Page 1

ก้าวสู่ปีที่

Subscriber Only !

เคล็ดลับการเป็น CM ชั้นครูเสริมการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

ฉบับที่ 181 ปักษ์หลัง กันยายน 2554

ผู้บริโภคขานรับ uPVC ผู้ค้ารุกหนักฉวยจังหวะตลาดเปิด

ตลาดประตู-หน้าต่าง uPVC เฟือ่ ง ผูบ้ ริโภคเริม่ ตอบรับ “เฮฟต้า” เดินเกมส์รกุ เจาะตลาดอาคารสูง พร้อมแตกไลน์ สินค้าเอาใจลูกค้าทัง้ ด้านสีสนั และลวดลาย ส่วน “ฮอฟเฟ็น” ฉวยจังหวะยอดพุ่ง 3-4 เท่าตัว ส่งสินค้าสำเร็จรูปชิมลาง ตลาดแมส มัน่ ใจทิศทางดี ด้าน “วิชนั่ กลาส” หันชูนวัตกรรม เปิดตัวประตู-หน้าต่างปรับแสงได้ “เฮฟต้า” เดินเกมส์รุกตลาดอาคารสูง พร้อมแตกไลน์เจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ นางสาววันทา เปี่ยมพงศ์สุข ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เฮฟต้า จำกัด ผู้ผลิต ติดตั้ง ระบบประตูและหน้าต่าง uPVC มาตรฐานเยอรมัน เปิดเผยว่า สำหรับทิศทางในช่วงครึ่งปี หลังของตลาดประตูหน้าต่าง uPVC โดยภาพรวมมองว่ายังมีการ เติบโตที่ดี เนื่องจากในช่วงของงานรับสร้างบ้านที่เพิ่งผ่านไป ได้ รับผลตอบรับในเรื่องของตัวเลขรวมไปถึงยอดจองที่เพิ่มขึ้น จึง มองว่างานก่อสร้างเป็นไปในทิศทางที่ดี อ่านต่อหน้า 6-7

อเมริกันสแตนดาร์ดหวนใช้สื่อทีวี ตอกย้ำแบรนด์ตีกันคู่แข่งในตลาด

ตลาดสุขภัณฑ์แข่งเดือด อเมริกัน สแตนดาร์ด หวนใช้สื่อโฆษณาทางทีวี หลังว่างเว้นมานาน 10 ปี หวังตอกย้ำ แบรนด์คณ ุ ภาพ ตีกนั สินค้าคูแ่ ข่ง พร้อม

ทุ่มทุน 172 ล้านเพิ่มกำลังการผลิต นายเคร็ก เม็กเคคเคิรน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บีแอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง แนวโน้มตลาดสุขภัณฑ์ ในครึ่งปีหลัง ว่า บริษัทฯมีความเชื่อมั่นทั้งในด้าน รั ฐ บาลและแนวโน้ ม ของตลาดสุ ข ภัณฑ์ที่สดใส จึงได้มีการพัฒนาสินค้า พร้ อ มกั บ การเพิ่ ม กำลั ง การผลิ ต โรงงานที่รังสิต อ่านต่อหน้า 7


“รัฐนาวา”

เฌอร่า ชู Knowledge Society ดัน ‘อินฟิลวอลล์’ รุกอาคารสูง

เฌอร่า ชูกลยุทธ์ “Knowledge Society” ดัน “อินฟิลวอลล์” รุกตลาดอาคารสูงและ คอนโดมิเนียม รับกระแส อาคารป้องกันแผ่นดินไหวบูม เน้นสร้างตลาดด้วยความรู้และ หากย้อนกลับไปเมื่อเหตุการณ์นัดแรกของการเปิด เทคโนโลยีที่เหนือกว่า ประชุมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ช่วงปลายสิงหาคม ถือ สู่การ “บู๊” มาตรการที่หาเสียง

ว่าเป็นยกแรกของรัฐนาวาชุดใหม่ กับฝ่ายค้านที่แข็งปึก นำโดยหัวเรี่ยวหัวแรง อย่างพรรคประชาธิปัตย์ และ พันธมิตรร่วมอุดมการณ์ ที่มีประสบการณ์ด้านการเมือง มาแบบโชกโชน ด้านบรรยากาศ ณ ขณะนั้นเหมือนเป็น ประเพณีมาทุกสมัย ระหว่างฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ซัดกันแบบหนักหน่วง โดยเฉพาะการรับนักการเมืองน้องใหม่อย่าง “ปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ 28 สังกัดพรรค เพื่อไทย นายกหญิงคนแรกของไทย ก็ต้องยอมรับว่ามึน ไปตามระเบียบสำหรับหมัดแรกทีช่ กแรงเหลือเกิน บรรดา พวกพ้องร่วมรัฐบาลก็ต้องออกมารับหน้าเสื่อแทน เป็น เรื่องปกติ เฉกเช่นเดียวกันในเกมหมากรุก ที่เบี้ยทุกตัว ในกระดานต้องออกมาทำหน้าที่เพื่อปกป้อง “ขุน” ซึ่ง เป็นตัวหลัก นับจากวันทีเ่ ริม่ ชีแ้ จงในวันแรก ก็เห็นจะเป็นวันทีเ่ ริม่ “บู”๊ มาตรการที่ ได้หาเสียงไว้กอ่ นเลือกตัง้ กันอย่างจริงจัง ภายหลังจากที่ ได้ถกู ทวงถามจากฝ่ายค้าน และเร่งจัดการ ปัญหาเร่งด่วนที่นักการเมืองบางคนที่รู้จักกันดี ในสังคม แจ้งมาเพื่อดำเนินการอันประโยชน์สุขของชาติบ้านเมือง ก็ว่ากันไปด้วยเหตุและด้วยผล แต่เห็นสถานการณ์แล้ว ยุ่งพอตัวอยู่ ชาวบ้านทั่วไปที่เกาะเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด อาจจะคงต้องกล่าวคำว่า “วิง่ แก้ปญ ั หากันแบบหัวชนกัน” ก็ว่าได้ ส่วนเรื่องราวในอนาคตจะเป็นอย่างไร เราก็คง ต้องติดตามชม สำหรับมหากาพย์ ในภาคนี้ สำหรับรัฐบาลชุดใหม่ ตอนนี้คงเป็นแค่จุดเริ่มต้นใน การบริหารประเทศตามแนวคิด ถ้าหากเราๆ พูดอะไรใน ขณะนี้ ก็คงไม่ใช่ที่ คงต้องให้ โอกาสแสดงฝีมือกันไปก่อน ซักระยะ ว่านโยบายที่ขีดเขียนไว้บริหารประเทศ ในแต่ ละด้านนัน้ ในการดำเนินงานจริง เพือ่ ให้เห็นเป็นรูปธรรม จะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และจะดำเนินไปในรูปแบบ ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่จะเกี่ยวกับปากท้องของ พวกเราชาวอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การบริหารประเทศ ก็คง เปรียบเสมือนรัฐนาวา ที่ท่องในมหาสมุทรไปสู่จุดหมาย ปลายทาง คือ ความเจริญของประเทศและความอยูด่ กี นิ ดี ของประชาชนโดยรวม ซึ่งจำเป็นต้องมีเรือที่ทันสมัย มี เครือ่ งยนต์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ มีกปั ตันและลูกเรือทีม่ คี ณ ุ ภาพ มีผู้ โดยสารที่คอยเอาใจใส่และคอยให้กำลังใจแก่กัปตัน และลูกเรือ ในเชิงเปรียบเทียบ เรือหรือรัฐนาวาก็คือ ประเทศชาติ เครือ่ งยนต์กค็ อื ระบบการปกครอง กัปตัน ก็คือ นายกรัฐมนตรี ลูกเรือก็คือคณะผู้บริหาร ซึ่งรวมถึง พรรคการเมืองด้วย ผู้ โดยสารก็คือ ประชาชน ท้ายที่สุด แล้ว Builder News เชื่อมั่นว่า เรือลำนี้จะไปรอดหรือ ไม่นั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ ทุกคนต้องมีหน้าที่ร่วมมือกัน ความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวใน การมุ่งมั่นพัฒนาประเทศอย่าง จริงจัง จริงใจ จะสามารถช่วย พั ฒนาประเทศของเราสู่ย่างก้าวที่ยั่งยืนได้ครับ ทอมมี่ เจนเสน หัวหน้ากองบรรณาธิการ

4

นายวีระศักดิ์ กิตตินันทกุล ผู้จัดการอาวุโสกลุ่ม ผลิตภัณฑ์แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเฌอร่าบอร์ด บริษัท โอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา ตรา “ห้าห่วง” และผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซเี มนต์ตรา “เฌอร่า” เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการการขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ “เฌอร่า อินฟิลวอลล์” ว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมุ่ง เน้นทำตลาดอินฟิลวอลล์ โดยเจาะเข้าสู่ตลาดอาคารสูง และคอนโดมิเนียม เป็นหลัก เพื่อให้สอดรับกับกระแสของ การสร้างอาคารป้องกันแผ่นดินไหว ที่ตลาดกำลังตอบรับ และให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน โดยชูจุดขายที่แตก ต่างของสินค้าที่แตกต่างจากผนังคอนกรีตทั่วไป คือมีน้ำ หนักเบา และมีความยืดหยุ่นสูง “การขยายตลาดในครั้งนี้ จะใช้กลยุทธ์ “Knowledge Society” ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้แก่กลุ่มลูกค้า เป้าหมาย คือ สถาปนิก วิศวกร และกลุ่มบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ให้รบั รูถ้ งึ คุณสมบัตทิ แี่ ตกต่างของสินค้า โดยการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “การออกแบบ อาคารเพื่อรองรับแผ่นดินไหว” ภายใต้ความร่วมมือกับ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ โดยจะจัดการ สัมมนาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในกรุงเทพฯ และตามหัวเมืองใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่, สงขลา, นครราชสีมา, ขอนแก่น ฯลฯ นับ แต่นี้ ไปจนถึงสิน้ ปี โดยคาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่วมโครงการสัมมนา

ในโครงการนี้กว่า 2,000 คนทั่วประเทศ” นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อไป ว่า ผลจากการดำเนิ น กลยุ ท ธ์ ดั ง กล่ า วมาระยะหนึ่ ง ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็น อย่างดี ส่งผลให้ ในครึง่ ปีแรกทีผ่ า่ นมา สามารถสร้างยอดขาย มากกว่า 300,000 ตร.ม. และยังมี โครงการที่อยู่ระหว่าง การก่อสร้างและเซ็นสัญญาแบบเลือกใช้ระบบผนัง “เฌอร่า อินฟิลวอลล์” อีกหลายโครงการ รวมพื้นที่กว่า 500,000 ตร.ม. หรือคิดเป็นยอดขายประมาณ 100 ล้านบาท ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น บริษัทฯ ได้ ใช้กลยุทธ์ “Knowledge Society” รุกตลาดต่างประเทศด้วย โดย ดำเนินกิจกรรมผ่านงานนิทรรศการแสดงสินค้าและนวัตกรรม จนปั จ จุ บั น มี โ ครงการพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นหลาย ประเทศ ซึ่งได้ ให้ความสนใจและเลือกใช้ “เฌอร่า อินฟิลวอลล์” เป็นระบบหลักในงานก่อสร้าง ได้แก่ อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า รวมถึงแถบตะวันออกกลาง ทั้งอิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย การตาร์ และบาร์เรน อีกด้วย ระบบผนังหล่อ “เฌอร่าอินฟิลวอลล์” เป็นระบบผนัง ทึบเหมือนผนังคอนกรีตทั่วไป ที่ถูกออกแบบให้รองรับแรง สั่นสะเทือนที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ และสามารถติดตั้งได้ ในกลุ่มอาคารสูงทั่วไป โดยกรรมวิธีการติดตั้งที่ ไม่ยุ่งยาก คล้ายๆ กับการติดตัง้ ผนังเบาทัว่ ไป โดยใช้แผ่นเฌอร่า อินฟิลบอร์ด เป็นแผ่นแบบยึดเข้ากับโครงเหล็กชุบสังกะสี จาก นั้นเทด้วยคอนกรีตมวลเบา เข้าไปในช่องว่างของผนัง เพื่อ ให้ผนังมีความทึบ แน่นและแข็งแรง สามารถกั้นเสียงและ กันความร้อนได้เป็นอย่างดี และทีส่ ำคัญเมือ่ เกิดแผ่นดินไหว แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะถูกโครงเหล็กที่อยู่ด้านในของ ผนัง เป็นตัวรั้งตัวผนังคอนกรีตไว้ และช่วยถ่ายแรงกดที่จะ เกิดขึน้ กับผนังไว้ทำให้ ผนังไม่แตกร้าวเป็นเศษปูนก้อนเล็กๆ หลุดพังทลายลงมาเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย เหมือนกับ ผนังก่ออิฐทั่วไป


เลคิเซ่ฯ มุ่งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เดินหน้าสานต่อโครงการแบ่งสรร ปันแสงฯ นายนพดล เจริญวิริยะธรรม ผู้จัดการฝ่ายการ ตลาด บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ได้จดั ทำโครงการ แบ่งสรร ปันแสง เพื่อสังคม ขึ้น โดยมองว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ ที่ใช้หลอดไฟ T8 แล้ว เปลี่ยนมาใช้ T5 นั้น ทำ ให้มีหลอดไฟ T8 ที่ยังมี ประสิทธิภาพในการใช้งาน ซึ่งถ้านำไปทิ้งทำลายก็จะ ทำให้สญ ู เปล่า จึงควรนำ มาใช้ประโยชน์จะดีกว่า ดั ง นั้ น จึ ง จั ด ท ำ โครงการนี้ขึ้นมา ด้วยการติดต่อไปยังหน่วยงานที่ต้องการ เปลี่ยนหลอดไฟจาก T8 เป็น T5 โดยอาสาที่จะเข้าไปจัด เข้าไปเปลี่ยนหลอดไฟให้ เพื่อที่จะนำหลอดไฟที่ถอดทิ้ง กลับมาเพื่อทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ โดยจะเลือก หลอดที่ยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานเกิน 80% มาทำการ ล้างทำความสะอาด พร้อมแพ็คเก็จ เพื่อนำไปบริจาคให้ โรงเรียนตามชนบท สถานที่ทางศาสนา มูลนิธิ ชมรม หรือ ชุมชนต่างๆ โดยหน่วยงานแรกที่บริษัทเข้าไปเปลี่ยนให้คือ

โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งมีการเปลี่ยนหลอดไฟไปถึง 3-4 พันหลอด โครงการ แบ่งสรร บันแสง เพื่อสังคม เป็นเรื่องของ การทำ CSR ซึง่ บริษทั เริม่ ดำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2553 และ ได้ทำการบริจาคหลอดไฟไปให้แล้วหลายแห่ง เช่น องค์การ บริหารส่วนตำบลบือเระ สถาบันราชานุกูล ลานกีฬามุสลิม สัมพันธ์ วัดต่างๆ ที่ ได้ดำเนินการขอมา โดยขณะนี้บริษัท ยังเหลือหลอดไฟอยู่อีกประมาณ 1 พันหลอด ดังนั้นหาก หน่วยงานใดมีความต้องการก็สามารถติดต่อเข้ามายังบริษทั ได้ นายนภดล กล่าวว่า สำหรับงบประมาณในการทำ CSR นั้น บริษัทตั้งไว้ที่ประมาณ 1.5-2 ล้านบาท ซึ่งนอกจาก โครงการ แบ่งสรร ปันแสง เพื่อสังคมแล้ว ยังมีเรื่องของ การปลูกป่า และการบริจาคหลอด T5 รวมถึงบริจาคเงิน ด้วย โดยในส่วนของโครงการ แบ่งสัน ปันแสง เพือ่ สังคมนัน้ บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็น ประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะการนำหลอดไฟที่ยังมีประสิทธิภาพกลับมาใช้จนหมดประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะ ช่วยด้านสภาพแวดล้อมแล้ว ยังช่วยประหยัดทรัพยากร อันมีค่าของประเทศไม่ให้เกิดการสูญเปล่า รวมไปถึงช่วย ประหยั ด งบประมาณให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งการเปลี่ ย น หลอดไฟได้อกี ส่วน เพราะบริษทั จะเข้าไปดำเนินการเปลีย่ น

ให้แล้ว บริษทั ผูเ้ ปลีย่ นยังไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการทำลาย หลอดเก่าทิง้ อีกด้วย ซึง่ ในส่วนของบริษทั ก็รบั ทำลายหลอด ที่หมดประสิทธิภาพแล้วด้วย ภายสิน้ ปีนจี้ ะมีสนิ ค้าตัวใหม่ออกมาเปิดตลาด เป็นประเภท LED ซึ่งบริษัทเชื่อว่าในอนาคตภายใน 2 ปี จะเข้ามาแทน หลอดไฟ T5 เนื่องจากมีข้อดีที่เม็ด LED ที่นำมาเรียงต่อ กันจะให้สีได้เป็นร้อยสี ทำให้ LED กลายเป็นอนาคตของ แสงสว่าง อย่างไรก็ตาม LED ยังมีขอ้ เสียในเรือ่ งของราคา ทีแ่ พงมากอยู่ แต่กม็ อี ายุการใช้งานทีน่ านกว่า คือใช้ ได้ประมาณ 5 ปี ในขณะที่ T5 มีอายุการใช้งานได้นานมากประมาณ 2 ปี ด้านยอดขาย ในครึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถทำ ยอดได้ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือโตกว่าปีที่ผ่านมา 1520% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปี โดยในครึ่งปีหลังจะใช้วิธี การทำตลาดด้วยการเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับหลอด T5 กับ กลุ่มเป้าหมาย ด้วยการออกบูธ การจัดสัมมนา โดยได้ตั้ง งบการโฆษณา ไว้ทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาท อย่างไร ก็ตามปัจจุบนั หลอดไฟ T8 ยังมีสดั ส่วนการขายอยูท่ ปี่ ระมาณ 70-80% โดยบริษทั จะทำการส่งออกให้มากขึน้ ส่วนหลอดไฟ T5 มีสดั ส่วนการขายอยูท่ ี่ 20-30% โดยบริษทั จะเพิม่ ยอดขาย ด้วยการส่งออกไปในโซนเอเชีย คาดว่าไตรมาสสุดท้ายคง จะสรุปได้ว่าจะส่งออกไปที่ประเทศใดบ้าง

“ยิปรอค” เดินหน้ารุกตลาดค้าปลีกและบ้านพักอาศัย พร้อมอัดแคมเปญลุ้นโชคใหญ่คืนกำไรลูกค้า

นายแมทธิว วอล์คเกอร์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จาก การเข้ า รั บ ตำแหน่ ง กรรมการผู้ จั ด การของบริ ษั ท ใน ประเทศไทย รู้สึกยินดีและท้าทายในการดำเนินนโยบาย กระตุ้นตลาดวัสดุก่อสร้าง ซึ่งตลาดเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาทาง เศรษฐกิจ ประเทศส่วนใหญ่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้มีการขยายตัวและพัฒนาทางเศรษฐกิจและ การก่อสร้างสูงจากการลงทุนของภาครัฐบาลและเอกชน อาทิ เวียดนามและไทย ที่มี โครงการใหม่เกิดขึ้นมากมาย การเจาะตลาดของแผ่นยิปซัมในตลาดวัสดุก่อสร้างยังคง มี โอกาสอยู่มาก แผ่นยิปซัมเป็นวัสดุหลักที่ใช้ ในงานฝ้า เพดานประมาณ 80% ดั ง นั้ น อั ต ราการใช้ แ ผ่ น ยิ ป ซั ม ต่ อ ประชากรของ ภูมิภาคนี้เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วยังห่างไกลกัน มาก เปรียบเทียบการใช้ ได้ ในอัตรา 1 ต่อ 10 ตารางเมตรต่อคน ทั้งจากปัจจัยด้านค่าแรงงานและกฎหมาย ของแต่ละประเทศ ในส่วนระบบผนังเบาหรือผนังยิปซัม นั้นถือว่าเป็นระบบการก่อสร้างที่ช่วยประหยัดต้นทุนใน

การก่อสร้างจากการติดตั้งที่รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีช่วย พัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของผูอ้ ยูอ่ าศัย เช่น ระบบกันร้อน ระบบดูดซับเสียง หรือแม้แต่มาตรฐานอาคารสีเขียว แต่ ในบางประเทศกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงทางเลือกภาคสมัครใจ ของผู้ประกอบการเท่านั้น จึงทำให้การขยายตัวของระบบ ก่อสร้างที่ให้คุณสมบัติพิเศษดังกล่าวเป็นไปอย่างเชื่องช้า สำหรับแนวทางการตลาดจะเห็นได้ว่า กลุ่มลูกค้าบ้าน พั ก อาศั ย เป็ น กลุ่ ม ตลาดที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การต่ อ เติ ม ปรับปรุงที่พักอาศัยให้ดีขึ้น โดยตลาดกลุ่มนี้ยังมีทิศทาง การขยายตัวต่อเนื่องซึ่งผู้บริโภคหรือเจ้าของบ้านค่อนข้าง ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อมา ปรับปรุงบ้านของตนเองมากขึ้น บริษัท จึงเตรียมความ พร้ อ มในการขยายช่ อ งทางการขายสู่ โ มเดิ ร์ น เทรดทั่ ว ประเทศ ได้แก่ HomePro, ไทวัสดุ, สยามโกลบอลเฮ้าส์, อุบลวัสดุ & ดูโฮม หวังกระจายการบริการครอบคลุมทั่ว ประเทศภายในปีหน้า โดยจะเน้นกิจกรรมกับกลุ่มเจ้าของ บ้านและช่างติดตั้งมากขึ้นเพื่อพัฒนาการเติบโตของสินค้า ที่มีคุณสมบัติพิเศษ (value added products) ในช่องทาง ขายปลีกเพิ่มเติมจากช่องทางการขายผ่านร้านค้าตัวแทน จำหน่ายยิปรอคในปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและ การตลาด คืนกำไรสู่ลูกค้า ในกิจกรรมการจัดโปรโมชั่น คืนกำไรครั้งใหญ่ “ลุ้นโชครับรถกระบะกับยิปรอค” โดย ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยิปรอค ได้แก่ แผ่นยิปซัม โครงคร่าว เหล็ก ปูนฉาบรอยต่อ แผ่นฝ้าขาวเนียน ครบทุก 2,000 บาท จะได้รับคูปองชิงโชคลุ้นรับมอเตอร์ ไซด์ทุกเดือน และมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่เป็นรถกระบะโตโยต้า วี โก้ ในเดือนสุดท้าย รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หมดเขตส่ง คูปองชิงโชค 5 พฤศจิกายน ศกนี้ กรรมการผู้จัดการ กล่าวทิ้งท้าย

5


ผู้บริโภคขานรับฯ

(ต่อจากปก)

นอกจากนั้น ผลตอบรับจากลูกค้าที่มีอยู่ในมือก็มีการสั่งออ เดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมั่นว่าความต้องการของ ตลาดยังเป็นไปด้วยดี ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน uPVC ถูกนำเข้ามาใช้ ทดแทนวัสดุประเภทอะลูมิเนียมมากขึ้น โดยล่าสุดเฮฟต้า ได้ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบของสิ น ค้ า ในลั ก ษณะของงานสี ทำให้สามารถเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้น ดังจะเห็น ได้ว่าแต่เดิมประตูหน้าต่าง uPVC จะมีเฉพาะสีขาว จึงมี กลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างแคบ ขณะนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนทำในเรื่องของไลน์พ่นสี ทำให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ส่วนแบ่ง ตลาดเพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการตัวเลือกในเรื่อง ของสี นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอลักษณะพื้นผิวให้ลูกค้า ได้เลือกใช้งานมากขึ้น โดยมีผิวให้เลือกถึง 4 แบบ คือ แบบผิวเรียบ ผิวเนื้อทราย (Sahara) ผิวเมทัลลิคและผิว เมทัลลิคเนื้อทราย โดยได้ทำการออกสินค้าประเภทพื้นผิว ที่เรียกว่า พื้นผิวเนื้อทราย ที่กำลังได้รับความนิยมและ ความสนใจอยู่ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ เป็นสินค้าใหม่ที่นำออกมาเพื่อตอบ โจทย์กลุ่มลูกค้า ซึ่งเท่าที่ดูจากผลตอบรับปรากฏว่าลูกค้า ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงผิวเมทัลลิคเนื้อทราย

เนื่องจากมีความสวยงามกว่ารูปแบบที่เป็นพื้นผิวเรียบ ซึ่ง ทางบริษทั ฯ ได้มองแนวโน้มในเรือ่ งของงานสีตวั ใหม่ทที่ ำการ เปิดตลาดว่ามีทิศทางที่เป็นไปได้ รวมไปถึงผลตอบรับจาก กลุม่ สถาปนิกและผูร้ บั เหมา ที่ให้คำแนะนำด้านตัวสินค้าด้วย ในส่วนของกลุ่มลูกค้า ในระยะแรกจะเน้นไปที่กลุ่ม ตลาดบ้านระดับกลางถึงระดับบน แต่ในระยะหลังเริ่มหัน มาจับลูกค้าในกลุ่มโครงการ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม รีสอร์ท โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปีต่อไป จะพยายามให้ความสำคัญกับ ลูกค้าในกลุ่มอาคารสูงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ บริษัทฯ ที่ต้องการจะเติบโตในตลาดวัสดุประเภทกรอบบาน ประตูหน้าต่าง uPVC ทั้งนี้ จะเห็นว่าในตลาดบ้านพักอาศัยจะมีผู้เล่นเข้ามา เป็นจำนวนมาก ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ แต่ในขณะ เดียวกันด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ในขณะนี้ สามารถตอบ โจทย์กลุ่มลูกค้าได้กว้างมมากขึ้น ทำให้มองเห็นว่ากลุ่ม อาคารเป็นกลุ่มที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมูลค่า การก่อสร้างที่สูง ในขณะนี้คู่แข่งในงานอาคารสูงมีน้อยราย จึงมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้ามาในกลุ่มนี้ ให้มากยิ่งขึ้น แต่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าในกลุ่ม บ้านพักอาศัย ที่จะต้องรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้เอาไว้ เพราะ ถือว่าเป็นลูกค้ากลุ่มหลักที่มีศักยภาพ เหตุที่ลูกค้าอาคารสูงยังกล้าที่จะปรับมาใช้ uPVC ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย ที่ ยังยึดติดอยูก่ บั วัสดุชนิดเดิมๆ ซึง่ ต้องใช้เวลาระยะหนึง่ เพือ่ ปรับพฤติกรรมการใช้งาน คาดว่าในไม่ช้าก็จะมีผู้ที่เข้าใจใน ตัวสินค้าและสนใจที่อยากจะนำสินค้า uPVC มาใช้งาน สำหรับอาคารสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ มี uPVC ลายไม้ ซึง่ จะมีหลากหลายเฉดสี และหลากหลายรูปแบบของเนือ้ ไม้ ให้ลกู ค้าได้เลือกใช้งาน โดยจะทำการเปิดตลาดในช่วงปีหน้า นอกจากนี้จะมีการแตกไลน์สินค้าออกไปในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สนาม โดยจะเป็นสินค้าประเภทโต๊ะและเก้าอี้สนาม ซึ่งได้ รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้า จึงคาดว่าในอนาคตนอกจากสินค้าที่กล่าวไปแล้ว ก็จะมีการเพิ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวกับ uPVC ออกมารองรับความต้องการของตลาด และกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กล่าวทิ้งท้าย “ฮอฟเฟ็น” ฉวยจังหวะยอดพุ่ง ส่ง uPVC สำเร็จรูปชิมลางตลาดแมส นายดาลิป กุมาร ปาวา ประธาน บริษัท ฮอฟเฟ็น เอเชีย จำกัด ผูผ้ ลิตและจำหน่ายประตู-หน้า uPVC แบรนด์

Hoffen เปิดเผยว่า เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่บริษัทฯ ได้เข้า มาทำตลาด uPVC ซึ่งใช้ โนวฮาวในการผลิตจากเยอรมัน โดยนำเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศเข้ามาผลิต ซึง่ สินค้าของ ฮอฟเฟ็น จะมีจุดเด่นในเรื่องความแข็งแรง ด้วยการเสริม เหล็กในโครงสร้างของประตูและหน้าต่าง ปัจจุบันโรงงานมี กำลังผลิตประมาณ 2,000 ตารางเมตร/เดือน ในด้านการขาย บริษัทฯ ทำตลาดโดยผลิตตามแบบที่ ลูกค้าต้องการผ่านทางโฮมโปรทั่วประเทศ รวมถึงการผลิต ให้กับโครงการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยว และ อาคารทีม่ คี วามสูงไม่มากนัก โดยในช่วง 3-4 เดือนทีผ่ า่ นมา ยอดขายของบริษัทฯ มีการเติบโต 3-4 เท่าตัว จากยอด ขายปีละ 600-700 ตารางเมตร เพิ่มเป็น 1,700-1,800 ตารางเมตรในปัจจุบัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกค้าเริ่มรู้จัก uPVC มากขึ้น โดยมากกว่า 40% ของลูกค้าของฮอฟเฟ็น จะมาจากการซื้อซ้ำ ปัจจุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเริม่ หันมาใช้ uPVC มากขึ้น แม้จะมีราคาสูงกว่าอลูมิเนียม 10-20% แต่ก็ลดลงจาก 4-5 ปีที่แล้ว ที่มีราคาสูงกว่า 40-50% เนื่องจากอลูมิเนียม มีการปรับราคาเพิม่ ขึน้ ในขณะที่ uPVC ยังคงไม่มกี าร เปลีย่ นแปลงในเรื่องราคาด้วย จึงเป็นเหตุให้ผู้บริโภคหันมา

คูน้ำ

ในอดีต กรุงเทพฯ ได้ชื่อว่าเป็น เวนิสแห่งตะวันออกไกล เพราะมีแม่น้ำลำคลองคูน้ำทั่วบ้าน ทั่วเมือง ชาวบางกอกในเวลานั้น มีแต่ความสุขทุกครั้งที่ฝนตก เพราะนอกจากน้ำท่าจะบริบูรณ์ แล้ว อากาศยังเย็นสบาย ในปัจจุบัน กรุงเทพฯ เขาว่ามีปัญหาคล้ายเวนิส คือ กำลังจมไปอยู่ใต้น้ำ แต่ที่แน่ๆ ไม่เห็นคลองเล็กและคูน้ำ เหลืออยู่ ชาวบางกอกในเวลานี้มีแต่ความวิตกกังวลทุกครั้ง ที่ฝนตก เพราะนอกจากน้ำจะท่วม รถจะติดแล้ว ยังท่วม บ้านเรือนอีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะคลองคูน้ำหายไป กลายเป็นทางเดิน ตรอก ซอย คลองริมถนนหายไป กลายเป็นถนนกว้าง แม้ว่าฝนฟ้าจะตกลงมาในปริมาณเท่าเดิม แต่เมื่อไม่มีที่ ไป น้ำเลยท่วมขังบนผิวจราจร กลายเป็นปัญหา พอดีมี โอกาสไปเที่ยวชมเมืองชายทะเลเล็กๆ ทางด้าน

6

ทิศเหนือของฝรั่งเศส ทั้งคนฝรั่งเศสและคนอังกฤษ ที่อยู่ฝั่ง ตรงข้ามนิยมไปพักตากอากาศ Dieppe จึงเป็นเมืองท่องเทีย่ ว มาแต่อดีต จึงมีทั้งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ริมทะเล เรื่องชายหาดนั้นไม่ต้องพูดถึง เพราะเป็นแค่หาดหินดำๆ ไม่ใช่หาดทรายขาวแบบบ้านเรา แต่ที่อยากพูดถึงคือเขตเมืองเก่าที่เหลืออยู่ ไม่มากนั้น เขายังเก็บรักษาสภาพเมืองเดิมไว้ โดยเฉพาะคูน้ำเล็กๆ ที่ ไหลผ่านเมือง คูน้ำที่ว่านี้กว้างไม่ถึงสองเมตร ลึกไม่ถึงศอก มีคันขอบเรียบร้อย น้ำไหลใสสะอาด ปลาตัวโตว่ายไปมา เข้าใจว่าเป็นการปรับสภาพคูน้ำโบราณ น่าจะมีการฝังท่อ

ระบายน้ำเสีย ระบบน้ำดี ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า หรือ โทรศัพท์ ไว้ข้างใต้ แม้จะเป็นเพียงคูน้ำเทียม ไม่ใช่ทางน้ำ ธรรมชาติ แต่ทว่าแค่ ได้เห็นน้ำใส ได้ยินเสียงน้ำไหล ก็เป็น ที่สบายหูสบายตา ร้านค้าที่อยู่ข้างเคียง โดยเฉพาะร้าน อาหาร ร้านกาแฟ เลยจัดโต๊ะที่นั่งริมน้ำบ้าง คร่อมน้ำบ้าง ผู้คนนั่งพักผ่อน เป็นที่สนุกสนานสำราญใจ


ใช้มากขึ้น บริษัทฯ จึงพยายามที่จะรักษาระดับราคาไว้เพื่อ ให้การใช้แพร่หลายยิ่งขึ้น ประธานฮอฟเฟ็น กล่าวต่อไปว่า การทำตลาดประตูหน้าต่าง uPVC จะค่อนข้างยุง่ ยากกว่างานอลูมเิ นียม เพราะ เป็นการผลิตและประกอบจากโรงงาน ก่อนที่จะนำไปติดตั้ง ที่หน้างาน จึงผิดพลาดไม่ ได้ เนื่องจากชิ้นงานไม่สามารถ ปรับแก้ ไขได้จงึ ค่อนข้างยุง่ ยากในการติดตัง้ ด้วยเหตุนี้ บริษทั ฯ จึงได้ออกแบบและผลิตประตู-หน้าต่าง uPVC สำเร็จรูป เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งได้เอง โดยมีแบบประตู-หน้าต่าง uPVC สำเร็จรูป ให้เลือก 7 แบบ แบ่งเป็นหน้าต่าง 4 แบบ และ ประตู 3 แบบ เพื่อ เป็นการทดลองตลาด ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่าน มา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าของบ้านทั่วไป และผู้รับ เหมารายย่อย เพื่อดูทิศทางและกระแสการตอบรับจากผู้ ใช้ ก่อนที่จะบุกตลาดอย่างจริงจังต่อไป “ถ้าเราสามารถทำให้ลูกค้าติดตั้งเองได้ง่าย จะทำให้ เติบโตรวดเร็วมาก ผลจากการทดลองขายที่ผ่านมา ถือว่า ได้รับการตอบรับที่ดีมาก อย่างไรก็ตามยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยตั ว เราเองก็ ต้ อ งมี ค วามพร้ อ มในด้ า นการผลิ ต ด้ ว ย เพราะหากตลาดให้ตอบรับดี การผลิตก็ต้องสามารถรองรับ ความต้องการของลูกค้าได้ด้วย ทั้งนี้คาดว่าในอีก 4-5 เดือนข้างหน้า จะสามารถสรุปทิศทางของสินค้าตัวนี้ ได้” นายดาลิป กล่าวทิ้งท้าย วิชั่นกลาสฯ ชูนวัตกรรม เปิดตัวประตู-หน้าต่างปรับแสง นายกิตติศาสตร์ พลตื้อ กรรมการผู้จัดการบริษัท วิชั่นกลาส อินดัสทรีต์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ออก สินค้าตัวใหม่ เป็นประตูหน้าต่างที่ผลิตจากไฟเบอร์กลาส มี 4 สไตล์ให้เลือก คือแบบ 3 ลูกฟัก แบบ 7 ลูกฟัก แบบ 8 ลูกฟัก โดยมี 3 ขนาดให้เลือก คือ ขนาด 80x200 ซม. ขนาด 90x200 ซม. และ ขนาด 90x240 ซม. และแบบที่4 เป็นหน้าต่าง-ประตู พร้อมม่านปรับแสง (WPC:WINDOW BLINDS SYSTEM และ DIG:DOOR BLINDS SYSTEM) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า “ดับเบิ้ลยูไอจี บลาย” และ “ดีไอจี บลาย” ซึ่งเป็นนวัตกรรมของกระจก นิรภัย 3 ชั้น (Tempered glass) แบบสุญญากาศ โดยที่ชั้นกลางจะเป็นมูลี่ปรับแสง ที่สามารถป้องกัน รังสียูวี ได้ถึง 99% และยังป้องกันอุณหภูมิภายนอก

ภายในได้ด้วย จึงช่วยทำให้ประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี และยังทำความสะอาดง่าย ดูแลรักษาง่าย เนื่องจาก ภายในมีสารดูดความชื้นภายใน โดยมีทั้งแบบที่กรอบทำ ด้วยไม้สนนิวซีแลนด์ และทำด้วยไฟเบอร์กลาส โดยแบบที่ กรอบทำด้วยไม้สนมีความกว้าง 2 ขนาดให้เลือกคือ ขนาด สูง 2 เมตร มี กว้าง 80 ซม. และกว้าง 40 ซม. ส่วนที่ กรอบทำด้วยไฟเบอร์กลาสมีความสูง 1.1 เมตร ในขณะที่ ความกว้างมี 2 ขนาดให้เลือก คือ กว้าง 60 ซม. และ 50 ซม. โดยขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 2 เมตร สำหรับขนาดของกระจกภายในของหน้าต่างก็มีให้เลือก 2 ขนาดคือ กว้าง 460x915 มม. และ 210x915 มม. ใน ขณะที่ประตูมี 9 ขนาดให้เลือกคือ 540x1670 มม. 210x1670 มม. 540x1220 มม. 210x1220 มม. 540x915 มม. 210x915 มม. 210x1670 มม. และ 540x2030 มม.

