Page 1

ก้าวสู่ปีที่

เทคนิคการเพิ่มความเงางามพื้นหินด้วยเครื่องปัดเงาอย่างมีประสิทธิภาพ

Subscriber Only !

ฉบับที่ 175 ปักษ์หลัง มิถุนายน 2554

ธุรกิจก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปเฟื่อง ผู้ให้บริการชูจุดแข็งเร่งเดินหน้าสร้างฐานตลาด

ธุรกิจก่อสร้างโรงงานและอาคารสำเร็จรูปมาแรง ผู้ ให้ บริการสบช่องเร่งสร้างฐานตลาด ค่ายบลูสโคป ส่งน้องใหม่ “แรนบิวด์” โรงงานสำเร็จรูปทีม่ จี ดุ เด่นสร้างเสร็จเร็ว มัน่ ใจ ใน 2 ปี ดันยอดขาย 300 ล้านบาท ด้าน FCI ชูจุดแข็ง นางสาวอาภาพร ทุตะเมขลิน “วันสต๊อปเซอร์วสิ ” พร้อมเดินหน้าสร้างนวัตกรรมโรงงาน Project Interior designer บริษัท สำเร็จรูปมัดใจเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท อี แอนด์ วี จำกัด เจ้าของวอลล์เปเปอร์ แ บ ร น ด์ ส่วน เวลแอนด์เอเบิ้ลฯ เร่งเปิดตลาดอาคารสำเร็จรูปชู KACEE เปิดจุดแข็งเสร็จเร็ว-ต้านแผ่นดินไหว-ไม่ก่อขยะ

“เคซี” แจงตลาดวอลล์เปเปอร์รุ่ง เผยคอลเลคชั่นสไตล์เกาหลีสุดฮิต

เผยถึ ง ตลาด “แรนบิวด์” ชูจุดเด่นงานก่อสร้าง วอลล์ เ ปเปอร์ มั่นใจ 2 ปี ดันยอดขาย 300 ล้าน ของ KACEE นายวุฒิชาติ อนันต์สุทธิวรา ประธาน บริษัท บลูสโคป ว่า ในปีนบี้ ริษทั ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้ทำการ ได้ ตั้ ง เป้ า การ ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นในส่วนของการก่อสร้างและจำหน่ายโรงงาน เ ติ บ โ ต ไ ว้ ที่ สำเร็จรูป ภายใต้แบรนด์ “แรนบิวด์ (RANBUILD)” โดยตั้งเป้า ประมาณ 20% โดยภายในสิ้นปีนี้จะมี ยอดขายใน 2 ปีแรก ไว้ 300 ล้านบาท อ่านต่อหน้า 6-7

การนำวอลล์ เ ปเปอร์ ค อลเลคชั่ น ใหม่ จากประเทศอิตาลีเข้ามาจำหน่าย เพื่อ เพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ลู ก ค้ า มากขึ้ น จาก ปัจจุบันที่บริษัทก็มีหลากหลายรูปแบบ ให้เลือกอยูแ่ ล้ว คือมีทงั้ ทีเ่ ป็นเนือ้ กระดาษ และกระดาษผสมไวนิล อีกทั้งมีหลาย สไตล์ให้เลือก เช่น แบบสไตล์คลาสสิค ที่เป็นแบบเรียบๆ เช่น พวก ดรีมเวิร์ด เนื้อหนา เหมาะกับบ้านสไตล์เรียบๆ แต่ บ้านทีช่ อบสไตล์โมเดิรน์ ก็มสี ไตล์ โรลิตา้ อิตาเลี่ยนคิด โมร็อคโค หรืออิตาเลี่ยน คลาสสิค อ่านต่อหน้า 7


‘TPOLY’ เผยไตรมาส 2 โตต่อเนื่อง วาระเลือกตั้ง... ทิศทางของผู้ประกอบการ

ทักทายกันช่วงที่หลายพรรคการเมือง ทั้งพรรคใหญ่ กลาง ไปจนถึงพรรคขนาดเล็ก ต้องทำงานกันหนัก แบบ ทุกเวลามีค่าแทบจะนับเป็นวินาทีก็ว่าได้ ส่วนเรื่องของ กลยุทธ์ ปีนี้ถือว่าหนักหน่วง สามารถสร้างกระแส ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ กันแบบรายวัน ชกกันหมัดต่อหมัด ทัง้ เรือ่ งนโยบายจูงใจ ขายฝัน หรือใช้วาทศิลป์อนั แหลมคม ของพรรคต่างๆ ในช่วงใกล้ โค้งสุดท้ายของการเดินหน้า ตามระบอบประชาธิปไตย ก่อนถึงวันที่ 3 ก.ค. นี้ ซึ่งจะ เป็นวันทีป่ ระชาชนจะเป็นผูต้ ดั สินว่า จะเลือกใครเป็นตัวแทน ขับเคลื่อนกลไกทางด้านเศรษฐกิจ และนำพาประเทศให้ เติบโตสู่ย่างก้าวที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับในภาคของการก่อสร้างช่วงคาบเกี่ยวในช่วง เวลานี้ หลายๆ โครงการหลัก สำคัญๆ ของภาครัฐ ก็คง มีการชะลอตัวไปบ้างตามโครงสร้างการบริหาร ต้องถือ เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องรอรัฐบาลชุดที่กำลังจะมาจาก การเลือกตั้งในอนาคตอันใกล้เป็นผู้สานงานต่อให้เห็น เป็นรูปธรรม ส่วนโครงการไหนจะสามารถเดินหน้าต่อ หรือโครงการไหนจะต้องถูกตัดงบ หรือยกเลิกไป ก็คงจะ ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเห็นชอบ และจะชงเรื่อง อย่างไร นั่นคือประเด็น ในขณะที่ภาคการก่อสร้างเอกชนโดยรวมแล้ว ไม่ว่า ทิศทางการเมืองจะไปในหนทางไหนก็แล้วแต่ ในโลกของ ความเป็นจริงของการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ก็คงต้องก้มหน้าก้มตาเดินหน้าต่อ ไม่มีเวลาจะมาพะวง หรือห่วงกับปัจจัยแวดล้อมที่จะเข้ามาเป็นผลกระทบมาก นักก็ ไม่ ได้ เมื่อดอกเบี้ยต้องเดิน เงินก็ต้องหมุน หนทาง ออกทีป่ ลายอุโมงค์กค็ อื การหาช่องทางและโอกาสเดินหน้า ต่อไป ซึ่งในฐานะสื่อที่เฝ้าสังเกตการณ์ยังเห็นว่า มีบริษัท ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังคงมีการ เปิดตัวโครงการใหม่ๆ พร้อมอัดโปรโมชั่นแบบจุใจป้อน เข้าตลาดอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ กระตุน้ กำลังซือ้ ในกลุม่ ผูบ้ ริโภค ตามแผน ตามเกมที่ ได้วางเอาไว้ ก็น่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ จะทำให้กลุ่มผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินธุรกิจอยู่ ได้ ในช่วงระหว่างที่รอขุดทอง จากโครงการจากภาครัฐที่วางแผนไว้แล้ว ส่วนบทสรุป จะออกมาเป็นไพ่หน้าไหน อย่างไรก็คงต้องรอดูกันต่อไป กั บ โฉมหน้ า ของรั ฐ บาลชุ ด ใหม่ . ..ว่ า เราจะได้ น ายก รัฐมนตรีเป็นหญิงหรือชาย ก็ ต้องมาลุ้นไปด้วยกัน คาดว่า เราคงได้ ท ราบคำตอบกั น ใน บิลเดอร์นิวส์ ในปักษ์หน้าเดือน ก.ค. นี้ ทอมมี่ เจนเสน หัวหน้ากองบรรณาธิการ

4

ตั้งเป้าพร้อมประมูลงานเพิ่มอีก 7,000 ลบ.

TPOLY มั่นใจไตรมาส 2 ดันผลงานโตต่อเนื่อง คาดครึ่งปีหลังเตรียมประมูลงานเพิ่ม มูลค่า รวมกว่า 7,000 ลบ. เชื่อได้รับงานไม่น้อยกว่า 20% ขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลเริ่มเดินหน้า ต่อเนื่อง เตรียมผุดโรง 2 ที่นครศรีธรรมราช ส่วนโรงที่ 3 คาดได้เห็นการก่อสร้างในปีนี้แน่นอน ระบุเป็นปัจจัยสำคัญหนุนตัวเลขผลประกอบการ เหตุเป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูงและรายได้มั่นคง ส่วนงานอสังหาฯ แนวราบคาดรับรู้รายได้ต้นปีหน้า นายเจริญ จันทร์พลังศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปิดเผย ถึงแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2554 ว่า คาด ว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2553 และมีทิศทางเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสแรกของ ปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้รายได้จากงานในมือ (Backlog) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นงานที่ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี ทำให้อัตรากำไรขั้น ต้นปรับตัวดีขึ้น สะท้อนให้ผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นใน ทิศทางเดียวกันด้วย ถึงแม้ที่ผ่านมาบริษัทฯ จะทยอยรับรู้ รายได้จาก Backlog ที่มีอยู่ในมืออย่างต่อเนื่อง แต่ก็เดิน หน้าประมูลงานใหม่เข้ามาเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน และได้รับ การตอบรับจากเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี โดยได้รบั ความ ไว้วางใจให้เป็นผู้ ได้รับงานที่เข้ายื่นประมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดได้สร้างสถิติใหม่สะสม Backlog ในมือทะลุ 4,400 ล้านบาทเป็นครั้งแรก หลังจากที่ชนะงานประมูล โครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ มูลค่า 1,240 ล้านบาท โดยขณะนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอนการรอเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการ ส่วน 6 เดือนที่เหลือหลังจากนี้คาดว่าจะเข้ายื่นประมูลงาน อีกมูลค่าไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับ งานไม่ต่ำกว่า 20% ของงานที่ยื่นประมูลทั้งหมด นอกเหนือ จากการมุ่งขยายงานรับเหมาก่อสร้างแล้ว บริษัทฯ ยังเดิน หน้าขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และโรงไฟฟ้าชีวมวล ควบคู่กันไปด้วย โดยในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่

ดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัท ที โพลี่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ภายในปลายปี 2554 บริษัทฯ มีแผนจะเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ แนวราบใหม่จำนวน 1 โครงการ มูลค่า 200 ล้านบาท ถือเป็นโครงการนำร่องเป็นโครงการแรก และ คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ต้นปี 2555 นายเจริญ กล่าวต่ออีกว่า ในขณะที่ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขณะนีก้ ำลังอยูร่ ะหว่างการดำเนินการตามขัน้ ตอนต่างๆ คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าในเร็วๆ นี้ โดยโรงไฟฟ้าชีวมวล แห่งแรกขนาด 9.5 เมกกะวัตต์ ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อยู่ ในระหว่างขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ส่วนแห่งที่สองที่ ดำเนินธุรกิจผ่าน บริษัท ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ จำกัด (CR) ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ที่ตำบลนาโพธิ์ อำเภอ ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าจะสามารถเริ่มการ ก่อสร้างได้ ในไตรมาส 3 ตามกำหนดการที่วางไว้ ได้ และ คาดว่าในปีนี้จะเปิดได้ครบทั้ง 3 แห่ง ตามแผนงานที่วางไว้ เช่นเดียวกัน การขยายธุรกิจเข้าสูก่ ลุม่ โรงไฟฟ้าชีวมวล และ อสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นการเป็นการสานต่อนโยบายเพิ่ม รายได้และกำไรสุทธิและเพิ่มกระแสเงินสดที่มั่นคงให้กับ บริษทั ฯ ในระยะยาว เนือ่ งจากโครงการโรงไฟฟ้าได้รบั สัญญา ซื้อ-ขายไฟฟ้าระยะยาวเป็นเวลา 25 ปี ต่อเนื่องอัตโนมัติ ทุกๆ 5 ปี จากภาครัฐ ประการสำคัญทั้งสองธุรกิจถือว่ามี อัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง ซึ่งจะช่วยให้อัตรากำไรขั้นต้น ของบริษัทปรับตัวดีขึ้นด้วย


“รอแยลเฮ้าส์”ยันไม่เล่นสงครามราคา รุกตลาดต่างจังหวัดเตรียมเปิด 2 สาขา

รอแยล เฮ้าส์ เดินกลยุทธ์การตลาดปี ’54 มั่นใจจุดแข็งแบบบ้านครอบคลุมทุกกลุ่มตลาด โดยเฉพาะการก่อสร้างแบบซิตี้ โฮม รื้อถอน-สร้างบ้านบนที่ดินเก่า ที่มีความชำนาญพิเศษ เตรียมเปิด 2 สาขาปลายปี นครปฐม และโคราช ตอบรับความต้องการภูธรที่มากขึ้น ส่งผลให้ มีสาขามากถึง 10 สาขา แจงผลประกอบการ 4 เดือน 334 ล้านบาท คาดสิ้นปีทะลุเป้า 1,000 ล้านที่ตั้งไว้ ดีเดย์ 1 ก.ค. ปรับราคาสร้างบ้าน 5-7 ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นายศักดา โควิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด เปิดเผยว่า ตลาดรับสร้างบ้านในปีนี้ มี ก ารแข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม ข้ น สำหรั บ การชิ ง เค้ ก กลุ่ ม บ้ า น ร า ค า ร ะ ดั บ ล่ า ง เนื่ อ งจากเป็ น ส่ ว นของ ฐานตลาดใหญ่ที่สุด การ ทำตลาดสู้ กั น ด้ ว ยเรื่ อ ง ราคา อย่างไรก็ดี ในส่วน ของรอแยลเฮ้าส์ จะไม่ เล่นสงครามราคาอย่าง แน่นอน เรายึดนโยบาย นี้ ตั้ ง แต่ ปี แ รกจนวั น นี้ บริษัทยังคงยึดมั่นในสโลแกน “สร้างบ้านด้วยสมอง”

หมายถึงลูกค้าจะได้รับบริการสร้างบ้านด้วยทีมงานที่มีการ บริหารจัดการและการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ ทั้งก่อนระหว่าง-หลังการก่อสร้าง มีการรับประกันโครงสร้างที่ ยาวนานที่สุดในตลาดขณะนี้ คือ 15 ปี โดยบริษัทมั่นใจใน จุดแข็งที่มีแบบบ้านครอบคลุมความต้องการตลาดทุกกลุ่ม ตัง้ แต่ระดับราคา 2 ล้านบาทต้นๆ ไปจนถึงหลายสิบล้านบาท นอกจากนัน้ ตลาดทีบ่ ริษทั มีความชำนาญอย่างมาก คือ การ ก่อสร้างแบบซิตี้ โฮม ที่เป็นการรื้อถอน-สร้างบ้านบนที่ดิน เก่าในเมือง “ปัจจุบันเราสร้างบ้านมากว่า 5,000 หลัง มีสาขา 8 สาขา โดยในวันที่ 9 เดือน 9 นี้ จะเปิดสาขานครปฐม และ สาขาโคราช ซึ่งจะทำให้เรามี 10 สาขาภายในปีนี้” นายศักดา กล่าวถึงผลประกอบการทีเ่ ติบโตขึน้ เป็นลำดับ โดยปี 51 - 52 โตขึ้น 25.71%, ปี 52 - 53 โตขึ้น 15.38%

วี-คูล ส่ง “ไอคิว”

รุกตลาดฟิล์มกรองแสงอาคาร วี-คูล เปิดตัวฟิล์มกรองแสงสำหรับงานอาคาร ภายใต้แบรนด์ “ไอคิว” หวังเป็นทาง เลือกเจ้าของอาคารและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ช่วยรับมือกับภาวะโลกร้อน

นายกนต์ธร จตุภัทรพนิต ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท วี-คูล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ความตื่ น ตั ว ในเรื่ อ ง ภาวะโลกร้อนในขณะนี้ ทำให้บริษัทฯ ตระหนัก ถึ ง ความต้ อ งการฟิ ล์ ม ก ร อ ง แ ส ง ส ำ ห รั บ อาคารสำนั ก งานและ อาคารที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพราะรสนิ ย มของคน ไทยยั ง คงนิ ย มความ โปร่ ง สว่ า งที่ ได้ จ าก อาคารกระจก จึงทำให้ ฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับในตลาด มี โอกาสที่จะพัฒนาตลาดในประเทศไทยสูง ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ วี-คูล มีเฉพาะสำหรับรถยนต์เท่านั้น แต่ในความจริงแล้ว วี-คูล

มีสินค้าที่หลากหลาย โดยเฉพาะฟิล์มกรองแสงสำหรับ อาคาร มีสินค้าภายใต้แบรนด์ “ไอคิว” ซึ่งมีคุณสมบัติใน การสะท้อนความร้อนได้มากถึง 98% ทำให้เป็นที่ยอมรับ อย่างมากจากเจ้าของอาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะในอาคารศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ที่ ได้เลือกใช้ ฟิลม์ กรองแสงไอคิว เพือ่ เป็นต้นแบบสำหรับอาคารประหยัด พลังงาน “ผมอยากจะเน้นว่าจุดแข็งของไอคิว คือความใส แต่ สามารถกรองไม่ ให้ความร้อนผ่านเข้าตัวอาคารได้สูงถึง 98% ทำให้ทัศนะวิสัยในการมองทั้งจากตัวอาคารออกมา นอกอาคาร หรือจากนอกอาคารเข้าไปยังตัวอาคารยังคง ความเป็นธรรมชาติ ไม่มืดทึบ หรือเกิดเงาสะท้อนตาม ความหักเหของแสง” นายกนต์ธร กล่าวต่อไปว่า วี-คูล ได้จัดตั้งฝ่ายผลิตภัณฑ์ฟิล์มกรองแสงสำหรับ อาคารขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยทั้งยังให้ บริการกลุม่ ลูกค้าอาคารสำนักงาน และอาคารอเนกประสงค์ ต่างๆ โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำแนะนำใน

และผลประกอบการเดือนม.ค.-เม.ย.ปี 54 สามารถทำได้แล้ว 334 ล้านบาท ซึ่งเป็นที่น่าพอใจและคาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะ สามารถทำได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย คือ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากมีบ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและรอก่อสร้าง ประมาณ 150 หลัง โดยสถิติฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ของบริษัท ที่ยังคงรักษาแชมป์มาตลอด คือ 4.01 - 10.00 ล้านบาท และ 1.50 - 4.0 ล้านบาท จึงมีการออกแบบบ้านมารองรับ ตลาดกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กลุ่มตลาดที่มีการ ขยายตัวอย่างชัดเจน และมีแนวโน้มมากขึ้น คือ กลุ่มราคา 15.01 - 20.00 ล้านบาท และ 20.01 - 40.00 ล้านบาท จึง ได้มีการออกแบบบ้านมารองรับทั้งสองกลุ่ม 4 แบบ และ 2 แบบตามลำดับ สำหรับนโยบายการตลาด บริษัทจะคำนึงถึงสภาพ ทีแ่ ท้จริง ดังนัน้ จะมีการปรับราคาค่าก่อสร้าง 5-7% นับตัง้ แต่ วันที่ 1 ก.ค. 2554 เป็นต้นไป ด้วยปัจจัยหลายด้าน ทั้ง ภาวะการปรับตัวของน้ำมันที่ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ส่ง ผลต่อราคาวัสดุก่อสร้างอย่างรุนแรง นอกจากนั้นปัจจัยที่ สำคัญ ทั้งค่าแรง และแรงงานฝีมือ ที่มีการปรับราคาเป็น กราฟขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จึงส่งผลต่อต้นทุนที่สูง ขึ้นอย่างมาก

ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละให้ บริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า แล้ ว บริษัทฯ ยังมี นโยบายที่ จะเปิดตัว ไอคิวในงาน แสดงสินค้า เพื่อเจาะ เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าโดยตรง ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะเข้าร่วมอีเว้นท์ต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 3 งาน ในด้านการแข่งขันในตลาดฟิล์มกรองแสงสำหรับ อาคาร ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้นำเข้ามาจำหน่ายไม่ ต่ำกว่า 30 ยี่ห้อ โดยวี-คูล มีความได้เปรียบจากชื่อเสียง และความสำเร็จในการทำตลาดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันฟิล์มกรองแสงรถยนต์ของวี-คูล ได้รับการ ยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น เมอร์ซีเดส เบนซ์, บีเอ็มดับเบิลยู, วอลโว่, เชฟโรเล็ต, โต โยต้า, ฮอนด้า และ มาสด้า จากความสำเร็จดังกล่าว บริษทั ฯ จึงมีความเชือ่ มัน่ ว่า ฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคาร “ไอคิว” จะเป็นที่ยอมรับ จากตลาด ทั้งนี้เพราะเจ้าของอาคารและบริษัทพัฒนา อสังหาริมทรัพย์จะต้องพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้สำหรับ อาคารที่มีมูลค่าสูงอย่างรอบคอบ โดยที่มูลค่าของฟิล์ม กรองแสงเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าโครงการแล้ว คิดเป็น เพียง 1-2% ของมูลค่าทั้งหมดของโครงการ เมื่อเทียบ กับประโยชน์ที่ผู้อยู่อาศัยจะได้รับแล้ว ทำให้ฟิล์มกรอง แสงที่จะใช้สำหรับอาคารนั้น จะต้องมีคุณภาพสูงเป็นที่ ยอมรับ อีกทั้งจะเป็นจุดขายที่ดีของโครงการอีกด้วย

5


ธุรกิจก่อสร้างฯ

(ต่อจากปก)

หรือประมาณ 5-10% ของรายได้ โดยในปีนี้ ได้กำหนด กลยุทธ์ในการทำตลาดที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่องหลัก ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องของการควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง สร้างได้ เสร็ จ ตามเวลาและลู ก ค้ า สามารถเห็ น แบบจริ ง ก่ อ นการ ก่อสร้าง นอกจากนั้นช่องทางในการจำหน่ายของเราจะ จำหน่ายผ่านตัวแทนร้านค้าของทางบริษัท ซึ่งได้วางเป้า หมายที่จะทำการขยายร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเพิ่มอีก 30 ร้านค้า ภายในระยะเวลาอีก 2 ปี ปัจจุบนั เรามีรา้ นค้าตัวแทนจำหน่ายอยูด่ ว้ ยกัน 3 ราย คือ รามอินทรา สมุทรปราการ และปากเกร็ด ทั้งนี้ต้อง ยอมรับว่าแรนบิวด์ประสบความสำเร็จในธุรกิจก่อสร้างและ ออกแบบโรงงานอาคารเหล็กสำเร็จรูปในประเทศออสเตรเลีย โดยเรามีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 50% หรือกว่า 2 แสนอาคาร ทำให้บริษทั แม่ได้ขยายตลาดเข้ามายังประเทศไทย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบริษทั แม่มีโรงงานผลิตเหล็กเคลือบอยูแ่ ล้ว ประกอบกับทางบริษัทเห็นโอกาสทางการตลาดในประเทศ ไทยที่ยังไม่มีคู่แข่งโดยตรงในธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งเท่าที่ผ่าน มาจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีหลายประเทศที่เข้ามาลงทุน ทั้งในส่วนของภาคการผลิตและการบริการ โดยโครงการ ต่อไปทางบริษัทแม่จะทำการขยายการลงทุนต่อเนื่องไปยัง ประเทศเพื่อนบ้าน นายวุฒิชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่ทำการเปิดตัว แรนบิวด์ ไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ปัจจุบนั มีลกู ค้าทีซ่ อื้ โรงงาน สำเร็จรูปของบริษทั ไปแล้ว 30 หลัง โดยส่วนใหญ่เป็นลูกค้า

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น ระยอง ชลบุรี และ อยุธยา ซึ่งมีผู้ประกอบการที่สร้างคลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันทางบริษัทได้นำรูปแบบของ โรงงานสำเร็จรูปมาทำตลาด 1 แบบ ลักษณะอาคารนั้นจะ เป็ น อาคารสำเร็ จ รู ป ที่ ท ำจากเหล็ ก รี ด เย็ น ขึ้ น รู ป ต่ า งๆ เคลือบด้วยสังกะสี โดยสามารถออกแบบหน้ากว้างได้ตั้งแต่ 3-21 เมตร และความสูงสามารถทำได้จนถึง 6 เมตร หรือ 1 ชั้นของอาคาร โดยมีราคาขายเริ่มต้นที่ 1,500-4,500 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ หน้าต่างและประตูของ อาคารต่างๆ ด้วย ซึ่งจุดเด่นของเราจะสามารถควบคุมงบ ประมาณได้ สามารถก่อสร้างเสร็จภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห์ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด และมีราคาถูกกว่าการ ก่อสร้างแบบอื่น 5-10% นอกจากนั้นในตอนนี้ทางบริษัทยัง ได้เตรียมนำโมเดลใหม่จากประเทศออสเตรเลียมาเพิ่มให้ เป็นทางเลือกให้ลูกค้าอีก 3-4 โมเดล ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าของ เราจะเป็นลูกค้าที่มาจากธุรกิจอุตสาหกรรมประมาณ 50% ธุรกิจภาคการเกษตร 25% และธุรกิจทั่วไป 25% อย่างไร ก็ตามบริษัทมีแผนที่จะขยายฐานไปยังประเทศเวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซียด้วย โดย 2 ประเทศแรกได้เริ่มเข้าไปทดลองตลาดแล้ว และจะเปิดตัวเป็นทางการเร็วๆ นี้ ส่วนที่อินโดนีเซียคาดว่า จะเริ่มเข้าไปทำตลาดภายในปี 2555 สำหรับในปีนี้ทาง บริษัทตั้งเป้าเติบโตไว้ 3,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมาซึ่งทำได้ประมาณ 2,600 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น เหล็กรีดเย็น เหล็ก เคลือบโลหะ เหล็กเคลือบสี ประเภทแปร เสาและโครงสร้างอาคารใน 4 แบรนด์หลัก ได้แก่ ไลสาจท์ (LYSAGHT) สัดส่วน 30% สมาร์ททรัส (SMARTRUSS) สัดส่วน 20% โปรบิลด์ (PROBUILD) สัดส่วน 30% และสรรไท (SANTAI) สัดส่วน 20%

FCI ชูจุดแข็งวันสต๊อปเซอร์วิส พร้อมสร้างนวัตกรรมโรงงานสำเร็จรูป นายพนม พิมพ์แสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอฟ.ซี.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ ให้บริการก่อสร้าง โรงงานครบวงจร เผยว่า ธุรกิจของ FCI เกิดจาก ประสบการณ์ที่คลุกคลีกับ วงการก่ อ สร้ า งและการ ออกแบบโรงงานอุ ต สาหกรรมมากกว่า 20 ปี และได้ เ ห็ น ปั ญ หามากมายในการก่ อ สร้ า งโรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด จากการว่าจ้างผู้รับเหมา มาออกแบบและก่อสร้าง ให้ แต่เจ้าของโรงงานไม่สามารถควบคุมทั้งงบประมาณที่ บานปลายและรูปแบบหรือการใช้สอยไม่เป็นไปตามที่คาด คิดหรือตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเจ้าของ โรงงาน ในขณะที่บริการของ FCI มีความโดดเด่นด้วยการให้ บริการแบบ One Stop Service ลูกค้ามีเพียงความคิดว่า จะก่อสร้างโรงงาน ที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบริษัทฯ ที่มีความพร้อมทั้งในด้านข้อมูลที่จะแนะนำลูกค้า ตั้งแต่การ เลือกซือ้ ทีด่ นิ การวางผังโรงงานให้ ได้พนื้ ทีป่ ระโยชน์ใช้สอย สูงสุด รวมถึงการวางระบบบำบัดและกำจัดของเสีย ซึ่ง เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนธุรกิจต้องคำนึงถึง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรูปแบบโรงงานให้เลือกมากมาย สามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้ทุกอุตสาหกรรม และเมื่อก่อสร้างโรงงานเสร็จเรียบร้อยจะมีการส่งมอบคู่มือ การใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาพร้อมการรับประกันคุณภาพ 1 ปี รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้านที่ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของนโยบาย และเป้าหมายทางการตลาด บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อให้ FCI เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากที่สุด จึงได้เพิ่มทีม ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมให้มากขึ้น และได้ ให้บริษัทที่ปรึกษา ทางการประชาสัมพันธ์เข้ามาช่วยทางด้านการตลาด เพื่อ ให้ลูกค้าที่มีความต้องการสร้างโรงงานนึกถึง FCI เป็น อันดับแรก นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด เวลา มีการออกแบบโรงงานใหม่ๆ ที่คำนึงถึงเรื่องการ ประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยมี โรงงานรุ่นประหยัด พลังงาน ที่ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปหลายโครงการ ซึ่งเป็นที่

โอลิมปิค 2012 หลายคนยังไม่ลืม มหกรรมกีฬาโลกโอลิมปิค 2008 ที่จีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่าง อภิมโหฬาร ทั้งพิธีเปิดปิดและความสามารถของนักกีฬา โดยเฉพาะการก่อสร้างสนามกีฬา ไม่ ว่าจะเป็น เมนสเตเดียม (รังไข่ยักษ์) และสนามแข่งขันกีฬาทางน้ำ (ก้อนน้ำ) ที่กลายเป็น (สะท้อนสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศอังกฤษ) โดยมี สถาปัตยกรรมแห่งยุคสมัย ให้นักศึกษาสถาปัตย์ต้องจำไว้ตอบเวลาสอบ สะพานเชือ่ ม 5 แห่ง เพื่อนำผู้ชมเข้าสู่สนาม บรรดาสิ่ง ปีหน้าถึงคราวของอังกฤษ ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิค 2012 แม้วา่ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ของประเทศไม่ ได้รุ่งพุ่งแรงเหมือนอย่างจีน อีกทั้งใส่ใจใน เรื่องปัญหาความเสื่อมโทรมสภาวะแวดล้อมโลกปัจจุบัน จึ ง นำเสนอสถานที่ แ ข่ ง ขั น กี ฬ าในรู ป แบบที่ ต่ า งออกไป โดยมุ่งเน้นถึงสถาปัตยกรรมแห่งความพอเพียงและยั่งยืน สนามเมนสเตเดียมทีจ่ ะรองรับผูค้ นมากถึง 80,000 คน

6

ในพิธีเปิดปิดการแข่งขัน นอกจากจะมีรูปแบบธรรมดาแล้ว เมื่อสิ้นสุดมหกรรมจะถูกลดขนาดลงเหลือแค่ 25,000 คน สถาปนิกจึงออกแบบอาคารแบบทูอินวัน คือสามารถถอดถอนส่วนของอาคาร เพื่อให้นำไปสร้างสนามกีฬาอีกหลังใน เมืองอื่นต่อไป สถาปนิกวางผังให้ตัวอาคารตั้งอยู่บนเกาะที่สร้างขึ้น มากลางบ่อน้ำใหญ่ บนเกาะมีแต่ต้นไม้พันธุ์ ไม้เขียวร่มรื่น

อำนวยความสะดวกอื่นจะถูกแยกให้ออกไปไกล หรือเป็น อาคารชั่วคราวในช่วงเวลาการแข่งขัน อาคารจึงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทั้งปีหน้าและปีต่อๆ ไป ดูเหมือนว่า ชาวบ้านที่อังกฤษวางแผนใช้มหกรรมกีฬา โอลิมปิค สื่อให้ โลกรู้ว่า คนจนที่ฉลาดเท่านั้นถึงจะต่อสู้กับ คนรวยได้ ก็ ไม่รู้ ชาวบ้านที่เมืองไทย จะเอาอะไรไปสู้เขา เพราะทั้งจนและ........... (กรุณาเติมคำเอาเองครับ)


พึงพอใจกับลูกค้าหลายๆ ราย จนเกิดการบอกต่อกัน ทำให้ มีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ภาคอุตสาหรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้อตุ สาหกรรมการก่อสร้างโรงงานเติบโตขึน้ ด้วย บริษทั ฯ จึงได้มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ นำเสนอนวั ต กรรมใหม่ ด้ ว ยการคิ ด ค้ น และออกแบบ รวมไปถึงรูปแบบของโรงงานในอนาคตที่มีความทันสมัย มี ระบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาให้เป็นโรงงานพลังงานสะอาด ไม่ ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นายพนม กล่าวทิง้ ท้ายว่า การทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมา บริษัทฯ ได้มีการทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลเอกสารรองรับการออกแบบว่าเป็นไปได้จริง ซึ่งจะ เห็นได้จากระยะเวลาในการก่อสร้างแต่เดิมที่ใช้เวลา 4 – 6 เดือน แต่เราสามารถพัฒนาการก่อสร้างให้สร้างเสร็จเร็ว มากยิง่ ขึน้ โดยยังคงคุณภาพของวัสดุได้ตามมาตรฐานเท่าเดิม ในราคาที่ถูกลง และล่าสุดเราได้มีการพัฒนาแบบโรงงาน ต้านแผ่นดินไหวด้วยมาตรฐานของโรงงานแบบเฉพาะของ FCI ซึง่ จะช่วยรองรับภัยธรรมชาติและป้องกันความเสียหาย จากผลกระทบนี้ ได้เป็นอย่างดี เวลแอนด์เอเบิ้ลฯ เปิดตลาดอาคารสำเร็จรูป ชูจุดแข็งเสร็จเร็ว-ต้านแผ่นดินไหว-ไม่ก่อขยะ นายวิชัย ศุภวัฒนพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวล แอนด์ เอเบิ้ล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเป็น Supply Materials Building and System และผู้รับเหมาก่อนสร้างโรงงาน, อาคาร และบ้านในระบบ โครงสร้างสำเร็จรูป โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศ สิงคโปร์ ซึ่งการเข้ามาจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยเมื่อ 1 ปี ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากมองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจ เนือ่ งจาก ประเทศไทยยังมีผู้ประกอบการที่รับงานก่อสร้างโรงงานใน ระบบสำเร็จรูปไม่มาก นอกจากนี้ ระบบการก่อสร้างของบริษัทฯ เป็นการ ก่อสร้างโดยใช้ Light Weight Beam โครงเหล็กสำเร็จรูป โดยทำการก่อสร้างทุกชิ้นส่วนภายในโรงงานแล้วจึงนำไป ประกอบเป็นอาคารที่หน้าไซน์งาน ด้วยระบบการเชื่อมต่อ ด้วยการใช้นอ๊ ตเป็นตัวประกอบ จึงสะดวกรวดเร็ว  สามารถ

ทำเสร็จภายในเวลา 4 เดือน ซึ่งทำได้จริงเช่น การสร้าง โรงแรมที่เกาะเมาดีฟ หกสิบห้อง สูงสามชั้น ค่าก่อสร้าง 9,600 บาทต่อตารางเมตร ใช้เวลาสร้าง 3 เดือนเศษ อีก ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ก่อให้เกิดขยะภายใน ไซต์งานก่อสร้าง โดยเฉพาะถ้าพื้นที่การก่อสร้างอยู่บนเกาะ ไม่สะดวกอย่างยิ่งในการที่จะต้องขนอิฐ หินปูน ทรายเข้าไป อีกทั้งก่อให้เกิดขยะมากมายหลักงานก่อสร้างเสร็จ สำหรับผนังอาคารใช้ Magnesium Oxide Board (MGO) ในชือ่ ทางการค้าว่า “BESTA” ซึง่ ทำจากเมกนีเซียม ออกไซด์ ที่มีคุณสมบัติในการกันไฟ (Fire Prove) และ สามารถทนความร้อนได้ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง (Insolate Wall) เนือ่ งจากมีจดุ หลอมละลายสูงถึง 2,800 องศาเซลเซียส และยังสามารถป้องกันน้ำซึมด้วย (Water Prove)  BESTA Board นั้นต้องนำเข้าจากประเทศจีน เนื่องจากโรงงาน ผลิตตั้งอยู่ใกล้วัตถุดิบ ซึ่งมีแร่ธาตุประเภทแมกนีเซียมนี้อยู่ เป็นจำนวนมาก จากการที่บริษัทต้องนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ ทำให้ มีต้นทุนในการก่อสร้างสูง แต่เนื่องด้วยประเทศไทยและจีน มีข้อตกลงว่าด้วยทวิภาคี ทำให้เรานำเข้าเหล็ก และ BESTA บอร์ด จากประเทศจีนโดยไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า จึงทำให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ได้ นายวิชยั กล่าวว่า บริษทั ให้บริการทัง้ ด้านการออกแบบ และให้คำปรึกษา เนื่องจากโรงงานแต่ละประเภทนั้นไม่ เหมือนกัน โดยระบบการก่อสร้างของบริษัท จะเน้นในเรื่อง ของการใช้วสั ดุทสี่ ามารถทนไฟ และไม่เป็นวัสดุนำความร้อน ดังนั้นการจะออกแบบจึงต้องคำนึกถึงวัตถุประสงค์ ในการ ใช้งาน  ของแต่ละอาคาร เช่น มีระบบป้องกันการทรุดตัว 

“เคซี”แจงฯ

หรื อ เก็ บ ความร้ อ นหรื อ ต้องการควบคุมอุณหภูมิที่ พอเหมาะ ก็ต้องมีการ ระบายอากาศที่ดี ถ้าเป็น อาคารที่ ต้ อ งการเก็ บ ความเย็น BESTA บอร์ด จะทำให้ อ าคารทั้ ง หลั ง เย็ น เหมื อ นกระติ ก น้ ำ ภายในจะเย็น แอร์จะ ทำงานน้อยลง ส่วนความ ร้ อ นภายในไม่ ส ามารถ ผ่าน BESTA บอร์ด จึงทำให้ช่วยประหยัดพลังงาน และยัง ใช้ BESTA บอร์ด เป็นส่วนประกอบในประตูกันไฟด้วย อีก ทั้งลูกค้าบางรายก็ ให้ความสำคัญกับฮวงจุ้ยมากๆ ซึ่งตรงนี้ ก็ต้องชี้แนะให้ลูกค้าเข้าใจให้คำปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น ในเรื่ อ งของวิ ศ วกรรมและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ ก่อสร้าง นอกจากนี้ ระบบการก่อสร้างของบริษทั ฯ มีการคำนวณ เพื่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวไว้ ในระดับ 8 ริกเตอร์ โดยบริษทั ฯ สาขาจาร์กาตา ได้รบั งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ภายใต้การอนุมัติการก่อสร้างโดย UN บริษัทฯ ได้สร้างที่ จังหวัดอาเจะ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งหลังสร้างเสร็จได้เกิด แผ่นดินไหวในระดับที่ 8.3 ริกเตอร์ อาคารโดยรอบเสียหาย หมด แต่บ้านที่บริษัทในเครือไปสร้างเอาไว้ ยังเป็นปกติ จึง ทำให้บริษทั ฯ ได้รบั งานเพิม่ อีกหลังเกิดแผ่นดินไหวในครัง้ นัน้ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล และบ้านพักอาศัย เป็นต้น

(ต่อจากปก)

ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดดคอเรทบ้านที่มีจุดเด่น ในส่วนของราคาวอลล์เปเปอร์ของ KACEE มีราคา จำหน่ายเริ่มตั้งแต่ 390 บาทไปจนถึง 2,890 บาทต่อม้วน ซึ่ง 1 ม้วนสามารถปูได้ 5 ตารางเมตร โดยสินค้ามีทั้งที่ ผลิตภายใประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม คงต้องยอมรับว่า ระดับราคาที่เป็น ตลาดใหญ่ มีลูกค้านิยมใช้มากที่สุด คือระดับราคาตั้งแต่ 590 บาทไปจนถึง 800 กว่าบาท โดยสไตล์ที่กำลังได้รับ ความนิยม เป็นวอลล์เปเปอร์ทมี่ คี อลเลคชัน่ เป็นรูปดอกไม้ ซึ่งนำเข้าจากประเทศเกาหลี ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 590800 กว่าบาท โดยระดับราคาทีจ่ บั กลุม่ ลูกค้าระดับกลางนี้ มีอัตราการเติบโตค่อนข้างคงที่คือ ประมาณ 20% ต่อปี และสามารถทำยอดขายได้ถึงประมาณ 70% ของยอด ขายรวมทั้งหมดของวอลล์เปเปอร์ สำหรับช่องทางการจำหน่ายนั้น เนื่องจากบริษัท มี โรงงานผลิตเอง ช่องทางการจำหน่ายส่วนใหญ่จงึ เป็นการ ขายส่งเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการรายย่อยนำไปขายต่อหรือติดตัง้ รวมทั้งการขายเข้าโครงการ เช่น โรงแรม บ้านจัดสรร เป็นต้น โดยในส่วนของบริษัทเองก็มีการขายตรงและรับ ติดตั้งด้วยเช่นกัน นางสาวอาภาพร กล่าวว่า แนวโน้มความนิยมการ ใช้วอลล์เปเปอร์เพื่อการตกแต่งผนังนั้น มีการขยายตัว

เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ เนือ่ งจากมีจดุ เด่นทีก่ ารทีว่ อลล์เปเปอร์ มีรูปแบบของการดีไซน์และสี ซึ่งมีความหลากหลายให้เลือก ทำให้เป็นที่ต้องการของลูกค้ามากกว่าการตกแต่ง ผนังด้วยแบบอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงแรม ซึ่ง จะมีการเปลีย่ นวอลล์เปเปอร์ใหม่ทกุ 2-3 ปี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของบริษัท กลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงแรมจะมีเท่าๆ กับ กลุ่มลูกค้าที่เป็นบ้าน ในด้านการแข่งขัน ถือว่ามีความรุนแรงพอสมควร แต่ด้วยที่บริษัทเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย ดังนั้นราคา วอลล์เปเปอร์ของ KACEE ที่จำหน่ายอยู่เมื่อเทียบกับ สินค้าในระดับเดียวกัน ของเราจะมีราคาที่ถูกกว่า โดยปีนี้ ตั้งเป้าการเติบโตไว้ที่ประมาณ 20%

7


ตลาดตกแต่งสวนปี ’54 ฉลุย ผู้เล่นปรับกลยุทธ์หวังปั้นยอด

ตลาดวัสดุหลักในการตกแต่งสวนเติบโตต่อเนื่อง ผู้เล่นงัดกลยุทธ์เด็ดเข้าชิงแชร์ อีส ดีไลท์ ชูไม้เด็ดความเป็นมืออาชีพรวบงานเมกกะโปรเจ็กต์ปั้นยอดโตทุกปี ด้านไซมีส เมอแช็นไดส์ ล้อนซ์หินประดับกระถาง “Lite Stone” แจ้งเกิดในไทยครั้งแรก ส่วนพงษ์วัฒนาฮาร์ดแวร์ ขยายไลน์สินค้ากลุ่มเอ้าท์ดอร์ เกาะงานโรงแรมเติบโต อีส ดี ไลท์ เดินหน้าตอกย้ำแบรนด์ในตลาด ชูความเป็นมืออาชีพบุกงานเมกกะโปรเจ็กต์ นายอนิรุทธ์ สุขสุคนธ์ ประธาน IS DELIGHT Co.,Ltd. ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอ่างหินสปา และ รับทำแลนด์สเคป กล่าวว่า บริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท แลนด์ สเคปที่ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หิ น จ ำ ห น่ า ย ใ ห้ กั บ บ ริ ษั ท พั น ธมิ ต รที่ ท ำงานเกี่ ย ว กั บ แ ล น ด์ ส เ ค ป ทั่ ว ประเทศ ส่วนกลุ่มลูกค้า จะเน้นจับตลาดกลุ่มบ้าน พั ก อาศั ย ที่ มี ดี ไ ซน์ เ ป็ น หลัก โดยจะเน้นจับตลาด ระดับไฮเอนด์ เนื่องจาก สินค้าของเราส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มีดีไซน์ และมีทีมดีไซน์เนอร์และโรงงานผลิตของตนเองอีกด้วย สำหรั บ ตลาดจัด สวนปีนี้ก็ยังมีการเติบโตดีอยู่อย่าง ต่อเนื่อง งานโครงการก็มีการก่อสร้างต่อเนื่องเช่นกัน โดย เฉพาะงานโครงการใหม่ๆ ที่ภูเก็ต สมุย ส่งผลให้บริษัทมี งานโครงการใหญ่เข้ามาต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน ส่วนปีนี้ มีงานเข้ามาในมือในปริมาณที่มาก ผนวกกับมีงานโครงการ ต่อเนื่องมาจากปีที่ผ่านมาอีกหลายโครงการเช่นกัน และ ล่าสุดได้งานโครงการ สกาย วอร์ค คอนโดมิเนียมหรู ย่าน สุขมุ วิทไป เนือ่ งจากเจ้าของมีความัน่ ใจในศักยภาพของบริษทั อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเน้นจับลูกค้าระดับบนและงาน ระดับเมกกะโปรเจ็กต์ เป็นหลัก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์หินไฟเบอร์ของเรานั้น ถูกพัฒนา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการที่ ใช้งานที่หลากหลายและ ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยหินไฟเบอร์ของ เราไม่ใช่แค่นำมาใช้จัดสวนเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถนำ มาพัฒนาและดีไซน์ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกมากมาย อาทิ อ่างสปา โต๊ะ อ่างล้างหน้า เตียง โต๊ะทำงาน อ่างจากุดชี่ ชุดโต๊ะสนามภายใน ภายนอก ชุดน้ำตกพร้อมบ่อปลา สำเร็จรูป ก็สามารถทำได้เช่นกัน ฯลฯ ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะ เน้นผลิตสินค้าที่เป็นธรรมชาติ และขึ้นอยู่กับสถาปนิก และ ดีไซน์เนอร์ออกแบบเป็นหลัก เนื่องจากมีทีมดีไซน์เนอร์ของ เราเอง จึงสามารถออกแบบให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของงานหรือ ที่ลูกค้าต้องการได้ จึงทำให้บริษัทสามารถรับงานได้ ตั้งแต่ งานออกแบบจนกระทั่งก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ

8

วาดเป้าโตต่อเนื่อง

นายอนิรุทธ์ กล่าวอีกว่า ด้านช่องทางการกระจาย สินค้าจะกระจายผ่านโชว์รูมที่ CDC (Crystal Design Center) อาคาร ดี และที่ โชว์รูมสาขาหาดใหญ่ อยู่ 2 แห่ง และมีออฟฟิศย่านลาดพร้าวอีก 1 แห่ง ในอนาคตมีแผนที่ จะเปิดโชว์ให้ครอบคลุ่มพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ เนื่องจากตน มองว่าพื้นที่เหล่านี้มีศักยภาพและมีภาวะเศรษฐกิจที่คล่อง ตัวอย่างมากและน่าทำการลงทุน นอกจากนี้ยังเน้นออกบูธ แสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักใน ตลาดมากขึ้น รวมทั้งการลงสื่อโฆษณาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยการใช้งบการตลาดที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนด้านการแข่งขันในตลาดปัจจุบนั ไม่มคี แู่ ข่งในตลาด เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าให้กับบริษัทแลนด์สเคป ทั่วประเทศ และมีสนิ ค้าทีห่ ลากหลาย ในดีไซน์ ไม่เหมือนใคร ส่วนด้านการแข่งขันนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า เป็นหลัก ว่าต้องการสไตล์แบบไหนเนื่องจากงานตกแต่ง สวนเป็นงานศิลปะ ลูกค้าจึงเป็นผู้ตัดสินใจ สำหรับยอดขายปีนี้เราไม่ ได้ตั้งเป้าเติบโตเหมือนปีที่ ผ่านมา เนื่องจากเราไม่ต้องการกดดันตนเองมากเกินไป คาดว่าปีนี้ต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน ไซมีส เมอแช็นไดส์ ส่งหินประดับกระถาง “Lite Stone” ป้อนตลาดในไทยครั้งแรก ดร.นิรุติ หวังหมู่กลาง ผู้จัดการทั่วไป บริษัม ไซมีส เมอแช็นไดส์ จำกัด (Siamese Merchandise Co.,Ltd.) ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระถางต้นไม้เซรามิคภาย ใต้แบรนด์ SMC และหินประดับกระถางต้นไม้ Lite Stone (ไลฟ์ สโตน) ไปยังตลาดต่างประเทศมานานกว่า 22 ปี กล่าวว่า บริษทั เป็นผูผ้ ลิตกระถางต้นไม้เซรามิคและหินประดับ กระถางต้นไม้ ไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป เป็นหลัก ซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดต่างประเทศ เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังเป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทยอีกด้วย และสินค้าทุกชิ้นที่บรรจุภัณฑ์จะประทับตรา Made in Thailand ทั้งหมดเพื่อตอกย้ำความเป็นสินค้าไทยให้ทั่วโลก ได้รับรู้ถึงคุณภาพของสินค้าไทย ที่ผลิตโดยคนไทยไม่แพ้ สินค้าจากชาติอื่น สำหรับธุรกิจกระถางต้นไม้เซรามิคนั้นบริษัทส่งออกไป ยังต่างประเทศมานานกว่า 22 ปีแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ดัง กล่าวทำจากดินเผา และมีดีไซน์ที่ โดดเด่น โดยเน้นดีไซน์ สไตล์โมเดิรน์ มีรปู ทรงแบบยุโรปและอเมริกาเป็นหลัก สินค้า ทุกชิ้นผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ในแต่ละปีสามารถผลิต ได้ 5-6 ล้านใบต่อปี อย่างไรก็ตามยังสามารถรองรับการ ผลิ ต ที่ ม ากขึ้ น ได้ อี ก หากมี ค วามต้ อ งการตลาดที่ เ พิ่ ม ขึ้ น สำหรับสินค้าดังกล่าวมีราคาเริ่มต้นที่ 40 บาท พร้อมจาน รอง (กระถางใบเล็ก)

หวังใช้ โมเดิร์นเทรดกระจายสินค้า

นอกจากนี้บริษัทยังได้ขยายไลน์สินค้าใหม่เพิ่มขึ้นอีก

เพื่อให้ครอบคลุมตลาดตกแต่งสวนคือ ผลิตภัณฑ์หินประดับ กระถางต้นไม้ Lite Stone (ไลฟ์ สโตน) ซึ่งเป็นนวัตกรรม ล่าสุดที่ถูกคิดค้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ ในงานประดับตกแต่ง กระถางต้นไม้เพื่อความสวยงามและเพื่อสร้างความสดชื่นมี ชีวิตชีวาให้กับต้นไม้ ได้อีกด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์หินประดับ กระถางหรือ Lite Stone นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเศษ แก้วรีไซเคิลประเภทเศษแก้ว 100% น้ำหนักเบา มีรูพรุน จำนวนมาก สามารถอุ้มน้ำไว้ ได้ ในปริมาณที่มาก จึงเหมาะ กับนำมาประดับต้นไม้ ในกระถางเพราะต้นไม้ตอ้ งการความชืน้ ไม่ต้องรดน้ำบ่อยครั้ง อีกทั้งยังช่วยคุมไม่ให้วัชพืชงอกขึ้น มาบดบังความสวยงามของต้นไม้ที่ปลูกในกระถางได้เป็น อย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ มี หิ น ประดั บ Lite Stone ให้เลือกใช้ มากถึง 6 สี อาทิ ฟ้า ชมพู ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ดัง กล่ า วจำหน่ า ยลิ ต รละ 30-40 บาท โดยผลิตภัณฑ์บรรจุขนาด 4 ลิตร ต่อถุง ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดัง กล่ า วจะมี ร าคาค่ อ นข้ า ง สู ง เนื่ อ งจากเป็ น สิ น ค้ า ที่ ใช้ ในการตกแต่ง ปัจจุบัน มีกำลังการผลิตประมาณ 5-10 ตันต่อวัน ซึ่งเพียงพอความ ต้องการต่องานด้านการจัดสวน ทั้งนี้ยังสามารถรองรับ กำลังการผลิตเพิ่มได้อีก เนื่องจากตอนนี้ยังเดินกำลังการผลิตไม่เต็มกำลัง ปัจจุบันโรงงานมีพื้นที่ ประมาณ 60 ไร่ หากอนาคตมีการขยายกำลังการผลิตก็สามารถรองรับได้ เนื่องจากมีพื้นที่รองรับการขยายโรงงานกว่า 260 ไร่ ที่ จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ยังมีสินค้าประดับกระถางอีกตัวคือ MOIST BALL แต่ทำจากดิน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ ลูกค้าได้เลือกใช้ ดร.นิรตุ ิ กล่าวอีกว่า ผลิตภัณฑ์หนิ ประดับกระถางต้นไม้ Lite Stone (ไลฟ์ สโตน) นัน้ ได้เปิดตัวในงาน BuildTech ’11 ที่ผ่านครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้ ร่วมงานอย่างมาก เนื่องจากเป็นสินค้านวัตกรรมและเป็น สินค้ากรีนโปรดักส์ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และเป็นครั้งแรก ที่นำมาทำตลาดในเมืองไทยเช่นกัน ส่วนกลุ่มลูกค้าจะเน้น เจาะกลุ่มงานตกแต่งสวนเป็นหลัก ด้านช่องทางการจัด จำหน่ า ยซึ่ ง ตอนนี้ ก ำลั ง มองหาช่ อ งทางการจั ด จำหน่ า ย และมี แ ผนที่ จ ะกระจายสิ น ค้ า ผ่ า นร้ า นโมเดิ ร์ น เทรด เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญและชำนาญในการ กระจายสินค้าผ่านร้านโมเดิร์นเทรดมากกว่าค้าปลีก และ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อเจรจา คาดว่าจะสามารถวาง จำหน่ายในตลาดได้ ในช่วงกลางปีอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะหาตัวแทนจำหน่ายเพื่อกระจายสินค้าให้เป็นที่ รู้จักในตลาดมากขึ้น


วาดเป้าเติบโตรวม 300 ล้าน

ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากตลาดใน ต่างประเทศเป็นอย่างมาก เช่น ตลาดอเมริกา ยุโรป ส่วน ตลาดในญี่ปุ่นปีนี้ค่อนข้างลดลงเนื่องจากผลกระทบจาก สึนามิ อย่างไรก็ตามตนเชือ่ ว่าหลังจากทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มีการ ก่อสร้างบ้านใหม่แล้วเสร็จตลาดกระถางน่าจะกลับมาโต เหมือนเดิม เนือ่ งจากประเทศดังกล่าวนิยมปลูกต้นไม้อย่างมาก จึงมั่นใจว่าจะมียอดขายที่น่าพอใจ ทั้งนี้ตลาดญี่ปุ่นก็ ยังเป็นตลาดใหญ่ของเรา และเชื่อว่าตลาดตกแต่งสวนใน ต่างประเทศและในไทยก็ยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัทจึงเน้นพัฒนาและผลิตสินค้าที่เป็นกรีนโปรดักส์ ด้วยการทำเศษแก้วให้มีมูลค่า ผนวกกับบริษัทเห็น ถึงความสำคัญของงานวิจัย เราจึงเน้นผลิตสินค้าที่เป็น นวัตกรรมเป็นหลักเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนยอดขายรวมปีนี้ตั้งเป้า เติบโตประมาณ 250-300 ล้านบาท พงษ์วัฒนาฮาร์ดแวร์ขยายไลน์สินค้า กลุ่มเอ้าท์ดอร์เกาะตลาดโรงแรมเติบโต นายกฤษณ์ พงษ์วฒ ั นาสุข กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั พงษ์วัฒนาฮาร์ดแวร์ (1973) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ า ยสิ น ค้ า ระบบมุ้ ง ลวดม้ ว นเก็ บ ภายใต้ แ บรนด์ SEIKI กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดตกแต่งสวนมีการเติบโตดีต่อ เนื่อง ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม มากขึน้ ดูได้จากปัจจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคกลุม่ บ้านทาวน์โฮม ในเมือง มีความต้องการความเป็นธรรมชาติ อยากมีสวน หน้าบ้าน อยากมีร่วมกางไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้ ได้อารมณ์ และความรูส้ กึ แบบธรรมชาติมากขึน้ เช่นเดียวกับทีป่ ระเทศ แถบยุโรป ผู้คนเริ่มหันมาใช้ชีวิตแบบ Out Door มากกว่า ทีจ่ ะนัง่ ในร้านอาหารทีม่ หี อ้ งแอร์มากขึน้ และเป็นความนิยม

ที่เป็นแฟชั่นมาถึงประเทศไทยด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงเน้นนำ เสนอสินค้า Out Door ออกสู่ตลาดมากขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้ากลุ่มคนเมืองมากขึ้น ดังนั้นแผนการตลาด ปี นี้ จ ะขยายไลน์ สิ น ค้ า ใน ส่วนของงาน Out Door เพิ่มขึ้น อาทิ ฟอร์นิเจอร์ สนาม เปลนอนที่มุ้งลวด ร่มสนาม ฯลฯ เนื่องจาก สิ น ค้ า ของเรามี คุ ณ ภาพ เหมาะสมกับราคา โดยมี แผนที่ จ ะเจาะตลาดกลุ่ ม โรงแรมเป็นหลัก เนื่องจากสินค้าดังกล่าวมีความ เหมาะสมกับการใช้งานข้างนอก นอกจากนีย้ งั มีแผนทีจ่ ะขยาย ดีลเลอร์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และมีแผนที่จะเพิ่มไลน์ สินค้าในส่วนของโต๊ะ เก้าอี้ สินค้ากลุ่ม Out Door เพิ่มขึ้น อีกในอนาคตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลาก หลาย ทั้งนี้สินค้ากลุ่มดังกล่าวได้ทำตลาดมาแล้วตั้งแต่ปีที่ ผ่านมาและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าเพราะ คุณภาพสินค้าเหมาะสมกับราคา พร้อมการบริการหลังการ ขายที่ดีไม่ทอดทิ้งลูกค้า ปีนี้จึงเน้นทำตลาดแบบจริงจัง นายกฤษณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับกลยุทธ์ด้านการตลาด เน้นทำตลาดแบบไดเร็คเซลล์และเน้นออกบูธแสดงสินค้า เป็นหลัก และมีแผนขยายดีลเลอร์ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ปัจจุบันมีดีลเลอร์ประมาณ 10 ราย อย่างไรก็ตามบริษัท ต้องการเน้นให้ดีลเลอร์สต็อกสินค้าให้มากขึ้นอย่างน้อย อย่างละ 10 ชิ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ ลู ก ค้ า ได้ ทั น ท่ ว งที เ มื่ อ ลู ก ค้ า ต้ อ งการซื้ อ สิ น ค้ า เหล่ า นั้ น นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนที่ จ ะสิ น ค้ า ที่ แ ปลกใหม่ ม าตอบสนอง

ทั้งบริษัทยังคงเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าโฮมโอนเนอร์เป็นหลัก และมีแผนที่จะบุกตลาดกลุ่มงานโครงการเพิ่มขึ้นในปี เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าตลาด โฮมโอนเนอร์กย็ งั มีชอ่ งว่างตลาดให้เล่นอีกมากและยังกินไม่ หมดเลยด้วยซ้ำ ดังนั้นจึงเน้นทำการตลาดแบบค่อยเป็น ค่อยไป มากกว่าที่จะทำตลาดแบบเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่มากกว่า ผนวกกับที่ตนเติบโตมา จากธุรกิจครอบครัวและเป็นคนรุ่นใหม่จึงนำรูปแบบการ บริหารใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานด้วยเพือ่ พัฒนาธุรกิจให้สามารถ แข่งขันในตลาดได้ แต่ยงั คงซึง่ อนุรกั ษ์นยิ มในบางส่วนเก็บไว้ “เพราะคุณพ่อของผมสอนว่าธุรกิจควรต้องเติบโตไปทีละ ก้าว ไม่ควรก้าวกระโดด เพราะเราจะเหนื่อยมากขึ้น และ เวลาเราล้มก็จะเจ็บมากกว่า แต่ถา้ เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป หากล้มก็เจ็บตัวไม่มากนัก ดังนั้นจึงเน้นทำธุรกิจแบบเติบโต ทีละก้าว เพราะยังไงก็ยงั เชือ่ ว่าธุรกิจก็ยงั มัน่ คง” นายกฤษณ์ กล่าวเสริม ส่วนยอดขายปีนคี้ าดว่าจะมียอดขายเติบโตต่อเนือ่ งจาก ปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 20-30 ล้านบาทต่อปี

เอสซีจีเดินหน้าลงทุนธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และจัดจำหน่ายบุกตลาดในอินโดนีเซีย เอสซีจีเดินหน้าลงทุนในภูมิภาคตามวิสัยทัศน์มุ่งสู่ ผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน เตรียมซื้อหุ้น PT Keramika Indonesia Asosiasi Tbk (KIA) 1 ใน 5 ผู้ผลิตเซรามิก รายใหญ่ของอินโดนีเซีย พร้อมธุรกิจ จัดจำหน่ายของ PT Kokoh Inti Arebama Tbk (Kokoh) ผูน้ ำธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุกอ่ สร้างทีม่ เี ครือข่าย ทั่วประเทศอินโดนีเซีย มั่นใจอินโดนีเซีย มีศักยภาพ เติบโตทางเศรษฐกิจสูง พร้อมเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำ อาเซียน นายเชาวลิต เอกบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงิน และการลงทุน เอสซีจี เปิดเผยว่า “เอสซีจีมุ่งมั่นผลักดัน ธุ ร กิ จ สู่ ก ารเติ บ โตในภู มิ ภ าคตามวิ สั ย ทั ศ น์ สู่ ผู้ น ำธุ ร กิ จ อย่างยัง่ ยืนในอาเซียน ล่าสุดได้ขยายการลงทุนในประเทศ อินโดนีเซีย โดย เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้ลงนามใน สัญญาซื้อขายหุ้นแบบมีเงื่อนไขกับบริษัท PT Keramika

Indonesia Assosiasi (KIA) 1 ใน 5 ผู้ผลิตเซรามิกราย ใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 94 ซึ่งจะ ทำให้กำลังผลิตเซรามิกรวมของเอสซีจีเพิ่มขึ้นจากเดิม 122 ล้านตารางเมตร เป็น 149 ล้านตารางเมตร เป็นหนึ่งใน กลุ่มผู้นำด้านกำลังการผลิตระดับโลก และจะทำให้กำลังการผลิตเซรามิกของเอสซีจีในอินโดนีเซียเพิม่ จากเดิม 4 ล้านตารางเมตร เป็น 31 ล้านตารางเมตร ทั้งนี้ ในปี 2553 ความต้องการใช้เซรามิกในอินโดนีเซียเติบโตขึ้นประมาณ ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 185 ล้านตารางเมตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถรักษาระดับการเติบโตอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 6 ต่อปี นอกจากนี้ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ยังได้ลงนามในสัญญา ซือ้ ขายหุน้ แบบมีเงือ่ นไขกับริษทั PT Kokoh Inti Arebama (Kokoh) ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่มี เครือข่ายทั่วอินโดนีเซีย ในสัดส่วนร้อยละ 70 Kokoh นอกจากจะมีเครือข่ายจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอินโดนีเซียแล้ว ยังมีแผนการดำเนินธุรกิจและฐาน ลูกค้าทีแ่ ข็งแกร่ง ทัง้ ยังมีพนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ ซึ่งจะส่วนเสริมสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายและศักยภาพ การขยายตลาดของเอสซีจี ในประเทศอินโดนีเซียได้เป็น

อย่างดี นายเชาวลิต กล่าว อีกว่า เอสซีจี มีความ มั่ น ใจในศั ก ยภาพของ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมี ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ก า ร เติบโตทางเศรษฐกิจสูง พ ร้ อ ม เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น ประเทศผู้ น ำอาเซี ย น การขยายการลงทุ น ใน ครั้งนี้ เรามุ่งมั่นดำเนิน ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อตอบแทน สิ่งที่ดี สร้างประโยชน์ให้ชุมชน และสร้างความเจริญก้าว หน้าอย่างยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจให้กบั อินโดนีเซียด้วย ปัจจุบนั ธุรกิจของเอสซีจี ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ โรงงาน ผลิตพีวีซี เรซิน และเมลามีน ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ โรงงาน ผลิตกระเบื้องปูพื้นและบุผนังเซรามิค กระเบื้องซิเมนต์ ใยธรรมชาติ และแผ่นยิบซัม ในธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ในธุรกิจซิเมนต์ และบริษทั SCG Trading ในธุรกิจจัดจำหน่าย

I n s i d eMa rket

ความต้องการของลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น

ยึดหลักบริหารแบบธุรกิจครอบครัว

9


“ทีจีโปร”บุกตลาดท่อแสตนเลสมีลาย มุ่งใช้วัดเป็นฐานในการเจาะตลาดไฮเอนด์ นายธนงค์ ลีลาประชากุล ผูอ้ ำนวยการฝ่ายประสานงานขายและโรงงาน บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (ทีจีโปร) เปิดเผยว่า บริษัทได้ขยายธุรกิจจาก การเป็นผู้ผลิต ท่ออุตสาหกรรมหนัก ด้วยการรุก ตลาด ท่อสแตนเลสเพื่อ การตกแต่ง ภายใต้แบรนด์ ฮาร์ดฟิวส์ ซึ่งมีความ แตกต่างจากท่อสแตนเลส โดยทั่วไป ที่เป็นท่อแบบ มันเรียบ ในขณะที่ของ บริษัทฯ เป็นท่อสแตนเลส ขัดเงาที่มีลวดลายสวยงาม โดยบริษัทได้ทำการพัฒนาร่วม กับทางผู้ประกอบการในประเทศเยอรมันนี และได้ทำการ จดสิทธิบัตรในประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อเมริกา หรือยุโรป การจดสิทธิบัตร เป็นไปใน ลักษณะของการจดร่วมกัน ท่อสแตนเลสที่บริษัทฯ ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นมานั้น มี จุดเด่นทีเ่ ราสามารถกดลายต่างๆ ลงบนท่อสแตนเลสได้อย่าง ชัดเจนและสวยงาม เพือ่ เจาะกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ป็นตลาดไฮเอนด์ เนื่องจากมองว่าปัจจุบันคนไทยมีรายได้สูงขึ้น ดังนั้นต่างก็ พยายามที่จะพรีเซ้นต์ ในเรื่องความสวยหรูในบ้านหรือ

สำนักงานของตนเอง โดยท่อแสตนเลสของบริษัทมีราคาที่ สูงกว่าท่อสแตนเลสโดยทั่วไปประมาณ 2-3 เท่าตัว สำหรับแผนการตลาด บริษทั ฯ พยามทีจ่ ะนำท่อสแตนเลส ที่มีลวดลายของบริษัท ให้ลูกค้านำไปใช้ทดแทนท่อสแตนเลสแบบเกลี้ยงๆ โดยนำไปใช้ด้านการตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็น ประตูรั้ว ราวบันไดกันตก รางผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ อย่างไร ก็ตามเราต้องยอมรับว่าในเรื่องของการครีเอทีฟขณะนี้ยัง ไม่ ได้ 100% แต่เราก็กำลังพัฒนาอยู่ โดยที่ผ่านมากว่าที่เรา จะผลิตออกมาเป็นท่อที่มีลวดลายออกมาได้ก็ต้องใช้เวลา ถึง 2 ปี ขณะนี้กำลังลงในเรื่องของดีไซน์ ซึ่งขณะนี้เรามี ท่อสแตนเลสที่มีลายกนก ซึ่งเป็นลายไทย เหมาะที่จะนำไป ใช้กับวัด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะบุกตลาดวัด ซึ่งปัจจุบัน มีการนำสแตนเลสเข้าไปใช้กันเป็นจำนวนมาก เช่น เฉพาะ ที่วัดธรรมกายเพียงแห่งเดียว มีการใช้สแตนเลสคิดเป็น มูลค่าถึง 20-30 ล้านบาท ในขณะที่วัดในประเทศเรามีอยู่ ถึง 3-4 พันวัด ดังนั้นแม้บางวัดจะใช้เพียง 6-7 หมื่นบาท แต่เมื่อรวมวัดทั้งหมดแล้ว นับเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควร และมีมูลค่ามิใช่น้อย โดยวัดที่มีการนำท่อสแตนเลสไปใช้ทำ เป็นโบสถ์ทั้งหลังแล้ว เช่นที่วัดท่าการ้อง จังหวัดอยุธยา ในการบุกตลาดวัดทางบริษัทไม่ ได้มุ่งหวังกำไร แต่หวัง จะมีคนที่เข้ามาในวัดแล้วเห็นสินค้าของบริษัท ดังนั้นเรา หวังแค่เพียงการใช้วัดเป็นขุดขาย หรือการทำตลาด ซึ่ง ขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนาในเรื่องของลวดลาย ด้วยการใส่

ลายทองเข้าไป เพือ่ ป้อนตลาดวัดโดยตรง ส่วนตลาดบ้านพัก บริษัทฯ จะเข้าหากลุ่มลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านราคา 15 ล้านบาทขึน้ ไป ถ้าเป็นโรงแรมก็มองไปที่โรงแรมระดับ 6 ดาว ซึ่งถ้าทางโรงแรมมีการนำท่อสแตนเลสของบริษัทไปใช้กับ โรงแรมทุกแห่งในเครือทั่วโลก บริษัทสามารถที่จะผลิตโลโก้ ของโรงแรมลงไปบนท่อสแตนเลสของบริษทั ได้เลย ซึง่ บริษทั มัน่ ใจว่าจะได้รบั ความสนใจ เนือ่ งจากโรงแรมเขาเปิดรับไอเดีย อยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นห้างสรรพสินค้า หรือพวกร้านชาแบรนด์ดังๆ ซึ่งมักจะหานวัตกรรมใหม่ๆ มา ตกต่างร้านของตัวเอง ส่วนช่องทางการจำหน่าย ขายผ่านดีเลอร์ ซึ่งบริษัทมี ฐานจากโรงงานอยูแ่ ล้ว และรับงานเพือ่ ป้อนให้กบั ซัพพลายเออร์ที่ทำการติดตั้งอีกทอดหนึ่ง โดยจะมีการขยายซัพพลายเออร์ในการติดตั้งในภาคใต้ เนื่องจากบริษัทได้ออกไป ทำการโรดโชว์ที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่มาแล้ว ปรากฏว่า เพียงระยะเวลา 5 วัดที่เราไปโรดโชว์ สามารถทำยอดขาย ได้ถึง 5 ล้านบาท นายธนงค์ กล่าวว่า นอกจากจะขายภายในประเทศ แล้ว ยังส่งออไปขายในต่างประเทศด้วย โดยเริ่มส่งออกไป ยังสหรัฐอเมริกา อาฟริกานิสถาน ดูไบ ลิเบีย โดยตั้งเป้า ยอดขายในปีนี้ ไว้ 15% ของยอดขายรวมทั้งหมดที่ตั้งไว้ 1,100 ล้านบาท นอกจากนี้จะมีการนำเข้าเครื่องจักในการ ผลิตเข้ามารใหม่ เนื่องจากมองว่าตลาดยังได้ ได้ดี

ตลาดกำจัดปลวกปี ’54 แข่งเดือด Iran “เอ็นซิสเท็กส์” งัดกลยุทธ์สู้คู่แข่ง

มีความประสงค์นำเข้า travertine stone กรุณาส่งรายละเอียดและราคามาได้ที่ Mr. mohsen mohammadian, Marketing Director, Hani Co Company, Beheshti, Tehran, Tehran, Iran, 15867 โทรศัพท์ 98-21-88480320 โทรสาร 98-21-88101589 มือถือ 98912-3573898

“เอ็นซิสเท็กส์” ผู้นำธุรกิจกำจัดปลวก แบรนด์ “เอ๊กซ์เทอร์ร่า” เปิดตัวโปรแกรม “รับประกันความเสียหายจากการทำลายของ ปลวก วงเงิน 3 ล้านบาท” ครั้งแรกในไทย ชูจุดขายกำจัดปลวกตายยกรัง เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยสูง

มร.สตีฟ บอร์ดเบนท์ ผู้อำนวยการภูมิภาค ออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางบริษทั เอ็นซิสเท็กส์ อิงค์ ผูน้ ำในอุตสาหกรรม กำจัดปลวกจากประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า จาก ความสำเร็จการรุกตลาดธุรกิจกำจัดปลวก ภายใต้แบรนด์ “เอ๊กซ์เทอร์ร่า” ระบบตรวจจับและเหยื่อล่อปลวกที่มี ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในโลกในประเทศไทยในช่วงทีผ่ า่ นมา ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากที่ดีจากกลุ่มลูกค้าที่มีความ ต้องการใช้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ ดำเนินธุรกิจของเอ็นซิสเท็กส์ ประเทศไทย เติบโตต่อเนือ่ ง เช่นกัน จากความสำเร็จดังกล่าวเพื่อตอกย้ำความเป็น ผู้นำในการกำจัดปลวกมาตรฐานสากลแบบมืออาชีพที่ ได้ รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก ล่าสุดบริษัทได้

10

เปิดตัวโปรแกรม“รับประกันความเสียหายจากการทำลาย ของปลวก ในวงเงิน 3,000,000 บาท” นับเป็นครั้งแรกใน ประเทศไทย เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกำจัดปลวก นอกจากนี้ แผนธุรกิจปีนี้ ประเมินว่าภาพรวมธุรกิจ อสังหาฯในไทยยังมีการเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองใหญ่ ส่งผลให้ธุรกิจกำจัดปลวกและ แมลงเติบโตตามไปด้วย โดยคาดว่าตลาดธุรกิจกำจัดปลวก จะมีอัตราการเติบโตประมาณ 4% ดังนั้นในปีนี้บริษัทเน้น เจาะตลาดที่พักอาศัย และคอนโดมิเนียม มร. สตีฟ บอร์ดเบนท์ กล่าวอีกว่า สำหรับกลยุทธ์ใน การทำตลาดจะเน้นให้บริการผ่านบริษัทรับจ้างกำจัดแมลง มืออาชีพที่ ได้รับอนุญาต (Authorized Operator) ซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากบริษัทและผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้มีความ พร้อมในการให้คำปรึกษาแนะนำและให้การบริการกับกลุ่ม ลูกค้าทั่วโลก ในประเทศไทย ระบบ “เอ๊กซ์เทอร์ร่า” ให้ ความคุ้มครองหลากหลายสถานที่สำคัญในเมืองไทย ได้แก่ พระราชวังดุสิต บริษัท BAF Kamalaya Health Resort ME Nikkiso Co เป็นต้น และบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและ การเติบโตของตลาดในประเทศไทย จึงได้มกี ารจัดตัง้ สำนักงาน ในไทยเพื่อ พร้อ มที่ จะรุกขยายการทำตลาดและเพิ่ มการ สนับสนุนทางเทคนิคให้แก่ Authorized Operators ให้ดี ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดแก่กลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา วิธีการ กำจัดแมลงรบกวนต่างๆ รวมถึงการกำจัดปลวกและระบบ ตรวจจับและเหยื่อล่อปลวกเพื่อการแก้ ไขปัญหาที่ตรงจุด และมุง่ เน้นการแก้ ไขปัญหาระยะยาว จึงสามารถตอบสนอง

ความต้องการและสามารถขจัดปัญหาเหล่านั้นได้อย่างดี โดยเฉพาะปลวก ซึ่งเป็นปัญหาหลักสำหรับที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ ศูนย์การค้า สปา ร้านอาหาร โรงงานหรือโกดังสินค้า ฯลฯ เนื่องจาก ปลวกสามารถสร้างความเสียหายแก่ โครงสร้างอาคาร บ้านเรือนและต่อสินค้า ระบบไฟ จึงก่อความเสียหายต่อ ธุรกิจโดยตรง โดยปลวกสร้างความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือนในไทยเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปีปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทได้รับการยอมรับและไว้วางใจ จากลูกค้าที่มีอยู่ทั่วทุกทวีปทั่วโลก


“ธนาวูด” ส่งสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ตีตลาดรับเหมาก่อสร้าง คุณธนสร สถิตวิทยากุล รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ธนาวูด จำกัด ผู้จำหน่ายและนำเข้าไม้แปรรูปทุก ประเภท ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ไม้ก่อสร้าง เปิดเผยว่าทาง บริษัทได้ร่วมออกงาน BuildTech ’11 เป็นครั้งแรก จึงได้ ถือโอกาสทำการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ Panda Plywood และไม้อัดเคลือบ ฟิล์มน้ำตาล Thana woods ทั้งยังมีการนำตัวอย่างสินค้า พร้อมด้วยรายละเอียดของตัวสินค้ามานำเสนอให้แก่ลูกค้า ที่ ได้เข้าร่วมชมงานในครั้งนั้นด้วย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่ ถูกต้องและมีประโยชน์กับลูกค้าตลอดจนผู้ที่สนใจ สำหรับไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ Panda Plywoods เป็น ไม้อัดเกรดคุณภาพสูงที่สามารถใช้งานได้หลายครั้ง และ ไม้อัดเคลือบฟิล์มน้ำตาล Thana woods ซึ่งเป็นไม้อัด เกรดพรีเมีย่ ม ที่ใช้ฟลิ ม์ และกาวกันน้ำจากประเทศฟินแลนด์ เป็นส่วนประกอบในการผลิต โดยไม้อัดชนิดนี้สามารถใช้ งานได้มากกว่า 12 ครั้งขึ้นไป บริษัทธนาวูดมีความภูมิใจที่ จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงอย่างที่คิด ให้ กับผู้รับเหมาทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้ ใช้งานอย่างคุ้มค่า คุณธนสร กล่าวต่อไปว่า “ในส่วนของสาเหตุที่เรา ตัดสินใจนำไม้อัดคุณภาพสูงเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพราะเราต้องการให้ลูกค้าได้ ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมไปถึง ความคุ้มค่าต่อการลงทุนนั่นคือสามารถใช้งานได้หลายๆ

