Page 1

กาวสู ปที่

For Member Only !

ผอ.ศูนยขอมูลฟนธงคาเงินบาทแกยากชี้ ไมกระทบตลาดอสังหาฯ ภายในประเทศ

ฉบับที่ 160 ปกษแรก พฤศจิกายน 2553

พื้นคอนกรีตพิมพลายเบียดวัสดุปูพื้น ผูใหบริการวางกลยุทธชิงสวนแบงรองรับตลาดโต

12-13

อุทกภัยทำอิฐมอญขาดตลาด หลังน้ำลดวัสดุฯปรับราคาแน 28

“พื้นคอนกรีตพิมพลาย” ไลกินสวนแบงวัสดุปูพื้น เหตุผบู ริโภคตอบรับดี สงผลตลาดโตไมหยุด เฉลีย่ ปละ กวา 20% คาย ‘วินฟอร’ วาง 3 กลยุทธเพิ่มชองทาง ขาย ออกลายใหม และใหลูกคาเขาถึงบริการไดงาย ดาน Super Stamped Concrete ชูนโยบายทำงาน เร็ว คูผลงานคุณภาพจากฝมือชางที่มีประสบการณ ในขณะที่ ‘อินโนกรีต’ มุงขยายตลาดภูธรที่เริ่มตอบรับ มากขึ้น พรอมแตกไลนสินคาใหม ชวยเพิ่มทางเลือก ใหลูกคา

เยอรมันนีวางใจ “บริษัท STIT” ควาเอเยนตเครื่องยนต Deutz

นายสมโภชน รัตนอารียกรณ รองกรรมการผูจัดการ (สายงานขาย และปฎิบัติการ) บริษัท STIT จำกัด (ซิโน-ไทย อินเตอรเทรด) ซึ่งเปนตัวแทนจำหนาย เครื่องจักรกอสรางและ อุตสาหกรรมมานานกวา 30 ป เชน คอนกรีตปม, ทาวเวอรเครน, มอรตาร ‘วินฟอร’ วาง 3 กลยุทธ แมชชี น แอรคอมเพรสเซอร และบอยเลอร รองรับตลาดพื้นคอนกรีตพิมพลายโต นางสาวมะลิวรรณ สกุลมุทิตา ผูจัดการบริษัท วินเทรค เปดเผยวา ขณะนี้บริษัทฯ ไดรับการ (1991) จำกัด เปดเผยถึงผลประกอบการในชวง 9 เดือนทีผ่ า นมา แตงตั้งใหเปนผูแทนจำหนายเครื่องยนต DEUTZ จากประเทศเยอรมัน แตเพียง วาอยูในเกณฑที่ดี คาดวาเมื่อถึงสิ้นปจะ อานตอหนา 6-7

ผู เ ดี ย ว ใ น ประเทศไทย โดยมี ก ารเซ็ น ข อ ต ก ล ง กั บ DEUTZ Asia & Pacific เมื่อ เดื อ นมี น าคมที่ ผานมา เหตุ ผ ลหลั ก ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ เลื อ กก็ เพราะผลงานและชื่อเสียงของ STIT ใน ดานการ อานตอหนา 6-7

‘เพนแอนดบิวท’ ชางสีพันธุใหม ชูกลยุทธทาสีเพื่อปกปองบานสวย 34-35

‘พพ.’ ชูยุทธศาสตร Green Building

พรอมสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ติดตามความ เคลื่อนไหวของ Builder News ไดที่นี่ 24 ชม.

1

BN#160_p1-13_Pro2.indd 1

10/23/10 12:41:02 AM


BN#160_p1-13_Pro2.indd 2

10/23/10 12:42:03 AM


BN#160_p1-13_Pro2.indd 3

10/23/10 12:42:13 AM


เงินบาทแข็งตัว

ปจจุบนั ปญหาความแปรปรวนในเรือ่ งของภูมอิ ากาศ ของโลก ตอนนี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ อะไรที่ ไมเคยเกิดหรือไมนาเกิด ก็กลับเกิดขึ้นหลายเหตุการณ สวนที่ ใกลตัวเราวันนี้เห็นจะเปนภาพเหตุการณน้ำทวมใน หลายจังหวัดประเทศไทย ที่ชมแลวรูสึกถึงสองอยาง คือ เห็นใจ และดีใจ ทัง้ นี้ ในสวนทีเ่ ห็นใจ เนือ่ งจากเห็นใจผู ประสบภัยธรรมชาติ ทีก่ ำลังรอความชวยเหลือจากหลาย หนวยงาน ซึ่งในเบื้องตนเห็นความคืบหนาบางแลว แตก็ ไมวางใจ เพราะเหตุการณยังไมกลับมาดีรอยเปอรเซ็นต สวนที่ดี ใจคือ ภายหลังภาพเหตุการณการแบงแยกสีทาง การเมืองอยางเห็นไดชดั และยังแก ไมขาด แตวนั นี้ ในเรือ่ ง ของการชวยเหลือผูป ระสบภัย ทุกฝายทุกสีตา งรวมมือกัน ชวยเหลืออยางเปนจริงเปนจัง จนลืมแบงสี แบงพรรค แบงพวก...ภาพอยางนี้อยากใหเกิดกับการเมืองไทยจริงๆ คงจะทำใหประเทศเราพัฒนาไดอยางยั่งยืนแนนอน ส ว นอี ก ประเด็ น ใกล ตั ว ที่ ต อ งจั บ ตามองในวงการ อุตสาหกรรมกอสรางของเรา ชวงนีเ้ ห็นจะหนีไมพน เรือ่ ง คาเงินบาทของไทยทีป่ รับตัวแข็งคาตอเนือ่ ง ทัง้ นีห้ ากเมือ่ ยอนกลับไปประมาณป 2540 ในยุคนั้น คาเงินบาทของ เราถือวาออนตัวมากทำใหผูคนเดือดรอนไปตามกัน แต วันนี้คาเงินบาทในชวงที่ผานมาแข็งตัว กลับทำใหผูคน เปนกังวลอีก ดังนั้น คิดวาเอาแบบพอดีๆ แบบมีเสถียรภาพพอประมาณ... นาจะเปนแนวทางออกที่ดีกวา จากภาวการณเงินบาทแข็งคา ถือเปนเรื่องปรกติที่ ในทุกกลุมอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมกอสราง ของเรายอมไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว แต ภาคที่ตองหนักอกหนังใจที่สุดนาจะเปนภาคที่เกี่ยวของ กับการสงออก และภาคธุรกิจที่มีลูกคาเปนชาวตางชาติ เปนหลัก เนื่องจากกลุมลูกคาที่เปนชาวตางชาติตองใช เงินเพิ่มมากขึ้นกวาเดิมในการซื้อสินคาหรือบริการของ เราในปริมาณหนวยเทาเดิม ในทางกลับกันหากธุรกิจใด ดำเนินธุรกิจสั่งซื้อเพื่อนำเขาหรือลงทุนในตางประเทศ ตองถือเปนโอกาสมากกวาสำหรับบางกลุม ก็ขึ้นอยูกับ วาองคกรนั้นๆ จะประกอบธุรกิจอะไร โดยรวมก็คงไม ได รับผลกระทบทั้งหมด...ที่สำคัญปรากฏการณดังกลาวนี้ ยอมไมกระทบกับกลุมนักลงทุนและกลุมลูกคาหลักที่เปน คนไทยอีกดวย ดังนั้นเรื่องชองทางยังมีอยูแนนอน แลว แตวาใครจะมองเห็นแลวปรับตัวอยางไร ทั้งนี้ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทที่พักอาศัย ก็นาจะไดรับผลกระทบที่ ไมพึงประสงคอยูบาง แตก็คง เปนเพียงระยะสั้นๆ ชั่วคราวเทานั้น ในทางกลับกันปจจัย ลบอื่นๆ นาจะสงผลกระทบตอธุรกิจที่พักมากกวา เชน ปจจัยความไมสงบ ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยว ดังนั้น ในภาวการณนี้ การปรับตัวในภาคธุรกิจ จึงถือวาเปนสิ่ง ที่จำเปนอยางยิ่งในการประคองธุรกิจใหอยูรอดปลอดภัย ภายใตภาวการณแขงขันในตลาดรวม Builder News เปนกำลังใจใหครับ ทอมมี่ เจนเสน หัวหนากองบรรณาธิการ

อีเลคโทรลักซสง “คียโฮล ฮอบ” หวังเจาะตลาดกลุมชาวเอเชีย

อีเลคโทรลักซเปดตัว “คียโฮล ฮอบ” ที่สุดแหงนวัตกรรมการประกอบอาหาร ผนึกเตาแกส และแมเหล็กไฟฟาไวในหนึ่งเดียว สงผลใหสามารถควารางวัล สิงคโปร ดีไซน อวอรด 2010

นายโดมินิค หวอง ผูอำนวยการฝายผลิตภัณฑ เครื่องใช ไฟฟาประกอบอาหาร อีเลคโทรลักซ เอเชีย ตะวันออก เปดเผยวา อีเลคโทรลักซ ไดนำ “คียโฮล ฮอบ” ซึง่ เปนเตาประกอบอาหารรุน ลาสุดลงเจาะตลาดเอเชีย ดวยการนำเอา 2 เทคโนโลยี ในหนึ่งเดียวของเตาแกส และ เตาแมเหล็กไฟฟา มารวมเขาไวดวยกัน ที่ออกแบบมาเพื่อ รองรับการประกอบอาคารตามสไตลของของคนเอเชียโดย เฉพาะ เนือ่ งจากผลจากการวิจยั ผูบ ริโภคเชิงลึก พบวา การ ปรุงอาหารของคนเอเชียนั้น ตองการใช ไฟแรงในการผัด และทอดอาหาร ในขณะเดียวกันกลับตองการไฟออนๆ ใน การปรุงอาคารประเภทตม หรือตุน ซึง่ หัวเตาแกสนัน้ เหมาะ สำหรับการปรุงอาหารที่ใชกระทะกนลึก ประเภทอาหารผัด ทอด สวนเตาแมเหล็กไฟฟานั้นเหมาะกับการตม ตุน หรือ เคี่ยวอาหารที่ตองใช ไฟออนๆ ปรุงอาหารในเวลาที่นานๆ โดยหัวเตาแกสใหความรอนสูงถึง 4 กิโลวัตต สวนเตาแมเหล็กไฟฟาใหความรอนสูงถึง 2 กิโลวัตต ความลงตัวระหวางการผสมผสานกันของเตาแกสกับ เตาแมเหล็กไฟฟา ประสิทธิภาพสูง รวมไปถึงเตาแมเหล็ก ไฟฟาที่ควบคุมความรอนไดอยางแมนยำ โดยขาตั้งกระทะ เหล็กหลอ จึงมีความมั่นคง พื้นผิวเตาเรียบไรรอยตอ พื้น ผิวเตาแกสเปนสแตนเลสสตีลทรงครึ่งวงกลม ถอดลางทำความสะอาดได อีกทั้งหัวเตาระบบปองกันลม มีระบบ อุปกรณ ตัดแกสอัตโนมัตเิ วลาเปลวไฟดับโดยไมตงั้ ใจ การใช งานงาย เพราะระยะหางหัวเตากวาง จุดติดไฟอัตโนมัติใน ขั้นตอนเดียว

ผลิตภัณฑชิ้นนี้ผานการทดสอบจากผูบริโภคที่ถูกเลือก มาเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ซึ่งได ใหความเห็นวา การ ออกแบบหัวแกสอยูในตำแหนงที่ต่ำลงนั้น จะชวยปองกัน เปลวไฟไม ใหปลิวกรรโชกตามแรงลมและถาหากเปลวไฟ เกิดกรรโชกแรงสูงเกินหัวเตา แกสจะถูกตัดทันที ขอนี้จะ ชวยลดความกังวลของผูบริโภค หากเปดหนาตางทิ้งไว ใน ขณะประกอบอาหารที่อาจทำใหเปลวไฟลูกไหม รวมไปถึง แกสรั่วอีกดวย นายโดมินิค กลาววา ในสวนของนวัตกรรมของ คียโฮล ฮอบ ซึ่งเปนเตาประกอบอาหารรูปทรงแบบลูกกุญแจ และมีทั้งฟงกชั่นแกสและแมเหล็กไฟฟาในชิ้นเดียว ทำให ได รับรางวัลเหรียญทองจากเวทีการประกวด สิงคโปร ดีไซน อวอรด 2010 ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑมาการันตี ความงามและคุณภาพ นอกจากนี้ คียโฮล ฮอบ ซึ่งนอกจากจะสามารถใชประกอบอาหารโดยใชแกสและแมเหล็ก ไฟฟาไว ในหนึ่งเดียวกันแลว ยังเพิ่มการแตงแตมดีไซนที่ เรียบหรู แตสะดุดตาดวยโทนสีดำ และโทนสีเงิน ทำใหการ จับคูผลิตภัณฑนี้กับหองครัวสไตลโมเดิรนเปนไปอยางลงตัว โดยได เ ริ่ ม วางจำหน า ยตามร า นค า ตั ว แทนจำหน า ยและ เครื่องใช ไฟฟาในครัวชั้นนำ เชน บุญถาวร และโฮมโปร ตั้งแตเดือนตุลาคมนี้ ในราคา 25,9000 บาท รวมไปถึงไดมี การนำเสนอสินตาใหกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยกับ บริษัทใหญ อยางเชน แลนด แอนด เฮาส,คิวเฮาส เปนตน โดยยอดขายคาดว า ส ว นใหญ จ ะมาจากร า นค า มากกว า โครงการ

หนังสือพิมพ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน, ชวพงศ ชำนิประศาสน กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : วิสูตร ศรีขจร, สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก ผูจัดการฝาย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหนากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผูช ว ยหัวหนากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ วิมลวัลย พิบลู ยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน นุชเฟอง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส : เอกรินทร จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธสง, สุธาสินี สงวนชีพ, นิสากร แกวกองศรี เลขาฝายโฆษณา : ศิราณี ออนจิว๋ พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ การเงิน : ศิรนิ ารถ แกวอุไร ศิลปกรรม : พิชิต บุญประเสริฐ พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล เจาของ : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 144 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : buildernews@ttfintl.com www.buildernews.in.th

4

Re1_BN#160_p1-13_Pro2.indd 4

10/26/10 8:58:33 PM


พีซีเอส จับมือสองพันธมิตร เพิ่มเซอรวิสรองรับกรีนบิวดิ้ง

พีซีเอส รุกตลาดบริการดูแลอสังหาริมทรัพยครบวงจร ลาสุดจับมือสองพันธมิตร M&C Energy และ Commin Thai เพิ่มบริการจัดการพลังงานและการบำรุงรักษาอาคาร หวัง รองรับตลาดกรีนบิวดิ้ง ที่จะขยายตัวในอนาคต นายเซบาสเตียน แอนโธนี่ พาวเวอร ผูอำนวยการ ฝายบริหารงานลูกคา บริษัท พรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ PCS ผู ใหบริการดูแล อสังหาริมทรัพยชั้นนำใน ประเทศไทย เปดเผยวา ปจจุบัน ตลาดอสังหาริมทรั พ ย มี ก ารเติ บ โตอย า ง ตอเนื่อง บริษัทฯ จึงไดมุง เนนการพัฒนามาตรฐาน บริการ การพัฒนาบุคลากร พั ฒ นาเทคโนโลยี ใ หม ๆ เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของตลาด โดยมีพันธมิตร เพิม่ ในสวนของการบริการ ดานการบริหารจัดการพลังงานและการบำรุงรักษาอาคาร เพือ่ ตอบโจทยความตองการของลูกคาแบบ one complete solution โดยไดรว มมือกับ บริษทั M&C Energy เพือ่ ใหบริการ ดานการปรึกษาในการบริหารจัดการการใชพลังงาน การ ประหยัดพลังงาน เชน การคำนวณและตรวจสอบการใช

ไฟฟา การใชน้ำ เพื่อทำใหลูกคาได ใชพลังงานอยางคุมคา และประหยัดอยางสูงสุด ถือเปนบริการที่ใสใจสิ่งแวดลอม ซึง่ ขณะนีท้ กุ ฝายตางใหความสนใจ และการบริการนีส้ ามารถ รองรับมาตรฐานและมาตรการตางๆ เพื่อการเปนอาคารที่ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังไดรวมมือกับ บริษัท Commin Thai ซึง่ มีประสบการณและความชำนาญในการบำรุงรักษาเกีย่ วกับ ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟา, ระบบระดับแรงดันไฟฟาต่ำ มาก และระบบของน้ำ ไมวา จะเปนในโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาคารเชิงพาณิชย โดยจะใหความสำคัญในการปรับปรุง การติดตั้งและการจัดการ เพื่อใหการทำงานของเครื่องปรับ อากาศมีประสิทธิภาพ “ถาเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน พีซีเอส ถือวาเปนบริษัทที่มีบริการครบวงจร และมีความพรอมมาก ที่สุด และดวยความเชี่ยวชาญจากประสบการณที่ยาวนาน กวา 43 ป ทำใหเชื่อมั่นวาเรามีความแข็งแกรงที่สุด และ เปนผูน ำในธุรกิจบริการดูแลอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย” นายเซบาสเตียน กลาวตอไปวา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดตั้งเปา ยอดขายในป 2553 ไวที่ 3.85 พันลานบาท เพิม่ ขึน้ 10% จาก ป 2552 ที่สามารถทำยอดขายไดทั้งสิ้น 3.48 พันลานบาท

‘ยิปรอค’ สงนวัตกรรมอาคารเขียว พรอมชูแผนพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

ยิปรอค (Gyproc) ผูน ำนวัตกรรมระบบผนังและฝาเพดานยิปซัมอันดับหนึง่ ของโลก ภายใต การดำเนินงานของบริษทั ไทยผลิตภัณฑยบิ ซัม่ จำกัด (มหาชน) นำเสนอนวัตกรรมอาคารเขียว ชูระบบผนังเบาและระบบประหยัดพลังงาน “Gyproc Drywall & Thermal Comfort System” ที่โดดเดนในเรื่องการประหยัดทรัพยากรและการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

นายวลิต จิยะวรนันท ผูอำนวยการฝายขายและ การตลาด บริษทั ไทยผลิตภัณฑยบิ ซัม่ จำกัด (มหาชน) กลาววา ไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม ในเครือแซง-โกแบ็ง เปนผู บุกเบิกการผลิตแผนยิปซัมรายแรกของประเทศไทย อีกทัง้ เปนผูนำการผลิตและจัดจำหนายสินคาระบบผนังและผา เพดานยิปซัมครบวงจรมากวา 40 ป กลุม ลูกคาทัง้ ผูร บั เหมา สถาปนิก เจาของกิจการ ตลอดจนผูอ ยูอ าศัยลวนใหความ ไววางใจเสมอมา การพัฒนาเพื่อคงมาตรฐานระดับโลก ของยิปรอคเนนนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เนนพัฒนา เรื่องการประหยัดพลังงาน การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู

บริโภค ทัง้ นีน้ โยบายและกลยุทธของบริษทั เราเนนแผนพัฒนา ธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ sustainable development ซึ่งเรายึด หลัก 3G ไดแก Green Product ผลิตภัณฑสีเขียว ไดรับ การรับรองฉลากเขียวเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม, Green Solution ระบบประหยัดพลังงาน, Green Manufacturing โรงงาน มาตรฐาน ISO 14001 เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ในแงของการผลักดันนวัตกรรมอาคารเขียว Green Building บริษัทไดนำเสนอระบบ Gyproc Drywall & Thermal Comfort System ระบบผนังเบา (Drywall System) เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยผนังยิปซัมมีน้ำหนักเบากวาผนังกออิฐถึง 10 เทา อีกทัง้ ในกระบวนการผลิตใชพลังงานและคายกาซคารบอนไดออกไซดสูอากาศนอยกวาการผลิตอิฐ 3.7 เทาซึ่ง เปนสวนสำคัญในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและชวย ลดภาวะโลกรอน ระบบผนังเบายิปรอคยังมีคุณสมบัติพิเศษ ในการกันความรอน กันเสียงรบกวน และกันเสียงสงผาน หองสูหอง และสามารถรับแรงกระแทกผานการทดสอบ ระดับสูงสุด อีกทั้งยังประยุกตใชกับพื้นที่ ไดหลากหลาย ทั้ง อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา ที่อยูอาศัย เปนตน

สำหรับบริการของ PCS ประกอบดวย บริการทำ ความสะอาด, บริการกำจัดแมลง, บริการสุขอนามัยภัณฑ, บริการดูแลสวน, บริการรักษาความปลอดภัยครบวงจร, บริการตรวจนับสินคา, บริการบำรุงรักษาอาคาร, บริการ ดานโภชนาการ และ บริหารจัดการพลังงาน โดยมีลกู คาจากหลากหลายธุรกิจ อาทิ กลุม คอมเมอรเชียล มีสัดสวนลูกคาประมาณ 25% อาทิ Empire Tower, All Season Place กลุมอุตสาหกรรม มีสัดสวน 21% เชน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร กลุม รีเทล มีสดั สวน 18% เชน เกสร พลาซา, สยามพารากอน, มาบุญครอง, สยาม แมคโคร กลุมโรงพยาบาลและโรงแรม มีสัดสวน 11% กลุมคอนโดมิเนียม มีสดั สวน 7% และ กลุม สถาบันการศึกษา มีสดั สวน 3% ทั้งนี้ ลูกคาสวนใหญจะใชบริการดานการรักษาความ ปลอดภัย บริการทำความสะอาด และบริการกำจัดแมลง โดยในโรงพยาบาล โรงเรียน และมหาวิทยาลัย จะเนนการ บริการดานความสะอาด และสุขอนามัยภัณฑ สวนในโรงแรม จะใหบริการรักษาความปลอดภัยเปนหลัก โดยรายไดหลัก ของบริษทั ฯ มาจากบริการรักษาความปลอดภัย 50% บริการ ทำความสะอาด 47% และจากบริการอื่นๆ อีก 3% ผูอำนวยการฝายขายและการตลาด กลาวตออีกวา ในสวนของระบบประหยัดพลังงาน (Thermal Comfort) จากสภาพอากาศของประเทศไทยที่รอนอบอาว บวกกับ ภาวะโลกรอน การบริโภคและการใชพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำใหอาคารหรือที่อยูอาศัยจำเปนตองใชวัสดุที่เหมาะสม ทั้งกันความรอนไม ใหเขามาภายในและเก็บความเย็นให ไหลเวียนอยูภ ายใน ซึง่ บริษทั มีนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมแกการ ใชงานหลากหลาย เชน ระบบผนังและฝาเพดานยิปรอค เทอรมัลไลน สามารถกันรอนไดดีกวาระบบผนังและฝา เพดานทั่วไป 8 เทา ชวยประหยัดคาปรับอากาศได 69% ในขณะที่ ร ะบบผนั ง ปู น ยิ ป ซั ม วั น โค ท มี ค า การกั น ความรอนไดมากกวาระบบผนังกออิฐทั่วไปประมาณ 13% ทั้งนี้ผลิตภัณฑและระบบของยิปรอคดังกลาวมีสวนชวย เสริมสรางการพัฒนาอาคารเขียวไทยไดเปนอยางดี โดย เฉพาะอยางยิง่ ในแงของการประเมินสถาปตยกรรมอาคาร เขียวโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ผลิตภัณฑยิปรอคออก แบบมาโดยคำนึงถึง 1. ความปลอดภัย นาสบาย และ สุขภาวะของผู ใชอาคาร 2. การประหยัดพลังงาน 3. วัสดุ อาคารและการกอสรางที่สมเหตุสมผล 4. วัสดุอาคาร และการกอสราง ประหยัด ปจจุบันภาวะโลกรอนเปนสิ่งที่ทุกภาคสวนตระหนัก ถึงความสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของอาคาร สิ่ง กอสรางซึ่งเปนกลุมที่จะมีสวนชวยในการประหยัดพลังงานไดเปนอยางมาก เนื่องจากกลุมอาคารที่พักอาศัยเปน กลุมที่ใชพลังงานสูงสุด 40% กลุมขนสง 32% และกลุม อุตสาหกรรม 28% ดังนั้นทางยิปรอคจึงเล็งเห็นถึงความ สำคัญในการพัฒนาอยางยั่งยืน มุงเนนการประหยัดพลังงานและทรัพยากร นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ สินคา ระบบ บริการใหมๆ ที่ตอบสนองความตองการ ของลูกคาทุกกลุม นายวลิตกลาวทิ้งทาย

5

BN#160_p1-13_Pro2.indd 5

10/23/10 12:42:31 AM


พื้นคอนกรีตฯ

(ตอจากปก)

ทำยอดขายได ต ามเป า หมายที่วางไว คือไมนอย กวาปทผี่ า นมา การทีบ่ ริษทั สามารถทำเป า ยอดขาย ไดตามทีค่ าดไว เปนเพราะ การทำพื้นวินฟอร ซึ่งเปน stamped concrete หรือ pattern imprinted concrete หรือ “พื้นคอนกรีต พิมพลาย” ซึ่งเปนเทคโนโลยีการเคลือบสีและพิมพ ลายบนคอนกรีตของบริษัทมีคุณภาพ ทำใหเกิดการบอกตอแบบปากตอปากถึงผลงานของ บริษัท ซึ่งในการทำพื้นคอนกรีตพิมพลายนั้นจะตองใชผูที่มี ความเชี่ยวชาญและมีฝมือเทานั้น ผลงานจึงจะออกมาดี โดยปจจุบันการทำพื้นวินฟอรของบริษัทฯ มีรูปแบบใหเลือก 22 ลาย 20 สี โดยสีนั้นสามารถที่จะเลือกโทนออนหรือแก ไดตามความตองการ แตสีที่ ไดรับความนิยมจะมีประมาณ 10 สี ในการทำลวดลายของพื้นวินฟอรนั้น บริษัทจะนำเขา จากอเมริกาทั้งหมด โดยในเร็วๆ นี้จะมีลายใหมๆ ออกมา ประมาณ 3 ลาย ซึ่งลวดลายจะดูสวยงามขึ้น สวนจะเปน ลักษณะไหนคงตองขึน้ อยูก บั แนวโนมของความนิยมเปนหลัก ซึ่งกลุมลูกคาสวนใหญจะเปนกลุมบาพักอาศัย ที่มีประมาณ 60% สวนที่เหลืออีก 40% เปนสถานที่ราชการ, โรงแรม, หมูบานจัดสรร นางสาวมะลิวรรณ กลาวทิง้ ทายวา ตลาดพืน้ คอนกรีต พิมพลายยังมี โอกาสเติบโตไดอีกมาก เนื่องจากมีการนำไป ใชทดแทนวัสดุที่เปนเอาทดอรประเภทอื่นๆ ทำใหมีอัตรา

เมื่อไมนานมานี้ สถาบันสถาปนิกอเมริกัน AIA ประกาศมอบเหรียญทองประจำปใหกับ สถาปนิก ปเตอร โบลิน ( Peter Bohlin ) สถาปนิกในดวงใจของผูเขียนมาชานาน ปเตอร โบลิน สำเร็จการศึกษาจาก Rensselaer Polytechnic Institute และ Cranbrook Academy หลังจากสำเร็จการศึกษาและผานงานออกแบบมากมาย จนสามารถกอตั้งสำนักงานออกแบบ Bohlin Cywinski Jackson BCJ เมื่อป 1991 และไดรับรางวัลสำนักงานดี เดนประจำปของ AIA ในป 1994 มาถึงปจจุบัน มีผลงาน ไดรับชื่นชมถึง 420 รางวัล สถาปนิกผูนี้และสำนักงานออกแบบแหงนี้ จึงมีผลงาน หลากหลาย ตั้งแตบานพักตากอากาศ ไปจนถึงอาคารเรียน ในมหาวิทยาลัย สนามเด็กเลน ไปจนถึงสวนสัตว สระวายน้ำ

การเติบโตอยางนอยปละไมต่ำกวา 20% สำหรับแผนการ ดำเนินธุรกิจในปหนา บริษัทไดวางไว 3 แนวทางดวยกันคือ 1. การเพิ่มชองทางการจำหนายใหมากขึ้น โดยรวมมือกับ พันธมิตรทางดานวัสดุกอสราง ประเภทคอนกรีต 2. เพิ่ม รูปแบบการใหบริการตางๆ เพิ่มขึ้น เชน การออกลายใหมๆ 3. การใหลูกคาเขาถึงการบริการของบริษัทไดงายขึ้นและ เร็วขึ้น ดวยการบริหารจัดการทีมชาง เพื่อใหงานเสร็จได เร็วขึ้น ซึ่งจะทำใหบริษัทรับลูกคาไดมากขึ้น Super Stamped Concrete เนนทำงานเร็วคูผลงานคุณภาพ นายอัจฉริย เสถียรวงศนุษา กรรมการผูจัดการ

บริษัท ซูเปอร คอนกรีต (ประเทศไทย) จำกัด ผู ให บริ ก ารพื้ น คอนกรี ต พิ ม พ ลาย “Super Stamped Concrete” เปดเผยวา บริษัทฯ เริ่มใหบริการมา ตั้งแตป 2549 และมีการ พั ฒ นามาอย า งต อ เนื่ อ ง ป จ จุ บั น สามารถรั บ งาน พื้ น คอนกรี ต พิ ม พ ล ายได ทุกประเภท โดยเนนการ ทำงานที่รวดเร็วและการ เก็บรายละเอียดของงาน ดวยทีมชางทีม่ ปี ระสบการณและความชำนาญ อีกทัง้ ปจจุบนั ไดขยายชองทางการบริการใหครอบคลุมมากขึ้น ไมวาจะ เปนพัทยา, สุราษฎรธานี, กระบี่ และ ภูเก็ต นอกจากนี้ ยังเลือกใช Color Hardener และแมพิมพ คุณภาพสูงนำเขาจากตางประเทศ ซึ่งปจจุบันมีลายพิมพ พืน้ คอนกรีตใหเลือกกวา 20 แบบ และมีเฉดสีหลักใหเลือก มากกวา 40 เฉดสี และสามารถผสมสี ให ไดทุกสีที่ลูกคา ตองการ ซึง่ ทัง้ หมดจะเปนสีนำเขาคุณภาพสูง มีความคงทน ไมซีดจาง อีกทั้งผิวสีมีความแกรงและมัน ทำใหสีของพื้น พิมพลายมีความสดใหมอยูเสมอ “งานพื้นคอนกรีตพิมพลาย ตัวชางฝมือถือวามีความ สำคัญมาก งานจะสวย คุณภาพจะออกมาดีหรือไม กวาหกสิบเปอรเซ็นตจะมาจากฝมือชาง ซึ่งปจจุบันทีมชางของเรา ลวนแตเปนชางทีม่ ศี กั ยภาพและความชำนาญ สามารถพิสจู น ไดจากผลงานคุณภาพที่ ไดรับความไววางใจจากลูกคาชั้นนำ และยั ง สามารถรองรั บ งานที่ มี เ ข า มาได อ ย า งเพี ย งพอ” กรรมการผูจัดการ กลาวตอไปวา สาเหตุที่ทำใหพื้นคอนกรีตพิมพลายไดรับความนิยม เพิ่มมากขึ้น มาจากความรวดเร็วในการติดตั้ง ที่ทำให

สถาปนิกในดวงใจ (คนเดิม)

ไปจนถึงสนามบิน คายลูกเสือ ไปจนถึงศูนยวจิ ยั วิทยาศาสตร แต ไมวาจะเปนโครงการขนาดเล็กหรือใหญ ปเตอร โบลิน จะตั้งใจทำงานอยางละเอียดลออโดยไมเกี่ยงระยะเวลา ขนาด และงบประมาณ ทำใหผลงานทุกชิ้นลวนมีคุณภาพ ปเตอร โบลิน กลาววา การออกแบบจะตองมาจาก ความรูค วามเขาใจในเรือ่ งการออกแบบ ตองสนองตอบ การ ใชสอย ตอบรับกับสถานที่ตั้ง สภาพแวดลอม ทั้งธรรมชาติ และมนุษยสรางขึ้นมา ที่สำคัญมีความรูความเขาใจในเรื่อง วัสดุ และเทคนิคการกอสรางอยางถองแท เพื่อยืนยันคุณภาพสถาปนิกในดวงใจของผูเขียน ขอ นำเสนอแคสองงาน คือ บานพักตากอากาศ Adirondack (1992) กับ Apple Store (2003) ที่มีลักษณะโดดเดนและ แตกตางกันอยางสิน้ เชิง ใครสนใจอยากเห็นมากกวานี้ เชิญ คนควาในนิตยสาร หนังสือ หรืออินเทอรเน็ตได รับรอง ไมผิดหวัง

6

Re1_BN#160_p1-13_Pro2.indd 6

10/26/10 8:39:10 PM


ประหยัดเวลาไดมาก ในขณะที่ราคาใกลเคียงกับการปูพื้น ดวยวัสดุชนิดอื่น และยังมีลวดลายใหเลือกหลากหลาย ซึ่ง ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือพื้นคอนกรีตพิมพลายมีความ ทนทานมาก สามารถอยู ไดนานนับ 10 ป อีกทั้งยังบำรุง รักษาไดงาย ที่ผานมา บริษัทฯ สามารถรักษาระดับการเติบโตไว ได อยางตอเนือ่ ง โดยมีลูกคาหลัก 3 กลุมดวยกัน กลุมแรก เปนโครงการขนาดใหญ มีสัดสวนประมาณ 40% รองลงมา เปนลูกคาที่เปนผูรับเหมา ราว 30% สวนที่เหลืออีก 30% จะเปนลูกคารายยอย และปจจุบันโครงการหมูบานชั้นนำก็ เริม่ เปลีย่ นมาใชพนื้ คอนกรีตพิมพลายกันมากขึน้ ทีน่ อกจาก จะติดตั้งไดเร็วแลว ยังชวยยกระดับบานใหดูดีมากขึ้นดวย “ปจจุบนั การแขงขันในตลาดนีม้ มี ากขึน้ เนือ่ งจากตลาด มีความตองการสูง จึงมีการแขงขันราคาคอนขางมาก แต ดวยบริษัทไดดำเนินการมานาน และมีทีมชางที่มากดวย ประสบการณ บริษัทจึงไดเนนทางดานวัตถุดิบและผลงาน ซึ่งตรงกับความตองการของลูกคาเปนหลัก ทั้งนี้ผูบริโภค จึงควรใหความสำคัญเปนพิเศษในการเลือกผู ใหบริการ ซึ่ง ในความเปนจริงแลวการทำพื้นคอนกรีตพิมพลายตองอาศัย ประสบการณ ความรูความเขาใจ ตลอดจนวัสดุและเครื่อง มือที่ ไดมาตรฐาน จึงจะทำให ไดผลงานที่มีคุณภาพ” นาย อัจฉริย กลาวอีกวา

สำเร็จเปนอยางมาก เนื่องจากมีอัตราเพิ่มของยอดขายกวา เทาตัว ทัง้ นีก้ เ็ นือ่ งจากทีมขายทีม่ ปี ระสบการณ ทำใหสามารถ ทำยอดขายไดมาก แตตลาดก็มีการแขงเพิ่มมากขึ้น แตใน ภาพรวมจะเห็นวา บริษัทหลักๆ ก็ยังคงเปนบริษัทรายเดิมๆ ซึ่งผูรับเหมารายใหมที่เขามาทำตลาด มักทำผลงานที่ ไม ได คุณภาพและความรับผิดชอบในการทำงาน จึงไมสามารถ เขามาแชรสวนแบงทางการตลาดไปไดมากนัก กรรมการผู จั ด การ กลาวตออีกวา ปจจุบัน ตลาดใหการยอมรับสินคา ประเภทนี้มากขึ้น เพราะ ลู ก ค า ได เ ห็ น โครงการ ตางๆ ใชกันมาก จึงเปน เครื่ อ งยื น ยั น ถึ ง คุ ณ ภาพ ของสิ น ค า ได เ ป น อย า งดี ส ง ผ ล ใ ห ลู ก ค า ที่ เ ป น เจาของบานมีความมั่นใจที่ จะเลือกใชผลิตภัณฑชนิด นีเ้ พิม่ มากขึน้ สงผลใหตลาดแสตมปคอนกรีตโตขึน้ ตามไปดวย ที่สำคัญยังทำใหยอดขายของบริษัทมีอัตราที่ โตขึ้นเฉลี่ยป ละ 10% ดานลวดลายของแสตมปคอนกรีต บริษัทไดกำหนดไว วาในทุก 2-3 ป จะมีการนำเขารูปแบบลวดลายใหมอยู เสมอ เนื่องจากอายุของการใชงานรวมไปถึงคุณภาพในการ พิมพลายของแบบเมื่อใช ไปนานๆ ความคมชัดดูมีมิติก็จะ ลดนอยลงไปทำใหดไู มสวยงาม ดังนัน้ จึงตองมีการนำแบบใหม เขามาทดแทนแบบเกาเพื่อรองรับความตองการของตลาด สำหรั บ เทรนด ข องตลาดแสตมป ค อนกรี ต ในขณะนี้ สวนใหญจะออกมาในลักษณะที่เปนกอนสี่เหลี่ยมลูกเตา แต

เยอรมันนีฯ ดังนั้นในการเลือกผู ใหบริการจึงควรดูจากมาตรฐานใน การทำงาน รวมถึงประสบการณการทำงานที่ผานมา ใน สวนของบริษทั ฯ ทีผ่ า นมา ไดมีโอกาสรับงานโครงการขนาด ใหญใหกับหนวยงานราชการตางๆ อาทิ งานทางเดินริม เขือ่ นทีจ่ งั หวัดหนองคาย, งานสวนสาธารณะหนาวัดชมพูเวก ของเทศบาลจังหวัดนนทบุรี, งานของกรมทรัพยากรธรณีวิทยา และโครงการของเอกชนซึ่งสวนใหญเปนโครงการ หมูบานชั้นนำตางๆ เปนตน ‘อินโนกรีต’ เรงขยายตลาดภูธร พรอมแตกไลนสินคารองรับตลาดโต นางสาวอภิรดี วัฒนะสมดี กรรมการผูจ ดั การ บริษทั อินโนกรีต จำกัด กลาววา ปจจุบันบริษัทไดเพิ่มตัวแทน จำหนายในสวนของตางจังหวัดเพิ่มขึ้นที่อุดรธานี ซึ่งถือเปน ตลาดหลัก นอกจากนี้ยังมีที่พัทยาและภูเก็ต ซึ่งจากการ ขยายตลาดออกไปในตางจังหวัดไดสงผลใหออเดอรเพิ่ม มากขึน้ โดยมีสดั สวนงานในตลาดตางจังหวัดประมาณ 40% และตลาดกรุงเทพฯ ประมาณ 60% การทำตลาดในตางจังหวัดทีผ่ า นมา ถือวาประสบความ

สำหรับลายทีเ่ ปนลักษณะฟรีฟอรมคลายหินกาบ จะมีปริมาณ การใชที่ลดนอยลงไป นอกจากนี้จะมีการเพิ่มไลนสินคาให มากขึ้น โดยมีการนำสีผงสำเร็จรูปมาใช ในงานมากขึ้น รวม ไปถึงการทำสีกัดพื้นคอนกรีตทั้งเกาและใหม และยังมีสีซุปเปอร ไชนี่ย ซึ่งเปนสีพนสำหรับผนังทั้งภายในและภายนอก คาดวาจะสามารถตอบโจทยความตองการของตลาดไดมากขึน้ นางสาวอภิรดี กลาวทิ้งทายวา ทั้งนี้บริษัทยังคงเนน และใหความสำคัญในเรื่องของการบริการเปนหลัก และอิง อยูกับตลาดอสังหาริมทรัพย ซึ่งคาดวาในปหนาตลาดนาจะ ดีขนึ้ ทัง้ จากสภาพเศรษฐกิจและการลงทุน ทีส่ ำคัญงานสวนใหญ ก็ยังคงเปนโครงการเกาที่ยังคางจากการเปดตัวในปนี้