อเมริกันสแตนดาร์ดฯ

นอกจากนี้ ยังมีวงกบทีท่ ำจาก WPC ซึง่ เกิดจากการ นำไม้ 60% และพลาสติกอีก 40% นำมาหลอมรวมกันและ เข้าแม่พมิ พ์ออกมาเป็นวงกบ จึงมีความทนทานทัง้ แดดและฝน มีอายุการใช้งานยาวนาน และยังสามารถนำกลับมาใช้ ใหม่ ได้ และสามารถติดตั้งได้ทั้งขณะที่ปูนยังเปียกและปูนที่แห้ง แล้ว โดยวงกบสำหรับประตูขนาดกว้าง 80 ซม. สูง 2 เมตร ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าวงกบไม้เบญจพรรณถึง 10-20% นายกิตติศาสตร์ กล่าวว่า ในการผลิตนั้นบริษัทฯ ใช้ เทคโนโลยีจากประเทศยุโรป ซึ่งเดิมทีบริษัทฯ จะทำการ ผลิตเพื่อการส่งออกไปขายยังประเทศแคนนาดาและสหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากตลาดในอเมริกาและยุโรปเกิดภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำ จึงหันมาทำการผลิตเพื่อจำหน่ายภายใน ประเทศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยใช้ช่องทางการ จำหน่ายผ่านโครงการ รวมถึงกำลังหาตัวแทนจำหน่าย ซึ่ง ขณะนีม้ เี ข้ามาบ้างแล้ว นอกจากนีย้ งั มีวางจำหน่ายที่โฮมโปร โดยมีกำลังการผลิตทั้งประตูและหน้าต่างขณะนี้อยู่ที่เดือน ละ 1 พันบาน

(ต่อจากปก)

อีก 30% จากเดิมซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1.2 ล้านชิ้นต่อ ปีเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านชิ้นต่อปี ด้วยงบลงทุนกว่า 172 ล้านบาท ในขณะที่โรงงานทีจ่ งั หวัดระยองมีกำลังการผลิต อยู่ที่ 4 แสนชิ้นต่อปี ซึ่งเมื่อรวมกำลังการผลิตทั้ง 2 โรงงาน เท่ากับ 2 ล้านชิ้นต่อปี ในส่วนของการขาย นอกจากขายในประเทศแล้ว ยังได้ทำการส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศ สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย กัมพูชา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โดยบริษัทตั้ง เป้าหมายที่จะให้ ไทยเป็นฮับในการส่งออกไปยังประเทศ ในแถบเซาท์อีสเอเชีย ด้วยการสร้างแบรนด์ให้มีความ แข็งแกร่ง ด้วยการทุ่มงบโฆษณาถึง 30 ล้านบาท โดยจะ มีการโฆษณาผ่านทั้งสื่อโทรทัศน์ แมกกาซีน สื่อกลางแจ้ง โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ และกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ นับเป็นครั้งแรกใน รอบ 10 ปีที่บริษัทหันมาใช้สื่อประเภทนี้ เนื่องจากตลาดมี การแข่งขันทีส่ งู มาก โดยเฉพาะสินค้าทีม่ กี ารนำเข้าจากจีน บริษัทจึงจำเป็นที่จะต้องตอกย้ำถึงคุณภาพและแบรนด์ อเมริกันสแตนดาร์ด ซึ่งที่ยืนหยัดอยู่ในวงการเครื่องสุขภัณฑ์มากว่า 42 ปี พร้อมกับการเปิดตัวแคมเปญ “Your Style,Your Way เลือกดีไซน์ บ่งบอกสไตล์ที่เป็นคุณ นอกจากนี้ยังได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีพ่ บว่า มีแนวโน้มชืน่ ชอบ ความคลาสสิคและความเป็นธรรมชาติ ด้วยคอลเล็กชัน่ ใหม่

ยูดีเอส คอลเล็คชั่น ที่ออกแบบโดย นายโรเนน โจเซฟ ดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมี 2 ซีรี่ส์ให้เลือก คือ ชุดสุขภัณฑ์โนลิเล่ ที่ ได้รับแรงบันดาลใจจากกาลเวลา TIME TRAVELLER และชุดสุขภัณฑ์ ลา วิต้า ที่นำ เสนอแนวคิดด้านธรรมชาติอย่าง WILDERNESS รวม ทั้งยังมีสุขภัณฑ์ที่เป็นไฮเลท์อีกคอลเล็กชั่น คือ ซิกเนท (Cygnet) โดยมีจุดเด่นที่ โถสุขภัณฑ์ ที่ออกแบบเพื่อ รองรับทุกสรีระ ทุกเพศ ทุกวัน ด้วยดีไซน์เฉพาะ โดยโถ สุขภัณฑ์มี ให้เลือกถึง 2 ระดับ ได้แก่ โถสุขภัณฑ์ที่มีความ สูงมาตรฐานคือ 390 มิลลิเมตร และโถสุขภัณฑ์ทสี่ ามารถ ปรับความสูงขึ้นเป็น 435 มิลลิเมตร ทำให้สะดวกสบาย ต่อการลุกนั่งยิ่งขึ้น

7


วัสดุฉลากเขียวตอกย้ำผู้นำในกรีนโปรดักส์ รับผู้บริโภคตื่นตัวกระแสรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิตวัสดุฉลากเขียว ตอกย้ำความเป็นผู้นำในกรีนโปรดักส์ รับผู้บริโภคตื่นตัวกระแสรักษา สิ่งแวดล้อมเติบโต คอนวูด ย้ำภาพลักษณ์กรีนโปรดักส์ด้วยรางวัลฉลากเขียว เดินหน้าเพิ่มไลน์ การผลิตที่ 3 ดันยอดขายโต 18% ด้านโตชิบาไม่น้อยหน้าคว้า ฉลากคาร์บอน เสริมสร้างความ แข็งแกร่งที่สองในตลาดจัดกิจกรรม CSR กับคู่ค้าดันยอดขายโต 2 ดิจิต ASIA LAMP ส่ง Electronic Ballast กล่องเหล็กชิมลางตลาดงานโครงการกระตุ้นยอด “คอนวูด” คว้ารางวัลฉลากเขียว ย้ำภาพลักษณ์กรีนโปรดักส์ นายสุทธิพันธ์ วัชโรภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด ผู้ ผลิ ต และจำหน่ า ยวั ส ดุ ทดแทนไม้ภายใต้แบรนด์ “คอนวูด” กลุ่ม ปูน ซีเมนต์นครหลวง กล่าว ว่า ในฐานะที่บริษัทเป็น ผู้ น ำด้ า นนวั ต กรรมการ ผลิตสินค้าวัสดุทดแทนไม้ ที่ ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิ ต แบบกรี น เทคโนโลยี รวมถึงความ ใส่ใจกับวัสดุหรือวัตถุดิบที่นำมาใช้ ในการผลิต ที่จะต้องไม่ ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้สินค้าวัสดุทดแทนไม้ของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยล่าสุดยังได้รับมอบ รางวัลฉลากสีเขียว จากหน่วยงาน Singapore Environment Council ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย สำหรับรางวัลฉลากสีเขียว ที่คอนวูดได้รับ เป็นรางวัล ที่ให้การรับรองวัสดุที่ผ่านเกณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานของหน่วยงาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับรางวัลดังกล่าว จะต้องไม่พบสารที่ก่อให้เกิด อันตราย เช่น สารซีเอฟซี ธาตุโลหะหนัก หรือสารเคมี อันตรายต่างๆ ที่ปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็น เครื่องการันตีการดำเนินงานของคอนวูดที่ ให้ความสำคัญ กับกระบวนการผลิต สินค้าของผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตสินค้า เพื่อผลิตสินค้าที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นใจให้กับลูกค้า ว่าสินค้าของคอนวูดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ บริโภค แข็งแกร่ง ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ การขยายตลาดในประเทศ ของคอนวูดได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำการเป็นกรีนโปรดักส์ ที่ เป็นจุดขายในการทำตลาด เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริโภค และความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์คอนวูด ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ วัสดุทดแทนไม้ที่ ไม่ทำลายสิง่ แวดล้อม” นายสุทธิพันธ์ กล่าวอีกว่า ตลาดวัสดุทดแทนไม้ ในปีนี้ มีความต้องการสูงขึ้น หลังผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยกลุ่มบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์เพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า ที่ ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับผู้ประกอบการแต่ละรายต่างหันมาใช้สินค้ากลุ่มวัสดุทดแทนไม้

8

เพือ่ ตกแต่งทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ เนือ่ งจากเป็นผลิตภัณฑ์ทงี่ า่ ย ต่อการติดตั้งและช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง ส่งผลให้ มูลค่าตลาดรวมวัสดุทดแทนไม้ปนี คี้ าดว่าจะเติบโตขึน้ 4-5% หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 6,000 ล้านบาท

เพิ่มไลน์การผลิตที่ 3 – ดันยอดขายโต 18%

ทั้ ง นี้ จ ากความต้ อ งการสิ น ค้ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งในกลุ่ ม ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมครึ่งปี แรกของคอนวูดมียอดขายเติบโตขึ้น 18% โดยใช้กำลังการ ผลิตเต็ม 100% ทำให้บริษัทตัดสินใจขยายกำลังการผลิตใน ไลน์ที่ 3 โดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 45,000 ตัน รวม เป็น 135,000 ตันต่อปี จากเดิมที่มีกำลังผลิตรวมอยู่ที่ 90,000 ตัน โดยคาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จและสามารถเดิน เครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าได้ ในช่วงเดือนมกราคมปี 2555 ส่วนแผนครึ่งปีหลังมีแผนรักษาฐานลูกค้าโครงการที่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หลังจากที่คู่แข่งได้ขยายเข้ามาสู่ ตลาดผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ โดยบริษัทมีแผนแนะนำ ผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 1 รายการ พร้อมชูเรื่องการให้บริการ ด้วยทีม I-service ที่เป็นการให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่การติดตั้งและทำสีไม้คอนวูด โดยช่างผู้ เชี่ยวชาญพร้อมรับประกันผลงาน 1 ปี และสำหรับกลุ่ม ลูกค้าทั่วไป บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเร่งขยายตัวแทนจำหน่ายคอนวูดเพิ่ม อีกอย่างน้อย 40-50 ราย จากปัจจุบันที่มีอยู่ 673 รายให้ ครอบคลุมกับความต้องการของตลาดทั่วทั้งประเทศ คาด ว่าจากแผนดำเนินงานในครึง่ ปีหลัง จะช่วยผลักดันเป้าหมาย ยอดขายคอนวูดในปีนี้เป็น 1,100 ล้านบาท หรือเติบโต ประมาณ 18% เมื่อเทียบกับยอดขายปีที่ผ่านมา โตชิบาผนึกกำลังคู่ค้าทำ CSR ดันยอดโต 2 ดิจิต นางจิรนันท์ อมนมนัส รองประธาน บริษัท ไทย โตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย หลอดไฟภายใต้แบรนด์ “โตชิบา” กล่าวว่า สำหรับตลาด หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างนั้นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะโตด้วย มูลค่าของหลอดไฟแบบใหม่ๆ เป็นหลัก ผนวกกับภาครัฐ ให้การสนับสนุนให้ผู้บริโภคหันมาใช้หลอดประหยัดไฟ และ ปัจจุบันผู้บริโภคตระหนักถึงเรื่องของโลกร้อนมากขึ้นจึง ทำให้ตลาดมีการเติบโตโดยรวมด้วยตัวเลขสองหลัก หรือ ประมาณ 10-15% สำหรับโตชิบา ในฐานผู้นำตลาดด้านผลิตสินค้าเพื่อสิ่ง แวดล้อมเป็นบริษัทแรกๆ โดยเริ่มนำร่องมานานกว่า 9 ปี อีกทั้งยังเป็นบริษัทในประเทศไทยรายแรกที่ ได้รับรางวัล ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ในหมวดของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ อิเลคทรอนิคส์ ทุกตัวสำหรับผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า ทั้ง หลอดสั้นและยาว หลอด SL หลอด 32 วัตต์ และหลอด กลม ล่าสุดเพิ่งคว้ารางวัล Carbon Reduction Label หรือ ฉลากคาร์บอน ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งการที่ ได้

รั บ รางวั ล ดั ง กล่ า วจำให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ความเชื่ อ มั่ น และไว้ วางใจจากลูกค้าและผลักดันยอดขายของบริษัทให้เป็นไป ตามเป้าได้อย่างแน่นอน “อย่ า งไรก็ ต ามตน มองว่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ฉ ลาก เขียว มันยังจำเป็นกับ ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ข อ ง เ ร า อยากให้ทุกคนมองตรงนี้ ให้เยอะ ผนวกกับปัจจุบัน ประเทศไทยไม่ มี ก ำแพง ภ า ษี ม า เ ป็ น ตั ว กี ด กั้ น ทางการค้าด้วยแล้ว ยิ่ง ทำให้คแู่ ข่งเข้ามาทำตลาด ใ ห้ ง่ า ย ขึ้ น โ ด ย เ ฉ พ า ะ สินค้าจากประเทศจีน ทั้งนี้หากทุกคนหันมาใส่ในกับจุดนี้ และหั น มาให้ ค วามสำคั ญ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มและผู้ บ ริ โ ภคมี ความเข้าใจความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม น่าจะดีกบั ประเทศ อย่างมากเลยทีเดียว” นางจิรนันท์ กล่าว

รุกตลาดตรงกลุ่มเป้าหมาย

นางจิรนันท์ กล่าวต่อไปอีกว่า ด้านแผนการตลาดใน ช่วงครึ่งปีหลัง มีแผนที่จะจัดทำกิจกรรม CSR โดยการจัด กิจกรรม “หลอดไฟรักบ้านเกิด” เพื่อตอกย้ำแบรนด์ให้ แข็งแกร่งในตลาดและเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวบริษัทจะร่วมกับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจัด จำหน่าย หรือลูกค้ารายย่อยทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้เลือกชุมชนที่ยังลำบากและ ขาดแคลนอุปกรณ์อำนวยความสะดวดเหล่านี้ขึ้นมา จาก นั้นบริษัทจะนำหลอดไฟฟ้าโตชิบาไปร่วมกิจกรรมด้วย ซึ่ง นอกจากพัฒนาชุมชนให้สว่างไสวแล้ว ยังได้ช่วยดูแลชุมชน อีกด้วยการให้ชุมชนเก็บหลอดไฟที่หมดอายุแล้วกลับมายัง โรงงานรีไซเคิ้ลของเราใหม่อีกด้วยเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวเริ่มทำตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป โดยจะเริม่ ทำทีจ่ งั หวัดขอนแก่นก่อนเป็นโครงการ นำร่อง จากนั้นไปต่อที่จังหวัดในภาคใต้เป็นจังหวัดต่อไป ซึ่งปีแรกเราอาจจะทำไม่ ได้ครอบคลุมทุกจังหวัด แต่คาดว่า ภายในสิ้นปีนี้จะทำได้ประมาณ 4-5 จังหวัด นอกจากนี้ยังเน้นทำการตลาดแบบถึงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้า ซึ่งที่ผ่านมา บริษทั ไม่ ได้ทำการตลาดแบบนีม้ ากนัก อีกทัง้ ยังเน้นทำตลาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เปิดตัวสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดมากขึ้น อาทิ หลอด LED และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ให้เป็นนีสมาร์เก็ตมากขึ้นซึ่งอยู่พยามและศึกษาและพัฒนา กันอยู่ในขณะนี้ ส่วนด้านยอดขายปีนี้ตั้งเป้าเติบโต 2 ดิจิต หรือ ประมาณ 19-20% จากปีที่ผ่านมา ปัจจุบันบริษัทมีมาร์เก็ต แชร์เป็นอันดับสองในตลาด ASIA LAMP ส่งสินค้าใหม่ชิมลางตลาดฉุด ยอดโต นางสาวนิภาพรรณ จรรยงพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายการ


ตลาดและฝ่ายขาย บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหลอดไฟฟ้า อาทิ หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp) หรือหลอด เรืองแสง หลอดตะเกียบ, Electronic Ballast และ อุปกรณ์แสงสว่าง ภายใต้แบรนด์ Silver Light และ Alico มานานกว่า 40 ปี กล่าวว่า สำหรับภาพรวมตลาดหลอดไฟ และอุปกรณ์แสงสว่างนั้น มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ผนวกกับปัจจุบัน ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับกระแสโลกร้อนกันมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใส่ ใจและประหยัดค่าใช้จ่ายกันอย่าง มาก ทั้งนี้ Asia Lamp ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่รณรงค์ในด้านนี้ ด้วยเช่นกัน จึงเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตแบรนด์คนไทยรายแรกที่ ได้รับ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับหลอดผอม T5 จาก กฟผ.(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) เนื่องจากหลอด ผอม T5 Silver Light เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัด พลังงานมากถึง 40% และมีอายุการใช้งานถึง 20,000 ชั่วโมง อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจาก หลอดผอม T5 Silver Light ผลิตโดยใช้ปรอทเม็ด “Amalgam Mercury” แทนการใช้ปรอทน้ำ (Liquid Mercury) ซึ่งปรอทเม็ดนี้จะทำให้เกิดการระเหยออกไปใน สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Silver Light นับเป็นผู้ผลิตหลอดผอม T5 รายแรกในประเทศไทย ที่เปลี่ยนมาใช้ปรอดเม็ด ขณะนี้ โรงงานผลิตของบริษัท กำลังดำเนินการขอฉลากเขียว ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการขอ Certificate for Carbon Foot Print คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในสิ้นปีนี้ สินค้าของ Silver Light ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา “Silver Light” ได้รับการ สนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นอย่างดี กับหลอดผอม T5 Silver Light และหลอดตะเกียบประหยัดไฟ เพราะให้ แสงสว่างมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากกว่าและลดค่าใช้ จ่ายให้กับผู้บริโภคมากกว่าหลอด T8 และหลอดไส้แบบ

I n s i d eMa rket

ที โอเอชู “ซุปเปอร์ชิลด์ ดูราคลีน อ๊อกซิเจน พลัส” สีทาภายในไร้กลิ่น ที โอเอชูผลิตภัณฑ์รักษ์โลก (Green Product) เพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคน รักสุขภาพ แนะนำ “ทีโอเอ ซุปเปอร์ชลิ ด์ ดูราคลีน อ๊อกซิเจน พลัส” (TOA Super-Shield DuraClean Oxygen

เดิมอีกด้วย โดยเฉพาะหลอดผอม T5 Silver Light จะ ช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดไฟได้มากถึง 40% นางสาว นิ ภ า พ ร ร ณ กล่าวอีกว่า ด้าน แผนการตลาด จะเน้นส่งออกไป ยั ง ต ล า ด ต่ า ง ประเทศเป็นหลัก ประมาณ 60% นอกจากนี้ยังรับ ทำ OEM ให้กับ “International Brand” หลายๆ แบรนด์ ทั้งในยุโรป อเมริกา และในเอเชียนี้ด้วย ส่วน ตลาดในประเทศนั้น บริษัทฯ เพิ่งหันมาทำตลาดอย่าง จริงจังในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้า เป็นทีน่ า่ พอใจ ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายจะกระจายสินค้า ผ่านดีลเลอร์รายใหญ่ในประเทศเป็นหลัก และ Supply สินค้าให้กับงานโครงการของภาครัฐและเอกชนเป็นหลัก นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มมือกับ กฟผ. จำหน่ายหลอดตะเกียบ เพือ่ ส่งจำหน่ายตามร้าน Modern-trade ทั่วประเทศอีกด้วย Silver Light มีการทำ R&D เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ Technology Support จากประเทศอเมริกาและประเทศไต้หวัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ ทุกชิ้นมีคุณภาพและได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)

เตรียมบุกตลาดโครงการ

สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 4 นี้มีแผนที่จะเปิดตัวหลอด Compact แบบเกลียว (Spiral) ร่วมกับ กฟผ. เพื่อเป็น ทางเลือกให้กบั ลูกค้าเพิม่ ขึน้ อีกด้วย โดยจะจำหน่ายผ่านร้าน Moderntrade เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดตัว 1. Electronic Ballast กล่องเหล็ก ที่มีคุณสมบัติระบาย ความร้อนมากกว่า ในรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย ในราคา Plus) สี ระดับอัลตร้าพรีเมีย่ มล่าสุด ในตระกูลซุปเปอร์ ชิลด์ (SuperShield) ซึ่งโดดเด่นด้วยนวัตกรรมสีทาภายในไร้กลิ่น ที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถย่อยสลายสารพิษในอากาศ และเปลีย่ นให้อากาศในห้องบริสทุ ธิ์ให้พร้อมเข้าอยู่ ได้ภายใน 1 ชัว่ โมงหลังทา และยังเป็นสูตรเดียวทีใ่ ช้เทคโนโลยีไมโครแบน (Microban) ช่วยป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียและเชือ้ รา ได้ตลอดอายุการใช้งานของสี ได้รับรองมาตรฐานฉลากเขียวไทยและสิงค์โปร์ ทนต่อการเช็ดล้างได้กว่า 60,000 ครัง้ วางจำหน่ายแล้ววันนีท้ ตี่ วั แทนจำหน่ายทัว่ ประเทศ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.toagroup.com เซ็นทรัลแอร์ เปิดตัวเครื่องปรับอากาศแบบ เคลื่อนที่ เครือ่ งปรับอากาศ เซ็นทรัลแอร์ แบบเคลือ่ นที่ “Central Air Portable เย็นดีเคลื่อนที่ ได้ เย็นง่ายไม่ต้องใช้ช่าง” ซึ่ง มีจุดเด่นคือ ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กก็สามารถใช้งานได้ ทันที ดีไซน์สวยงาม ทันสมัย หน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล

ที่ใกล้เคียงกับ Electronic Ballast กล่องพลาสติกแบบ เดิม 2. Electronic Ballast 54 W เพื่อเจาะกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมใหญ่ๆ ที่มีเพดานสูง เนื่องจากเหมาะกับการ ใช้หลอด High Output และ 3. หลอด Compact Lamp แบบเกลียว (Spiral) ชนิด 9 W 13 W และ 20 W ที่มีรูป ทรงทันสมัย และให้ประกายแสงได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังมี แผนที่จะต่อยอดในส่วนของหลอดผอม Silver Light T5 อีกด้วย โดยการผลิต ชุด Silver Light SetT5 เพื่อให้ สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย SLS-Changer, SLS Reflector, SLS-Cover Classic และ SLS-Saver โดย เฉพาะชุด SLS-Changer และ SLS-Reflector ซึ่งจะช่วย ให้ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้สวมแทน SetT8 และสามารถ ใช้งานได้ทันที นางสาวนิภาพรรณ กล่าวต่อไปอีกว่า ปัจจุบันตลาด อุปกรณ์ ไฟฟ้าและแสงสว่างมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงโดย เฉพาะการแข่งขันการด้านราคา จากสินค้าที่มีคุณภาพต่ำ จากประเทศจีน ด้านตลาดส่งออกการทีค่ า่ เงินบาทแข็งตัวขึน้ ทำให้อำนาจการแข่งขันของบริษัทในตลาดโลกลดลง แต่ อย่างไรก็ตามตลาดส่งออกของบริษัทฯ ก็ยังมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง เพราะลูกค้ายังคงเชื่อมั่นในคุณภาพ พร้อม ให้การสนับสนุนจึงทำให้บริษทั ฯ มีใบรับคำสัง่ ซือ้ เข้ามาอย่าง ต่อเนือ่ ง แม้วา่ ค่าเงินบาทจะแข็งค่ามากขึน้ กว่าปีทแี่ ล้วก็ตาม ส่วนด้านยอดขายปีนี้ตั้งเป้าเติบโตไว้ประมาณ 20% แต่เนื่องจากปีนี้มีปัจจัยหลายอย่างมากกระทบ เช่น การ ปรับตัวราคา Phosphor ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต การปรับขึ้นของราคา LPG ได้ส่งผลให้ต้นทุนผู้ผลิตใน ประเทศขยับสูงขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ยอดยอดขาย ในไตรมาส 3 ของเราได้ปรับลดลงประมาณ 13-15% ใน โค้งสุดท้ายของปี 2554 บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่นทุกๆ เดือน เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ใน อนาคตยังมุ่งเน้นเจาะตลาดโครงการมากขึ้น พร้อมทั้งมี Sales Team ใหม่เข้ามาดูแลตลาดโครงการสำหรับภาค เอกชนและภาครัฐโดยเฉพาะอีกด้วย ไลท์ ควบคุมการทำงานด้วยรี โมทคอนโทรลไร้สาย พร้อม ระบบออโต้สวิง สามารถตัง้ เวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าได้ เหมาะ สำหรับคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นท์ และงานนอกสถานที่ ต่างๆ ที่ ไม่สามารถติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบปกติได้ มี ขนาดให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 12000, 14000 และ 18000 บีทียู. โดยเฉพาะแอร์รุ่นใหม่นี้ ไม่ต้องต่อท่อน้ำทิ้ง เพราะ น ำ น้ ำ ทิ้ ง ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ระบายน้ำของคอล์ยเย็น มา ใช้ ใ นการช่ ว ยระบายความ ร้อนของคอล์ยร้อน ทำให้ แทบไม่ มี น้ ำ เหลื อ มาทิ้ ง เลย สนใจสอบถามรายละเอี ย ด ได้ที่ บริษัท เซ็นทรัลแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 0-2526-1985-90

9


เอ็มซี พลัส เดินหน้าตอกย้ำ“JKN” หวังขอแบ่งชิ้นเค้กตลาดโต๊ะโฟเมก้า นายมนต์ชัย โชติช่วงรุ่งรัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มซี พลัส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและ จ ำ ห น่ า ย โ ต๊ ะ อ เ น ก ประสงค์ โต๊ะสนาม ภายใต้แบรนด์ “JKN” กล่าวว่า สำหรับโต๊ะอเนกประสงค์ JKN นั้นหน้าโต๊ะผลิตจาก HDFE บริสุทธิ์ พร้อม สารป้องกัน UV ด้วย กรรมวิ ธี ก ารเป่ า ขึ้ น รู ป (Blow Molding) ซึ่งมี คุณสมบัติพิเศษ มีความ เหนี ย วและยื ด หยุ่ น สู ง น้ำหนักเบา รับแรงกระแทกได้ดี ไม่แตกร้าวง่าย ทนความร้อน ได้ถึง 110 องศาเซลเซียส ทนต่อสารเคมี และกรด ด่าง หลายชนิด โครงสร้างเป็นเหล็กกล้าสามารถรับน้ำหนักได้ดี เชื่อมต่อโครงสร้างด้วยระบบดิจิตอล พร้อมทำสีด้วยระบบ Powder Coated พร้อมพ่นกันสนิม นอกจากนี้ยังมีคลิป ล็อคขาเพือ่ การจัดเก็บทีล่ งตัว และสามารถพับครึง่ ได้ เคลือ่ นย้ายได้สะดวก อีกทั้งยังมีห่วงล็อกขาโต๊ะเพื่อป้องกันขาโต๊ะ พับงอเมื่อกางใช้งาน หน้าโต๊ะมีคุณสมบัติ ทนแดด ทนฝน เหมาะสำหรับใช้ ในภายในร่มและกลางแจ้ง ทีส่ ำคัญยังเหมาะ กับภูมิอากาศในประเทศไทย พร้อมรับประกันหน้าโต๊ะนาน

ถึง 5 ปี ส่วนกลุ่มลูกค้าจะเน้นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน โดย จะเน้นเจาะกลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหาร กลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่มบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ เป็นหลัก ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถเข้าได้กับเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน หรือภายในสวนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม สีขาว สะอาดตา ในราคาที่สมเหตุ สมผลกับคุณภาพสินค้า โดยราคาเริ่มต้นที่ 660 บาท ถึง 14,945 บาท และมีสินค้าให้เลือกใช้มากกว่า 30 รุ่น สินค้า ดั ง กล่ า วสามารถนำมาใช้ เ ป็ น สิ น ค้ า ทางเลื อ กหรื อ สิ น ค้ า ทดแทนไม้ ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้ สินค้าประเภทไม้อดั โฟเมก้า ได้อกี ด้วย เนือ่ งจากมีอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า น้ำหนัก เบากว่า เคลื่อนย้ายสะดวก และสามารถใช้กลางแจ้งได้ นายมนต์ชัย กล่าวอีกว่า ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย จะเน้นกระจายสินค้าผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

และผ่านร้านโมเดิรน์ เทรดเป็นหลัก ปัจจุบนั มีตวั แทนจำหน่าย ประมาณ 150 ราย และมีแผนทีจ่ ะผลักดันให้ ได้ 300 ร้านค้า ภายในสิ้นปีนี้ ส่วนแผนการตลาดปีนี้มีแผนที่จะส่งเสริมการ ขายเพื่อตอกย้ำสินค้าและแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ ใน ตลาดอย่างแพร่หลาย โดยการลงสื่อโฆษณาต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ นิตยสาร แผ่นป้าย บูธแสดงสินค้า และส่งไดเร็คเมลล์ ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องโดยใช้งบใน การทำตลาดมากกว่า 10 ล้านบาทในปีนี้ นอกจากนีย้ งั มีแผน ที่จะนำสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และขยาย ตลาดไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย เช่น มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า เป็นต้น ส่วนด้านยอดขายปีนี้คาดว่าปีนี้จะมีการเติบโตจากปีที่ ผ่านมาอีก 25% และมั่นใจว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าที่ตั้ง ไว้อย่างแน่นอน

มาสเตอร์แปลนฯ เตรียมขยับราคา India แจงเหตุต้นทุนการก่อสร้างบ้านพุ่ง

มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ น ำ เ ข้ า HARDBOARDS กรุณาส่งรายละเอียดและราคามาที่ Mr. KHUSHRU GOTLA, Marketing Director, ZED ENTERPRISE Company, JJRD, DADAR-E, MUMBAI, MAHARSHTRA, India, 400014 โทรศัพท์ 91-2224123534 โทรสาร 91-22-24123534

มาสเตอร์แปลน 101 เตรียมปรับราคา บ้าน 7-8% รับต้นทุนการก่อสร้างพุ่ง แจง เชื่ออีก 2 ปี ราคาบ้านระดับบนจะขยับไปอยู่ ที่ 40 ล้านบาท นายอนันต์กร อมรวาที ประธานกรรมการบริษัท มาสเตอร์แปลน 101 จำกัด เปิดเผยถึงภาวะของตลาด รับสร้างบ้านว่า ในช่วงไตรมาสแรกตลาดค่อนข้างเงียบ เมื่อเข้าสู่ ไตรมาสที่ 2 ลูกค้าเริ่มกลับเข้ามาบ้าง แต่ก็ยัง ไม่มีการจอง จนกระทั่งบริษัทต้องตัดสินใจจัดโปรโมชั่น เพื่อกระตุ้นยอดขาย ส่งผลให้สามารถทำยอดขายได้ตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ 150 ล้านบาท โดยในงานรับสร้าง บ้าน 2011 บริษทั สามารถทำยอดขายได้อกี 100 ล้านบาท เท่ากับขณะนี้บริษัทมียอดขายแล้ว 250 ล้านบาท ดังนั้น จึงเชื่อว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะสามารถทำยอดขายได้ 300 ล้านบาทตามที่ตั้งเป้าไว้ โดยบริษัทได้มีการออกแบบบ้านใหม่ 3 แบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า ที่ ได้ มีการสำรวจแล้วพบว่า ส่วนใหญ่ประมาณ 80% ต้องการ ปลูกสร้างบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20-40 ล้านบาท

10

สำหรับแบบบ้านใหม่ประกอบด้วย บ้านแบบ Neo Master 03 เป็นบ้านสไตล์นี โอคลาสสิค ในกลุ่มลักชัวรี่ โฮม ขนาดพื้นที่ใช้สอย 1,410 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 35 ล้านบาทแบบ Luxury Home 06 เป็นบ้านสไตล์คลาสสิค พื้นที่ใช้สอย 884 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 22 ล้านบาท และแบบ Contemporary Classic 02 พื้นที่ใช้สอย 867 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 20 บาท ส่วนเรื่องของการปรับราคา คาดว่าจะมีการปรับขึ้นใน ช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ประมาณ 7-8% โดยประเมินจาก ต้นทุนประกอบการที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นทั้งในส่วนของวัสดุ และค่าแรง โดยเฉพาะค่าแรงที่คิดเป็นสัดส่วนของต้นทุน การก่อสร้างประมาณ 20% โดยค่าแรงงานในการก่อสร้าง ทั้งหมด มีแรงงานที่ ได้ค่าแรงต่ำกว่า 300 บาท ซึ่งหาก รัฐบาลประกาศขึน้ ค่าแรงงานขัน้ ต่ำเป็น 300 บาท แรงงาน ส่วนนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% อีกทั้งแรงงานอีก 40% ที่เหลือก็ต้องมีการปรับขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะถ้าไม่ปรับเขา ก็อยู่ ไม่ ได้ อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้าที่มีการเซ็นสัญญาไปแล้ว ก่อนที่จะมีการปรับราคาขึ้นนั้น บริษัทต้องมีการบริหารจัดการที่ดี โดยพยายามก่อสร้างให้แล้วเสร็จครึ่งหนึ่งก่อนที่จะ มีการปรับค่าแรงก็จะช่วยรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้น้อยลง โดยบริษทั ได้เตรียมมาตรการไว้รองรับด้วยการใช้การบริการ จัดการองค์กรแบบสากล โดยได้นำระบบ ISO 9001:2008 มาใช้ ในการควบคุมการบริหารงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของแรงงานฝีมือ รวมถึงมีการใช้ วิธีการล็อกราคาสินค้าล่วงหน้าขึ้น เช่น เหล็กเส้น ประตู

หน้าต่าง กระเบือ้ งหลังคาและโครงหลังคา โดย ขณะนี้สมาคมธุ ร กิ จ รั บ สร้างบ้านได้มีการสั่งซื้อ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งบางประเภทไว้ล่วงหน้าแล้วเช่น กั น เพื่ อ ช่ ว ยให้ ส มาชิ ก ซื้อสินค้าราคาพิเศษ ซึ่ง จะช่วยลดผลกระทบได้ ระยะหนึ่ง น า ย อ นั น ต์ ก ร กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้าง บ้าน ที่ควรเร่งตัดสินใจ เพราะถ้าตัดสินใจช้าอาจได้บ้านที่ แพงขึ้น หรือมีขนาดที่เล็กลง อันเนื่องมาจากแนวโน้ม ของต้นทุนการก่อสร้างที่จะสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการปรับ ค่าแรงงานขั้นต่ำ ราคาวัสดุที่แพงขึ้น รวมไปถึงอัตราดอก เบีย้ ทีก่ ำลังอยู่ในช่วงขาขึน้ โดยเฉพาะผูบ้ ริโภคที่ต้องใช้เงิน กู้จากแบงก์ “สำหรับตลาดรับสร้างบ้านระดับบน ขณะนี้ราคารับ สร้างบ้านของบริษัทปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ ผ่านมาราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 15 ล้านบาทต่อหลัง ปีนี้ ได้ขยับ เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านบาทต่อหลัง เชื่อภายใน 2 ปีข้างหน้า ราคาบ้านระดับบนจะขยับขึ้นมาอยู่ที่ 40 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นผลมาจากราคาวัสดุและค่าแรงทีส่ งู ขึน้ อีกทัง้ ผูอ้ ยูอ่ าศัย ระดับนี้ต้องการบ้านที่มีความแตกต่างเพื่อแสดงถึงบารมี ของเจ้าบ้าน” นายอนันต์กร กล่าว


ไทยโพลีคอนส์เล็งเพิ่มเป้า

ปลายปีลุ้นบิดงานเพิ่ม 4 พันล้าน

ไทยโพลีคอนส์ คาดรายได้ครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก ที่ทำได้ 1.25 พันล้านบาท เล็งเพิ่ม เป้ารายได้ทั้งปีเป็น 2.7 พันล้านบาท คาดแบ็กล็อกสิ้นปีนี้ทะลุ 5.6 พันล้าน พร้อมรับงาน ประมูล 4 พันล้านบาท ในไตรมาสสุดท้าย

นายเจริญ จันทร์พลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตมากกว่า ครึ่งปีแรกที่ทำได้ 1.25 พันล้านบาท มาจากการรับรู้รายได้ จากงานในมือที่ปัจจุบันมีมูลค่าทั้งสิ้น 5.6 พันล้านบาท แบ่ง เป็นงานที่เซ็นสัญญาแล้วมูลค่า 2.64 พันล้านบาท และงาน ทีป่ ระมูลได้อยูร่ ะหว่างรอเซ็นสัญญามูลค่า 2.95 พันล้านบาท แบ่งเป็นงานภาครัฐ 52% และงานเอกชน 48% ทำให้บริษทั ฯ ได้ปรับเพิ่มเป้ารายได้ ในปี 2554 เป็น 2.7 พันล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตได้ 2.5 พันล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าในสิ้นปีนี้ บริษัทฯ จะมีงานในมือที่รอรับรู้ รายได้ทั้งสิ้น 5.6 พันล้านบาท โดยสูงกว่าเป้าหมายที่เดิมที่

วางไว้ที่ 5 พันล้านบาท เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของ ปีนี้ บริษัทฯ จะเข้าประมูลงานเพิ่มเติม มูลค่าทั้งสิ้น 4 พัน ล้านบาท และมั่นใจว่าจะสามารถชนะการประมูลได้รับงาน ในสัดส่วนทั้งสิ้น 50% ของมูลค่างาน ในขณะที่การขยายธุรกิจสู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผ่าน บริษัท ที โพลี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คาดว่าจะเปิดโครงการ แรกซึ่งเป็นโครงการการทาวน์โฮม ขนาด 170 - 180 ยูนิต ในช่วงปลายปี 2554 มูลค่าทั้งสิ้น 850 ล้านบาท คาดจะ เริ่มทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 เป็นต้นไป และจะสามารถปิดโครงการได้ ในปี 2556 ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขณะนี้ ได้เริ่มก่อสร้างโรง ไฟฟ้าชีวมวลที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี-

ธรรมราช ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะรับ รู้รายได้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2556 เป็นต้นไป ส่ ว นแผนการก่ อ สร้างในปี 2555 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ า ชีวมวล ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 1 แห่ง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีค่าก่อสร้าง เฉลี่ยโรงละ 700 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 โรงไฟฟ้าชีวมวล จะ ทยอยรับรู้รายได้ ในช่วงไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ในปี 2557 ตามแผนงานที่ ได้วางไว้

Thanakoon International Co.,Ltd.