ครั้งในหนึ่งรอบของการซื้อ นอกจากความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะ ได้รับแล้ว ยังสามารถช่วยลดต้นทุนของการก่อสร้าง รวม ไปถึงการช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย เพราะสินค้าของเราสามารถใช้งานได้มากครั้งกว่าไม้อัดที่มี จำหน่ายอยู่ทั่วไป ดังนั้นจึงเป็นการช่วยตอกย้ำได้ว่าในการ ใช้ปริมาณไม้จากธรรมชาติทเี่ ท่ากัน แต่สนิ ค้าของเราสามารถ ใช้งานได้มากกว่า เป็นการลดการใช้ ไม้และตัดไม้จากธรรมชาติลงไปเป็นจำนวนมาก ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่บริษัทภูมิใจเป็น อย่างยิ่ง เพราะพันธกิจของบริษัทฯ คือต้องการพัฒนา สินค้าให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น และยังสามารถช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต ด้ า นกลุ่ ม ลู ก ค้ า ของเราในตอนนี้ บ ริ ษั ท เน้ น ให้ ค วาม สำคัญไปในกลุ่มลูกค้างานก่อสร้างเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นใน กลุ่มของผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูง เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ อาคารสำนักงานที่มีหลายชั้น งานราชการ ตลอดจนผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทั่วไป เช่น หมู่บ้าน หรือโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งลูกค้าของบริษัทจะประกอบ ด้วย 90% เป็นลูกค้ากลุ่มอาคารสูง อีก 10% เป็นลูกค้าใน กลุ่มโครงการบ้านจัดสรร ทั้งนี้ สินค้าของบริษัทมีการวางตลาดอยู่ในยุโรปและ ตะวันออกกลาง ทำให้เรามีแผนที่จะดำเนินการนำสินค้า ที่ดีมีคุณภาพและการบริการที่ซื่อตรง รับผิดชอบต่อลูกค้า

เหล่ า นี้ ม านำเสนอให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการในเมื อ งไทยได้ มี โอกาสทดลองใช้กัน ซึ่งคาดว่าเมื่อได้ทำการประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า จะ ทำให้ ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำของเราได้รับการตอบรับที่ดีจาก ผู้ประกอบการในเมืองไทยได้อย่างแน่นอน รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่กล่าวทิ้งท้าย

11


เปิดบ้าน ‘ผลธัญญะ’

คลังสินค้าด้านความปลอดภัยจากทั่วมุมโลก

แวะเวียน..เยี่ยมชม ในฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้มีโอกาสร่วมสัมผัสอุปกรณ์ด้านความ ปลอดภัยจากทั่วทุกมุมโลก จากการนำเข้าของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็น ผู้นำเข้าอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอันดับต้นๆ ของเมืองไทย นอกจากนั้นยังได้ร่วมพูดคุยกับ ผู้บริหารถึงความเป็นมารวมไปถึงการดำเนินธุรกิจที่ทำให้สำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้

นายธีรเดช จารุตงั้ ตรง กรรมการบริหาร/กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) อธิบายให้ฟงั ว่า บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เริ่มทำ ธุรกิจเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยเริ่ ม ต้ น จากการเป็ น ตั ว แ ท น จ ำ ห น่ า ย ข อ ง แว่ น ตานิ ร ภั ย และหน้ า กากป้ อ งกั น ฝุ่ น และสาร เคมีจาก AO (American Optical) ซึ่งต่อมากลาย เป็น AOSafety ซึ่งถือ เป็นรายแรกๆ ทีจ่ ดั จำหน่าย สินค้าประเภทนี้ ในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาอย่างต่อ เนื่องของบริษัทและความต้องการด้านความปลอดภัยที่สูง ขึ้นเรื่อยๆ ทำให้บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าด้านความอาชีว อนามั ย และความปลอดภั ย ที่ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น เรื่อยและได้รับการไว้วางใจจากผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อความ ปลอดภัยแบรนด์ชั้นนำของโลกอื่นๆ ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย อาทิ ถุงมือนิรภัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลีย แบรนด์ Ansell, รองเท้านิรภัยคุณภาพสูงจากประเทศสิงคโปร์ แบรนด์ King’s, หน้ากากป้องกันฝุน่ และสารเคมีอย่างดีจากอเมริกา แบรนด์ Moldex ผูน้ ำด้านอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจจากอเมริกา แบรนด์ Scott, ชุดป้องกันสารเคมีชนั้ นำจากอเมริกา แบรนด์ Dupont, ผู้นำด้านอุปกรณ์ล็อคนิรภัยจากอเมริกา แบรนด์ Brady, ชุดป้องกันสารเคมีชั้นนำจากอเมริกา แบรนด์ Microgard, อุปกรณ์นริ ภัยส่วนบุคคลชัน้ นำจากอเมริกา แบรนด์ Sperian, อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมีชั้นนำจากอเมริกา แบรนด์ Justrite และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ มากกว่า 20 แบรนด์ ทำให้วันนี้ บริษัทมีสินค้าด้านความปลอดภัยจำหน่ายมากกว่า 1,000 รายการ และเป็นที่รู้จักในฐานะในการเป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ที่มีความครบวงจรที่สุดและด้วยความ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำในการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท ผลธัญญะ จำกัด จึงได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 30 เมษายน 2551 ในด้ า นของทิ ศ ทางตลาดอุ ป กรณ์ ท างด้ า นความ ปลอดภัยในปีนี้ ทางบริษัทคิดว่ามีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นอย่าง แน่นอน เพราะในระยะหลังๆ มานี้ โรงงานอุตสาหกรรม

12

ประเภทต่างๆ เริม่ ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน มอก. 18000 ทีเ่ น้นให้ความสำคัญในเรือ่ งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของพนักงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม โดยทางโรงงานจะถูก บังคับให้ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอสำหรับการทำงาน เพื่อป้องกันอันตราย เพราะจากเดิมตามโรงงานต่างๆ อาจ จะใช้เพียงแค่มี แต่มาในตอนนี้มาตรฐาน มอก. 18000 มี ผลบังคับใช้เพิ่มมากขึ้นว่าอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยที่ แต่ละโรงงานมีอยู่นั้นสามารถใช้ป้องกันอันตรายได้จริงหรือ ไม่ ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นโอกาสที่ทำให้บริษัทของ เราสามารถที่จะจำหน่ายสินค้าได้หลากหลายประเภทใน แต่ละโรงงานได้เพิ่มมากขึ้น โดยสินค้าของเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมได้มากที่สุดในประเทศ ไทย ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย โดยส่ ว นใหญ่ จ ะนึ ก ถึ ง บริ ษั ท ของเราก่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก นอกจากนั้นในกลุ่มของงานก่อสร้างก็ ให้ความสนใจสินค้า ของทางบริษัทด้วยเช่นกัน แต่สินค้าในกลุ่มนี้ โดยส่วนใหญ่

จะเน้นไปที่อุปกรณ์กันตก รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัยและ หมวกนิรภัยเป็นหลัก แต่หากเป็นในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมจะเน้นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เยอะมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันสารเคมี ป้องกันแก๊ส ป้องกัน เสียง รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ตา่ งๆ จำพวก ตู้เก็บอุปกรณ์ดูดซับสารเคมี ซึ่งถือว่ามีความหลากหลาย มากกว่าในกลุ่มงานก่อสร้างเป็นอย่างมาก พร้อมปรับกลยุทธ์เพิ่มพนักงานขาย และกระจายสินค้าให้ทั่วถึง สำหรับการวางแผนทางการตลาด เนื่องด้วยบริษัท ของเรามีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลาย ดังนั้นรูปแบบในการ ทำตลาดของเราจะเน้นการกระจายสินค้าไปยังสาขาต่างๆ ทีม่ ี รวมไปถึงมีการเพิม่ พนักงานขายและเพิม่ ช่องทางในการ จัดจำหน่าย เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายที่เข้ามาติดต่อสั่งซื้อ สินค้ากับเราสามารถขยายช่องทางในการทำตลาดได้เพิ่ม มากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้ทางบริษัทมีผลกำไรที่เพิ่มมากขึ้น ตามไปด้วย โดยในตอนนี้เรามีแผนที่จะขยายฐานตลาดเพิ่ม เติม ซึ่งจะเน้นไปในส่วนภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางภาคใต้และ ภาคอีสานเพิ่มเติมจากสาขาที่ทางบริษัทมีอยู่ที่เชียงใหม่ และระยอง ซึ่งหากในอนาคตการขยายฐานตลาดเป็นไปได้ ดีกอ็ าจจะมีการเพิม่ สาขาในจังหวัดต่างๆ เพิม่ เติมเพือ่ รองรับ


ความต้องการของกลุ่มลูกค้า แต่ทั้งนี้คงต้องดูแนวโน้มของ ตลาดก่อนว่าตลาดต่างจังหวัดมีทิศทางเป็นอย่างไรจึงจะ ทำการขยายต่อไป การตอบรับในตัวผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ กับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก เพราะที่ใดมี โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาก ก็ย่อมที่จะมีความต้องการสินค้าเพื่อ ความปลอดภัยมากตามไปด้วย ซึง่ จะเห็นได้วา่ ในประเทศไทย มี โรงงานอุตสาหกรรมอย่าเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็นที่ ระยอง อยุธยา สมุทรปราการและสมุทรสาคร เป็นหลัก นอกนั้นก็จะเป็นในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมตาม ภาคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็นในส่วน ของแท่นขุดเจาะ ซึ่งในแต่ละภาคต่างก็มีความแตกต่างที่ หลากหลายออกไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่ ไปตั้งด้วยว่าเป็นโรงงานประเภทไหน เพราะจะทำ ให้เราสามารถทีจ่ ะเข้าไปนำเสนอสินค้าของเราได้ถกู ประเภท และตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด สำหรับผลประกอบการในช่วงครึง่ ปีแรก บริษทั สามารถ ทำยอดขายเพิม่ ขึน้ ประมาณ 15% ซึง่ มีอตั ราเติบโตทีส่ งู กว่า ในปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นในปีนี้เรายังได้ตั้งเป้าขายของเรา ไว้อยู่ที่ประมาณ 800 ล้านบาท โดยในตอนนี้เรากำลังหา สินค้าใหม่ๆ เข้ามาเสนอให้แก่ลกู ค้า โดยสินค้าทีจ่ ะนำเข้ามา ในปีนจี้ ะเป็นสินค้าจำพวก หมวกนิรภัยและกล้องจับความร้อน ซึ่งก็คาดว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเหมือน เช่นเคย ในด้านของคูแ่ ข่งผูน้ ำเข้ารายใหญ่ในตลาดจะไม่คอ่ ย มี ให้เห็นมากนัก เนื่องจากสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ประเภทหมวดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย บริษัทของเรา ครองแบรนด์ใหญ่ๆ จากทั่วโลกอยู่ประมาณ 70-80% ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับเราจะไม่ค่อย มี แต่จะเป็นในลักษณะที่ทำออกมาในรูปแบบ OEM มาก กว่า หรือเป็นการนำเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนในรูปแบบ ที่ ไม่มีแบรนด์สินค้ามาจำหน่าย ซึ่งสินค้าประเภทนี้จะเข้าไป อยู่ในกลุ่มตลาดที่มีการแข่งขันทางด้านราคาสูง แต่สำหรับ สิ น ค้ า ของเราจะเน้ น ไปในกลุ่มตลาดที่ต้องการสินค้าที่มี มาตรฐาน ไม่กล้าเสี่ยงกับสินค้าที่ ไม่มีแบรนด์ เพราะหาก เกิดความเสียหายกับสินค้าประเภทนี้ก็จะไม่มีการรับประกัน จึงไม่สามารถอ้างอิงกับทางผูจ้ ำหน่ายสินค้าได้ ทัง้ นีห้ ากมอง ถึงสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่ายจากประเทศจีนก็มีผลกระทบ ต่อสินค้าของเราอยูเ่ หมือนกันแต่จะเป็นเฉพาะช่วงทีเ่ ศรษฐกิจ ขาลง เพราะบางโรงงานก็ยอมทีจ่ ะเสีย่ งมากขึน้ เพือ่ ลดต้นทุน ของตนเอง แต่พอมาในช่วงที่เศรษฐกิจดี โรงงานเหล่านั้นคงจะไม่ ปล่อยให้คนงานของตนเองต้องเสี่ยงอันตราย และด้วยการ ที่เรานำเสนอแต่สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงเป็นอีก หนึง่ ช่องทางทีท่ ำให้เราจำหน่ายสินค้าได้งา่ ยยิง่ ขึน้ รวมไปถึง ลูกค้ายังเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าที่ทางบริษัทจำหน่าย อีกประการสาเหตุที่เรานำสินค้าเพื่อความปลอดภัยจากทั่ว โลกมาจำหน่ายนั้นก็เพราะเราอยากให้คนไทยได้มี โอกาสใช้

ของที่ดีได้มาตรฐานเหมือนกับในต่างประเทศด้วยเช่นกัน ราคาไม่แพงจนเกินไปอย่างแน่นอน เพราะเราสั่งเข้ามาเป็น ซึ่งโดยปกติแล้วตลาดของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยจะมี ลอตใหญ่และที่สำคัญเราตั้งใจว่าจะทำราคาที่ ไม่สูงมากนัก อัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ประมาณ 10-12% ต่อปี ตามอัตรา เนื่ อ งจากเรามองว่ า กลุ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ไ ม่ ใ ช่ ร ะดั บ ไฮเอนด์ ก็ การเติบโตของเศรษฐกิจ ยิง่ เมือ่ โรงงานอุตสาหกรรมมีอตั รา สามารถที่จะใช้สินค้าของเราได้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงใด สินค้าด้านความปลอดภัยก็จะได้ รับการตอบรับมากตามไปด้วย เนือ่ งจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่ละแห่งต้องมีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นข้อ กำหนดของทางกระทรวงแรงงาน ที่กำหนดให้พนักงาน ภายในโรงงานอุตสาหกรรมต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ตั้ ง เป้ า ขยายแวร์ เ ฮ้ า ส์ ทั่ ว ประเทศรองรั บ ความต้องการตลาด สำหรั บ ตั ว ออฟฟิ ศ ของเราจะเป็ น ลั ก ษณะของ แวร์เฮ้าส์ ที่เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยมี ก ารนำเข้ า สิ น ค้ า จากประเทศมาเก็ บ สต็ อ กไว้ ที่ เ รา จากนั้ น ก็ จ ะทำการตลาดเพื่ อ หากลุ่ ม ลู ก ค้ า และทำการ กระจายสินค้าไปให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ซึ่งแวร์เฮ้าส์ของเราสามารรองรับสต็อกสินค้าไว้ ได้อย่าง เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า โดยในอนาคตทาง นอกจากนัน้ ในช่วงระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2553 บริษัทมีแผนที่จะขยายแวร์เฮ้าส์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ ทางบริษัทจะไปร่วมออกงานสัปดาห์ความปลอดภัย ในการ เก็บสินค้าได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง เพราะหลังจากที่ทาง ทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ ศูนย์นิทรรศการและการ บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ทางบริษัทมีเงินทุนหมุน- ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานนี้ เวียนที่จะสามารถขยับขยายรวมไปถึงเพิ่มสินค้าเพื่อที่จะให้ ทางบริษัทจะรวบรวมสินค้าทั้งหมดของเรารวมไปถึงสินค้า บริการลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น โดยในตอนนี้คลังสินค้าของเรา ที่จะทำการโปรโมทและทำตลาดในปีนี้ ซึ่งรูปแบบของการ ที่ระยองและเชียงใหม่ ก็ยังสามารถให้บริการกลุ่มลูกค้าได้ จัดบูธในครั้งนี้ทางบริษัทจะเน้นไปที่ตัวสินค้าและแบรนด์ เป็นอย่างดี สินค้าใหม่ ซึ่งโดยปกติแล้วในทุกๆ ปี เราจะเน้นโชว์สินค้า ซึ่งอนาคตคาดว่าเราจะมีคลังสินค้ากระจายไปทั่วทุก จริงให้กลุม่ ลูกค้าของเราได้เห็น เพราะบางครัง้ สินค้าบางชนิด ภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวและรองรับความต้องการ ลูกค้าจะได้เห็นเพียงแค่ในแคตตาล็อกเท่านั้น ดังนั้นในงาน ของลูกค้าได้อย่างดี ในที่สุด ในส่วนของการให้บริการทั้ง นี้ลูกค้าที่เข้าร่วมชมงานจะได้เห็นสินค้าของจริงอย่างที่ทาง ก่อนและหลังการขาย ทางบริษัทให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็น บริษัทจัดจำหน่ายอย่างแน่นอน อย่างมาก โดยทางเราได้จัด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมการใช้ อุปกรณ์และให้ความรู้เบื้อง ฝายผลิตภัณฑกอสราง ต้ น แก่ พ นั ก งานของทาง บริ ษ ัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) โรงงานอุ ต สาหกรรมที่ เ ป็ น ลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่า จะเป็ น ลู ก ค้ า รายเล็ ก หรื อ รายใหญ่ทางบริษัทจะเข้าไป ให้ความรู้และอบรมเหมือน กันทั้งหมด นอกจากนั้นเรา ยังมีทีมงานที่จะคอยเข้าไป ช่วยเหลือลูกค้าเวลาที่ลูกค้า ของเราเกิ ด ปั ญ หากั บ อุ ป กรณ์หรือการใช้งานอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย ด้านของผลิตภัณฑ์ ใหม่ ในปีนี้ โดยปกติแล้วทาง บริ ษั ท จะมี น ำออกมาให้ ลูกค้าได้เลือกปีละประมาณ 2-3 รายการ อย่างในปีนี้ ทางบริษัทคาดว่าจะมีการนำ สินค้าเข้ามามากกว่าทุกๆ ปี เพราะทางเราได้ซัพพลายเออร์รายใหม่ จึงทำให้มสี นิ ค้า เข้ามาสนองความต้องการ ของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง สินค้าใหม่ที่จะนำเข้ามาก็จะ เป็นสินค้าประเภท หมวก- โทร 02 348 8000 โทรสาร 02 240 3127-8 ดับเพลิง กล้องจับความร้อน e-mail: info@loxleyconstruction.com และหมวกนิรภัย ซึ่งสินค้า website: www.loxleyconstruction.com เหล่ า นี้ ท างบริ ษั ท มั่ น ใจว่ า

ลิฟตและบันไดเลื่อนจาก HYUNDAI

13


กำจัดจุดตาย...??

ทำไมต้องเข้าใจสถาปนิกรุ่นใหม่

รุน่ ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบอกเล่าจากประสบการณ์ การสอนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเป็นเวลามากกว่าสิบปี จึงได้เห็นปัญหาลักษณะ นิสัย และพฤติกรรมการเรียนของนิสิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การขาดสมาธิ การขาดกาลเทศะ การสื่อสารทั้งการพูด และเขียน เพราะหากพิจารณาจากวัยแล้ว สถาปนิกรุ่นเล็ก ดังกล่าว กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ก็ สามารถจัดอยู่ในวัยหรือรุ่นราวคราวเดียวกันได้ จากการศึกษาทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม แห่งยุคสมัยของบุคคลในวัยดังกล่าว ทำให้เกิดความเข้าใจ ถึงสาเหตุแห่งปัญหาที่ประสบมามากขึ้นว่าแทนที่จะกล่าว ตำหนิ บุ ค คลเหล่ า นี้ จ ากมุ ม มองของตนเพี ย งอย่ า งเดี ย ว ย่อมไม่เกิดมรรคผลหรือทางแก้ไขแต่อย่างใด แต่หากเรา พยายามทำความเข้าใจพวกเขาผ่านมุมมอง วิธีคิด หรือ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของพวกเขา อย่างเป็นกลาง จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่มาและสาเหตุ แห่งพฤติกรรม (ที่เราคิดว่า) ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ รวมทั้ง สามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ และการบริหารจัดการ สถาปนิกวัยรุ่น จนสามารถทำความ ในการบริหารจัดการองค์กรสถาปัตยกรรมปัจจุบัน ปัญหาสำคัญที่มักจะได้ยินได้ฟังจากผู้ เข้าใจและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ทำงานรวมกันอย่างมีความสุข พร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้นอย่างแน่นอน บริหารบริษทั หรือสถาปนิกรุน่ พีๆ่ เพือ่ นๆ ซึง่ มีอาวุโสใกล้เคียงหรือมากกว่าอยูเ่ สมอคือ อุปสรรค ในการสื่อสารกับสถาปนิกรุ่นใหม่ด้วยความไม่เข้าใจในพฤติกรรม(ร่วมสมัย) หลายต่อหลาย- เรื่องของสถาปนิกรุ่นเล็ก รุ่นเด็กๆ เหล่านั้น จะเห็นได้จากตัวอย่างคำบ่นมากมาย อาทิ “ทำไมไม่มีความอดทน ทำงานแป๊บเดียว เดี๋ยวก็เปลี่ยนงานอีกแล้ว” “ทำไมไม่มีความตั้งใจ ชอบทำงานแล้วเปิดเน็ต แชทกับเพื่อน” “ชอบดูคลิปหนัง ฟัง MP3 ไปด้วยเวลาทำงาน จะทำงานรู้เรื่องได้อย่างไร” “ทำไมไม่ชอบอ่านหนังสือ ดูแต่อินเตอร์เน็ตอยู่ได้” “ทำไมเขียนหนังสือไม่รู้เรื่อง เขียนรายงานเป็นวลี เขียนเป็นคำๆ ไม่เป็นประโยค” อ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปนิกรุ่นใหม่ๆ พร้อมวิธีการปรับตัวและวิถีการทำงาน รู้ทัน...บุคลิกลักษณะสถาปนิกรุ่นใหม่ สถาปนิกรุ่นใหม่ในปัจจุบันสามารถจัดได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของ เพื่อให้การทำงานร่วมกันของสถาปนิกรุ่นใหญ่กับสถาปนิก เพื่อนที่เป็นวิศวกรสอบถามผมมาว่าได้ ออกแบบเสาสัญญาณวิทยุสงู ประมาณ 60 ม. สร้างอยู่บนดาดฟ้าอาคารเดิม ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัย รวมความสูงอาคารประมาณ 60 ม. ทางเจ้าของไป ยื่นขออนุญาตทางเขตบอกว่าต้องมีสถาปนิกเซ็นด้วย การก่อสร้างประเภทนี้ต้องมีสถาปนิกเซ็นออกแบบ ด้วยหรือ ประเด็นแรกทีจ่ ะพิจารณาคือ เสาสัญญาณ วิทยุสูง 60 เมตร เป็นอาคารหรือไม่ บทบัญญัติมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารบัญญัติไว้ว่า อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน โรง เรือน ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ที่บุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ และหมายรวมถึง 1. อัฒจันทร์ 2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ 3. ป้ายหรือสิ่งก่อสร้าง 4. พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ 5. สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น อย่ า งอื่ น ตามที่ ก ำหนดในกฎ กระทรวง

14

จากมาตรา 4 (5) แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร รัฐมนตรีวา่ กระทรวงมหาดไทย ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2526 ข้อ 1 (ค) ไว้ดังนี้ ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ อาคารพิเศษ หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น อาคารดังนี้ ก. ………………… ข. ............................ ค. อาคารหรือสิง่ ก่อสร้างทีส่ งู เกิน 15 เมตร หรือสะพาน หรืออาคาร หรือโครงหลังคาช่วงใดช่วงหนึ่ง เกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิด ภยันตรายต่อสาธารณชนใด จากคำจำกัดความทั้งในบทบัญญัติและกฎกระทรวงดัง กล่าว สรุปได้ว่า เสาสัญญาณวิทยุสูงประมาณ 60 เมตร เป็นอาคาร และเมื่อเป็นอาคารต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างก็ต้องมีผู้รับ รองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคาร นั่นคือ ต้องมีสถาปนิกและวิศวกรลงนามรับรองเป็นผู้

ออกแบบและคำนวณอาคาร ประเด็นต่อไปคือ ระดับคุณวุฒขิ องสถาปนิกและ วิศวกรว่า อยู่ในขอบเขตระดับใด โดยที่มีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสถาปนิก ชัดเจนว่าภาคีสถาปนิกมีอำนาจและขอบเขตลงนามรับรอง ขนาด ชนิด ประเภท ของอาคารไว้ชัดเจนว่าเป็นเท่าใด กรณีที่เป็นเสาสัญญาณวิทยุสูงถึง 60 เมตร จึงน่าที่ ผู้ลงนามรับรองเป็นผู้ออกแบบในฐานะสถาปนิก น่าจะอยู่ ในระดับสามัญสถาปนิก หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง “เรา คือที ่ปรึกษา” เพียงฝากคำถามเข้ามาที่เรา โทรศัพท์ 0-2717-2477 ต่อ 159 โทรสาร 0-2717-3843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ จะเป็นผู้ ไขข้อข้องใจผ่านคอลัมน์ กฎหมาย กับการก่อสร้าง ให้ทุกท่านต่อไป


ในยุค Y Generation หรือ Net Generation โดยแท้จริง เพราะเด็ ก เหล่ า นี้ เ ติ บ โตขึ้ น มาในยุ ค ดิ จิ ต อลพร้ อ มกั บ เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยี ต่างๆ มากมายที่พัฒนาขึ้นอย่างมากมายและรวดเร็วไม่ว่า จะเป็น เกมส์คอมพิวเตอร์ และการเป็นสมาชิกของสังคม ออนไลน์ จึงทำให้เด็กในยุคนี้มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่าง

จากชีวิตในวัยเด็กของสถาปนิกรุ่นใหญ่ มากหรือน้อยตาม แต่ช่องว่างระหว่างวัย ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้สรุปได้ดังนี้ 1. มีความสนใจในหลายๆด้านพร้อมกัน ด้วยศักยภาพ ของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนรู้อุปกรณ์ไฮเทค มาตัง้ แต่เด็กๆ ส่งผลให้เด็กในยุคนีไ้ ม่กลัวการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และยินดีเปิดรับเรื่องราวใหม่ๆ ที่ตนเองสนใจได้ตลอดเวลา และรวดเร็ว และที่สำคัญเด็กในวัยนี้จะมีความสนใจเรื่อง ราวหลายๆ ด้าน พร้อมๆ กันในเวลาเดียวกัน เราจึงเห็น เด็กๆ ในสำนักงานของเรา Draft งานไปพร้อมกับการเล่น MSN และฟังเพลง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเรื่องผิด หรือไม่ถูกต้องแต่อย่างใด และจะรู้สึกไม่พอใจเสมอเมื่อถูกผู้ สอนว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมดังกล่าว 2. มีสมาธิสั้นถึงสั้นมาก เนื่องจากสถาปนิกรุ่นเล็ก สมัยนี้มีสื่อความบันเทิงและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก คอยบำรุงชีวิตอย่างมากมาย พวกเขาเหล่านี้จึงไม่สามารถ จดจ่อกับอะไร (ที่ตนเองรู้สึกว่าน่าเบื่อ) ได้นาน เพราะต้อง จัดสรรเวลาไปปฏิสัมพันธ์กับสื่อเรื่องบันเทิงและอุปกรณ์ เหล่านี้ให้ครบถ้วนในแต่ละวันของชีวิต ดังนั้น เด็กรุ่นใหม่ๆ จึงมีสมาธิจำกัด นั่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้นานโดยเฉพาะการตั้งใจ เรียนในห้องเรียน เมื่อต้องถูกบังคับให้นั่งทำงานในออฟฟิศ เป็นเวลานานเมื่อใด ก็มักเกิดอาการเบื่อหน่าย หรือต้องมี อุปกรณ์ไฮเทค เพื่อเป็นเครื่องช่วยลดความเบื่ออยู่เสมอ 3. ขาดทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการใช้ วิ จ ารณญาณในการตัดสินใจ เนื่องจากศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูล เป็นจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เด็กยุคนี้ใช้วิธีการ

ค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการแบบเหวี่ยงแหและเอาเข้าตัวไว้ก่อน โดยไม่เคยพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนว่าอะไรเป็นข้อมูล ที่ตนเองสืบค้นมาได้อย่างถูกต้อง และมักคิดว่าสิ่งที่ตนหา มาจากอินเตอร์เน็ต หรือแหล่งข้อมูลใดๆ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เสมอ 4. ขาดทักษะการเขียน ด้วยความเคยชินจากการ

อ่านหน้าเวบเพจ จำนวนมากตลอดเวลาในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เคยชินกับ Icon และคำวลีมากกว่าตัวหนังสือที่ ยืดยาว นอกจากนี้พฤติกรรมการเรียนรู้ก็เปลี่ยนไป จาก การซึมซับความรู้ผ่านตัวหนังสือในตำราไปสู่การเรียนรู้จาก หน้าคอมพิวเตอร์ ทำให้เด็กยุคนี้ไม่สนใจและใส่ใจกับทักษะ การเขียน จากการทำความเข้าใจ วิ ธี คิ ด และวิ ถี ท างความคิ ด ของเด็ก ในยุค Net Generation จะทำให้เรา ท ำ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ กั บ ในตั ว สถาปนิกรุน่ ใหม่ๆ มากได้ดยี งิ่ ขึน้ ดังนัน้ วิธกี ารเบือ้ งต้นใน การปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการ บริ ห ารจั ด การองค์ ก รและ การปฏิบัติงาน รวมทั้งวิธี การอยู่ ร่ ว มกั บ สถาปนิ ก รุ่ น ใหม่ๆเหล่านี้ได้อย่างเท่าทัน ไม่ เ กิ ด ช่ ว งว่ า งระหว่ า งวั ย เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ ของสถาปนิก อาทิ การปรับ รู ป แบบการทำงานและการ บริหารจัดการแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับการดำเนินชีวิต ของสถาปนิกรุน่ ใหม่ในปัจจุบนั การปฏิ บั ติ ง านตามรู ป แบบ เดิมๆอาจจะต้องปรับเปลี่ยน ให้ทันสมัยขึ้น เพื่อเป็นการ ยื ด ห ยุ่ น กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ หลากหลายให้มากขึ้น โดย พิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ของงาน ข้อดีที่เกิดขึ้น คือ สามารถใช้ศักยภาพได้อย่าง เต็มที่ ลดความเบื่อหน่ายใน การทำงานเดิมๆ และทำงาน หลายๆ ชิ้นได้สำเร็จ

การจัดการสภาพแวดล้อม Play@Work รูปแบบของ สถานที่ทำงานของคนรุ่นใหม่ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ สถานที่ที่บุคคลในรุ่นนี้มีความคุ้นเคย ดังนั้นสถานที่ทำงาน จำเป็นต้องมีระบบ Wi-Fi ความเร็วสูงให้ทำงานควบคู่ไป กับการพักผ่อน พร้อมกับบรรยากาศสบายๆ ไม่เคร่งเครียด และการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่สามารถ เชื่อมโยงความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างวัยของคน รุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี เพียงแค่เปิดกว้างและ ยอมรับในทักษะความสามารถของบุคคลเหล่านี้ ด้วยการ

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และทำ ความเข้าใจตัวตนและมุมมองระหว่างกัน รวมทั้งเป็นการ สร้างความยอมรับในองค์กรของสถาปนิกรุ่นเล็กเหล่านี้ได้ เป็นอย่างดี และสุดท้ายเปิดโอกาสการแสดงออก และการ ยกย่องความสามารถของสถาปนิกรุ่นใหม่ๆ ที่มีจุดแข็ง คือ ชอบการท้าทาย ชอบทดลอง และชอบแสดงออก ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากศักยภาพเหล่านี้ผ่านการมอบหมาย งานให้คิดค้น นำเสนอข้อมูลใหม่ๆ

15


ธอส. ออกแคมเปญเงินกู้ดึงเงินฝาก

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ธอส. ได้ออกแพ็กเกจเงินฝาก ประจำ 8 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี ซึ่งสูงกว่า เงินฝากประจำ 12 เดือน และ 24 เดือนในปัจจุบัน ที่ให้ อัตราดอกเบีย้ 2.35% และ 3.00% ตามลำดับ โดยกำหนด เงื่อนไขจะต้องมีวงเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท และเจ้าของบัญชีจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายเดือนกำหนด เวลาการออกแพ็กเกจเงินฝากประจำ 8 เดือน ช่วงสั้นๆ คาดว่าจะสิน้ สุดในช่วงสิน้ เดือนมิถนุ ายนนี้ ประเมินว่า จะ ระดมเงินฝากได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ รองรับการแข่งขันอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก โดยก่อนหน้านีธ้ นาคารต่าง ได้ทยอยออกแพ็กเกจ เงินฝากประจำ 9-11 เดือนอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ประกอบกับ ธอส.มีบัญชีเงินฝากประจำที่ครบกำหนด ดังนั้น หาก ธอส. ไม่ออกแพ็กเกจเงินฝากประจำ 8 เดือนเพื่อ จูงใจลูกค้า ก็จะทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ฝากเงินต่อ

การมีที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ความหวังที่ดูช่างริบหรี่และเลือนลาง

ควอลิตเี้ ฮ้าส์บกุ ตลาดคอนโดเชียงใหม่

นายจรินทร์ พงษ์เย็น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย โครงการบ้าน 11 บริษทั ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าหลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จอย่างสูง กับการทำตลาดคอนโดฯ ในเขตกรุงเทพฯ ด้วย 3 แบรนด์ หลัก ได้แก่ “Q” “Q House Condo” และ “Casa Condo” จึงมีแผนที่จะสานต่อความสำเร็จดังกล่าว รวม ทั้งเปิดกลยุทธ์การขยายส่วนแบ่งตลาดคอนโดฯ ในพื้นที่ ของ จ.เชียงใหม่ เนือ่ งจากมีจดุ แข็งทัง้ ในด้านการท่องเทีย่ ว สถานศึกษา และศูนย์รวมธุรกิจมากมาย จึงทำให้มีกำลัง ซือ้ จากกลุม่ ลูกค้าทีห่ ลากหลาย ทัง้ นักท่องเทีย่ ว นักธุรกิจ นักลงทุน รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ใน จ.เชียงใหม่เอง ด้วย การเปิดตัวโครงการ “คาซ่าคอนโด ช้างเผือก-เชียงใหม่” (Casa Condo Chang Puak Chiangmai) คอนโดมิเนียมหรูสไตล์โมเดิร์นล้านนา ระดับราคาเริ่มต้น 9.99 แสนบาท บน ถ.โชตนา ตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนา ใน เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึงเดือนก็จะรู้ว่าพรรคไหนจะได้ เสียงข้างมาก แต่จะได้จัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ และถ้าได้ตั้ง แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป ดูเหมือนจะยากแก่การคาดเดา และเชื่อว่าไม่มีใครกล้าฟันธงในเรื่องเหล่านี้แน่ เพราะมี หลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ที่แน่ๆ ไม่ว่าพรรคไหนจะ เข้ามาเป็นรัฐบาล และจะมีนโยบายประชานิยมอย่างไร แท้ จริงแล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่จะทำเพื่อคนยากไร้อย่างแท้จริง เพราะแต่ละพรรคล้วนได้เงินอุดหนุนจากนายทุนทั้งสิ้น ยก ตัวอย่างเช่น เรื่องที่อยู่อาศัย จากตัวเลขของสถาบันวิจัย เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ได้ประมาณการความต้องการ ที่อยู่อาศัยในปี 2554 พบว่า มีความต้องการที่อยู่อาศัยทั่ว เอพี เดินหน้าเปิด The pleno อีก 4 แห่ง ประเทศรวม 3.1 แสนหน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นความ นายวิทการ จันทวิมล  ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำนวย- ต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 1.8 แสนหน่วย โดย การ สายงานกลยุทธ์การตลาด บริษัท เอเชี่ยน ใน กทม. และปริมณฑลมีความต้องการที่อยู่อาศัยรวม 7.9 พร็อพเพอร์ตดี้ เี วลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ AP หมื่นหน่วย เป็นความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย กล่าวว่า หลังจากทดลองตลาดเปิดขายโครงการทาวน์เฮาส์ 4.7 หมื่นหน่วย ส่วนในภูมิภาคมีความต้องการที่อยู่อาศัย 18 ตารางวาแบรนด์ “The Pleno” 2 ทำเลคือเอกชัย รวม 2.3 แสนหน่วย เป็นความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มี กาญจนาภิเษก และ สุขสวัสดิ์ 30 เมือ่ กุมภาพันธ์เป็นต้นมา พบว่ามีผลตอบรับดีเกินคาด 200 ยูนิต มูลค่าประมาณ รายได้น้อย 1.3 แสนหน่วย ส่วนปี 2555 คาดว่าความต้องการทีอ่ ยูอ่ าศัยทัว่ ประเทศ 480 ล้านบาท คิดเป็น 60% จากการเปิดขายเฟสแรก จำนวนทั้งสิ้น 336 ยูนิต  ซึ่งตามแผนลงทุนแบรนด์ The มีจำนวนรวม 3.2 แสนหน่วย เป็นความต้องการที่อยู่อาศัย Pleno จะพัฒนารวม 6 โครงการ มูลค่ารวม 5,000 ของผู้มีรายได้น้อยจำนวน 1.9 แสนหน่วย ใน กทม. และ ล้านบาท โดยได้เปิดเพิ่ม 1 โครงการในทำเลพระราม 5- ปริมณฑลมีความต้องการที่อยู่อาศัยรวม 8.2 หมื่นหน่วย ปิ่นเกล้า ในเดือน พ.ค. นี้ อีก 3 โครงการจะทยอยเปิด เป็นความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 4.9 หมื่น ตัวในช่วงไตรมาส 3-4 หน่วย ส่วนในภูมิภาคมีความต้องการที่อยู่อาศัยรวม 2.4 แสนหน่วย เป็นความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย เอเวอร์แลนด์กลับมาบุกอสังหาฯ อีกรอบ 1.4 แสนหน่วย นายสวิจักร์  โลจายะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จะเห็นว่าจากตัวเลขดังกล่าว ผู้มีรายได้น้อยหรือที่ เอเวอร์แลนด์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2554 เรียกง่ายๆ ก็คือคนยากคนจน ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน เป็นต้นไปบริษัทจะเริ่มกลับมาทำตลาดมากขึ้น โดยปีนี้ มาก ในขณะทีบ่ ริษทั พัฒนาทีด่ นิ ทัง้ หลายก็มงุ่ พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย โฟกัสไปทีโ่ ครงการมายโฮม จังหวัดเชียงใหม่และสุวนิ ทวงศ์ เป็นการพัฒนาบนโครงการเดิมคาดว่าจะรับรูร้ ายได้ตงั้ แต่ เพื่อชนชั้นกลางและชั้นสูงแทบทั้งสิ้น ที่พอจะเป็นความหวัง ไตรมาส 4 เป็นต้นไป โดยปีนี้ตั้งเป้ายอดขายไว้ 1,000 ของผู้มีรายได้น้อยได้บ้าง ก็คือ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ล้านบาท สำหรับโครงการมายโฮม เชียงใหม่ตั้งอยู่ ต.แม่ ซึ่ ง บั ด นี้ ผู้ ว่ า การคนใหม่ ไ ด้ แ ถลงนโยบายออกมาเป็ น ที่ สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่บนพื้นที่ 167 ไร่ พัฒนาเป็นบ้าน เรียบร้อยแล้ว โดยผันจากองค์กรที่เคยสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อ เดี่ยว500 ยูนิต มูลค่าโครงการ 1,500-1,800 ล้านบาท เพือ่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยคือบ้านเอือ้ อาทร ซึง่ สร้างไปแล้ว 242,149 แบ่งเป็น 3 เฟส โดยเฟสแรกตัดทีด่ นิ 40 ไร่ออกมาพัฒนา หน่วย เหลือที่ต้องสร้างให้เสร็จภายในปี 2556 อีก 4,1407 ก่อนออกแบบเป็นบ้านเดี่ยวขนาด 60-120 ตารางวา ราคาเริ่มต้น 2.5-4 ล้านบาท138 ยูนิต มูลค่าโครงการ หลังจากนั้นก็จะหันไปสร้างที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลาง 370 ล้านบาทจะเริ่มเปิดขายในไตรมาส 4 ดำเนินการ เพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร โดยบริษัท ณัฐนันท์พัฒนา จำกัด เหตุผลที่ กคช. ต้องหยุดสร้างเพราะตอนนี้ กคช. มี

