Page 1

ก้าวสู่ปีที่

Subscriber Only !

กม.เอสโครว์ แอคเคานท์ พระราชบัญญัติที่คุ้มครองผู้บริโภคอสังหาฯ

ฉบับที่ 171 ปักษ์หลัง เมษายน 2554

ตลาดโฮมออโตเมชั่นไปได้สวย ผู้ค้าอัดเทคโนโลยีเอาใจลูกค้าไฮเอนด์

ตลาดโฮมออโตเมชัน่ อนาคตใส เหตุพฤติกรรมผูบ้ ริโภค เปลี่ยน ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น ผู้ค้าสบช่อง ดันสุดยอดเทคโนโลยีเอาใจตลาดไฮเอนด์ โดยเฉพาะค่าย ยักษ์ใหญ่อย่างบิทิชี โน ชู “มายโฮม” สุดยอดเทคโนโลยี บ้านอัจฉริยะระดับพรีเมี่ยม ที่มีจุดขายปลอดภัย ยืดหยุ่น ฟังก์ชนั่ ครบ ด้าน “ควินตัส” ส่ง FIBER TO THE HOME สนองตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พร้อมเน้นบริการหลังการ ขาย ส่วนค่าย “อี สไตล์” เตรียมส่ง HomeXpert รี โมท อันเดียวคุมได้ทั้งบ้าน อวดโฉมในงาน BuildTech ’11

วินโดว์ ไลฟ์ ผลิตประตูหน้าต่างสำเร็จรูป ปั้นแบรนด์ ONE STOP ขายโมเดิร์นเทรด

นายกระสินธุ์ สว่างประเสริฐ ผู้ จัดการฝ่ายขาย บริษัท วินโดว์ ไลฟ์ จำกัด เปิดเผย ว่า บริษัทเป็น ผู้ ผ ลิ ต ประตู หน้ า ต่ า งอลู มิ เ นี ย ม ส ำ เร็จรูป ภาย บิทิชี โน ชู “มายโฮม” ใ ต้ แ บ ร น ด์ สุดยอดเทคโนโลยี โฮมออโตเมชั่น นายธีรคุณ วุฒิเบญจพลชัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม และ ONE STOP นางสาวเพชร สงวนปิยะพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถออกแบบ และติดตั้งได้ง่าย มีความสะดวกในการ บริษัท บิทิชี โน (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อหน้า 6-7

ติดตัง้ และยังสามารถประหยัดงบประมาณ เ นื่ อ ง จ า ก ส า ม า ร ถ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย เครื่องจักรที่ ได้มาตรฐาน โดยโรงงาน ผ่ า นการทดสอบการประกบอก่ อ นส่ ง มอบสินค้าให้กับลูกค้าในเรื่องของความ ปลอดภัย และสามารถกันน้ำได้ 100% ซึ่ ง แตกต่ า งจากประตู แ ละหน้ า ต่ า ง มาตรฐานทั่วไป เหมาะสำหรับบ้านพัก อาศัย โดยเจาะกลุ่มลูกค้าระดับกลาง สำหรับหน้าต่างที่บริษัทผลิตมี 3 รุ่นคือ รุ่นอสังการ รุ่น Slim และรุ่น Slim Plus อ่านต่อหน้า 7


พวต. สถาปนิก ข้อยุติของ เหรียญสองด้าน กับสองมุม สองฝั่ง สองแนวคิดที่แตกต่าง กับอีกหลาก หลายเหตุผลที่ต้องโต้แย้งกันด้วยเหตุด้วยผล ถึงแนวทาง ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกไทย ให้เติบโตอย่าง เข้มแข็งยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับทัดเทียมนานาประเทศระดับ สากล อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ เป็นเส้นทางสูร่ ากฐานทีแ่ ข็งแกร่ง พร้อมเติบโตสู่โลกการแข่งขัน ที่ ไร้พรมแดน “สถาปนิกอาเซียน” ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ที่ ประเทศเราก็ต้องพร้อมรับสถานการณ์ให้ดี ล่าสุดเรือ่ งเด่นประเด็นร้อนทีเ่ พิง่ มีบทสรุปกันไป เกีย่ วกับ เรือ่ ง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนือ่ ง หรือเรียกกันย่อๆ ว่า “พวต.” ซึ่งเป็นข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วย การพัฒนาวิชาชีพต่อ เนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคล ธรรมดา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับสถาปนิกในระหว่างที่ถือ ใบอนุญาตฯ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วม สัมมนา ฟังบรรยาย หรือเป็นผู้เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม และอุทิศตนให้กับองค์กรวิชาชีพ เพื่อเสริมความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนในการให้บริการวิชาชีพ สถาปัตยกรรม เป็นต้น นีเ้ ป็นแนวคิดในมุมมองทางด้านวิชาการ ของสภาสถาปนิก ซึ่งหากดูจากแนวทางนั้น ก็ถือเป็นแนวทาง ส่งเสริมอีกทางหนึ่ง แต่เหรียญยังมีสองด้านเสมอ เช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ อีก มุมก็มองว่า ไม่เห็นด้วยกับ พวต. ควรมีการยกเลิก เนื่องจาก เป็นการลิดรอนสิทธิ์บางประการของผู้ประกอบวิชาชีพ อีกทั้ง ในทางปฏิบัติจริงโดยหลักการ รายละเอียดก็ยังไม่เหมาะสม จึงได้ดำเนินการร่างคัดค้านขึน้ เพือ่ เสนอตามขัน้ ตอนทีถ่ กู ต้อง ต่อไป สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างของสมาชิกที่คัดค้านใน เรื่อง พวต. นั้น ตอนนี้มีมติให้ยกเลิกข้อบังคับ พวต. ไปก่อน แล้วเสนอให้แปลญัตติ (คือตั้งกรรมการจากหลายๆ ฝ่ายมา ช่วยแก้ ไขโดยรายละเอียด สำหรับยกร่าง พวต. ใหม่เพื่อรับ กับเรื่องการค้าเสรี ภายในไม่เกิน 2 ปี) ด้วยคะเเนนเสียง 1,000 ต่อ 200 เสียงโดยประมาณ แต่เรื่องหลักใหญ่ใจความยังไม่จบ จวบจนกว่าจะมีร่าง ยกเลิกและให้ รมต.มหาดไทยอนุมัติ แต่ด้วยสถานการณ์ทางการเมืองไทยในตอนนี้ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่ เห็นทีท่า ว่าน่าจะยืดเยื้อออกไปอีกนาน เนื่องจาก รมต. ผู้รับผิดชอบ เรื่องนี้คงต้องเอาเวลาไปหาเสียงพร้อมการเลือกตั้งครั้งใหญ่ ซึ่งตามกฎเกณฑ์หากยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ยกเลิกก็ยังคง ต้องยืนคำสั่งเดิมไว้ก่อน ส่วนท่าทีแนวโน้มภาคจบบริบูรณ์ เรื่ อ งนี้ จ ะเป็ น อย่ า งไรก็ ค งต้ อ งดู กั น ต่ อ ไป…อย่ า งไรก็ ต าม Builder News เชื่อมั่นในกฎกติกาในระบอบประชาธิปไตยว่า เป็นทางเดินสู่เส้นทางที่ถูกต้อง และ พวต. เองก็ถือเป็นบันได สำคัญในการพัฒนาวงการวิชาชีพสถาปนิกเช่นกัน ซึ่งหาก ดำเนินการให้อยู่ ในสายกลางได้ ความเจริญก้าวหน้า และการ พัฒนาในวิชาชีพสถาปนิกไทยไปสู่ ระดับเวิลด์คลาสก็คงเป็นจริงได้ ไม่ยาก... ทอมมี่ เจนเสน หัวหน้ากองบรรณาธิการ

4

‘เฌอร่า’ ขยายฐานเจาะตลาดไฮเอนด์ ตั้งเป้า 100 ล้านบาท ภายในปี ’12

เฌอร่าตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำตลาดวัสดุ ก่อสร้าง ประกาศขยายฐานลูกค้าใหม่สตู่ ลาด หลังคา ประเดิมเปิดตัว Premium Roo 2 รุ่น หลังคาเฌอร่า เสลท รุ่น U-Slate และ VSlate ตอบสนองความต้องการสำหรับรูปแบบ การใช้ชีวิตของคนเมือง และรองรับงานดีไซน์ ของสถาปนิก นักออกแบบ ตั้งเป้ายอดขาย สำหรับสินค้าใหม่ 100 ล้านบาท ภายในปี 2012 รุ่น คือ V Slate (หลังคาเฌอร่า วี-สเลท) ซึ่งผลิตภายใต้ นายพิชยั ภูมบิ อ่ พลับ ผูอ้ ำนวยการ บริษทั โอลิมปิค กระเบื้องไทย จำกัด ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ห้าห่วง และผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซเี มนต์ ตราเฌอร่า เปิ ด เผยถึ ง กลยุ ท ธ์ ก าร ขยายตลาดและพั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รั้ ง ล่ า สุ ด ว่ า เพื่ อ เป็ น การขยายตลาด ของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ เ ฌ อ ร่ า ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม และหลากหลายยิ่ ง ขึ้ น บริ ษั ท จึ ง ตั ด สิ น ใจขยายไลน์ สิ น ค้ า จากผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ดิ ม ประเภท ผนัง พื้น ฝ้า เพดาน เข้าสู่เซ็กเม้นต์ใหม่นั่นก็คือ ตลาดหลังคา โดยจะประเดิมด้วย สินค้าในกลุม่ พรีเมีย่ ม รูฟ (Premium Roof) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า กลุม่ คนเมือง และผูท้ ตี่ อ้ งการสินค้าทีม่ ดี ไี ซน์ทแี่ ตกต่างอย่าง มีรสนิยม โดยออกวางตลาดสินค้า 2 สินค้ารวดในครั้ง เดียวกัน นั่นก็คือหลังคาเฌอร่า เสลท รุ่น U-Slate และ V-Slate ทีผ่ า่ นมาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซเี มนต์ ตราเฌอร่า ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ และกลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ มุ่งเน้นการแตกไลน์กลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองการใช้ งานของไม้จริง และกลุ่มแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งสามารถ ใช้ ได้ทงั้ ฝ้า ผนัง ทำให้เฌอร่าสามารถตอบโจทย์งานก่อสร้าง ทั้งหลังได้อย่างครบทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ทั้งฝ้า ผนัง พื้น และงานตกแต่ง ล่าสุดเฌอร่าได้พฒ ั นาสินค้าเข้าสู่ Segment ใหม่ ที่ยังไม่เคยมี ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เฌอร่ามาก่อนนั่นก็คือ ในกลุม่ หลังคาพรีเมีย่ ม เพือ่ ตอบโจทย์ลกู ค้าคนเมือง สถาปนิก วิศวกรและนักออกแบบ ที่ชื่นชอบในงานดีไซน์ที่ โดดเด่น และแตกต่าง ทั้งในเรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานและการ ดีไซน์อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว นายพิชัย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ออกวาง ตลาดในครั้งนี้ หลังคาเฌอร่า สเลท จะวางตลาดด้วยกัน 2

เทคโนโลยีการผลิตหลังคาเย็นเป็นรายแรก รุ่นคูล กับเฉดสี “บริซซี่ ไอวอรี่” ซึ่งช่วยสะท้อนพลังงานความร้อนจากแสง อาทิตย์ ได้สงู สุดถึง 70% ทำให้บา้ นเย็นสบายและช่วยประหยัด พลังงาน และกลุ่มสีเอิร์ทโทน เพื่อตอบสนองงานดีไซน์ใน แบบสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ แบบโคโลเนียล และแบบร่วมสมัย U Slate (หลังคาเฌอร่า ยู-สเลท) โดดเด่นด้วยเฉดสี เมทัลลิค “บรอนซ์ บราวน์” ซึง่ ตอบโจทย์งานสถาปัตยกรรม แบบโมเดิร์น พร้อมเทคโนโลยีสีระบบพิเศษ ทำให้สีมีความ ทนยาวนานมากยิ่งขึ้น ซึ่งมาพร้อมด้วยเฉดสีและเส้นสาย ของหลังคา ที่เสริมสร้างอย่างลงตัวกับรูปแบบของงาน สถาปัตยกรรม “กลุ่มลูกค้าหลักๆ ได้แก่ กลุ่ม Urban Segment ที่มี ความต้องการรูปแบบของที่อยู่อาศัยเฉพาะตัว บริษัทรับสร้างบ้าน โครงการบ้านจัดสรร ตลอดจนกลุ่มสถาปนิกที่ ต้องการทางเลือกใหม่ๆ เพื่อตอบสนองงานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้ ในด้านกิจกรรมและทิศทางการทำตลาด จะมุ่ง เน้นงานโครงการและสถาปนิกสัมพันธ์ เพือ่ เข้าบริการลูกค้า ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในเขตเมืองเศรษฐกิจใน ภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการเสริมด้วยกิจกรรม On-line ซึ่ง เป็นสื่อที่เข้าถึง และตอบสนองพฤติกรรมการหาข้อมูลของ ลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถเข้าดูผลิตภัณฑ์ ได้ที่ www.mahaphant.com หรือติดต่อที่ Living Clinic Center โทร. 0-2289-9888 นอกจากนั้นในส่วนของการขยายฐานสู่ตลาดหลังคา ในครั้งนี้ นับเป็นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งของเฌอร่า ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ปราศจากใยหิน ตามนโยบายการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม (Green Policy) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม (Green Product) ยังช่วยเสริมสร้างให้เกิดรูป แบบงานสถาปัตยกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ ชีวิตสมัยใหม่ ให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้ อย่างสมดุลย์ (Green Living) ด้วยการวิจัยและพัฒนา ผสานกับเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่หยุดยัง้ ซึง่ คาดว่าจะสามารถ ทำยอดขายสำหรับสินค้าใหม่ ได้ประมาณ 100 ล้านบาท ภายในปี 2012” ผู้อำนวยการ กล่าวทิ้งท้าย


“Ò •}‹šrÓ oÒก•ัด­›ส่‹Óง•โครงหลั ††•š‹Öงคาสำเร็ rœ‰šo}š| ตราช้ างรุšกo”เต็ม’Òพิ จรูป “™ ¥‚Òo¤lÓi่ว‹˜|™ ‚¨–¤•|Ö }•iŠ­บ›การเติ „¡Ó›l‹‚op‹ รุกoตลาดทั ไทยรายแรกรองรั บโต 40% ƒŒ ’š€ ‚‡Ž›“~ j˜จ¨‚¥mŒ SCGา…¢งԅŽ~เปิ ¦Ž™qœ”‚Ó ›‹¨~Ô¦ƒŒ‚}× อ“~Œ›sÔ §„Œ}šj“ר”ŠÓ โครงหลั งคาสำเร็ รูป –ตราช้ ดเกมรุก›‹€Ó เต็ม–‡žพิกžtัดž‰ประกาศพร้ มบริ›กp”ารทัŽÔ–่ว‚t× ประเทศเป็ น “€Ó–‡ž‡ž–›Œ× (PP-R) ~Œ›sԛp” sp“Ӑ‚¦ƒÓp~Ž›}Œ™}šƒ‡Œž¥Šž­‹Š ‡ŒÔ–Š¥q›™jŽ¡ÓŠ–“šp”›ŒŠ€Œš‡‹×Œ™}šƒ¦‚”‚Ô› รายแรกรองรั บการเติบโต ค่ าดว่ าจะพุง่ –สูp€›pqœ”‚Ó งกว่า 40% น่ ใจกวาดรายได้ กว่าp 300 Ԗ–j¦ƒƒp›‚Œ™ƒƒ sž®Šš­‚ที¨q‘š j‹‰›‡¨‚sÓ ›‹ มั¦Ž™¦ƒŒ‚}× ~Œ›sԛp€žไม่­¦k¬ตpำ่ ¦jŒÓ ›}¥„Ïล้›าkŸนบาท ®‚¦€Ó‚ ¦Ž™…¢ ในปี ’54 …¢Ô‚œ~Ž›}€Ó–mŒƒpqŒ¨‚–‚›m~ นายนพดล วทับทิม‚€×กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ~–ƒŒš ยอดขายกว่ นบาท ‚›‹–‰ s›~ แก้‡ŒŒ‚š …¢Ôqš}j›Œ“Ó ‚j›Œ~Ž›} ƒq›jŽ¢าjmÔ60›¥„Ûล้‚า–‹Ó ›p}ž เปิดตัวธุรกิจระบบหลังคาเป็น กระเบื งหลังคาซีjแ–¡พค จำกัด ในธุ(“Œ™ƒ¡ รกิจเอสซี จี ผลิ} ตƒŒ ภัณ’ฑ์š€ รายแรกของประเทศ ่อพัฒนาและเพิ ่มระบบสิ นค้าและ ƒŒ ’š€ ้อ‚‡Ž›“~ ~“›”jŒŒŠ Œž) qœjš “œ”Œšƒ€Ó–‡ž‡ž–›Œ× เพื (PP-R) ~Œ›sԛp ¥„Û ‚‚š~jŒŒŠ¨”ŠÓ ก่¨‚¥mŒ  อสร้าง–„¢ผู‚ผ้ tลิ¥ตŠ‚~× และจำหน่ า ยกระเบื อ ้ งหลั ง คาคอนกรี ต ตราช้ า ง บริ ก าร สนั บ สนุ น ระบบหลั ง คาแบบครบวงจร (Roo Solution) ©€‹ ”Œ – ¥–“tžqž (SCG) …¢Ô…Ž~¦Ž™ ¥‚ –­ pq›jŠžjŒ™ƒ‚j›Œ…Ž~€Ó– ¦Ž™kԖ~Ӗq›j¥Š¬}‡Ž›“~j ซีแพคโมเนีย และอุปกรณ์หลังคา qœ”‚Ó ตราช้า›ง‹€Óกล่–า‡žวว่ž tาž ‰โครงกค้าทัq้ง›j‹¡ กลุ่§มŒ„ บ้านเดี ่ยวสร้ ›‹¨~Ô €žให้­Šกžmับ¡|ลู‰›‡}ž q›jƒŒ ’š€างเองและโครงการบ้ Borealis tŸ­p¥„Û‚”‚Ÿ­pา¨‚น หลังคาสำเร็จรูปเป็นสินค้านวัตกรรมของเทคโนโลยี ห ลั ง คา จั ด สรร ให้ บ ริ ก ารติ ด ตั ง ้ และปรึ ก ษาทุ งคา ¦ƒŒ‚}× “~Œ›sԛp” jŽÓ›- ƒŒ’š€€ž­…Ž~¥Š¬}‡Ž›“~j PP-R }ž€กž­“ปั¡}ญ¦”Óหาเรื k–p§Žj p”‚Ÿ่อ­pงหลั เป็นตลาดใหม่ที่ ได้รับความสำเร็จเป็ ัน ¦Ž™‹š อย่างครบถ้ น โดยแบ่ น 2 ธุรกิ€จž­ Œย่š jอ’›“ ย คื­ pอ¦}ŽÔ ธุร–กิจŠ j }Ô งเป็ ‹¥€m§‚§Ž‹ž Ó›นอย่jÓา–งมาก ‚”‚Ô›ในปั ‚žƒ® Œจ’จุ€š บ¦ŠÓ p …Ž ~ว‡Ž›“~ ตลาดโครงหลังคาสำเร็จรูปกำลังขยายตั ว เพิ ม ่ ขึ น ้ อี ก 40% อุ ป กรณ์ ห ลั ง คา ตราช้ า ง (Roo Accessories Business) SCG ©}Ԑ›pjŽ‹¡€×j›Œ (Eco friendly) tŸ­p¨sԇŽšpp›‚~­œjÓ›j›Œ…Ž~€Ó–€–p¦}p และมีสัดส่วนตลาดเพิ่มขึ้น 2% ~Ž›}“ŒÔ เมื่อเทียบกั บโครงหลั งคา Ÿและ ธุรกิ-จโครงหลั งคาสำเร็ รูป ตราช้ าง (Roo §~Œ¥mŠž Truss p 22% 50% §}‹Šž ¦”ŽÓpจj›Œ…Ž ~q›j§Œpp›‚„Ê ›pm›Šsš }¥q‚¨‚ เหล็กรูปพรรณและโครงหลังคาไม้~šซึ่งเป็ น วิ ธ ท ี ่ ี ใ ช้ ก น ั มู ล ค่ า Business) ทั ง ้ ยั ง มี บ ริ ก ารครบทุ ก พื น ้ ที ่ หากไม่ ม ผ ี ลกระทบ ¦ƒŒ‚}× ~ Œ›sÔ › p¨”ŠÓ Š›~Œy›‚“¢p¨‚‹¡§Œ„ ตลาดของโครงหลังคาสำเร็จรูปสูง¥‚Ôถึง‚‡š640 เมื่อ ใดๆ „Ùจากภาคเศรษฐกิ ง้ เป้›า‚”Œ  กวาดรายได้ ำ่ กว่า qq¡ƒ‚š j›Œ¨sԀ–Ó ‚®จœโดยรวมตั ŒÔ–‚‰›‹¨‚ƒÔ ––›m›Œ ไ“Óม่ต‚¨”vÓ {‚›“ล้า‚นบาท mԛm¡|‰›‡ เที ย บกั บ มู ล ค่ า ตลาดรวมของโครงหลั ง คาทุ ก ประเภทที ่ 300 ล้ า นบาท “¢ÓjŽ¡ÓŠŽ¢jmԛ–‹Ó›p~Ӗ¥‚ ­–p q™Šž„ŒŠ›|j›Œ¨sԖ‹¢Ó„Œ™Š›| 5% - 10% k–p€Ó–€š®p”Š} 8,000 ล้านบาท ถือว่าโครงหลัง‰›‹¨~Ô คาสำเร็¦จ‚m รูปเป็} นตลาดที ่มี §}‹€Óสำหรั ทิศ­‚ทางการดำเนิ –‚®œŒÔ–บ‚€ž ‹Š¨sÔq™¥„Û‚€Óน–งานของธุ ¥”Ž¬j ”Œ ร–กิ€Óจ–โครงหลั €–p¦}pงคา tŸ­p We Inมูลค่าสูง ยังสามารถขยายตัวได้อีกnovate มาก Quality ”Œ – Šžสำเร็ จ รู ป ตราช้ า งในปี ’54 นายประกาญจน์ อั ย ยะภาคย์ m›Š€‚€›‚¦~Ӕ›j‚œŠ›¨sÔ ¨‚Œ™‹™‹›Ššjq™Šž„Ùv”› ทั้งนี้ โครงหลังคาสำเร็จรูป ตราช้ าง ›ตอกย้ น ¥Œ ผูจ้ ­–ดั pj›Œ¥j การธุร}กิ“‚ จระบบหลั กล่าวว่า ›ทีp“Ó ผ่ า่ pนมาที Š ¦Ž™“ง­pคา“j„Œj~jmÔ …Ž¨”ÔมŠพนั ž–›‹¡กงาน j›Œ j›Œ“ŒÔ p“ŒŒm×ำ‚ความเป็ š~jŒŒŠ ผู¨”ŠÓ ้นำนวั ต กรรมหลั ง คาที ่ ส ู ง ด้ ว ยคุ ณ สมบั ต ิ ข องส่ ว นประกอบ ของบริ ษ ั ท มี ก ารลงพื ้ น ที ่ เ พื ่ อ พั ฒ นาขยายตลาดผ่ า นช่ €ž­ ©ŠÓ¥m‹”‹¡}‚­p ¦Ž™¥‡ ­–~–j‹®œm›Š¥„Û‚…¢Ô‚œ¨‚~Ž›} ¨sÔp›‚“š®‚Žp }šp‚š®‚€Ó–‡ž‡ž–›Œ× (PP-R) ~Œ›sԛpq™¥kԛอŠ›ง แรงƒ‡Œž ทนทาน ปลอดสนิ ทางต่างๆ¦Ž™sÓ เน้น‹¦jÔ กลยุ„ทv การบริ การที–่ค¥”Ž¬ รบวงจรผ่ องทาง Ù ธ์”›€ž ‡­ ƒq›j€Ó j ¦Ž™€Óานช่ –€–p¦}p €Óที–่แ‚®ข็งœŒ™}š ¥Šž‹­ Š r™‚š ‚® ¨‚„Ëม‚ยาวนาน ƒž® Œ’€š ©}Ԃพร้ œ“‚อmÔมบริ ›¨”ŠÓการแบบ ¥kԛŠ›“¢Ó €}¦€‚ ครบวงจร พร้ อ มเปิ ด ศั ก ราชใหม่ ไตรมาสแรกปี ’54 สร้ า ง ตราช้ า ง Rooing Center และ Home Solution ~Ž›} m – “€Ó–‡ž‡ž–›Œ× (PP-R) ~Œ›sԛp” tŸ­p©}Ô¥„Ê}~š ‚–jq›j‚ž® PP-R ‹šp¥„Û‚‡Ž›“~j€ž­Šžm›Š“™–›}Š›j€ž­“ให้¡} –‹Ó›p¥„Û‚€›pj›Œ¨‚p›‚“›„‚j€ž­…Ó›‚Š› ¦Ž™©}Ԍšƒj›Œ s‚}”‚Ÿ­p “›Š›Œ€‚m›ŠŒÔ–‚©}ÔŸp 95 –p‘›¥tŽ¥tž‹“ Šž

Œ›m›¢ j jÓ › €Ó – €–p¦}p¦Ž™€Ó – ¥”Ž¬j €ž“­ œmšvŠž–›‹¡ j›Œ¨sÔ p ›‚‹›‚›‚jÓ› 50 „Ë sÓ  ‹€œ¨”Ô ¥ qÔ › k–p §mŒpj›Œ ”Œ –¥qԛk–pƒÔ›‚Ž}~Ԃ€¡‚

j›ŒjӖ“ŒÔ›p©}Ô¥sӂjš‚ บริการการออกแบบ ประมาณการจำนวนและราคาสิ ‚›‹–‰s›~ jŽÓ›–ž jÓ› ~Ž–}Œ™‹™¥Ž› 3-5 น„Ëค้€าž­ ที จ ่ ะใช้ พร้ อ มบริ ก ารหลั ง การขายอย่ งเต็มรูปแบบ …Ó›‚Š› ~Ž›}€Ó–‡ž‡–ž ›Œ×Š–ž ~š Œ›j›Œ¥~ƒา§~§}‹¥rŽž ‹­ „ËŽ™ 15% ้ บ ริ ษั ท ได้~Œ›sÔ ฝึ ก อบรมและพั ฒ นาช่ӊ¥„Ï า งติ ด ตั้ ง tŸ­p€Ó–นอกจากนี ‡ž‡ž–›Œ× (PP-R) ›p ¥‚Ô‚¥q›™jŽ¡ ›”Š›‹ โครงหลั ง คาสำเร็ จ รู ป ตราช้ า งอย่ า งต่ อ เนื อ ่ ง โดยเน้ น คุ ณ Ԃœ –›m›Œ“¢p€š®pŒ™}šƒƒ‚ ¦Ž™Œ™}šƒjŽ›p tŸ­p¥„Û‚jŽ¡ÓŠ…¢ภาพ งานด้ านวิ ศวกรรม เพื‹่อให้¦“‚“ ลูกค้Œา –“š p”›Œ Š€Œš ‡‹×Œ™}šƒการผลิ ¦‚”‚Ôต› และงานติ ©ŠÓ›Ó q™¥„Û‚ดตั‘¡้ง‰›Žš มั่น–ใจได้ ว่า~บริž®¥‡–¥ˆm ษัทมีความพร้ มในการให้ บริการมากที ่สุด ‡ŒÕ ‡¥‡–Œ× ¥„Û‚~Ԃอ¥‡ ­–~–ƒ“‚–pm›Š~Ô –pj›Œ และเน้jนmÔการพั ฒนาศักยภาพของผู แ้ ทนจำหน่ายฯ เพือ่ qสื¡}อ่ ¦k¬ สารp k–pŽ¢ › q›jj›Œ€ž ­¥Œ›Šž“‚mԛmŒƒpqŒ tŸ­p¥Œ›Šž ข้ อ มู ล กั บ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร้ อ มผลั ก ดั น การ m – Šž¦ƒŒ‚}צŠÓ (SCG) €ž­¦k¬p¦jŒÓp ŠžsӖp€›pj›Œqš} สื่อสารทางการตลาดอย่ งเต็มŒÔรู›ป‚mÔแบบ Mass qœ”‚Ó ›‹€š­„Œ™¥€‘jÓ› า300 › €š®pŒÔทั›้ง‚„Žž j-“Óp และ ŒŠ Local Media ครอบคลุ ม ทุ ก พื น ้ ที ก ่ ารขายทั ว ่ ประเทศ ŸpŒÔ›‚tž¥Š‚~× ©€‹§—ŠŠ›Œ×€ ¦Ž™Šžm–‚¥‚msš­‚€ž­¥„Û‚jŽ¡ÓŠ…¢Ô เสริมด้วยกิจกรรมการตลาด ่อให้® ¥s  เข้­–า ––j¦ƒƒ¦Ž™¥qÔ ›k–p§mŒpj›Œbelow tŸ­pq¡}¦k¬thep€š®pline 3 “Óเพื ‚‚ž ถึ ง กลุ ม ่ เป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ Ó›q™€œ¨”Ô€Ó–‡ž‡ž–›Œ× (PP-R) ~Œ›sԛp©}Ԍšƒm›Š‚‹Š ¦Ž™ jԛ“¢Ój›Œ¥„Û‚…¢Ô‚œ~Ž›}€Ó–‚®œŒÔ–‚¨‚–‚›m~–š ก็ตาม‚¨jŽÔ คนที่ ต้องการจะปลูก j›Œ¨”Ô ƒ Œ j ›Œ”Žš p บ้ า น จ ะ มี ก า ร j›Œk›‹ €š®p‚ž®”›j วางแผนเอาไว้ Ž¢j mÔ ›Šž„Ù v”›¥jž­‹ ล่วงหน้าอยู่แล้ว jš ƒ „Œ™~¢ - ”‚Ô › ~Ó › p จึงใช้เงินสดเพื่อ €›pƒŒ ’š € q™Šž †Î › ‹ การก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มนี้จะมีประมาณ 5-10% และมีบาง ¥€m‚ m ¥kÔ › ©„}¢ ¦ Ž ส่วนที่ใช้เงินกู้ ซึง่ ก็จะกูแ้ ค่ครึง่ เดียวเท่านัน้ ในกรณีทอี่ ตั รา ¦Ž™sӐ‹¦jÔ ©k„Ùv”› ดอกเบี้ยต่ำ คนที่ต้องการปลูกบ้านถึงจะใช้เงินกู้มาก ¨”ÔjšƒŽ¢jmԛ tŸ­p¥Œ ­–p ในส่วนของการแข่งขันของธุรกิจรับสร้างบ้านในปีนี้ j›Œ¨”Ô ƒ Œ j ›Œ”Žš p ก็คงออกมาในรูปแบบเดิมๆ คงไม่มีอะไรแตกต่างจากปีที่ j›Œk›‹ –¥„Û‚”š¨q แล้ว ซึ่งก็คงจะแข่งขันกันในเรื่องของราคา แต่คงจะไม่มี ”Žšj¦Ž™¥„Û‚q¡}¦k¬p การลดราคามาก เนื่องจากต้นทุนที่สูงสุดขึ้น ดังนั้นผู้ €ž­ “ œ mš v “ œ ” Œš ƒ ประกอบการคงจะเลือกที่จะจัดโปรโมชั่นในส่วนของการ ƒŒ’š€–žj–‹Ó›p‚–jq›j¥Œ ­–ps ­–¥“ž‹pk–p¦ƒŒ‚}ד‚mԛ แจกของสมนาคุณมากกว่า ‚–jq›j~š  „Œ™~¢ - ”‚Ô › ~Ó › p€ž­ Šž “ž “š ‚ ¥‡­ Š kŸ® ‚ Š›‚š® ‚ นายวงศ์รัตน์ กล่าวว่า ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น มีผล €›pƒŒ’š€‹špŠž“‚mԛ¨”ŠÓ–‹Ó›p TREECONCEPT tŸ­p¥„Û‚ กระทบต่อค่าขนส่ง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้าง ©ŠÔ¥€ž‹Š €ž­Šž“š}“Ӑ‚k–p©ŠÔqŒp 70% ¦Ž™‡Ž›“~j 30% บ้าน รวมไปถึงต้นทุนวัสดุการก่อสร้างที่มีการปรับตัวขึ้น tŸp­ Šž€pš® ©ŠÔ~j¦~Óp‡ ‚® ¦Ž™©ŠÔ~j¦~Óp…‚šp “œ”Œšƒ“‚mԛ„Œ™¥‰€ ซึ่งขณะนี้มีการปรับขึ้นไปแล้ว อันเป็นผลมาจากค่าขนส่ง ‚ž®€›pƒŒ’š€¥‚Ô‚¥q›™jŽ¡ÓŠŽ¢jmԛ€ž­¥„Û‚§mŒpj›Œ ¥‚ ­–pq›j เช่น เหล็กมีการปรับราคามาตลอด โดยเหล็กเส้นมีการ €›pƒŒ’š€©ŠÓ ©}Ԁœj›Œk›‹¦ƒƒ~}~š®p ¦~Óq™¥„Û‚j›Œk›‹ ปรับขึ้นไปประมาณ  5%  เหล็กรูปพรรณ ปรับประมาณ ¦~Ó¥‡ž‹p~šš“}¡–‹Ó›p¥}ž‹ €šp® ‚ž€® ›pƒŒ’€š m}Ó›“‚mԛ~š‚ž® 10% โดยภาพรวมของวัสดุมีก่อสร้างมีการปรับราคาขึ้น Šžm›Š¦~j~ӛpq›j“‚mԛ€žŠ­ –ž ‹¢Ó¨‚€Ô–p~Ž›} tŸp­ jÓ›€ž­€›p ไปประมาณ 5-10% ซึ่งส่งผลให้คาดว่าราคาบ้านจะมีการ ƒŒ’š€q™¥Ž –j“‚mԛ~š‚ž®¥kԛŠ›k›‹¥Œ›¨sÔ¥Ž›Ÿp 6 „Ë ¨‚ ปรับขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยจะปรับขึ้น j›Œ€}“–ƒ¥‡ –­ ¨”Ô¦‚Ó¨qÓ›“‚mԛk–p¥Œ›“›Š›Œ~–ƒ§q€‹× ประมาณ 5% m›Š~Ԗpj›Œk–pŽ¢jmԛ©}Ô

“คอนเวนเจอร์” ขนแบบบ้านใหม่ “¦† ¤‰•‹Öในงาน —” jŠšŠ¨Ö ร่วมโชว์ BuilTech ’11 ’Òo TREECONCEPT ‹ i}š|†Ÿ­¨‰Ó นายวงศ์รัตน์ เจริญวิริยะภาพ กรรมการบริหาร บริษัท บริษัท คอนเวนเจอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัท ตั้งเป้ายอดขาย ไว้ที่ 60 หลัง ในขณะที่ ปีที่ผ่านมาทำได้ 59 หลัง ซึ่งต่ำกว่าเป้าที่ ตั้งไว้ อันเนื่องมาจาก ผลกระทบจากเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและ ในประเทศ วนปีนี้ „Œvv›‚¡“Œ|× …¢Ôqš}j›Œ†Î›‹ ‚›p“›Œšsส่}›‰Œ|× มองว่ า เศรษฐกิ k›‹¦Ž™Ž¢ jmԛ“šŠ‡šจ ‚ก็×มี ƒŒ’š€ §‡Žž¥Š–Œ× Š›“¥~–Œ× ปั ญ หามาระยะหนึ ่ ง -”‚Ô›~ӛp uPVC k–p€›pƒŒ’š€ qœjš} ¥„Ê}¥…‹Ó› „Œ™~¢ ส่วนเรื ่องการเมื องคาด ©ˆŽ×“ž¥‡­ŠŠ›jkŸ®‚ ©ŠÓÓ›q™¥„Û‚“ž ¨‚„Ë ‚ž®q™¥‚Ô ‚¥„Û‚‡j§„Œ× ว่ า ไม่ น า ่ จะมี ผ ลกระทบต่ นั้นp Oak “ž Mocha ¦Ž™“ž}œอการสร้ tŸ­p –Óา›งบ้ ¥„Ûา‚นมากนั ¥€Œ‚}×ก¨”ŠÓ€ดัž­jงœŽš วคาดว่ าตลาดโดยรวมไม่ งจากปี ©}Ôโดยภาพรวมแล้ Œšƒm›Š‚‹Š–‹¢ Ó¨‚k|™‚ž ® ‚–jq›j‚šน®‚่า“จะต่ ‚mԛาk–p¥Œ› ที แ ่ ล้ ว €š®p”Š}¥„Û‚j›Œ…Ž~¦Ž™‚œ¥kԛŠ›q›j„Œ™¥€‘¥‹–ŒŠš‚ นใหม่m–‹‚ ปีนจิ้ mะมีกtŸารออกแบบ ¦Ž™‹špในส่ ¥„Û‚ว“นของเรื ‚mԛ€ž­–อ่ ‹¢งแบบบ้ Ó¨‚jŽ¡ÓŠาk–p}ž ­p –Ó›¥„Û‚ บ้ า นใหม่ ม าให้ ล ก ู ค้ า ได้ เ ลื อ กอี ก 6 แบบ โดยจะมี สไตล์ ƒŒ’š€€ž­Šžs ­–¥“ž‹p¦”Óp”‚Ÿ­pk–p‹¡§Œ„ r™‚š®‚Ž¢jmԛ“›Š›Œ ้น โดยลั Ššความเป็ ‚­ ¨q©}Ԑ›Óน“โมเดิ ‚mԛร€ž์น‚­ มากขึ œŠ›qœ”‚Ó ›‹‚š‚® กŠžษณะของภายนอกจะมี m| ¡ ‰›‡¦Ž™Š›~Œy›‚ ความแตกต่ า งออกไป แต่ ล ก ั ษณะของภายในจะเต็ ~›Š€ž­€›pƒŒ’š€¦ŠÓjœ”‚}€¡j„Œ™j›Œ €ž­“œmšv“‚mÔม›ไป€¡j

