Page 1

กาวสู ปที่

For Member Only !

กรณีศึกษาการจัดการอาคารพรอมรับมือการชุมนุมทางการเมือง

ฉบับที่ 163 ปกษหลัง ธันวาคม 2553

ธุรกิจสระวายน้ำสบชองตลาดฟน งัดกลยุทธดันยอดลุยเก็บสวนแบงการตลาด

12-13

‘PP DESIGN STUDIO BANGKOK’ สงโคมไฟสวยหรู เนนดีไซน ตีตลาดตางประเทศ

16

โฮม 89 บิวเดอร มัดใจลูกคา เนนคุณภาพ-บริการ

ทิศทางสระวายน้ำเริ่มคึกคักหลังตลาดสงสัญญาณ ขยายตัวตอเนื่อง “เจ.ดี.พูลส” ชูนวัตกรรมสระวายน้ำ ทางเลือกใหมเอาใจผูบริโภค หวังชวยย้ำภาพผูนำ ดาน “มิสเตอรพลู ” เรงขยายชองทางการทำยอด หวัง รองรับความตองการที่เติบโตอยางตอเนื่อง ในขณะที่ คาย ASTRALPOOL ไดชองตลาดบานพักอาศัยฟน ตั้งเปาปหนาขอโตแบบกาวกระโดด พรอมตั้งเปาดัน ยอดขายโต 100%

“จักรวาลอะไหลแทรกเตอร”ขยับ

34-35

เรงขยายงานดานอะไหล-ซอมบำรุง

เจ.ดี.พูลส ชูนวัตกรรม ย้ำภาพผูนำสระวายน้ำ นายรัฏฐพล ทรัพยสิณฐิติกุล นายธนูศกั ดิ์ พึง่ เดช ประธานกลุม บริษทั เจ.ดี พูลส เปดเผย กรรมการผู จัดการ บริษัท จักรวาล วา ในฐานะที่ เจ.ดี. พูลส เปนผูประกอบการธุรกิจสระวายน้ำชั้น นำของคนไทย ที่มีประสบการณสรางสระ กวา 7,000 ลูก ในเวลา อะไหลแทรกเตอร จำกัด และบริษัท อัครพงศอีควิปเมนท(1999) จำกัด 13 ป ทำใหบริษัทฯ สามารถกาวขึ้นเปน อานตอหนา 6-7

เปดเผยถึงผลประกอบการในป 2553 วา บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น 15% โดยยอด ขายเครื่องจักรเกาโตขึ้น 15-20% ใน ขณะที่ เ ครื่ อ งจั ก รใหม โ ตขึ้ น ประมาณ 30% สวนป 2554 บริษัทคาดวาจะทำ ยอดขายเพิ่มขึ้นอยางนอย 20% ในป 2554 บริษัทจะเนนในเรื่อง ของอะไหลรถมือสอง เนื่องจากตลาดมี การเติบโตขึ้นทุกป หากบริษัทสามารถ ผลิตขึ้นไดเองทั้งหมด จะทำให ไมตอง อานตอหนา 6-7 สั่งซื้อจาก

เดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ สีสันของคอมมิวนิตี้มอลล ติดตามความ เคลื่อนไหวของ Builder News ไดที่นี่ 24 ชม.

1

BN#163_p1-13_Pro3.indd 1

12/7/10 11:17:26 PM


2

BN#163_p1-13_Pro3.indd 2

12/7/10 11:17:39 PM


3

BN#163_p1-13_Pro3.indd 3

12/7/10 11:25:58 PM


คดียุบพรรค ในมุมมองของอสังหาฯ

ในปกษสงทายปลายป 2553 หากไมกลาวถึงเรื่องนี้ คงตองถือวาตกเทรนด คือเรื่อง “คดียุบพรรคการเมือง” ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผานมา คงไมมี ใครปฏิเสธไดวา การเมืองเปนปจจัยหนึ่งที่เปนตัวแปรและมีอิทธิพลตอ การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก โดยจะเห็นไดวาหากสถานการณดานการเมืองนิ่งและมี เสถียรภาพ ความเชื่อมั่นในภาคประชาชนก็จะมีทศิ ทางดี มีการจับจายใชสอยเกิดขึน้ ในขณะเดียวกันหากกำลังการ ซือ้ -บริโภคมีในตลาดมาก ยอมเปนแรงจูงใจใหผปู ระกอบการปรับตัวลงทุนเพิ่ม พรอมทั้งพัฒนาสินคา–บริการ ปอนเขาสูตลาดมากขึ้น อันจะสงผลใหเกิดแรงขับเคลื่อน กลไกทางดานเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใหเติบโตสู ระดับตอไปได ก็ผานพนไปไดดวยดีกับการวินิจฉัยยุบพรรคการเมือง ในสวนของพรรคประชาธิปตย คดีที่หลายฝายตาง เฝาติดตามผลการตัดสินวา จะออกมาในรูปแบบใด และ ผลตอเนื่องจากคำวินิจฉัยจะกอผลในเชิงบวกหรือเชิงลบ ตอประเทศและเศรษฐกิจระดับไหน อีกทัง้ จะมีความรุนแรง เกิดขึ้นตามมาหรือไม ทั้งนี้เมื่อเกิดความชัดเจนดานใด ยอมสงผลในดานบวกกับเศรษฐกิจของไทย เพราะจะเปน การสรางความมั่นใจและชัดเจนใหแกประชาชนและผู ลงทุนไดเปนอยางดี ซึ่ง ณ วันนี้บรรยากาศในการประกอบธุรกิจใน หลายกลุมตองถือวาราบรื่นดี อยูในภาวะการเมืองสงบ พอประมาณ เศรษฐกิจยังคงสามารถเดินหนาตอไปได อยางไรก็ดีความตอเนื่องจากการวินิจฉัยคดียุบพรรค ยัง เปนแคความชัดเจนในระดับหนึ่งเทานั้น แตสิ่งที่ยิ่งใหญ และสำคัญมากกวา คงตองเปนการประกาศการเลือกตั้ง ครัง้ ตอไป ทัง้ นีห้ ากมีการระบุวนั ใหมกี ารเลือกตัง้ ขึน้ อยาง เปนทางการ ก็จะยิ่งเปนแรงเสริมทำใหเกิดความเชื่อมั่น ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นไดอีกระดับ โดยภายหลังจากที่ มีรัฐบาลชุดใหมเขามาบริหาร เชื่อวาเศรษฐกิจของ ประเทศจะกลับฟนตัวไดเร็วมากขึ้น เพราะจะไดผลบวก จากการกระตุนจากการลงทุน ไมวารัฐบาลดังกลาวจะมา จากพรรคการเมืองใดก็ตาม สุดทายถึงแมวาเศรษฐกิจในปจจุบันและในอนาคต จะเปนอยางไร จะมีปจ จัยลบอะไรบาง ในมุมมองของการ ประกอบธุรกิจก็คงไมมีเวลาที่จะคิดกังวลจนเกินพอดี แต สิ่งสำคัญที่สุดในการประคองธุรกิจใหอยูรอดปลอดภัย และสามารถพัฒนาสูยางกาวตอไปไดอยางมั่นคงทามกลางภาวการณตางๆ นั่นคือตองมีการปรับตัวใหเขากับ สถานการณแวดลอม เพื่อหาโอกาสที่ดีที่สุดใหกับธุรกิจ ตางหากที่ตองคิดใหหนัก..ยังไงก็แลวแต Builder News เปนกำลังใจชวยครับ ทอมมี่ เจนเสน หัวหนากองบรรณาธิการ

‘PYLON’ ชี้ธุรกิจกอสรางฟนตัว ตั้งเปาป ’54 โตเพิ่มอีก 50%

PYLON ควางานรับเหมาฐานรากเพิ่ม 5 โครงการ โคงสุดทายของปนี้ผลงานดีเยี่ยม เหตุธุรกิจรับเหมากอสรางฟน การแขงขันลดลง มั่นใจรายไดรวมทั้งปโต 600 ลานบาท คาดป ’54 โตไมต่ำกวา 50%

นายบดินทร แสงอารยะกุล กรรมการรองผูจ ดั การใหญ บริษทั ไพลอน จำกัด (มหาชน) หรือ PYLON กลาววา ธุรกิจรับเหมางานฐานรากยังขยายตัวไดอยางตอเนื่อง ลาสุด บริษทั ฯ ไดรบั การยืนยันการจางงานกอสรางโครงการ ตางๆ เพิม่ เติมจากทีแ่ จงในครัง้ กอนจำนวนทัง้ สิน้ 5 โครงการ รวมเปนจำนวนเงิน 120,822,473 บาท (รวมภาษีมูลคา เพิ่ม) ประกอบดวยโครงการสถานีไฟฟานวนคร 1 จังหวัด ปทุมธานี เปนงานเสาเข็มเจาะ สำหรับงานอาคาร ของ บริษทั เอเชีย อินฟราสตรัคเจอร แมเนจเมนท (ประเทศไทย) จำกัด โครงการ RHYTHM พหล-อารีย 2 และโครงการ RHYTHM สุขุมวิท 50 เปนงานเสาเข็มเจาะ สำหรับงาน อาคารของบริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ AP โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำดาวคะนอง เพื่อสง เสริมการทองเที่ยว ของสำนักงานระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โครงการปรับปรุงทางเดินเลียบแมน้ำเจาพระยา ของสำนักงานเขตธนบุรี การรับงานดังกลาวสงผลใหงาน ในมือ (Backlog) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปน 900 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดบางสวนทันที ในไตรมาส 4 ปนี้และ สวนที่เหลือรับรู ในป 2554 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีงานที่ อยูระหวางรอเซ็นสัญญาอีกหลายโครงการ มูลคาหลายรอยลานบาท ขณะเดียวกันยังมีแผนประมูลงานใหมในชวง ที่เหลือของปนี้อีกมูลประมาณ 500-600 ลานบาท ซึ่งจะ กระจายทั้งภาครัฐและเอกชน จากปจจุบันบริษัทฯ รับงาน ภาครัฐสัดสวน 50% และงานภาคเอกชนสัดสวน 50% ซึ่ง

จะสงผลตอเนื่องใหงานในมือเพิ่มขึ้นตอเนื่องไปจนถึงปหนา นายบดินทร กลาวตออีกวา ทั้งนี้จะทำใหผลประกอบ การในไตรมาส 4/2553 มีทิศทางการเติบโตอยางโดดเดน ถือเปนไตรมาสที่ดีที่สุดของปนี้ เนื่องจากไดรับปจจัยบวก จากภาพรวมของธุรกิจรับเหมากอสรางที่ฟนตัว ประกอบ กับปจจุบันบริษัทฯ มีงานในมือ (Backlog) ทยอยรับรู จำนวนมาก โดยในปนี้บริษัทฯ มั่นใจวารายไดรวมจะทำได 600 ลานบาท ตามเปาหมายที่วางไว ในขณะที่ป 2554 วางเปารายไดเติบโตไมต่ำกวา 50% จากปนี้ ที่ผานมาแม งานกอสรางจะชะลอตัวลงจากปญหาทางการเมือง และ สถานการณวิกฤตน้ำทวมในหลายพื้นที่ แตขณะนี้เริ่มกลับ เขาสูภาวะปกติแลว และบริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการ ตนทุนทุกอยางดีมาโดยตลอด ซึ่งเชื่อวาผลประกอบการใน ไตรมาสสุดทายจะเปนไตรมาสที่ดีที่สุด เนื่องจากงานกอสรางมีจำนวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ประกอบกับการแขงขันในธุรกิจรับเหมากอสรางไมรุนแรง มากเทาที่ผานมา เพราะมีงานรับเหมาฯ จำนวนมาก ผู ประกอบการจึงกระจายการรับงาน และเชื่อวาแนวโนมการ เติบโตนีจ้ ะสงผลตอเนือ่ งไปจนถึงปหนา สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2553 บริษัทฯ มีรายไดรวม 152.75 ลาน บาท เพิ่มขึ้น 46.30 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 43.49 จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีรายไดรวม 106.45 ลานบาท สวนกำไรสุทธิอยูที่ 4.28 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.67 ลานบาท หรือรอยละ 601.63 จากงวดเดียวกันของปกอนที่มีกำไร สุทธิ 0.61 ลานบาท

หนังสือพิมพ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน, ชวพงศ ชำนิประศาสน กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : วิสูตร ศรีขจร, สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก ผูจัดการฝาย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหนากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผูช ว ยหัวหนากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ วิมลวัลย พิบลู ยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน นุชเฟอง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส : เอกรินทร จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธสง, สุธาสินี สงวนชีพ, นิสากร แกวกองศรี เลขาฝายโฆษณา : ศิราณี ออนจิว๋ พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ การเงิน : ศิรนิ ารถ แกวอุไร ศิลปกรรม : พิชิต บุญประเสริฐ พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล เจาของ : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 144 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : buildernews@ttfintl.com www.buildernews.in.th

4

BN#163_p1-13_Pro3.indd 4

12/7/10 11:18:00 PM


‘จระเข’ สง 3 นวัตกรรม ดัเซอรา นยอดขายป ห น า แตะ 900 ล า น ซี-เคียว สง 3 นวัตกรรม สีทาผนัง “คัลเลอร ซีเมนต” กาวยาแนวไหล “เทอรโบ พลัส” และ คิ้วกระเบื้อง “คลิก” รับชวงขาขึ้นธุรกิจกอสราง หวังดันยอดขายป 2554 เพิ่มเปน 900 ลานบาท นายศุภพงษ เพชรสุทธิ์ ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั เซอรา ซี-เคียว จำกัด เปดเผยวา ลาสุด บริษัทฯ ไดเปดตัว 3 ผลิตภัณฑใหม ซึ่ง ประกอบดวย สีทาผนัง นวัตกรรมใหม “คัลเลอร ซีเมนต” กาวยาแนวไหล “เทอรโบ พลัส” และ คิ้ว กระเบื้อง “คลิก” ซึ่งจะ ส ง ผลให ย อดขายเติ บ โต ไดอีกกวา 100 ลานบาท ทั้งคาดวาจะสงผลใหยอด ขายในป 2554 อยูที่ประมาณ 900 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ในปนี้ ที่คาดวาจะอยูที่ประมาณ 700 ลานบาท ทัง้ นี้ มัน่ ใจวาจะทำตลาดในชวงปลายปได ไมยาก เนือ่ งจากทีผ่ า นมาธุรกิจอสังหาริมทรัพยมกี ารเติบโตอยางตอเนือ่ ง ตั้งแตตนปที่ผานมา และมีแนวโนมที่ดีตอเนื่องถึงปตอๆ ไป

ทั้งดานโครงการคอนโดมิเนียมและบานพักอาศัย การเปด ตัวผลิตภัณฑทั้ง 3 ประเภท ภายใตแบรนดจระเข ในครั้งนี้ ถือไดวาเปนชวงเวลาที่เหมาะสมและตรงกับความตองการ ของตลาดงานออกแบบ ตกแตง และการกอสราง ปจจุบันยอดขายกวา 80% มาจากกลุมกาวซีเมนต และยาแนว กลุมเคมีภัณฑ 10% กลุมสินคาดีไอวาย อีก 67% สงออก 3-5% นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย ตลาดสงออกจาก 2-3% เพิ่มเปน 5% ในป 2554 ซึ่ง ปจจุบันเนนสงออกสินคาไปจำหนายในประเทศเพื่อนบาน อยาง พมา, กัมพูชา และ เวียดนาม ทั้งนี้ ไดมีลงทุนใน โรงงานแหงใหม ที่จังหวัดสระบุรี อีกกวา 100 ลานบาท เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น นายศุภพงษ กลาวอีกวา สำหรับสินคาใหม โดยเฉพาะ ในสวนของ “คัลเลอร ซีเมนต” ถือเปนสีซีเมนตทาผนัง นวัตกรรมทีจ่ ะทำใหผนังปูนฉาบหรืออิฐ มีสสี นั สวยงามคงทน เพราะเปนวัสดุที่ผลิตจากซีเมนต การใชงานเหมือนสีทั่วไป เพี ย งผสมน้ ำ แล ว ใช ลู ก กลิ้ ง หรื อ แปรงทาลงบนพื้ น ผิ ว

สามารถใช ไดทงั้ ภายในและ ภายนอก มีคณ ุ สมบัตทิ เี่ หนือ กวาสีทาบานทั่วไป ใชงาน งายโดยไมตองรองพื้น และ ไมกลัวดาง สามารถทาทับ สีเกาไดเลย และยังมีคุณสมบั ติ ป อ งกั น เชื้ อ ราและ ตะไครนำ้ ไมพองหรือลอกรอน และใหการรับประกัน นานถึง 15 ป สวนกาวยาแนวไหล “เทอรโบ พลัส” เปนกาวยาแนว ที่เหมาะสำหรับงานยาแนวกระเบื้องแกรนิตโตที่สามารถ ไหลลึกเต็มรอง แมรองกระเบื้องจะมีขนาดเล็กเพียง 0.5 7 มิลลิเมตร และมีสว นผสมไมโครแบนทีส่ ามารถปองกันราดำ และตะไครนำ้ ถือเปนนวัตกรรมลาสุดรายแรกของประเทศไทย ในขณะที่ คิว้ กระเบือ้ ง รุน “คลิก” เปนคิว้ ขอบกระเบือ้ ง ที่ผลิตจากวัสดุ uPVC คุณภาพสูง เปนนวัตกรรมที่เปน ลิขสิทธิ์ของตราจระเข และเปนครั้งแรกในประเทศไทยที่มี การผลิตคิ้ วกระเบื้องที่สามารถเปลี่ ยนแบบและสีไดเมื่อ ตองการโดยไมตองทุบกระเบื้องเดิมทิ้ง ดวยระบบคลิกล็อค และยังสามารถซอนสายไฟ รวมถึงมีสารไมโครแบนที่ชวย ปองกันราดำและแบคทีเรีย แก ไขขอมูลจากปกษหลัง พฤศจิกายน 2553 ฉบับที่ 161

“จีร็อค” นวัตกรรมเม็ดมวลเบาสังเคราะหจากเอ็มเทค

“จีรอ็ ค” นวัตกรรมเม็ดมวลเบาสังเคราะห จากดินตะกอนน้ำประปา ผลงานวิจัยดาน วัสดุของ “เอ็มเทค” ที่มีความโดดเดนทั้งใน ดานความแข็งแรง น้ำหนักเบา และเปนฉนวน ที่จะมาปดจุดออนของคอนกรีตมวลเบา คาด กลางปหนาไดใชงานแน

ดร. พิทักษ เหลารัตนกุล นักวิจัย หองปฏิบัติการ เซรามิ ก ส ป ระยุ ก ต ศู น ย เ ทคโนโลยี โ ลหะ แ ล ะ วั ส ดุ แ ห ง ช า ติ (เอ็มเทค) สำนักงาน พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ เปดเผยวา เม็ดมวลเบา สังเคราะห หรือ “จีรอ็ ค” เกิ ด ขึ้ น จากการที่ ได ทำงานวิ จั ย ด า นวั ส ดุ กอสราง โดยเฉพาะ คอนกรีตมวลเบาที่มีการใชงานอยางแพรหลาย แตดวย ขอจำกัดในผลิตภัณฑที่มีปญหาในเรื่องความแข็งแรงและ การรับน้ำหนัก จึงมีแนวคิดทีจ่ ะปรับคุณสมบัตทิ ี่ ไมดีเหลานี้

ดวยการสังเคราะหเม็ดมวลเบาขึ้นมา ซึ่งจีร็อคสามารถแก ปญหาได ทั้งในเรื่องความแข็งแรง ความเปนฉนวน และ น้ำหนักที่สามารถปรับไดตามลักษณะการใชงาน สำหรับวัตถุดบิ ทีน่ ำมาใช ในการผลิตหินมวลเบาสังเคราะห ไดเจาะจงที่จะเลือกใชวัตถุดิบที่มาจากของเหลือใชจากภาค อุตสาหกรรม และคนพบวาดินตะกอนจากโรงงานผลิตน้ำ ประปามีความเหมาะสม เนื่องจากมีซิลิกาและอลูมินา ซึ่ง เปนพื้นฐานเดียวกับวัตถุดิบที่ ใช ในการผลิตกระเบื้องและ สุขภัณฑ ในแงของวัตถุดิบ สำหรับตะกอนดินจากขบวนการผลิต น้ำประปา ถือวาเปนวัตถุดิบที่สามารถจัดหาไดงาย เฉพาะ ที่ โรงกรองน้ำบางเขนเพียงแหงเดียว ก็มีตะกอนดินมากถึง วันละ 200 ตัน ซึ่งเปนภาระของการประปาคอนขางมาก ที่ จะตองมีคาใชจายในการกำจัด จึงไมนามีปญหาหากมีการ ผลิตในขั้นอุตสาหกรรม “เวลานี้เราไดออกแบบกระบวนการผลิต ตั้งแตการ ผสม ขึน้ รูป เผา ในเชิงพาณิชย ขนาดกำลังผลิต 50 -100 ตัน ซึง่ ประเมินแลววาตนทุนการผลิตอาจจะแพงกวาหิน 2-3 เทา แตจะไดคุณสมบัติที่เหนือกวาในดานน้ำหนักที่เบากวา ใช ใน ปริมาตรที่นอยกวา เมื่อเทียบโดยรวมแลวแทบไปแตกตาง จากการระบบเดิม ซึ่งกลางปหนานาจะเห็นภาพของจีร็อค ผานทางผลิตภัณฑทางการคาไดมากขึ้น” ดร. พิทักษ กลาว ตอไปวา

ปจจุบันมีภาคเอกชนใหความสนใจที่จะนำจีร็อคไปใช ในโรงหลอคอนกรีต ทำเปนเสาและคาน รวมถึงมีนักลงทุน ที่กำลังมองหานวัตกรรมดานวัสดุกอสรางใหความสนใจที่ จะสรางโรงงานผลิต ในสวนของผูรับเหมากอสรางเองก็ ให ความสนใจมากเชนกัน เพราะสามารถนำไปใชเปนจุดขาย ในโครงการในเชิงพาณิชย ได ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ เจรจากับผูลงทุน ในสวนขั้นตอนการผลิตจีร็อค ถือวาไมซับซอน เปน ขบวนการเดียวกับการทำเซรามิค ที่จะมีการขึ้นรูปและนำ ไปเผาที่อุณหภูมิสูง เพื่อใหเกิดความแกรง โดยหินมวลเบา สังเคราะหจรี อ็ คจะผลิตเปนเม็ดทรงกลมเปนหลัก หรืออาจ จะผลิตใหมีรูปทรงอื่น หรือขนาดใดก็ ได ขึ้นอยูกับลักษณะ การใชงาน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได โดยไมมีขอจำกัด ขอดีของจีร็อค คือสามารถปรับคุณสมบัติ ในเรื่อง สวนผสม กระบวนการผลิต เพื่อให ไดผลิตภัณฑที่แตกตาง เหมาะแกการใชงานแตละประเภท สามารถผลิตใหมีความ แข็งมากๆ หรือจะทำใหเบาขนาดลอยน้ำไดหรือจะเนน คุณสมบัติการเปนฉนวนก็สามารถทำไดเพียงปรับสวนผสม เทานั้น ในแงของงานกอสรางจีรอ็ คสามารถผลิตใหมนี ำ้ หนัก เบาโดยที่คุณสมบัติดานความแข็งแรงยังคงอยู ในขณะที่ สามารถลดน้ำหนักลงไดกวา 30% และยังไดความเปน ฉนวนที่เพิ่มขึ้น

5

BN#163_p1-13_Pro3.indd 5

12/7/10 11:29:22 PM


ธุรกิจสระวายน้ำฯ

(ตอจากปก) ผูนำอันดับ 1 โดยมีสาขา กวา 20 แหงทั่วประเทศ และสงออกไปอีก 12 ประเทศทั่วโลก โดยมีฐาน การผลิตและโรงงานระดับ สากล ที่ ไดรับ ISO 9000 จากสถาบัน AJA Registrars Ltd ซึ่งถือเปน บริษัทสระวายน้ำแหงแรก และแหงเดียวในประเทศ ไ ท ย ที่ เ ป น บ ริ ษั ท ส ร ะ

วายน้ำมาตรฐานระดับโลก นอกจาก เจ.ดี. พูลส จะเปนผูนำนวัตกรรมสระวายน้ำ ระบบเกลือ Chlorine Free System แลว ยังมีสินคาอื่นให ลูกคาเลือกใช ไมวาจะเปน iPanel Liner สระคอนกรีตผนัง สำเร็จรูปหรือสระวายน้ำที่สามารถสรางได ในพื้นที่ ไมจำกัด รูปทรงตามจินตนาการ ซึ่งรับประกันโครงสรางนานถึง 10 ป และยังมี Granite Composite สระรูปแบบสำเร็จรูป ที่ มีฟงกชั่นเพื่อการวายน้ำอยางครบถวนในราคาประหยัด ซึ่ง สามารถติดตั้งไดภายใน 7 วัน ประหยัดเวลาและคาแรง รับประกันโครงสรางนานถึง 15 ป นอกจากนี้ยังมีงานวาง ระบบ ดวยระบบกรองสระวายน้ำ ที่เหมาะกับสระวายน้ำ ทุกประเภท สำหรับเปาหมายทางการตลาดของบริษัทฯ มุงเนน การนำเสนอสระวายน้ำทางเลือกใหมใหกับลูกคา โดยการ

พัฒนาและสรางสรรคสระวายน้ำที่มีคุณภาพใหกับผูบริโภค จากสระอัจฉริยะนวัตกรรมใหม คือ Granite Composite สระรูปแบบสำเร็จรูป ซึ่งมีเทคโนโลยีมาจากประเทศออสเตรเลีย ติดตั้งเสร็จภายใน 7 วัน เพิ่มความหรูหราในการ ตกแตงภูมสิ ถาปตยแกบา นสวนตัว หรือโครงการตางๆ และ รับประกันโครงสรางนานถึง 15 ป โดยสระ Granite composite มี 6 ขนาดใหเลือก เหมาะกับ Town home, Pool villa, โครงการบานตางๆ อีกทั้งราคาประหยัด หมด ปญหาเรื่องพื้นที่จำกัด และยังมีฟงกชั่นการใชงานครบครัน เหมาะกับผูชื่นชอบการออกกำลังกาย ดวยระบบวายน้ำ ทวนกระแสและระบบวารีบำบัดสำหรับสปานวดผอนคลาย

จากการที่บริษัท เจ.ดี. พูลส จำกัด ซึ่งเปนผูประกอบ การสระวายน้ำทางเลือกใหมใหกับลูกคา โดยนำเสนอสระ วายน้ำอัจฉริยะซึง่ เปนการฉีกกฎสระวายน้ำทัว่ ไปในประเทศ ที่สรางจากรูปแบบสระกระเบื้องที่มีปญหาตามมา ไดแก สระวายน้ำรั่วซึม ยาแนวรอน ระบบทอซับซอน ทำใหเกิด ความเสียหายแกสระวายน้ำในการแก ไขและมีคาใชจาย เพิม่ ขึ้น ดวยเหตุนที้ ำใหบริษทั เปนผูน ำธุรกิจสระวายน้ำทางเลือกใหม ที่มีคูแขงธุรกิจนอย เหมาะแกผูสนใจที่จะซื้อ แฟรนไชสเพื่อไปเปดโชวรูมเปนสาขาในตางจังหวัด ซึ่งจะ ไดรับระยะเวลาคืนทุนอยางรวดเร็วในการลงทุน สำหรับทิศทางในอนาคตของบริษัทฯ จะมุงเนนการนำ เสนอสระรูปแบบสำเร็จรูป Granite Composite กับผู ประกอบการโครงการบานตางๆ ทั้ง pool villa เพื่อเปน ทางเลือกใหมในการกอสรางบานทีจ่ ะชวยเพิม่ มูลคาของบาน ซึ่งติดตั้งงายและรวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณใน

วาดวย ผัดไทย

เรื่องชาวบานฉบับนี้ เปนเรื่องเมืองไทยที่ เขียนโดยชาวตางชาติ เปนเรื่องอาหารไทยที่ เขียนโดยเชฟฝรั่งมือหนึ่งของโลก เปนเรื่อง ผัดไทยทีเ่ ปนอาหารไทยยอดนิยมในตางประเทศ ทุกวันนี้ ผัดไทย หรือ Padthai เปนรายการอาหาร ไทยที่ชาวบานตางถิ่นรูจักและชื่นชอบ เมนูรานอาหารไทย ในตางแดนจึงตองมีผดั ไทยอยูในรายการอาหาร สวนรสชาติ อาจแปลกตางไปบาง แตฝมือพอครัวแมครัวคนไทยหรือคน อื่นๆ

เมื่อเร็วๆ นี้ เชฟเดวิด David Thompson จึงเขียนถึง ผัดไทย ในนิตยสารทองเที่ยว Conde’ Nast Traveler เชฟชวนชิมผัดไทยสองแหง แหงแรกคือผัดไทยของปาเอม Auntie Em เปดบริการมานานถึงสี่สิบปที่ตลาดศรียาน ผัดไทยหนึ่งจานราคา 1.50 เหรียญสหรัฐ (45 บาท) นอกจากจะมีเสนกวยเตี๋ยวแลว ยังมี กุงแหง ไข และเครื่องปรุง ที่ปาเอมผัดจนหอมกรุน รสชาติเยี่ยมยอด สำหรับลูกคาที่ นั่งรอตามโตะขางถนน ที่มีทีวี ใหดูระหวางรอ โดยมีขอสรุป ตอนทายวา เนื่องจากบรรยากาศจะไมนาดูนัก จึงแนะใหมุง สนใจที่รสชาติอาหารเปนสำคัญ ผัดไทยแหงที่สองที่แนะนำ คือ หองอาหาร Riverside Terrace ของโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล แมวารสชาติ ผัดไทยจัดจานนอยลง แตก็มีกุงแมน้ำสดและมีผักสดมา

การกอสรางชวยเรื่องประโยชน ในการสรางมูลคาการทำ กำไรและลดตนทุนใหกับโครงการ ‘มิสเตอรพูล’ เรงขยายชองทาง รองรับความตองการตลาดที่ โตตอเนื่อง นางสาวจรัสพรรษ ถิ่นคำ ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท พีรพัฒน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเปน บริษทั แมของบริษทั มิสเตอรพลู จำกัด ผูจ ำหนายและนำเขา อุปกรณสระวายน้ำ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศ ออสเตรเลีย เปดเผยวา บริษทั ฯ ถือเปนผูน ำในการจำหนาย ระบบเกลือขนาดใหญ ซึ่งสะดวกและปลอดภัยกวาการใช คลอรีน และปม Intellifo ที่ชวยประหยัดพลังงานไฟฟา รายแรกในเมืองไทย ทั้งนี้ คาดการณวา ในปนี้งานบริการดานสระ ว า ยน้ ำ จะมี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้นอยางแนนอน ตั้งแต การเพิ่มจำนวนสระ การ จำหนายอุปกรณ การรับ บริ ก ารดู แ ลสระว า ยน้ ำ เพราะลูกคาหลักของเรา จ ะ เ ป น ลู ก ค า ใ น ก ลุ ม โรงแรม รีสอรท และใน กลุม ของสถาบันการศึกษา ตางๆ รวมไปถึงลูกคาในกลุม อสังหาริมทรัพยทเี่ ปนโครงการ บานพักอาศัย ซึง่ คาดวาในปหนาจะมีสรางสระวายน้ำสำหรับ บานพักอาศัยเพิ่มขึ้นจากปนี้ แตทงั้ นี้ ลูกคาในกลุม บานพักอาศัยไมใชกลุม ลูกคาหลัก ของบริษทั ฯ แตเราก็ ใหความสำคัญกับลูกคากลุมนี้ โดย บริษัทฯ เนนการใหบริการทำความสะอาดสระและบริการ ั นาการของสระวาย หลังการขาย ซึ่งในอนาคตคาดวาวิวฒ น้ำนาจะมีการนำเทคโนโลยีเขามาใชเพิม่ มากขึ้น ทัง้ นีอ้ าจจะ เปนการใชอปุ กรณสอื่ สารควบคุมการเปด-ปดไฟหรือควบคุม สระวายน้ำในลักษณะที่เปนออโตเมชั่นมากยิ่งขึ้น ทดแทน ในราคา 15 เหรียญสหรัฐ (450 บาท) ราคาที่สูงกวา ถึ ง สิ บ เท า เป น ค า บรรยากาศริมแมน้ำ เ จ า พ ร ะ ย า ใ น โ ร ง แ ร ม เ ก า ที่ มี ชื่อเสียง ยังมีขอ แนะนำให ท านผั ด ไทยพร อ มกั บ เบี ย ร เย็นๆ เพื่อเปนบาย ที่รื่นรมยสมใจ เขียนเรื่องชาว บานฉบับนี้เสร็จ ขออนุญาตไปทานผัดไทยเจาประจำ ราคา 15 บาท รสชาติจัดจานกวาปาเอม บรรยากาศสบายๆ เพราะซื้อมาทานเองที่บาน (ฮา)

6

BN#163_p1-13_Pro3.indd 6

12/7/10 11:31:23 PM


สวนแบรนด idrania เปนสินคาสำหรับงานบำบัดน้ำเสีย โดยทั้งหมดเปนสินคานำเขาจากแหลงผลิตจากทั่วโลก โดย หลักๆ จะนำเขาจากเยอรมัน, ฝรัง่ เศส และจากออสเตรเลีย “เรามีสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของ ลูกคาไดหลากหลาย โดยจะเนนการจัดหาวัสดุและอุปกรณ ตางๆ เพื่อการผลิตสระวายน้ำใหกับผูผลิตแบรดนตางๆ ที่ อยูในตลาดได ในทุกลักษณะการใชงาน ไมวาจะเปนสระ คอนกรีต สระไฟเบอรกลาส สระโพลีเอสเตอร ไปจนถึง สระเหล็กชุบกัลวาไนซทบี่ ริษทั นำเขามาจำหนาย” กรรมการ ผูจัดการ กลาวตอไปวา สินคาทีบ่ ริษทั ฯ นำเขามาจำหนายจะเนนในเรือ่ งมาตรฐานตัวสินคาเปนสำคัญ เพื่อทำใหผูสรางสระมีความมั่นใจ ในอุปกรณที่เลือกใช โดยจะมีการรับรองรวมถึงการประกัน ในอุปกรณตางๆ ซึ่งลูกคาสามารถนำไปใช ใหเปนประโยชน ทางการตลาดไดดวย ในสวนของชองการทำตลาด บริษทั ฯ จะเนนไปทีต่ วั แทน จำหนายเปนหลัก ซึ่งปจจุบันมีตัวรายใหญกวา 20 แหงทั่ว ประเทศ นอกจากนี้ มีสาขาของบริษัทฯ ที่ภูเก็ตและหัวหิน ซึ่งเปนตลาดที่ ไม ไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจและ การเมือง นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ไดสทิ ธิในการทำตลาดในประเทศ เพื่อนบาน ทั้งใน สปป. ลาว, กัมพูชา และ พมา ดวย นายมานพ กลาวตอไปวา สำหรับการแขงขันบริษัทฯ จะไมแขงขันกับลูกคาของเราเอง โดยบริษัทฯ จะมีหนาที่ เปนผูจัดหาวัสดุและอุปกรณตางๆ ใหเพื่อใหลูกคาไดทำ ตลาดสรางสระวายน้ำตอ แตในตลาดเฉพาะเชน การสราง สระวายน้ำเพื่อการแขงขัน หรือการสรางสระสแตนเลส ซึ่งเปนตลาดที่ตองอาศัยศักยภาพดานการลงทุนที่คอนขาง สูง บริษัทฯ ก็จะเขาไปดำเนินการเอง สำหรับตลาดสระวายน้ำในปนี้ แมวา ในชวงครึง่ ปแรก สำหรั บ การแข ง ขั น ในตลาดสระว า ยน้ ำ ในป จ จุ บั น ที่ผานมาจะมีปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ สวนในครึ่ง เปนการแขงขันจำนวนมากสำหรับ รายยอย แตรายใหญที่ ปหลังก็มีปญหาน้ำทวมตามมาอีก ในสวนนี้อาจจะกระทบ นำสินคาเขามาจำหนายจะเนนไปที่งานโปรเจ็กตเปนหลัก เนื่ อ งจากการนำเสนองานในรู ป แบบของโปรเจ็ ก ต จ ะมี จักรวาลอะไหลฯ (ตอจากปก) ปริมาณเม็ดเงินที่มีอัตราสูง จึงทำใหมีการแขงขันที่สูงตาม ตางประเทศ ซึง่ ขณะนีบ้ ริษทั เริม่ ผลิตขึน้ มาใชเองบางแลว ไปดวย แตทั้งนี้ดวยความที่เราเปนผูนำเขาอุปกรณราย เชน อุปกรณเกี่ยวกับตัวรถ งานดานเหล็ก บูธ สลัก ปุงกี้ ใหญ จึงทำใหบริษัทฯ มีความไดเปรียบจากคูแขงทั้งในเรื่อง เปนปตน ตอไปบริษัทจะผลิตเองทั้งหมด โดยตั้งเปาการ ของคุณภาพสินคาและการใหบริการที่ถือเปนหัวใจสำคัญที่ เติบโตในสวนของอะไหล ไวที่ 50% รวมถึงพยายาทที่จะมี บริษัทฯ ยึดปฏิบัติเสมอมา สต็อกใหมากขึ้น นอกจากนี้ยังจะเนนในเรื่องของการซอมบำรุง โดย ASTRALPOOL ไดชองตลาดฟน จะรับซอมบำรุงทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งยังไดมีการ ปหนาขอกาวกระโดดพรอมตั้งเปาโต 100% สรางโรงงานใหม บนพื้นที่ 4 ไร บริเวณพุทธมณฑล นายมานพ หอมสุวรรณ กรรมการผูจัดการ บริษัท ปนเกลา คาดวาจะจะเสร็จในอีก 3-4 เดือนขางหนา เพื่อ แอสทรัลพูล (ไทยแลนด) จำกัด เปดเผยวา การที่สินคา รองรับในเรือ่ งของการซอม โดยชูจดุ เดนในเรือ่ งของสินคา ของ ASTRALPOOL เปนเบอรหนึ่งของโลก เนื่องจากมี และบริการอยางตอเนือง เพื่อใหเกิดความประทับใจ ทั้ง สินคาทีห่ ลากหลาย ทำใหสามารถตอบสนองความตองลูกคา ลูกคาเกาและใหม ดวยการทำใหเปนวันสต็อปเซอรวิส ไดมากในทุกกลุมเปาหมาย ซึ่งปจจุบันมีการนำเขาสินคา สำหรับเครื่องจักรกอสราง ซึ่งคาดวา ในสวนนี้จะเติบโต มากกวา 2,000 รายการ เพื่อจำหนายใหตัวแทนจำหนาย ไดอยางนอย 20% ผูผลิตสระวายน้ำ และผูร บั เหมากอสราง สวนตลาดรถมือสองก็ยังไปไดดี แมวาจะไมหวือหวา โดยสินคาที่ทำตลาดมี 4 แบรนด ไดแก แบรนด เหมือนป 2553 เนือ่ งจากมองวางบประมาณทีภ่ าครัฐออกมา ASTRALPOOL เปนผลิตภัณฑประเภทสระวายน้ำและสปา เพื่อใช ในการซอมแซมถนนไมนาจะเกิน 2 พันลานบาท สวนแบรนด Cepex เปนสินคาประเภทระบบบริหารจัดการ เพราะงบสวนใหญตอ งนำไปชวยเรือ่ งน้ำทวม ทำให ไมแนใจ น้ำ แบรนด AQUAVIA เปนผลิตภัณฑสปาแบบวารีบำบัด

