Page 1

กาวสูปที่ 9

Subscriber Only !

น้ําทวม-ภัยแลง ความเสี่ยงที่คนไทยเผชิญ

ฉบับที่ 193 ปกษแรก เมษายน 2555

‘3 in 1’ บิ๊กอีเวนทฟนฟูบาน+เมือง BN#193_ad Conwood_Pro3.ai

จากวิกฤตอุทกภัยในป 2554 ที่สรางความเสียหายรุนแรง และสงผล ใหที่พักอาศัยและอาคารตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรับความเสียหาย เปนจํานวนมาก “ทีทีเอฟ” ในฐานะผูนําในการจัดงานแสดงสินคาเพื่อ อุตสาหกรรมกอสรางของไทย และมีประสบการณยาวนานกวา 30 ป จึง ไดจัดงานมหกรรมแสดงสินคาภายใตแนวคิด “ฟนฟูบาน + เมือง” ซึ่ง เปนการรวมงานแสดงสินคา 3 งานเขาไวดวยกัน คือ “BuildTech ’12” งานแสดงสินคาวัสดุ – อุปกรณกอสรางและตกแตง, “ConXpo ’12” งาน แสดงสินคาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณเพื่อธุรกิจกอสรางและบริการ และ “Energy Saving ’12” งานแสดงสินคาเทคโนโลยีเพื่อการประหยัด พลังงาน ขึ้นที่ ไบเทค บางนา ในชวงเวลาเดียวกัน ตั้งแตวันที่ 5 – 8 เมษายนนี้ นายชาตรี มรรคา กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท ที ที เ อฟ อิ น เตอร เนชั่นแนล จํากัด เผยถึงรายละเอียดของจัดงานวา การจัดงานในปนี้มาจาก ปจจัยหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาน้ําทวมในชวงปลายป 2554 ที่ R1_SHERA board-Floor_iMac2.ai 28/3/2012 22:11 ทําใหเกิดความเสี ยหายเปนวงกวาง และมีสงิ่ 1กอสร างเปนจํานวนมากที ต่ อ งการ การบูรณะฟนฟูใหกลับมาใชงานไดดังเดิม อานตอหนา 6-7

BN#193_p01-13_Pro3.indd 1

1

เอพีพีบอรดเปดตัวไมGREEZU ชูติดตั้งรื้อถอนงายน้ําทวมไมเสีย

เอพีพี บอรด เกาะกระแสน้ําทวม นําเขาพื้นไม ไผจากประเทศ จีน ภายใตแบรนด GREEZU ชูจุดเดนเรื่องการติดตั้งดวยระบบ คลิปล็อค ทําใหงายตอการติดตั้งและรื้อออกเมื่อเจอปญหาน้ําทวม เปดตัวครั้งแรกในงาน BuildTech’ 12 นายประสิทธิ์ หงษรานนท ผูจ ดั การฝายขาย บริษทั เอพีพี บอรด จํากัด เปดเผยวา บริษัทไดนําเขาพื้นไมที่ทําจากไม ไผ ภายใตแบรนด GREEZU จากประเทศจีน โดยมี 2 แบบใหเลือกคือ แบบที่ใชสําหรับ ภายใน (Bamboo flooring) และใชภายนอก (Bamboo decking ) มี 2 สี ใหเลือก คือ สีธรรมชาติ และสีคารบอน โดยทําการเปดตัวสินคาเปน ครั้งแรกในงาน BuildTech’ 12 GREEZU ผลิ ต จากไม ไ ผ จี น ที่ นํ า มาประสานเข า ด ว ยกั น ด ว ย เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย อานตอหนา 7

4/2/12 1:50 PM

3/14/12


BN_Ad Tremco_iMac2.ai

BN#193_p01-13_Pro3.indd 2

1

28/3/2012

22:34

4/2/12 1:31 PM


R1_BN#192_p3_iMac2.ai

BN#193_p01-13_Pro3.indd 3

1

3/23/12

1:33 PM

4/2/12 1:32 PM


‘3 in 1’ พลาดไม ได ยังคงพอจํากันได... กับความรายแรงของ “มหา อุทกภัย” ที่เกิดขึ้นในชวงปลายปที่แลว ที่สราง ความเสียหายมากมายมหาศาลใหกับสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะกับนิคมอุตสาหกรรม สนามบิน อาคาร หาง ราน บานเรือนประชาชน ทีแ่ มวนั นี้ หลายแหง ยังไมสามารถฟนฟูใหกลับมาอยู ในสภาพเดิม ปนี้ TTF ในฐานะผูน าํ ทีค่ ร่าํ หวอดอยูในวงการ จัดแสดงสินคาทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมกอสราง มายาวนานกวา 30 ป ไดอาศัยประสบการณที่มีอยู กลัน่ ออกมาเปน “3 in 1” ดวยการผนึก 3 งานใหญ BuildTech ’12, ConXpo ’12 และ Energy Saving ’12 รวมเขาดวยกัน ภายใตคอนเซปต “ฟนฟูบาน + เมือง” ทีจ่ ะเปนอีกแรงหนึง่ ในการมีสว นรวมชวยฟน ฟู ประเทศ ด ว ยการนํ า เสนอนวั ต กรรมด า นการ กอสราง การตกแตง และการประหยัดพลังงาน โดยไดรับแรงสนับสนุนจากผูรวมแสดงสินคา ที่ พรอมใจกันนํานวัตกรรมลาสุดมานําเสนออยาง คึกคัก สวนจะมีอะไรบางนั้น คงตองขอใหมาชมกัน ดวยตัวเอง ซึ่งงานในปนี้ จัดขึ้นที่ ไบเทค บางนา ที่เปนโชค ดี ข องผู ที่ เ ดิ น ทางมาชมงาน เพราะสามารถใช บริการรถไฟฟา BTS ไดฟรี จากสถานีออนนุช – สถานีบางนา ทีม่ สี กายวอลก ใหเดินเพลินๆ สบายๆ แบบไมตองเสียเวลาหาที่จอดรถ สวนไฮไลทเด็ดปนี้ ก็มีมากมาย จะแจกแจงกัน ตรงนี้ก็คงไมครบ แตก็พอจะยกตัวอยางไวเปนไอ เดียให ไดบาง อยาง บานประหยัดพลังงาน และ บานลอยน้ํา ฝมือนักออกแบบไทย ที่ตองมาชมกัน ให ไดพรอมของติดไมติดมือกลับบาน ที่เลือกกันได ตามรสนิยม ไมวาจะเปนแบบบานฟรี “แบบบาน พอดีอยู” สําหรับผูที่กําลังจะปลูกบาน พันธุกลาไม สําหรับคนรักธรรมชาติ และ EM สําหรับคนรักสิ่ง แวดลอม มาถึงตรงนี.้ .. คงตองบอกวาพลาดไมได แลวอยา ลืมไปพบกันในงาน 3 in 1 ทีศ่ นู ยนทิ รรศการและ การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 5–8 เมษายน 2555 ตัง้ แตเวลา 10.00–20.00 น. รัฐการ เมฆลอย หัวหนากองบรรณาธิการ

แสนสิริ เท 600 ลาน ผุดโรงงานพรีคาสท

แสนสิริ เดินหนาเปดโรงงานพรีคาสทแหงแรก ดวยงบลงทุนกวา 600 ลานบาท ภายใตเทคโนโลยีการ ผลิตแบบ Semi Automated Carousel System ที่ทันสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมัน หวังชวยลดระยะ เวลากอสรางและการใชแรงงาน นายวันจักร บุรณศิริ ประธานผูบริหารฝายปฎิบัติการ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา บริษัทฯ ได ลงทุนพัฒนาโรงงานพรีคาสท บนทีด่ นิ ขนาด 107 ไร บริเวณ ลําลูกกา คลอง 10 จังหวัดปทุมธานี โดยทําการกอสรางใน เฟสแรกประมาณ 47 ไร ดวยงบลงทุนกอสรางและนําเขา เครื่องจักร ประมาณ 600 ลานบาท เพื่อผลิตแผนสําเร็จรูป ใช ในการกอสรางทีอ่ ยูอ าศัยแทนการกออิฐ ฉาบปูนหรือการ ขึ้นรูปสําเร็จในไซตงาน ทั้งนี้ โรงงานดังกลาวเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ Semi Automated Carousel System ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ ทันสมัยที่สุดจากประเทศเยอรมัน โดยกระบวนการผลิตทุก สถานีควบคุมดวยคอมพิวเตอร และมีการนําเทคโนโลยีหุน ยนตมาใช ในการประกอบแบบขาง (Shuttering Robot) เพื่อ ใหเกิดความแมนยําในการกําหนดขนาดชิ้นงานพรีคาสท จึง ทํางานไดรวดเร็ว ประหยัดเวลา และลดระยะเวลาการ ก อ สร า ง รวมถึ ง ลดการพึ่ ง พาแรงงานฝ มื อ ซึ่ ง จะทํ า ให แสนสิริสามารถควบคุมตนทุนไดดีขึ้น นอกจากนี้ ภายในโรงงานยังควบคุมดวย Automatic Pallet Stacker หรือระบบคอมพิวเตอร ในการบริหารจัดการ ลําดับชิ้นงานสําเร็จรูป เพื่อสนับสนุนการขนสงและติดตั้งใน ระบบ JIT (Just in time) มีอัตรากําลังการลิตสูงสุด ประมาณ 52,000 ตารางเมตร/เดือน หรือประมาณ 150 หลังตอเดือน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ จะชวยใหการสงมอบบานสามารถทําไดรวดเร็วมากขึ้น

นายวันจักร กลาวตอไปวา จากแผนการขยายธุรกิจ เพื่อ ใหสามารถรองรับทุกความตองการทีอ่ ยูอ าศัยและครอบคลุม ทุกเซกเมนต โดยปจจุบนั แสนสิรมิ จี าํ นวนโครงการทีอ่ ยูอ าศัย ทีอ่ ยูร ะหวางการพัฒนาจํานวนทัง้ สิน้ 63 โครงการ รวมเปน มูลคาโครงการถึง 76,412 ลานบาท โดยในป 2555 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดตัวโครงการที่อยู อาศัยใหมอีก 44 โครงการใหมที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต ใน ทุกทําเล รวมมูลคาโครงการกวา 46,000 ลานบาท แบงเปน คอนโดมิเนียมจํานวน 19 โครงการ บานเดี่ยวจํานวน 15 โครงการ และทาวนเฮาส จํานวน 10 โครงการ ดวยการ ขยายธุรกิจทีย่ งิ่ ใหญและรวดเร็วทําใหแสนสิรติ ดั สินใจขยาย กําลังการผลิตทีอ่ ยูอ าศัย โดยโรงงานพรีคาสทของแสนสิรจิ ะ เริ่มเดินหนากําลังการผลิตอยางเต็มที่ตั้งแตเดือนมีนาคม เปนตนไป ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได ว างเป า หมายในการผลิ ต ชิ้ น งาน พรีคาสท เพื่อใชพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยของแสนสิริทั้ง บานเดี่ยว ทาวนเฮาส รวมทั้งคอนโดมิเนียมในอนาคต และ คาดการณวารายได ในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2555 นาจะ ทําสถิติสูงสุดเปนประวัติการณอีกครั้ง รวมทั้งบริษัทฯ มี โครงการคอนโดมิเนียมที่พรอมโอนกรรมสิทธิ์ ในปนี้อีกกวา 14 โครงการ ซึ่งบางโครงการยังสามารถโอนกรรมสิทธ ได เร็วกวากําหนดอีกดวย แมจะไดรับผลกระทบจากการหยุด การกอสรางในชวงเหตุการณน้ําทวมในปที่ผานมาก็ตาม

4

BN#193_p01-13_Pro3.indd 4

4/1/12 1:22 AM


“ทริปเปลพี” ชี้ IP Camera เติบโต

สง ‘Belko’ ชิงสวนแบงตลาดวงจรปด

นายทศพล พูนทรัพยหิรัญ ผูจัดการแผนกขาย บริษัท ทริปเปลพี อินเตอร จํากัด ผูเชี่ยวชาญและนํา เขาระบบกลองดิจิตอลวงจรปด (IP Camera) ภายใต ทศพล พูนทรัพยหิรัญ แบรนดสนิ คา “Belko” สินคาคุณภาพจากไตหวัน กลาว ถึงตลาดโดยรวมของกลองวงจรปดภายในประเทศวา ในปนี้ตลาดมีการเติบโตสูงขึ้น อยูท ปี่ ระมาณ 30-40 % ในทุกภาคสวน ซึง่ จริงๆ แลวตลาดในเมืองไทย กลองวงจรปด สามารถแบงออกไดเปนหลายเกรด ไมวาจะเปนในสวนของอินเตอรแบรนดหรือโล คอลแบรนด โดยในส ว นของตลาดโลคอลแบรนด มี ทิ ศ ทางที่ ค อ นข า งเติ บ โตสู ง เนื่องจากในปจจุบนั ผูบ ริโภคเริม่ ใหความสนใจและรับรูเ รื่องของความปลอดภัยเพิม่ ขึน้ ซึ่งจากการที่ตลาดโลคอลแบรนด มีอัตราการเติบโตที่สูง ทําใหทางบริษัทมุงเนน นําสินคามาจําหนายในตลาดนีเ้ ปนหลัก ดังนัน้ ภาพรวมของตลาด ทางบริษทั คาดการณ วาในอีก 1-2 ปขางหนา ผูเลนในตลาดรวมไปถึงตัวแทนจําหนายจะมีปริมาณลดลง ซึ่งจะเหลือเพียงแตผูที่ดําเนินธุรกิจทางดานนี้อยางจริงจังที่จะสามารถอยู ในตลาดนี้ ได ในสวนของตลาดกรุงเทพและตลาดภูมภิ าค มูลคาตลาดของงานเอกชนในปนคี้ อ น ขางที่จะเทไปสวนของภูมิภาคเปนหลัก ในสวนของตลาดในกรุงเทพจะเนนไปที่เรื่อง ของการรี โนเวทในสวนที่ถูกนําทวม ซึ่งตองมีการติดตั้งและวางระบบใหม แตสวนที่ เปนงานของภาครัฐจะยังไมคอยมี เนื่องจากในปจจุบันกลองวงจรปดมีการติดตั้งอยู ทุกถนน รวมไปถึงตามหัวเมืองใหญๆ ในตางจังหวัดที่เห็นวามันสามารถใชงานไดจริง ผูจ ดั การแผนกขาย กลาวเพิม่ เติมอีกวา “สําหรับในปเราหันมาเนนทําตลาด ในสวนของกลองดิจิตอลวงจรปด หรือ IP Camera เปนหลัก ดวยคุณสมบัติในเรื่อง ของคุณภาพรวมไปถึงความคมชัด จึงทําใหเรามัน่ ใจวาตลาดจะใหการยอมรับเปนอยาง ดี ทัง้ นีเ้ มื่อมองดูการใชงานกลองวงจรปดในตลาดจะเห็นไดวา โดยสวนใหญจะเปนการ ใชงานในระบบอะนาลอก แตสําหรับกลองดิจิตอลวงจรปดที่มีการใชงานอยู ใน ประเทศไทยถือวายังมี ในปริมาณที่ ไมมาก โดยสวนใหญจะเปนการใชงานในสวนของ องคกร รวมไปถึงตลาดระดับบนก็เริ่มมีการนํา IP Camera เขามาจําหนายบางแลว แตในสวนของตลาดระดับกลางยังไมมี ดังนั้นเราจึงเห็นชองทางที่เราจะสามารถนํา IP Camera เขาไปตอบโจทย ลูกคากลุม นี้ ได เพราะหากมัวแตมงุ เนนไปในระบบอะนาลอกเพียงอยางเดียว มันก็ ไม สามารถทําตลาดไดเพิม่ ขึน้ เนื่องจากระบบนีม้ ผี คู า อยูในตลาดเปนจํานวนมาก ดังนัน้ เราจึงมุงเนนทําตลาดในสวนของ IP Camera เปนหลัก เพราะในตลาดยังไมมีผูคา รายใดทํากันอยางจริงจัง อีกประเด็นโดยสวนใหญแลว IP Camera จะมุงเนนไปใน ภาคสวนที่เปนองคกรหรืออุตสาหกรรมเปนหลัก ยังไมพุงเปาไปที่กลุมผู ใชงานทั่วไป ดังนัน้ ดวยเหตุนเี้ ราจึงคิดวาจะนําสินคาเขามาตอบโจทยลกู คาทีเ่ ปนกลุม ผู ใชงานทัว่ ไป เพราะจากที่ ไดทาํ การสํารวจตลาดแลวปรากฏวา ลูกคากลุม นี้ ใหความสนใจสินคาเปน จํานวนมาก จึงคิดวาการเขามาทําตลาดในกลุมผู ใชงานทั่วไปจะสามารถตอบโจทย ความตองการของลูกคาไดอยางแนนอน” ดานแผนการตลาดจากปทผี่ า นมา ทางบริษทั มุง เนนขยายตัวแทนจําหนาย ใหครบทุกภูมภิ าค ซึง่ ก็เปนไปตามแผนทีท่ างบริษทั กําหนดไว แตเนื่องดวยตลาดเมือง ไทยกลองวงจรปดในระบบอะนาลอกมีปริมาณการใชงานที่คอนขางสูง รวมไปถึงใน ตลาดหลักคูแ ขงขันก็ยงั มีคอ นขางเยอะ ทําให ในปนที้ างบริษทั ไดมงุ เนนขยายตัวแทน จําหนายในระบบอะนาลอกทัง้ ในสวนของภูมภิ าคและตัวแทนจําหนายในแตละจังหวัด ทัง้ นีก้ เ็ พื่อเปนการรองรับตลาดในสวนของ IP Camera ทีจ่ ะเขามาทําตลาดในอีก 1-2 ปขา งหนา รวมไปถึงเนนทําตลาดในกรุงเทพใหมปี ริมาณทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพื่อทําใหบริษทั สามารถเขาไปแชรสวนแบงการตลาดในดานของ IP Camera ที่จะเขามามีบทบาท สําคัญในเรื่องของกลองวงจรปดในอนาคตนั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังสามารถไปดูการ สาธิตระบบ IP Camera และสัมผัสผลิตภัณฑจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 432 5

R1_BN#193_p5,13_Pro3.indd 5

4/2/12 2:43 PM


3 in 1

(ตอจากปก)

ทีน่ าํ เสนอนวัตกรรมในดานการกอสราง การตกแตงและการ ประหยัดพลังงาน ทัง้ จากในและตางประเทศมารวมจัดแสดง ไว ในงานเดียว นอกจากนี้ ภายในงานดังกลาว บริษัทฯ ไดจัดเตรียม กิจกรรมที่เปนประโยชน พรอมทั้งการจัดนิทรรศการที่จะ แสดงใหเห็นถึงองคประกอบของบาน วัสดุอปุ กรณทจี่ ะทําให ประหยัดพลังงาน รวมถึงมีนิทรรศการเกี่ยวกับการซื้อ หรือ สรางบานใหมหลังน้ําทวมวาควรจะตองทําอะไรบาง “ในงานปนี้ มีการจัดเสวนาของสภาสถาปนิก ในเรื่อง การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับการเปิดประชาคมอาเซียน ที่ สถาปนิกไทยจะตองเตรียมความพรอมเพื่อที่จะรับมือ รวม ถึงมีการจัดสัมมนาในหัวขอตางๆ ทีน่ าสนใจโดยสภาสถาปนิก นอกจากนีท้ างกระทรวงพลังงาน ไดจดั สัมมนาใหความรูเ รื่อง มาตรฐานภาษี หากมีการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการ ประหยัดพลังงาน” กรรมการผูจัดการ กลาวตอไปวา สวนกิจกรรมดานอื่นๆ มีการจัดนิทรรศการผลงานของ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา จั ด แสดงให ผู ส นใจได ช ม มี กิ จ กรรม ดี ไ ซเนอร ฮั บ ให ผู ที่ ส นใจได พู ด คุ ย กั บ นั ก อออกแบบ ทั้ ง นายพชร บริดบประกวดการ ูรณ สถาปนิก และมัณฑนากร นอกจากนีพงษ ้มีการจั เพนทสุขภัณฑ ซึ่งเปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่องจากปกอน ที่ ได รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษา สงทีมเขาประกวดเปน จํานวนมาก โดยในปนี้ ไดรับการสนับสนุนจาก TOA นายชาตรี กลาวอีกวา ไฮไลทที่สําคัญของงานในปนี้ คือการจัดแสดง “นวัตกรรมบานลอยน้ํา” ที่เปนผลงานการ คิดคนของคนไทยที่ทุกคนควรจะไดชื่มชมในความสามารถ ดานออกแบบบานพักอาศัยที่เหมาะกับการภูมิประเทศของ ไทย นอกจากนี้ยังมีบูธของสํานักงานสถาปนิก ที่ใชพื้นที่จัด แสดงกวา 200 ตารางเมตร ซึ่งมีรูปแบบการนําเสนอที่มี ความแปลก แตกตาง และมีความกาวล้าํ ทางเทคโนโลยี เพื่อ แสดงใหเห็นถึงนวัตกรรมการออกแบบกอสรางในอนาคต ซึง่ ถือเปนไฮไลทที่สําคัญของงานนี้ ปรากฎการณยุค 4G อะไรก็เปนไปได ในยุ ค 4G เกิ ด ความคิ ด สร า งสรรค ใ หม ๆ เกิ ด ขึ้ น มากมายทั่วโลก แตมีไมมากที่จะสานตอจนประสบความ สําเร็จไดงา ยๆ เพราะตนทุนทีแ่ ตละองคกรมีจาํ นวนจํากัด ทัง้ ตนทุนทางธุรกิจ ตนทุนทางความคิด ตนทุนจากประสบการณ ตนทุนทางเทคโนโลยีซงึ่ องคความรูข องแตละองคกรในหลาก หลายธุรกิจสามารถเชื่อมตอเขากันได และสามารถสรางสิ่ง ที่เปนไปไมได ใหเกิดขึ้นได จากความคิ ด สร า งสรรค สู สิ่ ง ที่ เ ป น จริ ง จากโจทย “สถาปตยกรรมที่ โครงสรางไมไดเปนไปตามกฎเกณฑของ สถาปตยกรรมทั่วไปที่ควรจะเปน” คือ ตองมีเสา หรือคาน

มารองรับในพื้นที่ที่จํากัดตามขนาดมาตรฐานทั่วไปในงาน แสดงสินคา สู Pavilion ขนาดใหญ (18 x 8 เมตร) ที่ใชวสั ดุ ธรรมชาติแบบดั้งเดิมเปนองคประกอบหลักในการสราง พรอมเทคโนโลยียุคใหมดานแสงที่ทําใหสถาปตยกรรมชิ้นนี้ เปรียบเหมือนตัวแทนแหงความรวมมือทีจ่ ะสรางแรงบันดาล ใจที่ ไมหยุดนิ่งตอๆไป (Infinity Inspiration) ใหกับหลายๆ องคกร โดยงานนี้ทาง TTF ผูจัดงาน BuildTech’12 เล็งเห็น ถึงกระแสโลกที่ทุกอยางเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงไดรวมกับ บริษัทชั้นนํา โดยมี บริษัท ABLE ARCHITECTS จํากัด เปนผูอ อกแบบงานสถาปตยกรรม, บริษทั BIO ARCHITEK เป น ผู อ อกแบบระบบแสง, บริ ษั ท PHILIPS ผู ให ก าร สนับสนุนอุปกรณและเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสง, ผลิตงาน สถาปตยกรรมโดย CHIANGMAI LIFE CONSTRUCTION, สนับสนุนเฟอรนิเจอร โดย AGENCE OUVRAY (ฮองกง), สนับสนุนอินฟนิตี้ปารตี้ โดย บริษัท KOHLER, สนับสนุนสื่อออนไลน โดย STRETCHOUTMEDIA.COM, วัสดุ อุปกรณตกแตงโดย TIFFANY DECOR และบริษัท NAPAWAN GROUP Infinity 4G Architects Pavilion จะจัดแสดงงานใน วันที่ 5-8 เมษายน 2555 ตัง้ แตเวลา 10.00-20.00 น. ทีศ่ นู ย แสดงสินคาไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ผูท สี่ นใจสามารถเขาไป ชมงานได โดยงานนี้จะมีการจัดงาน Infinity Party เลี้ยง สังสรรค์ เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อม อาหารวางและเครื่องดื่มบริการภายในงานเลี้ยง ในวันเสาร ที่ 7 เมษายน 2555 ที่อาคารแสดงสินคาเลขที่ 102 บูธเลข ที่ F 201-07 ตั้งแตเวลา 17.00-20.00 น. ( ผูเขารวมงาน ตามบัตรเชิญเทานั้น )

เหตุที่ทางบริษัทชั้นนําทั้ง 10 บริษัทรวมมือกันในการ แสดงผลงานในงาน BuildTech’12 ซึง่ เปนบริษทั ไดรวบรวม 3 งานแสดงใหญๆ ไวดวยกัน ไดแก BUILDTECH’12, CONXPO’12, ENERGY SAVING’12 ซึ่งผูประกอบการ ทีม่ ารวมงานและผูท สี่ นใจเขาชมงานในครัง้ นีล้ ว นแลวแตเปน ผูที่จะสามารถออกแบบ สรางสรรคและผลิตวัสดุใหมๆ และ เทคโนโลยีที่ชวยใหการอยูอาศัยในอนาคตเปนไปในรูปแบบ ที่ดีขึ้นและยังหวังวาแรงบันดาลใจเล็กๆ อันนี้จะสามารถ สรางแรงบัลดาลใจใหมๆ ตอๆ ไปอยางไมหยุดนิง่ และอยาลืม วา ทุกๆ สิ่งเปนไปไดถาเรารวมมือกันไมวาจะเปนองคกร ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับโลกก็ตาม “เจ.ดี.พูลส” เปดตัว 5 นวัตกรรมสระวายป 2012 ดาน นายพชร พงษบริบูรณ Channel Manager บริษัท เจ.ดี.พูลส (แบงคคอค) จํากัด ผูนําดานนวัตกรรม สระวายน้ําและสระสุขภาพ กลาววา ในการเขารวมงาน BuildTech’12 บริษัทฯ ได นํา 5 นวัตกรรมสระวายน้าํ สําหรับป 2012 มาเปดตัว ในงานครั้ ง นี้ ด ว ย โดย นวัตกรรมแรก เปน “ระบบ กรองอัจฉริยะ” ทีเ่ นนความ หรูหราเรียบเนียน ไมมสี ว น ยื่นเขาไปในสระและติดตั้ง ไดงาย นวัตกรรมถัดมาคือ “Infinity Edge Pool” สระ พชร พงษบริบูรณ วายน้ําไรขอบ หนึ่งเดียว เหนือจินตนาการ นวัตกรรมที่ 3 เปน “ระบบเกลือ” ที่ชวย บําบัดน้าํ อัตโนมัติ ปลอดภัย ไมตอ งใชคลอรีน นวัตกรรมที่ 4 คือ “Pool Cover” ระบบผาคลุมสระอัตโนมัติ ที่เนนในเรื่อง

โรงภาพยนตรใตทางดวน “เจาของบานเกาอายุรอยกวาป ดื้อแพงไมยอมโยกยายออกจากพื้นที่ ที่อยูในเขตทางดวนลอยฟา ดัดแปลงเปนโรงภาพยนต และบาร สําหับบริการประชาชนทั่วไป”

นี่คือเรื่องราวที่สถาปนิกเลาขานใหบรรดาอาสาสมัคร กวารอยคน ที่เต็มใจมาชวยสรางโรงภาพยนตร สําหรับ ชุมชนที่กําลังย่ําแยเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ํา หวังชวยลด ความเครียดใหกับคนวางงาน มีกิจกรรมบันเทิงบาง โรงภาพยนตรกลางแจงแหงนี้ อยูใตทางดวนยกระดับ สาย A12 บริเวณชานกรุงลอนดอน ใกลกับสถานที่จัด มหกรรมโอลิมปก 2012 รูปแบบดูคลายบานในชนบทอังกฤษ ในคริสตศตวรรษที่ 18 ที่ถูกดัดแปลง โดยเพิ่มบันไดยักษ เปนที่นั่งชมภาพยนตร อยางไรก็ตาม พื้นที่นั่งและผนังที่ดู คลายอิฐกอแบบอังกฤษนั้น ทํามาจากไมของตูรถไฟเกา โดยตัดขนาดใหเทาอิฐ นําไปกอหรือตอกันจนเปนรูปราง แม แตเครื่องฉายก็ยดึ ติดกับทองพืน้ ทางดวน คลองระบายน้าํ ที่ อยูดานขางยังดัดแปลงเปนสระสําหรับพายเรือเลน รวมทั้ง มีรานกาแฟ หรือบารเล็กๆ เปดใหบริการ

สถาปนิกนิรนามกลาววา สถานที่แหงนี้ ใชเวลาไมกี่ สัปดาห ในการสราง ใชเวลาไมกี่วันในการออกแบบ ใช เ วลาไม กี่ ชั่ ว โมงในการนํ า เสนอ ขออนุ ญ าตจาก เทศบาล และขอการสนับสนุนงบประมาณจากบริษทั Merrill Lynch สํ า หรั บ โรงภาพยนตร ก ลางแจ ง แห ง นี้ อันที่จริง พื้นที่ ใตทางดวนบานเราที่ ไมได ใชประโยชน ยังมี อีกมากมาย ยังมีพนื้ ที่ใตสถานีรถไฟลอยฟา ใตสะพานลอย หรือใตทางขามยกระดับ อั น ที่ จ ริ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาสถาป ต ย บ า นเราก็ มี จํ า นวน มากมาย เพราะมี โรงเรียนสถาปตยเปดสอนทั่วประเทศ แตจะมีสักวันไหม ที่ชาวบานจะไดเห็นงานออกแบบธรรมดา ทีเ่ ปนประโยชนมากกวารูปทรงฉาบฉวย ลอกตามแมกกาซีน ฝรั่ ง หรื อ รู ป ทรงทั น สมั ย ใช วั ส ดุ แ ละมาตรฐานฝรั่ ง เทานั้น

6

BN#193_p01-13_Pro3.indd 6

4/1/12 1:24 AM


ของความปลอดภัยและความสะอาดของสระ และนวัตกรรม ที่ 5 “J.D. Pool Robot” หุน ยนตทาํ ความสะอาดสระอัตโนมัติ ซึ่งมีจุดเดนที่เปนหุนยนตทําความสะอาดสระชนิดเดียวที่ สามารถปนผนังสระและขัดผนังสระวายน้ําได สําหรับหุนยนตทําความสะอาดสระอัตโนมัติ J.D. Pool Robot ถือเปนนวัตกรรมชิ้นลาสุดของทางบริษัทฯ ที่นําเขา จากประเทศอิสราเอล ซึ่งเปนการผลิตในรูปแบบของ OEM จากบริษทั ผูผ ลิตหุน ยนตทาํ ความสะอาดสระทีม่ ยี อดจําหนาย มากที่สุดในโลก และเปนเบอร 1 ในตลาดหุนยนตทําความ สะอาดสระวายน้าํ และภายในงาน BuildTech’12 ทาง เจ.ดี. พูลส จะมีการเปดตัวอยางเปนทางการ รวมไปถึงมีการสาธิต วิธีการใชงาน เพื่อใหเห็นถึงสมรรถนะของหุนยนตทําความ สะอาดสระอัตโนมัติ นายพชร กลาวอีกวา บริษัทฯ คาดวาสถาปนิกและผูที่ เขาชมงานจะใหการตอบรับเปนอยางดี และนอกเหนือจาก นวัตกรรมที่ เจ.ดี.พูลส นํามาเสนอใหกับกลุมลูกคาแลว บริษัทฯ พรอมที่จะใหคําปรึกษาในเรื่องการวางสเปกเครื่อง กรอง วางสเปกสระวายน้ํากับทางสถาปนิก รวมไปถึงจัดให มีการอบรมการกอสรางสระ iPanel Liner Pools และสระ Granite Composite Pools รวมถึงการอบรมการติดตั้ง ระบบสระดวย “กรีน เวนท” แจงเกิดพัดลมระบายอากาศ RUCK นายรัฐพงศ เจริญวงศฤกษ กรรมการผูจ ดั การบริษทั กรีน เวนท จํากัด กลาววา บริษัทฯ เปนผูแทนจําหนาย พัดลมระบายอากาศภายในอาคาร ภายใตแบรนด RUCK จากประเทศเยอรมนี โดยได รั บ สิ ท ธิ ก ารทํ า ตลาดทั้ ง ใน ประเทศไทยและตลาดในภูมภิ าคเอเชียทัง้ หมด โดยจะทําการ เป ด ตั ว สิ น ค า อย า งเป น ทางการครั้ ง แรกในงาน BuildTech’12 เพื่อทําการโปรโมทสินคาใหเปนที่รูจักของกลุม ลูกคาที่เปนอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา ภัตตาคาร โรงแรม โรงงาน ภัตตาคาร และรานอาหาร เปนตน พั ด ลมระบายอากาศ RUCK มี จุ ด เด น ที่ ป ระหยั ด พลังงาน ดานหลังของพัดลมมี Fix Blade ชวยทําใหลมพุง

ออกไปยังจุดมุงหมายไดดีกวาพัดลมทั่วไป โดยพัดลมระบาย อากาศของ RUCK ขนาดครึ่งแรงมา จะใหแรงลมที่เทากับ พัดลมระบายอากาศทัว่ ไปขนาด 1 แรงมา อีกทัง้ การทีพ่ ดั ลม มีขนาดที่เล็กกวา ทําใหทอที่ใชสวมพัดลมมีขนาดเล็กตามไป ดวย ชวยใหประหยัดขนาดทอและเนื้อที่ ในการจัดวางทอ และบริษทั ฯ ยังใหการรับประกันนานถึง 1 ป หากเกิดปญหา พรอมที่เปลี่ยนตัวใหมใหทันที สําหรับปแรกในการทําตลาด บริษัทฯ ตั้งเปาสวนแบง ตลาดไวที่ 5% และจะเพิ่มเปน 10% ในป 2556 โดยกลุม ลูกคาเปาหมายจะเปนภาคเอกชน 60% และภาครัฐ 40% สวนตลาดในตางประเทศได มีการสงสินคาไปจําหนายใน มาเลเซียแลว สวนอินโดนีเซีย อยูระหวางดําเนินการ โดย คาดว า ในอี ก 1-3 ป ข า ง จะมี ก ารตั้ ง ตั ว แทนจํ า หนายที่ สิงคโปร และ จีน ได ประเทศละ 1 ราย “แมกซเวลล” สงกันขโมยไรสายอัจฉริยะ นายธนัทเสฏฐ วันทนีย Marketing Executive บริษัท แมกซเวลล อินทิเกรชั่น จํากัด ผูเชี่ยวชาญดาน ระบบรักษาความปลอดภัยไรสาย เผยวา การเขารวม BuildTech ของ “แมกซเวลล” ไดมีการนําผลิตภัณฑ ในสวนของ ระบบสัญญาณกันขโมยและกลองวงจรปดมานําเสนอ และ ในปนี้บริษัทฯ จะเนนเปนพิเศษไปที่ระบบสัญญาณกันขโมย แบบไรสาย WisDom นําเขามาจากประเทศอิสราเอล ซึ่ง บริษัทฯ เปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศไทย สําหรับระบบสัญญาณกันขโมยแบบไรสาย WisDom บริษัทฯ กลาที่จะการันตีวาสามารถปองกันความผิดพลาด ของอุปกรณ ไดสูงสุดถึง 99.9 % ดวยระบบการผลิตและ

เอพีพีบอรด (ตอจากปก)

โดยแบบที่ใชสาํ หรับภายนอกมี 2 แบบใหเลือก คือแบบ หนาเรียบ และแบบเซาะรองลายไม ราคาจําหนายอยูที่ 1,8000 บาทตอตารางเมตร แบบใชภายในมีแบบลายตัด ขวางและลายนอน ราคาประมาณ 700 บาทตอตารางเมตร สาเหตุทบี่ ริษทั ตัดสินใจเลือกนําพืน้ ไม ไผเขามาจําหนาย เพราะตองการที่จะชวยแกปญหาใหกับผูประสบภัยน้ําทวม เนื่องจาก Boomboo Flooring ของ GREEZU งายตอการ ติดตั้ง เพราะดานลางของพื้นจะมีพียูโฟม ทําใหสามารถนํา ไปวางบนพื้นที่เรียบๆ ไดดวยระบบคลิปล็อค ทําใหสามารถ ติดตั้งไดเอง และสามารถรื้อเก็บไดอยางรวดเร็ว ในกรณีที่ คาดวาบานอาจถูกน้าํ ทวม และสามารถนํากลับมาติดตัง้ ใหม ได โดยบริษทั ใหการรับประกันสําหรับพืน้ ที่ ไม ไผที่ใชสาํ หรับ ภายใน 10 ป สวนประเภทที่ใชสาํ หรับภายนอกเปนแบบราง ลิ้นและสกรูยึด รับประกัน 20 ป นอกจากนี้ GREEZU ยั ง มี ข บวนการผลิ ต ที่ ได มาตรฐาน โดยโรงงานซึ่งตั้งอยูที่เมืองกวางจู มีขนาด 2.4 หมื่นตารางเมตร มีพนักงาน 500 คน เริ่มผลิตเมื่อป 1998 โดยใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรจากประเทศเยอรมันนี และ เมื่อศึกษาถึงขบวนการผลิตแลวพบวา มีกําลังการผลิตถึง เดือนละ 6 หมื่นตารางเมตร และสงออกไปจําหนายทั่วโลก ทั้ ง นิ ว ซี แ ลนด อเมริ ก า ญี่ ปุ น ฝรั่ ง เศส เยอรมั น นี แอฟริกาใต ดูไบ ออสเตรเลีย เกาหลี สิงคโปร มาแลว 5 ป อีกทั้งโรงงานยังไดรับการรับรองมาตร ISO 14000 ซึ่ง

เทคโนโลยีที่ทันสมัย แตที่เหนือไปกวานั้นคือ มีการระบบ ปองกันการรบกวนและปรับแตงคาการรับ-สงสัญญาณที่ดี ที่สุดในแตละพื้นที่ ซึ่งถือวาเปนระบบการทํางานที่คอนขาง ฉลาด ไมวาจะเกิดปญหากับระบบไฟฟาภายในบานหรือ อุปกรณแบตเตอรี่ออน รวมไปถึงปญหาขัดของตางๆ ระบบ ก็จะมีการตรวจสอบตัวเอง พรอมแจงเตือนขอบกพรองไปยัง ผู ใชงาน เชิญรวมสัมผัสกับที่สุดแหงนวัตกรรม “ฟนฟูบาน และเมือง” พรอมกิจกรรมมากมาย ไดที่งานมหกรรม แสดงสินคา BuildTech ’12 ConXpo ’12 และ Energy Saving ’12 (3 in 1) ที่จะจัดขึ้น ระหวางวันที่ 5 – 8 เมษายน 2555 ตั้งแตเวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศู น ย นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เป น มาตรฐานสากลสํ า หรั บ การจั ด การสิ่ ง แวดล อ มของ องค ก รให เ กิ ด ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มน อ ยที่ สุ ด และ มาตรฐานดานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 และที่ สําคัญพืน้ ไมทที่ าํ จากไม ไผสาํ หรับใชภายนอกยังไมมจี าํ หนาย ในเมืองไทย สําหรับชองทางการจําหนาย จะขายผานผูแ ทนจําหนาย สกรู ยี่หอ SPAX ซึ่งมีอยูในเขตกรุงเทพฯ 10 ราย และการ เขาหาสถาปนิก ซึ่งคาดวาปแรก 60% จะเปนยอดขายที่ ได จากการขายผานตัวแทนจําหนาย สวนปตอไปยอดขายผาน สถาปนิกจะเพิ่มขึน้ เปน 60% สวนเปายอดขายใน 3 เดือน แรกตั้งไวที่ 9 พันตารางเมตรตอเดือน และกอนสิ้นปคาดวา จะทํายอดขายไดถึง 2.7 หมื่นตารางเมตรตอเดือน กลุมเปาหมายในชวงแรกจะเปน เอนดยูสเซอร และ รีสอรท โดยคาดวาภายใน 2 ปลูกคาประเภทรีสอรทจะเพิ่ม ขึ้นเปน 60% นายประสิทธิ์ กลาววา บริษัทมีแผนที่จะนําสินคาใหมๆ เขามาจําหนายเพิ่มขึ้น โดยมีเปาหมายวา สินคานั้นจะตอง เปนสินคาแปลกใหมทยี่ งั ไมมจี าํ หนายในเมืองไทย เชน Bamboo Decking เปนชนิดแรกที่เปนพื้นไมสําหรับภายนอก อาคารที่ทําจากไม ไผ อีกทั้งตองเปนสินคาที่ชวยแกปญหา เรื่องน้าํ ทวม เหมือนอยาง Boomboo Flooring ทีต่ ดิ ตัง้ งาย และรื้อออกไปเก็บไว ไดเมื่อเกิดน้ําทวม ทําใหพื้นบานไมเสีย หาย เหมือนกับการปูพื้นดวยวัสดุอนๆ ื่

7

BN#193_p01-13_Pro3.indd 7

4/1/12 1:24 AM


ผูผลิตวัสดุกอสรางผนึกกําลังรวมงาน BuildTech’12 แจงเกิดสินคานวัตกรรม ผูผ ลิตวัสดุกอ สรางผนึกกําลังใชงาน BuildTech’12 เปนเวทีเจงเกิดสินคานวัดกรรมเพียบ “นากาตา-ชุงค” เดินหนายาํ แบรนดคณ ุ ภาพ สง ใบ เลื่อยเซอรเมท สําหรับตัดสแตนเลส ชิมลางตลาด หวังตีปก โกอินเตอร ดาน “ฮาโก” ล็อนซ โคมไฟโซลาเซ็นเซอรพลังงานแสงอาทิตย พรอมวาด แผนสงสินคาเขารานโมเดิน้ เทรดเปดตัวใหม มัน่ ใจยอดขายเติบโตอีก 20% นากาตา-ชุงคตอกยาํ แบรนด “NKT”คุณภาพ บริการประทับใจอะไหลครบเตรียมโกอินเตอร

