอนกลับไปเมื่อ 40-50 ป‚ก‹อน หลายๆ อย‹างในป˜จจุบันก็คงเปšนเพียงความเพŒอฝ˜นของผูŒคนใน สมัยนั้น เช‹นเดียวกันหากว‹าลูกหลานเราในอนาคตมอง ยŒอนกลับมาหาเราในสมัยนี้นั่นเอง รูปแบบของการพัฒนาทางวิทยาศาตรเปšนตัวผลักดัน ใหŒเกิดเทคโนโลยีและผลิตภัณฑใหม‹ออกสู‹ตลาด ซึ่งก็มี ขŒอจํากัดตามการวิจัยทางวิทยาศาสตรนั่นเอง ที่ผ‹าน มานั้นที่เราจะเห็นก็เปšนเทคโนโลยีผลิตภัณฑก‹อสรŒาง ที่เสริมความทนทาน หรือเสริมประสิทธิภาพของวัสดุ ในขณะเดียวกันก็เปšนผลิตภัณฑดŒานเทคโนโลยี IT เช‹น ระบบควบคุมไฟฟ‡าและแสงสว‹างอัตโนมัติต‹างๆ แต‹กด็ วŒ ยการวิจยั ทางวิทยาศาสตรทกี่ าŒ วหนŒาไปมากกว‹า อดีต โดยเฉพาะสิง่ ทีเ่ รียกว‹า “นาโนเทคโนโลยี” ทําใหŒรปู แบบของเทคโนโลยีในวัสดุตา‹ งๆ รวมถึงวัสดุกอ‹ สรŒางนัน้ ยากที่จะคาดเดาไดŒเลย หนึ่งในผลงานคิดคŒนที่ถือไดŒว‹า เปดโลกใหม‹ทางดŒานวัสดุศาสตรเลยนั้น ผมไม‹แน‹ใจว‹า ท‹านผูŒอ‹านจะไดŒเคยไดŒยินชื่อของกราฟ‚นหรือไม‹ กราฟ‚น (Graphene) เปšนผลจากการคŒนควŒาวิจัยระดับรางวัล โนเบลป‚ 2010 ของอังเดร ไกม (Andre Geim) และ คอนสแตนติน โนโวเซลอฟ (Konstantin Novoselov)

62


แลŒวกราฟ‚นมันคืออะไรและวิเศษอย‹างไร อŒางอิงจากสํานักงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห‹งชาติหรือ สวทช. กราฟ‚น (Graphene) คือวัสดุที่มีโครงสรŒางอันเกิดจากการจัดเรียงกันของคารบอนอะตอมแบบวงหกเหลี่ยม (Hexagonal Configuration) ในแนวระนาบ 2 มิติ หลายๆ วงต‹อกัน คลŒายกับตาข‹ายกรงไข‹ แต‹บางมาก โดยมีความบาง ขนาดนาโน (เล็กมากๆ คือขนาดหนึ่งในพันลŒานของเมตร) ป˜จจุบันไดŒมีการนํากราฟนมาใชŒประโยชนกันอย‹างกวŒาง ขวางเพราะความสามารถทางการนําไฟฟ‡า ซึ่งมีความหนาแน‹นมากกว‹าหลอดคารบอนนาโนแบบวงเดี่ยวมากกว‹า สองเท‹า ดังนั้นจึงมีการนํากราฟนมาประยุกตใชŒกับงานทางดŒานอิเล็กทรอนิกสหลายดŒาน อาทิเช‹น ทรานซิสเตอร (Transistor) อุปกรณบันทึกความจํา (Memory Device) เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) และเซ็นเซอรทางเคมีไฟฟ‡า (Electrochemical Sensor) เปšนตŒน ว‹าง‹ายๆ ก็คอื ผงถ‹านที่บางขนาดอะตอมนั่นเองครับ ซึง่ ในเรื่องของนาโนเทคโนโลยีนั้น มีหลักการที่วา‹ สารหลาย อย‹าง เมื่อมันมีขนาดระดับเล็กมากๆ มันจะแสดงสมบัติแปลกๆ ออกมา สําหรับคารบอนนั้น ก็แสดงสมบัติใน สภาพของนาโนที่สามารถนําไฟฟ‡าไดŒแมŒจะมีความหนาเพียง 1 อะตอม นอกจากนี้ กราฟ‚นยังมีความแข็งกว‹าเพชร และโปร‹งใสดŒวย แต‹ใช‹ว‹าเทคโนโลยีของกราฟ‚นจะจํากัดแต‹เฉพาะกับการนํามาใชŒในดŒานอิเล็กทรอนิกสเท‹านั้น ความที่กราฟ‚นเมื่อ ผลิตออกมาแลŒว จะอยู‹ในรูปแบบของสารละลายหรือของเหลว ทําใหŒมีคนมองเห็นความเปšนไปไดŒในการที่นําเอา สารประกอบของกราฟ‚น ทีม่ สี มบัตใิ นการเปšนเซลลแสงอาทิตยไดŒนนั้ นํามาทําเปšนสีทาบŒานทีส่ ามารถผลิตพลังงาน ไฟฟ‡าไดŒ!!!!! ฟ˜งแลŒวน‹าทึ่ง หรืออาจจะเพŒอฝ˜นอะไรประมาณนั้นหรือไม‹ครับ แน‹นอนว‹าเทคโนโลยีของกราฟ‚นนั้น ยังอยู‹ในช‹วงเริ่มตŒน เพราะกราฟ‚นเริ่มมีการคŒนพบเมื่อป‚ 2004 หรือแค‹ 10 ป‚ นีเ่ อง และหลังจากนัน้ ก็เริม่ มีการศึกษาคุณสมบัตขิ องกราฟ‚นในหลายๆ มิติ ซึง่ ก็เพือ่ ทีจ่ ะหาว‹าไอŒกราฟ‚นนี่ เอาไปทํา อะไรไดŒและตŒองทําอย‹างไรบŒางเพื่อที่จะทําใหŒเกิดขึ้นจริง แนวทางของการสรŒางพลังงานจากแสงอาทิตย ก็เปšนงาน วิจัยหลักอันหนึ่ง เพื่อที่จะหาวัสดุสําหรับการสรŒางพลังงานที่บางกว‹า ทนทานกว‹า และประหยัดกว‹าการใชŒซิลิคอน (Silicon) รวมถึงสามารถบิดงอไดŒ ต‹างจากแผ‹นซิลิคอนที่ทั้งหนาหนักและเปราะแตกง‹าย รวมถึงมีราคาที่ถูก ซึ่ง จะทําใหŒผลิตภัณฑต‹างๆ ในอนาคต เช‹น โทรศัพทมือถือสามารถสรŒางพลังงานเองไดŒ ในขณะเดียวกัน ก็มีการวิจัย เกี่ยวกับสี (Paints) ที่มีคุณสมบัติของการผลิตไฟฟ‡าเช‹นเดียวกับเซลลแสงอาทิตยดŒวย ผมเองก็นึกไม‹ออกว‹ารูปแบบของการทํางานของสีกราฟ‚นจะออกมาเปšนอย‹างไร อาจจะเปšนสีกระป‰องมาแลŒวทาลง บนผนัง จากนั้นต‹อสายไฟไปที่ขอบของพื้นที่ทาสี ทันใดนั้นก็เกิดแสงสว‹างขึ้น! น‹าอัศจรรยยิ่งนักและก็อาจจะดูเกิน จริงไปมาก แต‹ผมก็คิดว‹ามีความเปšนไปไดŒมากกว‹าที่ผนังผลิตพลังงานนั้นจะมาในรูปของการเคลือบสีกราฟ‚นบน แผ‹นจากโรงงานมากกว‹า แลŒวจึงนํามาติดตั้งที่อาคาร ทําไมผมถึงมัน่ ใจว‹าจะเกิดขึน้ ไดŒนะ‹ หรือครับ จากทีไ่ ดŒอา‹ นบทความต‹างๆ รวมถึงมองทิศทางของงานวิจยั แลŒว ผมมี ขŒอสนับสนุน 2 ประการ คือ 1.) การวิจัยของกราฟ‚นมีความกŒาวหนŒาอย‹างรวดเร็ว จากการที่ตัววัสดุเองที่แมŒว‹าอาจ จะผลิตยากและใชŒเทคโนโลยีขั้นสูงมากในการผลิต แต‹ก็สามารถนําไปใชŒงานไดŒไม‹ยาก ซึ่งก็อาจจะทําใหŒแพร‹หลาย ไดŒเร็ว และ 2.) พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เปšนสิ่งที่โลกตŒองการ เพราะจากทั้งทรัพยากรที่ลดลง ป˜ญหา สภาพแวดลŒอม และราคาพลังงานที่สูงขึ้น กระตุŒนใหŒธุรกิจต‹างๆ หาเทคโนโลยีมาเพื่อตอบสนองความตŒองการ พลังงานที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต‹ก็ใช‹ว‹าผมจะเดาถูกอะไรนะครับ สีกราฟ‚นอาจจะถูกผลิตขายเปšนกระป‰องใหŒเราไปทาอาคารบŒานเรือนอย‹างแพร‹ หลายในอนาคตไดŒนะครับ ความมหัศจรรยของการนําเอากราฟ‚นมาใชŒกบั สีทาอาคารยังไม‹หมดแค‹นี้ จากคุณสมบัติ ในการนําไฟฟ‡า ทําใหŒกราฟ‚นสามารถถูกนําไปผลิตเปšนสารกึ่งตัวนํา เพื่อใชŒในอิเล็กทรอนิกสอย‹างที่กล‹าวมาแลŒว รวมถึงเปšนจอภาพไดŒดŒวย ซึ่งท‹านผูŒอ‹านนึกในใจแลŒวว‹าเราจะเอาไอŒสารกราฟ‚นมาทําอะไรไดŒบŒาง ลองจินตนาการ ถึงบŒานหรืออาคารที่เปลี่ยนสีไดŒ หรือแมŒแต‹ผนังที่มีเปšนจอภาพไปเลย เหล‹านี้คงทําใหŒรูปแบบของสถาป˜ตยกรรม เปลี่ยนไปพอสมควร จากการที่สีเปšนสิ่งประกอบมาเปšนสิ่งที่เปšนจุดเด‹นเหล‹านี้สามารถเกิดขึ้นไดŒในอนาคตแน‹นอน เพียงแต‹ว‹าเมื่อไหร‹เท‹านั้นเอง สิ่งสําคัญที่สุดหากท‹านผูŒอ‹านเปšนผูŒผลิตสีคือท‹านควรตระหนักถึงเทคโนโลยีที่จะมาเปšนคู‹แข‹งของท‹านในอนาคต หรือมันอาจจะเปšนเทคโนโลยีที่ท‹านไดŒใชŒในการสรŒางความไดŒเปรียบทางการแข‹งขันหากว‹าท‹านเองไดŒครอบครอง เทคโนโลยีนั้น ท‹านเองเปšนผูŒตัดสินใจ ผมคงตŒองหมายรวมถึงผูŒผลิตวัสดุก‹อสรŒางอื่นๆ ดŒวยว‹าท‹านไดŒตระหนักถึง การเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด ที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะกŒาวเขŒามาเปšนตัวชี้ขาดของการแข‹งขันในวงการ วัสดุก‹อสรŒางไดŒเลยทีเดียว

63


เรื่อง: ผศ.ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ LEED AP, TREES Founder สุขสันต ยงวัฒนานันท TREES-A

»˜ÞËÒʋǹ˹Ö觢ͧ¡ÒÃà¡Ô´¹éíÒ·‹ÇÁ㹪ØÁª¹ áÅСÒÃ๋ÒàÊÕ¢ͧáËÅ‹§¹éíÒà¡Ô´¨Ò¡¾×é¹·Õè«ÖÁ¹éíÒ ËÃ×Í˹‹Ç§¹éíÒà´ÔÁ ä´Œà»ÅÕè¹໚¹¾×é¹·Õè¾Ñ²¹Ò ઋ¹ ÍÒ¤Òà ¶¹¹ ËÃ×ÍÊÔ觻ÅÙ¡ÊÌҧμ‹Ò§æ «Öè§à»š¹¾×é¹·Õè·Öº¹éíÒ Ê‹§¼ÅãËŒ¹éíÒ·ÕèäËÅÅŒ¹º¹ ¾×é¹·ÕèäÁ‹à¡Ô´¡ÒêÐÅÍËÃ×Í˹‹Ç§¹éíÒàËÅ‹Ò¹Ñé¹ áÅÐäËÅÍÍ¡¹Í¡¾×é¹·ÕèÍ‹ҧÃÇ´àÃçǾÌÍÁ·Ñé§ÊÒÃá¢Ç¹Åͺ¹¾×é¹·Õè »¹à»é×͹ÍÂÙ‹ÀÒÂã¹¹éíÒŧÊÙ‹ªØÁª¹ Ê‹§¼ÅãËŒ»ÃÔÁÒ³¹éíÒÁÒ¡à¡Ô¹·Õè¨ÐÃкÒ·ԧé ä´Œ·Ñ¹ áÅÐà¡Ô´ÁžÔÉã¹áËÅ‹§¹éíÒ การแกŒไขป˜ญหาบนพื้นที่พัฒนาเพื่อลดผลกระทบดังกล‹าว สามารถแบ‹งออกเปšนในสองประเด็น ไดŒแก‹ ป˜ญหาการไหลลŒนของพื้นที่ และป˜ญหาการลดสารแขวนลอยในน้ําที่ไหลลŒนออกนอกพื้นที่พัฒนา ซึ่งการแกŒไขป˜ญหาของการไหลลŒนของพื้นที่จะขึ้นอยู‹กับพื้นที่ ซึมน้ําที่มีอยู‹ภายในโครงการ โดยพื้นที่ซึมน้ําส‹วนใหญ‹จะเปšนพื้นที่ดาดอ‹อน หรือ Softscape ซึ่งมีความสามารถในการชะลอและ ซึมน้าํ ลงสูด‹ นิ ในอีกวิธกี ารหนึง่ คือการสรŒางบ‹อหน‹วงน้าํ หรือ Retention Ponds เพือ่ กักเก็บน้าํ ภายในพืน้ ทีข่ องโครงการ แทนทีจ่ ะ เกิดการไหลลŒนออกไปนอกพืน้ ทีอ่ ย‹างรวดเร็ว สําหรับป˜ญหาการลดสารแขวนลอยแขวนลอยทีป่ นเป„อœ นในน้าํ ทีไ่ หลลŒนจากโครงการ ออกสู‹พื้นที่โดยรอบ แบ‹งออกเปšนสองวิธีการ คือ แบบ Non-structural Controls และแบบ Structural Controls โดยวิธีการแบบ Non-structural Controls คือการลดสารแขวนลอยที่ปนเป„œอนอยู‹ ในน้ําโดยผ‹านการกรองดŒวยธรรมชาติ เช‹น ทรายหรือดินที่มี ความสามารถในการยอมใหŒน้ําซึมผ‹านไดŒ สรŒางเปšนชั้นไวŒใตŒบ‹อหน‹วงน้ําเพื่อใหŒเกิดการกรองและไหลออกจากพื้นที่ ซึ่งเปšนวิธีการ ที่ง‹ายและมีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับโครงการที่มีพื้นที่ ในส‹วนของวิธีการแบบ Structural Controls จะใชŒในลักษณะของการ บําบัดน้ําดŒวยวิธีชีวภาพ หรือเครื่องกล ซึ่งเหมาะสําหรับโครงการที่มีพื้นที่จํากัด หรือมีการไหลลŒนของน้ําในพื้นที่อยู‹เปšนประจํา หนึ่งในบรรทัดฐานในการออกแบบสําหรับการแกŒไขป˜ญหาทั้งสองขŒอ คือ การออกแบบอาคารอย‹างยั่งยืนตามเกณฑประเมิน อาคารเขียวต‹างๆ อันไดŒแก‹ เกณฑประเมิน TREES เกณฑประเมิน LEED ของอเมริกา และเกณฑประเมินอาคารอื่นๆ ที่ระบุถึง กระบวนการคิดคํานวณในการแกŒไขป˜ญหา เพราะเกณฑประเมินอาคารเหล‹านี้ไดŒรับการยอมรับในความน‹าเชื่อถือ และสามารถส‹ง ผลกระทบเชิงบวกต‹อสิ่งแวดลŒอมไดŒจริง ดังนั้น ป˜ญหาน้ําท‹วมไหลลŒนและการเน‹าเสียในแหล‹งน้ํา จะสามารถแกŒไขป˜ญหาไดŒโดยการพัฒนาพื้นที่อย‹างชาญฉลาด ซึ่งจะเห็น ไดŒวา‹ ป˜ญหาเหล‹านี้ไม‹ไดŒจาํ กัดความรับผิดชอบแต‹เพียงหน‹วยงานรัฐบาลเท‹านั้น แต‹ยังหมายถึงผูŒพัฒนาพื้นที่ไม‹ว‹าจะเปšน ชุมชน หมู‹บŒาน อาคาร และอสังหาริมทรัพยต‹างๆ

64


รูปที่ 1 ระบบบ‹อหน‹วงน้ํา

รูปที่ 2 ระบบบ‹อกรองทรายดŒวยวิธีธรรมชาติ

65


เรื่อง: ผศ.ณัฐธร ธรรมบุตร

Ë´¹éíÒ¤ŒÒ§ โครงสรŒางรูปหยดน้ําคŒางนี้เปšน Green House เพื่อปลูกพืชในเขตหนาว Green House สําหรับปลูกพืชเมืองหนาวเหล‹านี้จะมิใช‹แค‹โครงสรŒางถาวร รูปทรงเดิม แต‹มันกลับแปรเปลี่ยนและตอบสนองตามสภาพแวดลŒอม สวนพฤกษศาสตรในเมือง Aarhus เปšนอาคารใหม‹สรŒางทดแทนอาคารเก‹าของสวน พฤกษศาสตร Botanical Gardens ของเมือง Aarhus เดิมที่สรŒางตั้งแต‹ป‚ 1969 สถาปนิก C.F. Moller Architekten ออกแบบอาคาร Green House เปšนทรง Dome และใชŒวัสดุ ETFE Plastic (ชนิดเดี่ยวกับที่ใชŒกับ Ice cube ป˜กกิ่ง) ที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดไดŒตามความตŒองการแสงและความรŒอน อาจจะเปšนความรูสŒ ึกแปลกที่อาคาร Green House ออกแบบดŒวยพลาสติกแทนทีจ่ ะเปšนกระจก แต‹จากมุมมองของผูอŒ อกแบบนีม้ องถึงการใชŒสอยทีค่ งทน และหลากหลาย โดยเฉพาะในอาคารประหยัดพลังงาน ในเรือ่ งของ Skin ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการกักเก็บพลังงาน โดยสถาปนิกไดŒออกแบบใหŒมเี ฟรมเหล็ก ทรงโคŒง Arch 10 ชิ้น ครอบคลุมพื้นที่ Span 18 เมตร บนฐานทรงรูปไข‹โดยตั้งอยู‹บนสมมุติฐานสองขŒอ เปšนรูปทรงที่มีพื้นที่ผิวใหŒสูญเสียพลังงานนŒอย ทีส่ ดุ แต‹กลับมีปริมาตรการใชŒงานสูงสุด และการวางอาคารใหŒเหมาะสมกับทิศเกีย่ วกับทิศทางของแสงทีส่ อ‹ งในฤดูตา‹ งๆ เพือ่ ใหŒไดŒรบั แสงมากในฤดูหนาว และกลับกันในฤดูรŒอน http://www.treehugger.com/green-architecture/inflatable-energy-efficient-greenhouse-responds-environment-c-f-moller.html

ºŒÒ¹¡ÃдÒÉ ผลกระทบจากกฎหมาย Zoning ของประเทศสวิสในป‚ 1979 ที่มีผลต‹ออาคารที่นŒอยกว‹า 150 ตารางฟุต (ประมาณ 15 ตารางเมตร) ทําใหŒเกิด Movement ทางการออกแบบอาคาร-กระท‹อมขนาดเล็ก (มากๆ) ในชื่อว‹า Friggebods ผลงานการออกแบบ Friggebods หลังนี้คือ Mattias Lind, White Architekter โดยมีชื่อว‹า Chameleon Cabin อาคารหลังนี้สรŒางขึ้นดŒวยกระดาษและอาคารดังกล‹าว จะมีมุมมองที่แปรเปลี่ยนไปไดŒตามมุมมองของผูŒดูเปšนองคประกอบของ Facade ขาว-ดํา ดŒวยการออกแบบเปšน Modular Design ทําใหŒอาคารที่ต‹อกันไดŒยาวไปเรื่อยๆ ถึง 100 เมตร และมีน้ําหนักแค‹ 100 กิโลกรัม โดยมีโมดุลย‹อยมาประกอบกันอีก 95 ชิ้น ใชŒวัสดุ หลักคือ กระดาษลูกฟูก ขนาด 2 mm. ส‹วนผนังกับหลังคาประกอบดŒวยโมดุลย‹อยที่มีการเกาะเกี่ยวกับคลŒาย Lego ทําใหŒสามารถ ขยายและมีความคล‹องตัวในการปรับเปลี่ยน http://www.treehugger.com/green-architecture/designboom-chameleon-cabins-made-entirely-paper.html

66


Hiway ÅÍ¿‡Ò ¢Í§¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ความนิยมของจักรยานในกลุ‹มประเทศยุโรปมีความนิยมสูงมากขึ้นทุกที จนเริ่มมีแนวคิดที่ จะสะทŒอนความคิดดังกล‹าวมาทั้งในเรื่องเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ สถาป˜ตยกรรม และขยายมาจนถึงผลกระทบต‹อเมืองในแง‹ทาง Urban Design ผลงานการนําเสนอแนวคิด SkyCycle ที่จะแยกทางสัญจรของจักรยานใหŒเปšนทางด‹วนลอยฟ‡า แบบนี้ไดŒรับการเสนอโดย Landscape Architect เมื่อป‚ท่แี ลŒว และไดŒรับ Comment อย‹างมาก แมŒแต‹อาจารยใหญ‹อย‹าง Lord Foster (Normon Foster) ก็เขŒาร‹วมในแนวคิดนี้และไดŒนําเสนอแนวคิดดŒวยภาพจาก แนวคิดที่ว‹าความปลอดภัยเปšนหัวใจสําคัญ และจะตัดแยกทางสัญจรของพาหนะชนิดนี้ออก จากรถยนต และเนื่องจากสภาพของเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรคือ London นั้น พื้นที่ ทุกตารางนิว้ ก็เปšนทอง ฉะนัน้ แนวคิดเรือ่ งทางยกระดับน‹าจะเปšนคําตอบและ Lord Fostor นําเสนอ แนวคิดทีว่ า‹ ทางลอยฟ‡านีส้ ามารถผนวกไดŒกบั Rail Corridor (ทางรถไฟต‹างๆ ทัง้ รถไฟธรรมดา และ Mass Transit) ไดŒอีกดŒวย http://www.treehugger.com/bikes/london-have-bike-highways-sky.html

ÁѹäÁ‹ãª‹ËÅÍ´¹ÕÍ͹ áÅŒÇÁѹ¡çäÁ‹ãª‹ËÅÍ´¿ÅÙÍÍàÃÊà«¹μ หลอดยาวๆ อย‹างในรูปนีภ้ าษาไทยเรียกง‹ายๆ แบบชาวบŒานเรียกว‹าหลอดนีออนบŒาง หลอดผอม บŒาง เปšนหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต ที่มีการพัฒนามาอย‹างต‹อเนื่องและมีใชŒอย‹างแพร‹หลาย และมีประสิทธิ์ภาพสูง ส‹วนในภาพคือหลอด LED ใน Form Factor ของหลอดฟลูออเรสเซนต ในหลายป‚ที่ผ‹านมา หลอด LED เริ่มมีการพัฒนาใหŒมีการใชŒในเชิงพาณิชยกับราคาที่ถูกลงและ อายุการใชŒงานยาวนานขึ้น และมีการเริ่มพัฒนา Application การใชŒงานใหŒติดตั้งง‹ายขึ้น และ นี่คือสิ่งที่บริษัท Philips นําเสนอต‹อผูŒบริโภคในชื่อว‹า Instant LED Lamp ซึ่งอยู‹ในรูปแบบของ หลอด T8 ที่พรŒอมจะใส‹ในขาหลอดที่มีใชŒในป˜จจุบัน โดยไม‹ตŒองดัดแปลงตามคุณสมบัติ ดังนี้ กําลังไฟ 41 W. (41% นŒอยกว‹าการกินไฟของหลอด T8) และประสิทธิภาพสูงขึน้ 50%, ปราศจาก สารปรอทและสารพิษ เปšนมิตรกับสิ่งแวดลŒอมสามารถใชŒเวลาในการติดตั้งนŒอยลง, ตัวหลอด ไม‹ไดŒทําจากแกŒวปลอดภัยในการใชŒงานเพราะไม‹แตก ที่สําคัญหลอดไม‹กระพริบ ไม‹ปล‹อยความ รŒอนสะสมทําใหŒอณ ุ หภูมหิ อŒ งโดยรวมไม‹สงู ขึน้ เรือ่ งนีฟ้ ง˜ ดูงา‹ ยๆเหมือนไม‹มอี ะไรแปลก แต‹ขอŒ มูล ง‹ายๆ คือเปšนหลอดที่ใชŒอย‹างแพร‹หลายมากมีจํานวนถึง 12 พันลŒานหลอด ใชŒงานอยู‹ป˜จจุบัน ทุกวัน และถŒาสามารถเปลี่ยนไปเปšนหลอด TLED แลŒวจะมีผลมหาศาลต‹อการใชŒพลังงาน แสงสว‹างของโลก http://www.treehugger.com/energy-efficiency/looks-fluorescent-tube-its-actually-41-moreefficient-led-lamp.html

âç俿‡Ò¾Åѧ§Ò¹áʧÍÒ·Ôμà¤Å×è͹·ÕèἋ¹ Solar Cell ẺÁŒÇ¹ÊíÒËÃѺâç俿‡ÒẺ 100 kw. โรงไฟฟ‡าทัง้ โรงกลับมŒวนเก็บไวŒไดŒใน Shipping Container พรŒอมใชŒดวŒ ยตัว Inverters และ Battery สํารองพรŒอม ใชŒทหี่ น‹วยงานในสถานทีไ่ กลๆ ทีไ่ ม‹มแี หล‹งกําเนิดไฟฟ‡าหลัก หรืออยูน‹ อกระบบจ‹ายไฟหลัก และสามารถขนยŒายไดŒ ทุกทางไม‹ว‹าอากาศหรือทางรถไฟ Renorvagen’s Rollarray Isugen Transportable Solar Power Plant เปšน ชื่อของผลิตภัณฑนี้เหมาะสําหรับการทหารเพื่อสําหรับกองถ‹ายภาพยนตร หรือ Science Camp ช‹วยผูŒประสบ ภัยในพื้นที่ห‹างไกล โรงไฟฟ‡าแบบนี้น‹าจะเปšนคําตอบที่ดีและ Key Factor ที่ทําใหŒความคิดนี้ดูแตกต‹างน‹าจะ เปšนหัวใจหลักของเรื่อง คือ PV. Array ที่เปšนชนิดมŒวนไดŒ ซึ่งไดŒพัฒนาแผ‹น PV. ชนิดมŒวนที่มิใช‹แค‹แผ‹นๆเดียว ที่มี Cell เดียวแต‹กลับแผ‹นทั้งแผ‹นที่มี Cell เล็กๆ ซึ่งเดินสายต‹อกันและเชื่อมกับสายพลังงานหลักในตัว ดŒวย คุณสมบัติที่สามารถจัดเก็บไดŒทั้งแผ‹นทําใหŒง‹ายต‹อการขนส‹งและติดตั้งพรŒอมใชŒดŒวยตัวแปลงไฟ และ Battery ในคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต เมื่อติดตั้งและกางออกจะครอบคลุมพื้นที่ 5 เมตร และยาวกว‹า 200 เมตร โรงงานพลังงานแสงอาทิตยราคาถูกกว‹าเครื่องกําเนิดไฟฟ‡าแบบดีเซลที่ใชŒกันอยู‹ในภาคสนามและถึงจุดคุŒมทุน ภายใน 8 เดือน-2 ป‚ สามารถติดตั้งไดŒง‹ายทุกภูมิภาคและทุกภาวะอากาศอยู‹ใน Form Factor มาตราฐาน การขนส‹งคือ 20 ฟุต คอนเทนเนอร http://www.treehugger.com/solar-technology/shipping-container-rollable-pv-array-inside-becomes-100kw-solarplant.html 67


เรื่อง: ผศ.อารยา ศานติสรร อาจารยประจําสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลŒอม คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การฟ„œนฟูชุมชน (Urban Revitalization) ในยุคป˜จจุบันเนŒนการจัดการทรัพยากรที่มีอยู‹อย‹างคุŒมค‹าดŒวยแนวคิดบูรณาการ ซึ่งเปšน หลักการพื้นฐานของ Eco Planning and Design โดยการประยุกตหลักการของ 4R ในทุกช‹วงของวงจรการดําเนินงานฟ„œนฟูชุมชน ตามหลักของการอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต‹ชว‹ งการวางแผน (Planning Phase) ช‹วงคŒนหาคุณค‹าของพืน้ ที่ (Understanding Significance Phase) ช‹วงพัฒนานโยบายและทางเลือก ( Develop Policy Phase) และช‹วงบริหารจัดการ (Management Phase) หลักการของ 4R ประกอบดŒวย การลด (Reduce) การใชŒซา้ํ (Reuse) การนํากลับมาใชŒใหม‹ (Recycle) และการซ‹อมบํารุง (Repair) ซึง่ ทัง้ 4R จะมีความสัมพันธกับแต‹ละช‹วงของวงจรการดําเนินงานฟ„œนฟูชุมชนแตกต‹างกัน ตามความเหมาะสมความสามารถของนักพัฒนา ชุมชนเมืองสถาปนิกผูŒนําชุมชน ผูŒเกี่ยวขŒองจึงจําเปšนตŒองมีความรูŒและทักษะที่หลากหลาย และเขŒาใจว‹ามีป˜จจัยอะไรที่แต‹ละชุมชนควร จะนําไปพิจารณาสู‹ความสําเร็จในการฟ„œนฟูชุมชนตัวเองและเพื่อหายุทธศาสตรที่เปšนจริงไดŒภายใตŒขŒอจํากัดที่มี งานเขียนนี้นําเสนอตัวอย‹างการฟ„œนฟูชุมชนผ‹านงานศิลปะชุมชนของชุมชนกะดีจีน ซึ่งเปšนแนวทางการอนุรักษชุมชนตามแนวทาง วัฒนธรรมชุมชน ที่ประยุกตใชŒทรัพยากรที่มีอยู‹ในชุมชนอย‹างคุŒมค‹าดŒวยแนวคิดบูรณาการ และนําวิธีการดŒานศิลปะชุมชนมาใชŒเปšน เครือ่ งมือทีส่ าํ คัญในการจัดการพืน้ ทีไ่ ปสูช‹ มุ ชนท‹องเทีย่ วสรŒางสรรคอย‹างยัง่ ยืน ทัง้ นี้ ผูเŒ ขียนมีขอŒ สังเกตจากการสังเคราะหปรากฏการณ กะดีจนี นีว้ า‹ ความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ ในการฟ„นœ ฟูชมุ ชนดัง้ เดิมแห‹งนี้ เกิดขึน้ จากการผสมผสานหลักการ 4R ในป˜จจัยหลักสําคัญ 3 ประการคือ 1. “ศักยภาพของพื้นที”่ 2.“หลักบวร” และ 3. “จังหวะ” และ “โอกาส”

Í‹ҧä÷ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò “ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¾×é¹·Õè”

“ศักยภาพของพื้นที”่ เปšนป˜จจัยเกื้อหนุนหลักที่สําคัญและควรเปšนจุดเริ่มตŒนในการพัฒนา ทั้งนี้ การประยุกตหลักการ 4R โดยเฉพาะ การใชŒซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใชŒใหม‹ (Recycle) และการซ‹อมบํารุง (Repair) เกิดจากการสรŒางมุมมองในแง‹บวกว‹าทุกชุมชนมี สิ่งที่ดีที่ตŒองช‹วยกันคŒนหาและรวบรวมอย‹างเปšนระบบปรับปรุงไดŒเพื่อนํามาใชŒซ้ํา หรือใชŒใหม‹ต‹อยอดกับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ใหŒมี ศักยภาพอย‹างต‹อเนื่องต‹อไป “ย‹านกะดีจีน” และ “ย‹านคลองสาน” เปšนย‹านประวัติศาสตรริมแม‹น้ําเจŒาพระยาที่เก‹าแก‹ที่สุดแห‹งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดย เฉพาะชุมชนกะดีจีนริมแม‹น้ําเจŒาพระยา ป˜จจุบันเปšนที่รูŒจักของชุมชนท‹องเที่ยวอย‹างยั่งยืนที่จัดงานเทศกาล “ศิลปะชุมชน” มาแลŒว กว‹า 5 ป‚ โดยเริ่มตั้งแต‹ป‚ พ.ศ.2552 พื้นที่ตั้งของชุมชนมีความไดŒเปรียบในการเปšนย‹านประวัติศาสตรที่มีความเก‹าแก‹ที่สุดแห‹งหนึ่ง ของกรุงเทพมหานคร ประกอบดŒวยชุมชนเล็กๆ 6 ชุมชน ไดŒแก‹ ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ ชุมชนบุปผาราม ชุมชนกุฎีขาว และชุมชนโรงคราม ซึ่งคงความหลากหลายทางมรดกวัฒนธรรมของ 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ (พุทธเถรวาท พุทธมหายาน คริสต และมุสลิม) รวมถึงวิถชี วี ติ ทีส่ ืบสาน ภูมปิ ญ ˜ ญาดัง้ เดิมของบรรพบุรษุ โดยเฉพาะการทําอาหารและการอยู‹รว‹ มกันมาอย‹างสันติสุข ตั้งแต‹สมัยกรุงธนบุรีจวบจนป˜จจุบัน ความไดŒเปรียบของศักยภาพของย‹านที่มีความหลากหลายของกลุ‹มชาติพันธุ และยังคงมีอาคาร ทางประวัติศาสตรและสภาพชุมชนวิถีชีวิตสมัยก‹อน ทําใหŒชุมชนในย‹านกะดีจีนและย‹านคลองสาน สามารถปรับปรุงความเชื่อมโยง ระหว‹างมรดกวัฒนธรรมเหล‹านั้นกับจุดแข็งพื้นที่ดŒานศาสนาและวิถีชีวิตชาวบŒาน ใหŒเกิดการรับรูŒถึงความเปšนย‹านประวัติศาสตรไดŒ เด‹นชัดยิ่งขึ้น ดŒวยการทํานุบํารุงมรดกวัฒนธรรมที่สําคัญ อาทิเช‹น อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ศาสนสถานหลากศาสนา ตรอกและคลองประวัตศิ าสตรทนุ ทางทรัพยากรต‹างๆ เหล‹านีล้ วŒ นเปšนจุดเด‹นทีท่ าํ ใหŒภาครัฐ สมาคม สถาบันการศึกษาและเอกชนไดŒเขŒา มาส‹งเสริมการท‹องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ตามหลักการ 4R ในรูปแบบผสมผสานของการจัดการสิ่งแวดลŒอมชุมชนดŒวยการนํางาน ศิลปะชุมชนเขŒามาเสริมเปšนกิจกรรมต‹าง ๆ ในการสรŒางจิตสํานึกดŒานสิ่งแวดลŒอม และพัฒนาใหŒชุมชนเปšนแหล‹งท‹องเที่ยวสรŒางสรรค อย‹างยั่งยืน อาทิเช‹น กิจกรรม “กะดีจีน – ศิลปŠในซอยครั้งที่ 2” ซึ่งเปšนกิจกรรมจัดวางผลงานศิลปะและแสงไฟในพื้นที่สาธารณะของ ย‹านกะดีจนี ภายใตŒแนวคิด “ศิลปะระเบียงธรรมสามศาสนา” ทีม่ งุ‹ เนŒนการส‹งเสริมความสําคัญของ 3 ศาสนาอันเปšนเอกลักษณของย‹าน 68


“ËÅÑ¡ºÇÔ ¡Ñº¡ÒÃàª×èÍÁ⧠“¤¹ã¹” áÅÐ “¤¹¹Í¡”

ในอดี ต ที่ ผ‹ า นมาการฟ„œ น ฟู ชุ ม ชนส‹ ว นใหญ‹ มั ก เปš น โครงการที่เริ่มจากภาครัฐเปšนแผนงานโครงการต‹างๆ ทีอ่ าจขาดการมีสว‹ นร‹วมอย‹างแทŒจริงจากพลังความร‹วม มือจาก“คนใน”ดังนั้นชุมชนอาคารสถาป˜ตยกรรม และ ชาวบŒานในพื้นที่จึงถูกจัดวางเปšนงานเทศกาลที่กลาย เปšนเพียงวัตถุและผูŒถูกเที่ยวเท‹านั้น ผลก็คือโครงการ ส‹ ว นใหญ‹ แ มŒ จ ะสั ม ฤทธิ์ ผ ลในทางปฏิ บั ติ แ ต‹ ก็ ไ ม‹ เ กิ ด ความต‹อเนื่องดŒวยเหตุผลของขŒอจํากัดดŒานงบประมาณ และกําลังคน ยุวั ฒ น วุฒิ เ มธี อดีตกรรมการผูŒทรงคุ ณวุฒิ สถาบัน องคกรพัฒนาชุมชน ไดŒกล‹าวถึงปรัชญาของการพัฒนา ชุมชนว‹า การพัฒนาชุมชนนั้นตŒองอาศัยความศรัทธา เชื่ อ มั่ น ในตั ว บุ ค คลว‹ า เปš น ทรั พ ยากร (Human Resources) ที่มีความสําคัญที่สุด ในความสําเร็จของ การดําเนินงานทั้งปวง และเชื่ออย‹างแน‹วแน‹ว‹ามนุษย ทุ ก คนมี ค วามสามารถที่ จ ะพั ฒ นาตั ว เองไดŒ ต ามขี ด ความสามารถทางกายภาพของตนหากโอกาสอํานวย และมีผูŒคอยชี้แนะที่ถูกทาง ในกรณีของชุมชนกะดีจีน ความพยายามในการรวมกลุ‹มโดยยึดโครงสรŒางพืน้ ฐาน ทางสังคมคือ “หลักบวร” บŒาน-วัด-โรงเรียน เปšนจุดยืน ในการสรŒางความสัมพันธและพูดคุยกันดŒวยกระบวนการ คิดและทํางานร‹วมกันอย‹างจริงจัง เปšนการนํากลับมาใชŒ ใหม‹ของโครงสรŒางทางสังคมที่เปšนพื้นฐานในบริบทวิถี ชีวิตไทยที่ทําใหŒเกิดผูŒนําและผูŒตามที่ดีจากความร‹วมมือ ระหว‹าง “คนใน” และ “คนนอก” ภายใตŒการนําของศูนย ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร‹วมกับภาควิชาการ วางแผนภาคและเมืองจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ÃÙŒ “¨Ñ§ËÇД áÅÐ “âÍ¡ÒÊ”