ปจจุบนั กลุม ลูกคาของมิสเตอรพลู ทีม่ ไี มตำ่ กวา 1,500 ราย ที่กระจายอยูทั่วประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ เนน และใหความสำคัญในเรื่องของการใหบริการที่รวดเร็ว โดย เรามีตัวแทนจำหนาย 9 ราย กระจายอยูตามจังหวัดตางๆ ทีพ่ รอมจะเขาไปใหบริการแกลกู คาไดทนั ที นอกจากตัวแทน จำหนายแลว ยังมีสาขาอีก 5 แหง กระจายอยูตามจังหวัด ตางๆ ในทุกภาคของประเทศ รวมไปถึงโชวรูม ที่มีกระจาย อยู ไมวาจะเปนที่ พัทยา ภูเก็ต สมุย เชียงใหม หรือที่ หาดใหญ ทั้งนี้ คาดวาในอนาคตทางบริษัทฯ จะทำการเปดสาขา เพิม่ เติมโดยเนนไปยังจังหวัดทองเทีย่ วเปนหลัก เพือ่ กระจาย สินคารวมไปถึงบริการใหแกกลุมลูกคาไดอยางครอบคลุม มากที่สุด นอกเหนือจากตลาดในประเทศ เรายังมีตัวแทนที่ จำหนายสินคาในตางประเทศ โดยเนนประเทศแถบอินโดจีน รวมถึงการขยายชองทางการขายผาน website Ecommerce และ call center

ตอตลาดผูบริโภค แตใน สวนของตลาดโครงการยัง คงมี อั ต ราการเติ บ โตที่ ดี สวนในปหนา มองวา ตลาด จะโตอยางแนนอน โดย คาดวาจะเติบโตไดมากถึง สองหลัก โดยยอดขายใน ชวง 2-3 เดือนที่ผานมา มีการสั่งซื้อเขามามากขึ้น จึงมั่นใจวาตลาดในปหนา จะกลับมาบูมอีกครั้ง นายมานพ กลาวทิ้งทายวา ปหนาเราคาดวาจะเติบโต แบบกาวกระโดด โดยมีแผนทีจ่ ะเติบโตถึง 100% เนือ่ งจาก ทีผ่ า นมาตลาดอัน้ มานาน โดยในปนเี้ ราเนนทีต่ ลาดโครงการ เปนหลัก ขณะที่ในปกอ นตลาดบานพักอาศัยมีปริมาณมากกวา และการทีค่ า เงินบาทแข็งคาขึน้ ก็ชว ยใหเราสามารถแขงขันได มากขึน้ และสามารถทีจ่ ะใหสว นลดกับลูกคาไดมากขึน้ ดวย

วาตลาดรถมือสองในปหนาจะโตไดถึง 20-30% หรือไม อยางไรก็ตามในสวนของบริษัทไดพยายามขยายธุรกิจให ครบวงจรมากขึ้น ดวยการเริ่มทำระบบผอนเอง โดยจะ เอาตรงนี้เปนจุดขาย ในการดึงลูกคากลุมดีๆเขามา โดย จะคิดดอกเบีย้ ใหตำ่ กวาทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ ปจจุบนั ก็มผี มู าใชบริการ บางแลว นายรัฎฐพล กลาววา สำหรับตลาดเครื่องจักรใหม นาจะเติบโตขึ้น เพราะคนเริ่มเบื่อรถมือสอง อีกทั้งสินคามี ใหเลือกมากขึน้ อยางไรก็ตามรถใหมทผี่ ลิตจากประเทศจีน เมือ่ ใชงานเกิน 5 ปขนึ้ ไปมักจะมีปญ  หา ในขณะทีร่ ถมือสอง 5 ปไปแลวก็ยังไมมีปญหา ที่จะมีปญหาบางสวนใหญก็เปน แคปญหาจุกจิกเล็กๆ นอยๆ ดังนั้นในป 2554 บริษัทยัง คงเนนรายได ไปที่กลุมยอดขายเครื่องจักรเกา 70% โดย แบงเปนรถที่นำเขาจากญี่ปุน 50% ซึ่งเปนประเภท รถตัก ขุด เครน ทุกขนาด ทุกยีป่ อ เชน ฮิตาชิ โคมัสสุ สุมติ ตาโม ทาราโน คารโต เปนตน และรถจากอเมริกา 20% เปนรถ เกรด กับรถบด เนื่องจากเปนรถที่ผลิตในอเมริกาและมี คุณภาพที่ดีมาก

7

BN#163_p1-13_Pro3.indd 7

12/7/10 11:18:10 PM


เครื่องดูดควันป ’54 โต

ผูผลิตตางรุมแบงกอนเคก กลิ่น ควัน และละอองน้ำมันไดอยางหมดจดภายใตแบรนด Hooth ขึ้นมาเพื่อสรรสรางเครื่องดูดควันที่เหมาะกับการใช งานในครัวหนัก ครัวไทย โดยผสมผสานคุณสมบัติการทำงานทรงพลังของมอเตอรแรงดูดพิเศษซึ่งเปนที่ยอมรับ และมั่นใจในคุณภาพเขากับจุดเดนของระบบดักกรองน้ำมัน ฟลเตอรสแตนเลสรางสลับตัว U ประกบ ที่เปนเอกลักษณ เฉพาะของงานครัวโรงแรมพัฒนามาใชสำหรับครัวบานขึ้น มาเพือ่ แกปญ  หาดังกลาว จนไดรบั การตอบรับจากลูกคาเปน อยางดีและมีการเติบโตมาอยางตอเนื่อง และเติบโตมาก ที่สุดในชวงป 2540 หรือชวงฟองสบูแตก สวนสาเหตุที่ ทำใหเติบโตถลมทลายเนื่องจากสินคาของเราตรงกับคอนเซ็ปตของโครงการบานอยูสบาย ของแลนด แอนด เฮาส ที่วา “ถาไม ไดเห็น ไม ไดเลือก อยาซื้อ” และชวงนั้นแลนด แอนด เฮาส จัดแตสนิ คาคุณภาพ คือ เรียกวาเลือกซือ้ อยาง ชาญฉลาดและมีเหตุผล จึงเอาสินคาของเราเขาคอนเซ็ปต บ า นอยู ส บายทุ ก หลั ง จึ ง ทำให โ วรุ ม ของเรามากมามาย มหาศาล” นางเนตรดาว กลาว

ผูผ ลิตเครือ่ งดูดควันชีม้ ชี อ งวางตลาดใหเลนอีกเพียบ พรอมโอดออเดอรทะลักเกินรับมือ ดาน มักกะสัน สเตนเลสสตีล เดินหนาเจาะตลาดครัวที่สองหวังกวาดยอดขายเพิ่มอีกเทาตัว พรอม ผุดโชวรูมใหมอีก 2 สาขา ดานเมโอ ชูกลยุทธเติบโตแบบพอเพียง มุงมั่นพัฒนาคุณภาพสินคาดี ตอเนื่อง ลาสุดสงเครื่องดูดควันสำหรับกระทะทอดปาทองโกออกตีตลาดปหนา “Hooth” รุกตลาดครัวแพลนทรี หวังกวาดรายไดป ’54 โกลด 30% นางเนตรดาว หานตระกูล ผูจัดการฝายขายและ การตลาด บริษทั มักกะสัน สเตนเลสสตีล จำกัด ผูด ำเนิน ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำหน า ย อุ ป กรณ ค รั ว สเตนเลส สำหรับครัวเรือน อาทิ เครื่ อ งดู ด ควั น สเตนเลส เตาสเตนเลส อางซิงค ชุด ครัวสเตนเลส สำหรับ ครัวบานและอุตสาหกรรม ภายใต แบรนด “Hooth” เพื่อยกระดับและพัฒ นา รูปแบบผลิตภัณฑสเตนเลสของไทยให ทั ด เที ย ม นานาชาติ กลาววา สำหรับเครื่องดูดควันของบริษัทนั้นถูก พัฒนามาจากงานระบบครัวโรงแรมและภัตตาคารเปนหลัก จากนั้นจึงนำมาปรับขนาดใหเหมาะสมและสามารถใช ไดกับ งานครัวภายในบานทั่วไปได ซึ่งมีการขนาดใหเลือกใชตั้งแต ขนาด 60, 80, 90, 120 เซนติเมตร และขนาด 1 เมตร เปนตน ทั้งนี้ ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมาตลาดเครื่องดูดควันที่ มีอยูในทองตลาดสวนใหญจะเปนเครื่องดูดควันสำเร็จรูป ที่ นำเขาจากตางประเทศ และเปนสินคาที่กลุมลูกคาที่มีหอง

ครัวภายในบานนิยมชื้อมาติดตั้งกันอยางแพรหลาย แต ปญหาของครัวเอเชียหรือครัวไทยนั้นไมเหมือนกับครัวใน กลุมประเทศยุโรป เนื่องจากลักษณะอาหารในบานเรานั้น จะเปนอาหารที่มีกลิ่นฉุน ควัน และละอองน้ำมันเยอะมาก สงผลใหเครื่องดูดควันทำงานได ไมเต็มประสิทธิภาพทำใหผู บริโภคหันมาวาจางใหบริษัทเราผลิตเครื่องดูดควันให ใหม เพื่อแกปญหาดังกลาว ดวยสาเหตุนี้จึงทำใหเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจจึง พัฒนาและผลิตเครื่องดูดควันขึ้นมา และลงทุนเปดโมลเพื่อ ผลิ ต มอเตอร ส ำหรั บ เครื่ อ งดู ด ควั น ขึ้ น มาเพื่ อ ตอบสนอง ความต อ งการของลู ก ค า และแก ป ญ หาด า นอะไหล ข าด ตลาดอีกดวย อีกทั้งยังเปนการสรางความมั่นใจใหกับลูกคา จึงพัฒนาและผลิตสินคาทุกชิ้นในประเทศทั้งหมด ที่ผานมาบริษัทผลิตเครื่องดูดควันตามคำสั่งที่ลูกคา ตองการ สินคาจึงไมมีรูปแบบ ไมมีรุน ไมมีแบรนดตายตัว แตหลังจากที่เห็นชองวางทางการตลาดจึงได ไดพัฒนาและ ผลิตสินคาพรอมทั้งปรับโฉมสินคาใหมเพื่อใหดูทันสมัยและ มีความเปนโมเดิรนมากขึ้นเพื่อใหเขากับหองครัวในปจจุบัน เพราะที่ผานมาลูกคาจะชื้อเครื่องดูดควันเสมือนเปนการนำ ไปประดับหองครัวในบานมากกวาเนื่องจากเครื่องดูดควัน ใชงานไมเต็มประสิทธิภาพจึงแกปญหาของกลิ่น ควัน ดวย การทำครัวนอกบานแทน “ดังนั้นบริษัทจึงไดคิดคนและพัฒนา เครื่องดูดควันที่ ใชงานไดผลจริง ประสิทธิภาพสูงเพื่อขจัดปญหาเกี่ยวกับ

เตรียมผุดโชวรูม 4-5 ตนปหนา นางเนตรดาว กลาวอีกวา หลังจากที่ ไดงานโครงการ ตลอดระยะเวลา 5-6 ปที่ผานมา บริษัทจึงเปดโชวรูมสินคา จำหนายและกระจายสินคาใหเปนที่รูจักและรับรู ในตลาด มากขึ้น และเพื่อใหสะดวกตอการหาชื้อสินคาของลูกคาอีก ดวย นอกจากนี้ยังใหบริการปรึกษาพูดคุยกับลูกคากอนที่ จะตัดสินใจชื้อสินคาอีกดวย เนื่องจากเครื่องดูดควันเปน สินคาที่จะตองเตรียมงานระบบไวรอบรับกอนที่จะเขาไปติด ตั้ง ดังนั้นเจาของบานจึงตองวางระบบทอดัก ระบบสายไฟ ไว ใหกับชางเพื่อสะดวกในการเขาไปติดตั้ง ปจจุบันมี โชวรูม ทั้งหมด 3 สาขา คือ โชวรูมที่เพชรบุรีตัดใหม โชวรูมที่ แฟชั่นไอสแลนด (ถ.รามอินทรา) และโชวรูมที่ซีคอนสแควร ลาสุดมีแผนที่จะเปดโชวรูมที่ 4 อีกแหงที่ CDC เฟส 2 เรียบดวน-รามอินทรา ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 85 ตารางเมตร พรอมทัง้ ยังเนนการตกแตงสไตลวลิ เทจอีกดวย ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่ทำการตกแตงสไตลแบบนี้ สวนสินคาที่ นำมาโชวสว นใหญจะเปน เครือ่ งดูดควัน เครือ่ งครัวเปนหลัก และคาดวาจะเปดตัวอยางเปนทางการในชวงเดือนมกราคม 2554 อยางแนนอน นอกจากนี้มีแผนที่จะเปดสาขาที่ 5 อีก ดวยโดยจะเปดถนนกาญจนาภิเษก ยานพระราม 2 โดยจะ เนนความเปนสแตนอโลนเปนหลัก นอกจากนี้ ในปหนา (2554) มีแผนที่จะขยายชองทาง

8

BN#163_p1-13_Pro3.indd 8

12/7/10 11:18:13 PM


การจัดจำหนายผานทางดีไซนเนอรและสถาปนิกเพิ่มมาก ขึน้ ดานแผนการตลาดนัน้ จะเนนทำการการโฆษณา ประชาสัมพันธ ผานสื่อสิ่งพิมพ อาทิ หนังสื่อที่เกี่ยวกับบานเปน หลัก รวมทั้งออกงานแสดงสินคาใหญเปนหลัก อาทิ งาน BuildTech และงานบานและสวน เพื่อสรางแบรนดใหเปน ที่รูจักของลูกคามากขึ้น นางเนตรดาว กลาวตอไปอีกวา ทัง้ นีบ้ ริษทั ยังไดพฒ ั นา สินคาใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง โดยจะเนนนำเสนอ สินคาที่ ไมมี ในตลาด หรือ สินคาที่ตองสั่งทำพิเศษเปนหลัก เชน เตาแกสไฟแรง อางซิ้งค (หลุมใหญและลึก) ตูแช ไวน เตาเทปนยากิ มอเตอรเครือ่ งดูดควันภายในแบบสองมอเตอร เพื่อเพิ่มแรงดูด และกันสาดอัตโนมัติที่ควบคุมดวยระบบ รี โมทซึ่งเปนสินคาของบริษัทในเครือ เปนตน เพื่อแกปญหา การใชงานที่ลูกคาเจอในชีวิตประจำวันออกสูตลาดใหมาก ขึ้นเพื่อสรางความแตกตางและจุดขายที่เหนือคูแขงขัน ทั้ ง นี้ สิ น ค า ของเรามี ร าคาสู ง กว า สิ น ค า สำเร็ จ รู ป ใน ระดับเดียวกันประมาณ 10-20% สวนวัสดุที่ใชจะเนนสเตนเลสเกรด 304 ทั้งหมดสินคาจึงมีราคาคอนขางสูง ดังนั้น กลุมลูกคาเครื่องครัวจึงเนนจับตลาดไฮเอนด สวนเครื่อง ดูดควันนัน้ เนนจับตลาดบีบวกขึน้ ไป และเนนเจาะกลุม ลูกคา ที่ตองการใชงานครัวจริง ลูกคาชาวตางชาติ สำหรับราคา เครื่องดูดควันนั้นมีราคาเริ่มตนที่ 16,000-36,000 บาทขึ้น ไป ทั้งนี้ราคาขึ้นอยูกับขนาดรูปแบบเปนหลัก ปจจุบันเรามี กำลังการผลิตเครื่องดูดควันประมาณ 200-250 ตัวตอ เดือน เครื่องครัวเฉลี่ย 20-30 ชุด (ครัวไซนใหญ) นอกจาก นี้ ใ นปหนา ยังมีแผนที่จ ะขยายตลาดไปยังครัวที่ส องของ บาน หรือ ครัวแพลนทรี่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการพัฒนาและ ดีไซนชุดครัวใหมีรปูแบบใหมออกสูตลาด โดยการนำกระจก ไม เขามาผสมผสานกับงานสเตนเลสเพือ่ ใหดทู นั สมัยมากขึน้ และเพื่อใหสามารถใชกับงานครัวแบบแพลนทรี่ ไดอีกดวย ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังตลาดในตางจังหวัดอีก ดวย และมีแผนที่จะหาพารทเนอร ที่มีศักยภาพในดานการ ติดตั้งสินคา และดูแลลูกคาเบื้องตนรวมงานใหครอบคลุม ทั่วทุกภาค วาดเปาป ’53 ยอดโต 15% สวนดานตลาดตางประเทศนั้นมีการสงออกไมมากนัก ประมาณ 10% ทั้งนี้จะเนนขายตลาดในประเทศเปนหลัก สำหรับยอดขายปนี้คาดวาจะมียอดขายเติบโตจากปที่ผาน มาประมาณ 15% สวนป 2554 คาดวาจะมียอดขายเติบโต เพิ่มอีกเทาตัวหรือ 30% โดยในปหนาจะเนนเติบโตในสวน ของชุดครัวเพิ่มขึ้นอีก 30-40% จากปที่แลว สวนสาเหตุที่ จะทำให โกลดอีกเทาตัวคือ มีการขยายตลาดและขยายไลน เพิ่มขึ้นในปหนา สำหรับทิศทางตลาดเครื่องดูดควันในปหนานั้น ความ ตองการซื้อในตลาดบานใหมนั้นนาจะมีแนวโนมนอยลง แต ตลาดรี โนเวทในปหนานั้นจะมีแนวโนมเติบโตดีอยางมาก เนื่องจากเชื่อวาจะมีกลุมลูกคาที่ตองการเปลี่ยนเครื่องดูด ควันตัวที่สองหรือตัวใหมเพิ่มมากขึ้นอยางแนนอน ซึ่งตลาด ตรงนีเ้ ปนตลาดทีน่ า จับตามอง อยางไรก็ตามบริษทั มีพารทเนอรที่ ใหบริการดานการรื้อครัวเกาไว ไวคอยบริการลูกคา

อีกดวย จึงทำใหบริษัทมั่นใจวาจะสามารถทำยอดขายในป ออกแบบและคิดคนโดยฝมือคนไทย สินคามีความประณีต ทุกขั้นตอนตั้งแตการพับ การเขาตะเข็บงาน งานทุกชิ้นมี หนาได โกลดตามเปาอยางแนนอน ความเรียบเนียน จนเปนที่ยอมรับของลูกคามาโดยตลอด “MEO” ตอกย้ำแบรนดคุณภาพ จนทำใหบริษัทยักษ ใหญ ในตลาดหลายแหงใหการยอมรับ ขอเติบโตแบบพอเพียงทุกป อาทิ บริษัท อิเลคโทรลักซ ประเทศไทย จำกัด บริษัท นายเมธา วิศวะภาค กรรมการผูจัดการ บริษัท เบทาโกร ฟูดส จํากัด เจาของเมืองธานี ฯลฯ เมโอ จำกัด ผูดำเนิน ทั้งนี้บริษัทมีสินคาที่คอนขางหลากและมีดีไซน ใหเลือก ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำหน า ย อีกมากมาย อาทิ เครือ่ งดูดควันรุน พลอย เพชร หยก มรกต เครื่องดูดควันภายใตแบ รุนโคง รุนพัดลมแยก ฯลฯ โดยมีราคาเริ่มตนที่ 15,500 – รนด “MEO” กลาววา 100,000 บาทขึน้ ไป (ทัง้ นีร้ าคานีร้ วมการติดตัง้ ) สำหรับราคา ตลอดระยะเวลากวา 21 สินคานั้นขึ้นอยูกับขนาดของสินคาเปนหลัก โดยสินคาของ ปที่ผานมาบริษัทผลิตและ เรามีใหเลือกแต 60 เซนติเมตร - 3 เมตร สวนมอเตอรและ พัดลมนัน้ จะนำเขาจากประเทศไตหวัน และเกาหลี เปนหลัก จำหนายอุปกรณเครื่องใช สแตนเลสที่ ใช ในโรงงาน เนนการบริการเปนเลิศ อุตสาหกรรม โรงแรม สวนกลุมลูกคาของเรานั้นจะเนนเจาะกลุมลูกคาบาน ภัตตาคาร และสวนหนึ่ง อาศัยเปนหลัก และลูกคาปากตอปากเปนหลัก อาทิ ชาง ยังจำหนายตอใหกบั บริษทั ขายตรง เชน บริษัท อิเลคโทรลักซ ประเทศไทย จำกัด เฟอรนิเจอร ชางรับเหมา อินทีเรียดีไซน สถาปนิก ตัวแทน เพื่อไปติดตั้งงานตามโรงงาน และภัตตาคารตางๆ เปน จำหนายขาย และ กลวยน้ำไทย ฯลฯ ทั้งนี้ลูกคาของเรา จำนวนมาก ดวยประสบการณเปนเวลานาน ในการออกแบบ สวนใหญจะเปนลูกคาระดับกลางถึงบน เนื่องจากสินคาของ สรางและควบคุมโดยวิศวกร งานที่ ไดจงึ มีคณ ุ ภาพ สวยงาม เรามีราคาคอนขางสูงเนื่องจากผลิตจากสเตนเลสทั้งหมด อีกทั้งยังมีขั้นตอนการติดตั้งที่ยุงยาก ตองอาศัยความ เปนที่ยอมรับและไดรับความเชื่อถือโดยทั่วไป นอกจากกลุ ม ผู ใช อุ ป กรณ ส แตนเลสรายใหญ แ ล ว ชำนาญและมีประสบการณของทีมชาง บริษัทยังไดคิดคนออกแบบเครื่องดูดควัน ที่ใช ในครัวเรือน ที่เหมาะกับครัวไทยโดยเฉพาะ ซึ่งการออกแบบเราคำนึงถึง ประสิทธิภาพการใชงาน ความคงทน รูปรางสวยงามทันสมัย และความสะดวกในการดูแลรักษา สำหรับเครื่องดูดควัน MEO ผลิตภัณฑที่มีความประณีต สวยงาม ทนทาน มีอายุ การใชงานที่ยาวนาน จึงเปนที่ยอมรับในตลาดวา “เปน เครื่องดูดควันที่เหมาะสมกับครัวไทยมากที่สุด” อีกทั้งยัง เปนเครื่องดูดควันที่คิดและผลิตโดยคนไทยและไดยื่นขอ สิทธิบัตรไวเปนที่เรียบรอยแลว สำหรับตลาดเครื่องดูดควันในปนี้และปหนา (2554) มี การเติบโตอยางมากและเปนตลาดที่มี โวลุมคอนขางสูงอีก ทั้งยังมีชองวางตลาดใหเลนอีกมากมาย สำหรับผลการ ดำเนินงานของบริษัทนั้นมีการเติบโตตอเนื่องใกลเคียงกัน อีกทั้งยังมีการบริการที่เปนเลิศ พรอมทั้งยังยึดหลัก ทุกป เนื่องจากเราเนนทำธุรกิจแบบพอเพียง คิดคนและ การทำงานดวยใจ ซื่อตรง จริงใจ กับลูกคา งานถูกตอง พัฒนาสินคาใหมีคุณภาพดีอยางตอเนื่อง แมนยำ สะดวก รวดเร็ว ราคาสมเหตุสมผล โดยมีการออก ไปวัดหนางานใหกบั ลูกคาทุกครัง้ เพือ่ ความถูกตอง และเขาใจ พัฒนาฮูดทอดปาทองโกชิมลางตลาด ตรงกันระหวางลูกคากับทีมงาน รวมทั้งมีความรับผิดชอบ นายเมธา กลาวอีกวา ลาสุดไดคดิ คนและพัฒนาเครือ่ งนายเมธา กลาวตอไปอีกวา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดูดควันสำหรับกระทะทอดปาทองโก ใหกับลูกคาที่จังหวัด บริษทั มีตวั แทนจัดหนายกระจายอยูท วั่ ประเทศ อาทิ เชียงใหม ตรัง ซึ่งเปนรานขายปาทองโกที่ขายที่ดีสุดประจำจังหวัด อุดรธานี และตรัง นอกจากนี้ยังมีการออกงานแสดงสินคา โดยบริษัทไดมีการออกแบบเครื่องดูดควันใหมีลักษณะทรง เพื่อเปดตัวสินคาและเปนการสรางแบรนด ใหเปนที่รับรู ใน กลม เพื่อใหเขารูปกับกระทะ พรอมทั้งยังไดทำการทดสอบ ตลาดอยางแพรหลาย นอกจากนีย้ งั เนนโฆษณาผานเว็ปไซต การดักจับน้ำมันกอนที่จะนำสงลูกคา ซึ่งปรากฏวาสามารถ อีกดวย โดยใชงบในการทำการตลาดประมาณ 2-3 แสน บาทตอป ปจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตประมาณ 50 ตัว ดักน้ำมันไดอยางมีประสิทธิภาพอยางมาก ขณะนี้อยู ในชวงของการพัฒนาสินคาใหดีขึ้นอยูเสมอ ตอเดือน ในราคาที่ประหยัด เพื่อใหลูกคาบานทั่วไปไดมี โอกาสได ใช สวนแผนปหนานั้นมีแผนที่จะพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ สินคาคุณภาพสูง ในราคาที่สมเหตุสมผล สำหรับจุดเดน ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ พรอมทัง้ พัฒนาสินคาใหมรี ปู แบบแปลกใหมใหเขา ของเครื่องดูดควัน MEO นั้นคือ เปนสินคาแฮนดเมด ถูก กับยุคสมัยอยูเสมอเพื่อ สรางความแตกตางในตลาด

9

BN#163_p1-13_Pro3.indd 9

12/7/10 11:18:16 PM


SCG เตรียมรับยอดเพิ่ม หลังเหตุการณน้ำลด

6,557 ลานบาท ลดลงจากไตรมาสกอน 10% เนื่องจาก มารจิ้นที่ลดลงของสินคาเคมีภัณฑและการแขงขันที่รุนแรง ของตลาดปูนซิเมนต “สวนแผนการลงทุน 5 ป เครือซิเมนต ไทยไดวางงบ ลงทุนอยางต่ำ 1 แสนลานบาททั้งในและตางประเทศ 5 ธุรกิจหลัก โดยการลงทุนตางประเทศเบื้องตนเนน 3 ธุรกิจ

วาป 2554 ยอดขาย ปูนซิเมนตโต 5% จากเดิ ม คาดการณ ถาไมมีเหตุการณน้ำ ทวมจะโต 10% สวน ดานราคาปูนซีเมนต จากนีค้ งไมปรับลดลง เพราะความต อ งการซื้ อ ของผู บ ริ โ ภคยั ง มี อ ย า งต อ เนื่ อ ง และปกติจะสูงในชวงปลายป 2553 และเชื่อวาจะคาบเกี่ยว ไปถึงปลายป 2554 นายกานต กลาวอีกวา สวนกรณีเงินบาทแข็งคาทำให รายไดลดลง โดยเงินบาทที่แข็งคาขึ้นทุก 1 บาทตอเหรียญ สหรัฐ จะมีผลตอรายไดกอนหักภาษี 600 ลานบาท ซึ่ง เครือซิเมนตมรี ายไดลดลงพันกวาลานบาทแลว โดยผลประกอบการไตรมาส 3 ป 2553 มียอดขายรวมสุทธิ 79,061 ลานบาท เพิ่มขึน้ จากไตรมาสกอน 2% และกำไรสุทธิ

คือ ธุรกิจปโตรเคมี กำลังเจรจารวมทุนกับโครงการปโตรเคมีที่เวียดนาม มูลคาโครงการ 3,000-4,000 ลานเหรียญ สหรัฐ เพราะในไทยคงยากที่จะขยายโครงการปโตรเคมีเฟส 3 ทำใหการลงทุนธุรกิจปโตรเคมีคงเปนลักษณะอัพเกรดให เปนสินคาที่มีมูลคาเพิ่มมากขึ้น (เอชวีเอ) นอกจากนี้มี โครงการปูนซิเมนตที่อินโดนีเซียมูลคา 1 หมื่นลานบาท แผนขยายกำลังผลิตโรงงานปูนซิเมนตที่กัมพูชา และกำลัง ศึกษาโครงการลงทุนโรงงานปูนซิเมนตที่พมา” นายกานต กลาวทิ้งทาย

ปูนซิเมนตไทยเตรียมกวาดยอดขายเพิม่ หลังน้ำลด บอรดใหญ คาดราคาขยับตัวขึน้ แน พรอมชีห้ ลังเหตุการณนำ้ ลดลง มีแนวโนม ใชปูนซิเมนตเพื่อซอมแซมอาคารบานเรือนทั่วประเทศสูง ครวญ พิษบาทแข็งฉุดกำไรไตรมาส 3 ลดลง 6% เดินหนาเตรียมแผน ลงทุน 5 ปกวาแสนลาน

นายกานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญเครือ ซิเมนต ไทย (เอสซีจี) กลาววา สำหรับสถานการณราคา ปูนซิเมนตในป 2553 นั้นตนมองวานาจะยังไมปรับขึ้นราคา ในชวงนี้ เนือ่ งจากราคาปูนในปนยี้ งั ต่ำกวาปทผี่ า นมาอยูม าก แตอยางไรก็ตามในไตรมาส 4 ของทุกปจะเปนชวงที่ราคา ปูนซิเมนตพุงสูงสุด ซึ่งอาจทำใหราคาปูนซิเมนตกลับอยูใน ระดับเดียวกับปที่ผานมาอีกครั้งก็ ได และหากสถานการณ น้ำทวมคลี่คลายลง มีความตองการในการซอมแซมอาคาร บานเรือนจะทำใหปริมาณความตองการใชปูนซิเมนตภายใน ประเทศเพิ่มขึ้นสะสมจนถึงไตรมาสแรกของป 2554 นาจะ ทำใหราคาปูนซิเมนตขยับขึ้นบาง สำหรับปญหาน้ำทวมสงผลกระทบตอธุรกิจปูนซิเมนต ของเครือซิเมนต ไทยเล็กนอยเพราะตองขนสงปูนซิเมนต จากพื้นที่อื่นที่ ไกลขึ้น แตถึงอยางไรคงไมตองหวงเรื่องของ การขาดแคลน เพราะเรามีปริมาณปูนซิเมนตเพียงพอและ สามารถรองรับความตองการใช ไดอยางแนนอน และคาด

Tealight collection แตกไลนธุรกิจ

จับตลาดของตกแตงบานเนนนำเขาจากยุโรป นางสาวกรรณิการ แยมศิรกิ ลุ กรรมการผูจ ดั การ บริษัท Tealight collection จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่นำ โคมไฟจากประเทศตุรกี เขามาจำหนาย เปด เผยวา โคมไฟที่บริษัท นำเขามาจำหนายจะมี 3 คอลเลคชั่นดวยกัน คือ 1. ไบแซนไทน คอลเลคชัน่ เปนโคมแกว หลากสี หรือแกวโมเสค ตามสมั ย ที่ ยั ง ใช เ ที ย น (Tealight) หรือตะเกียงน้ำมัน โคมไฟสไตลนี้จะใหบรรยากาศโรแมนติก ชวยเพิ่ม สีสัน และชีวิตชีวาใหกับสถานที่

China

ประสงคนำเขา pvc panel for ceiling กรุณาสงรายละเอียดของผลิตภัณฑและราคา มาไดที่ Mr. Junping Mao, Marketing Director, hanyan xingao plastic decoration material company Number 2, East shuangqiao, Baoshan industial park, Ganpu town, Jiaxing, Zhejiang, โทรศัพท 86-0573-86562835 โทรสาร 86-057386562583

2. ออตโตมานคอลเลคชั่น เปนการนำลวดลายที่ ละเอียดออนชอย แตทรงพลัง ที่ใช ในสมัยจักรวรรติออตโตมานมาแกะลงทองเหลืองโดยใชเทคนิคเลเซอรคัท นำมา ประกอบกับแกวเปาผา หรืออาคริลิค เปนโคมไฟที่หรูหรา สงางาม และโดดเดน 3. เป-ราคอลเลคชั่น เปนโคมไฟชักรอกที่มีเสนหใน ความเรียบงาย กลไกอันนาทึ่ง และประโยชนใชสอยอัน ยอดเยีย่ ม สะทอนวันเวลาในอดีตที่ ไมเรงรีบ และไมจำเปน ตองพึ่งพาเทคโนโลยีมากมายเชนปจจุบัน โคมไฟจากตุรกี ปจจุบันไดรับความสนใจมากขึ้น แตก็ ไม ไดถึงกับบูมมาก ยังไปไดเรื่อยๆ เนื่องโชวรมู ของบริษัท ซึง่ เดิมอยูท สี่ วนลุมไนบารซา ไดยา ยมาตัง้ อยูในซอยเจริญกรุง 30 ซึ่งเปนยานที่ลูกคาไมสัญจร ทำใหทำยอดขายไม ไดตาม ที่คาดหวังเอาไว อยางไรก็ตามบริษัทกำลังจะยายโชวรูมไป อยูที่ ซีดีซี ซึ่งคาดวาจะยายไดประมาณ เดือนมกราคม 2554 โดยใชเงินลงทุนไปประมาณ 2 ลานบาท ในป 2553 บริษัทนำสินคาใหมๆ เขามาจำหนายเปน จำนวนมาก โดยมีประมาณ 10-20 แบบ โดยสินคารุนใหม ที่นำเขามายังเปนคอนเซปตเดิม เพียงแตสีสันอาจไมมาก เหมือนกอน และมีความเปนโมเดิรนมากขึ้น อยางไรก็ตาม สินคาหลักยังเปนประเภทโคมไฟ เพียงแตจะมีการขยายไลน สินคาใหมากขึ้น เปนประเภทมือจับลายโบราณ มือจับ เฟอรนิเจอร กลอนประตู ของตกแตงประดับบาน เชน ถาดทองเหลือง ทองแดง กระเบื้อง คาดวาจะเริ่มได ใน กลางป 2554 สำหรับกลุมลูกคา มีทั้งที่เปนลูกคาทั่วไป ซึ่งเปนบาน

พักอาศัย โรงแรม และรีสอรททั่วประเทศ โดยปจจุบัน กลุมลูกคาที่เปนพวกโปรเจ็ค คอนโดฯ และโรงแรม จะมี มากกวาบานพักอาศัย ในสวนของชองทางการจำหนาย บริษัทมีการขายสง อยูบาง แต ไมมาก เนื่องจากเปนงานฝมือเราเลยทำงาน ได ไมทัน อีกทั้งการดูแลลูกคาตองใกลชิดมาก ตอนนี้เลย ยังไมคิดเรื่องการขายสง นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีการนำสินคาจากประเทศ อืน่ ๆ ในยุโรปเขามาจำหนายมากขึน้ จากปจจุบนั ทีจ่ ำหนาย แตสินคาที่นำเขาจากตุรกีเทานั้น เชน สินคาที่ขายตอนนี้ มาจากประเทศตุรกีอยางเดียว แตตอไปอาจมีเพิ่ม เชน ฝรัง่ เศส และถาเปนไปไดอาจจะมีสนิ คาจากอเมริกา เขามา จำหนายดวย นางสาวกรรณิการ กลาววา สินคาจากตุรกีไมคอยมี ใครนำมาขาย จึงเปนจุดเดนของเรา อีกทัง้ หุน สวนของเรา เปนชาวตุรกี ทำใหสะดวกและงายในการที่จะไปเลือกเฟน สินคาเดนๆ สวยๆ มาขาย แตตอนนี้ก็มีคนเริ่มนำสินคา จากตุรกีเขามาขายบางแลว แตในการเลือกสรรสินคาเขา มาบอกไดเลยวา ของเรามีหลากหลายทีส่ ดุ แลว โดยสินคา มีราคาเริ่มตนตั้งแต 800 บาท ไปจนถึงหลายหมื่นบาท โดยจับกลุม ลูกคาทีเ่ ปนไฮเอนด ในขณะทีร่ าคาไมได ไฮเอนด อยางที่คิด เพราะโคมไพพวงหนึ่งราคา 4 หมื่นบาท ถา ลูกคาชอบใจก็ ไมจำเปนตองซื้อไปแขวนทั้งพวง ดวงเดียว ก็สามารถซื้อนำกลับไปแขวนไดอยางสวยงาม สำหรับเรื่องเปาหมายของยอดขายนั้น บริษัทไม ไดมี การตั้งไวแตอยางใด เนื่องจากการเริ่มตนในการทำธุรกิจ นั้น ทั้งตัวเองและหุนสวนทำดวยใจรักและชอบ แคเห็นคน มาซือ้ ชอบเรามีความสุขแลว เราไม ไดมคี วามเปนนักธุรกิจ เลย เลยไม ไดมกี ารตัง้ เปาหมายการเติบโตทางธุรกิจเอาไว เพียงแตตองทำใหพอมีกำไรที่จะอยู ไดเทานั้น

10

BN#163_p1-13_Pro3.indd 10

12/7/10 11:18:17 PM


SBO มุงโมเดิรนเทรด

ดันยอดขายปนี้โต 30%

“เอสบีโอ” รุกหนักชองทางโมเดิรนเทรดสรางความสำเร็จ หวังครองสวนแบงตลาดเครื่อง “เอสบี โอ ใชกลยุทธความหลากหลายของแบรนดที่มี ครัวไฟฟาและแกสกวา 20% พรอมเดินหนาทำโปรโมชั่นตอเนื่อง มั่นใจปนี้โตกวา 30% เผย ความแตกตางของผลิตภัณฑคุณภาพสินคาและระดับราคา กลยุทธสรางความแข็งแกรงใหกับแบรนดเอสบีโอ ดวยสินคาที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง ใหสอดคลองกับกำลังซื้อของลูกคากลุมเปาหมายและตาม ไลฟสไตลของผูบริโภคยุคใหม โดยใชจุดเดนดานดีไซนและ ผูใชไดทุกกลุม