นายปกรณภพ ตีรปกรณ ะพงศ ไพบู ภพลยตีรกรรมการผู ะพงศ ไพบูจ ดั ลการ ย บริษทั นากาตา-ชุงค (ประเทศไทย) จํากัด (NKT ผู ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑเครื่องมือชาง ประเภทเครื่องมือไฟฟา เครื่องมือกลและอะไหล สําหรับ การก อ สร า งภายใต แ บรนด “NKT” และแบรนด “HIKARI” มานานวา 30 ป กลาวา ปจจุบนั การแขงขัน ทางดานธุรกิจนัน้ มีการตอสูก นั อยางรุนแรงมากขึน้ ทัง้ ใน เรื่องคุณภาพสินคา ราคา รวมทัง้ การแขงขันทางดานการ บริการทีเ่ ปนเลิศทัง้ กอนและหลังการขายเพื่อสรางความ ประทับใจใหกบั ลูกคาและสรางผลประกอบการของบริษทั ใหเติบโตตามไปดวย อยางไรก็ตามนากาตา-ชุงค นัน้ ยังคง เนนใหความสําคัญกับลูกคาเปนหลัก โดยการใหบริการ ให คําปรึกษา และแกปญ  หาใหกบั ลูกคาอยางใกลชดิ ไมทอด ทิง้ ลูกคา ดวยเหตุนจ้ี งึ ทําใหบริษทั ไดรบั ความไววางใจและ เชื่อถือจากลูกคามาโดยตลอด สําหรับสินคาของบริษทั นัน้ ประกอบดวย แปรงถาน ทุน เครื่องมือไฟฟา ตลับลูกปน แผนตัดไฟเบอร แผนตัด ทันใจ สายพานกบ ลูกบล็อค และดอกไขควง เปนตน นอกจากนีย้ งั มีผลิตภัณฑเกีย่ วกับวงการยานยนตของไทย ไวตอบสนองความตองการของลูกคาอีกดวย เนื่องจากเปน ตลาดทีน่ าสนใจและอนาคตนาจะมีการเติบโตมากขึน้ ดวย เหตุนบ้ี ริษทั จึงผลิต ลูกบล็อค และดอกไขควง ออกวาง จําหนายในราคาทีเ่ หมาะสมกับคุณภาพและในราคาทีค่ น ไทยจับต้องได้ เนื่องจากสินค้าประเภทลูกบล็อคและ ประแจตางๆ ทีม่ จี าํ หนายในทองตลาดทัว่ ไปนัน้ มีราคาคอน ขางสูง ฉะนัน้ สินคาทีบ่ ริษทั ผลิตออกมานาจะเปนสินคาทาง เลือกและตอบโจทยลกู คาไดเปนอยางดีเนื่องจากมีราคาที่ สมเหตุผลเพราะผลิตจากเหล็กเกรดคุณภาพ Cr-Mo ซึง่

เปนโลหะผสมระหวางโครเมียม กับ โมลิดนิ ม่ั จึงสามารถ ขันไดหลายครัง้ ไมแตกงาย เนนสินคาคุณภาพ อะไหลครบครัน บริการฉับไว ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังมีเครื่องมือไฟฟาทีส่ ามารถสนองตอบตอ งานอุตสาหกรรมทีม่ กี ารใชงานหนัก และงานทีม่ กี ารใชงาน อยางตอเนื่อง เชน ในกลุม อูต อ เรือทีต่ อ งการใชเครื่องขัด จิกซอว เครื่องกระแทกคอนกรีต เครื่องโรตารี่ และอื่นๆ กวา 170 รุน ” อีกทัง้ ยังมีสนิ คา ภายใตแบรนด “HIKARI” ไวคอยบริการลูกคากลุม SMEs และกลุม งานทัว่ ๆ ไป อีก ดวย อาทิ โรงงานขนาดเล็ก รานสแตนเลส รานประตู เหล็ก โรงกลึง รานปะยาง โดยมีสินคาไวคอยบริการ มากกวา 400 รุน ซึง่ สินคาทุกตัวมีคมู อื การใชงาน ”ภาษา ไทย” และรูปภาพประกอบอยางชัดเจน สะดวกและเขาใจ งายตอการใชงาน อีกทัง้ ยังมีบริการซอมทีร่ วดเร็ว อะไหล เพียงพอตอความตองการเนื่องจากมีทง้ั ในสวนทีผ่ ลิตเอง และวาจางผลิตตามมาตรฐานที่บริษัท กําหนด ภายใต แบรนด NKT นอกจากนีย้ งั มีทมี ชางผูช าํ นาญการใหคาํ แนะนํา จัดอบรมใหกบั ทีมชางในสวนตัวแทนจําหนายและ ร า นค า ฮาร ด แวร ท่ัว ไปอี ก ด ว ย ด า นช อ งทางการจั ด จําหนายจะเนนกระจายสินคาใหกบั ตัวแทนจําหนายและ รานคาฮารดแวรทว่ั ไป เปนหลัก นายปกรณภพ กลาวอีกวา ลาสุดไดลอ นซผลิตภัณฑ ใหม่ออกสู่ตลาด ใบเลื่อยเซอร์เมท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์” สําหรับตัดสแตนเลส มีใบเลื่อย NKT CERMET ผลิต จากเซรามิก บวกกับ เมทัลลิค ซึง่ เปนนวัตกรรมลาสุดที่ให ความแกรง คมทน มีอายุการใชงานกวาแผนตัดธรรมดา 10 เทา จึงไมมปี ญ  หาเรื่องรอยไหม ตัดไมไดองศา อีกทัง้

ผิวงานเรียบเนียน ไมมคี ลีบ (Burr) สามารถเชื่อมตอและ ใชงานไดทนั ที โดยไมจาํ เปนตองขัด ลบครีบ ลบคม แตง ใหเรียบ ใหตรงแนว ไมมรี อยดํา ไมตอ งเจียร ไมตอ งรบ คม และตัดเร็วมาก (ตัดงายเสมือนตัดเนย) อีกทัง้ ยังไมมี ฝุน ไมมสี ะเก็ดไฟอีกดวย นอกจากนีย้ งั มี ใบเลื่อย “เซอร เมทตัดเหล็ก” ไวตอบสนองความตองการของอุตสาหกรรม ยานยนตเพราะตลาดดังกลาวมีความตองการใชอยาง มหาศาลและเปนอีกตลาดทีน่ าจับตามอง สินคาดังกลาวมี การใชงานอยางแพรหลายในประเทศญีป่ นุ เตรียมสง “NKT” “HIKARI”โกอินเตอร สวนแผนการตลาดปนม้ี แี ผนทีจ่ ะกระจายสินคาไปยัง กลุม โรงงานอุ ต สาหกรรม เช น กลุม ยานยนต กลุม เฟอรนเิ จอรมากขึน้ และมีแผนทีจ่ ะรวมเปนพารทเนอรกบั คูค า ในอนาคตอันใกล จึงมุง เนนจัดทํากิจกรรมสงเสริมการ ตลาดเพื่อตอกยาํ แบรนด ใหเปนทีร่ จู กั อยางแพรหลาย โดย การจัดโปรโมชัน่ สินคาราคาพิเศษอยางสมาํ เสมอ เพื่อจูงใจ ลูกคา และจัดอีเวนทตา งๆ ตามรานตัวแทนจําหนายของ ลูกคา เพื่อใหเกิดการรับรูก บั ลูกคา ลาสุดไดจดั งานทีจ่ งั หวัด นครศรีธรรมราชเปนเวลา 1 สัปดาห ซึง่ ไดรบั ความสนใจ จากลูกคาคอนขางมาก อีกทั้งยังมีแผนที่จะจัดโรดโชวท่ี ประเทศลาวอีกด้วยเพื่อเป็นการนําเสนอสินค้าแบรนด์ HIKARI และปนการขยายฐานลูกคาใหแพรหลายไปยัง กลุม ประเทศเพื่อนบานมากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีพนั ธมิตรใน กัมพูชาและพมาอีกดวยยิง่ ทํามัน่ ใจวา แบรนด NKT และ HIKARI จะเปนทีร่ จู กั มากขึน้ ในภูมภิ าคนีต้ อ ไปในอนาคต สวนดานยอดขายคาดวาปนน้ี าจะเติบโตไมนอ ยกวา 25% ซึง่ ในปทผ่ี า นมา บริษทั มียอดขายเติบโตมากกวา 15%

8

BN#193_p01-13_Pro3.indd 8

4/1/12 1:26 AM


ทัสสพันธ วาณิชยรรยง “ฮาโก” เดินหนาเรงตอกยาํ แบรนด สงโคมไฟโซลาเซ็นเซอรดนั ยอด นายทัสสพันธ วาณิชยรรยง ผูจัดการฝายการ ตลาด บริษทั ฮาโก อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด ผูด าํ เนินธุรกิจผลิตและจําหนายสวิตซและปลัก๊ ไฟและ อุปกรณไฟฟาครบวงจร ภายใตแบรนด “HACO” กลาว วา ปนจ้ี ะขอใชงาน BuildTech’12 เปนเวทีการเปดตัว สิ น ค้ า ตั ว โคมไฟโซล่ า เซ็ น เซอร์ เนื่อ งจากเป็ น สิ น ค้ า นวัตกรรมผลิตภัณฑดังกลาวจะทํางานควบคูกับแผง โซลาเซลล ซึ่งชวยใหประหยัดคาไฟเพราะสามารถใช พลังงานแสงอาทิตย ในการเก็บชารจไฟได นอกจากนีย้ งั ชวยลดโลกรอนอีกดวย โคมไฟดังกลาวจะสวางก็ตอ เมื่อมี การเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์สามารถปรับองศาและหมุน ทิศทางได แผงโซลาเซลลสามารถหมุนปรับองศาในการรับ แสงแดดได สวนหลอดจะใชเปนหลอดแอลอีดถี งึ 45 ดวง และมีอายุการใชงานยาวนานประมาณ 50,000 ชั่วโมง เหมาะกับพืน้ ทีท่ างเดินในบาน ทีจ่ อดรถ Camping ในสวน ปกติดราคา 4,500 บาท พิเศษในงาน BuildTech’ 12 ลดพิเศษเหลือ 3,900 บาท

นอกจากนีย้ งั มีแผนทีล่ อ นซสนิ คาสวิตซไฟ Lamoon ซึง่ มีความโดดเดนดานดีไซนตวั หรูรา สวยงาม บางทัน สมัยคลายไอโฟน มี 4 สีใหเลือกใช คือ สีเงิน สีทอง สีขาว สีดาํ ทัง้ นีส้ นิ คาดังกลาวไดเปดตัวไปแลวเมื่อปทแ่ี ลว และ ปนเ้ี ปนการเปดตังอีกครัง้ พรอมกับการสัง่ ออเดอรไดทนั ที และหาซือ้ ไดตามรานโทเดิน้ เทรดทัว่ ไป เตรียมสงสินคาเขาโมเดิน้ เทรดเปดใหม นายทัสสพันธ กลาวอีกวาปน้มี ีแผนที่จะมุงเนนจัด กิจกรรมสงเสริมการทําการมากขึน้ เพื่อใหเขาถึงลูกคา และ เพื่อเปนการตอกยาํ แบรนด ในตลาด โดยการจัดทําอีเวนท ใหเขาถึงลูกคามากขึน้ เพื่อสรางความเชื่อมัน่ ใหกบั ลูกคา

I n s i d eM a r k et

จัดสัมมนาใหกับทีมชางในพื้นที่ตางจังหวัด ซึ่งไดรับการ ตอบรับจากลูกคาเปนอยางดี การสัมมนาในแตครัง้ มีผเู ขา รวมสัมมนา 100-300 ทุกครัง้ นอกจากนีย้ งั มีการจัดรถ โมบายไปตามรานคาตางๆ เพื่อใหเขาถึงลูกคาและใกลชดิ กันมากขึน้ ทัง้ นีย้ งั มีแผนทีจ่ ะปรับเปลีย่ นดีไซนบธู ใหมคี วาม ทันสมัยและตอนรับลูกคาไดมากขึน้ นอกจากนีย้ งั มีแผนทีจ่ ะกระจายสินคาไปยังรานโมเดิน้ เทรดทีเ่ ปดตัวใหมเพิม่ มากขึน้ ทัง้ นีก้ ารจัดทํากิจกรรมดัง กลาวเชื่อวาจะเปนการเปดตัว ฮาโก และตอกยาํ แบรนด คนไทยใหแพรหลายมากขึน้ สําหรับยอดขายปนค้ี าดวาจะ มีการเติบโตกวาปทผ่ี า นมา 20%

ฟลปิ สแนะนํา หลอดประหยัดไฟ Philips Living White

เนรมิตสไตลแสงตามตองการเพียงปลายนิว้ สัมผัส บริษัท ฟลิปสอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด แนะนํานวัตกรรมใหมของหลอดประหยัดไฟ ที่มาพรอมกับ ระบบควบคุมรี โมทคอนโทรล ทําใหสามารถปรับระดับแสง ไดตามตองการเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตอบโจทย ไลฟสไตลคน รุนใหม ที่ตองการความสะดวกสบายมากขึ้น ชุดหลอดประหยัดไฟ Philips Living White สราง บรรยากาศการควบคุมระบบแสงสวางในบานแบบใหม เพียง เปลี่ยนหลอด Philips Living White ทดแทนหลอดเดิมก็ พรอมใชงานไดทันทีสามารถปรับระดับแสงไดตามตองการ เพียงปลายนิ้วสัมผัส ควบคุมการเปด-ปดหลอดไฟไดจาก รี โมทคอนโทรลสูงสุดไดถึง 50 หลอด โดยสามารถหรี่ ไฟได ตําสุดถึง 1% พรอมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนสรางสรรคและ บันทึกรูปแบบความสวางตามตองการไดถงึ 3 รูปแบบในบาน งายตอการใชงานเพียงกดปุม บนรีโมทคอนโทรลคางไวรอจน

กระทั่งหลอดไฟกระพริบ 2 ครั้ง ก็จะสามารถเชื่อมตอกับ ระบบการควบคุมบนรี โมทคอนโทรลไดอยางสมบูรณ ชุ ด หลอดประหยั ด ไฟ Philips Living White สรางสรรคสไตลแสงไดตามตองการเพียงปลายนิว้ สัมผัส 1 ชุ ด ประกอบไปด ว ยหลอดประหยั ด ไฟ 2 หลอดพร อ ม รี โมทคอนโทรล 1 ตัว ราคา 2,950 บาท

9

BN#193_p01-13_Pro3.indd 9

4/1/12 1:26 AM


ได อิ ชิ พลาสติค ใช BuildTech’12

โชวนวัตกรรมที่จอดรถลอยน้ํา

นายพิ ภู สุ โ ชคชั ย กุ ล ผู จั ด การโครงการ บริ ษั ท ได อิ ชิ พลาสติค จํากัด เปดเผยวา จากเหตุการณน้ําทวม เมื่อปลายป 2554 ทําใหประชาชนเดือดรอนมากในเรื่องของ บานพักอาศัยและที่จอดรถยนต ทําใหมีผูตองนํารถยนต ไป จอดทิ้งไวตามถนนและที่สาธารณะตางๆ จนเปนเหตุทําให เกิดความเสียหายตอรถยนต และเกิดความไมสะดวกตอผู เปนเจาของรถยนตมากมาย บริษทั ฯ ซึง่ เปนผูผ ลิตทุน จิก๊ ซอว อเนกประสงค ระบบน็อคดาวนอยูแ ลวจึงไดทาํ การออกแบบ ทีจ่ อดรถลอยน้าํ ขึน้ มา โดยใชฐานทําจากทุน จิก๊ ซอวฯ มีพนื้ ที่ ขนาด 10 ตารางเมตร กวาง 2.5 เมตร ยาว 4 เมตร พรอม แผงเหล็กทีเ่ ปนสะพานเชื่อมขึน้ สูต วั ทีจ่ อดรถ ซึง่ ทําการเปด ตัวเปนครั้งแรกในงาน BuildTech’12 สําหรับผูท ตี่ อ งการพืน้ ที่ จอดรถที่ ใ หญ ขึ้ น ก็ ส ามารถ ขยายได โดยพื้นที่ขนาด 1 ตารางเมตร สามารถรับน้ํา หนั ก ได 350 กิ โ ลเมตร สําหรับขนาด 10 ตารางเมตร รับน้าํ หนักได 3,500 กิโลกรัม และถาตองการใหรับน้ําหนัก ไดเพิม่ มากขึน้ ก็สามารถซอน ทุนเพิ่มขึ้นเปน 2 ชั้น ซึ่งจะ ทําใหรบั น้าํ หนักเพิม่ ขึน้ ไดเปน พิภู สุโชคชัยกุล 2 เทา ดังนัน้ จึงไมตอ งกลัววา รถยนตจะจม อีกทัง้ การประกอบก็ทาํ ไดงา ย เพราะตัวทุน เปน ระบบน็อคดาวน ผูหญิงก็สามารถประกอบได โดยราคาใน

สวนของทีจ่ อดรถ ซึง่ ประกอบดวยตัวทุนน็อคดาวน อยูท ี่ 1.6 แสนบาท สะพานเชื่อมตัวจอดรถ ราคา 1.8 หมื่นบาท รวม เปนเงิน 196,000 บาท สําหรับผูท จี่ องในงาน BuildTech’12 จะไดรับสวนลด 50% นอกจากนี้ภายในงาน งาน BuildTech’12 บริษัทไดนํา บานลอยน้าํ ไปโชว โดยสรางเปนบานทัง้ หลังพรอมสระน้าํ บน ทุน น็อคดาวน เพื่อแสดงใหผเู ขาชมงานไดเห็นบานทีส่ ามารถ ลอยน้ําและใช ไดจริง เปนผลงานของคนไทย 100% และได จดสิทธิบัตรไวเปนที่เรียบรอยแลว อีกทั้งยังมีการจัดสงไป ขายในตางประเทศแลวดวย นายพิภู กลาววา ที่จอดรถลอยน้ําสามารถติดตั้งไว ใน บานได จึงเหมาะกับบานลอยน้าํ เปนทีส่ ดุ โดยบริษทั ฯ มีกาํ ลัง การผลิตได 500 คันตอเดือน และสามารถติดตัง้ และสงมอบ ไดภายใน 7 วัน สวนจุดมุง หมายในการเขารวมงาน BuildTech’12 นัน้ ไมไดมุงหวังที่ยอดขาย หรือมุงเนนที่จะทํากําไร แตเนนที่ การใหความรูกับประชาชนวาขณะนี้เขามีปญหาในเรื่องของ น้ํา ทําอยางไรจึงจะทําใหเขานําสินคาของเราไปประยุกต ใช ใหเกิดประโยชนตองานของเขาได เรามองวานี่เปนสินคา นวัตกรรม จึงอยากใหคนไทยไดรูจักและใชเปน โดยเฉพาะ ประเทศไทยมีน้ํามาก และมีปญหาในเรื่องของน้ําทวม ดัง นั้นบริษัทฯ จึงตั้งราคาขายที่ ไมแพงเกินจริง เปนราคาที่สม เหตุสมผล เมื่อเทียบกับวัสดุที่ทําใหลอยน้ําไดตัวอื่นๆ อีกทั้ง อายุการใชงานก็ยาวนาน หากไมโดดแดด สามารถอยูไดถึง 30 ป แตถาอยูกับแดดสามารถอยูได ไมต่ํากวา 10 ป โดย บริษัทรับประกันคุณภาพหลังการติดตัง้ ให 1 ป แตถา บริษทั

สามารถเขาไปตรวจเช็คระบบการใชงานไดทุกขั้นตอน ก็ สามารถรับประกันให ไดถึง 5 ป สําหรับทุนระบบน็อคดาวนที่บริษัททําการผลิตอยู มีทั้ง ที่ขายภายในประเทศ และสงออกไปจําหนายในตางประเทศ โดยขายภายในประเทศ 80% อีก 20% สงออกไปจําหนายใน มาเลเซีย ตะวันออกกลาง เชน ดูไบ เปนตน โดยปนี้ตั้งเปา การเติบโตไวที่ 50% สําหรับชองทางการทําตลาด บริษัทฯ ใชการขายผาน เว็บไซต การออกงานแสดงสินคา ลงโฆษณาสื่อวารสารที่ เกีย่ วของกับกิจกรรมทางน้าํ สวนตัวแทนจําหนายทีบ่ ริษทั ยัง ไมไดมกี ารแตงตัง้ เนื่องจากการขายจําเปนตองใชผทู มี่ คี วาม รูความเขาใจในตัวสินคา ซึ่งจะทําใหสามารถแนะนําเทคนิค กับผูบริโภค ซึ่งสวนใหญเปนสถาปนิก วิศวกรโยธา อยางไร ก็ตามขณะนี้บริษัทคิดวาถึงเวลาที่จะมีการแตงตั้งตัวแทน จําหนายไดแลว ดังนั้นถาผู ใดสนใจสามารถติดตอเขามาได โดยจะทําการแตงตั้งภาคละ 1 ตัวแทนจําหนาย

“ธีระมงคล” เผยหลอดไฟแบรนด “กาตา” เนื้อหอม

คาดยอดขายตางจังหวัดโตเกิน 50% TMI เผยยอดขายหลอดไฟแบรนด “กาตา” โตกวาที่คาดการณ ไวที่ 40-50% โดยเฉพาะหางคาปลีกวัสดุกอสรางในตางจังหวัด เนื่องจากพันธมิตรเรงขยายสาขามาก ขึ้น จากเดิมที่เนนเปดเฉพาะในหัวเมืองใหญปรับแผนเตรียมเปดหางคาปลีกวัสดุกอสรางครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ พรอมขยายงานและสรางแบรนดรวมกัน เชื่อการตั้ง สาขาทําใหเกิดดีมานด ใหมขึ้น นายธีรยุทธ ประสิทธิร์ ตั นพร รองกรรมการผูจ ดั การ บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ TMI ผูนําธุรกิจออกแบบผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ ไฟฟาสอง สวาง อุปกรณควบคุมหลอดไฟ ภายใตแบรนด “กาตา” ซึ่ง มีฐานลูกคาทั้งในและตางประเทศ เปดเผยวา ขณะนี้ตลาด หางคาปลีกวัสดุกอ สรางในตางจังหวัดมีการเติบโตมากกวาที่ คาดการณ ซึ่งสงผลใหยอดขายผลิตภัณฑของบริษัท โดย เฉพาะหลอดไฟแบรนดกาตา และบัลลาสต ทีม่ ขี ายอยูในหาง คาปลีกไดรับการตอบรับเปนอยางดี คาดวาในปนี้ยอดขาย นาจะเติบโตไดมากกวา 40-50% จากทีเ่ คยคาดการณไวกอ น หนานี้ เนื่อง สวนโกลบอลเฮาสมีแผนจะเปดเพิ่มอีก 3-4 สาขารวม ขนาดใหญมากยังไมมีสถานที่ขายปลีกวัสดุกอสรางที่ครบ ซึ่งจะเห็นไดจากหาง จะมีทั้งหมด 8 สาขาในปนี้ โดยในขณะนี้ทางไทวัสดุมีแผนที่ วงจร ทําใหหางคาปลีกวัสดุกอสรางตางมีความตองการ ค า ปลี ก ซึ่ ง เป น พั น ธมิ ต ร จะเปดสาขาใหครบทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งไมใชแคหัวเมืองใหญ ขยายสาขามากขึ้น นายธีรยุทธ กลาวเสริมอีกวา จําหนายสินคาของบริษัท เพียงเทานั้น สวนทางสยามโกลบอลเฮาสก็ยังไมหยุดที่จะ “ตอนนี้ทางบริษัทก็มีการพุงเปาไปถึงจังหวัดอื่นๆ ดวย คือ ไทวัสดุและโกลบอล- ขยายสาขาในตางจังหวัดดวย ซึ่งแนวโนมการเติบโตของธุรกิจคาปลีกวัสดุกอสราง ทําให เฮาส มี ก ารขยายธุ ร กิ จ เราจึงตัดสินใจทีจ่ ะขยายงานตามแผนการเปดสาขาของ บริษทั เห็นอนาคตทีจ่ ะขยายงานในสวนของการคาปลีกในเชิง อยางตอเนื่อง โดยไทวัสดุ พันธมิตรลุยไปพรอมกับเขา ขณะเดียวกันถามีการเปดสาขา บวกมากขึ้น ผลตอบรับที่ ไดก็ชัดเจนวาสินคาขายดีขึ้นโดย เดิมมีทั้งหมด 6 สาขา ทาง ใหม เราก็จะมีการทําการตลาดตามพื้นที่ที่เปด เพื่อสราง เฉพาะหลอดไฟ หลังบริษัทฯ ไดหันมารุกตลาดหางคาปลีก บริษัทมีแผนที่จะเปดเพิ่ม แบรนดควบคูก นั ไปดวย ซึง่ จากการที่ ไดสาํ รวจความตองการ วัสดุกอสรางในตางจังหวัดตั้งแตเดือนเมษายนปที่แลว พบ อีก 6 สาขาภายในเดือน ของผูบ ริโภคยังพบวาการเปดสาขาใหมจะเปนการกระตุน ให วาประสบความสําเร็จอยางตอเนื่องดวยยอดขายทีเ่ ติบโตใน มิ ถุ น ายนนี้ และในครึ่ ง ป ธีรยุทธ ประสิทธิ์รัตนพร หลังมีแผนจะเปดอยางตอ เกิดดีมานด ใหมขึ้นในทองที่นั้นๆ ดวย และสวนใหญประสบ ระดับเลขสองหลักและขึ้นมามีสัดสวนเกือบ 10% ของราย ความสําเร็จ สวนตัวมองวา ที่ผานมาหัวเมืองรองที่ ไมไดมี ไดรวมแลว ซึ่งเชื่อวายังเติบโตไดอีกมาก”

10

BN#193_p01-13_Pro3.indd 10

4/1/12 1:29 AM


โคเนชูนวัตกรรม เจาะตลาดคอนโด นายบรานิสลาฟ บาลาซ กรรมการผูจัดการ บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) ผูดําเนินธุรกิจลิฟต บันไดเลื่อน และทางเลื่อนรายใหญ่ของโลก จาก ประเทศฟนแลนด ภายใตแบรนด “โคเน” เปดเผยวา หลั ง จากที่ บ ริ ษั ท ฯ ได เ ข า มาดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ใน ประเทศไทยมาเกือบ 20 ป ในปนี้ บริษัทฯ ตั้งเปา หมายทีจ่ ะขยายตลาดผลิตภัณฑกลุม ลิฟต บันไดเลื่อน และทางเลื่ อ นให้ม ากขึ้น ซึ่ง ทางบริษั ท เล็ง เห็น ว่ า ประเทศไทยถื อ เป น ประเทศที่ มี ศั ก ยภาพด า นการ เติบโตทางเศรษฐกิจใกลเคียงกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดประกาศแผนงานทําตลาด เพื่อรองรับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยที่ ขยายตัวไดดี โดยเฉพาะภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ มีการเติบโตอยางแข็งแกรง ซึ่งมีปจจัยมาจากการ ขยายตัวของชุมชนเมือง ที่หนุนความตองการที่อยู อาศัยในเขตเมืองใหเพิ่มขึ้น สงผลใหผูประกอบการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย ในประเทศไทย เดินหนาลงทุน พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแนวสูงเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในเขต กรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญทเี่ ปนแหลงทองเทีย่ ว จากปจจัยดังกลาว ทําใหบริษทั ฯ มองเห็นโอกาส ขยายตลาดกลุมผลิตภัณฑลิฟต บันไดเลื่อนและทาง เลื่อนภายใตแบรนด KONE โดยชูจุดเดนดานดีไซน เทคโนโลยี นวั ต กรรมสิ น ค า ที่ ส ามารถประหยั ด พลังงานไดถึง 60% ในระยะเวลาสี่ปที่ผานมา โดยมี ประสบการณและองคความรูดานเทคโนโลยีที่เขามา สนับสนุนเพื่อรองรับอาคารสูง ตลอดจนทีมพนักงาน บริการหลังการขายทีม่ คี วามเชีย่ วชาญดูแลซอมบํารุง รักษา เพื่อมุงเจาะกลุมลูกคาคอนโดมิเนียมแนวสูง ระดับไฮเอนดทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม ถึงแหลงทองเทีย่ วตามหัวเมืองใหญ เชน หัวหิน พัทยา และภูเก็ต โดยที่ผานมา “โคเน” ไดเขาไปติดตั้งลิฟต ใหกับโครงการคอนโดมิเนียมในระดับไฮเอนด ไดแก โครงการคอนโดมิเนียมเดอะเม็ท สาทร คอนโดมิเนียม เดอะริเวอร และคอนโดมิเนียมนอรท พอยท ที่หาด วงศอมาตย พัทยา ของกลุมไรมอนแลนด เปนตน “ประเทศไทยถือเปนประเทศที่มีศักยภาพการ เติบโตของธุรกิจ เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน เมืองที่มีผลทําใหการขยายตัวของที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนปจจัยบวกตอผลิตภัณฑลิฟต บันไดเลื่อนและ ทางเลื่ อ น โดยโคเน่ เชื่ อ ว่ า ด้ ว ยจุ ด แข็ ง และ ประสบการณ ในการดําเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มาอยางยาวนาน จะชวยผลักดันใหเราประสบความ สําเร็จในการทําตลาดในประเทศไทยไดอยางดี” นาย บรานิสลาฟ กลาวตอไปวา ลาสุด บริษัทฯ ไดยายที่ทําการสํานักงานใหมไป ยังตึกอาคารรสา ทาวเวอร 2 โดยทําพิธเี ปดอยางเปน ทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2555 ซึ่งเปนกาวยางที่ สําคัญทีแ่ สดงใหเห็นถึงศักยภาพในการรุกขยายตลาด ดวยความพรอมดานผลิตภัณฑและทีมงาน เพื่อรองรับ การเติบโตทางธุรกิจในไทย

กูนีลา นอรสตรอม

‘อีเลคโทรลักซ’ตั้งฐานผลิตเจาะตลาดตูเย็นพรีเมี่ยม “อีเลคโทรลักซ” ตัง้ โรงงานผลิตตูเ ย็นระดับพรีเมีย่ มแหงใหมทจี่ งั หวัดระยอง หวังใชเปน ฐานการผลิตเพื่อเจาะตลาดสงออกในเอเชียแปซิฟค โดยเฉพาะ คาดไตรมาสแรกปหนาพรอม เดินหนาผลิต นางสาวกูนีลา นอรสตรอม ประธานเจาหนาที่บริหารกลุมเครื่องใช ไฟฟาภายในบาน “อีเลคโทรลักซ” ประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เผยวา ลาสุดบริษัทฯ ไดวางศิลาฤกษ โรงงานผลิตตูเย็นแหงใหม ที่จังหวัด ระยอง ซึ่งจะเปนจุดเชื่อมสําคัญไปสูการดําเนินการผลิตระดับโลก ทั้งนี้ ที่ผานมา อีเลคโทรลักซ ไดมีการลงทุน ในสวนโรงงานการผลิตในประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง นับตัง้ แตป พ.ศ. 2546 ที่ ไดเริม่ มีสายการผลิตเครื่องซัก ผา เครื่องอบผา และลาสุดคือ ตูเย็น ผลิตภัณฑจากโรงงานเหลานี้ ไดรับการออกแบบมาเพื่อรองรับตลาดทั่ว ภูมิภาคเอเชียแปซิฟคโดยเฉพาะ ขณะนี้ โรงงานดังกลาว อยูร ะหวางการกอสราง และคาดวาจะสามารถเปดการผลิตไดเต็มศักยภาพ ในชวง ไตรมาสแรกของป 2556 ซึ่งจะเปนโรงงานผลิตตูเย็นระดับพรีเมี่ยม รวมทั้งนวัตกรรมตูเย็นใหมๆ หลากหลาย รุน เพื่อตอบสนองความตองการในดานการเก็บรักษาอาหารของผูบริโภคในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ดานนายสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผูจัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ ประเทศไทย ไดกลาววา การตัดสินใจ สรางโรงงานแหงใหม ถือเปนขาวดีสาํ หรับประเทศไทย และเปนการแสดงใหเห็นถึงพันธกิจทีอ่ เี ลคโทรลักซมตี อ คนไทยและเศรษฐกิจไทย ซึ่งไมเพียงแตเปนการเพิ่มการจางงานเทานั้น แตที่นี่จะเปนฐานการสงออกตูเย็นไปสู ตลาดในประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียแปซิฟก และจะเปนตัวชวยเพิม่ มูลคาการสง ออกใหแกประเทศไทยอีกดวย อนึ่ง อีเลคโทรลักซ เปนบริษัทผูนําระดับโลกดานการผลิตเครื่องใช ไฟฟาเพื่อการใชงานในครัวเรือน และ เพื่อการใชงานระดับมืออาชีพ โดยในแตละปมียอดจําหนายผลิตภัณฑมากกวา 40 ลานชิ้นในกวา 150 ประเทศ ทัว่ โลก บริษทั ไดเนนย้าํ ถึงการเปนผูค น ควานวัตกรรมใหม มีการออกแบบผลิตภัณฑทคี่ าํ นึงถึงความตองการของ ผูบ ริโภคเปนหลัก โดยได ใชขอ มูลจากการทําวิจยั เพื่อใหทราบถึงหรือมีความเขาใจลูกคาอยางกวางขวางและลึก ซึ้ง ทั้งนี้ เพื่อใหผลิตภัณฑตางๆ สามารถสนองตอบตอความตองการของผูบริโภค และผู ใชงานระดับมืออาชีพ ไดอยางแทจริง

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 11

BN#193_p01-13_Pro3.indd 11

4/1/12 1:29 AM


เปดบาน “ธนาคูณ” ผูผลิตเคมีภัณฑกอสราง

ชี้ตลาดสดใสพุงเปามุงตลาดเพื่อนบาน

แวะเวียน...เยี่ยมชม ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการ Builder News ขอพาไปเยี่ยมดูโรงงานของ บริษัท ธนาคูณกรุงเทพ (2001) จํากัด ผูผลิตและจําหนายเคมีภัณฑสําหรับงานกอสรางอันดับตนๆ ของเมืองไทย วามีกรรมวิธีในการผลิตสินคาคุณภาพอยางไรบาง.....

กอนอื่นเรามาเริ่มกันที่ประวัติของการกอตั้ง ธนาคูณ กรุงเทพ (2001) กันกอนวามีที่มาอยางไร จนประสบความ สําเร็จอยางทุกวันนี้ ได สําหรับ ธนาคูณกรุงเทพ (2001) กอตั้งขึ้นเมื่อ ป 2532 โดยคุณไพรัช สวัสดิ์ธนาคูณ ซึ่งใน ระยะแรกจะเป น การนํ า เข า ผลิ ต ภั ณ ฑ สํ า เร็ จ รู ป จากต า ง ประเทศเขามา ไมวาจะเปนจาก ยุโรป อเมริการวมไปถึง ออสเตรเลีย โดยหลังจากเริม่ ทําการตลาดไปไดสกั ระยะหนึง่ ทางผูบ ริหารจึงมีการรวมทุนและรับถายทอดเทคโนโลยี รวม ไปถึงสูตรการผลิตจากบริษัท อดิเลส ไบตัน จํากัด ซึ่งเปน บริษทั ผูผ ลิตเคมีภณ ั ฑกอ สรางติดอันดับ Top 5 ของประเทศ ออสเตรเลีย มาจนถึงปจจุบัน ธนาคูณกรุงเทพ (2001) ไดประสบ ความสําเร็จในการเปนผูนําทางดานเคมีภัณฑกอสราง และ ไดแตงตัง้ ใหคณ ุ เมธี สวัสดิธ์ นาคูณ ขึน้ เปนคณะกรรมการผู จัดการบริษัท และแบงแยกการดําเนินงานออกเปนบริษัท ต่ า งๆ เพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมทางด้ า นการตลาดอย่ า งชั ด เจน คือ บริษัท ธนาคูณพัฒนา จํากัด ดูแลทางดานการผลิตและ ทําตลาดสินคาที่ผลิตภายในประเทศ สวนบริษัท ธนาคูณ

12

BN#193_p01-13_Pro3.indd 12

กรุงเทพ (2001) จํากัด ดูแลทางดานการตลาดสินคานําเขา จากตางประเทศ นอกจากนั้นทางกลุมบริษัท ธนาคูณ ยังมุง เน น ในการคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพดี เ ยี่ ย ม เพื่อจําหนายใหกบั ลูกคา และยังมีการจัดตัง้ แผนก R&D เพื่อ พัฒนาและทดสอบคุณภาพของสินคากอนถึงมือลูกคาอีกดวย ทั้งนี้ นายสุรพงษ บุญโสธรสถิตย ผูจัดการฝายขาย บริษทั ธนาคูณกรุงเทพ (2001) จํากัด ได ใหขอ มูลเกีย่ วกับ ผลิตภัณฑของทางบริษัทและในสวนของโรงงานวา สําหรับ พื้นที่ในสวนของตัวโรงงานแหงนี้ โดยสวนใหญจะเปนสถาน ที่เก็บสินคาที่เราสั่งเขามาจากตางประเทศ นอกจากนั้นก็จะ มีผลิตภัณฑบางสวนที่เราผลิตขึ้นเองที่ โรงงาน ไมวาจะเปน ผลิตภัณฑประเภท เคมีภัณฑ ในสวนของเคมีน้ําที่ ใชสําหรับ ผสมกับคอนกรีต ทางบริษทั เปนผูด าํ เนินการผลิตเองทัง้ หมด ซึ่งตรงนี้ถือเปน Know how ที่ทางบริษัทไดรับมาจากตาง ประเทศ นอกจากนัน้ ก็จะมี ในสวนของซีเมนต ซึง่ เปนซีเมนต ชนิดพิเศษจะไมเหมือนกันซีเมนตที่มีการใชงานทั่วๆ ไป โดยซีเมนตทผี่ ลิตขึน้ มานีเ้ ปนซีเมนตทนี่ าํ มาผสมกับสาร เคมีชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม โดยจะไดซีเมนตที่มีคุณลักษณะไมหด

ตัวเวลาใชงาน ซึ่งมีการผสมเม็ดแรชนิดตางๆ เขาไป เพื่อ เพิ่มความแข็งแกรงใหกับผลิตภัณฑ รวมไปถึงซีเมนตปรับ ระดั บ ชนิ ด ต า งๆ อี ก ด ว ย ในส ว นของกํ า ลั ง ในการผลิ ต ผลิตภัณฑแตละชนิดนั้น หากเปนในสวนของปูนชนิดพิเศษ บริษั ท สามารถผลิ ตไดอ ยูที่ ประมาณ 400-500 ตั นตอ ป นอกจากนั้นก็ยังมี ในสวน ของการผลิตน้ํายากันซึม ช นิ ด อ ะ คิ ลิ ก ที่ ผ ลิ ต ไ ด ประมาณ 100-200 ตันตอ ป โดยผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด นี้ ทางบริษทั ผลิตแลจําหนาย ให ท างซั พ พลายเออร ดีลเลอร รวมไปถึงตัวแทน ติดตั้งของทางบริษัท ทั้งนี้ คาดวาในอนาคตจะมีการ เพิ่ ม กํ า ลั ง การผลิ ต ให มี ปริ ม าณมากขึ้ น กว า เดิ ม สุรพงษ บุญโสธรสถิตย อยางแนนอน

4/1/12 1:32 AM


ในสวนของตลาดเคมีภณ ั ฑกอ สรางในปน้ี ตองยอมรับวา ภาพรวมทัง้ ตลาดมีทศิ ทางทีด่ ขี น้ึ กวาในปทผ่ี า นมา ซึง่ เปนผล มาจากสถานการณอทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ในบานเรา จึงสงผลใหงาน กอสรางและซอมแซมมีการใชสนิ คาประเภทเคมีภณ ั ฑกอ สราง เพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุน้ีจึงทําให ในปน้ีทางบริษัทจะมีการนํา สินคาปอนเขาสูต ลาดอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับความตองการ ของตลาดทีม่ สี งู เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะในสินคาประเภทกันรัว่ ซึม ทีจ่ ะมีปริมาณการใชงานทีส่ งู ทัง้ ในสวนทีเ่ ปนการกอสราง ใหมและในสวนของการซอมแซมอาคารบานพักอาศัยจาก สถานการณนาํ้ ทวมทีผ่ า นมา ดานการแขงขันในตลาดเคมีภณ ั ฑกอ สราง บริษทั มองวา ตลาดกลุมนี้ยังมีคแู ขงนอยรายอยู ซึ่งโดยสวนใหญคแู ขงใน ตลาดจะเปนบริษัทที่รจู ักและทําธุรกิจอยูในวงการนี้อยูแลว ดังนัน้ จากสถานการณปจ จุบนั และปจจัยตางๆ จะยังคงทําให การแขงขันดําเนินไปในทิศทางเดิม เพียงแตชองทางในการ แนะนําสินคาใหกบั กลุม ผู ใชและผูร บั เหมากอสราง อาจจะมีการ เปลีย่ นแปลงไปบาง แตกค็ งจะยังไมหลีกหนีจากรูปแบบเดิมๆ ทีผ่ า นมาอยางแนนอน อีกประเด็นทีบ่ ริษทั ใหความสําคัญก็คอื เรื่องของการขยายฐานลูกคา นอกจากลูกคาในสวนของงานราชการที่เปนฐานลูกคา หลักของทางบริษทั แลว ในปนย้ี งั ไดทาํ การเพิม่ ชองทางใหมๆ เขามา โดยเนนไปทีก่ ารแนะนําสินคาใหกบั กลุม ผูร บั เหมาราย ใหมๆ โดยการสงเอกสารและทําการประชาสัมพันธผานสื่อ ตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ เพื่อใหกลุม ผูร บั เหมาไดรจู กั ผลิตภัณฑของ ทางบริษทั รวมไปถึงคุณสมบัตกิ ารใชงานทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ ทาง บริษัทคิดวานาจะเปนอีกชองทางหนึ่งที่จะทําใหบริษัทมียอด ขายรวมไปถึงกลุม ลูกคาทีเ่ พิม่ มากขึน้ นัน่ เอง ในเรื่องสินคาของบริษทั ถือวาสินคาของเราครอบคลุมใน สวนของงานเคมีภณ ั ฑกอ สรางทัง้ หมด ดังนัน้ ในเรื่องของสินคา ใหมในตอนนีจ้ งึ ยังไมจาํ เปนทีจ่ ะนําสินคาตัวใหมออกมาจําหนาย