11


‘ลิคซิล’ แกลเลอรี่ประตูหน้าต่าง

อะลูมิเนียมสุดหรูแห่งแรกของเมืองไทย

แวะเวียน...เยี่ยมชม ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการขอพาไปเยี่ยมชมโชว์รูมประตูหน้าต่าง อะลูมิเนียมแห่งแรกในประเทศไทย แบรนด์ “ลิคซิล” ที่พรั่งพร้อมด้วยสินค้าคุณภาพสูงจาก เทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพัฒนาออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกด้าน รวมไปถึงยังมุง่ มัน่ พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยในประเทศไทย เพือ่ คุณภาพชีวติ และความสะดวกสบายของผู้บริโภค มร. ฮิโรชิ ไซโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทอสเท็มไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ประตู หน้าต่างอะลูมิเนียมคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีจากประเทศ ญีป่ นุ่ เปิดเผยว่า ในตอนนีท้ างบริษทั ได้ทำการเปิดตัว ลิคซิล แกลเลอรี่ (LIXIL GALLERY) โชว์รูมประตูหน้าต่าง อะลู มิ เ นี ย มแห่ ง แรกในประเทศไทยที่ ร วบรวมผลิ ต ภั ณ ฑ์ หลากหลายของ ลิคซิล พร้อมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้ ให้คน ไทยทำความรู้จักกับคุณภาพที่ดีของประตูหน้าต่างสำหรับที่ อยู่อาศัย โดยภายในโชว์รูมแห่งนี้มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำ

12

ปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องประตูหน้าต่างแบบตัวต่อ ตัวอย่างเจาะลึก ทั้งนี้ LIXIL GALLERY ตั้งอยู่ชั้น 2 โซน เจ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (Crystal Design Center) ซึ่ง เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมการดีไซน์และการตกแต่งที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชีย โดยภายในแกลเลอรี่แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ไม่ ว่าจะเป็น 1. ห้องทดสอบ (Mini Test Center) โดยเป็นห้อง ทดสอบมาตรฐานและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ประตู หน้าต่าง พร้อมสาธิตการป้องกันการรัว่ ไหลของอากาศ การ

รั่วซึมของน้ำ การเก็บเสียง และการลดความร้อน ซึ่งโซนนี้ ถือเป็นโซนไฮไลต์ทสี่ ดุ ในแกลเลอรี่ เนือ่ งจากเป็นห้องทดสอบ ประสิทธิภาพประตูหน้าต่างเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 2. ห้องตัวอย่าง (Model House) ที่เป็นส่วนสำคัญ อีกส่วนหนึ่งของแกลเลอรี่ซึ่งเป็นส่วนที่ โชว์ประตูหน้าต่าง ที่ ได้มาตรฐานหลากหลายรุ่นภายใต้แบรนด์ลิคซิล ที่กำลัง วางจำหน่ายอยู่ในเมืองไทย พร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ตำแหน่งการวางและวิธตี ดิ ตัง้ ทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ความปลอดภัย และช่วยยืดระยะเวลาในการใช้งาน 3. ห้องโชว์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (Industrial Part Corner) เป็นส่วนที่โชว์ความชำนาญและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ที่ลิคซิลมี ทำให้ลิคซิลสามารถผลิตอะลูมิเนียมที่ใช้เป็นชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นับตั้งแต่ชิ้นส่วนภายใน ฮาร์ดดิสก์ ไดรฟ์ ตัวระบายความร้อนในอุปกรณ์และเครือ่ ง ใช้ ไฟฟ้าต่างๆ แผงเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลส์ ไป จนถึงชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์


4. ห้องโชว์นวัตกรรม (Show Space) พื้นที่ โชว์ นวัตกรรมของหน้าต่างประตู โมเดลต้นแบบจากประเทศ ญี่ปุ่น พร้อมเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าประตูหน้า ต่างทั่วๆ ไป พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับ ตลาดอสังหาฯ โต มร. ฮิโรชิ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมจะเติบโตไปพร้อมๆ กับ การเจริญเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด ทั้ง โครงการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมกำลังอยู่ ในความ

นิยมของผู้บริโภคชาวไทย ซึ่งลิคซิลคาดว่าภายในปี 2558 บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าประมาณ 10 รายของประเทศไทยจะครองส่วนแบ่งการสร้างบ้านใหม่ ใน ตลาดกว่า 60% ลิคซิลจึงเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของ ตลาดและโอกาสที่ดีของการลงทุนในประเทศไทย ทั้งลิคซิล ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยให้มี คุณภาพที่ดีขึ้น ช่วยให้การดำเนินชีวิตของคนไทยสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น

“ด้วยเหตุนี้ลิคซิลจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ ทุ ก รู ป แบบเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคใน ทุกด้าน ด้วยการแนะนำประตูหน้าต่างคุณภาพสูงที่ผ่าน การรับรองมาตรฐานระดับโลก อีกทั้งควบคุมคุณภาพด้วย มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS) ที่เข้มงวด พร้อมด้วย การออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศ ญีป่ นุ่ ประกอบกับประสบการณ์ในการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมมากว่า 45 ปี ภายใต้บริษัทที่ประกอบ ธุรกิจด้านที่พักอาศัยอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายกว่า 17 ประเทศทั่วโลก ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจใน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของลิคซิลได้อย่างแน่นอน” ส่ง P7 ผลิตภัณฑ์เด่นเจาะตลาด ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ด่ น ที่ ลิ ค ซิ ล ผลิ ต และวางจำหน่ า ยใน ประเทศไทย คือ ประตูหน้าต่างอะลูมเิ นียมสำเร็จรูปสำหรับที่ อยู่อาศัย ที่ใช้เทคโนโลยี TEXTGUARD ซึ่งเป็นการชุบผิว

อะลูมิเนียมด้วยไฟฟ้า อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ ลิคซิล ทำให้สามารถผลิตอะลูมิเนียมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด กับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย เนื่องจากอะลูมิเนียม ชนิดนี้จะทนทานต่อแสงแดดจัด และการกัดกร่อนของน้ำ และมลภาวะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้มีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่าวัสดุประเภทอืน่ ซึง่ มีสว่ นช่วยให้ผบู้ ริโภคประหยัด เงินได้ ในระยะยาว โดยรุ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์หัวหอกในการ เจาะตลาด คือ รุ่น P7 ที่ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติ 7 ประการ ได้แก่ ป้องกันน้ำรัว่ ซึม ลดเสียงรบกวนจากภายนอก ป้องกัน ฝุ่นและการรั่วไหลของอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศสู่ ภายนอก เสริมความปลอดภัยป้องกันการงัดแงะ ทนลม

แรงสำหรับอาคารสูง ประหยัดเวลาในการติดตั้ง และมี อายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งลิคซิลตั้งเป้าที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจในกลุ่มผู้ บริโภคถึงความสำคัญของประตูหน้าต่างที่มีคุณภาพ เพื่อให้ คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของการเลือกประตูหน้าต่างที่ ได้ ม าตรฐานจากผู้ ผ ลิ ต ชั้ น นำมากกว่ า มองเรื่ อ งความ สวยงามเพียงอย่างเดียว โดยในปัจจุบันลิคซิลได้จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมให้กับโครงการที่เล็ง เห็นถึงความสำคัญของคุณภาพที่ดีของประตูหน้าต่างแล้ว หลายโครงการ พร้อมจำหน่ายผ่านตัวแทนของลิคซิลกว่า 10 รายทั่วประเทศ แต่เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์ประตู หน้าต่างยังไม่ค่อยอยู่ ในความสนใจของผู้บริโภคเวลาจะ สร้างหรือจะซื้อบ้าน แต่ทั้งนี้แบรนด์ลิคซิลยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนักใน ประเทศไทย ลิคซิลจึงได้วางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อ สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งแบบ abovethe-line และ below-the-line โดยผ่านสื่อทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ รวมถึงการออกบูธในงานแสดงสินค้า ต่างๆ และการจัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการเปิดโชว์รูมประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม แห่งแรกในประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกรูปแบบ พร้อมทั้งเป็น แหล่งให้ความรู้ ให้คนไทยทำความรู้จักกับคุณภาพที่ดีของ ประตูหน้าต่างสำหรับที่อยู่อาศัยและหลักเกณฑ์สำคัญใน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างที่สวยงาม ปลอดภัย และคุม้ ค่าต่อการลงทุน ซึง่ ถือเป็นโชว์รมู แห่งแรกในประเทศ ไทยที่มีศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค ก่อนการตัดสินใจซื้อนั่นเอง

13


เคล็ดลับการเป็น CM ชั้นครู

เสริมการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารงานก่อสร้าง Construction Management (CM) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกัน โดยตรงระหว่างเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา โดยโครงการส่วนมากจะมีมูลค่างานก่อสร้างที่ ค่อนข้างสูง ซึ่งคุณภาพงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่เจ้าของโครงการทุกคนจะเป็นกังวล อันเนื่องมา จากมาตรฐานการทำงานของผู้รับเหมาแต่ละรายมีความแตกต่างกัน ทั้งเรื่องของมาตรฐานฝีมือ แรงงาน คุณภาพของวัสดุก่อสร้าง และศักยภาพในการทำงานของผู้รับเหมา เองรวมถึงการ ควบคุมระยะเวลาในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันกำหนด ด้วยเหตุนี้การมีทีมงานบริหารโครงการและที่ปรึกษา งานก่อสร้างจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานและช่ ว ยดู แ ลงานก่ อ สร้ า งให้ เ ป็ น ไปตาม มาตรฐานและสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานก่อสร้างแก่ เจ้าของโครงการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ โครงการ ซึ่งคุณรณรงค์ กระจ่างยศ คณะกรรมการสมาคมผู้ ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยของอาคาร ได้กล่าว ถึงเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างให้ได้ผลที่ดีว่า ก่อนเริ่ม งานก่อสร้างหรือรับเหมาก่อสร้าง ควรมีการคุยให้ชัดเจน หรือเถียงกันเสียก่อนแบบคนจีนที่ชอบคุยกันเสียงดังไม่ต้อง

14

เกรงใจกัน อันไหนรวมอยู่ในงานก่อสร้าง หรือไม่รวม ขอบเขตงานขนาดไหน ไม่หมกเม็ดไว้ตอ้ งเปิดเผยให้ผรู้ บั เหมา ให้หมด เจ้าของโครงการบางเจ้าไม่เปิดเผยข้อมูลให้หมด กลัวผู้รับเหมาไม่ทำงานให้แต่เวลาเซ็นสัญญาแล้ว มีงาน เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะ หรือบางแห่งเป็นงานปรับปรุงอาคาร ต้องถามทำงานวันธรรมดาได้หรือไม่ บางที่ทำได้เฉพาะ กลางคืนและวันเสาร์อาทิตย์ ถ้าไม่ชดั เจนไม่สบายใจอย่าทำ ทั้งนี้การทำงานแต่ละฝ่ายต้องมีจิตใจที่อ่อนโยนเข้าใจซึ่งกัน และกันทำหน้าที่แต่ละฝ่าย คุยกันง่ายๆ ในการทำงาน รักษาน้ำใจกัน เคารพอาวุโส ไม่กลั่นแกล้งกัน ในประเทศไทยเราเรียกผูค้ วบคุมงานว่า Consultants

ในความหมายของ Consultants คือผู้ชำนาญการที่จะต้อง ให้คำปรึกษาเชียวชาญในด้านวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งงานให้คำ ปรึกษา เป็นงานวิศวกรรมควบคุมที่ระดับ วุฒิวิศวกร ต้อง เปลี่ยนแนวคิดใหม่ ว่างาน CM เป็นงานการบริหารงาน โครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย CM บางท่านทำตัวแกล้ง ผูร้ บั เหมา ถึงเวลาจะเทคอนกรีตวันนีไ้ ม่สามารถเทคอนกรีต ได้เนื่องจากผูกเหล็กไม่ถูกต้อง ถามว่าก่อนหน้านั้นตอนผู้รับ เหมาเริ่มงานผูกเหล็กตัวเองทำงานหรือไม่ไปอยู่ที่ไหนต้อง ตรวจสอบเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้รับเหมาแก้ไขไม่ใช่มา บอกตอนจะเทคอนกรีต เป้าหมายของ CM ธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า งเป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานอย่ า งหนึ่ ง ในระบบ เศรษฐกิจ ในธุรกิจก่อสร้างจึงบุคคลหลายๆ ฝ่ายรวมกัน เป็นหน่วยก่อสร้าง 1 หน่วย เริ่มตั้งแต่เจ้าของโครงการ (เจ้าของเงินทุน) สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา ซึ่งบุคคล เหล่านี้เราสามารถพบเห็นได้บ่อยในหน่วยก่อสร้างทั่วๆ ไป ในการทำงานคงหนีไม่พ้นในเรื่องของปัญหาเพราะยิ่งคน มากเท่าไหร่ปัญหาที่เกิดก็ยิ่งมากไปด้วย เพราะฉะนั้นการ ประสานงานในหน่วยงานยิ่งมีประสิทธิภาพเท่าไหร่ หน่วย งานก่อสร้างนัน้ ๆ ก็จะมีปญ ั หาน้อยลงตามไปด้วย การจัดการ งานก่อสร้าง มีบทบาทอย่างมากในระบบงานก่อสร้างใน ต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งดูจากหลักสูตรการ เรียนการสอนที่เปิด ผู้ที่เป็น CM (Construction Management) จะมีสว่ นร่วมตัง้ แต่เริม่ คิดโครงการก่อสร้าง จนสิ้นสุดโครงการ ส่วนในประเทศไทยนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่ ประสานงานและบริหารจัดการงานก่อสร้างจะเป็นวิศวกร เสียเป็นส่วนใหญ่ แต่จริงๆ แล้ววิศวกรไม่ได้มีพื้นฐานในการ


บริ ห ารมากนั ก เพราะวิ ศ วกรศึ ก ษาเน้ น ถึ ง การคำนวณ โครงสร้ า งของอาคารไม่ได้มุ้งเน้นไปบริหารและควบคุม วัตถุดิบของงานก่อสร้าง เป้าหมายของการจัดการงานก่อสร้างคือ การควบคุม ต้นทุนในการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น เงินทุน แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์รวมถึงเวลา ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ องค์ประกอบของการจัดการงานก่อสร้างประกอบไปด้วย วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม การอ่านแบบและเขียน แบบบริ ห ารธุ ร กิ จ และศิ ล ปกรรมบริ ห ารคนรวมถึ ง การ ติดต่อสื่อสารและสิ่งแวดล้อม พื้นฐานองค์ประกอบเหล่านี้ รวมกันแล้วทำให้การจัดการงานก่อสร้าง มีความเหมาะสม ในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพงานและความสามารถของ CM การทำงานอย่ า งมี ประสิทธิภาพ ต้องมีการ บริหารขึ้นตอนการทำงาน อย่างมีแบบแผน เริ่มจาก การประสานงานการจั ด ทำรายงานการศึ ก ษาผล กระทบสิ่งแวดล้อม และ ประสานงานออกแบบ อ า ค า ร เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร ประกอบการประกวด ราคาขั้นที่สอง คงทำการ ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ ข้อมูลในการก่อสร้าง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ความต้องการเบื้องต้น นโยบาย และเป้าหมายของ โครงการฯ ให้ชัดเจนทั้งหมด พร้อมทั้ง เสนอแนะ และจัดทำให้สำเร็จลุลว่ ง เพือ่ ให้ได้มา ซึง่ แผนงาน ตลอดทั้งโครงการ ตามด้วยการจัดทำข้อกำหนด นำเสนอ และดำเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สัญญา จัดซื้อจัด จ้างทุกรายการที่จำเป็นทั้งโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด โครงการทัง้ หมด เช่น คูส่ ญ ั ญา ผูอ้ อกแบบอืน่ ๆ ในโครงการ ผูร้ บั จ้างก่อสร้างหลัก ผูร้ บั จ้างย่อย หรือผูร้ บั จ้างช่วง เป็นต้น พร้อมทั้งศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน การปฏิบัติงานตามสัญญาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งตรวจสอบ งาน และเสนอความเห็นให้ โครงการฯ ใช้ประกอบการ ตรวจรับงานในขั้นตอนต่างๆ และต้องทำการกำกับ เร่งรัด และนำเสนอปรับแผนงานต่างๆ เพือ่ ให้โครงการนี้สามารถ ดำเนินการไปตามระยะเวลาทีก่ ำหนดไว้โดยเคร่งครัด สุดท้าย จะต้องดูแลงานโครงการหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ และยัง คงรับผิดชอบต่อโครงการฯ ต่อไปจนกว่าความรับผิดชอบ ของคู่สัญญาต่างๆ ของโครงการฯ สิ้นสุดความผูกพันหรือ ภาระทั้งหลายที่มีตามสัญญาและหมดระยะเวลาประกันทุก สัญญา หลักการทำงานอย่าง CM การที่เราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีหลักการ พื้นฐานในการบริหารงานก่อสร้างซึ่งจะต้องประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยต้องลงมือทำและแก้ไขไปจนกว่าจะบรรลุเป้า หมายที่วางไว้ ขั้นตอนแรกเราจะต้องวางแผนการทำงาน ด้วยการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องและตรงกับเป้าหมายของงานที่จะ ทำเพื่อให้ผู้

ปฏิบัติทราบล่วงหน้าว่าจะทำอะไร อย่างไร เมื่อไร พร้อม ทั้งการคาดการณ์ถึงความต้องการทรัพยากรด้านกำลังคน วัสดุ อุปกรณ์ และวางแผนให้การใช้ทรัพยากรเหล่านีเ้ ป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาศัยสถิติและข้อมูลที่ เก็บรวบรวมไว้มาใช้ในการวางแผนงานให้ใช้งานได้ตามความ เป็นจริงและอย่างได้ผล ผู้วางแผนงานจะต้องเข้าใจถึงเป้าหมายของงานอย่างแจ่มแจ้ง จึงควรเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านนี้เป็นเวลานานพอสมควร ในขั้นตอนนี้ ควรวางแผนและจัดระบบงานของโครงการแล้วแยกย่อย เป็นแผนงานราย 3 เดือน แผนงานรายเดือน หรือราย สัปดาห์ต่อไป เพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนต่อมาคือ การลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วาง เอาไว้ จึงถือว่าเป็นอีกขัน้ ตอนหนึง่ ของงานก่อสร้างทีม่ คี วาม สำคัญ เพราะถ้าเกิดความผิดพลาดอาจมีผลกระทบต่อขั้น ตอนอื่น ทำให้งานทั้งโครงการต้องล่าช้า ซึ่งหมายถึงค่าใช้ จ่ายและเวลาที่เพิ่มขึ้น ในขั้นนี้จึงต้องมีการบันทึกข้อมูล ของการทำงานไว้ทุกขั้นตอนในรูปของรายงานประจำวัน  รายงานประจำสัปดาห์และรายงานประจำเดือน นอกจาก

ในกรณี ข องโครงการที่ ยังไม่ผ่าน EIA ตามกฎหมาย จะมีทางออกหรือไม่ เพื่อให้สามารถ ดำเนินโครงการต่อไปได้ ในขณะที่ โครงการยังไม่ผ่าน EIA แล้วมีการก่อสร้างก่อน จะมีความผิดหรือไม่อย่างไร ทางออกมีทางเดียวคือ ฟ้องร้องต่อศาล ปกครอง ขอให้ยกคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ผ่านรายงานผล กระทบฯ หลังจากศาลปกครองมีคำวินิจฉัยยกคำสั่งหรือคำ วินิจฉัยของคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้ว จึงให้นำ แบบก่ อ สร้ า งและคำสั่ ง ยกคำสั่ ง ของคณะกรรมการผู้ ชำนาญการฯ ไปขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นต่อไป ส่วนในคำถามที่ว่า ถ้าโครงการยังไม่ผ่าน EIA (รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม) มีการก่อสร้างก่อน จะมีความผิดหรือไม่

จะให้ผู้เกี่ยวข้องได้เห็นความก้าวหน้าของงานแล้ว ก็เพื่อ ประโยชน์ในการประเมินผลงานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา ใน ขณะปฏิบัติงานจะต้องมีการตรวจสอบการทำ งานเพื่อไม่ให้ เกิดความผิดพลาดจากรูปแบบรายการ อันเป็นเหตุให้อาคาร ขาดความแข็งแรงปลอดภัย ท้ายสุดคือ การประเมินผล หรือการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการทำงานจริงกับแผนงานที่วางไว้ว่า ได้งานตามกำหนดเวลาหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามแผนงาน เช่น เกิดความล่าช้าก็ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดขึ้น และ รวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปหาแนวทางแก้ไขและนำไปปรับปรุง แผนงาน ตัวอย่าง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คนงานส่วน ใหญ่กลับภูมิลำเนาเดิม ทำให้งานในช่วงเวลาดังกล่าวเกิด การหยุดชะงักก็อาจหาวิธแี ก้ปญ ั หาด้วยการเร่งรัดการทำงาน โดยเพิ่มเวลาทำงานในแต่ละวัน เพิ่มจำนวนแรงงาน ใช้ เครือ่ งทุน่ แรงเพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว เป็นต้น เมือ่ ปรับปรุง แผนใหม่แล้วก็นำไปปฏิบัติและประเมินผลใหม่ ถ้าพบว่ายัง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนทีว่ างไว้กน็ ำผลการประเมิน ไปปรับปรุงแผนนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเป็นขั้นตอนตาม แผนภูมิที่แสดงไว้ข้างต้น

คำตอบคือ จะไม่มีการให้ใบอนุญาตก่อสร้างจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น เพราะฉะนั้นถ้ามีการก่อสร้างก่อนก็จะมี ความผิดตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องเป็นผู้ออกคำสั่งระงับการ กระทำหรือการก่อสร้างตามอำนาจที่บัญญัติไว้ในพระราช บัญญัตคิ วบคุมอาคาร และดำเนินคดีกบั ผูท้ กี่ อ่ สร้างอาคาร หรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร โทษมีทั้งปรับ และจำคุก ถ้าขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง “เรา คือที่ปรึกษา” เพียงฝากคำถามเข้ามาที่เรา โทรศัพท์ 0-2717-2477 ต่อ 159 โทรสาร 0-2717-3843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ จะเป็นผู้ ไขข้อข้องใจผ่านคอลัมน์ กฎหมาย กับการก่อสร้าง ให้ทุกท่านต่อไป

15


ตลาดอสังหาฯเริ่มกลับมาคึกคัก ลิฟวิง่ แลนด์ฯ ออกแบบบ้านพร้อมต่อเติม นายวันชัย ศุภพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิฟวิ่งแลนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ LL เจ้าของโครงการ ลิฟวิ่ง นารา รังสิต เปิดเผยว่า จากการศึกษาถึง ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคชาวไทย พบว่าหลัง จากซื้อบ้านไปแล้ว ภายใน 3 - 5 ปี มักนิยมต่อเติมบ้าน หลังเดิมกันเกือบทุกหลัง ไม่ว่าจะต่อเติมเพื่อเป็นโรงรถ ห้องทำงาน หรือห้องต่างๆ ในส่วนของบริเวณพื้นที่บ้าน ที่เหลือ บริษัทจึงได้จับพฤติกรรมนี้ มาออกแบบบ้านของ โครงการลิฟวิ่ง นารา รังสิต ในเฟส 3 สำหรับรองรับ ความต้องการของลูกค้ากลุม่ นีโ้ ดยเฉพาะ เริม่ คิดตัง้ แต่การ วางแผนผังที่ดิน การวางตำแหน่งของตัวบ้านในรูปแบบ ต่างๆ สำหรับรองรับการต่อเติมในอนาคตโดยเฉพาะ รวมถึงการออกแบบเชิงขยาย รองรับการต่อเติมหลาก หลายแบบตามสไตล์ที่ต้องการ พร้อมลงเสาเข็ม วาง แปลนการก่อสร้างรวมถึงประเมินราคาการก่อสร้างใน แต่ละแบบให้กับลูกค้า เพื่ออนาคตเมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าจะ ขยายก็สามารถก่อสร้างได้ทันที

โซนสถานีอุดมสุขทำเลศักยภาพใหม่

นายชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อนันดา ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ว่า ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการอสังหาริมทรัพย์ ทีก่ ำลังจะเปลีย่ นโฉมเขตเศรษฐกิจใหม่ เริม่ มองเห็นชัดเจน ขึ้น เนื่องจากนักพัฒนาระดับแถวหน้าของเมืองไทย ที่ เคยยึดหัวหาดย่าน CBD (Central business district) ปัจจุบัน เริ่มขยายตัวหาทำเลย่านธุรกิจใหม่ โดยตัวแปร สำคัญที่เป็นตัวเชื่อมโยงคือระบบขนส่งมวลชนหรือรถไฟฟ้านั่นเอง ทำเลที่นักลงทุนน่าสนใจอย่างมากในขณะนี้ ไล่ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชไปจนถึงสนามบินแห่งชาติ สุวรรณภูมิ โดยสถานีอุดมสุขกลายเป็น Node ใหม่ของ การเดินทาง เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของไลฟ์สไตล์การใช้ ชีวิตแบบคนเมือง ไม่ว่าจะเรื่องของการศึกษา แหล่ง ช้อปปิ้ง และสถานที่แฮงค์เอ้าท์

พฤกษาฯ เปิดแชปเตอร์วนั โมเดิรน์ ดัชต์

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดโครงการ “แชปเตอร์วัน โมเดิร์นดัชต์ (Chapter One : Modern Dutch)” คอนโดมิเนียมโดดเด่นด้วยดีไซน์แบบโมเดิร์นอัมสเตอร์ดัมติดแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจะเปิดให้จองใน โซนพิเศษ Premium Sky Zone ได้แก่ โซนริเวอร์ ฟร้อนท์ (River Front) ห้องพักชั้นบนสุด ที่สามารถ สัมผัสวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยกว่าที่เคยด้วยวิวสะพาน พระราม 9 สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม และบางกระเจ้า และโซนดัชต์พลาซ่า (Dutch Plaza) เป็นร้านค้าที่ แยกออกจากอาคารพักอาศัย ดีไซน์สวยงามเข้ากับธีม ของโครงการที่มีเพียงแค่ 14 หลัง ในราคาเริ่มต้นเพียง 1.59 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถเพิ่ม ยอดขายของคอนโดมิเนียมในไตรมาส 3 ปีนี้ อีกทั้งยัง เป็นการปลุกตลาดคอนโดมิเนียมที่ค่อนข้างเงียบเหงาให้ มีสีสันอีกด้วย

16

หลังเอกชนร่วมใจอัดแคปเปญกระตุ้น

จากตัวเลขการสำรวจโครงการเปิดใหม่ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2554 ซึ่งอยู่ในช่วงเดือน แห่งการเลือกตั้งของบริษัทเอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ ออกมาสอดคล้องกับข่าวคราว การเปิดแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการตามสื่อต่างๆ ที่ดูจะเงียบเหงากว่าในช่วงเดือนก่อนๆ โดย โครงการที่เปิดใหม่ลดลงจากช่วงเดือนมิถุนายน 2554 จำนวน 6 โครงการ ซึ่งดูเหมือนจะไม่ มาก แต่หากดูจำนวนหน่วยแล้ว ปรากฏว่าลดน้อยลงไปถึง 56% บริ ษั ท ที่ ท ำการเปิ ด ตั ว โครงการใหม่ ใ นช่ ว งเวลาดั ง กล่าว ส่วนใหญ่เป็นของบริษัทพัฒนาที่ดินที่จดทะเบียนอยู่ ในตลาดหลักทรัพย์ ที่เป็นบริษัทนอกตลาดมีอยู่บ้าง มิหนำซ้ำยังมีบางโครงการที่ประกาศเปิดตัวตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่กลับไม่ได้เปิดขายจริงอีก ที่เป็นเช่นนี้คงมีสาเหตุมาจาก ความไม่แน่ใจในสถานการณ์บ้านเมืองที่ต่างก็ไม่รู้ว่าจะออก มาในรูปแบบใด ผู้ประกอบการหลายรายเลยไม่อยากเสี่ยง ขอเบรกรอดูสถานการณ์ไปสักระยะจะดีกว่า ครั้นเลือกตั้งผ่านพ้นไป โดยได้พรรคเพื่อไทยเป็นแกน นำในการจัดตั้งรัฐบาล และได้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ยังดูไม่คึกคัก เพราะนโยบายค่ า แรงขั้ น ต่ ำ ที่ ป ระกาศไว้ ใ นช่ ว งหาเสี ย ง 300 บาทต่อวัน ที่นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ และรองผู้จัดการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด บอกว่าทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 2-3% และ ถ้าบวกกับปัจจัยอืน่ ๆ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ทัง้ ค่าทีด่ นิ ค่าวัสดุกอ่ สร้าง อัตราดอกเบี้ย รวมแล้วต้นทุนในการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้น 510% ในขณะที่นาย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั สัมมากร จำกัด กล่าวว่า ในส่วน ของค่าแรงจะเพิม่ ขึน้ 6% และเมือ่ รวมกับต้นทุนวัสดุกอ่ สร้าง จะทำให้ต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น 8-10% นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการให้กู้ในอัตราดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 5 ปี อีก ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจชะลอการโอน ออกไปเพื่อรอให้รัฐบาลออกประกาศนโยบายที่แน่ชัดออก มา ซึง่ ถ้าเป็นไปตามทีม่ กี ารหาเสียงเอาไว้ ก็จะได้สทิ ธิประโยชน์ นี้ทันที จากสองปัจจัยดังกล่าว คือค่าแรง 300 บาท และ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0% เป็นเวลา 5 ปี ส่งผลต่อธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์มใิ ช่นอ้ ย ทัง้ ในเรือ่ งการคำนวณต้นทุน ในการก่อสร้าง การกำหนดราคาขาย รูปแบบของโครงการ รวมไปถึงการชะลอการโอน ซึ่งนายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ออกมากล่าวยอมรับว่าลูกค้าของบริษทั ทีย่ นื่ ขอสินเชือ่ ดอกเบี้ย 0% 2 ปี กับธนาคารอาคารสงเคราะห์บางรายขอ ชะลอการโอนออกไป เพื่อรอนโยบายดอกเบี้ย 0% 5 ปี ของรัฐบาลชุดนี้ ในขณะทีน่ ายอิสระ บุญยัง กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บอกว่ามีลกู ค้า 5 รายที่ยื่นขอ สินเชื่อ 0% 2 ปี ไว้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อถึง เวลาที่จะต้องโอนบ้านกลับไม่ยอมตรวจเช็คบ้าน ทำให้ บริษัทเสียโอกาสในการที่จะได้รับเงินจากการโอน ซึ่งส่งผล กระทบต่อยอดรายได้ที่บริษัทตั้งเป้าเอาไว้ เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ ทำให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทรับสร้างบ้าน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ จำต้องหามาตรการเร่งการตัดสินใจซื้อด้วยการจัดโปรโมชั่นที่โดนใจผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากงาน มหกรรมบ้านคอนโดฯ และสินเชื่อ รวมถึงงานรับสร้างบ้าน 2011 ซึ่งจัด พร้อมกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อ 25-28 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธในงานดังกล่าว ต่างพร้อมใจกันอัดโปรโมชั่นกันแทบถ้วนหน้า อย่างเช่น