นางสุภาพร สนธิจิรวงศ กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะซิกเนเจอร แบรนด จำกัด หรือ “Sbo” ผูผลิตและ ทำตลาดชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่องครัวไฟฟาและแกส จากประเทศอิตาลี ภายใต แบรนด GLEM (เกลม) Tecnogas (เทคโนแกส) และ Tecnoplus (เทคโน พลัส) เปดเผยวา กลยุทธ สำคัญที่สรางความสำเร็จ ใหกับบริษัทฯ ในปนี้ คือมี การขยายชองทางจำหนาย ไปสูหางคาปลีกขนาดใหญ ที่จำหนายสินคาในกลุมวัสดุกอสรางและของตกแตงบาน มากขึ้น โดยปจจุบันมีสินคาของเอสบี โอ วางจำหนายในราน คาโมเดิรนเทรดชั้นหลายแหง โดยเฉพาะที่ โฮมโปร ทั้ง 39 สาขา โฮมเวิรค อีก 9 สาขา และที่บุญถาวร อีก 7 สาขา นอกจากนี้ยังมีรานคาตัวแทนจำหนายในภูมิภาคตางๆ ดวย

เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินคากลุมผลิตภัณฑเครื่องครัว ที่ใช ไฟฟาและแกส จะซื้อสินคาจากหางคาปลีกขนาดใหญ มากกวา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทำโปรโมชั่นสงเสริมการขาย เพื่อกระตุนการขายสินคาผานชองทางดังกลาวมากขึ้น เพื่อ ชวยผลักดันยอดขายที่ตั้งเปาเติบโตในปนี้ ไวที่ 30% หรือมี สวนแบงตลาด 20% จากตลาดรวมเครื่องครัวที่ใช ไฟฟา และแกส ที่มีมูลคารวม 3,000 ลานบาท สำหรั บ ภาพรวมของการแข ง ขั น ในตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ เครื่องครัวที่ใช ไฟฟาและแกสในปนี้ ถือวามีความรุนแรง มากขึ้น ทำใหบริษัทฯ ไดหันมาใชกลยุทธความหลากหลาย ของแบรนดสนิ คา ทีม่ คี วามแตกตางของผลิตภัณฑ คุณภาพ และราคา โดยแบรนด GLEM จะจับกลุมลูกคาระดับบน เน น สิ น ค า ที่ มี ดี ไ ซน แ ละฟ ง ก ชั่ น ของสิ น ค า ที่ มี เ ทคโนโลยี ขณะที่แบรนด Tecnogas และ Tecnoplus จะมุงจับกลุม ลูกคาระดับกลาง มีสินคาหลากหลายประเภทในทุกระดับ ราคาสอดคลองกับระดับกำลังซื้อของกลุมลูกคาที่มีการใช จายเพื่อซื้อสินคาและตกแตงหองครัวที่รับกับไลฟสไตลของ ชีวิตมากขึ้น

ฟงกชนั่ การทำงานของอุปกรณเครือ่ งครัวมาตรฐาน คุณภาพ สูง ในแตละระดับราคา พรอมโปรโมชั่นที่ โดนใจกลุมลูกคา มาเปนจุดขายในการทำตลาด เพื่อรับมือการแขงขันของ ตลาดในป จ จุ บั น ที่ มี ก ารแข ง ขั น สู ง จากคู แ ข ง หลายราย” นางสุภาพร กลาวตอไปวา ทั้งนี้ ที่ผานมา บริษัทฯ ไดวางกลยุทธการทำตลาด เพื่อสรางแบรนด SBO ใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับ ซึ่ง บริษัทฯ เปนผูนำเขาและทำตลาดแบรนดคุณภาพชั้นหนึ่ง มากถึง 7 แบรนด ซึง่ ไดแก TECNOGAS, TECNO PLUS, GLEM, GLEM PROGETTI, ARDO, CAMARCIO และ TECNOSTAR ประกอบดวยผลิตภัณฑทหี่ ลากหลาย ตัง้ แต ชุดเครือ่ งครัว, เตาอบ, เตาตัง้ พืน้ , เตาไฟฟา, เครือ่ งดูดควัน และอางลางจาน โดยผลิตภัณฑจะเนนดีไซนการออกแบบที่ สะทอนเอกลักษณ ผนวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจะเนนจุดเดนดานคุณภาพของสินคาที่มีมาตรฐาน สูงจากประเทศอิตาลี การจำหนายผลิตภัณฑเครื่องครัวที่ สะทอนถึงภาพลักษณของลูกคา และการใหบริการหลังการ ขายที่รวดเร็ว เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา ซึ่งสงผลดี ตอการรับรูและสรางความแข็งแกรงใหกับแบรนดสินคา

11

BN#163_p1-13_Pro3.indd 11

12/7/10 11:18:18 PM


‘PP DESIGN STUDIO BANGKOK’ สงโคมไฟสวยหรู เนนดีไซน ตีตลาดตางประเทศ

แวะเวียน...เยี่ยมชม ในฉบับสงทายป 2553 ฉบับนี้ทีมงาน Builder News จะพาไปดูของ สวยๆ งามๆ อยางโคมไฟดีไซน ที่ถือวาเปนงานแฮนดเมทที่ตองใชความสามารถของผูทำเปน อยางสูง งานนี้ไดรับเกียรติจาก คุณวาสนา ถูกใจ ผูจัดการฝายขาย รวมใหขอมูลและการทำ ตลาดโคมไฟดีไซนวามีทิศทางและชองทางในการดำเนินการอยางไรบาง นางสาววาสนา ถูกใจ ผูจ ดั การฝายขาย บริษทั พีพี ดีไซน สตูดิโอ แบงคอก จำกัด เลาใหฟงถึงความเปนมา ของทางบริษัทฯ วา PP DESIGN STUDIO BANGKOK CO.,LTD กอตัง้ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคหลักในการผลิตสินคา เพื่อสรางอารมณของแสงใหกับโคมไฟ ซึ่งจะทำใหเกิดความ สวยงามที่แตกตาง ทั้งนี้ ในการตกแตงนอกจากเพื่อการ สองสวางแลวก็ยังเปนตัวขับใหงานสถาปตยกรรมมีความ โดดเดนยิ่งขึ้น ซึ่งเปนเหตุผลที่ทำใหเราตองสรางงานดีไซน

สำหรับโคมไฟขึ้นมา โดยทางบริษัทฯ เปนทั้งผูออกแบบและ ผูผลิต เพื่อมอบงานดีไซนและงานที่มีคุณภาพพรอมการ บริการที่ประทับใจใหกับลูกคาของบริษัทฯ ไดทดลองใช ซึ่งแสงนั้นชวยสรางอารมณ ไม ใชเพียงแคสองสวาง อยางเดียว แตมนั ตองมีการตกกระทบพื้นผิวเพื่อสรางให เกิดอารมณที่แปลกและแตกตางออกไป ดังนั้นดวยเหตุผล ตางๆ เหลานี้ทางบริษัทฯ จึงตองมีนักออกแบบแสงเขามา ชวยสรางสรรคผลงาน โดยเราไดนกั ออกแบบแสงชาวเยอรมัน Mr.Peer Piechnik เขามารวมทำงานซึง่ ไดทำการออกแบบ โคมไฟของเราใหมีความโดดเดนตางจากโคมไฟทั่วๆ ไป ทั้ง ในดานรูปทรงและการทำงาน นอกจากนั้นยังไดนำเอาเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเขามาผสมผสานเพือ่ ให ไดผลงานทีม่ คี ณ ุ ภาพ ออกมา ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคามากที่สุด ทั้งนี้สินคาของ PP DESIGN STUDIO BANGKOK สามารถแบงโคมไฟออกเปน 2 หมวดดวยกัน โดยในสวน แรกจะเปนงานแกวโมเสก และอีกสวนจะเปนงาน LED โดยสินคาทั้งสองประเภทนี้ก็ยังสามารถแยกยอยออกมา เปนงานโคมไฟตัง้ พืน้ ตัง้ โตะ ติดผนัง ติดเพดาน ซึง่ สามารถ ใชทั้งภายใน และภายนอกไดอีก นอกจากนั้นทางบริษัทฯ ก็ ยังการใหบริการทางดานการออกแบบ ART WORK สำหรับ ลูกคาโดยไมคดิ คาใชจา ยใดๆ ทัง้ สิน้ รวมไปถึงการรับประกัน คุณภาพของสินคาเปนเวลา 1 ป พรอมงานบริการติดตั้ง และใหคำปรึกษาแกลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น ุ ภาพไปอยูในสถานทีท่ ลี่ กู คาเปนผูต ดั สินใจ และไดสนิ คาทีม่ คี ณ ในดานของสำนักงานและโชวรูม กอนที่จะยายมาอยูที่ ใหมนั้นแตกอนออฟฟศและโชวรูมของเราตั้งอยูที่ สุขุมวิท 85 โดยเปดเปน Open House ซึ่งมีเนื้อที่อยูประมาณ 2 ไร โดยปลูกสรางใหเปนบานในลักษณะของรีสอรท โดยมี หองตางๆ ทีจ่ ะสามารถนำโคมไฟตางๆ ของเราเขาไปตกแตง

เพื่อใหลูกคาไดเห็นของจริงวาเมื่อตกแตงในลักษณะแบบนี้ จะออกมาในรูปแบบใด จนเมือ่ บริษทั ฯ เริม่ เติบโตเพิม่ มากขึน้ เราก็เห็นวาสถานทีต่ รงนีอ้ าจจะดูคบั แคบเกินไป จึงตัดสินใจ หาทำเลที่ตั้งใหมที่มีพื้นที่มากขึ้น เพื่อรองรับการผลิตที่มี เขามามากขึน้ รวมไปถึงยังสามารถสตอกสินคาไดเพิม่ มากขึน้ เพื่อรองรับออเดอรของลูกคาที่จะมีเขามาอีกดวย ซึ่งสินคา ทั้งหมดของบริษัทฯ จะเปนสินคาที่ผลิตมาจากตางประเทศ และนำเขามาประกอบในเมืองไทย ซึ่งสินคาเกือบทั้งหมด ของเราจะประกอบก็ตอเมื่อลูกคาออเดอรสินคาเขามา เนนแรงงานคุณภาพ พรอมออกแบบดี ไซน ใหเหมาะสมกับการใชงาน ในดานกำลังการผลิตของทางบริษัทฯ เนื่องจากเรา เพิ่งทำการยายออฟฟศมาอยูที่ใหม ไดเพียงแคปเศษๆ และ พนักงานของเราก็ยงั มีไมมาก จึงทำใหกำลังในการผลิตสินคา ทำไดเพียงแคทำตามออเดอรของลูกคาเพียงเทานั้น นอกจากนั้นงานประเภทนี้ก็ ไมสามารถที่จะใชแรงงานแบบทั่วๆ ไปได เพราะทุกคนจะตองเปนชางไฟฟาที่มีความรูทางดาน นี้ โดยเฉพาะ นอกจากนั้นแรงงานในสวนของการประกอบ ชิน้ งานของเราทัง้ หมดเปนผูท จี่ บมาทางดานวิศวะ ทัง้ นีเ้ พราะ วาในการประกอบชิ้นงานแตละชิ้นตองอาศัยความละเอียด รวมไปถึ ง ยั ง มี เ รื่ อ งของเทคนิ ค ในการคำนวณเข า มา เกี่ยวของดวย ดังนั้นกลุมคนประเภทนี้จะมีความสามารถ และไดเปรียบมากกวาแรงงานทั่วๆ ไป

12

BN#163_p1-13_Pro3.indd 12

12/7/10 11:18:33 PM


เทคนิ ค และวิ ธี ใ นการออกแบบดี ไ ซน ร วมไปถึ ง การ กำหนดสีสนั ชิน้ งานแตละชิน้ นัน้ แตละชิน้ งานก็จะมีเอกลักษณ ในการออกแบบและการใชสีสันที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้ก็ ขึ้นอยูกับลักษณะของการดีไซนวาสีสันหรือแบบที่ทำการ ดีไซนออกมานั้นมีความเหมาะสมที่จะใชสีอะไรที่จะทำออก มาแลวดูสวยงาม ซึ่งกวาจะไดสีตามที่ตองการทางบริษัทฯ ไดทำการทดสอบและทดลองใชสีตางๆ ดูวางานชิ้นนั้นๆ เมื่อใชสีที่ตองการแลวลูกคาใหการตอมรับหรือยอมรับในสี นั้นๆ กับรูปทรงหรือไม สำหรับรูปลักษณของการออกแบบโคมไฟประดับของ เรานั้น ตรงนี้ตองยอมรับวาสินคาของเรามีความแตกตาง ออกไปจากบริษัทที่จำหนายโคมไฟประดับรายอื่นๆ เพราะ โคมไฟของเราจะเนนเปนงานดีไซนทั้งหมด ซึ่งหากลอง สำรวจตลาดโคมไฟประดับที่มีอยูในเมืองไทย ก็จะเห็นไดวา จะไมมี โคมไฟในลักษณะที่มีรูปรางเหมือนกับสินคาของเรา วางจำหนาย ทั้งนี้งานโคมไฟของเราจะเนนเปนงานศิลปะที่ สรางสรรคขนึ้ มาจากแกวโมเสก เรียกไดวา เปนงานแฮนดเมด ที่ทำขึ้นมาดวยมือทั้งหมด จึงถือวามีความโดดเดนและ แตกตางออกไปจากโคมไฟประดับที่มีอยูทั่วไป

ด า นกลุ ม ลู ก ค า บริ ษั ท จะเน น ทำตลาดในกลุ ม ลู ก ค า ไฮเอนดเปนหลัก ที่เนนเจาะตลาดในกลุมนี้เนื่องจากเราไม ตองทำการแขงขันกับคูแขงมากนัก เมื่อเทียบกับตลาดกลุม อื่นๆ ที่มีการแขงขันที่สูง อีกประการดวยความที่สินคาของ เราเปนสินคาที่เนนการดีไซน จึงสามารถตอบสนองความ ตองการของลูกคาไดตรงจุดมากที่สุด เหตุผลตางๆ เหลานี้ จึงถือวาเปนจุดแข็งที่ทำใหบริษัทของเรามีความโดดเดน และมีแตกตางจากสินคาของบริษัทอื่น สำหรับกลยุทธทางการตลาดสำหรับปหนา ทางบริษัทจะเนนทำกลยุทธในการ นำสินคาไปตกแตงประดับยังสถานที่ตางๆ ที่จะสามารถโชว สินคาของเราไดมากขึ้น

ขยายฐานตลาดสงโคมไฟดี ไซนสศู กึ ตลาดโลก ซึ่งอาจจะเปนในลักษณะของโรงแรมหรือตามสถานที่ สาธารณะตางๆ เพื่อใหลูกคาไดเห็นตัวสินคาในสถานที่จริง มากขึ้น รวมไปถึงเพื่อสรางการจดจำตัวสินคาใหลูกคาจำได วาสินคาชนิดนัน้ เปนสินคาทีม่ าจากบริษทั ของเรา อีกประเด็น ที่สำคัญบริษัทอยากใหชื่อของ พีพี ดีไซน ติดหูติดตาของ ลูกคา หากตองการโคมไฟประดับตกแตงบานก็ใหนกึ ถึงบริษทั ของเราเปนอันดับแรก นอกจากตลาดภายในประเทศที่ทำ อยูนั้น ก็ยังมีตลาดตางประเทศที่เราไดสงสินคาของเรา ออกไปจำหนาย ไมวาจะเปน เวียดนาม มัลดีฟส ไอรแลนด และอินเดีย โดยในตอนนีท้ างบริษทั ฯ กำลังสงสินคาออกไปจำหนาย ยังบาหลี และยังมี ในสวนที่สงออกไปจำหนายเล็กๆ นอยๆ อยาง การตา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่งจากการประเมิน แลวบริษัทคิดวาสินคาของเราจะไดรับการตอบรับที่ดีจาก

ขณะนี้ นั้นก็คือเรื่องของกระแสการอนุรักษพลังงาน เรื่องนี้ ทางบริษัทฯ ก็ ไม ไดนิ่งนอนใจพยายามผลิตและคิดคนสินคา ใหมๆ ทีส่ นองตอบในเรือ่ งของการประหยัดพลังงานดวย โดย ทางบริษทั ฯ ไดคดิ คนโคมไฟแกวโมเสกที่ใชหลอดไฟเปน LED เพราะในปจจุบันสินคาของเราเกือบทั้งหมดจะใชหลอดไฟที่ เปนหลอดไส ซึ่งเทาที่ประเมินสถานการณก็คาดวาหลอดไส ในอนาคตจะถูกเลิกผลิตอยางแนนอน ฉะนั้นดวยเหตุผล

“ทั้งนี้ในการตกแตงนอกจากเพื่อการสองสวาง แล ว ก็ ยั ง เป น ตั ว ขั บ ให ง านสถาป ต ยกรรมมี ค วาม โดดเดนยิง่ ขึน้ ซึง่ เปนเหตุผลทีท่ ำใหเราตองสรางงาน ดีไซนสำหรับโคมไฟขึ้นมา โดยทางบริษัทฯ เปนทั้งผู ออกแบบและผูผลิต เพื่อมอบงานดีไซนและงานที่มี คุ ณ ภาพพร อ มการบริ ก ารที่ ป ระทั บ ใจให กั บ ลู ก ค า ของบริษัทฯ ไดทดลองใช ซึ่งแสงนั้นชวยสรางอารมณไมใชเพียงแคสอง สวางอยางเดียว แตมันตองมีการตกกระทบพื้นผิว เพื่ อ สร า งให เ กิ ด อารมณ ที่ แ ปลกและแตกต า งออก ไป” ลูกคาในกลุม ตางๆ เหลานี้ ไดอยางแนนอน ดานผลประกอบการในปนี้ตองถือวาบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้นจากปที่แลว เกินกวา 30% ทั้งนี้ ในปหนาก็ตั้งเปาเอาไววาจะตองสราง ยอดขายให ไดมากกวาปนี้อีก 50% โดยในตอนนี้ก็ ไดมีการ เพิม่ พนักงานและเพิม่ กำลังการผลิตใหมากขึน้ เพือ่ ผลิตสินคา ออกมาใหทันตอความตองการของลูกคาที่มีการสั่งออเดอร เขามาอยางตอเนื่อง ที่สำคัญอีกประการที่ถือวากำลังไดรับความนิยมอยู ใน

และกระแสการอนุรักษพลังงาน จึงทำใหเราตัดสินใจนำ หลอดไฟ LED เขามาใชทดแทนหลอดประเภทเดิม ซึ่งใน ตอนนี้กำลังอยูในขั้นตอนของการทดสอบ ซึ่งคาดวาเราจะ ทำการลอนซตลาดภายในปหนาอยางแนนอน ทั้งนี้คงจะมี การนำเสนอสินคาใหกอนในระยะแรก 4-5 ตัว เพื่อทดสอบ ตลาดวามีความตองการสินคาใหมมากนอยเพียงใด ซึ่งหาก ไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา ก็คาดวาในอนาคตคงจะมี สินคาใหมออกสูตลาดอีกแนนอน

13

BN#163_p1-13_Pro3.indd 13

12/7/10 11:18:37 PM


สถาปตยกรรมสะทอนวิถี ไทย แนวคิดรากฐานการออกแบบในโลกอนาคต

Thai Architecture หรือสถาปตยกรรมไทย ทีเ่ รารูจ กั กันมานาน คือศิลปะการกอสรางของ ไทย เชน อาคาร บานเรือน โบสถ วิหาร และสิง่ กอสรางอืน่ ๆ แมวา การกอสรางอาคารบานเรือน ในแตละทองถิ่น จะมีลักษณะผิดแผกแตกตางกันไปบางตามสภาพทางภูมิศาสตร และคติ-นิยม ของแตละทองถิน่ แตกย็ งั ดำรงรูปแบบไมตา งกันนัก ในวันนีส้ ถาปตยกรรมในประเทศไทยทีเ่ ปน แสดงถึงความไทย ไมวา จะเปนศูนยประชุมแหงชาติฯ ศูนยวฒ ั นธรรมฯ หรือแมกระทัง่ สนามบิน ขนาดใหญของประเทศไทย สวนใหญไดรบั การออกแบบโดยชาวตางชาติแทบทัง้ สิน้ ทำใหเกิดขอ ซักถามกันมาโดยตลอดวา ทำไมสถาปนิกไทยถึงไมทำและออกแบบงานสถาปตยกรรมทีแ่ สดง เอกลักษณถงึ ความเปนไทยบาง วันนีค้ วามเปนไทยอยูต รงไหน จะสามารถสะทอนออกมาในเรือ่ ง ของการออกแบบไดอยางไร อาคารแตกตางไป ฉะนั้นถาคนไทยตั้งใจออกแบบใหตอบ

จากที่มาดังกลาว ทำให บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รวมกับ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC จัดงานเสวนา ‘The New Era of Thai Architecture’ สะทอนมุมมอง อัจฉริยะแหงสถาปตยกรรมวิถไี ทย กับการนำ แนวคิดดังกลาวมาใชเปนรากฐานแหงการออกแบบในโลก อนาคต ซึ่งในสกูปพิเศษฉบับนี้เราจะไปฟงมุมมองการออกแบบในสถาปต ยกรรมไทยในป จ จุบั น จากสถาปนิกชื่อดัง อยางคุณอมตะ หลูไพบูลย สถาปนิกชาวไทยที่ไดรับการ ยกยองในระดับสากล เจาของบริษัท Department of Architecture เจาของผลงานการออกแบบ “ศิลาเอวาซอน” ที่ไดรับรางวัลสถาปตยกรรมดีเดนป 2549 และผลงานการ ออกแบบอีกมากมายที่สรางชื่อในระดับนานาชาติ ทำใหวัน นี้แทบจะไมมีใครไมรูจักเขาคนนี้ ที่มาของความสำเร็จในวัน

14

BN#163_p14-15_Pro2.indd 14

นี้มาจากการเรียนรูสิ่งใหมอยูเสมอ จากกระ-บวนการทาง ความคิดที่หลอหลอมใหเขากาวขึ้นมากลายเปนสถาปนิกชั้น นำของไทย และการใหความสำคัญกับการศึกษาหา “ขอมูล” โดยเชื่อวา นี่คือกุญแจที่ไขรหัสไปสูการสรางไอเดียการอ อกแบบที่แปลกใหมและโดดเดน ทำไมตอง Thai Architecture? คุณอมตะ หลูไพบูลย สถาปนิกชื่อดังกลาววา “จริงๆ แลวสถาปนิกหรือนักออกแบบ มักจะมีแนวคิดในการออกแบบ อยูแลววาจะตองออกแบบงานสถาปตยกรรมที่ตอบสนอง ความตองการของสภาพแวดลอมของประเทศไทย ซึ่งจะ แตกตางจากสภาพแวดลอมทางดานฝง ตะวันตกอยางสิน้ เชิง เพราะประเทศไทยเปนเมืองรอน ฝนตกชุก สิ่งตางเหลาๆ นี้ไดถูกบังคับใหการออกแบบอาคาร มีรูปลักษณ ลักษณะ

สนองภาพลักษณของความเปนไทยแลว มันก็จะมีคาแรคเตอรหนึ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได คือ การมีกันสาดยาว หรือมีปรามิดทางสถาปตยกรรมยื่นออกไปจากตัวอาคาร เพื่อตองการบังฝนบังแดด เพื่อใหเกิดการรับลมไดมากขึ้น มันก็จะคอนขางโปรง ถาเทียบกับสถาปตยกรรมตะวันตกที่ คอนขางทึบ มีชองเปดที่ไมตองเยอะ จริงๆ แลวลึกๆ ของเราที่ถูกสอนมาตั้งแตสมัยเรียนวา เราจะตองออกแบบใหตอบสนองสภาพแวดลอม ถาเราตอบ เชนนัน้ มันก็จะมีความเปนไทยในเนือ้ หา ตามความจำเปน ของมันอยูแ ลว แตผมมองวาคนจำนวนมากก็จะถามตอไปวา อยากเห็นสิ่งที่เปนรูปชัดวา สิ่งที่ตอบสนองสภาพอากาศไม วาจะเปนแดด ลม ฝน สิ่งที่คนเหลานั้นไมรูและไมเห็น คือ ทำไมถึ ง ไม แ สดงให เ ห็ น ถึ ง เอกลั ก ษณ ค วามเป น ไทย

12/7/10 11:00:19 PM


เอกลักษณความเปนไทยมันไมดีตรงไหน ทำไมถึงไมทำ” คุณอมตะ ไดอธิบายเพิ่มเติมวา สิ่งแรกในสมองเรา เวลาพูดถึงสถาปตยกรรมไทย แลวใหเกิดการเชื่อมตอกับ ความเปนไทย สิ่งแรกที่เขามามัน คือ หลังคา คนมักจะคิด วา ถาสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณความเปนไทย ก็จะตองเปน หลังคาทรงจั่ว ซึ่งผมเห็นดวยอยางชัดเจนวามันเปนสิ่งที่ บอกความเปนไทยที่ชัดเจนและที่ตรงที่สุดอยางหนึ่ง แตใน ความเปนจริงแลว มันยังมีองคประกอบอีกมากมาย ไมวา จะเรื่องของวัสดุ เรื่องของรายละเอียด เรื่องของวิธีการใช วัสดุตางๆ ที่มีอิสระกวา เมื่อสถาปนิกเลือกที่จะนำสิ่งนั้น เปนสิ่งเริ่มตนในกระบวนการคิด แลวนำมาพัฒนาใหเกิด เฉพาะเจาะจงของตัวเองหรือ นำมาพัฒนาใหเปนความชอบ โดยตรงของโครงการนัน้ ๆ โดยยังแสดงถึงความเปนเอกลักษณ ในการไปตีความหมายของความเปนไทยไดซึ่งอาจจะไมตอง เรียกสถาปตยกรรมที่มีหลังคาเทานั้นวาเปนสถาปตยกรรม ที่แสดงความเปนไทย สถาป ต ยกรรมที่ ดี ต อ งตอบโจทย ทุ ก ความ ตองการ คุณอมตะ เลาวา “สำหรับผม จริงๆ แลวไมจำเปนเลย วาสถาปตยกรรมที่ดี จะตองเปนสถาปตยกรรมที่ควรจะ บอกถึงเอกลักษณของความเปนไทย เพราะผมมองวามัน กลับเปนสิ่งที่ตรงกันขาม ในเมื่อเนื้อหาจริงๆ แลว หากเรา ไดตอบสนองสภาพแวดลอมความตองการของความตองการ ใชสอยจริงๆ ครบแลว ลักษณะหรือเอกลักษณจะเชื่อมตอ กับความเปนไทยหรือไมนั้น ผมวามันไมไดเปนเครื่องตัดสิน วาสิง่ นัน้ ดีหรือสิง่ นัน้ ไมดี แตขนึ้ อยูว า มันเหมาะสมกับโครงการ นั้นๆ หรือเหมาะสมสำหรับผูใชสอย หรือวาเจาของกิจการ จริงหรือเปลา แตถาบังเอิญวามันเปนสิ่งที่นาจะมีความเปน ทองถิ่นเขามานำเสนออยูดวย ผมวาเปนสิ่งที่ดีถาเกิดวาจะ มีการเชื่อมตอกัน” โดยสวนใหญงานทีบ่ ริษทั จะไดรบั งานออกแบบรีสอรท ซะสวนใหญ แขกทีม่ าพักก็จะเปนชาวตางชาติอยูห ลายๆ งาน งานลักษณะนี้บังเอิญผูที่ใชสอย คือ แขกที่มาพัก เปนชาว ตางประเทศ เขา Expect วาเขาจะไดเห็นประสบการณ บางอยางของ Local มันเลยเปนเหตุผล ที่คอนขางทำให ผมจำเปนในการหาสิง่ ทีเ่ ปนทองถิน่ เขามานำเสนอในแตละงาน โดยที่วาวิธีการนำเสนอในแตละทองถิ่น แตละผลงานนี่ก็จะ มีความแตกตางกัน อยางการออกแบบโครงการ “ศาลา ภูเก็ต” จังหวัดภูเก็ต เจาของคือ ทศ จิราธิวัฒน และ ภรรยา โดยใชสไตล “ชิโนโปรตุกิซ” ก็มาจากการหาขอมูล

ชนิ ดที่ ตองเรียนรูป ระวัติข องชาวภูเก็ตวามีความเปนมา อยางไร โครงการนีก้ เ็ ลยตองศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัด ภูเก็ต ขาวของเครื่องใชของคนจีนในยุคนั้น งานแตงงาน เจาบาวเจาสาวยุคนั้นเขาแตงตัวกันอยางไร หรือจะเปนการออกแบบสำนักงาน บริษทั ซัน ซิสเต็มส ในซอยสุขมุ วิท ผมตองสวมบทนักการตลาดศึกษาวิจยั ตัง้ แต

ตัววัตถุดิบ สภาพตลาด และคูแขง ตองลงมือเก็บขอมูล ตลาดของโรงแรมในละแวกนั้น ศึกษาคูแขง ซึ่งเปนโรงแรม ในละแวกนัน้ ตัง้ แตขนาดของหอง สไตลการออกแบบ ราคา ตอขนาดของหอง ทำใหเรียนรูธุรกิจโรงแรมอยางลึกซึ้ง ซึ่ง นำไปสูไอเดียการออกแบบ ที่ตองมาจากวาง Positioning ที่ชัดเจน

โรงงานอุ ต สาหกรรมมี ก ฎข อ บั ง คั บ อยางไรบางตามกฎหมาย โดยเฉพาะใน สถานที่ชุมชน โดยปกติ ใ นบริ เ วณสถานที่ ชุ ม ชนจะไม อนุญาตใหสรางโรงงานอุตสาหกรรมใดๆ ที่ เห็นอยูมักจะเปนโรงงานเถื่อน แตหากจะสรางโรงงานอุตสาหกรรม ก็จะมีกฎหมาย มีขอบังคับ มีกฎกระทรวงมากมายที่จะตองพิจารณา เชน 1. มีขอกำหนด กฎกระทรวงหลายเรื่องในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 แกไข 2535, 2543, 2550 2. มีขอกำหนด สถานที่ตั้งที่อนุญาตกอสรางตาม กฎกระทรวงผังเมืองรวมในแตละทองที่แตละจังหวัด 3. มีขอกำหนด ในพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย 2522 แกไข 2534, 2539, 2550 4. มี ร ายละเอี ย ดหลั ก เกณฑ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต าม

พระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม รั ก ษาคุ ณ ภาพ สิ่งแวดลอม 5. นอกจากนี้ ยั ง ต อ งปฏิ บั ติ ต าม บทบั ญ ญั ติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม อนุรักษพลังงานอีกดวย ตามขอ 1 ในขอกำหนดตามพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร 2522 มีขอ กำหนดกฎกระทรวงทีว่ า ดวยระยะ ระดับ ความสูงของอาคารกับพื้นที่ที่จะกอสราง ขนาด จำนวน หองน้ำ จำนวนที่จอดรถ การใหแสงสวาง การบำบัดน้ำเสีย ขยะ ฯลฯ รวมทัง้ มีขอ กำหนดกฎกระทรวงเรือ่ งควบคุม หาม กอสรางโรงงานประเภท ชนิด ในพืน้ ทีท่ ปี่ ระกาศหามกอสราง ดัดแปลง เปลี่ยนการใช อาคารบางชนิด บางประเภท ใน เขตพื้นที่ตางๆ ที่กำหนดเปนกฎกระทรวงหลายฉบับ ตามขอ 2 มีกฎกระทรวงผังเมือง หลายจังหวัดหลาย พื้นที่ กำหนดพื้นที่ที่อนุญาตใหสรางโรงงานอุตสาหกรรม และไมใหสรางโรงงานอุตสาหกรรม ผูที่ประสงคจะสราง โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ใด ตองตรวจสอบจากแผนที่ ผังเมืองรวมของทองที่นั้น ตามขอ 3 การจะขอกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมใด จะมีขอกำหนดของแตละนิคมอุตสาหกรรมไว แตจะมีรายละเอียดแตกตางกันเล็กนอย ตามขอ 4 ผูจะขออนุญาตกอสรางโรงงานอุตสาหกรรมไมวาที่ใด จะตองทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอม แตหาก เปนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการที่มีผลกระทบ ตอสุขภาพของประชาชน ก็จะตองขอความเห็นประกอบ ของคณะกรรมการองคการอิสระใหความเห็นชอบกอน ดวย คงตอบไดสั้นๆ เพราะรายละเอียดจริงๆ มีมากมาย หากถามมาวาทีใ่ ด ตรงไหน ทีจ่ ะขออนุญาตกอสรางโรงงาน คงจะตอบไดชัดเจนกวานี้ วามีเรื่องใดที่จะตองปฏิบัติ

“จริงๆ แลว ลึกๆ ของเราที่ถูกสอนมาตั้งแต สมั ย เรี ย นว า เราจะต อ งออกแบบให ต อบสนอง สภาพแวดลอม ถาเราตอบเชนนั้น มันก็จะมีความ เปนไทยในเนื้อหา ในความจำเปนของมันอยูแลว แต ผ มมองว า คนจำนวนมากก็ จ ะถามต อ ไปว า อยากเห็นสิ่งที่เปนรูปชัดวา สิ่งที่ตอบสนองสภาพ อากาศไมวาจะเปนแดด ลม ฝน สิ่งที่คนเหลานั้น ไมรูและไมเห็น คือทำไมถึงไมแสดงใหเห็นถึง เอกลักษณความเปนไทย เอกลักษณความเปน ไทยมันไมดีตรงไหน ทำไมถึงไมทำ”

หากทานใดมีปญหาเกี่ยวกับกฎหมายกอสราง “เรา คือที่ปรึกษา” เพียงฝากคำถามเขามาที่เรา โทรศัพท 0-2717-2477 ตอ 159 โทรสาร 0-2717-3843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ ชำนิประศาสน จะเปนผู ไขขอของใจผานคอลัมน กฎหมาย กับการกอสราง ใหทุกทานตอไป

15

BN#163_p14-15_Pro2.indd 15

12/7/10 11:00:25 PM


โฮม 89 บิวเดอร มัดใจลูกคา เนนคุณภาพ-บริการ นางสาวสุกญ ั ญา ลีลานนท กรรมการผูจ ดั การบริษทั 89 โฮม บิวเดอร จำกัด เปดเผยถึงผลประกอบการในป 2553 วา ในชวงไตรมาส ที่ 2 ตลาดคอนขางเงียบ ซึ่ ง เป น ผลมาจากป ญ หา ดานการเมืองและเศรษฐกิจ แตในชวงไตรมาสสุดทาย ต ล า ด เ ริ่ ม ก ลั บ ม า ดี ทำให บ ริ ษั ท สามารถทำ ยอดขายไดใกลเคียงกับป ที่ผานมา ส ำ ห รั บ แ ผ น ก า ร ดำเนินงานในป 2554 บริษทั ยังคงเนนการจับกลุมลูกคาที่ตองการสรางบานในระดับ ราคา 2 ลานบาทถึง 10 ลานบาทเหมือนเดิม เนื่องจากเปน ตลาดกลุมใหญที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี ซึ่งคาดวาตลาด กลุมบานระดับนี้จะโตไดไมนอยกวา 20% โดยในสวนของ บริษัท ซึ่งปจจุบันมีแบบบานมาตรฐานใหเลือกประมาณ 60 แบบ จะมีการออกแบบบานใหมมาเพิม่ อีกประมาณ 12 แบบ ซึ่งเปนไปตามแผนของบริษัทที่มีการวางเอาไววา ในทุกๆ ป จะมีการนำแบบบานใหมออกสูตลาดปละประมาณ 12 แบบ สวนสไตลของแบบบาน ซึ่งปจจุบันสวนใหญจะเปน สไตลคอนเทมโพลารี่ และมีสไตลโมเดิรนผสมอยู สวนแบบ บานใหมคงจะตองดูเทรนดของแบบบานวาจะออกมาอยางไร

ไบรท สุขุมวิท 24 เปดขายตึก 2

เพือ่ จะไดออกแบบใหเปนทีถ่ กู ใจของลูกคา โดยแบบบานใหม ที่จะออกมาราคาจะอยูที่ประมาณ 3.5 ลานบาท ดานแผนการทำตลาด บริษัทยังเนนไปที่การออกงาน แสดงสินคารวมกับสมาคมรับสรางบานเปนหลัก เนื่องจาก มองวาการออกงานรวมกับสมาคมฯ จะไดรับความนาเชื่อ ถือจากกลุมลูกคามากกวาที่จะไปออกบูธเดี่ยวๆ นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต และการบอกตอของลูกคาเกาทีเ่ คยมาใชบริการ สรางบานกับบริษัท และเกิดความประทับใจในคุณภาพและ การบริการ จนมีการบอกตอแบบปากตอปาก อีกทั้งอัตรา คากอสรางของบริษัทที่คิดอยูที่ประมาณตารางเมตรละ 1.3 หมืน่ บาทก็นบั วาไมแพง เมือ่ เทียบกับคุณภาพทีไ่ ด เนือ่ งจาก บริษัท 89 โฮมบิลเดอร มีประสบการณในการกอสรางมา แลว 20 ป โดยใชชื่อวาบริษัท 89 คอนสเตรคชั่น แอนด ดีไซน ซึ่งเปนบริษัทรับเหมากอสรางอาคารทั้งขนาดใหญ และที่อยูอาศัย จึงมีทีมงานที่มีประสบการณ ซึ่งในปจจุบัน บริษัทหันมาเนนที่งานรับสรางบานเปนการเฉพาะ ทำใหเรา ไมใชผูรับเหมาชวง ในเรื่องของการแขงขันในป 2554 บริษัทมองวาจะ รุนแรง เนื่องจากมีผูรับสรางบานระดับราคาเดียวกับบริษัท คอนขางมาก ดังนัน้ บริษทั คงจะตองมีอะไรใหมๆ มานำเสนอ ใหกับลูกคามากขึ้นจากเดิมๆ ที่เคยทำอยู โดยคงจะตองหัน มาใหความสำคัญในภาวะโลกรอน โดยใชทงั้ ในเรือ่ งของการ ออกแบบ การวางผังใหถูกทิศทางลม มีการเลือกใชวัสดุ ทดแทนไม รวมไปถึงการนำพลังงานแสงอาทิตยมาใหใชเปน พรอพเพอรตี้ เปดเผยวา การพัฒนาและใหบริการระดับ โรงแรม 5 ดาวสำหรับโครงการที่พักอาศัยนั้น เพื่อใหการ บริการดังกลาวตอบสนองการชีวิตและไลฟสไตลซิตี้ลิฟวิ่ง ภายใตคอนเซ็ปต creative living เราตองการสรางแบรนด ใหแข็งแกรงดวยการไมจำกัดแคการเปนเพียงแตผูพัฒนา โครงการอสังหาริมทรัพยเทานั้น แตยังมอบบริการหลังการ ขายทีม่ คี ณ ุ ภาพอีกดวย นอกจากนัน้ เลอรัก คอนโดมิเนียม เปนโครงการที่พักอาศัยแหงแรกในไทยที่นำเอาเทคโนโลยี เพื่อสุดยอดบริการในรูปแบบใหมลาสุดนำเสนอใหกับลูกคา โดยลูกคาสามารถสั่งบริการตางๆ ไดแคเพียงปลายนิ้ว สัมผัสผาน Emagine Box ซึ่งโซลูชั่นนี้มีใหบริการในระดับ โรงแรมชั้นนำระดับโลกเทานั้น อาทิ เบิรจ คาลิฟา อาคาร ที่สูงที่สุดในโลก ที่ดูไบ, หรือ เอมิเรตส พาเลซ เคมพินสกี้ โรงแรมหรูระดับตำนานโลก ที่อาบูดาบี หรือ เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร กรุงเทพฯ

