Page 1


BN#158_p1-13_m4.indd 3

9/25/10 1:55:00 AM


ถึงเวลาขุดทอง

แอพพลิแคด สง ArchiCAD – BIM สุดยอดเทคโนโลยีออกแบบเพื่อสถาปนิก

จากการที่เฝามองสถานการณบานเมือง โดยเฉพาะ แวดวงอุตสาหกรรมกอสรางมาอยางใกลชิด ชวงครึ่งป หลังนั้น หากมองเศรษฐกิจในกลุมกอสรางเอง ก็มองเห็น ทิศทางเศรษฐกิจหลายกลุมเติบโตมาโดยตลอด และมี ทิศทางดีขึ้นตามลำดับ ตามกระแสเศรษฐกิจโลกฟนตัว ซึ่งนับจากวันนี้เปนตนไป จนถึงป 2554 คงเปนชวงที่ ผู ค นในอุ ต สาหกรรมก อ สร า งไม อ าจกระพริ บ ตาได เนื่องจากหลายโครงการของภาคเอกชนเอง ไดมีการ ขับเคลื่อนงานตามแผนที่วางเอาไว ไมวาจะเปนรูปแบบ ที่พักอาศัย และอาคารประเภทอื่นๆ ตามที่มีขาวคราว คอนขางหนาหูพอสมควร ขณะที่ โครงการในมุมของหนวยงานภาครัฐเอง การ เปดซองประมูล มีทั้งโปรเจกตเล็ก-ใหญ บางโครงการก็ เห็นมีความเคลื่อนไหวแลว และกำลังเริ่มดำเนินการก็มี หากดูแคชวงเวลาระหวางเดือนตุลาคมปนี้ ถึงปลายป หนานั้น โครงการใหญก็มีมากอยู คราวๆ อาทิ โครงการ รถไฟสีแดง(บางซื่อ-รังสิต), รถไฟฟาสายสีมวง สัญญาที่ 6(บางซื่อ-บางใหญ), งานระบบราง(สายสีมวง), รถไฟฟา ‘แอพพลิแคด’ เรงสรางฐานตลาดซอฟตแวรออกแบบสามมิติ ลาสุดสง ArchiCAD - BIM สายสีเขียวแบริง่ สมุทรปราการ รวมถึงโปรเจกตยกั ษอยาง (Building Information Modeling) สุดยอดเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ ที่สามารถตอบ สรางรัฐสภาแหงใหม และอีกหลายโครงการใหญที่มิได กลาวชื่อมา เชนการสรางถนน สะพานในสถานที่ตางๆ สนองทุกความตองการของสถาปนิกไดอยางลงตัว เหลานี้ หากคิดเปนเม็ดเงิน ก็มีมูลคาหลักแสนลานบาท นายประภาส ตั้งอดุลยรัตน ประธานกรรมการ ทุกองคประกอบ และสามารถสราง Drawing ให โดย กำลังตกลงมาในภาคอุตสาหกรรมกอสรางแบบเต็มๆ ใน บริหาร บริษทั แอพพลิแคด จำกัด เปดเผยวา ลาสุด บริษทั ฯ อัตโนมัติ ทั้ง แปลน รูปดาน รูปตัด และทุกมุมที่ตองการ สวนนี้ นาจะเปนกลไกหนึ่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในกลุม ตั้ ง แต ต น น้ ำ ไปจนถึ ง ปลายน้ ำ ให เ ติ บ โตได ม ากดี เ ลยที เปดตัวซอฟตแวร ArchiCAD 14 ที่มี BIM technology และหากตองมีการแก ไข โปรแกรมจะทำการอัพเดทขอมูล เดียว แตใครจะไดมากไดนอย ก็คงจะขึ้นอยูกับวิชาของ (Building Information Modeling) ซึ่งเปนระบบที่ถูก ให โดยอัตโนมัติและครบถวน และยังสามารถสรางภาพแตละสำนัก วาใครจะแข็งกวาใคร คงตองวัดกันดูใน พัฒนาเพือ่ งานออกแบบอาคารดวยคอมพิวเตอร โดยสามารถ เสมือนจริง เพื่อนำเสนอผลงานในแบบมืออาชีพ ที่สำคัญ กำหนดขอมูลดานตางๆ ใหกบั ทุกองคประกอบในงานออกแบบ งานออกแบบทั้งหมด จะมีขอมูลของอาคาร ที่สามารถ สนามจริง เนื่องจากมี โครงการขนาดใหญของภาครัฐ ที่เริ่ม เชน การกำหนดวัสดุ, ราคา, สี และอื่นๆ ซึ่งจะเปนการ เรียกดู หรือสรางรายงาน หรือ BOQ ไดดวย ทยอยเปดประมูลกอสราง รวมถึงงานภาคเอกชนที่กำลัง เพิ่มรายละเอียดใหองคประกอบของอาคารมีความสมบูรณ นอกจากจะเห็นผลงานการออกแบบในทุกๆ รายละเอียด เดินตามแผน สิ่งที่ผูประกอบการคงตองเตรียมตัวตั้งรับ มากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธในแตละสวน แลว สามารถที่จะจัดการงานดานเอกสารการออกแบบไป และประเมินสถานการณใหดี คงเปนเรือ่ งปญหาการขาด- เขาหากัน ทำใหการทำงานประสานกันทั้ง 3 มิติและ 2 มิติ พรอมๆ กัน ซึ่งจะชวยในการประสานงานระหวางงานสถาแคลนแรงงานฝมือที่อาจเกิดขึ้นได หากไมมีการเตรียม ปจจุบัน BIM technology ไดเขามามีบทบาทสำคัญ ปตยกรรมและวิศวกรรม ทำใหงานออกแบบมีความถูกตอง ความพรอมไวลวงหนา สวนอีกปจจัยที่ตองจับตา หนีไมพนเรื่องวัสดุในการ ในกระบวนการออกแบบกอสรางมากกวา 60 ประเทศทัว่ โลก และรวดเร็วกวาการทำงานรูปแบบเดิม “งานออกแบบของไทยกำลังกาวเขาสูยุคที่ 3 ที่ใช ดำเนินการ เนือ่ งจากสถานการณตลาดวัสดุในปจจุบนั จะ แทนที่การทำงานแบบเดิมที่เปน 2 มิติ เขาสูการทำงาน เห็นไดวา ราคาวัสดุตอนนี้เริ่มมีการขยับตัวขึ้น อาทิ ปูน ที่มากกวา 3 มิติ ทำใหทั้งผูออกแบบ ผูรวมงาน ตลอดจน เทคโนโลยีสามมิติในการออกแบบรวมกับ BIM เปลี่ยนจาก และเหล็ก ซึ่งเปนวัสดุหลัก ในอนาคตอันใกล เมื่อความ ลูกคา สามารถสื่อสารไดเขาใจกันงายขึ้น ชวยเพิ่มผลประ- การออกแบบลักษณะสองมิติ ที่ใชกันแพรหลายในปจจุบัน ตองการซื้อในตลาดมีมาก ราคาวัสดุอาจจะมีการปรับ กอบการใหกับองคกร เนื่องจากการทำงานรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งกำลังจะลาสมัยไปแลว ทั้งนี้คาดวาในอีก 5 ปขางหนา ราคาขึ้นตาม ก็มี โอกาสและความเปนไปไดสูง จะเปนอีก ดวย BIM งานเขียนแบบ 2 มิติจะถูกเขียนขึ้นอัตโนมัติ งานออกแบบของไทยจะเขาสูยุค BIM อยางเต็มตัว” นาย จุดหนึ่งที่ผูประการตองฉุดคิด และคาดการใหดี การปรับเปลี่ยนแก ไขในสวนตางๆ ทำไดงายและไมซ้ำซอน ประภาส กลาวอีกวา ทั้งนี้จะเห็นไดวาบรรยากาศงานดานอุตสาหกรรม ตอไปการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จะตองเปลีย่ น กอสราง ตั้งแตตอนนี้เปนตนไป จะเริ่มทวีความรอนแรง เนื่องจากทุกสวนถูกเชื่อมโยงกันหมด ชวยลดเวลาในการ ขึ้นในทุกรูปแบบ ยอมเปนตัวชี้วัดอยางหนึ่ง ที่แสดงให ทำงานไดกวา 50% ทำใหผู ใชสามารถถายทอดความคิดใน มาใชเทคโนโลยีมากขึ้น เราจึงมีแผนที่จะสงเสริมใหสถาบัน เห็ น ว า อุ ต สาหกรรมก อ สร า งของเรากำลั ง ไปได ด ว ยดี การออกแบบไดมากขึ้น โดยไมตองกังวลกับการเขียนแบบ การศึกษาที่มีการเรียนการสอนทางดานสถาปตยกรรม โดย นายประภาส กลาวตอไปวา ซอฟตแวรออกแบบอาคาร จะรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ ดวยการสงอาจารยพิเศษ ตามสถานการณเศรษฐกิจที่ปรับตัวขึ้น สวนเรื่องแขงขัน ถือเปนเรื่องธรรมดาในธุรกิจ Builder News ขอเปน 3 มิติ นิยมใชทั่วไปทั้งในยุโรปและอเมริกา เพราะชวยให เขาไปชวยสอน ซึ่งขณะนี้ ไดเริ่มแลวที่มหาวิทยาลัยรังสิต กำลังใจใหกับผูประกอบการในทุกภาคสวนครับ งานของสถาปนิก สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกตองมาก มหาวิทาลัยขอนแกน และจะรวมมือกับทุกสถาบันการศึกษา ขึน้ โดยสามารถสรางอาคาร 3 มิติ ไดงาย และครบถวน ที่มีความตองการ ทอมมี่ เจนเสน หัวหนากองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา, รศ.มานพ พงศทัต, ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย, ชวลิต สุวัตถิกุล, สำเริง ฤทธิ์พริ้ง, สุกิจ ทรัพยเพิ่มพูน, ชวพงศ ชำนิประศาสน กรรมการผูจัดการ : ชาตรี มรรคา ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ : วิสูตร ศรีขจร, สุมาลี นพเกา, เรณู ฟกสกุล, มยุรี ดุก ผูจัดการฝาย Construction Media : ชลิตพล ทองบุญ หัวหนากองบรรณาธิการ : ทอมมี่ เจนเสน ผูช ว ยหัวหนากองบรรณาธิการ : รัฐการ เมฆลอย กองบรรณาธิการ วิมลวัลย พิบลู ยเวช, อรวรรณ เสถียรเขต, ดุลยพัฒน นุชเฟอง, กชพร พูลศรี บรรณาธิการสื่ออิเล็กทรอนิกส : เอกรินทร จิตธรรมมา เลขากองบรรณาธิการ : เสาวลักษณ ปามา แผนกโฆษณา : ปณิตา เสถียรเขต, สุธาสินี สงวนชีพ, นิสากร แกวกองศรี เลขาฝายโฆษณา : ศิราณี ออนจิว๋ พัฒนาธุรกิจ/สมาชิก : โชคชัย มหาจตุรพิธ, นุสรา สะยอวรรณ การเงิน : ศิรนิ ารถ แกวอุไร ศิลปกรรม : พิชิต บุญประเสริฐ พิมพ : กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนล เจาของ : บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 200/12-14 ชั้น 7 อาคารเออีเฮาส ซ.รามคำแหง 4 แขวง/เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2717-2477 ตอ 204, 144 แฟกซ. 0-2717-2466, 0-2717-3895 E-mail : buildernews@ttfintl.com www.buildernews.in.th

4

BN#158_p1-13_m4.indd 4

9/25/10 1:55:02 AM


ไทย-ไลซาท ทุม 270 ลานบาท จางไทยโอบายาชิสราง รง. ใหม

ไทย-ไลซาท ทุมทุน 270 ลานบาท วาจางบริษัทกอสรางชั้นนำอยาง ไทยโอบายาชิ สราง โรงงานแหงใหมทนี่ คิ มอุตสาหกรรมโรจนะ มุง เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนและผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอม ตั้งเปาไตรมาสแรกป 2554 พรอมเดินเครื่อง นางอรฤดี ณ ระนอง ประธานอำนวยการ บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) กลาววา “ไทย-ไลซาท เปน บริษทั ในเครือยูนเิ วนเจอร ดำเนินธุรกิจสังกะสีออ กไซดมากวา 30 ป ไดวางแผนลงทุน 270 ลานบาท เพื่อสรางโรงงาน แหงใหมทนี่ คิ มอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนทีด่ นิ ขนาด 20 ไร โดยไดดำเนินการแตงตัง้ บริษทั นันทวัน

หรือทีเ่ รารูจ กั กันดีในนามไทยโอบายาชิ ซึง่ เปนบริษทั กอสราง ชั้นนำระดับโลก เปนผูรับเหมาดูแลงานกอสรางโรงงาน ซึ่ง คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในไตรมาสแรกป 2554 โดยปจจุบนั บริษัทฯ ครองสวนแบงตลาดประมาณ 50% และทำรายได รวมในครึ่งปแรก 2553 เปนไปตามเปาที่วางไว และยังคงมี แนวโนมการเติบโตธุรกิจเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ทั้งนี้มาจากความ

เชื่อมั่นของลูกคาตอชื่อเสียงอันยาวนาน ทั้งดานคุณภาพ สินคาและบริการของบริษัทฯ ผนวกกับแนวโนมความตองการของตลาด ทำใหบริษัทฯ มั่นใจในการลงทุนครั้งนี้ ที่จะ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต พรอมลดตนทุนและผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ อยางยั่งยืนในอนาคต สำหรับมูลคายอดขายรวมครึง่ ปแรก 2553 มีประมาณ 533 ลานบาท เพิ่มขึ้น 68.3% หรือกวา 216 ลานบาท เมื่อ เทียบกับชวงเดียวกันป 2552 ซึ่งอยูท ี่ 316 ลานบาท โดย มาจากยอดขายรวมทีเ่ พิม่ ขึน้ 10.3% หรือ 651 ตัน เมื่อ เทียบกับชวงเดียวกันป 2552 ซึ่งอยูที่ 6,329 ตัน และ ราคาสังกะสีแทงในตลาดโลกชวงครึ่งปนี้ปรับตัวสูงขึ้นจาก 1,172 เปน 2,157 ดอลลารสหรัฐฯ/MT ดานนายกรธวัช กิ่งเงิน กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด กลาววา การที่บริษัทฯ ไดเลือกสราง โรงงานแหงใหม ภายในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพราะทีน่ มี่ กี ารติดตัง้ ทอสงกาซธรรมชาติ ไวภายในนิคมฯ ทำใหบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนมาใชกาซ ธรรมชาติเปนพลังงานหลักในการผลิตผงสังกะสีออกไซด แทนการใชนำ้ มันเตาแบบเดิม ผนวกกับการปรับปรุงเครือ่ งจักรใหทันสมัยมากขึ้น จึงสงผลใหการผลิตมีประสิทธิภาพ สูงขึน้ และยังชวยลดตนทุนการผลิตใหกบั บริษทั ได ไมตำ่ กวา 12 ลานบาทตอป อีกทั้งยังชวยลดผลกระทบตอชุมชนและ สิ่งแวดลอม ซึ่งเกิดจากการใชพลังงานน้ำมันเตาแบบเดิม อีกดวย ทั้งนี้บริษัทฯ ไดดำเนินการแตงตั้งบริษัท นันทวัน หรือ ที่เรารูจักกันดี ในนามไทยโอบายาชิ บริษัทกอสรางชั้น นำระดับโลก เปนผูร บั เหมาดูแลงานกอสรางโรงงานทัง้ หมด โดยจะเริ่มงานกอสรางใหเร็วที่สุด เพื่อให โรงงานแลวเสร็จ สมบูรณภายในไตรมาสแรก ป 2554”

“ดูลักซ” สง ดูลักซ อีโค ไพรเมอร สูศึกตลาดรีเพนท ไอซีไอ ดูลักซ สง ดูลักซ อีโค ไพรเมอร (Dulux Eco Primer) สีรองพื้นปูนเกาสูตรน้ำ สำหรับทาภายในและภายนอก ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เหมาะกับทุกสภาพอากาศของเมือง ไทย ตีตลาดรีเพนทพรอมตั้งเปายอดขายสีทาอาคารเพิ่มขึ้น นายจรุง กาญจนภูมิ กรรมการผูจัดการ บริษัท อั๊คโซ โนเบล เพนทส (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลิตและ จำหน า ยสี ท าอาคาร คุณภาพสูงที่มียอดขาย อันดับ 1 ของโลก ภาย ใตแบรนด ไอซีไอ ดูลกั ซ (ICI Dulux) ไอซีไอ ซูเปอรโคท (ICI Supercote) และสียอมไม ไอซีไอ คิวปรี โนล (ICI Cuprinol) เปดเผยวา ดูลักซ อี โค ไพรเมอร ได รั บ การตอบรั บ จาก สถาปนิก มัณฑนากร ผูรับเหมา ชางสี และผูบริโภคเปน อยางดี เรียกไดวาเปนสีรองพื้นที่ใครๆ ตางก็รักและรอ คอย ทั้งนี้เปนเพราะดูลักซ อี โค ไพรเมอร เปนผลิตภัณฑ ที่มีคุณสมบัติครบครัน และยังปลอดภัยตอสุขภาพ และ สิ่งแวดลอม จึงทำใหสินคามียอดสั่งจองเขามาสูงเกินกวา ที่บริษัทคาดการณ ไวเปนอยางมาก สำหรับตลาดงานทาสีซอมแซมบานเกาหรือรีเพนท (repaint) เปนตลาดทีม่ ขี นาดใหญกวาตลาดทาสีใหม (new paint) ทางบริษัทจึงพัฒนาดูลักซ อี โค ไพรเมอรเพื่อตอบ สนองความตองการของผูบริโภคกลุมนี้ โดยการทาสีรอง

พืน้ นับเปนขัน้ ตอนทีจ่ ำเปนในการทาสี เพราะนอกจากเปนการ ปรับสภาพพืน้ ผนังใหอยูในสภาพพรอมทีจ่ ะทาสีแลว ยังเปน ตัวชวยในการยึดเกาะของสีทาทับหนากับผนังปูน ทำใหผนัง ไมเปนคราบฝุน ไมดาง ไมลอกลอน การลงสีรองพื้นใหครบ และถูกตองจะชวยใหสตี ดิ แนนทนนาน ชวยยืดอายุการใชงาน ของบาน และลดคาใชจายในระยะยาวใหกับผูบริโภค นายจรุง กลาวตอไปวา ดูลักซ อี โค ไพรเมอร เปนอีก หนึ่งผลิตภัณฑที่สรางสรรคขึ้นดวยความมุงมั่นในการลดผล กระทบ ตอสิ่งแวดลอมจากผลิตภัณฑและการดำเนินธุรกิจ ตามแนวคิด “ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” ซึ่ง ทำใหบริษัท อั๊คโซ โนเบล เพนทส (ประเทศไทย) ไดรับสิทธิ์ ให ใชเครือ่ งหมายฉลากเขียว ในผลิตภัณฑจากแบรนด ไอซีไอ ดูลักซ และไอซีไอ ซูเปอรโคท นอกจากนี้บริษัทยังเปนแหง แรกในวงการอุตสาหกรรมผูผลิตและจำหนายสี ในประเทศ ไทยที่ ไดรับ สิทธิ์ให ใชเครื่องหมายฉลากลดคารบอน จาก ผลิตภัณฑในกลุมแบรนด ไอซีไอ ดูลักซ ไอซีไอ ซูเปอรโคท และไอซีไอ คิวปรี โนล ซึ่ ง ทำให บ ริ ษั ท ของเราภู มิ ใ จที่ ไ ด เ ป น หนึ่ ง ในบริ ษั ท อุตสาหกรรมชั้นนำของโลก บริษัทมีสำนักงานใหญที่กรุง อัมสเตอรดมั ประเทศเนเธอรแลนด เปนผูผ ลิตและจำหนาย สี ผลิตภัณฑเคลือบผิว และเคมีภัณฑหลายประเภท โดยมี รายไดรวม 13.9 พันลานยูโร นอกจากจะเปนบริษัทสี และ ผลิตภัณฑเคลือบผิวที่ใหญที่สุดในระดับโลก อั๊คโซ โนเบล

ยังเปนผูผลิตเคมีภัณฑรายใหญ โดยไดจำหนายสินคาคุณภาพเพือ่ ปจจัยพืน้ ฐานชีวติ ไปทัว่ โลก บริษทั ยึดหลักการคิดถึง อนาคต แตลงมือทำในปจจุบัน ดวยความกระตือรือรนตอ ความคิดใหมๆ และพัฒนาเพื่อคำตอบที่ยั่งยืนแกลูกคา ทำใหพนักงานกวา 57,000 คนในกวา 80 ประเทศทั่วโลก มุงสูความเปนเยี่ยม ดวยหลักการของอั๊คโซ โนเบล ที่วา Tomorrow’s Answers TodayTM ทั้งนี้ ดูลักซ อี โค ไพรเมอร จะลงสูตลาดทั่วประเทศ ตั้งแตนี้เปนตนไป โดยดูลักซ อี โค ไพรเมอร เปนสีรอง พื้นที่ โดดเดนดวยคุณสมบัติพิเศษที่แหงเร็วกวารองพื้นปูน เกาสูตรน้ำมันทั่วไปถึง 10 เทา ซึ่งยังคงคุณสมบัติที่ชวย เสริมการยึดเกาะของสีทบั หนากับผนังปูนเกา และยังเหมาะ กับผนังทีม่ กี ารฉาบบาง หรือผนังทีป่ นู เกามีการเสือ่ มสภาพ นอกจากนี้ยังปลอดภัยตอสุขภาพของชางสี และเจาของ บานทีอ่ าศัยในบานขณะทีม่ กี ารทาสี โดยมีสารระเหยต่ำ ไม ผสมสารตะกั่ว สารปรอท และสารอันตรายอื่นๆ และที่ สำคัญยังเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม กรรมการผูจ ดั การ กลาวทิ้งทาย

5

BN#158_p1-13_m4.indd 5

9/27/10 9:17:10 PM


ผูผลิต-ติดตั้งฯ

(ตอจากปก)

วัตถุดิบจาก “บลูสโคป” เพียงยีห่ อ เดียว แตในชวง ที่ ผ า นมาจะเห็ น ว า ราคา เหล็ ก นำเข า จะมี ร าคาที่ ถูกกวา จึงอาจจะสงผลกับ บริษทั บาง เพราะผูบ ริโภค มักจะเนนเรื่องราคาเปน หลัก แตในปจจุบัน ราคา เหล็กใกลเคียงกัน แตบริษทั มีบริการทีด่ ี จึงทำใหยอดขายสูงมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีออเดอรเขามามากขึ้น เพราะเปนชวง เวลาสำคัญของงานซอมบำรุงหลังคา โดยลูกคากวา 80% จะเปนงานติดตั้งใหม สวนอีกประมาณ 20% จะเปนในกลุม ของงานรื้อถอน และในปนี้ ไดเขาไปทำธุรกิจรวมกับผูที่ทำ ธุรกิจใกลเคียงกับบริษัทฯ อยางหางหุนสวนจำกัด ประทีป โลหะกิจ ที่ทำโครงสรางชั้นวางหนังสือ ในสวนนี้จึงมีแผนที่ จะนำแผนหลังคาเขาไปรวมใชงานดวย ซึ่งจะทำใหบริษัทฯ มีพันธมิตรในการขายสินคาเพิ่มมากขึ้น กรรมการผูจัดการ กลาวตออีกวา เรามองวาการมี พันธมิตรมีเครือขายจะดีกวาทำงานเพียงลำพัง และในอนาคต มีแนวคิดที่จะหาพันธมิตรเพิ่ม ดวยการเขารวมเปนสมาชิก ของสมาคมอุตสาหกรรมแมพมิ พ ไทย ทีจ่ ะชวยใหเราสามารถ

ขยายตลาดออกไปไดอีก ทำใหเรามีชองทางในการจำหนาย สินคาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะทำการขยายสาขาไปที่พระราม 2 โดยอยูร ะหวางการหาสถานทีส่ ำหรับสรางคลังสินคา คาดวาภายในป 2554 จะสามารถเปดดำเนินการได ในปนี้ บริษัทฯ ไดสั่งผลิตเครื่องจักรใหม เปนเครื่องรีด ฉนวนติดกับแผนหลังคา ซึ่งจะชวยลดขั้นตอนการทำงานที่ ยุง ยาก และชวยประหยัดแรงงานจากทีเ่ คยใชคนงานตอเครือ่ ง อยูที่ประมาณ 5-6 คน แตเครื่องตัวใหมนี้จะใชคนงานเพียง 1 คนเทานั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ อยูระหวางดำนเนินการ ตามแผนการขยายสาขาไปยังประเทศพมา เพือ่ รองรับลูกคา ที่สั่งซื้อสินคากับทางบริษัทฯ อยูในขณะนี้

สำหรับในพมา มีอัตราการใชเมทัลชีทอยูที่เดือนละ ประมาณ 150 ตัน ซึ่งหากเราสามารถเขาไปทำตลาดใน สวนนี้ ไดอยางเต็มตัวก็จะทำใหบริษัทมีอัตราการสงออกที่ เพิ่มขึ้น อีกประการทางบริษัทก็ตองการที่จะมีกลุมลูกคาที่ หลากหลายเพิ่มมากขึ้น ไม ไดเจาะจงเฉพาะลูกคาที่อยูภาย-

ในประเทศแตเพียงอยางเดียว ซึง่ หากเปนไปตามแผนทีท่ าง บริษัทวางเอาไว ในอนาคตเราก็จะทำการขยายสาขาไปยัง ประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้นอยางแนนอน ‘เลิศลอยเมทัลชีท’ ชูบริการครบวงจร พรอมเจาะตลาดภูธร-ประเทศเพื่อนบาน นางสาวอภิศราวรรณ วัชรินทรพร กรรมการผูจ ดั การ บริษัท เลิศลอยเมทัลชีท แอนด คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู ผลิต จำหนาย และติดตั้ง งานโครงสรางเหล็กและ หลังคาเมทัลชีท เปดเผย วา บริษัทฯ เนนการทำ ตลาดแบบครบวงจร เริ่ม ตั้งแตการใหบริการออกแบบ ผลิต และติดตัง้ หลัง คาเมทัลชีทสำหรับอาคาร ทุกชนิด ซึ่งในปนี้มีงาน เขามามาก บริษัทฯ จึงได ขยายงานด ว ยการเป ด โชวรูมแหงใหม พรอมดวยการเพิ่มบุคลากรทั้งในสวนการ ผลิต ทีมขาย และวิศวกร เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่ม สำหรับยอดขายใน 2553 บริษทั ฯ ตัง้ เปาไวราว 600 700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่สามารถทำยอดขาย ได 400 ลานบาท และคาดวาตลาดหลังคาเมทัลชีทในปนี้ จะเติบโตไดดี เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องมากขึ้น ซึ่ง

ชาวบาน (เขาก็มีทุกขเหมือนเรา)

ตองสารภาพวาเรื่องชาวบานฉบับนี้ เขียน เพื่ อ ปลอบใจตั ว เองในยามที่ ร ะทมทุ ก ข กั บ เหตุการณที่เพิ่งผานไปไมนาน ในชวงเวลานั้น นึกอิจฉาชาวบานเมืองอื่นที่เขามีความสุขกัน แตพอไดอา นคอลัมนสรุปขาวรอบโลกใน 7 วัน ที่เพิ่งผานไป ในนิตยสารไทมรายสัปดาห ก็เลย สบายใจขึ้นบาง เริ่มตนรายงานขาวแรก นายกรัฐมนตรีอังกฤษยอม ขอโทษและยอมรับวา ผูประทวง (ผูกอการราย) 14 คนที่ เสียชีวิต (ถูกลอบสังหาร) ในเหตุการณประทวงที่ ไอสแลนด เหนือเมื่อ 12 ปนั้น ไมมีอาวุธและบริสุทธิ์ ทหารอังกฤษยิง โดยไมเตือน โดยจะนำเรื่องราวทั้งหมดในเอกสารกวา 500 หนา เขาสูการพิจารณาคดี ในศาลตอไป ตอดวยขาวผลการเลือกตั้งผูแทนราษฎรของประเทศ เบลเยียมที่เพิ่งผานมา ปรากฏวา พรรคสังคมนิยมประสบ ชัยชนะอยางทวมทนในพืน้ ทีท่ างตอนใตของประเทศ บริเวณ ทีพ่ ดู ภาษาฝรัง่ เศสกัน สวนพืน้ ทีต่ อนเหนือทีพ่ ดู ภาษาเยอรมัน นั้นตกเปนของพรรคคูแขง จึงทำใหการจัดตั้งรัฐบาลเปนไป ดวยความยากลำบาก และอาจมีอายุไมยืนนาน ที่สำคัญผล

การเลือกตั้งครั้งนี้ เปนไปตามขาวลือที่วาปญหาทางดาน เศรษฐกิจสงผลใหเกิดแนวคิดการแบงแยกดินแดนออกเปน เบลเยียมเหนือและใต ตามความแตกตางระหวางภาษา วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ขาวจากฝรั่งเศส รายงานวา ปญหาเศรษฐกิจตกต่ำ เหมือนประเทศอื่นในสหภาพยุโรป ทำใหตัวเลขขาดดุลงบ ประมาณสูงมาก โดยเฉพาะงบประมาณคาเลี้ยงดูคนสูงวัย ที่เพิ่มมากขึ้นถึงสามหมื่นสองพันพันลานยูโร เพื่อลดภาระ ดังกลาว รัฐบาลฝรัง่ เศสจึงประกาศขยายอายุเกษียณไปเปน 62 ป เปนเหตุใหคนวัยใกลเกษียณเหมือนผูเขียน ออกมา ประทวงบนถนน (แต ไมมีขาววารัฐบาลฝรั่งเศสขอกระชับ พื้นที่แตอยางใด) ที่ประเทศคีรกีซสถานก็เกิดความวุนวาย เมื่อมีการฆา หมูอยางนอย 179 ศพ และบาดเจ็บรวมพัน ในเมืองออช เมืองใหญอนั ดับสองของประเทศ ยังผลใหชนกลุม นอยอุซเบก ลีภ้ ยั ไปอุซเบกิสถานรวมแสนคน สืบเนือ่ งมาจากปญหาทางการเมือง ระหวางรัฐบาลที่พยายามรักษาฐานที่มั่นทางการ เมือง กับอดีตผูนำที่ลี้ภัยไปอยูตางประเทศ (คลายๆ คุนๆ) โดยแตละฝายอางวา อีกฝายหนึ่งเปนผูปนปวน รวมทั้งมือ ที่สามที่จงใจใหบานเมืองไมสงบ (ยิ่งคลาย ยิ่งคุน) กลับมาที่ประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง ดวยขาวหลังพายุฝน เขาถลมทางตอนใตของประเทศ ทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลัน ทำความเสียหายใหกับบานเรือน ไรนา ผูคนลมตาย ตอง-

อพยพผูคนกวา 6,000 ครอบครัว ไปอยูอาคารชั่วคราว ในขณะทีบ่ า นเรือนกวาหมืน่ หลังไมมนี ำ้ ประปา และไฟฟาใช ทั้งนี้ เกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากที่สุดในรอบสอง รอยป ทำใหเกิดน้ำหลากสูงถึง 2.6 เมตร ขาวสุดทาย เปนขาวบอน้ำมันรัว่ ในอาวเม็กซิโก รัฐบาล สหรัฐอเมริกาประกาศตัวเลขลาสุดวา ปริมาณน้ำมันที่รั่ว ออกมานั้นมากถึง 2.5 ลานแกลลอน หรือ 9.5 ลานลิตร จึงบังคับใหบริษัทปโตรเลียมอังกฤษ ขอโทษประชาชนและ ชดใชคา เสียหาย โดยจัดตัง้ เปนกองทุนสองหมืน่ ลานเหรียญสหรัฐ สำหรับเยียวยาแก ไขปญหาที่เกิดขึ้น และกิจการที่ ไดรบั ความเสียหาย สงผลใหหนุ ของบริษทั ดังกลาวมีแนวโนม กลายเปนกระดาษไปเรียบรอย คงเห็นดวยกับผมวา ที่ไหนในโลกใบนีล้ ว นมีปญ  หา ทีส่ ำคัญ หลายแหงในโลกใบนี้ก็มีปญหาเหมือนกับเราเลย (เฮ)

6

BN#158_p1-13_m4.indd 6

9/25/10 1:55:06 AM


โครงรูปลอน Super Kspan ดวยเครือ่ งจักร MIC 240 เปดเผยถึงการดำเนิน งานที่ผานมาวา ถึงแม เศรษฐกิจโดยรวมจะดูไมดี แต ใ นส ว นของบริ ษั ท ก็ มี งานเข า มาอย า งต อ เนื่ อ ง โดยงานส ว นใหญ ที่ ไ ด รั บ จะเปนงานภาคราชการ เชนการสรางโรงเก็บเครื่องบิน ที่ดอนเมือง มูลคากวา 8 ลานบาท ซึ่งสรางเสร็จเรียบรอยแลว สวนงานตอไปที่จะเปนการกอสรางคลังเก็บวัตถุระเบิด ทั่วประเทศ ประมาณ 50 หลัง เนื่องจากคลังอาวุธที่มีอยูใน ปจจุบันสรางโดยทหารอเมริกันและกองทัพไทยไดรับมอบ มาและผานการใชงานมานานมาก เมื่อมาถึงปจจุบันจำเปน ตองมีการสรางใหม โดยใชแบบของอเมริกาซึ่งมีความทันสมัยมาก นอกจากนี้มีงานติดตั้งหลังคาหมูบานจัดสรรยาน ปทุมธานี อีก 300 หลัง ในสวนของครึง่ ปหลัง บริษทั ไดมกี ารเพิม่ ผลิตภัณฑใหม เขามาอีก เปนโครงสรางเหล็กเมทัลชีท ซึ่งเปนเทคโนโลยี ลาสุดจากประเทศคูเวต แตมีการเขาไปตั้งโรงงานอยูใน เมืองโฮจิมินห ประเทศเวียดนาม การที่บริษัทตองนำโครงงบไทยเขมแข็งของรัฐบาล ไดสงผลใหงานกอสรางใน สรางเหล็กเมทัลชีทเขามา เพือ่ เปนการเสริมตลาด เนือ่ งจาก สวนของภาครัฐมีมากขึน้ ซึง่ ตางจากอดีตทีจ่ ะเปนงานกอสราง ที่ผานมาบริษัทจะติดปญหาที่ ในเรื่องของขนาดความกวาง ของภาคเอกชนที่ใชหลังคาเมทัลชีท แตปจจุบันมีงานผลิต และติดตั้งหลังคาเมทัลชีทใหกับสถานที่ราชการเปนจำนวน คิวทีซีฯ (ตอจากปก) มาก โดยเฉพาะในภูมภิ าค ซึง่ สวนใหญจะเปนงานของ อบจ. กระบวนการผลิต การบริหารหลังการขาย การดูแล และ อบต. อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำใหหลังคาเมทัลชีทมีการใชอยาง สภาพแวดลอม สังคม การพัฒนาบุคลากร และการดูแล แพรหลายในตางจังหวัด เนื่องจากผู ใชเปลี่ยนจากการใช ลูกคา ซึ่งทุกกระบวนการจะไดรับการดูแลและเอาใจใส หลังคาไฟเบอรซเี มนต มาเปนเมทัลชีททีม่ จี ดุ เดนทีเ่ หนือกวา ทุกรายละเอียดดีที่สุด ดานนายนิพนธ จัยสิน กรรมการผูจัดการบริษัท ในหลายดาน ไมวา การติดตัง้ ทีส่ ามารถทำไดงา ยและรวดเร็ว คิ ว ที ซ ี เอสเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) กลาววา ปจจุบัน มาก อีกทั้งมีราคาที่ ไมแพง ประกอบกับปจจุบันมีผู ให บริการติดตั้งเพิ่มมากขึ้น ทำใหการใชงานแพรหลายอยาง กำลังการผลิตหลักของบริษัทฯ กวา 60% ปอนใหกับการ ใชงานในภาคเอกชน อาทิ ใช ในโครงการกอสรางโรงไฟฟา รวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดขยายตลาดไปที่ประเทศเพื่อน ยอยของเอกชน เพือ่ รองการใชงานนิคมอุตสาหกรรมตางๆ บาน ซึ่งขณะนี้ ไดเริ่มทำตลาดแลว ที่ สปป. ลาว และ รวมไปถึงโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญ ของภาครัฐ กัมพูชา เนือ่ งจากยังไมมผี ปู ระกอบการรายใดของไทย เขาไป และเอกชน โรงแรม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และ ทำตลาดอยางจริงจังในประเทศดังกลาว ซึ่งเลิศลอยถือเปน ศูนยการคา สวนอีก 40% เปนจำหนายใหกับการไฟฟานครหลวง รายแรกที่เขาไปบุกเบิกตลาดเมทัลชีทในประเทศเพื่อนบาน การไฟฟ าสวนภูมิภาค และการไฟฟาฝายผลิต โดยปนี้ ได อยางจริงจัง สำหรับรูป ในการเขาไปทำตลาดในประเทศเพื่อนบาน ตัง้ เปารายได ไว ใกลเคียงกับปทผี่ า นมา คือ 500 ลานบาท นั้น มีทั้งรูปแบบที่บริษัทฯ เขาไปรวมทำงานกับผูรับเหมา ส ว นในป ห น า คาดหวั ง ว า จะมี อั ต ราการเติ บ โตในระดั บ กอสรางของไทยที่ ไดงานในตางประเทศ และมีบางสวนที่ เดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจคือ 7-8% ในไตรมาส 4 ของ ปนี้ บริษัทฯ มีแผนระดมทุนใน บริษัทฯ เขาไปรับงานดวยตัวเอง ซึ่งที่ผานมาตลาดก็เปนไป ตลาดหลักทรัพย คาดวาจะไดเงินเม็ดเงินราว 100 ลาน ไดดวยดี และยังมี โอกาสทางการตลาดอีกมาก บาท ซึ่งจะใชซื้อเครื่องจักรจำนวน 50 ลานบาท สวนที่ เหลือจะใชขยายโรงงานเพื่อผลิตหมอแปลงใหแรงดันสูง ‘เทพทิพย อินดัสทรี’ งานลนมือ ขึ้น จากเดิมที่ผลิตขนาด 8.5 พัน KVA เปน 2-3 หมื่น จับมือคูเวตขยายไลนโครงสรางหลังคา นายนิธิศ วัฒนสีมากร ผูจัดการบริษัท เทพทิพย KVA ขณะเดียวกันยังเตรียมที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพ อินดัสทรี จำกัด ผู ใหบริการติดตั้งหลังคาและผนังโคงไร- ในการผลิตหมอแปลงไฟฟา เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากการ เปนผลมาจากการผลักดันจากงบไทยเขมแข็งของรัฐบาล “ตลาดเมทัลชีทในปจจุบัน แขงขันกันคอนขางมาก เนือ่ งจากตลาดมีความตองการสูง ในขณะทีร่ าคาก็เริม่ ลดลง เนื่องจากมี โรงรีดเพิ่มมากขึ้น เพราะสามารถผลิตไดงาย แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับสเปกของเหล็กที่จะนำมาผลิตดวย ซึ่งใน สวนของบริษัทฯ แลว จะเลือกใชเฉพาะเหล็กที่ ไดมาตรฐาน มอก. และเราเองก็เปนผู ใหบริการแบบครบวงจร ทำให ลูกคาไดรบั ความสะดวก จึงไดรบั ความไววางใจจากโรงงาน อุตสาหกรรมตางๆ ใหเปนผูติดตั้ง ไปจนถึงหางสรรพสินคา รานคาปลีกขนาดใหญ อยาง โลตัส และแมคโคร” กรรมการ ผูจัดการ กลาวตอไปวา

ของหลังคาที่ทำไดเพียง 36 เมตร เนื่องจากเปนระบบ หลังคาไร โครงสราง แตหากใช โครงสรางเหล็กเมทัลชีทจาก คูเวตเขามา จะทำใหสามารถทำหลังคาที่มีความกวางไดถึง 100 เมตร โดยบริษัทจะมีการเปดตัวอยางเปนทางการใน งานสถาปนิก ’54 นายนิธิศ กลาวอีกวา การแขงขันของตลาดหลังคา เมทัลชีท คงตองยอมรับวาผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น การ แขงขันเปนไปอยางเสรี คือ สูกันดวยคุณภาพและราคา บางรายก็มีการซื้อเมทัลชีทซึ่งเปนวัตถุดิบในการผลิตจาก ตางประเทศ เชน จีน เกาหลี และ ญี่ปุน ที่มีการดั้มพราคา เพือ่ แยงตลาด ซึง่ ราคาจะถูกกวาประมาณ 5 บาทตอกิโลกรัม แต ใ นส ว นของบริ ษั ท ยั ง คงมั่ น ใจในคุ ณ ภาพสิ น ค า ของ บลูสโคฟ ที่มีการการันตีคุณภาพสินคา ในอนาคตและเชื่อ วาอีก 5 ปขางหนา หลังคาเมทัลชีทจะเขามาแทนที่หลังคา กระเบือ้ งไดอยางสิน้ เชิง โดยเฉพาะในสวนของโรงงาน ซึง่ ปจจุบนั หลังคาเมทัลชีทครองสวนแบงตลาดไดถึง 90-95%

ไฟฟานครหลวงที่เตรียมลงทุนในโครงการฝงสายไฟลง ใตดินตามแนวรถไฟฟา ซึ่งมีมูลคาโครงการอยูที่ 3-4 พัน ลานบาท สำหรับรายได ในปนี้ คาดวาจะใกลเคียงป 2552 ที่ 500 ลานบาท เนื่องจากในชวงที่ผานมาไดรับผลกระทบ จากปญหาทางการเมืองทำใหคำสั่งซื้อหมอแปลงไฟฟา ชะลอตัวลง แตในป 2554 คาดวาสถานการณนาจะดีขึ้น โดยจะเพิ่มสัดสวนการสงออกเปน 28% จาก 22-23% ใน ป 2552 โดยตลาดหลักของการสงออกจะอยูที่ประเทศ ออสเตรเลียและมาเลเซีย อยางไรก็ตาม มีแผนที่จะขยาย ตลาดสงออกไปยังประเทศพมาและประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากเปนประเทศที่มีศักยภาพ ประกอบ กับบริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรงอยู ในประเทศ พมาอีกดวย

7

BN#158_p1-13_m4.indd 7

9/25/10 1:55:31 AM


กระแสโลกรอนดันฉนวนกลุมพีอีรุง

ผูประกอบสบชองเรงปนยอดการตลาด linked Polyethylene Form ภายใต Brand: MIRON ที่มี ลักษณะโครงสรางของเซลลเชื่อมตอกันใน ลักษณะรอบ ทิศทางซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพในการปองกันความรอนที่ ดีขึ้น รวมถึงการมี โครงสรางที่เปนเซลลปด 100% จะชวย ใหฉนวนมีอายุการใชงานที่ยาวนานมากขึ้น โดยยังคงประสิทธิภาพความเปนฉนวนตลอดอายุการใชงาน ซึ่งตางจาก ฉนวนประเภทเซลลเปดอื่นๆ นอกจากนี้ ในชวงเดือนมิถุนายนที่ผานมา บริษัทไดซื้อ เครื่องจักรผลิต Solid Sheet ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งในการ ผลิต X-PE เพิ่มเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการผลิตให เพี ย งพอต อ ความต อ งการในอนาคตในด า นของความ ปลอดภัย และมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อขยายตลาด ไปสูอ ตุ สาหกรรมฉนวนกันความรอน สำหรับงานระบบทอลม เย็นภายในอาคารอีกดวย เชื่อวาจะสามารถแยงสวนแบง ตลาดมาไดอยางแนนอน อีกทัง้ ยังมีแผนทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ ทีช่ ว ยสนับสนุนการรักษาสิง่ แวดลอม ในกลุม ECO Product โดยใชวัตถุดิบที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก Recycle และบริษัท มีแผนที่จะผลักดันสินคาในกลุมนี้เขาสูตลาดอยางจริงจังใน ปหนา รวมทัง้ ออกผลิตภัณฑกลุม ของการปองกันเสียง และ ลดเสียงสะทอนเพิ่มขึ้นอีก อี ก ทั้ ง ยั ง มี แ ผนที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงข อ มู ล ของการนำ เสนอที่ตางไปจากปที่ผานมา โดยจะนำเสนอขอมูลโดยเนน ในเรื่องของอรรถประโยชนตางๆ ที่ผูบริโภคจะไดรับจาก การใชฉนวนประเภทพีอีอยางเต็มรูปแบบ