ในชวงนี้ แตเราจะเนนไปทีเ่ รื่องของปริมาณการขายใหเพิม่ มาก ขึน้ โดยคาดวาในปนท้ี างธนาคูณจะมียอดขายอยูท ่ปี ระมาณ 100-150 ลานบาท และอีกประการในปนจ้ี ะเนนไปในสวนของ การหาตัวแทนติดตัง้ ทัง้ ในระบบกันซึมและระบบซีเมนตพเิ ศษ ใหมจี าํ นวนมากขึน้ นอกจากนัน้ ยังเนนอบรมใหความรูก บั กลุม ตัวแทนติดตัง้ เหลานี้ ใหเขามาเรียนรูถ งึ วิธกี ารใชวสั ดุ ความรู ความเข้ า ใจในการติ ด ตั้ ง ที่ ถู ก วิ ธี เพื่ อ ให้ ง านออกมามี ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ

อีกประการทีบ่ ริษทั ใหความสําคัญมากเปนพิเศษอีกอยางก็ คือเรื่องของการทําตลาดในตางประเทศใหมากขึน้ ซึง่ จากปท่ี ผานมาธนาคูณไดมกี ารสงสินคาไปจําหนายในประเทศกัมพูชา เปนหลัก แต ในปน้จี ะมีการเพิ่มฐานการตลาดไปยังประเทศ ใหมๆ ไมวา จะเปน เวียดนาม ลาวและพมา ซึง่ บริษทั ก็คาดวา จะสามารถเขาไปทําตลาดในประเทศดังกลาวไดตรงตามแผนที่ วางเอาไว ไดอยางแนนอน ทัง้ นีก้ จ็ ะสงผลในเรื่องยอดขายใหมี ปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามไปดวยนัน่ เอง

13

R1_BN#193_p5,13_Pro3.indd 13

4/2/12 2:25 PM


น้ําทวม-ภัยแลง ความเสี่ยงที่คนไทยตองเผชิญ

ขณะนีค้ นไทยยังมีความวิตกกังวลวาปนนี้ า้ํ จะทวมหรือไม เพราะสวนใหญยงั ไมมคี วามมัน่ ใจในมาตรการ ปองกันน้าํ ทวมจากรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากภาคเอกชน โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมตางๆ มีการสรางกําแพง กันน้ํากันอยางแข็งขัน ในขณะนี้กรมชลประทานก็มีการปลอยน้ําออกจากเขื่อนในปริมาณที่มาก ถาน้ําไม ทวมอาจเกิดปญหาตอการเพราะปลูกของภาคการเกษตรได ผูที่พอจะใหคําตอบนี้ไดคือ ทาน รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย ผูอํานวยการศูนยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมหาวิทยาลัยรังสิต และผูอํานวยการศูนยพลังงาน เพื่อสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร กลาววา จริงๆ แลวคงไมมีใครสามารถฟนธงลงไปไดวาน้ําจะ ทวมหรือไม ในแงของการคาดการณทางดานวิทยาศาสตร ที่ สามารถบอกได และพอจะมั่นใจไดจะอยูที่ราว 3-7 วัน แต ประเทศไทยไมสามารถคาดการณไดเลย อนาคตเราจึงไมรู วาจะทวมหรือไมทวม อยางไรก็ตามปรากฏการณลานีญาจะ เริ่มออนตัวลงตั้งแตชวงกลางป แลวก็จะเปลี่ยนสูปรากฏ การณ เ อลนี โ ญ มั ก เกิ ด ภาวะความแห ง แล ง ฝนตกน อ ย จึงเชื่อวาตั้งแตกลางปเปนตนไปไทยจะเจอกับภาวะน้ําแลง และจะแล ง มากในช ว งปลายป อ าจถึ ง ขั้ น ไม มี น้ํ า ก็ เ ป น ได ดังนั้น การจัดการบริหารน้ําตองพอดี เขื่อนที่รับน้ําตองมี ความยืดหยุนตามสถานการณทั้งกรณีน้ํามากและน้ํานอย ไมควรใหความสําคัญปลอยน้าํ ในเขื่อนมากเกินไป ปริมาณน้าํ ในเขื่อนจึงควรมี 55 เปอรเซ็นตของความจุนา้ํ อยางไรก็ตาม ปนคี้ วามเสีย่ งเรื่องน้าํ ทวมมีนอ ยแตกป็ ระมาทไมไดเพราะยัง มี ปั จ จั ย เสี่ ย งในเรื่ อ งพายุ ที่ จ ะเกิ ด มากในช่ ว งปลาย ปรากฏการณลานีญา รัฐบาลเริ่มไหวตัวเรื่องภัยแลง ขณะนี้รัฐบาลเริ่มรูถึงสัญญาณของภัยแลงแลว จึงมี การหยุ ด ปล อ ยน้ํ า หลั ง จากที่ มี ก ารปล อ ยออกมาวั น ละ 109 ลานลูกบาศกเมตร รวม 1 หมื่นลานลูกบาศกเมตร ทําให ปลายปเขื่อนภูมิพลจะเหลือน้ําอยู 2 พันลานลูกบาศกเมตร เขื่อนสิริกิติ์เหลือเพียง 1 พันลานลูกบาศกเมตร ในขณะที่มี พื้นที่ในการทํานาปรังอยู 10 ลานไร แตละไรจะใชน้ํา 1 พัน ลูกบาศกเมตร แตมีน้ํามีอยู 3 พันลานลูกบาศกเมตร แลว จะเอาน้ําที่ไหนไปใหชาวนา อีกทั้งในปริมาณน้ํา 3 พันลาน ลูกบาศกเมตร ยังจะตองนําไปใชเพื่อการผลิตน้ําประปาอีก ดังนัน้ ในปนอี้ าจเห็นชาวนายกขบวนกันมาประทวงทุกสัปดาห ไมมีใครกลารับประกันน้ําไมทวม อยางไรก็ตามยังมีแรงขับเคลื่อนที่จะทําใหเกิดอุทกภัย ในอนาคตคือ 1.ฝนตกหนัก น้าํ เหนือมากขึน้ 2.ระดับน้าํ ทะเล สูงขึน้ ปละ 3 มม. 3.แผนดินทรุดตัวปละ 1- 2 ซม. 4.ผังเมือง แออัด 5.การบริหารจัดการ ดังนัน้ ไมมใี ครกลารับประกันน้าํ ไมทว ม ตอไปความถีแ่ ละ ความรุนแรงของภัยพิบัติจะมีมากขึ้น วงจรของเหตุการณที่ เคยเกิดขึ้น 200 ปครั้ง จะรนระยะเวลาเหลือเพียง 12 ป ถา ไมมมี าตรการปองกันทีด่ ี เรามีสทิ ธิเ์ อาเรือไปแลนในรถไฟฟา ใตดิน ดังนั้นถาป 2555 เกิดเหตุการณน้ําทวมจะรุนแรงมาก เพราะจังหวัดตางๆ ขางบนของประเทศมีการสรางคันกันน้าํ กันมาก ทําใหบริเวณที่น้ําไมทวมเมื่อปที่แลว หากปนี้น้ําทวม ก็จะโดนน้ําทวม สวนบริเวณที่เคยทวมก็จะไมทวม รัฐบาลสั่งใหผูวาแตละจังหวัดไปทําการบานมา แลว เสนอแผนปฏิบตั ิ ซึง่ แตละจังหวัดตองตอกันใหได เราเปนภาค ประชาชนตองติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลใหดี สิ่งที่จะตองคิดหากเกิดน้ําทวมก็คือ เราจะอยู เราจะสู หรือเราจะหนี ถาอยูตองมีการปรับตัว และปรับตัวอยางไร เชน การทีผ่ ปู ระกอบการมีการถมดินใหสงู ขึน้ เพื่อหนีนา้ํ ทวม ซึ่งการทําเชนนั้นก็จะทําใหน้ําไปทวมที่อื่น แตถาทุกคนถม หมด น้ําก็จะทวมหมดทุกที่เชนกัน โดยสวนตัวจึงไมอยากให มีการถมดิน เพราะเปนการสงความทุกขไปใหผูอนื่ การจะสูกับน้ํา ก็ตองคิดวาเราสูไดแคไหน เชน ถาทวม 1 เมตรเราสูอยูแลว โดยทางจังหวัดจะตองเขามาดูแล แต

BN#193_p14-23_Pro3.indd 14

ถาทวมสูงถึง 3 เมตร เราสูไ มไหว แตถา จะสู เราจะสูอ ยางไร ก็ตองสรางบานใหสูงขึ้นจาก 2 ชั้นเปน 3 ชั้น และตองทํา ประกันภัย โดยทางรัฐบาลมยอมจายคาชดเชยในเรื่องของ เบี้ยประกันภัยให โดย 1 แสนเสียคาธรรมเนียม 500 บาท มี ว งเงิ น ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม 2 หมื่ น ล้ า นบาท ภาคประชาชน 3 หมื่นลานบาท รวมเปน 5 หมื่นลานบาท แผนที่น้ําทวมไมมีเจาภาพ แผนทีน่ า้ํ ทวมไมมใี ครรับผิดชอบสําหรับประเทศไทย จึง เปนเรื่องที่แปลกมาก ทั้งที่เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะนําไปทํา เปนยุทธศาสตรได หากปนี้มีน้ําเหมือนปที่แลว และรัฐบาล ไมไดทาํ อะไรเลย ก็จะเหมือนปทแี่ ลว เพราะลําพังแกมลิงนัน้ ไมเพียงพอทีจ่ ะรับปญหาได ตองอาศัยฟดเวย ปญหาจึงมีอยู วาเหลือเวลาอีก 5 เดือนจะดําเนินการไดเสร็จหรือไม จากกรณีศึกษาเหตุการณน้ําทวมเมื่อป 2554 ที่ไมไดมี การทําอะไรเลย พบวามีพนื้ ทีน่ า้ํ ทวม 8.8 ไร ถามีการทําแกม ลิงเจาพระยาตอนลาง 2 ลานไร จะทําใหมีพื้นที่ถูกน้ําทวม 7.2 ลา นไร นั่น หมายถึ ง พื้น ที่น้ํา ทว มจะลดลงไป 18 % ในขณะทีห่ ากมีการพัฒนาพืน้ ทีแ่ กมลิง 2 ลานไร และ Flood way ฝงตะวันออก พื้นที่น้ําทวมจะเหลือ 5.7 ลานไร เทากับ พื้นที่ถูกน้ําทวมจะลดลงไป 35 % และถามีการพัฒนาพื้นที่ แกมลิง 2 ลานไร และ Flood way ฝงตะวันออก-ตก พื้นที่ น้าํ ทวมจะลดลงอีก เหลือเพียง 4.2 ลานไร หรือเทากับลดลง ไป 52 % เหตุการณนา้ํ ทวมเมื่อป 2554 แบงกมกี ารประเมินความ เสียหายที่เกิดจากน้ําทวม ไวถึง 1.44 ลานลานบาท ซึ่งสูง กวาที่มีการคาดการณกันเอาไว ถึง 10 เทา ที่สําคัญการ ประปานครหลวงไมมแี หลงน้าํ ดิบของตัวเอง ตองอาศัยแมนา้ํ เจาพระยาและแมกลอง ดังนั้นความเสี่ยงในเรื่องของการ ผลิตน้ําประปามีสูงมาก ในสวนของรถไฟฟาใตดินก็เชนกัน เวลาออกแบบเขาออกแบบเพื่ อ ความเสี่ ย งในเรื่ อ งของ น้ําทวมไวเพียง 20 % บทเรียนทีไ่ ดจากน้าํ ทวมครัง้ ทีผ่ า นมามีมากมาย ทัง้ จาก คนไทยไมรูวาน้ําจะทวมกรุงเทพฯและปริมณฑล เนื่องจาก ขาดการเผยแพรขอ มูล ทัง้ ทีร่ ะบบพยากรณและเตือนภัยดาน

รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย ภูมอิ ากาศ กับความไมแนนอน โดยทัว่ ไปแบบจําลองสามารถ คาดการณการเปลี่ยนแปลงรายวันประมาณ 7 วันลวงหนา ทําใหขาดการเตรียมความพรอมในการรับมือ นอกจากนีเ้ มื่อ ไมรแู ลวยังไมตระหนัก ไมปรับตัว รัฐบาลเองก็ใหความสําคัญ เฉพาะการประชุมโลกรอนมากเกินไป เมื่อรัฐบาลนิ่ง คนไทยนิ่ง คูคลองขาดศักยภาพการ ระบายน้าํ ผังเมืองไรระเบียบ บวกปจจัยเรื่องแผนดินทรุดตัว น้ําทะเลสูงขึ้น จึงกอใหเกิดอุกทกภัยครั้งรายแรงขึ้น ภาคเอกชนยังไมเชื่อมั่น หากจะถามวาขณะนีภ้ าคเอกชนมีความเชื่อมัน่ ในระบบ ปองกันน้ําทวมเพียงไรละก็ คําตอบที่ไดจากหลายเวทีที่ไดมี การเสวนากันในเรื่องนี้ ตางตอบเปนเสียงเดียวกันวาเราไม ค่อยเชื่อมั่น ทําให้ภาคเอกชนต้องหันมาช่วยเหลือตัวเอง อยางเชน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะกําลังสรางกําแพงคันดิน มี Sheet Pile มูลคา 2 พันลานบาท เพี่อสรางความเชื่อมั่น ใหกับนักลงทุน ซึ่งก็ไมคอยประสบผลสําเร็จสักเทาไหร การ ทําคันดินลอมรอบโรงงานไมไดหมายความวาจะทําใหเขาเชื่อ มั่น เพราะจาการที่นิคมอุตสาหกรรมไปโรดโชวกับทางญี่ปุน สิ่งที่เขาถามกลับมาก็คือ ถาน้ําทวมจะขนสงสิ่งของอยางไร และคนงานจะเดินทางไดอยางไร เหตุการณน้ําทวมเมื่อปที่ผานมามีคําถามวา เกิดจาก การบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไมอยางไร

4/1/12 2:09 AM


ความชัดเจนจากเรื่องนี้มีทั้งแงบวกและแงลบ ถาเกิด จากการบริหารจัดการที่ผิดพลาดจะกอใหเกิดการฟองรอง เรียกคาเสียหายหลายพันลาน แตถาบอกวาเกิดจากภัย ธรรมชาติ ก็มีภาพฟองวาเกิดจาการบริหารจัดการเปนตัว ขัดแยง เมื่อเทียบกับเหตุการณสินามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุน รัฐบาล รับผิดชอบแตเพียงผูเดียว เพราะ 1.รัฐบาลทําใหประชาชน เกิดความเชื่อมั่นวาบานที่อยูริมทะเลจะปลอดภัย 2.รัฐบาล รับผิดชอบเพราะอุตุนิยมฯ มองวาจะเกิดคลื่นที่มีความสูง เพียง 5- 6 เมตร แตที่เกิดขึ้นจริงสูงถึง 40 เมตร ปจจุบัน คนญีป่ นุ ยังไมสามารถกลับเขาไปอยูไ ดเพราะทางญีป่ นุ กําลัง ปฎิ รู ป ในเรื่ อ งของผั งเมื อง ซึ่งต่างกั บการเกิด สึน ามิใน ประเทศไทยเมื่อป 2547 ปรากฏวา ขณะนี้เกาะพีพีมีสภาพ แยกวาเดิม สิงคโปรถามผมวา น้ําทวมปที่แลวเกิดจาก Black Swan หรือเปลา ผมตอบวาทาจะเปน Dirty White Swan ความจริ ง ความเสี่ ย งรู้ ล่ ว งหน้ า แต่ ไ ม่ มี ก ารสื่ อ สารให้

ประชาชนได ท ราบ อี ก ทั้ ง ยั ง มี เรื่องของการเมืองทองถิ่นเขามา เกี่ ยวของ อยางเชน เขตพื้นที่ หนองเสือน้ําไมทวม น้ําเขาไปไม ได การจัดการสามารถทําได น้ํา ทวมพื้นที่ใดก็ได อันนี้ เปนปญหา การเมืองทองถิน่ เขามาเกีย่ วของ มีรัฐมนตรีทานหนึ่งบอกวา ถนน เสนนี้เปนของเขา เขาจะทําอะไร ก็ได ดังนั้น อยาเอาบรรทัดฐานป ที่แ ลว มาเปนมาตรฐาน พื้นที่ที่ เคยถูกน้ําทวมสูง 1 เมตร อาจ ทวมสูงเปน 2-3 เมตรก็ได ความ สามารถในการรับน้ําของพื้นที่ใน กทม.มันตีบไปเรื่อยๆ ปัญหาจะ รุนแรงมากขึน้ ถาเราไมตดิ ตามและกํากับมาตรการทีร่ ฐั ออก มา เพราะขณะนีพ้ นื้ ทีด่ า นบนแตละจังหวัดเริม่ จัดทําคันกันน้าํ ทําใหน้ําจะไหลเขาทวมอยุธยา และกระจายหลากทุงมาเปน หนากระดาน ผมไปสิงคโปรและญี่ปุน เขาถามผมวา เรา ตองการใชพื้นที่เปนทางน้ําผานหรือ เปนที่กักน้ํา น้ําทวมครั้งที่ผานมากอใหเกิดความเสียหายตอภาค อุตสาหกรรมถึง 1 ลานลานบาท เพราะเกิดจาการที่ไมยอม ใชพื้นที่ใหเปนทางน้ําผาน เชน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ซึง่ มีพนื้ ที่ 5 พันไร ไมยอมใหทางน้าํ ผาน มีการเสริมกระสอบ ทรายเพื่อใชเปนแนวกั้นทางน้ําสูงถึง 5 เมตร แตก็ยังเอา ไมอยู ในขณะที่นิคมอุตสาหกรรมบางชันยอมใหน้ําไหลผาน แสดงใหเห็นถึงแผนการตั้งรับที่ไมไดมีการประเมินลวงหนา อยางไรก็ตาม ปจจุบนั นิคมอุตสาหกรรมมีการลงทุนสรางคัน กั้นน้ํา เลยมีคนไปฟองวาจะสงผลกระทบตอผูอื่น ซึ่งศาลยัง ไมไดมีการตัดสินใจ ความ จริงการสรางคันกัน้ น้าํ ของนิคมอุตสาหกรรมไมมี ผลกระทบ แตรัฐบาลไมกลาออกมายืนยัน โดยสรุปคนไทย

ไมรูน้ําจะทวมกรุงเทพฯและปริมณฑล ทําใหขาดการเตรียม ความพรอมในการรับมือ ขาดระบบการสนับสนุนการตัดสิน ใจ ในเรื่อ งของทางเลือ กในการลดความเสี่ย ง ไม่มีก าร ประเมินทางเลือกในการตอสูกับภัยน้ําทวม เลยกลายเปน เรื่องทําไปทดลองไป จุดอพยพก็จมน้ํา ตองยายแลวยายอีก จนกอใหเกิดความสูญเสียยากตอการประเมิน เฉพาะแคนคิ ม อุตสาหกรรมทีเ่ กิดการจมน้าํ ก็สญ ู เสยกวา 230,000 ลานบาท อย า งไรก็ ต าม ถ า ชุ ม ชนเข ม แข็ ง และมี ส ว นร ว มป ญ หา ทุกอยางจะคลี่คลาย แนวทางแกปญหาระยะยาว สํ า หรั บ แนวทางแก ป ญ หาระยะยาว ที่ ผ มเสนอ รัฐบาลไป ประกอบดวย 2 แนวทางดวยกัน แนวทางแรก ประกอบดวย R1 และ R2 โดย R1 เปนเรื่องของการจัดการ ในภาวะฉุกเฉิน เชนการอพยพหนีภยั การคนหาและชวยชีวติ การชวยเหลือในเบื้องตน สวน R2 เปนเรื่องของการฟนฟู บูรณะซอมแซม การประเมินความเสียหาย การเยียวยา สรางอาชีพ แนวทางที่ 2 ประกอบดวย P1 และ P 2 โดย P 1 เปน เรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ เช่นการประเมิน ความเสี่ยง ในเรื่องของความรุนแรง ความลอแหลม การ วางแผนการใชที่ดิน มาตรการใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่ง กอสราง สวนP 2เปนเรื่องของการเตรียมพรอมรับภัย ซึ่งมี ทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยลวงหนา แผนการอพยพหนีภัย และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน อยาง ทีก่ ลาวมาแลววา ไมมใี ครกลารับประกันวาปนนี้ า้ํ จะไมทวม เพราะกรมอุตุฯของอังกฤษ ไดบอกวาเหตุการณที่ เคยเกิดขึน้ ในรอบ 100 ป จะกลายเปน 10 ปในปจจุบนั ความ เสี่ยงจึงเพิ่มขึ้นเปน 10 เทา เพราะแผนดินทรุด น้ําทะเลสูง ขึ้น อีกทั้งผูเชี่ยวชาญบอกวาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นไมมี ใครบอก ไดวา จะเกิดเมื่อใด จะเกิดเดือนนีก้ ไ็ ด เดือนหนาก็ได หรือในอีก 90 ปขางหนาก็ได

ตึกเกาๆ ไฟไหมทําใหคนตาย สถาปนิก มีสวนเกี่ยวของจริงหรือ หัวขอในการเสวนา ของสมาคมสถาปนิก สยามฯ ในวันพุธที่ 21 มี.ค. 2555 เปนคําถามทีต่ อ เนื่อง แตเนื่องจากผูต อบคําถามมีธรุ กิจในพืน้ ทีน่ อกกรุงเทพฯ ตั้งแตเชาจนถึงค่ํา จึงมิไดเขารวมเสวนา ทําใหไมไดรับ ทราบความคิดเห็นของสถาปนิกทานอื่น แตคําถามนีน้ าจะมีประโยชนที่จะตอบกับชาวบาน หรือผูคนที่สนใจวา สถาปนิกควรจะมีสวนเกี่ยวของใน เรื่องนี้ จริงหรือไม ประเด็นที่ 1 เริ่มที่จะตองพิจารณาก็คือ สถาปนิก มีสวนเกีย่ วของกับตึกเกาๆ อยางไร มีสวนเกีย่ วของใน ระดับไหน ประเด็นที่ 2 เรื่องที่เกิดไฟไหมในตึกเกานั้น (อาจ จะตึกใหมดวยก็ได) ไฟไหมเพราะสาเหตุใด ในประเด็นที่ 1 ตึกเกาๆ ไฟไหมนนั้ ไฟไหมทเี่ กิดขึน้ มาจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตึ ก นั้ น อย า งไร สถาปนิ ก เขาไปเกี่ยวของกับตึกหลังนั้นอยางไรบาง เชน มีการ กอสราง ดัดแปลง ตอเติม ตึกเกาๆ หลังนั้นอยางไร ตั ว อย า งประเด็ น ที่ จ ะพิ จ ารณาก็ คื อ กรณี ตึ ก โรงแรมถลมที่ จ. นครราชสีมา เมื่อหลายปที่ผานมา ที่ ถลมทลายลงจนทําใหมีผูเสียชีวิต บาดเจ็บ ลมตาย หลายสิบคน มีการฟองรองดําเนินคดีกันหลายป จนใน ที่สุดศาลฎีกาก็ตัดสินลงโทษจําคุกวิศวกร ผูออกแบบ รายการคํานวณโครงสราง แตสถาปนิกผูออกแบบ ดัดแปลงนัน้ พนคดีความผิดใดๆ (ทัง้ 3 ศาล) เพราะการ

BN#193_p14-23_Pro3.indd 15

ถลมของอาคารไมไดเกิดจากการออกแบบของสถาปนิก หนาทีใ่ นการทําใหเกิดความมัน่ คง แข็งแรง ขึน้ อยูก บั การ คํานวณและออกแบบของวิศวกร กรณีนถี้ า เปรียบเทียบ กับตึกไฟไหมคอื ตองพิสูจนใหไดเสียกอนวาไฟไหมที่เกิด ขึน้ เกิดจากการออกแบบปรับปรุง ดัดแปลง ตอเติม ของ สถาปนิก แตในกรณีที่สถาปนิกไดออกแบบหรือควบคุมงาน ปรับปรุง ดัดแปลง ตอเติม เปนเหตุใหความปลอดภัย ของการใชอาคารเชน ทําใหทางหนีไฟของตึกดังกลาว ผิดไปจากขอกําหนดในกฎหมาย ตรงนีส้ ถาปนิกก็จะตอง รับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 และ กรณีมีคนตายก็ตองพวงไปดวยมาตรา 238 อีกดวย โดยเหตุ ที่ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ ห รื อ วิ ธี ก ารอั น พึ ง กระทําการนั้นๆ ในกรณีตึกเกาๆ ที่เกิดไฟไหมโดยที่มิไดเกิดขึ้นจาก การกอสราง ดัดแปลง ตอเติมใดๆ แตเกิดจากการใช อาคารนั้น โดยไมมีการบํารุงรักษาสภาพการใชอาคาร ความรับผิดชอบยอมตกอยูก บั ผูค รอบครองหรือเจาของ อาคาร แตถึงแมเหตุไฟไหมจะเกิดขึ้นโดยไมมีการบํารุง รักษาอาคารแตอยางใด แตการสืบสวน สอบสวน แลว พบวาตึกเกาๆ นัน้ ออกแบบและควบคุมงานกอสรางโดย สถาปนิก ที่กระทําไปโดยผิดไปจากขอกําหนดกฎหมาย เชน ประตูหนีไฟ บันได หนีไฟ หรือทางหนีไฟ ผิดไปจาก

ขอกําหนดกฎหมาย อันทําใหเกิดการไมปฏิบตั ติ ามหลัก เกณฑหรือวิธีการอันพึงกระทํานั้น สถาปนิกผูนั้นก็คง ตองรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 และ 238 ดวย ในประเด็นที่ 2 คือ ไฟไหมตกึ เกา (หรือตึกใหมดว ย ก็ได) ไฟไหมดว ยเหตุใด ก็ตอ งสืบสวนใหไดวา ใครจะตอง เปนผูรับผิดชอบตอการเกิดเหตุนั้น แตเมื่อเกิดเหตุไฟ ไหมแลวพบวาตึกหลังนั้นไมวาใหมหรือเกามีความผิด พลาดในการออกแบบ ไมวาจะทางสถาปตยกรรมหรือ วิศวกรรมที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือวิธีการอันพึง กระทํา ผูนั้นก็ตองรับผิดชอบ ตัวอยางภาพยนตรเรื่องตึกนรกที่เกิดไฟไหมขณะ ฉลองการเปดตึก นาจะเปนตัวอยางของการออกแบบ ทั้ งสถาปนิกและวิศวกรรวมกันที่ไม เปนไปตามหลัก เกณฑหรือวิธีการอันพึงกระทํา (เชนไมสามารถเคลื่อน ยายผูคนที่อยูในตึกไปยังที่ปลอดภัยได) เปนตน หากทานใดมีปญหาเกี่ยวกับกฎหมายกอสราง “เราคือที่ปรึกษา” เพียงฝากคําถามเขามาที่เรา โทรศัพท 0-2717-2477 ตอ 159 โทรสาร 0-27173843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ ชํานิประศาสน จะเปนผูไขขอของใจผาน คอลัมน กฎหมายกับการกอสราง ใหทุกทานตอไป

4/1/12 2:09 AM


“ออรคิดกรุป” ขยายไลน ปน “แมรี่แลนด”

ผุดคอนโดฯยานสุขุมวิทเจาะคนรุนใหม ไทยซัมมิทแตกไลนผุดออฟฟศ

นายสกุลธร จึงรุงเรืองกิจ กรรมการ บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในเครือไทยซัมมิท ผูบริหาร โครงการ เอ็นเตอรไพรซ ปารค (Enterprize Park) กลาว วา โครงการเอ็นเตอรไพรซ ปารค โฮม ออฟฟศ บริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม.5 โครงการแรกของบริษัทฯ ซึ่งเปด ตัวเมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา ไดรับการตอบรับจากลูกคา เปนอยางดี โดยโครงการนี้มีใหเลือก 2 ขนาด ไดแก ขนาด 32 ตารางวา หนากวาง 8 เมตร 3 หองนอน 5 หองน้ํา ที่จอดรถ 3 คัน และขนาด 25 ตารางวา หนากวาง 5.5 เมตร 2 หองนอน 5 หองน้ํา ที่จอดรถ 2 คัน ราคาเริ่ม ตนที่ 7.69 ลานบาท มีจํานวนทั้งสิ้น 80 ยูนิต มูลคารวม ของโครงการ 700 ลานบาท ขณะนี้มียอดจองไปแลวกวา 30% คิดเปนมูลคากวา 300 ลานบาท

ดี-แลนดกรุปเตรียมผุด2โครงการ

นายสุเทพ ปญญาสาคร กรรมการผูจัดการบริษัท ดี-แลนดกรุป จํากัด เปดเผยวา ภายในปลายไตรมาส3 หรือ ไตรมาส 4 ของป นี้ บ ริ ษั ท จะเป ด โครงการใหม อี ก 2 โครงการ เปนบานเดี่ยวบนเนื้อที่ 20-30 ไรในจังหวัด ราชบุรแี ละสมุทรสาคร โดยขณะนีก้ าํ ลังศึกษาขอมูลในเรื่อง ของราคาและแบรนดที่จะใชในการพัฒนา สวนโครงการ ไลฟสไตลมอลล พอรโตชโิ น (Porto Chino) ขณะนีก้ อ สราง ไปแลว 75 % คาดจะเปดใหบริการไดในเดือนมิถุนายนศก นี้ ในขณะที่โครงการ พอรโต วิลลา ซึ่งเปนบานเดี่ยว จํานวน 103 ยูนิต ราคา 6-12 ลานบาท บนเนื้อที่ 50 ไร ขณะนี้มียอดขายแลวกวา 70 %

พฤกษาเจาะทําเลอินเตอรเชนจ

นายประเสริ ฐ แต ดุ ล ยสาธิ ต กรรมการและรอง กรรมการผูจัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) เปดเผยวาบริษทั เปดตัวคอนโดใหม “The Tree Interchange” ตั้งอยูใกลจุดเชื่อมรถไฟฟาสองสายที่เรียก วา อินเตอรเชนจ (Interchange) ของรถไฟฟาสายสีมวง และ วงแหวนรถไฟฟาสายสีนา้ํ เงิน สถานีเตาปูน โดยThe Tree Interchange เปนอาคารชุดพักอาศัยสูง 40 ชั้น จํานวน 2 อาคาร มีหอ งใหเลือก 5 แบบ พืน้ ทีใ่ ชสอยตัง้ แต 22 - 63 ตร.ม. ราคาตารางเมตรละ 6 หมื่นกวา ถึง 7 หมื่นกวา ออกแบบโดยใชแนวคิด Nuovo Eco พรอมสวน บนพืน้ ดินขนาดใหญกวา 5 ไร และหากพิจารณาราคาคอน โดโครงการใหมที่เปดในชวง 3 ปที่ผานมา ในสถานี Interchange อื่น เชน สยาม ศาลาแดง อโศก พบวา ราคาคอน โด เฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 50-127%”

ทรัพยสินฯเปดที่ ใหเอกชนพัฒนา

นายสมบู ร ณ ชั ย เดชสุ ริ ย ะ ผู ช ว ยผู อํ า นวยการ สํานักงานทรัพยสนิ สวนพระมหากษัตริย เปดเผยวา มีทดี่ นิ ทีจ่ ะเปดใหเอกชนเขามาพัฒนา ประกอบดวย ทีด่ นิ บริเวณ ซอยพิพัฒน 302.8 ตารางวา ที่ดินบริเวณสี่แยกราชเทวี เนื้อที่ 2 ไรเศษ ที่ดินบริเวณหัวมุมถนนราชปรารภตัดถนน เพชรบุรตี ดั ใหม เนือ้ ทีป่ ระมาณ 7 ไร โดยพืน้ ทีบ่ ริเวณซอย พิพัฒนไดประกาศเชิญชวนใหผูสนใจแสดงความจํานง ตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม โดยจะหมดเขตวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 หลังจากนั้นจะ ใหยื่นเสนอแผนโครงการในวันที่ 10 พฤษภาคม-21 มิถนุ ายน 2555 โดยจะทราบผลภายในเดือน กันยายน 2555 สวนที่ดินบริเวณสี่แยกราชเทวี กําลังรอ รับคืนจากผูเชาอีก 2 ราย คาดวาจะเริ่มเปดใหเอกชนผู สนใจยื่นความจํานงไดในปลายปนี้

นายพันธุคิด เลาหชัย กรรมการผูจัดการบริษัท แมรี่แลนด จํากัด เปดเผยวา บริษัท แมรี่แลนด เปนบริษัท ในเครือของออรคิดกรุป ซึ่งดําเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมากวา 30 ป โดยทําการพัฒนาเปนบานจัดสรรภายใต แบรนด ออรคิด วิลลา บนถนนลาดพราว และเสนบางนาตราด ซึ่งเปนบานเดี่ยว จํานวนกวา 1,000 หลัง ราคา 2.5-6 ลานบาท บนเนื้อที่ 250 ไร ลาสุดไดเปดโครงการ Downtown 49 ตั้งอยูในซอยสุขุมวิท 49/12 บนเนื้อที่ 2 ไร มูลคา โครงการ 800 ลานบาท ภายในประกอบดวยอาคารคอนโด มิเนียม 2 อาคาร อาคารแรกมี 30 หอง อาคารทีส่ องมี 105 หอง ขนาดตั้งแต 33.83-141.24 ตารางเมตร ราคาเริ่มตนที่ 2.79 ลานบาท หรือตารางเมตรละ 89,000 บาท โดยมีจุดเดน ที่หองแบบดูเพล็กซ ที่มีหองรับแขกเปนโถงสูงถึง 5 เมตร ใหความรูสึกโลงสบายเหมือนอยูบาน การที่บริษัทฯ หันมาใหความสนใจพัฒนาโครงการแนวสูง เนื่องจากมีที่ดินอยูในยานสุขุมวิท ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาเปนที่อยูอาศัยแนวสูง สําหรับคนรุนใหมที่ อยากใชชีวิตกลางใจเมือง ใกลแหลงอํานวยความสะดวก เชน หางสรรพสินคา ดิเอ็มโพเรียม เจอเวนิว ทองหลอ

โรงพยาบาลสมิติเวช เปนตน นายพันธุคิด กลาว กลุม “ออรคิด กรุป” มีที่ดิน อยูหลายแปลง เชน รอบๆ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณวัด ศรีมาลีนอย จํานวน 100 ไร ยานถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 24 จํานวน 50 ไร บริเวณถนนสุวิทนทวงศ ซอย 30 จํานวน 80 ไร ยานวัชรพล 8 ไร ที่หัวหินบริเวณใกลกับโรงแรมแก รนด แปซิฟก โฮเทล จํานวน 30 ไร ที่เขาเตา 10 ไร ที่ ชะอํา 36 ไร ดังนั้นบริษัทฯจึงมีแผนที่จะพัฒนาโครงการ อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามในสวนของรูปแบบโครงการที่จะทําการ พัฒนา จะมีทั้งแนวราบและแนวสูง แตจะเนนหนักไปที่แนว ราบมากกวา โดยคิดเปนสัดสวน 3 ตอ 1 เนื่องจากที่ดิน สวนใหญของบริษัทฯเปนผืนใหญ ซึ่งเหมาะกับการพัฒนา แนวราบมากกวาแนวสูง ในสวนของโครงการแนวสูง บริษัทฯ จะเนนการพัฒนา คอนโดใจกลางเมือง หรือตามหัวเมืองใหญๆ เชน หัวหิน ชะอํา ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครง การ คาดวาจะทําเปนคอนโดเทล โดยดึงเชนใหญจากตาง ประเทศเขามาบริหารโครงการ

จตุจักร กรีน ไลฟ สไตลมอลล บริษทั ไฮทราฟฟค มีเดีย จํากัด เปดโครงการ “จตุจกั ร กรี น ” ไลฟ สไตล ม อลล บนพื้ น ที่ ก ว า 21 ไร ถนน กําแพงเพชร 3 หางจากตลาดนัดจตุจักร 100 เมตร ภาย “แกรนด บางกอก บูเลอวารด รามอินทรา” ใต คอนเซป “Shops in the park” เพื่อสรางประสบการณ ใหมในการช็อปปง โดยแบงการพัฒนาเปน 2 สวน คือ พืน้ ที่ สวนแรกลานจอดรถกวา 15 ไร สวนที่สองเปนพื้นที่เชิง พาณิชยบนพื้นที่กวา 6 ไร แบงเปน 3 โซน ดังนี้ 1.โซนราน คายอย (Shop) ขนาด 13.69 ตารางเมตร กวา 150 ราน คา 2. Green Food Park (โซน ฟูดคอรท) บนพื้นที่ 2,000 ตาราง 3. Restaurant in the Park บนพืน้ ที่ 1,500 ตาราง เมตร ทีต่ อบรับทุกความตองการของลูกคาทุกกลุม ไมวา จะ มาสังสรรคกบั กลุม เพื่อน ครอบครัว คนรูใ จ หรืองานประชุม ตางๆ บริษทั เอสซี แอสเสท คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ขอแนะนํ า โครงการ “แกรนด บางกอก บู เ ลอวาร ด รามอินทรา” คฤหาสนหรูระดับพรีเมี่ยม 2 และ3 ชั้น ติด ถนนใหญรามอินทรา New Series สไตล Modern Luxury บนเนื้อที่กวา 17 ไร ออกแบบพื้นที่ใชสอย ตั้งแต 285393 ตารางเมตร ดีไซนฟงกชั่นตอบสนองรสนิยมที่สะทอน ความเปนผูนําคํานึงถึงความเปนสวนตัว เพียง 40 ยูนิต ราคาเริ่มตน 15.9 ลานบาท

16

BN#193_p14-23_Pro3.indd 16

4/2/12 2:00 PM


ทิศทางการลงทุน อสังหาริมทรัพย 2555 กรุงเทพฯ และตางจังหวัด (ตอนที่ 4)

โดย นายวสันต คงจันทร

กรรมการผูจัดการ บจก.โมเดอรน พร็อพเพอรตี้ คอนซัลแตนท www.m-property.co.th

ผลกระทบตอพฤติกรรม การซื้อ การเลือก (ทัง้ ดานกวางและดานลึก) แถมขุดดินมาถมใหสงู ไดดว ย แต ทําเลที่อยูอาศัย ต อ งมี เ ส น ทางให น้ํ า ผ า นได ด ว ยและยั ง เป น จุ ด ขายของ ป ญ หาอุ ท กภั ย ใหญ ค รั้ ง นี้ น าจะส ง ผลกระทบต อ พฤติกรรมการซื้อที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป ในดานทําเล คงจะมีการเลีย่ งทําเลทีเ่ ปนพืน้ ทีน่ า้ํ ทวมสําหรับผูท จี่ ะซือ้ ใหม ปละประมาณ 100,000 หนวย (แตกลุมใหญกวา 4.4 ลาน หลังทีเ่ ปนบานมือสองตองอยูก นั ตอไปดังวาไวในฉบับทีแ่ ลว) หรือไมยา ยทําเลแตอาจปรับรูปแบบไปอยูอ าคารสูงเชนคอน โดฯมากขึ้นในกลุมคนยังไมมีครอบครัวหรือครอบครัวเล็ก ดานรูปแบบของโครงการ กลุม พัฒนาบานแนวราบคง มีนวัตกรรมใหม เชน บานใตถุนสูงที่คนโบราณเขาทําไวคง ต อ งฟ น ฟู ก ลั บ มาใหม หรื อ บ า นถมสู ง ยกสู ง ทั้ ง ถมดิ น โครงการและตัวบาน (ใหสูงกวาระดับน้ําทวมคราวที่แลวไว เปนจุดขาย) วัสดุพื้น ผนังที่ใชปองกันน้ํา ปองกันเชื้อราได เฟอรนเิ จอรลอยตัว แยกชิน้ น้าํ หนักเบา (พรอมขนยาย เห็น อีเกียขายแทบไมทนั ตองจองกันเปนเดือน) สวนการปองกัน ระดั บ โครงการหรื อ หมู บ า นแต ล ะแห ง คงสรรหาวิ ธี ก าร ปองกัน เชน แนวคันกัน้ น้าํ ของโครงการ การล็อกทอระบาย น้ํา การกอสรางคันถาวรโดยรอบ (ปจจุบันนิคมบางแหง กอสรางคันกั้นน้ําสูงถึง 6 เมตรกันแลว ซึ่งอาจสรางปญหา ใหญ) การติดตั้งเครื่องสูบน้ําของโครงการ การจัดหาเรือ ของโครงการ ระบบปองกันโจร กลองวงจรปด ฯลฯ คงขาย ดีแนๆ ข อ เสนอที่ ค วรทํ า ตามแนวทางพระราชดํ า ริ ก็ คื อ โครงการแกมลิง กรณีบา นจัดสรรควรใหมที ะเลสาบเปนแกม ลิงภายในโครงการ ใหมีปริมาณเพียงพอที่เปนที่พักน้ํา