นายสมชัย อำนวยพรสกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท อัลไบรท โฮลดิ้งส จำกัด เปดเผยวา “หลังจากที่ โครงการไบรท สุขุมวิท 24 ไดประสบความสำเร็จขาย หมดตึกแรก จึงไดเปดขายตึก 2 ทั้งนี้ โครงการ “ไบรท สุขุมวิท 24” เปนคอนโดมิเนียมตึกคู แบบ High-Rise สูง 36 ชั้น ออกแบบในสไตลโมเดิรน คอนเทมโพลารี่เพื่อ ไลฟสไตลสำหรับคนเมือง ในเนื้อที่ 4 ไร 2 งาน 92.3 ตร.ว. โดยมีหองชุดรวม 292 ยูนิต (อาคารละ 146 ยูนิต) ซึ่งมีขนาด 1 – 4 หองนอน โดยหองแบบ 3 หองนอนเปน แบบดูเพล็กซ และ 4 หองนอนเปนแบบเพนเฮาส โดย เนนขนาดหองที่กวางขวาง โลงสบาย ดวยเพดานสูงถึง 2.9 เมตร และขนาดพื้นที่ใชสอยที่สามารถอยูไดจริง โดย หนาใหม โดดลงรวมวงพัฒนาอสังหาฯ มีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 66 ตร.ม. – 542 ตร.ม. นอกจากนี้ นายเสริมพล สุนนั ทการกิจ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั โครงการฯ ยังเนนบรรยากาศทีส่ งบรมรืน่ โดยตัวอาคารถูก สินทรัพย ดิงโก (ประเทศไทย) จำกัด กลาววาจากความ โอบลอมดวยสวนสไตลทรอปคอล และมีมมุ มองทัศนียภาพ สำเร็จ ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑสี ผลิตภัณฑ สวยงามของพื้นที่สีเขียวของสวนเบญจกิติ บำรุงรักษารถยนตอยางตอเนื่องกวา 20 ป จึงเปดบริษัท สินทรัพย ดิงโก จำกัด พัฒนาโครงการ เดอะ เพนท โครงการเลอรักบริการดุจโรงแรม 5 ดาว คอนโดมิเนียม ในราคาเริ่มตนอยูที่ 900,000 บาท โดยมี นายวิชยั พูลวรลักษณ ประธานกรรมการ ดับเบิลยู แบงโซน Hi Light ออกเปน 2 อาคาร Blue Tower (บลู

ประโยชนมากขึ้น นางสาวสุกัญญา กลาววา บริษัทไดทำใหลูกคาไว วางใจโดยการรับประกันผลงาน เมื่อเราดำเนินปลูกสราง บานใหเสร็จ และทำการสงมอบบานใหแลว ทางบริษัทยังมี การรับประกันดวยการ ออกเปนหนังสือรับประกัน โดยมี ระยะเวลาการรับประกันสวนตางๆ คือ โครงสรางเฉพาะ งานฐานราก คาน เสา รับประกัน 5 ป รับประกันงานทั่วไป 1 ป รับประกันระบบงานหลังคาถึง 5 ป การรับประกัน ระบบกำจัดปลวก 3 ป มีการเขาตรวจเช็ค ทุก 4 เดือน จากรายการรับประกันในสวนตางๆ ของบานนั้นจะ เห็นไดวา บริษทั ดูแลใหลกู คาตลอดเวลา และทุกสวนของบาน ลูกคาจึงสามารถวางใจในคุณภาพของวัสดุ และคุณภาพงาน กอสรางของบริษัทไดเปนอยางดี ทาวเวอร) และอาคาร Green Tower (กรีน ทาวเวอร) เพียง 156 ยูนิต เพื่อตอบโจทยทุกไลฟสไตลของคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น 2 อาคาร บนเนื้อที่กวา 1 ไร ยาน งามวงศวาน 22 โดยทุกยูนิตไดรับการออกแบบอยางพิถีพิถันเปนสัดสวน โลงโปรงสบายตามหลักทิศทางลม และ ถูกหลักฮวงจุย และจุดเดนทีส่ รางความแตกตางในการ สรางสรรคใหกับลูกคาที่สนใจสามารถเลือกสีสันในการ ออกแบบคอนโดฯ ไดตามสไตลตัวเอง

ซีพีเอ็นปรับวิธีลงทุนศูนยการคา

นางสาววัลยา จิราธิวฒ ั น ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการกอสราง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เปดเผยวา แนวทางในการพัฒนาศูนยการคาใหมๆ ของ ซีพีเอ็นจะใชรูปแบบมิกซยูส เพื่อสรางโอกาสทางธุรกิจที่ หลากหลายดวยการ ผสมผสานระหวางโครงการศูนยการคา อาคารสำนักงาน รวมทัง้ คอนโดมิเนียม หรือเซอรวิสอพารตเมนต โดยลาสุดไดจัดสรรงบ 2,000 ลานบาท พัฒนาโครงการโรแรม ฮิลตัน พัทยา” บริเวณเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช สูง 34 ชั้น จำนวน 302 หอง และ หลังจากนี้จะใชงบอีก 80 ลานบาท ลงทุนธุรกิจอาหาร สกายเรสเตอรรองท พรอมเปดบริการเดือนเมษายนป 2554

16

BN#163_p16-17_Pro2.indd 16

12/8/10 10:09:44 PM


ตนดี - ปลายราย กับปญหาอาคารชุดที่อยูอาศัย การบริหารที่จอดรถในอาคารชุดเปนประเด็นสำคัญ ประเด็นหนึ่งที่ผูบริหารอาคารชุดจำตองคำนึงถึง ปญหาที่ เกิดขึ้นสวนใหญมักจะเปนเรื่องการรองเรียนวาที่จอดรถ ในอาคารชุดไมเพียงพอ สิทธิในการจอดรถไมเปนไปตามที่ ไดรับขอมูลจากเจาของโครงการกอนตกลงซื้อ เจาของ รวมบางรายมีการจอดรถทับสิทธิคนอื่น เจาของรวมบาง รายนำรถของตั ว เองที่ มี ห ลายคั น มาจอดในอาคารชุ ด ทำใหที่จอดรถลดนอยลง ปญหาเหลานี้สรางความกดดัน ใหกับทั้งกรรมการอาคารชุดและฝายบริหารอาคารชุดซึ่ง อาจนำไปสูการรองเรียน ประทวงใหเปลี่ยนบริษัทบริหาร จัดการ หรือเปลี่ยนกรรมการอาคารชุดได โดยปกติในเบือ้ งตน เจาของโครงการจะจัดใหมจี ำนวน ทีจ่ อดรถใหตรงตามทีก่ ฎหมายไดกำหนดไว เพือ่ ใหสามารถ ดำเนินการกอสราง และในที่สุดไดรับใบอนุญาตเปดใช อาคาร ทีเ่ รียกกันวา อ 6 ซึง่ เปนเอกสารสำคัญทีใ่ ชประกอบ การจดทะเบียนอาคารชุดได ซึง่ การแบงสันปนสวนทีจ่ อดรถ ใหกบั เจาของรวม โดยทัว่ ไปมักจัดสรรใหตามแบบและขนาด ของหองชุด เชน หองสตูดิโอ จัดใหมีที่จอดรถไดหนึ่งคัน หองขนาดหนึ่งและสองหองนอนมีที่จอดรถไดสองคัน หอง ขนาดสามหองนอนหรือเพนทเฮาสมีที่จอดรถไดสามคัน เปนตน แตในทางปฏิบัติคือการใชชีวิตจริงอาจไมสามารถ ทำไดตามนั้น ตัวอยางเชน หองขนาดสตูดิโอ ระบุใหมีที่ จอดรถหนึ่งคัน แตในความเปนจริงอาจอยูดวยกันสองคน สามีภรรยามีรถสองคัน หมายความวาจะมีรถคันหนึ่ง (ซึ่ง อาจเปนสามีหรือภรรยา) สามารถเขามาจอดในอาคารชุดได แตรถอีกคันหนึง่ จะตองแลกบัตรในฐานะผูม าเยีย่ ม (visitor) ทุกวัน ซึ่งสรางความหงุดหงิดไมนอย ซึง่ ทางแกไขทีท่ ำไดคอื การทำสติกเกอร หรือบัตรผาน เขาออกพิเศษใหรถคันที่สองนี้ใหเขามาในโครงการโดยไม ตองแลกบัตร แตอนุญาตใหจอดในที่จอดของผูมาเยี่ยม ซึ่งที่จอดรถของผูมาเยี่ยมนี้มักจัดไวนอกอาคารบริเวณ โดยรอบ หรืออาจกัน้ ไวในอาคารจอดรถแยกใหเปนสัดสวน ก็จะลดปญหาขางตนได แตแนนอนวาจะทำใหที่จอดรถที่ เตรียมไวลดลง แตก็ยังดีกวาที่จะปลอยใหเจาของรวมไมมี ที่จอดรถ อีกปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการที่เจาของรวมบางราย

มีรถหลายคันจึงนำรถมาจอดในที่จอดรถของอาคารชุด บางรายมีมรรยาทก็ไปจอดในทีจ่ อดรถผูม าเยีย่ ม แตหลายคนก็ไมสนใจ เลือกจอดในที่ที่ถูกใจ บางรายจอดทิ้งไวเปน เดือน ซึ่งถาเปนที่จอดรถประเภทที่ไมไดมีการกำหนดเลข ที่บานผูเปนเจาของไวก็อาจไมมีปญหามากนักตราบเทาที่ ที่จอดรถในอาคารชุดยังเพียงพออยู แตถาเปนที่จอดรถ ประเภทที่กำหนดเลขที่บานเจาของไวก็มักทำใหมีเรื่องถก เถียงทะเลาะกันได ซึ่งปญหาก็มักไปลงเอยที่นิติบุคคลที่จะ ตองหามาตรการในการแกไข อาทิเชน ตองมีการล็อคลอ เสียคาปรับหรือใชวิธีเตรียมแมแรงไวเพื่อเคลื่อนยายรถที่ จอดขวางหรือจอดทับสิทธิ ซึ่งก็จะเปนชนวนความขัดแยง ระหวางเจาของรถที่ถูกเคลื่อนยายกับนิติบุคคลเชนกัน อีกปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือกรณีที่เพื่อน ญาติของเจาของรวมซึ่งแลกบัตรในฐานะเจาของรวมเขามาในอาคาร ชุดและอาจจอดรถไวเปนเวลานาน ขามวันขามคืน หรือที่ แยกวานัน้ คือบุคคลภายนอกนำรถเขามาจอดทิง้ ไว ซึง่ บาง อาคารชุดใชวิธีเก็บคาจอดรถในอัตราที่สูงเพื่อปองกันไม ใหจอดทิ้งรถไวนานๆ และยังมีรายไดเขานิติบุคคลดวย แตการเก็บคาจอดรถดังกลาวจำเปนตองมีการกำหนดไว ในขอบังคับตั้งแตตน หรือหากไมไดกำหนดไวแตแรก ก็ ต อ งเพิ่ ม เติ ม ในส ว นนี้ เ ข า ไปโดยต อ งทำการก ไ ขในการ ประชุมใหญ และตองไดรับคะแนนเสียงในการเห็นชอบ จากที่ ป ระชุ ม ใหญ ด ว ยคะแนนเสี ย งตามที่ ก ำหนดไว ใ น พรบ. อาคารชุด การชี้แจงของเจาของโครงการตอลูกคาผูซื้อหองชุด ก็เปนสิ่งสำคัญ ในหลายโครงการเจาหนาที่ฝายขายไมได แจงสิทธิในการจอดรถใหลูกคาทราบโดยเกรงวาจะทำให ลูกคาไมซื้อหองชุด เชนแจงลูกคาวามีที่จอดรถเตรียมไว ใหตรงนั้น ตรงนี้ จอดไดหลายคันไมจำกัด เปนตน โดยที่ ความเปนจริงไมไดเปนเชนนัน้ ตอมาเมือ่ นิตบิ คุ คลประกาศ กฏระเบียบการใชที่จอดรถตามขอบังคับ และไมเปนไป ตามที่ลูกคาไดรับทราบจากฝายขายของเจาของโครงการ ก็จะเกิดขอถกเถียงกับนิติบุคคลได จะเห็นไดวาการบริหารที่จอดรถใหมีประสิทธิภาพ ตองมาจากปจจัยหลายประการ เชน การออกแบบและ จัดที่จอดรถใหเหมาะสมและพอเพียงโดยเจาของโครงการ ตั้งแตตน โดยคำนึงถึงความเปนจริง การชี้แจงของนิติบุคคลใหเจาของรวมทราบถึงสิทธิในการจอดรถ รวมทั้ง การบั ง คั บ ใช ก ฏข อ บั ง คั บ ในส ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การจอดรถ อยางเขมงวดโดยไมเลือกปฏิบัติ และประการสำคัญที่สุด คือการที่เจาของรวมในอาคารชุดนั้นๆ เองตองมีจิตสำนึก ในการรูจักสิทธิและหนาที่ที่มีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ดอกเบีย้ 0% นาน 1 ป กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คลัสเตอร วิลล 3 ปน  เกลา – ราชพฤกษ บริษัท ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน) เปดโครงการ เดอะ คลัสเตอร วิลล 3 ปนเกลา – ราชพฤกษ ทาวนโฮม แนวคิดใหม มี ใหเลือกทั้งแบบ 2 ชั้น ขนาด 136-161 และทาวนโฮม 3 ชั้น ขนาด 194-241 ตัง้ อยูบ นเนือ้ ที่โดยประมาณ 16 ไร มูลคาโครงการ 400 ลานบาท โดนใจคนเมืองอินเทรนด ใน สไตล Modern 4 แบบ 4 สไตล ไดแก Modern Chic, Modern Romance, Modern Chinese, และ Modern Luxury จำนวน 116 หลัง ที่ใกลปนเกลามากที่สุด ใน ราคาเริม่ ตนเพียง 2.79 ลาน เทานัน้ !! พรอมรับโปรโมชัน่ พิเศษสุด ตกแตงเฟอรนิเจอรกวาแสนบาท พรอมผอน

เดอะ เมเปล  สาทร บริษัท เดอะ พร็อพเพอรตี้ เอ. จำกัด เปด โครงการ “เดอะ เมเปล สาทร” คอนโดมิเนียมหรู 12 ชัน้ ใจกลางสาทร ใกล BTS ชองนนทรี และสุรศักดิ์ บรรยากาศเงียบสงบ ดวยขนาด 55-133 ตารางเมตร มี ให เลือกตั้งแต 2-3 หอง และหองน้ำ 2-4 หอง พรอมการ ตกแตงภายในที่สวยงามลงตัวดวยชุดเฟอรนิเจอร ชุดครัว built-in ครบครัน เครื่องปรับ อากาศครบทุกหอง และสิ่งอำนวยความสะดวก Hi Speed Internet สระวายน้ำ หอง Fitness หอง Sauna ที่จอดรถ ครบทุกยูนิต จำนวน 54 ยูนิต โดยมี ร าคาขายเริ่ ม ต น เพี ย ง 59,900 บาท/ตารางเมตร

17

BN#163_p16-17_Pro2.indd 17

12/8/10 12:25:09 AM


เสียงสะทอนของชาว กับการแกปญหามลพิษ

ปญหามลพิษทีเ่ กิดขึน้ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ลุกลามจนกลายเปนปญหาใหญระดับชาติที่แตละฝายตางพยายามหาหนทางแกไขปญหาเหลานี้ใหลุลวงและเปนที่พึงพอใจของทุกๆ ฝาย มาจนถึงในปจจุบนั จะเห็นไดวา ปญหาตางๆ เหลานีย้ งั คงไมไดรบั การแกไขใหอยูใ นระดับที่ ทุกฝายตางพึงพอใจ ทัง้ ในสวนของภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้หากจะกลาวไปแลว เมื่อป พ.ศ. 2531 นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดไดรบั การพัฒนาจัดตัง้ ขึน้ ตามนโยบาย ของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก โดย รัฐบาลไดมอบใหการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปน ผูรับผิดชอบในการดำเนินการ ปจจุบันนิคมฯ มาบตาพุดไดเปนฐานการผลิตที่สำคัญ ของประเทศสำหรับอุตสาหกรรม ประเภทปโตรเคมี เคมีภณ ั ท เหล็กและโลหะ โรงกลั่นน้ำมัน โดยในเชิงพื้นที่ ไดมีการรวม ขยายจากนิคมฯ รวมดำเนินงานของเอกชน 4 แหง ทำให พื้นที่ขยายจาก 8,000 ไร เปน 20,000 ไร การพัฒนาโดย อยูรวมกลุมอุตสาหกรรม ทำใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดตนทุนการผลิตและขนสง สงผลใหผูประกอบการ ไทยสามารถแขงขันได ในตลาดโลก จากการพัฒนาภาค อุตสาหกรรมในพืน้ ทีอ่ ยางรวดเร็วและการรวมกลุม ของกลุม อุตสาหกรรมในพืน้ ทีท่ ำใหประสบกับปญหาการบริหารจัดการ ดานสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย อาทิเชน ผลกระทบดาน คุณภาพอากาศ ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การขาดแคลน ทรัพยากรน้ำ ซึ่งปญหาตางๆ เหลานี้สงผลใหเกิดการเรียกรองจาก ประชาชนใหมีการดำเนินการแก ไขปญหาอยางเปนระบบ และการมีสวนรวมในการรับรู ทั้งนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินคาทรัพยสิน แหงประเทศไทย ไดดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องมลพิษของชาวมาบตาพุดจำนวน 2,140 ราย ซึ่งเปนเสียงสะทอนที่แทจริงของชาวมาบตาพุด จ.ระยอง โดยผลการสำรวจชี้ชัดเจนวา 1. ประชาชนสวนใหญ เห็นดวยกับขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุดตอไป โดยประชาชน 56% เห็นดวย โดยในรายละเอียดพบวา กลุมผูเปนเจาของบานของตนเอง

เห็นดวย 50% อยางไร ก็ ต ามกลุ ม ที่ เ ป น ทั้ ง เจ า ของบานและเจาของที่ดิน เห็นดวย 48% สวนกลุมที่ เปนผูเชาบาน เห็นดวยถึง 65% 2. ประชาชนส ว นใหญเห็นดวยกับการใหรัฐ ซื้ อ หรื อ เวนคื น ในกรณี จำเป น เพื่ อ แก ไขป ญ หา มลพิ ษ โดยต อ งจ า ยค า ทดแทนที่สมเหตุผล โดยประชาชนถึง 69% เห็นดวยกับ แนวคิดดังกลาวนี้ โดยเห็นดวยเปนสวนใหญในทุกกลุม ทั้ง กลุมเจาของบานและที่ดิน เจาของบานแตเชาที่ดินปลูก ผู เชาบานและอื่นๆ 3. ประชาชนสวนใหญไมเห็นดวยกับการชุมนุมประทวง เรื่องมาบตาพุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ผานมา มี ประชาชนเพียง 32% เทานั้นที่เห็นดวย ทั้งนี้มีความเห็นใน ทางเดียวกันทั้งกลุมเจาของบานและที่ดิน เจาของบานแต เชาที่ดินปลูก ผูเชาบานและอื่นๆ โดยสรุปแลว ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เห็นดวยที่พื้นที่อุตสาหกรรมจำเปนที่จะตองขยายตัวตอไป ทั้งนี้มาบตาพุดเปนแหลงอุตสาหกรรมปโตรเคมีแหงสำคัญ ที่สุด ซึ่งไดวางแผนดำเนินการแลวตั้งแตสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท หากยายออกไปคงไมมพี นื้ ทีอ่ นื่ จะสามารถรองรับ ได และในกรณีจำเปนประชาชนจึงเห็นดวยกับการเวนคืน โดยจายคาทดแทนที่สมเหตุผลเพื่อความผาสุกของทุกฝาย และประชาชนก็ ไมเห็นดวยกับการชุมนุมประทวง แสดงให เห็นวาประชาชนตองการทางออกที่ดีกวานี้ นอกจากนี้ประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด ระยอง ยังได

ใหขอเสนอแนะหลายประการตอปญหามลพิษที่ประชาชน ยกขึ้นมา ทั้งน้ำเสีย อากาศ (กลิ่น แกสพิษ ควันพิษ ฝุน) ขยะ เสียง และสารเคมี ซึ่งประชาชนไดพบเห็นเปนระยะๆ อยางตอเนือ่ ง การมีมลภาวะเชนนีแ้ สดงวาทีผ่ า นมายังมีการ แก ไขปญหาที่ ไมมีประสิทธิผลและยังไมเปนที่พึงพอใจเทาที่ ควร ดังนัน้ แนวทางการแกปญ  หาจึงอยูท กี่ ารตรวจสอบเพือ่ ควบคุมการกระทำผิดกฎหมายเชนนี้อยางใกลชิด หากทาง ราชการหรือภาคประชาชนไดจัดตั้งหนวยงานที่เปนกลาง ซึง่ ไมมสี ว นไดสว นเสียมาตรวจสอบอยางใกลชดิ และตอเนือ่ ง พรอมกับการรายงานผลการตรวจสอบตอสาธารณะอยาง ตอเนื่องเชนกัน เชื่อวาการปลอยมลพิษในรูปแบบตางๆ จะ ลดนอยลง การที่ ป ระชาชนในพื้ น ที่ ยั ง มี ค วามเชื่ อ ว า โรงงาน จำนวนมากยังมีการละเมิดกฎหมาย ละเมิดตอผูอยูอาศัย หรือชุมชนโดยรอบนัน้ ถือเปนการละเมิด เปนอาชญากรรม และถือเปนการขาดความรับผิดชอบตอสังคมโดยตรง ดังนัน้ การเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ และการฟองรองเปนรายๆ ไป จึงนาจะเปนมาตรการแก ไขและปองกันปญหามากกวา การเหวี่ยงแห ซึ่งจะสงผลกระทบตอบรรยากาศการลงทุน และโรงงานตางๆ ตองดำเนินการไปอยางจริงจังและตรวจ สอบในการได จึงจะยังความเชื่อถือจากประชาชน

อนึ่งทางมูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย เคยทำหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เมื่อปที่แลว (7 ธันวาคม 2552) เกี่ยวกับผลการสำรวจในลักษณะคลายกัน และไดผลออกมาคลายกันวาประชาชนสวนใหญยังตองการ ใหอตุ สาหกรรมขยายตัวตอไป การสำรวจครัง้ ลาสุดจึงเปน การประเมินผลเพิม่ เติม และมุง เนนการนำเสนอขอมูลทีเ่ ปน ประโยชนตอทุกฝายในการแก ไขปญหามลพิษในมาบตาพุด ตอไปในอนาคต

18

BN#163_p18-19_Pro2.indd 18

12/7/10 11:02:27 PM


เชิงลบกันถวนหนา วาจะไมเห็นจะ Over Supply มองไม เห็นวาจะมีฟองสบูเลย ฝายทีเ่ ปนหวง รวมทัง้ ธปท. เปนกระตายตืน่ ตูม ทำให ตลาดเสียหาย แต ธปท. ก็ยืดการใชมาตรการจนปลายป 2553 ยิ่งเรงใหผูประกอบการ (70% อยูในตลาดหุนกำลัง จะเปน Monopoly ไปแลว) เรงฟตตัว เรงขาย 0% ทั้ง ดาวนและดอกเบี้ย เพื่อปดงบปลายปกันทั้งนั้น อีกไมนาน ก็จะรูแจงวาโอนได ไหม จะมีคนซื้อไหม ราคาจะตกไหม พวกเราผูซื้อไมตองรีบซื้อ เพราะเกิด Over Supply สูรอ ซื้อคอนโดราคาถูกอีกไมนานดีไหม ผูรายในเหตุการณอีกกลุมคือ ธนาคารพาณิชยที่เรง ปลอยกูแบบตัดราคากันพากันไปตายทั้งหมด เพราะขณะนี้ เงินลนและจะลนมากขึน้ ในปหนา เพราะอเมริกาปม เงินดอลลาร กระดาษเปลาไปทัว่ โลก เงินรอนเงินถูกก็จะเปนเชือ้ เพลิงอีก ธนาคารพาณิชย ไทยตองแขงปลอยกูเพราะถูกผูประกอบ การบีบรวบโครงการกับผูป ระกอบ 0% กันเปนแถว ไมปลอย 0% ผูป ระกอบการก็จะไมสง คนซือ้ บานให เหมือน Hamburger ไมมีผิด

“คอนโดลนตลาด” กับ โรคระบาด “HAMBURGER” (ตอนที่ 2) : City Condo (ฟองสบูหรือไม) เมื่อ 2 อาทิตยที่ผานมา ธนาคารประเทศไทยไดออก มาตรการชะลอความร อ นแรงของสิ น ค า ตั ว เด น ของ อสังหาฯ คือ City Condo ใหมีการวางเงินดาวนในการซื้อ ซิตี้คอนโด 10% และบาน 5% เพราะมีสัญญาณผิดปกติใน สินคาตัวนี้มีการสรางกันมากมาย ปนี้ 2553 เพียง 9 เดือน คอนโดก็ โอนไปรวม 50% ของ 130,000 ยูนิต ในตลาดหุน และคาดวาสิ้นปยอดโอนจะสูงถึง 170,000-180,000 ยูนิต เทากันสมัยนายกชาติชายที่เก็งกำไรกันในธุรกิจอสังหาฯ อยางสนุกสนาน ทั้งๆ ที่ความตองการปกติก็เพียง 670,000 หนวย ที่ผิดปกติยิ่งขึ้นก็คือ โครงการเปดใหมของซิตี้คอนโด ยังเปดขายกันนากลัว ยิ่งเขาไตรมาสที่ 4 จะมีคอนโดใกล รถไฟฟาแตกตัวกันอีกหลายหมืน่ ยูนติ บางโครงการตอกเข็ม ก็ติดประกาศไมขาย แจงวาขายหมดแลวกอนสรางเสร็จ ที่เปดตัวกันอีกหลายหมื่นยูนิต บางโครงการขาย 1 วันหมด เปนจำนวนพันยูนิต ที่เปดตัวดวยการสงเสริมการขาย เชน ดอกเบี้ย 0% ดาวน 0% บางโครงการแถมเงินสดใหดวย อะไรจะปานนั้น สินคาที่อยูเปนปจจัย 4 มิใชซื้อขายบาน เก็งกำไรกันในหุน หรือซื้อพวกเสื้อผาแฟชั่น จากเหตุการณ เชนนีท้ ำใหหลายคนเปนหวงวา เกิดการเก็งกำไรกันหรือเปลา เพราะคอนโดราคาในเมืองโต 1 เทาตัว (100%) ใน 5 ป (50,000 บาท/ยูนิต ที่สุขุมวิท ป 2546-47 ปจจุบัน 100,000-120,000 ยูนิต) จำนวนคอนโดแถบรถไฟฟาโต มากกวา 1 เทาตัวใน 5 ปเชนกัน จาก 2-30,000 ยูนิต เปน 6-70,000 ตอป โตรวดเร็ว ราคาสูงรวดเร็ว เปนชอง ทางการเก็งกำไร ก็จะมีคนชั้นกลางตามซื้อคอนโดใหมกัน คนละ 2-3-4 ถึง 5 ยูนิต อางวาลงทุนวางดาวน 0% รอ ระยะเวลากอสราง 2 ป ในช ว งนั้ น ก็ จ ะรอจั ง หวะการขายเก็ ง กำไรก อ นโดน เปนการลงทุนและเก็งกำไรไปพรอมกัน พอถึงเวลาโอนป หนา (2553 หรือ 2554) ถาขายไมออกก็อาจจะทิ้งโอนสัก

2 ยูนติ เก็บไวยนู ติ เดียว เพราะมีแรงกำลังซือ้ เทานัน้ ดังนัน้ ในธุรกิจอสังหาฯ จึงพูดกันเสมอวา ขายได-ขายเกงไมวา ตอนโอนจึงจะรูวาอะไรของจริงหรือของปลอม พอทิ้งโอนก็เกิดปญหากับผูประกอบการ คืนหนี้แบงก ชาหรือคืนไมพอ ยิ่งถาขายตอไม ไดก็จะเริ่มใชหนี้ชา เปน หนีม้ ากขึน้ ทุกที ยิง่ ทำกันหลายโครงการก็จะเปนหนีเ้ สีย ตัง้ แตผูซื้อผอนสง ผูประกอบการก็เปน NPL และ NPA กัน อีกรอบ หนี้เสียแบบนี้เกิดกับ Hamburger อเมริกา มา ตั้งแตป 2546-2547 มาปูดเอาป 2551 ที่หนี้เสียจากคน ชั้นกลางเต็มประเทศ เพราะระบบการเงินอเมริกาโลภมาก ปลอยกู 0% ดาวน 0% เหมือนที่ธนาคารของไทยปลอย ขณะนี้ ธปท. ตองออกมาปรามดวยการกำหนดการดาวน แตก็ยังไมสนใจในเรื่องอัตราดอกเบี้ย 0% (ซึ่งเปนไปไม ได ใครจะใหกู โดยไมเอาดอกเบี้ย ธนาคารก็จะไปยกยอดเอา ปลายทางทบตน) การใหกู 0% ชวงแรกอเมริกาก็ทำกัน เรียกวาเปนอัตรา “Teasing Rate” อัตรายั่วยุที่ยากนักที่คนทั่วไปจะทนได ตองกูเอามาทดลองเก็งกำไรกันทั้งประเทศ มิหนำซ้ำยังให กูก หี่ ลังก็ไดอกี ยิง่ เปนเชือ้ เพลิงใหเก็งกำไรกันยิง่ ขึน้ อีก แลว อเมริกาก็พังลงมา โรค Hamburger ก็เกิดตามโรคตมยำ กุงของไทย ที่เกิดหนี้เสียจากระบบ จากการปนหุนเอามา เก็งกำไรอสังหาฯ และสถาบันการเงินลม สวน ธปท. มาแก ไข ก็ชาไปแลว และธนาคารตองเอาไปขายใหฝรั่งจนตางชาติ เปนเจาของธนาคารไทยกวาครึ่งแลว ป 2553 เชนกัน คราวนี้ ธปท. ขยับตัวเร็วขึ้น เลนบท ปองกันกอนจะตองแก ดวยการใหยาขนานเบากอน เอาแค เงินดาวน ตองมีเพียง 10% เทานัน้ (ในป 2540 ธปท. เชนกัน มาออกมาตรการดาวน 30% ของบานและคอนโด ทีม่ ขี นาด เกิน 10 ลานบาท) ขณะที่ ธปท. ออกมาปองปรามซิตี้ City Condo ที่กำลัง Over Supply ฝายเอกชน ผูประกอบการ โดยเฉพาะที่อยูในตลาดหุน พากันออกมาวิพากษวิจารณใน

การปลอยสินเชื่อเชนนี้ถือวาผิดปกติ เปนหนาที่ ธปท. ที่จะตองกำกับดูแลไมใหเกินเลยจนเสียหายทั้งระบบ การ ปองกันกอนแกรอบที่ 2 (เหมือนอเมริกา QE II) ควรจะ จับตาดูระบบปลอยสินเชื่อของธนาคารไทย อยาใหเปนเชื้อ เพลิง NPL ในอนาคต อาจจะตองเพิ่มดาวนอีกเชนป 2540 ตองกำหนดใหธนาคารไทยรายงานวา ผูกูวาซื้อกี่หลัง หลัง ที่ 2-3-4 และ 5 ดอกเบี้ยความเสี่ยงตองเพิ่มขึ้น ผูประกอบการก็ตองลงมาดู มาชวยกันรับผิดชอบ ในอดีตเมื่อ 30 กวาปที่เริ่มมีสินเชื่อซื้อบานระยะยาว นั้น ธนาคารพาณิชยบังคับใหผูประกอบการตองค้ำประกัน ลูกคา ถาลูกคาเปนหนี้เสียผูประกอบการตองซื้อคืน ผู เขียนอยูในวงจรธุรกิจขณะนั้นก็เคยบนวา ธนาคารไทยดูจะ ปองกันหนี้เสียเกินเหตุ แตก็ตองค้ำประกันลูกคา ปจจุบัน คงจะตางไปก็เพราะแขงกันปลอยสินเชื่อ Sub-Prime กัน มาก ปกตินั้น ธปท. VS อสังหาฯ ลนตลาด และเก็งกำไร ตองเฝามองอยากระพริบตา เพราะทุกประเทศ อยางลาสุด ก็ Ireland ก็พังเพราะเก็งกำไรอสังหาฯ สวนอเมริกา อสังหาฯ ปจจุบันก็ยังแก ไมตกครับ

19

BN#163_p18-19_Pro2.indd 19

12/8/10 9:43:06 PM


กรณีศึกษาการจัดการอาคาร

พรอมรับมือการชุมนุมทางการเมือง

การชุมนุมทางการเมืองทีผ่ า นมาไดใหบทเรียนแกคนไทยในการเรียนรูจ ากเหตุการณทเี่ กิดขึน้ เพือ่ ไมใหในอนาคตเกิดเหตุการณซำ้ รอยเดิม และปองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดกับทรัพยสนิ และ ชีวติ โดยเฉพาะความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับอาคารทีอ่ ยูใ นบริเวณการชุมนุมยานสีแ่ ยกราชประสงคทำ เราตองมาคิดวิธใี นการบริหารจัดการอาคารกันใหมเพือ่ ปองกันหากมีเหตุการณดงั กลาวเกิดขึน้ อีก ครัง้ เมื่อเกิดวิกฤติการณ (Crisis) เปาหมายในการบริหาร ทรัพยากรกายภาพ จำเปนตองคำนึงถึงความเสียหายและ ความสูญเสีย (Damage minimization) การเตรียมการ เพือ่ ฟน สภาพและธุรกิจของอาคาร (Recovery and Resilience) ลักษณะสำคัญของการดำเนินการจัดการวิกฤติ คือเปนการ ดำเนินการแบบเฉพาะกิจ หรือ Ad hoc เปนการทำงานอยาง Intelligent โดยมีทงั้ การวางแผน เตรียมการและปฏิบัติจากการวิเคราะหขอมูลและขาวสาร/ ขาวกรอง Intelligence อยางครบถวนและรอบดาน มีรูป แบบความเปน Improvisation ที่พรอมแปรเปลี่ยนไปตาม สถานการณมากกวาการทำงานตามแนวปฏิบตั มิ าตรฐาน A โดยหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรกายภาพ ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได เล็งเห็นความสำคัญจึงไดรวมกับ รวมกับ Plus Property จัดดำเนินการเสวนาเชิงวิชาการในชุดโครงการ Facility Management (FMi) โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย คณบดี คณะสถาปตยกรรมศาสตร, รศ.นอ.นายแพทยเพิ่มยศ

โกศลพันธุ รองอธิการบดีจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย ดูแล งานดานการจัดการทรัพยสิน, คุณวิชา หาญอมรรุงเรือง ผูบ ริหารฝายอาวุโสสายปฏิบตั กิ ารบริษทั สยามพารากอน ดีวอลลอปเมนท จำกัด และคุณพงษศักดิ์ นันตวรรณกุล ผูบริหารระดับสูง The Platinum Fashion Mall รวม เสวนาในหัวขอ Facility Crisis Management Panel Discussion โดยคุณพงษศักดิ์ นันตวรรณกุล ผูบริหารระดับสูง The Platinum Fashion Mall กลาววา ในสวนของ The Platinum Fashion Mall ไดอยูในสถานการณการชุมนุม มาตลอด เราไดมีการทำอะไรบาง แผนงานการประชุมที่ เราไดวางไวกบั สิง่ ทีไ่ ดเกิดขึน้ มันเปนไปอยางทีเ่ ราคิดไวหรือเปลา เพราะวิกฤติที่เกิดขึ้นเราคิดไมถึงวามันจะเกิดขึ้น ศูนยการ คาแพลตตินั่ม เปนศูนยการคา ที่คาปลีกและคาสง พื้นที่ โครงการ 1 แสน 1 หมื่นตารางเมตร มีรานคาทั้งหมด 2000 รานคา ก็ถือวามีทั้งคนและขาวของเปนจำนวนมาก ชวงที่มกี ารประกาศกระชับพื้นที่ ชวงนั้นกลุมผูชุมนุมก็เขา มาอยูใกลในตัวอาคารมากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงตอสวัสดิภาพ

และทรัพยสินของคนที่อยูในอาคาร และคนที่อาศัยอยูใน อาคาร จึงไดมีการเชิญผูที่เกี่ยวของทุกสวน เจาของโครง การมานั่งคุยกัน ในเรื่องของความเสี่ยงวาตอนนี้เรากำลัง ตองประสบกับความเสี่ยงอะไรบาง หลังจากที่ไดมีการพูดคุยกัน ทางผูที่เกี่ยวของไดเล็ง เห็นจะเห็นวาตัวอาคารโดยรอบมีกระจกคอนขางเยอะ เรา มีสถานีแกสที่อยูบริเวณริมอาคาร ซึ่งเปนจุดลอแหลมที่จะ ลอบวางระเบิดได จากสิ่งที่เราไดผานกระบวนการพูดคุย กัน เราก็นำเนื้อหาทั้งหมดมาวิเคราะหวาตัวความเสี่ยงที่วา นี้ที่จะเกิดขึ้นกับอาคารมีในระดับไหน ระดับที่ไมรุนแรงก็อาจจะเปนการขวางปาสิ่งของเขา มาในอาคาร การเขามาขโมยสิ่งของมีคาบาง การโทรศัพท ขมขูบางหรือในระดับรุนแรงขึ้นมาอีกขั้น ก็อาจจะมีการทุบ กระจก โดยรอบอาคารมีการปาระเบิดเขามาในอาคาร หลัง-

20

Re1_BN#163_p20-23_Pro2.indd 20

12/9/10 11:58:16 AM


จากเราประเมินเรือ่ งของความรุนแรงแลว เราก็มาวิเคราะห วาเราจะจัดการกับการเสี่ยงกับความรุนแรงนั้นอยางไร ซึ่ง วัตถุประสงคจริงๆ นั้นเพื่อจะรักษาชีวิตและก็จะบรรเทาทุกขไดอยางไร เราจะปองการทรัพยสินของพวกเราได อยางไร แลวก็ความเสียหายของอาคารผูประกอบการใน อาคารอีก 2,000 รายจะเปนอยางไร ที่สำคัญเราตองรักษา ความตอเนือ่ ง เมือ่ เกิดความเสียหายแลวเราจะดำเนินธุรกิจ ตอเนื่องไดไหมหากเราเจอสถานการณที่แย เราจะฟนกลับ มาในสถานการณตอไปไดอยางไร ซึ่งผลของการประชุม คือ เราจะทำอยางไรไมใหผูชุมนุมเขามาในอาคารของเรา เพราะถ า เขา มาได ค วามเสี่ย งจะอยูใ นระดับที่หนั กขึ้ นใน ทันที