บริษัท กานดา เดคคอร์ จำกัด อัดแคมเปญ ดอกเบี้ย 0% 1 ปี และอยู่ฟรีโดยไม่ต้องผ่อน 1 ปี สำหรับโครงการ The First Home วงแหวน-ประชาอุทศิ 76 บริษทั เดอะแกรนด์ พัฒนา เจ้าของโครงการ เดอะ ไพรเวท คอนโดมิเนียม สุทธิสาร-รัชดา แจก I Pad II ให้ผู้จองในงาน บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด แถม I Pad 2 16 GB wifi ให้ผู้จอง The Pleno พระราม 5-ปิ่นเกล้า ในขณะที่ ธนาคารธนชาติ ออกแคมเปญ อัตรา ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน สำหรับบ้านใหม่ ธนาคาร TMB ให้ดอกเบีย้ 0% นาน 9 เดือน LH BANK ชูดอกเบีย้ คงที่ 3.75% 2 ปี ส่วนกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านก็พากันลดราคาตั้งแต่ 515% อย่างบริษัท คอมแพค โฮม ลดราคาบ้าน 5-13% บริษทั บิวท์ ทู บิวด์ ลดประมาณ 5% บริษทั เดอะโมเดอร์น กรุป๊ เรียล พร็อพเพอทิ ลด 15% บริษทั เดอะคอนโมเฮ้าส์ บิวเดอร์ ลด 15% บริษทั ซีคอน ลด 10-15% บริษทั สหสุธา ลดสูงสุด 9% ซึ่งก็ได้ผล เพราะทำให้ยอดจองซื้อบ้านใน งานมหกรรมบ้าน-คอนโดและสินเชือ่ มีถงึ 1.67 หมืน่ ล้านบาท แบ่งเป็นยอดจองงาน โฮมบายเออร์ เอ็กซ์โปร์ ประมาณ 3,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 700 ล้านบาทเมื่อเทียบ กับการจัดงานครั้งก่อนเมื่อปี 2553 ที่ได้ 2,500 ล้านบาท ขณะที่ยอดจองในงาน เอ็นพีเอ แกรนด์ เซลล์ ประมาณ 2,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับการ จัดงานเมือ่ ปี 2553 ทีไ่ ด้ 2,600 ล้านบาท ส่วนยอดขอสินเชือ่ ในงานประมาณ 10,705 ล้านบาท ในขณะที่ยอดจองเฉพาะในงานรับสร้างบ้าน 2011 นายวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แจงออกมาว่า ในช่วง 4 วันดังกล่าว ทำได้ถงึ 1,400 ล้านบาท การที่งานดังกล่าวสามารถทำยอดขายได้ถึงขนาดนี้ อาจเป็นผลมาจากประชาชนเริ่มไม่แน่ใจในมาตรการดอก เบี้ย 0% ของรัฐบาลว่า จะออกมากี่ปี และมีงบให้สักเท่าใด หรือไม่อยากจะรอคอยเพราะเกรงว่าถ้ารอไปนานกว่านี้จะ ต้องซื้อบ้านได้ในราคาที่แพงขึ้น อีกทั้งแม้จะซื้อไปแล้วเมื่อ รัฐบาลออกมาตรการดอกเบี้ยมาก็ยังขอยกเลิกการกู้เงิน จากสถาบันการเงินที่ไปยื่นขอกู้ได้ โดยหันไปขอใช้สิทธิ์ดอก เบี้ย 0% ของรัฐบาลได้

เดอะพาลาซเซตโต้ บริษทั วังทองกรุป๊ เปิดตัวโครงการ เดอะพาลาซเซตโต้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ความสุขไม้รู้จบ ในสไตล์ อิตาลี (ทัสกานี) เป็นบ้าน แฝดชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ บนทีด่ นิ ขนาด 41 ตารางวา มีพนื้ ทีใ่ ช้สอย 90.5 ตารางเมตร ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน ก.ม.64 ย่าน วังน้อย อยุธยา ราคาเริ่มต้นที่ 2.3 ล้านบาท มีจำนวน 500 ยูนิต มูลค่าโครงการรวมกว่า 1,300 ล้านบาท


แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ-บางใหญ่) รถไฟฟ้าสายแรกที่ออกนอกเมือง งามวงศ์วาน รัตนาธิเบศร์ บางใหญ่ บูมสุด (ตอน 1)

ทำเลตามแนวรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง นับเป็นทำเลทีร่ อ้ นแรงแห่งยุคในช่วงปี 2552 ทีม่ กี ารลงนามในสัญญาก่อสร้าง สัญญาแรก ต่อเนื่องจนถึงปี 2553 และปี 2554 ปัจจุบัน กำลังก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ใช้ในปี 2558 โครงการรถไฟฟ้าสายนี้ ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 23 กิโลเมตร สถานีรวม 16 สถานี ประกอบด้วย 3 สัญญา คือ สัญญาที่ 1 ช่วงเตาปูน-สะพานพระนัง่ เกล้า ระยะทาง 12 กิโลเมตร จำนวน 8 สถานี และสัญญาที่ 2 ช่วงสถานี พระนั่งเกล้า-คลองบางไผ่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร 8 สถานี และสัญญาที่ 3 ศูนย์ซอ่ มบริเวณสถานีคลองบางไผ่ แนวเส้นทางเริ่มตั้งแต่ สถานีบางซื่อย่านเตาปูน ไป ตามแนวถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ผ่านบางซ่อน วงศ์สว่าง แยกนนทบุรี เลี้ยวขวาไปตามแนวถนนติวานนท์ ผ่าน เรวดี เลี้ยวซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ผ่านศูนย์ราชการ นนทบุรี ข้างสะพานพระนั่งเกล้า ผ่านท่าอิฐ แยกบางพลู ถึงบางใหญ่ซิตี้ เลี้ยวขวาไปตามถนนกาญจนาภิเษก สุด เส้นทางที่สถานีคลองบางไผ่ สภาพการใช้ที่ดินและการพัฒนาพื้นที่ โดยตั้งแต่ช่วง แรกย่านสถานีบางซื่อ บางซ่อน กรุงเทพฯ-นนทบุรี เป็น ย่านที่อยู่อาศัยเก่าที่ค่อนข้างหนาแน่น มีการพัฒนาโครงการอาคารชุด (รวมทั้ง หอพัก อพาร์ตเมนต์ กระจายอยู่ ทัว่ ไป) แต่นบั จากย่านถนนติวานนท์ รัตนาธิเบศร์ เป็นต้นไป จัดเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยในรูปแบบบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม สมัยใหม่ไปจนถึงสะพานพระนั่งเกล้า หากข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแล้วจะเป็นที่อยู่อาศัยในแนวราบเป็นหลัก โดยมี ศูนย์พาณิชยกรรมย่อยสำคัญ 2 แห่ง คือ ย่านศูนย์ราชการนนทบุรบี นถนนรัตนาธิเบศร์ และย่านสามแยกบางใหญ่ ที่มีการใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชยกรรม ประเภทศูนย์การค้า อาคารร้านค้า อาคารสำนักงานขนาดเล็ก โชว์รูม เป็นต้น ด้านข้อกฎหมาย พบว่าตามแนวถนนสายนี้ส่วนใหญ่ ถูกกำหนดให้เป็นเขตที่อยู่อาศัยตามระดับความหนาแน่น ดังกล่าวแล้ว ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี ยกเว้น บริเวณศูนย์พาณิชยกรรม 2 แห่ง ส่วนภาวะตลาดและ ศักยภาพทางการตลาด ส่วนใหญ่ตามแนวรถไฟฟ้าสายนี้ จะมีศักยภาพในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นหลัก โดยในช่วง

โดย นายวสันต์ คงจันทร์

กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

ต้นบริเวณบางซื่อ บางซ่อน เนื่องจากการอยู่อาศัยหนา แน่น ทำให้จำเป็นต้องพัฒนาในแนวสูงประเภทอาคารชุด ส่วนในเขตนนทบุรีส่วนใหญ่เป็นบ้านในแนวราบ ประเภท บ้านเดี่ยวราคาถูกถึงราคาปานกลางระดับราคา 2.0-5.0 ล้านบาท และทาวน์เฮาส์ราคาถูก ประมาณ 1.0 ล้านบาท ตามระดับรายได้ของกำลังซื้อส่วนใหญ่ ด้านราคาที่ดิน สำหรับที่ดิน 4 ไร่ ติดถนนใหญ่ราคา ตามแนวเส้นทางตลอดสายอยู่ที่ตารางวาละ 60,000120,000 บาท โดยบริเวณสถานีบางซือ่ ราคาสูงสุดตารางวา ละ 120,000 บาท และสถานีคลองบางไผ่ ตารางวาละ 60,000 บาท และในทำเลสำคัญๆ เช่น ย่านบางบัวทอง บางใหญ่ ปัจจุบันราคาตารางวาละ 65,000-85,000 บาท และย่านรัตนาธิเบศร์ ตารางวาละ 100,000-110,000 บาท โดยบริเวณนี้เป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ทางด้านพาณิชยกรรม เป็นสำคัญ ส่วนที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพื้นที่ด้านใน ราคาจะต่ำ กว่ามาก ขึ้นอยู่กับทำเลระยะทางใกล้-ไกล และหากเป็น ที่ ดิ น เพื่ อ การพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ราคาอาจสู ง ได้ ไ ม่ ม าก เนื่องจากมีเพดานราคาตามศักยภาพในการพัฒนา เช่น แถวบางใหญ่ บางบัวทอง หากราคาที่ดินในโครงการบ้าน จัดสรรที่พัฒนาแล้ว ตารางวาละ 40,000-50,000 บาท ก็ จะทำให้ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาที่จะซื้อได้ อยู่ใน ระดับราคาเพียงตารางวาละ 10,000 บาท หรือ 10,000 บาท ต้นๆ เท่านั้น (ที่ดินบ้านจัดสรรที่พัฒนาแล้วจะสูงกว่าที่ดิน ดิบประมาณ 4-5 เท่า) ต่างจากที่ดินติดถนนใหญ่ที่ใช้สอย ในด้านพาณิชยกรรมที่อาจมีเพดานที่สูงกว่านี้ได้มากกว่า การเปลี่ ย นแปลงราคาที่ ดิ น ทั้ ง สายเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในปี 2553 เฉลี่ย 10.2% (แต่ละสถานีเพิ่มช่วง 5-15%) โดย เทียบค่าเฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ เพียง 4.4% ในขณะที่หาก พิจารณาในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548-2553) เพิ่มเฉลี่ย ถึง 53% (แต่ละสถานีเพิ่มในช่วง 33-83%) เทียบกับค่า เฉลี่ยทั้งกรุงเทพฯ เพียง 23% ฉบับหน้าจะแสดงแผนที่ราคาที่ดินเปล่าตามทำเล แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางซื่อ-บางใหญ่ ให้พร้อม แจกแจงทำเลที่โดดเด่นให้ทราบกัน

เกาะกระแสอสังหาฯ อัตราการเพิ่มของราคาที่ดินติดถนนรัชดาภิเษก และที่ดินติดถนนพระรามที่ 9

พ.ศ. 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2544

ที่ดินถนนรัชดาภิเษก

ราคา/ตรว. 150000 160000 170000 190000 205000 220000 250000 280000 310000

อัตราเพิ่ม/ปี 7.1% 6.7% 6.3% 11.8% 7.9% 7.3% 13.6% 12.0% 10.7%

ที่ดินถนนพระรามที่ 9

ราคา/ตรว. 90000 95000 100000 105000 110000 115000 120000 125000 132000

อัตราเพิ่ม/ปี 5.88% 5.56% 5.26% 5.00% 4.76% 4.55% 4.35% 4.17% 5.60%

ที่มา ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส

17


บิค คลีน โอดพลาดงานเมกะโปรเจกต์ หลังเจอพิษเศรษฐกิจ-แรงงานทำยอดหาย 15%

นางปณตพร ธนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิค คลีน จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านทำความสะอาด ทั้ง ภายในและภายนอกอาคารมานานกว่า 18 ปี จากความ ใส่ใจในการบริการ และเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ทำให้ บ ริ ษั ท เติ บ โตอย่ า ง รวดเร็ว และมีลกู ค้าจำนวน มากทั้ ง หน่ ว ยงานของ รัฐบาลและเอกชน ด้วย เหตุ นี้ จึ ง ทำให้ บ ริ ษั ท ได้ มี การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ องศ์กร การจัดอบรม บุคลากร เพื่อรองรับการ บริ ก ารของลู ก ค้ า ให้ มี ประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ ทีท่ นั สมัยอย่างสม่ำเสมอ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจ ให้กบั ลูกค้าดัง่ สโลแกนของบริษทั ทีว่ า่ “ทุกมุมมองทีส่ ะอาด คือความสามารถเฉพาะของเรา” สำหรั บ การบริ ก ารของบริ ษั ท นั้ น จะเน้ น ให้ บ ริ ก าร ทำความสะอาดครบวงจรทัว่ ประเทศ (One stops Services) ประกอบด้วยบริการทำความสะอาด กระจกและผนังภายนอก อาคารสูง ด้วยผูช้ ำนาญการบริการทำความสะอาด สำนักงาน ในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม บริการทำความสะอาด ห้างสรรพสินค้า พื้นทางเดินในโรงงาน ล้างคราบน้ำมัน สารเคมี และบริเวณรอบโรงงาน ทำความสะอาดบริเวณ ลานและอาคารจอดรถ และทำความสะอาด พรม เฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ โซฟา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการด้านการโรยตัวทำความสะอาด อาคารสูง ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบริการที่ติดอันดับต้นๆ ในตลาด เลยทีเดียว อีกทัง้ ยังมีบริการโรยตัวแบบนัง่ บนกระเช้าไฟฟ้า อีกด้วย ซึ่งการบริการดังกล่าวทำให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่ง ในตลาดค่อนข้างมากในเรื่องของการบริการที่ครบวงจร เนือ่ งจากมีบริษทั ในเครือ (บริษทั ส. ธนาธรณ์รงุ่ เรือง จำกัด) ซึ่งทำธุรกิจให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า จึงทำบริษัทมีช่องทางเลือก ให้ลูกค้าได้เลือกและหันมาใช้บริการของบริษัทเพิ่มมากขึ้น นางปณตพร กล่าวอีกว่า ส่วนกลุ่มลูกค้าจะเน้นเจาะ กลุ่มลูกค้าระดับบนเป็นหลัก อาทิ โรงแรม อาคารสูง สำนักงาน ที่พักอาศัย ฯลฯ ซึ่งงานบริการของบริษัทจะมีทั้ง งานบริการที่เป็นแบบประจำ (70%) และแบบบริการทั้ง แบบครั้งต่อครั้ง (30%) สำหรับกลยุทธ์ด้านการตลาดนั้นจะ เน้นสร้างสรรค์รับผิดชอบผลงาน บริการอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญ และเน้น

18

มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากร ของประเทศ รวมทั้งเน้นสร้างโอกาสให้เด็กและแรงงานที่ ด้อยฝีมืออีกด้วย เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการบริการ อีกทั้งยังรับประกันการบริการที่รวดเร็ว ตรงเวลา ด้วย ความครบครันของเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัย โดยมี ทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมและฝึกหัดมาโดยเฉพาะ เรายังพร้อมให้คำปรึกษา แนะนำด้านทำความสะอาด และ คิดประเมินราคาเสนอก่อนปฏิบัติงานจริง โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใดๆ และในอนาคตวาดแผนจะขึ้นเป็นผู้ ให้บริการติด อันดับ 1 ใน 5 ให้ ได้ ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางด้านแรงงาน ค่อนข้างมาก เนื่องจากแรงงานคนไทยส่วนใหญ่ ไม่นิยม ทำงานอาชีพทำความสะอาด เพราะต้องการทำงานที่เป็น กลุ่มก้อน รักศักดิ์ศรี เช่น งานโรงงาน เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ต้องมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำแทน แรงงานไทย ผนวกกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่เอื้อจึงทำให้ ให้บริษัทต่างๆ เซฟงบประมาณ ลดค่าใช้จ่ายลง รวมทั้ง

เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่น E-85 ยี่ห้อ: Machline คุ ณ ส ม บั ติ เ ด่ น ข อ ง เ ค รื่ อ ง ขั ด พื้ น อัตโนมัติแบบนั่งขับ รุ่น E-85 ยี่ห้อ Machline เป็ น เครื่ อ งขั ด พื้ น แบบ นั่ ง ขั บ อั ต โนมั ติ รุ่ น ใช้ แบตเตอรี่ ข นาดเล็ ก ขั ด พื้ น ผิ ว ไ ด้ ห ล า ย ประเภทพร้อมดูดกลับอัตโนมัติ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเบาแรง สามารถควบคุมระบบแปรงขัด มอเตอร์ดูด และทุกระบบ ได้งา่ ยจากคันบังคับ พร้อมระบบควบคุมแบบ LCD ให้ข้อมูลครบถ้วนแม่นยำ สามารถปรับแรงกดของ แปรงได้หลายระดับ และเลือกใช้เฉพาะระบบขัดหรือระบบ ดูดได้ นอกจากนีย้ งั มีอปุ กรณ์ประกอบครบชุด แปรงไนล่อน แบบดิส แปรงรีดน้ำแบบโค้ง ขัดดูดพืน้ ได้สะอาดหมดจด แบตเตอรี่ 6 โวลท์ 370 Ah 6 ชุด พร้อมตู้ชาร์จอัตโนมัติ และรับประกันเครื่องเป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งรับประกันตัว ถังเป็นเวลา 3 ข้อมูลทางเทคนิครุน่ E-85 (Technical Specification) มีขนาดแปรง (Scrub Path) 13 นิ้ว 2 อัน มีพื้นที่ในการ

ลดความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดลงไป ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้บริษัทได้รับผลกระทบในส่วน ของงานประจำเกือบ 15% ส่วนงานแบบบริการทั้งแบบ ครั้งต่อครั้งไม่ ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดกลับมีงานเข้ามา อย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก นางปณตพร กล่าวต่อไปอีกว่า ขณะนี้ตลาดทำความ สะอาดมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ซึ่งงานโครงการใหญ่ๆ ส่วนมากจะเป็นบริษัทรายใหญ่ ได้งานเป็นหลักเนื่องจากมี ความพร้อมมากกว่าเนื่องมีมาตรฐาน ISO เข้ามารับรองจึง ทำให้ลูกค้าหันไปใช้บริการมากขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่า บริษทั จะยังไม่มมี าตรฐานดังกล่าวสามารถรองรับ แต่บริษทั ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและปรับปรุงการบริการเพื่อยก ระดับองค์กรให้ทัดเทียมคู่แข่งและสามารถแข่งขันในตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ล่าสุดได้ร่วมมือกับพันธมิตร Keeen ผลิตสารชีวะ บำบัดพันธ์ขึ้นมา เพื่อบำบัด เยียวยา พื้นที่ต่างๆ ที่มีกลิ่นเหม็น คราบน้ำมัน ขึ้นมา เพื่อตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นหลัก เนื่องจากตลาดนี้เน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์ Keeen ดังกล่าวสามารถตอบ โจทย์ปัญหาของตลาดกลุ่มนี้ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็น นวัตกรรมใหม่ ทั้งนี้บริษัทได้ทำโครงการนำร่องที่ตลาดนัด สวนจตุจักร ในส่วนของห้องน้ำ และอาคารสูงไปแล้ว ซึ่งได้ รับการตอบรับที่ดี ปัญหาเรื่องห้องน้ำกลิ่นเหม็นหมดไป อย่างเห็นได้ชดั เจน ดังนัน้ จึงมีแผนทีจ่ ะนำผลิตภัณฑ์ Keeen มาสร้างจุดขายเพื่อขยายฐานตลาดไปยังกลุ่มอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานบริการด้านฟื้นฟู ขัดเงา ปรับ สภาพหินอ่อนและหินแกรนิตที่เสื่อมสภาพแล้วให้เงาเหมือน ใหม่อกี ครัง้ ด้วยเครือ่ งมือทีท่ นั สมัยอีกด้วย สำหรับเป้าหมาย ในปีนี้คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 10-20% ทำงาน (Performance) - 6000 sq m/ hr มีถังบรรจุ น้ำดี 111 ลิตร มีถังบรรจุน้ำเสีย 111 ลิตร ใช้ความเร็ว เดินหน้า 0-7.5 กิโลเมตร/ชั่วโมง ความลาดชัน 20% แรงดันไฟฟ้า 24 โวลท์ โครงสร้างตัวถังเครือ่ งโพลีเอทธีลนี รับประกัน 3 ปี นอกจากนี้มอเตอร์ขัด 500 วัตต์ 2 ลูก มอเตอร์ขับเคลื่อน 700 วัตต์ ระบบแบตเตอรี่ 6 โวลท์ 370 Ah - 6 ก้อน สำหรับผูท้ สี่ นใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ บริษัท โปรไลน์ซิสเต็ม จำกัด โทร. 0-2976-4404-8 E-mail sales@prolinesystem.com www.interproclean.com


อาคารขนาดใหญ่ มั่นใจ NS Plus ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาคาร ที่พักอาศัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับเครื่องมือที่ใช้ ในการตรวจสอบสภาพอาคารนั้น ทา งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมเครื่องมือที่สอดคล้องตามกฎหมาย ตรวจสอบอาคารไว้พร้อม และมีอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบ เฉพาะด้านที่ทางบริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมในการตรวจสอบ ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น เครื่องทดสอบ กำลังรับแรงอัดคอนกรีต สำหรับอาคารที่ โครงสร้างเสื่อม สภาพ เป็นต้น ที่ ผ่ า นมากลุ่ ม ลู ก ค้ า ในงานตรวจสอบอาคารของ บริษัทฯ มีทุกประเภทโดยเฉพาะอาคารสูง อาคารขนาด ใหญ่พิเศษ อาคารโรงงานและหน่วยงานราชการ เช่น บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด, บริษัท ปูนซีเมนต์ ไทย (ลำปาง) จำกัด, บริษัท ซี.พี.ค้าปลีก และการตลาด จำกัด, โรงแรมแกรนมิลเลเนียม สุขุมวิท มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัย มหิดล, สยามนิรมิต, องค์กรเภสัช เป็นต้น คุณณัฐวุฒิ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับในเรื่องการตรวจ สอบอาคาร ผมไม่อยากให้ทางเจ้าของอาคารมองว่าการ ตรวจสอบอาคารเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น หากพิจารณา ให้รอบคอบจะพบว่า ถ้าอาคารของท่านมีการตรวจสอบอาคาร เป็นประจำสม่ำเสมอ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ระบบต่างๆ

บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งโดย วิศวกรรุ่นใหม่ที่มองเห็นแนวทางในการใช้ความรู้ และ ประสบการณ์ในงานก่อสร้างที่สั่งสมมา เพื่อนำมาประยุกต์ ใช้กับอาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากพบปัญหาว่า อาคารต่างๆ เมื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มีขั้นตอนต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านการออกแบบการก่อสร้างและการควบคุ ม งานเพื่ อ ให้ อ าคารออกมาถู ก ต้ อ งตามกฎหมายและมี ความปลอดภัยได้มาตรฐาน แต่ปรากฏว่าหลังจากอาคาร เปิดใช้ ไปแล้ว สภาพโครงสร้างอาคารและระบบต่างๆ ทั้งหมดถูกปล่อยปะละเลย ขาดการบำรุงดูแลรักษาให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่นระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย หากสังเกตขนาดรถยนต์เมื่อซื้อมา ยังต้องมีคู่มือกำหนด ระยะเวลาการตรวจเช็คสภาพเป็นประจำ แต่อาคารที่เรา ต้องเข้ามาทำงาน หรืออยู่อาศัยเป็นประจำทุกวัน กลับ ไม่มี....!!! ด้วยเหตุนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้น จากวันแรกถึงวันนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับ ใช้สังคม และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ ใช้อาคารมาแล้วไม่ น้อยกว่า 300 อาคาร และผู้ ใช้อาคารมีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 ล้านคนต่อปี คุณณัฐวุฒิ สมิทธิเบญจพล หัวเรือใหญ่แห่ง เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบอาคารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบัน ไม่นอ้ ยกว่า 300 อาคาร และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งเราได้พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับอาคารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากงานด้าน ตรวจสอบอาคารซึ่งกฎหมายบังคับให้ดำเนินการตรวจสอบ แล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ขยายงานไปสู่อาคารที่ ไม่เข้าข่าย ตามกฎหมาย เช่นบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โดยเน้น การตรวจสอบทางด้านวิศวกรรม ควบคู่กับความปลอดภัย

ให้กับอาคารต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีบ้านพักอาศัย และคอนโดที่ อยูอ่ าศัยทีผ่ า่ นการตรวจสอบโดยบริษทั ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ยูนิต อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ มีเป้าหมาย ที่จะ ขยายงานบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร ทั้งในเรื่อง ความปลอดภัย การบำรุงดูแลรักษาอาคาร โดยจะต้องตอบ สนองความต้องการของผู้ ใช้อาคารทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัยและยืดอายุของอาคารให้มากที่สุดต่อไป กลุ่มลูกค้าในงานตรวจสอบอาคารของบริษัทฯ มีทุก ประเภท โดยเฉพาะอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ และ อาคารโรงงาน และหน่วยงานราชการ โดยเน้นการตรวจ สอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แก่ผู้ ใช้อาคารอย่างสม่ำเสมอ ซึง่ ในการบริการงานด้านต่างๆ เกีย่ วกับอาคารโดยแบ่งเป็นงานตรวจสอบอาคาร งานตรวจสอบบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม งานตรวจสอบสภาพ โครงสร้างอาคาร งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า และงานให้คำ

ที่ผ่านการตรวจสอบอาจสามารถช่วยชีวิตท่าน และอาคาร ของท่านได้ แต่ถ้าท่านไม่จัดให้มีการตรวจสอบสภาพอาคาร เป็นประจำ และเกิดเหตุเพลิงไหม้ ระบบต่างๆ อาจไม่ทำงาน ซึ่งส่งผลให้ท่านหรือคนที่ท่านรัก และอาคารของท่านได้รับ ความเสียหาย และอาจไม่สามารถนำกลับคืนมาได้ดั่งเดิม ไฟไหม้เพียงครั้งเดียวอาจมากกว่าการที่ท่านว่าจ้างบริษัท ตรวจสอบอาคาร 100 ครั้ง ก็เป็นได้

19


พรมสำหรับการตกแต่งภายใน ความสวยงามของการดีไซน์แบบใหม่ผสานกับการ ตกแต่งภายนอก กลายมาเป็นการรวมกันของความ สวยงามแบบร่วมสมัย และความเรียบง่ายแบบการ ถักทอของท้องถิน่ เกิดเป็นการตกแต่งพืน้ ทีด่ า้ นนอก โดยนำมิ ติ ใ หม่ เ ข้ า มาสู่ ก ารทอพรมเป็ น แนวยาว ด้วยลักษณะของผ้าขนสัตว์นำมาถักทอให้เกิดเป็น ลายรูปแบบใหม่เป็นแนวยาว ลายของพรมจะทำให้ รู้สึกอบอุ่นด้วยบรรยากาศของชุมชน ช่างผู้ทักทอมี ความชำนาญเพื่อการตกแต่งภายในของคุณ ลาย บนพรมจะแตกต่างกัน ซึง่ พรมชุดนีม้ ลี ายแตกต่างกัน 3 แบบ และมีการถักทอที่แน่นหนา ขณะเดียวกัน มันดูเป็นสีซึ่งดูสะอาด มีความน่าสนใจ เป็นพรม สำหรับการตกแต่งที่หรูหรา แต่ ไม่ทำให้การตกแต่ง ภายในดูอบอ้าว www.interfaceflor.com

Tre Pezzi เก้าอี้ร่วมสมัย Tre Pezzi ออกแบบโดย Franco Albini ในปี 1959 เป็นการนำเอาเก้าอีร้ ปู แบบเดิมมาเปลีย่ นใหม่ ให้มีรูปทรงที่มีความทันสมัย ซึ่งโครงเก้าอี้จะเป็น เนื้อสีดำด้าน หรือเป็นแผ่นโลหะ ซึ่งโมเดลนี้จะบุ ด้วยนวมและหุ้มด้วยหนังหรือผ้า www.cassinausa.com

Tess ซุ้มยางโปร่งแสง Seeyond Architectural Solutions ได้ทำให้ผู้ ใช้ มองเห็นการดัดแปลงขนาด รูปร่าง สัดส่วน การปูกระเบื้อง สี และลวดลายกราฟฟิค เมื่อเขาได้ ออกแบบซุม้ สิง่ ทีห่ อ่ หุม้ เสา และผนังที่ ไม่มแี บบแผน ที่เรียกว่า ‘Tess’ อุปกรณ์เฉพาะที่จะป้อนความ หลงใหลให้คุณ (แบบในอนาคตจะปรับปรุงราคา อย่างอัตโนมัติในแต่ละการเปลี่ยนแปลง) ข้อมูล ของผลที่เกิดขึ้นขับเคลื่อนกระบวนการผลิต เพื่อ ออกแบบ cellular resin (ยางโปร่งแสง) www.seeyond.com

20

โต๊ะกาแฟขนเม่น โต๊ะกาแฟขนเม่น ส่วนบนของโต๊ะทำจากไม้วอลนัท สีสว่างตัดต่อกับสีดำ ขอบรูปร่างอิสระ ขาโต๊ะทำ เป็นแท่งขนเม่นจากไม้ zebrawood โต๊ะทุกตัวถูก เคลือบเงาตามสีธรรมชาติ และมีความเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะโต๊ะแต่ละตัว โต๊ะกาแฟขนเม่นมีขนาด ยาว 34 นิ้ว X ลึก 23 นิ้ว X สูง 16 นิ้ว แผ่นไม้ด้านบน โต๊ะมีความงดงามของลายต่อ Claro Walnut กับ English Walnut มีขนเม่นจากไม้ zebrawood นับ ร้อยแท่ง ยื่นออกมาจากไม้ Black Walnut วัสดุที่ ใช้คือ Claro Walnut, Black Walnut, Zebrawood www.naturalismfurniture.com

ผ้าลินินโปร่งใส เพ้นท์ด้วยหมึกสีละลายน้ำ

Carolyn Ray นักออกแบบสิ่งทอ ได้ทำการวิจัย คอเลคชัน่ ใหม่ของเธอ ด้วยการเข้าไปศึกษาที่ Temple of Dendur ที่ New York’s Metropolitan Museum of Art ต่อมาเธอได้สะท้อนถึงแบบแผน การตกแต่งของเอเชียและรัสเซีย จากนั้นเธอจึงเริ่ม เดินทางในแบบของตัวเอง : Destination Exotica, ชุดของแผ่นผ้าลินินโปร่งใส กว้าง 57 นิ้ว แบบงาน ทั้ง 6 ชิ้นมีความโดดเด่น ด้วยการเพ้นท์หมึกสี ละลายน้ำ Kabuki ได้แบบอย่างมาจากการเขียน ภาพทิวทัศน์บนฉากแบบเอเชีย ; Mareotis และ Dendur กล่าวถึงเรื่องในอดีตของอียิปต์โบราณ ใน ขณะที่ Aquata และ Chandelier ทำให้ระลึกถึง รัสเซีย www.carolynray.com

ชุด Trevi อุปกรณ์สำหรับทางเข้า Top Knobs ได้สร้างนวัตกรรม Passport Collection ใหม่ เชื่อมจุดหมายปลายทางและการ ออกแบบเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมา จากน้ำตก Trevi Fountain ในกรุงโรม ประเทศ อิตาลี Trevi Series ที่น่าทึ่งได้รวมความงาม ลายละเอียดทางสถาปัตยกรรม การท่องเที่ยวระหว่าง ประเทศ และความซับซ้อนที่เต็มไปด้วยศิลปะ 35 ชิ้น 5 ตอน รับประกันตลอดชีวิต www.topknobs.com, www.topknobsusa.com

ไม้อัดชนิดแข็ง

กระจกไร้ขอบ

ผลิตภัณฑ์ ไม้อัดชนิดแข็งจากป่าโคลัมเบีย เป็น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ค รองตลาดมากที่ สุ ด ในตลาดไม้ ใน อเมริกาเหนือ คัดสรรไม้จากเทือกเขา Appalachian ตอนเหนือ เป็นไม้ที่มีความหนา 1/28 - 1/42 นิ้ว ถูกผลิตเพื่อส่งขายทั้งภายในประเทศและตลาดต่าง ประเทศ www.cfpwood.com

ความเป็นไปได้สำหรับทุกโครงการ เทคโนโลยีของ พวกเราสามารถทำให้ แ น่ ใ จได้ ถึ ง ความปลอดภั ย ขณะที่นำไปสู่ชีวิตที่มีรสนิยมรองรับความต้องการ ใช้งานหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการ ความดึงดูดใจ ผลิตภัณฑ์ของเราชิ้นนี้ คุณสามารถ วางใจได้ ในเรื่องความทนทานและความสวยงามใน ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ซึ่งพัฒนาด้วยวิธีการใหม่ที่ทำให้มัน ไร้ขอบ www.generalglass.com


ระบบพื้นไม้สังเคราะห์ (AMIGO Decking) AMIGO Decking พื้นไม้สังเคราะห์ แนวคิดใหม่ให้ รูปลักษณ์และผิวสัมผัสเหมือนไม้ธรรมชาติ ใช้งาน ได้ทงั้ ภายในและภายนอก ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ พร้อมการติดตั้งที่สะดวกรวดเร็ว มีสีไม้ ในตัว ไม่ ต้องตกแต่งสีและเก็บรายละเอียด ผลิตจาก Polyethylene/Wood Flour คุณภาพสูง สมบูรณ์แบบ ทัง้ ด้านรูปลักษณ์และการติดตัง้ การใช้งานปลอดภัย ยิ่งขึ้นด้วยระบบการยึดซ่อนสกรูไว้อย่างมิดชิด ไม่มี สะดุด ทนทานตลอดอายุการใช้งาน ปลวกไม่กิน ไม่ ผุกร่อน ทนน้ำและไอเกลือจากทะเลได้ดี สามารถ ติดตั้งได้หลากหลายกับคานเหล็ก คานคอนกรีต สามารถทาสีและทาเคลือบเงาได้ตามต้องการ บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด, บริษัท เอช บี ซี มาเก็ตติ้ง จำกัด www.amigo.co.th

รางน้ำฝนไวนิลกรูฟ รางน้ำฝนไวนิลกรูฟ เป็นรางน้ำฝนที่ผลิตจากไวนิล หรือ Upvc จึงมีความทนทานต่อแสงแดดถูก ออกแบบโดยช่างวิศวกรเฉพาะด้านและผลิตด้วย เครื่ อ งจั ก รที่ ทั น สมั ย ได้ รั บ มาตรฐานการผลิ ต รับรอง ISO 9001:2000 อีกด้วย และเหตุนี้เองจึง ทำให้ผู้ ใช้มั่นใจคุณภาพของสินค้า บริษัท วีทูเกตเตอร์ จำกัด www.vggutter.com

ULTRASET SF

กาวโพลียรู เี ทนปูพนื้ ไม้ มาตรฐานออสเตรเลีย ไม่มีส่วนผสมของน้ำ ดูดซับเสียงสะท้อนได้ดี ใช้งานง่ายไม่ต้องผสม มีความยืดหยุ่น ทำให้พื้นไม้สามารถขยับตัวได้ โดยไม่เกิดการแตกหัก เสียหาย ให้การยึดเกาะสูง กับพืน้ คอนกรีต, ไม้, กระเบือ้ ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม้เรดิไพน์ ไม้จริง ปลวกไม่กิน ไม่ผุ ไม้จริงจากป่าปลูกผ่านการอบแห้ง และกระบวนการถนอม รักษาเนือ้ ไม้ ให้มคี วามทนทานต่อการใช้งานภายนอกอาคาร ทีต่ อ้ งเผชิญกับสภาวะแดด, ฝน อย่างหนัก ด้วยกรรมวิธี และเทคโนโลยีจากนิวซีแลนด์ ตามมาตรฐาน ISO 9002 มีหลายเกรดเพือ่ การนำไปใช้งานทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่การนำ ไปใช้งานทั่วไป, ปักดิน, แช่น้ำ หรือแช่อยู่ในทะเล โดย ไม่มีปญ ั หา เรือ่ งปลวก หรือผุ จากการใช้งาน รับประกัน ปัญหาเรือ่ ง ปลวก ผุ นานถึง 25 ปี เหมาะสำหรับงาน ภายนอกอาคารทุกชนิด เช่น งานพื้นไม้เรดิไพน์รอบสระ ว่ายน้ำ, พื้นระเบียงไม้เรดิไพน์, ซุ้มไม้เรดิไพน์, ประตูไม้ เรดิไพน์, รั้วไม้เรดิไพน์ และบ้านไม้เรดิไพน์ (จำหน่าย และบริการออกแบบพร้อมติดตั้ง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียว พลัส วัน เด็ดคอร์เรชั่น 0-2923-3369, 0-2923-3363, 08-1345-8870 www.realplusone.co.th