ธุรกิจฉนวนกันความรอนกลุมพีอีอนาคตยังสดใสนานกวา 3 ป รองรับกระแสโลกรอน เอ็ม-พีอี ประกาศเสียงแข็งเนนผลิตสินคาคุณภาพ พรอมวาดแผนทำตลาดเชิงรุกจริงจังป 2554 สวนไทเซกิซุย เรงขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 40% ฉุดยอดโต 20% ดานสุพรีมฯ นองใหม ตั้งเปาเติบโตอีก 20% สำหรับสำหรับผลการดำเนินงานในชวงครึ่งปที่ผานมา ในวงการเรงพัฒนาเครื่องติดตั้งฉนวนปอนตลาดปนยอดขายโต 160 ลานบาท บริษัทมียอดขายโตขึ้นกวาปที่ผานมาประมาณ 35% โดยมี เอ็ม-พีอี วางหมากเชิงรุกในป ’54 นายเอกภูมิ อารมยเสรี ผูจัดการฝายขายและฝาย การตลาด บริษัท เอ็ม-พีอี อินซูเลชั่น จำกัด ผูผลิตและ จำหน า ยฉนวนกั น ความ รอนและความเย็น ภายใตแบรนด M-PE กลาว วา สำหรับภาพรวมตลาด ฉนวนกั น ความร อ นใน ช ว งครึ่ ง ป ห ลั ง นั้ น ธุ ร กิ จ ก อ สร า งน า จะขยายตั ว ขึ้นประมาณ 10% เนื่องจากป จ จั ย เกื้ อ หนุ น จาก ภาครัฐบาล สงผลให โครงการกอสรางในแนวราบหรือโครงการบานขนาดกลางขยายตัวขึ้น รวมถึงการ ขยายสาขาของหางคาปลีกไปยังภูมภิ าคทีม่ กี ารปรับรูปแบบ และขนาดใหสอดคลองกับแตละพื้นที่มากขึ้น ในชวงครึ่งปที่ผานมามีผูเลนฉนวนสำหรับใช ในการติด ตั้งหลังคาเหล็กรายใหมเขามาเลนในตลาดมากกวาที่ผาน มา เนื่องจากตลาดหลังคาเหล็กมีปริมาณความตองการเพิ่ม มากขึ้น สงผลใหความตองการการติดฉนวนกันความรอน ประเภทพีอีเพิ่มสูงขึ้นตามมา และทำใหมีผูผลิตสินคาใน ลักษณะ Me-Too Product เขามาแขงขันในตลาดโดยไม ได ใหความสนใจในเรื่องของคุณภาพและขายสินคาในราคา ต่ำ และมีการดัมพราคากันอยางมาก

เตรียมขยายฐานตลาดบานพักอาศัยเพิ่ม

8

จากกระแสเรื่องของการลดโลกรอน สงผลผูบริโภคมี

BN#158_p1-13_m4.indd 8

ความตองการสินคาประเภทนี้มากขึ้นและมี โอกาสโตตอ เนื่องไมวาจะเปนบานเกาหรือบานใหม สำหรับตลาดบาน พักอาศัยนั้นบริษัทยังเสียเปรียบคูแขงยักษ ใหญ ในตลาด คอนขางมาก ดังนั้นจึงมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังกลุมของ ตลาดบานพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น สวนดานชองทางการจัด จำหนายยังคงขายผาน Modern Trade เชน Homepro Homework บุญถาวร ดังเดิม อีกทั้งยังตองพยายามรักษา สวนครองตลาดไว ไม ใหต่ำกวาคูแขงโดยเนนการใหความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑแกผูบริโภคโดยตรงผานทางพนักงาน แนะนำสินคา (PC) เปนหลัก นายเอกภูมิ กลาวอีกวา ดังนั้นแผนการตลาดในป 2554 จึงมีบริษทั มีนโยบายมุง เนนพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่มีอยูอยางไมจำ กัดตามสโลแกนที่วา “เอ็ม-พีอี เทคโนโลยีกันความรอน” โดยในป ’54 บริษัทมุงเนนทำตลาดฉนวนประเภท Cross-

สัดสวนในการขายมาจากงานโครงการประมาณ 60% และ มาจากผลิตภัณฑในกลุมบานพักอาศัยประมาณ 40% ใน สวนของครึ่งปหลัง ถึงแมอาจมีผลกระทบตอยอดขายใน ชวงฤดูฝนอยูบ า งแตมนั่ ใจวาจะสามารถเติบโตตามเปาหมาย ที่ตั้งไว ไดอยางแนนอนโดยตั้งเปาเติบโตไมต่ำกวา 20% ใน ปนี้ สวนยอดขายปหนานั้นขอดูผลประกอบการในปนี้กอน แตอยางไรก็ตามสำหรับปหนาอัตราการเติบโตคง ไมนอ ยกวา ปนี้แน เพราะเรามีแผนที่จะทำตลาดเชิงรุกมากขึ้น รวมถึง เราไดมีการนำเขาเครื่องจักรใหม เพื่อเตรียมความพรอมใน เรื่องของกำลังการผลิต รองรับความตองการสำหรับปหนา เปนที่เรียบรอยแลว

ไทเซกิซยุ โฟม เตรียมโกยยอดขายสิน้ ป 450 ล. แหลงขาวภายใน บริษัท ไทเซกิซุย โฟม จำกัด ผู ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑฉนวนกันความรอน ภายใตแบรนด “Softlon และ Thermobreak” กลาววา สำหรับแผนการตลาดครึ่งปหลังนี้เรามีแผนที่จะขยายตลาด ออกไปยังตางประเทศมากขึ้น โดยมีแผนที่จะขยายไปยัง กลุม ประเทศตะวันออกกลาง เนือ่ งจากประเทศเหลานีม้ กี ำลัง เปดประเทศจึงมีการกอสรางเกิดขึ้นอีกมากมาย ผนวกกับ สภาวะอากาศในประเทศแถบนั้นคอนขางรอนอีกดวยจึง ทำใหวัสดุประเภทฉนวนกันความรอนไดรับนิยมและเปนที่ ตองการใชคอนขางมาก ดังนั้น ตลาดดังกลาวนาจะมีการ เติบโตที่ดีอยางมาก ปจจุบันบริษัทมีสัดสัดสวนการสงออกประมาณ 50% โดยจะสงออกไปยังกลุม ประเทศอาเซียนเปนหลัก อาทิ มาเลเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม ฮองกง อินโดนีเซีย ซึ่งจะสงภายใต

9/27/10 9:18:35 PM


แบรนด Thermobreak ดานชองทางการจัดจำหนายเรามี เซลลออฟฟศกระจายอยู ในแตละประเทศไวคอยบริการ ลูกคา สวนที่เหลืออีก 50% จะจำหนายภายในประเทศ และใชแบรนด Softlon ในการทำการตลาด สำหรับกลุม ลูกคาจะเนนจับกลุมงานกอสรางเปนหลัก สวนชองทางการ จัดจำหนายในประเทศจะจำหนายใหกับลูกคาโดยตรงเปน หลัก และขายผานดีลเลอรซึ่งปจจุบันมีอยู 2 ราย

ขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 40%

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 40% เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่มากขึ้น ซึ่งขณะ นี้อยูระหวางการดำเนินการกอสราง และติดตั้งเครื่องจักร ใหมอีก 1 เครื่อง ทั้งนี้หากติดตั้งแลวเสร็จจะมีเครื่องจักร ทั้งหมด 3 เครื่องโดยใชงบการลงทุนเพิ่มอีก 80 ลานบาท ปจจุบันมีกำลังการผลิต 100 ตันตอเดือน แหลงขาวภายใน กลาวอีกวา ตลาดฉนวนกันความ รอนในปจจุบนั มีการแขงขันกันอยางรุนแรง ผูเ ลนในตลาดตาง มีกลยุทธทางดานการตลาดดุเดือด ทำใหผูเลนตางตองงัด กลยุทธการตลาดออกมาแขงขันกันถวนหนา ทัง้ ดานคุณภาพ ของสินคา อยางไรก็ตามสินคาฉนวนกันความรอนของแตละ คายนั้นลวนแตใชวัตถุดิบไมแตกตางกันมากนัก จะตางกัน ตรงที่กลยุทธดานการตลาดของแตละรายที่นำมาใช ในการ ทำการตลาดมากกวา ทั้งนี้ตนมองวาบริษัทของมีศักยภาพ เพียงพอและสามารถแขงขันในตลาดไดเปนอยางดีและจะ สามารถแชรสวนแบงในตลาดไดมากถึง 50% ในอีกไมนาน อยางแนนอน ปจจุบันมีมารเก็ตแชรในตลาดประมาณ 30% จากมูลคาตลาดรวม 1,200 ลานบาท

ยอดขายโตเกินเปา 20%

ดานกลยุทธการตลาดจะจะเนนผลิตสินคาที่เปนมิตร กับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการบริการที่เปนเลิศ เพื่อรักษาสวน แบงทางดานการตลาดและรักษาฐานลูกคาไว จุดเดนของ สินคาของเราที่เหนือคูแขงคือ สินคาของเราเปนมิตรกับสิ่ง แวดลอมอยางแทจริง สวนราคานั้นไมแตกตางจากสินคาใน ทองตลาดทั่วไป สำหรั บ ผลการดำเนิ น งานในช ว งครึ่ ง ป ที่ ผ า นนานั้ น บริษทั มียอดขายเติบโตดีมาก โดยมีการเติบโตกวาเปาทีต่ งั้ ไว 20% และคาดวาป 2553 จะมียอดขายรวม 450 ลานบาท สุพรีมฯ ใชกลยุทธสรางความตางดันยอดโต 160 ล. นายสงคราม เสือสมิง กรรมการผูจัดการ บริษัท สุพรีม พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด ในเครือ SPI GROUP

ผู ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และ จำหนายผลิตภัณฑฉนวน กันความรอนภายใตแบรนด “SPI INSULATION” กลาววา สำหรับผลิตภัณฑ ฉนวนของเครื อ ทั้ ง หมด นัน้ บริษทั สุพรีม พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด จะเปนผู ผลิตหลัก สวนดานการ ทำการตลาดบริษทั สยามมิช แพ็คเกจกิ้ง จำกัด จะ เปนผูจำหนายทั้งหมด โดยที่บริษัท สุพรีม พลาสติก อินดัสตรี้ จำกัด เขาไปถือหุนอยูดวยเชนกัน สวนเรื่องของการพัฒนา R&D ทางบริษัทแมจะเปนผู ดูแลทั้งหมด ทั้งนี้ สินคาแบรนด SPI INSULATION ถือวาเปนนองใหม ในวงการฉนวนกันความรอนที่ ใชติดตั้ง กับหลังคาเมทัลชีส เนื่องจากเพิ่งเขามาเลนในตลาดในชวง ระยะเวลา 1 ปที่ผานมาเทานั้นเอง สำหรับสินคาของบริษัทแบงออกเปน 3 ประเภทคือ PE Metalized (เมทัลไรส) Foil Thickness, PE Color Insulation Thickness และ PE อลูมิเนียม Insulation ซึ่งสินคาทั้งหมดของนั้นผานการตรวจสอบคุณภาพจากกรม วิทยาศาสตรทุกชิ้น สวนจุดเดนที่แตกตางจากฉนวนแบบ อื่นๆ คือ สามารถสะทอนความรอนถึง 97% ประหยัดคาไฟ ไดสูงถึง 55% มีความปลอดภัย ไมมีสวนผสมของเสนใย ปลอดสารพิษ สารกอมะเร็ง ไมทำใหเกิดอาการแพ หรือ ระคายเคือง ใชกนั แพรหลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครือ่ งดืม่ ยารักษาโรค และผานการทดสอบการปองกันการลามไฟ และการเกิดควันไฟตามมาตรฐาน สากลตางๆ มีอายุการใช งานยาวนาน ทนตอทุกสภาวะอากาศ ความชื้น ไมเสื่อม สภาพ ไมเกิดฝุน และยังไมเปนที่อยูอาศัยของแมลง ไมเปน แหลงสะสมเชื้อโรค น้ำหนักเบา บาง ติดตั้งงาย สวยงาม เหมาะทุกสภาพการการใชงานทัง้ อาคารเกาและใหม นอกจาก นี้ สินคาของเรายังไดรบั มาตรฐาน ISO 2001:2008 อีกดวย นายสงคราม กลาวอีกวา สวนกลุมลูกคาของเรานั้น จะเนนเจาะกลุม ผูผลิตหลังคาเหล็กเปนหลัก (70%) บาน อาศัยที่สรางเสร็จ และโครงการบานใหมๆ เปนตน ดาน ชองทางการจัดจำหนายจะเนนกระจายสินคาผานรานคา วัสดุกอสรางทั่วๆ ไปทั่วประเทศ นอกจากนี้เรามีคลังสินคา อยูกระจายอยูทั่วภูมิภาคครบทั้ง 4 ภาค คือ ที่สุราษฎรธานี มหาสารคาม ตาก และที่ศรีราชา โดยเรามี โรงงานผลิต หลักอยูที่ศรีราชา 2 แหง และมีกำลังการผลิตประมาณ 400 ตันตอเดือน สวนกลยุทธดานการตลาดนั้นจะใชกลยุทธแตกตาง จากคูแขงในตลาด โดยบริษัทมีนโยบายหลัก คือ รับผิด ชอบทุกอยางที่เปนของเรา ตัดปญหาปจจัยภายนอกที่ ไม สามารถควบคุมได (ปญหาดานแรงงานชาง) เนนสรางคอนเนคชั่นและรีเรชั่นกับลูกคาตลอดเวลา เนนผลิตสินคาที่มี คุณภาพ และพรอมทีจ่ ะรับฟงปญหา ขอเสนอแนะของลูกคา ตลอดเวลา เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายคุณภาพของบริษัท ทีว่ า “เราจะมุง มัน่ พัฒนาทัง้ องคกรและผลิตภัณฑใหมคี ณ ุ ภาพ

ตอบสนองความตองการของลูกคาเปนหลัก ตรงไปตรงมา เพื่อมิตรภาพทางธุรกิจอันยั่งยืน” ดวยกลยุทธดังกลาวจึง ทำใหบริษัทสามารถเขามาแชรสวนแบงทางดานการตลาด ไดภายในระยะเวลา 1 ป อีกทั้งเรายังมีจุดแข็งอีกประการ คือ มีบริการทีเ่ ปนเลิศ สินคามีคณ ุ ภาพ ชือ่ สัตยตอ ลูกคาอีกดวย นอกจากนี้เรายังมีแผนที่จะผลิตฉนวนกันความที่ ใชติด ตัง้ ตามทีอ่ ยูอ าศัยเพิม่ ในปนอี้ กี ดวย อาทิ ติดตัง้ บนฝาเพดาน โดยมีขนาด ขนาด 60X60 เมตร เพื่อเจาะตลาดบานสราง ใหมและบานรี โนเวท อีกทั้งยังเตรียมจัดทีมชางเพื่อรองรับ การติดตัง้ งานในชวงหนาหนาวและหนารอน เนือ่ งจากแรงงานชางติดตั้งในชวงฤดูกาลคอนขางหายากมาก

เตรียมลอนซเครื่องติดตั้งฉนวนชิมลางตลาด

อีกทั้งยังไดยังมีแผนที่จะเปดตัว PE อลูมิเนียม ที่ใชบุ ใตหลังคา หรือ สยาม ชิวล (Siam Shill) อยางเปน ทางการชวงปลายปนี้อีกดวย โดยจะเนนเจาะกลุมลูกคา บานที่สรางใหม ซึ่งสินคาใหมดังกลาวนั้นมีคา R และ K เหนือกวาสินคาของคูแ ขงในตลาดทีเ่ ปนแบรนดดงั ๆ ถึง 20% ลาสุดบริษัทไดคิดคนและพัฒนาเครื่องจักรที่ใช ในการติดตั้ง ฉนวนกันความรอนขึ้นมาก ซึ่งคาดวาจะเปดตัวอยางเปน ทางการไดภายในสิน้ ปนอี้ ยางแนนอน และมีแผนทีจ่ ะจำหนาย ทั้งเครื่องจักรและรับการติดตั้งนอกสถานที่ดวย นายสงคราม กลาวตอไปอีกวา หากเครื่องจักรแลว เสร็จจะชวยใหสามารถติดตั้งงานไดมากถึง 2,000 ตร.ม. และใชทีมชางนอยคือใชชางแค 3 คนเทานั้น ในขณะที่การ ติดตั้งฉนวนระบบเดิมหรือใชฝมือชางติดตั้งนั้นสามารถติด ตั้งไดแคประมาณ 1,000 ตร.ม. และใชแรงงานชางถึง 7 คน ซึ่งเครื่องจักรดังกลาวนอกจากจะติดตั้งไดรวดเร็วแลว ยังติดตั้งงานไดเนียนอีกดวย เคลื่อนยายสะดวก จึงสนน ราคาอยูที่เครื่องละ 200,000 บาท ทั้งนี้บริษัทสามารถผลิต เครื่องจักรในการติดตั้งฉนวนไดมากถึง 5-6 เครื่องตอเดือน ซึ่งคาดวาเพียงพอและสามารถรองรับโรงรีดของเราที่มีอยู ในปจจุบันได (มี โรงรีด 60 โรง) อยางไรก็ตามหากนำ เครื่องจักรเขามาชวยในการติดตั้งฉนวนคาดวาจะทำให ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นอีก 30% อยางแนนอน สำหรับยอดขายในปนี้นั้นคาดวาจะมียอดขายในกลุม ของฉนวนกันความรอนประมาณ 160 ลานบาท โดยในปที่ ผานมามียอดขายอยูที่ 84 ลานบาท ทั้งนี้ยังมีแผนที่จะ ขยายตลาดไปยังประเทศพมา และประเทศลาวเพิม่ นอกจากนี้ ยังสง Black Sheet Insulation (ฉนวนฟวเจอรบอรด) ออกไปยังฮอกไกโด ประเทศญี่ปุน (ในสวนของฝายิปซัม เพื่อปองกันความชื้นไมใหยิปซัมละลายกลายเปนแปงดินสอ พอง) เนื่องจากฮอกไกโดเปนพื้นที่เย็นและชื้น สวนแผนการตลาดปหนามีแผนที่จะทำการตลาดเชิงรุกโดยเตรียม ทุมงบการตลาดกวา 3 ลานบาท เพื่อเปดตัวอยางเปน ทางการ

9

BN#158_p1-13_m4.indd 9

9/27/10 9:21:29 PM


ปูนนกอินทรียเรงเฟนหาแฟรนไชส

ตั้งเปาสรางบานอยูสบายป ’54 ไว 100 หลัง นายนรวีร เศรษฐิน Customer and Marketing Analyst Planning and Development บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง เปดเผยถึง แผนการสรางบานอยูสบาย ของปูนนกอินทรียวา ขณะนี้บริษัทมี franchisee ที่ทำ หนาที่ใหบริการสรางบานอยูสบายทั้งหมด 3 ราย ประกอบ ดวย 1. บริษัท สระบุรีกอสราง ซึ่งตั้งอยูในจังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ในการใหบริการครอบคลุมจังหวัด สระบุรี โคราช อยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพฯ 2. เกียรติไพศาล โฮมมารท ตั้งอยูที่จังหวัดสุรินทร มี พื้นที่ใหบริการครอบคลุมจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย และศรีสะเกษ 3. บริษัท กระนวนคอนกรีต จำกัด ตั้งอยูที่จังหวัด ขอนแกน มีพนื้ ทีใ่ หบริการครอบคลุมจังหวัด ขอนแกน กาฬสินธุ และมหาสารคาม โดยขณะนีบ้ า นอยูส บายไดมกี ารปรับราคา ขึ้นไปจากที่เคยมี 3 ระดับราคา คือบานแบบมาตรฐาน ราคา 350,000 บาท ปรับขึ้นไปเปน 390,000 บาท บาน แบบมาตรฐาน 2 ราคา 380,000 บาท ปจจุบันทำการ ยกเลิกการขาย และบานแบบพิเศษ (ตัว Top) ปรับเพิ่ม จาก 410,000 บาท เปน 460,000 บาท เนื่องจากวัสดุ กอสรางและตนทุนตางๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำใหปจ จุบนั franchisee ของบริ ษั ทปู นนกอินทรียมีบ านอยู สบายที่ ทำการขายอยู เพียง 2 แพ็คเกจ คือ แบบมาตรฐานราคา 390,000 บาท และแบบพิเศษ ราคา 460,000 บาท สำหรับความแตกตางของแบบบานอยูสบาย ทั้ง 2

แพ็คเกจ หลักๆ จะอยูที่การเพิ่มเติมสวนตางๆของบานแบบ พิเศษใหมีความสมบูรณแบบ คือ 1. วัสดุกอสรางที่ใชมี ความพิเศษมากกวา เชนผนังหองครัว พื้นหองครัว หองนั่ง เลน และหองนอน 2. จำนวนหนาตางที่มากกวา 3. เคานเตอรหอ งครัว 4. ความพรอมในการติดตัง้ สิง่ อำนวยความ สะดวก โดยการเดินสายไฟแอรและสายน้ำอุนไว ให นายนรวีร กลาววา สำหรับกรอบนโยบายในการคัดเลือกผูที่จะเขามาเปน franchisee นั้น ประกอบดวย 1. ตองเปนดีลเลอรทมี่ หี นารานเพือ่ ใหสามารถติดตอได โดยตรงกับลูกคา ในขณะเดียวกันก็ตองมีปริมาณลูกคาที่มาก พอสมควร เพื่อใหสามารถใหบริการไดครอบคลุมพื้นที่ที่รับ ผิดชอบ เพราะถาเปด franchisee มากเกินไปอาจทำให เกิดปญหาในเรื่องการใหบริการทับซอนกันไดงาย 2. เปน ดีลเลอรที่มีวัสดุกอสรางคอนขางครบครัน โดยทางดีลเลอร ตองยินยอมใชวัสุดตามสเปคที่บริษัทแนะนำ 3. มีความ ครบถวนและมาตรฐานของวัสดุกอสราง ที่ตองไดรับการ รับรองจากเจาหนาที่ของทางบริษัทฯ 4. มีทีมกอสราง ที่อยู ในการควบคุมของทางดีลเลอร 5. ทีมกอสรางตองผานการ อบรมและไดรับใบอนุญาตจากทางบริษัท จึงจะทำการกอสรางบานอยูสบายได โดยแตละ franchisee จะไดรับการ สนับสนุนทางดานการขายจากทางบริษัท ซึ่งในชวงแรก แตละ franchisee จะตองทำยอดขายให ไดอยางนอย 10 หลังตอป

สำหรับยอดขายของ franchisee รายที่อยูที่จังหวัด สระบุรี อยูในเกณฑที่ดี สิ้นปนี้คาดวาจะทำยอดขายไดเกิน 10 หลัง เนื่องจากปจจุบันความตองการสรางบานอยูสบาย มีมากพอสมควร โดยลูกคาที่ตองการสรางตองรอคิดไปจน ถึงเดือนธันวาคม 2553 จึงจะเริ่มกอสรางได สวนอีก 2 รายที่เหลือ ดูจากแนวโนมและชวงเวลาที่เริ่มขายในครึ่งป หลัง คาดวาจะมียอดขายเปนสัดสวนที่ลดหลั่นกันไปตาม ระยะเวลา สวนการดำเนินงานในครึ่งปหลัง บริษัทตั้งเปาจะคัดเลือก franchisee ในแตละภาคให ไดครบถวน ดวยการ โปรโมทในรูปแบบตางๆ เชนการจัดอีเวนท การจัดนิทรรศการ เพื่อให franchisee มียอดจำหนายที่นาพอใจ รวมถึงจะได มีการขายงานโครงการคาบคูกันไปดวยเพื่อใหมีจำนวนบาน ออกสูตลาด ซึ่งมีผลตอการรับรูของประชาชน ซึ่งจะสงผล ตอยอดขายในอนาคต ซึ่งในป 2554 บริษัทตั้งเปายอดขาย ของ franchisee ไวที่ 80-100 หลัง

นายสมประสงค อุทิศ รองประธานบริหาร บริษัท แอรลิช จำกัด ผูแทน จำหน า ยโคมไฟถนน LED จากประเทศอิตาลี อย า งเป น ทางการราย เดี ย วในประเทศไทย กลาววา สินคาประเภท โคมไฟถนน LED ที่ บริ ษั ท จำหน า ยอยู ใ น ขณะนี้ เรามีการศึกษา วิจัยมากวา 3 ป ซึ่งเพิ่ง เป ด ตั ว อย า งเป น ทางการไปเมื่อตอนตนปที่ผานมา โดยโคมไฟถนนของเราเปน สินคาที่นำเขามาจากประเทศอิตาลี ทั้งนี้กอนอื่นคงตอง

ทำความเขาใจกอนวา สินคาประเภท LED ที่จำหนายอยู ในตลาดตอนนี้สามารถแบงประเภทออกไดหลายระดับ โดย จะขึ้นอยูกับความสวางของแสงไฟ ทั้งนี้ตัว LED ที่มีราคา แพงที่สุดจะมีคาความสวางตอวัตตสูงที่สุด อีกประการ หลอดไฟ LED ถือวาเปนเทคโนโลยี ใหม ที่เราคิดเอาไววา ระบบแสงสวางประเภทนี้ ในอีกไมเกิน 2 ปขางหนา ทั่วทั้ง โลกจะต อ งเปลี่ ย นมาใช สิ น ค า ประเภทนี้ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า ง แนนอน เนื่องดวยปจจัยที่สินคาชนิดนี้สามารถชวยประหยัด พลังงานไดมากถึง 80% นอกจากนั้นอายุการใชงานยังมี ระยะเวลาที่ยาวนานมากกวาหลอดที่ ใชกันอยู ในปจจุบัน ทั้งนี้เฉลี่ยแลวจะอยูที่ประมาณ 30 ป โดยไมตองทำการ บำรุงรักษา ที่สำคัญการหันมาใชหลอดไฟ LED ยังชวยใน เรื่องของภาวะโลกรอนรวมไปถึงลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ไดอีกทางหนึ่งดวย นอกจากนั้นอีกประการ ที่สำคัญ ขยะพิษจำพวกปรอท กาซเฉื่อยและตะกั่ว ก็จะ ไมมีอีกตอไป เนื่องจาก LED เปนหลอดไฟประเภทที่ ไมมี สารโลหะหนัก ซึ่งสินคาประเภทนี้จะสามารถตอบโจทยการ แก ไขปญหาตางๆ เหลานี้ ไดเปนอยางดี นายสมประสงค กลาวตอไปวา สินคาของบริษัทแบง ออกเปนกลุมใหญๆ ได 2 กลุมดวยกัน กลุมแรกจะเปนชนิด Street & Parking Area Lighting เปนสินคาประเภทไฟ ถนน ไฟสองสวางบริเวณที่จอดรถ ลานจอดรถขนาดใหญ และอีกกลุม เปนสินคาทีท่ างบริษทั มีแผนทีจ่ ะทำการจำหนาย ตอไปในอนาคต โดยจะเปนไฟที่ใชสำหรับงานตกแตงอาคาร

หรือสถานที่ตางๆ ไม วาจะเปน ไฟภายใน สวน ไฟทางเดิน ไฟ หองน้ำ แตทั้งนี้ ใน ช ว งแรกเราจะให ค ว า ม ส ำ คั ญ กั บ สิ น ค า กลุ ม แรกก อ น เพราะถือวาในกลุมนี้คูแขงในตลาดยังมีไมมากเทาที่ควร จึงยังพอใหเราสามารถเขาไปแชรสวนแบงทางการตลาด ในกลุมอุปกรณสองสวางได ทัง้ นีค้ ดิ วาสินคาประเภทไฟถนนยังมีชอ งทางใหเขาไป ทำตลาดได ประกอบกับตลาดนี้เปนตลาดใหญที่มีมูลคา ตลาดสูงถึงแสนลานบาท ดังนั้นการใชหลอดไฟ LED จึง สามารถตอบโจทยในเรื่องนี้ ไดเปนอยางดี แตทั้งนี้ ในชวง แรกราคาสินคาประเภทหลอดไฟ LED เมื่อเปรียบเทียบ กับหลอดไฟธรรมดาที่ใชอยูในปจจุบัน อาจจะมีราคาที่สูง กวาประมาณ 5-6 เทา แตถาเราคิดกันในเรื่องของการ ลดค า ใช จ า ยในการบำรุ ง รั ก ษาและเรื่ อ งการประหยั ด พลังงาน ทางบริษัทคิดวาจุดคุมทุนของการเปลี่ยนมาใช โคมไฟ LED จะอยูที่ประมาณ 3-4 ป รองประธานบริหาร กลาวทิ้งทาย

‘แอรลิช’ สงนวัตกรรมโคมไฟถนน ชูจุดเดนดานประหยัดพลังงาน

South Africa ประสงคนำเขา กระเบื้องปูพื้น หองครัว, หองน้ำและหลังคา กรุณาสงรายละเอียดของ ผลิตภัณฑและราคา มาไดที่ Ms. Rietha Crafford, CEO, Agricultural-Omni-Suppliers, 5 Barlinka, Paarl South, Western Cape, 7646 โทรศัพท 27-218630323 มือถือ 27-729349060

10

BN#158_p1-13_m4.indd 10

9/25/10 1:55:58 AM


SCT ยิ้มหลังปมยอดขายครึ่งปแรกโตกวา 12% พรอมเรงสรางเครือขายทั่วอาเซียนเปนผูนำใน 5 ป

บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จำกัด เผยผลประกอบการครึ่งปแรกโตกวา 12% ชี้สินคา รีไซเคิลและการบริการดานตางประเทศเติบโตสูงสุด วาดแผนเดินหนาขยายเครือขายครอบคลุม เมืองสำคัญทั่วอาเซียนหวังขึ้นแทนนำตลาด พรอมเตรียมขยายธุรกิจและเครือขายในแอฟริกา ยุโรปตะวันออก และอเมริกาใต นายกลินท สารสิน กรรมการผูจัดการ บริษัท คาสากลซิเมนต ไทย จำกัด หรือ SCT ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ผูนำดานธุรกิจเทรดดิ้งในอาเซียน กลาววา สำหรับผลการดำเนินการในชวงครึ่งปที่ผานมา เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟนตัวดีขึ้น ผนวกกับ SCT มีการ ขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง สงผลใหผลประกอบการของ บริษัทมีการยอดขายเติบโต 21,000 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา โดยกลุม สินคาและบริการทีม่ กี ารเติบโตสูงสุด คือสินคารีไซเคิลและการ บริการดานการคาในประเทศและตางประเทศ สวนกลยุทธดานการดำเนินธุรกิจในชวงครึ่งปหลังจน กระทั่งถึงป 2011 จะมุงเนนการสรางเครือขายในภูมิภาค อาเซียนใหมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหสอดคลองตามนโยบายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และวิ สั ย ทั ศ น ข องเอสซี จี ที่ จ ะก า วขึ้ น เป น ผู น ำในตลาด อาเซียนภายในป 2015 โดยเตรียมขยายสำนักงานเพิ่มใน เมืองสำคัญๆ ของประเทศในอาเซียน นอกเหนือจากเมือง หลวงของแตละประเทศ เพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นที่ และ สามารถเขาไปศึกษาความตองการของลูกคาในตลาดนั้นๆ

ไดดียิ่งขึ้น เชน ในตลาดเวียดนาม SCT ไดขยายเครือขาย ในเมืองสำคัญในหลายพื้นที่ เชน โฮจิมินห ฮานอย และ ดานัง เปนตน นอกจากนี้ยังเตรียมขยายเครือขายเพิ่มเติม อีกที่ประเทศกัมพูชา ลาว พมา และฟลิปปนส อีกดวย นายกลินท กลาวอีกวา ปจจุบันบริษัทมีสำนักงานใน ตางประเทศทั้งหมด 35 สาขา ใน 21 ประเทศ โดยมี สำนักงานตั้งอยู ในทุกประเทศครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ยกเวนประเทศบรูไน นอกเหนือจากภูมิภาคอาเซียนแลว บริษัทยังมีแผนที่จะขยายตลาดไปใน 3 ทวีปทั่วโลกอีกดวย อาทิ แอฟริกา ยุโรปตะวันออก และอเมริกาใต โดยจะเนน การทำธุรกิจสินคาในกลุม ปูนซีเมนต วัสดุกอ สราง อุตสาหกรรม และสินคารีไซเคิล เปนหลัก นอกจากนี้ยังมุงมั่นเพิ่มศักยภาพความสามารถในการ แขงขันของประเทศไทย โดยการใหบริการนำเขาวัตถุดิบ เพื่อชวยลดตนทุนใหแกผูประกอบการ และสงออกสินคา ของประเทศไทยที่มีมูลคาเพิ่มสูตลาดโลก เชน สนับสนุนผู ผลิตขนาดกลางสงออกสินคาประเภทอาหารไปยังตลาดโลก พรอมชวยพัฒนากลยุทธสรางแบรนด เพื่อเพิ่มมูลคาให อาหารทีส่ ง ออกเปนทีร่ จู กั ไปทัว่ โลก เพือ่ ใหสอดคลองกับภาพ-

ลักษณของประเทศไทยที่ ไดชื่อวาเปนครัวของโลก เปนตน นอกจากนี้ยังคงใหความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับ พลังงานทดแทนดวย บริษัท คาสากลซิเมนต ไทย จำกัด (SCT) ในเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ดำเนินธุรกิจมากวา 32 ป โดยบริหารธุรกิจภายใตแนวคิด ‘The Most Trusted Business Partner’ หรือ การทำธุรกิจแบบระยะยาว เปน เพื่อนที่ดีกับคูคา ใหบริการอยางเปนธรรม สม่ำเสมอ ตรง ไปตรงมา มุงเติบโตไปพรอมๆ กับคูคา นอกจากนี้ยังมุง สราง Value Added ใหกับคูคา และวางแผนขยายเครือ ขายอยางตอเนื่องทั่วโลก เพื่อใหบริการคูคาไดอยางใกลชิด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระบำน้ำพุที่ดูไบ พักสายตากับภาพการเตนระบำน้ำพุใน ยามค่ ำ คื น ที่ รั ฐ ดู ไ บ...รั ฐ นี้ เ ขามี ส ถาป ต ยกรรมอันอลังการที่สรางความตื่นตาตื่นใจให กับผูพบเห็นคอนขางมาก คราวนี้มาดูความ ยิ่งใหญ ในการสรางน้ำพุกันบาง เทาที่เห็น ไอเดียดีอยางเดียวไมพอแน ตองมีเงินหนา ไมนอย ถึงจะสรางไดขนาดนี้...

www.buildernews.in.th

11

BN#158_p1-13_m4.indd 11

9/25/10 1:56:03 AM


“ไทวัสดุ” ศูนยรวมวัสดุกอสราง

ครบวงจรของคนไทย “ครบ ถูก ดี” ที่เดียว เจาของโครงการ ชางในแตละประเภท รวมถึงกลุมหนวย งานอื่นๆ เชน หนวยงานราชการ และรานคาปลีก ฯลฯ สวนรูปแบบรานไทวัสดุนั้นจะเนนการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษพลังงานเปนหลัก จึงออกแบบอาคารใน ลักษณะเปนคลังสินคาดวยอาคารชั้นเดียว และออกแบบให มีหลังคาสูงเพื่อใหมีความโปรงสบาย อากาศถายเทไดดี เพื่อความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคาเนื่องจากราน คาวัสดุกอ สรางแหงนี้ ไม ไดตดิ ตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ จึงทำให ประหยัดและขายสินคาไดถกู ลง นอกจากนีย้ งั ไดตดิ ตัง้ ระบบ ปองกันอัคคีภัย และความปลอดภัยที่ ไดมาตรฐาน อาทิ ติด ตั้งกลองวงจรปด ไวตลอดทั้งรานคา เปนตน นายกำชัย เลาใหฟงอีกวา สำหรับทางเดินหลักภายใน อาคารนั้ น ได อ อกแบบให มี พื้ น ที่ ก ว า งกว า ปกติ อ ย า งมาก เพื่อใหมีความสะดวกในการขนถายสินคา สวนพื้นที่ในตัว รานคาทัง้ หมดนัน้ มีพนื้ ที่ใชสอยทัง้ หมด 24,000 ตารางเมตร โดยเราไดแบงการจัดวางสินคาออกเปนประเภทอยางชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ โดยเรามีสินคาคุณภาพ ครบครันจากแบรนดชั้นนำถึง 100,000 รายการ และ ครอบคลุมทุกหมวดสินคาทีเ่ กีย่ วกับการสรางบานมาไวบริการ ใหกับลูกคา อาทิ กลุมงานโครงสราง ไดแก หลังคา เสา คาน งานรากฐาน กลุมงานตกแตงทางดานสถาปตยกรรม ไดแก ฉนวนกันความรอน รางน้ำ กันสาด พื้น ผนัง ฝา สี บันไดประตู หนาตาง มุงลวด เหล็กดัด เปนตน กลุมงาน ระบบไฟฟา อาทิ งานเดินสายไฟ ชุดปลั๊กไฟ สวิทช เบรกเกอร และการควบคุมสายเมนไฟ กลุมงานระบบประปาสุขาภิบาล อาทิ งานเดินทอน้ำดี-น้ำเสีย ติดกอกน้ำ วาลวน้ำ เครือ่ งปม น้ำ ไปจนถึงงานบอเกรอะ ถังเก็บทอน้ำเดิน เปนตน

เมื่อตนเดือนสิงหาคมที่ผานมาทีมงาน BUILDER NEWS ไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชม รานวัสดุ กอสรางแนวใหม จะเปนที่ไหนไมไดหากมิใช “ไทวัสดุ” ศูนยรวมวัสดุกอสรางครบวงจรของคน ไทย ซึ่งตั้งอยูบนถนนกาญจนาภิเษก ยานบางบัวทอง ซึ่งเปนถนนสายหลักสำคัญ และยังตั้งอยู ในทำเลที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพยสูง บนเนื้อที่กวา 30 ไร โดยครอบคลุมพื้นที่การให บริการทางดานตะวันตกของกรุงเทพฯ นนทบุรี รวมทั้งบางสวนของสุพรรณบุรี นครปฐม และ ปทุมธานีอีกดวย ปจจุบันศูนยรวมวัสดุกอสรางและตกแตงบานไดรับ ความนิยมจากชาง ผูรับเหมา และผูบริโภคทั่วไป เนื่องจาก จะมี สิ น ค า ที่ ห ลากหลายให เ ลื อ กอย า งครบถ ว นในพื้ น ที่ เดียวกัน ไมตองเสียเวลาในการซื้อหาวัสดุอุปกรณอยางใน อดีต เพราะรานขายวัสดุบางแหงจะมีสินคาไมครบวงจร หรือถามีก็จะเปนยี่หอเดียวไมสามารถเลือกซื้อไดครบตาม ความตองการ สำหรับไทวัสดุนนั้ ถือเปนศูนยรวมวัสดุกอ สราง

ครบวงจรที่สมบูรณแบบ แตเปนรานวัสดุกอสรางแนวใหมที่ มีความแตกตางจากทีอ่ นื่ ๆ อยางสิน้ เชิง ซึง่ จะแตกตาง อยางไรนั้นลองมาฟงจากผูบริหารกัน นายกำชัย หลุยยะพงศ ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญ ฝาย Special Projects บริษัท ซีอารซี เพาเวอร รีเทล จำกัด เลาใหฟงวา สำหรับ “ไทวัสดุ” นั้นเปนศูนยรวมวัสดุ กอสรางครบวงจรของคนไทย ที่เนนสรางจุดขาย “ครบ ถูก ดี” เพือ่ เอาใจผูร บั เหมา และเจาของบานสรางเองโดยเฉพาะ โดยสาขาที่ยานบางบัวทองแหงนี้ถือเปนสาขาแรกที่ ไดเปด ดำเนินการ และใชงบประมาณในการลงทุนกอสรางกวา 800 ลานบาท สำหรับรานวัสดุกอสรางแนวใหมแหงนี้ ตั้ง อยูบนถนนกาญจนาภิเษกซึ่งเปนถนนสายหลักสำคัญ และ อยูในทำเลยานทีม่ กี ารพัฒนาอสังหาริมทรัพยสงู โดยครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ารให บ ริ ก ารทางด า นตะวั น ตกของกรุ ง เทพฯ นนทบุรี รวมทั้งบางสวนของสุพรรณบุรี นครปฐม และ ปทุมธานีอีกดวย โดยมีพื้นที่รวมทั้งหมด 30 ไร เพื่อเนน เจาะกลุมผูรับเหมาทั้งรายกลาง และรายยอย เจาของบาน

หมวดเครื่องใชและอุปกรณอำนวยความสะดวกภายในบาน นัน้ มีทงั้ เครือ่ งใช ไฟฟาตางๆ ไปจนถึงอุปกรณการจัดเก็บ อาทิ มาน มูล บี่ งั แดด อุปกรณเครือ่ งใชหอ งน้ำ หองครัว หองนอน หองพักผอน สวนกลุม เครือ่ งใช ไฟฟาสำหรับบาน และโครงการ หรือ ออฟฟศ สำนักงานนั้น บริหารงานและรับประกันคุณภาพ โดย เพาเวอรบาย ศูนยรวมเครือ่ งใช ไฟฟาชัน้ นำ ทีน่ ำเครือ่ งใช ไฟฟาหลากหลายกวา 3,000 รายการ ครบครันทุกความ ตองการ มาไวบนพื้นที่ขายกวา 1,000 ตรม. ประกอบดวย กลุมสินคาหมวดภาพและเสียง (Audio & Visual) กลุม สินคาหมวดเครื่องใชภายในบาน (Home & Small Appliances) กลุมเครื่องใชสำนักงาน (Office Automation) ที่เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดในการเลือกซื้อสินคา ดวย การจัดชัน้ วางสินคา แบบคลังสินคา (Warehouse) ทีม่ สี นิ คา

12

BN#158_p1-13_m4.indd 12

9/25/10 1:56:07 AM


สตอกวาง ณ จุดจำหนายโชวดานบน เนนจัดเรียงสินคาให มากที่สุด เพื่อใหสามารถเลือกซื้อหยิบจับไดสะดวก และใน กลุมสินคาบางหมวด อาทิ หมวด AV ก็มีการจัดวางสินคา แบบแบงกลุมตามยี่หอ เพื่อการเลือกซื้อที่ ไดตรงตามตองการอีกดวย นอกจากนี้ยังมีสินคาเกษตร พระสงฆ อาทิ สังฆทาน ฯลฯ ไวบริการอีกดวย ซึ่งสินคาทั้งหมดนี้ ไดถูกนำ มารวมกันภายใตจดุ ขาย “ครบ ถูก ดี ที่ ไทวัสดุ” ครบ ดวยสินคาทีม่ มี ากมาย หลายประเภทรวมมากกวา 100,000 รายการ อาทิ งานโครงสรางและฐานราก ไดแก อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็ก เสาเข็ม แผนพื้น หลังคา ไปจนถึง อุปกรณตกแตงบาน เฟอรนิเจอร และเครื่องใช ไฟฟาตางๆ ถูก เรายืนหยัดนโยบายขายสินคา ในราคาถูกทุกวัน ลูกคาไมตองรอชวงการจัดกิจกรรม สงเสริมการขาย หรือ การลดราคาของราน เพื่อตอกย้ำวาไทวัสดุจะเปนผูนำดาน สินคาวัสดุกอสราง ราคาคนไทย ดี ดีดวยคุณภาพ มีการรับประกันสินคา และสามารถ เปลี่ยน คืนสินคา ไดที่ ไทวัสดุ แหลงเดียวที่คุณสามารถได ทุกสิ่งที่คุณตองการ ในราคาถูก และมีคุณภาพ นายกำชัย เลาใหฟงตอไปอีกวา สวนจุดเดนของราน ไทวัสดุนั้น เราจะเนนทางดานราคาที่ถูกทุกวัน มีสินคาครบ ครันที่หลากหลาย สต็อกสินคามีเพียงพอกับความตองการ