คุณพงษศักดิ์ กลาวเพิ่มเติมวา สิ่งที่เราสามารถทำได ทันที คือ การหาสิ่งของมากั้นขวางบริเวณหนาอาคาร เปน การชะลอไมใหผูชุมนุมเขามาในอาคารของเราไดอยางเร็ว สวนในขั้นที่สอง เราก็จะตองไปหาวาทรัพยากรที่จำกัดใน อาคารเรามีอะไรบาง นอกจากนีไ้ ดมกี ารนำไมมาตีปด กระจก ไวชั้นหนึ่ง และเพิ่มระดับดวยการนำกระสอบทรายมากั้นไว อีกชัน้ หนึง่ ในสวนของประตู เนือ่ งจากประตูของเรามีคอ นขางเยอะ ก็นำกุญแจมา ลอกทุกประตู ถาหากมีการสลาย การชุมนุม หรือผูชุมนุมเกิดวิ่งเขามาในอาคารของเรา ให รีบล็อกไวกอนในเบื้องตน และในสวนที่ความเสี่ยงที่เรากลัว อีกเรือ่ งก็คอื ในเรือ่ งของแกส ก็คดิ กันวาจะทำยังไงทีจ่ ะอำพราง ถังแกส หรือสถานีแกสไวได ก็เอาไมปด เอากระสอบทราย ไปวางไว แตก็มีชองระบายอากาศ

หลายๆ อาคารจะมีสถานีแกสอยูทางดานหลัง และ เปนจุดที่คนจะคอนขางมองเห็น เราก็ปดเพื่อที่เขาจะไดมอง ไมเห็น สวนในเรื่องของทางกั้น ก็คิดวาไมมีปญหาอะไร เพราะหลังจากที่ผูชุมนุมไดยุติการชุมนุมแลว ทางแพลตติ นั่มเองก็จะทำเปนการถาวร เพราะทางเขาดานลานจอดรถ เปนทางที่จะเขาออกอาคารไดคอนขางงาย เนื่องจากวาที่ จอดรถของอาคารแพลตตินั่ม นั้นจะอยูดานบนของอาคาร ทางเราไดแกไขดวยการหาประตูมาปดเรียบรอย และเพื่อ ใหทางทีมรักษาความปลอดภัย ทีมงานที่อยูในอาคารเกิด ความคุนเคย เราก็ไดจัดทีมงาน จำลองการทำลูกระเบิด เอง โดยมีการจัดทำปายสัญลักษณ แลวก็วางกระจายทั่ว

BN#163_p20-23_Pro2.indd 21

ตึก พอปดหางตอนสองทุมครึ่ง ก็เริ่มวางระเบิด แลวก็ให ทางทีมรักษาความปลอดภัยชวยกันหาใหเจอ แลวรายงาน กลับมาทุกวัน ซึ่งชวงแรกๆ เราจะใหเขารูสึกวาตนเองนั้นประสบ ความสำเร็จ จึงเลือกที่วางใหหางาย โดยจะทำการวาง ใหหาเจอสัก 10 - 20 อัน ก็จะวางในจุดทีล่ บั ตามากขึน้ เรือ่ ยๆ แลวตัวสัญลักษณก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ พอเขาเริ่มหา เขาก็ จะเริ่มชิน จะเปนคนชางสังเกต พอเห็นอะไรก็จะรูสึก ให เกิดการคุนเคย เพราะไมรูจะมีการวางระเบิดหรือไม เราก็ มีการซอมในเรื่องของระบบเนื่องจากวา ที่ผานมาเราไดมี การสือ่ สารผานทางระบบออนไลน โดยทางผูบ ริหารสามารถ ดูความเคลื่อนไหวไดผาน CCTV ภายในอาคารไดทั้งหมด

ปองกันการทุบ การกระแทก มีการสั่งทำประตูมวน ทาง ประตูทางเขาทั้งหมด เพราะวาปองกันไมใหเขามาในอาคาร พรอมกันนี้มีการติดตั้ง CCTV โดยรอบอาคาร เพื่อ ปองกันกลุมผูชุมนุมเขามาอยูใกลอาคารของเรา ปองกัน การวางระเบิด เรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิง ตองเตรียมไวหาก มีการตัดไฟ มีเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันเมื่อไฟไหมอาคารจะเอา น้ำอะไรไปดับ ระบบออกแบบทุกอาคาร จะมีระบบปองกัน ไฟไหม ยิ่งตึกที่ดีไซนมานานแลววัสดุบางอยางอาจจะไมกัน ไฟ ซึ่งถาเขามาวางลูกระเบิดหรือมายิงลูกระเบิด เกิดไฟ ไหมลุกลาม ก็เนื่องจากวาทางแพลตตินั่มเอง มีคอนโดมี เนียมอยูดานบน ทำใหเรามีน้ำอยู มีสระวายน้ำ เราก็มีการ สั่งซื้อปมสูบน้ำ แลวก็วางไว 4 ทิศเผื่อเขาวางระเบิดรอบ

วัตถุประสงคจริงๆ นั้นเพื่อจะรักษาชีวิตและก็จะ บรรเทาทุกขไดอยางไร เราจะปองการทรัพยสินของ พวกเราไดอยางไร แลวก็ความเสียหายของอาคารผู ประกอบการในอาคารอีก 2,000 รายจะเปนอยางไร ที่สำคัญเราตองรักษาความตอเนื่อง เมื่อเกิดความ เสียหายแลวเราจะดำเนินธุรกิจตอเนื่องไดไหมหาก เราเจอสถานการณที่แย เราจะฟนกลับมาในสถานการณตอไปไดอยางไร ซึ่งผลของการประชุม คือเรา จะทำอยางไรไมใหผูชุมนุมเขามาในอาคารของเรา เพราะถาเขามาไดความเสี่ยงจะอยูในระดับที่หนัก ขึ้นในทันที ผานทางอินเตอรเน็ตดูความเคลื่อนไหวของอาคารวาผิด ปกติหรือไม คุณพงษศักดิ์ เลาเพิ่มเติมวา ปกติเราจะมีเจาหนาที่ อาคารอยู Fireman ของอาคารแพลตตินั่มจะมีอยูทั้งหมด 16 ทาน ก็จะแบงกันเปน 2 ผลัด ผลัดละ 8 ทาน คนที่อยู ผลัดกลางวัน เราก็ใหเขานอนคางกลางคืนที่แพลตตินั่มเลย กรณีมีเหตุฉุกเฉินจะไดชวยกันไดทัน และก็เพิ่มจำนวนทีม รักษาความปลอดภัย เพิ่มจำนวนชวงเวลา และในทุกวันๆ จะมีคนอยูในอาคารประมาณ 50 คน นอกจากนี้เราจะมี การสรุปเหตุการณประจำวันกันทุกวัน บอกกลาวลวงหนา ไวทุกวัน และจะปรับปรุงยังไง นั่นเปนสิ่งที่เราไดทำจริง และก็สั่งการเลย แตสิ่งทีตองใชเวลาในการเตรียมการ ก็มี บางอยางที่ตองจัดซื้อเรงดวน เรามีการสั่งกระจก 3 M

อาคารหรือวามายิง หรือวามาเผาเราก็ใชนำ้ จากสระวายน้ำ ไปดับไดทัน ในแพลตตินั่มมีศูนยอาหารอยูชั้น 6 ถาตองอยูหนึ่ง เดือนจะทำอยางไร ก็เลยประสานงานของรานอาหารไววา กรณีทมี่ เี หตุฉกุ เฉินจะขอใชเสบียงทีม่ อี ยู รวมรานคาประเภท สโตร ทางแพลตตินั่มก็ขอกุญแจของทางราน ชองทางที่จะ สื่อสารกับลูกคา ตองสื่อสารกันตลอดเวลา เพราะไมรูวา วันไหนจะเปดหรือปด เปดกี่โมง ปดกี่โมง วิธีการที่เราทำก็ คือ การสมัครในระบบทาง SMS แลวก็คีรเบอรมือถือของ ลูกคาทั้งหมด เบอรของพนักงานทั้งหมด เบอรของผูที่ เกี่ยวของทั้งหมดเขาไปในระบบ พอมีอะไรก็คอยสงขาว อยางเดียว

21

12/7/10 11:41:22 PM


วัสดุปูพื้น วัสดุปูพื้น CrystalFloor พื้นคริสตัลฟลอร คือ นวัตกรรมใหมที่ ไดรับการพิสูจนและยอมรับอยาง กวางขวาง ทั้งในอเมริกา และยุโรป ดวยความ แข็งแกรง คงทนเหนือกวาวัสดุเคลือบพื้นประเภท Polymer ความสวยงาม ความสะดวกในการติดตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งความงาย และประหยัดในการ บำรุงรักษา นอกจากนี้ ยังมีความคุมคาในการ ลงทุนที่มีราคาประหยัดกวาการลงทุนในวัสดุอื่น REP FLOOR CO., LTD www.repfloor.co.th

สีน้ำซุปเปอรอะครีลิค ปามมาสติก ปามอะครีลิคชิลด สีคุณภาพเกรด ซุปเปอรพรีเมี่ยม สีน้ำซุปเปอรอะครีลิค โพลิเมอร 100% สำหรับภายนอกและภายใน - ชนิดกึ่งเงา (Semi-Gloss) และเรียบเนียน (Sheen) บริษัท บริติช เพนทส จำกัด

วอลลเปเปอร

วอลลเปเปอร ดูราวอลล เปนผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้น เองภายในประเทศ มีอยูด ว ยกัน 2 ชนิด คือชนิดไวนิล และ ชนิดโฟม มีขนาดหนากวาง 0.53 เมตร ความ ยาว 10.05 เมตร มีลวดลายและสีสนั มากมาย สามารถ เช็ดทำความสะอาดได เหมาะสำหรับปูผนังทุกประเภท เชน บานพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน ลักษณะพิเศษ และ คุณสมบัติเดน ของวอลลเปเปอร ดูราวอลล ทำความสะอาดและ เช็ดถูได มีคุณสมบัติดูดซับเสียง น้ำหนักเบา ผิว สัมผัสออนนุม ทนทานไมยับไมขาดงาย ติดตั้งได สะดวก งาย ไมมีกลิ่นแรงของสารเคมีเหมือนการ ทาสี มีลายนูนจึงยืดหยุนตอการจับตอง ลวดลายสีสันมากมาย บริษัท ดูราฟลอร จำกัด www.duraflor.co.th

เครือ่ งยิงตะปูดว ยแกส GX100 เครื่องยิงตะปูดวยแกส GX100 ใชสำหรับการยึด ชิ้นงานกับคอนกรีต เหล็ก อิฐ โดยเฉพาะงาน ภายในอาคาร งานตกแตงภายใน ใชระบบยิงตะปู ดวยแกสจาก ไมตองชารจแบตเตอรี เปนระบบที่ เหมาะสมที่สุดสำหรับงานตกแตงภายใน ซึ่งจะให ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการยึดชิน้ งานกับคอนกรีต แข็ง-มาตรฐาน ใหม-เกา และเหล็ก ใชงานได โดย ไมตอ งกังวลเรือ่ งการชารจแบตเตอรี แถบตะปูบรรจุ ตะปูความยาวตั้งแต 14-39 มม เพื่อใหเหมาะและ ครอบคลุมกับงาน ไมตองประจุแบตเตอรี ใชงาน ไดกวาง มีขนาดตะปูใหเลือกใชมากมาย ใชงานงาย ถอดประกอบแมกกาซีนเพือ่ ทำความสะอาดงายดาย รวดเร็ว สามารถยึดชิ้นงานไดมากสุด 1000 จุด ตอชั่งโมง บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด) จำกัด www.hilti.co.th

สีทาไฟเบอรซีเมนต

เครื่องไลยุง

สีทาไฟเบอรซีเมนต โรเธนเบิรก ผลิตจากสีน้ำ อะครีลิคแท 100% และผงสีคุณภาพสูงเทคโนโลยี ใหมจากเยอรมัน พัฒนาเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ ไฟเบอรซเี มนตทกุ ชนิด ไมวา จะเปนไมฝา ระแนง รัว้ และไฟเบอรซเี มนตบอรดตางๆ ใหการยึดเกาะดีเยีย่ ม ฟลมสีมีความเงางามคงทนตอสภาวะอากาศไดเปน อยางดี ปกปองพืน้ ผิวจากรังสี UV (UV-Resistance) มีสารปองกันเชื้อราและตะไครน้ำ ไมผสมสารปรอท และสารตะกั่ว จึงมั่นใจได ในความปลอดภัย มีทั้ง ชนิดทึบแสงและโปรงแสง โดยชนิดทึบแสงใหการ ปกปดพื้นผิวไดดีเยี่ยม สวนชนิดโปรงแสงใหความ รูสึกเปนธรรมชาติเหมือนลายไมจริง

เครือ่ งไลยงุ ประกันถึง 1 เอเคอร POWER SOURCE Self - powered ระบบพลังงานลูกผสมประกอบ ดวยโมดูลเทอรโมและแบตเตอรี่, โพรเพนเพื่อสราง CO2 เพิ่มเติม ATTRACTANT Octenol ถัง โพรเพนเติมหมึกซอมบำรุงและเปลีย่ นตลับ attractant ทุก 30 วัน สุทธิ Empty ตามตองการ จำกัด หนึ่ง ปรับประกัน Smart Technology ปดอัตโนมัติ 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมงตามลำดับระหวางกลางวันและ กลางคืนตามโหมด 1, 2, 3 และ 4 นอกจากนี้ เครื่องจะปดโดยอัตโนมัติหากอุณหภูมิต่ำกวา 10 oc

บริษัท โรเธนเบิรก จำกัด www.rothenburggroup.com

บริษัท วีนัสเทคโนโลยี่ จำกัด www.panscience.co.th

ผนังไม ไผ

อุปกรณตรวจจับควันไฟ

ผนังไม ไผ ผลิตจากไม ไผทงั้ ลำนำมาคลีอ่ อก แลวอัด ประสานกันเปนแผนขัดเรียบแข็งแรง อัดบนไมอัด หรือซีเมนตบอรด จะเปนลายนูนของไม ไผ ใชเปน ผนังภายนอกหรือภายใน เปนฝาเพดาน อัดน้ำยา กันมอดกันเชื้อรา ใชทนทานนานมาก ใชตกแตง ผนังอาคาร ทำเปนฝาเพดาน หรือกรุเฟอรนิเจอร ไดหลายรูปแบบ ทนกวาไมลามิเนททัว่ ไปหลายเทาตัว ไมดูดซับความชื้น เช็ดถูทำความสะอาดงาย ขนาด กวาง 120 ซม. ยาว 240ซม. หนา10 มม.

อุปกรณตรวจจับควันไฟพานาโซนิคขอนำเสนอสิน คานวัตกรรมใหม Voice Alarm เครื่องตรวจจับ ควันไฟพรอมระบบเตือนภัยในตัว เหมาะสำหรับใช ติดตั้งงานบานทั่วไป สะดวกในการติดตั้ง ไมตอง โยงสายไฟใหยุงยาก เนื่องจากใชงานดวยแบตเตอรี่ สงสัญญาณเตือนเปนคำพูดเมื่อเกิดไฟไหม

Pimtha co., Ltd www.thailandbamboo.com

พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิรคส เซลส (ประเทศไทย) จำกัด www.pewsth.panasonic.co.th

22

BN#163_p20-23_Pro2.indd 22

12/7/10 11:41:32 PM


สี โฮมชีล (Home Shield) สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

กาวติดกระเบื้อง-เซรามิค B271

สีน้ำอะครีลิคแท 100% โฮมชีล ชนิดทาภายใน ภายนอก มีคุณสมบัติทนตอแสง UV และสภาพ ดินฟาอากาศในเขตรอนไดดีเยี่ยม มีทั้งชนิดเงา และกึ่งเงา เช็ดทำความสะอาดไดงาย พรอมดวย การพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ท ำให มี คุ ณ สมบั ติ โ ดดเด น อีกหลายประการ “ทนนานนับ 10 ป”

กาวติดกระเบื้อง-เซรามิค เปนกาวพรอมใชงาน เนื้อ ครีมขนสีขาว เหมาะสำหรับงานปูโมเสค-กระเบื้อง เซรามิค ไม ยิปซั่ม ผนังเบา ติดแนน แหงเร็ว ไม ไหลยอย ใชงานสะดวก (สามารถลางกาวออกดวย น้ำกรณีที่กาวยังไมแหงสนิท) ไมมีกลิ่นเหม็นฉุน

มอก.2321-2549

บริษัท เครโดอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2398-0131-3 โทรสาร 0-2398-7609 www.cicpaint.com

R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

ไมเรดิไพน ไมจริง ปลวกไมกิน ไมผุ ไมจริงจากปาปลูกผานการอบแหง และกระบวนการถนอม รักษาเนือ้ ไม ใหมคี วามทนทานตอการใชงานภายนอกอาคาร ทีต่ อ งเผชิญกับสภาวะแดด, ฝน อยางหนัก ดวยกรรมวิธี และเทคโนโลยีจากนิวซีแลนด ตามมาตรฐาน ISO 9002 มีหลายเกรดเพือ่ การนำไปใชงานทีเ่ หมาะสม ตัง้ แตการนำ ไปใชงานทั่วไป, ปกดิน, แชน้ำ หรือแชอยูในทะเล โดย ไมมีปญ  หา เรือ่ งปลวก หรือผุ จากการใชงาน รับประกัน ปญหาเรือ่ ง ปลวก ผุ นานถึง 25 ป เหมาะสำหรับงาน ภายนอกอาคารทุกชนิด เชน งานพื้นไมเรดิไพนรอบสระ วายน้ำ, พื้นระเบียงไมเรดิไพน, ซุมไมเรดิไพน, ประตูไม เรดิไพน, รั้วไมเรดิไพน และบานไมเรดิไพน (จำหนาย และบริการออกแบบพรอมติดตั้ง)

หางหุนสวนจำกัด เรียว พลัส วัน เด็ดคอรเรชั่น 0-2923-3369, 0-2923-3363, 08-1345-8870 www.realplusone.co.th

พื้นไวนิลถักทอ

พื้นไวนิลถักทอ Bolon นำเขาจากประเทศสวีเดน เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากเสนไวนิลนำมาถักทอและ บีบอัดดวยความรอนสูงโดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ ทันสมัย มีรปู แบบและสีสนั ทีห่ ลากหลาย การออกแบบ ลวดลายโดยการใช แ รงบั น ดาลใจจากธรรมชาติ ใหดูมีมิติ สวยงาม เพื่อรองรับทุกงานออกแบบ เชน รุน Botanic Lotus ที่นำสีสันจากธรรมชาติมาใช โดยการถักทอผสมผสานระหวางสีตางๆ สลับกันไป อาทิ สีเหลือง สีเขียว สีเทา และสีเบจ เปนตน มี ทั้งแบบมวน และแผน โดยขนาดมวนมาตรฐานมี ความยาว 25 เมตร หนากวาง 2 เมตร และแบบ แผนมีขนาด 50x50 เซนติเมตร ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ ใชน้ำมันพืชเปนสวนประกอบในการผลิต จึงเหมาะ กับการใชงานในอาคารเขียว หรืออาคารที่คำนึงตอ ผูอยูอาศัยและสิ่งแวดลอมอีกดวย www.bolon.com

เครื่องพนปูนฉาบ G4

เครื่องปาดปูนฉาบ S1

G4

S1

ลดเวลา, ลดแรงงาน, ลดการสูญเสียของปูนที่ตกหลน ลดขั้นตอนการผสมโดยไมตองใช โม, แกปญหาผิวเปนคลื่น คุณภาพดีสม่ำเสมอ

บริษัท เชงเกอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Tel. 02-938-5811-3 www.sun12.com

23

Re1_BN#163_p23_Pro2.indd 23

12/8/10 10:01:07 PM


ST. Louis Grand Tèrrace

(A&A) ‘Architects & Associates’ เนนใชวัสดุคุณภาพ สรางสรรคผลงานตอบโจทยลูกคา

คุณนิเวศน วะสีนนท Executive Director (A&A) Architects & Associates Co., Ltd. กลาววา บริษัทฯ เปดดำเนินการทางดานนี้มาเปนเวลากวา 20 ป ทั้งนี้หาก จะกลาวกันจริงๆ บริษัทฯ ของเราเกิดมาจากการทำอาคาร สูงเปนหลัก โดยจะเปนในลักษณะของงานโปรเจ็กตที่เปน อาคารสูง อาคารขนาดใหญ รวมไปถึงอาคารคอมเพล็กซเกือบ ทั้งหมด นอกจากนั้นก็จะมีงานในสวนของคอนโดมิเนียม

ขนาด 30-40 ชั้น โดยงานสวนมากที่รับทำนั้นจะเปนใน สวนของภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ซึ่งหากมองยอน ไปเมื่อครั้งกอตั้งบริษัทฯ เราไมเคยมีความคิดวาจะรับงาน ในสวนของภาครัฐหรือภาครัฐวิสาหกิจ เนื่องดวยบุคลิกใน การทำงานของพวกเรากับงานทางดานราชการจะดูไมคอย ตรงกันสักเทาไหร โดยในชวงแรกเราจะเนนจับงานในสวน ของภาคเอกชนมาโดยตลอด จนมาในระยะหลังจึงหันมารับ งานประเภทของรัฐวิสาหกิจเพิ่มมากขึ้น โดยโปรเจ็กตที่ทำบอยๆ จะเปนงานในสวนของการบินไทย การไฟฟาสวนภูมภิ าค และในปจจุบนั โปรเจ็กตลา สุด ที่ทางบริษัทฯ กำลังทำอยูก็จะเปนในสวนของการไฟฟา นครหลวง, Ivy River Condominium, Colgate Palmolive Loft Office, Sathorn Vista Marriott Executive Apartment, Suvarnbhumi, Honda Automobile Boutique Garage และ The Private Condominium Phuket ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปที่ดำเนินธุรกิจอยูใน วงการออกแบบ บริษัทฯ ของเรามี โครงการตางๆ เกิดขึ้น มาอยางมากมายทีส่ รางชือ่ เสียงใหกบั เรา แตมาในยุคปจจุบนั การทำงานของเราเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยคอนขางที่จะเลือก รับงานมากขึ้น เนื่องดวยในตอนนี้ผูที่ประกอบวิชาชีพทาง ดานการออกแบบรวมไปถึงสถาปนิกเริ่มมีเพิ่มขึ้น จึงทำให ทางเจาของโครงการมี โอกาสที่จะเลือกใชบริการผูออกแบบ รายอื่นๆ ไดมากขึ้น แตกระนั้นบรรดานักออกแบบตางก็มี สิทธิที่จะเลือกทำงานกับทางเจาของโครงการที่พูดคุยแลว สามารถทำงานไปดวยกันไดเชนกัน ซึ่งในสวนของเราก็ ไม ไดเลือกวาจะตองรับเฉพาะงานที่มีมูลคาสูง เรารับทั้งงาน

เล็กและงานใหญ โดยจะเนนรับงานทีม่ คี ณ ุ ภาพ เพราะบริษทั ของเราคอนขางที่จะเนนทำงานคุณภาพ โดยคำนึงถึงงบประมาณของลูกคาเปนสำคัญ ทั้งนี้หากตัวดีไซนเนอร ไมสามารถควบคุมงบประมาณ ได มันก็จะกลายมาเปนปญหาหลักกับทางเจาของโครงการ ดังนัน้ ทางบริษทั ฯ จึงใหความสำคัญในเรือ่ งของงบประมาณ และเรื่องการประหยัด โดยเนนใชสเปกที่เหมาะสมกับโครงการนั้นๆ รวมไปถึงการใชวัสดุที่ดีที่เมื่อทำการลงทุนไปแลว สามารถที่จะใชงานได ในระยะยาว ที่สำคัญอีกประการเรา ตองใชสมองในการดีไซนและจิตวิญญาณของตัวนักออกแบบ ใสลงไปในงานที่ทำการออกแบบใหมันเต็มที่ เพื่อใหงานที่ สรางสรรคออกมานัน้ เปนสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ สำหรับลูกคา ซึง่ เมือ่ งาน ออกมาดี ทางเจาของโครงการก็จะไดงานที่ดีและสามารถ ขายงานไดเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงทำใหทางบริษัทมีชื่อเสียง กับโครงการที่ทำนั้นตามไปดวย ดังนั้นการเลือกทำงานจะ เนนทำงานกับนักลงทุนที่เมื่อพูดคุยกันแลวเกิดความเขาใจ ไปทิศทางเดียวกันได นอกจากโครงการอาคารสู ง ที่ ถื อ เป น งานหลั ก ของ บริษัทฯ เราก็เคยมี โอกาสออกแบบงานบานและงานที่อยู

Goverment Center Bangkok

24

BN#163_p24-25_Pro2.indd 24

12/8/10 12:14:32 AM


อาศัยในแนวราบเหมือนกัน แตก็อาจจะไมมากหากเทียบกับ ระยะเวลาตลอด 20 ปที่ผานมา เราสรางที่พักอาศัยไปแลว ไมเกิน 20 หลัง ทั้งนี้เนื่องจากที่พักอาศัยเปนงานที่มีความ ละเอียดออน มันเปนการสัมผัสกันระหวางตัวดีไซนเนอรกับ เจาของบาน ซึ่งหากมันสามารถจูนกันไดลงตัวมันก็สามารถ ที่จะรวมงานและสรางสรรคผลงานไดตามความตองการ ของลูกคา ซึ่งจากประสบการณที่ผานมาทำใหเราคิดวาใน อนาคตทีอ่ ยูอ าศัยภายในเมืองประเภทบานจัดสรรนาจะหมด ไปแลวกลายมาเปนทาวนโฮมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเปนในลักษณะ ของคอนโดแนวราบเพิม่ มากขึน้ ซึง่ จะทำใหคณ ุ ภาพชีวติ ของ ผูอยูอาศัยดีขึ้น ทั้งนี้ ในปจจุบันก็จะเห็นบางแลววาตึกแถว สวนใหญจะหายไปและกลายมาเปนศูนยการคาขนาดเล็ก เพิ่มมากขึ้น

Ivy River Condominium

สรางงานคุณภาพ ดี ไซนทันสมัยเทียบชั้น ตางชาติ สำหรับในปจจุบันจะเห็นไดวาเรามีแหลงขอมูลตางๆ ที่ สามารถคนควาหาขอมูลไดอยางมากมาย จึงทำใหนักออกแบบมีความเขาใจในเรื่องความเปนอยูของมนุษย ใน เมืองที่มีความตองการคุณภาพของที่อยูอาศัยเพิ่มขึ้น ดวย ปจจัยเหลานี้จึงทำใหนักออกแบบหันมาแขงขันกันในเรื่อง ของดีไซน รูปแบบ และคอนเซ็ปตของงานมากขึ้น ซึ่งทำให บรรดาสถาปนิกเหนื่อยเพิ่มขึ้นแตก็จะมีความสนุกในการใช วัสดุชนิดใหมๆ มากขึ้นตามไปดวย ซึ่งเราคิดวาอีกไมเกิน 10 ปขางหนา งานสถาปตยกรรมในเมืองอยางกรุงเทพฯ จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงซึ่ ง อาจจะเป น ในรู ป แบบของงาน โมเดิรนมากขึ้น ลวดลายตางๆ ที่นำมาใชประกอบก็จะลด นอยลงไป ที่สำคัญรูปแบบของงานสถาปตยกรรมก็จะเนน ใหมีการดีไซนที่สวยงามมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกสิ่งที่สราง ขึ้นมานั้นเปนเม็ดเงินที่ลงทุนของเจาของโครงการ ทั้งนี้หาก เราดีไซนผิดที่ผิดทางมันก็จะสูญเสียไปโดยไมเกิดประโยชน ซึ่งอาจจะทำใหทางเจาของโครงการตองมีการลงทุนที่เพิ่ม มากขึ้น แตในทางกลับกันราคาขายยังคงเทาเดิมอยู ใน ชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทฯ จะเนนรับงานที่มีขนาดโครงการ ที่เล็กลง ทั้งนี้ก็เพื่อสรางใหงานมีคุณภาพมากขึ้น เพราะโครงการขนาดเล็กเปนโครงการที่มีสเกลที่นาทำและสามารถ ออกแบบใหมีคุณภาพที่ดีได ที่สำคัญนักออกแบบก็อยากจะ มีตึกสวยๆ ที่สามารถสูกับนักออกแบบตางชาติได ซึ่งหาก เปนในสวนของตึกขนาดใหญก็มักจะมีขอจำกัดในเรื่องของ งบประมาณ พื้นที่การใชสอย รวมไปถึงระยะเวลาในการ ทำงานที่ตองใชเวลาในการกอสรางมากกวาการกอสราง อาคารเล็ก ซึ่งหากจะพูดถึงเรื่องของงานดีไซนและแนว ความคิดของสถาปนิกทั้งโลก ตองบอกวาแนวคิดไมตางกัน สามารถทำไดเหมือนกันหมด เพราะสถาปนิกทุกที่เรียนมา เหมือนกันใชหนังสือและตำราเรียนเหมือนกัน เพียงแตใน บานเราไมมีอาคารที่ดูสวยเกแปลกตาเหมือนตางประเทศ ก็เพราะวาสถาปนิกไทยไมคอ ยไดรบั โอกาสใหทำการออกแบบ ซึ่งอาจเปนเพราะวาพวกเรายังไมมีความแกรงพอที่จะโนม นาวใหทางเจาของโครงการตัดสินใจใหเราเปนผูออกแบบ อีกประการ คนไทยโดยสวนใหญมักจะเชื่อสถาปนิกจาก ตางชาติมากกวานัน้ เปนเพราะวาสถาปนิกตางชาติมีโอกาส ไดทดลองทำไดทดลองออกแบบและสรางมากอน ซึ่งมัน

BN#163_p24-25_Pro2.indd 25

ทำใหเขามีประสบการณ ในดานนั้นมากกวาสถาปนิกของ เรา สำหรับกระแส Green Building ที่ปจจุบันกำลังไดรับ ความนิยมอยูในขณะนี้ ตองบอกวามันเปนเหมือนกับยาสามัญ ประจำบาน คือจะสรางอะไรในตอนนี้ก็ตอ งทำใหเปนกรีน แตจะอยูในระดับใดก็คอยวากัน ทั้งนี้ตัวจักรที่สำคัญก็คือ บรรดาสถาปนิกที่จะนำวิชาที่ ไดเรียนรูมาสรางอาคารให เปนอาคารเขียว ทั้งนี้ ในอนาคตก็คิดวาเรื่องเหลานี้มันเปน สิ่งจำเปนที่ตองทำ ซึ่งหากในอนาคตคาไฟฟา คาน้ำประปา มีการปรับตัวสูงขึ้น อาคารเขียวก็จะไดรับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถชวยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน จึง ทำให ในอนาคตอาคารทุกหลังจะตองมุงมาที่อาคารเขียว หรืออาคารประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น เพราะมันสามารถ เห็นผลไดจริงๆ ในแงของการใชพลังงานที่มีปริมาณลดลง นั่นเอง ซึ่งเราคิดวากระแสกรีนตอไปจะออกมาในลักษณะ ของเทศบัญญัติ ที่ทุกคนตองคิดและไมสามารถที่จะขาม ผานเรื่องเหลานี้ ไปได นอกจากนั้นยังสงผลใหเด็กรุนใหมคิดไดวาอาคารที่ ดีไซนออกมานั้นตองเปนอาคารประหยัดพลังงาน หลังจาก นั้นก็คอยไปเนนในเรื่องการแขงขันวาจะทำอยางไรใหมันดูดี ดูสวยงามถูกใจเจาของโครงการมากทีส่ ดุ ตรงนีเ้ ราพยายาม ที่จะใหพนักงานของบริษัทฯ หาความรูเกี่ยวกับเรื่องกรีน เพิ่มมากขึ้น เพราะถาหากเราไมหาความรู ใหมๆ เพิ่มเติม มันก็คงไมตางอะไรกับหนังสือที่ปดตาย ซึ่งหากเราไมหา ขอมูลเพิ่มเติมอีกไมนานก็คงจะไมทันกระแสที่ โลกกำลังเปน อยู เพราะตอไปในอนาคตการดีไซนมันจะเหมือนกันหมดทั่ว โลก เพียงแคสรางกันคนละที่เทานั้น ซึ่งวิธีการดีไซนมันจะ ออกมาเหมือนกันเพราะถูกคิดออกมาจากทฤษฎีเดียวกัน ดังนั้นจึงไมมีความแตกตางอะไรมากนัก แตจะแตกตางกัน ในเรื่องของความคิดที่สถาปนิกแตละคนจะถายทอดออกมา เปนผลงานนั่นเอง อลูมิเนียมคอมโพสิท วัสดุคุณภาพที่มาพรอม ความคงทนและสวยงาม ในดานวัสดุสำคัญที่บริษัทฯ เลือกใชและถือเปนกระแส ที่กำลังนิยมอยูในตอนนี้ จะเปนในสวนของแผนอลูมิเนียม คอมโพสิท ของบริษัท เมทอลแฟบ จำกัด โดยเปนวัสดุที่ใช สำหรับงานกรุผนังภายนอก โดยทางบริษัทฯ มีการนำมาใช ทดแทนสีและแทนคอนกรีตในการออกแบบโครงการตางๆ ใหแกลูกคา ทั้งนี้แมวัสดุประเภทนี้จะยังมีราคาที่สูงอยูมาก เมือ่ เปรียบเทียบกับสีทาผนัง แตดว ยคุณภาพและความคงทน ที่มีอายุการใชงานนาน 7-10 ป มันสามารถการันตีไดวา

วัสดุประเภทนี้สามารถเขามาตอบโจทยลูกคาไดอยางลงตัว แตทงั้ นีห้ ากมองไปทีภ่ าพรวมของแตละโครงการก็จะเห็นไดวา แผนอลูมิเนียมคอมโพสิทมีการนำมาใช ในโครงการตางๆ เพียงแค 5-10% เทานั้น ซึ่งถือวาเปนปริมาณที่นอยเมื่อ เทียบกับปริมาณการใชวัสดุอื่นๆ ดังนั้นหากมองภาพรวมในเรื่องของคุณภาพและความ คงทนแข็งแรง รวมไปถึงอายุของการใชงานทีม่ มี ากกวาการ ทาสีอาคารแบบเดิมๆ ทำไมทางเจาของโครงการถึงจะไม เลือกใชวสั ดุประเภทนี้ ซึง่ เหตุผลสำคัญทีท่ ำใหแผนอลูมเิ นียม คอมโพสิทมีความไดเปรียบก็จะเปนในเรื่องของความเรียบ รวมไปถึงสามารถดีไซน ไดตามความตองการของลูกคามาก กวาการใชวัสดุประเภทอื่น นอกจากนั้นขอผิดพลาดที่จะ เกิดขึน้ ก็มนี อ ยกวาสี เพราะเราสามารถควบคุมคุณภาพของ ชิน้ งานจากโรงงานได เพราะฉะนัน้ ในอนาคตแผนอลูมเิ นียมคอมโพสิทจะสามารถเติบโตในตลาดเพิ่มขึ้นอยางแนนอน เนื่องจากตอไปการกอสรางหรือการออกแบบอาคารจะเนน การดีไซนเพิ่มขึ้นดังนั้นแผนอลูมิเนียมคอมโพสิทจึงสามารถ ตอบโจทยความตองการเรื่องงานดีไซน ไดเปนอยางดี

Colgate Palmolive Loft Office

ในดานของความแตกตางในตัวสินคาเมื่อเปรียบเทียบ สินคาของทางเมทอลแฟบกับสินคายี่หออื่น ตรงนี้ตองบอก วาเมทอลแฟบมีความไดเปรียบจากสินคายี่หออื่นๆ ตรงที่มี โรงงานที่สามารถผลิตสินคาไดเอง ทั้งนี้ ในอนาคตเรื่องของ คุณภาพและมาตรฐานสินคาจะเขามาเปนประเด็นสำคัญใน การตัดสินใจเลือกใชสินคา ดวยเหตุผลเหลานี้จึงทำใหแผน อลูมิเนียมคอมโพสิทของทางเมทอลแฟบมีความไดเปรียบ กวาสินคายี่หออื่น นอกจากนั้นอีกประการที่ถือวาเปนความ ได เ ปรี ย บของทางเมทอลแฟบก็ คื อ ในเรื่ อ งของการให บริการและการรันตีคุณภาพสินคา รวมไปถึงการเอาใจใส และใหความสำคัญในการติดตามงาน ทั้งหมดนี้ถือวาทาง เมทอลแฟบมีความไดเปรียบที่สามารถการันตีคุณภาพในตัว สินคาและการใหบริการไดเปนอยางดี

Honda Automobile Boutique Garage

พื้นที่ โฆษณา สนับสนุนคอลัมน โดย บริษัทเมทอลแฟบ จำกัด

25

12/8/10 12:14:39 AM


ประกวดราคา จางเหมากอสราง การประปานครหลวง มีความประสงคประกวดราคางานจางกอสราง วางทอประปา และงานที่เกี่ยวของ ดานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง ความยาวประมาณ 4,764 เมตร จำนวน 3 เสนทาง ในหมูบานฉัตรเพชรและ ซอยขางหมูบานแสงระวี ถนนหนามแดง และซอยลาซาล 29 ถนนสุขุมวิท 105 (ราคากลาง 9,198,594 บาท) คาแบบ 4,500 บาท ยื่นเอกสาร 24 ธันวาคม 2553 เวลา 13.30 – 14.00 น. * ตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางฯ โดยมี ห นั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลที่ ท าง ราชการออกให ไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นเอกสาร ประกวดราคา * ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน ของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ และไมเปนผูถูกแจงการ จำกั ด สิ ท ธิ์ ก ารซื้ อ เอกสารสอบราคา/ประกวดราคาทุ ก ประเภทของการประปานครหลวง * ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูกระทำการอันเปนการ ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม * ตองไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ ปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น * ตองเปนผูที่ผานการจดทะเบียนการกอสรางวางทอ ประธาน หรืองานกอสรางวางทอจายน้ำ ของการประปานครหลวง และมีวงเงินขีดความสามารถในการรับงานคง เหลือ ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ไมนอยกวาราคา กลาง ติดตอที่ ฝายจัดหาและพัสดุ ชั้น 4 หอง 408 ที่ทำการ สำนักงานใหญ การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2504-0187 ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง การไฟฟาสวนภูมภิ าค มีความประสงคประกวดราคางานจางเหมาปรับปรุง ที่ดินเพิ่มเติม กอสรางอาคารสำนักงาน โรงเก็บมิเตอร อาคารอยูเวรแกกระแสไฟฟาขัดของ เสาธง รั้ว-ประตู ปายชื่อ ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บอพัก ที่ กฟส. อ.บานลาด จ.เพชรบุรี คาแบบ 10,000 บาท ยื่นเอกสาร 21 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร.0-2590-5665 ประกวดราคา จางเหมากอสราง กรมพัฒนาพลัง-

