Page 1

กาวสู ปที่

For Member Only !

ผูผลิตซอฟทแวรตางหากลยุทธสรางจุดเดนดึงลูกคามาใชบริการ

ฉบับที่ 159 ปกษหลัง ตุลาคม 2553

ตลาดโคมไฟประดับอนาคตสดใส ผูคา-ผูผลิตเรงขยายชองทางพรอมชูงานดีไซน

12-13

อนุญาตตางชาติซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดิน กระตุนเศรษฐกิจหรือนำไทยสูหายนะ

28

‘เชงเกอร’ย้ำผูนำเครื่องพนปูนฉาบ

เรงขยายตลาดดันยอดปหนาโตสองเทา

ตลาดโคมไฟประดับอนาคตใส ผูคา-ผลิตตื่นตัว ลาสุด ‘ไลทติ้งเฮาส’ เดินหนาแผนรีแบรนดิ้ง ดวยการ สั่งยกเครื่องโชวรูมทองหลอ พรอมเนนสินคาวาไรตี้ มากขึ้น ดาน ‘พีพี ดีไซน’ เรงเดินหนาขยายสาขา พรอมชูจดุ เดนดีไซนที่ ไมเหมือนใครมุง เจาะตลาดไฮเอนด ในขณะที่ ‘Rainny’ เนนความหลากหลายในงาน ดีไซน หนีสินคาลอกเลียนแบบดวยการออกสินคาใหม ทุก 3 เดือน

ธนาภัณฑคาไมเปดตัวไมแบบแพนดา

34-35

เรงกระจายสินคา-หาตัวแทนขายทั่วประเทศ

นายทศพล สถิตวิทยากุล กรรมการ ผูจัดการบริษัท ธนาภัณฑคาไม จำกัด เปดเผยวา บริษทั กอตัง้ เมือ่ ป 2538 ภายใตมุมมองของการหาผลิตภัณฑที่มีสวน ชวยในการลดการตัดไม เพื่อเปนการ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม และลดภาวะโลกรอน เพื่อสานตอกระแสอนุรักษสิ่งแวดลอม ‘ไลทติ้งเฮาส’ เดินหนารีแบรนดิ้ง บริ ษั ท จึ ง ได น ำผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม อั ด เคลื อ บ สั่งยกเครื่องโชวรูมพรอมเนนสินคาวาไรตี้ นายทศพล ทั่งสกุลทอง ผูจัดการฝายการตลาด บริษัท ฟลมดำแบรนด แพนดา (PANDA ไลทติ้งเฮาส จำกัด เปดเผยวา ลาสุด บริษัทฯ ไดทุมงบประมาณ PLYWOOD) ที่ใชสำหรับงานกอสราง กวา 10 ลานบาท เพื่อปรับปรุงโชวรูม “ไลทติ้งเฮาส ทองหลอ” ทุกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับงาน รากฐาน และงานกอสรางทั่วไป โดยนำ อาคารสูง งานแบบพื้น แบบเสา งาน เขาจาก อานตอหนา 6-7 อานตอหนา 6-7 ใหมีความทันสมัยมากขึ้น โดยมีพื้นที่

“ตราชาง ซีแพคโมเนีย”

สงเสริมหลังคาคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดลอม การันตีคุณภาพดวยฉลากเขียว

ติดตามความ เคลื่อนไหวของ Builder News ไดที่นี่ 24 ชม.

1

R1_BN#159_p1-13_Pro2.indd 1

10/12/10 9:03:32 PM


BN#159_p2_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10/12/10

12:28:37 AM


BN#159_p3_Pro2.ai

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

10/12/10

1:00:56 AM


สามัคคีคือพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจ กอนอื่นตองขอกลาวสวัสดี ในชวงตอนรับฤดูหนาว ของประเทศไทย ที่ไมแนใจวาปนจี้ ะหนาวแคไหน เนือ่ งจาก สภาวะอากาศโลกในปจจุบนั มีการผันแปรจากวิกฤติการณ ที่มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบตางๆ สวนจะปรกติหรือไม อยางไรในเรื่องนี้ก็คงตองรอดูกันตอไปในเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง แตฤดูหนาวและฤดูรอนของทุกป ตองถือวาเปนชวงไฮซีซนั่ หรือฤดูกาลเก็บเกีย่ วของวงการ อุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งนับจากวันนี้เปนตนไป เราจะ ไดยินเสียงเครื่องจักรกอสรางกลับมาสงเสียงขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยอยางชัดเจนอีกครัง้ ภายหลังจากที่ ไดเตรียม การกอสรางในชวงฤดูฝนที่ผานมา ขณะเดียวกันในมุมทางการเมืองสถานการณ ณ วัน นี้อาจจะไมดีถึงรอยเปอรเซ็นต แตก็ตองถือวานิ่งระดับ หนึ่ง ทำใหบานเมืองของเราดูมีเสถียรภาพมากขึ้น ยอม สงผลใหมิติทางดานเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในภาค ประชาชนไปจนถึงการลงทุนในทุกภาคสวนมีแนวโนม ขยายตัว และมีทิศทางดีขึ้นตามลำดับ ภายหลังเกิด วิกฤติการณเขยาขวัญระดับประเทศ จนทำใหธรุ กิจบางสวน ชะลอตัว...สวนสิ่งที่ดีกวานี้ก็คงรอเพียงแตวันที่รัฐบาลจะ ประกาศเลิกงามยามมงคลการเลือกตั้งใหม ที่เปนมติของ ประชาชนจริงๆ ยิง่ จะเปนปจจัยบวกสนับสนุนใหการแขง ขันในทุกกลุมอุตสาหกรรมมีการตื่นตัวเพิ่มมากขึน้ อันจะ สงผลใหเศรษฐกิจโดยมวลรวมของประเทศเติบโตไดคลอง ตัวขึ้นในระดับตอไป หากไมมีปจจัยลบเขามากระทบซ้ำ เทาที่เห็นตอนนี้วาระหนึ่งที่หนวยงานภาครัฐตอง ดำเนินการอยางเขมขน คือ เรื่องการสรางความเชื่อมั่น ใหกับภาคการลงทุนในทุกภาคสวนใหมากขึ้น เนื่องจาก ปจจัยนี้ จะเปนปจจัยสำคัญทีส่ ง ผลตอเศรษฐกิจไทยอยางหนึ่ง และยังเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับจิตวิทยามวลชน ซึ่งมี ความออนไหวตอสถานการณตางๆ คอนขางสูง อันไดแก การสราง ความคาดหวัง ความมั่นใจ และความรูสึก ซึ่ง หากนักลงทุนไมมีทั้ง 3 สิ่งนี้ จะทำใหการฟนตัวทาง เศรษฐกิจไปได ไมเร็วนัก รัฐบาลจึงจำเปนตองทำใหนักลงทุนมีครบทั้ง 3 สิ่ง เพื่อใหสามารถประคับประคอง เศรษฐกิจไทยใหเคลื่อนตัวไปไดดวยดี และไมเกิดปญหา ชะงักงันทางเศรษฐกิจอีกตอไปนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว ณ ตอนนี้ ที่ปลายอุโมงคเริ่มมีแสงสวางชัดมากขึ้น ทุกที แตจะสดใสแค ไหนก็ขึ้นอยูกับความรวมมือดวยกัน ทุกฝาย ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาค ประชาชน เพราะงานทุกอยางจะประสบความสำเร็จได ไมไดเกิดจากคนเพียงคนเดียว แตตอ งเกิดจากความรวมมือ ดวยกันทุกฝาย โดยเฉพาะการรวมมือกันพัฒนาประเทศ Builder News เชื่อมั่นในความสามัคคีครับ... ทอมมี่ เจนเสน หัวหนากองบรรณาธิการ

หาหวงเปดตัว “เฌอราโฮม” บานทันสมัยเอาใจคนเมือง

โอลิมปคกระเบื้องไทย เปดตัว “เฌอราโฮม” นวัตกรรมระบบกอสราง เพื่อบานสไตลคน เมือง แหงแรกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ รานไทวัสดุ บางบัวทอง นายวีระศักดิ์ กิตตินันทกูล ผูจัดการกลุมผลิตภัณฑ แผนไฟเบอรซีเมนต ตราเฌอราบอรด บริษัท โอลิมปค กระเบื้องไทย จำกัด ผู ผ ลิ ต แ ล ะ จั ด จ ำ ห น า ย ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ง คาห า ห ว ง และผลิ ต ภั ณ ฑ ไฟเบอร ซีเมนต ตรา เฌอรา เปดเผย วา เมื่อตนเดือนกันยายน ที่ผานมาไดเปดตัว “เฌอราโฮม” นวัตกรรมระบบ กอสราง เพื่อบานสไตล คนเมืองแหงแรกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ รานไทวัสดุ บางบัวทอง ซึ่งเปนการตอยอดจากการเปดตัว ที่เชียงใหมเมื่อตนปที่ผานมา ภายใตแนวคิด The Next Episode of Green InnoTegration นวัตกรรมบูรณาการ วัสดุกอสรางเพื่อรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการเห็นประโยชนจากการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อตอยอดจากนวัตกรรมที่เกิดจากภูมิปญญาของแตละสวนองคกร ที่กอใหเกิด รูปแบบความคิดและวัสดุใหมๆ ที่จะเปนทางเลือกใหกับผู บริโภคที่เนนแนวคิดเรื่องรักษสิ่งแวดลอม สำหรับ “เฌอราโฮม” ไดปรับรูปแบบที่เหมาะสมกับ ไลฟสไตลของคนเมือง เพือ่ เปนการเนนย้ำใหเห็นวานวัตกรรม ไฟเบอรซีเมนตของเฌอราไมเพียงแตตอบโจทยสถาปตยกรรมงานไมตนแบบชั้นสูง แตยังแสดงขีดความสามารถใน การสรรคสรางสถาปตยกรรมรูปแบบทีท่ นั สมัย มีเอกลักษณ โดดเดนตอบรับโจทยไลฟสไตลคนเมือง เนนแสดงการประยุกต การใชงานในบานทั้งหลังไดอยางครบครัน โดยนำเสนอเปน โซลูชั่นที่สนับสนุนระบบกอสรางสมัยใหมภายใตหลักการ 5 เรื่อง ไดแก Fast-Track System ที่เนนความรวดเร็ว ลด ระยะเวลาและควบคุมตนทุน CORE&COVER ใหความ คลองตัวในการออกแบบ ปรับเปลีย่ นไดงา ยตามเทรนดใหมๆ Functional & Aesthetic ใหความสวยงามพรอมคุณภาพ ไดมาตรฐานทั้งหลัง Durability Warranty รายแรกที่รับ ประกันความทนทาน 50 ปทั่วโลก และ Green Living ปลอดภัยดวยมาตรฐานผลิตภัณฑฉลากเขียว เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม นายวีระศักดิ์ กลาวอีกวา ผูบริโภคมีแนวโนมในการ สรางบานที่ใหความรูสึกใกลเคียงธรรมชาติมากขึ้น เห็นได จากการเลือกใชวัสดุที่มีลวดลาย สีสัน สไตลธรรมชาติ ตลอดจนใหความรมเย็นใกลชิดธรรมชาติแลวยังคำนึงถึง การลดโลกรอนดวย บริษัทจึงพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนอง กระแสพฤติกรรมผูบริโภค ทั้งกลุมงานหลังคา อาทิ หลังคา

หาหวง ชิงเกิ้ล รุนลายไม หรือหลังคาหาหวง ซีดาร เชค รุนคุณสมบัติลดความรอนที่จะเขาสูตัวบาน อาทิ หลังคาหา หวง ไตรลอนคูล ที่สะทอนแสงอาทิตย ไดถึง 70% และใน กลุมเฌอราก็ ไดพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนการใช ไม ที่สามารถนำมาใช ไดทั้งระบบโครงสรางและงานตกแตง เชน ผนัง ฝา พื้น บันได ประตูหนาตาง หรือ การใชงาน ภายใน ซึ่งกลุมนี้มีการเปดตัวครั้งแรกของนองใหมในกลุม สินคาภายใต “แบรนดเฌอรา” คือ ไมอัดเอ็นจิเนียรเฌอรา “เฌอราโฮม” จึงเปนที่มาของแนวคิดในการสรางบาน ตัวอยางที่สามารถโชวศักยภาพการนำผลิตภัณฑเฌอรา และหาหวงมาสรางบานไดทั้งหลัง ตั้งแตหลังคาจนถึงพื้นบาน ทัง้ ภายในและภายนอก ดวยเหตุนจี้ งึ ทุม งบ 100 ลานบาท ในการสรางบานตัวอยาง โดยตั้งเปา 160 หลังภายใน 2 ป นี้ โดยมีรปู แบบทีส่ อดคลองกับสถาปตยกรรมทองถิน่ ในแตละภูมิภาค ลาสุดไดทำพิธีสงมอบบาน “เฌอราโฮม” ใหคุณ ปาริชาติ ยามวินิจ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญฝาย บริหารสินคา บริษัท ซีอารซี เพาเวอร รีเทล จำกัด ตัวแทนรานไทวัสดุ บางบัวทอง ศูนยรวมวัสดุกอสรางครบ วงจรของคนไทยขนาดใหญ พรอมกับจัดกิจกรรมการตลาด สงเสริมการขายอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งถือไดวาเปน “เฌอรา โฮม” แหงแรกในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฌอราโฮม ถือเปนกลยุทธการตลาดหลักจากนี้ ไปที่เปลี่ยนจากเดิมเนน นำเสนอสินคาเปนอยางๆ ไมวาจะเปน หลังคา ฝาเพดาน ผนัง พื้น ในรูปแบบแผงโชวตัวอยาง มาเปนการทำการ ตลาดแบบ “ระบบบานยกหลัง” สงเสริมใหลูกคาเห็นความ สวยงามจากการใชงานจริง ทำใหเกิดจินตนาการและแนว คิดใหมๆ ในการนำผลิตภัณฑเฌอราและหาหวงไปประยุกต ใชอยางเต็มที่ โดยภายในป 2553 นี้ มีเปาหมายจัดทำ “เฌอราโฮม” ให ไดครบ 80 หลังโดยกระจายอยูตามราน คาตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ ทั้งนี้บริษัทไดเตรียมความพรอมในเรื่องชางติดตั้งวัสดุ ทัง้ เฌอราและหาหวง โดยรวมกับรานคาทัว่ ประเทศจัดอบรม ใหความรูชางที่เปนลูกคาประจำของเอเยนต กวา 800 ราย ทั่วประเทศดวย

หนังสือพิมพ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน, ชวพงศ ชำนิประศาสน กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : วิสูตร ศรีขจร, สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก ผูจัดการฝาย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหนากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผูช ว ยหัวหนากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ วิมลวัลย พิบลู ยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน นุชเฟอง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส : เอกรินทร จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา หีบไธสง, สุธาสินี สงวนชีพ, นิสากร แกวกองศรี เลขาฝายโฆษณา : ศิราณี ออนจิว๋ พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ การเงิน : ศิรนิ ารถ แกวอุไร ศิลปกรรม : พิชิต บุญประเสริฐ พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล เจาของ : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 144 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : buildernews@ttfintl.com www.buildernews.in.th

4

R1_BN#159_p1-13_Pro2.indd 4

10/12/10 9:07:21 PM


“รีไล” การันตีด้วยมาตรฐาน WELS พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า นายวสันต อิทธิโรจนกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท รีไล (ประเทศไทย) จำกัด ผู ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ผ ลิ ต รับจางผลิต (OEM) และ จั ด จำหน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ประเภทกอกน้ำ ฝกบัว อุปกรณหองน้ำ อุปกรณ เพื่ อ สุ ข ภาพและอุ ป กรณ อเนกประสงคตางๆ ภาย ใตคอนเซ็ปต Professional Stainless Steel Faucet & Shower ผลิตภายใต แบรนดวัตสัน (Watson) เปดเผยวา บริษทั ไดรบั การรับรอง มาตรฐาน WELS (Water Efficiency Labelling Scheme) หรือมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑและการประหยัดน้ำตาม โครงการสลากใชนำ้ อยางมีประสิทธิภาพ ทีจ่ ดั ขึน้ โดย PUB, Singapore’s national water agency ซึ่งเปนหนวยงาน ของรัฐบาลสิงคโปร โดยเราใชเวลาในการจัดทำมาตรฐาน นี้นานกวา 2 ป ซึ่งสาระสำคัญของมาตรฐานนี้จะเนนถึงกระบวนการ ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว โดยมอบ-

หมายใหหนวยงานตัวแทนซึ่งรัฐบาลสิงคโปรเปนผูคัดเลือก คือ TUV SUD PSB Singapore เปนผูทำการตรวจสอบ สินคาตัวอยางที่จะสงเขาขอการรับรองมาตรฐาน หลังจาก ผานเกณฑพจิ ารณาครบถวนแลว TUV SUD PSB Singapore จะแจงไปกลับยัง PUB, Singapore’s national water agency จากนั้น PUB, Singapore’s national water agency จะเปนผูออกใบรับรองมาตรฐาน WELS ให และ จากการตรวจสอบพบวารีไลเปนบริษัทแรกในกลุมประเทศ อาเซียนที่ ไดรับการรับรองมาตรฐานนี้จากรัฐบาลสิงคโปร ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอภาพพจน ความเชื่อมั่นและคุณภาพ ของผลิตภัณฑที่ผลิตโดยรีไลตอลูกคาทั้งภายในและตาง ประเทศ นอกจากนีย้ งั ผลตอการนำผลิตภัณฑเขาไปจำหนาย ในประเทศสิงคโปรโดยตรง นายวสันต กลาวตออีกวา ประเทศอังกฤษและออสเตรเลียเปนประเทศแรกๆ ในโลกที่ออกมาตรการเกี่ยวกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใหมีประสิทธิภาพ ขณะ เดียวกันก็เปนการคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศของ ตนเองในแบบ Non Tariff Barrier โดยประเทศสิงคโปร กำลังจะเริ่มใชมาตรฐาน WELS (Water Efficiency Labelling Scheme) หรือมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑและ การประหยัดน้ำตามโครงการสลากใชนำ้ อยางมีประสิทธิภาพ

THCA วางกฎเหล็กปองกันพวกขี้ฉอ

นายสิทธิพร สุวรรณสุต นายกสมาคมไทยรับสรางบาน(THCA) เปดเผยวา ทางสมาคมมีนโยบายทีจ่ ะผลักดัน ผูประกอบการหรือบริษัทรับสรางบานที่เขามาเปนสมาชิก รวมถึงผูป ระกอบการทีจ่ ะเขามาสูธ รุ กิจรับสรางบานรายใหม ใหเปลี่ยนทัศนคติในการแขงขันจากเดิมที่เนนการแขงขัน เพื่อเอาชนะคูแขงรายอื่น มาเปนการมุงเนนแขงขันกับตัว เองเปนหลัก เพื่อเปนการพัฒนาและยกระดับขีดความ สามารถของธุรกิจตนเองโดยยึดเอาผูบริโภคเปนแกนหลัก ทั้งนั้ผูประกอบการควรมุงตอบสนองความตองการใหดี ที่สุด พรอมๆ กับควรมีการตรวจสอบและควบคุมดูแลผู ประกอบการดวยกันเอง เพื่อมิใหผูบริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบการ รวมถึงสรางกลไกการแขงขัน ใหเกิดความยุติธรรมและหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมาย และกฎระเบียบของบานเมือง นอกจากนี้ทางสมาคมยัง จะชวยสงเสริมใหสมาชิกและผูประกอบการดำเนินธุรกิจ อยางมีความรับผิดชอบตอสวนรวมอยางจริงจัง โดยจะ

เปนตัวอยางในการเชื่อมตอผูประกอบการที่อยู ในธุรกิจรับ สรางบาน และกลุมวัสดุกอสราง ใหรวมแรงรวมใจกันอยาง จริงจัง เพื่อเปนประโยชนแกผูบริโภค รวมทั้งจะรวมมือกับ สำนักงานคุมครองผูบริโภคในการจัดรางสัญญามาตรฐาน ขึ้นมา โดยบังคับใหสมาชิกทุกรายตองใชสัญญามาตรฐานนี้ และตองมีการจดลิขสิทธิ์แบบบานดวย นอกจากนี้จะมีการจัดใหมีรางวัล THCA อวอรด แจกใหกับบริษัทฯที่มีผลดำเนินงานทีดีทั้งดานการจัดการ การสรางสรรคลูกคา และผูประกอบการยอดเยี่ยม ที่ผานมาผูบริโภคมักถูกเอารัดเอาเปรียบ ทั้งในกรณี ของการสรางบานแตไมไดบา น และสรางบานไมไดมาตรฐาน รวมถึงสรางบานไมแลวเสร็จตามสัญญา ทางสมาคมฯ จึงมี แนวคิดที่จะจัดตั้ง กองทุนเพื่อชวยเหลือผูบริโภค กรณีไม ได รับความเปนธรรมหรือขัดแยง จำนวน 1 ลานบาทในเบือ้ งตน โดยระยะแรกจะใหความชวยเหลือเฉพาะผูบริโภคที่สราง บานกับสมาชิกสมาคมฯ เทานั้น ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจ แกผูบริโภคและแนใจไดวาหากสรางบานกับสมาชิกจะไดรับ การดูแลจากสมาคมฯ และในระยะตอไปจะขยายความ ชวยเหลือไปยังผูบริโภคทั่วไปในลักษณะใหความชวยเหลือ ฟองรองดำเนินคดีกับผูประกอบการขี้ฉอ สำหรับทิศทางการทำกิจกรรมของสมาคม จะไมเนน ไปทีก่ ารจัดงานแฟรหรือการออกบูธ แตจะมุง ไปทีก่ ารจัดงาน สัมมนาในหัวขอตางๆ ที่มีประโยชนกับผูประกอบการและผู

ในปนี้ โดยเนนสาระสำคัญตางๆ ตามมาตรฐานเดียวกัน กับที่ใช ในประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย การตัดสินใจขอ การรับรองมาตรฐานนี้จะชวยทำใหทีมงานของรีไลสามารถ เรียนรูความผิดพลาดในกระบวนการผลิตตางๆ ไดงายขึ้น และเปนผลดีตอ กระบวนการผลิตโดยตรง ประกอบกับสิงคโปร อยูใกล ไทยและคาใชจายเดินทางไปไมแพงนัก อีกทั้งเราก็มี ตลาดที่สิงคโปรอยูแลว จึงไดรวมมือกับคูคาของเรารวมกัน ดำเนินการขอมาตรฐานนี้ ดานมุมมองในการขยายตลาดสูตางประเทศ หลังจาก มุงมั่นในการสรางความเชื่อถือใหคูคาและลูกคามาอยางตอ เนื่องจนไดรับการตอบรับที่ดีมากมาย มาตรฐาน WELS (Water Efficiency Labelling Scheme) ถือเปนอีกหนึ่ง บทบาทตอความสำคัญในสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาทั้ง ภายในประเทศและตางประเทศ และในอนาคตอีกนานไม จากนี้ มาตรฐานเหลานีจ้ ะเปนเสมือนกำแพงขวางกัน้ ในการ สงออก และถาเราไมพฒ ั นาความสามารถของเราใหสามารถ กระโดดขามกำแพงกีดขวางได เราก็ตองอยูเฉพาะตลาดใน ประเทศ หรือตลาดประเทศโลกที่ 3 ที่ตองขายราคาถูกๆ และแยยงิ่ กวานัน้ หากคูแ ขงของเราจากตางประเทศสามารถ กระโดดขามกำแพงมาตรฐานที่ประเทศไทยเรามีเราก็มีแต สูญเสียตลาดไปทุกวัน นอกจากนี้อนาคตของรีไลในตลาด โลกจะพยายามกาวเขาสูต ลาดทีม่ กี ำลังซือ้ สูงขึน้ เชน ตลาด ออสเตรเลีย หรือตลาดยุโรป โดยจะเรงสรางความสามารถ ในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงขึ้น พรอมทั้งปรับปรุงใหเกิด ระบบการบริหารจัดการที่เปนระบบมากยิ่งขึ้นดวย บริโภค รวมถึงกลุมสมาชิก โดยจัดกิจกรรมการสัมมนา ครัง้ แรกในไตรมาสสุดทายของปนี้ ในหัวขอ “เปดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจรับสรางบาน...ไดหรือเสีย” ซึ่งการสัมมนาดังกลาวจะมุงเนนไปที่การนำเสนอขอมูล จากตัวแทนภาครัฐที่เกี่ยวของโดยตรง ไดแก กรมการ เจรจาการคา การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจากนักวิชาการ นักธุรกิจผูประสบความสำเร็จในแตละสาขา ผูประกอบ ธุรกิจรับสรางบาน และผูประกอบการวัสดุกอสราง ใน เรื่องผลกระทบที่เกิดจากการเปดเสรีทางการคาและการ ปรับตัวของผูประกอบการไทยในอนาคตอันใกลนี้ นอกจากนี้ทางสมาคมยังมีนโยบายในการสงเสริม การเลือกใชวัสดุ และการสรางบานประหยัดพลังงานให แกกลุมสมาชิกรับสรางบานและกลุมผูบริโภค เพราะเชื่อ วาปจจุบันบานประหยัดพลังงานเปนที่ตองการไมเฉพาะ ในตลาดรับสรางบานไทยเทานัน้ แตยงั เปนทีต่ อ งการของ ตลาดรับสรางบานทั่วโลก ซึ่งปจจุบันจะเห็นไดวาวัสดุ และนวัตกรรมการก อ สรางบานประหยัดพลังงานจะมี ราคาที่คอนขางสูงในตลาดรับสรางบาน แตทางสมาคม จะทำการผลักดันในเรื่องของราคาการใชวัสดุและการ สรางบานดังกลาวใหสมเหตุสมผล เพราะเชื่อวาจะเปน ผลดี ในระยะยาวตอผูบริโภค ทั้งในเรื่องของคาใชจาย ระยะยาวในการอยูอาศัย ความแข็งแรงทนทาน และยัง สามารถชวยรักษาสิ่งแวดลอม

5

BN#159_p1-13_Pro2.indd 5

10/12/10 1:25:55 AM


ตลาดโคมไฟประดับฯ

(ตอจากปก)

จั ด แสดงสิ น ค า มากกว า 1,000 ตารางเมตร และ จะเปดใหบริการไดราวตน เดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้ สำหรั บ โชว รู ม ใหม จะมี ก ารตกแต ง ที่ ดู ทั น สมัยมากขึ้น การจัดแสดง สินคาจะไมอัดแนนเหมือน รานโคมไฟทั่วไป เพื่อให ทุกทานสามารถเลือกชม สินคาไดอยางสะดวกสบาย และไมสับสน ภายในจะถูกจัดแบงเปนโซนตางๆ อาทิ Modern Zone, Contemporary Zone, Classic Zone, Outdoor Zone, Light Testing Zone ซึ่งใน Lighting Test Zone จะมี Lighting Designer ใหคำปรึกษาแนะนำ การออกแบบแสงไฟหลากหลายประเภท รวมถึงสินคา LED ที่กำลังไดรับความนิยมในปจจุบัน สวนที่ชั้น 3 จะมีการจัด หองตัวอยางในรูปแบบตางๆ เพื่อใหลูกคาสามารถสัมผัส และเขาถึงบรรยากาศจริงๆ ที่เกิดขึ้น จากการใชแสงและ โคมไฟประเภทตางๆ โดยจัดแสดงไวทั้งหมด 8 หอง “นโยบายของเราคือการแขงกับตัวเอง โดยจะเริ่มจาก การรีแบรนดิ้งไลทติ้งเฮาส ใหมีภาพลักษณ ใหมดวยการ ปรับปรุงโชวรมู รวมไปถึงการคัดเลือกสินคาทีจ่ ะมีความทันสมัยมากขึ้น เนนความรูสึกที่เท เก ดูมีเรื่องราว รวมถึงการ จัดหาสินคาที่เปนซีรี่สเขามาใหมากขึ้น เพื่อสรางความเปน Unity ใหแกการออกแบบ โดยรวมแลวสินคาของเราจะมี ความเปนวาไรตี้มากขึ้น เพื่อที่จะตอบสนองในความชอบที่ แตกตางของลูกคาทุกทาน เพือ่ ใหทา นมีบา นทีส่ วยงามตรงใจ

เพราะเราไม ไดมงุ แตซพั พลายสินคาคุณภาพดี มองวาโคมไฟ คืองานศิลปะที่ชวยสรางบรรยากาศ” นายทศพล กลาวตอ ไปวา ปจจุบันการแขงขันในตลาดโคมไฟประดับถือวารุนแรง มาก สวนใหญจะเนนสินคาที่นำเขาจากประเทศจีน ซึ่งใครๆ ก็สามารถนำเขามาทำตลาดได แตสินคาจีนก็มีหลายเกรด สำหรับบริษทั ไลทตงิ้ เฮาสแลว สินคาจากประเทศจีนทีน่ ำเขา มาจำหนายจะเปนสินคาจีนคุณภาพสูงที่คัดเลือกแลวและมี ราคาที่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ ไลทติ้งเฮาส ยังเปนผูแทน จำหนายสินคาคุณภาพสูงจากทางยุโรป ไมวาจะเปนอิตาลี หรือสเปน

ที่ผานมา บริษัทฯ ไดรับความไววางใจจากลูกคาเปน จำนวนมาก โดยเฉพาะจากโครงการขนาดใหญที่เลือกใชสิน คาของไลทติ้งเฮาสมาอยางตอเนื่องยาวนาน อาทิ โรงแรม ในเครือดุสิตธานี และ Inter Continental ลาสุดกับ โรงแรมระดับ 6 ดาว อยาง สยามเคมปนสกี รวมถึงโรงละครแหงชาติ นอกจากนี้ยังมีกลุมลูกคาคอนโดมิเนียม และอพารทเมนต รวมไปถึงโรงแรมในเมืองทองเที่ยวตางๆ ไมวาจะเปน ภูเก็ต กระบี่ หรือสมุย รวมไปถึงโรงแรมชั้นนำ ในตางประเทศ ไดแก พมา, กัมพูชา, อินเดีย ไปจนถึงมัลดีฟส

สำหรับสัดสวนลูกคาของไลทติ้งเฮาส เปนลูกคากลุม งานโครงการราว 60% และเปนลูกคารีเทลอีก 40% ใน อนาคต บริษัทฯ จะพยายามขยายตลาดลูกคาในกลุมรีเทล ใหมากขึน้ ดวย เนือ่ งจากปจจุบนั สินคาโคมไฟมีการปรับราคา ลดลงมาก การใช โคมไฟเพื่อการประดับตกแตงจึงเปนอะไร ที่สามารถเขาถึงไดงายขึ้น นอกจากนี้ผูออกแบบก็ ใหความ สนใจในการประดับตกแตงดวยโคมไฟมากขึ้น ดวยจุดเดนของเราคือ เราเปน Lighting Solution ที่ มีความหลากหลาย ไมวา ลูกคาตองการสินคาแนวไหน แบบ ใด เราก็สามารถจัดหาให ได หรือหากลูกคามีความสงสัย ของใจ เกี่ยวกับการใชสินคาประเภท Lighting เราก็มีผู เชี่ยวชาญดานแสง (Lighting Designer) ไวบริการ เพื่อที่ จะชวยใหระบบแสงที่บานของทานมีความสมบูรณมากยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีบริการงาน Custom Made ไวตอบ สนองความตองทีพ่ เิ ศษ สำหรับงานทีเ่ ปนเอกลักษณของทาน ลูกคาอีกดวย ‘พีพี ดี ไซน’ เรงขยายสาขา พรอมชูจุดดี ไซนเจาะตลาดไฮเอนด นางสาววาสนา ถูกใจ ผูจ ดั การฝายขาย บริษทั พีพี ดีไซน สตูดิโอ แบงคอก จำกัด เปดเผยวา หลังจากที่ บริษัทไดรวมออกงานสถาปนิก ปรากฎวาไดรับการตอบรับ เปนอยางดีจากกลุมลูกคา โดยเฉพาะในกลุมของสถาปนิก มัณฑนากร ผูรับเหมา รวมทั้งเจาของกิจการ และเจาของ โรงแรมตางๆ ใหความสนใจสินคาเปนอยางมาก “การออกงานสถาปนิก ถือเปนครั้งแรกของบริษัทสง ผลใหยอดขายมีทิศทางที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงมีคนรูจักบริษัท และสินคาของบริษัทเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ที่สำคัญในปนี้ ไดเปดสาขาเพิ่มที่หัวหินและสาขาที่ภูเก็ต โดยลาสุดไดเปด สาขาแหงใหมที่สยามพารากอน และในอนาคตแผนที่จะ

อาคารอนุรักษรุนใหม เวลาพูดถึงอาคารอนุรกั ษ หลายคนคงนึกถึง อาคารเกาถึงขัน้ โบราณ นักอนุรกั ษตอ งมีความรูทางดานวัสดุ และโครงสรางตามยุคตามสมัย นั้นๆ อยางการบูรณะปฏิสังขรณปราสาทหิน ก็ตองเขาใจเรื่องหินและเทคนิคการกอสราง เมื่อหลายพันปกอน

แตเมื่อโลกนั้นหมุนอยูตลอดเวลา อาคารทุกอาคารจึง เปนอาคารเกาไดเมื่อเวลาผานไป อยางอาคารที่จะเขียนถึง คราวนี้ แมจะสรางเมือ่ ป ค.ศ. 1951 หรือ พ.ศ. 2494 นีเ้ อง (เห็นตัวเลขรูสึกหมดแรง เพราะผูเขียนเองกำลังจะกลาย เปนประวัติศาสตรที่ ไมสามารถบูรณะปฏิสังขรณ ได) อาคารพักอาศัยรวมแฝด เลขที่ 860 และ 880 ถนน Lake Shore Drive เปนอาคารสูง 28 ชั้น สถาปตยกรรม สมั ยใหม ที่ป ระกอบด วยโครงสร า งเหล็กและผนังกระจก ผสมผสานเปนเนือ้ เดียวกัน ตนแบบอาคารเหล็กและกระจก

ที่เปนกระแสแพร ไปทั่วโลก อาคารหลังนี้ จึงเปน ประจั ก ษ พ ยานของสถาปตยกรรมสมัยใหม Modern Architecture ดวยเปนผลงานของบรมสถาปนิก ลุด วิก มีส แวน เดอร โรห เจาของแนวคิดนอยคือมาก Less is more และพระเจา อยูในรายละเอียด God is in the Detail ดวยทำเลทีต่ งั้ อาคารในนครชิคาโกและอยูร มิ ทะเลสาบ ดวยกระแสลมแรงที่พัดผานดวยสภาพอากาศที่หนาวจัด หิมะตก ลม ฝน และหิมะ ในแตละปที่ผานมาไดสรางความ เสียหายใหกับผิวภายนอกอาคารอยางมาก ผิวเหล็กเปอย ยุยเปนฝุนผงและเปนสนิม ผนังมีรอยรั่ว พื้นชั้นลางทรุด ราวและน้ำทวมขัง สภาพดังกลาวนอกจากจะทำลายความ สวยงามแลว ยังเปนอันตรายตอความมั่นคงของชาติ เอย! ของอาคารอีกดวย

เมือ่ มีการประกาศใหเปนอาคารประวัตศิ าสตร สถาปนิก นักอนุรักษจึงเขาไปสำรวจความเสียหาย ดำเนินการปฏิสังขรณเพื่อยืดอายุอาคาร โดยการเคลือบผิวเหล็กใหมหลาย ชัน้ อยางถูกขัน้ ตอนและวิธกี าร รวมทัง้ เพิม่ เสริมรายละเอียด เพือ่ ลดการทำลายจากลม ฝน และหิมะ มีการปรับพืน้ ชัน้ ลาง ให ไดระดับ ซอมเสริมความแข็งแรงและเพิ่มระบบระบาย น้ำใหดีขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาอนุสรณสถานสถาปตยกรรมสมัย ใหมใหคงอยูตอไป

6

R1_BN#159_p1-13_Pro2.indd 6

10/12/10 8:41:34 PM


เปดสาขาอีกแหงที่พัทยา”

ด า นรู ป ลั ก ษณ ข อง การออกแบบโคมไฟ ประดับของเรานั้น ตรงนี้ ต อ งยอมรั บ ว า สิ น ค า มี ความแตกตางออกไปจาก บริ ษั ท ที่ จ ำหน า ยโคมไฟ ประดับรายอื่นๆ เพราะ โคมไฟของเราจะเนนเปน งานดีไซนทั้งหมด โดย จะเปนงานศิลปะที่สรางสรรคขนึ้ มาจากแกวโมเสค เรียกไดวาเปนงานแฮนดเมทที่ทำขึ้นมาดวยมือทั้งหมด จึง ถือวามีความโดดเดนและแตกตางออกไปจากโคมไฟประดับ ที่มีอยูทั่วไป ผูจัดการฝายขาย กลาวตออีกวา ในดานกลุมลูกคา บริษทั จะเนนทำตลาดในกลุม ลูกคาไฮเอนดเปนหลัก ทีเ่ นนเจาะ ตลาดในกลุมนี้เนื่องจากเราไมตองทำการแขงขันกับคูแขง มากนัก เมื่อเทียบกับตลาดกลุมอื่นๆ ที่มีการแขงขันที่สูง อีกประการดวยความที่สินคาของเราเปนสินคาที่เนนการ ดีไซน จึงสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดตรง จุดมากที่สุด เหตุผลตางๆ เหลานี้จึงถือวาเปนจุดแข็งที่ ทำใหบริษัทของเรามีความโดดเดนและมีความแตกตาง

Rainny Light & Furniture เปดเผยวา บริษัทไดเปด ดำเนินธุรกิจดานโคมไฟประดับเมื่อชวงเดือนเมษายนที่ผาน มา โดยชวงแรกไดกระแสตอบรับที่ดี เนื่องจากโคมไฟของ Rainny สามารถเปลี่ยนสีของหลอดได และยังสามารถ ปรับสายใหสั้นหรือยาวก็ ได รวมไปถึงจะจัดเปนกลุมและคัด ลายคัดสีไดตามใจชอบ โดยวัสดุทนี่ ำมาใช ในการกรุตวั โคมไฟ จะมีทั้ง เทมเปอรกลาส, อะครีลิค, สติกเกอร, เปลือกหอย

ที่ผานมาโคมไฟประดับประเภทนี้ มีผูทำตลาดอยูบาง แตเปนประเภทที่เลือกมาใหลูกคาเลือก ไมใชประเภทลูกคา เลือกไดเอง ซึ่งในสวนของโคมไฟประดับ Rainny เปนงาน แฮนดเมคที่ใชติดฝาหรือผนัง รวมถึงทำเปนโคมไฟตกแตงที่ มีรูปทรงเหมือนแจกันดอกไมดวย โดยมีมากกวา 45 ลาย ใหเลือก และมีหลายรูปทรง เชน ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงไข ทรงหมอ ซึ่งแตละทรงจะมีลวดลายใหเลือกมากกวา 15 ลาย โดยในสวนของทรงหมอจะมีความแตกตางจาก ทรงอื่นๆ เนื่องจากมีการนำคริสตัลเขาไประดับเพื่อใหดูมี ความหรูหรามากขึ้น นายชลิต กลาววา โคมไฟประดับ Rainny ราคาจำหนาย