(ตอจากปก)

บริการหลังการขาย จนไดรับรางวัล TOP 10 ในงาน Munich Bauma Fair โดย Putzmeister Concrete Pumps GmbH เครือ่ งจักรทีบ่ ริษทั ฯ จำหนายสวนใหญจะใชเครือ่ งยนต DEUTZ อยูแลว หลังจากเซ็นสัญญา ทาง DEUTZ ได สงเจาหนาที่มาประสานงานดานการตลาดกับ STIT หลายครั้ง และในเวลาเดียวกันทาง STIT ก็ ไดสงเจา หนาที่ ไปฝกอบรมดานเทคนิคแลว 3 ครัง้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ได สต็อกอะไหลและเครื่องยนต ไวจำหนายแลว ณ วันนี้ STIT ไดขายเครื่องยนตใหม ใหกับลูกคาทั้งเกาและใหม ไปแลวกวา 30 เครื่อง โดยมีการบริการดาน Service และอะไหลที่ดีเลิศเหมือนเดิม ตลาดเครื่องยนตมีขนาดคอนขางกวาง ตลาดโดย รวมมีมากกวา 200 ลาน/ป มีทั้งกลุมเครื่องจักรที่ใช กอสรางถนนและอาคาร, กลุมเครื่องจักรการเกษตร และ กลุมเครื่องจักรสงออก เชน เครื่องคีบออย, เครื่องเจาะ บอน้ำบาดาล เครื่องยนต DEUTZ สามารถประกอบใช กับเครื่องจักรเหลานั้นไดดี ขั้นตอนตอไป STIT จะ ประชาสัมพันธใหลูกคาใหทราบ โดยผานสื่อหนังสือพิมพ และรวมถึงการออกงานแสดงสินคาในปหนาอีกดวย หากพูดถึงของยอดขายโดยรวมของ STIT ทัง้ บริษทั ฯ

ในป 2553 แม ในชวง 2 ไตรมาสแรกจะไมคอยดีนัก สืบ เนื่องมาจากปญหาภายในประเทศรวมถึงเศรษฐกิจของ โลกถดถอย แตในชวงไตรมาส 3 และ 4 บริษทั ฯ สามารถ ทำยอดขายไดมากขึน้ เราไดขายทาวเวอรเครน LIEBHERR แบบบูมกระดกรุนใหม ไดกวา 10 เครื่องแลว ขาย คอนกรีตปม Putzmeister และมอตารแมชชีนไดมากกวา 20 เครื่อง เครื่องฉีดน้ำ Dyna-Jet ก็ขายไดเรื่อยๆ ใน ภาคอุตสาหกรรม บริษัทฯ ก็ขาย IHI บอลเลอร ไดมาก กวาปที่แลว ทำใหขณะนี้ ไดบรรลุเปาหมายทางดานยอด ขายที่ตั้งไวแลว และคาดวาในปหนา 2554 ยอดขายจะโต ไมตำ่ กวา 10% โดย 90% มาจากการขายสินคาใหม (Brand new) ที่เหลือเปนการขายสินคามือ 2 ซึ่งบริษัทฯ ไดซื้อคืน (Buy-Back) มาจากลูกคาของเรานั่นเอง

7

BN#160_p1-13_Pro2.indd 7

10/23/10 12:43:00 AM


ตลาดลูกบิดประตูแขงขันเดือด ผูผลิตสงสินคาใหมกระตุนยอด

ตลาดลูกบิดประตูเติบโตตอเนือ่ ง หลังตลาดอสังหาริมทรัพยฟน เบน-เฮอร เดินหนารีแบรนด ใหม เพื่อสรางการจดจำแบรนดในตลาดหวังดันยอดขายเติบโตตามเปา ดาน RMI ยังคงเนน พัฒนาสินคาคุณภาพ พรอมเปดตัว M-LocK ออกตีตลาดในประเทศครั้งแรก กระตุนยอดขาย เติบโต 30%

BEN-HUR เนนตลาดเชิงรุก หวังตอกย้ำแบรนดในตลาด นายธีธัช จึงกานตกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท เบน-เฮอร โปรดักส จำกัด ผูด ำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย ลูกบิดประตูและอุปกรณ ล็อกประตู ภายใตแบรนด BEN-HUR (เบน-เฮอร) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญดาน อุ ป กรณ กุ ญ แจประตู ม า นานกวา 32 ป กลาววา “สำหรั บ ภาพรวมตลาด ลูกบิดประตูในชวงกลาง ป เ นื่ อ งจากเป น ช ว งของ หนาฝนจึงทำให ไมมีการ กอสราง จึงสงผลใหตลาด อุปกรณลูกบิดมีการชะลอตัวตามไปดวย แตพอชวงปลายป เริ่มมีงานการกอสรางเพิ่มขึ้น รวมทั้งเริ่มมีการทยอยใชเงิน จึงทำใหตลาดชวงปลายปคึกคักขึ้น และตลาดมีการขยาย ตัวเพิ่มคาดวาตลาดในปหนา นาจะมีแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่อง ป จ จุ บั น ตลาดลู ก บิด ประตู มี ส ภาพตลาดที่ เ ปลี่ ย นไป จากเมื่อครั้ง 10 ปที่ผานมาอยางมาก เนื่องจากสินคาจาก ประเทศจีนเขามามีบทบาทในตลาดมากขึ้น จึงทำใหมีการ แขงขันกันอยางสูง ดวยเหตุนี้บริษัทจึงเนนผลิตสินคาที่มี คุณภาพเพื่อตอกย้ำแบรนด ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายใน ตลาด เพราะทีผ่ า นมาบริษทั จะเนนรับจางผลิตสินคา (OEM) ใหกับแบรนดอื่นๆ ในตลาดเปนหลัก จึงทำใหแบรนด BENHUR ยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภคมากนัก แตสินคาของเรา กลับเปนที่รูจักเปนอยางดี ในกลุมของเอเยนต ยี่ปวซาปว ที่

วิง่ ขายสินคาตามตลาดตางจังหวัดมากกวา หรือชางรับเหมา เกาแกที่ใชสินคาของเรามากอน เนื่องจากเราเปนโรงงาน ผลิตที่ครบวงจรที่สุด จึงทำใหสามารถควบคุมคุณภาพการ ผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ดวยเหตุนี้จังมีแผน ที่จะรีแบรนดใหเปนที่รับรู ในตลาดมากขึ้น

มุงสู ISO 9001:2008

อยางไรก็ตามสัดสวนตลาดลูกบิดระดับลางยังคงครอง สวนแบงการตลาดมากถึง 60% สวนอีก 30 % เปนตลาด ระดับกลาง และที่เหลืออีก 10% จะเปนตลาดระดับสูง ซึ่ง สินคาสวนใหญจะเปนสินคานำเขาจากตางประเทศ ฯลฯ สวนกลุม ลูกคาของเรานัน้ จะเนนเจาะกลุม ลูกคาระดับกลาง– กลางบน เปนหลัก โดยจะเนนกระจายสินคาภายในประเทศ เปนหลักหรือประมาณ 70% สวนที่เหลืออีก 30% จะสง ออกไปยังตลาดตางประเทศ โดยจะสงออกไปยังแถบอาเซียน และสงใหกับตะวันออกกลางและโซนแอฟริกาดวย นอกจากนีม้ แี ผนทีจ่ ะสงออกไปยังประเทศอินเดีย เนือ่ งจากลูกคา มีความสนใจลูกบิดทีผ่ ลิตจากทองเหลืองแททงั้ หมด ซึง่ ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนของการเจรจา นายธีธชั กลาวอีกวา สำหรับสินคาของเรานัน้ มีทงั้ หมด 3 แบรนด คือ 1. BEN-HUR (เบน-เฮอร) ซึ่งเปนสินคา แบรนดระดับกลาง-กลางบน โดยเนนเจาะลูกคากลุมงาน โครงการระดับไฮเอนด เปนหลัก รวมทั้งรานคาที่มีระดับ และเจาของบาน 2. MIX (มิกซ) จะเปนแบรนดระดับลาง ซึ่งจะใชเจาะกลุมตลาดผูรับเหมา ตลาดโครงการระดับ ยอมเยา หาชื้อไดงายในตลาด และ 3. Jarton (จารตัน) เปนแบรนดทเี่ ราใช ในการสงออก โดยจะเนนตลาดงานโครงการระดับ 5 ดาว เชน โรงแรม 5 ดาวที่เวียดนาม สวน จุดเดนของสินคาของเราคือ สินคามีคณ ุ ภาพทุกขัน้ ตอนการ-

ผลิต เปนสินคาแบรนด ไทยมาตรฐานระดับสงออก และยัง ไดรับรางวัลไทยแลนดแบรนด (Thailand Brand CT 0112/09) ของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย อีกดวย และขณะนี้กำลังเขาสู ISO 9001:2008 คาดวาจะ ผานการรับรองระบบดังกลาวไมเกินกลางปหนาอยางแนนอน

สง Jarton ชิมลางตลาดตะวันออกกลาง

“ดานชองทางการจัดจำหนายสินคาในประเทศจะเนน การกระจายสินคาผานดีลเลอรเปนหลัก หรือ 70% ปจจุบัน มีดีลเลอรประมาณ 100-200 ราย และกระจายสินคาผาน รานโมเดิรนเทรดประมาณ 20-30% โดยกระจายผาน เอ็มโพเรียม เดอะมอลล โรบินสัน สยามพารากอน บุญถาวร ทรูแวรลู ซิเมนต ไทยโฮมมารท สวนตลาดตางประเทศจะ เนนกระจายสินคาผานพารทเนอรที่เปนเอเยนตของเราใน แตละประเทศเปนหลัก โดยในแตละประเทศจะมีลกู คาหลักๆ ประมาณ 3-4 ราย เพื่อเนนเจาะใหตรงกลุมเปาหมาย เชน เจาะกลุมรานคา เจาะกลุมงานโครงการ และเจาะกลุม

8

BN#160_p1-13_Pro2.indd 8

10/23/10 12:43:17 AM


ลูกคาวางสเปกของสถาปนิก นอกจากนีย้ งั มีแผน ทีจ่ ะขยาย ตลาดไปยังตลาดตะวันออกกลางใหครบทั้งหมด เชน ยูเออี ฯลฯ และมีแผนที่จะทำตลาดเชิงรุกควบคูกับพารทเนอร ของเรามากขึ้น ดวยการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและ พัฒนาสินคาอยางตอเนือ่ งเพือ่ สรางความแตกตางจากสินคา จากจีน โดยการขายความแตกตางดานนวัตกรรมใหมๆ ขาย คุณภาพสินคา เปนตน”

วาดเปาปหนาโตอีก 15%

นายธีธัช กลาวตอไปอีกวา “หลังจากที่ทำการตลาด เชิงรุกรวมกับเอเยนตแลวเชื่อวาจะทำใหยอดขายของเรา ขยับบสูงขึ้นถึง 20% สวนยอดขายในประเทศนั้นคอนขาง เติบโตนอยกวาตลาดตางประเทศคือ 7-8% เนื่องจากไม ได ทำตลาดมากนั ก แต จ ะเน น ตลาดต า งประเทศเป น หลั ก อยางไรก็ตามปนี้มีการเติบโตกวาปที่ผานมา 8-12% เนื่องจากมีการบุกตลาดตางประเทศมากขึ้น สวนปหนาตั้งเปา เติบโตให ได 15% ด า นกลยุ ท ธ ต ลาดจะเน น ให ค วามรู กั บ ผู บ ริ โ ภคเป น หลัก โดยการใหความรูกับผูบริโภคเกี่ยวกับลูกบิดมากขึ้น อีกทั้งยังเนนเขาไปดูแลรานคาชวงมากขึ้น เพื่อสรางกำลัง ใจใหกบั ผูขายและเพือ่ ใหมกี ำไรเพิม่ ขึน้ และเนนสรางแบรนด ใหเปนที่รับรูของตลาดอยางแพรหลาย ขณะนี้ ไดมีการรีแบรนดดงิ้ ใหมดว ยการทำบรรจุภณ ั ฑใหม โดยการใสคณ ุ สมบัติ ของสินคาไวครบถวนเพื่อใหผูบริโภคมีความเขาใจและมี การรับรูแบรนดของเรามากขึ้น ซึ่งการรีแบรนดดิ้งครั้งนี้ ใช งบมากถึง 7 หลัก ซึ่งเปนงบพิเศษที่จัดทำขึ้นมาเพื่อการรีแบรนดโดยเฉพาะ สวนงบในการจัดทำการตลาดทั้งปนั้นตั้ง ไวประมาณ 9-10% ของยอดขายทุกป”

อีก 5 ปขึ้นแทนผูนำตลาด

“นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายไลนสินคาเพิ่มมากขึ้น เพื่อแขงขันในตลาด โดยการขยายไลนสินคาใหครบ อาทิ ลูกบิด มือจับ และอุปกรณ เดิมจะเนนลูกบิดและอุปกรณ ล็อกประตูเปนหลัก ซึ่งสินคาใหมหลักที่เราจะผลิตเพิ่มนั้น จะเปนสินคาที่เปนเทคโนโลยีแตกตางดวยการนำโนฮาวน มาจากอิตาลี สเปน และไตหวัน เพื่อมาเสริมสินคาของเรา ใหสามารถแขงขันและสรางความแตกตางจากคูแ ขงในตลาด ได เพื่อกาวขึ้นเปนผูนำดานอุปกรณประตูทั้งหมดภายใน ระยะเวลา 5 ป ปจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 300,000 ชุดตอเดือน หรือประมาณ 4,000,000 ชุดตอป ทั้งนี้เรามี แผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นให ได 5.5 ลานชุดตอป ภายในระยะเวลา 2 ป คาดวาเราจะเริ่มศึกษาไลนผลิต อยางจริงจังในชวงกลางป 2554 สวนแผนการตลาดปหนาเนนการตลาดเชิงรุก และ เนนการทำการประชาสัมพันธ ใหเปนที่รูจักในตลาดในสวน ของผูบริโภคมากขึ้น รวมทั้งเดินหนาขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับตลาดที่ โตขึ้น” นายธีธัช กลาวทิ้งทาย

ลู ก บิ ด ป ร ะ ตู - กุ ญ แ จ คุณภาพ ภายใตแบรนด RMI (อาร เอ็ม ไอ) กลาววา สำหรับภาพรวม ตลาดของลูกบิดประตูนั้น ของเรานั้ น มี ก ารเติ บ โต อย า งต อ เนื่ อ งและมี ก าร เติบโตดีกวาปที่ผานมาถึง 30% เนื่องจากเราไดมี การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีใหมๆ ออกมาอยาง ตอเนื่อง ดว ยประสบการณอันยาวนานในการดำเนินธุรกิ จนี้ ทำใหเรามั่นใจวาเปนผูผลิตกุญแจลูกบิดที่มีมาตรฐานดีที่สุด ในประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต และเปนบริษัทเดียว ในประเทศไทยที่มีกระบวนการผลิตระบบกุญแจที่ครบวงจร ดวยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำเขาจากประเทศ สวิสฯ อิตาลี และญี่ปุน ซึ่งโรงงานของเรามีความสามารถ ในการผลิตอะไหล และสวนประกอบของลูกบิดทั้งชุดได 100% โดยไมตองนำเขาตั้งแตชิ้นเล็กๆ เชน สปริง จนถึง ชิ้นสวนสำคัญ เชน หัวลูกบิด ทั้งนี้เราสามารถควบคุม คุณภาพได 100% ในทุกจุดของสายการผลิต เพือ่ ความมัน่ ใจ ในคุณภาพของสินคา สงผลใหสินคาของเราสามารถผานการรับรองและได รับเครือ่ งหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม (มอก.7562535: กุญแจลูกบิด) และการยอมรับโดยการผลิตและ จำหนายตางประเทศรวมถึงประเทศที่มีมาตรฐานสูง เชน ญีป่ นุ ดวยการพัฒนาอยางไมหยุดยัง้ ทำใหสามารถพัฒนา สินคารูปแบบใหมๆ ออกสูตลาดอยางตอเนื่อง และสราง ความเชื่อมั่นผูบริโภคที่เลือกใชของเรา

นายณัฐพล กลาวอีกวา นอกจากนี้เรายังไดนำลูกบิด/ มือจับ M-LocK ซึ่งเปนระบบของญี่ปุน และเปนสินคา นวั ต กรรมใหม ใ นการผสมผสานระหว า งลู ก บิ ด กั บ มื อ จั บ และ DEAD BOLT (มีลนิ้ ล็อคตาย) เพือ่ ความปลอดภัย สวยงาม และสะดวกในการติดตั้ง ซึ่งสามารถติดตั้งไดทั้ง ประตูไม อลูมิเนียมหรือประตูเหล็ก อีกทั้งยังปองกันการ กระแทกไดเปนอยางดี ติดตั้งไดงาย สามารถติดตั้งไดทั้ง ประตูซาย/ขวาโดยการกลับลิ้นล็อค และชวยปองกันการ ลืมกุญแจไว ในหอง มาจำหนายใหกับลูกคาในประเทศได ใช อีกดวยในชวง 2 ปที่ผานมา โดยจะเนนเจาะกลุมลูกคา ระดับบน สวนดานชองทางการจัดจำหนายเราจะกระจายสินคา ไปยังตางประเทศเปนหลักประมาณ 60% ที่เหลืออีก 40% จะเปนลูกคาในประเทศ สำหรับตลาดตางประเทศนัน้ จะเนน สงออกใหกับประเทศญี่ปุนเปนหลัก โดยใชกลยุทธดานการ ตลาดในรูปแบบของรับจางผลิตสินคาใหกบั ลูกคา หรือ OEM เปนหลัก และเนนผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สรางมิตรภาพเปน หลัก นอกจากนีย้ งั มีการสงออกไปยังตลาดอืน่ ๆ อีกมากมาย อาทิ บังคลาเทศ เวียดนาม ลาว ฯลฯ

วาดเปาเติบโตอีก 30%

สง M-LocK ชิมลางตลาดในไทย

ลาสุดพัฒนากุญแจลูกบิด ระบบ DIMPLE11 ลูกปน ซึ่งปองกันกุญแจผีได 100% และมีรหัสไมต่ำกวา 300,000 เบอร และหมดปญหาเรื่องรหัสซ้ำกัน ดอกกุญแจหนาพิเศษ 2.5 mm. แข็งแรงกวา สามารถทำ MASTER KEY ไดดี ดวยการพัฒนาที่ ไมหยุดยั้งของเราจึงทำให RMI ปฏิวัติ วงการกุญแจลูกบิด ดวยนวัตกรรมใหม ระบบ DIMPLE โดย RMI มีลูกปนถึง 11 แถว และหมดปญหาเรื่องรหัสซ้ำ RMI ชูกลยุทธชื่อสัตย-รับผิดชอบ กัน เหมาะสำหรับโครงการที่ตองการระบบกุญแจลูกบิดที่มี ตอกย้ำแบรนดในตลาดดันยอดโต นายณัฐพล จงประสิทธิ์ กรรมการ บริษัท โรเยล คุณภาพ และสินคาดังกลาวเปนสินคาที่มีคุณภาพที่สุดใน เมทัล อินดัสทรีส จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย ตลาด

ดานชองทางการการจัดจำหนายในประเทศนั้นจะเนน กระจายสินคาผานรานดีลเลอรทั่วประเทศซึ่งมีประมาณ 100 ราย โดยมีดีลเลอรรายใหญในตลาดประมาณ 10 ราย สวนกลุมลูกคาของเรานั้นจะเนนเจาะตลาดระดับกลางเปน หลัก สวนกลยุทธดานการตลาดจะเนนเจาะตลาดฐานลูกคา เกาเปนหลัก และเนนสรางความสัมพันธที่ดีอยางตอเนื่อง กับลูกคา เพื่อรักษาฐานลูกคาของเราไว นอกจากนี้ยังซื่อสัตยตอลูกคา ไมปลอมแปลงสินคา และรักษาสเปกสินคา ให ไดมาตรฐานตามที่ลูกคาสั่งเสมอ อีกทั้งยังมีความรับผิด ชอบตอสินคาเปนอยางดี จึงทำใหแบรนดของเราเปนที่รูจัก ในตลาดอยางแพรหลาย ปจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตในสวนของลูกบิดประตู ประมาณ 250,000 ชุดตอเดือน สวนยอดขายคาดวาจะมี เติบโตตอเนื่องทุกป

9

BN#160_p1-13_Pro2.indd 9

10/23/10 12:43:28 AM


ไบเออร ควานหาพันธมิตร รุกตลาดวัสดุประหยัดพลังงาน

ไบเออรไทย เล็งตลาดวัสดุประหยัดพลังงาน เปดโครงการอาคารพาณิชยเชิงนิเวศ พรอม ตะวันออกกลาง, ญี่ปุน, อินเดีย และ ไทย ผูแทนประจำภูมิภาคฯ กลาวอีกวา สาเหตุที่ ไบเออร เปนตัวกลางรวบรวมพันธมิตรวัสดุกอสรางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นำเสนอเจาของโครงการ เลือกทำโครงการในกลุม อาคารเชิงพาณิชย เนือ่ งจากอาคาร แบบครบวงจร เริ่มตั้งแตออกแบบ กอสราง ไปจนถึงการใชงาน ประเภทนีม้ ีการใชพลังงานที่สูงมาก โดยเฉพาะในประเทศ

มร. โดมินิคัส ฟอน เพสคาโทเร กรรมการผูจัดการ บริษัท ไบเออร ไทย จำกัด เปดเผยวา โครงการอาคาร พาณิชยเชิงนิเวศ เปน โครงการหนึ่ ง ภายใต โครงการปกป อ งสภาพ ภู มิ อ ากาศของไบเออร ที่จัดทำขึ้นทั่วโลก โดยมี เป า หมายในการจั ด หา ทางเลือกดานการกอสราง อยางยั่งยืน เพื่อทำให อาคารสามารถบรรลุผล ในการประหยัดพลังงาน ลดคาใชจายในดานวัสดุ และลดการปลอยมลพิษสูสิ่งแวดลอม สำหรับแนวคิดของโครงการอาคารพาณิชยเชิงนิเวศ มีวัตถุประสงคเพื่อตองการพัฒนาแนวคิดการสรางอาคาร แบบยัง่ ยืนสำหรับตลาดในประเทศไทย จะชวยใหการสรางสรรคการออกแบบอาคารศูนยการคา หางสรรพสินคา ตาม แนวคิดนี้ สามารถสรางได ในราคาที่เหมาะสม และใชพลังงานนอย หรือมีการปลอยมลพิษเปนศูนย ดวยการเลือกใช วัสดุที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงของไบเออรแมททีเรียลซายน ซึ่ง

ประกอบดวย ผลิตภัณฑโพลีคารบอเนต ผลิตภัณฑโพลียรู เี ทน และ ผลิตภัณฑสำหรับสี กาว และ สเปเชียลตี้ส ดาน มร. ไมเคิล เคอรนกิ ผูแ ทนประจำภูมภิ าคเอเชียแปซิฟก ไบเออร แมททีเรียลซายน กลาววา โครงการ อาคารพาณิชยเชิงนิเวศของไบเออร แมททีเรียลไซน เปน โครงการระดับโลกที่สนับสนุนความรวมมือในการออกแบบ และกอสรางอาคารแบบยั่งยืนในแบบองครวม และภายใต โครงการนี้ บริษัทในเครือไบเออร เอจี ไดนำวัสดุที่ใชเทคโนโลยีชนั้ สูงและความเชีย่ วชาญของบริษทั พันธมิตรในเครือ มาบูรณาการรวมกัน และจะนำเสนอผลิตภัณฑและบริการที่ หลากหลาย ตัง้ แตวสั ดุที่ใชเทคโนโลยีชนั้ สูง แนวทางสำหรับ อาคารเฉพาะ จนถึงบริการใหคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ จากขอมูลวิจัยของไบเออร พบวากวา 40% ของพลังงานบนโลกถูกใช ไปในอาคาร ดังนั้นถาสามารถลด การใชพลังงานลงได ก็จะเปนการชวยลดผลกระทบดาน สิ่งแวดลอมไดมาก และโครงการอาคารพาณิชยเชิงนิเวศก็ สามารถชวยลดผลกระทบได ซึง่ ขณะนีท้ อี่ นิ เดียสามารถสราง อาคารที่มีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเปนศูนย และ หวังวาอาคารลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในประเทศตางๆ ทั่วโลก ซึ่งปจจุบัน ไบเออร ไดมี โครงการอาคารพาณิชยเชิงนิเวศ ในประเทศตางๆ อาทิ ในสหรัฐอเมริกา, ยุโรป, เม็กซิโก,

ไทยก็มีการขยายตัวของอาคารประเภทนี้สูงมาก เนื่องจาก การเติบโตของเมือง ในขณะที่คาใชจายดานพลังงานก็เพิ่ม ขึน้ ตามไปดวย ซึง่ เปนภาระทีห่ นักมาก ดังนัน้ เจาของอาคาร จึงตองการทีจ่ ะลดคาใชจา ย จึงจำเปนตองหาเทคโนโลยีใหมๆ โดยเฉพาะในดานวัสดุมาชวยในการประหยัดพลังงาน และ ไบเออรก็มีเทคโนโลยีดานวัสดุที่สามารถตอบสนองความ ตองการใชงานในสวนนี้ ได ไมวา จะเปนระบบพืน้ โพลียรู เี ทน ที่ใชน้ำเปนตัวทำละลาย, ฉนวนโพลียูรีเทนสำหรับใชทำพื้น, แผนฉนวนโพลียูรีเทนสำเร็จรูป, กรอบหนาตางที่มีฉนวนโพ ลียูรีเทน, แผนโพลีคารบอเนต และแผนหลังคาโพลีคารบอเนต นอกจากนี้ ไบเออรในประเทศไทยไดแสวงหาความรวมมือ กับพันธมิตรทางธุรกิจดานวัสดุกอสราง เพื่อที่จะนำเสนอ เทคโนโลยีเพือ่ ชวยในการประหยัดพลังงาน อาทิ ผนังอาคาร ประหยัดพลังงาน ระบบไฟแอลอีดี กรอบหนาตางแบบมี ฉนวน โดยรวมมือกับสถาปนิก และวิศวกรดานพลังงาน เพื่อที่จะปรับการออกแบบใหอาคารบริโภคพลังงานนอยลง ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร ะหวางรวบรวมพันธมิตรดานวัสดุทมี่ คี วามสนใจ ดานประหยัดพลังงาน เพือ่ ทีจ่ ะนำเสนอตอเจาของโครงการ ได ในแบบองครวม เริ่มตั้งแตการออกแบบ กอสราง ไปจน ถึงการใชงาน

TOA เขาควบกิจการสีกัปตัน เพิ่มความแข็งแกรงที่ 3 ใน 5 ป

ทีโอเอสยายปกขยายกิจการเขาบริหารสีกปั ตันเพิม่ ความแข็งแกรง มัน่ ใจดันยอดขาย 2,000 ลาน ขึ้นสูแบรนดอันดับ 3 ภายใน 5 ป

นายจตุภัทร ตั้งคารวคุณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศ อยางเปนทางการ กรณีบริษทั ทีโอเอฯ ไดมกี ารขยายกิจการ โดยการเขาบริหารบริษัทสีกัปตัน ตั้งแตวันที่ 16 กันยายน ที่ผานมา โดยจะเขามาบริหารจัดการและดูแลกิจการของ สีกัปตันทั้งหมด ครอบคลุมทั้งการวางแผนกลยุทธดาน การตลาด การจำหนาย รวมไปถึงการสงเสริมและพัฒนา ศักยภาพของตัวแทนจำหนาย โดยแตงตัง้ คุณบวร ศิลปโณทัย เปนกรรมการผูจัดการ และมีคุณบรรเจิด ตั้งคารวคุณ เปนประธานกรรมการบริษัท นายจตุภัทร กลาววา บริษัท กัปตัน เพนท (ประเทศ

India

ประสงคนำเขา Pinewood กรุณาสงรายละเอียดของผลิตภัณฑและราคา มาไดที่ The Woodpeckers company, Devadoss street, Chennai, Tamilnadu, 600116 โทรศัพท 91-44-24855452 โทรสาร 91-44-24825452 มือถือ 91-9381061021

ไทย) จำกัด เปนบริษัทสีชั้นนำของคนไทย เริ่มกอตั้งเมื่อ เดือนเมษายน พ.ศ. 2519 โดยการนำของคุณบรรเจิด ตั้งคารวคุณ เริ่มแรกบริษัทฯ ใชชื่อ “บริษัท สีกัปตัน จำกัด” ตั้งอยูที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม มีพนักงานประมาณ 20 คน ผลิตสินคาภายใตชื่อ CAPTAIN ตอมาในป 2547 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อบริษัทเปน บริษัท กัปตัน เพนท (ประเทศไทย) จำกัด และภายหลังการขยายกิจการของ ที โอเอ จึงเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท กัปตัน โคทติ้ง จำกัด (Captain Coating Co.,Ltd.) “สาเหตุที่ตัดสินใจเขามาบริหารกิจการของสีกัปตันใน ครั้งนี้ เนื่องจากแบรนดกัปตันนั้นเปนแบรนดระดับพรีเมี่ยม ซึ่งอยูคูกับสังคมไทยมาชานาน ประกอบกับการรับรู ในตรา สินคา Captain ของผูบ ริโภค อยูในระดับสูง โดยไดกำหนด ใหการบริหารจัดการ แยกดำเนินการเฉพาะของ บริษทั กัปตัน โคทติ้ง จำกัด ซึ่งไมเกี่ยวของกับ ที โอเอ เพื่อสงเสริมใหเกิด การแขงขัน ทั้งในแงคุณภาพ และการบริการ ซึ่งสงผลดีตอ ผูบริโภคเปนสำคัญ” นายจตุภัทร กลาว นายจตุภัทร กลาวอีกวา ชองทางการจัดจำหนายก็ เปนอีกสวนที่ที โอเอใหความสำคัญ ซึ่งพบวาแบรนดสีกัปตัน นัน้ มีตวั แทนรานคาจัดจำหนายทีแ่ ข็งแกรงถึง 2,000 รานคา ดวยประสบการณของที โอเอในการบริหารและพัฒนาชอง ทางการจัดจำหนาย และเครือขายใหเขมแข็ง จึงเปน

เปาหมายหลัก ทั้งในสวนการจัดเรียงสินคาเพื่อสรางการ รับรูข องผูบ ริโภค รวมถึงการจัดสงสินคาใหรวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิต ที โอเอจะเขาไปสนับสนุน ในสวนเทคโนโลยี และการทำวิจัย เพื่อลดตนทุนการผลิต และพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายยิ่งขึ้น จากการขยายกิจการในครั้งนี้ที โอเอมั่นใจวาจะชวย สรางความแข็งแกรงใหกบั สีกปั ตันมากขึน้ และยังเปนการ เพิ่มความหลากหลายของสินคา รวมถึงแสดงใหเห็นถึง ความมุงมั่นและตั้งใจของผลักดันการใหบริการที่สะดวก และรวดเร็ว เพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา ทั้งนี้เปา หมายภายใน 5 ป แบรนดสีกัปตันจะสามารถกาวขึ้นมา อยูอันดับ 3 ในตลาดสีทาอาคาร ดวยยอดจำหนายกวา 2,000 ลานบาทตอป นายจตุภัทร กลาวทิ้งทาย

10

Re1_BN#160_p1-13_Pro2.indd 10

10/26/10 8:47:24 PM


เอ็นคิวด ตั้งเปาโตเพิ่ม 3 เทา

ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ

เอ็นคิวด ผูนำดานนวัตกรรมกระเบื้องแนวใหมภายใตแบรนด “โซไนต” คาดเติบโตถึง 3 เทาภายในป 2011 จากเสียงตอบรับจากลูกคา และยังการันตีดวยการควารางวัลตางๆ มากมายทางดานการออกแบบทั้งในและตางประเทศ พรอมเนนหนักสรางแบรนดใหเปนที่รูจัก ในกลุมนักออกแบบและผูใชงานทั่วไป นายนิติพันธ ดารกานนท กรรมการบริษัท เอ็นคิวด จำกัด เปดเผยวา ภายใน ระยะเวลาเพียงแค 2 ปที่ เราไดทำการเปดตัวอยาง เต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ โซไนตก็ไดเปนทีร่ จู กั อยาง ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก ลุ ม ข อ ง มั ณ ฑนากรชัน้ นำถึงความ โดดเดนทางดานดีไซนและ การใชงานไดอยางหลาก หลายของตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่งนำไปสูทางเลือกใหมที่ ตางจากกระเบื้องที่มีอยูเดิมทั่วไป ทุกวันนี้ โซไนต ไดมี โอกาสเขาไปตกแตงในหลายโครงการสำคัญๆ อาทิเชน บริเวณ รีเซฟชั่น ของโรงแรมเลอ เมอริเดียน ที่เมืองบังกาลอร ประเทศอินเดีย หองแอมบาสเดอรสวีท โรงแรม คราวน พลาซา ประเทศคูเวต บริเวณผิวหนาโตะ ในรานอาหาร โอทาเรียน ที่นิวยอรค และ ลอนดอน กลุมผลิตภัณฑแนวใหมภายใต

แบรนด โซไนต ยังไดรับหลากหลายรางวัลอาทิเชน รางวัล Design Excellence Award ( Demark ) จากประเทศ ไทย ในป 2552 และ 2553 และรางวัล Good Design Award ( G Mark ) ป 2552 จากประเทศญี่ปุน กรรมการบริษัท กลาวตออีกวา ยิ่งไปกวานั้นโซไนตยัง ไดรบั รางวัลระดับสากลทีห่ ลายคนหมายปองคือ Coverings Select Award - Hottest New Product จากประเทศ สหรัฐอเมริกาในปปจจุบัน ซึ่งเปนเครื่องการันตีไดวาเปน ผลิตภัณฑใหมและโดดเดนมาก โดยผลิตภัณฑโซไนต ไดถูก คิดคนมากกวา 4 ปกอนถูกนำเสนอสูตลาด การไดมาซึ่ง สิทธิครอบครองการเปนเจาของในตัวผลิตภัณฑ รวมถึงการ ยื่นจดสิทธิบัตรทั้งทางดานเทคโนโลยีและขั้นตอนเฉพาะนั้น สิ่งเหลานี้เปนเครื่องยืนยันไดวาโซไนตเปนผลิตภัณฑที่สราง ความแตกตางอยางแทจริงสำหรับวงการวัสดุสำหรับตกแตง พื้นผิว ดานกลยุทธการตลาดเชิงรุก บริษัทพยายามที่จะใช แผนการตลาดในการเพิม่ การเติบโตของยอดขายอยางตอเนือ่ ง โดยภายในประเทศไทยเราเนนหนักในการสรางแบรนดและ การทำใหตัวผลิตภัณฑเปนที่รูจักภายในกลุมนักออกแบบ

รวมถึงกลุมผู ใชงานทั่วไป โดยมากแลวเราจะทำการติดตอ โดยตรงเขาไปถึงกลุมของมัณฑนากรกลุมสถาปนิก และ กลุมบริษัทกอสราง นอกจากนั้นเรายังมี โชวรูมซึ่งตั้งอยูที่ คริสตัล ดีไซน เซ็นเตอร (CDC) ซึ่งเปนที่จัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ โซไนตทุกประเภท ในสวนของตลาดตางประเทศนั้นโซไนต จะทำการตั้งสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนตลาดที่ ใหญและมีกำลังซื้อสูงเพื่อที่จะทำการสงเสริมแบรนดใหเปน ที่รูจักอยางกวางขวางและรวดเร็ว และยังมีแผนที่จะเจาะ ตลาดในสวนของทวีปยุโรป เอเชีย และกลุมประเทศ ตะวันออกกลาง ดวยวิธกี ารแตงตัง้ ตัวแทนจำหนายในแตละ ประเทศขึ้น รวมถึงการใหบริการหลังการขายแกลูกคาได เปนอยางดี

แอลจีสงมัลติ วี 3 บุกเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย ตั้งเปาขึ้นแทนเปนผูนำตลาด 1 ใน 3 ภายในป 2556

นายเอียน วู (ฮาเวิรด) ลี กรรมการผูจัการ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จำกัด เปดเผยวา บริษัทได เป ด ตั ว เครื่ อ งปรั บ อากาศเชิ ง พาณิ ช ย รุ น ลาสุด “มัลติ วี 3” (Multi V III ) สำหรับ ธุรกิจทุกประเภท โดย ที ม งานผู เ ชี่ ย วชาญให บริการครบวงจร ตั้งแต กระบวนการออกแบบ จนถึงบริการหลังการขาย ดวยความพรอม ในการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจระหวางองคกร (B2B) โดย แอลจีตั้งเปาเปนหนึ่งในสามผูนำตลาดเครื่องปรับอากาศ เชิงพาณิชย ดวยสวนแบงการตลาด 15% ภายในป พ.ศ. 2556 สำหรับ แอลจี มัลติ วี 3 อัจริยะแหงเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย ดวยมัลติ วี เพียงหนึ่งตัวสามารถตอ พวงกับเครื่องปรับอากาศที่อยูภายในอาคารไดจำนวน มาก โดยมีความยาวทอรวมสูงที่สุดถึงหนึ่งกิโลเมตร และ มีขนาดการทำความเย็นสูงสุดถึง 80 แรงมาตอหนึง่ ระบบ นับเปนขนาดสูงสุดในตลาดขณะนี้ และแอลจี มัลติ วี 3 ยั ง สามารถควบคุ ม การจ า ยน้ ำ ของเครื่ อ งปรั บ อากาศ แตละตัวไดอยางอิสระ หากเครื่องปรับอากาศตัวใดชำรุด

ระบบจะรายงานผลพรอมหยุดจายน้ำยา จึงงายตอการบำรุง รักษา ชวยยืดอายุการใชงาน และชวยประหยัดคาใชจาย ดวยเทคโนโลยี อินเวอรเตอร คอมเพรสเซอร ที่ควบคุม อุณหภูมใิ หคงทีเ่ มือ่ ถึงระดับความเย็นทีต่ งั้ คาไว ชวยประหยัด พลังงานกวาระบบเครื่องปรับอากาศทั่วไป 60% จึงชวยลด คาใชจายใหกับเจาของธุรกิจในระยะยาว แอลจี มัลติ วี 3 ยังไดรับการออกแบบใหมีขนาดเล็ก จึงประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง สามารถใชพื้นที่ วางเพื่อประโยชนใชสอยในดานอื่นๆ นับเปน การเพิ่มมูลคาใหกับโครงการอีกทางหนึ่ง ดานนายสุเมธ อิ่มเอม ผูจัดการอาวุโส ฝายการตลาด ผลิตภัณฑเครื่องปรับอากาศ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) จำกัด กลาววา ในป พ.ศ. 2553-2554 แอลจีไดเตรียมงบ ประมาณรวม 40 ลานบาท โดยแบงเปนงบประมาณดาน การตลาด 20 ลานบาท และอีก 20 ลานบาท สำหรับการ พัฒนาศูนยอะคาเดมี จังหวัดระยอง ซึ่งเปนศูนยฝกอบรม ดานเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชยที่ ใหญที่สุดในประเทศ รวมถึงศูนยอะคาเดมีแหงใหมในกรุงทพฯ เพือ่ ฝกอบรมพนักงานรวมถึงผูรับเหมาเครื่องปรับอากาศของแตละโครงการ ใหมีความรูและเขาใจในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเชิง พาณิชยคอยใหบริการอยางครบวงจร ตั้งแตกระบวนการ ออกแบบระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศให เ หมาะสมกั บ แต ล ะ โครงการ บริการหลังการขาย และศูนยฮอตไลนเฉพาะ สำหรับเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชยเพื่อใหบริการไดอยาง