16

หนี้สินจากการสร้างบ้านเอื้ออาทรถึง 80,000 ล้านบาท ที่ เป็นเช่นนี้ เพราะกลุ่มผู้ซื้อไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ ก็คนยากคนจนที่ไหนจะมีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเงินกู้ได้ อีกทัง้ อาชีพค้าขายทีไ่ ม่ได้เป็นเจ้าของร้านค้าใหญ่ๆ โตๆ และ พวกรับจ้าง แบงก์เขาก็ไม่เชือ่ ถือเช่นกัน ดังนัน้ นโยบายทิง้ ทวน ของรัฐบาลชุดรักษาการณ์ที่ให้ ธอส. ปล่อยกู้ดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 2 ปี สำหรับคนทีต่ อ้ งการซือ้ บ้านหลังแรกในราคา ไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้ช่วยให้คนยากไร้ เหล่านีเ้ ข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ อีกทัง้ เพดานราคาทีก่ ำหนดถึง 3 ล้านบาท ก็ไม่ใช่ราคาที่คนยากจนจะซื้อได้ ขนาดบ้าน เอือ้ อาทรยังกูไ้ ม่ได้เลย เลยกลายเป็นการช่วยผูป้ ระกอบการ ทีจ่ ดั สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยในระดับราคาทีไ่ ม่เกิน 3 ล้านบาทให้โอน ได้เร็วขึ้นหรือขายดีขึ้นไปโดยปริยาย ดังนัน้ จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ทำไมตัวเลขความต้องการ ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในปี 2554 จึงอยู่ที่ระดับ 1.8 แสนหน่วย ในขณะที่ปี 2555 คาดว่าจะขยับขึ้นไปแตะที่ 1.9 แสนหน่วย และยังไม่ทันที่จะได้รัฐบาลชุดใหม่ บรรดา นักธุรกิจระดับหัวกระทิของประเทศ อย่างหอการค้าร่วม ต่างประเทศ หรือ Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) ก็เตรียมออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล ขยายเขตพื้นที่การให้เช่าพื้นที่ 50 ปี จากที่เคยให้เช่าได้ เฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรม ขยายไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ได้ดว้ ย ในขณะทีภ่ าคเอกชนบางรายก็ขอให้ขยายระยะเวลาการเช่า ให้มากกว่า 30 ปี โดยให้เหตุผลว่า เพื่อดึงนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งทุนหนา กระเป๋าหนักกว่าคนไทยทั่วไปอยู่หลายช่วงตัวอยู่แล้ว แล้ว อย่างนี้คนไทยตาดำๆ ที่ยากไร้จะได้อะไร และจะมีใครหรือ พรรคการเมืองใด และรัฐบาลชุดไหนที่จะมีความจริงใจใน การเป็นกระบอกเสียง หรือช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้อย่าง จริงจัง ทั้งที่เป็นเรื่องปัจจัย 4 ขั้นพื้นฐานที่ถือว่าเป็นเรื่อง ของความมั่นคงของประเทศชาติก็ว่าได้ เพราะตราบใดที่ คนจนอยูแ่ ล้วก็ยงั จนอยูห่ รือจนลง ไร้ซงึ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ไร้ทที่ ำกิน ในขณะที่คนรวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นไปอีก ความมั่นคงของ ประเทศชาติและคำว่าสามัคคีคงยังอยูห่ า่ งไกลความเป็นจริง ดังนั้นการให้ กคช. เลิกทำบ้านเอื้ออาทร จึงไม่น่าจะเป็น คำตอบที่ดีของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นชุดไหนๆ แต่น่าจะเป็น การหาวิ ธี ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ ให้ พ วกเขาได้ มี ที่ พั ก พิ ง เป็ น ของ ตนเองได้จริงๆ มากกว่า


ช่วงจังหวะในการลงทุน ต้องจับตา “วัฏจักร” ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากคราวที่แล้วได้กล่าวถึงขั้นตอนแรกในการลงทุน ถึงหลักคิด วิธีคิดในการลงทุนไปแล้ว ขั้นตอนที่สองผมจะ กล่าวถึง ช่วงจังหวะเวลาที่จะลงทุน เพื่อให้การลงทุนมี ส่วนต่างเป็นกำไร จะซื้อให้ถูก ขายให้แพงหรือซื้อแพง และขายได้แพงกว่าก็ย่อมได้ แต่เมื่อใดควรซื้อและเมื่อใด ควรขายจึงมีความเกี่ยวข้องสำคัญกับสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ (แต่ละประเภทแตกต่างกันไป) ความเป็นมาใน อดีต สถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตจะเป็น อย่างไร เพื่อจะได้เลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท ใดประเภทหนึ่ง ในเมืองใดเมืองหนึ่ง ทำเลใดทำเลหนึ่ง ใน ช่วงจังหวะที่เหมาะสม จึงต้องจับตาถึง “วัฏจักร” ของอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหนึ่งในเมืองๆ หนึ่งว่าอยู่ในช่วงใด เป็นช่วงขาขึ้น หรือขาลง ซึ่งวัฏจักรมักเริ่มต้นด้วยขาขึ้นจนกระทั่ง “บูม” แต่หลังจากบูมมากๆ แล้ว ย่อมจะ “ชะลอตัว” เป็นขาลง ไปจนถึงช่วง “ตกต่ำ” จากนั้นจะค่อยๆ “ฟื้นตัว” จนกลับ มาบูมใหม่ เป็นวัฎจักรที่ “มีขนึ้ ย่อมมีลง” และ“มีลงย่อมมีขนึ้ ” (ช่วงบูม-ชะลอตัว-ตกต่ำ-ฟืน้ ตัว หรือเรียกง่ายๆ ว่า เฟือ่ งฝ่อ-ฟุบ-ฟืน้ ) โดยมีเหตุผลรองรับตามหลักอุปสงค์และอุปทาน ในตลาด แต่ข้อสำคัญคือวันนี้เป็นช่วงใด และแต่ละช่วง จะมีระยะเวลานานเท่าใด เมื่อใดจะลง (สุดๆ จะได้ช้อน ซื้อ) และเมื่อใดจะขึ้นหรือเฟื่องฟู (จะได้ขายทำกำไร) “วัฏจักร” ของอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทยังแตกต่างกันอีก ตัวอย่างวันนีอ้ สังหาริมทรัพย์ประเภททีอ่ ยูอ่ าศัย อาจดี แต่โรงแรมอาจแย่ เพราะดีมานด์คนละกลุ่มกัน กล่าวคือดีมานด์ที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นตลาดในประเทศ ที่เศรษฐกิจปี 53 โตถึง 7.8% ประกอบเข้ากับปัจจัยอย่าง อื่น เช่น ดอกเบี้ยต่ำคนนำเงินฝังตุ่มมาลงทุน กระแสการ ลงทุนแรง มาตรการรัฐก็สนับสนุนลดหย่อนค่าธรรมเนียม ภาษีเพียบ แม้มีปัญหาทางการเมืองขนาดฆ่ากันตายก็ยัง บูมสุดขีดได้ในปีทแี่ ล้ว โดยเหตุทคี่ อนโดฯบูมกว่าทีอ่ ยูอ่ าศัย ประเภทอืน่ เพราะปัญหาจราจรและกระแสการลงทุนพาไป ในขณะที่กลุ่มโรงแรมเพราะดีมานด์ส่วนใหญ่ต้องอาศัย

โดย นายวสันต์ คงจันทร์

กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

ชาวต่างชาติมาทำธุรกิจมาท่องเที่ยว พอเจอปัญหาทางการเมืองบ้านเราเข้าก็ม้วยครับ แถมบางเมือง ดีมานด์ หลักมาจากอเมริกา ยุโรป ซึ่งเศรษฐกิจบ้านเขาก็แย่หนัก ไม่มีเงินมาเที่ยว เลยเจอ 2 เด้ง (คนสมุย ขออนุญาต เซ็ง) แต่พัทยา ภูเก็ต ยังพอไปได้เพราะยังมีดีมานด์เป็น เศรษฐีใหม่จากเมืองจีน อินเดีย รัสเซีย ฯลฯ (กรณีสมุย อย่าว่าแต่คนนอกเลยคนไทยเราเองยังไม่ไปเลยครับ คง พอทราบว่าเพราะอะไรทีข่ ดั ขวางความเจริญ แต่หากไม่ทราบ ลองพยายามจะไปดูครับ แล้วจะซึ้ง) ดังนั้นการวิเคราะห์ ถึงวัฏจักร ดีมานด์เป็นกลุ่มใดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก มาว่ากันต่อครับ วัฏจักรขาขึ้นหรือขาลงนั้น ปัจจัย มหภาคด้ า นเศรษฐกิ จ มั ก เป็ น ปั จ จั ย หลั ก ในการกระตุ้ น ดีมานด์ เนือ่ งจากอสังหาริมทรัพย์มกั เป็นตัวแปรตามภาวะ เศรษฐกิจ กล่าวคือ หากเศรษฐกิจดี (ยังต้องพิจารณาถึง เศรษฐกิ จ ของดี ม านด์ อี ก ไม่ ใ ช่ เ ศรษฐกิ จ ในประเทศเรา อย่างเดียว) กรณีดมี านด์คนไทยหากเศรษฐกิจดีทำให้มเี งิน มากย่อมมีความต้องการอสังหาริมทรัพย์สูง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดยังขึน้ อยูก่ บั ช่วงสถานะของคนส่วนใหญ่ ของเมือง เช่น ช่วงแรกอาจต้องการที่อยู่อาศัยก่อน แต่ หลังจากมีทอี่ ยูอ่ าศัยกันเป็นส่วนใหญ่แล้ว อสังหาริมทรัพย์ ประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตอาจเป็นยุค ต่อไป เราจึงเห็นคอมมิวนิตี้มอลล์ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ต่างๆ เริ่มเกิดขึ้นมากในบางพื้นที่ เช่นย่านลาดพร้าว เกษตร นวมินทร์ เนือ่ งจากคนย่านนีส้ ว่ นใหญ่อยูอ่ าศัยในกรุงเทพฯ มานานกว่า 20 ปีแล้ว มีที่อยู่อาศัยกันหมดแล้ว ภาระใน การผ่อนบ้านก็หมดไปทำงานมานานรายได้ก็สูงแล้วทำให้ วันนีม้ เี งินใช้ชวี ติ อสังหาริมทรัพย์ตอบสนองคนมีเงินเหลือ จึงมีแถวนี้เพียบ ต่างกับย่านเขตชั้นนอกที่เพิ่งตั้งรกราก วันนี้สรรพกำลังยังต้องทุ่มให้กับการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนภรรยา กันอยู่ เอาไว้ฉบับหน้าผมจะมาว่าเรื่องของดีมานด์ให้ทราบ กันต่อ

วงแหวน” มูลค่ารวมประมาณ 730 ล้านบาท ตั้งอยู่บน เนื้อที่ 36 ไร่ จำนวน 139 ยูนิต โครงการฯตั้งอยู่บนถนน กาญจนาภิเษก เลียบวงแหวนรอบนอก (ตะวันออก) ใกล้ คาซ่าวิลล์ รามอินทรา-วงแหวน ถนนรามอินทราและทางด่วน มีสไตล์แบบบ้าน 2 แบบ บริษทั คาซ่า วิลล์ จำกัด เปิดตัวโครงการบ้านเดีย่ ว คือ แบบ Modern Contemporary และ Modern สร้างเสร็จก่อนขาย ภายใต้ชื่อ “คาซ่าวิลล์ รามอินทรา- Resort House ระดับราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาท ตั้งอยู่ บนเนื้อที่ขนาด 54-180 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 138235 ตารางเมตร พร้อม ฟังก์ชั่นขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ และ ฟังก์ชั่นพิเศษห้องรับแขกชม สวน (Green Room) พร้อม ความเป็นส่วนตัวของจำนวน บ้านเพียง 139 หลังเท่านั้น   โดยโครงการฯ แวดล้อมด้วย สถานที่สำคัญมากมาย อาทิ เซ็นทรัล รามอินทรา แฟชั่น ไอส์แลนด์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

17


กระจกตกแต่งขยายตัวตามธุรกิจอสังหาฯ เน้นรูปแบบดีไซน์พร้อมขยายฐานตลาด

ตลาดกระจกตกแต่งรับอานิสงส์ขยายตัวตามภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หลังกลุ่มผู้บริโภค ให้ความสนใจดีไซน์รวมไปถึงรูปลักษณ์ที่แตกต่างเพิ่มมากขึ้น ด้าน ‘กลาสเทค’ เน้นโปรโมท แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มสถาปนิก มัณฑนากร และวิศวกร พร้อมชูจุดเด่นรับสร้างสรรค์ งานตามความต้องการของลูกค้า ส่วน ‘White Glass’ เร่งขยายฐานลูกค้า พร้อมส่ง Trendy Glass เจาะตลาดแมส สร้างยอดขายเพิ่มให้บริษัท

‘กลาสเทค’ เน้นโปรโมทแบรนด์ พร้อมผลิตสินค้าตามความต้องการ นายพชร เจียมบุรเศรษฐ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กลาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย กระจกสำหรั บ อาค า ร โครงสร้าง สถาปัตยกรรม กระจกตกแต่ ง ภายใน กระจก Textile glass กระจก Multi color glass กล่าวถึงทิศทางของตลาด กระจกตกแต่งในปีนี้ ทาง บริ ษั ท มองว่ า ตลาดจะมี อั ต ราการเติ บ โตที่ สู ง ขึ้ น กว่าในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากสถาปนิก มัณฑนากร ต่างหันมาเลือกใช้กระจกตกแต่งแทนกระจกธรรมดา เพิ่มขึ้น เพราะเขาต้องการใส่ดีไซน์ให้กับตัวอาคารไม่ว่าจะ เป็ น ในส่ ว นของคอนโดหรื อ รี ส อร์ ท ตามที่ ท างเจ้ า ของ โครงการต้องการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันกระจกตกแต่ง เข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการตกแต่งให้เกิดความสวยงาม เพิ่มมากขึ้น โดยทำให้คอนโดหรือรีสอร์ทเกิดความแปลกใหม่รวม ไปถึงยังมีความสวยงามมากขึ้นตามไปด้วย แต่ทั้งนี้เราก็ ต้องคำนึงถึงเทรนด์ของกระจกด้วยว่ามีทิศทางไปในรูปแบบ ใด รวมไปถึงพยายามที่ผลิตสินค้าในรูปแบบของเราออกมา ตอบโจทย์ลูกค้าด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน การดีไซน์กระจกตกแต่งประมาณ 70% จะขึ้นอยู่กับความ ต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือสีสัน ส่วนอีก 30% ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกแบบมาเพื่อนำเสนอ แต่ถึง กระนั้นเมื่อดูภาพรวมของการออกแบบดีไซน์จากทั่วโลก จะ เห็นได้ว่างานดีไซน์ที่แปลกส่วนใหญ่มักจะขายไม่ค่อยได้ ดัง นั้ น ด้ ว ยเหตุ ปั จ จั ย เหล่ า นี้เ ราจึงพุ่ งเป้ า ให้ค วามสำคั ญ กับ โจทย์ที่ลูกค้าต้องการเป็นหลัก นายพชร กล่าวต่อไปว่า อีกประการทางบริษัทก็มีการ พัฒนารูปแบบรวมไปถึงการดีไซน์อยู่เสมอ โดยในตอนนี้ ทางเรามี โครงการที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะใช้กระจกเป็น ส่วนประกอบประมาณ 70% โดยโครงการนี้อยู่ในขั้นตอน ของการศึกษาวิจัย รวมไปถึงทดลองทำต้นแบบอยู่ซึ่งคาดว่ า น่ า จะได้ เ ห็ น สิ น ค้ า กลุ่ ม ใหม่ ข องทางบริ ษั ท ในไม่ ช้ า นี้

18

อย่างแน่นอน ในส่วนของแผนการตลาดที่ทางบริษัทวางไว้ จะทำการพั ฒ นาทั้ ง ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร วมไปถึ ง ที ม งานให้ แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เราก็คงไม่ ได้กำหนดว่าในปีต่อๆ ไปเราจะต้องทำผลกำไรได้มากเท่าไหร่ แต่จะเน้นเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ ไปเรื่อยๆ เพื่อให้เราสามารถที่จะรับงานใน โครงการขนาดใหญ่ ได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งหากพูดถึงเรื่องของการตลาดสามารถแยกออกได้ เป็น 2 ส่วนด้วยกันได้แก่ การตลาดในระยะสั้น ในขั้นตอน นี้เราจะทำการโปรโมทชื่อของ “กลาสเทค” ให้เป็นที่รู้จัก ของสถาปนิก มัณฑนากร และวิศวกร เพื่อให้คนกลุ่มนี้ สามารถจดจำแบรนด์ของเราได้มากขึ้น อีกส่วนจะเป็นการ ตลาดในระยะยาว ในส่วนนีเ้ หมือนเป็นการคืนกำไรให้แก่ลกู ค้า โดยในตอนนี้ทางบริษัทได้ทำการก่อสร้างตึกใหม่ เพื่อใช้เป็น สถานที่พบปะสังสรรค์ของกลุ่มลูกค้า ซึ่งในส่วนนี้เราอาจจะ จัดทำโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ลูกค้าได้แวะเข้ามาพูดคุยกับ ทางบริษัท เป็นการสำรวจความต้องการและรูปแบบของ สินค้า เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีก โดย ตึกใหม่หลังนี้ทางเราก็คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดได้ ใน ช่วงต้นปีหน้าอย่างแน่นอน ด้านกลุ่มลูกค้าเราเน้นเจาะไปยังกลุ่มลูกค้าตลาดกลาง จนถึงตลาดบน ทั้งนี้เนื่องจากกระจกตกแต่งโดยส่วนใหญ่ จะมีคอร์สทีค่ อ่ นข้างสูง ดังนัน้ ลูกค้าในกลุม่ เหล่านีจ้ ะไม่คอ่ ย ให้ความสำคัญในเรื่องของราคามากนัก แต่จะเน้นให้ความ สำคัญในเรื่องของรูปแบบการดีไซน์มากกว่า ซึ่งลูกค้าส่วน มากของเรา ณ ตอนนี้จะอยู่ในกลุ่มของตลาด คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ และรีสอร์ท ส่วนลูกค้าในกลุ่มตลาด บ้านพักอาศัยก็มีอยู่เช่นกันแต่ยังมีอยู่ในปริมาณที่ ไม่สูง ซึ่ง ในอนาคตทางบริษัทคิดว่าจะทำการเจาะตลาดลูกค้าในกลุ่ม นี้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มที่น่าสนใจ เนื่องจาก ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับสินค้าที่มีดีไซน์ และรูปแบบที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง White Glass ขยายกลุ่มเป้าหมาย ใช้ Trendy Glass เจาะตลาดแมส นางสาวอรวรรณ แสงวัฒนจินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เอ็ม. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้นำ ธุรกิจกระจกตกแต่ง White Glass กล่าวว่า ธุรกิจกระจก ตกแต่งมีมานานหลายปี แต่ ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนัก เนื่องจากเป็นงานดีไซน์ลวดลายสีสันบนกระจก ซึ่งมีลูกค้า บางกลุ่มเท่านั้นที่ชอบความแตกต่างไม่ซ้ำใครให้ความสนใจ ประกอบกับงานแกะลวดลายบนกระจกเป็นงานฝีมือที่ค่อน ข้างละเอียด เป็นงานแฮนด์เมด และเป็นธุรกิจที่ต้องทำ ตามออเดอร์เข้ามาเท่านั้น “วิวัฒนาการกระจกตกแต่งเริ่มตั้งแต่กระจกสลักลาย หรือการแกะลายธรรมดาทั่วไปไม่มีสีสัน จากนั้นได้พัฒนา ทำเป็นกระจกสลับลายลงสีช่วยเพิ่มความรู้สึกให้มีชีวิตชีวา กับชิ้นงานมากขึ้น จนถึงสลักลายลงทองเพิ่มความหรูหรา อลังการ หากเป็นชิ้นเล็กมักใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบเครื่องเรือน ส่วนชิ้นใหญ่ทำเป็นฉากกั้นบังตาหรือผนัง”

จากนั้น White Glass ยกระดับพัฒนากระจกตกแต่ง ลาย ด้วยการนำโนว์ฮาวการแกะลายกระจกชั้นสูงจากต่าง ประเทศหรือเรียกว่า “Stained Glass” ที่สามารถสร้างชิ้น งานได้อย่างละเอียดดูมีชีวิต มีมิติเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมีสี ให้ เลือกมากกว่า 100 สี เข้ามาทำตลาดในเมืองไทย โดยงาน Stained Glass จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ Stained Glass รางตะกั่ว Stained Glass รางเงิน และ Stained Glass รางทองเหลือง แต่ ทาง White Glass คิดค้น ลิขสิทธิ์ของบริษัทเองด้วย คือ Stained Glass 2 กษั ต ริ ย์ ที่ ใช้ ชิ้ น กระจก ประกอบรางโลหะ 2 ชิ้น เดียวกัน คือทั้งรางเงินและทองเหลืองทำให้ดูแปลกตาและ ทันสมัยยิ่งขึ้น นางสาวอรวรร กล่าวว่า นอกเหนือจากนวัตกรรมดัง กล่าว White Glass ได้ขยายธุรกิจกระจกตกแต่งเข้าสู่ ตลาดแมส โดยนำเข้าเครือ่ งพิมพ์ลายทีส่ ามารถพิมพ์ลงวัสดุ ได้หลากหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน ภายใต้แบรนด์ TRENDY GLASS โดยสามารถพิมพ์ลงได้ทั้งพื้นไม้ โต๊ะ เหล็ก กระเบื้อง ผ้า ไวนิล วอลล์เปเปอร์ กระจก เข้ามาทำ ตลาด โดยมองว่า แนวโน้มของธุรกิจกระจกตกแต่ง มีแนวโน้ม ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ งานพิมพ์ TRENDY GLASS ทีจ่ ะเข้าถึงลูกค้าทัว่ ไปมากขึน้ เนื่องจากมีราคาไม่สูงมากคืออยู่ที่ 600 บ./ตร.ฟุต ขณะที่ Stained Glass จะเป็นกลุ่มลูกค้านิชมาร์เก็ตมากกกว่า โดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2,500-4,000 กว่าบาท/ตร.ฟุต แล้วแต่ความยากของงาน จึงนับเป็นมิตใิ หม่ในวงการกระจก ตกแต่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้ผู้คนส่วนใหญ่ ได้ เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของตนเอง


กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับ ความปลอดภัยของอาคาร

“สถานทีท่ ตี่ งั้ ขึน้ เพือ่ ให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า” พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แบ่งสถานบริการเป็น ๖ ประเภท โดยใช้องค์ประกอบดังนี้ 1. สถานเต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธรุ กิจ ประเภทที่มีและประเภทที่ ไม่มีคู่บริการ 2. สถานทีท่ มี่ อี าหาร สุรา น้ำชา หรือเครือ่ งดืม่ อย่างอืน่

จากการที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานใน การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙ นั้น ได้กำหนด ให้กิจการใน (๑๑) ได้แก่ สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา ต้องจัดให้มีข้อบังคับ และคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการรวมถึงต้องจัดให้มี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามขนาดและ ประเภทของกิจการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานที่ สถานบันเทิงต้องจัดให้มีจะต้องทำหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดเป็นอย่างน้อยดังนี้ 1. กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติงาน 2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหา ความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น โดยอาจร่วมดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขั้นสูงกว่าอื่นๆ ได้ 3. สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วย งานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ ให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงาน ประจำวัน

5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความ ปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 6. รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ การเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของ ลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การทำงานที่สูงกว่า 7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การ เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน การทำงานระดับที่สูงกว่าและรายงานผล รวมทั้งเสนอ แนะแนวทางแก้ ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยใน การทำงาน 9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มอบหมาย นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติสถานบริการ ได้กล่าว ไว้ ในมาตรา 4 ว่า “ห้ามมิให้ผู้ ใดตั้งสถานบริการ เว้นแต่จะ ได้รบั ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที”่ โดยพระราชบัญญัติ สถานบริการได้ ให้คำนิยามสถานบริการ หมายความว่า

จำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า 3. สถานอาบน้ำ นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ ลูกค้า เว้นแต่ สถานบริการที่เป็นการนวดแผนไทยตาม กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หรือสถานที่เพื่อสุขภาพเพื่อ เสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และสถานที่อื่น ตามที่กฎหมายกำหนดในกระทรวง 4. สถานทีท่ มี่ อี าหาร สุรา หรือเครือ่ งดืม่ อย่างอืน่ จำหน่ายหรือให้บริการ โดยมีการแสดงดนตรี การแสดงอื่น ใดเพื่อความบันเทิง การจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบ ดนตรี ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า การแสดงเต้ น บนเวที ห รื อ บริ เ วณโต๊ ะ อาหารหรือเครื่องดื่ม หรือสถานที่ที่มีการจัดแสง เสียงหรือ อุปกรณ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 5. สถานทีท่ มี่ อี าหาร สุรา หรือเครือ่ งดืม่ อย่างอืน่ จำหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใด เพื่อการบันเทิงซึ่งจัดทำการหลัง 24.00 นาฬิกา สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สนับสนุนข้อมูลโดย สมาคมผู้ ต รวจสอบและบริ ห าร ความปลอดภัยอาคาร 19


Wall-covering

สินค้าเกีย่ วกับการตกแต่งภายใน

Goodrich Global เติบโตขึ้นจนเป็นผู้นำตลาดด้าน ผู้จัดจำหน่ายด้าน Interior Wall-covering ใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีออฟฟิศอยู่ ใน 7 ประเทศด้วยกันคือ สิงค์โปร์ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และดูไบ ทั้งนี้ Goodrich Global ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาจนมี Collection ที่หลากหลายเพื่อรองรับทุกความ ต้องการ www.goodrichglobal.com

HVG เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักในประเทศออสเตรเลีย และนิ ว ซี แ ลนด์ ใ นด้ า นสิ น ค้ า ในอุ ต สาหกรรมด้ า น อาคาร และได้มาเปิดออฟฟิศในประเทศไทย สินค้า ของ HVG มีหลากหลายตั้งแต่สินค้าเกี่ยวกับการ ตกแต่งภายใน การตกแต่งภายนอก รวมไปถึง หลังคากันแดด และกันสาด ที่มีคุณภาพสูง HVG มีทีมที่ปรึกษาด้านเทคนิคที่สามารถให้คำปรึกษากับ ผู้สนใจได้ตลอดเวลา www.halifaxvogel.com.au

ระบบท่อระบายน้ำ

กระจกพร้อมกรอบอลูมิเนียม

เป็นบริษัทผลิตสินค้าจากประเทศออสเตรเลีย เป็น ผู้นำตลาดด้านการผลิตอุปกรณ์สำหรับระบบท่อระบายน้ำต่างๆ ตัง้ แต่การติดตัง้ ใช้ ในระดับใช้ ในบ้าน ทั่วไป จนถึงระดับอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าให้เลือก หลากหลากทั้งแบบและราคาที่เหมาะสม โดยเน้นที่ คุณภาพเป็นหลัก www.acoaus.com.au

บริ ก ารรั บ ติ ด ตั้ ง กระจกพร้ อ มกรอบอลู มิ เ นี ย ม คุณภาพสูงตามมาตรฐานยุโรป นำเข้าจาก Belgium เป็นระบบทีม่ คี วามปลอดภัยสูง สามารถกันน้ำรัว่ ซึม กันเสียง และกันการไหลผ่านของอากาศจากภายใน สู่ภายนอก จึงทำให้ประหยัดพลังงาน www.glasslinethai.com

เครื่องทำน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ น เครื่ อ งทำน้ ำ ร้ อ นโดยใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ จากออสเตรเลีย ติดตั้งง่าย สามารถทำเองได้ มี ความทนทานสูงใช้งานได้ยาวนาน รับประกันคุณภาพ มาตรฐานออสเตรเลีย www.infratech.co.th

20

อุปกรณ์สำหรับงาน ระบบกำจัดฝุ่น

อุปกรณ์สำหรับงานระบบกำจัดฝุน่ (Dust Controls Components) ประกอบด้วย Pulse Valves สำหรับเครื่องกรองฝุ่นหลากหลาย โมเดลและชุด Electronic Sequential Control ชนิดธรรมดา และชนิดรวมชุดวัดแรงดัน Differential Control รวมถึงอุปกรณ์ตรวจเช็คถุงรั่ว ถังแตกในเครื่อง Leak Detector คุณภาพสูงจากอิตาลี และอุปกรณ์ Flexible Arm Hood ซึ่งมีหลากหลายขนาด ปรับ เปลี่ยนตั้งมุมได้ตามต้องการ และสามารถเลือกได้ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ ง านเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง เครื่องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการแข่งขัน ในยุคของเทคโนโลยี www.turboasia.co.th

สีสำหรับทาภายใน

นาฬิกาคอลเลกชัน

สำหรับทาภายในWood Wax Finish Creativ เป็น สีย้อมไม้ชนิดโปร่งแสงและชนิดทึบแสง สำเร็จรูป เนื่องจากเป็นสีพาสเทลที่ทันสมัย เหมาะสำหรับทุก พื้นที่ของบ้าน ให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติ เหมาะ สำหรับนำไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์และของเล่นเด็ก เช่น ผนัง เพดาน ประตู moldings และแผ่นขอบ กาว อีกทั้งยังช่วยยับยั้งคราบสกปรก ทนทานต่อ คราบสกปรก ทำความสะอาดง่าย มีขนาด 0.125, 0.375, 0.75 และ 2.50 ลิตรต่อกล่อง www.osmo.com, www.greenleaf.co.th

นาฬิ ก าคอลเลกชั น สี สั น ร่ ว มสมั ย จากนำร่ อ งการ ออกแบบ Keith Moore สร้างขึ้นสำหรับนำร่อง การออกแบบคอลเลกชันนาฬิกาของสวยงามทัน สมัยที่สามารถซื้อจาก Etsy มักใช้ ไม้ ไผ่หรือวัสดุ อย่างยั่งยืนอื่นๆ Keith Moore ได้รับการสร้าง เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยเกือบ 10 ปี รวบรวมคอลเลกชันและนาฬิกาสแควร์ แต่ยังนาฬิกาที่มีลูกตุ้ม สีสวยงาม นาฬิกาทำจาก MDF และบางคนก็มี ลามิเนตหลากสี เช่น สีแดง สีฟ้าไม้ ไผ่สีเขียว Kona Kentucky Craftwood ฯลฯ สวยงาม crafted นาฬิกามาในสองมิติ www.interiordesignphotos.co.uk


FIRECAULK ไฟร์คอล์ค

อะครีลิคยาแนวรอยต่อชนิดทนไฟ ต้านทานไฟลามได้ถึง 4 ชม. ได้มาตรฐานจากอังกฤษ BS476-20:1987 และออสเตรเลีย AS1530.4-2005 ไม่มีส่วนประกอบของแร่ใยหิน สามารถทาสีทับได้ เหมาะสำหรับงานภายใน ยึดเกาะกับวัสดุได้เกือบทุกประเภท เช่น คอนกรีต, ไม้, อลูมิเนียมคอมโพสิต, แผ่นพรีคาส, UPVC เป็นต้น เหมาะสำหรับงานยาแนวโครงสร้างรอยต่อผนังกับพืน้ , กรอบประตูหน้าต่าง, งานปิดแนวท่อเดินสายไฟ, ท่อระบบปรับอากาศ เป็นต้น

บริษัท บอสติค (ประเทศไทย) จำกัด

โทร : 0-2361-6460-7 แฟกซ์ : 0-2361-6469 www.bostikthailand.com

ไม้สังเคราะห์ ไม้สงั เคราะห์ ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด เปิดตัวนวัตกรรม ใหม่จากเทคโนโลยีเฟิร์ม แอนด์ เฟล็กซ์ (FIRM & FLEX Technology) ทำให้ฝ้า ผนัง พื้น มีความ เหนียว ยืดหยุ่น และแข็งแรงภายในแผ่นเดียวกัน สามารถตัดโค้งได้รศั มีสงู ถึง 1 เมตร โดยไม่ตอ้ งลูบน้ำ พร้อมรับน้ำหนักได้สูงถึง 80 กก./จุดในส่วนผนัง และ 500 กก./ตร.ม. สำหรับแผ่นพืน้ จึงเอือ้ ประโยชน์ ทั้งงานโครงสร้าง และตกแต่ง ช่วยเพิ่มอิสระในการ ตกแต่งฝ้า ผนัง และพื้นให้มีความหลายหลายได้ มาก ด้วยน้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติพิเศษในการ เป็นวัสดุช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านอีกด้วย บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด www.siamfibrecement.com

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด บริการผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครบวงจร อาทิ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาซักอบรีด อุปกรณ์ ทำความสะอาดพื้น กระจก เครื่องขัดพื้น เครื่องดูด ฝุ่นดูดน้ำ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อุปกรณ์เครื่องใช้ ภายในห้องน้ำ ตู้ผ้าเช็ดมือ Kennedy กระดาษ ชำระ กระดาษจัมโบ้ โรล กระดาษเช็ดมือ ฯลฯ บริษัท เอ.เกรด เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด www.agrade.co.th

ดวงโคมกันน้ำ กันฝุ่น ดวงโคมกันน้ำ กันฝุ่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบ มาเพื่อช่วยในการป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น โดยเฉพาะ อีกทั้งยังถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันหลอดไฟระเบิด อีกด้วย ส่วนอะไหล่นั้นหาง่าย สามารถใช้ประโยชน์ ได้หลากหลาย เหมาะสำหรับทุกสถานที่ที่ต้องการ ป้องกันฝุ่น ป้องกันละออง และสถานที่กลางแจ้ง หรือใช้สำรหับบริเวณที่มี โอกาสสัมผัสน้ำ ติดตั้ง กลางแจ้ง หรือตกแต่งสวนภายนอกอาคาร มี 3 ขนาดให้เลือก อาทิ ขนาด 10, 18, 36 วัตต์ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับถอดและเหล็กยึดติด ตั้งกับผนัง บริษัท ซูโม่ พรีซิซั่น จำกัด www.dolampthai.com

อะครีลคิ วอเตอร์ซลี B263 น้ำยาเคลือบเงาผนัง อะครีลคิ วอเตอร์ซลี ใช้สำหรับทา ผนังอิฐเปลือย อิฐโชว์ หินทราย หินธรรมชาติ ผนังปูน คอนกรีต ไม้ กระเบือ้ ง เพือ่ ให้มนั เงาสวยงาม ป้องกัน น้ำซึม ความชืน้ แสงแดด และสิง่ สกปรก สามารถใช้ เป็นสีรองพืน้ ทาอาคารก่อนทาสีทบั หน้าเพือ่ เพิม่ การยึด เกาะของสี หรือทาทับหน้าบนสีทวั่ ไปเพือ่ เพิม่ ความเงา ใช้ ได้ทนั ที แห้งเร็ว ไม่ตอ้ งผสมทินเนอร์เพิม่ เติม R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอีซี่ โปร เป็นผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดเข้มข้น ชนิดฟองปานกลาง ที่ใช้ สำหรับทำความสะอาดอเนกประสงค์ ใช้ ได้กับพื้น ผิวที่ล้างน้ำได้ ให้ฟองพอเหมาะ ล้างน้ำออกได้ง่าย ให้พนื้ ผิวสดใส กลิน่ หอมสดชืน่ นอกจากนีย้ งั สามารถ เจือจางให้เหมาะสมกับงานทำความสะอาดได้หลาย ประเภท เช่น เครื่องเรือน พื้นอาคาร ประตู หน้าต่าง เคาน์เตอร์ สุขภัณฑ์ บริษัท สมาร์ทแล็บ จำกัด www.smartlab.co.th

ไม้เรดิไพน์ ไม้จริง ปลวกไม่กิน ไม่ผุ ไม้จริงจากป่าปลูกผ่านการอบแห้ง และกระบวนการถนอม รักษาเนือ้ ไม้ ให้มคี วามทนทานต่อการใช้งานภายนอกอาคาร ทีต่ อ้ งเผชิญกับสภาวะแดด, ฝน อย่างหนัก ด้วยกรรมวิธี และเทคโนโลยีจากนิวซีแลนด์ ตามมาตรฐาน ISO 9002 มีหลายเกรดเพือ่ การนำไปใช้งานทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่การนำ ไปใช้งานทั่วไป, ปักดิน, แช่น้ำ หรือแช่อยู่ในทะเล โดย ไม่มีปญ ั หา เรือ่ งปลวก หรือผุ จากการใช้งาน รับประกัน ปัญหาเรือ่ ง ปลวก ผุ นานถึง 25 ปี เหมาะสำหรับงาน ภายนอกอาคารทุกชนิด เช่น งานพื้นไม้เรดิไพน์รอบสระ ว่ายน้ำ, พื้นระเบียงไม้เรดิไพน์, ซุ้มไม้เรดิไพน์, ประตูไม้ เรดิไพน์, รั้วไม้เรดิไพน์ และบ้านไม้เรดิไพน์ (จำหน่าย และบริการออกแบบพร้อมติดตั้ง)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรียว พลัส วัน เด็ดคอร์เรชั่น 0-2923-3369, 0-2923-3363, 08-1345-8870 www.realplusone.co.th

เครื่องพ่นปูนฉาบ G4

เครื่องปาดปูนฉาบ S1

G4

S1

ลดเวลา, ลดแรงงาน, ลดการสูญเสียของปูนที่ตกหล่น ลดขั้นตอนการผสมโดยไม่ต้องใช้ โม่, แก้ปัญหาผิวเป็นคลื่น คุณภาพดีสม่ำเสมอ

บริษัท เชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Tel. 02-938-5811-3 www.sun12.com