ธนาภัณฑคาไม สำหรับกลยุทธทางการตลาดในปหนา จะเนนการนำ สินคาไปตกแตงประดับยังสถานที่ตางๆ อาทิ โรงแรมหรือ สถานทีส่ าธารณะตางๆ เพือ่ ใหลกู คาไดเห็นตัวสินคาในสถานทีจ่ ริงมากขึน้ รวมไปถึงเพือ่ สรางการจดจำตัวสินคาใหลกู คา จำไดวาสินคาชนิดนั้นเปนสินคาที่มาจากบริษัทของเรา อีก ประเด็นทีส่ ำคัญคือตองการใหชอื่ ของ พีพี ดีไซน ติดหูตดิ ตา ของลูกคา หากตองการโคมไฟประดับตกแตงบานก็ใหนกึ ถึง บริษัทของเราเปนอันดับแรก นอกจากตลาดภายในประเทศที่ทำอยูนั้น ก็ยังมีตลาด ตางประเทศที่เราไดสงสินคาของเราออกไปจำหนาย ไมวา จะเปน เวียดนาม มัลดีฟส ไอรแลนด และอินเดีย สำหรับ การขายที่ผานมา มียอดเพิ่มขึ้นจากปที่แลวเกินกวา 30% ทั้งนี้ ในปหนาไดตั้งเปาเอาไววาจะตองสรางยอดขายให ได มากกวาปนี้อีก 50% และในขณะนี้ ไดมีการเพิ่มพนักงาน และเพิ่มกำลังการผลิตใหมากขึ้น เพื่อผลิตสินคาใหทันตอ ความตองการของลูกคาที่มีการสั่งออเดอรเขามาอยางตอเนื่องนั่นเอง Rainny เนนความหลากหลาย พรอมออกสินคาใหมทุก 3 เดือน นายชลิต วงศประเสริฐส ขุ กรรมการผูจ ดั การ บริษทั

จะเริ่มตนตั้งแต 990 ตอ ชิ้น ไปจนถึง 12,000 บาท ตอชิ้น และทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะเปลี่ยนสินคาใหม ประมาณ 40% ดังนั้น สิ นค าแต ละรายบริ ษัทจะ สั่งทำประมาณ 10 ลูก เมื่ อ หมดแล ว ก็ ห มดเลย ซึ่งแตละลายก็จะใหความ รูสึกที่แตกตางกันไป บาง ลายจะออกดูหวาน บาง ลายเหมาะกับคนที่ชอบความขรึม บางรายก็ดูเรียบงายแต ก็สวยงาม ในการทำตลาดนั้น บริษัทจะมุงไปที่การออกงานแสดง สินคา ซึง่ แตละปบริษทั จะรวมออกบูธในงานตางๆ ประมาณ 20 งาน รวมทั้งมีแผนที่จะขยายตลาดใหมากยิ่งขึ้นดวยการ เพิ่มทีมขาย และเพิ่มตัวแทนจำหนายไปยังรานโคมไฟตาม ตางจังหวัด พรอมเพิม่ จุดกระจายสินคาซึ่งเปนจังหวัดใหญๆ ของแตละภาค จากปจจุบันที่บริษัทจะจำหนายเองอยู 70% อีก 30% ขายผานตัวแทนจำหนาย ในอนาคตจะเพิ่มสัดสวน การขายผานตัวแทนจำหนายเปน 50% และขายเอง 50% สำหรับแนวโนมของตลาดโคมไฟประดับนัน้ นาจะไปได เรื่อยๆ แมจะไมหวือหวาแตก็ ไมถงึ กับตก เนื่องจากเปน สินคาประเภทแฟนซีทสี่ ามารถดีไซนออกมาได ไมรจู บ ดังนัน้ ในป 2554 บริษทั เปาการเติบโตไวทปี่ ระมาณ 10% โดยกลุม ลูกคาของบริษัทจะมีทั้งที่เปนโครงการ โรงแรม รีสอรท รานอาหาร สปา รวมถึงบานพักอาศัย

(ตอจากปก)

ประเทศจีน ซึ่งโรงงานที่ทำการผลิตนั้น เปนโรงงานที่มี ขนาดใหญทสี่ ดุ ของประเทศจีน โดยทำการสงออกไปจำหนาย ยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งยุโรป ตะวันออกกลาง โดย ในสวนของไทยนัน้ บริษทั ธนาภัณฑคา ไมเปนผูแ ทนจำหนาย แตเพียงผูเดียว โดยตั้งเปาจะนำเขาให ได 10 ตูคอนเทนเนอรตอเดือนภายในสิ้นปนี้ PANDA PLYWOOD มีคณ ุ สมบัตพิ เิ ศษคือ สามารถ นำกลับมาใช ไดหลายๆ ครั้ง และกันน้ำไดเปนอยางดี น้ำหนักเบา เก็บรักษางาย เนื่องจากผลิตดวยเทคโนโลยี ชัน้ สูง ทุกกระบวนการผลิตตองผานการตรวจสอบทุกขัน้ ตอน ไมวา จะเปนการอบดวยอุณหภูมทิ เี่ หมาะสม ใหคงเหลือ ความชืน้ และความหนาแนทเี่ หมาะสำหรับกาวประสานชัน้ ใน ของเนื้ อ ไม อั ด และต อ งเป น กาวที่ กั น น้ ำ ที่ ไ ด ม าตรฐาน เทานั้น ทำให PANDA PLYWOOD มีความแข็งแรง ทนทาน มีความคงตัวไมยืดหดและไมแตกงาย สามารถ รับน้ำหนักได ในอัตราสูงกวาไมอัดธรรมดา สามารถกันน้ำ กันชื้นไดเปนอยางดี อีกทั้งผิวฟลมเรียบสวย แกะแบบได งายกวาไมอัดยางธรรมดาทั่วไป จึงใชสำหรับทำแบบเท คอนกรีต ฟน ผนัง ทองคาน ขางคาน โดย PANDA PLYWOOD มีคาทนตอแรงดึง Bendingg Strength lateral แนวราบ 43.55 N/mm. Bending Strength longitudinal แนวตั้ง 52.74 N/mm. โดยมี 4 ขนาดให เลือกคือ AAA WBP Glue ขนาด 15 mm. น้ำหนัก

ประมาณ 23 กิโลกรัม ใช ไดมากกวา 6 ครัง้ , AAA WBP Glue ขนาด 20 mm. ความหนาจริง 18 mm. น้ำหนัก ประมาณ 29 กิโลกรัม ใช ไดมากกวา 6 ครั้ง, AA ขนาด 15 mm. น้ำหนักประมาณ 26 กิโลกรัม ใช ไดมากกวา 3 ครั้ง และ AA ขนาด 20 mm. ความหนาจริง 18 mm. น้ำหนักประมาณ 31 กิโลกรัม ใชงานไดมากกวา 3 ครั้ง จากคุณสมบัติดังกลาว ทำให Panda Plywood ได รับการยอมรับมาตรฐาน ISO 9001:2000, ISO 14001: 2004 และ EN 13986:2004 สำหรับกลุม ลูกคาคือผูร บั เหมากอสราง โดยการจำหนาย จะมีทงั้ ทีจ่ ำหนายเอง และขายผานตัวแทนจำหนายทีบ่ ริษทั กำลังรับสมัครตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ เนื่องจากเปน สินคาทีบ่ ริษทั เพิง่ จะเปดตัว โดยผูท จี่ ะเปนตัวแทนจำหนาย จะตองเปนรานขายวัสดุกอสรางอยูแลว

7

R1_BN#159_p1-13_Pro2.indd 7

10/12/10 8:58:08 PM


เครื่องทำน้ำรอนพลังงานโซลาปลื้มยอดพุง

หลังรัฐอัดฉีดเงินสนับสนุน ตรม. ละ 4,500 บ.

ตลาดเครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยรับอานิสงสแผนพัฒนาพลังงานทดแทนระยะสั้น ของ พพ. สรางรายไดป 2553 เติบโตถวนหนาเฮอรีเทจเนนบริการหลังขายเอาใจผูใชกวาด ยอดขายทะลุเปา 7,400 ตร.ม. ดานราโวเทคไมนอยหนาใชหมัดเด็ดชื่อสัตย-จริงใจปนยอดขาย เติบโต 20% ทุกป เฮอรีเทจเนนบริการหลังการขายเปนเลิศ อัดยอดขายป ’53 พุงทะลุเปา 7,400 ตร.ม. นายสำเนา ปนสังข นายกสมาคมเครื่องทำน้ำรอน พลังงานแสงอาทิตย กรรมการผูจ ดั การ บริษทั เฮอรีเทจ อินเตอรเนชั่นแนล ดีเวลลอปเมนท จำกัด ผูดำเนินธุรกิจ ผลิ ต และจำหน า ยเครื่ อ งทำน้ ำ ร อ นพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ภายใตแบรนด HERITAGE (เฮอรีเทจ) กลาววา ปจจุบัน ตลาดเครือ่ งทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยมดี ว ยกัน 2 ระบบ คือ ระบบที่ใช ในอุตสาหกรรม และระบบที่ใช ในตลาดบาน อาศัย สำหรับระบบอุตสาหกรรมนั้นสวนใหญจะ ใชกบั งานโรงงาน โรงแรม และโรงพยาบาล เนื่องจากเปนระบบใหญ ปจจุบนั มี ผู เ ล น ในตลาดรายใหม เข า มาทำตลาดเกี่ ย วกั บ ระบบอุ ต สาหกรรมมาก ขึ้ น จึ ง ทำให มี คู แ ข ง ใน ตลาดมากว า ป ที่ ผ า นมา และมี ก ารแข ง ขั น กั น สู ง ขึน้ ผนวกกับเปนชวงทีเ่ ปดตัวโครงการสนับสนุนของรัฐบาล หรือของกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงานหรือ พพ. ในการใหเงินสนับสนุนผู ประกอบการจำนวน 4,500บาท/ตร.ม. หรือ 4,500 บาท เพื่ อ กระตุ น ตลาดให ป ระเทศไทยใช พ ลั ง งานทดแทนเป น พลังงานหลักของประเทศแทนการนำเขาน้ำมัน โดยโครงการดังกลาวภาครัฐใหการสนับสนุนและผลัก ดันมาตั้งแตป 2551 แลวและปนี้เปนปที่ 4 ของโครงการ

และปที่ 3 ที่ใหผูประกอบการเครื่องทำน้ำรอนไดเขามามี สวนรวม หลังจากทีภ่ าครัฐไดเปดตัวโครงการและมีการลงนาม แลวเสร็จและรัฐบาลใหเงินสนับสนุนผูขอใชเครื่องทำน้ำ รอนพลังงานแสงอาทิตยในป 2553 จำนวน 10,000 ตร.ม. แตมีผูมาขอใชงานสำหรับงานอุตสาหกรรมประมาณมากถึง 14,000 ตร.ม. ซึ่งปรากฏวาเปาหมายลนเปาที่ตั้งไว ในขณะ ที่ยอดป 2552 มียอดของผูมาขอใชเทากับเปาหมายที่รัฐ ใหการสนับสนุน จากตัวเลขของผูเขาขอใชงานในปที่ผานมาและปนี้ชี้ ใหเห็นวาผู ใชมี ก ารตื่นตัว อยางมากจากแผนการกระตุน ตลาดของภาครัฐ สงผลใหการขอใชน้ำรอนพลังงานแสง อาทิตยลนในปนี้ สวนยอดที่เหลือในป 2554 ที่รฐั จะใหการ สนับสนุนมีมากถึง 23,027.48 ตร.ม. ซึ่งเปนปสุดทายที่รัฐ จะใหการสนับสนุน ในสวนของแผนระยะสัน้ ฉะนัน้ ตลาด เครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยมีแนวโนมขยับขึ้นมา ในอัตรากาวหนาอยางแนนอน ทั้งนี้แผนพัฒนาพลังงาน ทดแทน 15 ป ไดประกาศออกมาแลว นายสำเนา กลาวอีกวา หลังป 2554 คาดวาผูบริโภค จะมีการตื่นตัวมากขึ้น คาดวาป 2555 จะมีผูบริโภคหันมา ใชน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยขยับตัวมากถึง 20% และ เปนไปตามแผนที่ พพ. ไดตั้งเอาไวอยางแนนอน สวนดาน ตลาดบานพักอาศัยคาดวาจะมีการเติบโตหลังจากที่ พพ. ได ทำการสนับสนุนโครงการดังกลาวแลวเสร็จ และคาดวาจะมี พรบ. ตามหลัง หลังจากที่กรรมการไดประชุมและนำเสนอ ใหคณะรัฐมนตรีเพื่อออกเปน พรบ. จากนั้นจึงจะออกเปน พรบ. เครื่องใช ในบานเบอร 5 ตอไป ซึ่งคาดวาเครื่องทำ น้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย เบอร 5 นั้นจะเกิดขึ้นในป 2555 หรือหลังจากที่ประกาศเปน พรบ. อยางแนนอน

อยางไรก็ตามตนมองวาตลาดบานพักอาศัยคอนขาง จะเติบโตชากวาตลาดอุตสาหกรรม เนื่องจากแรงจูงใจชื้อ ของเจาของบานมีตัวเปรียบเทียบระหวางการใชน้ำรอน จากพลังงานแสงอาทิตย กับการใชระบบฮีทเตอรหรือแบบ หมอตม เนื่องจากมีราคาต่ำกวา จึงทำใหผู ใชเกิดความ ลังเลและตัดสินใจยาก ทั้งนี้หากภาครัฐใหการผลักดันและ สนับสนุนอีกครั้งสินคาดังกลาวนาจะเติบไดอีกไกล ซึ่งภาค รั ฐ กำลั ง ผลั ก ดั น สิ น ค า ดั ง กล า วให เ ป น เครื่ อ งทำน้ ำ ร อ น พลังงานแสงอาทิตย เบอร 5 อยูในขณะนี้

เกาะตลาดบานอาศัยโต

นายสำเนา กลาวตอไปอีกวา สำหรับเครื่องทำน้ำรอน พลังงานแสงอาทิตย HERITAGE เปนแบรนดเกาแกที่สุด ในตลาดโดยอยูในตลาดมานานถึง 24 ปและเปนที่รูจักกัน เปนอยางดี ในกลุมของผู ใชของบานพักอาศัยเปนหลัก และ เชื่อวาเรานาเปนผูเลนในอันดับตนๆ ในตลาด และเปนผู ผลิตที่ดำเนินธุรกิจชองทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาล เปนหลัก ปจจุบันบริษัทมีมารเก็ตแชรในตลาดบานพักอาศัย ประมาณ 50% ของตลาดจากมูลคาตลาดรวมป 2552 ประมาณ 2,300 ระบบ สวนตลาดอุตสาหกรรมเชื่อวาเรา

8

BN#159_p1-13_Pro2.indd 8

10/12/10 1:26:22 AM


นาจะเปนเบอรตนๆ ในตลาดเชนเดียวกัน สวนกลุมลูกคาของเรานั้นสวนใหญจะเปนกลุมลูกคา ระดับไฮเอนดเปนหลัก ดานชองทางการจัดจำหนายจะเนน จำหนายโดยตรงใหกับโครงการ และขายผานดีลเลอรที่อยู ตั้งอยูตามหัวเมืองใหญ อาทิ ภาคเหนือและภาคใต ดาน กลยุทธการตลาดจะเนนการบริการทีเ่ ปนเลิศ โดยการรับซอม สินคาทุกแบรนดที่มี ในตลาด พรอมรับใหคำปรึกษาฟรี และ ใหความรูกับลูกคาเปนหลัก เนื่องจากตลาดเครื่องทำรอน ในปจจุบันมีปญหาดานการบริการหลังการขายอยางมาก เนื่องจากมีผูเลนรายใหมๆ ที่เขามาแขงขันในตลาดแลวปด กิจการมีคอนขางมากและทิ้งปญหาไว ใหกับผูบริโภค ทำให ตองแบกรับภาระปญหาตางๆ อีกมากมาย

วาดเปามัดรายไดปหนาโตอีก 20%

ดวยเหตุนี้บริษัทจึงมีจุดแข็งที่เหนือกวาคูแขงในตลาด เนื่องจากมีทีมชางที่พรอมดวยคุณภาพและประสบการณ ใน การทำงาน ไวคอยบริการมากกวา 2-3 ชุด ทั้งนี้สินคาของ เรายังเปนสินคาที่มีคุณภาพโดยฝมือคนไทย โนฮาวนจาก ประเทศอิสราเอล คุณภาพเทาสินคาจากตางประเทศ อีก ทั้งยังรับประกันแผงรับแสงอาทิตยนานถึง 7 ป ซึ่งเปนการ รับประกันที่มากที่สุดในตลาด สำหรั บ ยอดขายป นี้ ค าดว า จะมี ย อดขายประมาณ 7,400 ตร.ม. สวนปที่ผานมามียอดขาย ประมาณ 800 ตร.ม. และในป 2554 ตั้งเปาเติบโตอีก 20% สวนแผนการ ตลาดป 2554 มีแผนที่จะขยายตลาดในประเทศเพิ่ม โดย ขยายกลุม ผู ใชงาน โดยใชกลยุทธดา นเชิงวิชาการเขามาชวย ในการทำตลาดเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ดวยใหความรูเ กีย่ วกับผูป ระกอบการเปนหลัก เพือ่ ใหเกิดการ ขายขึ้น ราโวเทคชูกลยุทธเด็ด “ชื่อสัตยจริงใจ” ครองใจผู ใชดันยอดขายโต 20% ทุกป นางวิกรณ วัลลิกุล กรรมการ บริษัท ราโวเทค จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายเครื่องทำน้ำรอน ระบบพลังงานแสงอาทิตย ในประเทศไทยภายใตแบรนด “RAVOTEK” (ราโวเทค) และเปนผูผลิตรายแรกที่ใชแกน ทองแดง (Heat Pipe) เปนตัวนำความรอน กลาววา สำหรับภาพรวมตลาดเครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย มีแนวโนมที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น เพราะวาผูบริโภคใหความ สำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดลอมและมีความรู รวมทั้งยังรูจัก นำพลังงานฟรีจากธรรมชาติมาใชมากขึ้น ผนวกกับภาครัฐ ใหเงินสนับสนุน 4,500 บาทตอตร.ม. จึงทำใหตลาดมีการ

ตื่นตัวอยางมาก เครื่ อ งทำน้ ำ ร อ น ร ะ บ บ พ ลั ง ง า น แ ส ง อาทิตย ราโวเทค เปน พลังงานทดแทนทางเลือก อีกทางที่ ใหความคุมคาใน การใชพลังงานธรรมชาติ ที่ ไมมีผลตอ สิ่งแวดลอม ไม มี ต น ทุ น ค า พลั ง งาน และมี ร ะยะเวลาคืนทุนที่ แนนอน อีกทัง้ ไดน้ำรอนใช ฟรีตลอดปและมีเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากเครื่อง ทำน้ำรอนดังกลาวเปนแบบ Heat Pipe หรือ หลอดแกว สุญญากาศแบบ Heat Pipe โดยขางในเปนแทงทองแดง และเปนระบบที่ไมตอ งการความเขมแสงมากนัก เก็บรวบรวม ความรอนที่อยู ในบริเวณรอบขางมาถายเทใหกับน้ำจึงทำให น้ำรอนเร็ว ซึ่งสวนหัวของ heat pipe จะรอนไดถึง 150 องศาเซลเซียส จึงมัน่ ใจไดวา น้ำที่ ไดจะสะอาดและรอนเพียงพอตอการใชงานไมจำเปนตองเก็บน้ำไวมาก เพราะน้ำทีร่ อ น มากก็สามารถผสมและใชเปนน้ำอุนไดดี สวนน้ำยาที่ใช ไมเปนพิษ non toxic เพราะในระบบ น้ำยาไม ไดสมั ผัสกับน้ำโดยตรง น้ำยามีหนาทีเ่ พียงเก็บรวบรวมความรอนและถายเทใหน้ำโดยใชหลักการของ Heat Transfer ทั้งนี้ยังเปนสินคาเทคโนโลยีของคนไทยและผลิต ดวยฝมอื คนไทยอยางแทจริง นอกจากนีเ้ รายังไดรบั อนุสทิ ธิบัตรเลขที่ 2430 จากกรมทรัพยสินทางปญญาประเภท อุปกรณทำน้ำรอนระบบพลังงานแสงอาทิตย และผานการ ทดสอบประสิทธิภาพโดยศูนยวิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัย นเรศวร และเปนเครือ่ งทำน้ำรอนรายแรกทีผ่ า นการทดสอบ (Lap) จากประเทศเยอรมัน (University of Stuttgart) อีกดวย

เตรียมผลิตสินคาแบบแผงออกตีตลาด

นางวิกรณ กลาวอีกวา สำหรับกลุมลูกคาของบริษัท จะเนนเจาะตลาดอุตสาหกรรมเปนหลักหรือประมาณ 90% สวนที่เหลืออีก 10% จะเปนตลาดที่อยูอาศัย อาทิ บาน เรือนปกติ โรงแรม รีสอรท สปา สระวายน้ำ งาน Project และกลุมบุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีรายไดตั้งแต 5 หมื่นบาท ขึ้นไป ดานชองทางการกระจายสินคาจะเนนขายตรงใหกับ งานโครงการ และขายผานรานดีลเลอร เปนหลัก นอกจาก นี้เปนพารทเนอรทางธุรกิจกับยักษ ใหญ ในวงการไฟฟาอีกดวย อยางไรก็ตามลูกคาของเราสวนมากจะมาจากลูกคา

บอกปากตอปากมากกวา เนื่องจากความพึงใจในคุณภาพ สินคาและดานการบริการจึงทำใหมีลูกคาจากการบอกปาก ตอปากเปนหลัก ดานกลยุทธดานการตลาดจะใชกลยุทธทำธุรกิจความ จริงใจ ตรงไปตรงมา สวนจุดแข็งที่เหนือกวาแขงในตลาด คือ โดดเดนดวยงานดีไซน และการออกแบบ ในราคาที่ ยุตธิ รรม สามารถจับตองได เห็นผลประหยัดชัดเจน มีความ จริงใจใหกับลูกคา และรับประกันระบบ Heat Pipe 5 ป สำหรับสินคาของบริษัทนั้นมีราคาตั้งแต 30,000 -100,000 บาท ทั้งนี้สินคาของมีราคาต่ำกวาสินคานำเขาจากยุโรปขา ประมาณ 20-30%

ในอนาคตมีแผนที่จะผลิตสินคาเปนแบบแผงเพิ่มขึ้น เนื่องจากปจจุบันมีเฉพาะแบบหลอดอยางเดียว นอกจากนี้ ยังมีแผนที่เขารวมงานกับ SCG ในสวนของ Innovation เพื่อจัดหมูบานประหยัดพลังงาน หรือ Green Village อีก ดวย นอกจากนีย้ งั มีงานติดตัง้ เครือ่ งทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยใหกับ โอสถสภา เสริมสุข โรงชุบโลหะ โรงแรมที่ ระยอง ซึ่งคาดวาจะติดตั้งแลวตนปหนาอยางแนนอน สวน งานปหนาเริ่มมีงานเขามามากขึ้นอาทิ SONY DKSH ฯลฯ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากผูบ ริโภคตางใหความไววางใจและยอมรับแบรนด ของเรามากขึ้น เชน บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ที่ให ความไววางใจและเลือกใชสินคาของเรา โดยติดตั้งเครื่อง ทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตยราโวเทคในสวนโรงฟกไข ทั้งหมด เพื่อใชน้ำรอนในการลางถาดสำหรับใช ในการฟกไข ซึ่งชวยใหสามารถประหยัดคาไฟได 1,677 บาทตอวัน ซึ่ง เดิมบริษัทจะจายคาน้ำมันดีเซลลวันละ 1,674 บาท หลัง จากที่เปลี่ยนมาใชระบบ Solar Sale ทั้งระบบแลวทำให จายคาไฟฟาแควันละ 86 บาท โดยบริษัทสามารถคืนทุนได ภายในระยะเวลาไมถึง 2 ป จากเงินลงทุนประมาณ 110,000 บาท

ตั้งเปาปลายป โตอีก 10%

นางวิกรณ กลาวตอไปอีกวา สำหรับแผนการกระตุน การตลาดของโครงการภาครัฐในการใหเงินสนับสนุน 30% นั้นเปนการกระตุนที่ ไดรับการตอบรับดีที่สุด และตราบใดที่ รัฐบาลยังใหเงินสนับสนุนอยูถึงแมวาเงินที่ภาครัฐใหการ สนับสนุนจะมีปริมาณที่มากหรือนอยก็ตาม ก็ถือวาเปนการ กระตุนตลาดที่สมบูรณ ได ไดผลดีที่สุด และสงใหบริษัทมี ยอดขายเติบโต 10-20% ทุกป และปนี้คาดวาจะเติบโตกวา ปที่ผานมา 10% สวนแผนการตลาดปหนามีแผนที่จะทำ ตลาดอุตสาหกรรม เปนหลัก

9

BN#159_p1-13_Pro2.indd 9

10/12/10 1:26:30 AM


“เอสซีจี” ทุมเม็ดเงิน 1,300 ลาน เพิ่มกำลังผลิตไมสมารทวูด 50% บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด (บกด.) อัดงบกวา 1,300 ลานบาท เพิ่มศักยภาพการ ผลิต “ไม ตราชาง สมารทวูด” ตอกย้ำภาพความเปนผูนำตลาดไมสังเคราะห พรอมเปดแนวรุก เต็มพิกัด ทั้งตลาดภายในประเทศ และอาเซียน ป ’54 นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผูจัดการ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ผูดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ ห ลั ง ค า บ อ ร ด แ ล ะ ไ ม สั ง เคราะห จ ากไฟเบอร ซีเมนต ในเครือเอสซีจี กลาววา สำหรับภาพรวม ตลาดผลิตภัณฑ ไฟเบอร ซิ เ มนต นั้ น มี ป ระมาณ 18,000 ลานบาท โดยไม ตราชาง สมารทวูด สามารถ ครองสวนแบงการตลาด ไดเพิ่มขึ้นและกลายเปน ผู น ำตลาดไม สั ง เคราะห ที่มีมูลคากวา 5,000 ลานบาท และมีสวนแบงการตลาด เปนสัดสวนการขาย 40% ของยอดขายไมสังเคราะห คาด วาอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ ไมทดแทนกลุมตราชาง สมารทวูดในปนี้ ยังขยายตัวตอเนื่องอีกประมาณใกลเคียง กับตลาด คือมากกวา 10% ปจจุบันวัสดุทดแทนไมประเภทไฟเบอรซีเมนตมีการ เติบโตอยางตอเนือ่ ง โดยผูบ ริโภคหันมาใชวสั ดุทดแทนไมจริง มากขึ้น เนื่องจากราคาที่เหมาะสมและประหยัดกวาไมจริง

และชวยลดผลกระทบจากสภาวะแวดลอม ซึ่งจะสังเกตได จากอัตราการขยายตัวมาโดยตลอดทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียน ดวยเหตุนี้บริษัทจึงได ทุมงบการลงทุนอีก 1,300 ลานบาท ขยายกำลังการผลิตที่ เพิ่มขึ้นอีก 7.4 ลาน ตร.ม. จากเดิม 14 ลาน ตร.ม. รวม เปนประมาณ 21.4 ลาน ตร.ม. ที่โรงงานทาหลวง จ.สระบุรี คาดวาจะแลวเสร็จตามนี้ชวงไตรมาส 4 ป 2554 เพื่อ สามารถรองรับปริมาณความตองการของตลาดที่เพิ่มมาก ขึน้ อยางตอเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะ ในประเทศแถบอาเซียน นายพันเทพ กลาวอีกวา นอกจากบริษัทมุงเนนไปที่ การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในดานคุณสมบัติของสินคา ใหมี ความยืดหยุนดวยความเหนียว ดัดโคงงายขึ้น มีความ ทนทาน ใช ไดทั้งภายในและภายนอกอาคารดวยเทคโนโลยี ใหมลาสุด Firm & Flex และความสวยงามของผลิตภัณฑ ใหมีลวดลายพื้นผิวไมที่สวยงาม เปนธรรมชาติ เหมาะสม กับการใชงานแตละประเภท ไมวาจะเปนผนัง เชิงชาย บัว ผนัง รั้ว ฝาระแนง พื้น และการตกแตงดัดแปลงใชงานใน รูปแบบอื่นๆ ควบคู ไปกับสำนึกรักษสิ่งแวดลอม ดวยประสิทธิภาพของขบวนการจัดการที่มีสวนชวยลดปริมาณของ เสียในกระบวนการผลิตใหลดนอยลงภายใตหลัก 3 R ซึ่ง

เปนพื้นฐานสำคัญของกระบวนการผลิตของ SCG อยู แลว นั่นคือ Reduce คือ การลดความสูญเสีย จากวัตถุดิบในการผลิต Reuse คือ การนำ น้ ำ และวั ต ถุ ดิ บ ส ว นเกิ น ที่ เ กิ ด ระหว า ง กระบวนการผลิตกลับมาหมุนเวียนใช Recycle คือ การนำวัสดุจากกระบวนการปลายน้ำ หมุนเวียนกลับมาเปน วัตถุดบิ สวนเพิม่ เพือ่ เพิม่ คุณสมบัตขิ องสินคาใหดขี นึ้ อีกดวย สำหรับผลประกอบการปที่ผานมา ทั้ง 2 ไตรมาส อัตราการเติบโดยรวมของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8-10% คาดวายอดขายรวมปนี้ ไมนาจะต่ำกวา 7,000 ลาน บาท แบงออกเปนยอดขายของสวนหลังคารวม 55% และ บอรด ไมสงั เคราะห ตราชาง สมารทบอรด 45% จากยอดขาย ทัง้ หมดเปนยอดสงออกอยูป ระมาณ 6-7% สวนดานกลยุทธ ดานการตลาดเนื่องจากภาวการณแขงขันของธุรกิจนั้นมี คอนขางสูง ฉะนัน้ บริษทั จึงใชกลยุทธดา นราคาและชูจดุ แข็ง เปนผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมเขาแขงขันในตลาด นายพันเทพ กลาวตออีกวา กอนหนานี้บริษัทไดปรับ เปลี่ยนเครื่องจักรและเทคโนโลยี ใหมเพื่อที่จะผลิตสินคา สูตรไมมี ใยหิน ดวยการใชเงินลงทุนกวา 3,000 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนที่สูงแตก็จะตองทำเพื่อใหสอดคลองกับ กระแสโลกดานสิ่งแวดลอม และประหยัดพลังงาน ทั้งนี้ ผลิตภัณฑประเภทกระเบื้องหลังคาปลอดใยหิน ยอมรับวา การผลักดันเขาสูต ลาดทำไดคอ นขางยาก เนือ่ งจากวาผูบ ริโภค สามารถเลือกประเภทของหลังคาไดหลากหลายและการ แขงขันสูง แตอยางไรก็ตาม บริษัทยังจะตองเดินหนาใน การสรางแบรนดเพื่อสรางการรับรู ใหกับประชาชน ทั้งใน รูปแบบการดำเนินการเอง และรวมกับองคกรของภาครัฐ เชน สคบ.

บาธรูมดีไซนตั้งเปาปนแบรนด

ป 2020 ตองเปน 1 ใน 5 ของโลก

นายกิตติพร ชาวบานเกาะ ผูอ ำนวยการฝายออกแบบ บริษัท บาธรูมดีไซน จำกัด เปดเผยวา ตามนโยบายของ บริษัทฯ ภายในป 2020 แบรนดของบาธรูมดีไซน จะตอง เปน 1 ใน 5 ของโลก ที่เปนที่รูจักและไดรับการยอมรับใน ดานนวัตกรรมสินคาในหองน้ำ โดยบริษัทมีนโยบายที่จะมี ดีไซนสินคาใหมๆ ออกมาทุก 6 เดือน เชน ตัว I-TUBE และ I-FLOW ที่ ไดรับรางวัล ดีมารคของกรมสงเสริมการ สงอก และ NIA สำนักงานสงเสริมนวัตกรรมแหงชาติ โดยสิ น ค า ที่ โ ชว อ ยู นั้ น เป น เพี ย งต น แบบจึ ง ยั ง ไม มี ข าย บริษัทจะทำการผลิตออกจำหนายในชวงไตรมากแรกของ ป 2554 พรอมๆ กับการนำไปเปดตัวในงานสถาปนิก ’54 สวนในครึ่งปหลังของปนี้ จะผลิตตัว I-ZECURE ที่ ได มี ก ารเป ด ตัวต น แบบไปแล วในชวงครึ่งปแรกของปนี้ โดยจะทำการผลิ ต เพื่ อ นำออกจำหน า ยในเดื อ นตุ ล าคม

USA

ประสงคนำเขา LED ขนาด 6 นิ้ว กรุณาสงรายละเอียดของผลิตภัณฑและราคา มา ไดที่ Mr. Andy Smith .Engineering, RenCon Energy Products company, 472 Moore Ln, Healdsburg, CA, 95448 โทรศัพท 1-800-6010692 โทรสาร 1-888-7115127

2553 สำหรับอางอาบน้ำรุน Nirvana ที่ ไดรบั รางวัล ดีมารค ของกรมสงเสริมการสงออกของไทย และจีมารคของญี่ปุน เบสมารค ดีไซนอวอรด จากเยอรมันนี และดีไซน ไพรสของ รัฐบาลเยอรมันนี ที่ ไดมีการเปดตัวไปแลวในปนี้ ผลการ ตอบรับในชวง 4-5 เดือนทีผ่ า นมาไมคอ ยจะหวือหวา เนือ่ งจาก สินคามีราคาแพง ดานยอดขายครึง่ ปแรก เมือ่ เทียบกับปทแี่ ลวถือวาเทากัน แตการแขงขันสูงกวา เพราะปนี้มีทั้งปญหาดานการเมือง และเศรษฐกิจ ทำใหตองทำงานหนักกวาปที่แลว อยางไร ก็ตามยอดขายในชวงไตรมาส 3 ที่เพิ่งจะผานพนไป ดีกวา ในชวงครึ่งปแรก เนื่องจากในชวงครึ่งปหลังธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพยมีแนวโนมดีขึ้น และคงจะดีตอไปอีก 1-3 ป ซึ่งยอมสงผลดีตอผลิตภัณฑในหองน้ำแนนอน ดังนั้นคาดวา สิ้นปนี้คงทำเปายอดขายไดตามเปาที่ตั้งไวคือ มีอัตราการ เติบโตอยูที่ประมาณ 35% นายกิตติพร กลาววา เนื่องจากปนี้เจอทั้งปญหาดาน การเมืองและเศรษฐกิจทำใหขณะนี้ทุกหนวยงานของบริษัท กำลังเรงทำแผนการดำเนินธุรกิจในระยะ 5-10 ปจากนี้ ไป สวนแผนการดำเนินงานในระยะสัน้ นัน้ ปหนาจะรุกหนัก ที่ ต ลาดโครงการทั้ ง ที่ เ ป น โครงการแนวราบและแนวสู ง และการขยายตลาดตางประเทศที่ โตมากขึ้น ในสวนของ ตลาดในประเทศ ซึ่งบริษัทมีชองทางการจำหนายทั้งที่เปน ดีลเลอร โมเดิรน เทรด และการขายเอง โดยสัดสวนการขาย มาจากโมเดิรนเทรดประมาณ 30% ขายผานดีลเลอรเกือบ

50% ที่เหลือเปนการขายใหกับโครงการ ปหนาจะเพิ่มสัดสวนยอดขายในสวนของโครงการให มากขึ้น โดยเนนการเขาไปนำเสนองานผานสถาปนิกและ เจาของโครงการ โดยกำลังรวบรวมทีมขายโครงการขึน้ มา อยางไรก็ตามบริษัทมองวา การนำเสนอสินคาผานบริษัท ผูออกแบบจะงายกวา ดานเปายอดขายในประเทศตั้งเปาโตไวที่ประมาณ 10% ในขณะที่ตลาดตางประเทศ เราตองการที่จะจอยกับ พารทเนอรมากกวา ในรูปแบบของการหาพันธมิตร เพื่อ ใหพันธมิตรนำแบรนดของเราไปโปรโมท โดยจะหาพารทเนอรเพิ่มให ไดอีก 50% จากขณะนี้บริษัทมีพันธมิตรอยูใน ตะวันออกกลาง รวมถึงประเทศอื่นๆ เกือบ 20 ประเทศ เชน มัลดีฟส มาเลเซีย ฮองกง สวีเดน เยอรมัน นอกจากนี้ จะเปนพันธมิตรกับธุรกิจสปา และโรงแรมดวย

10

BN#159_p1-13_Pro2.indd 10

10/12/10 1:26:38 AM


‘ถนอมวงศบริการ’ ชู Biokube พรอมตีตลาดพรีเมี่ยม นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จำกัด ตัวแทนจำหนายระบบ บำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ จากประเทศเดนมาร ก เปดเผยวา หากจะพูดถึง เ รื่ อ ง ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เสียคนสวนมากมักจะให ความสำคั ญ กั บ เรื่ อ งนี้ เปนอันดับสุดทาย ซึ่งใน ประเทศไทยยั ง ไม ค อ ย ตระหนั ก และให ค วาม สำคั ญ กั บ เรื่ อ งเหล า นี้ มากนัก แตทั้งนี้ก็มีลูกคา บางสวนเริม่ ตระหนักในเรือ่ งของการดูแลสิง่ แวดลอมเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในหนวยงานราชการก็เริม่ หันมาบังคับใชกฎหมาย วาดวยเรื่องสิ่งแวดลอมมากขึ้น ทั้งนี้หากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้มีการตรวจสอบอาคารสำนักงาน โรงแรม อพารทเมนท และตึกตางๆ ที่กฎหมายกำหนดวาจะตองมี การบำบัดน้ำเสียให ไดคาตามที่กฎหมายกำหนด ทางบริษัท ก็คดิ วาธุรกิจตางๆ เหลานีก้ จ็ ะเริม่ หันมาใหความสำคัญระบบ บำบัดน้ำเสียมากขึ้นกวาเดิมอยางแนนอน สำหรับกลยุทธ ดานการตลาดของบริษทั นัน้ ในสวนของเทคโนโลยี Biokube ถือเปนนวัตกรรมใหมทางดานไบโอเทคโนโลยีของเมืองไทย ซึ่งทางบริษัทมองวาตลาดงานระบบบำบัดน้ำเสียเปน ตลาดที่ใหญและมีศักยภาพที่สูง ซึ่งลูกคาที่ทางบริษัทมอง

เอาไวก็จะเปนกลุมลูกคาระดับพรีเมี่ยม โดยเฉพาะในกลุม ของอาคารใหญ หมูบานจัดสรรโครงการขนาดกลางขึ้นไป นอกจากนั้นเรายังมีแผนที่จะทำการประชาสัมพันธผานสื่อ ดานตางๆ รวมไปถึงการออกงานอีเวนทเพื่อแนะนำระบบ บำบัดน้ำเสียใหแกลูกคา กลุมลูกคาที่ทางบริษัทใหความ สนใจจะเป น กลุ ม ลู ก ค า ที่ มี ค วามสามารถในการลงทุ น เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียตัวนี้มีราคาคอนขางสูง แตหาก ในอนาคตคนเริ่มหันมาใชระบบนี้มากขึ้น ก็คาดวาราคาจะ ตองมีการลดลงอยางแนนอน โดยในตอนนี้จะเนนทำตลาด ไปที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเปนหลัก แตในสวนของภูมิภาค ทางบริษัทจะทำการเจาะตลาดตอไปในอนาคต ทั้งนี้ทาง บริษัทตั้งเปาวาภายในปนี้จะทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ เสียภายในอาคารสำนักงานให ไดประมาณ 10 อาคาร นายสุรเชษฐ กลาวเพิ่มเติมอีกวา งานระบบบำบัดน้ำ เสียที่ทางเราทำนั้นงานโดยสวนมากจะเนนไปที่ภาครัฐเปน หลัก โดยเฉพาะในสวนของอาคารสำนักงาน และสำหรับ ภาคเอกชนก็จะเนนไปในสวนของงานโรงแรม รีสอรท รวม ถึงอาคารออฟฟตตางๆ ซึ่งลูกคาหลายๆ รายใหความสนใจ ระบบบำบัดน้ำเสียของเรา แตลูกคาไมสามารถที่จะลงทุน เกีย่ วกับเรือ่ งพวกนี้ ได เพราะเขาไมมนั่ ใจในเรือ่ งของเศรษฐกิจ แตหลังจากที่สถานการณตางๆ เริ่มคลี่คลายทางบริษัทก็คิด วาจะเริ่มเดินหนาทำตลาดตอไป โดยในครึ่งปหลังจะเนนให ความสำคัญกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น และพยายามเขาไป นำเสนอระบบบำบัดน้ำเสียของเรากับโครงการทีเ่ ปนอาคาร ทั่วๆ ไปเพิ่มมากขึ้น แตทั้งนี้ตองบอกกอนวาในปจจุบันผูคา