แผ่นฟอกอากาศพลังงานแสง

แผ่นลามิเนต

แผ่นชิเซนแอร์คลีน หรือแผ่นฟอกอากาศพลังงานแสง มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ กำจัดกลิ่น กำจัดเชื้อ โรค และสารมลพิษต่างๆ ในอากาศ โดยใช้พลังงาน จากแสงสว่างที่ส่องมากระทบ เช่น แสงอาทิตย์ หรือแสงจากหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆ นอกจากนั้นยัง สามารถกำจัด กลิน่ บุหรี่ กลิน่ สัตว์เลีย้ ง กลิน่ อาหาร กลิ่นขยะ กลิ่นอับชื้น และกลิ่นไม่พึงประสงค์ อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยั้ง สามารถกำจัดสารมลพิษอินทรีย์ (VOCs) ที่ปนอยู่ ในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคภูมิแพ้และโรค ระบบทางเดินลมหายใจ บริษัท ไอเคเอส จำกัด www.shizenworld.com

Wilsonart Laminate แผ่นลามิเนตวิลสันอาร์ท เป็นผู้นำตลาดวัสดุปิดผิวทั้งในด้านคุณภาพและการ ออกแบบลวดลายอันหลากหลายสามารถนำมาใช้ สำหรับการตกแต่งภายใน รวมทัง้ หน้าโต๊ะ หน้าบาน เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มีความทนทานต่อการขูดขีด แรงกระแทก ดูแลรักษาง่าย อีกทั้งได้รับการรับรอง มาตรฐาน GREENGUARD ซึ่งเป็นมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม, มาตรฐานระบบ การจัดการ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, TIS-1163/2536 WILSONART (THAILAND) CO., LTD. www.wilsonart.com

ฝักบัวติดผนังปรับระดับ ฝักบัวติดผนังปรับระดับ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจาก brand สเตนเลสแท้อย่าง VRH ที่เพิ่ม function การปรับระดับให้กับฝักบัวติดผนัง เพื่อตอบรับส่วน สูงของผู้ ใช้ ได้ทุกระดับ ให้ผู้ ใช้ ได้สัมผัสกับสายน้ำ อันนุ่มนวลแบบสายฝนที่ชุ่มฉ่ำในแบบของตัวเอง และตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ลงตัว บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด

21


“สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ”

มาตรฐานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน คนในกรุงเทพฯ ใช้นํ้าเฉลี่ยประมาณ 320-340 ลิตรต่อคนต่อวัน ในการใช้ส้วม ชักโครกแบบทั่วไปจะใช้นํ้าประมาณ 13 ลิตรต่อ 1 ครั้ง หากแต่ละคนกดชักโครกโดยเฉลี่ย 4 ครั้งต่อวัน จะใช้นํ้าทั้งสิ้น 52 ลิตรต่อวันต่อคน คิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้นํ้าทั้งหมด และ เนื่องจากจํานวนประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทําให้มีการใช้นํ้าในปริมาณมาก ขณะที่นํ้าดิบที่ใช้ในการผลิตนํ้าประปามีจํากัด ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้ เครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดนํ้า ซึ่งจะสามารถช่วยลดการใช้นํ้าลงได้ถึง 1 เท่า หรือ 24 ลิตรต่อคน ต่อวัน เครื่องสุขภัณฑ์เป็นสิ่งจําเป็นต้องใช้ในทุกอาคารบ้าน เรือน เดิมประเทศไทยต้องสั่งซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ จากต่างประเทศเนื่องจากยังไม่มีการผลิตในประเทศ ประกอบกับ เครื่องสุขภัณฑ์มีขนาดใหญ่และมี นํ้าหนักมากจึงต้องเสียค่า ขนส่งสูง ทําให้ราคาจําหน่ายในประเทศมีราคาสูงด้วย และ ดูเหมือนเป็นของฟุ่มเฟือย ส่วนใหญ่จึงใช้เฉพาะผู้มีฐานะดี เท่านั้น ต่อมา เครื่องสุขภัณฑ์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ. 2503 จึงได้มีผู้สนใจตั้งโรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี 2511 โดยในระยะเริ่มแรกเป็นการผลิตเพื่อ ทดแทนการนําเข้าและได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นภายหลังที่รัฐได้ มี น โยบายห้ า มนํ า เข้ า เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ จ ากต่ า งประเทศ (ยกเว้นอ่างอาบนํ้า) ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 86 ลงวันที่ 31 มกราคม 2521 และฉบับที่ 93 ลง วันที่ 1 มกราคม 2522 หลังจากนัน้ อุตสาหกรรมเครือ่ งสุขภัณฑ์ได้มกี ารพัฒนา ทั้งด้านวัตถุดิบและกรรมวิธีผลิต จนเป็นอุตสาหกรรมที่

22

สามารถดําเนินการและปรับปรุงขยายกิจการได้เอง ไม่จํา เป็นต้องได้รับการส่งเสริมในด้านสิทธิพิเศษจากรัฐอีก ในปี 2531 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติให้ มีการส่งเสริมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นสินค้าส่งออก โดยมี เงื่อนไขต้องผลิตเพื่อส่งออกไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่า การจําหน่ายทัง้ หมด ทําให้ไทยเป็นผูน้ าํ ในด้านการผลิตเครือ่ ง สุขภัณฑ์ประเทศหนึ่งของเอเชีย เพราะนอกจากสามารถ ผลิตเพื่อสนองความต้องการของตลาดในประเทศได้อย่าง เพียงพอแล้ว ยังสามารถส่งออกไปจําหน่ายต่างประเทศได้ ด้วย


หินปูน ปูนปลาสเตอร์ โซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) โซเดียมซิลิเคต (sodium silicate) แบเรียมคาร์บอเนต (barium carbonate) และนํ้า (water) ในด้านการตลาดของเครื่องสุขภัณฑ์ จะเปลี่ยนแปลง ตามการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่เดิมการ ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เป็นการผลิตเพื่อตลาดในประเทศกว่า 70% แต่เมื่อตลาดภายในประเทศซบเซา ผู้ผลิตเครื่อง สุขภัณฑ์ในประเทศหลายราย โดยเฉพาะรายที่ร่วมทุนกับ ต่างประเทศได้พยายามขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้น แต่ เนื่องจากเครื่องสุขภัณฑ์เป็นสินค้ากึ่งเฟอร์นิเจอร์ ที่มีการ พัฒนาเปลีย่ นแปลงรูปแบบตลอดเวลา การผลิตเพือ่ ส่งออก ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการรับจ้างผลิตตามรูปแบบของ แต่ละประเทศ โดยประเทศผู้นำเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ที่สำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ญี่ปุ่น ส่วนประเทศคู่แข่ง เครื่องสุขภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย ซึ่งมีกำลังการผลิต ใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่มีความได้เปรียบด้านต้นทุน และพลังงาน รวมทัง้ โครงสร้างภาษีวตั ถุดบิ ทีม่ กี ารเรียกเก็บ ไม่กรี่ ายการ การนำเข้าเครือ่ งสุขภัณฑ์จะมีปริมาณและมูลค่า ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะนำเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคระดับสูง โดยนำเข้า จากประเทศ อิตาลี เยอรมัน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ในภาพรวมของตลาดสุขภัณฑ์ ถือเป็นตลาดที่มีการ แข่งขันสูง โดยในส่วนของตลาดสุขภัณฑ์ระดับบน ผู้ประกอบการจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอสิ่งที่แปลกใหม่ทั้ง

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ของไทย เป็นอุตสาหกรรมที่มีผู้ผลิตน้อยราย โรงงานส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถ ผลิตได้เกือบเต็มกำลัง โดยมีผู้ผลิตรายใหญ่ 3 ราย คือ บริษทั กะรัตสุขภัณฑ์ จำกัด (มหาชน), บริษทั เครือ่ งสุขภัณฑ์ อเมริกันสแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยาม ซานิทารี่แวร์อินดัสทรี จำกัด ซึ่งมีกำลังการ ผลิตรวมกันกว่า 80% ของกำลังการผลิตทั้งหมด การผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ ถือเป็นอุตสาหกรรมเซรามิก ชนิดหนึง่ ปัจจุบนั โรงงานผลิตเครือ่ งสุขภัณฑ์ได้ให้ความสนใจ ใช้วตั ถุดบิ ในประเทศกันมากขึน้ เพือ่ ทดแทนการนําเข้าจาก ต่างประเทศ และมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ มาตรฐาน โดยวัตถุดบิ ทีส่ าํ คัญทีใ่ ช้ผลิตสุขภัณฑ์ ได้แก่ ดินขาว (china clay) ดินเหนียว (ball clay) หินเขีย้ วหนุมานหรือหิน ควอตซ์หรือทรายแก้ว (silica sand) หินฟันม้า (feldspar)

“เชษฐพร ผึ่งผาย” นักวิชาการมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ให้ ข้อมูลว่า ปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต สุขภัณฑ์ ใ ห้ ส ามารถตอบสนองกระแสโลกที่ มุ่ ง เน้ น การ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการดำเนินการด้าน มาตรฐานของ สมอ. ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทเครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ป ระกอบเครื่ อ ง สุขภัณฑ์ โดยทาง สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานการประหยัดน้ำ เพือ่ เป็นแนวทางพืน้ ฐานของการจัดการด้านการใช้ทรัพยากร น้ำให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และได้ประกาศกำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมอุปกรณ์ประกอบเครือ่ งสุขภัณฑ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม เฉพาะ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นด้านการประหยัดน้ำ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2064-2544 โดยมาตรฐานดังกล่าว ได้กำหนดรายละเอียด เกี่ยว กับอุปกรณ์ประกอบถังพักน้ำสำหรับโถส้วม แบบระบบ เดี่ยวและระบบคู่ โดยแบบระบบเดี่ยวมีปริมาตรน้ำสูงสุด ไม่เกิน 6 ลูกบาศก์เดซิเมตรต่อครั้ง และแบบระบบคู่มี ปริมาตรน้ำสูงสุดไม่เกิน 6 ลูกบากศ์เดซิเมตรต่อครั้ง หรือ 3 ลูกบาศก์เดซิเมตร แล้วแต่กรณี และมีความดันใช้

ในเรือ่ งเทคโนโลยีและดีไซน์ เพือ่ รักษาภาพลักษณ์ของสินค้า และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อ สูง ซึ่งต้องการสินค้าที่ Beyond Basic Need เพื่อใช้เป็น เครื่องแสดงฐานะและไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต แต่ขณะเดียวกัน ก็จะได้เห็นผู้ผลิตและทำตลาดสินค้า ระดับบนหันมาให้ความสำคัญกับตลาดระดับบน-กลาง รวม ถึงตลาดระดับกลางมากขึ้น เพื่อสร้างยอดขายให้มากขึ้น เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้ดีไซน์เป็นจุดขาย ขณะที่ตลาดกลาง และตลาดกลาง-ล่าง แม้ว่าจะยังให้ ความสำคัญกับเรื่องความประหยัดนํ้า แต่ก็เริ่มแข่งขันกัน ในเรื่องดีไซน์มากขึ้น

งานต่ำสุดที่ 0.10 เมกะพาสคัล มีความดันใช้งานสูงสุดที่ 0.5 เมกะพาสคัล ส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวาล์วขับล้าง สำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก.20652544 มาตรฐานดังกล่าวกำหนดรายละเอียดเกีย่ วกับวาล์ว ไว้ โดยวาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์โถส้วม ชนิดอยู่ นอกผนังและชนิดฝังในผนัง มีปริมาตรน้ำเฉลี่ยไม่เกิน 6 ลูกบาศก์เดซิเมตรต่อครั้ง ที่ความดันระหว่าง 0.15 เมกะพาสคัล ถึง 0.35 เมกะพาสคัล และมีความดันใช้งานต่ำสุด 0.15 เมกะพาสคัล มีความดันใช้งานสูงสุด 0.75 เมกะพาสคัล ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบในการชำระล้างของ ชักโครกกันหลายระบบ โดยชักโครกระบบจังหวะเดียว (single flush) ต้องมีปริมาณนํ้าชักโครกไม่เกิน 6.0 ลิตร ต่อครั้ง ส่วนชักโครกระบบ 2 จังหวะ (dual flush) สําหรับ full flush ต้องมีปริมาณนํ้าชักโครกไม่เกิน 6.0 ลิตรต่อครั้ง สําหรับ reduced flush ต้องมีปริมาณ นํ้าชักโครกไม่เกิน 3.0 ลิตรต่อครั้ง นอกจากได้ประโยชน์ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากร โลกแล้ว ผูผ้ ลิตสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำได้ใช้ประโยชน์ในเรือ่ ง การประหยัดน้ำ มาช่วยในการสร้างจุดขายให้กบั ผลิตภัณฑ์ โดยชูจุดเด่นที่แตกต่างกันไป มีตั้งแต่การใช้น้ำในการ ชำระล้างตั้งแต่ 3.5 ลิตร, 4 ลิตร, 4.8 ลิตร และ 6 ลิตร รวมถึงระบบผสมที่สามารถเลือกได้ว่าจะใช้น้ำน้อยหรือ น้ำมากตามลักษณะการใช้งาน เพือ่ ให้ผใู้ ช้สามารถประหยัด น้ำได้มากที่สุด

23


แวดวงดี ไ ซน์ เ นอร์ New Material Solution Open House หากท่ า นเป็ น ผู้ ผ ลิ ต วั ส ดุ ห รื อ มี ก ระบวนการผลิ ต วัสดุที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เทคโนโลยี

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นี่คือโอกาสเบิกทางวัสดุ ของท่านสูต่ ลาดโลกโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ เพียง แค่ทา่ นกรอกรายละเอียดของวัสดุและนำตัวอย่างชิน้ วัสดุ ของท่านมาสมัคร ผ่านคณะกรรมการของ Material ConneXion® ที่นิวยอร์ก ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ จากสาขาต่างๆ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัสดุใหม่ๆ เพื่อเพิ่มเข้าไปเป็นวัสดุใหม่ล่าสุดในฐานข้อมูล โดยวัสดุ ของท่านที่ ได้รับการคัดเลือกจะได้ ไปจัดแสดงที่ห้องสมุด วัสดุทั้ง 7 สาขาทั่วโลก ได้แก่ นิวยอร์ก กรุงเทพฯ แดกู โคโลญ มิลาน อิสตันบูล และปักกิ่ง รวมถึงแสดงไว้ ใน ฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับให้นักออกแบบและบริษัทชั้น นำจากทั่วโลกได้เลือกใช้งาน โดยติดต่อสั่งซื้อกับท่านได้ โดยตรง ตลอดกระบวนการคัดเลือกจะไม่เสียค่าใช้จ่าย ใดๆ ทั้งสิ้น โดยจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 14.00-18.00 น. ณ Material ConneXion® Bangkok, TCDC ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ ได้ที่ 02-664-8448 ต่อ 221 หรือ 223-226 Staircase Shelves by Danny Kuo อาจมีหลายคนสงสัยว่าตู้เก็บของที่สูงเป็นตึกตัวนี้ เราจะไปถึงยอดของมันได้อย่างไร Danny Kuo ผู้ ออกแบบ Staircase มีไอเดียในการจัดการกับพื้นที่ด้วย การใช้วิธีมุ่งเน้นไปที่ความสูงมากกว่าด้านกว้าง พร้อม กับการแก้ปัญหาในการเข้าถึงตู้ที่อยู่ชั้นบนซึ่งค่อนข้าง ยุ่งยากและไม่ปลอดภัยด้วยการผสมผสานระบบบันได แบบ Pullout เข้าไปในตู้ชิ้นนี้ด้วย Staircase มีความสูง อยู่ที่ 2.6 เมตร โดยระบบบันไดถูกติดตั้งเข้ากับตู้เก็บ หนังสือที่อยู่ ในตำแหน่งสามชั้นล่างเพื่อให้เราได้หยิบขึ้น ไปใช้งานตู้ด้านบนสุดได้อย่างง่ายดาย ช่วยเราประหยัด พื้นที่ใช้สอยได้ดีทีเดียว

24

“Green Innovative House” โครงการประกวดออกแบบจากมุมมองนักศึกษา

อันดับหนึ่ง อันดับสอง นายศดานันท์ สุโรจน์วานิชกุล ผู้บริหารบริษัท ไซเฟอร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับ โครงการประกวด “Green Innovative House” จะเก็บ ไอเดียเจ๋งๆ ไว้ทำไม...มาตี CAD รักษ์โลกชิงรางวัลกันดี กว่า โดยโครงการครั้งนี้ทางเราริเริ่มจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมี เป้าหมายเพื่อเป็นเวที ให้นิสิตนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ได้แสดงความสามารถ โดยตัดสินจาก 10 ทีม จาก 10 มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ่ า นเข้ า รอบทั้ ง ประเภทที ม และประเภท เดี่ยว ผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ วิญญู วานิชศิริโรจน์ Executive Vice President จากบริษัท deside 103 International Ltd. สมชาย จงแสง สถาปนิกและกรรมการ บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด อนุสรณ์ ติปยานนท์ สถาปนิกและที่ปรึกษาฝ่ายกอง บรรณาธิการนิตยสาร B-1 ยรรยง บุญหลง สถาปนิก และสมาชิกในสมาคมสถาปนิกอเมริกัน และ ปรมนัส ลิ้มเฉลิม บรรณาธิการ นิตยสาร B-1 “ทั้งนี้ด้วยความที่นิตยสารเล่มนี้มีการนำเสนอผลงาน ทางด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ เฟอร์นิเจอร์ ไปจนถึงสินค้าตกแต่งบ้าน และการออกแบบที่เกี่ยว เนื่องกับวิถีชีวิตของผู้คนจากทั่วโลก โดยได้มีการเลือกสรร ผลงานที่เต็มไปด้วยดีไซน์ที่มาพร้อมกับแรงบันดาลใจ ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ โดยแต่ละโปรเจ็กต์ที่ทางนิตยสาร เล่มนีค้ ดั เลือกมานัน้ ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาปนิก และนักออกแบบชั้นนำทั่วโลก โดยเรามีความตั้งใจที่จะสื่อสารสาระประโยชน์ทางด้านสถาปัตยกรรมชั้นนำไปยังกลุ่ม ผู้อ่าน และแน่นอนว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของเราจะเป็นผู้ที่ มีอาชีพเกี่ยวกับสถาปนิก

อันดับสาม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ นิ ต ยสารมี เ นื้ อ หาที่ แ ปลกใหม่ แ ละเปิ ด โอกาสให้ผู้อ่านได้สร้างประสบการณ์ร่วมโดยเฉพาะกับนิสิต นักศึกษา ที่เรียนสาขาสถาปัตยกรรม เราจึงจัดเวทีการ ประกวดในครัง้ นีข้ นึ้ มา ซึง่ ทางเราก็รสู้ กึ ดีใจทีน่ อ้ งๆ นักศึกษา ต่างให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด จากตรงนี้ทำให้ เราได้เห็นไอเดียของการออกแบบบ้านและสิ่งก่อสร้างที่ ต่างออกไป ซึ่งต้องยอมรับว่าเด็กของเรามีความคิดสร้างสรรค์ที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ ดังนั้นโครงการนี้นอกจากจะ ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาแล้ว ทางเราก็คาดหวัง ว่าสถาบันครอบครัวก็จะเข้ามามีบทบาทีส่ ำคัญ เพราะสถาบัน ครอบครัวจะเป็นแรงผลักดันให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมที่ดี ที่ ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยส่งเสริมใน เรื่องของการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย” สำหรั บ การประกวดในครั้ ง นี้ ผู้ ช นะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง ได้แก่ นายสุทธิกร เมืองแมน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ธัญบุรี กับผลงานที่ชื่อว่า F O2 Rest อันดับสอง มนทกานต์ มะโนสงค์, พีรพล การุณวิวัฒน์, อาชวินท์ เลาหวิชัยรัชต์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับผลงาน Symobiosis Living และ อันดับ 3 ได้แก่ ธนพร พันธ์นรา, สุพีรณัฐ ถาแก้ว นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ผลงาน Trismo จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมกว่า 10 ทีม ซึ่งผลงานที่ ส่งเข้ามาประกวดในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาทางด้าน วิ ช าสถาปั ต ยกรรมจากสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งมี ค วามคิ ด ริเริ่มและรูปแบบของการออกแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ จริง เพียงแต่ว่าผลงานของทีมใดจะเป็นที่ถูกใจคณะกรรมการผู้ร่วมตัดสินในครั้งนี้นั่นเอง


Tricks

7 ข้อควรรู้ก่อนจัดสวน ให้ระเบียงขนาดเล็ก

ไม่ใช่เรื่องแปลก!! ถ้าความใฝ่ฝันของคนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมอันวุ่นวาย ของชีวิตในเมือง คือการที่ได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ และได้สัมผัสกับต้นไม้ใบหญ้าสีเขียวสดใน บ้านของตัวเอง ถึงแม้ในปัจจุบันเหล่าคนเมืองที่อาศัยอยู่ในอพาร์ทเมนท์ หรือคอนโดขนาด เล็กจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นความผูกพันของธรรมชาติที่มีต่อผู้คนก็ยังไม่ได้ลดน้อยไป ดังนั้น จึงมีข้อควรรู้ในการจัดสวนบนพื้นที่เล็กๆ เช่น ระเบียง ชานบ้าน หรือพื้นที่กลางแจ้งขนาด ย่อมมาฝากกัน 1. เช็คให้แน่ใจ ก่อนที่เราจะเริ่มการตกแต่งระเบียง หรือชานที่ยื่นออก มาจากตั ว อาคาร ควรตรวจสอบหรือ ปรึ ก ษาผู้ เ ชี่ ย วชาญในประสิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ตั ว ระเบียงว่าสามารถ แบกรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ ไหน เนื่องจากโครงสร้างใน แต่ละอาคารจะมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตก ต่างกัน และในหลายๆ อาคารก็ ไม่สามารถทนต่อวัสดุบาง ชนิดได้ ซึ่งอาจตรงกับวัสดุที่เราคิดจะเลือกใช้อีกด้วย วิธี การตรวจสอบในลักษณะนี้นอกจากจะทำให้เรามั่นใจใน ความปลอดภัยแล้ว ยังทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือก วัสดุในการตกแต่งได้ง่ายขึ้น 2. กลางคืน หรือ กลางวัน พิจารณาช่วงเวลาในการ ใช้พื้นที่ระเบียงหรือชานบ้าน หากเราเป็นคนที่ใช้เวลาใน ช่ ว งกลางวั น ไป กั บ ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ช่ ว งเย็ น หรื อ ช่ ว ง กลางคื น ในการ พักผ่อน การนำ แสงไฟมาเป็ น ส่ ว นประกอบในการตกแต่ ง จะทำให้ เ รา สามารถใช้ประโยชน์ ในส่วนนี้ ได้อย่างเต็มที่และยังใช้เป็น พื้นที่สร้างความเพลิดเพลินยามค่ำคืนได้อีกด้วย เราอาจ ใช้เทียนที่มีหลากหลายขนาดเพื่อสร้างแสงที่สวยงามแทน โคมไฟ และความนุ่มของแสงเทียนยังช่วยเน้นบรรยากาศ โรแมนติก 3. สร้างภาพมายา เราสามารถสร้างความรู้สึกให้ ระเบียงเล็กๆ ของ เราให้ มี มิ ติ ไ ด้ โ ดย การจั ด แต่ ง แบบ แบ่งชัน้ (foreground, middle ground, background) การจัดแต่งในลักษณะนี้จะเป็นการช่วยสร้างภาพหลอกให้ ระเบียงของเราดูมีขนาดและความลึกเพิ่มขึ้นได้ 4. วัสดุที่ใช้ (ใช่) ลืมเรื่องสไตล์ของตัวเองไปได้เลย กั บ การเลื อ กวั ส ดุ ห รื อ กระถางใส่ ต้ น ไม้ ในการตกแต่ ง ระเบียง เพราะกระถางต้นไม้สำหรับสวนกลางแจ้งนั้นควร ทำจากวัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น ไม้ ดินเผา หรือเหล็ก โดยวัสดุเหล่านี้สามารถเข้ากับการตกแต่งในสไตล์ต่างๆ

ได้มากมายอีกด้วย และเราควรหลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร ใ ช้ กระถางที่ทำมาจาก พ ล า ส ติ ก เ พ ร า ะ วั ส ดุ เ หล่ า นี้ ไม่ ท น ต่อแสงแดด และ อาจส่งผลต่อระดับความหรูหราในระเบียงของเราได้ 5. สีสร้างอารมณ์ การใส่สสี นั ลงไปในอุปกรณ์ตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ กระถาง หรือดอกไม้พืชพรรณต่างๆ สามารถ สร้างความรู้สึกให้กับสวน บนระเบี ย งของเราได้ เช่ น ถ้ า เราต้ อ งการบรรยากาศที่ดูอบอุ่นให้ลองใช้ สีส้ม สีแดง หรือสีเหลือง หรือหากต้องการระเบียง ที่ ให้ความรู้สึกที่เย็นสบาย ให้ ใช้เฉดสีขาว ซึง่ เราอาจ ใช้สีน้ำเงินหรือเขียวเพิ่ม ความสดชื่นได้ 6. พื้นสวยช่วยดึงดูดใจ การเลือกใช้อุปกรณ์ปูพื้น เช่นพรมกลางแจ้ง หรื อ แผ่ น ไม้ เ ชื่ อ ม แบบ inter-locking นอกจากจะช่ ว ย ปกปิดพื้นคอนกรีต ที่แข็งกระด้างแล้ว ยั ง สร้ า งความน่ า ดึ ง ดู ด ให้ ร ะเบี ย ง ของเราอีกด้วยค่ะ 7. มากไปจะไม่งาม ระมัดระวังการเลือกใช้อุปกรณ์ และต้นไม้ตกแต่งระเบียง ขนาดเล็ ก ของเราไม่ ใ ห้ เยอะจนเกินพอดี การใช้ อุปกรณ์ตกแต่งเพียงไม่กี่ ชิ้ น จะช่ ว ยทำให้ ร ะเบี ย ง ขนาดเล็กดูน่าสนใจขึ้นได้ ขณะเดียวกันการใช้ของ ตกแต่ ง มากเกิ น ความ จำเป็ น ก็ ส ามารถทำให้ ระเบียงของเราดูรกได้ ที่มา: www.forfur.com

25


ประมูล จัดซื้อรถหน้าตัก องค์กรบริหารส่วนตำบลไทรน้อย

มีความประสงค์เรียกประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 1. จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบล้อยาง) จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ค่าแบบ 4,000 บาท 2. จัดซื้อรถดับเพลิง 10 ล้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 คัน ค่าแบบ 7,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิก สัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย โทร. 02 923 9883 ต่อ 16 --- สอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าวิทยาลัยฯ และถนนทางเข้าโรงอาหาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ยื่นเอกสาร 20 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก โทร. 02 5254147 – 50 ต่อ 1108 หรือ 1102

ประมูล จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

มีความประสงค์เรียกประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,030.31 ม.2 พร้อมงานวางท่อกลม คสล. รวม 8 จุด, ก่อสร้างผิว จราจรแบบราดยาง MC-70 สาดทราย พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,150.94 ม.2 พร้อมงานวางท่อกลม คสล.รวม 1 จุด สถานที่ ถนนสาย เลียบคลองบึงสมเสร็จ หมู่ที่ 9 ต.วังตะเคียน พร้อมป้ายโครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 2,500 บาท ยื่นเอกสาร 20 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ

26

อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เลขที่ 79 หมู่ 8 ต.วังตะเคียน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3884-7342 ต่อ 13 ประมูล จ้างเหมาขุดลอก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มี ความประสงค์เรียกประมูลจ้างขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 4,000 บาท * จะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซือ้ (จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทร. 0-5453-2485-8 ต่อ 120-3 ประมูล จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี มีความ ประสงค์เรียกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถ.สมพรอุทศิ 1 (จากรั้วกำแพงโรงเรียนตะโหมดฝั่งตะวันตก ถึงซอยหมอแฉล้ม) ประกอบด้วยท่อ คสล. ขนาด 0.80 เมตร และบ่อพัก คสล.ขนาดปาก กว้าง 1.00 เมตร x 1 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ความยาวรวมบ่อพัก และท่อ คสล.ไม่น้อยกว่า 430 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ความหนา 0.10 เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,095 ตารางเมตร และตัว หนอนทางเท้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 6,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซือ้ (จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ขรี โทร. 0-7469-5326 ต่อ 21 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านด่าน มีความ ประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนาฝาย หมู่ที่ 6  ขนาดกว้าง 6 เมตร  ยาว 0.562 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร (ราคากลาง 2,000,000 บาท) ค่าแบบ 1,000 บาท  ยื่นเอกสาร 20 กันยายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวซึ่งมีผลงาน

ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (ผลงาน ก่อสร้างหรือซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling) * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ เทศบาลตำบลบ้านด่าน * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านด่าน  ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เรียกสอบราคา จ้างเหมาบริการ สำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล เรียกสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ทั้งระบบ พร้อมฝึกการใช้อุปกรณ์  ยื่นเอกสาร 20 กันยายน 2554  ติดต่อที่ งานจัดหา กองจัดหาและพัสดุ  สำนักจัดซื้อและบริหารงานกลาง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. 0-2282-3403, 0-2282-3415 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาคที่ 14 มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารชุดที่พักอาศัย (ขนาด 15 ยูนิต) จำนวน 1 หลัง และงาน ก่อสร้างประกอบอาคารจำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามแบบแปลน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ค่าแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 21 กันยายน 2554 เวลา 11.00 น. * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาคที่ 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) โทร. 0-7534 5674 ---- ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี ความประสงค์ เ รี ย กประกวดราคาจ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งสถานี ไ ฟฟ้ า โชคชัย ระบบ 115 เควี (เพิ่มเติม) ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 50,111,300 บาท) ค่าแบบ 10,700 บาท ยื่นเอกสาร 29 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา


โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0-2530-5428 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้าน พักผู้พพากษาหัวหน้าศาล 2 หน่วย ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.เพชรบูรณ์ 6 หน่วย บ้านพักผู้พิพากษา 9 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ที่ราชพัสดุ ทะเบียนที่ พช.861 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ (ราคากลาง 38,448 บาท) ค่าแบบ 20,100 บาท ยื่นเอกสาร 23 กันยายน 2554 เวลา 09.00 -10.00 น. * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 อ.เมือง พิษณุโลก โทร. 0-5525-8566 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์เรียกสอบราคาจัดจ้าง ทำความสะอาดอาคาร 40 ปี สจพ., งานบริการสุขภาพ อาคาร 79 และอาคารยิมเนเซียมพื้นที่จอดรถ 3 ชั้น, พื้นที่ ชั้น 5-6 ยื่นเอกสาร 24 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานบริหารและธุรการ (กองกิจการนักศึกษา) ชัน้ 5 อาคาร 40 ปี สจพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1127, 1151 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การจัดการน้ำเสีย มีความ ประสงค์เรียกสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมโครงสร้างสถานีสูบน้ำเสีย ที่ 4 (บางส่วน) เทศบาลนครสงขลา จ.สงขลา  ยืน่ เอกสาร 24 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

* เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ กองพัสดุและบริการ องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ซอยเฉยพ่วง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2273-8530-9 ต่อ 106 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกง เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายไผ่สีทอง (ตอน 1) หมู่ที่ 8 ต.กง ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กง กำหนด) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเชื่อม คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.กง ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้าง ทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.กง กำหนด) พร้อมติดตัง้ ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ยื่นเอกสาร 24 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซือ้ (จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกง และที่ศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ระดับอำเภอ (ชั้น 3) ที่ว่าการอำเภอ กงไกรลาศ โทร. 0-5569-1004 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง มี ความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ผิวเรียบ (Cape Seal) บ้านนิคมฯ ผัง 5 หมู่ที่ 5 ต.ไทยขึง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ค่าแบบ 1,500 บาท ยื่นเอกสาร 25 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซือ้ (จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง/องค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง โทร. 0-7736-8569, 0-7736-8570

สอบราคา จ้างเหมาปูพื้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจ-

เจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปูกระเบื้องอาคารเรียน 216 (ราคากลาง 500,000 บาท) ยื่นเอกสาร 22 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ห้องบริหารงบประมาณ โทร. 0-4551-1113   สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างถนน คสล. สายบ้านคำ อุปราช ตำบลสว่าง - เขตตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัด ร้อยเอ็ด (ราคากลาง 416,000 บาท) ค่าแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 21 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-9493 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี ความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปรับปรุงบันไดทางขึ้น โรงพยาบาลสัตว์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ราคากลาง 2,000,000 บาท) ค่าแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 26 กันยายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 0-4320-4529

พบกับการอัพเดทข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างงานก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ www.buildernews.in.th 27


รฟท. เร่งเดินหน้า “มักกะสันคอมเพล็กซ์” นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เผยว่า หลังจากที่กระทรวง คมนาคมได้มีนโยบายจะพัฒนาที่ดินย่านมักกะสันของ รฟท. โดยการนำผลศึกษาโครงการพัฒนาทีด่ นิ ย่านมักกะสัน ของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ “มักกะสันคอมเพล็กซ์” มาเร่งรัดดำเนินการ เพือ่ เพิม่ รายได้ ให้แก่ รฟท. สำหรับผลการศึกษาที่บริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการไว้นั้น โครงการจะมี เ นื้ อ ที่ ห ลั ง จากหั ก การใช้ ป ระโยชน์ ใ น โครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ ซึ่งใช้เนื้อที่ประมาณ 28 ไร่ โครงการมักกะสันคอมเพล็กซ์จะมีเนื้อที่ใช้ ประโยชน์รวม 497.11 ไร่ โดยประเมินราคาที่ดินผืนดัง กล่าว ซึ่งมีมูลค่า 150,000 บาทต่อตารางวา ทำให้เมื่อมี การลงทุนคอมเพล็กซ์แบบครบวงจร เชื่อว่ามูลค่าโครงการขณะนีจ้ ะมีมากกว่า 300,000 ล้านบาท โดยโครงการ จะแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โครงการพื้นที่เชิงพาณิชย์ โครงการศูนย์จัดแสดงสินค้า โครงการเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ และโครงการ อาคารสำนักงานให้เช่า โรงแรม เซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ อิตาเลียนไทยฯ รับงานโครงข่ายเคเบิ้ล อ่าวไทย นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธาน บริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯ ในนามของ The Consortium of Italian-Thai Development PCL and Loxley ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้าง กับ บมจ. กสท. โทรคมนาคม เพื่อดำเนินการโครงการจัดสร้าง โครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ำใยแก้วอ่าวไทย จำนวน 1 ระบบ โดยรายละเอียดของงานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานสำรวจ ออกแบบ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่ในทะเล, อุปกรณ์สื่อสัญญาณความเร็วสูง, งานติดตั้งระบบเคเบิ้ลใย แก้วใต้น้ำ จากสถานีภาคพื้นดิน อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี ไปยังสถานีภาคพื้นดินจังหวัดสงขลา ระยะทาง ประมาณ 1,300 กิโลเมตร โดยมีมูลค่างาน (เฉพาะส่วน ของบริษัทฯ) 213,391,170 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 402 วัน กันกุล คว้างานสร้างโรงไฟฟ้า มูลค่า 752 ล้านบาท นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามว่าจ้างรับเหมา ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ บริษัท ซี.เค.แอนด์ ซัน เอ็นเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี กำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 8 เมกกะวัตต์ ในจังหวัดบุรรี มั ย์ คิดเป็นมูลค่ารวมในการก่อสร้างทั้งโครงการประมาณ 752 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการรับเหมา ก่อสร้างด้านฐานราก การจัดหาแผงโซล่าเซลล์ รวมถึง การคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการติดตั้งระบบ ทัง้ หมดตัง้ แต่ตน้ จนจบกระบวนการและสามารถจำหน่าย ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างใน เดือนพฤศจิกายนนี้ และมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2555