21


การเลือกฝ้าเพดานยิปซั่ม ต้องดูที่มาตรฐานของผู้ผลิต ในขณะที่ฝ้ายิบซั่มแบบติดวัสดุสะท้อน ความร้อน เป็นฝ้ายิบซั่มมีราคาแพงกว่า 2 แบบแรก โดยจะมีคุณสมบัติในการลดความ ร้อนที่ถ่ายเทจากพื้นที่อยู่เหนือฝ้า เหมาะ สำหรั บ การติ ด ตั้ ง ในชั้ น บนสุ ด ของอาคาร เนื่องจากเป็นชั้นที่ต้องเผชิญความร้อนจาก แสงแดดที่ถ่ายมาจากหลังคา ไม่เหมาะกับ การใช้ในชั้นที่เหนือชั้นนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อย มีความร้อนถ่ายเทลงมา เพราะจะทำให้สิ้น เปลืองโดยไม่จำเป็น แผ่นยิปซั่มชนิดที่ติดวัสดุสะท้อนความ ร้อน ผู้ผลิตนิยมใช้แผ่นอลูมินั่มฟอยล์ โดย การนำแผ่ น ยิ ป ซั่ ม มาบุ ด้ ว ยอลู มิ นั่ ม ฟอยล์ ด้านหลังของแผ่น จึงสามารถสะท้อนรังสี ความร้อนได้ถึง 95% การนำความร้อนก็จะ ต่ำกว่าชนิดอืน่ เหมาะสำหรับการทำฝ้าเพดาน

ปัจจุบัน “แผ่นยิปซั่ม” ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง ตั้งแต่ระดับบ้านพักอาศัยไปจนถึงอาคารขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีจุดเด่นในหลายๆ ด้าน ที่นอกจากจะมีราคาไม่แพงแล้ว ยังเป็น วัสดุที่มีน้ำหนักเบา ทำให้การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงทำได้ง่าย แต่ทั้งนี้การเลือกใช้งานแผ่นฝ้าเพดานยิปซั่ม จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะกับลักษณะการใช้

แต่ ก่ อ นที่ จ ะไปดู ใ นรายละเอี ย ดการ เลือกใช้งานแผ่นยิปซั่ม เราทำความรู้จักกับ วัสดุก่อสร้างตัวนี้กันก่อน ยิปซั่มบอร์ด (Gypsum Board) เป็นวัสดุแผ่นเรียบที่ ผลิตขึน้ จากแร่ยปิ ซัม่ ซึง่ มีคณ ุ สมบัตไิ ม่ตดิ ไฟ ในการผลิตจะนำแร่ยิปซั่ม ที่เราเห็นเป็นผง สีขาวอัดแน่นมาประกอบเป็นแกนกลางของ แผ่น จากนัน้ ก็ยดึ ประกบด้วยกระดาษเหนียว ชนิดพิเศษทั้ง 2 ด้าน ด้านคุณสมบัตขิ องแผ่นยิปซัม่ จะโดดเด่น ในเรื่ อ งการป้ อ งกั น ความร้ อ นและเสี ย ง นอกจากนี้ ยิ ป ซั่ ม ยั ง ไม่ เ ป็ น พิ ษ และเป็ น อันตรายต่อสุขภาพ อีกทั้งการติดตั้งก็ทำได้ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่เลอะเทอะ จึงทำให้ แผ่ น ยิ ป ซั่ ม ได้ รั บ ความนิ ย มใช้ ใ นหลายๆ ส่วนของงานก่อสร้างทั้งบ้านพักอาศัยและ

22

อาคารทุกประเภท ในกรณีที่ใช้แผ่นยิปซั่มเป็นผนังอาคาร ภายใน จะช่วยประหยัดให้โครงสร้างอาคาร เนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่าผนังก่ออิฐฉาบ ปูนถึง 5 เท่า แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการ ออกแบบระบบผนังด้วย ซึ่งในปัจจุบันได้มี การพั ฒ นาให้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละรู ป แบบที่ หลากหลายมากขึ้นเพื่อความเหมาะสมใน การใช้งาน โดยจะมีตงั้ แต่ชนิดธรรมดา ชนิด กันความร้อน ชนิดทนไฟ ชนิดทนความชืน้ และชนิ ด พิ เ ศษที่ ผ ลิ ต และออกแบบมา สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ทั้งนี้ ฝ้าเพดานยิปซั่ม ที่นิยมใช้งานใน ปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ แบบธรรมดา แบบทนความชื้น และแบบ ติดวัสดุสะท้อนความร้อน โดยฝ้ายิปซั่มแบบ ธรรมดา มีราคาถูกที่สุดในบรรดาฝ้ายิบซั่ม ทุกประเภท และมีความนิยมใช้งานมากทีส่ ดุ แต่ฝา้ ชนิดนีก้ ม็ ขี อ้ จำกัดในการใช้งาน ไม่ควร ใช้ในพื้นที่ที่สัมผัสความชื้น เพราะจะทำให้ อายุการใช้งานสั้นลง เนื่องจากเกิดการบวม ขึ้นราเป็นคราบสกปรก และมีกลิ่นเหม็น ส่วนฝ้ายิปซั่มทนความชื้น ฝ้าชนิดนี้ เหมาะกับการใช้ในบริเวณระเบียงและใน

ห้องน้ำ จึงมีราคาแพงกว่าฝ้าแบบธรรมดา ทั้งนี้ในการเลือกใช้งานฝ้ายิปซั่มสำหรับใน ห้องน้ำ ควรเลือกใช้ระบบโครงฝ้าเป็น TBAR มากกว่าระบบฝ้าฉาบเรียบ เพราะ สามารถยกแผ่นออกได้ง่าย จึงสะดวกแก่ การซ่อมบำรุงระบบสายไฟและระบบท่อที่ มักซ่อนอยู่ใต้ฝ้า ส่วนในกรณีที่ต้องติดตั้งฝ้า เป็นแบบฝ้าฉาบเรียบ ควรทำการเจาะช่อง ซ่อมบำรุงเอาไว้ด้วย

และผนังบริเวณที่ต้อง การป้องกันความ ร้อนเป็นพิเศษ ช่วยควบคุมอุณหภูมิภายใน ห้องให้คงที่ เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการ ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่สม่ำเสมอ หรือเพื่อ ลดขนาดการใช้เครื่องปรับอากาศ เกี่ ย วกั บ การเลื อ กใช้ แ ผ่ น ฝ้ า เพดาน ยิปซั่ม ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา ประธาน สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สายวิชา


เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะ พลังงานสิง่ แวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อธิบาย ถึงวิธกี ารเลือกฝ้าเพดานยิปซัม่ ว่าการเลือก ใช้งานแผ่นฝ้าเพดานยิปซัน่ ให้ดใู นเรือ่ งมาตรฐานเป็นหลัก อย่างเช่นมาตรฐาน มอก. การเลือกใช้ฝ้าเพดานยิปซั่ม เราจะมุ่ง เน้นที่คุณสมบัติในการป้องกันความร้อนเป็น หลัก ทัง้ นีจ้ ากการทีเ่ คยได้ทำการสำรวจแผ่น ยิปซั่มที่จำหน่ายในท้องตลาด จะมีให้เลือก ใช้งานมากมายหลายประเภท ซึ่งก็คงต้อง เลือกไปตามลักษณะการใช้งาน ส่วนในเรื่อง ความหนานั้ น ในท้ อ งตลาดจะมีให้เ ลื อ กใช้ งานหลายระดับความหนา แต่ที่นิยมมาก ที่สุดจะเป็นขนาดความหนา 9 มม. เหมาะ สำหรับงานฝ้าเพดาน และความหนา 12 มม. เหมาะสำหรับงานผนังกั้นห้อง ทั้งนี้ ลักษณะการทำงานของฝ้าเพดาน ยิปซั่มจะต่างจากหลังคา ซึ่งจะเน้นการ สะท้อนรังสีความร้อน แต่ยิปซั่มที่อยู่ในบ้าน เป็นฝ้าเพดาน จะทำงานป้องกันการถ่ายเท ความร้อนในรูปของการนำความร้อน ไม่ใช่

การสะท้อนรังสื หรือแผ่รังสีความร้อน ดังนั้น ในการทดสอบจะดูการถ่ายเท ความร้อนจากผิวหน้าหนึ่งไปอีกผิวหน้าหนึ่ง เรียกว่า “การนำความร้อน” ซึ่งมีหลาย มาตรฐานให้เลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็น ASTM, ISO, GIS แต่สุดท้ายเราใช้ ISO 8301 ที่ คล้าย ASTM C117 ซึ่งในมาตรฐานของ มอก. ก็ระบุค่านี้ ในการทดสอบคุณสมบัติการนำความ ร้อนของแผ่นยิปซั่ม จะบังคับให้ทิศทางการ ไหลของความร้อนไปในทิศทางเดียว และ บังคับไม่ให้มีความร้อนออกไปทางด้านข้าง ซึ่งต้องมีการหุ้มฉนวน โดยให้มีอุณหภูมิแตก ต่างระหว่างผิวร้อนและผิวเย็นมากกว่า 5 องศาขึ้นไป ซึ่งเป็นมาตรฐานของ ISO ใน การทดสอบว่ า มี ค่ า ของอุ ณ หภู มิ ที่ ถ่ า ยเท ภายในระยะเวลาหนึ่ง โดยมีค่าความร้อนที่ ผ่านคงที่ เมือ่ ถึงจุดหนึง่ เราก็จะดูคา่ การทำความร้อนของวัสดุนั้น ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ ซึ่งก็ สามารถทดสอบดูได้ แต่ใช้เวลาที่ค่อนข้าง นาน ทั้งนี้ค่าที่ได้จากการทดสอบในช่วงเริ่ม ต้นค่าจะสูงมาก แต่เมื่อใช้เวลาระยะหนึ่งจะ มีคา่ คงที่ ซึง่ เป็นค่าการนำความร้อนทีแ่ ท้จริง ของวัสดุ โดยนำค่าในช่วงสุดท้ายนี้นำไปใช้ งาน ซึง่ จากการทีไ่ ด้ทำการทดสอบแผ่นยิปซัม่ 226 ตัวอย่าง ในการทดสอบ 2-3 ชั่วโมง เราพบว่ามีค่าการนำความร้อน ตั้งแต่ .1 .35 ซึง่ มีการกระจายอยูพ่ อสมควรแต่กไ็ ม่สงู มากนัก ในเชิงวิชาการ เราพอจะสรุปได้ว่า ตัว วัสดุที่จะเป็นวัสดุป้องกันความร้อนได้ดี จะ

ตราช้าง

ความหนา ขนาดแผ่น น้ำหนัก 9 มม. 1200 X 2400 มม. 18.0 กก./แผ่น 12 มม. 1200 X 2400 มม. 24.0 กก./แผ่น * มาตรฐาน มอก. 219-2524, ASTM C 36, BS 1230

ต้องมีค่าการนำความร้อนที่ต่ำ โดยยิปซั่มที่ ความต้านทานความร้อนในแต่ละความหนา เราพบว่าปริมาณความร้อนแทบจะไม่ต่าง กันเลย จริงๆ ต่างกันน้อยมาก เพราะการ ลดลงของความร้อนที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบ ของหลังคา มีนัยยะสำคัญที่ค่าการสะท้อน ความร้ อ นของหลั ง คามากกว่ า ค่ า การนำ ความร้อนของตัวยิปซั่ม

ISO14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT และมาตรฐานอุตสาหกรรม สินค้า มอก.219/2524 ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าตราช้างได้มาตรฐานสากลในทุกขั้น ตอนการผลิต ส่วนแผ่นฝ้าเพดานยิปรอค ของบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) นับ

ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบยิปซั่มกับวัสดุอื่น ทีม่ คี วามเป็นฉนวน จะพบว่าปริมาณความร้อน ที่ผ่านตัวยิปซั่มไม่มีนัยยะกับความร้อนของ ยิปซั่ม ต้องดูที่ค่า R ของตัวยิปซั่มว่ามีค่า เท่ากับเท่าไหร่ ถ้าค่า R สูง มันก็จะบ่งบอก ว่าสามารถป้องกันความร้อนได้สูง ถ้าค่า R ต่ำ คุณสมบัติในการป้องกันความร้อนก็จะ น้อยกว่า สำหรับแผ่นฝ้าเพดานยิปซัม่ ทีม่ จี ำหน่าย ในท้องตลาด ปัจจุบันมีผู้ผลิตรายใหญ่เพียง ไม่กรี่ าย ซึง่ ในทีน่ จี้ ะหยิบยกมาให้ดู 2 แบรนด์ รายแรกเป็นแผ่นยิปซัม่ ตราช้าง ของบริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด บริษทั ในเครือซิเมนต์ไทย ผูผ้ ลิตและจำหน่าย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งอั น ดั บ หนึ่ ง ของ ประเทศไทย ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในการพัฒนา เทคโนโลยีทที่ นั สมัยและผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ ุ ภาพ ในระดับสากล และได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO9001 QUALITY MANAGEMENT,

เป็นบริษัทแรกที่บุกเบิก ก่อสร้างโรงงาน ผลิตแผ่นยิปซั่มในประเทศไทย ปัจจุบันเป็น ที่ รู้ จั ก ในวงการอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งใน ประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิค ด้วยมาตรฐานการผลิตที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่าง ประเทศ ไม่วา่ จะเป็นมาตรฐานการผลิต มอก. 219-2524, ASTM C 1396, BS 1230, EN 520, ISO 9001 สรุป การเลือกใช้ฝ้าเพดานยิปซั่มใน การป้องกันความร้อนให้กับอาคาร ควรมุ่ง ความสนใจไปที่ ม าตรฐานของผู้ ผ ลิ ต เป็ น หลัก เพราะจะเป็นการรับรองได้ว่าผู้บริโภค จะได้แผ่นยิปซั่มที่ได้มาตรฐาน อีกทั้งควร เลือกชนิดของฝ้าเพดานยิปซั่มให้เหมาะกับ ลักษณะการใช้งาน ส่วนในเรื่องความหนา นั้ น จะมี ผ ลในเรื่ อ งของความแข็ ง แรงเป็ น หลัก ส่วนในแง่ของการป้องกันความร้อนจะ ไม่มีผลมากนัก

ขอแก้ไขข้อมูลในคอลัมน์ Product Review ฉบับที่ 173 ปักษ์หลัง เดือน พฤษภาคม 2554 ในส่วนของตารางแสดงคุณสมบัตขิ องกระเบือ้ งหลังคาตราห้าห่วง เป็นข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้

ลอนคู่ ตราห้าห่วง ยิปรอค

ความหนา ขนาดแผ่น 9 มม. 1200 X 2400 มม. 12 มม. 1200 X 2400 มม. * มาตรฐาน มอก. 219-2524, ASTM C 1396, BS 1230, EN 520, ISO 9001

รวบรวมข้อมูลโดย บิลเดอร์นวิ ส์

ขนาด กว้าง x ยาว x หนา น้ำหนัก (ต่อแผ่น) พื้นที่ใช้งาน (ต่อตร.ม.) ความชื้นสัมพันธ์ การดูดซึมน้ำ การรับอุณหภูมิของอากาศ ความต้านแรงกระแทก มาตรฐานอุตสาหกรรม

50 x 120 x 0.5 ซม. 6.2 กก. 2.2 แผ่น 6% 22% (สูงสุด) 0-118 C° ความต้านทานต่ำสุดอยู่ที่ 2,746 นิวตัน/เมตร (ทดสอบก่อนการขังน้ำ ตาม มอก.) หลังน้ำขัง 24 ซม. อยู่ที่ 2,335 นิวตัน / เมตร ตามมาตรฐาน มอก. 1407-2540

23


แวดวงดี ไ ซน์ เ นอร์ “บีทูดีซายน์” สร้างจุดเด่นด้วยความยุติธรรม

มุมแม่บ้านกับ “ห้องครัวสุดเก๋” กลิ่นอาหารหอมๆ หลังจากที่ทำเสร็จใหม่ มักสร้าง ความรู้สึกหิวให้กับบรรดาสมาชิกในครอบครัว ซึ่งกว่าจะ ทำเสร็ จ นั้ น คุ ณ แม่ บ้ า นอาจต้ อ ง ผจญกั บ ทั้ ง กลิ่ น ควัน และคราบ น้ ำ มั น ที่ ก ระเด็ น จากกระทะ การ แต่งบ้านสามารถ ช่ ว ยลดสารพั ด ปัญหากวนใจได้ โดยการเพิม่ ประตูกนั้ ห้องครัวแบบสไลด์ เพื่อไม่ ให้กลิ่นของการเตรียมอาหารไปรบกวนกับห้อง อืน่ ๆ ภายในบ้าน แถมประหยัดพืน้ ที่ใช้สอย รวมทัง้ ติดตัง้ กระจกแบบบานสูง เพื่อเพิ่มช่องทางในการระบายกลิ่น และควัน แถมช่วยให้ห้องครัวดูโปร่งสูงไม่อึดอัด สำหรับ การขจัดคราบน้ำมันนั้น วิธีง่ายๆ แถมประหยัดเวลาใน การทำความสะอาดครัว สามารถทำได้ โดยใช้แผ่นรอง กั้นน้ำมันรองบริเวณรอบกระทะและบริเวณผนังครัวเพื่อ ให้ง่ายสำหรับการเช็ดล้างห้องครัวหลังจากทำอาหาร เสร็จ นอกจากนี้ ลองสร้างบรรยากาศบนโต๊ะอาหารใน มื้อพิเศษของคุณด้วยการแต่งเติมกลิ่นต่างๆ จากเทียน หอมหรือน้ำมันหอมระเหย เช่น ในช่วงมื้อเย็นที่ผ่อน คลาย สามารถสร้างบรรยากาศได้ด้วยการใช้กลิ่นน้ำมัน ลาเวนเดอร์ แต่หากต้องการจัดดินเนอร์ปาร์ตี้แสนสนุก ก็ ส ามารถทำได้ ด้ ว ยการเพิ่ ม ด้ ว ยกลิ่ น ส้ ม หรื อ มะนาว หรือสำหรับวันที่ร้อนอบอ้าว ลองนำกลิ่นมิ้นต์มาเพิ่ม ความสดชื่น ถ้าต้องการความอ่อนละมุน ลองนำกลิ่น วนิลลามาเพิ่มบรรยากาศความรักและใส่ ใจ เพียงเท่านี้ ห้องครัวของคุณก็สามารถสร้างเรื่องราวดีๆ ระหว่างคน ในครอบครัวในทุกๆ มื้ออาหารได้อย่างลงตัว Relumine โคมไฟดี ไซน์ใหม่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว นี้ เ ป็ น การใช้ โ คมไฟที่ ทิ้ ง แล้ ว นำมา ประยุกต์ใหม่ ท่อแก้วและหลอดไฟพลังงานต่ำถูกนำมา ติดตั้งในตำแหน่งใหม่ โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากการให้ความ สนใจกับแหล่งกำเนิดแสง แทนที่ด้วยการออกแบบโคม ไฟรูปร่างใหม่อย่างสมบูรณ์ ‘Relumine’ แสดงข้อเท็จ จริงที่ว่าเราต้องเปลี่ยนหลอดไฟแบบเก่าให้เป็นหลอดไฟ แบบใหม่ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงาน Relumine แต่ละชิ้นใช้ โคมไฟที่ทิ้งแล้วสองอันนำ มารื้อออกแล้วขัดด้วยกระดาษทราย เคลือบเงาใหม่ และดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า ก่อนทีจ่ ะเชือ่ มต่อ ด้วยท่อแก้วซึ่งยึดตัวหลอดฟลูออเรสเซนต์เอาไว้ การนำ เสนอความหมายใหม่ของแหล่งกำเนิดแสงสู่ โคมไฟเก่า การมองเห็นและความรู้สึกต่อพวกมันเปลี่ยนไปอย่าง สมบูรณ์ มันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ละชิ้นมี ลักษณะพิเศษ ใ น ตั ว เ อ ง โดยโคมไฟทั้ง ส อ ง นี้ ใ ช้ พลังงานน้อย ก ว่ า โ ค ม ไ ฟ แ บ บ เ ก่ า ที่ พวกเราเคย ใช้มาในอดีต

24

พร้อมออกแบบตามใจผู้อยู่อาศัย

คุณธนะพัฒน์ พิริยะตรัสกุล วิศวกร บริษัท บีทูดี ซายน์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทนี้เกิดขึ้นมาจากการ รวมตั ว ของเด็ ก สถาปั ต ย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น การ ร่ ว มกั น ทำงานกั บ ทาง Jesus Inspector and Engineering Co.,Ltd. ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ท ำงาน เกี่ ย วกั บ งานโครงสร้ า ง งานระบบรวมไปถึงยังรับ งาน Turnkey อีกด้วย ทั้งนี้งานที่ทางบริษัทรับนั้นจะให้ ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมงบประมาณตามที่ทาง เจ้าของโครงการเป็นผู้กำหนดมาให้ อย่างถ้าทางเจ้าของ โครงการมี ง บประมาณขนาดนี้ เ ราก็ ต้ อ งกำหนดและ ออกแบบให้อยู่ในงบที่ลูกค้าตั้งเอาไว้ ให้ ที่สำคัญในเรื่องของวัสดุที่จะนำมาใช้ทางเราก็จะให้ ทางลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลือกเองจนเป็นทีพ่ งึ พอใจของเขา โดยทางเราจะออกแบบและแก้ ไขจนกระทั่งลูกค้าพอใจมาก ที่สุด ทางบริษัทถึงจะสรุปงานทั้งหมดและออกแบบเพื่อใช้ ในการก่อสร้างต่อไป ทั้งนี้งานโดยส่วนใหญ่ของเราเท่าที่ ผ่านมาจะเป็นงานที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ มากที่สุด แต่มาใน ช่วงระยะเวลานี้งานเริ่มมีการกระจายตัวออกไปตามต่างจังหวัดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นทางภาคอีสาน รวมไปถึงทางบริษัท ยังได้งานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นงานออกแบบ บ้านพักตากอากาศของลูกค้าชาวฝรั่งเศส รวมทั้งหมด 4 หลังด้วยกัน คุณธนะพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันคงต้องยอมรับ ว่ามีบริษัทออกแบบเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย แต่ทั้งนี้ทาง บริษัทก็ยังไม่เคยเจอคู่แข่ง เพราะส่วนมากแล้วเวลาแต่ละ บริษัทมีปัญหาเรื่องต่างๆ ก็มักจะเป็นการเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันมากกว่า โดยบริษัทที่รับออกแบบเพียงอย่าง เดียวเวลาต้องการผู้รับเหมา ส่วนใหญ่ก็มักจะติดต่อมาที่ บริษัทของเรา ตรงนี้ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพเดียวกัน อีกประการเรา ก็รับงานในรูปแบบ Turnkey เรียกว่าทำตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบ ตรงนี้จึงถือเป็นข้อได้เปรียบรวมไปถึงยังเป็นข้อ แตกต่างทีบ่ ริษทั ออกแบบทีอ่ นื่ ๆ ไม่คอ่ ยมีเหมือนทีเ่ ราทำกัน เน้นออกแบบงานอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้าง ความหลากหลายในงานออกแบบ ในส่ ว นของรู ป แบบการดี ไซน์ร วมไปถึงลั กษณะงาน ที่ทางบริษัททำ โดยหลักๆ ทางบริษัทรับออกแบบทุกอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับงานประเภทอสังหาริมทรัพย์ เพราะถือว่ามี ลักษณะงานที่ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงทำให้ เราทำงานได้สะดวกและง่ายมากขึ้น ด้านกลุ่มลูกค้าของเรา เท่าที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัท มีลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา เกือบทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในส่วนของ คอนโดนิเนียม

บ้านพักอาศัย รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ รวมไปถึงงานตกแต่ง ภายในและงานระบบในส่วนต่างๆ ซึ่งทั้งนี้เรามองว่าเป็นสิ่ง ที่ ดีที่ท างบริษัท มี โอกาสได้รับงานได้อ อกแบบผลงานที่ มี ความหลากหลายแตกต่างกันออกไป ทำให้ทางบริษัทได้ พัฒนาศักยภาพของทีมงานรวมไปถึงมีการพัฒนารูปแบบ ของงานออกแบบในแบบใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งหากจะมองไปตามหัวเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยว ในปัจจุบัน เราต้องยอมรับว่าบริษัทยังไม่มีฐานลูกค้าในกลุ่ม เหล่านี้มากนัก เนื่องจากทางเรายังไม่ ได้เริ่มที่จะนำเสนอ หรือทำการแนะนำตัวบริษัทให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มลูกค้าตาม เมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆ มากนัก ทั้งนี้เราคิดว่าใน ปีนี้ทางบริษัทจะต้องดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวม ไปถึงแนะนำบริษัทให้กลุ่มลูกค้าได้รู้จักเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสื่อที่ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือสื่อออนไลน์ โดยทาง บริษัทกำลังดำเนินการจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อให้สามารถสื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากที่สุด เพราะจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันสื่อประเภทอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อ วิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นด้วยปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เราคิดว่าสื่อประเภทนี้ จะส่งผลให้คนรู้จักบริษัทของเราเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนั้ น ก็ ยั ง มี ก ารออกไปหาลู ก ค้ า โดยตรงเพื่ อ ได้ มี โอกาสพูดคุย รวมไปถึงแนะนำตัวบริษัทให้ลูกค้าได้รู้จักอีก ทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบริษัทออกแบบ ต่างหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการแข่งขันเรื่องราคา เป็นหลัก ซึ่งตรงนี้หากบริษัทไม่ ได้ทำงานในรูปแบบของงาน Turnkey เราก็ ไม่มี โอกาสที่จะเข้าไปแข่งขันในเรื่องของ ราคาได้ เพราะเราจะไม่รู้ว่าราคากลางที่แต่ละบริษัทตั้งไว้ นั้นเป็นอย่างไร จึงทำให้เข้าไปแข่งขันในส่วนนี้ ได้ค่อนข้างที่ จะลำบาก เน้นความยุติธรรมไม่เอาเปรียบใคร พร้อม สร้างวิมานให้แก่ผู้อยู่อาศัย สำหรับปัญหาที่ทางบริษัทเจอส่วนมากจะเป็นในเรื่อง ของแบบกับการก่อสร้างที่ ไม่ตรงกัน ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็น ปัญหาหลักที่หลายๆ บริษัทมักจะประสบกัน แต่สำหรับเรา จะเน้นการออกแบบและแก้ปัญหา ณ ตรงนั้นโดยทันที ซึ่ง งานก็จะได้ออกมาตรงตามแบบที่ต้องการทุกประการ ซึ่ง ตรงนี้ เ ราต้ อ งเคลี ย ร์ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ นที่ จ ะขึ้ น เป็ น แบบ โครงสร้างจริง จึงไม่ค่อยเกิดปัญหามากนัก ในด้านมุมมอง


หลัก ก็เลยต้องให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้มากเป็นพิเศษ ไม่ ใ ช่ ซื้ อ บ้ า นไปแล้ ว อยู่ ไ ด้ ไม่ เ ท่ า ไหร่ แ ล้ ว บ้ า นเกิ ด ปัญหา ซึ่งตรงนี้เราออกแบบมาแล้วเรากล้าที่จะการันตีงาน ออกแบบของเรา ดังนัน้ ลูกค้าจึงสามารถทีจ่ ะมัน่ ใจในผลงาน ของเราได้ อีกประการราคาของเราก็ถือว่ามีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบใครอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมาหรือทางเจ้าของ ทุกคนต่างก็ต้องมีความสุขกับ ผลงานที่จะได้รับเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งเราจะออกแบบบ้าน ตามผู้อยู่อาศัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเอง ทั้งนี้ ของเรามองว่าในปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคต่างให้ความสำคัญ หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กับเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัยเพิ่มมาก โทร. 084-999-1201, 081-459-8093 ขึ้น เพราะชีวิตทั้งชีวิตของผู้อยู่อาศัยต้องอยู่กับบ้านเป็น

“อนุรักษ์ ฆ้องวงศ์” เผยเทคนิค การตกแต่งบ้านให้สวยด้วยผ้า นายอนุรักษ์ ฆ้องวงศ์ Interior Designer กล่าว ถึงความสำคัญของผ้าทีม่ ตี อ่ การตกแต่งบ้านว่า จริงๆ แล้ว จะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องสวมใส่เสื้อผ้าด้วยกัน ทั้งนั้น ซึ่งจะสบายตัวหรือไม่สบายตัวมันก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า ที่นำมาสวมใส่ ดังนั้นบ้านก็มีผ้าเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ด้วยเหมือนกัน ซึ่งแต่ละห้องจะสวยหรือไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับ ผ้าและรูปแบบทีน่ ำมาใช้ จะว่าไปแล้วผ้าไม่ได้มปี ระโยชน์ เพียงแค่นำมาใช้เพื่อห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์หรือนำมาใช้ทำ เป็นผ้าม่านเพียงเท่านั้น แต่ประโยชน์ของผ้ายังมีอีกมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้เพื่อความสวยงาม ประดับตกแต่ง ใช้เพือ่ ปกป้องในเรือ่ งของแสงทีจ่ ะส่องผ่าน เข้ามา รวมไปถึ ง ยั ง สามารถนำมาใช้ ป ระโยชน์ ใ นรู ป แบบ อื่นๆ ได้อีกมากมาย ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีการที่จะเลือกใช้ งานมากกว่า สำหรับหลักในการเลือกใช้ผ้าให้ถูกต้องให้ดูมี รสนิยม ประเด็นหลักๆ เราต้องคำนึงว่าเรามีความต้องการที่จะตกแต่งห้องให้ออกมาสไตล์หรือรูปแบบอย่างไร เพราะผ้าม่านมันไม่ ได้มีเฉพาะเพียงแค่เนื้อผ้า แต่มันยังมี ในเรือ่ งของลวดลาย ตัวผ้าและเนือ้ ผ้าเข้ามาเป็นองค์ประกอบ อีกด้วย ฉะนั้นหากเรามีความต้องการที่จะตกแต่งห้องให้มี ลักษณะในสไตล์โมเดิร์น เนื้อผ้าก็ต้องเลือกดูให้เหมาะสม เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้ห้องนั้นเกิดความสวยงามใน สไตล์ที่เรากำหนดเอาไว้ ดังนั้นอย่าลืมว่าผ้าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการ ตกแต่ง ซึ่งอาจจะมีมากถึง 30% ของห้อง รองลงมาจาก ของตกแต่งอื่นๆ ซึ่งผ้าม่านจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ห้อง ของเราดูสวยงามและมีมิติเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในห้องต่างๆ ภายในบ้านที่มีการนำผ้ามาสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความ แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ซึ่งต้องถือว่าเป็นห้องที่ ค่อนข้างจะดูภูมิฐาน ดังนั้นผ้าม่านที่เลือกนำมาใช้จึงไม่ ควรที่จะมีลวดลายที่เยอะจนเกินไป เพราะเราต้องการให้ จุดสนใจอยู่กับการทำงาน ดังนั้นผ้าม่านจะช่วยเสริมให้ ห้องทำงานดูภูมิฐาน ดูเป็นห้องทำงานที่ดูจริงจัง นายอนุรักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับในส่วนของห้อง Family Room ด้วยห้องนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็นอะไรที่ ผ่อนคลาย สัมผัสแล้วทุกคนมีความสุข แต่ถ้าทุกคนใน ครอบครัวอยู่รวมกันแล้วเครียด ก็แสดงว่ามีการเลือกใช้ ผ้าม่านที่ผิดประเภท ดังนั้นจึงควรที่จะปรับเลือกใช้ผ้าม่าน ให้เหมาะสม ทั้งในเรื่องของลวดลายและสีสัน เพื่อให้ทุก คนในครอบครัวได้เข้ามาใช้ห้องนี้แล้วเกิดความสุข โดย ปกติ แ ล้ ว คนส่ ว นใหญ่ เ วลาอยู่ ที่ บ้ า นก็ มั ก จะไม่ นิ ย มใส่ กางเกงขายาว รวมไปถึงทิศทางของห้องอยู่ในทิศที่โดนแสง หรือไม่ ที่สำคัญเมื่ออากาศร้อนเราก็จะมีเหงื่อออก เพราะ

ฉะนั้นผ้าที่ใช้ก็ควรจะเป็นผ้าที่ ไม่กระด้าง มีเนื้อผ้าที่ ไม่ หยาบมาก เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้และเกิดผื่น ขึ้นมาได้ อีกอย่างในเรื่องของสารเคมีที่อยู่ในเนื้อผ้า หากเป็น บริษทั ทีด่ มี มี าตรฐานส่วนใหญ่จะคำนึงถึงเรือ่ งต่างๆ เหล่านี้ เพราะสารเคมีที่ ใช้เคลือบที่เนื้อผ้านั้นก็เพื่อใช้ปกป้องผ้า แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคน ดังนั้นถ้าหากไม่เกิดอาการ ระคายเคืองเราก็ควรจะเลือกใช้ผ้าชนิดนั้นๆ ตรงนี้จึงควร มี ก ารพิ จ ารณาเลื อ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ การใช้ ง านมาก ที่สุด ในส่วนของการใช้งานผ้าในลักษณะที่ผิดประเภท ซึ่งในกรณีนี้มี ให้เห็นกันบ่อยชัดมาก อย่างการนำผ้าม่าน ไปใช้ทำเป็นผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งความหนาแน่นของผ้า ม่านในเรื่องเนื้อผ้าจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากับตัวของผ้า บุเฟอร์นิเจอร์ ฉะนั้นผ้าบุเฟอร์นิเจอร์จะต้องสัมผัสกับตัว ของเราอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการนำผ้าม่านมาใช้บุเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะทำให้นั่งไม่สบายตัว รวมไปถึงอาจเกิดการ เสียหายและขาดได้ง่ายกว่าผ้าที่นำมาใช้งานที่ถูกประเภท ก็เป็นได้ “สำหรับการนำผ้ามาใช้ ในงานประเภทกึ่งภายนอก หากบ้านของเรามีระเบียง สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงจะเป็น ในเรื่องของอากาศ ความชื้นและละอองฝน ฉะนั้นหาก เราต้องการใช้ผ้าที่ต้องนำไปติดตั้งในบริเวณต่างๆ เหล่านี้ จะต้องใช้ผ้าที่เฉพาะ โดยอาจจะปรึกษาบริษัทผู้ผลิตผ้า ม่านก็ ได้ว่าผ้าที่สามารถใช้งานในลักษณะแบบนี้ควรจะใช้ ผ้าชนิดใดถึงจะมีความเหมาะสมมากที่สุด จริงๆ แล้วการ เลือกผ้าเพื่อการตกแต่งบ้านยังมีรายละเอียดอีกมาก มัน ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการดีไซน์ แต่มันเป็นเรื่องของ รสนิยม เรื่องของสไตล์รวมไปถึงเรื่องของงบประมาณใน แต่ละหลังว่าจะมีงบประมาณที่ ใช้สำหรับส่วนนี้มากน้อย เพียงใด และเพียงพอที่จะได้ผ้าที่เหมาะสมกับห้องต่างๆ เหล่านั้นอีกด้วย”

25


ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา

มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผูพ้ พิ ากษา หัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 จำนวน 2 หน่วย และบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 2 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้าง ประกอบ ค่าแบบ 15,000 บาท ยื่นเอกสาร 30 มิถุนายน 2554 เวลา 09.30 น. * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ส่วนคลัง สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารศาลจังหวัดสุราษฎธานี ชัน้ 1 ถนนดอนนก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-1191 ต่อ 122 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง จังหวัดนครพนม มีความ ประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง โรงพยาบาลวังยาง จ.นครพนม ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 12,240,800 บาท) ยื่นเอกสาร 28 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุ ชั้น2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร. 0–4251-1410 ต่อ 108

ประมูลราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบล-

เชียงคำ มีความประสงค์เรียกประมูลราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน ลาดยาง ถ.สิทธิประชาราษฎร์ สายบ้านงุ้น-บ้านธาตุ (ช่วงหมู่ที่ 9 – หมู่ที่ 4) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 4,500 บาท ยื่นเอกสาร 22 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว

26

* ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ กองคลัง งานพัสดุฯ โทร. 0-5445-1333 ต่อ 106 สอบราคา จ้างปรับปรุง โรงเรียนโนนกอย (จูมสุรพรรควิทยา) มี ความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร ประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ยื่นเอกสาร 29 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซือ้ (จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบอิ เล็ก-ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่ง ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ห้องบริหาร หรือห้องธุรการ โทร. 08-4473-5472 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร มี ความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบ ปิดและระบบเปิด ค่าแบบ 21,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซือ้ (จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบอิ เล็ก-ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่ง ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุ กองคลัง ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน เลขที่ 22 ถ.บรมราชชนนี แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7538 ประมูลจ้าง ก่อสร้างโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 19 โครงการ ดังนี้ 1. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยชีวภาพ บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 2. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนดิน ลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองใส หมู่ที่ 5 องค์การบริหาร ส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 3. ประมู ล จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งโครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วน ตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 4. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนนดิน ลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 องค์บริหารส่วน ตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 5. ประมู ล จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งโครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วน ตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 6. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อม ลงหิน

ลูกรังบริเวณ หนองนาซอน บ้านรักษาดินแดน หมู่ที่ 12 องค์การ บริหารส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 7. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนน ดินลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านพระเจริญ หมู่ที่ 6 องค์การ บริหารส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 8. ประมู ล จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งโครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านส่องดาว หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วน ตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 9. ประมู ล จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งโครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 องค์การบริหาร ส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 10. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนน ดิน ลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองแซง หมู่ที่ 11 องค์การ บริหารส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 11. ประมู ล จ้ า งเหมาก่ อ สร้ า งโครงการก่ อ สร้ า งฝายชะลอน้ ำ ตาม-แนวพระราชดำริ บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วน ตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 12. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการย้ายหอถังประปาพร้อม ติดตั้ง บ้านหนองใส หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 13. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 14. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนน เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบล ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 15. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบล ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 16. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการลงหินลูกรังซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกุล หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบล ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 17. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงกรซ่อมแซมคันดินลำห้วยตาด แม่นาย บริเวณที่ ได้รับความเสียหาย บ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 องค์การ บริหารส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 18. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณคันดินลำห้วยปุงลิง บ้านส่องดาว หมู่ที่ 1 องค์การบริหาร ส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 19. ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมประตูระบายน้ำ หนองนาซอน (ตอนบน) บ้านรักษาดินแดน หมู่ที่ 12 องค์การบริหาร ส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ยื่นเอกสาร 26 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ส่วนการคลังองค์กรบริหารส่วนตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โทร. 0-4278-6100 ประมูลจ้าง ก่อสร้างโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คสล. ชั้นเดียว ขนาด 51-80 คน ค่าแบบ 5,000 บาท 2. โครงการก่อสร้างรั้วรอบพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว รวม 152.00 เมตร ค่าแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 16 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น


* ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซือ้ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ส่วนการคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลร่อนทอง โทร. 0-3269-7493 ประมูลจ้าง วางท่อระบายน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 8,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซือ้ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ สำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ งานพัสดุ/กองคลัง โทร. 0-7661-3797 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ อบรมจริยธรรมบ้านบางคณฑี (บน) ตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซือ้ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ กองคลัง ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภูเก็ต โทร. 0-7622-1164 สอบราคา จ้างปรับปรุง มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มีความประสงค์เรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงอาหาร 2 ยื่นเอกสาร 23 มิ.ย.54 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน่ ทีเ่ ข้าเสนอ ราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ หน่วยงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎ รำไพพรรณี โทร. 0-3931-9111 ต่อ 8533 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง มีความประสงค์เรียกประมูลโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซือ้ (จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน่ ทีเ่ ข้าเสนอ ราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ ห้องกองคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โทร. 0-7781-3257, 0-7782-2268 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมือง สวรรคโลก มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดสวัสติการาม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผูม้ อี าชีพขายพัสดุทปี่ ระมูลซือ้ (จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับ ผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การแข่ง ขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-3 ผูร้ บั จ้างทีข่ าดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีลา่ สุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อน วันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครั้งนี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสวรรค์โลก โทร. 0-5564-1373 ต่อ 23 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วรอบบ่อ ขยะของเทศบาลฯ ที่ตำบลบ้านบึงกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 15,000 บาท ยื่นเอกสาร 27 มิถุนายน 2554

* จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซือ้ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองเพชรบุรี โทร. 0-3242-7046 ต่อ 116 ประมูลจ้าง โครงการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ่างทอง มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวพระตำหนักคำหยาด หมู่ที่ 1 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ยื่นเอกสาร 20 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซือ้ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  * ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด ราคาในครัง้ นี้ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญาเดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ ั ญา โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง โทร. 0-3587-3301 ต่อ 401 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบล เขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์เรียกประมูลจ้างโครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเพชรนภาแลนด์ หมู่ที่ 3 ต.สัตหีบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ค่าแบบ 4,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 มิถุนายน 2554 * จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อ(จ้าง) ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว * ไม่เป็นผูท้ ถี่ กู ระบุชอื่ ไว้ ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ งิ้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ. บอกเลิกสัญญา * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้า เสนอราคา และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลซื้อด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ อันเป็นการขัดขวาง การ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซือ้ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ * เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้น ที่ 1-3 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปี ล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียน ผู้รับจ้างให้แล้ว เสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิการเสนอราคา  ติดต่อที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบล เขตรอุดมศักดิ์ โทร. 0-3843-5969 ต่อ 113, 122

พบกับการอัพเดทข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างงานก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ www.buildernews.in.th 27


กฟผ. ทุ่ม 6.6 หมื่นล้านผุดโรงไฟฟ้า นายสมบูรณ์ อารยะสกุล รองผู้ว่าการพัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 และโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 จะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2557 โดย คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้กลางปีนี้ ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนจะ ปรับเปลีย่ นโรงไฟฟ้าที่ใช้กา๊ ซธรรมชาติทงั้ หมดให้สามารถ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ขณะที่ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ยังอยู่ในแผนทีเ่ ดือนเมษายน 2558 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา คาดว่าเริ่มก่อสร้างกลางปีหน้า เมื่อรวมมูลค่าการลงทุน ก่อสร้างแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 6.6 หมื่นล้านบาท หรือ โรงไฟฟ้าละประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท อิตาเลียนไทยฯ คว้า 2 โปรเจกต์ นางนิจพร จรณะจิตต์ กรรมการรองประธาน บริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา ก่อสร้าง 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เอนกประสงค์ คลองใหญ่ จังหวัดตราด ของกรมเจ้าท่า โดยมีมูลค่างาน 1,295,100,000 บาท ลักษณะงาน ก่อสร้างประกอบด้วย งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ ความ ยาวรวม 2 กิโลเมตร งานก่อสร้างเขื่อนหินกันคลื่น ความยาว 1 กิโลเมตร และงานก่อสร้างอาคารประกอบ ท่าเรือ จำนวน 30 อาคาร ส่วนโครงการที่สองเป็น โครงการวางท่อก๊าซธรรมชาตินวนคร – รังสิต จังหวัด ปทุมธานี ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 1,990,146,500 บาท ลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย งานวิศวกรรมและงานจัดซื้อ งานก่อสร้างวางท่อส่งก๊าซ ธรรมชาติ ขนาด 24 นิ้ว ระยะทาง 17 กิโลเมตร เด็มโก้ ได้งานไฟฟ้าใต้ดินหาดใหญ่ นายพงษ์ศกั ดิ์ ศิรคิ ปุ ต์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามใน สัญญาปรับปรุงระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนน เพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโครงการ หาดใหญ่นครไร้สาย ระยะที่ 2 กับเทศบาลนครหาดใหญ่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 2 สัญญา รวมมูลค่า 216.50 ล้านบาท นอกจากนี้ ในครึ่งปีหลัง บริษัทฯ จะ เริ่มดำเนินการโครงการพลังงานลมห้วยบง 2 และ 3 ซึ่งมีกำลังการผลิตขนาด 180 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 12,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท อี โอลัส พาวเวอร์ ซึ่งบริษัทเข้าถือหุ้นสัดส่วน 27% มูลค่าเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท “เอพี” หันพึ่งพรีแฟบหนีต้นทุนพุ่ง นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้ อำนวยการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ขณะนี้ต้นทุนการ ก่อสร้างที่อยู่อาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบได้ปรับสูงขึ้น จากการปรับขึ้นของวัสดุก่อสร้างที่ปรับราคาขายขึ้นทุก ประเภททัง้ วัสดุกอ่ สร้างประเภทตกแต่งและวัสดุกอ่ สร้าง หลัก ทำให้บริษทั ต้องหันมาให้ความสนใจทีจ่ ะบริหาร และ จัดการต้นทุนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหันใช้ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป หรือพรีแฟบอย่าง เต็มรูปแบบ ทั้งนี้การที่ระยะเวลาการก่อสร้างสั้นลง ทำให้เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจดีขึ้น ในขณะ เดียวกันก็ชว่ ยให้การทำการตลาดมีประสิทธิภาพ รวมถึง คล่องตัวในการกำหนดราคาขายเฉลี่ยเพื่อคงระดับอัตรา กำไร

28

‘ไพลอน’ มั่นใจปีนี้ฉิว

หลังงานภาครัฐ-เอกชนเข้าต่อเนื่อง

ไพลอน ปลื้มธุรกิจงานรับเหมาฐานราก - งานก่อสร้างแนวราบ โตวันโตคืน มั่นใจเป็นปีที่ดี ที่สุดปีหนึ่ง หลังได้ปัจจัยบวกจากโครงการรถไฟฟ้าหนุน ล่าสุดคว้างานใหม่อีก 6 โครงการ มูลค่ารวม 143.27 ล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้ปีนี้กว่า 70% หนุนผลงานไตรมาส 2/2554 โต ต่อเนื่อง เชื่อทั้งปีปั๊มรายได้เข้าเป้าที่ 1 พันล้านบาท แถมอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานใหม่อีก หลายโครงการ นายบดินทร์ แสงอารยะกุล กรรมการรองผู้จัดการ ใหญ่ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON ผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ รั บ เหมาก่อสร้างงานฐานราก ชั้นนำในประเทศไทย เปิด เผยว่า ธุรกิจงานฐานราก และงานรับเหมาแนวราบ ของบริษัทฯ มีการขยาย ตัวอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ โครงการลงทุนของภาครัฐ และ ภาคเอกชน โดยในปีนี้ ภาพรวมของอุตสาหกรรม ฐานรากถือเป็นปีที่ดีที่สุด เนื่ อ งจากได้ รั บ ปั จ จั ย บวกจากโครงการรถไฟฟ้ า หลาย โครงการ ซึง่ บริษทั ฯ มีความพร้อม เข้าประมูลงานรับเหมาช่วง (Sub-Contractors) ในงานก่อสร้างฐานรากของโครงการ รถไฟฟ้าดังกล่าว ในขณะที่งานรับเหมาแนวราบก็เริ่มมีงาน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีงานในมือ ที่รอรับรู้เป็นรายได้ (Backlog) รวมกันแล้วมากกว่า 1,050 ล้านบาท “ปีนถี้ อื ได้วา่ เป็นปีทดี่ ที สี่ ดุ ของทัง้ งานฐานราก และงาน แนวราบ เนื่องจากธุรกิจก่อสร้างมีการขยายตัวมาก ทั้ง จากงานภาครัฐที่เป็นงานโครงการรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ และ งานภาคเอกชนทีเ่ ริม่ มีโครงการใหม่ๆ ขยายเพิม่ มากขึน้ ทำให้ ไพลอนได้รับผลดีจากการเติบโตของธุรกิจด้วย โดยมีงาน ไหลเข้ามืออย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดเรารับงานฐานรากเพิ่ม อีกกว่า 143 ล้านบาท ส่งผลให้แบ๊กล๊อกยืนเหนือ 1,050 ล้านบาท แม้วา่ เราจะทยอยรับรูร้ ายได้อย่างต่อเนือ่ ง เนือ่ งจากงานฐานรากเป็นงานรับเหมาระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2-3 เดือน ดังนั้นแม้งานในมือจะทยอยส่งมอบเป็นระยะ แต่จาก งานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้แบ๊กล๊อกเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน จนยืนเหนือ 1,000 ล้านบาทในปัจจุบนั ” นายบดินทร์ กล่าว ต่อไปว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งรับงานก่อสร้างโครงการฐานราก ใหม่เพิ่มเติมอีก 6 โครงการ ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานเสา เข็มเจาะสำหรับงานอาคาร รวมเป็นจำนวนเงิน 143.27 ล้านบาท

ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ททบ.5 จากบริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด 2. โครงการ อาคาร สิรนิ ธร (อาคารผูป้ ว่ ยสูงอายุ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จาก บริษัท อินฟินิต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 3. โครงการ The Trust Residence Ratchada-Rama 3 จากบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) 4. โครงการ อาคาร สำนักงาน เสถียรสเตนเลสสตีล จากบริษัท พี อี ซี โฮลดิ้ง จำกัด 5. โครงการ หอพักนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากบริษัท เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ 6. โครงการ TC Green Condominium จากบริษทั เทียน เฉิน อินเตอร์ เนชั่นแนล พร๊อพเพอร์ตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย งานดังกล่าวจะทยอยรับรู้รายได้เข้ามาใน ปีนี้สัดส่วน 70% ขณะที่สัดส่วนอีก 30% จะรับรู้รายได้ ในปีถัดไป นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังอยูร่ ะหว่างการยืน่ ประมูลงานใหม่อกี มูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับงานดังกล่าวสัดส่วน ประมาณ 25% จากมูลค่างานที่ยื่นประมูลทั้งหมด นายบดินทร์ กล่าวอีกว่า ในปีนี้ นอกเหนือจากการ ขยายงานรับเหมาฐานรากหรืองานเสาเข็มเจาะแล้ว บริษทั ฯ ยังเดินหน้าขยายงานรับเหมาก่อสร้างประเภทแนวราบเพิ่ม ขึ้นด้วย เนื่องจากมีความพร้อมเป็นอย่างมากทั้งด้านเครื่อง มือและอุปกรณ์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี ในการ ก่อสร้างและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งที่ผ่านมาพบ ว่าได้รับการตอบรับจากเจ้าของโครงการเป็นอย่างดี โดยได้ รับงานประมูลเข้ามาแล้วประมาณ 4-5 โครงการ มูลค่ารวม ประมาณ 450-500 ล้านบาท และยังมีอีกหลายโครงการที่ อยู่ระหว่างการรอผลการประมูล ทัง้ นี้ ผลจากการมุง่ ขยายธุรกิจอย่างเข้มข้นของบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ า่ นมา เชือ่ ว่าจะสะท้อนให้ผลประกอบการไตรมาส 2/2554 มีแนวโน้มออกมาโดดเด่นใกล้เคียงกับผลประกอบ การใน 1/2554 ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 25.25 ล้านบาท และมี รายได้รวม 221.14 ล้าน บาท ถึงแม้วา่ ในไตรมาสที่ 2/2554 จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันทำการ และเชื่อว่า ในปี 2554 ทัง้ ปี บริษทั ฯ จะผลักดันรายได้ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ 1,000 ล้านบาทได้สำเร็จ โดยจะเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ ทำได้ 630.87 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปีที่บริษัทฯ จะมีรายได้ และกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์


ต่อยอดตลาดนัดสิทธิบัตร กับ ‘วชิระ แซ่พู’

ผลจากการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดสิทธิบัตรวัสดุก่อสร้างไทย” ที่จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ บิลเดอร์ นิวส์ และ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในงานประชุมวิศวกรรมแห่งชาติ 2554 และงาน BuildTech ’11 เริ่มที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น เมื่อเจ้าของสิทธิบัตรที่ เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสที่จะต่อยอดความคิดให้ออกมาในเชิงธุรกิจ และหนึ่งในเจ้าของสิทธิบัตรที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสอง ครั้ง “วชิระ แซ่พู” เจ้าของสิทธิบัตรปูนฉาบ ฉนวนกันความร้อน ได้ เปิดเผยกับ “บิลเดอร์ นิวส์” ว่า หลังจากที่ ได้มี โอกาส เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัด สิทธิบัตร ผลปรากฎว่ามีผู้ ที่ ส นใจหลายรายที่ จ ะนำ องค์ความรู้ต่างๆ ที่ ได้จด สิ ท ธิ บั ต รไว้ ไปต่ อ ยอดใน เชิงการค้า สำหรับสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ประกอบด้วย ปูนยาแนวชนิดไหล, สีซีเมนต์, มอต้าร์เบา, ปูนฉาบฉนวน และ ผนังปูนฉาบสำเร็จรูป แต่ผลิตภัณฑ์ที่ น่าจะมี โอกาสทางการตลาดสูงที่สุดในเชิงการค้า จะเป็นปูน เทกันความร้อน ที่มีความผสมของโฟมรีไซเคิล ที่นอกจาก จะช่วยในการประหยัดวัตถุดิบแล้ว ยังช่วยในการป้องกัน ความร้อนได้ดีกว่าปูนเททั่วไปถึง 30% อีกตัวเป็นปูนฉาบ ฉนวนกันความร้อน ที่สามารถใช้ฉาบได้กับทุกพื้นผิว ที่ผ่านมา มีผู้แสดงความสนใจหลายราย แต่ขณะนี้ที่มี ความคืบหน้ามากที่สุดมีอยู่ 3 รายด้วยกัน โดยรายแรกเป็น

โรงงานผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ทีม่ คี วาม ประสงค์จะนำความรู้จากสิทธิบัตรไปใช้ ในกระบวนการผลิต เพื่อทำให้ชิ้นส่วนคอนกรีตมีน้ำหนักเบาและเป็นฉนวน ส่วน รายทีส่ องเป็นผูน้ ำเข้าสินค้าด้านวัสดุกอ่ สร้างจากต่างประเทศ ที่ให้ความสนใจในทุกผลิตภัณฑ์ ส่วนรายทีส่ ามเป็นผูร้ บั เหมา ก่อสร้างรายใหญ่ ที่ทำงานในประเทศลิเบีย แสดงความ สนใจที่จะนำองค์ความรู้จากสิทธิบัตรไปเปิดโรงงานวัสดุ ก่อสร้างในประเทศลิเบีย แต่ขณะนีต้ ดิ ขัดเนือ่ งจากเกิดความ ไม่สงบในประเทศดังกล่าว “ขณะนี้ อยู่ในขั้นของการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่หน้างาน ซึ่งหากผลออกมาเป็นที่พอใจก็มีการพัฒนาต่อไปเพื่อนำไป ใช้ ในกระบวนการผลิต และถ้าหากไม่มีปัญหาในเรื่องกำลัง การผลิต ก็ ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะผลิตภัณฑ์ที่ ได้จาก สิทธิบตั รนี้ จะมีคณ ุ สมบัตทิ พี่ เิ ศษ โดยปูนฉาบฉนวนกันความร้อน จะมีน้ำหนักที่เบากว่ามอต้าร์ 3 - 5 เท่า และสามารถ ป้องกันความร้อนได้ดีกว่า 30% และยังมีต้นทุนการผลิตที่ ต่ำกว่า ทีส่ ำคัญคือเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนีย้ งั เป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา จึงขนส่งได้ง่าย และเสียค่าใช้จ่าย ในการขนส่งน้อยกว่า” นายวชิระ กล่าวต่อไปว่า ถ้าบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม ให้ความสนใจที่จะ นำสิทธิบตั รไปต่อยอดในเชิงการค้า ก็จะเป็นโอกาสทีด่ ี เพราะ ปัจจุบันยังไม่มีสินค้าประเภทนี้อยู่ในท้องตลาด และหาก

­³—ª„ž¨°—£´ ¥ ¦ª—Á¦È ª  ‡»–­µ¤µ¦™®µŽºÊ°­·œ‡oµ…°ŠÁ¦µÅ—o‹µ„¦oµœ±µ¦r—ª¦rš¸É¤¸Ã¨Ã„o…°ŠÁ¦µ ¦³¡»„Ž´œÃ„ ¡»„˜³ž¼ Hammer Drive Anchor C-TYPE 6&7<3(­Â˜œÁ¨­ ¡»„­˜´— Bolt Anchor BA-TYPE ¡»„ž¨´Ë„œ°„ Grip Anchor GA-TYPE ¡»„ž¨´Ë„Äœ Drop-in Anchor CT-TYPE ¡»„ž¨´Ë„Äœ Drop-in Anchor GT-TYPE ¡»„ÁºÉ°¤ Weld Anchor HAS-TYPE

สามารถผลิตได้ ในปริมาณมากๆ มีช่องทางการทำตลาดที่มี ประสิทธิภาพ โดยการทำตลาดในช่วงแรกจะต้องเน้นการ ขายเข้าโครงการเป็นหลัก เพื่อให้สามารถขยายตลาดได้เร็ว ซึ่งหากทำได้ก็มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับความนิยมจากผู้ ใช้ ใน เวลาอันรวดเร็ว นายวชิระ กล่าวทิ้งท้ายว่า อุปสรรคของเจ้าของสิทธิบัตรส่วนใหญ่ มักจะมีปัญหาในด้านการลงทุนหากจะต้องมี การต่อยอดในเชิงการค้า อีกทั้งไม่มีความสามารถในด้าน การตลาดและการขาย ดังนั้นวิธีที่น่าจะเหมาะสมที่สุดเพื่อ ทำให้สิทธิบัตรที่คิดค้นขึ้นได้รับการสานต่อ จะต้องหาผู้ร่วม ทุนที่มีความสนใจตรงกัน เข้ามาเป็นหุ้นส่วน ทัง้ นี้ ในส่วนของผมเอง ได้วางแนวทางสำหรับผูท้ จี่ ะเข้ามา ร่วมลงทุนจะต้องลงทุนในทุกๆ ด้าน ส่วนผมจะดูแลในเรือ่ ง การผลิต แต่ทงั้ นีผ้ รู้ ว่ มทุนจะต้องเป็นผูท้ อี่ ยู่ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหมือง ผู้รับเหมา หรือ แม้แต่ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้จะต้องมีทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึน้ ไป เพือ่ ให้มศี กั ยภาพในการผลิตและการแข่งขัน

DROP-IN ANCHOR

¡»„…¥µ¥Ž´œÃ„

¦·¬´šŽ´œÃ„¢µ­ÁšÈ¤ Ś¥Â¨œ—r ‹¶„´—¦·¬´šÄœÁ‡¦º° 6DQNR7HFKQR*URXSĜž¦³Áš«¸Éž»nœ ÁžÈœŸ¼oŸ¨·˜Â¨³‹¶®œnµ¥¡»„…¥µ¥Á¡ºÉ°ÄoŠµœ„´‡°œ„¦¸˜ Ž¹ÉŠÄo7HFKQRORJ\Ĝ„µ¦Ÿ¨·˜Á—¸¥ª„´œ„´ž¦³Áš«¸Éž»nœ ­·œ‡oµš¸ÉŸ¨·˜„ªnµŠŝ­nŠ°°„Åž¥´Š˜nµŠž¦³Áš«°µš·¸Éž»nœ °Á¤¦·„µ¨³°µÁŽ¸¥œ£µ¥Ä˜oºÉ°v6$1.2w­·œ‡oµÂ¨³ºÉ° 6$1.2ÁžÈœš¸É¦¼o‹´„¨³¥°¤¦´ÁžÈœ°¥nµŠ—¸Äœž¦³Áš«¸Éž»nœ —´Šœ´ÊœÁ¦µ‹¹Š¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉœÄœž¦³­·š›·£µ¡Â¨³‡»–£µ¡­·œ‡oµš¸É ‹³­nŠ¤°Ä®o„´Ÿ¼očoŠµœ

¦·¬´šŽ´œÃ„¢µ­ÁšÈ¤ Ś¥Â¨œ—r ‹¶„´—

ŚŽ°¥¡®¨Ã¥›·œšŞ˜¶¨ž¦³µ›·ž´˜¥r°¶Á£°›´»¦¸‹´Š®ª´—žš»¤›µœ¸řŚřśŘ ڦ،ŝřŞšŠŚśŝ¢„ŽrŘŚŝřŞšśŠŝ°¸Á¤¨rWUDGLQJ#VDQNRFRWKÁªÅ˜rKWWSZZZVDQNRFRWK 29


รายการวัสดุ หน่วย ราคาตลาด /บาท หมวดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน สายไฟฟ้า VFF สายแบนอ่อนแกนคู่ ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่ ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม.

30

963.50 1,342.00 2,041.00 2,970.00 587.00 825.00 1,003.00 1,335.00 2,023.00 1,606.00 1,817.50 2,127.50 2,820.00 4,540.00 6,479.50 9,201.50 15,917.00 22,820.00 35,982.50 47,686.00 1,866.50 2,274.00 2,885.00 3,578.00 6,471.00 8,182.50 11,972.50 20,888.50 30,888.50 46,536.50 65,037.00 2,363.50 3,024.00 3,594.50 4,629.00 7,229.50

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 10,391.50 ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 15,583.00 ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 27,343.50 ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 39,560.00 ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 59,609.00 ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 82,967.00 สายเคเบิล สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,897.00 ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,702.00 ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,913.00 ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 5,768.00 สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 635.50 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 940.50 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. 1,419.00 แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,335.00 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 4,067.50 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 6,311.50 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 9,900.00 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 13,142.50 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 18,909.00 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 27,035.50 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 37,249.00 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 47,190.00 สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 1,856.50 ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,062.50 ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 2,409.00 ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 3,250.50 ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 4,851.00 ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 5,816.50 ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 8,151.00 ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 11,929.50 ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 16,170.00 ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 21,425.50 ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 29,106.00 ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 39,105.00 ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 50,160.00 ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 61,545.00 ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 76,560.00 ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม.

รายการวัสดุ แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่ ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 3 แกน ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม.

หน่วย ราคาตลาด /บาท ม้วน

99,742.50

ม้วน

124,327.50

ม้วน

3,580.50

ม้วน

3,968.50

ม้วน

4,752.00

ม้วน

6,724.00

ม้วน

9,314.50

ม้วน

13,183.50

ม้วน

18,661.50

ม้วน

27,439.50

ม้วน

36,391.00

ม้วน

52,000.00

ม้วน

73,507.50

ม้วน

99,000.00

ม้วน

122,925.00

ม้วน

150,975.00

ม้วน

188,760.00

ม้วน

246,840.00

ม้วน

307,230.00

ม้วน

4,038.50

ม้วน

4,529.50

ม้วน

5,560.50

ม้วน

7,998.50

ม้วน

11,550.00

ม้วน

16,912.50

ม้วน

24,832.50

ม้วน

37,958.50

ม้วน

51,340.00

ม้วน

72,163.00

ม้วน

97,655.50

ม้วน

136,694.50

ม้วน

172,590.00

ม้วน

210,045.00

ม้วน

261,525.00

ม้วน

341,962.50

ม้วน

423,720.00

ม้วน

4,595.50

ม้วน

5,222.50

ม้วน

6,501.00

ม้วน

9,619.50


รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 14,066.50 ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 21,466.50 ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 32,365.00 ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 48,708.00 ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 70,867.50 ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 91,987.50 ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 127,875.00 ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 177,787.50 ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 224,895.00 ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 275,385.00 ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 345,592.50 ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 455,317.50 ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร ม้วน 565,125.00 อุปกรณ์ไฟฟ้าและดวงโคม สวิตช์ ไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ ซีรสี่ ์ (WNG5001-701) ตราพานาโซนิค อัน 30.00 สวิตซ์ ไฟฟ้า 3 ทาง 15A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ ซีรสี่ ์ (WNG5002-701) ตราพานาโซนิค อัน 56.00 สวิตซ์ ไฟฟ้า 4 ทาง 10 A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ ซีรสี่ ์ (WNG5004-7) ตราพานาโซนิค อัน 376.00 สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค อัน 30.00 สวิตซ์ ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG5002K) ตราพานาโซนิค อัน 56.00 สวิตซ์ ไฟฟ้า 4 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG5004K) ตราพานาโซนิค อัน 352.00 สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ วายด์ ซีรสี่ ์ นีโอ ไลน์ ขนาดใหญ่ (WEAG5511) ตราพานาโซนิค อัน 40.00 สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ วายด์ ซีรสี่ ์ นีโอ ไลน์ ขนาดกลาง (WEAG5521) ตราพานาโซนิค อัน 40.00 สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ วายด์ ซีรสี่ ์ นีโอ ไลน์ ขนาดมาตรฐาน (WEAG5531) ตราพานาโซนิค อัน 40.00 สวิตซ์ ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ วายด์ ซีรสี่ ์ นีโอ ไลน์ ขนาดใหญ่ (WEAG5512) ตราพานาโซนิค อัน 74.00 สวิตซ์ ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ วายด์ ซีรสี่ ์ นีโอ ไลน์ ขนาดกลาง (WEAG5522) ตราพานาโซนิค อัน 74.00 สวิตซ์ ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ วายด์ ซีรสี่ ์ นีโอ ไลน์ ขนาดมาตรฐาน (WEAG5532) ตราพานาโซนิค อัน 74.00 สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ เรฟิน่า ขนาดใหญ่ (WEG5511) ตราพานาโซนิค อัน 52.00 สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ เรฟิน่า ขนาดกลาง (WEG5521) ตราพานาโซนิค อัน 52.00 สวิตซ์ ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ เรฟิน่า ขนาดมาตรฐาน (WEG5531) ตราพานาโซนิค อัน 52.00 สวิตซ์ ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ เรฟิน่า ขนาดใหญ่ (WEG5512) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ์ ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ เรฟิน่า ขนาดกลาง (WEG5522) ตราพานาโซนิค อัน สวิตซ์ ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ เรฟิน่า ขนาดมาตรฐาน (WEG5532) ตราพานาโซนิค อัน เครื่องตัดไฟ เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุน่ HB BS1110YT ตราพานาโซนิค อัน เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุน่ HB BS1111YT ตราพานาโซนิค อัน เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุน่ HB BS1112YT ตราพานาโซนิค อัน เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุน่ HB BS1113YT ตราพานาโซนิค อัน เบรกเกอร์ ขนาด 40A รุน่ HB BS1114YT ตราพานาโซนิค อัน เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 3A รุ่น S-HB BS23T ตราพานาโซนิค อัน เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 5A รุ่น S-HB BS25T ตราพานาโซนิค อัน เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุ่น S-HB BS210T ตราพานาโซนิค อัน เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุ่น S-HB BS215T ตราพานาโซนิค อัน เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุ่น S-HB BS220T ตราพานาโซนิค อัน เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุ่น S-HB BS230T ตราพานาโซนิค อัน เต้ารับ และเต้าเสียบ เต้ารับเดี่ยว ขากลม 10A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรี่ส์ (WN1090-7K) ตราพานาโซนิค อัน เต้ารับเดีย่ ว ขากลมแบน 10A 250V รุน่ ฟลูคลั เลอร์ ซีรสี่ ์ (WNG1091-7) ตราพานาโซนิค อัน เต้ารับเดี่ยว ขาแบน มีกราวด์ 10A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรี่ส์ (WN1101-7) ตราพานาโซนิค อัน เต้ารับเดีย่ ว ขากลมแบน 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วาย ซีรี่ส์ (WEG10919) ตราพานาโซนิค อัน เต้ารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG1191K) ตราพานาโซนิค อัน เต้ารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG1181K) ตราพานาโซนิค อัน เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG15929) ตราพานาโซนิค อัน เต้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรี่ส์ (WEG15829) ตราพานาโซนิค อัน หลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL20SS-D/18 หลอด ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36 หลอด หลอดประหยัดไฟ หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU5E282V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU5E672V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU8E272V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU8E652V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color)

101.00 101.00 101.00 98.00 98.00 98.00 104.00 104.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 456.00 54.00 30.00 82.00 30.00 80.00 92.00 130.00 176.00

42.06 51.40 107.48

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E272V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E652V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E272V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E652V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E272V ดวง หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E652V ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 5 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD5E27HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 5 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD5E65HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD8E27HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 8 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD8E65HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD11E27HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 11 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD11E65HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD14E27HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 14 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD14E65HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 19 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD19E27HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 19 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD19E65HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 22 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD22E27HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 22 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD22E65HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 25 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD25E27HD3T ดวง หลอดตะเกียบ เกลียวทวิช ขนาด 25 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุน่ EFD25E65HD3T ดวง ปลั๊กไฟฟ้า ปลัก๊ ตัวผู้ สีเ่ หลีย่ ม 2 ขา 10A 250V WH4011-3-250 ตราพานาโซนิค อัน ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโค้ง ตัวใหญ่ 2 ขา 15A 125V WH4015-8 ตราพานาโซนิค อัน ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโค้ง ตัวเล็ก 2 ขา 10A 250V WH4415 ตราพานาโซนิค อัน ปลั๊กตัวเมีย สี่เหลี่ยม ของรุ่น WH4011-3-250 ตราพานาโซนิค อัน ปลั๊กตัวเมีย รุ่นโค้ง ของรุ่น WH4015 ตราพานาโซนิค อัน

107.48 107.48 107.48 107.48 126.17 126.17 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 116.82 140.19 140.19 140.19 140.19 140.19 140.19 37.00 42.00 40.00 40.00 50.00

107.48 107.48 107.48

ข้อมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 โทรศัพท์ (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31


พัฒนาอีกอย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของอุปกรณ์ ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อที่จะรับแสงให้ได้มากขึ้น โดยมีการทำเป็นรูปโดม (Kyosemi ประเทศญี่ปุ่น) รูปทรง กระบอก (Solyndra รัฐแคลิฟอร์เนีย) และเป็นเลนส์ (Fraunhofer Institute for Solar Energy System ประเทศเยอรมัน) ล้วนแล้วแต่ถูกนำมาใช้เพื่อกักเก็บพลังงานจากดวงอาทิตย์ให้ได้มากขึ้นในพื้นที่ต่อตารางนิ้ว จากการพัฒนาด้านการออกแบบ ประสิทธิภาพและ การใช้งานทีง่ า่ ยขึน้ เราคาดหวังว่าจะเห็นการใช้งานทีเ่ พิม่ ขึน้ เนือ่ งจากปัจจุบนั เชือ่ ว่าการผลิตพลังงานทีไ่ ด้จากแสงอาทิตย์ นั้นมีปริมาณน้อยหรือใช้กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนมากเกิน ไป จากการที่พูดถึงสารที่ใช้ในการเคลือบไปแล้วในตอนต้น

“พลังงานแสงอาทิตย์”

พลังงานทางเลือกที่ไม่มีวันหมด

จากการสำรวจการใช้พลังงานในสหรัฐอเมริกาในปี 2007 พบว่า 7% เป็นพลังงานที่นำ กลับมาใช้ใหม่ได้ และ 1% ในนั้นเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ เมื่อเทียบกับความจริงที่ว่าใน หนึ่งชั่วโมงดวงอาทิตย์จะให้พลังงานได้มากกว่าพลังงานที่โลกต้องการใช้เป็นเวลาหนึ่งปี และ พลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์ในหนึ่งวันนั้นเพียงพอที่จะให้คนทั่วโลกใช้ได้ถึง 27 ปี ในปัจจุบันนี้วิธีที่ใช้ในการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ ยังไม่ทนั สมัยและไม่มปี ระสิทธิภาพพอ (เมือ่ เทียบกับธรรมชาติ) เซลล์แสงอาทิตย์ใช้เวลาในการพัฒนาหลายปีเพื่อที่ จะปรับปรุงประสิทธิภาพ จากเดิมที่กักเก็บพลังงานแสง อาทิตย์ได้ 6% ในปี 1954 จนสามารถกักเก็บได้ 17% ใน ยุคปี 70 และ 24% ไปจนถึง 30% ในช่วงระหว่างปี 2000 และปี 2007 เมื่อไม่กี่ปีมานี้ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมแนว ใหม่ซึ่งมีศักยภาพเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของรูปทรง และวัสดุชนิดใหม่ที่เอื้อต่อการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์จาก การใช้วัสดุชนิดต่างๆ การพัฒนาที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ผู้บริโภค เป็นผู้เลือกวิธีผลิตพลังงานได้เองแทนที่จะเป็นบริษัทผลิต พลังงานอันใหญ่โต ทำให้คนธรรมดาทั่วไปสามารถควบคุม ได้ว่าจะใช้พลังงานที่ไหน จากอะไร และโดยวิธีไหนในชีวิต ประจำวันของเรา จากซิลิกอนเวเฟอร์ (silicon wafer) ที่ทำจากคริสตัล ชิ้นหนาชิ้นแรก (หนา 0.5 มิลลิเมตร) ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ มีราคาแพงและค่อนข้างเปราะบาง ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีใหม่ ออกมาเป็นฟิลม์แผ่นบางโดยใช้สารประกอบกึ่งตัวนำ เช่น crystalline และ amorphous silicon (c-Si และ a-Si), cadmium telluride (CdTe) และ copper-indium/ gallium selenide (CIGS) ถูกนำไปทำเป็นแผ่นบางที่มี ความหนาเพียงไม่กี่ไมโครเมตรและอยู่บนแผ่นแก้วหรือวัสดุ ชนิดอื่นที่มีความยืดหยุ่นสูง ซิลิกอนยังคงเป็นสารที่มีการ นำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ที่ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง อาทิตย์ถึง 95% และยังเป็นสารที่มีประสิทธิภาพในการกัก เก็บพลังงานได้มากที่สุด แต่วัสดุอื่น เช่น CdTe และ CIGS นั้นง่ายต่อการประกอบและทำให้เป็นรูปแบบต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเมื่อนำไปผลิตในปริมาณมาก สถาบัน Prometheus Institute for Sustainable Development คาดการณ์ว่าในปี 2012 จะมีการนำฟิล์ม บางที่ไม่ใช่ซิลิกอนมาใช้สูงถึง 40% ของส่วนแบ่งตลาด ใน ขณะนี้ multi-junction concentrators ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยมีประสิทธิภาพถึง 40.7% (วัสดุนี้คือ แผ่นผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยชั้นฟิล์ม บางๆ หลายชั้น) เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพ 19.9% ของ เทคโนโลยีแผ่นฟิล์มที่มีเพียงแผ่นเดียว นอกจากนั้นก็ยังมี เทคโนโลยีใหม่ บางอย่างที่ได้รับความสนใจอย่างมาก

32

ได้แก่ dye-sensitized solar cell (DSCs) ซึ่งเป็นแผ่น ผลิ ต พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย์ ที่ มี ลั ก ษณะฟิ ล ม์ แ ผ่ น บาง ต้นทุนต่ำ สียอ้ มทีไ่ วต่อแสงชนิดหนึง่ (เช่น สียอ้ ม ruthemium metal-organic dye) จะถูกเคลือบอยู่บนพื้นผิวของ TiO2 อย่างหยาบๆ สีย้อมเหล่านี้มีต้นทุนถูกกว่าและมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนน้อยกว่าแต่มีแนวโน้มที่จะเสื่อมสลาย เมื่อเวลาผ่านไป แต่ DSCs ก็เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมและคาดการณ์วา่ จะถูกนำไปใช้เป็นสีทาภายนอกอาคารในช่วงทศวรรษ หน้า แต่แนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ไม่ซับซ้อนและ ทำได้ง่ายเช่นเดียวกับการทาสีลงบนพื้นผิวของสิ่งของที่มี อยู่ ตัวอย่างเช่น บริษัท Konarka ได้นำเอาเทคโนโลยีการ สังเคราะห์ด้วยแสงไปใช้บนแผ่นฟิลม์บางที่ติดบนกระจก และการติดฟิลม์บนผ้าเต็นท์สำหรับค่ายทหาร เป็นต้น การ

โครงหลังคา สมาร์ททรัส

ปัจจุบันมีการพัฒนาโพลีคาร์บอเนตสำหรับหลังคาที่จอดรถ ประจำทางให้ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (หรือ 3form) ได้แก่ แผ่นวัสดุที่ติดตั้งเป็นกระเบื้องมุงหลังคา เซลล์ผลิต พลังงานแสงอาทิตย์ทยี่ ดื หยุน่ ของ Semprius ซึง่ ติดบนแผ่น พลาสติกที่มีความบางมากจนสามารถนำไปหุ้มรอบดินสอได้ อย่างง่ายดาย และการใช้งานในด้านสถาปัตยกรรม เช่น อุปกรณ์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ของ 3form ที่ใช้รวม กับโพลีคาร์บอเนตและกระเบือ้ งมุงหลังคาของ SRS Energy ที่ติดอุปกรณ์ผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์อย่างชาญฉลาด การพัฒนามากมายได้นำไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพทีด่ ขี นึ้ เห็นได้ชดั ว่าหากไม่ได้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่ อุตสาหกรรม ประเภทนี้ก็จะยังคงเป็นแหล่งผลิตพลังงานเพียงส่วนน้อย ของประเทศ เนื่องจากถ้าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ระบบผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ทนี่ ำมาใช้จะต้องมีปริมาณ การผลิตมากพอสำหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรม นอกเสียจากว่า น้ำมันเริ่มหมดลง หรือคนเริ่มตระหนักว่าการเผาถ่านหินจะ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากจนถึงระดับทีเ่ ป็นอันตราย จะว่าไปแล้วทั้งสองกรณีนี้อาจกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ได้

นวัตกรรมระบบโครงสร้างหลังคาพร้อมประกอบ (Pre-fabricated) ซึ่งได้รวมเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์, การ ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และการผลิตด้วยเครื่องจักรทันสมัย เป็นการยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการ ทำงาน เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัยและช่างก่อสร้าง คุณลักษณะสำคัญของโครงสร้างหลังคา SMARTRUSS® 1. ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง G550 (Yield Strength ไม่น้อยกว่า 5500 kg/cm2 ซึ่งสูงกว่าเหล็กโครงหลังคาทั่วไป เหล็กทั่วไปมี Yield Strength = 2400-3000 kg/cm2) พร้อม เคลือบกันสนิมด้วย TRUECORE2 2. วัสดุทุกชิ้นตัดมาตามความยาวเฉพาะจากการออกแบบ แล้ว 3. ทุกชิ้นส่วนมีการระบุเลขชิ้นส่วนซึ่งสามารถประกอบได้ ตามแบบติดตั้งที่แนบไป 4. เป็นระบบที่รวมวัสดุและอุปกรณ์ทั้งหมดในส่วนของโครงหลังคาและแปที่เหนืองานอะเสขึ้นไป บริษัท บลูสโคป ไลสาจท์ (ประเทศไทย) จำกัด www.smartruss.co.th