ที่เปนคูแขงขันเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียในตลาดถือวามี อยูหลายราย แตทั้งนี้ทั้งนั้นโดยสวนใหญจะเปนงานระบบ บำบัดน้ำเสียแบบเกา ซึง่ ระบบบำบัดน้ำเสียของเราจะเปนระบบใหม โดยจุดเดน ที่แตกตางออกไปจากคูแขงก็คือ ระบบบำบัดของเราใหผล คาน้ำที่บำบัดแลวคอนขางเสถียร เนื่องจากระบบของเรามี BioReactor ซึ่งบรรจุ BioBlock Filter ไวขางในโดยเปนที่ อยูข องแบคทีเรีย ทำใหแบคทีเรียมีความแข็งแรง และสามารถ บำบัดน้ำเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ ระบบนี้ยังตองการ บุคลากรในการดูแลนอย เพราะสามารถสัง่ ใหระบบทำงาน และตรวจสอบการทำงาน โดยใชระบบสื่อสารไรสาย (สง SMS จากโทรศัพทมือถือ) โดยในตัวควบคุมยังมีสัญญาณ เตือนเมื่อระบบทำงานผิดปกติอีกดวย ทั้งยังชวยในการ ประหยัดตนทุนคาไฟฟาถาเทียบกับระบบบำบัดแบบเดิม และระบบของเราใชพื้นที่ในการกอสรางและติดตั้งนอยมาก เมื่อเทียบกับระบบบำบัดเดิมๆ โดยระบบบำบัดนี้ทางกลุม Biokube ไดทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยูตลอดเวลา เพื่อใหผลิตภัณฑตัวนี้สามารถตอบโจทยความตองการของ กลุมลูกคา นอกจากนั้นทางบริษัทยังเขาไปใหความรูกับ กลุมลูกคาถึงระบบบำบัดน้ำเสียแบบใหม โดยเนนอธิบายให ทางลูกคาไดรับทราบถึงระบบการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสียรวมไปถึงขอดีตางๆ ที่ระบบบำบัดตัวนี้มี

7+(0267$'9$1&((1*,1((5,1* IURP+<81'$,(/(9$725

 :RUOGҋV7DOOHVW8OWUDKLJKHVW(OHYDWRU 7HVW7RZHU˄˄+<81'$,$6$172:(5ҋ

IRUWKHIDVWHVWHOHYDWRULQWKHZRUOGPRYHDWPHWHUVSHUPLQXWH

§¶¡—qç² œ³›Æ–§¹Ê¯› Ė¤Ÿh´¤ž§¶—¢³•“qƒm¯¬¥n´‰ œ¥¶«³™§É¯ƒÂ§m¤qŠÏ´ƒ³– £­´Œ› 

ę¥ ę¥¬´¥ FPGBPDUNHWLQJ#OR[OH\FRWK :ZZOR[OH\FRWKFPG

11

BN#159_p1-13_Pro2.indd 11

10/12/10 1:26:44 AM


‘สตารเวลล’ ผูนำธุรกิจเครื่องใชในครัวเรือน ใชกลยุทธปาลอมเมืองทำตลาดเพิ่มยอดขาย

แวะเวียน...เยี่ยมชม ในฉบับนี้ ทางหนังสือพิมพบิลเดอรนิวส ไดมีโอกาสไดพูดคุยกับผูบริหารหนุมไฟแรงผูมีความมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจ อยาง ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ ที่ไดเลาใหฟง ถึงความเปนมาและเปนไปในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงวิสัยทัศนในการดำเนินธุรกิจที่ประสบ ความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ดร.บุญมา อิม่ วิเศษ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั สตารเวลล บิซิเนส (1998) จำกัด และกลุมบริษัทใน เครือสตารเวลล เลาใหฟง ถึงความเปนมาของการกอตัง้ บริษทั ทีเ่ ริม่ มาจากวิสยั ทัศนอนั กวางไกลที่ ไดเล็งเห็นความกาวหนา ทางธุรกิจเรื่องการคา ระหวางประเทศและเรื่องการขาย สินคาในหางสรรพสินคาที่มีแนวโนมและทิศทางในการขาย ที่ดีและรองรับการพัฒนาธุรกิจใหมๆและจำนวนลูกคาที่เพิ่ม มากขึ้น ตามความหลากหลายของผลิตภัณฑ จึงไดจัดตั้ง บริษัทภายใตชื่อ บริษัท สตารซัมมิท (ไทยแลนด) จำกัด เพื่อเปนตัวแทนจำหนายสินคานำเขาเครื่องใช ไฟฟาภาย ในบาน เครือ่ งใช ในครัวเรือนภายในประเทศ ภายใตชอื่ สินคา แบรนด STARWELL และ SMILE รวมไปถึงแบรนดอนื่ ๆ ในรูปแบบธุรกิจคาปลีก คาสงครบวงจร รวมกับประเภทสินคา Modern Trade และเปน ศูนยกลางในการติดตอธุรกิจใหกับกลุมบริษัทในเครือเพื่อ เปนการรองรับการขยายงานและสรางเครือขาย งานบริการ ลูกคาเนนงานบริการที่มีความรวดเร็วตอบสนองความตองการของลูกคา ใหครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่ง เปนการขยายธุรกิจแบบยั่งยืนบริษัทมีเปาหมายที่จะขายสง อุปกรณ ไฟฟา และอุปกรณเครื่องใช ไฟฟาภายในครัวเรือน และพรอมใหบริการหลังการขายแบบครบวงจร เพื่อใหเกิด ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคาทั้งดานราคาและคุณภาพของ สินคา โดยกลุมลูกคาจะแบงออกตามสายผลิตภัณฑ เชน สินคาที่นำเขาไปขายในหางสรรพสินคา (Modern Trade)

และสินคาที่ขายสงตามรานขายเครื่องใช ไฟฟาทั่วประเทศ และหากจะกลาวถึงทิศทางดานสินคาในชวงครึ่งปที่ ผานมา สินคาของสตารเวลลมีอัตราการเติบโตอยูในอันดับ ตนๆ ของธุรกิจขายตรง ซึง่ วัดไดจากยอดขายและเปอรเซ็นต ของการขาย ทั้งนี้หากวิเคราะหกันจะเห็นไดวาจากสภาพ เศรษฐกิจในชวงที่ผานมาสินคาของบริษัทอื่นๆ จะมีปริมาณ ของยอดขายทีล่ ดลง แตในทางกลับกันสินคาของสตารเวลล มียอดขายที่เพิ่มขึ้นทุกเดือน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากทางบริษัท ไดมีการพัฒนากลยุทธอยูตลอดเวลา เพื่อนำเขามาพัฒนา งานทางดานการตลาดและการขาย ซึ่งจากการนำกลยุทธ ตางๆ เหลานี้มาใชก็ทำใหประสบความสำเร็จทางดานยอด ขายเพิม่ ขึน้ ซึง่ ถือวาเปนไปตามเปาหมายทีท่ างบริษทั ไดวาง เอาไว

ทั้งนี้ ในชวงครึ่งปหลังทางบริษัทพยายามที่จะรักษา มาตรฐานในดานตางๆ ใหเทากับในชวงครึ่งปแรก ซึ่งใน ชวงที่ผานมาก็จะเห็นไดวาภายในประเทศประสบปญหา ดานความรุนแรง ซึ่งทำใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและ การลงทุน จนทำใหหลายๆ บริษัทตางไดรับผลกระทบใน เรื่องตางๆ เหลานี้ แตสำหรับสตารเวลลเรียกไดวาไม ไดรับ

12

BN#159_p1-13_Pro2.indd 12

10/12/10 1:26:52 AM


ผลกระทบในเรื่องพวกนี้มากนัก ทั้งนี้เปนเพราะลูกคาโดย สวนใหญของสตารเวลล ไม ไดเปนลูกคาที่อยู ในกรุงเทพฯ มากนัก แตจะเปนลูกคาที่อยูตามตางจังหวัดและลูกคาใน เขตปริมณฑลเปนหลัก จึงทำใหบริษัทไม ไดรับผลกระทบใน ดานของยอดขายมากเทาที่ควร ซึ่งในครึ่งปหลังสตารเวลล ก็ ไม ไดตั้งเปาวาจะตองเติบโตไปมากกวาที่เปนอยู แตจะ เปนการรักษาระดับของยอดขายใหมอี ัตราที่คงที่มากกวา รุกทำตลาดกลุมแมบานตางจังหวัดเปนหลัก อีกประการที่ทำใหธุรกิจของบริษัทไม ไดรับผลกระทบ มากนัน้ เปนเพราะวา สินคาของบริษทั จะเนนการขายทีเ่ ขาหา กลุมผู ใช โดยตรง ซึ่งจะเนนทำการตลาดในเชิงรุกโดยไมรอ ใหลูกคาเปนผูเขามาติดตอเพื่อซื้อสินคากับทางบริษัทเพียง อยางเดียว แตจะเนนวิ่งเขาไปใหบริการแกลูกคาถึงบาน มากกวา ซึง่ ตรงนีถ้ อื เปนกลยุทธทสี่ ำคัญทีท่ ำใหบริษทั มียอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการใหบริการหลังการขายก็เปน อีกประเด็นทีบ่ ริษทั ใหความสำคัญ เพราะจากทีผ่ า นมาลูกคา โดยสวนใหญจะรูสึกประทับใจในการใหบริการรวมไปถึง สินคาที่มีคุณภาพของสตารเวลล จนในปจจุบันมีดีลเลอร หลายๆ รายติดตอเขามาเพื่อจะเปนตัวแทนจำหนายสินคา ใหกบั สตารเวลล เนือ่ งจากมัน่ ใจในคุณภาพของสินคาทีล่ กู คา ใหความไววางใจ สำหรับกลุมเปาหมายของบริษัทจะเนนกลุมแมบาน เปนหลัก โดยเฉพาะกลุมแมบานในตางจังหวัด เพราะหาก เปนกลุมลูกคาในกรุงเทพฯ สินคาสตารเวลลก็อาจจะเขามา แชรสว นแบงตลาดไดยากเหมือนกัน เนือ่ งจากคูแ ขงประเภท ที่เปนรานคารวมไปถึงหางสรรพสินคาตางๆ คูแขงกลุมนี้มี การขายสินคาทีม่ รี าคาถูกกวาสินคาของสตารเวลล แตดว ย คุณภาพในตัวสินคาจึงสามารถการันตีไดวาคูแขงในกลุม เหลานั้นไมสามารถสู ในเรื่องนี้ ได แตผูบริโภคบางคนอาจ จะไม ใหความสำคัญในเรื่องของคุณภาพมากนักแตจะเนน ไปในเรื่องของราคาเปนหลัก ซึ่งก็อาจจะทำใหสินคาของ สตารเวลลเขาไปทำตลาดในสวนนี้ ไดลำบากอยูเหมือนกัน และดวยเหตุผลตางๆ เหลานี้ ทางบริษทั จึงไม ไดเนนทำตลาด ในกรุงเทพฯ มากนัก เพราะคูแขงมีการจัดโปรโมชั่นตางๆ เพื่อดึงดูดใจลูกคาอยูเสมอจึงทำใหสินคาเขาไปแขงขันใน ตลาดสวนนี้ ไดยาก ในสวนของกลยุทธที่บริษัทใหความสำคัญมากที่สุดก็ คือเรื่องของการใหบริการหลังการขาย ซึ่งตองยอมรับวา เปนหัวใจหลักในการทำธุรกิจของสตารเวลล อีกประการก็ จะเปนในเรื่องของการพัฒนาสินคาที่มีการคิดคนผลิตภัณฑ รูปแบบใหมๆ อยูเ สมอ อยางหากมีวสั ดุตวั ใหมทที่ ำใหคณ ุ ภาพ ของสินคารวมไปถึงอายุในการใชงานยาวนานมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทก็จะพยายามพัฒนาและนำวัสดุตัวนั้นมาใชผลิต สินคา เพือ่ สนองความตองการและนำเสนอสินคาทีด่ มี คี ณ ุ ภาพ ใหแกลูกคามากที่สุด ซึ่งทางบริษัทก็หวังวาสินคาตางๆ ที่ ทางบริษัทนำเสนอตอลูกคานั้นคงจะตอบสนองการใชงาน ไดเปนอยางดี ทั้งในเรื่องของรูปแบบและดีไซนที่มีความทัน สมัย รวมไปถึงคุณภาพทีเ่ ปนเครือ่ งการันตีความเอาใจใสของ บริษัทไดเปนอยางดี แอบอางซื่อบริษัทปญหาใหญที่ตองรีบแก ไข ทั้งนี้ ในสวนของผลประกอบการของบริษัท หากมองที่ ธุ ร กิ จ ในส ว นของสตาร เ วลล ต อ งถื อ ว า อยู ใ นเกณฑ ที่ น า พอใจ และยังเปนธุรกิจในอันดับตนๆ ของธุรกิจทั้งหมดที่ เรามี และแมผละประกอบการจะเปนทีร่ า พึงพอใจสักเทาไหร แตปญหาสำคัญอีกประการที่ถือเปนเรื่องใหญสำหรับเราก็ คือ คูแ ขงหลายๆ รายของเรามีการแอบอางชือ่ ของสตารเวลล ไปใช ในการขายสินคา บางครัง้ ก็มกี ารตัง้ ชือ่ บริษทั ใหมลี กั ษณะ ที่ใกลเคียงกับชื่อของเรา รวมไปถึงในบางบริษัทก็พยายาม

ที่จะใชชุดฟอรมพนักงานใหมีลักษณะคลายกับของบริษัท เรา นอกจากนั้นในเรื่องของตัวสินคาเราก็เจอปญหาดวย เชนกัน โดยคูแ ขงหลายรายพยายามอางอิงกับลูกคาวาสินคา ของเขาเปนสินคาที่เปนแบรนดในเครือของสตารเวลล ตรงนี้ก็สงผลกระทบกับสินคาของเราโดยตรง ซึ่งเมื่อ คูแขงที่อางชื่อเราขายสินคาได โดยสวนใหญจะใหบริการที่ ไมดี และมักจะอางวามาจากที่เดียวกับสตารเวลล จึงทำให ลูกคาทีซ่ อื้ สินคาจากบริษทั เหลานัน้ ไปใชงานโทรเขามาตอวา กับทางบริษัทวาทำไมสินคาไมดีไมมีคุณภาพ แตเมื่อเราเช็ค ขอมูลกลับไปวาลูกคาที่ โทรเขามารองเรียนไดซื้อสินคาตัว ไหนและยี่หออะไรไป ก็มักจะไดรับคำตอบวาสินคาที่ลูกคา ซือ้ ไปนัน้ ไมใชสนิ คาทีม่ าจากทางบริษทั ของเรา ซึง่ ตรงนีเ้ ปน ปญหาทีท่ างบริษทั พยายามหาทางแก ไขอยู เพราะมันสงผล กระทบต อ ภาพลั ก ษณ แ ละความเชื่ อ มั่ น ของลู ก ค า ที่ มี ต อ สินคาของเรา แตทั้งนี้วิธีการสังเกตเบื้องตนก็ตองดูที่เรื่อง ของการใหบริการ เพราะบริษัทของเราจะเนนในเรื่องการ ใหบริการเปนประเด็นสำคัญ และจากปญหาตางๆ เหลานี้ทางบริษัทจึงจัดตั้งฝาย สำรวจพื้นที่ขึ้นมา ซึ่งหากเรารูขอมูลวาแบรนดตางๆ เหลา นั้นแอบอางใชชื่อแบรนดของเรา ทางบริษัทก็จะสงฝายกฎหมายไปเจรจาใหเลิกอางอิงชื่อแตหากยังไมเลิกก็จะทำการ ฟองรองตอไป ในสวนนี้ตองบอกวา สตารเวลลมีเครือขาย อยูทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นขอมูลในเรื่องเหลานี้เรามักจะรู คอนขางเร็ว และจะสงเจาหนาที่ลงไปแก ไขโดยทันที ซึ่ง จากการทำเรื่องเหลานี้ขึ้นมาก็สงผลใหปญหาที่เกิดขึ้นตรง นี้มีปริมาณที่ลดลงอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้สินคาในเครือของ เราที่จำหนายอยูก็จะมี สตารเวลล สไมล สมารท ซันเนค ซึง่ ตรงนีบ้ างคนอาจจะไมรวู า แบรนดสนิ คาตางๆ เหลานีเ้ ปน สินคาที่มาจากบริษัทเดียวกัน ที่สำคัญสินคาเหลานี้จะขาย ผานตัวแทนจำหนายเปนหลัก ไม ไดวางจำหนายตามรานคาทั่วไป

ในสวนนี้จะเปนในสวนบริหารงานเปนหลัก แตหากเปนใน สวนของคลังสินคาจะตั้งอยูที่พระราม 2 ทั้งนี้สินคาของเรา จะเปนสินคาสำเร็จรูปทีน่ ำเขามาจำหนายในประเทศ ในดาน ของการสต็อกสินคาเราจะเนนดูที่ยอดขายเปนหลัก ซึ่งเรา พยายามทีจ่ ะไมสต็อกสินคามากจนเกินไป เพราะมันเปนตนทุน ที่บริษัทตองแบกรับภาระ แตทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝายการตลาด ก็ตองทำการติดตามขอมูลของดีเลอรอยูตลอดเวลา ซึ่งจะ ทำใหเราสามารถสต็อกสินคาไดเพียงพอตอการขายมาก ที่สุด ทั้งนี้นอกจากธุรกิจเครื่องใช ไฟฟาและเครื่องใช ในครัว เรือนแลว เราก็ยังมีธุรกิจอื่นๆ อีก อยางธุรกิจรีสอรท โดย ในตอนนี้มีอยูดว ยกัน 2 แหง แหงแรกจะเปนสตารเวลล การเด็นทโฮม ตัง้ อยูท วี่ งั น้ำเขียว สวนอีกแหงจะเปนสตารเวลล บาหลี อยูบ ริเวณชานเมืองนครราชสีมา ในสวนนีจ้ ะเนนกลุม ลูกคาที่เดินทาง เพราะจะตั้งอยูบริเวณเสนบายพาสถนน มิตรภาพ ตรงนี้ก็จะเปนกลุมลูกคาระดับกลางถึงระดับบน ทั้งนี้หากสนใจในสินคาของสตารเวลล สามารถสอบถาม เพิ่มเติมไดที่ โทร. 02-909-8241-2

“Ӑ‚„Œ™j–ƒ

ใช ก ลยุ ท ธ ป า ล อ มเมืองทำการตลาด นอกจากการขายผ า น ดีลเลอรแลว ก็ยังมีการออก บูธที่ โลตัสและบิ๊กซี แตเปน เฉพาะที่นครราชสีมาซึ่งก็ ได รับการตอบรับที่ดีจากกลุม ลูกคา ที่เราเริ่มทำตลาดที่ นครราชสีมากอนเปนที่แรก ก็ เ พราะว า สำนั ก งานใหญ ของเราตั้งอยูที่นี่ อีกอยาง เราก็เนนทำการตลาดแบบ ปาลอมเมืองที่คอยๆ ขยับไป ในจังหวัดตางๆ ซึง่ ในอนาคต ก็ อ าจจะขยั บ ไปยั ง จั ง หวั ด ใกล เ คี ย งอย า งขอนแก น ทั้ ง นี้ เ ราต อ งพยายามที่ จ ะ เริ่มจากพื้นที่ที่คนรูจักสินคา ของเรากอนแลวคอยขยาย ออกไป ทั้งนี้ก็คิดวานาจะสง ผลดี ต อ ธุ ร กิ จ ของเรามาก กวาการที่จะกระจายสินคา ออกไปโดยที่ เ ราไม รู ว า ผล ตอบรับของลูกคาจะออกมา อยางไร สำหรับสำนักงานใหญ ของสตารเวลลทนี่ ครราชสีมา

ĠþğĎĈĦâ/2

ğĎĈĦâøĔĊ%/%

ĐěþâĆöŋğāĈú #RGZ*KR6TWUU*GGN$TCEMGV #PEJQT$QNV Screw

ğĎĈĦâĆĔýğëėèëĕą(CUEKC$TCEMGV ĐēğčÿüĔèåĐüâĆĘø ĐēğčğĎĈĦâ

åěöčĄýĔøėğ÷ŇüãĐè ĊĔč÷ěúĖéĕ ĖéĕâğĎ ĖéĕâğĎĈĦ âğĎĈĦĈââĦ*KIJ *KIJ6GPUKNG) <#NW<KPE  *KIJ6G 6GP GPUKUKNG) úüúĕüøŇĐâĕĆğâė÷čüėĄ ĠĈēåĊýåěĄåěöăĕāãĐèĊĔč÷ģ÷ň ÷ěģ÷ň ÿĈėøĠĈēåĊýåĄåöăĕāãĐèĊĔ ĐĐâĠýýĠĈēĢëňþĆėĄĕöğĎĈĦâĐąŇĕèĄĘþĆēčėúûėăĕā øĕĄĄĕøĆòĕüèĕüĊėċĊâĆĆĄ 1RVKOK\G&GUKIP čĕĄĕĆùĐĐâĠýýġåĆèĎĈĔèèåĕģ÷ĎĈĕąĆĜ åĕģ÷ňĎĈĕąĆþ ĈĕąĆĜþĠýýøĕĄčĄĔ ĠýýøĕĄčĄąą

čĕĄĕĆùĈ÷ãüĕ÷ġåĆèčĆňĕèğčĕĠĈēåĕüĈèģ÷ňëŇĊąĈ÷øňüúěüčŇĊüãĐèġåĆèčĆňĕè ĢëňĆēýýąę÷÷ňĊąčâĆĜģĄŇøňĐèğëĚħĐĄčē÷ĊâĢüâĕĆøĆĊéčĐýåěöăĕā üĨĖĎüĔâğýĕøĔ÷èŇĕąģĄŇøňĐèĢëňğåĆĚħĐèéĔâĆĎüĔâĈ÷ĆēąēğĊĈĕĢüãĔĨüøĐüâĕĆâŇĐčĆňĕè ĆĔýþĆēâĔüčėüåňĕĄĕââĊŇĕþĿ ĄĘĄÿĜÿĜňåĊýåěĄèĕüøė÷øĔèĨ Ďüňĕèĕü

13

BN#159_p1-13_Pro2.indd 13

10/12/10 2:16:26 AM


IT กับการบริหารจัดการ ธุรกิจกอสราง และอสังหาริมทรัพย

ภายใตกระแสการเปดเสรีทางการคาและบริการที่ไทยมีพันธกรณีในเวทีโลกป พ.ศ. 2553 ผูประกอบการไทยจำเปนตองปรับตัวใหทันกับการเปดเสรี ทำใหผูรับเหมาจำเปนตองมีการ วางแผนการดำเนินการที่ดีเพื่อรองรับความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง ความสามารถในการ จัดการ วางแผน ควบคุมตนทุน และการเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงเปนสิ่งที่ผูประกอบ การตองใหความสำคัญ เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวรประเทศไทย สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ไดสนับสนุน และสงเสริมใหเกิดการใชไอทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การแขงขันใหเศรษฐกิจไทย จึงจัดงานสัมมนา “ไอทีกับการ บริหารจัดการธุรกิจกอสราง & อสังหาริมทรัพยยุคใหม” แก ผู ป ระกอบการในธุ ร กิ จ ก อ สร า งและอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่อกระตุนในการนำไอทีไปประยุกตใชในการบริหารจัดการ วางแผน ควบคุมตนทุนกอใหเกิดประสิทธิผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพยไทย สกูปพิเศษปกษนี้ คุณเจษฎา เจือจันทึก Business Development Manager (Founder) จากบริษัท Simplify Solutions จำกัด ไดใหความเขาใจในเรื่องของ CRM สำหรับธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพย วาปจจุบนั ลูกคาที่มีความเปลี่ยนแปลงและทันสมัยยิ่งขึ้น และเทคโนโลยีไดทำใหมโี อกาสเลือกสรรสินคา และบริการยิง่ ขึน้ เพราะ ลูกคาสามารถเขาถึงแหลงขอมูลทีต่ อ งการ ไดรวดเร็วยิง่ ขึน้ กวาในอดีตมาก ทำใหผูประกอบการไดเริ่มเคลื่อนยายจาก “สินคา” ไปยัง “ลูกคา” แขงขันในดานการตลาดจึงมาเนน ที่ customer Relation Management นั่นเอง เพราะ CRM เปนแนวทางการเขาถึงที่สามารถกำหนด บงบอก ดึงดูด และรักษาลูกคาไดดีที่สุด

CRM กลยุทธบริหารความสัมพันธกับลูกคา CRM ยอมาจาก Customer Relation Management หมายถึง การบริหารลูกคาสัมพันธ เปนทั้งกลยุทธและ เครื่องมือขององคการ และของพนักงานในองคการในการ ใหบริการแกลูกคา ซึ่งกลยุทธไมไดหมายความถึงเทคโนโลยี ที่มีราคาแพง องคการไมจำเปนตองพึ่งเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เกินไป หากองคการมีเทคโนโลยีที่ยังสามารถประยุกตใชได ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากจะก อ ให เ กิ ด ความสิ้ น เปลื อ งต น ทุ น ในการ เปลี่ยนเทคโนโลยีอยางมาก องคการควรใหความสำคัญกับ การกำหนดกลยุทธ CRM มากกวา ทั้งนี้องคการตองให พนั ก งานเข า ใจว า เทคโนโลยี นั้ น เป น เพี ย งเครื่ อ งมื อ ที่ จ ะ สนับสนุนกลยุทธ CRM เทานั้น คุณเจษฎา กลาววา ธุรกิจทีท่ ำงานรวมกันของผูร บั เหมา กับคอนแทรคเตอร เวลาใหบริการในการกอสรางไมวาจะ เปนแนวราบหรือแนวดิ่ง หรือวาอาคารสูง ก็ตองแนใจวา สิ่งที่วางแผนไวเปนอยางไรบาง กลุมดีเวลลอปเปอร สนใจ จะใชบริการเราหรือไม ดีเวลลอปเปอรสว นใหญไมคอ ยสนใจ วาบานที่สรางแลวใครเปนผูอยูอาศัย หลังจากนั้นจะเปน อยางไรบาง แตถาเปนคอนแทรคเตอรหรือผูรับเหมาจะมี ความผูกพันในการดูแล 5 ป ผูที่เกี่ยวของในธุรกิจอสังหาริมทรัพย กอสราง และลูกคา ในฐานะที่ตองการซื้อบาน หรือคอนโดจะตองผูกพันกัน ทำใหการบริการจะเขามามี บทบาทในการดูแลลูกคาใหไดประโยชนสูงสุด โดยที่เราใช

คอรสต่ำสุด และมีธุรกิจอะไรบางที่ตอยอดจากการบริการ สมัยกอนผูร บั เหมา อาจเปนเพียงดีเวลลอปเปอรอยางเดียว ธุรกิจบริการ อาจจะเปน Business Model ใหมๆ ที่สำคัญ ซึ่งไมวาจะเกี่ยวของในดานใด และเวลาเราเลือกซื้อบาน จะตองดูวา ลูกคามีผลตอบรับอยางไรบาง หลังจากไดรบั มอบ โอนบานไปแลว แตหากพูดถึง Customer Experience ผมจะขอยก ตัวอยาง บริษัทวิจัยในอเมริกา วาการประสบการณการนำ เทคโนโลยีมาใช วาประสบการณทเี่ ราไดรบั และสะทอนออกไป สิ่งที่สำคัญที่สุดทางการตลาด คือ การบอกปากตอปาก เชนการซื้อบานและคอนโด ลูกคาจะตองมีความคาดหวังวา บานหรือคอนโดจะตองมีคณ ุ ภาพอยางไรบาง ความคาดหวัง ถูกสรางมาจากการบอกปากตอปาก สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณภาพของสินคา อยูที่เราจะ สรางสินคาหรือผลิตภัณฑของเราใหออกไปในรูปแบบไหน โดยเฉพาะปจจุบนั เปนยุคดิจติ อล ลูกคาสามารถเขาไปคนหา ขอมูลในอินเตอรเน็ตไดตลอดเวลา ทำใหเห็นวามีการเปรียบเทียบสินคามากมาย อาจจะทำใหแบรนดหรือบริษัทเรานั้น เสียหายได เราจึงจะตองควบคุมคุณภาพไวโดยเฉพาะใน เรื่องของ Business Customer ถาลูกคาไดรับมอบบานที่ มีคุณภาพ เขาก็ไดรับความพึงพอใจ สุดทายการโอนบาน นั้นก็จะเร็วขึ้น คุณเจษฎา กลาวทิ้งทาย

14

BN#159_p14-15_Pro2.indd 14

10/12/10 1:53:44 AM


เรือ่ งกฎหมายการตรวจสอบอาคาร คำตอบในตอนนี้ จึ ง เป น การวิ พ ากษ ตามกฎกระทรวง หากถึงเวลาไมดำเนิน- วิจารณปญหาของการใชกฎหมายในสวนนี้ การตามภาครัฐแจง มีความผิดหรือไม ทั้งนี้ เพือ่ ความชัดเจนเขาใจกันวา มีปญ หาในทาง หากมี ค วามผิ ด จะต อ งรั บ โทษตามกฎหมาย ปฏิบตั ิอยางไรบาง อยางไรบาง เริ่มตนที่จำนวนอาคารที่จะตองมีการตรวจสอบตาม นิติบุคคล เปนบุคคลภายนอก มิใชเจาของโดยตรง ยอม

เงียบไปนานสำหรับเรื่องการตรวจสอบ อาคาร ในความเงียบนี้ก็คือไมมีขาววามีการ ดำเนินการในเรือ่ งนีเ้ ปนอยางไร เพราะปญหา ที่รูกันกอนจะเงียบไปก็คือ มีอาคารที่จะตองตรวจสอบ เปนจำนวนมากทีม่ ไิ ดมกี ารตรวจสอบตามกฎกระทรวง เรื่องการตรวจสอบอาคาร คำถามดังกลาวจึงตอบใหทราบวา หากไมดำเนินการ ตามภาครัฐ คือ ไมดำเนินการตรวจสอบแลวจะมีความผิด ตองรับโทษอยางไรบาง เรื่องการตรวจสอบอาคารในพระราชบัญญัติควบคุม อาคารมีบทบัญญัติ พอสรุปไดดังนี้ มาตรา 32 ทวิ บัญญัติวา อาคารใดตองมีการ ตรวจสอบ มาตรา 55 ทวิ บัญญัติวา ใครจึงจะเปนผูตรวจสอบ อาคาร มาตรา 55 ตรี บัญญัติวา ในกรณีที่มีการตรวจสอบ แลว หากผูตรวจสอบฝาฝนพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นจะถูกลงโทษตามมาตรา 49 ทวิ มาบังคับใชโดยอนุโลม แตมาตรา 49 ทวิ บัญญัติวา ถามีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนกฎหมาย ดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิน่ ดำเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แตมาตรา 40 บัญญัติวา ในกรณีที่มีการกอสราง ฝ า ฝ น กฎหมายควบคุ ม อาคารให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น (การตรวจสอบกับการกอสรางแตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทั้งในวิธีการและหลักการ) มีอำนาจ 3 ประการ คือ 1. สั่งใหผูเกี่ยวของระงับการกระทำ 2. หามใชอาคาร 3. ออกคำสั่งตามมาตรา 41 และ มาตรา 42 มาตรา 41 เจาพนักงานทองถิน่ มีอำนาจสัง่ ใหเจาของ อาคารขออนุญาตเสียใหถูกตอง (ถาการแกไขนั้นไมขัด กฎหมาย) หรือมาตรา 42 สั่งใหรื้อถอนอาคารนั้น มาตรา 65 ทวิ บัญญัติวา เจาของอาคารที่ไมตรวจ สอบอาคารจะถูกจำคุก 3 เดือน ปรับ 6 หมื่นบาท และ อีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะตรวจสอบอาคาร มาตรา 66 ทวิ บัญญัติวา ถาเจาพนักงานสั่งใหรื้อ ถอนอาคารแลวไมรื้อถอน ใหมีโทษจำคุกหกเดือน ปรับ หนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละสามหมื่นบาทจนกวาจะ รื้อถอน (ไมพบวามีบทบัญญัติใดบัญญัติวา อาคารที่มิได ตรวจสอบ เจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจสั่งรื้อถอนได) มาตรา 67 บัญญัติวา ถาผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่งเจา พนักงานทองถิน่ ทีใ่ หระงับการกอสรางหรือเขาไปใชอาคาร ที่ถูกสั่งระงับใช หรือยังไมแกไขอาคารตามมาตรา 40 มี โทษจำคุกหกเดือน ปรับหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละ สามหมื่นบาท นอกจากนีใ้ นมาตรา 70 ยังระบุโทษหนักขึน้ ไปอีกเปน 2 เทาของโทษเดิม หากอาคารนัน้ เปนอาคารพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา และการสาธารณสุข นัน่ คือคำตอบวา มีกฎหมายในเรือ่ งของการตรวจสอบ อาคารอยางไรบาง แตหากจะเขียนจะเลาเฉพาะเรื่องบทลงโทษ โดยไม กลาวถึงปญหาในทางปฏิบัติแลวก็นาจะยังมีความสับสน ในการบังคับใชอยูบาง

ข อ กำหนดกฎกระทรวงที่ ก ำหนดให มี อ าคารประเภทใด ขนาดเทาใด ตองตรวจสอบ เนื่องจากมีอาคารที่นาจะเขา ขายเปนอาคารที่จะตองมีการตรวจสอบเปนจำนวนมากที่ได กอสรางมากอนพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ เอกสารราย ละเอียด ขนาด ชนิด ประเภทของอาคาร ที่มีมากอนนี้ที่ เก็บเปนสำเนาไวทสี่ ว นราชการทองถิน่ ซึง่ บางสวนก็สญ ู หาย บางสวนก็ถูกทำลาย จำหนายออกไปตามกฎระเบียบของ สวนราชการนั้น จึงมีจำนวนที่ไมทราบแนชัดวามีอาคารที่ จะตองตรวจสอบจำนวนเทาใด ประเมินกันคราวๆ วามีอาคารจะตองตรวจสอบทั่วทั้ง ประเทศกวา 50,000 หลังก็มี 20,000 หลังก็มี โดยเฉพาะ ในกรุงเทพฯ ประเมินกันวามีอยูกวา 2,000 กวาอาคาร ความจริงจะขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องของการตรวจสอบ อาคารก็คอื ในระยะเวลาหนึง่ ในอดีตทีผ่ า นมาประมาณเกือบ 20 ปนั้น กรมโยธาธิการไดจัดจางหนวยบริการทางวิชาการ ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวง ควบคุมอาคาร ในเรื่องนี้คณะกรรมการบริการทางวิชาการ ของจุฬาฯ เสนอวา ในกรณีที่มีการดัดแปลงอาคาร หรือ เปลี่ยนการใชอาคารนั้น ควรจะมีการตรวจสอบอาคาร วามีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ของผูเกี่ยวของอยางไรบาง แตดวยความปรารถนาดีของคณะกรรมการควบคุม อาคาร ก็ปรับความเห็นของฝายบริการวิชาการวาควรจะ ตรวจสอบอาคารทุกชนิดทุกประเภทตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง ผลก็คือ อาคารตามที่กำหนดไวในกฎกระทรวง ก็จะตองมีการตรวจสอบ โดยที่ไมไดทราบวาจำนวนอาคาร ทีจ่ ะตรวจสอบมีเทาใด จำนวนผูต รวจสอบมีจำนวนเพียงพอ กับอาคารหรือไม ผลของการไมทราบแนชดั ในจำนวน ชนิด ขนาด ประเภท ของอาคารที่ตองตรวจสอบ ทำใหเจาพนักงานทองถิ่นไม อาจจะออกหนังสือตามมาตรา 32 ทวิ ไปยังเจาของอาคาร วาเปนอาคารที่ตองตรวจสอบ ซึ่งจำเปนที่จะตองสั่งการไป ยังเจาของอาคารทีต่ อ งตรวจสอบใหครบถวน หากไมครบถวน ละเวนผูหนึ่งผูใดเสียแลว เจาพนักงานทองถิ่นอาจจะถูก กลาวหาวาเลือกปฏิบัติก็ได การที่เจาพนักงานทองถิ่นจะออกเปนประกาศทั่วไปวา ใหเจาของอาคารทีเ่ ปนอาคารทีจ่ ะตองตรวจสอบนัน้ ไมอาจ จะถือไดวาเปนการออกคำสั่งที่ถูกตอง เพราะในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารนัน้ บัญญัตไิ ววา การออกคำสัง่ ใดของ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ต อ งออกเป น หนั ง สื อ ส ง โดยการลง ทะเบียนตอบรับจึงจะมีผลทางกฎหมาย สรุปในขั้นตนคือ มีอาคารที่ยังไมไดตรวจสอบ ซึ่งไมรู แนชัดวามีเทาไร ประเด็นปลีกยอยก็คือ การตรวจสอบอาคารชุดโดยที่ อาคารชุดเปนอาคารทีแ่ ยกการถือครองเปนสวนๆ และมอบหมายภาระในการบำรุงรักษาพื้นที่สวนกลาง และสวนสาธารณูปโภคใหนติ บิ คุ คลอาคารชุดเปนผูด แู ล ถึงแมนติ บิ คุ คล อาคารชุดจะเปนผูรับผิดชอบเสมือนเปนเจาของอาคารชุด แตก็มีอำนาจหนาที่ในการดูแลเฉพาะสวนกลางเทานั้น การตรวจสอบนั้ น ต อ งกระทำให ค รบถ ว นทั้ ง อาคาร หากขาดสวนใดสวนหนึ่งโดยเฉพาะสวนใหญอันเปนสวนที่มี เจาของครอบครองอยูยอมไมถูกตอง นี่คือปญหาทางการ ตรวจสอบ ปญหาความรับผิดชอบทางกฎหมาย กรรมการผูจ ดั การ