28

อิตัลไทยฯ เร่งยอดขายวอลโว่ รับแผนขึ้นท๊อปทรีตลาดโลก

อิตัลไทยอุตสาหกรรม บุกหนักรับแผนวอลโว่ขยับชั้นขึ้นท๊อปทรีตลาดโลก เร่งเดิน หน้าปั๊มยอดขายเอิร์ธมูฟวิ่งในไทยโตแบบก้าวกระโดด ตั้งเป้ายอดขายปีหน้า 600 คัน พร้อมเร่งสร้างเครือข่ายด้านบริการครบวงจรทั่วประเทศ นายศรัณย์ เวียงสงค์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มธุรกิจ แมชินเนอรี่ โซลูชั่น บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ “วอลโว่” มีนโยบายที่จะ เป็นขึ้นเป็นอันดับ 3 ของ โลกในตลาดเอิ ร์ ธ มู ฟ วิ่ ง ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า บริษทั ฯ ในฐานะผูท้ ำตลาด ในประเทศไทย ได้มีนโยบายที่จะขยับอันดับขึ้นไป ด้วยเช่นกัน ด้วยการเพิ่ม ส่วนแบ่งการตลาดให้มาก ขึ้น โดยมีเป้าหมายการขายในปี 2554 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ ประมาณ 500 คัน โดยเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดจาก ปี 2553 ที่มียอดขายเพียง 200 คัน ส่วนในปี 2555 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการขายไว้ 600 คัน ทั้งนี้เนื่องจากตลาด โตขึ้นมาก ซึ่งจะส่งผลให้เครื่องจักรของวอลโว่ มีส่วนแบ่ง การตลาดเพิ่มตามไปได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า วอลโว่ จะมีมาร์เก็ตแชร์ในตลาดเอิรธ์ มูฟวิง่ ของไทย ราว 15% เพิม่ ขึน้ แบบก้าวกระโดดจากปี 2553 ทีม่ สี ว่ นแบ่งการตลาดเพียง 6% ขณะที่ในปัจจุบันมีมาร์เก็ตแชร์ประมาณ 9% และใน ไตรมาสที่ 4 นี้ คาดจะมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเป็น 11% “การขึ้นเป็นอันดับ 3 ของวอลโว่ในตลาดโลก จะเน้น การพัฒนาเทคโนโลยีและการผลิต ส่วนในประเทศไทยจะ เป็นในเรื่องของการตลาดและการบริการลูกค้า เราจะโต กว่านี้ ไม่ ได้ ถ้าลูกค้ายังไม่พึงพอใจในเรื่องของการบริการ ส่วนในแง่ของบริษัทฯ สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการเจริญเติบโต ทางด้านยอดขาย และส่วนแบ่งการตลาด ก็คือการเตรียม ความพร้อมเพื่อให้บริษัทเติบโต จึงต้องมีการเตรียมการใน ด้านบริการ บุคลากร อะไหล่ และ ศูนย์บริการ” ผู้อำนวย การฝ่าย กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ มีแผนชัดเจนว่าภายใน 5 ปี จะต้องมีศูนย์บริการ ทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยวางเป้า

ที่จะพัฒนาสาขาขนาดใหญ่ที่ให้บริการแบบครบวงจร จาก 5 สาขา เพิ่มเป็น 12 สาขา ส่วนสาขาย่อยจะเป็นการ ขยายไปตามจำนวนเครื่องจักรที่สามารถทำตลาดได้ ตลาดเอิร์ธมูฟวิ่ง เฉพาะในส่วนของรถใหม่ มีมูลค่า ตลาดประมาณ 20,000 ล้านบาท ส่วนเครื่องจักรใช้แล้ว คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนของ วอลโว่คาดว่าปี 2254 นี้ จะสามารถทำยอดขายได้ราว 1,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มียอดขาย 1,200 ล้านบาท “ปีหน้า น่าจะมี โมเมนตั้มสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป ที่ผ่านมาเราเลือกที่จะทำให้ดี ให้ดังก่อน ด้วยการบุกตลาด รถใหญ่เพื่อสร้างชื่อเสียง เพราะการเติบโตในแง่การขาย ทำได้ ไม่ยาก แต่จะมีปัญหาตามในภายหลังหากไม่สามารถ สร้างบริการในทุกๆ ด้าน ให้สามารถรองรับการขายได้ ที่ ผ่านมาลูกค้าทีเ่ คยซือ้ จากเรา จึงไม่เคยเปลีย่ นไปซือ้ แบรนด์ อืน่ นัน่ หมายความว่าคุณภาพของเราโอเค ราคาเป็นทีย่ อมรับ มีบริการที่รวดเร็วทันใจ ที่สำคัญคือเครื่องจักรของวอลโว่ ขึ้นชื่อในเรื่องการประหยัดน้ำมัน” นายศรัณย์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน ตลาดเปลี่ยนจากการใช้รถยูสด์เป็นการใช้ รถใหม่มากขึ้น เราพยายามจะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดรถยูสด์ ด้วยการเอารถใหม่มาให้เช่า เพือ่ ให้ผรู้ บั เหมาได้ ใช้งานรถใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยการให้ เช่า จากนั้นก็จะนำมาทำตลาดยูสด์ต่อไป ปัจจุบัน บริษัทฯ มีรถเช่าที่พร้อมให้บริการราว 120 คัน สามารถรองรับได้ ทัง้ โปรเจกต์ขนาดเล็กและใหญ่ ซึง่ เหมาะกับผูร้ บั เหมารายย่อย ที่ ได้ โปรเจกต์มาและไม่ตอ้ งการลงทุนมากในเรือ่ งเครือ่ งจักร สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักของวอลโว่ในปัจจุบัน ในกลุ่ม ของรถขุดขนาดใหญ่ขนาด 30-45 ตันขึ้นไป วอลโว่มี มาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มงานเหมือง ส่วนขนาด 20 ตัน ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มาก วอลโว่มีมาร์เก็ตแชร์ ไม่สูงมาก เนื่องจากบริษัทฯ เลือกที่จะทำตลาดรถขนาดใหญ่ ซึ่งเป็น ตลาดที่ใช้งานหนักจึงทำให้ ได้รบั การยอมรับ ส่งผลให้ปจั จุบนั รถขนาด 20 ตันของวอลโว่ ได้รับการยอมรับมากขึ้น โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเกรดเอ ซึ่งปัจจุบันมี มากกว่า 20 บริษัท ที่มั่นใจใช้เครื่องจักรของวอลโว่


Builder News ก้าวไปอีกขั้น พิมพ์ ‘ข่าวก่อสร้าง.ไทย’ เข้าเว็บได้

ปัจจุบนั การใช้งานอินเตอร์เน็ตมีความแพร่หลายอย่างมาก แต่กย็ งั จำกัดเฉพาะในเขตเมือง จากนั้น หน้าเว็บเบราเซอร์จะเปิดเข้าไปยังเว็บไซต์ เท่านั้น เนื่องจากยังติดขัดปัญหาในเรื่องของเครือข่ายที่จะรองรับ และอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญ www.buildernews.in.th โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ ใช้สามารถ เข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ห ลากหลายของอุ ต สาหกรรม คือ เรื่องของภาษา ก่อสร้างไทย ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยวิธีการที่งา่ ยขึ้นสำหรับ ทำให้อัตราการเติบโตของ การใช้อินเทอร์เน็ตจึงอยู่ ใน วงจำกัด เพียง 25% ของ ประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น หากคนไทย สามารถใช้คำภาษาไทยค้น ข้อมูลด้านต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะการ เข้าถึงเว็บไซต์ ก็จะช่วย ให้การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์ เ น็ ต มี ค วามสะดวก และง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ Builder News ในฐานะสื่อเพื่อวงการก่อสร้าง จึงได้พัฒนา ขึ้นไปอีกขั้น ในการเข้าถึง ก็อย่างทีท่ ราบๆ กันอยูว่ า่ การทีจ่ ะเข้าถึงเว็บไซต์ตา่ งๆ เว็บไซต์ buildernew.in.th ด้วยการพิมพ์คำว่า “ข่าว ได้นั้น ผู้ ใช้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษพอ ก่อสร้าง.ไทย” ลงในช่อง URL โดยไม่ต้องมี www หรือ สมควร ในขณะที่คนไทยส่วนใหญ่มักมีข้อจำกัดในด้านภาษา .com แล้วกดปุ่ม Enter

ผู้ที่ ไม่ชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับโดเมนเนม “ข่าวก่อสร้าง.ไทย” ถือว่าเป็น ของใหม่สำหรับประเทศไทย ทีจ่ ะใช้ภาษาท้องถิน่ อย่างภาษาไทย พิมพ์ลงในช่องแอดเดรสบาร์ ซึ่งเริ่มให้จดใช้ ได้ ในปีนี้ เอง และทางบิลเดอร์นิวส์ ได้เลือกจดคำค้นหาที่ดีที่สุดของ ธุรกิจก่อสร้าง คือคำว่า “ข่าวก่อสร้าง.ไทย” ที่น่าจะเป็นที่ คุ้นเคยและจดจำได้ง่ายสำหรับคนไทย ส่วนเนื้อหาสาระและข่าวสารต่างๆ จะเหมือนกันทุก ประการกับการเข้าเว็บไซต์ผา่ นทาง www.buildernews.in.th ซึ่งจะทั้งเนื้อหาที่หลากหลายและประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ, นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, สถาปนิก, วิศวกร, คอนซัลท์, มัณฑนากร, ผู้ค้า และผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจทั่วไป โดยยังมีเนื้อที่เจาะลึกในด้านการพัฒนาโครงการ, การ ออกแบบ, การก่อสร้าง, ตลอดจนถึงการบำรุงรักษาอาคาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และการดำเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการในอุตสาหรรมก่อสร้างของไทยต่อไป

29


รายการวัสดุ หมวดวัสดุไม้

หน่วย ราคาตลาด /บาท

เสาเข็มไม้ เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิว้ ยาว 3 เมตร ต้น 28.00 เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว้ ยาว 4 เมตร ต้น 65.00 เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิว้ ยาว 5 เมตร ต้น 132.50 เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว้ ยาว 6 เมตร ต้น 225.00 ไม้แปรรูป ไม้สัก ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 1 นิ้ว ยาว 3 ฟุต ลบ.ฟ. 880.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,000.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,150.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,185.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 3 ฟุต ลบ.ฟ. 1,575.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,150.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,185.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,400.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 2 นิ้ว ยาว 5 ฟุต ลบ.ฟ. 1,770.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,050.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,050.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,150.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,200.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,500.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,000.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต ลบ.ฟ. 2,550.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 ฟุต ลบ.ฟ. 2,550.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,000.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต ลบ.ฟ. 2,650.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,025.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,350.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,400.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,300.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,350.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต ลบ.ฟ. 3,400.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 10 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,500.00 ไม้สัก ไม่ ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต ลบ.ฟ. 3,800.00 ผลิตภัณฑ์ ไม้ ไม้ปาร์เก้ลิ้นร่อง ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 750.00 ไม้สัก หนา 19 มม. ขนาด 4 นิ้ว x 14 นิ้ว ตร.ม. 950.00 ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 8 1/2 นิ้ว ตร.ม. 480.00 ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 10 นิ้ว ตร.ม. 500.00 ไม้แดง หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 550.00 ไม้มะค่า หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 900.00

30

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ไม้ประดู่ หนา 19 มม. ขนาด 1 3/4 นิ้ว x 12 นิ้ว ตร.ม. 650.00 หมวดวัสดุฉาบผิว สีเคลือบน้ำมัน ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดูลักซ์ กระป๋อง 716.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (ฟิธาลิท) กระป๋อง 718.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเดลต้า กระป๋อง 492.25 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราซินแคลร์ (ซินเท็ค) กระป๋อง 623.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 473.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 791.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 616.00 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 2,354.00 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 3,000.00 ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 653.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโจตัน (Gardex Premium) กระป๋อง 810.00 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราโจตัน (Gardex Premium) กระป๋อง 3,570.00 ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราโจตัน (Gardex Premium Semi-gloss) กระป๋อง 864.00 ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราโจตัน (Gardex Premium Semi-gloss) กระป๋อง 3,840.00 สีน้ำพลาสติก สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) กระป๋อง 335.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนี่เพ้นท์) กระป๋อง 305.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 253.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (ซินวอลล์) กระป๋อง 333.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 209.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 461.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) กระป๋อง 302.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 1,018.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (โฮมแมท A965) กระป๋อง 1,569.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เพ้นท์) กระป๋อง 1,475.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (ซินวอลล์) กระป๋อง 1,628.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 2,198.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล แมท) กระป๋อง 1,445.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 341.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 1,583.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Matt) กระป๋อง 445.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Matt) กระป๋อง 1,730.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Semi-gloss) กระป๋อง 485.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Strax Semi-gloss) กระป๋อง 1,940.00 สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซ์ตร้า) กระป๋อง 400.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า กระป๋อง 338.25 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (สตั๊ก-โอ-ไลฟ์) กระป๋อง 567.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 292.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 619.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) กระป๋อง 442.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 538.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เจ บี พี กระป๋อง 1,441.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัด (วีนี่เอ็กซ์ตร้า) กระป๋อง 1,930.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (สตั๊ก-โอ-ไลฟ์) กระป๋อง 2,800.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100) กระป๋อง 2,993.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวนิล ซิลค์) กระป๋อง 2,111.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921) กระป๋อง 2,518.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 443.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons) กระป๋อง 2,085.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Matt) กระป๋อง 545.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Matt) กระป๋อง 2,240.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Semi-gloss) กระป๋อง 590.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โจตัน (Jotatough HiShield Semi-gloss) กระป๋อง 2,465.00 สีรองพื้น สีรองพื้นโลหะ ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์100) กระป๋อง 530.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (RED OXIDE PRIMER) กระป๋อง 347.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี่ยม (เบอร์ 960 : สีเหลือง) กระป๋อง 1,224.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรารัสต์โอเลี่ยม (X - 60 : สีแดง) กระป๋อง 1,232.00 สีรองพื้นปูน ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 615.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 403.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ กระป๋อง 2,985.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 1,904.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ กระป๋อง 2,291.00 ขนาด 3.785 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี (# 8700) กระป๋อง 270.00 ขนาด 18.925 ลิตร ทาภายใน ตราเจบีพี (# 7700) กระป๋อง 935.00 ขนาด 18.925 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี (# 8700) กระป๋อง 1,320.00 สีรองพื้นไม้ ขนาด 3.875 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT) กระป๋อง 409.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT) กระป๋อง 1,926.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี (# 1150) กระป๋อง 363.00 ขนาด 18.925 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 1,778.00 สีทาถนน สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 665.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 693.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,290.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,430.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราเจบีพ ี กระป๋อง 435.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 435.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราเจบีพ ี กระป๋อง 435.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 435.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 2,173.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,173.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง


รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ตราเจบีพี กระป๋อง 2,173.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 2,173.00 สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 735.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 735.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 735.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 763.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,640.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,640.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,640.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราซินแคลร์ กระป๋อง 3,780.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 462.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 462.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 462.00 ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 462.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราเจบีพี กระป๋อง 2,310.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,310.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราเจบีพี กระป๋อง 2,310.00 ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราเจบีพี กระป๋อง 2,310.00 น้ำมันเคลือบแข็ง น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 202) กระป๋อง 1,074.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน) กระป๋อง 662.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี (# 111) กระป๋อง 484.00 สีย้อมไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน กระป๋อง 284.11 สีย้อมไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน กระป๋อง 1,065.42 สีย้อมไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี กระป๋อง 246.73 สีย้อมไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน เอสจี กระป๋อง 927.10 สีย้อมพื้นไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ เดคสเตน กระป๋อง 308.41 สีย้อมพื้นไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ เดคสเตน กระป๋อง 1,172.90 สีย้อมไม้ สูตรน้ำ ขนาด 0.95 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน อควา กระป๋อง 308.41 สีย้อมไม้ สูตรน้ำ ขนาด 3.79 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ วู้ดสเตน อควา กระป๋อง 1,172.90 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี กระป๋อง 186.92 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี กระป๋อง 485.98 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี กระป๋อง 1,401.87 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี กระป๋อง 186.92 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี กระป๋อง 485.98 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี กระป๋อง 1,401.87 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สี ใส ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล กระป๋อง 186.92 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สี ใส ขนาด 5 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล กระป๋อง 485.98 น้ำยารักษาเนื้อไม้ สี ใส ขนาด 15 ลิตร ตรา เชนไดร้ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล กระป๋อง 1,401.87

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนีเทน ยู 404) กระป๋อง 1,470.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน) กระป๋อง 850.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี (# 41-4) กระป๋อง 853.00 แลกเกอร์ แลกเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 660.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 554.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 396.00 แลกเกอร์ ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 701.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน กระป๋อง 560.00 ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี กระป๋อง 413.00 น้ำมันวานิช น้ำมันวานิช ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 484.00 ขนาด 3.785 ลิตร ทาภายใน ตราเจบีพี กระป๋อง 347.00 ขนาด 3.785 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี กระป๋อง 374.00 น้ำมันวานิช ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ กระป๋อง 608.00 ขนาด 3.785 ลิตร ทาภายนอก ตราเจบีพี กระป๋อง 462.00 หมวดวัสดุสำหรับขัดผิว กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 558.00 เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 558.00 เบอร์ 2 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 621.00 เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 666.00 เบอร์ 4 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 711.00 เบอร์ 5 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว 144 แผ่น 783.00 กระดาษทรายน้ำ เบอร์ 180 - 800 ขนาด 9 x 11 นิว้ ตรานกนางแอ่น 100 แผ่น 1,250.00 หมวดชิ้นส่วนสำเร็จรูป ประตูเหล็กม้วน ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดีย่ ว เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 13,900.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 15,200.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.8 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 29,000.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 31,200.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบ มอเตอร์ ไต้หวัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 41,200.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบ มอเตอร์ ไต้หวัน แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 41,200.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบ มอเตอร์ ไต้หวัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 1.2 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ชุด 50,800.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายอิฐ ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน ชุด 14,100.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายอิฐตรง ขนาดกว้าง

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน ชุด 16,300.00 ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายตาข่าย ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน ชุด 18,400.00 เสากลางประตูเหล็กม้วน เสากลางแบ่งประตูม้วน ต้น 1,700.00 ฝากล่องประตูเหล็กม้วน ฝากล่องหุ้มประตูเหล็กม้วน เมตร 1,200.00 บานเกล็ดอลูมิเนียม ชนิดธรรมดา แบบ 12 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว ตรา 555 CPS ชุด 364.00 ชนิดธรรมดา แบบ 14 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว ตรา 555 CPS ชุด 405.60 บานประตู บานประตูไม้อัด บานประตูไม้อัด ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 875.00 เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 985.00 เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,075.00 เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,135.00 เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,205.00 เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,275.00 เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 1,380.00 เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 1,500.00 เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 1,625.00 เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 1,740.00 เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 1,820.00 เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 1,870.00 บานประตูไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,145.00 เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,250.00 เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,345.00 เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,410.00 เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,470.00 เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก* บาน 1,545.00 เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 1,955.00 เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 2,130.00 เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 2,295.00 เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 2,460.00 เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 2,565.00 เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราช้าง 3 เชือก (มอก.) บาน 2,625.00 บานประตูไม้สัก บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว บาน 5,600.00

ข้อมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2554 โทรศัพท์ (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31


โดย อาจารย์ ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ LEED AP

ประโยชน์ของการเข้าร่วม ประเมินตามเกณฑ์อาคารเขียว

อาจารย์ประจำคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย

ในบทความในฉบับที่แล้ว ผู้เขียนได้ อธิ บ ายถึ ง กระแสของเกณฑ์ ก ารประเมิ น อาคารเขียวที่กำลังทวีความสำคัญมากขึ้น ทั้งที่อาคารต่างๆ สมัครเข้าร่วมประเมินจะ ต้องประสบกับความยุ่งยากและซับซ้อนกว่า การทำโครงการปรกติ แต่จำนวนของโครงการทีส่ มัครใจเข้าร่วมการประเมินตามเกณฑ์ LEED ได้สะท้อนถึงความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น ทั่วโลก ในปัจจุบันมีโครงการขึ้นทะเบียนกับ USGBC เพื่อเตรียมพร้อมในการประเมิน มากกว่า 36,000 โครงการ และมีโครงการ ที่ผ่านการประเมินแล้ว กว่า 7,000 โครงการทั่วโลก ส่วนในไทยนั้น TREES หรือ เกณฑ์ ก ารประเมิ น อาคารเขี ย วของไทยก็ กำลังจะถูกประกาศใช้ในช่วงปลายปีนี้ ใน บทความฉบับนี้ ผูเ้ ขียนได้สรุปสาเหตุทเี่ กณฑ์ การประเมิ น อาคารเขี ย วได้ รั บ ความนิ ย ม ทัง้ จากการทีเ่ จ้าของอาคารและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องการเข้ า ร่ ว ม โครงการ นอกจากประโยชน์ของการผ่าน เกณฑ์การประเมิน ที่มีต่อผู้เจ้าของอาคาร โดยตรงแล้ว ประโยชน์ของเกณฑ์ดังกล่าว ยังขยายไปสู่ ผู้ปฏิบัติวิชาชีพ ผู้ใช้อาคาร และที่สำคัญที่สุดคือประโยชน์ต่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน

อาคารทั่วไปจากการศึกษาพบว่าเมื่ออาคาร ผ่านการรับรอง LEED และราคาค่าเช่าต่อ พื้นที่เพิ่มขึ้นถึง 7.5% และในบางโครงการที่ ผ่านการรับรองระดับ แพลตินัม สามารถ ทำให้ค่าเช่าเพิ่มจากค่าเฉลี่ยถึง 33% การดึงดูดผู้ใช้อาคาร เมื่ออาคารมี ประสิทธิภาพด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ค่า ใช้ จ่ า ยทางด้ า นพลั ง งานและน้ ำ ที่ ล ดลง ตลอดจนคุณภาพชีวิตภายในอาคารที่ดีขึ้น ย่อมทำให้มีความต้องการการใช้อาคารไม่ ว่าจะเป็น ผูเ้ ช่า ผูอ้ าศัย และพนักงาน ทีเ่ พิม่ ขึ้น จากการสำรวจพบว่าอาคารมีช่วงการ ใช้งาน (Occupancy Ratio) มากขึ้น 3.5% การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มี งานวิ จั ย มากมายที่ พ บว่ า สภาพแวดล้ อ ม ภายในอาคารที่ ผ่ า นการประเมิ น อาคาร เขียว โดยเฉพาะ LEED ดีกว่าอาคารทั่วไป ซึ่งหากอาคารทำให้ผู้ใช้อาคารขาดงานจาก โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอาคารลดลง มูลค่า ความสูญเสียทางการเงินต่อเจ้าของอาคาร ย่อมลดลง จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า ในอเมริกาหากเพิ่มการทำงานได้ 7 นาทีต่อ วันจะมีมูลค่าเท่ากับค่าจ้าง 1,000 เหรียญ ต่อคนต่อปี นอกจากนี้ยังมีการพบว่าหาก ความพึ่ ง พอใจต่ อ การใช้ อ าคารมี ม ากขึ้ น

งบประมาณของการก่อสร้างอาคารเขียวที่เพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับระดับรางวัลต่างๆ จากการศึกษาของ USGBC Capital E Analysis (33 อาคาร) ประโยชน์ ต่ อ เจ้ า ของโครงการ ประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มสูงขึ้น จาก ประกอบด้วย การศึกษาพบว่าห้องเรียนที่มีแสงธรรมชาติ การส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร เมื่อ ทำให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางการเรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น โครงการผ่านการรับรองจาก USGBC หรือ และยังพบอีกว่ายอดขายของห้างสรรพสินองค์กรการรับรองอาคารเขียวที่เชื่อถือได้ ค้ า ในอเมริ ก าเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารนำใช้ แ สง และเป็นที่รู้จัก จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ธรรมชาติในให้ความสว่างในอาคาร ขององค์ ก รที่ จ ะช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ การลดค่าใช้จ่ายของอาคาร เนื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์กร จากอาคาร LEED มีแนวโน้มทีจ่ ะใช้พลังงาน สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์สู่สังคมทั้ง และน้ำลดลง ค่าใช้จ่ายทางของอาคารของ ในระดับชาติและนานาชาติ อาคารจึงลดลงไปด้วย การวิจัยในสหรัฐฯ การเพิม่ มูลค่าโครงการ เป็นทีแ่ น่นอน พบว่าอาคาร LEED ประหยัดค่าพลังงานได้ ว่ า อาคารจะมี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ มากกว่าอาคารทั่วไปโดยเฉลี่ย 30% เมื่อ

32

ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้อาคารเขียวตามเกณฑ์ LEED และอาคารทั่วไป (งานวิจัยของ UC Berkeley) เทียบกับมาตรฐาน ASHRAE 90.1 ซึ่งเป็น มาตรฐานอาคารประหยั ด พลั ง งานที่ ถู ก บังคับใช้กับอาคารทั่วสหรัฐฯ ในขณะที่ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้างอาคารเขียวจะเพิ่มขึ้น 0.5-6.5% เมื่อเทียบกับมูลค่าโครงการ และ ยังพบว่าอาคารเขียวทั่วไปจะมีระยะเวลา การคืนทุนประมาณ 4-10 ปี การสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่ สหรัฐอเมริกามีการสนับสนุนโครงการที่ผ่าน การรับรอง LEED โดยผ่านกลไกหลายด้าน ตามนโยบายในแต่ละรัฐ ในบางรัฐอนุญาต ให้โครงการสามารถเพิ่มความหนาแน่นได้ บางแห่งมีการเสนอให้ลดภาษีท้องถิ่นในการ ก่อสร้างโครงการ หรือแม้กระทั่งมีการเสนอ ลดภาษีที่ดิน (Property Tax) ให้กับบ้านพัก อาศัยที่ผ่านการประเมิน LEED แต่ในไทย คงต้องรอคอยว่าภาครัฐจะออกมาตรการ สนับสนุนต่อไปอย่างไร ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ประกอบด้วย โอกาสใหม่ในวิชาชีพ การที่โครงการ จะสามารถผ่านการรับรอง LEED หรือ เกณฑ์อนื่ ๆ นัน้ ต้องอาศัยความรูค้ วามชำนาญ จากวิชาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถาปนิก และวิศวกร ดังนั้นเมื่อมีความต้องการการ ผ่านการประเมินในระบบต่างๆ จึงเป็นโอกาส ในการขยายขอบเขตในการให้บริการวิชาชีพ ที่กว้างขึ้น ซึ่งจะเป็นช่องทางในการยก ระดับค่าบริการให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ การมีวิชาชีพเฉพาะทาง เกณฑ์การ ประเมินอาคารเขียวประเภทต่างๆ ล้วนแล้ว แต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องมีการ ตีความเกณฑ์การให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะอย่าง สำหรับเกณฑ์ LEED จะมีระบบ LEED AP (LEED Accredited Professionals) ซึ่งนับเป็นช่องทางให้ผู้ปฏิบัติ

วิ ช าชี พ ในหลากหลายสาขาในการศึ ก ษา ระบบ LEED และเทคโนโลยีตลอดจน แนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาคารเขี ย วอย่ า ง จริงจัง การเป็น LEED AP นั้น นับเป็น การเปิดช่องทางใหม่ในการยกระดับวิชาชีพ และเพิ่ ม ศั กยภาพของทรั พ ยากรบุ ค คลใน ระดับสากล ส่วนระบบของ TREES นั้น ต้องคอยติดตามมาตรการของทางสถาบัน อาคารเขียวไทยต่อไป ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ผู้ ใ ช้ อ า ค า ร ประกอบด้วย สภาพแวดล้ อ มภายในอาคารที่ ดี ขึ้ น เนื่ อ งจากเกณฑ์ ก ารประเมิ น อาคารเขี ย ว กำหนดให้อาคารต้องถูกประเมินด้านสภาพ แวดล้อมภายในอาคารในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็น คุณภาพอากาศภายในอาคาร ความ อิสระในการควบคุม สภาวะน่าสบาย และ แสงธรรมชาติ เป็นต้น สภาพแวดล้อม ภายในอาคารจึงดีกว่าอาคารทั่วไป การวิจัย จาก LBNL (Lawrence Berkeley National Laboratory) พบว่าระดับความ พึ่งพอใจในอาคารที่ผ่านการรับรอง LEED สูงกว่าอาคารทั่วไปในหลายด้าน ประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย การลดผลกระทบทางทรัพยากรและ สภาพแวดล้อม การที่อาคารใช้ทรัพยากร ต่างๆลดลง ก่อให้เกิดขยะและมลภาวะที่ ลดลง รวมถึงลดการปล่อยการเรือนกระจก จากโรงงานผลิตไฟฟ้าอันเป็นสาเหตุสำคัญ ของภาวะโลกร้อน ดังนั้นอาคารเขียวที่ผ่าน รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ย่อมเป็น ผลเชิงบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบัน และอนาคต ข้อมูลจาก USGBC ในเดือนกันยายน 2554


“โคเวย์” ผู้นำระบบเช่าเครื่องกรองน้ำแห่งแรกของเมืองไทย

‘โคเวย์’ ผูผ้ ลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพและสิง่ แวดล้อม ส่งระบบเช่าเครือ่ งกรอง ระบบการเช่ า ที่ บ ริ ษั ท ดำเนิ น การอยู่ ใ นขณะนี้ จ ะทำให้ น้ำตีตลาดเมืองไทย คาดได้รบั ผลตอบรับทีด่ ี พร้อมเปิดตัว “โคดี”้ พนักงานให้บริการดูแลรักษา คุณภาพชีวิตของลูกค้าดีขึ้น ง่ายขึ้นรวมไปถึงลูกค้าก็จะมี สุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วย เครือ่ งกรองน้ำ เน้นบริการทีใ่ ส่ใจและละเอียดอ่อนตอบโจทย์กลุม่ แม่บา้ น ซึ่งทางบริษัทได้มีการแบ่งรูปแบบของการเช่าเครื่อง

นายชุนยง ปาร์ค กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงจิน โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าบริษทั วงจิน โคเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทเครือ วงจิน ทีม่ ธี รุ กิจกว่า 7 สาขาใน 16 บริษทั ซึง่ โคเวย์เป็นบริษทั ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ โดยทางบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของนวัตกรรมด้านเครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ และบีเด้ในระดับโลก โดยเฉพาะนวัตกรรมของระบบ การเช่าเครื่องกรองน้ำที่ถือว่าทางบริษัทเป็นเจ้าแรกที่นำ ระบบนีเ้ ข้ามาใช้ในการทำธุรกิจ จนทำให้บริษทั สามารถทีจ่ ะ ขยายตลาดจนประสบความสำเร็จอย่างสูง และกลายเป็น อันดับหนึ่งในตลาดเครื่องกรองน้ำในระบบการเช่าในระยะ เวลาอันรวดเร็ว ที่ประเทศเกาหลีเมื่อปี 1998 ก็ทำธุรกิจในลักษณะ เดียวกันโดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินสดในส่วนของเครื่องกรองน้ำ แต่หากพูดถึงเรื่องของเครื่องกรองน้ำสิ่งที่สำคัญ ที่สุดก็คือ ไส้กรอง ซึ่งจะต้องทำการเปลี่ยนไส้กรองอยู่เป็น ประจำถึงจะได้ดื่มน้ำที่สะอาด ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอีกๆ หลาย บริษัทที่พอซื้อเครื่องกรองน้ำไปแล้วลูกค้าต้องซื้อไส้กรอง มาทำการเปลี่ยนเอง เพราะฉะนั้นทางบริษัทจึงมองเห็น ความสำคัญที่จะต้องให้การบริการในส่วนของการเปลี่ยน ไส้กรองรวมไปถึงการดูแลเครื่องกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ ง หากพู ด ถึ ง ระบบเช่ า เครื่ อ งกรองน้ ำ ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแค่ น ำ เครื่องกรองน้ำไปให้ลูกค้าใช้แล้วจ่ายเงินมาให้เพียงเท่านั้น แต่เราเริม่ ธุรกิจด้วยการนำผลิตภัณฑ์ไปให้ลกู ค้าใช้ โดยลูกค้า จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า รายเดื อ นซึ่ ง ทำให้ ลู ก ค้ า รู้ สึ ก ว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ย ลดลงเมื่อเทียบกับการที่จะต้องซื้อด้วยเงินสด รวมไปถึงยัง ได้รับบริการที่ดีจากทางบริษัทอีกด้วย หลังจากที่เราเริ่มใน ส่วนของธุรกิจระบบเช่าตรงนี้ขึ้นมาเราก็ยังมีการจัดตั้งใน ส่วนของ โคเวย์ เลดี้ ขึ้นมา โดยเป็นพนักงานผู้หญิงที่เข้า ไปให้บริการในส่วนของเครื่องกรองน้ำตรงนี้ ซึ่งเข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของธุรกิจระบบเช่าของเรา เพราะฉะนั้นธุรกิจเช่า ของเราเมื่อลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้สินค้าของเราด้วยระบบ เช่า หลังจากนั้นทุกๆ 2 เดือนและ 4 เดือน พนักงาน โคดี้ที่ ดูแลในส่วนของการให้บริการในส่วนของเครื่องกรองน้ำก็ จะเข้าไปให้บริการในบ้านของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การทำความสะอาดเครือ่ งหรือการเปลีย่ นไส้กรอง รวมไปถึง การให้บริการหลังการขายเมื่อเครื่องมีปัญหาใดๆ ก็ตาม