ชุ ม ชนกะดี จี น สามารถพลิ ก ผั น ชุ ม ชนตอบรั บ กระแสการท‹ อ งเที่ ย วเชิ ง สรŒ า งสรรค ที่ เ นŒ น ประสบการณการท‹องเที่ยวในชุมชนในเมืองไดŒเพราะรูŒ “จังหวะ” และ “โอกาส” จากความ เคลื่อนไหวขององคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแห‹งสหประชาชาติ (UNESCO) ที่เสนอโครงการ “เครือข‹ายเมืองสรŒางสรรค” (The Creative Cities Network) และสนับสนุน แนวคิดการท‹องเที่ยวเชิงสรŒางสรรค (Creative Tourism) มาตั้งแต‹ป‚ พ.ศ.2547 โดยมุ‹งเนŒน การพัฒนาและสรŒางเครือข‹ายเมืองสรŒางสรรคทสี่ ‹งเสริมความรูคŒ วามเขŒาใจวัฒนธรรมอัตลักษณ ของแต‹ละชุมชนผ‹านประสบการณของนักท‹องเที่ยว เปšนปรากฏการณที่ไดŒรับความนิยมมาก ขึ้นในช‹วง 10 ป‚ที่ผ‹านมา การท‹องเที่ยวชุมชนริมแม‹น้ําริมคลองในกรุงเทพมหานครกลายเปšน ยุทธศาสตรสาํ คัญทีช่ ว‹ ยฟ„นœ ฟูชมุ ชนริมน้าํ ของกรุงเทพฯ บนหลักการพืน้ ฐานของ Eco Planning and Design ทีป่ ระยุกตหลักการของ 4R ไดŒหลากหลายมิติ หลายชุมชนทีม่ ที นุ ดŒานศักยภาพของ พืน้ ทีใ่ นการนําเสนอประวัตศิ าสตรชมุ ชน ภูมปิ ญ ˜ ญาและวิถชี วี ติ ชุมชนริมน้าํ และตัง้ อยูใ‹ นทําเลที่ เดินทางเขŒาถึงสะดวกจากทัง้ ทางน้าํ และทางบกจะไดŒรบั ความนิยมจากนักท‹องเทีย่ วไทยและต‹าง ประเทศทีห่ นั มาท‹องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร ชุมชนเก‹าและตลาดน้าํ เปšนแหล‹งท‹องเทีย่ วในวันหยุด และเทศกาล เพราะช‹วยประหยัดค‹าใชŒจ‹ายในการเดินทาง และสามารถไปเที่ยวไดŒทั้งครอบครัว รวมทั้งไดŒเรียนรูŒวัฒนธรรมและไดŒกลิ่นอายวิถีชีวิตชุมชนสมัยก‹อน

สํานักงานเขตคลองสาน อุทยานฯ โครงการอนุรักษและ ฟ„œนฟูย‹านกะฎีจีนและย‹านคลองสานโดยศูนยออกแบบ และพั ฒ นาเมื อ งสมาคมสถาปนิ ก สยาม ในพระบรม ราชูปถัมภ และชุมชนย‹านกะดีจีนและคลองสาน และ ภาคีทเี่ กีย่ วขŒองกะดีจนี จึงเกิดโครงการฟ„œนฟูพนื้ ทีต่ ‹าง ๆ โดยหลักการออกแบบชุมชนเมืองจากการมีสว‹ นร‹วมของ ประชาชนอย‹างแทŒจริงและใชŒศิลปะชุมชนเปšนเครื่องมือ กะดีจีนใชŒโอกาสนี้นําเสนอนักท‹องเที่ยวในรูปแบบของงานศิลปะจัดวาง “มรดกวัฒนธรรม การฟ„œนฟูชุมชนไดŒสําเร็จ ย‹านกะดีจีน” ที่จัดแสดงในบริเวณต‹างๆ ของชุมชน และ “เทศกาลศิลปŠในซอย” ที่เนŒนการมี ปฏิสัมพันธในการสรŒางความผูกพันระหว‹าง ผูŒมาเยือน (Visitor-Guest) กับเจŒาบŒาน (Host) อาจกล‹าวไดŒว‹ากิจกรรมการนํารูปแบบการใชŒศิลปะใน สรŒางประสบการณแทŒและปฏิบตั กิ ารจริงทีม่ าจากการเรียนรูแŒ ละการทํางานศิลปะสรŒางทัง้ รายไดŒ การตกแต‹ ง อาคารและพื้ น ที่ ชุ ม ชนโดยความร‹ ว มมื อ ใหŒแก‹ชุมชนและความเพลิดเพลินแก‹นักท‹องเที่ยวในบริบทของมรดกทางวัฒนธรรม ระหว‹างบŒานวัดโรงเรียนนัน้ ก‹อใหŒเกิดการสรŒางจิตสํานึก สาธารณะในชุมชนและการฟ„œนฟูสภาพแวดลŒอมในชุมชน ความสําเร็จของการฟ„นœ ฟูชมุ ชนกะดีจนี เกิดขึน้ ไดŒจากการพบ “ศักยภาพของพืน้ ที”่ มี “หลักบวร” อย‹างค‹อยเปšนค‹อยไป และเปšนกุศโลบายที่ใชŒหลัก 4R รูŒ “จังหวะ” และ “โอกาส” เมื่อผูŒดําเนินการหรือกลุ‹มที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนินการฟ„œนฟูชุมชน เพื่อช‹วยลดการเกิดขยะชุมชนและฟ„œนฟูสภาพแวดลŒอม สามารถมองเห็นในสิง่ ทีด่ ที ชี่ มุ ชนมีอยูแ‹ ละใหŒความสําคัญต‹อการจัดการตามศักยภาพของชุมชน ชุมชน ดังเช‹นโครงการ “ชาวบŒานคิดนิสิตจัดใหŒ” ก‹อใหŒ ทีม่ สี ามารถหยิบยกหลักการพืน้ ฐานของ Eco Planning and Design โดยการประยุกตหลักการ เกิดการปรับปรุงพื้นที่ชุมชนดŒวยงานศิลปะอย‹างง‹าย ๆ ของ 4R ในวงจรการทํางานฟ„œนฟูชุมชน โดยการเสริมจุดเด‹นของพื้นที่หรืออาคารสถานที่ที่ ดŒวยการนําขวดน้าํ ใชŒแลŒวมาใชŒใหม‹ในการตกแต‹งบริเวณ มีคุณค‹าเหล‹านั้น ดŒวยงานศิลปะชุมชนเชื่อมโยงไปสู‹การอนุรักษและปรับปรุงพื้นที่ที่มีความ ทางเดินเปšนงานศิลปะที่ชาวบŒานสามารถทําไดŒเองสรŒาง ต‹างจากที่ชุมชนอื่นที่เขาทําอยู‹ ทั้งภาพลักษณใหม‹ในบริบทเดิมและชุมชนภาพลักษณเดิมใน ใหŒเกิดการเรียนรูŒในชุมชนและมีกระบวนการปฏิบัติงาน บริบทใหม‹ ความสําเร็จในเบื้องตŒนนั้นก็นํากะดีจีนไปสู‹การไดŒรับการสนับสนุนใหŒเกิดโครงการ และประเมินผลร‹วมกันมุง‹ เนŒนการปรับตัวของชุมชนตาม พัฒนาพื้นที่โครงการต‹างๆ ในอนาคต อาทิเช‹น โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะรอบอุทยาน สถานการณ ก‹อใหŒเกิดการร‹วมจัดการทรัพยากรรูปแบบ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคาร การจัดการท‹องเทีย่ วโดยชุมชนทีเ่ หมาะสมและยัง่ ยืนของ ของตรอกดิลกจันทร โครงการปรับปรุงคลองประวัตศิ าสตรตลาดสมเด็จเจŒาพระยา และโครงการ ชุมชนในขณะทีน่ สิ ติ ในฐานะ “คนนอก” ก็ไดŒความรูคŒ วาม ชุมชนละหลัง (Adopt an Old House) เปšนตŒน เขŒาใจในการทํางานร‹วมกับชุมชนเช‹นกัน

69


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา ภาพ: กัณฑตนนท สุรัชตวิรากูล

º¹¶¹¹·Õè·Í´ÂÒÇàÅÕºªÒÂËÒ´¾Ñ·ÂÒ¡ÅÒ§ âçáÃÁËÃÙ ÎÔÅμѹ ¾Ñ·ÂÒ μÑé§ÍÂÙ‹·‹ÒÁ¡ÅÒ§áËÅ‹§ ·‹Í§à·ÕèÂÇ ·ÕèáÇ´ÅŒÍÁä»´ŒÇªͻ»Ôé§ÁÍÅŏ Ìҹ¤ŒÒ ÌҹÍÒËÒà áÅÐâçáÃÁ ÁÒ¡ÁÒÂμÒÁá¹Ç ªÒÂËÒ´ ·ÕèàμçÁä»´ŒÇºÃÃÂÒ¡ÒÈÍѹáʹʴãʢͧ·ŒÍ§¿‡Ò áʧᴴ áÅЪÒÂËÒ´ ·Õè¹Õè¨Ö§´Ö§´Ù´ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ñ駪ÒÇä·ÂáÅЪÒÇμ‹Ò§ªÒμÔ䴌໚¹Í‹ҧ´Õ

70


โรงแรมฮิลตัน พัทยา ถือว‹าเปšนโรงแรมสไตลซิตี้ โฮเต็ล ที่เปดรับวิวทิวทัศนแบบรีสอรทไดŒ 180 องศา เพราะที่นี่ใหŒบริการหŒองพักวิวทะเลพัทยาแบบ พาโนรามาในทุกหŒอง กอปรกับทําเลทีต่ งั้ อันมีศกั ยภาพ ทีแ่ วดลŒอมดŒวยแหล‹งการคŒาและชายหาดทีท่ อดยาว พรŒอมสามารถชมพระอาทิตยตกทะเลไดŒ จึงเปšน จุดเด‹นที่ทําใหŒที่นี่เหมาะเปšนสถานที่พักผ‹อนของนักท‹องเที่ยวไดŒตลอดทั้งป‚ อีกทั้งยังเปšนโรงแรมที่โดดเด‹นดŒวยการออกแบบที่เปšนเอกลักษณเฉพาะตัว ดŒวยอาคารสูง 34 ชั้น ตั้งอยู‹ ณ ศูนยการคŒาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งเปšนโครงการศูนยการคŒาที่ต‹อเนื่องกับส‹วนของโรงแรม ซึ่งมีเจŒาของโครงการ เดียวกัน คือ บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา (CPN) โครงการในส‹วนศูนยการคŒาไดŒมีการพัฒนาและเปดใหŒบริการก‹อน ในคอนเซปต “Southeast Asia Largest Beachfront Shopping Complex” ศูนยการคŒาครบวงจรบนชายหาดที่ใหญ‹ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตŒ ดังนั้นในส‹วนต‹อเนื่องที่เปšนโรงแรม ฮิลตัน พัทยา จึงมีคอนเซปตที่สอดคลŒองกัน เปšนแนวคิดของ “Beach Experience” เพื่อสรŒางประสบการณบนชายหาดแก‹แขกทุกท‹านที่มาเยือน

71


ดŒวยชือ่ เสียงของโรงแรมในเครือฮิลตันแลŒว การออกแบบโดยนักออกแบบชือ่ ดังสรŒางเสน‹หใหŒกับที่นี่ไดŒอย‹างเหลือเชื่อ นักออกแบบจากหลายบริษัทร‹วม สรŒางสรรคพื้นที่ผลงาน ดŒวยแนวคิดในการออกแบบที่สอดประสานกันใหŒ เกิดเปšนประสบการณรมิ ชายหาดทีน่ า‹ ประทับใจ อีกทัง้ โรงแรม ฮิลตัน พัทยา ยังไดŒรบั รางวัลการันตีทางดŒานการออกแบบและการใหŒบริการในระดับสากล มากมาย ทัง้ ในประเทศและต‹างประเทศจากหลายสถาบัน โดยกว‹า 3 ป‚ทที่ าง โรงแรมไดŒเปดใหŒบริการ ตั้งแต‹ป‚ 2010 ทางโรงแรมไดŒรับรางวัลมาแลŒวกว‹า 49 รางวัล และรางวัลตัวล‹าสุด “Asia’s Leading Design Hotel” จากการ ประกาศผลรางวัล World Travel Awards ครั้งที่ 20 ประจําป‚ 2556 รอบ ทวีปเอเชียและออสตราเลเชีย ณ อนันตรา ดูไบ เดอะ ปาลม รีสอรท แอนด สปา รัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยรางวัล World Travel Awards ไดŒรบั การยกย‹องว‹าเปšนเสมือน ‘การประกาศผลรางวัลออสการแห‹ง อุตสาหกรรมการท‹องเที่ยว’ นี่จึงเปšนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเปšนสิ่งที่ ยืนยันความโดดเด‹นของโรงแรมฮิลตัน พัทยา ในการกŒาวสู‹การเปšนโรงแรม ดีไซนหรูมรี ะดับในทวีปเอเชีย ถือเปšนอีกหนึง่ รางวัลทางดŒานดีไซนทจี่ ะทําใหŒ โรงแรมฮิลตัน พัทยา เขŒาสู‹ระดับเวิลดคลาสอย‹างเต็มตัว

โรงแรม ฮิ ล ตั น พั ท ยา มี แ นวคิ ด ที่ ตŒ อ งการจะร‹ ว มสรŒ า งประสบการณ ริมชายหาด Beach Experience แก‹แขกผูทŒ มี่ าเยือนทุกท‹าน ดังนัน้ แนวคิดใน การออกแบบจึงสื่อออกมาในเรื่องของทŒองทะเล แสงแดด และชายหาดเปšน หลัก โดยในแต‹ละสเปซไดŒถกู ออกแบบดŒวยคอนเซปตตา‹ งกันออกไป แต‹ยงั คง สอดคลองเปšนธีมเดียวกัน เพื่อตŒอนรับแขกทุกท‹านใหŒไดŒรับประสบการณ ริมชายหาดอย‹างแทŒจริง โดยเริ่มตั้งแต‹พื้นที่ทางเขŒาของโรงแรมจุดตŒอนรับ ของที่ นี่ ส ามารถเขŒ า ถึ ง ไดŒ จ ากหลายทาง หากเดิ น ทางมาโดยรถยนต ทางโรงแรมมีจุดตŒอนรับ Drop Off ที่ชั้น 1 ซึ่งถือเปšน Welcome Lobby การออกแบบจะเปšนคอนเซปตของชายหาดและทะเล ดังนั้น การตกแต‹งจึง เนŒนสือ่ ถึงโขดหิน แสงแดด และปะการัง โดยวัสดุทเี่ ลือกใชŒตกแต‹งก็จะเนŒนสี เอิรธ โทน เช‹น สีของไมŒสอื่ ถึงปะการัง คริสตัลประดับตกแต‹งสือ่ ถึงความระยิบ ระยับของแสงแดดทีส่ ะทŒอนกับทŒองทะเล บ‹อน้าํ สือ่ ถึงทะเล และเฟอรนเิ จอรจะ สือ่ ถึงโขดหิน เปšนตŒน โดยบริเวณจุดตŒอนรับทีช่ นั้ ล‹างนีจ้ ะมีการออกแบบและ จัดวางทางแลนดสเคปเขŒามาช‹วยในการสรŒางบรรยากาศดŒวย โดยผูอŒ อกแบบ งานแลนดสเคปภายในโครงการ บริษัท TROP Terrain + Open space แต‹เนื่องจากโรงแรมเปšนโครงการที่มีส‹วนต‹อเชื่อมกับศูนยการคŒาเซ็นทรัลที่ อยูด‹ าŒ นล‹าง จึงตŒองมีการออกแบบใหŒมที างเขŒาอีกทางหนึง่ จากบริเวณทีจ่ อด โรงแรม ฮิลตัน พัทยา ไม‹ใช‹นักล‹ามือรางวัล หากแต‹รางวัลที่ไดŒรับมาตลอด รถในบริเวณชั้นที่ 2 ซึ่งคอนเซปของพื้นที่ทางเขŒาจุดนี้จะเปšน Welcome to 3 ป‚นั้น เกิดจากคุณค‹าของตัวโรงแรมเอง การร‹วมมือกันทั้งจากในส‹วน the Sea World เปšนสเปซคลŒายกับอุโมงคไทมแมชชีน ทีน่ าํ ใหŒแขกผูมŒ าเยือน ของผูŒออกแบบและโรงแรมที่พรŒอมนําเสนอภาพลักษณอันงดงามของทาง ผ‹านเขŒาสู‹โลกแห‹งทŒองทะเล โรงแรมออกสู‹สาธารณะ ดŒวยที่พนักงานของโรงแรมต‹างก็เขŒาใจในคุณค‹า ของการออกแบบเปšนอย‹างดี และในวันนี้ คุณเตรียมพรŒอม กลิ่นหอม ผูŒจัดการแผนกสื่อสารการตลาด ไดŒร‹วมเปดประสบการณริมชายหาดใหŒ กับเรา โดยไดŒเล‹าถึงแนวคิดและที่มาของรางวัล “Asia’s Leading Design Hotel” ประจําป‚ 2556 นี้ 72


73


เมื่อผ‹านจากจุดตŒอนรับขึ้นมายังชั้น 15 และ ชั้น 16 ซึ่งเปšนส‹วนโถงตŒอนรับของทางโรงแรม ก็จะพบกับการตกแต‹งในคอนเซปตเดียวกัน ที่สื่อถึงทะเลในบรรยากาศแบบต‹างๆ โดยในชั้น ที่ 15 ซึ่งเปšนส‹วนตŒอนรับ หŒองจัดเลี้ยง และหŒองอาหาร จะเนŒนคอนเซปตของทŒองทะเลที่มีหนŒา ผา และกิจกรรมทางน้ํา โดยมีการตกแต‹งดŒวยเฟอรนิเจอรที่ส่อื ถึงโขดหิน และดวงโคมคริสตัล ส‹องประกายระยิบระยับสื่อถึงแสงแดดที่สะทŒอนบนผิวน้ํา หŒองจัดเลี้ยงขนาดใหญ‹ที่สามารถ เปลีย่ นรูปแบบไดŒตามตŒองการ ภายใตŒการตกแต‹งทีใ่ หŒแรงบันดาลใจแห‹งบรรยากาศใตŒทอŒ งทะเล ซึง่ ประกอบดŒวยหŒองประชุมเอนกประสงค 4 หŒอง ในส‹วนหŒองอาหารก็จะสือ่ ถึงกิจกรรมทางทะเล อย‹างเช‹น หŒองอาหาร Edge จะถูกออกแบบใหŒสื่อถึงกิจกรรมการดําน้ําตื้นแบบ Snorkeling โดยการตกแต‹งทั้งหมดจะสื่อถึงปะการังและผิวน้ํา ที่มีแสงธรรมชาติส‹องถึง ดŒวยบรรยากาศ ของการดําน้ําตื้น ส‹วนในหŒองอาหารไทย Flare ที่จะเปดบริการในช‹วงเย็นจะสื่อถึงกิจกรรมการ ดําน้าํ ลึกแบบ Diving โดยการตกแต‹งจะสือ่ ถึงประการังน้าํ ลึก ถ้าํ ใตŒนา้ํ ดังนัน้ จึงมีการแบ‹งสเปซ พืน้ ทีน่ งั่ ทานอาหารเปšนหŒองคูหาดŒวยม‹านระยŒา สรŒางบรรยากาศทีเ่ ปšนส‹วนตัวใหŒแก‹ลกู คŒาอีกดŒวย การออกแบบพื้นที่บริเวณส‹วนตŒอนรับที่ชั้น 15 นี้ และหŒองประชุม ทางบริษัท ออกัส ดีไซน ไดŒเปšนผูŒออกแบบ รวมทั้งการตกแต‹งหŒองพักแขกทั้ง 302 หŒองอีกดŒวย

74


75


โถงตŒอนรับ Lobby Hall ในชัน้ ที่ 16 จะเปดรับวิวทิวทัศนของทŒองทะเล การออกแบบตกแต‹งจึงสือ่ ถึงชายหาด แสงแดดและเกลียวคลืน่ ดŒวยการตกแต‹งที่สื่อถึงโขดหิน ทŒองทราย และพิเศษดŒวยฝ‡าเพดานที่ถูกออกแบบจากวัสดุผŒาพริ้วที่สื่อถึงเกลียวคลื่น เมื่อโดนลมพัดก็ จะพริ้วไหวไดŒเสมือนกับเกลียวคลื่น อีกทั้งกระจกบานกวŒางที่เปดรับแสงธรรมชาติ สรŒางบรรยากาศพื้นที่ตŒอนรับอันอบอุ‹น ต‹อเนื่องกับ โถงตŒอนรับเปšนส‹วนของ Drift Bar ซึ่งเปšน Lobby Lounge ที่มีบรรยากาศ 2 แบบ โดยมีทั้งแบบ Indoor Lounge และ Outdoor Lounge โดยพื้นที่ดŒานในจะถูกออกแบบใหŒสื่อถึงชายหาดและโขดหิน ซึ่งจะเห็นไดŒจากการตกแต‹งดŒวยเฟอรนิเจอรและวัสดุตกแต‹ง องคประกอบต‹างๆ ต‹อเนื่องไปกับพื้นที่ดŒานนอกแบบ “Plounge” A lounge in the Shallow Pool ที่สรŒางอารมณแบบพื้นที่นั่งเล‹นที่ อยูบ‹ นผิวน้าํ โดยสือ่ ออกมาเปšนลักษณะของเกาะ 5 เกาะ ท‹ามกลางบ‹อน้าํ ตืน้ ๆ ทีส่ ามารถนัง่ ชมวิวทิวทัศนของทะเลพัทยาไดŒอย‹างเต็มที่ โดยโถงลอบบี้ที่ชั้น 16 ถูกออกแบบโดย บริษัท Department of Architecture นอกจากนี้โถงตŒนรับยังเชื่อมต‹อไปสู‹พื้นที่สระว‹ายน้ํา ดŒานนอกอาคารดŒวย สระว‹ายน้ําแบบอินฟนิตี้ พรŒอมพื้นที่ Sundeck ที่ตั้งอยู‹ท‹ามกลางสวนกวŒาง พรŒอมชมวิวทะเลที่สวยงาม ไดŒรับ การตกแต‹งดŒวยสไตลชายหาดที่ใหŒความรูŒสึกเหมือนอยู‹บนชายหาดจริง อีกทั้งยังสามารถจิบค็อกเทล น้ําผลไมŒ หรือของว‹างเบาๆ ที่ Shore Bar บารเครื่องดื่มริมสระไดŒดŒวย 76


77


นอกจากนี้บนชั้นที่ 34 กับหŒองอาหารและบารแห‹งใหม‹ Horizon Bar & Restaurant บนชั้นดาดฟ‡าของโรงแรม จุดนัดพบสังสรรค สไตลหรูสุดชิลล ที่จะสามารถชมวิวทะเลพาโนรามาแสนสวยของหาดพัทยา ที่ประกอบดŒวยบริเวณหŒองโถงดŒานใน บริเวณระเบียงดŒาน นอก ไดŒรับการออกแบบตกแต‹งโดยบริษัทออกแบบชื่อกŒองของโลก DWP โดยมีหลักในการออกแบบตกแต‹งที่เนŒนใหŒลูกคŒารูŒสึกไดŒถึง ความโดดเด‹นทางดŒานสไตลเหนือระดับอย‹างหรูหรา และสุดเอ็กซคลูซีฟเมื่อไดŒมาสัมผัส สื่อใหŒเห็นความกวŒางโอ‹โถงของบริเวณโดย รอบ เห็นเสŒนขอบฟ‡าชัดเจนและวิวทะเลสุดสวย พื้นที่เด‹นเห็นจะเปšนอินฟนิตี้บารที่สรŒางขึ้นเพื่อเปšนจุดชมพระอาทิตยตกเสŒนขอบฟ‡า และวิวทะเลพัทยาแบบพาโนรามาที่กวŒางสุดตา บริเวณโถงดŒานนอกโดดเด‹นดŒวยลานชมดาวหรือบริเวณ สตารเกซเซอร เลาจน ที่เนŒน ระเบียงเปดโล‹งใหŒลูกคŒาไดŒเพลิดเพลินกับการชมดาวผ‹านช‹องเปดดŒานบนหลังคาเคลŒาเสียงเพลง และรวมไปถึงหŒองดินเนอรแบบส‹วน ตัวถึง 3 หŒองที่มีผนังกระจกจากพื้นถึงเพดานเผยวิวทะเลพัทยายามค่ําคืนแสนสวย ซึ่งถือว‹าเปšนการสรŒางประสบการณเหนือระดับ ทŒองทะเลใหŒกับแขกผูŒมาเยือน ดŒวยการตกแต‹งที่สวยงามในคอนเซปตของทŒองทะเล ทŒองฟ‡า และชายหาด ทําใหŒโรงแรม ฮิลตัน พัทยา เต็มไปดŒวยบรรยากาศอันแสน โรแมนติก จึงเหมาะที่จะพาคนพิเศษมาฉลองในวันพิเศษเทศกาลแห‹งความรักที่กําลังมาถึงนี้อีกดŒวย

78


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้

PANTONE®VIEW home + interiors 2014 á¹Ç⹌ÁÊÕÊѹ»Õ 2014 ÊíÒËÃѺ¢Í§ãªŒã¹ºŒÒ¹áÅСÒÃμ¡á싧ÀÒÂã¹

àÁ×è;ٴ¶Ö§ “ÊÕ” ¤§äÁ‹ÁÕã¤Ã·ÕèäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ “Pantone” ºÃÔÉÑ·ÊÑÞªÒμÔÍàÁÃԡѹ·Õè໚¹¼ÙŒ¹íÒà·¤â¹âÅÂÕ´ŒÒ¹ÊÕ ¡íÒ˹´ÃËÑÊÊÕ·ÕèÁÕÁÒμðҹ ÃдѺâÅ¡ áÅÐ໚¹·ÕèÂÍÁÃѺ㹷ءǧ¡ÒÃÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ·Ñé§á¿ªÑè¹ ¢Í§μ¡á싧ºŒÒ¹ ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂáÅФÇÒÁÊǤÇÒÁ§ÒÁ ·Ø¡æ »Õ ʶҺѹÊÕ Pantone (Pantone Color Institute) ¨Ð¤Ò´¡Òóá¹Ç⹌Á¢Í§ÊÕã¹»Õ¶Ñ´ä» áÅШФѴàÅ×Í¡â·¹ÊÕ»ÃШíÒ»Õ¹Ñé¹æ «Öè§â·¹ÊÕ»ÃШíÒ»Õ 2014 䴌ᡋ ÊÕÁ‹Ç§¡ÅŒÇÂäÁŒ (Radiant Orchid/Code: 18-3224) «Öè§à»š¹ÊÕáË‹§¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ¤ÇÒÁ¤Ô´ ÊÌҧÊÃä ·Õèὧ´ŒÇ¤ÇÒÁʹءʹҹáÅФÇÒÁÁѹè 㨠ÊíÒËÃѺá¹Ç⹌ÁÊբͧ»Õ 2014 ÊíÒËÃѺ¢Í§ãªŒã¹ºŒÒ¹áÅСÒÃμ¡á싧ÀÒÂã¹ ÊÒÁÒöẋ§¡ÅØ‹ÁÊÕËÅÑ¡Í͡໚¹ 9 ¡ÅØ‹Á ´Ñ§¹Õé Collage

เปšนการรวมเฉดสีที่แตกต‹างกันมา อยู‹ในกลุ‹มสีเดียวกัน เปšนโทนสีที่มี เสน‹ห ทําใหŒนึกถึงความหลัง

Intimacy

กลุ‹มสีอ‹อนที่แสดงถึงความใกลŒชิด อบอุ‹น อ‹อนนุ‹ม ที่สมั ผัสไดŒ และเปšน ธรรมชาติ เหมาะสําหรับสีในหŒองนอน

80


Techno Color

กลุ‹ ม สี เ จิ ด จŒ า และสี เ ขŒ ม ที่ เ ปš น สี แห‹งความกŒาวหนŒาทางเทคโนโลยี

Physicality

กลุ‹มสีที่แสดงถึงพลัง อํานาจ ที่ถูก ทําใหŒสมดุลยดวŒ ยสีแห‹งความสงบนิง่

Sculpted Simplicity

กลุ‹มสีที่แสดงถึงความเรียบง‹ายของ รูปแบบและโครงสรŒาง เปšนสีกลาง ทีแ่ ฝงไปดŒวยความซับซŒอน สามารถ เขŒากันไดŒกับทุกๆ สี

Fluidity

กลุ‹มโทนสีเย็น ที่มาในสีน้ําทะเล ฟ‡า เขียว และสีของสิง่ มีชวี ติ ใตŒทอŒ งทะเล

81


Moda

กลุ‹มสีที่แสดงรายละเอียดและความ ทันสมัย มาในสีสว‹าง เจิดจŒา ที่แฝง ดŒวยอารมณความรูŒสึก

Tribal Threads

กลุ‹มสีนี้จะมีความหลากหลาย เปšนสี โทนธรรมชาติทมี่ เี กิดจากการรวมกัน ของสีจากกลุ‹มชนหลายเผ‹าพันธุ

Eccentricities

กลุ‹มสีแปลกใหม‹ ที่ทŒาทายกฎของ การดีไซน เปšนโทนสีที่แสดงถึงการ ผจญภัย การทดลอง และการคŒนพบ

ในป˜จจุบัน “สี” เปšนหนึ่งในป˜จจัยหลักที่มีอิทธิพลต‹อการตัดสินใจซื้อสินคŒาของผูŒบริโภค ดังนั้น แนวโนŒมของ “สี” จึงเปšนสิ่งที่นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑในทุกๆ วงการควรใหŒความสําคัญ ควบคู‹ไปกับการดีไซน เพื่อตอบ สนองความตŒองการของกลุ‹มเป‡าหมายไดŒมากที่สุด

82


เรื่อง: ภัณฑิรา มีลาภ (หมูอŒวน)

ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¡ÃÐáÊ¡ÒÃàμÔºâμáÅСÒÃᢋ§¢Ñ¹¢Í§Ê¶Ò¹¾ÂÒºÒÅã¹»ÃÐà·Èä·ÂáÅÐÀÙÁÔÀÒ¤ÍÒà«Õ¹ÁÕà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹Í‹ҧ μ‹Íà¹×èͧ ¨Ö§ÁÕ¡ÒùíÒàʹͷҧàÅ×Í¡ãËÁ‹ÊíÒËÃѺâç¾ÂÒºÒÅ ¤ÅÔ¹Ô¡ áÅÐÈٹÊØ¢ÀÒ¾ ´ŒÇ¼ÅÔμÀѳ±·Õ軇ͧ¡Ñ¹ àª×éÍâäáÅШØŪվ·Õ觋ÒÂμ‹Í¡ÒúíÒÃاÃÑ¡ÉÒ »ÅÍ´ÀÑ áÅÐÊÌҧºÃÃÂÒ¡ÒÈμÒÁμŒÍ§¡ÒÃãËŒ¡ÑºÊ¶Ò¹·Õè áÁŒã¹·Õè·ÕèÁÕ ÁÒμðҹ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÊÙ§ÊØ´ ผลิตภัณฑปูพื้นในสถานพยาบาลจึงเปšนอีกหนึ่งสิ่งที่ไม‹ควรมองขŒาม เพราะนอกจากช‹วยลดเสียงรบกวน ไม‹ทําใหŒเกิดเสียงดังรบกวน ในขณะพักฟ„œน ซึ่งมีส‹วนช‹วยใหŒผูŒป†วยใชŒเวลาในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลใหŒนŒอยลงและฟ„œนตัวไดŒเร็วขึ้น สรŒางบรรยากาศอัน สงบและอบอุ‹น ซึ่งป˜จจุบันมีวัสดุปูพื้นทางเลือกใหม‹เขŒามาใหŒเลือกใชŒหลากหลายเพิ่มมากขึ้น พรมปูพื้นก็นับเปšนอีกหนึ่งทางเลือกของ วัสดุปูพื้นเช‹นกัน

¹ÇÑμ¡ÃÃÁà¤Å×ͺ¼ÔÇÍÔ¹àμÍÏૻ·-â¾Ãà·ç¤·

พรมแผ‹นอินเตอรเฟซ นับเปšนอีกหนึง่ นวัตกรรมพืน้ ทางเลือกใหม‹ทโี่ ดดเด‹นดŒานนวัตกรรมทีม่ คี วามรับผิดชอบต‹อสิง่ แวดลŒอมยัง่ ยืน ทีม่ า พรŒอมเทคโนโลยีอินเตอรเซปท (Intersept®) และโพรเท็คท (Protekt®) เคลือบผิวหนŒาทําใหŒง‹ายต‹อการทําความสะอาดและการบํารุง รักษา ป‡องกันแบคทีเรีย เชื้อรา ความอับชื้น และกลิ่นไม‹พึงประสงค ตอบโจทยงานโรงพยาบาลไดŒอย‹างดีเยี่ยม ทั้งสําหรับนักลงทุน ผูŒป†วย และบุคลากรทางการแพทย ดŒวยเทคโนโลยีอินเตอรเซปท (Intersept®) และโพรเท็คท (Protekt®) ที่เคลือบอยู‹บนพรมแผ‹นจากอินเตอรเฟซทุกชิ้น จึงทําใหŒง‹าย ต‹อการทําความสะอาดและการบํารุงรักษา สําหรับเทคโนโลยีอินเตอรเซปทนั้นเปšนลิขสิทธิ์โดยเฉพาะของอินเตอรเฟซ ที่ช‹วยเคลือบผิว หนŒาของพรมเพื่อคอยปกป‡องสิ่งสกปรกและฝุ†นละออง ซึ่งช‹วยใหŒง‹ายต‹อการทําความสะอาด สําหรับวัสดุที่ใชŒในการผลิตพรมแผ‹นแต‹ละแผ‹นนั้นลŒวนผ‹านการคัดสรรวัตถุดิบทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อใหŒไดŒมาถึงผลิตภัณฑคุณภาพ ที่มีความแข็งแกร‹งและมีความยืดหยุ‹นต‹อการใชŒงานไดŒสูง ช‹วยยืดอายุการใชŒงานใหŒยาวนานขึ้น ดŒวยคุณสมบัติเด‹นที่มีความทนทาน จึงสามารถใชŒงานไดŒอย‹างดีเยี่ยมในพื้นที่ที่มีการใชŒงานหนัก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่มีการสัญจรอย‹างหนัก และพื้นที่ที่มีการทําความ สะอาดอยู‹เปšนประจํา

μÔ´μÑ駧‹ÒÂäÁ‹μŒÍ§ãªŒ¡ÒÇ

นอกจากนี้พรมอินเตอรเฟซยังมีจุดเด‹น คือ ในการติดตั้งไม‹ตŒองใชŒกาวในการติดตั้ง จึงทําใหŒปลอดภัยต‹อสุขภาพของผูŒใชŒสอยอาคาร ไดŒอย‹างดีเยี่ยม อีกทั้งยังช‹วยใหŒอากาศภายในอาคารสะอาดบริสุทธิ์ทั้งในระหว‹างการติดตั้งและเมื่อติดตั้งแลŒวเสร็จ พรŒอมทั้งยังมี นวัตกรรมแผ‹นยึดพรมแทคไทลส (TacTilesTM) ซึ่งเปšนนวัตกรรมเฉพาะของอินเตอรเฟซที่ช‹วยทําใหŒงา‹ ย รวดเร็ว ในการติดตั้งและ ซ‹อมบํารุง สามารถติดตั้งไดŒดŒวยตัวเอง หากพรมแผ‹นหนึ่งแผ‹นใดเกิดความเสียหายหรือชํารุด ก็สามารถสลับเปลี่ยนกับแผ‹นใหม‹ไดŒ ดŒวยตนเองโดยไม‹ตŒองพึ่งช‹างที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีลวดลายและสีสันใหม‹ๆ ตามที่ลูกคŒาตŒองการ มีโซลูชั่นครบทุกพื้นที่ ซึ่งดีไซเนอรสามารถสลับเปลี่ยนแพทเทิรนเพื่อสรŒางบรรยากาศใหม‹ๆ ไดŒโดยไม‹กระทบต‹อการดําเนินกิจการ อีกทั้งยังมีดีไซนที่หลาก หลายใหŒเลือกใชŒแทนที่พื้นแข็งแบบเดิมใหŒดูนุ‹มนวลขึ้น แต‹ยังคงรักษามาตรฐานความสะอาดเปšนหลัก

84


ตั้งแต‹ป‚ 2554 อินเตอรเฟซฟลอร (ประเทศไทย) ไดŒผ‹านการรับรอง มาตรฐานการผลิตและประกาศเกียรติคุณเพิ่มเติม คือ ไดŒรับฉลากลด คารบอนผลิตภัณฑพรมแผ‹นปูพื้นทุกรุ‹น จากสถาบันสิ่งแวดลŒอมไทยและ องคการ บริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สําหรับฐานพรม Glasbac และ GlasbacRE ที่มีส‹วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลกว‹า 40% ซึง่ นอกจากจะเปšนผลิตภัณฑทดี่ ตี อ‹ สภาพแวดลŒอมแลŒว ยังทําใหŒพรมทีผ่ ลิต ออกมามีคุณภาพและความทนทานสูงอีกดŒวย จึงไดŒยกระดับมาตรฐาน สากลเอ็นเอสเอฟ 140 (NSF-140) มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑพรม ที่มีความยั่งยืนจากสถาบัน NSF International Standard/ American National Standard for Sustain-ability ขึน้ เปšนระดับทอง (Gold) สําหรับ พรมทั้งหมดของอินเตอรเฟซฟลอรดŒวย ในขณะเดียวกัน อินเตอรเฟซ ฟลอร ยังไดŒรับฉลากสีเขียว (Green Label) จากสภาสิ่งแวดลŒอมสิงคโปร (Singa-pore Environment Council) ซึง่ มีหลักเกณฑในการใหŒการรับรอง ที่เขŒมงวด โดยพิจารณาตั้งแต‹ขั้นตอนการผลิต วัสดุที่ใชŒในการผลิตพรม และฐานพรม การติดตัง้ ปริมาณมลพิษ ไปจนถึงการรีไซเคิลเมือ่ ผลิตภัณฑ หมดอายุการใชŒงานแลŒว และล‹าสุดบริษัทอยู‹ในขั้นตอนการพิจารณาขั้น สุดทŒาย ในการรับรองการลดการปล‹อยกาซเรือนกระจกสําหรับอาคาร โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) สถาบัน สิง่ แวดลŒอมไทย และคณะกรรมการนักธุรกิจเพือ่ สิง่ แวดลŒอมไทย (TBCSD) “อินเตอรเฟซฟลอรไดŒรับการยอมรับว‹าเปšนตŒนแบบของการทําธุรกิจ ที่ใหŒ ความสําคัญกับสภาพแวดลŒอม ซึ่งนอกจากพรมแผ‹นอินเตอรเฟซจะเปšน มิตรต‹อสิ่งแวดลŒอมแลŒว ยังดีต‹อสุขภาพผูŒใชŒงาน มีความทนทาน และ คุณภาพสูง การออกแบบเนŒนใหŒติดตั้งไดŒโดยเหลือเศษนŒอยที่สุด และ สวยงาม ปรับเปลีย่ นไดŒหลากหลายรูปแบบ ตลอดอายุการใชŒงาน หลายๆ ธุรกิจจึงหันมาใชŒพรมแผ‹นอินเตอรเฟซไดŒ โดยเฉพาะธุรกิจทีต่ อŒ งการไดŒรบั การรับรองเปšนธุรกิจสีเขียวเช‹นเดียวกับอินเตอรเฟซฟลอร”