ด้ ว ยฟั ง ก์ ชั่ น ของพื้ น ที่ ใ ช้ ส อยสำหรั บ อยู่ อ าศั ย ตามความ ่งเทรนด์›Š›qœ”‚Ó การออกแบบบ้ านใหม่นี้ บริษัท…ต้ӛอ‚j›Œ งการ sต้®‚อjÓงการ –‚€ž­qซึ™‚œ¥kÔ ›‹¨‚„Œ™¥€‘©€‹©}Ô ออกแบบมาเพื“่อ¢qสนองตอบความต้ ่มลูกค้าที่ €}“–ƒ¦Ž™‡ ‚×q›j”Ž›‹“›ƒšอ‚งการของกลุ ¦ŽÔÓ›“›Š›Œ‚œŠ› มี¨sÔอ©ายุ 30 ปี ข น ้ ึ ไป ซึ ง ่ เป็ น กลุ ม ่ คนวั ย ทำงาน โดยแบบบ้ าน }Ô ¨‚„Œ™¥€‘©€‹ ใหม่น€žี้ ­ “บริ BuilTech œmšษvัท“จะมี ‚ mÔก›ารนำไปแสดงในงาน k–p¥Œ›‹š p Šž … Žp›‚¥„Û ‚ €ž­ „ Œ™qš’11  j ’× ซึŠ›jÓ ง่ จะจั›ดขึ10น้ ระหว่ า งวั น ที ่ 3-8 พฤษภาคม 2554 ณ ชาเลนเจอร์ „Ë ¨‚¥Œ ­–pk–pm¡|‰›‡¦Ž™m›Šmp€‚ ‚–jฮอลล์®‚“อิม‚แพ็ เมืองทองธานี อย่­–างไรก็ ตาม­p¦}ŽÔ บริษัท–ยัŠ§}‹ งคง q›j‚š mԛคk–p¥Œ›‹š psӐ‹¨‚¥Œ  pk–p“ ยึ¥r‡›™¨‚¥Œ  ดการเจาะกลุ ม ่ ตลาดลู ก ค้ า ระดั บ กลางอยู เ ่ หมื อ นเดิ ม ­–pk–pj›Œ„Œ™”‹š}‡Žšpp›‚ }šp‚š®‚“­p¥”ŽÓ›‚ž®qŸp ในเรือ่ งของแบบบ้ น้ ขณะนี ‚~ž©}ÔŸpm¡|านนั ‰›‡k–p“ ‚mÔบ้ ›ริ©}Ôษทั¥„Ûกำลั ‚–‹Óงศึ›กp}žษาเรือ่ tŸง­p “›Š›Œj›Œš การจดลิ ข สิ ท ธิ อ ์ ยู เ ่ หมื อ นกั น ว่ า จะต้ อ งดำเนิ างไร “‚mԛ¨”ŠÓ€ž­‚œ¥kԛŠ›qœ”‚Ó›‹‚š®‚Ž¢jmԛ~ӛp¨”Ôนการอย่ m›Š“‚¨q บ้า‚ง–‹Óกำลั งอยู€š่ในขั มูล p~Ôเพราะถ้ ¥„Û ›pŠ›j p® ‚ž้น¥® Š ตอนของการรวบรวมข้ –­ Šžj›Œ‚œ“‚mԛ¨”ŠÓ¥kԛอŠ›qŸ –pŠžj›Œา ไม่ จ ดสิ ท ธิ บ ต ั รเอาไว้ คนอื น ่ ๆ ก็ อ าจจะลอกเลี ย นแบบเอา ¨”Ôm›ŠŒ¢ÔÓ›jŒŒŠž ¨‚j›Œ…Ž~k–p“‚mԛs‚}¨”ŠÓ‚š®‚¥„Û‚ ของเราไปจดสิ ธิบŽัตj¢ รได้ –‹Ó ›p©Œ ¥‡ –­ sӐท‹¨”Ô mԛ¥j }m›Š¥s –­ Šš‚­ ¦Ž™–‹›j¨sԓ‚ mԛ สำหรั บ การเข้ า มาลงเล่ นตลาดระดับล่างของบริษัทรับ k–pƒŒ’š€Š›j‹­pkŸ®‚ สร้างบ้ านบางราย เป็นjŽÓ เพราะตลาดระดั ล่างqq¡ƒคื‚š อ„Œ™~¢ ราคา‚›p“›Œš s}›‰Œ|× ›~Ӗ©„–žjÓ› บ¨‚„Ù ตั”‚Ô้ง›แต่~ӛ1p€žล้­¥„Ûานบาทขึ น ้ ไปจนถึ ง 5 ล้ า นบาท เป็ น กลุ ม ่ ที ล ่ ูกค้า ‚ uPVC ¨‚~Ž›} –Ó›ŠžŠ›jŠ›‹”Ž›j”Ž›‹ ต้องการมากที เป็นตลาดใหญ่ ทมี่ ƒคี Ž¢วามต้ ¦ƒŒ‚}× ~Œp‚žส่ ®¥ดุ Œ›~Ôถื–อp€œm›Š¥kÔ ›¨qjš jmԛjÓอ–งการอยู ‚Ó›“‚ถ่mÔงึ › 30-40% ของบ้ า นทั ง ้ หมด  โดยตลาดกลุ ม ่ นี จ ้ ะสร้ k–p¥Œ›}žjÓ›¦ƒŒ‚}ז ­‚–‹Ó›p©Œ ¥Œ›~Ԗp€œ¨”ÔŽ¢jmÔา›งบ้ Šš­‚า¨qน กับทั้ง“บริ สร้า‚งบ้ วย โดย ¨‚~š ‚mÔษ›ัทjÓรั–บ‚¥„Û –š‚า}šนและผู ƒ¦Œj ้รtŸับ­pเหมารายย่ ‚–jq›j¥Œ อ­–ยด้ pj›Œj›Œš ‚~ž ตลาดนี จ ้ ะเติ บ โตตามภาวะดอกเบี ย ้ ของธนาคาร อย่ า งไร “‚mԛ¦ŽÔ€›pƒŒ’š€‹šp¨”Ôm›Š“œmšv¥jž­‹jšƒ¥Œ ­–pk–p

5


ตลาดโฮมออโตเมชั่นฯ

(ต่อจากปก)

เผยว่า ระบบโฮมออโตเมชั่น หรือ “มายโฮม” ของบิทิชี โน สามารถคอนโทรลทุกระบบภายในบ้าน ตั้งแต่ระบบแสง สว่าง ระบบเสียง ระบบปรับอากาศ ระบบกันขโมย ระบบ กล้องวงจรปิด ระบบสัญญาณเตือนภัย นอกจากนี้ระบบ ของบิทิชิโนยังออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ ใช้ โดยมีจุดเด่นใน เรื่องความปลอดภัย มีอิสระในการใช้งานมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานได้ตามงบประมาณ เทคโนโลยีมายโฮม สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของ บิทิชี โนระดับพรีเมี่ยมได้ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Living รุ่น Light รุ่น Light Tech และรุ่น Axolute จึงมีความสะดวก และความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงมาก สามารถใช้งานร่วม กับอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้านได้หลากหลายและทำงานร่วม กันได้จากอุปกรณ์ต่างๆ โดยทุกตัวจะอยู่บนสายสัญญาณ บนเนตเวิร์กเดียวกัน และยังสามารถสัง่ งานระยะไกล ไม่วา่ จะเป็นการสัง่ เปิดปิดแสงสว่าง หรือดูกล้องวงจรปิด และยัง มี โปรแกรมช่วยเพื่อให้การสั่งงานมีความสะดวกยิ่งขึ้น “บ้านเราเริ่มใช้เทคโนโลยีนี้เมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่เริ่ม แพร่หลายใน 6-7 ปีที่ผ่านมานี้เอง ถ้าเศรษฐกิจบ้านเราดีๆ

จะได้เห็นการใช้งานระบบนี้อย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันก็มี การใช้งานกันมากขึน้ ถ้าเป็นอาคารอัจฉริยะจะเป็นเทคโนโลยี ที่ใช้ซอฟท์แวร์เป็นตัวหลักในการควบคุมสั่งงาน แต่ถ้าเป็น ในระดับคอนโดมิเนียมและบ้านพักอาศัยระดับไฮเอนด์ ก็จะ ใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานระบบโฮม ออโตเมชั่นกันมากขึ้น” นายธีรคุณ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ระบบของมายโฮมสามารถออกแบบให้ ใช้ งานได้หลากหลาย สามารถสั่งงานเฉพาะจุด สั่งงานแบบ เป็นกลุม่ แบบเฉพาะห้อง แบบทัง้ ชัน้ หรือควบคุมบ้านทัง้ หลัง นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนการสั่งงานได้ง่ายและ สะดวกโดยไม่ต้องรื้อสาย สามารถต่อเชื่อมพีซี หรือจะลิ้งค์ เนตเวิร์คก็สามารถทำได้ ซึ่งเป็นข้อดีของระบบนี้ และที่ สำคัญที่สุดคือมีความปลอดภัยสูงมาก เนื่องจากใช้กระแส ไฟเพียง 27 VDC ปัจจุบัน ได้มีการนำระบบเซนเซอร์เข้ามาใช้งานร่วม กับระบบออโตเมชั่น เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน โดย จะมีเซนเซอร์ตรวจจับการใช้งานในแต่ละห้องเพื่อควบคุม การใช้พลังงานในแต่ละห้องตามการใช้งานจริง สามารถนำ สัญญาณเตือนภัยมาสัง่ งานกล้องซีซที วี ี ระบบเสียงเตือนภัย หรือแจ้งเตือนไปยังผู้ ใช้ โดยจะมีการตรวจจับรูปแบบต่างๆ เช่น ระบบแมกเนติค เซนเซอร์ตรวจจับการเคลือ่ นไหว หรือ กล้องวงจรปิด โดยสามารถเพิ่มออปชั่นไปตามงบประมาณ ที่มี ในด้านการติดตัง้ บริษทั ฯ มีตวั แทนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ พิเศษที่จะขายเฉพาะระบบโฮมออโตเมชั่นเท่านั้น โดยเรา จะเป็นที่ปรึกษาในการออกแบบ ส่วนขั้นตอนการติดตั้ง ตัวแทนจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด โดยสามารถรองรับการ ใช้งานในอาคารได้ทุกประเภท แต่ตลาดหลักของเราจะเป็น บ้านพักอาศัยและอาคารสูง ประเภทโรงแรมและคอนโดมิเนียมเป็นหลัก สำหรับท่านที่สนใจเทคโนโลยี “มายโฮม” ของบิทชิ โิ น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทบี่ ธู หมายเลข

L 115-116 ในงาน BuildTech ’11 “ควินตัส” ส่ง FIBER TO THE HOME สนองตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ นายภูฐาน ปาริฉตั รานนท์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ควินตัส อุตสาหกรรม จำกัด ผู้แทนการจัดจำหน่ายอย่าง เป็นทางการประจำประเทศไทย ภายใต้ผลิตภัณฑ์ สินค้าจาก “คอมแม็ค” กล่าวว่า ตลาดโฮมออโตเมชั่ น ในปี นี้ มี ทิ ศ ทางที่ ดี ทั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่ า ระบบ โฮมออโตเมชั่ น เข้ า มาใน เมืองไทยได้สักระยะหนึ่ง แล้วจึงทำให้มีจำนวนยูนิต ที่ทำการติดตั้งระบบนี้เพิ่ม มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสินค้า ประเภทนี้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งาน ความ สะดวกสบายรวมไปถึ ง ยั ง เหมาะกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ข องคนใน ปัจจุบัน จึงทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น โดยในส่วนของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2 เท่าตัวของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เป็นผล มาจากกระแสการใช้งานที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึง ลูกค้าที่มีการใช้งานมาก่อนแล้วบอกต่อไปยังลูกค้ารายอื่นๆ ด้วย ทัง้ นีล้ กู ค้ากลุม่ หลักของเราจะเน้นทำตลาดในกลุม่ ลูกค้า ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับไฮเอนด์ ซึ่งมีทั้งในส่วนของ ลูกค้าโครงการบ้านเดี่ยว และในส่วนของคอนโดมิเนียม ประเภทที่ซื้อไปแล้วแต่ต้องการตกแต่งเพิ่มเติมก็มีสัดส่วนที่ เพิ่มตามไปด้วย ด้านการทำระบบโฮมออโตเมชั่นโดยหลักจะให้ความ

สถาปนิกเหรียญทองจากอัฟริกา วัย Kéré อาศัยความรูท้ เี่ รียนมาเกีย่ วกับเทคนิคการก่อสร้าง ด้วยอิฐในยุโรป และแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แต่ตั้ง เงื่อนไขที่จะใช้แต่วัสดุพื้นถิ่นและแรงงานพื้นถิ่นเท่านั้น จึงเป็นที่มาของผลงานสถาปัตยกรรมที่สามารถผสม ผสานเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ กั บ ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น ถิ่ น ในรู ป ทรง สวยงามและน่าสนใจ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2004 ของ Aka Khan oundation Kéré ยอมรับว่า เดิมทีคนในหมู่บ้านผิดหวังกับงาน Diébédo rancis Kéré เป็นเด็กหนุ่ม มา ออกแบบของเขา เพราะไม่ทันสมัยเหมือนอาคารในยุโรป จากประเทศเล็กและยากจนในอัฟริกา ได้รับ หลายคน กล่าวโทษว่าเขาถูกเยอรมันล้างสมองจนคิดอะไร ทุนการศึกษาทางด้านงานไม้ในเยอรมัน ต่อ แปลกๆ แต่ทุกวันนี้ ทุกคนในหมู่บ้านล้วนพอใจ และภูมิใจ ่พวกเขาช่วยกันสร้างและร่วมกันใช้งาน มาสอบเข้ า เรี ย นสถาปั ต ย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย กับผลงานที Kéré เล่าว่า ประเทศของเขาคือ Burkina aso ยัง Berlin Technical University ไม่มีโรงเรียนสถาปัตยกรรม นักศึกษาต้องไปเรียนทีป่ ระเทศ ระหว่างที่เรียนอยู่นั้น มี โอกาสออกแบบโรงเรียนเล็กๆ Togo ซึ่งอยู่ใกล้สุด เขาคือผู้ โชคดีหรือได้รับสิทธิพิเศษ จึง ในเมือง Gando เป็นอาคารชัน้ เดียวสร้างด้วยอิฐ วัสดุกอ่ สร้าง มีโอกาสเรียนในโรงเรียนสถาปัตยกรรมในยุโรป แต่ระหว่าง พื้นบ้านที่ Kéré รู้จักดี เพราะเคยปั้นด้วยมือมาตั้งแต่เยาว์- ที่เรียนอยู่ในเยอรมันนั้น เขามีปัญหาค่อนข้างมาก ขณะที่

6

เพื่อนร่วมชั้นพูดถึงตึกสูงระฟ้า คฤหาสน์หลังใหญ่หรือศูนย์การค้ามหึมา ซึง่ เขาออกแบบได้ ไม่ดแี ล้ว เขายังรูว้ า่ หมูบ่ า้ น ของเขาในอัฟริกายังไม่มีและยังไม่ต้องการอาคารประเภทนี้ หลังจากสำเร็จการศึกษา Kéré เปิดสำนักงานเล็กๆ ใน Berlin เพือ่ หารายได้ ไปสร้างอาคารสิง่ ก่อสร้างในอัฟริกา ทุกวันนี้ Kéré มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วโลก ได้รับเชิญ ให้แสดงผลงาน ในจีนและสวิสเซอร์แลนด์ รวมทั้งล่าสุด นิทรรศการผลงานออกแบบ “small scale, big change : new architectures o social engagement” กำลังจัด แสดงที่ MoMA นิวยอร์ก


สำคัญในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ เน้นนำสินค้าที่ ได้มาตรฐานมาจัดจำหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำตลาดอยู่ใน ขณะนี้เป็นของซีเมนส์ ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ที่ ได้มาตรฐาน และยังได้รบั การยอมรับจากลูกค้ามากทีส่ ดุ เหตุผลก็เพราะ ผลิตภัณฑ์ของซีเมนส์เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องของการ ให้บริการหลังการขาย เนื่องจากสินค้าประเภทโฮมออโตเมชัน่ ต้องเน้นการเซตฟังก์ชนั่ และระบบต่างๆ ดังนัน้ ความ รวดเร็วในการให้บริการเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงทำให้เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพราะลูกค้าในกลุ่มตลาดกลางถึงตลาดบน นอกจากจะให้ ความสำคัญในเรื่องของแบรนด์และราคาแล้ว ลูกค้าก็ยังให้ ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการหลังการขายอีกด้วย สำหรับช่องทางในการจัดจำหน่ายในปีนี้ จะเน้นติดต่อ กับทางดีไซน์เนอร์เป็นหลัก เนื่องจากการวางระบบโฮมออโตเมชั่นจะต้องมีการทำงานร่วมกับดีไซน์เนอร์ สถาปนิก ไลท์ติ้งดีไซน์ และอินทริเรียส์ดีไซน์เป็นหลัก ซึ่งก็ยังต้องมี การเข้าไปให้ความรู้พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของทาง บริษัทให้กลุ่มคนเหล่านี้ ได้รับรู้อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึง เข้าไปทำงานร่วมกับกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อให้การประสานงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเอง นอกจากนั้นในส่วนของกลุ่มสินค้าใหม่ในปีนี้ เรามีกลุ่ม สินค้าที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำ FIBER TO THE HOME ซึ่งเป็นการจัดการระบบอย่างครบวงจร ตั้งแต่เริ่มออกแบบโครงข่ายจนถึงขั้นตอนของการติดตั้ง ซึ่งระบบนี้เป็นเทคโนโลยีสื่อสารผ่านเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ มีความเร็วสูง นอกจากนั้นเทคโนโลยีตัวนี้ยังเป็นเทคโนโลยี ทีด่ ที สี่ ดุ ในตลาด ซึง่ เราถือเป็นรายแรกๆ ทีท่ ำเกีย่ วกับระบบ นี้ ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะได้รับการตอบที่ดีจากกลุ่มลูกค้า อย่างแน่นอน โดยจะนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าไปยังโครงการ อสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ กรรมการผู้จัดการ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการร่วม ออกงาน BuildTech ’11 ในครั้งนี้ทางเราก็จะมีการนำ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทางบริษัทฯ ไปจัดแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของตัวสินค้า นอกจากนัน้ ก็ยงั มีการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็น FIBER TO THE HOME, โฮมออโตเมชั่นหรือ VIDEO DOOR PHONE โดยจะเน้นให้ ความสำคัญกับคอนเซ็ปต์ NEXT GENERRATION BUILDING ที่เป็นการควบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดลงบนโครง ข่ายสื่อสารไอที ซึ่งจะทำให้เราสามารถให้บริการ Data ที่มี ความเร็วสูง รวมไปถึงระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โฮมออโต เมชั่นหรือ VIDEO DOOR PHONE ก็จะสามารถเชื่อมต่อ ได้อย่างไร้ขีดจำกัด “อี สไตล์” นำ HomeXpert อวดโฉมงาน BuildTech ’11 นายธีรชัย องค์วิเศษไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี สไตล์ จำกัด เปิดเผยว่า แบรนด์ HomeXpert มี 2 เทคโนโลยีหลัก คือแบบรี โมทตัวเดียวคุมอุปกรณ์ ไฟฟ้า ทั้งบ้าน เริ่มตั้งแต่ประตูรั้วบ้าน ไฟโรงรถ การเปิดปิดแอร์ หรี่ ไฟห้องนอน รี โมทสำหรับเลื่อนโคมไฟเชนโนเซีย Smart Lift เพือ่ เลือ่ นลงมาเพือ่ เปลีย่ นหลอดไฟและทำความสะอาด

ตัวนี้ ใช้ขณะอยู่ในบ้าน อีกเทคโนโลยีที่เราเชี่ยวชาญคือ สวิทช์ตั้งเวลา ใช้สำหรับคุมไฟในสวน สนาม รั้ว ให้เปิดปิด ตามเวลา แม้กระทั่งรดน้ำต้นไม้ และเป็นอุปกรณ์การให้ อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์เมื่อ เราไม่อยู่บ้าน จุดเด่นของ HomeXpert คือของเราติดตั้ง ได้ ทั้ ง บ้ า นเก่ า และบ้ า น ใหม่ ซึ่งต่างจากของต่าง ประเทศที่จะมองไปที่บ้าน ใหม่ ในขณะที่ราคาของ อุปกรณ์ประเภทนี้ คนทัว่ ไป จะนึกว่าแพง แต่ของเรา เริม่ ต้นทีห่ ลักพันบาทเท่านัน้ เนื่ อ งจากเป็ น สิ น ค้ า ของ คนไทย ที่ผลิตโดยคนไทย ทำให้ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับของต่างประเทศ เช่น ค่าใช้ จ่ายอุปกรณ์ตั้งเวลาเราคิดเป็นจุด เช่นอุปกรณ์ปิดเปิดไฟ 1 ตัวราคา 1,550 บาท ในขณะที่ของต่างประเทศราคาเกือบ 1 หมื่นบาท สำหรับการให้บริการติดตัง้ นัน้ บริษทั ฯ ให้บริการติดตัง้ เองสำหรับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนต่าง จังหวัดมีตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีอยู่ประมาณ 130-150 ราย โดยเน้นในจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น

วินโดว์ ไลฟ์ฯ

อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ส่วนในเขตกรุงเทพฯ มีตัวแทน จำหน่าย 20-30 ราย ส่วนกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ 60% เป็นบ้านพักอาศัย อีก 40% เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ซื้อไปติดตั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับโครงการ รวม ไปถึงร้านสะดวกซื้อ หรือโรงพยาบาล นายธีระชัย กล่าวอีกว่า แนวโน้มของสินค้าประเภท อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าทั้งบ้านนั้น มีการเติบโตที่ดี เนื่องจาก ผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เริ่มมองว่าอุปกรณ์เหล่านี้ เป็นอุปกรณ์พื้นฐาน โดยเริ่มเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความ สะดวกสบายมากขึ้น เช่น ประตูรั้วต้องมีรี โมท โดยในปีที่ ผ่านมามียอดขายโตขึ้น 50% ส่วนในปีนี้ตั้งไว้ 100% เนื่องจากมีการขยายตลาดไปที่ โครงการบ้านจัดสรรมากขึ้น ทั้งนี้การที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ทำให้สามารถจับกลุ่ม ลูกค้าในระดับกลางได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถขยายตลาด ได้มาก ดังนั้นในอนาคตจึงมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต จากปัจจุบันที่มี โรงงานตั้งอยู่ที่ตลิ่งชัน โดยบริษัทจะขยาย กำลังการผลิตไปที่ปากเกล็ด ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานขาย โดยจะทำการผลิตสินค้าใหม่ เช่น รอกไฟฟ้า หรือรี โมทที่ เปิดปิดได้เพียงจุดเดียว เปลี่ยนเป็นโหมดดูหนังฟังเพลง หรือ เมื่อจะออกจากบ้านก็สามารถกดสวิทช์เพียงจุดเดียวก็ สามารถดับไฟบ้านได้ทั้งหลัง โดยสินค้าเหล่านี้บริษัทฯ จะ นำไปโชว์ในงาน BuildTech ’11 และในอนาคตเราจะผลิต สินค้าที่มีความเป็นไฮเทคเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเป็นแบบที่ ใช้งานง่าย ติดตั้งง่าย ในขณะที่ราคาไม่แพง

(ต่อจากปก)

มี 7 ขนาดให้เลือกตามขนาดมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป โดย รุ่นอลังการ ใช้อลูมิเนียมหนา 0.9 มิลล์ ความกว้างของ เฟรมอยู่ที่ 10 เซนติเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท สำหรับหน้าต่างขนาด 2 บานที่มีความสูง 1.10 กว้าง 1.20 เมตร ขนาด4 บาน 1.10 x 2.40 เมตร ส่วนประตูสงู 2.20-2.49 เมตร กว้าง 180-2.0 เมตร มี ให้เลือกทั้งแบบ บ้านเปิดเดี่ยว บานเปิดคู่ และบานกระทุ้ง ส่วนประตูมี แบบบานสวิงเดี่ยว แบบสวิงคู่ แบบรางแขวน เดี่ยว บ้าน เปิดคู่ และบานกระทั้ง ส่วนรุ่น Slim ราคาจะสูงกว่ารุ่นอลังการประมาณ 10% เนื่องใช้อลูมิเนียมที่มีความหนา 1.1-1.2 มิลล์ อีก ทั้งขนาดของเฟรมก็มีขนาดที่เล็กกว่า คือมีหน้ากว้าง 4.5 เซนติเมตร เป็นรุ่นประหยัดติดตั้งเองได้ง่าย มีความ ปลอดภัยสูง และสามารถป้องกันน้ำรั่วซึมจากวงกบได้ 100% และรุ่น Slim Plus ใช้อลูมิเนียมที่มีความหนา 1.1-1.2 มิลล์เช่นกัน แต่เป็นรุ่นที่ถูกออกแบบเฟรมให้มี ขนาดใหญ่ขึ้นจากรุ่น Slim แต่เล็กกว่ารุ่น อลังการ คือ หน้ากว้าง 7.5 ซม. เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่อง การติดตั้งมุ้งลวดภายในบ้านและสามารถเลื่อนได้ อีกทั้ง ยังสามารถกอบเป็นบานเลื่อนชุด 6 บานได้ด้วย นอกจาก นี้ยังมีลายลูกฟักประดับติดที่กระจก รวมทั้งอลูมิเนียมมี ความหนา 1.1-1.2 มิลล์ สำหรับช่องทางการจำหน่าย มีวางขายตามโมเดิร์นเทรด โดยแต่ละโมเดิรน์ เทรดจะเป็นผูเ้ ลือกว่าจะวางจำหน่าย

รุ่นไหน โดยขณะนี้มีวางแล้วที่ โฮมโปร 10 สาขา ดูโฮม 3 สาขา และร้านค้าวัสดุก่อสร้างตามจังหวัดต่างๆ ในโซน ภาคอีสานเหนือและใต้ ซึ่งได้วางไปแล้ว 7-8 จังหวัด ซึ่ง จากเริม่ ทำตลาดมาในช่วง 1 ปี ผลตอบรับในโฮมโปรดีมาก รวมถึงภาคอีสานด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้อง พยายามทีจ่ ะนำสินค้าออกไปแนะนำให้ลกู ค้ารูจ้ กั ให้มากขึน้ ด้วยการร่วมออกงานแสดงสินค้า เช่นงานวิศวกรรมแห่ง ชาติ ’54 เนื่องจากยังมีลูกค้าที่ยังยึดกับรูปแบบเดิม เพื่อ ให้ลูกค้าได้รู้จักตัวสินค้าและนำไปใช้ ซึ่งถ้าลูกค้าเกิดความ พึงพอใจก็จะมีการบอกต่อ ซึ่งการบอกต่อนั้นเป็นวิธีการ ทำตลาดที่ดีที่สุด และให้ผลดีมาก นายกระสินธุ์ กล่าวว่า การที่บริษัทฯ ตัดสินใจผลิต ประตู หน้าต่างสำเร็จรูปที่ทำจากอลูมิเนียม เนื่องจาก มองว่า ปัจจุบัน การเลือกวัสดุที่ใช้ทำประตูหน้าต่างมีอยู่ 3 ชนิด คือ ไม้ อลูมิเนียม และไวนิล ในขณะที่แนวโน้ม การใช้หน้าต่างอลูมิเนียมจะเป็นที่นิยมมากขึ้น เพียงแต่ยัง ไม่มีสินค้าที่มีดีไซน์ใหม่ๆ รวมยังไม่มีสินค้าที่มีดีไซน์ใหม่ๆ และการดูแลหลังการขาย ดังนัน้ ต่อไปบริษทั จะผลิตอะไหล่ ประตูหน้าต่างอลูมิเนียมออกจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าซื้อไป ซ่อมแซมได้เอง ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการผลิต ประตูหน้าต่างสำเร็จรูปของบริษทั ทีเ่ น้นให้ลกู ค้าซือ้ ไปติดตัง้ เอง นอกจากนี้บริษัทกำลังเร่งสร้างแบรนด์ ONE STOP เนื่องจากที่ผ่านมาเราผลิตเพื่อวางขายในโมเดิร์นเทรด โดยไม่ ได้ติดแบรนด์แต่อย่างใด

7


ที่ต้องใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบ ที่สำคัญผลกำไรยังถูกส่งกลับมา เป็นรายได้ของประเทศอีกด้วย นอกจากผลประโยชน์ ให้กับประเทศชาติแล้วยังทำให้ เอสเอสไอ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ภายใน 3 ปี ช่วย ลดต้นทุนการผลิต 590 ล้านบาทต่อปี (170 บาทต่อตัน) และช่วยประหยัดต้นทุนค่าขนส่งวัตถุดบิ 790 ล้านบาทต่อปี (ใช้เรือ Panamax) นอกจากนี้ยังช่วยลดภาระดอกเบี้ย 120 ล้านบาทต่อปีจากการสำรองวัตถุดิบที่ลดลง อีกทั้งยัง มีกำไรจากส่วนต่างของราคาขายที่เพิ่มขึ้น 1,640 ล้านบาท ต่อปี ในผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงขึ้นอีกด้วย ล่าสุดบริษัทได้จัดกิจกรรมเอสเอสไออาสาครั้งที่ 12 นำทีมโดยนายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกิจการสาธารณะและความรับผิดชอบ ทางสังคม พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ชาวบ้านในพื้นที่ รวม 201 คน ร่วมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ซึ่งใช้เป็น สถานทีป่ ระชุมหมูบ่ า้ น สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา (เอสเอสไอ ห้วยทรายขาว ร่วมใจ) ติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน และปรับปรุง ภูมิทัศน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย ทาทา สตีล เผยยอดไตรมาส 3 พร้อมมั่นใจรุกตลาดไตรมาส 4 นายลาภทวี เสนะวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับผลการดำเนินงาน ในไตรมาสที่ 3 บริษัทมี ยอดขายสุ ท ธิ จ ำนวนทั้ ง สิ้น 5,958 ล้านบาท และ มี ป ริ ม าณขายรวมทั้ ง สิ้ น 300,000 ตัน เมื่อเปรียบ เทียบกับไตรมาสที่ 2/ 2553 – 2554 ซึ่งมียอด ขายสุทธิ 6,761 ล้านบาท และมีปริมาณขาย 332,000 ตัน ลดลงร้อยละ 12 และ 10 ตามลำดับ อันเนื่องมาจากสภาวะพิบัติภัยธรรมชาติ ซึ่ง ก่อให้เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อความต้องการของทัง้ ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวม ทัง้ ราคาขายเฉลี่ยไตรมาสนี้อยู่ที่ตันละ 19,900 บาท ลดลง จากไตรมาสก่อนตันละ 500 บาท สืบเนื่องจากการแข็งค่า ของเงินบาท ทำให้เกิดการแข่งขันราคาที่รุนแรงจากเหล็ก ลวดนำเข้า เป็นผลให้ราคาขายเหล็กลวดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3/2552 – 2553 ซึ่งมี ยอดขายสุทธิ 5,661 ล้านบาท จากปริมาณขาย 294,000 ตัน ถือว่าเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 5 และ 2 ตามลำดับ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงด้านราคาเศษเหล็กและเหล็กแท่งในต่าง ประเทศซึ่งสูงขึ้นจากปีก่อน

ตลาดเหล็กปีนี้สดใส รับเศรษฐกิจฟื้นตัว

อุตสาหกรรมเหล็กปี 2554 สดใส หลังได้รับแรงหนุนจากเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนา ขยายตัว ผนวกกับประเทศไทยมีปัจจัยบวกที่ภาครัฐยังเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผล ความต้องการใช้เหล็กเพิ่ม ผู้ผลิตเร่งปรับกลยุทธ์มัดใจลูกค้าหวังชิงส่วนแบ่งตลาด สหวิริยาฯ เร่งสรรหาพนักงานเพิ่มอีก 800 อัตรา เพื่อเดินกำลังผลิตโรงงานถลุงเหล็กเต็มสูบเดือนตุลาคม ส่วนทาทา สตีล ปลื้มยอดขายไตรมาส 3 เชื่อปั้นยอดขายไตรมาส 4 ตามเป้า ด้านเชาว์ สตีล ชู จุดเด่นด้านบริการและคุณภาพสินค้าหวังสร้างทางเลือกช่วยลูกค้าลดต้นทุนนำเข้าเหล็กจาก ต่างประเทศ พร้อมลุยส่งออกตลาดแถบเอเชียตั้งเป้าเติบโต 2 หลัก สหวิริยาฯ รับมอบโรงถลุงเหล็กอังกฤษ TCP เดินหน้าปรับเครื่อง-รับคน-ดีเดย์ผลิต เดือนตุลาคม นายวิน วิรยิ ประไพกิจ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยถึง ความสำเร็จ ในการเข้ า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย์ โรงงานถลุ ง เหล็ ก และ ผลิตเหล็กกล้า Teesside Cast Products “TCP” ว่า เพราะความรักความ ผูกพันของชุมชนท้องถิ่น ที่มีต่ออุตสาหกรรมเหล็ก และความช่วยเหลือที่ดียิ่ง จากรัฐบาลอังกฤษ นับแต่ นี้ต่อไปสินทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการ โดยบริษัทย่อยของเอสเอสไอ คือ SSI UK ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งช่วงระหว่าง เจรจาซื้อขายได้มีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าและ ดำเนินการได้ทันทีหลังการส่งมอบทั้งในส่วนของกิจกรรม ยืดอายุเตาถลุง กิจกรรมเพื่อรองรับการกลับมาผลิตใหม่ กิจกรรมงานซ่อมบำรุง และงานซ่อมบำรุงประจำปี เร่งสรรหาพนักงานเพิ่ม 800 เพื่อผลิตเต็มสูบ สำหรับเป้าหมายของเราคือ กลับมาดำเนินการผลิต เหล็ ก แท่ ง แบนที่ มี คุ ณ ภาพสู งสุ ด อย่ า งเต็ ม รู ป แบบให้เ ร็ ว ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ คาดว่าใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือเดือน ตุลาคมนี้ โรงถลุงเหล็กแห่งนี้จะเริ่มผลิตน้ำเหล็กได้ ดังนั้น เอสเอสไอยูเคจึงต้องรับสมัครพนักงานเหล่านี้เข้าทำงาน

8

และเร่งสรรหาบรรจุพนักงานเพิม่ เติม ซึง่ คาดว่าการจ้างงาน ทีอ่ งั กฤษจะเกิดขึน้ สูงสุดเพิม่ ขึน้ อีกไม่ตำ่ กว่า 800 อัตรา เพิ่ม ขึ้นจากพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 700 กว่าคนใน โรงงานถลุงเหล็ก TCP Mr. Phil Dryden กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สหวิรยิ า สตีลอินดัสตรี (สหราชอาณาจักร) จำกัด (เอสเอสไอยูเค) กล่าวเสริมว่า หลังจากนี้จะมีการหารือกับผู้บริหารคนไทย อย่างใกล้ชิดในการกำหนดกรอบกลยุทธ์ที่มีความชัดเจน เหมาะสม สำหรับการดำเนินการให้ โรงถลุงเหล็กและผลิต เหล็กกล้าที่ทันสมัยระดับโลกแห่งนี้กลับมาผลิตให้ ได้ โดย เร็วทีส่ ดุ เพือ่ ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ แก่บริษทั ทัง้ ทีป่ ระเทศไทย และอังกฤษ เมื่อเห็นผู้คนที่ Teesside มาร่วมเฉลิมฉลอง และให้ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอันเป็นหัวใจของเมืองนี้ ตนยิ่งต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ส่วนประโยชน์ของโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า Teesside Cast Products “TCP” ต่อประเทศไทยนั้น จะ ช่วยสร้างความมัง่ คงทางด้านเหล็ก โดยเฉพาะปริมาณสำรอง เหล็กในประเทศซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ช่วยลดปัญหาการขาดดุลเหล็กให้กับประเทศปีละ 4 แสน ล้านบาท และลดความผันผวนต้นทุนโครงการพัฒนาต่างๆ