สะดวกและรวดเร็ว ลูกคาที่เขามาใชบริการสามารถรับของ ไดทันที ดวยเหตุนี้เราจึงยึดหลักนโยบายขายสินคาในราคา ถูกทุกวัน ลูกคาไมตองรอชวงการจัดกิจกรรมสงเสริมการ ขาย หรือการลดราคาของราน เพื่อตอกย้ำวาไทวัสดุจะเปน ผูน ำดานสินคาวัสดุกอ สรางราคาคนไทย ดีดว ยสินคาคุณภาพ มีการรับประกันสินคา และสามารถเปลี่ยน - คืนสินคาไดที่ ไทวัสดุ แหลงเดียวที่คุณสามารถไดทุกสิ่งที่คุณตองการ

นอกจากนี้ เ รายั ง ออกแบบพื้ น ที่ ล านจอดรถไว อ ย า ง กวางขวางไวคอยบริการลูกคาอีกดวย โดยมีพื้นที่จอดรถ ในรมกวา 300 คัน พรอมทั้งยังไดจัดทำ “บัตรไทการด” ซึ่ง เปนบัตรสมาชิกรูปแบบใหมที่มาพรอมกับสิทธิประโยชน ตางๆ มากมายไวบริการใหกับลูกคา ไมวาจะเปนการรับ คะแนนสะสมทุกมูลคาที่ใชจาย (ทุก 20 บาทไดสะสมแตม และสามารถแลกเปนเงินสดได) การซื้อสินคาในราคาพิเศษ เฉพาะสมาชิก และการเปลีย่ นคะแนนสะสมทีม่ อี ยูเ ปนคูปอง เงินสด หรือของสมนาคุณไดตลอดทั้งป ทั้งนี้บัตรสมาชิกนั้นจะมีทั้งหมด 3 ประเภท คือ บัตรสี แดง จะเปนกลุม ลูกคาบาน บัตรสีเทา จะเปนกลุม ผูร บั เหมา เจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกร และบัตรสีทอง เปนกลุม รานคาทั่วไป นอกจากนี้ยังมีบริการรับชำระคาสินคาดวย บัตรเครดิตตาง และบริการเงินผอนไวคอยบริการอีกดวย ลาสุดไดขยายพื้นที่สโตลออกไปดานขางอีก 20 เมตร

เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับลูกคาที่เขามาโหลดสินคา และงายตอการขนของในปริมาณที่มากๆ ของลูกคา โดยใช งบประมาณในการกอสรางกวา 10 ลานบาท นอกจากนี้ บริเวณดานหลังของรานคา(สวนของสินคาโครงสราง) ยังมี พื้นที่บริการสำหรับลูกคากลุมนี้ ไว โดยเฉพาะเพื่ออำนวย ความสะดวกใหกบั ลูกคาและสามารถรับสินคาจากดานหลังราน ไดทันที นอกจากนี้ยังมีบริการรับสั่งชื้อสินคาทางโทรศัพท อีกดวย ซึ่งลูกคาสามารถสั่งชื้อสินคาไดทันที่ที่เบอร โทร. 0-2101-5400 “หลังจากที่เปดรานไทวัสดุ ไดประมาณ 6-7 เดือนที่ ผานมาสงเรามีฐานลูกคาเพิ่มขึ้นกวา 15,000 ราย ซึ่งถือวา เปนตัวเลขที่นาพอใจเนื่องจากธุรกิจคาปลีกดังกลาวนั้นตอง อาศัยระยะเวลาในการสรางฐานลูกคา สวนยอดขายของเรา นัน้ ถือวาเปนไปตามเปาทีต่ งั้ ไวคอื มียอดขายมากวา 60 ลานบาทตอเดือน นอกจากนี้มีแผนที่จะเปดไทวัสดุ สาขาที่ 2 อีกแหงในเดือนธันวาคม ที่รมเกลา มีนบุรี เนื่องจากพื้นที่ ดังกลาวเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความสำคัญอีกแหงใน กรุงเทพฯ เนือ่ งจากเปนพืน้ ทีท่ ตี่ งั้ อยูใ กลกบั สนามบินสุวรรณภูมิ อีกทั้งยังเปนยานที่มี โครงการบานใหมเกิดขึ้นอีกมากมาย ผนวกกั บ พื้ น ที่ ดั ง กล า วยั ง เป น เส น ทางที่ ร ถไฟฟ า สายสี น้ำตาลที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตวิ่งผานหนาสโตรแหงใหม อีกดวย ดังนั้นสาขาดังกลาวนาจะเติบโตไดดีอยางแนนอน สำหรับสาขาที่ 2 นี้จะมีพื้นที่ใหญกวาสาขาแรก คือมีพื้นที่ ถึง 36 ไร และจะแตกตางจากสาขาแรกตรงทีม่ รี า นคาใหเชา มากกวา สวนรูปแบบรานนั้นไมแตกตางกันมากนัก และจะ มีการปรับปรุงรานคาใหสมบูรณกวาสาขาแรก โดยใชงบ ประมาณในการกอสรางประมาณ 800 ลานบาท ทั้งนี้ ในปหนามีแผนที่จะเปดอีก 4-6 สาขา โดยจะเปดสาขาไตรมาส ละ 2-3 สาขา เปนอยางนอย” นายกำชัย กลาวทิ้งทาย

13

BN#158_p1-13_m4.indd 13

9/25/10 1:56:19 AM


นานาทรรศนะ รวมฝาวิกฤตเศรษฐกิจดวย Big Idea ไมใชคนที่เรียนจบมาทางดานการตลาด ยกตัวอยางคุณตัน ภาสกรนที นี่ไมไดจบมาทางดานการตลาดเลย แตผมก็รูสึก ชอบวิธีคิดของผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เพราะ เขาจะมีแนวคิดแปลกๆ ที่ไมไดมีอยูในตำรา หรือผูที่ประสบ ความสำเร็จในธุรกิจ ก็ไมไดเปนผูที่จบการศึกษามาทางดาน การตลาด แตวาเขาทำสินคาที่มีนวัตกรรมทางการตลาดทั้ง นัน้ ซึง่ นวัตกรรมใหมๆ นัน้ มีคณ ุ คาในสายตาผูบ ริโภค นวัตกรรม ไมใชสิ่งประดิษฐ คือ ไมไดหมายความวา คุณจะตองเปนนัก ประดิษฐระดับโลก ที่คิดคนสิ่งใหมๆ แตผมหมายถึง การคิด คนนวัตกรรมทีต่ อ ยอดจากนวัตกรรมเดิมๆ เปนการรวมกันคิด รวมกันสราง เพื่อใหเกิดอัตธะประโยชนที่มากขึ้น อ.ธันยวัชร ใหแงคิดในการสรางธุรกิจใหยืนอยูได วา บริษัทรับเหมากอสรางหรือบริษัทคาวัสดุกอสราง จะยืนอยู ไดอยางไร “แบรนด” คือสิ่งที่มีความสำคัญ หากคุณเปน เพียงผูรับเหมารายยอยที่ไมมีเงินลงทุนในการสรางแบรนด มากนัก คุณตองรูจักการใชตัวชวยจากแหลง ยกตัวอยาง facebook สื่อออนไลนรูปแบบใหมที่ไดรับความนิยมอยาง มากในปจจุบัน เกิดมาเพื่อเปนเครื่องมือทางการตลาดเลย ถาใชเปนคุณสามารถสรางแบรนดผานสื่อออนไลนประเภท นี้ได โดยที่ไมตองเสียคาใชจายใดๆ เพราะหากคุณมีชื่อแต คุณไมมีแบรนด คุณก็มีโอกาสยากที่จะไดไปออกสื่อตางๆ เพราะไมมีใครรูจัก ดังนั้นการสรางแบรนด คือ สิ่งที่สำคัญ ทางการตลาดของการสรางธุรกิจในปจจุบัน

ปจจุบันสถานการณทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศยังอยูในภาวะที่มีความไม แนนอน สงผลใหการตัดสินใจลงทุนหรือวางแผนงานใหมๆ ชะลอตัวเพื่อรอดูทิศทางเศรษฐกิจ และการเมืองใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งระยะเวลาดังกลาวถือเปนชวงที่ผูประกอบการใน ทุกภาคธุรกิจตองเรงปรับตัว โดยเฉพาะการแสวงหาความคิดสรางสรรคในรูปแบบใหมๆ เพื่อ สังคมออนไลน คือทางเลือกใหมสำหรับธุรกิจ รศ.ธนชาติ นุมนนท กูรูดานไอที และ Social ใหสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน จากปจจัยดังกลาวทำให สมาคมธุรกิจรับสรางบาน นำโดยคุณวิบูลย จันทรดิลกรัตน นายกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน จัดการเสวนา ฝ า วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ด ว ย Big Idea โดยเชิญวิทยากร ซึ่งเปนกูรูในดาน ตางๆ อาทิ อ.ธัณยวัชร ไชยตระกูลชัย กูรูดาน การตลาด จากรายการ SME ตีแตก, รศ.ธนชาติ นุมนนท กูรูดา นไอที และ Social Network, รศ.มานพ พงศทัต อาจารยประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย มา รวมกันเสนอแนวความคิดและทรรศนะดานการบริหารรูป แบบใหมๆ ในแตละดาน เพื่อใหสามารถปรับตัวสูกับการ แขงขันในยุคปจจุบัน ตอยอดนวัตกรรมและสรางแบรนด คือโอกาส สำคัญทางการตลาด อ.ธัณยวัชร ไชยตระกูลชัย กูรูดานการตลาด จาก รายการ SME ตีแตก ไดแสดงทรรศนะ Big Idea ดาน การตลาดวา คำวา Big Idea เปนคำที่นิยมพูดกันมาก มี หลายคนมักจะมีคำถามเสมอวาเรามี Idea ทางการตลาด ใหมๆ หรือเปลา มีหนังสือทางการตลาดใหมๆ หรือไม ซึ่ง

Network กลาววา ในฐานะของผูบริโภค ในดานไอที ที่พบ เห็นไดวาในรอบหลายปที่ผานมานี้ มีหนังสือที่ใหความรู วาพฤติกรรมทางดานไอทีนั้น เปลี่ยนไปจากยุคสมัยกอน ทางการตลาดที่ออกมาใหม ซึ่งมีประเด็นหนึ่งที่คนใหความ สำคัญนั้นคือเรื่องของ Innovation หรือนวัตกรรมใหม ๆ ผมมีโอกาสเขาไปศึกษาในเวปไซตพบวา คอนโดบางแหง ซื้อที่ดินมาในราคาแพง ทำเลดี แตจางผูรับเหมามาดูงาน เชน เศรษฐีบางคนมีเงินเยอะ แตมักจะหาผูรับเหมาที่เกงๆ มีความสามารถในระดับที่ยอมรับไมคอยได จากที่ผมเคยคุย กับผูร บั เหมาในระดับตนของประเทศไทย มักจะไดคำตอบวา ไมชอบสรางบานใหกับเศรษฐี เพราะวารายละเอียดเยอะ ทำใหเกณฑของบริษัทรับสรางเลยไมใชเกณฑของรายใหญ ถึงมีก็อยูในระดับนอย การทำตลาดระดับบนไมสูกับการทำ ตลาดในระดับกลาง เปนสิ่งที่คนกำลังใหความสนใจ เรามักจะเห็นวาบุคคลที่เกงทางการตลาดสวนใหญจะ แนวคิดบางอยางทีเ่ ปลีย่ นไป หากถามวาโลกดิจติ อลมีความ เกี่ยวของกับธุรกิจรับสรางบานอยางไร ณ วันนี้ผูที่หันมาสนใจที่จะสรางบาน คือ ผูที่มีอายุ ชวง 30 ป ที่พอเริ่มมีเงินก็จะเริ่มหาที่พักอาศัย แตวิธีการ หาขอมูลนั้นเปลี่ยนไป โดยในความเปนจริงแลวเรื่องของ เทคโนโลยี มีสวนที่ทำใหสังคมเปลี่ยนไป อยางหนึ่งที่เห็นได ชัดคือในเรื่องของ Business room บางอยางเปลี่ยนไป ไม วาจะธุรกิจใด การสื่อสารมันเปลี่ยนไป การหาขอมูลเราไม ไดวิ่งเขาขอมูล แตขอมูลจะวิ่งเขาหาเรา อันหนึ่งที่มันมีมาก นั้นคือเรื่องของ Social Network ที่มีผลกระทบเยอะ หากใชใหเกิดประโยชนก็จะทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล สิง่ เหลานีท้ ำใหบริบทตางๆ หรือการตัดสินใจของผูบ ริโภคนัน้ เปลี่ยนแปลงไป

14

BN#158_p13-15_m4.indd 14

9/25/10 2:52:21 AM


ยกตัวอยาง ผมไดมีโอกาสไปบรรยายเรื่องธนาคาร ผมถามคำถามแรกวา ทำไมผมตองไปธนาคาร หากธนาคาร มีทางเรือ่ งอืน่ ในการทำธุรกรรมไดงา ยกวา และสะดวกสบาย ขึน้ ทำใหผมใชตวั เลือกนัน้ ในการตัดสินใจทีจ่ ะใชธนาคารนัน้ ๆ ดังนั้นสิ่งที่ผมเห็นในอนาคตนั้นคือเรื่อง Social ผูบริโภคจะ คุยกันเอง จะเกิดการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วในระบบ Social หากทานจะทำธุรกิจแลวตัดสินใจชา ธุรกิจของทานอาจจะ ตรงเทรนด เพราะมันจะมีเรือ่ งใหมๆ มาอยางรวดเร็ว คลายๆ กับการเปลี่ยนโทรศัพทมือถือ ทำใหวิธีการทำธุรกิจเปลี่ยน ไปจากเดิม คือ คุณไมตองมากำหนดวาสำนักงานอยูที่นี่

จะเปนผูน ำทางธุรกิจ ตองรูจ กั สรางความตาง รศ.มานพ พงศทัต อาจารยประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญใน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย กลาวถึงไอเดียในการฝาธุรกิจอสังหาริมทรัพยวา หากทานเปนนักอสังหาริมทรัพย ทานจะ ตองรูจักผลิตภัณฑ เพราะผลิตภัณฑจะมากอนเสมอ ไมวา ในธุรกิจของเราจะเปนอยางไร เมื่อรูจักผลิตภัณฑแลวก็จะรู

วิธีการทำการตลาด วาควรทำอยางไร แลวสรางความแตก ตางใหเกิดขึ้นทางการตลาด แตถาทานเปนเซียนดานอสังหาริมทรัพย ทานสามารถสรางผลิตภัณฑใหมๆ ที่ไมเคยมี อยูในตลาด แลวก็คอยฉีกตลาดออกไปเพื่อสรางความแตก ตาง ในทางการตลาด หากจะสรางผลิตภัณฑใหมใหฉกี ตลาด จะตองเปนของแปลก ของใหม ของใหญ และของดัง เราจะเห็ น ว า ป จ จุ บั น เราจะเห็ น ว า มี ก ารทำธุ ร กิ จ ที่ คลายเคียงกัน หรือเรียกงายๆ วา กอปป ไมมีใครสราง สรางผลิตภัณฑใหม เชน ธุรกิจสปา ที่พอเริ่มเปนที่สนใจก็ จะเห็นวามีธุรกิจสปา เกิดขึ้นเปนจำนวนมาก หรือ การ สรางคอนโด ก็มีขึ้นหลายโครงการ ทำตามกันเปนกระแส นิยม โดยไมคิดที่สรางความแปลกใหมใหกับธุรกิจ ถาทานจะเปนผูนำในโลกนี้ ทานสามารถสรางหรือ ออกแบบผลิตภัณฑใหมๆ หรือไม หากทานเปนนักอสังหาริมทรัพย จะตองดู 3 ขอ ขอแรก คือ ผลิตภัณฑ ตามดวย วิธีการขาย และสุดทายคือกำไร นี่คือวิธีการมองไปขาง หนา แตตองบอกวา บานไมใชปจจัย 4 แตก็เปนสิ่งที่มี จำเปน หากคนไทยทั้งประเทศ มีบานทุกคน ถามวาทานจะ สรางบานไปขายใคร รศ.มานพ กลาว

หากผมเปนผูบริโภค มีความประสงคจะวาจางทานมา สรางบาน ผมก็อยากจะเห็นวาบานมีความคืบหนาไปถึงไหน โดยที่ไมจำเปนตองเขาไปถึงสำนักงาน แตคุณตองปอน ขอมูลเขาไปที่ลูกคา แทนการใหลูกคาเขามาหาคุณ เหมือน กับเวลาที่จะบานหรือคอนโด ก็จะดูจากการโพสออนไลน จากเวปไซดดังๆ แทนการดูโฆษณาชวนเชื่อ วิธีการรับขาว สารจากสื่อเปลี่ยนไป สมัยกอนชองทางการรับขาวสารมี เพียงโทรทัศน วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ แตในวันนี้เรามีเรื่อง Social Media ผานโลกของอินเตอรเน็ต ที่ทำใหโลกนี้แคบ ขึ้น รศ.ธนชาติ กลาวทิ้งทาย

ไปซือ้ โฮมออฟฟศมาหลังหนึง่ เปนอาคาร สูง 4 ชั้น เมื่อซื้อมาแลวก็มาตกแตงใหม โดยยังคงใหชนั้ ลาง และชัน้ 2 เปดเปนบริษทั ทีป่ ระกอบกิจการสวนตัวเล็กๆ ชั้น 3 ชั้น 4 เปนที่อยูอาศัยตาม แบบเดิม สวนชัน้ ดาดฟามีการตอเติมหลังคาไวบางสวน ขณะที่กำลังตกแตงอาคารอยูนั้น มีเจาหนาที่เขตมา ตรวจสอบและแจงวา การตกแตงที่ทำอยูนั้นไม ไดขอ อนุญาตดัดแปลงอาคาร และยังมีความผิดคือ กอสรางไม มีการตอเติม ตรงตามแบบที่ขออนุญาตไวอีกคือ หลังคาบางสวนบนพื้นชั้นดาดฟา หลังจากนั้นก็มีหนังสือคำสั่งจากผูอำนวยการเขต ปฏิบัติราชการเจาพนักงานทองถิ่นแจงวา 1. อาคารทีผ่ ซู อื้ กำลังตกแตงอยูน นั้ มิไดขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร 2. มีการกอสรางอาคารผิดไปจากที่ ไดรับอนุญาต จึงสั่งให 1. ระงับการกอสรางดัดแปลง 2. แก ไขอาคารใหถูกตอง คำถามก็คือ เรื่องนี้จะดำเนินการอยางไร ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 71 บัญญัติไวดังนี้ มาตรา 71 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไม ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวา เปนการกระทำของเจาของหรือผูครอบครอง

อาคาร ผูดำเนินการ ผูควบคุมงาน หรือ ผูอทุ ธรณ ตามมาตรา 52 แลวแตกรณี หรือเปนการกระทำตามคำสั่งของบุคคล ดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจน ไดวา เปนการกระทำของผูอื่น เพราะฉะนั้น ในฐานะที่ผูถามไปซื้ออาคารดังกลาว ผู ถามจึงมีฐานะเปนเจาของอาคาร การเปนเจาของอาคารนั้น หากอาคารที่ครอบครองได ดำเนินการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน โดยผิดกฎหมายมากอน เชนที่กลาวมาก็คือ การตอเติมหลังคาดาดฟานั้น ผูเปน เจาของปจจุบันหรือแมเปนผูเชาอยูก็ถือเปนผูครอบครอง ตองรับผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ ประเด็นของคำถามแยกเปน 2 ประเด็น คือ 1. ในประเด็นที่กำลังตกแตงภายในอาคารอยูนั้น มี การเปลี่ยนแปลง หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร ที่นับไดวาเปนการดัดแปลงตอเติมอาคารหรือไม เชน มีการ ตอเติมพื้นชั้นลอยที่มีพื้นที่เกินกวา 5 ตารางเมตร เปลี่ยนแปลงบันไดทางขึ้นลง หรือเปลี่ยนการใชจากพื้นที่ที่กำหนด ไววา เปนสวนสำนักงานกลายเปนทีว่ างเครือ่ งจักรทีม่ นี ำ้ หนัก มาก เชน บางแหงเอาแทนพิมพหนังสือมาตัง้ ทำงาน เปนตน หากผูถามมิไดเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกลาว การ ตกแตงอาคารเปนเพียงการปรับปรุงพื้นที่ ใชสอยเดิมให ดีขึ้น เชน เปลี่ยนแปลงผนังบางสวน อันมิใชเปนการ เพิ่มน้ำหนัก และเปลี่ยนสภาพการใชนั้นไมถือเปนการ ดัดแปลงอาคาร ก็ใหทำหนังสืออุทธรณคำสัง่ เจาพนักงาน ทองถิ่นไปยังคณะกรรมการอุทธรณอาคาร โดยผานเจา พนักงานทองถิ่นตามระยะเวลาที่ ไดรับคำสั่งนั้นไมเกิน 30 วัน

2. ในประเด็นที่มีการตอเติมหลังคาบนดาดฟาอันนี้ เขาขายการดัดแปลงตอเติมอาคาร ก็มีทางเลือก 2 ทาง คือ 2.1 รื้อถอนสวนที่ตอเติมนั้นใหกลับไปสูสภาพดัง เดิมตามแบบที่เจาของเดิมเคยขออนุญาต 2.2 ไปออกแบบดัดแปลงอาคารใหถูกตองตามที่ ทำไว (ในกรณีทกี่ ารดัดแปลงดังกลาวไมผดิ ขอกำหนด กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ใชบังคับอยู ณ ที่นั้น) แลวขออนุญาตดัดแปลงอาคารใหถกู ตอง แตในกรณีเชนนี้ พึงระมัดระวังวา นอกจากจะขออนุญาตดัดแปลงตอเติม อาคารในสวนหลังคา (ที่กอสรางโดยเจาของเดิมไวนั้น) อาคารหลังนี้จะเปนอาคารสูง 4 ชั้น จำเปนตองปรับปรุง เพิ่มเติม สวนของบันไดหนีไฟใหถูกตองตามขอกำหนดกฎ กระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นอีกดวย (ตรงนี้ถือวาโชค ดีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมแจงความตอเจาหนาที่ตำรวจ วาทานกอสรางดัดแปลงโดยไมอนุญาต มิฉะนั้นจะถูก ดำเนินคดีเสียคาปรับคอนขางสูง) ในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วของกับประเด็นขอที่ 1 ทีม่ กี ารดัดแปลง เขาขายเปนการดัดแปลง ตอเติมอาคาร ก็เชนเดียวกัน หากมีการดัดแปลงผิดไปจากที่ขออนุญาตไวกอนหนานี้ก็ ขออนุญาตดัดแปลงแก ไขใหถูกตองไปพรอมกัน À“°∑à“π„¥¡’ªí≠À“‡°’ˬ«°—∫°ÆÀ¡“¬°àÕ √â“ß ç‡√“ §◊Õ∑’˪√÷°…“é ‡æ’¬ßΩ“°§”∂“¡‡¢â“¡“∑’ˇ√“ ‚∑√»—æ∑å 0-2717-2477 μàÕ 159 ‚∑√ “√ 0-2717-3843 À√◊Õ E-mail : editor@buildernews.in.th ‚¥¬ ™«æß»å ™”π‘ª√–»“ πå ®–‡ªìπºŸâ ‰¢¢âÕ¢âÕß„®ºà“π§Õ≈—¡πå °ÆÀ¡“¬ °—∫°“√°àÕ √â“ß „Àâ∑ÿ°∑à“πμàÕ‰ª

15

BN#158_p13-15_m4.indd 15

9/25/10 2:52:23 AM


“สิทธิพร” ไดฤกษนั่งตำแหนงนายก

ตั้ง THCA คลุมธุรกิจรับสรางบานภูธร นายสิทธิพร สุวรรณสุต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จำกัด หรือศูนยรับสราง บาน พีดีเฮาส เปดเผยวา จากการหารือกับเครือขายรับ สรางบานของบริษัทฯ ที่มีการรวมกลุมกันของเครือขายใน ภาคอีสานที่ ไดมีการรวมตัวกันเปนชมรม และในที่สุดไดมี การพัฒนาขึ้นเปนสมาคมไทยรับสรางบาน Thai Home Construction Association (THCA) โดยมีการประชุมใหญ สามัญประจำปที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผานมา โดยที่ประชุมไดมีมติเลือกตนเปนนายกสมาคมฯ ซึ่งในเบื้อง ตนสมาชิกประกอบไปดวย เชน บริษัท ปทุมดีไซน ดีเวลลอป จำกัด, อุดร โฮมบิวเดอร, หัวหิน โฮมบิวเดอร, ฟวเจอรโฮม รับสรางบาน,พีดเี ฮาส คอรปอเรชัน่ , ขอนแกน โฮมบิวเดอร, เชียงใหม โฮมบิวเดอร, เชียงใหม รับสรางบาน, กรุงเทพนนท รับสรางบาน, ภูเก็ต โฮมบิวเดอร วิษณุ เทคโนพลัส เปนตน สำหรับวัตถุประสงคของการจัดตั้งสมาคมนั้น 1. เพื่อ สงเสริมใหสมาชิกมีการดำเนินธุรกิจอยางรับผิดชอบตอ สังคม 2. สรางผูประกอบการ SME ใหมีการเติบโตอยาง ตอเนื่อง 3 ยกระดับสมาชิกและธุรกิจรับสรางบานในประเทศไทยใหเปนที่ยอมรับ และนาเชื่อถือของผูบริโภคและ ประชาชน

นี่คือโอกาสในการสรางความยั่งยืนใหกับผูประกอบ การในภูมิภาค ใหมีความเชื่อมโยงกับสวนกลางใหติด โดยผู ที่จะเขารวมเปนสมาชิกนั้นจะไมจำกัดอยูเฉพาะแคบริษัทรับ สรางบานเทานั้น แตเราจะเปดกวางไปถึงบริษัทที่เปนวัสดุ กอสราง ธนาคาร นิสิต นักศึกษา สำหรับคุณสมบัติของบริษัทที่จะเปนสมาชิกนั้น ตอง 1. มีทุกจดทะเบียน 2 ลานบาทขึ้นไป 2. ตองแสดงบัญชี งบดุลที่เปนจริงอยางนอยปละ 1 ครั้ง ยกเวนบริษัทที่จด ทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยที่ ไมตองแสดง 3. ในการทำ สัญญาตองใชสัญญามาตรฐานเทานั้น 4. ผูที่จะเขามาเปน

สมาชิกจะตองผานการเซ็นรับรองจากคณะกรรมการผูต รวจสอบอยางนอย 3 คน นายสิทธิพรกลาววา การที่บริษัทตองกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 2 ลานบาทนั้น เนื่องจากปจจุบัน มีบริษัทรับ สรางบานที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 5 แสนบาท หรือ 1 ลาน บาทก็มี ในขณะที่มีการทำธุรกิจปละนับ 10 ลานบาท จึงดู ไมคอยจะยุติธรรม เพราะถาเกิดปญหาอะไรขึ้นมาผูบริโภค จะเดือดรอน สวนระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจไม ไดมีการกำหนด เพราะเราจะดูทที่ นุ จดทะเบียน ผลการดำเนินงาน และสุดทาย คือคณะกรรมการทีท่ ำหนาตรวจสอบ 3 คนตองลงนามรับรอง ดังนั้นถาใครจะเซ็นรับรองเขาก็ตองมั่นใจวาไดตรวจสอบ ดีแลว ในสวนของสมาชิกจะมีการแบงแยก คือบริษัทรับ สรางบานเทานั้นที่จะเปนสมาชิกสามัญได สวนธุรกิจอื่นๆ จะเปนสมาชิกวิสามัญ แตคณะกรรมการบริหารจะมีการ กำหนดไวชัดเจนวาจะตองมาจากสมาชิกทั้ง 2 ประเภท เนือ่ งจากมองวาถาคณะกรรมการมาจากบริษทั รับสรางบาน อยางเดียว จะทำใหการดำเนินงานมุง ไปทีธ่ รุ กิจรับสรางบาน เปนหลัก โดยไม ไดมองสมาชิกที่เปนธุรกิจเกี่ยวของ ดังนั้น เราจึงกำหนดใหสมาชิกวิสามัญเขามาเปนคณะกรรมการ บริหารดวย เพราะผูผ ลิตวัสดุเปนผูป ระกอบการทีม่ ขี นาดใหญ และแข็งแรงกวาบริษัทรับสรางบาน ถาไดเขามาเปนคณะกรรมการ นาจะชวยขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคม ไดดียิ่งขึ้น นอกจากนีจ้ ะมีการรวบรวมตัวเลขและสถิตอิ ยางแทจริง ของธุรกิจรับสรางบานและความตองการ เนื่องจากธุรกิจ รับสรางบานไม ไดรุงเรืองอยูตลอดเวลา หากเกิดปญหาเรา สามารถนำตัวเลขนี้ ไปนำเสนอภาครัฐได ดีกวาที่เราจะพูด ลอยๆ นายสิทธิพร กลาวตอไปวา สำหรับกลยุทธแหงความ สำเร็จที่บริษัทเติบโตอยางตอเนื่อง บริษัทฯ ไดนำการตลาด แนวใหมภายใตแนวคิดที่เรียกวา QSR ซึ่งประกอบดวย 1. คุณภาพ ที่มาจากการพัฒนาหลักสูตรการบริหาร และปฎิบตั งิ านในธุรกิจรับสรางบาน พรอมนำมาใชฝก อบรม ผูบ ริหารและพนักงานทัง้ ภาคทฤษฎีและปฎิบตั ิ ทำใหสามารถ สรางบานและใหบริการลูกดคาไดอยางมีคุณภาพ ภายใต มาตรฐานเดียวกันของแฟรนไชสพดี เี ฮาสทกุ สาขาทัว่ ประเทศ กลุ ม ลู ก ค า สามารถมั่ น ใจได จ ากการรั บ ประกั น และดู แ ล บำรุงรักษาตัวบานนานถึง 3 ป และโครงสรางบานเปน ระยะเวลาถึง 15 ปดวยกัน 2. ความรวดเร็ว ทัง้ จากระบวนการบริหารจัดงานธุรกิจ และงานดานการกอสราง ในดานการจัดการธุรกิจศูนยรับ สรางบาน พีดีเฮาส สามารถขยายสาขาออกสูพื้นที่หรือ

ตลาดใหมๆ ไดอยางรวดเร็ว เพื่อขยายสูตลาดใหมและตอบ สนองความตองการของกลุมลูกคา ที่มองหาบริษัทรับสราง บานมืออาชีพมาใหบริการ เชน การนำระบบแฟรนไชสมา ตอยอดธุรกิจรับสรางบานเดิม ทำใหขยายสาขาเพิ่มขึ้นได อยางรวดเร็ว ในดานความรวดเร็วของงานกอสราง บริษัท ไดนำระบบโครงสรางสำเร็จรูปแบบ Multi-joint Lock มา ใช ในการกอสรางบานทุกหลัง ทำใหลดระยะเวลาในการ กอสรางไดมากกวา 2-4 เดือน ชวยใหกอสรางบานเสร็จ เร็วกวาที่ทำสัญญากำหนดไวเกือบทุกหลังหรือคิดเปน 97% 3. ความสัมพันธที่ดี คือ เปนกลยุทธหลักและเปน แนวทางการดำเนินงานที่บริษัทยึดถือมาอยางจริงจังและ ตอเนื่องมาตลอด 20 ป บริษัทไดพัฒนาโปรแกรม Home Mileage มาใชเปนเครื่องมือในการใหบริการหลังการขาย อยางตอเนื่อง ซึ่งบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนี้เองคือที่มา ของการสรางบานหลังที่สองของลูกคาหลายราย และการ บอกตอลูกคาใหมใหแกบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทก็สราง ความสัมพันธทดี่ กี บั กลุม คูค า โดยรวมกันพัฒนาและยกระดับ คุณภาพการสรางบานใหเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง ทำใหปจจุบันบริษัทไดขยายสาขาแฟรนไชส ในจังหวัด ที่มีศักยภาพ เชน ชลบุรี ระยอง อุดรธานี ขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย นครปฐม สระบุรี เชียงใหม สุราษฎรธานี ภูเก็ต และ อ.หัวหิน คาดวาสิ้นปนี้จะเพิ่มเปน 20 แหง และป 2554 คาดวาจะเปดใหครบ 28 สาขา โดย ตลาดบานในตางจังหวัดราคา 1.5 ลานบาทเปนตลาดที่ใหญ มากคือมีอยูถึงเกือบ 40% โดยเฉพาะขาราชการ ซึ่งพีดีเฮาสก็สนใจตลาดนี้ กำลังหาทางวาจะสรางบานราคาระดับ นี้รองรับตลาดไดอยางไร เพราะถาใชวัสดุประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ราคา 1.5 ลานบาททำไม ได จริงๆ และบริษัทก็ ไมมีนโยบายที่จะนำวัสดุเกรดต่ำไปใช

16

BN#158_p16-17_m4.indd 16

9/25/10 2:52:57 AM


มาสเตอรแปลน 101 เรงสรางแบรนด

ประกันคุณภาพดวยระบบ ISO 9001:2008

นายอนันตกร อมรวาที ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มาสเตอรแปลน 101 จำกัด เปดเผยถึงเปายอด ขายในปนี้วา บริษัทตั้งไวที่ 330 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตรา เติบโตกวาปที่ผานมา 10% โดยเมื่อสิ้นไตรมาส 3 บริษัท สามารถปดยอดขายได 180 ลานบาท สวนไตรมาส 4 ที่ เหลือคาดวาจะทำไดอีก 40-50 ลานบาท เนื่องจากในชวงที่ บริษทั มีการจัดงานอีเวนท มีลกู คามาลงทะเบียนเปนไวจำนวน มาก ถาบริษัทสามารถปดยอดขายได 5% จากจำนวนผูที่ มาลงทะเบียนไวทั้งหมด ก็สามารถทำยอดขายไดตามที่ตั้งเปาเอาไวแลว ปจจุบนั การเมืองเริม่ นิง่ ขึน้ สงผลใหเศรษฐกิจดีขนึ้ ตาม ไปดวย ทำใหผูที่ตองการปลูกบานตองเรงตัดสินใจเพราะ กลัววัสดุจะขึ้นราคา ซึ่งจะสงผลทำใหบานราคาแพงขึ้น ซี่ง ขณะนี้วัสดุก็เริ่มขึ้นไปแลว รวมถึงดอกเบี้ยดวย ในสวนของบริษัท ซึ่งจับกลุมตลาดลูกคาระดับบน ซึ่ง ทีผ่ า นมามีบริษทั ทีจ่ บั ลูกคากลุม นีอ้ ยูเ พียง 5 บริษทั แตปจ จุบนั มีหลายบริษัทที่เริ่มขยับขึ้นมาจับตลาดบานในราคาที่แพง ขึน้ จากทีเ่ คยทำราคา 5 ลานบาท ก็หนั มาเริม่ ที่ 8 ลานบาท ถึง 15 ลานบาท เชื่อวาปจจุบันมีอยู ไมต่ำกวา 15 บริษัท สวนบริษัทที่รับสรางบานตั้งแตราคา 10 ลานบาทขึ้นไป

มีประมาณ 10% จากในอดีตที่มีประมาณ 4-5% โดยมีทั้งที่ มีการตั้งบริษัทขึ้นมาใหมและการอัพเกรดราคาใหสูงขึ้น ดานการแขงขันของแตละบริษัท โดยสวนใหญจะแขง กันในเรื่องของ 1 รูปแบบบาน 2. คุณภาพของงานกอสราง 3. รูปแบบของการใหบริการที่ครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตการ ออกแบบ การกอสราง การตกแตงภายใน รวมไปถึงการ จัดสวน ถาทำใหครบอยางนี้เรียกวาวันสต็อปเซอรวิส การรับสรางบานราคาแพงนัน้ บริษทั รับสรางบานจำเปน ตองสรางจุดแข็งใหตนเองในการแขง เพราะลูกคาจะใหความ สำคัญในเรื่องของคุณภาพ รูปแบบ และการบริการมาก ไมเหมือนกับการรับสรางบานราคาถูกที่แตละรายมักจะ แขงขันกันในเรื่องของโปรโมชั่น แมรปู แบบของบานหรูจะดูคลายๆ กัน แตลกู คาจะมอง ออกวาแตละรายจะมีความแตกตางกัน เพราะบานแตละแบบ ก็จะมีสัดสวนที่แตกตางกัน ซึ่งในสวนของบริษัท มาสเตอร แปลน 101 จะเนนไปที่รูปทรงที่คอนขางรวมสมัย แตก็มี คารแร็คเตอรของความหรูหรา อลังการ เพือ่ ไมใหบา นดูตกยุค โดยปนี้มีแบบบานใหมออกมา 5 แบบ เปนสไตลลักชัวรี่ โฮม ราคาเริ่มตนที่ 30 ลานบาทขึ้นไป ชูจุดเดนในเรื่องฟงกชั่น ที่สามารถตอบสนองในเรื่องของการพักผอน ซึ่งมีทั้งสระวายน้ำ หองปารตี้ขนาดใหญ หองฟตเนส อีกทั้งยังกันพื้นที่ เอาไวใหสามารถใสลฟิ ทไดในอนาคต อยางเชนแบบ Millionaire 02 เปนบาน 3 ชั้น ราคา 50 ลานบาท เหมาะสำหรับลูกคา ที่ชอบกิจกรรม ทุกฟงกชั่นสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ ตองการของลูกคา เหมาะสำหรับปลูกสรางบนพื้นที่ 3 ไร ขึ้นไป Neo Master 02 เปนบาน 3 ชั้นเชนกัน ราคา 50 ลานบาท เนนรูปแบบความหรูหราอลังการ แตดูเงียบสงบ เหมาะกับลูกคาที่ ไมชอบการสังสรรค การปารตี้ มีพื้นที่ ใชสอย 1,900 ตารางเมตร จึงเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ หรือแบบ Luxury Home 05 เปนบาน 2 ชั้น ขนาด ดวย Shuttle Van 2 คัน

Extiller บริษัท ดิ เอ็มเพอรเรอร เฮาส จำกัด ผูนำตลาด ‘ยู ดี ไลท @ ออนนุช สเตชั่น’ บริษทั แกรนด ยูนติ ี้ ดิเวลล็อปเมนท จำกัด (แกรนด รับสรางบานระดับสูง แนะนำแบบบานคุณภาพซีรสี ใ หม Extoller ยู) เปดโครงการ ‘ยู ดีไลท @ ออนนุช สเตชั่น’ อาคาร บานเดี่ยว 2 ชั้น สไตล Contemporary Classic ตอบรับ การใช ชี วิ ต อย า งมี ร ะดั บ ของทุ ก คนในครอบครั ว อย า ง พักอาศัยสูง 32 ชั้น แทจริงดวยพื้นที่ใชสอยที่คุมคากวา 670 ตารางเมตร ครบ 1 อาคาร บนพื้นที่ ครันดวยฟงกชั่น 4 หองนอน 5 หองน้ำ หองรับแขก หอง 3-3-50 ไร มีหอง ทำงาน หองทานอาหาร หองนั่งเลน หองครัว พรอมดวย ชุดใหเลือกถึง 3 แบบ โถงเอนกประสงค หองพระ และ 2 ที่จอดรถ มาพรอมกับ คือ 1 หองนอน ความหรูหราของบานสไตลคฤหาสน และความสงางามของ ขนาด 30 และ 38 สถาปตยกรรมคลาสสิคผสานกับความรวมสมัย ตร.ม. แบบ 2 หองนอน 1 หองน้ำ ขนาด 46 ตร.ม. รวมจำนวน 773 ยูนิต ทุกยูนิตมี พื้ น ที่ ใ ช ส อยลงตั ว คุมคาดวยรูปแบบหองชุดดีไซนลาสุด ภายใตแนวคิด U Friendly Design Concept อาทิ หองน้ำพรอมระบบ ระบายอากาศ ครัวปดเปนสัดสวน มีเครื่องปรับอากาศ และเฟอรนิเจอรชุดครัวครบครัน ตั้งอยูใกล BTS ออนนุช เพียง 3 นาที พรอมบริการรับสงถึงสถานี BTS ออนนุช

1,200 ตารางเมตร ราคา 30 ลานบาทขึ้นไป นอกจากนี้บริษัท ยังมีการสรางแบรนดอิมเมจอยาง ตอเนื่อง และสรางระบบมาตรฐานของการทำงานดวยการ เขาสูร ะบบมาตรฐาน ISO เวอรชนั่ 9001: 2008 โดยเปนการ เขาระบบทัง้ บริษทั เพือ่ สรางความพึงพอใจใหกบั ลูกคา เนือ่ งจากบริษัทมองที่ลูกคาเปนหลัก คาดวาปลายเดือนตุลาคม คงจะไดเลขทะเบียน นายอนันตกร กลาววา บริษัทเริ่มหันมาจับลูกคาระดับ บนเมื่อ 6 ปที่ผานมา และไดมีการพัฒนาองคกรและพัฒนา บุคลากรทีจ่ บั ตลาดนี้ โดยตรงมาตลอด โดยพยายามใหลกู คา เกิดความเชื่อมั่น ดวยการสรางโชวรูปที่ดูหรูหรา เพื่อเรียก รองลูกคาใหมาสนใจเรา พรอมๆ ไปกับการสรางแบรนด สรางคุณภาพและความเปนมาตรฐาน ดวยการเขาสูระบบ ISO 9001:2008 โดยมีเปาหมายทีจ่ ะทำใหแบรนดของบริษทั เขาไปอยูในใจของกลุมผูบริโภค ดวยหลัก 3 ประการคือ 1. หรูหรา อลังการ 2. ทันสมัย 3. เชื่อมั่น โดยปจจุบันบริษัท รับสรางบานราคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป คากอสรางเริ่ม ตั้งแตราคา 20,000-30,000 บาทตอตารางเมตร ซึ่งเปน ราคาที่ ไมสูงกวาคนอื่น โดยปจจุบันกำลังกอสรางบานราคา 120 ลานบาทอยูท จี่ งั หวัดชลบุรี ซึง่ ลูกคาของบริษทั ประมาณ 70-80% เปนเจาของธุรกิจ ซึ่งมีทั้งเครื่องหนัง การเมนท รวมไปถึงแพทย “เดอะทรัสต เรสซิเดนซ ปนเกลา” “เดอะ คอนฟเดนซ” ในเครือควอลิตี้ เฮาส เปด โครงการ “เดอะทรัสต เรสซิเดนซ ปนเกลา” มูลคา โครงการกวา 2.25 พันลาน เปนคอนโดมิเนียม สูง 30 ชั้น 1,399 ยูนิต บนพื้นที่ 6ไร ใกล ห า งสรรพสิ น ค า เซ็นทรัล ปน เกลา ขนาด 1 หองนอน ตกแตงครบ พรอมเครื่องปรับ อากาศ พื้นที่ใชสอยขนาด 2835 ตารางเมตร ระดับราคาเริ่มตน 1.37 ลานบาท ผอน ดาวนเพียง 3,700บาท/เดือน ภายในโครงการ มีสงิ่ อำนวย ความสะดวกมากมาย อาทิ หองฟตเนส สระวายน้ำ สวน สวยบนอาคาร Sky Park and Sky Walk Way ลิฟต โดยสารจำนวน 4 ตัว และระบบรักษาความปลอดภัย CCTV, Keycard และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง

17

BN#158_p16-17_m4.indd 17

9/25/10 2:52:58 AM


หลังคาโพลีฯ โตตอเนื่อง ผูผลิตเพิ่มทางเลือกเอาใจลูกคา

ตลาดหลังคาโพลีคารบอเนตเติบโตไมหยุด แมกระแสจะเริ่มซา ผูผลิตเฟนกลยุทธเอาใจ ลูกคา ลาสุด “ไทยโพลีเมอร ซัพพลาย” สงหลังคา EPC ที่สามารถขึ้นรูปไดหลากหลาย เจาะ ตลาดงานกอสราง พรอมทำตลาดแผงโซลารเซลโคงงอได มั่นใจชวยดันยอดขายโต 15-20% ดาน “บี.พี. (บุญนำพา) รุงเรือง” สง “ไมพลัส” ตอบโจทยความตองการลูกคาที่ตองการงาน ติดตัง้ หลังคาทีด่ เู ปนธรรมชาติ พรอมสงหลังคาไวนิลทางเลือกใหมของงานตอเติม ดวยคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ไทยโพลิเมอร ซัพพลาย เนนความหลากหลาย - นวัตกรรม 𓬮—°√å°√‘™ «‘™¬— ‡™…∞√“Æ√å ºŸ®â ¥— °“√ΩÉ“¬°“√μ≈“¥ ∫√‘…—∑ ‰∑¬‚æ≈‘‡¡Õ√å ´—ææ≈“¬ ®”°—¥ ‡ªî¥‡º¬«à“„πªïπ’È ∫√‘…—∑œ ¡’º≈‘μ¿—≥±å „À¡à ” À √— ∫ Õÿ μ   “ À ° √ √ ¡ °àÕ √â“ß ‡ªìπÀ≈—ߧ“ EPC Polycarbonate ´÷Ëߺ≈‘μ ®“° Thermoplastic polymer ∑’ˇÀ¡“–°—∫°“√ ¢÷È π √Ÿ ª ¥â « ¬·¡à æ‘ ¡ æå μ “¡ √Ÿª·∫∫∑’ËμâÕß°“√ ‡æ◊ËÕ„™â „πß“π°à Õ  √â “ ß·≈–ß“π μ°·μàß„π√Ÿª¢ÕßÀ≈—ߧ“ ∑’Ë μâ Õ ß ° “ √ ·   ß   «à “ ß  “¡“√∂ªÑÕß°—π°—𧫓¡√âÕπ®“°À≈—ߧ“ ‡À¡“– ”À√—∫æ◊πÈ ∑’Ë ∑’μË Õâ ß°“√°“√§«∫§ÿ¡Õ“°“»‡ªìπ摇»…  “¡“√∂„™â „π√Ÿª¢Õß ß“πμ°·μàßΩÑ“‡æ¥“π ß“πºπ—ß “¡“√∂„™â·∑π°√–®°ª√–μŸ Àπâ“μà“ß √«¡∂÷߇ªìπ à«πª√–°Õ∫¢Õ߇øÕ√åπ‡‘ ®Õ√å∑μ’Ë Õâ ß°“√ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ Ÿß πÕ°®“°π’È ∫√‘…—∑œ ‰¥â√—∫§«“¡‰«â«“ß„®®“° Fuji Electric Systems Co.,Ltd. ª√–‡∑»≠’˪ÿÉπ „À⇪ìπμ—«·∑π ®”Àπà“¬ Flexible Amorphous Solar Modules π«—μ°√√¡ ¢Õß·ºß√—∫æ≈—ßß“π· ßÕ“∑‘μ¬å∑’ˇªìπ¡‘μ√°—∫ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  “¡“√∂‚§âßßÕ‰¥â·≈–¡’πÈ”Àπ—°‡∫“ ´÷Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë ‚™§ ¥’ ¢ Õ߇√“‡æ√“–°”≈— ß Õ¬Ÿà „ π°√–· ¢Õß°“√μ◊Ë π μ— « ‡√◊Ë Õ ß æ≈—ßß“π∑¥·∑π·≈–°“√Õπÿ√°— …åæ≈—ßß“π ·≈–‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å ∑’Ë ¡’ π «— μ °√√¡∑’Ë   “¡“√∂ πÕßμÕ∫μà Õ §«“¡μâ Õ ß°“√„π ª√–‡∑»‰∑¬ ´÷Ëß®–‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡™àÕß∑“߇≈◊Õ°„Àâ°—∫≈Ÿ°§â“∑’Ë  π„®‡√◊ËÕßæ≈—ßß“π∑¥·∑π‚´≈à“√凴≈·∫∫‡¥‘¡

”À√—∫°≈¬ÿ∑∏å¥â“π°“√μ≈“¥„πªïπ’È ∫√‘…—∑œ ®–‡πâπ °“√ √â“ߧ«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë¥’°—∫≈Ÿ°§â“ ´÷Ëß∂◊Õ‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠ Õ—π¥—∫μâπÊ √«¡∂÷ß°“√√—°…“∞“π≈Ÿ°§â“‡¥‘¡ ‚¥¬‡πâπ°“√„Àâ ∫√‘°“√∑’√Ë «¥‡√Á« „π à«π°“√¢¬“¬∞“π°“√®—¥®”Àπà“¬ ªí®®ÿ∫π— ∫√‘…—∑œ ¡’ “¢“°√–®“¬∑—Ë«ª√–‡∑» 11  “¢“ §“¥«à“ªïπ’È®–

¢¬“¬ “¢“‡æ‘¡Ë Õ’° 2  “¢“‚¥¬®–‡√‘¡Ë ∑’ Ë “¢“ª√“®’π∫ÿ√°’ Õà π ‡æ◊ËÕ πÕßμÕ∫°≈ÿà¡π‘§¡Õÿμ “À°√√¡„π¬à“ππ—Èπ ·≈–„π à«π ¢Õßß“π°àÕ √â“ß ∫√‘…∑— œ ®–¢¬“¬μ—«·∑π®”Àπà“¬„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∑—Ë«∑ÿ°¿Ÿ¡‘¿“§ „π√Ÿª·∫∫¢Õß°“√‡ªìπ ¡“™‘°√â“π§â“ ºŸ√â ∫— ‡À¡“°àÕ √â“ß  ∂“ªπ‘° √«¡∂÷ß°“√æ—≤π“√–∫∫ÕÕπ‰≈πå „π°“√μ‘¥μàÕ´◊ÈÕ¢“¬Õ’°™àÕß∑“ßÀπ÷Ëߥ⫬ 𓬮—°√°√‘™ °≈à“«μàÕ‰ª«à“ ªí®ÿ∫—πæƒμ‘°√√¡¢ÕߺŸâ ∫√‘‚¿§‡ª≈’¬Ë π·ª≈߇√Á«¡“° ´÷ßË ‡ªìπº≈¡“®“°‰≈øá ‰μ≈å·≈– ‡∑§‚π‚≈¬’ ◊ËÕ “√ ¡—¬„À¡à ®÷ß∑”„Àâ°“√·¢àߢ—π„π∑“ß°“√ μ≈“¥¡’§«“¡‡¢â¡¢âπÕ¬à“ß¡“°‰¡à«à“®–‡ªìπ ‘π§â“ª√–‡¿∑„¥ °Áμ“¡  ”À√—∫·π«∑“ß°“√·¢àߢ—π®–‡πâπ°“√μâÕß πÕß μÕ∫„π ‘Ë ß ∑’Ë ≈Ÿ ° §â “ μâ Õ ß°“√„Àâ ‡ °‘ ¥ §«“¡æ÷ ß æÕ„®·≈–°“√ ·°â ‰¢ªí≠À“μâÕߥ’‡Àπ◊Õ°«à“§Ÿà·¢àß ·≈–μâÕß √â“ߧÿ≥§à“„Àâ ‡°‘¥¢÷Èπ„π “¬μ“¢Õß≈Ÿ°§â“ √«¡∂÷ß°“√ √â“ßæ—π∏¡‘μ√∑“ß °“√§â“  ”À√—∫°“√∑”μ≈“¥„πªï 2553 „π Õ߉μ√¡“ ·√°∑’Ë ºà“π¡“ ∂◊Õ«à“¡’°“√¢¬“¬μ—«Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ ™à«ß‡¥’¬«°—π¢Õߪï 2552 ‚¥¬‡©æ“–„πμ≈“¥Õÿμ “À°√√¡ À“°‰¡à¡ª’ ®í ®—¬≈∫∑’®Ë – àߺ≈°√–∑∫μàÕ‡»√…∞°‘® °“√∑”μ≈“¥ „π™à«ß ÿ¥∑⓬¢Õߪïπ’È ®–¢¬“¬μ—«¡“°°«à“ªï°àÕπ 15-20% บี.พี. (บุญนำพา) รุงเรือง เพิ่มลูกเลนคูคุณภาพสินคา - บริการ π“ß “««—π‡æÁ≠ ≈’≈“ ∂“æ√°‘® °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∫√‘…—∑ ∫’.æ’. (∫ÿ≠π”æ“) √ÿà߇√◊Õß ®”°—¥ ‡ªî¥‡º¬«à“ ∑’Ë ºà“π¡“μ≈“¥À≈—ߧ“‚æ≈’§“√å∫Õ‡πμ “¡“√∂‡μ‘∫‚쉥â‡√◊ÕË ¬Ê ‚¥¬‡©æ“–„π°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“À≈—°¢Õß∫√‘…—∑œ ∑’ˇªìπ°≈ÿà¡∫â“πæ—° Õ“»—¬´÷Ëß¡’°”≈—ß´◊ÈÕ Ÿß·≈–μâÕß°“√ ‘π§â“¡’§ÿ≥¿“æ ¥—ßπ—Èπ ·ºàπÀ≈—ߧ“‚æ≈‘§“√å∫Õ‡πμ∑’Ë∫√‘…—∑œ ®”Àπà“¬®÷߇≈◊Õ°«— ¥ÿ §ÿ≥¿“æ Ÿß  “¡“√∂ªÑÕß°—π√—ß ’¬Ÿ«’ Õ’°∑—Èß¡’°“√ÕÕ°·∫∫ μ‘¥μ—ßÈ ∑’ Ë «¬ß“¡‰¥â¡“μ√∞“π ¥â«¬°“√‡≈◊Õ°„™â ·μπ‡≈ ‡°√¥ 304 ∑”„Àâ≈Ÿ°§â“‰«â«“ß„®·≈–¡’°“√∫Õ°μàÕ°—𪓰μàÕª“° ≈à“ ÿ¥ ∫√‘…∑— œ ‰¥â‡ªî¥μ—«‰¡âæ≈—  ´÷ßË ‡ªìπ«— ¥ÿ ß— ‡§√“–Àå ∑’Ë „™â∑¥·∑π‰¡â ∑’˺≈‘μ¢÷Èπ®“°‡¬◊ËÕ‰¡â·≈–æ’«’´’ ‚¥¬¡’§ÿ≥ ¡∫—쑇À¡◊Õπ‰¡â ·μà “¡“√∂≈∫®ÿ¥¥âÕ¬¢Õ߉¡â∑’Ë¡—°¡’ªí≠À“ ‡√◊ÕË ß∫‘¥ßÕ ºÿæß— À“°μâÕßμ“°·¥¥μ“°Ωπ‡ªìπ‡«≈“π“π ·≈– ¬—ß¡’√“§“∑’Ë∂Ÿ°°«à“‰¡â¡“° À≈—ß®“°∑’Ë ‰¥â∑¥≈Õß∑”μ≈“¥¡“ ª√“°Ø«à“‰¥â√—∫°“√μÕ∫√—∫∑’Ë¥’®“°ºŸâ∫√‘‚¿§ ‡¡◊ËÕ„™âß“π·≈â« ≈Ÿ°§â“¡’§«“¡æ÷ßæÕ„® πÕ°®“°π’È ∫√‘…∑— œ ¬—߉¥âπ”À≈—ߧ“‰«π‘≈‡¢â“¡“∑”μ≈“¥ ´÷Ëߺ≈‘μ®“°æ≈“ μ‘°‰«π‘≈∑’Ë¡’ à«πº ¡¢Õ߇´≈≈Ÿ°â“‚ø¡ „Àâ ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π°“√°—𧫓¡√âÕπ·≈–‡ ’¬ß‰¥â Ÿß°«à“«— ¥ÿ ∑—Ë«‰ª ‚¥¬ “¡“√∂°—𧫓¡√âÕπ‰¥â‡°◊Õ∫ 100% ∑π∑“πμàÕ · ß·¥¥ √—ß ’¬Ÿ«’ ·≈–°“√°√–·∑° ‰¡à·μ°À—°ßà“¬ ‰¡àºÿ

°√àÕπ ¡’πÈ”Àπ—°‡∫“ Õ“¬ÿ„™âß“π¬“«π“π “¡“√∂μ‘¥μ—Èß √à«¡°—∫·ºàπ‚æ≈’§“√å∫Õ‡π쉥âÀ“°μâÕß°“√„Àâ¡’· ßºà“π ‡À¡“– ”À√—∫ß“πμàÕ‡μ‘¡ ß“πÀ≈—ߧ“‚√ß√∂ °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ °≈à“«μàÕ‰ª«à“ °“√∑”μ≈“¥„π§√÷Ëß ªï·√°∑’˺à“π¡“ Õ¬Ÿà „π√–¥—∫∑’Ëπà“æÕ„® ·¡â«à“„π™à«ß§√÷Ëßªï ·√°®–¡’ªí≠À“‡»√…∞°‘®·≈–°“√‡¡◊Õß ·μà∫√‘…—∑œ ‰¡à ‰¥â√—∫ º≈°√–∑∫®“° ∂“π°“√≥套߰≈à“« ‡π◊ËÕß®“°°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“ ¢Õ߇√“‡ªìπ°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“∑’Ë¡’°”≈—ß´◊ÈÕ Ÿß  ”À√—∫°“√∑”μ≈“¥ „πªï 2554 ∫√‘…—∑œ ¡’·ºπ∑’Ë®–·π–π”«— ÿ¥„À¡àÊ Õ¬à“ßμàÕ ‡π◊ËÕß ‡æ◊ËÕ√—°…“§«“¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√·π–π”«— ¥ÿ„À¡àÊ ‚¥¬ ¡’π‚¬∫“¬À≈—°§◊Õ μâÕ߇ªìπ«— ¥ÿ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ Ÿß ·≈–¡’√Ÿª ·∫∫ «¬ß“¡

ç‡√“μâÕß√—°…“§«“¡‡ªìπºŸâπ”„π°“√·π–π”«— ¥ÿ„À¡àÊ ÕÕ° Ÿμà ≈“¥ À≈—ß®“°‡√“ÕÕ°°Á®–°“√≈Õ°‡≈’¬π·∫∫∑”μ“¡ Õ¬à“ß√«¥‡√Á« ¥â«¬‡Àμÿπ’ȇ√“®÷ßμâÕ߇øÑπÀ“ ‘Ëß„À¡àÊ ¡“π” ‡ πÕμ≈Õ¥‡«≈“ ·μàÕ¬à“߉√°Áμ“¡  ‘Ëß∑’Ë∑”„Àâª√– ∫§«“¡  ”‡√Á®¡“®π∂÷ß∑ÿ°«—ππ’È ¡“®“°§ÿ≥¿“æ ‘π§â“·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√„Àâ∫√‘°“√ ´÷Ë߇ªìπ®ÿ¥∑’Ë∑”„Àâ≈Ÿ°§â“æÕ„®é π“ß “««—π‡æÁ≠ °≈à“«Õ’°«à“  ”À√—∫ºŸâ∫√‘‚¿§°“√‡≈◊Õ°´◊ÈÕ·≈–„™â∫√‘°“√μ‘¥μ—ÈßÀ≈—ߧ“‚æ≈’§“√å∫Õ‡πμ μâÕߥŸ∑√’Ë “¬≈–‡Õ’¬¥·≈–«‘∏°’ “√μ‘¥μ—ßÈ °“√ ‡≈◊Õ°„™â«— ¥ÿ¢ÕߺŸâ „Àâ∫√‘°“√ ·≈–μâÕ߉¡àπ”√“§“¡“‡ªìπμ—« À≈—°„π°“√μ—¥ ‘π„® ·μà „Àâ‡≈◊Õ°ºŸâμ‘¥μ—Èß∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å ¡’ §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ „™â«— ¥ÿ§ÿ≥¿“æ Ÿß „π√“§“∑’ˬÿμ‘∏√√¡ √«¡∂÷ß°“√√—∫ª√–°—π

18

BN#158_p18-19_m4.indd 18

9/25/10 2:53:55 AM


“เงินบาทแข็ง” กับ อสังหาริมทรัพย ขณะนีเ้ ศรษฐกิจไทยกำลังดีวนั ดีคนื การเมืองทีท่ ะเลาะกันก็ดวู า จะชะลอลง คนไทยชัน้ กลางก็ กำลังเติบโตขึน้ ทัง้ คนชัน้ กลางในเมืองและชนบท รัฐบาลก็ดวู า จะเขาใจปญหาปากทองประชาชน ดีวา ถาจะอยูด กี นิ ดี มีรายไดดี ตองมีการลงทุน ไมวา จะเปนการลงทุนภาครัฐทีก่ ระตุน เศรษฐกิจ ดวยการสรางสาธารณูปโภค ทัง้ ทีเ่ ปนพืน้ ฐาน เชน ถนน เขือ่ นชลประทาน และยกระดับสูงขึน้ เชน ขนสงมวลชล พลังงาน สวนภาคเอกชนก็มนั่ ใจขึน้ มีการลงทุน การคาพาณิชย ธุรกิจที่ เปนการบริการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และมุง สูเ ทคโนโลยีทกี่ า วหนา เชน การสือ่ สาร และพลังงาน

∂⓪√–‡∑»¡’§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¥’¢÷È𠇻√…∞°‘®¥’¢÷Èπ ·πàπÕπ ‡ß‘π®–μâÕß·¢Áߢ÷Èπ ‡ß‘π·¢Áßπ—Èπ¥’°«à“‡ß‘πÕàÕπ·πàÊ „π ¡—¬ √—™°“≈∑’Ë 5 ‡ß‘π 1 ∫“∑‡∑à“°—∫ 1 ªÕπ¥å ª√–‡∑»‰∑¬ √Ë”√«¬ æ√–Õߧå∑à“π “¡“√∂‡Õ“‡ß‘π∑âÕßæ√–§≈—ß¡“ √â“ß ∑—Èß√–∫∫ “∏“√≥Ÿª‚¿§·≈– √â“ߧÿ≥¿“æ¢Õߧπ‰∑¬ ‡™àπ  àߢâ“√“™∫√‘æ“√‰ª»÷°…“μà“ߪ√–‡∑» ¬°√–¥—∫§π¢Õß ª√–‡∑»‰∑¬„Àâ∑—¥‡∑’¬¡¬ÿ‚√ª ™à«ßπ—Èπ‡√“ àßÕÕ°¡“°‡ªìπ  ‘π§â“‡°…μ√∑—ÈßÊ ∑’ˇߑπ∫“∑·¢Á߇À≈◊Õ‡°‘π ‡ß‘π·¢Áߥ’·°à «à π√«¡Õ¬à“߉√ ·πàπÕπ ‡√“π”‡¢â“πÈ”¡—π μâÕß„™â‡ß‘π∫“∑·≈°‡ß‘π US ·≈⫉ª®à“¬§à“πÈ”¡—π ´÷ßË ªí®®ÿ∫π— ‡√“®–´◊ÈÕπÈ”¡—π∂Ÿ°≈߇æ√“–‡ß‘π∫“∑·¢Áß ‡√“π”‡¢â“‡§√◊ËÕß®—°√°Á√“§“∂Ÿ°≈ß ‡√“®â“ß∑’ªË √÷°…“μà“ߪ√–‡∑»°Á√“§“∂Ÿ°≈ß ·ª≈«à“§π‰∑¬ à«π√«¡√«¬¢÷Èπ ∂Ⓡ√“‡ªìπÀπ’Èμà“ߪ√–‡∑» ™à«ßπ’È·À≈–√’∫§◊πÀπ’È°Á®–°”‰√∑—π∑’ ®“°°“√°Ÿâ¡“∑’Ë US ≈– 40 ∫“∑ ‡À≈◊Õ 30 ∫“∑ √«¬¢÷ÈπÀ√◊Õ≈¥Àπ’È ‰¥â∑—π∑’ 25% π—°≈ß∑ÿπ∑—Èß¿“§Õÿμ “À°√√¡·≈–¿“§Õ —ßÀ“œ ¡’À≈“¬§π ∑’Ë „™â‡ß‘πμà“ߪ√–‡∑» ™à«ßπ’È®÷߇ªìπ™à«ß∑’Ë Refinance ¥’∑’Ë ÿ¥ ·≈–Õ“®®– Refinance ¥â«¬‡ß‘π °ÿ≈Õ◊Ëπ‰¥â¥â«¬ ‡™àπ‡Õ“¡“ °Ÿâ‡ß‘π¬Ÿ‚√‡ ’¬°Á¥’ ∂â“„§√®”‰¥â ¡—¬ªï 2540 ∑’ˇ»√…∞°‘®°“√ ‡ß‘πª√–‡∑»μ°μË”‡À≈◊Õ¢π“¥ ‡√“°Ÿâ US ¡“≈ß∑ÿπ‚§√ß°“√ Õ —ßÀ“œ ª√–¡“≥ US ≈– 28-30 ∫“∑ ‚¥¬∂Ⓣ¡à°∏Ÿâ 𓧓√ ‰∑¬æ«°‡√“°—π‡Õß°Á∫—ߧ—∫„Àâ°Ÿâ US ¡“º ¡ ‡æ√“–¥Õ°‡∫’Ȭ μË” 4% ¡“º ¡°—∫‡ß‘π∫“∑ ¡—¬π—Èπ 10% ‡©≈’ˬ∑—Èß‚§√ß°“√ °ÁÕ¬Ÿà∑’Ë 7% æÕ‡»√…∞°‘®°“√‡ß‘πª√–‡∑»μ°‡À« ‡ß‘π US æÿàߢ÷Èπ‰ª 50 °«à“∫“∑ æ«°‡√“∏𓧓√‰∑¬°Á∫’∫„À⺟âª√–°Õ∫°“√„™â

Àπ’È¢≥–∑’Ë°Ÿâ ®“° US ≈– 30 ∫“∑ ‡ªìπ 50 ∫“∑ ≈â¡≈–≈“¬ °—π∑—Ë«ÀπⓇæ√“–Àπ’ȇæ‘Ë¡ 30% „π√–¬– 1-2 ‡¥◊Õπ ·≈–π’Ë §◊Õª√– ∫°“√≥凙‘ß≈∫¢Õßπ—°≈ß∑ÿπ‚¥¬‡©æ“–„π¿“§Õ —ßÀ“œ ∑’ËμâÕß„™â‡ß‘π‡¬Õ–„π√–¬– —ÈπÊ ‰¡à‡À¡◊Õπæ«°Õÿμ “À°√√¡∑’Ë ‡¢“°Ÿâ US ¡“„™â „π√–¬–¬“«°«à“ ´÷Ëß°«à“®–≈â¡≈–≈“¬°Áπ“π °«à“æ«°Õ —ßÀ“œ ∫√‘…—∑Õ —ßÀ“œ ¢π“¥„À≠à „π¢≥–π—Èπ≈â¡ ≈–≈“¬°—π√–‡π√–π“¥ ∫√‘…—∑„À≠àÊ ∑’Ë‡Õ“μ—«√Õ¥‰¥â·≈–¬—ß ‡À≈◊Õ¢≥–π’È °ÁμâÕߢ“¬∫√‘…—∑‡Õ“‡ß‘π∑ÿπμà“ß™“μ‘¡“„™âÀπ’È ∫“ß∫√‘…∑— ‡ªìπÀπ’√È «à ¡ 10,000 ≈â“π∫“∑ ‡«≈“ºà“π‰ª 12-13 ªï°¬Á ß— „™âÀπ’È ‰¡àÀ¡¥ (¥Ÿ∫√‘…∑— ∑’√Ë Õ¥μ—«¬—ßÕ¬Ÿà„πμ≈“¥Àÿπâ ¢≥–π’È °Á¡’ ‡™àπ ·≈π¥å ·Õπ¥å ‡Œâ“ å, æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È ‡æÕ√å‡ø§, »ÿ¿“≈—¬ ‡ªìπμâπ) ‡ß‘π∫“∑·¢Áß¡’®ÿ¥ÕàÕπÕ¬Ÿàμ√߉Àπ Õ¬Ÿàμ√ß°“√ àßÕÕ° Õ¬à“߇¥’¬« ∑’Ëæ«°æàէⓠTrader ´◊ÈÕ¡“¢“¬‰ª∫àπ«à“¢“¬  ‘π§â“ àßÕÕ°¬“°¢÷Èπ ·æߢ÷Èπ  Ÿâ‡¢“‰¡à ‰¥â  ‘π§â“ àßÕÕ° ‡¥’¬Î «π’‡È ª≈’¬Ë π‚§√ß √â“ß ®“° ‘π§â“‡°…μ√æ◊πÈ ∞“𠇙àπ ¢â“« ¡—𠔪–À≈—ß ®–¡’Õ—μ√“ à«ππâÕ¬≈߇¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ‘π§â“ ¬ÿ§„À¡à ‡™àπ Õ‘‡≈§∑√Õ𑧠å √∂¬πμå ‡§√◊ÕË ß„™â ‰øøÑ“ Õ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª∑’Ë¡“°¢÷Èπ ‡æ√“–‡ªìπ ‘π§â“∑’Ë¡’¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡ (Value Added) ¡“°°«à“°“√®– àßÕÕ°¢â“«§ÿ≥¿“æμË”∑’ˇªìπ ‘π§â“ ·¢àß°—∫‡«’¬¥π“¡ À√◊Õ¡—𠔪–À≈—ß·¢àß°—∫ª√–‡∑»‡°…μ√ ∑’Ë¡’°“√æ—≤π“μË”°«à“‡√“ ª√–‡∑»‰∑¬‡¥’ά«π’È UN ‰¡à¬Õ¡ „Àâ „™â§”«à“ª√–‡∑»¥âÕ¬æ—≤π“ ª√–‡∑»‰∑¬‡ªìπª√–‡∑»°”≈—ß æ—≤π“ ¡’§«“¡°â“«Àπâ“¥’°«à“À≈“¬ª√–‡∑»¢Õß‚≈° „πÕ‘π‚¥®’π‡√“°ÁπÕâ ßÊ ‡°“À≈’ ‰μâÀ«—π ¥’°«à“ ≈“« ‡¢¡√ ‡«’¬¥π“¡ æ¡à“ ·¡â°√–∑—Ëß¡“‡≈‡´’¬∑’Ë¡’ª√–™“°√·§à 30 ≈â“π§π ·≈–

¡’πÈ”¡—π¡“°¡“¬ (‡√“‰¡à¡’πÈ”¡—π ∂÷ß¡’°Á¢ÿ¥‰¡à ‰¥â ¡’ªí≠À“ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡) °≈ÿà¡æàÕ§â“π—° àßÕÕ°μâÕ߇ª≈’ˬπ Mindset °—π‡ ’¬∑’ μâÕߺ≈‘μ ‘π§â“∑’¡Ë §’ ≥ ÿ ¿“æ àßÕÕ° ¡‘„™à ßà  ‘π§â“æ◊πÈ ∞“π√“§“ ∂Ÿ°Ê ¥ŸÕ¬à“ß·μß‚¡¢Õß≠’ªË πÿÉ ∑’‡Ë ªìπ·μß‚¡ Premium ≈Ÿ°  ’‡Ë À≈’¬Ë ¡√“§“·æß¡“° À√◊Õ‡π◊ÕÈ ‚°‡∫°Á‡ªìπ®—¥‡ªìπ Premium ‡À¡◊Õπ°—π ¢â“«¢Õ߇√“°Áπà“®–‡ªìπ Premium À√◊Õ‰¡à°Á ·ª√√Ÿª‡ªìπÕ“À“√ ”‡√Á®√Ÿª‰¥â ¬—߉߰Á¢ÕΩ“°æàէⓠàßÕÕ° ¢Õ߉∑¬¥â « ¬‡æ√“– ‘ π §â “ ¡’ §ÿ ≥ ¿“æ¢Õ߉∑¬∑’Ë μ ≈“¥‚≈° μâÕß°“√¡’‡¬Õ–¡“° À—π¡“¥ŸÕ —ßÀ“œ ¢Õ߇√“ ‡ß‘π·¢Áßπà“®–‡ªìπº≈∫«° ‚¥¬„Àâ√∫’ §◊πÀπ’·È ≈– Refinance ‡ ’¬ ¡’∫√‘…∑— ¬—°…å„À≠à™π—È π” ŒÁÕ∑¡“°·ÀàßÀπ÷Ëß ‰¥â √â“ߧÕπ‚¥¢“¬‡¡◊ËÕ 5-6 ªï∑’˺à“π¡“ ‚¥¬°Ÿâ US ºà“π°Õß∑ÿπ„π√“§“ 45 ∫“∑ μàÕ US μÕππ’È °”≈—ß√ÿßà ·≈–°”≈—߇¢â“μ≈“¥Àÿπâ ·≈–°”≈—ß√’∫§◊π US ∑’√Ë “§“ 31 ∫“∑ æ≈‘° Crisis ‡ªìπ‚Õ°“ ∑—π∑’  à«πºŸâª√–°Õ∫°“√ √–¥—∫ SME ¢π“¥°≈“ß·≈–¢π“¥‡≈Á° ¡‘‰¥â§â“¢“¬°—∫μà“ß ª√–‡∑»°ÁÕ“®®–‰¥âª√–‚¬™πåπÕâ ¬ÀπàÕ¬ ®–μâÕߧ⓰—∫§π‰∑¬ ∑’√Ë “¬‰¥â¥¢’ π÷È ‡¥’ά«π’ȧπ‰∑¬™—Èπ°≈“ß√–¥—∫∫π∑’Ë∑”ß“π„π‡¡◊Õß„À≠à ‡™àπ°√ÿ߇∑æœ ®–´◊ÈÕ∫â“π 2 À≈—ß ∫â“π™“π‡¡◊Õß 1 À≈—ß ·≈–´‘μ’ȧÕπ‚¥Õ’° 1 À≈—߇Փ‰«â∑”ß“π«—π®—π∑√å-»ÿ°√å À√◊Õ„Àâ ≈Ÿ°‡√’¬π„π‡¡◊Õß À√◊Õ‡Õ“‰«âÀπâ“Ωπ∑’Ë√∂μ‘¥πÈ”∑à«¡ °Á≈Õߧ‘¥ ¥Ÿπ–§√—∫ ¢Õ„Àâª√–‡∑»‰∑¬‚™§¥’ ∑–‡≈“–°—π„ÀâπâÕ¬≈ßÕ’° π–§√—∫

19

BN#158_p18-19_m4.indd 19

9/25/10 2:53:57 AM


เครื่องกรองน้ำ

เฟอรนิเจอรฮารดแวร

เครื่องกรองน้ำ NEOS P-07PL/P-07CU สามารถ กดน้ ำ ใช ได อ ย า งต อ เนื่ อ งโดยการดึ ง คั น โยกลง ประมาณ 90 ํC น้ำจะไหลอยางตอเนื่อง แรงดันน้ำ ที่สม่ำเสมอ สามารถปกปองภายในเครื่องกรองน้ำ และระบบการกรอง ซึง่ อาจทำใหเครือ่ งกรองน้ำเกิด ความเสียหายจากแรงดันน้ำสูงมีระบบการตอตาน แบคทีเรียในถังเก็บน้ำยับยั้งการเจริญเติบโตของ จุลชีพโดยไสกรองเซรามิก สวยงาม ดีไซนหรูหรา กะทัดรัด ระบบกรองที่ไมใช ไฟฟาติดตัง้ ไดทกุ จุดภายในหองครัว (ขนาดผลิตภัณฑเล็กกวาเดิม ประมาณ ครึ่งหนึ่ง)

ผูน ำดานการผลิตสินคาประเภทเฟอรนเิ จอรฮารดแวร เชน กลอนประตู บานพับ มือจับ ปุมจับ และลูกบิด ประตู ดวยประสบการณกวา 10 ป พรอมทั้งหนวย งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง ภายใตเครือ่ งหมายการคา MAXCROVECOCIVIC และ EX-LOC และยังรับจางผลิตอีกดวย โดยเรา คัดสรรแตวัตถุดิบคุณภาพดีผานกระบวนการผลิตที่ ทันสมัย พนักงานมีความเชีย่ วชาญ พรอมทัง้ พัฒนา คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ อ ย า งสม่ ำ เสมอเพื่ อ ความ สวยงามและคงทนในการใชงาน เพือ่ ตอบสนองความตองการของผูบริโภคดวยคุณภาพสินคาที่ดีเยี่ยม ในราคาที่เหมาะสม

Woongin Coway (Thailand) Co.,Ltd www.coway.co.th

บริษัท วินเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด www.wintechmfc.com

พื้นไมจริง

ระเบียงไมพลัส

ขอนำเสนอนวัตกรรมใหมของ พืน้ ไมจริงเทคนิคเอ็นจิเนียร รุน Leo Grand Tek หนากวาง 8 นิ้ว ผลิต โดยการนำไม Tekwood ที่ผานการอัดประสาน แบบฟนปลา (FJL) ปดผิวหนาดวยวีเนียร ไมจริง เกรด A ความหนา 6 มม. เคลือบดวยยูวีอะคริลิค แลคเกอรติดตั้งแบบเขาลิ้นทากาว บนพื้นคอนกรีต พรอมใชงานไดทันทีหลังการติดตั้ง ทนทาน ทนนาน ไมบิดโกง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ระเบียงไมพลัส ทนทุกยาม งามดั่งไม สามารถนำ มาผลิตเปนระแนงไม กันสาดโครงไม ระเบียง หรือ อื่นๆ ที่ใชแทนไมจริง ทดแทนไมธรรมชาติ ไมผุ ปลวกไมกิน ไมบิดงอ เปนไมสังเคราะห ผลิตดวย เทคโนโลยีชนั้ สูง ใหความแข็งแรงทนทาน มีรปู ลักษณ และสัมผัสใกลเคียงกับไมมากที่สุด เนื่องจากเปนไม สังเคราะห ผลิตดวยเทคโนโลยีชนั้ สูง แข็งแรงทนทาน สามารถใชบนพื้นที่ ที่มีความชื้นไดเปนอยางดี

บริษัท ลีโอวูด อินเตอรเทรด จำกัด www.leowood.com

บริษัท บี.พี. (บุญนำพา) รุงเรือง จำกัด www.bprungruang.com

ยาแนวไหลสูตรพิเศษ

ไมตกแตงไวนิล

จระเข เทอรโบ พลัส (Crocodile Turbo Plus) ยาแนวไหลสูตรพิเศษ จากครอบครัวจระเข ไหลลึก เต็มรองยาแนวที่เล็กที่สุด 0.5 mm. หมดปญหายา แนวหลุดรอนเพราะยาแนวในปจจุบันไมสามารถ ไหลลงรองกระเบื้องแคบได เหมาะกับการใชคูกับ กระเบื้องแกรนิโต ปองกันราดำและตะไครน้ำ แหง เร็ว ทนทาน ผิวหนาแกรง ไมเปนฝุน บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด www.cera.co.th

กลองวงจรปด กลองวงจรปดพานาโซนิคเปนกลอง Day/Night มี ทัง้ T-D/N (True Day/Night) และ E-D/N (Simple Day/Night) ภายในตัวกลองจะมีแผนฟลมใสๆ ติด อยูดานหนา Chip CCD เรียกวา IR cut filter เพื่อทำหนาที่ในการกรองแสงใหกับ CCD ทำให ได ภาพที่คมชัดและสีสันที่สมจริง แม ในสภาวะพื้นที่ที่มี แสงมากๆ สวน T-D/N (True Day/Night) นั่น IR cut filter จะสามารถเคลื่อนที่ ไปมาไดเพื่อทำหนาที่ เปดและปดการกรองแสงใหกบั CCD ได และสามารถ กำหนดปริมาณแสงที่ lux ต่ำๆ ได บริษัท ซายเนค เทคโนโลยี่ จำกัด www.zynekcctv.com

ขอนำเสนอผลิตภัณฑใหม ไมตกแตงไวนิล WINDSOR สีโอคแดง และสีเทา (Vinyl wood for decoration) สามารถใชงานตกแตงไดหลากหลายตอบทุกความ ตองการทัง้ งานตกแตงภายนอกและภายใน อาทิ ใช ทำเปนไมรวั้ ไมระแนงบังตา หรือตกแตงผนัง เปนตน มีขนาดหนาตัด 1x4 ซม., 2x2 ซม., 2x5 ซม., 2x10 ซม. ขนาดความยาว 3 เมตร, 4 เมตร สำเร็จรูป ขนาดเที่ยงตรง ปราศจากปลวก และเชื้อรา บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด WINDSOR CALL CENTER 0-2555-0333

ผลิตภัณฑหัตถกรรม จากหินออน งานหัตถกรรมจากหินออน (Marble Handicrafts) เปนผลิตภัณฑที่เกิดจากการนำหินออนแทง มาผลิต เปนชิ้นงานหัตถกรรม หรือเฟอรนิเจอรที่ใช ในการ ตกแตงในบานพักอาศัย และในหนวยงานราชการ ในรูปแบบตางๆ ซึง่ มีความสวยงาม หรูหรา มีหลากหลายดีไซนใหเลือกมากมาย ตามความตองการ บริษัท หินออน จำกัด www.thaimarble.co.th

20

BN#158_p20-23_m4.indd 20

9/25/10 2:54:19 AM


แผนลามิเนต

กาวตะปู ซูเปอรเนล มอนทาจ B215

แผนลามิเนตวิลสันอารท (Wilsonart Laminate) เปนผูนำตลาดวัสดุปดผิวทั้งในดานคุณภาพและการ ออกแบบลวดลายอันหลากหลายสามารถนำมาใช สำหรับการตกแตงภายใน รวมทัง้ หนาโตะ หนาบาน เฟอรนเิ จอรตา งๆ มีความทนทานตอการขูดขีด แรงกระแทก ดูแลรักษางาย อีกทั้งไดรับการรับรอง มาตรฐาน GREENGUARD ซึ่งเปนมาตรฐาน ผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม มาตรฐานระบบ การจัดการ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 TIS-1163/2536

กาวหลอดสารพัดประโยชน สูตรน้ำ ไมมสี ว นผสมของ สารทินเนอร ใชยึดติดวัสดุตางๆ แทนการตอกตะปู สามารถรับน้ำหนักวัสดุไดมากกวา 100 กก./ตรม. สามารถใชยดึ ติดวัสดุไดหลากหลายชนิดเชน ไม ยิปซัม่ ไฟเบอร กระเบือ้ ง พลาสติกแข็ง บัวเชิงผนัง บัวเพดาน โฟมแข็ง โพลียูรีเทนสำหรับงานตกแตง ยูพีวีซี แผน กระดาษอัด ฯลฯ ไมมีกลิ่นเหม็นฉุน R.J.LONDON CHEMICALS IND.CO.,LTD Tel : 0-2318-0133 (20 Line) Website : www.bosny.com ISO 9001 : 2008 Certified

WILSONART (THAILAND) CO.,LTD. www.wilsonart.com

เครื่องทำน้ำรอน พลังงานแสงอาทิตย

บริการรับเปลี่ยนหลังคา

โดย HOME Renovation Center

เครื่องทำน้ำรอนพลังงานแสงอาทิตย ROVOTEK ไดพฒ ั นาระบบแผงใหมลา สุด ชนิดหลอดแกวสุญญากาศ ใชทอทองแดงนำความรอน มีคุณสมบัติทำความรอนไดดกี วา น้ำถูกแยกออกจากแผงและบรรจุ ในแท็งคทำให ไมเกิดคราบตะกรันหรือตะกอนภายใน หลอดแกวซึ่งมักเกิดขึ้นกับแผงระบบเกา สวนถัง เก็บน้ำรอนถูกพัฒนาใหทนแรงดันน้ำไมตอ งเพิม่ ปม น้ำ และทนตอสภาพอากาศ น้ำบาดาล ตัวถังผลิตจาก อลูมเิ นียม COATED ปองกันสนิมและการกัดกรอน แท็งกภายใน SS400 COATING มีฉนวนโพลียรู เี ทน โฟมชวยเก็บความรอนอยางดี ทำใหรักษาอุณหภูมิ น้ำรอนเพื่อรอใชงานไดทันที

บริการรับเปลี่ยนหลังคาใหม โดยทีมวิศวกรติดตั้ง มืออาชีพ พรอมใหบริการดวยคุณภาพมาตรฐาน การติดตัง้ ไมวา จะเปนงานซอมแซมจากจุดรัว่ โดยคิด ราคาเปนงานเหมา ขึ้นอยูกับสภาพและปริมาณงาน หรืองานมุงหลังคาใหมคิดเปนราคา/ตารางเมตร สนใจติดตอหรือตองการใชบริการ ติดตอมาหาเราไดที่

HOME Renovation Center

95 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240 โทร. 0-2729-7400-2 แฟกซ 0-2729-6764 E-mail : contact@renovation-center.com www.renovation-center.com เปดบริการทุกวัน 9.00-18.00 น.