งานทดแทนและอนุรักษ พลังงานกระทรวงพลังงาน มี ความประสงคประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารโรงไฟฟาระบบสงน้ำและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมสวน

ประกอบอืน่ ๆ (โครงการไฟฟาพลังน้ำหวยประทาว) โครงการ ขยายกำลังผลิตไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 27,483,693.12 บาท) คาแบบ 10,000บาท ยื่นเอกสาร 20 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00-11.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กลุมงานการคลังชั้น 3 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเชิงสะพานกษัติรยศึก ยศเส ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. โทร. 0-2223-0021-9 ตอ 1329

ประกวดราคา จางทำความสะอาด องคการขนสง

มวลชนกรุงเทพ มีความประสงคเรียกประกวดราคาวาจาง เหมาทำความสะอาดเขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 9 อัตรา คาแบบ 300 บาท ยื่นเอกสาร 23 ธันวาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กลุมงานจัดซื้อ สำนักบริการและจัดซื้อ องคการ ขนสงมวลชนกรุงเทพ ชั้น 2 โทร. 0-2246-0974

นิกสครั้งนี้ ติดตอที่ งานจัดซื้อและพัสดุ ฝายบริหารทั่วไป สำนักงาน ทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร โทร. 0-5669-7217

ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟาสวนภูมิภาค มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสรางสวิตซเกียรระบบ 115 เควี เพิม่ เติมทีส่ ถานีบางกระสัน และบางประหันตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือไดของระบบ ไฟฟา ระยะที่ 2 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคาเริ่มตน 23,599,700 บาท) คาแบบ 10,700 บาท ยื่นเอกสาร 21 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. * ตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ำกวา 4,719,940 บาท * ในชวง 10 ปที่ผานมา ตองเคยเปนคูสัญญากับ หนวยงาน/องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน เอกชนทีเ่ ปนนิตบิ คุ คล มีผลงานการออกแบบ จัดหา กอสราง และติดตั้ง สถานีไฟฟาในระดับแรงดันไมต่ำกวา 115 เควี แลวเสร็จจำนวนไมนอยกวา 1 สถานี ซึ่งจะตองประกอบ ดวย อุปกรณปองกันระบบ 115 เควี, สวิตซเกียรระบบ 22 หรือ 33 เควี, หมอแปลงไฟฟากำลังพิกัดแรงดันไมต่ำ กวา 115 เควี ขนาดไมตำ่ กวา 25 MVA และระบบควบคุม สถานีฯ ดวยคอมพิวเตอร โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน และสำเนาสัญญาที่แสดงวาเปนคูสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ กรณีเคยเปนผูรวมคาของกลุมผูเขารวมคาอื่น และมี ผลงานการออกแบบกอสรางและติดตัง้ สถานีไฟฟาดังกลาว สามารถนำผลงานที่ ไดรบั การรับรองโดยชัดเจนจากคูส ญ ั ญา เดิมวาเปนผูออกแบบกอสรางและติดตั้งงานดังกลาวจริง ไปใชแสดงเปนผลงานเพื่อยื่นเอกสารได โดยแนบสำเนา หนังสือรับรองพรอมสำเนาสัญญาดังกลาวขางตน * ตองมีวิศวกร ตามพระราชบัญญติวิศวกร พ.ศ.2542 พรอมหลักฐานและหนังสือรับรอวาเผ็นผูออกแบบ และ ควบคุมงานกอสราง ตามประกวดราคาจางนี้ * ตองแสดงรายละเอียดประวัติผูบริหารและทีมงาน กอสราง โดยตองมีผูจัดการโครงการซึ่งเปนผูมีประสบการณ ในการบริหารงานโครงการกอสรางสถานีไฟฟาใน ระดับแรงดันไมต่ำกวา 115 เควี ไมนอยกวา 1 สถานีมา กอน พรอมแสดงรายการเครือ่ งจักร,เครือ่ งมือทีอ่ ยูในความ ครอบครองของผูเสนอราคา สามารถใชปฏิบัติงานไดทันที เมื่อสัญญาจางมีผลบังคับใช พรอมสำเนาหลักฐานมีการใช กรรมสิทธิ์หรือเชา หรือเชาซื้อ ติดตอที่ กองการเงิน อาคาร 1 ชัน้ 1 การไฟฟาสวนภูมภิ าค (กฟภ.) ถ.งามวงศวาน เขตจตุจักร กทม. โทร. 0-2590-5324

ประกวดราคา จางเหมาโครงการ สำนักงานทางหลวง ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานทางหลวง

ชนบทจังหวัดพิจิตร มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง เหมาโครงการยกระดับมาตรฐานทาง จำนวน 15 โครงการๆ ละ 1 สัญญา ยื่นเอกสาร 22 ธันวาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอ-

ชนบทจังหวัดพิจิตร มีความประสงคเรียกประกวดราคา จางเหมากอสรางถนนสาย บ.เขาบอ-เขาพระ ม.7 ต.เขาทราย อ.ทับคลอ (ราคากลาง 1,992,000 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 29 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

26

BN#163_p26-27_Pro2.indd 26

12/8/10 12:17:32 AM


ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็ก- และไดแจงเวียนชื่อแลว ทรอนิกสครั้งนี้ * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ติดตอที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจติ ร ถ.ฆะมัง- ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ โพธิ์ประทับชาง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร ใหสละสิทธิ์ความคุม กันเชนวานั้น โทร. 0-5669-7217 * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานทางหลวง ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ชนบทจังหวัดพิจิตร มีความประสงคเรียกประกวดราคา * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน จางเหมากอสรางถนนสาย บ.หนองโสน – บ.ไดวน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน (ราคากลาง 1,956,700 บาท) ทรอนิกสครั้งนี้ คาแบบ 1,000 บาท ติดตอที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจิตร ถ.ฆะมังยื่นเอกสาร 29 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. โพธิ์ประทับชาง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร โทร. 0-5669-7217 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานทางหลวง ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ ชนบทจังหวัดพิจิตร มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง และไดแจงเวียนชื่อแลว เหมากอสรางถนนสายซอยแสนสุขพัฒนา ม.4 ต.หนอง * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ พะยอม อ.ตะพานหิน (ราคากลาง 1 ลานบาท) ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ คาแบบ 1,000 บาท ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น ยื่นเอกสาร 29 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา * เปนนิติบุคคล กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน ประกาศ * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน และไดแจงเวียนชื่อแลว ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็ก- * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ทรอนิกสครั้งนี้ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ติดตอที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจติ ร ถ.ฆะมัง- ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น โพธิ์ประทับชาง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา โทร. 0-5669-7217 กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานทางหลวง * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ชนบทจังหวัดพิจิตร มีความประสงคเรียกประกวดราคา ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กจางเหมากอสรางถนน บ.หนองคูณ – บ.ทุง นอย ต.คลองคูณ ทรอนิกสครั้งนี้ อ.ตะพานหิน (ราคากลาง 1,523,000 บาท) ติดตอที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจติ ร ถนนฆะมังคาแบบ 1,000 บาท โพธิ์ประทับชาง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร โทร. 0-5669-7217 ยื่นเอกสาร 29 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. * เปนนิติบุคคล ประกวดราคา จางเหมากอสราง จังหวัดสุราษฎรธานี * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ มีคามประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงหอผู ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ ปวยกุมารเวชกรรม 2, 3 และหอผูปวย NICU อาคารผู และไดแจงเวียนชื่อแลว ปวยใน 4 ชั้น ร.พ.สุราษฎรธานี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ (ราคากลาง 5,484,000 บาท) ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ คาแบบ 1,000 บาท ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น ยื่นเอกสาร 21 ธันวาคม 2553 * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา * เปนนิติบุคคล กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน และไดแจงเวียนชื่อแลว ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็ก* ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ทรอนิกสครั้งนี้ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ติดตอที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจติ ร ถ.ฆะมัง- ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น โพธิ์ประทับชาง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา โทร. 0-5669-7217 กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานทางหลวง * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ชนบทจังหวัดพิจิตร มีความประสงคเรียกประกวดราคา ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กจางเหมากอสรางถนนสายเลียบคลองทองหลาง ม.1 ทรอนิกสครั้งนี้ ต.ไผหลวง อ.ตะพานหิน (ราคากลาง 1,423,000 บาท) ติดตอที่ ฝายวัสดุและบำรุงรักษา โรพยาบาลสุราษฎรธานี คาแบบ 1,000 บาท อ.เมือง สุราษฎรธานี โทร. 0-7727-2231 ยื่นเอกสาร 29 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. * เปนนิติบุคคล ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานทางหลวง * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ชนบทจังหวัดพิจิตร มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ เหมากอสรางถนนสายหนา ร.ร.วัดคลองคูณ อ.ตะพานหิน

นำมาฝากสำหรับผูประกอบการกอสราง ที่ตองการประกอบพิธีมงคล

ฤกษประจำวันที่ 20 ธ.ค. 2553 - 5 ม.ค. 2554 วันที่ 25 ธันวาคม 2553

วันศุกร แรม 3 ค่ำ เดือน 1 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 26 ธันวาคม 2553

วันอาทิตย แรม 5 ค่ำ เดือน 1 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 29 ธันวาคม 2553

วันพุธ แรม 8 ค่ำ เดือน 1 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 30 ธันวาคม 2553

วันพฤหัสบดี แรม 9 ค่ำ เดือน 1 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 31 ธันวาคม 2553

วันศุกร แรม 10 ค่ำ เดือน 1 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตรไทย 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ (ราคากลาง 700,000 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยืน่ เอกสาร 29 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจติ ร ถนนฆะมังโพธิป์ ระทับชาง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจติ ร โทร. 0-5669-7217

ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัดพิจิตร มีความประสงคเรียกประกวดราคา จางเหมากอสรางถนนสาย บ.ดงตาไท ม.8 ต./อ.ทับคลอ (ราคากลาง 1,950,000 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 29 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. ติดตอที่ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิจติ ร ถนนฆะมังโพธิป์ ระทับชาง ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจติ ร โทร. 0-5669-7217 พบกับการอัพเดทขอมูลจัดซื้อ-จัดจางงานกอสราง ตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่ www.buildernews.in.th 27

BN#163_p26-27_Pro2.indd 27

12/8/10 12:17:38 AM


ครม. อนุมัติราคามาตรฐานกอสราง ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี อนุมตั ติ ามทีส่ ำนักงบประมาณ เสนอเรื่องการกำหนดราคามาตรฐานสิ่งกอสราง ซึ่งจะ ใชเปนขอมูลประกอบราคากลาง รวมทั้งอนุมัติใหสำนัก งบประมาณขยายระยะเวลาในการจัดทำราคามาตรฐาน สิ่งกอสรางถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 ทั้งนี้การกำหนด ราคากลางมาตรฐานสิ่งกอสรางดังกลาว ถือเปนการ ทบทวนรายการตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งกอสราง ที่ สำนักงบประมาณใชอางอิงในปจจุบันฉบับเดือนมีนาคม 2553 ที่ไดมกี ารยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นใหสามารถเปลีย่ นแปลงแก ไขไดตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมีวิธีการคำนวณ ที่โปรงใสและเปนธรรม และเปนราคามาตรฐานทีส่ ามารถ นำไปใช ไดจริง รวมทั้งใหปรับปรุงราคามาตรฐานสิ่ง กอสรางใหเชื่อมโยงกับราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย เพื่อใหสามารถปรับราคาอัตโนมัติตามราคาปจจุบัน และ จัดทำขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่แหลงที่ตั้งของแหลงวัสดุ รายการวัสดุสิ่งกอสรางเพิ่มขึ้น และครอบคลุมรายการ วัสดุที่ ใช ในการกำหนดราคามาตรฐานสิ่งกอสรางของ สำนักงบประมาณ รวมทั้งการกำหนดราคาวัสดุจำแนก ตามคุณภาพและปริมาณการจัดซื้อ ซึ่งในเบื้องตนจะจัด ทำแหลงวัสดุกอสราง เชน รายการคอนกรีตผสมเสร็จ ปูน หิน ทราย เหล็ก ดิน ดินลูกรังกอน อิตาเลียนไทยฯ ควางานกอสรางไอเกีย – เมกะบางนา นางนิจพร จรณะจิตต กรรมการรองประธาน บริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) แจงวาบริษัทฯ ไดลงนามในสัญญา กอสรางโครงการไอเกีย เซ็นเตอร และ เมกะบางนา รวมมูลคางาน 1,393,675,000 บาท โดยในสวนของ โครงการเมกะ บางนา เจาของงานคือ บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จำกัด ลักษณะงานกอสรางประกอบดวย งานกอสรางอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบดวย งานโครงสรางงานสถาปตยกรรมพรอม งานถนน และระบบสาธารณูปโภค พืน้ ที่ใชสอยประมาณ 70,000 ตร.ม. มูลคางาน 915,593,650 บาท สวน โครงการไอเกียเซ็นเตอร เจาของงานคือบริษัท อิคาโน (ประเทศไทย) จำกัด ลักษณะงานกอสรางประกอบดวย งานระบบไฟฟาและเครื่องกลในอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 อาคารมูลคางาน 478,081,350 บาท รวม ระยะเวลากอสราง 10 เดือน ช. การชาง รุกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย นายวรพจน อุชุไพบูลยวงศ ผูชวยกรรมการผู จัดการใหญ สายงานบัญชีและการเงิน บริษทั ช.การชาง จำกัด (มหาชน) แจงวาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหเขารวมลงทุนในบริษัท นครราชสีมา โซลาร จำกัด ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานแสง อาทิตย ซึ่ง มูลคาโครงการประมาณ 708,000,000 บาท นอกจากนี้ยังไดอนุมัติใหรวมลงทุนในบริษัท เชียงราย โซลาร จำกัด ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงาน แสงอาทิตย ซึ่งมีมูลคาโครงการประมาณ 944,000,000 บาท และไดอนุมัติใหลงนามในบันทึกความเขาใจความ ตกลงร ว มมื อ ในการพั ฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ า จาก พลั ง งานแสงอาทิ ต ย ที่ อ าจจะมี ขึ้ น ในประเทศไทยใน อนาคต จำนวน 100 เมกะวัตต กับบริษทั แปซิฟก โซลาร (ประเทศไทย) จำกัด

ไทยโพลีคอนส เรงตุนงาน

หวังดันรายไดปหนาแตะ 2.5 พันล.

ไทยโพลีคอนส คาดไตรมาส 4 ผลประกอบการสูงสุดตั้งแตตั้งบริษัทมา หลังมี Backlog กวา 3.3 พันลานบาท และเตรียมประมูลงานใหมเขามาอีก 3 พันลานบาท มั่นใจรายไดปหนา แตะ 2.5 พันลานบาทแนน พรอมโชวศักยภาพรับงานโปรเจกตละพันลาน

นายเจริญ จันทรพลังศรี กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยโพลีคอนส จำกัด (มหาชน) หรือ TPOLY เปดเผยวา แนวโนมกำไรและราย ได ในไตรมาส 4 จะมี โอกาสสูงสุดเปนประวัติการณตั้งแตบริษัทฯ กอตั้งมา เพราะใน ป จ จุ บั น มี ย อ ด ง า น กอสรางในมือ (Backlog) อยูที่ 3.3 พันลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายได ในไตรมาส 4 ประมาณ 600-700 ลานบาท สวนที่เหลือจะทยอยรับรูรายได ในปถัดไป ทั้งนี้ Backlog ดังกลาวแบงเปนงานราชการ 43% และงานภาคเอกชน 57% ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยังมีงานทีอ่ ยูร ะหวางรอเซ็นสัญญา อีก 530 ลานบาท ฉะนั้นจึงคาดวาภายในสิ้นปนี้ Backlog จะเปนไปตามเปาหมายทีค่ าดวาจะอยูท รี่ ะดับ 4 พันลานบาท และบริษัทฯ เตรียมที่จะเขาประมูลงานใหมอีกกวา 3 พัน ลานบาท โดยคาดวาจะไดรับงานดังกลาวในสัดสวน 2030% ของมูลคางานทัง้ หมดทีเ่ ขารวมประมูล โดยการประมูล งานดังกลาวจะประกาศผลอยางเปนทางการภายในเดือน มกราคม 2554 นอกจากนี้ ในปหนา บริษัทฯ คาดวาจะมี Backlog เพิ่มเปน 4.5 พันลานบาท และป 2555 คาดวาจะมี Backlog อยูที่ระดับ 5.7 พันลานบาท และในป 2556 ตั้ง เปา Backlog ไวที่ 6.7 พันลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ มี ศักยภาพในการรับงานที่มีมูลคามากขึ้น โดยในปหนาคาด วาจะสามารถรับงานมูลคา 1 พันลานบาทตอโครงการได “รายได แ ละกำไรในป ห น า มี โ อกาสเติ บ โตจากป นี้ ประมาณ 20% เพราะเรามีศักยภาพในการรับงานที่มีมูลคา มากขึ้น โดยคาดวานาจะรับไดประมาณ 1,000 ลานบาทตอ โครงการ นอกจากนีแ้ นวโนมธุรกิจกอสรางและคอนโดมิเนียม ขนาดใหญก็ทยอยออกมาอยางตอเนื่องดวย” กรรมการผูจัดการ กลาวตอไปวา สำหรับในป 2554 บริษัทฯ ไดตั้งเปารายได ไวที่ 2.5 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากปนี้ที่คาดวาจะมีรายได 2 พันลาน บาท ขณะเดียวกันยังตั้งเปากำไรสุทธิในปหนาไวที่ 6% เพิ่ม ขึ้นจากปนี้ที่คาดวาจะทำได 4% สวนกำไรขั้นในปหนาคาด วาจะอยูที่ 12-15% เพิ่มขึ้นจากปนี้ที่คาดวาจะทำได8 % สวนความคืบหนาของโรงไฟฟาชีวะมวล กำลังการผลิต 9.5 เมกะวัตต มูลคาลงทุน 700 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ เปน

ผูลงทุนและรับจางกอสราง ในโครงการดังกลาว ประมาณ ปหนาคงเริ่มกอสรางและคาดวาประมาณไตรมาส 3 จะเริ่ม ทยอยรับรูรายไดจากการเปนผูรับเหมาโครงการกอสราง ดังกลาว นายเจริญ กลาวอีกวา สำหรับแนวโนมผลประกอบ การในป 2553 มีทิศทางเติบโตอยางโดดเดนเมื่อเทียบกับป กอน โดยปจจัยหลักมาจาก Backlog ที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอ เนื่อง หลังจากที่ฝากผลงานไว ในตลาดจนเปนที่ยอมรับจาก ลุมลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน ในขณะที่บริษัทฯ สามารถ ควบคุมคาใชจายไม ใหเพิ่มขึ้นตามสัดสวนของรายไดที่เพิ่ม ขึ้นได หลังจากที่ ไดนำระบบสารสนเทศ ERP (Enterprise Resource Planning) มาใช ในองคกรซึ่งชวยในการบริหาร การเงิน บัญชี การบริหารงานจัดซื้อ รวมถึงการบริหาร ตนทุนงานกอสรางที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหบริษัทฯ มี สภาพคลองทางการเงินที่ดี รวมทั้งยังชวยเพิ่มศักยภาพใน การทำงานใหสงู ขึน้ จึงสะทอนใหอตั รากำไรขัน้ ตนของ บริษทั ฯ เติบโตไดอยางชัดเจนทำใหผลประกอบการมีแนวโนมเติบโต ไป ในทิศทางเดียวกัน นายเจริญ กลาวทิ้งทายวา เรามั่นใจวา ปนี้ ไทยโพลี คอนสจะสรางผลงานไดเปนที่นาพอใจ หลังจากที่งานมีการ ขยายตัวอยางตอเนื่อง ในขณะที่ตนทุนก็ลดลงเนื่องจากมี การบริหารตนทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงทำใหมกี าร เติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นไดจากผลงานของบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 3 ของปนี้ และผลงานสะสมงวด 9 เดือน ที่ กำไรเติบโตจากปกอนถึง 127%

28

BN#163_p28-29_Pro2.indd 28

12/8/10 10:11:57 PM


รถไฟความเร็วสูงไทย –จีน คืบ ปหนาเซ็นเอ็มโอยู อีก 5 ปไดใช

โครงการรถไฟความเร็วสูง ทีจ่ ะเชือ่ มโยงจากจีนลงมาประเทศลาว ผานไทยไปมาเลเซียและไป สิน้ สุดเสนทางทีส่ งิ คโปร ซึง่ จะสงผลดีตอ การเปดประตูการคา-การลงทุนระหวางประเทศใหมคี วาม สะดวกยิง่ ขึน้ สำหรับประเทศไทยของเราเองเสนทางรถไฟสายนีจ้ ะมีสว นอยางมากทีจ่ ะชวยใหการ พัฒนาเศรษฐกิจในภาคอีสานและเหนือของไทย ไดมที างออกไปตางประเทศมากยิง่ ขึน้ สำหรับความคืบหนาของโครงการ ขณะนี้ทางการจีน ไดทำขอตกลงกับลาวเปนที่เรียบรอยแลว และจะเชื่อมตอ เสนทางกับไทยที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งลาสุดที่ประชุมรวม รัฐสภา ไดมีมติเห็นชอบกรอบการเจรจาความรวมมือดาน การพัฒนากิจการรถไฟระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกรอบการเจรจาดังกลาว มีสาระ สำคั ญ ในการสร า งความร ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นากิ จ การรถไฟ ระหวางไทย-จีน และในเร็วๆ นี้ ทางกระทรวงคมนาคมจะทำหนังสือ เชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมของจีนมาเยือนไทย เพือ่ หารือในการจัดทำบันทึกขอตกลง (เอ็มโอยู) ระหวางกัน เพื่อให โครงการมีความกาวหนา จากนั้นจะนำมาหารือรวม กันกอนเสนอใหรฐั บาลของแตละฝายใหการรับรอง ซึง่ กระบวนการดังกลาวคาดวาจะใชระยะเวลาประมาณ 3 เดือน กอนที่จะลงนามบันทึกขอตกลงในเดือนมีนาคม 2554 โดย หลังจากลงนามเอ็มโอยูแลว จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งออกแบบ รายละเอียด และเริ่มตนกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2558

ดานรูปแบบในการกอสรางในเบื้องตนนี้ จะเปนการ กอสรางรถไฟความเร็วสูงแบบรางเดียว ขนาดรางมาตรฐานเหมือนในลาว เพื่อใหเชื่อมตอกันไดสะดวก โดยแนว สายทางจะใชเขตทางของการรถไฟแหงประเทศไทย(รฟท.) เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สวนการกำหนด รูปแบบการลงทุน ทัง้ ในสวนของงานกอสรางและการเดินรถ ทางกระทรวงการคลังจะเปนผูพิจารณา ซึ่งในเบื้องตนนี้ คาดวาการลงทุนระหวางไทย-จีน จะมีสัดสวนฝายละ 50% สำหรับสาระสำคัญของกรอบการเจรจา ประกอบดวย 1. เสนทางความรวมมือในการพัฒนากิจการรถไฟในเสนทาง หลัก 5 เสนทาง คือ กรุงเทพฯ-หนองคาย, กรุงเทพฯระยอง, กรุงเทพฯ-สุดชายแดนภาคใต, กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี และกรุงเทพฯ-เชียงใหม เพื่อใหครอบคลุมการ พัฒนาโครงขายเสนทางรถไฟของไทย 2. การดำเนินการ ความรวมมือในการพัฒนาเพื่อกอสรางทาง การเดินรถไฟ และการบริหารจัดการกิจการรถไฟทั้ง 5 เสนทาง 3. การ จัดหาพืน้ ทีใ่ นการพัฒนา ความรวมมือในการจัดหาพืน้ ทีก่ อ สราง การเดินรถ และบริหารจัดการรถไฟ 4. การใชเทคโนโลยี และทรัพยากรรวมกันในการพัฒนา ความรวมมือและการ

อำนวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีและทรัพยากรของ แตละ ประเทศรวมกันอยางเหมาะสม และ 5.การถายทอด เทคโนโลยีความรวมมือในการถายทอดเทคโนโลยีและองค ความรู ตลอดจนการพัฒนากิจการรถไฟไทยกับจีน ทั้งนี้ การดำเนินโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน จะมีกระทรวงคมนาคมเปนผูรับผิดชอบ โดยการ รถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะเปนผูดำเนินการ และมี ตัวแทนกระทรวงการคลังเขารวมดวย เพื่อดูแลรูปแบบการ รวมลงทุนกับจีน โดยในเบื้องตนนี้ จะมีการจัดตั้งบริษัทรวม ทุนไทย-จีน เพือ่ ทำหนาทีด่ แู ลโครงการ ทัง้ ดานการกอสราง และการลงทุน สำหรับวงเงินลงทุนจะมีการหารือกับกระทรวงการ คลังและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอีกครัง้ เพือ่ พิจารณาถึงรูปแบบ ในการลงทุน รวมทั้งวงเงินที่จะตองใช เพื่อใหกระทบตอหนี้ สาธารณะของประเทศใหนอ ยทีส่ ดุ ซึง่ ในเบือ้ งตนนีก้ ระทรวง คมนาคมได ป ระเมิ น การก อ สร า งรถไฟทางคู ก รุ ง เทพฯหนองคาย จะใชวงเงินประมาณ 2 แสนลานบาท

29

Re1_BN#163_p28-29_Pro2.indd 29

12/9/10 11:23:52 AM


รายการวัสดุ หนวย ราคาตลาด /บาท หมวดวัสดุและอุปกรณสำหรับงานประปา มาตรวัดน้ำ มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบ แมเหล็ก-สองชั้น ตอดวยเกลียว ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 15) ขนาด 3/4 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 20) ขนาด 1 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 25) มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบ แมเหล็ก-สองชั้น หนาจาน ขนาด 2 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 50) ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 65) ขนาด 3 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 75) ขนาด 4 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 100) ขนาด 6 นิ้ว ตรา ASAHI (WVM 150) มาตรวัดน้ำพลาสติก มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ขนาด 1/2” ASAHI รุน GMK-15 มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแมเหล็ก 2 ชั้น มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบ ใบพัดแมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1/2 นิ้ว รุน MBA-P ตราไทยไอชิ มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบ ใบพัดแมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3/4 นิ้ว รุน MBA-P ตราไทยไอชิ มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบ ใบพัดแมเหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1 นิ้ว รุน MBA-P ตราไทยไอชิ

เครื่อง

865.00

เครื่อง

1,026.00

เครื่อง

1,672.00

เครื่อง

8,645.00

เครื่อง

11,386.00

เครื่อง

13,519.00

เครื่อง

18,402.00

เครื่อง

32,937.00

เครื่อง

763.00

เครื่อง

646.00

เครื่อง

808.00

เครื่อง

1,188.00

ประตูนำ้ ประตูน้ำทองเหลือง ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 125 ปอนด ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 เครื่อง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 เครื่อง ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 เครื่อง ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 เครื่อง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 เครื่อง ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 เครื่อง ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 เครื่อง ขนาด 3 นิ้ว ตราโตโย รุน 206 เครื่อง ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกต แรงดัน 150 ปอนด ขนาด 1/2 นิว้ ตราโตโย รุน 204 A เครื่อง ขนาด 3/4 นิว้ ตราโตโย รุน 204 A เครื่อง ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุน 204 A เครื่อง ขนาด 1 1/4 นิว้ ตราโตโย รุน 204 A เครื่อง ขนาด 1 1/2 นิว้ ตราโตโย รุน 204 A เครื่อง ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุน 204 A เครื่อง ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด ขนาด 1/2” ตรา ซันวา รุน GV 15 S เครื่อง ขนาด 3/4” ตรา ซันวา รุน GV 20 S เครื่อง ขนาด 1” ตรา ซันวา รุน GV 25 S เครื่อง ขนาด 1 1/4” ตรา ซันวา รุน GV 32 S เครื่อง ขนาด 1 1/2” ตรา ซันวา รุน GV 40 S เครื่อง ขนาด 2 “ ตรา ซันวา รุน GV 50 S เครื่อง ขนาด 2 1/2” ตรา ซันวา รุน GV 65 S เครื่อง ขนาด 3” ตรา ซันวา รุน GV 80 S เครื่อง ขนาด 4” ตรา ซันวา รุน GV 100 S เครื่อง ประตูน้ำทองบรอนซ ขนาด 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 15 A (มอก. 431/2529) เครื่อง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 20 A (มอก. 431/2529) เครื่อง ขนาด 1 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 25 A (มอก.431/2529) เครื่อง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 40 A (มอก.431/2529) เครื่อง ขนาด 2 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 50 A (มอก.431/2529) เครื่อง ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก

232.00 264.00 384.00 490.00 656.00 1,048.00 2,380.00 3,264.00 264.00 352.00 556.00 856.00 1,176.00 1,728.00 122.00 172.00 245.00 366.00 465.00 688.00 1,512.00 2,090.00 3,480.00 228.00 304.00 475.00 888.00 1,282.00

รายการวัสดุ รุน GV 65 A (มอก.431/2529) ขนาด 3 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 80 A (มอก.431/2529) ขนาด 4 นิ้ว ตราอาตาโก รุน GV 100 A (มอก.431/2529) ประตูนำ้ เหล็กหลอ ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นเกต ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นเกต ชนิดกานยก ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RS-F มอก.432 ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นเกต ชนิดกานไมยก ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS-F มอก.432 ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน NRS - F มอก.256 ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นเคลือบยาง ชนิดกานยก ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน RSRFE-F BS 5150 ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นปกผีเสื้อ ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นปกผีเสื้อ ชนิด Rubber Seat ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382

หนวย ราคาตลาด /บาท เครื่อง

2,299.00

เครื่อง

3,064.00

เครื่อง

5,866.00

เครื่อง

6,454.00

เครื่อง

8,610.00

เครื่อง

10,794.00

เครื่อง

16,870.00

เครื่อง

25,935.00

เครื่อง

36,246.00

เครื่อง

56,595.00

เครื่อง

88,669.00

เครื่อง

4,921.00

เครื่อง

6,405.00

เครื่อง

8,092.00

เครื่อง

13,461.00

เครื่อง

20,006.00

เครื่อง

25,515.00

เครื่อง

52,430.00

เครื่อง

90,069.00

เครื่อง

5,495.00

เครื่อง

6,811.00

เครื่อง

10,990.00

เครื่อง

15,351.00

เครื่อง

22,673.00

เครื่อง

28,805.00

เครื่อง

52,430.00

เครื่อง

6,034.00

เครื่อง

7,763.00

เครื่อง

9,800.00

เครื่อง

15,757.00

เครื่อง

22,876.00

เครื่อง

32,599.00

เครื่อง

9,275.00

เครื่อง

12,600.00

เครื่อง

19,019.00

เครื่อง

24,248.00

รายการวัสดุ ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV3 FR มอก.382 ประตูน้ำเหล็กหลอลิ้นปกผีเสื้อ ชนิด Metal Seat ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 28 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 32 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 36 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ขนาด 40 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน BV2 F (Short) มอก.382 ประตูน้ำเหล็กหลอกันกลับ ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน CV1 F มอก.383 ประตูน้ำเหล็กหลอระบายอากาศ ขนาด 1 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F ขนาด 2 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ที รุน AVS, AVD1F

หนวย ราคาตลาด /บาท เครื่อง

31,612.00

เครื่อง

59,243.00

เครื่อง

81,270.00

เครื่อง

92,694.00

เครื่อง

103,047.00

เครื่อง

132,965.00

เครื่อง

19,803.00

เครื่อง

25,599.00

เครื่อง

35,266.00

เครื่อง

42,021.00

เครื่อง

50,708.00

เครื่อง

120,477.00

เครื่อง

155,232.00

เครื่อง

183,694.00

เครื่อง

193,179.00

เครื่อง

232,848.00

เครื่อง

357,035.00

เครื่อง

434,651.00

เครื่อง

488,117.00

เครื่อง

703,794.00

เครื่อง

4,459.00

เครื่อง

6,433.00

เครื่อง

8,148.00

เครื่อง

15,750.00

เครื่อง

23,030.00

เครื่อง

30,184.00

เครื่อง

50,946.00

เครื่อง

80,178.00

เครื่อง

6,006.00

เครื่อง

15,694.00

เครื่อง

18,718.00

เครื่อง

22,155.00

เครื่อง

28,924.00

ชิ้น

514.00

ชิ้น

514.00

ชิ้น

1,168.00

ชิ้น

1,757.01

หมวดเครื่องสุขภัณฑ โถสวม โถสวมธรรมดาแบบราดน้ำ โถนั่งยองไมมีฐาน เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-100 โถนั่งยองไมมีฐาน เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K-2510 โถนั่งยองมีฐาน เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-101 P โถสวมชักโครก โถนั่งยองมีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 202

30

BN#163_p30-31_Pro2.indd 30

12/8/10 12:18:11 AM


รายการวัสดุ โถนั่งยองมีฐาน เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K-2540 โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF - 2187NW โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K2973 โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C1470 โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-2793W โถนั่งราบมีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 1391 (Magic) ทีป ่ ส สาวะ ที่ปสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุนTF- 412 ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 307 ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K-3200 ที่ปสสาวะหญิง ที่ปสสาวะหญิง เคลือบขาว ตราคอตโต รุน B 301 อางลางหนา ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 013 ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K- 1210 ชนิดฝงบนเคานเตอร เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 007 ชนิดฝงบนเคานเตอร เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุนTF-476S ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-910S

หนวย ราคาตลาด /บาท ชิ้น

1,831.78

ชุด

2,990.65

ชุด

2,598.13

ชุด

4,551.40

ชุด

3,635.51

ชุด

5,121.50

ชิ้น

971.96

ชิ้น

831.78

ชิ้น

803.74

ชิ้น

1,971.96

ชิ้น

742.99

ชิ้น

654.00

ชิ้น

1,306.00

ชิ้น

925.23

ชิ้น

514.02

ถาดอาบน้ำ แบบโคงเขามุม พรอมสะดือถาดขาว ตราอเมริกนั แสตนดารด รุน TF-7340 ชิ้น แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส พรอมสะดือ ถาดขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-7350 ชิน้ ทีว่ างสบู ชนิดฝงผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-9000 ชิ้น ชนิดฝงผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 805 ชิน้ ชนิดฝงผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K - 504 ชิน้ ที่ ใสกระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝงผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-9002 ชิ้น ชนิดฝงผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 814 ชิน้ ชนิดฝงผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K - 512 ชิน้ หิง้ วางของ หิ้งวางของ เคลือบขาว ตราอเมริกันแสตนดารด รุน TF-9075 ชิ้น หิ้งวางของ เคลือบขาว ตราคอตโต รุน C 813 ชิ้น หิ้งวางของ เคลือบขาว ตรากะรัต รุน K-506 ชิ้น

5,626.17 5,626.17 233.64 327.10 327.10 299.07 401.87 257.01

ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง* (สระบุรี) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราภูเขา (สระบุรี) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราชาง(ลำปาง) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราชาง (ทุงสง) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (สระบุรี) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีหแดง * (สระบุรี) ปูนซีเมนตผสม ปูนซีเมนตผสม ประเภทผูรับเหมา ราคาโรงงาน ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (สระบุรี) ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรางูเหา (ตาคลี, ชะอำ) ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (สระบุรี) ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพไี อ สีเขียว * (สระบุร)ี ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (ลำปาง) ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (ทุงสง) ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง (สระบุรี) ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีหเ ขียว * (สระบุร)ี ปูนซีเมนตขาว ปูนซีเมนตขาว ประเภทผูรับเหมา ราคาโรงงาน ปูนซีเมนตขาว บรรจุ 40 กก./ถุง ตราชางเผือก (เขาวง) ปูนซีเมนตขาว บรรจุ 20 กก./ถุง ตราเสือ (เขาวง)

หนวย ราคาตลาด /บาท ตัน

2,694.00

ตัน

2,194.00

ตัน

2,650.00

ตัน

2,850.00

ตัน

2,344.00

ตัน

2,694.00

ตัน

2,550.00

ตัน

1,858.00

ตัน

1,858.00

ตัน

2,358.00

ตัน

2,550.00

ตัน

2,650.00

ตัน

2,008.00

ตัน

2,358.00

ตัน

8,510.00

ตัน

8,020.00

ปูนกอสำเร็จรูป ปูนกอสำเร็จรูป ชนิดกอแหง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราซุปเปอรบลอก ถุง ยางมะตอย ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK ชนิดเออีแข็งตัวชา เกรด CSS-1 บรรจุ BULK ชนิดเออีแข็งตัวชา เกรด CSS-1h บรรจุ BULK ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK

260.00

ตัน

24,833.33

ตัน

20,925.00

ตัน

21,175.00

ตัน

19,800.00

ตัน

21,075.00

ตัน

33,125.00

หมวดวัสดุตกแตงผิว 560.75 710.28 355.14

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภทผูรับเหมา ราคาโรงงาน ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราชาง (สระบุรี) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพญานาคเขียว (ตาคลี,ชะอำ) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง

รายการวัสดุ

ตัน

2,650.00

ตัน

2,194.00

หินแกรนิต หินแกรนิต สีเทาขาว ขนาด 60 x 60 x 2 ซม. หินแกรนิต สีดำ ขนาด 30 x 30 x 2 ซม. คอนกรีตบล็อกกอผนังอัดแรง ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซสโตน ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเนื้อ ตราเร็กซสโตน ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซสโตน ชนิดเดี่ยวบุชิด ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเนื้อ ตราเร็กซสโตน กระเบือ้ งเคลือบ กระเบื้องเคลือบปูพื้น

ตร.ม.

675.00

ตร.ม.

2,350.00

ตร.ม.

1,700.00

ตร.ม.

1,700.00

ตร.ม.

1,800.00

ตร.ม.

1,800.00

รายการวัสดุ ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราดูราเกรส ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราดูราเกรส ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราดูราเกรส ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราดูราเกรส ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต กระเบื้องเคลือบบุผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราอารซีไอ ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราอารซีไอ ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคอตโต ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคัมพานา ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราอารซีไอ ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราอารซีไอ กระเบือ้ งยางปูพน ื้ ชนิดธรรมดา ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ * ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ * ขนาด 12 x 12 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตรา STARFLEX * ขนาด 12 x 12 นิ้ว หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX * ขนาด 12 x 12 นิ้ว หนา 2.5 มม. ตรา STARFLEX * ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ* ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ* ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ* ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ* ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ * ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ *

หนวย ราคาตลาด /บาท แผน

6.75

แผน

6.75

แผน

7.75

แผน

14.75

แผน

14.75

แผน

14.25

แผน

6.75

แผน

6.75

แผน

7.75

แผน

14.75

แผน

14.75

แผน

16.25

แผน

7.25

แผน

8.50

แผน

8.25

แผน

9.00

แผน

9.00

แผน

10.50

แผน

8.50

แผน

8.00

แผน

8.00

แผน

8.75

แผน

9.00

แผน

9.00

ตร.ม.

