Page 1

ก้าวสู่ปีที่

Subscriber Only !

ทิศทางของการใช้ ไฟฟ้าที่สูงขึ้นจะลดการใช้พลังงานได้อย่างไร

ฉบับที่ 179 ปักษ์หลัง สิงหาคม 2554

ตลาดหลังคาหันชูนวัตกรรม เพิ่มลูกเล่นสร้างจุดขายหวังดันยอดพุ่ง

ตลาดหลังคาพรีเมี่ยมหันชูนวัตกรรมช่วยสร้างจุดขาย พร้อมเพิ่มลูกเล่นตามกระแสช่วยดันยอดพุ่ง “ตราช้าง EXCELLA” เกาะกระแสโลกร้อน ส่งนวัตกรรมระบบ หลังคาเย็นแก้ปญ ั หาบ้านร้อน พร้อมเร่งขยายกลุ่มเป้าหมาย ด้าน “เลิศลอย เมทัลชีท” เปิดตัวหลังคาระบบซ่อนสกูร LL-STANING SEAM หวังดันยอดขายพุ่งพันล้าน ใน ขณะที่ “คนสร้างบ้าน” ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมหลังคา มั่นใจ กระแส กรีน รูฟ และโซล่าร์ รูฟฟิ่ง มาแรง

ตราช้าง EXCELLA ส่งระบบหลังคาเย็นตอบโจทย์บ้านร้อน นายจตุรงค์ คุโรวาท ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิคไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย กระเบื้องหลังคาเซรามิค ตราช้าง เอ็กซ์เซลล่า (EXCELLA) เปิด เผยว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ จะทำการโปรโมทสินค้าให้มี อ่านต่อหน้า 6-7 การเติบโตมากขึ้นกว่าในครึ่งปีแรก

ยิบอินซอยฯ มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง เร่งทำตลาดแผ่นสะท้อนความร้อน นายยุพธัช ยิบอินซอย Executive Vice President บริษัท ยิบอินซอยและแย็คส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงาน ซึ่งการใช้แผ่นสะท้อนความร้อน เพื่อป้องกัน ความร้อนเข้ามานั้นช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก ดัง นั้นบริษัท จึงได้มีการจำหน่ายแผ่นสะท้อนความร้อน 2 ยี่ห้อ ได้แก่ ฮาร์วี่-ฟอยล์ (Harvi-Foil) ซึ่งนำเข้า จากประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ และแพลตตินั่ม ฟอยล์ (Platinum Foil) ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์แผ่นสะท้อนความร้อนที่ส่งั ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ยิบอินซอยและ อ่านต่อหน้า 7 แย๊คส์ จำกัด


ทีโอเอเปิดเวที “TOA The King of Wood ปี 2” เฟ้นหาสุดยอดช่างสี ช่างไม้ ชิงรางวัลร่วม 1 ล้านบาท

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อโครงการ “TOA The King of Wood” เป็นปีที่ 2 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดช่างสี ช่างไม้ เปิดกว้างให้ทั้งช่างอาชีพ นักเรียนนักศึกษาด้าน ฝีมือ และประชาชนทั่วไป ที่มีทักษะทั้งด้านช่างไม้และทักษะด้านการทำสีไม้เข้าร่วมประกวด โดยปีนี้จัดแข่งขันผลิตเฟอร์นิเจอร์ “ชั้นชวนวาง” ในรอบคัดเลือก และผลิต “เก้าอี้” ในรอบ ภูมิภาคทั้ง 5 สนามเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันผลิต “ตู้หนังสือ” ในรอบชิงชนะ เลิศระดับประเทศ ชิงของรางวัลและเงินรางวัลมูลค่า 1 ล้านบาท

นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที โอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ที โอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ริเริ่มโครงการ TOA The King of Wood “ชิง 1,000,000 ชิงแชมป์ ช่างสี ช่างไม้” เมื่อปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับฝีมือ ช่างสี ช่างไม้ของไทย และเปิดเวทีเฟ้นหาช่างที่มีความ สามารถจากทั ่ว ประเทศ และยั ง ช่ ว ยอนุ รั ก ษ์ แ ละ สืบสานภูมิปัญญาอันเก่า แก่ ข องช่ า งไทยให้ เ ป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม สืบไป จากความสำเร็จ ของโครงการที่จัดขึ้นครั้ง แรก ได้รับการตอบรับ จับตา 2 ทำเลร้อน! ลงทุนอสังหาฯ อ ย่ า ง ด ีทั ้ง จ า ก ช่ า ง สี การดำเนินธุรกิจในทุกกลุ่มธุรกิจ การเลือกทำเลที่ตั้งให้ ช่างไม้มอื อาชีพ มือสมัครเหมาะสมกับกิจการ นับได้ว่าเป็นปัจจัยอันดับแรกที่สำคัญ เล่น และประชาชนทั่วไป อย่างยิ่งในการประกอบการ เนื่องจากการเลือกทำเลนั้น จะ ที ส ่ มั ค รเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ในโครงการกว่ า 100 คน และมีผ้สู นใจ ส่งผลโดยตรงต่อองค์กรในหลายๆ ด้าน ดังนั้นการคิดอย่าง รอบคอบ การทันต่อสถานการณ์ การมองเห็นโอกาสในสิ่งที่ เข้าชมงานจาก 5 สนามแข่งขันทั่วประเทศกว่า 4,000 คน คนอื่นมองไม่เห็น โดยเฉพาะการมองเห็นถึงอนาคต จะสามารถ ที โอเอจึงเดินหน้าจัดโครงการต่อเนื่องเป็นที่ปีที่สอง โดย นำพาองค์กรให้เติบโตสู่ย่างก้าวอย่างยั่งยืนได้อย่างแน่นอน ในปัจจุบันกระแสความร้อนแรงของทำเลที่ดินในตอนนี้ คาดว่าจะมีผูเ้ ข้าร่วมประกวดซึ่งปีนีเ้ ราเปลี่ยนจากประเภท นอกจากทำเลเก่าแก่ ย่านราชประสงค์ เพลินจิต อโศก แล้ว บุคคลเดี่ยวมาเป็นทีม จะมีประมาณ 600 ทีม และผู้รว่ มงาน ยังมีอีก 2 ทำเลใหม่ที่ผู้ประกอบการน่าจับตามอง โดยพื้นที่ อย่างน้อย 5,000 คน จึงอยากเชิญชวนผู้ที่อยู่ ในแวดวง แรกเห็นจะเป็นจุดตัดแยกพระรามเก้า ถึงแยกศูนย์วัฒนธรรม งานไม้งานสีท่วั ประเทศนำเทคนิค ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ที่คาดว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านั้นจะเป็นศูนย์กลางด้านการค้า เฉพาะมาเข้าร่วมแข่งขัน โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับของรางวัล การลงทุนอีกแหล่ง ที่จะมีพร้อมทั้งศูนย์การค้า อาคาร สำนักงาน และที่พักอาศัย ตามกระแสความเคลื่อนไหวที่ผู้ และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และยังได้องค์ความรู้ ใหม่ๆ ในเรื่องสีจากที โอเอที่จะนำมาให้ทดลองใช้ เพื่อการ ประกอบการได้ออกมาเปิดเผยกันให้หนาหู ส่วนอีกทำเลเห็นต้องเป็นบริเวณ แยกบางนา-ตราด พัฒนาที่ก้าวไกลของฝีมือช่างสี ช่างไม้ ในเทคนิคสีต่างๆ เนื่องจากการขยายตัวของเมือง จนทำให้กลายเป็นชุมชนของ ด้าน นายขวัญชัย ดาใบสี เจ้าของตำแหน่ง “The เมกะโปรเจกต์ขนาดยักษ์ รองรับความเป็นศูนย์กลางแห่งการ King of Wood” ปี 1 กล่าวว่า งานสีงานไม้เป็นวิชาชีพ ค้าของตลาดอาเซียน ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ด้วย ทำเลที ่ต งั ้ ที ่ถู ก กำหนดให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางเครื อ ข่ า ยทั ้ง ระบบ แขนงหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นงาน คมนาคม และสาธารณูปโภค ต่อเชื่อมสู่กรุงเทพฯ จึงถือว่า ศิลปะที่ต้องอาศัยความพิถีพิถัน ละเอียดอ่อน ทำให้งาน น่าสนใจอย่างยิ่ง ออกมาประณีตและงดงาม อยากให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ จากทำเลบางส่วนที่ ได้กล่าวถึงในข้างต้น ณ ขณะนี้ก็น่า จะเป็นอีกแหล่งที่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ศิลปะนี้ ให้คงอยู่สืบไป ผมและครอบครัวทำงานด้านงานสี ก่อสร้างต้องจับตามอง สามารถนำมาเป็นอีกข้อมูลประกอบ งานไม้นานนับสิบปี เมื่อทราบว่าที โอเอมี โครงการ “The การตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจได้ King of Wood” ปี 1 จึงสนใจและลองสมัครดู โดยใช้ จึ ง ได้ห ยิ บ ยกมากพู ด คุ ย กั น ใน ทักษะความรู้วิชาชีพที่มีไปแข่งขัน และรู้สึกภูมิใจมากที่คว้า โอกาสนี้ สุดท้าย Builder News รางวัลชนะเลิศมาได้ เพราะเวทีนี้เปิดโอกาส ให้ช่างไม้ช่างสี เชื่อว่า “การมองเห็นถึงโอกาส ย่อม ได้แสดงฝีมือ ทักษะที่มีพร้อมๆ ไปกับการเรียนรู้ และแลก สามารถนำพาให้องค์กรเติบโตได้” เปลี่ยนมุมมองต่างๆ ซึ่งนอกจากจะได้เงินล้านแล้วสามารถ ทอมมี่ เจนเสน พูดได้ว่า มันคือโอกาสของการพัฒนาฝีมือตัวเองมากขึ้น หัวหน้ากองบรรณาธิการ ด้วย ทั้งเรื่องเทคนิคการทาสี การเลือกใช้สี คุณสมบัติของ

4

สี ฯลฯ จากเพื่อนๆ ที่มากประสบการณ์ที่มาจากต่างพื้นที่ และองค์ความรู้ ใหม่ๆ ที่ ได้จากที โอเอ ทำให้นำกลับมาใช้กับ อาชีพได้เป็นอย่างดี อยากเชิญชวนให้ช่างฝีมือให้ โอกาสตัว เองลองเข้ามาประกวด เพื่อทดสอบฝีมือตัวเอง และอาจ ทำให้ฝันกลายเป็นจริง คว้าเงินล้านมาครองก็ ได้” สำหรับการแข่งขัน TOA The King of Wood 2 “ชิงล้าน ชิงแชมป์ ช่างสี ช่างไม้” ในปีนี้จะแตกต่างจากปี ก่อน เพราะมีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาบางอย่างให้เข้มข้นขึ้น โดยเป็นการแข่งขันแบบทีม 1 ทีม ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน และรอบชิงชนะเลิศจะจัดแข่งขันถึง 3 วัน นอกจากนี้ ยังได้เชิญศิลปิน นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และบรรดา ดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทย มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ของการออกแบบงานไม้ และเฟอร์นิเจอร์สารพัดประโยชน์ ในบ้าน “เก้าอี้” แบบต่างๆ พร้อมนานาทรรศนะเกี่ยวกับ งานไม้ และความสำคัญของอาชีพ ได้แก่ อาจารย์ ไสยาสน์ ในแบบเก้าอี้ ไม้ ท้อ-จุฑามาส บูรณะเจตน์ ในแบบ เก้าอี้ รักษ์โลก ท็อป-พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร ในแบบ เก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์หลากประโยชน์ในบ้านฉบับ D.I.Y เป็นการ จุดประกายให้ช่างสี ช่างไม้ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความ สำคัญของอาชีพ และสามารถนำแนวคิดการออกแบบที่ ได้ มาใช้ ในการพัฒนาการออกแบบงานไม้ของตน ในหลากหลาย รูปแบบ เพื่อการพัฒนาฝีมือต่อไป การแข่งขัน TOA The King of Wood 2 “ชิงล้าน ชิงแชมป์ ช่างสี ช่างไม้” แบ่งออกเป็น 3 รอบ โดยคัดเลือก ให้ ได้สนามละ 20 ทีม ก่อนจะมาคัดเลือกในรอบเฟ้นหา แชมป์ประจำภาค เพื่อให้ ได้ตัวแทนภาคละ 1 ทีม รวม 5 ทีมมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม ง่ายๆ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.toagroup.com หรือขอใบสมัครและ ส่งข้อมูลได้ที่ตัวแทนจำหน่าย ที โอเอ ทั่วประเทศ, สถาบัน พัฒนาฝีมือแรงงานประจำภูมิภาคภาค 12 แห่งทั่วประเทศ โดยสามารถเลือกสนามการแข่งขันใกล้บ้าน 5 สนามได้แก่ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และสุพรรณบุรี ภาคใต้ หาดใหญ่ ภาคเหนือ เชียงใหม่ และตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา สำหรับผู้สนใจ อาทิ ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถ นำงานไม้ หรือเฟอร์นิเจอร์งานไม้ มาทำสี ใหม่ง่ายๆ ด้วย ตนเอง ฟรี พร้อมรับคำแนะนำโดยตรงจากฝ่ายเทคนิคของ TOA และราชาช่างสีงานไม้ ปีที่ 1 สมัครด่วน โดยไม่มีค่า ใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ ประสานงาน TOA The King of Wood 2 โทร. 089024-0550, 081-750-7253, 081-750-7252 ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคมศกนี้


บิวท์ทูบิวด์เชื่อเศรษฐกิจหลังเลือกตั้งรุ่ง จี้กลุ่มลูกค้าเร่งตัดสินใจปลูกสร้างบ้าน นายสุธี เกตุศริ ิ กรรมการผู้จดั การกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด บริษัท บางกอกเฮ้าส์ บิวเดอร์ จำกัด และ บริษทั สมอลล์ เ ฮ้ า ส์ บิ ว เดอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นับ จากนี้ต่อไปเศรษฐกิจจะ ขยายตัว อย่ า งต่อ เนื อ่ ง และมี เ สถี ย รภาพนั ้น เ ป็ น เ พ ร า ะ พื ้น ฐ า น เศรษฐกิจของประเทศมี ความเข้มแข็งอยู่แล้ว แต่เมื่อการเมืองถูกปลดล็อกจากเดิม ที่เหมือนไม่มีทางออก ก็ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วย เสริมเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะ ส่งผลดีต่อจีดีพี (GDP) ของประเทศ โดยจะมีการขยายตัว สูงขึ้นกว่าที่หลายท่าน ได้เคยประมาณการไว้ก่อนหน้าการ เลือกตั้ง โดยจะเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ ไตรมาส 4/2554 เป็น

ต้นไป แน่นอนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้ ก็คือ ภาพความ คึกคักของกิจกรรมทางการตลาด การค้า-ลงทุน และ การจับจ่ายใช้สอยที่คล่องตัวมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีนโยบายประชานิยมของรัฐบาลเพื่อ ไทยที่จะเป็นตัวเร่ง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ให้เติบโตพร้อมๆ กันโดยเฉพาะ ภาคอสังหาริมทรัพย์และ การก่อสร้าง ซึ่งได้แก่ โครงการช่วยเหลือผู้ซ้อื บ้านหลังแรก มูลค่า 4.8 หมื่นล้านบาท โครงการรถไฟฟ้า 10 สาย ใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มูลค่า 2.5 แสนล้านบาท โครงการรถไฟ ความเร็วสูง มูลค่า 7.8 หมื่นล้านบาท และ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง หนองคาย-เชียงใหม่ มูลค่า 1 แสนล้านบาท อีกทั้งยังมีนโยบายเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี และค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งทั้งหมดนี้ลว้ นเป็นปัจจัยบวกที่จะกระตุ้น ธุรกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ให้กลับมาคึกคักยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่านโยบายประชานิยมจะส่งผลดีต่อ เศรษฐกิจ แต่สิ่งที่ควรพึงระวังก็คือ ความรุนแรงของอัตรา เงิ น เฟ้ อ ที ่จ ะเกิ ด ขึ ้น ภายหลั ง จากการดำเนิ น นโยบาย ดังกล่าว โดยต้องยอมรับว่าจะต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ

อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2555 และหลีกเลี่ยงไม่ ได้ที่จะต้อง เผชิญกับปัญหาราคาพลังงาน ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นับเป็นตัวการสำคัญที่ส่งผลให้ภาคธุรกิจมี ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกับสถานการณ์ตลาดรับสร้างบ้าน ในปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก-ใหญ่ ต่างก็ต้อง ต่อสู้เพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ก่อสร้าง รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นผู้ที่ มีความตัง้ ใจจะปลูกบ้านในช่วงนีจ้ ึงเป็นจังหวะเวลาเหมาะ สมที่จะปลูกสร้างบ้าน เพราะหากชะลอการตัดสินใจออกไป ก็จะต้องปลูกสร้างบ้านในราคาที่สงู ขึ้นอย่างแน่นอน “ในส่วนของการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดของ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ล่าสุดนั้น ได้เตรียมจัดงาน ฉลองครั้งยิ่งใหญ่ “10 ปีคุณภาพของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์” สำหรับบ้านของ บิวท์ ทู บิวด์ จะให้ส่วนลดพิเศษ หลังละ 1 ล้านบาท จำนวน 10 แบบ เพียง 10 หลังแรก ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าสามารถทำยอดขายได้มาก กว่า 50 ล้านบาท” นายสุธี กล่าว

‘สตาร์’ ได้ออเดอร์สิงคโปร์ ดันยอดขายเพิ่มปีละ 30 ล้าน

STAR เดินหน้าขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ลูกค้ารายใหม่ จากประเทศสิงคโปร์ ช่วยดันรายได้เพิ่ม 30 ล้านบาท/ปี พร้อมวางเป้าสัดส่วนส่งออกสิ้นปี ที่ 60% ขณะที่ตลาดในประเทศส่ง 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ชูจุดเด่นนวัตกรรมช่วยประหยัดน้ำ ดร.สมชัย ว่องอรุณ รองประธานกรรมการและ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STAR ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย สุขภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “Star” เปิดเผยว่า ตลาดสุขภัณฑ์ ของบริษทั ฯ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศ ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับ คำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ท่ปี ระเทศสิงคโปร์ ซึ่งเบื้องต้น คาดว่าจะเริ่มส่งมอบสินค้าได้ ในไตรมาส 4/2554 เป็นต้นไป และจากการได้รบั งานดังกล่าว จะทำให้บริษทั ฯ จะมีรายได้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 30 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่าง การเจรจากับลูกค้ารายใหม่ ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และ ออสเตรเลีย ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้ สำหรับตลาดสุขภัณฑ์ภายในประเทศ ในช่วงที่ผ่าน มาบริษัทฯ ได้ทดลองวางจำหน่ายโถสุขภัณฑ์รุ่นใหม่แล้ว จำนวน 3 ชุด และได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีจาก ลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่ ประหยัด น้ำในการชำระล้างได้มากที่สุดถึง 4.5 ลิตร/ครั้ง จาก

ปกติใช้นำ้ ในการชำระล้างในอัตรา 6 ลิตร/ครั้ง โดยบริษทั ฯ มีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่รวม 15 – 16 ชุด เพื่อ รองรับการขยายตลาดในประเทศให้ขยับสัดส่วนเป็น 40% ในสิ้นปี 2554 จากปีก่อนที่มีสัดส่วน 30% พร้อมทั้งวาง เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% ใน 3 ปีข้างหน้า เนื่องจาก ตลาดในประเทศยังมีศกั ยภาพในการเติบโตเป็นอย่างดี ขณะที่ สัดส่วนรายได้จากการส่งออกของ บริษัทฯ ปีนี้อยู่ที่ 60% “บริษัทฯ เพิ่งมีการเจรจาดีลซื้อขายสุขภัณฑ์กับลูกค้า ที่ประเทศสิงคโปร์ ดีลผ่านไปได้ด้วยดี โดยจะเริ่มส่งออเดอร์ ตั้งแต่ ไตรมาส 4 ปีนี้ ซึ่งลูกค้ารายดังกล่าวนี้เป็นลูกค้าที่มี อัตราการเติบโตสูง ฐานะการเงินมั่นคง และมีทีมงานที่ แข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเป็นพันธมิตรทางการค้าที่ ดีร่วมกันในระยะยาวได้ โดยสัดส่วนส่งออกต่างประเทศอยู่ ที่ 60% และเพิ่มสัดส่วนการขายในประเทศเป็น 40% เพื่อ ลดความเสี่ยง หลังประเมินว่าความต้องการของลูกค้าใน ประเทศยังมีศักยภาพในการเติบโตสูง” ดร.สมชัย กล่าว สำหรับผลประกอบการรวมปี 2554 บริษัทฯ ยังมั่นใจ

ว่ารายได้จะขยายตัวได้ 10-15% จากปีกอ่ นที่ทำได้ 196.25 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัทฯ คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้น มี โอกาสเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ 40% เช่นเดียวกัน ดร.สมชัย กล่าวอีกว่า การเดินหน้าขยายฐานตลาด ต่างประเทศจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากสามารถจัด จำหน่ายสินค้าได้ ในราคาค่อนข้างสูง ซึ่งจะเห็นได้จากผล ประกอบการไตรมาสแรก ที่สามารถทำกำไรขั้นต้นให้อยู่ ที่ระดับ 44% ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กำไร สุทธิเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2554 จะสามารถผลักดันรายได้ ให้ขยายตัวได้ ไม่น้อยกว่า 10-15% จากปีก่อน ส่วนกำไร ขั้นต้น จะรักษาไม่ให้ต่ำกว่าระดับ 40% เนื่องจากในช่วง ครึ่งปีหลังของทุกปีจะเป็นฤดูกาลขายสินค้าสุขภัณฑ์ ซึ่ง ยอดขายมี โอกาสเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น

5


ตลาดหลังคาฯ

(ต่อจากปก)

ทั้งนี้จากการคาดการณ์สดั ส่วนของตลาดในกลุ่มพรีเมี่ยม ตลอดทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตารางเมตร และในปีนี้ จะมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ม านำ เสนอให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็น ร ะ บ บ ห ลั ง ค า เ ย็ น EXCELLA ที่จะเข้ามา ตอบโจทย์ ก ารช่ ว ยลด ความร้ อ นที ่ส ะสมในตัว บ้าน โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว นี้ ได้พั ฒ นาตามแนวทาง การตลาดที ่ท างตราช้ า ง ได้ทำการโปรโมทในเรื่อง ของบ้านเย็น ซึ่งคอนเซ็ปต์ของสินค้าตัวนี้จะช่วยให้หลังคา สามารถระบายความร้อนได้ดี จึงช่วยลดความร้อนภายใน บ้าน ช่วยให้ลูกค้าประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 17% ทั้งนี้ ช่องทางในการแนะนำสินค้าใหม่ จะทำการโปรโมทและให้ บริการลูกค้าผ่านทาง Roofing Center และ Home Solution Center ที่มีอยู่ 42 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในช่วง แรกระบบหลังคาเย็นได้ดีไซน์ออกมาให้สามารถใช้งานได้ กับกระเบื้องหลังคาเซรามิครุ่น Excella Classic ในระยะ ต่อไป จะทำการผลิตในรุ่นที่สามารถใช้งานกับกระเบื้องหลังคา เซรามิครุ่น Excella Grace และรุ่น Excella Modern

นายจตุรงค์ อธิบายต่อไปว่า “ในส่วนของกระเบื้อง หลังคาเซรามิค ตราช้าง Excella รุ่น CeraFino ทางเรา ตัง้ ใจที ่จ ะผลิ ต ออกมาเพื ่อ ตอบโจทย์ เ ทรนด์ใ นเรื ่อ งของ หลังคาเรียบ สไตล์ทนั สมัยที่ปจั จุบนั ลูกค้าหันมาให้ความสนใจ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสินค้าในรุ่นนี้มาพร้อมนวัตกรรมที่พัฒนาให้ Look หลังคาดูเรียบบางยิ่งขึ้น โดยเป็นสินค้าตัวท็อปสุด ของหลังคาเกรดพรีเมี่ยม ที่ ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็น

อย่างดี นอกจากนั้นเราได้แนะนำ CeraFino Solar Tile ใช้งานร่วมกับหลังคารุ่น CeraFino เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่เป็นหลังคาที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาและมีผู้ ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ใน ตอนนี้ทางเราคาดหวังว่าภาครัฐจะให้ความสำคัญในเรื่อง พลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด มาตรการส่งเสริม การรับซื้อคืนไฟฟ้าจากประชาชนในราคาพิเศษ ลูกค้าก็จะ ได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ในด้านความคุ้มค่านอกเหนือ จากการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก” สำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทฯ เน้นทำตลาดใน ส่วนของตลาดบ้านพักอาศัยระดับพรีเมีย่ มที่มีมูลค่าตัง้ แต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ส่วนที่สองจะเป็นลูกค้าในกลุ่มของงาน โครงการ และที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นในปีนี้เป็นส่วนของ งานอาคารที่ต้องการความโดดเด่นเป็นพิเศษ อย่างศาลากลางจังหวัด อาคารสำนักงานเทศบาล และส่วนสุดท้ายเป็นในส่วนของการส่งออกไปจำหน่าย ยังต่างประเทศ ซึ่งในขณะนี้ ได้มีการส่งออกไปยังประเทศ ในกลุ่มอาเซียนไม่ว่าจะเป็น กัมพูชา พม่า และบรูไน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้นไม่ว่า จะเป็นประเทศมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ โดยตั้งเป้าส่งออก สินค้าในปีนี้ ประมาณ 5% ของยอดจำหน่ายทั้งหมด เลิศลอย เมทัลชีท ผุดโชว์รูมใหม่ พร้อมเปิดตัว LL-STANING SEAM นางสาวอภิศราวรรณ วัชรินทร์พร กรรมการผู้จัดการบริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จำกัด ได้สะสมประสบการณ์อัน ยาวไกล พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่หยุดยั้ง โดยจากจุดเริ่มต้นจากการพัฒนามาจากผลิตภัณฑ์ ไม่กี่รูปลอน ในปัจจุบันนี้มีการขยายรูปลอนหลังคาเมทัลชีท มากกว่า 20 รูปลอน ซึ่งมีความหลากหลายของรูปลอน และมีแนว โน้มต่อไปในอนาคตที่ ไม่หยุดนิ่ง โดยล่าสุดได้นำเครื่องจักรเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อ ทำการผลิต LL-STANDING SEAM ซึ่งสามารถขึ้นรูป เป็นแผ่นตรง แผ่นเรียว หรือแผ่นโค้งคว่ำ เพื่อตอบสนอง การออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย คือเป็นได้ทั้ง ผนังและหลังคา โดยสามารถใช้ทำเป็นแผ่นหลังคาที่มีรูป ลอนทันสมัย มีลักษณะเป็นแผ่นหลังคาลอนสูง โดยแผ่น

หลังคาที่ยาวต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวไร้รอยต่อ ทำให้สามารถ ประหยัดเวลาและค่าขนส่งได้เป็นอย่างมากสำหรับโครงการขนาดใหญ่ โดยมีความกว้าง 3 ขนาดให้เลือกคือ ขนาด 305 มม. ขนาด 400 มม. และขนาด 500 มม. ลอนสูง 65 มม. LL-STANDING SEAM เป็นหลังคาระบบ ซ่อนสกูร ซึ่งไม่ต้องใช้ ครอบแฟตชิ่งช่วย ทำให้ Smoot curve โดยไม่มี ลายเส้นเหล็กในการโค้ง หรือคิ้ม เหมาะสำหรับนำ ไปใช้ เ ป็ น หลั ง คาอาคาร ขนาดใหญ่ เช่น แวร์เฮ้าส์ อาคารรถไฟฟ้า อาคารแสดง สินค้า โชว์รูม สนามกีฬา โดยการติดตั้งจะใช้เครื่องรีด ตะเข็บต่อแผ่นเข้าด้วยกัน โดยยึดลอนตัวผู้กับลอนตัวเมีย เข้ากับขา CONNECTOR

นอกจากนี้ LL-STANING SEAM ยังมีข้อดีที่ นอกจากจะสามารถดัดได้ตามโครงสร้างอาคาร เพื่อความ สวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม และสามารถติดตั้งบนแป โดยไม่ต้องมีวัสดุรองรับแล้ว ยังสามารถเลือกวัสดุได้หลาย ชนิด เช่น อลูมิเนียม สังกะสี อลูซิ้งค์ นอกจากนี้ยังไม่มี ปัญหาการรั่วซึม เพราะเป็นการยึดแผ่นโดยไม่มีการเจาะ สกรู จึงป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี และยังมีแผ่นยาง รองรับความร้อนใต้ CONNECTOR ซึ่งได้ออกแบบเป็น พิเศษเพื่อป้องกันการส่งผ่านความร้อน ณ จุดสัมผัส นางสาวอภิศราวรรณ กล่าวว่า LL-STANING SEAM เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่สถาปนิกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยดูไ ด้จ ากการที ฝ่ ่ า ยขายของบริ ษั ท ได้น ำรู ป แบบของ

โอกาสเรียนใกล้บ้าน

แม้ว่าทุกวันนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมจะก้าวหน้า ทำให้การเดินทางไปศึกษาต่อ ในต่างประเทศจะสะดวกขึ้น แต่ก็ยังมีอุปสรรคอื่นอีกมากมาย โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเรียน และการอยู่อาศัย เพื่อสนองตอบตลาดความต้องการดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งใน อเมริกา ขยับขยายกิจการการศึกษาไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก

มหาวิทยาลัย Boston ที่ลูกเสี่ยเมืองไทยรู้จักกันดี ตอนนี ้เ ปิ ด สอนสาขาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศใน Brussels ประเทศเบลเยียม Florida State University เดิมมีวิทยาเขตอยู่แล้วในปานามา เพื่อรองรับครอบครัว ชาวอเมริกันที่ ไปทำงานในพื้นที่ ตอนนี้เปิดขยายสาขาวิชา มากขึ้น ทั้งด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และสิ่งแวดล้อม และมีนักศึกษาจาก 15 ชาติ ลงทะเบียนเรียน New York Institute of Technology เปิดวิทยาเขต 5 แห่ง ใน Abu Dhabi, Amman, Bahrain, แคนาดา และ Nanjing ประเทศจีน มหาวิทยาลัย St. Louis เปิดสอน 6 สาขา วิชา ในกรุง Madrid ประเทศสเปน Temple University เดิมเปิดสอนญี่ป่นุ ศึกษาและเอเชียศึกษา สำหรับคนอเมริกนั

6

ในโตเกียว ตอนนี้ขยายรับนักศึกษาทุกชาติ โดยเพิ่มสาขา วิชามากขึ้น Savannah College of Art and Design ขยายสาขามายัง Hong Kong เปิดสอนทางด้านศิลปะถึง 14 สาขาวิชา ตั้งแต่ออกแบบแฟชั่น แอนิเมชัน ไปจนถึง ภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์พิเศษชื่อ Jackie Chan ไม่เฉพาะมหาวิทยาลัยอเมริกันเท่านั้นที่เปิดสาขาใน ต่างแดน ตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์ขอให้ Royal College of Music in London มาเปิดสอนทางด้านศิลปะการดนตรี ที่ Nanyang University ในสิงคโปร์ โดยให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณอย่างเต็มที่ ล่าสุดมหาวิทยาลัย Soo Chong จากเมือง Jiangsu ประเทศจีน ประกาศแผนการสอน ระดับปริญญาตรีและโท ในนครเวียงจันทน์ โดยตั้งเป้า-

หมายไว้ว่าจะรับนักศึกษาถึง 5,000 คน สำหรับมหาวิทยาลัย Webster University ที่เราคุ้นเคย กันดี ที่มีฐานอยู่ที่เมือง St. Louis สหรัฐอเมริกา ขณะนี้ เปิดวิทยาเขตไปแล้วกว่าร้อยแห่งทั่วโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย จีน และไทย เอาเป็นว่า ตอนนี้ โอกาสเรียนใกล้บ้านมาแล้ว ใคร อยากเรียนต่อที่ ไหน เลือกกันเอาเอง


สินค้าไปเสนอต่อสถาปนิก ปรากฏว่า 80% ของสถาปนิกที่ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าแล้ว ให้การยอมรับเป็นอย่างดี โดยมีหลายรายที่ ได้นำ LL-STANING SEAM ไปกำหนด เป็นสเป็ควัสดุของโครงการเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่บริษัทยังไม่ ได้ทำการผลิตออกมาจำหน่าย เนื่องจากขณะนี้กำลังรอ เครื่องจักรที่บริษัทนำเข้ามาเพื่อทำการผลิตอยู่ คาดว่าจะ เข้ามาถึงและทำการผลิตได้ภายในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามนอกจากบริษัทจะทำการเปิดตัวสินค้า ใหม่แล้ว คือ LL-STANING SEAM แล้ว บริษัทยังได้ทุ่ม ทุนในการสร้างโชว์รูมใหม่ ซึ่งมีขนาดประมาณ 2 พัน ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยจะ ทำการเปิดโชว์รมู แห่งใหม่พร้อมกับการเปิดตัว LL-STANING SEAM ในเร็วๆ นี้ ซึ่งคาดว่า LL-STANING SEAM จะ ช่วยผลักดันยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่ง ทำได้ประมาณ 500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 1 พันล้านบาท โดยกลุ ่ม เป้ า หมายของกลุ ่ม ลู ก ค้ า จะอยู ่ใ นกรุ ง เทพฯ ประมาณ 70% ที่เหลืออีก 30% เป็นลูกค้าในต่างจังหวัด