บริษัท ราโวเทค จำกัด www.ravotek.co.th

บริการงานขึ้นรูปทุกชนิด

นกดำ กาวคุณภาพสูงสำหรับงานไม

บริการขึน้ รูปงานถังทุกชนิด เชนถังน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และสารเคมี รวมทั้งถังในกระบวนการผลิตตางๆ อีกทัง้ ยังรับบริการใหคำปรึกษา เกีย่ วกับการผลิตถัง และการคัดเลือกเกรดเรซิน่ ใหเหมาะสมกับชนิดของ สารเคมีหรืออุณหภูมิที่ใช นอกจากนี้ยังรับผลิตถัง ตามแบบของลูกคา โดยบริษัทมีทีมงานที่มีประสบการณในการผลิตถัง และคำนึงถึงมาตรฐาน การผลิต ในราคาที่ประหยัด TOP COMPOSITION CO., LTD. www.topfiberglass.com

หินสังเคราะหอะคริลิค หินสังเคราะหอะคริลคิ 100% ภายใตแบรนด Corain (หินเทียมออน) นั้นเปนสินคานำเขาจากประเทศ สหรัฐอเมริกา สามารถใชงานได ไมจำกัดพื้นที่ ไมมี สารที่เปนอันตรายตอรางกาย ไรรอยตอ ปองกัน แสงยูวี ทำลวดลายบนเทคเจอร ได เหมาะสำหรับ นำมาใช ในการตกแตง ทั้งภายในและภายนอก อาทิ ท็อปหองครัว เคานเตอร ฝา เพดาน ฯลฯ โดยมีขนาดความหนาตั้งแตขนาด 4 มม.และ 6 มม. บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

°“«π°¥” ‡ªìπ°“«≈“‡∑Á°´å Ÿμ√πÈ” §ÿ≥¿“æ  Ÿß ‡°√¥ AAA ·Àâ߇√Á« ‡π◊ÈÕ°“«‡ªìπøî≈å¡„  ‰¡à∑‘Èߧ√“∫¢“« §ß∑π ‰¡àÀ≈ÿ¥√àÕπ ‡À¡“–  ”À√—∫ß“π ªŸæπ◊È ‰¡âª“√凰⠷≈–ß“π‡øÕ√åπ‡‘ ®Õ√å μ°·μàß¿“¬„π ∑’ËμâÕß°“√‡πâπ§ÿ≥¿“懪ìπ摇»… บริษัท เปอรมาเฟล็กซ จำกัด

°“«π°¥”

819 À¡Ÿà∑’Ë 4 π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∫“ߪŸ ´Õ¬ 14 μ.·æ√°…“ Õ.‡¡◊Õß ¡ÿ∑√ª√“°“√ ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ 10280 ‚∑√.02-7093344 ·ø°´å 02-7093334

SK Fine metallic ‡Õ ‡§ ‰øπå ‡¡∑—≈≈‘§  ’‚æ≈’¬√Ÿ ‡’ ∑𠇩¥ ‡¡∑—≈≈‘§  ”À√—∫ß“π μ°·μàߺπ—ß∑—Èß¿“¬πÕ°·≈–¿“¬„πÕ“§“√ SK Fine metallic ‡ªìπ ’ ‚æ≈’¬Ÿ√’‡∑π‡√´‘Ë𠇩¥‡¡∑—≈≈‘§ ‡æ‘Ë¡§«“¡·«««“«¥â«¬ Glitter Õ’°∑—È߬—ß¡’§«“¡∑π∑“πμàÕ ¿“«–Õ“°“» Ÿß ‡°√¥‡¥’¬«°—∫ ’æàπ√∂¬πμå §ß ’ —π·≈–§«“¡‡ß“ß“¡‰¥â¬“«π“π ‡π◊ÈÕøî≈å¡ ’∑π°“√¢’¥¢à«π·≈–¢—¥∂Ÿ ∑πμàÕ ¿“«–Õ“°“»μà“ßÊ ·≈–√—ß ’¬Ÿ«’ Õ’°∑—ÈߪÑÕß°—ππÈ”´÷¡‡¢â“ºπ—߉¥â¥’‡¬’ˬ¡ ‰¡à‡°‘¥√“ ·≈–μ–‰§√àπ”È §√“∫ °ª√°‰¡àΩßí μ—« ‡™Á¥≈â“ß∑”§«“¡ –Õ“¥‰¥â  “¡“√∂„™â ”À√—∫ºπ—ߺ‘«‡√’¬∫À≈“¬™π‘¥ ‡™àπ ºπ—ߧÕπ°√’μ ºπ—ß©“∫ªŸπ ºπ—߉¡â ‡À≈Á° ºπ—ß ”‡√Á®√Ÿª ™π‘¥μà“ßÊ ‡ªìπμâ𠇩¥ ’ “¡“√∂‡≈◊Õ°‰¥âÀ≈“°À≈“¬ ¡’∑ß—È ·∫∫¥â“π ‡ß“ ·≈–°÷ßË ‡ß“ บริษัท เอส เค คาเคน (ไทยแลนด) จำกัด 161/1 Õ“§“√‡Õ ®’∑“«‡«Õ√å ™—Èπ 5 ´Õ¬¡À“¥‡≈Á°À≈«ß 3 ∂ππ√“™¥”√‘ ·¢«ß≈ÿ¡æ‘π’ ‡¢μª∑ÿ¡«—π °∑¡. 10330 Tel : 02-651-8722 Fax : 02-651-8721 www.skk.co.th

21

BN#158_p20-23_m4.indd 21

9/25/10 2:54:23 AM


ไมอารโต ไม อ าร โ ต เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป ย มไปด ว ยคุ ณ ภาพ ไม โคงงอหรือแตกหักเมื่อใชงาน ปองกันการเจาะ ทำลายเนื้อไมจากปลวกและมอด ปราศจากเชื้อรา ตานทานความชืน้ ไมผนั แปรรูปรางตามสภาพอากาศ สิ่งสำคัญยิ่งไมอาร โตยังเปนผลิตภัณฑจากงานวิจัย ที่ ไดรับรางวัลจากมูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป 2545 ราคาถูกกวาไมเนื้อแข็ง เชน ไมมะคา หรือ ไมสัก แตมีคุณภาพและการใชงานที่คุมคามากกวา เหมาะ สำหรับนำไปใชงานภายใน และนอกอาคาร บริษัท เอ็ม.ซี.อุดมทรัพย จำกัด www.artowood.com

วาลวน้ำ

เครื่องขัดพื้น เครื่องขัดพื้นคอนกรีต เปนเครื่องขัดที่มีความเร็วใน การขัดสูง โดยมีใบขัดทีเ่ ปนเพชร (Diamond Synthetic) เปนองคประกอบ ทำใหเวลาขัดไมกอใหเกิดฝุน ละอองฟุงกระจายในขณะเดินเครื่องขัด การขัดพื้น คอนกรีต จะขัดผิวหนาคอนกรีตออกไปไมเกิน 3 มิลลิเมตร แลวพื้นที่ ไดจากการขัดจะเรียบ ไดระดับ และมีความมันวาว ผิวหนาจะมีความแกรงมากขึ้น ทนรอยขูดขีด การขัดพื้นคอนกรีตจะทำการขัด 7 ครั้ง โดยเปนการขัดหยาบ 3 ครั้ง และการขัด ละเอียด 4 ครั้ง การขัดพื้นจะเดินเครื่องขัดขึ้นลง เปนฟนปลาทั้งในทางกวางและทางยาวของพื้นที่ บริษัท วิสแพค จำกัด www.vispack.com

สวานไฟฟา

ผลิตภัณฑวาลวน้ำ C/W REMOVABLE FILTER (รุน ถอดได) อีกหนึง่ ผลิตภัณฑใหม ทีม่ ากดวยคุณภาพ 100% โดยคนไทย ผลิตจากทองเหลืองฟอรจ ปราศจากตามด ดวยเทคโนโลยีการผลิตจากอิตาลี สามารถ ทนแรงดัน 200 PSI และสามารถใชงานไดทอี่ ณ ุ หภูมิ สูงสุด 90 องศา ดานตะแกรงเปนสแตนเลส แข็งแรง ทนทาน ลิ้นทำจากไนลอนแท มีความทนทาน ลด การรั่วซึม 100% ทั้งนี้วาลวยังสามารถกันการไหล ยอนกลับของน้ำไดและสามารถถอดทำความสะอาด ได

สวานไฟฟา (Electric Tools) DD527 เปนสวาน เจาะกระแทกพรอมสกัด เปนผลิตภัณฑที่มีความ แข็งแรงและมีนวัตกรรมและเปนเครื่องมือที่เชื่อถือ ได ในสมรรถนะสูงสุด เพิม่ ความสามารถของเครือ่ งมือ ดวยระบบสกัด สำหรับงานสกัดทั่วไป โดยมีจุดเดน คือ มอเตอรพลังสูงขนาด 800 W มีฟงกชั่นการ สกัดสำหรับเพิ่มการใชงานและความหลากหลาย ใหกำลังที่เทากันในทุกทิศทางการหมุน มีเกจวัด ความลึก เหมาะสำหรับดอกสวานรุน R3 ใหแรง กระแทก 3 จูลส เหมาะสำหรับการเจาะยึดพุกหรือ ปลั๊กฝงคอนกรีต หรือการสกัดเปนครั้งคราว

บริษัท ไทเพง วาลว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

บริษัท แรมฟาส จำกัด

ชุดระบบสัญญาณกันขโมย

เกาอี้

ชุดระบบสัญญาณกันขโมย Main HG-1500 เปน ระบบเตือนภัยทางโทรศัพทมือถือ มีระบบตรวจจับ ควันไฟ มีระบบแจงฉุกเฉินดวยตนเอง โทรแจงผาน ทางมือถือไดถงึ 6 เลขหมาย สัง่ งานไดทงั้ ทาง, Tel, Main Control มีระบบบันทึกขอความเสียงถึง 4 ขอความ แจงเตือนขอความตามประเภทการตรวจจับ รับอุปกรณ ไดสูงถึง 63 จุด มีระบบตรวจจับควันไฟ และกลิ่นแรง เชน gas ตลอด 24 ชั่วโมง แมปด ระบบอยู มีระบบตรวจจับความเคลื่อนไหวเมื่อมีผู บุกรุกแม ในที่มืด มีระบบสื่อสารสองทางสนทนา ผานทางตัวเครื่อง พรอมไดยินเสียงบรรยากาศโดย รอบ ตัวเครื่องสามารถทำงานไดตอเนื่อง แม ไฟดับ นานถึง 24 ชั่วโมง มีระบบแจงเตือนทางหนาจอ เมื่อมีการตัดสายโทรศัพทฯลฯ

HARA CHAIR เกาอี้ฮารา (เกาอี้ที่ทำใหกนยิ้มได) HARA CHAIR เกาอี้ผอนคลายเพื่อสุขภาพ และ ปรับทาทางในการนั่งที่ ไมดี ถูกพัฒนาขึ้นจากหลัก ของทานัง่ ขัดสมาธิ ออกแบบเขากับโครงสรางกระดูก เชิงกราน ใชเบาะนั่ง 2 ชิ้นใหเกิดชองวางและโอบ กระดูกเชิงกรานใหสบาย เบาะนั่งทั้งสองเคลื่อนที่ อยางอิสระ ทำให ไดทานั่งที่ถูกตองและเหมาะสม กับรูปรางของผู ใชแมเปลี่ยนทานั่ง ทำใหรางกาย สบายไมเปนภาระอยูต ลอด เบาะนัง่ ปรับตามรูปราง ผู ใช โดยอัตโนมัติ คงมุมกระดูกเชิงกรานที่ดีตอรางกายสุด(ชาย 65 องศา หญิง 85 องศา) ชวยกระจาย น้ำหนักรางกายขณะนัง่ ทำใหโลหิตของรางกายสวนลางไหลเวียนดี และไมเปนภาระตอเอวและกระดูก เชิงกราน ลดความเครียดจากการนั่งเกาอี้นานๆ

บริษัท อี คอม เอ เพรซ จำกัด www.a-press.co.th

บริษัท เจ.เอส ยูไนเต็ต จำกัด www.atone.in.th

ผลิตภัณฑกอกน้ำ

ผนังหองน้ำ

ผลิตภัณฑกอกน้ำ Hang ผลิตจาก INGOT เกรด A ไมใชเศษทองเหลือง Recycle ตัวเรือนผลิตขึ้น รูปดวยวิธี Gravity Casting Forging ทำใหมี ความหนาแนนสูงทนแรงดันดันไดสูงมากเปนพิเศษ สินคาทุกตัวผานกระบวรการควบคุมคุณภาพอยางดี เยีย่ ม วาลว เปด-ปด ระบบ Ceramic Vale คุณภาพ สูงผานการทดสอบมากกวา 500,000 ครั้ง (มอก. ไมตำ่ กวา 100,000 ครัง้ ) นอกจากนีค้ วามหนาผิวชุบ Ni Cr สูงกวาที่มาตรฐาน มอก. กำหนด ผลิตใน ประเทศไทยไดรับการรับรองมมาตรฐาน ISO 9001 เปนรายแรกในประเทศไทยในประเภทการออกแบบ การผลิตกอกน้ำ

ผนังหองน้ำ Willy Toilet Partition นวัตกรรม ลาสุดของผนังกั้นหองน้ำสำเร็จรูปโดยทำจาก MFF (Melamine Face Foam Board) แผน MFF ได ผานการวิจัยและทดลองผลิตเปนเวลานาน เพื่อให ไดคุณภาพที่ดีที่สุด สำหรับนำมาผลิตเปนผนังกั้น หองน้ำสำเร็จรูป ที่ ไดตอบโจทยการเลือกใชวสั ดุของ ลูกคาและสถาปนิกใหกับอาคารที่ตองการ ประหยัด เวลาในการกอสราง ประหยัดงบประมาณโครงการ เพรามีน้ำหนักเบา มีอายุการใชงานไมนอ ยกวา 15 ป และเปนผนังกั้นน้ำสำเร็จรูปที่สวยหรูทันสมัย มีสี และแบบใหเลือกหลากหลาย คุมคากับการเลือกใช อยางแทจริง

N.L.SANITARY FITTINGS CO.,LTD. www.nl-sanitary.com

Welcraft Products Co., Ltd.

22

BN#158_p20-23_m4.indd 22

9/25/10 2:54:29 AM


ผลิตภัณฑ ปองกันกำจัดปลวก เบอร 2000, 3000

กันสาด กันสาดเคซี เปนนวัตกรรมใหมที่เนนการดีไซนจาก สถาปนิก ใหมีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย โดดเดน แตกตางจากกันสาดเดิมๆ มีความทนทาน ผานการ ทดสอบทั้งแสงแดด ละอองฝน แรงลม ทำความ สะอาดงายได โดยน้ำยาทั่วไป ปองกันรังสียูวีไดมาก ถึง 100% งายตอการติดตัง้ รวดเร็ว ทัง้ แบบธรรมดา และรีโมทคอนโทรล ผาใบที่ใชมีใหเลือกทัง้ อะคริลคิ และโพลีอีสเตอร มีอายุการใชงานยาวนาน ทนทุก สภาพอากาศ สามารถเลือกระบบคุมกันสาดทัง้ ระบบ มือหมุน และระบบมอเตอร เพื่อเพิ่มความภูมิฐาน ใหกับสถานที่ เหมาะกับสถานที่ที่ตองการโชวความงาม ความทันสมัย อาทิ หนาบาน หนาออฟฟศ หลังคารถ รานอาหาร โรงแรม เปนตน

π«—μ°√√¡„À¡àÕ¬à“߉¥âº≈ ª≈Õ¥¿—¬ ‰√â°≈‘Ëπ Home Shield Super Guard No. 2000 ‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å „™â ªÑÕß°—π°”®—¥ª≈«° √«¡∑—ßÈ ·¡≈ß∑’ÕË ¬Ÿ„à μâ¥π‘ „™âß“à ¬ ª√–À¬—¥ ‡æ’¬ß‚√¬¬“‡¡Á¥„Àâ∑«—Ë ∫√‘‡«≥æ◊πÈ ¥‘π ·≈â«√“¥πÈ”„À♡ÿà πÈ”¬“ ®–´÷¡≈߉ª„π¥‘π ·≈–¬—ßÕ¬Ÿà∫πº‘«¥‘π ¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ¬“«π“π ‡À¡“–„™â°Õà π √â“ß∫â“π ª≈Õ¥¿—¬‰¡à‡ªìπÕ—πμ√“¬ μàÕμâπ‰¡â ·≈– —μ«å‡≈’È¬ß Home Shield Super Water base No. 3000 ‡ªìπº≈‘μ¿—≥±å„™âªÕÑ ß°—π°”®—¥ª≈«° √«¡ ∑—ßÈ ·¡≈ß∑’ÕË ¬Ÿ‡à Àπ◊Õ¥‘𠇪ìπ Ÿμ√πÈ”‰¡à¡°’ ≈‘πË ©ÿπ ‡æ◊ÕË „Àâ´¡÷ ‡¢â“ ‡π◊ÕÈ ‰¡â ‰¥â¥’ ‡™àπ «ß°∫ ∫“πÀπâ“μà“ß ‰¡â‡øÕ√åπ‡‘ ®Õ√å À√◊Õæàπ √Õ∫Õ“§“√ ∑—ßÈ  Õߺ≈‘μ¿—≥±å‰¥â√∫— °“√√—∫√Õß®“° Õ¬.

บริษัท ซี ไอ ซี จำกัด ‚∑√.0-2398-0131-3 ‚∑√ “√ 0-2398-7609 www.cicpaint.com

บริษัท อี. แอนด วี. จำกัด www.kaceecurtain.com

แผนอะคริลิค แผนอะคริลิค SHINKOLITE รุน DX เปนแผน อะคริลิคที่ ใชระบบการผลิตแบบหลอแผนแบบตอ เนื่อง (Continuous Cast Sheet) จึงทำใหแผน อะคริลคิ นัน้ มีความหนาสม่ำเสมอทัว่ กันทัง้ แผน อีกทัง้ ยังเหมาะทีจ่ ะใชกบั งานแปรรูปตางๆ โดยงายตอการ ขึ้นรูป และขึ้นรูปที่อุณหภูมิต่ำกวาแผนทั่วไป และ จากกระบวนการผลิตนั้นสามารถผลิตความกวางได มากที่สุดถึง 2.763 เมตรและความยาวมากที่สุดถึง 4 เมตร จึงเหมาะสำหรับการผลิตปายสื่อโฆษณา ขนาดใหญ และ/หรือ ปายโฆษณาที่ใชเทคนิคแบบ กดขึ้นรูปโดยไมจำเปนตองลอก masking film ระหวางการขึ้นรูป THAI M M A CO.,LTD.

กระเบื้องปูพื้น ผูนำเขากระเบื้องและบล็อคแกวจากทั่วโลก อาทิ กระเบื้องปูพื้นและ กระเบื้องอื่นอีกทุกๆ ประเภท ไมวา จะเปนกระเบือ้ งเซรามิกทัว่ ไป กระเบือ้ งเซรามิก พอรซเลน และ กึ่งพอรซเลน กระเบื้องแกรนิตโต ขัดมัน กึง่ ขัดมันและไมขดั มัน รวมถึงกระเบือ้ งประเภท นาโนตางๆ จุดแข็งคือ เรามีโกดังสินคาขนาด 30 ไร และยังมีสต็อคกระเบื้องทุกประเภทและทุกลายไว ตอบสนองความตองการของลูกคา บริษัท เวสเทิรน เดคอร คอรปอเรชั่น จำกัด หรือ WDC www.wdc.co.th

ชุดฝกบัวอาบน้ำสแตนเลส

ระบบรักษาความปลอดภัย

รุน WS-8071/L, WS-8072/J

ชุดฝกบัวอาบน้ำแบบสายออนและกานแข็งพรอม ตัวปรับทางน้ำ คอ L และ คอ J ชุดฝกบัวผู ใช สามารถปรับสูง-ต่ำ, ซาย-ขวา ได และดวยการ ผลิตและระบบทอ S/S ซอนกัน 2 ชั้นเปนฉนวนกัน ความรอนอยางดี สินคาของบจก. รีไล (ประเทศไทย) ทำจากวัสดุสแตนเลสแท 304 ปลอดสนิม 100% ระบบเปด-ปดน้ำ เปนแบบเซรามิควาลว รับประกัน เซรามิควาลว 12 ป ผลิตในประเทศไทย

ผูน ำดานระบบรักษาความปลอดภัย และกลองวงจรปด ระดับสากล เราเปนบริษัทผูนำเขาและจัดจำหนาย อุปกรณเทคโนโลยีดานระบบรักษาความปลอดภัย ภายใตตราสินคา Watashi ดวยปรัชญาความมุง มั่นเราไดทำการทดลอง และวิจัยสินคาอยูเสมอ เพื่อใหแน ใจไดวาลูกคาของเราจะไดรับสินคาที่มี คุณภาพ และไดรับความพึงพอใจใหมากที่สุด บริษัท วาตาชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด www.watashi.co.th

WS-8072/J

WS-8071/L

วัสดุสแตนเลสปลอดสารปนเปอน

RELY (THAILAND) CO.,LTD 53/1 หมูที่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-28809000-15 โทรสาร 0-28809021

23

BN#158_p20-23_m4.indd 23

9/25/10 2:54:33 AM


‘The 3rd’ ใชประสบการณสรางงาน

ตอบทุกโจทยความตองการของลูกคา

นายอิทธิพล ลวนเจริญ กรรมการผูจัดการ The 3rd Co.,Ltd. เลาใหฟงถึงความเปนมาในการกอตั้ง The 3rd วา บริษัทแหงนี้หากนับจนถึงปจจุบันเราเปดทำการมา ไดประมาณ 10 ป ซึ่งกอนที่จะตัดสินใจมาเปดบริษัทเปน ของตัวเองนัน้ ก็ไดทำงานกับบริษทั ทีท่ ำงานเกีย่ วกับดานของ การออกแบบมาเปนเวลา 10 ป จนเมื่อกระทั่งป 2540 จึง ตัดสินใจออกมาเปดบริษัทเปนของตนเอง ทั้งนี้หากจะวาไป แลวเราทำงานอยูในวงการของการออกแบบมาแลวประมาณ 20 ป จึงเรียกไดวา มีประสบการณทางดานนีม้ าอยางยาวนาน โดยในตอนนี้ เ รามี ที ม งานที่ ท ำงานทางด า นนี้ อ ยู ไ ม เ ยอะ โดยมีทีมงานกันอยูประมาณ 3-4 คนเพียงเทานั้น โดยงาน ที่บริษัทรับนั้นโดยสวนใหญจะรับเฉพาะเพียงแคผลิตแบบ และขายแบบเพียงอยางเดียว เราจะไมรับงานรับเหมา ซึ่ง ตรงนี้ก็ถือวาเปนจุดเดนเฉพาะทางที่บริษัทยึดถือมาโดย ตลอด สำหรั บ แนวทางในการออกแบบของทางบริ ษั ท นั้ น ตองถือวาเรารับออกแบบงานสไตลทั่วไป ตามโจทยที่ลูกคา ตองการ ตรงนี้ ไมวาลูกคาอยากจะไดแบบไหนหรือสไตลใด ทางเราก็สามารถที่จะดีไซนออกมาให ไดเสมอ ซึ่งแนวที่ เรียกวาเปนแนวถนัดและลูกคาใหความสนใจนั้นโดยสวน มากจะเปนงานในสไตลโมเดิรนคลาสสิค ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่ง ทีล่ กู คาใหความสนใจในสไตลนกี้ บั ทางบริษทั ของเรา ก็เนือ่ งจากงานตางๆ เหลานี้ของเรามี โอกาสไดลงตามสื่อโฆษณา

ตางๆ จึงทำใหลูกคามี โอกาสไดเห็นผลงานที่เราไดทำ ซึ่ง ตรงนี้บางคนที่ชอบแนวทางในการออกแบบสไตลนี้อยูแลว ก็มักจะติดตอเขามาใหเราทำงานให ดวยเหตุนี้จึงทำใหงาน ของเรามีเขามาอยางตอเนื่องโดยตลอด แตทั้งนี้หากถาม วาสไตลที่บริษัททำอยูนั้นเปนตัวตนที่แทจริงของเราหรือไม ก็คงตองบอกวามันไมใชตัวตนของเราสักเทาไหร แตทั้งนี้ก็ คงตองขึ้นอยูกับโจทยที่ลูกคาใหเราวาเขาตองการใหเรา ออกแบบใหเขาเปนอยางไร

ซึ่งหากมองยอนกลับไปเมื่อสักประมาณ 5 ปที่ผานมา จะเห็นไดวาบริษัทเฟอรนิเจอรเหลานั้นยังไมมีนโยบายการ ออกแบบใหฟรีแกลูกคา แตเมื่อมีนโยบายเหลานี้ออกมา ซึ่งถือวากำลังไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ ก็ทำใหลูกคาให ความสนใจกับบริการตางๆ เหลานี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ลูกคาไมตอ งเสียคาใชจา ยในการออกแบบ จึงสงผลใหบรรดา มัณฑนากรตางไดรับผลกระทบตรงนี้ตามไปดวย ซึ่งหากจะ วากันจริงๆ ลูกคาที่ใชบริการของบริษัทเฟอรนิเจอรสำเร็จรูปเหลานี้ สวนใหญจะไมคอยรูสึกวาเขาไดบวกคาแบบรวม คนรุน ใหมใหความสำคัญรับออกแบบฟรีมากขึน้ เขาไปในคาเฟอรนเิ จอรแลว ซึง่ เมือ่ ลูกคาตัดสินใจทีจ่ ะเลือก กลุ ม ลู ก ค า โดยหลั ก ของทางบริ ษั ท ส ว นใหญ จ ะเป น ลูกคาประเภทบานพักอาศัย สวนในกลุม อืน่ ก็จะเปนประเภท รานอาหาร ผับ และโรงแรม แตในกลุมนี้จะมีปริมาณงานที่ นอยกวาในกลุมแรก นอกจากนั้นในตอนนี้ทางบริษัทของ เราจะรับงานในสวนของงานสถาปตยและงานอินทิเรียส ควบคูกันไป เพื่อรองรับความตองการของลูกคา รวมไปถึง สรางจุดเดนใหแกบริษัท แตทั้งนี้ ในปจจุบันจากการรับงาน ของเราตองยอมรับวางานที่เขามาในบริษัทนั้นมีปริมาณที่ ลดนอยลงกวาแตกอน เนื่องจากบริษัทรับออกแบบตางๆ มี คูแขงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่เปนประเภทการออกแบบฟรี ใหแกลูกคา ซึ่งสวนใหญจะเปนคูแขงในรูปแบบของ บริษัทที่จำหนายเฟอรนิเจอรสำเร็จรูป ตรงนี้ถือเปนอีกจุด หนึ่งที่เราตองเขาไปตอสูกับเขาเพื่อแยงชิงกลุมลูกคา

24

BN#158_p24-25_Pro2.indd 24

9/25/10 1:40:33 AM


ใชบริการกับบริษัทเหลานั้น ก็จะไดเห็นวาสินคาที่เขาเลือก นั้นเมื่อนำมาติดตั้งจริงๆ แลวจะออกมาในรูปแบบไหนและ มีหนาตาอยางไร ผานระบบการออกแบบใหลกู คาไดเห็นภาพ จากสถานการณตรงนี้ก็ตองยอมรับวาบริษัทของเรา ก็ ไดรับผลกระทบในสวนนี้เปนอยางมาก นั่นเปนเพราะวา เราไมสามารถทำแบบใหลูกคาทันทีเหมือนที่เขาทำไม ได ซึ่ง หากลูกคาไมเลือกทีจ่ ะใหเราทำงานใหกเ็ ทากับเราเสียเวลาฟรี ดังนั้นจึงตองวิเคราะหดวยสายตารวมไปถึงประสบการณ ของเราวาลูกคาที่มาคุยดวยนั้น สนใจที่จะใหทางบริษัททำงานใหหรือไม แตทงั้ นี้ ในการทีจ่ ะชักจูงใจใหลกู คาหันมาสนใจ ในตัวงานของเรานัน้ คงตองอาศัยผลงานทีผ่ า นมาของบริษทั เปนตัวนำเสนอ ซึง่ ลูกคาก็จะไดเห็นวาบริษทั ของเรามีโปรเจ็กต งานที่ใดบาง และอีกปจจัยที่สำคัญงานของเรานั้นมันตรง กับความตองการของลูกคาหรือไม ซึ่งหากยังไมตรงตาม ความตองการ ตรงนีก้ ค็ งตองทำการบานเพิม่ มากขึน้ กวาเดิม เพื่อเปนการชัดจูงใจใหลูกคาหันกลับมาสนใจผลงานของ บริษัทของเรา

ลูกคามากกวาแตกอน จึงทำใหลูกคาสามารถคนควาหรือ ออกแบบการตกแตงที่ตนเองตองการไดมากขึ้น แตทั้งนี้ก็มี ลู ก ค า อี ก กลุ ม ที่ ยั ง ให ค วามสำคั ญ กั บ อาชี พ มั ณ ฑนากร เพราะเห็นวาหากจะตกแตงเองก็อาจจะไดงานที่ออกมาไม ไดอยางที่ตั้งใจเอาไว นอกจากนั้นในปจจุบันจะเห็นไดวามี บริษัทรับออกแบบเกิดขึ้นมาอยางมากมาย ตรงนี้คงตอง ยอมรับวาการแขงขันในตลาดก็ยอมที่จะสูงตามไปดวย ซึ่ง ถือเปนเรื่องที่นากลัวเหมือนกันเนื่องจากเด็กรุนใหมที่จบ ออกมาตางก็มีการนำเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาชวยในการ ทำงานมากขึ้น ประกอบกับลูกคาโดยสวนใหญก็มักจะชอบ งานประเภทนี้ ซึ่งตรงนี้เราก็ตองพยายามที่จะหาวิธีสูกับบริษัทเหลานี้ ดวยการนำเสนอผลงานที่ผานมาของทางบริษัทแกลูกคา ซึง่ งานของเราจะแตกตางออกไปจากบริษทั เหลานัน้ ซึง่ บริษทั อื่นอาจจะใช โปรแกรม 3D เขามาชวยในการออกแบบ แต สำหรับเราจะเนนใชการสเก็ตเปนสำคัญ ซึ่งก็ถือเปนจุดเดน อีกอยางหนึ่งของเรา เพราะทุกวันนี้อาจจะมีคนที่สเก็ตแบบ ใหกับลูกคาเหลืออยู ไมกี่รายก็เปนไปได ทั้งนี้เด็กรุนใหมที่ทำ โฟโตชอปเปน ทำ 3D เปน เขาก็มักจะคิดวาเขาสามารถที่ จะออกแบบตกแตงบานได แตจริงๆ แลวมันมีรายละเอียด อีกมากมาย ไมวาจะเปนในเรื่องของงานระบบตางๆ วาคุณ จะตองวางแอรอยางไร ระบบไฟจะตองอยูตรงไหน ตรงนี้ เด็กรุน ใหมอาจจะไมสามารถทำไดเทากับเรา ซึง่ เราก็พยายาม ที่จะนำเสนอผลงานของเราดวยภาพเพื่อใหลูกคาไดเห็น อยางชัดเจนมากที่สุด สำหรับโปรเจ็กตที่ ทางบริษัททำอยู ในตอนนี้ก็ จะมีที่ เชียงใหมเปนตึกแถวจำนวน 6 หอง ทางบริษัทก็เขาไปทุบ ทิ้งทั้งหมดเหลือพียงแค โครงสรางและสรางขึ้นมาใหม ซึ่ง ตอนนี้กำลังอยู ในขั้นตอนของการเขียนรายละเอียดของ ตัวงานอยู สวนอีกโปรเจ็กตอยูที่เชียงราย เปน Outlet ขายเสือ้ ผา สำหรับโครงการนีเ้ ราจะทำการกอสรางตัวอาคาร ที่มีเนื้อที่ประมาณ 1,500 ตรม. ซึ่งโครงการนี้เราเขาไปรับ หนาที่ทำทั้งงานสถาปนิกและงานอินทิเรียส และแมจะเห็น วาบริษทั มีงานในสวนของตางจังหวัดดวยเหมือนกัน แตทงั้ นี้ งานหลักๆ ของเราก็ยังคงอยูในเขตกรุงเทพฯ เปนสวนใหญ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ถนนเลียบทางดวนรามอินทรา ที่ ตองยอมรับวางานโดยสวนใหญของเราจะมี ในบริเวณนี้ นั่น เปนเพราะวาเราเคยทำงานใหกับลูกคาในบริเวณนี้มาแลว ประมาณ 8 ป จึงทำใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในผลงาน ของเรา จึงมีการบอกตอกันปากตอปากไปยังลูกคารายอื่นๆ จึงทำใหเราไดงานในบริเวณนี้อยูเสมอ

ในดานของเทรนดการออกแบบ จากประสบการณที่ ผานมาของบริษัท ตรงนี้คงตองยอมรับวาเทรนดของเฟอรนิเจอรสำเร็จรูปในตอนนีก้ ำลังไดรบั ความนิยม เพราะบริษทั ทีจ่ ำหนายเฟอรนเิ จอรสำเร็จรูปเหลานัน้ สวนใหญจะใหบริการ ลูกคาครบวงจร ไมวาจะเปนของตกแตง เฟอรนิเจอร สำเร็จรูป รวมไปถึงการออกแบบฟรี ใหแกลูกคา ซึ่งสินคา โดยสวนใหญของเขาจะออกมาในแนวสไตลโมเดิรน ซึ่งเปน สไตลที่ ไดรับความนิยมอยูในขณะนี้ แตถาหากเปนเทรนดที่ แตกตางออกไปจากนี้ ลูกคาคงไมเลือกที่จะไปหาบริษัท เหลานั้น ลูกคาคงตองเปดดูตามแคทตาล็อกหนังสือเพื่อหา บริษัทที่สามารถออกแบบตามความตองการของเขาได ซึ่ง ลูกคาในกลุมนี้ถือวาเปนลูกคาเฉพาะกลุมที่มีความตองการ ในเรื่องการตกแตงบานที่แตกตางออกไปจากคนอื่น ซึ่งถือ

ซึ่งหากมองยอนกลับไปเมื่อสักประมาณ 5 ป ที่ผานมา จะเห็นไดวาบริษัทเฟอรนิเจอรเหลานั้น ยังไมมีนโยบายการออกแบบใหฟรีแกลูกคา แต เมื่อมีนโยบายเหลานี้ออกมา ซึ่งถือวากำลังไดรับ ความนิยมอยูใ นขณะนี้ ก็ทำใหลกู คาใหความสนใจ กับบริการตางๆ เหลานี้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก ลูกคาไมตอ งเสียคาใชจา ยในการออกแบบ จึงสงผล ให บ รรดามั ณ ฑนากรต า งได รั บ ผลกระทบตรงนี้ ตามไปดวย ซึง่ หากจะวากันจริงๆ ลูกคาทีใ่ ชบริการ ของบริษัทเฟอรนิเจอรสำเร็จรูปเหลานี้ สวนใหญ จะไมคอยรูสึกวาเขาไดบวกคาแบบรวมเขาไปใน คาเฟอรนิเจอรแลว

เปนกลุมที่จะใหความสำคัญกับบริษัทออกแบบโดยเฉพาะ อยางบริษัทของเรานั่นเอง ทั้งนี้หากสนใจผลงานของทาง บริษัทสามารถติดตอมาไดที่ โทร. 081-668-1988

อาศัยประสบการณสรางจุดเดนตอบโจทยลกู คา ซึง่ หลักๆ แลวเราจะพยายามดีไซนงานออกมาในลักษณะ ที่เราเปนตัวแทนของเจาของบาน จึงตองพยายามดีไซน ออกมาเหมือนกับวาเราเปนคนอยูอาศัย เมื่อเราเดินเขาไป ในบานหลังนั้นแลวเราตองการเห็นอะไรบาง หรืออยากใหมี อะไรในบานหลังนั้นบาง แลวจึงนำความคิดที่เรามองนั้นไป นำเสนอแกลูกคาเพื่อใหลูกคาเปนผูตัดสินใจอีกรอบหนึ่ง และจากประสบการณที่มี ในวิชาชีพนี้ที่มีกวา 20 ป เราจะ เห็นไดถึงการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของผูบริโภค ซึ่ง จะเห็นไดวาในตอนนี้ลูกคามีตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งลูกคา สวนใหญจะลืมความสำคัญของมัณฑนากร เพราะลูกคา สมัยนี้ โดยสวนใหญแลวจะเปนคนเลือกซื้อสินคาเองทั้งหมด ซึ่งหากเปนในสมัยกอนลูกคาก็จะรูวาในการออกแบบบาน หรือตกแตงบานจะตองใชสถาปนิกและมัณฑนากร แตมาในยุคนี้ลูกคาแตละคนมีความรู ในเรื่องเหลานี้ มากขึ้น ไมวาจะเปนคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีที่เขาถึงตัว

25

BN#158_p24-25_Pro2.indd 25

9/25/10 1:40:44 AM


ประกวดราคา จางเหมาติดตัง้ การประปานครหลวง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาติดตัง้ ประปาใหม งานเพิม่ ขนาดมาตรวัดน้ำ ยายมาตรวัดน้ำ ขนาดมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2-8 นิ้ว และ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พื้นที่ สนง. ประปาสาขาบางเขน (ราคากลาง 3,280,314 บาท) คาแบบ 2,140 บาท ยื่นเอกสาร 13 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 14.00 น. * ผูรับเหมา กปน. งานกอสรางวางทอจายน้ำและทอ บริการ หรือทอประธาน * ตองมีผลงานวางทอประปา และ/หรือ ซอมทอประปา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ของ กปน. วงเงินคาจางปรงงานสัญญาจะไมนอยกวา 2 ลานบาท ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา นับถึงวันยื่นเอกสาร ติดตอที่ ฝายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2504-0187 ประกวดราคา จางเหมาติดตัง้ การประปานครหลวง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาติดตัง้ ประปาใหม งานเพิม่ ขนาดมาตรวัดน้ำ ยายมาตรวัดน้ำ ขนาดมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2-8 นิ้ว และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พื้นที่ สนง. ประปาสาขาภาษีเจริญ (ราคากลาง 3,536,202 บาท) คาแบบ 2,140 บาท ยื่นเอกสาร 13 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 14.00 น. * ผูรับเหมา กปน. งานกอสรางวางทอจายน้ำและทอ บริการ หรือทอประธาน * ตองมีผลงานวางทอประปา และ/หรือ ซอมทอประปา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ งานติดตั้งมาตร-วัดน้ำ ของ กปน. วงเงินคาจางปรงงานสัญญาจะไมนอยกวา 2 ลานบาท ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา นับถึงวันยื่นเอกสาร ติดตอที่ ฝายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2504-0187 ประกวดราคา จางเหมาติดตัง้ การประปานครหลวง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาติดตัง้ ประปาใหม งานเพิ่มขนาดมาตรวัดน้ำ ยายมาตรวัดน้ำ ขนาดมาตรวัด น้ำ ขนาด 1/2-8 นิว้ และงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ พืน้ ที่ สนง. ประปาสาขาบางบัวทอง (โซนรายได 54-01, 54-02, 5405, 54-06, 54-07) (ราคากลาง 5,169,210 บาท) คาแบบ 4,815 บาท ยื่นเอกสาร 13 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.00 น. * ผูรับเหมา กปน. งานกอสรางวางทอจายน้ำและทอ บริการ หรือทอประธาน * ตองมีผลงานวางทอประปา และ/หรือ ซอมทอประปา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ของ กปน. วงเงินคาจางปรงงานสัญญาจะไมนอยกวา 2 ลานบาท ระยะเวลา 2 ปที่ผานมา นับถึงวันยื่นเอกสาร ติดตอที่ ฝายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2504-0187 ประกวดราคา จางเหมาติดตัง้ การประปานครหลวง

มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาติดตัง้ ประปาใหม งานเพิม่ ขนาดมาตรวัดน้ำ ยายมาตรวัดน้ำ ขนาดมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2-8 นิ้ว และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พื้นที่ สนง. ประปาสาขาบางบัวทอง (โซนรายได 54-03, 54-04 และ 54-08) (ราคากลาง 5,122,982 บาท) คาแบบ 4,815 บาท ยื่นเอกสาร 13 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.00 น. * ผูรับเหมา กปน. งานกอสรางวางทอจายน้ำและทอ บริการ หรือทอประธาน * ตองมีผลงานวางทอประปา และ/หรือ ซอมทอประปา งานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ของ กปน.

วงเงินคาจางปรงงานสัญญาจะไมนอ ยกวา 2 ลานบาท ระยะ * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ เวลา 2 ปที่ผานมา นับถึงวันยื่นเอกสาร ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ ติดตอที่ ฝายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง ถ.ประชาชืน่ และไดแจงเวียนชื่อแลว เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2504-0187 * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ ประกวดราคา จางเหมาสำรวจ การประปานครหลวง สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาสำรวจหาจุดรั่ว * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา ในระบบจายน้ำพืน้ ที่ สนง.ประปาสขาภาษีเจริญ (ราคากลาง กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ 3,484,986 บาท) ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส คาแบบ 2,140 บาท * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ยื่นเอกสาร 14 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 14.00 น. ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็ก* ตองเสนอบุคลากรผูปฏิบัติงานในตำแหนงหัวหนาชุด ทรอนิกสครั้งนี้ และชางที่ผานการฝกอบรม หลักสูตร “การสำรวจหาจุดรั่ว * มีผลงานประเภทเดียวกัน กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในระบบจายน้ำ” ของ กปน. และไดรบั การขึน้ ทะเบียนประวัติ หรือเอกชนที่เชื่อถือได สัญญาละไมนอยกวา 7 ลานบาท บุคลากรตามหลักเกณฑที่ กปน. กำหนด ไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นเอกสาร * ต อ งเคยมี ผ ลงานสำรวจตรวจสอบระบบจ า ยน้ ำ * ตองมีทนุ จดทะเบียนไมตำ่ กวา 3,500,000 บาท งานประปา หรือ ทอของเหลวอื่นที่เปนระบบทอปด ที่รั่วไหลสูญ แลวเสร็จ 360 วัน เสียที่เปนผลงานในระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นซอง ติดตอที่ กองการเงิน (ชั้น 1 อาคาร 1 ) การไฟฟาสวนคิดเปนความยาวไมนอยกวา 1,000 กม. และตองมีปริมาณ ภูมิภาค (กฟภ.) ถ.งามวงศวาน เขตจตุจักร กทม. งานไมนอยกวา 500 กม./สัญญา โทร. 0-2590-5482 ติดตอที่ ฝายจัดหาและพัสดุ การประปานครหลวง ถ.ประชาชืน่ ประกวดราคา จางเหมาบริการ บริษัท การบินไทย เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2504-0187 จำกัด (มหาชน) มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมา ประกวดราคา จางเหมากอสราง การไฟฟานครหลวง บริการซัก-รีดผา สำหรับฝายครัวการบิน ทาอากาศยาน มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมากอสรางแผงปด สุวรรณภูมิ ระยะเวลา 2 ป ตั้งแต 14 ธ.ค.53-14 ธ.ค.55 ดานหนาคอกหมอแปลงไฟฟา สถานียอยบางขุนพรหม คาแบบ 500 บาท ถ.สามเสน เขตพระนคร กทม. ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ยืน่ เอกสาร 2 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. (ราคากลาง 2,207,668.84 บาท) * เปนนิติบุคคล คาแบบ 5,000 บาท * มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวไมต่ำกวา 1 ลานบาท ยื่นเอกสาร 26 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. และประกอบการมาแลวไมต่ำกวา 1 ป กอนวันเสนอราคา * เปนนิติบุคคล * มีประสบการณในการใหบริการซัก อบ รีด โดยเคย * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ใหบริการหรืออยูในระหวางใหบริการใหแกบุคคล หรือ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น นิติบุคคล สวนราชการหรือองคการของรัฐวิสาหกิจมาแลว และไดแจงเวียนชื่อแลว ในชวงระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นซอง โดยแตละ * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ สัญญาที่เคยใหบริการตองมีอายุสัญญาไมนอยกวา 1 ป ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำสั่ง นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * มีวงเงินคาจางตามสัญญาละไมนอ ยกวา 3 ลานบาท * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ ติดตอที่ แผนกรับจายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ ผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส จตุจักร กทม. โทร. 0-2545-3251 * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ประกวดราคา จางเหมาบริการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมา ครั้งนี้ * มีผลงานกอสรางหรือปรับปรุงอาคาร คสล. หรือ บริ ก ารจั ด ส ง แรงงานเพื่ อ ทำหน า ที่ ขั บ รถขนส ง อาคาร โครงสรางเหล็กรูปพรรณกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ ทำความสะอาดรถและลำเลียงอาหารขึ้นเครื่องสำหรับ หนวยงานเอกชนทีเ่ ชือ่ ถือได สัญญาละไมนอ ยกวา 1,100,000 งานบริการขนสง (CL-D) ทาอากาศยานดอนเมือง และ บาท ระยะเวลา 5 ป กำลังดำเนินการในปจจุบัน สัญญาละ สุวรรณภูมิ คาแบบ 500 บาท ไมนอยกวา 1,100,000 บาท งานแลวเสร็จ 120 วัน ติดตอที่ แผนกการเงิน กองรายได (อาคาร 1 ชั้น 1) การ- ยื่นเอกสาร 8 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. * เปนนิติบุคคล ไฟฟานครหลวง ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กทม. * มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวไมต่ำกวา 1 ลานบาท โทร. 0-2348-5482 และประกอบการมาแลวไมต่ำกวา 1 ป กอนวันเสนอราคา ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง การไฟฟาสวนภูมภิ าค * มีประสบการณ ในการใหบริการจัดสงแรงงานเพื่อ (กฟผ.) มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาปรับปรุง ทำหนาทีต่ า งๆ โดยเคยใหบริการหรืออยูในระหวางใหบริการ ทีด่ นิ เพิม่ เติมกอสรางอาคารสำนักงาน อาคารอยูเ วรแกกระแส ใหแกบุคคล หรือนิติบุคคล สวนราชการหรือองคการของ ไฟฟาขัดของ เสาธง รั้ว – ประตู ปายชื่อ ถนน – ลาน และ รัฐวิสาหกิจมาแลวในชวงระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับถึงวัน รางระบายน้ำ – บอพัก ทีก่ ฟอ. บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ ดวย ยื่นซอง โดยแตละสัญญาที่เคยใหบริการตองมีอายุสัญญา ระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 18,345,800 บาท) ไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร คาแบบ 8,700 บาท * มีวงเงินคาจางตามสัญญาละไมนอ ยกวา 3 ลานบาท ยื่นเอกสาร 19 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. ติดตอที่ แผนกรับจายเงิน อาคาร 2 ชั้น 1 สำนักงานใหญ * เปนนิติบุคคล บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต เขต

26

BN#158_p26-27_Pro2.indd 26

9/25/10 1:43:51 AM


จตุจักร กทม. โทร. 0-2545-3251

ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง คณะวิศวกรรม-

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความประสงคเรียก สอบปรับปรุงหองออกกำลังกาย ชั้น 5 อาคารนานาชาติ คณะฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขตจตุจักร กทม. (ราคากลาง 999,957.80 บาท) คาแบบ 300 บาท ยื่นเอกสาร 6 ตุลาคม 2553 เวลา 16.30 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทอง ถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คำสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ติดตอที่ หนวยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เขตจตุจักร กทม. โทร.0-2942-8555

ประกวดราคา จางเหมาบริการ บริษทั การบินไทย

จำกัด (มหาชน) มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง เหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำศูนยปฏิบัติการ (OPC) ทาอากาศสุวรรณภูมิ ระยะเวลา 1 ป 9 เดือน คาแบบ 500 บาท ยื่นเอกสาร 8 ตุลาคม 2553 เวลา 13.30 – 14.30 น. * เปนนิติบุคคล * มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวไมต่ำกวา 1 ลานบาท และประกอบการมาแลวไมตำ่ กวา 1 ป กอนวันเสนอราคา * มีประสบการณ ในการใหบริการจัดสงแรงงานทำ หนาที่รักษาความปลอดภัย โดยเคยใหบริการหรืออยูใน ระหวางใหบริการใหแกบคุ คล หรือนิตบิ คุ คล สวนราชการ หรือองคการของรัฐวิสาหกิจมาแลวในชวงระยะเวลาไมเกิน 3 ป นับถึงวันยื่นซอง โดยแตละสัญญาที่เคยใหบริการ ตองมีอายุสัญญาไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร * มีวงเงินคาจางตามสัญญาละไมนอ ยกวา 7 ลานบาท ติดตอที่ แผนกรับจายเงิน อาคาร 2 ชัน้ 1 สำนักงานใหญ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต เขต จตุจักร กทม. โทร. 0-2545-3251