มีสิทธิที่จะเลิกการเปนกรรมการผูจัดการนิติบุคคลเสียเมื่อ ใดก็ได และหมายความถึงการทีก่ รรมการผูจ ดั การนิตบิ คุ คล ยอมพรอมที่จะลาออกจากหนาที่ หากจะตองรับผิดชอบ ตอคดีความอาญาตามมาตรา 32 ทวิ ถึงขั้นตองรับโทษ จำคุกนั้น เปนการรับผิดชอบที่เกินควร ผลก็คือ ไมอาจ เขาไปตรวจสอบอาคารในพื้นที่ครอบครองของเจาของ หองชุดซึ่งเปนผูครอบครองสวนใหญได การตรวจสอบก็ มิไดเกิดผล ประเด็นสุดทายก็คือ ประเด็นของวิธีการตรวจสอบ และผูต รวจสอบ การทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนด คุณสมบัติของผูตรวจสอบที่มีคุณสมบัติในทางวิชาชีพ เชน ภาคีสถาปนิก และภาคีวศิ วกร (ในระดับภาคีทงั้ สองวิชาชีพ นี้ในทางปฏิบัติวิชาชีพมีฐานะเพียงเทากับสถาปนิกฝกหัด และวิศวกรฝกหัด) เชื่อกันอยางไมตองสงสัยคือ ไมนาจะมี คุณสมบัติ มีประสบการณ มีความรอบรู อยางถูกตองชัด แจงในองคประกอบอาคาร ซึง่ มีผลตอความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนไดครบถวน รอบดาน อีกทัง้ ประเด็นในวิธกี ารตรวจสอบ ทีห่ ากจะตองตรวจสอบตามข อ กำหนดในกฎกระทรวงอย า งเข ม งวดแล ว เป น เรื่ อ งที่ เ ป น ไปได ย ากทั้ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบและ คุณสมบัติของผูตรวจสอบที่กลาวมาแลว จากขอเท็จจริงของการตรวจสอบอาคารบางสวนที่ ไดดำเนินการตรวจสอบอาคารบางสวนที่ไดกระทำมานั้น การตรวจสอบของผูตรวจสอบจะตองไดรับคำรับรองจาก เจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งจะตองใหคำรับรองในมิชาตามที่ กฎหมายบัญญัติไว ความจริงก็คือ เจาพนักงานทองถิ่นไม ไดใหคำรับรองการตรวจสอบไดโดยมิชักชา และก็ยังคงมี เอกสารการตรวจสอบที่รอการรับรองอยูมากกวาที่ยังมิไดตรวจสอบ (นับเวลาแตกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชก็ ลวงเลยมานานพอสมควร) ประเด็นปญหาการตรวจสอบอาคารจึงเปนปญหา ของการไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เห็นไดชัดเจนเกือบจะทั่ว ทั้งประเทศ สาเหตุเพราะเรื่องใด ทานผูอานเมื่ออานมาถึง ตรงนี้ก็คงเขาใจ ขอแนะนำในสวนนี้คือ ความจริงทีข่ อเสนอในบทสุดทายนีว้ า หากคณะกรรมการควบคุมอาคารไมหวังดีเกินไปจนตองตราออกมาเปน กฎกระทรวง หากจะใชหลักเกณฑการประกันภัยเชนเดียว กับในกฎกระทรวงเรื่องโรงมหรสพ และปลอยใหบริษัท ประกันภัยทำหนาที่รับผิดชอบเรื่องนี้ ทั้งการตรวจสอบ การออกหนังสือกรมธรรมรบั รองการประกันความปลอดภัย ในการใชอาคารประเภทตางๆ อาคารใดทีม่ คี วามไมปลอดภัยประการใด บริษัทประกันภัยก็จะเรียกรอง บังคับ โดย ใชเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเปนตัวบังคับ นาจะไดผลดีกับผูใช อาคาร และนาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา การออกเปนกฎกระทรวงกำหนดบังคับใช หากทานใดมีปญหาเกี่ยวกับกฎหมายกอสราง “เรา คือที่ปรึกษา” เพียงฝากคำถามเขามาที่เรา โทรศัพท 0-2717-2477 ตอ 159 โทรสาร 0-2717-3843 หรือ E-mail : editor@buildernews.in.th โดย ชวพงศ ชำนิประศาสน จะเปนผู ไขขอของใจผานคอลัมน กฎหมาย กับการกอสราง ใหทุกทานตอไป

15

BN#159_p14-15_Pro2.indd 15

10/12/10 1:53:49 AM


อนุญาตตางชาติซื้อกรรมสิทธิที่ดิน กระตุนเศรษฐกิจหรือนำไทยสูหายนะ

เปนที่รูกันวา โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยระดับหรู นั้น สวนใหญมักจะจับกลุมลูกคาที่เปนชาวตางชาติ ซึ่งมี ทั้งชาวเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา ซึ่งเมื่อ ยุโรปและอเมริกาเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ จนลามเขาไปสูกลุม ทุนจากตะวันออกกลาง ทำใหโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ระดับไฮเอนด โดยเฉพาะในยานแหลงทองเทีย่ วเกิดการชะงักงัน จนปจจุบันก็ยังไมฟนตัว โดยนายธนันท ตัณฑ ไพบูลย นายสมาคมอสังหาริมทรัพยภูเก็ต ไดออกมาใหขอมูลวา ขณะนีก้ ลุม ตางชาติทซี่ อื้ เพือ่ การลงทุน ยังมีการชะลอการซือ้ นับจากประสบวิกฤติแฮมเบเกอร บวกกับคาเงินบาทที่แข็ง ขึน้ ปจจุบนั เริม่ เห็นเจาของบานทีเ่ ปนชาวตางชาติ ประกาศ ขายทั้งยังหาซื้อที่อยูอาศัยที่เล็กลง เพื่อใหสอดคลองกับ รายไดที่ลดลง ในขณะทีน่ ายพนม กาญจนเทียมเทา กรรมการผูจ ดั การบริษัท ไนทแฟรงค ชารเตอร (ประเทศไทย) ได ให ขอมูลถึงภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพยสำหรับลูกคา ชาวตางชาติ เฉพาะในเมืองทองเที่ยวตางๆ คาดวาจะมี ประมาณ 2 แสนลานบาท แบงเปนภูเก็ตประมาณ 1 แสน ลานบาท เปนวิลลาที่ขายไปแลวประมาณ 4 หมื่นลานบาท คอนโดมิเนียมประมาณ 2 หมื่นลานบาท ที่เหลือ 2.8 หมื่น ลานบาท ยังไม ไดขาย สวนตลาดอสังหาพัทยาในชวง 4-5 ป มีประมาณ 1 หมื่นยูนิต มูลคารวม 60,000 ลานบาท ขายไปแลว 5,000 ยูนิต ขณะที่จังหวัดเชียงใหมมีประมาณ 5,000 ลานบาท หัวหิน 9,000 ลานบาท และอีสาน 3,000 ลานบาท และเมื่อโฟกัสไปที่ตลาดวิลลาและคอนโดฯ ที่ตั้งอยูริม ทะเลหรือเห็นวิวทะเล ซึ่งเปนที่ปรารถนาของชาวตางชาติ เปนที่ยิ่งนัก พบวาในชวงครึ่งปที่ผานมา ไมมีการพัฒนา วิลลาใหมเกิดขึ้นเลยแมแต โครงการเดียว ในขณะที่คอนโด-

มิเนียมที่ตั้งอยูริมทะเลหรือเห็นวิวริมทะเล มีการพัฒนา โครงการขึ้นมาใหมเพียง 179 ยูนิต และขายไปได 29 ยูนิต และยังมี โครงการเดิมที่ตองการขายอยูอีก 4,406 ยูนิต และขายไดเพียง 59% เทานั้น นายพนม ใหเหตุผลถึงขอดีของการเขามาซื้ออสังหาริมทรัพยของชาวตางชาติวา สิ่งที่ประเทศไทยไดคือไดเงินตราตางประเทศ เกิดการจางงาน และมีเงินเขาสูระบบ เศรษฐกิจในทุกภาคสวนแตสิ่งที่ประเทศไทยและคนไทยเสีย คือไมได ใชประโยชนในทีด่ นิ ทีช่ าวตางชาติเปนเจาของ มีความ รูสึกวาเสียดินแดน ขายชาติ ทั้งที่ความเปนจริงแลวผูซื้อก็ ยกไปประเทศเขาไม ได ตองเขามาอยูในเมืองไทย และปฏิบตั ิ ตามกฎหมายไทย สวนกรณีที่คิดวา ทำใหคนไทยตองซื้อ อสังหาฯ ในราคาที่แพงขึ้นนั้น ในความเปนจริงอสังหาฯ ที่ ตางชาติซื้อมักเปนสิ่งที่คนไทยเองไมซื้อหรือมีนอยมากเชน วิลลาในภูเก็ต สมุย ซึ่งมีราคาสูงมากหรือคอนโดฯ พรีเมียม ในกรุงเทพฯ พัทยา จากตัวเลขเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่บรรดาผูประกอบ การจะได แตตอ งมีอนั หยุดชะงักไปเพราะปญหาเศรษฐกิจโลก และคาเงินบาทที่เริ่มแข็งตัวขึ้น ทำใหเสียงเรียกรองที่จะให รัฐบาลออกกฎหมายอนุญาตใหชาวตางชาติ สามารถซื้อ ที่ดินในประเทศไทยได เริ่มดังออกมาอีกครั้ง หลังจากที่เคย มีออกมาแลวเปนระยะๆ โดยเฉพาะในชวงที่กำลังซื้อของ ชาวตางชาติซบเซา ปล อ ยต า งชาติ ถื อ ครองที่ ดิ น ไทยจะไม เ หลื อ อะไร การใหเหตุผลในการเรียกรองใหรัฐบาลไทยเปดใหชาว ตางชาติซอื้ ทีด่ นิ ได มักอางวาประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ จริญแลว ลวน เปดใหชาวตางชาติซอื้ ทีด่ นิ ในประเทศนัน้ ๆ ไดอยางเสรี ซึง่ แนว-

ความคิดนี้กลับสวนทางกับแนวความคิดของผูที่คร่ำหวอด อยูในวงการอสังหาริมทรัพยอยาง รศ.มานพ พงศทัต อาจารยประจำภาควิชาเคหการ คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เคยใหขอมูลเอาไววา การเขา มาของนายทุนตางชาติทุกวันนี้มีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ยก ตัวอยางเชนที่ภูเก็ต ยังมีการตั้งนอมินี เพื่อเปนนายหนาซื้อ ที่ดินใหตางชาติกันอยางเปนล่ำเปนสัน และโดยเฉพาะตอน นี้มีทุนตางชาติจากประเทศแถบตะวันออกกลาง อาทิ ดูไบ เริ่มเขามาไลซื้อที่ดินในทำเลดี โดยไมเกี่ยงราคาเลย สงผล ทำใหราคาที่ดินในภูเก็ตพุงสูงขึ้นกวาความเปนจริง คือขึ้น ไปถึง 60-70 ลานบาทตอไร และหากวิเคราะหถึงภาพรวม ในการเขามาถือครองที่ดินประเภทอสังหาฯในไทยของทุน ตางชาติแลวนั้น คิดวาทำเลตามเมืองทองเที่ยวใหญๆจะถูก มองเปนเปาหมายหลัก โดยนายทุนที่เขามาซื้อที่ดินจะนิยม ซื้อประเภทรีสอรท, โรงแรม หรือที่ดินเปลาที่ทำเลสวยๆ โดยจะนิยมซื้อยกโครงการเลย เพื่อใชทำธุรกิจสรางรายได ในอนาคตดวย จะเห็นวารูปแบบการเขามาถือครองที่ดินในเมืองไทย ของทุนตางชาตินั้นเปลี่ยนไป คือ ตอนนี้เขามาซื้อเพื่อมาตั้ง เปนฐานธุรกิจในอนาคต ตางจากอดีตที่ตางชาติมาซื้อที่ดิน ในไทยเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยเพื่อการพักผอน ดังนั้นสิ่งเหลา นี้เปนเรื่องที่นากลัว ถาปลอยใหทุกอยางเดินไปอยางนี้ อีกหนอยคนไทยก็จะไมเหลืออะไรเลย สำหรับรูปแบบการซื้อที่ดินของตางชาติในสวนของ ภาคอสังหาฯ นั้น ตอนนี้มีอยู 3 วิธีดวยกันคือ 1. ซื้อเพื่อ อยูเอง สัดสวนตรงนี้มีนอยมาก ณ ปจจุบัน 2. ซื้อที่ดิน เปลาตั้งแตขนาดแปลงเล็กๆ ไปจนถึงแปลงใหญๆ กระแส ตรงนี้เริ่มมีมากขึ้น เพราะตองการที่ดินทำเลดีๆ ไวทำธุรกิจ ในอนาคต 3. ซื้อกิจการประเภทโรงแรม รีสอรท สนาม กอลฟ ในทำเลดีๆ วิธีนี้เห็นชัดมากขึ้น ยกตัวอยาง โรงแรม แหงหนึง่ ทีห่ าดกระรนในจังหวัดภูเก็ตก็ถกู ตางชาติซอื้ ไปแลว เปนตน

เรียกรองคนไทยชวยสะกัดกั้น รศ.มานพ ยังไดตอกย้ำอีกวา สวนที่ดินที่หัวหิน และ พัทยานั้น ก็มีตางชาติเขาไปซื้อถือครองกันมากขึ้นเชนกัน แตยงั มีสดั สวนทีน่ อ ยกวาภูเก็ตและสมุย เพราะทำเลดังกลาว อยางพัทยานั้น เปนเมืองอุตสาหกรรมดวย จึงมีคนไทยไป ซือ้ เพือ่ อยูอ าศัยดวยจำนวนหนึง่ แตอนาคตก็ไมมีใครบอกได วานายทุนตางชาติจะกวาดที่ดินในทำเลดังกลาวเหลานี้ ไป อีกมาขนาดไหน ถาเราคนไทยดวยกันไมหาทางสกัดกั้นการ เขามาถือครองของนายทุนตางชาติ ผมขอย้ำนะวาตางชาติไมมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินในไทย การจะเขามาทำธุรกิจอะไรก็แลวแต ทำไดดวยวิธีการเชา เทานั้น ปญหาการเขามาซื้อที่ดินของทุนตางชาติทุกวันนี้ถา

16

BN#159_p16-17_Pro2.indd 16

10/12/10 1:54:42 AM


ไมรีบชวยกันแก ไขอีกหนอยไทยจะกลายเปนเบี้ยลางของ นายทุนเหลานี้ หากเคายึดครองไดหมดแลว ทางออกระยะ ยาวคือตองชวยกันผลักดันเรื่องนี้ ใหเปนนโยบายของชาติ ระบุเลยวาตางชาติซื้อที่ดินไม ได แตเชาได ความเห็นของรศ.มานพ สองคลองกับความเห็นของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมิน คาทรัพยสินแหงประเทศไทย ไดออกมารายยาวถึงเรื่องนี้ วา ในสหรัฐอเมริกาแทบไมมขี อ จำกัดในการถือครองอสังหาริมทรัพยโดยคนตางชาติ ที่แคนาดาก็คลายคลึงกัน ออสเตรเลียก็ ไมมีขอจำกัดในการครอบครองที่ดินและอสังหาริมทรัพยโดยคนตางชาติ (ยกเวนสถานทีส่ ำคัญทางประวัต-ิ ศาสตร) แตสำหรับทรัพยสินที่มีราคาสูงเปนพิเศษ ผูซื้อ ตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน ตางชาติ (www.firb.gov.auj) ซึ่งโดยมาก 99% มักไดรับ อนุมัติ จะเห็นไดวาประเทศขนาดใหญ เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ไมหว งการลงทุนตางชาติในประเทศตน อยางกรณีสหรัฐอเมริกา มีขนาดที่ดินใหญกวาไทยถึง 18 เทา มีขนาดเศรษฐกิจใหญกวาไทยถึง 22 เทา จะไปกลัว นักลงทุนตางชาติทำไม ก็คงคลายๆ กรณีไทยกับลาว เรา

คงไมกลัวเศรษฐีลาวมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพยในไทย ถา ไมใชประเด็นการเมือง นักลงทุนลาวมาซื้อเทาไหร ไทยก็ ไม สะเทือน สวนกรณีองั กฤษก็คลายกับประเทศอุตสาหกรรมอืน่ แมเปนประเทศที่มีขนาดเล็ก แตทรัพยสินราคาแพงระยับ เศรษฐีตางชาติคงไมมีสิทธิกลืนประเทศอังกฤษเปนแนแท สำหรับประเทศในแถบนี้คือสิงคโปรนั้น เขาใหซื้อแต อาคารชุดพักอาศัยและพาณิชยกรรม สวนทีด่ นิ ก็แทบจะถือวา ไมใหซื้อก็วาได และราคาที่ดินเชนที่เกาะเซ็นโตซาก็ตกตารางวาละถึง 410,000 บาท สวนประเทศสังคมนิยม เชน จีน เวียดนาม และกัมพูชา เขาไมอนุญาตใหตางชาติซื้อ อสังหาริมทรัพย ใหแตเชาระยะยาว แตกม็ ตี า งชาติไปลงทุน ประเทศเหลานัน้ กนมหาศาล นีแ่ สดงชัดเจนวา การลอดวย การถือครองที่ดิน ไมใชประเด็นเสียแลว แนวคิดการใหตาง ชาติซื้ออสังหาริมทรัพยจึงควรทบทวน

ซื้อหุน พันธบัตร การลงทุนในกองทุนตางๆ ในการเจรจา FTA ไมมคี วามจำเปนทีจ่ ะตองเปดให ใครในเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินอยูแลว การที่ตางชาติมาลงทุนดานอสังหาริมทรัพยจึงไม ได ชวยกระตุนเศรษฐกิจแตอยางใด แตเปนเพียง “แรงลง” มาจิกกินเหยือ่ ปน ราคา สรางความวุน วายในประเทศทีข่ าด “ขื่อแป” ที่เพียงพอการปองกันการเก็งกำไรและปนราคา มากกวา ตัวอยางหนึ่งก็คือ ในปจจุบันมีกรณีที่ชาวตางชาติ มาซื้อและยึดที่ดินในพื้นที่ทองเที่ยวทั้งภูเก็ตและสมุย กรณี เหลานี้เกิดขึ้นไดก็เพราะการฉอฉลรวมกับเจาหนาที่ทองถิ่น และชาวบานที่เกี่ยวของ ซึ่งควรเรงดำเนินการแก ไขกอน จะกลายเปนปญหาใหญ โตในอนาคต ถาเราจะใหตางชาติมาลงทุนซื้อที่ในประเทศไทย เรา ตองมีความพรอมกวานี้ เพราะถาเราไปซื้อบานในสหรัฐอเมริกา เราตองเสียภาษีทรัพยสินปละ 1-2% และเมื่อจะ โอนมรดกยังตองเสียภาษีอีกประมาณ 20-30% ถาประที่ดินไมจำเปนตองขายใคร ในความเปนจริงแลวที่ดินไทย ไมจำเปนตองขายใคร เทศไทยมีระบบภาษีทรัพยสินและภาษีมรดกเชนประเทศ ไมผิดกติกาสากล เพราะนักลงทุนตางชาติมีลูทางอื่นมาก- ตะวันตก เราจึงควรอนุญาตใหตางชาติมาซื้อบานและที่ดิน มายในการลงทุนที่ ไดผลตอบแทนสูง ถอนทุนงาย เร็ว และ ในประเทศไทยได ซับซอนนอยกวาการซื้ออสังหาริมทรัพยเสียอีก เชน การ

สงคราม ขนาด 3 หองนอน 3 หองน้ำ ขนาดพื้นที่ตั้งแต 22 ตารางวาขึ้นไป มีจำนวน 116 ยูนติ ราคาเริม่ ตนที่ 3.89 ลานบาท ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 14 ไร ภายใตแนวคิด “The New Degree of Absolute Metro Life” ทาวนโฮมไรกรอบ แบงคคอก ฮอไรซอน รัชดา-ทาพระ ตอบรับทุกไลฟสไตลของผูอยูอาศัย บริเวณชั้นลางดีไซนให บริษัท พระยาพาณิชยพร็อพเพอรตี้ จำกัด เปด มีทั้งมุมรับแขก และมุมพักผอนของครอบครัว บริเวณชั้น ตัวโครงการ แบงคคอก ฮอไรซอน รัชดา-ทาพระ ตั้งอยู บนโดดเดนดวย Master Bedroom ขนาดใหญ พรอมสวน บนเนื้อที่ โครงการ 3-2-75 ไร ประกอบดวย 2 อาคาร พักผอน และ Walk-in Closet แบงเปนอาคาร Lite สูง 8 ชั้น 1 อาคารจำนวน 145 ยูนิต และอาคาร Hite สูง 30 ชั้น 1 อาคารจำนวน 565 VOQUE residential condominium ยูนิต รวม 710 ยูนิต มูลคาโครงการ 1,359 ลานบาท สุขุมวิท31 บริษัท อพอลโล แอสเส็ท จำกัด เปดตัวโครงการ VOQUE residential condominium สุขุมวิท 31 คอนโดมิเนียมว ไรซสูง 8 ชั้น ชั้นใตดิน 1 ชั้น 1 อาคาร จำนวน 74 ยูนิต มี ใหเลือก 2 แบบ คือ 1 หองนอน ขนาด 48.5049.00 ตาราง เมตร แบบ 2 หองนอน ขนาด 60-122 ตารางเมตร โดยทาง อาคารถูกออกแบบภายใตแนวคิดที่สะทอนใหเห็นถึงรูป บริษัทไดคัดสรร แบบสถาปตยกรรมรวมสมัย มีแสงธรรมชาติเขาถึงตลอด สิ น ค า คุ ณ ภาพ ชวงแนวทางเดินของอาคาร การระบายอากาศบริเวณ เพื่ อ การตกแต ง พื้นที่สว นกลางเปนแบบธรรมชาติ โดยออกแบบใหมชี อ ง ภายในห อ งชุ ด เชน เครือ่ งปรับ เปดโลงบริเวณพืน้ ทีส่ ว นกลางในแตละชัน้ อยางพอเพียง อากาศ DAIKIN ชุดครัวบิวลอินคุณภาพจากโชวรูม RCD ทองหลอ พรอมอุปกรณเตาไฟฟาและเครือ่ งดูดควัน Franke วิสตา one Eight o 180 รัชวิภา บริษทั เอสซี แอสเสท คอรปอเรชัน่ จำกัด (มหาชน) จากสวิสเซอรแลนด สุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด กระจก แนะนำโครงการใหม “วิสตา One Eight O 180 รัชวิภา” Temper shower room จะเริ่มกอสรางไตรมาส 1 ของป ทาวนโฮม 2 ชั้น หนากวาง 6 เมตร บนถนนพิบูล- 2554 คาดจะแลวเสร็จไตรมาส 2 ของป 2555 ศุภาลัย ปารค ราชพฤกษ-เพชรเกษม บริษทั ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) เปดโครงการ ศุภาลัย ปารค ราชพฤกษ-เพชรเกษม เปนคอนโดมิเนียมหรูสูง 35 ชั้น 1 อาคาร บนพื้นที่กวา 6 ไร ขนาดยูนิตมี ใหเลือกตั้งแต 33-58.5 ตารางเมตร จำนวน 835 ยูนิต คิดเปนมูลคา โครงการ 1,650 ลานบาท ตัวอาคารโดดเดนดวยการออกแบบตามแนวคิด Green Concept มีพนื้ ทีเ่ ปดโลงกวา 72% ภายในบรรยากาศการจัดสวนแบบ Modern Tropicana Style ประหยัดพลังงาน ดวยการวางผังเปนแนวยาวหันทิศ

BN#159_p16-17_Pro2.indd 17

เหนือ-ใต เพื่อหลบทิศทางแดดและรับลม เลือกใชกระจก เขียวตัดแสง ผนังกอดวยอิฐมวลเบา ใชสุขภัณฑประหยัด น้ำ ฉนวนกันความรอน และการวางผังแยกหองครัวเปน สัดสวน ทำใหระบายกลิ่นและควันไดดี ตลอดจนหองน้ำ รับแสงและลมจากภายนอก วิสซดอม คอนโดมิเนียม@ปุณณวิถี สเตชัน่ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น ปดโครงการวิสซคอม คอนโดมิเนียม@ปุณณวิถสี เตชัน่ ตัง้ อยูใกลสถานีรถไฟฟาปุณณวิถี ในซอยสุขมุ วิท 64 เปนตึกสูง 8 ชั้น 3 อาคาร รวม 341 ยูนิต พรอม เฟอรนิเจอรตบแตงครบ มี ใหเลือกหลากหลายขนาด ทั้ง แบบ 1 หองนอน และ 1 หองนอน + 1 หองอเนกประสงค และ 2 หองนอน ในราคาเริ่มตน 2.2 ลานบาท พรั่งพรอมดวยระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความ สะดวกหลากหลาย ใกลรถไฟฟา ใกลทางดวน บริการรถ รับสงระหวางโครงการและสถานีรถไฟฟาปุณณวิถี ที่จอด รถกวางขวาง เพิ่มความมั่นใจดวยระบบการดูแลความ ปลอดภัยทั่วถึง

17

10/12/10 1:54:47 AM


ผูผลิตซอฟทแวรตางหากลยุทธ สรางจุดเดนดึงลูกคามาใชบริการ ลองกอง สตูดโิ อ เรงผลักดัน builk.com เปดใหบริการทัง้ company profile และ site manager หวังดึงผูร บั เหมาเขามาเปนสมาชิกเพิม่ ลอใจซัพลายเออรใหเขามาโฆษณา ตัง้ เปาโต 70% ในขณะที่ ‘ดับเบิล้ ไพน’ ตัง้ OneStopShop รวมพันธมิตรดานซอรฟแวร ตอบโจทย ลูกคา

“ลองกอง สตูดิโอ” ตั้งเปาโต 70% การดำเนินโครงการ เพื่อจะไดรับรูถึงปญหาและแนวทาง นายไผท ผดุงถิ่น ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แก ไข ซึ่งจะเปนฐานขอมูล และเปนองคความรู ซึ่งขณะนี้ ลองกอง สตูดิโอ จำกัด ซึ่งเปนผู ใหบริการซอฟแวร กำลังอยูในขั้นของการพัฒนา คาดวาจะเปดใหบริการได ใน เดือนมกราคม 2554 การเปดใหบริการ builk.com ของบริษัทนั้นในชวง แรกอาจมองวาไมสรางรายได ใหกับบริษัท ทั้งที่ความเปน จริงแลว ในอนาคต builk.com จะสามารถสรางรายได ให กับบริษัทได ใน 2 ชองทางคือ 1. ผูรับเหมารายเล็กที่เขาใช บริการเว็ปไซตอยูแลว มีธุรกิจเติบใหญขึ้น ก็จะหันมาซื้อ ระบบซอฟแวรของเราเนื่องจากมีความคุนเคยในการใชงาน อยูแลว 2. จากคาโฆษณา เนื่องนอกเว็ปไซต builk.com ซึ่งจากปจจุบันที่ ไดมีการสำรวจพบวา จากจำนวน 900 คน ที่เขามาใชบริการ จะใชเวลาประมาณ 20 นาที/ วัน ซึ่ง เมื่อการใหบริการของ builk.com ครอบคลุมทั้ง 3 สวนที่ สำหรับผูรับเหมากอสราง เปดเผยถึงผลประกอบการในปที่ กลาวมาแลว คาดวาจะมีผูรับเหมาเขามาใชบริการมากขึ้น ผานมาวา บริษัทมีอัตราการเติบโต 20% สวนในปนี้คาดวา ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นจะทำใหซัพพลายเออรสนใจเขามาโฆษณา เมื่อถึงสิ้นปบริษัทจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 70% เนื่องจาก บนเว็ปไซตของเรา ซึ่งเราจะคิดคาโฆษณาไมแพง เพื่อใหผู เศรษฐกิจเริม่ ดีขนึ้ ผูร บั เหมามีงานมากขึน้ ทำใหมกี ารลงทุน ลงโฆษณาประไดประหยัดเงิน โดยเราจะเก็บเงินก็ตอเมื่อมี ทางดานไอทีมากขึ้นตามไปดวย อีกทั้งบริษัทยังไดลูกคาที่ คนคลิกเขามาดูเทานั้น อีกทั้งเนื้อหาของการโฆษณาจะตอง เปนผูร บั เหมาตางชาติ เชน ญีป่ นุ มาใชบริการของบริษทั ดวย เกี่ยวของกับเนื้อหาของหนานั้นๆ ที่ผู ใชกำลังทำงานอยู ในสวนของ builk.com ซึง่ เปนซอฟทแวรทบี่ ริษทั พัฒนา ขึ้นมาเพื่อใหผูรับเหมาขนาดเล็กและผูรับเหมาที่อยู ในชวง “ดับเบิ้ลไพน” จับมือพันธมิตรแชรลูกคา นางสาวเจนจิรา ประยูรรัตน CEO บริษัท ดับเบิ้ลเริม่ ตนธุรกิจได ใชฟรี ซึง่ ไดมกี ารเปดใหบริการในเดือนมีนาคม ที่ผานมา ขณะนี้มีผูเขามาใชบริการแลวจำนวน 900 คน ไพน จำกัด เปดเผยถึง จาก 200 บริษัท เนื่องจากบางบริษัทมีการใชกันทั้งองคกร ทิศทางตลาดซอรฟแวร ใน และคาดวาภายในสิ้นปนี้จะมีผูเขาใชบริการครบ 1 พันคน ชวงครึ่งปหลังวา บริษัท และเพือ่ ใหผรู บั เหมาไดเขาใจถึงการใหบริการของ builk.com จะเน น ทำตลาดในเชิ ง มากขึ้น บริษัทจึงไดมีการจัดอบรมการใช builk.com วาจะ พันธมิตรเพิ่มมากขึ้น โดย ใชอยางไร และไดประโยชนอะไรบางจากการใชเว็ปไซตดงั กลาว เราไดมีการริเริ่มทำโครงใหฟรี โดยจะจัดเดือนละประมาณ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน การ OneStopShop ซึ่ง โดยแตละครัง้ จะเนนการใหความรูท ผี่ เู ขารับการอบรมสามารถ โครงการนี้ ได เ ริ่ ม ทำมา นำไปใช ไดจริง จึงจัดแบบกลุมเล็ก คือประมาณ 10 ทาน แลวประมาณ 2 ป แตใน แตครั้งหนาจะจัดใหญเปนพิเศษ โดยจะจัดขึ้นที่เชียงใหม ปนถี้ อื เปนปทดี่ ที ที่ างบริษทั รับผูเ ขาอบรมไดประมาณ 30 คน ซึง่ การจัดครัง้ นีจ้ ะรวมกับ สามารถรวบรวมพันธมิตร ทางมหาวิทยาลัยในเชียงใหม นอกจากนี้ยังไดมีการรับเชิญ ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับซอรฟแวร ฮารดแวร ผูทำระบบและผู ไปบรรยายใหความรู ในเรื่องดังกลาวกับนักศึกษาปริญญา ผลิตอุปกรณที่จะนำไปใช ในสำนักงาน เขาเอาไวดวยกัน โทตามมหาวิทยาลัยตางๆอยูเนื่องๆ เพื่อแบงปนขอมูลและกลุมลูกคาที่แตละคนมีอยู ตรงนี้หาก เปด 2 บริการดึงสมาชิกหวังโฆษณา จะพูดถึง OneStopShop ประเด็นหลักที่ทางบริษัทตัดสินใจ นายไผท กลาวตอไปวา ในสวนของ builk. Com นั้น เปดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อชวยลูกคาเมื่อเขาตองการสินคา ไดเพิ่มบริการ company profile เพื่อใหผูรับเหมากอสราง เราก็ ส ามารถที่ จ ะหามาสนองความต อ งการของเขาได ได โปรโมทกิจกรรมของตัวเอง รวมไปถึงผูที่กำลังมองหาผู- นอกจากนั้นหากลูกคาของทางพันธมิตรอยากไดอะไรบริษัท รับเหมา สามารถเขามาหาผูรับเหมาไดถูกตองตามตองการ ของเราก็เปนสวนหนึ่งของคำตอบที่ลูกคาตองการไดดวย ได ทำให 200 บริษัท ที่เขามาใชบริการของ builk.com เชนกัน ดังนั้นในชวงไตรมาสสุดทายจึงเนนหนักในเรื่องของ เหมือนมีเว็ปไซตเปนของตนเองโดยไมตองเสียสตางค อีก การทำตลาด OneStopShop เปนอยางมาก ทั้งบริษัทยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยใหดวย รุกโปรแกรมประเมินศักยภาพ สำหรับขัน้ ตอไปของการขับเคลือ่ น builk.com คือ การ โดยในตอนนี้ก็ ไดมีการนำเสนอซอรฟแวร ใหมหลายตัว เปด site manager เพื่อใหสถาปนิกและวิศวกรสามารถ ดวยกัน โดยตัวลาสุดจะเปน MacServe ซึ่งซอรฟแวรตัวนี้ ติดตอประสานงานกับทางสำนักงาน เพื่อปรึกษาหารือถึง ทางผู ดี ไ ซน ร ะบบและโปรแกรมเมอร จ ะเรี ย กว า เป น

โปรแกรมแหงอนาคต เนื่องจากเปนโปรแกรมที่เกี่ยวของ กับพฤติกรรมของพนักงานและเจาของกิจการ โดยจะเปนไป ในลักษณะของการประเมินพนักงานจากผลการทำงานจริง ซึ่งมีการบันทึกขอมูลและจัดเก็บเอาไวภายในโปรแกรมนี้ ซึ่งสามารถนำมาทำเปนผลงานของพนักงานแตละคนใน องคกรวาเปนอยางไร ทีส่ ำคัญยังเปนโปรแกรมทีช่ ว ยใหการ ประเมินผลงานมีความโปรงใสมากที่สุด ซึ่งจะสงผลใหเกิด ความสุขแกพนักงานภายในองคกรรวมไปถึงยังเปนทิศทาง ในการบริหารงานไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทคิดวา สำหรับซอรฟแวรตัวนี้ ในชวงไตรมาสสุดทายจะรุกตลาดให เต็มที่มากกวาในปที่ผานมาอยางแนนอน บริหารงบ-คุมตนทุน นางสาวเจนจิรา กลาวตออีกวา ในสวนของโปรแกรม บริหารงานกอสราง ซึ่งเปนโปรแกรมอีกตัวที่ ไดรับการตอบ รับทีด่ จี ากกลุม ลูกคา โดยโปรแกรมตัวนีต้ อ งถือวาเปนโปรแกรม เดียวที่เวลามีงานจางเขียนตางๆ สามารถทำการเพิ่มเขาไป ในตัวโปรแกรมหลักได ทั้งนี้หากจะกลาวไปแลวโปรแกรม ตัวนีจ้ ะเหมาะสำหรับงานรับเหมาเบือ้ งตน โดยเนนไปทีเ่ รือ่ ง ของการจับตัวโครงการในเรื่องของคาใชจาย รายไดรวมไป ถึงพฤติกรรมดานตางๆ ซึ่งจะสามารถชวยวิเคราะหใหเห็น วาในแตละโครงการมีการใชจายเงินเกินงบหรือไม ซึ่งจะ ทำใหลูกคาผูรับเหมาสามารถควบคุมตนทุนไดเปนอยางดี ซึ่งตัวโปรแกรมนี้ก็มีลูกคาผูรับเหมารายใหญหลายรายตอบ รับและเลือกใช โปรแกรมตัวนี้ของเรา ในสวนของผลประกอบการของบริษัทในปนี้ตองถือวา อยูในระดับที่นาพอใจ โดยที่ผานมาในแตละไตรมาสเรา สามารถทำยอดขายไดที่ประมาณ 75% ของเปาที่ตั้งเอาไว แตทั้งนี้ทั้งนั้นในชวงไตรมาสสุดทายของปนี้หากพนักงานใน องคกรของเรารวมแรงรวมใจกันเปนอยางดี ก็คาดวาคงจะ ทำยอดขายไดถึงเปาที่ตั้งเอาไว ไดอยางแนนอน สำหรับแผนการตลาดของทางบริษัทจะเนนใหความ สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ OneStopShop ทั้งนี้ก็ เพื่อใหเรามี โอกาสหาลูกคาใหกับพันธมิตรของเรา และใน เวลาเดียวกันก็ ไดรับการแนะนำลูกคากลับมาจากพันธมิตร ของเราดวยอีกทางหนึง่ อีกประการทีจ่ ะเนนก็คอื ในเรือ่ งของ การหาดีลเลอร เพื่อกระจายสินคาของบริษัทออกไปยังกลุม ลูกคาที่มีอยูประเทศ ซึ่งตอนนี้ก็กำลังอยูในขั้นตอนของการ คัดเลือกคนทีจ่ ะเขามาเปนดีลเลอรของเรา ทีส่ ำคัญนอกจาก โครงการตางๆ ที่กลาวไปขางตนนั้น ในปหนาทางบริษัทก็ จะทำการเปดโรงเรียนสรางตัวแทนจำหนาย เพือ่ ผลิตบุคลากร ออกมารองรับกลุม ลูกคาของดับเบิล้ ไพน ซึง่ จากแผนตางๆ ที่เราตั้งเอาไวคาดวานาจะเปนไปในทิศทางที่บริษัทตั้งเปา เอาไวทุกประการ CEO บริษัทกลาวทิ้งทาย

18

BN#159_p18-19_Pro2.indd 18

10/12/10 1:56:37 AM


รวมมือของชมรมผูค า ราชประสงค และทาง BTS กับ กทม. ก็ตอเชื่อมเขากับสถานีรถไฟฟา ทำใหเดินอยางแสนสบาย ขณะนี้ทาง กทม. โดยผูวาฯ สุขุมพันธุ และรองผูวาฯ ดร.ธีระชน กำลังจะสรางเครือขาย Sky Walk ตอเชื่อม จากสี่แยก CBD ราชประสงค หรือชินจูกุของไทย ใหคน เดินเทามีความสุข โดยจะเชือ่ มออกไปตามถนนสุขมุ วิท เชือ่ ม ประตูน้ำ เชื่อมพญาไท-สยามสแควร ออกไปถึงอนุสาวรียชัยสมรภูมิ และอาจจะเชื่อมไปถึง กทม. 2 ก็ ได คนเดิน ถนนก็จะมีความสุขมากขึ้น เมืองก็จะสวยงามนาอยูมากขึ้น โดยเฉพาะทาง Sky Walk เหลานี้ คงจะตองออกแบบให สวยใหงาม ใหเปนสีเขียวตามธรรมชาติ และหามหาบเร แผงลอยขึ้นไปขาย คืนความสุขใหคนเดินเทา กทม. เสียที ฝนตกก็ ไมเปยก รถติดมากๆ ก็ลงเดินบนทางเดินลอยฟาได ในกลางเมืองใหญทั่วโลกเขาใหความสำคัญกับคนมาก กวารถ และใหคนเขามาพบเจอกันดวยระบบขนสงมวลชน เมื่อมีคนเขามาใชพื้นที่กลางใจเมืองมากขึ้น เขาจัดใหเปน 3

“SKY WALK” ทางเดินลอยฟาของ กทม.