รวดเร็วอีกดวย ปจจุบันตลาดเครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชยโดยรวม มีมลู คาประมาณ 8,000-9,000 ลานบาท และมีการเติบโต 25% โดยในป 2553-2554 คิดเปนสวนแบงตลาดประมาณ 30% ซึ่งในสวนขายแอลจี สำหรับเครื่องปรับอากาศเชิง พาณิชย และเครือ่ งปรับอากาศเพือ่ ทีพ่ กั อาศัย อยูท ี่ 20 ตอ 80 โดยแอลจีตั้งเปาที่จะเพิ่มเปน 40 ตอ 60 ภายใน ป พ.ศ. 2556 และครองอันดับหนึ่งในสามผูนำของตลาด เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย ดวยสวนแบงการตลาดที่ 15% และกาวขึน้ สูอ นั ดับหนึง่ ของตลาดเครือ่ งปรับอากาศ เพื่อที่พักอาศัย ในป พ.ศ. 2554

11

Re1_BN#160_p1-13_Pro2.indd 11

10/26/10 9:07:51 PM


BSG อัดฉีดงบกวา 5 ลานบาท เปดตัวโชวรูมแหงใหมบน CDC

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีมงาน BUILDER NEWS ไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมโชวรูมของ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด หรือ แบรนด BSG Glass ผูดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายกระจกนิรภัย เทมเปอร กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกลายผา กระจกดัดโคง สำหรับงานอาคาร พรอมทั้ง สนทนากับผูบริหารงานในแงของคุณสมบัติผลิตภัณฑ การดำเนินงาน ชองทางการตลาด การ แขงขัน รวมถึงทิศทางในอนาคตของธุรกิจดังกลาว ฯลฯ ลองมาฟงทัศนะความเห็นของผูบ ริหาร ยุคใหมของ BSG วาเปนอยางไร นายจิรัฏุ เลียวกิจสิริ กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนาย กระจกนิรภัยเทมเปอร กระจกนิรภัยลามิเนต กระจกลาย ผา กระจกดัดโคง สำหรับงานอาคารเพือ่ รองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรมกอสรางในประเทศ เลาใหฟงวา สำหรับ โชวรูมแหงใหมนี้ตั้งอยูที่ CDC (Crystal Design Center) หรือ ศูนยการออกแบบครบวงจรแหงแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย บนถนนเรียบทางดวน - รามอินทรา ตึก F ชั้น 2 หอง Idecorate โดยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 97 ตรม. และใชงบในการกอสรางและตกแตงทั้งหมดประมาณ 5 ลานบาท โดยโชวรูมแหงนี้เราจะเนนออกแบบในลักษณะของ การใชงานจริง ซึง่ จะแตกตางจากโชวรมู ทีม่ อี ยูในทองตลาด

ทั่วไปอยางเห็นไดชัด เพราะกลุมลูกคาที่มาเดินสวนใหญจะ เปนกลุม ลูกคาใชงานจริง ดวยเหตุนกี้ ารตกแตงภายในโชวรมู จึงเนนโชวกระจกในรูปแบบของมิกซแอนดแมช เพื่อเปน การนำเสนอทางเลือกรูปแบบใหมๆ ใหกับลูกคาและเปน ทางใหมทชี่ ว ยใหลกู คาตัดสินใจไดทนั ที เนือ่ งจากบริษทั มีสนิ คา ที่หลากหลาย อาทิ Fabrick Glass Series, Rainbow Glass Series, Infidia Glass Series, Signature Glass Series, WallArt Glass Series Pixel Glass Series และ Pollo Glass Series เปนตน จึงตองมีการปรับเปลี่ยน หมุนเวียนกันไปทุกฤดูกาลเพื่อใหลูกคาไดเห็น สำหรับรูปแบบการนำเสนอสินคาในโชวรูมดังกลาวนั้น ของการใชงานจริง อาทิ เฟอรนเิ จอรตกแตง รวมทัง้ อุปกรณ จะแบงออกเปน 3-4 สวนหลัก คือ สวนที่หนึ่งจะเปนการ ตกแตงบานตางๆ มาใหลูกคาไดสัมผัสวากระจกสามารถนำ นำเสนอกระจกในรูปแบบตางๆ โดยการจำลองเปนรูปแบบ มาใชกับงานตกแตงไดมากเพียงไร ถัดมาเปนสวนที่ 2 ซึ่ง

12

BN#160_p1-13_Pro2.indd 12

10/23/10 12:44:15 AM


จะเปนสวนของแผงกระจกที่ติดตั้งอยูดานบริเวณกำแพง ซึ่งสวนนี้จะออกแบบใหเห็นในรูปแบบของการนำกระจกมา ทำใหมิกซแอนดแมช เพื่อใหลูกคาไดเห็นและมีความเขาใจ วากระจกลามิเนตแตละลายเมื่อนำมาผสมหรือรวมกันแลว ทำใหสินคามีความสวยงามและมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นซึ่งงาย ตอการตัดสินใจของลูกคามากขึ้น สวนที่ 3 จะเปนการนำเสนอกระจกในรูปแบบชิน้ ตอชิน้ โดยที่ลูกคาสามารถหยิบสินคาขึ้นมาดูไดทันทีซึ่งสวนนี้เรา จะมีการนำกระจกเรียงรายไว ในตูที่มีแสงไฟสองสวางเพื่อ ใหลูกคาไดเห็นลวดลายและเลือกใชกระจกไดงายขึ้น สวน โซนที่ 4 หรือโซนสุดทายนั้นจะเปนการนำเสนอกระจกใน รูปแบบของการใชงานจริง โดยการจำลองหองตัวอยางขึ้น มาให ไดเห็นของจริง เชน การนำกระจกมาตกแตงบนพื้นที่ ใชสอยใหเห็นไดอยางครบครัน อาทิ หองน้ำ หองครัว ฯลฯ

จากประเทศเยอรมัน จากงานโครงการฮารเบอรมอลล แหลมฉบัง ชลบุรี ซึ่งเปนกระจกเรนโบวสีน้ำทะเล ที่นำมาตกแตง ทั้งตัวอาคารดานนอกทั้งหมด สำหรับภาพรวมตลาดกระจกในปนี้นั้นตนมองวานาจะ มีทรงตัวมากกวา แตตลาดก็ยังมีการเติบโตตอเนื่องแตก็ ไม ไดเติบโตกวาปที่ผานมามากนัก สวนตลาดครึ่งปหลังนี้ตน มองวามีแนวโนมวาจะมีการเติบโตกวาครึ่งปแรก ดานแผน การตลาดปนเี้ ราเนนการเพิม่ ประสิทธิภาพในดานการสือ่ สาร เกี่ยวกับขอมูลผลิตภัณฑมากขึ้น ดวยการปรับรูปแบบการ สื่อสารใหมีความหลากหลายชองทางมากขึ้นและเพื่อใหเขา ถึงดีไซนเนอรมากกวาที่ผานมา สวนกลุมลูกคาของเรานั้น ยังคงเนนเจาะตลาดงานโครงการเปนหลัก ซึ่งงานสวนใหญ บริษัทจึงไมเติบโตจากปที่ผานมามากนัก และตั้งเปาเติบโต ประมาณ 10-15% ทั้งนี้ตนมองวาปนี้นาจะเปนโอกาสที่ดีที่ นายจิรัฏุ เลาใหฟงอีกวา สำหรับโชวรูมแหงนี้จะใช จะเปนตกแตงภายใน บริษัทจะไดปรับโครงสรางองคกรจึงตั้งเปาไมสูงมากนัก สำหรับในการเปดตัวสินคาใหมและการทำประชาสัมพันธ เพื่อลดความเสี่ยงดานการคาดวย เปนหลัก เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนศูนยกลางทางดานการ นายจิรัฏุ เลาใหฟงตอไปอีกวา ปจจุบันตลาดกระจก ดีไซนอยูแ ลวจึงทำใหสามารถเปดตัวสินคาใหมๆ ทีน่ ี่ไดตลอดลามิเนตนัน้ มีการแขงขันดานราคาเปนหลัก ซึง่ ตางจากบริษทั เวลา โดยไมตองรองานแสดงสินคาใหญที่จะเกิดขึ้นปละ 1ที่ ไมเนนแขงขันดานราคา แตจะเนนการสรางความเขาใจ 2 ครั้งไดเปนอยางดี อีกทั้งยังเปนที่ที่ชวยใหสถาปนิก ดีไซน สรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาอยางตอเนื่อง และเราจะเนน ปดงานไดทันทีอีกดวย หลีกเลีย่ งการแขงขันเรือ่ งราคาเปนหลัก รวมทัง้ ยังรับประกัน ความความพึงพอใจของลูกคา 100% ดวยรับเคลมสินคา หากสินคามีปญหา ปจจุบนั บริษทั มีกำลังการผลิต กระจกเทมเปอรประมาณ ทั้งนี้ตลาดตกแตงภายในสวนของกลุมโรงแรมนั้นก็มี การชะลอตัวลงบาง สวนธุรกิจที่ไมเกีย่ วของกับการทองเทีย่ ว 5 ลานตร.ม. ตอป กระจกลามิเนตประมาณ 2,500,000 ก็ยังมีการเติบโตตอเนื่อง แตก็มีการชะลอตัวบางเล็กนอย ตร.ม. ตอป และกระจกแฟบปริคกลาส กระจกพิกเซล อินเหมือนกับปทผี่ า นมาทีม่ กี ารบินสนามบินสุวรรณภูมิ แตขณะ- ฟเดียประมาณ 700,000 ตร.ม. ตอป และไดมีการเพิ่มเตา นี้ความเชื่อมั่นของผูบริโภคก็เริ่มกลับมาบางแลว ดังนั้น เผาและเครื่องเจียรกระจกเพิ่มอีก ประมาณ 3-4 เครื่อง ตลาดนาจะกลับมาดีขึ้นในชวงปลายป ฉะนั้นยอดขายในปนี้ และขยายโรงงานเพิ่มอีก 8-9 ไร

ปนี้เราไดเปดตัวสินคาใหมคือ Pixel Glass Series ซึ่ง เปนสินคาใหมลาสุดในขณะนี้ และสินคาดังกลาวสามารถ นำมาทำเปนผนังกั้น ตามแบบตางๆ ที่ตองการ สามารถ เปลี่ยนลวดลายตามแบบที่ลูกคาตองการได เนื่องจากเปน ดิจติ อลจึงทำลวดลายไดตามตองการ และสินคาดังกลาวได รับการตอบรับเปนอยางดี ในกลุมของโรงแรม ฯลฯ ทั้งนี้ สินคาดังกลาวยังถูกนำไปใชงานในโรงแรม Renaissance ยานราชประสงค ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว นอกจากนี้ ยังไดรับรางวัล The Solutia Word of Color Awards

13

BN#160_p1-13_Pro2.indd 13

10/23/10 12:44:23 AM


ลดการใชพลังงานไฟฟาในอาคาร มุงสูการเปน “Green Society”

การเผาผลาญและการใชพลังงานจากแหลงตางๆ กอใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอม การเผาผลาญ เชือ้ เพลิงเพือ่ นำมาใชงานหรือผลิตกระแสไฟฟา สงผลทำใหอณ ุ หภูมขิ องโลกสูงขึน้ เนือ่ งมาจาก กาซคารบอนไดออกไซดจากการเผาไหม กอใหเกิดสภาวะเรือนกระจก และสงผลทำใหเกิดปญหา มลภาวะอื่นๆ กับสิ่งแวดลอมอีก ดังนัน้ การใชพลังงานอยางไมมปี ระสิทธิภาพ และอัตรา การใชพลังงานไฟฟาทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำใหมคี วามตองการพลังงาน เพิ่มขึ้น ในแตละประเทศตองสูญเสียเงินจำนวนมากในการ นำเขาเชื้อเพลิง ตองสรางโรงผลิตกระแสไฟฟาขึ้นมาใหม เพื่อรองรับความตองการดังกลาว จากสถิติ 10 ปที่ผานมา จะเห็นวาภาคพาณิชยกรรม และทีพ่ กั อาศัย มีการใชพลังงาน ประมาณอยูระหวาง 20-28 เปอรเซ็นตของการใชพลังงาน รวมทัง้ ประเทศ โดยการใชพลังงานไฟฟาในภาคพาณิชยกรรม และที่พักอาศัย มีการใชพลังงานไฟฟารวมกันสูงถึง 53.4 เปอรเซ็นตของการใชพลังงานไฟฟาทั้งประเทศ (รายงาน ไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2543) เห็นไดวา อาคารพาณิชย และอาคารพักอาศัยนัน้ ไดมกี ารใชพลังงานไฟฟาเปนจำนวน มาก ทำใหบทบาทของผูออกแบบอาคารและผูใชอาคารนั้น สงผลกระทบโดยตรงกับการใชพลังงาน ฉะนัน้ การประหยัดพลังงานในอาคารถือวาเปนสิง่ จำเปน โดยในงานสัมมนา “Technology For Green Building and Green Society” จัดขึน้ โดยสมาคมนิสติ เกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยมุงหวังใหเกิด การแลกเปลีย่ นประสบการณในการออกแบบ การใช Technology และอุปกรณที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อมุงสูการ เปนสังคมสีเขียว โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ ผูอำนวยการสถาบัน วิจัยพลังงาน ไดพูดถึงการประหยัดพลังงานในอาคาร วา

“เรือ่ งการอนุรกั ษพลังงาน หากลองดูในประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น จะใหความสำคัญในเรือ่ งนีเ้ ปนลำดับแรก แตในทางธุรกิจ แลว เรื่องดังกลาวอาจไดรับความสนใจไมเปนวงกวางมาก นัก เพราะเรือ่ งการอนุรกั ษพลังงานนัน้ จะไมมกี จิ กรรมทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุนและซือ้ ขาย ฉะนัน้ จะตางกับเรือ่ งการพัฒนา พลังงานทดแทน เพราะในเรื่องดังกลาวจะมีการลงทุน มี กิจกรรม ตลอดจนซือ้ ขาย กอใหเกิดการจางงานเพิม่ มากขึน้ ” อย า งไรก็ ดี ใ นเรื่ อ งของพั ฒ นาพลั ง งานนั้ น จะได รั บ การนำไปใชงาน และไดรับความสนใจมากนอยเพียงใดนั้น ตองตระหนักจาก 3 สาเหตุหลักคือ พลังงาน (Energy) ปญหาสิ่งแวดลอม (Environmental) และปญหาเศรษฐกิจ (Economic) การใชพลังงานสวนใหญในอาคารเปนพลังงานไฟฟา โดยมีการแบงอาคารออกเปน 4 ประเภท ตั้งแตอาคาร ขนาดเล็กไปจนถึงอาคารขนาดใหญ โดยแตละขนาดจะมี การใชพลังงานไฟฟาที่แตกตางกันไป ตั้งแตการใชพลังงาน ไฟฟาปละ 200 กิโลวัตต ตอตารางเมตร ไปจนถึงการใช พลังงานไฟฟาปละ 600 กิโลวัตตตอตารางเมตร ซึ่งเปน มาตรฐานทั่วไปที่ใชในการแบงเกณฑการใชพลังงานไฟฟา ภายในอาคาร โดยในแตละประเทศนั้นจะมีการแบงประเภท แตกตางกันออกไป”

ออกไดเปนสามหมวดหลักๆ คือ ระบบทำความเย็นปรับอากาศ ระบบแสงสวาง และไฟฟา หรือพลังงานทีใ่ ชสำหรับ อุปกรณอื่นๆ ในอาคาร รายงานจาก USAID โดย Lawrence Berkley Laboratory ที่ทำใหการพลังงานแหงชาติ เรื่อง Energy Conservation in Commercial Building ป พ.ศ. 2528 ได แ สดงการใช ไ ฟฟ า ในอาคารแต ล ะประเภทแยกตาม กิจกรรม คือ ระบบทำความเย็น ระบบแสงสวาง และอื่นๆ เปนรอยละของการใช ดังตาราง 1 จะเห็นไดวา ในอาคารขนาดใหญ พลังงานไฟฟาสวนใหญ ใชไปกับระบบทำความเย็นปรับอากาศถึงครึ่งหนึ่ง หรือมาก การใชพลังงานไฟฟาในอาคาร พลังงานไฟฟาที่ใชสำหรับอาคารตางๆ สามารถแบง กวาประมาณ 50-75 เปอรเซ็นต ลำดับถัดมาไดแก ระบบ

14

Re1_BN#160_p14-23_Pro2.indd 14

10/26/10 9:45:01 PM


ประเภทอาคาร สำนักงาน โรงแรม ศูนยการคา สถานพยาบาล

ระบบทำความเย็น 50.0 61.0 60.0 77.5

ระบบแสงสวาง 25.0 15.3 25.0 14.7

อื่นๆ 25.0 23.7 15.0 7.8

แสงสวางประมาณ 15-25 เปอรเซ็นต ขึ้นอยูกับประเภทกิจกรรมของอาคาร การวิเคราะหการใชพลังงานไฟฟาบนอาคารหนวยงานราชการ โดยศูนยอนุรกั ษพลังงาน แหงประเทศไทย รวมกับการไฟฟานครหลวงและสำนักงบประมาณในป 2534 พบวาสัดสวน การใชพลังงานในสวนตางๆ ของกลุม อาคารในหนวยงานราชการ ซึง่ แยกตามลักษณะกิจกรรม ไดดังตาราง 2

ประเภทอาคาร สำนักงาน สถานศึกษา สถานพยาบาล

ระบบทำความเย็น 63.0 47.0 60.0

ระบบแสงสวาง 25.0 38.0 22.0

อื่นๆ 12.0 15.0 18.0

ดังนัน้ จะเห็นวาการอนุรกั ษพลังงาน และการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพจะมุง เนน การออกแบบไปที่การลดการทำความเย็น และการใหแสงสวางแกอาคารเปนสวนใหญ การอนุรักษพลังงาน ทำไดอยางไร ศ.ดร.บัณฑิต กลาววา “ในการอนุรักษพลังงานภายในอาคาร ตองมีการศึกษาถึง อุปสรรคเพื่อเก็บไวเปนขอมูลกอนการออกแบบ วาสิ่งใดนั้นฟุมเฟอย เพราะในฐานะของ นักออกแบบแลวจะไมสามารถรูอยางชัดเจนวา ลักษณะการใชงานของอาคารนั้น จริงๆ แลวมีการใชงานในลักษณะใด ฉะนัน้ ทำใหจะตองมีการปองกันในเบือ้ งตน อาทิ การออกแบบ ระบบแสงสวาง เมื่อนำมาใชจริงก็จะมีแสงสวางที่มากกวาที่ไดออกแบบไว” ถาจะทำใหอาคารเปนอาคารที่การใชพลังงานอยางประหยัด นักออกแบบตองขยาย ขอบเขตของการออกแบบ โดยรวมการพิจารณาเรื่องพลังงานเขาไปดวย เพื่อใหการใช พลังงานเปนหัวขอหลักของการพิจารณาการออกแบบ โดยจะคำนึงถึงขอดังตอไปนี้ คือ ลดภาระพลังงานที่ใชในอาคาร เลือกใชแหลงพลังงานหมุนเวียนกอนอยางใชการไดดี และ การใชพลังงานที่มีอยูอยางจำกัดเทาที่จำเปนอยางมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพิจารณาทบทวนเรื่องการใชพลังงานที่ไดออกแบบ ไปในแตละขัน้ ตอนของขบวนการออกแบบจากประสบการณทไี่ ดปฏิบตั ผิ า นๆ มา ระดับของ ความเปนไปไดในการประหยัดพลังงานในแตละขั้นตอนของขบวนการออกแบบ พอจะสรุป ไดวา ในชวงตนของการออกแบบอาคารมีความเปนไปไดของการประหยัดพลังงานมากถึง รอยละ 40-50 แตเมื่ออาคารกอสรางแลวเสร็จ การดำเนินการเพื่อประหยัดพลังงานนั้นมี เพียงรอยละ 10-20 เทานั้น หากเจาของอาคารและผูอ อกแบบรวมมือกันสรางอาคาร จากจิตสำนึกในเรือ่ งพลังงาน และพยายามออกแบบอาคารใหใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ แลวก็จะสง ผลดีใหกับสิ่งแวดลอม กับประเทศชาติ และเอื้ออาทรตอมนุษยชาติดวยกัน

15

BN#160_p14-23_Pro2.indd 15

10/23/10 12:55:02 AM


อุทกภัยทำอิฐมอญขาดตลาด หลังน้ำลดวัสดุฯปรับราคาแน

จากปญหาอุทกภัยทีก่ นิ วงกวาง และสงผลเสียหายตอถนนหนทาง และอาคารบานเรือนเปน จำนวนมาก ซึง่ แนนอนวาหลังน้ำลดคงจะตองมีการซอมแซมกันเปนการใหญ ซึง่ ยอมหมายถึง ตองมีการใชวสั ดุกอ สรางเพิม่ ขึน้ จากทีเ่ คยมีการประมาณการกันเอาไว และเมือ่ ผนวกกับปญหาคา เงินบาททีแ่ ข็งขึน้ ดวย ยอมตองสงผลตอธุรกิจรับสรางและราคาวัสดุกอ สรางอยางแนนอน คาเงินบาทแข็งดีตอประเทศ นายวิบูล จันทรดิลกรัตน นายกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน และกรรมการผูจัดการ บริษัท สหสุธา จำกัด กลาววา คาเงินบาททีแ่ ข็ง ขึ้น ถามองโดยภาพรวม ของประเทศแล ว ต อ ง ถื อ ว า ดี ส ำหรั บ ประเทศ แมวาเมื่อมองในดานของ ผูประกอบการดานธุรกิจ สงออก จะไดเงินบาท นอยลง และมีความยาก ลำบากในการแขงขันมาก ขึ้น แตปจจุบันผูสงออกก็ หันมาพึ่งพาตลาดเอเชีย มากขึ้น ซึ่งก็มีคาเงินที่แข็งขึ้นเหมือนกับเรา สวนของการสั่งสินคาเขามา ผูประกอบการจะไดกำไร เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันผูบริโภคก็ไดใชของดีในราคาที่ถูกลง สวนของผูรับกิจรับสรางบาน จะซื้อเหล็ก อลูมิเนียม พีวีซี ไดถูกลง ในขณะที่ราคาน้ำมันไมแพงขึ้น ทั้งๆ ที่น้ำมันใน ตลาดโลกมีราคาสูงขึน้ แตจากคาเงินบาททีแ่ ข็งคาขึน้ ทำให ราคาน้ำมันภายในประเทศไมแพงขึ้น ซึ่งนับเปนเรื่องที่ดี ในสวนของกลุมลูกคารับสรางบาน ถาเปนผูสงออก

อาจจะทำใหเขาอึ ดอัดใจบ างในเรื่องของการจ ายเงิ นใน แตละงวด แตสว นใหญแลวคาดวาจะไมมปี ญ  หา เพราะกลุม ลูกคากลุมนี้กอนจะตัดสินใจซื้อบาน เขาจะมีความพรอม ดานการเงินอยูแ ลว สวนกลุม ลูกคาทีน่ ำเขามีแตจะไดประโยชน เพราะเขาไดกำไรมากขึ้น อิฐมอญขาดตลาด อยางไรก็ตาม ปญหาของผูที่ตองการปลูกบาน หรือ บริษัทที่รับสรางบานไวในขณะนี้คือ อิฐมอญอยูในภาวะขาด ตลาด หาซือ้ ไมได และมีราคาแพงมาก เนือ่ งจากแหลงผลิต อิฐมอญแหลงใหญอยูในจังหวัดอยุธยา และสุพรรณบุรี ซึ่ง กำลังเจอปญหาน้ำทวม เชนเดียวกับหินและทราย ซึง่ สวนใหญ มาจากจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรีก็ถูกน้ำทวมเชนกัน แตเนือ่ งจากปจจุบนั บริษทั รับสรางบานสวนใหญจะใชคอนกรีตสำเร็จรูป ทำใหภาระในการจัดหา หิน ทราย ตกอยูกับ ผูผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป จากผลกระทบจากปจจัยภายนอกและภายในประเทศ อันไดแก ภาวะน้ำทวม สถานการณดานการเมืองที่ยังมี ความอึมครึม และคาดการสถานการณไดยาก ผนวกกับคา เงินดอลลารที่ออนตัวลง เพราะเศรษฐกิจอเมริกายังไมฟน ตัวไวอยางที่คิด รวมถึงอังกฤษ และฝรั่งเศสก็เหตุเกิดความ วุนวายเชนเดียวกัน ทำใหปนี้คาดวาเศรษฐกิจจะไมโตอยาง ที่คิด สงผลใหธุรกิจรับสรางบานโดยรวมของปนี้ที่คาดวาจะ

โต 9-10% จะเหลือเทากับปที่ผานมา ในสวนของบริษัท สหสุธา ก็ไมสามารถทำยอดขายได ตามเปาที่ตั้งไว เนื่องจากลูกคาที่คุยกันไวยังมีที่ยังไมไดเซ็น สัญญา ชวงนีก้ ารดำเนินธุรกิจคงตองมีความระมัดระวัง การ จะคาดเดาภาวการณตา งๆ ทำใหลำบาก ตองประเมินกันเปน รายไตรมาส อยางเชนกอนหนานี้ฝนแลง พืชผลราคาแพง แตปริมาณมีนอย ชวงนี้ก็มีเจอภาวะน้ำทวมเขาอีก สถานการณทุกอยางเปลี่ยนไปเร็วมาก เรื่องของการปลูกบานก็ ไมใชเรื่องที่ตองนำมาพิจารณากอน ชวยลดตนทุนคาขนสง นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสราง บาน และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จำกัด หรือ ศูนยรบั สรางบานพีดเี ฮาส กลาววา คาเงินบาท ถา มองในแง ข องต น ทุ น วั ส ดุ กอสรางแลว ปจจุบันสวน ใ ห ญ ใ ช สิ น ค า ภ า ย ใ น ประเทศเปนหลัก ที่นำเขา สวนใหญเปนวัสดุประเภท เหล็ก ซึ่งนาจะมีผลไปทาง บวกมากกวาลบ แตทั้งนี้ ก็ตองขึ้นอยูกับผูประกอบ การอุตสาหกรรมเหล็กวาจะลดราคาลงมาตามคาเงินบาทที่ แข็งขึน้ หรือไม ราคาน้ำมันและคาขนสงก็เปนปจจัยบวกดวย เชนกัน ถาการปโตรเลียมแหงประเทศไทย(ปตท.) หรือภาค พลังงาน สามารถลดตนทุนนำเขาลงไดก็จะสงผลดี เพราะ การสรางบานจำเปนตองมีการขนสงในเรือ่ งของวัสดุกอ สราง อยางเชนกรณีของศูนยรับสรางบานพีดีเฮาส ซึ่งมีสาขาอยู ทัว่ ประเทศ ราคาน้ำมันทีล่ ดลงจะทำใหตน ทุนในสวนของการ ขนสงลดลงไดถึงประมาณ 10% วัสดุฉวยจังหวะปรับราคาแนนอน จริงๆ แลวราคาวัสดุกอสราง ตนทุนแปรผันไมไดเปน ตัวบังคับ ตัวที่บังคับจริงๆ เปนเรื่องของดีมานดหรือความ ตองการ ยกตัวอยางเชน ในป 2545-2546 ซึ่งชวงนั้น ธุรกิจอสังหาริมทรัพยฟนตัว ราคาวัสดุกอสรางมีการปรับ ตัวขึ้นไปเปนอยางมากโดยไมไดอิงกับตนทุน แตอิงกับตัว ดีมานดหรือความตองการ เชนเดียวกับราคาเหล็ก ถาเมื่อไหรเหล็กเกิดการขาดตลาด ราคาจะมีการปรับขึ้นไปอยาง รวดเร็ว ทั้งที่ตนทุนในดานอื่นๆ ไมไดสูงขึ้น ครั้งนี้ก็เชนกัน วัสดุที่ตองใชในการปรับปรุงซอมแซม ถนน บานเรือนหลังน้ำทวม ซึ่งคราวนี้กินพื้นที่กวางและ เสียหายคอนขางมาก จะเปนตัวผลักดันราคาวัสดุกอสราง

16

BN#160_p14-23_Pro2.indd 16

10/23/10 12:55:21 AM


ใหถีบตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งเชื่อวาตองปรับขึ้นแนๆ เพราะอั้น มาพอสมควร ซึ่งการปรับราคานั้นโดยสวนใหญผูประกอบ การจะปรับขึ้นประมาณ 5-7% แตที่จะปรับขึ้นมากคือผูคา ปลีก ซึ่งโดยปกติเขาจะไดกำไรแค 4-5% เทานั้น ดังนั้นถา ตองการกำไรมากเขาจะตองขายใหไดมากๆ แตเมือ่ เกิดเหตุการณทที่ ำใหดมี านดมมี าก จะทำใหเกิดชองใหเกิดการซิกแซก โดยมีการขายตั๋วในราคาที่สูงกวาราคาหนาตั๋ว 10-12% ถึง แมกระทรวงพาณิชยจะคุมราคาสินคาพวกนีอ้ ยู แตผจู ำหนาย สามารถเอาตั๋วไปขายใหกับผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย หรือ บริษัทรับสรางบาน ที่มีความจำเปนเรงดวน และไม ส ามารถหาของได ต อ งใช วั ส ดุ ก อ สร า งเหล า นี้ ไ ป สรางงานใหทันตามงวดสัญญา ซึ่งวงจรนี้สงผลกระทบไป ถึงผูคาปลีก ในสวนของบริษัทรับสรางบาน ก็ไดรับความเสียหาย เหมือนกัน เชน สาขาที่โคราชของบริษัทตองปด เพราะน้ำ ทวม และยังมีพื้นที่อื่นๆ ที่อยูระหวางการกอสรางแลวตอง หยุดชะงักลงเพราะน้ำทวม ซึง่ คาดวาจะสรางความเสียใหกบั งานที่กำลังกอสรางเหมือนกัน เชน สระบุรี ลพบุรี ดังนั้น

อินสแควร

รัฐบางควรใหสถาบันการเงินของรัฐเขามาชวยเหลือปลอย กูใหกับผูที่เปนเจาของอาคารบานเรือนที่เสียหาย ในการ ซอมแซมหรือปลูกใหม ซึ่งถาเปนเชนนั้นบริษัทรับสรางบาน ก็จะไดรับอานิสงสไปดวย ดานผลประกอบการของบริษัทรับสรางบาน เทาที่ไดมี การสำรวจสมาชิกของสมาคมไทยรับสรางบาน ปรากฏวา สาขาทีต่ งั้ อยูใ นตางจังหวัดมีผลประกอบการทีด่ ี คือ ทำยอดขายไดทะลุเปา บางรายก็เกินเปา เชื่อปรับขึ้นไมมาก นายปราโมทย ธีรกุล กรรมการผูจ ดั การบริษทั โฟรพัฒนา จำกัด กลาววา คาเงินบาททีแ่ ข็งตัวไมมผี ลกระทบ เทาไหร เนื่องจากการกอสรางสวนใหญนั้นพึ่งพาวัสดุที่ผลิต ภายในประเทศ ยกเวนวัสดุบางตัวที่มีการนำเขา ซึ่งราคาก็ จะถูกลง ดังนั้นผลกระทบจะอยูที่พวกสงออกเปนหลัก สวนเรื่องน้ำทวมที่สรางความเสียหายเปนพื้นที่คอนขางกวาง ซึง่ เมือ่ ถึงเวลาน้ำลดคงจะตองมีการปรับปรุงซอมแซมถนนหนทาง รวมไปถึงบานเรือนประชาชน ซึ่งจะสงให เกิดการใชวัสดุการกอสรางที่เพิ่มขึ้นนั้น คาดวาจะไมสงผล

กระทบต อ ราคาวั ส ดุ ก อ สราง แมผผู ลิตวัสดุกอ สราง จะอั้ น มานานแล ว ก็ ต าม แตเชื่อวาจากการแขงขัน ที่สูงขึ้น คาเงินบาทที่แข็งคา และราคาน้ำมันที่ยังไม ปรับตัว จะทำใหราคาวัสดุ ขึ้นไปบาง แตไมมาก ในสวนของโฟร พัฒนา ซึ่งทำกิจกรรมกระตุนยอด ขายมาตลอด เนื่องจากป นี้เปนปครบรอบ 29 ป เขาปที่ 30 ของการดำเนินธุรกิจ บริษทั ไดเลือกแบบบานยอดนิยม 29 แบบ มาใหสว นลดราคาพิเศษ ในชวงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2553 พรอมของแถม พิเศษที่แตกตางกันไปในแตละเดือน เพื่อกระตุนการตัดสิน ใจของกลุม ลูกคาในโคงสุดทายของป โดยในชวง 3 ไตรมาส ทีผ่ า นมา กลุม โฟรพฒ ั นาทำยออดขายไดแลวประมาณ 400 กวาลานบาท จากเปายอดขายทีต่ งั้ ไวทงั้ ป 615 ลานบาท

Exclusive Bay Window สูงจรดฝา หองรับประทาน อาหารพรอมมุม Skylight รับสัมผัสจากธรรมชาติ 3 หอง นอน 3 หองน้ำ จอดรถ 2 คัน มีระเบียง Take View ทั้ง 2 หอง Zaturn บานเดี่ยว 166 ตรม. โมเดิรนรองรับชีวิต อิสระ พรอม Bay window สูงจรดฝาและหองโถงขนาด ใหญเชื่อมตอกับหองอาหาร 3 หองนอน 3 หองน้ำ จอดรถ 2 คัน และ Gimini บานแนวคิดใหม 146 ตรม. งดงาม ละเมียดละไม อิสระแหงการอยูอาศัย ลงตัวทุกฟงกชั่นการ ใชสอย ทั้งมุมทำงานชั้นลาง และหองนอนใหญพรอมความ สะดวกสบายกับ Walk in Closet 3 หองนอน 3 หองน้ำ จอดรถ 2 คัน

Condominium) บนพื้นที่ 2 ไร สูง 30 ชั้น รวม 259 ยูนิต ดวยรูปแบบการดีไซนหองและฟงกชั่นรับกับการ ออกแบบของ อาคาร โปรง โลง ในราคา เริ่มตนที่ 2.3 ล า นบาทหรื อ 75,000 บาท ตอตารางเมตร มี ห อ งให เ ลื อ ก มากสุดถึง 20 สไตล ขนาด 1 หองนอน 2 หองนอน 3 หองนอน และ 4 หองนอน พื้นที่ตั้งแต 30 - 100 ตาราง เมตร พรอมดวยทางเดินที่ถูกเปลี่ยนใหเปนแกลเลอรี่งาน ศิลปะ ครบครันดวยหองรับแขกลอยฟาบนพื้นที่กวา 620 ตารางเมตร ใน 3 บรรยากาศ Sky Lounge, Sky Library และ Sky Swimming Pool ขนาดใหญ ฟตเนส ลอยฟา ซาวนา และสระวายน้ำ อยูใกลศูนยการคา ราน อาหาร และสถานบันเทิงใจกลางเมือง

Aspire พระราม 4 บริษัท เจ.เจ.เซ็นเตอร จำกัด เปดโครงการศูนยการคา “อินแสควร” บนพื้นที่กวา 7.8 ไร บริเวณยาน ใจกลางระหวางองคการตลาดเพือ่ เกษตร (อ.ต.ก.) และตลาด นัดจตุจกั ร ใชงบลงทุน 2,000 ลานบาท พัฒนาใหเปนแหลง รวมสรรพสินคาสูง 8 ชั้น ชั้นที่ 1 เปนเสื้อผาแบรนดเนม เครื่องประดับเครื่องสำอางค ตลาดสด อาหาร ชั้น 2-3 เปนเสื้อผาวัยรุน เครื่องหนัง กระเปา รองเทา เครื่องประดับ ของชำรวย ชั้น 4 ไอเท็น ครีเอทีฟ มอลล ชั้น 5 เฟอรนิเจอร ของแตงบาน ชั้น 6 ศูนยอาหาร ชั้น 7 เปน ศูนยพัฒนาเพื่อการคาและสงออก ธนาคาร สำนักงาน ชั้น 8 เปน Exhibition Hall และ Sky Bar กำหนดเปด บริษทั เอเชีย่ น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด ใหบริการปลายป 2554 (มหาชน) เปดตัว โครงการ Aspire พระราม 4 คอนโดมิเนียม จำนวน 2 อาคาร สูง 32 ชั้น และ 27 ชั้น รวม เดอะ คลัสเตอร วิลล 2 ราชพฤกษ- 1,432 ยูนิต มูลคาโครงการ 2,631 ลานบาท ตั้งอยูบนถนน พระราม 4 บริเวณแยกกลวยน้ำไท ตรงขามถนนสุขุมวิท พระราม 5 บริษัท ธนาสิริ กรุป จำกัด (มหาชน) แนะนำ 42 และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แวดลอมดวยแหลงชุมชน โครงการ เดอะ คลัสเตอร วิลล 2 ราชพฤกษ-พระราม เดินทางสะดวกสบายดวยเสนทางที่หลากหลายเชื่อมตอ 5 จำนวน 82 ยูนิต ในสไตลโมเดิรน ราคาเริ่มตนที่ 3.79 การเดินทางไปยังสถานที่สำคัญอื่นๆ ใจกลางเมืองไดอยาง ลานบาท มีแบบแบบบาน 3 แบบ ไดแก Zeus บานเดี่ยว งายดาย ดวยราคาเริ่มตน 1.65 ลานบาท ผอนเพียงเดือน 235 ตรม. ดีไซนหรูหราเหนือระดับ สัมผัสธรรมชาติดวย ละ 5,300 บาท โดยผังหองที่ดีไซนหองชุดขนาด 28 ตาราง เมตร ใหมี 2 แบบ สีผนังหอง ที่มี ใหเลือก 2 สี คือ ขาว อมฟา (Blue Bell) และขาวอมสีเบจ (Pearl White) เลือก เสริมสำหรับเฟอรนิเจอรพรอมอยู ที่ ไดรับการออกแบบโดย เฉพาะเพื่อความลงตัวของพื้นที่ภายในหอง

เดอะ คอรัล พัทยา บานราชประสงค เปดโครงการ เดอะ คอรัล พัทยา คอนโดสไตลรีสอรทหรู สูง 8 ชั้น 8 อาคาร จำนวน 1,572 ยูนิต บนพื้นที่ 18 ไร บนถนนสุขุมวิท มูลคาการ กอสรางกวา 2,000 ลานบาท ออกแบบในสไตล Oriental ที่เชื่อมโยงจากภายนอกดวยสวน Minimal Tropical Style เพื่อเสนอเปนทางเลือกใหม สำหรับผูที่กำลังมองหา บานพักตากอากาศสำหรับการพักผอนในชวงวันหยุด ใน ราคาเริม่ ตนที่ 760,000 บาท และหลังทำยอดขายได 30% จะปรับขึ้น 5% เริ่มกอสรางตั้งแตเดือนกันยายนที่ผานมา คาดวาจะแลวเสร็จป 2555

อัพ เอกมัย คอนโดมิเนียม บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) แนะนำ โครงการ อัพ เอกมัย คอนโดมิเนียม (Up Ekamai