เครื่องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิดภายในบ้าน ยกเว้นแอร์ โดยมีความ หนาเพียง 3-5 มิลลิเมตร อีกทั้งมีน้ำหนักเบาและติดตั้งง่าย ด้วยสกรู” กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อไปว่า กรีนรูฟ และโซล่าร์ รูฟฟิ่ง จะเป็นสองโปรดักส์ท่บี ริษทั ฯ จะเน้นการทำตลาดในอนาคต นอกจากนี้จะมีการแนะนำ หลังคาหญ้าเทียมรุ่นใหม่ อีก 2 แบบ คือ หลังคาหญ้าเทียม เลียนแบบหญ้าคาและหญ้าอินโด ซึ่งจะตอกย้ำความเป็น ผู้นำในด้านนวัตกรรมหลังคา เพราะมั่นใจว่ากระแสในเรื่องนี้ จะได้รับความนิยมอย่างแน่นอน เนื่องจากราคาพลังงาน ปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ราคาของเทคโนโลยีลดลงเรื่อยๆ จากในอดีตหลังคาโซล่าร์ มีราคาตารางเมตรละ 20,000 กว่าบาท ปัจจุบันลดเหลือ 10,000 บาท และเชื่อว่าในอีก 5-6 ปี คงเหลือประมาณ 5-7 พันบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับใช้ ในงาน หลังคา ที่เรียกว่า peel & seal เป็นแผ่นกันน้ำที่สามารถ ใช้ ได้กบั หลังคาที่มสี โลปตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุงรอยรัว่ ซึมของหลังคา และยังสามารถใช้ติดกับ วัสดุหลังคาได้ทุกประเภท รวมถึงดาดฟ้าด้วย “คนสร้างบ้าน” ย้ำผู้นำนวัตกรรมหลังคา นายราเชนทร์ กล่าวต่อไปว่า ในด้านการขายปีนี้ ถือ มั่นใจกระแส กรีน-โซล่าร์ รูฟฟิ่ง มาแน่ เป็นปีท่ดี ีท่สี ดุ ของบริษทั ฯ เนื่องจากมีโปรเจกต์เข้ามามากขึ้น นายราเชนทร์ ปันเดย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท และลูกค้าเริ่มค้นพบ “คนสร้างบ้าน” มากขึ้น โดยลูกค้าที่ คนสร้างบ้าน โปรดักชั่น จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย เข้ามาหาเราจะมาจากทุกช่องทางที่ ได้ดำเนินการไป ไม่ว่า วั ส ดุก่ อ สร้ า งจากต่า งจะมาจากการออกงานแสดงสินค้าที่เป็นการให้ความรู้กับ ประเทศ เปิดเผยว่า บริษทั ฯ อยู่ในธุรกิจนี้มานานกว่า ยิบอินซอยฯ (ต่อจากปก) 17 ปีแล้ว โดยเน้นนำเข้า ฮาร์วี่-ฟอยล์ เป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมี่ยม ที่มีทั้งรุ่น วัสดุกอ่ สร้างที่เป็นนวัตกรรม ไม่ ล ามไฟ (Flame-Stop 118) รุ่นฉีกไม่ขาดสองหน้า ใหม่ๆ จากต่างประเทศ (MF800) รุ่นสองหน้า (120) และรุ่นหน้าเดียว (Single ซึ่งจะเน้นไปที่ ไลท์เวทเทคSided) ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้รับเหมาและ โนโลยี แต่ยังคงแข็งแรง เจ้าของบ้าน โดยจากนี้ ไปบริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และก่อสร้างได้เร็ว โดย ซึ่งเป็นแผ่นสะท้อนความร้อนยี่ห้อแพลตตินั่ม ฟอยล์ ทั้ง ไม่ พึ ่ง ฝี มื อ ช่ า งมากนั ก 2 รุ่น คือ รุ่นสองหน้าและรุ่นฉีกไม่ขาด กับกลุ่มลูกค้าอีก และจะต้อ งเป็ น ระบบ กลุ่มหนึ่งนั้น มีส่วนช่วยในการผลักดันยอดขายให้เติบโต สำเร็จรูปด้วย สำหรั บ นโยบายในการคั ด เลื อ กสิ น ค้ า ของบริ ษั ท ฯ เป็นที่น่าพอใจอย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ โดยบริษัทยังคง อาศัยการเข้าชมงานแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมวัสดุกอ่ สร้าง มุ่งเน้นการคัดสรรผลิตภัณฑ์และโรงงานผู้ผลิตอย่างพิถีในต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา หากพบว่าสินค้า พิถันเพื่อให้ ได้ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่ดี มีคุณภาพสูง นายยุพธัช กล่าวว่า บริษัทเน้นการกระจายสินค้าใน ตัวใดมีศักยภาพและเหมาะสมกับตลาดไทย ก็จะนำเข้ามา จำหน่าย โดยสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายจะเน้นสินค้าที่มีนวัต ช่องทางจำหน่ายที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้า ถึงกลุ่มลูกค้า ผ่านตัวแทนร้านค้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ รวม กรรม หรือเป็นสินค้าดีไอวายที่ใช้งานง่ายและมีมาตรฐาน ในส่วนของการขาย บริษัทฯ จะเน้นให้ความรู้กับลูกค้า ถึงเน้นการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร และเหมาะสม ให้มากที่สุด โดยกลุ่มลูกค้าจะมีอยู่ในทุกตลาด ทั้งเจ้าของ กับลูกค้า เช่นการใช้พนักงานขายในการให้คำแนะนำและ โครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน รวมถึง ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับลูกค้า การสื่อสารด้วยบรรจุภัณฑ์ ลูกค้าในต่างประเทศ ที่ใช้บริการค่อนข้างมาก เนื่องจากบริษทั ฯ รถขนส่ง การส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขาย โปรโมชั่น ให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งให้คำปรึกษา บริการรับ แต่ละไตรมาส กิจกรรมรับของสมนาคุณพิเศษเมื่อซื้อ สินค้าตามยอดซื้อ อีกทั้งยังมีแคมเปญต่างๆ ให้เหมาะสม ออกแบบ การจัดหาวัสดุ จนถึงการก่อสร้างด้วย “เรามองความต้องการของมนุษย์ ไปที่เรื่องของการ กับร้านค้าในแต่ละพื้นที่ เพื่อดันยอดขายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการออกงาน ประหยัดพลังงาน จึงให้ความสนใจเรื่องกรีนรูฟ โดยมีนวัตกรรมหลังคาเป็นระบบระบายน้ำเพื่อรองรับการปลูกต้นไม้ แสดงสินค้าและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในสื่อสิ่งพิมพ์ บนหลังคา ที่ออกแบบและผลิตขึ้นเอง ส่วนนวัตกรรมอีกตัว เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท ที่เราสนใจคือ โซล่าร์ชงิ เกิ้ล เป็นเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา ได้พบปะพูดคุยให้ขอ้ มูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และใกล้ชดิ เป็นหลังคาที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าที่สามารถใช้ ได้กับ กับผู้บริโภค ทั้งนี้บริษัทได้จัดอบรมพนักงานขายหน้าร้าน

ลู ก ค้ า เมื ่อ มี ค วามเข้ า ใจในตัว สิ น ค้ า ก็ จ ะเกิ ด การใช้ ง าน นอกจากนี้มีลูกค้าบางส่วนจากเวปไซต์ และจากการโฆษณา ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ นโยบายในการทำตลาดของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการให้ คำแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับโปรดักส์ให้ลูกค้าได้รับทราบ ก่อน ซึ่งต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก แต่เมื่อลูกค้ามั่นใจก็จะ เข้ามาดูสนิ ค้าจริงจากโชว์รมู ก่อนที่จะตัดสินใจ และในวันนี้ “คนสร้างบ้าน” อยู่ในจุดที่เป็นที่รู้จักของผู้ ใช้ ในฐานะเป็น แหล่งรวมสินค้านวัตกรรมวัสดุกอ่ สร้าง โดยเฉพาะด้านหลังคา สำหรับเป้าหมายยอดขายในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ที่ 300 ล้านบาท มีการเติบโตเพิ่มจากปีกอ่ น 20% ซึ่งเป็นอย่าง ต่อเนื่องทุกปี โดยมีสาเหตุมาจากที่บริษัทฯ มีธุรกิจที่หลาก หลาย ทำให้เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ประกอบกับลูกค้าเริ่มมี ความรู้มากขึ้นจึงมีความต้องการที่จะใช้สินค้านวัตกรรม

และร้านค้าผู้แทนจำหน่าย เพื่อให้พนักงานสามารถให้ ความรู้กับเจ้าของบ้านและผู้รับเหมาได้ ในด้านของการแข่งขันของตลาดแผ่นสะท้อนความ ร้อนมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ทั้งที่เป็นคู่แข่งรายเก่าและ รายใหม่ท่เี พิ่งเข้ามาในตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขัน ด้านราคาเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในช่ ว งครึ ่ง ปี ที ่ผ่ า นมา ตลาดแผ่นสะท้อนความร้อนมีความคึกคักพอสมควร โดย มีการเติบโตควบคู่ ไปกับการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งปลูกสร้าง ส่วนครึ่งปีหลังคาดว่าน่าจะมีปัจจัยบวก ทั้งด้านเศรษฐกิจภายนอกและเศรษฐกิจภายในประเทศ มี กำลังการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์ การเมืองเริ่มคลี่คลาย และอสังหาริมทรัพย์มีการขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทมั่นใจว่าตลาดแผ่นสะท้อน ความร้อนในครึ่งปีหลังยังคงสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่วางไว้

7


บัวประดับสบช่องตลาด เกาะกระแสอสังหาฯ โต

ตลาดบัวประดับ เกาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโต ผู้ผลิตชี้ยังมีช่องว่างตลาดให้เล่นอีกมาก โพลีเดค ผู้นำตลาดบัวประดับพียู เดินหน้าเต็มพิกัดหวังรุกตลาดอย่างจริงจังในปี 2555 ส่วน อินทร์วิจิตรน้องใหม่ เร่งสร้างแบรนด์ เข้าแข่งขัน พร้อมวาดเป้ากวาดรายได้สิ้นปีอีก 30% โพลีเดค เตรียมรุกตลาดจริงจังปี ’55 ดันยอด ความรู้เรื่องโพลียรู เี ทน หรือ พียู อย่างลึกซึ้งค่อนข้างน้อย อีก 50% หรือประมาณ 30% ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าพียูมีคุณสมบัติ เหมือนกัน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วพียนู ้นั มีท้งั ชนิดที่สามารถ ย่อยสลายได้ และไม่สามารถย่อยสลายได้ อย่างไรก็ตาม วัสดุโพลียูรีเทนมีที่ดีกว่าวัสดุอื่น คือมีน้ำหนักเบา และมี อายุการใช้งานที่ยาวนาน ปัจจุบันวัสดุโพลียูรีเทนสามารถ นำมาผลิตเป็นวัสดุทดแทนธรรมชาติได้หลากหลายประเภท เช่น คิ้ว บัวประดับอาคาร ฝ้าเพดาน ฯลฯ เพื่อนำมา ทดแทนตลาดบัวไม้ ตลาดบัวปูน ฯลฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติ เด่นหลายประการ อีกทั้งยังมีการนำมาใช้ทดแทนตลาดบัว ปูนสำหรับใช้ภายนอกอีกด้วย สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์บัวประดับอาคาร โพลียูรีเทน “โพลีเดค” คือ เป็นผลิตภัณฑ์อกี ทางเลือกสำหรับการ นายวรวิทย์ กิตติพลานนท์ ผู้จัดการฝ่ายขาย ตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ผลิตจาก บริษัท ไทย ยูเนี่ยน พี.ยู. จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและ วัสดุโพลียูรีเทนที่มีความหนาแน่นสูง มีน้ำหนักเบา ติดตั้ง จำหน่ายฝ้าประดับอาคารโพลียูรีเทน ภายใต้แบรนด์ ง่าย ปราศจาก แมลง และปลวก ไม่ดูดซึมน้ำ และทนต่อ “Polydec” (โพลีเดค) ทั้งภายในและภายนอก และ OEM แสงแดด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่หด ไม่บวม ไม่บิดงอ ชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมใหญ่ๆ มานานกว่า 20 ปี หลังการติดตั้ง ไม่ลามไฟ ลวดลายคมชัด สามารถใช้สีได้ กล่าวว่า สำหรับภาพรวมตลาดบัวประดับปีน้คี อ่ นข้างคึกคัก ทุกประเภท มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเหมาะสำหรับใช้ เนื่องจากธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์มีการเติบโตต่อเนื่อง ตกแต่งทั้งภายในและนอกอาคาร ส่วนกลุ่มลูกค้าของบริษัท ทุกปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์บัวประดับของบริษัทมีการเติบโต นั้นจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนเป็นหลัก อาทิ งาน ตามเช่นกัน โดยมีการอัตราการเติบโตมากกว่า 10% ทุกปี โครงการ โรงแรม เจ้าของบ้าน คอนโดมิเนียม และผู้ ใช้ และปีหน้าตั้งเป้าเติบโตถึง 50% เนื่องจากตลาดโพลียูรีเทน ทั่วไป ฯลฯ หรือพียู มีการเติบโตมากขึ้น และบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ ด้านการตลาดใหม่ โดยการรุกทำตลาดอย่างจริงจังในปีหน้า เตรียมปักฐานตลาดทั่วหัวเมืองใหญ่ นายวรวิทย์ กล่าวอีกว่า ส่วนกลยุทธ์ด้านการตลาดจะ เพื่อขยายฐานตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภค ดีไซน์เนอร์ สถาปนิก ค่อนข้างมี เน้นการทำตลาดแบบโรดโชว์ ออกบูธแสดงสินค้าเป็นหลัก

8

เพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์ในตลาดให้เป็นที่รู้จักและรับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2555 มีแผนที่ จะขยายฐานตลาดไปยังตลาดภูมิภาคต่างๆมากขึ้น โดยมี แผนที่จะขยายในส่วนของเอเย่นต์และในส่วนของ Standalone เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการกระจายสินค้า อย่างไรตาม ต้องดูภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมก่อน ด้านช่องทางการ กระจายสิ น ค้ า จะเน้ น กระจายสิ น ค้ า ให้ กั บ ลู ก ค้ า โดยตรง ด้วยการใช้ทีมเซลล์วิ่งเข้าหาลูกค้าเพื่อแนะนำสินค้าเป็น หลัก อีกทั้งยังมีการทำการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างอย่าง ต่อเนื่อง และมีแผนนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่าง ต่อเนื่อง ล่าสุดได้เปิดตัว แผ่นประดับหนัง โพลีเดค ออกสู่ ตลาดซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเนื่องจากมี คุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน และลดการสะท้อนของ เสียงได้อีกด้วย เหมาะสำหรับนำมาใช้ตกแต่งทั้งภายในและ ภายนอก นอกจากนี้ยังสามารถนำมาตกแต่งเป็นฝ้าเพดาน ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีน้ำหนักเบา มีลวดลายให้เลือกใช้ 20 ลวดลาย และสามารถผลิตตามแบบที่ดีไซน์ต้องการได้

สำหรับจุดเด่นของบริษัทที่เหนือคู่แข่งคือเป็นผู้ผลิตที่มี ความน่าเชื่อถือ และมี โนฮาวน์ในกระบวนการผลิตที่ ได้ มาตรฐาน สินค้ามีคุณภาพ อีกทั้งยังมีสต๊อกสินค้าไว้รองรับ ความต้องการของลูกค้ามากถึงหลัก 10 ล้านบาท และมีรูป แบบมากกว่า 1,000 รูปแบบ ปัจจุบันตลาดบัวประดับมีการ


แข่งขันการอย่างรุนแรงในเรื่องของราคาเป็นหลัก ซึ่งแตก ต่างกับบริษัทที่เน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำด้าน ดีไซน์และราคาซึ่งคู่แข่งในตลาดจะมองเราเป็นแบบอย่าง เสมอ ด้วยเหตุน้บี ริษทั จึงพัฒนาสินค้าในรูปดีไซน์ใหม่ๆ ออก สู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง และมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทุกปี ปัจจุบันบริษัทมีมาร์เก็ตแชร์ในตลาดบัวประดับโพลียูรีเทนกว่า 50% จากมูลค่าตลาดรวม 200-300 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งตลาดบัวประดับทั้งหมดประมาณ 20-30% และขณะนี ้บ ริ ษั ท สามารถเข้ า แชร์ ส่ ว นแบ่ ง ตลาดบั ว ปู น สำหรับใช้งานภายนอกได้อีก 5% สำหรับผลการดำเนินงาน ของบริษทั ในปีท่ผี า่ นมานั้นทำยอดขายได้หลัก 100 ล้านบาท และปีหน้าคาดว่าจะทำยอดขายเติบโตอีก 50% อินทร์วิจิตรเร่งปั้นแบรนด์ในตลาด นายดิษฐ์ชูพงษ์ เดชธนเสฎฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทร์วิจิตร จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจนำเข้าและ จำหน่ายฝ้าเพดานประดับ แ ต ่เ พี ย ง ผู ้เ ด ีย ว จ า ก ประเทศมาเลเซี ย ภายใต้ แบรนด์ “อินทร์วิจิตร” พร้อมบริการติดตั้ง กล่าว ว่า สำหรับภาพตลาดบัว ประดับปีนี้นัน้ มีการเติบโต ต ่อ เ นื ่อ ง ต า ม ธุ ร กิ จ อสังหาริมทรัพย์ และมี ช่ อ งว่ า งตลาดให้ เ ล่ น อี ก มากมาย ส่งผลให้ธุรกิจ ของบริษัทมีการเติบโตตามทุกปี และปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 2 ซึ่งมี แนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกัน สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์บัวประดับ “อินทร์วิจิตร” มีจุดเด่นคือ เป็นนวัตกรรมใหม่ของการแต่งบ้าน ที่มีความ

I n s i d eMa rket

สัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีอย่างมากและเป็นการ ตอกย้ำแบรนด์ในตลาดให้กับบริษัทอีกด้วย เนื่องจากบริษัท เพิ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมา และปีนี้เข้าสู่ปี 2 ได้รับการตอบรับ จากลูกค้าขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก

วาดเป้าเติบโตอีก 30%

นายดิษฐ์ชูพงษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกลยุทธ์ด้านการ ตลาดจะเน้นผลิตสินค้าที่มคี ณ ุ ภาพ พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังให้บริการออกแบบสินค้าให้กับลูกค้าอีกด้วย ส่วน แผนการตลาดปีนี้จะเน้นสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้ ในตลาด ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และปี 2555 มีแผนที่จะ ขยายฐานตลาดไปยังตลาดในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นเพื่อแนะนำ สินค้าให้เป็นที่รู้จักและรับรู้อย่างแพร่หลาย รวมทั้งออกบูธ ตามงานแสดงสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ทันสมัยในสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเอง ผลิตจากปูนปลาสเตอร์ ผสมใยแก้ว มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อรา ปลวก แมลง มี ความสวยงาม เรียบเนียนไร้รอยต่อ มีความแข็งแรง มีเฉดสี ที่หลากตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า มีลวดลายที่ คมชัด มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือก โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 1,800–3,200 บาท พร้อมการติดตั้ง นอกจากนี้ยังรับประกันคุณภาพสินค้านานถึง 2 ปี ส่วนกลุ่มลูกค้าจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง–บน เป็นหลัก อาทิ โครงการ ร้านเสริมสวย ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม เป็นต้น ปัจจุบันมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ สินค้าของบริษัทจำนวนมากเกือบทุกระดับ หลังจากที่ ได้ เปิดตัวสินค้าตามงานแสดงสินค้าต่างๆ ลงสื่อโฆษณาประชา-

20% ของรายได้รวม ตอนนี้มีสินค้าใหม่ โครงสร้างหลังคา สำเร็จรูป ซึ่งมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 6 พันล้านบาท เรา ตั้งเป้ายอดขายปีนี้ ไว้ 100 ล้านบาท แม้จะมีราคาสูงกว่า ตราเพชรผนึกพันธมิตร ปั้นแบรนด์ สินค้าเดิม 3-5% หรือตกตารางเมตรละ 500 บาท แต่มี โครงหลังคา ความคงทนและสามารถกันสนิมได้ดีกว่า เราก็คาดว่าตัว นายสาธิต สุดบรรทัด รองกรรมการผู้จัดการ สินค้าใหม่จะช่วยเพิ่มยอดขายทางอ้อมให้กับตัวกระเบื้อง สายการขายและการตลาด บริษทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หลังคาคอนกรีตในช่วงครึ่งปีหลังด้วย คาดยอดขายเติบโต จำกัด (มหาชน) (DRT) 10-15% ขึ้นไป กล่าวว่า ล่าสุด บริษัท ได้ร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต ร อีเลคโทรลักซ์เปิดตัว “อีเลคโทรลักซ์ เวเปอร์ บริษัท แฮดเลย์ (ประแอคชั่น” เทศไทย) จำกัด ซึ่ง นายสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เป็ น ผู ้ผ ลิ ต สิ น ค้ า จาก อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย ผู้นำระดับโลกด้านการผลิต เหล็กรีดของอังกฤษ เปิดตัวสินค้าใหม่ โครงหลังคาสำเร็จ- เครื่องใช้ ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานในครัวเรือน และเพื่อการใช้ รูปภายใต้แบรนด์ “ไดมอนด์ อัลต้า ทรัส” เริ่มทำตลาด งานระดับมืออาชีพ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทเปิดตัว ครึ่งปีหลัง โดยตั้งเป้ามียอดขายภายในปีแรกที่ประมาณ นวัตกรรมล่าสุด อีเลคโทรลักซ์ เวเปอร์ แอคชั่น เครื่องซัก100 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 2 พันหลังคา น่าจะติด ผ้าฝาหน้าที่มอบทุกประสิทธิภาพการซัก ด้วยพลังสัมผัสสุด ตั้งได้ประมาณ 200-300 หลังคา/เดือน และในปีหน้าจะ อ่อนโยนของ “พลังไอน้ำ” ใหม่ ที่สามารถซักผ้าได้สูงสุดถึง เพิ่มเป็น 600 หลังคา/เดือน 8 กก. พร้อมลดสารก่อภูมิแพ้ ในผ้าได้สูงสุดถึง 99.9% เดิมเรามีกระเบื้องคอนกรีตอยู่แล้ว มีสดั ส่วนประมาณ สำหรับเครื่องซักผ้าฝาหน้า อีเลคโทรลักซ์ เวเปอร์ แอคชั่น

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการติดตั้งที่รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ด้วยทีมช่างที่ชำนาญประสบการณ์จากมาเลเซียโดยตรง อี ก ทั ้ง ยั ง มี โ กดัง สต๊อ กสิ น ค้ า ย่ า นมี น บุ รี ไ ว้ ร องรั บ ความ ต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทมี ทีมช่างติดตั้งไว้บริการกว่า 3 ทีม ซึ่งเพียงพอต่อความ ต้องการในปัจจุบัน ส่วนด้านยอดขายปีนี้ตั้งเป้าเติบโตจากปี ที่ผ่านมาอีก 30% ซึ่งมีความมั่นใจว่าสามารถทำได้ตามเป้า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็น จำนวนมาก นี้ มี คุ ณ สมบั ติ การทำงานของ “พลังไอน้ำ” ที่ ท ำ ห น้ า ที ่ คลายรอยยั บ ของเสื ้อ ผ้ า ได้ อ ย่ า ง เ ป็ น ธรรมชาติ พลังไอน้ำจะช่วยให้เส้นใยผ้าคลายตัวลง ทำให้ผา้ เกิดความ ยืดหยุ่นและนุ่มฟูขึ้น พร้อมมีการควบคุมปริมาณความชื้น อย่างเหมาะสมในเครื่องซักผ้า ผ้าที่ถูกซักด้วย เวเปอร์ แอคชั่น จะได้รับการปรนนิบัติเป็นพิเศษ ไม่ต่างกับการส่ง เสื้อผ้าเข้าสปาหรู สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าฝาหน้ารุ่นใหม่นี้ มี จำหน่ายแล้วที่ โชว์รูม Electrolux Home Inspirations ณ อาคารอีเลคโทรลักซ์ บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ รวมทั้ง ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของ อีเลคโทรลักซ์ทั่วประเทศ ราคาปกติอยู่ที่ 29,900 39,900 บาท

9


‘เฌอร่า’ ส่ง “เฌอร่า อินฟิลวอลล์” รุกตลาดเอเชีย มั่นใจยอดขายก้าวกระโดด 1.5 ล้าน ตร.ม.

นายวีระศักดิ์ กิตตินันทกุล ผู้จัดการอาวุโสกลุ่ม ผลิตภัณฑ์แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ตราเฌอร่าบอร์ด บริษัท โอลิมปิคกระเบื้องไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคาตราห้าห่วงและผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ตรา เฌอร่า เปิดเผยถึงแผนการตลาดครึ่งปีหลังของผลิตภัณฑ์

UK

“ตราเฌอร่า” ว่า บริษัทมุ่งเน้นสร้างตลาดผนังหล่อในที่ หรือที่เรียกว่า “เฌอร่า อินฟิลวอลล์” มากเป็นพิเศษ เพื่อ เป็นการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้กบั สินค้าและลดปัญหาการแข่งขัน ในตลาดวัสดุแผ่นไฟเบอร์ซเี มนต์ ที่เริ่มกลยุทธ์สงครามราคา เป็นหลักในการขยายตลาด การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เป็นกลยุทธ์ การตลาด ที่ถูกเลือกนำมาใช้ ในการขยายตลาดในครั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพิ่มยอดขายให้กับสินค้า และล่ า สุ ด บริ ษั ท ได้อ อกวางตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ว งกบ ประตูและหน้าต่างเฌอร่าทำจากไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อเสริม ระบบผนังเฌอร่า อินฟิลวอลล์ ให้เป็นระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับภาพรวมของตลาดในประเทศของระบบผนัง “เฌอ ร่า อินฟิลวอลล์”นั้น ในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา สามารถสร้าง ยอดขายมากกว่า 300,000 ตร.ม. และยังมี โครงการที่อยู่ ระหว่างการก่อสร้างและเซ็นสัญญาแบบเลือกใช้ระบบผนัง “เฌอร่า อินฟิลวอลล์” อีกหลายโครงการ รวมพื้นที่กว่า 500,000 ตร.ม. หรือคิดเป็นยอดขายประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับตลาดในต่างประเทศ หลังจากที่ ได้บุกเบิกนำระบบ ผนัง “เฌอร่า อินฟิลวอลล์” ไปเปิดตัวในงานนิทรรศการ แสดงสินค้าและนวัตกรรมในหลายประเทศ ตั้งแต่ต้นปี 2553 นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีหลายๆ โครงการให้ความสนใจและเลือกใช้เป็นระบบหลักในงานก่อสร้าง ได้แก่ อินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า รวมถึงแถบตะวันออกกลาง ทั้งอิหร่าน ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และบาร์เรน คิดเป็นพื้นที่ผนังรวมประมาณ 700,000 ตร.ม ซึ่งคาดว่าจะ เริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ครึ่งปีหลังนี้เป็นต้นไป ในอนาคตเรา

เชื่อว่าระบบผนังเฌอร่า อินฟิลวอลล์ จะกลายเป็นระบบ ผนังที่ โครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เลือกใช้เป็นระบบ มาตรฐานทดแทนการก่ออิฐฉาบปูน เพราะปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างจะมีความรุนแรง มากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงปัญหาจากการขึ้นค่าแรงและการขาดช่างฝีมือในการทำงาน ทำให้ต้องเสียเวลามาแก้ ไขปัญหา อี ก ทั ้ง ยั ง ส่ ง ผลต่อ ชื ่อ เสี ย งของโครงการอี ก ด้ว ย อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ให้กับกลุ่ม สถาปนิกและวิศวกร ให้รู้จักกับระบบผนัง “เฌอร่า อิน ฟิลวอล์” มากยิ่งขึ้น โดยบริษทั ได้รว่ มกับ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา เรื่องการออกแบบอาคาร เพื่อรองรับแผ่นดินไหว เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ที่ โรงแรม ฮอลิเดย์อินท์ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาและ เจ้าของอาคารทั่วไปในพื้นที่ภาคเหนือให้มคี วามรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ให้ กับสถาปนิกและวิศวกรที่สนใจอีกด้วย ซึ่งได้รับการตอบรับ ที่ดีจากผู้รับเหมาและเจ้าของอาคารเป็นจำนวนมาก

แลนดี้ โฮมฯ รุกตลาดรับสร้างบ้านครึ่งปีหลัง เปิดตัววัตกรรมใหม่ ‘บ้านปลอดแมลงสาบ’

มีความประสงค์นำเข้า หลอด Fluorescent Lights กรุณาส่งรายละเอียดและราคามา ที่ Mr. Jack Marston, Owner/Entrepreneur, Ranworth Enterprises Company,23 Compayne Gardens, London, UK โทรศัพท์ 44-207-8708888

ประยุ ก ต์ใ ช้ แ ละพั ฒ นานวั ต กรรมการก่ อ สร้ า งบ้ า นให้ แ ก่ ลูกค้า เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านได้ เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาสุขอนามัยภายในบ้าน ความหมายของบ้านนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยแล้ว ยังเป็น ศูนย์รวมความรัก ความอบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว บ้านที่มีสุขอนามัยที่ดีย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ อาศัยอีกด้วย นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมคิดค้น และ แลนดี้โฮมฯ สร้างสีสันตลาดรับสร้างบ้าน พัฒนาการสร้างบ้านโดยใช้ระบบ CP Design หรือบ้าน ฉีกแนวการทำตลาดแข่งด้านราคา-แบบบ้าน ปลอดแมลงสาบ CP Design เอกสิทธิ์เฉพาะของแลนดี้ โฮม คือ ดึงนวัตกรรมก่อสร้างบ้านใหม่ เพิ่มคุณภาพ มาตรฐานการออกแบบบ้ านเพื่อป้องกันแมลงสาบ กระทำ ชีวิตการอยู่อาศัย ย้ำจุดยืนผู้นำนวัตกรรมรับ โดยการออกแบบและการจัดระบบสุขาภิบาลภายในบ้าน สร้างบ้าน พร้อมเตรียมนำบ้านปลอดแมลง- บ้านของ LANDY HOME ทุกหลังจะติดตั้งบ่อดักไขมัน พร้อมระบบท่อและตะแกรงกันกลิ่นที่ถูกสุขลักษณะ พร้อม สาบเข้าสู่ตลาดบ้านเพื่อสุขภาพ ทั้งมีระบบการป้องกันกันแมลงสาบไม่ ให้เข้ามาภายในบ้าน นายพิเชษฐ มณีรัตนะพร กรรมการผู้จัดการ ได้ โดยเฉพาะห้องครัวซึ่งเป็นแหล่งที่แมลงสาบชอบเข้ามา บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการ หาอาหารมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการออกแบบบ้านอีก หลายอย่างเพื่อวงจรชีวิตของแมลงสาบไม่ ให้สามารถเกิด และเติบโตภายในบ้านได้ โดยภาพรวมแล้วระบบ CP Design ยังมุ่งเน้นไปที่การป้องกันแมลงสาบ โดยไม่ใช้สาร เคมีหรืออุปกรณ์ ไฟฟ้า จึงปลอดภัยกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม ด้วยภาวะต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น บริษัทจึง เป็นผู้แบกรับต้นทุนการก่อสร้างในส่วนนี้ ไว้ เพื่อสนองตอบ ความต้องการของลูกค้า และสร้างความแตกต่างในวงการ รับสร้างบ้าน “ในฐานะที่เป็นผู้นำนวัตกรรมการสร้างบ้าน ซึ่งต้อง

10

ยอมรับว่าการนำนวัตกรรมการสร้างบ้านใหม่เข้ามาทำ ตลาดจะมีต้นทุนบ้าง แต่เพื่อสร้างการยอมรับให้แก่ลูกค้า ควบคุมไปกับการสร้างมาตรฐานการอยู่อาศัยให้ผู้บริโภค ในตลาดที่ดีขึ้น บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาและนำนวัตกรรม ใหม่เข้ามาเพิ่มคุณภาพในการอยู่อ าศัยอย่างต่อ เนื่อ ง” นายพิเชษฐ กล่าว


เอสซีจีเผยกำไรครึ่งปีแรกเติบโต 1.6 หมื่นล้าน ล่าสุดทุ่ม 6.5 พันล. ซื้อธุรกิจเซรามิกในอินโดฯ

ปูนใหญ่เผยผลประกอบการไตรมาส 2 มีกำไร 16,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% จากช่วง เดียวกันของปีกอ่ น พร้อมเดินหน้ามุ่งขยายการลงทุนตามวิสยั ทัศน์ส่ผู ้นู ำอย่างยั่งยืนในอาเซียน ล่าสุดอนุมัติลงทุน 6,500 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการธุรกิจเซรามิก และจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ในประเทศอินโดนีเซีย เตรียมพร้อมรับมือการเปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สุทธิ 7,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจ ซิเมนต์และจากเงินปันผลรับจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น ทำให้มี EBITDA เท่ากับ 14,161 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเงินปันผลรับจาก บริษทั ร่วมของธุรกิจเคมีภณ ั ฑ์ท่เี พิ่มขึ้น และมีรายได้จากการ ขายเท่ากับ 93,876 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ราคาของผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น และจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจเคมีภัณฑ์ ส่วนผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2554 SCC มี กำไร 16,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบจากช่วง เดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจ ซิเมนต์ และจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ของธุรกิจเคมีภณ ั ฑ์เพิ่มขึ้น โดยมี EBITDA เท่ากับ 27,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายเท่ากับ 186,354 ล้านบาท เพิ่ม นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึ้น 28% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก เอสซีจี กล่าวว่า สำหรับผลประกอบการของเครือปูน ราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นและจากปริมาณการขายที่เพิ่ม ซิเมนต์ ไทย หรือ SCG ในไตรมาส 2 ของ 2554 มีกำไร ขึ้นของธุรกิจเคมีภัณฑ์

นายกานต์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้เอสซีจียังมุ่งขยายการ ลงทุนในภูมิภาคตามวิสัยทัศน์มุง่ สู่การเป็นผูน้ ำอย่างยั่งยืน ในอาเซียน โดยเฉพาะการลงทุนในประเทศเวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ และอินโดนีเซีย ล่าสุดได้อนุมตั ิลงทุนมูลค่า 6,500 ล้านบาท เพื่อเข้าซื้อกิจการในธุรกิจเซรามิก และจัดจำหน่ายวัสดุ ก่อสร้างในอินโดนีเซีย จากบริษทั PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk หรือ KIA ผู้ผลิตเซรามิกรายใหญ่ของ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะทำให้กำลังผลิตเซรามิกรวมของ เอสซีจเี พิ่มขึ้นจากเดิม 122 ล้านตารางเมตร เป็น 149 ล้าน ตารางเมตร เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงสุด ในโลก รวมทั้งบริษัท PT Kokoh Inti Arebama Tbk หรือ KOKOH ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่มี เครือข่ายทั่วอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างช่องทางการ จั ด จำหน่ า ยและศั ก ยภาพการขยายตลาดของเอสซี จี ใ น ประเทศอินโดนีเซียได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ AEC หรือการเปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Thanakoon International Co.,Ltd.