ขอบคุณขŒอมูลจาก INTERFACE โทร. 0-2459-1052 โทรสาร 0-2459-1053 www.interface.com

85


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้

à¤ÊäÍ⿹¾ÃŒÍÁáÍÏẤã¹μÑÇ บริษัท ฮอนดŒา ประเทศญี่ปุ†น ไดŒเผยคลิปวิดิโอ การพัฒนา เคสไอโฟนทีม่ แี อรแบคในตัว ทีจ่ ะพองลมเมือ่ โทรศัพทกาํ ลัง ตกลงสู‹พื้น รูปทรงเคสนี้อาจดูไม‹น‹าพิสมัยเอาซะเลย แต‹ อย‹างนŒอยทีส่ ดุ ก็ไม‹ทาํ ใหŒไอโฟนของคุณเสียหาย ซึง่ หลายคน อาจเกิ ด คํ า ถามในใจว‹ า “จะขายไดŒ ห รื อ ?” เนื่ อ งจาก ขนาดก็ใหญ‹เทอะทะและที่สําคัญไม‹สามารถพกใส‹กระเป‰า กางเกงไดŒอีกต‹างหาก ถึงแมŒในที่สุดฮอนดŒาก็ไดŒออกมา คลี่คลายกับทุกคนว‹า ไม‹มีแผนการที่จะผลิตเคสนี้ออก จําหน‹ายแต‹อย‹างใด และนี่อาจเปšนการนําเสนอวิดีโอคลิป เพื่ อ เปšนเพี ยงส‹ วนหนึ่ง ของการโปรโมทรถยนตฮ อนดŒา N-WGN ตัวใหม‹เท‹านั้นเอง

ºŒÒ¹ÊíÒàÃç¨ÃÙ» ÊÌҧ䴌ÀÒÂã¹ 1 ¹Ò·Õ à¾Õ§ᤋ¡´»Ø†Á InstantSlide House เปšนบŒานสําหรับการอยู‹อาศัยชั่วคราวที่ถูก พัฒนาขึ้นเพื่อช‹วยแกŒป˜ญหาสําหรับพนักงานบริษัทที่ตŒองทํางาน ในไซตงานที่อยู‹ไกล แต‹ยังสามารถอยู‹ร‹วมกันเปšนครอบครัวไดŒ บŒานหลังนี้สามารถประกอบตัวขึ้นไดŒ ภายในเวลาไม‹ถึงหนึ่งนาที เพียงการกดปุ†มบนรีโมทคอนโทรลเท‹านั้น บŒานนี้ประกอบดŒวย คอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต หรือ 40 ฟุต มีทั้งขนาด 25 และ 50 ตารางเมตร ทีส่ ามารถใชŒเปšนทีอ่ ยูอ‹ าศัยชัว่ คราว, ถาวร หรือเปšนส‹วน ทีถ่ กู ต‹อเติมจากบŒานเดิมไดŒ รองรับผูอŒ าศัยไดŒ 2 – 4 คน โครงสรŒาง ของบŒานผลิตจากเหล็กที่สามารถตŒานแรงของพายุไซโคลน D2 ไดŒ มาพรŒอมหŒองน้ําและครัวสําเร็จรูป, สายต‹อสําหรับทีวี, โทรศัพท และอินเทอรเน็ต นอกจากนีย้ งั มีตัวเลือกอืน่ ๆ ใหŒเลือกเพิ่มเติมเช‹น เครื่องทําน้ํารŒอน เครื่องปรับอากาศ อีกดŒวย

¡ÒμŒÁ¹éíÒªÒà»ÅÕè¹ÊÕä´Œ กาน้ําชาดีไซนเกŽ “One” จาก Vessel Ideation ที่ถูก ออกแบบมาเพื่อใชŒเปšนกาตŒมน้ําและกาเสิรฟน้ําในเวลา เดียวกัน รูปทรงทันสมัย ผลิตจากสแตนเลสสตีลเคลือบ ดŒวยอีนาเมล และซิลิโคนที่ทนความรŒอนสูง ใชŒงานง‹าย เพียงเติมน้าํ ลงไป นําไปตัง้ ไวŒบนเตาและปรับความรŒอนตาม ปกติ จุดเด‹นอยู‹ที่ตัวกราฟฟกสีน้ําเงินที่จะค‹อยๆ ปรากฏ ขึ้นเมื่อน้ําในกาเริ่มรŒอน นอกจากนี้คุณยังสามารถสัมผัส คอขวดไดŒโดยตรง ไม‹ตŒองอาศัยถุงมือ และนําไปวางไวŒบน โตะไดŒทันที โดยวางบนฐานรองแม‹เหล็กที่จะยึดติดกับตัว กาน้ําในขณะที่กาน้ํายังรŒอน และจะคลายตัวออกเมื่อกาน้ํา เย็นลง ช‹วยใหŒคณ ุ ประหยัดเวลาในการเตรียมเซ็ทน้าํ ชาเพือ่ ใชŒเสิรฟไดŒมากทีเดียว 86

ª‹Í§ÃѺáʧ·ÕèÊÒÁÒöÊзŒÍ¹áʧ¡ÅѺä»ã¹·Õè·Õè¤Ø³μŒÍ§¡Òà ช‹องรับแสง SunBeamer พัฒนาโดย SunCentral เปšนอุปกรณที่สามารถ ควบคุมทิศทางของแสงแดดใหŒเปšนไปอย‹างที่คุณตŒองการไดŒ รูปทรงจะคลŒาย กับช‹องแอรในรถยนตทสี่ ามารถปด-เปดและปรับทิศทางไดŒ หลักการทํางานคือ ชิป GPS จะแทร็กดวงอาทิตย ทําใหŒช‹องรับแสงที่เปšนกระจกหมุนปรับทิศทาง เพือ่ หาตําแหน‹งของแสงสะทŒอนใหŒตกลงบนพืน้ ผิว SunBeamer มาใน 3 ขนาด ขนาดใหญ‹ที่สุดคือ ขนาดเสŒนผ‹านศูนยกลาง 670 มิลลิเมตร ( ประมาณ 26.5 นิ้ว) และใหŒแสงสว‹างมากถึง 9,100 ลูเมนส ซึ่งช‹องรับแสงนี้สามารถติดตั้ง รวมกันเปšนกลุ‹มเพื่อรับแสงใหŒมากที่สุดและสามารถควบคุมทิศทางของแสง ภายในอาคารไดŒเช‹นเดียวกัน


ËÞŒÒÊÒÁÒö¡ÅÒÂ໚¹àª×Íé à¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾ã¹Í¹Ò¤μ à«ÅÅÙâÅʨҡ¾×ªá¢ç§á¡Ã‹§àËÁ×͹¡ÑºàËÅç¡ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Purdue แห‹งรัฐอินเดียน‹า ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดŒทําการทดลองกับ เซลลูโลส นาโนคริสตัล และคŒนพบว‹า เซลลูโลสที่เปšน โครงสรŒางพืน้ ฐานของพืชนัน้ มีความแข็งแรงเหมือนกับเหล็กเลยทีเดียวจาก การทดลองพบว‹ามันมีส‹วนที่แข็งแรงมากถึง 206 กิกาพาสคาล ในขณะที่ ส‹วนเปราะบางมีความยาวเพียงแค‹ 500 นาโนเมตร เท‹านั้น และเนื่องจาก มันเปšนทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย‹างต‹อเนื่อง ดังนั้นมันอาจจะเปšนทาง เลือกใหม‹สําหรับการนํามาใชŒกับโครงสรŒางทางสถาป˜ตยกรรมในอนาคต

โปรเจกต GrassMargins เปš น โปรเจกต ใ หม‹ ข องที ม นักวิจัยชาวยุโรปที่ทําการคŒนหาหญŒา (ที่มีอายุยืนมากกว‹า 2 ป‚) เพือ่ นํามาใชŒเปšนเชือ้ เพลิงชีวภาพ ถŒาโปรเจกตนปี้ ระสบ ความสําเร็จ เราจะมีแหล‹งพลังงานทดแทนทุกหนทุกแห‹ง ซึ่งจะช‹วยเพิ่มแหล‹งพลังงานเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ แถมราคา ยังถูกลงอีกดŒวย ซึ่งหนึ่งในจํานวนหญŒาทั้งหมดที่นักวิจัย ไดŒเลือกมาศึกษาคŒนควŒาคือ หญŒามิสแคนทัสจากแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใตŒ ที่เติบโตไดŒรวดเร็ว หญŒามิสแคนทัส สามารถใหŒผลผลิตประมาณ 15-20 ตันต‹อเฮคเตอรเลย ทีเดียว ซึ่งในขณะนี้นักวิทยาศาสตรกําลังมองหาหญŒาทŒอง ถิ่นพันธุอื่นๆ เช‹น หญŒาจําพวก Festuca, หญŒา Orchard และ หญŒา Canary Reed ต‹อไป

à¡çº¢ŒÍÁÙÅÊÕ¨Ãԧ䴌Í‹ҧ§‹Ò´Ò´ŒÇ SwatchMate cube บางครั้ง คุณอาจพบเห็นสีที่คุณตŒองการนํามาใชŒกับ งานต‹างๆ ของคุณโดยบังเอิญ แต‹คุณก็ไม‹สามารถ จําสีนั้นๆ ไดŒรŒอยเปอรเซ็นต ถึงแมŒว‹าจะใชŒโทรศัพท มื อ ถื อ ถ‹ า ยรู ป เก็ บ ไวŒ แต‹ สี ที่ ไ ดŒ ก็ ยั ง คงไม‹ ใ ช‹ สี ที่ คุ ณ ตŒองการจริงๆ อยู‹ดี SwatchMate Cube จึงเปšน ตัวช‹วยที่แสนวิเศษ เพราะมันคืออุปกรณพกพาที่ทํา หนŒาที่เปšนเหมือนเครื่องสแกนสีบนพื้นผิวต‹างๆที่คุณ ตŒองการ เพียงคุณวางอุปกรณนี้บนสีที่คุณตŒองการ รอจนสัญญาณไฟสีเขียวปรากฏขึ้น จากนั้นเชื่อมต‹อ กับโทรศัพทสมารทโฟนผ‹านทางบลูทูธ เพียงเท‹านี้ สี จริงที่คุณตŒองการจะถูกส‹งไปในโทรศัพทหรือส‹งตรง ไปยังโปรแกรม Photoshop บนเครื่องคอมพิวเตอร ของคุณ ซึ่งสามารถเก็บขŒอมูลสีไดŒมากถึง 20 สีต‹อ การใชŒงาน 1 ครั้ง

¡ÒþÃÔé¹·à«ÅŏÅÙ¡μÒẺ 3D ·ÕèÊÒÁÒöª‹ÇÂÃÑ¡ÉÒ¤¹μҺʹã¹Í¹Ò¤μä´Œ ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจอŒางว‹าการพริ้นทเซลลลูกตาแบบ 3D สามารถ ช‹วยรักษาอาการตาบอดไดŒ หลังจากที่เขาประสบความสําเร็จในการพริ้นทเซลลประสาท ไดŒสําเร็จเปšนครั้งแรก โดยการใชŒเครื่องพิมพองิ้ คเจ็ทพิมพเซลลเรตินาที่ยังมีชีวิตอยู‹ของ หนูที่โตเต็มวัย ที่สามารถนําไปใชŒแทนที่เนื้อเยื่อตาที่บกพร‹องไดŒ เขาไดŒพริ้นทเซลล 2 ชนิด คือเซลล Ganglion ที่ทําหนŒาที่ส‹งขŒอมูลจากตาไปยังสมอง และเซลล Glial ที่ทํา หนŒาที่ค้ําจุนระบบประสาท ซึ่งนอกจากพวกเขาไดŒแสดงใหŒเห็นว‹าเครื่องพิมพอิ้งคเจ็ท สามารถพริน้ ทเซลลไดŒทงั้ 2 ชนิด และเซลลทพี่ ริน้ ทออกมานัน้ ยังคงมีชวี ติ และอยูใ‹ นสภาพ ทีแ่ ข็งแรง แถมเซลลทั้งสองชนิดยังถูกพริน้ ทออกมาเปšนเลเยอรทซี่ อŒ นกัน โดยยังคงไวŒซงึ่ โครงสรŒางเซลลที่สมบูรณอีกดŒวย 87


»Ò¡¡Ò “Biopen” ª‹Ç«‹ÍÁá«Á¡Ãд١·ÕèºÒ´à¨çº นักวิจัยในออสเตรเลียไดŒพัฒนาอุปกรณ ลักษณะเหมือนปากกาที่มีชื่อว‹า Biopen ที่ช‹วย ใหŒศัลยแพทยสามารถดีไซนวัสดุที่ฝ˜งในร‹างกายไดŒ ช‹วยควบคุมตําแหน‹งการวางใหŒดี ยิ่งขึ้น และยังช‹วยลดระยะเวลาการผ‹าตัดไดŒโดยการส‹ง Live Cell และ Growth Factor โดยตรงไปยังส‹วนที่บาดเจ็บและช‹วยเร‹งการฟ„œนฟูของกระดูกและกระดูกอ‹อนขŒอต‹อดŒวย หลักการทํางานจะเหมือนกับเครื่องพิมพ 3D ที่จะแบ‹งส‹วนต‹างๆ เปšนเลเยอร โดยเจล ในแต‹ละเลเยอรจะถูกทําใหŒแข็งตัวโดยแสงอัลตราไวโอเลตจากปากกา เพื่อใหŒสามารถ เพิ่มเจลในเลเยอรถัดไป เพื่อใหŒมีประกอบกันขึ้นเปšน 3D ในที่สุด ซึ่งหลังจากที่เซลลถูก ฝ˜งลงไปแลŒว เซลลจะเพิ่มขึ้นทวีคูณและกลายเปšนเนื้อเยื่อใหม‹เพื่อซ‹อมแซมส‹วนที่บาด เจ็บ ในขณะเดียวกันยาที่ช‹วยกระตุŒนการเติบโตและฟ„œนฟูก็สามารถเพิ่มเขŒาไปไดŒเช‹นกัน การรักษาวิธนี เี้ หมาะสําหรับผูปŒ ว† ยทีม่ ปี ญ ˜ หากระดูกหรือกระดูกขŒอต‹อแบบเฉียบพลัน เช‹น จากการเล‹นกีฬา เปšนตŒน

Ấ·ÕàÃÕÂÊÒÁÒö·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍҴ෌Ҥس䴌

ÊÌͤͷÕ誋ÇÂÇÔ¹Ô¨©ÑÂâä䴌 â´ÂäÁ‹μŒÍ§à´Ô¹·Ò§ä»ËÒËÁÍ

Tashia Tucker นักศึกษามหาวิทยาลัย Drexel ในฟลาเดลเฟ‚ย ไดŒนําเสนอ โปรเจกตที่มีชื่อว‹า “The Future of Adaptive Living Environment” เปšน โปรเจกตที่ศึกษา คŒนควŒาเกีย่ วกับชีววิทยาสังเคราะหที่สามารถนํามาใชŒในทาง สถาป˜ตยกรรม โดยการสรŒางพื้นผิวที่เต็มไปดŒวยแบคทีเรียสังเคราะห เธอไดŒ ทําการจําลองวิธที แี่ บคทีเรียทํางาน เช‹น ทําความสะอาด, เปลีย่ นคุณสมบัตขิ อง พืน้ ผิวตามความตŒองการของผูใŒ ชŒ หรือการแจŒงเตือนเมือ่ มีสารพิษ ซึง่ เธอไดŒนาํ เสนอการใชŒวสั ดุปพู นื้ ทีม่ แี บคทีเรียสังเคราะหฝง˜ เอาไวŒ โดยแบคทีเรียนัน้ จะช‹วย กินสิ่งสกปรกและทําความสะอาดเทŒาของคุณ หรือการใชŒแบคทีเรียสังเคราะห บนพื้นผิวบนเคานเตอรในหŒองครัว เพื่อตรวจจับยาฆ‹าแมลง, เชื้อโรค, เชื้อ แซมโมเนลล‹า หรือสารก‹อภูมแิ พŒ โดยการเปลีย่ นเปšนสีตา‹ งๆ เมือ่ สิง่ สกปรกหรือ เชื้อโรคต‹างๆ เหล‹านี้สัมผัสบนเคานเตอร ในอนาคตคอนเซ็ปตนี้อาจถูกนําไป ใชŒในโรงพยาบาล, อุปกรณการแพทย เพื่อจําแนกสิ่งที่ปลอดภัยและสะอาดก็ เปšนไดŒ

สตูดิโอ Fuseproject แห‹งเมืองซานฟรานซิสโกไดŒคิดคŒนอุปกรณติดตัว สําหรับผูŒป†วยในประเทศกําลังพัฒนา เพื่อช‹วยใหŒพวกเขาสามารถเช็คอาการ ป†วยเรือ้ รัง เช‹น โรคมาลาเรีย ของพวกเขาเองไดŒโดยไม‹ตŒองเดินทางไปหา หมอ อุปกรณนมี้ ชี อื่ ว‹า Kernel of Life เปšนอุปกรณทใี่ ชŒสวมใส‹ไวŒทคี่ อ เหมือน กับสรŒอยคอนั่นเอง อุปกรณนี้จะช‹วยใหŒผูŒป†วยสามารถเช็คเลือด, น้ําลาย, ป˜สสาวะ หรือการหายใจไดŒดŒวยตัวเอง และส‹งผลดังกล‹าวไปยังแพทย ผ‹าน ทางโทรศัพทสมารทโฟน ซึ่งผูŒป†วยจะสามารถติดต‹อกับแพทยไดŒผ‹านทาง แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท นอกจากนี้อุปกรณดังกล‹าวยังช‹วยตรวจสอบ อุณหภูมิร‹างกายของผูŒสวมใส‹อีกดŒวย ซึ่ง Fuseproject คาดว‹าอุปกรณนี้ จะนํามาใชŒงานจริงไดŒอย‹างสมบูรณแบบภายในอีก 5-10 ป‚ขŒางหนŒา

88

à¤Ã×èͧ«Ùà»ÍϤÍÁ¾ÔÇàμÍÏ ¶Ù¡¹íÒÁÒ㪌¤Ò´¡ÒóËÁÍ¡ ¤Çѹ¾ÔÉ㹨չ เครื่องซูเปอรคอมพิวเตอรสมรรถนะสูง Tianhe-1A ของประเทศจีน ถูกนํามาใชŒในการติดตามสภาพหมอกควัน โดยจะประมวลผลขŒอมูล จากจุดควบคุมควันพิษ 668 จุด ใน 114 เมือง และจะคอยแจŒงเตือน ประชาชนเมือ่ ถึงเวลาทีต่ Œองอยูใ‹ นบŒาน เมือ่ ไม‹นานมานี้ เมือง Harbin เมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน ตŒองสัง่ ปดโรงเรียนและ สนานบิน สืบเนื่องมาจากหมอกควันพิษนี้ เช‹นเดียวกับเมืองเซี่ยงไฮŒ ที่ประกาศเตือนผูŒสูงอายุและเด็กไม‹ใหŒออกจากบŒานเปšนเวลา 7 วัน


เรื่อง: กฤษณ นาคะชาต

Consumer Electronics Show งานแฟรสินคŒาอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูŒบริโภคที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกป‚ ในป‚ 2014 นี้ จัดขึ้น ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา วันที่ 7-10 มกราคม งานนี้นอกจากสินคŒาหลากหลายค‹ายที่มาแสดง ยังเรียกไดŒว‹าเปšนงานที่จะทําใหŒเราไดŒ เห็นถึงทิศทางของเทรนดของสินคŒาอิเล็กทรอนิกสของป‚ 2014 เลยทีเดียว โดยแนวความคิดในป‚นมี้ งุ‹ เนŒนผลิตภัณฑทเี่ ชือ่ มต‹อกับเครือ ข‹ายอินเตอรเน็ตเปšนหลักครับ และถึงแมŒชอื่ งานจะเหมือนกับว‹าผูผŒ ลิตพบผูบŒ ริโภค แต‹แทŒทจี่ ริงแลŒวงานนีย้ งั สรŒางโอกาสใหŒผผูŒ ลิตไดŒเจอ ผูŒผลิต ผูŒผลิตไดŒเจอนักลงทุน หลายผลิตภัณฑเองก็เกิดจากเทคโนโลยีของบริษัทหนึ่ง รวมกับเทคโนโลยีอีกบริษัทหนึ่งไดŒเช‹นกันครับ ไปดูกันว‹ามีสินคŒาอะไรน‹าสนใจกันบŒาง เรามาดูการคาดการณของสื่อหลายสํานักที่จัดกลุ‹มความน‹าสนใจของสินคŒาที่จะเปดตัวในป‚นี้ กันครับ หรือมองว‹าเปšนการกําหนดเทรนดของสินคŒาในป‚นี้เลยก็ว‹าไดŒครับ แต‹ก‹อนอื่นขอออกตัวก‹อนนะครับ ว‹าคงนํามาโชวไดŒไม‹หมด เพราะเยอะจริงๆ หากท‹านสนใจสามารถติดตามไดŒตามลิงคต‹างๆ ที่ผมแนะนําไวŒนะครับ

TV 4K

ทีวีความละเอียดสูงระดับ 4 K หรือเรียกว‹า Ultra HD ปรากฏตัวครั้งแรกในงาน CES 2013 ซึ่งมีความละเอียดสูงว‹า Full HD ในป˜จจุบัน นั่นหมายถึงทีวีสามารถมีขนาดใหญ‹ขึ้นโดยละเอียดขึ้นไดŒ แต‹เนื่องจากเทคโนโลยียังใหม‹มีราคาแพง และมีเดียส‹วนใหญ‹ยัง ผลิตในระดับ HD เท‹านั้น มันจึงยังเปšนเทคโนโลยีเริ่มตŒนที่น‹าติดตาม แต‹ในป‚นี้หลายค‹ายก็ส‹งเจŒา TV 4K ลงสนามเพื่อเรียกน้ําย‹อย ผูบŒ ริโภค รวมถึงจอคอมพิวเตอรกเ็ ริม่ มีการนําเทคโนโลยี Ultra HD มาใชŒงานแลŒวครับ มาดูตวั อย‹างกันเลยครับว‹ามีของค‹ายไหนกันบŒาง

Lenovo ThinkVision 28

Samsung UHDTV

จอคอมพิวเตอรระดับ Ultra HD ความละเอียด 3,840 x 2,160 พิกเซล พรŒอม touch 10 จุด รองรับการเชื่อมต‹อ ไดŒหลากหลายพอรต ตัวจอเองมีชิพประมวลผล Tegra แรม 2 GB และหน‹วยความจําภายใน 32GB ซึ่งแมŒไม‹ ต‹ออะไรก็สามารถใชŒงาน Android ที่ติดตั้งมาดŒวยไดŒ กลายเปš น ส‹ ว นผสมค‹ อ นขŒ า งลงตั ว น‹ า ใชŒ ที เ ดี ย วครั บ Lenovo ThinkVision 28 จะออกวางขายประมาณเดือน กรกฎาคมป‚ 2014 นี้ครับ หยอดกระปุกรอไดŒเลย

ยูเอชดีทวี จี อโคŒงทีม่ ขี นาดหนŒาจอใหญ‹ทสี่ ดุ ในโลก ดŒวยหนŒาจอ 105 นิว้ และสัดส‹วนภาพ 21:9 ที่เปšนอัตราส‹วนแบบเดียวกับโรงภาพยนตร อย‹างแทŒจริง พรŒอมดŒวยการแสดงผลระดับ 11 ลŒานพิกเซล จากความละเอียดหนŒาจอ 5,120 x 2,160 พิกเซล โดยมีรุ‹น U9000 ไดŒรับรางวัล CES Innovation Design and Engineering Awards อีกดŒวย

90

อันทีจ่ ริงก็มอี กี หลายค‹ายนะครับแต‹ของนําเสนอเฉพาะทีน่ า‹ สนใจก็แลŒวกันครับ http://www.youtube.com/watch?v=2HuIkrxeLB4


Smart TV ถัดจากเรื่องความละเอียด ป‚นี้สมารททีวีกําลังกŒาวไปอีกขั้น เดิมทีสมารททีวีผมถือว‹าใชŒงานยาก เวลาใครมาปรึกษาเรื่องการเลือกซื้อ ทีวีผมมักจะไม‹แนะนําสมารททีวี เพราะการใชŒงานดŒวยรีโมทมันไม‹เวิรคเอาเสียเลย กว‹าจะดู YouTube ไดŒกดกันเหนื่อย หลายคน ผมแนะนําใหŒซอื้ ทีวแี บบธรรมดาเนŒนความละเอียด เอาเงินส‹วนต‹างไปซือ้ Notebook ถูกๆ สักเครือ่ งมาต‹อทีวจี ะดีเสียกว‹า มาป‚นสี้ ว‹ นที่ น‹าสนใจของสมารททีวีคือ เริ่มสามารถใชŒการควบคุมในแบบอื่น คือใชŒท‹าทางการเคลื่อนไหวแบบไม‹ตŒองพึ่งรีโมท หรือใชŒคําสั่งเสียง พระเอกหลักคนหนีไม‹พนŒ Intel RealSense ทีก่ าํ ลังจะมีสว‹ นสําคัญในการผลักดันสมารททีวใี หŒกาŒ วหนŒาไปอีกขัน้ ส‹วนทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว กันอย‹างคึกคักทัง้ ในสมารททีวกี ค็ งไม‹พนŒ เรือ่ งของการนําระบบปฏิบตั กิ ารเขŒามาติดตัง้ ในทีวซี ะเลย พระเอกดาวเด‹นเห็นจะเปšน Android ซึ่งไดŒรับความนิยมจากสมารททีวีหลายค‹าย นอกนั้นก็ยังมี Web OS, Firefox ครับ ภาพรวมคงจะเห็นแลŒวว‹าสมารททีวีเริ่มมีการ ผสมผสานเทคโนโลยีจากหลายค‹าย เพื่อสรŒางนวัตกรรมใหม‹ๆ

Home Automation Haier

เปดตัวพัดลมดีไซนเกŽ มาตรฐาน Apple ก็ไม‹ไดŒ มีอะไรมากครับ แต‹น‹าใชŒทีเดียว พัดลมออกแบบ เกŽไกŽสวยทันสมัย หนŒาตาคลŒาย iPod ไรŒใบพัด เปดปดควบคุมไดŒผ‹านแอพพลิเคชั่นบน iOs

X12 àμÕ§ÍѨ©ÃÔÂÐ ¨Ò¡ Select Comfort

สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการนอนของผูŒใชŒ สามารถปรับระดับของหัวเตียง เพือ่ ลดเสียงกรน ไดŒแถมปรับของคนขŒางๆ ไดŒดวŒ ยครับ เยีย่ มเลย เก็บขŒอมูลอัตราการเตŒนของหัวใจ อัตราการ หายใจ รวมๆ แลŒวก็เพือ่ ปรับพฤติกรรมการนอน ของเราใหŒดีขึ้นหลับสบายขึ้นนั่นเองครับ

Egg Minder

มาถึงของไทยกันบŒางครับ เปšนอะไรที่น‹ารักมาก ถาดเก็บไข‹ที่สามารถบอกเราไดŒว‹าไข‹ฟองไหนมา วันไหน อยู‹มากี่วัน เราจะไดŒเลือกกินไข‹ที่มีอายุ นานที่สุดก‹อนเพื่อไม‹ใหŒเสีย โดยการแจŒงเตือน ผ‹านแอพพลิเคชั่น เกŽไกŽจริงๆ ครับ

Intel Technology เพราะทุกวันนี้ปฏิเสธไม‹ไดŒเลยว‹าแทบทุกอุปกรณดŒานไอทีลŒวนมีส‹วนผสมของ Intel แทบทั้งนั้น แมŒกระทั่ง Apple ก็ยังใชŒ Intel ดังนั้น การขยับตัวของ Intel ในแต‹ละป‚จึงเปšนที่จับจŒองของทุกค‹ายในวงการอย‹างแน‹นอน ซึ่งในป‚ 2014 นี้ ก็มีนวัฒกรรมใหม‹ๆ ของ Intel ที่น‹าสนใจครับ พระเอกของ Intel ตัวหนึ่งที่เปšนที่พูดถึงอย‹างมากและไดŒเปดตัวไปแลŒวคือ

Intel RealSense คอมพิวเตอรปฏิสมั พันธ (Perceptual Computing) ถŒาใครเกิดทันไดŒดหู นังฝรัง่ เรือ่ ง Minority Report ก็ประมาณนัน้ เลยครับ มันคือการสัง่ งานคอมพิวเตอร ดŒวยการเคลื่อนไหว ร‹างกาย มือ ใบหนŒา หรือการสั่งงานดŒวยเสียงนั่นเอง สุดล้ําจริงๆ ไม‹น‹าเชื่อเลยนะครับว‹าผ‹านมาไม‹นานเท‹าไหร‹เทคโนโลยีนี้กําลัง กลายเปšนจริง และกําลังจะส‹งตรงถึงบŒานเราแลŒวครับ เพราะหลายแบรนดดังกําลังติดตั้งเทคโนโลยีนี้ในผลิตภัณฑของตนเอง ว‹ากันว‹าปลายป‚นี้คงทยอย กันออกมาใหŒเราไดŒสัมผัส Intel RealSense นี้มีการพัฒนาอยู‹ 3 ส‹วนหลักดŒวยกันคือ 1. Hardware RealSense ในส‹วนของฮารดแวรนั้นมีชื่อเรียกว‹า Intel RealSense 3D เปšนกลŒองขนาดเล็กคลŒาย Kinect ของ Xbox แต‹เล็กกว‹ามาก สามารถฝ˜งลงไปในอุปกรณพกพาขนาดเล็กอย‹างโทรศัพทมอื ถือไดŒสบาย เอาแลŒวครับ อีกหน‹อยคงเห็นใครต‹อใครเตŒนแรŒงเตŒนกาหนŒาโทรศัพทมอื ถือตัว เองแน‹เลย แต‹ก‹อนอื่นอย‹างที่บอกครับ เราคงไดŒเห็นเจŒา Intel RealSense 3D นี้ใน Smart TV, Computer, Tablet ของค‹ายต‹างๆ ภายในป‚นี้แน‹นอน 2. Software RealSense ในส‹วนนี้คือการพัฒนาต‹อยอดเพื่อนําเจŒา Intel RealSense ไปใชŒงานร‹วมกับซอฟตแวรต‹างๆ เช‹น Intel ร‹วมมือกับ Microsoft พัฒนา Intel RealSense เพื่อใชŒงานร‹วมกับ Skype และ Lync อีกโครงการหนึ่งที่หลายท‹านอาจเคยเห็นใน YouTube แลŒวเปšนที่ฮือฮามากคือ Intel ร‹วมกับ 3D System พัฒนา iSense อุปกรณที่ใชŒงาน Intel RealSense 3D รวมกับแอพใน iPad ซึ่ง iSense ก็คือ สแกนสามมิตินั่นเอง ซึ่งสามารถ นําไปพิมพเปšนโมเดลผ‹านเครื่องพิมพสามมิติไดŒอีกดŒวย ล้ําอีกแลŒว (ชมตัวอย‹าง iSense ไดŒที่ http://www.youtube.com/watch?v=JDit_SrVc2E ) 3. Voice Command RealSense ในส‹วนของการสั่งงานดŒวยเสียง Intel ไดŒจับมือกับ Nuance เพื่อนําซอฟตแวรสั่งงานดŒวยเสียงชื่อ Dragon Assistant มาพัฒนาเปšนฟ‚เจอรใชŒงานบน Intel RealSense ซึ่งอีกหน‹อยถŒาเห็นใครยืนคุยกับทีวี ตูŒเย็น ก็อย‹างเพิ่งตกใจนะครับ อ‹านมากันขนาดนี้ท‹านผูŒอ‹านคงอยากเห็นละครับว‹าเจŒา Intel RealSense นี่เวลาใชŒงานจริงเปšนเปšนอย‹างไร เขŒาไปชมกันไดŒตามลิงคนี้เลยครับ http://www.youtube.com/watch?v=ix4-Pzv1jMU#t=39 หรือ http://www.youtube.com/watch?v=2yO-PawW6A0 91


Intel Edison นาโนคอมพิวเตอร ขนาดเล็กจิ๋วเท‹า SD Card ป‚นี้มีการเปดตัวนาโน คอมพิวเตอรหลายค‹ายครับ แต‹ของ Intel ดูเหมือนจะเล็กจิ๋วสุดๆ และ ไม‹ไดŒมุ‹งเนŒนการนํามาใชŒงานแบบทั่วไปนะครับ ตัวอย‹างที่ Intel นํามา แสดงคือการใชŒ Intel Edison ในชุดเด็กที่ชื่อ Intel Smart Baby Onesie (อ‹านไดŒในหัวขŒอ Wearable Technology) ซึ่งแสดงใหŒเห็นว‹า อีกไม‹นาน เจŒา Intel Edison น‹าจะถูกใชŒในเครื่องใชŒอิเลกทรอนิกสทั่วไปแน‹นอนครับ

Wearable Technology เมื่อป‚ที่แลŒวหากจําไดŒผมเคยนําเสนอ Smart Watch แลŒว ในป‚นี้เรียกไดŒว‹าเทคโนโลยีสวมใส‹กับร‹างกายน‹าจะมาแรง แหม มันเรียกเปšนไดŒแปร‹งๆ นักครับ เอาเปšนว‹าประมาณนี้ก‹อนแลŒวกัน นอกจาก Smart Watch ที่จะออกมาหลากหลายมากขึ้นแลŒว ยังมีอย‹างอื่นตามมากันอีกมากมายครับ

Samsung Galaxy Gear

ก‹ อ นอื่ น มาดู พ ระเอกตั ว เดิ ม จากค‹ า ยซั ม ซุ ง กันก‹อน มาในคราวนี้ ถูกพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่ อ ใหŒ คุ ย กั บ รถยนต BMW i3 สามารถสั่ ง ป ด เป ด ประตู ห นŒ า ต‹ า ง ซั น รู ฟ ปรั บ อุ ณ หภู มิ และแจŒงเตือน หากปดประตูไม‹สนิท อีกทั้งเปšน GPS ไดŒอีกดŒวย หากอยากใชŒงานตŒองเก็บเงิน ซื้อ BMW i3 ก‹อนนะครับ ชมคลิปไดŒที่ http://www.youtube.comwatch?v=FvoNQdXOuwA

Life band Touch

Razer Nabu

ของค‹าย LG สามารถเปšนนาิกา และเก็บ ขŒอมูลดŒานสุขภาพ และกิจกรรมที่เราทําในแต‹ ละวัน เช‹น จํานวนกŒาวและระยะทางการเดิน เพื่อคํานวณแคลอรี่ที่เราใชŒในแต‹ละวัน หนŒาจอ ทัชสกรีน OLED สามารถเชื่อมต‹อกับอุปกรณ โมบายอื่นๆ ของ LG ไดŒผ‹าน Android และ ยั ง สามารถทํ า งานเชื่ อ มกั บ iPhone ผ‹ า น แอพพลิเคชั่นของ LG เพื่อเปดเพลง โทรศัพท ไดŒอีกดŒวยครับ เนื่องจากเปšนอุปกรณสวมใส‹ ก็ ส ามารถกั น น้ํ า ไดŒ ร ะดั บ หนึ่ ง เหมื อ นนาิ ก า ทั่วไปครับ

จากค‹าย Razer เปดตัวรุ‹นทดลอง Smartband หรือ Wistband อัจฉริยะ ลักษณะก็คลŒายๆ กับ ของ LG เลยครับ เก็บขŒอมูลดŒานสุขภาพ นอน เดิน ระยะทาง แคลอรี่ เชือ่ มต‹อกับ Android และ iOS ไดŒ สามารถตรวจจับการเคลือ่ นไหวของแขน หนŒาจอทัชสกรียน OLED แบบสองดŒานสามารถ ดูอเี มล SMS โทรเขŒาโทรออกร‹วมกับโทรศัพทไดŒ พื้นฐานแลŒวเหมือนกันครับ ป‚นี้มี Smartband ออกมาหลายค‹ายเลยที่เดียว

ชมคลิปไดŒที่ http://www.youtube.com/watch?v=RcFYPM_ Whaw

ชมคลิปไดŒที่ http://www.youtube.com/watch?v=3PHGsmSf7sA หรือ http://www.youtube.com/watch?v=s2Fp8XqKWfM

จากที่นํามาฝากกันทั้งหมด ยังไม‹ไดŒถึง 10% ของความน‹าตื่นตาตื่นใจของงาน CES 2014 เลยนะครับ ท‹านสามารถติดตามไดŒจากเว็บไซต http://cesweb.org และเท‹าที่ผมติดตามพอสมควร ขอสรุปอีกนิดครับว‹าในป‚นี้มีอะไรที่น‹าจะเปšนแนวโนŒมที่น‹าสนใจนะครับ 1. PC และ Notebook จะมีการใชŒงานลักษณะ Multi OS มากขึ้นครับ กล‹าวคือในกลางป‚ที่แลŒวจอคอมพิวเตอรไม‹ว‹าจะเปšน PC แบบ All in One หรือ Notebook จะเปšนทัชสกรีนครับ และผมคิดว‹าอย‹างไรเสีย Windows ก็ยังไม‹เหมาะกับทัชสกรีนเท‹ากับระบบปฏิบัติการที่ใชŒกันอยู‹ในแท็บเล็ตและโทรศัพท มือถือครับ ในป‚ 2014 นี้จึงพบว‹าหลายค‹ายเริ่มมีการทํา Multi OS เช‹น จับ Android มาไวŒในเครื่องเดียวกับ Windows เปšนตŒน 2. จากที่ติดตาม CES 2014 เราจะเห็นไดŒอย‹างชัดเจนครับว‹า งานนี้นอกจากจะเปšนผูŒใชŒผูŒผลิตผูŒลงทุนพบกัน ผูŒผลิตกับผูŒผลิตเองยังไดŒมีการผสมผสาน เทคโนโลยีของแต‹ละค‹ายเขŒาดŒวยกันครับ ยกตัวอย‹าง Smart TV ในป‚ 2014 นีแ้ น‹นอนการสัง่ งานดŒวยเสียง ดŒวยการขยับมือ หรือร‹างกาย ซึง่ เปšนเทคโนโลยี ของ Intel เปšนตŒน 3. นาโนคอมพิวเตอร กําลังลดขŒอจํากัดของเทคโนโลยี ทําใหŒเทคโนโลยีกลายเปšนอะไรที่ใกลŒตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ ป‚ 2014 นี้ Wearable Technology จะออกมามากมายและหลากหลายจดคาดไม‹ถงึ แน‹นอนครับ และยังมีสว‹ นทําใหŒอปุ กรณอเิ ล็กทรอนิกส หรือเครือ่ งใชŒไฟฟ‡ากลายเปšนระบบ Smart กันไปหมด 4. ระบบเครือข‹าย และสมารทโฟน ทําใหŒเราเชื่อมต‹อและเขŒาถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ไดŒอย‹างไรŒขีดจํากัด และง‹ายต‹อการรับรูŒ และใชŒงานของเรา มากขึ้นเรื่อย สุดทŒายนี้ งาน CES 2014 เปšนงานแห‹งป‚จริงๆ ครับ ระหว‹างที่ผมเขียนบทความ งานเพิ่งเริ่มใชŒเวลาเขียนจนงานจบเลยครับ เล‹นเอาเลือกไม‹ถูกเลยว‹า จะเอาอะไรมาเล‹าใหŒฟง˜ 92