โครงการไดดวย โดยตองมาพรอมกับระบบการจัดการน้ํา ในโครงการ ในป จ จุ บั น หมู บ า นจั ด สรรจํ า นวนหนึ่ ง ก็ มี ทะเลสาบในโครงการโดยใชพื้นที่ 10-20% อยูแลว ตอไป จะไดมีทุกโครงการแถมนาอยูทุกโครงการ รัฐบาลหรือการ เคหะแห ง ชาติ น าจะสนั บ สนุ น ให มี โ ครงการนํ า ร อ งเป น ตั ว อย า ง รวมทั้ ง โครงการเก า ที่ มี อ ยู ต อ งมี ง บประมาณ สนั บ สนุ น ให มี ก ารสร า งแก ม ลิ ง เช น สวนสาธารณะใน โครงการมาใช ตองจัดทําเสนทางใหน้ําไหลผานไปไดอยาง สะดวกลงระบบการระบายน้ําหลัก กรณีการกอสรางบิ๊ก แบค คันกั้นน้ําที่ทําใหคนอีกฝงหนึ่งทวม นาจะตองทบทวน ใหม (ไมงั้นวันหนาอาจนองเลือด) การกอสรางถนนใหสูง ขวางทางน้ํา ตองมีทอลอด เปนตน สิง่ ทีต่ อ งระวังอยางมากก็คอื รูปแบบการปองกันทีอ่ าจ สรางปญหาอยางมโหฬารในอนาคต คือ กรณีชุมชน นิคม อุตสาหกรรม เมือง จังหวัดตางๆ ตางหาทางปองกันน้ํา เฉพาะตัว สรางคันกันน้ํากันเองจนขวางเสนทางน้ํากันทั้ง เมือง เรื่องสําคัญหากจังหวัดในภาคกลางแตละจังหวัดสราง คันกัน้ น้าํ ขึน้ มาโดยหวังปองกันน้าํ เฉพาะจังหวัด ถาเปนเชน นัน้ น้าํ คงไหลตรงดิง่ มายังกรุงเทพฯและกองอยูท นี่ เี่ นื่องจาก เปนทายน้าํ หากน้าํ ทะเลหนุนลองนึกภาพครับ คงไดเละกัน ทั้งเมือง ทางออกนาจะเปนการหาทางอยูรวมกัน จัดทํา ระบบการปองกันดีสําหรับทุกฝาย ทุกพื้นที่ เอาน้ําไปอยูใน ที่ที่ควรอยู ควรไป บางเมืองที่ตองการน้ําแตขาดน้ําทํานา เมืองที่ไมตองการกลับตองทวมเละ จะไดไมเกิด

เกาะกระแสอสังหาฯ จํานวนคอนโดมิเนียมในบริเวณสุขุมวิทจนถึงปลายป 2555 มีทั้งหมด 18,537 ยูนิต ซึ่งจํานวนซัพพลายทั้งหมดสะสมมาจากป 2546 โดยในระหวางป 2554 มีจํานวนซัพพลายใหมเขาสูตลาดทั้งสิ้น 2,060 ยูนิต เพิ่มขึ้น 13% จาก ซัพพลายชวงตนป ในขณะที่ดีมานดก็คอนขางสูงอยูที่ 82.1% เพิ่มขึ้นจาก 72% ในชวงครึ่งปแรก โดยมีจํานวนยูนิตเหลือขายในบริเวณนี้อยูที่ 3,396 ยูนิต เกือบ 70%

ฝายวิจัยและประเมินมูลคาทรัพยสิน บริษัทไนแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) จํากัด

17

BN#193_p14-23_Pro3.indd 17

4/1/12 1:56 AM


“KEEEN”สารชีวบําบัดภัณฑ เชิงนิเวศน หนึ่งเดียวดานบริการบําบัดตน-ปลายเหตุ

นายภูดทิ ใจวรรณา ผูจ ดั การโครงการ บริษทั ไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด รีเสิรช จํากัด ผู ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจําหนายหนาย สารชีว บํ า บั ด ภั ณ ฑ เชิ ง นิ เ วศน ภายใตแบรนด “KEEEN” กล า วว า บริ ษั ท เป น ผู นํ า และเชี่ ย วชาญด า นการ บริหารจัดกาอุตสาหกรรม เชิงนิเวศน โดยบริษัทได ร ว ม ทุ น กั บ ศู น ย พั น ธุ วิศวกรรม และเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห ง ชาติ (ไบโอภูดิท ใจวรรณา เทค) สํานักงาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ (สวทช.) และผู เ ชี่ย วชาญสาขาตา งๆที่เ กี่ย วขอ งกับ การ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม ดวยการทําการศึกษาวิจยั และคิดคนดวย เทคโนโลยีชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม มีชื่อเรียกวา “สาร ชีวบําบัดภัณฑ” Bioremediation Agent) ขึ้นมาเพื่อตอบ โจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมในการลดคาใชจา ย ทีแ่ ฝงอยูในกระบวนการบําบัดของเสีย รวมทัง้ การบําบัดของ เสียกอนปลอยคืนสูสิ่งแวดลอม โดยบริ ษั ท จะมี ค วามเชี่ ย วชาญในด า นการบริ ก าร 1. ดานงานบริการจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 2. งานลางถัง น้ํามันบนบก (ใตดิน-บนดิน) และบนเรือ 3.งานบริการและ เปนทีป่ รึกษาการขจัดน้าํ มันปนเปอ นฉุกเฉิน 4. งานออกแบบ การนําเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต ในอุตสาหกรรม 5. งาน ทําความสะอาดพืน้ ฝายผลิต เครื่องจักร หรือบริเวณปนเปอ น น้าํ มัน 6. งานบําบัดกลิน่ ไมพงึ ประสงคและติดตัง้ อุปกรณหยุด อัตโนมัตเิ พื่อขจัดกลิน่ ในหองน้าํ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพบําบัด น้ําเสีย และ 7. งานบริการตรวจสอบตัวอยางน้ําเสีย ดินปน เปอนและทําวิจัยศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม จุ ด เด น ของสารชี ว บํ า บั ด ภั ณ ฑ เชิ ง นิ เ วศน ภายใต แบรนด “KEEEN” นั้นเปนนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม และรวมตอบโจทยสําคัญของ

ภาคอุตสาหกรรมที่ตองปรับกระบวนการผลิตใหเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บําบัด และเยียวยา (Cleaning and Remediation) ภายในขั้นตอนเดียว ซึ่งมี คุณสมบัติพิเศษในการขจัดคราบน้ํามัน และคราบสิ่งสกปรก ที่กําจัดยากในอุตสาหกรรมไดอยางครบวงจร เนื่องจากสาร ชีวบําบัดภัณฑ ประกอบไปดวยกลุมจุลินทรียยอยน้ํามัน เกือบ 10 สายพันธุ เอนไซม และสารเรงยอยสลายทาง ชีวภาพ ทําใหมคี ณ ุ สมบัตใิ นการทําความสะอาด และสามารถ ยอยสลายโมเลกุลน้ํามัน สารอินทรีย หรือสิ่งสกปรก ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือไดวาเปน เทคโนโลยีทตี่ อบโจทยความตองการของภาคอุตสาหกรรมใน การบําบัดของเสียกอนปลอยคืนสูธ รรมชาติ อีกทัง้ ยังชวยให ประหยัดคาใชจายในการทําความสะอาดถึง 50% นายภูดิท กลาวอีกวา ดานชองทางการจัดจําหนายจะ เนนกระจายสินคาผานดีลเลอรเปนหลัก ปจจุบันมีดีลเลอร ทัว่ ประเทศประมาณ 20 ราย สวนกลุม ลูกคาของเรานัน้ มีทงั้ ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้จะเนนเจาะตลาดอุตสาหกรรม

เปนหลัก เนื่องจากตลาดกลุมนี้จะการปลอยมลพิษออกสู ธรรมชาติมากกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ ในปนี้มแี ผนที่จะขยาย ผลิตภัณฑ KEEEN ไปยังตลาดผูบริโภคมากขึ้น เนื่องจาก อุตสาหกรรมอาหารนั้นเปนตลาดที่ ใหญและมีอนาคต จึงมี แผนที่จะขยายไลน์สินค้าให้ครอบคลุมตลาดมากขึ้น เพื่อ เปนการสรางแบรนดและตอกยําแบรนด ใหเปนที่รับรู ใน ตลาดอยางแพรหลาย ดวยเหตุนจี้ งึ มีการเนนออกงานอีเวนท ออกบูธแสดงสินคา เพื่อสรางการรับรูและจดจําใหกับลูกคา และคุณภาพสินคา สวนผลการดําเนินงานบริษทั มีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทุกป โดยเฉพาะปที่ผานมาหลังเหตุการณน้ําทวมผลิตภัณฑ KEEEN ไดรบั การตอบรับและเรียกใชคอ นขางสูง โดยเฉพาะ ถูกนําไปใช ในการขจัดคราบน้าํ มัน ทําความสะอาดทัว่ ไป ฯลฯ จึงทําใหบริษัทมียอดขายเติบโตมากวาเปนที่ตั้งไวถึง 30 % และปนี้ตั้งชิงสวนแบงการตลาด 10% จากมูลคาตลาดรวม ทั้งอุตสาหกรรม 5, 000 ลานบาท ทั้งนี้คาดวาในป 2013 บริษัทจะยอดขายแตะ 1, 000 ลานอยางแนนอน

ผลิตภัณฑทําความสะอาด Cleaning Products ECO เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดมือ อาชีพทีม่ คี วามปลอดภัยเพื่อทุกคนและสิง่ แวดลอม โดย BS Terminator Quick ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดอเนกประสงค เพื่อความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดไดดี ไมวา จะเปนพืน้ ผิวแกว ยาง หรือสีของวัสดุ คราบสกปกฝงแนนของอุปกรณเฟอร-นิเจอร หรือ บริเวณตางๆ โดยเปนมิตรตอสิ่งแวด-ลอม 100% BUTTERFLYSONG IMPORT EXPORT Co., Ltd. www.butterfly-song. com

18

BN#193_p14-23_Pro3.indd 18

4/2/12 2:32 PM


คานทับหลังสําเร็จรูป Q-CON เบื้องหลังคุณภาพ บาน GREEN FIELD

หลังประสบความสําเร็จจากบาน Green Field Villas 1-3 GREEN FIELD DEVELOPMENT เปดตัวโครงการ 4 ตามมาอีกครัง้ โดยยังยึดมัน่ ในการสรางบานทีเ่ นนคุณภาพ คุณเถกิงเกียรติ วรภมร Project Manager ผูอ ยูเ บือ้ งหลังโครงการทัง้ 4 กลาวถึงบานคุณภาพในแนวทางของ บริษัทวา เกิดจากการใชวัสดุคุณภาพ และการควบคุมงานกอสรางอยางใกลชิดโดยวิศวกร ประจําที่ SITE งาน ซึง่ จะรูล กึ ในสภาพการทํางานจริง อยางการกอผนังอิฐ Q-CON ซึง่ ทํางาน ไดเร็วกวาอิฐมอญอยูแ ลว ถานําคานทับหลังสําเร็จรูป Q-CON (Q-CON Lintel) มาใชรว มดวย จะยิ่งเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาในการกอสรางมากขึ้น ชางพูดถึงการใชงานคานทับหลังสําเร็จรูป Q-CON ในแง ไหนบาง? “สวนใหญก็พูดถึงเรื่องความเร็ว ทํางานไดงายขึ้น คือ สามารถติดตั้งไดเลย วางแลวก็สามารถกออิฐ Q-CON ตอไดเลย วิธี ใชงานก็ ไมไดยุงยาก ทีมเทคนิคของ Q-CON เคยเขามาชวยแนะนําหมด ทั้งเรื่องการใชอิฐมวลเบาและ คานทับหลัง ซึง่ ถาชางเขาเคยผานงานกอสรางกันมา ก็สอน ไมยาก” เพราะอะไรจึ ง ใช ค านทั บ หลั ง สํ า เร็ จ รู ป Q-CON แทนการทําเสาเอ็นทับหลัง คสล.? “เวลาเลือกใชวัสดุ ผมเนนเรื่องของคุณภาพนะ เพราะ ผมเองก็ ใช Q-CON มานาน ก็มั่นใจในหลายๆ อยาง ที่ใช คานทับหลังสําเร็จรูป Q-CON สําคัญคือมันได ในเรื่องของ ความเร็วและเวลา ทําใหไปประหยัดคาใชจา ยในสวนอื่นๆ เชน คาแรงงาน คือมันไมตอ งมาหลอเสาเอ็น เททับหลังกันหนางาน งานก็เสร็จเร็วกวาประมาณเทาตัว” ผลงานที่ออกมาเปนอยางไร? “ใชคานทับหลังสําเร็จรูป Q-CON งานที่ออกมาจะ เรียบรอยกวา เลอะเทอะนอยกวามาก ผมเริม่ ใชคานทับหลัง สําเร็จรูปและอิฐ Q-CON ตัง้ แตโครงการที่ 2 สวนโครงการแรก ผมใชอิฐมอญกับทําเสาเอ็น คสล.เห็นความแตกตางไดเลย”

มีความเห็นอยางไรกับวัสดุกอสรางและวัสดุ สําเร็จรูปในปจจุบัน? “ผมวาปจจุบันมีวัสดุสําเร็จรูปที่ชวยใหงานกอสราง รวดเร็วใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ซึง่ เราก็ตอ งเลือกใชของ ที่มีคุณภาพและเหมาะกับงาน ทุกวันนี้ลูกคาใหความสําคัญ และมีความรูเรื่องวัสดุกอสรางมากขึ้น อยางวัสดุผนังที่เปน อิฐมวลเบา ลูกคาสวนใหญจะรูวาชวยกันความรอน เพราะ ฉะนั้นเราจึง ตองใสใจเรื่องการใชวัสดุใหมากๆ”

คุณเถกิงเกียรติยงั คงเนนเรื่องการใชวสั ดุคณ ุ ภาพ และการใส ใจในรายละเอียด ตามแนวทางที่ บริษัทยึดมั่น คานทั บ หลั ง สํ า เร็ จ รู ป Q-CON เป น หนึ่ ง ในวั ส ดุ คุ ณ ภาพที่ โ ครงการนี้เ ลื อ กใช บางที อ าจไม สํา คั ญ เท า กั บ ที่คนสรางบานคุณภาพอยางเขาและบริษัทนั้นรูอยูในใจ โครงการ Green Field Villas 4 พัทยากลาง “ที่ ใชคานทับหลังสําเร็จรูป Q-CON สําคัญคือมันได ในเรื่องของความเร็วและเวลา ทําใหประหยัดคาใชจาย ในสวนอื่นๆ เชน คาแรงงาน คือไมตองหลอเสาเอ็น เททับ หลังกันหนางาน” พื้นที่ โฆษณา

19

BN#193_p14-23_Pro3.indd 19

4/1/12 2:18 AM


หุนยนตทําความสะอาดสระอัตโนมัติ

หุนยนตทําความสะอาดสระอัตโนมัติ นวัตกรรมลาสุด ที่ถูกออกแบบใหเปนอุปกรณบํารุงรักษาและทําความ สะอาดเพื่อใช ในการขัดพื้นสระพรอมกับดูดตะกอนซึ่ง เหมาะสําหรับใชดูดตะกอนหนัก นอกจากนี้ยังออกแบบ ให้ มี หั ว ดู ด ตะกอนแบบล้ อ เพื่ อ ใช้ ในการดู ด ตะกอน แบบเบาซึ่งจะไมทําใหตะกอนฟุงกระจายเปดออกและ มีตะแกรงสําหรับตักใบไมและเศษแมลงที่ลอยอยู ใน สระพรอมอุปกรณแปรงขัดสระ ดามดูดตะกอนเทอรโมมิเตอร สายดูดตะกอน 12 เมตร และ 15 เมตร อีก ทั้งยังมี เทสตคิทน้ํา ชุดตรวจสอบคาความสมดุลของ น้ําในสระอีกดวย J.D. POOLS (BANGKOK) CO.,LTD E-mail: suwadee.mkt@jdpools.com www.jdpools.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ S 101)

โคมไฟโซลาเซ็นเซอร

โคมไฟโซลาเซ็นเซอร เปนโคมไฟแอลอีดีจาก พลังงานแสงอาทิตย ผลิตภัณฑดังกลาวจะทํางาน ควบคูกับแผงโซลาเซลล ซึ่งชวยใหประหยัดคาไฟ เพราะสามารถใชพลังงานแสงอาทิตย ในการเก็บ ชารจไฟได นอกจากนีย้ งั ชวยลดโลกรอนอีกดวย โคม ไฟดั ง กล่ า วจะสว่ า งก็ ต่ อ เมื่ อ มี ก ารเคลื่ อ นไหว เซ็นเซอรสามารถปรับองศาและหมุนทิศทางได แผง โซลาเซลลสามารถหมุนปรับองศาในการรับแสงแดด ได สวนหลอดจะใชเปนหลอดแอลอีดถี งึ 45 ดวงและ มีอายุการใชงานยาวนานประมาณ 50,000 ชั่วโมง เหมาะกับพื้นที่ทางเดินในบาน ที่จอดรถ Camping ในสวน ราคา 4,500 HACO ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD. E-mail: chariya@ hacothailand.com www.hacothailand.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 308/17

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไรสาย

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบไรสาย ระดับ Hi – End เพื่อความสมบรูณแ บบของทุกรูปแบบชีวติ ทันสมัย พรอมเทคโนโลยีอันชาญฉลาดในการวิเคราะหความ สมบรู ณ ข องระบบด ว ยตนเอง (Two way self Diagnosis) และการอานคา Threshold เทคโนโลยีหนึง่ เดี ย วของโลกที่ ส ามารถวั ด ระดั บ การรบกวนของ สัญญาณ RF ระบบปองกันการรบกวนและปรับแตงคา การรับ-สงสัญญาณที่ดีที่สุดในแตละพื้นที่ ใชงานงาย ตอบรับรูปแบบการใชงานมากที่สุด ตั้งรูปแบบการเปด ระบบแบบอัตโนมัติได 3 รูปแบบ หรือเปดระบบกําหนด เองได 32 รูปแบบ ระบบโทรแจงรายงานการบุกรุก อัตโนมัติ 4 เลขหมาย ระบุตาํ แหนงการบุก รายงานทาง จอ LCD อยางละเอียด MAXWELL INTEGRATION CO.,LTD. E-mail : ratch@maxwell.co.th www. maxwell.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 428)

แผนยางกันซึม

Duo Landscape Waterproofing Membrane เปนแผนยางกันซึมที่ใชสาํ หรับ จัดสวน, งานสนามหญาเพื่อทําเปนสถาน ที่พักผอน โดยเฉพาะบนอาคารหรือบริเวณ ชั้ น ดาดฟ้ า ของอาคาร เนื่ อ งจาก Duo Landscape มีสาร Anti root ทีม่ คี ณ ุ สมบัติ ปองกันการชอนไชของรากตนไม ไมใหผาน เขาไปในคอนกรีตโครงสรางอาคาร โดยสาร Anti root ทีผ่ สมอยูในแผนยางกันซึมจะทํา ปฏิกิริยากับรากตนไม ใหเปลี่ยนทิศทาง ไม แทงทะลุ ผ า นแผ น ยางกั น ซึ ม และผิ ว คอนกรีตอาคาร บริษัท ลากัวรเทค จํากัด www.laquatech.com (ขอเชิญสัมผัส ของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ E111/1)

พัดลมเอทาลายน

พัดลมเอทาลายน เปนพัดลมประหยัดพลังงาน ที่มีอัตราการใชพลังงานไฟฟานอยที่สุดเมื่อเทียบ กับพัดลมตัวอื่น ๆในตลาด สามารถประหยัดไฟฟา ไดสู ไดสงู สุดถึง 50% ชวยประหยัดพืน้ ที่ในการติดตัง้ ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพการทางานสู ง โดยที่ ข นาด กะทัดรัด การติดตั้งเพื่อใชงานกับทอจึงไมทําให สิ้นเปลืองเนื้อที่ อีกทั้งยังชวยประหยัดเงินและ ชวยใหคืนทุน คาใชจายของตัวพัดลมได ในระยะ เว เวลา 3-5 ป เนื่องจากสามารถลดการใชพลังงาน ได ได้มากกว่า 30% ราคาจึงไม่แพงเมื่อเทียบกับ ปประสิ ท ธิ ภ าพในการประหยั ด พลั ง งานที่ ดี ม าก GREEN VANT CO., LTD www.greenvant. asia (ขอเชิ ญ สั ม ผั ส ของจริ ง ได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 113/14.

ใบเลื่อยเซอรเมท

ใบเลื่อยเซอร์เมท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์” สําหรับตัด สแตนเลส ใบเลื่อย NKT CERMET ผลิตจากเซรามิก บวกกับ เมทัลลิค ซึง่ เปนนวัตกรรมลาสุดที่ใหความแกรง คมทน มีอายุการใชงานกวาแผนตัดธรรมดา 10 เทาจึง ไมมีปญหาเรื่องรอยไหม ตัดไมไดองศา อีกทั้งผิวงาน เรียบเนียน ไมมคี ลีบ (Burr) สามารถเชื่อมตอและใชงาน ไดทนั ที โดยไมจาํ เปนตองขัด ลบครีบ ลบคม แตงใหเรียบ ใหตรงแนว ไมมีรอยดํา ไมตองเจียร ไมตองรบคม และ ตัดเร็วมาก (ตัดงายเสมือนตัดเนย) อีกทั้งยังไมมีฝุน ไม มี ส ะเก็ ด ไฟอี ก ด ว ย บริ ษั ท นากาต า -ชุ ง ค (ประเทศไทย) จํากัด Email: CRM@NKTBKK.COM WWW.NKTBKK.COM (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ใน งาน BuildTech’12 บูธ C305)

ระบบ ceiling system

ระบบ ceiling system ของ Knauf เปนที่เรียก อยางยอวา UFC หรือชื่อเต็มคือ Universal Furring Channel นัน้ เปนระบบ ceiling ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ ประสิทธิผล โดยบริษทั Knaufโดยระบบนีจ้ ะใชประเภ ทของสวนประกอบเพียงนอยชนิดทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พื่อทําให การประกอบชิ้ น ส ว นและการคาดคะเนทั้ ง หลาย งายดายขึน้ นอกจากนีย้ งั เปนการลดวัสดุเหลือใช และ รวมไปถึงการนําไปใชเพื่อประโยชนสูงสุดอีกดวย มี กระบวนการผลิตที่มีทันสมัย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน นวัตกรรมระบบ UFC เปน ระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพอันกอใหเกิดสิง่ แวดลอมทีย่ งั่ ยืน KNAUF GYPSUM (THAILAND) CO.,LTD. E-mail : napaporns@knauf.co.th www.knauf. c o m ( ข อ เ ชิ ญ สั ม ผั ส ข อ ง จ ริ ง ไ ด ใ น ง า น BuildTech’12 บูธ F 309

String Inverter

ABB String Inverter รุน PVS300 ถูกออกแบบ สํ า หรั บ การใช ง านในระบบผลิ ต ไฟฟ า จากเซลล แ สง อาทิตยขนาดเล็กที่ติดตั้งในอาคารและบานเรือนตางๆ ตลอดจนโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็ก มีขนาด ตั้งแต 3.3 กิโลวัตต จนถึง 8 กิโลวัตต ABB String Inverters, PVS300 เปน Inverter ชนิด transformerless จึงทําให PVS300 เปน Inverter ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่ง ผานการทดสอบตามมาตรฐานองคการไฟฟาโดยสถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ABB LIMITED www.abb.co.th com (ขอเชิญ สัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ E101-03

20

BN#193_p14-23_Pro3.indd 20

4/1/12 2:11 AM


อุ ป กรณ ท างเลื อ กทางเดิ น ไฟฟา

SOCOMEC: TRUELY ATS (Automatic Transfer Switch) เปนอุปกรณทางเลือกทางเดิน ไฟฟาหรือเลือกแหลงจายไฟฟา โดยสวนใหญ ใช เลือกแหล่งจ่ายระหว่างเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากับ หมอแปลง, หรือหมอแปลงไฟฟากับหมอแปลงไฟ ฟา ประกอบดวย Load Break Switch ซึ่งใช สําหรับการถายโอนเฉพาะมาประกบกัน มีขนาด Range ตั้งแต 63 – 3200A โดยผานมาตรฐาน สูงสุดดาน ATS คือ IEC 60947-6-1 มีคณ ุ สมบัติ โดดเดนคือ มีชุด Controller แบบ Built In ในตัว Unitis Co.,Ltd www.unitis.co.th ( ข อ เ ชิ ญ สั ม ผั ส ข อ ง จ ริ ง ไ ด ใ น ง า น BuildTech’12 บูธ E113)

PSJ Energy Save

PSJ Energy Save นวัตกรรมลาสุดของการควบคุมปริมาณแสงสวางและประหยัด พลังงาน (Lamp Power Controller) ซึ่งชวยลดภาระคาใชจาย เปนนวัตกรรมแหงการ ประหยัดพลังงานแสงสวางระดับชั้นนําของโลก ที่สามารถทํางานรวมกับโซลูชั่นดานไอซีที เพื่อเสริมสรางเทคโนโลยีดานการประหยัดพลังงาน PSJ Energy Save ประกาศจุดยืน ความเปนผูนําดานการประหยัดพลังงานอัจฉริยะมาตรฐานระดับสากล สนองนโยบายการ ประหยัดพลังงานของรัฐได โดยคนไทย และเพื่อคนไทยอยางแทจริง P.S.J. ENERGY SAVE CO.,LTDwww.psjenergysave.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ E112

บานพับอัจฉริยะ

นกดํา กาวคุณภาพสูงสําหรับงานไม

บานพับอัจฉริยะ MUKU รุน I-ONE เปน ผลิตภัณฑที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชสําหรับงาน ประตูโดยเฉพาะ ซึง่ ผลิตภัณฑดงั กลาวมีจดุ เดน คือ เปนบานพับอิสระ 3 in 1 ซึ่งหากใชสินคา ดั ง กล า วแล ว หากมี ก ารเป ด ประตู ค า งไว อุปกรกณดังกลาวจะชวยเซฟประตูไม ใหเกิด เสียงหรือ ลดแรงกระแทกเมื่อปดประตู ไมตอง ใชอุปกรณเสริมใดๆ ทั้งสิ้น บานพับอัจฉริยะ MUKU รุน I-ONE ตัวเดียวสามารถรับมือได A.M.F. (THAILAND) CO.,LTD. E-mail: muku@amfthailand.com www. amfinternational.com (ขอเชิญสัมผัสของ จริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 308/1)

กาวนกดํา เปนกาวลาเท็กซ สูตรน้าํ คุณภาพสูง เกรด AAA แหงเร็ว เนื้อกาวเปนฟลมใส ไมทิ้ง คราบขาว คงทน ไมหลุดรอน เหมาะสําหรับงาน ปูพน้ื ไมปารเก และงานเฟอรนเิ จอรตกแตงภายใน ที่ตองการเนนคุณภาพเปนพิเศษ บริษัท เปอรมาเฟล็กซ จํากัด

กาวนกดํา

ผลิตภัณฑทําความสะอาด

Cleaning Products ECO เปนผลิตภัณฑทําความ สะอาดมืออาชีพที่มีความปลอดภัยเพื่อทุกคนและสิ่ง แวดลอม โดย BS Terminator Quick ผลิตภัณฑ ทําความสะอาดอเนกประสงค์ เพื่อความรวดเร็วมี ประสิทธิภาพในการทําความสะอาดไดดี ไมวาจะเปน พื้นผิวแกว ยาง หรือสีของวัสดุ คราบสกปกฝงแนน ของอุปกรณเฟอรนิเจอร หรือบริเวณตางๆ โดยเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม 100% BUTTERFLY-SONG IMPORT EXPORT Co., Ltd. www.butterflysong.com (ขอเชิ ญ สั ม ผั ส ของจริ ง ได ในงาน BuildTech’12 บูธ GREEN 4 U No. 3)

819 หมูท ่ี 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 02-7093344 แฟกซ 02-7093334

ที่จอดรถลอยน้ํา

ที่ จ อดรถลอยน้ํ า ทํ า จากทุ น จิ๊ ก ซอว อเนกประสงค เพื่อชวยคนทีบ่ า นเคยถูกน้าํ ทวม และกลัววาน้ําจะทวมอีก เพราะทุนจิ๊กซอว ใน สวนที่เปนฐานจะลอยน้ําขึ้นเมื่อถูกน้ําทวม ซึ่ง ที่จอดรถลอยน้ําดังกลาวมีขนาด 1 คันมีพื้นที่ ขนาด 10 ตารางเมตร (ขนาดแพมีความกวาง 2.50 เมตร ยาว 4 เมตร) พรอมแผงเหล็ก สําหรับรถวิ่งขึ้น ราคา 1.8 แสนบาท ทั้งนี้ ขนาดแพยังสามารถปรับขนาดไดตามขนาดรถ พิเศษสําหรับลูกคาที่จองในงาน BuildTech’ 12 จะได ส ว นลด 50 % สนใจไปจองได ที่ บูธ DAIICHI PLASTIC CO.,LTD. E-mail: daiplast@yahoo.com www.daiplast. com (ขอเชิ ญ สั ม ผั ส ของจริ ง ได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 422

หลังคา SOLAR

“โซลา ชิงเกิ้ล” เปนแผนหลังคาที่สามารถ ผลิตพลังงานแสงอาทิตย ไดดวยตัวเอง ขนาด 1 ตารางเมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟา ได 68 วัตต/ชั่วโมง มีขนาดความกวาง 44.5 เซนติเมตร มีความยาว 288 เซนติเมตร มีน้ํา หนัก 12 กิโลกรัม ประหยัดเวลา ลดขั้นตอน การกอสราง นอกจากนี้สามารถติดตั้งไดบน หลังคาทุกประเทศ หรือใชแทนแผนหลังคา ได จึงเหมาะเปนอยางยิ่งกับรีสอรทที่ ไฟฟายัง เขาไปไมถึง หรืองานกอสรางที่มุงเนนในเรื่อง กรีน เปนหลัก HOME BUILDERS PRODUCTION CO.,LTD. E-mail : homebuilders123@gmail.com www.homebuilders. co.th , www.wintek.co.th (ขอเชิญสัมผัส ของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 209

21

BN#193_p14-23_Pro3.indd 21

4/1/12 2:12 AM


สีผสมคริสตัล

สีผสมคริสตัล ของ Wall Paint Decor นั้นเปนนวัตกรรมลาสุดของสีฉาบผนัง ที่ถูก ออกแบบโดยการผสมดวยเกร็ดคริสตัล จึง ทําใหสดี งั กลาวมีความสวยงาม หรูหรา อยาง มีระดับในงานฉาบผนังดวยสี นอกจากจะให ความสวยงามที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวแลว สีผสมคลิสตัล ยังมีความทนนาน ถึง 15 ป อีก ดวย ผลิตภัณฑดังกลาวสามารถตอบโจทยดี ไซนเนอร สถาปนิก เจาของบาน ผูที่ชื่นสอบ ไดเปนอยางดี Wall Paint Decor Co., Ltd. www.wallpaintdecor.com (ขอเชิ ญ สัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F108

ปูนซอมผิวคอนกรีต

ปูนซอมผิวคอนกรีต สึกกรอน ใชงาย รวดเร็ว ประหยั ด SL – 954 เป น ปู น ทรายสํ า เร็ จ รู ป เทคโนโลยีจากยุโรปปรับพื้นดวยตัวเอง เหมาะกับ งานซอมผิวคอนกรีตสึกกรอน สามารถใชปรับพื้น ใหเรียบและบางไดตั้งแต 2 mm. ขึ้นไปใชกับงาน ซอมพืน้ ถนน ทางเดิน ทางจอดรถ ฯลฯ เหมาะ กับ งานพื้นคอนกรีต ที่แตกราว สามารถเดินไดหลัง 4-6 ชั่วโมง (ภายนอก) ควรใชคูกับน้ํายาประสาน คอนกรีต SP-900 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะกับพื้นเดิม มากขึ้น C.I.C. CO.,LTD. E-mail: cicpaint@ gmail.com www.cicpaint.com (ขอเชิญ สัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 507

พรม EcoSoft®

พรม EcoSoft® เปนผลิตภัณฑทผี่ ลิตจากเสนใย สังเคราะห Polyester ทีผ่ า นกระบวนการรีไซเคิล จึง ใหความรูสึกนุมนวลมากกวา backing ปกติที่ทํา จากพีวีซี มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง และ ลดเสียงสะทอนไดดีกวา จึงเหมาะสําหรับออฟฟศ สํานักงาน หองประชุม นอกจากนี้ยังรองรับแรง กระแทกจากการเดินไดดกี วา จึงทําใหพรมดังกลาว ไดรับการตอบรับที่จากลูกคาขององคกรชั้นในตาง ประเทศได ดี มี อ ายุ ก ารใช ง านนานนั บ 10 ป CARPETS INTERNATIONAL THAILAND PUBLIC CO.,LTD. E-mail : info@carpetsinter. com , kanokon@carpetsinter.com www. carpetsinter.com(ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 308/3

ใบเลื่อย ใบมีด คัตเตอร

ตัวแทนจําหนายใบเลื่อย ใบมีด คัตเตอรยหี่ อ AKE นํ า เข้ า จากประเทศเยอรมนี ทั้ ง ในเลื่ อ ยคาร์ ไ บด์ (Carbide Tip) และใบเลื่อยเพชร (PCD) ซึ่งมี คุณภาพสูง ทนทานเปนเยี่ยมสําหรับงานตัดไมจริง ไมปารตเี กิล้ บอรด และแผนไฟเบอรซเี มนต นอกจาก นี้บริษัทฯ ยังมีบริการลับคมใบเลื่อย ใบมีดคัตเตอร ดวยเครื่องลับคมอัตโนมัติ ควบคุมดวย CNC ยี่หอ AKEMAT สําหรับลับคมใบเลื่อยคารไบด (Carbide) และยี่หอ Vollmer สําหรับลับคมใบเลื่อยและคัต เตอรเพชร (PCD) บริษทั ไทยนาโกยา แมชชินเนอ รี่ จํากัด อีเมล: info@thainagoya.com (ขอเชิญ สัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 427/1)

กระเบื้องไวนิลปูพื้น

กระเบื้ อ งไวนิ ล ปู พื้ น DILO VINYL TILE นวัตกรรมเคลือบผิวหนา “NANO Silver” เพื่อ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อ โรค นํ า เข า จาก ประเทศเกาหลี ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ (LG Chemical) และเครื่องจักรที่ทันสมัย ดวยระบบ อัตโนมัติ ซึ้งเปนที่มาของกระเบื้องไวนิลปูพื้นที่มี ความสวยงานและโดดเดนกวากระเบื้องยางทั่วๆไป ไดลวดลายที่ดูเหมือนวัสดุจากธรรมชาติ มีความ ยืดหยุน สูง ทนตอการขีดขวนไดดมี คี วามคงทนตลอด อายุการใชงาน ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001 และ KAB (มาตรฐานอุ ต สาหกรรมสิ น ค า ประเทศ เกาหลี ใต) DILO PRODUCTS LTD.,PART www.diloproducts.com, E-Mail: sales@ diloproducts.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ใน งาน BuildTech’12 บูธ F 112)

พื้นไมสําเร็จรูป

พื้นไม Durawood Laminate Flooring เปนไม สํ า เร็ จ รู ป ที่ ม าจากธรรมชาติ อ ย า งแท จ ริ ง ผ า น กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานดวย เทคโนโลยีชั้นสูง จากประเทศเยอรมณี ควบคูกับ งานดีไซนสรางสรรคที่มีคุณภาพ ตอบสนองความ สุขอยางแทจริง เหมาะสําหรับปูพนื้ ในบานพักอาศัย อาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา โชวรูม หรือ สถานทีต่ างๆ ใหความสวยงาม ทันสมัย ดูแลรักษา งาย ผลิตจากแผนไมอัดแรงดันสูง HDF (hight density Fiberboard) DURAFLOR CO., LTD. www.duraflor.co.th (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F 418)

เกาอี้นวดไฟฟา

เกาอี้นวดไฟฟา รุน TiTan นวดได 8 รูปแบบ (Auto 3 + Manul 5 โปรแกรม) จํานวนลูกกลิ้ง 4 ลูก จํานวนถุงลม 15 ถุงลม ปรับความแรงของการ นวดได 5 ระดับ ระบบตั้งเวลาการทํางานอัตโนมัติ 15 นาที มีขนาด 120.5 x 77 x 84 cm กําลังไฟ 230 V ขนาดไฟ 200W, 50Hz วัสดุหุมดวยหนัง PU มี ใหเลือก 3 สี คือ สีดํา สีครีม สีแดง RESTER CO., LTD. www.restergroup.com (ขอเชิญสัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ F211)

ฉนวนกันความรอน

Envirospray 300 เปนฉนวนกันความรอนและ ดูดซับเสียงเยื้อกระดาษ ระบบฉีดพนเรียกวาแบบ กาว ฉีดพนไดกบั ทุกวัสดุ เชน หลังคากระเบือ้ งลอน คู กระเบือ้ งซีแพค หลังคาเมทัลชีท หลังคาคอนกรีต สําเร็จ ประสิทธิภาพในการกันรอนสูงสุด ดวย มาตรฐานของกาวชนิดพิเศษจึงมีคุณสมบัติในการ ยึดเกาะดีเยี่ยมไมหลุดรอนงาย ไมลามไฟ กันมด ปลวก แมลงเชื้อราได ในตัว และยังมีคุณสมบัติใน การกันเสียงไดสูงถึง 75% ฉีดพนที่ความหนา มาตรฐาน 25-50 ม.ม. การรับประการงานยาวนาน ถึง10 ปเต็ม บริ ษั ท เนเชอรั ล อิ น ซู เ ลชั่ น (2009) จํ า กั ด www.coolorcosythai.com (ขอเชิญสัมผัสของ จริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ D202)

22

BN#193_p14-23_Pro3.indd 22

4/2/12 4:35 PM


อุปกรณสําหรับ Shower Room

ผู ผ ลิ ต และจํ า หนาย อุ ป กรณ สํ า หรั บ Shower Room ทุกชนิด อาทิเชน บานพับ หองน้ํา, ตัวยึดเขามุมกระจกหองอาบน้ํา, ตัว หนีบกระจก, ขอตอครอสบาร, มือจับประตู หองน้าํ , ฉากกัน้ หองน้าํ , pull handle ฯลฯ ใช สําหรับติดตั้งกระจกหนา 8 มม - 12 มม. สินคาทั้งหมดโดยมี โรงงานผลิตในเมืองไทย ดวยวัตถุดิบ Stainless Steel เกรด SUS304 และ SUS316 และมีผิวใหเลือกทั้งแบบ hair line, ขนแมว, mirror, ขัดเงา เปนตน บริษัท ไฮเทค พรีซีชั่น อินดัสเตรียล จํากัด (ขอ เชิญสัมผัสของจริงได ในงาน BuildTech’12 บูธ D 101)

ตะแกรงเหล็กฉีก

ตะแกรงเหล็กฉีก (Expanded Metal) เปนเหล็กดําฉีก ชุบกัลวาไนซ เพื่อยืดอายุการใช ทนสนิม และเพื่อความ สวยงาม เหมาะสําหรับปูพื้นทางเดิน ตะแกรงกันนก ตะแกรงระบายน้ํา ทํารั้ว ทําราวระเบียงกันตก ทําฝา รอง พื้นเทปูน หรือพื้นลอยที่ ไมตองการรับน้ําหนักมาก และ ตองการระบายฝุนละอองไดดี สามารถลดคาใชจายในการ ทําพื้นทางเดิน มีน้ําหนักเบา จึงเปนที่นิยมใชกันมากใน อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมกอสราง โรงสีขาว โรงงานต่ า งๆ และอุ ต สาหกรรมประเภทอื่ น ๆ บริ ษั ท วี แอนด พี เอ็กซแพนด เมททัล จํากัด (สาขาที่ 1) www.vpexpand.com

นวัตกรรมบานอาศัย

สเปรยน้ํายาฆาเชื้อโรค

นวัตกรรมบานอาศัย PCCABIN ที่สามารถ เคลื่อนที่ ได อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนประตู หนาตาง ฉากกัน้ หอง และหองน้าํ ตามตองการเอง ได ดวยความโดดเดนขอตูเคบิ้นจึงสามารถนําไป ประยุ ก ต ใช ป ระโยชน ได ห ลากหลาย อาทิ สํานักงาน โรงเรียน รานคา โรงพยาบาล คลินิก ภัตตาคาร บานพัก ฯลฯ สามารถปองกันความรอน และเสียงจากภายนอกได เพราะมี โพลียรู เี ทนโฟม ตรงกลาง จึงชวยรักษาความเย็นภายในไดดี ทําให ประหยัดไฟเมื่อใชเครื่องปรับอากาศ นอกจากนีย้ งั มีทมี สถาปนิกมืออาชีพคอยบริการออกแบบใหกบั ลูกคาอีกดวย บริษัท พี.ซี.สตีล โพลส แอนด แคบินส จํากัด www.pccabin.com

สเปรยน้ํายาฆาเชื้อโรค Potema® Mattress Sanitizing Spray (สเปรยน้ํายาโปเตมา) ได ออกแบบมาให ใชสําหรับที่นอนและสามารถใช ได อยางมีประสิทธิภาพกับ พรม ชุดเครื่องเบาะชนิด ตางๆ และ ผามานอีกดวย โดยมีหนาที่ ในการ ฆาเชือ้ โรคแบคทีเรีย และสิง่ มีชวี ติ เล็กๆ ทีเ่ ปนโทษ ต อ ร า งกายเช น เชื้ อ รา แบคที เ รี ย และไรฝุ น เปนตน นอกจากนั้นยังชวยลดการเจริญเติบโต ของไรฝุนในระยะยาว พรอมทั้งยังตอตานสารที่ ทํ า ให เ กิ ด โรคภู มิ แ พ ต า งๆ เช น มู ล ของไรฝุ น (กวานี น ) รวมไปถึ ง ลดและปรั บ กลิ่ น ที่ ไ ม พึ ง ประสงค ใหกลับคืนสูสภาพที่เหมาะสม บริษัท ดีไฮจีนิค (ประเทศไทย) จํากัด

ผลิตภัณฑปองกันและ กําจัดปลวก

ผลิตภัณฑราดพืน้ หรือฉีดพนปองกันและกําจัด ปลวกใต้ ดิ น และแมลงคลานอื่ น ๆ “เชนไดร้ ท์ ส เตตฟาส 8 เอสซี” เปนสูตรการผลิตทีท่ าํ ใหสารออก ฤทธิ์ ก ระจายตั ว แขวนลอยในน้ํ า ที่ เ รี ย กว า Suspension Concentrate (SC) จึงเปนสูตรที่ ไมมี สวนผสมของน้ํามันหรือตัวทําละลาย (Solvent) ใช ปองกันและกําจัดปลวกใตดนิ และแมลงอื่นๆ ทีอ่ าศัย อยูในดิน โดยใชเทราดพืน้ ในขณะกอสรางหรืออัดฉีด ลงใตอาคารที่สรางเสร็จแลว หรือฉีดรอบๆบาน ปองกันแมลงคลานอื่นๆ ไดนาน 5 ป โดยใชเชนไดรท สเตตฟาส 8 เอสซี ที่ผสมน้ําแลวคารใช ใหหมดใน คราวเดียว ไมควรผสมเพื่อเก็บไว ใช ในครั้งตอไป บริษัท เชอรวูด เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