11


“ลี แอนด์ สตีล” ผู้นำด้านสินค้าอุตสาหกรรม เน้นการบริการที่เป็นหนึ่ง ตอบทุกโจทย์ลูกค้า

แวะเวียน...เยี่ยมชม ในฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการรับเกียรติจากผู้บริหารเลือดใหม่ไฟแรง ผู้มีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกล อย่าง “สุวิโรจน์ ลีลาประชากุล” ให้โอกาสเข้าไปเยี่ยมชม อาณาจักรความยิ่งใหญ่ รวมไปถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรทันสมัย ที่เตรียมพร้อมให้บริการลูกค้า อย่างเต็มที่

ต่อลูกค้า และการบริการที่ครบถ้วนเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับ ความพึงพอใจสูงสุด จนมาถึงในปัจจุบนั ทางบริษทั มี Warehouse สำหรับเก็บสต็อกสินค้าด้วยกันทั้งหมด 3 แห่ง ทั้งนี้เพื่อ เป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม ที่อัตรา

นายสุวโิ รจน์ ลีลาประชากุล ผู้จดั การฝ่ายการตลาด บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด เล่าให้ฟังว่า บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยเป็นผู้นำ เข้าและจัดจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรมประเภท ท่อเหล็ก ท่อสเตนเลส สแตนเลสรูปแบบต่างๆ ประเภท แผ่น คอยล์ เพลากลม เพลาสี่เหลี่ยม เพลาหกเหลี่ยม แบน ฉาก (ทั้ง เกรด 304, 304L, 316, 316L และ 310S) นอกจากนี้ทาง เรายังมีลวดสลิง และโซ่อลั ลอยด์ประกอบชุด รอก Manual และรอกไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์การยกคุณภาพสูง จากประเทศ ชั้นนำที่มีชื่อเสียงในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โดยยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งการบริการอย่างซื่อตรง

12

ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดย Warehouse ที่ 3 ซึ่งเป็น Warehouse ล่าสุดของบริษัทตั้งขึ้นมาเพื่อทำเป็น โกดัง จัดเก็บสินค้า และยังเป็นโชว์รูมรวมไปยังให้มีแผนกทดสอบ คุณภาพสินค้าที่ครบวงจร เพื่อรองรับสินค้าประเภท Lifting ให้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ วัตถุดิบไปจนถึงการบริการ การทดสอบเพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่ลูกค้า ด้านกลุ่มลูกค้าโดยภาพรวมของบริษัทส่วนใหญ่จะเน้น ไปในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นำวัตถุดิบไป

แปลงสภาพ กลุ่มที่มีการวางแผนการออกแบบเป็นไลน์การ ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มที่ทำงานอยู่ตาม ชายฝั่งทะเลประเภทแท่นขุดเจาะน้ำมัน ที่สำคัญเรายังมี การจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในลักษณะขายปลีกและ ขายส่งรวมไปถึงมีการเข้าไปให้บริการหน้างานแก่ลูกค้า อีกด้วย เป็นการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร สำหรับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายทางเราไม่ ได้มีการแต่งตัง้ ตัวแทนอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเรามีการจัดจำหน่าย


สินค้าให้แก่ลูกค้าในลักษณะขายปลีกและขายส่งให้ลูกค้า สมตามกำลั ง ทรั พ ย์ แ ละตามคุ ณ ภาพที ่ลู ก ค้ า แต่ล ะราย อยู่แล้ว ซึ่งกลุ่มลูกค้าของเรานั้นมีกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ต้องการ แต่ที่เน้นเป็นพิเศษก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพฯ และปรินอกจากนัน้ ในอนาคตอันใกล้บริษัทยังมีการวางแผนที่ มณฑล รวมไปถึงต่างจังหวัดในส่วนของชลบุรี ฉะเชิงเทรา จะซื้อที่ดิน เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ทั้งในด้าน ระยอง ตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในส่วน ลูกค้ากลุ่มท่าเรือ

ยึดมั่นในเจตนารมณ์แห่งการบริการอย่าง ซื่อตรงต่อลูกค้า และการบริการที่ครบถ้วน เพือ่ ที่จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนมาถึงในปัจจุบนั ทางบริษัทมี Warehouse สำหรับเก็บสต็อกสินค้าด้วยกันทั้งหมด 3 แห่ง ทั้งนีเ้ พือ่ เป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจ อุตสาหกรรม เพิ ่ม ตั ว สิ น ค้ า สนองแนวโน้ ม การเติ บ โตภาค อุตสาหกรรม สำหรับยอดขายโดยรวมของเราในปีนีม้ ีปริมาณที่เพิ่ม ขึ้นโดยตลอด ซึ่งมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นอีก ดังนั้นทางบริษัทได้มีการนำเข้าสินค้าใหม่ๆ หลายประเภท ที่เกี่ยวเนื่องเข้ามาเสริมไลน์ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า ไปยังกลุ่ม ลูกค้าใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในไลน์สินค้าเดิมทาง บริษัทก็ยังมีการนำเข้าสินค้าในแบรนด์อื่นๆ เข้ามาเติมเต็ม รวมไปถึงมีการนำเข้าสินค้าสเปคสูงที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขึ้นมารองรับความต้องการ การใช้งานที่มากขึ้นของลูกค้า โดยสิ ่ง ที ่บ ริ ษั ท ให้ ค วามสำคั ญ ก็ คื อ เรื ่อ งของราคาและ คุณภาพของตัวสินค้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าใช้สินค้าได้เหมาะ

ความยาวได้ถึง 30 เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดและสามารถที่ จะใช้กำลังในการดึงและทดสอบได้มากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากทางบริษัทต้องการให้ลูกค้าและผู้ ใช้งานทุกท่านได้ รับสินค้าที่มีมาตรฐาน และ มีคุณภาพเที่ผ่านการประกอบ ด้วยเครื่องจักรคุณภาพระดับโลก และผ่านการทดสอบภาย ใต้มาตรฐานการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้า

การสต็อคสินค้า และแผนกปฎิบัติการ ซึ่งคาดว่าอีกไม่นาน คงจะได้เห็นกันอย่างแน่นอน อีกส่วนที่ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน บริษัทจัดให้มี การอัดปลอกลวดสลิงด้วยเครื่องอัดปลอกกำลังสูง 3,000 ตัน ที่สามารถอัดปลอก Wire Rope Sling ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในประเทศไทยได้ถึ ง ขนาด 4” ยิ่งไปกว่านั้น ทางบริษัท พร้ อ มให้ บ ริ ก ารทดสอบชุ ด สลิง ด้วยเครื่องเทส Horiฝายผลิตภัณฑกอสราง zontal Tension Testing บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) Bench ที่มีการทดสอบอยู่ที่ 300 ตัน รองรับชุดยกที่ที่มี

ลิฟตและบันไดเลื่อนจาก HYUNDAI โทร 02 348 8000 โทรสาร 02 240 3127-8 e-mail: info@loxleyconstruction.com website: www.loxleyconstruction.com

13


ทิศทางของการใช้ ไฟฟ้าที่สูงขึ้น จะลดการใช้พลังงานได้อย่างไร การขยายตัวของความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อ สนับสนุนให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจในหลายๆ ภาคส่วนเป็นไปอย่างราบรื่น การสร้างความสมดุล ระหว่างสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากแหล่งต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อแนวทางการ ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ การใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยได้ปรับตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 ในปี 2553 ซึ่งมีภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจเป็นผู้บริโภคหลัก

โดยการผลิตไฟฟ้าของไทยในปัจจุบัน ต้องพึ่งพิงแหล่ง พลังงานจากก๊าซธรรมชาติถึงร้อยละ 72.0 ขณะที่การผลิต ไฟฟ้าจากลิกไนต์ ถ่านหินนำเข้า และพลังงานหมุนเวียนมี สัดส่วนรองลงไปร้อยละ 9.9 ร้อยละ 7.7 และร้อยละ 6.3 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากการผลิตไฟฟ้าในประเทศที่พฒ ั นา แล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาที่กระจายการผลิตไฟฟ้าไปที่แหล่ง พลังงานต่างๆ และพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเพียงร้อยละ 24 เท่านั้น หากไทยยังคงกำลังการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ไว้ที่ระดับปัจจุบัน ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ไปได้อีกมากที่สุดเพียง 28 ปี ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ เสี่ยงต่อการผลิตไฟฟ้าของไทยอย่างมาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ร่างแผนพัฒนากำลังการ ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2553-2573 (PDP 2010) เพื่อสร้างความมั่งคงในการจัดหาไฟฟ้าของประเทศ โดย กำหนดโครงสร้างแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าที่หลาก หลายมากขึ้น อันจะเป็นการลดความเสี่ยงการพึ่งพิงแหล่ง พลังงานชนิดใดชนิดหนึ่งมากจนเกินไป จากแผนดังกล่าว กฟผ. ได้กำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยลดการพึ่งพิงก๊าซ ธรรมชาติให้เลือกร้อยละ 44.0 ภายในระยะเวลา 20 ปี และจะกระจายแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้ามากขึ้น โดยมุ่ง เน้นไปยังแหล่งพลังงานจากถ่านหินนำเข้าร้อยละ 15.0 รับ ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านร้อยละ 18.0 พลังงานนิวเคลียร์ ร้อยละ 8.0 พลังงานหมุนเวียนในรูปพลังงานทดแทนเชิง พาณิชย์ร้อยละ 8.0 และพลังงานน้ำร้อยละ 7.0 ตามลำดับ คุณสถิต สุขอนันต์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กล่าวในงานสัมมนาแสดงสินค้าที่ รักษ์โลก ว่าพลังงานทดแทนดูเหมือนจะเป็นแหล่งพลังงาน ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าน่าจะมีศักยภาพและสามารถแก้ปัญหา การพึ่งพิงแหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ ขณะที่ ภาคธุรกิจเองก็ให้ความสนใจลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้การผลิตไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนก็ยังมีข้อจำกัด ทั้งทางด้านเทคโนโลยี ที่ยังค่อนข้างมีต้นทุนสูงกว่าพลังงานในรูปแบบดั้งเดิม และ

14

ด้านทรัพยากรที่ใช้เพื่อผลิตพลังงานทดแทนซึ่งก็มขี ดี จำกัด เช่นกัน การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้าควรมุ่งเน้น ไปที ่ก ารเพิ ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งาน ทดแทนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ ในขณะเดียวกันการช่วยกันประหยัดการใช้พลังงานก็ยังคง เป็นสิ่งจำเป็นในการที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลใน การใช้พลังงาน ตลอดจนช่วยให้การบริหารจัดการพลังงาน ไฟฟ้าสามารถดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดหาพลังงาน จากแหล่งอื่นเพิ่มเติม อีกหนทางหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ คือ การแก้ไขปัญหาด้วยการหามาตรการในการที่จะควบคุม ความต้องการใช้พลังงานให้ลดลงและส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การ สนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้น อาทิ การสนับสนุนการใช้อปุ กรณ์ประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัด พลังงาน ซึ่งหากสามารถทำได้จริง ก็จะสามารถลดการใช้ ไฟฟ้าได้ถึง 3,000 เมกะวัตต์ แนะนำวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ที่ผ่านมา กฟผ. ได้ดำเนินโครงการปลูกฝังอุปนิสัยการ ใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า อย่ า งประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแก่ เยาวชนและประชาชน โดยประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจัดตั้ง “ห้องเรียน สีเขียว” (GREEN LEARNING ROOM) เพื่อเสริมสร้าง ทัศนคติและค่านิยมในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่ เยาวชนของชาติตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม โดย ผ่านระบบการศึกษาของประเทศเพื่อปลูกฝังอุปนิสัยการใช้ ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้ย่งั ยืน ปัจจุบนั มีหอ้ งเรียนสีเขียว อยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ยงั ได้ดำเนินการรณรงค์ โฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมสนับสนุนผ่านสื่อ บุคคลและสื่อสาธารณะ เพื่อสร้างความมีสว่ นร่วมแก่ประชาชน โดยการสร้างเครือข่ายของสมาชิกให้เจาะถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นและ

ทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 นอกจากหน่วยงานของ กฟผ. เอง ก็ยังมีองค์กรอื่นๆ ที่มีการจัดทำการอนุรักษ์พลังงาน ไม่ว่าจะเป็น TBCSD ที่ จัดทำโครงการฉลากเขียวฉลากเขียว (Green label) หรือ ฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อม และเพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ท่ที ำหน้าที่อย่างเดียวกัน อันเป็นแนวคิดของการพัฒนา อย่างยั่งยืนในรูปของความสมัครใจ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึก ของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และ สร้างความกดดันให้กับผู้ผลิต ในการปรับปรุงคุณภาพของ สินค้าและบริการ ในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และยังเป็นวิธีที่ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ ตัดสินใจว่าต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพียง ใด สำหรับประเทศไทยนั้นได้เริ่มโครงการนี้เมื่อปี 2536 โดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย และได้รับ ความร่วมมือจาก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และองค์กรเอกชนอื่นๆ ฉลากเขี ย วนี ้ไ ด้รั บ การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ ์กั บ กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นเครื่องหมายรับรอง การนำฉลากเขียวไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ รักษา


มาตรฐาน จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งหลักการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ฉลากเขียวเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อุปโภค บริโภคทั่วไปในชีวิตประจำวัน และ ต้องคำนึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และคุณประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ได้รับเมื่อผลิตภัณฑ์นั้น จำหน่ายออกสู่ตลาด ซึ่งวิธีการตรวจสอบต้องไม่ยุ่งยาก หรือเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตาม ข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมสูงเกินไป ผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับ ฉลากเขียวนั้นต้องผ่านการประเมินผลกระทบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การใช้งาน จนกระทั่งการกำจัด เมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุ ทั้งนี้การขอรับการประเมินนั้นเป็น การขอโดยสมัครใจทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้ให้บริการ โดยสามารถยื่นขอได้ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ผลิตภัณฑ์ที่ ผ่ า นการประเมิ น หรื อ ได้รั บ การรั บ รองแล้ ว สามารถนำ เครื่องหมายฉลากเขียวไปใช้ในการโฆษณาและติดฉลากที่ ผลิตภัณฑ์ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวมีหลายประเภท เช่น ตู้เย็น เครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประหยัดพลังงาน ถ่านไฟฉายสูตรไม่ผสมสารปรอท และ

เครื่องปรับอากาศประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้การนำวัสดุมา Reuse วัสดุที่สามารถนำ กลับมาใช้ใหม่ เช่น ป้ายชื่อ บูธการจัดงาน ก็ถือว่าเป็นการ ลดใช้พลังงานได้เช่นกัน หรือ จะลดการใช้วสั ดุท่ใี ช้ครั้งเดียว เช่น โฟม พลาสติก กระดาษ ลดการใช้กระดาษเป็นสื่อเผย แพร่ และลดการใช้แสงไฟในการประดับตกแต่งให้เหลือเท่า ที่จำเป็น นอกจากนี้การรีไซเคิลสิ่งของที่ใช้แล้วก็ยังเป็นการ ลดใช้พลังงานอีกทางหนึ่ง คุณสถิต กล่าวว่า จากภาวะโลกร้อน การใช้สินค้าที่

ห้องแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย์ 1. โรงงานที่มพี ้นื ที่ ไม่เกิน 10,000 ตร.ม. ระยะห่างตัวอาคารกับแนวเขตที่ดินต้องห่าง โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่ง ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อย เท่าไร กว่า 10 ใน 100 ส่วน ของพื้นที่ชั้นใดชั้น - ด้านที่ติดกับถนนสาธารณะ หนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร แต่ถ้าอาคารดังกล่าวใช้เป็นที่ - ด้านที่ติดกับที่ดินข้างเคียง 2. โรงงานที่มีพื้นที่ เกิน 10,000 ตร.ม. ระยะห่าง อยู่อาศัยด้วยต้องมีที่ว่างตาม (1) ส่วนข้อที่ 3. เนื่องจากค้นไม่พบข้อบัญญัติหรือข้อกำหนด ตัวอาคารกับแนวเขตที่ดินต้องห่างเท่าไร ในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงว่า ถังน้ำมันเชื้อ - ด้านที่ติดกับถนนสาธารณะ เพลิงที่จะเก็บไว้ในบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องอยู่ - ด้านที่ติดกับที่ดินข้างเคียง 3. โรงงานมีถงั เก็บนำมันหรือถังเก็บแก็ส สำหรับ ห่างเท่าใดจากตัวอาคาร มีเพียงข้อบัญญัติว่า สถานที่เก็บ น้ำมันเชื้อเพลิงมี 3 ลักษณะ แต่มิได้มีรายละเอียดว่าจะ เป็นเชื้อเพลิง ถังดังกล่าวจะต้องห่างเท่าไร ต้องตั้งอยู่อย่างไร ห่างอะไร เท่าใด รวมทั้งมีประกาศของ - ตัวอาคาร กระทรวงมหาดไทยเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน - แนวเขตที่ดิน สถานบริการ ต้องปฏิบัติตามหมวด 5 วัตถุไวไฟและวัตถุ จากคำถามข้อที่ 1 และข้อที่ 2 มีคำตอบ ระเบิด ดังนี้ ข้อ 24 (2) การเก็บรักษาวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด อยู่ในกฎกระทรวงควบคุมอาคารฉบับที่ 55 ของเหลวไว้ในอาคาร ข้อ 39 และข้อ 33 (2) ว่า ข. การเก็บวัตถุไวไฟและวัตถุระเบิดชนิดของเหลวใน ข้อ 39 โรงงานที่มพี ้นื ที่ท่ใี ช้ประกอบกิจการของอาคาร ทุกชั้นรวมกันตั้งแต่ 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 500 ห้องเก็บภายในอาคารจะต้องมีปริมาณขนาดความทนไฟ ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้าง และพื้นที่ของห้องเป็นอัตราส่วนต่อปริมาณวัตถุดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเรื่องการเก็บวัตถุไวไฟไว้ อาคารนั้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวนสองด้านโดยผนัง อาคารทัง้ สองด้านนี้ให้ทำเป็นผนังทึบด้วยอิฐหรือคอนกรีต สังเขปดังนี้ (3) การเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดของเหลวไว้นอก ยกเว้นประตูหนีไฟ ส่วนด้านที่เหลือให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่า อาคาร นายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้ 6 เมตร ก. ปริมาณวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลวที่ โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุก ชั้นรวมกันตั้งแต่ 500 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 บรรจุในภาชนะแต่ละใบจะต้องไม่เกินสองร้อยสี่สิบลิตร ข. ในกรณีที่ภาชนะที่ใช้บรรจุเป็นชนิดยกเคลื่อนย้าย ตารางเมตร ต้องมีท่วี า่ งห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้กอ่ สร้างอาคาร ได้ และสามารถบรรจุวตั ถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว นั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทุกด้าน โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจการของอาคารทุก ได้เกินสองร้อยสี่สิบลิตร ต้องมีช่องระบายอากาศฉุกเฉิน ชั้นรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร ต้องมีที่ว่างห่างแนว และมีเครื่องดูดถ่ายวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดชนิดของเหลว เขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทุก จากข้างบนของภาชนะ หรือใช้ท่อปิดที่มีก๊อกปิดได้เองจะ ใช้ความดันจากภาชนะหรืออุปกรณ์อื่นในการถ่ายเทไม่ได้ ด้าน ค. กองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวมกันไม่ ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มิให้ใช้ บังคับแก่อาคารโรงงานที่อยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เกินสี่พันสี่ร้อยลิตร แต่ละกองต้องห่างกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง ซึ่งจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม เมตรห้าสิบเซนติเมตร กรณีที่มีปริมาณเกินสี่พันสี่ร้อยลิตร แห่งประเทศไทย เว้นแต่ด้านที่อยู่ติดต่อกับเขตที่ดินที่อยู่ แต่ไม่เกินแปดพันแปดร้อยลิตร แต่ละกองต้องห่างกันไม่ นอกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย น้อยกว่าห้าเมตร ง. ห้ามกองวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดที่มีปริมาณรวม ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีที่วา่ ง แนวเขตที่ดินที่ใช้กอ่ สร้างอาคารนั้นไม่นอ้ ยกว่า 10 เมตร กันเกินแปดพันแปดร้อยลิตร จ. ต้องมีช่องทางเดินจากจุดติดตั้งเครื่องดับเพลิงไปสู่ ข้อ 33 อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตาม กองวัตถุซึ่งมีความกว้างไม่น้อยกว่าสี่เมตร และไม่มีสิ่งกีดที่กำหนด

ประหยัดพลังงานถือว่าจำเป็น ปัจจุบัน กฟผ. ยังคงดำเนินการต่อเนื่องกับ โครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” โดยการประสานแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ของกระทรวงพลังงาน โดยร่วมเป็นคณะทำงานด้านมาตรฐานประสิท ธิภาพพลังงานดูแลงานฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 ซึ่งมีมาตรฐานตรากระทรวงพลังงานกำกับอยู่ใน รูปลักษณ์โฉมใหม่ ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ล่าสุดการ ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงาน เฉลี่ยประมาณ 12% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดภายใน อาคาร ดังนั้นการปรับปรุงการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง จึงมีศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ เนื อ่ งจากเทคโนโลยี ข องระบบไฟฟ้ า แสงสว่ า งในอาคาร สำนักงาน ส่วนใหญ่แล้วจะใช้หลอดไฟชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อให้แสง สว่างในพื้นที่ทำงาน เช่น บริเวณโต๊ะทำงาน ห้องประชุม โถงทางเดินและโถงลิฟต์ เป็นต้น ดังนั้น เทคโนโลยี มาตรการอนุรักษ์พลังงานในระบบแสงสว่างจึงควรเป็นมาตรการ ที่เหมาะสมกับหลอดไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์ด้วย

ขวางทาง ส่วนเรื่องถังเก็บก๊าซ มีข้อกำหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 ตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ข้อ 22 มีดังนี้ ข้อ 22 โรงเก็บก๊าซต้องมีลกั ษณะและระยะปลอดภัย ดังนี้ (1) โรงเก็บก๊าซต้องเป็นอาคารชั้นเดียว สร้างด้วย วัสดุถาวรและทนไฟและอยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรือแนว เขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร (2) มีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร ห่างจากขอบโรงเก็บก๊าซไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร โรงเก็บก๊าซและรั้วต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก มีกุญแจชนิดที่สามารถเปิดออกจากภายในได้โดยไม่ต้องไข กุญแจ และปิดประตูตลอดเวลาที่ไม่มีการปฏิบัติงาน ถ้าไม่อาจจัดให้โรงเก็บก๊าซอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือ แนวเขตที่ดินของผู้อ่นื ถึง 20.00 เมตรได้ ต้องสร้างกำแพง กันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร และอยู่ห่างจาก ขอบโรงเก็บก๊าซไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร โดยไม่ต้องมีรั้ว โปร่งด้านนั้นก็ได้ (3) สถานที่ตงั้ และเก็บถังก๊าซหุงต้มของโรงเก็บก๊าซ ต้อ งอยู ่ที ่ชั ้น ระดับ พื ้น ดิน และต้อ งอยู ่ห่ า งจากแหล่ ง ที ่มี ความร้อนสูงจากที่มีเปลวไฟหรือประกายไฟ หรือจากวัสดุ ที่ทำให้เกิดไฟหรือไฟไหม้ได้ง่าย ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร (4) พื้นของโรงเก็บก๊าซต้องแข็งแรง เรียบ และผิวพื้น ต้องเป็นวัสดุชนิดที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ ยาก เช่น ซีเมนต์ขดั มัน หินเกล็ดขัดมัน กระเบื้องยาง ฯลฯ ระดับพื้นของโรงเก็บก๊าซต้องไม่ต่ำกว่าระดับพื้นภายนอก ถ้าทำเป็นพื้นลอย ใต้พื้นต้องเปิดโล่งทุกด้านเพื่อให้อากาศ ถ่ายเทได้สะดวก ระดับพื้นลอยต้องสูงกว่าระดับพื้นภายนอก และห้ามเก็บสิ่งของใดๆ ไว้ใต้พื้นนั้น หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง “เรา คือที่ปรึกษา” เพียงฝากคำถามเข้ามาที่เรา โทรศัพท์ 0-2717-2477 ต่อ 159 โทรสาร 0-2717-3843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ จะเป็นผู้ ไขข้อข้องใจผ่านคอลัมน์ กฎหมาย กับการก่อสร้าง ให้ทุกท่านต่อไป

15


ระวัง! ปลูกบ้านแล้วไม่ ได้บ้าน

ท่ามกลางการเฝ้าลุ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทที่พรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาล แกรนด์ คาแนล แลนด์ เทคโอเวอร์ ได้หาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้งว่า จะเดินหน้าเป็นจริงได้หรือไม่ เพราะบรรดาผู้ประกอบการส่วน 2 บริษัท นางสาวรมณี บุญดีเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ได้อนุมตั ิให้ G Land ซื้อกิจการทั้งสองบริษทั คือ สเตอริง อีควิตี้ จำกัด และบริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด โดย การ เข้าซื้อกิจการทั้งสองบริษทั นี้ จะทำให้ G Land สามารถนำ ที่ดินทั้งหมดขยายงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยที่ ดินที่ได้จากบริษัท สเตอริง อีควิตี้ จำกัด เป็นที่ดินเปล่า ภายในโครงการแกรนด์ พระรามเก้า ขนาด 6 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวา ซึ่ง G Land จะนำไปพัฒนาเป็นอาคาร สำนักงานขนาด 18,000 ตารางเมตรและส่วนพื้นที่เพื่อการพาณิชย์อีก 3,800 ตารางเมตร มูลค่าโครงการ 1,105 ล้านบาท และที่ดินที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอาคาร สโมสรและสระว่ายน้ำในโครงการแกรนด์ คาแนล ดอนเมือง ขนาด 5 ไร่ 3 งาน 13.1 ตารางวา ในส่วนของการซื้อ กิจการบริษัท ต้นสนเพลินจิต จำกัด จะทำให้ G Land ได้ที่ดิน 2 แปลงรวม 53 ไร่ 2 งาน 66.3 ตารางวา ใน บริเวณโครงการแกรนด์คาแนลดอนเมือง โดย Gland มี โครงการจะพั ฒ นาเป็ น บ้ า นเดีย่ วและคอนโดมิ เ นี ย ม มูลค่าโครงการทั้งสิ้นกว่า 5,000 ล้านบาท

ลลิลฯ ปรับกลยุทธ์สู่การแข่งขัน

นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2553 – 2554 บริษัทได้กำหนดแผนกลยุทธ์โดยเพิ่ม SBU 2 เพื่อจับลูกค้าระดับหนุ่ม-สาวทันสมัย โดยเพิ่มทีม งานการตลาดทีมใหม่ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ เพื่อผลักดันด้าน การตลาดโดยเฉพาะผ่านแบรนด์ Lanceo และ Lio โดย ช่วงที่ผ่านมาได้เปิดตัวโครงการแบรนด์ที่อยู่อาศัยที่ชื่อว่า “แลนซีโอ” (LANCEO) ใน 3 ทำเลด้วยกันคือ วงแหวนฯ – รามอินทรา, เพชรเกษม 77 และวงแหวนฯ – ปิ่นเกล้า ซึ่งก็ได้รับกระแสตอบรับดีมาก และล่าสุด เพื่อเป็นการตอบรับกับกระแสความต้องการของลูกค้าที่ มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษทั ฯ จึงทำการเปิดตัว โครงการ “แลนซีโอ” (LANCEO) เพิ่มขึ้นอีกใน 3 ทำเล คุณภาพ ได้แก่ รามคำแหง – วงแหวนฯ(ซ.มิสทีน), วงแหวนฯ – พระราม 5 (ศรีประวัติ) และทำเล วัชรพล – ทางด่วน (ทางลงสุขาภิบาล 5) รวมมูลค่าโครงการ กว่า 2,100 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดตัวพร้อมกันอย่างเป็น ทางการในวันที่ 6 – 7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในระดับราคา เริ่มต้น 2.59 – 5.0 ล้านบาท

พฤกษาฯ ผุดคอนโดใจกลางรัชดา

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรอง กรรมการผู้จดั การ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท กล่าวว่า “จากผลการวิเคราะห์พื้นที่บนใจกลางรัชดาฯ พบว่าเป็น พื้นที่ท่ปี ระชากรมีรายได้สงู เป็นอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ ซึ่งจากศักยภาพของทำเลดังกล่าวบวกกับความมัน่ ใจใน แบรนด์ “ไอวี่” ที่เราประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 6 โครงการ ในปีนี้เราจึงมั่นใจส่งโครงการ ไอวี่ แอมพิโอ เป็นคอนโดมิเนี่ยม สูง 29 ชั้น มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท มีจำนวน 289 ยูนิต ขนาดห้องเริ่มตั้งแต่แบบ สตูดิโอ ขนาด 30-33 ตร.ม., แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 42 ตร.ม., แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 77 ตร.ม., และแบบ 3 ห้องนอน ดูเพล็กซ์ (Duplex Suite) ขนาด 114 ตร.ม. โดยขณะนี้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะลงมือก่อสร้างในต้นปีหน้า และ จะสร้างเสร็จปลายปี 2556 สำหรับโครงการนี้ ทางพฤกษา หวังว่าจะสามารถสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ย่าน รัชดาฯ ต่อไป โดยปัจจุบันมียอดขายไปแล้วกว่า 50% และคาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ภายในสิ้นปีนี้

16

ใหญ่ต่างออกมาคัดค้านว่าจะทำให้ต้นทุนพุ่งผู้ประกอบการสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการก่อสร้างที่ ยังใช้ระบบหล่อในที่ ที่คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คำนวณให้ฟัง แบบคร่าวๆ ว่า เฉพาะค่าแรงอย่างเดียวจะทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 8.2-10.6% (ยังไม่รวมราคา วัสดุที่จะปรับเพิ่มขึ้น) ในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ผู้ประกอบการต่างก็หวังกัน ว่าหลังเลือกตั้งถ้าทุกอย่างเรียบร้อย เศรษฐกิจจะเดินหน้า ต่อไปได้ แต่หลังจากที่รู้ผลการเลือกตั้งแน่ชัดว่าพรรคเพื่อ ไทยได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล สิ่งที่กลายเป็นปัญหา ให้ผู้ประกอบการต้องเร่งวางแผนรับก็คือ นโยบายการปรับ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ ที่บรรดาผู้ประกอบ การส่ว นใหญ่ก็ป ระสานเสียงกันว่าจะทำให้ต้นทุนในการ ดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะภาคการก่อสร้าง อย่าง ธุรกิจรับสร้างบ้านที่ยังใช้ระบบหล่อในที่ คุณวิบูล ออกมา ฟันธงแล้วว่า กระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างแน่นอน เพราะ การก่อสร้างแบบหล่อในที่จำเป็นต้องใช้แรงงาน ซึ่งส่วน หนึ่งเป็นแรงงานที่ไม่มีฝีมือ ซึ่งปัจจุบันค่าแรงอยู่ที่ 215 บาท เมื่อปรับขึ้นไปเป็น 300 บาท เท่ากับค่าแรงมีการขึ้น ไปถึง 39.5% ซึ่งการขึ้นค่าแรงจำเป็นต้องปรับทั้งระบบ ซึ่ง นั่นหมายถึงพวกแรงงานฝีมือที่เคยได้รับค่าแรง 300 บาท ขึ้นไปก็ต้องได้รับการปรับด้วย เพราะถ้าไม่ปรับก็คงไม่มีใคร ยอมทำงานให้ เพียงแต่การปรับขึ้นของคนงานกลุ่มนี้คงจะ ไม่ได้ปรับเพิ่มถึง 39.5% แต่เมื่อคิดเฉลี่ยโดยรวมแล้ว การ ปรับค่าแรงทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้บ้านมีราคาแพงขึ้น 8.210.6% ซึ่งเท่ากับกับว่า บ้านราคา 1 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้น อีก 8 หมื่นบาทถึง 1.6 แสนบาท ซึ่งราคานี้เป็นราคาที่คิด คำนวณจากการปรับค่าแรงอย่างเดียว ยังไม่รวมค่าวัสดุ นั่นหมายความว่าถ้าหากรัฐบาลมีการประกาศใช้ราคา ค่าแรงใหม่ ซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 ไปแล้ว ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นถ้าราคาวัสดุมกี ารปรับราคา ขึ้นไปอีก ราคาบ้านย่อมปรับสูงขึ้นกว่าที่คาดไว้ คือบ้าน 1 ล้านบาท ราคาจะปรับสูงขึ้น 8 หมื่นบาทถึง 1.6 แสนบาท ซึ่งดูจากปัจจัยต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มในเรื่องค่าแรง อัตราดอกเบี้ย แล้วค่อนข้างแน่นอนว่าราคาวัสดุจะต้องมีการปรับตัวสูงขึ้น

จากปัจจัยเหล่านี้ทำให้บรรดาบริษัทรับสร้างบ้านต่าง ต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับความเสี่ยงของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น บาง บริษัทเริ่มปรับราคาขายขึ้นไปแล้ว อย่างเช่น บริษัท โฮม ดีเวลอป จำกัด ของคุณบุญลือ วงศ์พรเพ็ญ ได้มีการ ปรับราคาบ้านขึ้นไปแล้ว 3% เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในขณะที่คุณวิบูล บอกว่าในส่วนของบริษัท สหสุธา จำกัด และบริษัท อะไลฟ์เฮ้าส์ จำกัด จะมีการปรับราคาขึ้นไป 8-10% หลังเดือนสิงหาคม ซึ่งการปรับราคาหลังช่วงเดือน สิงหาคมนัน้ ช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึง่ เท่านัน้ สำหรับ กรณี ที ่ลู ก ค้ า จองในราคาเก่ า ก่ อ นที จ่ ะมี ก ารปรั บ ราคา เพราะธุรกิจรับสร้างบ้านต้องใช้เวลานับตัง้ แต่เริ่มทำสัญญา ไปจนถึงเริ่มการก่อสร้าง ซึ่งถ้าใครสามารถที่จะควบคุมการ ก่ อ สร้ า งให้ เ สร็ จ ได้ทั น ภายในเดือ นธั น วาคมก็ ค งจะพอ รอดตัวไป แต่ถา้ คุมไม่ดีเสร็จไม่ทนั ก็คงต้องมีการเจ็บตัวกันบ้าง เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ สิ่งที่คณ ุ วิบลู พยายามบอกกับ ประชาชนที่กำลังต้องการจะปลูกสร้างบ้านพึงระวังที่สุดก็ คือ การปลูกบ้านแล้วไม่ได้บา้ น ถ้าต้องการได้บา้ นอย่าตัดสิน ด้วยราคาเป็นหลัก ราคาต้องสมเหตุสมผล ส่วนราคาควร จะเป็นเท่าไหร่นั้น คุณวิบูลบอกว่า สำหรับบ้านราคา 2 ล้านบาทขึ้นไป ถ้าเป็นระบบหล่อในที่หรือระบบเปียก ค่า ก่อสร้างสำหรับบ้านที่ใช้วัสดุเกรดต่ำสุด จะต้องอยู่ที่ 1.4 หมื่นบาทต่อตารางเมตร ถ้าเป็นระบบแห้งหรือกึ่งสำเร็จรูป ราคาจะอยู่ที่ 1.2 หมื่นบาทต่อตารางเมตร ในขณะที่คุณ บุญลือ วงศ์พรเพ็ญ มองว่าราคาที่เซ็นสัญญาแล้วจะได้บา้ น คือ 1.7-1.8 หมื่นบาทต่อตารางเมตรสำหรับบ้านราคา 5-10 ล้านขึ้นไป ถ้าเป็นบ้านราคา 10-15 ล้านต้องอยู่ที่ 2 หมื่นบาทต่อ ตารางเมตร แต่ถา้ เป็นบ้านราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป ราคาจะขยับไปอยู่ที่ 2.2 หมื่นบาทต่อตารางเมตร

เกาะกระแสอสังหาฯ

‹Îµœªœ®œnª¥š¸ÉÁ®¨º°…µ¥ | Units Remain in the Market ¦³—´¦µ‡µ (¨.)

oµœÁ—¸É¥ª

oµœÂ —

<0.500

šµªœrÁ±oµ­r

°µ‡µ¦¡µ–·¥r

°µ‡µ¦»—

š¸É—·œ‹´—­¦¦

241

6,277

32

7,473

198

0.501-1.000

267

46

7,596

1.001-2.000

1,414

2,362

22,359

593

14,369

282

2.001-3.000

9,317

3,843

5,711

467

5,365

611

3.001-5.000

19,595

1,231

3,283

932

5,471

117

5.001-10.000

8,482

112

1,036

182

3,129

55

10.001-20.000

1,026

1,086

60

327

24

22

> 20.000

606

Overall

40,707

7,594

40,248

2,174

43,496

1,379

30%

6%

30%

2%

32%

1%

proportion

บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส รายงานว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 มีหน่วยที่อยู่อาศัย เหลือขายอยู่ 135,598 หน่วย ต้องใช้เวลาในการดูดซับอีก 16 เดือนจึงจะขายหมด หากไม่มีการเปิดตัว โครงการขึ้นมาใหม่


วัฎจักรอสังหาริมทรัพย์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดย นายวสันต์ คงจันทร์ อดีต ปัจจุบัน อนาคต กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ (ตอน 3)

ช่วงที่ฟื้นตัวในรอบใหม่ในปี 2553 จากเศรษฐกิจฟื้น ตัวจีดีพีขยายตัวถึง 7.8% ส่งผลต่อเนื่องถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯและปริมณฑลกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งโดยมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นจาก ก่อนหน้านั้นในปี 2548-2552 มีกำลังซื้อที่อยู่อาศัย (ใหม่) ประมาณปีละ 5-70,000 หน่วยเพิ่มเป็นกว่า 95,000 หน่วย (อุปทาน 110,000 หน่วย-ข้อมูล www.area.co.th) ในปี 2553 ด้วยปัจจัยบวกหลัก คือ 1. เศรษฐกิจขยายตัวสูงทำให้กำลังซื้อสูง 2. มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ (ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ภาษี) มีเพียบ 3. ดอกเบี้ยต่ำเก็บเงินไว้มีค่าเท่ากับฝังตุ่ม คนจึงนำ เงินมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 4. การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ที่เป็นตัว กระตุ้นดีมานด์ทั้งการอยู่อาศัยและการลงทุน 5. ผู ้ป ระกอบการพั ฒ นาสิ น ค้ า ได้ต รงกั บ ความ ต้องการมีโปรโมชั่นล่อใจมากมาย ทำให้มีการขยายตัวอย่างมากจนทำให้เกิดกระแส อุปทานล้นตลาด (สินค้าออกมาขายและก่อสร้างมากกว่า ความต้องการซื้อในปริมาณมาก) และฟองสบู่ (การซื้อ โดยไม่ได้อยู่อาศัยจริง หรือความต้องการเทียมจากการ เก็งกำไรกันมากๆ อาจเป็นอันตรายเช่นในปี 2540) โดย เฉพาะในตลาดคอนโดมิเนียมที่เป็นสัดส่วนกว่า 55% ของ ที่อยู่อาศัยทั้งตลาด (จากเดิมแค่ 20% กว่า) ทำให้ในปลายปี 2553 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่ง ประเทศไทยได้ออกมาตรการสกัดกั้นฟองสบู่ (ห้ามกู้เกิน 90% สำหรับคอนโดมิเนียมมีผล 1 มกราคม 2554 และ ห้ามเกิน 95% สำหรับบ้านจัดสรรใน 1 มกราคม 2555) ซึ่งเป็นมาตรการปรามในเชิงจิตวิทยา ส่วนในปี 2554 นี้ที่ คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 4-5% ประกอบกับทิศทาง อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น (ดอกเบี้ยสูง 1% กำลังซื้อลดลง 10%) น่าจะส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยใน กรุงเทพฯ และปริมณฑลชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2553 ที่เติบโตมากดังกล่าว แม้วา่ จะยังมีปจั จัยบวกจากการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ายังมีต่อไป (อันจะส่งผลต่อทำเลใหม่) แต่

คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด ในเครือควอลิตี้ เฮ้าส์ เปิด โครงการ “คาซ่า Premium ราชพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ” เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร บ้านเดี่ยว สร้าง เสร็ จ ก่ อ นขาย สไตล์ Neo Modern Contemporary ระดับ ราคา 3.79-6 ล้านบาท ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น 50 ตาราวา พื้นที่ ใช้สอยเริ่มต้น 130 ตารางเมตร พร้อมฟังก์ชั่นพิเศษ อาทิ Panoramic, Living Room, Living Master Bedroom & Natural Bedroom และ Modern Kitchen มูลค่า โครงการ 1,620 ล้านบาท เนื้อที่โครงการ 91 ไร่ จำนวน 379 ยูนิต