เรื่อง: กองบรรณาธิการ

Project in Progress ©ºÑº¹Õé àÃÒÁÒμÒÁ´Ùâ¤Ã§¡Òù‹Òʹ㨷ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃÍ͡ẺËÃ×Í¡Òá‹ÍÊÌҧ Ç‹ÒÁÕâ¤Ã§¡ÒÃÍÐäáíÒÅѧ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙ‹ºŒÒ§

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการ ผูŒพัฒนาโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม‹ใน ตําบลบางแกŒว พื้นที่ตําบลบางแกŒว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 2,800 ไร‹ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ และองคการบริหารส‹วนตําบลบางแกŒว เริ่มพัฒนาโครงการ ป‚ 2557 คาดว‹าแลŒวเสร็จ ป‚ 2567 ความคืบหนŒาโครงการ อยู‹ระหว‹างการศึกษาที่ดิน ลักษณะโครงการ โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม‹ใน ต.บางแกŒว ดŒวยพื้นที่ประมาณ 2,800 ไร‹ ตั้งอยู‹บนถนนบางนา-ตราด และถนนวงแหวนรอบนอก เพื่อรองรับศูนยราชการใหม‹ ทีอ่ ยูอ‹ าศัย ศูนยการคŒาเมกาบางนา เพือ่ เปšนการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ชือ่ มโยงการคมนาคมของถนนสาย หลัก โดยพื้นที่โครงการดŒานเหนือจรดถนนบางนา-ตราด ใกลŒกับโครงการคอนโดลุมพินี เมกา ซิตี้บางนา ดŒานตะวันออกจดถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) ดŒานใตŒจรดถนน วัดด‹านสําโรง และดŒานตะวันตกอยูต‹ ดิ กับคลองระบายน้าํ ซึง่ ในแผนการพัฒนาเมืองใหม‹บางแกŒว ประกอบดŒวย 1. ถนนสายหลัก ขนาด 6 ช‹องจราจร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร และถนน สายรองและถนนสายย‹อย เพื่อเปšนโครงข‹ายการคมนาคมเสริมการเดินทางในบริเวณนี้ 2. สวน สาธารณะ พื้นที่ประมาณ 168.18 ไร‹ 3. สปอรตคลับ 4. โรงเรียนสาธิตบางแกŒว 5. พื้นที่จัดหา ประโยชน ประมาณ 112 ไร‹ เปšนรูปแบบอาคารเพื่อการอยู‹อาศัยขนาดใหญ‹พิเศษและอาคารสูง เพื่อการพาณิชยกรรมขนาดใหญ‹พิเศษและอาคารสูง ทั้งที่อยู‹อาศัย ศูนยการคŒา อาคารพาณิชย ซิตี้คอมเพล็กซ ช็อปปœงมอลล เปšนตŒน

ชื่อโครงการ

โครงการโรงงานพรีคาสท แห‹งที่ 2 ของบริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ที่ตั้งโครงการ ลําลูกกา คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี พื้นที่โครงการ กว‹า 17 ไร‹ ผูŒพัฒนาโครงการ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ก‹อสรŒางแลŒวเสร็จ ธันวาคม 2556 ความคืบหนŒาโครงการ สามารถเดินกําลังการผลิตไดŒเต็มที่ในเดือนมีนาคม 2557 ลักษณะโครงการ โรงงานพรีคาสท แห‹งที่ 2 ภายใตŒพื้นที่กว‹า 17 ไร‹ ดŒวยมูลค‹าการ ลงทุน 160 ลŒานบาท แบ‹งเปšนพื้นที่การผลิตประมาณ 7,200 ตารางเมตร และพื้นที่จัดเก็บ ประมาณ 3,600 ตารางเมตร โดยวางเป‡าหมาย คือ 1.การผลิตชิ้นงาน พื้น, คาน, บันได และ ชิ้นงานตกแต‹งอื่น ๆ ซึ่งจะส‹งผลใหŒบริหารงานก‹อสรŒางไดŒรวดเร็ว ถูกตŒองและลดระยะเวลาการ ก‹อสรŒาง 2.ใชŒในการผลิตชิน้ ส‹วนงานผนังพรีคาสท สําหรับใชŒในการพัฒนาโครงการทีอ่ ยูอ‹ าศัยใน แนวสูง ซึ่งมีจุดเด‹นในดŒาน การลดการพึ่งพาแรงงาน - การควบคุมคุณภาพ - และการควบคุม ระยะเวลาในการก‹อสรŒางไดŒดยี งิ่ ขึน้ สําหรับโรงงานพรีคาสทที่ 2 นีจ้ ะเริม่ เดินหนŒากําลังการผลิต ไดŒตั้งแต‹ในเดือนธันวาคม 2556

93


ชื่อโครงการ โครงการ ลีออง สุขุมวิท 62 ที่ตั้งโครงการ สขุมวิท 62 กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่โครงการ 6 ไร‹ ผูŒพัฒนาโครงการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เริ่มก‹อสรŒาง ป‚ 2554 คาดว‹าแลŒวเสร็จ ป‚ 2560 ความคืบหนŒาโครงการ อยู‹ระหว‹างการก‹อสรŒาง ลักษณะโครงการ เปšนโครงการทาวนโฮม 3 ชั้น บนพื้นที่โครงการรวม 6 ไร‹ ดŒวย มูลค‹ากว‹า 430 ลŒานบาท ทาวนโฮมในสไตล English Modern ที่โดดเด‹นดŒวยสถาป˜ตยกรรม ที่มีกลิ่นอายยุโรป สะดวกสบาย ใกลŒรถไฟฟ‡า BTS และจุดขึ้น – ลงทางด‹วนสุขุมวิท 62 พรŒอม ความเปšนส‹วนตัวดŒวยขนาดโครงการเพียง 58 ยูนติ เท‹านัน้ โดยมีแบบบŒานใหŒเลือก 2 แบบ ไดŒแก‹ แบบ L17 ขนาด 3 หŒองนอน 3 หŒองน้ํา พื้นที่ใชŒสอย 201 ตร.ม. และแบบ L18 ขนาด 4 หŒองนอน 4 หŒองน้ํา พื้นที่ใชŒสอย 218 ตร.ม. ชื่อโครงการ โครงการบŒานเซนมูระ ศรีนครินทร-บางนา ที่ตั้งโครงการ ถนนหนามแดง บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่โครงการ 20 ไร‹ ผูŒพัฒนาโครงการ บริษัท เอ มัสท พร็อพเพอรตี้ จํากัด คาดว‹าแลŒวเสร็จ 2556 ความคืบหนŒาโครงการ อยู‹ระหว‹างการขายโครงการ ลักษณะโครงการ บŒานเดี่ยว 2 ชั้น บนที่ดินโครงการ 20 ไร‹ ที่มีเพียง 84 ยูนิต โดย ในการออกแบบไดŒนําแนวความคิด สมดุลแห‹งความเรียบง‹าย และหรูหรา ผสานกับแนวคิด ทางศาสนา โดยเฉพาะหลักคิดของ “เซน” ซึ่งเนŒนความเรียบง‹าย สงบ ปลอดภัย ความเปšน ส‹วนตัว มาเปšนคอนเซ็ปตหลักในการพัฒนาโครงการหมู‹บŒานจัดสรร ลักษณะบŒานมีใหŒเลือกอยู‹ 3 แบบ เปšนบŒาน 2 ชั้น รูปแบบงานสถาป˜ตยกรรม ก็เปšนการผสมผสานระหว‹าง สถาป˜ตยกรรม ญี่ปุ†นสมัยใหม‹ และความเปšน Modern Style วัสดุ โทนสีที่เลือกใชŒ น้ําตาล เทา ขาว เนŒนความ เรียบง‹าย

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศูนยการคŒา อิมพีเรียลเวิลด สําโรง ที่ตั้งโครงการ สําโรง จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่โครงการ 31 ไร‹ ผูŒพัฒนาโครงการ บริษัท อิมพีเรียล พลาซ‹า จํากัด เริ่มก‹อสรŒาง 2557 คาดว‹าแลŒวเสร็จ 2560 ความคืบหนŒาโครงการ กําลังอยู‹ระหว‹างการทยอยปรับปรุงตกแต‹งภายใน ลักษณะโครงการ การปรับปรุงศูนยการคŒาอิมพีเรียลเวิลด สําโรง ดŒวยงบประมาณ มากกว‹า 1,000 ลŒานบาท ภายในป‚ 2560 เพื่อสรŒางความสมบูรณใหŒกับศูนยการคŒาและรองรับ กับการแข‹งขันในธุรกิจคŒาปลีกย‹านตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยจะมีการปรับโซนนิง่ ใหม‹ รวมทัง้ แผนการต‹อเชื่อมรับกับสถานีรถไฟฟ‡าบีทีเอส สําโรงดŒวย ซึ่งป˜จจุบันพื้นที่ของศูนยฯ มีทั้งหมด 220,000 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถ 80,000 ตารางเมตร โดยแผนงานเฟสแรกเปšนแผน ระยะสั้น 3 ป‚ ดŒวยงบกว‹า 300 ลŒานบาท ทําการปรับปรุงพื้นที่แต‹ละส‹วนที่สามารถดําเนินการ ไดŒทันที ภายในประกอบดŒวยพื้นที่ชั้น 1-2 เปšนบิ๊กซีซูเปอรเซ็นเตอร 15,000 ตารางเมตร พื้นที่ ชั้น 3 เปšนหŒางอิมพีเรียล 5,000 ตารางเมตร และจะมีการปรับพื้นที่อีก 2,500 ตารางเมตร เปšน โซนเอดดูเคชันและคิดสโซน พื้นที่ชั้น 4 เปšนศูนยไอที 10,000 ตารางเมตร พื้นที่ชั้น 5 เปšน โรงภาพยนตเมเจอรซนี เี พล็กซ กับไอซสเก็ต พืน้ ทีช่ นั้ 6 เปšนคอนเวนชัน่ ฮอลล และส‹วนพืน้ ทีช่ นั้ 7 จะเปšนสปอรตคอมเพล็กซขนาดใหญ‹กว‹า 5,000 ตารางเมตร 94


ชื่อโครงการ โครงการคิงส เพาเวอร ศรีวารี คอมเพล็กซ ที่ตั้งโครงการ ถนนบางนา-ตราด กม.18 บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่โครงการ กว‹า 59 ไร‹ ผูŒพัฒนาโครงการ บริษัท คิงส เพาเวอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) คาดว‹าแลŒวเสร็จ 2556 ความคืบหนŒาโครงการ ก‹อสรŒางแลŒวเสร็จ ลักษณะโครงการ รŒานคŒาปลอดอากรในเมืองสาขาที่ 3 ที่ใหญ‹ที่สุดในประเทศไทย รวบรวมแบรนดชั้นนําระดับโลกมากกว‹า 100 แบรนด บนเนื้อที่กว‹า 59 ไร‹ หรือ 39,000 ตารางเมตร บนถนนบางนา-ตราด กม. 18 ห‹างจากท‹าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง 15 กิโลเมตร เพื่อรองรับกลุ‹มนักช็อปปœงทั้งชาวไทยและต‹างชาติ ดŒวยรูปแบบ “ชŒอปปœง ดิวตี้ ฟรี มอลล” ขนาดใหญ‹ชั้นเดียว บนพืน้ ที่ 25,000 ตารางเมตร แบ‹งเปšนพืน้ ทีร่ ŒานคŒาดิวตี้ ฟรี 12,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับการบริการลูกคŒาที่มีไลฟŠสไตลการชŒอปปœงสินคŒาที่แตกต‹างกัน เปšน คอมเพล็กซที่โดดเด‹นดŒวยสถาป˜ตยกรรมสมัยใหม‹ ซึ่งไดŒแรงบันดาลใจมาจากลวดลายไทย ที่พบในงานจักสาน

ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ บนเนื้อที่โครงการ ผูŒพัฒนาโครงการ เริ่มก‹อสรŒาง คาดว‹าแลŒวเสร็จ ความคืบหนŒาโครงการ ลักษณะโครงการ

ศุภาลัย เวอเรนดŒา รัชวิภา-ประชาชื่น ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร 11 ไร‹ 55 ตารางวา บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) 2556 2560 อยู‹ระหว‹างการก‹อสรŒางโครงการ คอนโดมิเนียมสูง 29 ชั้น 1 อาคาร โดยเเยกเปšน 3 ส‹วนคือ West Wing จํานวน 23 ยูนิต, Center Wing จํานวน 24 ยูนิต, East Wing จํานวน 23 ยูนิต

95


เรื่อง: ณัฐธยาน รุ‹งรุจิไพศาล ภาพ: กัณฑตนนท สุรัชตวิรากูล

¡ÒáŒÒÇࢌÒÊÙÇ‹ §¡ÒÃÍ͡Ẻ¢Í§áμ‹ÅФ¹ÍÒ¨¨ÐÁÕ¨´Ø àÃÔÁè μŒ¹·Õäè Á‹áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ÁÒ¡¹Ñ¡ ¤Ø³Çþ§È ªŒÒ§©Ñμà 㹰ҹмٌºÃÔËÒèҡºÃÔÉ·Ñ PIA Interior àͧ¡çઋ¹¡Ñ¹·Õ誹×è ªÁã¹ÈÔÅ»ÐÁÒμÑé§áμ‹Âѧà´ç¡ àÃÔÁè μŒ¹¨Ò¡¡ÒÃÊ‹§ÀҾࢌһÃСǴᢋ§¢Ñ¹àÅç¡æ ¹ŒÍÂæ ¨¹àÃÔÁè ʹã¨ã¹ÈÔÅ»ÐÁÒ¡¢Ö¹é àÃ×Íè Âæ «Ö§è μ‹Í ÂÍ´ä»Âѧ¤ÇÒÁʹã¨á¢¹§Í×¹è Ãͺ´ŒÒ¹ äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð໚¹ ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè ÇÃÇÁ¶Ö§ºÃÔº· μ‹Ò§æ ÃͺμÑÇ ¨¹¡ÃÐ·Ñ§è ¤Ø³Çþ§È àÃÔÁè ÃÙÊŒ ¡Ö Ç‹Ò¡ÒèйíÒÈÔÅ»ÐÁÒ»ÃСͺÍҪվ໚¹àÃ×Íè §¹‹Òʹء

เมื่อจบจากรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คุณวรพงศก็มีโอกาสไดŒร‹วมงานกับ บริษัทอื่นๆ มาบŒาง ก‹อนที่จะเล็งเห็นถึงโอกาสและความทŒาทายในการทํางานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงอย‹าง PIA และ คุณวรพงศเองก็ไดŒพิสูจนตัวเองในบริษัทนี้มาตลอดเวลากว‹า 15 ป‚ “ผมคิดว‹า การประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่ง ตŒองอาศัยความสม่ําเสมอ ผ‹านความอดทน ความยากลําบาก ซึ่งเปšนบททดสอบกับตัวเองว‹าเราอยู‹กับมันไดŒไหม เราเอาชนะมันไดŒไหม เพราะผมไม‹ใช‹คนชอบหนีปญ ˜ หา ผมอยากจะเปšนนักออกแบบทีส่ ามารถเอางานออกแบบของเรา ไปแกŒป˜ญหาใหŒกับลูกคŒาไดŒ และสิ่งนั้นก็ทําใหŒเราสนุกกับการทํางานดŒวย” ในขณะที่แนวทางในการออกแบบของคุณวรพงศเองก็เปšนแบบที่ไม‹อยู‹นิ่ง ซึ่งสอดคลŒองกับตัวบริษัทอย‹าง PIA เอง มุมมองในการออกแบบก็เปดกวŒางและหลากหลาย เพื่อที่จะสามารถตอบโจทยโครงการในทุกๆ ลักษณะไดŒ “เราอยู‹นิ่งไม‹ไดŒ เพราะการอยู‹นิ่งหมายถึงการถอยหลัง การที่เราจะสามารถเดินไปขŒางหนŒาไดŒ สิ่งแรกเลยคือเรา ตŒองทŒาทายตัวเองเสมอ ไม‹ควรพอใจกับอะไรง‹ายๆ เพราะฉะนั้นทิศทางการออกแบบจะตŒองปรับเปลี่ยนและพัฒนา ตลอดเวลา” คุณวรพงศเนŒนว‹า ความคิดสรŒางสรรคสามารถเอาไปต‹อยอดพัฒนาสิ่งต‹างไดŒอีกมากมาย คุณวรพงศไดŒกล‹าวถึงผลงานล‹าสุดในฐานะตัวแทนของ PIA ว‹า “ผมขอยกตัวอย‹างผลงานทีเ่ ปšนชŒอปปงœ คอมเพล็กซ อย‹าง เซ็นทรัล ลาดพรŒาว ก็เปšนผลงานที่เราไดŒรับประสบการณมาเยอะพอสมควร จากโจทยที่ตŒองทําเปšนชŒอปปœง คอมเพล็กซที่ไม‹มีดีไซนที่เยอะเกินไป ในขณะเดียวกันก็ตŒองมีความสบาย ที่ทําใหŒคนที่เขŒามาเดินรูŒสึกว‹าเวลาไม‹มี ผลต‹อการเดิน” ผลงานล‹าสุดอื่นๆ ยังรวมไปถึง โรงแรมฮิลตัน มิวสโฮเทล โซ โฮเทล พิพิธภัณฑร‹วมสมัยอย‹าง MOCA และอาคารสํานักงานในเครือ ปตท อีกสิบกว‹าโครงการ “นอกจากนี้เรายังไดŒมีโอกาสออกแบบอาคาร ใหŒกับธนาคารกสิกรไทย โดยที่เรามีโอกาสไดŒทําตั้งแต‹ที่ราษฎรบูรณะ จนกระทั่งล‹าสุดเมื่อสองป‚ก‹อนเราก็ไดŒทําที่ แจŒงวัฒนะ ซึ่งเปšนกลุ‹มอาคารที่ไดŒรับรางวัลเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดลŒอมอย‹าง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)” นอกเหนือไปจากความคิดสรŒางสรรคที่ตŒองมีในทุกๆ โครงการแลŒว คุณวรพงศยังกล‹าวว‹า การจัดการใหŒผลงานเปšนมิตรกับสิ่งแวดลŒอมก็เปšนอีกป˜จจัยหนึ่งในการทํางานของบริษัท

96


¤Ø³Çþ§È ªŒÒ§©Ñμà Executive Partner, PIA Interior Company Limited

97


“ในเรื่องของการดูแลลูกคŒาและการประสานงานกับลูกคŒา เราขอใชŒคําว‹า Commitment เมื่อเราเขŒาไปดูแลลูกคŒารายหนึ่งแลŒว เราจะ พยายามอย‹างที่สุด เพื่อใหŒมีการพัฒนาแบบไปในทิศทางที่เรากําหนดไวŒ ในขณะเดียวกันก็ทําใหŒลูกคŒาเกิดความพึงพอใจ สิ่งที่เราตŒอง ทําอย‹างแน‹นอนคือ เรื่องของการเขŒาไปรับผิดชอบในตัวผลงานอย‹างที่สุด โดยการพยายามผลักดันในผลงานออกมาในจุดที่สรŒาง ความพึงพอใจใหŒกับทุกๆ คนที่อยู‹ในโครงการ โดยเริ่มจากตัวเองก‹อน เราตŒองพอใจในผลงานออกแบบของเรา” คุณวรพงศ กล‹าวว‹าลักษณะการทํางานของบริษทั จะตŒองเดินทางไปพรŒอมๆ กับลูกคŒา ในทุกๆ ขัน้ ตอน เพือ่ เกิดความพอใจสูงสุดระหว‹างลูกคŒาและ ผูŒออกแบบเอง และเนื่องจากจํานวนของนักออกแบบใน PIA ที่มีกว‹า 150 คน คุณวรพงศ มองว‹าเปšนโอกาสที่ดีที่จะไดŒมุมมองที่แตกต‹างกันจาก พืน้ ฐานทีแ่ ตกต‹างกันของนักออกแบบแต‹ละคน “บางคนไม‹คอ‹ ยไดŒอยูเ‹ มืองไทย บางคนก็อยูต‹ า‹ งประเทศทัง้ ชีวติ บางคนก็ชนื่ ชมงานบาง งานเปšนพิเศษ ซึ่งสามารถนําเอามาใชŒในการแลกเปลี่ยนความคิดไดŒเสมอ” คุณวรพงศกล‹าวว‹าลักษณะการทํางานของ PIA เองไม‹ต‹าง จากสตูดิโอที่อื่นมากนัก โดยมากจะเริ่มจากการระดมความคิดเพื่อกําหนดทิศทางการออกแบบอย‹างชัดเจน “ที่ PIA เราคุยกันอย‹าง หนักว‹างานออกแบบจะมาทิศทางใด โดยใชŒการแลกเปลี่ยนมุมมอง เปšนเวิรคช็อปกลายๆ โดยที่มีการศึกษาลักษณะของโครงการ อย‹างละเอียดไปจนถึงความคาดหวังและคุณภาพที่ลูกคŒาตŒองการ พูดง‹ายๆ คือ เราตŒองตีโจทยใหŒแตกหลังจากไดŒโจทยมาจากลูกคŒา” สุดทŒาย คุณวรพงศไดŒฝากถึงนักออกแบบรุ‹นใหม‹ว‹า “อยากใหŒเรียนรูŒ เก็บเกี่ยวประสบการณตลอดเวลา อาจจะผ‹านจากการอ‹าน การท‹องเทีย่ ว รวมทัง้ เปดกวŒางกับทุกๆ เรือ่ ง เพราะทุกอย‹างสามารถนํามาเอาเปšนวัตถุดบิ หรือหลายๆ คนเรียกว‹าเปšนแรงบันดาลใจไดŒ แต‹หลักๆ สิง่ ทีจ่ ะไดŒมาก็คอื ว‹า เราจะเปšนดีไซนเนอรทใ่ี จเรากวŒาง ทําใหŒงานออกแบบผ‹านกรอบเวลาไปไดŒจนกลายเปšนความยัง่ ยืนในทีส่ ดุ ”

98


¾×¹é ·Õàè »´Ô ¡ÇŒÒ§ãˌᡋ¹¡Ñ ¤Ô´ ¹Ñ¡Í͡ẺËÇÁÊ‹§¼Å§Ò¹à¢ŒÒÁÒà¾×Íè à¼Âá¾Ã‹ÊÊ‹Ù ÒÂμÒ¼ÙÍŒ Ò‹ ¹ ໚¹¡ÒùíÒàʹͼŧҹ·Õ¹è Ò‹ ʹ㨷ѧé ã¹ÁØÁ¢Í§ ¡ÒÃÍ͡Ẻ§Ò¹Ê¶Ò»˜μ¡ÃÃÁ §Ò¹Ê¶Ò»˜μ¡ÃÃÁμ¡á싧ÀÒÂã¹ §Ò¹ÀÙÁÊÔ ¶Ò»˜μ¡ÃÃÁ 仨¹¡ÃÐ·Ñ§è §Ò¹Í͡ẺÇÑÊ´Ø ÊÔ¹¤ŒÒ §Ò¹Í͡Ẻ»‡ÒÂáÊ´§ÊÑÞÅѡɳ ËÃ×ͧҹÍ͡Ẻ¡ÃÒ¿¡Ô áÅÐÊ×Íè ÊÔ§è ¾ÔÁ¾·§éÑ ËÅÒ ÊÒÁÒöʋ§¼Å§Ò¹à¢ŒÒËÇÁä´Œ áÅÐÊͺ¶ÒÁ ¢ŒÍÁÙÅà¾ÔÁè àμÔÁä´Œ·èÕ www.builderclick.com/designerhub

ออกแบบโดย ติดต‹อ

ชื่อโครงการ ที่ตั้ง

บริษัท ดีไซน 103 อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อาคารอโศกทาวเวอรส 219/28-31 ถนนอโศก (สุขุมวิท 21) เขตวัฒนา กทม. 10110 Tel. 02-260-0160 Fax. 02-259-0489 E-Mail. office@d103group.com Web. http://www.d103group.com โครงการ ปรับปรุงอาคารผูŒโดยสารเดิมเปšนอาคาร ผูŒโดยสารภายในประเทศ ตามโครงการพัฒนา ท‹าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

อาคารผูŒโดยสารระหว‹างประเทศ สูง 4 ชั้น พรŒอมสาธารณูปโภค รวมพื้นทีพ่ าณิชยกรรม และสํานักงาน และทางเชือ่ มต‹อระหว‹างอาคารผูโŒ ดยสารระหว‹างประเทศหลังใหม‹และอาคาร ผูŒโดยสารหลังเดิม รวมทั้งอาคารผูŒโดยสารภายในประเทศ สูง 3 ชั้น พรŒอมสาธารณูปโภค พื้นที่พาณิชยกรรม และสํานักงาน

ออกแบบโดย ติดต‹อ

ชื่อโครงการ

บริษัท ที อาคิเตคเจอร จํากัด 87/98 ม.เกร็ดแกŒวการเดŒนท 4 ถ.เทศบาลสงเคราะห ซ.4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 Tel. 02-954-2485 Fax. 02-954-2485 E-mail. thongcha@t-architects.com Community Mall, Mitrapap Thai-Lao

เปšนโครงการศูนยการคŒามิตรภาพไทย-ลาว อาคารขนาดเล็กสูง 4 ชั้น เพื่อรองรับรŒานคŒา และธุรกิจในชุมชนใกลŒเขตชายแดนไทย-ลาว

100


ออกแบบโดย ติดต‹อ

บริษัท มินิแมกซิสท จํากัด 999/31 หมู‹บŒานเกศินีวิลล ซ.3 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตหŒวยขวาง กทม. 10320 Tel. 02-274-3461 Fax. 02-274-2375 E-mail. director@minimaxist.com Web. http://www.minimaxist.com

รับออกแบบสถาป˜ตยกรรมและสถาป˜ตยกรรมภายใน รวมถึงงานออกแบบทางดŒานกราฟก สําหรับอาคารทุกประเภท

ออกแบบโดย ติดต‹อ

ชื่อโครงการ

Sarawut Ketsakorn 81 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 087-333-4556 E-mail. thekop06@hotmail.com Web. http://facebook.com/taey.eiei รŒานดื่ม

รŒานดื่มเอาทดอรที่พวกผมจะทําการเปดกันเองนั้น มีเนื้อที่เก‹าในตัวเมือง (จ.ชัยนาท) โดยประมาณ 9x10 m ในการออกแบบครั้งนี้ เราใชŒวัสดุที่หาง‹ายตามสภาพทŒองถิ่น ซึ่งมีไมŒ แปรรูปทีห่ าไดŒงา‹ ย จึงออกแบบเนŒนงานในส‹วนของไมŒเปšนส‹วนมาก และใหŒสอดคลŒองกับกลิน่ โมเดิรนนิดๆ ซึ่งมีเนื้อที่เปดโล‹งสบาย หรือบริเวณแนวไมŒที่ออกแบบเปšนแนวหลังคาใหŒดูมี สไตลอีกแบบ ที่รวมใหŒอยู‹ในรŒานเดียวกันถึง 2 อารมณ ออกแบบโดย ติดต‹อ ชื่อโครงการ ที่ตั้ง

PARTY / SPACE / STUDIOS 1991 / 163 ถนนสุขุมวิท 77 กทม. 10250 Tel. 089-179-9041 E-mail. narasret@gmail.com MAZE THONGLOR ซอยทองหล‹อ 14 ถนนสุขุมวิท 55 กทม.

อาคารศูนยรวมรŒานคŒาขนาดเล็ก สูง 5 ชั้น ดŒวยพื้นที่ 4,000 ตร.ม. เปšนแหล‹งรวมไลฟŠสไตล แห‹งใหม‹ในย‹านใจกลางเมือง ประกอบดŒวย รŒานคŒา รŒานอาหาร รŒานกาแฟและเบเกอรี่ รวมทั้งสถานที่พักผ‹อนหย‹อนใจอีกดŒวย ออกแบบโดย ติดต‹อ ชื่อโครงการ ลักษณะงาน

เทวินทร แกŒวสมบัติ 1005 หมู‹ 1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 E-mail. tewin17@yahoo.com Web. http://www.tewindesigns.com Pack Box Serum Packaging Design

เปšนงานออกแบบกล‹องสินคŒา คือ Serum สําหรับสุภาพบุรุษ ลักษณะภายนอก เปšนกล‹อง สีดําสนิทฝา Slide เจาะช‹องแผ‹นใส ทําใหŒมองเห็นสินคŒา ฐานกล‹องมีขอบทําใหŒดูแข็งแรง ดŒานในมี Inner สําหรับ Lock สินคŒา บรรจุขวด Serum และสบู‹ทําความสะอาด การเลือก วัสดุ และ รูปแบบ Packaging ทําใหŒสินคŒาดูมีราคาสูง และเหมาะกับตัวสินคŒาดŒวย ภาพ รวม Packaging ที่ออกแบบใหŒเรียบหรู ดูลึกลับ และทันสมัย

101


ออกแบบโดย ติดต‹อ

ชื่อโครงการ ลักษณะงาน

อิสราวุธ อินาลา 888/90-92 อาคารมหาทุนพลาซ‹า ชั้น 9 ถ.เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน 10330 Tel. 086-980-4729 E-mail. ii_nala@yahoo.com CARTIER SILLVER Product Design

การออกแบบ Table ware ที่เนŒนความโมเดิรน เรียบหรู ผสานกับความอ‹อนหวาน อ‹อนชŒอยของลวดลาย

ออกแบบโดย ติดต‹อ

รุ‹งนภา อัศวสันติชัย 89/83 ม.จินดาทาวน 2 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel : 081-567-5906 E-mail. kungrungnapa@gmail.com Thai Bank Museum Website Web Design

ชื่อโครงการ ลักษณะงาน

เปšนการออกแบบเว็บไซต Thai Bank Museum มีแนวคิดจําลองจากสถานที่จริง โดยการ นําเสนอเปšนภาพกราฟกจําลองภายในพิพิธภัณฑเปšนแต‹ละส‹วนของหŒองจัดแสดง

ออกแบบโดย ติดต‹อ

ชื่อโครงการ ลักษณะงาน

สุชญา รักกลาง 588/44 ถนนกัลปพฤกษ บางหวŒา ภาษีเจริญ กทม. 10160 Tel. 02-802-4882 Fax. 02-802-6553 E-mail. tong778@hotmail.com โตะทานขŒาว Product Design

ทอปโตะทานขŒาว นั่งไดŒ 12 คน เจŒาของบŒานขนมอัยการ ครอบครัวใหญ‹ที่มีสมาชิกมากกว‹า 12 คน จึงจําเปšนตŒองมีโตะรับประทานอาหารสําหรับทุกคนไดŒร‹วมทานกันพรŒอมหนŒา ขนาด จึงตŒองใหญ‹และแข็งแรง ดังนัน้ จึงใชŒกระจกเทมเปอรใส 12 มม. ตัดเจียรเปšนรูปทรงหลังเต‹า ขนาด กวŒาง 900X3500 มม. และทําสีขาวมุกเพื่อใหŒเล‹นกับแสงดาวไลท ออกแบบโดย ติดต‹อ ชื่อโครงการ ลักษณะงาน

ณัฐวุฒิ มิทยานนท 22/18 ซอยลาดพรŒาว 1 จอมพล จตุจักร กทม. 10900 E-mail. i-toon@hotmail.com Web. http://www.i-toon.net ภาพลŒอ: Happy Birthday Comic Art

ภาพลŒอเลียนบนกระดาษ สีสันสดใส สไตลน‹ารักๆ ขําๆ กวนๆ ฮาๆ หัวโตๆ ตัวเล็กๆ เหมาะเปšนของขวัญพิเศษในทุกโอกาส

102


เรื่อง: กองบรรณาธิการ ภาพ: บริษัท ออลโซน จํากัด

㹫ÍÂÃÒÁ¤íÒá˧ 118 ‹ҹÊØ¢ÒÀÔºÒÅ 3 ÁÕºÒŒ ¹ËÅѧàÅç¡ÊдشμÒ ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ºÃÔº·¢Í§â¤Ã§¡Òà ËÁÙ‹ºŒÒ¹¨Ñ´ÊÃ÷Õèà¡‹Òá¡‹ ºŒÒ¹¾Ñ¡ÍÒÈÑÂʋǹãËÞ‹ä´ŒÃѺ¡ÒÃÍ͡ẺμÒÁÁÒμðҹ¢Í§â¤Ã§¡Òà áμ‹ºŒÒ¹ËÅѧ¹Õéä´ŒÃѺ¡ÒÃÍ͡Ẻ·Õèáμ¡μ‹Ò§ÍÍ¡ä»Í‹ҧÊÔé¹àªÔ§

104


S3 House บŒานหลังแรกของครอบครัวมิ่งมิตรพัฒนะกุล ครอบครัวสมัยใหม‹เชิงขยาย ทีต่ อŒ งการแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ‹ แต‹ยงั คงใหŒทดี่ นิ ของบŒานหลังใหม‹ตดิ กับบŒาน หลังเดิมของครอบครัว ซึ่งเจŒาของบŒานมีแนวความคิดที่ตŒองการสรŒางคุณภาพชีวิตที่ดี ใหŒกับครอบครัวบนพื้นฐานไลฟŠสไตลที่เรียบง‹าย หากแต‹วิถีชีวิตในแต‹ละวันของเจŒาของ บŒานซึ่งเปšนสูตินารีแพทย ที่มีพฤติกรรมการใชŒสอยพื้นที่เฉพาะกิจอยู‹เปšนประจํายาม เมื่อตŒองถูกเรียกตัวไปทําภารกิจในกลางดึก จึงเปšนวิถีการอยู‹อาศัยที่ค‹อนขŒางซับซŒอน อีกทัง้ ดŒวยลักษณะของทีด่ นิ สําหรับปลูกบŒานนัน้ มีหนŒาแคบและยาวลึกเขŒาไป ดังนัน้ บŒาน ที่เรียบง‹ายและธรรมดาแบบบŒานจัดสรรทั่วไปจึงไม‹สามารถตอบโจทยการใชŒงานใหŒแก‹ ครอบครัวนี้ไดŒอย‹างแทŒจริง เจŒาของบŒานจึงไดŒตัดสินเลือกจŒางสถาปนิกมาออกแบบบŒานหลังแรกนี้ โดย S3 House ถูกออกแบบโดย บริษัท ออลโซน จํากัด แนวความคิดเบื้องตŒนของเจŒาของบŒานที่ ตŒองการใหŒบŒานหลังนี้ออกมาเรียบง‹าย เหมือนกับบŒานหลังอื่นๆ ทั่วไป โดยรอบที่ดู ธรรมดาและไม‹หวือหวา หากตŒองตอบโจทยพนื้ ทีใ่ ชŒสอยต‹างๆ ทีค่ นในครอบครัวสามารถ ใชŒพื้นที่ร‹วมกันไดŒ นี่จึงเปšนแนวความคิดหลักที่ “ออลโซน” นํามาผสมผสานระหว‹าง แนวคิดของบŒานธรรมดาเขŒากับการออกแบบพืน้ ทีส่ เปซภายในใหŒเกิดเปšนความน‹าสนใจ ตามสไตลในแบบของตนเอง โดยไดŒหยิบเอาองคประกอบทางสถาป˜ตยกรรมของบŒาน จัดสรร มาทําการออกแบบและจัดเรียงองคประกอบดŒวยภาษาใหม‹ ทีย่ งั คงกลมกลืนเขŒา กับบริบทโดยรอบและบŒานเดิมของครอบครัวไดŒอย‹างเหลือเชื่อ ดŒวยการออกแบบอาคารรูปทรงสถาป˜ตยกรรมแบบหลังคาจัว่ และการสรŒางผนังอาคารที่ ซŒอนทับเหลือ่ มกัน มีลกู เล‹นโดยเปดช‹องว‹างตําแหน‹งต‹างๆ เพือ่ เชือ่ มแสงจากธรรมชาติ เขŒาสูพ‹ นื้ ทีภ่ ายในบŒาน ช‹วยสรŒางบรรยากาศทีอ่ บอุน‹ ช‹องเปดสีเ่ หลีย่ มผืนผŒาขนาดใหญ‹ที่ ผนังภายนอก นอกจากช‹วยเปดรับแสงธรรมชาติแลŒว ยังทําใหŒรบั วิวทิวทัศนจากภายนอก เขŒาสูภ‹ ายในบŒานอีกดŒวย นอกจากนัน้ ออลโซนยังเนŒนไปทีก่ ารออกแบบพืน้ ทีส่ เปซภายใน ตัวบŒานใหŒมีความน‹าสนใจ ตื่นเตŒน และมีมุมมองที่สวยงาม อีกทั้งเหมาะสมกับการใชŒ งานที่เฉพาะทางของคุณหมอ และสําหรับเด็กๆ อีกดŒวย เพราะหลักการทีเ่ นŒนความเรียบง‹าย ดังนัน้ การเลือกใชŒวสั ดุจงึ ธรรมดามาก สามารถพบ ไดŒในบŒานจัดสรรทัว่ ไป เช‹น พืน้ กระเบือ้ ง พืน้ ไมŒ วงกบอลูมเิ นียม ผนังฉาบปูนทาสี เปšนตŒน หากแต‹ในการออกแบบจัดวางองคประกอบและการเลือกวัสดุทลี่ งตัว ทําใหŒเกิดเปšนงาน ดีไซนที่สะดุดตาขึ้นมา โดยทั้งหมดนี้เปšนความตั้งใจของทั้งผูŒออกแบบและเจŒาของบŒาน ที่ร‹วมใชŒเวลาทําความเขŒาใจ ใส‹ใจ มีส‹วนร‹วมในทุกขั้นตอนของการออกแบบ เพื่อใหŒไดŒ ดีไซนที่ตอบสนองการใชŒสอยไดŒจริง ทําใหŒ S3H House ไม‹ใช‹แค‹บŒานธรรมดาๆ หลัง หนึ่งเพียงเท‹านั้น แต‹เปšนความสมดุลยระหว‹างงานดีไซนและการอยู‹อาศัยอย‹างแทŒจริง

105


ขŒอมูลโครงการ พื้นที่อาคาร: 500 ตารางเมตร เจŒาของบŒาน: นพ.ปภากร - พญ.คัคณางค มิ่งมิตรพัฒนะกุล สถาปนิก: บริษัท ออลโซน จํากัด - ผูŒออกแบบ รชพร ชูช‹วย สรวิศ คลŒายมาก น้ําคŒาง อโนมะศิริ ธฤต ทศไนยธาดา วิทยธิดา พยอมยงค วิศวกร: บริษัท ซีเอ็มวัน จํากัด - สมชาย เกตุผุดผ‹อง พิษณุ แกŒวกัลยาณี ผูŒรับเหมาก‹อสรŒางอาคาร: บริษัท สิทธานันต จํากัด ผูŒรับเหมางานตกแต‹งภายใน: บริษัท ทีพีดี เอ็นจิเนียริ่ง (1983) กรุป จํากัด สวน: ดวงพร หาญเสรี ถ‹ายภาพ: ปยวุฒิ ศรีสกุล