เครื่องตัดแตงกิ่งไมไรสาย

เครื่องตัดแตงกิง่ ไมแบตเตอรีล่ เิ ธียม อิออน รุน ISIO II รายแรกของไทยที่มีความพรอมใช งาน ดวยแบตเตอรี่ ลิเธียม อิออน มีไฟบอก สถานะแบตเตอรี่, สามารถเปลี่ยนใบมีดได 2 แบบ สํ า หรั บ ตั ด กิ่ ง ไม แ ละสํ า หรั บ เล็ม หญ า , ระบบป อ งกั น กิ่ ง ไม ติ ด ในร อ งฟ น AntiBlocking System คือกรณีเกิดกิง่ ไมตดิ ในรอง ฟนใบมีด เครื่องจะคอยๆ ทําการเฉือนตัดกิง่ ไม จนขาด เนื่องจากมีน้ําหนักเบา การใชงานงาย จึงเหมาะกับทั้งคุณพอบานและคุณแมบาน ที่ ตองการมีสว นรวมลงมือจัดแตงสวนดวยตัวเอง และยังเปนการออกกําลังกายไดอีกทางหนึ่ง ดวย บริษัท โรเบิรต บอช จํากัด

หลอดไฟไลแมลง

อุปกรณ ไฟฟาสองสวางของคนไทย ขอแนะนําผลิตภัณฑนองใหม “หลอดไฟบัค ไลน ซีเอฟแอล” (Buglight CFL) ภายใตแบรนด ”กาตา” ลงตลาดดวยคุณสมบัติที่ โดดเดน สามารถไลแมลงและยุงดวยแสงสวางสีเหลืองนวลที่เปนมิตรตอมนุษยและ สิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานไดมากถึง 80% บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) หรือ TMI

หลอดประหยัดไฟ

แนะนํ า นวั ต กรรมของหลอด ประหยั ด ไฟ “ชุ ด หลอดประหยั ด ไฟ Philips Living White” ที่มาพรอมกับระบบควบคุม รี โมทคอนโทรล ทําใหสามารถปรับระดับแสงได ตามตองการเพียงปลายนิว้ สัมผัส ตอบโจทยไลฟ สไตลคนรุนใหม ที่ตองการความสะดวกสบาย มากขึน้ สรางบรรยากาศการควบคุมระบบแสงสว า งในบ า นแบบใหม เพี ย งเปลี่ ย นหลอด ทดแทนหลอดเดิมก็พรอมใชงานไดทนั ทีสามารถ ปรับระดับแสงไดตามตองการ เพียงปลายนิ้ว สั ม ผั ส ควบคุ ม การเป ด -ป ด หลอดไฟได จ าก รี โ มทคอนโทรลสู ง สุ ด ได ถึ ง 50 หลอด โดย สามารถหรี่ ไฟไดตําสุดถึง 1% บริษัท ฟลิปส อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

23

BN#193_p14-23_Pro3.indd 23

4/2/12 2:54 PM


Interior Hilight

SB Design French Provence

SB Design French Provence เชื้อเชิญทุกอณู สัมผัสใหชนชมกั ื่ บความงาม แห ง ดี ไ ซน สง า งามด ว ย เฟอรนิเจอรจากไมจริงแกะ สลักลวดลายสุดวิจติ บรรจงจาก ฝมอื ชางผูช าํ นาญงานพรอมใหคณ ุ ไดชนชมในความประณี ื่ ตและพิถพี ถิ นั ผลงานทุกชิน้ ผลิตดวยมือและ ใชกรรมวิธกี ารผลิตแบบดัง้ เดิม สรางความสวยงาม เหนือกาลเวลา และหรูหรา แบบ European Design สะทอนความเปนเอกแหง รสนิยมของคุณ เปดแลววันนีท้ ่ี Crystal Design Center อาคาร F ชัน้ 2

“พั ฒ น โปรเฟสชั น แนล” พรอมถายทอดความรูการออกแบบอาคาร ตอบโจทยการลงทุนโครงการอสังหาฯ ในงาน BuildTech’12

เทศกาลปลอยแสง 9ลฯ ตอน เกา รอ กาว

กาวเล็กๆ ของบัณฑิต จบใหม กําลังรอกาวตอไปให ไกลสุ ด ความฝ น เทศกาล ปลอยแสง ครัง้ ที่ “เกา” ขอ เปดพืน้ ทีก่ วาง อวดศักยภาพ ของ “กาว” เหลานั้นใหยืน หยัดและมัน่ คงบนถนนสายอาชีพตอไป รูปแบบการจัดกิจกรรมลานปลอยแสงในครัง้ นี้ จะเปนการเปด พืน้ ทีอ่ สิ ระทีม่ อบสิทธิใ์ หเฉพาะนิสติ นักศึกษา ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท ทีก่ าํ ลังจะจบการศึกษาในปน้ี (2555) โดย ตองเปนผูท ม่ี คี วามคิด/ทํา/กิน/ได และกําลังมองหาเวทีในการแสดง ผลงานเพื่อเปดโอกาสทางธุรกิจของตน ไดมารวมวงคนมีของเพื่อนํา เสนอผลงานจบการศึกษา ทีม่ จี ดุ ขาย เปย มดวยความคิดสรางสรรค และทีส่ าํ คัญตองมีโอกาสตอยอดทางธุรกิจ ภายในพืน้ ทีบ่ ธู ออกงาน 1 ตารางเมตร แบบใครมากอนไดกอ น ใหนอ งๆ ไดนาํ เสนอตนเอง พรอมผลงาน (Portfolio) แบบไมจาํ กัดประเภทและรูปแบบการนํา เสนอ TCDC ไดเตรียมมอบสิทธิประโยชนสดุ พิเศษ เพื่อสนับสนุนให นองๆ ไดเริม่ ตนกาวแรกในเสนทางสายธุรกิจไดงา ยๆ โดยไมตอ งเสีย คาใชจา ย อาทิ เปนเจาของพื้นที่จัดแสดงผลงาน ณ ศูนยสรางสรรคงาน ออกแบบ (TCDC) รับสิทธิเ์ ปน 1 ใน 120 เจาของพืน้ ทีจ่ ดั แสดงผล งานจบการศึกษา ณ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) โดย ไมมคี า ใชจา ย ระหวางวันที่ 3 พฤษภาคม-17 มิถนุ ายน 2555 ตอย อดสูส ายตาสาธารณชน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด รวมขยายวงความสามารถสูก ารรับรูใ นวงกวางมากยิง่ ขึน้ ดวย การนําผลงานไปจัดแสดงตอยอด ณ ลานอีเดน (Eden) ชัน้ 1 ใน ศูนยการคาชั้นนํา เซ็นทรัลเวิลด ระหวางวันที่ 26 มิถุนายน-3 กรกฎาคม 2555 รวมจารึกผลงานในนิตยสารตนแบบ a day นอกจากจะไดเปด ตัวอวดความสามารถบนลานปลอยแสงแลว คณะกรรมการผูท รง คุณวุฒดิ า นธุรกิจและการคา ประกอบดวย นักธุรกิจ นักออกแบบ อาชีพ นักการตลาด ผูแ ทนหนวยงานภาครัฐ และตัวแทนทีมงาน จาก TCDC จะทําการคัดเลือก 30 ผลงานทีโ่ ดดเดนและมีศกั ยภาพ ในการพัฒนาตอยอดสูต ลาดธุรกิจไดจริง เพื่อทําการประชาสัมพันธ และตีพมิ พผลงานในนิตยสาร a day ฉบับเดือนกันยายน 2555 ตลอดจนสื่อตางๆ และชองทางการสื่อสารการตลาดและประชา สัมพันธอนๆ ื่ ของTCDC อาทิ เว็บไซต www.tcdc.or.th, www. creativethailand.org และการสงขาวประชาสัมพันธอเิ ล็กทรอนิกส (E-News) เปนตน เขารวมคัดเลือกเพื่อจับจองสิทธิพ์ น้ื ทีบ่ นลานปลอยแสงและ ขอมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเทศกาลปลอยแสง @ TCDC ไดท่ี www. tcdc.or.th/ploy-saeng สอบถามขอมูลเพิม่ เติม โทร. 02-664-7667 ตอ 136 หรือ 137 เปดรับสมัครตัง้ แตวนั นี-้ 12 เมษายน 2555

นายพั ฒ น สุ ว รรณสั ม ฤทธิ์ กรรมการผู จั ด การ บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จํากัด บริษัทออกแบบ สถาปตยกรรม ที่เนนออกแบบอาคารอยางรูกฎหมาย เพื่อ ตอบสนองการลงทุ น ในโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ข องผู ประกอบการระดับกลางมากกวา 10 ป เปดเผยถึงการเขา รวมงาน BuildTech’12 ในครั้งนี้วา สําหรับงานนี้ทาง บริษัทไดมีการนําผลงานการออกแบบใหมๆ ของทางบริษัท ที่ ไ ด ดํ า เนิ น การออกแบบ ทั้ ง ตั ว อย า งแบบขออนุ ญ าต ก อ สร า ง แบบขายโครงการ โมเดลของอาคารที่ กํ า ลั ง ออกแบบที่ทางบริษัทจัดทํา รวมไปถึงโครงการที่ไดดําเนิน การก อ สร า งแล ว เสร็ จ และโครงการที่อยูในชวง ดําเนินการกอสรางมาจัด แสดงให กั บ ผู เ ข า ร ว มชม งาน ไมวาจะเปนโครงการ คอนโดมิเนียม The Raffles Condominium (ลาดพราว 42/1), Plus Condominium พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ (อ.กะทู จ.ภู เ ก็ ต ) The

Classy Condominium (รัชดาภิเษก 19), The Cache (ลําลูกกา-คลองสอง) ของบริษัท เสนา ดีวีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) โครงการ Zenith Place @ Huay Kwang (ประชาราษฎร บํ า เพ็ ญ 14) และโครงการล า สุ ด The Landscape Condominium (ระยอง) และโครงการ Bhukitta Condominium(ภูเก็ต) ซึ่งเปน 2 โครงการใหม ลาสุดซึ่งอยูในชวงการออกแบบและขออนุญาตกอสรางใน หัวเมืองที่มีศักยภาพสูงนาลงทุนอยางระยองและภูเก็ต “จั ง หวั ด ระยองถื อ เป น เมื อ งอุ ต สาหกรรมมี ค วาม ตองการการซื้อที่อยูอาศัยสูงจากพนักงานที่มีรายไดสูงตาม นิคมอุตสาหกรรมและพนักงานกลุม PTT ซึ่งทางบริษัทให เงินคาเชาบานอยูแลวซึ่งทางพนักงานสามารถนําเงินสวน นี้ม าซื้ อ คอนโดเพื่ อ เป็ น ที่พั ก อาศัย คอนโดที่นี่มีลั ก ษณะ พิ เ ศษต้ อ งมี จํ า นวนที่ จ อด 1 คั น ต่ อ 1 ห้ อ งเนื่ อ งจาก พนักงานตองขับรถไปทํางานยังนิคมอุตสาหกรรมใกลเคียง นอกจากนั้นก็ยังมีโครงการ “The Landscape Condominium” ซึ่ ง เป น โครงการล า สุ ด ที่ ท างบริ ษั ท เป น ผู ออกแบบ เปนโครงการคอนโดมิเนียมแนวใหม ที่นําการจัด รูปแบบหองคลายโครงการ Plus Condominium ที่อ.กะทู จ.ภูเก็ต ซึ่งบริษัทเปนผูออกแบบมาพัฒนาตอเพื่อใหมีหอง ที่ตอบสนองความตองการของคนระยองใหตรงใจมากที่สุด

24

BN#193_p24-25,28-29,32_iMac2.indd 24

4/1/12 1:13 AM


ในสวนดานจังหวัดภูเก็ต ก็ตองยอมรับวาเปนเมือง ทองเที่ยวระดับโลกที่มีศักยภาพสูง ถาทานเปนผูลงทุนแรก ในตําบลนั้นๆ ก็จะสามารถขายหมดไดอยางรวดเร็ว แบบ ไม่ น่ า เชื่ อ เนื่ อ งจากที่ นั่ น มี ค วามต้ อ งการที่ อ ยู่ อ าศั ย สู ง เนื่องจากที่ดินมีราคาแพง โครงการคอนโดรุนกอนหนานี้ก็ ตั้งราคาไวสูงจนยากตอการเอื้อมถึง ถาทานมีที่ดินใกล ชุมชน ใกลแหลงงานในภูเก็ต ทานสามารถลงทุนไดทันที จากตัวอยาง โครงการ Plus Condominium ที่ทางบริษัท เปนผูออกแบบ สําหรับ “Bhukitta Condominium” คือ โครงการคอนโดกึ่งโรงแรม หรือ “Condotel” เนื่องจาก เจาของโครงการเปนเจาของโรงแรมมีทัวรจีนอยูในมือ การ เปิดขายเปิดเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มและผู้ที่มั่ นใจในชื่อของ Bhukitta Hotel จองและรับบริหารการเชาในรูปแบบ โรงแรม” นอกจากนั้นทางบริษัทก็ยังไดทําการออกแบบในอีก หลายโครงการไมวาจะเปนโครงการอพารทเมนต Fullrich House (ลาดพราว 18), The Tripple Oaks (สุขุมวิท 33) Le’Lert Apartment (วิภาวดี 16/20), Khanitta Apartment (ประชาราษฎร บํ า เพ็ ญ 20), Summer 3 (ประชาราษฎร บํ า เพ็ ญ 5), Chokanan Apartment (อารียสัมพันธ 6) และลาสุดโครงการ Peaberry Place (ลาดพราว 1) ซึ่งเปนโครงการอพารทเมนต 6 ชั้น รวมไปถึ ง โครงการหอพั ก Big Tree Residence (บางพลี ) อาคารหอพั ก ของโรงเรี ย นนานาชาติ ไ ทย-จี น (TCIS), The Star (เมืองเอก), Zoom Place (ธรรมศาสตร รังสิต) โครงการโรงแรม 24@home Hotel (ถ.เลี่ยงเมือง, แจ ง วั ฒ นะ)Suvanaphupha Hotel (อ.กะทู จ.ภู เ ก็ ต ), อาคารหอประชุม Grand Hall ของโรงแรม Grand Hill Resort and Spa (นครสวรรค), โครงการโรงเรียนวินิต ศึกษา ในพระราชูปถัมภ แหงที่ 2 (ลพบุรี), โครงการอาคาร พาณิชยและบานแถว Chatnarong Villa 5 (คลอง 7) Pruksa Villeของ บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) และล า สุ ด โครงการ The Landscape Townhome(ระยอง) โครงการทาวนโฮม ที่นําพื้น Post Tension มาทําโครงสรางเพื่อประหยัดเวลาในการกอสราง

และคากอสราง รวมไปถึงโครงการบานพักอาศัยในพื้นที่จํากัด ซึ่งเปน บานพักอาศัยของ ดร.โกศล ทรัพย ประเสริฐ (สุขุมวิท 60/1), บานพักอาศัยของนายเดียว วงศสุวรรณ (คูคต) และ ลาสุดบานพักอาศัยของ พญ.เจรียง จันทรกมล กรรมการ ผูอํานวยการ กลุมโรงพยาบาลบางประกอก (พระราม 3) ซึ่ ง เป น บ า นพั ก อาศั ย ขนาดเล็ ก แบ ง เป น ชั้ น ชั้ น ละ 1 ครอบครัว ในลักษณะของ Penthouse ที่เชื่อมตอแตละชั้น ดวยลิฟต

ทั้งนี้หากเจาของโครงการทุกระดับที่มีความตองการ จะลงทุนพัฒนาโครงการในพืน้ ทีข่ องทานตองการคําปรึกษา ตองการทราบราคาการลงทุนและรูปแบบที่เหมาะสมกับ พื้ น ที่ รวมทั้ ง รายละเอี ย ดในการออกแบบอาคารเพื่ อ สามารถเขามาพบปะพูดคุยและรับคําปรึกษาโดยตรงไดที่ บูธ F432/1 ทุกวันภายในงาน BuildTech 2012 ระหวาง วันที่ 5-8 เมษายน 2555 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค กรุ ง เทพ หรื อ โทรสอบถามโดยตรงไดที่ 086-610-5282

หองทํางานเกๆ กับ “The Pallet Project”

“Cool Stools” เกาอี้เนนดี ไซน

“The Pallet Project” หองทํางานสุดเก ผลงานการ ออกแบบของ MOST architecture ซึ่งพวกเขาไดตก แตงหองทํางานดวยการนําเอาพาเลทไมมาใชตั้งแตเอามา ทําเปนพื้น, โตะทํางาน หรือแมแตกระทั่งบันได ถือวาเปน งานดีไซนที่นาสนใจไมนอยเลยทีเดียว www.ไอเดีย.com

เกาอี้สตูลดีไซนสวยงาม ออกแบบโดย Stevan Djurovic ดวยรูปทรงที่ดูหรูหราที่ไดรับการออกแบบใหมีการใช เพียงแคสองสวนเทานัน้ โดยสวนหลักจะเปนขาเกาอีแ้ ละอีก สวนเปนในสวนที่นั่งที่ออกแบบมาเปนรูปตัว S ทั้งนี้รูปแบบ พื้นผิวและเนื้อสัมผัส ทางผูใชงานสามารถกําหนดไดเองวา อยากใหเปนในลักษณะใดหรือสีแบบไหน ซึง่ เหมาะสําหรับใช งานในหองที่ออกแบบในสไตลโมเดิรน www.yankodesign.com

PRODUCT “Airframe” กรอบรูปหนาตางเครื่องบิน

“Airframe” กรอบรูปสุดล้าํ ทีไ่ ดรบั การออกแบบโดย James Kim ซึง่ มาพรอมกับกรอบรูปทรงหนาตางเครื่องบิน ทีด่ แู ลวใหบรรยากาศเหมือนอยูใ นตัวเครื่องบิน นอกจากนัน้ รูปแบบของภาพบรรยากาศใหเลือกมากมายหลากหลายรูป แบบไมวาจะเปนบรรยากาศของทองฟา หรือรูปภาพของ เมืองที่มีชื่อเสียงตางๆ ใหไดเลือกกัน www.ไอเดีย.com

“Organic Staircase” ราวบันไดลวดลายสวยงาม บันได Organic Staircase ดีไซนรูปทรงที่สวยงาม โดย ผลงานการออกแบบของ Eestairs ซึง่ แทนทีร่ าวบันไดจะเปน เพียงแคทอ นไมหรือเหล็กตรงๆ เขากับมีแนวคิดทีจ่ ะออกแบบ ใหมันมีความแตกตาง เชนการใชรูปทรงวงแหวนหลายๆ วง มาตอกันหรือแมแตกระทั่งลวดลายที่แตกแขนงออกไป ซึ่ง แตละแบบลวนแลวแตสวยๆ ทั้งนิ้น www.ไอเดีย.com

“House Dish Rack” ทีว่ างจานรูปบาน “House Dish Rack” ทีว่ างจานรูปทรงนารัก จาก ผลงานการออกแบบของ Veronika Paluchova ดวย ดีไซนที่ไดแรงบันดาลใจมาจากบานนอยๆ ใชประโยชน ไดทงั้ เปนทีว่ างจานและยังใชสาํ หรับประดับตกแตงหอง ครัวใหดูสวยงามขึ้นมาได www.ไอเดีย.com

25

BN#193_p24-25,28-29,32_iMac2.indd 25

4/1/12 1:16 AM


ประกวดราคาจางปรับปรุง ศาลแพง เรียกประกวดราคาจาง ประกวดราคาจางกอสราง สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยขอนแกน เรียก ปรับปรุงหองทํางานศาลแพง อาคารศาลแพง ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 ติดตอที่ สํานักอํานวยการประจําศาลแพง งานพัสดุฯ โทร. 02-5412386 หรือ 02-541-2420 ตอ 1820 , 1821

กํ า แพงเพชร เรี ย กประกวดราคาจ า งก อ สร า งโครงการปรั บ ปรุ ง โครงสรางระบายน้ํา จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการกอสรางทอลอดเหลีย่ ม คสล. สาย กพ.4034 แยก ทล.1072 บานแปลงสี่ อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 1 แหง 2.โครงการก อ สร า งท อ ลอดเหลี่ ย ม คสล. สาย กพ.1008 แยก ทล.1บานบึงหลม อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 1 แหง ประกวดราคาจางเหมา ศาลจังหวัดชุมพร เรียกประกวดราคา ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 จางเหมา ดังนี้ ติ ด ต อ ที่ ฝายบริ หารงานทั่วไป สํ านักงานทางหลวงชนบทจังหวัด 1. กอสรางบานพักผูพิพากษาหัวหนาศาล จํานวน 1 หนวย และบาน กํ า แ พ ง เ พ ช ร ก ร ม ท า ง ห ล ว ง ช น บ ท ก ร ะ ท ร ว ง ค ม น า ค ม พักผูพ พิ ากษา จํานวน 3 หนวย พรอมสิง่ กอสรางประกอบ ศาลจังหวัด โทร.055-710-0312 ชุมพร 2. กอสรางอาคารชุดพักอาศัยขาราชการศาลยุติธรรม จํานวน 12 หนวย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดชุมพร ประกวดราคาซือ้ การประปานครหลวง เรียกประกวดราคาซือ้ ดังนี้ ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 1. อุปกรณควบคุมประตูน้ําระยะไกล พรอมติดตั้ง (Remote Control ติดตอที่ สวนคลัง สํานักอํานวยการประจําศาลจังหวัดชุมพร ศาล Valve) จํานวน 1 งาน จังหวัดชุมพร ตําบลนาชะอัง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร โทร. 0-7752- ยื่นเอกสาร 12 เมษายน 2555 9942 หรือ 0-7752-9909 2. ซือ้ พรอมติดตัง้ ระบบปองกันการผุกรอนแบบ Cathodic Protection ชนิด Impressed Current สําหรับถังสูง (Surge Tank) ถังหมายเลข ประกวดราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ฝายการชาง 1 และ 2 ที่โรงงานผลิตน้ําบางเขน โยธา การรถไฟแหงประเทศไทย เรียกประกวดราคาจางกอสรางทอ ยื่นเอกสาร 19 เมษายน 2555 สี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 2-(2.00x2.00) เมตร จํานวน 1 แหง ที่ กม. ติดตอที่ สวนกลาง ฝายจัดหาและพัสดุ ชั้น 4 หอง 408 อาคาร 641+227 ระหวางสถานีหนองวัวเฒา สถานีนครลําปาง ในทางสาย สํ า นั ก งานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่ น เขตหลั ก สี่ เหนือ แขวงบํารุงทางลําปาง กองบํารุงทางเขตลําปาง ศูนยบาํ รุงทาง กรุงเทพฯ โทร. 0-2504-0187 หรือ 0-2279-6091 ภาคเหนือ ฝายการชางโยธา การรถไฟแหงประเทศไทย ดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส เรียกประกวดราคาจางเหมา กรมควบคุมมลพิษ เรียกประกวด ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ราคาจางเหมา ดังนี้ ติดตอที่ กองจัดซื้อจัดจาง ศูนย โครงการพัฒนาและระบบขอมูล ตึก 1.บริการจางดําเนินโครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมเิ นียม เพื่อจัดทําขาเทียม พัสดุชั้น 1 ดานสะพานกษัตริยศึก บริเวณการรถไฟแหงประเทศไทย พระราชทาน โทร. 0-2220-4411 ยื่นเอกสาร 19 เมษายน 2555 2.จ า งเก็ บ และวิ เ คราะห ป ริ ม าณสารมลพิ ษ ในตั ว อย า งอากาศจาก ประกวดราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส การทองเทีย่ ว กระบวนการใชความรอนในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและโลหะ แหงประเทศไทย เรียกประกวดราคาจางกอสรางอาคารการทองเทีย่ ว ยื่นเอกสาร 18 เมษายน 2555 แหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานแพร ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ติดตอที่ ฝายการคลัง และพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม กรมควบคุม ยื่นเอกสาร 17 เมษายน 2555 มลพิษ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทร. ติดตอที่ กองรายได ชั้น1 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 02-298-2040 โทร. 02-250-5500 ตอ 211619 ,054-521-118, 054521127 เรียกประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลตําบลนาดี เรียก ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางปรับปรุงขยาย ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การทาง พืน้ ทีจ่ ราจรถนนลาดยางผานยานชุมชนทางหลวงหมายเลข 3290 ตอน พิเ ศษแหง ประเทศไทย เรี ย กประกวดราคาจ า ง ด ว ยวิ ธี ก ารทาง แยกทางหลวงหมายเลข 304 (โคกอุดมคลองทราย) ชวง กม.9+670 อิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางเพิ่มชองเก็บคาผานทางพิเศษและ กม.10+000 หมูที่ 3,4 ตําบลนาดี อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี หลังคาคลุมตูเก็บคาผานทางดานฯ บางขุนเทียน ของทางพิเศษสาย ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 บางพลีสุขสวัสดิ์ ติดตอที่ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลนาดี โทร.037-289-226 ยื่นเอกสาร 18 เมษายน 2555 ติดตอที่ แผนกจัดหา โทร. 02-579-5175, 02-579-0043 ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนตําบลกุด ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ธนาคารแหง ลาด เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการจางเหมา ประเทศไทย เรียกประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาง กอสรางประเภท ถนน จํานวน 12 โครงการ เหมากอสรางปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญหลังเดิม (อาคาร 2) 1.สายถนนสมเด็จ (หนาบานนายวิภาค) หมูที่ 1 บานคอ ธนาคารแหงประเทศไทย 2.สายถนน คสล.จากศาลา นาบุญ หมูที่ 5 บานผาแกวใหญ ยื่นเอกสาร 19 เมษายน 2555 3.สายทุงคําพัฒนา หมูที่ 6 บานหนองมะนาว ติดตอที่ ทีมจัดหา 1 สวนพัสดุ ฝายธุรการและพัสดุ โทร. 02-283- 4.สายถนน คสล.สายโพธิ์ทองนาใต หมูที่ 8 บานโพธิ์ทอง 5322, 02-283-5228 5.สายบานนายสดงถึงรอบวัด หมูที่ 9 บานกุดลาดใต 6.สายบานนายสุพจน ศรีจําปา ไปซอยตนออ หมูที่ 13 บานหนอง เรี ย กประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มะนาวเหนือ ธนาคารแห ง ประเทศไทย เรี ย กประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทาง 7.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานตลาดสด อบตําบลกุดลาด ตอ อิเล็กทรอนิกส จางเหมากอสรางปรับปรุงอาคารสํานักงานใหญหลัง จากจุดเดิมที่มีการกอสรางในป 54 เดิม (อาคาร 2) ธนาคารแหงประเทศไทย 8.วางทอระบายน้ําพรอมบอพัก คสล.สายกลางบาน หมูที่ 4 บานนาคํา ยื่นเอกสาร 19 เมษายน 2555 9.กอสรางงานเสริมลูกรัง สายทาใหญ หมูที่ 2 บานกุดลาด ติดตอที่ ทีมจัดหา 1 สวนพัสดุ ฝายธุรการและพัสดุ โทร.02-283- 10.กอสรางงานเสริมลูกรัง สายปาชานอยโนนวัด หมูที่ 3 บานปากน้ํา 5322, 02-283-5228 11.กอสรางงานเสริมลูกรัง สายโนนสาวเอ หมูที่ 12 บานคอเหนือ 12.บุกเบิกถนนดินพรอมลงลุกรัง สายดงปาสัก หมูท ี่ 10 บานปากน้าํ ใต ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลเมืองหัวหิน เรียก ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ ติดตอที่ งานพัสดุ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลกุดลาด 1.จางเหมาเอกชนจัดเก็บขนขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลเมือง โทร.045422173 ตอ 16 หัวหิน 2.จางเหมากอสรางปรับปรุงถนน จํานวน 18 โครงการ ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส การไฟฟาฝายผลิตแหง ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 ประเทศไทย เรียกประกวดราคางานจาง COATING GGH ROTOR ติ ด ต อ ที่ งานพั ส ดุ แ ละทรั พ ย สิ น กองคลั ง เทศบาลเมื อ งหั ว หิ น DIAPHRAGM FGD UNIT 4,5 และ FGD UNIT 6,7 ดวยวิธีการ โทร. 032511047 ตอ 106 ทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 สอบราคาจางปรับปรุง การทางพิเศษแหงประเทศไทย เรียกสอบ ติดตอที่ แผนกจัดหางานบํารุงรักษาโรงไฟฟาแมเมาะ อําเภอแมเมาะ ราคาจางปรับปรุงรั้วเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร (บริเวณระดับดิน จังหวัดลําปาง โทร. 05-425-2022 หรือ 02-436-7247 กอนทางออกพระโขนง) ยื่นเอกสาร 18 เมษายน 2555 ติดตอที่ แผนกจัดหา โทร.02-579-5173 , 02-579-5175

26

BN#193_p26-27,30-31_iMac2.indd 26

ประกวดราคาจางกอสรางอาคารหอพักนักเรียน ตามโครงการ วมว. ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 ติดตอที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน โทร. 0-43202058

ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส โรงงานยาสูบ กระทรวง

การคลัง เรียกประกวดราคาซื้อและจางเหมาติดตั้งตู ไฟฟาแรงสูง พรอมสาย จํานวน 1 ชุด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 12 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล ฝายวิศวกรรมและพัฒนา สํานักงานใหญ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โทร. 0-2229-1556

ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เรียกประกวดราคาจางปรับปรุงที่ทําการ สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดรอยเอ็ด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 ติดตอที ฝายอํานวยการ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ โทร. 0-2280-0180 ตอ 3172 ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส องคการเภสัชกรรม เรียก ประกวดราคาจางกอสรางอาคารจอดรถ สูง 4 ชั้น ณ องคการ เภสัชกรรม ถนนพระรามที่ 6 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 18 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองจัดซื้อทั่วไป โทร. 0-2203-8386-7, 0-2354-8787 ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนตําบลไชย มงคล เรียกประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ตําบลไชยมงคล จํานวน 13 โครงการ ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ติดตอที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไชยมงคล โทร. 0-44993251 ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนจังหวัด สกลนคร เรียกประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จางโครงการกอสราง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามลําหวยทวย ถนนสายบานโพธิไพศาล หมูที่ 3 ตําบลโพธิไพศาล –บานอีกุด หมูที่ 13 ตําบลกุสุมาลย อําเภอ กุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ติดตอที่ ฝายพัฒนารายได กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัด สกลนคร โทร. 0-4271-3402 ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลตําบลทายาง

เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางทอระบาย น้ํา คสล.พรอมทางเทาบริเวณถนนทุงใหญหลักชาง ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองคลัง เทศบาลตําบลทายาง โทร. 0-7548-9110

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวน

ตําบลเปยงหลวง เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จํานวน 8 โครงการ ภายใน เขตองคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด เชียงใหม ดังนี้ 1.หมูที่ 1 บานเปยงหลวง (ชุมชนใหมเมืองจอด) 2.หมูที่ 1 บานเปยงหลวง (ชุมชนหลักแตง) 3.หมูที่ 1 (บานเปยงหลวง) ชุมชนคนจีน 4.หมูที่ 2 (บานจอง (บานหนอง) 5.หมูที่ 3 บานใหมมะกายยอน (หนาวัดศรีเมืองหมอก) 6.หมูที่ 3 บานใหมมะกายยอน (ซอยนายซื้อ บุญทา) 7.หมูที่ 4 บานมวงเครือ (ซอยสะพานขาวจุด ที่ 2) 8.หมูที่ 5 บานหวยไคร (ชุมชนหวยลึก) ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ติดตอที่ องคการบริหารสวนตําบลเปยงหลวง โทร. 05-347-6191

ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส เทศบาลตําบลโนนสุวรรณ เรี ย กประกวดราคาจ า งก อ สร า งวางท อ ระบายน้ํ า พร อ มบ อ พั ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนอกเมือง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ติดตอที่ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสุวรรณ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย โทร. 0-4460-7218 ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส โรงงานยาสูบ กระทรวงการ

คลัง เรียกประกวดราคาซื้อและจางเหมาติดตั้งตู ไฟฟาแรงสูงพรอม สาย จํานวน 1 ชุด ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 12 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล ฝายวิศวกรรมและพัฒนา สํานักงานใหญ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โทร. 02-229-1556

4/1/12 12:58 AM


ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลเมืองพนัสนิคม เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส งานจางเหมากอสราง รั้ว ทีด่ นิ ของเทศบาลเมืองพนัสนิคม บริเวณถนนศรีกญ ุ ชร (โรงไมขดี เกา) อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติดตอที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองพนัสนิคม โทร. 038-7879478 ตอ 108 ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนตําบล

บางบัวทอง เรียกประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการจาง กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสินเกษตร หมูที่ 3 ตําบลบางบัวทอง อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติดตอที่ ทีท่ าํ การองคการบริหารสวนตําบลบางบัวทอง โทร. 0-21575620-24 ตอ 206

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลตําบลศรีวิไล

เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการพัฒนาฟน ฟูแหลง น้ําหนองจันทน ชวง 3 ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองคลัง งานพัสดุและทรัพยสิน สํานักงานเทศบาลตําบล ศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โทร. 0-4249-7271

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวน

ตําบลบางเพรียง เรียกประมูลจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการ ประกวดราคาจางเหมาโครงการกอสรางทางเดินเทา คสล. หมูที่ 2 ตําบลบางเพรียง ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติดตอที่ ทีท่ าํ การองคการบริหารสวนตําบลบางเพรียง โทร. 02-7077815 ตอ 303

ประมูลราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลนครหาดใหญ เรี ย กประมู ล ราคาจ า งซ อ มแซมอาคารชุ ม สายโทร. (เดิ ม ) ถนน เพชรเกษม เปนหองสมุดมีชีวิต ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติดตอที่ ฝายพัสดุและทรัพยสิน ชั้น 3 สํานักการคลัง เทศบาลนคร หาดใหญ โทร. 07-423-8237 ประมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส เทศบาลเมื อ ง

บางบัวทอง เรียกประมูลจางเหมางานฟน ฟูโครงการปรับปรุงเขื่อนริม คลองพระพิมลราชา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติดตอที่ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง อาคาร 3 ชั้น 1 สํานักงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง โทร.02-924-0685

ประมูลจางระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรียกประมูลจางระบบอิเล็กทรอนิกส จางกอสรางรางตื้นและคันหิน คสล.ทางเทา ถนนราชดําเนิน ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติดตอที่ ฝายพัสดุและทรัพยสิน สํานักการคลัง สํานักงานเทศบาล นครนครศรีธรรมราช โทร. 075-342-8802

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลตําบลทุงลาน เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 1 บานยานยาว ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 2. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 2 บานทุงแมบัว ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 4 บานควน ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 4 บานควน ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา 5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน หมูที่ 8 บานพรุกง ตําบลทุงลาน อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติ ด ต อ ที สํ า นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ทุ ง ล า น ( ก อ ง ค ลั ง ) โทร.0742424523 ตอ 14, 16 ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวน

จังหวัดกระบี่ เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการ ปรั บ ปรุ ง สนามกี ฬ า หมู 4 ตํ า บลเกาะกลาง อํ า เภอเกาะลั น ตา จังหวัดกระบี่ ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ โทร.0-75600295-6

ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การประปา ประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลตําบลทุง โฮง

นครหลวง เรียกประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดังนี้ 1.จางกอสรางวางทอประปา และงานที่เกี่ยวของ ดานลดน้ําสูญเสีย พืน้ ทีส่ าํ นักงานประปาสาขาตากสิน ในถนนและซอยแยก ถนนพระราม 2, ถนนวุฒากาศ, ถนนเทิดไท, ถนนสะแกงาม, ถนนจอมทอง, ถนน อรุณอัมรินทร, ถนนอิสรภาพ, ถนนเจริญนคร และ ถนนตากสิน จํานวน 4 เสนทาง ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 2.งานจางติดตั้งอโนดและเสาทดสอบในระบบปองกันการผุกรอนของ ทอ ยื่นเอกสาร 30 เมษายน 2555 3.จ้ า งตั ด เครื่ อ งแบบชุ ด ปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ พนั ก งานของการประปา นครหลวง ประจําปงบประมาณ 2555 ยื่นเอกสาร 3 พฤษภาคม 2555 4.ซื้อขุดตีนตะขาบเครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา 150 แรงมา จํานวน 1 คัน ยื่นเอกสาร 30 เมษายน 2555 5.จางซอมทอประปาแตกรั่ว พรอมงานที่เกี่ยวของ พื้นที่สํานักงาน ประปาสาขาพญาไท ยื่นเอกสาร 30 เมษายน 2555 6.งานจาง Overhaul Overhead Crane ขนาด 20 ตัน และ 25 ตัน สถานีสูบจายน้ําลุมพินี ยื่นเอกสาร 27 เมษายน 2555 ติดตอที่ สวนกลางฝายจัดหาและพัสดุ ชั้น 4 หอง 408 อาคาร สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 02-944-68603

เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางปรับปรุง ผิวจราจรถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 2 โครงการ ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ติดตอที่ หองคลัง เทศบาลตําบลทุงโฮง โทร.0-5452-2458 ตอ 19

ประกวดราคาจาง จังหวัดชลบุรี เรียกประกวดราคาจาง ดังนี้

1.กอสรางและปรับปรุงสิ่งกอสรางตาง ๆ ณ โรงพยาบาลสัตหีบ กม. 10 ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 รายการ ณ โรงพยาบาล สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2.กอสรางบานพักเรือนแถว 4 ครอบครัว ณ โรงพยาบาลบอทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 ติดตอที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร.0-3893-2457

ประกวดราคาจางกอสราง องคการบริหารสวนตําบลแสนพัน

เรียกประกวดราคาจางกอสรางอาคารสํานักงาน ตําบลแสนพัน อําเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 ติดตอที่ สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลแสนพัน อําเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม โทร.0-4205-3555

ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เทศบาลตําบลพะวง

เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โครงการกอสรางถนน ลาดยางซอยบางปู หมูที่ 8 ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด สงขลา ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนจังหวัด ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 นครศรีธรรมราช เรียกประมูลจางเหมา ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลท ติดตอที่ สํานักงานเทศบาลตําบลพะวง งานพัสดุ/กองคลัง ติกคอนกรีตสายบานคอกวัว –อาวศรีเมือง หมูท ี่ 1,5 ตําบลนาหมอบุญ โทร.0-7433-4177 อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประมูลซือ้ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวนตําบล ยื่นเอกสาร 19 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสิน อาคารสํานักงานองคการบริหารสวน คลองเรือ เรียกประมูลซือ้ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รถยนตบรรทุกติด ตั้งเครนไฮดรอลิก พรอมกระเชา จํานวน 1 คัน และรถยนตกูชีพกูภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือรถกูชีพฉุกเฉินประจําตําบล พรอมอุปกรณกูชีพกูภัยเบื้องตน โทร. 07-535-6253 ตอ 204 จํานวน 1 คัน ขององคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ ตําบลคลอง ประมูลจางกอสราง เทศบาลตําบลสํานักขาม เรียกประมูลดวย เรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ระบบอิเล็กทรอนิกส จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิด ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 ติดตอที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองเรือ ตําบลคลอง หมูที่ 1 ตําบลสํานักขาม เรือ อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โทร.0-3636-5673 ตอ 417 หรือ ยื่นเอกสาร 12 เมษายน 2555 ติดตอที่ งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา 0-3627-7193 จังหวัดสงขลา โทร.0-7452-3920-6 ตอ 12 ประกวดราคาจาง สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ประกวดราคาจางเหมากอสราง มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง เรียก เรียกประกวดราคาจาง ดังนี้ ประกวดราคางานจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ 1.กอสรางฉาบผิวลาดยางสเลอรีช่ ลี สายทาง ชม.4046 แยกทางหลวง หมายเลข 1001-บานปาเลา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ระยะ พัฒนาการเรียนรู ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทาง 5.000 กม. ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2555 ติดตอที่ สวนพัสดุ ชั้น 1 โทร.0-5391-6044-5 หรือ0-2679-0038-9 2.กอสรางซอมสรางผิวทางเคพซีล สายทาง ชม.3048 แยกทางหลวง หมายเลข 107 –บานรินหลวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ระยะ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวน ทาง 2.000 กม. จังหวัดนครสวรรค เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กอสราง 3.จางปรับปรุงโครงสรางระบายน้าํ สายทาง ชม.3018 แยกทางหลวง สะพาน คสล. หมูท ี่ 3 ตําบลทาตะโก อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค หมายเลข 108 –บานกิ่วแลปาเปา อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ยานชุมชน ความยาว 703 เมตร ยื่นเอกสาร 12 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค โทร.0-5680- 4.ปรับปรุงโครงสรางระบายน้ํา สายทาง ชม.3009 แยกทางหลวง หมายเลข 107-บานไร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม กอสรางราง 3567 ตอ 405 ระบายน้ํา คสล. ยานชุมชน ความยาว 780 เมตร ประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหาร ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 สวนจังหวัดชลบุรี เรียกประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ติดตอที่ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงค หมูที่ 7 บานเนินแสนสุข อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โทร.0-5322-1646 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกวดราคาดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส ศูนยสรางและ ยื่นเอกสาร 12 เมษายน 2555 ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ ชัน้ 3 อาคาร 2 สํานักงานองคการ บูรณะสะพานที่ 4 เรียกประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางดวยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส รายการ คอนกรีตผสมเสร็จ จํานวน 1,930 ลูกบาศก บริหารสวนจังหวัดชลบุรี โทร.0-3839-8038-42 ตอ 354 เมตร ประกวดราคา การทางพิเศษแหงประเทศไทย เรียกสอบ ยื่นเอกสาร 10 เมษายน 2555 ติดตอที่ ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 4 โทร.0-7530-2073-4 ราคา ดังนี้ 1.จางปรับปรุงโครงปายแนะนําทางลง (Post Sign)ทางพิเศษบูรพาวิถี ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส องคการบริหารสวน ยื่นเอกสาร 18 เมษายน 2555 2.ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ พรอมเครื่องรับ ตําบลโคกยาง เรียกประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กอสราง สงวิทยุชนิดติดรถยนตและสัญญาณไฟวับวาบอิเล็กทรอนิกส ไซเรน อาคารที่ทําการ อบตําบล จํานวน 1 โครงการ พรอมติดตั้งปาย โครงการจํานวน 1 ปาย จํานวน 2 คัน ยื่นเอกสาร 11 เมษายน 2555 ยื่นเอกสาร 5 เมษายน 2555 3.จางปรับปรุงผิวจราจร บริเวณเชิงลาดสะพานพระราม 9 ฝงธนบุรี ติ ด ต อ ที่ ส ว นการคลั ง องคื ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลโคกยาง โทร. (ทางขึ้น) ดวยวัสดุแอสฟลทติกคอนกรีต พื้นที่ 1,862 ตารางเมตร 0-7560-3309 ยื่นเอกสาร 24 เมษายน 2555 พบกับการอัพเดทขอมูลจัดซื้อ-จัดจางงานกอสราง ติดตอที่ แผนกจัดหา โทร.0-2579-5173 , 0-2579-5175

ตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่ www.buildernews.in.th 27

BN#193_p26-27,30-31_iMac2.indd 27

4/1/12 12:58 AM


ช. การชาง แบ็กล็อกลนดันยอดพุง 20%

‘ไพลอน’ ติดลมบน

มั่นใจรายไดปนี้ท ะลุ 1.2 พั น ล.