194.00

ตร.ม.

248.00

ตร.ม.

-

ตร.ม.

-

ตร.ม.

-

ตร.ม.

124.00

ตร.ม.

155.00

ตร.ม.

194.00

ตร.ม.

248.00

ตร.ม.

124.00

ตร.ม.

155.00

ขอมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ขอมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2553 โทรศัพท (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31

BN#163_p30-31_Pro2.indd 31

12/8/10 12:18:17 AM


แบงกคายใหญโหมปลอยเงินกู

“สินเชื่อประหยัดพลังงาน” ชูจุดเดน ดอกเบี้ยถูก 2 แบงกวางกลยุทธสง “สินเชือ่ ประหยัดพลังงาน” เพิม่ ประสิทธิภาพในการใชพลังงานและ ลดมลพิษ ดาน ‘กรุงเทพ’ สง “Bualuang Green” บุกตลาดธุรกิจประเภทเกษตร พรอมปลอย สินเชือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานปละ 1 พันลาน สวน ‘กรุงไทย’ เข็น “KTB Green Loan” ลงสูศ กึ พรอมคิด ดบ. MLR -1% 2 ปแรก หลังจากนัน้ คิด MLR ระยะเวลากู 10 ป นายปยะ ซอโสตถิกุล ผูชวยผูจัดการใหญ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปดเผยวา หลังจากที่ทาง ธนาคารไดทำการเปดตัวสินเชือ่ ประหยัดพลังงาน “บัวหลวง กรีน” (Bualuang Green) มาไดระยะหนึ่ง พบวาลูกคาใน กลุมธุรกิจประเภทเกษตร ตางใหความสนใจลงทุนในพลังงานทดแทนจำนวนมาก ขณะที่กลุมอุตสาหกรรมการผลิต ยังมีการลงทุนที่นอยอยู ทั้งนี้ทางธนาคารมีเปาหมายที่จะ ปล อ ยสิ น เชื่ อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช พ ลั ง งานป ล ะ 1,000 ลานบาท ซึ่งในปจจุบันมียอดคงคางสูงกวา 10,000 ลานบาท โดยสวนใหญจะเนนการใหสินเชื่อกับโครงการที่ ประสบความสำเร็จมาแลว เพราะหากเปนเทคโนโลยี ใหม อาจทำใหเกิดภาวะความเสี่ยงมากกวาในโครงการที่ประสบ ความสำเร็จแลว ขณะที่อัตราดอกเบี้ยจะคิดถูกกวาเงินกู ทั่วไป ซึ่งแตละโครงการจะคิดแตกตางกันตามความเสี่ยง สำหรับโครงการสินเชื่อ “บัวหลวงกรีน” (Bualuang Green) นับเปนการสานตอดำริของทานประธานกรรมการ บริหาร คุณโฆสิต ปนเปยมรัษฏ ที่มีมาตั้งแตป 2548 ใน การสนับสนุนผูประกอบการ SME ใหมีการลงทุนเพื่อการ ประหยัดพลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทน โดยธนาคาร ไดกำหนดขอบเขต รายละเอียด และประเภทสินเชือ่ ดังกลาว ออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการประหยัดพลังงาน เชนการ ลงทุนในอุปกรณประหยัดพลังงาน การจัดการพลังงานของ เอกชนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดานการพัฒนาพลังงานทดแทน เชนการพัฒนาพลังงานจากชีวมวล ของเสีย น้ำเสีย พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย ไบโอดีเซล และ พลังงานน้ำ ดานการสนับสนุนผลิตภัณฑที่ติดฉลากเขียว (Green Label) ดานการบริหารจัดการของเสียเพื่อนำกลับ มาใช ใหม เชนการนำขยะมาผลิตเปนพลังงานทดแทน การนำ ของเสียกลับมาใช ใหม และดานการทดแทนสารเคมีดวย ชีวภาพ เชนใชวัสดุชีวภาพที่ยอยสลายงายแทนถุงพลาสติก ดาน นายเวทย นุชเจริญ ผูชวยกรรมการผูจัดการ อาวุโส ผูบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กลาววา ธนาคารจะให ความสำคั ญ กั บ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การประหยั ด พลั ง งานเป น ผลิตภัณฑเดน เนื่องจากมองวาการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใชพลังงานและการลดมลพิษ เปนแนวทางที่ผูประกอบการ ต อ งให ค วามสำคั ญ มากขึ้ น โดยเฉพาะผู ส ง ออกไปบาง ประเทศที่ใหความสำคัญกับสิ่งแวดลอม ทัง้ นี้ ธนาคารยังไดเปดตัวสินเชือ่ “สิง่ แวดลอม” (KTB Green Loan) ซึ่งเปนสินเชื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ พลังงาน ใชพลังงานทดแทน โครงการประหยัดพลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการ ปรับปรุงสถานประกอบการ คาสิ่งกอสรางตางๆ ซึ่งในสวน นี้จะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR -1% ใน 2 ปแรก หลังจากนั้น คิด MLR ระยะเวลากู 10 ป นอกจากนี้ ลาสุดธนาคารยังไดลงนามรวมกับบริษัท จัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) ที่ จะเปนตัวกลางในการวิเคราะหโครงการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานแบบครบวงจร โดยลูกคาสามารถกู สินเชื่อที่ ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน (พพ.) ได ในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยไมเกิน 4% แตหากกูเกินวงเงินดังกลาว จะ คิดดอกเบีย้ อัตราเดียวกับ KTB Green Loan ทัง้ นี้ ธนาคาร มีเปาหมายเพิ่มสินเชื่อเพื่อประหยัดพลังงานเปน 15,000 ลานบาท จากปจจุบันมียอดคงคางอยู 7,000 ลานบาท โดยการรวมมือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหมีการ อนุรักษพลังงานผาน ESCO อยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะชวย ลดปญหาดานการเขาถึงสินเชื่อ และปญหาดานการตัดสิน ใจการลงทุนเพื่อการอนุรักษพลังงาน พรอมผลักดันใหผู ประกอบการเห็นความสำคัญเรื่องประหยัดพลังงานมากยิ่ง ขึ้น โดย ESCO หรือ บริษัทจัดการพลังงาน ซึ่งดำเนิน ธุรกิจการใหบริการอนุรักษพลังงานอยางครบวงจร จะเขา ไปดูแลและใหบริการเพือ่ การลงทุนดานการอนุรกั ษพลังงาน กับลูกคา และธนาคารจะใหการสนับสนุนดานการเงิน โดย ปลอยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ พรอมใหคำแนะนำโครงการลงทุน เพื่อการอนุรักษพลังงานแกผูประกอบการ โดยคำนึงถึง ความตองการของลูกคา และเกิดประโยชนคุมคาตอการ ลงทุน สำหรับกิจกรรม ESCO Business Matching เปน กิจกรรมใหความรู ความเขาใจเกีย่ วกับธุรกิจอนุรกั ษพลังงาน

ระหวาง ESCO และผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุงหม ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการจัด กิจกรรมครั้งนี้ อันจะชวยใหเกิดการเริ่มตนในการขับเคลื่อน การอนุรักษพลังงาน และลดตนทุนการผลิตในประเทศไทย ไดอยางเปนรูปธรรม โดยที่ผานมาธนาคารกรุงไทยไดรวม กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรกั ษพลังงาน กระทรวง พลังงาน ใหการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแกผูประกอบ การตามโครงการเงินหมุนเวียน เพื่อการอนุรักษพลังงาน และการใชพลังงานทดแทน

รวมทัง้ ยังมีผลิตภัณฑสนิ เชือ่ ทีส่ นับสนุนดานการอนุรกั ษพลังงานอีกหลายผลิตภัณฑ เชน สินเชื่อกรุงไทยประหยัด พลังงาน (KTB Green Loan) สำหรับผูประกอบการที่ ตองการลดตนทุนดานพลังงาน และสินเชือ่ วายุภกั ษอนุรกั ษพลังงาน (KTB Energy Saving) สำหรับผูที่สนใจการ ลงทุนเพือ่ การอนุรกั ษพลังงาน สามารถศึกษาขอมูลเกีย่ วกับ ESCO และดานพลังงาน เพิม่ เติมไดที่ www.thaiseco.org และ www.dede.go.th หรือสอบถามที่สถาบันพลังงาน เพื่ออุตสาหกรรม โทร. 0-2345-1251

32

BN#163_p32_Pro2.indd 32

12/8/10 12:15:54 AM


ลักซชัวรี่กวา 1,000 หอง แนนอนวาตองมีพื้นที่เพื่อการ พาณิชยเพื่อที่จะเอนเตอรเทนผูคน โดยไดจัดเตรียมพื้นที่ เพื่อการนี้ไวมากถึง 950,000 ตารางเมตร สวนคนที่ชื่น ชอบธรรมชาติก็มีพื้นที่สีเขียว ทางเดินริมคลอง และสวน เพื่อการพักผอนไวรองรับอยางพอเพียง โดยทาวเวอรนี้ จะถูกสรางขึน้ บริเวณจุดเชือ่ มของถนน Shiekh Zayed และคลอง Arabian ที่เปนจุดเชื่อมสู โครงการตางๆ ของดูไบที่รายเรียงอยูในยานนี้ไมวาจะเปน Jumeirah Park, Jumeirah Islands และชอปปงมอลล อยาง Ibn Battuta แนนอนวาไดมกี ารจัดเตรียมความสะดวก ในการเดินทางไวอยางพรอมเพรียงสำหรับผูคนจำนวนมาก ดวยศูนยกลางการเดินทางดวยระบบรถไฟทีท่ นั สมัย ทีส่ ามารถ เชื่อมตอเขากับการเดินทางทางน้ำที่มีทาเรือขนาดใหญไว รองรับ ในสวนของการกอสรางทาวเวอรหลังนี้จะสรางเปน แบบสี่แกน และแตละแกนจะมารวมเปนไดมิเตอรเดียวกัน โดยเริ่มที่ชั้น 4 ที่มีเสนผานศูนยกลางราว 100 เมตร จาก นั้นก็จะแยกกันกอสรางในแตละคอร และจะรวมเปนชั้น เดียวกันอีกในทุกๆ 25 ชั้น เรื่อยไปจนถึงสวนบนสุดของ

Nakheel Tower

รอทุบสถิติตึกสูง 1 กม. คงพอจำกันไดเมื่อตนปนี้เอง ที่ “เบิรจ คาลีฟา” หรือตึกเบิรจ ดูไบ ไดเปดตัวในฐานะตึกสูง ที่สุดในโลก แตคงอีกไมนานตึกระฟาแหงนี้ก็จะกลายเปนอดีตไป เมื่อ UAE ไดประกาศแผนที่จะ สรางทาวเวอรสูง 1 กิโลเมตร ซึ่งไดแรงบันดาลใจมาจากสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมแบบ อิสลาม โดยมันจะถูกสรางในยานการพัฒนาใหมของดูไบบริเวณใกลกับ Jebel Ali

สำหรับทาวเวอรใหมที่จะถูกสรางขึ้นนี้ จะมีชื่อวา Nakheel Tower ที่นอกจากจะมีทาวเวอรสูงเสียดฟาแลว พืน้ ทีน่ จี้ ะถูกพัฒนาเปนทาเรือในเมืองในชือ่ เดียวกัน ซึง่ บริเวณ ดังกลาวจะมีพื้นที่ประมาณ 2.7 ตารางกิโลเมตร สามารถ รองรับการอยูอาศัยไดมากถึง 80,000 คน และเปนสถานที่ ทำงานของคนอีกกวา 40,000 ชีวิต และแนนอนวามันจะ ตองสามารถรองรับผูคนอีกนับลานที่จะมาเยือนในแตละป

และดวยความที่มันจะตองเปนสิ่งกอสรางสำหรับเมือง ที่ยิ่งใหญในอนาคต และจะตองเปนสัญลักษณของเมืองที่ สรางสรรค ในแบบอิสลาม และจะเปนอีกผลงานจากน้ำมือ มนุษยที่จะถูกกลาวขานในฐานะที่ตึกสูงที่สุดในโลก ดวย ระดับความสูงที่มากถึง 1 กิโลเมตร นอกจากความเปน ที่สุดดานความสูงแลว มันยังตองตอบสนองชุมชนเมืองได อยางแทจริง ไมวาจะเปนในดานการอยูอาศัย การทำงาน ความบันเทิงทั้งดานศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดจะถูก รวมไวในยานนี้

BN#163_p33-44_Pro3.indd 33

Nakheel Tower มีความโดดเดนและแตกตางดวย รูปแบบสถาปตยกรรมและวัฒนธรรมแบบอิสลาม ที่เนน ความเปนหนึ่งและสมดุล โดยมีแรงดันดาลใจมาจากความ ยิ่งใหญของโลกอิสลามในอดีตที่ผานมา ไมวาจะเปนสถาปตยกรรมแบบโมรอคโค, อียิปต, อิหราน ไปจนถึงสเปน และอยางที่บอกวาทาวเวอรนี้จะตองสื่อถึงสัญลักษณของ อิสลาม ซึ่งก็คือจันทรเสี้ยวนั่นเอง ซึ่งจะเห็นไดจากรูปแบบ บริเวณโพเดียมของทาวเวอร ที่สามารถสื่อออกมาไดอยาง ลงตัวรับกับความตระหงานของทาวเวอรทพี่ งุ ตรงขึน้ สูท อ งฟา โดยบริเวณโพเดียมนี้ถูกกำหนดใหเปนพื้นที่สาธารณะและ สวนเพื่อการพักผอน ซึ่งอาจจะทำให Nakheel ดูไมเหมือน ตึกระฟาที่เห็นกันอยูทั่วๆ ไป ถาพูดถึงมูลคาการลงทุน แนนอนวาตองใชหลายพัน ลานดอลลาร เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ที่ จะประกอบไปดวยพื้นที่โรงแรมราว 250,000 ตารางเมตร พื้นที่เพื่อรองรับสำหรับผูมายื่นอีก 100,000 ตารางเมตร มี หองพักรวมกันกวา 3,500 หอง และเปนหองพักระดับ

ทาวเวอร ที่ระดับความสูง 1,000 เมตร โดยที่สวนยอดจะ หุบเขาหากันแบบปลายดินสอ และชองวางในแตละคอรจะ ถูกเปดออกเพือ่ ใหลมสามารถผานไปได ซึง่ จะชวยลดปญหา ดานแรงลม และยังชวยการไหลเวียนของอากาศรอบๆ ดี ยิ่งขึ้นอีกดวย แนนอนวา การขึ้นลงอาคารความสูงที่มีจำนวนชั้น มากกวา 200 ชั้นเชนนี้ ตองเปนหนาที่ของลิฟตเพียงสถาน เดียว ซึ่งในโปรเจกตนี้ไดเจาะจงเลือกใชลิฟตแบบสองชั้นที่ ใชเทคโนโลยีที่ดีที่สุด มากถึง 156 ตัว ทั้งนี้ก็เพื่อใหการเดิน ทางมีความรวดเร็วมากที่สุดเทาที่จะทำได เพราะหากตอง รอลิฟตเปนเวลานานก็คงไมดีแน และไดประเมินกันแลว วาการโดยสารลิฟตจากชั้นลางขึ้นไปที่ชั้นบนสุดของอาคาร ตลอดระยะทาง 1 กิโลเมตรนั้น จะใชเวลาอยูในลิฟตนอย กวา 4 นาที ทันที่มันกอสรางเสร็จ จะเปนความมหัศจรรยทาง วิศวกรรมดวยความสูงระดับ 1 กิโลเมตร ซึ่งเปนเรื่องที่ ทาทายความสามารถของมนุษยและเทคโนโลยี และแนนอน วาตองมีเงินมากดวย จึงจะสามารถสรางตึกระฟาที่ทาทาย แรงลมและแรงดึงดูดของโลก แตดวยความกาวหนาทางการออกแบบและวิศวกรรมการกอสรางที่ทันสมัย จะชวย ใหการกอสรางทาวเวอรนี้เปนไปได และคาดการณกันวาจะ ใชระยะเวลาในการกอสรางนานถึง 10 ปเต็ม ที่มา : http://www.nakheelharbour.com

33

12/8/10 12:14:00 AM


รมรื่นของตนไมและพื้นที่สีเขียวมาชวยสรางบรรยากาศ โดยรอบของโครงการใหมคี วามเปนธรรมชาติ ดวยฝมอื ของ นักออกแบบแลนดสเคปมากประสบการณอยาง “ภาสกร สุวรรณสิงห” จากบริษัท เอพลัสแอล จำกัด ที่มุงเนน การสรางความรมรืน่ ดวยตนไมใหญนานาชนิด กวา 100 ตน ที่ลวนแลวแตเปนไมที่แปลกตาและมีเอกลักษณเฉพาะตัวใน แตละพันธุ เพื่อนำมาใชเปนชื่อถนน และลานกิจกรรมตางๆ ตัวอยางเชน ตนกราง หรือ Banyan tree, จิกน้ำ หรือ Indian Oak, กระพี้จั่น Milettia, โมกมันหรือ Ivory, ขานาง Lancewood เปนตน และยังไดมีการนำตนรักแรก พบ หรือ Golden Penda มาใชตกแตงกลางบอน้ำ เปน Fountain Sculpture Tree เปนจุดดึงดูดความสนใจใหแก ลูกคาที่มาเที่ยวไดอีกดวย “พงษกร เจิมศิรวิ ฒ ั นา” สถาปนิกโครงการ เลาใหฟง วา การออกแบบที่นี่มีทุกแนว ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความหลาก

เดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ สีสันของคอมมิวนิตี้มอลล

การเกิดขึ้นเปนดอกเห็ดของคอมมิวนิตี้มอลล เปนการสรางสีสันใหกับวงการออกแบบและ กอสรางของไทยอยางมาก เพราะดีไซเนอรพยายามที่จะสรางจุดเดนและความแตกตางใหกับ สถาปตยกรรม และจะตองสามารถตอบสนองไลฟสไตลของสังคมยุคใหม ที่ตองการความ สะดวกสบายและความทันสมัยที่มาพรอมกับสีสัน บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ ปารค จำกัด เปนราย ลาสุด ทีท่ มุ เทงบประมาณกวา 500 ลานบาท ผุดคอมมิวนิตี้ มอลลแหงใหม “เดอะ เซอรเคิล” บนถนนราชพฤกษ ใกล จุดตัดบรมราชชนนี ฝงขาออก ยานที่มีการเจริญเติบโต ดานทีอ่ ยูอ าศัยเปนอยางมาก โดยอาศัยจุดขายดวยการเปน ศูนยการคาที่รมรื่น ทันสมัย สะดวกสบาย ที่สามารถตอบ สนองทุกความตองการของทุกคนทุกวัย ในยานถนนราชพฤกษ ปนเกลา ตลิ่งชัน พุทธมณฑล บางบัวทอง และเขตพื้นที่ โดยรอบ เดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ จัดวาเปนคาปลีกแนวใหม แหงแรกในเมืองไทย ภายใตคอนเซ็ปต Lifestyle City ที่ มุง เจาะตลาดครอบครัวคนรุน ใหมระดับกลาง-บนโดยเฉพาะ และคาดวาคอมมิวนิตี้มอลลแหงนี้จะสามารถดึงดูดลูกคา บนถนนราชพฤกษ ปน เกลา-สาทร ไดไมตำ่ กวา 10,000 คน ตอวัน หลังจากที่เปดใหบริการเต็มรูปแบบในตนป 2554

สำหรับจุดเริ่มตนของโปรเจกตนี้ มาจากศักยภาพของ พืน้ ทีใ่ นยานราชพฤกษทกี่ ำลังโตวันโตคืน และเปนจุดเชือ่ มตอ กับถนนสายหลักๆ หลายสาย ซึ่งไดแก ถนนรัชดาภิเษกสาทร-ตากสิน, ถนนปนเกลา- บรมราชชนนี-พุทธมณฑล, ถนนเพชรเกษม, ถนนพระรามหา-นครอินทร และถนน วงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก ซึ่งเปนถนนสายเศรษฐกิจ เสนใหม ที่รองรับการเติบโตของกรุงเทพฯ ฝงธนบุรี ทำให เ ส น ทางสั ญ จรในย า นนี้ มี ค วามคั บ คั่ ง เพิ่ ม ขึ้ น

ทุกขณะ ดวยปริมาณการจราจรมากกวา 80,000 คันตอวัน ประกอบกับมีจำนวนประชากรและโครงการบานจัดสรร ระดับพรีเมี่ยมเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก แตปรากฎวายังไมมี ธุรกิจคาปลีกขนาดใหญ ทีจ่ ะเขามาตอบสนองความตองการ ของประชากรในยานนี้ไดอยางครบวงจร ดวยเหตุนี้การเกิด ขึ้นของเดอะเซอรเคิล ราชพฤกษ จึงสามารถตอบความ หลาย มีอารมณสนุกสนาน เปนชุมชนแบบคอมมิวนิตี้ มีทั้ง ตองการของตลาดในยานนี้ไดอยางลงตัว แบบโมเดิรน ยุโรป ไทย ซึง่ เปนการรวมกันคิดกับทางโอนเนอร ที่ตองการใหมีสีสันและความหลากหลาย ที่ทำใหเกิดความ ตืน่ ตาตืน่ ใจไมจำเจ และทุกรานคามีอาคารเปนอิสระของตัวเอง โครงการนี้ตั้งอยูบนที่ดินขนาด 21 ไร ซึ่งมีหนากวาง 75 เมตร และลึก 260 เมตร ลักษณะโครงการเปนแบบ โอเพน มอลล แบบชั้นเดียว ที่เนนพื้นที่แลนดสเคป มากถึง 50% ของพื้นที่โครงการทั้งหมด โดยเปนรานคา ขนาดใหญ กวา 70 รานคา และรานคายอยอีกกวา 200 รานคา พรอมดวยพื้นที่จอดรถกวา 500 คัน “เราจั ด การกั บ รู ป แบบทางสถาป ต ยกรรมที่ ห ลาก ดวยเหตุนี้ รูปแบบการพัฒนาพืน้ ทีจ่ งึ ลงตัวทีค่ อมมิวนิตี้ หลายดวยการทิ้งสเปซใหมากขึ้น และมีแลนดสเคปเปนตัว มอลล ที่สรางความแตกตางดวยการใหความสำคัญของ เชื่อมความหลากหลายทางสถาปตยกรรม ซึ่งในโปรเจกตนี้ พื้นที่จอดรถ พื้นที่สีเขียว และลานกิจกรรม กวา 50% ของ จะเนนงานแลนดสเคปคอนขางมาก โดยประมาณครึ่งหนึ่ง พื้นที่ทั้งหมด สวนพื้นที่เพื่อการคาจะมีอยูประมาณ 8,000 จะเปนสวนที่ตกแตงอยางสวยงาม” ตารางเมตร นับวาเปนศูนยแรกทีย่ อมเสียพืน้ ทีเ่ พือ่ การดำเนิน สำหรับการจัดโซนรานคาภายในโครงการถูกจัดตาม ธุรกิจใหกับการสรางบรรยากาศที่สามารถตอบสนองไลฟ ประเภทรานคา เพื่อชวยใหลูกคาเลือกหาสิ่งที่ตองการได สไตล แตก็มีจำนวนรานคาในระดับที่สามารถตอบสนอง อยางรวดเร็วและสะดวกสบาย ซึ่งแบงออกเปน 5 โซน ความตองการของลูกคาไดอยางเพียงพอ ไดแก โซน Chic Cafe&Bakery, โซน Fashion&Beauty, จุดเดนทีส่ ำคัญอีกอยางของเดอะ เซอรเคิล ราชพฤกษ โซน Education&Kids, โซน Services&Bank และ โซน ที่ แ ตกต า งจากโครงการอื่ น อยู ที่ ง านสถาป ต ยกรรมที่ ไ ด Sport, Technology&Entertainment และยังมีลานกิจไอเดียของ “สมิตร โอบายะวาทย” จากบริษัท สถาปนิก กรรมขนาดใหญถงึ 3 ลาน พืน้ ทีร่ วมกวา 1,000 ตารางเมตร กรุงเทพ จำกัด ที่ไดดีไซนอาคารมาใน 3 สไตล มีทั้ง Thai ซึ่งไดแก Ivory Plaza, Motion Square และ Family Heritage, European, และ Modern ซึ่งทำใหเกิดความ Space สำหรับใชจดั กิจกรรมตางๆ รวมถึงอีเวนทตา งๆ ได ตื่นตาตื่นใจ ไมจำเจ ในคอนเซ็ปต Lifestyle City ที่ ตลอดทัง้ ป ออกแบบใหทุกรานคามีอาคารเปนอิสระของตัวเอง และขณะนี้ รานคาในเฟสที่ 1 ไดเริม่ เปดใหบริการแลว โดยทุกรานจะตั้งอยูบนชั้นกราวนฟลอร ที่จะไดความ ซึ่งไดแก แมคคาเฟ ไดรฟทรู 24 ชั่วโมง และท็อปส เดลี่

34

R1_BN#163_p34-35,39,40,44_Pro3.indd 34

12/8/10 10:42:14 PM


รายละเอียดโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ 24 ชั่วโมง และจะตามาดวยรานแดดดี้ โด, มิส มามอน, เคทีซี ทัช, อินทัช เฮลตี้, รานอาหารสีฟา, รานอาหารคิมจู และไนทตี้ โฟร คอฟฟ และทั้งโครงการจะสามารถเปดให บริการเต็มรูปแบบไดในตนป 2554 และภายใน 5 ปขา งหนา นี้ ทางเจาของโครงการยังมีแผนที่จะเปดสาขาคอมมิวนี้ตี้มอลล มีสไตลแบบนี้ เพิ่มอีก 3 แหง ซึ่งคงตองคอยติดตาม ดูกันตอไป

Products In Project กระเบื้องคอรโรชิลด

โปรเจกตนี้เลือก ใช แ ผ น หลั ง ห า ห ว ง “คอรโรชิลด” ของ กลุมมหพันธ ซึ่งเปน หลังคาไฟเบอรซเี มนต ยุคใหม ที่มีความยาวพิเศษถึง 4.8 เมตร รายเดียวใน ประเทศ ชวยลดรอยตอของหลังคาและจำนวนแป มี คุณสมบัติสะทอนความรอนไดถึง 80% (TSR 80) ทนทานตอสภาพแวดลอม และการกัดกรอนทั่วไป และ ยังลดเสียงรบกวนขณะฝนตก นอกจากนั้นยังเคลือบสี ขาวใตทองแผน ใหความสวาง และความสวยงาม

พื้นที่โครงการ พื้นที่ขาย จำนวนรานคา พื้นที่จอดรถ มูลคาโครงการ แสงทองผาใบ

บริษัท สุวรรณ ราชพฤกษ ปารค ถนนราชพฤกษ ใกลจุดตัดบรมราชชนนี ฝงขาออก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ศูนยการคาแบบเปด 1 ชั้น (Open Mall) พรอมพื้นที่ Landscape 21 ไร 7,694 ตารางเมตร รานคาใหญกวา 70 รานคา และรานคายอยกวา 200 รานคา 500 คัน 500 ลานบาท

ถ า พู ด ถึ ง แคนวาส วั ส ดุ ก อ สร า งยุ ค ใหม ที่ มี รูปลักษณทันสมัย ไมมี ขอจำกัดดานดีไซน จึง ทำใหไดรับความนิยมจาก ผูออกแบบในปจจุบัน เชนเดียวกับโปรเจกต เดอะ เซ อเคิล ราชพฤกษ ที่เลือกใชผาใบของ “แสงทองกรุป” ผู ผลิ ต และติ ด ตั้ ง ผ า ใบที่ อ ยู ใ นธุ ร กิ จ นี้ ม าอย า งยาวนาน และมีผลงานเปนที่ไววางใจของลูกคา ดวยสินคาที่หลาก หลาย มีคุณภาพ และบริการที่เชื่อถือได

ทีโอเอ ซุปเปอรชิลด

สุดยอดของสีทาสีอาคาร ตองยกให “ทีโอเอ ซุปเปอรชลิ ด” ของบริษทั ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด สีน้ำอะครีลิคแท 100% คุณภาพสูงที่ใหการยึดเกาะสูง กวาสีน้ำอะครีลิค พรีเมี่ยมเกรดทั่วไปถึง 2 เทา และ มี อ ายุ ก ารใช ง านยาวนาน กวา 10 ป โดยไมลอกลอน หรื อ เสื่ อ มสภาพเป น ฝุ น ผง และโปรเจกต น้ี ก็ ไ ว ว างใจ เลือกสีทโี อเอ ซุเปเปอรชลิ ด สำหรับงานภายนอกอาคาร

35

R1_BN#163_p34-35,39,40,44_Pro3.indd 35

12/8/10 10:43:42 PM


‘อัศวิน พิชญโยธิน’ ชี้

ราคาประเมินคากอสรางปนี้เพิ่ม 1.5-2%

เปนประจำทุกปที่มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ไดจัด ใหมีคณะทำงานกำหนดราคาประเมินคากอสรางประจำปขึ้น เพื่อให สมาชิกและผูที่เกี่ยวของไดนำขอมูลไปใชเปนแนวทางในการกำหนด ราคาประเมินสิ่งปลูกสราง ซึ่งขณะนี้ไดสรุปราคาประเมินคากอสราง ประจำป 2553 เสร็จสมบูรณแลว เกี่ยวกับเรื่องนี้ “อัศวิน พิชญโยธิน” ในฐานะประธานคณะทำงานกำหนดราคา ประเมินคากอสราง ในนามของสมาคมผู ประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย ได อธิบายถึงหลักเกณฑและการนำราคาประเมิน ไปใชไวดังนี้ ขณะนี้ สมาคมไดจัดทำบัญชี กำหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสรางป 2553 เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีราคาตางไปตาง บัญชีเดิมพอสมควร เนื่องจากราคาวัสดุที่ เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะราคาวัสดุในเดือน มิถุนายน 2551 ที่สูงเปนพิเศษ เปนผลให ราคาคากอสรางสูงกวาปกติ นอกจากนี้ ยังมีขอ สังเกตวาคากอสราง ในแตละปที่ผานมา ไมไดแตกตางกันมากนัก โดยราคาในเดือนมิถุนายน 2553 เพิ่มจาก เดือนเดียวกันของป 2552 เพียง 3.78%

เทานั้น ขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ แมคา กอสรางในบางปอาจจะสูงกวาปกติ แตหาก สถานการณไมเอื้ออำนวย ก็อาจไมมีการ กอสราง และไมไดมผี ลกระทบตอราคาอสังหาริมทรัพัยที่แทจริงในตลาดแตอยางใด สำหรับภาพโดยรวมแลว ราคาวัสดุ ก อสร า งและคาแรงไมมีก ารเปลี่ยนแปลง สวนในตางจังหวัดอาจจะมีความแตกตาง กันในดานคาแรงและคาวัสดุกอสราง ซึ่ง แปรฝนตามคาขนสง ในขณะที่ราคาอางอิง ของวัสดุกอสรางที่คณะทำงานกำหนดราคา ประเมินคากอสรางนำมาใชนั้น จะใชฐาน ขอมูลราคาวัสดุกอ สรางของกระทรวงพาณิชย เปนฐานในการประเมิน ซึ่งอาจจะแตกตาง ไปจากราคาจริ ง ในท อ งตลาดในบางช ว ง เวลา แตโดยเฉลีย่ แลวก็ไมไดตำ่ ไปกวาความ-

เปนจริงมากนัก โดยเราจะพบวา ราคาซื้อขายในทอง ตลาดจะสู ง กว า ราคาประเมิ น ที่ จั ด ทำขึ้ น เพราะวามีการบวกคาใชจายตางๆ เขาไป ไมวาจะเปนคาการตลาด คาใชจายในการ ทำโฆษณาประชาสัมพันธ เปนผลใหราคาที่ จำหนายใหผูบริโภคสูงกวาราคากอสรางที่ จัดทำขึ้นนี้มาก อีกทั้งในชวงเวลาที่มีการ ประเมินมูลคาทรัพยสินของแตละโครงการ มักเปนชวงเวลาที่โครงการเหลานั้นกอสราง เสร็จแลว การประเมินที่ออกมามักจะสูง กวาราคาในวันที่มีการกอสราง หากเปน โครงการอาคารสูงอยางคอนโดมิเนียม จะมี ทรัพยสินสวนกลางดวย ไมวาจะเปนอาคาร จอดรถ สระวายน้ำ ลิฟต สวน สิ่งเหลานี้จะ ถูกนำมาประเมินรวมในราคาของของอาคาร นั้นๆ ดวย ในสวนของการปรับใชราคาประเมินนี้ ตองใชราคารวมเทานัน้ อยางกรณีของคอนโดมิเนียม หากอาคารจอดรถรวมอยูใ นอาคาร เดียวกับคอนโดฯ ก็ตอ งใชราคาประเมินของ คอนโดฯ ในการคิดคำนวณ จะไปเอาราคา

¦µ‡µž¦³Á¤·œ‡nµ„n°­¦oµŠ°µ‡µ¦¡«„ε®œ—×¥­¤µ‡¤Ÿ¼ož¦³Á¤·œ‡nµš¦´¡¥r­·œÂ®nŠž¦³Áš«Åš¥

¦µ‡µš¸ÉčoĜže ¦µ¥„µ¦ž¦³Á£šš¦´¡¥r­·œ ¦µ‡µš¸ÉčoĜže čo¦µ‡µª´­—»„n°­¦oµŠÁ—º°œ¤·¥ čo¦µ‡µª´­—»„n°­¦oµŠÁ—º°œ¤·¥ š¸É„ε®œ—¦µ‡µ¤µ˜¦“µœ ˜´ªÁ¨…Áž}œ¦µ‡µµš˜µ¦µŠÁ¤˜¦

˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š ˜Éε žµœ„¨µŠ ­¼Š    oµœÁ—¸É¥ªÅ¤o´œÁ—¸¥ª    oµœÁ—¸É¥ªÅ¤o´œ oµœÁ—¸É¥ªÅ¤oĘo™»œ­¼Š ž¦³Á¤·œÁŒ¡µ³´Êœœ       oµœ‡¦¹ÉŠ˜¹„‡¦¹ÉŠÅ¤o    oµœÁ—¸É¥ª˜¹„´ÊœÁ—¸¥ª    oµœÁ—¸É¥ª˜¹„´Êœ    oµœÂ —´ÊœÁ—¸¥ª    oµœÂ —´Êœ    šµªœrÁ±µ­rÊœ´ Á—¸¥ª    šµªœrÁ±µ­r´Êœ„ªoµŠÁ¤˜¦    šµªœrÁ±µ­r´Êœ„ªoµŠ¤Ťn¤¸Á­µ„¨µŠ    šµªœrÁ±µ­r´Êœ„ªoµŠ¤¤¸Á­µ„¨µŠ   ®o°ŠÂ™ªÅ¤o´Êœ    °µ‡µ¦¡µ–·¥rÊœ´ Á—¸¥ª    °µ‡µ¦¡µ–·¥r´Êœ    °µ‡µ¦¡µ–·¥r´Êœ    °µ‡µ¦¡´„°µ«´¥Å¤nÁ„·œ´Êœ    °µ‡µ¦¡´„°µ«´¥´Êœ    °µ‡µ¦¡´„°µ«´¥´Êœ    °µ‡µ¦¡´„°µ«´¥´Êœ   °µ‡µ¦›»¦„·‹­¼ŠÁ¤˜¦   °µ‡µ¦›»¦„·‹­¼Š!Á¤˜¦Â˜nŤnÁ„·œ´Êœ   °µ‡µ¦›»¦„·‹´Êœ   °µ‡µ¦­¦¦¡­·œ‡oµš¸É­¼ŠÅ¤nÁ„·œ´Êœ   «¼œ¥r„µ¦‡oµ­¼Š´Êœ…¹ÊœÅž   °µ‡µ¦‹°—¦™­nªœœ—·œ  °µ‡µ¦‹°—¦™­nªœÄ˜o—·œ ´Êœ

  °µ‡µ¦‹°—¦™­nªœÄ˜o—·œ ´Êœ

   ė´Š把µœš´ÉªÅž  ­œµ¤Ášœœ·­­œµ¤  ­œµ¤Ášœœ·­­œµ¤˜·—„´œ

Á¨… š¸É

Ѡѥѕѫ

зҕѥ

ўєѥѕ

Ѡѥзѥі

ѯѝѪѷѠє

ѯўшѫ

(юҍ)

/юҍ

 „  „  „  „  …  …  …  …  …  …  …  …  „  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  … Ťn„ε®œ—Ūo Ťn„ε®œ—Ūo

ประเมินเฉพาะอาคารจอดรถมาใชไมได แต ในกรณี ที่ มี ก ารสร า งอาคารจอดรถขึ้ น มา โดยเฉพาะก็สามารถใชราคาประเมนของ อาคารจอดรถมาแยกประเมินราคาได หรืออยางในกรณีของอาคารที่มีขนาด เกินกวา 10,000 ตารางเมตร และสูงเกิน 23 เมตร ตามกฎหมายกำหนดวาจะตองมี ลิฟตดับเพลิง 1 ชุด ซึ่งลิฟตลักษณะนี้จะมี มูลคาประมาณ 10 ลานบาท ก็ตองเอา ตัวเลขนีร้ วมเขาไปในราคาประเมินของอาคาร นั้นๆ ดวย สวนอาคารที่มีนาดเล็กกวา 10,000 ตารางเมตร ก็ตองมีระบบดับเพลิง อยาง สปริงเกอร ซึง่ ตองบวกเขาไปอีกตารางเมตร ละประมาณ 1,000 บาท สวนในกรณีของ อาคารหางสรรพสินคาที่สูงไมเกิน 3 ชั้น กำหนดให มี ลิ ฟ ต แ ละบั น เลื่ อ นอย า งละไม เกิน 4 ตัว ในกรณีที่มีเกินกวานี้ ประมาณ วาจะมีคากอสรางเพิ่มเติมเปนเงินประมาณ 4-5 ลานบาท และจะตองนำไปเฉลี่ยเปนคา กอสรางตอตารางเมตรตอไป นอกจากนี้ ผูที่ใชราคาประเมินคากอสรางอาคารนี้ จะตองเขาใจดวยวา องค ประกอบของราคาประกอบดวย คากอสราง ตามสัญญากอสรางเทานั้น ซึ่งไดแก คา วัสดุกอสรางตางๆ ในงานโครงสราง งาน สถาปตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร นอกจากนี้ยังรวมถึงคาแรงงานกอสราง คา ใชจายทั่วไปในการกอสรางรวมถึงกำไรของ ผูรับเหมา และคาภาษี โดยไมรวมคาดอก เบี้ยลงทุนกอสราง การบริหารโครงการ การออกแบบ การควบคุมงาน การโฆษณา ประชาสัมพันธ และคาบริหารการขาย โดยคากอสรางที่กำหนดนี้ ใชเฉพาะใน เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทนั้น สวนใน พื้ น ที่ อื่ น ผู ใ ช ต อ งปรั บ เปลี่ ย นไปตามความ เหมาะสม โดยควรมีเหตุผลประกอบการ ปรับเปลี่ยนดวย เชน การคำนึงถึงปจจัย ดานการขนสง อัตราคาแรงและคาครองชีพ ในทองถิ่นนั้นๆ รวมถึงอุปกรณกอสรางที่มี อยูหรือหาไดงายในทองถิ่นนั้น และปจจัย ดานการรับน้ำหนักของดิน เพราะในบาง