106


เรื่อง: ปฏิทิน เวลา

§Ò¹ÊÕ໚¹Ë¹Ö§è ã¹¼ÅÔμÀѳ±·ÍÕè Ò¤ÒÃá·º·Ø¡ËÅѧμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃŧÃÒÂÅÐàÍÕ´»ÃСͺẺàÍÒäÇŒ à¾×Íè ໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觢ͧ¡ÒÃμ¡á싧ÍÒ¤Ò÷ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊǧÒÁ ÊÕ¨Ö§¨Ñ´à»š¹¼ÅÔμÀѳ±·ÕèÁÕËÅÒª¹Ô´ áμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹μÒÁÇÑÊ´ØËÃ×ÍÊÒ÷չè Òí ÁÒ㪌໚¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ ¡ÒÃÃÙàŒ Ã×Íè §ÊÕáÅСÒÃàÅ×͡㪌àÍÒäÇŒºÒŒ § ¨Ö§à»š¹ »ÃÐ⪹ãËŒ¡Ñº·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹ã¹¡ÒÃμ¡á싧ºŒÒ¹ ËÃ×Íˌͧ¢Í§·‹Ò¹àͧ䴌

ÅѡɳТͧÊÕ

เริ่มตŒนเราลองมาทําความรูจŒ กั กับชนิดของสีกนั ก‹อนว‹ามีลกั ษณะเปšนอย‹างไร ซึง่ สีที่นิยมใชŒกันมากในป˜จจุบัน ไดŒแก‹

สีฐานน้ํามัน (Oil Based) - สีชนิดนี้บางครั้งเรียกว‹า สีทาอาคาร นิยมใชŒทาภายนอก เปšนสีที่ใชŒน้ํามันเปšนตัว ทําละลาย เช‹น น้าํ มันลินสีด น้าํ มันปลา น้าํ มันถัว่ เหลือง เปšนตŒน สีชนิดนีม้ คี ณ ุ สมบัตเิ กาะยึดชิน้ งานไดŒดมี าก ยืดหยุน‹ ตัวไดŒดี ทาง‹าย เหมาะแก‹งานไมŒและงานเหล็ก ไม‹ควรใชŒในงานที่อยู‹ในน้ํา การเตรียมพื้นที่ในการทาไม‹ตŒองการวิธี พิเศษแต‹อย‹างใด ใชŒทาดŒวยแปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ‹นสี สีอัลคิด (Alkyd) - สีชนิดนี้มีส‹วนผสมของยาง (Alkyd Resin) มีคุณสมบัติในการรักษาความมันไดŒดี ทนทานต‹อ สภาพดินฟ‡าอากาศไดŒดี เหมาะกับงานไมŒและงานโลหะกว‹าสีชนิดอื่น นิยมใชŒกับบรรยากาศที่มีความชื้น ไม‹เหมาะ กับงานที่อยู‹ท‹ามกลางควันหรืองานที่อยู‹ในน้ํา ใชŒไดŒทั้งทาดŒวยแปรง ลูกกลิ้ง หรือดŒวยเครื่องพ‹น สีฟ‚โนลิค (Phenolic) - สีชนิดนี้เปšนสียางสังเคราะห มีคุณสมบัติตŒานทานต‹อน้ํา ความชื้น สารเคมีไดŒดีกว‹าสีชนิด อืน่ ๆ แต‹ความตŒานทานต‹อแสงอัลตราไวโอเลตต่าํ กว‹าเล็กนŒอย ใชŒไปนาน ๆ สีจะจาง เนือ้ แตกเปšนผง ระยะเวลาแหŒง ตัวประมาณ 10 – 15 ชั่วโมง เหมาะในการใชŒทาคอนกรีต ไมŒ และโลหะ ท‹ามกลางบรรยากาศที่ชื้นหรือจมอยู‹ในน้ํา ก‹อนทาตŒองเตรียมพื้นผิวอย‹างดี ใชŒไดŒทั้งทาดŒวยแปรงลูกกลิ้งหรือพ‹นดŒวยเครื่อง 107


สีอีพ็อกซี่เอสเตอร (Epoxy Ester) - เปšนสีที่มียางเปšนส‹วนผสม มีคุณสมบัติทนทานต‹อความชื้นและสารเคมี อยู‹ท‹ามกลางควันที่เกิดจากสารเคมี มีความมันต่าํ กว‹าสีชนิดอืน่ ทาง‹าย ทาทับสีเก‹าไดŒดี ระยะเวลา แหŒงตัวประมาณ 20 ถึง 30 ชัว่ โมง ไม‹ควรทาสิง่ ของทีจ่ มในน้าํ หรืองานทีต่ อŒ งสัมผัสกรดหรือด‹าง ตŒองเตรียมพื้นผิวที่จะใหŒดี ใชŒทาดŒวยแปรง ลูกกลิ้ง หรือใชŒเครื่องพ‹นสี สีฐานน้ํา (Water Based) - สีชนิดนี้มียางเปšนส‹วนผสมเช‹นกัน มีคุณสมบัติยึดเกาะผิวปูนไดŒอย‹างดียิ่ง ไม‹เหมาะสําหรับทาไมŒที่อยู‹ภายนอก สามารถใชŒ ทาไดŒทั้งภายในและภายนอก นิยมใชŒกันมากเพราะทาง‹าย แหŒงเร็ว มีกลิ่นนŒอย ไม‹เปšนพิษ ติดไฟยาก ผิวปูนยังไม‹แหŒงสนิทก็ทาไดŒ สีเรืองแสง (Glow in the Dark) - สีชนิดนี้มีคุณสมบัติเรืองแสง สําหรับใชŒในงานพิเศษต‹างๆ เช‹น ทําสัญลักษณเตือนภัย หรือแสดงเกี่ยวกับความ ปลอดภัย ใชŒไดŒกับงานไมŒและงานโลหะ ระยะเวลาการแหŒงตัวประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง ไม‹ควรใชŒกับงานที่จุ‹มน้ําอยู‹ หรืออยู‹ท‹ามกลางควันและสิ่งสกปรก จากโรงงานอุตสาหกรรม ใชŒทาดŒวยแปรงและพ‹นดŒวยเครื่องพ‹นสี สีทนไฟ (Fire Protection Coating) - สีชนิดนี้ไม‹ใช‹ไม‹ไหมŒไฟ แต‹เปšนสีที่ช‹วยลดอัตราการไหมŒของไฟ เมื่อติดไฟก็จะไม‹เกิดกาซพิษ อุณหภูมิและการเผา ไหมŒลดต่ําลง มีความตŒานทานต‹อการก‹อตัวของเปลวไฟ กําจัดการกระจายตัวของเปลวไฟไม‹ใหŒขยายตัวออกไป ระยะเวลาในการแหŒงตัวประมาณ 5 - 10 ชั่วโมง ใชŒเปšนสีทาภายในกับงานไมŒ งานคอนกรีต งานปูนฉาบ ไม‹ควรใชŒกับงานที่จุ‹มอยู‹ในน้ํา หรืองานภายนอก หŒามใชŒทาทับสีเก‹า เพราะจะพองและสี ลอกเปšนสีดŒาน วัสดุตกแต‹งสี (Color Decoration) - อีกหนึ่งวัสดุที่สําคัญ ซึ่งถือเปšนการตกแต‹งขั้นสุดทŒายของการทาสี ที่มีหลายชนิดใหŒเลือกใชŒตามวัตถุประสงคของ การใชŒงาน ไดŒแก‹ น้ํามันเบนซินใชŒทําความสะอาด แอลกอฮอลใชŒผสมและชะลŒางเชลแล็ก น้ํามันสนใชŒผสมน้ํามันวานิชและสีเคลือบ น้ํามันลินสีด ใชŒผสมสี สีอุด หรือวัสดุอุด และยŒอมสีไมŒ เปšนตŒน นอกจากนี้ยังมีกระดาษทราย และผŒาทราย ซึ่งแยกออกเปšนกระดาษทรายแหŒงและกระดาษทรายน้ําที่ใชŒสําหรับ ขัดร‹วมกับน้ํา หรือน้ํามัน โดยการแบ‹งประเภทของสี ตามการใชŒงาน เริ่มจากชั้นล‹างสุด สามารถแบ‹งไดŒเปšน 1. สีรองพื้น (Primer) หมายถึงสีชั้นแรกสุด ที่เคลือบติดวัสดุนั้นๆ เช‹น สีรองพื้นกันสนิมมีหนŒาที่กันไม‹ใหŒเกิดสนิมเหล็ก หรือเกิดชŒาที่สุด สีรองพื้นปูนใหม‹ กันด‹าง คือ สีที่กันความเปšนด‹างจากพื้นปูนใหม‹ เพื่อไม‹ใหŒเกิดความเปšนด‹างจากเนื้อปูน ทําปฏิกิริยากับสีทาทับหนŒา ลดจํานวนสีทับหนŒา วิธีนี้สามารถลด จํานวนสีทับหนŒาลงไดŒ 2. สีชั้นกลาง (Undercoat) เปšนสีชั้นที่สองรองจากสีรองพื้น เปšนสีที่เปšนตัวประสานระหว‹างสีรองพื้นกับสีทับหนŒา เปšนตัวเพิ่มความหนาของฟลมสี และ ลดการใชŒสีทับหนŒา 3. สีทับหนŒา (Top Coat) เปšนสีขั้นสุดทŒายที่จะใหŒคุณสมบัติที่สวยงาม คงทน เงางาม มีสีมากมายใหŒเลือกใชŒตรงตามวัตถุประสงค เช‹น สีขาว เหลือง แดง ขึ้นอยู‹กับรสนิยมและความพอใจ 4. สีทับหนŒาประเภทใส (Clear T/C) เปšนสีที่ไม‹มี Pigment จะไม‹มีสีเปšนสีใสๆ หรือเหลืองอ‹อน ใชŒเคลือบบนวัสดุต‹างๆ ใหŒเงามากขึ้น หรือดŒาน หรือกึ่งเงา กึ่งดŒาน

à·¤¹Ô¤¢Í§¡Ò÷ÒÊÕ ในการทาสีอาคารเพื่อใหŒไดŒผลงานที่ดีและมีคุณภาพสวยงาม ควรคํานึงถึงลําดับขั้นตอน อันไดŒแก‹ 1. การเตรียมผิวก‹อนทาสี การเตรียมผิวก‹อนทาสีมคี วามสําคัญเปšนอย‹างยิ่งประการแรกจะตŒองทําความสะอาดพื้นผิวของงานเพื่อขจัดคราบไขมันและ สิ่งสกปรกต‹างๆ อุดรอยรั่วรอยรŒาว แลŒวขัดดŒวยกระดาษทราย ทั้งนี้ก็เพื่อใหŒสียึดเกาะกับงานไดŒดี สีเรียบสม่ําเสมอ สวยงาม ลดความตŒานทานสะดวกใน การทา กรณีถŒาสีเก‹ายังดีอยู‹ก็ใหŒใชŒเปšนสีรองพื้นไดŒเลย หากสีเก‹าเปšนมันก็ใชŒกระดาษทรายขัดเบา ๆ จะทําใหŒการทาสีใหม‹ยึดเกาะงานไดŒดี การเตรียมพื้น ผิวนี้มีวิธีการแตกต‹างกันไปตามวัสดุใชŒงาน เช‹น เหล็กตŒองใชŒสารเคมีขจัดสนิม และคราบจารบีออกใหŒหมด ไมŒอาจตŒองใชŒเชลแล็กทาเคลือบผิวไวŒกันมิใหŒ ยางไมŒไหลออกมา ผิวปูนฉาบตŒองลŒางดŒวยสารละลายสังกะสีซัลเฟด เปšนตŒน 2. การทาสีจริง การทาสีจริงจะเริ่มหลังจากไดŒทาสีรองพื้นแหŒงสนิทดีแลŒว ควรทาไม‹ต่ํากว‹า 2 ครั้ง ในการทาสีจริงนี้ตŒองคํานึงถึงสภาพของดินฟ‡าอากาศ ดŒวย ถŒาอากาศมีความชื่นสูงเมื่อทาสีไป แลŒวก็อาจบวมปูดหลุดออก และอายุการใชŒงานจะนŒอยลง หากลมแรงอาจมีฝุ†นปลิวมา ทําใหŒสีสกปรก สีหมองไดŒ 3. การทาสีดŒวยแปรง ก‹อนทาควรแบ‹งพื้นที่การทาออกเปšนส‹วน ๆ กวŒางไม‹เกิน 2 ฟุต ยาวไม‹เกิน 4 ฟุต ทั้งนี้ก็เพื่อป‡องกันไม‹ใหŒสีส‹วนที่อยู‹ขอบริมขอบ แนวการทาแหŒงก‹อนที่จะทาในแนวต‹อไป การทาควรเริ่มจากดŒานบนลงสู‹ดŒานล‹าง หรือจากฝ‡าสู‹ผนังหรือจากมุมใดมุมหนึ่ง แลŒวทาไปตามแนวที่แบ‹งไวŒ ปกติการทาจะเริม่ ทีม่ มุ ขวาไปทางดŒานซŒาย ถŒาถนัดขวากดแปรงเพือ่ ใหŒขนแปรงบิดตัวเล็กนŒอย ดŒามแปรงเอนไปทิศทางเดียวกับทิศทาง การลากแปรงเมือ่ สุดแนวแต‹ละแนวใหŒลูบแปรงป˜ดไปมาเบา ๆ จะทําใหŒสีเรียบสม่ําเสมอสวยงาม การทาระว‹างมุมผนังกับเพดานหรือระหว‹างผนังกับผนังควรทาใหŒเลยมุม ออกไปเล็กนŒอย สําหรับการจุ‹มแปรงลงไปในสีควรจะจุ‹มลงไม‹เกิน 1 ใน 2 ของขนแปรง เพราะหากจุ‹มมากไปสีจะหยดเลอะเทอะ ดังนั้น เมื่อจุ‹มแปรงแลŒว ควรกดขนแปรงที่ขอบกระป‰องดŒานในทุกครั้ง 4. การทาสีดŒวยลูกกลิ้ง การทาสีดŒวยลูกกลิ้ง เหมาะที่จะทาในงานที่เปšนพื้นเรียบ ๆ และกวŒาง ๆ เพราะจะทาไดŒอย‹างรวดเร็ว แต‹ตามมุมต‹าง ๆ ลูกกลิ้ง ไม‹สามารถทาไดŒตŒองใชŒแปรงช‹วยในการทาดŒวย การทาใหŒเริม่ ตŒนจากขอบมุมก‹อนดŒวยแปรงทาสี จากนัน้ จึงใชŒลกู กลิง้ ทาไปทางใดทางหนึง่ เสร็จแลŒวทาทับ ขวางกับแนวการทาเดิมเพื่อขจัดฟองอากาศใหŒหมดไป ขŒอควรระวังในการผสมสีสําหรับใชŒกับลูกกลิ้ง ตŒองมีความขŒนหรือเหลวที่พอเหมาะเพื่อสีเขŒากันดี จะทําใหŒเวลาทาเนื้อสีจะเรียบสม่ําเสมอและทาไดŒง‹ายขึ้น

108


แปรงทาสีน้ํามัน

แปรงขนกระต‹าย

แปรงดอกหญŒา

ลูกกลิ้งทาสี

เกรียงขูด - โปˆวสี

109


à¤Ã×èͧÁ×ÍÍØ»¡Ã³§Ò¹·ÒÊÕ

หากคิดจะทาสีเอง ในเบื้องตŒนเราคงตŒองรูŒจักกับอุปกรณหลักๆ ที่ตŒองใชŒกับงานสีเสียก‹อน อาทิเช‹น

á»Ã§·ÒÊÕ

แปรงทาสีเปšนเครื่องมือหลักในการทาสี สิ่งที่ควรคํานึงถึงก็คือ คุณภาพของแปรง หากแปรงมีคณ ุ ภาพดีจะกักเก็บสีไวŒไดŒมากทําใหŒสี ไม‹หยด ไม‹กระเด็น ทาสีไดŒเรียบรŒอยสวยงาม แปรงทาสีมีหลายขนาด จําแนกออกไดŒตามชนิดของวัสดุสีที่ใชŒทาเปšน 3 ชนิด คือ 1. แปรงทาสีน้ํามัน แปรงชนิดนี้แต‹ก‹อนทํามาจากขนหมู แต‹ในป˜จจุบันนิยมทําจากไนลอนเพราะมีความคงทนกว‹าขนสัตว แปรงทาสี น้ํามันมีหลายขนาด แต‹ที่เหมาะที่สุดใชŒกับงานทั่ว ๆ ไป คือ ขนาด 1 ถึง 4 นิ้ว 2. แปรงขนกระต‹าย แปรงชนิดนีใ้ ชŒสาํ หรับการทาเชลแล็ก แล็กเกอร และน้าํ มันเคลือบเงาชนิดต‹าง ๆ ขนนุม‹ ทําจากขนกระต‹าย ลักษณะ เปšนไมŒไผ‹ติดกันเปšนแพ มีขนาดต‹าง ๆ กัน แปรงขนาดใหญ‹สามารถแยกเปšนแปรงเล็ก ๆ ไดŒ 3. แปรงดอกหญŒา ทํามาจากดอกหญŒาชนิดเดียวกับที่ทําไมŒกวาด นิยมใชŒกับงานทาสีทุกชนิดที่ไม‹มีน้ํามันผสมอยู‹ อันไดŒแก‹ สีน้ํา สีน้ํา ปูน สีพลาสติก และควรเลือกดอกหญŒาที่มีคุณภาพดี ขั้นตอนก‹อนนําไปใชŒงานตŒองใชŒเชือกมัดพู‹แปรงใหŒแน‹นเพิ่มขึ้นอีก 2 – 3 เปลาะ เพื่อใหŒเหลือพู‹แปรงที่พอเหมาะในการทาสี

ÅÙ¡¡ÅÔ駷ÒÊÕ

ใชŒสําหรับทาสีผนังที่เปšนพื้นเรียบๆ กวŒาง ๆ มีทั้งชนิดที่ต‹อดŒามสําหรับใชŒทาในที่สูง โดยมีดŒามสําหรับต‹อและแบบทาดŒวยมือ ลูกกลิ้ง ทาสีใชŒทาไดŒทั้งสีน้ําและสีที่มีน้ํามันผสมอยู‹ดŒวย อย‹างไรก็ตาม การทาสีในที่แคบ ๆ ตามซอกและมุมยังคงตŒองใชŒแปรงร‹วมในการทา ดŒวยวัสดุที่ใชŒทําลูกกลิ้งมีทั้งชนิดที่เปšน โฟม ไนลอน ผŒาโมแฮร และขนแกะ วิธีใชŒและการดูแลรักษาอุปกรณแปรงทาสีและลูกกลิ้ง • เลือกขนาดของแปรงทาสีใหŒเหมาะกับพื้นที่ที่จะทาและสีที่จะใชŒ • ก‹อนทาสีพื้นผิวของงานที่ จะทาตŒองสะอาดและแหŒงสนิท • การทาสีควรลากแปรงหรือลูกกลิ้งไปในทิศทางเดียวกัน • เมื่อเลิกใชŒแปรง ใหŒใชŒเกรียงหรือมีดขูดรีดสีออกจากดŒามแปรง ปลอกโลหะ และขนแปรงทั้งสองขŒาง แลŒวนําไปลŒางดŒวยน้ําสบู‹หรือ ผงซักฟอกอุ‹น ๆ สลัดน้ําออก ปล‹อยใหŒแหŒง • เก็บเขŒาที่ใหŒเรียบรŒอยโดยแขวนไวŒ ถŒาวางนอนไวŒขนแปรงอาจเสียไดŒ และหากตŒองใชŒแปรงติดต‹อกันทุกวัน ใหŒแขวนแปรงแช‹น้ํามัน ลŒางแปรงไวŒในขวด ใหŒขนแปรงจมอยู‹ถึงระดับโคนแปรง ระวังอย‹าใหŒปลายขนแปรงวางอยู‹ที่กŒนขวด เพราะจะทําใหŒขนแปรงเสียรูปไดŒ • ลูกกลิ้งทาสี หากใชŒทาสีน้ํามันควรลŒางดŒวยวิธีเดียวกันการลŒางแปรง ถŒาทาสีน้ําก็ใชŒสบู‹ผสมน้ําอุ‹นลŒาง แลŒวเช็ดใหŒแหŒง ลูกกลิ้งทาสี เมื่อเลิกใชŒทุกครั้งตŒองลŒาง มิฉะนั้นจะนํามาใชŒต‹อไปไม‹ไดŒ • แปรงดอกหญŒา เมื่อเลิกใชŒตŒองทําความสะอาดทุกครั้งดŒวยน้ําอุ‹นผสมสบู‹ ก‹อนลŒางตŒองแกŒเชือกที่มัดโคนแปรงไวŒออก 1 - 2 เปลาะ เมื่อลŒางสะอาดดีแลŒว สลัดน้ําออก แขวนทิ้งไวŒใหŒแหŒง

à¡ÃÕ§¢Ù´ - ⻈ÇÊÕ

เปšนเกรียงเหล็กใชŒขูดสีออกจากพื้นที่ที่จะทาสีอุดโปˆวตามรอยรŒาวและรูพรุนต‹าง ๆ ก‹อนทาสี ขนาดที่นิยมใชŒกันคือขนาด 1 - 2 นิ้ว

¡Ãл‰Í§¼ÊÁÊÕ

กระป‰องผสมสีใชŒกระป‰องที่ลŒางสะอาดแลŒวและไม‹เปšนสนิม การใชŒกระป‰องผสมสีก็เพื่อที่จะผสมไดŒอย‹างอิสระ มีปริมาณเพียงพอในการ ใชŒงาน การใชŒควรแบ‹งใชŒจากถังเดิมและเมื่อสีที่ผสมทาแลŒวเหลืออย‹าเทเขŒาสู‹กระป‰องอีกเปšนอันขาด

ºÑ¹ä´áÅйÑè§ÃŒÒ¹

บันไดและนั่งรŒาน เปšนสิ่งจําเปšนมากในการทาสีในที่สูง ๆ บันไดและนั่งรŒานแต‹เดิมทําดŒวยไมŒหรือไมŒไผ‹ ป˜จจุบันนิยมใชŒโลหะ เพราะมี ความแข็งแรงทนทานดี ทีนี้เราก็ไดŒรูŒจักเกี่ยวกับสีและการใชŒงานในเบื้องตŒนไปแลŒว แต‹การทาสีอาคารใหŒออกมาไดŒคุณภาพ นอกจากตŒองมีฝ‚มือที่ดีแลŒว ยัง ขึ้นอยู‹กับการเลือกใชŒสีใหŒถูกชนิดและประเภทของผลิตภัณฑอีกดŒวย ทางที่ดีควรปรึกษา ขอคําแนะนํา และใหŒผูŒที่มีความชํานาญมาทํา การทาสีตกแต‹งจะดีกว‹า เพื่อความสวยงามและทนทานของอาคารในระยะยาว

110


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้ ภาพ: Love Eat Bistro

¢ÍμŒÍ¹ÃѺà·È¡ÒÅà´×͹áË‹§¤ÇÒÁÃÑ¡ ´ŒÇÂÌҹÍÒËÒä͹à«ç»μà¡Ž·ÕèÁÕª×èÍÇ‹Ò Love Eat Bistro ·Õèμ¡á싧 Êäμŏ½ÃÑè§ àÈÊË ÇÁÊÁÑ 㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèÍ ºÍØ‹¹ àËÁ×Í ¹ÁҾѡ¼‹ Í ¹·Õè ºŒÒ¹¾Ñ ¡μÒ¡ ÍÒ¡ÒÈ àËÁÒÐá¡‹¡Òäǧ¤¹ÃÙŒã¨ä»´Ô¹à¹ÍÏ ÊÇÕ·ËÇÒ¹ μÑé§ÍÂÙ‹ã¹âçáÃÁÇÔ¤ ·ÃÕ áº§¤çÍ¡ (VIC 3 Bangkok) 㹫;ËÅâ¸Թ 3

111


การตกแต‹งรŒานจะเปšนแนวฝรัง่ เศสร‹วมสมัยผสมกับแนววินเทจน‹ารักๆ ซึง่ ไดŒแรงบันดาลใจจากภาพถ‹ายของสถานที่ สวยๆ ในการเดินทางท‹องเที่ยวในที่ต‹างๆ ของเจŒาของรŒาน คุณแนน ณิชยา พหูสูตร เพิ่มกลิ่นอายของแอนทีค โดยการหยิบเอาของโบราณ อาทิ แจกัน กรอบรูป เครื่องเซรามิกรูปทรงต‹างๆ มาตกแต‹งรŒาน มีมุมน‹ารักๆ และ ขŒาวของเกŽๆ มากมาย พรŒอมที่นั่งหลากหลายมุมที่ประดับประดาดŒวยดอกไมŒ ใหŒความรูŒสึกสดชื่นผ‹อนคลาย ส‹วน โซนดŒานนอก เหมาะกับการดื่มด่ํากับบรรยากาศเอาทดอรที่ตกแต‹งสไตลยูโรเป‚ยนลอฟท พรŒอมโอเพ‹นบาร บริการ เครื่องดื่มและค็อกเทลต‹างๆ

112


เมนูของทางรŒานมีทงั้ อาหารไทยและฝรัง่ ทีไ่ ดŒสตู รดัง้ เดิม ตกทอดมาจากครอบครัว แลŒวนํามารังสรรคเมนูใหม‹ๆ เมนูอาหารไทย อาทิ แกงปูบŒานพังงา ที่เปšนซิกเนเจอร ของรŒาน ทีม่ รี สชาติของอาหารพืน้ เมืองทางภาคใตŒ พิเศษ ตรงที่ใชŒน้ํากะทิคั้นมือสดๆ ผสมกับพริกแกงใตŒ มีทานคู‹ กับเสŒนหมี่ หมูฮŒอง หมูสามชั้นเคี่ยวกว‹า 8 ชั่วโมง จนไดŒ เนื้อหมูที่นุ‹มแทบละลายในปาก ทานคู‹กับขŒาวสวยรŒอนๆ และน้ําจิ้มสูตรเด็ด เมนูอาหารฝรั่ง อาทิ Love Eat Egg Benedict จะเสิรฟในถŒวยเล็กพรŒอมผักโขม แฮม ราด ซอสฮอลแลนเดส พรŒอมขนมป˜งโอลีฟโทสตไสŒมะกอก และปลาแอนโชวี่ ส‹วนเมนูของหวาน อาทิ Shibuya Toast with Thai Tea Sauce ขนมป˜งอบเนยกรอบนอกนุ‹มในราดซอสชาเย็น สูตรเขŒมขŒน เสิรฟพรŒอมไอศกรีมวานิลลา และค็อกเทล เกŽๆ อาทิ Love Eat All Around ที่เสิรฟมาในถังใส‹น้ํา แข็งสีสันสดใส รสชาติเบาๆ ถŒาคุณอยากหลีกหนีความวุ‹นวาย และอยากหาสถานที่ สวี ท หวานกั บ คนรูŒ ใ จ เพื่ อ สรŒ า งความทรงจํ า ดี ๆ ใน บรรยากาศอบอุ‹น สบายๆ แสนน‹ารัก ลองมาสัมผัสไดŒที่ Love Eat Bisto เปดบริการทุกวันจันทร-อาทิตย ตั้งแต‹ เวลา 06.00-23.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมและ สํารองที่นั่งไดŒที่ โทร. 0-2618-9888, 09-0994-1030 หรือ www.loveeatbistro.com

113


เรื่อง: หนึ่งฤทัย คาทุสเซฟสกี้ ภาพ: Veneto

ÍíÒàÀÍÊǹ¼Öé§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÒªºØÃÕ à»š¹Ë¹Öè§ã¹Ê¶Ò¹·Õ跋ͧà·ÕèÂÇÂÍ´¹ÔÂÁÊíÒËÃѺ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õè ª×¹è ªÍº¸ÃÃÁªÒμÔáÅТعà¢Ò ´ŒÇÂÃÐÂзҧ·Õäè Á‹ä¡Å¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï ÁÒ¡¹Ñ¡ ·íÒãËŒ¼¤ÙŒ ¹à´Ô¹·Ò§ä»ª×¹è ªÁ áÅоѡ¼‹Í¹ à¾×Íè ÊÙ´ÍÒ¡ÒȺÃÔÊ·Ø ¸Ô¢ì ͧ¸ÃÃÁªÒμÔ·ÍÕè ´Ø ÁÊÁºÙóÍÂÙà‹ ÊÁÍ Çѹ¹Õàé ÃÒ¢Íá¹Ð¹íÒʶҹ·Õè ·‹Í§à·ÕèÂÇáË‹§ãËÁ‹¢Í§Êǹ¼Ö§é ¹Ñ蹡ç¤×Í μÅÒ´¹éíÒÊǹ¼Öé§ Veneto μÅÒ´¹éíÒàǹÔÊáË‹§ãËÁ‹¢Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÒªºØÃÕ ·Õèà¾Ô觨Ðà»´Ô ãËŒºÃÔ¡ÒÃàÁ×èÍ»ÅÒÂ»Õ 2556 ·Õ輋ҹÁÒ ดŒวยภูมปิ ระเทศทีเ่ ป‚ย“ มไปดŒวยทัศนียภาพและมนตเสน‹หท งี่ ดงามของอําเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี กับประสบการณ ดŒานอสังหาริมทรัพย ที่สั่งสมมากว‹า 8 ป‚ ของคุณชวลิต ชีวพฤกษ และครอบครัว จึงไดŒเกิดแนวคิดใหม‹ในการ ปฏิวัติรูปแบบการท‹องเที่ยวของอําเภอสวนผึ้งขึ้น และเพื่อเปšนการต‹อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพยของครอบครัว ชีวพฤกษ จึงไดŒริเริ่มโครงการ “ตลาดน้ําสวนผึ้ง” ขึ้นเปšนครั้งแรก ภายใตŒชื่อ “Veneto” ขอขอบคุณภาพ ตลาดน้ําสวนผึ้ง Veneto โทร. 03220-6266 www.venetosuanphueng.com 114


โดยการจําลองบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ Venice ที่มีทะเลสาบขนาดใหญ‹กว‹า 20 ไร‹อยู‹ในพื้นที่ ผสมผสานกับสถาป˜ตยกรรม แนวกรีซ แบบ Santorini ซึง่ ไดŒชอื่ ว‹าเปšน “ราชินแี ห‹งเมดิเตอรเรเนียน” ดŒวยความโดดเด‹นของตัวอาคารสีขาวสะอาดตา ตัดกับสีนา้ํ เงินสด ท‹ามกลางเทือกเขาที่เขียวขจี จนมีเอกลักษณและรูปแบบที่ไม‹เหมือนใคร อีกทั้งยังไดŒตื่นตาและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับ ใจของลานน้ําพุ หอนาิกา กิจกรรมทางน้ํา และสวนหย‹อม ที่ไดŒสรรสรŒางออกมาเพื่อรองรับนักท‹องเทีย่ วทุกเพศ ทุกวัย ที่แวะเวียนเขŒามา ณ ตลาดน้ําสวนผึ้งแห‹งนี้ ใหŒไดŒรับความประทับใจจนมิอาจปฏิเสธไดŒ ตลาดน้าํ สวนผึง้ Veneto ตอบโจทยไดŒเปšนอย‹างดี สําหรับผูทŒ กี่ าํ ลังมองหาสถานทีพ่ กั ผ‹อนอันแสนโรแมนติก และศูนยการคŒาสุดอลังการกับ รูปแบบของอาคารและรŒานคŒาที่ออกแบบมาอย‹างลงตัวมากกว‹า 60 รŒาน เพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการจับจ‹าย และเลือกซื้อ นอกจากนี้ รŒานคŒาแต‹ละรŒาน ยังถูกออกแบบอย‹างมีเอกลักษณเฉพาะตัว ดŒวยกลิ่นอายอันแสนโรแมนติกของ Santorini ภายใตŒคอนเซ็ปต V - ogue E - xquisit N - atural E - legant T - aste O - pportunity

ตลาดน้ําล้ําสมัยต‹างจากตลาดน้ําแบบเดิมๆ ชมความงดงามตระการตาทีเ่ ปšนเอกลักษณไม‹เหมือนใคร ตั้งอยู‹ท‹ามกลางธรรมชาติ รายลŒอมดŒวยภูเขาและทะเลสาบ สถานที่ท‹องเที่ยวสุดหรูหราอลังการในสไตล Santorini ลิ้มลองรสชาติของอาหารหลากหลายชนิด ช‹องทางการคŒาขายแห‹งใหม‹ของนักลงทุน

หากใครอยากไดŒประสบการณใหม‹กบั สถานทีท่ อ‹ งเทีย่ วรูปแบบใหม‹ของสวนผึง้ ในบรรยากาศผสมผสานระหว‹างเมือง Venice กับ Santorini พรŒอมสถานที่ชอปปœงและมุมถ‹ายภาพสวยๆ ก็แวะเวียนไปไดŒที่ ตลาดน้ําสวนผึ้ง Veneto โดยเปดใหŒบริการทุกวันคือ จันทร-พฤหัสบดี 10.00 – 19.00 น. / ศุกร 10.00 – 22.00 น./ เสาร 09.00-22.00 น./ อาทิตย 09.00-19.00 น.

115


เรื่อง: ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ในช‹วงครึง่ หลังของป‚ 2556 ทีผ่ า‹ นมา ผมมีโอกาสไปเปšนกรรมการผูทŒ รงคุณวุฒหิ รือทีน่ ยิ มเรียกกันว‹า Commentator ในรายการโทรทัศน “รŒอยมือ…สรŒางเมือง” ทางช‹อง 9 ช‹วงหลังข‹าวทุกวันเสารและอาทิตย และเพิง่ สิน้ สุดรายการไปเมือ่ ปลายเดือนมกราคมทีผ่ า‹ นมานีเ้ อง ถŒาท‹านเคยผ‹านตารายการนี้ จะพบว‹าเปšนรายการประกวดโครงการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเมืองเพื่อตŒองการใหŒ ชุมชนหรือชาวบŒานร‹วมกันคิด ร‹วมกันเสนอ ช‹วยกันทํา ช‹วยกันพัฒนาชุมชนของตนเองและแกŒป˜ญหาดŒวยตนเองอย‹างมีส‹วนร‹วมครับ นอกเหนือจากตัวผมแลŒว ในรายการยังมี Commentator ที่มีความชํานาญเฉพาะดŒานอีกหลายท‹าน อาทิ อ.ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย คุณสรกล อดุลยานนท (หนุ‹มเมืองจันท) คุณภิญโญ รูŒธรรม ศิลปนดารา และตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวขŒองกับป˜ญหาในแต‹ละตอน ป˜ญหาที่ชาวบŒานในแต‹ละชุมชนทั่วประเทศเขŒามานําเสนอ มีหลากหลายและมีเนื้อหาที่สนใจมากมาย ไม‹ว‹าจะเปšนป˜ญหาทางเศรษฐกิจ (การสรŒางรายไดŒ) ป˜ญหาสิ่งแวดลŒอม ป˜ญหาเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัย ป˜ญหาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัย ป˜ญหาเด็กและเยาวชน ป˜ญหาผูŒสูงอายุ ป˜ญหาการท‹องเที่ยว ฯลฯ เรียกไดŒว‹าจัดมาเต็มๆ และแทบจะครอบคลุมทุกป˜ญหาพื้นฐานของสังคมไทยกันเลยทีเดียว ครับ ในฐานะนักวิชาการดŒานการสถาป˜ตยกรรมและการออกแบบ ผมจะถูกวางบทบาทใหŒใชŒองคความรูขŒ องตนเองแนะนําชาวบŒานในประเด็น ที่เกี่ยวขŒองกับการแกŒป˜ญหาดŒวยการออกแบบต‹างๆ การจัดวางผังพื้นที่และอาคาร การสรŒางสรรคภาพลักษณ การต‹อยอดชุมชนดŒวย ขŒอแนะนําดŒานอื่นๆ ทีเ่ ปšนประโยชน และยังรวมไปถึงการสรŒางโอกาสใหŒชาวบŒาน และผูชŒ มไดŒเรียนรูเŒ รื่องราวถึงการสรŒางมูลค‹าเพิม่ จาก ตŒนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของตนเองดŒวย อย‹างไรก็ตาม ผมกลับคิดว‹าตัวเองโชคดีมากที่ไดŒเปšนส‹วนหนึ่งของรายการ เพราะแทนที่ผมจะเปšนผูŒแนะนําความรูŒแก‹ชาวบŒานเพียง ฝ†ายเดียว แต‹ผมเองไดŒมีโอกาสไดŒ “เรียนรูŒ” ป˜ญหาจาก “ครู” หรือชาวบŒานมากมายหลายสิบชุมชน และยังไดŒรับฟ˜งวิธีคิด วิธีจัดการ กับป˜ญหาแบบ “บŒานๆ” จากชาวบŒาน ไดŒรับฟ˜งถŒอยคําจริงใจที่ไม‹มีการปรุงแต‹งจากตัวแทนชุมชนทุกเพศ ทุกวัย และไดŒแลกเปลี่ยนมุม มองที่แตกต‹างกันกับตัวแทนชุมชนที่มานําเสนอในรายการอย‹างสนุกสนานครับ สิ่งสําคัญที่ตนเองไดŒรับ คือการไดŒเรียนรูŒขŒอคิดดีๆ และประสบการณการแกŒป˜ญหาแบบมีส‹วนร‹วมของชาวบŒาน รวมทั้งไดŒใชŒโอกาสนี้ เสนอแนะการแกŒไขป˜ญหาเพิ่มเติมจนหลายชุมชนนําไปแกŒไขป˜ญหาจนสําเร็จลุล‹วง และถือเปšนการนําวิชาชีพสถาป˜ตยกรรมช‹วยเหลือ ชาวบŒานและรับใชŒสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งครับ และที่สําคัญ ผมและกรรมการทุกท‹านเห็นพŒองตŒองกันว‹า ชาวบŒาน “เก‹ง” และ “มีความรูŒ ความสามารถ” รวมทั้ง “ภูมิสังคม” มากกว‹า ทีเ่ ราเคยคิดกันเยอะมาก เพียงแต‹พวกเขาเหล‹านัน้ อาจจะขาดโอกาส หรือขาดการสนับสนุน หรือขาดทุนทรัพย หรือองคความรูแŒ ละการ จัดการแบบสมัยใหม‹อยู‹บŒางเท‹านั้นเอง แต‹สิ่งชาวบŒานทุกชุมชน “มี” และมีไม‹นŒอยกว‹า หรืออาจจะมากกว‹าผมหรือคนในเมืองก็คือ “หัวใจ” ที่ไม‹ยอมแพŒต‹อป˜ญหา “หัวใจ” ที่ไม‹เคยย‹อทŒอต‹ออุปสรรค และ “หัวใจ” แห‹งความเสียสละตนเองเพื่อผูŒอื่นและสังคมสาธารณะครับ