ยังมีปัจจัยลบจากต้นทุนดอกเบี้ยสูงขึ้น เงินเฟ้อ เป็นต้น ด้านผลกระทบจากปัญหาทางการเมืองนั้น ความสำคัญ คือต้องวิเคราะห์ว่ากำลังซื้อหรือดีมานด์เป็นกลุ่มใด จะมี ผลกระทบหรือไม่ มากน้อยเพียงใดดังเคยว่าไว้แล้ว เช่น หากเป็นตลาดที่อยู่อาศัยที่ดีมานด์หลักเป็นกลุ่มคนไทย คงจะชินกับปัญหาทางการเมืองไปแล้ว หากเศรษฐกิจดี มีเงิน ดอกเบี้ยต่ำๆ มีอสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนคงไม่เก็บ เงินไว้ แต่หากกำลังซื้อเป็นชาวต่างชาติ เช่น อสังหาริมทรัพย์กลุ่มโรงแรม การท่องเที่ยว เซอร์วสิ อะพาร์ตเมนต์ ก็คงแย่อย่างที่ผ่านมา แต่ปีนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นมากแล้ว ที่ว่ามานั้นเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อทำเลในยุคต่อไป เช่นว่า หากปัญหาทางการเมืองสงบ การท่องเที่ยวก็คงจะดีเมือง ท่องเที่ยวก็คงจะบูม แต่ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาให้ลึกอีกว่า เมืองใดมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศใด กลุ่มประเทศ เหล่านั้น ณ วันนี้เศรษฐกิจมีเงินเหลือท่องเที่ยวกันหรือไม่ เช่น สมุยที่ต้องอาศัยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจากกลุ่มอเมริกา ยุโรป (เพราะค่าเดินทางแพงทำให้ไปได้เฉพาะกลุ่มกำลัง ซื้อสูงดังกล่าว ค่าเดินทางจึงเป็นปัจจัยหลักที่ขดั ขวางความเจริญของเมืองนี้ หากเทียบยอดนักท่องเที่ยวกับเมืองท่อง เที่ยวอื่นๆ ที่มีนักท่องเที่ยวตั้ง 4-6 ล้านคนแต่เมืองนี้มีแค่ 1.0 ล้านคน) แต่กรณีพทั ยาที่มี ดีมานด์จากกลุ่มเศรษฐีใหม่ เช่น จีน อินเดีย อาหรับ รัสเซีย ที่กำลังรับทรัพย์กันอยู่ เป็นต้น อีกเมืองหนึ่งที่อสังหาริมทรัพย์เติบโตมากในช่วงนี้ คือ หาดใหญ่ เนื่องจากดีมานด์สูงขึ้นมากจากเศรษฐกิจ ภาคใต้ดีมาหลายปีจากราคายางพาราที่สงู (เคยขึ้นถึง 180 บาท) ทำให้ชาวสวนยางมีเงินมากจึงซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซื้อบ้านในเมืองเก็บไว้กันเพียบ และมีดีมานด์ย้ายมาจาก จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกมาก มีดีมานด์จากกลุ่มนักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และมีดีมานด์จากการส่งเสริม การลงทุนจาก 3,000 กว่าล้านเป็น 12,000 กว่าล้านในปี 2553 ทำให้หาดใหญ่โตมากเพราะดีมานด์หลายเด้งดังกล่าว เอาไว้ฉบับหน้าผมจะมาว่าถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลให้ทราบกันต่อ

Residence Sukhumvit 65 บริษัท แสนสิริ จำกัด เปิดโครงการ Residence Sukhumvit 65” โครงการทาวน์เฮาส์ระดับ Luxuries Modern แห่งเดียวบนถนนสุขุมวิท ซึ่งได้รับการออกแบบ บนแนวคิด “A Timeless Legacy” เป็นทาวน์เฮาส์ 4 ชั้น หน้ากว้างถึง 7.5 เมตร พร้อมสวนหลังบ้าน ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ จอดรถได้ 3 คัน รวมพื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร เจาะกลุ่มลูกค้าที่ชอบการอยู่อาศัยใจกลาง เมืองใกล้รถไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยมี จำนวนเพียง 10 ยูนิตเท่านั้น มูลค่าโครงการขายรวม ประมาณ 170 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 19 ล้านบาท

17


คลีนนิ่ง เอ็กซ์เพรส ชูคุณภาพ ไม่หวั่นการแข่งขันเรื่องราคา ธุรกิจให้บริการทำความสะอาดรุ่ง คลีนนิ่ง เอ็กซ์เพรส เน้นให้บริการสำนักงาน-บ้านพักเปิด ใหม่ ชูคุณภาพของงาน ไม่หวั่นปัญหาการแข่งขันเรื่องราคา แจงทุกปีมยี อดการเติบโต 10% นายภูเบศ รถชิตสมบุญ กรรมการผู้จัดการ หจก. คลีนนิ่ง เอ็กซ์เพรส เปิดเผยว่า บริษัทเปิดดำเนินธุรกิจ ด้านบริการทำความสะอาดมาครบ 22 ปีแล้ว โดยมีการให้ บริ ก ารส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การรั บ ทำความสะอาดสำนั ก งานที ่ สร้างเสร็จใหม่ และบ้านที่สร้างเสร็จใหม่ พวกออฟฟิศทั่วไป ซึ่งยังไม่ ได้มีการเปิดใช้งานหรือย้ายเข้าไปอยู่ โดยสัดส่วน การให้ บ ริ ก ารทั ้ง สองส่ ว นมี ป ริ ม าณเท่ า ๆกั น คื อ อย่ า งละ เกือบ 50% ที่เหลือเป็นการให้บริการการทำความสะอาด พรม ทำความสะอาดโซฟา ทำความสะอาดกระจก ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ทำความสะอาดพื้น ทำความสะอาด อุปกรณ์สำนักงาน ประจำปี บริการ ซักผ้าม่าน ซักโซฟา ซักเก้าอี้ ซักเบาะ ซักผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ซักพาร์ติชั่น ทำความสะอาดมุ้งลวด ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ ทำความ สะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บริการทำความสะอาดโรงงาน ปัดหยากไย่ โครงหลังคาเหล็ก ฝ้า เพดาน ผนัง เคลียร์

พื้นที่งานพิธีการต่างๆ บริการทำความสะอาดรถยนต์ ฟอก เบาะรถยนต์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคและดับกลิ่นบริการ เช็ดกระจก ระยะสูงภายนอกอาคาร บริการยิงซิลิโคนซ่อมรอยรั่วซึม ภายนอก รวมถึงการจำหน่ายเครื่องขัดพื้น มาตรฐาน ISO 9000 พร้อมอบรมวิธีการใช้งาน เพียงแต่บริษัทไม่เน้นที่ การให้บริการต่างๆ เหล่านี้มากนัก เป็นการให้บริการแบบ บริการเสริม อย่างเช่นการทำความสะอาดพรมรถเบาะรถยนต์ จะมีลูกค้ามาใช้บริการในช่วงหน้าฝนเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการ ให้บริการรักษาความสะอาดตามบ้านพักอาศัยแบบไปเช้า เย็นกลับ บริษัทจะไม่ให้บริการในด้านนี้ เนื่องจากกำไรน้อย เพราะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง อีกทั้งแรงงานค่อนข้าง หายาก อย่างไรก็ตามปัจจุบนั บริษทั มีพนักงานที่คอยให้บริการ รับดูแลความสะอาดอยู่ถึงเกือบ 200 คน ซึ่งนับว่าเพียงพอ กับการให้บริการ สำหรั บ ราคาค่ า บริ ก ารขึ ้น อยู ่กั บ ความสกปรกของ

น้ำยาทำความสะอาด คอมโบ-จี การทำความสะอาด คราบที่ติดฝังแน่นไม่ใช่เรื่อง ง่าย การใช้เพียงน้ำธรรมดาขั ด ถู ก ไม่ ส ามารถที ่จ ะ ขจัดสิ่งสกปรกให้หมดไปได้ โดยเฉพาะคราบที ่จั บ จน ฝังแน่น จำเป็นต้องใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ำความสะอาด พื้นประเภทที่เป็นน้ำยาล้าง พื้นขจัดคราบฝังแน่น ซึ่งมี หลากหลายยี ่ห้ อ ให้ เ ลื อ ก อย่างเช่น คอมโบ-จี กลิ่น เดททอล สีแดง ซึ่งมีหลาย ขนาดให้เลือกตามปริมาณ การใช้งาน คือ ขนาดบรรจุ 3.8 ลิตร ขนาด 20 ลิตร และมากกว่า 100 ลิตร โดย คอมโบ-จีนั้น ใช้ขจัดคราบ สกปรกที่ฝังแน่นมาก เช่น คราบไขมัน จารบี มีส่วนผสม พิเศษทำให้ประหยัดเวลาในการทำความสะอาด ไม่ทำลาย พื้นผิว จึงเหมาะสำหรับพื้นทั่วไป เช่น พื้นกระเบื้อง พื้น ซีเมนต์ พื้นภายในโรงงานอุตสาหกรรม

เครื่องซักพรมอัตโนมัติ WINDSOR รุ่น Cadet 7 เครื่องซักพรมอัตโนมัติ WINDSOR รุ่น Cadet 7 สินค้านำเข้าจากอเมริกาเป็น เครื่องซักพรมที่คุ้มค่า ง่ายต่อ การใช้งาน และสามารถทำงานซักพรมได้ ในเครื่องเดียว โดยคุณลักษณะพิเศษของ Cadet 7 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดมีดังนี้ - ง่ายต่อการใช้งาน และช่วยลดอาการเมื่อยล้าของ ผู้ ใช้งาน โดยเครื่องรุ่น Cadet 7 ได้รับการออกแบบอย่าง เป็นพิเศษโดยไม่มีสายยางภายนอกตัวเครื่องเพื่อให้ง่าย ต่อ การเติม น้ ำ ดีแ ละ การถ่ า ยเทน้ ำ เสี ย ออกจากตัว เครือ่ ง ระบบ Floating vacuum shoe ป รั บ ร ะ ด ับ ต า ม ความหนาของพรม ช่ ว ยให้ เ ครื ่อ งซั ก พรม Cadet 7 สามารถทำงานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ จุดต่ออุปกรณ์ ภ า ย น อ ก เ ค รื ่อ ง

18

สถานที่ว่ามากน้อยขนาดไหน โดยเฉลี่ยจะคิดราคาเริ่มต้นที่ 35-50 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงาน ให้ความไว้วางใจใช้บริการของคลีนนิ่ง เอ็กซ์เพรสเนื่องจาก เห็นถึงความเป็นมืออาชีพที่เปิดให้บริการมาแล้วถึง 22 ปี เช่น โรงพยาบาลวิชัยยุทธ, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท 3M (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์บริหารการ ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษทั นครหลวง ลิสซิ่ง แฟ็กเตอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สแปน จำกัด บริษัท เอ็กเซล ทรานสปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สินไทยเอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด บริษทั ทีพเี อ็น พัฒนา จำกัด บริษทั ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น นายภูเบศ กล่าวว่า ธุรกิจทำความสะอาดมีการแข่ง ขันที่ค่อนข้างรุนแรง โดยปัจจุบันมีบริษัทที่ให้บริการรักษา ความสะอาดที่เป็นที่รู้จักในตลาดประมาณ 20 ราย และทุก ปีจะมีรายใหม่ๆเข้ามาสู่ธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยส่วนใหญ่ จะแข่งขันกันในเรื่องของราคา ซึ่งบางรายคิดราคาค่าบริการ ต่ำกว่าของคลีนนิ่ง เอ็กซ์เพรส แต่ก็ยังมีลูกค้ามาใช้บริการ ของบริษัท เนื่องจากลูกค้าไม่ ได้ดูที่ราคาเพียงอย่างเดียว แต่ดูที่คุณภาพของงานด้วย อีกทั้งบริษัทก็มีฐานลูกค้าที่เคย ใช้บริการของบริษัทอยู่แล้ว ธุรกิจการให้บริการทำความสะอาดยังไปได้ดี โดยเฉพาะ การทำความสะอาดออฟฟิศสร้างเสร็จใหม่และบ้านสร้าง ใหม่ ซึ่งบริษัทมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการทุกวัน ทำให้ที่ผ่านมา บริษัทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละประมาณ 10% โดยในครึ่งปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้า หมายที่วางไว้ และช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าผลการดำเนินงาน ก็คงยังดีต่อไป และทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายไว้ คือโตขึ้นอีก 10% ทำให้สามารถต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับเครื่องได้รวดเร็ว และง่ายดาย โดย WINDSOR รุ่น Cadet 7 มีความ กว้างของแปรง 38 เซนติเมตร ความกว้างของปากดูด น้ำ 43 เซนติเมตร ถังน้ำดีมีความจุ 26 ลิตร ถังน้ำเสียจุ 26 ลิตร มอเตอร์ดูดน้ำ มีความแรง 1.5 แรงม้า แรงดัน ปั้มน้ำยา 4.9/ 73 bar/psi สายไฟมีความยาว 15 เมตร น้ำหนัก 39 กิโลกรัม ราคา 176,550 บาท


เป้าหมายการตรวจสอบอาคาร ต้องคำนึงความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารสูงสุด

เป็นการป้องกันการสั่นสะเทือนของ แผ่นดินไหว จะบังคับใช้ ซึ่ง อาคารที ่ก่ อ สร้ า งหลั ง กฎกระทรวงบังคับ จะต้องปฏิบัติและ ออกแบบตามข้อบังคับนั้น ซึ่ง การตรวจสอบอาคารจะทำให้ผู้ ใช้ อาคารนั ้น มี ค วามเชื ่อ มั ่น ในระดับ หนึง่ ว่าอาคารนัน้ อยู่ในความดูแลให้ มีความปลอดภัยในระดับที่สามารถ เข้าไปใช้งานได้อย่างมีความเชื่อมั่น การสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารรณรงค์ ห รื อ มี การกระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความสำคัญ ของการตรวจสอบอาคาร และให้ ความสนใจโดยมองว่ า มั น เรื ่อ งที ่ เกี่ยวข้องกับตนเอง เพราะเมื่อทำแล้ว ค น ที ่ ไ ด ้รั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ห รื อ ประโยชน์ต่างๆ ก็คือตนเอง ในการคัดเลือกลูกค้า ในฐานะของผู้ตรวจ สอบอาคารมองว่าการเข้าไปตรวจสอบอาคาร ต้องคำนึงว่าเจ้าของอาคารมี โอกาสที่จะเชื่อหรือ ปฏิ บั ต ิต ามคำแนะนำของเรามากน้ อ ยแค่ ไ หน ตั้งแต่ต้น และต้องทำความเข้าใจกับเจ้าของอาคาร

ผศ.ดร. สำเริง ฮินท่าไม้ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร กล่าวถึงทิศทางการตรวจ สอบอาคารในปัจจุบันว่า การตรวจสอบอาคารในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะเจ้าของอาคารก็ จะมีบุคคลที่สามเข้าไปช่วยในการตรวจสอบ ฉะนั้นในหลายๆ อาคารที่ผมได้มีโอกาสเข้าไป ตรวจสอบ ทำให้เจ้าของอาคารมีการวางแผนและการเสริมอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจำเป็นมาก ยิ่งขึ้น เพราะโดยปกติแล้วพนักงานเขาเองเป็นผู้เสนอขึ้นไปเพื่ออนุมัติติดตั้งแก้ไข ก็จะมีคำถาม ว่ามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายการตรวจสอบอาคารจะทำให้เจ้าของอาคารหรือผู้ที่อยู่ใช้อาคารได้รับความปลอดภัยสูงสุด ที ่ผ่ า นมากลุ ่ม ลู ก ค้ า ของแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม ไม่ ได้ทำให้มีความต้องการด้าน รายหลัก คือ อยู่ในกลุ่ม การตรวจสอบอาคารมากขึ้น เพราะว่าในเรื่องนี้จะขึ้นอยู่ ของเครือเอสพี เป็นอา- กับกฏกระทรวงของการควบคุมหรือการบังคับใช้ ไม่ว่าจะ คารสำนักงานสำหรับเช่า และศู น ย์ โ ชร์ รู ม รถยนต์ ตัง้ แต่เ ริ ่ม มี ก ารบั ง คั บ ใช้ กฎหมายการตรวจสอบ อาคาร ปี 2550 ซึ่งจาก การได้ท ำงานใกล้ ชิ ด กั บ ลูกค้า ทำให้เราเห็นประโยชน์ของการตรวจสอบ อาคาร มีการระมัดระวังในหลายๆเรื่อง แม้กระทั่งในเรื่อง ของการอพยพ การหนีภัยต่างๆ ซึ่งจากปกติที่อาจจะละเลย การตรวจสอบบ้างไม่ ได้ตรวจบ้าง แต่พอมีกฎหมายออกมา ทำให้เจ้าของอาคารต้องดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องของการ เตรียมพร้อมทำให้ผู้ที่ใช้อาคารมีความพร้อมที่จะรู้หน้าที่ ตนเองเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจะทำการเช่นไร ในส่วนของ การตรวจสอบของอุปกรณ์ตามวาระของการดูแล เพราะว่า ถึงเวลาครบรอบปี เราก็จะเข้าไปทำการตรวจสอบว่าที่ผ่าน มาเขามีการดูแลรักษาหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆอย่างไร สุดท้ายแล้วผลมันเป็นอย่างไร ดร.สำเริง กล่าวว่า ปัญหาภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ให้ชัดเจนก่อนว่า จะมีการปรับปรุงในช่วงไหน และหากเขา ไม่ทำตามเราก็สามารถไม่เซ็นใบรับรองให้เขา แต่ผู้ตรวจ สอบบางรายไม่ ได้คิดถึงตรงนี้ พอถึงเวลาที่ต้องเซ็นรับรอง อาคารในขณะที่เจ้าของอาคารไม่ ได้ปรับตามคำแนะนำ ก็ จะเป็นปัญหาตามมาทีหลังได้ สิ่งเหล่านี้คือโจทย์ที่สุดท้าย แล้ ว มั น มี ผ ลต่อ ความปลอดภั ย ของผู ้ ใ ช้ ม ากน้ อ ยแค่ ไ หน เพราะทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคน ท่านลงมือสร้างตึก ราคาเป็นหลัก 10 ล้านขึ้นไป เพราะฉะนั้นหากเรามา ตระหนี่ในเรื่องที่ ไม่เป็นสาระ และเชื่อว่าเจ้าของอาคารเอง ก็อยากที่จะใช้ทรัพย์สนิ ที่สร้างขึ้นมาได้อย่างคุ้มค่า อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของผู้ ใช้อาคาร อย่างอาคารสำนักงานให้เช่า ถ้าเจ้าของอาคารมีการตรวจสอบอาคาร ดูแลอุปกรณ์อย่าง สม่ำเสมอ ก็จะได้รับความไว้วางจากผู้เช่าอาคาร

19


พรมปาร์เก้

โต๊ะสำนักงาน

พรมปาร์เก้ Stepevi ถูกแบบพรมโดยใช้แนวความ คิดของ Ora - Ito jettisoned ซึ่งเป็นการออกแบบ โดยใช้หลักความจริง โดยใช้เชิงเส้น helterskelter ของหน่วยความกว้าง สูง ที่แตกต่างกัน รวมทั้งใน ของสีสัน เพื่อให้ดูคลาสสิคในรูปแบบที่ทันสมัย แต่ คงไว้ซึ่งความเป็นพื้นพรม ทำจากขนสัตว์ 100% มี หลากหลายสี ให้เลือกใช้ เช่น Bleu, สีม่วง, VERT, Noir, และสีแดง

โต๊ะสำนักงาน ถูกออกแบบให้เหมาะกับรสนิยมหรือ ความต้องการของผู้บริหารงาน โดยการออกแบบ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือสำนักงานส่วนตัว หรือพื้นที่ล็อบบี้ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก หน่วยงาน ที่ชว่ ยดูแลเรื่งสุขภาพให้กบั ผู้ ใช้ ได้อกี ด้วย นอกจากนี ้ยั ง มี โ ต๊ะ คอมพิ ว เตอร์ ที ่มี คุ ณ ภาพหรื อ เฟอร์นิเจอร์สำนักงานอื่นๆ ไว้บริการอีกมากมาย

www.stepevi.com

www.nationalofficefurniture.com

เก้าอี้สำนักงาน

ร่มสนาม

สำนักงานคิมบอลล์ (Kimball) ถูกออกแบบให้ สามารถวางซ้ อ นทั บ กั น ได้อ ย่ า งสวยงามและมี ระเบียบเวลาจัดเก็บ โดยผลิตจากผ้าเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ของ Messenger Maharam และ ไนลอนโดย Kimball Office ส่วนโครงสร้างผลิต จากอลูมเิ นียม ซึ่งทำให้มคี วามมั่นคงแข็งแรง สวยงาม ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย

ร่มสนาม The Ocean หรือร่มกันแดด ถูกออกแบบ ให้ปีกมีความกว้างเพื่อบดบังแดดในสนามกลางแจ้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับแรงบันดาลจาก ธรรมชาติ โครงสร้างผลิตจากสแตนเลส จึงมีความ แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม - สีเสา telescoping มีระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติตรงกลางเสา มีหลายเฉดสี ให้เลือก

www.kimballoffice.com

www.tuuci.com

สถาปัตยกรรมกลางแจ้ง

โคมไฟฮาโลเจน

สถาปัตยกรรมกลางแจ้ง แบรนด์ DEESAWAT เป็นเฟอร์นิเจอร์ ไม้สักธรรมชาติ สไตล์ร่วมสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอนุรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ยงั มีเฟอร์นเิ จอร์ ไม้รว่ มสมัย เช่น เก้าอี้มา้ นั่ง เหมาะสำหรับตกแต่งภายนอก ตามที่อยู่อาศัยร้าน อาหาร, สวนสาธารณะ ฯลฯ

โคมไฟฮาโลเจน LED ออกแบบโดย Zaha Hadid ซึ่งถูกดีไซน์ให้ ใช้งานในรูปแบบของโคมไฟ LED โดยตรง ส่วนตัวโคมไฟขึ้นรูปโดยใช้ยูรีเทนโฟมและ ดีไซน์ให้เป็นสีดำ และสีขาวขัด ซึ่งดูสวย หรูหรา สำหรับดวงไฟนั้นสามารถใช้ ได้ทั้งแบบไฟ LED และแบบ dimmers ซึ่งออกแบบไว้ที่ตัวโคมไฟและ ให้แสงสว่าง1 x 200W (R7S/T3) มีขนาดไฟให้ เลือก คือ 7 LEDs/5W

www.deesawat.com

www.artemide.us

อ่างล้างจาน

พัดลม

อ่างล้างจาน COLLECTION: นอร์มองดี เป็นอ่าง ล้ า งจานที ่ถู ก ออกแบบมาเพื ่อ ให้ ชิ ้น งานมี ก ารกั ้น เปื้อนและน้ำหกเลอะเทอะเวลาใช้งาน สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าจากประเทศฝรั่งเศสที่ผลิตด้วยมือ จากทีมช่างที่ชำนาญทุกขั้นตอนการผลิตจึงประณีต สวยงาม ผ่านการขัดเงาด้วยมือ ตัวอ่างผลิตจาก แผ่นทองแดง เหมาะสำหรับการใช้หอ้ งครัวและบาร์ มีขนาด 29 1 / 2”x 18”x 9 1 / 2”

พัดลม BIG ASS® ถูกออกแบบโดยวิศวกร ด้วย ดีไซน์แบบร่วมสมัยโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 6-24 เพื่อใช้สำหรับงานการเกษตรและการตั้งค่าใน เชิงพาณิชย์ มอเตอร์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหว มี ใบพัดขนาดใหญ่ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับ โรงงาน อุตสาหกรรม โรงงานนม hangars โรงเรียน Lofts และสโมสรสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทำจากอลูมิเนียม และสามารถทำตามสีต้องการได้ นอกจากนี้สินค้า ดังกล่าวยังได้รับรางวัล ASHRAE อีกด้วย

ww.waterworks.com

20

www.bigassfans.com


No More Nails กาวพลังตะปู

ไม่กัดกระจก ยึดติดเร็ว รับน้ำหนักได้มาก ใช้ง่าย ไม่ต้องเจาะ ไม่ต้องใช้ตะปู ติดได้กับวัสดุเกือบทุกชนิด เช่น กระจกเงา, โลหะ, อลูมิเนียม, พลาสติก, ไวนิล, กระเบื้อง, อิฐ, คอนกรีต, ยิปซั่ม, คิ้ว, บัว, ไม้, หรือวัสดุแทนไม้ทุกประเภท Made in Australia

อะครีลคิ วอเตอร์ซลี B263 น้ำยาเคลือบเงาผนัง อะครีลคิ วอเตอร์ซลี ใช้สำหรับทา ผนังอิฐเปลือย อิฐโชว์ หินทราย หินธรรมชาติ ผนังปูน คอนกรีต ไม้ กระเบื้อง เพื่อให้มนั เงาสวยงาม ป้องกัน น้ำซึม ความชื้น แสงแดด และสิ่งสกปรก สามารถใช้ เป็นสีรองพืน้ ทาอาคารก่อนทาสีทบั หน้าเพื่อเพิ่มการยึด เกาะของสี หรือทาทับหน้าบนสีท่วั ไปเพื่อเพิ่มความเงา ใช้ ได้ทนั ที แห้งเร็ว ไม่ต้องผสมทินเนอร์เพิ่มเติม R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

ไม้เรดิไพน์ ไม้จริง ปลวกไม่กิน ไม่ผุ

ชั้นไม้สำเร็จรูป

ไม้จริงจากป่าปลูกผ่านการอบแห้ง และกระบวนการถนอม รักษาเนื้อไม้ ให้มคี วามทนทานต่อการใช้งานภายนอกอาคาร ที่ต้องเผชิญกับสภาวะแดด, ฝน อย่างหนัก ด้วยกรรมวิธี และเทคโนโลยีจากนิวซีแลนด์ ตามมาตรฐาน ISO 9002 มีหลายเกรดเพื่อการนำไปใช้งานที่เหมาะสม ตั้งแต่การนำ ไปใช้งานทั่วไป, ปักดิน, แช่น้ำ หรือแช่อยู่ในทะเล โดย ไม่มปี ญ ั หา เรื่องปลวก หรือผุ จากการใช้งาน รับประกัน ปัญหาเรื่อง ปลวก ผุ นานถึง 25 ปี เหมาะสำหรับงาน ภายนอกอาคารทุกชนิด เช่น งานพื้นไม้เรดิไพน์รอบสระ ว่ายน้ำ, พื้นระเบียงไม้เรดิไพน์, ซุ้มไม้เรดิไพน์, ประตูไม้ เรดิไพน์, รั้วไม้เรดิไพน์ และบ้านไม้เรดิไพน์ (จำหน่าย และบริการออกแบบพร้อมติดตัง้ )

ชั้นไม้สำเร็จรูป ยึดติดผนังซ่อนอุปกรณ์แขนรับชั้น ไว้ภายใน ติดตั้งง่าย มีความแข็งแรงและความ สวยงาม ดูแลรักษาง่าย มีหลายขนาด หลายสี และลายไม้ ให้เลือกสรร สามารถนำไปใช้ ได้หลาย รูปแบบ เข้ากับงานตกแต่งทุกสไตล์ บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด www.fasttechno.com

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียว พลัส วัน เด็ดคอร์เรชั่น 0-2923-3369, 0-2923-3363, 08-1345-8870 www.realplusone.co.th

สวิทซ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ แบบ 3 สวิทซ์ G-3 สวิทซ์ตั้งเวลาอัตโนมัติ แบบ 3 สวิทซ์ ถูก ออกแบบให้มลี กั ษณะทันสมัย แต่ดูเรียบง่าย สะอาด ด้วยสีขาวมุก เข้าได้ดีกับจอแสดงผลใช้ LED สีฟ้า ปุ่มควบคุม 4 ปุ่มถูกวางไว้แนวด้านล่างเป็นระเบียบ จุดเด่นที่สำคัญของ G-3 คือการใช้งานที่แสนจะ ง่ายดาย ทำให้ม่นั ใจได้วา่ จะไม่เป็นปัญหากับสมาชิก ทุกคนในบ้าน แต่ละวงจรของ G-3 สามารถใช้ ได้ กับไฟถึง 200 วัตต์ และตั้งเวลาเปิด-ปิดได้มากถึง 4 ช่วงเวลา/วัน แม้ ไฟฟ้าดับ G-3 ก็ยังสามารถมีไฟ สำรองไว้เลี้ยงวงจรนาฬิกาได้อีกช่วงเวลาหนึ่งด้วย บริษัท อี-สไตล์ จำกัด

โครงหลังคาสำเร็จรูปซุปสังกะสี โครงหลังคาสำเร็จรูปซุปสังกะสี V-CON TRUSS (วี-คอน ทรัส) เป็นโครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป นวัตกรรมระบบโครงสร้างที่พัฒนาใหม่ ด้วยการนำ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและการออกแบบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการออกแบบหลังคา โดยเฉพาะ จึงทำให้หลังคาดังกล่าวมีความแข็งแรง ทนทาน ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว ได้มาตรฐาน และช่วยลดต้นทุนการการก่อสร้าง สามารถตอบรับ ความต้องการของลูกค้าได้ทั้งระบบตัง้ แต่ต้นจนจบ งาน รับประกันโครงหลังคายาวนาน 10 ปี บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จำกัด www.roofproduct.com

ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบมี เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่ว ตู้ควบคุมไฟฟ้าแบบมีเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน อัตโนมัติ ถูกออกแบบให้มีรูปทรงที่ทันสมัยโดยเน้น ความเรียวบาง ป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้าครอบคลุม วงจรอย่างเต็มระบบ คือตัดวงจรเมื่อเกิดกระแส ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าลัดวงจร และการใช้กระแส ไฟฟ้าเกินพิกัด และได้เพิ่มอุปกรณ์เต้ารับและสวิทช์ ไฟฟ้าไว้ ในตู้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน มี Main Circuit Breaker เพื่อควบคุมระบบการทำงานพร้อม หลอดไฟ Indicator แสดงสภาวะการจ่ายกระแส ไฟฟ้า ตู้ผลิตจากเหล็ก พ่นด้วยสีฝุ่น ทนต่อการเกิด สนิมได้ดีและมีความแข็งแรงทนทานนานปี มีกราวด์บาร์สำหรับติดตั้งสายดิน สินค้าคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด www.safe-t-cut.com

21


กระจกอาคารมากทางเลือก เน้นปลอดภัย-ประหยัดพลังงาน

“กระจก” เป็นวัสดุก่อสร้างอีกชนิดที่ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถ ติดตั้งได้รวดเร็ว มีความสวยงาม ทำความสะอาดได้ง่าย ในขณะที่ผู้ผลิตกระจกเองก็ได้พัฒนา กระจกให้มีความหลากหลาย มีคุณสมบัติตามที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานตกแต่ง ภายในเพื่อความสวยงาม หรือมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับการใช้งานภายนอก แต่ก่อนที่จะมาเป็นกระจกที่เราพบเห็นกันจนชินตานัน้ รู้หรือไม่ว่ากระจกที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบ อะไรบ้าง สำหรับในประเทศไทย วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการ ผลิตกระจกพื้นฐาน กว่า 80% มาจากแหล่งผลิต ในประเทศ ซึ่งได้แก่ ทราย, แก้ว, หินปูนหรือปูนขาว, หินฟันม้า, หิน โดโลไมต์, เศษกระจก และยังมีวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่าง ประเทศ ซึ่งได้แก่ โซดาแอช และ โซเดียมซัลเฟต การผลิตกระจกแผ่นสำหรับงานอาคาร มาจากกระจก หลัก 2 ประเภท คือ กระจกโฟลต (Float glass) และ กระจกแผ่น (Sheet glass) ที่จะถูกนำมาแปรรูปเพื่อประโยชน์ใช้สอยในงานอาคาร ตามคุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะ งานที่แตกต่างกัน ได้แก่ กระจกเงา กระจกสะท้อนแสง กระจกนิรภัยเทมเปอร์ กระจกนิรภัยหลายชั้น กระจกฉนวน กระจกเสริมลวด กระจกขัดผิว และกระจกกันกระสุน เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยนั้น มีผู้ผลิตกระจกหลายรายที่ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับทั้งจากในและต่างประเทศ อย่างเช่น บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด หรือ TGSG เป็นบริษัทผู้ผลิต กระจกนิ ร ภั ย ของคนไทย โดยการร่ ว มทุ น ระหว่ า งนั ก ลงทุ น ไทยและนั ก ลงทุ น เยอรมัน และเป็นบริษัทแรก ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากประ-เทศ ออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ เช่น มอก., DIN 1286, ANSIZ97.1 และมาตรฐานของ

22

สมาคมผูผ้ ลิตกระจกอินซูเลต (SIGMA) รวมถึงการได้ รับรองมาตรฐาน ISO9001:2000 และ ISO/TS16949 ส่วนสินค้าที่ TGSG จำหน่ายได้แก่ กระจกนิรภัยมาตรฐาน กระจกประหยัดพลังงาน กระจกนิรภัยตกแต่ง กระจกเพื่อ ความปลอดภัย กระจกกันไฟ กระจกควบคุมการเกิดหยด น้ำ และกระจกชนิดพิเศษ ส่วนผู้ผลิตอย่าง บริษัท วี.เอ็ม.ซี. เซฟตี้กลาส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ V.M.C. เป็นอีกผู้ผลิตที่มีความ เชี ่ย วชาญในการผลิ ต กระจกนิรภัย และกระจกประหยั ด พลั ง งาน สำหรับทุกอุตสาหกรรม โดยได้รับความไว้วางใจ มายาวนานกว่า 40 ปี ในฐานะผู้นำการผลิตกระจกนิรภัย คุณภาพสูง ที่เน้นถึงความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานของผู้ใช้ โดยมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย สำหรับ มาตรฐานในประเทศที่ V.M.C. ได้รับการรับรองคือ มอก. 196, 197, 198 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนมาตรฐาน ในต่างประเทศที่ได้รบั การรับรองคือ E-MARK R43, ANSI 97.1, RoHS, ASTM 1048, 1172 แต่การที่จะเลือกใช้กระจกได้ถูกประเภทเหมาะกับการ ใช้งาน ซึ่งจะมีความสำคัญอย่างมากต่อการมองเห็นทั้งจาก ภายในและภายนอก ดูแล้วสบายตา ช่วยป้องกันความร้อน ไม่ร้อนอบอ้าว ส่งผลดีต่อการประหยัดพลังงานภายในบ้าน อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ ใช้งาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ “ณรงค์ศักดิ์ ยิ้มแย้ม” ในฐานะนัก วิชาการมาตรฐานชำนาญการ สำนักงานมาตรฐานผลิต-

ภัณฑ์อตุ สาหกรรม ได้อธิบายถึงการเลือกใช้กระจกประเภท ต่างๆ สำหรับงานอาคารว่า ปัจจุบันความนิยมใช้กระจกใน การทำผนังภายนอกของอาคารแทนผนังทึบ ซึ่งมีความยุ่ง ยากในการก่อสร้างมากกว่า และยังก่อให้เกิดความโปร่ง โล่ ง ทั ้ง ในแง่ ข องทั ศ นี ย ภาพและแสงสว่ า งต่อ ผู ้ใ ช้ อ าคาร นอกจากนี้กระจกยังเป็นวัสดุสำเร็จรูป ที่ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันกระจกที่เป็นวัสดุโปร่งใสนอกจากจะให้ แสงสว่างจากธรรมชาติภายนอกเข้ามาภายในอาคารแล้ว ยังนำความร้อนจากแสงแดดเข้ามาอีกด้วย ดังนั้นการเลือก ใช้กระจกแต่ละประเภทให้ถูกต้องกับการใช้งานทั้งในแง่ ของคุณสมบัติ การประหยัดพลังงาน และความสวยงามไป พร้อมๆ กัน ในประเทศไทย การผลิตกระจกแผ่นสำหรับอาคาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมกระจกพื้นฐาน ได้แก่ กระจกแผ่น (Sheet Glass) และกระจกโฟลต (Float Glass) ซึ่งสามารถนำไปใช้งานสำหรับอาคาร ทั้งยังเป็น วัตถุดิบตั้งต้นการแปรรูปเป็นกระจกประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทางได้ดียิ่งขึ้น ส่วนอีกประเภทเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมกระจกต่อเนื่อง คือ การนำเอากระจกพื้นฐานมาดัดแปลง หรือแปรรูปเพื่อให้ได้ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการ เช่น กระจกสะท้อนแสง กระจกนิรภัย กระจกลามิเนต กระจก ฉนวน กระจกเสริมลวด กระจกทนไฟ เป็นต้น