17

BN#160_p14-23_Pro2.indd 17

10/23/10 12:55:28 AM


ธุรกิจเช็ดกระจกอาคารสูง

เรงหาแรงงานรองรับเคกกอนโต

‘โอวาท โปร แอนด ควิก’ ชีธ้ รุ กิจเช็ดกระจกอาคารสูงมีโอกาสเติบโต แตแรงงานขาดแคลน และหายาก พรอมตัง้ เปาโตเพิม่ อีก 15% ดาน ‘เอ็น บี อาร เซอรวสิ ’ เรงพัฒนาน้ำยาทำความ สะอาด ตอบโจทยวสั ดุอาคารทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ตัง้ เปาโตเพิม่ หากสถานการณบา นเมืองสงบ แรงงานเช็ดกระจกอาคารสูงขาดแคลน โอวาทโปรแอนดควิกตั้งเปาโตปละ 15% นายสุชาติ โอวาทวรรณกุล กรรมการผูจ ดั การบริษทั โอวาท โปร แอนด ควิก จำกัด เปดเผยถึงธุรกิจการให บริ ก ารเช็ ด กระจกภายนอกและภายในอาคารสูง วา ในปจจุบันถือวาแรงงานที่ จ ะทำหน า ที่ เ ช็ ด กระจกในทีส่ งู นัน้ ขาดแคลน เนื่องจากกวาจะฝกพนัก งานใหเขามาทำงานตรง นี้ ไดตองใชทั้งเวลาในการ ฝกหัด โดยตองเริ่มใหเช็ด กระจกจากภายในระดับ พื้นกอน จากนั้นจึงฝกให เช็ดภายนอกอาคาร โดยเริ่มจากอาคารเตี้ยกอน ที่จะขึ้นไป เช็ดบนอาคารสูงได ซึ่งบางคนก็ ไมมีความกลาพอที่จะทำได ดั ง นั้ น งานเช็ ด กระจกอาคารสู ง จึ ง ต อ งอาศั ย ผู ที่ มี ค วาม ชำนาญงานเปนอยางยิ่ง ปจจุบันบริษัทมีทีมงานใหบริการเช็ดกระจกอาคารสูง เฉพาะคนที่ตองทำหนาที่หอยตัวลงมาเช็ดกระจกมีอยู 10 คน และเมื่อรวมผูที่ตองทำหนาที่คอยชวยสงอุปกรณและ ดูแลความปลอดภัยใหดวยก็รวมเปน 20 คน โดยปหนึ่งๆ จะสามารถรับงานเช็คกระจกไดประมาณ 10 อาคารเทานั้น เพราะแตละอาคารจะตองใชเวลาในการเช็ดเปนเดือน โดย จะเช็ดปละ 2 ครั้ง ซึ่งในสวนของบริษัทฯ มีลูกคาประจำอยู แลวประมาณ 20 ราย เชน การปโตรเลียมแหงประเทศไทย หรือ ปตท. อาคารในสนามบินสุวรรณภูมิ เปนตน ในการเช็ ด กระจกจะเริ่ ม ตั้ ง แต ก ลางเดื อ นตุ ล าคม เปนตนไป จนถึงประมาณเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นจะ หยุดเนื่องจากเขาสูหนาฝน ซึ่งขณะนี้กำลังเริ่มที่จะเขาสูฤดู เช็ดกระจกแลว

แกปญหาโยนงาน-ยืมตัว

ออฟฟศบิวดิ้งลูกคาหลัก

สำหรับลูกคาของบริษัท สวนใหญเมื่อใชบริการของ บริษัทแลว ก็จะใชครั้งตอๆ ไป โดยเกือบทั้งหมดเปนงาน ของภาคเอกชน เชน อาคารออฟฟศใหเชา ประมาณ 60% คอนโดมิเนียมพักอาศัยประมาณ 20% ที่เหลือเปนโรงพยาบาล และอื่นๆ สำหรับคาบริการขึ้นอยูกับความยากงายของการเช็ด เชน ถาเปนอาคารรูปทรงตรงๆ ก็จะเช็ดงาย เพราะไมตอง ยายเชือกบอย แตถาเปนอาคารที่มีซิกแซก ทำใหตองยาย เชือกบอยๆ ดังนั้นราคาจึงขึ้นอยูกับความยากงายของงาน โดยราคาเริ่มตนที่หลักรอยไปจนถึงหลักพันบาทตอตารางเมตร โดยในสวนของธุรกิจรับเช็ดกระจกอาคารสูงบริษัท ตั้งเปาการเติบโตไวที่ปละประมาณ 15%

เนนการใหบริการแกลูกคาเปนอยางดี เพื่อใหลูกคาเกิด ความประทับใจและตัดสินใจใชบริการของบริษัทตอไปใน อนาคต ซึง่ จากปญหาเหลานีท้ ำใหเราตองเนนการใหบริการ เปนสำคัญ รวมไปถึงพยายามหาฐานลูกคาใหมๆ เพิ่มเติม เนื่องจากองคกรเริ่มมีขนาดใหญมากขึ้น จึงทำใหเราตอง เพิม่ สัดสวนของลูกคามากขึน้ ตามไปดวย ซึง่ ในสวนของลูกคา เกาที่เคยใชบริการของเราก็มักจะแนะนำลูกคารายใหมๆ ใหแกบริษทั ของเราอยูเ สมอ ดังนัน้ เราจึงตองใหความสำคัญ กับการดูแลลูกคาในเรื่องของการบริการเพิ่มตามไปดวย ซึ่งตรงนี้ถือเปนแนวทางที่สำคัญในการทำธุรกิจประเภทนี้ และหากจะกลาวถึงความแตกตางในการใหบริการของเรา กับบริษัทอื่น ‘เอ็น บี อาร เซอรวิส’ เรงพัฒนาผลิตภัณฑ ในสวนของการทำงานในแตละบริษัทก็จะมีแนวทางใน ตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงวัสดุอาคาร การทำงานที่เหมือนกันหรืออาจจะแตกตางบางในบางเรื่อง นางสาวศุภมล นิลบารันต กรรมการผูจ ดั การ บริษทั แตสำหรับของเราจะใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยา เอ็น บี อาร เซอรวิส จำกัด กลาวถึงทิศทางของตลาด ที่นำมาใชทำความสะอาด เนื่องจากวัสดุที่ลูกคาเลือกใชนั้น การให บ ริ ก ารเช็ ค กระจก มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ตรงนี้จึงทำใหเราตองพัฒนาใน อาคารสูงในปนวี้ า ปจจุบนั สวนของน้ำยาทำความสะอาดใหทนั ตอการเปลีย่ นแปลงของ การให บ ริ ก ารทางด า นนี้ วัสดุที่ลูกคาใชอยูเสมอ อยางในตอนนี้วัสดุประเภท อลูถื อ ว า มี ค ว า ม จ ำ เ ป น คารบอน ถูกนำมาใชเพิ่มมากขึ้นในสวนของการทำผนัง เนื่ อ งจากอาคารที่ ไ ด รั บ ทำใหเราตองพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดออกมาเพื่อใชงาน การทำความสะอาดใน ใหเหมาะสมกับวัสดุแตละประเภททีล่ กู คาเลือกใช น้ำยาทำส ว นของกระจกและผนั ง ความสะอาดแตละตัวที่บริษัทเลือกมาใชนั้น จะตองมีการ จะมี ค วามคงทนมากกว า ทดสอบตัวน้ำยากอนเปนอันดับแรก ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ดูในเรือ่ งของ อาคารที่ ไม ได ท ำความ ผลขางเคียงวาเมื่อใช ไปแลวจะสงผลตอวัสดุนั้นๆ อยางไร สะอาด ดังนั้นบริษัทจึง ตั้งเปาโตเพิ่มหากสถานการณบานเมืองสงบ พยายามแนะนำให ลู ก ค า ดานผลประกอบของทางบริษัท หลังจากที่ผานพน หันมาใหความสำคัญกับเรื่องการทำความสะอาดกระจก เหตุการณตางๆ ลูกคาก็เริ่มกลับมาใหความสนใจในการให อาคารสูงกันมากขึน้ ทำใหเราหันมาใหความสำคัญในสวนของ บริการเพิ่มขึ้น โดยในชวงปลายปมีลูกคาใหความสนใจและ งานบริหารอาคารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุมงานเหลานี้ ตอบรั บ บริ ก ารของทางบริ ษั ท เข า มาเป น จำนวนมากทั้ ง มีหนาที่ดูแลอาคารตางๆ ตรงนี้เราจึงตองเขาไปแนะนำกับ ลูกคารายเกาและรายใหม โดยในปนี้ทางบริษัทสามารถทำ ลูกคากอนเปนอันดับแรกวามีความจำเปนในการทำความ ยอดขายอยูที่ประมาณ 5 ลานบาท ซึ่งในปหนาก็คาดการณ สะอาดอาคารสูงมากนอยเพียงใด และเมื่อทำไปแลวลูกคา เอาไววาจะสามารถเพิ่มยอดขายเปน 7 ลานบาทไดอยาง จะไดรับประโยชนอะไรบาง แนนอน ในส ว นของคู แ ข ง ในตลาดการให บ ริ ก ารเช็ ด กระจก อาคารสูง ปจจุบันมีบริษัทที่ใหบริการงานประเภทนี้เพิ่มขึ้น มาก เนื่องจากพนักงานที่ทำงานแลวเกิดความรูความเขาใจ รวมไปถึงมีประสบการณในการทำงาน สวนใหญกม็ กั จะออก ไปเปดบริษทั ใหบริการเอง ซึง่ มักจะรับงานในนามบุคคล โดย ไมผานบริษัทที่ทำงานประเภทนี้ แตทั้งนี้ทั้งนั้นหากเปรียบ เทียบถึงคุณภาพในการทำงานรวมไปถึงสวัสดิการทีพ่ นักงาน จะไดรบั ตองยอมรับวาในบริษทั ทีท่ ำงานครบวงจรจะมีความ ไดเปรียบมากกวา อยางบริษทั ของเราก็มสี วัสดิการดานตางๆ ใหแกพนักงาน ไมวา จะเปนในเรือ่ งของการประกันชีวติ การ ประกันความเสี่ยง จึงทำใหพนักงานเกิดความมั่นใจและเชื่อ มั่นที่จะทำงานกับบริษัทเหลานี้นั่นเอง

นายสุชาติกลาววา ปจจุบันมีบริษัทที่ ใหบริการเช็ด กระจกอยูป ระมาณ 50 บริษทั แตละบริษทั มีพนักงานประมาณ 4-5 คน แมกระนั้นก็ยังไมเพียงพอกับความตองการ เนื่องจากปจจุบนั อาคารสูงมีนบั พันอาคาร และจะมีมากขึน้ เรือ่ ยๆ อีกทัง้ อาคารสูงก็มกี ารใชกระจกเปนจำนวนมาก ทำใหธรุ กิจ รับเช็ดกระจกอาคารสูงนั้น ยังมี โอกาสที่จะเติบโตไดอีกมาก ซึ่งในสวนของบริษัทก็มีการขยายตัวในสวนนี้ทุกป จากจุด เริ่มตนที่มีพนักงานเช็ดกระจากเพียง 3-4 คน จนขณะนี้มี 10 คน ซึ่งบริษัทก็พยามเพิ่มพนักงานในสวนนี้ แตเนื่องจากการฝกตองใชเวลาเปนปกวาจะสามารถหอยเชือกลง มาเช็ดบนอาคารสูงๆ ได และยังเปนงานเฉพาะดานที่ตอง อาศัยความชำนาญ และความกลา ทำใหแรงงานขาดแคลน จนบางครั้ ง เกิ ด การถ อ ยที ถ อ ยอาศั ย ระหว า งบริ ษั ท ผู ใ ห บริการเช็ดกระจกดวยกัน ซึ่งมีทั้งโยนงานใหกัน และใหยืม ตัวพนักงาน ทำใหการแขงขันในธุรกิจนี้ ไมสงู เรือ่ งตัดราคา ก็ไมคอ ยจะมี นอกจากรายใหมๆ ที่เพิ่งเขามาสูธุรกิจนี้ แต เนนงานบริการ พรอมพัฒนาผลิตภัณฑใหม นางสาว ศุภมล กลาวตอวา บริษัทรายยอยที่หันมา พอทำไประยะหนึ่งก็จะรูวาเปนงานที่ตองใชทั้งเวลา และผู เปดใหบริการในธุรกิจนีท้ มี่ เี พิม่ มากขึน้ นัน้ ตางก็สง ผลกระทบ ชำนาญงาน ก็จะเลิกเรื่องตัดราคาไป กับการใหบริการของเราอยูดวยเชนกัน ตรงนี้เราพยายาม

18

Re1_BN#160_p14-23_Pro2.indd 18

10/26/10 9:49:12 PM


“MINI MONORAIL จุฬาฯ” สายสามยาน-มาบุญครอง

ขณะนี้ กทม. กำลังจะนำการขนสงมวลชนเบาทีเ่ รียกวา “Light Rail” มาใชในกรุงเทพฯ ใน ระบบขนสงมวลชน ทีเ่ รียกวา Feeder หรือระบบตอเชือ่ มใหระบบขนสงมวลชนระบบหนัก (Heavy Rail) และระบบกลาง (Medium Rail) ไดตอ เชือ่ มกัน

เมืองใหญทั่วโลกที่มีคนมากกวา 10 ลานคน ที่เรียก วา Mega City จะตองขนคนในเมืองดวยระบบขนสงมวลชน ทุกเมือง เพราะไมสามารถจะเอารถยนตเขามาใช เขามา จอดในเมืองได ปญหาการจราจร สิ่งแวดลอมเปนพิษ พื้นที่วาง สวนสาธารณะ และทางเดินเทา จะถูกรถยนต สวนตัวแยงไปหมดเชนกรุงเทพฯ ในปจจุบัน กรุงเทพฯ อภิมหานคร (Mega City) ก็เชนเดียวกัน ปจจุบันมีรถสวนตัวสูงถึง 60-65% สวนขนสงมวลชนที่มีทั้ง รถเมล รถแท็กซี่ มอเตอร ไซค ตุกตุก มีแค 35-40% ใน ระบบขนสงมวลชนที่เรียกกันวา Rail Mass Transit นั้นก็ แยกไดเปนอีกหลายระดับ ระดับ Heavy Rail ขนคนไดวัน ละเปนลานคน เชนรถใตดินของเรา (MRT) เริ่มจะมีมาก สายขึ้น ถาเปนระบบขนาดกลางคอนขางใหญ เชน BTS ลอยฟาที่เอกชนมารับสัมปทาน ขนคนในระดับ 3-5 แสน คน ระดับกลางขนาดเล็กลงมาเชนรถเมลดวน BRT หรือ รถไฟฟาสายสุวรรณภูมิ ระดับหมื่นปลายๆ ระดับ Light Rail จะเริ่มเล็กลงมา เชน Mono Rail จะขนคนระดับหมื่น ตนๆ และ Very Light Rail จะขนคนในระดับพันคน ปลายๆ เล็กลงไปอีกก็มี ในหลายเมือง เชน ที่เรียกวาทาง

เลื่อนมวลชน (Passenger Travelator) เชนในสนามบิน และเล็กลงมาอีกคือทางรถจักรยาน และทายสุดคือทางเดิน เทาลอยฟาเชนทีร่ าชประสงค และกำลังตอเชือ่ มเปน Network เขตชอปปงชั้นใน มาสยามสแควรและออกไปทางพระโขนง และอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ทางเหนือก็สรางทางเลือกใหคน เดินเทามากขึ้น ทุกระบบก็จะชวยกันตอเชื่อมเปนโครงขายของเมือง ขนาดใหญ เชน กทม. และเมืองในอนาคต Mini Monorail ก็เปนการขนสงมวลเบาอีกประเภทหนึ่งที่กำลังจะนิยมมาก ทั่วโลก เพราะเรียกกันวาเปน People Friendly เขากับ สิ่งแวดลอมและธรรมชาติไดดี บางเมืองเชนซิดนียที่วิ่งผาน เขาไปจอดในตัวอาคารขนาดใหญในเมืองได ไมมีเสียงไมมี ควัน ที่เกาหลีก็ ใชกับเมืองใหม (New Town) ของเขา มาเลเซียเปน Mono Rail ขนคนระดับหมื่นกลางๆ ใน อังกฤษเปนตัวเล็กตัวจิ๋ว นั่งไดคันละ 10 คนตอ 2-3 ขบวน ไดวิ่งรับสงที่สนามบิน Heathrow Airport ที่ลาสเวกัส ทำตัวเล็กตอเชื่อมโรงแรมกับโรงแรม และคาสิโน ที่เมือง ออสติน รัฐเทกซัส เปนรถราง Mono Tram วางบนดินวิ่ง ผานเหนือใตกลางเมือง ซึง่ เขาไมใหรถยนตสว นตัวมีบทบาท ในเมือง ทั่วโลกกำลังปรับเมืองใหญใหนาอยู โดยเอารถ ออกจากใจกลางเมือง เปดพื้นที่ โลงสาธารณะใหมากขึ้น คนอยูในเมืองจะไดมีความสุข ชีวิตไมตองถูกรถยนตสวนตัว ครอบงำ กทม. ของเรากำลังกาวเขาสูแนวคิดนี้ ระบบขนสง มวลชนในระบบรางมีแค 43 กม. ทีส่ งิ คโปรมเี กือบ 400 กม. (เกาะเล็กเทาฝงธนฯ คนก็แค 4 ลานคน โครงการขนสง มวลชนก็มีความคิดหลังพวกเรารวม 10 ป แตเขานำหนา เราไปแลว) ของเรามีขนสงมวลชนขนาดหนัก (ใตดิน) เพียงสายเดียว แตก็กำลังขยายตอเนื่องไปอีก 2-3 สาย ใน 4 ปขางหนา มีระบบ BTS ซึ่งตองขอบคุณเอกชนที่มาลง

ชวยลงทุนทำให (ไมมีที่ ไหนในโลกที่เอกชนมาลงทุนให ทั้ง ตัวโครงสราง ตัวราง ตัวรถ ตัวระบบ) ซึ่งโครงการสวน ใหญรัฐจะลงทุนทำโครงสรางให เหมือนรัฐสรางถนนและให สัมปทาน เอกชนมาแคเดินรถ และเรากำลังมี Airport Link และมีรถเมลเร็ว BRT ซึ่งก็ยังไมพอ เราตองการอยางนอย อีก 4-500 กม. ของเมืองใหญชั้นใน และชั้นกลางที่เปน ขนสงมวลชน เราตองการใหสถานีที่ยังขาดชวงกันตอเชื่อม ดวยระบบเชื่อมตอ Feeder เชน Mini Monorail ของ จุฬาฯ และ Mini Monorail ของภาคเอกชนที่จะตอเชื่อม พระราม 9 กับโครงการเอกชนขนาดใหญ และอาจจะเชื่อม ไปยังอาคารและสถานี โทรทัศน อสมท ถนนพญาไท-จุฬาฯ เปนถนนสาธารณะ มีชวงขาด เชื่อมตอระหวางสถานี BTS สยามสแควร ซึ่งเปนสถานี กลางที่ใหญที่สุด มีคนใชบริการวันละ 3-400,000 คน กับ สถานีรถใตดินที่สามยาน จามจุรีสแควร ที่หางกัน 1.5 กม. ขณะนี้ถนนพญาไทซึ่งเปนหนาบานของจุฬาฯ การเดินทาง สัญจรไปมา ถานั่งวินมอเตอร ไซคก็ 30-35 บาท/เที่ยว คน ที่ใชบริการก็จะมีพวกขาราชการ นิสติ ของจุฬาฯ รวมถึงพอคา และประชาชนที่ทำมาหากินกันในเขตพญาไท การเชื่อมตอ ก็มขี อ เสนอใหทำเปนระบบขนสงมวลชนเบามาก (Very Light หรือ Mini Monorail) มี 4-5 สถานี ตอเชื่อมกับทางขาม ถนน เชนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หนาคณะวิทยาศาสตร หนาอุเทนถวาย และสยามสแควร จะเปนสายแรก สายที่ 2 ก็จะเชือ่ มเขาไปในบรรทัดทอง ซึง่ จะมีศนู ยราชการ กทม. รวมเขตพญาไทกับสถานีตำรวจ ตำรวจดับเพลิง ศูนยการ ศึกษานอกโรงเรียน และตอกับสวนสาธารณะเปดโลง (ของ จุฬาฯ 20 ไรที่บริเวณเชียงกง) ตอไปตามถนนจุฬาฯ ซอย 5 ตอไปยังสนามกีฬาแหงชาติ ดานทิศใตเชือ่ มออกไปมาบุญครอง และสาย 3 คือออมไปทางถนนอังรีดนู งั ต เชือ่ มโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย สำนักงานตำรวจแหงชาติ เขาดวยกัน

การลงทุนคราวนี้ ใชเงินประมาณ 2-3,000 ลานบาท ทั้ง 3 สาย ถามวาจะไดอะไรคืน กทม. จะไดภาษี โรงเรือน ภาษีการคา (จะเพิ่มการคาขายแถบบรรทัดทองอีกรวม 2.5 ลานตารางเมตร) รถยนตก็จะนอยลง มลพิษจะถูกลดลง เพิ่มที่ โลงวางบนดินใหมากขึ้น แตการจะทำอะไรใหมๆ จะ ตองถูกมองในสวนลบเสมอก็ตองทำใจ เพราะถาทำเพื่อให เกิดประโยชนแกสวนรวมก็ตองยอมถูกดา ดู BTS สายผาน โรงเรียนชื่อดังที่เคยตอตาน ปจจุบันมาขอใหสรางสถานี ให นักเรียนของตน หรือถนนราชดำเนินที่เคยถูกตำหนิวาจะ สรางใหชางเดินหรืออยางไร เดี๋ยวนี้กลายเปนขนาดเล็กไป แลว เราก็จะตองคอยดูกันตอไปวาเมื่อไรจะไดเห็นสักที คง อีกไมนานนักถาพวกเราชวยกันคิดชวยกันทำครับ

19

BN#160_p14-23_Pro2.indd 19

10/23/10 12:55:42 AM


ไมพลาสติก

เกาอี้ตกแตงสวน

ไมพลาสติก WPC (Wood Plastic Composite) นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม ที่ผลิตขึ้นจากเศษไม และ ผงพลาสติก ผานขบวนการผลิตจากเครื่องจักรอัน ทันสมัย เชนเดียวกับการขึ้นรูปพลาสติกทั่วไป ทำ การฉีดและรีดขึน้ รูป จึงมีคณ ุ สมบัตเิ ดนคือ เหมือนไม จริง มีความแข็งแรงกวาพลาสติก ทนทานตอแสง UV ทนปลวก แมลงที่เปนศัตรูของไม ปรับแตงได ทุกความตองการ ขึ้นรูปชิ้นงานไดรวดเร็ว ไมซึมน้ำ สามารถนำมาประกอบและประยุกตการใชงานอยาง ไมจำกัด เชน งานไมพนื้ งานศาลา งานระแนง งานฝา งานประตู และรัว้ โดยผานการสรางสรรคจากทีมงาน ออกแบบและกอสรางทีช่ ำนาญ สามารถสรางสรรค งานไดตามแบบที่ลูกคาตองการไดเปนอยางดี

แลนดสเคป ตราชาง ผูผลิตและจัดจำหนายสินคา เพือ่ การตกแตงภูมทิ ศั น ภายใตแบรนด “แลนดสเคป ตราชาง” ในธุรกิจเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง (SCG Building Materials) นำเกาอี้ตกแตงสวน ไอเดีย สุดชิค รุน “เคิฟ แชร (Curve Chair)” ที่มี เอกลักษณ โดดเดนไมเหมือนใครดวยสไตล โคงเวา กะทัดรัด แข็งแรง คงทนตอสภาพอากาศของเมืองไทย ตอบโจทยคนมีไลฟสไตล ไดอยางลงตัว เขา รวมโชวเปนครั้งแรกในงานบานและสวนแฟร 2010 และเปดใหสั่งจองในจำนวนจำกัดแบบ Limited Edition ในราคาพิเศษ ลด 50% เพียง 20 ตัว เทานั้น

บริษัท โซลูแมท จำกัด www.siamwoodmall.com

บริษัท เอสซีจี แลนดสเคป จำกัด

กระเบื้องคอนกรีตแผนเรียบ กระเบือ้ งคอนกรีตแผนเรียบ ทีแ่ ตงเติมความมีสไตล ดวยความเรียบงาย รังสรรคความสวยงามอยางมี ระดับ จากความเรียบงายอันเปนเอกลักษณ ตอบ รับงานออกแบบไดหลากหลายสไตล และชวยใหบา น ดูดีมีสไตลอยางที่ตองการ นอกจากนี้ยังไปไดดีกับ งานออกแบบที่แตกตางและหลากหลาย โดยเฉพาะ แนวโมเดิรน และรวมสมัยที่ตองการความเรียบงาย อยางมีสไตล และมีอายุการใชงานที่ยาวนาน บริษัท โอลิมปคกระเบื้องไทย จำกัด www.mahaphant.com

คิ้วบัวโฟม Buafoam คิ้วบัวโฟม หรือบัวโฟม ฝาเพดาน เปน คิ้วบัวที่มีน้ำหนักเบาที่สุด มีความทนทานเสมือนคิ้ว บัว ปูนฝาเพดาน ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการ ออกแบบและกอสราง โดยผลิตจากโฟม EPS มี ความยึดหยุนสูง ทำใหงายตอการ ตัด เจาะ ขุด มี รูปแบบใหเลือกใช ไมจำกัด อีกทัง้ ยังเปนฉนวนในตัว ทำใหสามารถปกปดชองวางระหวางรอยตอของผนัง และสวนอื่นๆ ได และยังเปนวัสดุเพื่อตกแตงบาน ใหสวยงามมากยิ่งขึ้น ตอบสนองทุกความตองการ ดีไซนไดทกุ รูปแบบ เคลือบพืน้ ผิวไดหลากหลายลวดลาย และสามารถผลิตไดยาวที่สุดถึง 2.40 เมตร บริษัท สวีทโฮมเอ็นเนอรจีเซฟวิ่ง ซิสเท็ม จำกัด www.buafoam.com

ชุดวงกบประตู

พื้นไมเทียม

ชุด วงกบประตู b-LASZ (บี-ลาส) ชวยทดแทน วงกบไม ไดเหมือนจริง เพราะสามารถแตงเติมและ ซอมแซมได อีกทั้งสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง และ ทีส่ ำคัญ b-LASZ ไมกลัวปลวก มอด และไมผกุ รอน ชุดวงกบประตู b-LASZ มีใหคณ ุ เลือกทัง้ บังใบเดีย่ ว และบังใบคูในขนาด 2 ชุดมาตรฐาน เชน a.BL-80 ขนาด 80 ซม. x 200 ซม. และ b.BL-90 ขนาด 90 ซม. x 200 ซม.

พืน้ ไมเทียม Floor–Nyx ถูกออกแบบมาเพือ่ ใชสำหรับ การตกแตงบานสมัยใหม เนือ่ งจากมีคณ ุ สมบัตปิ อ งกัน ไฟ หมดปญหาเรื่องปลวก มอดกัดแทะ ปองกันน้ำ ไดดี นอกจากนี้สินคาดังกลาวยังสามารถทาสีทับได และดัดโคงงอได ไมแตกหัก อีกทั้งยังออกแบบมาให ติดตั้งงาย และรวดเร็ว ชวยประหยัดเวลาและคา ใชจา ยใหกบั เจาของบานไดเปนอยางดี สินคามีขนาด FL-15 ขนาด 2 x 15 ซม. และ FL-30 ขนาด 2 x 30 ซม.

บริษัท วี.พี. วูด จำกัด www.vpwood.com

บริษัท พิบูลบุญทรัพย จำกัด www.piboonbunsab.net

แผนผิวหนาประตูลูกฟก

ไมพื้น

แผนผิวหนาประตูลูกฟกของวนชัย ผลิตจากไมยางพาราสับใหเปนชิน้ ไม บดใหเปนเสนใยและอบใหแหง แลวนำไปผสมกับกาว จากนั้นนำไปอัดรอนดวยแม พิมพ ใหเปนแผนผิวหนาประตูลูกฟก ที่มีลวดลาย ดวยแทนอัดรอน และตัดขนาดตามมาตรฐาน แผน ผิวหนาประตูลกู ฟกของวนชัยใชเปนหนาประตูสำหรับ ผลิตประตูสำเร็จรูป

ผูผลิต ผูนำเขาและจัดจำหนายไม ไมพื้น ไมพื้นลามิเนต ไมแปรรูป ปาเก ประตู ประดิษฐกรรมไม และ วัสดุตกแตงภายใน หลากหลายชนิดที่มีคุณภาพสูง จากประสบการณกวา 40 ป ในวงการไมตกแตง ภายใน ทำใหเราเขาใจในความตองการของลูกคา ทั้งที่เปนผูประกอบการตกแตงภายใน และผูบริโภค (เจาของบาน) ไดเปนอยางดี โดยผลิตจากโรงงาน ของตนเองที่ ไดมาตรฐานและนำเขาจากตางประเทศ ทั้งจากยุโรป อเมริกา และเอเชีย

บริษัท วนชัย กรุป จำกัด (มหาชน) www.vanachai.com

Taveekij Timber Trading LTD., PART. www.wholeinone.co.th www.thaitimber.com

20

BN#160_p14-23_Pro2.indd 20

10/23/10 12:55:52 AM


ซิลิโคน วอเตอร รีเพลเลนท (สูตรน้ำ) M261

แบบฐานราก แบบฐานราก ผลิตจากพลาสติกเสริมแกนเหล็ก โดย ทำจากพลาสติกเสริมแกนเหล็กกลอง เชนเดียวกัน กับแบบเสา แบบขางคาน หรือ ทองคานเสริมดวย เหล็กฉากเจาะรู SLOT ยึดดวย U - CLIP สามารถ สัง่ ผลิตได ในขนาดตางๆ ตามทีล่ กู คาตองการ สินคา มีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใชงานทีย่ าวนาน อีกทั้งยังชวยใหงานกอสรางแลวเสร็จทันตามเวลา บริษัท สิริวัน พลาสติก จำกัด www.siriwanplastics.com

กระดาษกันน้ำ กระดาษกันน้ำ (Roofers’ Select) เปนสินคานำเขา จากอเมริกา ผลิตจากเยือ่ กระดาษผสมไฟเบอร เคลือบ ผิวหนาหลังดวยยางมะตอย ทำใหมีความเหนียว สามารถปองกันน้ำไดดี ปองกันการรัว่ ซึมจากน้ำเขา สูต วั อาคาร นอกจากนีด้ ว ยคุณสมบัตขิ องเยือ่ กระดาษ ทำใหสามารถระบายความชื้นและปองกันความชื้น ไดเปนอยางดีอีกดวย ใชเปนวัสดุรองใตหลังคา Asphalt Shingles และหลังคาไม Cedar เพื่อ ปองกันน้ำ และความชื้นใหกับหลังคา ขนาด 0.9 x 40.00 m. น้ำหนัก 27kg/มวน ความหนา 15 lb. (15 ปอนด/แสคว หรือ 7 กก./ 100 ตร.ฟ.)

Re-factory Service บริการรับปรับปรุง ซอมแซม โรงงาน งานซอมหลังคา งานปรับปรุงโรงจอดรถ หองทำงาน หองรับแขก หองประชุม ปรับปรุงหองน้ำ งานทาสี เทพืน้ คอนกรีต หรืองานติดตั้งปายโรงงานตางๆ โดยทีมวิศวกร มืออาชีพ พรอมรับประกันผลงาน สนใจติดตอไดที่

HOME Renovation Center

95 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 โทร. 0-2729-7400-2 แฟกซ 0-2729-6764 www.renovation-center.com เปดบริการทุกวัน 9.00-18.00 น.

IDROOF (THAILAND) www.idindeed.com

ปูนซีเมนตผสมสูตรพิเศษ ปูนซีเมนตผสมทรายฉาบชนิดสูตรพิเศษ Premium Cement ตราจิงโจน้ำเงิน ผลิตจากสวนผสมของ ปูนปอรตแลนด Type 1 กับวัสดุชนิดพิเศษที่วิจัย ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อใหมีคุณสมบัติงายตอการใชงาน ไมแตกราวและประหยัดกวาปูนซีเมนตผสมทั่วไป เหนียวลื่นเบาแรงกวาปูนซีเมนตผสมทรายทั่วไป ยืดหดตัวนอยจึงทำใหลดการเกิดรอยแตกราวของ อาคาร ผิวหนาเรียบแข็งแกรง ผสมงายไมเปลืองแรง มีความนุมลื่นดี แหงชากวาปูนซีเมนตผสมทราย ทั่วไปจึงมีเวลาแตงหนาไดนาน เปนปูนซีเมนตผสม ทรายที่มีความเขมขนสูง จึงสามารถผสมทรายใน สัดสวนที่มากกวาปูนซีเมนตผสมทรายทั่วไป

MAXFLEX 9000

กาวเกรด A สำหรับงานปูพื้นกระเบื้องยาง เปนกาวสูตรน้ำ ไมมีสวนผสมของสารระเหย (Non Solvent) กลิ่นเบา สามารถใช ได ในหางสรรพสินคาและอาคารสำนักงานตางๆ เนือ้ กาวลืน่ ปาดงาย ไดพนื้ ทีม่ าก การยึดเกาะดีเยีย่ ม ติดแนน ทนนาน สามารถใช ไดกบั กระเบือ้ งยางทีม่ คี วามหนาเปนพิเศษ เหมาะสำหรับงานที่ตองการ เนนคุณภาพสูง บริษัท เปอรมาเฟล็กซ จำกัด

819 หมูที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 14 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2709-3344 แฟกซ 0-2709-3334

บริษัท ควิกโคท โปรดักส จำกัด

ปูนกอ-ฉาบ-เท

กอกสแตนเลสซิงคแบบอางลางชาม

ปูนเสือ กอ-ฉาบ-เท สูตรเพิ่มพลังยึดเกาะ ผนังที่ ได แข็งแรง ไมแตกราว ฉาบลื่น ทำงานงาย และ สามารถใช ในงานโครงสรางขนาดเล็กได เปนปูน ซีเมนตคณ ุ ภาพสูง เหมาะสำหรับงานกออิฐและฉาบ ผนัง ทั้งอิฐมอญและอิฐบล็อก เหมาะสำหรับกออิฐ และงานฉาบผนังอิฐมอญ อิฐบล็อก ชั้นถุงลามิเนต ปองกันความชื้นและแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูน ใหสดใหมเสมอ ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง ควรใช ตาขายลวดหรือพลาสติก ในกรณีทตี่ อ งการฉาบหนา และบริเวณรอยตอผนัง

กอกสแตนเลสรุนน้ำยม ทั้ง 2 รุน เปนกอกน้ำซิงค อางลางชามแบบตัง้ พืน้ และแบบติดผนัง กานปด เปน สินคาใหมลา สุดของ บจก. รีไล (ประเทศไทย) ทำจาก วัสดุสแตนเลสแท 304 ไมเปนสนิม ปลอดสารหนัก ระบบเปด-ปดน้ำ เปนแบบเซรามิควาลว มีความ คงทน สวยงาม รับประกันเซรามิควาลว 12 ป สิ น ค า ติ ด ตั้ ง ง า ยผลิ ต ด ว ยเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย ผลิตในประเทศไทย

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต จำกัด

รุน แมน้ำยม WS-0431, WS-0432

WS-0431

WS-0432

วัสดุสแตนเลสปลอดสารปนเปอน

RELY (THAILAND) CO.,LTD 53/1 หมูที่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-28809000-15 โทรสาร 0-28809021 www.rely.co.th

21

BN#160_p14-23_Pro2.indd 21

10/23/10 1:12:52 AM


ปูนซีเมนตผสม

ปูนซีเมนต

ปูนซีเมนตผสม ตราดอกบัว เปนปูนซีเมนตผสมที่ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 80-2527 มีคุณสมบัติเหนียวลื่น ระยะเวลาแหงตัว พอเหมาะ ยึดเกาะไดดี จึงเหมาะกับงานกอสราง ตางๆ ทัว่ ไป เชนงานกออิฐ งานฉาบปูนทัว่ ไป งานเท คอนกรีตโครงสรางที่ ไมตอ งการรับน้ำหนักมาก เชน งานกอสรางบานพักอาศัยและงานกอสรางอาคาร ขนาดเล็ก ดวยคุณสมบัติของเนื้อปูนที่เหนียวลื่น นี้เองทำใหงานออกมาสวยงามประณีตเรียบเนียน ไมมรี อยแตกราว ทำใหประหยัดเวลาและงบประมาณ ในการกอสรางในการกอสราง

ปูนซีเมนตตราอินทรีแดง เปนปูนซีเมนตผสมที่ผลิต ขึน้ จากปูนซีเมนตปอรตแลนดผสมวัสดุจำพวกหินปูน หรือทราย มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมปูนซีเมนตผสม มอก. 80-2517 เหมาะสำหรับใชสำหรับงานปูนฉาบ ปูนกอ เนื่องจากมี การยืดหดตัวนอย ทำให ไมเกิดรอยแตกราว และ ยังเหมาะสำหรับใชทำผลิตภัณฑคอนกรีตทั่วไป ที่ ตองรับแรงอัดไมสูงมากนัก เชน ซีเมนตบล็อก ทอระบายน้ำ โอง กระเบื้องมุงหลังคา เปนตน

บริษัท ปูนซีเมนตเอเชีย จำกัด (มหาชน)

ปูนซีเมนตผสม ปูนซีเมนตผสม (MIXED CEMENT) ราชสีหเขียว เปนผลิตภัณฑที่ไดรบั มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ไทย มอก. 80-2550 ใช ไดดีสำหรับงานกออิฐ ฉาบ ผนัง ดวยคุณสมบัตทิ เี่ หนียวลืน่ ยึดเกาะดีมรี ะยะเวลา แหงตัวพอเหมาะ ยืดหดตัวนอย จึงทำใหผู ใชงาน สามารถทำงานไดอยางสะดวกงายดาย และเกิดความ ประณีตตรงตามความตองการในการทำงานทีแ่ ทจริง นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผสมทราย หิน และน้ำ เพื่อใชผลิตเปนคอนกรีตสำหรับงานกอสรางที่ ไม ตองการการรับกำลังอัดสูง เชน ซีเมนตบล็อค ทอ ระบายน้ำ หรืองานโครงสรางขนาดเล็กทั่วไป ไดอีก ดวย บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด www.tpcc.co.th

บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) www.siamcitycement.com

โคมไฟ โคมไฟมือถือ MOLITE ผลิตภัณฑสรางสีสันและ แสงสวางใหกับโลกยามกลางคืน สามารถใชงานได ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ผสมสารปองกัน UV และคลอรีน ปองกันน้ำได 100% ตามมาตรฐาน IP65 ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยมปองกันการตกกระแทก และรอยขีดขวน ไมซดี เหลือง ใชเวลาชารตพลังงาน เพียง 5 - 6 ชั่วโมง ตอการใชงาน 8 - 26 ชั่วโมง kenkoon Company Limited www.kenkoon.com

กาวซีเมนต

ทอน้ำดื่ม

กาวซีเมนต โกลด-เขียว ซุปเปอรแชมป ใช ในการปู กระเบือ้ ง ประกอบดวย กาวซีเมนตคณ ุ ภาพมาตรฐาน ผลิตจากปูนซีเมนตปอรตแลนดชนั้ เยีย่ ม ทรายละเอียด ลาเท็กซ โพลีเมอร และสารเคมีคุณภาพสูงหลาย ชนิด จึงมีความแข็งแรง ทนทาน ใหแรงยึดเกาะสูง เปนพิเศษ ติดแนน ทนทาน ไมลื่นไหล ไมหลุดลอน เหมาะสำหรับงานปูกระเบื้อง/หินธรรมชาติทั่วไป จนถึงกระเบื้องขนาดใหญ หรือกระเบื้องดูดซึมน้ำ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชปูพื้นและผนัง ภายใน และภายนอกอาคาร