อีก 1 ½ ป เราก็จะมีผงั เมืองรวมปรับปรุงใหมครัง้ ที่ 3 ทีจ่ ะตองทำทุก 5 ปครัง้ ในการ ระดับของเมืองคือ ใตดิน บนดิน และบนฟา เรียกวา 3 Layers (ผูเขียนไดเขียนไว ในเลมกอนๆ แลว อธิบายเรื่อง ปรับปรุงผังเมืองรวม กทม. คราวนีม้ อี ะไรทีน่ า สนใจมัง่ 3 Layers-City) กรุงเทพฯ เราก็พอทำได แตใตดินของเรา

สิ่งหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดกอนผังเมืองรวม กทม. ที่จะ เปลีย่ นแปลงก็คอื ระบบขนสงมวลชนหลายสาย ถูกผลักดัน ใหเปดขึ้นเสียที หลังจากพูดกันมานาน ชะลอกันมานาน (เรามีแผนจะทำขนสงมวลชนกอนสิงคโปร เซี่ยงไฮ เกาหลี ซึง่ ปจจุบนั แตละประเทศทีก่ ลาวมานัน้ มีระบบขนสงมวลชน ไปไกลกวากรุงเทพฯ ของเรามาก) นอกจากระบบขนสง มวลชนที่กำลังจะเกิดขึ้นกอนจะปรับปรุงผังเมือง ก็มีอีกสิ่ง หนึ่งที่นาสนใจยิ่ง คือ ทางเดินเทาลอยฟายกระดับของ กทม. ที่กำลังจะเกิดขึ้นตอเนื่องในปนี้ จากแนวความคิดที่วา เมืองที่ดีคนในเมืองจะตองมีที่ เดินเทาติดตอใชสอยอยางสะดวกสบาย โดยเฉพาะในกลาง เมืองใหญๆ ในโลก ไมวาจะเปน ญี่ปุน นิวยอรก ปารีส ลอนดอน ฮองกง และสิงคโปร ผังเมืองก็จะจัดใหมที างเดินเทา (Pedestrian Walkway) กลางใจเมืองในแหลงการคาที่ เรียกกันวา CBD คือ Central Business District ใหคน ไดมาเดิน มาจับจายใชสอย มาพบปะกัน ในยุโรปหลาย เมืองจัดเปนพลาซาขนาดใหญ เชนใน อิตาลี สเปน ปารีส ลอนดอน คนมาเดิน มานั่งเลน มาพบคน เปนที่สาธารณะ เปดโลง เรียกวา “Urban Space” ที่ ไมจำเปนตองเปนสวน อยางเดียว เปนที่ โลงกวางปูดวยพื้นแข็ง เรียกกันวาเปน Hardscape มิใช Landscape มีน้ำพุ มีรูปปนสวยๆ ประจำถิ่น มีตนไมรายรอบ ก็จะทำใหเมืองมีเสนหนาอยูนา มาเดินเลน มิใชพื้นที่เหลานี้จะถูกทำใหเปนถนนใหรถมาวิ่ง แลวคนเดินถนนเลา ฟุตบาทบานเราเล็กอยูแลว มิหนำซ้ำ ไฟฟา ประปา โทรศัพท ปายโฆษณา ตั้งเต็มไปหมด จะเดิน ก็ตอ งหลีกไปเดินบนถนน มิหนำซ้ำหาบเรแผงลอยก็มาบุกรุก ใชทเี่ ดินเทา (Pedestrian) ของคนเดินถนน ซึง่ กทม. มีหนาที่ จะตองจัดใหเปนระเบียบมากกวานี้ คนเดินถนนในเมืองใหญในศูนยกลางเมือง CBD นี้ จะเปนคนทุกผูทุกวัยทุกฐานะ นักผังเมืองเขาเรียกวา “All Walk Of Life” เปนที่รวมของคนในเมืองจริงๆ เวลาเราไป โตเกียว โอซากา นิวยอรก ปารีส ก็จะไปเดินเลน เชนที่ชินจูกุ ในโตเกียว ซึ่งเปน CBD ใหญที่สุดเหมือนราชประสงค

ของเรา ในวันอาทิตยชวงบายเขาจะปดถนน เอารถออก จากศูนยกลางเมือง ใหคนทุกผูทุกวัยมาเดินเลน กินกาแฟ กลางถนน ศิลปนมารองเพลง คนก็จะมาดูคน เมืองก็นา สนใจมากขึ้น กรุงเทพฯ สมัย ดร.พิจิตร ก็เคยทำมาแลว ปดเปน “ถนนคนเดินหรือเรียกวา Walking Street” ปด ถนนสีลม ถนนพระอาทิตย ถนนเยาวราช ตอมาก็เลิกไป ไมรูเหมือนกันวาทำไมถึงไมทำตอ กลับมาที่เรื่อง Sky Walk เนื่องจากถนนเดินและ ฟุตบาทเดิมเราคับแคบเต็มที ในเมืองใหญทวั่ โลกเขาก็จะยก ระดับคนเดินถนนขึ้นไปอีกระดับ เรียกวา Sky Walk หรือ Sky Link ใหคนเดินซื้อของ พบปะกัน ติดตอกันในระดับ ชั้น 3 ชั้น 4 ของตึกใหญ ฟุตบาทในเมืองก็จะพนควันพิษ ไมตองลงไปเดินบนดินหรือถูกรถชน เมืองไทยเราก็ทำแลว ที่สี่แยกราชประสงคในสมัย ดร.พิจิตร เปนผูวาฯ โดยความ

มีขีดจำกัด เพราะเปนเมืองรอน น้ำทวมงาย ดีที่สุดคือให ขนสงมวลชนหลักอยูใตดิน คนเดินถนนเดินบนดิน (ปดถนน เชนชินจูกุของญี่ปุน) และทางเดินลอยฟา Sky Walk เชน ที่ฮองกง และที่หนาแนนมากๆ ก็ทำเปน Sky Walk อีก 2 ระดับ การระบายอากาศก็จะดีขึ้น คนก็ ไมตองลงมาเดิน ขวักไขวบนดิน เราก็ตอ งรอดูผลงานในรอบปที่ 2 ตอ 3 ของทานผูว า ฯ สุขุมพันธุ และรองผูวาฯ ธีระชน วาทั้ง Sky Walk และ ขนสงมวลชนเบา (Light Mass Transit) จะเกิดขึ้นได ไหม ถาทำไดดีแลว พวกเราก็จะได ใหกำลังใจในการทำงานใหคน กรุงเทพฯ และประเทศชาติตอไปดวย ขอใหคนกรุงเทพฯ โชคดี ไมมีสีเสื้อ เลิกทะเลาะกัน เสียทีไมมีใครชนะหรอก ทุกคนแพหมด แมกระทัง่ ประเทศชาติ ของเราดวย

19

BN#159_p18-19_Pro2.indd 19

10/12/10 1:56:44 AM


กระดาษตกแตงอาคาร ชนิดไมติดไฟ

ชุดเสื่อสำหรับสัตวเลี้ยง

กระดาษตกแตงอาคารชนิดไมติดไฟ ถูกออกแบบ เพื่อความสวยงามและปลอดภัย ผลิตจากกระดาษ Drop Paper สำหรับทำฉาก (ชนิดไมทอ ปองกันไฟ ระดับ M1 - เหมาะสำหรับใช ในรมและกลางแจง) มี 2 รูปแบบใหเลือก 1 Pipe & Drop หรือ ฉาก ชนิดตั้งไดและมวนพับได และเพดานแขวนแบบรัง ผึ้ง (Honeycomb) ซึ่งสามารถขึงดวยลวดได ซึ่ง สินคาทั้งสองประเภทนี้สามารถจัดวางในสถานที่ สาธารณะไดอยางปลอดภัย เชน ในรานคา โชวรูม สำนักงาน บูธแสดงสินคา พิพิธภัณฑ และที่อื่นๆ ผลิตจากวัสดุฉนวนใยแกวจึงชวยกระจายแสงไฟให ดูนุมนวลขึ้น มีทั้งหมด 15 สี

ชุดเสื่อสำหรับสัตวเลี้ยง เปนอุปกรณที่ถูกออกแบบ มาเพื่อใช ในขณะที่สัตวเลี่ยงมีอาการจมูกบวมและ ยังเปนอุปกรณอเนกประสงค อาทิ ใชปูพื้นสำหรับ สัตวเลี้ยงอีกดวย โดยผลิตภัณฑดังกลาวผลิตจาก ไวนิล จึงทำใหสามารถทำความสะอาดไดงาย และ งายตอการบำรุงรักษา นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑดงั กลาว ยังสามารถใชเปนที่สำหรับรับประทานอาหารและ เปนทีน่ อนของสัตวเลีย้ งไดเปนอยางดี เหมาะสำหรับ สัตวที่ขี้เลนอยางมาก ชุดเสื่อดังกลาวมีสี ใหเลือก มากถึง 5 สี เชน Mango (เขียวมะมวง), platinum (ทองคำขาว), lemon (สีโศก), lime (เหลืองมะนาว), and chestnut (สีน้ำตาลเขม).

www.chenel.com

www.chilewich.com

พื้นไวนิล พื้นไวนิล Bolon จาก Lotus เปนผลิตภัณฑที่ผลิต จากวั ส ดุ ท ดแทนวั ต ถุ ดิ บ จากธรรมชาติ ม าถั ก ทอ โดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีรูปแบบและ สีสันที่หลากหลาย แตยังคงโครงสรางและลวดลาย ให ใกลเคียงธรรมชาติ ดูมีมิติ สวยงาม รองรับทุก งานออกแบบ มีสีสันสดใส เชน การถักผสมผสาน ระหวางสีตางๆ สลับกันไป อาทิ สีเหลือง สีเขียว สี ดำ สีเทา และ สีเบจ เปนตน โดยพื้นไวนิลหนึ่งมวน มีความยาวขนาด 6 ฟุต หนากวาง 7 นิ้ว และมี ความยาว 82 ฟุต หนากวาง 20 นิ้ว นอกจากนี้ยัง รับผลิตตามความตองการของลูกคา เหมาะกับการ ใชงานในอาคารเขียว หรืออาคารที่คำนึงตอผูอาศัย และสิ่งแวดลอมอีกดวย www.bolon.com

ผลิตภัณฑเกาอี้ ผลิตภัณฑเกาอี้ Boing chair เปนผลิตภัณฑที่ ออกแบบมาเพื่อใช ในการสงออกไปยังตางประเทศ และนำเขาไปใชกับงานโครงการเปนหลัก เนื่องจาก สิ น ค า ดั ง กล า วถู ก ออกแบบมาด ว ยความพิ ถี พิ ถั น ดีไซนหรูหรา เกาอี้ Boing chair แผนบอรดรองนั่ง ผลิตจากใบหญาและแกลบ มาผสมผสานเขากับ วัสดุหวาย ซึง่ สรางความเปนเอกลักษณและโดดเดน ใหกับชิ้นงาน และเจาของไดเปนอยางดี www.pie-studio.com

สุขภัณฑ ในหองน้ำ

ระบบรั้วกั้นตาขาย

สุขภัณฑในหองน้ำ EveroTM เปนหองน้ำระบบใหม ลาสุด ที่ถูกออกแบบใหดูทันสมัย เงางาม มีความ แข็งแรงและทนทาน และมีการบำรุงรักษาต่ำ ตัว อางลางหนาถูกออกแบบใหมีลักษณะเปนแนวยาว พรอมแกะสลักอยางสวยงาม โดยการซอนทอระบายน้ำและทอประปาไวภายใน เพื่อใหอางลางหนาดู รวมสมัย หรูหรา มีขนาดกะทัดรัด นอกจากนี้ยัง สามารถเปลี่ยนกอกน้ำไดตามความตองการ ผลิต จากหินควอทซธรรมชาติและการผสมผสานของ อะคริลิคโพลีเอสเตอรควอทซธรรมชาติ, หินแกรนิต และแรธาตุอื่นๆ มีสี ใหเลือกใช 15 สี

ระบบรั้วกั้นตาขาย เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงที่ ผานมาตรฐานอุตสาหกรรม และเปนสินคาที่ถูก ออกแบบมาใช ในงานสถาปตยกรรมเปนหลัก โดย สินคาดังกลาวการออกแบบลวดตาขายใหสามารถ มองเห็นแบบเต็มรูปแบบและไมจำกัด โดยการถัก ทอใหเปนตาขายเพื่อชวยใหอากาศถายเทไดสะดวก และกระจายความรอนไดดี โครงสรางแข็งแรง ใหการปองกันที่ปลอดภัย มีอายุการใชงานที่ยาวนาน มีหลายขนาดและรูปแบบใหเลือกมากมาย

www.bradleycorp.com

www.spaceguardproducts.com

หองครัว

ผาลินินพิมพลาย

หองครัวกัปตัน ถูกออกแบบโดยการนำเอาแนวคิด เกี่ยวกับการเดินเรือ รวมทั้งการกินการนอนบนเรือ มาใช ในการออกแบบ เนื่องจากมีความชื่นชอบจึง ไดออกแบบหองครัวใหเหมือนกับวาอยูในทะเล โดย การออกแบบโตะทำอาหารที่อยูกลางหองใหเปนรูป เรือ สวนเสาดีไซนใหเปนเปนหลอดไฟสีขาวเพื่อใช ในการสองสวางเพื่อทำครัว ขณะที่ตูเก็บของถูก ออกแบบใหยดึ ติดกับผนังหองครัวเหมือนกับหองครัว บนเรือ วัตดุดบิ ที่ใชสว นใหญจะใชประตูเคลือบสีขาว สีไม โครเมียม และเครื่องใชสเตนเลส เปนหลัก

ผาลินินพิมพลาย ถูกออกแบบโดยดีไซนเนอรชื่อดัง Michael Brummel นักออกแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผลงานทีส่ รางชือ่ เสียงทีผ่ า นมาเปนการ ออกแบบผาลายเสือดาวเก ไกที่กรุงโรมมาแลว ซึ่ง เป น ผลงานที่ ส ร า งชื่ อ เสี ย งให กั บ เจ า ของผลงาน อยางมาก และในผลงานลาสุดไดนำเสนอผาลินิน พิ ม พ ล ายที่ มี ล วดลายที่ ส วยงามและมี ร าคาสู ง เนื่องจากเปนงานที่ทำดวยมือ จึงมีความสวยงาม หรูหรา ประณีตอยางมาก เหมาะสำหรับนำมาใชทำ เปนผามานและเบาะไดเปนอยางดี www.brunschwig.com

20

BN#159_p20-23_Pro2.indd 20

10/12/10 1:57:20 AM


สุขภัณฑประหยัดน้ำ

กาวติดกระเบื้อง-เซรามิค B271

อเมริกันสแตนดารด ผูผลิตและจำหนายเครื่องสุขภัณฑชั้นนำของไทย ตอกย้ำภาพลักษณความเปน ผู น ำด า นเทคโนโลยี มี ดี ไ ซน แ ละใส ใ จสิ่ ง แวดล อ ม เปดตัวสุขภัณฑประหยัดน้ำรุนลาสุด “นิว โคดี้” (New Codie) ที่ใชน้ำเพียง 6 ลิตร แถมฝารองนั่ง ระบบปดแบบนุมนวล พรอมเทคโนโลยี Anti-Bac ที่ผสานอยู ในเนื้อโถสุขภัณฑเพื่อปองกันและยับยั้ง เชื้ อ แบคที เ รี ย ซึ่ ง เป น อั น ตรายและยั ง เป น สาเหตุ ของกลิ่นอันไมพึงประสงค นิว โคดี้ มีจำหนายแลว ที่รานคาตัวแทนจำหนาย อเมริกันสแตนดารด

กาวติดกระเบื้อง-เซรามิค เปนกาวพรอมใชงาน เนื้อ ครีมขนสีขาว เหมาะสำหรับงานปูโมเสค-กระเบื้อง เซรามิค ไม ยิปซั่ม ผนังเบา ติดแนน แหงเร็ว ไม ไหลยอย ใชงานสะดวก (สามารถลางกาวออกดวย น้ำกรณีที่กาวยังไมแหงสนิท) ไมมีกลิ่นเหม็นฉุน

R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

บริษัท เครื่องสุขภัณฑอเมริกันสแตนดารด (ประเทศไทย) จำกัด www.americanstandard.co.th

ปูนกออิฐมวลเบา DM-L

ไมเรดิไพน ไมจริง ปลวกไมกิน ไมผุ

ปูนกออิฐมวลเบา DM-L ใชสำหรับงานกอผนังอิฐ มวลเบา มีคายึดเกาะที่สูง ทำใหผนังที่กอแข็งแรง ทำงานไดงาย สะดวกรวดเร็ว ไดพื้นที่การทำงาน มาก ปูนซีเมนต ใชซีเมนตปอรตแลนดประเภท 1 ที่ ผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากผูผลิต ปูนซีเมนตภายในประเทศ วัสดุมวลหยาบ ผานการ ขจัดสิ่งสกปรก และคัดขนาดดวยเครื่องจักรที่ทันสมัยมีลกั ษณะแข็งแรง ทนทาน ไดคณ ุ ภาพตามชนิด ของปูนแตละประเภท สารเคมีสารเคมีเพิม่ ประสิทธิภาพ การยึดเกาะ และอุม น้ำไดดี ขนาดบรรจุ 50 กก. / ถุง

ไมจริงจากปาปลูกผานการอบแหง และกระบวนการถนอม รักษาเนือ้ ไม ใหมคี วามทนทานตอการใชงานภายนอกอาคาร ทีต่ อ งเผชิญกับสภาวะแดด, ฝน อยางหนัก ดวยกรรมวิธี และเทคโนโลยีจากนิวซีแลนด ตามมาตรฐาน ISO 9002 มีหลายเกรดเพือ่ การนำไปใชงานทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต การนำไปใชงานทั่วไป, ปกดิน, แชน้ำ หรือแชอยูในทะเล โดยไมมีปญ  หา เรือ่ งปลวก หรือผุ จากการใชงาน รับ ประกันปญหาเรือ่ ง ปลวก ผุ นานถึง 25 ป เหมาะสำหรับ งานภายนอกอาคารทุกชนิด เชน งานพื้นไมเรดิไพนรอบ สระวายน้ำ, พื้นระเบียงไมเรดิไพน, ซุมไมเรดิไพน, ประ ตูไมเรดิไพน, รั้วไมเรดิไพน และบานไมเรดิไพน (จำหนาย และบริการออกแบบพรอมติดตั้ง)

บริษัท ยกแปด จำกัด www.ktpmortar.com, www.yok8.co.th, www.yokpad.com

หางหุนสวนจำกัด เรียว พลัส วัน เด็ดคอรเรชั่น 0-2923-3369, 0-2923-3363, 08-1345-8870 www.realplusone.co.th

“พบกันในงานบานและสวน วันที่ 30 ต.ค. - 7 พ.ย. บูธ No. U66 และ U33” Mirrorlite กระจกเงา

ระบบประตู-หนาตาง uPVC ระบบประตู-หนาตาง uPVC “Ktur” สามารถติด ตั้งไดงาย กับโครงสรางแบบตางๆ และสามารถ ใช ไดกบั โครงสรางอาคารในแถบเอเชีย ระบบประตูหนาตาง uPVC สวยงามและหรูหรามีอายุการ ใชงานนาน ทนทาน ดูแลรักษางายชวย ประหยัด คาใชจายใหแกเจาของบานและอาคาร บริษัท เฟนสเตอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

โครงสรางรับแรงระบบยุโรป โครงสรางรับแรงระบบยุโรป นวัตกรรมการกอสราง ที่ ไมเคยมี ใช ในประเทศไทยมากอน เปนผนังหลอ คอนกรีตพรอมเท ที่ประกอบเปนแบบคอนกรีตโดย ไมตองถอดแบบออก สามารถที่จะทำสีและใชงาน ไดทันที ซึ่งภายในแบบสำเร็จนี้จะมีการเสริมเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม และเดินทองานระบบตางๆ ตาม แบบกอสราง โดยทุกขั้นตอนจะทำการติดตั้ง ตรวจ สอบคุณภาพ และทดสอบความแข็งแรงปลอดภัย จากโรงงาน จนพรอมขนสงไปติดตั้งที่หนางานตาม แบบกอสราง ซึ่งผูรับเหมาหนางานก็จะสามารถเท คอนกรีตไดทันที เหมาะกับงานกอสรางที่ตองการ ความรวดเร็ว ใชแรงงานนอย แถมเปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม เชนโครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบ Inzentive Technologies (Thailand) Ltd. www.inzentiveasia.com

Mirrorlite See Throuhg

Mirrorlite ผลิตภัณฑกระจกน้ำหนักเบา นวัตกรรมใหมลาสุด ของกระจกเงาใชวัสดุล้ำยุค น้ำหนักเบากวากระจกปกติ 80% ใชตดิ ตัง้ ในกระสวย อวกาศของ NASA ชิ้นงานติดตั้งงาย สะดวก ปลอดภัย ไมแตก ไมเกิดฝาเมือ่ เจอไอน้ำ เหมาะสำหรับ ฝาเพดาน, เวทีการแสดง, ฟตเนส สปอรตคลับ ฯ ผลิตภัณฑมีแบบกระจกเงาและแบบ See Throuhg ผลิ ต ในประเทศไทยตามมาตรฐานการผลิ ต จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา มั่นใจได ในคุณภาพและการ สงมอบที่ตรงเวลา

บริษัท อีเกิ้ล เอนเตอร ไพรเซส จำกัด

โทร. 0-2963-9080 โทรสาร 0-2963-9008 www.mirrorliteasia.com

เครื่องพนปูนฉาบ G4

เครื่องปาดปูนฉาบ S1

G4

S1

ลดเวลา, ลดแรงงาน, ลดการสูญเสียของปูนที่ตกหลน ลดขั้นตอนการผสมโดยไมตองใช โม, แกปญหาผิวเปนคลื่น คุณภาพดีสม่ำเสมอ

บริษัท เชงเกอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

Tel. 02-938-5811-3 www.sun12.com

21

BN#159_p20-23_Pro2.indd 21

10/12/10 1:57:35 AM


เครื่องปรับอากาศ ประหยัดพลังงาน

ประตูหนาตางอลูมิเนียม

เครือ่ งปรับอากาศประหยัดพลังงาน เปนเครือ่ งปรับอากาศชนิดติดผนังที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อการประหยัดพลังงานใหมากขึ้นโดยนำระบบ DC-Inverter ที่มีความสามารถลดปริมาณการใช ไฟฟา ควบคุมการทำความเย็นใหเหมาะสมกับสภาวะ ภายในห อ งทำให ท า นรู สึ ก เย็ น สบายตลอดเวลา และยังไดรับการรับรอง ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทั้งยังมีรูปทรงสวยงาม กะทัดรัด กระจายลมเย็นไดอยางทัว่ ถึง

ประตูอลูมเิ นียม Sunparadise เปนอีกหนึง่ ทางเลือก ใหแกทานที่ตองการทางเขา-ออกที่ โปรงแสง ประตู Sunparadise มีหลายรูปใหทา นเลือก โดยผูอ อกแบบ ที่มีประสบการณและความชำนาญการผสมผสาน รู ป แบบของกระจกและอลู มิ เ นี ย มอย า งลงตั ว พรอมระบบ Multi-Lock เพื่อชวยเพิ่มความแข็ง แรงและปลอดภัยแกทาน ไมวาจะเปนบานพักอาศัย หรือสำนักงาน Sunparadise เปนอีกหนึ่งทางเลือก ที่ดีที่สุดของประตูอลูมิเนียม

บริษัท บิทไวส (ประเทศไทย) จำกัด www.bitwise.co.th

บริษัท ซันพาราไดซ (ไทยแลนด) จำกัด www.sunparadise.co.th

วัสดุอะคูสติกสำหรับกันเสียง และดูดซับเสียง

ประตู

Cylence ตราชาง วัสดุอะคูสติกสำหรับกันเสียงและ ดูดซับเสียง ผลิตภัณฑใหมลา สุด ทีร่ วมเอานวัตกรรม ของวัสดุอะคูสติก และพัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ ลดและปองกันปญหาเสียงรบกวนออกใหบริการ เต็มรูปแบบ เพื่อใช ในการแก ไขและปรับปรุงดาน อะคูสติก และเสียงรบกวนของหองตางๆ แบบครบ วงจร และประเมินคาระดับเสียง ดวยโปรแกรม วิเคราะหผลระดับมืออาชีพทีท่ วั่ โลกยอมรับใหมลา สุด เชน หองสัมมนา หองฟงเพลง หองโฮมเธียรเตอร และหองสตูดิโอ รวมทั้งปญหาเสียงรบกวนภายใน โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ บริษัท สยามไฟเบอรกลาส จำกัด www.siamfiberglass.com

กระจกพิมพลาย กระจกพิมพลาย Trendy Glass เปนสินคาใหม ลาสุดที่พิมพดวยเทคโนโลยี UV อิงคเจ็ท สามารถ พิมพบน Glass และพื้นผิววัสดุอื่นๆ ได เชน ไม กระเบือ้ ง แผนหนัง โลหะ และอืน่ ๆ ตามความตองการ ทั้งนี้ยังมีรูปแบบและลวดลายใหเลือกใชมากมาย ตอบสนองทุกความตองการ สรางสีสนั ความงดงาม และความหรูหรา ไดดว ยกระจกตบแตง จากไวทกลาส ภาพลวดลายของกระจก และสามารถดีไซน ออกแบบได ตามความตองการ บริษัท บี. เอ็ม. แลนด แอนด เฮาส จำกัด www.white-glass.com

ปูนซีเมนตโปรงแสง ปูนซีเมนตโปรงแสง เกิดขึ้นจากการผสมผสาน พลาสติกเรซิ่นชนิดพิเศษใหกลายเปนสวนผสมของ วัสดุกอสรางแบบใหม ที่มีสูตรเฉพาะ ซึ่งชวยผลิต แผนผนังที่ใช ในงานกอสรางใหมคี ณ ุ ลักษณะแข็งแรง มีคุณสมบัติเปนฉนวน และที่สำคัญที่สุด คือ มี คุณลักษณะโปรงแสง ทำใหแสงสามารถลอดผานไปได ซึ่งในงานเวิลด เอ็กซโป ที่เซี่ยงไฮปนี้ ศาลาอิตาลี ไดนำปูนซีเมนตโปรงแสงมากอสรางอาคาร เพื่อจัด แสดงเปนครั้งแรก บริษัท ปูนซีเมนตเอเซีย จำกัด (มหาชน) www.asiacement.co.th

ประตู VISIONDOOR (Made to Order) เปน ผลิตภัณฑคุณภาพที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ โดย ใชกระจกนิรภัย Tempered Glass คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 965-2537) ครบทุกตัว จึง ทำใหผู ใชมนั่ ใจไดภายใตสญ ั ลักษณ VISION GLASS Tempered ทีอ่ ยูบ นกระจกทุกบาน นอกจากนีส้ นิ คา ยังมีความประณีต สวยงาม หรูหราบงบอกรสนิยม ของเจาของบานไดอยางดี Vision Glass Industry Co.,Ltd www.visionglass.net

ไมกั้นอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ ไมกั้นอัจฉริยะ Drive through Smart Gate เปนไมกั้นอัจฉริยะ สำหรับควบคุมรถยนต เขา-ออก เฉพาะสมาชิก สามารถเปด-ปด ไมกั้น อัจฉริยะแบบอัตโนมัติ โดยใชเทคโนโลยี RFID เพิ่ม ความสะดวกและปลอดภัยใหกบั รถยนตทเี่ ปนสมาชิก พรอมระบบบันทึกรายการเขาออกของรถในแตละ วัน บริษัท อินฟนิท อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด www.innetweb.com

ประตูไมทนไฟ ประตูไมทนไฟ ประตูที่มีลักษณะคลายไม สามารถ ตอกตะปู ไขสกรู ตัด หรือเลื่อยได โดยไมหักหรือ เปราะ สามารถทดแทนไมจริง ชวยลดปริมาณการ ใช ไม จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไมติดไฟ ทนตอ การเผาไหม แข็งแรง ทนทานตอทุกสภาวะอากาศ และรังสี UV ตานทานน้ำไดดี ไมมีสวนผสมของ สารพิษ หมดปญหาเรื่องปลวก สามารถใช วีเนียร ลามิเนต และวัสดุปด ผิวตกแตงไดตามความตองการ Thaiyacon Co.,Ltd. www.thaiyacon.co.th

22

BN#159_p20-23_Pro2.indd 22

10/12/10 1:57:52 AM


กระเบือ้ งกันรอนดาดฟา

ผลิตภัณฑ ปองกันกำจัดปลวก เบอร 2000, 3000

กระเบื้องปูพื้นดาดฟากันรอน SOLAR Slab ถูก ออกแบบใหมีขาที่มุมทั้งสี่ เพื่อยกตัวกระเบื้องใหสูง ขึน้ จากพืน้ ผิวทีป่ ู ทำใหเกิดชองวางของอากาศ อากาศ รอนจะไหลออกผานรอยตอ อากาศเย็นจะเขาแทนทีต่ ามหลักการพาความรอนทางฟสกิ ส ชวยลดอุณหภูมิ ของหองตางๆ ใตดาดฟา แผนกระเบื้องแข็งแกรง น้ำหนักเบา รองรับน้ำหนักกดทับไดดี

นวัตกรรมใหมอยางไดผล ปลอดภัย ไรกลิ่น Home Shield Super Guard No. 2000 เปนผลิตภัณฑใช ปองกันกำจัดปลวก รวมทัง้ แมลงทีอ่ ยูใ ตดนิ ใชงา ย ประหยัด เพียงโรยยาเม็ดใหทวั่ บริเวณพืน้ ดิน แลวราดน้ำใหชมุ น้ำยา จะซึมลงไปในดิน และยังอยูบนผิวดิน มีประสิทธิภาพ ยาวนาน เหมาะใชกอ นสรางบาน ปลอดภัยไมเปนอันตราย ตอตนไม และสัตวเลี้ยง Home Shield Super Water base No. 3000 เปนผลิตภัณฑใชปอ งกันกำจัดปลวก รวม ทัง้ แมลงทีอ่ ยูเ หนือดิน เปนสูตรน้ำไมมกี ลิน่ ฉุน เพือ่ ใหซมึ เขา เนือ้ ไม ไดดี เชน วงกบ บานหนาตาง ไมเฟอรนเิ จอร หรือพน รอบอาคาร ทัง้ สองผลิตภัณฑไดรบั การรับรองจาก อย.

บริษัท สินพงศธร จำกัด www.concrete.co.th

บริษัท ซี ไอ ซี จำกัด

โทร.0-2398-0131-3 โทรสาร 0-2398-7609 www.cicpaint.com

กระจกลามิเนต กระจกลามิเนตลายศิลป เปนผลิตภัณฑทสี่ รางความ โดดเดนอยางไรขีดจำกัด สำหรับการตกแตงดวย กระจก Textile Glass มอบความปลอดภัยสูงสุด ดวยนวัตกรรมของกระจก Laminated สรางสรรค ดีไซนแนวใหมทหี่ ลากหลาย ตอบสนองชีวติ ทีท่ นั สมัย ไดอยางลงตัว มัน่ ใจดวยคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม TIS 1222-1996 และคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด www.textile-glass.com

ผลิตภัณฑกอกน้ำ

Decorative Art Panel

ผลิตภัณฑกอกน้ำ พูราวิดา คอลเลคชั่น นวัตกรรม การควบคุมสายน้ำดวยระบบดิจติ อล เปดปดน้ำงายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส สามารถเปลี่ยนระบบสายน้ำ และปรับเปลี่ยนแสงไฟที่อยู ในระบบฝกบัวไดตาม ตองการ ทั้งยังควบคุมระดับอุณหภูมิไดตามความ ตองการ สามารถบันทึกโปรแกรมสวนตัวไดถึง 5 ฟงกชนั่ สะทอนความสุนทรียแ หงการใชชวี ติ เนรมิต หองน้ำใหเปนพื้นที่แหงความสุขไดทุกเวลา

ผลิตจาก PETG Resin คุณภาพสูง ประกบ 2 ชั้น และมีวัสดุธรรมชาติ เชน ใบไม, ดอกไม อยูตรง กลาง ระหวางแผน ทำใหลวดลายในแผนดูมีมิติ มี ขนาด 1220x2440 มม. และความหนา 4 มม., 6 มม., 8 มม. และ 10 มม. สามารถทำเปนฉาก หรือ ผนังกั้นหอง, งานชองแสงประตู หรือหนาตาง, ฉากกั้นหองน้ำ, ฝาเพดาน, เคานเตอร ประชาสัมพันธ ฯลฯ

บริษัท เดคคอรมารท จำกัด www.decormart.com

โทร. 0-2655-1011-9 www.living-center.com E-mail : lvcenter@loxinfo.co.th

บริษัท ลีฟวิ่ง เซ็นเตอร จำกัด

โคมไฟ โคมไฟมือถือ MOLITE ผลิตภัณฑสรางสีสันและ แสงสวางใหกับโลกยามกลางคืน สามารถใชงานได ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ผสมสารปองกัน UV และคลอรีน ปองกันน้ำได 100% ตามมาตรฐาน IP65 ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยมปองกันการตกกระแทก และรอยขีดขวน ไมซีดเหลือง ใชเวลาชารตพลังงานเพียง 5 - 6 ชัว่ โมง ตอการใชงาน 8 - 26 ชัว่ โมง kenkoon Company Limited www.kenkoon.com

23

BN#159_p20-23_Pro2.indd 23

10/12/10 1:57:58 AM


‘HASSELL’ ชูจุดเดนตอบโจทยความตองการลูกคา พรอมใหความรูเรื่อง Green Design

คุณธัญญา สุวรรณพงศ และคุณศุภกัญญา ลินดเซย ตัวแทนผูบริหาร บริษัท ฮัสเซลล จำกัด เลาใหฟงถึง ความเปนมาวาอัสเซลลเปนบริษทั สัญชาติออสเตรเลีย กอตัง้ มาประมาณ 75 ป สวนในเมืองไทยเพิ่งจะฉลองครบรอบปที่ 15 ของการกอตัง้ ไปเมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า นมา ซึง่ อัสเซลล ที่ตั้งในประเทศไทยถือวาเปนอีกหนึ่งในกลุมของบริษัท โดย มีสำนักงานใหญอยูท ปี่ ระเทศออสเตรเลีย โดยการใหบริการ ดานตางๆ ของบริษัทจะดำเนินไปในรูปแบบที่เหมือนกันทุก สาขาไมวา จะเปนทีอ่ อสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต และ เอเชียเหนือ รวมถึงประเทศจีนและฮองกง ทีมงานทุกคน จะทำงานรวมกันเปนทีมเดียวกันทั้งหมด ดังนัน้ เมือ่ มีการทำงานในรูปแบบนี้ จึงทำใหเราสามารถ คนหาขอมูลของลูกคาโดยใชฐานขอมูลของแตละสาขาได ซึ่งหากมี โปรเจ็กต ในประเทศแลวตองใชคนทีม่ คี วามรูค วาม สามารถในดานใดดานหนึง่ เราก็สามารถที่จะนำคนที่ความ สามารถเฉพาะทางในดานนั้นๆ จากสาขาอื่นของอัสเซลล มารวมทำงานกับเราได ทั้งนี้บริษัทจะประกอบไปดวยงาน ออกแบบดวยกันทั้งหมด 5 ประเภท ดวยกันไมวาจะเปน งานสถาปตยกรรมหลัก งานออกแบบตกแตงภายในงานภูมิ สถาปตยกรรม งานวางผัง และงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ อยางยัง่ ยืน เปนการออกแบบใหมผี ลกระทบตอสิ่งแวดลอม นอยทีส่ ดุ เรียกไดวา เราทำงานครอบคลุมทุกอยางเพือ่ รองรับ ความตองการของลูกคาไดอยางเต็มที่ สำหรับระยะเวลา 15 ปที่อัสเซลลโลดแลนอยูใน วงการออกแบบ บริษัทก็ ไดฝากผลงานเอาไวเยอะอยูพอ สมควร ซึ่งโครงการใหมๆ ที่เพิ่งจะทำเสร็จไปนั้นก็มีหลาก หลายโครงการ ไมวาจะเปน sala@sathorn ที่ถนนสาธร นอกจากนั้นก็จะมีออฟฟศดีแทค ที่ตึกจามจุรี สแควร

24

BN#159_p24-25,28-29,32_Pro3.indd 24

ออฟฟศ ปตท.สผ. ทีต่ กึ เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน จะทำใน สวนของหองพัก นอกจากนั้น ก็มีโรงแรมเรดิสสัน สวีท สุขุมวิทซอย 13 และ Park Plaza สวนในตางประเทศ เราก็ มี โอกาสได อ อกไป สร า งผลงานด ว ยเช น กั น อยางราน Prime Restaurant, Le Meridien ที่กัวลาลัมเปอร เนนทำงานเพือ่ ใหลกู คาไดรบ ั ประโยชนสงู สุด ในสวนของการทำงานของบริษัทจะ เนนในเรื่องของการออกแบบเพียงอยาง เดียว โดยจะเปนในลักษณะของผูรับเหมาในเชิงดีไซน ตรง นี้เราสามารถรับไดทั้งงานสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม และงานออกแบบตกแตงภายในไปพรอมกันภายในโปรเจ็กต นัน้ ๆ ได ซึง่ หากลูกคามีความตองการใหเราดูแลทัง้ โปรเจ็กต หรือจะแยกใหทำเฉพาะอยางเราก็รบั ทำ แตเราจะไมรบั งาน กอสรางหรืองาน Turnkey ทั้งนี้เพราะเราเชื่อวาเราเปนผู ออกแบบเราก็ควรที่จะดูแลผลประโยชนของลูกคา ใหเขา ไดรับผลประโยชนอยางสูงสุด การทำงานแบบ Turnkey มันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ จนทำให งานดีไซนของลูกคาในบางเรื่องตัดสินใจไดยากมากขึ้น ดังนั้นในเมื่อเปนแบบนี้มันก็จะไม ไดงานออกแบบที่ดี ที่สุด ที่สำคัญบริษัทของเรามีนโยบายอยางชัดเจนในเรื่อง

การไมรับคอมมิชชั่นจากการสเปคงาน ไมวาจะมาจากทาง ดานผูร บั เหมา หรือตัวแทนจำหนายทีม่ าเสนอใหเราใชสนิ คา ของเขา สวนลดทั้งหมดที่ ไดนั้นทางบริษัทจะคืนใหแกลูกคา หรือโปรเจ็กตที่ทำทั้งหมด ตรงนี้เราใหความสำคัญเกี่ยวกับ เรื่องของการออกแบบและการใหบริการที่ทำอยางไรจะให ลูกคาไดรับผลประโยชนสูงสุดและดีที่สุด สไตลการออกแบบของอัสเซลลนั้น หากจะวาไปแลว ทางบริษทั สามารถออกแบบไดเกือบทุกสไตล ตรงนีจ้ ะเห็นได วาบริษทั ทีร่ บั ออกแบบตกแตงภายในหลายๆ บริษทั พยายาม ที่จะมีสไตลเปนของตัวเอง ซึ่งเวลาใครไดเห็นผลงานก็จะรู วางานออกแบบชิ้นนั้นมาจากบริษัทใด แตสำหรับอัสเซลล เราพยายามที่จะไมทำแบบนั้น แตเราพยายามที่จะเขาใจใน

10/12/10 12:45:00 AM


สิง่ ทีล่ กู คาตองการ เขาใจวาลูกคาอยากใหงานการออกแบบ ออกมาอยางไร นอกจากนัน้ ก็ตอ งพยายามตีโจทยสงิ่ ทีล่ กู คา ต อ งการมากกว า การที่ เ ราจะใส ค วามรู สึ ก ส ว นตั ว เข า ไป เกี่ยวของกับงานออกแบบ ออกแบบตอบโจทยลกู คามากกวาความตองการ ของตนเอง แต ทั้ ง นี้ ก็ ไ ม ใ ช ว า อั ส เซลล จ ะไม มี เ อกลั ก ษณ ใ นการ ออกแบบ แตเราพยายามทีจ่ ะสรางเอกลักษณใหแกงานของ ลูกคาแตละรายทีบ่ ริษทั ทำ เพราะผลสุดทายในการออกแบบ มันก็เปนการออกแบบเพือ่ ใหลกู คาได ใชงาน ดังนัน้ การคำนึงถึงการออกแบบเราควรเอาลูกคาเปนหลักวาลูกคาตองการ ใหงานของเขาออกมาในรูปแบบใด จากนั้นเราในฐานะของ นักออกแบบจึงคอยสรางสรรคงานออกมาเพื่อตอบโจทยที่ ลูกคาใหมาใหดที สี่ ดุ ซึง่ ทัง้ หมดทัง้ มวลมัณฑนากรก็เปนเพียง แคคนที่ออกแบบงานใหกับลูกคา แตผลงานที่ออกแบบมา นั้นลูกคาเปนผู ใชงาน ดังนั้นมันจึงควรที่จะตอบโจทยของ ลูกคาไมใชตอบโจทยความตองการของมัณฑนากร