ส่วนประเภทของกระจก สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามลักษณะการผลิตได้ 6 ประเภท คือ กระจกแผ่น (Sheet Glass) กระจกโฟลต (Float Glass) กระจกอบความร้อน (Heat Treated Glass) กระจกเคลือบผิวหรือกระจก สะท้อนแสง (Surface Coated Glass) กระจกดัดแปลง (Processed Glass) และกระจกอื่นๆ ทั้งนี้ กระจกแผ่นถือเป็นกลุ่มกระจกพื้นฐานที่มีการ ผลิตที่ไม่ซับซ้อน โดยหลอมกระจกผ่านรางรีด ส่งผลให้ผิว กระจกไม่ เ รี ย บมี ลั ก ษณะเป็ น คลื ่น และให้ ภ าพสะท้ อ นมี ลักษณะบิดเบี้ยว ความแข็งแรงต่ำ ผิวกระจกเป็นรอยขูดขีด ได้ง่าย มีราคาถูก แบ่งเป็น 3 ชนิด คือ กระจกใสกระจกสี และกระจกฝ้า จึงมักนำไปใช้ในงานที่ไม่เน้นความสวยงาม เช่น งานหน้าต่างบ้านอยู่อาศัย เครื่องเรือน กรอบรูป และ ผนังกระจก ส่วนกระจกโฟลต เป็นกระจกพื้นฐานก่อนที่จะมีการดัด แปลงเป็นกระจกประเภทอื่นๆ กระจกประเภทนี้จะมีความ โปร่งแสงสูง ฟองอากาศน้อยกว่าประเภทแรก ทนทานต่อ รอยขีดขูด และพื้นผิวเรียบสนิททำให้ได้ภาพสะท้อนที่ สมบูรณ์ ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ผลิตกระจกประเภทนี้ไม่มาก โดยกระจกในกลุ่มนี้แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กระจกโฟลตใส เหมาะสำหรับงานผนังภายในหรือภายนอกของอาคารที่มี ความสูงไม่มาก โดยเฉพาะผนังภายนอกที่ต้องการให้เป็น กระจกที่มีพื้นที่มาก เนื่องจากมีรอยต่อระหว่างแผ่นกระจก น้อย เหมาะกับงานโชว์รูม ส่วนอีกชนิดคือ กระจกโฟลตสี ตัดแสง เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก เนื่องจากกระจก สามารถลดแสงแดดที ่จ ะส่ อ งผ่ า นเข้ า มาภายในอาคาร โดยตรง ซึ่งทำให้ความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคารลด น้อยลง ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานของระบบปรับ อากาศ กระจกประเภทประเภทที่ 3 เป็นกระจกอบความร้อน เป็นกระจกที่มีวิธีการผลิตโดยนำเอากระจก Clear Float Glass มาผ่านกรรมวิธีการอบและทำให้เย็นอีกครั้งเพื่อให้ เกิ ด คุ ณ สมบั ต ิใ นการรั บ แรงและความแข็ ง แรงของผิ ว กระจกมากขึ้นกว่ากระจกธรรมดาที่มีความหนาที่เท่ากัน โดยกระจกในกลุ่มนี้จะมี 2 ชนิด คือ กระจกนิรภัยเทมเปอร์ ที่สามารถรับแรงได้มากกว่ากระจก Clear Float Glass ที่ ความหนาเท่ากันได้ 5-10 เท่า และสามารถรับแรงดึงและ ดัดงอได้มากกว่ากระจก Clear Float Glass ประมาณ 3 เท่า แต่ทนแรงกระทำแบบพอยท์โหลดได้น้อย จึงไม่สามารถ ทำการตัดหรือเจาะได้ เมื่อแตกจะมีลักษณะคล้ายเมล็ด ข้าวโพด จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงมาก เช่น สกายไลท์ ประตูกระจก หรือผนังที่ไม่ต้องการกรอบ กระจก ผนังกั้นอาบน้ำ ผนังภายนอกอาคารที่มคี วามสูงมากๆ เนื่องจากสามารถรับแรงอัดของลมได้ดี แต่เนื่องจากกระจก ชนิดนีเ้ มื่อแตกจะแตกลักษณะเป็นเมล็ดขาวโพดและร่วงหล่น ทั้งบาน จึงนิยมติดฟิลม์นิรภัยด้วย ส่วนกระจกกึ่งนิรภัย (Heat Strengthened Glass) เป็นกระจกที่สามารถรับแรงได้มากกว่ากระจก Clear Float Glass ถึง 2-3 เท่า ในกระจกที่มีความหนาที่เท่ากัน ผิว ของกระจกจะแข็งขึ้นประมาณ 10% ส่งผลให้เมื่อแตกจะมี ลักษณะเป็นปากฉลามยึดติดอยู่กบั กรอบ ไม่รว่ งหล่นเหมือน กระจกนิรภัยเทมเปอร์ และถึงแม้กระจกกึ่งนิรภัยจะมีความ แข็งแรงน้อยกว่ากระจกนิรภัยเทมเปอร์ แต่จดุ เด่นของกระจก ประเภทนี้คือสามารถทนความร้อนได้มากกว่า และเมื่อ กระจกแตกจะไม่ร่วงหล่นเหมือนกระจกนิรภัยเทมเปอร์ จึง นิยมใช้ในการทำผนังภายนอก โดยเฉพาะในผนังกระจก ระบบแขวน (Glass Curtain Wall) กระจกกลุ่มต่อมาเป็นกระจกเคลือบผิว หรือกระจก สะท้อนแสง เป็นการนำกระจก Clear Float Glass ไป ปรับปรุงผิว โดยเคลือบออกไซด์ของโลหะ เพื่อให้ได้คณ ุ สมบัติ ที่ต้องการ ทั้งนี้สามารถแบ่งการเคลือบผิวออกเป็น 2 ลักษณะ

คือ Hard coat เป็นการเคลือบโลหะที่ผิวกระจกให้เป็นเนื้อ เดียวกับกระจก ซึ่งข้อเสียของกระจกที่เกิดจากการผลิต คือ สีแ ละการสะท้อนแสงของกระจกที่ถูกเคลือบจะไม่สม่ำเสมอกันตลอดทั้งแผ่น ส่วนการเคลือบในลักษณะ Soft coat เป็นการเคลือบสารโลหะเพื่อแต่งผิว ด้วยการพ่นผงออกไซด์ ของโลหะเคลือบทับลงบนพื้นผิวของกระจก ซึ่งข้อเสียของ กระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตนี้คือ สารที่เคลือบจะไม่ ทนทานต่อการขูดขีด มักนิยมนำไปประกอบเป็น Laminated Glass หรือ Insulated Glass การเคลือบผิวทั้ง 2 วิธีนี้ จะทำให้กระจกสามารถ สะท้อนแสงและคลื่นความร้อนบางส่วนได้ดี ในขณะที่กระจก ยังคงความใสอยู่ ด้วยเหตุนี้จึงมักใช้กระจกประเภทนี้ในงาน ที่เน้นการประหยัดพลังงานเป็นหลัก ซึ่งในการติดตั้งจะต้อง มีการพิจารณาการติดตั้งด้านให้ถูกต้อง โดยการหันด้านที่มี การเคลือบเข้าภายในอาคาร เนื่องจากการเคลือบผิวด้วย ออกไซด์ของโลหะ ส่งผลให้กระจกด้านที่เคลือบมีการเก็บ ความร้อนสูง ดังนั้นในการออกแบบจึงควรพิจารณาถึงการ สะสมความร้อน การระบายความร้อน และหลีกเลี่ยงการ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว เพราะอาจทำให้กระจก เกิดการแตกร้าวได้ กระจกดัดแปลง เป็นกระจกที่นำเอากระจกชนิดต่างๆ มาประกอบกันตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไป เพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ผู้ ใช้งานต้องการ ซึ่งเป็นการรวมเอาข้อดีของกระจกแต่ละ ชนิดเข้าไว้ด้วยกัน ในทางกลับกันอาจเป็นการลดข้อเสียของ กระจกบางประเภทได้อกี ด้วย โดยกระจกในกลุ่มนี้จะประกอบ ไปด้วยกระจก 2 ชนิด คือ กระจกฉนวน (Insulation Glass) และกระจกนิรภัยหลายชั้น (Laminated Safety Glass) สำหรับกระจกฉนวนนั้น เป็นกระจกที่ประกอบด้วย กระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไปมาประกบกัน โดยมีอลูมิเนียม สเปเซอร์ (Aluminium Spacer) ซึ่งบรรจุสารดูดความชื้น (Desiccant ) แล้วใส่ฉนวน เช่น อากาศแห้ง (Dried Air) หรือก๊าซเฉื่อย ไว้ภายในเพื่อให้มคี ณ ุ สมบัติในการเก็บรักษา อุณภูมภิ ายใน ซึ่งสามารถสะท้อนความร้อนได้ประมาณ 9598% โดยกระจกชนิดนี้ที่นิยมใช้งานมีอยู่ 2 ชนิด คือกระจก ฮีตมิเรอร์ (Heat Mirror Glass) ที่สามารถสะท้อนความ ร้อนได้ 80% และสามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้ ประมาณ 95-98% อีกชนิดคือ กระจกฮีตสต๊อป (Heat Stop Glass) เป็น กระจกที่มีลักษณะเหมือนกระจกฮีตมิเรอร์ แต่จะแตกต่างที่ มีกา๊ ซอาร์กอนบรรจุในช่องว่างแทน ส่งผลให้สามารถสะท้อน

ความร้อนออกไปจากกระจกได้มากกว่ากระจกฮีตมิเรอร์ กระจกประเภทนี้จะมุ่งเน้นการใช้งานไปในด้านการประหยัด พลังงานภายในอาคารและการใช้งานสำหรับอาคารเฉพาะทาง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ยอมให้แสงผ่านเข้ามาภายในอาคาร มาก แต่ความร้อนที่ผ่านกระจกเข้ามาจะน้อยมาก จึงนิยม ใช้ในอาคารที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลา ส่วนกระจกดัดแปลงแบบที่เป็นกระจกนิรภัยหลายชั้น จะเป็นกระจกที่ประกอบด้วยกระจกตั้งแต่ 2 แผ่นขึ้นไป มา ประกบหรือติดด้วย PVB (Poly Vinyl Butyral) ซึ่งมักจะ นำเอากระจกชนิดต่างๆ มาประกอบกันเพื่อให้ได้กระจกที่มี คุณสมบัติตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ส่วนสาเหตุที่เรียกกระจก ชนิดนี้ว่ากระจกนิรภัยด้วย เนื่องมาจากเมื่อกระจกประเภท นี้เมื่อแตกกระจกจะติดกับ PVB จึงไม่ร่วงหล่นออกจาก กรอบ จึงมีความเหมาะสมที่จะใช้ในงานที่ต้องการความ ปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น ผนังภายนอกอาคารที่เป็นอาคาร สูง ราวกันตก ตู้ปลาขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ งานในการออกแบบที่เน้นการประหยัดพลังงานได้ดีอีกด้วย เนื่องจากผู้ออกแบบสามารถเลือกชนิดของกระจกที่จะนำ มาประกอบกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการลดความร้อนจาก ภายนอกอาคารที ่จ ะเข้ า สู ่ภ ายในอาคารได้ต ามต้อ งการ นอกจากนี้ฟิล์มโพลีไวนิวบิวทีรัลบางชนิดยังมีคุณสมบัติเป็น ฉนวนช่วยลดความร้อนได้อีกด้วย กระจกกลุ่มสุดท้าย เป็นกระจกเพื่อการใช้งานเฉพาะ ทาง (Applicationglass) คือ กระจกที่ดัดแปลงเพื่อให้ได้ คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะอย่าง หรือเพื่อ ก่อให้เกิดความสวยงาม โดยการผลิตกระจกประเภทนี้จะ เป็นการรวมเอากระจกและวิธีการต่างๆ มาผสมหรือ ดัดแปลงเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ผู้ใช้งานต้อง เช่น กระจก กันกระสุน กระจกทนไฟ กระจกเสริมลวด หรือกระจกลาย เป็นต้น ด้วยความพิเศษของกระจก ที่สามารถปรับแต่ง ให้มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้ ปัจจุบันอาคารแทบทุก ประเภท จึงนิยมใช้กระจกเป็นส่วนประกอบของอาคารทั้ง ภายในและภายนอก เนื่องจากมีความสวยงามและช่วยให้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกได้ดี แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมีแสงแดดมากตลอดทั้งปี ดังนั้นการ เลือกใช้กระจกของผู้ออกแบบอาคาร จึงควรคำนึงถึงปัญหา การส่งผ่านความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคาร ที่จะมีผล โดยตรงในเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมถึงความปลอดภัย ของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

23


แวดวงดี ไ ซน์ เ นอร์ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย ประเทศไทยอุดมไปด้วยวัตถุดิบมากมาย รอให้เก็บ เกี่ยวมาใช้ประโยชน์ หากเราหันมาพิจารณาว่าวัสดุใกล้ ตัว ที ่มี อ ยู ่นั ้น มี ศั ก ยภาพซ่ อ นอยู ่ มากเพียงใด และมุ่งพัฒนาอย่าง จริงจังโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่ลงตัวและแนวทางที่เหมาะสม เราจะสามารถวั ส ดุไ ทยให้ เ ป็ น ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่และสร้าง มู ล ค่ า เพิ ่ม ได้อี ก ร้ อ ยเท่ า พัน เท่ า TCDC จึงเปิดพื้นที่ให้กับปฏิบัติ การจั บ คู ่ร ะหว่ า งวั ส ดุที ่ผ ลิ ต ใน ประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ ของคนไทย โดยเชิญนักออกแบบ สาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ ในห้องสมุด วัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไป ทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็น ไปได้ทางการตลาดและการผลิตจริง กระบวนการทดลอง นี้คล้ายกับการ “จับคู่เต้นรำ” ของชายหญิง กว่าจะพบ “จังหวะและทำนอง” ที่ลงตัวกับวัสดุท่เี ลือก นักออกแบบ ก็ต้องลองผิดลองถูกหลายรอบ แต่ในที่สุด ปัญหาที่เกิด ขึ้นกลับเป็นจุดพลิกผันที่สร้างความโดดเด่นให้กับชิ้นงาน และพานักออกแบบไปสู่ทางออกใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นเสมอ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม-2 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.30-21.00 น. (ปิดวันจันทร์) ณ โถงทางเข้า TCDC สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 0-2664-8448 ต่อ 213, 214 เข้าชมฟรี “MUCHA” ชุดรับแขกสไตล์ Outdoor Hawaii Thai (ฮาวาย ไทย) ผู้นำในวงการ เฟอร์นิเจอร์ด้านงานสาน และถักทอของเมืองไทย ที่ สั่งสมเวลากว่า 55 ปี เอาใจคนรักการตกแต่งบ้านอย่าง มีดีไซน์ สไตล์ Outdoor ด้วยคอลเลคชั่นล่าสุด “Mucha” (มัจฉา) ชุดรับแขกทรงไทยประยุกต์ ที่ผสานระหว่าง ดีไ ซน์ ทั น สมั ยและความสวยงามแบบไทยเอาไว้อย่า ง ลงตัว ด้วยความอ่อนช้อยจากปลายหางปลาตามแบบ ฉบับของวรรณคดีไทย และความโดดเด่นของลายสานที่

ถั ก ทออย่ า งประณี ต จากเส้ น หวายเสมื อ นธรรมชาติ “DURAWERA®” นวัตกรรมครั้งแรกของไทยโดยลิขสิทธิ์ ของฮาวายไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ ยืดหยุ่นดี คงทนต่อรังสี UV ทนต่อการสึกกร่อน ป้องกันน้ำและความชื้น ทนต่อ ทุกสภาวะอากาศทั้งร้อนจัด-หนาวจัด และยังเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม (Environmental) “Mucha” (มัจฉา) ออกแบบให้มีขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมในลักษณะ การนั่งแบบเอกเขนกของคนไทย สามารถประยุกต์ใช้ งานได้หลากหลายและลงตัวในทุกบรรยากาศ พร้อม ความสวยงามของโครงสร้างอะลูมิเนียมที่แข็งแรง ซึ่งมี คุณสมบัติในการป้องกันสนิม จึงเหมาะกับสภาพอากาศ ในเมืองไทยเป็นอย่างดี คนรักการแต่งบ้านที่กำลังมอง หาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ทันสมัยในสไตล์ที่บ่งบอกถึงความ เป็นไทย สามารถเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ ที่ โชว์รูม ฮาวาย ไทย ซ.ลาดพร้าว 101/3 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2376-0100-3 หรือ www.hawaiithai.com

24

“ฆราปนิก” เน้นงานออกแบบสร้างจุดขาย ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มลูกค้าตลาดบน นายดลลาภ เกียรติสุไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฆราปนิก จำกัด ผู้นำธุรกิจออกแบบตกแต่งอาคาร และที่อยู่อาศัย เปิดเผยว่า การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรม รีสอร์ท มีการทุ่มงบประมาณด้าน การออกแบบตกแต่งเพื่อใช้เป็นจุดขายมากขึ้น โดยเฉพาะ โครงการที่มีกลุ่มลูกค้าระดับบน ซึ่งต้องการความแตกต่าง ความสวยงาม และการออกแบบตกแต่งที่ตอบสนองต่อ ไลฟ์สไตล์ของตนเองได้ โดยผลประกอบการของเราในปีที่ ผ่านมานั้น มีผลการดำเนินงานอยู่ท่ปี ระมาณ 200 ล้านบาท ถือว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ แต่จากปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว ส่งผลให้ ในครึ่งปีแรกบริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูง ถึง 300 ล้านบาท ถือว่าเกินกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ รวม ถึ ง บริ ษั ท ยั ง มี สั ด ส่ ว นของกลุ ่ม ลู ก ค้ า ที ่เ ป็ น โครงการที ่อ ยู ่ อาศัย โรงแรม รีสอร์ท เป็นกลุ่มลูกค้าหลักถึง 50% และยัง มีแนวโน้มการเกิดโครงการใหม่ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับส่วนที่เหลือจะเป็นกลุ่มร้านอาหาร สปา 20% และกลุ่มสำนักงาน โชว์รูม อีก 10% ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการ เติบโตเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ นอกจากสัดส่วนของลูกค้า หลักที่ช่วยผลักดันผลดำเนินการดังกล่าวแล้ว จุดเด่นที่ เสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วคือ รูปแบบ และแนวทางการออกแบบที่ โดดเด่นสามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า โดยบริษัทมีทีมนัก ออกแบบมากถึง 40 คน และทีมงานช่างอีกกว่า 200 คน ในการให้บริการกับลูกค้า โดยแต่ละโครงการของลูกค้าจะ ได้รับการออกแบบให้มีรูปแบบเฉพาะตัวเหมาะสมกับ ธุรกิจ และกลุ่มลูกค้า มีความแตกต่างไม่เหมือนกันและไม่เหมือนใคร

สามารถใช้ประโยชน์ ได้จริง สามารถนำมาเป็นส่วน สนับสนุนหรือเป็นจุดขายของโครงการได้สำหรับส่วนของ การบริการและการดูแลลูกค้านั้น ทางบริษัทจะมีการจัดเจ้า หน้าที่และนักออกแบบ (Interior Designer) ให้เหมาะสม กับรูปแบบและความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีทีมงาน ดูแลด้านการก่อสร้างและนักออกแบบให้คำปรึกษาตัง้ แต่ ต้นจนจบโครงการ ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ล้วน เป็นบริษัทชั้นนำ อาทิ บริษัท อัญชลีวัน จำกัด เจ้าของ โครงการ T Six 5 Hotel, Long Beach Pavilion, Z Through, The Zign Hotel, บริษัท ไดก้า เอสเตท จำกัด เจ้าของโครงการ Santuary Condo, บริษทั โรจนะ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด เจ้าของโครงการ Majestique Condominium ด้า นแผนการลงทุ น และการขยายธุ ร กิ จ เพิ ่ม เติม นั ้น เราได้มีการลงทุนขยายธุรกิจในส่วนของการให้บริการรับ ก่อสร้างโครงการและรับเหมาตกแต่งภายในให้กับลูกค้า


(Construction& Interior) โดยได้มีการลงทุนในส่วนนี้ถึง 60 ล้านบาท ทั้งการขยายโรงงาน เพิ่มศักยภาพการผลิต เพิ่มอุปกรณ์การก่อสร้างที่ทันสมัย รวมถึงสรรหาบุคคลากร ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยควบคุมดูแลการททำงานให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้คลอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการให้การดำเนินงานทั้งหมดของโครงการรวมถึงการก่อสร้าง เป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกันกับการออกแบบ ซึ่ง การขยายธุรกิจใหม่ครั้งนี้ก็คาดว่า จะสามารถช่วยผลักดัน ให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระดับสูง จากที่ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 20-30% ต่อปี เป็น 100% สิ้นปีนีค้ าดว่าจะมีผลการดำเนินงานทั้งหมดจะสามารถโต ต่อปี ถึง 600 ล้านบาท จากปริมาณงานที่มีอยู่ในมือแล้วกว่า 40 โครงการ สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลัง ที่ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะได้รับ อานิสงส์จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการที่มี ส่วนสนับสนุนภาคธุรกิจอสังหาฯ ของรัฐบาลใหม่ที่จะมีขึ้น อย่างแน่นอน สำหรับการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในบางกลุ่มขณะนี้น้นั ไม่สง่ ผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บริษัทแต่อย่างใด เพราะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโครงการ ระดับบนที่กลุ่มผู้ซื้อและผู้ ใช้บริการมีกำลังซื้อสูง ซึ่งยังคงมี และจะส่ ง ผลให้ ผ ลการดำเนิ น งานของบริ ษั ท อยู ่ที ่ ความมั่นใจในการใช้จ่าย และไม่ ได้รับผลกระทบจากภาวะ ระดับ 1,000 ล้านบาท ได้ ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยใน เศรษฐกิจมากนัก

Tricks

5 ไอเดีย “เพิ่มสุข ปลดทุกข์”

อึดอัดบ้างไหมเวลาที่ต้องอยู่ในห้องน้ำนานๆ ทั้งที่จุดประสงค์ที่เข้ามาก็เพื่อต้องการจะ “ปลดทุกข์” แท้ๆ ไฉนยังต้องทนกับความรู้สึกอึดอัดเพียงนี้ เชื่อว่าคงมีหลายคนเวลาที่เข้า ห้องน้ำ อาจจะเคยรู้สึกบ้างหรือรู้สึกเป็นประจำกับข้อความอย่างบรรทัดข้างบนที่ว่าไว้ เลย อยากจะขอเอาใจคนที่กำลังคิดจะปรับปรุงหรือตกแต่งที่ “ปลดทุกข์” ในเคหะสถานส่วนตัว ให้หายอึดอัด โดยเฉพาะคุณๆ ที่อาศัยอยู่คอนโดมิเนียม Size “S” และ Size “M” ทั้งหลาย 1. การเลือก ใช้ “ผิว” ของวัสดุ สำหรับ “พื้นและ ผนัง” นอกจากเรา จะเลื อ กจากปั จ จั ย พื ้น ฐานในเรื ่อ งของ ร ส นิ ย ม แ ล ะ ง บ ประมาณแล้ว สิ่งที่ ต้องคำนึงถึงต่อไปที่ เราควรจะเลือกใช้ ให้เลือกชนิดที่มีผิวเคลือบมันวาว ทั้ง ผนังและพื้น (ส่วนแห้ง) นอกจากจะทำความสะอาดง่าย แล้วยังช่วยให้เกิดการสะท้อนของแสงสว่างได้ดีอีกด้วย 2. “สี” ของ “ วั ส ด ุแ ล ะ สุขภัณฑ์” ไม่ ส ม ค ว ร เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ ่ง ที ่จ ะ เลือกใช้ โทนสีที แตกต่างและตัด กันอย่างรุนแรง ให้เลือกโทนสีสว่างเหมือนกัน ดูแล้วกลมกลืนเป็นเรื่อง เดียวกันยิ่งดี สีขาว สีครีม สะอาดตา ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด แน่ๆ ที่สำคัญอย่าให้ โดดหรือเด่นออกมาแข่งกันเป็นใช้ ได้ 3. “ลวดลาย” ของวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น หิน กระเบื้อง เซรามิค กระเบื้องแก้ว โมเสค ไม่ควรมีลวดลาย ประเภทที่

มีลายดอก ลูกชมพู่ หรือว่าลูกแตงโม 4. หา “กระจกเงา” บานใหญ่ๆ มา ช่วยก็จะดี เอาให้ ใหญ่ กว่าปกติหน่อย เช่น ตรงอ่างล้างหน้า หรือ จ ะ ก รุ เ ป็ น ห น้ า บ า น

สำหรั บ ตูเ้ ก็ บ ของใน ห้องน้ำ 5. เ ลื อ ก ใ ช้ “สุ ข ภั ณ ฑ์ ช นิ ด เข้ า มุม” หากจำเป็นกับ พื ้น ที ่ใ ช้ ง านไม่ เ พี ย ง พอจริงๆ อาจจะไม่ ค่อยสะดวกบ้างกับการใช้งาน แต่ถ้าเลือกใช้บ้างชิ้นรวม เข้าไปด้วย ก็จะ ช่วยให้ โล่งกว่าเดิม ขึ้นมาได้อีก เช่น โถปัสสาวะชาย ใช้ แบบเข้ามุม ก็จะให้ ความรู้สึกเป็นส่วน ตัวดีเหมือนกัน ที่มา : www.hometophit.com

25


สอบราคา จ้างเหมาวางท่อ การประปาส่วนภูมิภาค มีความ ประสงค์ เ รี ย กสอบราคาจ้ า งเหมาวางท่ อ ขยายเขตจำหน่ า ยน้ ำ บริเวณ หมู่ 1 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ค่าแบบ 1,070 บาท ยื่นเอกสาร 20 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 118 หมู่ท่ี 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3533-6625 ประมูล ซื้อรถบรรทุก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง มีความประสงค์เรียกประมูลซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับ เพลิงแบบเอนกประสงค์พร้อมติดตัง้ เครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ซ่อมไฟฟ้า ขนาดความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 10,000 บาท ยื่นเอกสาร 22 สิงหาคม 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง โทร. 0-3954-2443 สอบราคา จ้างเหมาต่อเติม โรงพยาบาลลำปาง มีความ ประสงค์ เ รี ย กสอบราคาจ้ า งเหมาต่อ เติม ห้ อ งผ่ า ตัด ชั น สู ต รศพ จำนวน 1 รายการ ค่าแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 26 สิงหาคม 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา

26

* ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำปาง โทร. 0-5423-7400

สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน

มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างติด ตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กรูปพรรณรูปสาม เหลี่ยมบริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน โดยดำเนินการก่อสร้างติดตั้ง เสาไฟฟ้ารูปพรรณรูปสามเหลี่ยม สูงไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร จำนวน 4 ต้น พร้อมติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลต์สอ่ งสนาม โดยใช้หลอดเมทัลฮาไลด์ จำนวน 4 จุด จุดละ 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และติดตั้งป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย ค่าแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 25 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้เสนอราคาได้มคี ำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู ้มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู ้เ สนอราคารายอื ่น ที ่เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผู้รบั จ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน (กองคลัง) ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โทร. 0-7564-1422 ต่อ 108

เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า โทร. 0-4497-9042

สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหนองหนองผือ หมู่ที่ 2 (บ้านนายทองดี-บ้านนางปัน) ค่าแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 21 สิงหาคม 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซม โทร. 0-4497-9042 ฝาย บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 (นานางปัญญา) ค่าแบบ 500 บาท สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ยื่นเอกสาร 21 สิงหาคม 2554 มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุง * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ ระบบประปา บ้านคึมมะอุ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ค่าแบบ 500 บาท * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ ยื่นเอกสาร 21 สิงหาคม 2554 และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้เสนอราคาได้มคี ำสั่งให้สละสิทธิ์ ความ* ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ คุ้มกันเช่นว่านั้น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่ เ ป็ น ผู ้มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู ้เ สนอราคารายอื ่น ที ่เ ข้ า * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ 1-3 ผู้รบั จ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด โทร. 0-4497-9042 ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ติดต่อที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอกฝาย โทร. 0-4497-9042 หลวงใหญ่ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 ค่าแบบ 2,000 บาท ประมูล จ้างเหมาโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง ยื่นเอกสาร 21 สิงหาคม 2554 มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ คอนกรีต จำนวน 17 สาย และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว สาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ ค่าแบบ 2,500 บาท และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา ยื่นเอกสาร 22 สิงหาคม 2554 * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้เสนอราคาได้มคี ำสั่งให้สละสิทธิ์ ความ- อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ * ไม่ เ ป็ น ผู ้มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู ้เ สนอราคารายอื ่น ที ่เ ข้ า และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา


* ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ เทศบาลเมืองควนลัง กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน โทร. 0-7455-2395-97 ต่อ 20

ยื่นเอกสาร 22 สิงหาคม 2554 * จะต้องเป็นผู้มอี าชีพขายพัสดุท่ปี ระมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้เสนอราคาได้มคี ำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู ้มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู ้เ สนอราคารายอื ่น ที ่เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผู้รบั จ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง สำนักงานเทศบาลเมือง ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา ตะกั่วป่า มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิว โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน จราจรถนนราษฎร์บำรุง (ตั้งแต่สามแยกทางเข้าศูนย์จักรกลถึงสาม ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น แยกถนนพลับพลา) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-4326-6016 ค่าแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 24 สิงหาคม 2554 ประมูล จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพระยืน มี * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ ความประสงค์เรียกประมูลจ้างเหมางานก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร พร้อมฝาคอนกรีต* ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ เสริมเหล็ก จำนวน 33 บ่อ ในเขตเทศบาลตำบลพระยืน หมู่ที่ 1, 17 และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้าย * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ค่าแบบ 500 บาท ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ยื่นเอกสาร 22 สิงหาคม 2554 * ไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้า * จะต้องเป็นผู้มอี าชีพขายพัสดุท่ปี ระมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กเสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ทรอนิกส์ดังกล่าว กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้เสนอราคาได้มคี ำสั่งให้สละสิทธิ์ ความที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี คุ้มกันเช่นว่านั้น ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว * ไม่ เ ป็ น ผู ้มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู ้เ สนอราคารายอื ่น ที ่เ ข้ า เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงาน * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า โทร. 0-7642-4528 1-3 ผู้รบั จ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน สอบราคา จ้างเหมาจัดทำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา (ศรีราชา) มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรั้วลวดหนาม * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด สูง 1.60 เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เส้น ครั้งที่ 2 ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา ยื่นเอกสาร 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10.30 น. โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ ติดต่อที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว โทร. 0-4326-6016 * ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา สอบราคา จ้างเหมาปรับปรุง การเคหะแห่งชาติ มีความ * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ประสงค์เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง, ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และท่อน้ำฝน ใต้ถุนอาคารแฟลต 1-10 ประกอบด้วย งานวางท่อ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น โสโครก PVC พร้อมอุปกรณ์ (แนวดิ่ง) ซ่อมแซมท่อโสโครก (แนวนอน) * ไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้า ใต้อาคาร แฟลต 1-10 วางท่อน้ำทิ้ง PVC พร้อมอุปกรณ์ (แนวดิ่ง) เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำทิ้ง (แนวดิ่งและแนวนอน) ซ่อมแซมท่อระบาย กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ น้ำฝนแนวดิ่ง สูบบ่อเกรอะ อาคารแฟลต 1-5 และอื่นๆ ตามโครงการ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในอาคารเช่ามาตรแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ฐานรองเพชรเกษม 91 อาคารสูง 5 ชั้น (เช่า) * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ค่าแบบ 3,000 บาท ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ยื่นเอกสาร 22 สิงหาคม 2554 ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว * จะต้องเป็นผู้มอี าชีพขายพัสดุท่ปี ระมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา ทรอนิกส์ดังกล่าว * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ติดต่อที่ งานพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้เสนอราคาได้มคี ำสั่งให้สละสิทธิ์ ความ(ศรีราชา) โทร. 0-3832-5727 ต่อ 210 คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู ้มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู ้เ สนอราคารายอื ่น ที ่เ ข้ า ประมูล จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพระยืน เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตน้ำ- ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ ประปาจากแหล่งน้ำดิบ อัตราการผลิต 50 ลบ.ม./ ชั่วโมง ก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด พร้อมป้ายโครงการและป้ายประ- ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ ค่าแบบ 5,500 บาท 1-3 ผู้รบั จ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด

พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ ก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ กองประมูลและสัญญาก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร 1) กคช. ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โทร. 0-2351-6144 และ 0-2351-7175

ประมูล จ้างเหมาโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง

มี ค วามประสงค์ เ รี ย กประมู ล จ้ า งโครงการก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย น คอนกรีต เสริมเหล็ก 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน 1 หลัง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 23 สิงหาคม 2554 * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลเมืองอ่างทอง โทร. 0-3561-1714-5 ต่อ 110

สอบราคา จ้างเหมาปรับปรุง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างงานปรับปรุงห้องเครื่อง (Pump Room) บริเวณชั้นใต้ดิน อาคารวิทยกิตติ์ ค่าแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 20 สิงหาคม 2554 * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ส่วนบริหารศูนย์การค้าสยามสแควร์ ชั้นใต้ดิน อาคาร วิทยกิตติ์ ถนนนจุฬาฯ โทร. 0-2218-35998-99 ต่อ 340-34 สอบราคา จ้างเหมาซ่อมแซม โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม มี ความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างรายการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ สังคมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554 ยื่นเอกสาร 20 สิงหาคม 2554 * ไม่เป็นผู้ท่ถี กู ระบุช่อื ไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งิ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จ ก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุ โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โทร. 0-4361-1780

พบกับการอัพเดทข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างงานก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ www.buildernews.in.th 27