ทอวีโฮอาควา เปนทอน้ำดืม่ และทอน้ำประปาภายใน บานคุณภาพสูง ซึ่งผลิตจากพลาสติกชนิด Blue High Density Polyethylene ผานการทดสอบ ตามมาตรฐานจากสถาบันทดสอบชัน้ นำ มีสารปกปอง UV ทำใหทนตอแสงแดดสามารถใช ไดทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โดยมีคุณสมบัติ คือ เปนทอ เอชดีพีอีสีน้ำเงิน ไมเปราะ ไมแตกงาย มีอายุการ ใชงานยาวนาน 50 ป ตัวทอผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE คุณภาพสูง ผสมสารปองกัน UV ทนตอ แสงแดด น้ำหนักเบา โคงงอได ไมตองใชกาวตอทอ ไมเปนพิษกับสิง่ แวดลอม เหมาะสำหรับใชเปนทอน้ำดืม่ ใชเปนทอน้ำประปาภายในหรือภายนอกอาคาร

บริษัท พี.เค.ทรัพย ไพศาล จำกัด www.pksubpaisarn.com/thai

กระเบื้องเคลือบดินเผา กระเบื้องเคลือบดินเผา MUIFAH มีกระเบื้อง หลากหลายประเภทใหเลือกใช ทั้งปูพื้นและบุผนัง ดวยรูปทรงที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ทำใหเกิด Texture ที่ ไมซ้ำซากจำเจในการดัดแปลงลวดลาย และสรางสรรคผลงานไดอยางไมมีสิ้นสุด อีกทั้งยัง สามารถผลิตกระเบื้องตามรูปแบบที่ทานกำหนดขึ้น เองเปนพิเศษได บริษัท มุยฟาเซรามิกส จำกัด www.muifahceramics.com

บริษัท วิค แอนด ฮุคลันด จำกัด (มหาชน) www.wilk-hoeglund.com

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป Q-FENZE คิว-เฟนซ รั้ว สำเร็จรูปที่ตอบสนองความตองการของลูกคาที่ตอง การรั้วที่มีความสวยงามแข็งแรงกอสรางรวดเร็ว และราคาใกลเคียงกับรั้วอิฐบลอกธรรมดาที่ ใชเวลา กอสรางชา ไมแข็งแรง และขาดความเรียบเสมอ ตลอดแนวรัว้ พรอมทัง้ ใหบริการใหคำปรึกษา ติดตัง้ รั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป เสริมลวดอัดแรงตาม มาตรฐานวิศวกรรม ประกอบชิ้นงานรั้วคอนกรีตได มาตรฐานผิวเรียบ เนียน สวย ไมตองฉาบปูน แข็ง แรงทนทานประหยัดแรงงาน และเวลาในการติดตั้ง กำลังอัดคอนกรีต 350 กม.ซม. บริษัท คลอลิตี้ คอนกรีต แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด www.q-fenze.com

22

Re1_BN#160_p22-23_Pro2.indd 22

10/26/10 9:27:30 PM


Tierra Flake สีตกแตงงานพื้น นวัตกรรมใหมลาสุด สวยงาม แข็งแรง ประหยัด Tierra Flake เปนนวัตกรรมของสี แนวคิดใหมบนพืน้ คอนกรี ต กั น ซึ ม ทนแดด ทนฝน ไม ดู ด ซับ น้ ำ ทนแรงกระแทกและบดทับของยางรถยนต ปองกัน ตะไคร เชื้อรา เหมาะสำหรับลานจอดรถ ทางเดิน ลานอเนกประสงค ลานรอบสระวายน้ำ ดาดฟา พืน้ หองครัว หองนัง่ เลน พืน้ ทางเดิน/หองโถงโรงแรม Tierra Flake อพารทเมนท มีสีมากกวา 100 เฉดสี และรูปแบบ ตามตองการของมัณฑนากร สถาปนิก และเจาของบาน ลานจอดรถ CIC

บริษัท ซี ไอ ซี จำกัด

โทร.0-2749-4096-8 โทรสาร 0-2743-2050 www.cicpaint.com ติดตอ : ฝายขายโครงการ

รัว้ สำเร็จรูป

รั้วสำเร็จรูป Bfence แข็งแรง คุมทุน เรียบงาย และหลากหลายรูปแบบ ชิ้นสวนทุกชิ้นของรั้ว ผลิต ในโรงงานที่ ไดรับมาตรฐาน ซึ่งใชเครื่องจักร และ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนสำเร็จรูปที่ทันสมัย โดย ชิน้ สวนทีผ่ ลิตเปนระบบ Reinforce Concrete (RC) ดังนั้นจึงมั่นใจไดวาชิ้นสวนทุกชิ้นมีความแข็งแรง เพราะโครงสรางชิน้ สวนทุกชิน้ เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทนทาน และสามารถรับแรงไดมาตรฐานทางหลัก วิศวกรรม เพื่อตอบสนองความตองการให ไดความ พึงพอใจสูงสุดของลูกคา รวมทั้งเสริมความสงางาม ใหกบั ทุกโครงการ ลดระยะเวลาในการทำงานสามารถ กอสรางได แมแตในสถานที่คับแคบหนางานสะอาด เนื่องจากไมมีเศษวัสดุเศษหินทราย และเปนการ รักษาสภาพแวดลอม โดยการลดการใช ไมแบบ บริษัท บี-เฟนซ จำกัด www.bfence.co.th

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป Easyfences มีรูปแบบเรียบ งาย แข็งแรงทนทาน ราคาประหยัด ติดตั้งรวดเร็ว และสะดวกในการกอสราง สามารถกอสรางใน สถานที่คับแคบได รื้อถอนได เสร็จเร็วทันใจ งบไม บานปลาย ผลิตจากวัสดุที่ ไดมาตรฐานมีคุณภาพดี ขนาดมาตรฐานสูง 2 เมตร และสูง 3 เมตร ชวย ลดการสูญเสียวัตถุดบิ ในการสรางรัว้ ปูนซีเมนตกอ อิฐ แบบเดิมๆ บริเวณหนางานสะอาด รั้วติดตั้งไดงาย ติดตั้งในที่แคบไดอยางสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาใน การทำงานลง สามารถทาสีเพื่อเพิ่มความสวยงาม ได อายุการใชงานยาวนาน ทนทานทุกสภาพอากาศ อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเคลื่อนยายได หากมีการ รื้อถอนหรือขยายรั้ว บริษัท เอ็นริช โปรดักส จำกัด www.easy-fences.com

รั้วสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง SCI รับเหมากอสรางและผลิตชิ้นสวนรั้ว เขื่อน สำเร็จรูปดวยคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑมคี ณ ุ ภาพสูง แข็งแรงมาตรฐานเดียวกันทุกแผน โดยทีมงานที่มี ประสบการณมามากกวา 20 ป และมีรูปแบบรั้วให เลือกตามความเหมาะสมตลอดจนความพึงพอใจของ ลูกคา ภายใตคอนเช็ปต ถูก แข็งแรง รวดเร็ว รือ้ ถอน ได ไมเสียของ ทำใหมนั่ ใจไดวา ไดรวั้ เขือ่ นทีม่ คี ณ ุ ภาพ ทั้งวัสดุและกระบวนการผลิตดวยคอนกรีตอัดแรง ตลอดจนทีมงานติดตั้งที่เชี่ยวชาญเปนพิเศษ บริษัท สามพรานคอนกรีตอุตสาหกรรม จำกัด www.sci.co.th

Decorative Art Panel ผลิตจาก PETG Resin คุณภาพสูง ประกบ 2 ชั้น และมีวัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม, ดอกไม อยูตรง กลาง ระหวางแผน ทำใหลวดลายในแผนดูมีมิติ มี ขนาด 1220x2440 มม. และความหนา 4 มม., 6 มม., 8 มม. และ 10 มม. สามารถทำเปนฉาก หรือ ผนังกั้นหอง, งานชองแสงประตู หรือหนาตาง, ฉากกั้นหองน้ำ, ฝาเพดาน, เคานเตอร ประชาสัมพันธ ฯลฯ

บริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร จำกัด

โทร. 0-2655-1011-9 www.living-center.com E-mail : lvcenter@loxinfo.co.th

SK Fine metallic เอส เค ไฟน เมทัลลิค สีโพลียรู เี ทน เฉด เมทัลลิค สำหรับงาน ตกแตงผนังทั้งภายนอกและภายในอาคาร SK Fine metallic เปนสี โพลียูรีเทนเรซิ่น เฉดเมทัลลิค เพิ่มความแวววาวดวย Glitter อีกทั้งยังมีความทนทานตอสภาวะอากาศสูง เกรดเดียวกับสีพนรถยนต คงสีสันและความเงางามไดยาวนาน เนื้อฟลมสีทนการขีดขวนและขัดถู ทนตอสภาวะอากาศตางๆ และรังสียูวี อีกทั้งปองกันน้ำซึมเขาผนังไดดีเยี่ยม ไมเกิดรา และตะไครนำ้ คราบสกปรกไมฝง ตัว เช็ดลางทำความสะอาดได สามารถใชสำหรับผนังผิวเรียบหลายชนิด เชน ผนังคอนกรีต ผนังฉาบปูน ผนังไม เหล็ก ผนังสำเร็จรูป ชนิดตางๆ เปนตน เฉดสีสามารถเลือกไดหลากหลาย มีทงั้ แบบดาน เงา และกึง่ เงา บริษัท เอส เค คาเคน (ไทยแลนด) จำกัด 161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร ชั้น 5 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 Tel : 02-651-8722 Fax : 02-651-8721 www.skk.co.th

23

Re1_BN#160_p22-23_Pro2.indd 23

10/26/10 9:27:39 PM


‘สหัสวรรษฯ’ สรางงานสนอง Need หวังขยายฐานตลาดกลุมไลฟสไตลเพิ่ม

นายอวิรุทธ ศรีสมบูรณ INTERIOR DESIGNER บริษัท สหัสวรรษ พร็อพเพอรตี้ แอนด ดีไซด จำกัด เปดเผยวา จากประสบการณในการทำงานดานการออกแบบ ทีผ่ า นมา ทำใหเราไดรบั รูถ งึ การเปลีย่ นแปลงของงานประเภท นี้ เนื่องจากในระยะ 2-3 ปที่ผานมาผลงานการออกแบบ ยังสามารถขายได อยางงานโปรเจ็กตออกแบบบานสักหลัง จะอยูที่ประมาณ 150,000-200,000 บาท ซึ่งเพียงพอที่จะ เลี้ยงองคกรและพนักงานภายในบริษัท แตมาในระยะหลัง งานประเภทนีเ้ ริม่ ตัน เนือ่ งจากบริษทั ผูผ ลิตเฟอรนิเจอรชั้นนำมีการใหบริการลูกคาในเรื่องของการ ออกแบบฟรี รวมไปถึงบริษัทรับเหมาตางๆ ก็มี การใหบริการออกแบบฟรีดวยเหมือนกัน ดังนั้น หากลูกคาตองเสียเงินในการจางทำแบบ ลูกคา สวนมากก็มักจะหันไปมองบริษัทที่ ใหบริการ ออกแบบฟรีเปนอันดับแรก ดวยเหตุผลตางๆ เหลานี้ จึงทำใหบรรดาบริษัทรับออกแบบ ประสบปญหาในเรื่องนี้เหมือนกันหมดทุก บริษัท ตรงนี้ จ ากที่ เ คยทำเฉพาะเรื่ อ งการ ออกแบบเพียงอยางเดียว จึงตองปรับมา ทำในสวนของงานผลิตดวย ซึ่งเมื่อกาว เข า มาทำงานในส ว นนี้ จึ ง ทำให เ ราไม สามารถที่จะทำงานที่มีขนาดเล็กมากจน เกินไปได จึงตองหันมารับงานที่มีขนาด กลางขึ้นไป รวมไปถึงตองมีการตั้งโรงงาน

ผลิตเฟอรนิเจอรขึ้นเปนของตนเอง เนื่องจากงานโดยสวน ใหญที่บริษัทรับนั้นจะเปนงานในลักษณะของคอนโดมิเนียม และบานพักอาศัย เวลาเขาไปทำงานจึงไมสะดวกทีจ่ ะเขาไป ตัดหรือเลื่อยไมที่หนางานได จึงทำใหตองตั้งโรงงานขึ้นมา ควบคู ไปกับการทำงานรับเหมา ซึ่งพอทำมาไดระยะหนึ่ง ก็ ไดรับการตอบรับที่ดีจากลูกคา จนทำใหมีงานเขามาอยาง ตอเนื่อง ซึ่งลูกคาโดยสวนใหญจะเปนลูกคาตอเนื่องและ ลูกคาที่ ไดรับการแนะนำมาจากลูกคาที่เคยใหทางบริษัท ทำงานให สำหรับลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาระดับกลางจนถึง ระดับบน ซึ่งหากวิเคราะหดูแลวจะเห็นไดวางานของเราจะ เปนในลักษณะเชิงฟุมเฟอย เราไม ไดจับงานในลักษณะของ งานตอเติมทีเ่ ปนงานเชิงขยาย แตเราจะจับกลุม ลูกคาประเภท ฟุมเฟอย ซึ่งสวนมากจะเปนลูกคาที่มีบานอยูแลว แตซื้อ คอนโดเพือ่ เปนอสังหาริมทรัพย ลงทุนเพือ่ ใหเชา ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการนำเสนองานในกลุมลูกคาเหลานี้ เราสามารถที่จะ เสนองานไดอยางไมมีขีดจำกัดในเรื่องของดีไซน เรื่องของ วัสดุ เราสามารถนำเสนอในสวนตางๆ เหลานี้ ไดอยางเต็มที่ ที่ ส ำคั ญ ลู ก ค า ก็ เ ป ด รั บ อย า งเต็ ม ที่ กั บ การดี ไ ซน ข องเรา สำหรับการทำตลาดจะวาไปแลวทางบริษัทยังไมคอยเนนทำ ตลาดในเชิ ง การลงโฆษณาประชาสั ม พั น ธ ต ามสื่ อ ต า งๆ มากนัก แตทั้งนี้ ในปหนาเราก็มองวาในสวนนี้มีความสำคัญ เพราะเราสามารถเปดตลาดไปยังกลุมลูกคาที่กวางมากขึ้น ใหลูกคาในกลุมอื่นๆ ไดรูจักบริษัทและผลงานของเรามาก ขึ้น

24

BN#160_p24-32_m4.indd 24

10/23/10 12:12:28 AM


เปดไลนงานกอสราง รองรับตลาดรี โนเวท เพราะฉะนั้นผูออกแบบจริงๆ แลวก็คือ ทั้งนี้ ในปหนาตามที่วางเอาไว บริษัทจะทำการเปดไลน ในเรื่องของงานกอสรางเพิ่มขึ้น เพราะงานรี โนเวทอาคาร ตัวของลูกคานั่นเอง แตสำหรับ INTERIOR เปนเพียงผูประมวลขอมูลที่ ในปจจุบันมีอัตราที่เพิ่มขึ้น จึงคิดวานาจะทำใหบริษัทมีงาน DESIGNER ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามไปดวย อยางทีก่ ลาวเบือ้ งตนลูกคาสวนใหญของ ลูกคาตองการ แลวสื่อสารออกมาใหลูกคา เราจะเปนลูกคาบอกตอ รวมไปถึงลูกคาเกาเปนหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากกลุมลูกคาเหลานี้ ใหความเมตตากับทางบริษัท ไดเห็นเปนภาพเปนรูปเปนราง และพยายาม ดวยการทีม่ องวาเรามีความรับผิดชอบในเรือ่ งของการทำงาน ประคับประคองแนวความคิดของลูกคาให ซึ่งการทำงานของเราในแตละโปรเจ็กตเราจะมองลูกคาเปน มันอยูในแนวทางที่จะสามารถผลิตออกมา พีเ่ ปนนาเปนอา ดังนัน้ การทำงานมันจะไม ไดมองในเชิงธุรกิจ เปนผลงานไดจริง และมีความเหมาะสมกับ ที่ตองทำงานให ไดกำไรมากมายมหาศาล ตรงนี้เรามองวา เราทำงานแลวเกิดความสบายใจ ที่สำคัญยังทำใหเราไดรจู กั การใชงาน ซึ่งตรงนี้ลูกคาแตละคนตางก็มี คนเพิม่ มากขึน้ ซึง่ เมือ่ ทำไปเรือ่ ยๆ ปรากฏวาลูกคาเกาที่เคย คอนเซ็ปตที่แตกตางกันออกไป ใหเราทำงานให ก็กลับมาตามใหเราไปทำงานตอให เพราะ ฉะนั้นลูกคาที่อยู ในกลุมนี้จึงมีเยอะพอที่จะเปนฐานลูกคาให ถึงแมเราจะทำอาชีพนี้หรือมีประสบการณ ในการทำงาน บริษัทได ก็ตาม เราไม ไดเปนคนใชงาน ดังนั้นคอนเซ็ปตของลูกคาจึง ถือเปนประเด็นสำคัญ รวมไปถึงสีสันตางๆ ก็ตองขึ้นอยูกบั ความตองการของลูกคาดวย ทีส่ ำคัญอีกประการในเรือ่ งของ ตัววัสดุเราในฐานะของนักออกแบบก็มีหนาที่ ใหคำแนะนำ ว า วั ส ดุ ตั ว นั้ น เหมาะสมกั บ การใช ง านในส ว นไหนและใน ลักษณะใด

ดานแนวทางในการทำงานที่บริษัทถนัดมากที่สุด ก็จะ เปนแนวโมเดิรนคอนเทมโพรารี่ แตหากพูดกันจริงๆ นัก ออกแบบในทุกวันนี้จะไม ไดเปนไปในเชิงของนักออกแบบ มากนัก ตองถือวาเปนผู ใหคำปรึกษามากกวา เพราะทุกวัน นี้สื่อตางๆ มีมากมาย ไมเหมือนในสมัยกอนเมื่อสัก 10 ปที่ แลวเราเขียนอะไรไปลูกคาสวนมากจะชอบ เพราะมุมมอง หรือตลาดในธุรกิจดานนี้ยังแคบอยู ซึ่งกวาจะเจอตัวอินทิเรียสสักคนก็เรียกวาหาตัวกันยาก แตมาในตอนนี้เขาไป ในหางสรรพสินคาจะเห็นรานเฟอรนิเจอรอยูเกือบทุกหาง ลูกคาก็มีหนังสือใหเลือกดูมากมาย ที่สำคัญลูกคาแตละคน ตางก็มีคอนเซ็ปตที่คิดอยูในใจกันอยูแลว ทั้งนี้เพียงแคเรา เขาไปคุยแลวสามารถจับประเด็นที่ลูกคาตองการไดหรือไม ซึ่งหากลูกคาบอกคอนเซ็ปตมาแลวนักออกแบบไมสามารถ ที่จะจับประเด็นที่ลูกคาตองการได จะออกแบบมาสักกี่ครั้ง ลูกคาก็คงไมถูกใจ เพราะฉะนั้นผูออกแบบจริงๆ แลวก็คือตัวของลูกคา นั่นเอง แตสำหรับ INTERIOR DESIGNER เปนเพียงผู ประมวลขอมูลที่ลูกคาตองการ แลวสื่อสารออกมาใหลูกคา ไดเห็นเปนภาพเปนรูปเปนราง และพยายามประคับประคอง แนวความคิดของลูกคาใหมันอยู ในแนวทางที่จะสามารถ ผลิตออกมาเปนผลงานไดจริง และมีความเหมาะสมกับการ ใชงาน ซึ่งตรงนี้ลูกคาแตละคนตางก็มีคอนเซ็ปตที่แตกตาง กันออกไป เพราะสุดทายแลวลูกคาก็เปนผูที่ใชงานนั่นเอง

สรางความเปนกันเอง เพิ่มฐานลูกคา ดานบริษัทผูผลิตเฟอรนิเจอรรายใหญที่มีการออกแบบ ใหแกลูกคาฟรีนั้น ตรงนี้ตองยอมรับวาสงผลกระทบตอการ ทำงานของบริษัทดวยสวนหนึ่ง แตทั้งนี้มันก็มีขอดีดวย เหมือนกัน สำหรับผลกระทบในที่นี้มันทำใหตลาดในธุรกิจ เชิงออกแบบตายไป เพราะมีการใหบริการในเรื่องของการ ออกแบบเขามาเกี่ยวของ ที่สำคัญธุรกิจของการออกแบบมี มูลคาของตนทุนที่สูง จึงทำใหลูกคาโดยสวนใหญเกิดการ ตัดสินใจที่ ไมอยากจะจายเงินในสวนนี้ เพราะลูกคามักจะมอง

วาหากเขาตองจายเงินในสวนนี้ สูเดินเขาไปดูที่รานเฟอรนิเจอรทมี่ กี ารออกแบบใหฟรีนา จะดีกวา เพราะทีร่ า นประเภทนี้ มีเฟอรนิเจอรใหลูกคาเห็น รวมไปถึงมีภาพ 3D ที่จัดเรียง เฟอรนเิ จอรออกมาใหเห็น ซึง่ ชวยทำใหลกู คาสามารถตัดสินใจไดงายมากขึ้น ในสวนของการแขงขันในตลาดออกแบบ ตรงนี้มนั ขึ้น อยูกับแตละบริษัทวาจะสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดมาก นอยเพียงใด แตสำหรับบริษัทของเรา อยางที่กลาวไปใน เบื้องตนแลววาเรามองลูกคาเปนญาติพี่นอง พอเราทำงาน เสร็จแลวลูกคาชอบงานของเรา เขาก็จะใหงานเราอยางตอเนือ่ ง รวมไปถึงมีการแนะนำลูกคารายอื่นๆ ตอใหกับทางบริษัท ดวย ดังนัน้ ตลาดในสวนนีข้ องเรามันจึงเปนตลาดทีม่ นั สามารถ ดำเนินไปไดดวยตัวของมันเอง ถึงแมเราจะไม ไดทำตลาด ในรูปแบบของการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธมากนัก แต ในเมื่อเรามีฐานลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นมันก็จะชวยใหงาน ของเราเดินไปไดนั่นเอง ตรงนี้ก็เลยทำใหเราคิดวาบริษัท รายอื่นๆ ไมสงผลกระทบตอการทำตลาดของเรามากนักใน เรื่องของการแยงชิงลูกคา ตรงนี้ทางบริษัทพยายามที่จะทำใหลูกคาไดสิ่งที่ดีที่สุด และเราเองก็ ไดงานทำโดยที่เราก็สบายใจในการทำงานชิ้น นั้นๆ ดวย สำหรับชองทางในการทำการตลาดของบริษัทที่ วางเอาไว ในปหนาก็จะพยายามสรางแบรนดใหลูกคาใน กลุมที่กวางไดรูจักกับบริษัทของเราเพิ่มขึ้น ซึ่งในปจจุบัน เรามีลูกคาเกาเปนฐานที่แข็งแรงของเราอยูแลว ตรงนี้เรา ก็ตองพยายามที่จะรักษาฐานลูกคากลุมเหลานี้ ไว ใหเหนียว แนนมากที่สุด ไมใหคูแขงสามารถเขามาดึงลูกคาในกลุม เหลานี้ ไปจากเราได นอกจากนั้นอีกประการที่สำคัญแผนใน ปหนาเราจะเนนใหความสำคัญไปที่เรื่องของการออกบูธ แสดงสินคา รวมไปถึงการลงโฆษณาประชาสัมพันธบริษัท ตามสื่อตางๆ ทั้งนี้ก็เพื่อทำใหบริษัทของเราไดเปนที่รูจักใน วงกวางกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

25

Re1_BN#160_p24-32_m4.indd 25

10/26/10 9:38:09 PM


ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟาฝาย ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงคเรียกประกวด ราคาจางเหมาจัดหาและกอสรางสถานีไฟฟาแรงสูงขนาด 115 KV. สุรินทร 2, บุรีรัมย รอยเอ็ด และมหาสารคาม สำหรับโครงการขยายระบบสงไฟฟา ระยะที่ 11 โดยใช งบประมาณ กฟผ. (งบประมาณ 135 ลานบาท) คาแบบ 3,000 บาท ยื่นเอกสาร 8 ธันวาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ แผนกจัดหาระบบสง (หอง 506 ชั้น 5 อาคาร ท.101) กองจัดหาและสัญญาวิศวกรรมระบบสง ฝายแผน งานและโครงการระบบสงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ-

อยากทราบกฎหมายเกี่ยวกับการ ประกันทรัพยสินที่เกี่ยวของกับอาคารมี ประกันอะไรบาง และมีกฎหมายขอใด บังคับ วาตองปฏิบัติหรือไม บทบัญญัตติ ามมาตรา 8 (16) เรือ่ งประกันภัย มีดังนี้ มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแกการจราจร ตลอด จนการอื่นที่จำเปน เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารมี อำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด (16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคารหรือผูดำเนินการ ตองทำการ ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก กฎกระทรวง กำหนดชนิด หรือประเภทของอาคาร ทีเ่ จาของอาคารหรือผูค รอบครองอาคาร หรือผูด ำเนิน การตองทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอ ชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ขอ 1 อาคารของเอกชนทีจ่ ะตองจัดใหมกี ารประกันภัย ความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ของบุคคลภายนอก มีดังตอไปนี้ อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษ, อาคารชุมนุม คน, โรงมหรสพ, โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม, สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ และปาย หรือสิ่งที่สรางขึ้นสำหรับติดหรือตั้งปายที่สูงจากพื้นดิน ตั้งแตสิบหาเมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแตหาสิบตารางเมตร ขึ้นไป หรือปายที่ติด หรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟาของ

ไทย (กฟผ.) เชิงสะพานพระราม 7 อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กอสราง และติดตัง้ งานดังกลาวจริง ไปใช ในการแสดงเปน โทร. 0-2436-1422 ผลงานเพื่อยื่นเอกสารครั้งนี้ ได โดยแนบสำเนาหนังสือ รับรองพรอมสำเนาสัญญาดังกลาวขางตน ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟาสวน * ตองมีวศิ วกร ตามพระราชบัญญัติ วิศวกร พ.ศ.2542 ภูมภิ าค มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสราง พรอมหลักฐานและหนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบ และ สถานีไฟฟาลำพูน 2 จ. ลำพูน (SXITCHING STATION) ควบคุมงานกอสรางตามประกวดราคาจางนี้ ระบบ 115 เควี ตามโครงสรางพัฒนาระบบสายสงและ * ตองแสดงรายละเอียดประวัติผูบริหารและทีมงาน สถานีระบบไฟฟา ระยะที่ 7 สวน 2 จำนวน 1 สถานี ดวย ก อสรางโดยตอ งมีผูจัดการโครงการซึ่งเปนผูมีประสบระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 101,740,400 บาท) การณ ในการบริหารโครงการกอสรางสถานีไฟฟาในระดับ คาแบบ 3,210 บาท แรงดันไมต่ำกวา 115 เควี. ไมนอยกวา 1 สถานีมากอน ยืน่ เอกสาร 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. พรอมแสดงรายการเครื่องจักร เครื่องมือ ที่อยูในความ * มีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 20,348,080 บาท ครอบครองของผูเสนอราคาสามารถใชปฏิบัติงานไดทันที * ในชวง 10 ปทผี่ า นมา (นับถึงวันยืน่ เอกสาร) ตองเคย เมื่อสัญญาจางมีผลใหบังคับใช พรอมสำเนาหลักฐานการมี เปนคูส ญ ั ญากับหนวยงาน / องคการของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ กรรมสิทธิ์ หรือเชา หรือเชาซื้อ หรือหนวยงานเอกชนที่เปนนิติบุคคล มีผลงานการออกแบบ ติดตอที่ กองการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 การไฟฟาสวนจัดหา กอสรางและติดตัง้ สถานีไฟฟาในระดับแรงดันไมตำ่ กวา ภูมิภาค ถ.งามวงศวาน เขตจตุจักร กทม.0-2590-5428 115 เควี แลวเสร็จไมนอยกวา 1 สถานี ซึ่งจะตองประกอบ ไปดวย อุปกรณปองกันระบบ 115 เควี, สวิตซเกียรระบบ ประกวดราคา จางเหมากอสราง สายออกบัตร 22 หรือ 33 เควี, หมอแปลงไฟฟากำลังพิกัดแรงดันไมต่ำ ธนาคาร ธนาคารแหงประทศไทย มีความประสงคประกวด กวา 115 เควี ขนาดไมต่ำกวา 25 MVA และติดตัง้ สถานี ราคาจางเหมากอสรางอาคารเรือนเพาะชำและสำนักงาน ไฟฟาดังกลาวขางตน ทัง้ นี้ กรณีเคยเปนผูร ว มคา (PARTNER) เพือ่ ปฏิบตั งิ านสวนประจำสายออกบัตรฯ อ.นครชัยศรี จ.นครของกลุมผูเขารวมคาอื่น และมีผลงานการออกแบบกอสราง ปฐม ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 2,991,832.78 และติดตั้งสถานีไฟฟาดังกลาวขางตน สามารถนำผลงานที่ บาท) ไดรบั การรับรองโดยชัดเจนจากคูส ญ ั ญาเดิมวาเปนผูอ อกแบบ ยืน่ เอกสาร 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 11.30 น. อาคาร หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มี พื้นที่ตั้งแตยี่สิบหาตารางเมตรขึ้นไป กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใช อาคารเพื่ อ ประกอบกิ จ การโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภั ย ของ โรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสำหรับการอนุญาต ใหใชอาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 สรุปไดดังนี้ 1. ใหคณะกรรมการการประกอบกิจการโรงมหรสพ พิจารณาคำขอใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ได รับเรื่องจากเจาหนาที่รับเรื่อง เมื่อคณะกรรมการเห็นวาอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใด ของอาคาร และเห็นควรอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ กิจการโรงมหรสพ ใหผูขอรับอนุญาตทราบเพื่อจัดสงสำเนา กรมธรรมประกันภัยผานกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภายในสามสิบวัน เมื่อคณะกรรมการไดรับสำเนากรมธรรมประกันภัย ใหออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับสำเนากรมธรรมประกันภัย ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไมจัดสงสำเนากรมธรรม ประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด ใหถือวาผูขอรับใบ อนุญาตไมประสงคที่จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหใชอาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพอีกตอไป 2. สำเนากรมธรรมประกันภัยที่ผูขอรับใบอนุญาต จะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการ จะตองเปนการประกัน ความรับผิดตามกฎหมายตอชีวติ รางกาย และทรัพยสนิ ของบุคลภายนอก โดยมีจำนวนเงินคุม ครองกรณีเสียชีวติ หรือทุพพลภาพถาวรไมต่ำกวาหนึ่งแสนบาทตอคน คา รักษาพยาบาลไมตำ่ กวาหนึง่ แสนบาทตอคน รวมกันแลว ไมนอยกวาหาลานบาทตอครั้ง และมีระยะเวลาคุมครอง ไมนอยกวาสามป ประเด็นที่เปนขอสงสัยคือ ในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร หมวด 4 อำนาจหนาที่ และหมวด 9 บทกำหนดโทษ มิ ไดมีบั ญญัติใดใหอำนาจหนาที่ในการออกคำสั่ งและบท ลงโทษของเจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารใดที่ มิ ไ ด ท ำ ประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมายตอรางกายและ

ทรัพยสนิ ของบุคคลภายนอก ดังนั้น เชื่อไดวายังไมมีการ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนีแ้ ตอยางใด ทัง้ สวนของราชการ และ เอกชนที่ตองรับผิดชอบ นอกจากเรื่ อ งเดี ย วก็ คื อ จะไม ต อ หรื อ ไม อ อกใบ อนุญาตใหกับอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ เรื่องที่เปนขอสังเกตถึงความไมมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการประกันภัยความรับผิดชอบที่ตองมี ตามมาตรา 8 (16) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็ คือ เรือ่ งของอาคารทีจ่ ะตองทำประกันภัยความรับผิดชอบ ที่กำหนดไวตามกฎกระทรวงนั้น ไมรวมไปถึงอาคารชนิด เดียวกัน ประเภทเดียวกันของทางราชการ ทำใหเกิดความ ไมเปนธรรมและเทาเทียมกัน ตัวอยางก็คือ อาคารชุมนุมชนก็เปนของเอกชนตอง ทำประกันความรับผิดชอบ แตถาเปนของราชการกลับไม ตองรับผิดชอบแตอยางใด หรือในเรื่องของหลักประกัน เมื่อมิไดกำหนดวงเงิน คุมครอง จำนวนบุคคลผูที่ไดรับความคุมครอง จึงเปนเหตุ ใหการบังคับใชกฎหมายในเรือ่ งนีก้ ระทำมิได และยิง่ ในเรือ่ ง ของปายที่จะตองทำประกันความรับผิดชอบ ไมอาจจะ กำหนดวงเงินคุมครอง รวมทั้งจำนวนบุคคลผูไดรับความ คุมครองจึงเปนปญหาของการบังคับใชกฎหมาย ถาจะมีคำถามในเรื่องนี้ก็คือ คณะกรรมการควบคุม อาคารเห็นวาหลังจากประกาศใชและมีผลบังคับใชตาม กฎหมายอาคารฉบับนี้ และเมื่อยังไมมีผลบังคับใชอยาง จริงจัง คณะกรรมการควบคุมอาคารจะกระทำการอยางใด จะยกเลิกหรือจะปรับปรุง หรือจะเพิ่มเติมกฎเกณฑ กฎหมายขอใดในพระราชบัญญัติ เพือ่ มีผลดีแกประชาชน ทั่วไป หากทานใดมีปญหาเกี่ยวกับกฎหมายกอสราง “เรา คือที่ปรึกษา” เพียงฝากคำถามเขามาที่เรา โทรศัพท 0-2717-2477 ตอ 159 โทรสาร 0-2717-3843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ ชำนิประศาสน จะเปนผู ไขขอของใจผานคอลัมน กฎหมาย กับการกอสราง ใหทุกทานตอไป

26

BN#160_p24-32_m4.indd 26

10/23/10 12:12:31 AM


* เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานกอสรางกับสวนราชการ หรือหนวยงาน เอกชนวงเงินไมนอยกวา 1,500,000 บาท ติดตอที่ แผนกจัดหาพัสดุ สวนพัสดุและบริการ สายออก บัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย ถ.บรมราชชนนี ม.2 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร. 0-23568196

ประกวดราคา จางเหมากอสราง สายออกบัตร

ธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย มีความประสงคเรียก ประกวดราคาจางเหมากอสรางปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน บำบัดน้ำเสียประจำสายออกบัตรฯ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 3,011,163 บาท) ยืน่ เอกสาร 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 11.30 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานกอสรางกับสวนราชการ หรือหนวยงาน เอกชนวงเงินไมนอยกวา 1,500,000 บาท ติดตอที่ แผนกจัดหาพัสดุ สวนพัสดุและบริการ สายออก บัตรธนาคาร ธนาคารแหงประเทศไทย ถ.บรมราชชนนี ม.2 ต.ขุนแกว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โทร. 0-23568196

ประกวดราคา จางเหมาออกแบบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีความประสงคประกวดราคาจางเหมา ออกแบบ จัดซื้อ และกอสรางระบบทอสงกาซธรรมชาติ ไปยัง บมจ.สยามอุตสาหกรรมการเกษตรอาหาร จ.ระยอง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส คาแบบ 5,000 บาท ยืน่ เอกสาร 10 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 15.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา

กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน นำมาฝากสำหรับผูประกอบการกอสราง ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กที่ตองการประกอบพิธีมงคล ทรอนิกสครั้งนี้ ฤกษประจำวันที่ 5 พ.ย. 2553 - 20 พ.ย. 2553 ติดตอที่ สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 อาคารบี ชั้น 9 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจงวัฒนะ วันศุกร แรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 เขตหลักสี่ กทม. ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

ประกวดราคา จางเหมาขุดลอก องคการบริหาร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553

สวนตำบลหาดขาม มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง เหมาขุดลอกหวยสำโหรง ม.7 อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 1,109,000 บาท) คาแบบ 3,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 – 11.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานประเภทเดียวกัน ไมนอ ยกวา 554,500 บาท ติดตอที่ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. 0-3282-2269-70

ประกวดราคา จางเหมาขุดลอก องคการบริหาร สวนตำบลหาดขาม มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง เหมาขุดลอกหวยตนไทร ม.7 อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 1,893,000 บาท) คาแบบ 4,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 – 11.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานประเภทเดียวกัน ไมนอ ยกวา 946,500 บาท ติดตอที่ องคการบริหารสวนตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ โทร. 0-3282-2269-70

วันอาทิตย ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

วันอังคาร ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

วันพุธ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553

วันพฤหัสบดี ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 12 ปขาล จ.ศ. 1 372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553

วันพุธ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตรไทย 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานประเภทเดียวกัน ไมนอ ยกวา 1,965,500 บาท ติดตอที่ องคการบริหารสวนตำบลหวยไผ อ.แสวงหา จ.อางทอง โทร. 0-3587-0026

ประกวดราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร

สวนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงคเรียกประกวดราคา จางเหมากอสรางปายประชาสัมพันธของ อบจ. ดวยระบบ อิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 5,500,000 บาท) คาแบบ 2,000 บาท ยืน่ เอกสาร 9 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 – 11.00 น. ประกวดราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสนิ องคการบริหารสวนจังหวัด สวนตำบลหวยไผ มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมา สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร. 0-3552-5923 กอสรางอาคารที่ทำการอบต. อ.แสวงหา จ.อางทอง ดวย ระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 3,930,000 บาท) พบกับการอัพเดทขอมูลจัดซื้อ-จัดจางงานกอสราง คาแบบ 10,000 บาท ยื่นเอกสาร 8 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 – 12.00 น. ตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่ www.buildernews.in.th

27

BN#160_p24-32_m4.indd 27

10/23/10 12:12:31 AM


ช.การชาง ผนึกกรุงธนฯ รับงานกรมชลฯ ดร.อนุกูล ตันติมาสน กรรมการและผูชวย กรรมการผูจัดการใหญสายงานทรัพยากรมนุษยและ บริหารทั่วไป บริษัท ช. การชาง จำกัด (มหาชน) แจงวา ไดทำสัญญากิจการรวมคากับ บริษทั กรุงธนเอนยิเนียร จำกัด โดยใชชื่อวากิจการรวมคา ช.การชางกรุงธนเอนยิเนียร เพื่อเขารวมการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ เบื้องตนตามประกาศและขอกำหนดการประกวดราคา สำหรับงานจางกอสรางระบบทอสงน้ำคลองพระองค ไชยานุ ชิ ต -อ า งเก็ บ น้ ำ บางพระและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 และ 2 โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุมน้ำ เจาพระยาฝง ตะวันออก-อางเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี และไดลงนามสัญญาจางกับกรมชลประทาน มูลคาสัญญา ทั้งสิ้น 1,978,800,000 บาท อิตาเลียนไทยฯ รับงานสถานีสูบน้ำจันทบุรี นางนิจพร จรณะจิตต กรรมการรองประธาน บริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) ขอแจงวาบริษัทฯ ไดรวมลงนามใน สัญญากอสราง กับกรมชลประทาน เพื่อดำเนินการ ก อ สร า งสถานี สู บ น้ ำ และระบบท อ ส ง น้ ำ พรอ มอาคาร ประกอบ สวนที่ 1 ในโครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัด จันทบุรี ไปยังแหลงเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง โดยลักษณะ งานกอสรางประกอบดวย งานกอสรางสถานีสูบน้ำและ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 0.625 ลบ.ม.ตอวินาที จำนวน 9 ตัว ซึ่งขับเคลื่อนดวยมอเตอร ไฟฟาขนาด 1,200 กิโลวัตต ติดตั้งทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลางขนาด 1.8 เมตร ความยาว 20 กิโลเมตร และอาคารประกอบ มูลคางาน 1,728,050,000 บาท ซิโน-ไทยฯ รับงานทอสงน้ำจันทบุรี นายวรพันธ ชอนทอง กรรมการรองผูจัดการ สายงานการเงินและบริหาร บริษัทบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แจงวา บริษัทฯ ไดลงนามสัญญาจางกอสราง โครงการ งานระบบทอสงน้ำ พรอมอาคารประกอบสวนที่ 2 โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ไปยังแหลงเก็บกักน้ำ จังหวัดระยอง ของกรมชลประทาน มูลคาโครงการ 1,310,864,000 บาท สำหรับลักษณะงานประกอบดวย งาน จัดหาและวางทอเหล็กเหนียวใตดนิ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1800 มม. ความยาวประมาณ 26,000 เมตร พรอม กอสรางอาคารประกอบ เชน Butterfly valve manhole, blow off Manhole, Air release valve Manhole ซีพเี อ็น เทกวา 2 พันล. ขยายเซ็นทรัลอุดรฯ นางสาวนภารัตน ศรีวรรณวิทย เลขานุการ บริษทั เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) แจงวาทีป่ ระชุมบริษทั ฯ มีมติอนุมัติการปรับปรุงและกอสรางสวนขยายโครงการ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ดวยงบประมาณการลงทุน จำนวน 2,125 ลานบาท โดยในอาคารเดิมจะมีการปรับปรุง พืน้ ทีส่ ว นกลาง และปรับปรุงภูมสิ ถาปตยโดยรอบบริเวณ และจะมีการกอสรางอาคารใหม ซึ่งจะเปนสวนตอขยาย อาคารศูนยการคา ความสูง 5 ชั้น และกอสรางสวน ขยายอาคารจอดรถ เชื่อมตอกับอาคารเดิม ทั้งนี้จะใช ระยะเวลาในการปรับปรุงและกอสรางประมาณ 18 เดือน โดยจะเริ่มกอสรางใน ไตรมาสที่ 4/2553 และคาดวาจะ แลวเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2/2555