ทางบริษัทก็จะทำการซ่อมและดูแลหลังการขายให้แก่ลูกค้า ด้านศักยภาพที่ทำให้บริษัทขยายฐานตลาดธุรกิจเช่า เครื่องกรองน้ำมายังประเทศไทย ก่อนอื่นต้องยอมรับว่า ประเทศไทยมีฐานตลาดและฐานลูกค้าที่ใหญ่กว่าประเทศ อื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งหากมองกันในเรื่องของสัดส่วน การใช้งานเครื่องกรองน้ำในระบบเช่าจะเห็นได้ว่า ประเทศ เกาหลีมีผู้ใช้งานระบบนี้อยู่ประมาณ 5 ล้านราย ประเทศ มาเลเซียมีอยู่ประมาณ 50,000 ราย ส่วนในประเทศไทย ทางบริษทั ก็มเี ป้าหมายว่าภายในระยะเวลา 3 ปี เราจะสร้าง ฐานลูกค้าในระบบเช่าให้ได้ทปี่ ระมาณ 50,000-100,000 ราย ซึ่งทางบริษัทเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถ ทำให้ธุรกิจระบบเช่าเครื่องกรองน้ำเติบโตไปในทิศทางที่ดี จึงทำให้เราคาดการณ์ว่าในอนาคตเราจะสามารถขยายฐาน ลูกค้าได้มากถึง 1 ล้านราย ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ของเรา สำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายของเรามีอยู่ด้วยกัน 3 ช่องทาง ได้แก่ รูปแบบการขายตรงอยู่ที่ประมาณ 70% ขายผ่านโมเดิร์นเทรดอยู่ที่ประมาณ 30% ไม่ว่าจะเป็นที่ โฮมโปร โฮมเวิร์ค เซ็นทรัล บุญถาวรและเดอะมอลล์ โดย เราก็ยังมีแผนที่จะขยายช่องทางผ่านพนักงานฝ่ายบริการ โคเวย์ เลดี้ (โคดี้) นอกจากนั้นเรายังมีเป้าหมายและแนวทางนโยบายของบริษัทในเรื่องของเทรนด์การใช้ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องกรองน้ำที่หันมาให้ความสำคัญในเรื่องของ ระบบการเช่าเครื่องกรองน้ำมากขึ้น ซึ่งก็คาดว่าจะได้รับ การตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน นายชุนยง ปาร์ค กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า ในตอนนี้ผู้บริโภคยังไม่รู้จักระบบเช่าเครื่องกรองน้ำของ ทางบริษัทมากนัก ซึ่งหากพูดถึงคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยระบบเช่าในปัจจุบันที่ได้รับการบริการอย่างต่อเนื่อง ส่ ว นใหญ่ จ ะรู้ สึ ก พึ ง พอใจในตั ว สิ น ค้ า และบริ ก ารของเรา เนื่องด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่เราเป็นทั้งผู้ ผลิตและจัดจำหน่าย ดังนั้นหากพูดถึงคุณภาพของสินค้า ทางบริษัทมีความมั่นใจในตัวสินค้าว่ามีคุณภาพไม่แพ้ใคร และยิ่งมีส่วนของการให้บริการเข้ามาเพิ่มเติม ก็คิดว่าเรา จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากที่สุด ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักที่บริษัทให้ความสำคัญเป็น อันดับต้นๆ เพราะเมือ่ ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในบริการและ ผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีการบอกต่อให้กับลูกค้ารายอื่นต่อไป ศูนย์บริการของเราในตอนนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 12 สาขา ตามหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ โดยศูนย์บริการที่เชียงใหม่ เป็นสาขาล่าสุดในลำดับที่ 13 ที่เราดำเนินการเปิดขึ้นเพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นต่อไปใน อนาคต ด้านรูปแบบของระบบเช่าเครือ่ งกรองน้ำ ทีถ่ อื ว่าสินค้า ของโคเวย์เป็นแบรนด์แรกในประเทศไทยที่นำระบบนี้เข้า มาใช้ หัวใจสำคัญของระบบเช่าจะเป็นในเรื่องของความ สะดวก ความคุม้ ค่าและการบริการด้วยใจ ซึง่ จากการสำรวจ ของทางบริษัทยังไม่มีแบรนด์ใดที่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าและให้ บริการลูกค้าที่เราเรียกว่า Before service ก่อนที่ทาง ลูกค้าจะเรียกรับบริการ ซึ่งบริการในส่วนนี้จะช่วยให้ลูกค้า หมดความกังวลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนไส้กรอง ทำความสะอาดเครื่องและรักษาเครื่องกรองน้ำ ทั้งนี้ต้อง ยอมรับว่าไส้กรองนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการกรองน้ำ ซึ่ง

กรองน้ำออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ ระดับโกลด์ จะ เป็นการออกไปเยี่ยมลูกค้าทุกๆ 2 เดือน โดยมีการทำความ สะอาด เปลี่ยนไส้กรองทุก 4 เดือน โดยรูปแบบนี้จะเหมาะ สำหรับครัวเรือน ระดับแพลตตินั่ม เป็นการออกไปเยี่ยมลูก ค้าทุกๆ 2 เดือน โดยมีการเปลี่ยนไส้กรองทุก 2 เดือน ซึ่ง รูปแบบนี้จะเหมาะกับร้านอาหาร ออฟฟิศและโรงงาน ด้วย รูปแบบของการให้บริการของเราจึงทำให้ลูกค้าสามารถ มั่นใจได้ว่า น้ำที่ดื่มนั้นได้มาตรฐานโลกอยู่ตลอดเวลา โดย ส่วนใหญ่คนไทยยังไม่สามารถจินตนาการความพิเศษของ บริการนี้ได้ ทางบริษัทคาดว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ การตอบรับที่ดี รวมไปถึงเลิกใช้ระบบการกรองน้ำแบบเดิมไป โดยเฉพาะ ในเรื่องของต้นทุนที่ต่ำกว่าการซื้อน้ำขวดมาบริโภค โดย เริ่มต้นเพียงแค่ 20 บาทต่อวัน ในส่วนของการให้บริการ แบบ Before service และ After service โดยพนักงาน ฝ่ายบริการ โคเวย์ เลดี้ หรือโคดี้ ซึ่งเป็นการพัฒนามาจาก แนวคิดทีว่ า่ โดยส่วนใหญ่กลุม่ ผูใ้ ช้งานเครือ่ งกรองน้ำจะเป็น ผู้หญิงและแม่บ้าน ดังนั้นโคดี้จึงเป็นตัวแทนของบริษัทที่มี หน้าที่ดูแลลูกค้าเพราะผู้ที่ให้บริการที่เป็นผู้หญิงโดยส่วน ใหญ่จะมีความละเอียดมากกว่าผู้ชาย รวมไปถึงในการไปให้ บริการส่วนใหญ่ในช่วงเวลากลางวัน คนที่อยู่บ้านส่วนมาก จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งหากคนที่เข้าไปให้บริการ เป็นผู้หญิงความรู้สึกของลูกค้าก็จะรู้สึกปลอดภัยมากกว่า ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เราจึงเลือกผู้หญิงมาเป็นผู้ให้ บริการ สำหรับในประเทศไทยก็มีทีมงานโคดี้ที่ให้บริการแก่ ลูกค้าโดยมีอยู่ประมาณ 60 คน แต่หากฐานลูกค้าเรา สามารถขยายได้มากเพียงใดผู้ให้บริการก็ย่อมที่จะต้องเพิ่ม ปริมาณตามมากขึ้นไปด้วย ซึ่งทางบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะมี ทีมงานโคดี้อยู่ที่ประมาณ 500-1,000 คน โดยโคดี้ทั้ง 60 คนของเราตอนนี้ทำงานอยู่ในเขตกรุงเทพเป็นหลัก แต่ด้วย การที่ทางเรามีศูนย์บริการที่หาดใหญ่ เราก็จะเริ่มจัดตั้งทีม งานโคดี้ที่หาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะพร้อมในอีกไม่ช้านี้ นอกจากนั้นทางบริษัทก็เตรียมที่จะไปตั้งศูนย์บริการที่เชียงใหม่ ตรงนี้อาจจะไม่ได้ขยายศูนย์ให้บริการไปทุกจังหวัด แต่เรา จะเน้นไปตามหัวเมืองใหญ่เพื่อรองรับความต้องการของ ลูกค้า ซึ่งเป้าหมายอีกส่วนหนึ่งทางบริษัทต้องการที่จะสร้าง อาชีพโคดี้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนไทย เพราะฉะนัน้ ในส่วนของการทำงานเราก็มใี นส่วนของพนักงาน ขาย การขายตรงไปยังกลุม่ ลูกค้าและโคดี้ เข้ามาประกอบกัน กรรมการผู้จัดการ กล่าวทิ้งท้าย

33


แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ คอนโดมิเนียมสองดีไซน์ในหนึ่งเดียว คอนโดมิเนียมพักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า หรือใกล้เส้นทางรถไฟฟ้า ยังคงได้รับความนิยมจากผู้ บริโภคไม่เสื่อมคลาย มีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และก็มักจะประสบความสำเร็จ ด้านการขายแบบไม่ยากเย็นนัก เช่นเดียวกับโครงการ “แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ” คอนโดมิเนียมพักอาศัยสองดีไซน์ ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของชีวิตยุคใหม่ได้อย่างลงตัว “อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หรือ PPP ในเครือบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group อธิบายถึงที่มาของโครงการว่า จากแนวโน้ม ของธุรกิจสังหาริมทรัพย์ จะค่อนข้างคึกคัก ผู้บริโภคมีความ เชือ่ มัน่ มากขึน้ อีกทัง้ แนวโน้มทางเศรษฐกิจของประเทศก็อยู่ ในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ เรายังพบว่าปริมาณความต้องการ

34

คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ ยังมีอยู่อีกมาก โดยเฉพาะ ในกลุ่มลูกค้าหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่ต้องการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมในเขตเมือง หรือใกล้เมืองที่อยู่ในทำเลที่สามารถ เดินทางเข้า-ออกเมืองได้สะดวกรวดเร็ว ยังเป็นที่ต้องการ ของผู้บริโภคอีกมาก บริษัทฯ จึงได้ทำโครงการใหม่ล่าสุดออกสู่ตลาด คือ โครงการ “แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ” บนเนื้อที่ โครงการ 3 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา ด้วยมูลค่าโครงการ 1,359,000,000 ล้านบาท โดยตัวโครงการตั้งอยู่ในทำเลที่มี ศักยภาพอย่างแท้จริง ด้วยเป็นพื้นที่ขยายตัวต่อเนื่องของ แหล่งธุรกิจจากสาทร และสีลม ติดถนนใหญ่ รัชดา-ท่าพระ เยื้องเดอะมอลล์ ท่าพระ เป็นโลเคชั่นที่สามารถเดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีโพธิ์นิมิตร และใกล้รถไฟฟ้า MRT สถานีมไหสวรรย์ สายสีม่วง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเวลาเพียง 2 นาที จากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส วงเวียนใหญ่ เพียง 5 นาที ถึงสาทร กับระยะทางเพียง 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

เพียง 3 นาที ก็สามารถถึงพระราม 3 ด้วยระยะทางเพียง 3.5 กิโลเมตร เพียง 7 นาที ถึงวงเวียนใหญ่ ด้วยระยะทาง 2.8 กิโลเมตร เพียง 8 นาที ถึงสีลม กับระยะทาง 5.5 กิโลเมตร


โครงการแบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ ประกอบ ด้วย 2 อาคาร แบ่งเป็น อาคาร Lite สูง 8 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 145 ยูนิต จุดเด่นอยู่ที่มีส่วนพักผ่อน Lite Roof Garden บนอาคาร ส่วนอาคาร Hite สูง 30 ชั้น 1 อาคาร จำนวนทั้งสิ้น 565 ยูนิต ให้มุมมองของเมืองในมุมสูง มีสระ ว่ายน้ำในร่ม อยู่ที่ชั้น 7 ส่วนชั้น 1- 6 เป็นพื้นที่จอดรถใน รวม 2 อาคารจำนวนห้องพักอาศัยทั้งสิ้น 710 ยูนิต โดยมี ห้องให้เลือกทั้งแบบ 1 ห้องนอน และ 2 ห้องนอน ขนาด พื้นที่ใช้สอยเริ่มตั้งแต่ 24 ตารางเมตร ไปจนถึงขนาด 59 ตารางเมตร พร้อมด้วยที่จอดรถมากถึง 253 คัน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยด้านต่างๆ อย่างสะดวกและ ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สวนพักผ่อน “Lite Garden” รวม ถึงสระว่ายน้ำในร่มบนอาคาร “Hite” ล็อบบี้หรูหรา กว้าง ขวาง สะดวกสบาย และอุน่ ใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ที่ทันสมัย และจะไม่พลาดทุกการสื่อสารด้วย WifiInternet ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนรายละเอียดการตกแต่ง ภายในแต่ละยูนิต เน้นการเลือกใช้วัสดุประกอบที่มีคุณภาพ อย่างเช่นเครื่องปรับอากาศ DAIKIN เฟอร์นิเจอร์ครบชุด จากเอสบี ชุดครัวบิวท์อินพร้อมอุปกรณ์ของ HAFELE และกระจกฉากกั้นอาบน้ำแบบเทมเปอร์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อตอบสนองแนวคิด LIVE AT YOUR EASE คุณภาพชีวิตเมืองที่พิเศษกว่าทุกวัน ด้วยการอยู่ใกล้ กับแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อย่าง เดอะมอลล์ ท่าพระ ที่ สามารถเดินถึงได้ง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตของผู้อยู่

อาศัยมีความสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทาง ไป-กลับสู่สีลม และสาทร ได้เป็นวงกลม ด้วยสะพาน พระราม 3 ใหม่ สะพานกรุงเทพ และสะพานสาทร สำหรับแนวคิดในการออกแบบ โครงการแบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ จุดมุ่งหมายหลักของโครงการมุ่ง ที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนทำงาน และบุคคล ทั่วไปที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยที่สะดวกต่อการเดินทางเพื่อ เข้าสู่ใจกลางเมือง โดยกลุ่มผู้ใช้อาคารเป็นกลุ่มผู้มีแนวคิด ร่วมสมัย ประกอบกับไลฟ์สไตล์แบบ Metropolitan ด้วยเหตุนี้ แนวความคิดในการออกแบบอาคาร จึง สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย การจัด วางแพลนนิ่งที่ลงตัว ทำให้ผู้ใช้อาคารสามารถเข้าถึงที่พัก ได้อย่างสะดวก โดยมีแสงธรรมชาติส่องถึงตลอดช่วงแนวทางเดินของอาคาร ส่วนการระบายอากาศบริเวณพื้นที่สว่ น กลางเป็นการระบายอากาศแบบธรรมชาติ โดยออกแบบให้ มีชอ่ งเปิดโล่งบริเวณพืน้ ทีส่ ว่ นกลางในแต่ละชัน้ อย่างพอเพียง ในส่วนของพื้นที่พักอาศัย การจัดวางมาสเตอร์แพลน ของตัวอาคารมีการเล่นมุมของอาคาร ทำให้กว่า 70% ของ ห้องพักอาศัยสามารออกแบบให้มี Corner Window ประกอบกั บ การออกแบบหน้ า ต่ า งให้ มี ข นาดใหญ่ แ บบ พาโนราม่า ทำให้รู้สึกโปร่ง โล่ง สบาย สามารถระบาย อากาศได้ดีในทุกยูนิต นอกจากนี้ ในการออกแบบขนาด ห้องพักอาศัยยังคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ทำให้ตอบสนองรสนิยมผู้อยู่-

อาศัยได้อย่างหลากหลาย ส่วนรูปแบบสถาปัตยกรรมภายนอกของอาคาร ถือว่า มีความโดดเด่นในด้านการออกแบบ ด้วยแนวคิดการดีไซน์ ทีเ่ ปรียบเสมือนการออกแบบในลักษณะ Inside-Out Method ที่จะคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ความโดดเด่นของอาคารนอกจากมีคอนเนอร์ วินโดวส์แล้ว ส่วนนี้ยัง ก่อให้เกิดแสงเงาเป็นเทกเจอร์ของอาคาร แลดูมีมิติที่น่า สนใจซึ่งเป็นความโดดเด่นที่แตกต่างจากอาคารอื่นๆ เมื่อ ผนวกเข้ากับการเลือกใช้สีและแพทเทิร์นที่มีลักษณะไม่ซ้ำ กัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสไตล์ร่วมสมัย ก็ยิ่งทำให้ อาคารดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากงานด้านสถาปัตยกรรมแล้ว โปรเจกต์นี้ ได้ออกแบบโครงการให้สามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ อยู่อาศัยภายในโครงการให้สมบูรณ์แบบ ตามแนวคิดหลัก ของบริษัทฯ ในคอนเซปต์ สมดุลแห่งการใช้ชีวิต 4Cs : Harmony of Life ที่มีอยู่ในปรัชญาการออกแบบโครงการ ของแบงค์คอก ฮอไรซอน ในทุกโครงการ

Products In Project เครื่องปรับอากาศ Daikin

โครงการ นี้ เ ลื อ กติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง ป รั บ อากาศไดกิ้ น ในฐานะที่เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องปรับอากาศ สำหรับ บ้านพักอาศัย ที่จำหน่ายไปมากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่มีพัฒนาการที่ ล้ำหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงสามารถตอบสนองความ สะดวกสบายให้กับคุณได้อย่างเต็มที่

เตา/ซิงค์ hafele

“เฮเฟเล่” สินค้าคุณภาพ อีกหนึ่งแบรนด์ที่โปรเจกต์นี้ เลือกใช้ในการตกแต่งห้อง พัก ด้วยอุปกรณ์เตาและ ซิงค์ล้างจานจากเฮเฟเล่ ที่มี ความโดดเด่นในเรือ่ งคุณภาพ วัตถุดิบ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีดีไซน์ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างลงตัว

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ที่ตั้งโครงการ เนื้อที่โครงการ ลักษณะโครงการ ที่จอดรถ มูลค่าโครงการ

แบงค์คอก ฮอไรซอน รัชดา-ท่าพระ บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ถนนรัชดา-ท่าพระ (เยื้องเดอะมอลล์ ท่าพระ) 3 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา คอนโดมิเนียมพักอาศัย 2 อาคาร - อาคารสูง 8 ชัน้ 1 อาคาร จำนวน 145 ยูนติ - อาคารสูง 30 ชัน้ 1 อาคาร จำนวน 565 ยูนติ 253 คัน 1,400 ล้านบาท

เฟอร์นิเจอร์ SB

“เอสบี” เฟอร์นิเจอร์คุณภาพจากบริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด เป็นผู้ชำนาญด้าน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นคุณภาพ การออกแบบให้ สามารถสอยให้ได้ประโยชน์สงู สุด ผ่านกระบวนการผลิต ที่ทันสมัย จึง ได้ รั บ ความ ไว้ ว างใจให้ ใ ช้ ใ น โ ป ร เจกต์นี้

35


ชวน ตั้งมติธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) การศึกษา มัธยมศึกษา - โรงเรียนกวดวิชาทัดสิงหเสนี (ภาคค่ำ) ปีพ.ศ. 2496 – 2498 อุดมศึกษา - ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2522 ตำแหน่งและกิจกรรมทางสังคมในปัจจุบัน - ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน - กรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ สภาพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ - กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัย และแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน “พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ใช้ประสบการณ์อิงหลักวิชาการ ปรับตามสถานการณ์ เลือกสรรให้ถูกทาง วิเคราะห์ด้วยความรอบคอบ แล้วตัดสินใจอย่างฉับไวเฉียบขาด ประสานกับจังหวะที่อำนวยอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ลู่ทางสู่ความสำเร็จ ทุกคนมี โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนาตนเองและประสานกับ จังหวะที่อำนวยได้มากน้อยเพียงใด” สถานที่ติดต่อ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคารมั่นคง ถ.บรรทัดทอง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2216-6600-18 โทรสาร. 0-2216-6619 E-mail : contact@mk.co.th

พนม ศรีกำเหนิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ เกิดวันที่ 10 สิงหาคม 2505 การศึกษา - ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม - มัธยมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม - ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สาขาพัฒนาชุมชน - ปริญญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขารัฐศาสตร์ - โครงการศึกษาในอนาคต ปริญญาเอก สาขาพัฒนาท้องถิ่น ประวัติการทำงาน - เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 สมัย พ.ศ. 2542 และ พ.ศ 2546 - เป็นสมาชิกสภา อบต. หมูท่ ี่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2548 - เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ สมัยแรกปี พ.ศ. 2547 - เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดใหญ่ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2550 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2550 วันที่ครบวาระ 29 กันยายน 2554 - เป็นคณะกรรมการใน ก.อบต. จังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2550 สถานที่ติดต่อ ที่อยู่ 200/1 หมู่ 3 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์มือถือ 089 – 5168093 โทรสาร. 034-711264 E-mail : Panom-10@hotmail.com

36

วิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ การศึกษา - วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - M.Sc. MASTER OF SCIENCE สาขา CIVIL ENGINEERING UNIVERSITY OF TEXAS การศึกษาหลักสูตรอื่นๆ - หลักสูตร HOUSING PLANNING AND BUILDING ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ - หลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ วิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย - หลักสูตรการออกแบบโครงสร้างและคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อรังแรงแผ่นดินไหว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรการออกแบบ อาคารคอนกรีตต้านทานแผ่นดินไหว - หลักสูตร Thailand Infrastructure Forum : Public Private Partnership : - The New Map for Action สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - หลักสูตร SMALL-SCALE CONTRACTOR ณ ประเทศสิงคโปร์ - หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงภายใต้การกำกับดูแลที่ดี” ประวัติการทำงาน - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการก่อสร้าง 4 นักบริหาร ระดับ 10 - ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ นักบริหาร ระดับ 11 - รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ นักบริหาร ระดับ 12 สถานที่ติดต่อ 905 ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2351-6152

สุริยน ภูมิรัตนประพิณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เกิดวันที่ 21 กรกฎาคม 2501

การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงาน - สมาชิกสภาจังหวัด - ประธานสภาจังหวัด - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด - อดีตสมาชิกวุฒิสภาชัยภูมิ (4 มี.ค. 2543 - 27 ก.ค. 2549) สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 1 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 0-4481-2098


9 หมื่นล้านบาท โดยทรัพย์สินโครงการบ้านเอื้ออาทรมี มูลค่ามากกว่าภาระหนี้ ที่ผ่านมา กคช. มีกำไรติดต่อกัน 3 ปีๆ ละ 1,000 ล้าน บาท แต่ในปีงบประมาณ 2555 จะเป็นปีที่มีกำไรต่ำ เนื่องจากมีโครงการที่สร้างเสร็จน้อย และเพื่อรักษากำไรให้อยู่ ในระดับ 100 ล้านบาท จึงได้มีแนวทางสำหรับเพิ่มรายได้ ที่จะมาจาก 3 ช่องทางคือ การลดรายจ่ายในองค์กร การ ตัดขายทีด่ นิ เปล่า 5-6 แปลง โดยมีมลู ค่าต่อไร่ตงั้ แต่ 6 แสน - 1 ล้านบาท ส่วนแนวทางที่สาม คือการเปิดโครงการร่วม ทุนกับภาคเอกชน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากใช้ เวลา 2 ปีในการศึกษา โดยล่าสุด คณะกรรมการบริหารของการเคหะฯ ได้ อนุมัติระเบียบ พ.ร.บ. ร่วมทุน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 และภายใต้ พ.ร.บ. ร่วมทุนระหว่างภาครัฐเอกชน โดยการ เคหะแห่งชาติจะร่วมลงทุนเฉพาะที่ดิน ส่วนภาคเอกชนจะ ต้องดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อก่อสร้าง พร้อมทั้ง บริหารจัดการโครงการทั้งหมด ในเบื้องต้นนี้ กคช. ได้นำที่ดิน 11 แปลง ทั้งใน กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดมาเปิดประมูล ซึ่งนำร่อง

‘วิฑูรย์ เจียสกุล’ ปรับทิศ กคช. รับอนาคต

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา “การเคหะแห่งชาติ” ต้องตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจาก นโยบายนักการเมือง จากโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่ทำให้หน่วยงานนี้ต้องมีหนี้สินก้อนโตเป็น ภาระให้ต้องสะสาง จนกระทั่งสามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาทำกำไรได้ในที่สุด แต่กว่าจะมาถึงวันนีไ้ ด้ ต้องอาศัยการทำงานทีต่ อ่ เนือ่ ง ของผู้ว่าการเคหะแห่งชาติหลายท่าน ล่าสุดเป็นภาระหน้าที่ ของ “วิฑูรย์ เจียสกุล” ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ หรือ กคช. คนปัจจุบัน ที่เข้ามาสานงานต่อ พร้อมกับกำหนดทิศทาง ใหม่ให้กับองค์กร หลังจากที่สามารถล้างหนี้สินสะสมที่เคย มีมากถึง 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลงทุน โครงการบ้านเอื้ออาทรตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้ กคช. ก่อสร้างจำนวน 281,556 หน่วย โดยปัจจุบนั ก่อสร้างไปแล้ว 242,149 หน่วย และต้องก่อสร้างอีกกว่า 4 หมื่นหน่วย ซึ่ง จะก่อสร้างและส่งมอบได้หมดในปี 2556 หลังจากนั้น กคช. จะไม่ต้องลงทุนในโครงการบ้านเอื้ออาทรที่เป็นต้นเหตุหลัก ให้ตอ้ งประสบปัญหาขาดทุนอีกต่อไป และสามารถทีจ่ ะลงทุน ในโครงการที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง เพื่อสร้างราย ได้ให้กับองค์กร สำหรับแผนการพลิกฟื้นการเคหะฯ จะดำเนินการตาม ที่คณะรัฐมนตรี ที่มีมติเห็นชอบแผนพลิกฟื้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 และเห็นชอบให้คงธุรกรรมโครงการบ้าน เอื้ออาทรไว้ต่อไป โดยจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อ ไม่ให้เป็นภาระต่อองค์กรในอนาคต ซึง่ แผนพลิกฟืน้ ประกอบ ด้วย แผนบริหารจัดการโครงการบ้านเอือ้ อาทร ทีจ่ ะดำเนินการจัดสร้างโครงการให้แล้วเสร็จตามที่ ครม. อนุมตั ิ จำนวน 281,556 หน่วย ภายในปี 2556 ปัจจุบันดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 253 โครงการ 242,149 หน่วย แผนบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น รอการพั ฒ นาเป็ น การ พัฒนาสินทรัพย์ของโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 143 โครงการ โดยแบ่งกลุ่มการพัฒนาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทรัพย์สินที่มีศักยภาพ ดำเนินการในช่วงปี 2554-2558 จำนวน 67 โครงการ จำนวน 35,879 หน่วย วงเงินลงทุน รวม 31,659.021 ล้านบาท ในระยะแรกจะจัดทำโครงการ 29 โครงการ 17,634 หน่วย และกลุ่มทรัพย์สินที่จะดำเนินการภายหลังปี 2558 มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 76 โครงการ โดยจะเร่งนำที่ดินออกขายในปี 2555 จำนวน 23 โครงการ 1,500 ไร่ มูลค่า 2,000 ล้านบาท รวมทั้งพัฒนา โครงการที่อยู่อาศัยตั้งแต่ปี 2558 จำนวน 53 โครงการ

62,325 หน่วย แต่ล่าสุด การเคหะแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ให้สร้างที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านเอื้ออาทร เพิ่มอีก 1 แสนหน่วย โดย ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการดำเนินการทั้งในเรื่อง ของทำเลที่ตั้งและราคาขาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอย เหมือนกับโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิม โดยทางการเคหะฯ จะไม่ค้ำประกันเงินกู้ให้กับลูกค้า เพื่อลดความเสี่ยงในการ แบกรับค่าใช้จา่ ยในกรณีทลี่ กู ค้าค้างชำระกับสถาบันการเงิน และราคาจะต้องขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งด้วย “เราจะไม่ให้ซ้ำรอยปัญหากับบ้านเอื้อฯ เพราะเรามี ประสบการณ์ และทำอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งรัฐมนตรีอยาก ให้การเคหะฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติได้เสนอไป ตามความเหมาะสม และไม่หนักใจถ้า 1 แสนหน่วยที่จะทำ นั้น เป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปบนความต้องการของตลาด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสภาพัฒน์ฯ ในการจัดสรรงบ ประมาณอุดหนุนการก่อสร้างที่ 1.2 แสนบาทต่อหน่วย ซึ่ง สูงกว่างบประมาณอุดหนุนในโครงการบ้านเอื้ออาทรเดิมที่ 8 หมื่นบาทต่อหน่วย” ส่วนความคืบหน้าในโครงการบ้านเอือ้ อาทร การเคหะฯ ยังคงเดินหน้าตามมติ ครม. สมัยรัฐบาล พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่ให้ปรับลดหน่วยก่อสร้างจาก 6 แสนหน่วย เหลือเพียง 2.8 แสนหน่วย ขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างไป แล้ว 2.5 แสนหน่วย เหลืออยู่ระหว่างก่อสร้าง 3 หมื่น หน่วย คาดว่าราวต้นปี 2556 จะเสร็จสมบูรณ์ และได้ส่ง รายชื่อลูกค้าที่ขอกู้ธนาคารไปแล้ว 1.7 แสนหน่วย อีก 3 หมื่นหน่วยเข้าโครงการเช่าซื้อกับ กคช. ส่วนที่เหลืออีก 5 หมื่นหน่วยลูกค้าซื้อเงินสด นอกจากนี้ ภารกิจในปีงบประมาณ 2554 ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2555 กคช. ยังคงต้องลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิม่ รายได้ ส่วนการชำระหนีโ้ ครงการบ้านเอือ้ อาทร ทางการเคหะฯ ไม่กงั วลเนือ่ งจากสามารถชำระหนีไ้ ด้ตามกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีภาระหนี้เหลืออยู่ 4 หมื่นล้านบาท จากเดิมกว่า

ไปแล้ว 4 โครงการ มูลค่าน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการบางพลีทาวน์โฮม, โครงการกรีนวิวล์ ขอนแก่น, โครงการนครสวรรค์ นิวมาร์ท และโครงการอุบลราชธานี ทาวน์โฮม ซึ่งอยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน คาดว่าจะ ลงนามร่วมดำเนินกิจการได้ภายในเดือนกันยายน 2554 สำหรับโครงการร่วมทุน 11 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่มูลค่าต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการ เชียงใหม่(หนองหอย) พื้นที่ 4 ไร่ เหมาะกับหารพัฒนาเป็น โฮมออฟฟิศหรือทาวน์โฮม, โครงการเชียงใหม่(ดอยสะเก็ต) พื้นที่ 30 ไร่ เหมาะกับการพัฒนาเป็นบ้านเดี่ยว ราคาไม่ เกิน 2-3 ล้านบาท, โครงการชลบุรี(ชัยพรบิถี) พื้นที่ 33 ไร่, โครงการระยอง(บ้านฉาง 2) พื้นที่ 33 ไร่, โครงการกระบี่ น้อยพื้นที่ 53 ไร่, โครงการภูเก็ต(ถลาง) พื้นที่ 22 ไร่, โครงการภูเก็ต 2 (การท่า) พื้นที่ 86 ไร่, โครงการภูเก็ต (เทพกษัตรี) พื้นที่ 7 ไร่, โครงการร่มเกล้าพื้นที่ 30 ไร่, และ โครงการตรัง พืน้ ที่ 40 ไร่ แต่ละโครงการจะแนะนำรูปแบบ การพัฒนาที่เหมาะสมด้วย ส่วนโครงการที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท ได้แก่ โครงการบางพลี 2 ส่วน คือพื้นที่ 52 ไร่ และ 143 ไร่ ปัจจุบันโครงการร่วมทุนทั้ง 11 โครงการ อยู่ระหว่าง การศึกษาความเป็นไปได้ คาดว่าจะประกาศเชิญชวนภาค เอกชนที่ ส นใจร่ ว มลงทุ น กั บ การเคหะแห่ ง ชาติ ป ระมาณ ปลายปี 2554 ในส่วนของประชาชนที่ซื้อบ้านผ่านโครงการ ร่วมทุน จะได้รบั การคุม้ ครองสิทธิสญ ั ญาจะซือ้ จะขาย แม้วา่ การดำเนินจะเป็นการดำเนินการ 2 สัญญา คือ สัญญาจะ ซื้อจะขายที่ดิน และสัญญาการว่าจ้างปลูกสร้างบ้านโดยใน เงือ่ นไขร่วมทุน กคช. ภาคเอกชนผูร้ ว่ มลงทุนต้องรับประกัน ผลงานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ส่วนที่ดินของโครงการ เอกชนจะนำไปจำนองเป็นหลักประกันกู้เงินไม่ได้ การที่ ก ารเคหะแห่ ง ชาติ มี แ ผนดำเนิ น โครงการร่ ว ม ลงทุนกับภาคเอกชน ก็เพื่อปรับบทบาทขององค์กรให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในอนาคต ทั้งยังเป็นโครงการที่ สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ และส่ ง เสริ ม ทิ ศ ทางโครงสร้ า ง ธุรกิจใหม่ขององค์กร ปัจจุบันการเคหะแห่งชาติ มีที่ดิน หลายแปลงที่รอการพัฒนา มีศักยภาพ และเป็นที่ต้องการ ของภาคเอกชนในการพัฒนาเชิงธุรกิจ

37


โรงแรม อาหาร ขายดีหมด แม้แต่ SME ขายของที่ระลึก โรงแรมจึ ง เป็ น จุ ด กระจายนั ก ท่ อ งเที่ ย วไปเที่ ย วใน สถานที่ต่างๆ จุดศูนย์กลางพักจึงเป็น “Destination” ของการท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ สมุย เกาะช้าง อยุธยา สุโขทัย ซึ่งจะต้อง มีความพร้อมเรื่องที่พักหรือโรงแรม การพัฒนาอสังหาฯ เรื่องโรงแรมจึงเป็นธุรกิจอสังหาฯ ที่น่าสนใจมาก ยิ่ง รัฐบาลนี้ “นายกหญิงปู” มีนโยบายจะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่าง ชาติ จาก 15.5 ล้าน มาเป็น 30 ล้านคน ภายในสมัย รัฐบาล 4 ปีนี้ โรงแรมและธุรกิจเกี่ยวเนื่องจึงยิ่งน่าสนใจใน การทำธุรกิจมากขึ้นตามลำดับ โรงแรมปัจจุบันไม่แบ่งเป็น “ดาว” เหมือนสมัยก่อน เดี๋ยวนี้จะแบ่งตามระดับ 1. ระดับสูง Luxury Hotel (ถ้า จะเปรียบเทียบก็เป็นโรงแรม 5 ดาว) 2. Mid Scale Hotel เป็นโรงแรมขนาดกลาง (3-4 ดาว) และ 3. โรงแรมระดับ ล่าง (Economy Hotel) เช่น โรงแรมท้องถิ่นอย่างโรงแรม Ibis นอกจากนั้นยังมีระดับ “Triple A” สูงกว่า Luxury

“ธุรกิจท่องเที่ยว” กับ อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจท่องเทีย่ วเกีย่ วข้องอะไรกับอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่องเทีย่ วมิใช่มแี ต่แหล่งท่องเทีย่ วที่ เรียกกันว่า Tourist Spots ซึง่ มีทงั้ 1. แหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติ (Nature) 2. แหล่งท่อง เทีย่ วทีเ่ ป็นวัฒนธรรมและศาสนา (Culture and Religious) 3. การท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นกิจกรรม (Events) และ 4. การท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นการประชุมสัมมนา (Seminar) ธุรกิจการท่องเที่ยวต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก เรียกว่า “Tourist Facilities” เริ่มตั้งแต่การเดินทาง เครือ่ งบิน สนามบิน รถไฟ ถนน ท่าเรือ จากทีอ่ ยูเ่ ป็น “Origin” สู่ที่หมายปลายทางเรียกว่า “Destination” เมื่อถึงปลาย ทางก็ต้องการที่พักแรม (Hotel) นี่แหละที่เริ่มมาเกี่ยวข้อง กับอสังหาริมทรัพย์ คือต้องจัดหา “โรงแรมที่พัก” ให้นัก ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งต้องการ ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง-เครื่องอำนวยความสะดวก โดยเป็น อสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากที่อยู่อาศัย Office Shopping Center ก็เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของ ประชากรและผู้มาพักเยือน นักท่องเที่ยวคือคนพักแรมตั้งแต่ 1 คืนเป็นต้นไป ถ้า เช้าไปเย็นกลับเรียกว่า “นักทัศนาจร” จำนวนนักท่องเที่ยว ต่างชาติมาเมืองไทยปีนี้เพิ่มมากขึ้น เป็น 15.5 ล้านคน 80% มาเที่ยวกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 12 ล้านคน พัทยามาอันดับ 2 จำนวน 5.8 ล้านคน ภูเก็ตมาแรง จำนวน 4.8 ล้านคน สมุยและเชียงใหม่ จำนวน 1 ล้านคน