นายลาภทวี กล่าวอีกว่า สืบเนื่องจากราคาขายเฉลี่ย ในไตรมาสที่ 3/2553 – 2554 ได้ลดลงตันละ 500 บาท ขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตันละ 1,000 บาท อันเนื่องมาจาก ราคาและผลกระทบจากสัดส่วนการใช้วตั ถุดบิ หลัก ซึง่ มีราคา สูงเป็นผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลงตันละ 1,500 บาท จึงส่ง ผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 677 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ยังคงเชื่อมั่น ว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ของปีธรุ กิจบริษทั (มกราคม – มีนาคม 2554) จะมีทิศทางที่สดใสมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมา จากปัจจัยบวกจากแรงหนุนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โลก รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ยัง มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนือ่ งในระยะข้างหน้า อีกทัง้ การ ผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ ซึ่งจะ เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดความต้องการใช้เหล็กในประเทศมี ทิศทางที่จะเพิ่มสูงขึ้น เชาว์ สตีลฯ” ชี้อุตสาหกรรมเหล็กส้มหล่น รับเศรษฐกิจฟืน ้ พร้อมเดินหน้าส่งออก นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Billet) ตาม มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า สำหรับภาพรวมตลาด ของอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2554 ตนเชื่อว่าน่าจะมีทิศทาง ที่สดใสมากยิ่งขึ้น หลังจากได้รับปัจจัยบวกจากแรงหนุน ของการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศ ทีก่ ำลังพัฒนาในแถบทวีปเอเชีย เช่น จีน เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ บังคลาเทศ อินเดีย แอฟริกา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่

I n s i d eMarket

แอ็กซิสส่ง PTZ แบบ HDTV เล็กสุดในโลก ชิมลางตลาดช่วยปรับปรุงยอดขายให้รา้ นค้า บริษัท แอ็กซิส คอมมูนิเคชั่น ผู้นำระดับโลกใน ตลาดโซลูชั่นวิดี โอบนเครือข่าย เปิดตัวกล้องโดม pan/ tilt/zoom (PTZ) แบบติด ตั้งบนเพดานที่มี ขนาดเล็ ก ที่ สุ ด ในโลก กล้อง โดม PTZ รุ่น AXIS M50 Series ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการในองค์กรธุรกิจ สามารถตรวจสอบพื้นที่ภายในอาคารในแบบระยะไกล เหมาะสำหรับการใช้งานภายในร้านค้า ธนาคาร โรงแรม ล็อบบี้สำนักงาน ร้านอาหาร คลังสินค้า ฯลฯ ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการรักษาความ ปลอดภัย ด้วยดีไซน์ที่ โฉบเฉี่ยว กะทัดรัด กล้อง AXIS M50 มีขนาดกว้างเพียงแค่ 13 ซม. และสูง 5.6 ซม. รองรับ งานตรวจการณ์คุณภาพสูง 360 องศาในรูปแบบ HDTV นอกจากนี้ยังมีไมโครโฟนในตัวช่วยให้ผู้จัดการสามารถใช้ ฟังก์ชั่นตรวจจับเสียง เพื่อตรวจหาเสียงรบกวนหรือสิ่ง

เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี ขณะที่ ภ าครั ฐ มี น โยบาย ลงทุนก่อสร้างโครงสร้าง พื้ น ฐานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่นเดียวกับภาคเอกชนที่ ยั ง เดิ น หน้ า ลงทุ น โครงการต่างๆ ส่งผลให้ความ ต้ อ งการเหล็ ก ทรงยาว เช่น เหล็กเส้น เหล็กข้อ อ้อย เหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ ในการก่ อ สร้ า งมี ค วาม ต้องการมากขึ้น ทั้งนี้อุตสาหกรรมเหล็กของโลกและของไทยได้ผ่านจุด ต่ำสุด ทั้งในแง่ของความต้องการและราคา หลังจากปี 2552 และ 2553 เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะซบเซา ทำให้ ความต้องการใช้เหล็กลดลง แต่ปนี เี้ ศรษฐกิจโลกมีการฟืน้ ตัว ที่ดี ดังจะเห็นได้จากประเทศในแถบเอเชีย ที่มีความต้องการใช้เหล็กเพิ่มมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่ง รวมถึงประเทศไทยด้วย จึงมัน่ ใจว่าการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ จะส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมเหล็กและผูป้ ระกอบการ ทีจ่ ะผลิต

ผิดปกติในช่วงนอกเวลาเปิดทำการ จากสัญญาณแจ้งเตือน กล้อง AXIS M50 เป็นกล้องโดม PTZ ขนาดเล็ก ราคาประหยัด ให้ภาพมุมกว้าง พร้อมระบบ pan/tilt/ zoom ด้วยดีไซน์ที่สวยล้ำ คุณภาพที่เหนือกว่า ราคาคุ้มค่า เหมาะสำหรับผู้ค้าปลีกรายย่อยและสำนักงานขนาดเล็ก เจ้าของร้านค้าที่อยู่ ในพื้นที่ที่ห่างออกไปจะสามารถควบคุม กล้องได้อย่างสะดวกในการตรวจสอบพื้นที่ 360 องศา นับ เป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับร้านค้า ช่วยให้สามารถ ตรวจสอบชั้นวางสินค้าว่ามีสินค้าตั้งวางอย่างเหมาะสมและ ครบถ้วนหรือไม่ ทั้งยังสามารถตรวจสอบพฤติกรรมของ ลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย ปรับปรุงการให้บริการ และดึงดูดผู้ ซื้อ กล้องโดม PTZ ขนาดเล็กติดตั้งได้อย่างง่ายดายบน เพดานที่อ่อนนุ่มหรือเพดานที่แข็งแรง กล้องโดม PTZ รุ่นใหม่ ได้แก่ AXIS M5014 พร้อม ด้วย HDTV 720p และ AXIS M5013 พร้อมความ ละเอียด SVGA 800x600 พิกเซล ทั้งนี้ HDTV 720p ใน กล้อง AXIS M5014 รองรับความละเอียด 1280 x 720 พิกเซล, โปรเกรสซีฟสแกน, ความละเอียดสี ในระดับ HDTV, อัตราฟูลเฟรม และฟอร์แมต 16:9 ส่วนกล้อง AXIS M50 สามารถนำเสนอวิดี โอสตรีมแบบ H.264 และ Motion JPEG หลายๆ สตรีมในเวลาเดียวกัน ภาพถ่าย และข้อมูลอื่นๆ มีอยู่ที่ www.axis.com

เหล็กเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น ชูจุดเด่นด้านบริการและคุณภาพของเหล็ก นายอนาวิล กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ จะเน้นการบริการลูกค้า โดยจะ จัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้ ให้ทันกับความ ต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการ ต้นทุนและลดความเสี่ยงให้กับลูกค้าในแง่ของคุณภาพ หาก ต้องนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า ซึ่ง นอกจากจะมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ยังอาจ จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าที่อาจจะไม่ ได้มาตรฐาน ตามที่ลูกค้าต้องการ ด้วยกำลังการผลิตปัจจุบันที่มีกว่า 730,000 แสนตัน ต่อปี ซึง่ เพียงพอต่อแผนดำเนินงานทีม่ เี ป้าหมายขยายตลาด ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย พร้อมกับการ พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ ทางการแข่งขันในตลาดให้ดีขึ้น จึงมั่นใจว่าผลประกอบการ ในปี 2554 จะเป็นปีทดี่ ที บี่ ริษทั จะมีโอกาสในการเติบโตเป็นเลข 2 หลักทั้งในแง่ของยอดขายและปริมาณอย่างแน่นอน

TMI ล้อนซ์หลอดตะเกียบ กาต้า นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TMI) ผู้ผลิตและจำหน่ายบัลลาสต์ หลอดไฟ และผลิตภัณฑ์แสงสว่าง ล้อนซ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ “หลอด ตะเกียบ กาต้า ถนอมสายตาคุณ” ภายใต้ชอื่ แบรนด์กาต้า (GATA) ราคาประหยัด คุณภาพดี รับประกันสูงสุดถึง 1 ปี เต็ม พร้อมเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดที่พัฒนาให้มีการแปลงไฟ เพือ่ ให้กำเนิดแสงทีม่ คี วามถี่ 30,000 - 40,000 เฮริต์ (Hz) โดยแสงไฟจะไม่ทำให้มีผลดีต่อสายตา และให้แสงสว่าง เต็มที่ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีจำหน่ายแล้วตามร้านจำหน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้าทั่วประเทศและภายในห้างโกลโบลเฮ้าส์

9


“บกด.” ทุ่มงบ 3,000 ล. สร้างโรงงานใหม่ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กระเบือ้ งกระดาษไทย ในธุรกิจเอสซีจี ผลิตภัณฑ์กอ่ สร้าง (SCG Building Materials) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หลังคา บอร์ด และไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ รายแรกที่ ไม่ใช้ ใยหิน ครบทุกผลิตภัณฑ์ เผยว่า ทางบริษัท ได้ทุ่มเงินอีกกว่า 3,000 ล้ า นบาทเพื่ อ ก่ อ สร้ า ง โรงงานใหม่ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ ใส่ ใ จในคุ ณ ภาพชี วิ ต และ สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจกล่าว ได้ ว่ า เนื่ อ งมาจากความ ต้องการของผลิตภัณฑ์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ในปัจจุบัน มีอัตรา การเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ทำให้เราพร้อมลงทุนเพิม่ อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท โดยล่าสุดคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ ให้ซื้อที่ดินที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อสร้างโรงงานใหม่ คาดว่าจะเริ่มผลิตสินค้าได้ ในไตรมาสแรกของปี 2556 และ ทำให้มีกำลังการผลิตรวมสินค้าบอร์ดและไม้สังเคราะห์เพิ่ม ขึ้นเป็น 90 ล้านตร.ม. ต่อปี ด้านผลประกอบการในปีนี้เราทำได้ดี คือ ประมาณ 7,800 ล้านบาทหรือเติบโตกว่า 10% นับเป็นการตอกย้ำ ความสำเร็จและแนวทางการดำเนินธุรกิจ ทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนา สินค้าที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดยผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม

รักงานไม้ที่ต้องการความประณีต และพิถีพิถันเป็นพิเศษ 3. หลังคา ตราช้าง ไอยร่า รุ่นทิมเบอร์ ไม้แป้นเกล็ด เหมาะ สำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีการเคลือบสี ZTRON Shield ที่มีเนื้อสีทั้งแบบมันและด้าน บนหลังคา ไฟเบอร์ซีเมนต์แบบเรียบได้เป็นรายแรกของโลก ช่วยให้ อายุการใช้งานของสียาวนานกว่าสีไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป กว่าเท่าตัว และชะล้างสิ่งสกปรกออกได้ง่าย (Easy Clean Roo) นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญต่อการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ Green Market โดยเฉพาะ เพื่อ รองรับเรื่อง LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ที่เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับอาคาร ประหยัดพลังงาน ซึง่ คาดว่าน่าจะกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้” เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาเอาใจใส่ ใน สุขภาพของตัวเอง สิง่ แวดล้อม และการอยูอ่ าศัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ SCG เองก็ ใส่ใจในเรื่องนี้มาโดยตลอดเช่นกัน ดังจะ เห็นได้จากการที่มี SCG Eco Value เพื่อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดขึ้นมา และตราช้างเองยัง เป็นหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์รายแรกและรายเดียวที่ ได้รับ การรับรองฉลากเขียว (Green Label) ในประเทศไทย และยังเป็นรายแรกที่ทุกผลิตภัณฑ์ทั้งหลังคา บอร์ด และไม้ สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์ “ไม่มีส่วนผสมของใยหิน” (Asbestos) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 แล้ว ซึ่งมั่นใจว่าความ ตัง้ ใจของเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค ได้เป็นอย่างดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการกล่าว ทิ้งท้าย

สีกัปตันบุกตลาดรีเพ้นท์เจาะบ้านเก่าทาสีใหม่ Spain ดันยอดขายพันล้าน

ประสงค์ น ำเข้ า ประตู แ ละเครื่ อ ง สุขภัณฑ์ กรุณาส่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และราคา มาได้ Mr. Kamal Kaddur, Business Development Manager, Spainoilka company, Poligono,s/n nave 12, Sevilla, Sevilla, Spain, 41080 โทรศัพท์ 34-633386284 โทรสาร 34-900-000000

สีกัปตัน สบช่องตลาด รีเพ้นท์โต พร้อม เปิดตัวทีมบริหารใหม่ ลุยแผนการตลาดเชิงรุก งัดกลยุทธ์เด็ดภายใต้แนวคิด “เฉพาะเจาะจง ตรงจุด ตรงใจ” ดันผลิตภัณฑ์เด่น “กัปตัน รีเพ้นท์” เจาะตลาดสีทาบ้านเก่าดันยอดขาย แตะ 1,000 ล้านบาทในสิ้นปีนี้ พร้อมเปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาเรื่องล่าสุด

นายบวร ศิลป์อโณทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กัปตัน โค๊ทติ้ง จำกัด พร้อมทีมงานบริหารชุดใหม่ กล่าว ว่า ตลาดบ้านประกอบด้วย 2 ประเภท คือ บ้านใหม่และ บ้านเก่า คิดเป็นสัดส่วน 20:80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตลาดบ้าน เก่าจะมีการปรับปรุงมากขึ้นทุกปี เนื่องจากการอาคาร และบ้านส่วนใหญ่ที่สร้างในช่วง 6-10 ปี ขณะนี้ ได้เวลาที่ จะต้องปรับปรุงแล้ว ที่สำคัญปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนไปจากเดิม ไม่นิยมซ่อมแซมสีบ้าน หันมาทาสีบ้าน ใหม่ในทุก 6-10 ปี แต่การทาสีบ้านเก่าที่ ไม่ถูกระบบหรือ ไม่ถูกวิธียังมีอีกมาก กัปตันจึงเล็งเห็นโอกาสว่าหากเข้ามา แนะนำการใช้สีทาบ้านเก่าให้ถูกระบบ ถูกวิธี จะส่งผลให้ ตลาดทาสี บ้ า นซ้ ำ หรื อ รี เ พ้ น ท์ มี โ อกาสขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น

10

หลังคา ตราช้าง รุ่นลอนคู่ สี ใหม่ กลุ่มสีประกายมุก ซึ่งได้ รับการตอบรับที่ดีมากจากทั่วประเทศ เพราะสีสวยเด่นทน นาน และปลอดใยหิน ทั้งยังหนาถึง 5.5 มม. โดยปีนี้ ได้วาง ตลาดสี ใหม่เพิ่มอีก 2 สี คือ สีม่วงประกายมุก และสีส้ม ประกายมุก ในส่วนของตลาดโดยรวม คาดว่าจะเติบโตเพิ่ม จากปีที่ผ่านมาราว 8-10% โดยในส่วนของเป้าหมายการ ขายในปี นี้ มี ก ารวางแผนเอาไว้ ว่ า มี อั ต ราการเติ บ โตใกล้ เคียงกับของปี 2553 “ในปีนี้ทางบริษัทได้เตรียมงบประมาณด้านการตลาด ในประเทศและต่างประเทศโดยรวม ไว้ประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นตลาดด้วยกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรม Above the line และ Below the line อย่างไรก็ดีแม้จะมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ตลาดรวมจะ มีการเติบโตสูง และอาจมีการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดวัสดุ ก่อสร้าง ตนมองว่าการพัฒนาคุณสมบัติสินค้า และการให้ บริการ จะเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจของผู้บริโภคมาก กว่าด้านราคา โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาระแบบและ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกสู่ตลาด ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่วางตลาดในช่วงครึ่งปีแรก คือ 1. ระบบผนัง Cast Wall ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ระบบผนังหล่อ สำหรับกัน้ ห้องภายใน ช่วยแก้ปัญหาของระบบผนังเบาและผนังก่ออิฐแบบเดิม เพราะติดตั้งได้เร็วกว่าผนังก่ออิฐถึง 3 เท่า น้ำหนักเบากว่า ทนไฟได้ดีกว่า และแข็งแรงทนทาน ขณะที่ช่วยแก้ปัญหา เสียงกลวงเมือ่ เคาะผนัง (Hollow Sound) ในระบบผนังเบา 2. ไม้ฝา ตราช้าง สมาร์ทวูด รุ่นโคโลเนียล สีมะค่า และสี สักทอง ไม้สังเคราะห์รุ่นเซาะร่อง กลึงขอบมน จับกลุ่มคน

อีกมาก “ในตลาดบ้านเก่า 80% เรามองว่า ภาวะเศรษฐกิจที่ กลับมาขยายตัวได้ดอี กี ครัง้ ในปีนี้ ประกอบกับถึงเวลาทีบ่ า้ น และอาคารที่มีอายุ 6-10 ปี จะต้องรีเพ้นท์ ซึ่งอาจจะมี สัดส่วนถึง 30% ใน 80% ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ และ ยังไม่มี ใครเข้ามาทำตลาดเท่าที่ควร กัปตันมองเห็นโอกาส ทางธุรกิจจึงเข้ามาบุกตลาดนีอ้ ย่างจริงจัง เรามัน่ ใจว่า ผลิตภัณฑ์ Captain Repaint ของเรามีคุณสมบัติที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และ จะทำให้เราเป็นเบอร์ 1 ของตลาดสีทาบ้านเก่าได้อย่าง แน่นอน” นายบวร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้การมุ่งเจาะตลาดสีทาบ้าน เก่า จะใช้กลยุทธ์ภายใต้แนวคิด “เฉพาะเจาะจง ตรงจุด ตรงใจ” โดยชูผลิตภัณฑ์สีกัปตันรีเพ้นท์ ที่มีคุณสมบัติเด่น เฉพาะ เพือ่ การทาสีบา้ นเก่า ควบคูก่ บั การใช้หลักการบริหาร 5S เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้าให้ ได้มากที่สุด คือ เน้นเรื่อง Speed: การส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลา รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ของลูกค้า Service: การให้บริการที่ดีเยี่ยม พร้อมรับฟัง และช่วยเหลือลูกค้าตลอดเวลา Sales: มีการแบ่งพื้นที่ขาย และจัดสรรจำนวนพนักงานขายในปริมาณที่เหมาะสมเพียง พอต่อการดูแลลูกค้า Supreme Quality: เน้นการสร้าง ยอดขายด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสุดท้าย Stock: การมีสต็อกสินค้าพร้อมขายตลอดเวลา สีกัปตันมองว่า กลยุทธ์นี้จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสี กัปตันรีเพ้นท์ และผลักดันยอดขายโดยรวมให้บรรลุเป้าหมาย 1,000 ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้ หรือเติบโตประมาณ 40%

อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันก็มองข้ามช็อตไปยังเป้าหมาย ระยะยาวที่ต้องการขึ้นเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของ ลูกค้า และเป็น 1 ใน 5 แบรนด์สีชั้นนำของไทยภายในปี 2556 ให้ ได้ บริษัทจัดแคมเปญส่งเสริมการขาย โดยล่าสุดเปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ชื่อ “อดีตไม่สำคัญ ปัจจุบัน กัปตัน รีเพ้นท์” ความยาว 30 วินาที และ 15 วินาที นำ เสนอคุณสมบัติของสีกัปตัน รีเพ้นท์ ที่มีคุณสมบัติครบ ถ้วน และมีอนุภาคของแกรไฟต์ ซิลิโคน เรซิ่น แทรกซึม ผ่านสีเก่าถึงชั้นปูน เพื่อยึดเกาะทนนาน นอกจากนี้ยัง กลบพื้นผิวเก่าได้ดีด้วยเนื้อสีที่เข้มข้นพิเศษ และที่สำคัญ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมา เพือ่ บ้านเก่าโดยเฉพาะ สามารถดูแลบ้านเก่าได้เป็นอย่างดี ภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่นี้ ได้เริ่มออกอากาศทาง สถานี โทรทัศน์ทุกช่องตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2554 ที่ ผ่านมาเป็นต้นไป


เยี่ยมชมโชว์รูมพื้นไม้ลามิเนต แบรนด์ Kronotex บน CDC คอลัมน์แวะเวียนเยี่ยมชมปักษ์นี้ทีมงาน BUILDER NEWS จะพาไปเยี่ยมชมโชว์รูมบริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด ผู้นำเข้าพื้นไม้ลามิเนต ภายใต้แบรนด์ Kronotex จากประเทศ เยอรมันนี และ Adler กัน พร้อมทั้งสนทนากับผู้บริหารงานในแง่ของคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ การ ดำเนินงาน ช่องทางการตลาด การแข่งขัน รวมถึงทิศทางในอนาคตของธุรกิจดังกล่าว ฯลฯ ลองมาฟังทัศนะความเห็นของผู้บริหารยุคใหม่ของเยอรมัน เดคคอร์ ว่าเป็นอย่างไร นายสุรพล ชินเวชกิจมงคล กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด เล่าให้ฟังว่า สำหรับโชว์รูม แห่งใหม่ของเรานัน้ ตัง้ อยูท่ ศี่ นู ย์การออกแบบครบวงจรแห่งแรก ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย หรือ Crystal Design Center (CDC) บนถนนเรียบทางด่วน - รามอินทรา อาคาร D ชั้น 1 โดยมีพื้นที่ โชว์รูมทั้งหมด ประมาณ 120 ตารางเมตร และบริษัทได้ทุ่มเม็ดเงินกว่า 10 ล้านบาทเพื่อ

12

เปิดตัวโชว์รูมแห่งนี้ขึ้นมา สำหรับโชว์รูมแห่งนี้จะเน้นออกแบบในสไตล์ที่เรียบ ง่าย หรูหรา และดูโมเดิร์น ซึ่งจะดูได้จากมุมนำเสนอสินค้า พื้นไม้ลามิเนตนั้น จะถูกออกแบบไว้ภายในผนังด้านซ้ายมือ โดยการดีไซน์ ให้ผนังมีความโค้งมนเพื่อให้มีความสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย และภายในผนังที่โค้งมนนัน้ ได้ซอ่ น พื้นไม้ลามิเนตลวดลาย สีต่างๆ ที่สวยงามตามสมัยไว้หลาก หลายรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้และได้สัมผัสของจริง ส่ ว นการนำเสนอไม้ พื้ น ลามิ เ นตให้ ลู ก ค้ า ได้ ช มนั้ น ที่ โชว์รูมแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นโชว์รูมแรกที่นำเสนอรูปแบบที่ ไม่เหมือนใคร เพราะการจะนำเสนอสินค้าของที่นี่นั้นจะนำ สินค้าติดตั้งไว้ภายใต้ผนังอันโค้งมนออกมานำเสนอลูกค้า โดยการดึงสินค้าออกมาจากผนัง ซึง่ เหมือนกับการดึงลิน้ ชัก บานประตูนนั้ เอง เมือ่ ดึงออกมาก็จะพบกับไม้ลามิเนตในรูปแบบ และลวดลาย สีสันมากมายให้ชม ซึ่งบริษัทจะนำรูปแบบ ของสินค้าทั้งหมดมาไว้คอยบริการลูกค้า เมื่อลูกค้าพอใจใน สินค้าแล้วสามารถเก็บสินค้าไว้ดงั เดิม ด้วยการดันบานประตู เข้าไปในผนังดังเดิม ก็ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเรียบร้อย และมีพื้นที่ใช้สอยอีกมาย ซึ่งเป็นการดีไซน์ที่ทำให้ โชว์รูม สวยงาม ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้น นอกจากดีไซน์ที่สวยงามและโดดเด่นแล้ว ยังมีการ

บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไว้คอยลูกค้าทั้งหมด พร้อม ทั้งมีสต๊อกสินค้าในโกดังกว่า 2,000 ตร.ม. ไว้รองรับความ ต้องการของลูกค้าอีกด้วย ซึง่ ตนมองว่าน่าจะมีพนื้ ทีม่ ากทีส่ ดุ ในขณะนี้ ทัง้ นีม้ แี ผนทีจ่ ะเปลีย่ นสีสนั การดีไซน์ให้กบั โชว์รมู แห่งนี้ทุกปีอีกด้วย


ส่ง Bliss Art ชิมลางตลาด นายสุรพล เล่าให้ฟังอีกว่า ปีนี้บริษัทมีความภูมิใจที่จะ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของพื้นไม้ลามิเนตในรุ่น Bliss Art ซึ่งนำเส้นอลูมิเนียมมาเป็นส่วนประกอบเข้ากับพื้นไม้ ลามิเนต เพือ่ ให้สนิ ค้ามีความสวยงามทันสมัย เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสะท้อนรสนิยมความสวยเรียบหรูและทันสมัย ซึ่ ง การเปิ ด ตั ว สิ น ค้ า ใหม่ รุ่ น นี้ จ ะทำให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ เ ห็ น วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพื้นไม้ลามิเนตจาก เยอรมนนีว่ามีความก้าวหน้านำสมัยเพียงใด สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Kronotex คือ เป็นพื้น ไม้ลามิเนตคุณภาพสูงที่ผ่านกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพจากประเทศเยอรมันนี ซึ่งมีการออกแบบลวดลายทั้งในเรื่องสี และผิวสัมผัสได้ อย่างสวยงามดุจไม้จริงจากธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นสินค้าที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง สุ ด ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคในระดั บ ค่ า มาตรฐาน ยุโรป E1 ด้านกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดนั้น บริษัทจะ ยังคงนำเสนอพื้นไม้ลามิเนต Kronotex ที่มีคุณภาพสูงใน ระดับ Premium Grade อาทิเช่น สินค้ารุ่น Mammut, Exquisit, Amazone, Robusto และ Dynamic เพื่อตอบ

สนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ลูกค้าจะสัมผัสได้ถึง ความแตกต่างของคุณภาพการใช้งาน ความปลอดภัยต่อ สุขภาพ และความสวยงามอย่างแท้จริง รวมถึงคุณภาพ การให้บริการที่ดีที่บริษัทได้นำเสนอต่อลูกค้าด้วยความรับ ผิดชอบอย่างสม่ำเสมอมาตลอดระยะเวลา 10 ปี

วาดเป้าเติบโต 180 ล้านบาท ทั้งนี้ สินค้าพื้นไม้ลามิเนตเป็นสินค้าที่ควรค่าแก่การส่ง เสริ ม และรณรงค์ ใ ห้ มี ก ารใช้ เ พื่ อ ทดแทนทรั พ ยากรไม้ ธรรมชาติของโลกที่ลดน้อยลง โดยปัจจุบันมีวิวัฒนาการ การผลิ ต ที่ มี ค วามสวยงามใกล้ เ คี ย งกั บ ไม้ ธ รรมชาติ จ ริ ง อี ก ทั้ ง สามารถเลื อ กตกแต่ ง ได้ ห ลากหลายสี ห ลากหลาย

อารมณ์ความต้องการและมีความสะดวกรวดเร็วในการติดตัง้ ใหม่หรือติดตั้งทดแทนวัสดุเดิม ดังนั้นบริษัทจึงหวังอย่างยิ่ง ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการ ทำลายทรัพยากรป่าไม้และคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยลูกค้าจะยังคงได้รับคุณค่าของความสวยงามอย่างเป็น ธรรมชาติของไม้จริงจากสินค้าระดับ Premium Grade ของ Kronotex ผนวกกับการบริการด้วยความจริงใจและ ความรับผิดชอบเสมอมาของเรา ซึ่งทำให้ปัจจุบันบริษัท ไทย-เยอรมัน เดคคอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดพื้นไม้ ลามิเนตคุณภาพสูงของประเทศไทย ด้านยอดขายคาดว่าโดยรวมตลอดทั้งปีมีความเป็นไป ได้ทจี่ ะเป็นไปตามเป้าหมายซึง่ กำหนดไว้ทอี่ ตั รา โดยปีทผี่ า่ นมามียอดขายประมาณ 175 ล้านบาท ปีนี้ตั้งเป้าเติบโต ประมาณ 180-190 ล้านบาท ทัง้ นีก้ ลุม่ ลูกค้าหลักของบริษทั จะเป็นกลุ่มงานโครงการเป็นหลัก หรือ 75% ส่วนที่เหลือ อีก 25% จะเป็นกลุ่มลูกค้า Retail หรือ ลูกค้ารายย่อย

13


กรณีแผ่นดินไหวในพม่า ประเทศไทยควรเตรียมรับมืออย่างไร?

แผ่นดินไหวถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ในโลก เพือ่ ปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ ทัว่ โลกมีเขตรอยต่อแผ่นเปลือกโลกทีท่ ำให้เกิดแผ่นดินไหว ตามมามากมาย แต่จุดที่เป็นรอยต่อขนาดใหญ่ และเป็นจุดเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า 80% ของ พื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก

อย่างไรก็ตามแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะมี พลังทำลายล้างได้มากแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่ รู้สึกได้มากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับระยะทางจากศูนย์ กลางแผ่นดินไหว โดยหากอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหว ก็ จะมีความเสียหายมากกว่าจุดอื่นๆ ที่อยู่ห่างออกไป และใน ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เรามักจะพบว่ามีข่าวการเกิดแผ่นดิน ไหวในประเทศเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง ทำให้คนไทยเริ่มตื่นตัว

14

กับเรื่องแผ่นดินไหวมากขึ้น และโดยเฉพาะประเทศไทยมี แนวรอยเลือ่ นทีต่ อ้ งเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทัง้ ทีร่ อยเลือ่ นสะแกง พาดผ่านตอนกลางประเทศพม่า รอยเลือ่ นซุนดา อยูบ่ ริเวณ หมูเ่ กาะนิโคบาร์ ประเทศอินโดนีเซีย และรอยเลือ่ นฟิลปิ ปินส์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเหตุการณ์การเกิด แผ่นดินไหวในประเทศพม่า ซึ่งมีผลกระทบต่อบางพื้นที่ของ ประเทศไทย จึงได้จดั ให้มกี ารแถลงข่าวเพือ่ ให้เกิดการรับมือ กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ รศ.ดร.อมร พิมานมาศ ประธานคณะอนุกรรมการ วิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน กล่าวผ่านงานแถลงข่าว แผ่นดินไหวในพม่ามีผลต่อไทยหรือไม่ว่า แผ่นดินไหวที่เกิด ขึ้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของสถิติการเกิดแผ่นดินไหว และบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวก็เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 57 ริกเตอร์ มาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใน คราวนี้ถึงแม้ว่าจะส่งผลมาถึงกรุงเทพฯ แต่ก็ไม่ทำให้อาคาร เสียหายรุนแรง แม้กระทั่งขนาด 9.1 ริกเตอร์ ที่เกาะ สุมาตรา เมื่อปี พ.ศ.2547 ก็ไม่ทำให้อาคารในกรุงเทพฯ เสียหายร้ายแรง แต่ทำให้อาคารมีการสั่นไหวเท่านั้น ทั้งนี้ เพราะจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวทั้งที่เชียงราย และที่เกาะ

สุมาตราเกิดห่างไกลจากกรุงเทพค่อนข้างมาก จุดที่น่าจะเป็นความเสี่ยงสำหรับอาคารในกรุงเทพ คือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ รอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ ซึ่งเชื่อม ต่อกับรอยเลื่อนสะแกงในประเทศพม่า รอยเลื่อนนี้ที่ผ่าน มาได้เกิดแผ่นดินไหว 5-7 ริกเตอร์ มาแล้วและเนื่องจาก รอยเลื่อนเหล่านี้ อยู่ห่างจากกรุงเทพเพียง 300 กม. เท่านั้น จึงเป็นจุดเสี่ยงพอสมควร ดังนั้นอาคารในกรุงเทพ จะต้องเตรียมความพร้อมให้ดี หากเป็นอาคารใหม่ควรให้มี การก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวงปี 2550 และ ควรมีการออกแบบให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหว โดยเน้น การใส่เหล็กปลอกในให้เสาสูง เพื่อเพิ่มความเหนียวทำให้ อาคารโยกตัวไปมาได้มากขึ้น แต่หากเป็นอาคารที่ก่อสร้าง ไปแล้ ว สามารถทำการเสริ ม กำลั ง โดยใช้ แ ผ่ น คาร์ บ อน ไฟเบอร์หรือใช้เฟอร์โรซีเมนต์เพื่อเพิ่มความเหนียวให้กับ อาคาร ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพได้รับการพิสูจน์ในห้อง ปฏิบัติการทดสอบมาแล้ว ผศ.ดร.อาณัติ เรืองรัศมี อนุกรรมการผลกระทบ จากแผ่นดินไหวและแรงลม วสท. กล่าวถึงเรื่องแผ่นดิน ไหวและผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารว่า แผ่นดินไหวครั้ง นี้ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนบริเวณภาคเหนือและกรุงเทพ จากการตรวจวัดอัตราเร่งด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ทำการ วิเคราะห์เพื่อหาระดับการสั่นสะเทือนที่เกิดบริเวณต่างๆ ซึ่ง ในการบรรยายได้อธิบายลักษณะของแผ่นดินไหวที่เกิดและ ผลกระทบต่อโครงสร้าง บทเรียนเบื้องต้นทางวิศวกรรมมี ดังนี้ 1. ระดับความเร่งที่ผิวดินมีค่าใกล้ 0.1 g หรือมาก กว่าในบริเวณใกล้ อำเภอแม่สาย ซึ่งมีค่าความเร่งต่ำกว่า ระดับที่ใช้มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่น ดินไหว 2. พบการขยายตัวของความเร่งที่ผิวดินในกทม.โดย ระดับความเร่งที่ กทม. อยู่ในระดับต่ำ แต่การสั่นเกิดเป็น เวลานานประมาณ 2-3 นาที 3. พบผลกระทบต่อดิน อย่างมีนัยสำคัญ คือการวิบัติ ของทางลาด และร่องรอยการเพิ่มของแรงดันในดิน 4. ควรมีการป้องกันความเสียหายต่อโบราณสถาน


และระบบสาธารณูปโภค 7 รายการตรวจสอบอาคารเบื้องต้นหลังเหตุ แผ่นดินไหว จักรพันธ์ ภวังค์คะรัตน์ ประธานสาขาวิศวกรรม เครื่องกล วสท. ได้แนะนำการตรวจสอบอาคารเบื้องต้น หลังเกิดแผ่นดินไหวว่า นอกจากการตรวจสอบรอยแตก ร้าวของโครงสร้างและวัสดุของอาคารแล้ว ฝ่ายบริหาร อาคารควรตรวจสอบรายการต่อไปนี้ทันทีหลังเกิดเหตุแผ่น ดินไหว คือ ลิฟต์ ตรวจสอบโดยการให้ลิฟต์วิ่งขึ้นจากล่าง สุดจนถึงชั้นบนสุด เพื่อตรวจว่ามีการติดขัดหรือมีความสั่น สะเทือนผิดปกติหรือไม่ ท่อน้ำ ตรวจสอบว่าในช่องท่อน้ำแนวดิ่ง ได้แก่ ท่อน้ำ ประปา ท่อน้ำดับเพลิง ท่อน้ำระบบปรับอากาศ เพื่อตรวจ สอบว่ามีท่อแตกรั่วซึมหรือไม่ ท่อก๊าซหุงต้ม ตรวจสอบที่ตั้งถังก๊าซและตลอดแนวท่อ ก๊าซ เพื่อตรวจว่ามีการรั่วซึม หรือมีกลิ่นก๊าซหุงต้มหรือไม่ ถังน้ำประปา ตรวจสอบถังน้ำประปาบนชัน้ หลังคา หรือ ชั้นกึ่งกลางอาคาร เพื่อตรวจสอบว่าความเสียหายหรือไม่ สายไฟฟ้าและตัวนำไฟฟ้าแนวดิ่ง ตรวจสอบในห้อง ไฟฟ้าประจำชั้น เพื่อตรวจสอบว่ามีการลัดวงจร มีกลิ่นไหม้ มีความร้อน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือไม่ ท่อระบายความร้อน ตรวจสอบความเสียหาย ความ มั่นคงแข็งแรงเพื่อตรวจสอบว่ามีการแตกร้าว น้ำรั่ว ยึดติด มั่นคงแข็งแรงอยู่กับฐานหรือไม่ สิ่งของร่วงหล่นได้ ตรวจสอบการร่วงหล่นของสิ่งของ รอบอาคาร เพื่อตรวจสอบว่าสิ่งของที่ยึดติดกับตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ กระถางต้นไม้ วัสดุอาคาร มีการ หลุดร่วงหรือไม่ นอกจากนี้ ยั ง ได้ ใ ห้ ค ำแนะนำการตรวจสอบอาคาร เบื้องต้น สำหรับประชาชน คือ ตรวจสอบบันไดหนีไฟ ต้อง ให้ป้ายบอกทางเข้าประตูหนีไฟเห็นได้อย่างชัดเจน ประตู หนีไฟเปิดเข้าได้ตลอดเวลา ภายในบันไดหนีไฟจะต้องไม่มี