116


ผมพบว‹าจากความหลากหลายของชาวบŒานและชุมชน รวมทั้งความหลายหลากของเรื่องราวป˜ญหาจากแต‹ละโครงการผมกลับ พบว‹าชาวบŒานและชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการนําเสนอโครงการ และติดอันดับ Leaderboard หรือไดŒคะแนนสูงๆ กลับมี “ป˜จจัยแห‹งความสําเร็จร‹วม” หรือมีความคลŒายคลึงกันอยู‹ 4 ประการ ซึ่งเปšนกลไกที่ชุมชนใชŒขับเคลื่อนโครงการจนกลายเปšนแบบอย‹าง ใหŒผูŒชมรายการไดŒศึกษาเรียนรูŒ ดังนี้ครับ 1. Core Competency หรือตŒนทุนเดิม: ชุมชนทีป่ ระสบความสําเร็จหลายชุมชนจะเกิดจากการต‹อยอดจากตŒนทุนเดิมใหŒมคี วามเขŒมแข็ง มากขึ้น ไม‹ว‹าจะเปšนตŒนทุนทางสังคม ตŒนทุนทางวัฒนธรรม ตŒนทุนทางกิจกรรมที่มีอยู‹เดิม หรือการริเริ่มโครงการของชุมชนที่มีอยู‹ แลŒวมานําเสนอ เพียงแต‹ใชŒกลไกของโครงการมาทําใหŒวิธีการแกŒป˜ญหาจากตŒนทุนเดิมๆ ใหŒเปšนรูปธรรมมากขึ้น 2. Change Agent หรือผูนŒ าํ ความเปลีย่ นแปลง: ถึงแมŒวา‹ โครงการพัฒนาเมืองจะมุง‹ เนŒนใหŒชาวบŒานในชุมชนไม‹นอŒ ยกว‹า 100 ครัวเรือน มารวมตัวกันเพือ่ เสนอโครงการ แต‹หลายโครงการหลายชุมชนมีจดุ เริม่ ตŒนจากคนเพียงคนเดียวหรือไม‹กคี่ น ซึง่ ก็คอื ชาวบŒานในชุมชนเอง แต‹บุคคลหรือกลุ‹มบุคคลเหล‹านั้นลŒวนแลŒวแต‹มีความตัง้ ใจ มีความมุ‹งมั่น มีความเสียสละตนเองที่จะลุกขึ้นมาเพื่อแกŒปญ ˜ หาของส‹วนรวม และสาธารณะจนประสบผลสําเร็จโดยไม‹ย‹อทŒอแต‹อย‹างใดครับ 3. Knowledge / Know-How หรือองคความรู:Œ ในสังคมชาวบŒานต‹างจังหวัดไม‹วา‹ จะเปšนภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใตŒ ชุมชนหลาย ชุมชนทีเ่ ขŒามานําเสนอโครงการจะมีปราชญชาวบŒานทีเ่ ปรียบเสมือน “กุนซือฝ†ายบุนŽ ” คอยใหŒความรูŒ คําแนะนําทีเ่ ปšนประโยชนตอ‹ ชาวบŒาน ซึง่ ถือเปšนการถ‹ายทอดภูมปิ ญ ˜ ญาจากบริบทเดิมของชุมชนสูค‹ นรุน‹ ใหม‹ไดŒเปšนอย‹างดี จากประเด็นนีจ้ ะเห็นไดŒถงึ กระบวนการสรŒางความเขŒม แข็งดŒานอัตลักษณของชุมชนในต‹างจังหวัดไดŒเปšนอย‹างดี ซึง่ จะเปšนป˜จจัยสําคัญในการสรŒางมูลค‹าเพิม่ ของชุมชนไดŒในหลากหลายมิตคิ รับ 4. Participation หรือการมีส‹วนร‹วม: ป˜จจัยนี้มีความสําคัญอย‹างยิ่งในการแกŒป˜ญหาชุมชนในโครงการเพราะชุมชนทุกชุมชนตŒอง จัดการประชุมชาวบŒานในชุมชนร‹วมกับแกนนําของชุมชน เพื่อกําหนดป˜ญหาและร‹วมกันคิด ร‹วมกันปรึกษาหารือเพื่อใหŒไดŒทางแกŒไขที่มา จากความตŒองการของชุมชนอย‹างแทŒจริง และที่สําคัญที่มาของขŒอมูล ประสบการณ องคความรูŒที่เกี่ยวขŒองกับป˜ญหาลŒวนแลŒวแต‹มาจาก ชุมชนทั้งหมดครับ จากป˜จจัยแห‹งความสําเร็จเหล‹านี้ ผมเห็นว‹าเปšนสิง่ เราสามารถนําไปประยุกตใชŒกบั การแกŒปญ ˜ หาต‹างๆ ไม‹วา‹ จะเปšนการทํางานของเราเอง หรือการแกŒปญ ˜ หาของหน‹วยงานไดŒเปšนอย‹างดีครับ และตŒองเรียนว‹าตัวผมเองก็นาํ แนวทางเหล‹านี้ มาประยุกตใชŒกบั การทํางานของตนเอง หลายประการ จึงอยากนําเรื่องราวดีๆ เหล‹านี้ที่ผมไดŒเรียนรูŒจาก “ชาวบŒาน” ซึ่งถือเปšนรากฐานสําคัญของประเทศ เอามาบอกเล‹าใหŒท‹าน ผูŒอา‹ นไดŒทราบ ไดŒเรียนรูแŒ ละไดŒรว‹ มกันภาคภูมใิ จกับความเขŒมแข็งของสังคมไทยในอีกมิตหิ นึง่ เพือ่ ร‹วมกัน “สรŒางเมืองไทย” ใหŒยั่งยืนครับ

117


เรื่อง และภาพ: สุพิชชา โตวิวิชญ

โครงการสถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ ั นาเปšนการปรับปรุงอาคารเก‹า โดยมีแนวคิดทีต่ อŒ งการรักษาเปลือกนอกของอาคาร ไวŒใหŒใกลŒเคียงของเดิมมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงพื้นที่อาคารภายในเพื่อเพิ่มการใชŒสอยใหม‹เขŒาไปใน อาคารเดิม พื้นที่ใชŒสอยของโครงการประมาณ 2,000 ตารางเมตร ดŒวยงบประมาณ 35 ลŒานบาท ผูŒออกแบบ คือ คุณนันทพล จัน่ เงิน สถาปนิกและอาจารยจากคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิศวกรควบคุมการ ก‹อสรŒาง คือ Seiri Co.,Ltd. แต‹เดิมอาคารนีถ้ กู ใชŒเปšนอาคารอํานวยการโรงงานสุรามหาราษฎร โดยถูกสรŒางขึน้ ตัง้ แต‹ ช‹วง พ.ศ. 2497 - 2498 อาคารตัง้ อยูใ‹ นบริเวณพืน้ ทีโ่ รงงานสุราบางยีข่ นั เดิม เขตบางพลัด ลักษณะอาคารเดิมมีผงั เปšนรูปสี่เหลี่ยมผืนผŒา สูง 2 ชั้น และประกอบดŒวยชั้นลอย รูปลักษณอาคารแสดงออกถึงความเปšนอาคารสมัยใหม‹ (Modern) ยุคแรกไดŒเปšนอย‹างดี ดŒวยความเรียบง‹ายของการวางผังและไม‹มีการประดับประดาตกแต‹งที่ฟุ†มเฟ„อย

118


สําหรับการปรับปรุงเพือ่ การใชŒสอยใหม‹เปšนอาคารอํานวยการ สถาบันดนตรีกลั ยาณิวฒ ั นานัน้ ประกอบดŒวยการใชŒสอยใหม‹ๆ ในอาคาร เดิม ไดŒแก‹ โถงทางเขŒา หอประชุมที่ใชŒเปšนพื้นที่จัดแสดงดนตรี ซึ่งมีการคํานึงถึงการออกแบบระบบเสียงสมัยใหม‹ตามมาตรฐานสากล ส‹วนบริการ หŒองควบคุม หŒองแต‹งตัว พื้นที่พักผ‹อนสําหรับนักดนตรี หŒอมซŒอมดนตรี และสํานักงานอํานวยการ เปšนความตั้งใจของ สถาปนิกที่เลือกที่จะรักษาเปลือกอาคารเดิมเอาไวŒอย‹างชัดเจน ปรับเปลี่ยนแต‹เพียงพื้นที่ภายใน จากพื้นที่ภายในอาคารเดิมที่ค‹อนขŒาง ตัดขาดตนเองจากสภาพแวดลŒอมภายนอก สถาปนิกเลือกที่จะออกแบบปรับผังใหม‹ใหŒดูโปร‹งโล‹ง มีการเชื่อมต‹อกันของการใชŒสอยที่ ยืดหยุ‹นมากขึ้น นอกจากนี้สถาปนิกยังคํานึงถึงการเพิ่มการเปดมุมมองสู‹ภายนอก ดŒวยการรื้อผนังกั้นหŒองภายในเดิมออก เปลี่ยน จากกระจกฝ‡าเปšนกระจกใสเพือ่ เชือ่ มต‹อทางสายตาของมุมมองภายในทีเ่ ปดสูพ‹ นื้ ทีส่ เี ขียวดŒานนอกและสะพานพระรามแปด โครงสรŒาง อาคารเปšนโครงสรŒางคอนกรีตเสริมเหล็กตามเดิม มีการปรับเปลี่ยนโครงหลังคาเปšนโครงเหล็กเบาแทนโครงสรŒางไมŒเดิมเนื่องจาก มีสภาพทรุดโทรม นับเปšนการปรับปรุงอาคารที่น‹าสนใจ เปšนการฟ„œนคืนชีวิตอาคารเก‹าใหŒกลับมามีชีวิตอีกครั้งดŒวยการออกแบบเพื่อ รองรับการใชŒสอยใหม‹ๆ โดยรักษาอัตลักษณของอาคารเดิมไวŒไดŒเปšนอย‹างดี

119


เรื่อง: สุพิชชา โตวิวิชญ

à¡μ¹ÊÃÔ Õ Ç§ÈÇÒà (âÍ) ÊíÒàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡¤³Ðʶһ˜μ¡ÃÃÁÈÒÊμÏ ÊÒ¢ÒÇÔªÒʶһ˜μ¡ÃÃÁä·Â ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ´ŒÇ¤ÇÒÁʹ㨴ŒÒ¹¡Òö‹ÒÂÀÒ¾ÁÒâ´ÂμÅÍ´ ·íÒãËŒà¡μ¹ÊÔÃÕàÅ×Í¡ ½¡Ö §Ò¹ã¹ Spaceshift Studio ÊμÙ´âÔ Í¶‹ÒÂÀÒ¾·Ò§Ê¶Ò»˜μ¡ÃÃÁáÅСÒÃÍ͡Ẻ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺ»ÃÔÞÞÒμÃÕ «Ö觹Õè໚¹áç¼ÅÑ¡´Ñ¹ÊíÒ¤ÑÞ·Õè·íÒãËŒàÊŒ¹·Ò§ÍҪվ㹻˜¨¨ØºÑ¹¢Í§à¸Í àºÕè§ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡¡Ò÷íҧҹʶһ˜μ¡ÃÐáÊËÅÑ¡´ŒÇ¡Ò÷íÒ˹ŒÒ·Õ誋ҧÀÒ¾·Ò§Ê¶Ò»˜μ¡ÃÃÁ Í‹ҧàμçÁμÑÇãËŒ¡Ñº¹ÔμÂÊÒà art4d áÅÐ ÇÒÃÊÒÃÍÒÉÒ ¢³Ðà´ÕÂǡѹà¡μ¹ÊÔÃÕÂѧ¤§½Ö¡½¹ ·Ñ¡ÉСÒö‹ÒÂÀÒ¾´ŒÒ¹Í×è¹æ ÁÒÍ‹ҧμ‹Íà¹×èͧ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ÀÒ¾¶‹ÒÂÍÒËÒà ÀÒ¾ºØ¤¤Å 仨¹¶Ö§ äÅ¿ŠÊäμŏ´ŒÇÂઋ¹¡Ñ¹ á¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´

ผลงานชุดนีเ้ ปšนการคัดสรรภาพถ‹ายส‹วนหนึง่ ระหว‹างการเดินทางไปประเทศอังกฤษกับครอบครัว นําเสนอออกมาใน รูปแบบภาพซิลลูเอท (Silhouette) ของคนในอิรยิ าบถต‹างๆ โดยมีผลงานสถาป˜ตยกรรมทําหนŒาทีเ่ ปšนฉากหลัง ภาพ คนในอากัปกิริยาที่แตกต‹างกัน รวมไปถึง สายไฟ ตŒนไมŒ รถยนต และอาคารรายรอบ นับเปšนองคประกอบสําคัญที่ ช‹วยทําใหŒภาพแต‹ละภาพดูมมี ติ แิ ละสามารถเล‹าเรือ่ งราวไดŒสมบูรณมากยิง่ ขึน้ ไม‹วา‹ จะเปšนการช‹วยคะเนขนาดอาคาร การบ‹งบอกฟ˜งกชนั่ ใชŒงานของแต‹ละพืน้ ที่ และทีน่ ‹าสนใจไปกว‹านัน้ คือการทีท่ าํ ใหŒผูŒชมสามารถจินตนาการไดŒวา‹ หาก เราอยู‹ในสถานที่นั้นๆ จะมีความรูŒสึกอย‹างไรไดŒอีกดŒวย

1. National Monument on Calton Hill, Edinburgh Camera Model: Canon EOS 5D Mark II Lens: EF24-85mm f/3.5-4.5 USM

120


2. St Andrew Street, Edinburgh Camera ModelCanon EOS 5D Mark II Lens EF24-85mm f/3.5-4.5 USM 3. Millennium Bridge, London Camera Model: Canon EOS M Lens: Tamron 17-50mm f2.8 4. King’s Cross station, London Camera Model: Canon EOS M Lens: tamron 17-50mm f2.8

121


122


¾º¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁÁÒ¡ÁÒ • • • •

¹Ô·ÃÃÈ¡Òüŧҹ·Ò§´ŒÒ¹Ê¶Ò»˜μ¡ÃÃÁ §Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒáÅмÅÔμÀѳ±ÇÑÊ´Ø¡‹ÍÊÌҧ ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¤ÇÒÁÃٌᡋ»ÃЪҪ¹·ÑèÇä» ¡ÒúÃÃÂÒÂáÅнƒ¡ÍºÃÁã¹ËÅÑ¡ÊÙμà “¡ÒÃÍ͡ẺÍÒ¤Òà áÅÐÊÔè§ÍíҹǤÇÒÁÊдǡÊíÒËÃѺ¤¹ªÃÒáÅмٌ¾Ô¡ÒÔ • ¡Ô¨¡ÃÃÁ “ʶһ¹Ô¡¹ŒÍ” ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ÇÒ´ÀÒ¾áÅÐᢋ§¢Ñ¹ á»ÐμÔ´´Ô¹¹éíÒÁѹ 2 ÁÔμÔ ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “ºŒÒ¹ àÁ×ͧ 㨴Ք

โทร. 02-717-2477 www.ArchitectExpo.com 123


E-saan Software Park ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¢͹ᡋ¹ ¨Ñ´¡Òà ᢋ § ¢Ñ ¹ ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Òâ»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾Ô Ç àμÍÏ á Ë‹ § »ÃÐà·Èä·Â ¤ÃÑ駷Õè 16 ศู น ย ป ระสานงานเขตอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร ภาคตะวั น ออกเฉี ย ง เหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก‹น ร‹วมกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ คอมพิวเตอรแห‹งชาติ (NECTEC) จัดกิจกรรมแข‹งขันการพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอรแห‹งประเทศไทย ครั้งที่ 16 (The Sixteenth National Software Contest : NSC 2014) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนและ ส‹งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร และการพัฒนาความคิดริเริม่ ใน การเขียนโปรแกรม รวมถึงเปšนการสรŒางเวทีการแข‹งขันเพือ่ เปดโอกาสใหŒแก‹ เยาวชนรุ‹นใหม‹ไดŒใชŒความรูŒความสามารถสรŒางซอฟตแวรตŒนแบบที่หลาก หลายและสามารถนําไปประยุกตใชŒไดŒจริงในอนาคต โดยไดŒสุดยอดทีมนัก พัฒนาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลผลงานดีเด‹น จํานวน 22 ทีม ซึง่ ไดŒรับทุนสนับสนุนทุนละ 15,000 บาท และไดŒรับสิทธิเ์ ขŒาร‹วมการแข‹งขัน รอบชิงชนะเลิศ ชิงถŒวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ กรุงเทพฯ ต‹อไป

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇàμÍÏ ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ¾ÃШÍÁà¡ÅŒÒ¸¹ºØÃÕ à¢ŒÒËÇÁ Workshop ã¹ËÑÇ¢ŒÍ “Mobile Solutions for Development in Asia” ทีมนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลŒาธนบุรี เจŒาของผลงาน A-Eye ประกอบดŒวย จิตนันท มีนไชยอนันต, ชณิดา ดีโรจนเดช, ศุภัชยา พวงพรทิพ และ ภัทรวุฒิ เรืองกนกมาศ ซึ่งเปšนหนึ่งในทีมตัวแทนองคกร USAID ทั้งจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตŒ ที่ไดŒรับการ คัดเลือกเพื่อเขŒาร‹วม Workshop และพูดคุยในหัวขŒอ“Mobile Solutions for Development in Asia” ซึ่งจัดขึ้นโดยองคกรเพื่อการพัฒนาระหว‹าง ประเทศแห‹งสหรัฐอเมริกา (USAID) โดยกิจกรรมครัง้ นีท้ าํ ใหŒนกั ศึกษาไดŒรบั ความรูŒและไดŒเปดวิสัยทัศนจากการพูดคุยกับผูŒร‹วมงานจากหลายประเทศ ทั่วโลก เมื่อเร็วๆ นี้ 124

àªÔ Þ ªÇ¹¹Ñ ¡ ÈÖ ¡ ÉÒÃÐ´Ñ º »ÃÔ Þ ÞÒμÃÕ áÅлÃÔ Þ ÞÒâ· ¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÏáÅФ³ÐºÃÔËÒøØáԨ ࢌÒËÇÁ¡Òà ᢋ§¢Ñ¹â¤Ã§¡Òà “Go Green in the City 2014” ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ ป‚ 2 ขึ้นไป ทีมละ 2 คน โดยตŒองมีนักศึกษาหญิง อย‹างนŒอย 1 คน ส‹งผลงานเขŒาแข‹งขันในแนวคิดบริหารจัดการพลังงาน อัจฉริยะ เพื่อเมืองสีเขียว “Go Green in the City 2014” ซึ่งจัดโดย ชไนเดอร อิเล็คทริค ประเทศไทย โดยทีมที่มีผลงานดีที่สุดในแต‹ละภูมิภาค ของโลกจะไดŒเขŒาแข‹งขันรอบสุดทŒายที่กรุงปารีส สําหรับผูŒชนะเลิศไดŒรับ ตั๋วเดินทางรอบโลกระดับ วีไอพี เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน พบปะกับพนักงาน และผูŒบริหารระดับสูงของ ชไนเดอร อิเล็คทริค และไดŒรับขŒอเสนอเขŒาร‹วม งานกับ ชไนเดอร อิเล็คทริค อีกดŒวย โดยจะเปดรับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2557 ผูŒที่สนใจสามารถส‹งใบสมัครออนไลนโดยตรงไดŒทาง เว็บไซตโกลบอลเพียงแห‹งเดียวที่ www.gogreeninthecity.com และเขŒา ชมรายละเอียดเพิ่มเติมไดŒที่เว็บไซต หรือ เฟซบุค www.facebook.com/ GoGreenintheCity ซึ่งป‚นี้มีรางวัลพิเศษ Social Media Award สําหรับ ทีมที่ประกาศใหŒเพื่อนทราบบนเฟซบุคว‹าไดŒเขŒาร‹วมแข‹งขัน Go Green in the City สําหรับประเทศไทยสามารถสอบถามขŒอมูลเพิ่มเติมไดŒทางอีเมล gogreenthailand@schneider-electric.com

Á.ÈÔŻҡà Êش਎§ ¤ÇŒÒ 2 ÃÒ§ÇÑÅ»ÃСǴÍ͡Ẻ ÍÕàŤâ·ÃÅÑ¡« ´Õ䫹 áÅçº 2013 ธีระพล โอเจริญ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดŒรับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงการออกแบบเครื่องใชŒไฟฟ‡าแห‹งยุคอนาคต “อีเลค โทรลักซ ดีไซน แล็บ ประจําป‚ 2556” ระดับประเทศไทย ซึง่ จัดขึน้ โดย อีเลค โทรลักซ ประเทศไทย ดŒวยผลงานที่มีชื่อว‹า Humaleon โดยไดŒรับเงินสด มูลค‹า 50,000 บาท, ผูŒชนะเลิศอันดับที่ 2 ศลิษา มุสิกไชย จากสถาบัน ออกแบบนานาชาติชนาพัฒน ไดŒรับรางวัลเงินสดมูลค‹า 25,000 บาท และ ผูŒชนะเลิศอันดับที่ 3 ธนัช เชาวกุล จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ไดŒรับรางวัล เงินสดมูลค‹า 15,000 บาท ณ อาคารอีเลคโทรลักซ ถ.เพชรบุรี


¤³Ð¹Ñ¡ÇԨѠÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒÊμÏ ¡ÇÒ´ 8 ÃÒ§ÇÑŠ㹧ҹ»ÃСÒÈÃÒ§ÇÑÅÊÀÒÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒμÔ» Õ 2556 áÅÐÃÒ§ÇÑÅ ÊÔ觻ÃдÔÉ° Ǫ »Õ 2557 ¨Ò¡ÊÀÒÇÔ¨ÑÂáË‹§ªÒμÔ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดŒรับรางวัลในงานประกาศรางวัล สภาวิจัยแห‹งชาติป‚ 2556 และรางวัลสิ่งประดิษฐ วช ป‚ 2557 ที่จัดขึ้นโดย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห‹งชาติ (วช.) โดยไดŒรับรางวัลนักวิจัยดีเด‹น แห‹งชาติ (สาขาวิศวกรรมศาสตร และอุตสาหกรรมวิจัย) และอีก 7 รางวัล ผลงานวิจัย รวมทั้งหมด 8 รางวัล ไดŒแก‹ 1. ศ.ดร.สมนึก ตั้งเติมศิริกุล (สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หรือ SIIT):นักวิจัยดีเด‹นแห‹งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร และอุตสาหกรรมวิจัย 2. ผศ.ดรเขียนศักดิ์ แสงเกลี้ยง (คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตรฯ) : รางวัล สิ่งประดิษฐคิดคŒนระดับดี สาขาปรัชญา 3. รศ.ดร.ธวัชชัย อ‹อนจันทร (SIIT) และคณะ : ผลงานวิจัยดีเด‹น สาขา วิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร 4. ดร.วรรณภา ติระสังขะ (คณะรัฐศาสตร) : ผลงานวิจัยระดับดี สาขา นิติศาสตร 5. รศ.ดร.ศากุน บุญอิต (คณะพาณิชยศาสตรฯ) และคณะ : รางวัลผลงาน วิจัยระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร 6. รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล (คณะแพทยศาสตร : รางวัลสิ่งประดิษฐ คิดคŒนระดับดีเด‹น สาขาวิทยาศาสตรการแพทย 7. ผศ.ดร.วราฤทธิ์ พาณิชกิจโกศลกุล (คณะวิทยาศาสตรฯ) : รางวัล วิทยานิพนธระดับดี สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ และคณิตศาสตร 8. อ.ดร.ภาณุมาศ ทองอยู‹ (คณะวิทยาศาสตรฯ) : รางวัลวิทยานิพนธระดับดี สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช

ÀÒ¤ÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁà¤ÁÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÁËÒ¹¤Ã ¹íÒ¤³Ð¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÂÕÂè ÁªÁâç§Ò¹ÃÕä«à¤ÔÅ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ดร.นริศรา อินทรจันทร หัวหนŒาภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีมหานคร นําคณะนักศึกษาวิศวกรรมเคมีชนั้ ป‚ที่ 2-4 เขŒาเยีย่ มชม โรงงานของบริษัท รีไซเคิล เอนจิเนี่ยริ่ง จํากัด ที่อําเภอเกาะจันทร จังหวัด ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

¤³ÐÇÔÈÇ¡ÃÃÁÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÏ ËÇÁÁ×Í ¡Ñº ¡ÑÅ¿Š à¨¾Õ Ê‹§¹ÔÊÔμ½Ö¡§Ò¹âç俿‡Ò

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÈÃÕ»·ØÁ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “ÇѹÈÃÕ»·ØÁ” »ÃШíÒ»Õ 2557 ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นําคณะผูบŒ ริหาร คณาจารย บุคลากร และ นักศึกษา ร‹วมกันจัดกิจกรรมพรŒอม ทําบุญเลีย้ งพระ เนือ่ งในวันศรีปทุม ประจําป‚ 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้

รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และ พรทิพา ชินเวชกิจวานิชย รองกรรมการผูŒจัดการใหญ‹ บริษัท กัลฟŠ เจพี จํากัด ร‹วมลงนามบันทึกขŒอตกลงในโครงการความร‹วม มือทางวิชาการ และการถ‹ายทอดความรูŒเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปดโอกาสใหŒ นิสิตชั้นป‚ที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเครื่องกล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม‹ต่ํากว‹า 2.7 ไดŒมีโอกาสเขŒาร‹วม โครงการเพื่อเรียนรูŒและปฏิบัติงานจริงในโรงไฟฟ‡า กัลฟŠ เจพี เคพี 1 และ 2 จ.สระบุรี รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 เดือน หรือตลอดภาคการศึกษา ในช‹วงชั้นป‚ที่ 4 ณ หŒองประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร

125


àÇÅÒ¡Ç‹Ò 20 »Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹·Ò§´ŒÒ¹¡ÒÃÍ͡Ẻʶһ˜μ¡ÃÃÁã¹ÃÑéÇÊÕà¢ÕÂÇáË‹§¹Õé ´ŒÇ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·Õè ¨Ð¼ÅÔμºÑ³±Ôμ¼ÙŒÁÕ¨ÃÔ¸ÃÃÁ ¤Ø³¸ÃÃÁ áÅФÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ໚¹¼ÙŒ¹íÒ㹡ÒÃÊÌҧÊÃ䏧ҹʶһ˜μ¡ÃÃÁ ÀÙÁÔʶһ˜μ¡ÃÃÁ ¼Ñ§àÁ×ͧáÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ â´Â㪌෤â¹âÅÂÕ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¼ÊÒ¹¡Ñº¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒâͧÁ¹ØÉÂà¢ŒÒ ¡Ñº¸ÃÃÁªÒμÔ䴌͋ҧ¡ÅÁ¡Å×¹ áÅÐà¡Ô´¼Å¡ÃзºãËŒ¹ÍŒ ·ÕÊè ´Ø ¹Õ¨è §Ö ໚¹»ÃѪÞÒ “ʶһ˜μ¡ÃÃÁà¾×Íè ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ” ¢Í§·Ò§¤³Ðʶһ˜μ¡ÃÃÁÈÒÊμÏáË‹§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉμÃÈÒÊμÏ·ÕèÊ׺à¹×èͧ¡Ñ¹μÅÍ´ÁÒ จุดเริ่มตŒนจุดเล็กๆ ที่เปšนเพียงภาควิชาสถาป˜ตยกรรมศาสตรในคณะวิศวกรรมศาสตรแห‹งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจนกลายเปšน คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตรนั้น ก็เปšนส‹วนหนึ่งของการเติมเต็มองคความรูŒใหŒมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่ครบในทุกดŒาน ซึ่งถือ เปšนการสรŒางพื้นฐานในชีวิตความเปšนอยู‹ที่ดีใหŒแก‹ประชาชน อีกทั้งยังเติมเต็มในศาสตรของการออกแบบและการพัฒนาการก‹อสรŒาง อาคารภายในมหาวิทยาลัยดŒวย จากเพียงภาควิชากลายเปšนคณะ จากที่มีเพียงภาควิชาสถาป˜ตยกรรมสาขาหลัก กลายเปšนคณะฯ ที่มีการเรียนการสอนในภาควิชาต‹างๆ อย‹าง ภาควิชาสถาป˜ตยกรรมศาสตร ภาควิชาภูมิสถาป˜ตยกรรม ภาควิชาการวางผังเมือง และสภาพแวดลŒอม และภาควิชาเทคโนโลยีอาคารอีกดŒวย ซึ่งในป˜จจุบันทางคณะฯ มีหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต ไปจนถึงดุษฎีบัณฑิตเช‹นกัน อีกทั้งที่นี่ยังมีหน‹วยงานย‹อยที่เปšนศูนยการเรียนรูŒ ที่เรียกว‹า “Center of Excellent” 3 หน‹วย ไดŒแก‹ • Center of Architectural Research and Academic Services (CARAS) เพื่อเปšนการวิจัยและบริการทางวิชาการ รวมทั้ง การออกแบบและการก‹อสรŒางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร • Center of Building and Innovation Technology (CBIT) เพื่อเปšนการศึกษาทางดŒานเทคโนโลยีอาคารและการพัฒนานวัตกรรม การก‹อสรŒาง • Creative Center for Eco-Design เพื่อสรŒางวสรรคการออกแบบเพื่อสิ่งแวดลŒอมที่ดี ดŒวยแนวคิดในการบริหารจัดการหรือการปรับเปลี่ยนดŒวยความเขŒาใจผ‹าน 3 องคประกอบหลัก เพื่อเปšนแนวทางในการพัฒนาคณะฯ อย‹างต‹อเนื่อง อันไดŒแก‹ AKU Idol ฅ. คนบันดาลใจ เปšนแนวคิดในการสรŒางคน เพื่อเปšนแรงบันดาลใจ (สีเขียว) ที่สรŒางความเชื่อมั่นและการยอมรับนับถือในความหลากหลายของกันและ กันเพื่อสรŒางการรับรูŒต‹อสาธารณะ ในทุกสถานะของผูŒที่เกี่ยวขŒองในองคกร ทั้งนิสิต ศิษยเก‹า คณาจารย และบุคลากร ซึ่งสะทŒอนแนว ความคิดและปรัชญาของคณะฯ ใหŒสื่อออกมาถึงตัวตน วิถีของงาน ชีวิต และกิจกรรม เพื่อพัฒนาทัศนคติระดับบุคคลใหŒกลายเปšน ค‹านิยมและหล‹อหลอมเปšนวัฒนธรรมองคกร Greenknowative Management บ. บริหารดŒวยองคความรูŒ ใหŒความสําคัญกับการบริหารจัดการดŒวยองคความรูŒ ในการวางแผนเชิงกลยุทธที่มีความยืดหยุ‹น การสรŒางองคกรแห‹งการเรียนรูŒและ การสรŒางสรรค เนŒนการปรับเปลีย่ นองคกรสูห‹ น‹วยทางธุรกิจทางป˜ญญาดŒวยการบริหารความหลากหลายขององคความรูอŒ ย‹างเท‹าเทียม และเท‹าทัน การมีส‹วนร‹วมในการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู‹การพัฒนาองคกรสีเขียวอย‹างยั่งยืน Comfort Work + Place องคกรน‹าสบาย แนวคิดในการพัฒนาสภาพแวดลŒอมทีเ่ กีย่ วขŒองกับการปฏิบตั งิ านและการเรียนการสอนทัง้ เชิงกายภาพและกระบวนการใหŒมปี ระสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นดŒวยการปรับวิธีคิด และการ Re-design ปรับเปลี่ยนกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมใหŒมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับกระชับงานเดิมใหŒลดขั้นตอนและอุปสรรคลง เพื่อนําไปสู‹ภาวะน‹าสบายในการทํางานและการใชŒชีวิตภายในองคกรอย‹างมีความ สุขทั้งกายและใจ และในโอกาสอันดีที่ป‚นี้ ทางคณะฯ ครบรอบ 20 ป‚ จึงไดŒมีการจัดงานครบรอบ 20 ป‚ AKU เพื่อเปšนการฉลอง แสดงพลังการร‹วมมือกัน ระหว‹างศิษยเก‹า ศิษยป˜จจุบัน และบุคลากรของคณะฯ ในการสรŒางสรรคกิจกรรมนี้ร‹วมกัน เพื่อใหŒเกิดเครือข‹ายในวิชาชีพและเปšนการ สรŒางแรงบันดาลใจจากรุ‹นพี่สู‹รุ‹นนŒอง อีกทั้งยังเปšนการเชิดชูเกียรติแก‹ผูŒสรŒางสิ่งที่ดีงามใหŒแก‹คณะฯ อีกทางหนึ่ง โดยงานฉลองนี้จะมี ขึ้นในวันที่ 21-22 มีนาคม 2557 ตั้งแต‹เวลา 9.00 น. เปšนตŒนไป ที่คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร วิทยาเขนบางเขน กิจกกรรมที่จะเกิด ขึ้นภายในงาน อาทิเช‹น ในวันแรกจะเนŒนเปšนกิจกรรมเชิงวิชาการและการสรŒางสรรค โดยมีนิทรรศการแสดงประวัติของทางคณะฯ แสดงผลงานของอาจารย และนิสิต นิทรรศการแสดงความเชี่ยวชาญ 4 สาขาภาควิชา และการจัดสัมมนาเรื่องผังเมือง รวมทั้งมีกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวอีกดŒวย ในวันที่สองจะเปšนกิจกรรมสันทนาการ โดยมีการจัดเสวนา Urbis’s Talk, Pechakucha – Designer’s Talk และพื้นที่แสดงผลงาน ของศิษยเก‹า รวมทัง้ ยังมีกจิ กรรมสรŒางสรรค อย‹างการปลูกตŒนไมŒ+แสดงมุฑติ าจิต การป˜น จักรยานรอบรัว้ มหาวิทยาลัย เกมสรŒางสรรค และงานคืนสู‹เหยŒา 126


อีกทั้งในช‹วงระหว‹างการจัดงานฉลองครบรอบในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2557 ทางคณะฯ ไดŒมีการร‹วมมือกับทางมหาวิทยาลัย จัด Land Art Workshop โดยการออกแบบสรŒางสรรค Landmark เด‹นๆ ในจุดที่เปšน Node หรือ Junction ภายในมหาวิทยาลัย เพือ่ เปšนการแสดงผลงานและตัวตนออกสูส‹ าธารณะอีกทางหนึง่ หากใครสนใจสามารถติดตามความคืบหนŒาของงานและกิจกรรมต‹างๆ ที่จะเกิดขึ้นไดŒที่คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตลอด 20 ป‚ทผี่ า‹ นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดŒผลิตบุคลากรคุณภาพออกมาหลายต‹อหลายรุน‹ ไดŒเปšนทีป่ ระจักษและสรŒางชือ่ เสียง ใหŒกบั สถาบันและวงการอาชีพในแต‹ละสาขามานักต‹อนักแลŒว ซึง่ ศิษยเก‹าทีจ่ บออกไปต‹างก็ชว‹ ยกันสรŒางผลงานเด‹นในวงการจนเปšนทีร่ จูŒ กั ชื่อเสียงโด‹งดังมาใหŒสถาบันอย‹างไม‹หยุดยั้ง ช‹วงเวลากว‹า 20 ป‚ที่คณะฯ แห‹งนี้ไดŒผลิตบุคลากรที่มีความรูŒความสามารถประดับวงการ และวิชาชีพ วันนี้เราจึงมีเสียงสะทŒอนจากศิษยเก‹าที่ผ‹านการเรียนการสอนจากที่นี่ ที่ไดŒใหŒโอกาสมาแชรความคิดและประสบการณส‹วน ตัวในมุมมองผ‹านแนวทางสถาป˜ตยกรรมเพื่อสิ่งแวดลŒอมกับเรา

นายจิรเดช สังขะวัฒนะ (นิว) ศิษยเก‹าคณะสถาป˜ตยกรรม รุ‹น 6 Prattana.DWG. Co.,Ltd. นายจิรเดช สังขะวัฒนะ หรือ นิว เปšนอีกหนึ่งรายที่สรŒางชื่อเสียงใหŒกับคณะสถาป˜ตยฯ และมีผลงานเด‹นใหŒเปšนที่ประจักษต‹อสายตา คนในวงการอย‹างต‹อเนื่อง นิวเปšนคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง หรือหากจะเทียบก็คือหนุ‹มรุ‹นใหม‹ไฟแรงนั้นเอง ผนวกกับเปšนหนุ‹มที่มี อุดมการณมุ‹งเนŒนงานออกแบบ Green Architect เปšนหลัก โดยเริ่มแรกของการทํางานเขาไดŒเขŒาทํางานในบริษัทออกแบบเล็กๆ ก‹อน จากนั้นจึงไดŒหันเหชีวิตและหาประสบการณใหม‹เพื่อคŒนหาตนเองจนกระทั่งไดŒเขŒามาทํางานในบริษัทออกแบบขนาดใหญ‹ที่มีชื่อเสียง ระดับประเทศ เมื่อทําไปไดŒสักระยะก็ทําใหŒเขาคŒนพบตัวตนที่แทŒจริงว‹าเขาตŒองการทํางานแบบไหน ตŒองการอะไร สุดทŒายจึงตัดสินใจ เปดบริษัทของตนเองขึ้นมา ในนาม Prattana.DWG. Co.,Ltd. โดยยังคงปรัชญาสีเขียวไวŒในงานออกแบบเสมอ เพื่อบ‹งบอกถึงแนว ความคิดที่ไดŒจากการศึกษาในคณะฯ แห‹งนี้ ถึงแมŒว‹าเขาจะจบจากสถาบันนี้มานานนับ 10 ป‚แลŒว แต‹นิวยังคงรักษาแนวคิดและปรัชญาของคณะฯ เอาไวŒอยู‹เสมอ ดŒวยสายเลือดสี เขียวทําใหŒงานออกแบบทุกชิ้นของเขามุ‹งเนŒนสรŒางงานสถาป˜ตยกรรมอย‹างยั่งยืน คืนประโยชนต‹อสังคม “ในฐานะที่เปšนรุ‹นพี่ ผมมอง ว‹าแนวความคิดของงานที่ควรจะออกไปจากคณะฯ ของเรา ควรเปšนแนวความคิดเฉพาะตัว มีเอกลักษณเฉพาะตัวยังคงความเปšน Green Architecture เปšนสถาป˜ตยกรรมทีย่ งั่ ยืน ซึง่ ผมมองว‹ารุน‹ นŒองทีจ่ บออกมายังคงไดŒรบั ปรัชญาตัวนี้ และคงคอนเซ็ปตตวั นีต้ี อ‹ ไป เพื่อใวŒเปšนแนวทางที่ชัดเจนของคณะสถาป˜ตยกรรม ม.เกษตรศาสตร ในอนาคตสืบไป” อย‹างไรก็ตามอยากฝากนŒองๆ จบใหม‹ที่มีไฟ ในตัวเองสูงใหŒพึงระลึกเสมอว‹า สังคมของคนทํางานกับสังคมของการเรียนในตําราเรียนนั้นแตกต‹างกันอย‹างสิ้นเชิง ฉะนั้นการที่มี รุน‹ พีค่ อยใหŒคาํ แนะนําแนวทาง และขŒอมูลข‹าวสารในวิชาชีพถือเปšนเกาะป‡องกันทีด่ ใี หŒสามารถพัฒนาฝ‚มอื ใหŒดขี นึ้ ไปไดŒ จึงอยากใหŒนอŒ งๆ หาประสบการณใหŒเต็มที่ เปดโอกาสใหŒกับตัวเองมากที่สุด หาโอกาสไปทํางานต‹างประเทศบŒาง เพื่อเปดโลกทัศนของเราไดŒกวŒางขึ้น เมื่อพรŒอมแลŒวก็กลับมาหาอะไรทําตามแนวทางที่ตŒองการ บ‹อยครั้งที่สถาปนิกขาดโอกาสที่จะทํางานตามความตŒองการของเอง แต‹ถŒาเมื่อใดที่มีโอกาสควรใส‹ขŒอดีต‹างๆ ของเราเขŒาไปในชิ้นงาน เพือ่ นําเสนองานใหŒกบั ลูกคŒา การทีเ่ ราจะพยายามดันเทคโนโลยีอาคารสีเขียวเขŒาไปใส‹ในงานออกแบบถึงแมŒวา‹ มูลค‹าของงานอาจไม‹ตอบ โจทยความตŒองการของลูกคŒาก็ตาม จึงจําเปšนตŒองอาศัยเทคนิคในการออกแบบและเลือกใชŒวสั ดุเขŒามาเปšนองคประกอบ ซึง่ ก็ช‹วยใหŒ งานอยู‹ในคอนเซปตของสถาป˜ตยกรรมแบบยั่งยืนไดŒเช‹นกัน ฉะนั้น “การที่จะทําใหŒสีเขียวที่ใชŒเงินนั้นว‹ายากอยู‹แลŒว แต‹การทําใหŒ สีเขียวไม‹ใชŒเงินนีย้ ากยิง่ กว‹า นับเปšนอุปสรรคของการทํางานของเราอย‹างมาก อย‹างไรก็ตามก็จะยังคงพยายามเปšนส‹วนเล็กๆ ที่จะผลักดันใหŒงานเหล‹านี้เกิดขึ้นในสังคมต‹อไป” 127