นายประเสริฐ มริตตนะพร รองกรรมการผูจัดการ ใหญอาวุโส กลุมงานบริหาร บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เผยวา บริษัทฯ คาดวารายไดปนี้จะเติบโต 20% จากปกอ น ทีม่ รี ายได 1.38 หมื่นลานบาท จากการรับรูร าย “ไพลอน” โชวผลงาน พุงแรงตามทิศทางอุตสาหกรรมกอสรางที่ขยายตัวตอเนื่อง ไดจากงานในมือ (Backlog) ที่มีอยูกวา 4 หมื่นลานบาท ซึง่ สวนใหญเปนโครงการรถไฟฟาสายสีมว ง สีนา้ํ เงิน และ มั่นใจปมรายไดปนี้ทะลุ 1.2 พันลานบาทสําเร็จ เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ทํายอดรายไดโต สีเขียว ซึ่งยังไมรวมโครงการทางดวนศรีรัชสวนตอขยาย กวา 50% เกือบแตะ 1 พันลานบาท พรอมชี้ทิศทางรับเหมาปนี้ไปไดสวย มีงานไหลเขา ที่มีมูลคาประมาณ 2 หมื่นลานบาท สวนการเขาประมูล ตอเนื่องทั้งรัฐและเอกชน โครงการอื่นๆ อยูร ะหวางการรอความชัดเจนจากการเปด ประมูลรถไฟฟาสายสีชมพู รวมถึงรถไฟฟาสายอื่นๆ ซึ่งมี มูลคาหลายหมื่นลานบาท รวมถึงโครงการปองกันน้ําทวม นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการรองผูจัดการ จํากัด (มหาชน) หรือ AP ระยะเวลากอสราง 102 วัน 2. ที่มีมูลคาหลายหมื่นลานบาทดวยเชนกัน ใหญ บริษัท ไพลอน จํากัด (มหาชน) หรือ PYLON ผู งานเสาเข็ ม เจาะสํ า หรั บ งานอาคาร คิ ด เฉพาะค า แรง ประกอบการรั บ เหมาก อ สร า งงานฐานรากชั้ น นํ า ใน โครงการ Lumpini Park Beach Jomtien ของ บริษทั แอล. TRC ขยับเปารายได 3 พันลานบาท ประเทศไทย กลาววา แนวโนมธุรกิจรับเหมากอสรางในป พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) หรือ LPN ระยะ นายภาสิต ลี้สกุล ผูชวยผูอํานวยการสายงานพัฒนา 2555 มีทิศทางเติบโตตอ เวลากอสราง 92 วัน 3. งานเสาเข็มเจาะ สําหรับงานอาคาร ธุรกิจและการลงทุน บริษัท ทีอารซีคอนสตรัคชั่น จํากัด เนื่ อ งจากปี ก่ อ นอย่ า ง โครงการ The Green 2 ของบริษัท เดอะ แกรนด พัฒนา (มหาชน) หรือ TRC เผยวา บริษทั ฯ ไดทาํ การปรับเปาราย ชัดเจน หลังจากที่พบวา ดีเวลลอปเมนท จํากัด ระยะเวลากอสราง 102 วัน 4. ไดป 2555 เปน 3 พันลานบาท จากเดิมที่วางไวราว 2.6 มี ง านไหลเข า ตลาดเป น งานเสาเข็มเจาะสําหรับงานอาคาร โครงการ พัฒนาที่ดิน พันลานบาท เนื่องจากมีงานในมือที่คาดวาจะดําเนินการ จํานวนมากตั้งแตชวงตน บริเวณ Block E และ D2 ศูนยการคาสยามสแควร (Pile สงมอบและรับรูร ายไดคอ นขางมาก อยูท ปี่ ระมาณ 5.3 พัน ป ทั้ ง โครงการรถไฟฟ า Wall) ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ระยะเวลากอสราง ลานบาท หลังบริษัท สหการวิศวกร จํากัด ซึ่งเปนบริษัท ของภาครัฐ และโครงการ 122 วัน 5. งานเสาเข็มเจาะสําหรับงานอาคารโครงการ I ยอย ไดรว มลงนามในสัญญารับเหมากอสราง Civil Work for ABS VI / Green ABS Expansion Project กับบริษทั กอสรางตางๆ ภาคเอกชน Residence Hotel ของ ไอ เรสสิเดนท โฮเต็ล ระยะเวลา ไทย เอ บี เอส จํากัด มูลคางานในสวนของบริษัทยอยฯ ที่ เ ริ่ ม ขยายงานมากขึ้ น กอาสราง 67 วัน และ 6. งานเสาเข็มเจาะสําหรับงาน 280 ลานบาท ซึ่งเปนงานกอสราง ภายในโรงงาน IRPC ภายหลัง สถานการณน้ํา อาคารโครงการ IDEO Mobi Phayathai ของ บริษทั อนัน จังหวัดระยอง ซึ่งคาดวางานในมือทั้งหมดนาจะทยอยรับ ทวมคลี่คลาย ดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ระยะเวลากอสราง รูตอเนื่องจนถึงป 2556 สงผลใหบริษัทฯ ได 62 วัน บดินทร แสงอารยะกุล งานใหมๆ เขามาอยางตอ การรับงานใหมดงั กลาวจํานวน 6 โครงการจะสงผลให โฟคัส ปลื้ม Q1 ผลงานพุง 10% นายอนุชา สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการ บริษทั เนื่อง โดยลาสุดมีงานในมือที่รอรับรูเปนรายไดสูงกวา 900 บริษัทฯ มีงานในมือเพิ่มขึ้นเปน 900 กวาลานบาท ซึ่งจะ โฟคัส ดีเวลลอปเมนท แอนด คอนสตรัคชัน่ จํากัด (มหาชน) ลานบาท และสวนใหญจะรับรูเปนรายไดทั้งหมดในปนี้ ดัง ทยอยรับรูร ายไดทงั้ หมดภายในปนี้ ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ อยู ื่ ลไปกอนหนา เผยวา บริษทั ฯ คาดวาผลงานในไตรมาส 1/2555 มีโอกาส นั้นจึงมั่นใจวาจะสะทอนใหผลประกอบการทั้งปเติบโตไปใน ระหวางรอผลงานประมูลในโครงการทีย่ นประมู นี ้ มู ล ค า ประมาณ 700 – 800 ล า นบาท ซึ ง ่ ล า สุดรูผลวาได ขยายตัวราว 10% จากไตรมาสเดียวกันของปกอ นทีม่ รี าย ทิศทางเดียวกัน โดยจะสามารถผลักดันเปารายไดรวมทั้งป ไดราว 77 ลานบาท เนื่องจากมียอดโอนคอนโดมิเนียมที่ ใหถึง 1,200 ลานบาทไดสําเร็จ ซึ่งรายไดดังกลาวจะมาจาก งานแลว และเตรียมเซ็นสัญญางานเปนทางการอีกหลาย บริษัทเปนผูพัฒนาเองภายใตชื่อ “โฟคัส ออน ศาลาแดง” งานเสาเข็มเจาะ 70% สวนที่เหลืออีก 30% มาจากงานรับ โครงการมูลคาประมาณ 250 ลานบาท ซึง่ งานใหมดงั กลาว ที่เริ่มทยอยโอนชวงปลายปที่ผานมา ทั้งนี้สัดสวนรายได เหมากอสรางแนวราบของบริษัท เอ็กซิลอน จํากัด ซึ่งเปน เปนงานประเภทแนวราบ 2 โครงการ ที่เหลือเปนงาน ของบริษัทฯ แบงเปนโครงการรับเหมากอสราง 90% และ ประเภทเสาเข็มเจาะ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย อีกราว 10% ลาสุดบริษัทฯ ไดรับ บริษัทลูก “มัน่ ใจวาจากการทีม่ งี านไหลเขามาอยางตอเนื่องตัง้ แต งานกอ สร า งโครงการอาคารชุ ด พั ก อาศัย The Nest มูลคา 103.50 ลานบาท จึงทําใหตวั เลขงานในมือปรับเพิม่ ตอนตนป ทัง้ งานภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ โครงการกอสราง ขนาดใหญ จะเปนสวนสําคัญทีท่ าํ ใหเปาหมายรายไดทเี่ ราวาง เปน 900 ลานบาท ไวที่ 1,200 ลานบาทในปนี้ จะเปนไปตามแผนงานที่วางไว จากที ่ทําได 947.87 ลานบาทในปกอน ซึ่งถือวาเติบโตกวา เหมราช ปรับเปารายไดปนี้ โต 40% นายเผาพิทยา สมุทรกลิน ผูอํานวยการนักลงทุน 50% เมื่อเทียบกับรายได ในป 2553 ที่ทําไดเกือบ 631 ลาน สัมพันธและวางแผน บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จํากัด บาท หลังจากทีอ่ ตุ สาหกรรมรับเหมากอสรางเติบโตขึน้ อยาง (มหาชน) เผยวา ในปนี้ บริษัทฯ ไดตั้งเปารายได ไวที่ 5.8 ตอเนื่อง ดังนั้นเชื่อวาจะสะทอนใหผลประกอบการในปนี้ พันลานบาท เติบโต 40% จากปกอ นทีม่ รี ายได 4.2 พันลาน ขยายตัวไปในทิศทางเดียวกันได” กรรมการ กลาวตอไปวา บาท หลังจาก ไดปรับเพิ่มยอดขายที่ดินเปน 1.7 พันไร สําหรับผลประกอบการป 2554 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม จากเดิมที่ตั้งไว 1.5 พันไร ปจจุบันมียอดขายรอรับรูราย 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิอยูที่ 75.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น ได แ ล ว 900 ไร ขณะที่ ร ายได จ ากการให บ ริ ก าร 43.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 133.84 จากป 2553 ทีท่ าํ ได สาธารณูปโภคคาดวาอยูที่ 1.4 พันลานบาท เติบโต 20% นอกจากนี้ ไดเพิ่มงบลงทุนจาก 7 พันลานบาท เปน 7.5 32.35 ลานบาท โดยกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นดังกลาวมาจาก พันลานบาท เปนการเพิ่มงบพัฒนานิคมฯ จาก 2 พันลาน ปริมาณงานที่ ไหลเขาตลาดเปนจํานวนมาก สะทอนใหรายได บาท เปน 2.5 พันลานบาท และการลงทุนขยายโรงงาน ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ตนทุน สําเร็จรูปใหเชา เพิ่มพื้นที่อีก 50- 60% เนื่องจากปจจุบัน และคาใชจายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาการเติบโตของรายได พื้นที่เชาเต็มหมด จึงมีแผนที่จะสรางโรงงานสําเร็จรูปให จึงทําใหกําไรสุทธิเติบโตอยางโดดเดน นายบดินทร กลาวถึงการรับงานลาสุดวา บริษัทฯ ได เชาเพิ่มอีก 90 โรง หรือคิดเปนพื้นที่รวม 1.3 แสนตาราง รับงานเสาเข็มเจาะ เพิ่มอีก 6 โครงการ มูลคารวมประมาณ เมตร คาดวาใชงบลงทุน 1 พันลานบาท 128.71 ลานบาท ประกอบดวย 1.งานเสาเข็มเจาะ สําหรับ งานอาคาร คิดเฉพาะคาแรงโครงการ Life Ratchadaphisek ของ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท

28

BN#193_p24-25,28-29,32_iMac2.indd 28

4/1/12 1:14 AM


รับเหมากอสรางรวมวงธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทรับเหมากอสรางเดินหนากระจายการลงทุน ตบเทามุงธุรกิจพลังงานทดแทน ลาสุด “ไทยโพลีคอนส “ ตั้งเปาผุดโรงงานไฟฟาชีวะมวล ในพื้นที่ภาคใตอีก 4 โครงการ ดาน “กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง” จับมือ EGCO เรงสรางโรงงานพลังแสงอาทิตย ชวยเสริมความแกรงใหธุรกิจ

นายเจริญ จันทรพลัง ศรี กรรมการผู จั ด การ บริ ษั ท ไทยโพลี ค อนส จํากัด (มหาชน) เผยวา ใน ป 2555 บริษัทฯ มีแผนที่จะ รุ ก ขยายธุ ร กิ จ ครั้ ง สํ า คั ญ เพื่อเปนการสรางรากฐานที่ มั่นคงควบคูไ ปกับการเติบโต ที่ยั่งยืน โดยธุรกิจที่เตรียม บุ ก และนาจะได เ ห็ น ภาพที่ ชั ด เจนในป นี้ คื อ “ธุ ร กิ จ พลังงาน” ซึ่งคาดการณวา เจริญ จันทรพลังศรี ในนี้ จะสามารถเริ่มกอสราง โรงไฟฟาชีวะมวลแหงใหมได 1 - 2 โครงการ โดยปจจุบันอยูใน ขั้นตอนในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ(Feasibility Study) จากที่ ไดทําการศึกษา 4 โครงการ โดยไดเนนการพัฒนา โครงการทางภาคใตเปนหลัก ทั้งนี้ คาดวาจะเริ่มทยอยรับรูรายไดจากโรงไฟฟาชีวะมวล แหงแรก ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช ภายในไตรมาสแรก ป 2556 ซึ่งเปนไปตามเปาหมายเดิมที่ ไดวางไว สวนโครงการที่ 2 และ 3 คาดวาจะเริ่มทยอยรับรูรายได ในป 2557 ทั้งนี้ ไดตั้งเปาหมายที่ จะพัฒนาโครงการให ได 4 โครงการภายในป 2557 และเริ่มรับรู รายไดทั้งหมดทุกโครงการภายในป 2558 ซึ่งจะทําใหรายไดของ

บริษัทฯ เติบโตไดอยางมั่นคงในอนาคต สวนการลงทุนดานอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ มีแผนที่จะ พัฒนาโครงการประเภททาวน โฮม ในยานรามอินทรา มูลคา ประมาณ 750 ลานบาท เนื่องจากเปนโปรเจกตที่สรางอัตราผล ตอบแทนในระดับที่นาพอใจและสามารถตอยอดจากธุรกิจเดิมได โดยคาดวาจะเริ่มการขายไดชวงปลายปนี้ สําหรับธุรกิจรับเหมากอสราง ขณะนี้ ไดเตรียมประมูลงาน ใหม มูลคารวมประมาณ 1.45 หมื่นลานบาท ซึ่งมี โอกาสที่จะได รับงานไมต่ํากวา 3,500 ลานบาท ปจจุบันตั้งแตตนปที่ผานมา ได งานแลว 1.4 พันลาน และในปนี้ จะเนนเขาประมูลงานโครงการ ขนาดใหญ เนื่องจากมีมารจิ้นในระดับที่ดี พรอมกันนี้ ไดตั้งเปา หมาย Backlog สิ้นป 2555 ไวที่ 5,000 ลานบาท และตั้งเปาราย ได 3,000 ลานบาท ดาน นายกัลกุล ดํารงปยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จํากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เผย วา ลาสุด บริษัทฯ ไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุนกับบริษัท ผลิต ไฟฟา จํากัด (มหาชน) หรือ EGCO เพื่อรวมลงทุนใน บริษัท จี-พาวเวอร ซอรซ จํากัด (GPS) ซึง่ ดําเนินธุรกิจโรงไฟฟาพลังงาน แสงอาทิตย เพื่อจําหนายกระแสไฟฟาใหกบั การไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) โดย EGCO จะเขาถือหุนในสัดสวน 60% ขณะที่กันกุลฯ จะถือหุน 40% สําหรับโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ขนาด 26 เมกกะวัตตของ GPS แบงออกเปน 4 โครงการ โดยโครงการ

ที่ 1-3 มีกําลังการผลิตรวม ขนาด 19.50 เมกกะวัตต ได ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ และสามารถจําหนายกระแส ไฟฟ า ให กั บ กฟภ. ได แ ล ว ตั้งแตตนเดือนมีนาคมที่ผาน มา และจะทยอยรับรูรายได จากการขายไฟฟ า ทั น ที ภายในป 2555 ในสวนของ กําลังการผลิตที่เหลืออีก 6.5 เมกกะวัตตของโครงการที่ 4 ตามแผนงานที่วางไว คาดวา กัลกุล ดํารงปยวุฒิ์ จะเริ่ ม ผลิ ต และจํ า หนาย กระแสไฟฟาเขาระบบใหกับ กฟภ.ได ในชวงไตรมาสที่ 4 ของปนี้ ทัง้ นี้ รายไดจากการจําหนายไฟฟาของ GPS ทัง้ 4 โครงการ จํานวน 26 เมกกะวัตต จะสรางรายได ใหกับบริษัทประมาณ 470 ลานบาทตอป โดยการรับรูรายไดจะแบงตามสัดสวนการถือหุน ของ GUNKUL และ EGCO ซึ่งการรวมทุนกับ EGCO ไมเพียง แคเปนการแสดงถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ แตถือเปน เกียรติของ GUNKUL อยางมาก ที่ ไดรบั ความไววางใจจากบริษทั พลังงานชั้นนําของประเทศที่ตัดสินใจเขารวมลงทุน และเปน พันธมิตรทางธุรกิจในครัง้ นี้ เพราะนัน่ หมายถึงความเชื่อมัน่ ทีม่ ตี อ การทํางานของกลุมบริษัทกันกุลฯ

เครื่องปาดระนาบพื้นคอนกรีตฝมือไทย

อยางที่รูๆ กันอยูวา งานกอสรางในบานเรา จะมุงเนนไปที่การใช แรงงานมากกวาใชเครื่องทุนแรง สาเหตุหนึ่งนาจะมาจากเครื่องมือ เครื่องจักรนําเขาจากตางประเทศนั้นมีราคาแพง อีกทั้งคนไทยเองก็ ไมสามารถสรางเครื่องทุนแรงขึ้นมาใชงานได แตสําหรับ “โอภาส วิศวะภาค” เอ็มดีของบริษัท เกรียงไทยดีเวลลอปเมนท จํากัด ไมยอมใหอปุ สรรคทีว่ า มาขวางกัน้ การทํางานคุณภาพดวยเครื่องมือทีท่ นั สมัย จึงตองลงทุน ลงแรงประดิษฐคิดคนและพัฒนาเครื่องทุนแรงขึ้นมาใชงานเองมากมายหลายประเภท และหนึ่งในนั้นก็คือ เครื่องปาดระนาบพื้นคอนกรีต หรือ Vibrating Truss Screed ฝมอื คนไทย ที่ ไดรบั การยอมรับจากบริษทั กอสรางจากประเทศญีป่ นุ สัง่ ซือ้ ไปใชงานในตาง ประเทศหลายชุด และแนนอนวาบริษัทรับเหมากอสรางใหญๆ ของไทยหลายๆ รายก็ ได พิสูจนประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องจักรฝมือคนไทยแลวเชนกัน การทํางานของ Vibrating Truss Screed ตัวนี้เคลื่อนที่ดวยระบบ Hand Winch มีสลิงลากดึงเครื่องปาดฯ ใหเดินไปดานหนา ขณะเดินปาดมีแรงสัน่ ตบหินจมในเนือ้ คอนกรีต ทําใหผิวหนาคอนกรีตเรียบสม่ําเสมอ โครงสรางเปนเหล็กแข็งแรง เพลาใชแสตนเลส ทําความสะอาดงาย ใบปาดเปนอลูมิเนียมเกรดพิเศษ 6061-T6 แข็งเหนียวทนตอการ 9:02 PM เสียดสี ไมBuilderNews_Ad.Ma บิดงอ ใชเครื่องยนตOne_Pro1.ai Honda 6.501 Hp3/1/12 ระนาบของการปาด (บวก-ลบ) ไมเกิน 3 มม.

สวนวิธี ใชงานก็ ไมไดยุงยากอะไร โดยจะทํางานอยูบนแบบขางที่ปรับระนาบใวแลว เทานั้น โดยมี Span หนากวาง ตั้งแต 3 - 16 เมตร เชนถนน กวาง 4 เมตร หรือพื้น โรงงานกวาง 16 เมตร เปนตน ตัวเครื่องปาดสามารถตัดตอขนาดหนากวาง (Span) โดย มี Spare Part ตัวตอ ใหเลือกตามความตองการ สนใจศึกษาขอมูลเพิม่ เติมไดที่ http://www.thaitrowel.com หรือหากตองการราย ละเอียดเพิ่มเติม ติตตอไดที่ บริษัท เกรียงไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด โทรศัพท 0-25400311 – 5

29

BN#193_p24-25,28-29,32_iMac2.indd 29

4/1/12 1:14 AM


รายการวัสดุ หนวย ราคาตลาด /บาท หมวดวัสดุและอุปกรณสําหรับงานไฟฟา สายไฟฟา สายไฟฟา VAF สายแบนแกนคู ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร สายไฟฟา VFF สายแบนออนแกนคู ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร สายไฟฟา VCT สายกลมออนแกนคู ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร

มวน

963.50

มวน

1,342.00

มวน

2,041.00

มวน

2,970.00

มวน

587.00

มวน

825.00

มวน มวน มวน

1,003.00 1,335.00 2,023.00

มวน

1,576.50

มวน

1,784.50

มวน

2,088.50

มวน

2,768.00

มวน

4,456.50

มวน

6,360.50

มวน

9,032.50

มวน

15,624.50

มวน

22,400.00

มวน

35,320.50

มวน

46,808.50

สายไฟฟา VCT สายกลมออนแกน 3 แกน ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน สายไฟฟา VCT สายกลมออนแกน 4 แกน ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน

1,832.50 2,232.50 2,832.00 3,512.50 6,352.00 8,032.00 11,752.50 20,504.50 30,320.00 45,680.00 63,840.00 2,320.00 2,968.50 3,528.50 4,544.00

รายการวัสดุ ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท มวน

7,096.50

มวน

10,200.50

มวน

15,296.00

มวน

26,840.50

มวน

38,832.00

มวน

58,512.00

มวน

81,440.00

สายเคเบิล สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน

1,924.00 2,741.00 3,969.00 5,850.00

สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 639.50 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 946.00 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 1,427.50 ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 2,349.00 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 4,092.00 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 6,350.00 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 9,960.00 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 13,222.00 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 19,023.50 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 27,199.50 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 37,475.00 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน 47,476.00 สายสงกําลังไฟฟา NYY สายสงกําลังไฟฟา NYY แกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร

มวน

1,969.00

มวน

2,187.50

มวน

2,555.00

มวน

3,447.50

มวน

5,145.00

มวน

6,169.00

มวน

8,645.00

มวน

12,652.50

มวน

17,150.00

มวน

22,724.00

มวน

30,870.00

มวน

41,475.00

มวน

53,200.00

มวน

65,275.00

รายการวัสดุ ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายสงกําลังไฟฟา NYY แกนคู ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายสงกําลังไฟฟา NYY 3 แกน ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายสงกําลังไฟฟา NYY 4 แกน ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท มวน

81,200.00

มวน

105,787.50

มวน

131,862.50

มวน

3,797.50

มวน

4,209.00

มวน

5,040.00

มวน

7,131.50

มวน

9,879.00

มวน

13,982.50

มวน

19,792.50

มวน

29,102.50

มวน

38,596.50

มวน

55,151.50

มวน

77,962.50

มวน

105,000.00

มวน

130,375.00

มวน

160,125.00

มวน

200,200.00

มวน

261,800.00

มวน

325,850.00

มวน

4,283.00

มวน

4,804.00

มวน

5,897.50

มวน

8,483.00

มวน

12,250.00

มวน

17,937.50

มวน

26,337.50

มวน

40,259.00

มวน

54,451.50

มวน

76,536.50

มวน

103,574.00

มวน

144,979.00

มวน

183,050.00

มวน

222,775.00

มวน

277,375.00

มวน

362,687.50

มวน

449,400.00

มวน

4,874.00

30

BN#193_p26-27,30-31_iMac2.indd 30

4/1/12 2:15 AM


รายการวัสดุ ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท มวน

5,539.00

มวน

6,895.00

มวน

10,202.50

มวน

14,919.00

มวน

22,767.50

มวน

34,326.50

มวน

51,660.00

มวน

75,162.50

มวน

97,562.50

มวน

135,625.00

มวน

188,562.50

มวน

238,525.00

มวน

292,075.00

มวน

366,537.50

มวน

482,912.50

มวน

599,375.00

อุปกรณไฟฟาและดวงโคม สวิตช ไฟฟา สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 15A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WNG5001-701) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซืไฟฟา 3 ทาง 15A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WNG5002-701) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟา 4 ทาง 10 A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WNG5004-7) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG5001K) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG5002K) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟา 4 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG5004K) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส นี โอ ไลน ขนาดใหญ (WEAG5511) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส นี โอ ไลน ขนาดกลาง (WEAG5521) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส นี โอ ไลน ขนาดมาตรฐาน (WEAG5531) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส นี โอ ไลน ขนาดใหญ (WEAG5512) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส นี โอ ไลน ขนาดกลาง (WEAG5522) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส นี โอ ไลน ขนาดมาตรฐาน (WEAG5532) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดใหญ (WEG5511) ตราพานาโซนิค อัน

BN#193_p26-27,30-31_iMac2.indd 31

30.00 56.00 376.00 30.00 56.00 352.00 40.00 40.00 40.00 74.00 74.00 74.00 52.00

รายการวัสดุ สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดกลาง (WEG5521) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดมาตรฐาน (WEG5531) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดใหญ (WEG5512) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดกลาง (WEG5522) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดมาตรฐาน (WEG5532) ตราพานาโซนิค เครื่องตัดไฟ เบรกเกอร ขนาด 10A รุน HB BS1110YT ตราพานาโซนิค เบรกเกอร ขนาด 15A รุน HB BS1111YT ตราพานาโซนิค เบรกเกอร ขนาด 20A รุน HB BS1112YT ตราพานาโซนิค เบรกเกอร ขนาด 30A รุน HB BS1113YT ตราพานาโซนิค เบรกเกอร ขนาด 40A รุน HB BS1114YT ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 3A รุน S-HB BS23T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 5A รุน S-HB BS25T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 10A รุน S-HB BS210T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 15A รุน S-HB BS215T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 20A รุน S-HB BS220T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 30A รุน S-HB BS230T ตราพานาโซนิค เตารับ และเตาเสียบ เตารับเดี่ยว ขากลม 10A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WN1090-7K) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขากลมแบน 10A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WNG1091-7) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขาแบน มีกราวด 10A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WN1101-7) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขากลมแบน 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วาย ซีรี่ส (WEG10919) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG1191K) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด มีมานนิรภัย 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรีส (WEG1181K) ตราพานาโซนิค เตารับคู ขากลมแบน มีกราวด 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG15929) ตราพานาโซนิค เตารับคู ขากลมแบน มีกราวด มีมานนิรภัย 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG15829) ตราพานาโซนิค หลอดไฟฟา หลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต แบบวงกลม เดย ไลท ขนาด 32 วัตต ตรา โตชิบา ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 18 วัตต ตราพานาโซนิค รุน FL20SS-D/18 ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต ตราพานาโซนิค รุน FL40SS-D/36

หนวย ราคาตลาด /บาท

อัน อัน

52.00 52.00

อัน

101.00

อัน

101.00

อัน

101.00

อัน

98.00

อัน

98.00

อัน

98.00

อัน

104.00

อัน

104.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

54.00

อัน

30.00

อัน

82.00

อัน

30.00

อัน

80.00

อัน

92.00

อัน

130.00

อัน

176.00

หลอด

90.00

หลอด

42.06

หลอด

51.40

รายการวัสดุ แบบผอม ชนิดธรรมดา เดย ไลท ขนาด 18 วัตต ตรา โตชิบา รุน FL18W/T8/D แบบผอม ชนิดธรรมดา เดย ไลท ขนาด 36 วัตต ตรา โตชิบา รุน FL36W/T8/D หลอดประหยัดไฟ หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต (เดย ไลท) ตราโตชิบา หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 8 วัตต (เดย ไลท) ตราโตชิบา หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFU5E282V หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFU5E672V หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFU8E272V หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFU8E652V หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFU11E272V หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFU11E652V หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFU14E272V หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFU14E652V หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFU18E272V หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFU18E652V หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 5 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFD5E27HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 5 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFD5E65HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 8 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFD8E27HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 8 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFD8E65HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 11 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFD11E27HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 11 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFD11E65HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 14 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFD14E27HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 14 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFD14E65HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 19 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFD19E27HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 19 วัตต (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน EFD19E65HD3T หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 22 วัตต (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน EFD22E27HD3T

หนวย ราคาตลาด /บาท หลอด

45.00

หลอด

54.00

ดวง

99.00

ดวง

140.00

ดวง

107.48

ดวง

107.48

ดวง

107.48

ดวง

107.48

ดวง

107.48

ดวง

107.48

ดวง

107.48

ดวง

107.48

ดวง

126.17

ดวง

126.17

ดวง

116.82

ดวง

116.82

ดวง

116.82

ดวง

116.82

ดวง

116.82

ดวง

116.82

ดวง

116.82

ดวง

116.82

ดวง

140.19

ดวง

140.19

ดวง

140.19

ขอมูลจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ขอมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2555 โทรศัพท (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31

4/1/12 12:58 AM


“ตราช า ง คอตโต และซี แ พค” ผนึกกําลังนํารองกอสรางอาคารเพื่อสิ่งแวดลอม

ตราชาง คอตโต และซีแพค ตอกย้าํ การพัฒนาธุรกิจอยางยัง่ ยืนควบคูก บั การบริหารจัดการดานสิง่ แวดลอมอยางจริงจังตอเนื่อง กาวสูอ กี ขั้นในการผนึกกําลังเปนองคกร ชั้นนํากลุมแรกของเมืองไทย ที่แสดงความจํานงเสนอ “อาคารสํานักงาน โครงการขยายกําลังการผลิต New Plant หนองแค” เขารับการประเมินมาตรฐานอาคารเขียวไทย หรือ TREES NC (THAI’S RATING OF ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABLE) นับเปนการยกระดับแนวทางการพัฒนางานสถาปตยกรรมที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในประเทศไทย ดวยจุดเดนของนวัตกรรมผลิตภัณฑกอสราง “ตราชาง คอตโต และซีแพค” ทั้งระบบงานพื้น ผนัง ฝา หลังคา ไปจนถึงสุขภัณฑ ที่ ตอบโจทยคุณภาพดานการอนุรักษพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอม พรอมตอบสนองการใชชีวิตอยางมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น แวดลอมเพื่อความเปนอยูท ่ี “TREE NC” หรื อ “มาตรฐานอาคารเขี ย วไทย” Block ในกลุม แลนดสเคปตราชาง ทีช่ ว ยลดปญหาน้าํ ทวมขัง และน้ ํ า ไหลล น ออกนอกพื ้ น ที ่ โ ครงการเข า ตามเกณฑ ก าร ดียง่ิ ขึน้ ของผูค น เอสซีจี จึง เป น มาตรฐานที่กํา หนดโดย “สถาบั น อาคารเขี ย วไทย” ไดผลักดันแนวคิดโลกสีเขียว เพื่อใชเปนมาตรฐานสําหรับรับรองอาคารหรือสิ่งกอสรางใน พิจารณาในหมวดผังบริเวณและภูมทิ ศั น (Site & Landscape) ระบบงานกรอบอาคารที ป ่ ระกอบ อยางจริงจังดวยการเริม่ ตน เมืองไทยที่มีความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอม โดย วางมาตรฐานดานสิ่งแวด มุง หวังใหมาตรฐานดังกลาวเทียบเทากับมาตรฐานสากลอยาง จากผลิตภัณฑตราชาง เชน ระบบฝาและผนังสมารทบอรด ฉนวนกั น ความร อ น ตราช า ง Stay Cool ฯลฯ ที ช ่ ว  ยลดความ ล้อมเพื่อรับรองสินค้าและ LEED ทีก่ าํ หนดโดย U.S.Green Building Council (USGBC) บริการของกลุม ธุรกิจในเอส และมาตรฐาน TEEAM ซึง่ กําหนดโดยกระทรวงพลังงาน เพื่อ รอนทีเ่ ขาสูต วั อาคาร และสามารถลดอัตราการใชพลังงานใน อาคาร ตามเกณฑ ป ระเมิ น ในหมวดพลั ง งานและบรรยากาศ ซีจี และสรางความมัน่ ใจให เปนการกระตุนใหสังคมไทย หันมาใสใจถึงความสําคัญของ กั บ ผู บ ริ โ ภคผ า นฉลาก “อาคารเขี ย ว” (Green Building) เพื่ อ การพั ฒ นา (Energy & Atmosphere) สุ ข ภั ณ ฑ แ ละอุ ป กรณ ป ระหยั ด น้ า ํ COTTO ลดปริ ม าณ รับรองสินคาและบริการของ สถาปตยกรรมทีย่ ง่ั ยืนและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ปจจุบนั มี เอสซีจี โดยเฉพาะการจัดทํา หลายหนวยงานชั้นนําของเมืองไทยไดเขารวมสนับสนุนและ การใชนํ้าในโครงการลงอยางนอย 15% เขาตามเกณฑ พิ จ ารณาในหมวดการประหยั ด น้ ํ า (Water Conservation) ฉลากรั บ รอง SCG Eco ผลั ก ดั น ให ม าตรฐานดั ง กล า วเป น ที่ ย อมรั บ ในวงกว า ง ธนศักดิ์ สาคริกานนท นอกจากนี้ วัสดุในการกอสรางทั้งหมดยังเขาเกณฑในหมวด Value ทีใ่ ชเปนมาตรฐานใน มากยิง่ ขึน้ ทั้ ง นี้ นายพั น เทพ วัสดุและทรัพยากรในการกอสราง (Materials and Re- การรับรองสินคาหรือบริการทีม่ กี ระบวนการผลิต (Eco Proสุภาไชยกิจ กรรมการผูจ ดั sources) เนื่องจากเปนวัสดุทผ่ี ลิตภายในประเทศ (Regional cess) หรือใชงาน (Eco Use) ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมทีด่ กี วา การบริษัท กระเบื้องกระ Material) ลดการกอใหเกิดกาซ CO2 จากการขนสง ใชสว น สินคาทัว่ ไป เพื่อเปนการสรางความมัน่ ใจใหกบั ผูบ ริโภค เชน ดาษไทย จํากัด เอสซีจี ผสมของวัสดุรไี ซเคิล อาทิ คอนกรีต CPAC ทีผ่ ลิตจากเถาลอย ปูนตราชาง GREY Cement หลังคาไฟเบอรซเี มนต ตราชาง ผลิตภัณฑกอ สราง เปดเผย (Fly ash) หรือฉนวนกันความรอนตราชางที่ผลิตจากแกว รุน ลอนคู / PRIMA / AYARA ตราชางสมารทบอรดและสมา วา เราไดเขารวมเปนบริษทั รีไซเคิล นอกจากนี้ ผลิตภัณฑตา งๆ ยังไดผา นการรับรองโดย รทวูด ฉนวนกันเสียง CYLENCE by ตราชาง บล็อกปูพน้ื ตรา ชัน้ นํากลุม แรกในการแสดง หนวยงานดานสิ่งแวดลอมตางๆ เชน ฉลากเขียว ฉลาก ชาง รุน COOL Plus เปนตน ความจํ า นงเข า รั บ การ คารบอน เปนตน “จากการมุง สรางสรรคนวัตกรรมสินคาหลายรายการให ประเมินมาตรฐาน TREES นอกจากการขอรับรองมาตรฐาน TREES NC แลว ไดการรับรองมาตรฐานดังกลาวแลว สินคาบางรายการยังได โ ด ย เ ส น อ “ อ า ค า ร เอสซีจยี งั ถือเปนองคกรทีใ่ หความสําคัญตอการกอสรางอาคาร ถูกนํามาใชเปนวัสดุกอ สรางทีม่ สี ว นสําคัญในการสนับสนุนให สํานักงาน โครงการขยาย ทีค่ าํ นึงถึงสิง่ แวดลอมมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการจัดทํา “อาคารสํานักงาน โครงการขยายกําลังการผลิต New Plant กําลังการผลิต New Plant โครงการ “Green Elephant Building” ซึ่งเปนโครงการ หนองแค” เขาสูก ารประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว พันเทพ สุภาไชยกิจ หนองแค” ในพื้นที่จังหวัด ปรับปรุงอาคารสํานักงานเดิมของบริษทั SCG Trading ให ไทย และไดนาํ มาจัดแสดงใหทดสอบประสิทธิภาพของสินคา สระบุรี โดยใชงบประมาณกอสราง 30 ลานบาท กอสรางเปน สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานในอาคาร และลดคา ภายในงานเปดตัวสถาบันอาคารเขียวไทย ในวันจันทรท่ี 5 อาคารสํานักงาน 2 ชัน้ พืน้ ทีใ่ ชสอย 1,440 ตารางเมตร ซึง่ อยู ใชจา ยทางดานพลังงาน ซึง่ ไดรบั การรับรองมาตรฐาน TEE- มีนาคมทีผ่ า นมา โดยเฉพาะ ฉนวนกันความรอนตราชาง Stay ในความรับผิดชอบของบริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จํากัด AM ระดับฉลากทอง จากกระทรวงพลังงานในป 2009 ตอ Cool ซึง่ เนือ้ ฉนวนเปน สีเขียว Green-3 มีประสิทธิภาพในการ และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2555 เพื่อเปนการยืนยัน เนื่องดวยรางวัล Thailand’s Energy Awards 2010 และ ปกปองความรอนไดดยี ง่ิ ขึน้ ดวยสาร HydroProtec ทีช่ ว ยลด แนวทางการดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและเพิ่ม รางวัล 1st Runner-up for ASEAN Energy Award 2010 การอุม น้าํ ไมดดู ซับน้าํ และความชืน้ และเปนวัสดุไมลามไฟ จึง คุณภาพชีวติ ของพนักงานทีใ่ ชอาคาร ในกลุม Retrofitted Building นอกจากนี้ ยังมีอาคารสํานักงาน ไมเปนฉนวนทีก่ อ ใหเกิดอัคคีภยั ซึง่ สามารถสะทอนถึงความมุง โดยใชจดุ เดนของผลิตภัณฑวสั ดุกอ สรางในกลุม “ตราชาง ใหญ 1,2 และอาคาร 5 ซึง่ อยูท บ่ี างซื่อ ทีก่ าํ ลังอยูใ นระหวาง มัน่ และความใสใจของเอสซีจใี นการพัฒนาผลิตภัณฑทเ่ี ปนมิตร คอตโต และซีแพค” ทัง้ ระบบงานพืน้ ผนัง ฝา หลังคา ไปจนถึง การขอรับรองมาตรฐาน LEED อีกดวย ตอสิง่ แวดลอมตัง้ แตกระบวนการออกแบบ การผลิต การบรรจุ สุขภัณฑท่ีชวยสงเสริมใหอาคารดังกลาวสามารถประหยัด ดาน นายธนศักดิ์ สาคริกานนท ประธานคณะทํางาน หีบหอ การขนสง ตลอดจนการใชงานอยางมีประสิทธิภาพ พลังงานและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอมทีไ่ ดรบั การรับรองฉลาก SCG Eco Product เปดเผยวา จากแนวคิดในการดําเนิน สูงสุด” นายธนศักดิ์ กลาวทิง้ ทาย มาตรฐาน SCG Eco Value อาทิ บล็อคระบายน้าํ POROUS ธุรกิจอยางยัง่ ยืน รวมถึงการใหความสําคัญเรื่องการรักษาสิง่