‘สปริงบอกซ์’ บุกตลาดแมส

ทช. คาดอุโมงค์ราชพฤกษ์-นครอินทร์ สปริงบอกซ์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดเครื่องมือเลเซอร์ช่วยงานก่อสร้าง ล่าสุดเร่งขยาย เสร็จ ก.ย. นี้ นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวง ฐานตลาดแมส พร้อมส่งเครื่องสร้างระดับด้วยลำแสงเลเซอร์ลงตลาด 7 รุ่นรวด แถมด้วย ชนบท เผยความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลอด เครื่องสแกนหาโลหะอีก 2 รุ่น ชูจุดขายสินค้าคุณภาพดีราคาไม่แพง บริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์-ถนนนครอินทร์ จังหวัด นายชนินทร์ คุณรักษา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและ แนวตั้งด้านหน้าเท่านั้น โดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือความเข้ม นนทบุรี ว่าโครงการนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้ง งานขาย บริษัท สปริงบอกซ์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่าย ของแสงที่มาก สามารถมองเห็นได้ชัดกว่าในพื้นที่ที่มีแสง สิ้น 794,056,123 บาท คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้ เครื่องมือเลเซอร์ช่วยงาน สว่างมาก ซึ่งเป็นเทคโนโลยี ใหม่ของเลเซอร์ที่เปลี่ยนมาใช้ ประมาณเดือนกันยายน 2554 โดยขณะนี้ ได้ปิดสะพาน ก่อสร้าง เปิดเผยว่า ปัจ- แสงเขียว คู่ขนานถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าวงเวียนมุ่งหน้าไปถนน จุ บั น ตลาดมี ค วามต้อ งสำหรับกลุ่มที่สอง จะมีรุ่น HL400R และรุ่น 8823 บรมราชชนนีไว้ก่อน เพื่อป้องกันการเกิดลักษณะคอขวด การใช้ เ ครื ่อ งมื อ เลเซอร์ โดยรุ่น 8823 จะมีเลเซอร์เฉพาะแนวนอนด้านหน้า และ บริเวณพื้นที่กอ่ สร้างอุโมงค์ และได้เปิดใช้สะพานคู่ขนาน เพื ่อ ช่ ว ยให้ ง านก่ อ สร้ า ง แนวตั้งด้านหน้า/หลัง/ซ้าย/ขวา เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งาน ฝั่งขาออกวงเวียนที่มุ่งหน้าไปถนนรัตนาธิเบศร์ เพื่อเร่ง เร็วมีความสะดวก รวดเร็ว ถ่ายระดับในบริเวณกว้าง ส่วนรุ่น HL400R ความสามารถ ระบายการจราจร เมื่อก่อสร้างอุโมงค์แล้วเสร็จจะเปิด และถู ก ต้อ งแม่ น ยำมาก ในการแสดงสำแสงเลเซอร์จะเหมือนกับรุ่น 8823 แต่จะมี ใช้สะพานคู่ขนานถนนราชพฤกษ์ (สะพานข้ามคลอง ขึ้น ซึ่งแต่เดิมบริษัทฯ จะ รี โมทคอนโทรลเพื่อควบคุมการหมุนตัวเครื่อง บางกอกน้อย) ทั้งสองข้างตามปกติต่อไป เน้ น การทำตลาดเครื ่อ ง ส่วนกลุ่มที่สาม ถือเป็นเลเซอร์ระดับไฮเอนด์ มีรุ่น วัดระยะทางด้วยเลเซอร์ M5 และ M8 โดยรุ่น M5 จุดเด่นอยู่ที่กำลังแสงเลเซอร์จะ กรมทางหลวง เปิดใช้งานสะพานสารสิน 2 เป็นหลัก แต่ด้วยความ มีความเข้มมากกว่าปกติ ทำให้ทำงานได้ระยะไกลมากขึ้น นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง ต้องการใช้งานของผู้ ใช้ “สปริงบอกซ์” ในฐานะผู้นำในตลาด สามารถแสดงลำแสงเลเซอร์แนวตั้งได้รอบตัว และเส้น เผยว่า สะพานสารสิน 2 เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2552 เครื่องมือเลเซอร์จึงต้องเฟ้นหาเทคโนโลยีที่สามารถตอบ แนวนอนเฉพาะด้านหน้า สามารถส่งลำแสงได้ ไกล 15 เมตร ด้วยงบประมาณกว่า 377 ล้านบาท เป็นการก่อสร้าง สนองความต้องการใช้งาน โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ ไม่ ส่วนรุ่น M8 ซึ่งเป็นรุ่นท็อป มีความสามารถที่เพิ่มขึ้นจาก สะพาน 2 ช่องจราจร ความยาว 650 เมตร กว้าง 12 เมตร ต้องการลงทุนมาก แต่ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ รุ่น M5 คือสามารถแสดงลำแสงเลเซอร์แนวนอนได้รอบตัว เพื่อเชื่อมระหว่างจังหวัดภูเก็ตและพังงา และทดแทน ซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่และมีศักยภาพในการเติบโตสูง เหมาะกับงานที่ต้องทำงานในพื้นที่มคี วามสว่างมาก หน้างาน สะพานสารสินเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ส่วนการปรับปรุง ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ขยายฐานตลาดมาที่ตลาด มีขนาดใหญ่ สามารถตั้งเครื่องเพียงครั้งเดียวและทำงานได้ สะพานสารสินเดิมให้เป็นจุดชมวิว จะดำเนินการให้เสร็จ ระดับกลางให้มากขึ้น จากเดิมที่จะเน้นตลาดไฮเอนด์ ซึ่งมี รอบตัว ภายในเดือนสิงหาคม และเปิดให้ประชาชนใช้บริการ สินค้าแบรนด์ ไลก้า เป็นตัวหลักในการทำตลาด สำหรับการ ต่อไป ซึ่งนอกจากจะเป็นสะพานคนเดินและมีหอชมวิว ขยายตลาดในครั้งนี้ จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้า เป็นอาการ 8 เหลี่ยมสไตล์ชิโนโปรตุกีสแล้ว บริเวณ ที่มีราคาไม่สูงมาก และต้องการที่จะเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือ ปลายสะพานทั้ง 2 จะมีการปรับปรุงเป็นสถานที่จอดรถ เลเซอร์ โดยบริษทั ฯ จะเริ่มจากตลาดเครื่องสร้างระดับด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ลำแสงเลเซอร์ และเครื่องมือสแกนหาโลหะในงานโครงสร้าง สำหรับเครื่องสร้างระดับด้วยลำแสงเลเซอร์ ที่บริษัทฯ เอเชี่ยนฯ ไร้ค่แู ข่งที่ปรึกษารถไฟฟ้าสายสีมว่ ง นำเข้าจำหน่ายเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศสิงคโปร์ ภาย ตามที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ใต้แบรนด์ NEO LASER และ NISHIHARA ที่ส่วนใหญ่ สิ น ค้ า อี ก กลุ ่ม เป็ น เครื ่อ งมื อ สแกนหาโลหะในงาน (รฟม.) ได้ประกาศเชิญชวนหาบริษัทที่ปรึกษาใน โครง- จะส่งไปทำตลาดในประเทศญี่ปุ่น จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ โครงสร้าง แบรนด์ ZIRCON จากสหรัฐอเมริกา โดยนำ การรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บรู ณะ ปรากฏ ที่มีคุณภาพที่ตลาดญี่ปุ่นให้การยอมรับ บริษัทฯ จึงนำเข้า เข้ามา 2 รุ่น คือ i520 และ MT 6 มีระดับราคาตั้งแต่ ว่ามีบริษัทที่มายื่นเอกสาร เพียง 1 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัท มาจำหน่ายโดย ในช่วงแรกนี้จะนำเข้ามาทำตลาดทั้งหมด 5,000-10,000 บาท โดยรุ่น เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นบริษัท 7 รุ่น โดยเริ่มทำตลาดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีกลุ่ม MT 6 สามารถสแกนได้ลึก นำโดยบริษัทในกลุ่มประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อิน- เป้าหมายเป็นผู้รบั เหมาที่ทำงานตกแต่งภายใน งานฝ้าเพดาน 15 ซม. เป็นเครื่องมือที่ใช้ เตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท เทสโก้ จำกัด, และงานปูกระเบื้อง เป็นต้น งานง่ายเพียงลากเครื่องมือ บริษัท วิสิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และ เครื่องสร้างระดับด้วยลำแสงเลเซอร์ ที่บริษัทฯ นำ บนพื ้น ผิ ว ที ่ต ้อ งการสแกน บริษัท ดีทู คอนซัลท์ เอเชีย จำกัด ขั้นตอนต่อไป คณะ เข้ามาทำตลาดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่ เครื ่อ งจะแจ้ ง ตำแหน่ ง และ กรรมการดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกจะ มีราคาย่อมเยา สามารถที่จะใช้งานได้หลากหลาย มีระดับ บอกระดับความลึกของโลหะ พิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน จากนั้นจะเสนอผู้ ราคาเริ่มตั้งแต่ 6,500-12,000 บาท กลุ่มที่ 2 จะมีฟังก์ชั่น ที่อยู่ในพื้นคอนกรีต ส่วนรุ่น i520 เหมาะสำหรับการสแกน ว่าการ รฟม. เพื่อพิจารณาต่อไป การใช้งานที่เพิ่มขึ้น เช่น รี โมท และแสงสีเขียว ระดับราคา หาสายไฟ และเหล็กขนาดเล็กที่อยู่ในกำแพง และสามารถหา จะเริ่มจาก 15,000-20,000 บาท ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ ตำแหน่งโครงคร่าวไม้ ในผนังได้ด้วย เหมาะสำหรับงาน กันกุล เปิดเฟส 2 โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ให้ลำแสงเลเซอร์ใช้งานในทุกทิศทาง โดยมีระดับราคาตั้งแต่ ตกแต่งภายใน นางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ กรรมการผู้จัดการ 29,000 บาทขึ้นไป นายชนินทร์ กล่าวต่อไปว่า กลุ่มเป้าหมายของสินค้า บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ สำหรับรายละเอียดของสินค้าในกลุ่มแรก ที่นำเข้ามา กลุ่มนี้ เหมาะสำหรับผู้รับเหมาที่ทำงานในขนาดที่ ไม่ใหญ่ GUNKUL เผยความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน ทำตลาดมีทั้งหมด 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น 8839, 8819 มากนัก รวมถึงผู้ที่มีความต้องการใช้เลเซอร์เพื่อช่วยให้การ แสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 4.4 เมกกะวัตต์ ที่อำเภอ และ V88 โดยรุ่น 8839 สามารถแสดงลำแสงเลเซอร์แนว ทำงานเร็วขึ้น แม่นยำมากขึ้น โดยในช่วงเวลาที่เหลือของ ชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่า ขณะนี้การก่อสร้างมี ตั้งด้านหน้า ด้านหลัง และแนวนอนด้านหน้า รวมถึงด้าน ปีนี้ จะเป็นการแนะนำสินค้าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านงาน ความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้การ บน พร้อมจุดตัดด้านหน้า และจุดบอกตำแหน่งบนและล่าง แสดงสินค้าเป็นหลัก รวมถึงการเปิดบูธแนะนำสินค้าผ่าน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณเดือนสิงหาคม เมื่อรวมกับ เหมาะสำหรับงานทำฝ้าเพดาน งานระบบปรับอากาศ งาน ทางโมเดิรน์ ที่จำหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง ที่จะเริ่มในไตรมาสสุดท้าย เฟสแรก ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าขนาด 3 เมกกะวัตต์ วางท่อ ระบบไฟว์คอนโทรล งานติดตั้งประตู/หน้าต่าง งาน ของปีนี้ ซึ่งสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2554 ที่ผ่าน ปูกระเบื้อง ทั้งนี้ เชื่อว่าแนวโน้มการใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีจะมี มา ทำให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้รวม 7.4 ส่วนในรุ่น 8819 สามารถบอกลำแสงเลเซอร์ด้านหน้า มากขึ้น และผู้รบั เหมาก็เริ่มหันมาใช้กนั มาก เนื่องจากต้นทุน เมกกะวัตต์ จากกำลังการผลิตรวม 30.9 เมกกะวัตต์ และเพิ่มระดับลำแสงเลเซอร์ด้านข้าง เหมาะสำหรับงานติด ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องนำเครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วย โดย ซึ่งในส่วนของกำลังการผลิตที่เหลืออีก 23.5 เมกกะวัตต์ ตั้งประตู/หน้าต่าง ส่วนรุ่น V88 เป็นเลเซอร์แสงสีเขียว “สปริงบอกซ์” จะทำหน้าที่เฟ้นหาเครื่องมือคุณภาพดีท่ลี กู ค้า วางแผนว่าจะก่อสร้างให้ทันภายในกลางปี 2555 สามารถแสดงลำแสงเลเซอร์ ได้เฉพาะเส้นแนวนอนและ ต้องการมานำเสนอ

28


งานฐานรากเฟื่อง

ซีฟโก้งานเข้าอีก 300 ล้าน

งานรับเหมาทำฐานรากเฟื่อง “ซีฟโก้” งานเข้าต่อเนื่อง ล่าสุดคว้ามาได้อีก 6 โปรเจกต์ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท พร้อมลุ้นงานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วยรักษาตำแหน่งผู้นำตลาด เสาเข็ม

นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษทั ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SEAFCO เปิดเผย ว่า ล่าสุดบริษทั ฯ ได้รบั งาน ฐานรากเพิ่มอีก 6 โครงการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 305,153,000 บาท โดย โครงการแรก เป็นงานเสา เ ข็ ม เ จ า ะ ก ล ม อ า ค า ร โชว์รูมและสำนักงานและ ศูนย์บริการ BMW ถนน พระราม 3 ของบริษัท มิลเลนเนี่ยม ออโต้ จำกัด โครงการที่ 2 เป็นงานเสาเข็มเจาะกลมของอาคารจอดรถ ไอซีซี ในเมืองทองธานี นนทบุรี ว่าจ้างโดยบริษัท บวิคไทย จำกัด โครงการที่ 3 เป็นงานเข็มเจาะกลมของอาคารชุด ออนนิค คอนโด พหลโยธิน ถนนพหลโยธิน 11 กรุงเทพฯ ว่าจ้างโดยบริษทั บางกอกโฮม คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอวิส เป็นงานรับเหมาทำฐานรากไม่รวมค่าวัสดุหลัก โครงการที่ 4 เป็นงานทำเสาเข็มเจาะกลมให้กับโครงการพระรามเก้า

สแควร์ บล็อค 1.2 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ว่าจ้างโดย บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เป็นการจ้าง ไม่รวมค่าวัสดุหลัก ทั้งสองโครงการมีกำหนด แล้วเสร็จ 14 สิงหาคม 2554 โครงการที่ 5 เป็นงานเสาเข็มเจาะกลมของอาคาร สำนักงาน 19 ชั้น ถนนรัชดาภิเษก ซอย 3 กรุงเทพฯ ว่าจ้าง โดยบริษัท รุ่งโรจน์ธนกุล จำกัด เงื่อนไขการจ้างไม่รวมค่า วัสดุหลัก ส่วนโครงการที่ 6 เป็นงานเสาเข็ม เสาเข็มเจาะกลม และเสาเข็มเจาะเหลี่ยม ของอาคารชุดมหานคร ที่ถนน นราธิวาสนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพฯ ว่าจ้างโดยบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จำกัด, บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จำกัด และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จำกัด มีเงื่อนไขการจ้างรวมค่า วัสดุหลัก และมีกำหนดแล้วเสร็จ 31 ธันวาคม 2554 สำหรับงานในอนาคต มีความเป็นไปได้ว่าซีฟโก้จะได้ รับงานก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน มูลค่าราว 400-500 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่รับเฉพาะค่าแรง ต่อจาก บมจ. ช. การช่าง โดยจะเริ่มงานก่อสร้างได้ช่วงต้นปี 2555 อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ จะทำให้ ซี ฟ โก้ มี มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดงานเสาเข็ ม สู ง เป็ น อันดับหนึ่งต่อไป นายณรงค์ เผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกที่

ผ่านมาว่า เปรียบเทียบกับผลประกอบการในรอบระยะเวลา เดียวกันกับปี 2553 เพิ่มขึ้นกว่า 20% ซึ่งมาจากหลาย สาเหตุ อันได้แก่ รายได้รวมในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 ที่ ผลประกอบการเท่ากับ 411.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวด เดียวกันของปี 2553 ที่มีผลประกอบการเท่ากับ 428.43 ล้านบาท ซึ่งลดลง 3.98% ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายใน การบริหารในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 เท่ากับ 28.52 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่มีค่าใช้ จ่ายในการบริหารเท่ากับ 23.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.93% ในขณะที่ผลกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 เท่ากับ 7.21 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 มีผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 21.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.45% ทั้งนี้ เนื่องจากบริษทั ฯ มีการควบคุมต้นทุนได้ดีข้นึ กว่าปี 2553

29


รายการวัสดุ หมวดวัสดุเทหล่อกับที่ คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15x15x 15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15x30 ซม. ตราซีแพค* กทม.รอบใน รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.* รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.*

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ลบ.ม.

2,430.00

ลบ.ม.

2,470.00

ลบ.ม.

2,510.00

ลบ.ม.

2,550.00

ลบ.ม.

2,630.00

ลบ.ม.

2,680.00

ลบ.ม.

2,740.00

ลบ.ม.

2,810.00

หมวดวัสดุก่อ

คอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ชนิดช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-22) ชนิดกันฝนลิ้นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ตราดี เอ (DA-101) ชนิดกันฝนลิ้นคู่ ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-109) ชนิดกันฝนกระจก ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-302) ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราซุปเปอร์บล็อก ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราซุปเปอร์บล็อก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 30 x 60 x 8.0 ซม. ตราซุปเปอร์บล็อก ขนาด 30 x 60 x 9.0 ซม. ตราซุปเปอร์บล็อก ทับหลังสำเร็จรูป คอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 1.20 ม. ตราคิวคอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 1.80 ม. ตราคิวคอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 2.40 ม. ตราคิวคอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 3.00 ม. ตราคิวคอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 3.60 ม. ตราคิวคอน คอนกรีตบล็อกปูพื้น คอนกรีตบล็อกปูพื้นภายใน หรือทางเท้า รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเหลือง ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีเทา ตราซีแพค *

30

ก้อน ก้อน

4.75 11.00

ก้อน

9.00

ก้อน

17.00

ก้อน

18.00

ก้อน

47.00

ตร.ม.

160.00

ตร.ม.

213.00

ตร.ม.

195.00

ตร.ม.

260.00

ตร.ม.

325.00

ตร.ม.

390.00

ตร.ม.

520.00

ตร.ม.

170.66

ตร.ม.

192.00

รายการวัสดุ รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * รูปรวงผึ้ง หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปรวงผึ้ง หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค *

288.00

ท่อน

432.00

ท่อน

576.00

ท่อน

720.00

ท่อน

864.00

ก้อน

6.00

ก้อน

8.00

ก้อน

8.00

ก้อน

7.00

ก้อน

10.00

ก้อน

12.00

ก้อน

9.00

ก้อน

12.00

ก้อน

12.00

ก้อน

10.00

ก้อน

12.00

ก้อน

12.00

ก้อน

13.00

ก้อน

13.00

ก้อน

13.00

ก้อน

25.00

ก้อน

3.25

ก้อน

3.59

ก้อน

3.67

ก้อน

3.59

ก้อน

6.34

ก้อน

7.00

ก้อน

8.00

ก้อน

8.00

ก้อน

8.00

ก้อน

14.00

ก้อน

6.00

ก้อน

7.00

ก้อน

7.00

ก้อน

7.00

ก้อน

12.00

ขอบคันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.

ท่อน

หน่วย ราคาตลาด /บาท

164.00

ก้อน

1.05

อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7 x 16 x 3 ซม. ก้อน

.94

อิฐหนา ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม. ตรา บ.ป.ก.

ก้อน

8.00

อิฐแก้ว (บล็อกแก้ว) แบบ Value ขนาด 190 x 190 x 80 มม. ตราช้างแก้ว ก้อน แบบ Classic ขนาด 190 x 190 x 80 มม. ตราช้างแก้ว ก้อน

56.00 57.40

หมวดวัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร

ท่อน

140.00

ท่อน

195.00

ท่อน

270.00

ท่อน

337.50

รายการวัสดุ เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม. ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม. ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม. ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม. ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม. ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที ขนาดน้ำหนัก 36 กก. ยาว 2.00 ม. ขนาดน้ำหนัก 54 กก. ยาว 3.00 ม. ขนาดน้ำหนัก 72 กก. ยาว 4.00 ม. ขนาดน้ำหนัก 90 กก. ยาว 5.00 ม. ขนาดน้ำหนัก 108 กก. ยาว 6.00 ม. เสารั้วคอนกรีต แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม. เสาตอม่อคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 1.00 ม. เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 2.00 ม. เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 3.00 ม. เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 1.00 ม. เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 2.00 ม.

หน่วย ราคาตลาด /บาท ท่อน

405.00

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

1,345.00 1,515.00 1,765.00 1,920.00 2,305.00 2,325.00 3,965.00 6,815.00 9,075.00 12,520.00 14,310.00 16,575.00 19,730.00

ท่อน ท่อน

3,050.00 5,550.00

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

4,930.00 6,830.00 8,870.00 10,140.00 12,770.00

ท่อน ท่อน ท่อน

2,895.00 3,570.00 4,080.00

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

5,265.00 6,835.00 8,500.00 11,580.00 14,060.00 17,525.00 23,750.00 40,765.00

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

135.28 210.52 381.20 358.73 476.52

ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน ท่อน

78.02 117.03 170.98 218.29 294.65

ท่อน

300.00

ท่อน

420.00

ท่อน

125.00

ท่อน

250.00

ท่อน

375.00

ท่อน

172.50

ท่อน

345.00


รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 3.00 ม. ท่อน พื้นสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราเฌอร่า ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราเฌอร่า คานคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีตอัดแรง รูปตัวที ขนาดยาว 2.95 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 4.50 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 5.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค

517.50

ตร.ม.

381.50

ตร.ม.

392.00

ตร.ม.

434.00

ตร.ม.

441.00

ตร.ม.

507.50

ตร.ม.

514.50

แผ่น

554.40

แผ่น

670.00

ท่อน

161.85

ท่อน

164.34

ท่อน

169.32

ท่อน

191.73

ท่อน

197.54

ท่อน

205.84

ท่อน

222.44

ท่อน

232.40

ท่อน

258.96

ท่อน

225.76

ท่อน

235.72

ท่อน

262.28

ท่อน

294.65

ท่อน

327.85

หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ

เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก. 20 - 2527) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก. 24 - 2536) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร

ตัน

23,940.00

ตัน

23,100.00

ตัน

22,720.00

ตัน

22,560.00

ตัน

22,560.00

ตัน

22,560.00

ตัน

22,430.00

ตัน

22,230.00

ตัน

22,230.00

ตัน

22,230.00

รายการวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก. 24 - 2536) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก. ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก. ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก. ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก. ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก. ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก. เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน เหล็กรางพับ ขนาด 40 x 36 x 1.0 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 8.8 กก./ท่อน ขนาด 80 x 40 x 2.0 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.0 กก./ท่อน เหล็กตัวซี เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 20-21 กก./ท่อน ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 26 กก./ท่อน ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23-24 กก./ท่อน ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 27 กก./ท่อน ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 37 กก./ท่อน ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30 กก./ท่อน ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 26 กก./ท่อน ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 25.5 กก./ท่อน ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 29.5 กก./ท่อน ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน เหล็กตัวไอ เหล็กตัวไอ (I-Beam) ขนาด 150X75X5.50X9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน

หน่วย ราคาตลาด /บาท ตัน

22,230.00

ตัน

22,550.00

ตัน

22,390.00

ตัน

22,390.00

ตัน

22,390.00

ตัน

22,390.00

กก.

31.08

ท่อน

377.75

ท่อน

485.75

ท่อน

702.25

ท่อน

934.75

ท่อน

1,078.75

ท่อน

2,400.00

ท่อน

1,102.75

ท่อน

1,495.75

ท่อน

252.50

ท่อน

401.00

ท่อน

564.00

ท่อน

710.50

ท่อน

642.00

ท่อน

852.50

ท่อน

741.50

ท่อน

1,018.50

ท่อน

830.50

ท่อน

1,160.00

ท่อน

576.50

ท่อน

710.50

ท่อน

642.00

ท่อน

933.00

ท่อน

698.50

ท่อน

1,001.50

ท่อน

808.50

ท่อน

1,103.50

ท่อน

3,059.00

รายการวัสดุ ขนาด 150X125X8.50X14.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 217 กก./ท่อน ขนาด 200X100X7.00X10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน ขนาด 220X100X8.10X12.20 มม. ยาว 6 เมตร นน. 186 กก./ท่อน ขนาด 250X125X7.50X12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน ขนาด 260X113X9.40X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 252 กก./ท่อน ขนาด 300X150X8X13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน ขนาด 300X150X11.50X22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน ขนาด 350X150X12.00X24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน ขนาด 400X150X10X18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน ขนาด 450X175X11X20 มม. ยาว 6 เมตร นน.550 กก./ท่อน ขนาด 500X190X11.50X23 มม. ยาว 6 เมตร นน. 666 กก./ท่อน ขนาด 600X190X13X25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน เหล็กตัวเอช เหล็กตัวเอช (H-Beam) ขนาด 150X150X7X10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน ขนาด 175X175X7.50X11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน ขนาด 200X200X8X12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน ขนาด 250X250X9X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน ขนาด 300X300X10X15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน ขนาด 400X400X13X21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ท่อน ลวดเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 4, 5, 7, 9 มม. ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม

หน่วย ราคาตลาด /บาท ท่อน

6,445.00

ท่อน

4,633.00

ท่อน

5,524.00

ท่อน

6,831.00

ท่อน

7,484.00

ท่อน

8,613.00

ท่อน

13,692.00

ท่อน

15,533.00

ท่อน

12,830.00

ท่อน

16,335.00

ท่อน

19,780.00

ท่อน

23,701.00

ท่อน

5,424.00

ท่อน

6,917.00

ท่อน

8,581.00

ท่อน

12,456.00

ท่อน

16,187.00

ท่อน

23,591.00

ท่อน

29,618.00

ตัน

47,000.00

ตัน

48,000.00

ตร.ม.

26.00

ตร.ม.

31.00

ตร.ม.

41.00

ตร.ม.

41.00

ตร.ม.

54.00

ตร.ม.

48.00

ตร.ม.

63.00

ตร.ม.

80.00

ตร.ม.

60.00

ตร.ม.

46.00

ตร.ม.

55.00

ตร.ม.

68.00

ข้อมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 โทรศัพท์ (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31


อาคารเขียวกับกระแสรักษ์โลก โดย ดร.จตุ วั ฒ น์ วโรดมพั น ธ์ LEED AP อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการสถาบันอาคารเขียวไทย ซึ่งประเด็นเหล่านี้ต้องสามารถถูกประเมิน วัดระดับ และ ตรวจสอบได้ ในหลายประเทศก็ได้มีการจัดตั้งสถาบันต่างๆ เพื่อทำการพัฒนาเกณฑ์การประเมินอาคารเขียว (Green Building Assessment System) เพื่อที่จะนำมารับรอง และให้รางวัลกับอาคารต่างที่สามารถผ่านเกณฑ์ได้อย่าง เป็นรูปธรรม เกณฑ์แรกๆ คือ BREEAM ของประเทศ อังกฤษ ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นด้วยสถาบัน BRE ซึ่งเป็นต้นแบบ ให้กับประเทศต่างในโลกไม่ว่าจะเป็น Green Globe ของ แคนาดา Green Star ของออสเตรเลีย ใกล้บ้านเราก็มา Green Mark ของสิงค์โปร์ และ Green Building Index ของมาเลเซีย ซึ่งในบรรดาเกณฑ์เหล่านี้ เกณฑ์ประสบ ความสำเร็จสูงสุดคงจะหนีไม่พน้ LEED ของ สหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดย USGBC และในขณะนี้ทำการรับรอง โดย GBCI ความสำเร็จของ LEED นั้นถือเป็นปรากฏการณ์ของโลก โดยมีอาคารที่ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูล

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันกระแสการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นที่สนใจ ของคนทั่วทั้งโลก ดังจะเห็นได้จากการรณรงค์มากมายจากทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการ ใช้ถงุ ผ้าลดโลกร้อน การใช้จักรยาน การคัดแยกขยะ การประหยัดน้ำ การใช้วัสดุจากธรรมชาติท่ี ย่อยสลายง่าย เป็นต้น ในส่วนอาคารนั้นก็ได้มกี ารรณรงค์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการเริ่มแรกของการออกแบบอาคารตามกระแสรักษ์โลกในบ้านเราเริ่ม จากกระแสการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน โดยจะเห็นได้จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 หรือ การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานหลายแห่งๆ ที่เริ่ม ของ GBCI และอยู่ในขั้นตอนการประเมินกว่า 25,000 ปรากฏขึ้นในไทยอย่างต่อเนื่อง โครงการทั่วโลก และผ่านการรับรองแล้วกว่า 7,000 อาคาร อย่างไรก็ตามประเด็นทางด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ กำลังเป็นกระแสในขณะนั้นก็ถูกท้าทายด้วยประเด็นทาง สภาวะแวดล้อมด้านอื่นๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านที่ต้งั ของโครงการ เอง อะไรจะเกิดขึ้นหากอาคารอนุรักษ์พลังงานหลังหนึ่ง ถูกสร้างในที่ที่ห่างไกลจนการเดินทางของผู้คนไปยังอาคาร หลังนั้นกลับใช้พลังงานมากกว่าตัวอาคารเอง หรือแม้การ ใช้นำ้ ของอาคารที่ไม่มกี ารคำนึงถึงการออกแบบบูรณาการที่ นำน้ำฝนและน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นทางด้านคุณภาพชีวิตใน อาคารซึ่งมักจะสวนทางกับการประหยัดพลังงานเสมอ การ ปิดแอร์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานเพียงอย่างเดียวคงไม่ สามารถกระทำได้เ นื ่อ งจากผู ้ใ ช้ อ าคารเองก็ ค าดหวั ง ให้ อาคารต้อ งส่ ง เสริ ม ให้ มี ค วามเป็ น อยู ่ที ่ด ีขึ ้น และเพิ ่ม ประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้นกระแสอาคารเชิงนิเวศ

32

(ECO Building) จึงเกิดขึ้น ในช่วงนั้นแนวคิดอาคารเชิง นิเวศยังไม่ชัดเจนนัก แต่เป็นที่แน่ชัดว่าอาคารเชิงนิเวศคง ต้อ งตระหนั ก ถึ ง ประเด็น ที ่ม ากกว่ า การใช้ พ ลั ง งานเพี ย ง อย่างเดียว หากแต่ต้องคำนึงถึงประเด็นทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม สถาปนิกและผู้ประกอบการหลายแห่ง อาศัยช่องว่างดังกล่าวในการกล่าวอ้างถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโครงการของตนที่เกินจริงและไม่ สามารถตรวจวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิเช่น อาคารที่ใช้ solar cell เข้ามาผลิตไฟฟ้าให้โครงการ แต่ไม่ได้มีการ พิสูจน์ว่าผลิตไฟฟ้าได้มากน้อยเท่าไหร่ ซึ่งอาคารอาจมีการ ติด โซล่ า เซลล์ ใ นปริ ม าณที ่น้ อ ยมากแต่กั บ นำใช้ ใ นการ ประชาสัมพันธ์จนสร้างความเข้าใจที่ผิดให้กับสาธารณชน แม้กระทั่งในปัจจุบันกระแสการออกแบบอาคารเชิงนิเวศที่ ไม่เหมาะสมก็ยังคงพบเห็นได้อย่างต่อเนื่อง ปัญหาดังที่กล่าวมานีไ้ ม่เพียงเกิดขึ้นในประเทศไทย หากแต่ยังเกิดขึ้นทั่วโลกด้วย ดังนั้นนานาชาติจึงเริ่มที่จะ แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการยกระดับอาคารเชิงนิเวศให้มี ความชัดเจนและเข้มข้นขึ้น แนวความคิดของอาคารเขียว หรือ Green Building จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นให้ครอบคลุมทั้ง การลดการใช้ทรัพยากร การลดมลภาวะและผลกระทบต่อ สภาวะแวดล้อม และการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร

กระแสของ LEED ได้แผ่อิทธิพลเข้ามาในไทยเช่นกัน โดย จะมีกลุ่มที่ม่งุ เน้นในการเข้าร่วมรับรอง LEED ได้แก่ บริษทั ชั้นนำในไทย ไม่ว่าจะเป็น ปตท., กสิกรไทย, ปูนซิเมนต์ไทย ตลอดจนองค์กรระบับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Citibank, HSBC, USAID เป็นต้น สำหรับในไทยนั้น เกณฑ์การประเมินอาคารเขียวยัง พัฒนาได้ช้ากว่าชาติอื่นหลายๆ ชาติ โดยเรามีแนวความคิด ในการพัฒนา “เกณฑ์การประเมินอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ขึ้นตั้งแต่ปี 2549 โดย กระทรวงพลังงาน ซึ่งในปัจจุบันมีอาคารเข้าร่วมประเมิน เป็นรุ่นๆ และยังอยู่ในวงจำกัด ต่อมาได้มีแนวคิดที่จะทำ การประเมินอาคารเขียวโดยภาคเอกชน โดยเฉพาะกลุ่ม สถาปนิก และวิศวกร ขึ้น ซึ่ง 2 สมาคมใหญ่อย่าง สมาคม สถาปนิกสยาม และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ ร่วมกันก่อตั้ง สถาบันอาคารเขียวไทยขึ้น ในปัจจุบันนี้ทาง สถาบันอาคารเขียวไทย กำลังพัฒนาเกณฑ์การประเมิน อาคารเขียวไทย ซึ่งมีช่อื ว่า TREES หรือ เกณฑ์การประเมิน ความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทยขึ้น ในปัจจุบัน ทางสถาบันได้ว่าจ้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ ผังเมือง ธรรมศาสตร์ ให้จัดทำคู่มือ และแบบฟอร์มการ ประเมิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารเปิดตัวปลายปีนี้ สถานการณ์อาคารเขียวในไทยนับว่าอยู่ช่วงรอยต่อสำคัญ ว่าจะสามารถก่อให้เกิดอาคารเขียวที่มีการประเมินอย่าง เป็นระบบเป็นวงกว้างหรือไม่ แรงขับดันดังกล่าวคงจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นหากรัฐบาลเข้ามามีส่วนสนับสนุน อย่างจริงๆ ทั้งในแง่มาตรการทางกฎหายและภาษีต่างๆ ใน การสนับสนุนการเข้าร่วมประเมินอาคารของผู้ประกอบการ ในทุกระดับ


เข้ามารุกราน) และจะมีอีกยักษ์คือ ต่างชาติที่ทวีปเอเชีย กำลังเปิดตัวเป็น AEC (Asean Eco-Country) มีการเริ่ม ยกเว้นภาษี ค้าขายข้ามประเทศ ทั้งยอมให้นักธุรกิจ พ่อค้า ต่างชาติเข้ามาบุกรุกไทย ทำอย่างไรจึงจะเป็นมืออาชีพ SME ได้ ก็ต้องรีบปรับ ตัวเองให้รอบรู้ “โดยเฉพาะด้านการตลาด และเป็นตลาด เฉพาะถิ่น (SME จะเก่งในถิ่นของตัวเอง) เฉพาะสินค้า” รวมทั้งต้องยกระดับความรู้ ต้องมีข้อมูลที่ทันสมัย มีการ วิเคราะห์การตลาดที่ดีเพื่อหา “ช่องว่างการตลาด” ให้ได้ เพราะตลาดนั้นมีจุดว่างเสมอ เนื่องจากยักษ์ใหญ่จะจับปลา น้ำลึกมากกว่า ซึ่งต้องใช้เรือใหญ่ ใช้คนเยอะ ทำให้ไม่สามารถลงมาจับปลาน้ำตื้นเล็กๆ น้อยๆ เฉพาะถิ่นได้ แต่ SME อสังหาฯ ของเรา เคยทำงานสบายๆ มาใน อดีต สร้างบ้าน ทาวน์เฮาส์ ราคาถูกๆ ในถิ่นตัวเองอย่าง สบายมานาน ความคิดจะต้องแข่งขัน ปรับสินค้าและตัว เองก็น้อยมาก ก็คงจะเหมือนร้านโชห่วยขายของชำร้าน เล็กๆ ของไทยที่ถูกยักษ์ใหญ่ลงมากวาดตลาดเช่นปัจจุบัน