นายสุรัตน พงษสุพรรณ (จี๊ฟ) ศิษยเก‹าคณะสถาป˜ตยกรรม รุ‹น 9 Greenbox Design Co.,Ltd. ดŒานนายสุรตั น พงษสพุ รรณ หรือ จีฟ๊ จบในสาขาภูมสิ ถาป˜ตยกรรมรุน‹ แรกของคณะฯ แต‹มคี วามหลงใหลในงานสถาป˜ตยกรรมมากกว‹า เมื่อหลังจากจบการศึกษาจึงไดŒเขŒาทํางานในบริษัทออกแบบทางดŒานสถาป˜ตยกรรมมาโดยตลอด พรŒอมกับรับทํางานออกแบบอิสระ ไปดŒวย เพือ่ หาประสบการณและความเชีย่ วชาญใหŒเปšนทีร่ จูŒ กั ในวงการ จากนัน้ เมือ่ งานออกแบบอิสระทีเ่ ริม่ ทํามีเขŒามาและรัดตัวมากขึน้ จี๊ฟจึงตัดสินใจเปดบริษัทของตนเองขึ้นภายใตŒชื่อ Greenbox Design Co.,Ltd. ซึ่งชื่อบริษัทนั้นแสดงใหŒเห็นถึงที่มาที่ไปของบริษัท และงานที่ทําอย‹างชัดเจน คํากว‹า Green นั้นจาก ม.เกษตร ส‹วน box นั้นมาใชŒแทนตัวของสถาป˜ตยกรรม จากนั้นจึงนําเอามารวม กันและตั้งเปšนชื่อบริษัท ดŒวยความที่เลือกเรียนมาในสาขาภูมิสถาป˜ตยกรรม ดังนั้นนี่จึงเปšนสิ่งหนึ่งที่คอยผลักดันใหŒจี๊ฟตŒองพิสูจนตัวเองใหŒไดŒว‹า เขาจะทํางาน ออกแบบสถาป˜ตยกรรมใหŒดแี ละจะเปšนสถาปนิกทีด่ อี กี ดŒวย ถึงแมŒจะเลือกเรียนจบมาทางภูมสิ ถาป˜ตยกรรมก็ตาม หลังจากทีเ่ ปดบริษทั ไปแลŒว สิ่งที่ไดŒจากหŒองเรียนก็เริ่มถูกนําออกมาใชŒทันทีซึ่งสิ่งนั้นก็คือการบริหารจัดการองคกร ซึ่งถือเปšนเรื่องหนักของสถาปนิกที่เปด องคกรเอง เพราะตŒองคอยบริหารงานทั้งสองดŒาน คือทั้งดŒานดีไซนและการบริหารจัดการใหŒดี ส‹วนอีกเรื่องที่ไดŒมาจากคณะฯ คือ เรื่อง ของสถาป˜ตยกรรมสีเขียว ซึง่ เด็กสถาป˜ตย เกษตรฯ นัน้ ถูกปลูกฝ˜งมาทุกรุน‹ ตามปรัชญาของคณะและซึมซับในงานออกแบบทุกชิน้ ทีอ่ อก สู‹สายตาของคนทั่วไป จี๊ฟกล‹าวว‹า “Green ของผมนั้นไม‹ไดŒแค‹อาคารสีเขียวเท‹านั้น แต‹จะหมายความรวมไปถึงจิตสํานึก ความรับผิด ชอบต‹อสังคม ลูกคŒา และต‹อตัวเราเอง ดังนั้นงานออกแบบของผมทุกงานจะคํานึงถึงภาวะอยู‹สบาย ทิศทางลม ทิศทางแดดตามพื้น ฐานการออกแบบเปšนส‹วนอย‹างอื่นที่ทําอย‹างมีจิตสํานึก คือ ทําทุกอย‹างใหŒโปร‹งใส ทําตามระบบทุกอย‹าง ควรนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดใหŒ กับลูกคŒา เพื่อสรŒางความพึงพอใจใหŒลูกคŒาและเพื่อใหŒไดŒผลประโยชนสูงสุด” จี๊ฟ กล‹าวฝากนŒองๆ ไวŒว‹า ป˜จจุบันระบบการศึกษาบŒานเราบางทีก็ทําใหŒเด็กเขŒาใจว‹าสถาปนิก คือ ผูŒออกแบบ เด็กหลายคนติดคํานี้ ดŒวยอีโกŒของแต‹ละคนว‹าเปšนดีไซนเนอรนั้นเก‹งและเท‹ห ซึ่งผมเปšนผลพวงจากระบบนี้เช‹นกัน ซึ่งในความเปšนจริงหากผมทําอาชีพอย‹าง อืน่ อาจจะรวยไปแลŒวก็ไดŒ ยังมีอกี หลายคนทีเ่ ขŒาใจแบบนี้ และยังมีอกี หลายคนทีเ่ ขŒาใจว‹าจบสถาป˜ตยกรรมออกไปแลŒวตŒองเปšนสถาปนิก มีหนŒาทีอ่ อกแบบ ซึง่ ในความเปšนจริงแลŒวสถาปนิกทีจ่ บมาแลŒวสามารถเลือกอาชีพไดŒหลากหลายอาชีพตามความถนัดของแต‹ละคน เช‹น ดีไซนเนอร ดราฟแมน โฟรแมน โปรเจคเมเนเจอร และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งสิ่งที่สําคัญมากกว‹าคือ หากรูŒว‹าตนเองชอบอะไร ถนัดอะไร อย‹าไปฝ„น ทําตามความตŒองการ “ผมเรียนเกีย่ วกับแนวคิดซึง่ ทําใหŒผมนําไปใชŒประโยชนไดŒทกุ เรือ่ ง จึงอยากแนะนําทุกคน เขียนแผนที่ ชีวิตใหŒตนเอง MY MAP ซึ่งสามารถใชŒงานไดŒหลายอย‹าง เขียนแผนที่ชีวิตตนเองไดŒ วางแผนไดŒ” นางสาววรรณรวี รัตนพันธุ (แกŒว) ศิษยเก‹าคณะสถาป˜ตยกรรม รุ‹น 9 Redland-Scape Co.,Ltd. วรรณรวี รัตนพันธุ หรือ แกŒว เปšนอีกคนหนึ่งที่เรียบจบในสาขาภูมิสถาป˜ตยกรรมรุ‹นแรกของคณะฯ ที่ตั้งใจเขŒามาเรียนในสาขานี้โดย เฉพาะและถือไดŒว‹าเปšนภาควิชาทีใ่ หม‹เลยก็ว‹าไดŒ แกŒวเล‹าว‹าตั้งแต‹เรียนจบมาก็ทํางานในสายงานนี้มาโดยตลอดจนกระทัง่ ป˜จจุบนั โดย เริ่มตŒนจากการทํางานใหŒกับองคกรใหญ‹ เนื่องจากทําใหŒสามารถมองเห็นระบบขององคกรทั้งหมดไดŒ หากเลือกองคกรขนาดเล็กก็จะ ไม‹สามารถมองเห็นระบบโดยรวมขององคกรไดŒหมด ดŒวยเหตุนี้จึงเลือกหาประสบการณกับองคใหญ‹อย‹าง บริษัท เอ พลัส แอล จํากัด จากนั้นจึงยŒายมาอยู‹องคกรที่มีขนาดเล็กกว‹าเพื่อศึกษาการทํางานในทุกขั้นตอน ภายหลังจากเก็บเกี่ยวประสบการณมานานถึง 4 ป‚ ก็เริม่ มองหาประสบการณใหม‹ๆ ใหŒกับชีวติ จึงเขŒามาทํางานที่ Redland-Scape Co.,Ltd. ซึง่ เปšนการเริม่ กลับเขŒามาทํางานในรูปแบบ องคกรที่มีขนาดใหญ‹มากขึ้น มีระบบการทํางานที่ชัดเจนอีกครั้ง ซึ่งแกŒวชี้ใหŒเห็นว‹าประสบการณ ระหว‹างการเรียนกับการทํางานว‹ามีความแตกต‹างกันอย‹างมาก และตŒองรูŒจักว‹าจะดึงเอาอะไรมาใชŒ ทีค่ ณะฯ เนŒนการออกแบบทีเ่ ปšนสถาป˜ตยกรรมสีเขียวเปšนหลัก แต‹ดวŒ ยเนือ้ งานภูมสิ ถาป˜ตยกรรมแลŒวนัน้ จริงๆ คนไทย มักจะเขŒาใจว‹าคือ นักจัดสวน (Gardener) ซึง่ คนส‹วนมากจะมองไม‹ออกเนือ่ งจากเปšนคําทีก่ วŒางมากแต‹ในระยะหลังเริม่ ชัดเจนมากขึน้ เมือ่ ดีเวลลอปเปอร หันมาใชŒภมู สิ ถาป˜ตยกรรมใหŒออกมาในรูปแบบธุรกิจมากขึน้ “ดŒวยความทีจ่ บมาจากสถาบันทีเ่ นŒนทางดŒานสถาป˜ตยกรรมสีเขียว บางทีก็ ทําใหŒเกิดความขัดแยŒงกับปรัชญาหรือวัฒนธรรมองคกรทีไ่ ดŒซมึ ซับบŒางเช‹นกัน อย‹างไรก็ตามในตัวเรานัน้ เราย‹อมรูตŒ วั เองเสมอว‹าตัวเรา เปšน Green แบบไหน เพราะ Green คือความสมดุลทุกอย‹างกันมากกว‹า ไม‹ใช‹เทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียวทั้งหมด ดังนั้นในการดีไซน เพื่อใหŒเกิดสถาป˜ตยกรรมแบบยั่งยืนในเชิงระบบการทํางานนั้นก็ย‹อมตŒองทําใหŒเกิดความพึงพอใจมากที่สุด ใชŒเวลาก‹อสรŒางนŒอยที่สุด ประหยัดทรัพยากรใหŒมากที่สุด ส‹วนดŒานการก‹อสรŒาง คือ จะทําอย‹างไรใหŒสิ่งที่เราก‹อสรŒางอยู‹ไดŒยาวนานที่สุด ในความเปšนกรีนรูปแบบ ที่ตนคิด คือ เนŒนเลือกวัสดุที่อยู‹ไดŒนานและยั่งยืนที่สุด” แกŒวกล‹าว สิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยสอนและซึมซับไดŒดี คือ เรือ่ งของการจัดการ ตอนเรียนเราก็ตอŒ งมีการจัดการใหŒเรียนจบ การทํางานตŒองบริหารจัดการ การใชŒทรัพยากร จึงอยากฝากบอกนŒองๆ ว‹า การเรียนออกแบบไม‹ใช‹วา‹ จบออกมาจะตŒองเปšนนักออกแบบอย‹างเดียว เราจัดการชีวติ เราไดŒ อยู‹ที่การจัดการมากกว‹า การออกแบบไม‹ใชŒว‹าจะสวยอย‹างเดียว แต‹จะตŒองใหŒเหมาะสมกับสถานที่ ราคา และที่ลูกคŒากําหนด จริงๆ แลŒวคนที่สามารถทํางานวิชาชีพไดŒนานคือคนที่สามารถหยิบจับงานมาทําใหŒเกิดงานที่เหมาะสมไดŒทั้งนี้ขึ้นอยู‹กับทัศนคติของคนนั้น

128


เตมิเตม็ทกุปจจยัของการกอสราง โดยทมีงาน BUS & TRUCK ในงานสถาปนกิ ’57


Êíҹѡ¼Ñ§àÁ×ͧ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹà´ç¡áË‹§ªÒμÔ

ผูŒบริหาร ขŒาราชการ และลูกจŒางสํานักผังเมือง ร‹วมแรงร‹วมใจจัดกิจกรรมวันเด็กสุดสนุกใหŒกับนŒองๆ ในงาน วันเด็กแห‹งชาติ ป‚ 2557 โดยบรรยากาศเต็มไปดŒวยความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะของบรรดาเด็กๆ ที่มาร‹วม เล‹นเกมส ทัง้ เกมส Green Land แดนมหัศจรรย เกมสหนูนอŒ ยห‹วงโลก และเกมสตอ‹ เขตต‹อคํา ณ สวนวชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯ

¡ÃÁ¾Ñ ² ¹Ò¾ÅÑ § §Ò¹·´á·¹Ï ¨Ñ ´ §Ò¹ ÊÑ Á Á¹Òá¶Å§¼Å¡Òôí Ò à¹Ô ¹ §Ò¹â¤Ã§¡Òà à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ㪌¾Åѧ§Ò¹ พูลศักดิ์ ภูววิเชียรฉาย ผูŒอํานวยการกลุ‹มมาตรฐานการ อนุรักษพลังงาน สํานักส‹งเสริมการอนุรักษพลังงานกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปšนผูŒแทน อธิบดี (พพ.) เปดงานสัมมนาแถลงผลการดําเนินงาน โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการใชŒพลังงาน และสาธิตการ จัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับโรงงาน ขนาดกลางกลุ‹มกระดาษและสิ่งทอ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร กรุงเทพฯ

Ë Ç ÁáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ ¹ ´Õ ¡Ñ º È.´Ã.ÊØ ªÑ ª ÇÕ Ã ÊØ Ç ÃóÊÇÑ Ê ´Ôì ¹Ò¡ÇÔÈÇ¡ÃÃÁÊ¶Ò¹Ï ¤¹ãËÁ‹ ศ . ด ร . สุ ชั ช วี ร สุ ว ร ร ณ ส วั ส ดิ์ น า ย ก วิ ศ ว ก ร ร ม ส ถ า น แ ห‹ ง ประเทศไทย คนใหม‹ (วาระป‚ พ.ศ.2557-2559) ใหŒการตŒอนรับ พัชรี สุชวี บริพนธ ผูจŒ ดั การฝ†ายทรัพยากรบุคคล ผูแŒ ทนบริษทั ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อสวัสดีป‚ใหม‹ และแสดงความยินดี ในฐานะรับตําแหน‹ง นายก วสท. เมื่อเร็วๆ นี้

130


ÊÀÒÍØ μ ÊÒË¡ÃÃÁÏ ¨Ñ º Á× Í 3 ºÃÔ ÉÑ · ÂÑ ¡ ɏ ã ËÞ‹ ä Å· μÔé § ËÇÁâ¤Ã§¡ÒùíÒËͧà»ÅÕè¹ËÅÍ´ä¿ LED ´ŒÇÂÃкº ESCO »ÃÐàÀ· Shard Saving พยุงศักดิ์ ชาติสทุ ธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห‹งประเทศไทย ลงนามบันทึก ขŒอตกลง “โครงการนําร‹องเปลี่ยนหลอดไฟ LED ดŒวยระบบ ESCO ประเภท Shared Saving” ระหว‹างสถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม แห‹งประเทศไทย ร‹วมกับ 3 บริษัท โดยมี อนันต กิตติวิทยากุล กรรมการ ผูŒจัดการ บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) พรŒอมดŒวย ดํารงศักดิ์ เชืองยาง ผูอŒ าํ นวยการฝ†ายพัฒนาธุรกิจ บริษทั เลคิเซ‹ ไลทตงิ้ จํากัด และ ธนากร วงศวิเศษ ผูŒจัดการทั่วไป กลุ‹มธุรกิจไฟฟ‡าและอุปกรณแสงสว‹าง บริษัท ฟลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด ณ ศูนยการประชุมแห‹งชาติสิริกิติ์ โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อมุ‹งเป‡าลดการใชŒพลังงานอย‹างมีประสิทธิภาพ เปšนมิตร กับสิง่ แวดลŒอม และช‹วยลดตŒนทุนใหŒกบั สถานประกอบการ พรŒอมเพิม่ ขีดความ สามารถในการแข‹งขันในอนาคต

Èٹ෤â¹âÅÂÕâÅËÐáÅÐÇÑÊ´ØáË‹§ªÒμÔ (àÍçÁà·¤) ¨Ñ ´ àÇÔ Ã ¤ ªç Í » Career Building For Women in Science ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห‹งชาติ (เอ็มเทค) ร‹วมกับ ลอรีอัล ประเทศไทย จัดเวิรคช็อป Career Building For Women in Science เพิ่มทักษะและความมั่นใจ แก‹นักวิจัยสตรีฯ เพื่อกŒาวสู‹ความสําเร็จในสายอาชีพ ณ บŒ า นวิ ท ยาศาสตร สิ ริ ธ ร อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผูŒสนใจสมัครเขŒา ร‹วมเวิรคช็อปกว‹า 100 คน เมื่อเร็วๆ นี้

TCDC à»Ô´μÑǹԷÃÃÈ¡Òà “Hello World! àÃÒ¨ÐÍ͡Ẻ ͹Ҥμ¡Ñ¹Í‹ҧäÔ ศูนยสรŒางสรรคงานออกแบบ (TCDC) โดย พิชิต วีรังคบุตร ผูŒอํานวยการ ฝ†ายนิทรรศการและกิจกรรมสัมพันธ และ นันทนรี พานิชกุล ภัณฑารักษ ประจํานิทรรศการ เปดตัวนิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบ อนาคตกันอย‹างไร” ถ‹ายทอดแนวโนŒมรูปแบบการบริโภคที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ว‹าควรจะตŒองคํานึงถึงป˜จจัยใดบŒาง โดยรวบรวมงานออกแบบ ต‹างๆ กว‹า 60 ชิ้นที่จะสะทŒอนถึงป˜จจัยที่ควรคํานึงถึงเพื่อใหŒตอบโจทย ความตŒองการของผูŒบริโภคในอนาคต ขอเชิญชวนผูŒที่สนใจเขŒาชมนิทรรศการ “Hello World! เราจะออกแบบ อนาคตกันอย‹างไร” จัดแสดงตั้งแต‹วันที่ 20 ธันวาคม 2556 – 23 มีนาคม 2557 ณ หŒองนิทรรศการ 2 ศูนยสรŒางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปœงคอมเพล็กซ เวลาทําการ 10.30 –21.00 น. (ปดวันจันทร) เขŒาชมฟรี สอบถามขŒอมูลเพิม่ เติมไดŒทเี่ คานเตอร ประชาสัมพันธ 02-664-8448 ต‹อ 213, 214 หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติมไดŒที่ www.tcdc.or.th

131


»Ù¹·Õ¾ÕäÍ Ã‹ÇÁºÃÔ¨Ò¤¼ŒÒË‹ÁμŒÒ¹ÀÑÂ˹ÒÇ à¤Ã×Í䷤͹ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “ÁͺÃÑ¡” á¡‹Êѧ¤Á »Õ·Õè 2 วีรพันธ พูลเกษ กรรมการผูŒจัดการบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด (มหาชน) นําผูบŒ ริหารและพนักงานไทคอนและทีพารค ร‹วมกันสรŒางหŒองน้าํ เพือ่ เปšนสาธารณประโยชนใหŒวดั ศรีจนั ทาราม จังหวัดสมุทรปราการ พรŒอมบริจาค ทุนและสิง่ ของจําเปšนแก‹ผดูŒ อŒ ยโอกาสทีส่ ถานสงเคราะหคนพิการและทุพพลภาพ บางปะกง จ.สมุทรปราการ ในโครงการ “ไทคอนมอบรัก” เพื่อแบ‹งป˜นรอยยิ้ม และความสุขแก‹ชุมชน และผูŒดŒอยโอกาสในสังคม

อรพิน เลี่ยวไพรัตน กรรมการรองผูŒจัดการใหญ‹อาวุโส บริษัท ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ร‹วมกับ มูลนิธิสิ่งแวดลŒอมเพื่อชีวิต ร‹วมบริจาค ผŒาห‹มกันหนาว จํานวน 2,700 ผืน และปฎิทินพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจŒาอยู‹หัวฯ ใหŒกับผูŒประสบภัยหนาว ในอําเภอ ไชยปราการ และ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม‹ โดยมี วิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม‹ ใหŒเกียรติร‹วมมอบผŒาห‹มดŒวย

¾Ä¡ÉÒÏ ¨Ñ´§Ò¹àÅÕ駻ÕãËÁ‹ ¾ÃŒÍÁ»ÃСÒȨ‹ÒÂ⺹ÑÊ 6.5 à´×͹

ÇÔÊ«´ÍÁ ¤Í¹â´ÁÔà¹ÕÂÁ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “ÇÔÊ«´ÍÁ ÁÙ¿ÇÕè à´Â”

ทองมา วิจิตรพงศพันธุ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูŒจัดการใหญ‹ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงฉลองป‚ใหม‹ใหŒ พนักงาน 3,500 กว‹าคน ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อตอบแทนความทุ‹มเทที่ ทําใหŒบริษทั ฯ ประสบความสําเร็จอย‹างงดงามในป‚ทผี่ า‹ นมา พรŒอมประกาศจ‹าย โบนัสพนักงานประจําป‚ 2556 เฉลี่ย 6.5 เดือน เมื่อเร็วๆ นี้

วิสซดอม คอนโดมิเนียม โดยบริษทั แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลŒอปเมŒนต คอรปอเรชั่น จํากัด นําโดย ถนอมศักดิ์ แกŒวเขียว รองประธาน เจŒาหนŒาที่ฝ†ายปฏิบัติการ พรŒอมดŒวยทีมผูŒบริหารและพนักงาน ร‹วมจัด กิจกรรม “วิสซดอม มูฟวี่ เดย (Whizdom Movie Day)” : The Hunger Games Catching Fire ขึ้นเพือ่ สรŒางสัมพันธอนั ดี กับลูกบŒานโครงการ วิสซดอม ทั้ง 2 โครงการ และโครงการ เดอะมิวซ ท‹ามกลางการตอบ รับจากลูกบŒานเปšนอย‹างดี

132


ÊμÕàºÅ àÍÅ·Ã͹ Áͺöà¢ç¹à¾×èͤ¹¾Ô¡ÒÃ

ÍÕàŤâ·ÃÅÑ¡« ʹѺʹع¡ÒÃàÃÕ¹ÃٌᡋàÂÒǪ¹ä·Â

โรลันด เฮิน กรรมการผูŒจัดการ บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเชีย จํากัด พรŒอม ตัวแทนพนักงาน ร‹วมบริจาครถเข็นแก‹คนพิการ ภายใตŒโครงการ “ลŒอเลื่อน เพื่อคนพิการ” โดยมี กิตติพงษ หาดทวายกาญจน ตัวแทนมูลนิธิคนพิการ ไทยเปšนผูŒรับมอบ ซึ่งเปšนส‹วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยมี วัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหŒผูŒพิการสามารถดําเนินชีวิตประจําวันและสรŒาง ประโยชนทั้งแก‹ส‹วนตัวและส‹วนรวมไดŒมากขึ้น

โทมัส เจมส เบลล ผูŒจัดการทั่วไปฝ†ายโรงงาน บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย จํากัด นําทีมพนักงานอีเลคโทรลักซ โรงงาน จ.ระยองร‹วม กิจกรรมชุมชนโดยการรวบรวมบริจาคหนังสือ ทําความสะอาดหŒองสมุด ปรับปรุงภูมิทัศน และบริจาคอุปกรณคอมพิวเตอรจํานวน 4 เครื่อง ใหŒแก‹ โรงเรียนบŒานหนองละลอก จังหวัดระยอง ดŒวยความมุง‹ หวังทีจ่ ะ ปลูกฝ˜งนิสัยรักการอ‹านและสนับสนุนการเรียนรูŒแก‹เยาวชนไทย

à»Ô´μÑǪش½˜¡ºÑǾÌÍÁà¤Ã×èͧ·íÒ¹éíÒÍØ‹¹ “ÍФÇÒàºÅÅ‹Ò ºÒ àÎà¿àÅ‹”

·Ò§´‹Ç¹¡Ãا෾ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “·Ò§´‹Ç¹ªÇ¹μÒÁÃ;‹ÍÏ”

บริษัท เฮเฟเล‹ (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัวชุดฝ˜กบัวยืนอาบพรŒอมเครื่องทํา น้ําอุ‹น “อะควาเบลล‹า บาย เฮเฟเล‹ (Aquabella by Hafele)” ประกอบดŒวย เครื่องทําน้ําอุ‹นประสิทธิภาพสูง 4.5 กิโลวัตต ฝ˜กบัวยืนอาบทําจาก ABS ชั้นดี คุณภาพสูง และฝ˜กบัวสายอ‹อนขนาดเสŒนผ‹าศูนยกลาง 10 ซม. ความยาว สายฝ˜กบัว 150 ซม. ปรับระดับน้ําไดŒ 3 ระดับ มาพรŒอม Air Technology ซึ่ง เปšนระบบเติมอากาศใหŒกับสายน้ํา เพื่อความนุ‹มนวลเมื่อสัมผัสผิวกาย มีใหŒ เลือก 2 สี คือ สีดําโครมเงา และสีขาวโครมเงา พบกับชุดฝ˜กบัวพรŒอมเครื่อง ทําน้ําอุ‹น Aquabella by Hafele ไดŒที่โชวรูม เฮเฟเล‹ ทุกสาขา และตัวแทน จําหน‹ายทั่วประเทศ

บริษัท ทางด‹วนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ทางด‹วนชวน ตามรอยพ‹อ เรียนรูŒเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนําคณะครู และนักเรียน ชั้นประถมศึกษาป‚ที่ 4-5 โรงเรียนคลองเกลือ จํานวน 63 คน เขŒาเยีย่ ม ชมแปลงนาสาธิตของคุณครูธานี จ.ปทุมธานี เพือ่ ใหŒไดŒรจูŒ กั วิถชี วี ติ ของ ชาวนา เรียนรูŒกระบวนการทํานาปลูกขŒาว ตระหนักถึงคุณค‹าของขŒาว ไทยและปลูกจิตสํานึกในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเร็วๆ นี้

133


äÍá¤Ã ÁͺÃÒ§ÇÑÅÊÌҧÊÃäÁÔÇÊÔ¤ÇÔ´ÕâÍ ã¹â¤Ã§¡ÒÃàÊÃÕÀÒ¾ àÊÃÕà¾Å§

ª.¡Òê‹Ò§ ¨Ñ´á¢‹§¢Ñ¹¡ÕÌÒÊÌҧÊÒÁѤ¤Õ “CK CUP 2013”

ธรากร กมลเปรมป ย ะกุ ล ผูŒ จั ด การทั่ ว ไป ฝ† า ยสื่ อ สารองค ก รและไอแคร (iCARE) องคกรสรŒางสรรคเพื่อสังคม โดย แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมŒนต ร‹วมกับ นิตยสาร happening และ มูลนิธิ ฟรีดิช เนามัน ในประเทศไทย ร‹วมมอบรางวัลแก‹ผชูŒ นะเลิศการประกวดสรŒางสรรคมวิ สิควิดโี อ สะทŒอนเสรีภาพ ผ‹านบทเพลงของ 3 ศิลปนชื่อดัง เป‡ อารักษ, ปอย Portrait และ ฟ˜กกลิ้งฮีโร‹ ในโครงการเสรีภาพเสรีเพลง ณ House RCA เมื่อเร็วๆ นี้

ปลิว ตรีวศิ วเวทย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจŒ ดั การใหญ‹ บริษัท ช.การช‹าง จํากัด (มหาชน) เปšนประธาน เปดงานกีฬาสีประจําป‚ 2556 “CK CUP 2013” ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ส‹ ง เสริ ม สุ ข ภาพและเสริ ม สรŒางความสามัคคีของพนักงานในกลุม‹ บริษทั ฯ ณ สนามอินทรีจนั ทรสถิตย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อเร็วๆ นี้

áʹÊÔÃÔ Ã‹ÇÁÁ×Í ·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ä·Â ÊÌҧʹÒÁºÔ¹à»š¹Èٹ¡ÅÒ§ ¡ÃШÒ¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ

¤ÒÏ໷ ÍÔ¹àμÍÏ μÍ¡ÂéíÒ¼ÙŒ¹íÒμÅÒ´¾ÃÁ à»Ô´μÑÇáºÃ¹´ “1956 by Carpets Inter”

อภิชาติ จูตระกูล ประธานอํานวยการ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) ร‹วมกับ ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ บริษัท ท‹าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลักดันสนามบินทัว่ ประเทศใหŒเปšนศูนยกลางในการกระจายความเจริญสูจ‹ งั หวัด หั ว เมือ งหลัก นํ า ร‹อ งดŒว ยการปรั บภูมิ ทัศน ของสนามบินใหŒ สวยงาม และ อํานวยความสะดวกใหŒแก‹ผูŒโดยสารที่มาใชŒบริการมากยิ่งขึ้น ดŒวยการจัดตั้ง “SIRI SALA” ณ ท‹าอากาศยานดอนเมือง

วิรัตน งานสถิล กรรมการผูŒจัดการฝ†ายขาย บริษัท คารเปท อินเตอร แนชั่นแนล ไทยแลนด จํากัด (มหาชน) จัดงานเปดตัวแบรนด “1956 by Carpets Inter” ซึ่งถือเปšนครั้งแรกในวงการพรมที่ไดŒนําเอาศิลปน จาก 3 ทวีปทั่วโลกที่ไม‹เคยออกแบบและไม‹มีความรูŒดŒานการออกแบบ พรมเลย มาออกแบบผลงานดีไซนพรม อันประกอบดŒวย กาแอลจาก ฝรั่งเศส, ฟ˜งคจากสิงคโปร, และแอนโนนิมัสจากออสเตรเลีย โดยไดŒ รับเกียรติจากกลุม‹ ลูกคŒา Interior Designer เขŒาชมงานและร‹วมพบปะ พูดคุย และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นอย‹างเปšนกันเองภายใตŒบรรยากาศ สบายๆ ณ The Sky Terrace @Hansar Bangkok

134


ก็อกน้ําเรืองแสง กอกน้ําไฟ LED ระบบไฟจากแรงดันน้ํา เปšนสินคŒาใหม‹ ภายใตŒคอลเล็คชั่น WATER PLAY SERIES อีกหนึ่ง คุณภาพจาก KUDOS ที่ใหŒทั้งความหรูหรา สวยงาม และความสะดวกสบายสําหรับการใชŒงานในทีม่ ดื สายน้าํ ฟูนุ‹มสบายทุกการสัมผัส บริษัท ซี.ไอ.ที. จํากัด WWW.KUDOS.CO.TH

โคมไฟ Black Lantern เปš นโค ม ไฟตกแต‹ ง บŒ า นที่ ไ ดŒ แ รง บั น ด า ลใจใน การออกแบบมาจากไฟอุตสาหกรรมในอดีต ตัวโคม ทํ า จากทองเหลื อ ง กั บ หลอดไฟแอดิ สั น ใหŒ อ ารมณ “สไตล ลอฟท ในบŒานคุณ” At East Design Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L108

กระจกฉนวนกันความรŒอนและกันเสียง กระจกฉนวนอินซูเลท ig-glas by Glassform ผลิตดŒวย เทคโนโลยีขนั้ สูงสุดจากเยอรมัน พรŒอมเติมกาซอารกอน ในช‹ อ งอากาศเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการประหยั ด พลังงานสําหรับอาคารและที่อยู‹อาศัย และยังป‡องกัน เสียงรบกวน ไดŒอย‹างมีประสิทธิภาพ บริษัท กลาสฟอรม แมนูเฟคเจอริ่ง จํากัด

โตะทํางานเหล็ก LUCKY โตะทํางานทีเ่ ปšนโครงสรŒางเหล็กพับขึน้ รูป หนŒาโตะเหล็ก หุŒมขอบ PVC สามารถรับน้ําหนัก COMPUTER และ PRINTER ไดŒพรŒอมกันทัง้ 2 เครือ่ ง มีระบบรŒอยเก็บสาย ไฟที่สมบรูณ สามารถรŒอยผ‹านหนŒาโตะและขาไดŒ และ กระดาษ PRINTER ที่สามารถสอดผ‹านหนŒาโตะไดŒ บริษัท เซ็นเจอร จํากัด

BODAQ Interior Film สามารถติดไดŒทั้งพื้นผิวตัดตรง โคŒงมน หรือเขŒาเหลี่ยม มุม สามารถติดบนพื้นผิววัสดุไดŒหลายชนิด ติดตั้งง‹าย และใชŒเวลาในการทํางานนŒอย ช‹วยใหŒประหยัดทั้งเวลา และค‹าใชŒจ‹าย อายุการใชŒงานยาวนาน มีหลากหลาย รูปแบบและสีสันใหŒเลือก ทั้งแนวธรรมชาติและโมเดิรน มากกว‹า 400 แบบ Chemplas Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F716, F717

DILO VINYL TILE ผลิตจากสารสังเคราะห (Vinyl) ที่มีความยืดหยุ‹นสูง และทนต‹อรอยขีดข‹วนไดŒดี คงทนตลอดอายุการใชŒงาน สวยงาม และโดดเด‹นกว‹ากระเบื้องยางทั่วๆ ไปดŒวย ลวดลายที่ดูเหมือนวัสดุจากธรรมชาติ เช‹น ลายไมŒเรียบ นูน ลายหินอ‹อน และลายสีสด Dilo Products Group Co.,Ltd. www.diloproducts.com ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F703

136

ชุดโฮมเธียเตอร NAD รุ‹น HomeSet 3 ชุดโฮมเธียเตอรสดุ คุมŒ รุน‹ HomeSet 3 ประกอบดŒวย NAD T748 1 1 เครื่อง, PSB Image T5 1 คู,‹ PSB Image C5 1 ตัว และ PSB Image B5 1 คู‹ บริษัท โคไนŒซ อีเล็คโทรนิค จํากัด

ประตูอัตโนมัติ XEKA® Auto door ระบบประตูเลือ่ นอัตโนมัติ ขับเคลือ่ นดŒวย Microprocessor ทีส่ ามารถคŒนหาตําแหน‹งระยะการปดเปดดŒวยตัวเอง เพียง ติดตัง้ เสร็จก็ไม‹จาํ เปšนตŒองตัง้ ค‹าใดๆ ทัง้ สิน้ ประตูอตั โนมัติ จะทํางานในแบบ Plug & Play สามารถใหŒคณ ุ เริม่ ตŒนใชŒงาน ประตูไดŒในทันที มีระบบ Motor Tracking และ Plug and Play รองรับประตู Slide ทุกรูปแบบ บริษัท ดี สมารท โซลูชั่น จํากัด

เฟอรนิเจอร Hawaii Thai Hawaii Thai สรŒางความโดดเด‹นและแปลกตา มีสไตล ตกแต‹งที่ไม‹เหมือนใคร โดยการนําเสŒนสูตรพิเศษเฉพาะ ของฮาวายไทย เสŒนดูราวิร‹า (ผักตบเทียม) มาสานเปšนซุŒม โคลง และนําเอกลักษณการตกแต‹งที่เนŒนงานดีไซน ผนวก กับเฟอรนิเจอร ฮาวายไทย จนไดŒรับกระแสตอบรับจาก สถาปนิกและนักออกแบบจํานวนมาก บริษัท ฮาวาย เฟอรนิเจอรและก‹อสรŒาง จํากัด


เครือ่ งวัดระดับนํา้ แบบดิจติ อล รุน‹ 985D DIGIMAN® เครื่องวัดระดับน้ําแบบดิจิตอล เปšนเครื่องวัดระดับน้ํา คุณภาพสูงของ “คาโปร” ประเทศอิสราเอล สามารถ อ‹านค‹าเปšนตัวเลขไดŒทั้งเปอรเซ็นต / องศา / Pitch จออ‹านค‹าเปšน LCD พรŒอม Back Light กําหนดความ จําไดŒ 9 ความจํา ตัวระดับน้ํามีแม‹เหล็กสําหรับติดบิ๊ค ความแม‹นยํา ±0.1 ที่ 0๐ และ 90๐/±0.2 ที่ 45๐ บริษัท อินดัสเตรียล มารเก็ตติ้ง จํากัด

ลิฟทโดยสาร ลิฟทแบบมาตราฐาน สวยงาม ปลอดภัย มีความเร็วสูง เหมาะสํ า หรั บ อาคาร สํ า นั ก งาน และที่ พั ก อาศั ย โดยความเร็ ว ของลิ ฟ ต ขึ้ น อยู‹ กั บ ความสู ง ของอาคาร แบ‹งออกเปšน 3 ระดับ คือ ลิฟทความเร็วต่ํา มีความเร็ว ไม‹เกิน 60 เมตร/นาที ใชŒในอาคารทีม่ คี วามสูงไม‹เกิน 10 ชัน้ ลิฟทความเร็วปานกลาง มีความเร็วระหว‹าง 90-105 เมตร/นาที ใชŒในอาคารที่มีความสูงระหว‹าง 10-25 ชั้น และ ลิฟทความเร็วสูง มีความเร็วไม‹เกิน 120 เมตร/นาที ขึ้นไป ใชŒในอาคารที่มีความสูงมากกว‹า 25 ชั้น บริษัท บางกอกลิฟต แอนด เครน จํากัด

หลังคาบาวเยน เปšนหลังคาคารบอนไฟเบอรสังเคราะห มีคุณสมบัติทน กรด ทนด‹าง เกลือ และไอระเหยจากสารเคมีแทบทุกชนิด ไม‹กรอบแตกหัก ไม‹ขน้ึ ราและตะไคร‹นาํ้ ป‡องกันการรัว่ ซึม ไม‹ตดิ ไฟ ผลิตดŒวยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเหมาะสําหรับหลังคา โรงงาน, หลังคาทีพ่ กั อาศัย และโครงการหมูบ‹ าŒ น Bowyen Handel (Thailand) Co.,Ltd.