ตรงนี้ก็ถือเปนภาพลักษณที่สำคัญของบริษัทดวยเชน กัน เพราะหากเราทำการออกแบบมาเปนสไตลเดียว และ ทุกคนตางก็เขาใจวาสไตลนั้นเปนสไตลเฉพาะของอัสเซลล มันก็จะกลายเปนวาหากลูกคาไม ไดชอบแนวหรือรูปแบบ สไตลนั้นเขาก็จะไมสนใจการทำงานของเรา เพราะลูกคาจะ มีความรูสึกวาบริษัทของเราทำไดเพียงแคสไตลเฉพาะที่ ถนัดเทานั้น ตรงนี้บริษัทจึงพยายามที่จะนำเสนอผลงาน ออกมาในทุกสไตล เพื่อลูกคาจะไดเกิดความรูสึกสบายใจ กับการที่จะเขามาใหเราทำงานให เพราะถึงอยางไรลูกคาก็ จะรูวาเราจะสามารถทำงานใหเขาไดตรงตามสิ่งที่ลูกคา ตองการนั้นเอง งานสวนใหญที่เรารับทำนั้นก็จะมีดวยกันหลากหลาย ประเภท ไมวาจะเปนงานโรงแรม รานอาหาร ออฟฟศ สำนักงาน แตงานรีเทลลจะเปนอีกงานทีบ่ ริษทั ยังไมมีโอกาส ไดทำ ซึ่งคาดวาในอนาคตงานประเภทนี้ทางอัสเซลลคงจะ มี โอกาสไดเขาไปทำอยางแนนอน ในดานขนาดพื้นที่ในการ รับงานแตและโปรเจ็กตนั้น ตองบอกวาทางบริษัทไม ได กำหนดว า จะต อ งรั บ แต เ ฉพาะงานที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ม ากๆ เพียงเทานั้น งานที่เรารับก็มีตั้งแตขนาดพื้นที่ 100 ตรม. จนถึงขนาด 100,000 ตรม. ซึ่งตรงนี้ ในบางโปรเจ็กตก็มี ขนาดเล็กแตดวยความที่ลูกคามีความนาสนใจ รวมไปถึง โปรเจ็กตน้นั ๆ ก็นาสนใจ และทางบริษัทก็สนใจที่จะรับงาน นั้นดวย

มันมีองคประกอบหลายอยางที่ประกอบกัน อยางตัววัสดุที่ เปน Green จริงๆ แลวในบานเรายังถือวามีวัสดุประเภทนี้ ไมมากรวมไปถึงยังมีราคาที่สูงอยูมาก ซึ่งหากเรานำเสนอ ใหแกลูกคาที่จะทำงานของเขาใหเปน Green แตลูกคาเห็น ราคาตนทุนสวนใหญจะตัดสินใจที่จะไมทำ เนื่องจากราคา ในเรื่องของวัสดุที่สูงนั้นเอง

ดีไซนเนอรบางครัง้ ก็อาจจะเห็นวาเปนงานทีม่ ขี นาดเล็ก แตดว ยความทีล่ กู คาเปดกวางโดยทีเ่ ราสามารถเลนคอนเซ็ปต ไดแรงๆ มันก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ทาทายการออกแบบสำหรับ คนทำงานอยางพวกเรา ทั้งนี้ลูกคาโดยสวนใหญที่เขามาให ทางอัสเซลลออกแบบใหนนั้ โจทยของเขาคอนขางทีจ่ ะชัดเจน ในระดับหนึง่ วาเขามาหาเราเพือ่ อะไร ซึง่ หากจะพูดกันจริงๆ แลวงานออกแบบสถาปนิกไม ไดเปนงานศิลปะที่วาดรูปหรือ ทำรูปปน แตงานของเราจะเปนกึง่ กลางระหวางวิทยาศาสตร และศิลปะ เพราะฉะนั้นลูกคาที่เขามาหาก็จะมี โจทยอยูใน ใจเขาแลววาทำไมถึงตองมาจางใหเราออกแบบ รวมไปถึง เขาก็มี โจทยที่ชัดเจนอยูแลววาเขาตองการอะไรในการที่จะ ใหเราเปนผูออกแบบให ทั้ ง นี้ ใ นป จ จุ บั น จะเห็ น ได ว า ผู ค นเริ่ ม หั น มาให ค วาม สำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในเรื่องนี้ทางบริษัทก็ คำนึงถึงเหมือนกัน โดยเรามีการออกแบบงานที่เกี่ยวกับ การออกแบบที่ยั่งยืน ตรงนี้ตองยอมรับวาทางบริษัทเนนใน เรื่องของ Green Design มานานแลวกอนที่เทรนดที่เกี่ยว กับ Green จะไดรับกระแสนิยมอยูในขณะนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก ที่ออสเตรเลียกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดลอมคอน ขางที่จะชัดเจน ดังนั้นเราจึงคำนึงและใหความสำคัญใน เรื่องนี้ รวมไปถึงไดมีการปลูกฝงวัฒนธรรมในเรื่องเหลานี้ แกดีไซนเนอร ซึ่งไมใชวาเราจะใหความรู ในเรื่องนี้แกกลุม ลูกคาของเราเพียงอยางเดียว ทีมงานของบริษัทเราก็ตอง ใหความรูแกพวกเขาดวยเพราะจะทำใหเขาสามารถสราง สรรคผลงานออกมาตรงใจลูกคาและยังเปนการชวยโลกใน อีกทางหนึ่งดวย จะเห็นไดวากระแส Green เพิ่งจะเขามาในเมืองไทย ได ไมนาน ซึ่งในบางครั้งหากจะมองกันจริงๆ มันทำใหคิดไป วาประเทศของเราถูกกระตุนใหเปนไปในลักษณะของการ CSR มากกวาจะเปนการปลูกฝงใหทกุ คนไดรสู กึ อยางนัน้ จริงๆ ซึ่งถือวามันกระแสมากกวาจะเปนในเรื่องของจิตสำนึกของ ผูคน นอกจากนั้นการจะออกแบบอะไรใหมันเปน Green

ทำหนาที่ของนักออกแบบใหสมกับที่ลูกคาไว วางใจ ตราบใดที่ภาครัฐยังไมลงมาทำกันอยางจริงจัง รวมไป ถึ ง ประเทศของเรายั ง ไม มี ก ฎหมายที่ จ ริ ง จั ง เหมื อ นใน ประเทศอืน่ ๆ ซึง่ เมือ่ ไหรทภี่ าครัฐลงมาทำเรือ่ งนีอ้ ยางจริงจัง มันก็นาจะเกิดเปนรูปธรรมที่ชัดเจนมากกวาที่จะเห็นวามัน เปนเพียงแคเทรนดที่เขามาแลวก็หายไป ตรงนี้ก็จะมีเพียง แคคนกลุมนอยเทานั้นที่เขาใจวาทำแบบนี้เขาจะไดอะไร และสวนรวมจะไดอะไร ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะมีการทำอยาง จริงจัง เพื่อใหคนสวนรวมไดรับรูและรวมกันทำใหมันเปน รูปธรรมขึ้นมา ตรงนี้ก็อยากจะใหผูออกแบบคำนึงถึงหนาที่ ของตัวเองวาจริงๆ แลวหนาที่ของเราคืออะไร ซึ่งหนาที่ หลักของนักออกแบบก็คือการสรางพื้นที่ที่เกี่ยวของกับผูคน

ดั ง นั้ น เราจึ ง ควรทำอะไรที่ มั น จะสามารถตอบโจทย ความตองการของผูที่จะเขาไปใชพื้นที่นั้นได ที่สำคัญก็ตอง คำนึงถึงสิ่งที่เราทำนั้นใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือ ไม อีกประการเราควรจะออกแบบใหพื้นที่เหลานั้นสามารถ ใชงานไดจริง ไมใชออกแบบมาแลวแตทำลายสภาพแวดลอม หรือบริเวณทีอ่ ยูใกลเคียง ตรงนีจ้ ะตองคำนึงถึงจรรยาบรรณ วิชาชีพมัณฑนากรเปนอันดับแรก ทัง้ นีท้ ลี่ กู คาเลือกใหบรรดา มัณฑนากรเปนผูออกแบบใหก็เพราะเขาตองการมืออาชีพ ในการทำงาน ดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะทำหนาที่ในสวนนั้น ใหสมกับที่ลูกคาใหความไววางใจและเลือกใชบริการจาก พวกเรา

25

BN#159_p24-25,28-29,32_Pro3.indd 25

10/12/10 12:45:03 AM


ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟานครหลวง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสราง แผงปดดานหนาคอกหมอแปลงไฟฟา สถานียอยบางขุนพรหม ถ.สามเสน เขตพระนคร กทม. ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 2,207,668.84 บาท) คาแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 26 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร คสล. หรือ โครงสรางเหล็กรูปพรรณกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได สัญญาละไมนอยกวา 1,100,000 บาท ระยะเวลา 5 ป กำลังดำเนินการใน ปจจุบนั สัญญาละไมนอ ยกวา 1,100,000 บาท งานแลวเสร็จ 120 วัน ติดตอที่ แผนกการเงิน กองรายได (อาคาร 1 ชั้น 1) การไฟฟานครหลวง ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กทม. โทร. 0-2348-5482 ประกวดราคา จางเหมาบริการ บริษัท การบินไทย

จำกัด (มหาชน) มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง เหมาบริการซัก-รีดผา สำหรับฝายครัวการบิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 2 ป ตั้งแต 14 ธ.ค. 53 - 14 ธ.ค. 55 คาแบบ 500 บาท ยืน่ เอกสาร 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. * เปนนิติบุคคล * มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวไมต่ำกวา 1 ลานบาท และประกอบการมาแลวไมตำ่ กวา 1 ป กอนวันเสนอราคา * มีประสบการณในการใหบริการซัก อบ รีด โดยเคย ใหบริการหรืออยูในระหวางใหบริการใหแกบุคคล หรือ นิตบิ คุ คล สวนราชการหรือองคการของรัฐวิสาหกิจมาแลว ในชวงระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นซอง โดยแตละ สัญญาที่เคยใหบริการตองมีอายุสัญญาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร * มีวงเงินคาจางตามสัญญาละไมนอ ยกวา 3 ลานบาท ติดตอที่ แผนกรับจายเงิน อาคาร 2 ชัน้ 1 สำนักงานใหญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กทม. โทร. 0-2545-3251

ประมูล จางกอสราง องคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี

มีความประสงคเรียกประมูลจางโครงการกอสรางเขื่อน ปองกันน้ำทวม (บริเวณที่กอสรางโรงเรียนมัธยมแหงใหม) ต.ออมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส คาแบบ 6,800 บาท ยื่นเอกสาร 21 ตุลาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่

และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร คสล. หรือ โครงสรางเหล็กรูปพรรณกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนที่เชื่อถือได ติดตอที่ กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนจังหวัด นนทบุรี โทร. 0-2589-0481-5 ตอ 640, 646, 648

ประมูล จางเหมาติดตัง้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีความประสงคเรียกประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จัดซื้อ Thermite Welding Material สำหรับโครงการ ขยายระบบสงไฟฟาระยะที่ 11 และโครงการระบบสงเพื่อ รับซื้อไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำเขื่อนเทินหินบุนสวนขยาย คาแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 27 ตุลาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กองจัดหาและสัญญาวิศวกรรมระบบสง โทร. 0-2436-1422 ประกวดราคา จางเหมากอสราง จังหวัดลพบุรี มี

ความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสราง อาคาร อุบัติเหตุ แบบเลขที่ 8728 และเอกสารเลขที่ ข 9 ก.ค.51 จำนวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 34,041,800 บาท) คาแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 27 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 16.30 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทร. 0-3649-1341 ตอ 102

สอบราคา วางสายสงไฟฟา การไฟฟานครหลวง มี

ความประสงคสอบราคางานวางสายสงไฟฟาใตดนิ 69 kV. สถานีตนทางเทพารักษ – สถานีสับเปลี่ยนสำโรง (Circuit TPT-696) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ (คาแรงพรอมวัสดุ บางสวนและเครื่องมือกล) วางสายสงไฟฟาใตดิน 69 kV. และงานที่เกี่ยวของตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง จำนวน 1 รายการ (ราคากลาง 923,926.92 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00-15.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ แผนกจัดหาและวาจาง อาคารฝายกอสราง ชั้นที่ 1 หอง 1-013 การไฟฟานครหลวงเขตคลองเตย โทร. 0-2348-5482

ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟานคร-

หลวง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสราง กอสรางบอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดินในถนนพระราม 3 ทดแทนแนวทอเดิมที่ชำรุด สำหรับสายสงไฟฟาใตดิน 115 kV. TTT-792 (ชวงสะพานกรุงเทพ – ถนนเหนือใต) กทม. คาแบบ 10,000 บาท ยื่นเอกสาร 28 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ แผนกจัดหาและวาจาง กองบริการงานกอสราง อาคารฝายกอสราง ชัน้ ที่ 1 หองเลขที่ 1 – 013 การไฟฟา นครหลวง เขตคลองเตย ถนนพระราม 4 โทร. 0-23485482

ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟานคร-

หลวง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสราง บ อ พั ก และท อ ร อ ยสายไฟฟ า ใต ดิ น เพื่ อ จ า ยไฟให ร ะบบ ขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร สวนตอขยายสายสุขุมวิท ตอนที่ 1 (ออนนุช – แบริ่ง) บริเวณถนนสุขุมวิทและซอย สุขุมวิท 107 (แบริ่ง) คาแบบ 10,000 บาท ยื่นเอกสาร 26 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. * เปนนิติบุคคล

26

BN#159_p26-27,30-31_Pro3.indd 26

10/12/10 12:49:24 AM


* ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ แผนกจัดหาและวาจาง กองบริการงานกอสราง อาคารฝายกอสราง ชัน้ ที่ 1 หองเลขที่ 1 – 013 การไฟฟา นครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4 โทร. 0-23485482

ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟานคร-

หลวง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสราง แผงปดดานหนาคอกหมอแปลงไฟฟา สถานียอยบางขุนพรหม ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (คาแรงพรอมวัสดุ) (ราคากลาง 2,207,668.84 บาท) คาแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 26 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ แผนกจัดหาและวาจาง กองบริการงานกอสราง อาคารฝายกอสราง ชัน้ ที่ 1 หองเลขที่ 1 – 013 การไฟฟา นครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4 โทร. 0-23485482

ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานศาล

ยุติธรรม มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมา กอสราง บานพัก ผูพิพากษาหัวหนาศาลประจำสำนักงาน อธิบดีผูพิพากษาภาค 6 จำนวน 2 หนวย และบานพักผู พิพากษา จำนวน 10 หนวย พรอมสิ่งกอสรางประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก ยื่นเอกสาร 27 ตุลาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาดวยระบบอิเล็ก-

ทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ กลุมงานอาคารสถานที่ สำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ โทร. 0-2513 -0664

ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง การไฟฟานครหลวง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาปรับปรุง และรือ้ สายสงอากาศ 115 kV. สถานียอ ยบางตำหรุ – ถนน เลียบคลองบางตำหรุ – ถนนสุขมุ วิท – ซอยบางปู 77 จังหวัด สมุทรปราการ (คาแรงพรอมวัสดุบางสวนและเครือ่ งมือกล) ระบบอิเล็กทรอนิกสราคากลางเปนเงิน 13,576,663.54 บาท คาแบบ 10,000 บาท ยื่นเอกสาร 22 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ แผนกจัดหาและวาจาง กองบริการงานกอสราง อาคารฝายกอสราง ชั้นที่ 1 หองเลขที่ 1 – 013 การไฟฟา นครหลวงเขตคลองเตย ถนนพระราม 4 โทร. 0-2348-5482 ประกวดราคา จางเหมากอสราง ศาลจังหวัดมหา-

สารคาม มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสรางบานพักผูพิพากษา จำนวน 7 หนวย พรอมสิ่งกอสราง ประกอบ ศาลยุติธรรมในจังหวัดมหาสารคาม ยื่นเอกสาร 28 ตุลาคม 2553 * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ สวนคลังและงานพัสดุ ศาลจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม โทร. 0-4372-5173

นำมาฝากสำหรับผูประกอบการกอสราง ที่ตองการประกอบพิธีมงคล

ฤกษประจำวันที่ 20 ต.ค. 2553 - 5 พ.ย. 2553 วันที่ 21 ตุลาคม 2553

วันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 24 ตุลาคม 2553

วันอาทิตย แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 26 ตุลาคม 2553

วันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 27 ตุลาคม 2553

วันพุธ แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 28 ตุลาคม 2553

วันพฤหัสบดี แรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 29 ตุลาคม 2553

วันศุกร แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 31 ตุลาคม 2553

วันอาทิตย แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตรไทย 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ โดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Auction) (ราคากลาง 3,500,000 บาท) คาแบบ 2,000 บาท ยื่นเอกสาร 22 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 - 11.00 น. * เปน (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจาง ดังกลาว ตองมีผลงานกอสรางประเภท เดียวกันกับงานที่ ประมูลจางในครั้งนี้ ในสัญญาเดียววงเงินไมนอยกวา 1,750,000 บาท * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการ สวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว ในขณะที่ยื่นเอกสาร ประมูลราคา * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนใน การจางของเทศบาลเมืองหัวหิน * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย อื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลเมืองหัวหิน และไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผู ใหบริการ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ ขัดขวาง การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประมูล จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ งานพัสดุและทรัพยสิน กองคลัง เทศบาลเมือง หัวหิน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2553 โทร. 0-3251-1047 ตอ 106

ประมูล จางเหมากอสราง สำนักงานเทศบาลเมือง หัวหิน มีความประสงคจะประมูลจางเหมากอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ำ ซอยหัวหิน 89 (ชวงที่ 1) โดยทำการ กอสรางถนน ค.ส.ล. กวางเฉลี่ย 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวไมนอยกวา 400.00 เมตร หรือคิดเปนพื้นที่ ไม นอยกวา 2,400.00 ตารางเมตร, ทำการกอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø0.60 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15 เมตร ความยาวไมนอยกวา 495.00 เมตร (บอพัก ค.ส.ล. จำนวนไมนอ ยกวา 36 บอ) และกอสรางรางวี ค.ส.ล. กวางเฉลีย่ 0.60 เมตร ยาวไมนอ ยกวา 364.00 เมตร ราย- พบกับการอัพเดทขอมูลจัดซื้อ-จัดจางงานกอสราง ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลฯ เลขที่ กชส.02/2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่ www.buildernews.in.th 27

BN#159_p26-27,30-31_Pro3.indd 27

10/12/10 12:49:24 AM


‘เชงเกอร’ย้ำผูนำเครื่องพนปูนฉาบ ไจกาปลอยกู ไทยอีก 2.3 หมืน่ ลานเยน นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงการคลัง เปดเผยวา กระทรวงฯ ไดลงนาม เงินกูกับองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (ไจกา) จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 23,946 ลานเยน ประกอบดวย 1. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำ เจาพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 ของกรมทางหลวง ชนบท 7,307 ลานเยน 2. โครงการรถไฟฟาสายสีมวง (บางใหญ-บางซื่อ) ระยะที่ 2 ของรถไฟฟาขนสงมวลชน แหงประเทศไทย (รฟม.) กระทรวงการคลังค้ำประกัน 16,639 ลานเยน คมนาคม เดินหนาดันรถไฟฟาสีชมพู-สม นายโสภณ ซารัมย รัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคม เปดเผยวา กระทรวงอยูระหวางเรงดำเนิน โครงการรถไฟฟาสายสีชมพู ชวงแคราย-ปากเกร็ดมีนบุรี วงเงิน 33,212 ลานบาท และโครงการรถไฟฟา สาย สีสม ชวงตลิ่งชัน-ศูนยวัฒนธรรม-มีนบุรี วงเงิน 137,750 ลานบาท เนื่องจากเห็นวาโครงการดังกลาวจะ ชวยแกปญหาการจราจรติดขัดบนถนนแจงวัฒนะ และ ถนนรามคำแหงไดอยางดี ทัง้ นี้ การรถไฟฟาขนสงมวลชน แหงประเทศไทย (รฟม.) อยูร ะหวางทบทวนความเหมาะสมและออกแบบโครงการรถไฟฟาทั้ง 2 สาย คาดวาจะ ใชเวลาอีกประมาณ 1 ป กอนจะเสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมตั ิและเปดประกวดราคา โดยตั้ง เปาเปดบริการไดเร็วสุดภายในป 2558-2559 กฟผ. เล็งผุดโรงไฟฟาถานหิน 11 โรง นายสุมิต วงศแสงจันทร ผูชวยผูวาการฝายการ กอสรางโรงไฟฟาพลังความรอน การไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา กฟผ. มีแผนจะ กอสรางโรงไฟฟาในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ตามแผน พัฒนากำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดอนุมัติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 โดย แผนนี้จะมี โรงไฟฟาถานหินสะอาด 11 โรง เปนโรงไฟฟาขนาด 800 เมกะวัตต สรางในพื้นที่ติดทะเลสวน ใหญเปนทางภาคใต เพราะตองนำเขาถานหิน แตละ โครงการอาจจะตองใชเงินลงทุนสูงถึง 6 หมื่นลานบาท “อมอริน”ี่ งานกอสรางคืบกวา 70% นางสาวอารยา โตวชิรกุล ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร เครือ อมรพันธ กรุป ผูบริหาร อมอรินี่ บูติค ไลฟสไตล มอลล ในนามบริษัท เอ เอ็ม อาร ดีเวลลอปเมนท จำกัด เปดเผยวา บริษทั ไดนำแลนดแบงกผนื สุดทาย มาพัฒนาโครงการใหม โดยทุมงบกวา 350 ลานบาท พัฒนาเปนคอมมูนติ มี้ อลล ชือ่ วา “Amorini Boutique Lifestyle Mall” บนที่ดิน 6 ไร ถนนรามอินทรา กม. 12 ตรงทางเขาสวนสยาม มีพนื้ ทีร่ วมกวา 5,000 ตารางเมตร เปนอาคารสูง 2 ชั้น ซึ่งขณะนี้ดำเนินการกอสราง ไปแลว 70% และขายพื้นที่เชาไปแลว 70% เชนกัน คาดวา ในเดือนภายในเดือนกุมภาพันธ 2554 จะเปดให บริการได

เรงขยายตลาดดันยอดปหนาโตสองเทา

“เชงเกอร” จาวตลาดเครื่องพนปูนฉาบ เรงขยายตลาด G4 เครื่องพนปูนที่ทำใหงานฉาบ เร็วขึ้นกวา 10 เทา รองรับงานกอสรางคอนโดมิเนียมที่แขงกันสรางเสร็จเร็ว พรอมเล็งขยาย ตลาดสูกลุมผูผลิตปูนรายใหญ หวังดันยอดขายปหนาโตสองเทา นายไพศาล วิศิษฏพงศ ผูจัดการฝายขาย บริษัท เชงเกอร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผูนำเขาและจำหนายเครื่อง พนปูนฉาบ SCHENKER จากประเทศเยอรมนี เปด เผยวา บริษทั ฯ เริม่ บุกเบิก ตลาดเครื่ อ งพ น ปู น ฉาบ มาตั้งแตป 2538 จน กระทัง่ ป 2543 เปนตนมา ตลาดเริ่ ม คึ ก คั ก มากขึ้ น จากงานสร า งคอนโดมิ เนี ย มที่ ต อ งการความ รวดเร็ ว ในการก อ สร า ง โดยเฉพาะโครงการของ แอลพีเอ็น ที่ทุกโปรเจกตจะใชเครื่องจักรของบริษัทฯ และ หลังจากที่ผูรับเหมาได ใชงานแลว เกิดความพึงพอใจทำให ไดรับความนิยมมากขึ้น นอกจากนี้ สินคาของเชงเกอรยังมีจุดเดนที่มีความ แข็งแรงทนทาน มีอายุการใชงานยาวนาน ชิ้นสวนมีการ สึกหรอนอย สามารถใชงานไดนานกวายี่หออื่นถึง 3 เทา ทั้งนี้มาจากดีไซนและชิ้นสวนที่ดีกวา ซึ่งปจจุบนั บริษัทฯ มี เครื่องมือเครื่องจักรที่เกี่ยวกับงานปูนใหเลือกใชเปนจำนวน มาก โดยเฉพาะเครื่องพนปูนฉาบ G4, เครื่องปาดปูนฉาบ S1, เครือ่ งลำเลียงปูนผงขึน้ อาคารสูง Silomat และ เครือ่ ง ผสมปูนตอเนื่อง HM24 ที่สามารถควบคุมสวนผสมของปูน ไดคงที่ และสามารถใชรวมกับ Silomat สำหรับลำเลียง และผสมปูนในอาคารสูง ปจจุบนั เครือ่ งพนปูนฉาบเชงเกอร ไดรบั ความนิยมมาก เพราะสามารถชวยลดขั้นตอนงานฉาบผนังไดหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแตการผสม การเท และการโบก ซึ่งเปนขั้นตอนที่ สำคัญที่สุดในการฉาบปูน โดยเครื่องจะชวยใหกระบวนการ ทำงานงายขึ้น ชวยลดแรงงาน และคุณภาพของสวนผสม จะคงที่ตลอดเวลา ทำใหปญหาการแตกราวหมดไป งานมี คุณภาพสม่ำเสมอ ที่สำคัญคือเปนระบบปด เพียงใสปูน

สำเร็จรูปเขาไปที่เครื่องก็จะทำการผสมพรอมพนขึ้นที่ผนัง ไดเลย ทำให ไซทงานสะอาด ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ “เยอรมนีผลิตเครื่องจักรตัวนี้ มานานวา 50 ปแลว และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทำให ใชงานงาย เพียง 2 คนก็สามารถพนปูนได อีกทั้งยังมีการดูแลรักษางาย ทำให ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูรับเหมา เพราะ สามารถทำงานฉาบไดเร็วขึ้นกวา 10 เทา ทำให โครงการ คอนโดฯ ขนาดใหญเปลี่ยนมาใชเครื่องจักรตัวนี้กันมากขึน้ ” นายไพศาล กลาวตอไปวา เมื่อสามารถทำงานฉาบไดเร็วแลว จะตองแตงผิวปูน ไดเร็วดวย จึงเปนที่มาของเครื่อง S1 ซึ่งเปนเครื่องปาดปูน ฉาบ เพื่อใหการทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให ไดปริมาณมากขึ้น ซึ่งปจจุบันผูรับเหมาที่ใชเครื่องมือ ชุดนี้ สามารถทำงานฉาบปูนได 300 ตารางเมตร/วัน ใน ขณะที่ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถทำไดถึง 60 ตาราง เมตร/ชั่วโมง และยังสามารถลดคนงานลงไดกวาครึ่ง โดย ใชคนงานเพียง 3 คนเทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดขยายกลุมเปาหมายการของ เครื่องจักรเชงเกอร ไปยังกลุมผูผลิตปูนรายใหญของไทย เพื่อใช ในการใหบริการแกลูกคา ซึ่งจะสงผลดีทำใหผูผลิต ปูนสามารถขายปูนไดเร็วและมากขึน้ นอกจากนีย้ งั ไดรว มกับ กลุมมหพันธทำตลาดผนังอินฟววอลล ดวยการซื้อเครื่องจักรของเชงเกอร ไปใช ซึง่ ขณะนี้ ไดดำเนินการแลวในหลายๆ โครงการ อาทิ ไดมอนด รัชดาฯ, โครงการเดอะ ริเวอร และโรงแรมโนโวเทล อิมแพค ที่ผานมา บริษัทฯ เติบโตแบบคอยเปนคอยไป และได รับความไววางใจจากลูกคาจำนวนมาก ทีม่ ีการบอกตอใน หมูผูรับเหมาถึงประสิทธิภาพจากการใชงานเครื่องจักรของ เชงเกอร และในสวนของบริษทั ฯ เอง ก็ไดเตรียมความพรอม ที่จะใหบริการ โดยเฉพาะในกลุมลูกคาใหมจะมีการอบรมให ความรูการใชงานเครื่องจักร การแกปญหาเฉพาะหนา หรือ หากมีปญ  หา บริษทั ฯ ก็มที มี งานเซอรวสิ พรอมทีจ่ ะใหบริการ ที่ ไซทงานลูกคา

28

BN#159_p24-25,28-29,32_Pro3.indd 28

10/12/10 12:45:07 AM


เปดงบประมาณภาครัฐ 2554 รายกระทรวง

การจัดสรรงบประมาณรายจายภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 2554 เปนอีกปทสี่ ามารถจัดทำได เร็วตามกรอบเวลา แมจะมีปญ  หารุมเรารัฐบาล ทัง้ เรือ่ งความมัน่ คง และปญหาทางการเมือง แตทกุ อยางก็ถกู ผลักดันใหออกมาไดตามแผน ก็จะทำใหการใชงบประมาณผานโครงการตางๆ เปนไปตาม แผนทีก่ ระทรวงตางๆ ไดวางไว รัฐบาลย้ำวา การจัดสรรงบประมาณป 2554 จะลาชา เหมือนงบปทผี่ า นๆ มาไม ได เพราะไมสามารถใชงบประมาณ ปกอนหนาแทนได เนื่องจากป 2553 เปนงบที่ผิดปกติและมี จำนวนนอย อันเนือ่ งมาจากวิกฤทางเศรษฐกิจ แตงบประมาณ ป 2554 เปนงบที่มีการจัดสรรมากกวา เพื่อที่จะชวยประคับประคองและกระตุนเศรษฐกิจของไทยที่อยูในชวงฟนตัว สำหรับการจัดทำงบประมาณในครั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ไดอนุมตั แิ ผนการจัดทำงบประมาณประจำป 2554 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2553 โดยมีวงเงินงบประมาณรายจาย 2.07 ลานลานบาท มีประมาณการรายไดที่ 1.6 ลานลานบาท เปน งบประมาณขาดดุล 4.2 แสนลานบาท ภายใตการคาดการณ เศรษฐกิจไทยป 2554 ที่จะมีการขยายตัวที่ระดับ 6.5% สำหรับวงเงินงบประมาณรายจาย ในปงบประมาณ 2554 เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2553 จำนวน 3.7 แสน ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 21.8% งบประมาณรายจายทั้งหมด แยกเปนงบรายจายประจำ 1.66 ลานลานบาท คิดเปน 80% ของงบรายจายทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปกอน สวนงบประมาณรายจายเพื่อการลงทุน อยูที่ 3.44 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นถึง 60% เปนการเพิ่มเติมงบลงทุนให มากขึ้นจากกรอบเดิมประมาณ 4-5 หมื่นลานบาท เพื่อนำ ไปใชลงทุนในโครงการไทยเขมแข็งที่ตามแผนเดิมจะใชเงิน จากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ใหอำนาจกระทรวงการคลัง

กูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ 4 แสนลานบาท แตขณะนี้รัฐบาล จะถอนราง พ.ร.บ. ดังกลาวออกจากการพิจารณาของสภา สำหรับรายละเอียดงบประมาณกระทรวงตางๆ ของ งบประมาณป 2554 นั้น ปรากฏวา โครงการสวนใหญที่ กระทรวงตางๆ กำหนดไวเพื่อขอจัดสรรงบประมาณจะเปน โครงการไทยเขมแข็ง ระยะที่ 2 เปนหลัก เนื่องจากรัฐบาล มีนโยบายใหกระทรวงตางๆ จัดทำโครงการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณโดยอิงกับโครงการไทยเขมแข็งระยะที่ 2 ที่ กำหนดกรอบดำเนินโครงการไวตามแผนปฏิบัติการไทยเขม แข็งในป 2554 โดยกระทรวงที่ ไดรับจัดสรรงบประมาณป 2554 ที่มี วงเงินเพิ่มขึ้น ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการทองเทีย่ วและการกีฬา โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป 2554 สูงถึง 1.65 แสนลานบาท ทั้งนี้ รายละเอียดที่กระทรวงตางๆ ไดรับจัดสรรงบ ประมาณป 2554 ประกอบดวย งบกลาง วงเงิน 2.85 แสนลานบาท สำนักนายกรัฐมนตรี วงเงิน 2.53 หมื่นลานบาท กระทรวงการคลัง วงเงิน 2.50 แสนลานบาท กระทรวง มหาดไทย วงเงิน 2.31 แสนลานบาท กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 3.74 แสนลานบาท กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 7.34 หมื่นลานบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ วงเงิน

6.48 หมื่นลานบาท กระทรวงคมนาคม วงเงิน 6.99 หมืน่ ลานบาท กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วงเงิน 2.19 หมื่นลาน บาท กระทรวงการตางประเทศ วงเงิน 7,590 ลานบาท กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา วงเงิน 5,650 ลานบาท กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงมนุษย วงเงิน 9,550 ลานบาท กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (ไอซีที) วงเงิน 4,000 ลานบาท กระทรวงพลังงาน วงเงิน 2,100 ลานบาท ขณะที่กระทรวงพาณิชย ไดรับจัดสรรวงเงิน 7,180 ลานบาท กระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 6,290 ลานบาท กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วงเงิน 8,300 ลานบาท กระทรวงแรงงาน 2.9 หมื่นลานบาท กระทรวงยุติธรรม วงเงิน 1.68 หมื่นลานบาท กระทรวงวัฒนธรรม วงเงิน 5,000 ลานบาท รัฐวิสาหกิจ วงเงิน 1.06 แสนลานบาท กองทุนและเงินหมุนเวียน 1.29 แสนลานบาท

29

BN#159_p24-25,28-29,32_Pro3.indd 29

10/12/10 12:45:09 AM


รายการวัสดุ หนวย ราคาตลาด /บาท หมวดวัสดุและอุปกรณสำหรับงานไฟฟา สายไฟฟา VAF สายแบนแกนคู ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร สายไฟฟา VFF สายแบนออนแกนคู ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท ยาว 100 เมตร สายไฟฟา VCT สายกลมออนแกนคู ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายไฟฟา VCT สายกลมออนแกน 3 แกน ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร

มวน

906.50

มวน

1,262.00

มวน

1,920.50

มวน

2,792.00

มวน

518.00

มวน

728.00

มวน

885.00

มวน

1,178.00

มวน

1,785.00

มวน

1,487.00

มวน

1,684.00

มวน

1,970.50

มวน

2,612.00

มวน

4,205.00

มวน

6,002.50

มวน

8,524.00

มวน

14,745.50

มวน

21,140.00

มวน

33,333.50

มวน

44,175.00

มวน

1,729.00

มวน

2,106.50

มวน

2,673.00

มวน

3,314.50

มวน

5,995.00

มวน

7,580.50

มวน

11,091.00

มวน

19,351.00

มวน

28,614.50

มวน

43,110.50

มวน

60,249.00

สายไฟฟา VCT สายกลมออนแกน 4 แกน ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร มวน

2,189.50 2,801.00 3,329.50

รายการวัสดุ ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายเคเบิล สายเคเบิลเดินภายในอาคาร VVF สายแบนแกนคู ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายสงกำลังไฟฟา NYY สายสงกำลังไฟฟา NYY แกนเดี่ยว ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท มวน

4,288.50

มวน

6,696.50

มวน

9,626.50

มวน

14,435.50

มวน

25,330.50

มวน

36,648.00

มวน

55,221.00

มวน

76,859.00

มวน

1,626.00

มวน

2,316.00

มวน

3,354.00

มวน

4,944.00

มวน

585.00

มวน

866.50

มวน

1,307.00

มวน

2,151.00

มวน

3,747.00

มวน

5,814.00

มวน

9,120.00

มวน

12,107.00

มวน

17,419.00

มวน

24,905.00

มวน

34,314.00

มวน

43,472.00

มวน

1,699.00

มวน

1,887.50

มวน

2,204.50

มวน

2,975.00

มวน

4,439.50

มวน

5,323.00

มวน

7,459.50

มวน

10,917.00

มวน

14,798.00

มวน

19,607.00

มวน

26,636.50

มวน

35,787.00

มวน

45,904.00

รายการวัสดุ ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายสงกำลังไฟฟา NYY แกนคู ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายสงกำลังไฟฟา NYY 3 แกน ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร สายสงกำลังไฟฟา NYY 4 แกน ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร

หนวย ราคาตลาด /บาท มวน

56,323.00

มวน

70,064.00

มวน

91,279.50

มวน

113,778.50

มวน

3,277.00

มวน

3,631.50

มวน

4,348.50

มวน

6,153.50

มวน

8,524.00

มวน

12,065.00

มวน

17,078.00

มวน

25,111.00

มวน

33,303.00

มวน

47,588.00

มวน

67,270.50

มวน

90,600.00

มวน

112,495.00

มวน

138,165.00

มวน

172,744.00

มวน

225,896.00

มวน

281,162.00

มวน

3,695.50

มวน

4,145.00

มวน

5,089.00

มวน

7,319.50

มวน

10,570.00

มวน

15,477.50

มวน

22,725.50

มวน

34,737.50

มวน

46,984.00

มวน

66,039.50

มวน

89,369.00

มวน

125,096.00

มวน

157,946.00

มวน

192,223.00

มวน

239,335.00

มวน

312,947.50

มวน

387,768.00

มวน

4,205.00

มวน

4,779.50

30

BN#159_p26-27,30-31_Pro3.indd 30

10/12/10 12:49:32 AM


รายการวัสดุ ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท ยาว 100 เมตร อุปกรณ ไฟฟาและดวงโคม สวิตช ไฟฟา สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 15A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WNG5001-701) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 15A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WNG5002-701) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 4 ทาง 10 A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WNG5004-7) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG5001K) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG5002K) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 4 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG5004K) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุน ฟลูคลั เลอร วายด ซีรสี่  นีโอ ไลน ขนาดใหญ (WEAG5511) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุน ฟลูคลั เลอร วายด ซีรสี่  นีโอ ไลน ขนาดกลาง (WEAG5521) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุน ฟลูคลั เลอร วายด ซีรสี่  นีโอ ไลน ขนาดมาตรฐาน (WEAG5531) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุน ฟลูคลั เลอร วายด ซีรสี่  นีโอ ไลน ขนาดใหญ (WEAG5512) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุน ฟลูคลั เลอร วายด ซีรสี่  นีโอ ไลน ขนาดกลาง (WEAG5522) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุน ฟลูคลั เลอร วายด ซีรสี่  นีโอ ไลน ขนาดมาตรฐาน (WEAG5532) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดใหญ (WEG5511) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดกลาง (WEG5521) ตราพานาโซนิค

หนวย ราคาตลาด /บาท มวน

5,949.50

มวน

8,803.00

มวน

12,873.00

มวน

19,645.00

มวน

29,619.00

มวน

44,575.50

มวน

64,854.50

มวน

84,182.50

มวน

117,025.00

มวน

162,702.50

มวน

205,813.00

มวน

252,019.00

มวน

316,269.50

มวน

416,684.50

มวน

517,175.00

อัน

30.00

อัน

56.00

อัน

376.00

อัน

30.00

อัน

56.00

อัน

352.00

อัน

40.00

อัน

40.00

อัน

40.00

อัน

74.00

อัน

74.00

อัน อัน อัน

74.00

รายการวัสดุ สวิตซ ไฟฟาทางเดียว 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดมาตรฐาน (WEG5531) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดใหญ (WEG5512) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดกลาง (WEG5522) ตราพานาโซนิค สวิตซ ไฟฟา 3 ทาง 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส เรฟนา ขนาดมาตรฐาน (WEG5532) ตราพานาโซนิค เครื่องตัดไฟ เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 10A รุน HB BS1110YT ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 15A รุน HB BS1111YT ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 20A รุน HB BS1112YT ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 30A รุน HB BS1113YT ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 40A รุน HB BS1114YT ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 3A รุน S-HB BS23T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 5A รุน S-HB BS25T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 10A S-HB BS210T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 15A S-HB BS215T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 20A S-HB BS220T ตราพานาโซนิค เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 30A รุน S-HB BS230T ตราพานาโซนิค เตารับ และเตาเสียบ เตารับเดี่ยว ขากลม 10A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WN1090-7K) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขากลมแบน 10A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรี่ส (WNG1091-7) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขาแบน มีกราวด 10A 250V รุนฟลูคัลเลอร ซีรสี่  (WN1101-7) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขากลมแบน 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วาย ซีรี่ส (WEG10919) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG1191K) ตราพานาโซนิค เตารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด มีมานนิรภัย 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรีส (WEG1181K) ตราพานาโซนิค เตารับคู ขากลมแบน มีกราวด 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG15929) ตราพานาโซนิค เตารับคู ขากลมแบน มีกราวด มีมานนิรภัย 16A 250V รุนฟลูคัลเลอร วายด ซีรี่ส (WEG15829) ตราพานาโซนิค ปลั๊กไฟฟา ปลั๊กตัวผู สี่เหลี่ยม 2 ขา 10A 250V WH4011-3-250 ตราพานาโซนิค ปลัก๊ ตัวผู รุน โคง ตัวใหญ 2 ขา 15A 125V WH4015-8 ตราพานาโซนิค ปลัก๊ ตัวผู รุน โคง ตัวเล็ก 2 ขา 10A 250V WH4415 ตราพานาโซนิค ปลั๊กตัวเมีย สี่เหลี่ยม ของรุน WH4011-3-250 ตราพานาโซนิค ปลั๊กตัวเมีย รุนโคง ของรุน WH4015 ตราพานาโซนิค