นโยบายธนาคารชาติบังคับให้มีเงินมัดจำบ้าน 5% คอนโด 10% เพราะกลัวว่าถ้าปล่อยให้กู้กันไม่รู้จักการออมมาก่อนก็ จะเหมือน Hamburger ท้ายสุดก็นโยบายทิ้งทวนกู้ 0% 2 ปี บ้านหลังแรกไม่เกิน 3 ล้านบาท หันมาดูนโยบายเลือกตัง้ คราวนีท้ เี่ ริม่ มีเสียงปีเ่ สียงกลอง เริ่มติดป้ายหาเสียงกันถ้วนหน้า ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทีน่ า่ สนใจคือมีพรรคการเมืองส่งผูเ้ ข้ารับสมัครคราวนี้ 40 พรรค มีทั้งพรรคใหญ่ 2 พรรค แข่งกัน ระหว่างรูปหล่อ นายกอภิสิทธิ์ กับสาวนักการเมืองใหม่เปิดกล่อง นามสกุล ชินวัตร น้องสาวอดีตนายกเดิม พรรคกลางอีก 3-4 พรรค ที่เหลือเป็นพรรคเล็กพรรคน้อย การหาเสียงด้วยนโยบาย ครั้งนี้ก็มีคุณภาพมากขึ้น แข่งกันเสนอนโยบายให้กับประชาชนเลือกที่มีหาเสียง ยุคเดิมก็มีที่เน้นตัวบุคคล มีป้าย หาเสียงในรอบแรกๆ เช่น ของ ดร.ปุระชัย เช่น รักษ์โลก เลือกพรรครักษ์สันติ คนอ่านป้ายก็ไม่เข้าใจว่านโยบายเชิงปฏิบัติเป็นอย่างไร หรือสไตล์คุณชูวิทย์ก็เลือกบุคคล หรือ ไม่ก็ No Vote เพราะไม่ชอบเสือ สิงห์ กระทิง แรด ดังนั้น ป้ายหาเสียงรอบแรก (การหาเสียงผ่ายป้าย ผ่านนโยบาย ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ หรือทางโทรทัศน์) และ รอบต่อๆ ไป คงจะตามมาเป็นระลอกๆ ยิ่งใกล้วันเลือกตั้ง ป้ายหาเสียงก็จะโดนใจผู้เลือก ยกเว้นจะซื้อเสียง ซึ่งไม่

นโยบายหาเสียงเลือกตั้ง 2554 กับ อสังหาฯ

ครบรอบเลือกตั้งใหญ่อีกครั้ง ปี 2554 รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์หมดเทอมลงแล้ว พร้อมทั้งทิ้ง ผลงานที่ประชาชนชอบและไม่ชอบไว้ให้รัฐบาลชุดหน้ามาบริหารต่อไป ก่อนจะหมดเทอม ทุก รัฐบาลจะต้องปิดท้ายหรือส่งท้ายกัน ด้วยการอนุมัติโครงการต่างๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ คราวนี้ก็เช่นกัน ประชุม ครม. นัดหลังๆ สื่อก็เรียกกันว่าเป็นการทิ้งทวนนโยบาย การทิ้งทวน ที่ดังและเกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ก็คือ อนุมัติให้คนชั้นกลางและชั้นล่างที่ซื้อบ้านหลังแรกไม่เกิน 3 ล้านบาท กู้ ธอส. ดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา 2 ปี และค่าธรรมเนียมการโอนก็ออกให้ครึ่งหนึ่ง ซึ่ง มีทั้งกระแสตอบรับ และกระแสท้วงติงว่า จะรู้อย่างไรว่าบ้านหลังแรกหรือเปล่า และดูเหมือน ว่างบ 25,000 ล้านบาท จาก ธอส. จะไปกระจุกตัวที่ลูกค้า ธอส. หรือไม่ กลับมาดูนโยบายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของชาติ ทุกชาติ จะต้องมีนโยบายที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชนทั้งสิ้น เพราะเป็น ทั้งปัจจัย 4 ของชีวิตคนทุกคน อีกทั้งที่อยู่อาศัยเป็นสินค้า สั งคมที่ รัฐ จะต้อ งดู ให้คนเบี้ยน้อยหอยน้อยได้มีที่อยู่ตาม อัตภาพและได้รบั การช่วยเหลือจากรัฐ มิฉะนัน้ ถ้าประชาชน ไม่สามารถจะเป็นเจ้าของหรือมีที่อยู่อาศัยถาวรได้ ความ มัน่ คงของรัฐของสังคมก็จะสัน่ คลอน แม้ในอเมริกาประเทศ ที่รวยที่สุดในโลกเป็นรัฐเน้นเสรีทุนนิยมสุดขั้ว ก็ยังต้องลง มาดูให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงความสามารถทีจ่ ะซือ้ บ้านได้ วิธกี ารก็จะเน้นการจัดทำเงินให้ประชาชนกูซ้ อื้ บ้าน ดอกเบี้ย ถูก กู้ระยะยาวให้ทุกคน และใน 3 ปีที่ผ่านมาการปล่อยกู้ ซื้อบ้านก็หละหลวมมาก ปล่อยให้สถาบันการเงินที่มีเงิน หมุนเวียนมากมายเอามาปล่อยกู้อย่างไม่มีข้อกำหนด ไม่มี เครดิตพอจะใช้คืนได้ก็ปล่อยกู้ ดอกเบี้ยก็ 0% มิหนำซ้ำยัง ปล่อยให้มีการปล่อยกู้โดยไม่ต้องชำระเงินคืนล่วงหน้า 2-3 ปี และจะกู้กี่หลังก็ได้ จึงเกิดการเก็งกำไร ปั่นราคาบ้านกัน ทั่วอเมริกา คนจนกู้คนละ 3 หลัง อยู่เอง 1 หลัง เอาไป

เช่า 1 หลัง เก็งกำไรอีก 1 หลัง พอดอกเบีย้ ลอยตัวขึน้ ราคาที่ดินบ้านตกลง คืนไม่ได้ เป็นหนี้กันทั่วหน้า สถาบัน การเงินอเมริกาก็เจ๊งทั้งระบบ ล้มละลายกันเรียกกันว่าเป็น โรค Hamburger เหมือนกับที่ไทยล้มละลาย ปี 2540 ที่ เรียกกันว่าเป็นโรคต้มยำกุ้ง ทุ ก ประเทศต้ อ งลงมาดู น โยบายที่ อ ยู่ อ าศั ย ทั้ ง สิ้ น ประเทศด้อยพัฒนา เช่น ไทยในอดีต ประเทศลาตินอเมริกา เช่น บราซิล ประเทศแอฟริกา คนจนเยอะมาก คนส่วนใหญ่ อยู่ในสลัม หรือที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย คุณภาพชีวิตเลว ต่ำกว่ามาตรฐานมาก เวลาจะเลือกตั้ง นักการเมืองก็จะ ต้องมาหาเสียงกับคนส่วนใหญ่ หรือคนจนของประเทศ คน ในสลัมเหล่านีแ้ หละทีจ่ ะเป็นคะแนนทีส่ ำคัญ ดังนัน้ นโยบาย ทีอ่ ยูอ่ าศัยช่วยเหลือคนจนส่วนใหญ่ จึงเป็นนโยบายทีส่ ำคัญ ในการหาเสียงทุกครั้ง ในอดีตสมัยเลือกตั้ง นายกทักษิณก็มีนโยบายจัดหาที่ อยู่ให้กับผู้มีรายได้น้อย แปลออกมาเป็นนโยบายบ้านเอื้อ อาทรที่มีดี ทั้งนโยบายและมีจุดอ่อนที่เป็นช่องทางคอรัปชั่น กันจนบัดนี้ ยังมีนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำด้วยการ จัดหาเงินกูซ้ อื้ บ้านให้กบั ข้าราชการดอกเบีย้ ต่ำ มีการกระตุน้ เศรษฐกิจด้วยการลดภาษีการโอน ทัง้ บ้านคนจนและคนรวย มีนโยบายแก้หนี้เสียด้วยการสร้างองค์กรขึ้นมารองรับหนี้ เสีย NPL เช่น ปรส. หรือ บสท. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ ของไทย จนสามารถใช้อสังหาฯ กระตุ้นเศรษฐกิจตกต่ำได้ ผลมาแล้ว รัฐบาลชุดนายกอภิสิทธิ์ก็เช่นกัน มีนโยบายออก มาเป็นระลอก ที่ต้องชะลอการล้นตลาดของคอนโด ก็ออก

สนใจอะไรเลย นอกจากจำนวนเงินที่จะได้ ซึ่งก็รู้กันอยู่ว่า อยู่เขตนอกๆ ในชนบทที่ประชาชนมีโอกาสน้อยที่จะใช้ วิจารณญาณของตนเอง ทั้งรายได้น้อย ดังนั้น เงินไม่มา กาไม่เป็น ก็ยังปรากฏอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศ นโยบายอะไรที่จะต้องลงมาเน้นให้เห็น คงจะแยกได้ว่า ความต้องการของประชาชนชนบทกับในกรุงไม่เหมือนกัน แต่เนือ่ งด้วยในชนบทไม่คอ่ ยจะสนใจนโยบาย สนใจตัวบุคคล กับระบบแรกเสียง แต่ในกรุงนั้นนโยบายสำคัญยิ่ง นโยบาย คนกรุงที่มีผู้รู้ มีการศึกษา มีรายได้สูง จะต้องทำการบ้าน ให้ดีว่าเขามีปัญหาอะไร จะแก้อย่างไรในด้านการเมือง คือ การทะเลาะเบาะแว้งกันไม่รู้จบ ทำให้เศรษฐกิจเสียหาย ต่อมาก็เรื่องการเดินทางสัญจร นโยบายขนส่งมวลชนจึง ปรากฏเกือบทุกพรรค นโยบายสิ่งแวดล้อมเดิมสำคัญ เดี๋ยวนี้เป็นรองความขัดแย้งในสังคม นโยบายที่อยู่อาศัย ของคนจนเมืองที่ต้องการที่อยู่เป็นอีกนโยบายที่คนในกรุง ต้องการเห็น โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เรา คงต้องดูการหาเสียงต่อๆ ไปว่า แต่ละพรรคจะกลั่นกรอง นโยบายออกมาให้จับต้องได้ และให้ถูกใจช่วยแก้ไขปัญหา ประชาชนได้แค่ไหน มิใช่ออกมาบอกว่าเลือกหนุ่มหล่อสาว สวย เลือกดารา นักกีฬา ดาราหนัง แล้วคนกรุงจะเลือก ลองดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดใน 1 เดือนนี้ คงจะได้ ศึกษานโยบายทีก่ ลัน่ กรองออกมาเป็นรูปธรรมมากขึน้ นะครับ ขอให้ทุกพรรคโชคดี ทำงานเพื่อส่วนรวมให้มากๆ และอย่า เอาเปรียบสังคมเลย ขอให้โชคดีครับ

33


ใกล้กับระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกถึง 5 ระบบด้วยกัน ซึ่ง ได้แก่ สถานีรถไฟมักกะสัน สถานีรถไฟใต้ดนิ เพชรบุรี สถานี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งค์มักกะสัน ทางด่วนเฉลิมมหานคร และท่าเรือคลองแสนแสบ ทำให้ผู้พักอาศัยสะดวกสบายต่อ การเดินทางในทุกที่ นอกจากนี้โครงการยังอยู่ในพื้นที่แผนพัฒนาเป็นศูนย์ คมนาคมมักกะสัน ที่จะพัฒนาเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ รวม ทั้งเป็นอาคารที่พักอาศัยแห่งแรกในประเทศไทยที่มีระบบ ควบคุมบริหารจัดการอาคารทันสมัยที่สุด อีกทั้งยังเป็น โครงการที่มีแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การนำ BIM Technology มาใช้ในโครงการนี้ ช่วย ให้การทำงานมีความเทีย่ งตรง สามารถคำนวณปริมาณวัสดุ ที่ต้องใช้ในการก่อสร้างจริง ช่วยลดจำนวนวัสดุที่ไม่ได้ถูก นำไปใช้หรือลดของเสียได้ เมื่อเทียบกับการก่อสร้างอาคาร ทัว่ ไป ซึง่ ถือว่าช่วยลดผลกระทบทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ แวดล้อมด้วย ซึ่งโครงการนี้ตั้งใจจะนำเสนอคุณค่าของงานดีไซน์สมัยใหม่ ด้ ว ยประสบการณ์ จ ากสถาปนิ ก ผู้ อ อกแบบที่ มี โ อกาสได้ ทำงานด้านสถาปัตยกรรมร่วมกับบริษัทระดับโลก โดยมีบริษัท Quintrix Architects จำกัด รับผิดชอบ ด้านการออกแบบที่ใช้เวลานานกว่า 9 เดือน ส่วนงานด้าน การออกแบบและตกแต่งภายในเป็นหน้าที่บริษัท Leo International Design Group จำกัด มีบริษัท BERMUDA Landscape Architects จำกัด เข้ารับผิดชอบด้านงาน ภูมิสถาปัตย์ โดยมีบริษัท Meinhardt (Thailand) จำกัด รับผิดชอบด้านการนำทรัพยากรและพลังงานมาใช้อย่างคุม้ ค่า สำหรับแนวคิดในการออกแบบจะแตกต่างไปจากคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ทวั่ ๆ ไป โดยจะเป็นอาคารทีม่ เี อกลักษณ์

Circle Living Prototype คอนโดอัจฉริยะพันล้าน

หากพูดถึงการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยในบ้านเรา ปัจจุบนั เทรนด์ในเรือ่ งกรีน เริม่ เห็นเด่นชัดมากขึน้ แม้จะเป็นในระดับเริม่ ต้น แต่กเ็ ป็นทิศทางทีด่ ที จี่ ะต้องพัฒนากันต่อไป แต่ สำหรับโปรเจกต์นี้ “เซอร์เคิล ลิฟวิง่ โปรโตไทป์” ได้ให้ความสำคัญในเรือ่ งนีอ้ ย่างเข้มข้น แนวคิดของโครงการ “เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์” ไม่ใช่แค่การสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพและสวยงามเพียง อย่างเดียว แต่จะเป็นมรดกตกทอดที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลาน ด้วย คอนโดมิเนียมที่สามารถสร้างไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากแสง อาทิตย์ รวมถึงมีระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อลดการปล่อยน้ำเสียและประหยัดน้ำ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับระบบ นิเวศน์ เพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาติ และเป็นคอนโดมิเนียมที่ ให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนกลางอีกด้วย

34

ทัง้ หมดนี้ เป็นแนวคิดทีม่ อี ยูใ่ นโครงการเซอร์เคิล ลิฟวิง่ โปรโตไทป์ ของบริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในเครือเฟรเกรนท์ กรุ๊ป ที่มุ่งหวังจะสร้างมาตรฐาน คุณค่า ใหม่ในการใช้ชีวิต และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมไทย โดย โครงการดังกล่าวได้เปิดตัวอย่างเป็นทางเมื่อต้นปีที่ผ่านมา นี้เอง และคาดว่าจะการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556 โปรเจกต์นี้ ยังเป็นโครงการคอนโดมิเนียมแรกในไทย ที่ก่อสร้างขึ้นภายใต้แนวคิดอาคารอัจฉริยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นโครงการต้นแบบทีน่ ำระบบ BIM (Building Information Management) ระบบการออกแบบที่ สามารถเห็นรูปร่างและรายละเอียดต่างๆ ของอาคารก่อน ที่จะลงมือสร้างจริง มาใช้ในการออกแบบอาคารสูง 53 ชั้น ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใกล้สี่ แยกมักกะสัน เนื่องจากทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ใจกลางเมืองและอยู่

อยูใ่ นตัว แฝงด้วยความเรียบง่าย เปีย่ มด้วยประโยชน์ใช้สอย และดูทันสมัย ซึ่งตัวอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นตึกสูง อยูต่ รงกลาง เพือ่ ให้ผพู้ กั อาศัยในแต่ละยูนติ สามารถใช้พนื้ ที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการนี้คือ การ ใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็น Green Product ซึ่งจะช่วยประหยัด พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมได้ด้วย โดยเฉพาะในส่วน ของการประหยัดไฟฟ้า ด้วยการเป็นโครงการที่สามารถ ผลิตพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ด้วยโซลาเซลล์ ซึ่งใช้ โซลาเซลล์ซึ่งมีกำลังผลิต 60 กิโลวัตต์ เทียบกับหลอด ไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไป 3,000 ดวง หรือเท่ากับการเปิดทีวีพร้อม กัน 1,000 เครื่อง นอกจากนี้ มีการใช้หลอด LED แทน หลอดตะเกียบ ซึ่งจะประหยัดไฟได้ถึง 40% หรือเท่ากับ 550,000 ยูนิตต่อปี ส่วนพลังงานความร้อนที่ได้จากเครื่อง ปรับอากาศ ก็ถกู นำกลับไปใช้ทำน้ำอุน่ สำหรับลูกบ้าน เท่ากับ


เป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง ในส่วนของการประหยัดน้ำ มีการนำเอาระบบรีไซเคิล น้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยน้ำที่ออกจากครัวเรือน จะถูกนำเข้าขบวนการดักไขมันและย่อยสลาย จากนั้นจะ ถูกกรองโดยมัลติฟลิ เตอร์ คาร์บอนฟิลเตอร์ ไมโครฟิลเตอร์ เพื่อให้ได้น้ำสะอาดสำหรับรดน้ำต้นไม้ วิธีการนี้จะทำให้ ประหยัดน้ำ ได้มากถึง 13% ซึ่งใน 10 ปีจะประหยัดน้ำ เท่ากับสระน้ำโอลิมปิก 100 สระเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวกครบครัน อาทิ ระบบทีวีออนไลน์ ระบบบ้าน อัจฉริยะและระบบวีดโี อโฟน ระบบการเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยอย่าง ชาญฉลาด กำแพงพับเก็บได้ สระว่ายน้ำแบบเล่นระดับพร้อม ระบบลำโพงใต้นำ้ “ระบบอะควาโซนิค” ลูว่ งิ่ ลอยฟ้า สกายเลาจน์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ห้องเอนกประสงค์ ห้องสมุด โซน กิจกรรมสำหรับเด็ก มินิเธียเตอร์ บริการ Free Internet Wi-Fi สปา และซาวน่า ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมโครงการนี้ค่อนข้างให้ความ สำคัญมาก โดยมีพนื้ ทีส่ เี ขียวเชือ่ มต่อในทุกส่วนของโครงการ นอกจากนั้นพันธุ์ไม้ในโครงการยังคัดเลือกให้เกิดประโยชน์ สูงสุด ซึ่งนอกจากความสวยงามที่ได้รับแล้ว ยังคำนึงถึง การปฏิสมั พันธ์กบั ต้นไม้ รวมทัง้ เป็นโครงการทีน่ ำเทคโนโลยี สมัยใหม่ผสานกับสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัว มีการตกแต่งโดย ใช้วัสดุที่มีความแปลกใหม่ มีสไตล์ เลือกใช้วัสดุที่ทำให้ผู้อยู่ อาศัยมีความพอใจและสัมผัสกับคำว่าบ้านจริงๆ ในด้านวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารนีไ้ ด้รบั การออกแบบ ให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้ตามมาตรฐานการ ออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

(มยผ.1302) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวง มหาดไทย และตามกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องกำหนดการรับ น้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดิน ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดิน ไหวปี 2550 โดยการออกแบบตามมาตรฐานนี้ ตัวอาคาร จะสามารถรองรับแผ่นดินไหวที่ระดับ 8.4 ริกเตอร์ โดยที่ ศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่รอยเลื่อนบริเวณทะเล อันดามัน ซึ่งมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 500 กิโลเมตร และศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปในดิน 20 กิโลเมตร ขณะเดียวกันตัวอาคารได้รับการออกแบบให้สามารถ ต้านทานแรงลมได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารในหมวดแรงลม และมาตรฐานการคำนวณ แรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ.1311-50) ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และข้อ บัญญัติกรุงเทพฯ ปี 2544 ซึ่งกำหนดให้คำนวณออกแบบ แรงลมที่ความเร็วพื้นฐาน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมทั้ง ได้มีการทดสอบอุโมงค์ลม โดยจำลองขนาดและรูปร่างของ อาคารที่จะก่อสร้าง รวมถึงอาคารและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ในรัศมี 500 เมตร ซึง่ จากการทดสอบทำให้ได้คา่ แรงทีก่ ระทำ ต่ออาคารที่มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นผลทำให้อาคารที่ได้ รับการออกแบบมีความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัย ทั้งเรื่อง กำลังในการรับแรงของอาคาร และความรูส้ กึ ของผูอ้ ยูอ่ าศัย ในอาคารขณะเกิดแรงลมสูงสุด นอกจากนี้โครงการ ยังได้รับการออกแบบให้สามารถ รับน้ำฝนได้ที่ระดับปริมาณ 200 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดย

กรณีทรี่ ะบบระบายน้ำของกรุงเทพฯ มีปญ ั หาและเกิดน้ำท่วม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งเป็นถนนหน้าโครงการ น้ำจากถนน เพชรบุรีตัดใหม่จะไม่ไหลเข้าสู่ถนนของโครงการโดยทันที เนือ่ งจากระดับถนนของโครงการอยูส่ งู กว่าถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ 15 เซนติเมตร ขณะที่พื้นชั้นที่ 1 ของโครงการอยู่สูงกว่า ระดับถนนของโครงการ 50 เซนติเมตร และอยู่สูงจาก ระดับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถึง 65 เซนติเมตร “เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์” นับเป็นอีกโครงการ ก่อสร้างยุคใหม่ ทีม่ งุ่ สร้างมาตรฐานใหม่ทเี่ ป็นตัวอย่างให้กบั นักพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย และน่าจะเป็นต้นแบบทีด่ ใี ห้กบั สังคมไทย กับการให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อ อนาคตที่ดีของคนรุ่นต่อไป

Products In Project ระบบบ้านอัจฉริยะ Schneider

โปรเจกต์ นี้ เ ลื อ ก ติดตัง้ ระบบบ้านอัจฉริยะ ของชไนเดอร์ ที่ใช้ใน การควบคุมระบบไฟฟ้า ภายใน ไม่ว่าจะเป็น ระบบแสงสว่าง เครื่อง ปรับอากาศ ม่านไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ และยัง สามารถประยุกต์ใช้สงั่ งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอืน่ ๆ ได้อกี มากมาย และระบบนี้ ยั ง สามารถควบคุ ม สั่ ง งานผ่ า นโทรศั พ ท์ มือถือได้อีกด้วย

อุปกรณ์ชุดครัว Siemens

ซีเมนส์ ในฐานะ ผู้ น ำตลาดอั น ดั บ ห นึ่ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ เยอรมัน และเป็น อั น ดั บ สามของโลก ในด้ า นเครื่ อ งใช้ ไ ฟ ฟ้าบิวท์อิน ถูกเลือกให้เป็นอุปกรณ์ชุดครัวในโครงการนี้ ในฐานะเป็ น ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ป ระสบการณ์ ยาวนานในการออกแบบเครื่องใช้ ที่สามารถช่วยตอบ สนองความต้องการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศ Daikin

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ เนื้อที่โครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ มูลค่าโครงการ งานออกแบบสถาปัตยกรรม งานออกแบบตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตย์ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน

Circle Living Prototype (เซอร์เคิล ลิฟวิ่ง โปรโตไทป์) บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 4 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ใก้ลสี่แยกมักกะสัน) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คอนโดมีเนียมพักอาศัย สูง 53 ชั้น จำนวน 477 ยูนิต 3,650 ล้านบาท Quintrix Architects Leo International Design Group BERMUDA Landscape Architects Meinhardt (Thailand)

โครงการนี้เลือกติดตั้งเครื่องปรับอากาศไดกิ้น ใน ฐานะที่เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องปรับอากาศ สำหรับ บ้านพักอาศัย ที่ จำหน่ า ยไปมาก กว่า 80 ประเทศ ทั่วโลก และยัง เป็ น เครื่ อ งปรั บ อากาศอั จ ฉริ ย ะที่ มี พั ฒ นาการที่ ล้ ำ หน้ า ทางด้ า น เทคโนโลยี จึงสามารถตอบสนองความสะดวกสบายให้ กับคุณได้อย่างเต็มที่

สุขภัณฑ์ห้องน้ำ kohler

โคห์เลอร์ ผู้ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ ระดับแนวหน้าของโลก ถูกเลือกให้ใช้ในโปรเจกต์นใี้ นฐานะ แบรนด์ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการออกแบบ และการ เลื อ กใช้ วั ส ดุ ที่ ไ ว้ ใ จ ได้ และยังมีสไตล์ให้ เลือกใช้ทหี่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น คลาสสิค มินมิ อลลิสต์ หรูหรา รวมถึงมีสีสันและวัสดุที่ลงตัว

35


นนทวัฒน์ ทองมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Southeastern University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Campbell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา - การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และหลักสูตร Director Certication Program (DCP) - ทักษะการเป็นกรรมการ Thai Institute of Directors (IOD) รุ่นที่ 44/2004 สถานที่ติดต่อ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-650-3105-9

มนตรี เพชรขุม้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2505 การศึกษา - ปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประสบการณ์ที่สำคัญ - ผู้จัดการโรงแรม World Resort เกาะสมุย 3 ปี - ผู้จัดการโรงแรม Aloha Resort เกาะสมุย 3 ปี - เจ้าของ/ผู้จัดการ ร้านอาหาร มาดามซิม เกาะสมุย - เจ้าของ/ผู้จัดการ สถานีบริการน้ำมัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 6 ปี - รองประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี คติในการทำงาน “ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด” สถานที่ติดต่อ 47 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ : 0 7722 2202 ต่อ 112, 111 โทรสาร : 0 7722 2201 E-mail montripet4642@hotmail.com

36

รศ.ดร.พิชยั ปมาณิกบุตร ประธานกรรมการต่างประเทศ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ภาควิชา วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา 2523 ปริญญาเอก Ph.D. Civil Engineering Transportation University of Illinois, Urbana-Champaign อเมริกา 2520 ปริญญาโท M.S.C.E. Civil Engineering Transportation University of Wisconsin, Madison อเมริกา 2518 ปริญญาโท วศ.ม.(M.Eng.) วิศวกรรม โยธา (Civil Eng.) Soil Mechanic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 ปริญญาตรี วศ.บ.(B.Eng.) วิศวกรรมโยธา (Civil Eng.) Structure จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยที่กำลังทำ การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่ออาคารจากการทำนายเสียงของการจราจร แบบต่อเนื่องในรูปแบบ 3 มิติ บนฐานของระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ [องค์ความรู้ ใหม่ สกว.47] หัวหน้าโครงการ การศึกษาและ สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเสียงจากการจราจรชนิด Uninterrupted Flow บนฐาน GIS หัวหน้าโครงการ การใช้ Geographical Information System สำหรับการทำนายเสียงของการ จราจร แบบ Stop-and-Go หัวหน้าโครงการ การสร้าง Mass Rapid Transit Noise Model สำหรับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แบบยกระดับ สถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ 0-2470-9144, 086-744-4022 โทรสาร 0-2427-9063 E-mail Address : pichai.pam@kmutt.ac.th, pichai_pam@hotmail.com

อนิรทุ ธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ การศึกษา - ประกาศนียบัตรการศึกษาตอนต้นจาก วิทยาลัยครูยะลา - ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข ชุมชน จากวิทยาลัยสาธารณสุข (สิรินธร) ภาคใต้จังหวัดยะลา ประวัติการทำงาน - เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขประจำกองสาธารณสุขภูมภิ าค แต่ปฏิบตั งิ านทีจ่ งั หวัดนราธิวาส - ช่วยราชการที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 41 บ้านเจาะวา (กรป.กลาง) - หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านกลูบี - ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสุไหงปาดี - หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลกาวะ (ลาออกราชการ ปี 2543) - ประธานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสุไหงปาดี - สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขสามจังหวัดชายแดนใต้ ระดับอำเภอ - ปัจจุบัน เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (สมัยแรก) เสนอผลงานดีเด่นสาขา พัฒนาเศรษฐกิจ สถานที่ติดต่อ ที่อยู่ปัจจุบัน 75 หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 073-653-601 โทรสาร 073-653-554


โตก้าวกระโดดแบบ ‘โฟคัส’

จากบริษทั รับเหมาก่อสร้างเล็กๆ ทีต่ อ้ งสัง่ สมประสบการณ์ เป็นเวลานานกว่า 20 ปี จึงทำให้ “โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชัน่ ” ในวันนี้ พร้อมแล้วทีจ่ ะเติบโตไปข้างหน้าแบบก้าว กระโดด ด้วยพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแกร่ง และนโยบายในการบริหารทีพ่ ร้อมจะรับมือกับภาวะเศรษฐกิจใน ทุกรูปแบบ

“นนทวัฒน์ ทองมี” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FOCUS ย้อนถึงที่มา “โฟคัส” ว่า บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2532 โดยเริ่มจากการเป็น บริษทั รับเหมาก่อสร้างเล็ก ทีด่ ำเนินธุรกิจเกีย่ วกับการรับเหมา ก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน และได้พัฒนาสู่การเป็น บริษทั รับเหมาก่อสร้างทีใ่ ห้บริการแบบครบวงจร โดยตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุก ประเภทธุรกิจ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 บริษัทฯ ได้ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้รับอนุญาตให้เป็น บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ด้วยทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ได้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท ในส่วนของการให้บริการ โฟคัสให้บริการด้านรับเหมา ก่อสร้างและวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น งาน ออกแบบ งานรับเหมาก่อสร้างงานโครงสร้างและสถาปัตย์ งานระบบวิศวกรรมก่อสร้าง ไปจนถึงงานระบบวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เช่น งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารเพื่อการพักอาศัย โรงเรียน หอพักนักศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม งานถนน งานสะพาน งานวางท่อน้ำและงานบำบัดน้ำเสีย งานรางรถไฟ งาน เขื่อนกักเก็บน้ำ รวมถึงงานสาธารณูปโภค โดยสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ทั้งการออกแบบ และสร้าง (design & build) การให้บริการแบบรับเหมา ทั้งค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง (EPC) รูปแบบการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นทั้งผู้รับเหมาหลักหรือผู้รับเหมาช่วง ส่วนงานก่อสร้างทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและขนาดใหญ่นนั้ บริษัทฯ สามารถร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดตั้งเป็นกิจการร่วมค้า (joint venture) หรือ

กลุ่มร่วมค้า (consortium) เพื่อร่วมมือกันทำงานให้ลุล่วง ตามข้อกำหนดและวัตถุประสงค์ อีกทัง้ สามารถให้ขอ้ แนะนำ ในการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสมแก่เจ้าของโครงการ เรามีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมก่ อ สร้ า งเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ แ ปรผั น ตามภาวะ เศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงต้องปรับตัวและสามารถขยายงานได้ ทัง้ ส่วนของภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบนั สัดส่วนการทำงาน ของบริษัทฯ จะเป็นงานภาครัฐ 60% งานภาคเอกชน 40% โดยเฉพาะงานภาครัฐซึ่งทิศทางดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ที่มีการผลักดันโครงการขนาดใหญ่ออกมาอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็น ไปได้ รวมถึงผลดีและผลเสียในการขยายงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเข้าลงทุนในโครงการต่างๆ ที่มีลักษณะ และองค์ประกอบเป็นงานสัมปทาน (Concession) หรือ ลักษณะของงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้าง บริหารจัดการ และ โอนกรรมสิทธิ์(build-operate-transfer) ซึ่งสามารถก่อให้ เกิดรายได้ที่ต่อเนื่องและไม่ผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ มากนัก จากผลงานในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับเหมาช่วง งานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยการมุ่ง เน้นรับงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงของการ ได้รับชำระค่าก่อสร้างอยู่ในเกณฑ์ต่ำ มีส่วนช่วยให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นภาวะซบเซาของอุตสาหกรรมก่อสร้างใน ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นช่วงที่การรับเหมาก่อสร้างภาค เอกชนประสบปัญหาอย่างหนัก อย่างไรก็ตามเมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น รวมถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างภาคเอกชน อัน เป็ น ผลพวงมาจากการฟื้ น ตั ว ของธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังภาคเอกชน ให้มากขึน้ เพือ่ ป้องกันความผันผวนทางเศรษฐกิจในอนาคต บริษัทฯ จะเน้นการรับงานที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะ พิจารณารับงานจากผู้ว่าจ้างภาคเอกชนที่มีฐานะทางการ เงินที่มั่นคง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายที่ จะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่สามารถรับงานก่อสร้างจาก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และจากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้มีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายงาน และได้ดำเนินการรับเหมางานก่อสร้างเพิ่มขึ้นหลายโครงการ รวมถึงได้ ขยายขอบเขตการให้บริการไปสู่งานก่อสร้างที่หลากหลาย ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการสร้างและสะสม ผลงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงานวิศวกร ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ นำไปสูก่ ารเสริมสร้างฐานรายได้ทมี่ นั่ คงยิง่ ขึน้ และพร้อมทีจ่ ะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพือ่ ทีจ่ ะเติบโต อย่างก้าวกระโดดต่อไป ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น ของโรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ บนพื้นที่ 1.3 หมื่น ตารางเมตร โดยมีมูลค่าโครงการทั้งหมด 200 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 10 เดือน และคาดว่าจะแล้ว เสร็จและส่งมอบงานภายในเดือนมีนาคม 2555 ทั้งนี้ ใน เบือ้ งต้นบริษทั ฯ คาดว่าจะเริม่ ทยอยรับรูร้ ายได้จากโครงการ

ดังกล่าวเข้าภายในปีนี้ประมาณ 100 ล้านบาท ของมูลค่า โครงการรวมทั้งหมด ทั้งนี้ จะเริ่มลงมือก่อสร้างอาคารเรียน 8 ชั้น ของ โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป โดยแปลนการก่อสร้างภายในอาคารเรียนดังกล่าว จะประกอบไปด้วย ห้องเรียน จำนวน 45 ห้อง, ห้องสมุด 1 ชั้น, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ห้อง บริษัทฯ ยังมีโครงการก่อสร้างต่อเนื่องในมืออีกหลาย โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองหลวง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีมูลค่าโครงการ 55 ล้านบาท, งาน ก่อสร้างอาคารชานชลา – สถานีรถไฟชานเมือง สายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน มูลค่าโครงการ 482 ล้านบาท และ โครงการคอนโดมิเนียม Collezio สีลม มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีมูลค่างานก่อสร้างในมือรวม 700 ล้านบาท และคาดว่าจะทยอยรับรู้เข้ามาในปีนี้เป็น ส่วนใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีงานที่อยู่ในขั้นตอนการประมูล และติดตามอีก 4 – 5 งาน ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการในปี 2554 จะอยู่ที่ ประมาณ 800-900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก ปี 2553 ที่มีรายได้กว่า 200 ล้านบาท นอกจากนี้ โฟคัส ได้ลงทุนพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อ อยูอ่ าศัย ซึง่ เป็นโครงการแรกของบริษทั ฯ ภายใต้ชอื่ โครงการ “Focus on Saladaeng” ซึ่งเรามองว่าเป็นธุรกิจที่เอื้อกัน เพราะหากทำงานรับเหมาก่อสร้างเพียงอย่างเดียวผลกำไร ที่ได้รับถือว่าค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับการเป็นเจ้าของ โครงการและพัฒนาขึ้นเอง โดยนำจุดแข็งด้านการก่อสร้าง เข้าไปใช้ก็ทำให้ผลตอบแทนที่ได้เพิ่มมากขึ้น “นนทวัฒน์” กล่าวถึงทิศทางธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน ช่วงที่ผ่านมาว่า ที่วิตกกังวลกันว่าราคาวัสดุก่อสร้างจะปรับ ตัวสูง แต่ปรากฏว่าแม้จะมีการปรับราคาเพิม่ ขึน้ แต่กไ็ ม่มาก อยู่ในวิสัยที่จะสามารถบริหารจัดการได้ จึงยังสามารถรับ งานเข้ามาได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันภาคเอกชนที่ก็ มีความเชื่อมั่นในการที่จะลงทุนในโครงการใหม่ โดยเฉพาะ โครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวขึ้นมาค่อนข้างมาก จึงไม่ น่าจะมีปัญหาในเรื่องของปริมาณงาน แต่สิ่งที่เป็นปัญหา กับงานรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบัน จะเป็นปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึง่ หากภาครัฐไม่ออกกฎเกณฑ์ทยี่ ดื หยุน่ ออก มารองรับการใช้แรงงานต่างด้าว ก็เชื่อว่าจะส่งผลกระทบ ต่อผู้ประกอบการอย่างแน่นอน

37


โปรเจกต์ City Center ตัง้ อยูใ่ นย่าน Las Vegas Strip โปรเจกต์ถูกพัฒนาโดย MGM Resorts International และ Dubai World พร้อมกับทีมงานสถาปนิกระดับสุด ยอดฝีมือชุดใหญ่ โดยมี Ehrenkrantz Eckstut & Kuhn ทำหน้าที่วางมาสเตอร์แพลน ส่วนหน้าที่การบริหารโครงการเป็นของ Gensler ด้านการก่อสร้างนำทีมโดย Perini Building Company และมี Tishman Construction Corporation มาทำหน้าที่ผู้จัดการการก่อสร้าง การออกแบบในโครงการนี้ ถูกกำหนดให้เป็นการใช้ อาคารแบบผสมผสาน บนพื้นที่ 190 ไร่ ที่จะมีตึกสูงถูก สร้างขึ้นรายรอบอาคารศูนย์การค้าระดับไฮเอนด์และแหล่ง บันเทิงครบวงจร ซึ่งมันถูกดีไซน์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ระบบรถไฟฟ้าไว้รองรับการใช้ชีวิตของ ผู้คนที่จะเข้ามาอยู่อาศัยในคอนโดมิเนีย 2,400 ยูนิต และ โรงแรมอีกกว่า 4,800 ห้อง ด้วยเหตุนี้ มันจึงเป็นโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน

New Sunderland Bridge สะพานสู่ความหวังใหม่

อีกไม่นานเกินรอ สหราชอาณาจักรจะมีสะพานข้ามแม่น้ำที่สูงที่สุดในอังกฤษ ด้วยระดับ ความสูง 187 เมตร และมีมูลค่าการลงทุนกว่า 133 ล้านปอนด์ โดยสะพานแห่งใหม่นี้ จะใช้ ชื่อว่า “New Sunderland Bridge” ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำเวียร์ ในเมืองซันเดอร์แลนด์ แผนการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ คิดกันมาค่อนข้างนาน มาก โดยริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2003 ต่อมาในปี 2005 ได้จัด ให้มกี ารแข่งขันประกวดแบบสะพานซันเดอร์แลนด์แห่งใหม่ขนึ้ โดยผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดครั้งนั้นก็คือ “Stephen Spence” แต่กว่าที่มันจะได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นจริง เป็นจัง เวลาก็ล่วงเลยมาถึงเดือนธันวาคม 2009 เพราะ ต้องมีการศึกษาเรือ่ งผลกระทบสิง่ แวดล้อม และงบประมาณ ในการจัดสร้าง แต่ในที่สุดแผนการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ ก็ได้การยินยอมจากการเมือง ในเดือนเมษายน 2010 ที่ ผ่านมานี้เอง ในส่วนของการก่อสร้าง ทางการเมืองซันเดอร์แลนด์ เลือกที่จะใช้วิธีประกวดราคาการก่อสร้าง เพื่อทำให้ค่าใช้ จ่ายในการก่อสร้างถูกและดีที่สุด โดยเปิดประกวดราคากัน ในฤดูใบไม่ร่วงปี 2011 แต่กว่าที่โปรเจกต์จะเริ่มทำสัญญา ได้ก็ล่วงเลยมาถึงฤดูร้อนปีนี้ และคาดว่ากว่าจะเริ่มลงมือ ก่อสร้างได้ก็คงต้องรอไปถึงปีหน้า ส่วนกำหนดเสร็จก็น่าจะ เลยไปถึงปี 2015 ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์หลักในการก่อสร้างสะพานซันเดอร์แลนด์ ก็เพื่อที่จะรองรับการสัญจรของยานพาหนะต่างๆ และผู้คนจำนวนมากที่ต้องการข้ามแม่น้ำเวียร์ โดยจะช่วย ให้เดินทางจากทางหลวง A19 สู่ท่าเรือซันเดอร์แลนด์มี ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และมันยังมีความสำคัญใน ฐานประตูสู่ศูนย์กลางเมืองและจะเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของ เมืองนี้

38

ในแง่ของการพัฒนาเมือง สะพานจะช่วยเร่งให้เมือง ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีการพัฒนาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยให้พื้นที่สองฝากฝั่งแม่น้ำมีการเติบโตเร็ว ทันทีที่ มันสร้างเสร็จสะพานแห่งนี้จะได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่สูงที่สุด ในสหราชอาณาจักร และจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมือง ที่จะเชื่อม Pallion และ Castletown เข้าด้วยกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่สะพานแห่งนี้จะให้ได้ ก็คือการ จราจรที่คล่องตัว ช่วยลดปัญหาความคับคั่งในการใช้ถนน ในการเข้า/ออกเมืองโดยผ่านสะพานแห่งนี้ ซึ่งในการเลือก เส้นทางการสร้างสะพานนั้น ทางผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะ หลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรือและที่พักอาศัย ของผู้คนทั่วไป สำหรับทีมงานของโปรเจกต์นี้ แน่นอนว่างานด้านดีไซน์ เป็นหน้าที่ของสถาปนิก Stephen Spence ที่ชนะการ ประกวดแบบมา ส่วนงานวิศวกรรมโครงสร้างเป็นหน้าที่ Techniker Consulting โดยมี Jacobs Engineering และ Corderoy มาช่วยกันทำหน้าที่คอนซัลท์ให้กับโปรเจกต์นี้ ส่วนรายละเอียดด้านการก่อสร้าง สะพานซันเดอร์แลนด์ จะมีความยาวทั้งหมด 3.2 กิโลเมตร เมื่อรวมกับส่วนของ ถนนทั้งสองด้านของสะพาน ส่วนตัวสะพานเฉพาะส่วนที่ ข้ามแม่น้ำจะมีความยาว 336 เมตร ซึ่งมันถูกออกแบบให้

เป็นสะพานแบบเคเบิ้ลสเตย์ โดยจะมีความกว้าง 30 เมตร และมีการแบ่งการจราจรไป/กลับ แบบ 2 ช่องทาง โดยใน แต่ละช่องทางเดินรถได้ออกแบบให้มีเลนจักรยานและทาง เดินเท้าด้วย เอกลักษณ์ที่สำคัญที่ทำให้สะพานซันเดอร์แลนด์เป็น แลนด์มาร์กใหม่ของเมือง อยู่ที่เสาเหล็กทั้งสองเสาที่มีเส้น สายอ่อนช้อยและพริ้วไหวพุ่งตรงจากผืนน้ำขึ้นสู่ท้องฟ้า ของเมืองซันเดอร์แลนด์ โดยเสาตัวที่สูงที่สุดจะมีความสูง ประมาณ 187 เมตร จึงทำให้มันเป็นสะพานที่สูงที่สุดใน สหราชอาณาจักร ส่วนเสาอีกต้นจะมีความสูง 140 เมตร ส่วนตัวสะพานจะอยู่สูงจากระดับน้ำตั้งแต่ 16-20 เมตร แน่นอนว่า ทันทีที่โครงการนี้แล้วเสร็จ มันจะนำมาซึ่ง การพัฒนาเมืองทั้งจากด้านทิศเหนือและทิศใต้ของแม่น้ำ เวียร์ มันจะเป็นตัวเร่งให้การพัฒนาของเมืองและอาณาบริเวณ โดยรอบมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น จากการคมนาคมที่สะดวก ซึ่งจะทำให้ซันเดอร์แลนด์เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับผู้คนที่ อาศัยและทำงานอยู่ในเมืองนี้ เป็นความภาคภูมิใจของผู้คน และมันจะเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่จะได้รับความสนใจจาก ผู้คน ที่มา : http://www.roadtraffic-technology.com http://www.newsunderlandbridge.com


หลังคา ตราห้าห่วง

เปิดรับทีมงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา จำนวนมากเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของตลาด โครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้ง ในกรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตัง้ กระเบือ้ งหลังคาคอนกรีต /กระเบื้องหลังคาลอนคู่ มาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com SHERA Infillwall ระบบผนังหล่อเพื่ออนาคต

ต้องการ บริษัท/หจก.รับเหมางานผนัง เบา เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อ รองรับงานผนังภายในอาคารสูง ในเขต กรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตั้งผนังเบามาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง • เพศชาย / หญิง • อายุ 18 ปีขึ้นไป • วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า, เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม, เครื่องกล หรือเทียบเท่า • ผ่านการคัดเลือกทหารหรือผ่านการ เรียน รด. ปี 3

บริษัท บอสติค (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัคร Sales Representative / Sales Engineer • เพศ ชาย หญิง • อายุไม่เกิน 25-35 ปี • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • มีรถยนต์ส่วนตัว และมี ใบขับขี่ • บุคลิคภาพดี • มีประสบการณ์งานขายวัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ • หากมีประสบการณ์งานขายเกี่ยวกับ งานไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท บอสติค (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-23616460-7 • สุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบรูณ์ • มีประสบการณ์ ในการทำงานเกี่ยวกับ งานซ่อมเครือ่ งมือ, เครือ่ งจักร, ระบบไฟฟ้า ติดต่อที่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด อีเมลล์ recruit.hr@th.michelin.com รับสมัคร ผู้จัดการโรงงาน • เพศชาย • อายุ 30 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา • มีประสบการณ์ด้านการบริหาร การจัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป • มี ค วามรู้ เ รื่ อ งระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ ISO ติดต่อที่ บริษัท ดีคอน จำกัด โทร. 0-2937-3312

พิเศษ! โปรโมชั่นสมัครสมาชิก การสมัครสมาชิกรายป (24 ฉบับ)

ราคาปกติ 960 บาท เหลือเพียง 800 บาท

รับของสมนาคุณ ฟรีทันที!!

หมวกกอสราง Builder News มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ใบ หนังสือ Buildtech Buyers’ Guide 2011/2012 มูลคา 500 บาท จำนวน 1 เลม *จำนวนจำกัด*

การสมัครสมาชิกราย 2 ป (48 ฉบับ)

ราคาปกติ 1,600 บาท เหลือเพียง 1,200 บาท

รับของสมนาคุณ ฟรีทันที!!

เสื้อที่ระลึกงานวิศวกรรมแหงชาติ 2554 (ไซส L, XL) มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ตัว หมวกกอสราง Builder News มูลคา 200 บาท จำนวน 1 ใบ หนังสือ Buildtech Buyers’ Guide 2011/2012 มูลคา 500 บาท จำนวน 1 เลม (ราคารวม VAT 7% แลว)

Thailand Grand Sale 2011 วันที่ 25 มิ.ย. - 3 ก.ค. 54

20

JUNE

เวลา 10.30-21.00 น. ชวยเปลี่ยนเดือนกับวันที่ๆ หนังสือออกดวย NOV 20 ฯลฯ รายละเอียดงาน งานแสดงสินค้าเฟอร์นเิ จอร์ชดุ เครือ่ งใช้ ไฟฟ้า วัสดุเชนตOCT กแต่20,งNOVอุ5,ปกรณ์ ความปลอดภัย สุขภัณฑ์ สินค้าหัตถกรรมเครื่องจักรสาน เครื่องหวาย ประกอบด้วย โซนสตูดิโอ ชุดวิวาห์ การ์ดและของชำร่วย สปา โรงแรม ห้องจัดเลี้ยง โซนเสื้อผ้า สำเร็จรูป เครื่องหนัง เครื่องประดับ อาหารสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์ อาหารปรุงสำเร็จ อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 ภาค วัสดุ/เครื่องมือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โซน ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สปาเพื่อสุขภาพ สถาบันเพื่อความงาม อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า ชุดกีฬา ศูนย์กีฬา/ฟิตเนส สนามกอล์ฟ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ สปาเพื่อ สุขภาพและความงาม สถาบันลดน้ำหนัก ศูนย์-ศัลยกรรมตกแต่ง, สถาบันแพทย์ เฉพาะทาง สถานที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ติดต่อที่ บริษัท ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชั่นส์ จำกัด โทร. 0-2314-0855, 0-2719-0408 รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ • เพศชาย/หญิง • อายุ 22-30 ปี • วุฒิ ปวช. - ปวส. • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office • สามารถทำงานเป็นกะได้ ติดต่อที่ Technicolor (Thailand) Ltd. โทร. 0-2941-0288 รับสมัคร ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • วุฒิ ปวส. หรือสูงกว่า สาขาช่างก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง • มี ป ระสบการณ์ ใ นการควบคุ ม งาน ก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร 2-3 ปี ขึ้นไป • สามารถคำนวณปริ ม าณงานบ้ า น ปริมาณงานวัสดุก่อสร้าง และราคาค่า วัสดุก่อสร้าง จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ ติดต่อที่ บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2648-5514 รับสมัคร วิศวกรออกแบบงานระบบ สุขาภิบาล (2 อัตรา) • เพศ ชาย/หญิง • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในงาน ระบบสุขาภิบาล • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ติดต่อที่ ไซเลอร์ กรุ๊ป โทร. 0-2634 9981 - 4 ต่อ 515, 516 ผู้จัดการฝ่ายต้นทุนและงบประมาณ • เพศชาย • อายุ 30 ปี ขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ สถาปัตยกรรม • ประสบการณ์งานภาคสนาม แนวราบ หรือแนวสูง อย่างน้อย 3 ปี และงานด้าน ประมาณราคา อย่างน้อย 5 ปี • สามารถปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ในกรุ ง เทพฯ และต่างจังหวัด ติดต่อที่ บริษทั ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2617-6900 สนใจติดต่อลงโฆษณาย่อย ได้ที่ คุณปณิตา, สุธาสินี, ญาณตา โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 114

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับสมัคร ผู้จัดการ แผนกพัฒนาธุรกิจ 1 ตำแหน่ง • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการตลาด, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง • มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห าร Branding, การสร้างทีมงาน • มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และเชิงรุก รับสมัคร พนักงานขายพื้นที่งานแสดง สินค้า 3 ตำแหน่ง • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด/ขาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ดา้ นงานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านงาน ขายพื้นที่งานแสดงสินค้า, สื่อโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง แก้ ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี บุคลิกดี มนุษย์ สัมพันธ์ดี และชอบทำงานเป็นทีม • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อดทน มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ รับสมัคร พนักงานขายต่างประเทศ 2 ตำแหน่ง (ด่วนมาก) • เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด, การ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ • มีประสบการณ์ 1 – 2 ปี ในการ ประสานงานหรืองานขายต่างประเทศ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง • เพศ หญิง อายุ 23 – 30 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป รับสมัคร เลขานุการ กองบรรณาธิการ 1 ตำแหน่ง • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป • บุคลิกภาพดี (ทุกตำแหน่ง สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และ โปรแกรม MS-Office อยู่ในเกณฑ์ดมี าก) ติดต่อที่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 200 / 12-14 ชั้น 6 อาคารเออีเฮาส์ ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 103 E-mail : job@ttfintl.com

39


มอบเงินแด่มูลนิธิ ชาตรี มรรคา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน BuildTech ’11 มอบเงินสมทบทุน ให้กบั มูลนิธทิ อี่ ยูอ่ าศัยเพือ่ มนุษยชาติ ประเทศไทยสำหรับเป็นทุนทรัพย์ใน การซ่ อ มแซมและปลู ก สร้ า งบ้ า น เรือนให้กับชุมชนที่ขัดสนด้านที่อยู่ อาศัยทัว่ ประเทศ โดยมี ดร.ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย ประธานมูลนิธิ ที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ

มอบซีตรอง รุ่น DS3 ชาตรี มรรคา (ซ้าย) กรรมการ ผู้ จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดงาน BuildTech ’11 ส่งมอบรถยนต์ซี ตรอง รุ่น DS3 มูลค่ากว่า 1,400,000 บาท แก่ คุณเพิ่มศักดิ์ อภิเศรษฐการ (ขวา) ผู้ โชคดีจาก ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ ข้ า ช ม ง า น BuildTech ’11 ซึ่งงานดังกล่าว ได้จดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 3-8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

คอนวูดร่วมงาน BuildTech Asia 2011 เมธี ชูศักดิ์อาชานัย ผู้จัดการส่วน ฝ่ายขายต่างประเทศ (ที่ 3 จาก ซ้าย) บริษัท คอนวูด จำกัด ในเครือ ปูนซีเมนต์นครหลวง นำนวัตกรรม วัสดุทดแทนไม้ภายใต้แบรนด์คอนวูด ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งอาคาร และบ้านเรือน หรือ BuildTech Asia 2011 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดย ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานใน ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

เยี่ยมชมกิจการ เอกรินทร์ เหลืองวิริยะ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ายปฏิบตั กิ าร บริษทั เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ดำเนินธุรกิจบริหาร และจัดการกากอุตสาหกรรมอย่าง ครบวงจร พร้อมด้วยทัศนีย์ ทองดี ผู้ จั ด การฝ่ า ยสื่ อ สารองค์ ก รและ การตลาด ให้การต้อนรับคณะผู-้ ถือหุน้ ในโอกาสเข้าเยีย่ มชมกิจการ และระบบบริ ห ารและจั ด การกาก อุตสาหกรรม ของบริษัทฯ ที่ศูนย์ บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ช่วยเหลือสังคม สุริวรรณ อำนาจสกุลวงศ์ ผู้จัดการ ฝ่ า ยการตลาดและภาพลั ก ษณ์ องค์กร และสมชาติ ศรี โหมด ผู้ จัดการฝ่ายขาย รวมทั้งพนักงาน บริษัท เซอรา ซีเคียว จัดกิจกรรม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมในโครงการ “ครอบครัวจระเข้ รวมใจช่วยพีน่ อ้ ง ชาวใต้” ได้ยกทีมงานไปทาสีและ มอบซีเมนต์สี เพื่อทาอาคารเรียน และมอบทุ น การศึ ก ษาสำหรั บ นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ ณ โรงเรียนวัดคงคาเลียบ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

เปิดบ้านหรู สุพร ปัญญาสาคร ประธานกรรมการ และสุเทพ ปัญญาสาคร กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ดี-แลนด์กรุป๊ จำกัด ผู้ น ำด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นย่ า น กรุงเทพฯ ตอนใต้ และจังหวัดสมุทรสาคร นำทีมผูบ้ ริหารร่วมงาน “บูทคิ ลิฟวิ่ง ปาร์ตี้” แนะนำ 5 แบบบ้าน หรูในแนวคิด บูทิค – ลักชัวรี่ ลิฟ วิ่ง ในโครงการ “พอร์โต วิลล่า” พร้ อ มเปิ ด ให้ ผู้ ส นใจเข้ า เยี่ ย มชม บ้านตัวอย่างในโครงการ ณ สำนักงานขายโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้

“บิลเดอร์ นิวส์” หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อวงการก่อสร้าง ความนิยม ฉบับปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2554 ในกระแส ไซเบอร์ ดิจิตอล ในยุคนี้ต้องบอกว่ายากปฏิเสธ จริงๆ ล่าสุด คุณวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจ รับสร้างบ้าน สัง่ เดินหน้ารุกหนักสือ่ ทางด้าน Social Network แบบเต็มกำลัง หลังข้อมูลของฝ่ายวิชาการพบว่า ผู้บริโภค ที่มาเดินในงานรับสร้างบ้าน โฟกัส เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และ งานรับสร้างบ้าน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี มีสถิติการเข้า มาชมงานผ่านสื่อประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น แถมยอดขายใน งานที่มาจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้สื่อประเภทนี้ และมีการลงทะ เบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ ก็มีปริมาณที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน โดยเตรียมปรับ content ใหม่ๆ เอาใจคนอยากสร้างบ้านโดยเฉพาะ แว่วๆ มาว่าต้นเดือน มิถนุ ายนได้ยลโฉม ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ ที่ www.hbath.org และ social network ในรูปแบบอื่นๆ ต้องขอแสดงความยินดีกับ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่ สามารถพัฒนาเวบไซต์ www.lh.co.th จนทำให้มีผู้เข้า เยีย่ มชมสูงสุดในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จนคว้ารางวัล Truehits Web Award 2010 ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องกันมา ทุกปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ของ Truehits Web Award เจ้าพ่อรับสร้างบ้านไฮเอนด์ อย่างคุณอ้วน สุรตั น์ชยั กึงฮะกิจ แห่ง ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ หลังกลับจากนำทีม งานไปศึกษาดูงานที่ประเทศอิตาลี ก็รับเชิญไปออกรายการ ทอล์คโชว์ชื่อดังอย่าง สุริวิภาทันที งานนี้นอกจากจะพูดถึง ประวั ติ ส่ ว นตั ว ก่ อ นก้ า วมาเป็ นผู้นำของเมือ งไทยในด้ า น

40

การสร้างบ้านสไตล์คลาสสิค หลังละหลายร้อยล้านบาทแล้ว ยั ง ประกาศความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพขององค์ ก ร พร้อมสร้างนิวเจนเนอเรชัน่ ที่ 3 เพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็นอินเตอร์ สมรภูมิโมเดิร์นเทรดในภูมิภาคดูจะ เต็มตัว รุนแรงมากขึ้นกับศึกชิงพื้นที่ ล่าสุด “โฮมโปร” ทุ่มงบอีก 290 ล้านบาท ผุดสาขาร้อยเอ็ด นับเป็นสาขาที่ 42 แล้ว พร้อมจัดโปรโมชั่นหนักเรียกกำลังซื้อในเขตภาคอีสานตอน กลาง โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นเจ้าของบ้านกว่า 85% ทีเ่ หลือ เป็นเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา ส่วนยอดขายตั้งไว้ ไม่ ด้าน มากขอแค่เดือนละ 35-40 ล้านบาทก็พอแล้ว บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าอุปกรณ์ด้าน ความปลอดภัยอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ฝากประชาสัมพันธ์ ว่าทางบริษัทจะไปร่วมออกงานสัปดาห์ความปลอดภัย ใน การทำงานแห่งชาติ ครัง้ ที่ 24 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานนีข้ นทัพสินค้าด้านความปลอดภัยไปโชว์กนั อย่างมากมาย มาต่อกันที่ บริษัท เลคิเซ่ ใครอยากเห็นของจริง ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟและผลิตภัณฑ์ ประหยัดพลังงานเลคิเซ่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลคิเซ่ร่วมกับ กฟผ. ใส่ใจลดใช้พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมที่จัด ขึ้ น เพื่ อ อั พ เดทความรู้ ใ หม่ พ ร้ อ มแนะนำวิ ธี ก ารเลื อ กใช้ ผลิตภัณฑ์ซงึ่ สามารถลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมโรงงาน กระบวนการผลิตหลอดไฟ และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานเลคิเซ่ แบบครบวงจรและ ทันสมัยทีส่ ดุ ในประเทศไทย งานนี้ “รัฐวิไล รังสีสงิ ห์พพิ ฒ ั น์”

กรรมการผูจ้ ดั การเดินหน้าเต็มที่ อย่างไรก็ขอปรบมือให้ดงั ๆ ที่หน่วยงานเอกชนให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภัณฑ์ Cristina สุขภัณฑ์ระดับโลกฝีมือ คนไทย ขอจัดเต็มคืนกำไรให้ลูกค้าพาเหินฟ้าเที่ยวแดนโสม และไต้หวัน 4 คืน 6 วันฟรี ด้วยกติกาแสนง่าย เพียงซือ้ สุขภัณฑ์คริสตินา หรือออนเซ็น ครบ 50,000 บาท รับสิทธิ์ ลุ้นโชคไปเลย ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 2554 ที่ร้านตัวแทน จำหน่ายทั่วประเทศใกล้บ้าน ช้าหมดอดเที่ยวฟรี ไปทีแ่ วดวงการก่อสร้างกันบ้าง ความคืบหน้าในการประกวด ราคาโครงการทางพิเศษสายศรีรชั -วงแหวน รอบนอกกรุงเทพฯ ระยะทาง 16.7 ก.ม. มูลค่า 17,458 ล้านบาท งานนีม้ เี อกชน สนใจประกวดราคากัน 4 ราย แต่ละรายก็ระดับบิก๊ ๆ ทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง บริษัท ทางด่วน กรุงเทพ (บีอซี แี อล) บริษทั อิตาเลียนไทยฯ และ บริษทั ชิโนไทยฯ อีกไม่นานคงได้รู้กัน แต่ที่แน่ๆ โครงการนีจ้ ะเริม่ ลงมือ ด้านทางหลวงชนบท ล่าสุด ก่อสร้างกันปลายปีนี้ จับมืชิโน-ไทยฯ เซ็นสัญญาสร้างถนนราชพฤกษ์-ถนน กาญจนาภิเษก ด้วยวงเงินงบประมาณ 2,444 ล้านบาท โดยจะเริ่มลงมือก่อสร้างได้ ในเดือนสิงหาคมนี้ สร้างเสร็จ เมื่อไหร่ก็ช่วยให้จราจรฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดย เฉพาะด้านบางบัวทอง และลาดหลุมแก้ว คล่องตัวยิ่งขึ้น ส่วน ช. การช่าง ล่าสุดได้ลงนามในสัญญา โครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดเชียงราย กับ บริษัทเชียงราย โซล่าร์ มูลค่างานไม่มากมายอะไร แค่ ประมาณ 950 ล้านบาท


สมาคมอุตสาหกรรม ก่อสร้างไทยฯ

แนะนำสี จตุภัทร์ ตั้งคารวกุล กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท ที โอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าว แนะนำสีรักษ์โลก “ซุปเปอร์ ชิลด์ ไททาเนียม” สุดยอดเทคโนโลยีสี ระดับนาโนสะท้อนความร้อน สวย ทนทาน พร้อมตอบโจทย์ทุกความ ต้องการของผู้บริโภคยุคนี้ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดตลาดหัวหิน พรรณวดี โพธิหน่อทอง ผู้ช่วย กรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายบริหารอาคาร ทีพ่ กั อาศัย บริษทั พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นำทีมพนักงานมืออาชีพให้ บริการผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมจัดการ ธุ ร ะแทนลู ก ค้ า และบริ ห ารจั ด การ ที่ พั ก ต่ า งอากาศแบบครบวงจร ภายใต้ชื่อ “พลัส คอนเซียจ (Plus Concierge)” และ “วิลล่า แมเนจเม้นต์ (Villa Management)” อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อม ตอกย้ ำ ความเชื่ อ มั่ น ของลู ก ค้ า ใน การเป็ น ผู้ น ำด้ า นบริ ก ารอสั ง หาริมทรัพย์ของพลัส พร็อพเพอร์ตี้

ชมโครงการ รังสรรค์ เล็งไพบูลย์ รองผู้อำนวย การฝ่ายบริหารก่อสร้าง 1 การเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธาน กรรมการตรวจการจ้างพร้อมคณะ เดินทางไปตรวจความก้าวหน้าการ ก่อสร้าง โครงการบ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 4 บริเวณถนนปานวิธิ จ.สมุทรปราการ ซึง่ ขณะนี้ ได้กอ่ สร้าง เสร็จเรียบร้อย คาดว่าจะเข้าอยู่ ได้ ประมาณเดือนกรกฎาคม 2554

ลดใช้พลังงาน รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดไฟ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด พลั ง งาน เลคิเซ่ (LeKise) ให้การต้อนรับทีม บริหารและวิศวกรจากการฝ่ายไฟฟ้า ฝ่ายผลิต  เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง  ในโอกาสร่วมกิจกรรม “เลคิเซ่ร่วม กับ กฟผ. ใส่ใจลดใช้พลังงานเพื่อ สิง่ แวดล้อม” พร้อมกันนีย้ งั ได้เยีย่ มชมโรงงาน กระบวนการผลิตหลอดไฟ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระหยั ด พลั ง งาน เลคิเซ่ แบบครบวงจร

มอบสิ่งของ บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด ผู้ ผลิ ต และจำหน่ า ยสิ น ค้ า เพื่ อ การ ตกแต่ ง ภู มิ ทั ศ น์ ภ ายใต้ แ บรนด์ “แสนด์สเคป ตราช้าง” ในธุรกิจเอส ซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดย ธัญญา อิสรัน่ ผูจ้ ดั การส่วนทรัยพยากรบุคคล ร่วมกับตัวแทนจากทุกหน่วยงาน จัด กิจกรรม สร้างความสุขให้ชุมชน ภายใต้ โครงการ “ปันยิ้มสู่น้อง” โดย มีการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัด กิจกรรมสันทนาการ และมอบสิง่ ของ ให้กับน้องๆ ที่บ้านพุระกำ จ.ราชบุรี

จัด Grand Opening บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ผู้ ประกอบการด้ า นพั ฒ นาอสั ง หาริมทรัพย์ จัดงาน Grand Opening เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม IRIS Avenue อ่อนนุช-วงแหวน อย่าง เป็นทางการ เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ เข้าชมคอนโดฯ มีสไตล์ อาทิ มุม ภาพถ่ายเก๋ๆ กับการจำลองบรรยากาศ Lobby Garden มุมเกมส์ ขดลวดมหัศจรรย์ มุมนวดผ่อนคลาย มุมทำนายโชคชะตา ณ สำนักงาน ขาย โครงการ ไอริส อเวนิว โดย ได้ รั บ การตอบรั บ จากลู ก ค้ า เข้ า เยี่ยมชมโครงการอย่างต่อเนื่อง

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสัมมนาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกอบการ ในส่วนภูมิภาค และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สมาคมฯ กับผู้ประการภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ กำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ก่อสร้างไทย ร่วมใจพัฒนา ปีที่ 2” ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องแปซิฟิค 1 ชั้น 1 โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน จังหวัดชลบุรี เนื้อหาการสัมมนา สัมมนา “แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการก่อสร้างที่ ต้องแสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายโครงการต่อกรมสรรพากร” โดย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) สัมมนา “แนวโน้มเศรษฐกิจและราคาวัสดุก่อสร้าง” โดย ผู้แทนจาก SCG ติดต่อที่ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2013 อาคารอิตัลไทย เฮ้าส์ ชั้น 12A ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2318-8321-4 โทรสาร 0-2318-8325

สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยฯ ปัจจุบันมีอาคารสูงเป็นจำนวนมากที่ต้องการการดูแล บำรุ ง รั ก ษาจากช่ า งและวิ ศ วกรประจำอาคารที่ มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ และเนื่องจากอาคารสูง เป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยมาก จึงมีผู้ ใช้อาคารเป็นจำนวน มาก ดังนั้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคารซึ่งเกี่ยวข้องทั้ง ชีวิตและทรัพย์สิน และเกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายของ ผู้ ใช้อาคารจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี เพื่อลด ปัญหาการเกิดความเสียหายจากการเสื่อมสภาพของวัสดุ อุปกรณ์และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ โดยงานอบรม “การปฏิบัติและบำรุงรักษาอุปกรณ์ งานระบบสำหรับอาคารสูง รุ่นที่ 8” ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ยกมาตรฐานการปฏิ บั ติ แ ละการบำรุ ง รั ก ษา อุปกรณ์งานระบบสำหรับอาคารสูงของช่างและวิศวกร 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการ ดูแลอุปกรณ์หลักงานระบบประกอบอาคาร 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการจัดเอกสารการ บำรุงรักษาอาคารสูงในส่วนของงานระบบประกอบอาคาร

ต่างๆ ที่จำเป็น 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนา วิศวกร วิทยากร และผู้เชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรงกับผู้ จำหน่ายอุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย 1. ช่างและวิ ศวกรที่ เ ริ่มทำงานด้า นการบำรุงรักษา อาคาร ผู้บริหารอาคาร เจ้าของอาคาร ผู้สนใจ และ ประชาชนทั่วไป 2. กลุ่มวิศวกรในบริษัทรับเหมาและผู้ควบคุมงานที่จะ ส่งมอบงานให้ลูกค้าในส่วนของการอบรมและจัดเอกสาร การดูแลรักษาอาคาร ค่าลงทะเบียน - สมาชิก วสท. 5,000 บาท - ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท - บุคคลทั่วไป 6,000 บาท ติดต่อที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2319-2410-3, 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-23192710-1, 0-2184-4597-8

41


BuilderNews Online เผลอแป๊บเดียวเวลาก็ล่วงเลยไปครึ่งปี ใครที่ตั้งใจจะ ทำอะไรแล้วยังไม่ ได้ทำ ต้องรีบกันหน่อยแล้ว มาสูเ่ รือ่ งเด่น ในเวบไซต์บิลเดอร์ นิวส์ ปักษ์หลังประจำเดือนมิถุนายน ขอนำเสนอ Waste-to-Energy Plant จากของเสียสู่ พลังงาน ทีช่ นะการแข่งขันออกแบบโรงพลังงานในการเปลีย่ น ของเสียสู่พลังงานแห่งใหม่ โดยจะทำหน้าที่เป็นเครื่องบำบัด และแปรรูปจากของเสียสู่พลังงาน โดยคาดว่าการก่อสร้าง จะเสร็จสิ้นในปี 2016 และติดตามโปรเจ็กต์ อาคารทรงลูก คลื่นในเมือง Vejle ประเทศเดนมาร์ก เป็นที่พักอาศัยที่ ออกแบบมาจากภูมิทัศน์ที่เป็นภูเขาโอบล้อมโดยรอบ และ มันก็ ได้กลายเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของเมืองนี้ พร้อมกับ ชม Relumine โคมไฟดีไซน์ ใหม่ จาก Mischer Traxle นักออกแบบชาวเวียนนา ได้สร้างสรรค์ชุดของหลอดไฟที่ แปลกตาออกไป โดยการใช้โคมไฟที่ ใช้แล้วสองอันนำมาใช้ ร่วมกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เพียงหลอดเดียว ยังมี เรื่องราวจากแวดวงก่อสร้างที่รวบรวมไว้มากมาย คอย อัพเดตไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพียง Click ไปที่ www.BuilderNews.in.th

Column

Packed Pavilion ศาลากระดาษแข็ง

จากกระดาษ แข็ ง ลู ก ฟู ก ธรรมดา ถู ก ค้ น พบวิ ธี ก ารที่ ทำให้ มั น กลายเป็ น ศาลานอกอาคารที่ งดงาม ออกแบบ โดยนักศึกษา ETH Zurich Min-Chieh, Dominik Zausinger และ Michele Leidi ศาลารูปครึ่งทรงกลมนี้ ประกอบขึ้นจากกระดาษแข็งรูปวงกลมจำนวน 409 ชิ้น ติดตามได้ ในเวบไซต์ : http://bit.ly/mzV1KZ

Project Review

อาคารระลอกคลืน่

Relumine โคมไฟดีไซน์ใหม่

นำมาฝากสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้าง ที่ต้องการประกอบพิธีมงคล

ฤกษ์ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2554 - 5 ก.ค. 2554 วันที่ 20 มิถุนายน 2554

วันจันทร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 21 มิถุนายน 2554

วันอังคาร แรม 5 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 22 มิถุนายน 2554

วันพุธ แรม 6 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 23 มิถุนายน 2554

วันอังคาร แรม 12 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 29 มิถุนายน 2554

วันพุธ แรม 13 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011 Mischer Traxle นัก “ประกอบการมงคลได้” ออกแบบชาวเวียนนา ได้ออกแบบชุดของหลอดไฟ โดยการ ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย 2554 ใช้ โคมไฟที่ ใช้แล้วสองอันนำ โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ มาใช้ ร่ ว มกั บ หลอดไฟฟลู อ อ เรสเซนต์เพียงหลอดเดียวชื่อว่า ‘Relumine’ เป็น การ อาคารทรงลูกคลื่นในเมือง Vejle ประเทศเดนมาร์ก ใช้ โคมไฟที่ทิ้งแล้วนำมาประยุกต์ใหม่่ เป็นส่วนหนึ่งใน ถูกออกแบบโดย Henning Larsen Architects เป็นที่พัก นิทรรศการ Bulb Fiction ที่ Gallery Klaus Engelhorn อาศัยที่ออกแบบมาจากภูมทิ ัศน์ทเี่ ป็นภูเขาโอบล้อมโดยรอบ : http://bit.ly/kF8Bam และมันก็ ได้กลายเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของเมืองนี้ อาคาร Gallery Construction แห่งนี้ ได้เปรียบด้านทำเล ที่ตั้ง และวิวทิวทัศน์รอบๆ สิ่งที่ ท้าทายความสามารถก็คือการออกแบบสถาปัตย์ ให้เป็นที่ ร้านไทวัสดุ สาขา นนทบุรี อยู่อาศัยเหมาะสมกับพื้นที่บริเวณนี้ ด้วยจุดเด่นของอาคาร ร้าน วี.เค. เซรามิค ถ.ศรีนครินทร์ แห่งนี้ มันถูกเลือกให้เป็นผู้ชนะของรางวัลอันทรงเกียรติ ร้านโตเจริญพร สาขาดอนเมือง, พหลโยธิน กม.25 หอแสดงภาพศิลปะที่น่าทึ่ง ได้รวบรวมผลงาน Civic Trust Award อาคารระลอกคลื่นนี้ ได้แสดงให้เห็น ร้านแกรนด์โฮมมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, ระดับโลกไว้ ซึ่งภาพทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ ใน Gallery ถึงความสามารถของสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ที่สนองตอบ ศรีนครินทร์, งามวงศ์วาน Construction แล้ววันนี้ ติดตามชมภาพเหล่านี้ ได้ ใน ต่อกระแสของโลก และเก็บรายละเอียดปลีกย่อยได้ทุกส่วน โชว์รูม HONDA ซัมมิท ฮอนด้า สาขาอุดมสุข, บางนา, ถนนศรีอยุธยา, กิจไพศาล ฮอนด้าคาร์ส, ที่เป็นสัญลักษณ์ของเดนมาร์ก : http://bit.ly/keDxCH เวบไซต์บิลเดอร์ นิวส์ : http://bit.ly/laZfBU ช. กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม Green Construction ร้านกาแฟอะเมซอน ปั๊มน้ำมัน สาขา ปตท. เฉลิมพระเกียรติ, รามคำแหง สนามไดร์ฟกอล์ฟ นอร์ธปาร์ค ของพวกเขาจะทำให้การปล่อยควันออกมาเป็นวงแหวน Waste-to-Energy บุญถาวร สาขารัชดา, สุวรรณภูม,ิ เกษตร-นวมินทร์ Plant จะมาแทนที่ Amagerforbraending plant ซึ่งอยู่ใกล้เคียง โดยจะ ร้าน i Love Coffee Design โครงการแสนสิริ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำหน้าที่เป็นเครื่องบำบัดและแปรรูปจากของเสียสู่พลังงาน หลังคาของ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารจะเป็นพื้นที่ลาดเอียงสำหรับใช้เล่นสกีได้ โดยสามารถเข้าผ่านทาง บริษัท ศิริมหาชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ลิฟท์ทะลุปล่องควัน ทำให้มองเห็นทิวทัศน์ภายในโรงผลิตพลังงาน ปล่อง ร้านกาแฟวาวี Ingels Group สถาปนิกชาว ควันจะขับวงแหวนควันเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เมตรออกมา เมื่อใดก็ตามที่ สาขา Urban Square (ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) เดนมาร์ก ชนะการแข่งขันออกแบบโรง ฟอสซิลคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปลดปล่อยออกมา 1 ตัน เป็นสัญญาณที่ สาขา Homework ราชพฤกษ์ นพดลพานิช ซิเมนต์ ไทยโฮมมาร์ท จ.เชียงใหม่ พลังงานในการเปลี่ยนของเสียสู่พลังงาน ทำให้ระลึกถึงการบริโภคพลังงานท่ามกลางผู้อยู่อาศัยในกรุงโคเปนเฮเกน นพดลพานิช โฮมเอ็กซ์เปิร์ท จ.เชียงใหม่ แห่งใหม่ และยังสามารถใช้เป็นลานเล่นสกี วงแหวนควันจะเรืองแสงในเวลากลางคืน โดยแสงเลเซอร์ซึ่งจะส่องตรงไปที่ หจก.บัวหลวงค้าวัสดุ สำหรับชาวโคเปนเฮเกน ด้วยการออกแบบ พวกมัน การก่อสร้างจะเสร็จสิ้นในปี 2016 : http://bit.ly/ljpbhX

WHERE TO FIND US

Waste-to-Energy Plant จากของเสียสู่พลังงาน

หนังสือพิมพ์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพย์เพิ่มพูน, ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเก้า, เรณู ฟักสกุล, มยุรี ดุ๊ก ผู้จัดการฝ่าย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ : วิมลวัลย์ พิบูลย์เวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน์ นุชเฟื่อง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เอกรินทร์ จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ์ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธสง, สุธาสินี สงวนชีพ, ญาณตา อ่อนจิ๋ว เลขาฝ่ายโฆษณา : ศรีสุดา เสถียรวงศ์นุษา พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ์ การเงิน : ศิรินารถ แก้วอุไร ศิลปกรรม : พิชติ บุญประเสริฐ พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เจ้าของ : บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด 200/12-14 ชัน้ 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำแหง 4 แขวง/ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 144 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : editor@buildernews.in.th www.buildernews.in.th

42


หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 7 ฉบับที่ 175 ปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2554  

โรงงานสำเร็จรูป, อาคารสำเร็จรูป, บลูสโคป, วันสต๊อปเซอร์วิส, เวลแอนด์เอเบิ้ล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you