‘เพนแอนดบิวท’ ชางสีพันธุใหม ชูกลยุทธทาสีเพื่อปกปองบานสวย

‘เพนแอนดบิวท’ ชางสีสายพันธุใหม ชูกลยุทธทาสีเพื่อการปกปองบานสวย มุงเจาะตลาด รีโนเวทที่อยูอาศัยระดับไฮเอนด ดวยบริการแบบวันสต็อปเซอรวิส ชวยเพิ่มความสะดวกให ลูกคา พรอมมาตรฐานการใหบริการและฝมือชางที่เหนือกวา นายนัฐวุฒิ รัตชะถาวร ผูจัดการ หางหุนสวนจำกัด เพนแอนดบิวท ผู ใหบริการทาสีเพื่อการปกปองครบวงจร เปดเผยวา “เพนแอนดบิวท” เริ่มกอตั้งแตป 2549 ดวย แนวคิดที่จะทำใหบานเรือนดูสวยงามดวยงานทาสีเหมือน กับบานเมืองในตางประเทศ ทีจ่ ะมีเมนเทนแนซเซอรวสิ ดาน งานสีใหบริการ จึงทำใหดใู หมและสวยงามอยูเ สมอ ในขณะที่ ในบานเรายังไมมบี ริการในลักษณะนี้ จึงมองเห็นโอกาสทางการตลาด โดยมีกลุม เปาหมายหลัก เปนงานรีโนเวตบานพักอาศัย แต ก็ มี ลู ก ค า บ า นใหม บ างส ว นที่ เ ลื อ กใช บ ริ ก ารของเพ น แอนดบิวท เนื่องจากมั่นใจในมาตรฐานการทำงานและฝมือ ชางที่ไดสรางขึน้ มา ทัง้ ในเรือ่ งคุณภาพและรูปแบบการทำงาน โดยเฉพาะในเรื่องการปองกันน้ำซึม รอยแตกราวตางๆ ที่ จะตองจัดการใหเรียบรอยกอนที่จะทาสี โดยมีขั้นตอนการ ทำงานมากถึง 12 ขั้นตอน จึงทำให ไดผลงานที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของลูกคา “เรื่องสำคัญกอนการทาสี คือการปองกันซึม การซอม ระแนงเชิงชาย ฝาเพดาน การแตกราว เราจะเคลียรให หมดกอนที่จะทำสี ทำใหลูกคารูสึกงายในการใชบริการแบบ วันสตอปเซอรวสิ ซึง่ สามารถตอบโจทยลกู คากลุม เปาหมาย ทีเ่ ปนกลุม ลูกคาระดับกลาง-บน ทีต่ อ งการความสะดวกสบาย” นายนัฐวุฒิ กลาวตอไปวา ปญหาเรื่องการหาชางทาสีคงไม ใชเรื่องใหญสำหรับ บานเรา แตการทีจ่ ะคัดเลือกผูร บั เหมา รูปแบบการใหบริการ เงื่อนไขราคา สิ่งเหลานี้ตองใชเวลาและมีขั้นตอนมาก เพนแอนดบิวทมองเห็นปญหาในสวนนี้จึงไดยอขั้นตอนตางๆ ลง

และนำเสนอเปนแพ็คเกจใหกับลูกคา โดยเนนการนำเสนอ การทาสีบานสวยเพื่อการปกปอง ซึ่งสามารถตอบโจทย ได ทุกดาน โดยของเราจะเปนวันไพรซที่คิดคาบริการจากการ คำนวณพื้นที่ฐานรอบบาน ซึ่งจะแตกตางจากผูรับเหมาทาสี ทั่วไปที่คิดงานเปนตารางเมตร สำหรั บ ลั ก ษณะอาคารที่ ใ ช บ ริ ก ารจะเป น บ า นเดี่ ย ว 50% ทาวนเฮาส 30% และ อาคารพาณิชย 20% แตทั้งนี้ จะใหบริการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทานั้น แต ในอนาคตอาจจะมีการขยายตลาดไปในตางจังหวัดเมื่อ ตลาดใหการตอบรับ เพนแอนดบิวท เราไมใชเรื่องราคาในการทำงาน แต จะเนนที่รายละเอียดของงาน ซึ่งจะตองชี้ ใหลูกคาไดเห็นถึง ประโยชนที่จะไดรับจากการใชบริการ เพื่อสรางความแตกตางเริ่มตั้งแตการคำนวณราคา ขั้นตอนและวิธีการทำงาน การเลือกใชวสั ดุ ซึง่ ปจจุบนั ลูกคาที่ใชบริการของเรามีความ ตระหนักในสิ่งเหลานี้ และมีความพึงพอใจในผลงานทำให ไดลูกคาจากการบอกตอ นายนัฐวุฒิ กลาวทิ้งทายวา ที่ผานมางานสวนใหญที่ เราทำ จะเปนบานเดี่ยวขนาดใหญที่อยูในโครงการหมูบาน ที่มีชื่อเสียงเปนหลัก โดยสามารถรับงานไดปละประมาณ 100 หลังเทานัน้ เนือ่ งจากมีนโยบายทีจ่ ะเติบโตไปตามความ ตองการของตลาด เปนการเติบโตแบบคอยเปนคอยไป พรอมๆ กับการสรางแบรนด “เพนแอนดบิวท” ที่จะเนนการทำงาน สีเพื่อการปกปองบาน และทำใหลูกคาพอใจในผลงานมาก ที่สุด เพื่อที่จะไดมีการบอกตอ ซึ่งคงตองใชระยะเวลา

28

BN#160_p24-32_m4.indd 28

10/23/10 12:12:32 AM


รถไฟฟาฝุนตลบ... ปหนางานเพียบ สถานการณเริม่ คึกคักมากขึน้ สำหรับเมกะโปรเจกตในบานเรา โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟาสาย และสีตา งๆ ทีเ่ ริม่ เห็นเปนรูปเปนรางมากขึน้ เริม่ ตัง้ แตปลายปนเี้ ปนตนไป หลายโครงการจะเริม่ ขบวนการเฟนหาผูร บั เหมา เรือ่ ยไปจนถึงตนปหนา และคงไดเริม่ ลงมือกอสรางกันจริงจังพรอมๆ กัน ในปลายป 2554 “โสภณ ซารัมย” ในฐานะรัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคม ผูคุมนโยบายรถไฟฟาของไทย ย้ำหนักแนนวา โครงการรถไฟฟาทุกสายยังคงเดินหนาตามแผนงาน โดย เฉพาะแผนการกอสรางรถไฟฟาสายสีแดง ชวงบางซือ่ -ตลิง่ ชัน ที่สามารถคืบหนาแลวกวา 40% สวนชวงบางซื่อ-รังสิต ทางการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ไดกำหนดยื่นซอง ประกวดราคา ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2553 สำหรับสัญญาที่ 1 เปนงานกอสราง สถานีรถไฟบางซือ่ รวมอาคารซอมบำรุง สวนสัญญาที่ 2 เปนงานโครงสราง ยกระดับบางซื่อ-รังสิตรวมสถานี โดยทั้ง 2 สัญญามีวงเงิน รวมกัน 45,000 ลานบาท และโครงการนี้ ไดรับความสนใจ จากผูรับเหมากอสรางเปนจำนวนมาก มีผูที่สนใจซื้อซอง ประกวดราคา รวม 11 ราย โดยในสัญญาที่ 1 มีผูซื้อเอกสาร 9 ราย และสัญญาที่ 2 มีผูซื้อเอกสาร 10 ราย สำหรับผูซื้อเอกสารประกวด ราคาสัญญาที่ 1 ประกอบดวย 1.บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหาชน) 2.บริษทั อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) 3.บริษทั ช.การชาง จำกัด (มหาชน) 4.บริษัท MITZUI & CO (THAILAND) 5.บริษัท ซิโนไฮโดร คอรปอเรชั่น จำกัด 6.บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหาชน) 7.บริษทั

เนาวรัตนพัฒนาการ จำกัด (มหาชน) 8.บริษัท โอบายาชิ คอรปอเรชัน่ จำกัด และ 9.บริษทั วิจติ รภัณฑกอ สราง จำกัด สวนผูซื้อเอกสารประกวดราคาในสัญญาที่ 2 ประกอบ ดวย 1.บริษัท ซิโน-ไทยฯ 2.บริษัท อิตาเลียนไทยฯ 3.บริษัท ช.การชางฯ 4.บริษัท มิตซุย (ประเทศไทย) 5.บริษัท ซิโน ไฮโดรฯ 6.บริษัท ยูนิคฯ 7.บริษัท เนาวรัตนฯ 8.บริษัท โอบายาชิฯ 9.บริษทั เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริง่ (1964) จำกัด และ 10.บริษัท ไชนา ฮารเบอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สำหรับงานในสัญญาที่ 1 ประกอบดวย งานทางวิ่งยก ระดับ จากสถานีบางซือ่ จาก กม.6-กม.12 รวมสถานีบางซือ่ , สถานีจตุจกั ร, อาคารซอมบำรุงรถชานเมืองและรถทางไกล, ถนนและสะพานยกระดับ สวนงานในสัญญาที่ 2 ประกอบ ดวย งานทางวิ่งยกระดับจาก กม.12-กม.32 ที่สถานีรังสิต รวมงานสถานีรายทาง 8 สถานี คือ วัดเสมียนนารี (เฉพาะ โครงสรางพืน้ ฐาน), บางเขน, ทุง สองหอง, หลักสี,่ การเคหะ, ดอนเมือง, หลักหก (เฉพาะงานโครงสรางพื้นฐาน) สถานี รังสิต, ถนนและสะพานยกระดับ สวนสัญญาที่ 3 ซึ่งเปนงานระบบไฟฟา และอาณัติสัญญาณ มีกำหนดยื่นซอง วันที่ 17 มกราคม 2554 ซึ่ง กอนหนานี้ ทางองคการความรวมมือระหวางประเทศแหง ญีป่ นุ (ไจกา) ไดเห็นชอบเอกสารประกวดราคา วงเงิน 20,000

ลานบาท เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟาสายสี แดง ชวงบางซือ่ -รังสิต มีวงเงินลงทุนรวม 77,000 ลานบาท ดานสวนตอขยายรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิตสะพานใหม และ แบริ่ง-สมุทรปราการ ของการรถไฟฟา ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) คาดวา จะสามารถ ประมูลได ในเดือนมกราคม 2554 สวนสายสีชมพู (ปากเกร็ดแจงวัฒนะ-มีนบุรี) อยูระหวางจางที่ปรึกษาจัดทำเอกสาร ประมูลและปรับปรุงแบบ ทั้งนี้ คาดวาจะสามารถเปดประมูลได ในเดือนเมษายน 2554 สวนสายสีสม (มีนบุรี-บางกะป) จะเริ่มงานกอสราง สวนอุโมงค จากบางกะป-ศูนยวัฒนธรรม ได ในป 2554 ดวยวิธีเทิรนคีย สวนสายสีมวง สวนตอขยาย ชวงเตาปูนเจริญนคร จะกอสรางชวงเตาปูน-รัฐสภาใหม-วังบูรพา ใน ปลายป 2554 ในขณะที่โครงการรถไฟฟาสายสีนำ้ เงิน ชวงหัวลำโพงบางแค และชวงบางซื่อ-ทาพระ ที่รูตัวผูรับเหมากอสราง แลวนั้น ทางกรรมาธิการปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (กมธ. ป.ป.ช.) สภาผูแทนราษฎร ได ตรวจพบพบความไม โปรงใสในหลายประการ อาทิ การกำหนดวงเงิน และการประกวดราคา ซึ่งในเบื้องตนนี้ ไดตรวจสอบพบความพิรุธในกรอบ วงเงินคากอสรางที่ ร.ฟ.ม. ขอเปลี่ยนแปลงตัวเลขจาก 48,821 ลานบาท เปนเงิน 52,460 ลานบาท เพื่อเพิ่มเติม ในสวนคาใชจา ยการรือ้ ยายสาธารณูปโภค และอืน่ ๆ ทีเ่ สนอ ตอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 แตสำนักงบประมาณ อนุมัติใหปรับเพิ่มเปนเพียง 50,353 ลานบาท เปนเหตุให ร.ฟ.ม. ตองชะลอการลงนามสัญญา จางออกไป เพื่อรอผลตรวจสอบ รวมถึงตั้งกรรมการตรวจ สอบสัญญาจางควบคูกันไปดวย

DF ลงตัวที่สุดสำหรับบรรทุกซีเมนตผง

ฉบับนีข้ อแนะนำรถบรรทุกซีเมนตผง ทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ นรถหัวลากของ DF ของบริษัท เจ.พี.เอ็น อินดัสตรี้ จำกัด ที่รับหนาที่ผลิตรถขนสงปูนผงให กับ TPIPL เพราะการขนสงปูนซีเมนตผงนัน้ ตองขนสงดวยอุปกรณเฉพาะ ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบ สำหรับที่นำมาเสนอเปนแบบ “เตาคู”

สำหรับรูปแบบของการติดตั้งรถบรรทุกปูนซีเมนตผงคันนี้ รูปแบบของเตาคูเปนการซื้อ สำเร็จรูป จากนั้นก็นำมาใสขึ้นบนรถหัวลาก DF ซึ่งคอนขางที่จะพรอมอยูแลวไม ไดมีการ ดัดแปลง พื้นที่วางตอนทายที่มีลักษณะเหมาะสมกับตำแหนงการวางเตาปูน จึงสามารถติด ตั้งเขากับแชสซีสของตัวรถได ไมยาก โดยใชเวลาในการติดตั้งทั้ง 2 เตา ประมาณ 15 วัน สิ่งเพิ่มขึ้นมานั้นก็จะเปนในสวนของชุดเกียรฝาก สำหรับเตาปูนนั้นจะมีความจุสำหรับ ตัวแม 25 ตันและตัวลูก 28 ตัน และสิ่งที่ทำใหรถคันนี้พิเศษก็อยูที่ชุดเกียรฝากนี่เอง โดยปกติชุดเกียรฝากจะทำงานแยกกับระบบขับเคลื่อนปกติ จะนำมาใชงานตอเมื่อมี การติดตั้งหรือใชงานในสวนของการเปาผงปูน การที่จะติดตั้งอุปกรณตางๆ ตองติดตั้งให เหมาะสมกับชุดเกียรฝากทีต่ ดิ มา ซึง่ หัวลาก DF นั้นไดรับการยืนยันจากผูประกอบวาไมตองมา ติดตั้งเพิ่ม เพราะทาง DF ไดติดตั้งชุดเกียรมา จากโรงงานมาเลย และเทาที่ใชงานมายังไมเคย เจอปญหาที่เกิดจากชุดเกียรฝาก ในสวนของเกียรฝากจะสงผลโดยตรงกับ การเปาปูนผงภายในเตาปูน ซึ่งทั้ง 2 เตาใช เวลาในการเปาใหหมดประมาณ 30 นาที โดย การเปาไลลงสูชองดานลางของเตาปูน สำหรับตัวรถที่ใช ในการติดตั้งเตาปูนคู ก็ เปนยีห่ อ DF เครือ่ งยนต 340 แรงมา ความเร็ว

สูงสุดที่ 95 กิโลเมตรตอชั่วโมง แรงบิดสูงสุด 250 กิโลวัตต ที่ 2,100 รอบตอนาที เทอรโบชารจและแอรชารจ ระบายความรอนดวยน้ำ ไดเร็คอินเจคชั่น โอเวอรเฮด แคมชารป ขนาดกระบอกสูบ 9,839 ซีซี. สมรรถนะแกรงแรงทันใจ ความนาสนใจจึง อยูในเครื่องยนต YC6M340N-30 เปน ระบบการจายเชื้อเพลิงและปลอดภัย CNG 100% โดยการคิดคนเรื่องพลังงานทดแทนและประหยัดพลังงานที่นำเทคโนโลยีเขา มาใชจึงสงผลใหระบบการเผาไหมเชื้อเพลิง ซึ่งชวยในเรื่องการลดตนทุนได ไมมากก็ นอย พรอมรองรับปริมาณความจุของถังกาซ 1,120 ลิตร เรียงกันจำนวน 8 ถัง ถังละ 140 ลิตร ตองขอชมเชยกับทางอูตออยาง เจ.พี.เอ็น. ที่เลือกใชรถที่เหมาะสม และการนำ เตาปูนมาวงไดอยางดีเยีย่ ม การเลือกใชรถทีเ่ หมาะสมปรับเปลีย่ นการใชเชือ้ เพลิงจาก น้ำมันดีเซลเปน NGV ทำใหคุมกับการลงทุนได ในระยะเวลาไมนานเกินไป

29

BN#160_p24-32_m4.indd 29

10/23/10 12:12:36 AM


รายการวัสดุ หมวดวัสดุกอ คอนกรีตบล็อกกอผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม. ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม. ชนิดชองลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-22) ชนิดกันฝนลิ้นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ตราดี เอ (DA-101) ชนิดกันฝนลิ้นคู ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-109) ชนิดกันฝนกระจก ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ตราดี เอ (DA-302) คอนกรีตบล็อกกอผนังมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราซุปเปอรบล็อก ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราซุปเปอรบล็อก ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. ตราคิวคอน ขนาด 30 x 60 x 8.0 ซม. ตราซุปเปอรบล็อก ขนาด 30 x 60 x 9.0 ซม. ตราซุปเปอรบล็อก

หนวย ราคาตลาด /บาท

กอน กอน

4.50 11.00

กอน

9.00

กอน

17.00

กอน

18.00

กอน

47.00

ตร.ม.

150.00

ตร.ม.

200.00

ตร.ม.

195.00

ตร.ม.

260.00

ตร.ม.

325.00

ตร.ม.

390.00

ตร.ม.

520.00

ตร.ม.

160.00

ตร.ม.

180.00

ทับหลังสำเร็จรูปคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 1.20 ม. ตราคิวคอน ทอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 1.80 ม. ตราคิวคอน ทอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 2.40 ม. ตราคิวคอน ทอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 3.00 ม. ตราคิวคอน ทอน ขนาด 20 ซม. หนา 10 ซม. ยาว 3.60 ม. ตราคิวคอน ทอน คอนกรีตบล็อกปูพน ื้ คอนกรีตบล็อกปูพื้นภายใน หรือทางเทา รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีเหลือง ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปคดกริช หนา 10 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปตัวไอ หนา 6 ซม. สีสม ตราซีแพค * รูปรวงผึ้ง หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปรวงผึ้ง หนา 6 ซม. สีแดง ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีสม ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปอัฐศิลา หนา 6 ซม. สีฟา ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีเทา

288.00 432.00 576.00 720.00 864.00

รายการวัสดุ ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีสม ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปจัตุรัส หนา 6 ซม. สีฟา ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีสม ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปคทา หนา 6 ซม. สีฟา ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีเทา ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีสม ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีน้ำตาล ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีดำ ตราซีแพค * รูปศิลาหกเหลี่ยม หนา 6 ซม. สีฟา ตราซีแพค *

หนวย ราคาตลาด /บาท

5.00

3.25

กอน

3.59

กอน

3.59

กอน

3.59

กอน

6.34

อลูมเิ นียมฟอยล ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร (FOIL 733 RF) มวน

กอน

6.00

หมวดวัสดุลวดตาขาย มุงลวด ลวดหนาม

กอน

7.00

กอน

7.00

กอน

7.00

กอน

14.00

กอน

6.00

กอน

7.00

กอน

7.00

กอน

6.00

กอน

12.00

ขอบคันหินคอนกรีต ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. กอน สีเทา ตราซีแพค *

164.00

อิฐมอญ ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.

กอน

.95

อิฐโปรง ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7 x 16 x 3 ซม. กอน

.94

อิฐหนา ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม. ตรา บ.ป.ก.

7.70

กอน

อิฐแกว (บล็อกแกว) แบบ Value ขนาด 190 x 190 x 80 มม. ตราชางแกว กอน แบบ Classic ขนาด 190 x 190 x 80 มม. ตราชางแกว กอน

กอน

7.00

กอน

7.00

กอน

7.00

กอน

10.00

กอน

12.00

กอน

8.00

กอน

10.00

กอน

10.00

กอน

9.00

กอน

11.00

กอน

10.00

กอน

12.00

กอน

12.00

กอน

12.00

กอน

25.00

ฉนวนใยแกว ชนิดธรรมดา ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร ชนิดธรรมดา ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร ชนิดอลูมิเนียมฟอยล 1 ดาน ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร ชนิดอลูมิเนียมฟอยล 1 ดาน ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร ชนิดธรรมดา ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราชาง ชนิดธรรมดา ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราชาง ชนิดอลูมิเนียมฟอยล 1 ดาน ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 30.50 ม. หนา 25 มม. ตราชาง ชนิดอลูมิเนียมฟอยล 1 ดาน ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราชาง ชนิดอลูมิเนียมฟอยล 2 ดาน ความหนาแนน 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม.

หนวย ราคาตลาด /บาท

กอน

56.00 57.40

หมวดวัสดุฉนวน กอน

รายการวัสดุ

มวน

1,725.00

มวน

1,690.00

มวน

2,625.00

มวน

2,140.00

มวน

1,688.00

มวน

1,635.00

มวน

2,588.00

มวน

2,153.00

ตราชาง มวน ชนิดอลูมิเนียมฟอยล 2 ดาน ความหนาแนน 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22 x 15.25 ม. หนา 50 มม. ตราชาง มวน

ลวดตาขาย ลวดตาขายขึ้นรูปดวยการถัก แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ชองตาขาย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ชองตาขาย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ชองตาขาย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. แบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ชองตาขาย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชองตาขาย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชองตาขาย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม. แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชองตาขาย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชองตาขาย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม. ลวดตาขายขึ้นรูปดวยการเชื่อม แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชองตาขาย 1/2 นิ้ว กวาง 90 ซม. ยาว 30 ม. แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชองตาขาย 3/4 นิ้ว กวาง 90 ซม. ยาว 30 ม. แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชองตาขาย 1 นิ้ว กวาง 90 ซม. ยาว 30 ม. แบบตาหกเหลี่ยม ชองตาขาย 1/2 นิ้ว กวาง 90 ซม. ยาว 45 ม. แบบตาหกเหลี่ยม ชองตาขาย 3/4 นิ้ว กวาง 90 ซม. ยาว 45 ม. แบบตาหกเหลีย่ ม ชองตาขาย 1 นิว้ กวาง 90 ซม. ยาว 45 ม.

2,700.00 3,450.00 3,375.00

ตร.ม.

105.00

ตร.ม.

90.00

ตร.ม.

120.00

ตร.ม.

100.00

ตร.ม.

120.00

ตร.ม.

100.00

ตร.ม.

132.00

ตร.ม.

115.00

มวน

1,120.00

มวน

1,120.00

มวน

1,120.00

มวน

970.00

มวน

770.00

มวน

670.00

มุง ลวดอลูมเิ นียม ขนาดกวาง 90 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว ตราโอเปล มวน ขนาดกวาง 120 ซม. ยาว 30 เมตร สีขาว ตราโอเปล มวน

2,880.00

ลวดหนาม ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร 15 ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร 14 ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร 12

กก. กก. กก.

3,840.00 33.00 32.00 31.00

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนซีเมนตปอรตแลนด ประเภท ผูรับเหมา ราคาโรงงาน ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราชาง (สระบุรี) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพญานาคเขียว (ตาคลี, ชะอำ) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ สีแดง* (สระบุรี) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราภูเขา (สระบุรี) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราชาง(ลำปาง) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราชาง (ทุงสง) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (สระบุรี) ปูนซีเมนตปอรตแลนด ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีหแดง * (สระบุรี)

ตัน

2,650.00

ตัน

2,194.00

ตัน

2,694.00

ตัน

2,194.00

ตัน

2,650.00

ตัน

2,850.00

ตัน

2,344.00

ตัน

2,694.00

30

BN#160_p24-32_m4.indd 30

10/23/10 12:12:39 AM


รายการวัสดุ

หนวย ราคาตลาด /บาท

ปูนซีเมนตผสม ปูนซีเมนตผสม ประเภทผูรับเหมา ราคาโรงงาน ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (สระบุรี) ตัน 2,550.00 ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรางูเหา (ตาคลี,ชะอำ) ตัน 1,858.00 ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (สระบุรี) ตัน 1,858.00 ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพไี อ สีเขียว * (สระบุร)ี ตัน 2,358.00 ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (ลำปาง) ตัน 2,550.00 ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ (ทุงสง) ตัน 2,650.00 ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง (สระบุรี) ตัน 2,008.00 ปูนซีเมนตผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีหเ ขียว * (สระบุร)ี ตัน 2,358.00 ปูนซีเมนตขาว ปูนซีเมนตขาว ประเภทผูรับเหมา ราคาโรงงาน ปูนซีเมนตขาว บรรจุ 40 กก./ถุง ตราชางเผือก (เขาวง) ปูนซีเมนตขาว บรรจุ 20 กก./ถุง ตราเสือ (เขาวง) ปูนกอสำเร็จรูป ปูนกอสำเร็จรูป ชนิดกอแหง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราซุปเปอรบลอก ยางมะตอย ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK ชนิดเออีแข็งตัวชา เกรด CSS-1 บรรจุ BULK ชนิดเออีแข็งตัวชา เกรด CSS-1h บรรจุ BULK ชนิดเออีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK ชนิดเออีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK

ตัน

8,510.00

ตัน

8,020.00

ถุง

260.00

ตัน

24,833.33

ตัน

20,925.00

ตัน

21,175.00

ตัน

19,800.00

ตัน

21,075.00

ตัน

33,125.00

ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.

265.00 181.25 322.50 358.00 387.50

หมวดวัสดุถมหรือรองพื้น ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก หินสเปก

หมวดชิ้นสวนสำเร็จรูป ประตูเหล็กมวน ประตูเหล็กมวนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดีย่ ว เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ประตูเหล็กมวนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ประตูเหล็กมวนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนเดีย่ ว เหล็กหนา 0.8 มม. ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ประตูเหล็กมวนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนคู เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ประตูเหล็กมวนเคลือบสี ระบบมอเตอร ไตหวัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ประตูเหล็กมวนเคลือบสี ระบบมอเตอร ไตหวัน แบบทึบ ลอนคู เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ประตูเหล็กมวนเคลือบสี ระบบมอเตอร ไตหวัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 1.2 มม. ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ประตูเหล็กมวนเคลือบสังกะสี แบบโปรง ลายอิฐ ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน

ชุด

13,900.00

ชุด

15,200.00

ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด

29,000.00 31,200.00 41,200.00 41,200.00 50,800.00

รายการวัสดุ ทอรอย 4 หุน ประตูเหล็กมวนเคลือบสังกะสี แบบโปรง ลายอิฐตรง ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ทอรอย 4 หุน ประตูเหล็กมวนเคลือบสังกะสี แบบโปรง ลายตาขาย ขนาดกวาง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ทอรอย 4 หุน

หนวย ราคาตลาด /บาท ชุด

14,100.00

ชุด

16,300.00

ชุด

18,400.00

เสากลางประตูเหล็กมวน เสากลางแบงประตูมวน

ตน

1,700.00

ฝากลองประตูเหล็กมวน ฝากลองหุมประตูเหล็กมวน

เมตร

1,200.00

บานเกล็ดอลูมเิ นียม ชนิดธรรมดา แบบ 12 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว ตรา 555 CPS ชนิดธรรมดา แบบ 14 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว ตรา 555 CPS บานประตู บานประตูไมอัด บานประตูไมอัด ชนิดใชภายใน เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) บานประตูไมอัด ชนิดใชภายนอก เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก* เกรด เอ ขนาด 70 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 80 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 90 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 90 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 100 x 200 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) เกรด เอ ขนาด 100 x 210 ซม. หนา 3.5 ซม. ตราชาง 3 เชือก (มอก.) บานประตูไมสัก บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟกหนา 1/2 นิ้ว บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟกหนา 1/2 นิ้ว บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว

ชุด

371.20

ชุด

412.80

บาน

790.00

บาน

890.00

บาน

970.00

บาน

1,030.00

บาน

1,090.00

บาน

1,150.00

บาน

1,310.00

บาน

1,425.00

บาน

1,545.00

บาน

1,655.00

บาน

1,730.00

บาน

1,780.00

บาน

1,050.00

บาน

1,150.00

บาน

1,240.00

บาน

1,300.00

บาน

1,360.00

บาน

1,430.00

บาน

1,860.00

บาน

2,025.00

บาน

2,185.00

บาน

2,340.00

บาน

2,440.00

บาน

2,500.00

บาน

5,600.00

บาน

6,000.00

รายการวัสดุ ลูกฟกหนา 1/2 นิ้ว บานประตูไมเนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟกหนา 1/2 นิ้ว บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟกหนา 1/2 นิ้ว บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟกหนา 1/2 นิ้ว

หนวย ราคาตลาด /บาท บาน

6,500.00

บาน

1,150.00

บาน

1,250.00

บาน

1,350.00

บานหนาตาง บานหนาตางไมสัก บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟกหนา 1/2 นิ้ว บาน บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟกหนา 1/2 นิ้ว บาน

2,800.00

กรอบหนาตาง กรอบหนาตางไมสัก ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว กรอบหนาตางไมเนื้อแข็ง ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว วงกบประตู วงกบประตูไมเนื้อแข็ง แบบไมมีชองแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว แบบไมมีชองแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว แบบไมมีชองแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว แบบไมมีชองแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว แบบไมมีชองแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว แบบไมมีชองแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว วงกบหนาตาง วงกบหนาตางไมแดง แบบไมมีชองแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว แบบไมมีชองแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว แบบไมมีชองแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว แบบมีชองแสง บานคู ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิว้ x 4 นิว้ แบบมีชองแสง บานคู ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิว้ x 4 นิว้ แบบมีชองแสง บานคู ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไมวงกบ 2 นิว้ x 4 นิว้ ตะปู ตะปูตอกไม ตะปูตอกไม ขนาด 1 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง ตะปูตอกไม ขนาด 2 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง ตะปูตอกไม ขนาด 1 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง ตะปูตอกไม ขนาด 2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง ตะปูตอกไม ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง

3,000.00

บาน

1,500.00

บาน

1,600.00

บาน

500.00

บาน

530.00

ชุด

650.00

ชุด

650.00

ชุด

650.00

ชุด

1,350.00

ชุด

1,350.00

ชุด

1,350.00

ชุด

1,050.00

ชุด

1,100.00

ชุด

1,150.00

ชุด

1,750.00

ชุด

1,850.00

ชุด

1,950.00

ลัง

562.50

ลัง

467.25

ลัง

516.50

ลัง

495.25

ลัง

448.25

ขอมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ขอมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2553 โทรศัพท (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31

BN#160_p24-32_m4.indd 31

10/23/10 12:12:39 AM


‘พพ.’ ชูยุทธศาสตร Green Building

พรอมสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ อาคาร ซึ่งเปนมาตรการภาคบังคับ เพื่อเปนการยกระดับ มาตรฐานผลิตภัณฑในประเทศไทย ในสวนของการสงเสริม เราเริ่มเผยแพรความรูแกประชาชนเกี่ยวกับวิธีประหยัด พลังงานในอาคาร โดยมีการจัดทำคูมือเอกสารเผยแพร ความรูตางๆ การอบรมบุคลากรดานการอนุรักษพลังงานใน อาคาร การใหบริการคำปรึกษาทางดานเทคนิคและคำแนะนำ แกเจาของหรือผูกอสรางอาคาร โดยไมคิดคาใชจาย ซึ่งจะ ครอบคลุมตัง้ แตวธิ กี ารออกแบบวางผังตัวอาคาร การเลือก วัสดุในการกอสราง รวมทั้งการเลือกใชอุปกรณ ไฟฟาประสิทธิภาพสูง มาตรการชวยเหลือทางดานการเงินตางๆ ทั้ง ในรูปเงินใหเปลา สิทธิพิเศษทางภาษี เงินกูดอกเบี้ยต่ำหรือ การรวมลงทุน (ESCO Fund) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ ประกาศเกียรติคณ ุ ทัง้ ในรูปของการประกวดและการใหฉลาก

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กลาวถึงทิศทางเรื่อง Green Building ในปจจุบนั วา ประเทศไทยเริม่ มีการตืน่ ตัว ในเรื่อง Green Building ซึ่งเปนไปตามกระแสโลกที่ใน ปจจุบันได ใหความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมีหลายองคกร ที่ดำเนินการเรื่องตางๆ เหลานี้อยู ทั้งในดานของการให ฉลากหรือออกใบรับรอง อยางในสวนของกรมควบคุมมลพิษ ก็ไดดำเนินการในโครงการจัดทำระบบการจัดการสิง่ แวดลอม ของภาครัฐ หรืออาคารเขียว ที่เนนใหความสำคัญอาคาร สำนักงานของทางราชการ ซึ่งแบงแยกออกเปนอาคารเกา และอาคารทีจ่ ะกอสรางใหม สำหรับสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute) ก็ ไดจัดทำเกณฑการ ประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดลอมไทย โดย ประเมินอาคารสาธารณะที่จะสรางใหมหรือปรับปรุง มูลนิธิ ใบไมเขียว ไดจัดทำแบบประเมินการรักษาสิ่งแวดลอมใน การดำเนินงานโรงแรม เพื่อมอบเกียรติบัตรใบไมเขียว Green Leaf Hotels ขณะที่องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก รวมกับ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย จัดทำฉลาก Carbon Reduction สำหรับอาคาร ในสวนของ พพ. ก็มีการออกฉลากอาคาร ประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหฉลาก แกอาคารหรือบานที่ผานเกณฑการประเมินของ พพ. ทั้งนี้ นอกจากจะคำนึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแลว ยังใช ใน ดานการตลาดเพื่อชวยเสริมภาพลักษณขององคกรในเรื่อง CSR อีกดวย ดังนัน้ ความตองการในเรือ่ งนีจ้ งึ มีสงู ขึน้ เรือ่ ยๆ เนื่องจากอาคารตางๆ ตองมีการปรับตัวเพื่อใหเปน Green Building ซึ่งจะสงผลใหคาใชจายในการประเมินเพื่อให ได รับฉลากหรือใบรับรองสูงตามขึน้ ไปดวย แตสำหรับประเทศไทย ทาง พพ. ยังไมมีการคิดคาใชจายในเรื่องของการ ประเมินเพื่อใหฉลากประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม เนื่องจากเราเห็นวาเปนการสงเสริมเพื่อสรางจิตสำนึก แตทงั้ นีห้ ลายหนวยงานไดคดิ คาใชจา ยในการประเมิน อาคารและมีแนวโนมที่จะสูงเพิ่มขึ้นในอนาคต

กำหนดยุทธศาสตร ยกระดับความเปนอยู ของประชาชน ที่ ผ า นมากรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พลังงาน ไดกำหนดยุทธศาสตรดานพลังงานขึ้น เพื่อยก ระดับความเปนอยูของประชาชน เนื่องจาก พพ. เปนหนวย งานภาครั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ รั บ ผิ ด ชอบในด า นพลั ง งานของ ประเทศ จึงทำให ในสวนของ Green Building มุง เนนไปที่ การอนุรักษพลังงานในอาคารและบานพักอาศัย โดยมีการ ดำเนินมาตรการหลายดานเพื่อสงเสริมใหมีการใชพลังงาน อยางมีประสิทธิภาพในอาคารและทีพ่ กั อาศัย ทัง้ ทางกฎหมาย ในภาคบังคับและดานการสงเสริมในภาคสมัครใจ ทั้งนี้ดาน กฎหมายในป 2538 ประเทศไทยไดมีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม ภายใตพระราชบัญญัติการ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 โดยมีการกำหนด เกณฑมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับอาคารขนาด ใหญขึ้น (Building Energy Code) ซึ่งเปนมาตรฐาน ประสิทธิภาพขั้นต่ำของระบบตางๆ ภายในอาคาร และมี การทบทวนเพื่อปรับปรุงในป พ.ศ. 2552 โดยเกณฑมาตรฐานดังกลาวประกอบไปดวย ระบบ กรอบอาคาร ระบบไฟฟาสองสวางภายในอาคาร ระบบ ปรับอากาศ ระบบผลิตน้ำรอน การใชพลังงานโดยรวมของ อาคารและการใชพลังงานหมุนเวียนในอาคาร เกณฑมาตรฐานทีป่ รับปรุงใหมนี้ ไดถกู บรรจุอยูในกฎกระทรวงกระทรวง พลังงาน เรื่องการกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการในการออกแบบอาคาร เพือ่ การอนุรกั ษพลังงาน พ.ศ. 2552 โดยอาคารทีจ่ ะกอสราง ใหมหรืออาคารดัดแปลงทุกประเภทที่มีขนาดพื้นที่ ใชสอย รวมทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะเข า ข า ยเป น อาคารซึ่ ง จะต อ งดำเนิ น การปรั บ ปรุ ง ประสิทธิภาพของอาคารให ไดตามมาตรฐานดังกลาว นอกจากนี้ พพ. ยังมีการออกกฎกระทรวงกำหนดวัสดุ อุปกรณเฉพาะดานประสิทธิภาพพลังงาน และจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำเพื่อการอนุรักษพลังงาน (MEPS) ของวัสดุกอสรางและอุปกรณเครื่องใช ไฟฟาใน