จริงๆ แล้วมีกฎหมายฉบับใดหรือข้อใด ที่ห้ามสร้างโรงแรมข้างวัดหรือไม่ คำถามนี้ ม าจากคนที่ จ ะสร้ า งโรงแรม รีสอร์ทเล็กๆ หลังหนึ่ง เผอิญมีวัดอยู่ ใกล้ก็เลยถามมา แต่ ไม่ ได้บอกว่าอยู่ที่ ไหนชัดเจน ก็จะขอตอบตามหลักฐานที่มี ความจริงการขอ อนุญาตสร้างโรงแรม ตัง้ โรงแรม มีกฎหมาย กฎเกณฑ์ มากมาย ไม่มีครับ แต่มีความเข้าใจว่ามีข้อห้าม เรือ่ งมันมีอย่างนี้ มีคำสัง่ กระทรวงมหาดไทย ที่ 278/2528 ข้อ 1(2) เรื่องหลักเกณฑ์การขอ อนุญาต เขียนว่า (2) สถานที่ตั้ง (โรงแรม) ต้องไม่อยู่ใกล้สถานที่ ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด สถานที่สำหรับปฏิบัติ ธรรมทางศาสนา สถานพยาบาลผู้ป่วยหรือโรงพยาบาล ในรัศมี 100 เมตร และต้องตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะสม สะดวกแต่การตรวจตรา ควบคุมของทางราชการ ขอยืนยันว่า คำสั่งกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ไม่ใช่ กฎหมาย ไม่ใช่กฎกระทรวง ไม่ได้ออกภายใต้กฎหมายใด แต่ถ้ามีการบังคับใช้กันอยู่โดยที่ไม่เคยไม่ใครคัดค้าน เป็น ประกาศออกมาลอยๆ ไม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อทราบทั่วกัน แต่กลายมาเป็นข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

สิ่งกีดขวางทางเดิน และภายในต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ เมื่อไปถึงชั้นล่างแล้วประตูสามารถเปิดออกสู่ภายนอกได้ และภายในบันไดหนีไฟมีแสงสว่างฉุกเฉินจากแบตเตอรี่ซึ่ง ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 40 x 30 ซม. พร้อมดวงไฟ 2 ดวง การตรวจสอบขั้นต่อไปจะต้องตรวจสอบไฟฟ้าสำรอง จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อไฟจากการไฟฟ้าดับ อาคารจะ ต้องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จ่ายไฟแสงสว่างในทางเดินและ ภายในบันไดหนีไฟ สังเกตได้โดยในวันที่มีไฟฟ้าดับ ภายใน 10 วินาทีต้องมีไฟแสงสว่างบางดวงติดขึ้นมาและไฟแสง สว่างทุกดวงในบันไดหนีไฟต้องติดขึ้นมา ขั้นตอนที่สามจะ ต้องมีสปริงเกลอร์ดับเพลิง เพราะอาคารที่มีระบบสปริง เกลอร์จะต้องปลอดภัยกว่าอาคารทีไ่ ม่มมี าก หากเกิดเพลิงไหม้

ขึ้นระบบสปริงเกลอร์จะดับไฟให้อัตโนมัติโดยไม่พึ่งพาคน ซึ่ ง เราสามารถสั ง เกตได้ โ ดยง่ า ยว่ า ที่ เ พดานมี หั ว สปริ ง เกลอร์ โดยหัวโลหะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ซม. มี กระเปาะน้ำยาสีแดง นอกจากนี้ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องใช้งานได้ โดยสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะแจ้งเตือน ให้อพยพตั้งแต่ไฟเพิ่งเริ่มต้น สามารถจับควันเพียงเล็กน้อย ได้ และสุดท้ายจะต้องตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร ประจำปี โดยวิศวกรและสถาปนิกเป็นเหมือนการตรวจสุขภาพ ประจำปี หากมีปัญหาจะแก้ไขได้ทันทวงที โดยประชาชน ทั่วไปสามารถร้องขอเพื่อตรวจสอบหนังสือรับรองการตรวจ สอบอาคาร ซึง่ ออกโดยเจ้าพนักงานท้องถิน่ เช่น กทม. หรือ องค์กรส่วนท้องถิ่นจากเจ้าของอาคาร

ที่เป็นผู้อนุญาตตั้งโรงแรม ต่อมามีหนังสือที่ มท. 0207/ว.1487 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 ได้ย้ำข้อ ปฏิบัติในเรื่องนี้อีกครั้ง โดยอ้างว่ามีผลใช้ บังคับโดยชอบธรรมและบังเกิดผลดีต่อทาง ราชการ (ไม่ทราบว่าผลดีทวี่ า่ เป็นอย่างไร) ในชัน้ นีย้ งั ไม่ตอ้ ง ดำเนินการแก้ไขหลักเกณฑ์ การขออนุญาตก่อสร้างโรงแรม ตามคำสั่งดังกล่าว แต่หากท้องที่ใดมีความจำเป็นที่จะต้อง ก่อสร้างโรงแรมใกล้สถานที่ราชการ โรงเรียน วัด ในรัศมี 100 เมตร ให้เสนอขออนุญาตกระทรวงมหาดไทย ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ เ ลยกลายเป็ น เรื่ อ งของการเลื อ ก ปฏิบตั ิ ทีบ่ างพืน้ ทีก่ ม็ คี วามเคร่งครัดทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามประกาศ ฉบับนี้ บางพื้นที่ก็ไม่มีความเคร่งครัด และบางพื้นที่ก็มีการ อนุโลมไป ตัวอย่างโรงแรมสำคัญในกรุงเทพฯ ก็มีโรงแรมสยาม เคมปินสกี้ โฮเต็ล โรงแรมเซนทารา แกรนด์ เอท เซ็นทรัล เวิล์ค บริเวณถนนพระราม 1 อยู่ติดกับวัดปทุมวนาราม และโรงเรียนวัดปทุมวนาราม โรงแรมเซนจูรี่ โฮเต็ล บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง อยู่ติดกับวัดตะพาน และโรง เรียนทัศนาวรุฬ โรงแรมเล็กๆ หลายโรงที่รายล้อมอยู่รอบ วัดใหม่อมตรรส วัดอินทรวิหาร วัดตรีทศเทพ เขตบางขุนพรหม ในต่างจังหวัดก็เช่นกัน โรงแรมบริเวณประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ระหว่างวัดและโรงเรียน เป็นต้น ดังนั้น หากท่านประสงค์จะสร้างโรงแรมบังเอิญมีที่อยู่ ใกล้วัดถ้าจะทำตามแบบเดิมๆ ก็ขออนุญาตเป็นการเฉพาะ ตามประกาศมหาดไทย มท.0207/ว.1487 ไปตามธรรมดา หากต้องการความชัดเจนก็ขออนุญาตไปตามปกติ เมื่อได้

รับคำตอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นอำนาจ ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก็อทุ ธรณ์คำสัง่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์อาคารว่า คำสัง่ ดังกล่าวใช้บงั คับ มิได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับ หากเป็นหน่วยงานอื่นที่ รับ ผิด ชอบในการอนุญ าตให้ใช้ ส ถานที่ ป ระกอบกิจการ โรงแรมก็คงต้องร้องต่อศาลปกครอง คำร้องขอในที่นี้ก็คือ ผู้มีอำนาจหน้าที่นี้ควรจะทำให้ ชัดเจน ให้เป็นกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ว่า โรงแรม ประเภทใด ขนาดใด จะให้ตั้งอยู่ได้ในที่ใดบ้าง กรณีอยู่ติด วัดติดโรงเรียนต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยชัดเจน เรือ่ งทีเ่ ป็นข้อสังเกตคือ คำว่าโรงแรมในอดีตถึงปัจจุบนั แตกต่างกันมาก โรงแรมอาจมีพื้นที่ที่สำคัญเช่น ใช้ในการ ประชุมระดับสากลขนาดใหญ่ ไปจนถึงโรงแรมที่เป็นที่พัก ผ่อนส่วนตัว หรือเป็นเพียงห้องเล็กๆ สำหรับพักระหว่าง เดินทาง สั้นๆ ก็ได้ เรื่องนี้ควรจะต้องกำหนดให้ชัดเจนเสียที เพราะทุก วั น นี้ ก ลายเป็ น ช่ อ งว่ า งให้ เ กิ ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ไ ปตาม วินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่มีกฎหมายรองรับอำนาจ จึงก่อ ให้เกิดคำนินทาอันฉ้อฉล หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง “เรา คือที่ปรึกษา” เพียงฝากคำถามเข้ามาที่เรา โทรศัพท์ 0-2717-2477 ต่อ 159 โทรสาร 0-2717-3843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ จะเป็นผู้ ไขข้อข้องใจผ่านคอลัมน์ กฎหมาย กับการก่อสร้าง ให้ทุกท่านต่อไป

15


แผ่นดินไหวทำตลาดคอนโดฯ หด เหตุต้นทุนพุ่งแบงก์ขอดูแบบก่อนอนุมัติ ทั น ที ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าเมื่อ วันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสูงหลาย อาคารในกรุงเทพฯ รับรูไ้ ด้ถงึ แรงสัน่ สะเทือน สร้างความตก อกตกใจให้กบั ผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในอาคารสูงไม่นอ้ ย จากเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายเริ่มตื่นตัว จากที่เคยคิดว่า เป็นเรื่องไกลตัว ไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องเร่งออกมาแถลงการณ์ ทั้ง เรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการที่เข้มงวดกับผู้ก่อสร้าง อาคาร ในขณะที่ผู้บริหารของบริษัทที่ทำการพัฒนาโครงการประเภทคอนโดฯ ต้องออกมายืนยันถึงความมั่นคงของ อาคารบริษัทที่บริษัทตนทำการพัฒนา ยืนยันปลอดภัยแต่ยอมรับมีผลกระทบ ต่อการขาย นายธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า อาคารสูงที่สร้างขึ้นหลัง จากปี 2550 ก็มีการกำหนดเรื่องของการรับน้ำหนัก ความ ต้านทานและก็มีความคงทนของอาคาร และพื้นที่ดินบริเวณ รอบอาคาร มีการต้านทางแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว จะ มีการคำนวณรับแรงต้นทานแผ่นดินไหวไว้ได้ ฉะนั้นตึกสูงที่ ในกรุ ง เทพฯและต่ า งจั ง หวั ด ทุ ก ประเภทที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ กระทรวงปี 50 มีความมั่นใจว่าปลอดภัยจากแรงสั่นสะ เทือนแผ่นดินไหว แต่คงส่งผลกระทบต่อยอดขายคอนโดฯ แน่นอน เพราะว่าคนทั่วไป ยังมีความวิตกกังวลว่า อยู่ตึก สูงแล้วมีความรูส้ กึ ว่าไม่ปลอดภัยอยูแ่ ล้ว นอกจากนีย้ อดขาย คงจะกระทบไม่เพียงเฉพาะเรื่องแผ่นดินไหวเท่านั้น แต่ยังมี เรื่องของโอเวอร์ซัพพลาย อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้น เมื่อหลายปัจจัยมารวมกันย่อมส่งผลให้ตลาดที่อยู่อาศัยใน รูปของคอนโดมีการเติบโตที่ลดลง ด้านนายอุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ออกมายืนยันถึง การก่อสร้างคอนโดฯในเครือแสนสิรทิ กุ โครงการ มีการออก-

“ลัดดารมย์ Elegance ราชพฤกษ์รัตนาธิเบศร์” บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านหรู ภายใต้แบรนด์ “ลัดดารมย์ Elegance ราชพฤกษ์รัตนาธิเบศร์” เป็นคฤหาสน์ หรู ส ไตล์ แ คลิ ฟ อร์ เ นี ย สร้ า งเสร็ จ ก่ อ นขายใน ราคาเริ่มต้น 15 ล้าน บาท ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน 110-250 ตารางวา จำนวน 134 ยูนิต พื้นที่ใช้สอย 214-358 ตารางเมตร พร้อมฟังก์ชั่น ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ฟังก์ชั่นพิเศษ ห้องน้ำรุ่น ใหม่สไตล์ Venetian ดีไซน์โปร่งด้วยบานกระจก See Through และทางเชื่อมต่อจากคฤหาสน์สู่เรือนรับรอง ส่วนตัว โดดเด่นด้วยทำเลบนถนนราชพฤกษ์ ที่สามารถ เชือ่ มต่อเส้นทางการเดินทางได้หลากหลายสาย อาทิ ทางด่วนแจ้งวัฒนะ ทางด่วนงามวงศ์วาน สาทร พร้อมสิ่ง อำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สโมสรสไตล์ Modern California สระว่ายน้ำ Free Form ฟิตเนส สวน

16

ผู้ออกแบบ ซึ่งเรื่องนี้ รศ.ดร.เป็นหนึ่ง วานิชยัช สถาบัน เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ในฐานะหัวหน้าโครงการ ลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวประเทศไทย สกว. ให้ความเห็น เป็นไปในทำนองเดียวกันคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็มี ความเสี่ยงเหมือนกัน ผลจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่มากๆ ทีม่ าจากแหล่งไกล ยังส่งผลให้อาคารส่วนใหญ่เฉพาะอาคาร สูง 15 ชั้นขึ้นไป ที่จะได้รับผลกระทบ ส่วนของตัวอาคารที่บอกกันว่าได้มีการออกแบบต้าน แผ่นดินไหวไว้แล้วนั้น สังเกตจากภายนอก คนทั่วไปดูไม่รู้ หรอกว่า อาคารที่เห็นถูกออกแบบให้ต้านแผ่นดินไหวได้ หรือเปล่า ดูเผินๆ ดูไม่ออก อีกทัง้ ในส่วนของกรุงเทพฯ กฎหมายควบคุมอาคารว่าด้วยการก่อสร้างอาคาร ต้านแรงสัน่ สะเทือนจากแผ่นดินไหว เพิ่งเริ่มใช้เมื่อปลายปี 2550 และ ยังอยู่ในขัน้ ของการพัฒนา ซึง่ เรือ่ งนีย้ งั เป็นเรือ่ งใหม่ ถ้าพูด กันจริงๆ เมืองไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับอาคารต้าน แผ่นดินไหว เป็นเพราะต้นทุนที่สูงกว่าอาคารปกติ ในขณะที่ ศ.ดร.ปณิธาน ลักคุณะประสิทธิ์ หัวหน้า ศู น ย์ เ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นวิ ศ วกรรมแผ่ น ดิ น ไหว และการสัน่ สะเทือนภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แนะแนวทางการออก ประกาศหรือกฎหมาย กำหนดให้ผู้ประกอบการอาคารชุด อาคารสาธารณะต้องเปิดเผยแบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ต้านแผ่นดินไหว เพื่อจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ การก่อสร้างได้ว่า มีมาตรฐานหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการ ตัดสินใจด้วย เชื่อคอนโดหดเหตุต้นทุนพุ่ง นายชาติชาย พยุหนาวีชยั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า จากแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ในประเทศพม่าที่ส่งแรงสะเทือนต่ออาคารสูงในไทย และกรุงเทพฯ จะส่งผลทางจิตวิทยาต่อกลุ่มคนที่ต้องซื้อ คอนโดมิเนียมหรือที่อยู่อาศัยแนวสูงให้ชะลอการตัดสินใจ ชะลอไป หรืออาจมีการซื้อประกันภัยแผ่นดินไหวมากขึ้น โดยคาดว่าตลาดคอนโดมิเนียมในปีนี้จะมีทิศทางการเติบโต ที่ลดลง และในเร็วๆ นี้ธนาคารอาจมีการพ่วงผลิตภัณฑ์ สาธารณะขนาดใหญ่กว่า 3 ไร่ ประกันภัยด้านธรณีพบิ ตั เิ พือ่ เป็นทางเลือกให้กบั ลูกค้าสินเชือ่ ที่อยู่อาศัยที่ต้องการลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว เพราะ “คาซ่า ดีวา่ สาทร-กัลปพฤกษ์” อาคารสมัยใหม่ในไทยจะสามารถรับแรงสั่นจากแผ่นดินไหว บริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ไม่เกิน 6 ริกเตอร์ ดังนั้นหากมีเหตุแผ่นดินไหวที่ 7-8 หรือ PPP บริษัทฯ ใน ริกเตอร์ อาคารส่วนใหญ่จะได้รับความเสียหาย ซึ่งจากเหตุ เครือ CMC Group เปิด ที่เพิ่งเกิดขึ้นอาจทำให้คนรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัยและ ตัวโครงการโฮมออฟฟิศ ไม่กล้าซื้อที่อยู่อาศัยแนวสูง ดังนั้นในปีนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ ภายใต้ชื่อ “คาซ่า ดีว่า อาศัยแนวสูงจะมีการปรับตัวหันมาทำโครงการที่มีความสูง สาทร-กัลปพฤกษ์” โฮม ออฟฟิศสไตล์ สูง 3 ชั้นครึ่ง หน้ากว้าง 5 เมตร ตั้งอยู่ ไม่เกิน 8 ชั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ จำนวน 62 ยูนิต มีพื้นที่ใช้สอย 180- มากขึน้ อาคารแนวสูงของธนาคารจะมีไม่มาก เพราะโครงการ 220 ตารางเมเตร มูลค่าโครงการ 250 ล้านบาท ออกแบบ ส่วนใหญ่ได้เปิดขายไปเกือบหมดแล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “ที่สุด...ของการใช้ชีวิต” เพื่อรองรับความ ด้านนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ต้ อ งการของลู ก ค้ า กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น เจ้ า ของธุ ร กิ จ ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า การปล่อยสินเชื่อ SMEs ในย่านสาทร สีลม กัลปพฤกษ์ ที่มีความต้องการที่ โครงการให้กับอาคารสูง ธนาคารจะเข้าไปตรวจสอบว่า มี อยู่อาศัยเพื่อทำธุรกิจการค้า ในราคาเริ่มต้นเพียง 3.89 การก่อสร้างและออกแบบให้มีความยืดหยุ่นต่อแผ่นดินไหว ล้านบาท ศักยภาพ เดินทางสูท่ กุ จุดมุง่ หมายได้อย่างรวดเร็ว ได้หรือไม่ก่อนจะมีการอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าสร้าง จากเส้นทางหลักถนนกัลปพฤกษ์ เพียง 5 ก.ม. ถึงย่าน อาคารสูงขึ้น และมีผลต่อราคาคอนโดมิเนียมและอาคาร ธุรกิจสำคัญ สาทร สีลม ใกล้ถนนสายหลัก เช่น ถนน กาญจนาภิเษก เพชรเกษม พระราม 2 และวงแหวนอุต- สำนักงาน ส่วนจะมากแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ สาหกรรม รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ว่าต้องการให้รับแรงสั่นสะเทือนได้มากน้อยแค่ไหน เพราะ ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ยิ่งรับการสั่นได้มากต้นทุนจะยิ่งสูง

แบบโครงสร้างให้มีความแข็งแรง และการรับน้ำหนักได้ มากว่ามาตรฐานกำหนดถึง 2.5 เท่า โดยใช้วิธีเสริมเหล็ก ตามจุดสำคัญคือ เสาเข็ม พื้น คาน มากกว่าปกติ ส่วนนาย อนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บอกว่า ทันทีที่เกิดแผ่นดินไหว ได้ให้บริษัทลูกคือ บริษัท สมาร์ท เซอร์วสิ ฯ ทำการตรวจสอบคอนโดฯ ทัง้ หมดทีก่ อ่ สร้าง แล้วเสร็จ พบว่าไม่ได้รบั ความเสียหาย แต่กย็ อมรับว่า ใน ระยะสั้นเป็นไปได้ว่า ลูกค้าอาจเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับ การเข้าพักอาศัยในตึกสูง แต่มั่นใจว่าจะไม่ถึงขั้นยกเลิกการ จองซื้อห้องชุด สำหรับนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ยืนยันเช่นเดียวกันว่า เท่าทีบ่ ริษทั ได้พฒ ั นาอาคารสูงมาครบ 180 อาคาร ยังไม่มีอาคาสูงในเครือมีปัญหาด้านโครงการ ในขณะที่นายดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่า คอนโดฯ แบรนด์ SYM ของบริษัทที่ ถนนวิภาวดีรงั สิต ก็ไม่ได้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหวเช่นกัน เพราะช่วงเวลาก่อสร้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวง เรื่องความต้านทานแผ่นดินไหว อาคารต้านแผ่นดินไหวคนทั่วไปดูไม่รู้ อย่างไรก็ตาม อาคารทีม่ กี ารก่อสร้างหลังจากทีม่ กี ฎหมาย ควบคุมอาคารว่าด้วยการก่อสร้างอาคารต้านทานแรงสั่น สะเทือนจากแผ่นดินไหว รศ.อมร พิมานมาศ ประธาน คณะอนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพาน วสท. กล่าวว่า เวลาขออนุญาตการก่อสร้าง ทางโยธาธิการ จะดู ในเรื่องของถนน ระยะถอยร่น และอื่นๆ แต่จะไม่มีการ คำนวณในเรื่องของตัวอาคารว่าสามารถต้านทานแรงแผ่น ดินไหวได้จริงหรือไม่ ดังนั้นเราจะไม่รู้ได้เลยว่าอาคารนั้นถูก ออกแบบให้มีแรงต้านแผ่นดินไหวได้ตามข้อกฏหมายกำหนด หรือไม่ ดังนัน้ เรือ่ งนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งของสามัญสำนึกของวิศวกร


สถิติการเกิด แผ่นดินไหว ในประเทศไทย

โดย นายวสันต์ คงจันทร์

กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์

เมื่อฉบับที่แล้ว ผมเขียนเรื่องแผ่นดินไหว ประเทศไทย และทำเลอสังหาริมทรัพย์ ค้าง เอาไว้ ฉบับนี้เลยต้องขอต่อด้วยเรื่องสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย โดยมาดูกันใน เรื่องของบันทึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยในรอบ 3 ปีกันครับ วัน/เดือน/ปี

ศูนย์กลาง/ ตำแหน่งที่รู้สึก

ขนาด/บันทึกเหตุการณ์ ความรุนแรง (มาตราริกเตอร์)

20 ก.พ.51 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา 7.5 รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯ และ จ.ภูเก็ต 15.05 น. 2.70N 95.90E อาจเกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกล้ศูนย์กลาง 22 เม.ย.51 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 3.9 รู้สึกสั่นไหวได้ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 02.31 น. 18.89N 98.97E 12 พ.ค.51 มณฑลเสฉวน, จีน 7.8 รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯหลายแห่ง 13.27 น. 31.7 N 102.7 E ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตประมาณ 20,000 คน 1 ก.ค.51 อ.พร้าว เชียงใหม่ 3.8 รู้สึกสั่นไหวได้ที่ จ.เชียงใหม่ 16.45 น. 19.26 N 99.24 E 21 ส.ค.51 พรมแดนพม่า-จีน 5.7 รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯ หลายแห่ง 19.24 น. 25.1 N 97.82 E ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บหลายคน 22 ก.ย.51 ชายฝั่งตอนใต้ของพม่า 5.2 รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงหลายแห่งในกรุงเทพฯ 20.30 น. 15.7 N 96.2 E 23 ธ.ค.51 อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 4.1 รู้สึกสั่นไหวในบริเวณ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 13.38 น. 8.65 N 98.99 E 30 ก.ย.52 ตอนกลางเกาะสุมาตรา 7.9 รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพฯ 17.16 น. 1.1S 99.1E ประเทศอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1000 คน 20 มี.ค. 53 ประเทศพม่า (แม่สาย) 5.0 รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่ จ.เชียงราย 02:53 น. 21.2 N 100.3 E 5 เม.ย. 2553 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 3.5 รู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมือง จ.เชียงราย 06:42 น. 19.94 N 99.95 E 9 พฤษภาคม 2553 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 7.3 รู้สึกสั่นไหวได้บนอาคารสูงบางแห่งใน จ.ภูเก็ต, 19:59 น. 3.59 N 96.04 E พังงา, สุราษฎร์ธานี, สงขลา และ กทม. 6 กรกฎาคม 2553 ประเทศพม่า (อ.แม่สาย) 4.5 รู้สึกสั่นไหวได้ทั่วไปบริเวณ อ.แม่สาย อ.แม่จัน 22:23 น. 20.42 N 99.83 E อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน และ อ.เมือง จ.เชียงราย 23 กุมภาพันธ์ 2554 ประเทศลาว อ.เมืองเลย 5.3 รู้สึกสั่นไหวได้หลายจังหวัด เช่น เลย น่าน แพร่ 22:53 น. 21.2 N 100.3 E อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ที่มา : www.seismology.tmd.go.th (มีข้อมูลย้อนหลังถึง 2,000 กว่าปี) เอาไว้ฉบับหน้าผมจะมาว่าเรื่องการเตรียมตัวรับกรณีการเกิดแผ่นดินไหว ว่าจะทำอย่างไรเราถึงจะปลอดภัย

17


อากาศแปรปรวนส่งกระแสรักษ์โลกพุ่ง บริษัทรับสร้างเบนเข็มจับกลุ่มกรีนเฮ้าส์

กระแสรักโลกมาแรง หลังสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก บริษัทรับสร้างบ้านหันมาจับ คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยให้ลงตัวที่สุด ในขณะเดียวกันเรา กลุ่มกรีนเฮ้าส์ ล่าสุด โฟร์พัฒนาเตรียมคลอด “กรีน ซี่รีส์” 4 แบบ ในขณะที่ อีโค่ เฮ้าส์ ชูหลัก ก็เอาคอนเซ็ปต์ความเป็นอีโค่เฮ้าส์ เข้าไปนำเสนอ เป็นการ กลศาสตร์ แอบอิงธรรมชาติ วางบ้านให้ถูกทิศทางลม แสงแดด ผืนน้ำ ช่วยประหยัดพลังงาน ผสมผสาน ทั้งในเรื่องของการประหยัดพลังงาน การใช้ชิด โฟร์พัฒนาเปิดตัว “กรีน ซี่รีส์” นายปราโมทย์ ธีรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท โฟร์พัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ออกแบบบ้านซีรี่ส์ ใหม่ “กรีน ซี่รี่ส์” เป็นบ้านที่เน้นการอยู่สบาย โดยใช้ วิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมในการออกแบบที่ผนวก 5 สิ่ง เอาไว้ด้วยกัน โดยสิ่งแรกที่คำนึงถึงก่อน คือทิศทางการรับ ลม การป้องกันแสงแดด 2. ความร้อนใต้หลังคา ด้วยการ

ใช้แผ่นกันความร้อนใต้หลังคาที่มีความหนาขึ้น เพื่อป้องกัน ความร้อนกระจายเข้าสู่ตัวบ้าน และถ้ายังมีเล็ดลอดเข้ามา ได้ ก็สามารถระบายความร้อนออกทางด้านชายคา ซึ่งเป็น ระแนง อีกทั้งยังใช้แผ่นฝ้าที่มีฟอยล์กันความร้อนป้องกันไม่ ให้ความร้อนกระจายลงสู่ตัวบ้านอีกชั้นหนึ่ง 3. ผนัง มีการ เลือกใช้วัสดุมวลเบา พื้น เลือกใช้วัสดุที่เป็นไม้เทียม เพื่อ ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันวัสดุทดแทนไม้ มีการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น ส่วนสีก็เลือกใช้สีที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อคน 4. กำลังเจรจากับทางซีแพ็คโมเนีย ที่จะใช้หลังคาที่เคลือบ สารสะท้อนความร้อน และสามารถชำระล้างสิ่งสกปรก ที่มาจับกระเบื้องหลังคาได้ด้วยน้ำฝน ดังนั้นหลังฝนตก หลังคาจะดูใหม่เหมือนเดิม 5. เลือกใช้ชักโครกประหยัดน้ำ ด้านสไตล์บา้ น “กรีน ซีร่ สี่ ”์ จะเป็นแบบคอนเทมโพลารี่ มี 4 แบบให้เลือก เป็นบ้านสูง 3 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย ประมาณ 200 ตารางเมตรถึงกว่า 300 ตารางเมตร ราคา เริ่มต้นที่ประมาณ 4 ล้านบาท โดยบริษัทจะเปิดตัว กรีน ซี่รี่ส์ ประมาณเดือนมิถุนายน 2554 ใช้เวลา 2 ปี ในการวิจัยแบบ ในการออกแบบบ้าน “กรีน ซี่รี่ส์” นั้น บริษัทได้ทำการ ศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การออกแบบและปลู ก สร้ า งบ้ า น ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2552 จนเป็นทีแ่ น่ใจแล้วว่าบ้านทีบ่ ริษทั ออกแบบมานัน้ ต้อง เป็นบ้านที่อยู่สบายจริงๆ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวม ถึงประหยัดพลังงานได้จริง การทีบ่ ริษทั ฯ ออกแบบบ้าน กรีน ซีรสี่ ์ ให้เป็น 3 ชัน้ นัน้ เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าอายุ 30-40 ปี และกลุ่มลูกค้าในเมืองที่ ต้องการสร้างบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเก่า ซึ่งมีพื้นที่ค่อน ข้างจำกัด ในขณะที่ครอบครัว เป็นครอบครัวใหญ่ที่ ไม่ต้อง-

18

การเดินทางไกล ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้ตลาดมีการขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง จากการสำรวจพบว่าในปี 2553 กลุ่มลูกค้าที่ ต้องการสร้างบ้านหลังใหม่แทนบ้านหลังเก่ามีถึง 15% ในปี 2554 คาดว่าจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 20% นอกจากนี้ ในครึ่งปีหลัง บริษทั จะออกแบบบ้าน กรีน ซีร่ สี่ ์ อีก 4 แบบ แต่จะเป็น บ้านแบบ 2 ชั้น เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคให้ ได้กว้างขึ้น สำหรับภาพรวมของตลาดรับสร้างบ้านในปีนี้ ในครึ่ง ปีแรกมองว่ายังไม่หวือหวา เนื่องจากมีหลายปัจจัยเข้ามา กระทบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง ราคาน้ำมัน ซึ่งมีผล ต่อการขนส่งที่จะทำให้ราคาวัสดุปรับตัวสูงขึ้น แรงงานก็ อาจเป็นอีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจากมีเมกะโปรเจ็กต์เกิดขึ้น ส่วนครึ่งปีหลังคงต้องรอดูในเรื่องการเมืองกันต่อไป เพราะ ไม่แน่ว่าจะมีการเลือกตั้งขึ้นจริงหรือไม่ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า เรื่องการเมืองนั้นมีผลกระทบต่ออารมณ์ของคนที่ต้องการ จะปลูกบ้านอยู่พอสมควร อี โค่เฮ้าส์ใช้ปรัชญา 6 ประการ นายสันติ พิศาลบุตร กรรมการ บริษัท ฮี โค่เฮ้าส์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทตั้งมาได้ 2 ปี โดยมีปรัชญาในการ ออกแบบคือ 1. ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง 2. ลดการใช้ พลังงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะ 3. ออกแบบให้เหมาะสมกับ ภูมิอากาศ 4. ใช้วัสดุที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 5. ยัง ประโยชน์แต่ประหยัด 6. ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก จาก เดิมที่เรามุ่งเจาะกลุ่มลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล แต่ ป รากฏว่ า มี ลู ก ค้ า นอกกลุ่ ม พื้ น ที่ ม าติ ด ต่ อ ให้ บ ริ ษั ท ไป สร้างบ้านให้ ซึ่งมีทั้งที่มาจากจังหวัด นครสวรรค์ ชัยนาท ราชบุรี นครปฐม ชลบุรี เขาใหญ่ เป็นต้น เนื่องจากคนกลุ่ม นีต้ อ้ งการสร้างบ้านตามแบบปรัชญาของบริษทั ฯ ทีเ่ รามีความ พร้อมทั้งความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกร ที่มีประสบการณ์ในการทำอาคารสูงมา 10-20 ปี อีกทั้งเรานำเสนอ สิ่งที่ดี ให้เขา บวกกับความซื่อตรงแบบตรงไปตรงมา ทำให้ ได้รับความไว้วางใจ บริษัทไม่มีแบบมาตรฐานให้เลือก เพราะแต่ละครอบครัวก็มคี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกัน และทีด่ นิ แต่ละทีก่ ม็ คี วาม แตกต่างกันในการทีจ่ ะจัดวางพืน้ ที่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ดังนั้นเราจึงเชื่อว่าแม้เขาจะชอบแบบที่เรามีอยู่แล้ว ก็ต้อง ปรับให้เข้ากับที่ดิน สภาพแวดล้อม และพฤติกรรที่อยู่อาศัย ของครอบครัว ดังนั้นเราจึงต้องออกแบบใหม่ทุกหลัง โดย

กับธรรมชาติ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ “แม้เทคโนโลยีสมัยนี้ สามารถตอบโจทย์ ได้ แต่ เราใช้หลักการความคิดที่ แตกต่ า งเพื่ อ ที่ จ ะลดใช้ เทคโนโลยีที่แก้ตอบโจทย์ ที่ปลายเหตุ ต้นเหตุมาจาก การใช้วิธีการวางทิศทางลมให้ถูกต้อง ดูทิศทาง ของแสงแดดให้ดี ควรมี ต้นไม้ตรงไหน ควรมีน้ำ ตรงไหน การมีนำ้ ก็ทำให้ผา่ นลมเข้าไปในบ้านเกิดการถ่ายเท ต้องเข้าใจหลักกลศาสตร์เบื้องต้น การถ่ายเทของอากาศ ภายในตัวบ้านที่ดีก็ทำได้ หรือตรงบริเวณที่ต้องโดดแดดถ้า มีต้นไม้คอยให้ร่มเงา หรือมีผนังที่เป็นอิฐที่ทำมาจากธรรมชาติก็ช่วยได้ รวมแล้วช่วยให้การใช้สอยพลังงานลดลงด้วย การออกแบบ” นายสุชาติกล่าว สำหรับในเรื่องของยอดขาย บริษัทมีการเติบโตแบบ ก้าวกระโดด เมื่อมีการโฆษณาทางหนังสือครั้งหนึ่งก็จะมี ลูกค้าเข้ามาประมาณ 10 ราย หรือออกงานแสดงสินค้า ครั้งหนึ่งก็มีลูกค้าเข้ามาประมาณ 20 ราย ซึ่งแต่ละรายที่ เดินเข้ามาคุยกับเรา ล้วนเป็นคนที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน กับเราจริงๆ เพราะโดนใจคอนเซปต์ของเรา โดยบ้านที่เรา สร้างราคาเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท ไปจนถึง 10 ล้านบาท โดย ค่าก่อสร้างเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 12,000-13,000 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งค่าก่อสร้างบริษัทจะถอดราคาวัสดุก่อสร้าง โดยละเอียดมาให้ลูกค้าดูเลยว่า เราตั้งราคาไว้ที่เท่าไร เช่น กระเบื้องปูพื้นเราตั้งราคาไว้ที่ 300 บาทต่อตารางเมตร ถ้า ลูกค้าเลือกระเบื้องราคา 200 บาท อีก 100 บาทเราจะ คืนให้ลูกค้า เราคิดค่าดำเนินการบวกกำไร 10% เท่านั้น ซึ่ง นับว่าน้อยมาก ส่วนค่าแรงอยู่ที่ 30% ของค่าก่อสร้าง เรา ทำไม่ ได้มุ่งกอบโกยผลกำไร เรามาถึงจุดที่เอาความสุขใจใน การทำงานเป็นที่ตั้ง ผลตอบแทนเป็นตัวเลขที่พอให้ธุรกิจ อยู่ ได้เท่านั้น เรามีความสุขอยู่กับการทำงาน กับการได้เห็น ลูกค้ามีบ้านที่ดีมีความสุข


แอซเซ็ท เผยทิศทางตรวจสอบอาคาร อาคารใหญ่ชะลอตัวแต่เติบโตในกลุ่มรอง

นายวิเชียร บุณยบัณฑูร กรรมการผู้จัดการบริษัท แอซเซ็ท เพอฟอร์แมนซ์ โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยถึง สถานการณ์ ด้ า นธุ ร กิ จ ตรวจสอบอาคารใน ปัจจุบันว่า มีการเติบโตขึ้น จากกลุ่ ม อาคารที่ มี ข นาด เล็กลง ซึ่งปีที่ผ่านมาต้อง จั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบ อาคารตามกฏหมาย แต่ อย่ า งไรก็ ดี ต ลาดใหญ่ อย่างอาคารสูง อาคาร ขนาดใหญ่ ในกทม. ได้มี การชะลอการตรวจสอบ อาคารประจำปี เพื่อดูทิศทางว่ากทม.จะเข้มงวดในเรื่องนี้ อย่างจริงจังหรือไม่ ขณะที่งานตรวจสอบอาคารที่เป็น โรงงานในต่างจังหวัด และอาคารต่างๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ในเทศบาลทั่วประเทศ ค่อนข้างคึกคักและมีงานต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี ซึ่งมีผลต่อธุรกิจต่อเนื่อง คือ งานปรับปรุง ทางระบบวิศวกรรมที่ต้องเกิดขึ้นตามคำแนะนำของผู้ตรวจ สอบอาคาร เพื่อยกระดับความปลอดภัย ขณะทีภ่ าพรวมของบริษทั เอพีเอส ดำเนินธุรกิจประเภท การตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ที่ผ่านมามีบริษัท วางใจให้บริษัทเราเป็นผู้ตรวจสอบอาคารหลายแห่ง ไม่ว่า จะเป็น อาคารแกรมมี่ อาคารเอสโซ่ อาคารวิบูลย์ธานี และอาคารซีไอเอ็มบี นอกจากนี้ ได้ทำการตรวจสอบความ ปลอดภัยป้ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และป้ายสถานีบริการ น้ำมันเชลล์ ทั่วประเทศอีกด้วย กลุ่มลูกค้าของบริษัทจะจัด อยู่ในกลุ่มพรีเมี่ยมขึ้นไป เพราะว่าการตรวจสอบของเราจะ ต้องอาศัยทักษะจากประสบการณ์ของเรา ซึง่ เราเน้นคุณภาพ มากกว่าปริมาณ บริษัทจะไม่ทำการตัดราคาบริษัทอื่นเพื่อ