38

นอกจากนั้นมีเกาะช้าง ระยอง เกาะพงัน กระบี่ พังงา รองลงมา นักท่องเที่ยวชาติที่มากที่สุดคือมาเลเซีย เข้ามาเที่ยว กิน ดื่ม และใช้ชีวิตยามราตรีที่หาดใหญ่ สุไหงโกลก ปาดังเบซาร์ ถึง 2 ล้านคนต่อปี จีนมาแรง ปีละ 1 ล้านคน รัสเซีย อินเดีย สแกนดิเนเวีย (สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์) จำนวน 7-8 แสนคน ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา รองลงมา ก็แปลว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเปลี่ยน จากยุโรปมาเป็นเอเชียมากขึ้น ตัวเลขทั้งหมดมาจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาฯ กับการท่องเที่ยวประเทศไทย นำข้อมูลเสนอมวลชนที่น่า สนใจ คือ “ไทยเที่ยวเทศ 5.5 ล้านคน” ที่สนใจมากเป็น พิเศษคือ “ไทยเที่ยวไทยปีละ 100 ล้านเที่ยว” ตัวเลขสูงจน น่าตกใจ เพราะ ททท. และภาคธุรกิจท่องเที่ยวไม่ค่อยให้ ความสนใจมากเท่าทีค่ วร จนกระทัง่ “เกิดวิกฤตการท่องเทีย่ ว” ปิดสนามบิน เสื้อเหลือง-เสื้อแดง-ปิดราชประสงค์ ททท. หันมาจัด “ไทยเที่ยวไทย” มีการจัดมหกรรมโรงแรมทั่ว ประเทศ ความสนใจ Domestic Tourism เริ่มแรงขึ้นทุกที และจำนวนที่เป็น “ไทยเที่ยวกรุงเทพฯ” สูงถึง 48 ล้าน เที่ยวต่อปี (มากกว่าประชากรในกรุงเทพฯ 12 ล้านคน หรือ 4 เท่า) การที่คนในประเทศเที่ยวกันเองก็ไม่น่าแปลก อเมริกา มีประชากร 350 ล้านคน เทีย่ วกันเอง 400 ล้านทริป จีนเอง เพิ่งเปิดประเทศ 1,300 ล้านคน จีนจัด Asian Games และ Expo มีคนเที่ยว Expo ประมาณกันว่า 15 ล้านคน ในระยะ 3 เดือน เป็นคนจีนถึง 90% เป็นการกระจายราย ได้พร้อมๆ กับการกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยว การเดินทาง

เรียกว่า “Super Luxury” เทียบเท่าโรงแรมมากกว่า 6 ดาวขึ้นไป คืนหนึ่งราคา 2 หมื่นถึงแสนบาท เช่น พวก โรงแรม Six Senses ภูเก็ต ในโลกก็มี Chain ของโรงแรม เช่น “Oreiro” ของอินเดีย (อินเดียมีเศรษฐีเพียง 1% แค่ 13 ล้านคนที่มีรายได้ประมาณอดีตนายกของเรา) ยังมีการสร้างโรงแรมพิเศษเป็นตลาดเฉพาะ เช่น “Boutique Hotel” มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร เหมือน แฟชั่นเสื้อผ้าสุภาพสตรีที่เป็น Boutique Shop มีห้องพัก ไม่มาก มีทั้งดีไซน์ที่ตั้งพิเศษ เช่นที่ สมุย หัวหิน เป็น SME ของ Hotel ที่น่าสนใจมาก ธุรกิจท่องเที่ยวยังไม่จบ เพียงเริ่มเข้าระยะที่ 2 หลัง จากในระยะแรก ประเทศไทยทำได้ดีมาก ธุรกิจนี้เป็น Top 3 ของการนำเงินเข้าประเทศ สามารถกระจายรายได้ดียิ่ง คนไทยก็เป็นเจ้าภาพที่ดี ใน 10 ปีที่ผ่านมา “Amazing Thailand” ของการท่องเทีย่ วไทย เป็น Marketing Chanel ที่ทุกคนทำตาม ยกที่ 2 นี้ เราคงต้องหา “Strategy” เพิ่ม ขึ้นอีก เป็นหน้าที่ของ ททท. จะต้องคิด ต้องยกระดับนักท่องเทีย่ วให้มคี ณ ุ ภาพ (Quality) มากกว่าปริมาณ (Quantity) ต้องยกระดับและเพิม่ แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ เป็น Man-MadeTourist Spots เช่น วัดหลวงพ่อทวดของคุณสรพงศ์ ชาตรี ฟาร์มจระเข้ Aquarium เมืองโบราณ และที่สำคัญ ยิ่งยวดคือ “คนในธุรกิจนี้” เป็น Human Resources ต้องยกระดับ มีอยู่ประมาณ 1 ล้านคน ในระดับล่างเป็น Staff ระดับกลางคือเป็น Supervisor ทั้งมัคคุเทศก์ พนักงานโรงแรมระดับสูง ผู้จัดการโรงแรม (โรงแรมดีๆ มีแต่ ฝรั่ง) ท้ายที่สุดคือเจ้าของนักลงทุน จะต้องช่วยกันยกระดับ การท่องเที่ยวทั้งรัฐบาลและเอกชนต่อไป


หลังคา ตราห้าห่วง

เปิดรับทีมงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา จำนวนมากเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของตลาด โครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้ง ในกรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตัง้ กระเบือ้ งหลังคาคอนกรีต /กระเบื้องหลังคาลอนคู่ มาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com SHERA Infillwall ระบบผนังหล่อเพื่ออนาคต

ต้องการ บริษัท/หจก.รับเหมางานผนัง เบา เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อ รองรับงานผนังภายในอาคารสูง ในเขต กรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตั้งผนังเบามาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant. com, www.mahaphant.com รับสมัคร ช่างเขียนแบบ • เพศชาย • อายุ 25 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ทางด้าน ออกแบบอาคาร ติดต่อที่ บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

โทร. 0-2934-7767-8 รับสมัคร พนักงานเขียนแบบ • เพศชาย / หญิง • อายุ 25-35 ปี • วุฒิ ปวส. สาขาเขียนแบบเครื่องกล, ไฟฟ้า ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถใช้ โปรแกรม AutoCAD เขียนแบบด้าน โครงสร้าง • สนใจการเรียนรู้และทำงานทางด้าน วิศวกรรม • สามารถอ่านแบบและถอดแบบได้ ติดต่อที่ บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร. 0-2585-2699 รับสมัคร Architect • เพศชาย/หญิง • อายุ 22 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, 3D ได้ • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท 0-2 ปี • มีความคิดสร้างสรรค์,มนุษย์สมั พันธ์ทดี่ ี ติดต่อที่ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โทร. 0-2943-9690 รับสมัคร พนักงานออกแบบ • เพศชาย/หญิง • อายุไม่เกิน 28 ปี

พิเศษ! โปรโมชั่นสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกรายป (24 ฉบับ)

ราคาปกติ 960 บาท เหลือเพียง 800 บาท

รับของสมนาคุณ ฟรีทันที!!

หมวกกอสราง Builder News มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ใบ หนังสือ Buildtech Buyers’ Guide 2011/2012 มูลคา 500 บาท จำนวน 1 เลม *จำนวนจำกัด*

การสมัครสมาชิกราย 2 ป (48 ฉบับ)

ราคาปกติ 1,600 บาท เหลือเพียง 1,200 บาท

รับของสมนาคุณ ฟรีทันที!!

เสื้อที่ระลึกงานวิศวกรรมแหงชาติ 2554 (ไซส XL) มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ตัว หมวกกอสราง Builder News มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ใบ หนังสือ Buildtech Buyers’ Guide 2011/2012 มูลคา 500 บาท จำนวน 1 เลม (ราคารวม VAT 7% แลว)

0-2717-3895 แฟกซ : 0-2717-3895

มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 25

20

SEP

วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 ชวยเปลี่ยนเดือนกับวันที่ๆ หนังสือออกดวย

เวลา 10.00 – 20.00 น. เชน OCT 20, NOV 5, NOV 20 ฯลฯ รายละเอียด มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 25 รวมเอาโครงการบ้านและคอนโด ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ครบที่สุด ทุกที่ ทุกทำเล จากผู้ประกอบการหลากหลายโครงการ กว่า 600 พบกับโปรโมชั่นสุดเร้าใจมากมาย อาทิ ลุ้นสนุกกับการจับฉลากรางวัล รับบัตรกำนัลส่วนลด เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอื่นๆ อีกมากมาย สถานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ติดต่อที่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร โทร. 0-2862-3344, 0-2229-3188-90, 0-2440-1274-5 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี • สามารถใช้ โปรแกรม 3DMAX หรือ SketchUp AutoCAD Photoshop Illustrator ได้เป็นอย่างดี • หากมีประสบการณ์ด้าน retail shop หรือเกี่ยวกับงานด้านแฟชั่น จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท รี โนวา กรุ๊ป จำกัด โทร. 08-8585-0387 รับสมัคร เขียนแบบและออกแบบ • เพศชาย/หญิง • อายุ 18 - 30 ปี • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกล โรงงาน, ช่างไฟฟ้า, เครื่องกล • มีทักษะด้านการการออกแบบ และมาตรฐานทางไฟฟ้า • มีประสบการณ์ 0 - 5 ปี บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด โทร. 0-2226-0044 ต่อ 122 รับสมัคร โฟร์แมน • เพศชาย • อายุ 23 -30 ปี • มีรถยนต์เป็นของตนเอง • มีประสบการณ์ดา้ นการคุมงานก่อสร้าง หรือตกแต่งภายใน บริษัท เอ็ม ดี อินเตอร์เทรด โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด โทร. 08-3989-1594, 0-2538-3844 ต่อ 41 รับสมัคร ช่างอาคารสถานที่ • เพศชาย • อายุ 18 -35 ปี • มี ใบขับขี่รถจักรยานยนตร์ • มีความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด และ ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท ไทยเพ็ท อุตสาหกรรม จำกัด โทร. 0-2445-5776 ต่อ 120 สนใจติดต่อลงโฆษณาย่อย ได้ที่ คุณปณิตา, สุธาสินี, ญาณตา โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 114

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับสมัคร SALES ขายพื้นที่งานแสดงสินค้า 3 ตำแหน่ง • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด/ขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ดา้ นงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงาน ขายพื้นที่งานแสดงสินค้า, สื่อโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี และชอบทำงานเป็นทีม รับสมัคร พนักงานขายต่างประเทศ 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก) • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ในการ ประสานงานหรืองานขายต่างประเทศ รับสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และสื่อสารองค์กร • เพศชาย หญิง อายุตงั้ แต่ 35 – 40 ปี • บริหารงานและวางแผนด้านการตลาด ตามนโยบาย และเป้าหมายบริษัทฯ • สร้าง Brand ให้เป็นทีย่ อมรับ นำเสนอ ผลการดำเนินงาน • วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการ ออกสื่อและคัดเลือกบริษัทฯโฆษณา • สามารถวางแผนการตลาด วางแผนสือ่ และงบประมาณในแต่ละโครงการ • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รับสมัคร กองบก. / ผู้สื่อข่าว • เพศชาย • สามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้ ด่วน!!! บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจ ทางด้านรายการ TV ต้องการผู้มี ประสบการณ์ เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน การดำเนินงานไปกับเรา (จำนวนมาก) ผู้สมัครทุกตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และแบบสอบถาม ได้ที่ www.TTFintl.com กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลมาที่ thanchanit@TTFintl.com ติดต่อที่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2717-2477 ต่อ 103

39


อาจารย์แลกเปลี่ยน รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ ประธาน กรรมการหลั ก สู ต รภู มิ ส ถาปั ต ยกรรมบัณฑิต Dr.Elizabeth Howard Moore จากมหาวิทยาลัย ลอนดอน ประเทศอังกฤษ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะร่วมวิจัยในหัวข้อ Civic Art in the 19th - 20th century Siam and British Burma ทีจ่ ฬุ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้รับทุนแลกเปลี่ยน อาจารย์หรือนักวิจัย ตามโครงการ ในแผนพัฒนาจุฬาฯ 100 ปี

เปิดป้ายชื่อบริษัท สุคนธา พัววัฒนพันธ์ กรรมการ บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท สุคนธา จำกัด ผู้จำหน่ายและติดตั้ง หลังคาโค้งไร้ โครงสร้างรายแรกใน ประเทศไทย ได้ทำพิธีเปิดป้ายชื่อ บริษัทฯ อย่างเป็นทางการ ณ ที่ ทำการบริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้

DIY Fun Fair พีระพล ทยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด เชิญร่วมกิจกรรม DIY Fun Fair งาน Fair เพื่อคนรักบ้าน วันที่ 24-25 กันยายน 54 ณ แกรนด์โฮมมาร์ท โชว์รมู รามอินทรา ภายในงานพบกิจกรรม เครื่องใช้ ไฟฟ้าราคาสุด Hot ลดสูงสุด 80% ช้อปครบรับฟรีของสมนาคุณต่างๆ มากมาย รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้าน บาท

ร่วมลงนาม ทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทดีที ใน ฐานะตัวแทนบริษัท ดีแพลนส์ (เซี่ยงไฮ้) และบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวลล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน กับบริษัทเจียไต๋แลนด์ ซึ่งมี หยาง เสี่ยวผิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนร่วมลงนาม

รับรางวัล อภิชัย เจริญสุข ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย เอสซีจี เคมิคอลส์ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สยามคอม โพสิต จำกัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ รับรางวัล Prime Minister Award ประจำปี 2554 ประเภทผลงาน ดี เ ด่ น ด้ า นการจั ด การปั ญ หาเมา แล้วขับ จากชนม์ชนื่ บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ มุ่งมั่นที่จะสร้าง วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ให้ กั บ พนักงาน และครอบครัว

ออกแบบห้องชุด มร. ซุง ก๊ก ฮัน ผู้จัดการโครงการ บริษัท เพบเบิล เบย์ (ประเทศไทย) จำกัด อรธิดา ประคุณหังสิต ผู้ อำนวยการ อัญชลี เลิศสุวรรณรัชต์ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (ประเทศไทย) จำกัด มอบ ความไว้วางใจและร่วมมือกับ ดลลาภ เกียรติสุไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฆราปนิก จำกัด ออกแบบ ห้องชุดสไตล์ใหม่บนชั้นที่ 50 ของ โครงการคอนโดมิเนียมหรู “เดอะ เม็ท สาทร” เพื่อเป็นทางเลือกพิเศษ ให้กับลูกค้า เมื่อเร็วๆ นี้

“บิลเดอร์ นิวส์” หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อวงการก่อสร้าง ขอเริ่มกันที่ ฉบับปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2554 ค่าย พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ของ “อภิชาต จูตระกูล” ที่สุดก็ ตัดสินใจเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ขององค์กรใหม่ พร้อมรวม ธุรกิจให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อความชัดเจน ตอกย้ำการดำเนิน ธุรกิจที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีการปรับปรุงเว็ปไซต์ ให้ ด้าน ความสำคัญกับตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น “มานะ จิระนภากุล” บอสหนุ่มไฟแรงเจ้าของโครงการ เลอ นี โอ ศรีนครินทร์ ช่วงนี้ โหมงานหนัก เข้าออกไซต์งาน เป็นว่าเล่น กับโปรเจ็กต์เนรมิตคลับเฮาส์หลังใหญ่ทตี่ งั้ ใจดูแล เองกับมือ ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำรูปตัวแอลที่มาพร้อมกับ สปาจากุชชี่ สไลเดอร์ดีไซน์เก๋ และห้องอเนกประสงค์ รวม ทัง้ ห้องฟิตเนส-ซาวน่าอันทันสมัย หรือแม้กระทัง่ ยิมเนเซียม เจ้าตัวก็ ไม่พลาดตรวจตราทุกตารางนิ้ว แหม... ในขณะที่ค่ายเอสซี แอสเสทฯ ก็ ได้ฤกษ์อัดบิ๊กแคมเปญ SC Gold Rush ด้วยของขวัญ Rush Package สูงสุดกว่า 1.5 ล้านบาท ให้กับผู้ที่จองบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนงานนี้ต้องขอแสดงความ โดมิเนียมใน 12 ทำเล ยินดีกับ “พิศาล ธรรมวิเศษ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดีเฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เจ้าของและผู้บริหารสิทธิ์ แฟรนไชส์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ ทีส่ ามารถคว้ารางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ 3 ปีซ้อน ที่เพิ่งได้รับมอบตรา สัญลักษณ์มาตรฐานแฟรนไชส์ประจำปี 2554 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ ยังไงก็ขอให้รักษาคุณภาพเช่นนี้ ไว้ตลอดไป ส่วนที่วงการก่อสร้าง “ศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย” เอ็มดี

40

บมจ. อีเอ็มซี จับมือ “กวีณา วงศ์วิจิตกุล” ประธาน กรรมการบริษทั ชัยวรดิศ จำกัด เจ้าของโครงการ SHIBUYA 19 จัดสัมมนาผู้ประกอบการโครงการ SHIBUYA 19 แหล่งช็อปปิ้งสินค้าแฟชั่นค้าส่งแห่งใหม่ ในย่านประตูน้ำ พร้อมด้วยโรงแรมระดับ 4 ดาว ขนาด 160 ห้อง มูลค่า โครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท แถมเตรียมงบไว้พีอาร์ อีกกว่า 150 ล้าน งานนีท้ างอีเอ็มซีมนั่ ใจสร้างเสร็จทันปีนแี้ น่ หลังจากประกาศออกตัวปรับเป้ารายได้เติบโต 30% ไปแล้ว ผ่านไปยังไม่ทันไร ความฝันที่ว่าคงไม่ ไกลเกินเอื้อม แล้วล่ะ สำหรับ เสี่ยหมู “สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล” ประธานกรรมการบริหาร แห่งบริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) ก็จะไม่ให้เรียกว่าฝันที่เป็นจริงได้อย่างไร ในเมื่อตอนนี้ “กระทรวงพาณิชย์” เค้าใจดีเตรียมชงปรับ เคาะขึ้นราคาสินค้าประเภทเหล็กซะแล้ว..... รับข่าวดีกันไป ตั้งแต่ ไก่ โห่ซะขนาดนี้ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เสี่ยยิ้มแก้มปริได้ คืบไปอีกขั้นสำหรับโครงการเหล็กต้นนี้ เมื่อ ยังไง สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เตรียมนำผล การศึกษาความเป็นไปได้ โครงการจัดตั้งอุตสาหกรรมเหล็ก ขัน้ ต้นทัง้ 3 แนวทาง คือ 1. เปิดให้มกี ารลงทุนในประเทศไทย 2. ส่งเสริมให้ลงทุนในต่างประเทศ และ 3. เปิดให้ดำเนิน การในทั้ง 2 แนวทางเสนอให้ “นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล” รมว.อุตสาหกรรมคนล่าสุด พิจารณา เพื่อลด การนำเข้ า และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ให้ กั บ สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพ อุตสาหกรรมเหล็กไทย 5 แห่ง สำหรับโครงการนี้ มีพื้นที่กุยเหนือ จังหวัดประจวบ-

คีรีขันธ์ พื้นที่เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่แหลม ช่องพระ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พื้นที่บ้านบางบ่อ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ส่วนพื้นที่ที่มีศักยภาพใน การร่วมลงทุนกับเพื่อนบ้านคือ โครงการท่าเรือน้ำลึกและ พื้นที่อุตสาหกรรมเมืองทวาย ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ พม่า มูลค่าลงทุน 400,000 ล้านบาท และโครงการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษคีรีสาคร เกาะกง ซึ่งเบื้องต้นมีแผน พัฒนาพื้นที่ประมาณ 14,000 ไร่ อยู่ในเขตอำเภอคีรีสาคร ด้านบริษัท ไทย จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้นำนวัตกรรมระบบ ผนังและฝ้าเพดานอันดับหนึ่งของโลก ภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อคืนกำไรสู่ลูกค้า ในกิจกรรม “ลุ้นโชครับรถกระบะกับยิปรอค” โดยผู้ที่ซื้อ ผลิตภัณฑ์ยิปรอค ได้แก่ แผ่นยิปซัม โครงคร่าวเหล็ก ปูน ฉาบรอยต่อ แผ่นฝ้าขาวเนียน ครบทุก 2,000 บาท จะได้ รับคูปองชิงโชคลุ้นรับมอเตอร์ ไซด์ทุกเดือน และมีสิทธิ์ลุ้น รับรางวัลใหญ่เป็นรถกระบะโตโยต้า วี โก้ ในเดือนสุดท้าย รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท หมดเขตส่งคูปองชิงโชค 5 ด้าน “ฐิติศักดิ์ วัฒนปฤดา” พฤศจิกายน ศกนี้ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดีย คลีนนิ่ง จำกัด ฝากข่าว มาบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทกำลังดำเนินการผลิตน้ำยาที่ ใช้ สำหรับงานทำความสะอาด หากใครสนใจสามารถติดต่อ เป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อได้ที่ โทร. 086-054-8181, 081-563-3940 งานนี้รับรองไม่แพงอย่างที่คิด


รับมอบโล่ มีชัย มีนะกนิษฐ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท คอนวูด จำกัด กลุ่ม บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่จากการสนับสนุนโครงการสร้างบ้านด้วย...รอย ยิ้ม จาก ไทยวัฒน์ ตรียาภิรมย์ ผู้ อำนวยการสำนั ก งานพั ฒ นาที่ อ ยู่ อาศัย กรุงเทพมหานคร ในงานรับ สร้างบ้าน 2011 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ร่วมปฏิบัติธรรม ศุภชิ ชา ชัยพิพฒ ั น์ ผูอ้ ำนวยการใหญ่ บริษัท ซีคอน จำกัด พาพนักงาน กลุ่มบริษัทซีคอน ไปร่วมปฎิบัติธรรม พร้อมร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้กับท่านพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วัดป่าสุ นันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ซึ่ง กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ 50 ปี ซีคอน โฮม 50 ความดี คืนสังคมไทย

ร่วมงานสัมมนา

มอบหลอดผอมเบอร์ 5 ไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานและ วิชญ์ พิพุธวัฒน์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นประธานพิธี มอบหลอดผอมเบอร์ 5 ให้กบั วิเชียร พุฒวิ ญ ิ ญู ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลาง จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริ ม การเปลี่ ย นมาใช้ ห ลอดผอม เบอร์ 5 ในความควบคุมของภาครัฐ ตั้งเป้าเปลี่ยนทั่วประเทศ 160 ล้านหลอด เพื่อลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ 4 ล้านตันต่อปี

กิตติธัช อานนทวิลาศ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท นพดลพานิช จำกัด พนักงานบริษัทฯ และผู้ประกอบการ ธุรกิจก่อสร้าง เข้าร่วมงานสัมมนา ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 หัวข้อ “ก่อสร้างไทย ร่วมใจพัฒนา ปีที่ 2” ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

แจกรางวัลพิเศษ พิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเกียรติรับ รางวั ล แทนลู ก ค้ า ผู้ โชคดี ที่ จ อง สร้างบ้านในงานรับสร้างบ้าน 2011 กับบริษทั แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จากอนันต์กร อมรวาที อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคม ธุรกิจรับสร้างบ้าน

สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยฯ ห้องสะอาดคือห้องซึ่งมีการควบคุมความเข้มข้นของ อนุภาคแขวนลอยในอากาศ  และถูกสร้างขึ้นและใช้งานใน ลักษณะที่ทำให้มีการนำเข้ามา การทำให้เกิด และการเก็บ กักอนุภาคทั้งหลายไว้ภายในห้องให้น้อยที่สุด และเป็นห้อง ซึ่งมีการควบคุมปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ   ความชื้น และความดันตามที่จำเป็น ห้องสะอาดมีบทบาท สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่หลาย ประเภท เช่น อุตสาหกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์   อุตสาหกรรมการผลิตแผ่นดิสค์ อุตสาหกรรมการผลิตยา  อุตสาหกรรม อาหาร รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือที่ต้องการ ความแม่นยำสูงทุกประเภท จึงทำให้มีความจำเป็นในการ ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีห้องสะอาดกันอย่างต่อเนื่อง   คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.   เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบห้องสะอาด ผูส้ ร้างห้องสะอาด ผู้ ใช้งานห้องสะอาด นักวิชาการ และผูส้ นใจทัว่ ไป ได้มคี วามเข้าใจในการออกแบบ ห้องสะอาดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  และให้เป็นที่รู้จักวิธีการ

ออกแบบ ในการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรม โดยยึดถือ มาตรฐานระดับสากล ISO  14644-1  มาตรฐาน  Federal  Standard 209 E ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ อื่นๆ ในทวีปยุโรป  ได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากร ไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม คุณสมบัตผิ สู้ มัคร วิศวกร ผูอ้ อกแบบ ผูส้ ร้าง ผู้ ใช้งาน นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ค่าลงทะเบียน - นิสิต/นักศึกษา 4,000 บาท - สมาชิก วสท. 4,000 บาท - ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 4,800 บาท - บุคคลทั่วไป 5,600 บาท ติดต่อที่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 487 รามคำแหง 39 (ซอยวัด เทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2319-24103 โทรสาร. 0-2319-2710-11 E-mail: eit@eit.or.th โรงเรียนธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ไทย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เปิดอบรมการขาย –

ต้อนรับวันแม่ สุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด ได้นำทัพเดินสายบุก 10 ตึก ออฟฟิศใหญ่กลางกรุง จัดโรดโชว์ สาธิ ต การทำอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ โดยมีแขก รับเชิญคนพิเศษ โป๊บ-ธนวรรธ วรรธนะภูติ ดาราหนุ่มชื่อดังมาร่วม สาธิตเมนูพิเศษ และ ดีเจ เอกกี้ เป็นพิธีกรสร้างสีสันตลอดงาน ซึ่งมี ผู้สนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง

การตลาด อสังหาริมทรัพย์สำหรับผูบ้ ริหาร รุน่ ที่ 22 ในวันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงเรียน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมเพื่อเสริม ความรอบรู้ของผู้บริหาร ด้านงานขาย แนวคิด การบริหาร การสร้างทีมงานขาย การเสริมบรรยากาศการขาย การจัด กิจกรรม การแก้ปัญหางานขาย โดยให้ความรอบรู้กับผู้เข้า อบรมถึงสภาวะการแข่งขันของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ด้าน ความต้องการของสินค้าในตลาดประเภท ขนาด ราคาและ ทำเลของอสังหาริมทรัพย์ ณ ช่วงเวลานั้น รวมทั้งพื้นฐาน ความรู้ กฎเกณฑ์ ขั้นตอน ขบวนการพัฒนาโครงการ และ การพัฒนาตัวเองเพื่องานขาย หัวข้อการอบรม - ภาวะการเงินของผู้ซื้อบ้านในตลาดปัจจุบัน – ภาวการณ์ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน : ผลกระทบต่อการ ขายอสังหาริมทรัพย์ - การคำนวณความคุ้ ม ค่ า ในการลงทุ น อสั ง หาฯ สำหรับผู้ซื้อเพื่อการลงทุน - การขายและการทำสัญญาซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ ติดต่อที่ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไทย 10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.0-2295-2294

41


BuilderNews Online อัพเดทเรื่องเด่นประจำเวบไซต์ ให้คุณไม่ตกเทรนด์ ประจำปักษ์หลัง เดือนกันยายน พาคุณไปอินเทรนด์เรื่องราวสีเขียวกับ Green Construction กับ พื้นที่สีเขียวใน นิวยอร์ก คือ อาคารทรงลิ่มสูง 467 ฟุต ขนาด 600 ยูนิต บนถนน West 57th Street ระหว่างถนน 11th กับ 12th avenues ใน Manhattan ใช้ชื่อว่า West 57th มี คุณสมบัติเหมาะสำหรับการรับรองคุณภาพด้านประสิทธิภาพพลังงานจาก LEED Gold จากนั้นติดตาม Projects Review สนามกีฬาแห่งใหม่ รองรับฟุตบอลโลกปี 2022 ซึ่งการ์ต้ากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับงานใหญ่อย่าง FIFA World Cup 2022 และได้เปิดเผยรายละเอียดของ โครงการ ‘สนามแห่งศิลปะ’ ยิ่งไปกว่านั้นการ์ต้ายังขยาย พืน้ ทีอ่ อกไปอีก 2 สนาม และชมผลงานการจัดสวนสไตล์เซน โดย Thomas Balsley สวนสไตล์เซนของ Thomas Balsley ที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ตั้งอยู่ย่านชุมชน เมือง บริเวณ New York Time Square ทั้งหมดนี้เป็น เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะในเว็บไซต์บิลเดอร์ นิวส์ ยังมี เรื่องราวจากแวดวงก่อสร้างที่รวบรวมไว้มากมาย คอย อัพเดตไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียง Click ไปที่ www.BuilderNews.in.th คุณก็จะรูท้ กุ เรือ่ งทีค่ ณ ุ อยากรู้

Column Happy Campers ที่พักสำหรับเด็กๆ

นำมาฝากสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้าง ที่ต้องการประกอบพิธีมงคล

ฤกษ์ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2554 - 5 ต.ค.2554 วันที่ 23 กันยายน 2554 วันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 24 กันยายน 2554

วันเสาร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 26 กันยายน 2554

วันจันทร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 30 กันยายน 2554

วันศุกร์ ขึน้ 3 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 1 ตุลาคม 2554

วันเสาร์ ขึน้ 4 ค่ำ เดือน 11 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย 2554 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

Project Review

สนามกีฬาแห่งใหม่ รองรับฟุตบอลโลกปี 2022 Polyanna Paraskeva + Associates ได้รับมอบ หมายให้ออกแบบแคมป์สำหรับเด็กๆ ที่ซึ่งสามารถทำให้ เด็กๆ มีความสุขและอยากที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว  ผลที่ ได้ คือ Cocoon และ SandCastle สถานที่ดูแลสำหรับเด็ก อายุ 8 เดือน ถึง 4 ปี และสำหรับ 5-12 ปี ตามลำดับ มี แนวคิดเชื่อมต่อกับจินตนาการของเด็กๆ และความเข้าใจ ในพื้นที่ เพื่อทำให้พวกเขารู้สึกว่า นั่นเป็นสถานที่ซึ่งสะดวก สบายและคุ้นเคย : http://bit.ly/rfw7mP

การจัดสวนสไตล์เซน

การ์ต้ากำลังเตรียมความพร้อมสำหรับงานใหญ่อย่าง FIFA World Cup 2022 โดยการ์ต้าได้เริ่มต้นเตรียมการ เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน และได้เปิดเผยรายละเอียดของ โครงการ ‘สนามแห่งศิลปะ’ ยิ่งไปกว่านั้นการ์ต้ายังขยาย พื้นที่ออกไปอีก 2 สนาม  ครอบคลุมพื้นที่เดียวกัน ซึ่งถูก เตรียมไว้สำหรับผู้เข้าชม พร้อมด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ จะได้รบั จากสนามแห่งนี้ แนวคิดนีเ้ ป็นของบริษทั ชาวเยอรมัน ชื่อว่า AS&P โดยแต่ละสนามจะถูกสร้างให้สูงกว่าระดับ

Green Construction

สวนสไตล์เซนของ Thomas Balsley ประสบความ สำเร็จอย่างมาก สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่าง Rudolph Giuliani และ Bloombergian ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้า กลางแจ้งย่านชุมชนเมือง ณ บริเวณ New York Time Square เป็นการจัดสวนแบบเซนโดยสมบูรณ์แบบ : http://bit.ly/nK6NGk

WHERE TO FIND US ÈÃÕºØÞÁÒ ¡Ã؍» ร้านไทวัสดุ สาขา นนทบุรี ร้าน วี.เค. เซรามิค ถ.ศรีนครินทร์ ร้านโตเจริญพร สาขาดอนเมือง, พหลโยธิน กม.25 ร้านแกรนด์โฮมมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, ศรีนครินทร์, งามวงศ์วาน โชว์รูม HONDA ซัมมิท ฮอนด้า สาขาอุดมสุข, บางนา, ถนนศรีอยุธยา, กิจไพศาล ฮอนด้าคาร์ส, ช. กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ร้านกาแฟอะเมซอน ปั๊มน้ำมัน สาขา ปตท. เฉลิมพระเกียรติ, รามคำแหง สนามไดร์ฟกอล์ฟ นอร์ธปาร์ค บุญถาวร สาขารัชดา, สุวรรณภูม,ิ เกษตร-นวมินทร์ ร้าน i Love Coffee Design โครงการแสนสิริ กรุงเทพฯ และปริมณฑล สนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ศิริมหาชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ร้านกาแฟวาวี สาขา Urban Square (ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) สาขา Homework ราชพฤกษ์ นพดลพานิช ซิเมนต์ ไทยโฮมมาร์ท จ.เชียงใหม่ นพดลพานิช โฮมเอ็กซ์เปิร์ท จ.เชียงใหม่ หจก.บัวหลวงค้าวัสดุ บจก.สตาร์เวลล์ซัมมิท(ประเทศไทย) บจก.สตาร์เวลล์บิซิเนส (1998) ร้านบ่อวินค้าวัสดุ บจก. เค.คอสมิค ศรีบุญมา กรุ๊ป สาขาที่ 1 บจก. ศรีมา ซัพพลาย (ลำลูกกา) สาขาที่ 2 บจก. ศรีบุญมา ซัพพลาย (พระนั่งเกล้า) สาขาที่ 3 บจก. ศรีบุญมา โฮมแคร์ (ราชพฤกษ์) สาขาที่ 4 ศรีบุญมา (ดอนเมือง) แนวพื้นที่ของบริเวณนี้ สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอาคารกีฬา ทั้งสามแห่งคือ Al-Kohr, Al-Wakrah และ Al-Shamal ซึ่งแต่ละแห่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่ง่ายต่อการถอด แยกชิน้ ส่วน และการขนย้าย ณ บริเวณจุดแข่งขัน แต่ละ สนามจะรองรับจำนวนผู้เข้าชมจำนวนมากและแต่ละทีน่ งั่ จะไล่ระดับความลาดเอียง (คล้ายกับทุง่ กว้าง) มันสุดยอดด้วย การใช้นวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ ใช้เทคโนโลยีฉนวนคาร์บอน : http://bit.ly/qbTFLt

West 57th Streetth พื้นที่สีเขียวในนิวthยอร์กth

ขนาด 600 ยูนิต บนถนน  West 57 Street ระหว่างถนน 11 กับ 12 avenues ใน Manhattan มันมีชื่อว่า West 57th อาคารแห่งนี้เป็น โครงการของนักพัฒนา Durst Fetner Residential และมีคุณสมบัติเหมาะ สำหรับการรับรองคุณภาพด้านประสิทธิภาพพลังงานจาก LEED Gold โดย BIG ได้สร้างสมดุลความต้องการของการใช้อาคาร  New York tower ที่ หลากหลายด้วยองค์ประกอบของการจัดบล็อกแบบยุโรป โดยชั้นล่างสุดเป็น ส่วนของการพานิชย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ล้อมรอบภูมิทัศน์ด้วย BIG หรือ Bjarke Ingels Group ลานกว้างสีเขียว ในขณะที่ชั้นสูงขึ้นไป พื้นจะลาดเอียงและแหลมลงมาข้าง บริ ษั ท จากเดนมาร์ ค ได้ เ ริ่ ม หน้ า ที่ แ รกใน หนึ่ง ทำให้ลานกว้างได้พบกับแสงสว่างและอากาศมากที่สุด : http://bit.ly/ สหรัฐฯ นั่นคือ อาคารทรงลิ่มสูง 467 ฟุต ofzZIV

หนังสือพิมพ์ ทีป่ รึกษากิตมิ ศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอีย่ มลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวตั ถิกลุ , สุกจิ ทรัพย์เพิม่ พูน, ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์, ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเก้า, เรณู ฟักสกุล, มยุรี ดุ๊ก คอลัมน์นิสต์ วสันต์ คงจันทร์, ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้จัดการฝ่าย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ : วิมลวัลย์ พิบูลย์เวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน์ นุชเฟื่อง, กชพร พูลศรี, สุรัช เปลี่ยนศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เอกรินทร์ จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ์ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธสง, สุธาสินี สงวนชีพ, ญาณตา อ่อนจิว๋ เลขาฝ่ายโฆษณา : ศรีสดุ า เสถียรวงศ์นษุ า พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ์ การเงิน : ศิรนิ ารถ แก้วอุไร ศิลปกรรม : พิชติ บุญประเสริฐ พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เจ้าของ : บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด 200/12-14 ชัน้ 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 144 หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วย หมึกจากน้ำมันถั่วเหลือง แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2717-3843 E-mail : editor@buildernews.in.th www.buildernews.in.th

42


หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 7 ฉบับที่ 181 ปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2554  

uPVC, ประตู-หน้าต่าง, เฮฟต้า, ฮอฟเฟ็น, วิชั่นกลาส

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you