32

BN#193_p24-25,28-29,32_iMac2.indd 32

4/1/12 1:14 AM


Ad BEN-HUR_iMac2.ai

1

3/29/12

3:22 PM

อสังหาฯ ไทย GO AEC

นักธุรกิจไทยกําลังตื่นตัวกันมาก ทีก่ ลุม ASEAN กําลังจะเปดประเทศคาขายกัน ภาษีกล็ ดลง เกือบทัง้ หมด เดินทางก็งา ย เขาประเทศก็ไมตอ งทําวีซา ASEAN 10 ประเทศ ไดแก ลาว เขมร พมา มาเลเซีย สิงคโปร ฟลปิ ปนส บรูไน อินโดนีเซีย เวียดนาม และ ไทย สวนประเทศทีต่ อ งการ จะมีสว นรวมดวย เรียกวา ASEAN Plus หนีไมพน จีน ญีป่ นุ เกาหลี ไตหวัน และ อินเดีย ใน ASEAN ก็มผี บู ริโภครวม 600 ลานคน ถารวม Plus ดวย นาจะเกือบ 40% หรือ 3,000 ลานคน ของโลก ซึง่ ใหญมากๆ และเปนประเทศกําลังเกิดใหม กระหายจะสรางคุณภาพชีวติ การบริโภค ก็จะมากขึน้ ตามตัว ตางกับยุโรปซึง่ เปนทวีปคงตัว หรืออเมริกาทีก่ าํ ลังซือ้ จะถอยลง ทีเ่ ปนหัวหอกการเตรียมตัวของนักธุรกิจไทยคือ “หอการคาประเทศไทย” ซึง่ นําหนารัฐบาลทีย่ งั ทําหนาที่ ไม ดีพ อ ไม เ หมื อ นรั ฐ บาลสิ ง คโปร หรื อ เกาหลี ท่ีอ อกนอกหน า นํ า หน า นั ก ธุ ร กิ จ ไทยต อ งช ว ยตั ว เอง อยาหวั งพึ่งรั ฐบาลมากนั ก เดี๋ยวจะอกหั ก บริ ษัทชั้นนําของไทยโดยเฉพาะในตลาดหุนไปกันมากแลว และกําลังจะบุกประเทศ ASEAN อยางรวดเร็ว บริษทั ใหญๆ นอกตลาดก็เริม่ ไปคาขาย ในระยะทีผ่ า นมาสิง่ ที่ ตองระวังก็คือ “เราไปได เขาก็มาได” มีธุรกิจอะไรบางที่ตางชาติอยากจะมาลงทุนในไทย หนึ่งในนั้นก็คือ “อสังหาริมทรัพย” ทีใ่ นตลาดหุน ก็มตี า งชาติรว ม 3-4 บริษทั แตไมประสบความสําเร็จมากนัก ทีป่ ระสบความ สําเร็จคือ “Service ของอสังหาฯ” ตางชาติไดเขามานานแลวเพราะไมมกี ารหาม เชน บริษทั นายหนาขายอสังหาฯ บริษทั ประเมิน บริษทั ดูแลอาคาร บริษทั เหลานีส้ ว นใหญมาจากยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา เพราะระบบ การใหบริการนัน้ ดีกวา ASEAN เชน CRE, J LW, Night Franks, Cent 2-1 เปนตน ในธุรกิจอสังหาฯ ทีจ่ ะเขามามากก็คอื “แรงงาน” ขณะนีเ้ ราก็ใชแรงงานตางชาติ การกอสรางมีแรงงาน พมาเขามามาก มากกวาชาติอนๆ ื่ และจะมามากขึน้ ๆ อีก เพราะอยูต ดิ เขตแดนเขา-ออกงาย พมาเขาสูแ รงงาน ประมงสูงสุด ภาคกอสราง และภาคเกษตร ยางพารา รองลงมา ประชากรพมารายไดตาํ่ จึงตองการยกระดับ คุณภาพชีวติ โดยเร็ว พูดภาษาอังกฤษไดดกี วาไทย อดทน รักการเรียนรู มีประชากรมากกวาไทย สวนทีอ่ สังหาฯ ของเราจะออกไป AEC ยังหวาดๆ กลัวๆ เพราะในอดีตป 2540 พวกเราเสียศูนยไปเยอะ ออกไปตอนทีย่ งั ไมพรอมทําใหเลือดไหลนองเข็ดจนปจจุบนั ภาคอสังหาฯ ในสวนของการกอสรางและวัสดุกอ สราง และสถาปนิก วิศวกร กําลังออกไปทําธุรกิจกันมาก SCG นําสินคาวัสดุกอ สรางขายตางประเทศขางเดียวมานาน แลว ผูร บั เหมาไทยขนาดกลางออกไปประเทศขางเดียวกันมาก โดยเฉพาะผูร บั เหมาในเขตชายแดนลาว เขมร รับเหมาโครงการขนาดใหญ เชนโรงแรมกันมาก ทีน่ าสนใจคือ สถาปนิก วิศวกรไทย ขณะนีไ้ ปรับงานออกแบบ นอกประเทศแทบทุกสํานักงาน งานทีไ่ ปทําไดแกโรงงาน ซึง่ พวกเราถนัดทัง้ ออกแบบ กอสราง และบริหารโรงแรม ผูจ ดั การโรงแรมในแถบนี้ ถาจะยกระดับอยูใ นระดับ Chain Hotel ตองผานการเปนผูจ ดั การโรงแรมในไทยเสีย กอน การทองเทีย่ วบานเราเปนจุดเดนจุดแข็งมากๆ ดังนัน้ ในดานอสังหาฯ การเปด AEC เราจะไดผลดี ออกไปจับปลาตางประเทศกันมากขึน้ ตามลําดับ ใน การอบรม RE-CU ทีจ่ ฬุ าลงกรณ ซึง่ ผลิตผูน าํ ดานธุรกิจอสังหาฯ มารวม 25 ป มีผเู ขารวมอบรมรวม 3,000 คน ปจจุบนั ก็มโี ครงการนําพวกเราออกไปรับรูธ รุ กิจตางประเทศ ทุกรุน จะออกไปประเทศขางเดียว รุน ทีแ่ ลวไปนคร วัดนครธมทีก่ าํ ลังเปดการทองเทีย่ ว คาดกันวาจะมีนกั ทองเทีย่ วประมาณ 10 ลานคน ในอีก 5 ปขา งหนา เวียดนาม เปนอีกประเทศที่ RE-CU และสมาคมอสังหาริมทรัพยไทยกําลังนําหนาไปเวียดนามในเดือนหนา (ผูส นใจสอบถาม ไดทส่ี มาคมอสังหาฯ) ทีข่ ณะนี้ มีสมาคมนักธุรกิจไทยฝายรัฐบาล และสภาหอการคาไทยก็นาํ รองไปแลว อสังหาฯ ไทยทีไ่ ปเปนผูน าํ เชน อมตะนครก็สรางชื่อเสียงไวเยอะ การทองเทีย่ วอสังหาฯ เวียดนามกําลังเปดประเทศ และตองการใหไทยเขาไปชวยเสริมใหเวียดนามมีรายไดดยี ง่ิ ขึน้ รวยขึน้ (ถาเรามีเพื่อนบานรวยๆ การคาขายก็จะ ดีมาก ดีกวามีเพื่อนบานจนๆ ปญหาก็จะมากตาม) ประเทศทีน่ าสนใจทีส่ ดุ ขณะนีไ้ มพน เวียดนาม แมชายแดนจะไมตดิ กัน การเดินทางไมคลองตัว เชน ลาว เขมร พมา แตเวียดนามมีประชาชนทีก่ าํ ลังเติบโตรวม 90 ลานคน มากกวาไทย ปญหาชายแดนก็ไมมเี หมือน เขมร พมา คนเวียดนามในไทยก็มาก หนีสงครามมาเรียนที่ AIT มาแลวไมกลับก็เยอะ แตงงานกับคนไทยก็มาก และเวียดนามจะพึง่ จีนก็ไมไดเพราะไมคอ ยจะถูกกัน ก็จะมีแตสงิ คโปร ญีป่ นุ ทีน่ าํ หนาการลงทุนอยู การเปนเพื่อน กับเวียดนามก็ดี ก็หวังวาทริปนีข้ องสมาคมอสังหาฯ คงจะมีโครงการรวมมือกันมากขึน้ โดยเฉพาะเวียดนาม ขณะ นีส้ ง คนมาเรียนในไทย มีผจู บ RE-CU เปนคนเวียดนาม ทํางานกับบริษทั กอสรางคอนโดอันดับ 1 ในเวียดนาม และกําลังเปดบริษทั อยู เสียดายทีเ่ ขามาทําธุรกิจแบบลุยเดีย่ ว เหมือนพวกเราไปฟลปิ ปนส อินโดนิเซีย ในป 2540 ปญหาก็มาก โดยเฉพาะกฎเกณฑ ขาราชการไทยมาทําธุรกิจขามชาติ JV รวมทุน จําเปนตองเลือกให ดี ตองขึน้ บันไดทอง 5 ขัน้ ของการลงทุนกับตางชาติ ถาไมรวู า จะขึน้ บันไดอยางไร ทีจ่ ฬุ าฯ RE-CU มีสอน เรื่องบันไดทอง 5 ขัน้ ใหไปเขาเรียนเสีย ดังนัน้ อสังหาฯ ไทย นาจะออกคิดนอกประเทศใหมากขึน้ GO ASEAN เปนสิง่ จําเปน อยามัวแตแขง จับปลาในทะเลอาวไทยอยางเดียว “ตลาดไทยเล็กลงไปแลวสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย” ตองหัดออกไปจับ ปลานานน้าํ บางรวมมือกับเขา อยาเอาเปรียบ ตองเขาใจเลือก Win-Win สวนรัฐบาลตองนําหนากวานี้ อยา เอาแตพดู เอาแตจดั สัมมนาตองมี “โครงการนํารอง” ผูเ ขียนไดเคยเสนอแนะไวเมื่อ 2 ฉบับกอนวาจะนํารอง อยางไร ถาไมชดั คราวหนาจะลองรวบรวมเขียนอีกทีวา “โครงการนํารองอสังหาฯ ไทยสู ASEAN” นําโดยภาค รัฐควรจะทําอยางไร เอาคติพจนของนักลงทุนญีป่ นุ มาใชวา อยาทอถอย อยายอมแพงา ยๆ (เชนบริษทั ใหญๆ ของเราเคยไปขาดทุนมาแลว) ตองมี “Continuous Development” ทุกป และตองทําใหดขี น้ึ (ไมใชจะเอาแต กําไรเพิม่ ขึน้ อยางเดียว ปนบ้ี ริษทั ตลาดหุน กําไรครึง่ ลานๆ บาท อสังหาฯ ของเรากําไรเกือบทุกบริษทั ) จงทํา R&D ใหมากๆ ตองกลาเปดตลาดใหมๆ มิใชพอใจทีจ่ ะจับปลาอยูใ นอางเชนปจจุบนั เลิกทะเลาะกันไดแลวนะครับ

BN#193_p33-42_iMac2.indd 33

33

4/2/12 3:13 PM


Santorini Park Cha-am ชอปปงทองเที่ยวอารมณกรีซ นัสวีร ตันติจิรสกุล

ปจจุบันการชอปปง ทองเที่ยว ในบรรยากาศที่จําลองมาจากสถานที่ หรือเมืองทองเที่ยวที่ สําคัญของโลก ดูจะถูกจริตกับนักทองเที่ยวคนเมืองมากทีเดียว คอมมูนิตี้ มอลล ที่สรางขึ้นในระยะ หลัง จึงพยายามที่จะหยิบยกสิ่งเหลานี้มาเปนจุดขายเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวขาชอป

ลาสุด มีการพัฒนาโครงการโดยนํากลิ่นอายของ “ซานโตริ นี่ ” เมื อ งบนเกาะตอนใต ข องทะเลอี เ จี ย น ประเทศกรีซ ทีม่ คี วามสวยงามขนาดทีว่ า ไดรบั การโหวต จากนักทองเทีย่ ววาเปนเกาะอันดับ 2 ของโลก ทีน่ กั ทอง เที่ยวตองการไปเยือนมากที่สุด ความงดงามนาประทับใจของซานโตรินี่ จึงถูกนํามา เปนสื่อเพื่อใหดึงดูดนักทองเที่ยวยุคใหม ที่พยายามเฟน หาสถานทีท่ อ งเทีย่ วทีใ่ หอารมณทแี่ ตกตางออกไป โดยมี สถาปตยกรรมเปนสื่อ ซึ่ง “พีนา กรุป” ผูคร่ําหวอดใน วงการคาปลีกดานแฟชัน่ มายาวนาน และมีความชํานาญ ในธุรกิจ Outlet Mall ที่สามารถขยายสาขาไปยังหัว เมืองใหญและแหลงทองเที่ยวสําคัญทั่วประเทศ ลาสุดกับโครงการ Santorini Park Cha-Am ธุรกิจคาปลีกรูปแบบใหมภายใตสโลแกน “Amused Shopping Experience” หรื อ สี สั น ใหม แ ห ง ประสบการณ ค วามสนุ ก ท า มกลางกลิ่ น อายของ สถาปตยกรรมฟาขาวจากเกาะซานโตรินี่ ประเทศกรีซ ทีถ่ กู แตมเติมดวยงานประติมากรรมสไตลปอ ปอารทและ โมเดิรนอารท กับน้ําพุเตนระบํา และน้ําตกขั้นบันได ซึ่งสามารถเปน photo spot ไดทุกมุม “นั ส วี ร ตั น ติ จิ ร สกุ ล ” กรรมการผู จั ด การ โครงการ Santorini Park Cha-Am พูดถึงโครงการ นี้ วา ซานโตรินี่ พารค เกิดขึน้ ภายใตคอนเซ็ปต “คาปลีก ที่ แ ตกต า ง” ที่ จ ะเป น แหล ง ช อ ปป ง รู ป แบบใหม ข อง

หัวหิน–ชะอํา ทามกลางสถาปตยกรรมที่ไดแรงบันดาล ใจ มาจากบรรยากาศอันงดงามของเกาะซานโตรินี่ “ซานโตรินี่ เปนโครงการที่เราภูมิใจและตั้งใจมาก อยากใหคนที่ไปเที่ยวหัวหิน-ชะอํา ไดมาสัมผัสการชอป ปงอีกรูปแบบหนึ่ง ในบรรยากาศที่เต็มไปดวยความสุข ความสนุก และสามารถเก็บภาพความประทับใจไดในทุก พื้นที่ และมั่นใจวาโครงการนี้จะปลุกกระแสการทอง เที่ยวหัวหิน–ชะอํา ใหคึกคักยิ่งขึ้น และจะชวยกระตุน เศรษฐกิจของหัวหิน–ชะอํา ใหเติบโตอยางตอเนื่อง” นอกจากจุดเด่นในเรื่องคอนเซปต์โครงการแล้ว ซานโตรินี่ พารค ยังตั้งอยูในโลเคชั่นที่ดี สะดวกตอการ เดินทาง โดยตั้งอยูบนถนนเพชรเกษมขาเขากรุงเทพมหานคร หางจากกรุงเทพฯ เพียง 190 กิโลเมตร หรือ ใชเวลาในการเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงเศษ ก็จะไดสัมผัส การชอปปง ทามกลางบรรยากาศทีม่ เี อกลักษณเฉพาะตัว ดวยการรวมเอารานคาชั้นนํา พรอมกับสินคาที่มี สไตลเฉพาะตัว งานศิลปะ สวนสนุก และความรมรื่นของ ตนไมเขาไวดว ยกัน โดยไดแรงบันดาลใจในการออกแบบ โครงการมาจากบรรยากาศสบายๆ ที่ ส วยงามของ สถาปตยกรรมสีฟา ขาวบนเกาะซานโตรินี่ อีกทัง้ ตนเฟอง ฟาทีเ่ ปนเอกลักษณของเกาะก็ยงั มีสว นในการเพิม่ สีสนั ที่ เขากันไดดี รวมถึงกิมมิกตางๆ ซึ่งเปนเอกลักษณที่พบ เห็นไดบนเกาะซานโตรินี่ เชน ทางเดินลายกอนหิน ที่จะ แทรกตัวอยูทั่วทั้งโครงการ ผสานเขากับลูกเลนหลาก

หลายที่ เ สริ ม เข า ไป ไม ว า จะเป น น้ํ า พุ เ ต น ระบํ า งานประติมากรรมทีใ่ ชสอยได จึงเชื่อวาทุกมุมของ Santorini Park Cha-Am จะทําใหนกั ทองเทีย่ วเพลินกับการ ถายภาพประทับใจแบบไมรูเบื่อ Santorini Park Cha-Am ใช เ งิ น ลงทุ น กว า 500 ลานบาท บนพื้นที่ 60 ไร โดยแบงเปน 5 โซนหลัก เพื่อรองรับความตองการทีห่ ลากหลายของนักทองเทีย่ ว เริ่มจากโซนพารค (Park) มีเครื่องเลนที่คัดสรรจากทั่ว โลกมูลคากวา 100 ลานบาท บนพื้นที่สีเขียว ไมวาจะ เปน Ferris Wheel ชิงชาสวรรคที่สูงถึง 40 เมตร ให นักทองเที่ยวไดเห็นโครงการในมุม Bird’s eye view อยางจุใจ และยังเปนแลนดมารคสําคัญของโครงการนี้ อีกดวย นอกจากนั้น ยังมี Merry Go Round หรือ มา หมุน 2 ชั้น และ Ponycycles มาโยกสุดคลาสสิก ที่จะ หมุนพาไปสูสัมผัสแหงเทพนิยาย สําหรับผูที่รักความตื่น เตน ก็มีเครื่องเลนหลากหลาย ไมวาจะเปน G-Max Reverse Bungee แคปซูลดีดขึน้ ฟา และ G-Max Giant Swing นําเขาจากประเทศนิวซีแลนด ผูน าํ ดานกิจกรรม แอดเวนเจอร Wallholla เครื่องเลนปนปายที่มีรางวัล การันตีจากประเทศเนเธอรแลนด ซึ่งเปนตัวแรกของ เอเชีย รวมถึง XD Dark Ride เครื่องเลน 7D สุดไฮเทค ที่ สั่ ง ตรงจากประเทศแคนาดา และ 4DX Rider โรงภาพยนตรสดุ ยอดประสบการณ 4 มิติ พิเศษสําหรับ

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขนาดที่ดิน ลักษณะโครงการ ที่จอดรถ มูลคาการลงทุน

SANTORINI PARK CHA-AM บริษัท ธีม พลาซา ดีวีลอปเมนท จํากัด ถนนเพชรเกษม หัวหิน – ชะอํา 60 ไร มอลลกลางแจง 1,500 คัน 500 ลานบาท

34

BN#193_p33-42_iMac2.indd 34

4/2/12 3:21 PM


Slider และ Water Ball ที่เปดใหบริการฟรี โซนวิลเลจ (Village) แหลงชอปปงสุดฮิปแหงใหม ของหัวหิน-ชะอํา ที่ไมเพียงมีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง แฟชั่ น แอ็ ค เซสซอรี่ ส สิ น ค า ไลฟ ส ไตล อาร ต แอนด เดคคอรเทานั้น แตยังเปดรับสินคาจากผูประกอบการ SME ที่มีแนวความคิดอินเทรนดไมซ้ําใคร ซึ่งลวนผาน การเลือกเฟนมาทั้งสิ้น การเดินชอปปงในโซนนี้จะให ความรูส กึ ราวกับกําลังเดินชมรานรวงบนเกาะซานโตรินี ซึ่งทุกรานทุกแบรนด จะออกแบบหนารานใหกลมกลืน กับตัวอาคาร นอกจากนี้ ยังมีสว นของรานอาหารชัน้ นํา เพสตรี้ ช อ ป และคาเฟ ให ไ ด เ พลิ ด เพลิ น ในระหว า ง ชอปปง โซนเรสต แอเรีย (Rest Area) ออกแบบมาเพื่อ รองรับความตองการของผูมาใชบริการภายในพารค

และผูที่สัญจรจากจังหวัดทางภาคใตมุงหนาสูกรุงเทพฯ เนื่องจากอาคารอยูต ดิ ถนนเพชรเกษมจึงสามารถรองรับ ลูกคาไดทั้ง 2 ดาน ดวยรานอาหารที่รอพรอมเสิรฟกวา 10 ราน นั่งจิบกาแฟในบรรยากาศสบายๆ ทั้งยังมีราน สะดวกซื้อ รานขายของฝาก รานขายยา และปมน้ํามัน ขนาด 8 หัวจายไวบริการ จัดวาเปนโซนทีใ่ หบริการผูเ ดิน ทางไดอยางครบถวน โซนอีเวนท (Event) จัดใหเปนพื้นที่สําหรับจัด กิจกรรมผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตลอดป ทัง้ กิจกรรมพิเศษ โชว ต า งๆ บนพื้ น ที่ ก ว า 3,000 ตารางเมตร หรื อ คอนเสิรตที่จุผูชมไดถึง 2,000 ที่นั่ง และ 5,000 คนยืน โซนวีคเอนด อารต มารเก็ต (Weekend Art Market) ตลาดนัดวันหยุด เปดบริการวันเสาร-อาทิตย สําหรับผู ที่ชื่นชอบงานศิลปะและสินคาแฮนดเมดในบรรยากาศ

ตลาดนัดในสวน ทั้งหมดนี้ มีกําหนดแลวเสร็จในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งทางผูบริหารโครงการมั่นใจวา Santorini Park Cha-Am จะเปนที่เปดประสบการณชอปปงและ ทองเที่ยวรูปแบบใหมในหัวหิน-ชะอํา ที่มีรานคาชั้นนํา และสินคาระดับพรีเมี่ยม ที่ตอบสนองไลฟสไตลสําหรับ ทุกเพศทุกวัย และยังพรั่งพรอมไปดวยรานอาหารที่เนน เรื่องคุณภาพ และบรรยากาศนัง่ สบาย สนุกไปกับเครื่อง เล่ น ระดั บ โลกหลากชนิ ด บนพื้ น ที่ สี เ ขี ย วอั น ร่ ม รื่ น เพลิดเพลินกับการเสพงานศิลป และซือ้ สินคาแฮนดเมด ในบรรยากาศตลาดนั ด ในสวน อี ก ทั้ ง ยั ง มี กิ จ กรรม มากมาย ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดป

35

BN#193_p33-42_iMac2.indd 35

4/1/12 2:02 AM


พัฒนะพงศ ลาพิงค

พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์

นายกองคการบริหารสวนตําบล ศรีเมืองชุม

กรรมการผูจัดการ บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จํากัด

การศึกษา -รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ทองถิ่น มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

การศึกษา -ปริ ญ ญาตรี สถาป ต ยกรรมศาสตร บั ณ ฑิ ต (สถาปตยกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี -ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (การวางผังเมือง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ผลงาน -ขับเคลื่อน ศรีเมืองชุม สูการเปนตําบลตนแบบงานดานพัฒนาสังคม -เปดศูนยประสานงานตําบลตนแบบบูรณาการงานดานการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย ตําบลศรีเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย -จัดโครงการซอมแผนเผชิญเหตุแผนดินไหว -เสนอมติการปราบปราบยาเสพติดเปนวาระแหงชาติ -เปดศูนยรับเรื่องรองทุกข รองเรียน (ตู ปณ 5 ปณ.แมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย 57130) นโยบายการบริหาร -“พัฒนาอาชีพเสริม สงเสริมเกษตรอินทรีย อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม นําชุมชนให เขมแข็ง ปญหาของทาน คือ ปญหาของเราและพรอมจะแกไข” ติดตอ -องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม เลขที่ 202 หมู 5 ตําบลเมืองชุม อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร. 0846084455, 0898385665, 053668466

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท กรรมการอํานวยการบริษัท Inter PAC จํากัด การศึกษา -สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส เออรแบนา-แชมเปญจน -สถาปตยกรรมศาสตรดษุ ฎีบณ ั ฑิต กิตติมศักดิม์ หาวิทยาลัยขอนแกน -วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

ประสบการณ - อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ - กรรมการรถไฟฟามหานคร - กรรมการการเคหะแหงชาติ ปจจุบัน - กรรมการสภากาชาดไทย -ภาคีราชบัณฑิต ราชบัณฑิตยสถาน -กรรมการควบคุมราคากลาง ผลงานออกแบบ -หมูบานเด็กกําพราโสสะ -คณะวิศวกรรมศาสตร พระจอมเกลาธนบุรี -ศูนยศาสนศึกษา ม.มหิดล ติดตอ บริษัท Inter PAC จํากัด เลขที่ 52/1 ซอยอารีย 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0-2617-0331-40 ตอ 215 โทรสาร 0-2279-5937

ประสบการณ -2544-2545 สถาปนิก บริษทั เกเบิล้ อารคเิ ท็ก จํากัด -2548-2550 สถาปนิก 5 การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย -2550-ปจจุบนั กรรมการผูจ ดั การ บริษทั พัฒน โปรเฟสชันแนล จํากัด -2550-ปจจุบนั สามัญสถาปนิก (สถาปตยกรรมหลัก) ผลงานการออกแบบ -คอนโดมิเนียม The Raffles Condominium (ลาดพราว 42/1) , Plus Condominium (กระทู, ภูเก็ต) - อพารทเมนต : Fullrich House (ลาดพราว 18), Big Tree Residence (บางพลี) - สํานักงาน : บริษทั ลาฟา จํากัด (อินทามระ 3), บริษทั ทรีทอ็ ป เคมีคลั แอนดฟดู ส คอรปอเรชัน่ จํากัด (บรมราชชนนี) - โรงแรม : The Park Residence (สีแ่ ยกหวยขวาง), โรงแรมสุวรรณภูผา (กระทู, ภูเก็ต), โรงแรม 24@Home (เลีย่ งเมือง-แจงวัฒนะ) - หอประชุม : หอประชุม Grand Hall (โรงแรมแกรนดฮลิ ลรสี อรทแอนดสปา, นครสวรรค) - อาคารเรียน : โรงเรียนวินติ ศึกษา ในพระราชูปถัมภ แหงที่ 2 (ลพบุร)ี รางวัล - รางวัลรองชนะเลิศ : The 12th ASA DESIGN COMPETITION โดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ, 2543 ติดตอ บริษทั พัฒน โปรเฟสชันแนล จํากัด 120/41 หมู 6 ซอยชินเขต ถนนงามวงศวาน แขวง ทุง สองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท 086-6105282 โทรสาร 02-9541028

วิชิต ไตรสรณกูล นายกองคการบริการสวนจังหวัดศรีสะเกษ การศึกษา -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออก เฉียงเหนือ

ประสบการณ - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ 2 สมัย (ป 2533 – 38 และสมัยที่ 2 ป 2538 – 42) - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ป 2543 -47 - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง (6 ก.ย. 2547 – ปจจุบัน) ผลงาน - โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล อบจ.ศรีสะเกษ โอเพน คัพ ครั้งที่ 1 ประจําป 2555 - โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ - โครงการอบรมเสริมทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สําหรับผู บริหารสถานศึกษา และขาราชการครู ประจําปงบประมาณ 2555 และโครงการสรางเครือขาย ผูไกลเกลี่ยในสถานศึกษา ติดตอ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ 350 หมู 5 ตําบลหนองไผ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท 0-4581-4676 แฟกซ 0-4581-4677

36

BN#193_p33-42_iMac2.indd 36

4/1/12 2:02 AM


หวั่นปญหาแรงงานกอสรางหลังเปดAEC “ยอดเยี่ยม”เชื่อกระทบศักยภาพการแขงขัน

การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในป 2558 จะสง ผลกระทบตอวิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม รวมถึงรูปแบบของ การกอสรางที่อยูอาศัย ซึ่งตองใชแรงงานฝมืออยางไร นายยอด เยีย่ ม เทพธรานนท กรรมการอํานวยการ บริษทั อินเตอรแพ็ค จํากัด และสถาปนิกอาวุโสผูเ ชีย่ วชาญในแวดวงสถาปนิกและกอสราง ได ชี้แจงในเรื่องนี้วา การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558 นอกจากเปนการเปดเสรีทางการคาในกลุมประเทศ อาเซียนแลว ยังรวมถึงขอตกลงการเปดเสรีทางวิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และแรงงานฝมอื ผนวกเขาไปดวย ซึง่ หากมีการเปด เสรีทางวิชาชีพเกิดขึน้ ในขณะทีบ่ คุ ลากรคนรุน ใหมของประเทศ ยัง ไมรบั ทราบขอมูลหรือไมตนตั ื่ วรับกับการเปดเสรีวชิ าชีพดังกลาว จะ ส่ง ผลกระทบอย่า งมากต่อ การจ้า งงานในอนาคต เนื่ อ งจากใน ปจจุบันการใหความรูและขอมูลดังกลาว ในกลุมคนรุนใหมยังมีไม มากพอ ทําใหการตื่นตัวในกลุมคนรุนใหมยังมีนอย คงต อ งยอมรั บ กั น ว า สํ า หรั บ สถาปนิ ก หรื อ วิ ช าชี พ ที่ เกี่ยวของแลว เปนเรื่องนาเปนหวง เนื่องจากความพรอมใน การรับมือของคูแขงขันระดับตางชาติเรามีนอย และโอกาส ที่อาชีพสถาปนิกประเทศขางเคียงที่มีความพรอมดานภาษา และคาจางที่ต่ํากวาจะไหลเขามาในประเทศไทยมากขึ้น ขณะ ที่การตื่นตัวของบุคคลากรรุนใหมของประเทศยัง อยูในระดับต่ํา การใสใจ หรือการทุมเทใหกับการทํางาน ศักยภาพในการทํางาน และการสูงานกลับอยูในระดับใกล เคียงกับประเทศเพื่อนบาน แตความตองการหรือการเรียก รองคาตอบแทนกลับสวนทางกัน ทําใหคาตอบแทนของ บุคลากรในประเทศคอนขางสูง เมื่อเทียบกับแรงงานฝมือ และบุคลากรจากประเทศเพื่อบาน ซึ่งจะกลายเปนขอจํากัด หรือขอเปรียบเทียบในการเลือกรับบุคคลากรและแรงงาน ฝมือของบริษัทเอกชนในอนาคต ที่สําคัญการจางงานของภาคธุรกิจกอสราง หลังการ เปด AEC ทีภ่ าคธุรกิจตางๆตองการลดตนทุนแรงงาน ทําให มี ก ารเปรี ย บเที ย บระหว า งศั ก ยภาพและค า จ า งระหว า ง แรงงานไทยและแรงงานตางชาติ รวมไปถึงอัตราคาจาง ทําใหเกิดการไหลเขามาของแรงงานตางชาติ สงผลตอ แรงงานไทยที่จะเสียเปรียบในเรื่องของการแขงขัน สวนแนวโนมการกอสรางที่อยูอาศัยในอนาคต จะปรับ ตัวสูระบบกอสรางสําเร็จรูปมากขึ้น เพื่อเปนการลดตนทุน ของผูประกอบการ ที่ราคาวัสดุมีการปรับตัวสูงขึ้นอยางตอ เนื่อง อีกทั้งยังเปนการตอบรับกับการแกปญหาสิ่งแวดลอม สังเกตไดจากปจจุบนั ทีม่ กี ารพัฒนาวัสดุกอ สรางทดแทนวัสดุ ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ผู บริโภคเองก็ใหความสําคัญกับการเลือกใชวสั ดุกอ สรางทีเ่ ปน มิตร กับสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นเชนกัน ซึ่งเรื่องนี้จะสอดรับกับ การลดตนทุนการใชแรงงานในอนาคต สํ า หรั บ แนวโน ม บ า นหรื อ ที่ อ ยู อ าศั ย ในอนาคตนั้ น รูปแบบบานที่ผูบริโภคจะใหความสําคัญมากขึ้นคือ บานที่ ปรับตัวเขาหาธรรมชาติมากขึ้นหรือเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดการทําลายสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทําใหมีการปรับเขาหา ทั้งในสวนของการเลือกใชวัสดุกอสราง การออกแบบใหมี สวนชวยในการดูแลครอบครับ และความปลอดภัยในทุกๆ ดานใหแกผอู ยูอ าศัย รวมถึงตองมีสว นรวมในการดูแลสังคม

การกอสรางบานในชวง 30 ปทผี่ า นมา มีการพัฒนาและ เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในชวงป 1990 ซึ่งผู บริ โ ภค ต า งให ค วามสํ า คั ญ ของการออกแบบบ า น หรื อ กอสรางบานที่มีสไตล อาทิ แบบบานโมเดิรน แบบบาน คลาสสิค และมีการผสมผสานเปนแบบบานคอนเท็มโพลารี่ ในขณะทีป่  2000 กระแสสนธิสญ ั ญาโตเกียวไดรบั ความสนใจ ทําใหเกิดการตื่นตัวในการดูแลสิง่ แวดลอม จนขยายวงเขาสู ธุรกิจการกอสราง ซึ่งใหความสําคัญเรื่องลดการใชพลังงาน และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ตอมาในป 2010 จากกระแสการ ตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทําให้มีการพัฒนาวัสดุ กอสรางและระบบกอสรางเพื่อสิ่งแวดลอมมากขึ้น อยางไรก็ตามธุรกิจกอสรางบานในประเทศไทย ยังไม สามารถกาวขามกระแสแหงภาพลักษณที่เรียกวา รูปแบบ หรือสไตล ความหมายคือการคํานึงถึงแบบบานเปนปจจัย หลั ก ได้ และยั ง คงให้ ค วามสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของแบบบ้ า น โดยไม่ใส่ใจในเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร ขณะทีโ่ ลกกาวเขาสูการใหความสําคัญกับสิง่ แวดลอมไปแลว โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลวจะใหความสําคัญกับการ ออกแบบอาคาร และทีอ่ ยูอ าศัยทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอมเปน หลั ก เช น การใช วั ส ดุ ก อ สร า งทดแทนและเป น มิ ต รกั บ สิ่งแวดลอม มีการนําตนไมเขามาเปนสวนประกอบในการ ออกแบบ เพื่อลดพลังงานและเพิ่มพื้นที่สีเขียว สําหรับแนวโนมบานในทศวรรษหนา นอกจากบานจะ ตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแลว ยังตองเปนมิตรกับเด็ก ผูพิการและคนแกดวย โดยการสรางบานตองพิจารณาองค ประกอบในเรื่องของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้าน วิศวกรรม พลังงานตาง ๆ การเปลีย่ นไปของอัตราการเจริญ พันธุข องคนไทยทีถ่ ดถอยติดตอกันเปนปที่ 8 เด็กเกิดใหมลด ลง คนแกมอี ายุยนื ขึน้ ขณะทีเ่ ด็กพิการซ้าํ ซอนเพิม่ จํานวนขึน้ ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุและผูพิการ นอกจากนี้ยังตองใหความสําคัญในเรื่องของการคงอยู ของวัฒนธรรม การกลับสูธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงการใชวัสดุ ที่เลียนแบบธรรมชาติมากขึ้น ในขณะเดียวกันคนก็กลัวตาย และเจ็บปวยมากขึ้น ทําใหคนใหความสําคัญกับเรื่องของ สุขภาพมากขึ้นดวย อีกทั้งคนไทยยังมีการยายถิ่นมากขึ้น และจะยายกันเปนปกติ ซึ่งตางจากในอดีต ดังนั้นเรื่องของ

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท บานมือสองจึงมีความสําคัญ รวมถึงการที่คนตองการอิสระ ในการดําเนินชีวติ มากขึน้ ทําใหตอ ไปคนรับใชจะทํางานแบบ เชาไป-เย็นกลับ ในขณะเดียวกันคนรับใชก็นอยลง แนวโนมของบานในอนาคต จะมีขนาดเล็กลง โดยจะให ความสําคัญกับสเปชหรือการใชพื้นที่ใหคุมคาที่สุด และยัง สามารถดูแลและตรวจสอบไดดว ยตัวเองมากขึน้ โดยการนํา เทคโนโลยีเขามาเปนตัวชวย สวนรูปแบบบานจะเปลีย่ นแปลง ไปตามการใชชวี ติ ของผูบ ริโภค และกลับเขาสูธ รรมชาติมาก ขึ้น ตอบรับกับกระแสการรักษาสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยัง สามารถปองกันอันตรายใหแกผอู ยูอ าศัยไดทกุ รูปแบบทัง้ จาก ปญหาโรค คือวัสดุที่ใชจะไมกอใหเกิดผลกระทบกับสุขภาพ และปองกันผูอยูอาศัยจากปญหาโจรขโมยจากการนําระบบ เทคโนโลยีเขามาใช ตอไปการสรางบานจะพัฒนาไปถึงขั้นที่วา บานจะตอง ตรวจสอบตัวเองไดดวยการนําเทคโนโลยีเขามาชวย เชน สามารถตรวจสอบไดวา มีไฟรั่วตรงจุดไหนของบาน ทอตัน หรืออาจตรวจสอบไปถึงสัตวอันตรายที่จะเขามาในบานได อีก ทั้งมีการใชวัสดุสําเร็จรูปมากขึ้น เพราะคาแรงแพง หา ชางทําไมได โรงงานทันสมัยขึ้น ระบบโลจิสติกสดีขึ้น อาจ เหมือนในสหรัฐอเมริกา เชน อยากไดชานหลังบาน เดินไป ซือ้ สําเร็จรูปมาถอดประกอบได และทีส่ าํ คัญตองเปนมิตรกับ ธรรมชาติมากขึ้น เชน การสรางบานปลอดจากสัญญาณ คลื่นความถีต่ า ง ๆ ทีจ่ ะรบกวน หองน้าํ สําหรับคนแกตอ งเปน เครื่องทําน้ําอุนไมใชเครื่องทําน้ํารอน บานตองเปนมิตรกับ เด็ก ผูพิการ และคนแก อยางไรก็ตามผูประกอบการรับสรางบาน สามารถทํา มูลคาเพิ่มดวยการออกแบบบาน ที่นําเอาของที่ไรประโยชน หรือมีประโยชนนอยทําใหมีประโยชน เอาของที่มีประโยชน อยูแ ลวทําใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ หรือออกแบบทีส่ ามารถ สนองความตองการที่เปนปมในใจอยูเบื้องลึกได มีการนํา เสนอความแปลกใหม สนองกิเลสตัณหา ความเปนหวง ความ สะดวก ความเพลิดเพลิน ความงดงาม และความปลอดภัย ไมใชคิดอะไรไมออก สรางเปลือกหุมสินคาใหดูมีคุณคา ตอ ไปจะทําอยางนี้ไมไดแลว

37

BN#193_p33-42_iMac2.indd 37

4/1/12 2:03 AM


The Shard London แชมปอาคารสูงแหงยุโรป

ขณะนี ขณะนก้ี ารก ารกอสร สราง The The Shard Shard ทาวเวอร ทาวเวอรใหม หมทจี่ ะเป ะเปนเจ เจาของตํ ของตาแหนงอาคารที แหนงอาคารทส่ี งู ทีทส่ี ดุ ในประเทศอั ในประเทศองกฤษ กฤษ และยั และยงจะเป จะเปนอาคารที อาคารทส่ี งู ทีทส่ี ดุ ในหมู ในหมปู ระเทศสมาชิ ระเทศสมาชกิ สหภาพยุ สหภาพยโุ รป รป และจะเป และจะเปน ตึตกึ สูสงู อัอนั ดัดบั ทีท่ี 4455 ขของโลกด องโลกดว ย ซึซง่ึ อาคารที อาคารทวี่ า นีนต้ี งั้ อยู อยใู กล กลท างออกสถานี างออกสถานรี ถไฟใต ถไฟใตด นิ ลอนดอน ลอนดอน บริ บรดิ จจ ใกล ใกลส ะพานลอนดอนทาวเวอร ะพานลอนดอนทาวเวอร

The Shard London เริ่มงานดีไซน มาตั้ ง แต ป 2000 โดย Renzo Piano สถาปนิกผูม ชี เสี ื่ ยงชาวอิตาเลีย่ น ซึง่ ทํางาน อยูกับ Broadway Malyan ไดออกแบบให อาคารหลังนีเ้ ปนสถานทีส่ ําหรับเปดมุมมอง ใหมใหกับลอนดอน ดวยความสูงเสียดฟา ของมันที่มีมากถึง 310 เมตร มากพอที่จะ ทําให Tower Bridge และ อาคารโบสถ เซนตปอลล ดูเตี้ยแคระไปเลย และการเกิ ด ขึ้ น ของทาวเวอร นี้ จะ ทําใหดานใตของแมน้ําเทมส ซึ่งเปนฟากที่ ไมคอ ยมีความเจริญทัดเทียมกับอีกฟากหนึง่ กลายเป น สถานที่ ดึ ง ดู ด ผู ค นและนั ก ท อ ง เทีย่ ว สมดังความตองการของชาวอังกฤษที่ รอคอยมาหลายศตวรรษ ซึ่งมันก็ไมทําให ความตั้งใจของชาวลอนดอนตองสูญเปลา คงตองยกความดีใหกับสถาปนิกที่ดีไซนรูป ทรงของอาคารออกมาไดดูดีสมศักดิ์ศรี โดยรูปลักษณของทาวเวอร ถูกดีไซน ใหคลายรูปสามเหลีย่ ม ที่เริม่ ตัง้ แตฐานและ สอบเขาหากันเรื่อยไปจนถึงสวนยอดของ อาคาร และเปลือกของอาคารทัง้ หมดแคดดิ้ งดวยกระจกตามสมัยนิยม เพื่อใหสามารถ เปดมุมมองของลอนดินไดกวางไกลยิ่งขึ้น แนนอนวาอาคารใหมสงู เสียดฟาอยาง The Shard ยอมดูจะเปนสิ่งแปลกของเสน

ขอบฟากรุงลอนดอน ซึ่งเปนเมืองที่อาคาร สวนมากจะมีความสูงไมมากนัก ทําใหหลายๆ คน แอบบนวาทาวเวอรนี้บดบังทัศนียภาพที่ คุนเคยของโบสถเซนตปอลล ซึ่งก็แนนอน เมื่อมีไดก็ยอมมีเสียเปนธรรมดา แตที่แนๆ คือตองเสีย 450 ลานปอนด กั บ การลงทุ น ในโปรเจกต นี้ ที่ เ ป น การ ว ม ลงขันระหวางอังกฤษและกาตาร เพื่อสราง อาคารสูง 95 ชั้น ที่มีพื้นที่ใชสอยมากถึง 110,000 ตารางเมตร ซึ่งมันจะถูกสรางขึ้น บนที่เดิมของ Southwark Towers ซึ่งเปน อาคารสํานักงานความสูง 24 ชั้น ที่สรางขึ้น มาตั้งแตป 1976 และถูกรื้อทิ้งในป 2009 เพื่อสร้างโครงการใหม่นี้ ที่เริ่มพัฒนาโปร เจกตมาตั้งแตป 2002 โดย Sellar Property Group จนกระทัง่ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2003 ทางการลอนดอน ก็ ป ระกาศแผนการ กอสรางขึ้น โดยผูรับเหมาที่เขามารับหนาที่ ดําเนินการกอสรางในโครงการนี้คือ Mace สวนงานวิศวกรรมโครงสรางเปนหนาที่ของ Turner & Townsend โดยมี WSP Cantor Seinuk ทําหนาที่เปนวิศวกรโครงสราง และ Robert Bird Group เขามาดูแลเรื่องงาน คอนกรีตโดยเฉพาะ โดยมีผูชํานาญเฉพาะ ทางดานคอนกรีตอยาง Ischebeck Titan