ยักษ์ใหญ่ RE กับ อนาคต SME

ตลาดอสังหาฯ ปัจจุบนั กำลังอยู่ในมือยักษ์ใหญ่ ก็คือ บริษัทในตลาดหุ้นประมาณ 40 บริษัท ครอบคลุม 75% ของตลาดทั้งหมด และ Top 10 บริษัทของยักษ์ใหญ่ในตลาด คลุมตลาด 50% (ตลาดบ้านในประเทศไทยประมาณปีละ 300,000 ล้านบาท) SME หรือบริษัทขนาดกลาง ขนาดเล็ก ที่ซื้อ-ขายไม่ เกิน 100 ล้านบาทต่อปี มีประมาณ 500 บริษัท ส่วนใหญ่ อยู่ตามต่างจังหวัด ปลูกบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ขายปีละไม่เกิน 50-100 ยูนิตต่อปี มีมาก ที่เก่งหน่อยก็สร้างศูนย์การค้า ห้องแถว ไม่เกิน 100 ห้อง SME ในกรุงเทพฯ เก่งหน่อยที่ มีที่ดินเอง กู้มาลงทุนเองขายเอง ก็มีทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโด บางบริษัทยอดขายใกล้เคียงกับบริษัท ขนาดเล็กในตลาดหุ้นประมาณ 1-500 ล้านบาทต่อปี และก็ มีบริษัทค่อนข้างใหญ่แต่อยู่นอกตลาดหุ้น บางหมู่บ้านยอด ขายปีละใกล้ๆ 1,000 ล้านบาทก็มี ตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยค่อนข้างที่จะมีสุขภาพ ที่ดี มีตลาดเล็ก ตลาดกลาง ที่ทนอยู่กับบริษัทขนาดใหญ่ บางประเทศ เช่น ฮ่องกง ญี่ปุ่น หรือแม้แต่สิงคโปร์ บริษัท SME จะไม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้ เพราะยักษ์ใหญ่ไม่กี่ บริษัทคลุมตลาดไว้ทั้งหมด SME ต้องลดตัวมาเป็นบริษัท นายหน้า บริษัทดูแลอาคาร บริษัทประเมินเท่านั้น ตลาดที่มียักษ์ใหญ่จำนวนกลุ่มหนึ่งครอบครองตลาด ทั้งหมดนี้ เรียกกันว่าเป็นตลาด “Aligagy” คือคนกลุ่มน้อย ครอบครองตลาด ถ้ากลุ่มบริษัทนี้จะฮั้วกันขึ้นราคาเหมือน สินค้าอื่นๆ เช่น น้ำตาล ข้าว ราคาสินค้าก็จะถูกกำหนด ไม่ เป็นตลาดเสรีที่จะค้าขายแข่งขัน และอีกลักษณะของตลาด เช่น มีตลาดยักษ์ใหญ่บริษัทเดียวคลุมตลาดจำนวนมาก อาจจะไม่ถึง 50% เพียง 30% ของตลาดเป็นตลาดเดี่ยว นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่า “Monopoly” ในบางประเทศเสรี ทุนนิยมจะไม่ยอมให้มีตลาด “Monopoly” หรือแม้ตลาด “Aligagy” มีกฎหมายเช่น “Antitrust Law” ให้บริษัท ยักษ์ใหญ่กระจายตลาดออกไปสู่ SME ให้ได้ เพื่อสนับสนุน ให้ตลาดเสรีมากขึ้น ป้องกันการจับมือกันฮั้ว ตลาดอสังหาฯ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยของไทย กำลัง ค่อยๆ มีการจับกลุ่มมากขึ้น ดูเช่นในตลาดหุ้นแม้จะมีหลาย บริษัท แต่ยักษ์ใหญ่หลายบริษัทจับมือถือแขนโอนหุ้นไขว้กัน จนเรียกได้ว่าเป็น “เครือเดียวกัน”

ส่วนดีของการเป็นยักษ์ใหญ่ก็มีมาก เช่น มีกำลังเงิน สูงมาก สามารถจะจ้างบุคคลที่มีประสิทธิภาพมาช่วยงาน อี ก ทั ้ง จะมี ค วามเข้ ม แข็ ง ด้า นการเงิ น และแข็ ง แกร่ ง มาก จน SME ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ตลาดได้เลย เช่น ปัจจุบัน ก็มีการโฆษณาของยักษ์ใหญ่ เช่น “ทุกที่ทุกขนาดทุกราคา” ก็แสดงว่าจะไม่เหลือช่องว่างให้ ไม่ใช่แค่เพียง SME แม้แต่ คู่แข่งที่เป็นยักษ์ด้วยกันก็เข้าไม่ได้ ในบางจังหวัดพอมีข่าว ว่ายักษ์ใหญ่จะเข้ามากวาดตลาด SME ท้องถิ่น ทุก Sector ตั้งแต่ราคาสูงจนต่ำ และทุกสินค้าไม่ว่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโด ก็ผวาเตรียมตัวถอยร่นพร้อมจะปิดตัว แต่ในความเชื่อของทฤษฎีการตลาดก็คือ “ทุกตลาดมี ช่องว่างเสมอ” แม้ในภาวะสงครามก็มีตลาดค้าขาย สร้าง คนที่เห็นช่องทางเป็นเศรษฐีได้ ขณะนี้ก็เช่นกัน SME คง ต้องรีบปรับตัว มิใช่รอให้ยกั ษ์ใหญ่ลงมากวาดตลาดล่างและ ตลาดชนบท (เหมือนร้านโชห่วยที่ถูกกลุ่ม Modern Trade

SME ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและรวมตัวกัน ขณะนี้ก็โชคดีที่ ตลาดอสังหาฯ มี Outlet เป็นตลาดให้กลุ่ม SME ขายของ (เหมือนศูนย์ OTOP) นั่นคืองาน “มหกรรมบ้านและคอน โด” ของ 3 สมาคม รวมทั้งมี Outlet จากคนที่จัด Event ต่างๆ ตลอดปี ส่วนดีของ SME อีกอย่างคือ มักจะเป็น เจ้าของที่ดินเอง ขายวัสดุ หรือรับเหมาเอง กู้เงินก็ไม่มาก เสี่ยงน้อย อยากจะเป็น SME มืออาชีพ ก็ควรจะกลับมา ศึกษาใหม่อีกที จะเป็นที่มหาวิทยาลัย หรือจากสมาคม ต่างๆ ก็จะสามารถช่วยยกระดับให้เป็น SME มืออาชีพสู่ ยักษ์ใหญ่ได้

33


เซ็นทรัล ลาดพร้าว

โฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

จากที่ดินรกร้างรูปสามเหลี่ยมปากทางลาดพร้าว ที่เต็มไปด้วยหนองน้ำและที่ทิ้งขยะ “กลุ่มจิราธิวัฒน์” ได้พลิกฟื้นให้เป็นศูนย์การค้าในรูปแบบวันสต๊อปช้อปปิ้งที่ได้ มาตรฐาน และใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่เหนืออื่นใด มันคือความภาคภูมิใจของกลุ่มเซ็นทรัล

จุดกำเนิดของเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว หลังจากได้ สัญญาเช่าใช้ที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว ได้มี การก่อตั้งบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ขึ้นในปี 2523 จากนั้นอีก 2 ปี จึงได้เปิดให้บริการ แต่ท่ามกลางภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ของประเทศในขณะนั้น ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลตัดสินใจหยุด การขยายงานไปกว่า 10 ปี แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ในที่สุดเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ก็สามารถพลิกโฉมหน้า เป็นศูนย์การค้าที่สมบูรณ์แบบ สามารถดึงดูดผู้คนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้มากกว่า 40 ล้านคน/ปี คุ้นเคยมากว่า 30 ปี คอนเซ็ปต์ในการออกแบบจึงออกมา ในแนวคิด Trend Eco และ Modern Green ใช้แนวคิด นำธรรมชาติมาสู่เมือง ดึงธรรมชาติเข้ามาเป็น New Lifestyle Experience เพื่อให้ลูกค้าที่มาที่ศูนย์ฯ ได้มีประสบการณ์ ใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติ การปรั บ ภาพลั ก ษณ์ ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้าวใหม่ ให้มีความทันสมัยเพื่อที่จะรองรับการเจริญ เติบโตของธุรกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า ทั้งในด้านของตัวศูนย์ฯ และบรรยากาศ รวมถึงสินค้าและบริการ เพื่อให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการนานกว่า 30 ปี ได้มี ที่ใหญ่ ครบครัน และทันสมัยที่สุดในกรุงเทพฯ ตอนเหนือ การปรับเล็กกันหลายครั้ง แต่ในที่สุดความเสื่อมโทรมและ หลังการปรับภาพลักษณ์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ปัญหาที่มากขึ้น ทำให้ถงึ จุดที่ต้องมีการรีโนเวทครั้งใหญ่เกิดขึ้น จะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีรายได้ ประกอบกับการที่ได้รบั การต่อสัญญาจากการรถไฟฯ อีก 20 สูงเข้ามามากขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานจากกลุ่มลูกค้าเดิม ปี ซีพเี อ็นจึงพร้อมที่จะทุ่มเม็ดเงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท เนื่องจากเรามีการปรับโพสิชั่นนิ่งให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคน ในการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของศูนย์ฯ ซึ่งการรีโนเวทในครั้ง ที่เปลี่ยนไป โดยจะเป็นศูนย์การค้าที่มีสินค้าและบริการครบ นี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ ทุกด้าน โดยโจทย์สำคัญสำหรับการปรับภาพลักษณ์ในครั้งนี้ ทางเซ็นทรัล มั่นใจว่าการปรับภาพลักษณ์ของสาขา คือ Transformation of the Legend ที่จะต้องทำให้ศูนย์ฯ ลาดพร้าว ที่จัดเตรียมงบเม็ดเงินสำหรับการรีโนเวทในครั้ง มีความทันสมัยขึ้น ในขณะที่ไม่ทิ้งเอกลักษณ์เดิมที่ลูกค้า นี้ไว้กว่า 3,000 ล้านบาท จะสามารถสร้างความน่าตื่นตา

34

ตื่นใจให้กบั คนกรุงเทพฯ และวงการค้าปลีกของไทยได้อย่าง แน่นอน ทั้งนี้ในการพัฒนาศูนย์การค้าทุกๆ ศูนย์ของซีพเี อ็น จะมีความโดดเด่นด้านการดีไซน์ เพราะเป็นอีกหนึ่ง Rewarding Experience ที่จะให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์ฯ

เพราะเซ็นทรัลมีนโยบายว่า การมาศูนย์การค้าไม่ใช่ เพียงแค่เป็นการมาซื้อของช้อปปิ้ง แต่เซ็นทรัลต้องการมอบ ประสบการณ์ที่แตกต่าง และเติมเต็มทุกจินตนาการของ ลูกค้า ทั้งในด้านบรรยากาศการช้อปปิ้ง การเลือกซื้อสินค้า ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละที่ การจัดกิจกรรม การตลาดให้ลู กค้า ได้มาสั มผัสประสบการณ์ที่แ ปลกใหม่


อย่างต่อเนื่อง สำหรับการปรับภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ในครั้งนี้ ใช้แนวคิด Trend Eco และ Modern Green มาเป็นคอนเซ็ปต์ในการออกแบบ เน้นให้ ดีไซน์ออกมาในรูปแบบ Contemporary ที่มีความล้ำสมัย แต่อยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติ เป็นแนวคิดนำธรรมชาติมา สู่เมือง ดึงธรรมชาติเข้ามาเป็น New Lifestyle Experience เพื่อให้ลูกค้าที่มาที่ศูนย์ฯ ได้มีประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับ ธรรมชาติ

โดยวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งให้ผิวสัมผัสแบบธรรมชาติ แต่มีความทันสมัย ซึ่งเป็นการนำแนวคิดจากศูนย์การค้าใน อเมริกาที่มีการออกแบบตกแต่งอาคารศูนย์การค้าในรูป แบบ Organic Free Form มี Curve มีการนำเอากระจก Skylight มาใช้ เพื่อให้มีแสงธรรมชาติมากขึ้น ให้เกิดความ รู้สกึ โปร่งสบายเป็นกันเอง สีท่ใี ช้ในการตกแต่งจะเป็นสี Earth Tone การจัดแสง Lighting ในศูนย์ฯ จะซอฟท์ ดูอบอุ่น สบายๆ เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองที่สามารถมาได้ทุกวัน นอกจากนี้ ซีพีเอ็นยังได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญกับเรื่องของ สิ่งแวดล้อม จึงได้นำแนวคิด Green Renovation มาใช้ใน กระบวนการปรับภาพลักษณ์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวด้วย โดยการประยุกต์แนวคิด Leadership in Energy & Environmental Design หรือ LEED ซึ่งเป็น เทรนด์ใ หม่ ข องการพั ฒ นาศู น ย์ ก ารค้ า ที ่ไ ด้รั บ ความนิ ย ม อย่างมากในสหรัฐอเมริกามาใช้

ห้องน้ำ มี Fresh Air และเพิ่มพื้นที่พักผ่อน มี Family Room ห้องให้นมลูก และมีที่จอดรถที่เพิ่มขึ้นเป็น 3,500 คัน เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต นอกจากนี้ ในส่วนของ ทางเชื่อมระหว่างรถไฟฟ้าใต้ดนิ ก็จะทำทางเชื่อมให้เข้าออก ยังศูนย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงรถไฟฟ้าบีทีเอส ก็ได้เตรียม รองรับช่องทางเชื่อมเข้าออกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.6 ล้านบาท และในช่วงที่มีการรีโนเวทศูนย์ฯ ได้มีการห่อหุ้มอาคาร เป็นอย่างดี เพื่อป้องกันมลพิษระหว่างการก่อสร้างไม่ให้กระทบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง สำหรับเนื้องานที่กำหนด ไว้ในการปรับปรุง เปลี่ยนและเพิ่มเติม ในการรีโนเวทครั้งนี้ คือ แบบสถาปัตยกรรมภายใน จะมี 3 ด้าน คือ ด้านความ ปลอดภัย มีการปรับเพิ่มบันไดหนีไฟ 3 ตำแหน่ง พร้อม ระบบอัดอากาศ ปรับปรุงลิฟต์ให้เป็นลิฟต์ดับเพลิง ปรับปรุง ระบบแสงสว่างในอาคารจอดรถเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ ได้มกี ารปรับเปลี่ยนตำแหน่งและเพิ่มจำนวน บันไดเลื่อน เปลี่ยนตำแหน่งห้องน้ำ เพิ่มจำนวนสุขภัณฑ์ ห้องน้ำคนพิการให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงระบบกันซึม หลังคา เพิ่มฉนวนกันความร้อน เพิ่มชั้นจอดรถอีก 1 ชั้น ลิฟต์โดยสารในอาคารจอดรถ 1 จุด ปรับปรุงระบบลิฟต์ โดยสารให้มีความรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ด้านความสวยงาม มีการปรับปรุงร่างของช่องเปิดให้ ได้รูปแบบทันสมัย เปลี่ยนวัสดุการตกแต่งภายในศูนย์การค้าทั้งหมด วัสดุมุงหลังคาบางส่วนให้มีแสงธรรมชาติเข้าสู่ ภายในตัวอาคารมากขึ้น และระบบแสงสว่างเพื่อให้ได้บรรยากาศที่สวยงาม ส่วนด้านวิศวกรรม มีการเปลี่ยนแปลง งานโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบระบาย อากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรมที่ปรับใหม่ โดยหลังปรับรูปลักษณ์ใหม่ ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกโดยจะเน้นการการเพิ่มพื้นที่สี เขียวบริเวณรอบโครง- สบายมากขึ้น มีการใส่บันไดเลื่อนเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้มีจุดอับ การ จัดสวนบนหลังคา มีการจัดที่จอดรถจักรยาน การ ไม่เดินไกล ให้มีความต่อเนื่องทั้งศูนย์ฯ เพิ่มจำนวนลิฟท์ พัฒนาโครงการบนโครงสร้างเดิมเพื่อลดงานก่อสร้าง เลือก โดยสาร มีลิฟท์ตรงที่จอดรถ มี VIP Drop Off เพิ่มจำนวน ใช้วัสดุรียูสในโครงการแทนที่จะใช้วัสดุสิ้นเปลืองใหม่ๆ การ เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้หลอด ไฟประหยัดพลังงาน และนำระบบต่างๆ ที่จะช่วยในการ ประหยัดพลังงานมาใช้ อย่างเช่น การใช้ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติตามความ สว่างจากแสงธรรมชาติ มีการใช้ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบปรับอากาศชนิดประหยัดพลังงาน ซึ่งตรงนี้เป็นการ ลงทุนประมาณ 24 ล้านบาท แต่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ รายละเอียดโครงการ เป็นผู้ประกอบการเอกชนรายแรกๆ ที่มีส่วนได้ช่วยสังคม และประเทศในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้ความ ชื่อโครงการ ตั้งใจที่ดีมีส่วนในการรณรงค์เรื่องนี้ และจะเป็นการกระตุ้น เจ้าของโครงการ จิตสำนึกให้ธุรกิจในภาคเอกชนหันมาให้ความสำคัญในเรื่อง ที่ตั้งโครงการ การรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ของชาติมากขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถลดการใช้พลัง- ลักษณะโครงการ งานในศูนย์ฯ ได้ปีละกว่า 3% หรือประหยัดค่าไฟได้ปีละ มูลค่าโครงการ

สำหรับวงเงินลงทุนในการรีโนเวทครั้งนี้ กำหนดไว้ที่ 2,400 ล้านบาท และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จบางส่วน ภายใน 31 ธันวาคม 2554 เว้นในส่วนที่ต้องยื่นแบบต่อ ส่วนราชการพิจารณา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี หลังได้รับอนุมัติ แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ เตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั้ง ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ จากแผนงานเดิมที่กลุ่มเซ็นทรัลเตรียมจะเปิดศูนย์การค้า ก่อนในช่วงกลางเดือน และตามด้วยห้างสรรพสินค้าในช่วง ปลายเดือน ทั้งนี้ โฉมใหม่ของเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จะมีรา้ นค้า 300 ร้าน และเพิ่มสัดส่วนในกลุ่มร้านอาหาร แฟชั่นอินเตอร์แบรนด์ มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และการขยายฐานลูกค้าเป็นระดับเอถึงบีบวกให้มากขึ้น และคาดว่าหลังเปิดศูนย์ฯ โฉมใหม่แล้ว จะมีลูกค้าเข้ามาใช้ บริการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20% จากตัวเลขเดิมที่จะลูกค้า หมุนเวียนเฉลี่ย 1.5 แสนคนต่อวัน

การรีโนเวตครั้งใหญ่ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ในครั้งนี้ จะป็นการยกระดับศูนย์ฯ ให้สามารถ ขึ้นมาเทียบชั้นห้างเซ็นทรัล ชิดลม ทั้งในแง่ของแบรนด์สนิ ค้า และบริการ เพื่อให้เป็นศูนย์ในรูปแบบวันสต็อปช็อปปิ้งอย่างแท้จริงและเต็มรูปแบบของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ห้าแยกลาดพร้าว งานปรับปรุงศูนย์การค้า 3,000 ล้านบาท

35


ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด การศึกษา - ระดับปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จาก University of California ที่ Berkeley - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก London School of Economics สาขา International Accounting and Finance ประสบการณ์ 2539 นักวิเคราะห์ ประจำฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท เงินทุนเอกธนกิจ จำกัด 2543 ก่อตั้งบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ชื่อเดิม บริษัท วินด์มิลล์ ดีเวลลอปเม้นท์ ผลงาน - ไอดีโอ แอชตัน - ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน - ไอดีโอ มอร์ฟ 38 - ไอดีโอ ลาดพร้าว 17 - ไอดีโอ บลูโคฟ สุขุมวิท - มัลดิฟส์ ปาร์ม บางนา-วงแหวน - ไอดีโอ เวิร์ฟ สุขุมวิท - มัลดีฟส์ บีช ศรีนครินทร์-กิ่งแก้ว - ไอดีโอ รัชดา-ห้วยขวาง - ลันตา รีสอร์ทไลฟ์ บางนา-วงแหวน - ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103 - สิมิลัน ริฟ พระราม9-กรุงเทพกรีฑา - ไอดีโอ สาทร-ตากสิน - บาหลี บีช อ่อนนุช-ลาดกระบัง - ไอดีโอ บลูโคฟ สาทร - ไวกิกิ ซอร์ พระราม9-กรุงเทพกรีฑา - ไอดีโอ ลาดพร้าว 5 - วินด์มิลล์ บางนา-สุวรรณภูมิ - ไอดีโอ คิว พญาไท สถานที่ตดิ ต่อ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 99/1 หมู ่ 14 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 10.5 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2316-2222 โทรสาร. 0-2317-1100

จรวย จิตต์ชื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา เกิดวันที่ 27 เมษายน 2509 การศึกษา ษา - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาการจัดการ การ สาขานิเทศศาตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช รรมราช - จบการศึกษาระดับปริญญาโท ญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ศูนย์จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2541 – 2544 ดำรงตำแหน่งสมาชิก อบต.กำแพงเซา พ.ศ. 2545 – 2548 ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำแพงเซา พ.ศ. 2549 – 2552 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา คติประจำใจ ทำงาน จริงใจ ไม่อคติ สถานที่ตดิ ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกำพงเซา ที่อยู่ 264/1 หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์. 0-7537-7581

36

ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ การศึกษา - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน - 2534 Support Engineer (Sun microsystem): Logic Co., Ltd. - 2535 Sales Engineer (Sun microsystem/CAD department): Logic Co.,Ltd. - 2537 ก่อตั้งบริษัท แอพพลิแคด จำกัด ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด เกียรติประวัติ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี สถานที่ติดต่อ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เลขที่ 69 อาคารมิตรถาวร ซอยสรรพวุธ 2 (เลียบด่านเก็บเงินทางด่วนบางนา) ถนนสรรพวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2744-9045 โทรสาร 0-2744-9049

มุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เกิดวันที่ 10 มกราคม 2503 การศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (มศว.สงขลา)

ประสบการณ์ - อดีตสมาชิกวุฒิสภายะลา (4 มี.ค. 2543 - 27 ก.ค. 2549) - เลขานุการคณะทำงานด้านการเมือง ของประธานรัฐสภา - ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานผู้แทนฮัจย์ - ทางการไทย (อมีรุ้ลฮัจย์) สถานที่ตดิ ต่อ 2 ซอยเรืองฤทธิ์ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองจังหวัดยะลา 95000 โทร. 073-221557 โทรสาร. 073-211775


‘ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์’ ชี้

BIM ทางรอดวงการออกแบบก่อสร้าง

เป็นที่ทราบกันดีว่า ในกระบวนการของงานออกแบบก่อสร้าง มีบุคคลสามฝ่ายที่ต้องทำงาน เชื่อมโยงสอดประสานกัน เริ่มที่ต้นน้ำคือ “สถาปนิก” ส่งงานต่อ “วิศวกร” ส่วนปลายน้ำ เป็นหน้าที่ “ผู้รับเหมา” ถ้าต้องมีการแก้ไขหรือมีอะไรที่ผิดพลาด ก็ต้องแก้ไขกันหมดทั้ง ขบวนการ ทำให้เสียเวลาและมีโอกาสผิดพลาดได้มาก แต่ปัจจุบันระบบและเทคโนโลยีที่ใช้ใน วงการออกแบบก่อสร้างได้พัฒนามาถึงขัน้ ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถที่จะทำงานไปพร้อมๆ กัน โดยอาศัยระบบ BIM หรือ Building Information Modeling เข้ามาช่วย เพื่อให้การ ทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาด “ประภาส ตั้งอดุลย์รตั น์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด และ บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จำกัด ให้ฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการซอฟต์แวร์ชว่ ยงานก่อสร้าง ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การ ทำงานออกแบบก่อสร้างเป็นแบบสองมิติ ซึ่งการไหลของ ข้อมูลจะเป็นไปอย่างช้าๆ และการตอบกลับก็มีความซับ ซ้อนและสับสน แต่ในปัจจุบันระบบ BIM ได้เข้ามามี บทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะในต่างประเทศที่หันมาใช้ระบบนี้ กันหมด ในระบบนี้ ทุกอย่างจะเป็นก้อนข้อมูล ตั้งแต่ขั้นตอน ของสถาปนิก จะเป็นข้อมูลโมเดลแบบสามมิติ ทำให้คุยกับ เจ้าของได้งา่ ย มีความเข้าใจตรงกัน เมื่อส่งงานต่อให้วศิ วกร ก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นแบบใหม่ สามารถนำข้อมูลที่สถาปนิกทำ ไว้ไปวิเคราะห์โครงสร้างได้ทันที และเมื่อไปถึงขั้นตอนการ ก่อสร้างของผู้รับเหมาก็จะง่ายขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจะให้ความ สำคัญกับงานในส่วนนี้น้อยมาก ทั้งๆ ที่งานในส่วนนี้มีมูลค่า มากที่สดุ แต่กลับถูกละเลยมากที่สดุ ผู้รบั เหมาต้องแก้ปญ ั หา หน้างานเอาเอง แต่ในระบบ BIM จะทำให้ทั้งสามส่วนสามารถทำงาน ร่วมกันได้ โดยมี Construction Simulation สามารถที่จะ คาดการณ์และประเมินการก่อสร้างได้อย่างแม่นยำตัง้ แต่ เริ่มต้นโครงการ โดยระบบนี้สามารถให้ข้อมูลถึงการบริหาร จัดการด้านวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ รวม ไปถึงควบคุมด้านการเงินด้วย แต่ทั้งนี้ หากสถาปนิกที่อยู่ถ้าต้นทางยังทำงานเป็น สองมิติอยู่ ก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าสู่ระบบ BIM เพราะการ ที่จะเข้าสู่ระบบสามมิติได้นั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งสามส่วนหลัก คือ สถาปนิก วิศวกร และผู้ก่อสร้าง จะต้องมีการเปิดเผย ข้อมูลซึ่งกันและกัน จึงทำให้มีความวิตกกังวลที่จะเข้ามาใช้ งานระบบ BIM “ปัจจุบันบริษัทก่อสร้างโดยเฉพาะบริษัทญี่ปุ่นได้หันมา ใช้ระบบ BIM กันหมดแล้ว เพราะผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ ในการแก้ไขแบบ ไม่ว่าผู้ออกแบบจะเปลี่ยนแบบอย่างไร ผู้รับเหมาก็ต้องทำงานให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา ดังนั้น การนำเทคโนโลยี BIM เข้ามาใช้งานจึงช่วยให้งานง่ายขึ้น” BIM เป็นเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นมาก โดยอนุญาตให้ทุก ฝ่ายสามารถแก้ไขได้ โดยที่ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถ รับรู้ข้อมูลได้พร้อมกัน ซึ่งจะต่างจากในอดีตมากที่เรื่องนี้จะ เป็นเรื่องใหญ่มาก หากสถาปนิกแก้แบบก็จะเป็นปัญหากับ ทุกคนมาก แต่ในระบบนี้ การแก้ไขจะเป็นเรื่องง่ายมาก ใช้ เวลาปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อยในทุกขบวนการ ทำให้ให้การ ทำงานมีอิสระในการแก้ไข อย่างไรก็ตาม ทั้งสามฝ่ายสามารถที่จะเข้าสู่ระบบ BIM เฉพาะฝ่ายของตัวเองก็ย่อมได้ แต่หากทุกฝ่ายในขบวนการ ออกแบบก่อสร้างเข้าสู่ระบบนี้หมด ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ การทำงานเป็นอย่างมาก จะทำให้การทำงานเร็วขึ้น ความ

ผิดพลาดน้อยกว่าการทำงานแบบสองมิติ มีความสามารถ ในการคำนวณสูงกว่า แก้ไขได้ง่ายกว่า มีระบบ Constrruction Simulation ทำให้ทราบปัญหาที่จะเกิดขึ้นก่อน ที่จะลงมือก่อสร้าง “ที่ผ่านมามีบริษัทรับสร้างบ้าน ได้นำระบบ BIM ไปใช้ ในงานออกแบบเพื่อนำเสนอลูกค้า ก็ช่วยให้งานเร็วขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น สามารถแก้แบบรวมถึงรายละเอียดด้านวัสดุ ได้จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความยุ่งยาก มากๆ หากเป็นการงานทำงานในระบบ 2 มิติ แต่ระบบ BIM จะช่วยให้งานจบได้แบบง่ายๆ ไม่วา่ จะกับลูกค้า วิศวกร ไปจนถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง” ปัจจุบนั สถาปนิกไทยยังคิดแบบแยกส่วน โดยส่วนใหญ่ มักจะใช้ SketchUp ในการทำงานสามมิติ เมื่อพรีเซนต์ ลูกค้าเสร็จก็ทิ้งไป แล้วก็หันไปเขียนแบบใหม่เป็นสองมิติ เหมือนเดิน ซึ่งในต่างประเทศจะไม่มีแบบนี้แล้ว อาจจะมี บ้างก็เป็นงานเล็กๆ แต่จะหันมาใช้ BIM กันแบบเต็มระบบ ซึ่งอาจจะเสียเวลากว่าในช่วงเริ่มต้น แต่หลังจากนั้นจะง่าย มาก ทำให้งานเร็วขึ้นเป็นสิบเท่า แต่สำหรับในบ้านเรา ผู้ใช้อาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนวิธี เพราะวิธีการแบบเดิมก็สามารถทำงานได้ แต่ในไม่ช้านี้จะมี การแข่งขันที่มากขึ้น จะมีการเปิดเสรีทางการค้า ต่างชาติ จะเข้ามาแข่งขันกับสถาปนิกไทยโดยเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะ จากออสเตรเลียที่ทำงานด้วยเทคโนโลยี BIM ทั้งหมด “ประภาส” ให้มุมมองต่อไปว่า เราเคยคิดกันมั๊ยว่า ทำไมบริษทั ต่างชาติ ซึ่งมีคา่ แรงแพงกว่าเรา แต่เวลาบิดงาน ออกแบบกลับทำได้ในราคาที่ถกู กว่า เป็นเพราะต่างชาติมรี ะบบ การจัดการที่ดี ซึ่งก็คือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึง ทำงานได้เร็วขึ้นด้วยเวลาที่น้อยกว่ามาก รวมถึงมีความ ชัดเจนมากในเรื่องต้นทุน โดยอาศัยระบบ BIM เข้ามาช่วย ทันทีที่มีการเปิดเสรีอาเซียนการแข่งขันจะรุนแรงมาก ขึ้น ถ้าหากใครปรับตัวไม่ทัน ก็จะแข่งขันลำบาก เวลานี้ สถาปนิกไทยต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน แต่ สถาปนิกไทยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเล็ก ไม่ได้เป็นองค์กร ขนาดใหญ่ จึงมองไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน ต้องยอมรับว่า สถาปนิกไทยมีฝีมือดี แต่เรายังใช้ เครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ ถ้า สถาปนิกไทยไม่รีบปรับตัว ไม่รวมกลุ่มกัน ไม่มีการนำ เครื่องมือมาช่วย จะต้องเหนื่อยแน่ เพราะจะมีสถาปนิกที่ ความพร้อมในทุกๆ ด้านเข้า และสถาปนิกต่างชาติที่มี ค่าแรงถูกกว่าก็จะเข้ามาด้วย สถาปนิกไทยก็จะหาที่ยืนได้ ยากขึ้น การเปลี่ยนมาใช้ BIM ไม่ทำให้งานหนักขึ้น สถาปนิก จะทำงานได้เร็วขึ้น เพราะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำงาน ส่วนค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการทำงานด้วย ระบบสองมิติ ในส่วนของบริษัทแอพพลิแคด เรามีซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนระบบนี้มี โดยมี ArchiCAD เป็นตัวหลัก

ส่วนด้านงานโครงสร้างมี Graitech และที่กำลังพัฒนาอยู่ สำหรับการทำงานของผู้รับเหมาโดยเฉพาะ BIM เป็นคอนเซปต์ เป็นการทำงานแบบสามมิติบน ข้อมูล มีความยืดหยุ่นในการที่จะเลือกใช้งาน โดยเราพยายาม โปรโมท Open BIM เมื่อเข้ามาอยู่ในระบบนี้ข้อมูลจะ สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ กับทุกซอฟต์แวร์ท่เี ข้าสแตนดาร์ด ของ Open BIM โดยจะส่งผ่านข้อมูลบนมาตรฐานของ IFC Format “สำหรับบ้านเรา คาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร ในการใช้งานระบบ BIM ปัจจุบันเราเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการ เรียนรู้ เริ่มมีการทดลองใช้ในไพลอตโปรเจกต์ ระยะต่อไป คือการใช้งานจริง โดยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนจาก การทดลองใช้สู่การใช้งานจริง ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากบริษัทใน สมาคมรับสร้างบ้าน ซึ่งในปีหน้าจะเห็นภาพของการใช้ระบบ BIM ชัดเจนยิ่งขึ้น” แต่การที่จะเปลี่ยนเป็น BIM ทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้ แต่หากคาดหวังว่า 50% ของตลาดหันมาใช้ระบบนี้ ก็คง ต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5 ปี ทั้งนี้ความยากประการหนึ่ง ของการเปลี่ยนคือ เป็นเรื่องของการเปลี่ยนระบบการ ทำงาน เดิมทีที่ต้องเปลี่ยนจากการเขียนมือเป็นเม้าส์ ซึ่ง ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนกระบวนการ แต่ BIM เป็นการเปลี่ยน กระบวนการจะไม่มีดรออิงค์ จะมีแต่ข้อมูลเท่านั้น กระบวนการต่างๆ จะเปลี่ยนไปหมด กระบวนตรวจ แบบจะเปลี่ยน การคุยกับลูกค้าจะเปลี่ยน มันจะเปลี่ยน ระบบการทำงานทั้งหมด จึงค่อนข้างยากในการที่จะเปลี่ยน มาใช้ระบบ BIM อย่างรวดเร็ว แต่ในต่างประเทศอย่างใน สิงคโปร์หันมาใช้ระบบนีก้ ันหมดแล้วโดยรัฐบาลเป็นตัวนำ ด้วยการตรวจแบบผ่านระบบ BIM ส่วนในมาเลเซียกำลัง หันมาใช้ระบบนี้ “ประภาส” ทิ้งท้ายว่า เทรนด์ของโลกมาทางนี้แน่นอน ใครเปลี่ยนก่อนย่อมได้เปรียบ สถาปนิกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มี ความจำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะ BIM จะทำให้สถาปนิก ทำงานง่ายขึ้น จบงานได้เร็วขึ้น จะได้มีเวลาทำการค้ามาก ขึ้น พูดง่ายๆ ว่า BIM จะทำให้คุณ “Win more job and get the job done faster” จึงอยากจะขอให้ผู้ประกอบ การหันมาดูระบบ BIM เพราะเป็นเครื่องมือที่ดีและมี ประสิทธิภาพมาก และผมเชื่อว่าเทรนด์ของเทคโนโลยีมา แบบนี้ ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เตรียมพร้อม...ก็คงจะเหนื่อย

37


BWTC

ข้างเบา ฐานของอาคารจึงถูกออกแบบให้กว้าง ถั ด ขึ ้น มาปี ก จะเริ ่ม สอบเข้ า หาส่ ว นยอดของอาคาร การลดขนาดลงในระดับที่สองก็เพราะว่ากระแสลมเริ่มแรง ขึ้น และจะเล็กที่สุดในระดับสูงสุดซึ่งมีกระแสลมแรง จึงไม่ จำเป็นต้องการปีกดักลมขนาดใหญ่ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำ ให้เทอร์ไบแต่ละตัวสามารถหมุนได้อย่างสม่ำเสมอ แม้จะ อยู่ในระดับกระแสลมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพ ในการผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงสุด และยังทำให้ เส้นสายของอาคารดูดีมีเอกลักษ์อีกด้วย นอกจากนี้ มีรายละเอียดในการกำหนดองศาที่ตั้งของ อาคารให้ทำหน้าที่เป็นเหมือนอุโมงค์ลม ที่จะรับลมและรีด กระแสลมให้ไหลเร็วและแรงขึ้น ในช่วงที่พัดผ่านช่องว่าง ระหว่างอาคารทั้งสองหลัง เพื่อที่จะขับเคลื่อนเทอร์ไบ ซึ่ง วิธีการนี้ได้มีการทดสอบแล้วในอุโมงค์ลม โดยกระแสลมจะ วิ่งผ่านตัวอาคารเป็นลักษณะตัว S โดยจะทำมุมกับกังหัน ลมประมาณ 45 องศา ซึ่งเป็นมุมที่ดีที่สุดในการขับเคลื่อน เทอร์ไบเพื่อที่จะผลิตกระแสได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าที่ถูกนำมาติดตัง้ ในโปรเจกต์นี้ ที่ถูกติดตั้งอยู่บนสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร ซึ ่ง มี ค วามแข็ ง แรงพอที ่จ ะรั บ กระแสลมแรงจากอ่ า ว เปอร์เซีย โดยมันจะหันหน้าไปทางทิศเหนือเพื่อจะรับลมที่พดั เข้าสู่ฝ่งั เพื่อที่จะขับเคลื่อนกังหันลมกำเนิดไฟฟ้าขนาด 225

กังหันยักษ์แห่งบาห์เรน

“บาห์เรน” จัดเป็นประเทศเล็กๆ ในอ่าวอาหรับ ที่กล้าประกาศตัวเป็นฮับทางการเงินของ ตะวันออกกลาง จึงต้องมีการทุ่มลงทุนในโครงการก่อสร้างระดับเมกะโปรเจกต์เป็นจำนวนมาก อย่างโครงการ Financial Harbour ที่มีมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึง โครงการ Bahrain World Trade Center ที่จะเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ของประเทศนี้

แผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้โครงการ แต่ก็พบว่า สภาพอากาศที่ร้อนสุดขั้วของบาห์เรนจะทำให้มีปัญหาตาม มาในภายหลัง ด้วยเหตุนี้จึงต้องคิดค้นหาแนวทางอื่นที่ ความเป็นไปได้มากกว่า ด้วยการเลือกที่จะติดตั้งเทอร์ไบ ขนาด 29 เมตร บนสะพานเชื่อมที่มีความยาว 30 เมตร ระหว่างทาวเวอร์ทั้งสอง ตัวอาคารจึงถูกดีไซน์ให้สามารถ รองรับกระแสลมจากชายฝั่งทะเลที่มีกำลังแรงมากๆ เพื่อ ขับเคลื่อนกังหันเทอร์ไบ