พรอมสนับสนุน Green Building เพื่อการ อนุรักษอยางยั่งยืน ดานการใหคำปรึกษาทาง พพ. ไดรเิ ริม่ โครงการติดฉลาก อาคารประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมขึ้นเปน หนวยงานแรกของประเทศไทย เพื่อใหฉลากเปนตัวแสดง ถึงระดับการใชพลังงานในอาคาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สรางจิตสำนึกใหผปู ระกอบการหรือเจาของอาคาร ไดตระหนัก ถึงการอนุรกั ษพลังงาน และใชฉลากเปนกลไกตลาดในระยะยาวที่จะผลักดันการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน ซึ่งอาคาร ที่ ไดรับฉลากจะมีศักยภาพการประหยัดพลังงานโดยเฉลี่ย ตั้งแต 10% ขึ้นไปเมื่อเทียบกับอาคารทั่วไปที่ออกแบบถูก ตองตาม พรบ. นอกจากนัน้ การบังคับใช Building Energy Code ปจจุบันอยูระหวางการประสานงานกับหนวยงานที่ เกีย่ วของกับการอนุญาตกอสรางอาคาร เพือ่ ใหเกณฑมาตรฐานดังกลาวมีผลใชบังคับทางกฎหมายอยางสมบูรณ ทั้งนี้จะเห็นไดวาหนวยงาน พพ. เปนหนวยงานแรกๆ ที่ดำเนินการในดานการอนุรักษพลังงานในอาคาร จึงทำให เรามีความพรอมทีจ่ ะสนับสนุนในเรือ่ งของ Green Building ทัง้ บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณและองคความรูท งั้ ดานกฎหมาย อาคารควบคุม และการสงเสริมโดยใชฉลากและงบประมาณ ที่สามารถสนับสนุนในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ดวยขอจำกัดในดานบทบาทและหนาทีข่ องกรมและกระทรวง พลังงาน จึงไมสามารถทีจ่ ะเขาไปมีบทบาทในสวนทีเ่ กีย่ วของ กับสิ่งแวดลอมหรือมลภาวะไดอยางเต็มที่นัก ซึ่งคงดูแลได เพียงแคในสวนของการใชพลังงานเปนสวนใหญ อีกทั้งการ ดำเนินงานบางอยาง ยังตองอาศัยความรวมมือระหวาง หนวยงาน ซึ่งอาจทำใหการดำเนินงานลาชาหรือติดขัดบาง ซึ่ง ในปจจุบันมีหลายองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ ดำเนินการในเรือ่ งของ Green Building แตในสวนทีย่ งั ขาด ไปก็คือในเรื่องของการประสานหรือเชื่อมโยงของแตละ หนวยงานเพื่อใหการสงเสริมในเรื่อง Green Building สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในอนาคตหากมี การพัฒนาแบบบูรณาการโดยการรวมทุกภาคสวนเขาดวย กัน ก็จะชวยลดความสับสนลงได ทำใหการกำหนดหรือหา แนวทางการพัฒนากระทำไดงา ยขึน้ ซึง่ จะชวยใหภาคเอกชน สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาอาคารหรือผลิตภัณฑ ของตนตอไป อีกประเด็นที่สำคัญในขณะนี้ทาง พพ. กำลัง ดำเนินการจัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาดานการใชพลังงาน ซึ่ง คาดวาจะสามารถเปดใหบริการในการใหความรูแกผูสนใจ ได ในเร็วๆ นี้อยางแนนอน

32

BN#160_p24-32_m4.indd 32

10/23/10 12:12:39 AM


BBI Airport

ฮับการบินใหมแหงยุโรป

เมตร หรือประมาณครึ่งหนึ่งของสุวรรณภูมิ สวนรูปแบบ อาคารก็จะคลายๆ กันอีก มีทั้งหมด 7 ชั้น เปนชั้นใตดิน 2 ชั้น ซึ่งจะเปนที่ตั้งของสถานีรถไฟที่พรอมจะสงผูโดยสารที่ ใตเทอรมินอล เหมือนสุวรรณภูมิบานเราที่มีแอรพอรตลิ้งค ใหบริการ สวนที่ชั้นกราวด เปนที่อยูของระบบสายพานลำเลียง และการตรวจสอบสัมภาระของผูโดยสาร ซึ่งใชพื้นที่ในสวน นีม้ ากถึง 20,000 ตารางเมตร ถัดขึน้ มาเปนชัน้ สำหรับเช็คอิน ระบบรักษาความปลอดภัย และรานคาประเภทตางๆ จาก นั้นขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นจะมีหองตางๆ และสวนของสำนักงาน ชั้นถัดขึ้นมาเปนเลาจน และชั้นบนสุดเปนระเบียงสำหรับผู โดยสาร ที่นี่มีเคานเตอรเช็คอินมากถึง 80 จุด พรอมดวย จุดตรวจสอบการผานเขาเมืองอีก 40 จุด

เบอรลิน เปนเมืองศูนยกลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรปในหลายๆ ดาน และยังเปนศูนยกลาง การคมนาคมขนสงที่สำคัญของสหภาพยุโรป ที่นอกจากจะเปนศูนยกลางการประชุมและแสดง สินคาแลว ยังเปนเมืองที่มีนักทองเที่ยวผานเขา/ออก มากเปนอันดับสามของยุโรป จึงทำให การขนสงทางอากาศของเมืองนี้มีความพลุกพลานมาก ในขณะที่ทาอากาศยานเดิมของพื้นที่นี้ อยางสนามบิน Tempelhof และ Tegel ไมสามารถรองรับการขยายตัว ของการจราจรทางอากาศที่เพิ่มมากขึ้นได ไมวาจะเปนใน เรื่องของพื้นที่ใหบริการ ความสะดวกสบายในการเขาถึงตัว ทาอากาศยาน ทำใหมนั มีตน ทุนในการใหบริการทีค่ อ นขางสูง

ทันทีที่เปดใหบริการทาอากาศยานแหงนี้ จะสามารถ รองรับปริมาณผูโดยสารไดปละประมาณ 22-25 ลานคน และมั น สามารถรองรั บ การเติ บ โตของสนามบิ น ไปได อี ก หลายป โดยความสามารถสูงสุดในการรองรับผูโ ดยสารของมันอยูที่ 40 ลานคน/ป ในป 2030 นับวาเปนรองสุวรรณภูมขิ องเราอยูห ลายขุม เพราะแคเพียงเปดใหบริการในปแรก ของเราก็สามารถรองรับปริมาณผูโ ดยสารไดมากถึง 45 ลาน คน/ป และยังมีเฟสสองที่กำลังจะตามมาอีก นอกเรื่องไป กลับมาที่สนามบินเบอรลินกันตอ ในสวน ของรันเวยและแท็กซี่เวย ก็จะคลายๆ กับทาอากาศยาน ทั่วไป โดยวางตัวอาคารผูโดยสารอยูตรงกลาง และขนาบ ขางดวยรันเวยและแท็กซี่เวยทางดานทิศเหนือและทิศใต และแนนอนวาที่นี่ไดออกแบบไวใหสามารถรองรับเครื่อง ดวยเหตุนี้การลบทิ้งและเขียนขึ้นใหม แลววางองค- ระดับซูเปอรจัมโบ อยาง A380 ไดอยางสบายๆ ในสวนของเทอรมินอล มีความยาว 405 เมตร กวาง ประกอบตางๆ ใหพรอมมูล เปนเรื่องที่ทำไดงายกวา จึง เปนทีม่ าของ Berlin Brandenburg International Airport 60 เมตร คิดเปนพื้นที่ใชสอยประมาณ 220,000 ตารางหรือเรียกกันยอๆ วา BBI Airport โดยทาอากาศยานแหง ใหมนี้ถูกสรางขึ้นทางใตของกรุงเบอรลิน ดวยงบการลงทุน ราว 3.6 พันลานยูโร ความจริงโปรเจกตนี้ เริ่มคิดกันมาตั้งแตป 2000 แต กวาจะไดลงมือตระเตรียมพื้นที่กอสราง เวลาก็ลวงเลยมา ถึงเดือนกันยายน 2007 จนมาถึงเดือนกรกฎาคมป 2008 งานการกอสรางอาคารผูโดยสารจึงเริ่มขึ้น พรอมๆ กับงาน สรางสถานีรถไฟใตดิน รวมถึงหอบังคับการบิน สวนอุโมงค รถไฟที่อยูใตเทอรมินอลเริ่มลงในป 2009 สวนงานกอสรางหลักๆ ในป 2010 นี้ จะเปนในเรื่อง ของงานปองกันไฟ งานติดตั้งอุปกรณพิเศษสำหรับอาคาร รวมถึงการบริการดานการจราจร และทั้งหมดจะแลวเสร็จ อยางชาในป 2011 จากนัน้ ก็จะเปนการตรวจสอบระบบตางๆ เพื่อใหมีความพรอม กอนที่จะถึงกำหนดเปดใหบริการจริง ในเดือนมิถุนายน 2012

ความสนใจอีกดานหนึ่งของ BBI airport นอกจาก การออกแบบตัวอาคารที่คำนึงถึงเรื่องการใชพลังงานอยาง ประหยัดแลว การกอสรางหอบังคับการบิน สูง 72 เมตร ที่ ดีไซนโดย Franz Ondra สถาปนิกเยอรมัน ก็มีความนาสนใจมากทีเดียว แตกตางไปจากหอบังคับการบินทั่วไปที่ มักจะสูงชะลูดขึ้นไปตรงๆ แตที่นี่หอบังคับการบินมีรูปทรง บิดเปนเกลียวขึ้นไปตั้งแตฐานถึงยอด โดยงานกอสรางใน สวนนี้เริ่มมาตั้งแตเดือนเมษายน 2007 และตามตาราง เวลาจะแลวเสร็จภายในปนี้ นอกจากนี้ ทาอากาศยานเบอรลินยังไดจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเปนสำหรับธุรกิจการบินไวอยาง พรอมเพรียง โดยเฉพาะดานการคมนาคมเพือ่ เขาถึงตัวเทอรมินอล ดวยการเดินทางทีแ่ สนสะดวกสบายดวยมอเตอรเวย ที่ถูกสรางขึ้นใหม ที่จะใชเวลาเดินทางจากเบอรลิน เพียง 20 นาทีเทานั้น สิ่งเหลานี้ดูเหมือนจะเปนสูตรสำเร็จของทาอากาศยานยุคใหมไปเสียแลว ที่นอกจากจะตองใหญโตมโหฬาร รองรับปริมาณผูโดยสารไดมากแลว การเดินทางเชื่อมตอก็ เปนอีกเรื่องที่ตองใหความสำคัญไมแพตัวสนามบิน ตอง วางแผนและทำให เ ป น ระบบเพื่ อ ให ก ารเดิ น ทางมี ค วาม สะดวกและรวดเร็วที่สุด ที่มา : www.airport-technology.com

33

Re1_BN#160_p33-42_m4.indd 33

10/26/10 9:13:02 PM


เพียวเพลส รามคำแหง

ไลฟสไตลมอลล แนวถนัดของ KTGY ถือฤกษดี วันทีส่ บิ เดือนสิบ ปสองพันสิบ เปนวันแกรนดโอเพนนิง่ “เพียวเพลส รามคำแหง” ไลฟสไตลมอลลเพือ่ ชีวติ ทันสมัยใกลบา น งานออกแบบแนวถนัดของ KTGY INTER-ASSOCIATES สำนักออกแบบที่มีผลงานสรางชื่อมากมายทั้งในและตางประเทศ

ปจจุบัน “KTGY INTER-ASSOCIATES” มีงานกวา ครึ่งอยูใน 13 ประเทศทั่วโลก ไมวาจะเปนที่อินเดีย, บังคลาเทศ, ภูฐาน, อูกานดา, สิงคโปร, มัลดีฟ, มาเลเซีย, จีน และในประเทศไทย ที่มีผลงานการออกแบบทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักๆ ทั่วประเทศ หลากหลายรูปแบบ มีทั้ง งานรีสอรท, โรงแรม, เรสซิเดนเชียล, ชอปปงรีเทล จนถึง งานวางมาสเตอรแพลนขนาดใหญ ซึ่งสวนใหญจะเปนงาน ในตางประเทศ “ฐนิตพงศ เฉลิมพันธุ” ในประธานบริษัท KTGY INTER-ASSOCIATES สถาปนิกโครงการ “เพียวเพลส รามคำแหง” เลาถึงการทำงานในโปรเจกตนี้วา กอนหนาที่ จะมาทำโปรเจกตนใี้ หกบั บริษทั เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท ซึ่งเปนเจาของโครงการเพียวเพลส เราเคยทำงานออกแบบ บานใหทางสัมมากรมากอน และเมื่อทางสัมมากรไดรวมกับ ทางเพียวเพือ่ ทีจ่ ะทำคอมมูนติ มี้ อลล ซึง่ ในขณะนัน้ เรากำลัง ทำมอลลใหกับทางคริสตัลปารค ทางสัมมากรจึงใหโอกาส KTGY เขามาทำงานดีไซน โดยโจทยที่โอนเนอรใหเรามาคอนขางยาก เนื่องจาก พฤติกรรมของคนในยานนี้ที่เปนชุมชนขนาดใหญมาก โดย เฉพาะในหมู บ า นสั ม มากรที่ ตั้ ง อยู ด า นหลั ง มอลล มี ที่ พั ก อาศัยกวา 3,500 หลัง ซึ่งมากกวาที่เราคาดคิดไว และ พฤติกรรมของคนที่นี่คือ สวนใหญจะขับรถเขาเมืองเพื่อไป ใชจายตามชอปปงมอลลขนาดใหญ หนาที่ของเราคือทำ อยางไรจึงจะดึงคนใหมาจับจายอยูที่นี่ และกระจายรายได ใหกับพื้นที่นี้ “เราใชเวลาหลายอาทิตยในการตรวจสอบขอมูลที่ทาง เพรียวสัมมนากรไดทำการศึกษามาเปนอยางดี ทำใหเรา ทำงานไดงายขึ้น เพราะถาขอมูลทำมาอยางหละหลวม ไมรู กลุมลูกคา อาจจะทำใหเราทำงานไมตรงกับตลาดได” สวนในเรื่องงานดีไซน เรามองวาพฤติกรรมของคนใน ปจจุบัน ไมชอบไปหาง ไมชอบเดินขึ้นบันได ไมชอบหาที่ จอดรถ แตคนชอบจอดรถงายๆ ในระดับพื้น และเขาไปใน รานคาไดเลย รวมถึงชอบบรรยากาศที่เปดโลง ไมชอบ ความแออัดวุน วาย ซึง่ เปนขอมูลทีเ่ ราไดมาจากประสบการณ จริงที่ไดมีโอกาสทำงานมาในหลายๆ โปรเจกต ทั้งในและ ตางประเทศ เราจึงนำเอาบรรยากาศของการชอปปงแบบอินดอรเอาทดอรเขามาใช รูปแบบของโปรเจกตจึงเปน “คอมมูนิตี้ มอลล” เพื่อใหคนในพื้นที่นี้ไดออกมาจอยกัน มาพบปะกัน

พูดคุยกันแบบคนรูจัก แลวสวนใหญก็จะเปนเพื่อนบานกัน และยังไดจับจายใชสอยกับครอบครัวแบบสบายๆ สามารถ แตงตัวงายๆ มาเดินชอปปง เพราะเปนสถานทีใ่ กลบา นจริงๆ “หลักในการดีไซนคอมมูนติ มี้ อลล จะเนนทีโ่ อเพนสเปซ ตองมีกำแพงนอย เพื่อทำใหเกิดความรูสึกสบายไมอึดอัด เพราะหากใสรา นคามากเกินไปก็จะทำใหเปนมอลลเกรดต่ำไป ซึ่งเราเปนหวงในเรื่องนี้และคอยพูดคุยกับเจาของโครงการ เพื่อที่จะรักษาจุดยืนไว” ในการดีไซนคอมมูนติ มี้ อลลแบบโอเพนสเปซ ตองออกแบบการเดินชอปปงในแตละอาคารใหมีความเชื่อมตอกัน และตองใหโฟลว เพราะโดยพฤติกรรมของนักชอปเมื่อมา แลวจะพยามยามเดินใหทวั่ แตมอลลลกั ษณะนีส้ งิ่ ทีน่ า กังวล คือเรื่องของฝน เนื่องจากเปนมอลลเปด จึงตองทำคาโนป เพื่อปองกันฝนสาดตามทางเดิน แตจริงๆ แลวเราอยาก เปดโลงใหมากกวานี้ อยากใหมีน้ำพุ มีแสงจากธรรมชาติ เขามา มีตนไมมากๆ แตก็จะติดในเรื่องพื้นที่ขาย ที่อาจจะ ทำใหบรรยากาศในบางจุดหายไปบาง โจทยหนึ่งที่สำคัญในการดีไซนคือ ตองสามารถตอบ สนองความตองการของรานคาหลัก รานคายอย ที่มีกวา 300 รานคา ทำใหการแบงฟงกชั่นตองมาทีหลัง แมวาจะ ไดวางแนวทางการดีไซนทจี่ ะตองแบงการใชงานอาคารออก เปนโซนอยางชัดเจน อาทิ โซนตลาด, โซนเอ็ดดูเคชั่น, โซน ไซเบอร, โซนแบงคกิ้ง โซนแบรนดเนมเรสตัวรองค ซึ่งอาจ จะมีหลุดบางแตโดยรวมก็ถอื วายังอยูใ นคอนเซปต และออกมาในระดับที่นาพอใจ ในสวนของอาคารของโปรเจกตนี้ จะมี 4 อาคารหลัก อาคารแรกจะเปนทางดานฟูด เปนพวกแบรนดเรสตัวรองค ถัดมาเปนอาคารกลุมแบงกกิ้ง สวนอาคารที่สามเปนโซน ตลาด มีวลิ ลาซูเปอรมารเก็ตเปนตัวหลัก สวนอาคาร สุดทาย เปนอาคารจอดรถ รวมแลวโปรเจกตนมี้ พี นื้ ทีท่ งั้ หมด 30,000 ตารางเมตร เปนพื้นที่ขายประมาณ 60% สำหรับสไตลการตกแตง จะเปนแบบโมเดิรนคอนเทมโพราลี่ ซึ่งตรงกับบานสไตลใหมของสัมมากรที่จะเปนสไตล นีด้ ว ย ก็อาศัยจุดนีม้ าเปนตัวเชือ่ มโยงกันกับสไตลของมอลล นอกจากนี้ยังไดพยายามที่จะหาคาแรกเตอรใหกับที่นี่ จึงได ออกแบบอาคารใหมีโดมที่ดานหนาอาคารสัญลักษณ และ เชื่อมโยงกับโดมที่อยูดานถนนที่แมจะไมดูใหญมาก แตวา เปนอันหนึง่ อันเดียวกัน มีความตอเนือ่ งของดีไซนทตี่ อ งลาก จากดานหนามาดานหลัง ซึ่งที่นี่สามารถทำออกมาไดในงบ

ประมาณที่กำหนด และเวลาที่จำกัด ในดานรูปทรงจะคอนขางอิสระ มีความนาสนใจ เพราะ โดยปกติการออกแบบรีเทลชอปปง จะพยายามไมใหเดิน เปนเสนตรง ที่นี่ก็เหมือนกัน จะมีทางเดินเบี่ยงไปมา มี บันไดวนเพื่อใหลูกคาเดินไดทั่วถึงและมีความตอเนื่อง ใน แงนี้ชอปปงมอลลขนาดใหญจะบริหารทางเดินไดงายกวา พื้นที่จะไมซับซอน ไมตองอาศัยปายบอกก็สามารถเดินได แตคอมมูนิมอลลจะมีขอจำกัดแตก็ไมใชปญหาใหญ เพราะ ลูกคาสวนใหญจะเปนลูกคาประจำมีความคุนเคยกับสถานที่ จะรูห มดวารานอะไรอยูท ไี่ หน แตในระยะแรกๆ ก็ตอ งอาศัย การทำปายบอกทางใหลูกคาไดคุนเคยกอน สวนดานวัสดุก็จะเลือกใชชวัสดุงายๆ เนื่องดวยตอง คุมงบประมาณใหได พื้นทั้งหมดจึงเลือกเปนอีพอกซี่ สวน วัสดุอื่นๆ ก็มีกระจกในสวนของโดม ซึ่งเดิมที่เราออกแบบ ใหเปนกระจกเคลือบทองแดง แตดว ยงบประมาณทำใหตอ ง เปลี่ยนเปนกระจกธรรมดา และติดสติกเกอรแทน ซึ่งก็ได ความรูสึกที่ใกลเคียงกัน “ในภาพรวมสำหรับโครงการนี้ ทุกฝายแฮปป ทุกอยาง ออกมาอยางที่ตองการ ทั้งดานการขาย การออกแบบ รวม ไปถึงผูเชา จริงๆ เราอยากทำใหดีกวานี้ แตดวยขอจำกัด ตางๆ ทั้งดานเวลา งบประมาณ พื้นที่ กฎหมายที่ควบคุม อยู แตก็ทำออกมาอยางเต็มที่ภายใตขอจำกัดที่มีอยู กับ เวลาเพียง 1 ป 4 เดือน ตั้งแตออกแบบจนถึงกอสราง

34

BN#160_p33-42_m4.indd 34

10/23/10 1:33:02 AM


เสร็จ ซึ่งขณะนี้งานกอสรางไดเสร็จสมบูรณแลว เหลือเพียงพื้นที่รานคาบางสวนที่อยู ระหวางการตกแตง” “ฐนิตพงศ” ทิ้งทายวา ปจจุบันคอมมูนิตี้มอลล เริ่มไดความนิยมมากขึ้น มีการขยาย ตัวมากขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญๆ เพราะสามารถตอบสนองไลฟสไตลไดดีกวา มอลลขนาดใหญ ซึ่งเปนแบบเดียวกับในตางประเทศ ที่เกิดงาย เกิดเร็ว และเวิรค มาก สวน พฤติกรรมของผูบ ริโภคจะแตกตางกันพอสมควร เนื่องจากฝรั่งไมกลัวฟาฝน การดีไซนจึง ทำไดเต็มที่ ไมมีขอจำกัดมากนัก สามารถทำพื้นที่เปดโลงไดมากและงายกวา และในอนาคตอันใกลนี้ เราคงจะไดเห็นคอมมูนิตี้มอลล อีกโครงการของสัมมากรและ เพียว ในโครงการ “ศูนยการคาเพียวเพลส ราชพฤกษ” ซึ่ง KTGY ไดทำหนาที่ออกแบบ โดยนำคอนเซปตของชอปปง มอลลในสวนแบบชัน้ เดียวมาใช เนือ่ งจากโครงการนีม้ พี นื้ ทีม่ าก และรายลอมดวยสวน ซึ่งคงตองติดตามดูผลงาน การดีไซนบรรยากาศการชอปปงในสวน จะออกมาเปนอยางไร

Products In Project บันไดเลื่อน SIGMA

บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ผูจำหนาย ติดตั้ง และใหบริการทางเลื่อนและบันไดเลื่อน ยี่หอ “ซิกมา” (SIGMA) ได รั บ การเลื อ กให ติ ด ตั้ ง บั น ไดเลื่ อ นให กั บ โครงการเพี ย วเพลส รามคำแหง เนื่องจากมีความเหมาะสมและสะดวก สบาย เหมาะกับสภาวะแวดลอมแบบเอาทดอร รวม ถึงมีเทคโนโลยีและการออกแบบที่ทันสมัย เพียบ พร อ มด ว ยความปลอดภั ย และคุ ณ ภาพที่ เ ป น ที่ ยอมรับทั่วโลก

เครื่องปรับอากาศ TRANE

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ

ที่ตั้งโครงการ ลักษณะโครงการ ขนาดที่ดิน พื้นที่โครงการ พื้นที่จอดรถ มูลคาการลงทุน ผูออกแบบ

เพียวเพลส รามคำแหง บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จำกัด รามคำแหง 110 คอมมูนิตี้ มอลล 6 ไร 30,000 ตารางเมตร 600 คัน 350 ลานบาท KTGY INTER-ASSOCIATES

บริษัท เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิต จัด จำหนาย และใหบริการเครื่องปรับอากาศเทรนใน ประเทศไทย เปนเครื่องปรับอากาศอีกยี่หอหนึ่งที่ ถูกเลือกใชในโครงการเพียวเพลส รามคำแหง เนื่ อ งจากเป น เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ก ารพั ฒ นา อยางรวดเร็วจนกลายเปนผูนำในดานการผลิตและจัดจำหนาย เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ขนาดตั้งแต 6-20 ตัน

สุขภัณฑ COTTO

บริษัท สยามซานิทารีแวร อินดัสทรี จำกัด ผูผลิตและ จำหนายสุขภัณฑ COTTO ที่ไดเลือกใหเปนสุขภัณฑในหองน้ำ ของโครงการเพียวเพลส รามคำแหง ไมวาจะเปนอางลางหนา โถปสสาวะชาย และโถชักโครก เนื่องจากคุณสมบัติเดนของ สุขภัณฑ COTTO ที่ไดรับการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการผลิต โดยเฉพาะการทดสอบระบบชำระลาง เพื่อใหไดสินคามาตรฐาน ทุกชิ้น

35

BN#160_p33-42_m4.indd 35

10/23/10 1:33:07 AM


ผอ.ศูนยขอมูลฟนธงคาเงินบาทแกยาก ชี้ไมกระทบตลาดอสังหาฯ ภายในประเทศ

มองถึงแนวโนมในเรือ่ งของอัตราดอกเบีย้ ซึง่ ผูป ระกอบการ กำลังเปนหวง อาจจะสูงกวาขณะนี้ เพราะดอกเบีย้ มีแนวโนม ขาขึ้น ซึ่งจะเปนสวนสำคัญ

คาเงินบาทแข็งกำลังเปนประเด็นรอน ทีห่ ลายภาคธุรกิจกำลังถกเถียงถึงขอดีขอ เสีย และเสนอ แนะแนวทางแกไขกับรัฐบาล ซึง่ ตางก็พยามผลักดันใหรฐั บาลทำตามแนวความคิดทีฝ่ า ยตนเสนอ แนะ ในสวนของภาคอสังหาริมทรัพยจะไดรบั ผลกระทบอยางไร คุณสัมมา คีตะสิน ผูอ ำนวยการ ศูนยขอ มูลอสังหาริมทรัพย จะมาแจกแจงใหไดทราบกัน คาเงินบาทแข็งมีทั้งขอดีและขอเสีย มาดูในสวนของ ขอดีกันกอน ขอดีก็คือสินคานำเขาราคาถูกลง เมื่อสินคา ราคาถูกลงก็ทำใหเงินเฟอไมขนึ้ ซึง่ ถาเทียบระหวางป 25512552 ยิง่ กวานีอ้ กี เพราะเงินสกุลตางชาติหายไปถึง 30-40% ทำใหชาวตางชาติไมมาซือ้ อสังหาฯ ชวงนีถ้ อื วาไมใชชว งวิกฤต มันเปนเรื่องของคาเงิน เมื่อสินคานำเขาถูกลง ก็ควรจะเปนจังหวะที่ดีสำหรับ การนำเขาสินคาประเภทเครือ่ งจักร หรือสินคาทุนทีใ่ ชในการ ผลิตระยะยาว เชน โครงการเมกะโปรเจ็กต รัฐควรเรงมือ ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะอุปกรณเครือ่ งมือเครือ่ งใชตา งๆ ที่ตองนำเขา รวมไปถึงขบวนรถที่ตองใชในแมสทรานซิส ซึ่งของพวกนี้ตองใชเงินจำนวนมาก ทำใหชวยไดระดับหนึ่ง นับเปนการปองกันปญหาไมใหหนักขึ้น สวนขอเสีย โดยเฉพาะในสวนของอสังหาริมทรัพยที่ จับกลุมลูกคาชาวตางชาติ คงจะเดี้ยงตอไป เพราะเมื่อตนป ที่ผานมา คาเงินบาทแข็งขึ้น 11% ในขณะที่คาเงินดอลลาร ออนลง ทำใหคาเงินดอลลารหายวูบไป 11% เชนกัน ตางชาติที่จะมาซื้ออสังหาฯ ในเมืองไทย ก็ตองใชเงินมากขึ้น ดังนั้นอสังหาที่ขายชาวตางชาติก็จะเจอกับปจจัยลบ โดย เฉพาะอยางยิง่ อเมริกาก็จะเจอปญหานี้ ถาเปนยุโรปยังไมคอ ย เทาไหร แตถา เปนเอเชียดวยกันไมมปี ญ  หาเพราะคาเงินแข็ง เหมือนกับเรา ทั้งคาเงินหยวน คาเงินริงกิต คาเงินรูป ในสวนของตลาดในประเทศ ไมมีผลกระทบอะไรทั้งสิ้น เพราะวัสดุกอสรางสวนใหญที่นำเขาก็มาจากประเทศจีน เชน เหล็ก ทองแดง ยกเวนสุขภัณฑหรูๆ ที่นำเขาจากยุโรป ในสวนของการสงออกไดรับผลกระทบ เพราะทำให ราคาสินคาของไทยแพงขึน้ ทางแกกค็ อื การหาตลาดเพิม่ ขึน้

การเปดอาฟตา เปดฟรีเทรด ก็อาจจะชวยชดเชยกันไดบาง บางสวน แตก็คงไมไดหมด ปญหาเงินแกยาก เรื่องปญหาของคาเงิน เปนเรื่องที่แกยาก เพราะโลก เปดเสรีมากขึน้ ไมเหมือนในอดีต ดังนัน้ ถาจะแกปญ  หาก็ตอ ง แขงกับธนาคารกลางของประเทศอื่นๆ ซึ่งเขาก็เจอปญหา เหมือนกับเรา เพราะตางคนตางก็ไมตองการใหเงินของตัว เองแข็งเกินไป ธนาคารกลางของแตละประเทศในเอเชียก็ พยายามแกปญหา ดังนั้นเวลามอง ตองมองในเชิงเปรียบ เทียบวาเงินมันไหลเขามาในเอเชียทั้งหมดเยอะแยะ เวลาที่ตางชาติที่เขานำเงินเขามา เขาไมไดดูเรื่อง ดอกเบีย้ เพียงอยางเดียว เขาดูอยางอืน่ ดวย ทัง้ สถานการณ ดานการเมือง ความมั่นคง การเติบโตทางเศรษฐกิจ ถา ตอนนี้ยังมีเรื่องของการรบราฆาฟนกันอยู เขาก็คงไมเขา มาหรอก แตตอนนี้สถานการณดีขึ้น นอกจากนี้ ปญหาเรื่องการเงินไมใชปญหาของ 2 ประเทศ แตเปนปญหาของหลายๆ ประเทศ ดังนั้นตองมอง แบบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ดวย เชน อินโดนีเซีย ดอกเบี้ยแพงกวาของไทยเสียอีก ทำไมนักลงทุนไมเขาไป แตกลับเขามาเมืองไทยมากกวา นั่นเปนพราะเขามั่นใจใน ความเชือ่ มัน่ ของประเทศไทยมากกวาของอินโดนีเซีย ดังนัน้ ตองพยายามออกหลายๆ มาตรการ เชน ดอกเบี้ยอยาง เดียวก็ไมเวิรค อยางที่บอกวาเขาไมไดดูเรื่องดอกเบี้ยอยาง เดียว มันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นเรื่องอื่นๆ ดวย ซึ่งเทาที่ได อานมาตรการของภาครัฐ เขาก็พยายามสนับสนุนภาคเอกชน ซึ่งหลายๆ เรื่องก็เปนสิ่งที่ถูกตอง อยางไรก็ตามถาจะให

คอนโดเปดใหมทำลายสถิติ การเปดตัวโครงการคอนโดมิเนียมใหมในชวง 10 เดือน ของปนี้ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการเปดตัวโครงการใหมไปแลว 59,000 ยูนิต จากทั้งปที่มีการประเมินวา จะมีการเปดตัวใหมทั้งหมด 74,000 ยูนิต ในขณะที่ปที่แลว ทั้งปมีประมาณ 40,000 ยูนิต สวนปหนายังเปนเรื่องที่ ประเมินยาก ขณะนี้มีผูประกอบการหนาใหมเขามามากขึ้นเรื่อยๆ ทำใหมีการเปดตัวโครงการใหมคอนขางมาก แตก็ยังไมมี ปรากฏการของฟองสบู เนื่องจากยังขาดปจจัยในเรื่องของ ราคา เพราะถาจะเกิดฟองสบู ราคาบานจะตองขึน้ มาก และ ขึ้นอยางตอเนื่องทุกไตรมาส แตขณะนี้ราคาไมไดขึ้นมาก อยางไรก็ตามก็ยังมีความกังวล เพราะรายเกาก็มีการเปด โครงการใหมกนั มากอยูแ ลว แลวยังมีหนาใหมเขามาเพิม่ อีก ซึง่ การทีม่ ผี ปู ระกอบการหนาใหมเขามาในตลาดนีม้ าก เปน ไปในลักษณะของการตามๆ กันมา เพราะเห็นวารายใหญ กำไรดี การเขามาของหนาใหม ถาเขามาทำโครงการที่จับ ตลาดลางก็จะเปนการดี เพราะจะเอือ้ ประโยชนกบั ผูม รี ายได นอยใหมีโอกาสซื้อบานได แตคงตองทำนอกเขตกรุงเทพฯ เนือ่ งจากมีราคาทีด่ นิ เปนตัวกำหนด ตลาดลางไมนา เปนหวง ที่เปดกันอยูมากๆ สวนใหญเปนคอนโดฯ ที่จับกลุมราคา ระดับกลางถึงลาง ราคาอยูที่ประมาณ 4 ลานบาท หรือ ประมาณ 80,000 บาทตอตารางเมตร ในขณะที่คอนโดฯ ระดับลางราคาไมเกิน 1.5-2 ลานบาท หรือประมาณ 50,000 บาทตอตารางเมตร สวนจะเปดไดมากนอยแคไหน ก็ตองดูเสนทาง ถาเปนเสนทางรถไฟฟาใหมๆ ก็ไมคอยนา หวง เพราะอนาคตตลาดจะดูดซับได แตถา นอกเสนทางเหลานี้ ถาเปนคอนโดจะสูแนวราบไมได ตลาดบนเปนเรื่องที่เลนยากแมกำไรสูง เพราะตลาด ไมใหญ จำนวนคนซือ้ มีจำกัด แตกม็ ขี อ ดีทวี่ า ถาเปนคนรวย จริงเขาก็จะซื้อเงินสด แตถาจะหวังตลาดตางชาติ ก็อยางที่ บอกวาไมดี เพราะคาเงินไทยยังแข็ง แมความเชือ่ มัน่ จะดีขนึ้ แตอกี 1-2 เดือนยังไมรวู า ความเชือ่ มัน่ จะเปนอยางไร เพราะ ไมรูวาจะมีการยุบพรรคการเมืองหรือไม หรือมีการเลือกตั้ง ใหมหรือไม แตปหนาตองมีการเลือกตั้งแนนอน ไมตนปก็ กลางป หรือไมกป็ ลายป เพราะรัฐบาลจะหมดเทอมในปหนา 10 ทำเลยอดฮิต โครงการเปดใหมที่เปนคอนโดมิเนียมที่คาดวาจะเปด ตัวทั้งหมดในปนี้ 7.9 หมื่นยูนิตนั้น เปนตัวเลขที่ผูประกอบ การประกอบประกาศตั้งแตเดือนมกราคม-กุมภาพันธ และ ทางศูนยขอมูลฯ ก็มีการติดตามขอมูลมาทุกเดือนวามีการ เปดจริงตามที่มีการประกาศเอาไวหรือไม ซึ่งเมื่อรวมโครงการประเภทแนวราบประมาณอีกกวา 4 หมื่นยูนิต รวมกัน แลวจะมีโครงการที่เปดใหมทั้งหมด ทั้งคอนโดมิเนียม บานเดี่ยว และทาวนเฮาสกวาแสนยูนิต ในเรื่องของตัวเลขนั้นตองระวังดวย ถาเทียบตัวเลข ของศูนยมูลกับตัวเลขของหนวยงานอื่นๆ เนื่องจากการเก็บ ตัวเลขของหนวยงานอื่นๆ เขาจะเก็บเฉพาะรายใหญๆ ใน

36

BN#160_p33-42_m4.indd 36

10/23/10 1:33:16 AM


ขณะทีข่ องทางศูนยขอ มูลจะเก็บอยางละเอียด เรียกวารายเล็ก รายนอย รายยอย โนเนม เราจะเก็บหมด เรียกวาเมื่อเอยชือ่ ขึน้ มาแลวไมมใี ครรูจ กั เลย ซึง่ พวกรายยอยสวนใหญจะแขง กันในเรือ่ งของราคา เพราะเขาแขงเรื่องอื่นไมได ซึ่งในการเลือกซื้อของผูบริโภค ก็ควรจะ เลือกซื้อจากผูประกอบการที่มีประสบการณในการทำคอนโดฯ มาบาง ซึ่งเรื่องนี้สามารถที่ จะตรวจสอบจากสำนักงานคุม ครองผูบ ริโภคไดวา มีรายไหนถูกรองเรียนบางหรือไม ซึง่ เปน เรือ่ งธรรมดาททีห่ ลีกเลีย่ งไมได เมื่อมีผูประกอบการมากๆ ก็ตองมีบางรายที่เปนพวกขาว นอกนาที่ทำอะไรไมถูกตอง เชน บานจัดสรรบางโครงการก็ไมไดทำการขออนุญาตจัดสรร ที่ดิน เพราะตามกฎหมายกำหนดเอาไววา ถาไมเกิน 9 แปลงก็ไมเขาขายตองขออนุญาต ดังนั้นก็ไมควรเรียกวาบานจัดสรร เพราะเขาไมไดทำตามกฎหมาย ซึ่งตัวเลขแบบนี้หนวย งานอื่นๆ เขาไมเก็บ แตศูนยขอมูลฯ เก็บหมด ในกรุงเทพฯ ไมคอยมี มักจะมีอยูในเขตปริ มณฑล โดยเฉพาะในตางจังหวัดมีจำนวนมาก ซึ่งการเก็บขอมูลก็ทำยากมาก เทาที่ดูตัวเลข 10 เดือนแรก พบวาพื้นในเขตชั้นใน 10 อันดับแรกที่ที่มีการเปดตัว โครงการมากเปนอันดับ 1 คือ จตุจักรมีประมาณ 6,000 ยูนิต คลองเตย 4,000 ยูนิต บางกะป 4,000 ยูนิต อำเภอเมืองนนท 3,500 ยูนิต บางนา 2,900 ยูนิต พญาไท 2,700 ยูนิต หวยขวาง 2,600 ยูนิต พัฒนาการ-ลาดกระบัง 2,500 ยูนิต รวม 10 เขตประมาณ 33,500 ยูนิต ซึ่งตัวเลขการเปดตัวโครงการดังกลาว จะเห็นไดวาอยูในเขตกรุงเทพฯ ถึง 9 เขต เปนเขตนอกกรุงเทพฯ คือเมืองนนทเพียงเขตเดียว และเมือ่ หารตัวเลขออกมาคิดเปน 60% ในขณะที่เหลือเปนเขตอื่นๆ ซึ่งกรุงเทพฯ มี 20 เขต ปริมณฑลอีก 20 อำเภอ สรางเสร็จจดทะเบียนใหม ทีอ่ ยูอ าศัยทีส่ รางเสร็จและจดทะเบียนใหมทวั่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล นับตัง้ แตเดือน มกราคม-สิงหาคม 2553 พบวามีจำนวนประมาณ 59,500 ยูนิต เพิ่มขึ้น 1% จากชวง เดียวกันของปกอ นซึง่ มีประมาณ 58,900 ยูนติ แบงออกเปนทีอ่ ยูอ าศัยสรางเสร็จจดทะเบียน ในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 32,200 ยูนิต เพิ่มขึ้น 6% จากชวงเดียวกันของปกอนและใน เขตปริมณฑล มีจำนวนประมาณ 27,300 ยูนิต ลดลง 4% จากชวงเดียวกันของปกอน ในจำนวนที่อยูอาศัยที่สรางเสร็จจดทะเบียนทั้งหมดนั้น แบงเปนอาคารชุดจำนวน ประมาณ 28,500 ยูนิต ลดลง 9% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งในจำนวนนี้เปนอาคาร ชุดเอื้ออาทร 8,900 ยูนิต บานเดี่ยวประมาณ 20,000 ยูนิต เพิ่มขึ้น 3% จากชวงเดียวกัน ของปกอน ทาวนเฮาส 9,050 ยูนิต เพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 72% จากชวงเดียวกันของปกอน บานแฝดมีจำนวน 700 ยูนิต ลดลง 11% สำหรับ 5 เขตทีม่ หี อ งชุดคอนโดมิเนียมสรางเสร็จจดทะเบียนมากทีส่ ดุ ในชวง 8 เดือน แรกของป 2553 คือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ เขตพระโขนง อำเภอเมืองสมุทรปราการ เขตหวยขวาง และเขตบางเทียนตามลำดับ โดยโครงการอาคารชุดในเขตบางขุนเทียน มีพียงโครงการเดียว ซึ่งเปนโครงการขนาดใหญจากผูประกอบการในตลาดหลักทรัพย จากหองชุดคอนโดฯ ที่สรางเสร็จจดทะเบียนใหมทั้งหมด แบงเปนหนวยที่สรางจากผู ประกอบการในตลาดหลักทรัพยประมาณ 24% เปนหนวยจากผูประกอบการนอกตลาด หลักทรัพยประมาณ 45% ที่เหลือเปนหนวยจากการเคหะแหงชาติ หรือโครงการเอื้ออาทร ประมาณ 31% เมื่อพิจารณาเฉพาะเดือนสิงหาคมพบวา มีที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑลประมาณ 5,400 หนวย เพิ่มขึ้น 5% จากเดือนกรกฎาคม แตลดลง 44% จากเดือนสิงหาคม 2552 แบงเปนอยูในเขตกรุงเทพฯ ประมาณ 3,800 เพิ่มขึ้น 130% จากเดือนกรกฎาคม แตลดลง 4% จากเดือนสิงหาคม 2552 และในเขตปริมณฑล มีจำนวนประมาณ 1,600 ยูนิต ลดลง 53% จากเดือนกรกฎาคม และลดลง 71% จาก เดือนสิงหาคม 2552 ดัชนีราคาคากอสรางบาน ดัชนีราคาคากอสรางบานมาตรฐานสำหรับไตรมาส 3 ของป 2553 มีคาเทากับ 128.8 ปรับตัวขึ้น 0.9 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ป 2553 และปรับตัวขึ้น 2.8 จุด เมื่อ เทียบกับคาดัชนี 126.0 ในชวงไตรมาส 3 ของป 2552 ถึงแมดัชนีราคาคากอสรางลดลง แตดัชนีราคคากอสรางบานมาตรฐานกลับมีการ ปรับตัวขึ้นเล็กนอย เนื่องจากไมมีการปรับราคาขึ้น โดยวัสดุหมวดไมและผลิตภัณฑไมมี สัดสวนเพียงประมาณ 5.5% ในการคำนวณดัชนีราคาวัสดุกอ สราง แตมสี ดั สวนถึงประมาณ 15% ในการคำนวณดัชนีราคาคากอสรางบนมาตรฐาน อยางไรก็ตาม คาแรงไมมีการปรับ ตัวจากไตรมาสกอน ทำใหดชั นีราคาคากอสรางบนมาตรฐนมีการเปลีย่ นแปลงเพียงเล็กนอย เทานั้น อนึ่งหากในอนาคต คาแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นจากอัตรา 206 บาทในปจจุบัน เปน 250 บาท ตามทีเ่ ปนขาว ดัชนีราคาคากอสรางมาตรฐานอาจปรับตัวเพิม่ ขึน้ มากเชนกัน เนือ่ งจาก คาแรงคิดเปนสัดสวนถึงประมาณรอยละ 30 ในการคำนวณดัชนีราคาคากอสรางบาน มาตรฐาน