ทําหนาที่สนับสนุนงานคอนกรีตตั้งแตชั้น 40 ขึ้นไป สวนงานวิศวกรรมบริการเปนหนาที่ ของ Arup สํ า หรั บ การกํ า หนดรายละเอี ย ดของ อาคาร ทีช่ นั้ กราวดและชัน้ 1 จะเปนสวนของ ลอบบี้ มีพื้นที่ประมาณ 2,012 ตารางเมตร ถัดขึ้นมาที่ชั้น 2 เรื่อยไปจนถึงชั้นที่ 29 เปน พื้นที่สํานักงานที่มีมากถึง 54,488 ตาราง เมตร ตอทีช่ นั้ 31 - 33 เปนภัตตาคาร มีพนื้ ที่ ทั้ ง สิ้ น 5,945 ตารางเมตร ส ว นโรงแรม แชงกรี-ลา พื้นที่ 16,198 ตารางเมตร จะตั้ง อยูร ะหวางชัน้ ที่ 34 – 52 และตัง้ แตชนั้ ที่ 53 – 65 เปนสวนของที่พักอาศัย มีพื้นที่รวมกัน

ทั้งหมด 5,772 ตารางเมตร ที่ตึกนี้ยังมีพื้นที่ สํ า หรั บ ชมดาวอี ก 758 ตารางเมตร ที่ชั้น 68 – 72 ดวยความสูงที่มากมาย จึงทําให The Shard สามารถมองเห็นไดในเสนขอบฟากรุง ลอนดอนอยางโดดเดน ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม กีว่ นั ทีจ่ ะเก็บรายละเอียดการกอสราง กอนที่ จะถึงกําหนดวันเปดตัวสูสาธารณะชน ใน เดือนมิถุนายน 2012 ที่ตองจะรองรับผูมา เยี่ยมเยือนทาวเวอรแหงนี้ ที่คาดวาในแตละ ปจะมีไมตํากวา 2 ลานคน ที่มา : http://www.wikipedia.org http://the-shard.com

38

BN#193_p33-42_iMac2.indd 38

4/1/12 2:03 AM


รับสมัคร วิศวกรงานโครงเหล็ก -เพศ ชายอายุ 28-35 ป -มีประสบการณงานโครงสรางเหล็กหรือ งานเหล็กอยางนอย 3-5 ป -มี ค วามรู ในการใช ค อมพิ ว เตอร โปรแกรม Au Cad,Microsoft Office

ติดตอ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย) จํากัด (มหาชน) เลขที่ 451 ถนนลาซาล แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260 โทร 02-3980-158 ตอ 110,112

รับสมัคร Senior Design -อายุ 30 ปขึ้นไป -วุฒิ ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมสิ่ง แวดลอม -มีประสบการดานการออกแบบระบบ บําบัดน้ําเสียและงานเดินระบบไมนอย กวา 5 ป

ติดตอ บริษัท อาควา นิชิฮารา คอรปอเรชั่น จํากัด เลขที่ 99/167-9 ถนนเทศบาล สงเคราะห แขวงลาดยาว กรุ ง เทพฯ 10900 โทร 02-954-3341-8

รับสมัคร วิศวกรสิ่งแวดลอม -มีประสบการณอยางนอย 5 ปขึ้นไป

ติดตอ บริษัท เอ.แอนด อี.ดิเว็ลลัพเพอร จํากัด เลขที่ 29/37 หมู 7 ถ.เกษตร-นวมินทร แขวงคลองกุ ม เขตบึ ง กุ ม กรุ ง เทพฯ 10230 โทร 02-946-8925-7

รับสมัคร วิศวกรสิ่งแวดลอม -เพศ ชาย อายุ 25 ปขึ้นไป -วุฒิ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรสิง่ แวดลอม -ประสบการณทํางาน 5 ปขึ้นไป

ติดตอ บริ ษั ท สามารถคอร ป อเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) เลขที่ 99/1 หมู 4 อาคาร Software Park ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทร 02-502-6000 ตอ 6588,6599

รับสมัคร วิศวกรสิง่ แวดลอม/สุขาภิบาล -เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปขึ้นไป -วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรสิ่งแวดลอมหรือ สุขาภิบาล -มี ป ระสบการณ ในงานออกแบบหรื อ กอสรางหรือเดินระบบบําบัดน้ําเสียไมต่ํา กวา 3 ป

ปฎิทินกิจกรรม ไทยแลนด พาราไดซ แฟร วันที่ 12-20 พฤษภาคม 2555

-มี ป ระสบการด า นการบริ ห ารไม น อ ย กวา 3 ป -ใช Microsoft Office, Autocad, PLC เปนอยางดี

ติดตอ บริษัท เออรวิง คอรปอเรชั่น จํากัด เลขที 95 ซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา เขต มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร 02-518-0600

รับสมัคร ผูจัดการฝายวิศวกรรม -อายุ 30-40 ป -วุฒิ ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรม เคมี สิ่งแวดลอม -มีประสบการณ ในดานวิศวกรรมระบบน้าํ ไมนอยกวา 5-7 ป -มี กว.ระดับสามัญ จะไดรับพิจารณา พิเศษ

รับสมัคร วิศวกรสิ่งแวดลอม -เพศ ชาย อายุไมเกิน 40 ป -วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา สิ่งแวดลอม -มีประสบการณดานงานโครงการ 2 ป ขึ้นไป -สามารถถอดแบบงานโครงการได

iš‹’‰™l‹’‰šrœi‹šŠƒÊq‚™‚ ‹šlšƒi}œ960‚š ¤“Ÿ•¤†Šo800‚š

ติดตอ บริษัท ส.นภา (ประเทศไทย) จํากัด เลขที่ 392/12 ซ.สุขุมวิท 20 ถ. สุขุมวิท แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-258-1406-7

รับสมัคร นักวิชาการสิ่งแวดลอม(EIA) -เพศ ชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป -วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม /วิศวกรรมสิ่งแวดลอม -มี ป ระสบการณ ในการทํ า งานไม น อ ย กวา 2 ป

ติดตอ บริษัท วสา เทค จํากัด เลขที่ 107/14 ซ.ลาดพร า ว 101 แขวงคลองตั น เขต บางกะป กรุงเทพฯ 10240 โทร 02-5309657

‹™‚j•o’‰šl {‡‹™^^

 “™o’Ÿ• SGJBRCAF SWCPQÃ%SGBC   ‰¡lҚ500‚šp›¤Ò‰  “‹Ÿ•¤Š‚¤Қp›p›i™|

iš‹’‰™l‹’‰šrœi‹šŠƒÊq‚™‚

รับสมัครวิศวกรโยธา -เพศ ชาย -วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาโยธา -มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป -มี ค วามรู โปรแกรม Autocad เป น อยางดี -มี ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะไดรับ การพิจารณาพิเศษ

‹šlšƒi}œ ‚š¤“Ÿ•¤†Šo1,200‚š ‹™‚j•o’‰šl {‡‹™^^  “™o’Ÿ• SGJBRCAF SWCPQÃ%SGBC   ‰¡lҚ500‚šp›¤Ò‰  “‹Ÿ•¤Š‚¤Қp›p›i™| ‹šlš‹‰42ꥍӏ

0-2717-3895 ¥‡isÖ  

y 12-20 Ma

รายละเอียดงาน กิจกรรม ภายในไทยแลนด พาราไดซแฟร ประกอบดวย งานแสดง สินคายอย 8 งาน คือ 32 nd Furniture Fair ,Wedding Fair,Fashion, Jewelry & Food Fair ,Beauty, Spa & Health Fair,Book Fair,Super Car & Import Car Show ครัง้ ที่ 3, Hous ing & Property Fair, Family& Child Fair สถานที่จัดงาน อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 1-8 บริษัท ยูเนียน แพน เอ็กซิบิชั่นส จํากัด โทร 02-314-0855 ติดตอ

ติดตอ บริ ษั ท เบญจมณี จํ า กั ด เลขที่ 559/9 โครงการมาริท เพลส ถ.ประดิษฐมนูธรรม แขวงสะพานสอง เขตวั ง ทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-933-5099

†œ¤‘^¦ƒ‹¦‰r™¬’‰™l‹’‰šrœi

20

JUNE

ติดตอ บริษัท วสันตชัย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด เลขที่ 939/11 หมู 2 ถ.เพิ่มสิน-ออเงิน แขวง คลองถนน กรุงเทพฯ 10220 โทร 02-9942077

รับสมัครพนักงานเขียนแบบ -เพศ ชายอายุ 25 ปขึ้นไป -วุฒิ ปวส./ชางกล/สาขาที่เกี่ยวของ -ผานงาน G-Code, M-code จะพิจารณา พิเศษ -ใช โปรแกรม Autocad โดยเขียนคําสัง -G-Code, M-code ไดเปนอยางดี

ติดตอ บริษัท สตรีม ไรซ จํากัด เลขที่ 10 ซ.นาวง ประชาพั ฒ นา 3 ถ.นาวงประชาพั ฒ นา แขวงสีกนั เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-565-8530

รับสมัคร ผูจัดการโครงการ -เพศ ชาย อายุ 25 ปขึ้นไป -วุฒิ ปริญญาตรี (วศบ.)โยธา -มี ป ระสบการณ ในตํ า แหนงผู จั ด การ โครงการ ในการบริหารควบคุมโครงการ กอสราง อยางนอย 3 ป

ติดตอ บริษทั เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด(มหาชน) เลขที่ 524 อาคาร ที.เทรเชอรี่ ถนนรัช ดาภเษก กรุงเทพฯ โทร 02-541-5014-22 ตอ 2104,2105

รับสมัครวิศวกรโครงการ -เพศชาย สัญชาติไทย -วุฒิ ปริญญาตรี -มีความเขาใจและแกปญหางานกอสราง บานพักอาศัย -มีประสบการณ ในโครงการจัดสรรหรือ การกอสรางบานแบบ Precast Concrete

ติดตอ บริษัท ไมคส เพลซ จํากัด เลขที่ 45 ซอย นานาเหนือ ถ.สุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 โทร 02-655-5900

รับสมัคร ชองเทคนิค/ชางสํารวจ -อายุไมเกิน 35 ป -วุฒิ ปวส.สาขาโยธา /สาขากอสราง -ใชคอมพิวเตอร MS Office -มีประสบการณทางดานงานประปา,ลด น้ําสูญเสีย,งานสํารวจทอรั่ว

ติดตอ บริษัท ไทยมิเตอร จํากัด เลขที่ 262-268 ถนนวรจั ก ร แขวงบ า นบาตร เขต ปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 โทร 02-222-3788

สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณปณิตา, ญาณตา โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 114

39

BN#193_p33-42_iMac2.indd 39

4/1/12 2:03 AM


คอตโต เปดตัว Kitty Collection by Cotto นายธนนิตย รัตนเนนย ผูจัดการฝายการ ตลาด บริษทั เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด ผูผลิตและจําหนายกระเบื้องคอตโตจับมือ แบรนด ชั้ น นํ า ระดั บ โลก Sanrio เป ด ตั ว Kitty Collection by Cotto ชูเปนผูผลิต เพียงรายเดียวในประเทศไทย ทั้งกระเบื้อง เซรามิ ค ปู พื้ น บุ ผ นั ง และกระเบื้ อ งแก ว สุขภัณฑ และกอกน้ํา สรางความแตกตาง เหนือคูแ ขง หวังจับกลุม เปาหมายผูท ชี่ นชอบ ื่ ใน Hello Kitty ทั้งครอบครัวที่มีบุตรอายุ 5-14 ป และวัยรุนเด็กผูหญิง ไปเมื่อเร็วๆ นี้

คอนวูด พาลูกคาเยีย่ มชม โรงงาน คณะผูบริหารบริษัท คอนวูด จํากัด กลุ ม บริ ษั ท ปู น ซี เ มนต น ครหลวง จํ า กั ด (มหาชน) ให ก ารต อ นรั บ ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑคอนวูด ที่ เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตวัสดุ ทดแทนไมสายการผลิตที่ 3 (ไลน 3) ทีท่ นั สมัยและเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ณ โรงงานจังหวัดสระบุรี เพื่อสราง ความมั่ น ใจในผลิ ต ภั ณ ฑ ค อนวู ด ที่ สามารถตอบสนองความตองการของ ลูกคาไดเปนอยางดี

“เลคิเซ” ลงนามความรวมมือ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ นายสมนึ ก โอวุ ฒิ ธ รรม ประธานกรรมการบริหาร เลคิเซกรุป และ บริษัท ลี้ กิจเจริญแสง จํากัด รวมลงนาม กับ ดร.วีระพัฒน กฤตธนาทิพย ผูอํานวย การสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการคาเสรี (IFBI) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในโอกาส รวมกันพัฒนาหลักสูตรในโครงการ MINI MBA แก LKS Academy สถาบันแหงการ เรียนรูเพื่อบุคลากรคุณภาพของเลคิเซกรุป โดยมี ดร.เสนีย สุวรรณดี รองอธิการบดี ฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต รวมลงนามเปนสักขีพยาน โดยงาน นี้จัดขึ้น ณ สํานักงานใหญของเลคิเซกรุป

SCG ผูกสัมพันธอนิ โดนีเซียพรอม รับ AEC เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ ซู ซี โ ล บั ม บั ง ยู โ ดโยโน ประธานาธิ บ ดี แ ห ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ใหการตอนรับ กานต ตระกูลฮุน กรรมการ ผูจัดการใหญ เอสซีจี และคณะผูบริหาร ระดับสูง ณ ทําเนียบประธานาธิบดี ใน เมืองจาการตา ในโอกาสพบปะเพื่อหารือ แผนธุรกิจการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย อั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของการเตรี ย มความ พรอมของเอสซีจีในการกาวสูก ารเปนผูน าํ ธุรกิจอยางยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในป 2558

พานาโซนิค พานาโซนิคเปดตัว กลองซีซที วี ี ซีรสี่  ใหม นายโคจิ ยามาดะ ผูอํานวยการ พานา โซนิค ซิสเต็ม คอมมิวนิเคชัน่ ส เอเชียแฟ ซิฟก (ที่ 2 จากซาย) จัดงานแถลงขาว เปดตัว กลองซีซีทีวี ซีรี่ส ใหมลาสุด ภาย ใตคอนเซ็บต New Security Solution ดวยชิพอัฉริยะในการตรวจจับใบหนา ให ภาพความละเอียดระดับ Full HD และ ประหยัดไฟมากกวา 40% ณ โรงแรมเว สตินแกรนด สุขุมวิท เมื่อเร็วๆ นี้

สภาสถาปนิก สภาสถาปนิก จัดงานเสวนาในหัวขอ “สภาสถาปนิกไทยกับจุดยืนในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน” และปาฐกถาในหัวขอ “ผังเมืองกับอนาคตของประเทศไทย” “นโยบายการบริหารการจัดการน้ํา กับการผังเมือง” และ “การผังเมืองกับการแกปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน” ในวันเสารที่ 7 เมษายน 2555 เวลา 9.00–17.00 น. ณ งาน Builtech’12 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยการจัดงานเสวนาและปาฐกถาครัง้ พิเศษนี้ มีการจัดงานเสวนาในหัวขอ “สภาสถาปนิกไทยกับจุดยืน ในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการสภาสถาปนิกและประธาน อนุกรรมกรรมการดานการตางประเทศ และปาฐกถาในหัวขอ “ผังเมืองกับอนาคตของประเทศไทย” โดย ดร.วีรพงษ รามางกูร ประธานกรรมการยุทธศาสตรเพื่อการฟนฟูและสรางอนาคตของประเทศ (กยอ.) พรอมดวยการเสวนา 2 หัวขอ คือ ‘นโยบายการบริหารการจัดการน้าํ กับการผังเมือง’ โดย คุณรัชทิน ศยาม านนท กรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.), รองศาสตราจารยชู เกียรติ ทรัพย ไพศาล กรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) และ ดร.วีระพันธ ชินวัตร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และอนุ กรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบายการบริหารจัดการน้ํากับการผังเมือง วุฒิสภา และ ‘การผังเมืองกับการ แกปญหาอุทกภัยอยางยั่งยืน’ โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ เดชา บุญคํา อดีตคณบดีสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และรองประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญศึกษาการตัง้ ถิน่ ฐานและการผังเมือง วุฒิสภา, ดร.เทอดเกียรติ ศักดิค์ ําดวง นายกสมาคมสถาปนิก ชุมชนเมืองไทย และรองประธานกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐานและผังเมืองวุฒิสภา, ผูชวย ศาสตราจารย ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ หัวหนาภาควิชาวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และคุณภราเดช พยัฆวิเชียร อุปนายกสมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย

เหล็กสยามยามาโตะ เปดสัมมนา “Flood Protection Technology” เร็วๆ นี้ ไพฑูรย จิรานันตรัตน (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผูจัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด (SYS) เปนประธานเปดงานสัมมนา “Flood Protection Technology” จัดขึ้นโดยความรวม มือของ บริษทั เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด บริษทั GIKEN Seisakusho จํากัด ประเทศญีป่ นุ บริษทั Thai Maruken จํากัด และบริษทั Hirose (Thailand) จํากัด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและ ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปนประโยชนตอการ ออกแบบและกอสรางระบบการปองกันน้ํา เพื่อ นําไปประยุกต ใชปอ งกันภัยพิบตั จิ ากอุทกภัยทีอ่ าจ จะเกิดขึ้นได ในอนาคต

สมาคมวิศวกรรมสถาน แหงประเทศไทยฯ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ขอเชิญผูสนใจเขารวมอบรม การ พิจารณาขอมูลดินและการออกแบบการรับน้ําหนักเสาเข็ม ในวันที่ 19-20 เมษายน 2555 ณ หองสัมมนา อาคาร วสท. งานฐานรากมีความสําคัญเปนอยางยิง่ ในงานกอสรางอาคารหรือบานพักอาศัย เนื่องจากเปนโครงสราง ทีร่ องรับน้าํ หนักทัง้ หมดขององคอาคาร เปนสวนสําคัญทองตองคํานึงถึงความมัน่ คงแข็งแรง และใหความ สนใจเปนพิเศษตัง้ แตการเลือกฐานราก ชนิดของเสาเข็ม ระดับความลึกของปลายเสาเข็ม และกําลังรับน้าํ หนักบรรทุกทีเ่ สาเข็มรับได การตัดสินใจเรื่องเหลานีจ้ าํ เปนตองอาศัยความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับพฤติกรรม การรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มและดิน ซึ่งสามารถศึกษาเองไดแตจะอาศัยความรูทางทฤษฎีอยางเดียว โดยไมเคยทราบสภาพความเห็นจริงในทางปฏิบัติเลยนั้น อาจทําใหขาดความเชื่อมั่นและไมสามารถแก ไข ปญหาที่เกิดขึ้นได การศึกษากรณีตางๆ ควบคูกับการนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกต ใชนาจะทําใหเกิด ความเชื่อมั่นมากขึ้น และสามารถออกแบบแก ไขปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับฐานรากไดดียิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ วสท. จึงไดจัดใหมีการสัมมนาในเรื่องดังกลาวเพื่อใหวิศวกรรุนใหมไดเรียนรูประสบการณ เทคนิควิธีการ และแนวทางแก ไขปญหาที่เกิดจากฐานรากไดอยางถูกตอง จากวิทยากรที่มีประสบการณ โดยตรง สนใจเขารับการอบรม หรือตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ : คุณวีนา กรุดเงิน Tel. 02-3192410-3, 02-184-4600-9 ตอ 527 Fax : 02-184-4597-8 E-mail : somshangejang@hotmail.com

41

BN#193_p33-42_iMac2.indd 41

4/1/12 2:04 AM


แจงเกิด อภิชยั เตชะอุบล กรรมการ ผูจัดการ บริษัท วีเอสเอส แอลเอ็นเตอร ไพรส จํากัด แถลงขาวเปดตัวโครงการ 15 สุขุมวิท เรสซิเดนเซส คอนโดมิเนียมแหงใหมบน ถนนสุขุมวิท และแตงตั้งให บริ ษั ท ไนท แ ฟรงค ชาร เตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนตัวแทนในการบริหาร การขายและการตลาดแต เพียงผูเดียว

เปดโรงงาน รอลฟ ชูลเซเอกอัครราชทูต แห ง สหพั น ธ ส าธารณรั ฐ เยอรมนี ประจํา ประเทศ ไทย ร ว มด ว ย ผู บ ริ ห าร บริ ษั ท แสนสิ ริ จํ า กั ด (มหาชน) นําโดย นายอภิ ชาติ จู ต ระกู ล ประธาน อํานวยการ รวมพิธเี ปดโรง งานพรีคาสท แหงแรกของ แสนสิริ

กิ ต ติ พ ง ษ สุ ม า น น ท ประธานเจา หนา ที่บ ริห าร บริษัท ไอริส กรุป จํากัด ร ว มออกบู ธ ในงาน “มห กรรมบานและคอนโด ครั้ง ที่ 26” นําโครงการสวย 4 โครงการ หลากหลายทําเล ศักยภาพ รวมโชว ในงาน ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ดูงานโรงไฟฟาชีวมวล บริ ษั ท ไทยโพลี ค อนส จํ า กั ด (มหาชน) นําสมาชิก องคการบริหาร สวนตําบลทุงสัง จ.นครศรีธรรมราช พรอมราษฎรในตําบล เขาเยี่ยมชม การทํางานของโรงไฟฟา กัลฟ ยะลา กรีน ซึ่งเปนโรงไฟฟาชีวมวลขนาด 22 เมกะวัตต ในจังหวัดยะลา และ ศึกษาถึงผลกระทบของโรงไฟฟาตอ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ประชาชนมัน่ ใจในโครงการโรงไฟฟา ชีวมวล ทุงสัง กรีน ขนาด 9.9 เมกะ วัตต ของบริษัทฯ ที่จะเปดดําเนิน การในพื้นที่ดังกลาว

TUTG เปดตัวโซเชียลมีเดีย รศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน คณะกรรมการจัดงานประชุมอุโมงค โลก 2012 (WORLD TUNNEL CONGRESS 2012) พรอมคณะกรรมการ งานกอสรางใตดินและอุโมงค (TUTG) เป ด ตั ว นิ ว มี เ ดี ย ชุ ม ชนคนออนไลน www.facebook.com/tunnelthailand และ www.twitter.com/tunnelthailand เพื่อเผยแพรขา วสารทีป่ ระเทศไทย เปนเจาภาพจัดงานประชุมอุโมงค โลก 2012 ในวันที่ 18-23 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์

สงมอบรถขุด VOLVO กลุ ม ธุ ร กิ จ แมชิ น เนอรี่ โ ซลู ชั่ น บริษทั อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จํากัด นําโดย ชัยศิริ จิตรักไทย Project Sales Manager เปนตัวแทนสง มอบเครื่ อ งจั ก รกลหนั ก รถขุ ด VOLVO รุน EC210BLR Prime จํานวน 3 คัน และ รุน EC140 BLC Prime จํานวน 2 คัน ใหกับ บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เพื่อใช ในโครงการกอสรางรถไฟฟาสาย สีน้ําเงิน สถานีสนามชัย กทม. โดย มีนายชางสมภพ ญาณปรีชา และ ทีมงาน เปนผูแทนรับมอบ

ออกบูธ

“บิลเดอร นิวส” หนังสือพิมพรายปกษ เพื่อวงการกอสราง ฉบับปกษ แรก เดื อ นเมษายน 2555 ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอแสดงความยิ น ดี กั บ คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ คนใหม ที่ ไดรับเสียงโหวตจากสมาชิก ใหดํารง ตําแหนงในสมัยวาระป พ.ศ.2555-2557 *** ไปตอกันเลยที่กลุม บิวท ทู บิวด กลุมบริษัทรับสรางบานคุณภาพ ยกขบวนเขารวมงาน BuildTech’12 ทั้งบริษัท บิวท ทู บิวด จํากัด ที่นําแบบบานราคา 520 ลาน บาทมาใหเลือก ในขณะที่ บริษทั บางกอกเฮาสบวิ เดอร มีแบบบานราคา ที่ยอมเยากวา คือ 35 ลานบาท มาจัดแสดง *** สวนสมอลลเฮาสบิวเดอร จับกลุมลูกคาที่ตองการบานขนาดเล็ก ราคา 12 ลานมาประชัน ไม ว า จะเลื อ กแบบไหนก็ ไ ด ล ด 5 % เหมื อ นกั น นั บ ตั้ ง แต น้ํ า ท ว ม ผูป ระกอบการก็แหกนั ขึน้ อีสานหลบน้าํ ทวมกันเปนทิวแถว ทําเลยอดฮิต ก็คงหนีไมพน นครราชสีมา และขอนแกน เฉพาะ 3 อําเภอ ปากชอง โชคชัย และ อําเภอเมือง มีบานจัดสรรขายอยูถึง 9,218 หนวย มูลคา 3 หมื่นกวาลานบาท ขณะที่ในอําเภอเมืองขอนแกน มีบานจัดสรรขาย อยู 3,449 หนวย อาคารชุด 569 หนวย *** สวนหนวยงานสรางบาน เพื่อผูม รี ายไดนอ ย อยาง การเคหะแหงชาติ ประกาศขายทีด่ นิ พรอมสิง่ ปลูกสราง ในโครงการบานเอื้ออาทร รังสิตคลองสี่ ริมถนนเลียบคลอง สี่ ฝง ตะวันตก ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนือ้ ที่ 514,5475 ไร ผู ใดสนใจยื่นซองเสนอราคาได ในวัน พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 9.30-11.00 น. ที่อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักงานใหญ กคช. สวนกําหนดเปดซองเปนวันเดียวกัน เวลา 11.10 น. *** ดานการ รถไฟแหงประเทศไทย ของผูวา “ยุทธนา ทัพเจริญ” ภายในเดือน

เมษานี้ พรอมที่จะรับมอบงานโยธา โครงการรถไฟฟาสายสีแดง ชวง ตลิ่งชัน-บางซื่อ และจะนํารถไฟธรรมดาวิ่งใหบริการบนโครงสรางไป กอน ระหวางที่รอการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ และยังตองรอการ เปดเดินรถของสวนตอขยายชวงบางซื่อ-รังสิต ที่คาดวาจะตองใชเวลา อีก 4 ป จึงจะแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการระบบรถไฟฟาไดสมบูรณ แบบ ก็ยังดีที่ผู โดยสารรถไฟจะได ใชประโยชน ไปกอนใหมันคุมคางบ ประมาณ *** สวนงานกอสรางศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ที่บางบอน “วสันต มีวงษ” โฆษกของกรุงเทพมหานคร แจงวาแมจะ ตองตอสัญญาใหกบั ทางผูร บั เหมา เนื่องจากเกิดปญหาอุทกภัยทําใหการ กอสรางลาชา แตโดยรวมก็อยูในระดับทีค่ วบคุมได คาดวาพฤศจิกายน นี้ เปดใหบริการไดแนนอน *** สวนงานปรับปรุงสนามบินกระบี่ มูลคา 225 ลานบาท ผอ.อัมพวัน วรรณโก มัน่ ใจวาเสร็จทันตามกําหนดเดือน มิถุนาที่จะถึงนี้แน สวนงานตอเติมลานจอดเครื่องบิน วงเงิน 184 ลาน บาท เสร็จเรียบรอยตัง้ แตตน ปแลว ทําใหทา อากาศยานกระบี่ สามารถ รองรับเครื่องโบอิง้ 747 ไดมากถึง 7 ลํา แบบนีน้ กั ทองเทีย่ วทีเ่ ขากระบี่ ก็คงสะดวกมากยิ่งขึ้น *** ขาวคราวเงียบหายไปเสียนาน สําหรับ โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง ลาสุดทางญีป่ นุ แสดงความสนใจ ใน เสนทางกรุงเทพฯ-ระยอง ระยะทาง 200 กิโลเมตร มูลคา 1.7 แสนลาน บาท โดยจะใชรางของโครงการแอรพอรตเรลลิงค ตอขยายออกไป เพื่อ จะไดประหยัดงบกอสราง สวนความคืบหนาในเสนทางอื่นๆ ทั้ง 4 เสน ทาง คือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม, กรุงเทพฯ-หนองคาย, กรุงเทพฯ-หัวหิน และกรุงเทพฯ-พัทยา อยูร ะหวางการวาจางทีป่ รึกษาเพื่อศึกษาแนวเสน ทาง *** ใครที่กําลังคิดจะมีบานฟงทางนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห

รวมสนับสนุนการเริม่ ตนสรางบานคุณภาพใหกบั ครอบครัวรุน ใหม แจก ฟรี!! “หนังสือแบบบานพอดี กับ ธอส.” มอบใหกับลูกคา ประชาชนที่ สนใจ ซึง่ ธนาคารไดจดั ทําโครงการประกวดออกแบบบาน “บานพอดีกบั ธอส.” โดยนอมนําแนวคิดเรื่องการใชชวี ติ พอเพียงและประหยัดพลังงาน มาเปนแนวความคิดหลักในการออกแบบบานเดี่ยวตนแบบ บนพื้นดิน ขนาดไมเกิน 40 ตารางวา ซึ่งเหมาะกับคนเมืองในยุคปจจุบันที่รองรับ ครอบครัวขนาดกลาง และจํากัดงบประมาณในการกอสรางไมเกิน 1 ลานบาท ซึง่ หนังสือเลมนีเ้ ปนการรวบรวมผลงานการออกแบบบานพอดี รอบสุดทาย จํานวน 12 ผลงาน เพื่อใหสามารถนําไปปรับแตงตามความ เหมาะสมกับแตละครอบครัว ธนาคารอาคารสงเคราะห สนับสนุนบาน ที่พอดีและเพียงพอ สําหรับทุกครอบครัว ขอเชิญรับฟรี ไดที่ธนาคาร อาคารสงเคราะหทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ ศูนยลูกคาสัมพันธ ธนาคารอาคารสงเคราะห โทร 02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th *** ดานบริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จํากัด ในเอสซีจี ซิเมนต ผูผลิตวัสดุทนไฟคุณภาพมาตรฐานโลก ราย ใหญทสี่ ดุ ในอาเซียน มียอดจําหนายสูงสุดในประเทศ และสงออกไปกวา 60 ประเทศทั่วโลก นําโดย “สันติ หลอโลหการ” กรรมการผูจัดการ รวมแสดงความยินดี และมอบรางวัล Sales Achievement Award 2011 เพื่อเปนเกียรติแกลกู คาและคูธ รุ กิจทีท่ าํ ยอดขายไดตามเปาหมาย และสนับสนุนบริษัทเปนอยางดี ยอดขายพุงทะลุเปาแบบนี้ ขอแสดง ความยินดีดวยอีกครั้งนะครับ คงตองจบกันไวแตเพียงเทานี้สําหรับ ขาวสารดีๆ เพื่อนักกอสราง ฉบับหนาพบกันใหม....

40

BN#193_p33-42_iMac2.indd 40

4/1/12 2:04 AM


นวัตกรรม เพื่อการควบคุมสายน้ํา

นํามาฝากสําหรับผูที่ตองการประกอบพิธีมงคล

ฤกษประจําวันที่ 5 เมษายน 2555 – 20 เมษายน 2555 วันที่ 9 เมษายน 2555 วันจันทร แรม 3 ค่ํา เดือน 5 ปมะโรง จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2012

“ ประกอบการมงคลไดดีเยี่ยม”

วันที่ 11 เมษายน 2555 วันพุธ แรม 5 ค่ํา เดือน 5 ปมะโรง จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2012 “ ประกอบการมงคลได” วันที่ 17 เมษายน 2555 วันอังคาร แรม 11 ค่าํ เดือน 5 ปมะโรง จ.ศ. 1373 ค.ศ.2012

ผลิตภัณฑของ GROHE รุน Ondus มีคณ ุ สมบัตโิ ดดเดน ทีส่ ามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ซึง่ เปนผลมาจากการพัฒนา รูปทรงเรขาคณิตใหกลายศิลปะการออกแบบทีส่ วยงาม โดย การเนนผลิตภัณฑ ใหมสี ว นโคงมากขึน้ และดีไซนการออกแบบ ทีม่ คี วามเรียบงายรวมทัง้ การสื่อสัญลักษณเปนรูปภาพ ซึง่ เปน “ ประกอบการมงคลได” รูปแบบทีม่ คี วามนาสนใจ สามารถดึงดูดความรูส กึ ของผูช มได วันที่ 18 เมษายน 2555 ทันที และมีการออกแบบลักษณะการใชงานใหมกี ารเคลื่อนไหว วันพุธ แรม 12 ค่าํ เดือน 5 ปมะโรง จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2012 ทีร่ าบรื่น ไปจนถึงลักษณะการไหลของสายน้าํ จึงไมแนแปลก “ ประกอบการมงคลได ” ใจทีก่ อ กน้าํ ฝงผนัง Grohe Ondus Digitecture สีดาํ กํามะหยี่ วันที่ 20 เมษายน 2555 ตัวนี้ จะไดรบั รางวัล Red Dot เปนเครื่องการันตี วันศุกร แรม 14 ค่ํา เดือน 5 ปมะโรง จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2012

Flatshare Fridge ตูเ ย็นมีดไี ซน หลายๆ ครัง้ ทีค่ ณ ุ เปดตู

“ ประกอบการมงคลได ”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตร ไทย 2555 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

WHERE TO FIND US ÈÃÕ ºØÞÁÒ ¡Ã؍»

รานไทวัสดุ สาขา นนทบุรี ราน วี.เค. เซรามิค ถ.ศรีนครินทร รานโตเจริญพร สาขาดอนเมือง, พหลโยธิน กม.25 รานแกรนด โฮมมารท สาขารัตนาธิเบศร, รามอินทรา, ศรีนครินทร, งามวงศวาน โชวรูม HONDA ซัมมิท ฮอนดา สาขาอุดมสุข, บางนา, ถนนศรีอยุธยา, กิจไพศาล ฮอนดาคารส, ช. กรุป ฮอนดา ออโตโมบิล ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม รานกาแฟอะเมซอน ปมน้ํามัน สาขา ปตท. เฉลิมพระเกียรติ, รามคําแหง สนามไดรฟกอลฟ นอรธปารค บุญถาวร สาขารัชดา, สุวรรณภูม,ิ เกษตร-นวมินทร ราน i Love Coffee Design โครงการแสนสิริ กรุงเทพฯ และปริมณฑล สนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ศิริมหาชัยโฮมเซ็นเตอร จํากัด รานกาแฟวาวี สาขา Urban Square (ใกลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย) สาขา Homework ราชพฤกษ นพดลพานิช ซิเมนต ไทยโฮมมารท จ.เชียงใหม นพดลพานิช โฮมเอ็กซเปรท จ.เชียงใหม หจก.บัวหลวงคาวัสดุ บจก.สตารเวลลซัมมิท(ประเทศไทย) บจก.สตารเวลลบิซิเนส (1998) รานบอวินคาวัสดุ บจก. เค.คอสมิค ศรีบุญมา กรุป สาขาที่ 1 บจก. ศรีมา ซัพพลาย (ลําลูกกา) สาขาที่ 2 บจก. ศรีบุญมา ซัพพลาย (พระนั่งเกลา) สาขาที่ 3 บจก. ศรีบุญมา โฮมแคร (ราชพฤกษ) สาขาที่ 4 บจก. ศรีบุญมา โฮมแคร (ดอนเมือง) สาขาที่ 5 บจก. ศรีบุญมา โฮมแคร (ปทุมธานี) บจก. คอสมิค โพลีเมอร หจก. สินคาซิเมนต ไทย บริษัท เมืองวัสดุ โฮมมารท เมืองวัสดุ บริษัท เซ็นทรัลโฮมเซ็นเตอร(2000) จํากัด

เย็น ก็มกั จะพบกับความชัน้ วางของทีว่ า งเปลาจากตูเ ย็น เปนรางวัลการออกแบบผลิต ใบโต แตความรูสึกแบบนั้น ภัณฑยอดเยีย่ ม (iF Product จะหมดไปเมื่อ Electrolux Design Award) ทีม่ อบใหกบั ได พั ฒ นาตู เ ย็ น ดี ไ ซน ใหม ผลิ ต ภั ณ ฑ นิค อนถึ ง 4 รุน “Flatshare Fridge” ที่ดูมี ไดแก กลองดิจติ อล SLR รุน สีสันแปลกไปจากตูเย็นใบ D5100 กลองคอมแพ็คดิจิ เดิม ดวยการดีไซนพ้ืนที่ใน ตอลCOOLPIX 2 รุน ไดแก การจัดเก็บอาหาร โดยจัด AW 100 และ P300 รวมถึง แบงซอยพืน้ ทีเ่ ปนสวนเล็กๆ กล อ งจุ ล ทรรศน ดิ จิ ต อล แบบลิ้นชัก จึงมีขนาดพอเหมาะพอดีสําหรับอาหารแตละ ShuttlePix นอกจากนี้ กลองคอมแพ็คดิจติ อล COOLPIX รุน ประเภท ทีจ่ ะตองแยกการจัดเก็บใหชดั เจน จึงงายตอการเปด S100 ยังไดรบั รางวัลการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการสื่อสาร หาสิง่ ของ นอกจากสีสนั ทีด่ นู าสนใจแลว ยังมีการดีไซนการเปด ยอดเยีย่ ม (Communication Design Award) อีกดวย ตูเ ย็นดวยวิธกี ารทีแ่ ตกตางออกไป ซึง่ ปกติตเู ย็นทัว่ ไปก็มกั จะ ตองเปดประตูตู ไปในทิศทางเดียวกัน แตสําหรับรุนนี้ ถูก เมื่อพูดถึงบ้าน หลายๆ คนคงนึกถึงอาคารทรงสี่เหลี่ยม ออกแบบใหประตูตแู ตละบานเปดสวนทางกันในแตละชัน้ เปน แตถา ใครเคยเห็นบาน Thai nano House ทีม่ รี ปู โดม กลมๆ ลูกเลนที่ถูกใสเขาไปเนื่องจากตัวตู ในแตละชั้นถูกดีไซน ใหมี มนๆ เปนครั้งแรก ก็จะรูสึกและเห็นถึงความแตกตางอยาง ลักษณะพืน้ ที่ใชสอยแบบจิก๊ ซอว โดยรวมๆ แลว เจาตัวนีถ้ อื วา ชัดเจนกับรูปแบบบานที่ใหความรูส กึ แปลกใหม คลายกับบาน เปนเครื่องครัวทีด่ มู สี สี นั มากทีเดียว ในการตนู แถมยังมีชอนารั ื่ กๆ อยาง บานไขบา นมะขามปอม บานหมูอวน ซึ่งเปนผลงานการคิดคน วิจัย ออกแบบ และ พัฒนาโดย อาจารย ชาติชาย สุภคั วนิช ผูก อ ตัง้ บริษทั ไทย นาโน เฮาส ทีม่ องวาไลฟสไตลของมนุษย ในอนาคตจะเปลีย่ นไป นิคอน คอรปอเรชัน่ ผูผ ลิตกลองและอุปกรณสาํ หรับการ ทีอ่ ยูอ าศัยรูปแบบใหมจะตองรองรับภัยธรรมชาติทง้ั พายุ แผนดิน ถายภาพระดับแนวหนาของโลก ประกาศความสําเร็จอีกครัง้ ไหว สึนามิ ทีจ่ ะมีมากขึน้ และรุนแรงมากขึน้ บานในอนาคตจึงตอง กับ 5 ผลิตภัณฑ ทีก่ วาดรางวัลดานการออกแบบผลิตภัณฑ “iF สามารถปกปองชีวติ และทรัพยสนิ ของผูอ ยูอ าศัยได นอกจากนัน้ Design Awards 2012” โดย International Forum Design บานทีด่ ยี งั ตองมีสว นในการชวยอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม ซึง่ การสราง GmbH องคกรดานการออกแบบระดับโลก ณ เมืองฮันโนเวอร บานขนาดเล็กจะใชทรัพยากรในการกอสรางนอยลง เทากับ ประเทศเยอรมนีสาํ หรับรางวัลผลิตภัณฑของนิคอนความาได เปนการรบกวนธรรมชาตินอ ยลงไปในตัว

ไทยนาโน เฮาส บานสําหรับอนาคต

NIKON กวาด 5 รางวัลออกแบบ

หนังสือพิมพ ทีป่ รึกษากิตมิ ศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอีย่ มลําเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวตั ถิกลุ , สุกจิ ทรัพยเพิม่ พูน, ชวพงศ ชํานิประศาสน, ดร.จตุวัฒน วโรดมพันธ กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก คอลัมนนิสต วสันต คงจันทร, ดร.โสภณ พรโชคชัย รักษาการผูจัดการฝาย Construction Media : ชาตรี มรรคา หัวหนากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ : วิมลวัลย พิบูลยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน นุชเฟอง, อมรเทพ บุญสถาพรพงษ บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส : คณัสนันท ชงโค เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธ สง, ญาณตา ออนจิ๋ว พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ การเงิน : ศิรนิ ารถ แกวอุไร ศิลปกรรม : เกรียงศักดิ์ บึงสิรถิ าวร พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชัน่ แนล เจาของ : บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด 200/12-14 ชัน้ 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคําแหง 4 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 114 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3843 E-mail : editor@buildernews.in.th www.buildernews.in.th

42

BN#193_p33-42_iMac2.indd 42

4/2/12 3:24 PM


BN#193_p43_Pro3.indd 43

4/2/12 3:43 PM


BN#193_p44_iMac2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

4/1/12

1:43 AM

ฉบับที่193 ปักษ์แรก เมษายน 2555  

หนังสือพิมพ์เพื่อวงการก่อสร้าง ปักษ์แรก เมษายน 55 ฉบับที่ 193

ฉบับที่193 ปักษ์แรก เมษายน 2555  

หนังสือพิมพ์เพื่อวงการก่อสร้าง ปักษ์แรก เมษายน 55 ฉบับที่ 193

Advertisement