36

BN#163_p33-44_Pro3.indd 36

12/8/10 12:14:03 AM


พื้นที่ดินอาจจะแข็งแรงมากจนไมตองตอก เสาเข็ม สำหรับคากอสรางนี้ คิดเฉพาะในเขอบ เขตโครงสรางอาคารเปนหลัก เชน พื้นที่ซัก ลางหรือที่จอดรถที่มีหลังคาคลุม รวมทั้ง ระเบียงชั้นบน สวนที่พื้นซักลาง ระเบียงชั้น ลาง หรือพื้นที่ถนนที่ยื่นออกจากตัวบาน จะ ไมนับรวมเปนพื้นที่ในการประเมินราคาคา กอสราง และราคาคานี้ไมรวมคาโฆษณา ดอกเบี้ย คานายหนาการขาย แตเปนราคา

เนื่ อ งจากโรงแรมอาจมี ลั ก ษณะคล า ย อพารทเมนท ซึ่งไดกำหนดราคาคากอสราง ไวแลว ซึ่งอาจจะนำราคาประเมินนี้ไปใชได เพียงแตตองมีการเพิ่มราคาในสวนของการ ตกแตงและการจัดการเปนพิเศษ สวนสระวายน้ำ ก็มีลักษณะที่หลาก หลายมาก จึงไมสามารถกำหนดใหเปนมาตรฐานไดชัดเจน อยางกรณีของการสรางสระ วายน้ำที่ระดับพื้น กับการสรางบนคอนโดมิเนียม ราคาจะมีความแตกตางกันมาก

“ขอสรุปวาราคาประเมินคากอสรางในป 2553 ไมไดมีการ เปลี่ยนแปลงมาก เปนเพราะวาในชวง 5 ปที่ผานมานี้ ราคาวัสดุ กอสรางไมไดปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนัก แตในบางชวงอาจจะปรับขึ้นสูง บาง แตก็ไมไดสงผลกระทบกับราคาประเมินในปนี้ แมราคาวัสดุ กอสรางโดยรวมอาจจะเพิ่มขึ้นบาง” เพื่อประมูลกอสราง ซึ่งไมรวมคากำแพงกัน ดินในระหวางการกอสราง หรือกรรมวิธีใน การกอสรางพิเศษไปจากทั่วไป สวนการกอสรางที่มีลักษณะพิเศษหรือ มีตนทุนที่สูงหรือต่ำผิดปกติ จำเปนจะตอง คำนวณอยางละเอียดโดยการถอดแบบกอสราง เปนรายๆ ไป โดยไมสามารถใชมาตรฐาน ราคาคากอสรางนี้ได แตทั้งนี้ราคากอสราง ที่ประเมินไวนี้อาจจะสูงหรือต่ำกวาราคารับ เหมาก็ได เพราะราคารับเหมากอสรางขึ้น อยูกับการแขงขัน ซึ่งอาจจะไมสอดคลอง กับความเปนจริง สวนราคาตอตารางเมตร ที่คำนวณไวนี้ มาจากพื้นฐานการถอดแบบ กอสรางตามราคาวัสดุและคาแรงแบบปกติ แตสิ่งที่ควรเขาใจเกี่ยวกับคากอสรางก็ คือ แมราคาคากอสรางจะเพิ่มขึ้น แตไมได หมายความวาราคาขายอสังหาริมทรัพยจะ เพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้ราคาอสังหาริมทรัพยยังขึ้นอยูกับคาที่ดินดวย และยังขึ้น อยูกับภาวะตลาด รวมถึงอุปทานในทอง ตลาดอีกดวย และในบางครั้งคากอสราง อาจจะขึ้นแตราคาอสังหาริมทรัพยอาจไมได เพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกัน ทั้งนี้ คณะทำงานไมไดกำหนดราคาคา กอสรางในอาคารบางลักษณะ อยางเชน กรณีของโรงแรม สถานีบริการน้ำมัน รั้ว สระวายน้ำ หองใตดิน ดวยเหตุผลดังนี้ โดย ในสวนของโรงแรมนั้น เนื่องจากมีความ แตกต า งกั น มากในเรื่ อ งของรายละเอี ย ด การตกแตง จึงกำหนดเปนมาตรฐานไดยาก และอาจจะทำให เ กิ ด ความสั บ สนได

จึงไมสามารถหาราคากลางที่เปนมาตรฐาน ออกมาได นอกจากนี้ ในสวนของสถานี บริการน้ำมัน และรีสอรท ก็มีลักษณะที่ แตกตางกันหลายประการ ดังนั้นการที่จะ กำหนดราคาคากอสรงใหเปนมาตรฐานเชน เดียวกับสิ่งปลูกสรางชนิดอื่นๆ จึงทำไดยาก สำหรั บ เหตุ ผ ลที่ ค ณะทำงานยั ง ไม สามารถกำหนดราคามาตรฐานของสิง่ กอสราง เหลานี้ออกมาได เนื่องจากลักษณะงานมี ความแตกตางกันมาก อยางในกรณีของรั้ว ราคาก็ขึ้นอยูกับสภาพดิน การถมที่ การมี คานยึดหรือไม ไปจนถึงวัสดุที่นำมาใช สิ่ง เหลานี้ลวนมีผลตอราคาทั้งสิ้น แตหาก ตองการทำเรือ่ งรัว้ โดยเฉพาะก็สามารถทำได ซึ่งจะตองมีรายละเอียดปลีกยอยคอนขาง มาก ในขณะที่ ง านก อ สร า งบางลั ก ษณะ อยางหองใตดินและหองนิรภัย ซึ่งเปนงาน กอสรางที่มีความซับซอนสูง และขึ้นอยูกับ การออกแบบที่แตกตางกันอยางมาก และมี สรางจำนวนนอยจึงไมมีราคามาตรฐานของ งานกอสรางประเภทนี้ เชนเดียวกับโรงเรือน เลี้ยงสัตว ซึ่งมีความหลากหลายไมแพกัน ตั้งแตโรงเลี้ยงแบบเปด โรงเลี้ยงแบบปด ที่ มีลักษณะและวิธีการกอสรางที่แตกตางกัน มาก จึงไมมมี าตรฐานราคาคากอสรางสำหรับ โรงเลี้ยงสัตวเปนกาลเฉพาะ อยางไรก็ตาม ราคาประเมินคากอสรางในชวง 5 ปที่ผานมา จากขอมูลที่คณะ ทำงานติดตามโดยมาตลอดพบวาราคาวัสดุ กอสรางทั่วประเทศโดยรวม มีการเปลี่ยน-

แปลงตั้งแตป 2543 ถึงป 2553 คาวัสดุ กอสรางอาจจะแพงขึ้นไมกี่เปอรเซ็นต แต คาแรงกลับไมไดเพิ่มขึ้น แตทั้งนี้ ก็อาจมีบางชวงเวลาที่ราคา วัสดุมีความผิดปกติอยูบาง อยางในกรณี ราคาเหล็กในป 2551 ราคาเหล็กมีการปรับ เพิ่มขึ้นมากกวาเทาตัว แต ณ วันนี้ ราคา คาวัสดุกอสรางโดยรวมก็ปรับขึ้นนอยมาก โดยเฉพาะเหล็กและคอนกรีตที่ปจจุบันได ปรับลดลงจากป 2551 ซึ่งเปนปที่มีการ กอสรางในกรุงเทพฯ คอนขางมาก จึงมี ความตองการใชวัสดุเปนจำนวนมาก สวนคาแรง ที่ผานมามีการปรับเพิ่ม นอยมาก โดยเฉพาะราคาอางอิงจากภาครัฐ แตในความเปนจริงราคาคาแรงงานในภาค กอสรางมีการจายตามทักษะฝมือแรงงานใน

แตละดาน ซึ่งจะสูงกวาคาแรงพื้นฐานคอน ขางมาก ซึ่งจะตองเอาขอมูลในสวนนี้มา ประกอบการในการประเมินราคาคากอสราง ดวย สุดทายนี้ ขอสรุปวาราคาประเมินคา กอสรางในป 2553 ไมไดมีการเปลี่ยนแปลง มาก เปนเพราะวาในชวง 5 ปที่ผานมานี้ ราคาวัสดุกอสรางไมไดปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก นัก แตในบางชวงอาจจะปรับขึ้นสูงบาง แต ก็ไมไดสงผลกระทบกับราคาประเมินในปนี้ แมราคาวัสดุกอสรางโดยรวมอาจจะเพิ่มขึ้น บาง โดยเฉพาะในชวงป 2551 อาจจะปรับ ขึ้ น มากว า เท า ตั ว แต ก็ ถ อยกลั บ มาอยู ใ น ระดับเดิม โดยตัวเลขการปรับขึ้นของราคา วัสดุกอสรางประจำปนี้มีการเปลี่ยนแปลง นอยมากเพียง 1.5-2% เทานั้น

ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน การศึกษา ปริญญาตรี : สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาโท : Master of Science (Project Management), University of Illinois, U.S.A. ปริญญาโท : สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประสบการณในการทำงาน - ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย - อาจารยวิชาอสังหาริมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร - กรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย หอการคาไทย - กรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห พ.ศ. 2543-2544 - อดีตผูอำนวยการโครงการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพยแหงชาติ ทานแรก - อดีตที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบานจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย บรรยายพิเศษ - โครงการอบรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (RE.TU.) 1995-1996 - การประเมินราคาทรัพยสินที่ดินและสิ่งปลูกสราง ธนาคารอาคารสงเคราะห 1999 - โครงการอบรมของสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เรื่องการบริหารการ จัดการอาคารชุดพักอาศัย - โครงการอบรมของการเคหะแหงชาติ เรื่อง การประเมินราคากอสรางอาคารพัก อาศัย 1995 - อบรมพนักงานฝายสินเชีอ่ ธนาคารแหงประเทศไทย เรือ่ ง การประเมินคาหลักทรัพย ค้ำประกัน - การอบรมเกี่ยวกับการประเมินคาหลักทรัพยสำหรับพนักงานธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารทหารไทย และธนาคารเอเชีย - การอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงดานการประเมินราคาทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร 1996-2002 - การอบรมนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การ ศึกษาการลงทุน Project Cost, Cost Control1977-2002 - อบรมเจาหนาที่กรมที่ดินดวยการประเมินราคาที่ดิน - การอบรมของสมาคมผูประเมินคาทรัพยสินแหงประเทศไทย 1999 - ปจจุบัน - การอบรมสำหรับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย 2001 - ปจจุบัน หลักสูตรและตำราวิชาการ - เปนผูจัดตั้งวิชาการบริหารโครงการ Cons.Project Management และเปนผูสอน นิสิตปริญญาตรีและโท ของคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - กรรมการรวมในการจัดตั้งวิชาระดับปริญญาตรี ทางดานการจัดการงานกอสราง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช - ผูร ว มเขียนตำราการประมาณราคากอสราง และการจัดการงานกอสราง มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

37

BN#163_p33-44_Pro3.indd 37

12/8/10 11:00:08 PM


รวมแถลงขาว ชาตรี มรรคา กรรมการผูจัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด รวมแถลงขาวการจัดงาน BuildTech ’11 ในระหวางวันที่ 38 พฤษภาคม 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 อิมแพ็ค เมืองทอง ธานี เพื่อเปนการสรางโอกาสใหกับ เจาของโครงการ นักออกแบบ วิศวกร ตลอดจนผูท เี่ กีย่ วของในวงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย ไดพบปะกับผูผลิต ผูแ ทนจำหนายวัสดุ อุปกรณกอ สราง ตกแตง จากทั่วโลกมารวมจัดแสดง กวา 600 บริษัท

รวมลงนาม จตุภัทร ตั้งคารวคุณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามขอตกลง ความรวมมือโครงการอัมพวาสีสัน แหงความยั่งยืน กับ ร.ท.พัชโรดม อุนสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบล อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อ บูรณะสีเติมคุณคาใหมดา นการทองเที่ยวใหมใหอัมพวา เตรียมยก ระดับและเปลี่ยนสีตึกแถวในตลาด ใหเปนจุดทองเที่ยวดาน AchitectTourism แหงแรกของประเทศ

เยี่ยมโครงการ ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธาน เจาหนาที่บริหาร บริษัท อควาเรียส เอสเตท จำกัด ใหการตอนรับ กฤษณ อรรถกฤษณ ผูชวยผูจัดการใหญ สายการตลาดธุรกิจขนาดใหญ 2 และ สายศรี โพธิวิหค ผูจัดการธุรกิจ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย สายการตลาด ธุรกิจขนาดใหญ 1 ธนาคาร ไทย พาณิชย จำกัด (มหาชน) ในโอกาส เขาเยี่ยมชมการกอสราง โครงการ เอควา คอนโดมิเนียม สุขุมวิท 49

บริจาคของ ฮาโก อิเลคทริค รวมสงตัวแทนไป มอบของบริ จ าคสิ่ ง ของกั น หนาว อาทิเชน ผาหม เสื้อกันหนาว และ ยารักษาโรค ใหนักเรียนและชุมชน ที่ประสบภัยหนาว อ.แมสอด จ. ตาก โดยนำของบริจาคเหลานี้มอบ ใหกับ “โครงการขาวขนคนขาว คลายหนาวใหนอง ครั้งที่ 3 ” ณ อาคารออกอากาศ ชั้น 1 อสมท. เมื่อเร็วๆ นี้

มอบทุนการศึกษา ประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานเจา หนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ใหญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได เ ป น ประธานในการมอบทุ น การ ศึกษา ปตท. ประจำป 2553 แก นักเรียนนักศึกษา จำนวน 143 คน จาก 25 สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยูใน พื้นที่ดำเนินงานของ ปตท. ในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ณ อาคารเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ

จัดสัมมนา บริษัท ทูพลัส ซอฟท จำกัด ผูนำ ดาน IT กอสราง จัดสัมมนา Working Together : Twoplus BIM - Based On Autodesk’s Solution งานสัมมนาวิชาการดาน AEC สถาปตยกรรม กอสราง และ วิศวกรรม พรอมนำเสนอโซลูชั่น Autodesk อยางครบวงจร ณ Crystal Design Center หอง Crystal Ballroom 1 เมื่อเร็วๆ นี้

“บิลเดอร นิวส” หนังสือพิมพรายปกษ เพื่อวงการกอสราง ฉบับปกษหลัง เดือนธันวาคม 2553 ฉบับสงทายป เสือดุที่กำลังจะผานพนไป เพื่อพบกับสิ่งใหมๆ ที่กำลังรออยู ขางหนา อยางรายลาสุดนี้ “มนู ตระกูลวัฒนะกิจ” นักคิด ตัวยงหัวเรือใหญแสนสิริ ดีไซน โซลูชั่น ไปจับมือกับ “อุทัย อุทัยแสงสุข” มือโปรดานคอนโดของแสนสิริ กระตุกตอม ไอเดียคนรุนใหม ใหสงผลงานออกแบบตกแตงหองตัวอยาง โครงการ HIVE TAKSIN (ไฮฟ ตากสิน) ในโครงการ “Hive Your Life Design Contest” ชิงเงินรางวัลรวม มูลคากวา 600,000 บาท ภายใตแนวคิด “Hive Your Life ตัวคุณ พืน้ ทีข่ องคุณ” เปดรับไอเดียตัง้ แตบดั นีถ้ งึ 20 ธันวาคม ศกนี้ สนใจรวมโชวพลังไอเดียดาวนโหลดแบบฟอรมใบ สมัครไดที่ www.sansiri.com/hiveyourlife’ ด า น ‘ไรมอน แลนด’ เดินหนาแผนนักลงทุนสัมพันธเพื่อเสนอ ตอผูจัดการกองทุนและนักวิเคราะห พรอมประกาศซื้อหุนที่ เหลืออีกรอยละ 15 ของโครงการเดอะริเวอร คืน และเดิน หนาโครงการใหม “ซายร วงศอมาตย” ที่พัทยาในตนป 2554 ในขณะที่ ไตรมาสที่ 3 ไรมอน แลนด กลับมามีกำไร อีกครัง้ โดยกำไรกอนดอกเบีย้ ภาษี และคาเสือ่ ม (EBITDA) ทำไดถึง 134 ลานบาท และมีกำไรสุทธิอยูที่ 24 ลานบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผานมาซึ่งมีผลขาดทุน โดยสวนของ ผูถ อื หุน ปรับขึน้ เล็กนอยเมือ่ สิน้ สุดไตรมาสอยูท ี่ 2,243 ลานบาท มากันอีกแลวกับโปรโมชั่นพิเศษสุดๆ เอาใจ ลูกคา ในเครือบริษัท ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน) สำหรับโครงการเดอะคลัสเตอรวลิ ล 2 ราชพฤกษ-พระราม 5

ฉลองปดเฟสแรก มอบสวนลดสูงสุดมูลคา 1,000,000 บาท เฉพาะแปลงที่กำหนด ที่มีเพียงไมกี่หลังเทานั้น ตองรีบกัน หนอยแลว!! แถมบอกใหเตรียมพบกับเฟสใหมบานใกลสวน สโมสร ในราคาเริ่มตน เพียง 4.29 ลาน ตองขอ ปรบมือดังๆ ใหกับ “เจริญ จันทรพลังศรี” เอ็มดี บริษัท ไทยโพลีคอนส จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นถึงความเดือด รอนของพี่นองชาวหาดใหญที่ ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย สั่งให โปรเจกต ไดเร็กเตอรของบริษัทในภาคโต ที่นำโดย “วิศวธนัทม ภิรัชบุรี” นำทีมพนักงานและคนงานจากไซต งานกอสรางในจังหวัดพัทลุง, ปตตานี และนราธิวาส รวม ทำความสะอาดและฟนฟูตัวเมืองหาดใหญหลังน้ำลด ดาน “ปกรณ บริมาสพร” ประธานเจาหนาที่ บริหาร บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จำกัด (มหาชน) หรือ L&E ลาสุดไดรับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดนใน ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ประจำป 2553 หรือ Top Corporate Governance Report Award-mai จากตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในงาน SET AWARD 2010 ขอแสดงความยินดีดว ย รุน ใหม ไฟแรงจริงๆ สำหรับ สมาคมไทยรับสรางบาน (Thai Home Constructions Association: THCA) เปดตัวได ไมนาน ก็จดั กิจกรรมปลุก มวลหมูพี่นองในแวดวงให ไดตระหนักและเตรียมรับมือกับ การเปดประชาคมอาเซียน ที่จะมาถึงในอีก 4 ปขางหนานี้ ยังไมพอลาสุดสัง่ เปดตัวนิตยสารรายเดือนภายใตชอื่ “Droom” นิตยสารสำหรับสมาชิกและลูกคาที่ตองการสรางบาน แถม แจกฟรีอีกดวย ภายในก็เปนเนื้อหาสาระและไลฟสไตลที่นา

สนใจ รวมถึงเรื่องราวดีๆ ในวงการรับสรางบานและวัสดุ กอสราง นอกจากนี้ยังมีแบบบานใหเลือกมากมายสำหรับ ลูกคาทีต่ อ งการสรางบานรวมถึงทำเนียบพรอมเบอรโทรศัพท ของผูประกอบการในธุรกิจรับสรางบาน สนใจติดตอไปไดที่ สมาคมไทยรับสรางบาน โทร. 0-2996-0940-7 หรือ www.thca.or.th ดานบริษัทกระเบื้องหลังคา เซรามิคไทย จำกัด ในธุรกิจเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง (SCG Building Materials) ผูผ ลิตและจัดจำหนายกระเบือ้ ง หลังคากระเบื้องเซรามิค ตราชาง EXCELLA แนะนำ ผลิตภัณฑกระเบือ้ งหลังคาเซรามิค เซลาฟโน รุน สเลท (Slate) หลังคาที่มีดีไซนทันสมัยในแบบธรรมชาติ ดวยลายหินสเลท ที่มาพรอมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีการมุงหลังคาแบบใหม Thin Roof System ที่ ไมตอ งซอนทับดานขาง ทำใหหลังคา ดูบางเฉียบ เรียบหรู แข็งแรงทนทาน สีสวยตลอดอายุการใช งาน สามารถปองกันการรัว่ ซึมทุกสภาพอากาศได 100% ดวย 4 เฉดสี ไดแก สีบราวน สเลท, แซนด สเลท, แบล็ค สเลท และเกรย สเลท สำหรับผูท สี่ นใจสามารถสอบถามรายละเอียด พรอมขอรับคำปรึกษา และการติดตั้งจากชางผูชำนาญงาน ไดที่ โทร. 0-2586-5999 ทุกวันจันทร-ศุกร ใน ที่สุด ก็มซี อฟตแวรฉลาดๆ สำหรับงานออกแบบบานประหยัด พลังงาน ทีพ่ ฒ ั นาโดยคนไทยให ได ใชกนั แลว ซึง่ เปนผลงาน ของ ศ.ดร. สุรพงษ จิระรัตนานนท ไดพัฒนาโปรแกรม บีซิน (BESIN: Building Energy Simulation) หรือ โปรแกรมจำลองสภาพการใชงานในอาคาร เพื่อใหเห็นถึง การใชพลังงานของอาคารวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด

38

BN#163_p33-44_Pro3.indd 38

12/8/10 10:56:38 PM


บริจาคของ ดลพิวัฒน ปรีดาวิภาต กรรมการผู จัดการ บริษทั ธนาพัฒน พร็อพเพอรตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด (มหาชน) ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ พิ พั ฒ น ป รี ด าวิ ภ าต และบริษัทในเครือเลาเปงงวน เปน ตัวแทนสงมอบของบริจาคชวยเหลือ ผู ป ระสบอุ ท กภั ย และภั ย หนาว หลั ง จากเป ด ศู น ย รั บ บริ จ าคหน า อาคารเลาเปงงวน ถ.วิภาวดี โดยมี ตั ว แทนจากที ม ข า วช ว ยชาวบ า น สถานี โ ทรทั ศ น สี ก องทั พ บกช อ ง7 เปนผูรับมอบ

สนับสนุนโครงการ เอสซีจี ซิเมนต ผูผลิตและจำหนาย ปูนซีเมนตแบรนด “เสือ” และคอตโต ในเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง รวม ผลักดัน การสร า งสรรคน วั ต กรรม สนั บ สนุ น โครงการต อ ยอดสร า งสรรค ง านศิ ล ปะจากปู น ซี เ มนต พร อ มเผยโฉมงานออกแบบนวั ต กรรมจากเทคนิ ค การหล อ ผ า และ คอนกรีตเขาดวยกันภายใตคอนเซ็ปต “Building Cloud” ชวนผูรักการ แตงบานและงานศิลป ในชวงเทศกาล Bangkok Design Festival ที่ เซ็นทรัลเวิลด เมื่อเร็วๆ นี้

ขอบคุณสื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT จัดงาน เลี้ ย งขอบคุ ณ สื่ อ มวลชนประจำป 2553 ภายใตธมี “หนุม ฮาวาย ปะทะ สาวชาวเกาะ : DRT Party on The Beach” พรอมรวมสนุกกับ กิจกรรมทางทะเล และสนุกสนาน กับงานปารตี้ ณ ตะนาวศรี รีสอรท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ เมื่อ เร็วๆ นี้

ตอยอดกิจกรรม บริษทั เบเยอร จำกัด ผูน ำนวัตกรรม ผลิตภัณฑดูแลรักษาเนื้อไม และสี ทาอาคารคุณภาพสูงครบวงจร จัด กิจกรรมตอยอด โครงการหนึ่งผนัง รวมพลังลดโลกรอน (One Wall One World) ภายใตแนวคิด อี โค สมารท (Eco Smart) หรือนวัตกรรม สี ที่เนนเรื่องความเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ชูผลิตภัณฑเดน เบเยอรคลู เจาะกลุมผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย ชั้นนำของไทย

สัมมนาอาคารเขียว บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนา การพัฒนา อาคารสู ม าตรฐานอาคารเขี ย ว (LEED) โดยไดรับเกียรติจาก ดร. จตุวัฒน วโรดมพันธ LEED, AP มาใหความรูและขอกำหนดเกี่ยวกับ มาตรฐานการขออนุญาตทำอาคาร เขียวตั้งแตตนโครงการ จนกระทั่ง การไดรับรองโครงการ ณ โรงแรม Jasmine Executive สุขุมวิท 23 เมื่อเร็วๆ นี้

Shanghai Expo 2010 ผช.โสมภาณี ศรีสุวรรณ หัวหนา ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม และ อ.ทรกิติ์ โกมลกิติ นำนิสิตภาควิชา การออกแบบอุตสาหกรรมจุฬาฯ ชั้น ปที่ 1-3 เดินทางไปทัศนศึกษาและดู งาน Shanghai Expo 2010 ณ นครเซี่ยงไฮ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเข า ใจในการเรี ย นการสอน ดานการออกแบบอุตสาหกรรม และ เสริมประสบการณใน การทำงาน ระดับวิชาชีพ

สมาคมวิศวกรรมสถาน แหงประเทศไทยฯ ป จ จุ บั น วิ ธี ไ ฟไนต เ อลิ เ มนต ได ถู ก นำมาใช ในการ ประกอบวิชาชีพของวิศวกรในสาขาตางๆ อยางกวางขวาง โปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตสำเร็จรูปไดกลายเปนเครื่องมือ สำคั ญ ของวิ ศ วกรในการวิ เ คราะห แ ละแก ป ญ หาทาง กลศาสตร ที่ทำใหวิศวกรสามารถทำงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความรูพื้นฐานของวิธีไฟไนตเอลิเมนต จึงเปนสิ่งสำคัญที่วิศวกรผู ใชเครื่องมือที่ทรงพลังนี้จำเปน ตองรู โดยความรูพ นื้ ฐานดังกลาวจะมีผลทำใหวศิ วกรสามารถ ใชวิธีไฟไนตเอลิเมนต ไดอยางถูกตองและเชี่ยวชาญ การใช วิธีไฟไนตเอลิเมนตโดยไมมีความรูอยางแทจริง อาจเปนผล ทำใหเกิดความผิดพลาดและกอใหเกิดอันตรายได อยางไร ก็ตาม ความเขาใจในความรูพ นื้ ฐานจะเกิดขึน้ ไดอยางแทจริง ก็ตอเมื่อความรูพื้นฐานเหลานี้ ไดถูกถายทอดไปพรอมกับ ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติจริง คณะกรรมการวิชาการสาขาวิธีเชิงคอมพิวเตอร ใน วิศวกรรม วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ (วสท.) ตระหนัก ถึงความสำคัญของวิธีไฟไนตเอลิเมนตดังกลาว จึงเห็น สมควรที่จะจัดการอบรมภายใตหัวขอ Best Practices in Finite Element Analysis ขึ้น เพื่อใหวิศวกรที่สนใจไดรับ ความรู ความเขาใจ และเปนผลกอใหเกิดความสามารถใน การใชวธิ ไี ฟไนตเอลิเมนต ไดอยางถูกตอง อันเปนผลโดยตรง ตอการพัฒนาวิชาชีพ และลดการพึ่งพาตอวิศวกรตางชาติ

R1_BN#163_p34-35,39,40,44_Pro3.indd 39

ลงได งานดังกลาวจะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2553 ณ อาคาร วสท. คุณสมบัติผูสมัคร - วิศวกรโยธาและเครื่องกล ผูตองการใชวิธีไฟไนตเอ ลิเมนตในการประกอบวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ คาลงทะเบียน นิสติ /นักศึกษา 1,500 บาท, สมาชิก วสท. 2,000 บาท, ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท, บุคคลทัว่ ไป 3,500 บาท ติดตอที่ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ (วสท.) 487 รามคำแหง 39 (ซอยวัด เทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th

โรงเรียนธุรกิจ อสังหาริมทรัพยไทย

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย จัดสัมมนา : สรางบริหาร หอพัก-อพารตเมนต วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 08:00-17:00 น. ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอคองคอรด กรุงเทพฯ วิทยากร - ดร.โสภณ พรโชคชัย ผูอำนวยการ โรงเรียนธุรกิจ อสังหาริมทรัพย ไทย - นพ. สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคม สมาคมนาย หนาอสังหาริมทรัพย

- คุณไพโรจน ทุง ทอง ประธานบริหาร บริษทั สวนลุมไนทบารซา จำกัด - คุณณรงค จันทรบูรณะพินิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานสงเสริมและพิทักษเยาวชน กระทรวง พัฒนาสังคมฯ - คุณธนินทร นนนที ผูจ ดั การทัว่ ไป บริษทั คอนคอรด แมเนจเมนท จำกัด - คุณวสันต คงจันทร กรรมการผูจ ดั การ บจก.เอเจนซี่ ฟอรเรียลเอสเตท แอฟแฟรส หัวขอการอบรม - สถานการณ ต ลาดหอพั ก -อพาร ต เมนต แ ละการ ตัดสินใจในการลงทุน แนวทางการเทคโอเวอร: การเลือก ซื้อหอพัก-อพารตเมนต หรือหองชุดในโครงการอาคารชุด เพื่อการปลอยเชา - แนวทางการพัฒนาหอพัก-อพารตเมนต: การเลือก ทำเลที่ตั้ง การประมาณการพื้นที่กอสรางเบื้องตน - การสำรวจตลาดอพารตเมนต การตัง้ ราคาคาเชาหอง การคำนวณทางการเงินเบือ้ งตนเพือ่ การวางแผนการพัฒนา - กฏหมายที่เกี่ยวของกับหอพัก-อพารตเมนต - ข อ คิ ด การลงทุ น ในธุ ร กิ จ หอพั ก -อพาร ต เมนต ใ น กทม. และเขตเมืองภูมภิ าค: จากประสบการณจริงในดานตางๆ - อัตราผลตอบแทนในธุรกิจหอพัก-อะพารตเมนต ติดตอที่ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 10 ถ.นนทรี 5 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2295-2294 โทรสาร: 0-2295-2213

39

12/8/10 10:45:42 PM


40

R1_BN#163_p34-35,39,40,44_Pro3.indd 40

12/8/10 11:07:19 PM


SHERA Infillwall ระบบผนังหลอเพื่ออนาคต รับสมัครพนักงานขาย เครื่องมือกอสราง

• วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี • สาขาโยธา ไฟฟา กอสราง อื่นๆ ที่เกี่ยวของ • มีประสบการณดานการขาย ติดตอ บริษัท สไปคา จำกัด โทร. 0-2742-5200 Email : info@spica-siam.com กระเบื้องหลังคา โอลิมปค ตราหาหวง

เปดรับทีมงานติดตั้งกระเบื้องหลังคา จำนวนมากเพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของตลาด โครงการหมูบานจัดสรรทั้ง ในกรุงเทพและตางจังหวัด • ผานงานติดตั้ง กระเบือ้ งหลังคาคอนกรีต /กระเบื้องหลังคาลอนคู มากอน ติดตอที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com รับสมัคร โฟรแมนกอสราง • เพศชาย (ตองผานการเกณฑทหารแลว) • มีประสบการณดานงานหลังคา Metal Sheet • สามารถเขียน Auto Cad ได • ปฏิบัติงานตางจังหวัดได • สามารถทำงานภายใตการกดดันและ แก ไขปญหาเฉพาะหนาได

ตองการ บริษัท/หจก.รับเหมางานผนัง เบา เขามารวมงานจำนวนมาก เพื่อ รองรับงานผนังภายในอาคารสูง ในเขต กรุงเทพและตางจังหวัด • ผานงานติดตั้งผนังเบามากอน ติดตอที่ : ลิฟวิ่ง คลีนิก โทร. 0-2289-9888 E-mail : living_clinic@mahaphant .com, www.mahaphant.com ติดตอที่ บริษทั โปร บิลท คอนสตรัคชั่น จำกัด โทร. 0-2710-1477-78 รับสมัคร เจาหนาที่ลูกคาสัมพันธ • เพศหญิง • อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย หรือที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไปดานลูกคา สัมพันธ หากผานงานศูนยการคา หรือ หางสรรพสินคาจะพิจารณาเปนพิเศษ • มีทักษะในการติดตอสื่อสาร รักงาน บริการ และสามารถทำงานภายใตภาวะ กดดันได ติดตอที่ บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จำกัด โทร. 0-2947-5000 ตอ 5122 รับสมัคร เจาหนาที่บัญชี • เพศชาย / หญิง

เปดตัวแลว

20

DEC

Thailand Mega Show 2011 15 มกราคม – 23 มกราคม 2554

เวลา 11.00-21.00 น. รายละเอียดงาน งานแสดงสินคาประเภทอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร รวมไปถึงกลุมผู สงออกเฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรทุกชนิด กลุมสินคาตกแตงบานนานาชนิด สินคาเพือ่ การตกแตงบาน กลุม สินคาธุรกิจ สตูดิโอถายภาพแตงงาน หองเสือ้ ชุดแตงงาน ชางภาพ ของชำรวย การดแตงงาน กลุมสินคาของการจัดสวน และอุปกรณที่ใช ใน การจัดสวนตางๆ เปนตน สถานที่จัดงาน อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตอ World Fair Co., Ltd. โทร. 0-2731-1313 • อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี • สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office ไดเปนอยางดี • ประสบการณ 0-2 ป ติดตอที่ กลุมบริษัทในเครือเปยมสุข โทร. 0-2969-2112-5 ตอ 207 รับสมัคร เจาหนาที่การตลาด • เพศชาย/หญิง • อายุไมเกิน 30 ป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด • หากมีประสบการณดานการตลาดใน ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย จ ะพิ จ ารณาเป น พิเศษ • หากมี ที่ พั ก อาศั ย บริ เ วณป น เกล า เทพารักษ ประชาอุทศิ เพชรเกษม พระราม 2 เกษตรนวมินทร นวลจันทร นนทบุรี ตลิง่ ชัน-สุพรรณบุรี บางใหญ รัตนาธิเบศร ราชพฤกษ ศรีนครินทร บางนา รามคำแหง สุวรรณภูมิ จะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2677-7000 ตอ 725, 726, 727 รับสมัคร วิศวกร • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟาหรือสาขาที่เกี่ยวของ • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป ดานงาน ปฏิ บั ติ ก ารและซ อ มบำรุ ง ในอาคารสู ง ศูนยการคา หรืออาคารพาณิชย (ระบบ ไฟฟา ระบบปรับอากาศ เครื่องจักร และ ระบบควบคุมอาคาร) • สามารถวางแผนการบำรุงรักษาเชิง ปองกัน (Preventive Maintenance) ติดตอที่ บริษัท พรีมัส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2168-3101 ตอ 152, 153 รับสมัคร เลขานุการ • เพศหญิง • วุฒิ ปวช. - ปวส. หรือสูงกวา • สามารถใช โปรแกรมคอมพิ ว เตอร พื้นฐานได • มี ใจรักงานดานบริการ งานขาย ติดตอที่ Forbest Properties Co., Ltd. E-mail: info@fbprop.com รับสมัคร Project Manager • เพศชาย • อายุ 30 - 40 ป • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรม

โยธา • มี ป ระสบการณ ท ำงานด า นก อ สร า ง อาคารสูงอยางนอย 10 ป • มี ใบประกอบวิ ช าชี พ ระดั บ สามั ญ สำหรับโครงการอาคารสูง • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี มีภาวะผูนำ และสามารถทำงานภายใต แรงกดดันไดดี • มีทักษะในการบริหารจัดการและผลัก งานที่ ไดรับมอบหมายใหบรรลุผล ติดตอที่ One Up Co.,Ltd โทร. 0-2645-3535 ตอ 29 รับสมัคร Interior Designer • วุฒิปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน เขียนรูป Perspective ดวยโปรแกรม 3D Max ไดสวยงาม • หากมีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ Open Designer Co., Ltd. โทร. 0-89890-4960 รับสมัคร Interior • เพศชาย • อายุ 23 ปขึ้นไป • วุฒิปวช. - ปวส. หรือสูงกวา สาขา กอสรางงานไม สถาปตยกรรม ตกแตง ภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ • มี ป ระสบการณ ด า นการควบคุ ม งาน โครงการ หรือจัดเตรียมเนื้องานและวัสดุ งานตกแตงภายในอยางนอย 1 ป ติดตอที่ บริษทั กนกเฟอรนเิ จอร แอนด เดคคอเรชั่น จำกัด โทร. 0-2321-0702, 0-2721-5997 ตอ 117, 154, 155 ขายที่ดิน • เนื้อที่ 18 ไร มีหาดสวนตัว • ทีด่ นิ ติดทะเล ต.เกาะลันตานอย จ.กระบี่ • เหมาะสำหรับทำรีสอรท • ราคาขายไรละ 1,300,000 บาท ติดตอที่ คุณณี โทร. 0-86771-7109 ขายที่ดิน • เนื้อที่ 4.2 ไร ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ • ทำเลดี ติดถนนคอนกรีต • ใกลตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง • ราคาขายไรละ 6,500,000 บาท ติดตอที่ คุณศิรชิ ยั โทร. 0-89000-5154 สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณปณิตา โทร. 0-2717-2477 ตอ 204

41

BN#163_p33-44_Pro3.indd 41

12/8/10 12:58:49 AM


“ความสำเร็จของลูกคา คือ งานของเรา”

บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (TTF) จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกคาและผูมีอุปการคุณ ในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ อาคาร 106 ไบเทค กรุงเทพฯ โดยภายในงานไดจัดใหมีตลาดนัดจำหนายสินคาตางๆ ที่เปนลูกคาของ TTF อันไดแก วัสดุ–อุปกรณกอสราง–ตกแตง รถยนตเพื่อการพาณิชย วัสดุ–อุปกรณ อนุรักษ–ประหยัดพลังงาน ตลอดจนอุปกรณ–สนามกอลฟ ภายใตบรรยากาศในงาน “ตลาดนัด ปารตี้” ที่มาพรอมกิจกรรมตางๆ มากมาย

42

BN#163_p33-44_Pro3.indd 42

12/8/10 12:14:23 AM


43 43

BN#163_p33-44_Pro3.indd 43

12/8/10 12:14:59 AM


44

R1_BN#163_p34-35,39,40,44_Pro3.indd 44

12/8/10 10:39:25 PM

หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 163 ปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2553  
หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 163 ปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2553  

สระวายน้ำ, เจ.ดี.พูลส, มิสเตอรพูล, ASTRALPOOL

Advertisement