โครงการก่อสร้างอาคาร “Bahrain World Trade Center” หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า Bahrain WTC หรือ BWTC ตั้งอยู่ที่เมืองมานามา ในประเทศบาห์เรน โดยมี มูลค่าการลงทุนถึง 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อก่อสร้างตึก แฝดที่มีความสูง 240 เมตร ขนาด 50 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น ซึ่งออกแบบโดย Atkins และมี Ramboll, Norwin A/ S และ Elsam Engineering ทำหน้าที่กอ่ สร้าง โดยเริ่ม ลงมือก่อสร้างในปี 2004 และได้เริ่มเปิดใช้มาตั้งแต่ปี 2008 โปรเจกต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญในเรื่อง การรักษาและอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นกระแสหลัก ของโลกในวันนี้ งานดีไซน์ของโครงการนี้จึงให้ความสำคัญ เป็นพิเศษในเรื่องการใช้พลังงานที่จะต้องบริโภคพลังงานให้ ต่ำที่สุด ในขณะเดียวกันจะต้องเป็นการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด และยังต้องใส่ใจในเรื่องการปลดปล่อย คาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยการการการพึ่งพาแหล่ง พลังงานจากภายนอกอาคาร แต่การจะทำให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารยั่งยืนที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งแรกที่ผู้ออกแบบนึกถึงคือการนำ

38

ความน่าสนในของทาวเวอร์แฝดคู่นี้ อยู่ที่ดีไซน์ที่เป็น การหลอมรวมของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเข้าด้วยกัน อย่างกลมกลืนและมีเหตุผล โดยยึดหลักการออกแบบภาย ใต้แนวคิดพลังงานทดแทน Atkins ดีไซน์ให้อาคารคู่นี้ให้มี รูปร่างคล้ายใบเรือที่หันข้างเข้าหากัน ลักษณะของอาคารที่ ถูกออกแบบให้เป็นเหมือนปีกช่วยดักลมที่พัดผ่านทั้งสอง อาคาร ลักษณะที่เหมือนใบเรือทำให้เกิดความแตกต่างด้าน รูปทรงของอาคารในแต่ละชั้น โดยในระดับชั้นล่างๆ ปีกดัก ลมจะขนาดใหญ่ที่สุด เพราะกระแสลมในระดับต่ำจะค่อน

KW ทั้ง 3 ตัว ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกันได้มากถึง 675 KW คิดเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ป้อนให้กับอาคารได้ ราว 11-15% ของปริมาณไฟฟ้าที่อาคารคู่นี้ต้องใช้ หรือปี ละประมาณ 1.1-1.3 GWh ซึ่งสามารถใช้เปิดไฟส่องสว่าง ให้กับบ้านเรือนได้มากถึง 300 หลังตลอด 1 ปีเต็มๆ ปัจจุบัน กังลมทั้ง 3 ตัว ของ BWTC ได้หมุนเพื่อทำ หน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว ผลงานชิ้นนี้ถือเป็น ความสำเร็จของงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็น ด้วยเทอร์ไบขนาด ใหญ่ที่สุดที่เคยถูกติดตั้งบนอาคาร และเป็นเทอร์ไบตัวแรก ของโลกที่ถูกติดตั้งระหว่างอาคาร และมันยังเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของเมืองนี้ ในฐานะตึกสูงอันดับสองของบาห์เรน นอกจากความสำเร็จที่ได้รับจากการถูกกล่าวขานแล้ว BWTC ยังมีรางวัลระดับโลกเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จ ในหลายๆ ด้าน ด้วยการได้รับ LEAF Award ในฐานะ โครงการที่ใช้เทคโนโลยีท่ดี ีท่สี ดุ และ Sustainable Design Award แห่งโลกอาหรับ อีกด้วย ที่มา : http://en.wikipedia.org http://www.worldarchitecturenews.com


หลังคา ตราห้าห่วง

เปิดรับทีมงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา จำนวนมากเพื ่อ รองรั บ การขยายตั ว ของตลาด โครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้ง ในกรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตั้ง กระเบื้องหลังคาคอนกรีต /กระเบื้องหลังคาลอนคู่ มาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com SHERA Infillwall ระบบผนังหล่อเพื่ออนาคต

ต้องการ บริษัท/หจก.รับเหมางานผนัง เบา เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อ รองรับงานผนังภายในอาคารสูง ในเขต กรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตั้งผนังเบามาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant. com, www.mahaphant.com รับสมัคร วิศวกร • เพศชาย • อายุระหว่าง 23-30 ปี • วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี วิ ศ วกรรมศาสตร์ อุตสาหการ • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไป • มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงาน

ISO 9001 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ติดต่อที ่ บริษทั ฟูซนั อินดัสเตรียล จำกัด โทร. 0-2879-3699 รับสมัคร โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร • อายุ 24 ปี ขึ้นไป • วุฒิ ปวส. • ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ขึ้นไป • หากมีทีมงานก่อสร้างบ้านและอาคาร ฝีมือดีจะได้รับพิจารณาพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท สหสุธา จำกัด โทร. 0-2542-2691-2 รับสมัคร โฟร์แมนก่อสร้าง • เพศชาย • อายุไม่เกิน 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป • มีความรู้ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ติดต่อที ่ บริษทั ดรีมแลนด์ พร๊อพเพอร์ต้ ี จำกัด โทร. 0-2422-0371-3 รับสมัคร พนักงานเขียนแบบ AutoCAD • เพศชาย • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส. (ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา) • สามารถใช้ โปรแกรม Autocad ได้

พิเศษ! โปรโมชั่นสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกรายป (24 ฉบับ)

ราคาปกติ 960 บาท เหลือเพียง 800 บาท

รับของสมนาคุณ ฟรีทันที!!

หมวกกอสราง Builder News มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ใบ หนังสือ Buildtech Buyers’ Guide 2011/2012 มูลคา 500 บาท จำนวน 1 เลม *จำนวนจำกัด*

การสมัครสมาชิกราย 2 ป (48 ฉบับ)

ราคาปกติ 1,600 บาท เหลือเพียง 1,200 บาท

รับของสมนาคุณ ฟรีทันที!!

เสื้อที่ระลึกงานวิศวกรรมแหงชาติ 2554 (ไซส XL) มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ตัว หมวกกอสราง Builder News มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ใบ หนังสือ Buildtech Buyers’ Guide 2011/2012 มูลคา 500 บาท จำนวน 1 เลม (ราคารวม VAT 7% แลว)

0-2717-3895 แฟกซ : 0-2717-3895

20

AUG

BMAM Expo Asia 2011 21 - 23 กันยายน 2554

เวลา 10.00 – 18.00 น รายละเอียด งานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุมชวสัยเปลี มมนาระดั ่ยนเดือนกับวับนนานาชาติ ที่ๆ หนังสือออกดวย เช น OCT 20, NOV 5, ด้านการบำรุงรักษาอาคาร และบริหารจัดการทรัพยากรอาคารแห่งเอเชีย ซึNOV ่งจัด20ขึฯลฯ ้น เป็นครั้งที่ 4 ในเมืองไทย ควบคู่ ไปกับงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และการประชุม สัมมนาระดับนานาชาติ ด้านการก่อสร้างและต่อเติม อาคารสีเขียวแห่งเอเชีย รวบรวม ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมฯ เช่น เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนา สถาปนิก ผู้ดูแลด้านอาคารและสถานที่ ผู้จัดการอาคารและสินทรัพย์ วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบำรุงรักษาอาคาร เข้าด้วยกันในงานฯ เพื่อแบ่งปัน คิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยน ทัศนคติของแนวโน้มทางธุรกิจ ความท้าทายในการบริหาร นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สถานที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดต่อ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด โทร. 0-2833-5121 เป็นอย่างดี • หากมีประสบการณ์ ในการเขียนแบบ ด้วย 3D จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด โทร. 0-2642-1200 ต่อ 108 รับสมัคร พนักงานออกแบบ • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวช. ถึง ปริญญาตรี ทางด้าน การออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้ โปรแกรม 3D Auto Cad • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ • ถ้ า มี ป ระสบการณ์ ด ้า นการออกแบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2541-5068 รับสมัคร วิศวกรโครงการ • เพศชาย อายุ 23-29 ปี • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป • อ่านแบบเครื่องกลได้ ติดต่อที่ บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด โทร. 0-2952-2561 รับสมัคร เจ้าหน้าที่เขียนแบบ • การศึกษาระดับปริญญาตรี • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Auto CAD ทั้ง 2D และ 3D • มีประสบการณ์ด้านการประเมินราคา • มีผลงานมานำเสนอ ติดต่อที่ บริษัท แคนนอน บอล บิสซิเนสโปรดักซ์ จำกัด โทร. 0-2977-7534 รับสมัคร วิศวกรฝ่ายขาย • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ • มีรถยนต์และใบขับขี่ • พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร ติดต่อที่ บริษัท เอส อี ดับเบิลยู ยูโรไดรฟ (ประเทศไทย) จำกัด E-mail : sewthailand@seweurodrive. co.th สนใจติดต่อลงโฆษณาย่อย ได้ที่ คุณปณิตา, สุธาสินี, ญาณตา โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 114

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับสมัคร SALES ขายพื้นที่งานแสดงสินค้า 3 ตำแหน่ง • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด/ขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงาน ขายพื้นที่งานแสดงสินค้า, สื่อโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และชอบทำงานเป็นทีม รับสมัคร พนักงานขายต่างประเทศ 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก) • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ในการ ประสานงานหรืองานขายต่างประเทศ รับสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และสื่อสารองค์กร • เพศชาย หญิง อายุต้งั แต่ 35 – 40 ปี • บริหารงานและวางแผนด้านการตลาด ตามนโยบาย และเป้าหมายบริษัทฯ • สร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ นำเสนอ ผลการดำเนินงาน • วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในการ ออกสื่อและคัดเลือกบริษัทฯโฆษณา • สามารถวางแผนการตลาด วางแผนสื่อ และงบประมาณในแต่ละโครงการ • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี รับสมัคร กองบก. / ผู้สื่อข่าว • เพศชาย • สามารถแปลข่าวภาษาอังกฤษได้ ด่วน!!! บริษัทฯ กำลังขยายธุรกิจ ทางด้านรายการ TV ต้องการผู้มี ประสบการณ์ เ ข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ ่ง ใน การดำเนินงานไปกับเรา (จำนวนมาก) ผู้สมัครทุกตำแหน่ง สามารถดาวน์โหลด ใบสมัคร และแบบสอบถาม ได้ที่ www.TTFintl.com กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลมาที่ thanchanit@TTFintl.com ติดต่อที่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2717-2477 ต่อ 103

39


ตอบแทนสังคม ชมรม “ฅนอาสา ลุมพินี บดินทร์เดชา-รามคำแหง” หนึ่งชมรมของ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) จัดกิจกรรม ทำความดีตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยชวนลูกบ้านกว่า 90 คนร่วมกัน ดูแลและให้อาหารช้างไทย ณ ศูนย์อนุรกั ษ์ชา้ งกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

แสดงความยินดี บริษัท เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำ ด้านการผลิตและให้บริการอุปกรณ์ เกี่ยวกับรถยนต์แบบเพิ่มมูลค่าจาก ประเทศอินเดีย จัดพิธีภูมิบูชา (พิธี ทางศาสนาฮินดูเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการสร้างอาคาร) แก่ โรงงานแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยคาด ว่ า โรงงานแห่ ง นี ้จ ะพร้ อ มดำเนิ น การเต็ม รู ป แบบในเดือ นมี น าคม 2555 เพื่อให้บริการขึ้นรูปและผลิต ชิ้นส่วนต่างๆ ในรถยนต์

ตรวจโครงการ ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต กรรมการ ผู้จัดการบริษัท และ ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ สายการสนับสนุน บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP เข้าตรวจเยี่ยม โครงการซิมวิภา – ลาดพร้าว ขณะ นี้ โครงการดำเนินการก่อสร้างไปถึง ชั้น 29 ซึ่งเป็นชั้นสุดท้าย และจะ เสร็จสมบูรณ์ภายในกลางปี 2555 ทั้งนี้ TNP ยังคงมีแผนเตรียมตัวเข้า จดทะเบี ย นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยในอนาคต

คัดเลือกนักออกแบบ มล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวย การสำนั ก ส่ ง เสริ ม มู ล ค่ า เพิ ่ม เพื ่อ การส่งออก พร้อมด้วยกูรดู ้านสินค้า ไลฟ์สไตล์และสินค้าตกแต่งบ้าน ให้ เกียรติร่วมคัดเลือกนักออกแบบใน “โครงการสร้างนักออกแบบสินค้า ไลฟ์สไตล์สู่ตลาดโลก ปี 2554” (Talent Thai 2011) ซึ่งแบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Next, Now และ New เพื่อปั้นแบรนด์สินค้า ของไทยให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับ ในระดับสากล ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอินดิเพนเดนท์ เมื่อวันก่อน

มอบเงินสนับสนุน บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ มอบเงินสนับสนุนการประกวดแบบ ภายใต้หัวข้อ “สรรค์สร้างริมน้ำ สร้างสรรค์บ้านเมือง กรุงเทพฯ 2020” กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น จำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อเป็น รางวั ล แก่ นิ สิ ต ผู ้เ ข้ า ร่ ว มประกวด ตามแผนงานของการท่ า เรื อ แห่ ง ประเทศไทย ที่ต้องการจะพัฒนา พื ้น ที ่ท่ า เรื อ คลองเตยให้ ส ามารถ รองรับกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก กิจกรรมหลักในการขนถ่ายสินค้า

รับรางวัล ปริญญา ทีฆวิวรรธน์ ผู้จัดการ โรงงานขอนแก่น บริษัท กระเบื้อง หลังคาซีแพค จำกัด เข้ารับรางวัล สถานประกอบกิ จ การด้า นความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2554 จาก อำพร นิติศิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน กระทรวงแรงงาน การันตี นโยบายและระบบการบริ ห าร จั ด การด้า นความปลอดภั ย ของ โรงงาน “ตราช้าง ซีแพคโมเนีย” ที่ เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล

“บิลเดอร์ นิวส์” หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อวงการก่อสร้าง โอกาสทอง ฉบับปักษ์หลัง เดือนสิงหาคม 2554 ของผู้ท่ตี ้องการปลูกสร้างบ้านมาถึงแล้ว วันที่ 25-28 สิงหาคม 2554 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเขาจัดงาน “รับสร้างบ้าน 2011” ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนี้บริษัทรับสร้าง บ้านที่มาร่วมออกบูธนอกจากจะมี โปรโมชั่นส่วนลดให้แล้ว ยังเป็นการขายที่ยืนราคาเดิมก่อนที่จะปรับราคาบ้านขึ้นไป หลังจบงาน ซึ่งคาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 8-15% แถมทาง สมาคมฯ ผู้จัดงานยังขนรางวัลมาให้กับผู้ที่จองปลูกสร้าง บ้านภายในงานได้ลุ้นรับ ทั้งรถยนต์ฮอนด้า บริโอ SMT 2 คัน รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ฟี โน่ 4 คัน และ Ipad 16 GB 3G WiFi เครื่อง ในขณะที่ผู้เข้าชมงานยังมี โอกาสได้ ลุ้มรับโทรศัพท์มือถือ Black Berry วันละ 4 เครื่อง ส่วน คนที่อยากได้แบบบ้านฟรีเขาก็มีมาแจกกว่า 30 แบบ ด้านการเคหะแห่งชาติ เชิญชวนเอกชนร่วมลงทุน ก่อสร้างอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภค 4 โครงการ รวม 129 หน่วย ประกอบด้วย โครงการบางพลี ทาวโฮม ที่ถนน บางนา-ตราด กม.ที่ 23 เป็นอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 15 หน่วย โครงการนครสวรรค์ นิวมาร์ท บนถนนผังสาย ก. ต.วัดไทรย์ อ.เมือง เป็นอาคารพานิชย์ 3.5 ชั้น 18 หน่วย โครงการ อุบลราชธานี ทาวน์โฮม บนถนนชยางกูร ต.ขามใหญ่ อ.เมือง เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น 17 หน่วย และโครงการกรีนวิลล์ ขอนแก่น บนถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง เป็นบ้าน ชั้นเดียว 79 หน่วย กำหนดยื่นซองเอกสารข้อเสนอคัดเลือก คุณสมบัติ เพื่อหาผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอผู้ร่วมลงทุน ในวันที่

40

29 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง เปิดซอง 2 อาคารสำนักงานใหญ่ (อาคาร 1) การเคหะ ปัญหาที่อยู่อาศัยของเพื่อนร่วมโลกที่ แห่งชาติ ด้อยโอกาส ดูจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวัน ล่าสุด องค์การ ที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ เตรียมผลักดันให้การมีท่อี ยู่อาศัย ที่มั่นคงปลอดภัย ต้องเป็นภาระเร่งด่วนในเอเชียแปซิฟิก เหตุกเ็ พราะว่าเกือบ 70% ของประชากรที่อาศัยอยู่ในภูมภิ าค นี้ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในประเทศไทยก็มีผู้ ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นับล้านคน ก็ต้องฝากรัฐบาลใหม่ ด้านแวดวงผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้ช่วยดูแลด้วย ก่อนที่ประกาศผลงานไตรมาสที่ 2/2554 ของบริษัท ไทย โพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY “เจริญ จันทร์พลังศรี” เอ็มดีคนเก่ง เตรียมควง 2 ขุนพลคู่ใจ “อาณัติ ปิ่นรัตน์” และ “เชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล” เดินสายพบ นักลงทุนภาคใต้ ที่โรงแรมซากุระ แกรนด์ววิ หาดใหญ่ นัยว่า งานนี้นอกจากจะตอกย้ำปัจจัยพื้นฐานอันแข็งแกร่ง ทิศทาง การเติบโตที่ชัดเจนของธุรกิจ และวิสัยทัศน์ที่ ไม่ธรรมดา ของผู้บริหาร กับทั้งมาร์เก็ตติ้ง และนักลงทุนภาคใต้แล้ว ว่ากันว่าอาจมีขา่ วดีมากๆ แอบฝากแฟนพันธุ์แท้ด้วย เพราะ ได้ขา่ วว่าก่อนปิดงบฯ ครึ่งปี TPOLY สร้างผลงานชิ้นโบว์แดง ด้านแบรนด์ ดันตัวเลขสูงเกินเป้าที่วางไว้ท้งั ปีซะแล้ว “คอตโต้” ในเอสซีจผี ลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง ผู้นำในธุรกิจกระเบื้อง สุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ เปิดตัวแคมเปญโฆษณาล่าสุด ที่นำเสนอ นวัตกรรมจาก COTTO STUDIO ที่สุดของศูนย์บริการ กระเบื้องและสุขภัณฑ์ครบวงจร จากคอตโต้ ที่พร้อมด้วย

ทีมงาน ที่สามารถให้คำแนะนำผู้บริโภคได้อย่างมืออาชีพ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ที่จะ MIX and MATCH เนรมิตให้หอ้ งสวยได้ด่งั ใจ รวมถึงทีมบริการเทคนิค ที่พร้อม ให้บริการติดตั้งอย่างมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานคอตโต้ ซึ่ง พร้อมให้บริการแล้ว 21 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ COTTO ยังได้เปิดตัว Microsite www.cotto.co.th/ cottostudio เพื่อสื่อสารแคมเปญ COTTO STUDIO ไป ถึงกลุ่ม online อีกด้วย พร้อมกันนี้ยังได้จัดกิจกรรมให้ร่วม สนุกผ่าน www.facebook.com/cottobrand อีกด้วย ด้าน เฮเฟเล่ ได้แนะนำอ่างอาบน้ำและอ่างล้าง หน้าชุดสโตน เรซิ่น (Stone Resin) ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี การผลิตอันล้ำสมัยและเน้นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อ่างอาบน้ำและอ่างล้างหน้าชุดสโตน เรซิ่น เป็นชุดสุขภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำใคร ด้วยวัสดุการผลิตจากธรรมชาติ อย่างโพลีเอสเตอร์ อคริลิค และแร่ธรรมชาติ ที่นำมาผ่าน กระบวนการผลิตขั้นสูง จนกลายเป็นขึ้นรูปผ่านนวัตกรรมที่ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทำให้ชุดสุขภัณฑ์ดูบางได้รูป มี พื้นผิวเรียบเนียนและสวยกว่าชุดสุขภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิค ตัวพื้นผิวจะใช้ โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น ในการเคลือบผิวชั้นบน และเคลือบพื้นผิวอีกชั้นด้วยเจล ซึ่งมีคณ ุ สมบัติในการป้องกัน รอยขีดขวนได้ดีเยี่ยม สำหรับรอยขูดที่ ไม่ลึก จะสามารถขัด ออกได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำเปล่า อีกทั้งยังทำให้พื้นผิวติด ทนนานและกันน้ำได้ดีอีกด้วย จุดเด่นที่สำคัญ คือ ตัวผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง ไม่รั่วซึม ทนต่อสารเคมี ที่สำคัญวัสดุ สามารถซ่อมแซมได้ และคงสภาพรูปลักษณ์ตามเดิม


สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยฯ

ร่วมลงนาม กรมทางหลวงชนบท กระทรวง คมนาคม ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่ ว มมื อ แลกเปลี ่ย น ความรู้วชิ าการด้านวิศวกรรมร่วมกับ 2 สถาบันชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ณ สถาบันนวัตกรรมเมือง มหาวิทยาลัยแห่งชาติโยโกฮามา และ ศู น ย์ ก ารประเมิ น วิ ศ วกรรมด้า น โครงสร้ า งขั ้น สู ง และการวิ จั ย สถาบันวิจัยงานโยธา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

เข้าร่วมงาน บริษัท นพดลพานิช จำกัด ได้เข้า ร่วมงานส่งเสริมการใช้น้ำร้อนด้วย ระบบผสมผสาน ปี 2554 เล็งเห็น ถึ ง ความสำคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ พลังงาน ได้ร่วมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ แผงน้ ำ ร้ อ นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ให้ ผู ้ป ระกอบการกลุ ่ม ธุ ร กิ จ และ ประชาชนได้มี ส่ ว นร่ ว มอนุ รั ก ษ์ พลังงาน โดยหันมาใช้พลังงาน ทดแทน งานดังกล่าวจัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ เชียงใหม่

จัดสัมมนา บริษทั ปูนซีเมนต์หลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายหลักของประเทศไทย จัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ ‘The new dimension of Green Architecture in Thailand’ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ภายในงานสัมมนาเป็นการประชาสัมพันธ์และมุ่งมั่นสร้างสรรค์ความรู้ ใหม่ๆ ควบคู่ ไปกับการปรับปรุงธุรกิจ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอกย้ำ ให้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของ ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เปิดตัวคอนโด ประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัวคอนโดมิเนี่ยมหรู “ไอวี่ แอมพิโอ” ภายใต้แนวคิด Timeless Luxury โครงการ รัชดาภิเษก-พระราม 9 (The Heart of Ratchada) เป็นอาคารสูง 29 ชั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 289 ยูนิต มีมูลค่า โครงการรวม 1,350 ล้านบาท ปัจจุบันมียอดขายไปแล้วกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะสามารถ ปิดการขายได้ภายในสิ้นปีนี้

มอบรถยนต์ วิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคม ธุรกิจรับสร้างบ้าน ส่งมอบรถยนต์ นิสสันมาร์ช ให้กบั ผู้ โชคดีท่ที ำสัญญา สร้างบ้านในงานรับสร้างบ้าน 2010 ที่ผ่านมา โดย รินสุข องอาจสกุลมั่น สร้างบ้านกับ บริษัท บางกอกเฮ้าส์ บิวเดอร์ จำกัด ทั้งนี้เงื่อนไขการได้ รับรางวัลเมื่อการก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ มีการส่งมอบบ้านจึงจะได้รับ รถยนต์

มอบรถบรรทุก อธิป พีชานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มอบรถบรรทุกขยะมูลฝอย มูลค่า 2.1 ล้านบาท ให้แก่เทศบาลเมือง ลำสามแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อ รักษาความสะอาดและจัดระเบียบ ให้ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยมี บุญไกร บุญคุ้ม นายกเทศมนตรี เมืองลำสามแก้ว เป็นผู้รับมอบ ณ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เมื่อกลาง เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

เพื ่อ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้เ ข้ า ร่ ว มอบรมมี ก ารอภิ ป รายใน กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ในองค์กรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มี กลุ่มเป้าหมาย การทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง - ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) โครงการด้านงานวิศวกรรมต่างๆ ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader) ด้า นธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละด้า นวิ ศ วกรรมดัง กล่ า ว - ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้หวั ใจสำคัญอย่างหนึ่ง (Project Team Member) คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ (Project - เจ้าของระบบงาน และผู้ ใช้ระบบงาน (Users) Management) อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ - ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และปฏิสัมพันธ์กับผู้ วิทยากร ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุก รศ.ดร.สุทธิ ภาษีผล ที่ปรึกษาอิสระ, อาจารย์พิเศษ กระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับปริญญาโทในหลายสถาบัน อาทิ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), วัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื ่อ ให้ ผู ้เ ข้ า อบรมโดยเฉพาะด้า นธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละด้า นวิ ศ วกรรมรั บ ทราบและเข้ า ใจหลั ก การ ติดต่อที่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน บริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถ พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 487 รามคำแหง 39 (ซอยวัด วางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule) เทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410-3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตาม โทรสาร 0-2319-2710-11 E-mail: eit@eit.or.th และควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ

ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า อสังหาริมทรัพย์ไทย ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย จัดสัมมนาพิเศษสำหรับผู้บริหาร ในวันที่ 20 กันยายน 2554 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมอโนมา หัวข้อการสัมมนา - อาคารชุดใจกลางเมืองล้นตลาดจริงหรือ ! - อัตราผลตอบแทนในการลงทุนเป็นอย่างไร - ล้นตลาดหรือยัง และจะแก้ปัญหาอย่างไรดี - เผยผลสรวจภาคสนามล่าสุด 100 โครงการ พร้อมวิเคราะห์เจาะลึก ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท ติดต่อที่ คุณภูวนัย สัตยพิพัฒน์ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและ ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย 10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพ 10120 โทร. 0-2295-3905

41


BuilderNews Online พบกันในเรื่องเด่นเวบไซต์ Builder News ประจำเดือน สิงหาคม ปักษ์นี้ เรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงก่อสร้างมานำเสนอ เช่นเคย เริ่มต้นด้วย เมืองแห่งอนาคต เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ที่รัฐบาลจีนได้ประกาศการลดใช้ พลังงานลง 20% ยิ่งไปกว่านั้นเป็นเมืองที่มีการใช้งานที่ ผสมผสานระหว่ า งเขตอุ ต สาหกรรมที ่เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ ่ง แวดล้อมและการอาศัยระบบนิเวศน์ ตามต่อกับโปรเจ็กต์ Le Galilée หนึ่งในโครงการเปิดตัว UDZ ในประเทศฝรั่งเศส ที่มีโครงสร้างคอนกรีตสีขาวขนาดใหญ่ดูคล้ายกับแผ่นมุง หลังคา เป็นพื้นที่สำหรับชมภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ที่สำคัญ ร่มบังแดดสามารถเป็นส่วนประกอบหลักของผนังหน้าอาคาร ซึ่งนำความสว่างที่สำคัญสู่สำนักงานต่างๆ และชมผลงาน การดีไซน์สุดเก๋ของสำนักงาน Google ในกรุงลอนดอน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องเด่นประจำเวบไซต์ บิลเดอร์นิวส์ เท่านั้น เพราะเรายังรวบรวมเรื่องราวที่ น่าสนใจจากแวดวงก่อสร้าง เพียงแค่ Click มาที่ www. BuilderNews.in.th คุณก็จะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

Column บ้านหยดน้ำ สำหรับแคมป์ปิ้งบนต้นไม้ แ ค ม ป์ ปิ ้ง บ น ต้นไม้ กับบ้านหยดน้ำ ออกแบบโดย Dré Wapenaar ดีไซน์เนอร์ชาวดัช ทำ ด้วยโครงเหล็กหุ้มด้วยผ้าหนา มีขนาดความสูง 13 ฟุต เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 ฟุต การตกแต่งภายในห้องจะมีเตียง นอนซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งและมีฟูกปูอีกที เพียงพอสำหรับให้ ผู้ ใหญ่ 2 คน และเด็ก 2 คน : http://bit.ly/qSeSrw

Project Review

Le Galilée

อาคารในเขตพัฒนาตัวเมือง

นำมาฝากสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้าง ที่ต้องการประกอบพิธีมงคล

ฤกษ์ประจำวันที่ 20 ส.ค. 2554 - 5 ก.ย. 2554 วันที่ 26 สิงหาคม 2554 วันศุกร์ แรม 12 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 27 สิงหาคม 2554

วันเสาร์ แรม 13 ค่ำ เดือน 9 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 30 สิงหาคม 2554

วันอังคาร ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 2 กันยายน 2554

วันศุกร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 5 กันยายน 2554 ตกแต่งออฟฟิศสไตล์ Google Google Scott Browning Interior Design ได้สร้างสำนักงาน เฟสหนึ่งของกูเกิลในกรุงลอนดอน สำนักงานแห่งใหม่มพี ้นื ที่ 40,000 ตารางฟุต ตั้งอยู่บนถนน 123 Buckingham Palace กรุงลอนดอน สำนักงานถูก ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมพร้อมความลื่นไหล ของการร่วมมือกันในการทำงาน ซึ่งรองรับจำนวนที่เพิ่ม ขึ้นของพนักงาน Google ในลอนดอน สำนักงานแห่งนี้ มีรปู แบบของท้องถิ่นที่ชดั เจน : http://bit.ly/mOP3Cg

Gallery Construction

The Magdeburg Water Bridge เป็นเพียงชุดภาพเด่นที่น่า สนใจใน Gallery Construction เพราะเรายังรวบรวมภาพถ่ายทาง สถาปัตยกรรมไว้มากมายติดตาม ชมได้ ในเวบไซต์ : http://bit.ly/ rakzRJ

เป็นหนึ่งในโครงการเปิดตัว UDZ (Urban Development Zone, เขตพัฒนาตัวเมือง) Andromède, ใน Blagnac ใกล้กบั Toulouse ในประเทศฝรั่งเศส ความงามของ Galilée เป็นผลมาจากการรวมของการแปล ความหมายของกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเมืองจากความต้องการ ทางสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดเป็นรูปแบบจำเพาะของ UDZ แผนการอยู่ตรงศูนย์กลางอาคารที่ โดดเด่นทั้งสองซึ่งเชื่อม ต่อกันด้วยฉากคอนกรีต ฉากกั้นเป็นรายละเอียดที่มองเห็น อันดับแรกทั้งหมดผสมผสานการเคลื่อนไหวทั้งแนวดิง่ และ แนวราบ อาคารที่ถูกปกคลุมทั้งสองห่อหุ้มด้วยวัสดุพิเศษที่ เป็นฉนวน ปรับลดหย่อนตามความสว่าง เทียบเคียงกับการ ดำเนินการลักษณะทางสิ่งแวดล้อม HEQ ด้วยโครงสร้าง คอนกรีตสีขาวขนาดใหญ่ทำให้ดูคล้ายกับแผ่นมุงหลังคา เป็นพื้นที่สำหรับปั่นจักรยานเพื่อชมภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ร่มบังแดดเป็นส่วนประกอบหลักของผนังหน้าอาคาร ซึ่งนำ ความสว่างที่สำคัญสู่สำนักงานต่างๆ รวมถึงพื้นที่เปิดของ อาคาร ร่มบังแดดถูกทำให้พร่ามัวอย่างกลมกลืนบนหน้าต่างที่มั่นคง ติดตามโปรเจ็กต์นี้ ได้ ในเวบไซต์ : http:// bit.ly/rmMZ7e Galilée

Green Construction

เมืองแห่งอนาคต เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

ในปี 2005 รัฐบาลจีนได้ประกาศเป้าหมายในการลดบริโภคพลังงานลง 20% ต่อ 1 หน่วย GDP ในปี 2010 ภายหลังการ ลงทุนจำนวน 3 แสนล้านยูโร ตลอด 5 ปี เป้าหมายก็ ได้บรรลุผลสำเร็จ แผนการ

พิทักษ์สภาพอากาศของจีน ได้เผยเป้าหมายออกมาสู่ประสิทธิภาพพลังงาน การ พัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการกระตุ้น ให้ประหยัดพลังงาน ในขณะที่ลดการปลดปล่อยมลพิษและปกป้องสิ่งแวดล้อม ให้แข็งแกร่ง สถาปนิกได้พฒ ั นานโยบายซึ่งสามารถเชื่อถือได้สำหรับโครงการ นี้ด้วย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเมือง-ชนบท ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมจะ แสดงลักษณะพิเศษและพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง จุดเริ่มต้นของสิ่งนี้ถูก เตรียมขึ้นโดยแนวคิดการออกแบบ “เมืองแก่นสาร” ยิ่งไปกว่านั้น การใช้งานที่ ผสมผสาน เช่น การอยู่อาศัย ทำงาน ชอปปิ้ง และพักผ่อน แผนการหลักได้ จัดเตรียมไว้สำหรับแต่ละพื้นที่ และนิยามหน้าที่ของเขต เช่น อุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการอาศัยระบบนิเวศน์ http://bit.ly/mOG5E7

วันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย 2554 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ

WHERE TO FIND US ร้านไทวัสดุ สาขา นนทบุรี ร้าน วี.เค. เซรามิค ถ.ศรีนครินทร์ ร้านโตเจริญพร สาขาดอนเมือง, พหลโยธิน กม.25 ร้านแกรนด์โฮมมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, ศรีนครินทร์, งามวงศ์วาน โชว์รูม HONDA ซัมมิท ฮอนด้า สาขาอุดมสุข, บางนา, ถนนศรีอยุธยา, กิจไพศาล ฮอนด้าคาร์ส, ช. กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ร้านกาแฟอะเมซอน ปั๊มน้ำมัน สาขา ปตท. เฉลิมพระเกียรติ, รามคำแหง สนามไดร์ฟกอล์ฟ นอร์ธปาร์ค บุญถาวร สาขารัชดา, สุวรรณภูม,ิ เกษตร-นวมินทร์ ร้าน i Love Coffee Design โครงการแสนสิริ กรุงเทพฯ และปริมณฑล สนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ศิริมหาชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ร้านกาแฟวาวี สาขา Urban Square (ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) สาขา Homework ราชพฤกษ์ นพดลพานิช ซิเมนต์ ไทยโฮมมาร์ท จ.เชียงใหม่ นพดลพานิช โฮมเอ็กซ์เปิร์ท จ.เชียงใหม่ หจก.บัวหลวงค้าวัสดุ บจก.สตาร์เวลล์ซัมมิท(ประเทศไทย) บจก.สตาร์เวลล์บิซิเนส (1998) ร้านบ่อวินค้าวัสดุ

หนังสือพิมพ์ ที่ปรึกษากิตมิ ศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวตั ถิกลุ , สุกจิ ทรัพย์เพิ่มพูน, ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์, ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเก้า, เรณู ฟักสกุล, มยุรี ดุ๊ก คอลัมน์นิสต์ วสันต์ คงจันทร์, ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้จัดการฝ่าย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ : รัฐ การ เมฆลอย กองบรรณาธิการ : วิมลวัลย์ พิบูลย์เวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน์ นุชเฟื่อง, กชพร พูลศรี, สุรัช เปลี่ยนศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เอกรินทร์ จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ์ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธสง, สุธาสินี สงวนชีพ, ญาณตา อ่อนจิ๋ว เลขาฝ่ายโฆษณา : ศรีสดุ า เสถียรวงศ์นษุ า พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ์ การเงิน : ศิรนิ ารถ แก้วอุไร ศิลปกรรม : พิชติ บุญประเสริฐ พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจ้าของ : บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 144 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2717-3843 E-mail : editor@buildernews.in.th www.buildernews.in.th

42


หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 7 ฉบับที่ 179 ปักษ์หลัง เดือนสิงหาคม 2554  

ตลาดหลังคา, ตราช้าง EXCELLA, เลิศลอย เมทัลชีท, คนสร้างบ้าน