ประกวดราคา จางเหมาปฏิบัติงาน บริษัท ทีโอที

จำกัด (มหาชน) มีความประสงคเรียกประกวดราคาจาง เหมาปฏิบัติงานดานชาง ณ สวนงานภายใต สังกัดสวน ปฏิบัติการระบบตอนนอกที่ 3.2 จำนวน 60 คน ดวย ระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 12,060,000 บาท) คาแบบ 1,000 บาท ยื่นเอกสาร 8 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. * เปนนิติบุคคล * มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวไมต่ำกวา 1 ลานบาท และประกอบการมาแลวไมตำ่ กวา 1 ป กอนวันเสนอราคา ติดตอที่ สวนรับและจายเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 บริษัท ที โอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจงวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. โทร. 0-2505-4575

ราคาจางเหมากอสรางอาคารศูนยฟอกไตเทียม ม.1 ต.วิชติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ขนาดกวาง 12 ม. ยาว 22 ม. โครงหลังคาเหล็ก พื้นปูกระเบื้อง พรอมงานระบบสุขาภิบาล และงานไฟฟาแสงสวาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคา กลาง 4,600,000 บาท) คาแบบ 9,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 – 11.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานประเภทเดียวกันกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีเ่ ชือ่ ถือได สัญญาละไมนอ ยกวา 1,800,000 บาท * งานแลวเสร็จ 150 วัน ติดตอที่ หองพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน กองคลัง สำนักงานเขตเทศบาลตำบลวิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 0-7652-5100 ตอ 149, 201

ประกวดราคา จางเหมาปรับปรุง องคการบริหาร

สวนจังหวัดกระบี่ มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมาปรับปรุงสนามกีฬา ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง ดวย ระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 3,502,901 บาท) คาแบบ 3,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 – 11.00 น. * เปนนิติบุคคล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมคี ำสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานประเภทเดียวกัน กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีเ่ ชือ่ ถือได สัญญาละไมนอ ยกวา 1,200,000 บาท ติดตอที่ กองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัด อ.เมือง จ.กระบี่ โทร. 0-7562-7188

ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานเทศบาล

นำมาฝากสำหรับผูประกอบการกอสราง ที่ตองการประกอบพิธีมงคล

ฤกษประจำวันที่ 5 ต.ค. 2553 - 20 ต.ต. 2553 วันที่ 5 ตุลาคม 2553

วันอังคาร แรม 12 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 6 ตุลาคม 2553

วันพุธ แรม 13 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 7 ตุลาคม 2553

วันพฤหัสบดี แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 12 ตุลาคม 2553

วันอังคาร ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 13 ตุลาคม 2553

วันพุธ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

วันที่ 17 ตุลาคม 2553

วันอาทิตย ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 ปขาล จ.ศ. 1372 ค.ศ. 2010

“ประกอบการมงคลได”

ที่มา : ปฏิทินโหราศาสตรไทย 2553 โดย : พ.อ. สุชาติ ศุภประเสริฐ และไดแจงเวียนชื่อแลว * ไมเปนผู ไดรบั เอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคำ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น * ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา กับผู ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส * ไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ * มีผลงานประเภทเดียวกัน กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีเ่ ชือ่ ถือได สัญญาละไมนอ ยกวา 2,900,000 บาท ติดตอที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดานสำโรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2759-2770-76 ตอ 104, 105

ประกวดราคา จางเหมากอสราง องคการบริหาร

สวนตำบลบึงกอก จ.พิษณุโลก มีความประสงคเรียกประกวด ราคาจางเหมากอสราง ศพด. ประจำตำบล อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (ราคากลาง 6,100,000 บาท) คาแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. * มีผลงานประเภทเดียวกัน กับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่เชื่อถือได สัญญาละไมนอยกวา 3,050,000 บาท ติดตอที่ องคการบริหารสวนตำบลบึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก โทร. 0-5527-8858

ตำบลดานสำโรง มีความประสงคเรียกประกวดราคาจางเหมา กอสรางถนน คสล. พรอมรางวีและกอสรางวางทอระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยศรีดาน 17 ม.5 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ราคากลาง 5,839,000 บาท) คาแบบ 5,000 บาท ยื่นเอกสาร 5 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 – 10.30 น. * เปนนิติบุคคล ประกวดราคา จางเหมากอสราง สำนักงานเทศบาล * ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ พบกับการอัพเดทขอมูลจัดซื้อ-จัดจางงานกอสราง ตำบลวิชติ อ.เมือง จ.ภูเก็ต มีความประสงคเรียกประกวด ทางราชการ หรือของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตลอด 24 ชั่วโมง ไดที่ www.buildernews.in.th

27

BN#158_p26-27_Pro2.indd 27

9/25/10 1:43:58 AM


Inzentive Technology ไดฤกษ รถไฟเสนทางคูเริ่มงานกอสรางป ‘54 นางสรอยทิพย ไตรสุทธิ์ ผูอ ำนวยการ สำนักงาน นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) เปดเผย วา ขณะนี้ สนข. อยูระหวางสรุปผลการศึกษา ออกแบบ เบื้องตน และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โครงการลงทุน ระบบเสนทางรถไฟทางคู โดยเรงดำเนินการใน 3 เสนทางเรงดวน ซึ่งประกอบดวย ชวงมาบกะเบา (สระบุรี) -ชุมทางถนนจิระ (โคราช) ระยะทาง 132 กิโลเมตร, ชวงลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 118 กิโลเมตร และ ชวงนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน ระยะทาง 165 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อผลการศึกษาเสร็จสิ้นแลว สนข. จะสง มอบให การรถไฟแหงประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รับไปดำเนินการออกแบบรายละเอียด คาดวาดำเนินการกอสรางได ในปหนาและใหแลวเสร็จภายในป 2558 สวนอีก 2 เสน ทาง ชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน ระยะทาง 185 กิโลเมตร, และชวงประจวบคีรีขันธ-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร อยูระหวางการของบในการศึกษา และ ออกแบบโครงการ คาดวาจะประกวดราคาไดบริษทั เอกชน เขามาศึกษาเรื่องนี้ ในปลายปหนา CEN-IMC ควางานเจาะอุโมงค 3 โครงการ นายวุฒชิ ยั ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จำกัด(มหาชน) เปดเผยวา หลังจากเปดตัว บริษัทซีอีเอ็น - ไอเอ็มซี ซึ่งเปนบริษัท ในเครือที่ดำเนินธุรกิจรับเหมากอสราง ขุดเจาะอุโมงค โดยไมตองเปดหนาดิน ปจจุบันมีแบ็กล็อก 3 โครงการ ไดแก โครงการกอสรางระบบรวบรวมบอบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช, โครงการกอสราง บอพักและทอรอยสายไฟฟาใตดนิ (ทางตางระดับรัชวิภา) และโครงการกอสรางวางทอประธานในถนนกาญจนาภิเษก ตะวันตก การประปานครหลวง (Metropolitan Water Works Authority Contract No. PIT — 806) ขนาด Dia. 1,000 มม. ความยาว 540 เมตร รวมมูลคางาน ทั้งหมด 21 ลานบาท ปารคเวนเจอรงานกอสรางคืบกวา 30% นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการผูจัดการ บริษัท ยูนิเวนเจอร จำกัด (มหาชน) เผยวา ขณะนี้การ กอสรางโครงการโดยรวมรุดหนาไปมากกวา 30% ซึ่ง เร็วกวากำหนด และมั่นใจวาจะสามารถเปดโครงการ ส ว นอาคารสำนั ก งานได ต ามกำหนดที่ ว างไว ใ นเดื อ น กันยายน 2554 โดยขณะนี้งานโครงสรางอาคารอยู ประมาณชั้น 19 และไดเริ่มทำงานระบบภายในโครงการ บางสวน รวมทั้งไดเริ่มการติดตั้งกระจกอนุรักษพลังงาน บริเวณรอบอาคาร โดยตอนนี้อยูที่ชั้น 7-13 ทั้งนี้ ใชเงิน ลงทุนกวา 500 ลานบาท เพื่อสั่งนำเขากระจกอนุรักษ พลังงานคุณภาพเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกา ที่เปนกระจก 3 ชั้น แบบ Low E coating มีคุณสมบัติชวยลดปริมาณ เสียง แสงแดด และความรอนเขาสูตัวอาคาร

สงนวัตกรรมกอสรางเจาะตลาดโครงการ

Inzentive Technology พรอมสงนวัตกรรมกอสรางทีไ่ มเคยมีในเมืองไทยมากอน “โครงสราง รับแรงระบบยุโรป” เร็วกวาพรีคาสต แข็งแรงกวาระบบเสาคาน เหมาะกับงานกอสรางที่ ตองการความรวดเร็ว ใชแรงงานนอย แถมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมเล็งเจาะตลาด โครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบ

Mr. Kenth Fredin Chairman & CEO Inzentive Technology (Thailand) Ltd. เปดเผยวา ลาสุดบริษัท ไดแนะนำนวัตกรรมการกอสรางที่ ไมเคยมี ใช ในประเทศ ไทยมากอน เปนผนังหลอคอนกรีตพรอมเท ที่ประกอบเปน แบบคอนกรีตโดยไมตองถอดแบบออก สามารถที่จะทำสี และใชงานไดทนั ที ซึง่ ภายในแบบสำเร็จนีจ้ ะมีการเสริมเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม และเดินทองานระบบตางๆ ตามแบบ กอสราง โดยทุกขั้นตอนจะทำการติดตั้ง ตรวจสอบคุณภาพ และทดสอบความแข็งแรงปลอดภัยจากโรงงาน จนพรอม ขนสงไปติดตั้งที่หนางานตามแบบกอสราง ซึ่งผูรับเหมา หนางานสามารถเทคอนกรีตไดทันที นวัตกรรมการกอสรางของอินเซนทีฟ เปนการกอสราง แบบอุตสาหกรรม ที่การผลิตมีมาตรฐาน ทำใหชิ้นงานมี คุณภาพสม่ำเสมอ ตางจากระบบพรีคาสต ที่เปนชิ้นสวน คอนกรีตสำเร็จจากโรงงาน ซึ่งหากดีไซน ไมดีพอจะมีปญหา ในการติดตั้ง แตระบบการติดตั้งของอินเทนซีฟเปนแบบอิน เตอรล็อคสามารถปรับแตงที่หนางานไดงายกวา เพียงตั้ง ค้ำยันและทำการปรับมุมใหเขาที่ดวยคนงานเพียง 7-8 คน ในขณะที่การกอสรางในระบบเสาคานตองใชคนงานมาก และตองเตรียมการดานตางๆ คอนขางมาก “การกอสรางทั่วไป มักมีปญหาเรื่องค้ำยัน ซึ่งเปนคา ใชจา ยแฝง ในขณะทีร่ ะบบนี้ ไมตอ งใชระบบค้ำยันและนัง่ ราน จำนวนมาก จึงชวยไดมากในแงของการควบคุมตนทุนการ กอสราง ซึง่ ราคาถูกกวาหรือเทากับการกอสรางในระบบเดิม ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั รูปแบบ แตสงิ่ ทีเ่ หนือกวาคือเวลาในการกอสราง ที่จะรวดเร็วขึ้นมาก โดยใชระยะเวลากอสรางเร็วกวาระบบ เดิมประมาณ 10 เทา และยังชวยประหยัดคาใชจายดาน แรงงานที่จะเหลือเพียง 1 ใน 4 นอกจากนี้ยังชวยชดเชย ความบกพร อ งของผู รั บ เหมาก อ สร า งที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐาน ชวยลดปริมาณวัสดุประกอบแบบชั่วคราว ลดของเสีย ลด ปริมาณเครื่องมือและเครื่องจักร ลดขยะมูลฝอยที่เกิดจาก การกิจกรรมกอสรางและขยะครัวเรือนของแรงงานกอสราง ไมมีฝุนผง และลดเสียงรบกวนจากการประกอบนั่งรานหรือ สกัดคอนกรีตแบบระบบเดิม ซึ่งจุดเดนทั้งหมดนี้ ทำใหการ กอสรางระบบ Inzentive เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปน ระบบที่แพรหลายในยุโรปอยางตอเนื่อง” ซีอี โอ กลาวตอ ไปวา ระบบการกอสรางในประเทศไทยใชวิธีการกอสราง แบบเดิมๆ และไม ไดพัฒนามานานมากแลว ในขณะที่ใน ตางประเทศโดยเฉพาะในยุโรปทีม่ ตี น ทุนคาแรงงานกอสราง สูง หันมาใชเทคโนโลยีนี้มานานนับ 10 ปแลว โดยสามารถ สรางอาคารสูง 21 เมตร ใชระยะเวลาแลวเสร็จทัง้ โครงการ

เพียง 10 เดือน ดวยคนงานกอสรางโครงสรางเพียง 10 คน ซึ่งเปนจุดเดนของระบบนี้ที่สามารถลดปริมาณแรงงานแต เพิ่มความรวดเร็วในการกอสรางอีกหลายเทาตัว ทั้งเปน ระบบการกอสรางที่มีความแข็งแรงสูงมาก สามารถ ตานทานแผน-ดินไหวไดดีกวาการกอสรางดวยระบบเดิม และระบบชิน้ สวนสำเร็จรูป ซึง่ คอนกรีตโครงสรางของระบบ Inzentive นี้จะเปนคอนกรีตเนื้อเดียวกัน และลดรอยตอ คอนกรีตระหวางเสา คาน และพื้น เนื่องจากการเทคอนกรีตหลายครั้ง (Cold Joint) แบบระบบดั้งเดิม ในปนี้ อินเทนซีฟฯ จะเริ่มทำตลาดอยางจริงจังมากขึ้น หลังจากที่ ไดเขาสำรวจตลาดในประเทศไทยได 2 ป ซึ่งที่ ผานมาไดมีการแนะนำเทคโนโลยี ใหกับผูรับเหมากอสราง และดี เ วลอปเปอร ซึ่ ง เป น กลุ ม เป า หมายหลั ก ได เ ข า ใจใน เทคโนโลยีกอสรางแบบอินเซนทีฟ ทั้งนี้จะเนนไปที่บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทแนวราบเปนหลัก ซึ่งขณะนี้ ไดมีการแนะนำเทคโนโลยีกับผูประกอบการหลายราย และ ก็ ไดรับความสนใจคอนขางมาก Mr. Kenth Fredin กลาวทิ้งทายวา หากเราสามารถ ทำใหดเี วลอปเปอรหนั มาใชระบบกอสรางอินเทนซีฟ จะทำให การกอสรางพัฒนาขึน้ มาก ทีผ่ า นมาการกอสรางในประเทศไทยยังยึดติดระบบดัง้ เดิมมาตลอด จึงทำใหการกอสรางไมมี ทางเลือก และการแขงขันในดานเทคนิคการกอสรางมากนัก ซึง่ สวนมากก็จะเนนควบคุมตนทุนการกอสรางในระบบดัง้ เดิม ใหมากทีส่ ดุ เทานัน้ ดังนัน้ ดวยเทคโนโลยีของเราจะทำใหเกิด จุดเปลี่ยนของวิธีการกอสรางในประเทศไทย ใหมีทางเลือก และการแขงขันมากขึ้น ซึ่งปจจุบันดีเวลอปเปอรที่มีความ พรอมไดหันมาใชวิธีการกอสรางดวยระบบพรีคาสต ซึ่งตอง ลงทุนมาก และตองอาศัยวิศวกรและทีมงานชำนาญงาน ระดับสูง มาควบคุมขั้นตอนการติดตั้งที่มีน้ำหนักมาก รวม ถึงรอยตอของชิ้นสวนสำเร็จรูปอยางละเอียดทุกขั้นตอน ซึ่งไมเหมาะกับผูประกอบการรายยอย แตหากตองการลด ระยะเวลาการกอสราง ลดปญหาแรงงานกอสราง และ ตองการโครงสรางที่มีความแข็งแรงและไดมาตรฐานมาก ยิ่งขึ้นเทคโนโลยีของอินเซนทีฟ ก็จะเปนทางเลือกที่ดี และ มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับปญหาดังกลาว

28

BN#158_p28-29_Pro2.indd 28

9/25/10 1:46:47 AM


ไฮสปดเทรนไทย-จีน… รถไฟของประชาคมอาเซียน รัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัย พูดถึงการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปด เทรน แตกเ็ ปนเหมือนการฝนเฟอ ง เพราะลำพังรถไฟทีม่ วี งิ่ อยูใ นปจจุบนั ก็ยงั พัฒนากันไปไมถงึ ไหน แตมาถึงวันนี้ความฝนเริ่มจะเปนรูปเปนรางขึ้นมาบาง เมื่อรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ไดพี่ใหญอยางจีน มารวมปนฝนใหเปนจริง

ความรวมมือระหวางรัฐ ในการลงทุนโครงการรถไฟ ฟาความเร็วสูง ที่เปนผลจากนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนน พัฒนาดานขนสงระบบราง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และชวยลดตนทุนการเดินทางและการขนสงสินคา ซึ่งจีนก็ เห็ น ดี ด ว ยและพร อ มที่ จ ะให ค วามร ว มมื อ อย า งเต็ ม ที่ เนื่องจากมีความตองการเสนทางที่เชื่อมตอจากจีนตอนใต ลงมาที่ ไทย และผานลงไปถึงปาดังเบซาร ของประเทศ มาเลเซีย จึงเปนที่มาของการนำรองการลงทุนใน 2 เสนทาง คือ เสนทางหนองคาย-กรุงเทพฯ ระทาง 615 กิโลเมตร ใช เงินลงทุน 180,379 ลานบาท และเสนทางกรุงเทพฯปาดังเบซาร ระยะทาง 937 กิโลเมตร ใชเงินลงทุน 234,071 ลานบาท รวม 2 โครงการ มีมูลคากวา 4 แสนลานบาท เมื่อมีผลประโยชนรวมกัน ไทยอยากไดรถไฟความเร็วสูง จีนอยากไดเสนทางจากไทยผานไปยังประเทศตางๆ ในภูมภิ าค นี้ การเจรจาก็งายขึ้น ขั้นตอนตอมา ตองมีการจัดทำกรอบรายละเอียดราง เอ็มโอยูเสนอสภา เพื่อใหเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ซึ่งขณะนี้ ไดรับการบรรจุเขาสูที่ประชุมสภาเปนวาระ เรงดวนแลว และคาดวาจะไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ทันสมัยการประชุมนี้ หรือภายในเดือนตุลาคม 2553 จากนั้นจึงจะเจรจาความรวมมือกับทางการจีนได และ เมือ่ ไดขอ สรุปแลว จะตองนำผลการเจรจาเสนอสภาอีกครัง้ เพือ่ ขอความเห็นชอบในการลงนามในเอ็มโอยูตอ ไป และหาก ไมมีอะไรผิดพลาด คาดวาภายในตนป 2554 จะสามารถ สรุปผลการเจรจาและลงนามเอ็มโอยูได สำหรับรายละเอียดของรางเอ็มโอยู ทางสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ระบุวา ในเบื้อง ตนกรอบการรวมลงทุนระหวางรัฐบาลไทย-จีน ใน 2 เสน ทาง จะตั้งขึ้นในรูปของบริษัทรวมทุน ซึ่งนาจะดำเนินการ ได โดยไมติดขัดขอกฎหมายใดๆ โดยทั้งสองฝายจะลงทุนใน สัดสวนเทาๆ กัน แตหากมีขอโตแยงดานกฎหมายที่หาม ตางชาติถือหุนเกิน 49% ก็อาจใชแนวทางใหคนกลางเขา มารวมถือหุนดวย 2% จึงเหลือไทยและจีนถือหุนฝายละ 49% เทาๆ กัน เพื่อให โครงการเดินหนาไดเร็ว สำหรับการรวมทุนกับจีนนัน้ ฝายไทยอาจไมตอ งใชเงิน ลงทุน เพราะเราเองก็มีขอจำกัดดานงบประมาณและตอง ลดการกูเงิน แมทางจีนจะเคยเสนอใหเงินกูลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน แตกระทรวงการคลังไดปฏิเสธไป เพราะติด เงื่อนไขการกูเงินที่แตกตางจากแหลงเงินกูอื่นๆ ดังนั้นการ

เปลี่ยนมารวมทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงจึงนาจะเปน ผลดีกับทั้งสองฝาย โดยฝายไทย จะทำหนาที่ในการบริหารจัดการที่ดินที่ ใชสำหรับการกอสรางระบบรางมาตรฐานใหมแบบสแตนดารดเกจ ที่ขนาดรางจะมีความกวาง 1.435 เมตร หรือ เปนการแปลงที่ดินเปนเงินลงทุน สวนจีนจะลงทุนดานเทคโนโลยีและรับผิดชอบคาการกอสรางทั้งหมด คาดวาจะใช เวลากอสรางไมเกิน 2 ป เพราะจีนมีศักยภาพทางดานนี้สูง มาก โดยมีบริษัทลูกของกระทรวงการรถไฟจีน ที่เชี่ยวชาญ ในการกอสราง 2-3 ราย หากไพลอต โปรเจกต ทั้งสองเสนทางนี้ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดี จะมีผลชวยเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ กอสรางรถไฟความเร็วสูงของจีน ซึง่ อยูในแผนการเชือ่ มโยง โครงขายเสนทางรถไฟเชือ่ มตอในภูมภิ าค โดยตัง้ เปาดำเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2558 ซึง่ เปนปเดียวกันกับทีอ่ าเซียน จะกาวไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

HANDY PUNCHERS ตัวชวยงานเจาะรูเหล็กจากซันโก

ชือ่ ของ SANKO อาจจะคุน เคยกับในแวดวงกอสราง ในฐานะผูผ ลิตพุกเหล็กชัน้ คุณภาพ หรือ ไมกเ็ ปนดอกสวานทีใ่ ชงานควบคูก นั แตดว ยเล็งเห็นวาวงการกอสรางของไทย ยังขาดเครือ่ งไม เครือ่ งมือทันสมัย ทีจ่ ะชวยใหงานกอสรางมีความสะดวก และรวดเร็วยิง่ ขึน้ สำหรับเจาะเหล็กและอลูมเิ นียม 10 มม. สแตนเลส 6 มม.

บริษัท ซันโก ฟาสเท็ม (ไทยแลนด) จำกัด จึงไดนำ เสนอ Handy Punchers เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะ ชวยประหยัดเวลาและลดตนทุนดวยระบบการเจาะทีร่ วดเร็ว แบบ Burr-Free ที่สามารถเจาะไดทั้งรูกลมและวงรี นอกจากนี้ยังออกแบบให ใชงานงาย ดวยตัวเครื่องที่มีขนาดเล็ก และน้ำหนักเบา ทำใหสะดวกในการทำงานและเคลื่อนยาย แถมยังใชงานงายและปลอดภัย เพียงกดปุมเบาๆ ระบบ ไฮดรอลิคก็จะสรางแรงดันมหาศาล เจาะรูโลหะประเภทตางๆ ไมวาจะเปนเหล็ก อลูมิเนียม หรือ สแตนเลส ไดอยาง งายดาย และยังไมมีอันตรายจากเศษโลหะจากการเจาะ

สำหรับ Handy Punchers ที่ซันโกแนะนำอยูในชวงนี้ มี 4 รุน ใหเลือกตามความตองการใชงาน เริ่มตั้งแตรุน EP-1406V ขนาดรูเจาะสูงสุด สำหรับรูวงกลม Ø14 มม. รูวงรี 11x16.5 มม. ความหนาสูงสุดที่สามารถเจาะเหล็ก และอลูมิเนียม 6 มม. สแตนเลส 5 มม. ความลึกของคอ เครือ่ ง 26.0 มม. ใชมอเตอรขนาด 1010 วัตต (1.3 แรงมา) ขนาดเครื่อง 124X175X381 มม. น้ำหนักเครื่องเพียง 8.0 กิโลกรัม ถัดมาเปน รุน EP-1475V ขนาดรูเจาะสูงสุดสำหรับรู วงกลม Ø14 มม. รูวงรี 11x16.5 มม. ความหนาสูงสุดสำ หรับเจาะเหล็กและอลูมิเนียม ที่ 6 มม. สแตนเลส 5 มม. ความลึกของคอเครือ่ ง 37.5 มม. ขนาดเครือ่ ง 124X175X421 มม. น้ำหนักเครื่อง 10 กิโลกรัม ตัวที่สามเปนรุน EP-19V ขนาดรูเจาะสูงสุด สำหรับรู วงกลม Ø19 มม. รูวงรี 14x21 มม. ความหนาสูงสุดที่ สามารถเจาะเหล็กและอลูมิเนียม 6 มม. สแตนเลส 5 มม. ความลึกของคอเครือ่ ง 55.0 มม. กำลังมอเตอร 1050 วัตต (1.4 แรงมา) ขนาดเครื่อง 133X195X484 มม. น้ำหนัก เครื่อง 14.5 กิโลกรัม สุดทาย เปนรุน EP-2110V ขนาดรูเจาะสูงสุด สำหรับ รูวงกลม Ø21 มม. รูวงรี 18.2x22 มม. ความหนาสูงสุด

ความลึกของคอเครื่อง 65.0 มม. กำลังมอเตอร 1050 วัตต (1.4 แรงมา) ขนาดเครือ่ ง 138X217X554 มม. น้ำหนักเครื่อง 21.2 กิโลกรัม นอกจากนี้ ยังมีชดุ พัน้ -ดาย ใหเลือกตามความตองการ ใชงาน เริม่ ตัง้ แตขนาด 3.4 มม. สามารถเจาะเหล็กและอลูมิเนียมหนา 1.6 มม., 4.2 มม. เจาะไดทคี่ วามหนา 2.3 มม., 5.0 มม. เจาะไดที่ความหนา 3.2 มม. และ 5.5 มม. เจาะ ที่ความหนา 4.0 มม. ทั้งหมดนี้ ใชกับรุน EP-1406V และ EP-1475V สวนชุดพั้น-ดาย ที่ใหญขึ้นมาอีกขั้นสำหรับรุน EP1406V, EP-1475V และ EP-19V มี ใหเลือกใช ไดหลาย ขนาดเริ่มตั้งแต 6.0 – 14 มม. สามารถเจาะเหล็กและอลูมิ เนียมที่มีความ 6 มม. ไดอยางสบายๆ และมีชุดพั้น-ดาย พิเศษสำหรับรุน EP-19V ใหเลือกใชตั้งแตขนาด 15-19 มม. สามารถเจาะเหล็กและอลูมิเนียมที่มีความหนา 6 มม. และ 5 มม. สวนรุนทอป อยาง EP-2110V ก็มีชุดพั้น-ดาย ให เลือกใชตั้งแตขนาด 10-21 มม. สำหรับเหล็กและอลูมิ เนียมที่มีความหนาตั้งแต 6 - 10 มม. และสแตนเลส สามารถเจาะไดที่ความหนาสูงสุด 6 มม. สนใจรายละเอียด เพิ่มเติม www.sanko.co.th

29

BN#158_p28-29_Pro2.indd 29

9/25/10 1:46:54 AM


รายการวัสดุ หนวย ราคาตลาด /บาท หมวดวัสดุชิ้นสวนโครงสรางสำเร็จรูป เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดทอนเดียว ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม. ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม. ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม. ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสีเ่ หลีย่ มตัน ชนิดสองทอนตอเชื่อม ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดทอนเดียว ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม. ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองทอนตอเชื่อม ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม. ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองทอนตอเชื่อม ขนาด ศก. 0.25 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.30 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.35 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.40 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.45 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.50 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.60 ม. ยาว 21.00 ม. ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 21.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาดเล็ก เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม. ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม. ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม. ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม. ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม. เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที ขนาดน้ำหนัก 36 กก. ยาว 2.00 ม. ขนาดน้ำหนัก 54 กก. ยาว 3.00 ม. ขนาดน้ำหนัก 72 กก. ยาว 4.00 ม. ขนาดน้ำหนัก 90 กก. ยาว 5.00 ม. ขนาดน้ำหนัก 108 กก. ยาว 6.00 ม. เสารั้วคอนกรีต แบบตีนชาง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม. แบบตีนชาง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.

ทอน

130.00

ทอน

195.00

ทอน

270.00

ทอน

337.50

ทอน

405.00

ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน

1,085.00 1,225.00 1,425.00 1,680.00 2,015.00 2,035.00 3,450.00 5,965.00 8,165.00 11,115.00 12,700.00 12,325.00 14,675.00

ทอน ทอน

2,525.00 4,265.00

ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน

4,400.00 5,985.00 7,985.00 9,125.00 9,600.00

ทอน ทอน ทอน

2,700.00 3,360.00 3,920.00

ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน

4,840.00 6,495.00 8,355.00 11,000.00 13,355.00 16,645.00 22,565.00 36,825.00

ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน

138.84 216.06 288.60 368.16 489.06

ทอน ทอน ทอน ทอน ทอน

76.14 114.21 166.86 213.03 287.55

ทอน

350.00

ทอน

420.00

รายการวัสดุ เสาตอมอคอนกรีต เสาตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 1.00 ม. เสาตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 2.00 ม. เสาตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 3.00 ม. เสาตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 1.00 ม. เสาตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 2.00 ม. เสาตอมอคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 3.00 ม. พื้นสำเร็จรูป พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลวง ขนาดกวาง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 4 เสน ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ขนาดกวาง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 5 เสน ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ขนาดกวาง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 4 เสน ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ขนาดกวาง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 5 เสน ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ขนาดกวาง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 4 เสน ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค ขนาดกวาง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 5 เสน ศก. 3/8 นิว้ ตราซีแพค แผนพื้นไฟเบอรซีเมนต ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราเฌอรา ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราเฌอรา คานคอนกรีตอัดแรง คานคอนกรีตอัดแรง รูปตัวที ขนาดยาว 2.95 เมตร ลวด 4 เสน ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 4 เสน ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.00 เมตร ลวด 5 เสน ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เสน ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 5 เสน ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.50 เมตร ลวด 4 เสน ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เสน ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 4 เสน ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 3.95 เมตร ลวด 5 เสน ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เสน ศก. 4 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 4 เสน ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 4.00 เมตร ลวด 5 เสน ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 4.50 เมตร ลวด 5 เสน ศก. 5 มม. ตราซีแพค ขนาดยาว 5.00 เมตร ลวด 5 เสน ศก. 5 มม. ตราซีแพค

หนวย ราคาตลาด /บาท ทอน

125.00

ทอน

250.00

ทอน

375.00

ทอน

172.50

ทอน

345.00

ทอน

517.50

ตร.ม.

381.50

ตร.ม.

392.00

ตร.ม.

434.00

ตร.ม.

441.00

ตร.ม.

507.50

ตร.ม.

514.50

แผน

554.40

แผน

670.00

ทอน

175.50

ทอน

178.20

ทอน

183.60

ทอน

207.90

ทอน

214.20

ทอน

223.20

ทอน

241.20

ทอน

252.00

ทอน

280.80

ทอน

244.80

ทอน

255.60

ทอน

284.40

ทอน

319.50

ทอน

355.50

หมวดวัสดุชิ้นสวนหนาตัดรูปตางๆ เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสนกลมผิวเรียบ เหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก. 20 - 2527) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร

ตัน

22,140.00

ตัน

21,200.00

ตัน

20,860.00

ตัน

20,700.00

ตัน

20,700.00

ตัน

20,700.00

รายการวัสดุ เหล็กเสนกลมผิวขอออย เหล็กเสนกลมผิวขอออย SD.30 (มอก. 24 - 2536) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร เหล็กเสนกลมผิวขอออย SD.40 (มอก. 24 - 2536) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร ขนาดเสนผานศูนยกลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร 18) เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก. ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก. ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก. ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก. ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก. ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก. เหล็กรางน้ำ ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ทอน ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ทอน เหล็กรางพับ ขนาด 40 x 36 x 1.0 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 8.8 กก./ทอน ขนาด 80 x 40 x 2.0 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.0 กก./ทอน เหล็กตัวซี เหล็กตัวซี (Light Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 20-21 กก./ทอน ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 26 กก./ทอน ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23-24 กก./ทอน ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ทอน ขนาด 125 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 27 กก./ทอน ขนาด 125 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 37 กก./ทอน ขนาด 150 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30 กก./ทอน ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ทอน เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก../ทอน ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 26 กก./ทอน ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ทอน ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ทอน ขนาด 125 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 25.5 กก./ทอน

หนวย ราคาตลาด /บาท

ตัน

20,380.00

ตัน

20,180.00

ตัน

20,180.00

ตัน

20,180.00

ตัน

20,180.00

ตัน

20,600.00

ตัน

20,400.00

ตัน

20,400.00

ตัน

20,400.00

ตัน

20,400.00

กก.

28.86

ทอน

347.00

ทอน

431.25

ทอน

627.50

ทอน

837.00

ทอน

964.50

ทอน

2,152.50

ทอน

997.25

ทอน

1,340.25

ทอน

228.00

ทอน

366.50

ทอน

529.00

ทอน

657.50

ทอน

605.50

ทอน

797.50

ทอน

690.00

ทอน

922.50

ทอน

755.00

ทอน

1,060.00

ทอน

532.50

ทอน

660.00

ทอน

594.00

ทอน

855.00

ทอน

644.00

30

BN#158_p30-31_Pro2.indd 30

9/25/10 1:52:03 AM


รายการวัสดุ ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ทอน ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 29.5 กก./ทอน ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ทอน เหล็กตัวไอ เหล็กตัวไอ (I-Beam) ขนาด 150X75X5.50X9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ทอน ขนาด 150X125X8.50X14.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 217 กก./ทอน ขนาด 200X100X7.00X10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ทอน ขนาด 220X100X8.10X12.20 มม. ยาว 6 เมตร นน. 186 กก./ทอน ขนาด 250X125X7.50X12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ทอน ขนาด 260X113X9.40X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 252 กก./ทอน ขนาด 300X150X8X13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ทอน ขนาด 300X150X11.50X22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ทอน ขนาด 350X150X12.00X24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ทอน ขนาด 400X150X10X18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ทอน ขนาด 450X175X11X20 มม. ยาว 6 เมตร นน.550 กก./ทอน ขนาด 500X190X11.50X23 มม. ยาว 6 เมตร นน. 666 กก./ทอน ขนาด 600X190X13X25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ทอน เหล็กตัวเอช เหล็กตัวเอช (H-Beam) ขนาด 150X150X7X10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ทอน ขนาด 175X175X7.50X11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ทอน ขนาด 200X200X8X12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ทอน ขนาด 250X250X9X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ทอน ขนาด 300X300X10X15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ทอน ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ทอน ขนาด 400X400X13X21 มม. ยาว 6 เมตร นน. 1032 กก./ทอน ลวดเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ชนิดเสนเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 4, 5, 7, 9 มม. ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เสน ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ตะแกรงเหล็กเสนกลมผิวเรียบ SR 24 ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม

หนวย ราคาตลาด /บาท ทอน

916.50

ทอน

749.00

ทอน

999.00

ทอน

2,987.00

ทอน

6,293.00

ทอน

4,524.00

ทอน

5,394.00

ทอน

6,670.00

ทอน

7,308.00

ทอน

8,410.00

ทอน

13,369.00

ทอน

15,167.00

ทอน

12,528.00

ทอน

15,950.00

ทอน

19,314.00

ทอน

23,142.00

ทอน

5,254.00

ทอน

6,700.00

ทอน

8,312.00

ทอน

12,065.00

ทอน

15,679.00

ทอน

22,852.00

ทอน

28,690.00

ตัน

44,833.33

ตัน

45,666.67

ตร.ม.

26.00

ตร.ม.

31.00

ตร.ม.

41.00

ตร.ม.

41.00

ตร.ม.

54.00

ตร.ม.

48.00

ตร.ม.

63.00

ตร.ม.

79.00

ตร.ม.

60.00

ตร.ม.

46.00

ตร.ม.

55.00

รายการวัสดุ เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม เหล็ก ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม ตะแกรงเหล็กเสนกลมผิวขอออย เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม. เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม. เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม. เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม. เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม. เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม. เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตราง 0.40 x 0.40 ม. เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม. เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 3x6 ฟุต ชองกวาง 8.6 มม. ยาว 20.0 มม.หนา 0.6 มม. น้ำหนัก 1.15 กก. (No. 22) ขนาด 0.70x2.5 ม. ชองกวาง 8.6 มม.ยาว 20.0 มม. หนา 0.6 มม. น้ำหนัก 2.7 กก. (No.22) ขนาด 3x6 ฟุต ชองกวาง 12.7 มม. ยาว 25.4 มม. หนา 0.6 มม. น้ำหนัก 1.9 กก. (No.23) ขนาด 4x8 ฟุต ชองกวาง 15 มม. ยาว 32 มม. หนา 1.6 มม. น้ำหนัก 9.0 กก. (XS-32) ขนาด 4x8 ฟุต ชองกวาง 22 มม. ยาว 50.8 มม. หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 24.2 กก. (XS-43) ขนาด 4x8 ฟุต ชองกวาง 25 มม. ยาว 61.0 มม. หนา 2.3 มม. น้ำหนัก 13.1 กก. (XS-52) ขนาด 3x6 ฟุต ชองกวาง 25 มม. ยาว 61.0 มม. หนา 3.2 มม. น้ำหนัก 24.2 กก. (XS-53) ขนาด 3x6 ฟุต ชองกวาง 34 มม. ยาว 76.2 มม. หนา 4.5 มม. น้ำหนัก 31.3 กก. (XS-63) ขนาด 4x8 ฟุต ชองกวาง 36 มม. ยาว 101.6 มม. หนา 4.5 มม. น้ำหนัก 41.4 กก. (XG-21)

หมวดวัสดุแผนแข็ง แผนไมอัดสัก แผนไมอัดสัก ชนิดใชภายใน

หนวย ราคาตลาด /บาท ตร.ม.

68.00

ตร.ม.

91.00

ตร.ม.

93.00

ตร.ม.

124.00

ตร.ม.

97.00

ตร.ม.

122.00

ตร.ม.

163.00

ตร.ม.

250.00

ตร.ม.

205.00

ตร.ม.

86.50

ตร.ม.

96.00

ตร.ม.

108.00

ตร.ม.

123.50

ตร.ม.

144.00

ตร.ม.

172.85

ตร.ม.

216.00

ตร.ม.

288.00

ตร.ม.

124.50

ตร.ม.

138.30

ตร.ม.

155.50

ตร.ม.

177.80

ตร.ม.

207.40

ตร.ม.

248.90

ตร.ม.

311.10

ตร.ม.