หนวย ราคาตลาด /บาท

อัน

52.00

อัน

101.00

อัน

101.00

อัน

101.00

อัน

98.00

อัน

98.00

อัน

98.00

อัน

104.00

อัน

104.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

456.00

อัน

54.00

อัน

30.00

อัน

82.00

อัน

30.00

อัน

80.00

อัน

92.00

อัน

130.00

อัน

176.00

อัน

37.00

อัน

42.00

อัน

40.00

อัน

40.00

อัน

50.00

52.00

หมวดวัสดุและอุปกรณสำหรับงานสุขาภิบาล

52.00

ถังบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบอัดอากาศ ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พรอมอุปกรณ

รายการวัสดุ ขนาด 10 คน ตราแซทส (GK.100) ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พรอมอุปกรณ ขนาด 50 คน (ไมรวมถังแยก) ตราแซทส (MA.576) ถังบำบัดน้ำปฏิกูลดวยระบบอัดอากาศ พรอมอุปกรณ ขนาด 15 คน ตราแซทส รุน MA.206 ถังบำบัดน้ำปฏิกูลดวยระบบอัดอากาศ พรอมอุปกรณ ขนาด 22 คน ตราแซทส รน MA.276 ถังบำบัดน้ำปฏิกูลดวยระบบอัดอากาศ พรอมอุปกรณ (ไมรวมถังแยก) ขนาด 35 คน ตราแซทส รุน MA.411 ถังบำบัดน้ำปฏิกูลดวยระบบอัดอากาศ พรอมอุปกรณ (ไมรวมถังแยก) ขนาด 100 คน ตราแซทส รุน MA.1126 ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบไมอัดอากาศ ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศ ขนาด 5 คน ตราไฮเคลียร รุน 160 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศ ขนาด 10 คน ตราไฮเคลียร รุน 310 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศ ขนาด 33 คน ตราไฮเคลียร รุน 1200 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศขนาด 3-12 คน ตราไฮเคลียร รุน 130 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศ ขนาด 7-28 คน ตราไฮเคลียร รุน 220 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศ ขนาด 8-32 คน ตราไฮเคลียร รุน 260 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศ ขนาด 13-52 คน ตราไฮเคลียร รุน 390 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศ ขนาด 16-64 คน ตราไฮเคลียร รุน 500 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไมอัดอากาศ ขนาด 17-68 คน ตราไฮเคลียร รุน 600 N ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 15-60 คน ตราไฮเคลียร รุน 310 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 20-80 คน ตราไฮเคลียร รุน 420 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 30-120 คน ตราไฮเคลียร รุน 630 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 35-140 คน ตราไฮเคลียร รุน 730 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 40-160 คน ตราไฮเคลียร รุน 820 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 49-196 คน ตราไฮเคลียร รุน 960 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 57-228 คน ตราไฮเคลียร รุน 1100 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 75-300 คน ตราไฮเคลียร รุน 1500 DC ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 100-400 คน ตราไฮเคลียร รุน 2200 DC

หนวย ราคาตลาด /บาท ชุด

22,920.00

ชุด

57,380.00

ชุด

32,435.00

ชุด

42,250.00

ชุด

43,550.00

ชุด

87,490.00

ชุด

15,600.00

ชุด

22,100.00

ชุด

74,750.00

ชุด

11,700.00

ชุด

17,550.00

ชุด

20,150.00

ชุด

26,000.00

ชุด

35,750.00

ชุด

45,500.00

ชุด

62,400.00

ชุด

78,000.00

ชุด

97,500.00

ชุด

113,100.00

ชุด

124,150.00

ชุด

139,100.00

ชุด

152,100.00

ชุด

228,150.00

ชุด

304,200.00

ขอมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ขอมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2553 โทรศัพท (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31

BN#159_p26-27,30-31_Pro3.indd 31

10/12/10 12:49:32 AM


ภัณฑอตุ สาหกรรมเปนรายแรกของประเทศ นอกจากนี้ หลังคาตราชาง ซีแพคโมเนีย ยังมีนวัตกรรมลาสุด รุน เซลฟคลีน สามารถทำความสะอาดตัวเองไดตามธรรมชาติ (Self Cleaning) เพียงการชะลางจากน้ำฝน ทำใหผนื หลังคาดูเหมือนใหมเสมอ ผิวเรียบเนียน เงางาม ทนนานกวาหลังคาคอนกรีต ทั่วไป สนองความตองการของเจาของบานระดับ Medium-High ทีช่ อบหลังคาสะอาด (Hygiene) ไรคราบสกปรกบนผืนหลังคา ดวยวิธีการ ธรรมชาติ

“ตราชาง ซีแพคโมเนีย”

ผลั ก ดั น อุ ป กรณ ห ลั ง คา เพื่อสิ่งแวดลอม ตอบทุก โจทย ค วามต อ งการ ลูกคา นอกจากนี้ ตราชาง ซีแพคโมเนีย ยัง ผ ลั ก ดั น อุ ป ก ร ณ หลั ง คาเพื่ อ สิ่ ง แวดลอม ภายใตแบรนด

สงเสริมหลังคาคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดลอม การันตีคุณภาพดวยฉลากเขียว

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตตราชาง ซีแพคโมเนีย พรอมสงกระเบื้องหลังคาคอนกรีต 9 สี ที่มี คาสะทอนรังสีความรอนสูงกวาหลังคาคอนกรีตทั่วไป นับเปนกระเบื้องหลังคาคอนกรีตรายแรก และรายเดียวของประเทศที่ไดรับฉลากเขียว ชวยลดโลกรอน และสงเสริมตลาดหลังคาเพื่อสิ่ง าง” ตอบสนองความตองการเจาของบานที่รักษสิ่งแวดลอมที่มีศักยภาพในการเติบโตอยางตอเนื่อง และเปนทางเลือกใหมสำหรับผูบริโภคที่ใสใจ “ตราช แวดลอมอยางตอเนื่อง ไดแก แผนสะทอนความรอนตราสิ่งแวดลอม ชาง รุนอัลตราคูล ซึ่งไดรับการรับรองฉลากเขียว จาก

นายนพดล แกวทับทิม กรรมการผูจัดการ บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด ในธุรกิจเอสซีจี ผลิตภัณฑ กอสราง (SCG Building Materials) ผูผลิตและ จำหนายกระเบื้องหลังคา ตราชาง ซีแพคโมเนีย และอุปกรณหลังคา ตรา ชาง เปดเผยวา จาก ประสบการณกวา 40 ป ของกระเบื้ อ งหลั ง คา คอนกรีต ตราชาง ซีแพคโมเนีย ในการเปนผูพ ฒ ั นา ผูผลิตและจำหนายกระเบื้องหลังคาคอนกรีตและอุปกรณหลังคาครบวงจรมาอยาง ตอเนื่อง ประกอบกับการมุงเนนในการตอบสนองผูบริโภค อยางตอเนื่อง จึงพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมทั้งในแง คุณภาพสินคา บริการ และกระบวนการผลิต ที่ทั่วโลกให ความสำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ ทำใหผูบริโภคจำนวนไมนอยใหความสนใจและเขามามีสวน รวมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพิ่ม มากขึ้น โดยกอนหนานี้ สินคาเพื่อสิ่งแวดลอม จะเปนตลาด ทีจ่ ำกัดเฉพาะกลุม ตราชาง ซีแพคโมเนีย จึงวิจยั และพัฒนา สินคาในกลุมนี้ขึ้น เพื่อสงเสริมและขยายตลาดหลังคาเพื่อ สิ่งแวดลอมใหมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับวิสัยทัศน ของ SCG ที่มุงเนนสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อประหยัด พลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ลาสุด 5 เดือนแรกของปนี้ ตลาดหลังคาที่ชวยสะทอนรังสีความรอน

และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีมูลคากวา 500 ลานบาท สถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม และไดรับการรับรอง SCG Eco Value ให หรือประมาณ 1 ใน 3 ของยอดขายรวม เปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมสงเสริมตลาดหลังคาเพื่อสิ่งแวดลอม นอยกวาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑอื่นที่มีหนาที่ นายนพดล กลาวตออีกวา จากความสำคัญดังที่กลาว อยางเดียวกัน และระบบหลังคาเย็น ตราชาง ที่ ไดรับ ไปขางตน บริษทั จึงมีนโยบายในการสงเสริมและขยายตลาด รางวัล Top Ten Finalist Economic Awards ในการ หลังคาเพื่อสิ่งแวดลอม โดยการพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอ ประกวดผลงานนวัตกรรมแหงชาติประจำป 2548 จาก สิ่งแวดลอมสูตลาดอยางตอเนื่อง สำหรับครึ่งหลังของปนี้ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ บริ ษั ท พร อ มจำหน า ยสิ น ค า ที่ เ น น การประหยั ด พลั ง งาน ลาสุดนำกระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่มีคาสะทอนรังสีความ รอนสูง ชวยใหบานเย็นสบาย และประหยัดการใชพลังงาน ภายในบานเมื่อเทียบกั บ กระเบื้ องหลังคาคอนกรี ตทั่ว ไป สนองความตองการลูกคาที่ตองการปองกันความรอนตั้งแต ดานแรกที่ผืนหลังคา นับเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาสินคา ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามนโยบาย SCG Eco value และยังไดรบั การรับรอง “ฉลากเขียว” (Green Label) จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตที่ลดปริมาณความรอนที่ตกลงสูฝาเพดานประมาณ 40-60% ชวยประหยัดปริมาณการใชกระแสไฟฟาของเครือ่ ง ปรับอากาศไดถึง 34% สงผลใหอุณหภูมิของหองโดยเฉลี่ย ลดลงไดประมาณ 2°C ตอกย้ำความเปนผูนำดานหลังคา ที่ มุ ง พั ฒ นาสิ น ค า เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มอย า งต อ เนื่ อ งตลอดมา ปจจุบนั ตราชาง ซีแพคโมเนีย ยังครองความเปนผูน ำสวนแบง ตลาดหลังคาคอนกรีตอยูที่ 60% ในขณะที่ตลาดมีอัตรา การเติบโต ตราชาง ซีแพคโมเนีย จึงมุงสรางสรรคคิดคน ผลิตภัณฑเพือ่ สงเสริม สนับสนุนและขยายตลาดหลังคาเพือ่ สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ใหเปนทางเลือกใหมสำหรับผู บริโภคที่ใสใจสิ่งแวดลอม

32

BN#159_p24-25,28-29,32_Pro3.indd 32

10/12/10 12:45:15 AM


Chinatrust Bank Headquarters แบงกสีเขียวที่ดีที่สุดของไตหวัน บิลดิ้ง ที่จะชวยสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เงียบ สงบ แตทวามันสามารถชวยประหยัดพลังงานไดอยางมาก ที่อาคารสำนักงานใหญของแบงกและออฟฟศ จะมี สะพานทอดออกไปเชื่อมอาคารทั้งสองเขาดวยกัน เปนสัญลักษณของการเชื่อมโยงการสื่อสารเขาหากัน ที่ดาดฟาของ สวนฐานอาคารที่กำหนดใหเปนสนามหญาเต็มพื้นที่ทั้งหมด ซึง่ นอกจะชวยเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใหกบั ผูใ ชอาคารแลว ยังมีผลดี ในแงของอาคารทีจ่ ะชวยลดความรอนทีจ่ ะถายทอดสูด าดฟา ของอาคาร และยังเปนพื้นที่ที่จะชวยรองรับน้ำฝนเก็บไวใช ในตัวอาคาร แทนที่จะระบายทิ้งไปใหสูญเปลา

สวนที่ฟาซาดของทาวเวอร เนนการใชกระจกเปดเปน ชองเพื่อใหแสงจากธรรมชาติไดสาดสองเขาสูพื้นที่ภายใน ชวยลดการพึ่งพาแสงจากอุปกรณสองสวางที่ตองใชไฟฟา เปนแหลงกำเนิดพลังงาน จะเห็นวาผนังอาคารดานทีไ่ มตอ ง รับแสงอาทิตยจะมีชองเปดคอนขางมาก สวนในดานที่ตอง รับแสงในทิศตะวันออก และทิศตะวันตก เปลือกอาคารจะ เปนผนังทึบและเปดชองใหแสงจากธรรมชาติลอดผานได

ปจจุบัน... กระแสของ “อาคารเขียว” ไดถูกพูดถึงเสมอๆ ในโปรเจกตที่เกิดขึ้นใหมทั่วโลก ลาสุดกับโปรเจกตอาคารสำนักงานใหญแหงใหมของ “ไชนาทรัส แบงก” ที่มีจุดมุงหมายให เปนกรีนบิลดิ้งที่เชิดหนาชูตาของไตหวัน หลังจากเปดใหมีการแขงขันแบบในระดับนานาชาติ ผลปรากฏวา สถาปนิกจากสำนัก NBBJ แหงลอส แองเจลิส ก็ไดรับงานไป และตองใชเวลาในการพัฒนาแบบเปนเวลา นานกวา 2 ป โดยมีทีมงานสถาปนิกทองถิ่นนามวา Fei & Cheng Associates มาเปนคูคิด โจทยที่ดีไซเนอรไดรับจาก Chinatrust Bank คือ สำนักงานใหญแหงใหมนี้ จะตองออกแบบใหสามารถรอง รับการเติบโตทางธุรกิจของแบงกที่จะมีขึ้นในอนาคต และที่ สำคัญอีกประการหนึ่งคือ มันจะตองเปนอาคารที่เปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงสถานะของแบงกที่ดีที่สุดของไตหวัน ดวเหตุนี้ คอนเซปตของอาคารเขียว จึงถูกหยิบยกเขา มาไวในโปรเจกตนี้อยางเห็นไดชัด มันสามารถแสดงไดถึง ความเปนคลืน่ ลูกใหม ทีจ่ ะนำพาสิง่ ใหมๆ มาสูเ มืองและผูค น แถมยังไดภาพลักษณที่ดีในฐานะองคกรธุรกิจที่มีสวนรวมใน การเอาใจใสตอ สิง่ แวดลอม แตทสี่ ำคัญทีส่ ดุ คือมันจะใหชว ย ใหเจาของอาคารประหยัดคาใชจายดานพลังงานลงไดมาก ทั้งจากระบบปรับอากาศ และระบบสองสวาง แรงบันดาลใจในการออกแบบของไชนาทรัสแบงก มา

จากปรัชญาที่วา ความผูกพันแบบญาติมิตรระหวางแบงก และลูกคา งานดีไซนจงึ มุง เนนทีค่ วามเกีย่ วเนือ่ งเชือ่ มโยงของ ทาวเวอรทั้ง 3 หลัง ที่เปนที่มาของชื่อเรียกเลนๆ ของโปรเจกตนวี้ า “trio” ซึง่ ในทาวเวอรแตละหลังจะมีวตั ถุประสงค การใชงานที่แตกตางกันไป แตวาสามารถเชื่อมโยงเขาหา กันและสามารถสื่อสารกันไดตลอดเวลา ทรีโอ เปนอาคารแบบมิกซยูส ที่แสดงออกผานกลุม อาคาร 3 หลัง ที่มีพื้นที่รวมกันกวา 2.5 ลานตารางฟุต โดยอาคารสำนักงานใหญมีความสูง 30 ชั้น อาคารออฟฟศ สูง 21 ชั้น และ โรงแรมสูง 10 ชั้น โดยทั้งหมดจะถูกเชื่อม โยงเขาหากันดวยอาคารสวนฐานที่มีความสูง 4 ชั้น ซึ่งเปน ศูนยรวมของแหลงชอปปง และพืน้ ทีพ่ ลาซาแบบโอเพน-แอร โดยมีสนามหญารายรอบอาคารทั้งสามหลังที่ดาดฟา ชั้น 4 สวนมีแนวทางการตกแตงตามปรัชญาแบบจีน นับวา เปนความลงตัวและเปนการพบกันของกระแสนิยมของสองยุค ที่เปนการพบกันของกระแสกรีนที่เปนตัวแทนของโลกยุค ใหม ที่มาพบกับงานออกแบบสวนตามแบบธรรมเนียมจีน ซึ่งสามารถเขากันไดเปนอยางดีกับคุณลักษณะของกรีน-

เพียงเล็กนอย เพื่อลดการสงผานรังสีความรอนเขาสูตัว อาคาร ซึ่งจะชวยประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศไม ใหตองทำงานหนักจนเกินไป ก็อยางที่รูๆ กันอยูวา พลังงานที่ใชในอาคารมากกวาครึ่งหมดไปกับระบบปรับอากาศ ของอาคาร ถึงแมวามันความพยายามที่ดีไซเนอรใสเขาไป จะไม สามารถทำใหอาคารนี้มีการบริโภคพลังงานเปนศูนยได แต มันก็มากเพียงพอทีจ่ ะทำใหโปรเจกตนสี้ ามารถผานมาตรฐาน LEED ในระดับโกลด ไดอยางสบายๆ โดยอาคารแฝดสาม นี้ มีแผนจะเปดใชงานในป 2012 ที่จะถึงนี้ ที่มา : www.nbbj.com www.greenpacks.org

33

BN#159_p33-44_Pro3.indd 33

10/12/10 1:43:56 AM


โนโวเทล อิมแพ็ค

ออกถึงความมีอิสระ และแมวารูปแบบของชาเลนเจอรกับ โรงแรมจะไมเหมือนกัน แตจดุ หมายปลายทางมีความเหมือนกันคือ “ความอิสระ” จึงสามารถเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได สำหรั บ จุ ด เด น ด า นงานสถาป ต ยกรรมของโรงแรม เนื่องจากเปนรูปสี่เหลี่ยม จุดเดนจึงไปอยูที่การสรางองคประกอบของงานดี ไ ซน รู ป ด า นให เ ป น ลั ก ษณะที่ ไ ม ซ้ ำ กั น โดยมีรายละเอียดดานเดียวกันในแตละมุมจะไมเหมือนกัน แตวายังอยูในกรอบเดียวกัน ซึ่งจะเห็นไดจากฟาซาดดีไซน ที่จะมีฟนที่แตกตางกันไป แบบไมสมมาตร สำหรับวิธีคิดของเรา ในแงของความสวยงาม อยูที่จะ จัดการกับสิ่งที่ไมเหมือนกัน ใหอยูรวมกันไดอยางพอดีและ นิ่งไดอยางไร ซึ่งในขั้นตอนการพัฒนาก็ตองคิดกันเยอะมาก พอดีวามีเวลาทำงานนานหลายป เนื่องจากตองทำอาคาร ชาเลนเจอรกอ น ทำใหมเี วลาสำหรับอาคารโรงแรมคอนขาง มาก แตสุดทายก็ใชเวลาไมนานมากในการจบแบบ เพราะ ไดคิดมาหลายรอบแลว การออกแบบโดยรวมจะเนนไปทางโมเดิรน ทั้งภายใน และภายนอก ทีจ่ ะเห็นชัดจากฟาซาดกระจกทีด่ า นหนาอาคาร บริเวณคาโนปจะเปนสไปเดอร สวนทางเขาที่ชั้นลางก็จะ เปนกระจกเปลือย เพื่อนำเสนอความรูสึกอิสระ เขามาจะ พบกับล็อบบี้สูงเกือบ 8 เมตร สวนหองบอลรูมภายในตัว อาคารโรงแรมจะไมมี แตจะใชงานรวมกับศูนยประชุมที่มี อยูแลว โดยจะทำสะพานเชื่อมเขาหากัน และจะมีการปรับ การตกแตงใหมเพื่อใหไดบรรยากาศเดียวกัน

อิสระบนกรอบสี่เหลี่ยม

โปรเจกต รีวิว ฉบับนี้ ไดมีโอกาสพูดคุยกับ “ธรรมวิทย เลี่ยมพุธดำรง” กรรมการผูจัดการ บริษัท แปซิฟค อารคิเท็คเจอร แอนด แปลนนิ่ง จำกัด ในฐานะสถาปนิกโครงการ “โรงแรมโน โวเทล อิมแพ็ค” โปรเจกตลาสุดที่แฟซิฟคฯ ในฐานะสถาปนิกคูบุญของอิมแพ็ค ไดมีโอกาส ฝากฝมืองานการออกแบบใหกับที่นี่อีกครั้ง “ธรรมวิทย” ยอนใหฟงวา เราเปนบริษัทสถาปนิกที่อยูคูกับ อิมแพ็คมานาน และไดดูแลงาน สถาปตยกรรมดานตางๆ ของที่นี่ มาโดยตลอด เริ่มตั้งแตงานตอเติมล็อบบี้ของฮอลล 1-4 รวมถึงงานขยายฮอลล 5-8 ที่ไดทำมาอยาง ตอเนื่อง จากนั้น ก็ ไ ด มี โ อกาสทำ อาคารชาเลนเจอร ซึ่งทำใหอิมแพ็คบูม มาก ทำใหคนเขามา ใช บ ริ ก ารที่ นี่ ม ากขึ้ น และเพื่อความครบถวน ในดานการใหบริการแก ผูเขารวมประชุม สัมมนา และงานแสดงสินคา จึงเปนที่มา ของการสรางโรงแรมขนาดกลางเพื่ออำนวยความสะดวก ใหกับผูใชบริการ โจทยที่เราไดรับจากโอนเนอร คือ ตองการโรงแรมที่ ทันสมัย ขนาดประมาณ 400 หอง เพือ่ รองรับกลุม เปาหมาย ที่เปนผูมารวมแสดงสินคา ประชุม สัมมนาตางๆ โดยตัว อาคารจะตองตัง้ อยูบ นทีด่ นิ เนือ้ ทีป่ ระมาณ 5 ไร ทีม่ ลี กั ษณะ แคบและยาว สำหรับตัวอาคารที่เราดีไซนออกมามีความยาวรวม 100 เมตร และจำกัดความสูงไวเพียง 10 ชั้นเทานั้น แตตัว

อาคารก็มีพื้นที่ใชสอยเกือบ 2 หมื่นตารางเมตร จัดวาเปน โรงแรมขนาดกลางคอนขางใหญ และแมจะมีขอ จำกัดในเรือ่ ง ลักษณะพื้นที่ แตขนาดหองพักก็เปนขนาดมาตรฐาน โดยมี ความลึก 7.5 เมตร มีความกวาง 3.75 เมตร จากเงื่อนไขเรื่องสถานที่ ที่เปนขอจำกัดในเรื่องความ หนา ตัวอาคารที่ออกแบบจึงไมมีโพเดี่ยม ไมมีอะไรยื่นออก มาเลย ทำใหอาคารดูคอนขางแข็ง ซึ่งเปนความยากในการ ทำงานโรงแรม ที่ทางเจาของโครงการตองการใหโรงแรม ดูหรู ดูดี และแสดงออกถึงความสบาย ไมซ้ำซาก เต็มไป ดวยความหลากหลาย แตวาไมวุนวาย “สมัยนี้ คนเรามีรสนิยม ทัศนคติ วิถีชีวิต ที่แตกตาง และหลากหลาย ดวยเหตุนี้โอนเนอรจึงตองการใหมีความ หลากหลายที่เหมาะกับยุคและเหตุการณในปจจุบัน แตวา ในความหลากหลายนี้ หากเราคอนโทรลไมได ก็จะเปน ความวุนวายไป” ทายสุดก็พยายามดีไซนใหตึกหลังนี้มีความหลากหลาย อยางอิสระ คือในรูปดานแตละกลุม ตองจัดระบบการบริหาร ความหลากหลายในการดีไซน ใหไมสามารถคาดคะเนไดวา จะออกมาใหรูปแบบใด ก็ทำใหอาคารหลังนี้ ที่แมจะเปน สี่เหลี่ยมแตก็ดูอิสระ ทำใหดูเบา สบาย ซึ่งเหมาะกับการทำ โรงแรมที่เขาไปแลวตองรูสึกสบาย ความพยายามที่จะนำเสนอความอิสระ จะเห็นไดจาก งานออกแบบสถาปตยกรรมของอิมแพ็คทั้งหมด จะเนน ความอิสระ อยางอาคารชาเลนเจอร ที่มุงนำเสนอความล้ำ หนา ซึ่งจะสงผานไปยังสินคาหรือบริการที่มาจัดแสดง หรือ แมแตในอาคารเกา ฮอลล 5-8 หลังคาก็เปนคลื่นที่แสดง-

ในการดีไซนครั้งแรก เราไมคิดวาจะใชเชนโรงแรม แต ในทีส่ ดุ ทางผูบ ริหารของอิมแพ็ค ก็ตดั สินใจเลือกเชนแอคคอร ทำใหตอ งมีการแกแบบ และปรับเปลีย่ นในหลายๆ จุดดวยกัน เพื่อทำทุกอยางในหองพักใหไดมาตรฐานตามที่โนโวเทล กำหนด ยกเวนล็อบบี้ และภัตตาคาร ที่เราจะดีไซนเอง โดยทำเปนทรงอิสระ คลายๆ กับภายในของชาเลนเจอรที่ จะเอียงไปเอียงมา แตวาจะใชไมและกระจกมาผสมผสาน กัน เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางพื้นผิว เพื่อใหดูนา สนใจและรูสึกอิสระ โดยจะเนนโทนสีอุน น้ำตาล-เทา “การที่ตองทำงานกับเชนโรงแรมระดับโลก ถือวาเปน เรื่องดี เพราะทำใหไดเรียนรูในสิ่งใหมๆ ที่ผานการศึกษา และพัฒนามาแลว ทำใหมีโอกาสไดเรียนรูมาตรฐานที่เปน ประโยชน ไดรูวาแอคคอรเขมงวดมาก โดยเฉพาะในเรื่อง เซฟตี้ ความปลอดภัยของงานระบบ วัสดุที่ใชในการตกแตง จะตองมีการปองกันไฟลามในวัสดุที่เปนองคประกอบของ หองพัก ซึ่งในบางจุดอาจจะมากกวาที่กฎหมายไทยบังคับ นอกจากนี้ แอคคอรยังรูลึกถึงความตองการของลูกคา ไม วาจะเปนสีสัน รูวาลูกคาชอบแบบไหน ตองการอะไร”

34

BN#159_p33-44_Pro3.indd 34

10/12/10 1:43:57 AM


อยางเชนหองพรีเมี่ยม ที่ชั้น 10 การดีไซนหองน้ำและ หองนอน จะมีความพิเศษดวยการติดตัง้ กระจกอิเลคทรอนิค ที่เรียกวา “ไพรเวซี่กลาส” ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนใหใสหรือ เปนฝาก็ได และจะเปนมาตรฐานใหมของโนโวเทล โดยใน โปรเจกตนี้มีหองพรีเมี่ยม ทั้งหมด 40 หอง อยางไรก็ตาม หลักสำคัญในการเลือกใชวสั ดุ จะเนนวัสดุทมี่ แี ข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพสูง เพื่อที่จะไมตองบำรุงรักษาบอย สวนในเรื่องของการประหยัดพลังงาน เราพยายามทำ ใหผา นเกณฑมาตรฐาน แมวา อาคารหลังนีไ้ ดผา นการขออนุญาต กอนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช โดยจะเนนไปที่ OTTV เปนหลัก ดวยการเลือกใชวัสดุกอสรางที่ชวยปกปองอาคาร จากความรอนภายนอก ซึง่ จะเห็นไดจากการเลือกใช “กระจก โลว-อี” ในทุกๆ ดานของอาคาร นอกจากนี้ มีการนำความ เย็นจากระบบฮีทปม มาใชทำความเย็นใหกบั ตัวอาคาร และ ยังไดคำนวณระบำบัดน้ำเสียใหมากกวาที่กฎหมายกำหนด ดวยการขยายถังบำบัดน้ำเสีย และนำกลับไปใชใหมในการ รดน้ำตนไม สำหรับความคืบหนาดานงานกอสราง ขณะนี้ลุลวงไป แลวกวา 80% โดยอยูระหวางเก็บรายละเอียดงานตกแตง ภายใน และคาดวาจะแลวเสร็จพรอมเปดใหบริการไดในเดือน มกราคม 2554 และโปรเจกตนี้นาจะเปนอีกตัวอยางหนึ่ง ของงานออกแบบและกอสรางภายใตขอ จำกัด แตทวาสามารถ ตอบโจทยความตองการในหลายๆ ดานไดอยางลงตัว ไมวา จะเปนดานออกแบบ ทีส่ ามารถเอาชนะพืน้ ทีท่ จี่ ำกัด ดวยการนำเสนอความดีไซนที่เปนอิสระ ไปจนถึงมาตรฐาน การออกแบบและตกแตงภายใน ที่สามารถสนองตอบความ ตองการของผูบริโภคใหไดตรงตามมาตรฐาน โดยยึดหลัก ดานความปลอดภัยเปนสำคัญ และยังเปนอีกหนึ่งโรงแรมที่ ใหความสำคัญกับในเรือ่ งสิง่ แวดลอม ทีม่ งุ ลดการใชทรัพยากร และพลังงาน

รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ลักษณะอาคาร ขนาดที่ดิน พื้นที่ใชสอย พื้นที่จอดรถ มูลคาโครงการ สถาปนิกโครงการ ผูรับเหมากอสราง ผูรับเหมางานระบบ เริ่มกอสราง กำหนดแลวเสร็จ

โนโวเทล อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท จำกัด โรงแรมสูง 10 ชั้น ขนาด 380 หอง 7,296.24 ตารางเมตร 19,171.24 ตารางเมตร 80 คัน 2,000 ลานบาท บริษทั แปซิฟค อารคเิ ท็คเจอร แอนด แปลนนิง่ บริษัท บุยไทย จำกัด บริษัท จีเทค จำกัด ตุลาคม 2552 มกราคม 2554

35

BN#159_p33-44_Pro3.indd 35

10/12/10 1:44:00 AM


ดร. สุทัศน เศรษฐบุญสราง

ปลุกกอสรางไทยรับมือเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

เมือ่ 5 ปทแี่ ลว “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ทีเ่ ราเคยพูดถึง ยังไมเปนรูปเปนรางเหมือนใน ทุกวันนี้ แตสงิ่ ทีเ่ ราตองคำนึงถึงในวันขางหนา คือแนวโนมเศรษฐกิจของไทยในอีก 5 ปขา งหนา ซึง่ จากการทำนายของไอเอ็มเอฟ ในโครงสรางเศรษฐกิจของโลก พบวาประเทศทีก่ ำลังพัฒนาจะ มีอตั ราการเติบโตทีค่ อ นขางสูง ในขณะทีป่ ระเทศทีพ่ ฒ ั นาแลวในยุโรป และอเมริกา จะมีอตั ราการ เติบโตทีล่ ดลง ดร. สุทัศน เศรษฐบุญสราง ในฐานะผูแทนการคา ไทย และทีป่ รึกษาคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจประจำ หอการคาไทย ไดบอกเลาถึงปจจัยและเงื่อนไขตางๆ ที่จะ มีผลตอความอยูรอดของอุตสาหกรรมกอสรางไทย ใหตอง เตรียมรับมือกับการเปดประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทำใหอุปสรรคตางๆ ที่คอยกีดขวางการแขงขันใหถูกขจัดออกไป แนนอนวาจะตองมีทั้งผลไดและผลเสียที่จะตามมา ทิศทางที่จะเกิดขึ้นคือ ประเทศในเอเชียจะมีขนาด เศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลก ซึ่งรวมอาเซียน อินเดีย จีน ญี่ปุน เกาหลี นิวซีแลนด จะมีขนาดเศรษฐกิจใหญกวายุโรป แตประเทศที่โตที่สุด คือ “จีน” ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ มาก และโตเร็วที่สุดดวย โดยในกลุมอาเซียนมีผลผลิตมวล รวมประชาชาติ 1.7 ลานลานเหรียญ จะเพิ่มเปน 2.6 ลานลานเหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 55% จัดวาเปนกลุมที่มีการ เติบโตสูงมาก กลุมเอเชียจะเปนเครื่องจักรที่ทำใหเศรษฐกิจโลกโต ตอไปในวันขางหนา ปจจุบันอาเซียนโต 10% แตใน 4 ป ขางหนาอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้นเปน 55% โดยประเทศที่ โตเร็วที่สุดมี 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย จะโตขึ้นราว 75% เชนเดียวกับเวียดนาม สวนกัมพูชา เติบโตประมาณ 70% ไทยเติบโตประมาณ 40% เนื่องจากเราโตเร็วมาโดยตลอด แตในอีก 3-4 ปขางหนาไทยอาจจะโตไมเร็วมากนัก

สวนที่สองที่จะเกี่ยวของกับกอสรางคือ ประชากรใน โลกปจจุบันมีประชากร 6.7-6.8 พันลานคน จะเพิ่มเปน 7.2 พันลานคน ในอีก 5 ปขางหนา ไทยจะมีประชากรเพิ่ม ขึ้นเปน 68 ลานคน ซึ่งถือวาโตไมมาก แตประเทศที่โตเร็วมี 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย จาก 200 ลานคน เปน 250 ลานคน ฟลปิ ปนส จากเกือบ 100 ลานคน เปน 107 ลานคน แตที่นาสนใจ คือเศรษฐกิจรอบๆ อาเซียน ก็จะเติบโต ตามไปดวย เวียดนามจะเติบโตมาก ถาใน 4-5 ปขางหนา เราไมทำอะไรเลย ประเทศจีนและอินเดียไดเปรียบที่มีประชากรมาก แรงงานมาก ปจจัยดานประชากรที่โตขึ้น โดย เฉพาะประเทศจีน จาก 616 ลานคน เปน 665 ลานคน เพิ่มขึ้นเกือบ 50 ลานคน จะทำใหคนเขาสูเมืองมากขึ้น จะมีเรื่องการยายถิ่นฐาน แนนอนวาผูคนเหลานี้คงอยู ไมได ทั้งที่จีนและอินเดีย คนใน 2 ประเทศนี้ จะมีการยาย ถิน่ ฐานอยางมหาศาล ทางสหประชาชาติมองไววา ในอีก 5 ป ขางหนา จะมีการยายถิน่ ฐาน 100 ลานคน เพิม่ จากปจจุบนั ที่มีการยายถิ่นฐานปละ 20 ลานคน และมีการคาดการณ วาในป 2020 จะมีการยายถิ่นฐานมากถึง 200 ลานคน สวนการยายถิ่นฐานในเอเชีย คาดวาจะมีการยายถิ่น ประมาณ 14 ลานคน ซึ่งจะมีมากในฟลิปปนส ลาว กัมพูชา พมา รวมถึงคนไทยเอง ก็จะมีการยายถิน่ ฐานออกไปทำงาน ในตางประเทศ สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นวาความตองการ

ดานที่อยูอาศัยจะตองเพิ่มขึ้นอยางมาก ซึ่งจะมีผลโดยตรง ตออุปสงค ไปดูที่ดานอุปทานกันบาง จะเกิดอะไรขึ้นกับอุตสาหกรรมกอสรางของโลก ถาประชากรเพิ่มขึ้น ความตองการ เพิ่มขึ้น วัตถุดิบมีนอยราคาตองเพิ่มขึ้นอยางแนนอน จาก ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้เอง ทำใหการแขงขันจะมีมากขึ้น การรวม ตัวก็มมี ากขึน้ การปรับตัวของอุตสาหกรรมจะมีมากขึน้ เพือ่ ให สามารถแขงขันกับการเขามาของตางประเทศได ตองมีการ ใชเทคโนโลยีเขามาชวย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของประชากร จะทำใหเกิดผู บริโภคเกิดใหมเปนจำนวนมาก โดยในอีก 5 ปอายุของผู บริโภคทีเ่ ปลีย่ นไป ความตองการใชกจ็ ะเปลีย่ นแปลงตามไป ข า งหน า อั ต ราการบริ โ ภคทางด า นสิ น ค า หรื อ แม แ ต ที่ อ ยู อาศัยจะเปลีย่ น การผลิต การกอสรางคอนขางจะตองมีการ เปลี่ยนแปลงพอสมควร การกอสรางตองใสใจสิ่งแวดลอม การใชพลังงาน พวกนี้กำลังจะออกมาเปนมาตรฐานของ การกอสราง ซึ่งเปนความทาทายของอุตสาหกรรม ในเรื่องการคาขายระหวางประเทศ อุตสาหกรรมนี้มี การคาขายคอนขางมาก ตองมีการนำเขา ประเทศที่มีการ สงออกอุตสาหกรรมกอสรางมากที่สุด คือ เยอรมนี และ ญี่ปุน เพราะรัฐบาลใหการสนับสนุน แตปจจุบันรัสเซีย และจีน ก็เริ่มมีการสงออกมากขึ้นดวย ซึ่งทั้งสองกลุมนี้ กำลังเติบโต โดยเฉพาะจีน ในปหนาจีนจะเรงมากขึ้น สวนประเทศไทย อยูในอันดับที่ 22 ของโลก สวน มาเลเซียดีกวาเรามาก อยูลำดับที่ 13 และมีปริมาณการ สงออกมากกวาไทยเกือบเทาตัว โดยในป 2551 ที่ผานมามี ปริมาณถึงพันลาน ขณะที่ไทยยังอยูที่ระดับรอยลานและ หากดูอัตรการเติบโตในอีก 2-3 ปขางหนา ไทยเองก็ยังไมรู วาจะอยูตรงไหน ตรงนี้ถือเปนความเสี่ยงหนึ่งของอุตสาหกรรมกอสรางไทย ในประเทศของเราเอง ก็มีคูแขงตางชาติเขามามาก ทั้งบริษัทญี่ปุน บริษัทขนาดกลางจากยุโรป ตอไปก็จะเปน บริษัทจากจีน แตดูแลวเราก็ยังพอจะแขงขันไดดวยราคาที่ ถูกกวาหรือแมจะตองไปแขงขันในตางประเทศ ไทยก็มจี ดุ เดน