เน้นปริมาณ เพราะการตรวจสอบไปไกลเกินกว่าแค่การตรวจ สอบตามเกณฑ์ แต่ต้องอาศัยการเป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของ อาคาร ดังนัน้ การทีผ่ ตู้ รวจสอบอาคารจะให้ความคิดเห็นใดๆ นั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์ ส่วนปัญหาที่พบจากการ ตรวจสอบอาคารส่ ว นใหญ่ จ ะพบน้ อ ยมากเนื่ อ งจากเป็ น อาคารชั้นนำ การบริหารอาคารของเขานั้นจะมีทีมวิศวกร ดูแลอาคารสถานที่ มีความรู้ ในด้านการบริหารอาคาร ไม่ ว่าจะเป็นบริษทั ภายนอก ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการบริหาร จัดการภายในอาคาร ซึ่งจะประกอบด้วยวิศวกร ช่าง และมี งบประมาณในการปรับปรุงอาคารอยู่ตลอดเวลา “ความปลอดภั ย พื้ น ฐานของอาคารที่ ต้ อ งถู ก ให้ ค ำ แนะนำ เช่น เส้นทางหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ อุปกรณ์ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้งานได้ ทาง หนีไฟจะต้องไม่มีการกีดขวาง ซึ่งตรงนี้เป็นการตรวจสอบ ขัน้ พืน้ ฐานที่ไม่ได้ ใช้คา่ ใช้จา่ ยมากมายนัก แต่ถา้ อาคารเหล่านี้ ไม่มีผู้ตรวจสอบจะถูกละเลย เพราะมันเป็นของที่จะไม่มีการ ใช้งานจะกระทั่งเกิดเหตุ” ในส่ ว นของบริ ษั ท ด้ า นมาตรฐานการตรวจสอบมี กระบวนการตรวจสอบที่ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้การ

ตรวจสอบอาคารของแต่ละบริษทั เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามในอนาคตหากสมาคมผู้ตรวจสอบสามารถ พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบของสมาคมเพื่อให้สมาชิกผู้ ตรวจสอบอาคารใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบเดียวกัน ก็ จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบและเจ้าของอาคารใน การคัดเลือกผู้ตรวจสอบ ส่วนเครื่องมือขั้นพื้นฐานที่บริษัท ใช้สำหรับงานตรวจสอบ กรณีที่ลูกค้าต้องการบริการเพิ่ม เติมในเชิงวิศวกรรม บริษัทจะมีเครื่องมือพิเศษสำหรับให้ บริการในงานวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น เทอร์โมสแกน เครื่อง Power Quality Analysis เครื่องวัดค่าความเป็นฉนวน เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน เป็นต้น นายวิเชียร กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายตรวจสอบ อาคารว่า “เกณฑ์กฎหมายการตรวจสอบอาคาร อาคารที่ สร้างใหม่ ต้องใช้งานมาแล้ว 1 ปี ถึงจะจัดให้มีการตรวจ สอบใหญ่ อาคารที่เป็นอาคารปัจจุบันถูกตรวจสอบครั้งแรก เมื่อ ปีพ.ศ.2550 ซึ่งเป็นปีที่กฎหมายบังคับใช้ โดยอาคาร ต้องเข้าไปตรวจสอบมีทงั้ หมด 9 ประเภท ดังนัน้ ไม่วา่ อาคาร จะสร้างมาในลักษณะไหน ถ้ามีรปู แบบเป็น 1 ใน 9 ประเภท ก็ตอ้ งได้รบั การตรวจสอบ โดยไม่สนใจว่าจะสร้างมาก่อนหรือ หลังการออกกฎหมาย เพียงแต่อาคารเก่ามีสทิ ธิใช้กติกาเก่า ทำให้ตอ้ งยอมรับก่อนว่ากฎหมายมีพฒ ั นาการ คือ กฎหมาย มันมีเรื่องใหม่ๆตามกาลเวลา” ดังนั้น เวลาเราพูดถึงความปลอดภัยในสภาพปัจจุบัน เราไม่สามารถเอาไปใช้ ในอาคารเก่าๆ ได้ หากเจ้าของอาคาร ไม่ยินยอม แต่เราก็มีสิทธิที่จะโน้มน้าวด้วยยุคสมัยปัจจุบัน มาตรฐานนั้นไกล ถ้าเราได้รับการปรับปรุง ผู้ ใช้อาคารก็จะ ได้รับความปลอดภัยที่สูงขึ้น เพราะเจตนาของกฎหมายตัว นี้ ไม่ ได้มองว่าอาคารนั้นๆ ก่อสร้างมาดีหรือไม่ดีอย่างไร แต่ ต้องการผู้ตรวจสอบเข้ามาดูแล้ว สามารถแนะนำเจ้าของ อาคารเพื่อยกระดับความปลอดภัย เพราะเป้าหมายของ ความปลอดภัยคือ ผู้ ใช้อาคาร คุณวิเชียร ทิ้งท้ายไว้ว่า “อยากให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่า ถึงความสำคัญของการตรวจสอบอาคาร โดยมองผู้ ใช้ อาคารเป็นที่ตั้ง เพราะผู้ ใช้อาคารไม่มีสิทธิที่จะออกเสียง ถ้าเจ้าของอาคารเห็นกฎหมายตัวนี้เป็นที่ตั้ง เพื่อประโยชน์ ของผู้ ใช้อาคาร และผู้ตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบ อาคาร ให้ความเห็นต่างๆ อยู่บนพื้นฐานของผู้ ใช้อาคาร และท้องถิ่นเร่งรัดดำเนินการ โดยยึดถือประโยชน์ของผู้ ใช้ อาคาร ทำให้ความปลอดภัยในอาคารของประเทศไทยจะ ค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้น อยากให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมมือ กันเพื่อประโยชน์ของผู้ ใช้อาคาร

สนับสนุนข้อมูลโดย สมาคมผู้ ต รวจสอบและบริ ห าร ความปลอดภัยอาคาร 19


Cassina - Superleggera เครือ่ งหมายของความมีคณ ุ ภาพสูง คือความสามารถ ในการดัดแปลงความบังเอิญสูว่ วิ ฒ ั นาการ Cassina ได้นำเสนอ Gio Ponti’s Superleggera in 1957 เก้าอี้ ในอดีตที่ถูกรักษาสภาพไว้ด้วยที่นั่งไม้ ไผ่และ โครงไม้ ตกแต่งแบบธรรมชาติด้วยสีขาวหรือดำ เคลือบเงา จนกระทัง่ มันถูกนำกลับมาผลิตใหม่อกี ครัง้ ด้วยการบุนวมหนังหรือผ้าที่สามารถถอดได้ คลุม ด้วยปลอก 122 สี บนโครงเก้าอีแ้ บบเดิม คุณสมบัติ อีกอย่างของเก้าอี้ตัวนี้คือมันมีน้ำหนักเบามากเพียง 4 ปอนด์ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่ามันจะมีความคล่อง ตัวมาก www.cassinausa.com

Gandia Blasco - Flat Mario Ruiz ได้เปิดตัวการออกแบบเก้าอี้ Flat และโต๊ะอาหาร สำหรับตั้งนอกอาคาร ผลงานชิ้นนี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ทั้งโต๊ะและ เก้ า อี้ ป ระกอบขึ้ น จากกรอบอลู มิ เ นี ย มเทอร์ โ ม แลคเกอร์ และโพลีเอทิลีน เพียงชิ้นเดียว มีสีขาว และบรอนซ์ โดยโต๊ะจะมีขนาดความยาว 36 นิ้ว ลึก 36 นิ้ว สูง 29 นิ้ว และยังมีขนาดยาว 84 นิ้ว อีกด้วย ส่วนเก้าอี้กว้าง 21 นิ้ว ลึก 22 นิ้ว สูง 31 นิ้ว www.gandiablasco.com

Dedon - Parasol รายงานล่าสุดจากบริษัทออกแบบใน Parasol มัน เป็นร่มที่มีความแข็งแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูป หกเหลี่ยม สามารถกันรังสียูวีและกันน้ำ มีสีขาว ชอล์คและสีเงิน ประกอบด้วยเสาอลูมิเนียมขัดเงา ไฟเบอร์กลาสตกแต่งด้วยสีไม้สัก และลูกกลิ้งที่ ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ได้อย่างรวดเร็ว www.janusetcie.com.

Stone Forest - Pebble Vessel ก้าวลงไปสู่เบื้องล่างของโลกกับ Pebble Vessel อ่างหินขนาด ความสูง 5 นิ้ว ที่แกะสลักจากหิน แกรนิตก้อนใหญ่สีน้ำตาลอ่อน แต่ละชิ้นจะมีความ เป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปร่างที่หลากหลาย มีเส้นผ่าน ศูนย์กลางอยู่ในช่วง 14-18 นิ้ว www.stoneforest.com

SieMatic - 6006

20

ชุดครัว “kitchen of the future” ชุดห้องครัวแห่ง อนาคต มีความทันสมัยและมีจุดเด่นโดยการใช้ของ น้อยชิ้นแต่ให้คุณค่ามาก ความยาวของเคาท์เตอร์ และผนังตู้ ได้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน ชั้นวางของลอย ติ ด ผนั ง อยู่ ใ ต้ ฐ านที่ เ ป็ น มุ ม ตั ด ซึ่ ง ลอยอยู่ ใ ต้ ผ นั ง นอกเหนือจากสแตนเลสและกระจกแก้วที่มีอยู่แล้ว พื้นผิวของไม้และหินได้ถูกตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามา ตัว เคาท์เตอร์จะเป็นหินปูนสีน้ำตาลแบบฟอสซิล ส่วน บนของเคาท์เตอร์เป็นทางเลือกบางส่วนที่ออกแบบ อย่างชาญฉลาด การตกแต่งด้วยสี Magnolia White Velvet หรือ สีอลูมิเนียม เคลือบเงาด้วย แลคเกอร์ นอกจากนี้ยังมี ให้เลือกแบบ Greige matte และ Greige laminate อีกด้วย www.siematic.com

Walker Zanger - Skyline

Troy-CSL Lighting - Fizz

Fortuny - Rui

Fizz chandelier เป็นโคมไฟแขวนเครือ่ งดืม่ ซึง่ บรรจุ อยู่ในเครื่องแก้วอะคริลิค สีม่วงเข้ม โกเมน และสี เขียวมอส ประกอบด้วยแผ่นโครเมียมขัดมัน แผ่น โพลีคาร์บอเนท และที่บังแสงผ้าฝ้ายสีแอลมอนด์ www.troy-lighting.com

แผ่นกลมสวยงามอันนี้ทำจากแก้ว โลหะ เพื่อทำ เป็นโคม Rui chandelier มันถูกแขวนในลักษณะ ของโมบาย ออกแบบโดย Pietro Lunetta โดยมี หลอดไฟ 4 หลอด สามารถใช้ตกแต่งภายในได้ หลากหลายรูปแบบ www.fortuny.com

Walker Zanger ได้นำเอาความงดงามของเส้น ขอบฟ้ามาไว้ภายในกระเบื้องผนัง ซึ่งผลิตจากแก้ว รีไซเคิล 20 เปอร์เซ็นต์ กระเบื้องผนังนี้มีความแตก ต่างของขนาด โมเสก และสี (สีท้องฟ้า, สีขวดแก้ว, สีชอล์ค และสีมิงค์) www.walkerzanger.com


แวดวงดี ไ ซน์ เ นอร์ ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้ (นิทรรศการถาวร) นิทรรศการ “ต้องมีอะไรถึงออกแบบได้” นำเสนอ ผลงานออกแบบอมตะของ 10 ประเทศที่มีความชัดเจน และโดดเด่นในด้านงานออกแบบ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส

อิตาลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ แล้วคุณจะได้รู้ว่า ใน ทุกประเทศ งานออกแบบล้วนได้รบั อิทธิพลจากสินทรัพย์ ทางวัฒนธรรม นำไปสูก่ ารสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ทมี่ เี อกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤศจิกายน 2559 (ปิดวันจันทร์) ระหว่างเวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ Woven Stool การผสมผสานไม้หลากสี หลายชนิด ทำให้เราได้ เห็นทั้งความกลมกลืนของการออกแบบกับการใช้ ไม้ ใน เฟอร์นิเจอร์ 1 ตัว และความแตกต่างเมื่อใช้เนื้อไม้ต่าง ชนิดกัน สิง่ เหล่านีส้ ร้างมิตใิ ห้งานเฟอร์นเิ จอร์ ไม้ ได้อย่าง มหัศจรรย์ และมิตินั้นก็สร้างคุณค่าได้อย่างมหาศาล การใส่ ใจสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้าไปทุกที ทำให้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ที่ถูกสร้างสรรค์ ออกมาในนาม สัปปายะ พยายามคิดสร้างสรรค์ผลงาน จากเศษไม้ที่เกิดขึ้นจากโรงงานใหญ่ มาผสมผสานกับ ฝีมือช่างไม้ชาวล้านนาที่เลื่องชื่อด้านงานไม้มาช้านาน และนักออกแบบรุ่นใหม่ ไฟแรงที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน กันมาสร้างผลงานคุณภาพ ซึ่งยังคงไม่ลืมธรรมชาติของ ไม้แต่ละชนิดที่มีความแตกต่างกัน แล้วรวมความแตก ต่างนั้นในสินค้าแต่ละชิ้นได้อย่างโดดเด่น

24

‘จีเซเว่น ดีไซน์’ พร้อมถ่ายทอด “Chinese style” ในงาน BuildTech ’11

นายประพจน์ ปานโพธิ์ทอง Design Director บริษัท จีเซเว่น ดีไซน์ จำกัด เปิดเผยถึงการเข้าร่วม โครงการ Meet & Match Designer & Developer (MMDD) ว่า จริงๆ แล้วทางบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้มา หลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นงาน Interior In Trend หรืองาน สถาปนิก ที่ทางทีทีเอฟฯ เป็นผู้จัดงาน ซึ่งได้ ให้ความสำคัญ กับฟรีแลนซ์ดไี ซน์เนอร์ อินทีเรียส์ดไี ซน์เนอร์ทเี่ ป็นออฟฟิศ เล็กๆ นอกจากนั้นก็ยังให้ โอกาสกับทางดีไซน์เนอร์อิสระได้ มี โอกาสพบปะกลุ่มลูกค้าที่มีความตั้งใจที่จะมาหามัณฑนา กรหรือดีไซน์เนอร์เพื่อให้ทำการออกแบบให้จริงๆ สำหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เราก็มีความคาด หวังในเรื่องของกลุ่มลูกค้าด้วยเหมือนกัน ซึ่งก็คิดว่าภายใน งาน BuildTech ’11 น่าจะมีลูกค้าที่ให้ความสนใจเข้ามา รับคำปรึกษาในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกัน แต่สรุปโดยภาพรวม จากการเข้าร่วมกิจกรรมในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา เรารู้สึกดี ทีม่ ีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ ถือว่าโครงการนีเ้ ป็นโครงการ ที่ น่ า สนใจและจะให้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ตั ว ของมั ณ ฑนากรและ ลูกค้าด้วยกันทั้งสองฝ่าย ด้านภาพรวมในการทำงานของ บริษัท เราจะรับงานออกแบบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นในรูป แบบของ โรงแรม รีสอร์ท สปา บ้านพักอาศัยหรือร้าน อาหาร แต่งานออกแบบที่ทางเรามีความถนัดมากที่สุดส่วน มากจะเป็นในรูปแบบของการออกแบบโรงแรม บ้านพักอาศัย และร้านอาหารเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยงานทุกชิ้นเราจะเน้น งานตกแต่งที่สวยงามที่ ใช้ความประณีตในการออกแบบ และการทำงานจริงๆ รวมไปถึงยังเน้นการออกแบบตาม คอนเซ็ปต์ทที่ างบริษทั วางเอาไว้ดว้ ย ซึง่ ในหลายๆ ปีทผี่ า่ นมา จากการที่ทางบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Meet & Match ก็ ได้เห็นโอกาสที่ดีของโครงการนี้ ตรงที่เรามีงานเข้ามา อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานในหลายๆ รูปแบบได้มากยิ่งขึ้น ในด้านของความรู้ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปกับ อาชีพมัณฑนากรในมุมมองส่วนตัว จะเห็นได้ว่าประชาชน ทั่วไปยังไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในอาชีพของพวกเรา มากนัก ว่ามันมีขอบเขตของงานหรือหน้าที่ในการทำงาน และการให้บริการเป็นไปในรูปแบบใดบ้าง ซึ่งบางครั้งผู้รับ เหมาบางรายอาจจะสวมรอยเป็นมัณฑนากร รวมไปถึงผู้ที่ ไม่ ได้เรียนวิชาชีพทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ ซึ่งกลุ่มคนเหล่า นั้นอาจจะให้บริการแก่ลูกค้าไม่เต็มที่หรือเอาเปรียบลูกค้า ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็มักจะเหมารวมว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นคนที่ ประกอบอาชีพมัณฑนากร ตรงนี้ ในมุมมองคิดว่ามันไม่ ได้ เป็นผลดีสักเท่าไหร่กับบรรดามัณฑนากรอาชีพ

เน้นให้ความรู้ความเข้าใจในอาชีพมัณฑนากร จะว่าไปแล้วโครงการนี้ก็เปรียบเสมือนกับหมอชาวบ้าน ที่เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ ได้รับจากการร่วม งานในครั้งนี้ผ่านมา นำมาถ่ายทอดให้ความรู้กับลูกค้า รวม ไปถึงแนะนำให้ลูกค้าได้รู้ถึงหน้าที่หลักของมัณฑนากรว่า ต้องทำอะไร ขอบเขตของการทำงานเป็นและขั้นตอนของ การให้บริการรวมไปถึงสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการของ มัณฑนากรเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งการที่เราทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง รวมไปถึงเป็นการบอกกัน ปากต่อปากสำหรับลูกค้าต่อไปเรื่อยๆ ว่างานของเรานั้น เป็นอย่างไร ซึง่ หากจะดูกนั จริงๆ จะเห็นได้วา่ มันมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายที่ลูกค้ายังไม่ทราบ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้ ความรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ ให้ลูกค้าไม่ ถูกเอาเปรียบจากคนที่แอบอ้างตัวเป็นมัณฑนากร นอกจาก นั้ น ยั ง ช่ ว ยให้ ลู ก ค้ า ได้ เ ห็ น ถึ ง ความยากลำบากในการ ออกแบบของมัณฑนากร เพราะการออกแบบหรือวางแปลน แบบในแต่ละสถานที่ต้องมีการใช้ทักษะและประสบการณ์ รวมไปถึงความเป็นไปได้อีกหลายๆ ประการ ซึ่งในส่วนนี้ถือ เป็นอาชีพที่เฉพาะทางจริงๆ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันช่วยเพิ่ม คุณค่าในวิชาชีพมัณฑนากรได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ ทางบริษทั ทีทเี อฟ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด จัดโครงการ นี้ขึ้นมาซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อมัณฑนากรและกลุ่ม ลูกค้ามากที่สุด ทั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่างานออกแบบในปัจจุบันจะเป็นงาน ออกแบบที่ฉาบฉวย ไม่สวยงาม ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ค่อยให้ ความสำคัญในเรื่องของรายละเอียดมากนัก แต่หันไปใส่ใจ ในเรื่องของเม็ดเงินที่ต้องลงทุนมากกว่า ซึ่งจริงๆ แล้วการ ออกแบบมันต้องเริม่ ต้นจากการออกแบบในทุกๆ ส่วน ประโยชน์ ใช้สอย สีสัน วัสดุที่ใช้ รวมไปถึงการใช้งานที่สะดวกสบาย ซึ่ ง ตรงนี้ ผู้ รั บ เหมาบางรายที่ แ อบอ้ า งทำเองอาจจะไม่ มี ความรู้เพียงพอในเรื่องเหล่านี้ หรือในบางรายอาจจะมีการ ลอกเลียนแบบงานที่สวยงามนำมาใช้ ซึ่งมักจะไม่รู้ว่างาน ออกแบบแต่ละชิ้นนั้นต้องผ่านวิธีการคิดมามากเพียงใด ดังนั้นการลอกเลียนแบบมันจึงทำให้คุณค่าของแบบ สูญเสียไป นอกจากนัน้ ประเด็นสำคัญยังทำให้ลกู ค้าเกิดความ เข้าใจผิดคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างมัณฑนากรมา เป็นผู้ออกแบบให้ ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันผิด มาโดยตลอด ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะให้ความรู้กับลูกค้า ให้เขาได้เห็นว่าอาชีพอย่างพวกเรามีความสำคัญมากน้อย อย่างไร สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ติดต่อเข้ามายังบริษัทโดยส่วน ใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเก่าที่เคยให้ทางบริษัทออกแบบให้ และมีการแนะนำไปยังลูกค้ารายอื่นๆ แบบปากต่อปากไป


เรื่อยๆ นอกจากนั้นอีกกลุ่มก็จะเป็นลูกค้าที่มี โอกาสได้เห็น ผลงานการออกแบบของเราตามที่ต่างๆ แล้วติดต่อกลับ เข้ามาที่บริษัทโดยตรง เทรนด์ปีนี้เน้นเรื่องการใช้สีเป็นหลัก ซึ่ ง เมื่ อ มี ลู ก ค้ า ติ ด ต่ อ เข้ า มาเราก็ จ ะแนะนำให้ รู้ ถึ ง ขอบเขตการทำงานของเรา รวมไปถึงมุมมองในการทำงาน ของเราว่าเป็นอย่างไร ซึ่งงานของเราโดยส่วนใหญ่จะเน้น ไปที่เรื่องของประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก รวมไปถึงในเรื่อง ของความสวยงามและการให้บริการแก่ลูกค้าด้วย นอกจาก นั้นต้องมีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยกับลูกค้าค่อนข้างที่จะ เยอะอยูพ่ อสมควร อย่างน้อยการพบลูกค้าก่อนการออกแบบ ทางบริษัทจะต้องทำไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการ เก็บข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลสถานที่ รวมไปถึงเรื่องของสมมุติฐานทีล่ กู ค้าต้องการให้เป็น ตรงนีจ้ ะต้องมีการพูดคุยกับลูกค้า ก่อนว่าเขาคาดหวังอยากให้สิ่งที่เขาต้องการออกมาอย่างไร

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ในด้านเทรนด์ในการ ออกแบบสำหรับปีนี้ ในมุมมองส่วนตัวก็คิดว่าสิ่งที่จะมีการ เปลี่ยนแปลงไปน่าจะเป็นในเรื่องของสีสันและการเลือกใช้สี ซึ่งมันเป็นไปตามอิทธิพลแฟชั่นที่เป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังเชื่อว่าผู้บริโภคจะหันกลับมาใช้ รูปแบบของสีที่เป็นพื้นฐานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีดำ หรือสีนำ้ ตาล หรือไม่กเ็ น้นความเป็นตัวตนของตัวเองมากขึน้ นอกจากนัน้ ในเรือ่ งของการดีไซน์กจ็ ะมีการเปิดรับรูปแบบงาน ที่มีความหวือหวาเพิ่มมากขึ้น โดยในงาน BuildTech ’11 อีกอย่างที่เราต้องการนำเสนอให้ลูกค้าก็คือความรู้ ในเรื่อง ของการออกแบบ Chinese style ที่ทางเรามี โอกาสได้ ศึกษาอย่างลึกซึ้งในด้านนี้ รวมไปถึงยังมี โอกาสได้ออกแบบ งานรูปแบบนี้ ให้กับลูกค้าในประเทศจีนด้วย ซึ่งเราคิดว่า การนำความรู้ ในเรือ่ งของการออกแบบรูปแบบนีม้ าเผยแพร่ เพื่อเป็นวิทยาทานเป็นสิ่งดี ซึ่งหากลูกค้าสนใจทางบริษัทก็ ยินดีที่จะให้ความรู้ ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่

‘THAILAND TRADE EXPO’ ตั้งเป้าอีก 1 ปีมีเม็ดเงินเข้ากว่า 3 พันล. นางมาลี โชคล้ำเลิศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการ ส่งออก เผยว่างาน Thailand Trade Expo 2010 จัด ขึ้ น เพื่ อ ต้ อ งการที่ จ ะ ขยายโอกาสทางการค้า และการลงทุนในสินค้า และธุ ร กิ จ บริ ก ารของ ไทยในตลาดจีนในระยะ ยาว พร้อมทั้งยังช่วย เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ อั น ดี ข อ ง สิ น ค้ า แ ล ะ บริการของไทย และ เผยแพร่วัฒนธรรมอันดี ของไทยในนครเซี่ยงไฮ้ โดยมีการจัดขึ้นเดือนละครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2553 บนพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2530 พฤษภาคม 2553 ภายใต้แนวคิดหลัก “Colorful Life” โดยเน้นสินค้าของขวัญของที่ระลึก ของตกแต่งบ้าน และเฟอร์นิเจอร์ ของเล่น เครื่องเขียน และผลิตภัณฑ์ สปาเป็นสำคัญ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 มิถุนายน 2553 ภายใต้แนวคิดหลัก “Amazing Life” โดยเน้นการนำ เสนอและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้า สำเร็จรูป เครื่องหนัง และสินค้าไลฟ์สไตล์เป็นสำคัญ ครั้ง ที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2553 ภายใต้ แนวคิดหลัก “Together We Can” เพื่อฉลองครบรอบ 35 ปีความสัมพันธ์ ไทย-จีน โดยนำเสนอและจำหน่าย สินค้า/บริการทั่วไป ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2553 ภายใต้แนวคิดหลัก “Gift from Nature” มุ่งเน้นสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ ข้าว ผลไม้ ขนมขบเคี้ยว อาหารกระป๋อง และอาหารแช่ แข็ง และอาหารสุขภาพที่อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค ชาวจีน ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2553 ภายใต้แนวคิดหลัก “Dream Land, Dream Life” โดย เน้นธุรกิจบริการและแฟรนไชส์ โดยเฉพาะร้านอาหาร การศึกษา และนวดแผนไทย รวมทั้งกิจการแฟรนไชส์ ซึ่ง นับเป็นการจัดงานในสาขาธุรกิจบริการเป็นครั้งแรกใน ตลาดจีน และครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2553 ภายใต้แนวคิดหลัก “Thailand is Here” เน้น

สินค้าและบริการทั่วไป งานนี้นับว่าได้รับความสนใจจาก ผู้นำเข้า และผู้บริโภคชาวจีนที่ นิยมสินค้าไทยมากที่ สุด และจั ด ได้ ว่ า เป็ น งานส่ ง ท้ า ยที่ ป ระสบความสำเร็ จ มาก ที่สุดในจำนวน 6 ครั้งของการจัดงาน โดยการจัดงานทั้ง 6 ครั้งมียอดการสั่งซื้อภายใน 1 ปีถึง 810 ล้านบาท นางมาลี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน Thailand Trade Expo 2010 ทั้ง 6 ครั้งถือเป็นการสร้างกระแส ความสนใจและความนิยมสินค้า บริการ และวัฒนธรรม ของไทยในตลาดจีนขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในนคร เซี่ยงไฮ้และมณฑลใกล้เคียง โดยมีสื่อมวลชนเผยแพร่ ข่าวเกี่ยวกับสินค้า บริการ และวัฒนธรรมอันดีของไทย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นใจต่อ ประเทศไทยในภาพรวมได้เป็นอันมาก โดยสินค้าที่เป็นที่ นิยมได้แก่ สินค้าเกษตร สินค้าแฟชั่น (โดยเฉพาะเครื่อง ประดับและเครื่องหนัง) สินค้าไลฟ์สไตล์ (ของขวัญของที่ ระลึก ของตกแต่งบ้าน และสปา) และการศึกษา รวมทั้ง กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมได้แก่ รำไทย โขน และ ศิลปะป้องกันตัว นับเป็นตัวชูโรงของไทยและมีศักยภาพ ทางธุรกิจที่ดี ในตลาดจีน โดยคาดว่าในอีก 1 ปีข้างหน้า จะมีเม็ดเงินที่คาดว่าจะซื้อสินค้าและบริการของไทยสูงถึง กว่า 3,908,703,000 บาท” อย่างไรก็ดี ผลของการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะก่อ ให้เกิดประโยชน์ ในระยะยาวผ่านสินค้าและบริการของ ไทยมากมายในตลาดจีน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยรักษา ฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าเดิมของ ไทยให้มากขึ้น ยังจะช่วยกระตุ้นอุปสงส์ใหม่และขยาย ส่ ว นแบ่ ง ตลาดของสิ น ค้ า และบริ ก ารไทยในตลาดจี น พร้องทั้งยังซึมซับเอกลักษณ์ความเป็นไทยและเสริมสร้าง ภาพลักษณ์ของประเทศ สินค้า และบริการ โดยเฉพาะ สินค้าเกษตร สินค้าแฟชั่น ของขวัญของตกแต่งบ้าน ร้าน อาหาร สปาและความงาม และการศึกษาของไทยให้เป็น ที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย ซึ่งจะ ช่วยให้ผู้บริโภคชาวจีนยินดีซื้อหาสินค้าและบริการของ ไทยในระดับราคาที่สูงขึ้น อันจะก่อให้เกิดประสบการณ์ เชิงลึกต่อกลุ่มผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการ ส่งออกสินค้าและบริการและการประกอบการของไทยใน จีนในวงกว้างและระยะยาว

25


ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 157,500,000 บาท) ค่าแบบ 50,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 09.30 – 10.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ งานพัสดุ กองธุรการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7334-9341 ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหา การรถไฟแห่งประเทศไทย มี ความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาผลิตหรือจัดหาแผ่นปูทาง ผ่านชนิดคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูปแทนของเดิมที่ชำรุด ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 35,795,000 บาท) ค่าแบบ 24,400 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 09.00 - 09.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ ห้องประกวดราคา อาคารทำการพัสดุ การรถไฟแห่ง ประเทศไทย ยศเส เขตปทุมวัน โทร. 0-2220-4429

ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุง การรถไฟแห่งประเทศไทย

มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางรถไฟและ อื่นๆ ระหว่างสถานีท่าเรือน้อย-น้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 149,439,000 บาท) ค่าแบบ 46,000 บาท ยื่นเอกสาร 22 เมษายน 2554 เวลา 09.00 - 09.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ ห้องประกวดราคา อาคารทำการพัสดุ การรถไฟแห่ง ประเทศไทย ยศเส เขตปทุมวัน โทร. 0-2220-4429 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์เรียกประกวด ราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานฯ พร้อมสิง่ ประกอบที่ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 30,003,000 บาท) ค่าแบบ 20,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย

26

* ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0-2371-6162-3 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้าง เหมาก่อสร้างอาคารและผังบริเวณสำนักงานฯ อ.เมือง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 28,090,000 บาท) ค่าแบบ 20,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี โทร. 0-2371-6162-3 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ มี ความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อเนกประสงค์ 1 หลัง พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 3,000 ตร.ม. พร้อมครุภณ ั ฑ์ ที่วิทยาลัยฯ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 25,964,848.08 บาท) ค่าแบบ 4,000 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิค (วท.)จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) โทร. 0-3857-7797 ต่อ 27 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวนครสวรรค์ มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุแ์ ละโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ (OECF) ของศูนย์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 4,412,000 บาท) ค่าแบบ 4,500 บาท ยื่นเอกสาร 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 16.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ ฝ่ายบริหารทัว่ ไป ศูนย์เมล็ดพันธุข์ า้ วนครสวรรค์ ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ โทร. 0-5632-5111 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองพานทอง ม.3 ต.บ้านเก่า – ม.9 ต.บางนาง อ.พานทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 9 ม. ยาว 30 ม. ไม่มีทางเท้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (งบประมาณ 4,033,000 บาท) ค่าแบบ 2,000 บาท ยืน่ เอกสาร 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 10.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ

หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน (อาคาร 2 ชั้น 3) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ถ.นารถมนตเสวี 1 อ.เมืองชลบุรี โทร. 0-3845-5921 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาขยายเขตจำหน่าย ประปา เขตเทศบาลตำบลหนองตำลึง อ.พานทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 4,236,000 บาท) ค่าแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 10.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน (อาคาร 2 ชั้น 3) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ถ.นารถมนตเสวี 1 อ.เมืองชลบุรี โทร. 0-3845-5921 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. สายคลองปริง ซอย 1 ม.5 ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 5,310,000 บาท) ค่าแบบ 2,600 บาท ยื่นเอกสาร 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 10.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน (อาคาร 2 ชั้น 3) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ถ.นารถมนตเสวี 1 อ.เมืองชลบุรี โทร. 0-3845-5921 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. สายหนองตาสม (ข้างบ้านนายอ่วม) ม.4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 3,202,000 บาท) ค่าแบบ 1,600 บาท ยื่นเอกสาร 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 10.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน (อาคาร 2 ชั้น 3) องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดชลบุรี ถ.นารถมนตเสวี 1 อ.เมืองชลบุรี โทร. 0-3845-5921 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อแร่ เชื่อมต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 1,198,945 บาท) ค่าแบบ 600 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 09.00 – 9.30 น.


* เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน ประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคา อย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท โทร. 0-5647-6621 ต่อ 120 -122 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางสายางโพธิ์ ถึงแปลงจัดรูปทีด่ นิ ต.ตลุก เชือ่ ม ต.เขาแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 1,592,939.50 บาท) ค่าแบบ 800 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 10.30 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระทำการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคา อย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท โทร. 0-5647-6621 ต่อ 120 -122 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนาม กีฬาฟุตซอลประจำจังหวัดชัยนาท ต./อ.หันคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 4 ล้านบาท) ค่าแบบ 800 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 13.00 – 14.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อ.เมืองชัยนาท โทร. 0-5647-6621 ต่อ 120 -122 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองตาเจ๊ก ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 1,600,000 ล้านบาท) ค่าแบบ 800 บาท ยื่นเอกสาร 20 เมษายน 2554 เวลา 13.00 – 14.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อ.เมืองชัยนาท โทร. 0-5647-6621 ต่อ 120 -122 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำแพงเพชร มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (เคปซีล) บ.หนองบง ม.21 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร เชื่อม ต.วังควง อ.พรานกระต่าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 1,710,000 บาท) ค่าแบบ 1,500 บาท ยื่นเอกสาร 22 เมษายน 2554 เวลา 10.00-11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ และได้แจ้งเวียนชือ่ แล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความ คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร โทร. 0-5571-1077 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรัง มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ สายนาโหนด-ควนสัก ตอน 2 ม.2,11 ต.วังตี เชื่อมต่อ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด พร้อมท่อเหลี่ยม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 20 เมษายน 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2554 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 200/12-14 ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านไปประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายชาตรี มรรคา) กรรมการผู้จัดการ

ประกาศ บริษัท ไทยเทรดแฟร์ จำกัด

วันที่ 20 เมษายน 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2554 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทรดแฟร์ จำกัด ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 200/12-14 ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านไปประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายชาตรี มรรคา) กรรมการผู้จัดการ

(ราคากลาง 11,667,000 บาท) ค่าแบบ 23,000 บาท ยื่นเอกสาร 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00-11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง โทร. 0-7521-8262 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรัง มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ สายปากร่วม-โหล๊ะคล้า ตอน 4 ม.1,2 ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 2,290,000 บาท) ค่าแบบ 4,000 บาท ยื่นเอกสาร 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00-11.00 น. * เป็นนิติบุคคล * ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานของทาง ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว * ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม ขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี ำสัง่ ให้สละสิทธิค์ วาม คุ้มกันเช่นว่านั้น * ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ * ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง เป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง อ.เมืองตรัง โทร. 0-7521-8262

ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พัทลุง มีความประสงค์เรียกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.8,1 ต.ท่ามิหร่ำ-ม.6 ต.ตำนาน อ.เมือง พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,860 ตร.ม. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ราคากลาง 3,055,139 บาท) ค่าแบบ 6,200 บาท ยื่นเอกสาร 25 เมษายน 2554 เวลา 10.00-10.30 น. ติดต่อที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง โทร. 0-7461-1602

พบกับการอัพเดทข้อมูลจัดซื้อ-จัดจ้างงานก่อสร้าง ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่ www.buildernews.in.th ประกาศ บริษัท เซ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด

วันที่ 20 เมษายน 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2554 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 200/12-14 ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านไปประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายชาตรี มรรคา) กรรมการผู้จัดการ

ประกาศ บริษัท แอทกอล์ฟ จำกัด

วันที่ 20 เมษายน 2554 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2554 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอทกอล์ฟ จำกัด ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 200/12-14 ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านไปประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายชาตรี มรรคา) กรรมการผู้จัดการ

27


ผู้ค้า-ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างปลื้ม คมนาคมเร่งงานผู้รับเหมารถไฟฟ้า สายสีม่วง นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เผยความคืบหน้าการ ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซือ่ ระยะทาง 23 กิโลเมตร ว่า จากการติดตามการก่อสร้าง พบว่า รฟม. บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับเหมา ได้ร่วมกัน ปรับแบบเพื่อแก้ ไขปัญหาต่างๆ ในการก่อสร้าง โดยการ ก่อสร้างยังล่าช้ากว่าแผนประมาณ 1% โดยสัญญาที่ 1 ล่าช้าประมาณ 1.9% สัญญาที่ 2 เร็วกว่าแผน 1.7% ซึ่ง เชือ่ ว่าหลังจากนีก้ ารก่อสร้างจะรวดเร็วขึน้ ด้วยศักยภาพ ของผู้รับเหมาทั้ง 2 สัญญา จะทำให้การก่อสร้างเสร็จ ตามทีก่ ำหนดไว้ ซึง่ เชือ่ ว่าผูร้ บั เหมาจะสามารถเร่งดำเนิน การเต็มที่ เพราะหากล่าช้ากว่าสัญญาจะถูกปรับถึงวันละ 14 ล้านบาท หรือประมาณ 0.1% ของมูลค่าแต่ละ สัญญา และทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน 3% เพื่อเปิดให้บริการเดินรถในวันที่ 5 ธ.ค. 2557 จากแผน ที่กำหนดเปิดเดินรถต้นปี 2558 ทช. คาดคูข่ นานถนนราชพฤกษ์เสร็จเดือนนี้ นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวง ชนบท เผยว่า โครงการก่อสร้างทางคูข่ นานถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 1 ช่วง กม.15+660 ถึง กม.17+800 ขณะนี้ ได้ ดำเนินการไปแล้วกว่า 96% และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือนเมษายน 2554 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างขยายและปรับปรุงทางคู่ขนานของ ถนนราชพฤกษ์ บริเวณทางขึ้น-ลงอุโมงค์ลอดวงเวียน ถนนราชพฤกษ์ - ถนนนครอินทร์ เป็นทางคู่ขนานด้าน ละ 2 ช่องจราจร โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ตั้งแต่ กม.15+660 ถึง กม.16+260 เป็น การก่อสร้างและปรับปรุง ทางขนาน ซึ่งเป็นถนนระดับ ดิน ด้านละ 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.25 เมตร ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ กม. 16 + 978.500 ถึง กม.17+800 เป็นการ ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางกอกน้อย จำนวน 2 สะพาน (ฝั่งขาเข้าเมือง 1 สะพาน และฝั่งขาออกนอกเมือง 1 สะพาน) ขนาด 2 ช่องจราจร ช่องละ 3.50 เมตร ใช้งบ ประมาณในการก่อสร้าง 197,000,000 บาท ช. การช่าง ได้ 4 พันล้านสร้างโรงไฟฟ้า นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เผยว่า บริษัทฯ ได้ รับการสนับสนุนทางการเงิน จำนวน 4,110 ล้านบาท จากธนาคารกสิกรไทยและธนาคารกรุงไทย กับบริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ในโครงการผู้ผลิต ไฟฟ้ารายเล็ก โดยมีมูลค่าโครงการรวม 5,480 ล้านบาท ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวนำไปใช้เป็นเงินทุนในการสร้างโรง ไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น ด้วยกำลัง การผลิตไฟฟ้า 110 เมกะวัตต์ และไอน้ำ 20 ตันต่อ ชั่วโมง แบบใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยโรงไฟฟ้า ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ โดยมี สัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer-SSP) ระยะยาว 25 ปี และมีกำหนด วันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป สำหรับพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำ จะจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมภายในพื้นที่นิคม อุตสาหกรรมบางปะอิน

28

CONSTRUCTION ’11 ประสบความสำเร็จ

ผ่านไปแล้ว สำหรับการจัดงานแสดงสินค้า CONSTRUCTION ’11 ซึง่ เป็นการแสดงเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และบริการในงานก่อสร้าง ทีจ่ ดั ขึน้ โดยบริษทั ทีทเี อฟ บรรดาผูค้ า้ และผู้ ผลิตต่างพร้อมใจกันนำสินค้าไฮไลท์เข้าร่วมแสดงอย่างคึกคัก และได้รบั สนใจจากผูเ้ ข้าชมงาน อย่างล้นหลาม

โดยเฉพาะที่บูธของ บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด ผู้ ที่มีหลากหลายขนาด ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ภายใต้แบรนด์ “DR. ให้เลือก ซึง่ ในภาพรวม FIXIT” เป็นอีกบริษทั หนึง่ ทีพ่ อใจกับการเข้าร่วมงานในครัง้ นี้ ถื อ ว่ า ประสบความ สำเร็จ โดยมีกลุ่ม เป้ า หมายทั้ ง วิ ศ วกร และผู้ รั บ เหมางาน ก่อสร้าง ต่างก็ ให้ ความสนใจในผลิ ต ภัณฑ์ต่างๆ ที่แปซิฟิก ไพพ์ น ำมาจั ด แสดง ซึ่งผู้เข้าชมงานได้เข้ามาสอบถามข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์ รวมถึงสเปกและเหล็กประเภทต่างๆ นอกจากนีผ้ เู้ ข้าชม งานยังให้ความสนใจในเรือ่ งรายละเอียดด้านการซือ้ ขายด้วย ส่วนรายของ บริษัท คอนเทนเนอร์ คอนสตรัคชั่น เป็นอย่างมาก โดยสินค้าไฮไลท์ทนี่ ำโชว์ในงาน เน้นนำเสนอ จำกัด ก็ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ช้าชมงานเป็นอย่างมาก กับ สินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่มีนวัตกรรมในกลุ่มพียูกันซึม กลุ่ม ตู้คอนเทนเนอร์ที่ ได้รับการดัดแปลงให้เป็นสำนักงานโดยใช้ โค๊ทติง้ และยังเสริมด้วยจุดแข็งในเรือ่ งคุณภาพ การบริการ พลังงานจากแสงอาทิตย์ จึงทำให้ตคู้ อนเทนเนอร์ของบริษทั นี้ และการรับประกันที่ให้มากกว่าคู่แข่ง แต่เหมือนอื่นใดสิ่งที่ ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องแหล่งพลังงาน ไม่ว่าจะไปตั้งที่ ไหนก็จะ DR. FIXIT คาดหวังจากงานนี้คือการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นของตัวเอง รู้จักของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานนี้ ที่เป็นวิศวกรและ แถมยังมีดไี ซน์ที่โดดเด่นดูนา่ สนใจ จึงทำให้ ได้รบั ความ ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะกลุม่ ทีท่ ำงานโครงการได้ ให้ความ สนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากกลุ่ม สนใจผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุกันซึม และสีสะท้อนความร้อน รีสอร์ท เนื่องจากสามารถก่อสร้างได้เร็ว และสามารถผลิต ที่มีผู้คนใจเข้ามาดูรายละเอียดการใช้งานเป็นจำนวนมาก ไฟฟ้าใช้ ได้เอง ไปต่อกันทีบ่ ธู ของ บริษทั สยาม โกลบอล กรุป๊ จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องมือช่าง และหลอดแอลอีดี ซึ่งเป็นสินค้า ใหม่ของสยาม โกลบอล ที่มีประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่ สอดรับกับแนวคิดการลดการใช้พลังงาน สำหรับในงานนี้ผู้ เข้าชมงานให้ความสนใจสินค้าที่ประเภทเครื่องมือช่างที่นำ มาร่วมแสดงเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าชมงานสนใจเข้ามา สอบถามถึงคุณสมบัติและการใช้งานของเครื่องมือประเภท ต่างๆ ด้วยความสนใจ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิศวกรและผู้ รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทตั้งใจไว้ และผลตอบรับออกมาดีกว่าที่สยามโกลบอล กรุ๊ป ได้คาด นอกจากนี้ บูธของบริษัท ลี แอนด์สตีล จำกัด ที่นำ สินค้ากลุ่มลิฟท์ติ้ง ซึ่งจะแบ่งเป็นกลุ่มลวดสลิง กลุ่มโซ่ กลุ่มรอก และอุปกรณ์ที่ใช้กับลวดสลิงและโซ่ รวมถึงเชือก ลากเรือ โซ่สมอเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ก็ ได้รับความสนใจไม่ แพ้กัน เช่นเดียวกับเครื่องทำลมเย็นของ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ได้รับความสนใจไม่แพ้กันกับเครื่อง ทำลมเย็น “ทาซากิ” ทีส่ ามารถเปลีย่ นลมร้อนให้เป็นลมเย็น โดยสามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-8 องศา เหมาะสำหรับ พืน้ ทีเ่ ปิดโล่งและโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ ถือได้วา่ เป็นมิตใิ หม่ ของเครื่องทำลมเย็น การณ์ ไว้ จึงถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากสำหรับ ทั้งหมดนี้ เป็นเสียงเพียงบางส่วนของผู้เข้าร่วมแสดง งานนี้ สินค้าในงาน CONSTRUCTION ’11 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ สามารถ ในขณะที่ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ที่มี ยืนยันได้ถึงความสำเร็จของการจัดงานแสดงสินค้าประเภท สินค้าไฮไลท์ นำมาร่วมโชว์ เป็นท่อเหล็กกล้า ASTM A53 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการ GradeB ซึ่งใช้สำหรับงานระบบ ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายเดียว ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะ และแน่นอนว่าการจัดงาน ในประเทศที่ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก UL ประเทศ ครั้งต่อไปในปีหน้าจะต้องมีพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งท่านสามารถ สหรัฐอเมริกา และท่อเหล็กกล้ามาตรฐาน JIS G3466 ติดตามได้ ในงาน CONSTRUCTION ’12 ระหว่างวันที่ เป็นท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง โดยเฉพาะเสาและคาน 24-29 เมษายน 2555 อิมแพค เมืองทองธานี


ตลาดนัดสิทธิบัตรวัสดุก่อสร้าง ประตูสู่อนาคตของนักประดิษฐ์ไทย

ครัง้ แรกกับโครงการ “ตลาดนัดสิทธิบตั รวัสดุกอ่ สร้างไทย” ทีจ่ ดั ขึน้ ในงาน CONSTRUCTION ’11 ที่ผ่านมา ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของนักประดิษฐ์ไทย ที่ได้มีโอกาสนำผลงานนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์เพื่อวงการก่อสร้างไทย ออกมาอวดโฉมและเผยแพร่สู่ผู้สนใจ

สำหรับผลงานของนักประดิษฐ์ที่ ได้คัดเลือกมาให้ชม ล้วนผ่านการจดสิทธิบตั รจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และทัง้ หมดล้วนเป็นผลงานการประดิษฐ์ คิดค้นเพื่อวงการก่อสร้างโดยเฉพาะ จึงทำให้ ได้รับความ สนใจมากพิเศษ เนื่องจากผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นวิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ ที่ต่างก็ ให้ความ สนใจกันค่อนข้างมาก มีการสอบถามรายละเอียดของสิ่ง ประดิษฐ์ด้วยความสนใจ โดยเฉพาะผลงานสิทธิบัตรเสาเข็มเหลี่ยมกลวงและ ระบบก่อสร้างสำเร็จรูปของคุณสงวน ญาณวิทยากุล ที่

เป็นวิธีผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตเหลี่ยมมนเสริมกำลัง เพื่อ การรับน้ำหนักตามความยาวได้รับความสนใจสอบถามจาก ผู้ชมถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ ตลอดระยะเวลาของ การจัดงาน ส่วนผลงานระบบประตูบานเลื่อน ของคุณ ประมุข งามละเมียด ก็ได้รบั ความสนใจไม่แพ้กนั กับผลงาน การคิดค้นและพัฒนาระบบการเปิด/ปิดประตูบานเลื่อนให้ สามารถเลี้ยวตัดมุมแนบกับผนังได้ มีผู้สอบถามถึงราย ละเอียดการทำงานกันมาก จนเจ้าของสิทธิบัตรบ่นว่าเวลา จัดงานน้อยไป ด้านผลงานปูนฉาบฉนวนกันความร้อน ของคุณวชิระ แซ่พู อาศัยงานประกาศหาตัวผู้สนใจเพื่อที่จะร่วมผลิตปูน ฉาบผงสำเร็จรูป ที่สามารถฉาบได้กับพื้นผิว คอนกรีต อิฐ มวลเบา อิฐมอญ และอิฐบล็อก และยังสามารถกันความ ร้อนได้ดีกว่าปูนฉาบ ทั่วไปถึง 29% แถม เบากว่าอีก 5 เท่า มาต่อกันทีส่ งิ่ ประดิษฐ์ ที่ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ เชื่อมข้อต่อท่อบาง ของคุ ณ เอกภั ก ดิ์

หทัยพันธลักษณ์ ที่เป็นการประดิษฐ์/การออกแบบ เครื่อง เชื่อมข้อต่อท่อบาง เป็นเครื่องจับชิ้นงานเพื่อใช้ ในการเชื่อม โลหะ 2 ประเภท อย่างเหล็กและสแตนเลสเข้าด้วยกัน งานนี้ ได้ รั บ ความ สนใจจากบรรดา ช่างเหล็ก เพราะสิ่ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ชิ้ น นี้ สามารถตอบโจทย์ ช่ ว ยให้ ง านรั้ ว หรื อ ราวกันตกสแตนเลสได้มีลูกเล่นมากขึ้น ส่วนอิฐมีฉนวนกันความร้อน ของคุณอภิวัฒน์ หิรัญ โดยใส่ฉนวน EPS เข้าไปตรงกลางอิฐ ก็ ได้รับความสนใจไม่ แพ้กัน จากบรรดาวิศวกรและผู้รับเหมาก่อสร้างที่กำลังมอง หาวัสดุก่อที่สามารถกันความร้อนหรือความชื้นได้ดี ซึ่งจะ ช่วยให้อาคารเย็นสบายและประหยัดพลังงาน ด้านผลงาน การประดิษฐ์ กรอบมุ้งลวดพลาสติก ของคุณกระสินธ์ สว่างประเสริฐ ได้รับความสนใจจากบรรดาเจ้าของบ้าน อย่างคับคั่ง แม้จะติดว่าสถานที่ในการพรีเซ้นต์ผลงานจะ คับแคบไปหน่อย ทั้งหมดนี้ เป็นภาพสะท้อนเพียงบางส่วนจากกิจกรรม ตลาดนัดสิทธิบัตรวัสดุก่อสร้างไทย กิจกรรมดีๆ เพื่อนัก ประดิษฐ์และผู้ประกอบการก่อสร้างไทย ที่จะใช้เป็นประตู เปิดสู่ โอกาสในอนาคต

­³—ª„ž¨°—£´ ¥ ¦ª—Á¦È ª  ‡»–­µ¤µ¦™®µŽºÊ°­·œ‡oµ…°ŠÁ¦µÅ—o‹µ„¦oµœ±µ¦r—ª¦rš¸É¤¸Ã¨Ã„o…°ŠÁ¦µ ¦³¡»„Ž´œÃ„ ¡»„˜³ž¼ Hammer Drive Anchor C-TYPE 6&7<3(­Â˜œÁ¨­ ¡»„­˜´— Bolt Anchor BA-TYPE ¡»„ž¨´Ë„œ°„ Grip Anchor GA-TYPE ¡»„ž¨´Ë„Äœ Drop-in Anchor CT-TYPE ¡»„ž¨´Ë„Äœ Drop-in Anchor GT-TYPE ¡»„ÁºÉ°¤ Weld Anchor HAS-TYPE

DROP-IN ANCHOR

¡»„…¥µ¥Ž´œÃ„

¦·¬´šŽ´œÃ„¢µ­ÁšÈ¤ Ś¥Â¨œ—r ‹¶„´—¦·¬´šÄœÁ‡¦º° 6DQNR7HFKQR*URXSĜž¦³Áš«¸Éž»nœ ÁžÈœŸ¼oŸ¨·˜Â¨³‹¶®œnµ¥¡»„…¥µ¥Á¡ºÉ°ÄoŠµœ„´‡°œ„¦¸˜ Ž¹ÉŠÄo7HFKQRORJ\Ĝ„µ¦Ÿ¨·˜Á—¸¥ª„´œ„´ž¦³Áš«¸Éž»nœ ­·œ‡oµš¸ÉŸ¨·˜„ªnµŠŝ­nŠ°°„Åž¥´Š˜nµŠž¦³Áš«°µš·¸Éž»nœ °Á¤¦·„µ¨³°µÁŽ¸¥œ£µ¥Ä˜oºÉ°v6$1.2w­·œ‡oµÂ¨³ºÉ° 6$1.2ÁžÈœš¸É¦¼o‹´„¨³¥°¤¦´ÁžÈœ°¥nµŠ—¸Äœž¦³Áš«¸Éž»nœ —´Šœ´ÊœÁ¦µ‹¹Š¤¸‡ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉœÄœž¦³­·š›·£µ¡Â¨³‡»–£µ¡­·œ‡oµš¸É ‹³­nŠ¤°Ä®o„´Ÿ¼očoŠµœ

¦·¬´šŽ´œÃ„¢µ­ÁšÈ¤ Ś¥Â¨œ—r ‹¶„´—

ŚŽ°¥¡®¨Ã¥›·œšŞ˜¶¨ž¦³µ›·ž´˜¥r°¶Á£°›´»¦¸‹´Š®ª´—žš»¤›µœ¸řŚřśŘ ڦ،ŝřŞšŠŚśŝ¢„ŽrŘŚŝřŞšśŠŝ°¸Á¤¨rWUDGLQJ#VDQNRFRWKÁªÅ˜rKWWSZZZVDQNRFRWK 29


รายการวัสดุ หมวดวัสดุเทหล่อกับที่

หน่วย ราคาตลาด /บาท

คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15x30 ซม. ตราซีแพค *กทม.รอบใน รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ- รูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม.* ลบ.ม. 2,430.00 รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ- รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม.* ลบ.ม. 2,470.00 รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ- รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.* ลบ.ม. 2,510.00 รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ- รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.* ลบ.ม. 2,550.00 รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ- รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม.* ลบ.ม. 2,630.00 รูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ- รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม.* ลบ.ม. 2,680.00 รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ- รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม.* ลบ.ม. 2,740.00 รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ- รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม.* ลบ.ม. 2,810.00 หมวดวัสดุก่อ คอนกรีตบล็อก คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. ก้อน 4.50 ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ก้อน 11.00 ชนิดช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-22) ก้อน 9.00 ชนิดกันฝนลิ้นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ตราดี เอ (DA-101) ก้อน 17.00 ชนิดกันฝนลิ้นคู่ ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-109) ก้อน 18.00 ชนิดกันฝนกระจก ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-302) ก้อน 47.00 คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราซุปเปอร์บล็อก ตร.ม. 150.00 ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราซุปเปอร์บล็อก ตร.ม. 200.00 ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน ตร.ม. 195.00 ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราคิวคอน ตร.ม. 260.00 ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. ตราคิวคอน ตร.ม. 325.00 ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. ตราคิวคอน ตร.ม. 390.00 ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. ตราคิวคอน ตร.ม. 520.00 ขนาด 30 x 60 x 8.0 ซม. ตราซุปเปอร์บล็อก ตร.ม. 160.00 ขนาด 30 x 60 x 9.0 ซม. ตราซุปเปอร์บล็อก ตร.ม. 180.00 ทับหลังสำเร็จรูปคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 1.20 ม. ตราคิวคอน ท่อน 288.00 ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 1.80 ม. ตราคิวคอน ท่อน 432.00 ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 2.40 ม. ตราคิวคอน ท่อน 576.00 ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 3.00 ม. ตราคิวคอน ท่อน 720.00 ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 3.60 ม. ตราคิวคอน ท่อน 864.00 คอนกรีตบล็อกปูพน ื้ คอนกรีตบล็อกปูพื้นภายในหรือทางเท้า รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 6.00 รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * ก้อน 8.00 รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเหลือง ตราซีแพค * ก้อน 8.00 รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * ก้อน 7.00 รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 10.00

30

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีแดง ตราซีแพค * ก้อน 12.00 รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 9.00 รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * ก้อน 12.00 รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * ก้อน 12.00 รูปรวงผึ้ง หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 10.00 รูปรวงผึ้ง หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * ก้อน 12.00 รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 12.00 รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * ก้อน 13.00 รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * ก้อน 13.00 รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * ก้อน 13.00 รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค * ก้อน 25.00 รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 3.25 รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * ก้อน 3.59 รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * ก้อน 3.67 รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * ก้อน 3.59 รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค * ก้อน 6.34 รูปคทา หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 7.00 รูปคทา หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * ก้อน 8.00 รูปคทา หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * ก้อน 8.00 รูปคทา หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * ก้อน 8.00 รูปคทา หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค * ก้อน 14.00 รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 6.00 รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีส้ม ตราซีแพค * ก้อน 7.00 รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * ก้อน 7.00 รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * ก้อน 7.00 รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีฟ้า ตราซีแพค * ก้อน 12.00 ขอบคันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. สีเทา ตราซีแพค * ก้อน 164.00 อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม. ก้อน 1.05 อิฐโปร่ง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7 x 16 x 3 ซม. ก้อน .94 อิฐหนา ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม. ตรา บ.ป.ก. ก้อน 8.00 อิฐแก้ว (บล็อกแก้ว) แบบ Value ขนาด 190 x 190 x 80 มม. ตราช้างแก้ว ก้อน 56.00 แบบ Classic ขนาด 190 x 190 x 80 มม. ตราช้างแก้ว ก้อน 57.40 หมวดวัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป เสาเข็มหกเหลีย่ มกลวง เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร ท่อน 130.00 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร ท่อน 195.00 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร ท่อน 270.00 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร ท่อน 337.50

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร ท่อน 405.00 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. ท่อน 1,210.00 ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม. ท่อน 1,360.00 ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม. ท่อน 1,590.00 ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. ท่อน 1,730.00 ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม. ท่อน 2,150.00 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. ท่อน 2,250.00 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. ท่อน 3,700.00 ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 6,135.00 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 8,575.00 ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 11,850.00 ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ท่อน 13,530.00 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 14,865.00 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม. ท่อน 17,810.00 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่ หลีย่ ม- ตัน ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. ท่อน 2,700.00 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 4,510.00 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดียว ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 4,800.00 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 6,235.00 ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 8,550.00 ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ท่อน 9,770.00 ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 11,710.00 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม. ท่อน 3,120.00 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม. ท่อน 4,000.00 ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 4,665.00 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูป- กลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 5,100.00 ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 6,600.00 ขนาด ศก. 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 8,500.00 ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 11,200.00 ขนาด ศก. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 13,915.00 ขนาด ศก. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 17,340.00 ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 23,500.00 ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม. ท่อน 38,365.00 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม. ท่อน 138.84 ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม. ท่อน 216.06 ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม. ท่อน 288.60 ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม. ท่อน 368.16 ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม. ท่อน 489.06 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที ขนาดน้ำหนัก 36 กก. ยาว 2.00 ม. ท่อน 78.02 ขนาดน้ำหนัก 54 กก. ยาว 3.00 ม. ท่อน 117.03 ขนาดน้ำหนัก 72 กก. ยาว 4.00 ม. ท่อน 170.98 ขนาดน้ำหนัก 90 กก. ยาว 5.00 ม. ท่อน 218.29 ขนาดน้ำหนัก 108 กก. ยาว 6.00 ม. ท่อน 294.65 เสารัว้ คอนกรีต แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. ท่อน 350.00 แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม. ท่อน 420.00 เสาตอม่อคอนกรีต เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 1.00 ม. ท่อน 125.00 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 2.00 ม. ท่อน 250.00 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 3.00 ม. ท่อน 375.00 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 1.00 ม. ท่อน 172.50


รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 2.00 ม. ท่อน 345.00 เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 3.00 ม. ท่อน 517.50 พืน ้ สำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ตร.ม. 381.50 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ตร.ม. 392.00 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ตร.ม. 434.00 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ตร.ม. 441.00 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ตร.ม. 507.50 ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ตร.ม. 514.50 แผ่นพืน ้ ไฟเบอร์ซเี มนต์ ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 554.40 ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราเฌอร่า แผ่น 670.00 คานคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีตอัดแรง รูปตัวที ขนาดยาว 2.95 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ท่อน 161.85 ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ท่อน 164.34 ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ท่อน 169.32 ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ท่อน 191.73 ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ท่อน 197.54 ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ท่อน 205.84 ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ท่อน 222.44 ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ท่อน 232.40 ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ท่อน 258.96 ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ตราซีแพค ท่อน 225.76 ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ท่อน 235.72 ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ท่อน 262.28 ขนาดยาว 4.50 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ท่อน 294.65 ขนาดยาว 5.00 เมตร ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ตราซีแพค ท่อน 327.85 หมวดวัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่างๆ เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก. 20 - 2527) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 23,880.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 23,040.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,660.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,500.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,500.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,500.00 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก. 24 - 2536) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,350.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,050.00

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ตัน 22,150.00 ยาว 10 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,150.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,150.00 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก. 24 - 2536) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,470.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,310.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,310.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,310.00 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร ตัน 22,310.00 ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) กก. 30.74 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก. ท่อน 377.75 ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก. ท่อน 479.75 ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก. ท่อน 696.75 ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก. ท่อน 927.50 ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก. ท่อน 1,061.75 ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก. ท่อน 2,351.75 เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน ท่อน 1,086.00 ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน ท่อน 1,470.00 เหล็กรางพับ ขนาด 40 x 36 x 1.0 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 8.8 กก./ท่อน ท่อน 249.00 ขนาด 80 x 40 x 2.0 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.0 กก./ท่อน ท่อน 397.00 เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 20-21 กก./ท่อน ท่อน 555.00 ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 26 กก./ท่อน ท่อน 694.50 ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23-24 กก./ท่อน ท่อน 623.50 ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน ท่อน 829.50 ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 27 กก./ท่อน ท่อน 721.50 ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 37 กก./ท่อน ท่อน 986.50 ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30 กก./ท่อน ท่อน 802.50 ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน ท่อน 1,124.00 เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน ท่อน 562.00 ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 26 กก./ท่อน ท่อน 694.50 ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน ท่อน 628.50 ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน ท่อน 908.00 ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 25.5 กก./ท่อน ท่อน 682.50 ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน ท่อน 977.00 ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 29.5 กก./ท่อน ท่อน 793.00 ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน ท่อน 1,079.50 เหล็กตัวไอ (I-Beam)

รายการวัสดุ

หน่วย ราคาตลาด /บาท

ขนาด 150X75X5.50X9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน ท่อน 3,090.00 ขนาด 150X125X8.50X14.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 217 กก./ท่อน ท่อน 6,510.00 ขนาด 200X100X7.00X10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน ท่อน 4,680.00 ขนาด 220X100X8.10X12.20 มม. ยาว 6 เมตร นน. 186 กก./ท่อน ท่อน 5,580.00 ขนาด 250X125X7.50X12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน ท่อน 6,900.00 ขนาด 260X113X9.40X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 252 กก./ท่อน ท่อน 7,560.00 ขนาด 300X150X8X13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน ท่อน 8,700.00 ขนาด 300X150X11.50X22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน ท่อน 13,830.00 ขนาด 350X150X12.00X24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน ท่อน 15,690.00 ขนาด 400X150X10X18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน ท่อน 12,960.00 ขนาด 450X175X11X20 มม. ยาว 6 เมตร นน.550 กก./ท่อน ท่อน 16,500.00 ขนาด 500X190X11.50X23 มม. ยาว 6 เมตร นน. 666 กก./ท่อน ท่อน 19,980.00 ขนาด 600X190X13X25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน ท่อน 23,940.00 เหล็กตัวเอช (H-Beam) ขนาด 150X150X7X10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน ท่อน 5,481.00 ขนาด 175X175X7.50X11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน ท่อน 6,989.00 ขนาด 200X200X8X12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน ท่อน 8,671.00 ขนาด 250X250X9X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน ท่อน 12,586.00 ขนาด 300X300X10X15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน ท่อน 16,356.00 ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน ท่อน 23,838.00 ขนาด 400X400X13X21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ท่อน ท่อน 29,928.00 ลวดเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 4, 5, 7, 9 มม. ตัน 44,833.33 ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว ตัน 45,666.67 ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 26.00 เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 31.00 เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 41.00 เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 41.00 เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 54.00 เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 48.00 เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 63.50 เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 80.00 เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 60.00 เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 46.00 เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 55.20 เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม ตร.ม. 69.00

ข้อมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2554 โทรศัพท์ (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31


“ออนดูลีน” หลังคาธรรมชาติ ชูคอนเซ็ปต์ ‘เย็นและเงียบ เบาแต่แข็งแรง’ รับกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายประสิทธิ์ นิลเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเชอรัลรูฟ จำกัด ผูน้ ำเข้าและตัวแทนจำหน่ายแผ่นหลังคา “ออนดูลีน” แผ่นลอน สำหรั บ มุ ง หลั ง คาและปู ผนัง ที่มีน้ำหนักเบาแต่ แข็งแรง เย็นและเงียบ ไม่เป็นภัยต่อชีวิต ไม่เป็น พิษต่อสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า แผ่นหลังคาออนดูลีน ผลิตขึ้นมาจากส่วน ผสมของเส้นใยธรรมชาติ กั บ แผ่ น บิ ทู เ มนซึ่ ง ผ่ า น การอัดและอบที่อุณหภูมิ สูง พร้อมระบบการย้อมสีแบบเปียกด้วยแร่ธรรมชาติ ที่ สามารถซึมเข้าเนือ้ และฉีดเคลือบด้วยสารเรซิน เพือ่ ป้องกัน รังสียวู จี ากแสงอาทิตย์ จนได้แผ่นบิทเู มนทีแ่ ข็งแรง ทนทาน สามารถดัดโค้งได้ ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ลดความร้อน ภายในบ้าน และสามารถดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยม ในด้านข้อดีของหลังคาออนดูลีน โดยหลักๆ แล้วแบ่ง ออกได้ด้วยกัน 4 ประการ คือ 1. เบาแต่แข็งแรง โดยทน ต่อการกระแทก ไม่แตก ไม่บุบ ไม่รั่วซึม นอกจากนั้นยังทน ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 2. เย็นและยังเป็นฉนวนในตัว โดยสามารถลดความร้อนได้ถึง 20 องศาเซลเซียส จึงทำให้ หลังคาชนิดนีเ้ ป็นหลังคาทีช่ ว่ ยประหยัดพลังงาน 3. ลดปัญหา เรื่องเสียงรบกวน สามารถดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยม 4. ขนาด ของหลังคาออนดูลนี มีขนาดของแผ่นประมาณ 200x95 ซม. จึ ง ทำให้ ติ ด ตั้ ง ได้ ง่ า ยรวมไปถึ ง มี น้ ำ หนั ก เบากว่ า หลั ง คา ประเภทอื่นๆ โดยหลังคาประเภทนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลด จุดด้อยพร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลังคาประเภทอื่น สำหรับในปีนี้ถือเป็นปีแรกของเราที่มีการนำเข้าสินค้า ตัวนี้มาทำตลาดในเมืองไทย ดังนั้นแผนการตลาดที่บริษัท วางเอาไว้สำหรับปีนี้จะเน้นไปในเรื่องของการออกบูธใน งานแสดงสินค้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของ บริษทั มากขึน้ ซึง่ ก็คาดว่าสินค้าชนิดนีจ้ ะสามารถเข้าไปแชร์ ส่วนแบ่งตลาดหลังคาได้อย่างแน่นอน ประการต่อมาเราจะ เน้นทำการประชาสัมพันธ์ตามสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่ เกีย่ วข้องกับการก่อสร้าง จากนัน้ ก็จะเน้นในเรือ่ งของการ ติดตั้งและการให้บริการ โดยทางบริษัทมีช่างผู้ชำนาญการ คอยดูในเรื่องการติดตั้งให้ อีกประการที่เราให้ความสำคัญก็ คือการเข้าหาลูกค้าด้วยตัวเอง เน้นให้ความรู้และการให้บริการที่ดีสำหรับลูกค้า ซึ่งกลุ่มลูกค้าใหญ่ๆ ที่ให้ความสนใจสินค้าของเราก็จะ

32

เป็นลูกค้าในกลุ่มประเภท ฟาร์ม โกดัง คลังสินค้า โรงแรม และบ้านจัดสรร นอกจากนัน้ ในปีนเี้ รายังทำการเพิม่ ช่องทาง ในการจัดจำหน่าย ด้วยการหาพันธมิตรในการเป็นดีลเลอร์ จำหน่ายสินค้าของเราเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าภายใน 2-3 เดือน ข้างหน้าเราจะเริ่มมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ อย่างแน่นอน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ให้ลกู ค้าหรือประชาชนทัว่ ไปมีโอกาส เลื อ กใช้ สิ น ค้ า ของทางบริ ษั ท ได้ ง่ า ยและสะดวกมากขึ้ น ประการสุดท้ายทางบริษัทจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ สำหรับลูกค้ารวมไปถึงการให้บริการหลังการขาย ซึ่งตรงนี้ ถือเป็นจุดสำคัญที่ทางบริษัทจะเน้นทำตลาดภายในปีนี้ ด้านตัวผลิตภัณฑ์ เรามีสีสันให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดด้วย กัน 5 สี ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงิน สีแดง สีเขียว สีน้ำตาล และ แผ่นหลังคาแบบกึ่งใส ทั้งนี้ในช่วงกลางปีประมาณไตรมาส ที่ 3 เราจะทำการลอนซ์แผ่นหลังคาสีใหม่ออกมานัน่ ก็คอื สีฟา้ ซึ่งคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเหมือนสี อื่นๆ อย่างแน่นอน ทั้งนี้หากเรามองในเรื่องของการเข้าไป แชร์ส่วนแบ่งในตลาดหลังคา ก็คิดว่าสินค้าประเภทนี้จะ เข้าไปทำตลาดได้อยู่พอสมควร ซึ่งในช่วง 1-3 ปีแรก เรา มองว่าจะสามารถเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งตลาดได้ที่ประมาณ 2-5% ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากสินค้าของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ค่อนข้างใหม่สำหรับตลาดหลังคาในประเทศ ซึ่งยังคงต้อง

Energy Saving House Light Weight Steel Technology

ใช้เวลาสักระยะหนึ่งถึงจะสามารถเข้าไปแชร์ส่วนแบ่งของ ตลาดได้มากกว่านี้ ในช่วงแรกเรายังไม่ได้มองไปไกลมากนัก คงต้องลองดู ว่าตลาดจะให้การตอบรับกับสินค้านี้มากน้อยเพียงใด แต่ เท่ า ที่ วิ เ คราะห์ จ ากสถานการณ์ ก็ ท ำให้ เ ราเห็ น ว่ า กลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคให้ ค วามสนใจกั บ สิ น ค้ า ประเภทนี้ ม ากพอสมควร สำหรับด้านของกระแสการอนุรักษ์พลังงานในปัจจุบันที่ หลายๆ หน่วยงานหรือหลายๆ คนให้ความสำคัญ ก็ส่งผลที่ ดีให้กับสินค้าของเราเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หากในอนาคตภาค รัฐรวมไปถึงบ้านพักอาศัยให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ และมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราก็คาดว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าไปทำตลาดและ แชร์ส่วนแบ่งได้เพิ่มมากขึ้นอีกกว่า 5% ของตลาดหลังคา แต่ในเมื่อสินค้าประเภทนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่ม ผู้บริโภค เราก็คิดว่าต่อไปคงจะมีคู่แข่งที่หันมาทำตลาดใน สินค้ากลุ่มนี้อย่างแน่นอน แต่ยังคงไม่ใช่ในระยะอันใกล้นี้ เพราะการผลิตรวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิต ต้องใช้ระยะ เวลาทีน่ านพอสมควร ซึง่ อย่างเร็วทีส่ ดุ ก็นา่ จะอยูท่ ปี่ ระมาณ 3-5 ปี ดังนัน้ หน้าทีข่ องเราก็คอื การเน้นทำการประชาสัมพันธ์ และทำตลาดให้ที่ดีสุด เพื่อเป็นผู้นำในตลาดหลังคาชนิดนี้ นั่นเอง และแม้ว่าผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามา ทำตลาดภายในประเทศไทยก็ตาม แต่ในไม่ช้าก็คิดว่าสินค้า ตัวนี้จะได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคเหมือนหลังคาชนิด อื่นๆ อย่างแน่นอน