414.80

แผน

165.00

แผน

225.00

แผน

150.00

แผน

900.00

แผน

975.00

แผน

1,275.00

แผน

1,650.00

แผน

2,325.00

แผน

2,700.00

รายการวัสดุ แผนไมอัดสัก ชนิดใชภายใน เกรด เอ เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนไมอัดสัก ชนิดใชภายนอก แผนไมอัดสัก ชนิดใชภายนอก เกรด เอ เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนไมอัดอื่นๆ แผนไมอัด ชนิดใชภายใน ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนไมอัด ชนิดใชภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 7 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม. ตราชาง 3 เชือก * ชั้น 2/4 ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนใยไมอัดแข็ง แผนใยไมอัดแข็ง ชนิดเรียบ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 5 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. ตราชาง 3 เชือก * ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2.5 มม. ตราชาง 3 เชือก * แผนใยไมอัดแข็ง ชนิดลวดลาย (ลายสัก ลูกฟูก หนังแกะ รางบัว) ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. ตราชาง 3 เชือก *

หนวย ราคาตลาด /บาท

แผน

1,500.00

แผน

1,690.00

แผน

2,050.00

แผน

2,450.00

แผน

2,850.00

แผน

1,720.00

แผน

1,930.00

แผน

2,440.00

แผน

2,970.00

แผน

3,510.00

แผน

435.00

แผน

530.00

แผน

770.00

แผน

990.00

แผน

1,400.00

แผน

1,870.00

แผน

700.00

แผน

560.00

แผน

690.00

แผน

1,080.00

แผน

1,380.00

แผน

1,890.00

แผน

2,500.00

แผน

890.00

แผน

109.00

แผน

151.00

แผน

193.00

แผน

240.00

แผน

98.00

แผน

140.00

ขอมูลจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจการคา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ณ วันที่ 25 กันยายน 2553 โทรศัพท (0 2507 5793) โทรสาร (0 2507 5825) (0 2507 5806)

31

BN#158_p30-31_Pro2.indd 31

9/25/10 1:52:10 AM


‘กรมควบคุมมลพิษ’ พรอมจัดทำแผน ผุด 750 อาคารเขียวภาครัฐ

เปนอาคารเขียวกับอาคารภาครัฐ โดยใชวิธีการทางสถิติให ครอบคลุมรายละเอียดของอาคารในทุกๆ ประเภท เพื่อนำ มาใชเปนขอมูล หาแนวโนมการปรับปรุงพัฒนาอาคารเหลานั้น เพื่อมุงไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการอันจะนำมาซึ่งการ ใหอาคารหนวยงานภาครัฐปรับปรุงอาคารของตนมุง สูค วาม เปนอาคารเขียวเพื่อเปนตัวอยางตอสังคม นอกจากนี้การเผยแพรประชาสัมพันธก็เปนสวนหนึ่ง ในการเสริมสรางความรู ความเขาใจในเรื่องอาคารเขียว และสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐนำเกณฑอาคารเขียวไป ปฏิบัติใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น และเพิ่มจำนวน อาคารเขียวใหมากขึ้นจนเกิดเปนกลุมอาคารตัวอยางที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับยุทธศาสตรของกรมควบคุมมลพิษ ทีม่ งุ เนนใหทกุ ภาคสวนมีสว นรวมในการควบคุม ปองกัน และแก ไขปญหามลพิษ รวมทั้งสงเสริมการดำเนิน การตามมติคณะรัฐมนตรี ในการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื่อเปนการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติ ลดปญหาโลกรอน ลดปญหามลพิษ การปฏิบัติ ตามกฎหมาย การมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและความ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมภายนอก แนวทางในการดำเนินการในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสงเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานมุงสูความเปนอาคารเขียว โดยใหภาครัฐเปนผูนำในการดำเนินงาน และยังเปนการ

กรมควบคุมมลพิษ ระดมความคิดเห็นจากผูม สี ว นไดสว นเสียทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน รวม จัดทำแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพื่อมุงสูการเปนอาคารเขียวภาครัฐภายในระยะ 5 ป คาดหวังเพือ่ จัดทำเกณฑมาตรฐานอาคารเขียวประเทศไทย วาดเปาผุดอาคารเขียวภาครัฐ 750 อาคาร แผนการนี้มีเปาหมายที่จัดทำเปนแผนเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุงสูการเปนอาคารเขียวภาครัฐ โดยการระดมความคิด เห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียในการกำหนดแผนกลยุทธและ แผนปฏิบัติการทั้งในสวนอาคารเดิม และอาคารที่จะมีการ กอสรางใหม เพื่อนำไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมของหนวย งานภาครัฐทั่วประเทศ โดยในป 2551-2552 ที่ผานมา มี อาคารที่เปนอาคารนำรองในดานการจัดการสิ่งแวดลอม แลวจำนวน 4 อาคาร คือ อาคารของกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานเขตบางกอกใหญ สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 6 นนทบุรี และสำนักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และในป 2553 นี้ ไดดำเนินการอยางตอเนือ่ งและขยาย วงกวางออกไป โดยการสำรวจระบบการจัดการสิง่ แวดลอม และพลังงานของอาคารภาครัฐ ครอบคลุมอาคารทุกประเภทจำนวน 12,000 อาคาร และนำผลสำรวจดังกลาวมา วิเคราะหเพื่อหาแนวโนมในการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดทำ แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการมุงสูการเปนอาคารเขียว ของหนวยงานภาครัฐ อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มจำนวนอาคาร เขียวใหมีมากขึ้น จนเกิดเปนกลุมอาคารตัวอยางที่เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอมตอไป

มีสวนรวมในการดำเนินการ และเปนการชวยลดการใช ทรัพยากรธรรมชาติและลดปญหาโลกรอนไดอีกทางหนึ่ง ซึ่งหนวยงานภาครัฐเปนองคกรสำคัญที่ชวยผลักดันใหเกิด การแก ไขปญหาสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหมีการลดการใชทรัพยากรธรรมชาติและ พลังงาน เพือ่ ลดการแพรกระจายคารบอนออกสูบ รรยากาศ การปรับปรุงสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคาร จะเปนหนทางหนึ่งที่ชวยลดการใชพลังงานและลดภาวะโลก รอน กรมควบคุมมลพิษไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงได ดำเนินโครงการอาคารเขียว เพื่อลดผลกระทบของอาคารที่ มีตอ สิง่ แวดลอมและสุขภาพของมนุษย เปนอาคารทีเ่ ปนมิตร กับสิ่งแวดลอม ซึ่งในการดำเนินงานมุงสูความเปนไปได ได มีการกำหนดเกณฑและแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอม สำหรับอาคารเขียว โดยแบงเปน 2 กรณี คือ กรณีอาคาร เดิม และกรณีที่จะมีการกอสรางอาคารใหม โดยการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษ ในป 2551-2553 อยางไรก็ตามเพื่อใหการดำเนินงานอาคารเขียวในหนวย งานภาครัฐใหเกิดผลเปนรูปธรรม ไดมกี ารศึกษาขอมูลเบือ้ งตนใหครอบคลุมอาคารภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อใชประกอบ การวิเคราะห วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ผลักดันทุกภาคสวนตื่นตัวเรื่องอาคารเขียว ทั้งนี้จะตองเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและ ทั้งนี้ ดร.สุพัฒน หวังวงศวัฒนา อธิบดีกรมควบคุม คณะรัฐมนตรี ใหเห็นชอบตอไป ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินการ มลพิษ กลาววา การดำเนินโครงการอาคารเขียวอยางเปน โครงการอาคารเขียวไดขยายผลการดำเนินงานในวงกวาง รูปธรรมนั้น ตองการขอเสนอแนะจากผูมีสวนเกี่ยวของจาก ทุกภาคสวน เพื่อนำมากำหนดแผนยุทธศาสตรและแผน พร อ มนำเกณฑ อ าคารเขี ย วไปปรั บ ปรุ ง ปฏิบัติการอันจะนำมาซึ่งการผลักดันใหอาคารทั้งภาครัฐ อาคารของภาครัฐ และเอกชนตืน่ ตัวในการปรับปรุงอาคารของตนใหเปนอาคาร กรมควบคุมมลพิษจึงไดดำเนินโครงการจัดทำระบบ เขียว อีกทัง้ จะเปนการสรางความรูค วามเขาใจในเรือ่ งอาคาร- การจัดการสิ่งแวดลอมของภาครัฐ โดยมุงเนนการนำเกณฑ เขียวใหสาธารณชนรับทราบ เพื่อใหทุกภาคสวนของสังคม อาคารเขียวที่ ไดพัฒนาและปรับปรุงแลวไปประเมินความ

ปรับปรุงและแก ไข นโยบาย มาตรการ กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวของในการสงเสริมดำเนินงานมุงสูความเปนอาคาร เขียวใหเปนรูปธรรม นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนหนวยงานของ ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนามาตรฐานและกลไกใน การตรวจประเมินอาคารเขียวและใหการรับรอง โดยใหมี การยกระดับคุณภาพและเพิ่มจำนวนอาคารเขียวใหเพิ่ม มากขึ้น ที่สำคัญยังเปนการกระตุนตลาดสินคาและบริการที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อตอบสนองการดำเนินงานมุงสู ความเปนอาคารเขียว สุดทายก็เพื่อสนับสนุนเครือขายวิชา การดานอาคารเขียว โดยใหมีการประสานงานเชื่อมโยง การทำงาน ทั้งในประเทศและระหวางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ

32

BN#158_p32_Pro2.indd 32

9/25/10 1:53:44 AM


ก็มีความระมัดระวังไมใหมีการสงความรอนจากดวงอาทิตย เขามาสูอาคารมากเกินความจำเปน ซึ่งจะไปมีผลตอการ ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร โดยทีใ่ ตหลังคาไดมกี ารติดตัง้ วัสดุทชี่ วยลดแสงสะทอน ที่จะสาดสองเขามาภายในอาคาร เพื่อไมใหอาคารสูญเสีย ความเย็นในชวงที่อากาศรอน ฉนวนและวัสดุสะทอนแสง จะเปนกุญแจสำคัญ โดยในสวนของอาคารผูโดยสาร ฟาซาดแตละดานจะติดตั้งดวยกระจกชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติ เปนฉนวนที่จะถูกใชในดานทิศใต ทิศตะวันออก และทิศ ตะวันตก นอกจากนี้ มีการใชเทคโนโลยีชั้นสูงในการคอนโทรล ระบบระบายอากาศ มีการติดตัง้ เซนเซอรตรวจจับคารบอน-

New Doha International Airport ทาอากาศยานเขียวกลางทะเลทราย

ปจจุบัน กระแสกรีนไดเขามีการบทบาทในการพัฒนาโปรเจกตใหมๆ ไมเวนแมกระทั่ง สนามบินของประเทศที่มีแหลงพลังงานอยางเหลือเฟออยางกาตาร ก็ตองแอบอิงไปกับกระแสนี้ ดวย ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงใหโลกเห็นวา ฉันสนใจและเอาใจใสตอสิ่งแวดลอม แผนการปลุกปน New Doha International Airport หรือ NDIA ใหกา วขึน้ เปนฮับดานการบินแหงใหมของกาตาร ที่มีจุดดานการใชพลังงานที่มีประสิทธิภาพโดยไมไดละทิ้ง ความโดดเดนดานดีไซน ที่มีความออนชอยทางสถาปตยกรรมผนวกเขากับเทคโนโลยีล้ำสมัย แถมยังมีสิ่งอำนวย ความสะดวกตางๆ ดานการบินไวรองรับอยางครบครัน NDIA ตั้งอยูบนพื้นที่ 13,750 ไร หางออกไปจากตัว เมืองทางทิศตะวันออกราว 4 กิโลเมตร ซึ่งอยูใกลกับอาว อาหรับ งานของโปรเจกตนเี้ ริม่ ในเดือนมกราคม 2005 และ ตามตารางเวลามันจะตองแลวเสร็จสมบูรณในป 2011 ซึ่ง จะรองรับปริมาณผูโดยสารไดมากถึง 24 ลานคน/ป และ จะเพิ่มขึ้นเปนสองเทา หรือราว 50 ลานคน/ป เมื่อทา อากาศยานแหงนี้สามารถเปดใชงานไดอยางเต็มเฟสในป 2015 ซึ่งตองใชเงินลงทุนสูงถึง 14.5 พันลานเหรียญสหรัฐ ทาอากาศยานแหงใหมนี้ ถือเปนสนามบินแหงแรกของโลกทีถ่ กู ดีไซนและสรางขึน้ มาเพือ่ รองรับเครือ่ ง A380 เครือ่ งบินโดยสารทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ในโลก โดยมีรนั เวยยาว 4,850 เมตร และรันเวยขนาด 4,250 เมตร ที่ออกแบบเพื่อการ ขึ้น/ลงของเครื่อง A380 โดยเฉพาะ ในสวนของเทอรมินอล แบงเปน 3 ชั้น คิดเปนพื้นที่

ราว 219,000 ตารางเมตร มีทั้งหมด 40 เกต และ 4 เกต พิเศษที่ออกแบบมาเพื่อรองรับผูโดยจำนวนมากของ A380 และยังมีศูนยบริการสำหรับอากาศยาน ที่สามารถรองรับ เครื่อง A380 ไดพรอมกันถึง 2 ลำ สวนคารโกสามารถ รองรับปริมาณการขนสงสินคาทางอากาศไดมากถึงปละ 7.5 แสนตัน มาดูทางดานการกอสรางกันบาง เพือ่ ใหโปรเจกตสามารถ เดินหนาไดอยางทันเวลา โปรเจกตนี้ตองใหผูรับเหมา 22 รายเขามาชวยกันทำงานนี้ และมีแพลนตคอนกรีตอยางนอย 5 แหง ที่ตองเดินเครื่องผลิตอยางเต็มที่เพื่อใหไดกำลังการ ผลิตที่ 800 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และยังมีแพลนตสำหรับ ผลิตแอสฟลตที่มีกำลังผลิต 910 ตัน/ชั่วโมงอีกดวย รันเวยและแท็กซี่เวยของโปรเจกตนี้ ตองใชแอสฟลต โพลิเมอรคุณภาพสูง มากถึง 3.7 ลานตัน และคอนกรีตอีก 1.1 แสนตัน สวนถนนใชแอสฟลต 2.3 แสนตัน คอนกรีต สำหรับงานโครงสรางอีก 8 แสนตัน พรอมดวยเหล็กอีกนับ แสนตัน ในจำนวนนี้ใชไปกับงานโครงสรางถึง 3 หมื่นตัน มาถึงเรื่องพลังงานที่เปนหัวใจสำคัญของโปรเจกตนี้ กันบาง ผูออกแบบพยายามที่จะนำแสงจากธรรมชาติเขา มาใชภายในเทอรมินอล เพื่อลดการพึ่งพากระแสไฟฟา แต

ไดออกไซด ที่จะถูกติดตั้งโดยรอบอาคารเทอรมินอล ซึ่งจะ คอยเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ระบบนี้จะ เชื่อมตอกับระบบ HVAC ซึ่งจะมีเซนเซอรคอยตรวจสอบ ปริมาณอากาศใหเพียงพอ และยังออกแบบใหเปนระบบที่ ตองดูแลรักษานอยดวย และมีเซนเซอรแสงและความชื้น คอยตรวจสอบ ความชื้นใหกับสภาพแวดลอม มีเซนเซอรคอยตรวจสอบ สภาพแสงภายในอาคารเพื่ อ ที่ จ ะปรั บ การให แ สงสว า งมี ความเหมาะสม รวมไปถึงเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย เพือ่ นำกลับมาใชใหม รวมถึงการใชนำ้ ในการดูแลแลนดสเคป ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีสิ่งแวดลอมสีเขียว ซึ่งเปนสิ่งที่มี คามากของทาอากาศยานแหงนี้ ที่มา : www.ndiaproject.com www.qatarairways.com

33

BN#158_p33-42_Pro2.indd 33

9/25/10 2:39:47 AM


เมกา บางนา

ศูนยการคายักษแหงเอเชีย

ความเคลื่อนไหวของผูนำคอมมิวนิตี้มอลลเมืองไทย อยาง “สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท” ที่มีประสบการณการทำศูนยการคาสไตลเนเบอรฮูดมอลล มากวา 15 ป บริหารศูนยการคามา แลวกวา 30 แหงทั่วประเทศ อาทิ เอสพลานาด รัชดาภิเษก, เจ อเวนิว ทองหลอ ซอย 15, เมเจอร อเวนิว รัชโยธิน, ดิ อเวนิว พัทยา, ดิ อเวนิว แจงวัฒนะ, สยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร สุขุมวิท 71 และ สยามฟวเจอร ทาวน เซ็นเตอร เกษตร-นวมินทร ซึ่งทุกแหงลวนมี ความเอกลักษณเปนของตัวเอง ลาสุดกับโครงการศูนยการคาครบวงจรขนาดใหญยกั ษ “เมกา บางนา” (Mega Bangna) ศูนยการคาระดับยักษ อีกแหงในโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ ที่มีการพัฒนาดานที่ อยูอาศัยอยางรวดเร็ว การพัฒนาโครงการตองสามารถ รองรับกำลังจำนวนมหาศาล โดยหวังวาจะสามารถดึงปริมาณ ลูกคากวา 40 ลานคนตอป แนนอนวาพืน้ ทีใ่ ชงาน รูปแบบ คอนเซ็ปต รวมถึงแม็กเนต ที่จะเติมเต็มความยิ่งใหญของโครงการมูลคากวา 10,000 ลานบาทนี้ จะตองมีความยิ่งใหญใหสมกับที่จะเปนศูนยการคาที่ใหญที่สุดในเอเชีย ที่ตองอาศัยกำลังซื้อจำนวนมาก ก็ตองมุงเจาะไปที่ตลาดกลุมครอบครัวและผูบริโภคที่เนน การตกแตงบาน ทำใหการออกแบบโปรเจกตนี้ มีรูปแบบที่ สามารถตอบทุกไลฟสไตลของทุกคนในครอบครัว โดยวางตำแหนงเปนศูนยการคาขนาดใหญที่รวบรวม สินคาและบริการที่หลากหลายอยูในที่เดียว ดวยการเปน ศูนยรวมเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานขนาดใหญ, หาง สรรพสินคา, แฟชั่น, รานอาหาร, ศูนยรวมอุปกรณไอที และศูนยบันเทิงครบวงจร ที่ใหญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย หากจะอาศัยประสบการณของสยามฟวเจอรฯ ที่มี ความแข็ ง แกร ง ในการพั ฒ นาและบริ ห ารศู น ย ก ารค า ใน ประเทศไทยมานานนับ 10 ป คงไมเพียงพอ จึงไดมีการ

ผนึกกำลังเขากับกลุม อิคาโน ซึง่ เปนผูบ ริหาร “อิเกีย สโตร” ศูนยจำหนายเฟอรนิเจอรและของตกแตงบานขนาดใหญ ที่ มีสาขามากกวา 300 แหง ใน 36 ประเทศทั่วโลก ก็จะชวย เสริมใหโครงการนี้มีจุดเดนที่ไมเหมือนใคร จึงไดมกี ารกอตัง้ “บริษทั เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จำกัด” ซึ่งเปนกิจการการคารวมที่กอตั้งโดย บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลอปเมนท จำกัด (มหาชน), บริษัท อิคาโน จำกัด และ บริษัท เอส. พี. เอส. โกลเบิลเทรด จำกัด เพื่อทำหนาที่ บริหารโครงการเมกา บางนา โดยเฉพาะ สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการเมกา บางนา อยูบน ถนนบางนา-ตราด กม. 9 ตัดถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก บนที่ดินขนาด 290 ไร ออกแบบภายใตคอนเซ็ปต Two

Level Mall มีพื้นที่ใหบริการมากถึง 400,000 ตารางเมตร โดยแบงเปนพื้นที่ขาย 188,290 ตารางเมตร ในจำนวนนี้ แบงเปนพื้นที่แมเหล็กหลัก 99,794 ตารางเมตร พื้นที่แม เหล็กรอง 20,711 ตารางเมตร และพื้นที่ผูเชาอีก 67,785 ตารางเมตร สามารถรองรับธุรกิจคาปลีก ไดมากถึง 400 ราน พรอมดวยพื้นที่จอดรถขนาดใหญกวา 8,000 คัน ทั้งนี้ เปาหมายของโครงการเมกา บางนา ตองการ เปนแหลงชอปปงแบบครบวงจร ที่สามารถเติมเต็มในทุก ความตองการของผูบ ริโภค โดยมี “อิเกีย” ศูนยเฟอรนเิ จอร และของตกแตงบานชื่อดังของโลกจากประเทศสวีเดน มา ทำหนาที่เปนแมเหล็กหลัก ซึ่งพรอมที่จะเปดใหบริการใน เดือนพฤศจิกายนปหนา ซึ่งจะเปนอิเกีย สโตร สาขาแรกใน ประเทศไทย สโตรแหงนีจ้ ะเปนศูนยคา ปลีกเฟอรนเิ จอรทใี่ หญ ที่สุดในประเทศไทย และเปนสาขาของอิเกียที่ใหญที่สุดใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และในอนาคตมีแผนที่จะ เปดใหไดครบ 3 สาขา สำหรับอิเกีย ทีป่ ระกาศความพรอมสำหรับการเปดสาขา แหงแรกในเมืองไทยภายในปลายป 2554 นี้ บนเนือ้ ที่ 40,000 ตารางเมตร มีจดุ เดนอยูท มี่ สี นิ คาใหเลือกกวา 10,000 รายการ เนนรูปลักษณทโี่ ดดเดน ไอเดียทันสมัย แปลกใหม ประโยชน ใชสอยที่คุมคา ในราคาที่สามารถจับตองได โดยเฉพาะใน

34

BN#158_p33-42_Pro2.indd 34

9/25/10 2:40:01 AM


สวนของเฟอรนิเจอร ที่ชูจุดขายเรื่องการประกอบเอง เพื่อ ใหมีตนทุนที่ถูกกวา เปนทางเลือกใหกับผูบริโภค ดวย จำนวนสินคากวา 8,500 รายการ ชูจุดขายเฟอรนิเจอร และของใชในลักษณะ DIY โดยเนนเรื่องของการใชงาน ความคิดสรางสรรค และการออกแบบเรียบงายอยางมีสไตล รวมทัง้ จัดพืน้ ทีส่ ำหรับโซนรานอาหารของไอเกีย ขนาด 700 ที่นั่ง นอกเหนือจาก อิเกีย เฟอรนเิ จอรซเู ปอรสโตร แบรนด ดังจากสวีเดน ที่เปนแมเหล็กหลักตัวหนึ่งของโครงการนี้ ยังมีอีก 3 แม็กเนตหลัก คือ ไฮเปอรมารเก็ต อยาง บิ๊กซี ซูเปอรมารเก็ต, โฮมโปร และโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ เขามารวมเปนแมเหล็กหลักในการดึงดูดกำลังซื้อ โดยในสวนของศูนยวัสดุกอสรางและอุปกรณตกแตง บาน เปนหนาทีข่ อง “โฮมโปร” ทีม่ สี นิ คากวา 60,000 รายการ บนพื้นที่ราว 9,150 ตารางเมตร สวน “บิ๊กซี ซูเปอรมารเก็ต” จะเปนแมเหล็กในสวนของสินคาอุปโภคบริโภค บนพื้นที่ 12,515 ตารางเมตร และ “เมเจอร ซีนีเพล็กซ” ชอปปง ไมวาจะเปน “เมกา แฟชั่น” โซนรานเสื้อผาและ ที่จะเปนแมเหล็กในสวนของความบันเทิงตางๆ ซึง่ ทางบริษทั เมเจอร ซีนเี พล็กซ กรุป จำกัด (มหาชน) เครือ่ งประดับ 200 แบรนดดงั ทัง้ ไทยและตางประเทศ “เมกา มีแผนที่จะใชพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร เปนที่ตั้ง ฟูด” โซนรานอาหาร 100 ราน พรอมเสิรฟเมนูเอกลักษณ ของแตละราน บริเวณพื้นที่ที่มีทัศนยีภาพสวยงาม มากไปกวานั้น ยังมีโซนเฉพาะอื่นๆ อีก ไววาจะเปน “เมกา คิดส” โซนสินคาและบริการเพือ่ เด็ก “เมกา เวลเนส” โซนผลิตภัณฑความงาม สุขภาพ และฟตเนสเซ็นเตอร นอกจากนี้ ยังมีโซน “เมกา เทค” ศูนยรวมรานคาอุปกรณ ไอที และเทคโนโลยี โซน “เมกา แบงกิ้ง” พื้นที่ใหบริการ

ทางการเงินการธนาคาร และโซน “เมกา โฮม” สำหรับ ของตกแตงบาน ทั้งหมดนี้ จะชวยสงใหเมกา บางนา เปนศูนยการคา ขนาดใหญที่รวบรวมสินคาและบริการที่หลากหลายที่ใหญ ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย โดยจะเริม่ เปดใหบริการในเดือนพฤศจิกายน 2554 และใหบริการอยางเต็มรูปแบบในป 2555 และใน อนาคต สยามฟวเจอรมีแผนที่จะเปดตัวโครงการลักษณะ เดียวกับ เมกา บางนา อีก 3 แหง เพื่อตอกย้ำความเปน ผูนำในตลาดคอมมูนิตี้ มอลล ของไทย

รายละเอียดโครงการ ของโรงภาพยนตรขนาดใหญ จำนวน 20 โรง, ลานไอซสเกต, โบวลิ่ง, ฟตเนส เซ็นเตอร และคาราโอเกะ ถือวา เปนเอ็นเตอรเทนเมนต คอมเพล็กซที่ครบวงจรอีกแหงของ เมเจอรฯ ในรูปแบบสาขาที่เปนสแตนดอะโลน และดวยความยิ่งใหญของพื้นที่ของศูนยการคาเมกา บางนา ที่มากเพียงพอที่จะตอบสนองทุกไลฟสไตลของการ

ชื่อโครงการ เจาของโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขนาดที่ดิน ลักษณะโครงการ พื้นที่โครงการ พื้นที่เชา พื้นที่จอดรถ มูลคาโครงการ กำหนดเปด

เมกา บางนา บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท จำกัด ถนนบางนา-ตราด กม. 9 ตัดถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก 290 ไร ศูนยการคาขนาดใหญครบวงจร 400,000 ตารางเมตร 180,000 ตารางเมตร 8,000 คัน 10,000 ลานบาท พฤศจิกายน 2554 35

BN#158_p33-42_Pro2.indd 35

9/25/10 2:40:08 AM


นายกสมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัยแจง เศรษฐกิจดีดอกเบี้ยแพงคือสิ่งที่ถูกตอง

จากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำใหผูประกอบการตาง ก็ออกมาโอดครวญถึงผลกระทบทีต่ ามมากันเปนทิวแถว เพราะสวนใหญตา งก็ไมเห็นดวย เรือ่ งนี้ จะเปนผลดีผลเสียตอวงการธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยอยางไรนัน้ ดร.กิตติ พัฒนพงศพบิ ลู ย นายกสมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย จะเปนผูชี้แจงใหทราบ ที่มีการมองกันวาดอกเบี้ยขาขึ้นจะเปนปญหานั้นไมถูก ในหลักความเปนจริง ดอกเบี้ยถูกก็ตอเมื่อเศรษฐกิจไมดี ถา เศรษฐกิจดีดอกเบี้ยก็แพง นี่คือความจริงดานเศรษฐกิจการ เงินที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได เราไมสามารถเอาทั้งดอกเบี้ย ถูกและเศรษฐกิจดีได มันตองสมดุลกัน คนทำธุรกิจก็อยากไดเศรษฐกิจดีเพือ่ ทีจ่ ะไดขายบานได แตพอเศรษฐกิจดีความตองการสูงก็จะเกิดแรงกดดัน ทำให ดอกเบีย้ ตองขึน้ จะสังเกตเห็นวาเมือ่ เศรษฐกิจไมดี รัฐบาลก็ ตองออกมากระตุนเศรษฐกิจดวยการทำใหดอกเบี้ยถูก อยามองดานเดียว การที่มีคนถามวาดอกเบี้ยแพงแลวเศรษฐกิจจะแยไหม มันเปนคำถามมุมเดียว ไมไดมองภาพโดยรวม เมือ่ เศรษฐกิจ ดีขึ้นก็จะมีแรงกดดันทำใหดอกเบี้ยสูงขึ้นเปนธรรมดา ถา เศรษฐกิจดีมากนี่ซิอันตราย ยกตัวอยางเชนสหรัฐอเมริกา เมื่อเกิดเหตุเครื่องบินชนตึกเวิลดเทรดเมื่อ 11 กันยายน 2544 เศรษฐกิจเกิดการชะงักงัน รัฐบาลสหรัฐฯ ตองลด ดอกเบี้ยจาก 5% ลงมาอยูที่ 1% เพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยู หลายป ทำใหอสังหาฯ ในอเมริกาบูมใหญ ทุกคนแฮปป เพราะราคาอสังหาฯ ในสหรัฐฯ ขึ้นตลอด 3-5 ป ทุกคนลืม ไปวามันเปนความพิการ เพราะการไดกำไรมากเกินไปโดย ไมรูสาเหตุทำใหเกิดปญหา เมื่อบูมไปบูมมาก็เจง เพราะบูม มากเกินไป สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะบอกกับผูประกอบการคือ บูม นั้นเปนเรื่องที่ดี แตตองบูมนิดบูมหนอยเทานั้น ถาบูมมาก อันตราย แตบางทีคนก็หามใจไมได อยากใหบูมมากๆ แต ถาบูมมากก็เกิดปญหาตามมามาก ในแงของราคา มีการเปลีย่ นแปลงไปมากตัง้ แตป 2540 ในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นอสังหาฯ ขึ้นราคา ธนาคารก็อยาก ปลอยสินเชื่อโดยเอาอสังหาฯ เปนหลักค้ำประกัน เพราะใน ช ว งนั้ น ไม มี ค วามจำเป น ในการต อ งนำหลั ก ทรั พ ย ไ ปใช

ลอยตัว เนื่องจากเราใชระบบการขยายระยะเวลาเงินกู ทำ ใหเราไมตองอาศัยระบบดอกเบี้ยคงทีเหมือนสหรัฐฯ ซึ่งเรา ทำไมได เพราะเรามีระบบของเรา เรามีแหลงเงินคือเงิน ฝากธนาคาร ทำใหธนาคารสามารถกำหนดเงินงวดคงที่ได อยางไรก็ตามถาดอกเบีย้ ขึน้ ผูก รู ายใหญตอ งไดรบั ผลกระทบ แน นอกจากนี้ธนาคารที่ปลอยสินเชื่อเงินกู ยังมีทั้งที่เปน รัฐวิสาหกิจและเอกชน ซึ่งเมื่อไหรที่ธนาคารที่เปนของภาค เอกชนเกิดปญหาก็จะหยุดการปลอยกู เชนเมือ่ ป 2540 เมือ่ มีขาวไมดีเกี่ยวกับธนาคารขนาดเล็ก คนก็แหไปถอนเงิน ใน ขณะทีธ่ นาคารขนาดใหญกม็ ขี า ววามีหนีท้ ไี่ มกอ ใหเกิดรายได (เอ็นพีแอล) มาก คนก็แหไปถอนเงินจากจากธนาคารขนาด ใหญอีกเชนกัน ในขณะที่ธนาคารอาคารสงเคราะหซึ่งเปน รัฐวิสาหกิจ คนจึงไมเกิดความตกใจกลัว เลยไมไปถอนเงิน ทำใหระบบสินเชื่อซื้อบานยังคงเดินตอไปได อยางไรก็ตาม เมือ่ 3 ปทแี่ ลวจะมีการโจมตีธนาคารวาเขมงวดเกินไปสำหรับ คนจะซื้อบาน ทั้งที่เราตองการชวยใหคนมีบาน แตธนาคาร กลับปฎิเสธการปลอยเงินกู ทำใหมีลูกคาที่ถูกปฎิเสธการ ปลอยสินเชื่อถึง 30% ธนาคารก็เลยกลายเปนเหมือนผูราย ทั้งที่ความเปนจริง คนที่กูไมได 30% นั้นเปนคนที่โชคดี เพราะทำใหไมตองถูกยึดบาน

เนื่องจากทางเจาของโครงการเขาขายไดดีอยูแลว แตพอ โครงการมีปญหาหลักทรัพยที่ยึดไดมาราคากลับตก เหมือน กับภาวะอัตราดอกเบี้ย ทำใหธนาคารมองความเสี่ยงของ ธุรกิจอสังหาฯเปลีย่ นไป จากการมองในแงของตัวหลักทรัพย ค้ำประกันซึง่ เปนอสังหาฯ กลับไปมองทีค่ วามสามารถในการ ทำโครงการใหสำเร็จ เพราะธนาคารตองการเงินตนพรอม ดอกเบี้ย ไมใชหลักทรัพยค้ำประกันที่ยึดไดมาแลวราคาตก ซึ่งเรื่องนี้เปนหลักการมองที่ถูกตองมากขึ้น วันนีธ้ นาคารวิเคราะหโครงการในแงของความเปนไปได โดยจะพิจารณาเปนโครงการๆ ไป สิ่งที่เปนปญหาสำหรับ ธนาคารก็คือ ธนาคารไมทราบสภาพของตลาดโดยรวม ทัง้ หมดของตลาดอสังหาฯ จึงมีความเสีย่ ง ซึง่ ไมมใี ครควบคุม ได และยังมีระบบการผันแปรที่ไมมีใครควบคุมไดอีก ก็เลย กลายเปนหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย ตองทำหนาที่ ดูแล เพราะเวลามันบูมมันก็เกิดขึ้นทั้งตลาด เวลามันแตกก็ แตกทั้งตลาดเหมือนกัน จะเห็นวาทุกวันนี้ธนาคารแหง ประเทศไทยออกมาพูดเรื่องนี้บอยขึ้น

ไมรูดอกเบี้ยแทจริงเทาไหร สิ่งที่ไมดีสำหรับบานเราก็คือ ธนาคารมีการแขงขันกัน สูง จึงมีการแขงกันออกโปรโมชัน่ เชนการใหสนิ เชือ่ คงที่ การ ใหผอ นนอยๆ โดยทัว่ ไปธนาคารจะระมัดระวังแมจะมีโปรโมชัน่ ก็จะทำออกมาเทากับไมมีโปรโมชั่น แตคนที่ตองการจะซื้อ บานจะเชื่อโฆษณา โดยยอมตายเอาดาบหนา อันนี้มันเปน วัฒนธรรมของเรา ดังนั้นเวลาฟงเรื่องโปรโมชั่นตองคิดใหดี เพราะเราไมมมี าตรการควบคุม ซึง่ ธนาคารแหงประเทศไทย ควรจะมีมาตรการออกมา ในตางประเทศเขามีการควบคุม ซึ่งวิธีการคุมของเขาคือ ถาใครวางเงินดาวนต่ำกวา 20% คาความเสียงของธนาคารจาก 1 ใน 3 จะกลายเปน 100% เทากับเปนการบังคับโดยออม ดังนั้นการที่ธนาคารกำหนด เงื่อนไขเงินดาวนจึงเปนไปเพื่อความปลอดภัยของสินเชื่อ ในหลายๆ ประเทศเขากำหนดใหธนาคารพาณิชย คำนวณ ออกมาวาตนทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโปรโมชั่น รวมอัตราคา บริการอื่นๆ แลว อัตราดอกเบี้ยตกปละเทาไหร และเมื่อ รวม 25 ปแลว อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งหมดที่เขากูจะอยูที่ เทาไหร ซึ่งอาจจะอยูที่ 6.4 หรือ 6.3% ตรงนี้เขาบังคับให ระบบกูซื้อบานไทยดีที่สุดในโลก ธนาคารคำนวณออกมา เพือ่ ใหประชาชนไดทราบและเขาใจ ปกติดธนาคารจะไมรับความเสี่ยง ดังนั้นจึงไมปลอยกู วาอัตราดอกเบี้ยเงินกูของแบงกไหนดีกวากัน จะไดเลือกได โครงการที่มีความเสี่ยง ซึ่งในความเปนจริงแลวมันพูดงาย ถูกตอง ไมเหมือนของเราที่ทุกวันนี้เลือกยาก หวังวาใน แตเวลาทำแลวยาก เพราะเวลาวิเคราะหตลาดอสังหาฯ อนาคตประเทศไทยเราจะมีตรงนี้ คำวาไมมีความเสี่ยงนั้น แตละคนมีความหมายไมเหมือนกัน และแตละธนาคารก็ดูความเสี่ยงที่ไมเหมือนกันเชนกัน เขา เงินเฟอตัวกำหนดดอกเบี้ย ดูทนี่ โยบายซึง่ มีการเปลีย่ นไปเปลีย่ นมา และนโยบายความเรื่องที่จะเขามาเกี่ยวของกับอัตราดอกเบี้ยของเราใน เสี่ยงก็มีการเปลี่ยนอยางกะทันหันเกินไป โดยเฉพาะในชวง ขณะนี้มีอยูเรื่องเดียวคือ อัตราเงินเฟอ ซึ่งของไทยเราตอน วิกฤติ จนทำใหเกิดวิกฤติทั้งที่ไมนาจะเกิด นี้อยูที่ 3.1-4% ซึ่งถือวายังไมมาก ฉะนั้นดอกเบี้ยจะขึ้นมาก ประเทศไทยมีระบบการกูเงินซื้อบานที่ดีที่สุดในโลก นอยแคไหนก็ขึ้นอยูกับเงินเฟอ ซึ่งตองจับตาดูกันตอไป โดย เรียกวาดีกวาประเทศสหรัฐอเมริกาเสียอีก เรื่องนี้คนไทย เงินเฟอมีอยู 2 กลุมคือ เงินเฟอพื้นฐานและเงินเฟอทั่วไป อาจไมรู ระบบเงินงวดคงที่มีตั้งแตเมื่อ 20 ปที่แลว ดังนั้น ซึ่งตัวที่ขึ้นไปมากคืออาหาร สวนจะขึ้นไปถึงไหนนั้นมองวา เวลาดอกเบีย้ ขึน้ ก็จะไมมผี ลกระทบ ทัง้ ๆ ทีเ่ ราใชอตั ราดอกเบีย้ ไมนาจะมาก เพราะตัวที่จะทำใหขึ้นมากคือน้ำมัน ซึ่งขณะนี้

36

BN#158_p33-42_Pro2.indd 36

9/25/10 2:40:16 AM


ราคาคอนขางนิ่ง คืออยูที่ 70 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล ซึ่งเมื่อดูไปโอกาสที่อัตราดอกเบี้ย ที่จะขึ้นไปถึง 1-2% นั้นมีนอย อยางไรก็ตามผูประกอบการก็ตองเตรียมใจและเฝาดูเกี่ยว กับการฟนตัวของสาธารณูปโภค ซึ่งเปนตัวที่มีอิทธิพล เพราะการจะปรับอัตราดอกเบี้ยนั้น เขาจะดูภาพรวมของเศรษฐกิจลวงหนา 3-6 เดือน หลังจากนัน้ จึงจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ ซึง่ ดูแลวยังไมนา เปนหวง เพราะเศรษฐกิจยุโรปยังไมฟน ตัวดีนกั ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจอเมริกา ก็ยังไมฟนตัว ประเทศไทยเราเองเสียอีกที่ฟนตัวมากกวาสหรัฐฯ และยุโรป ในแงของผลกระทบตอกำลังซื้อ เมื่ออัตราดอกเบี้ยขึ้นไป 1% จะมีผลตอกำลังซื้อถึง 8% ในเรื่องของความสามารถในการผอนชำระ ที่ผานมาเปนความโชคดีของประเทศเรา ที่ ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจดีขึ้น ที่คอนขางมั่นใจวาเศรษฐกิจจะดีขึ้น เพราะประเทศ ของเราเปนแหลงผลิตอาหาร ในขณะทีจ่ ำนวนประเทศทีต่ อ งการอาหารมีมาก ถาปนเี้ ศรษฐกิจ ไทยมีการขยายตัวอยูที่ 7% ก็แสดงวาดีกวาป 2552 กวา 3% ซึ่งความเปนจริงควรจะดี กวานี้ อยางไรก็ตามคงตองดูวาเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกามีการฟนตัวแคไหน ถามีการ ฟน ตัวมาก ก็คงมีผลกระทบตอราคาน้ำมันและเงินเฟอ แตยงั ดีทตี่ อนนีป้ ระเทศจีนพยายาม ควบคุมไมใหเกิดฟองสบู อีกทั้งเชื่อวาเศรษฐกิจอเมริกาคงฟนตัวไมไดงายๆ คงฟนแบบ คอยเปนคอยไป อีกทั้งยังดีที่ขณะนี้ธนาคารของไทยมีสภาพคลองพอสมควร และธนาคาร แหงประเทศไทยเองก็คอนขางมีการวิเคราะหตลาดและมองลวงหนาอยูพอสมควรเชนกัน โดยสวนตัวแลวไมคอ ยเปนหวง แตเชือ่ วาในสวนของผูป ระกอบการแลวคงคอนขางเปนหวง ในเรื่องของกำลังซื้อ คนจนควรไดสิทธิซื้อบานราคาถูก การกำหนดตัวเลขความตองการที่อยูอาศัยของไทย เรากำหนดกันเปนป และกำหนด ออกมาเปนตัวเลข ในขณะที่ของจีนเขากำหนดเปนตารางเมตรตอคน เนื่องจากเขามีการ กำหนดทีอ่ ยูอ าศัยตอคนเทากับ 22 ตารางเมตร ดังนัน้ ถาเขาจะสรางทีอ่ ยูอ าศัยใหกบั ครอบครัว ที่มีสมาชิก 2 คน เขาก็จะสราง 44 หรือ 45 ตารางเมตร ทำใหในอนาคตเขาจะไมมีสลัม อีกทั้งเขายังมีโซเชี่ยลโซนนิ่ง คือ ผูมีรายไดนอยสามารถซื้อที่อยูอาศัยไดในราคาที่ถูกวา ในขณะที่ประเทศไทยไมมี เราพยายามเจรจากับผูป ระกอบการธนาคารใหชว ยผูม รี ายไดนอ ย โดยกำหนดเงือ่ นไข อัตราดอกเบี้ยหรือวงเงินใหผูมีรายไดนอยกูในอัตราที่ไมสูงเกินไป ซึ่งผมเองก็ไมแนใจวา เมืองไทยจะทำไดหรือเปลา เพราะไมมีใครสนับสนุน ประเทศไทยรัฐบาลจะใหน้ำหนักกับผู ประกอบการ โดยฟงเสียงมากกวาประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปจะไมมีอำนาจไปกดดัน ใหรัฐบาลกำหนดเงื่อนไขผอนผันออกมา ธนาคารก็เลยฟรีสไตลดวยการจัดโปรโมชั่น ซึ่ง ประชาชนจะไมรูวาของใครดีกวาของใคร เชน แคมเปญ 0% นาน 6 เดือน หรือ 0% นาน 3 เดือน รวมแลวก็ไมรูวาแบงกไหนดีกวาแบงกไหน เกิดฟองสบูเฉพาะจุด คอนโดตามแนวรถไฟฟา มองวาเปนฟองสบู เพราะมีการขึน้ คอนโดบริเวณสถานีรถไฟฟา กันเต็มที่ แตดีที่บริเวณสถานีรถไฟฟานั้นไมใหญ อีกทั้งยังไมไดครอบคลุมบริเวณทั่วไป ประเทศไทยมีปญหาในเรื่องของระบบนายทุน รัฐบาลเอาภาษีจากประชาชนทั่วไปมาสราง รถไฟฟา แตรถไฟฟาใหประโยชนกบั ประชาชนทีม่ ที ดี่ นิ อยูร มิ รถไฟฟา ซึง่ ดูวา ไมคอ ยยุตธิ รรม เทาไหร เพราะเรายังไมมีภาษีทรัพยสิน ในขณะที่ตางประเทศเขามีภาษีทรัพยสิน ดังนั้นถา ใครไดประโยชนจากที่ดินที่มีราคาแพงขึ้นจากสาธารณูปโภค จะตองเสียภาษีมากขึ้น ทำให เขาสามารถนำเงินภาษีนั้นไปสรางสาธารณูปโภคได ในขณะที่บานเราไมมีภาษีทรัพยสิน ทำใหมีปญหาในเรื่องการกอสรางสาธารณูปโภคเกิดความลาชา เพราะตองรอใชภาษีทั่วไป มาสราง การกำหนดใหตอ งมีพนื้ ทีส่ เี ขียวในโครงการก็เปนอีกปญหาหนึง่ เพราะการกำหนดเชนนัน้ ทำใหพนื้ ทีส่ เี ขียวเปนของคนทีอ่ ยูภ ายในโครงการนัน้ ๆ คนนอกไมมสี ทิ ธิ์ ในขณะทีต่ า งประเทศ เขากำหนดใหเปนของสาธารณะชนซึ่งเปนคนสวนใหญ ไมใชกำหนดใหเปนของสาธารณะ ชนในโครงการที่เปนคนสวนนอย ดังนั้นถาสามารถบังคับใหบริจาคใหสาธารณะดวยการ ชดเชยในเรื่องของการเพิ่มเอฟเออารใหกับเจาของโครงการทำเพิ่มได 20-30% จะเปน เรื่องที่ดีมาก ซึ่งนาจะเอามาใชกับการกำหนดผังเมือง ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่โชคดีประเทศหนึ่ง เพราะขณะนี้เศรษฐกิจขยายตัว คอนขางดี ถาจีดีพีขยายตัวสูงขึ้น อสังหาริมทรัพยจะขายดีขึ้น ซึ่งเปนอยางนี้ทุกประเทศ ทุกคนมักบอกวาที่อยูอาศัยเปนปจจัย 4 ทั้งที่ความเปนจริงแลว ที่อยูอาศัยไมใชปจจัย 4 มันขึ้นอยูกับกำลังซื้อ คนไมมีเงินก็ซื้อที่อยูอาศัยไมได ก็ตองเชาเขาอยู คนที่พอจะมีรายได เพิ่มขึ้นก็จะซื้อบานราคาถูกอยูคือหองชุด เมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้นอีกก็จะขยับไปซื้อทาวนเฮาส และบานที่แพงขึ้นไปอีก หรือซื้อบานหลังที่ 2 และที่ 3 รวมถึงซื้อคอนโดฯเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมือ่ ขณะนีเ้ ศรษฐกิจไทยมีการขยายตัว ดังนัน้ ความตองการทีอ่ ยูอ าศัยมีเพิม่ ขึน้ แนๆ ยกเวน ตลาดผูซื้อตางประเทศ นอกจากนีก้ รุงเทพฯ และปริมณฑลมีคนอพยพเขามาอยูต ลอดเวลา ทำใหความตองการ ที่อยูอาศัยมีเพิ่มขึ้นตลอดกาล ไมเหมือนบางประเทศที่ประชากรคงที่ เพราะไมมีคนอพยพ เขามาเหมือนกรุงเทพฯ ของเรา

37

BN#158_p33-42_Pro2.indd 37

9/25/10 2:40:25 AM


เขารวมงาน วิชัย โภคินวงศ ผูชวยกรรมการผู จัดการฝายขายตางประเทศ บริษัท โสสุโก แอนด กรุป (2008) จำกัด ผู น ำธุ ร กิ จ การตลาดและการขาย ผลิตภัณฑกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง “โสสุโก” เขารวมงานแสดงสินคา “Asian Living Showcase 2010” จัดโดย สภาสงเสริมการคาระหวาง ประเทศแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เปนครั้งแรกในประเทศไทย ณ ฮอลล 4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ขยายการผลิต พันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการผู จัดการ บริษัท กระเบื้องกระดาษ ไทย จำกัด(บกด.) แถลงขาวการ ขยายกำลังการผลิตกลุมผลิตภัณฑ ไมสังเคราะห ตราชาง สมารทวูด ดวยเทคโนโลยี ใหมลาสุด Firm & Flex สามารถเพิม่ กำลังการผลิตขึน้ อีก 50% รองรับความตองการของ ตลาดทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ภายในไตรมาส 4 ป 2554 ดวยงบ ประมาณอีกกวา 1,300 ลานบาท

รุกตลาดปมน้ำ เอกพล ไววิทยลขิ ติ กรรมการผูจ ดั การ บริษัท เค ที แม็กซ จํากัด ใน เครือ เกรียงไทยวัฒนากรุป ในฐานะ ตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑปมน้ำ คุ ณภาพ “เอบารา” ประกาศจับมือรุก ธุรกิจปม น้ำเมืองไทย ดวยการแนะนํา สินคาใหมสูตลาดเมืองไทยประกอบ ดวย “Booster pumps หรือระบบ ปมน้ำแรงดันสูงชนิดควบคุมการทํา งานแบบอัตโนมัต”ิ ตอบโจทยความ ตองการอยางครบวงจร เพื่อเจาะ กลุมลักษณะการใชงานบานพักที่อยู อาศัย

จัดเสวนา กลุมบิวท ทู บิวด ผูนำในธุรกิจรับสรางบานคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย บริษัท บิวท ทู บิวด จำกัด และ บริษทั บางกอกเฮาสบวิ เดอร จำกัด จัดเสวนาใหขอมูลที่เปนประโยชน แกผบู ริโภค ณ หองดุสติ ธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี เพื่อติวเขมกอน สรางบาน ในหัวขอ “สรางบาน สรางฝน ศาสตรและศิลปของมืออาชีพ” ในโอกาสนี้ ไดรบั เกียรติจาก นายธีระ ซอโสตถิกุล ประธานกรรมการ บริหาร บริษัท บิวท ทู บิวด จำกัด เขารวมงานเสวนาดังกลาว ดวย

สัมมนา Green Building สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงานสัมมนา Green Building Seminar โดยไดรบั เกียรติ จากวิทยากรคุณวุฒิ มาใหความรูแก ผูเขารวมสัมมนา โดยในงานสัมมนา ไดแบงออกเปน 2 หัวขอ คือ Green Facility Management และ Green Building Design & Management ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม สัมมนา อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เสวนา FMi หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรมหา บัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรกายภาพ ภาควิ ช าสถาป ต ยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย รวมกับ Plus Property จัดดำเนินการเสวนา เชิงวิชาการในชุดโครงการ Facility Management (FMi) ในหัวขอ Facility Crisis Manage-ment Panel Discussion ณ โรงแรม อินเตอรคอนติเนนตัล