36

BN#159_p33-44_Pro3.indd 36

10/12/10 9:10:32 PM


ที่คาแรงถูกกวาและมีฝมือแรงงานที่ไดรับการยอมรับ การเปดเสรีทางการคาในอาเซียน ที่จะเปนประชาเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 มีขอ ผูกพันทีจ่ ะตองมีการเปดเสรีทางดานแรงงาน เพราะฉะนัน้ จะตองมีการแขงขันในดานแรงงาน กอสราง เปนอีกภาคหนึ่งที่จะตองไดรับผลกระทบอยางแนนอน เพราะไทยมีการเจรจา นอกจากอาเซียนแลว เรายังมีการเจรจาเปดเสรีกับอีกหลายประเทศ เราตองเตรียมพรอม ที่จะรับการแขงขันการเปดเสรี แลววันนี้... เราเตรียมพรอมของเราแคไหน ในป 2020 อุตสาหกรรมกอสรางของโลก จะขยายตัวคอนขางมาก จะเพิ่มสัดสวนใน จีดีพีจาก 13-14% เปน 14-16% สัดสวนในไทยอยูที่ประมาณ 1% แตในโลกจะสูงขึ้น แต ในอีก 10 ป จะมีการเพิม่ ของการกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน โดยสัดสวนตลาดของประเทศ กำลังพัฒนาจะเพิ่มขึ้นจาก 45% เปน 55% ใน 10 ปขางหนา ซึ่งหมายความวาการเติบโต จะอยูในประเทศกำลังพัฒนาเปนหลัก เพราะการกอสรางที่อยูอาศัยสหรัฐฯ ก็ลดลง ใน ญี่ปุนก็ยังคงตกอยู แตจะคอยๆ ฟนตามเศรษฐกิจ จะทำใหบทบาทจีนและอินเดียมีมากขึ้น และจะเปนผูซื้อรายใหญของโลก สวนตลาดในอัฟริกาก็มีความนาสนใจ มีการสรางที่อยูอาศัยมากขึ้น ปจจุบันจีนเขาไป อัฟริกามากขึ้น ทำใหมีโอกาสที่จะสงออกทรัพยากรไดอีกจำนวนมหาศาล ตอไปประชากร จีนในอัฟริกาจะเพิ่มขึ้น เพราะมีแหลงทรัพยากรจำนวนมหาศาล อินเดียก็เขาไปในอัฟริกา ดวยการเขาไปทำธุรกิจคาขาย สำหรับอุตสาหกรรมกอสรางไทยที่ผานมา “เราตั้งรับเฉยๆ” โอกาสที่จะถูกบุกมีคอน ขางสูง ประเทศอื่นๆ ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไมวาจะเปนญี่ปุน เกาหลี จีน เราควร จะตองทำอะไรบาง รัฐเองก็ตองมีความชัดเจนวาจะใหการสนับสนุนในดานใดบาง แตกอ นทีเ่ ราจะออกไปแขงขัน ตองทำระบบพืน้ ฐานใหไดกอ น ยกตัวอยางของมาเลเซีย ที่สามารถเพิ่มการสงออกได 3-4 เทาตัวในเวลา 4-5 ป เนื่องมาจากภาครัฐและเอกชน รวมมือกัน มีแผนคอนสตรัคชั่นอินดันสตรีเขียนไวอยางชัดเจน แมรัฐบาลเปลี่ยนแผนก็ยัง ดำเนินอยู ทุกคนก็เดินออกไปทำตามแผน สำหรับไทย ถาเราไมทำอะไรเลย ตอไปโอกาสเสี่ยงของเราจะสูง เปนภาระหนาที่ของ ทั้งรัฐบาลและเอกชนที่จะตองรวมกันทำและพัฒนา แตการจะขอใหรัฐชวยก็สามารถทำได แตตองมีทิศทางที่ชัดเจน อยางเชน การตั้งสถาบันกอสราง ก็ถือเปนนิมิตรหมายที่ดี ตอไป ก็ตองมีแผนแมบทที่ดี ถาเราไมทำอะไร โอกาสที่จะเสียก็มีสูง เราตองกำหนดใหมันชัดเจน วา อีก 10 ปขางหนาเราตองการอะไร ตองกำหนดกลยุทธใหมันชัดเจน และทำใหไดจริงๆ จะตองทำอะไร อยางไร ใหมันชัดเจน ใชงบเทาไหร ศึกษาใหดี และเขียนนโยบายใหชัดๆ ไมเชนนั้นเมื่อรัฐบาลเปลี่ยนไป แผนทุกอยางก็จะสะดุด แตหากมีแผนที่ชัดเจน ก็จะบริหาร ตอไปขางหนาได แมรัฐบาลจะตองเปลี่ยนไป

Dr. Suthad Setboonsarng Education 1983 : Doctor of Philosophy in Economics, University of Hawaii, USA 1979 : Masters of Arts in Agricultural Economics, University of Hawaii, USA 1973 : Bachelors of Economics, Thammasat University - Thailand Experience May 2009 - Present: Thailand Trade Representative (ranking Minister level), Office of Thailand Trade Representative under the Secretariat of the Prime Minister 2000 - 2008 : Partner, World Trade Management Services, PricewaterhouseCoopers, Thailand 1997 - 2000 : Deputy Secretary General of ASEAN (Operation), ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia 1993 - 1997 : Director of AFTA Bureau, ASEAN Secretariat, Jakarta, Indonesia 1990 - 1992 : Associate Professor, Asian Institute of Technology, Thailand 1984 - 1990 : Research Fellow, Thailand Development Research Institute, Bangkok, Thailand 1983 - 1984 : Lecturer, Faculty of Economics, Thammasat University, Thailand 1981 - 1983 : Research Fellow, East West Resource System Institute, East-West Center, Honolulu, Hawaii, USA 1983 : Post-Doctoral Fellow, Yale University, New Haven, Connecticut, USA

37

BN#159_p33-44_Pro3.indd 37

10/12/10 9:10:32 PM


เปดตัว RHYTHM 3 วิทการ จันทวิมล (ขวา) ผูช ว ยกรรมการผูอำนวยการ สายงานกลยุทธ การตลาด พรอมดวยภูมิพัฒน สินาเจริญ (ซาย) ผูชวยกรรมการผูอำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดี เวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) แถลง ขาวเปดตัว RHYTHM 3 โครงการ รวมมูลคา 9,600 ลาน เจาะดีมานด แนวรถไฟฟายาน สุขุมวิท พหลอารีย และสาทร ชูจดุ ขายอินโนเวทีฟ คอนโดมิเนียม

ประชุมเชิงวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม แหงชาติ (สวทน.) และหลักสูตร ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี แ ละการจั ด การ นวัตกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “City Innovations and Systems in Southeast Asian” โดยมี ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน เลขาธิการ สวทน. เปนประธานใน เปดงานดังกลาว ณ หองหวากอ อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 14

รับโลเกียรติคุณ สิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จำกัด หรือศูนยรับสรางบาน พีดเี ฮาส ขึน้ รับโลประกาศเกียรติคณ ุ เพื่อแสดงวา พีดี เฮาส ไดผานการ พัฒนาระบบแฟรนไชสตามหลักสูตร “FranchiseB2B Program” โดย บรรยงค ลิ้มประยูรวงศ อธิบดีกรม พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ใหเกียรติเปนผูมอบในงานมหกรรม ธุรกิจ DBD Expo 2010 ณ ฮอลล 3 ศูนยแสดงสินคาอิมแพค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

เปดตัวโฆษณา จตุภัทร ตั้งคารวคุณ กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) จำกัด (2 จากซาย) พรอมคณะผูบริหาร ตอกย้ำความ เปนผูน ำสีทาอาคารในเกรดพรีเมีย่ ม เป ด ตั ว ภาพยนตร โ ฆษณาชุ ด ใหม ลาสุด “ตัวจริง” ดึงบิ๊กบอสแหง เวิรคพอยท “ปญญา นิรันดรกุล” เปนพรีเซ็นเตอร เพื่อสรางความ เชื่อมั่นในสินคา เปนสีทนตัวจริง แบรนดเดียวที่พิสูจนจากการใชงาน จริงรวม 30 ป ณ โรงแรมโซฟเทล เซนทาราแกรนด กรุงเทพฯ

โรงงานสีขาว นริศ ศรัทธาสมบูรณ (ที่ 2 จากขวา) ผูอ ำนวยการฝายโรงงาน และชาญชัย จันทรศิริ (ซายสุด) ผูจัดการฝายจัด สง บริษัท คอนวูด จำกัด ในเครือ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) เปนตัวแทนรับเกียรติบัตร โรงงานสีขาว ระดับ 1 จากการเขา รวมโครงการโรงงานสีขาว เพือ่ แก ไข ป ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบ กิจการ ป 2553 จากสำนักงาน สวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี

อบรมทีมชาง การุณ นาคสวัสดิ์ ที่ปรึกษาฝาย บริหาร บริษัท ทัช พร็อพเพอร็ตี้ จำกัด (กลาง) รวมมือกับ บริษัท สยามไดกิน้ เซลล จำกัด โดย รัชณิฎา สงวนเรือง ผูจ ดั การฝายการสือ่ สารการตลาด (ที่ 3 จากซาย) จัด อบรมเพิ่มความรูความชำนาญให กับทีมชางของ ทัช พร็อพเพอรตี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหเปน มาตรฐานเดียวกันกับไดกนิ้ ณ บริษทั สยามไดกิ้น เซลล เมื่อเร็วๆ นี้

“บิลเดอร นิวส” หนังสือพิมพรายปกษ เพื่อวงการกอสราง ฉบับปกษหลัง เดือนตุลาคม 2553 เปนอันวาขณะ นี้เรามีสมาคมสำหรับบริษัทรับสรางบาน 2 สมาคมแลว สมาคมหนึ่ง คือ “สมาคมธุรกิจรับสรางบาน” ที่มุงให บริการในยานพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนอีกสมาคม หนึง่ ทีเ่ พิง่ เปดตัวไปหมาดๆ คือ “สมาคมไทยรับสรางบาน” เนนการใหบริการในทุกภูมิภาคของประเทศ ถือวาเปนเรื่อง ที่ดีของผูบริโภคที่จะไดมี โอกาสเลือกใชบริการของบริษัทรับ สรางบานมืออาชีพที่มีคุณภาพกันไดอยางทั่วถึง ตองถือวาชวงนี้ สิทธิพร สุวรรณสุต เจาของคายพีดีเฮาส ที่ดูจะได โชค 2 ถึง 2 ชั้น ชั้นแรกไดรับความไววางใจใหนั่ง ในตำแหนงนายกสมาคมไทยรับสรางบาน โชคชั้นที่ 2 ได รับโลประกาศเกียรติคุณวา พีดี เฮาส ไดผานการพัฒนา ระบบแฟรนไชสตามหลักสูตร “Franchise B2B Program” ในงานธุรกิจ DBD Expo 2010 ดูราคาที่ดินยาน ธุรกิจสุดฮอทอยาง ชิดลม เพลินจิต แลว แคจะขอเปน เจาของสักตารางวาหนึ่งก็ยังยาก ยิ่งอยากมีที่พักอาศัย บริเวณนั้น เลยกลายเปนเรื่องที่เกินฝนสำหรับคนธรรมดา สามัญ เพราะตอนนีร้ าคาไตขนึ้ ไปถึงตารางวาละ 1,200,000 บาทแลว คงตองหนีไปหาที่อยูรอบนอกหางไกลออกไป แถวเลียบคลอง 13 ที่ราคามี ใหเลือกหลายระดับตั้งแต ตารางวาละ 1,100-3,000 บาท และถาลึกเขาไปในซอย ราคาก็จะถูกลงอีก ยิ่งถาเปนบริเวณที่ ไมมีสาธารณูปโภค อยางฝง เหนือและฝงตะวันออกเฉียงเหนือราคาจะคอนขางต่ำ นี่แหละที่พักอาศัยของคนที่เปนสวนใหญของประเทศ

ถึงจะไกลแค ไหนก็ ไมนาหวั่น เพราะ สนข. ใน ฐานะผูทำแผนแมบทรถไฟฟา ตั้งเปาไวแลวอีก 5 ป จะ ขยายรถไฟฟาอีก 145 กิโลเมตร หลังจากที่รัฐบาลไฟเขียว แผนแมบทเพิ่มรถไฟฟา 12 เสนทาง ความยาวรวมกันกวา 500 กิโลเมตร ระหวางนี้คงตองทองคาถาผจญรถติดกันไป กอน มาที่งานถนนกันบาง ขาวลาจากนายชาง “วัฒนชัย หงสปรีชา” ของ กทม. หมดฝนนี้ ถนนศรีนครินทร จะไดฤกษลงมืออัพเกรดกันเสียที หลังจากที่ตองผจญกับ ปญหาการจราจรติดขัด ฝนตกไมทันไรน้ำก็ทวม หลังจาก ยกแลววางระบบใหดีแลว อีก 2-3 ปขางหนา ถนนสายนี้ จะเปนชอปปงสตรีทแหงโซนตะวันออก เวลานี้นักพัฒนา หลายรายก็ปกปายประกาศขึ้นชอปปงมอลลกันถวนหนา ยังไมหมดสำหรับ กทม. ของเรา ลาสุด ทานรองฯ “พรเทพ เตชะไพบูลย” ไปลงนามสัญญาจาง โครงการนำ สายสาธารณูปโภคลงดิน รอบเกาะรัตนโกสินทร ในถนน หนาพระลาน ถนนสนามไชย และถนนขาวสาร กับการ ไฟฟานครหลวง บริษทั ทีโอที และบริษทั กสท. โทรคมนาคม จอบนี้มีวงเงิน 158 ลานบาท สวนสาเหตุที่เลือกลงทุนกับ ถนนในยานนี้ก็เพราะเปนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร และมีสถานที่ทองเที่ยวสำคัญมากมายหลายแหง จะไดเปน ที่เชิดหนาชูตา ไมอายนักทองเที่ยวจากประเทศศิวิไลซ ไปดูที่แวดวงพลังงานกันบาง ลาสุดกระทรวง พลังงาน จับมือมหาดไทยเปดโครงการอนุรักษพลังงานใน อาคารภาครัฐอยางจริงจัง ดวยการลุยเปลีย่ นหลอดผอม ใหกบั อาคารของหนวยงานตางๆ ไปจนถึงศาลากลางจังหวัด เบือ้ งตน

นี้ประเมินวา ตองเปลี่ยนเปนหลอดผอมเบอร 5 ทั้งหมด 3,000 หลอด ซึ่งก็มากอยูแตหากเห็นตัวเลขการประหยัด คาไฟฟาจาก 9 แสนบาท/ป เหลือ 6 แสนบาท/ป ก็ถือวา เกินคุม กับคาหลอดทีเ่ สียไป พูดถึงกระแสกรีนบิลดิง้ ที่กำลังมาแรง คาย PCS ที่เรามักจะคุนเคยกับแมบานใน ชุดสีเหลือง ลาสุดไปจับมือกับ บริษัท M&C Energy ที่ เชี่ยวชาญเรื่องการบริการจัดการใชพลังงานในอาคาร และ บริษทั Commin Thai ทีเ่ กงประสบการณและความชำนาญ ในด า นการบำรุ ง รั ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบปรั บ อากาศอาคาร เปดบริการดูแลงาน M&E ใหกับลูกคาอาคารแลว เจาของ อาคารที่กำลังเวียนหัวกับปญหาคาไฟฟา หรือระบบปรับ อากาศขนาดใหญ เชิญเรียกใชบริการได บริษัท เอสซีจี แลนดสเคป จำกัด ผูผลิตและจัดจำหนายสินคา เพือ่ การตกแตงภูมทิ ศั น ภายใตแบรนด “แลนดสเคป ตราชาง” ในธุรกิจเอสซีจี ผลิตภัณฑกอ สราง (SCG Building Materials) แนะนำนวัตกรรมใหมระบบพื้นระบายน้ำ ดวยบล็อกปูพื้น ตราชาง รุน Porous (พอรัส) ที่ไดรบั การออกแบบใหผวิ บล็อก มีชอ งวางในเนือ้ คอนกรีต ทำใหนำ้ ซึมผานไดเปนอยางดี ชวย ลดการเกิดน้ำทวมขังไดอยางสมบูรณแบบโดยเฉพาะชวง หนาฝน และชวยปองกันอุบตั เิ หตุจากการลืน่ ของพืน้ ผิวดวย พรอมตอบโจทยทางเดินเทาไดอยางลงตัวดวย 4 เฉดสี เหมาะ สำหรับการใชงานในพืน้ ทีจ่ อดรถ หรือลานเอนกประสงคตา งๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริการใหอยางครบวงจรตั้งแต การสำรวจหนางาน ออกแบบ รวมถึงการบริการติดตัง้ สำหรับ ผูท สี่ นใจ สามารถสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 0-2586-6822

38

BN#159_p33-44_Pro3.indd 38

10/12/10 1:44:03 AM


หองสมุดสีเขียว ธีรพล กาญจนหงษ ผูจัดการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ บริษทั กระเบือ้ ง หลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT สนับสนุนงบประมาณ พรอมสินคากระเบื้องหลังคา บอรด และไมสงั เคราะห รวมมูลคา 200,000 บาท ใหแก ณรงค สุวรรณเสาร ผู อำนวยการโรงเรียนบานหมากมาย อ.คอวัง จ.ยโสธร เพื่อสรางอาคาร หองสมุด ในโครงการหองสมุดสีเขียว เพื่อนอง ซึ่งเปนกิจกรรมที่ดำเนิน การร ว มกั บ มู ล นิ ธิ ก องทุ น เพื่ อ สิ่ ง แวดลอมไทย

ทำดีเพื่อสังคม ทรรศวรรณ ปรีดาวิภาต (ขวา) ผูชวยกรรมการผูจ ดั การสายงานสนับสนุน บริษทั ธนาพัฒน พร็อพเพอรตี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม นำทีม พนักงานรวมกิจกรรมทำความสะอาด บานเตา ณ ศูนยอนุรักษพันธุเตา ทะเล หาดเตยงาม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี งานนี้ ไดรับความรวมมือรวมใจเปน อย า งดี จ ากที ม งานทั้ ง ทำความ สะอาดบานใหเตารวมถึงทำความ สะอาดกระดองของเต า ทะเลกั น อยางขะมักเขมน เมื่อเร็วๆ นี้

ตัวแทนงานขาย อนุกลู รัฐพิทกั ษสนั ติ รองกรรมการ ผูจัดการ สายงานบริหารสินทรัพย บริษัท พลัส พร็อพเพอรตี้ จำกัด พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมแสดง ความยินดีแก รัชนี อิทธิวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท อัลไพนแอสเสทส จำกัด เนื่องในโอกาส ที่ ไดมอบหมายให พลัสฯ เปนเปน ตั ว แทนบริ ห ารงานขายโครงการ ตลอดจนสรางสรรคกลยุทธดา นการ ตลาดและการขายอยางครบวงจร โดยที มงานผู เ ชี่ ยวชาญด านธุรกิจ อสังหาริมทรัพยที่มีประสบการณ

เปดตัวคอนโด วิสิษฐ มาลัยศิริรัตน กรรมการผูจัดการ เกษศิริ กูเ กียรตินนั ท ประธาน เจาหนาที่บริหารฝายขายและการ ตลาด บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต คอรปอเรชั่น จำกัด รวมเปดตัวโครงการ วิสซดอม คอนโดมิเนียม@ปุณณวิถีสเตชั่น พรอม เปดตัว Whiz Club Card ภายใต แนวคิด Knowledge-Based Society จับมือพันธมิตรสรางสังคมสงเสริม การเรียนรู ระดมสิทธิประโยชนพเิ ศษ ตางๆ เพือ่ ลูกคาวิสซดอมโดยเฉพาะ

จัดสัมมนา รายการ “อยูสบาย” รวมกับ คณะ มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Nation Channel จัดงาน สัมมนาครบรอบ 9 ป รายการอยู สบาย ในหัวขอ พลิกวิกฤตใหเปน โอกาส ตอน สรางสรรคธุรกิจ โรงแรม และรีสอรทแนวใหมแหง อนาคต นำโดย อ.เอกพงษ ตรีตรง หั ว หน า ภาควิ ช าออกแบบตกแต ง ภายใน คณะมัณฑนศิลป ม.ศิลปากร รวมดวยทีมงานอยูสบาย มาให ความรู ณ คริสตัลดีไซน เซ็นเตอร CDC

จัดแถลงขาว อุทัย อุทัยแสงสุข รองกรรมการผู จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจ และพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม และ ดุษฎี ตันเจริญ ผูอำนวยการ สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑบริษทั แสนสิริ จำกัด (มหาชน) แถลงขาวเปดตัว ทีล สาทร-ตากสิน คอนโดมิ เ นี ย มย า นสาทร-ตากสิ น ภายใตคอนเซ็ปต ‘Live with attitude’ ที่สะทอนเสนหแหงการ ใชชีวิตดวยมุมมองที่แตกตางอยาง ลงตัว เมื่อเร็วๆ นี้

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน สัมมนาและเสวนา Update ขอมูลกฎหมายอาคารประจำป 2552 ทัง้ ในภาพรวมและเจาะลีกรายละเอียดเนือ้ หา ตลอดจน กฎหมายทีน่ า สนใจ และการตอบขอซักถามเกีย่ วกับกฎหมาย อาคารจากผูทรงคุณวุฒิดานกฎหมายอาคารใน ภายใต หัวขอ “UPDATE กฎหมายอาคาร 2552-53 รุนที่ 2” วัน ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ หัวขอการบรรยาย - Review ภาพรวมกฎหมายอาคารที่ประกาศบังคับ ใช / แก ไขในรอบป 2552-2553 - แนะนำประเด็นสำคัญๆ ในกฎหมายแตละฉบับและ ผลกระทบตอสถาปนิก - เจาะลึกเนื้อหากฎหมายที่นาสนใจ อาทิ กฎหมาย สิ่งแวดลอม กฎหมายพลังงาน ฯลฯ - Building Code Clinic : ถาม-ตอบขอของใจ กฎหมายอาคารจากวิทยากร วิทยากร - คุณสุพินท เรียนศรีวิไล หัวหนาศูนยขอมูลกฎหมาย อาคาร สถาบันสถาปนิกสยาม - คุณคมกฤช ชูเกียรติมั่น บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด คาลงทะเบียน สมาชิกสมาคมฯ/ นิสิต นักศึกษา (ระดับ

ป.ตรี) ทั่วไป 300 บาท, นิสิต นักศึกษา (ระดับ ป.ตรี) ที่ เปนสมาชิกสมาคมฯ 100 บาท, สถาปนิกและผูสนใจทั่วไป 1,200 บาท ติดตอที่ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 248/1 ซอยศูนยวิจัย 4 (ซอย 17) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2319-6555

สมาคมวิศวกรรมสถาน แหงประเทศไทยฯ ปจจุบันงานกอสรางภายในประเทศเติบโตขึ้นมาก แต ในวงการงานกอสรางยังขาดแคลนบุคลากร หรือบุคลากรที่ มีอยูก อ็ าจไมมปี ระสบการณทำงาน หรือเชีย่ วชาญในเรือ่ ง งานสรางบานพักอาศัยทั่วไป ทั้งในเรื่องของการวางแผน การประสานงาน การออกแบบและกอสรางสวนของงาน ฐานราก และงานโครงสราง นอกจากนีย้ งั เสริมดวยงานทีจ่ ะ เกิดปญหาขึ้นบอยครั้ง เชน งานหลังคา การรั่วซึม หรือการ ตอเติม ดังนั้น คณะกรรมการโครงการวิศวกรรมสถานแหง ประเทศไทยฯ จึงจัดการสัมมนาเพือ่ พัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม และเพิ่มทักษะของงานเรื่องการสรางบาน ใหชางเทคนิค และวิศวกรทางดานงานกอสรางพัฒนาใหมีคุณภาพและ เขาใจในการทำงานขึ้นมากขึ้น “กลเม็ด เกร็ดสรางบาน” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ

หองประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. จัดโดย คณะกรรมการ โครงการวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ หัวขอการสัมมนา เนื้อหาเกี่ยวของกับ - ประสบการณการกอสรางบาน งานโครงสราง สถาปตยกรรม งานระบบ ทั้งดานการออกแบบและกอสราง และขอควรระวังในการตอเติม - การอธิบายความแกลูกคา และประสานสัมพันธกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ - กลเม็ด เกร็ดการใช Check list เนือ้ หาเกีย่ วของกับ ใหความรู ในเรื่องการเลือกใชวัสดุ ประเภท แนวทางการ ออกแบบหลังคารวมทั้งงานซอมแซม - กรณีศกึ ษา ปญหา และการซอมแซม เรือ่ งของหลังคา คุณสมบัติของผูเขาสัมมนา ผูเขารวมการสัมมนา ตอง เปนสมาชิก วสท., ผูควบคุมงานดานสนาม, ผูประกอบการ, ผูรับเหมา, ชางหนางาน, บุคคลทั่วไป วิทยากร คุณสำเริง ฤทธพริง้ บริษทั ทริปเปล เอ พรอพเพอรตี้ จำกัด, คุณอัฉรา วิสูตรศักดบริษัท ผลิตภัณฑและ วัสดุกอสราง จำกัด คาลงทะเบียน สมาชิก วสท. 800 บาท, บุคคลทั่วไป 1,000 บาท ติดตอที่ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ 487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) วังทองหลาง กทม. 10310 โทร 0-2319-2410-3 โทรสาร 0-2319-2710-11 E-mail: eit@eit.or.th

39

BN#159_p33-44_Pro3.indd 39

10/12/10 1:44:05 AM


40

BN#159_p33-44_Pro3.indd 40

10/12/10 1:50:27 AM


บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน)

เปดรับสมัครเจาหนาที่เพิ่ม 2 ตำแหนง ผูจัดการแผนกขาย • เพศชาย /หญิง อายุ 25-34 ป • ประสบการณดานธุรกิจคาปลีก อยางนอย 2 ป • เคยดำรงตำแหนงหัวหนาแผนก หรือผูชวยหัวหนาแผนก 2 ป สามารถไปปฏิบัติงาน จ.อยุธยา Data Office • เพศหญิง อายุ 20 – 28 ป • วุฒปิ ริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรธรุ กิจ, สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวของ • มีทักษะการประสานงานไดดี ติดตอที่ บริษทั โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) 96/27 ม.9 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2832 -1000 รับสมัคร สถาปนิก • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวของ • ประสบการณทำงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป จะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอ บริษัท พี.พี.เอส.เอ็น จำกัด โทร. 0-5333-5666-7 รับสมัคร เจาหนาที่ออกแบบ • วุฒิ ปวช.- ปริญญาตรี สาขาออกแบ • ประสบการณ 1-2 ป • สามารถใช โปรแกรม Auto CAD,

Photoshop, Sketch UP, Microsoft office • มี ค วามรู ใ นงานด า นการจั ด สวนการ ออกแบบเกีย่ วกับดานภูมทิ ศั น จะพิจารณา เปนพิเศษ ติดตอ บริษัท อเมธิสต ดีไซน จำกัด โทร. 0-2552-8908 รับสมัคร พนักงานขาย • เพศหญิง / ชาย (ผานการเกณฑหรือ ไดรับยกเวนทางทหาร) • อายุ 30 ปขึ้นไป • วุฒปิ ริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร, สถาปตยกรรมศาสตร เกษตรศาสตร หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวของ • มีรถยนตสำหรับใช ในการปฏิบัติงาน ของตนเอง • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได ติดตอที่ บริษัท ไพรม ซีเล็คชั่น จำกัด โทร.0-2731-7620 รับสมัคร มัณฑนากร • มีความรูเกี่ยวกับงานตกแตงภายใน • สามารถออกแบบ เขียนแบบ งานตกแตง ภายในได • สามารถควบคุมงานได • มี ไ หวพริ บ และสามารถแก ป ญ หา เฉพาะหนาไดดี ติดตอที่ บริษทั เฟอรคอม เดคคอเรทีฟ จำกัด โทร. 0-2703-0993 รับสมัคร Interior Design • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวของ

เปดตัวแลว

Bus & Truck’10

4 พฤศจิกายน 2553 - 6 พฤศจิกายน 2553

20

OCT

เวลา 11.00 - 20.00 น. รายละเอียดงาน งานโชวรถเพื่อการพานิชยและกิจการพิเศษงานเดียวในประเทศไทย ภายในงานจัดการประชุม/สัมมนา การจัดแสดงผลิตภัณฑ, การแนะนำ, สาธิตผลิตภัณฑ, การจัดนิทรรศการ/ใหคำปรึกษา เผยแพรความรูจ าก หนวยงานราชการ/สมาคม/ชมรม ที่เกี่ยวของ พบกับการมอบรางวัลที่สุดของ BUS & TRUCK ป 2010 พรอมกันนี้ยังมี การประชันแสงสีเสียงรถโดยสาร ครัง้ ที่ 4 และตลาดนัด รถบรรทุก รถโดยสารมือสอง สถานทีจ่ ดั งาน ไบเทค บางนา ติดตอ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด โทร. 0-2717-2477 • ทำงานภายใตความกดดันตางๆ • สามารถใช โปรแกรมในการออกแบบ ตกแตงไดเปนอยางดี เชน Auto CAD, 3dMax, Illustrator, Photoshop ติดตอที่ French Caff โทร. 0-2381-7476-83 ตอ 113 รับสมัคร Interior • เพศ/ ชาย/หญิง อายุ 22-28 ป • ประสบการณ 0-2 ป • สามารถใช โปรแกรม Auto CAD, 3D MAX, PHOTOSHOP และอื่นๆ ที่ เกี่ยวของ • สามารถออกตรวจไซทงานได ติดตอที่ บริษัท พี.เจโฮม จำกัด โทร. 0-2390-0739, 0-2711-0030 รับสมัคร พนักงานเขียนแบบ • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปขึ้นไป • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ • สามารถใชโปรแกรม Auto CAD ไดคลอง • มีประสบการณในการเขียนแบบ งาน กระจก อลูมิเนียม จะพิจารณาเปนพิเศษ ติดตอที่ บริษัท ทอปเทค อลูกลาสซิ่ง จำกัด โทร. 0-2416-1890 รับสมัคร Designer • เพศชาย อายุ 25 ปขึ้นไป • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา นิเทศศาสตรหรือสาขาที่เกี่ยวของ • มีประสบการณดานงาน Organizer, Presentation & Exhibition ไมต่ำกวา 3 ป • สามารถใช โปรแกรม Illustrator, Photoshop, 3D เปนตน ติดตอที่ บริษัท คอนแทงโก จำกัด โทร. 0-2633-9909 ขายที่ดิน • ที่ดินบางนาตราด ติดถนนฉลองกรุง รัตนโกสินทร • เหมาะสำหรับทำโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่สีมวงของ อ.บางบอ • ขนาด 8 ไร ขายไรละ 3 ลานบาท ติดตอที่ คุณเก 08-9552-2525 ขายที่ดิน • โครงการบานชมธาร เขาใหญ • ตัง้ อยูท แี่ ยก ถ.ธนะรัชต ต.หมูสี อ.ปากชอง

ที่ดินเนื้อที่ 101 ไร เหมาะสำหรับพักผอน อยางเปนสวนตัวทามกลางธรรมชาติอัน สวยงาม • ราคา 8,000 บาท/ตารางวา ติดตอที่ โทร. 08-7833-1155 ขายที่ดิน • ที่ดิน 354 ตรว. ในซ.ประชาชื่น 33 แยก 1 • เหมาะสำหรับสรางอพารตเมนต ขนาด เล็ก / ขนาดกลาง • ใกลสี่แยกประชานุกูล • ขายตารางวาละ 65,000 บาท ติดตอที่ คุณสมรรถชัย โทร.08-1735-5366 ขายที่ดิน • ลำลูกกาคลอง 7 ติดถนนใหญ • ทีด่ นิ ขนาด 12 ไร หนากวาง 63 เมตร • ขายไรละ 3,500,000 บาท ตอรองได ติดตอที่ คุณกลวย โทร. 08-6369-4540, 08-1208-2530 ขายที่ดิน • ทีด่ นิ ขนาด 250 ตารางวา ถ.พระราม 9 • เหมาะสำหรับปลูกสรางบานอยูอาศัย • เดินทางสะดวก ใกล ม.เอแบค, ม.รามคำแหง • ขายราคา 50,000 บาท/ตารางวา ติดตอที่ คุณนุทัศ โทร. 08-1720-7733 ขายที่ดิน • ที่ดิน 4 ไร • เหมาะสรางโรงงาน • ทางเขาสะดวกเทคอนกรีต • อยูซ อยวัดพันทายนรสิงห ถ.พระราม 2 ติดตอที่ คุณนลินทิพย โทร. 0-2415-0656 ขายที่ดิน • ที่ดินโครงการ “ปาลมฮิลสกอลฟ รีสอรท แอนดคันทรีฯ • ติดถ.เพชรเกษมฝงตะวันตก เกือบถึง อุโมงคสนามบิน บอฝาย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ • ราคาตารางวาละ 14,000 บาท ติดตอที่ โทร. 08-1945-4899 สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณปณิตา โทร. 0-2717-2477 ตอ 204

41

BN#159_p33-44_Pro3.indd 41

10/12/10 1:50:45 AM


BuilderNews Online

เมื่อชวงตนศตวรรษที่ผานมา อุตสาหกรรมรถยนต ดูเหมือนวาจะมีกลิ่นอายของสถาปตยกรรมอยูเสมอ ใน ประวัติศาสตรยุคใหม มุมมองที่แตกตางของรถยนตเปน แรงดลใจใหเกิดสถาปตยกรรมใหมๆ ไมวา จะเปนวัสดุ รูปราง กำลังขับเคลื่อนของรถยนต ที่ถูกสรางสรรคขึ้นดวยเทคโนโลยี ใหมๆ โดยปกษนี้ บิวเดอร นิวส ออนไลน ขอตาม กระแสสถาปตยกรรมรูปแบบใหม ดวยการนำเสนอ Capsule Home ที่อยูอาศัยแบบพอเพียงแนวใหมที่สามารถเคลื่อนที่ ไดแรงบันดาลใจมาจากรถลากของยิปซี ตามติดดวยโชวรมู รถนำเขาขนาดเล็ก ซึ่งไม ใชเปนแคหองโชวที่เห็นทั่วไป โดย แตละหองจะมีหนาตาที่ตางกัน ตามความเหมาะสมของรถ แตละรุน กับ Autostella พรอมกันนี้ ไปรวมฟนฟูสถาปตยกรรมโบราณของญี่ปุน ที่ชื่อวา Minka ซึ่งกำลังถูก ปลอยใหรกรางและทำลายลง หลังจากทีล่ กั ษณะชุมชนเมือง ของญี่ปุนไดเปลี่ยนแปลงไป เรื่องราวทั้งหมดนี้สามารถ ติดตามไดแลววันนี้ ใน www.BuilderNews.in.th พรอม อัพเดตเรือ่ งราวแวดวงกอสรางทีน่ า สนใจตลอด 24 ชัว่ โมง เพียง Click ที่ www.BuilderNews.in.th คำตอบ ทั้งหมดกำลังรอคุณอยู

Column

Green Construction

Capsule Home เปนบานแบบพอเพียง ที่สามารถเคลื่อนที่ ได สรางขึ้นจากวัสดุที่มี ความเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ใชพลังงานน้ำ และของเสียอยางพอเพียง ออกแบบโดย Slovakia-based Nice Architects ที่ ได รับแรงบันดาลใจจากรถลากของยิปซี ซึ่งใช เปนที่อยูอาศัยและใชเปนฉากในการแสดง เพื่อความบันเทิง โดยแคปซูลจะเคลื่อนที่ ได

Capsule Home บานแบบพอเพียง

เมื่อมีการพวงไวทายยานพาหนะ เมื่อจอดไวมันสามารถขยายออกใหกลาย เปนพื้นที่ของสตูดิโอแบบ open air หรือเปนเวทีที่เคลื่อนที่ ได ในสวนของ รูปรางแบบกลมได ใชกระปองอลูมิเนียมหุมพื้นผิวภายนอกเพื่อใหเกิดการ สะทอนแสง สวนทีเ่ หลือของโครงสรางทำจากไมซงึ่ หาได ในทองถิน่ แคปซูล แตละตัวสามารถอยู ไดสองคนอยางสบายๆ ไปจนถึง 6 คน ก็สามารถอยู ได ภายในจะประกอบดวยหองนอน หองน้ำ หองนั่งเลน และหองครัวเล็กๆ Capsule Home หลังนี้จะสามารถอยูอาศัยไดจริงหรือไม ติดตามไดแลววัน นี้ ในเวปไซต

พิพิธภัณฑเจมสบอนด Autostella โชวรูมรถที่แตกตาง

เอาใจสาวกเจมสบอนด กับพิพิธภัณฑเจมสบอนด ตั้งอยูในเมือง Momence รัฐอิลินอยส สหรัฐอเมริกา สรางขึ้น เพื่อรวบรวมเงินบริจาค ใหกับมูลนิธิ Ian Fleming เจาของนวนิยายเรื่อง เจมส บอนด 007 รวมถึงเปนที่เก็บสะสม รถยนตสำหรับภาพยนตรเจมสบอนดที่ใหญที่สุดในโลก ไดรับการออกแบบจาก Gensler โดยหวังฟนฟูเมือง Momence ใหเปนเมืองที่นาทองเที่ยวและมีชีวิตชีวา

Project Review Minka สถาปตยกรรมแบบญี่ปุน

Heirloom Minka เปนโครงการของบริษทั Architect Yasuhiro Yamashita เพื่อตองการฟนฟูอาคารสไตลญี่ปุน สถาปตยกรรมแบบญีป่ นุ เปนสิง่ กอสรางทีม่ เี อกลักษณ โดย มีการอางวามีสิ่งกอสรางประเภทนี้มากกวา 1 ลานหลัง ซึ่ง มีความหลากหลายแตกตางกันไปตามแตละภูมภิ าค หลังจาก มีการพบวาจำนวนของประชากรตั้งแตป 2006 ไดลดลง ประกอบกับลักษณะของชุมชนเมืองที่มีรสนิยมเปลี่ยนแปลง ไป ทำให 13% ของบานเหลานี้ ไมมีผูพักอาศัย อาคารสวน

ใหญจะถูกปลอยใหรกรางไมมีผูอาศัยจนถูกรื้อทิ้งและเผา หรือไมก็ปลอยใหมันผุพังตามธรรมชาติ ทำใหเกิดการกอตั้ง องคกรเพื่อแกปญหานี้ บานแบบ Minka จึงถูกนำกลับมา ปรับปรุงใหม โดยองคกรดังกลาว ตอมาในป 2001 อาคาร ไดถูกปรับโครงสรางใหมเปน Okazaki City เปน Minka ใน London’s Kew Gardens ภายใตความรวมมือของผู ประกอบการกอสรางของอังกฤษ ติดตามโปรเจกตนี้ตอได ในเวปไซต

“Autostella” คือโชวรูม รถนำเขาขนาดเล็ก ซึ่งโชวรูมแหงนี้ ไมใชเปนแคหองโชว กับกระจกใสๆ ที่เห็นกันทั่วไป แตกลับถูกออกแบบให ความรูสึกเหมือนกับคาเฟ ซึ่งมีที่จอดรถเล็กๆ อยูดานขวาและกึ่งกลางของราน ซึ่งเปรียบรถยนตเปนสวนหนึ่ง ของเฟอรนิเจอรในหองนั่งเลน โดยแตละหองจะมีหนา ตาที่ตางกัน ตามรูปรางของอาคารและขนาดของหอง และตามความเหมาะสมของรถแตละรุน

Gallery Construction

Rare Photographs of Bangkok เปนหนึ่งชุดภาพ เดนที่นาสนใจ จาก Gallery Construction ไดรวบรวม ภาพถายที่หาดูยากของกรุงเทพมหานครในอดีตไวมากมาย พรอมกันนี้ยังไดคัดสรรภาพสถาปตยกรรมทั้งในและตาง ประเทศที่มีความโดดเดนไว ใหคุณแลวในเวปไซต

42

BN#159_p33-44_Pro3.indd 42

10/12/10 1:44:30 AM


การแขงขันกอลฟประเพณี ระหวางศิษยเกาสถาปตยจุฬาฯ และสถาปตยศิลปากร สุริยะคราส ครั้งที่ ๑๖

ประเพณีสูวัฒนธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกอลฟริเวอรเดล กอลฟ คลับ ปทุมธานี ชอตกันสตารท เวลา ๑๒.๐๐ นาฬกา

43

BN#159_p43_Pro3.indd 43

10/12/10 9:06:52 PM


44

BN#159_p33-44_Pro3.indd 44

10/12/10 1:44:32 AM

หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 159 ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2553  

ตลาดโคมไฟประดับ, ไลท์ติ้งเฮ้าส์, พีพี ดีไซน์, ตลาดไฮเอนด์, Rainny