บ้านประหยัดพลังงานโครงสร้างเหล็กไร้สนิมน้ำหนัก เบา Energy Saving House Light Weight Steel Technology เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ระบบแห้ง กึ่งสำเร็จรูป ใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ผลิตสำเร็จจากโรงงาน โครงสร้างทัง้ ระบบเป็นเหล็กไร้สนิม (Hot Dip Galvanized Steel 275g/m2) น้ำหนักเบา ป้องกันความร้อน ลดเสียง อายุการใช้งานเกิน 100 ปี ใช้ผนังโดยรอบเป็นตัวรับแรง (Bearing Wall) แทนการใช้เสา สามารถกำหนดแบบ ขนาดและรูปทรงได้ตามความต้องการ เลือกใช้วัสดุปิด ผนังภายนอก-ภายในได้หลากหลาย ระหว่างชัน้ ผนังสามารถ ใส่วัสดุฉนวน (Infillwall) ได้ทุกชนิด เพิ่มความมั่นใจด้วย การใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้างที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ADT Tool จาก Lindab Profile ประเทศสวีเดน ก่อสร้างรวดเร็ว ใช้แรงงานน้อย ลดต้นทุนค่าเสาเข็มและฐานราก Lindab Profile ผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กไร้สนิม น้ำหนักเบา (Light Weight Building Technology) สำหรับ บ้านพักอาศัยและอาคารสูง มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเหล็กกว่า 50 ปี ได้รับความนิยมและเชื่อถือจากทั่วโลก ทั้งยุโรป อเมริกา และรัสเซีย Aqualine Protarget CO., LTD. www. aqualineasia.com


เช่น LPN สร้างอาคาร 20 ชั้น เสร็จใน 1 ปี (แต่ต้องปรับ โครงสร้างให้แข็งแรงแบบญี่ปุ่น อย่างน้อยสู้แผ่นดินไหวได้ สัก 8-9 ริคเตอร์) เวลาจะไปช่วยก็อาจจะทำอย่างทีต่ า่ งชาติ เคยมาช่วยไทยเราคือช่วยรัฐผ่านรัฐ เช่นรัฐบาลไทยกำหนด งบประมาณมา 1 ก้อน ช่วยสร้างบ้านให้คนญี่ปุ่น ใช้ เทคโนโลยีแบบพอเพียงของไทย ใช้วัสดุอุปกรณ์ญี่ปุ่น แรงงานไทยไปช่วยสร้าง (เหมือนตอนเราถูกสึนามิถล่มทีภ่ าคใต้) แล้วให้ญี่ปุ่นคืนต้นทุนโดยไม่ต้องบวกกำไร จะคืนเมื่อไรก็ได้ ก็คือหนูไทยมิใช่ช่วยแบบให้เปล่า แต่เป็นการช่วยสร้างให้ ในระยะยาว จะคืนรัฐบาลไทยในอีก 10-20-30 ปีก็ได้ หรือจะคืนด้วยวิธีอื่นก็ได้ เช่น คืนด้วยเทคโนโลยีเช่นกันเมื่อ ญี่ปุ่นฟื้นตัวแล้ว เราก็จะได้หนั มาส่งออกการก่อสร้างบ้านราคาปานกลาง เป็ น การสร้ า งแรงงานให้ ค นไทยไปทำงานต่ า งประเทศ วัสดุก่อสร้างก็อาจจะขายได้บ้าง (เพราะญี่ปุ่นยามข้าวยาก หมากแพง วัสดุก่อสร้างและแรงงานไม่พอที่จะสร้างบ้าน สร้างเมืองให้กลับคืนมาได้) แต่ด้าน Infrastruction ไม่ต้อง ไปยุ่งกับเขา เพราะญี่ปุ่นเก่งมากๆ เทคโนโลยีก็ล้ำหน้า เช่น รถไฟหัวจรวดชินกันเซน ส่วนยักษ์ใหญ่เช่นอเมริกาและ ยุโรปก็จะมาช่วยสร้างบ้านเมืองด้วย Infra ส่วนหนูๆ อย่าง ไทยน่าจะใช้ช่องว่าง (มิใช่โอกาสที่จะไปตักตวงกำไร) แต่ เป็นการขยายความสามารถในการส่งสินค้าก่อสร้างให้เป็น “Export Content” อีกประเภท แทนทีจ่ ะมีแต่สนิ ค้าเกษตร (อาหารไทยเราก็เก่ง รัฐก็ต้องลงมาส่งเสริมส่งอาหารช่วย ขณะที่ญี่ปุ่นขาดอาหาร ถึงมีก็อาจจะไม่รอดแปดเปื้อน อันตราย เป็นต้น) ลองช่ ว ยกั น คิ ด และรี บ ทำในยามที่ เ ขากำลั ง มี ค วาม ต้องการ อยากให้หอการค้าไทยเป็นแม่งาน เช่น ประธาน หอการค้าและประธานสภาอุตสาหกรรม หันจับมือร่วมกันคิด และขอให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน ตั้งการลงทุนสร้างที่อยู่ ให้ญี่ปุ่น เริ่มด้วย 2,000 หลัง 2,000 ล้านบาท ให้บริษัททั้ง ก่อสร้างและบริษัทอสังหาฯ ของไทย แยกกันทำคนละ 500 หลัง มี BOI ใครทำส่งออกญี่ปุ่นจะได้ยกเว้นภาษีเช่นบริษัท ตลาดหุ้น “กองทุนที่อยู่อาศัย Japan” ก็ให้ธนาคาร SME ช่วยดูให้ รับรองได้วา่ ได้ทงั้ กล่องได้ทงั้ ใจชาวญีป่ นุ่ ในยามยาก และได้ทั้งโอกาส (มิใช่ไปค้ากำไร) ที่จะขยายการก่อสร้างสู่ ประเทศข้างเคียงสนับสนุน AFTA และ AEC ที่กำลัง Hot อยู่ในขณะนี้ คนไทยชาวก่อสร้างอสังหาฯ จะได้รู้จักค้า ข้ามประเทศบ้าง แทนที่จะให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดหุ้นลง มากวาดกุ้ง หอย ปู ปลาเล็กปลาน้อยในประเทศหมดจนไม่ เหลือให้ SME อสังหาฯ ช่วยกันคิดและรีบทำครับ อย่าเอา เป็นประเด็นการเมืองเลย เลิกทะเลาะกันนะครับ ดูญี่ปุ่น เป็นตัวอย่างที่ดี ขอให้โชคดีครับชาวญี่ปุ่น

“ช่วยญี่ปุ่นยามยาก” ด้วยอสังหาริมทรัพย์

หัวข้อนี้กำลังทันสมัยแต่อยู่ในเหตุการณ์ที่เศร้าโศกของโลก ก็เพราะญี่ปุ่นปัจจุบันคือเพื่อนบ้านที่รักใคร่ชอบพอกับไทยมานานพอควร หลังจากเป็นไม้เบื่อไม้เมามาตั้งแต่สงครามโลกครั้ง ที่ 2 และเมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมา คุณธีรยุทธ บุญมี ก็เดินขบวนขับไล่ญี่ปุ่นที่มาบุกค้าขายที่ห้าง ไดมารู (ปัจจุบันคุณธีรยุทธอายุ 60 กว่าปีแล้ว จะกลับไปเป็นเพื่อนกับญี่ปุ่นได้ดีกว่าอเมริกา ด้วยซ้ำไป) ใครๆ คงหัวเราะว่า ไทยเป็นประเทศเล็กๆ เศรษฐกิจ ก็ตามหลังญี่ปุ่นหลายขุม มีหน้าอวดตัวจะมาช่วยราชสีห์กับ หนูได้อย่างไร ใครติดตามนิทานอีสปจำได้ไหม เรื่องราชสีห์ ที่ราชสีห์ถูกบ่วงนายพราน โดยมีหนูตัวเล็กๆ อาสามากัด เชือกรัดขาราชสีห์ให้ จนราชสีห์ซาบซึ้งในบุญคุณจนบัดนี้ (ราชสีห์ไม่กินหนู) เช่นเดียวกับราชสีหญ ์ ปี่ นุ่ ทีเ่ ศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 อันดับ 3 ของโลก กำลังถูกทั้งอุทกภัยทางธรรมชาติซ้ำเติม ด้วยอุปัทวเหตุจากเทคโนโลยีสมัยใหม่จนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ล่มสลาย แม้จะมีราชสีห์เช่นอเมริกามาช่วย แต่ญี่ปุ่นก็ได้ แสดงออกถึงความเป็นคนญีป่ นุ่ ทีอ่ ดทน มีระเบียบวินยั น้อมรับภัยต่างๆ ที่มากระทบอย่างสง่าผ่าเผย ที่ทุกชาติควรจะ เอาอย่าง ถ้าเป็นคนไทยป่านนี้โยนบาปให้กันและกัน กล่าว โทษกันและกัน หาแพะมารับบาป จนกลายเป็นเปิดประเด็น ทางการเมือง แทนทีจ่ ะยอมรับและช่วยกันแก้ไขและสามัคคี กันไว้ ฝ่ายค้านก็จะแคะจุดด่างด้วยการตัง้ ประเด็น เช่น โกง คอรัปชั่น ถึงได้เป็นเช่นนี้ มิเช่นนั้นก็โทษความโชคร้าย ไสยศาสตร์วา่ ถูกธรรมชาติกลัน่ แกล้ง รัฐบาลทีอ่ ยูใ่ นช่วงวิกฤติ ก็จะถูกถล่มด้วยวาจาที่เลวร้ายของการเมืองไทย เลิกเสียที ได้ไหม ดูตัวอย่างญี่ปุ่น ช่วยกันแก้ รักกัน ไม่ทะเลาะกัน เลิกทำร้ายกันและกัน แล้วประเทศไทยก็จะเจริญ ญี่ปุ่นยามยาก เราจะช่วยอะไรได้บ้าง ก่อนอื่นต้องส่ง น้ำใจไปช่วย เพราะคนไทยขี้สงสารและคนไทยสมัยใหม่รัก ญีป่ นุ่ มากขึน้ ท่านเชือ่ หรือไม่วา่ มีการสำรวจพฤติกรรมบริโภค

ของไทย ปรากฏว่าอาหารญี่ปุ่นมาเป็นอันดับ 2 รองจาก อาหารไทย น้ำชาญีป่ นุ่ คนไทยก็รบั ได้ คนญีป่ นุ่ ก็มาอยูเ่ มืองไทย เยอะมาก พอเกษียณอายุก็อยู่เมืองไทย ดังนั้น 2 ประเทศ เริ่มจะผสมผสานวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นเพื่อนมาก ขึ้นทุกที ทั้งๆ ที่ตอนสงครามโลกมีความโหดเหี้ยมของ สงคราม เช่น โกโบริในหนังเรื่องคู่กรรม คนไทยก็ให้อภัยได้ หมด แต่ทำไมกับพม่าเพื่อนบ้านถึงยังคงปลูกฝังความโกรธ แค้นกันอยู่ ก็เพราะประวัติศาสตร์จากหนังสือที่สอนให้จำไม่ ลืมของการศึกษาไทยนั่นเอง ดูเรื่องเขาพระวิหารก็เป็นอีก ตัวอย่างหนึ่งที่ไปตู่เอาของคนอื่นมาเป็นของตัว กลั บ มาเรื่ อ งช่ ว ยญี่ ปุ่ นกั นต่ อ ว่ า ควรจะทำอะไรกั นดี 1. ให้กำลังใจเล็กน้อยซึง่ เป็นสิง่ สำคัญยิง่ ไม่วา่ จะให้ดว้ ยคำพูด การกระทำ สารแสดงถึงความห่วงใย ทั้งญี่ปุ่นในไทยและ ญี่ปุ่นในญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง 2. ให้การสนับสนุนด้วยปัจจัยที่ มี เช่น เงินบริจาค สิ่งของ (ที่ญี่ปุ่นต้องการและไทยเรา คงจะมี คือ อาหาร ยารักษาโรค ผ้าห่มกันหนาว) ซึ่งสิ่งของเหล่านีย้ ากหน่อยทีจ่ ะส่งไปให้ ก็ตอ้ งใช้วธิ สี ง่ ผ่านทางไหน ก็ได้ เช่น กาชาดไทย มูลนิธิไทย ตัวแทนญี่ปุ่นเช่นสถานทูต อย่าบริจาคผ่านห้างร้านหรือบุคคลเพราะเป็นช่องทางแห่ง การเสียหาย แล้วเราในภาคอสังหาฯ เล่า จะไปช่วยเหลืออย่างไร พวกเราที่สร้างคอนโดและบ้านเก่งๆ มีมากขึ้นทุกที เราออก ไปสร้างให้ต่างประเทศมากขึ้น เช่น อินเดีย จีน เวียดนาม เราสร้างบ้านให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ย รายได้ปานกลางได้เก่ง บริษทั

33


การก้าวเข้าสู่บทบาทของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างเต็มตัว โดยโปรเจกต์แรกที่บริษัทฯ ดำเนินการ คือ โครงการแอทซิตี้ สุขุมวิท 101/1 ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนา ขึ้นโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ในระดับราคาที่ เหมาะสมสามารถจับต้องได้ โดยใช้คอนเซปต์ “สีสันชีวิต แห่งเมือง” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวัยทำงานรวมถึงคน รุ่นใหม่ที่นิยมความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต ด้วยมูลค่า โครงการกว่า 1,400 ล้านบาท ส่วนโครงการล่าสุด บริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ในโครงการเดอะ บลูม สุขุมวิท 71 เป็น คอนโดมิเนียมสูง 24 ชั้น มีจำนวนห้องพักอาศัยทั้งหมด 195 ยูนิต โดยโปรเจกต์นี้ตั้งอยู่บนที่ดินขนาด 1 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา บนทำเลที่ดีที่สุดบนถนนสุขุมวิท 71 ที่พร้อม ด้วยสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับชีวิตในเมือง ไม่ว่า จะเป็นการคมนาคมที่สะดวกสบาย ที่อยู่รายรอบโครงการ ไม่ว่จะเป็นรถไฟฟ้าบีทีเอส ที่สถานีพระโขนง, ทางด่วน พัฒนาการ (สุขุมวิท 50) สถานีขนส่งเอกมัย ห้างสรรพ สินค้า และ ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ อาทิ ดิเอ็มโพเรี่ยม, พาราไดซ์พาร์ค จัสโก้, เทสโก้ โลตัส, คาร์ฟูร์ และมีโรง พยาบาลโดยรอบโครงการเป็นจำนวนมาก อาทิ โรงพยาบาล สมิติเวช โรงพยาบาลสุขุมวิท โรงพยาบาลคลองตัน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท รวมไปถึงอยู่ใกล้สถานศึกษา อย่าง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เดอะบลูม สุขุมวิท 71 ดอกไม้บานเพื่อชีวิตคนเมือง

เป็นธรรมดาของการอยู่อาศัยในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ ที่จะทำให้คุณภาพในการใช้ชีวิต ขาดหายไปบ้าง โดยเฉพาะในย่านที่มีประชากรหนาแน่นมากอย่างถนนสุขุมวิท มีดอกไม้ดอก หนึ่งที่กำลังรอวันเบ่งบาน กับคอนโดมิเนียมหรู ทันสมัย ที่สามารถผสมผสานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว ด้วยทำเลที่ตั้งโครงการที่อยู่ใจกลางเมือง ทำให้โครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัย “เดอะบลูม สุขุมวิท 71” สามารถตอบสนองความต้องการด้านที่อยู่อาศัยของคน เมืองได้อย่างลงตัว ด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ผ่าน การออกแบบมาเป็นอย่างดี ภายใต้แนวคิด “NATURAL ELEGANT” ด้วยรูปแบบอาคารที่นำเรื่องของลมมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ รวมไปถึงเรื่องง่ายๆ อย่างการเลือกใช้โทนสี ที่เทียบเคียงจากธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของชื่อ “เดอะบลูม” ที่หมายถึงดอกไม้ที่ บานในธรรมชาติ ซึ่งตัวโครงการสามารถตอบสนองความ ต้องการ ด้วยการวางแนวคิดของอาคารให้เป็นอาคารประหยัด พลังงาน โดยดูถึงเรื่องทิศทางลมเป็นหลัก จึงทำให้ทุกยูนิต ที่ออกมาดูโปร่งโล่ง เย็นสบาย แม้ขณะที่ไม่ได้ใช้เครื่องปรับ อากาศ และยังออกแบบให้มีสวนลอยฟ้าทุกๆ 3 ชั้น เพิ่ม

34

สุนทรียภาพในการพักผ่อน และยังเป็นการช่วยลดเสียง รบกวนได้อีกด้วย ส่วนเรื่องการประหยัดพลังงานอาคาร หลังนีก้ ค็ ำนึงถึงไม่แพ้กนั ด้วยการใช้พลังลมและแสงอาทิตย์ ร่วมกับพลังงานไฟฟ้า และยังเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ที่ส่งเสริมการประหยัดพลังงานอีกด้วย “กุลทีป พิชิตสิงห์” ประธานบริหาร บริษัท สยาม โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการ เล่า ถึงที่มาของโครงการเดอะบลูม ว่าธุรกิจเดิมของเราคือ ธุรกิจสิ่งทอ และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าสำหรับชาวต่างชาติ อย่าง อพาร์ทเม้นท์ ในซอยสุขุมวิท 23, โครงการบ้านเดี่ยว ให้เช่าทีน่ ชิ ดาธานี ถนนแจ้งวัฒนะ, และทีส่ นามกอล์ฟบูรพา แหลมฉบัง ชลบุรี ส่วนบริษัทสยาม โฮม ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท


รับทราบข้อมูลพื้นฐานของโครงการพอสมควรแล้ว ที่นี้มาดูรายละเอียดด้านการออกแบบในโปรเจกต์นี้ ที่ได้ “เอนก เจริญพิริยะเวศ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด ในฐานะสถาปนิกผู้ออกแบบ ได้ อธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบโครงการเดอะ บลูม สุขมุ วิท 71 ว่า แนวคิดในการออกแบบอาคารเน้น Green Concept โดยยึดหลัก Saving Energy Passive Orientation ด้วย การวางตั ว อาคารให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ทิ ศ ทางลมและแสงแดด โดยหันด้านยาวของอาคารรับลมประจำ และหันด้านแคบ ของตึกไปทางทิศตะวันออก-ตก เพื่อลดปริมาณพื้นที่อาคาร ที่จะต้องรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่จะส่งผ่านเข้าสู่ตัว อาคาร เป็นการช่วยลดปริมาณความร้อนสะสมในผนัง อาคารได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการลดการใช้ พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ ยังใช้แนวคิด Natural Light & Ventilation ด้วยการออกแบบให้มีช่องเปิดบริเวณทางเดินส่วนกลาง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นและระบายอากาศด้ ว ยวิ ธี ต าม ธรรมชาติ ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการการลดอุณหภูมิให้กับ ตัวอาคาร และยังเป็นการนำแสงธรรมชาติเข้าสู่ทางเดิน ส่วนกลางของอาคารเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ส่วนเปลือกอาคารออกแบบให้มี Layer ของการบังแดด เพื่อช่วยป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร ด้วยการใช้ผนังทึบ ตัน แผงบังแดด และระเบียง สำหรับวัสดุทเี่ ลือกใช้ในอาคาร

นี้ เป็นแบบ Active Material ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่เป็น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและส่ ง เสริ ม การประหยั ด พลั ง งาน นอกจากนั้น ในการออกแบบยังคิดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย นอกจากนี้ยังคำนึงถึง Quality of Life Private ด้วย การออกแบบให้หอ้ งมีขนาดหน้ากว้าง และมีระดับฝ้าเพดาน สูงถึง 2.70 เมตร ทำให้ผู้อยู่อาศัยภายในห้องรู้สึกโล่งสบาย และยังทำให้ส่วนพักผ่อนและห้องนอนสามารถเปิดมุมมอง สู่ภายนอกได้กว้างขึ้น ส่วนครัวได้รับการออกแบบให้อยู่ติด กับด้านนอกของอาคาร ส่วนห้องน้ำได้ออกแบบให้สามารถ เข้าได้จากทั้งห้องนอนและห้องพักผ่อน ช่วยเพิ่มความ สะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอน ในส่วนของ Urban Environment ได้คำนึงถึงผล กระทบทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของเมือง โดย ออกแบบให้มพี นื้ ทีส่ เี ขียวบริเวณด้านหน้าอาคาร ช่วยให้เกิด ร่มเงาและความสงบทั้งภายในและภายนอกโครงการและ ได้ดีไซน์ให้มีพื้นที่สีเขียวส่วนกลางกระจายไปอยู่ตามชั้นพัก อาศัยทุกๆ 3 ชั้น เพื่อเป็นพื้นที่ใช้สอย Out-Door ของ โครงการ เป็นลักษณะของ Community Space ซึ่งจะช่วย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ด้ ว ยแนวคิ ด ชี วิ ต เมื อ งเทรนด์ ใ หม่ ข องโครงการ เดอะบลูม ที่ต้องการนำเสนอความหรูหราและสะดวกสบาย ที่เป็นส่วนตัว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในโครงการ นี้ได้ถ่ายทอดออกมาผ่านห้องที่มีให้เลือก 3 ลักษณะ คือ แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 33.70 – 47.87 ตารางเมตร แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 47.87 – 69.92 ตารางเมตร และแบบ 3 ห้องนอน ขนาด 86.09 – 128.00 ตารางเมตร นอกจากโครงการนี้จะโอบล้อมไปด้วยความรื่นรมย์ จากความเขียวจากพันธุ์ไม้แล้ว ผู้อยู่อาศัยยังสามารถพัก ผ่ อ นและผ่ อ นคลายด้ ว ยสระว่ า ยน้ ำ และสระว่ า ยน้ ำ เด็ ก จากุซซี่ ที่แยกเป็นสัดส่วน สุดหรู บนชั้น 5 พร้อมด้วยห้อง ซาวน์น่า ห้องฟิตเนต สนามเด็กเล่น สวนลอยฟ้า เพื่อ รองรับการทำกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆ โดยมียลิฟท์โดยสาร

ไว้รองรับ 2 ชุด และเซอร์วิสลิฟต์ อีก 1 ชุด ในส่วนของที่จอดรถ โครงการจัดสร้างจอดรถไว้ที่ชั้น 1-4 ของอาคาร สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้ 117 คัน ส่วนในเรือ่ งของมาตรฐานด้านความปลอดภัย ทางโครงการ ได้ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ในทุกชั้น พร้อมด้วยระบบ เปิด-ปิดประตูดว้ ยคียก์ าร์ด พร้อมทัง้ มีเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความ ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้ คือที่มาของโครงการเดอะบลูม สุขุมวิท 71 คอนโดมิเนียมแนวใหม่ที่สามารถผสมผสานการใช้ชีวิตแบบ เข้าเมือง ที่ต้องการความสะดวกสบายเข้ากับการอยู่อาศัย ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ แต่ก็ไม่ละเลยที่จะใส่ในรายละเอียดการ ออกแบบที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Products In Project

เครื่องปรับอากาศ SAMSUNG

โครงการเดอะบลูม สุขุมวิท 71 เลือกติดตั้งเครื่อง ปรับอากาศรุ่นท๊อปของซัมซุง ที่มีดีไซน์เรียบหรูให้กับทุก ห้องของโครงการ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศซัมซุงเป็น ระบบความเย็นที่สมบูรณ์แบบและประหยัด สำหรับการ เพิม่ ความเย็นในช่วงเดือนทีอ่ ากาศร้อน แต่ให้ประสิทธิภาพ ในการทำความเย็นสูง

รายละเอียดโครงการ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ลักษณะโครงการ ที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการ ที่จอดรถ เริ่มก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จ

เดอะ บลูม สุขุมวิท 71 บริษัท สยามโฮม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด อาคารชุดพักอาศัย 24 ชั้น จำนวน 1 อาคาร 195 ยูนิต ซอยสุขุมวิท 71 1 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา 117 คัน พฤษภาคม 2553 เมษายน 2555

ชุดครัว INDEX

เฟอร์นิเจอร์ของอินเด็กซ์ ทั้งตู้เสื้อผ้าและชุดครัว ที่ มีดีไซน์ทันสมัย น่าใช้งาน เหมาะสำหรับชีวิตทันสมัย ของคนเมือง ถูกเลือกใช้ในโครงการเดอะบลูม สุขุมวิท 71 ด้วยดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร และ สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างลงตัว

35


ชวลิต หวังธำรง

รศ. ดร. เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน

ประวัติการศึกษา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) การศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา - อุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คติในการทำงาน “มุ่งมั่น ขยัน ใฝ่รู้” งานอดิเรก เล่นกอล์ฟ ที่ติดต่อ 1/11 หมู่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. (02) 791-0111 แฟกซ์. (02) 791-0100-3

นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2521 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2533 Master Degree of Public Health (MPH) prince Leopold institute of Tropical Medicine Belgium พ.ศ. 2537 ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 19

ประวัติและผลงาน อายุ 55 ปี เกิดวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2495 ณ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สมรสกับ ดร.จารุรัตน์ แหยงกระโทก (รับราชการเป็นหัวหน้าสำนักงานวิจัยและพัฒนาวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา (วพน.) และเป็นการวิจยั โครงการร่วม (Visiting Research Scholar) ของ University of New England (UNE) Asia Center ประเทศออสเตรเลีย ประวัติการรับราชการ พ.ศ. 2529 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการบริการสาธารณสุข (สวบส.) (นายแพทย์ 7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2530 ผู้อำนวยการศูนย์วัณโรคเขต 7 อุบลราชธานี (นายแพทย์ 8) พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ 7 อุบลราชธานี (นายแพทย์ 8) พ.ศ. 2533 ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 7 อุบลราชธานี (นายแพทย์ 9) พ.ศ. 2534 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (นายแพทย์ 9) พ.ศ. 2536 รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ (นักบริหาร 9) พ.ศ. 2539 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกันกรมควบคุมโรคติดต่อ (นายแพทย์ 10) พ.ศ. 2541 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (นายแพทย์ 9)

36

นายกสมาคมนักผังเมืองอาเซี่ยน บทความทางวิชาการ 2003 Urban Impact due to Rapid Growth 2004 Healthy City and Transparency Town 2005 Sustainable Development in Rural area, experimental research for Rural Development, Nong Han Luang, SakkonNakon Province

มัธยมปลาย Lycee d’Etat Descartes, Tours, FRANCE อุดมศึกษา - ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม พ.ศ.2519 Diplome 1 er Cycle d’ Arechitecture, ENSBA Paris 6 - ปริญญาโท อนุรักษ์สถาปัตยกรรม พ.ศ.2523 Diplome 2 eme Cycle d’Arechitecture et de Conservation ENSBA Paris 6 - ปริญญาเอก การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม พส.2527 Doctorat 3 eme Cycle d’ Urbanisation et Environment Unite Pedaogique d’ Arechitecture Paris-Villemin Part 6

ตำแหน่งทางวิชาการ

- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ติดต่อ

สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ (662) 942 8960-3 โทรสาร (662) 940 5413

อุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายการพัฒนา ธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี (เกียรตินยิ ม) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ด้าน การเงินและอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย Middle Tennessee State ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหาร เศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง และการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า ประสบการณ์ทำงาน - วิศวกรโครงการฝ่ายวางแผน บริษัท อิตัลไทย อินดัสเทรียล จำกัด - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุนบริษัท แสนสิริ จำกัด - รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางราง คณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา - เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร


ทางเดินของ “ผลธัญญะ”

จากธุรกิจเพื่อความปลอดภัยสู่ธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม ชื่อของ “ผลธัญญะ” ในฐานะผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย คงเป็นที่รู้จักดีใน แวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในวงการก่อสร้าง ที่สามารถดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยมันสมองและสองมือของ “ชวลิต หวังธำรง” ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการมองหาโอกาส ใหม่ๆ ทางธุรกิจ ล่าสุดกับธุรกิจบริหารจัดการน้ำภาคอุตสาหกรรม ที่กำลังไปได้สวย

แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ “ชวลิต หวังธำรง” ในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้เล่าถึงที่มาของ ธุรกิจในวันนีว้ า่ “ผลธัญญะ” เป็นผูจ้ ดั จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพือ่ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครบวงจร และผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ และ ออกแบบ ผลิตติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำดีน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับ มาใช้ใหม่ มีปณิธานหลักในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการมุ่งมั่น ที่จะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานรับรอง เพื่อ สนองตอบทุกความต้องการด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัด จำหน่าย แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ได้แก่ อุปกรณ์นิรภัยส่วน บุคคล อย่างเช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือนิรภัย หน้ากากกันฝุ่นและสารเคมี ชุดกันสารเคมี ส่วนอีกกลุ่มจะ เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น อุปกรณ์กันตกจากที่สูง อุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี อุปกรณ์ ชำระล้างสารเคมีฉุกเฉิน อุปกรณ์ล็อคนิรภัย และ อุปกรณ์ อื่นๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบรนด์ ระดับโลก อย่าง Ansell, King’s, Moldex, AOSafety, Scott, Dupont และแบรนด์อื่นๆ อีกกว่า 20 แบรนด์ และ มีประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทนีม้ ายาวนาน กว่า 30 ปี ให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ อาหาร ก่อสร้าง ปิโตรเคมี และ อื่นๆ และด้วยความเชี่ยวชาญและบริการที่ดี จึงทำให้ผล ธัญญะ เป็นที่รู้จักและไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่บริษัทชั้นนำมากมาย จึงทำให้บริษัทฯ สามารถขยายกิจการและเติบโตอย่างต่อ เนื่องยาวนานกว่า 30 ปี สำหรับความเป็นมาของบริษัทผลธัญญะ เริ่มต้นจาก

ธุรกิจเล็กๆ ในปี พ.ศ. 2521 โดยเริม่ ต้นจากการเป็นตัวแทน จำหน่ายแว่นตานิรภัยและหน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี จาก AO (American Optical) ซึง่ ต่อมากลายเป็น AOSafety ซึ่งถือเป็นรายแรกๆ ที่จัดจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ในประเทศไทย ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ และ ความต้องการด้านความปลอดภัยทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ ทำให้บริษทั ฯ มีการจำหน่ายสินค้าด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มี ความหลากหลายมากขึ้นเรื่อย และได้รับการไว้วางใจจากผู้ ผลิตอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยชั้นนำของโลกอื่นๆ ให้เป็น ตัวแทนจำหน่าย อาทิ ถุงมือนิรภัย Ansell จากประเทศ ออสเตรเลีย อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ SCOTT จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา รองเท้านิรภัย KINGS จากประเทศ สิงคโปร์ ชุดป้องกันสารเคมี DUPONT จากประเทศ สหรัฐอเมริกา หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี MOLDEX จากประเทศสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์ลอ็ คนิรภัย BRADY จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล SPERIAN จากประเทศสหรัฐอเมริกา ชุดป้องกันสารเคมี MICROGARD จากประเทศสหรัฐอเมริกา และอุปกรณ์จัดเก็บสารเคมี JUSTRITE จากประเทศสหรัฐอเมริกาและยังแบรนด์ชั้นนำ อื่นๆ อีกมากกว่า 20 แบรนด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายสินค้านิรภัยอีก หลายประเภท ไม่วา่ จะเป็นรองเท้านิรภัย ชุดป้องกันร่างกาย หมวกนิรภัย อุปกรณ์ปกป้องศีรษะ แว่นตาเซฟตี้ อุปกรณ์ ปกป้องดวงตา ถุงมือนิรภัย อุปกรณ์ปกป้องมือ อุปกรณ์ ป้องกันเสียง อุปกรณ์ปกป้องระบบการได้ยิน หน้ากากกัน สารพิษ อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ อุปกรณ์กนั ตก อุปกรณ์ป้องกันการตก ตู้เก็บสารเคมี อุปกรณ์จัดเก็บสาร เคมี ที่ล้างตาฉุกเฉิน อุปกรณ์ชำระล้างสารเคมี พัดลมดูด อากาศ อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ อุปกรณ์ล็อคนิรภัย อุปกรณ์ ล็อคนิรภัย นอจากนี้ยังมีเครื่องตรวจวัดแก๊สในบรรยากาศ เครื่องช่วยหายใจแบบถังอากาศ พรมและอุปกรณ์กันลื่น ป้ายความปลอดภัย วันนี.้ .. เรามีสนิ ค้าด้านความปลอดภัยจำหน่ายมากกว่า 1,000 รายการ และเป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์รวมอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัยที่มีความครบวงจรที่สุด และด้วยความ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ในการเป็นผู้นำในการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท

จึงได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 30 เมษายน 2551 โดยมีวิสัยทัศน์ ที่จะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูง ทัง้ นี้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณภาพสูงทุกชนิด ด้วยการ นำเสนอสินค้าสู่ลูกค้าด้วยบริการแบบมืออาชีพ และมีความ รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการพัฒนาองค์ให้มปี ระสิทธิภาพ ด้วยนโยบายคุณภาพ สร้างความประทับใจ โดยการคัดสรร สินค้าคุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งมอบตรงเวลาพัฒนาระบบ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล “ชวลิต” เล่าต่อไปว่า ล่าสุดบริษัทผลธัญญะได้ขยาย ไลน์สู่ธุรกิจบริหารจัดการน้ำในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจาก เป็นธุรกิจทีม่ แี นวโน้มเติบโตในทิศทางทีด่ ี จึงได้มกี ารแนะนำ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการบำบัดน้ำให้เป็นที่รู้จักในวงการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำเป็น ทรัพยากรทีส่ ำคัญของประเทศ และเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหา ขาดแคลนมากขึ้น เรามีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้า ที่ต้องการเห็นชุมชน ของสังคมไทยมีน้ำสะอาดใช้สอย ขณะที่ภาคการผลิตมีน้ำ เป็นปัจจัยผลิตที่เพียงพอเกื้อหนุนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต ควบคู่สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด โดยผลธัญญะขอ เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่สะอาด คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตรงตาม ปณิธานของบริษัทฯ ที่ว่า “ส่งเสริมความปลอดภัย และ ใส่ใจสภาพแวดล้อมไปกับเรา” สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ บำบัดน้ำ และให้บริการออกแบบ ผลิตติดตั้ง ระบบบำบัด น้ำดีน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านบริษัทย่อยบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีแนวโน้มขยายตัวดี และ ไดัรับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า และถือว่า ประสบความสำเร็จในระดับน่าพอใจในแง่ชื่อเสียงองค์กร ภาพพจน์ของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมธุรกิจสภาพแวดล้อมบริหาร จัดการน้ำ นอกเหนือจากทำธุรกิจเพือ่ ผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดให้แตกต่าง ด้ ว ยการรวบรวมสิ น ค้ า ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี ประสิทธิภาพ ในลักษณะ Modern Trade ผมมองว่า ในอนาคตจะมีบริษัทฯ ในประเทศไทย จะ ให้ความสำคัญกับการนำน้ำเสียบำบัดเพื่อกลับมาใช้ใหม่ จำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเรา และภาคอุตสาหกรรม น้ำโดยรวม โดยขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้า องค์กรจำนวนเกือบ 100 โครงการ มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ซึง่ กลุม่ ลูกค้าของบริษทั ฯ ได้แก่ กลุม่ อุตสาหกรรม กลุ่มโรงแรม กลุ่มที่พักอาศัย กลุ่มเทศบาลหรือชุมชน รวม ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า ผู้ รั บ เหมาช่ ว งโครงการในส่ ว นของระบบ จัดการน้ำ “ผลธัญญะ อยู่ในแวดวงธุรกิจอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงานมากว่า 30 ปี แต่ในส่วนของธุรกิจน้ำถือเป็นน้องใหม่ อย่างไรก็ตาม จาก โอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต เรามั่นใจ ว่ามีความพร้อม และมีความมุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจนี้ ซึ่ง ที่ผ่านมาบริษัทฯได้ลงทุนด้านบุคลากร รวมถึงมีการวิจัย และพัฒนา และหาพันธมิตรเพือ่ สร้างความแข็งแกร่งให้ธรุ กิจ นี้เติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต”

37


งานก่อสร้างกองเป็นภูเขาให้ต้องเสียแรงเสียเวลาเก็บทิ้ง “เวลา” ดูเหมือนจะเป็นปัญหาเดียวของโปรเจกต์นี้ ส่วน ในด้านการออกแบบและงานก่อสร้าง ด้วยนวัตกรรมในยุค สมัยปัจจุบนั ทีม่ คี วามเจริญก้าวหน้ามากทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มันจึงไม่ใช่ปญ ั หาในการทำงานของโปรเจกต์ นี้ ชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูปจากโรงงานจะถูกลำเลียงมา ที่ไซต์งาน ตามตารางเวลาที่แม่นยำ มันจะถูกยกขึ้นด้วยโม บายเครนเพียง 6 ตัว เครนจะยกเสาเข้าที่พร้อมกับขันน็อต และติดตั้งค้ำยันเสาแนวทแยง ก่อนที่จะยกพื้นสำเร็จรูปขึ้น วาง ทำแบบนี้เรื่อยไปทีละชั้น จนครบทั้ง 15 ชั้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนงานก่อสร้างกว่า 200 ชีวิต ที่ใช้เวลาประกอบงานโครงสร้างทั้ง 15 ชั้น ด้วยเวลา เพียง 46.5 ชั่วโมง จากนั้นก็เริ่มลงมือติดตั้งเปลือกอาคาร และผนังภายในรวมการตกแต่งใช้เวลาไปเพียง 90 ชั่วโมง เท่านัน้ เห็นก่อสร้างเร็วๆ แบบนี้ หลายคนคงอาจจะสงสัยว่า แล้วการก่อสร้างมันจะถูกแพงกว่าระบบปกติมากน้อยแค่ไหน จากรายงานการก่อสร้างของโปรเจกต์ พบว่าระบบนี้ช่วย ให้ประหยัดต้นทุนได้ 20% เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้าง อาคารในขนาดเดียวกัน