ç∫‘≈‡¥Õ√å π‘« åé Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå√“¬ªí°…å ‡æ◊ËÕ«ß°“√°àÕ √â“ß ©∫—∫ªí°…å·√° ‡¥◊Õπμÿ≈“§¡ 2553 ™—Ë«‚¡ßπ’È ¥’‡«≈Õª‡ªÕ√å∑’Ë∑”§Õπ‚¥œ À√◊Õ∫â“π∑’Ë®—∫°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“§π‰∑¬ °Á ‡√‘¡Ë ®–™◊πË ¡◊πË °—π‰¥â∫“â ß·≈â« μ“¡¿“«–‡»√…∞°‘®∑’‡Ë √‘¡Ë ‚ßÀ—«¢÷πÈ ·μà∑’ˬ—ߧÕμ°Õ¬Ÿà°Á‡ÀÁπ®–‡ªìπæ«°∑’Ë®—∫°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“™“«μà“ß™“μ‘ ∑’Ë¡’∑—Èßπ—°∑àÕ߇∑’ˬ«·≈–‡¢¬Ω√—Ëß ‰¡à«à“®–‡ªìπæ◊Èπ∑’Ë ‰Àπ ∑—ßÈ ¿Ÿ‡°Áμ  ¡ÿ¬ ¬‘ßË æ—∑¬“¬‘ßË ·≈â«„À≠à °”≈—ß´◊ÕÈ À¥À“¬ ¢π“¥ æ«°‡¢¬μà“ß™“μ‘„π¬à“πÕÿ¥√∏“π’Õ’ “π∫â“π‡Œ“∑’˪°μ‘®– ¬Õ¡§«—°°√–‡ªÜ“ ´◊ÈÕ∫â“π„À⇡’¬§π‰∑¬·∫∫ßà“¬¥“¬ ¬—ß¡’ ª√‘¡“≥≈¥≈ß°«à“§√÷Ëß ‡æ√“–‰Àπ®–‡®Õªí≠À“‡»√…∞°‘® ¬ÿ‚√ª∑’ˬ—߉¡àøóôπμ—« §à“‡ß‘π¬Ÿ‚√·≈–¥Õ≈≈à“√åÕàÕπμ—«≈ß „π ¢≥–∑’Ë§à“‡ß‘π‰∑¬·¢Áß‚ªÖ° º‘¥°—∫√“¬π’È ™à«ßπ’È∂â“„§√‡ÀÁπ ´’ ¬ß ∫Õ „À≠à·Ààß§à“¬ ‡Õ ›  μ“√å æ√ÁÕæ‡æÕ√åμ’È ‡®â“¢Õß‚§√ß°“√§Õπ‚¥ ‡Õ ‚∑√ §Õπ‚¥¡‘‡π’¬¡ ∑’Ë¡“æ√âÕ¡ §Õπ‡´ªμå ¬‘È¡‰¡àÀÿ∫°Á ‰¡àμâÕß·ª≈°„® ‡æ√“–°”≈—ߪ≈◊È¡ ÿ¥Ê !!!... °—∫¬Õ¥®Õßæ√’‡´≈‡ø ·√° ∑’Ë ‰¥â¬Õ¥®Õß Ÿß∂÷ß°«à“ 300 ¬Ÿπ‘μ ∑–≈ÿ‡ªÑ“∑’Ëμ—È߉«â∂÷ß 95% ‡≈¬√’∫‡ªî¥‡ø  ÕßμàÕ ∑—π∑’¥â«¬¢âÕ‡ πÕ∑’ˇ√’¬°«à“摇»…‰¡à·æâ‡ø ·√°! ∑Õß¡“ «‘®‘μ√æß»åæ—π∏ÿå π’Ë°Á‡ªìπÕ’°μ—«Õ¬à“ßÀπ÷ËߢÕßπ—°∏ÿ√°‘®¬ÿ§„À¡à∑’Ë¡’§«“¡‡¬’ˬ¡¬ÿ∑∏å „π°“√«“ß·ºπ¥”‡π‘π∏ÿ√°‘® ®π∑”„Àâ “¡“√∂‚°Õ‘π·μÕ√å ‰ª°«“¥‡ß‘π®“°°√–‡ªÜ“™“« μà“ß™“μ‘∑—Èß„π·¥π¿“√μ– ‡«’¬¥π“¡ ·≈–§ßμâÕß¡’ª√–‡∑» Õ◊πË Ê Õ’°„πÕπ“§μÕ—π„°≈â √“¬Õ◊πË Ê °Á‰¡à§«√¬Ë”Õ¬Ÿ°à ∫— ∑’Ë À“∑“߇Փ°≈—∫∫â“ß ‰¡à „™àª≈àÕ¬„Àâ·μà™“«μà“ß™“μ‘¡“‚°¬®“° ∫â“π‡√“Õ¬ŸΩà “É ¬‡¥’¬« ‰ª¥Ÿ∑«’Ë ß°“√°àÕ √â“ß°—π∫â“ß

Intenziveasia À≈—ß®“°∑’Ë´ÿà¡ ”√«®μ≈“¥°àÕ √â“ß„π∫â“π ‡√“¡“π“π°«à“ 2 ªï «—ππ’Èæ√âÕ¡·≈â«∑’Ë®–‡ªî¥μ—«π«—μ°√√¡ °àÕ √â“ß∑’Ë ‰¡à‡§¬¡’„π‡¡◊Õ߉∑¬¡“°àÕπ πà“®–‡√’¬°‰¥â«à“‡ªìπ √–∫∫°àÕ √â“ß·∫∫°÷Ëß ”‡√Á®√Ÿª ∑’Ë –¥«° √«¥‡√Á« √“«°—∫ ©’°´Õß ‡∑πÈ”√âÕπ„ à¡“¡à“°Á ‰¡àª“π ·μàπ’ˇªìπ·∫∫°àÕ √â“ß  ”‡√Á®√Ÿªæ√âÕ¡‡∑ ∑’Ë ‰¡àμâÕß∂Õ¥·∫∫ ‡√’¬°√’¥’È¡‘°´å¡“ªíô¡ §Õπ°√’μ„ à°Á‡ªìπÕ—π®∫ §Õπ‡´ªμå „™â ‰¥â∑’‡¥’¬« „π ∑’Ë ÿ¥μÕ¡àÕÕ—ª¬»¢Õß‚§√ß°“√‚Œª‡«≈≈å ∑—Èß 532 μÕ¡àÕ °Á ∂Ÿ°°“√√∂‰øœ  —Ëß„Àâ∑ÿ∫∑‘Èß 411 μÕ¡àÕ À≈—ßæ∫«à“°’¥¢«“ß °“√°àÕ √â“ß√∂‰ø “¬ ’·¥ß ™à«ß∫“ß´◊ÕË -√—ß ‘μ ´÷ßË  à«π„À≠à ®–Õ¬Ÿà∫√‘‡«≥∑‘»μ–«—πμ°¢Õß√“ß√∂‰øΩíòß∂ππ‚≈§Õ≈‚√¥ ·μà®–°—π‰«â „™âß“πμàÕÕ’° 121 μÕ¡àÕ ß“ππ’ȇ§√◊ËÕß¡◊Õ·≈– Õÿª°√≥å∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√∑ÿ∫∑”≈“¬§Õπ°√’μ §ß®–¢“¬¥’ ¢÷πÈ Õ’°‡ªìπ°Õß ‡º≈Õ·ªÜ∫‡¥’¬«‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å°°Á ≈—∫ ¡“‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√Õ’°·≈â« °≈—∫¡“§√“«π’È√–∫∫√—°…“§«“¡ ª≈Õ¥¿—¬ ∂Ÿ°Õ—懰√¥‡¢â“¢—πÈ ¡“μ√∞“π‚≈°°—π‡≈¬∑’‡¥’¬« ‡∫Á¥‡ √Á®·≈â«´’懒 ÕÁ𧫗°°√–‡ªÜ“√’‚π‡«μ‰ª°«à“ 2,800 ≈â“π∫“∑ ·μà«à“°≈—∫¡“‡ªî¥„Àâ∫√‘°“√‰¥â‡æ’¬ß 80% ¢Õßæ◊Èπ∑’Ë∑—ÈßÀ¡¥  à«πÀâ“߇´π∑’Ëæ—ßæ“∫≈߉ª μâÕß√Õ √â“ß„À¡à §“¥«à“®– ‡ √Á® ‘ßÀ“§¡ªïÀπâ“ °Á ‰¡àπ“π‡°‘π√Õ ·∫à߇§â°°—π≈ß μ—«·≈â«  ”À√—∫√∂‰øøÑ“ “¬ ’πÈ”‡ß‘π ∫‘Í°‡æ≈‡¬Õ√å«ß°“√ √—∫‡À¡“‰∑¬‡°Á∫·∫Á°≈ÁÕ°°—π‰ª∂â«πÀπâ“ ‚¥¬‡©æ“–Õ‘μ“‡≈’¬Ë π‰∑¬œ ∑’Ëæ≈“¥∑à“‰ª·≈â« Õ¬Ÿà¥’Ê °Á°≈—∫¡“´‘« —≠≠“ 1 ‰ª °Õ¥‰¥â ”‡√Á® ‡Àμÿ‡æ√“–§‘¥§”π«≥√“§“º‘¥ °“√√∂‰øœ ∑à“π°ÁÕ¥‡ªìπ‡¥◊Õ¥‡ªìπ√âÕπ·∑π‰¡à ‰¥â μâÕß∑”∑ÿ°Õ¬à“ß„Àâ¡—π

∂Ÿ°μâÕß ·μà°Á„™à«à“ ™. °“√™à“ß ®–«◊¥‰ª‡ ’¬∑’‡¥’¬«  ÿ¥∑⓬ °Á ‰¥â —≠≠“ 5 ‡ªìπ¢Õߪ≈Õ∫„® ¢â“¡‰ª∑’Ë·«¥«ß «— ¥ÿ°àÕ √â“ß°—π∫â“ß ≈à“ ÿ¥§à“¬·°√π¥å ‚Œ¡¡“√å∑ ºŸâπ” °√–‡∫◊ÕÈ ß¥’‰´πå  ÿ¢¿—≥±å ÀâÕßπÈ” ·≈–ÀâÕߧ√—«®“°∑ÿ°¡ÿ¡‚≈° ‚¥¬ §ÿ≥ª√–‰æ ∑¬“πÿ«—≤πå °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√ ∫√‘…—∑ ·°√π¥å ‚Œ¡¡“√å∑ ®”°—¥ ®—¥ß“π ç·°√π¥å‚Œ¡·°√π¥å ‡´≈≈åé ¡À°√√¡≈¥√“§“§√—Èß„À≠à æ√âÕ¡‡ªî¥μ—« 3 ∫√‘°“√ „À¡à Service Excellence ‰¥â·°à Sales Adviser, ∫√‘°“√ ®—¥ àß ‘π§â“ø√’ 200 °¡. ·≈– 3D Design Center ¥â«¬ ‚™«å·ø™—πË  ÿ¥ŒÕμ®“°¥“√“√–¥—∫´ÿª‡ªÕ√å μ“√å çÀ¬“¥∑‘æ¬å √“™ª“≈é 燡¬å æ‘™≠åπ“Øé ·≈– çÕãÕ¡ Õ√√§æ—π∏åé ≥ ‚™«å√¡Ÿ ·°√π¥å ‚Œ¡¡“√å∑ √“¡Õ‘π∑√“ ‡¡◊ËÕ‡√Á«Ê π’È μ‘¥μàÕ Õ∫∂“¡ √“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß ·°√π¥å ‚Œ¡¡“√å∑ ‰¥â∑’Ë Call Center ‚∑√. 0-2954-1090 ·≈–‡«Á∫‰´μå www.grandhomemart.com ∑à“π„¥À≈ß„À≈·≈–™◊ËÕ™Õ∫°’Ó°Õ≈åø‡æ◊ËÕ§«“¡  πÿ° π“π·∂¡¬—ß “¡“√∂ √â“߇§√◊Õ¢à“¬„π∏ÿ√°‘® §ßμâÕß∑“ßπ’È μÕππ’È™¡√¡»‘…¬å‡°à“ ∂“ªíμ¬°√√¡‡∑§‚π‚§√“™ ®—¥°“√·¢àߢ—π°Õ≈åø°“√°ÿ»≈ ¿“¬„μâ™◊ËÕ ARCHKORAT GOLF PARTY „π«—π‡ “√å∑’Ë 30 μÿ≈“§¡ 2553 ‚¥¬¡’«—μ∂ÿª√– ß§å ‡æ◊ËÕ‡ √‘¡ √â“߇§√◊Õ¢à“¬»‘…¬å‡°à“ ∂“ªíμ¬°√√¡ ·≈–æ∫ª–  —ß √√§å √–À«à“ß«‘™“™’æ ∂“ªπ‘° √«¡∂÷ߺŸ â π—∫ πÿπ°‘®°√√¡ ¢Õß™¡√¡ μ≈Õ¥®π‡æ◊ËÕÀ“√“¬‰¥â π—∫ πÿπ°Õß∑ÿπ „π°“√ ®—¥°‘®°√√¡¢Õß™¡√¡»‘…¬å ∂“ªíμ¬°√√¡‡∑§‚π‚§√“™  π„®  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰¥â∑’Ë §ÿ≥™«‘π∑√å  ÿ¢ —ß«√ (‡ÕÁ°´å) ‚∑√. 081-822-7546 ‰¥âμ—Èß·μà«—ππ’ȇªìπμâπ‰ª

38

BN#158_p33-42_Pro2.indd 38

9/25/10 2:40:37 AM


สะทอนมุมมอง บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รวมกับ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC เชิญ 3 สถาปนิกไทยที่ ได รับการยกยองในระดับสากล รวม สะทอนมุมมอง อัจฉริยะแหงสถาปตยกรรมวิถไี ทย กับแนวคิดดังกลาว มาใชเปนรากฐานแหงการออกแบบ ในโลกอนาคต ในงานเสวนา “ The New Era of Thai Architecture” ณ หองออดิโทเรี่ยม ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ TCDC

รวมออกบูธ บริษัท ฮาโก อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด รวมออกบูธ ในงาน แสดงผลิตภัณฑ ไฟฟาและเครื่องกล ครั้งที่ 26 จัดโดยสมาคมชางเหมา ไฟฟา และเครื่องกลไทย โดยฮาโก นำอุปกรณ ไฟฟาใหมๆมาแสดงใน งาน รวมทั้งระบบ Smart Home ที่ ก ำลั ง ได รั บ ความสนใจกั น ใน ป จ จุ บั น จากกลุ ม ผู รั บ เหมาและ เจาของโครงการ ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอรท พัทยา โดยบริษัท ฮาโก อิเลคทริค (ประเทศไทย)

ฉลองเปดตัว บริษทั ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริง่ แอนด คอนสตรัคชัน่ จำกัด (มหาชน) หนึง่ ในบริษัทรับเหมากอสรางชั้นนำของ ประเทศ จัดงานฉลองเปดตัว ศาตราจารยพิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม ประธานกรรมการบริษัท โดยมีคูคาและ ผู รั บ เหมาในวงการก อ สร า งร ว ม แสดงความยินดีกวา 300 บริษัท ณ หองแกรนด บอลรูม โรงแรมแกรนด ไฮแอทเอราวัณ เมื่อเร็วๆ นี้

รับรางวัล

รวมลงนาม โยธิน บุญดีเจริญ ประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร บริษทั แกรนด คาแนล แลนด จำกัด(มหาชน) ไดลงนาม ในสัญญากับ ร.ศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ ประธานบริษัท กรุงเทพ ธนาคม จำกัด เปนที่ปรึกษาดาน ระบบขนสงมวลชนขนาดเบา โดย เฉพาะรู ป แบบของระบบรถไฟฟ า การสำรวจทางดานวิศวกรรม โดย มีคณะผูบริหาร รวมเปนสักขีพยาน

มอบทุนนักเรียน

สมาคมวิศวกรรมสถาน แหงประเทศไทยฯ ‡π◊ËÕß®“°ªí®®ÿ∫—π ¡’‡∑§π‘§·≈–π«—μ°√√¡„À¡à∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√°àÕ √â“ßæ—≤π“¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–„π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á ¡’°“√°àÕ √â“ß∑’Ë¡’§«“¡º‘¥æ≈“¥®“°À≈“¬ “‡Àμÿ ·μà‡√“®–  “¡“√∂ªÑÕß°—π‰¡à „À⇰‘¥§«“¡º‘¥æ≈“¥®“°°“√°àÕ √â“ß À√◊Õ«‘∏’°“√·°â ‰¢À“°‡°‘¥§«“¡∫°æ√àÕߢ÷Èπ ‚¥¬∑“ߧ≥– °√√¡°“√‚§√ß°“√ «‘»«°√√¡ ∂“π ·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬œ ‰¥â ‡ÀÁ𧫓¡ ”§—≠„π°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß „À⡧’ «“¡√Ÿ¥â “â πß“π‡∑§π‘§μà“ßÊ „π°“√°àÕ √â“ß ·≈–·°âª≠ í À“ ‡°’¬Ë «°—∫ °“√°àÕ √â“ß∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ®“°«‘∑¬“°√ºŸâ¡’ ª√– ∫°“√≥å „π¥â“πß“πª√—∫ª√ÿß ·≈–·°â ‰¢ °“√ —¡¡π“ çμâÕß∑”-Õ¬à“∑”Õ¬à“߉√ „πß“π √â“ß∫â“πé √ÿπà ∑’Ë 2 ®—¥¢÷πÈ «—π∑’Ë 8 μÿ≈“§¡ 2553 ‡«≈“ 09.00 › 16.00 π. ≥ ÀâÕߪ√–™ÿ¡ 2 ™—Èπ 4 Õ“§“√ « ∑. ‚¥¬ §≥–°√√¡°“√ ‚§√ß°“√ «‘»«°√√¡ ∂“π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å «—μ∂ÿª√– ß§å ‡æ◊ËÕæ—≤π“»—°¬¿“æ ·≈–∑—°…–¢Õß«‘»«°√ ™à“ß ºŸâ√—∫‡À¡“ ·≈–ºŸ§â «∫§ÿ¡ß“π √«¡∑—ßÈ ºŸ∑â ‡’Ë °’¬Ë «¢âÕß„Àâ “¡“√∂∑√“∫ ß“π‡∑§π‘§„π°“√ª√—∫ª√ÿß ·≈–°“√·°â ‰¢ß“π∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬ ‡æ√“–Õ¬à“߬‘Ëßß“π∑’˺Ÿâ∑’ˇ°’ˬ«¢âÕß°—∫°“√°àÕ √â“ß®”‡ªìπ μâÕß°√–∑” À√◊Õß“π„¥∑’Ë ‰¡à®”‡ªìπμâÕß∑” ·≈–§«√√–¡—¥√–«—ß

§ÿ≥ ¡∫—μ‘¢ÕߺŸâ‡¢â“ —¡¡π“ 1. ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√ —¡¡π“ μâÕ߇ªìπ ¡“™‘° « ∑. 2. ºŸâ§«∫§ÿ¡ß“π¥â“π π“¡, ºŸâª√–°Õ∫°“√ 3. ºŸâ√—∫‡À¡“, ™à“ßÀπâ“ß“π, ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª «‘∑¬“°√ 𓬠”‡√‘ß ƒ∑∏åæ√‘Èß, π“¬√ÿàß‚√®πå °μ–»‘≈“ §à“≈ß∑–‡∫’¬π  ¡“™‘° « ∑. 800 ∫“∑ ∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª 1,000 ∫“∑ μ‘¥μàÕ∑’Ë  ¡“§¡«‘»«°√√¡ ∂“π·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ „πæ√–∫√¡√“™Ÿª∂—¡¿å 487 √“¡§”·Àß 39 (´Õ¬«—¥‡∑æ≈’≈“) «—ß∑ÕßÀ≈“ß °∑¡. 10310 ‚∑√ 0-2319-2410~3 ‚∑√ “√ 0-2319-2710~11 E-mail: eit@eit.or.th

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษา แหงประเทศไทย ¡“§¡«‘»«°√∑’˪√÷°…“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ («ª∑.) ‰¥â ‡≈Á߇ÀÁ𧫓¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“«‘™“™’æ«‘»«°√∑’˪√÷°…“ ´÷Ëß«‘∏’°“√Àπ÷Ëß∑’Ë®–æ—≤π“°Á§◊Õ °“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–·∫àߪíπ·≈° ‡ª≈’ˬπª√– ∫°“√≥å (Learn and share) √–À«à“ß°—π„π À¡Ÿà ¡“™‘° ‚¥¬„π‡∫◊ÈÕßμâπ°Á§«√®–‰¥â∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—π À≈—ß ®“°π—πÈ °Á‡ªìπ°“√‡æ‘¡Ë §«“¡ —¡æ—π∏å·≈â«æ—≤𓉪 Ÿ°à “√‡√’¬π√Ÿâ

อารีย ชวลิตชีวินกุล กรรมการผูจัดการ บริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค จำกัด (มหาชน) หรือ TGCI เขา รับมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2010 ดานอนุรักษพลังงาน ประเภทโรงงานควบคุมดีเดน จาก อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ รัฐบาล

มร.ยอคเฮน ไรค กรรมการผูจัดการ บริษัท โรเบิรต บอช จำกัด ร ว มถ า ยภาพพร อ มคณะผู บ ริ ห าร และนักเรียนโรงเรียนบานหนองบัว ตะเกียด มอบทุนการศึกษา 2553 แกนักเรียนโรงเรียนตางๆ ทางภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 ทุน โดยแตละทุนจะไดรับการสนับสนุน การศึกษาตอเนือ่ งเปนระยะเวลา 3 ป

°“√·∫àߪíπ μàÕ‰ª ®“°‡Àμÿº≈¥—ß°≈à“« ∑”„ÀâÕπÿ°√√¡°“√«‘™“°“√ ¡“§¡ «‘»«°√∑’˪√÷°…“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ ¡’ ‚§√ß°“√ Learn and share §√—Èß∑’Ë 2 °“√øíß∫√√¬“¬º≈ß“π·≈–‡¬’ˬ¡™¡ ∫√‘…—∑ ∑’¡ §Õπ´—≈μ‘Èß ‡Õ𬑇π’¬√‘Ëß ·Õπ¥å ·¡‡π®‡¡π∑å ®”°—¥ (TEAM) ´÷Ëßμ—ÈßÕ¬Ÿà ≥ ‡≈¢∑’Ë 151 À¡Ÿà 12 Õ“§“√∑’¡ ∂ππ π«≈®—π∑√å ·¢«ß§≈Õß°ÿà¡ ‡¢μ∫÷ß°ÿà¡ °√ÿ߇∑æœ 10230 ®—¥‚¥¬ §≥–Õπÿ°√√¡°“√«‘™“°“√ «—π∑’Ë 13 μÿ≈“§¡ 2553 ‡«≈“ 10.00 › 13.00 π. √—∫ ¡—§√‡æ’¬ß 20 ∑à“π‡∑à“π—Èπ ¢Õ∫‡¢μ°“√»÷°…“¥Ÿß“π 1. √—∫øíß√“¬°“√∫√√¬“¬ª√–«—μ‘º≈ß“π ·π«§‘¥·≈– «‘∏’°“√∑”ß“π º≈ß“π¢Õß∫√‘…—∑ ∑’¡ §Õπ´—≈μ‘Èß ‡Õπ®‘ ‡π’¬√‘Ëß ·Õπ¥å ·¡‡π®‡¡π∑å ®”°—¥ 2. ·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°“√∑”ß“π¥â“π«‘»«°√∑’Ë ª√÷°…“ 3. ¥Ÿß“π·≈–‡¬’¬Ë ¡™¡∫√‘…∑— ∑’¡ §Õπ´—≈μ‘ßÈ ‡Õ𮑇π’¬√‘ßË ·Õπ¥å ·¡‡π®‡¡π∑å ®”°—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√®—¥‡μ√’¬¡ ∂“π∑’ˇªìπ‰ªÕ¬à“߇À¡“– ¡ ºŸâ  π„®°√ÿ≥“·®âߧ«“¡®”π߇¢â“øíß°“√∫√√¬“¬·≈–»÷°…“¥Ÿ ß“π„π§√—Èßπ’È ‰¥â∑’Ë §ÿ≥≈“«—≈¬å æß»å ÿ«¿“æ, §ÿ≥ “¬ ¡√ °‘μμ‘πÿ°ÿ≈°‘® ®“° ¡“§¡«‘»«°√∑’˪√÷°…“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ μ‘¥μàÕ∑’Ë  ¡“§¡«‘»«°√∑’ªË √÷°…“·Ààߪ√–‡∑»‰∑¬ 487 √“¡§”·Àß ·¢«ß«—ß∑ÕßÀ≈“ß ‡¢μ«—ß∑ÕßÀ≈“ß °∑¡. 10310 ‚∑√. 0-2935-6440, 0-2949-0651, 0-2934-5261

39

BN#158_p33-42_Pro2.indd 39

9/25/10 2:44:54 AM


ที่อยูสำหรับการจัดสง (กรุณาเขียนตัวบรรจง) สมัครวันที่

สำหรับผูที่สมัครสมาชิก

ชอ วัน

สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ Builder News 1 ป (24 ฉบับ) บาท

สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ Builder News 2 ป (48 ฉบับ)

ราคาปกติ 1,600 บาท เหลือเพียง 1,284

บาท

อายุ

ป

เพศ หญิง ชาย

บริษัท

เลขที่

อาคาร

ชั้น

หอง

ถนน

แขวง/ตำบล

เขต/อำเภอ

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพทที่สามารถติดตอได

บาท

หมวกกอสราง Builder News

(สินคามีจำนวนจำกัด) มูลคา

ปเกิด

ตรอก/ซอย

รับทันที หนังสือ ArchitectExpo Buyers’ Guide

2010/2011 มูลคา 500

เดือน

หรือในนามนิติบุคคล

ราคาปกติ 960 บาท เหลือเพียง 856 บาท รับทันที หนังสือ ArchitectExpo Buyers’ Guide

2010/2011 มูลคา 500

นามสกุล

แฟกซ

200 บาท

อีเมล

(ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว)

สมัครสมาชิก 1 ป ราคาพิเศษ ปละ 856* บาท จากราคาปกติ 960 บาท สมัครสมาชิก 2 ป ราคาพิเศษ ปละ 1,284* บาท จากราคาปกติ 1,600 บาท *ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว

สนใจสมัครสมาชิกติดตอไดที่ แผนกสมาชิกสัมพันธ โทร. 0-2717-2477 ตอ 143 แฟกซ. 0-2318-4758

6

40

BN#158_p33-42_Pro2.indd 40

9/25/10 2:41:05 AM


บริษทั อัง่ เปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) เปดรับสมัครเจาหนาที่เพิ่ม 2 อัตรา

ผูอำนวยการฝายกอสราง • เพศชาย อายุไมเกิน 45 ป • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ • มีประสบการณอยางนอย 10 ป • สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานไดดี • มี ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม • มียานพาหนะของตัวเอง พนักงานธุรการโครงการกอสราง (ดวน) • เพศชาย - เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป • ปริญญาตรี สาขาบัญชีและการเงิน, สาขาบริหารธุรกิจ • ประสบการณ ใ นสายงานอสั ง หาริมทรัพย อยางนอย 2 ปขึ้นไป • สามารถใชคอมพิวเตอรพื้นฐานไดดี • สามารถปฏิบตั งิ านแถวเกษตร-นวมินทร ไดสะดวก ติดตอที่ บริษัท อั่งเปา แอสเสท จำกัด (มหาชน) 29 ชั้น 30 อาคารบางกอก บิสซิเนสเซ็นเตอร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2714-4555 รับสมัคร สถาปนิก • วุฒิปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร • มี ใ บประกอบวิ ช าชี พ ประเภทภาคี (หากมี ใบประกอบวิชาชีพประเภทสามัญ จะมีคาวิชาชีพเพิ่มใหตางหาก)

• มีมนุษยสัมพันธทดี่ ี และใหความรวมมือ กับทีมงานดี • มี ค วามมั่ น ใจในตนเองสามารถแก ปญหาเฉพาะหนาได • สามารถไปทำงานตางจังหวัดได • มีประสบการณทำงาน 3 ป ขึ้นไป ติดตอที่ บริษทั พอรทอลเฟรม (ไทยแลนด) จำกัด โทร. 0-2182-0345 รับสมัคร Project Architect • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวของ • มี ป ระสบการณ ค วบคุ ม งานก อ สร า ง อาคารคอนโดมีเนียม อาคารสูง • สามารถเคลียรแบบงานกอสรางหนา งาน และควบคุมงานใหเปนไปตามแบบ ติดตอที่ บริษัท พี โอพี คอนสตรัคชั่น เทรดดิ้ง จำกัด โทร. 0-2938-3399 รับสมัคร สถาปนิก • วุฒิปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได ติดตอที่ บริษัท วี โฮม เดคคอร จำกัด โทร. 0-7570-0028 รับสมัคร เจาหนาทีเ่ ขียนแบบ (Draftman) • เพศชาย อายุไมเกิน 30 ป • วุฒปิ วส. - ปริญญาตรี สาขากอสราง, โยธา, สถาปตยกรรม • มีประสบการณอยางนอย 1 - 2 ป • สามารถเขียนแบบ Auto Cad 20062007 และ 3D

เปดตัวแลว

บานและสวนแฟร 2010

30 ตุลาคม 2553 – 7 พฤศจิกายน 2553

OCT

5

เวลา 10.00 - 21.00 น. รายละเอียดงาน งานแสดงและขายสินคาครบวงจรที่เกี่ยวกับบานและสวนบนพื้นที่ ตอเนือ่ ง และยิง่ ใหญกวาทุกป ทัง้ ใน เชิง DESIGN, LIVING และ OUTDOOR LIVING ภายในงานพบกับการแสดงบานตัวอยาง คอนเซ็ปต “ออนนอมตอธรรมชาติ” รวมทั้ง นิทรรศการและกิจกรรม ที่ใหความรู ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและงานแสดง สินคา ของตกแตงบาน เครื่องมือชาง วัสดุตกแตงบาน สถาบันการเงิน วัสดุกอสราง บริการออกแบบ / รับสรางบาน สุขภัณฑ อุปกรณทำสวนและตกแตงสวน เปนตน สถานทีจ่ ดั งาน อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ติดตอ บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2422-9999 ติดตอที่ บริษัท ลากัวรเทค จำกัด โทร. 0-2443-7300-16 รับสมัคร พนักงานขายวัสดุกอสราง • วุฒิปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา • ประสบการณในการขายอยางต่ำ 1 ป • หากเคยผานการเสนองานขายกับทาง หนวยงานราชการ จะไดรับการพิจารณา เปนพิเศษ • สามารถบริ ห ารงานขายได ต ามเป า หมาย และบริหารทีมงานขายไดดี • สามารถใชภาษาอังกฤษได ในระดับดี • สามารถแก ไขเหตุการณเฉพาะหนาไดดี • สนใจเทคโนโลยีดา นวิศวกรรม สถาปตยกรรม และงานกอสราง ติดตอที่ บริษัท ทูพลัส ซอฟท จำกัด โทร. 0-2513-7494 รับสมัคร เจาหนาที่ออกแบบประจำ หนวยงาน • ตองใช auto cad เปนและคลอง • เคยผานงานเขียนแบบมาพอสมควร • มีความรูดานงานกอสรางอาคาร • มีความคลองตัวในการทำงานประจำ หนวยงาน บริษัท อาทิตยา คอนสตรัคชั่น แอนด แมเนจเมนท จำกัด โทร. 0-2982-1808 รับสมัคร Designer • วุฒิปริญญาตรีดานออกแบบ • อายุ 20-25 ป • มีทักษะทางภาพ perspective และ graphic • ชอบงานออกแบบเวที booth exhibition ติดตอที่ krukai house โทร. 0-2300-1935 รับสมัคร Design Engineer • เพศหญิง / เพศชาย • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม ติดตอที่ SP Consulting โทร. 0-2653-5065 จำหนาย • ทอและอุปกรณ • เหล็กแผน เหล็กรูปพรรณ • วาลว, ปมน้ำ • อุปกรณ ไฟฟา ติดตอที่ บริษทั วัสสิกา อินดัสตรี้ จำกัด โทร. 0-2708-3501-2

ใหเชา / บริการ • ใหเชา รถเครน, รถขุด, รถแทรกเตอร D2, รถบด, รถตักหนาขุดหลัง JCB หัวเจาะ • เครือ่ งเจาะคอนกรีต ขนาด 1-2-3 หัวเจาะ, เครือ่ งจีค้ อนกรีต, เครือ่ งตัดคอนกรีต, เครื่องตบดิน, • บริการ รับทำถนน คลส. และแอสฟลท ติดคอนกรีต • รับซอมเครื่องยนต Honda, Kubota, รถ JCB, เครื่องเจาะคอนกรีต ติดตอที่ คุณดวงกมล โทร. 0-2311-1637 จำหนาย วัสดุปูพื้น • บัวเชิงผนัง • จมูกยางบันได • เสนดำกันสดุด • กาวดำฟลิ้นโคต – กาวขวา SPK • แวกซเคลือบเงา SPK • ราวบันได PVC ติดตอที่ ศูนยรวมชางกระเบื้องยาง โทร. 0-2423-0137 ขายที่ดิน • ขายที่ดินที่อยูหลังศูนยฝกภาคเหนือ • เขาซอยไปประมาณ 300 เมตร ทาง เขาลาดคอนกรีตทั้งหมด • ขางๆ ที่ดินมี โรงงานเย็บผาขนาดเล็ก • หางจากมหาวิทยาลัยแม โจ ประมาณ 3 ก.ม. • ขายถูก ไรละ 750,000 บาท ติดตอที่ คุณออย โทร. 0-3945-2075 ขายที่ดิน • ติดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ • ดานหนาติดถนน ดานหลังติดทะเลสาบ • อยูใ นโครงการสนามกอลฟ PINEHURST ติดตอที่ โทร. 08-1832-4445 ขายที่ดิน • เนื้อที่ 36-0-84 ไร • ที่ดินลอมรั้วหินภูขา • อยูใกลวัดเขาคันธมาทน • ติดถนนสาธารณประโยชน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ติดตอที่ คุณนันทะพัทธ โทร. 08-9474-7544 สนใจติดตอลงโฆษณายอย ไดที่ คุณปณิตา โทร. 0-2717-2477 ตอ 204

41

BN#158_p33-42_Pro2.indd 41

9/25/10 3:07:57 AM


จุบัน ทำงานบนฮารดดิสกขนาด 80 BMW Z4 sDrive23i E20 ปกิก๊จกะไบท โรงแรมศรีพันวา ประมวลผลไดอยางรวดเร็วทันใจ ฮารดแวรของระบบ BMW Navigation ภูเก็ต System Professional สามารถรองรับ

ซอฟแวรแผนที่แบบสามมิติความละเอียด สูง แสดงผลผานจอมอนิเตอรความละเอียด สูง 1280×480 พิกเซล แสดงแผนที่ ไดหลายมุมมอง และสามารถแยกจอแสดง ผลเปนสองสวนได นอกจากระบบ CIC จะเปนศูนย BMW Z4 sDrive23i E20 เปนสุดยอดแหงสปอรตโรดสเตอร ที่มาพรอม รวมขอมูลและระบบสั่งการของรถ เชน กับเทคโนโลยี Efficient Dynamics และสามารถใชพลังงานทางเลือกกาซ ระบบ On-board Computer ระบบการ โซฮอล E20 ได อีกทั้งยังมีดีไซนที่สงางาม ผสมผสานความคลาสสิกแนว ตั้งคาการทำงานตางๆ ยังรวมถึงระบบ โรดสเตอรขนานแทเขากับความสปอรตล้ำสมัยไดอยางสมบูรณแบบ เอนเตอรเทนเมนทผานระบบ DVD BMW Z4 sDrive23i E20 ใชเครื่องยนตเบนซิน 2.5 ลิตร แบบ 6 สูบ สำหรับดูหนังฟงเพลง อีกทั้งยังสามารถ แถวเรียง กำลังสูงสุด 204 แรงมา แรงบิดสูงสุด 250 นิวตันเมตร / 2,750 ‘rip’ เพลงที่ชอบเก็บในระบบฮารดดิสก รอบ อัตราเรงจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตรตอชั่วโมงได ในเวลาเพียง 7.3 วินาที ไดอีกดวย และผานระบบ iPod USB อัตราการประหยัดน้ำมัน 11.3 กิโลเมตรตอลิตร และ อัตราการคายไอเสีย Connector ที่สามารถเชื่อมตอกับ iPod เขาฤดูกาลปลายฝนตนหนาวเมื่อไหร นับวาเปน คารบอนไดออกไซดเพียง 207 กรัมตอกิโลเมตร (ตามมาตรฐาน EU) ระบบ และ iPhone ไดอีกดวย ชวง High Season ที่นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว BMW Navigation System Professional เปนระบบนำทางที่ทันสมัยที่สุดใน ตางชาติ เริ่มหาสถานที่ทองเที่ยวกันตั้งแตเนิ่นๆ เลยทีดวยความละเอียด 720P เพื่อให เดียว เพื่อจะไดจองเที่ยวบินและที่พักสวยๆ ไมเชนนั้น อาจจะตองผิดหวังกับการไดพักที่พักสวยๆ เพราะถูกจอง ความทรงจำตางๆ ยังคงโลดแลน เต็มหมด ปกษนี้เราขอแนะนำรีสอรทสไตลวิลลา สุดหรู ซัมซุง NX100 กลองถายภาพดิจิตอลคอมแพค อยางมีชีวิตชีวาดวยรายละเอียด กับ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต แบบเปลี่ยนเลนส ได ที่กาวล้ำดวยเลนสแบบ iที่สมบูรณแบบที่สุด NX100 ยัง รีสอรทระดับพรีเมี่ยมที่หรูหรา และมีความโดดเดน Function รุนแรกในโลก ตัวกลองไดรับการออกแบบ มีโหมด Sound Picture ทีส่ ามารถ ดวยที่พักสไตลวิลลาที่ตั้งอยูบริเวณยอดแหลมพันวาใน ใหบาง ดูลำ้ สมัยและมีสไตลยงิ่ ขึน้ มาพรอมเลนสแบบ บันทึกเสียงในขณะถายภาพเพื่อ จังหวัดภูเก็ต นับวาเปนสถานที่พักผอนที่ดีเยี่ยมในทุกๆ i-Function ใหมที่ใหผู ใชควบคุมกลองผานเลนส ไดเปน เพิ่ ม อรรถรสให กั บ ภาพถ า ยได ดาน และมีชื่อเสียงในระดับตนๆ ในฐานะที่เปนสถานที่ ครั้งแรก เพื่อใหผู ใช ไมพลาดช็อตสำคัญ NX100 จึงมีระบบโฟกัส มากยิง่ ขึน้ และเพือ่ ใหแนใจไดถงึ คุณภาพอันสมบูรณ- พักตากอากาศที่หรูหราที่สุดในภูเก็ต ที่พักแบบ Residence จำนวนทั้งสิ้น 60 หลัง มา ภาพที่ฉับไวที่สุดในบรรดากลองแบบเดียวกันที่มีอยูในตลาด และ แบบของภาพถายแตละภาพแมมีการเปลี่ยนเลนส พร อ มกั บสระวายน้ำสวนตัวยื่นออกมาตั้งฉากกับกระจก ยังสามารถปรับเพิ่มคา ISO ไดสูงสุดถึง 6400 บอยครั้ง NX100 จึงมีระบบขจัดฝุนแบบซูเปอร ห อ งนอนขนาดใหญ ที่สูงจากพื้นจรดเพดาน พื้นผิวสระ นอกจากนี้ความสนุกสนานยังไมหยุดอยูเพียงการถายภาพนิ่ง โซนิคเพื่อกำจัดฝุนละอองออกจากเลนสกอนการ วายน้ำนัน้ ขนาบไปกับผืนฟาทีอ่ ยูเ บือ้ งหนา ซึง่ จะไดชนื่ ชม เพราะ NX100 รองรับการบันทึกภาพเคลือ่ นไหวคุณภาพระดับ HD ถายภาพ วิวทิวทัศนที่สวยงามตระการตาของทะเลอันดามัน และ ธรรมชาติทรี่ ายลอมอยูร อบดาน นับวาเปนประสบการณ มิติ พรอมยกระดับภาพสามมิตไิ ดจากเทคโนโลยีบลูเรย ดวย แหงการพักผอนทีจ่ ะทำใหแนบชิดกับทะเล และธรรมชาติ ฮารดแวรพิเศษของการด NVIDIA GTX 460M ที่เรง ไดมากที่สุดเทาที่ทานไดเคยสัมผัสมา การตกแตงในสไตล Tropical Contemporary ที่ ความเร็ ว การประมวลภาพสามมิ ติ จ ากแผ น ข อ มู ล ความ หยิบเอาเอกลักษณของดินแดนในเขตเมืองรอนมาผสม ASUS Notebook G53 โนตบุกรุนลาสุด ในตระกูล ละเอียดสูง ASUS Republic of Gamers (ROG) แสดงผลดวย อีกทั้งยังสามารถประมวลผลกราฟกความละเอียดสูง ผสานเขากับธรรมชาติโดยรอบ โดดเดนดวยที่พักซึ่งมี จอภาพระดับ Full HD (1920 x 1080) แบบ LED ไดเต็มศักยภาพ โดยใชคณ ุ สมบัตขิ องเทคโนโลยี DirectX11 เฉพาะ Pool Villa เพียง 11 หลัง เพื่อใหผูเขาพักทุกคน backlit ขนาด 15.6 นิ้ว พรอมเซ็นเซอรในตัว และแวน ในการคำนวณแสงและเงาตามเวลาจริงและการเทสเซลเลชัน่ ไดสัมผัสกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยางใกลชิดและเปน สามมิติ โดยใชระบบปฏิบัติการ Windows® 7 ที่ประมวล เพื่อให ไดภาพที่คมชัด พรอมเปดระบบลบรอยหยักของ สวนตัว แถมดวยความที่ทุกหลังจะถูกดีไซนใหหันหนา ผลดวยซีพียู Intel® CoreTM i7 การดจอ NVIDIA GTX ภาพได โดยไมทำใหเกมชาลง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อม ออกไปทางทิศตะวันตก เพื่อใหรับแสงสุดทายของวัน แลวยังปลูกลดหลั่นกันไปตามระดับความสูงของเชิงเขา 460M ที่สามารถประมวลผลดานกราฟกที่มีศักยภาพสูงสุด ตอลงจอโทรทัศนขนาดใหญผานสาย HDMI 1.4 เพื่อการ ทำให ไมวาจะเลือกพักในบริเวณใดก็สามารถมองเห็นวิว ในอุตสาหกรรมโนตบุก พรอม รับชมภายในบานไดอีกดวย นอกจากเทคโนโลยีภาพขั้นสูง ทะเลทามกลางเกาะนอยใหญในมุมที่ขึ้นชื่อวาสวยที่สุด หนวยความจำขนาดใหญ 8GB แลว ยังมีการออกแบบเปนเอกลักษณ ที่มีความแตกตางไป นอกจากที่พักที่หรูหราและมีระดับแลว ทางรีสอรท DDRIII และ HDD 1000GB จากโนตบุกสำหรับเลนเกมทั่วไป ดวยดีไซนพื้นผิวคียบอรด ยังเพียบพรอมไปดวยบริการระดับพรีเมีย่ ม ครบทุกรูปแบบ (500GB 7200RPMx2) โดด ที่ลาดเอียง 5 องศา เพื่อชวยให ไมเมื่อยมือแมจะใชงาน เพื่อสนองความตองการไดอยางไมมีขอบกพรอง ดวย เด น ด ว ยประสิ ท ธิ ภ าพด า น เปนเวลานาน รวมทั้งชองระบายความรอนดานหลังเครื่อง เหตุนี้เอง ศรีพันวา ภูเก็ต จึงเปนสถานที่พักผอนในฝน การรองรั บ การ ที่สามารถขจัดความรอนและเสียงรบกวน ซึ่งชวยใหระบบ ของใครหลายคนที่สามารถเติมเต็มประสบการณแหง การพักผอนครั้งหนึ่งในภูเก็ตไดอยางสมบูรณแบบ แสดงภาพสาม- ทำงานไดเสถียรยิ่งขึ้น

ซัมซุง NX100

ASUS Notebook G53

42

BN#158_p33-42_Pro2.indd 42

9/25/10 3:02:12 AM


หนังสือพิมพ์ Builder News ปีี่ที่ 6 ฉบับที่ 158 ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2553  

หลังคาเมทัลชีท, อินเตอร์ สเปเชียล สตีล, เลิศลอยเมทัลชีท, เทพทิพย์ อินดัสทรี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you