37

BN#160_p33-42_m4.indd 37

10/23/10 1:33:16 AM


จัดเวิรคช็อป องคกรสรางสรรคเพือ่ สังคม iCARE โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จำกัด รวมกับ มูลนิธิอโชกา ประเทศไทย สถาบัน Change Fusion, TCDC และนิตยสาร BE จัดกิจกรรมเวิรคช็อป “คุยพืน้ ๆ” เพือ่ เตรียมความพรอม ใหกับ 9 ทีมที่ผานเขารอบสุดทาย ของโครงการประกวดแผนธุรกิจเพื่อ สังคม “iCARE Award 2010 ฉลาด แกมดี! Creative Social Business Contest” ณ หอประชุมพุทธคยา ชั้น 22 อาคารอัมรินทรพลาซา

เปดตัวโครงการ เจตรศิริ บุญดีเจริญ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผูจัดการ บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จำกัด (มหาชน) หรือ G Land พรอมดวย รมณี บุญดีเจริญ รองกรรมการผูจัดการ ตรวจความคืบหนาโครงการแกรนด สแควร พระราม 9 โดยพรอมจะ เป ด ตั ว อย า งเป น ทางการภายใน ปลายปนี้

สัมภาษณสด เดวิด นารโดน กรรมการผูจ ดั การ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ใหสัมภาษณสดในรายการ Squawk Box ทางสถานี โทรทัศนซี เอ็นบีซี ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงาน พิเศษเรือ่ ง “การลงทุนในประเทศไทย” นอกจากนี้ยังไดแลกเปลี่ยนทรรศนะ เกี่ยวกับความคืบหนาดานตางๆ ใน บริเวณมาบตาพุด กับ มารติน ชุง พิธีกรรายการ Squawk Box Asia ประจำสถานี โทรทัศนซีเอ็นบีซี

จัด OPEN HOUSE ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ หัวหนา ภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปดงาน “OPEN HOUSE ครั้งที่ 4” จัดขึ้นเพื่อแนะนำหลักสูตรเคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต ได รับเกียรติจาก ดร.ธีระชน มโนมัย พิบูลย รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนองคปาฐกบรรยายใน เรื่อง “ระบบ MASS TRANSIT กับที่อยูอาศัย และอสังหาริมทรัพย ณ หองประชุม 329

ขยายสาขา อนันต อัศวโภคิน ประธานกรรมการ พรอมดวย มานิต อุดมคุณธรรม ประธานกรรมการบริหาร และคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผูจ ดั การ บริษทั โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) รวมเปนประธานเปด “โฮมโปร” สุขาภิบาล 3 ศูนยรวมวัสดุ และอุปกรณตกแตงบานครบวงจร อยางเปนทางการ เพื่อรองรับลูกคา ยานกรุงเทพฝงตะวันออก ณ สาขา โฮมโปร สุขาภิบาล 3 เมื่อเร็วๆ นี้

คืนกำไรสังคม สิทธิพร สุวรรณสุต ประธาน กรรมการบริหารบริษัท ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จำกัด พรอมดวยทีม คณะผูบริหารระดับสูง จัดโครงการ “คืนกำไรสูสังคม ครั้งที่ 7” รวมกับ กลุ ม พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ออกค า ย อาสาพั ฒ นาชุ ม ชนและโรงเรี ย น บานเขาโปง ปรับปรุงพื้นที่อาคาร พร อ มมอบสิ่ ง ของบริ จ าคอุ ป กรณ เพื่อการศึกษา โดยงานดังกลาวจัด ขึน้ ณ โรงเรียนบานเขาโปง ต.เขาโปง อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ

“บิลเดอร นิวส” หนังสือพิมพรายปกษ เพื่อวงการกอสราง ฉบับปกษแรก เดือนพฤศจิกายน 2553 ผูวาการ เคหะฯ “สุชาติ ศิริโยธิพันธุ” ใจดี เห็นใจผูที่ชาวบาน ตาดำๆ ที่เปนลูกบานของการเคหะฯ ในโครงการบานเอื้อ อาทรบานเกาะ จังหวัดนครราชสีมา และโครงการบานเอื้อ อาทรโนสมอ จังหวัดชัยภูมิ ดวยการยอมผอนผันการชำระ คาเชาซื้อออกไป 4 เดือน นับตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 ไป จนถึงเดือนมกราคม 2554 โดยแจงความประสงคขอผอน ผันชำระไดที่ สำนักงานเคหะชุมชนนครราชสีมา โทร. 044211491-2, 044-214681-2 ดานแสนสิริ เดินหนา พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยใหมตอเนื่อง รุกกรุงเทพฯ โซน เหนือ ดวยบานเดี่ยวดีไซนใหม “Sharp Modern Style” ผลงานการออกแบบของทีม Sansiri Design Solution Department ภายใตแบรนด “สราญสิริ พหลโยธิน – สายไหม” จำนวน 293 ยูนติ มูลคาโครงการ 1,370 ลานบาท มั่ น ใจศั ก ยภาพทำเลตอบโจทย ค วามต อ งการที่ อ ยู อ าศั ย ระดับราคา 3 – 10 ลานบาท กับรูปแบบบานใหเลือกถึง 6 แบบ บนพื้นที่ใชสอยตั้งแต 119 – 190 ตร.ม. เผยกระแส ตอบรับดีดวยยอดขายจากงาน Soft Sale กอนเปด ตัวอยางเปนทางการแลวกวา 30% จากจำนวนยูนิตที่เปด รายนี้ก็เดิน ขายในราคาเริ่มตนเพียง 3.69 ลบ. หนาตอเนื่องเหมือนกัน ลาสุด ธารารมณ จับมือ SCG จัด โชวนวัตกรรมบาน SCG HEIM บานเทคโนโลยีดีไซนทันสมัยสุดเจง ดวย 2 แบบบานใหเลือก ในทำเลคุณภาพที่ โครงการเนเบอรโฮม วัชรพล เดินทางสะดวกสบาย พิเศษ

สุดสำหรับลูกคาที่ซื้อและจองในชวงนี้ยังไดรับสิทธิพิเศษ จากโปรโมชั่น Last Call 2010 ดวย สนใจสอบถามราย ละเอียดไดเลยนะจะที่สำนักงานขาย ออกตัวอยาง เปนทางการแลวสำหรับศูนยการคา อินสแควร ชอปปง มอลลแหงใหม ที่ ไดทำเลทองติดสวนจตุจักร ดานตรงขาม ตลาด อตก. แถมไดมือดีอยาง “สิน พงษหาญยุทธ” แหง Plan Architect มารับหนาที่ออกแบบอาคารศูนยการคา สูง 8 ชั้น ที่มีลูกเลนที่เสนสายดานหนาอาคารเปนระเบียง เดินเลนดานนอกอาคาร แถมยังเลือกใชสแี รงๆ อยางสีแดง เขามาชวย สมกับเปนอาคารยุคใหมจริงๆ เปด ตัวอยางเปนทางการแลว สำหรับ XGMA รถตักสายเลือด จีน ที่มีบริษัท สยาม ซัน ออโตเซลส จำกัด หนึ่งในบริษัท ในเครือวงศพิทักษ เปนผูแทนจำหนายในบานเรา หลังจาก ที่กอนหนานี้ ก็ ไปควาสิทธิ์การเปนตัวแทนจำหนายคอนกรีต ปม SANY สายพันธุมังกรเชนเดียวกัน ปนี้สยามซันฯ ดูจะ เอาจริงเอาจังกับตลาดเครื่องจักรกอสรางเปนพิเศษ ก็ อยางวาสัญญาณภาคกอสรางฟนมันมาแลว ขืนชักชาก็คง ไมทันกาล ดานบริษัทแอลจี อีเลคทรอนิคส (ประเทศไทย) ลาสุด ก็ประกาศรุกตลาด HVAC อยางเปนเรือ่ งเปนราวแลว แถมยังสงเครือ่ งปรับอากาศ แอลจี Multi V III ที่ขึ้นชื่อเรื่องประหยัดพลังงาน แถมประกาศชัดๆ ดวยวาจะตองขึ้นตำแหนงท็อปทรี ให ได ในเร็ววันนี้ สงสัยคง จะเบื่อตำแหนงอันดับที่ 6 มารเก็ตลีดเดอรทั้งหลายระวัง ตัวกันไว ใหดี ระวังโคเรียฟเวอรจะลามไปถึงตลาดH VAC ไดยิน ไดฟง สารพัดคำสรรเสริญ กับไอเดียของ

กรุงเทพมหานคร ที่โยนหินถามทาง โครงการสราง Bnagkok Eye ริมฝงเจาพระยา สวนเหตุผลที่จะสรางก็ ไมมีอะไรมาก เพื่อเปนแลนดมารกของกรุงเทพเมืองฟาอมร ที่นาเที่ยว ที่สุดในโลก ที่อยูมาจนถึงทุกวันนี้แลว ยังไมมีแลนดมารก เหมือนเมืองใหญทวั่ โลก ก็ตอ งลุน กันตอไปวาคนไทยจะมีบญ ุ ไดนั่งชิงชาสวรรค ราคา 3 หมื่นลาน เหมือนชาวลอนดอน หรือไม ดานบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จำกัด จัดโครงการพิเศษ Home Solution Career Choice “เรียนฟรี มีงานทำที่มั่นคง มีรายไดระหวางเรียน” เปด โอกาสใหเยาวชนหรือนักเรียนที่สนใจเขารับทุนการศึกษา ตอในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ในสาขา วิชาการกอสราง และสาขางานเทคนิคการกอสราง(บริการ ระบบบานครบวงจร) ฟรี ! ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พรอมบรรจุเขาเปนพนักงานประจำของเครือซิเมนต ไทย (SCG) ในตำแหนงพนักงานบริการเทคนิคประจำศูนยบริการ ระบบบานครบวงจรโฮมโซลูชั่น เมื่อสำเร็จการศึกษา โดยผู ทีผ่ า นการคัดเลือกจะไดรบั ทุนการศึกษาตลอดการศึกษา พรอม เงินชวยเหลือดานตางๆ และเบี้ยเลี้ยงในชวงฝกปฏิบัติงาน ซึง่ เมือ่ สำเร็จการศึกษาแลวจะไดรบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ทัง้ นีผ้ สู มัครเขารวมโครงการตองกำลังศึกษาในระดับ ปวช.3 สาขาชางกอสราง, โยธา, สถาปตยกรรม ติดตอขอ รายละเอียด และการรับสมัครเพิม่ เติมไดที่ สำนักงานทรัพยากรบุคคล เอสซีจี ผลิตภัณฑกอ สราง โทร. 02-586-3840 หรือ www.scgbuildingmaterials/career ไดตั้งแตวันนี้24 ธันวาคม 2553

38

BN#160_p33-42_m4.indd 38

10/23/10 1:33:41 AM


โรงเรียนธุรกิจ อสังหาริมทรัพยไทย

เขารวมงาน เหรียญชัย ลิขิตพฤกษ ประธาน กรรมการบริหาร, อนุพล ลิขติ พฤกษไพศาล ประธานกรรมการบริหาร บริษทั บีเคเค แกรนด เรียล เอสเตท จำกัด เจาของโครงการ The Coast Bangkok “For Today’s Better Living สรรคสรางเพื่อชีวิต วันนี้ที่ดีกวา” เขารวมงานมหกรรม บานและคอนโด ครัง้ ที่ 23 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ใหการตอนรับ ปลิว ตรีวิศวเวทย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) พรอมคณะผูบ ริหาร ใหการ ตอนรับ ปติ สิทธิอำนวย กรรมการ และอดีตประธานกรรมการบริหารรวม ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ ใ ห เ กี ย รติ เ ข า เยี่ ย มชมกิ จ การใน ฐานะลู ก ค า รายใหญ ข องธนาคาร กรุงเทพ ณ อาคารสำนักงานใหญ บริษัท ช.การชาง จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆ นี้

มอบตรานักบิน วิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรม ทางหลวงชนบท รับมอบเครือ่ งหมาย นักบินพลเรือนกิตติมศักดิ์ จากพลอากาศตรีภักดิวรรธน วชิรพัลลภ ผู ว า การสถาบั น การบิ น พลเรื อ น และนาวาอากาศเอกจิรพล เกือ้ ดวง รองผูว าการสถาบันการบินพลเรือน ณ หองทำงานอธิบดีกรมทางหลวง ชนบท โดยเครื่องหมายดังกลาวจะ มอบใหแกผูทำประโยชน ใหสถาบัน เปนประจำทุกป

เปดตัว The Agent ชานนท เรืองกฤตยา ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จำกัด พรอมทีมงาน เปดตัว The Agent ศูนยรวมการ ซื้อขายอสังหาริมทรัพยรูปแบบใหม ติดรถไฟฟา อีกหนึง่ ธุรกิจของอนันดาฯ ตอบสนองทัง้ การอยูอ าศัย (Location) และการลงทุน (Liquidity) ทุกความ ตองการ ที่มีแนวโนมการขยายตัว อยางสูงในอนาคตตามทิศทางของ เติบโตตลาดอสังหาฯ ติดรถไฟฟา

เปดตัวคอนโด ปรีชา ภูขำ ประธานกรรมการ (กลาง) และ วิษณุ เทพเจริญ ประธานเจา หนาทีบ่ ริหาร (ที่ 2 จากซาย) บริษทั อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) พรอมคณะผูบริหาร แถลงขาวเปด ตัวโครงการลาสุด “อัพ เอกมัย คอนโดมิเนียม” พรอมศูนยรวมสันทนาการครบครัน ภายใตดไี ซนสไตล ‘อารต คอนโดมิเนียม’ ผสมผสาน สีสัน และอิสระในการดำเนินชีวิต เพื่อสนองตอบวิถีชีวิตสมัยใหม

สัมผัสมุมมอง วิทการ จันทวิมล (ซาย) ผูชวย กรรมการผูอำนวยการ พรอมดวย ภูมิพัฒน สินาเจริญ (ขวา) ผูชวย กรรมการผูอำนวยการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) รวมสัมผัส กับมุมมองที่เหนือกวาจาก Sky Kitchen ที่จำลองขึ้นในระดับความ สูงกวา 10 เมตร ในงานเปดตัว Sky Kitchen ครัวติดอากาศ ถือ เปนฟงกชั่นดีไซนที่ ไดรับการตอบ รับจากลูกคาอยางดีเยี่ยม

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย จัดการสัมมนา “การ ขาย-การตลาดอสังหาริมทรัพยสำหรับผูบริหาร” วันที่ 1619 พฤศจิกายน เวลา 08-30-17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจ อสังหาริมทรัพย หัวขอการสัมมนา - ภาวะตลาดกับการขายอสังหาริมทรัพย - สัญญาจะซื้อจะขายและการคุมครองผูบริโภค - เทคนิครวมสมัยในการออกแบบและกอสราง - การเงินสำหรับนักขายอสังหาริมทรัพย - การบริหารงานขายอยางมีประสิทธิภาพ - การสรางแบรนดเพื่อการขาย - การใชสื่อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย - นิติกรรมและสินเชื่อดานอสังหาริมทรัพยที่นักขาย ควรรู - การวิ เ คราะห ท ำเลทองสำหรั บ ผู บ ริ ห ารการขาย อสังหาริมทรัพย - การบริหารทีมขาย คาลงทะเบียน - คนละ 13,000 บาท ติดตอที่ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย 10 ถ.นนทรี 5 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2295-2294 โทรสาร. 0-2295-2213

BN#160_p33-42_m4.indd 39

สมาคมวิศวกรรมสถาน แหงประเทศไทยฯ การเคลื่ อ นย า ยวั ส ดุ ห รื อ อุ ป กรณ ห นั ก ไม ว า จะเป น ภายในโรงงาน ในโครงการกอสรางจากเทรลเลอรลงบนพืน้ หรือฐานที่ตั้งตางๆ เหลานี้ แนวคิดทั่วไปคือการใชเครื่องจักรทุนแรงประเภทตางๆ เชน เครน เทรลเลอร หรือรถ โฟรคลีฟ เขาดำเนินการแตในบางกรณีที่เครื่องจักรทุนแรง เหลานี้ ไมสามารถดำเนินการได สืบเนื่องจากขอจำกัดดาน สถานที่ สิ่งกีดขวางตางๆ หรือพื้นที่ทางานไมอำนวย ดังนัน้ หลักการเคลือ่ นยายวัสดุดงั้ เดิมโดยการใชแมแรง และการใช Roller จึงเขามามีบทบาทแทนหลักการดังกลาว ไดนำมาใช ในกระบวนการเคลื่อนยายวัสดุหรืออุปกรณหนัก สิ่งที่ตองเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติการตองอาศัยหลักการ ทางดานวิศวกรรม จากเหตุผลดังกลาว วสท. จึงไดจัดการ ฝกอบรม-เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเคลื่อนยายวัสดุ/ อุปกรณหนักในเชิงวิศวกรรม” วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุม อาคาร วสท. วัตถุประสงคของการฝกอบรม 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีการนำไปปฏิบัติอยาง ปลอดภัยและมีหลักการภายในหนวยงานตนเอง 2. เพื่อใหผูที่เขารับการอบรมเขาใจถึงกระบวนการ เคลื่อนยายวัสดุในเชิงวิศวกรรม

3. เพื่อใหเห็นความสำคัญของการเตรียมการทำงาน ในเชิงวิศวกรรม 4. เพื่อใหผูเขารับการอบรมตระหนักถึงอันตรายที่อาจ เกิดขึ้นซึ่งอาจสงผลตอชีวิตและทรัพยสิน 5. เพือ่ ใหเห็นความสำคัญในการเตรียมงานในงานขนสง อุปกรณหนักที่เนนในเรื่อง Fail Safe 6. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณความรู ในการ ทำงานในรูปแบบ LO/KM คุณสมบัติของผูเขาสัมมนา หนวยงานราชการ/รัฐวิสากิจ/สถาบันศึกษา/หนวย งานที่เกี่ยวของในดานขนสงหรือหนวยงานที่มีลักษณะงาน ในประเภทดังกลาว หัวหนางาน วิศวกร ผูควบคุมเครื่องจักร และผูสนใจ ทั่วไป คาลงทะเบียน - สมาชิก วสท. นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 4,000 บาท - บุคคลทั่วไป, ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4,500 บาท ติดตอที่ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ 487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2319-2410~3 โทรสาร 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th

39

10/23/10 1:33:44 AM


40

BN#160_p33-42_m4.indd 40

10/23/10 1:33:47 AM


บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เปดรับสมัครเจาหนาที่เพิ่ม 2 ตำแหนง SENIOR DRAFTSMAN • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรมศาสตร • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป ดานการ เขียนแบบอสังหาริมทรัพย (บาน, คอนโด) • สามารถใช โปรแกรม Auto CAD ไดดี Site Engineer • วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา โยธา • มี ป ระสบการณ ด า นการควบคุ ม งาน และวางแผนกอสรางดานอสังหาริมทรัพย จะพิจารณาเปนพิเศษ • มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ติดตอที่ ฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารชินวัตร ทาวเวอร 3 ชั้น 20 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2949-2104

รับสมัคร วิศวกรบริการ • สัญชาติไทย อายุไมเกิน 28 ป • วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาโยธา, อุตสาหกรรมศาสตร และคุรศุ าสตร สาขาโยธา(คอบ.) • มีประสบการณอยางนอย 0-5 ป ใน งานควบคุมงานกอสรางบาน อาคาร หรือ งานบริการลูกคา

• มี ค วามสามารถการใช ค อมพิ ว เตอร โปรแกรมสำนักงานเปนอยางดี • มีประสบการณงานบริการลูกคา หรือ งานบริการหลังการขายจะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ Land & Houses Public Co, Ltd. โทร 0-2343-8900, 0-2230-8357-9 รับสมัคร Interior • เพศชาย อายุ 23 ปขึ้นไป • วุฒิปวช.-ปวส. สาขากอสรางงานไม สถาปตยกรรม ตกแตงภายใน หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวของ • มี ป ระสบการณ ด า นการควบคุ ม งาน โครงการ หรือจัดเตรียมเนื้องานและวัสดุ งานตกแตงภายในอยางนอย 1 ป ติดตอที่ บริษทั กนกเฟอรนเิ จอร แอนด เดคคอเรชัน่ จำกัด. โทร. 0-2321-0702, 0-2721-5997 ตอ 117, 154, 155 รับสมัคร ผูควบคุมงานกอสราง • เพศชาย อายุ 30 ปขึ้นไป • วุฒิปวส. หรือ ปวท. สาขาชางกล ชางยนต ชางไฟฟา กอสราง โยธา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ • มี ป ระสบการณ ค วบคุ ม งานก อ สร า ง หางสรรพสินคา อาคารสูง โรงแรม รีสอรท อยางนอย 10 ป ขึ้นไป ติดตอที่ บริษทั ซีอแี อล เอ็นจิเนียส จำกัด โทร. 0-2751-5100-5 ตอ 17 รับสมัครวิศวกรงานโครงการ • วุฒปิ ริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขา

¤ƒÉ|}™¥Ó

Bus & Truck’10

4 พฤศจิกายน 2553 - 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา 11.00 - 20.00 น. รายละเอียดงาน งานโชวรถเพื่อการพานิชยและกิจการพิเศษงานเดียวในประเทศไทย ภายในงานจัดการประชุม/สัมมนา การจัดแสดงผลิตภัณฑ, การแนะนำ, สาธิตผลิตภัณฑ, การจัดนิทรรศการ/ใหคำปรึกษา เผยแพรความรูจ าก หนวยงานราชการ/สมาคม/ชมรม ที่เกี่ยวของ พบกับการมอบรางวัลที่สุดของ BUS & TRUCK ป 2010 พรอมกันนี้ยังมี การประชันแสงสีเสียงรถโดยสาร ครัง้ ที่ 4 และตลาดนัด รถบรรทุก รถโดยสารมือสอง สถานทีจ่ ดั งาน ไบเทค บางนา ติดตอ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2717-2477 ไฟฟา/เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวของ • มีประสบการณควบคุมการติดตั้งงาน ระบบอยางนอย 0 - 3 ป • สามารถไปประจำที่ ห น ว ยงานต า ง จังหวัด, มีจริยธรรม • มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม (กว.) ติดตอที่ บริษัท อดิสา กรุป จำกัด โทร. 0-2862-0911-6 ตอ10 รับสมัคร โฟรแมนคุมงาน • วุฒิปวส. ชางกอสราง • มีประสบการณ 3 ปขึ้นไป ดานการ ควบคุมงานกอสรางบานและทาวนเฮาส • มีความสามารถใช โปรแกรม AUTO CAD ได จะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ บริษัท พีซแอนดลีฟวิ่ง จำกัด โทร. 0-2392-1066-8 รับสมัคร เจาหนาที่การเงิน • เพศหญิง อายุ 22 ปขึ้นไป • วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชีและ การเงิน • มีประสบการณทางดานบัญชีการเงิน ศูนยการคาใหเชาพื้นที่อพารทเมนท 2 ป ขึ้นไป ติดตอที่ บริษัท พีบีพลัส พร็อพเพอรตี้ จำกัด โทร. 0-2516-8915-8 รับสมัคร CRM Executive • ชายหรือหญิง อายุ 25-30 ป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวของ มีประสบการณดาน CRM (Database Mgt and activity) 3-5 ป • มีความสามารถดาน Analytical skill, Interpersonal and communication skill, creativity, Marketing Mind, English ติดตอที่ Modernform Group Public Co, Ltd. โทร. 0-2722-8150-70 รับสมัคร ชางเทคนิคประจำอาคาร • เพศชาย อายุไมเกิน 25 ป • วุฒปิ วส. สาขาชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เครื่องเย็น • หากมีประสบการณ ในงานบำรุงรักษา จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ • สามารถทำงานเปนกะได ติดตอที่ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2677-7000 ตอ 725,

726, 727 รับสมัคร เจาหนาที่การตลาด • เพศหญิง • วุฒิปริญญาตรี ดานการขาย หรือการตลาด • มีความกระตือรือรน เรียนรูงานเร็ว • ไมจำเปนตองมีประสบการณ ติดตอที่ บริษัท เอส คิว ดี กรุป จำกัด โทร. 0-2439-2890-9 รับสมัคร วิศวกรโยธา • เพศชายหญิง อายุ 27 ปขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา • ประสบการณงานกอสรางโยธาขนาด ใหญ ถนน สะพาน เขื่อน หรืองาน สาธารณูปโภคอยางนอย 5 ปขึ้นไป • สามารถประจำอยู ห น ว ยงานต า ง จังหวัดได • มี ใบประกอบวิชาชีพ กว. ติดตอที่ บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน กอสราง จำกัด โทร. 0-2580-6972-5 รับสมัคร วิศวกรโยธา • วุฒิปริญญาตรี วศ.บ สาขาโยธา • มี ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา • มีประสบการณทำงานไมต่ำกวา 5 ป • มี ป ระสบการณ ค วบคุ ม งานก อ สร า ง อาคารสูงจะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ บริษัท บุญรัตนพัฒนา จำกัด โทร. 0-2375-7406-9 รับสมัคร Sales Engineer Manager • วุฒิปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา (หาก จบดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม จะได รับการพิจารณาเปนพิเศษ) • ประสบการณในการขายอยางต่ำ 3 ป • หากผ า นการเสนองานขายกั บ ทาง หนวยงานราชการ จะไดรับการพิจารณา เปนพิเศษ • สามารถใชภาษาอังกฤษได ในระดับดี • สนใจเทคโนโลยีดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม และงานกอสราง ติดตอที่ บริษัท ทูพลัส ซอฟท จำกัด โทร. 0-2513-7494 สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณปณิตา โทร. 0-2717-2477 ตอ 204

41

Re1_BN#160_p33-42_m4.indd 41

10/26/10 9:01:40 PM


Chevrolet Captiva

หลายอยางภายใตฝากระโปรง เครื่องยนต ใหม 4 รุน ทีม่ าพรอมเกียรธรรมดาหรือเกียร อัตโนมัติ 6 จังหวะ โดยเปนเครื่องยนต เทอรโบดีเซลคอมมอนเรล 2.2 ลิตร ให กำลัง 163 และ 184 แรงมา และ เครื่องยนตเบนซิน 4 สูบ 2.4 ลิตร 171 แรงมา และเครื่องยนตเบนซิน V6 Direct Injection 3.0 ลิตร 258 แรงมา ทีม่ าพรอม ระบบ Variable Valve Timing (VVT) โดยทั้งเครื่องยนตเบนซินและดีเซลจะมีทั้ง ระบบขับเคลื่อน Front Wheel Drive และ All Wheel Drive นอกจากนั้น Chevrolet Chevrolet Captiva รุนนี้เปน SUV รุนไมเนอรเชนจเวอรชั่นยุโรป ที่ ยั ง ทำการปรั บ ปรุ ง ระบบกั น สะเทื อ นเพื่ อ หนาถูกแตงเติมใหดูคลายกับ Cruze และ Aveo แตที่สะดุดตาก็คือ ดาน ความสุนทรีย ในการขับและชวยทำใหการ หนาดูคลายกับรถตางคายอยาง Mitsubishi Outlander มีการเปลีย่ นแปลง เขาโคงดีขึ้น

Samsung Galaxy Tab

ซัมซุงตอกย้ำความเปนผูนำนวัตกรรมโทรศัพทมือถือ เดินหนารุก ตลาดสมารทแท็บเล็ตเปนรายแรก ลาสุดเปดตัว ซัมซุง กาแล็คซี่ แท็บ (Samsung Galaxy Tab)” สมารทแท็บเล็ตระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด 2.2 ยังมีแอพพลิเคชั่นจาก Android Market ใหดาวโหลดฟรีนับแสน แอพพลิเคชัน่ พรอมทัง้ เพิม่ ความสามารถในการเขาเว็บทีร่ องรับโปรแกรม Adobe flash ผานทาง Android Browser ทำใหสามารถเขาดูเว็บไซต ไดหลากหลายมากขึ้น อาทิ การซื้อขายหุนแบบ Real Time รวมถึง เลนเกมสตางๆ บนเว็บไซต ได พรอมโดดเดนดวยหนาจอ มัลติทัชขนาด 7 นิ้ว บางสวย น้ำหนักเบา สนับสนุนทั้งการอานหนังสือ (e-book) และ หนังสือพิมพ (Reader Hub) โดยสามารถดาวนโหลดขาวแบบเต็มฉบับ ผาน Wi-Fi นอกจากนี้ยังรองรับการดูและแก ไขไฟลเอกสาร สื่อสาร

Casio Exi“คาสิlim EX-S200 โอ” สงคาสิโอคอม-

แพคดิ จิ ต อลขนาดบางเฉี ย บ เพียง 14.9 มม.รุนใหม Casio Exilim EX-S200 ชูจดุ ขายฟงกชนั่ เมคอัพ ชวยใหหนาสวยเรียบ หนา สามารถปรับ เนียนไรที่ติ และลดแสงเงาบนใบหน ได 1-12 ระดับ พรอมฟงกชนั่ Premium Auto และ intelligent AF สรางภาพสวยคมชัดโดยไมตองใชแฟลซ เพียงแคปลายนิ้ว สัมผัสชัตเตอรเดียว กลองก็สามารถเลือกภาพถายโฟกัสไดเอง อัตโนมัติ หมดปญหาเรือ่ งการถายภาพ พิเศษในโหมด Art Shot สามารถสรางภาพถายใหเหมือนภาพวาดในตัวกลอง เชน ภาพ เขียนสีนำ้ มัน, ภาพเขียนดวยดินสอ, หรือภาพเขียนดวยสีนำ้ พรอม ตัดวัตถุหลักของภาพออกจากพื้นหลัง และรวมเขากับภาพพื้นหลังอื่นๆ มาพรอมระบบปองกันการสัน่ ไหวที่ CCD ออโต โฟกัส ความเร็วสูง 0.17 วินาที BEST SHOT สามารถเลือกการใชงาน ได 42 scenes ความละเอียด 14.1 ลานพิกเซล หนาจอ LCD มุมกวาง 2.7 นิ้ว ออพติคอลซูม 4 เทา และดิจิตอลซูม 6 เทา (ที่ ไมทำใหสูญเสียความละเอียดของภาพ) ชวงเลนสตั้งแต 27-108 มม. เทียบเทากลองฟลมขนาด 35 มม. ทีเดียวเลย

ทางอีเมล สามารถตอบสนองความตองการได เปนอยางดี ไมวาจะเปนกลุมผูนำเทรนด ที่ชื่น ชอบเทคโนโลยี ใหมๆ หรือกลุมนักธุรกิจที่ จำเปนตองทำงานนอกสถานที่อยูเปนประจำ

Fujitsu LIFฟูจEBOOK T 730 ิตสึ เปดตัวแท็ปเลต พีซี สีสันแหงโนตบุค

พรอมตอบสนองไลฟสไตลและการทำงานในทุกดาน ที่จะทำให โลกของการทำงานสนุกมากยิ่งขึ้น ฟูจิตสึ ไลฟบคุ T730 มาพรอมกับเทคโนโลยี Intel® CoreTM i7-620M และฮารดดิสกขนาด 500GB ที่สามารถ รองรับการทำงานหนักไดอยางสบาย สามารถเชื่อม ตอและรับสงไฟล ไดอยางดีเยี่ยม ผาน Bluetooth แบบ Built-in เพื่อรองรับการใชงานทุกสถานการณ นอกจากนี้ตัวเครื่องยังไดถูกออกแบบมาใหเพิ่ม ประสิทธิภาพในการระบายความรอนใหกับตัวเครื่อง ทำใหสามารถรองรับการใชงานไดนานขึ้น และดวย หนาจอ WXGA TFT ขนาด 12.1 นิ้ว พรอม คุณสมบัติ Dual Digitizer แบบหนาจอสัมผัส touch screen ทำใหมีความ คมชัดทุกมุมมองแบบ R/L/U/ D : 80/80/80/80 องศา ที่จะ มอบประสบการณสัมผัส อย า งเป น ธรรมชาติ แนนอน

โรงแรม เดอะ เจดีย เชียงใหม

กลั บ มาพบกั น อี ก ครั้ ง ใน Builder Recommend ฉบ ฉบับปกษแรก เดือนพฤศจิกายน ครั้งนี้เรามาพรอม กับโรงแรมหรูระดับพรีเมีย่ ม ที่โดดเดน ทั้งทำเล การเดินทาง และการบริการอยางครบครันใน ระดับ 5 ดาว กับโรงแรมเดอะ เจดีย เชียงใหม โรงแรมเดอะ เจดีย เชียงใหม เปนโรงแรมคุณภาพ ระดับ 5 ดาว ตั้งอยูริมฝงแมน้ำปง เปนหนึ่งในโรงแรมที่ มีทำเลดีที่สุดในจังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ โรงแรมยัง อยูหางจากสนามบินเพียง 15 นาทีเทานั้น ดวยทำเล ทีต่ งั้ ทีม่ คี วามโดดเดน มีความสะดวกสบายดานการเดินทาง และอยู ไมหางจากสถานที่ทองเที่ยว และภัตตาคารที่ เลือ่ งชือ่ ทัง้ อาหารนานาชาติและพืน้ เมือง ทานยังสามารถ เชารถยนตสว นตัวพรอมคนขับรถไดทเี่ คานเตอร Concierge เพื่อการเดินทางทองเที่ยวที่มีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น เหมาะ สำหรับนักธุรกิจและนักทองเที่ยว และพรอมนำเสนอ บริการอันแสนประทับใจ โดดเดนดวยวิวของเมืองทีส่ วยงาม และการเดินทางไปยังสถานที่สำคัญตางๆ ไดอยาง สะดวกสบาย หองพักที่นี่มีทั้งหมด 84 หอง แบงเปน 2 ประเภท ไดแก Deluxe Room มีทั้งหมด 52 หอง ความกวาง ภายในหอง 36 ตร.ม. ระเบียง 14 ตร.ม. ตกแตงสไตลบตู กิ พื้นเปนพื้นไม ดานนอกระเบียงมีเตียงสำหรับพักผอนชม วิว หองน้ำมีอางอาบน้ำ, Chedi Club Suite มีทั้งหมด 32 หอง ขนาดความกวางภายในหอง 73 ตร.ม. ระเบียง 27 ตร.ม. ลักษณะคลายกัน แตขนาดหองจะใหญกวา และมีเตียงนัง่ เลนทัง้ ในหองและนอกระเบียง ภายในหองพักถูกออกแบบมาใหรูสึกผอนคลาย เฟอรนิเจอรทุกชิ้น ถูกจัดวางอยางลงตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงมีสวนสวยๆ หลายมุมที่เรียงรายอยูรอบๆ ตัว โรงแรม จึงพรอมเปนแหลงพักผอนชัน้ เลิศแกนกั ทองเทีย่ ว ทั้งนักธุรกิจ และผูตองการพักผอนอยางแทจริง และอยาลืมไปผอนคลายกับการสันทนาการหลาก หลาย เชน ฟตเนส สปา และสระวายน้ำ ดวยสิ่งอำนวย ความสะดวกทางธุรกิจชั้นยอดอยางอินเทอรเน็ตไรสาย หองประชุม และศูนยธุรกิจ ทำให โรงแรมแหงนี้เปนตัว เลือกที่เหมาะสำหรับนักธุรกิจ นอกเหนือจากนัน้ ทำเลที่ ตัง้ อันยอดเยีย่ มและบรรยากาศแสนสบาย ยิ่งทำใหนี่เปน ที่พักชั้นเลิศสำหรับบรรดานักธุรกิจทีเดียว

42

Re1_BN#160_p33-42_m4.indd 42

10/26/10 8:51:42 PM


BN#160_p33_m4.ai

1

23/10/2553

0:46


BN#160_p34_m4.ai

1

23/10/2553

0:46

หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 160 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2553  

พื้นคอนกรีต, พิมพลาย, วัสดุปูพื้น, วินฟอร, Super Stamped Concrete, อินโนกรีต

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you