ดร.ฟคสิท นิวโคŒท อะครีลิคกันซึม ชนิดมีเสŒนใยเสริมแรง อะครีลิคกันซึม ชนิดมีเสŒนใยเสริมแรง อะครีลิค 100% กั น ซึ ม ดี เ ยี่ ย ม สามารถติ ด ตั้ ง ได‹ ง‹ า ย งานเสร็ จ เร็ ว ไม‹ตŒองเสริมผŒาตาข‹าย ยืดหยุ‹น แข็งแรง ทนต‹อการขัดถู ทําความสะอาดง‹าย ทนแสงยูวี เหมาะสําหรับบริเวณ หลังคา ดาดฟ‡า ระเบียง บริษัท พิดิไลต แบมโก จํากัด

น้ํายาเคลือบใส ชนิดทาพื้น (สูตรน้ํา) A-100 Plus A-100 Plus เปšนน้าํ ยาเคลือบใส (สูตรน้าํ ) เหมาะสําหรับ เคลื อ บพื้ น ผิ ว ที่ ตŒ อ งการเหยี ย บย่ํ า สามารถป‡ อ งกั น ตะไคร‹และเชื้อรา ใหŒพื้นผิวดูใหม‹เสมอ มีความเงางาม สูง และยึดเกาะไดŒดีเยี่ยม ใชŒไดŒทั้งภายในและภายนอก มีประสิทธิภาพกันน้ําและความชื้น สามารถทาบนพื้น ผิวทุกชนิด เช‹น อิฐโชว, คอนกรีต Asbestos, หินกาบ, กรวด/ทรายลŒาง, หินแกรนิตดŒาน ขนาดบรรจุ 1 ลิตร และ 3 ลิตร บริษัท ซี ไอ ซี จํากัด www.cicpaint.com

สีทาหลังคาเอนกประสงค สูตรน้ํา ผลิ ต จากอะครี ลิ ค แทŒ 100% และผงสี คุ ณ ภาพสู ง เทคโนโลยี จ ากประเทศเยอรมั น มี คุ ณ ภาพและไดŒ มาตรฐานสีแทŒจากผูผŒ ลิตกระเบือ้ งหลังคาชัน้ นํา ปกป‡อง พื้นผิวไดŒดี ใหŒความสดใสเงางามกว‹าสีทาหลังคาทั่วไป ทนการขัดถู เช็ดลŒางทําความสะอาดง‹าย ป‡องกันรังสี UV จากแสงแดด ไม‹ผสมสารปรอทและสารตะกัว่ ป‡องกันเชือ้ ราและแบคทีเรีย และฟลมสีสามารถทําความสะอาดไดŒ บริษัท เอคโค โคท จํากัด www.rothenburg.co.th

ระบบมอเตอรตั้งดŒานนอกเครื่องดูดควัน BE-150 ระบบมอเตอรตั้งดŒานนอกเครื่องดูดควัน BE-150 มีขนาด กวŒาง x ลึก x สูง (ซม.) 150x60x25 อัตราการดูด (ลบม./ ซม.) 2,200 อัตรากินไฟ (วัตต) 6P 370 W.(1/2HP) ขนาด ท‹อ 10” หรือ 12” บริษัท มักกะสันสเตนเลสสตีล จํากัด

สารเคลือบใส โกลเดŒน ไนท เปšนสารเคลือบใสโพลียเู รเทน 100% จากประเทศเยอรมนี เปšนสูตรแหŒงเร็ว คุณภาพสูงเหมาะสําหรับการเคลือบผิวไมŒ ทุกชนิด เนือ้ ฟลม ใสมีความทนทานสูง เนือ้ ฟลม หนาและยึด เกาะดีเยีย่ ม ไม‹ลอกล‹อน ทนต‹อแรงกระแทก และการขีดข‹วน ทนต‹อตัวทําละลายและความรŒอนตลอดอายุการใชŒงาน ทาง‹ า ยลื่ น แปรง ไม‹ ทํ า ใหŒ เ กิ ด รอยแปรง มี ทั้ ง ชนิ ด เงา ชนิดดŒาน หรือจะผสมกันใหŒไดŒความดŒานตามความตŒองการ บริษัท ดีดับบลิวดี โพลียูเรเทน เคมีเคิล จํากัด www.dwd.co.th

แลคเกอรเคลือบไมŒ ยูแนกซอล เปšนแลคเกอรเคลือบไมŒประสิทธิภาพสูง ชนิดเชื้อน้ํา ที่ใหŒ ความปลอดภัยสูง เปšนมิตรกับสิง่ แวดลŒอม คุณภาพดีเยีย่ ม และใชŒงานง‹ายดาย ถือเปšนทางเลือกใหม‹ที่ดีกว‹า บริษัท ที.เอ.โอ. บางกอก คอรปอเรชั่น จํากัด www.taobangkok.co.th

137


ไมŒพื้นลามิเนต วนธัวร ผลิตดŒวยเทคโนโลยีขนั้ สูง คุณภาพตามมาตรฐานยุโรป EN13329 โดยนําไมŒมาบดละเอียดจนเปšนเสŒนใยแลŒว นํามาผสมเรซิน อัดดŒวยความรŒอนและแรงดันสูงจน เปšนผลิตภัณฑที่เรียกว‹า HDF Board (High Density Fiberboard) ซึง่ ทนต‹อแรงกดทับ เปšนพืน้ ไมŒทแี่ ข็งแกร‹ง มีความทนทานสูง สามารถป‡องกันแมลงต‹างๆ ไม‹มี ป˜ ญ หาไมŒ พ องหรื อ บิ ด ตั ว และเคลื อ บผิ ว หนŒ า ดŒ ว ย Overlay Film ป‡องกันการขูดขีด และแรงกดกระแทก ทุกชนิด สีไม‹ซีดจาง ทําความสะอาดไดŒง‹าย บริษัท วนชัย กรุป จํากัด (มหาชน) www.vanachai.com

สัญญาณกันขโมยบŒาน รุ‹น Agility เปšนระบบไรŒ สายสื่ อสาร 2 ทาง ที่มีการใชŒงานแบบ Realtime เชื่อมต‹อ Internet (TCP/IP) เพื่อการแจŒง เหตุ ตัง้ ค‹า และสัง่ เปด-ปดระบบ ส‹งภาพการบุกรุกไปยัง โทรศั พ ท ส มาร ท โฟนเฉพาะจุ ด ที่ ติ ด ตั้ ง Eye Wave รายงานการบุกรุกทางโทรศัพท 16 หมายเลข Email SMS พรŒอมระบุโซนที่ถูกบุกรุก Maxwell Integration Co., Ltd.

สว‹านโรตารี่ 360 BPS BiPower เปšนสว‹านที่สามารถใชŒแบตเตอรี่ หรือไฟฟ‡าไดŒในเครื่อง เดียว (2 in 1) ใหŒพลังในการทํางานเท‹าเทียมกันไม‹ว‹า จะใชŒงานดŒวยแบตเตอรีห่ รือไฟฟ‡า แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3.5Ah. ใหŒประสิทธิภาพสูง และใชŒมอเตอรชนิดแบบไม‹ใชŒ แปรงถ‹านลดแรงสั่นสะเทือน ใหŒความสะดวกสบาย ลด ความเมื่อยลŒาในการใชŒงาน Olympia Thai Co.,Ltd.

จมูกบันไดอลูมิเนียม (Aluminium Stair Nosing) เปšนผลิตภัณฑป‡องกันการแตกบิ่นของขอบกระเบื้อง หรือขอบบันได มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ‹ เลือกใชŒใหŒ เหมาะกับความกวŒางของบันได เพือ่ ใหŒไดŒความสวยงาม มีทงั้ รุน‹ ทีต่ ดิ ตัง้ พรŒอมการปูกระเบือ้ ง รุน‹ ทีฝ่ ง˜ ปูน และรุน‹ ทีม่ เี ทปกันลืน่ สําหรับบันไดทีต่ อŒ งการความปลอดภัยสูง Alusite Precision Co.,Ltd.

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth C614

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L807

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S621

New AquaForce® 30XW-V Chiller with Greenspeed Variable-Speed Technology ช‹วงขนาด 165-450 Tons เปšนทางเลือกที่ชาญฉลาดสําหรับผูŒติดตั้ง, ผูŒออกแบบ และ เจŒาของอาคารที่มองหาประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและการ ทํางานที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี Inverter, Twin Rotor สกรูคอมเพรสเซอร จะปรับเปลี่ยนภาระการทํางานตาม โหลดความรŒอนที่เปลี่ยนแปลงของอาคารและการลดใชŒ พลังงานไฟฟ‡า, โดยเฉพาะช‹วงการทํางาน PART LOAD. ดŒวยค‹าประสิทธิภาพของเครื่องรุ‹นนี้สารมารถลดการใชŒ พลังงานของอาคารลงไปไดŒถึง 30% เทียบกับเครื่อง Fix Speed รุ‹นทั่วไป. บริษัท แคเรียร(ประเทศไทย) จํากัด www.carrier.co.th

กระจก NEXGLASS ดŒวยนวัตกรรมการสรŒางพื้นผิวและลวดลายที่มีมิตกิ ารมอง แบบ 3 มิติ ทัง้ แบบนูน ต่าํ หรือแบบทีม่ ผี วิ สัมผัสเสมือนจริง จึงทําใหŒวสั ดุเพือ่ ใชŒสาํ หรับงานตกแต‹งภายใน เช‹น กระจกใส เทมเปอร กระจกเงา กระจกลามิเนต และวัสดุใสต‹างๆ จึงไม‹ไดŒเปšนเพียงวัสดุธรรมดาอีกต‹อไป Morionext Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth 107/1

ฝ˜กบัว Tonardo รุ‹น CROM วัสดุทาํ จากเม็ด PP มีความสะอาด เหนียวทน ไม‹เกิดสนิม ไม‹ตŒองใชŒป˜มน้ําแรงๆ ก็สามารถใชŒฝ˜กบัวที่หนŒากวŒาง เหมือน Rain Shower ไดŒ และเปšนระบบหนŒารีดน้ําใหŒ น้ําแรงขึ้นดŒวยป˜มตัวเดิม ฝ˜กบัวชุบโครเมี่ยม มี 7 สี ใหŒเลือกสรร ไดŒแก‹ สีเงิน,ทอง, ชมพู, น้ําเงิน, ฟ‡า, แดง และ เขียว บริษัท กรุงเทพ ครีเอทีฟ วาลว จํากัด www.watersupplythailand.com

ลู‹วิ่งยางสังเคราะห (Synthetic Running Track) ผลิตจากเม็ดยางสังเคราะหคณ ุ ภาพสูงจากต‹างประเทศ และไดŒ รั บ การรั บ รองมาตรฐานจากสหพั น ธ ก รี ฑ า นานาชาติ หรือ IAAF วัสดุมีความคงทนต‹อสภาพดิน ฟ‡าอากาศ และรังสียวู ี มีหลายระบบใหŒเลือกใชŒตามความ ตŒองการของลูกคŒา Civil Master Sport Pro Co.,Ltd. www.civilsport.co.th

ชุดสายพ‹วงพานาโซนิค Extension Cord มีความปลอดภัยในการเชื่อมต‹อ เพราะตัวเตŒารับใหŒความ ปลอดภัยสูงกว‹าเตŒารับอื่นที่ไดŒรับมาตรฐานเดียวกันทัง้ ยัง สามารถรองรับกระแสไฟไดŒสงู สุด 3,500 วัตต มีมา‹ นนิรภัยที่ เตŒารับ เพือ่ ป‡องกันไฟฟ‡าดูด พรŒอมทัง้ อุปกรณปอ‡ งกันกระแส ไฟเกินดŒวยเซฟตี้เบรคเกอร Panasonic Eco Solutions Sales (Thailand) Co., Ltd. www.pessth.panasonic.co.th

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S603

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F603

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L309 (L49)

138


เหล็กเคลือบอลูมิเนียม อลูซิงค ตราพระอาทิตย มีชั้นเคลือบผสมสาร Copper Alloy Organic ที่ทํา หนŒาที่เปšนเกราะป‡องกันการเกิดสนิมไดŒดี โดยผลจาก การทดลองในสภาพภูมิอากาศภายนอกอาคารเปšนเวลา นาน พิสจู นไดŒวา‹ ALUZING ตราพระอาทิตยมคี ณ ุ สมบัติ ทนทาน ปลอดภัยจากสนิม และการกัดกร‹อนดีกว‹าเหล็ก ชุบสังกะสีทั่วไป Permsin Steel Works PLC.

กระดาษ Re-board เปš น วั ส ดุ ก ระดาษที่ มี ค วามโดดเด‹ น ในดŒ า นความเบา มีความแข็งแรงและประกอบง‹าย สามารถพิมพรูปภาพ ต‹างๆ ลงบนกระดาษรีบอรดไดŒโดยตรง ทําใหŒสามารถ ดีไซนงานไดŒตรงต‹อความตŒองการของลูกคŒา ทําใหŒงาน ออกมามีความแตกต‹าง และมีเอกลักษณ C.G.S. (Thailand) Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F205

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F625

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D206

ผŒาปูที่นอนกันไรฝุ†น 500 เสŒน ลาย Stripe ดŒวยเนื้อผŒาที่ใชŒการทักถอของเสŒนดŒายที่มีความละเอียด นุ‹ม ลื่น จํานวน 500 เสŒน ต‹อ 10 ตร.ซม. จึงทําใหŒ ผŒาปูที่นอนของ Oyasumi มีคุณสมบัติในการป‡องกัน ไรฝุ†น และง‹ายต‹อการดูแลรักษา ทั้งในเรื่องของการซัก ทําความสะอาดง‹าย เนื้อผŒามีความแข็งแรง เงางาม คงทน ใชŒไดŒนาน หลังการซักผŒาจะเรียบโดยไม‹ตŒองรีด จึงทําใหŒประหยัดค‹าไฟฟ‡า Room D Co.,Ltd.

ประตูหนŒาต‹าง uPVC มีรูปแบบที่ทันสมัย แข็งแรงทนทาน ไม‹โคŒงงอแมŒจะโดน แดดตรงๆ ไม‹เปšนสื่อนําความรŒอน ป‡องกันการรั่วซึมไดŒ ดี ใชŒระบบล็อคแบบ Mutipoint Lock เพื่อป‡องกันการ งัดแงะหรือโจรกรรม ติดกระจก 2 ชั้น ป‡องกันความรŒอน และเสียงรบกวนจากภายนอกไดŒเปšนอย‹างดี ดูแลรักษา ง‹ายเพราะวัสดุพลาสติกไม‹เกิดการกัดกร‹อนและสีไม‹จาง หรือเปšนคราบเหลือง S L Home Design Co.,Ltd

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก 57 Booth F606

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก 57 Booth D213

เครื่องพิมพอิงคเจ็ท HP Designjet L210 /L260 เปš น เครื่ อ งพิ ม พ อิ ง ค เ จ็ ท เทคโนโลยี ห มึ ก ลาเทกซ ที่ เปš น มิ ต รต‹ อ สิ่ ง แวดลŒ อ ม สามารถพิ ม พ ล งบนวั ส ดุ ไ ดŒ หลากหลายชนิด ทั้งกระดาษ สติ๊กเกอร วอลลเปเปอร หนังเทียม ฯลฯ โดยคุณสมบัติพิเศษของหมึกที่ยึดเกาะ มีความทนทาน กันน้ํา กันแดด สามารถพิมพและติด ตั้งไดŒทั้งงานกลางแจŒงและในร‹ม ทําใหŒผลิตงานออกมา มีคุณภาพสีสันสวยงาม Ferrostaal (Thailand) Co.,Ltd.

แผ‹น High Pressure Laminate เปšนวัสดุปดผิวงานเฟอรนิเจอรและงานตกแต‹งภายใน มีลวดลายใหŒเลือกมากกว‹า 700 แบบ มาพรŒอมนวัตกรรม GREENLAM SafeguardPlus Anti-Bacterial โดย เคลือบ Anti Microbal Agent ลงในกรรมวิธีการผลิต ทําใหŒสามารถป‡องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ แบคทีเรียบนพื้นผิวลามิเนตไดŒถึง 99% ตอบโจทยงาน ออกแบบทีห่ ลายหลาย ทัง้ ในอาคาร บŒานเรือน สํานักงาน หŒางสรรพสินคŒา รŒานอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ Greenlam Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd.

,

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F108-1

แผ‹นประดับผนังโพลียูรีเทน WAVE BOARD แผ‹นประดับผนังโพลียูรีเทน “โพลีเดค” ใชŒสําหรับตกแต‹งไดŒทั้งภายในและภายนอก กับลักษณะ ดีไซนที่โดดเด‹นดŒวยลวดลายต‹างๆ เพิ่มความสวยงามใหŒ กับผนังหรือหŒอง เพื่อเพิ่มจุดเด‹นและสรŒางเสน‹หดึงดูดใหŒ หŒองน‹าอยูม‹ ากขึน้ สามารถทําสีไดŒทกุ ประเภท มีนา้ํ หนักเบา ติดตั้งง‹าย สามารถดัดแปลง ดัดโคŒงไดŒ มีความหนาแน‹น สูง ไม‹หดตัว บิด บวม หรืองอหลังการติดตั้ง บริษัท ไทยยูเนี่ยน พี.ยู. จํากัด WWW.POLYDEC.CO.TH

ที่นอน Sergio รุ‹น Paraso หลับสบายไม‹ปวดหลัง กับที่นอนระบบโฟมยางสังเคราะห อัดแน‹นคุณภาพสูง ที่มีความหนาแน‹นพิเศษ เสริมทับดŒวย โฟมยางสังเคราะหเกรด AAA+ ดŒานบนเพือ่ เพิม่ การรองรับ ส‹ วนโคŒ ง และส‹วนเวŒาของร‹ างกาย จึงทํ าใหŒ ไม‹ ป วดหลั ง ผŒาหุŒมที่นอนผลิตจากผŒาเยื่อไผ‹ ป‡องกันไรฝุ†น และเชื้อรา Siam Bed www.siambed.com ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S506-1

,

แปรงทําความสะอาดพื้นผิว แปรงทํ า ความสะอาดพื้ น ผิ ว ระบบสองหั ว ฉี ด น้ํ า หมุ น แรงดันสูง ทําใหŒทําความสะอาดตามมุมไดŒเปšนอย‹างดี เหมาะกับการทํางานความสะอาดพืน้ ทีก่ วŒางๆ เช‹น โรงงาน โดยใชŒร‹วมกับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง Zinsano รุ‹น XMT 11.15 และ HRK 15.20 Singsanguan and Sons Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth C615

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F400 139


ระบบล็อคประตูดิจิตอล ระบบล็อกประตูที่ทันสมัยไม‹ตŒองใชŒกุญแจ หมดป˜ญหา ลืมล็อกบŒาน กุญแจหาย เพียงใชŒรหัส หรือโทรศัพท มือถือก็สามารถเปดประตูไดŒ ใชŒพลังงานจากแบตเตอรี่ AA 4 กŒอน มาพรŒอมกับระบบแจŒงเตือนการบุกรุกดŒวย เสียงสัญญาณดังเมื่อมีการงัดแงะ ทําลาย หรือการสุ‹ม กดรหัส แข็งแรงทนทาน ใชŒงานไดŒยาวนาน บริษัท ส‹งเสริมกิจการคŒา จํากัด www.loxguard.com ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D512

Ciralight Smart Skylights เปšนหลอดไฟที่ประหยัดพลังงานไดŒ โดยสามารถปดไฟ ตลอดช‹วงกลางวัน ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน และ ประหยัดค‹าใชŒจา‹ ยในการบํารุงรักษา เมือ่ เทียบกับหลอด ไฟทั่วไป และลดการใชŒพลังงานในกรณีฉุกเฉิน เช‹น ไฟดับ ใหŒแสงสว‹างที่มีคุณภาพ ไม‹ถ‹ายเทความรŒอน ไม‹ทําใหŒรสูŒ ึกแสบตา ไดŒรับการสนับสนุนจากภาครัฐและ เอกชนในการใชŒผลิตภัณฑพลังงานสีเขียว Hoshin Kenzi (Thailand) Co.,Ltd.

ท‹อ ไทย พีพี-อาร นวัตกรรมใหม‹ของท‹อน้ํา ติดตั้งแบบเชื่อมสอดไม‹ตŒอง ใชŒกาวหรือน้ํายาประสานท‹อ ผ‹านการทดสอบมาตรฐาน ความสะอาด DVGW/W 544 ประเทศเยอรมัน ใชŒเปšนท‹อ น้าํ ดืม่ ไดŒ มีรนุ‹ ผสมไฟเบอรทอี่ อกแบบพิเศษสําหรับระบบ น้ํารŒอนโดยเฉพาะเพื่อช‹วยลดการยืดขยายตัวท‹อ ติดตั้ง ง‹าย นําไปใชŒงานร‹วมกับท‹อชนิดอื่นๆ ไดŒ บริษัท ไทย พีพี-อาร จํากัด www.thaippr.com ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S106

หลอดไฟ LED Ceiling Light Multi Color Case เปš น หลอดไฟที่ เ พิ่ ม ความหลากหลายของเคสที่ สวยงามหลากหลายสี มาพรŒอมกับเลนสรุ‹นใหม‹ตัด แสงที่รบกวนสายตา มีใหŒเลือก 5 สี ไดŒแก‹ ขาว ดํา ชมพู เขียว ฟ‡า Ledonhome Trading Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L402

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D206

140

อุปกรณรีโมท เปด-ปด ประตูบานเลื่อน เปšนอุปกรณรโี มทเปด-ปด ประตูบานเลือ่ น เหมาะสําหรับใชŒ ในหมู‹บŒานจัดสรร บริษัท หŒางรŒาน หรือโรงงาน เปšนระบบ อัตโนมัตเรียบง‹าย ปลอดภัยในทุกสภาวะ ไม‹ตอŒ งดัดแปลง แกŒไข บริษัท วีรศา จํากัด www.virasa.co.th ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D501

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก 57 Booth N801 ,

เหล็กเคลือบสีมุก Aura Metallic เปš น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี สี สั น สวยงามสะดุ ด ตา ต‹ า งจาก เหล็กเคลือบสีธรรมดา มีส‹วนผสมสาร Copper Alloy Organic ทําใหŒทนทานต‹อการเกิดสนิมไดŒดีกว‹าเหล็ก เคลือบสีทั่วไป สะทŒอนความรŒอนไดŒดีกว‹าเหล็กเคลือบ สีทั่วไป และทนทานต‹อทุกสภาพอากาศ Permsin Steel Works Plc.

ลูกบิดประตู รุน‹ หัวจันลาย สองกษัตริย ทองไททาเนียม ผลิตจากสเตนเลส 304 แทŒ ฝ˜งทองไททาเนียมดŒวยระบบ สุญญากาศความดันสูง ทีช่ ‹วยป‡องกันการเกิด สนิม และ ปกป‡องสีทองไม‹ใหŒลอกหมอง รับประกันสีทองสูงสุด 99 ป‚ มีทงั้ ระบบกุญแจอัจฉริยะจากอิตาลี ระบบลูกป„นทองเหลือง 12 เม็ด สามารถป‡องกันกุญแจผีไดŒ 100% ดŒวยแนวคิด Partner for Life จึงมัน่ ใจไดŒวา‹ JARTON จะอยูเ‹ คียงคูค‹ ณ ุ Jarton & Sons Co.,Ltd.

เหล็กเคลือบซิงคาลุม (ZINCALUME® STEEL) เปšนเหล็กเคลือบโลหะผสมระหว‹างอลูมิเนียม 55 อัตราส‹วน สังกะสี 43.5 อัตราส‹วน และซิลิคอน 1.5 อัตราส‹วน มีระบบป‡องกันสนิม 2 ลักษณะ คือ มีอลูมิเนียมซึ่งเปšนส‹วนประกอบของชั้นเคลือบช‹วย เปš น เกราะป‡ อ งกั น การกั ด กร‹ อ น ส‹ ว นสั ง กะสี ช‹ ว ย ป‡องกันการกัดกร‹อนบริเวณขอบตัดและรอยขีดข‹วน เหมาะสําหรับใชŒในงานอาคารก‹อสรŒางส‹วนหลังคา และผนัง และผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมทั่วไป มีอายุ การใชŒงานยาวนานกว‹าเหล็กเคลือบสังกะสีถึง 4 เท‹า NS Bluescope (Thailand) Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D304

กุญแจ Electronic Lock เทคโนโลยีใหม‹ล‹าสุดของกุญแจล็อคประตู ดŒวยการใชŒลาย นิ้วมือ รหัส หรือใชŒการดสัมผัสเท‹านั้นระบบล็อคก็จะเปด ออกทันที พรŒอมระบบเซ็นเซอรอัจฉริยะที่สามารถตรวจ จับการงัด ทําลาย พรŒอมเสียงสัญญาณเตือน จึงมั่นใจไดŒ ถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใชŒงาน ดŒวยรูปลักษณที่สวยงามทันสมัย สามารถบ‹งบอกความ มีสไตลไดŒอย‹าง “ลงตัว… ทุกประตู” บริษัท วินแทค เมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด


ประตูไมŒเทียม KAIZEN นวัตกรรมสําหรับงานตกแต‹งและก‹อสรŒาง ผลิตดŒวย เทคโนโลยี WPC สามารถทดแทนไมŒ จ ริ ง อย‹ า งมี ประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน หมดป˜ญหาเรื่องปลวก ความชื้น และเชื้อรา สวยดŒวยอารมณไมŒจริง สวยดŒวย ลายไมŒ ธ รรมชาติ ฝ˜ ง ในเนื้ อ งาน ใชŒ ไ ดŒ ทั้ ง ภายในและ ภายนอก อายุการใชŒงาน 10 ป‚ ไม‹ตŒองดูแลรักษามาก ไม‹ตŒองตกแต‹งหลังติดตั้ง สามารถติดตั้งระบบแหŒงไดŒ ทําใหŒประหยัดเวลาและลดตŒนทุนในการดูแลรักษา Quality Extosion Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D415

วอลเปเปอร เปšนวอลเปเปอรติดผนัง หรือกําแพง มีกาวในตัว พิมพ ลายไดŒตามการออกแบบ อายุการใชŒงานยาว นําเขŒาจาก ยุโรป อเมริกา เกาหลี ชื่อนี้เชื่อถือไดŒทั้งคุณภาพ ราคา และบริการ Sign Materials Supply Co.,Ltd. ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F713

เซฟ ที คัท สมารท มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีระบบ Auto Test เซฟ ที คัท และระบบ Emergency Light มีวงจร Over & Under Voltage Protection และวงจรจั บ ความรŒ อ นที่ ขั้ ว ต‹อสาย มีระบบการแจŒงสาเหตุการตัดวงจร ตัดเมือ่ ไฟรัว่ ไฟดูด ไฟช็อต หรือไฟฟ‡าลัดวงจร และตัดเมื่อใชŒกระแส ไฟฟ‡าเกินขนาด SAFE-T-CUT (Thailand) Co.,Ltd.

Automatic Clothes Hanger เปšนราวตากผŒาอัตโนมัติทํางานขึ้นลงดŒวยมอเตอรไฟฟ‡า เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใหŒแก‹ผูŒใชŒงาน โดยเฉพาะอย‹าง ยิ่งที่พักอาศัยที่มีพื้นที่จาํ กัด จะช‹วยประหยัดพื้นที่เมื่อตาก ผŒาเสร็จ และยังเพิ่มความสวยงามเปšนระเบียบอีกดŒวย สามารถควบคุมระดับความสูงที่ตŒองการใชŒงานไดŒดŒวย รีโมทคอนโทรล มีขนาด 800 x 800-1000-1200 x 250 มม. ระยะยืดลงสุด 1-1.5 ม. ความสามารถในการรับน้ํา หนัก 20 กก. September Co.,Ltd.

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth L810 (N52)

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth D406

แผ‹นอะคูสติก Proacous Polyester ผลิตจากเสŒนใย Polyester (PET) Recycle ซึ่งจะ ไม‹ เ ปš น อั น ตรายต‹ อ สุ ข ภาพ เนื่ อ งจากไม‹ มี ส‹ ว นผสม ของใยแกŒ ว และใยหิ น เปš น แผ‹ น บุ ผ นั ง และเพดาน เพือ่ การดูดซับเสียง ลดเสียงกŒองเสียงสะทŒอนภายในหŒอง ไดŒรับมาตรฐาน ASTM และ ISO มีค‹าการดูดซับเสียง สูงถึง 0.75 ค‹าชะลอการลุกลามไฟตามมาตรฐาน ASTM E84 ในระดับสูงสุด Class A และค‹ากันความรŒอนจาก ภายนอกอาคารอีกดŒวย WWS Intertrade Co.,Ltd.

เครื่องทํานํ้ารŒอนพลังงานแสงอาทิตย ประกอบดŒ ว ย แผงหลอดแกŒ ว สุ ญ ญากาศที่ เ คลื อ บสาร ดูดซับรังสี และใชŒแกนทองแดง (Heat Pipe) เปšนตัวนํา ความรŒอน และแท็งกบรรจุน้ํารŒอนที่มีความหนา 2 ชั้น หุมŒ ฉนวนเก็บความรŒอน มี 2 รุน‹ คือ แท็งกอลูมเิ นียม และแท็งก สแตนเลส ขนาดบรรจุน้ําช‹วยประหยัดไฟฟ‡า ลงทุนเพียง ครั้งเดียวแต‹ใหŒผลตอบแทนระยะยาว บริษัท ราโวเทค จํากัด www.ravotek.co.th ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth N102

ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก 57 Booth D216 ,

กระเบือ้ งแกŒว กระเบือ้ งแกŒวชิน้ เล็กๆ ทีน่ าํ มาติดเรียงกันบนแผ‹นตาข‹าย โดยแต‹ละผืนจะมีขนาดประมาณ 31x31 ซม1 ผืนจะเรียกว‹า 1 ซีต (SHEET) และประมาณ 11 ซีต จะสามารถปูพน้ื ทีไ่ ดŒ 1 ตารางเมตร ชิน้ แกŒวทีน่ าํ มาใชŒมคี วามหนาตัง้ แต‹ 4 มม. 6 มม. เปšนงานทีผ่ ลิตดŒวยฝ‚มอื ความสวยงาม ประณีต และสามารถสรŒางสรรคช้ินงานใหŒเปšนลวดลายต‹างๆ ไดŒมากมาย บริษทั ศรีธานี เซรามิกส จํากัด www.srithanee.com ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก 57 Booth S620 ,

กาวโพลียูรีเทน Sikaflex -11 ใชŒสาํ หรับงานติดยึดวัสดุและยาแนวรอยต‹อกับวัสดุหลาย ประเภท มีคณ ุ สมบัตยิ ดื หยุน‹ สูงและแหŒงตัวเร็ว เหมาะกับ การยาแนวรอยต‹อเชื่อมระหว‹าง พื้น บันได และผนัง ยึดติดระหว‹างเหล็กและไมŒ ทนแสงยูวี กันน้ํา และทาสี ทับไดŒ บริษัท ซิกŒา (ประเทศไทย) จํากัด www.sika.co.th ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth S108

3D Panel เอาใจคนชื่นชอบความสวยงามของผนังแบบ 3 มิติ ดŒวย ลวดลายนูน พรŒอมเลือกเทคนิคสีทจี่ ะปรากฏบนลวดลายนูน ไดŒหลากหลายตามจินตนาการ งานประณีตเรียบรŒอย ติดตัง้ สะดวก และดูแลรักษาทําความสะอาดไดŒงา‹ ย เหมาะสําหรับ ติดผนัง ฝ‡าเพดาน ฉากกั้นหŒอง เฟอรนิเจอร ฯลฯ สามารถ อยู‹ไดŒทั้งภายในและภายนอกอาคารไดŒ บริษัท ธัญรินท เดคอรเรชั่น จํากัด www.tanyarin.com ขอเชิญสัมผัสไดŒที่งานสถาปนิก ,57 Booth F109 141


แคตตาล็อกสินคŒาจาก AT EAST DESIGN

แคตตาล็อกสินคŒา บŒานและอาคารสําเร็จรูป เฟอรนิเจอรตกแต‹งบŒาน และสุขภัณฑ แคทตาล็อกสินคŒา Glass Block

แคทตาล็อกสินคŒาจาก PANEL PLUS แคตตาล็อกสินคŒา ท‹อ THAI PP-R แคตตาล็อกสินคŒา ระบบสัญญาณกันขโมย

¢ÍÃѺᤷμÒÅçÍ¡ ©ºÑº ¡ØÁÀҾѹ¸ 2557

142

แคตตาล็อกสินคŒาจาก NS BLUESCOPE (THAILAND)


È.´Ã.ºÑ³±Ôμ ¨ØÅÒÊÑÂ

ÃÈ.ÁÒ¹¾ ¾§È·Ñμ

อาจารยผูŒทรงคุณวุฒิ ประจําภาควิชาเคหการ คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาจารยผูŒทรงคุณวุฒิ อดีตคณบดี คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และทีป่ รึกษาบริษัท สถาปนิกจุลาสัย จํากัด

Í.ªÇ¾§È ªíÒ¹Ô»ÃÐÈÒʹ

อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ป‚ พ.ศ.2541-2543 และ กรรมการผูŒจัดการ บริษัท สํานักงานสถาปนิกทวีธา จํากัด

¤Ø³ÇÊÑ¹μ ¤§¨Ñ¹·Ã

กรรมการผูŒจัดการ บริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท จํากัด

¼È.´Ã.¨μØÇѲ¹ ÇâôÁ¾Ñ¹¸

LEED AP, TREES FA อาจารยประจําคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูŒจัดการศูนยวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งแวดลŒอมสรรคสรŒาง ผูŒเชี่ยวชาญทางดŒานอาคาร เขียวและเกณฑการประเมิน LEED

¼È.ÃѪ´ ªÁÀÙ¹Ôª

¼È.³Ñ°¸Ã ¸ÃÃÁºØμÃ

คณบดีคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อาจารยประจําคณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และ Creative Director บริษัท Aesthetic Architect จํากัด และอาจารยพิเศษในหลายสถาบัน

จบการศึกษาดŒาน การออกแบบจาก คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป˜จจุบันดํารงตําแหน‹ง Director of Technical Marketing ที่ Wisdom ¤Ø³Íê ¡ÃÐáÊÍÔ¹·Ã Consulting and Solution Co.,Ltd.

´Ã.ÊؾԪªÒ âμÇÔÇԪޏ

อาจารยประจําคณะ สถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ¤Ø³Ë¹Öè§Ä·Ñ ¤Ò·ØÊà«¿Ê¡Õé

จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโทจาก คณะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลŒาเจŒาคุณทหาร ลาดกระบัง อดีตนัก Marketing ที่ป˜จจุบันผันตัวเองมาเปšนนักเขียนและนักแปลอิสระ ใหŒกับนิตยสารและบริษัทต‹างๆ

¤Ø³¡Äɳ ¹Ò¤ÐªÒμ

¼È.ÍÒÃÂÒ ÈÒ¹μÔÊÃÃ

อาจารยสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลŒอม คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อดีตหัวหนŒาสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลŒอม คณะสถาป˜ตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 144

¤Ø³ÇÃÒÅÕ ÃØ‹§ÃبÔä¾ÈÒÅ

Head of IT Department จากบริษัท สถาปนิก 49 จํากัด อดีตหนุ‹มสถาปนิกที่คŒนพบสิ่ง ที่ตัวเองรักและสนใจทางดŒาน คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ สถาป˜ตยกรรม จบการศึกษาจาก คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เอกภาษาสเปน อดีตสาวแอรโฮสเตสสายการบิน ญี่ปุ†นแห‹งหนึ่ง ที่ป˜จจุบันผันตัว เองเปšนฟรีแลนซฝ†ายวิชาการ ทําหนังสือเรื่อยมา


BUILDER MAGAZINE Product Knowledge Provider Questionnaires ชาย ช‹วงอายุ 20-24 ป‚

หญิง 25-34 ป‚

อาชีพ ________________________________________ 35-44 ป‚

45-60 ป‚

60 ป‚ขึ้นไป

ท‹านมีความสนใจในดŒานใดมากที่สุด โดยใหŒใส‹ลําดับ 1-5 (เรียงจากมาก 1 ไปหานŒอย 5) การออกแบบและก‹อสรŒาง อสังหาริมทรัพย โครงการหรืออาคารที่น‹าสนใจ ข‹าวสารการก‹อสรŒาง วัสดุก‹อสรŒาง การบริหารจัดการอาคาร นวัตกรรมเทคโนโลยี อนุรักษพลังงานและเพื่อสิ่งแวดลŒอม ไลฟŠสไตลและการท‹องเที่ยว ข‹าวแวดวงในวงการต‹างๆ ท‹านมีความสนใจในสินคŒา ผลิตภัณฑประเภทใดมากที่สุด โดยใหŒใส‹ลําดับ 1-5 (เรียงจากมาก 1 ไปหานŒอย 5) Lighting Innovation & Technology Door & Window Roofing Wall Covering Floor Covering Wooden Glass Steel & Metal Natural & Recycle Content Security & BAS ท‹านชอบอ‹านคอลัมนประเภทไหน เชิงวิชาการ ที่ประกอบดŒวยเนื้อหาสาระ แหล‹งขŒอมูลในดŒานต‹างๆ เชิงเกร็ดความรูŒ ที่เปšนเนื้อหาสาระทั่วไป ไม‹เนŒนเชิงวิชาการ เชิงแนะนําโครงการที่น‹าสนใจ เชิงไลฟŠสไตล ที่เนŒนท‹องเที่ยว พักผ‹อน หรือการใชŒชีวิต เชิงคู‹มือ ที่เปšนเรื่องของการใหŒคําแนะนําและใหŒคําปรึกษา เชิงปฏิบัติ ที่เนŒนการเล‹าหรือแชรประสบการณโดยตรง แบ‹งป˜นใหŒกับผูŒอ‹าน จํานวนความยาวหนŒาที่เหมาะสมสําหรับการอ‹านของท‹าน ประมาณ 1 หนŒา ประมาณ 2-3 หนŒา ประมาณ 4 หนŒา ประมาณ 6-8 หนŒา ในนิตยสารท‹านมีความสนใจในคอลัมนใดมากที่สุด _____________________________________________ หากมีการจัดทํา Application Multi-media ภาพเคลื่อนไหว ร‹วมในคอลัมนเพื่อนําเสนอขŒอมูลเพิ่มเติม ท‹านอยากใหŒมีในคอลัมนใดมากที่สุด ________ ___________________________________________________________ คําแนะนํา / ความคิดเห็น ________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________ โดยผูŒที่ร‹วมตอบคําถาม 100 ท‹านแรกจะไดŒรับ เสื้อโปโล งานสถาปนิก ’57 คนละ 1 ตัว โปรดใหŒที่อยู‹ที่ติดต‹อ และส‹งกลับมาที่ โทรสาร. 02-186-6741 หรือที่ www.builderclick.com ชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง) _______________________________________________________________________________________________ อีเมล _________________________________________________________________________________________________________________ ที่จัดส‹งของรางวัล________________________________________________________________________________________________________

145


VOL. 05 issue March 2014 SANITARY พบนวัตกรรมสุขภัณฑแห‹งอนาคต และเทรนดหอŒ งน้าํ ใหม‹ๆ สัมภาษณนกั ออกแบบ คุณอนุรกั ษ ฆŒองวงษ หŒองน้าํ กับแรงบันดาลใจระดับโลก BATHROOM DESIGN สุขภัณฑกบั การออกแบบระดับโลก

146


PP-R(80) Pipe System

Electro Fusion Fittings

NEW

Butt Fusion Fittings

Butt Fusion Fittings ทอขนาดใหญ D125 - 250 mm.

ทอ PP-R มาตรฐานสงออกเยอรมัน

ผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงจากยุโรป รับประกันอยางนอย 5 ป มี Product Liability คุมครองสูงถึง 1 ลาน USD ผานการทดสอบมาตรฐานความสะอาด DVGW/ W 544 ใชเปนทอน้ำดื่มได นวัตกรรมชั้นสูง รุนผสมไฟเบอรสำหรับน้ำรอน ลดการยืด/ขยายตัว 3 เทา ทอสีเขียวทึบแสงไมลอดผานจึงไมเปนตะไครน้ำ ราคาถูกกวาทอเหล็ก GSP


Builder Magazine Vol.04 issue , February 2014  

นิตยสารรายเดือน ที่นำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ทั้งการออกแบบ การก่อสร้าง การตกแต่งภายใน สินค้าและวัสดุ...

Advertisement