โลกตะลึง... Ark Hotel

ตึก 15 ชั้น สร้าง 6 วันเสร็จ

เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มาก เมื่อจีนสามารถสร้างอาคารโรงแรมสูง 15 ชั้น ด้วยระยะเวลา เพียง 6 วันเท่านั้น ถือเป็นจุดเปลี่ยนในหน้าประวัติศาสตร์ด้านการก่อสร้างที่โลกต้องจารึกไว้ ไม่แต่เฉพาะด้านความเร็วเท่านั้น โปรเจกต์นี้ยังได้ชื่อว่าเป็นอีโค-คอนสตรัคชั่นอย่างแท้จริง และยังเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบสุดๆ

“Ark Project” เป็นชื่อของโครงการก่อสร้างโรงแรม ในจีน ที่เมืองฉางชา จังหวัดหูหนาน ที่อาศัยเทคโนโลยีการ ก่อสร้างยุคใหม่ ด้วยเทคนิคการก่อสร้างแบบสำเร็จรูป ที่ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของโลกการก่อสร้างยุคใหม่ ที่เวลาถือเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ โดยผู้ออกแบบ ตกลงใจที่จะเลือกใช้โครงสร้างเหล็กน้ำหนักเบา และเลือก ใช้โครงสร้างแบบค้ำยันแนวทแยง เพื่อที่จะทำให้อาคารนี้มี ความแข็งแรงมากที่สุด โดยสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ สูงถึง 9 ริกเตอร์ ส่วนโครงสร้างวัสดุของอาคารหลังนี้ ไม่ว่าจะเป็นพื้น หรือผนังเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา เป็นพิเศษ และยังสามารถกันลม ป้องกันเสียง และช่วย ให้การประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง 5 เท่า โดยในหนึ่ง ตารางเมตรของงานก่อสร้าง จะมีนำ้ หนักเพียง 250 กิโลกรัม เท่านั้น ซึ่งเบากว่ามากเมื่อเทียบกับงานก่อสร้างที่ใช้วัสดุ มาตรฐานทั่วๆ ไป ซึ่งจะมีน้ำหนักตารางเมตรละ 1,500 กิโลกรัม Ark Hotel ถือเป็นตัวอย่างของงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ในแต่ละตารางเมตรของอาคาร จะใช้เหล็ก เพียง 53 กิโลกรัม และใช้คอนกรีต 43 กิโลกรัม เท่านั้น

38

ซึ่งต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับงานก่อสร้าง Beijing Library ที่ใช้เหล็ก 180 กิโลกรัม และซีเมนต์ 355 กิโลเมตร ต่อ งานก่อสร้าง 1 ตารางเมตร ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการลดการ ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากขบวนการก่อสร้าง โดย Beijing Library ปล่อยซีโอทู 883 กิโล ในขณะที่โปรเจกต์ นี้ปล่อยซีโอทูเพียง 147 กิโลต่อการก่อสร้าง 1 ตารางเมตร นอกจากการเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักน้อยแล้ว ตึกหลัง นี้ยังได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารที่มีการบริโภคพลังงาน น้อยกว่าอาคารทั่วๆ ไป โดยในส่วนของผนังและหลังคา เลือกใช้วัสดุที่มีความหนา 150 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการ ถ่ายเทความร้อนจากภายนอก ส่วนบริเวณหน้าต่างก็เลือก ใช้กระจกแบบ 3 ชั้น เพื่อป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจาก ภายนอกเข้าสูต่ วั อาคาร นอกจากนีย้ งั มีการติดตัง้ เฉดดิง้ ช่วย บังแสงอีกด้วย ส่วนการใช้พลังงานของอาคารโดยเฉพาะใน ส่วนอุปกรณ์ส่องสว่างเลือกใช้แอลอีดีทั้งหมด รวมถึงระบบ ทำความเย็นทีบ่ ริโภคพลังงานต่ำ โรงแรมนีย้ งั ใช้พลังงานจาก แสงอาทิตย์ในการผลิตน้ำร้อน รวมถึงระบบปรับอากาศด้วย และไม่น่าเชื่อว่า การก่อสร้างอาคารใหญ่ขนาดนี้ จะมี เสียงรบกวนจากกระบวนการก่อสร้างเพียง 1% เท่านั้น ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากกระบวนการก่ อ สร้ า งส่ ว นใหญ่ เ กิ ด ขึ้ น ใน โรงงาน ทำให้การบริหารจัดการในกระบวนการผลิตสามารถ ควบคุมได้ดีกว่าการก่อสร้างที่หน้างาน ที่มักจะมีขยะจาก

ทั้งหมดนี้ น่าจะเพียงพอที่จะทำให้ Ark Hotel ถูก จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะอาคารแรกที่มนุษย์สร้าง ขึ้นด้วยระยะเวลาก่อสร้างที่เร็วที่สุด และยังเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากที่สุด แม้จะมีข้อจำกัดในด้านงานก่อสร้าง มากมาย แต่รายงานการก่อสร้างของโปรเจกต์ก็ไม่ปรากฎ ว่ามีคนงานคนใดในไซต์นี้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และ ไม่มีเสียงอึกทึกและฝุ่นผงสกปรกจากงานก่อสร้างมารบกวนผู้คน

ที่มา : http://www.treehugger.com


หลังคา ตราห้าห่วง

เปิดรับทีมงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา จำนวนมากเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของตลาด โครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้ง ในกรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตัง้ กระเบือ้ งหลังคาคอนกรีต /กระเบื้องหลังคาลอนคู่ มาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com SHERA Infillwall ระบบผนังหล่อเพื่ออนาคต

ต้องการ บริษัท/หจก.รับเหมางานผนัง เบา เข้ามาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อ รองรับงานผนังภายในอาคารสูง ในเขต กรุงเทพและต่างจังหวัด • ผ่านงานติดตั้งผนังเบามาก่อน ติดต่อที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com รับสมัคร DRAFTMAN • เพศชาย / หญิง • อายุ 21 ปีขึ้นไป • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง • มี ค วามเชี่ ย วชาญในการเขี ย นแบบ DRAWING สามารถใช้ โปรแกรม

บริษัท บอสติค (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัคร Sales Representative / Sales Engineer • เพศ ชาย หญิง • อายุไม่เกิน 25-35 ปี • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป • มีรถยนต์ส่วนตัว และมี ใบขับขี่ • บุคลิคภาพดี • มีประสบการณ์งานขายวัสดุก่อสร้าง ฮาร์ดแวร์ • หากมีประสบการณ์งานขายเกี่ยวกับ งานไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อที่ บริษัท บอสติค (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-23616460-7 AUTOCAD 2D-3D • มีประสบการณ์การเขียน DRAWING  และหากใช้ โปรแกรม  3D  ได้จะพิจารณา เป็นพิเศษ • ชอบเรี ย นรู้ แ ละศึ ก ษาโปรแกรม เทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ติดต่อที่ บริษทั ไลท์ตงิ้ แอนด์อคี วิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2642-5092, 0-2248-8133   รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน • เพศชาย / หญิง • อายุ 30 - 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาการเงิน  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง 

งาน BuildTech ’11

วันที่ 3 - 8 พฤษภาคม 2554

20

APRIL

เวลา 11.00 - 21.00 น. ชวยเปลี่ยนเดือนกับวันที่ๆ หนังสือออกดวย 20 ฯลฯ รายละเอียดงาน งานแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซีเชนยOCT น 20,เพืNOV ่อเป็5,นNOV การส่ ง เสริมอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการตกแต่ง ภายในงานพบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง และการตกแต่งจากผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการประชุมสัมมนา การให้คำปรึกษาปัญหาก่อสร้าง การประกวดบูธ การมอบรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย สถานที่ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ติดต่อ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2717-2477 บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับสมัคร ผู้รับเหมา ก่อสร้าง งานบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ • เป็นนิติบุคคล (หจก. หรือ บจก.) • ส่งเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนฯ พร้อมส่งตัวอย่างผลงานและมูลค่างานที่ ผ่านมา ติดต่อที่ บริษัท ธารารมณ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2445/ 43-45 อาคารธารารมณ์ บิสซิเนส ทาวเวอร์ ชั้น 19-20 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2318-0083

เปิดรับสมัคร Sales Representative 3 ตำแหน่ง (ด่วนมาก) • เพศชาย / หญิง • อายุ 23 – 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มี ป ระสบการณ์ ด้ า นงานขายอย่ า ง น้อย 1 ปีขึ้นไป • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายพื้นที่ งานแสดงสินค้า สื่อโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาพิเศษ • หากสามารถให้ภาษาอังกฤษในการ สื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ กองบรรณาธิการ / ผู้สื่อข่าว • เพศชาย • อายุ 23 – 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง • มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ด้ า น ง า น ก อ ง บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าวอย่างน้อย 1 ปี • หากมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ วงการกอล์ ฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานเขียน รักการอ่าน • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ ได้ ติดต่อที่ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 200 / 12-14 ชั้น 6 อาคารเออีเฮาส์ ซอยรามคำแหง 4 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 103 E-mail : job@ttfintl.com

• มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารเงิน หรือสินเชื่อ อย่างน้อย 7 ปี • มีความสามรถในการวางแผน การ ประสานงาน การเจรจาต่อรองและการ ตัดสินใจ • มีความละเอียดรอบคอบ และการ ติดตามงานดี • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ Microsoft Office ดี มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษดี • ถ้ามีประสบการณ์ตรงจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม) จะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ ติดต่อที่บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2245-6640-7 รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายบริหารชุมชน • เพศชาย/หญิง  • อายุไม่เกิน 35 ปี   • วุฒิปริญญาตรี  • มีประสบการณ์ ในบริหารงานหมู่บ้าน จัดสรรและการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน ไม่ น้อยกว่า 7 ปี ติดต่อที่ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2993-5080-7 ต่อ 234, 239 รับสมัคร สถาปนิก  • มีประสบการณ์ 1-2 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม ติดต่อที่ บริษัท เออร์เบิ้น อาร์คิเต็คส์ จำกัด โทร. 0-2248-4581-6

รับสมัคร วิศวกรโยธา • เพศชาย • อายุไม่เกิน 35 ปี • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง หรือ consult ไม่น้อยกว่า 2 ปี • มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร ติดต่อที่ บริษัท ดีฟายน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด โทร. 0-2877-6577-8 สนใจติดต่อลงโฆษณาย่อย ได้ที่ คุณปณิตา, สุธาสินี โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204

39


จัดแถลงข่าว ชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงาน Press Conference & Exposition Preview งาน BuildTech ’11 งานแสดงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และตกแต่ง ใหญ่ ที่สุดในอาเซียน ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-8 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่ เวลา 11.00-21.00 น. ณ อาคารชา เลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มอบอาคาร

ดินเนอร์หรู ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “The Exclusive Night for SC Family” แทนการ สร้างสรรค์และใส่ ใจภายใต้สโลแกน คิดด้วยรัก ดีไซน์เพื่ออนาคต มอบให้ กับลูกบ้านโครงการหรู ภายใต้แบรนด์ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ร่วม ดิ น เนอร์ ในค่ ำ คื นพิ เ ศษแบบเอ็ กซ์ คลูซีฟ ณ ร้าน Fuzio เอกมัย เมื่อ เร็วๆ นี้

มอบรางวัล

เปิดอบรม

แสดงความยินดี สิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการ บริษัท ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป จำกัดและทีมผู้บริหารระดับสูง ร่วม แสดงความยินดี ในพิธีเปิดศูนย์รับ สร้างบ้านสาขาสงขลา(หาดใหญ่) กับ ดร.กิตติพัฒน์ ชีววัฒนาพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดใหญ่ โฮม บิวเดอร์ จำกัด เจ้าของสิทธิ แฟรนไชส์ศนู ย์รบั สร้างบ้านพีดเี ฮ้าส์ สาขาสงขลา (หาดใหญ่) โดยมี ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธาน หอการค้า จังหวัดสงขลา ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน

กฤชเทพ สิมลี รองอธิบดีกรม ทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิด ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร หลักสูตรการควบคุมเครื่องจักรกล ขนาดใหญ่ รถขุดไฮโดรลิคและรถ เกลี่ยดิน ณ ศูนย์บำรุงทางหลวง ชนบทบึงกาฬ เมื่อเร็วๆ นี้

“บิลเดอร์ นิวส์” หนังสือพิมพ์รายปักษ์ เพื่อวงการก่อสร้าง ฉบับปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2554 คงต้องยอมรับ ว่า เรื่องแผ่นดินไหว กำลังเป็นประเด็นฮอต กลายเป็น ประเด็นว่าจะเป็นเหตุให้ โลกแตกหรือเปล่า เรือ่ งนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและ ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย ออกมาเตือน ไม่ให้ตกอกตกใจเกินเหตุ เพราะในอดีตเคยมีการระเบิดของภูเขาไฟที่ รุนแรงชนิดที่ทำให้ โลกเกิดยุคน้ำแข็งมาแล้ว โลกยังไม่แตก มนุษย์ก็ยังไม่สูญพันธ์ แถมขยายจนคับโลกอยู่ในตอนนี้ ในส่วนของวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คงอยู่ เฉยไม่ ได้ เพราะหลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า จะทำให้ยอด ขายคอนโดตก ทำเอาบริษัทที่เป็นเจ้าของคอนโดอยู่ ไม่ติด ต้องร่อนข่าวแจกสื่อแจงถึงความมั่นคงปลอดภัยของคอน โดในสังกัดกันอุตลุต เช่นบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ที่ คุณ ชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากร อาคารและฝ่ายวิศวกรรม ที่นอกจากจะออกมายืนยันถึง ความปลอดภัยแล้ว ยังแจงถึงการเพิ่มระดับความต้านทาน แผ่นดินไหวของอาคาร ด้วยการพอกเสาให้ ใหญ่และดาม ด้วยเหล็ก หรือการเสริมด้วยกำแพงคอนกรีต  รวมทั้งการ เสริมแผ่นโพลีเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนทีจ่ ะทำให้เสาอาคาร สูงสามารถโยกตัวรับแผ่นดินไหวได้เพิม่ ขึน้ ประมาณ 3 – 4 เท่า รวมทั้งให้พนักงานของพลัสฯ ในฝ่ายธุรกิจบริหารจัดการ ทรัพยากรอาคาร ทำการซักซ้อมแผนปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุแผ่นดินไหวโดยสม่ำเสมอ ส่ ว นค่ า ยนี้ เ ดิ น หน้ า ลงทุ น ไม่หยุด ล่าสุดเซ็นทรัล ทุ่ม 9 พันล้านบาท ผุดสาขาใหม่อีก

40

5 แห่ง ในช่วงปี 2554-2558 โดยจะแบ่งลงในปีนี้ก่อน 4 พันล้านบาท แบ่งเป็นงบรี โนเวทสาขาเก่า แน่นอนว่าต้อง ทุ่มในกับเซนที่ถูกเผามากที่สุด 1,100 ล้านบาท รองลงมา เป็นงานรี โนเวทสาขาลาดพร้าว 900 ล้านบาท สาขาชิดลม 400 ล้านบาท ส่วนงบก้อนใหญ่ อีก 5 พันล้านบาท จะใช้ ลงทุนเปิดสาขาใหม่ ที่พระราม 4, แจ้งวัฒนะ, พระราม 2 และพัทยาบีช โปรเจกต์เยอะขนาดนี้ ผู้ค้าวัสดุคงต้องวิ่ง วางสเปกกันเหนื่อยหน่อย ไปที่ฟากอุตสาหกรรมกัน บ้าง ล่าสุด “กันกุลเอ็นจิเนียริง่ ” ไปคว้างานสร้างโรงไฟฟ้า โซลาร์เซลล์ มูลค่า 800 ล้านบาท ในโครงการก่อสร้างโรง ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกกะวัตต์ ให้กับ บริษทั โซลาร์ตา้ พักหลังนีง้ านสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ดจู ะ เฟือ่ งจริง และน่าจะมาถูกทางแล้วสำหรับพลังงานทางเลือก ของไทย ดีกว่าไปลงทุนหลายหมืน่ ล้านกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่ยังมีปัญหาใน เรื่ อ งจุ ด เชื่ อ มต่ อ กับ สถานีเ ตาปู นของรถไฟฟ้ า ใต้ ดิ นสาย สีน้ำเงิน ปลัดคมนาคม “สุพจน์ ทรัพย์ล้อม” ขีดเส้นแบบ ต้องจบในสิ้นเดือนนี้ เล่นเอา รฟม. บริษัทที่ปรึกษา และ ผู้รับเหมา ต้องระดมสมองปรับแบบเพื่อแก้ ไขปัญหาต่างๆ ในการก่อสร้าง เพราะเส้นหนึ่งลอยฟ้ามาส่วนอีกเส้นก็มา ใต้ดิน เลยบรรจบกันยากหน่อย ด้านความคืบหน้า งานก่อสร้างของสายสีมว่ ง โดยรวมยังช้ากว่าแผน 1% โดย สัญญาที่ 1 ล่าช้าประมาณ 1.9% สัญญาที่ 2 เร็วกว่าแผน 1.7% แต่ยังไงก็ยืนยันแน่นอนว่าจะต้องเปิดเดินรถให้ ได้ ใน วันที่ 5 ธ.ค. 2557 แน่นอน ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นจริง ก็จะ

คณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท บลูสโคป ประเทศไทย และบริษัท ล๊อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาค อาคาร สำเร็จรูปแรนบิวด์ สำหรับห้องอ่าน หนังสืออเนกประสงค์ และเรือน เพาะชำ ให้กับโรงเรียนวัดคลองเตยใน เนื่องในวาระ “ครบรอบ 72 ปี ล๊อกซเล่ย์” ณ โรงเรียนวัด คลองเตยใน กรุงเทพฯ

สุทธิพันธ์ วัชโรภาส ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร บริษัท คอนวูด จำกัด กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลให้แก่ ร้านค้าช่วง ที่เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ “สร้างพลัง เพิ่มเทคนิค สร้างยอดขายคอนวูด” ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพ

เปิดใช้เร็วกว่าแผนที่กำหนดเปิดเดินรถในต้นปี 2558 มาในส่วนของแกรนด์โฮมมาร์ท ศูนย์รวมกระเบื้องดีไซน์ สุขภัณฑ์ ห้องน้ำ ห้องครัวจากทุกมุมโลก จัด กิจกรรม World Tiles Festival พบกระเบื้องหลากหลาย ดีไซน์จากทุกมุมโลก ทีแ่ กรนด์โฮมมาร์ททุกสาขาได้แล้ววันนี้ ถึง 30 เมษายน 54 ไม่วา่ จะเป็นกระเบือ้ งลายไม้ ลายกราฟฟิค รวมถึงกระเบื้องแกรนิโต้ นาโน 167 บาท/ตรม. กระเบื้อง ตกแต่งพื้นและผนังลวดลายต่างๆ ที่มี ให้เลือกชมนับหมื่น รายการ รวมถึงรับง่ายๆ ของสมนาคุณรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เมื่อช้อปครบ ไม่ว่าจะเป็น Iphone4, ยามาฮ่า ฟี โน่, LED 40 นิ้ว สอบถามข้อมูลโทร. 0-2954-1090 ด้าน นายภาวัต อินทรสุวรรณ ผู้จัดการส่วน การตลาด บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI เผยว่าทางบริษัทได้เปิดตัวบริการ Duragres Services Center หรือ DSC ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรม ด้านมัลติมีเดีย เพื่อให้บริการออกแบบกระเบื้องด้วยตัวเอง ให้กบั ลูกค้า ณ จุดขาย เบือ้ งต้นใช้งบลงทุนกว่า 5 ล้านบาท ซึ่งภายในมีเนื้อหาประกอบด้วย Duragres Easy Services บริการที่ให้ลกู ค้าสามารถออกแบบห้องโปรดได้อย่างง่ายดาย, Tile&Tips ทีร่ วบรวมเกร็ดความรูด้ ๆี เกีย่ วกับการใช้กระเบือ้ ง ตัง้ แต่การเลือกซือ้ ไปจนถึงการดูแลรักษา, Pattern Gallery ที่รวบรวมรูปแบบการปูกระเบื้องพื้น-ผนัง กว่าร้อยแบบ เพื่อเพิ่มไอเดียให้กับบ้านสวย ลูกค้าและผู้สนใจสามารถ เข้าไปทดลองใช้บริการ DSC ณ จุดบริการขายกระเบื้องดู ราเกรส ตามร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ


พิธียกเสาเอก

โชว์ศักยภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดให้มีพิธียกเสาเอก อาคารวิ จั ย พั ฒ นาและนวั ต กรรม กระบวนการชีวภาพ ซึ่งเป็นอาคาร สูง 7 ชัน้ ณ มจธ.บางขุนเทียน โดย มี รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมริ ตั น อธิการบดี และคณะผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนตุลาคม 2554

สมนึก โอวุฒิธรรม ประธานเจ้า หน้าที่บริหาร บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด พร้อมด้วย ดำรงศักดิ์ เชื่องยาง ผู้อำนวยการสายงานพัฒนา ธุรกิจ นำทีมงานร่วมโชว์ศักยภาพ ผลิตภัณฑ์ LeKise (เลคิเซ่) นวัตกรรม แสงสว่างในงาน Energy Saving 2011 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดง สินค้าไบเทค บางนา  

เปิดการเสวนา ประทีป ตั้งมติธรรม ประธาน กรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย และ เป็นรองประธานกรรมการอำนวย การมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง ประเทศไทย เป็นประธานเปิดการ เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 102 เรื่อง หุ้นอสังหาริมทรัพย์และการ ประเมินมูลค่าหุ้น โดยมีเทิศศักดิ์ ทวีธีรธรรม อ.แคล้ว ทองสม ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร วิศิษย์ องค์พิพัฒนกุล และสุวรรณ ดำเนิน ทอง เป็นวิทยากร ณ ที่ตั้งมูลนิธิฯ

มอบรางวัล มนู ตระกูลวัฒนะกิจ ผู้อำนวยการ แผนกนวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ แสนสิริ ดีไซน์ โซลูชั่น ร่วมมอบ รางวัลแก่ 6 ทีมผู้ชนะเลิศการ ประกวด Hive Your Life Design Contest ทั้งประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ชิงเงิน รางวัลรวมกว่า 600,000 บาท เพื่อ สร้างทีมนักออกแบบรุ่นใหม่ และได้ ร่วมตกแต่งห้องจริง โดยใช้ห้อง ตัวอย่างของโครงการ Hive สาทรตากสิน เป็นโชว์เคส พร้อมเปิด โอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมได้แล้ววันนี้

ซื้อที่ดิน เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านการ ให้บริการขนส่งโลจิสติกส์ครบวงจร ในภูมภิ าคเอเชีย ได้เซ็นสัญญาซือ้ ขาย ที่ดินจำนวน 34 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด เพื่อ ใช้เป็นที่ตั้งศูนย์ ให้บริการโลจิสติกส์ ครบวงจร อาทิ การขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ และการจัดการ ซัพพลายเชน โดยจะเปิดดำเนินการ ต้นปี 2555

มอบ Gift Voucher สุทธิดา จึงสุระ รองกรรมการผู้ จัดการ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท ระยอง มอบ Gift Voucher ที่พัก พร้อมอาหาร สำหรับ 4 ท่าน มูลค่ากว่า 7,290 บาท ให้กับนาง สาวปรียาภา รุณหิวา ผู้ชนะเลิศ ตำแหน่ง POPULAR VOTE ใน การประกวด AJ KARAOKE CONTEST 2011 “เอเจ คว้าไมล์ ไปเป็นดาว” ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ เมื่อเร็วๆ นี้

สมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทยฯ ในปัจจุบัน อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ มีจำนวนที่เพิ่ม มากขึ้นทุกๆ ปี และมีการใช้ระบบขนส่งที่มีความสามารถใน การเคลื่อนย้ายผู้ ใช้งานในอาคารได้จำนวนมาก  คือ  ทาง เลื่อน  และ  บันไดเลื่อน  ตามความต้องการของอาคารด้วย เช่นกัน สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย และสมาคมวิศวกรรม สถานแห่งประเทศไทย  จึงเห็นสมควรให้มีการจัดสัมมนาใน หัวข้อ  “การออกแบบบันไดเลื่อน  ทางเลื่อนอัตโนมัติ  และ  ระบบขนส่งในอาคารสาธารณะ” เพื่อเป็นการเผยแพร่  แนวคิดในการออกแบบ  และการจัดเตรียมการใช้พื้นที่ให้ เหมาะสมกับระบบขนส่งในอาคารสาธารณะ และเปิดโอกาส ให้ผู้ที่มีความสนใจ  ได้ซักถามข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้อง  กับระบบขนส่งในอาคารสาธารณะ ในวันที่ 29 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบขนส่งใน อาคารสาธารณะ 2. เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ด้ า นการออกแบบระบบขนส่ ง ใน อาคารสาธารณะ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ออกแบบระบบในอาคาร ได้มี โอกาสซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง

วิทยากร - ธเนศ ยงรัตนมงคล อุปนายก สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั  สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จำกัด   - สุกฤษฏ์ ดิษฐสี กรรมการ สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย ผูจ้ ดั การส่วนขาย บริษทั สยามฮิตาชิเอลลิเวเตอร์ จำกัด  ติดต่อที่ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 487 รามคำแหง 39 (ซอยวัด เทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2319-2410-3 โทรสาร 0-2319-2710-11 E-mail: eit@eit.or.th สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย คณะกรรมการนักธุรกิจเพือ่ สิง่ แวดล้อมไทย และสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง ดังกล่าว จึง ร่วมกันจัดสัมมนาในหัวข้อ “บริหารจัดการอาคารอย่างไร ให้ประหยัดพลังงานและลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการลดการใช้พลังงาน ในอาคาร กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับ การอนุรกั ษ์พลังงาน การ ออกแบบอาคารให้ประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการรับทราบ โครงการการรับรองการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับ อาคาร เพื่อให้ทางเจ้าของอาคารได้มีส่วนร่วมในการร่วม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านการได้รับการรับรองฯ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ภาคอาคารและผู้ ใ ช้

อาคารมีความตระหนักต่อความจำเป็นในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกร่วมกันงานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นใน วัน อังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตอล หัวข้อการบรรยาย - การบริหารจัดการอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน - ความสำคัญของการบริหารจัดการอาคาร - กม. และ พรบ. ควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้อง - แนวทางการประหยัดพลังงานและลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากอาคาร - การออกแบบอาคารและภูมิสถาปัตยกรรมให้สอด รับกับภาวะโลกร้อน - การขอการรั บ รองการลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น กระจกสำหรับอาคาร วิทยากร - รศ. ทวีวัฒน์ สุภารส คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกลุ ยุทธธน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ติดต่อที่ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 16/151 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2503-3333 โทรสาร 0-2504-4826-8

41


BuilderNews Online พบกันอีกครั้งกับเรื่องเด่นในเวบไซต์บิลเดอร์ นิวส์ เป็นประจำทุกปักษ์หลัง ซึ่งเช่นเคยฉบับนี้จะนำทุกท่านไปพบ กับอาคารพลังงานแสงอาทิตย์อจั ฉริยะ ประกอบด้วยหลังคา ผสมผสานกับระบบจับแสงอาทิตย์ ในตอนกลางวันด้วย แถวของหลอดเก็บแสงอาทิตย์ ระบบทำความเย็นแบบส่ง ผ่านและระบบทำความร้อนแบบทันสมัย เพือ่ ช่วยรักษาพลังงานไว้ ให้ ได้มากยิ่งขึ้น และตามกันต่อกับ Singapore University ศูนย์กลางการศึกษาแห่งใหม่ของสิงคโปร์ โครงการนี้ถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ ใหญ่ ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในสิงคโปร์ และชมผลงานการออกแบบ Algae เป็นโคมไฟแขวน มีความคล้ายคลึงกับสาหร่ายน้ำที่ ลอยอยู่ ในอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของคอเลคชั่นโคมไฟซึ่ง พัฒนาสำหรับ Almerich บริษัทสเปน ทั้งหมดนี้เป็นเพียง ส่วนหนึง่ เท่านัน้ เพราะในเวบไซต์บลิ เดอร์ นิวส์ ยังมีเรือ่ งราว จากแวดวงก่อสร้างที่รวบรวมไว้มากมาย คอยอัพเดตไว้ ตลอด 24 ชัว่ โมง เพียง Click ไปที่ www.BuilderNews.in.th คุณก็จะรู้ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้

Column ระบำสายน้ำที่กรุงโซล ใ น ภู มิ ทั ศ น์ ความเป็นเมืองของ กรุ ง โซลบนแม่ น้ ำ ฮัน ปัจจุบันได้มีการ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ กิจกรรมทีห่ ลากหลาย เหตุ ก ารณ์ ส ำคั ญ ทางวัฒนธรรม เป็น แรงบันดาลใจของเบื้องหลังให้เกิดแนวคิดโครงการศาลา แห่งนี้ ศาลาแห่งนี้รางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน ออกแบบ Seoul Design Olympiad 2008 ในสาขา สถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์ Seoul Design Olympiad อีก ด้วย : http://bit.ly/gQWhOr

Project Review

Singapore University

ศูนย์กลางการศึกษาแห่งใหม่ของสิงคโปร์

Algae lamp โคมไฟสาหร่าย Algae เป็นโคมไฟแขวน ที่ ได้รับแรงบันดาลใจจาก ความทรงจำ ซึ่งมีความ คล้ายคลึงกับสาหร่ายน้ำที่ ลอยอยู่ในอากาศ มีการเปลี่ยนรูปร่างไปมาอย่างต่อเนื่อง โคมไฟสาหร่ายนี้ทำจากพื้นผิวอะคริลิคสองชั้น ซึ่งห่อหุ้ม หลอดฟลูออเรสเซนต์ Algae เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลคชั่นโคมไฟ ซึ่งพัฒนาสำหรับ Almerich บริษัทสเปน ตั้งอยู่ในเมือง Valencia แถบทะเลเมดิเตอเรเนียน http://bit.ly/h0SOyM

นำมาฝากสำหรับผู้ประกอบการก่อสร้าง ที่ต้องการประกอบพิธีมงคล

ฤกษ์ประจำวันที่ 20 เม.ย.2554 - 5 พ.ค. 2554 วันที่ 20 เมษายน 2554 วันพุธ แรม 2 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 22 เมษายน 2554

วันศุกร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 25 เมษายน 2554

วันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 26 เมษายน 2554

วันอังคาร แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 27 เมษายน 2554

วันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

วันที่ 29 เมษายน 2554

วันศุกร์ แรม 11 ค่ำ เดือน 5 ปีเถาะ จ.ศ. 1373 ค.ศ. 2011

“ประกอบการมงคลได้”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย 2554 Singapore University of Technology and Design โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ โครงการนี้ถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ ใหญ่ ทีส่ ดุ เป็นอันดับ 4 ในสิงคโปร์ วิทยาเขตแห่งใหม่นมี้ จี ดุ หมาย ทีจ่ ะได้ตำแหน่งแพลทตินมั่ ซึง่ ได้การประเมินสูงสุดจาก BCA Green Mark ในสิงคโปร์ มหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ ระหว่างสนามบิน Changi และ Changi Business Park วิทยาลัยทางเทคนิคจะมี โปรแกรมที่เปิดสอน 4 สาขา คือ  Gallery Construction Architecture and Sustainable Design (ASD), Engineering Product Development (EPD), Engineering Systems and Design (ESD) และ Information Systems ร้านไทวัสดุ สาขา นนทบุรี ร้าน วี.เค. เซรามิค ถ.ศรีนครินทร์ Technology and Design (ISTD) อาคารแห่งนี้คาดหมาย ร้านโตเจริญพร สาขาดอนเมือง, พหลโยธิน กม.25 ว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2015 ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของชั้น ชุดภาพ CHURCH...Uncommon Art ได้รวบรวม เรียนต่างๆ สนามหญ้า และจุดนัดพบต่างๆ โดยแกนหลัก  ร้านแกรนด์โฮมมาร์ท สาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, คริสตจักรที่หาดูได้ยาก จากนานาประเทศที่มีการออก- 2   อย่าง ทั้งด้านการเรียนและการพักผ่อน ทำให้เกิดพื้นที่ ศรีนครินทร์, งามวงศ์วาน โชว์รูม HONDA ซัมมิท ฮอนด้า สาขาอุดมสุข, แบบสถาปัตยกรรมอย่างงดงาม ชมภาพเหล่านี้ ได้ ใน หนึ่งในสี่ส่วนของอาคาร และลานกว้างบริเวณศูนย์กลาง บางนา, ถนนศรีอยุธยา, กิจไพศาล ฮอนด้าคาร์ส, Gallery Construction : http://bit.ly/g6BwYO ช. กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล ทำหน้าที่เป็นหัวใจสำคัญของโลกการศึกษาแห่งใหม่ ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม ร้านกาแฟอะเมซอน ปั๊มน้ำมัน สาขา ปตท. Green Construction เฉลิมพระเกียรติ, รามคำแหง โดยสร้างเป็นศูนย์กลางรับแสงอาทิตย์ การออกแบบสำหรับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สนามไดร์ฟกอล์ฟ นอร์ธปาร์ค ประกอบด้วยหลังคาผสมผสานกับระบบจับแสงอาทิตย์ ในตอนกลางวันด้วย บุญถาวร สาขารัชดา, สุวรรณภูม,ิ เกษตร-นวมินทร์ ร้าน i Love Coffee Design แถวของหลอดเก็บแสงอาทิตย์ ระบบทำความเย็นแบบส่งผ่านและระบบ โครงการแสนสิริ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำความร้อนแบบทันสมัย เพื่อช่วยรักษาพลังงานไว้ ให้ ได้มากยิ่งขึ้น รูปแบบ สนามบินสุวรรณภูมิ ที่ดูสะอาดตาของวงกลมในสี่เหลี่ยม ทำให้อาคารดูสว่างและเปิดโปร่ง ขณะ บริษัท ศิริมหาชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด Paul de Ruiter Architects บริษัท เดียวกันก็สามารถลดการได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ และยังสามารถ ร้านกาแฟวาวี ของชาวดัตช์ ได้ออกแบบศาลาแห่งใหม่ ผลิตเป็นพลังงานสะอาด พื้นที่เปิดภายในทำให้ ใช้แสงในตอนกลางวันได้เต็ม สาขา Urban Square (ใกล้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) ของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อี ร าสมุ ส ที่ทำให้อาคารมีความโปร่งใส และแสงที่มากมายในตอนกลางวัน อาคารนัก สาขา Homework ราชพฤกษ์ นพดลพานิช ซิเมนต์ ไทยโฮมมาร์ท จ.เชียงใหม่ (Netherlands’ Erasmus University) ใน ศึกษาแห่งน้ำสมควรที่จะได้รับการทดสอบด้านพลังงานเป็นศูนย์ ได้อย่างดี นพดลพานิช โฮมเอ็กซ์เปิร์ท จ.เชียงใหม่ เมืองรอตเทอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เลิศติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจในเวปไซต์ : http://bit.ly/fLPVxM

WHERE TO FIND US

Binishell โครงข่ายหลังคาสีเขียว

หนังสือพิมพ์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพย์เพิ่มพูน, ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์ กรรมการผู้จัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : สุมาลี นพเก้า, เรณู ฟักสกุล, มยุรี ดุ๊ก ผู้จัดการฝ่าย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหน้ากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ : วิมลวัลย์ พิบูลย์เวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน์ นุชเฟื่อง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : เอกรินทร์ จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ์ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธสง, สุธาสินี สงวนชีพ เลขาฝ่ายโฆษณา : ญาณตา อ่อนจิว๋ พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ์ การเงิน : ศิรนิ ารถ แก้วอุไร ศิลปกรรม : พิชติ บุญประเสริฐ พิมพ์ : กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชัน่ แนล เจ้าของ : บริษทั ทีทเี อฟ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด 200/12-14 ชัน้ 7 อาคารเออีเฮ้าส์ ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ต่อ 204, 144 แฟกซ์. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : editor@buildernews.in.th www.buildernews.in.th

42


หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 7 ฉบับที่ 171 ปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2554  

โฮมออโตเมชั่น